Erik Brejls hjemmeside

Start

Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Uddrag
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, dog skelnes mellem navnene Lassen og Lauridsen. Stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet andre steder.


1 Niels Nielsen Abildgaard, købmand i Hobro.
Afskrift af 7 tingsvidner indført Hobro tingbog 8.2.1694.
-
a pag. 108, 26.9.1687. Arv efter Karen Christensdatter i Nibe, skifte 28.9.1686 til søster Maren Christensdatter, enke efter Niels Sørensen Guldager, præst i [Øls, Hørby og Døstrup, død 1683].
-
b pag. 109, Niels Nielsen Abildgaard fremlagde skøde Hobro 19.3.1677 fra nu afdøde Christen Thorsen, rådmand i Hobro til dennes svoger Peder Pedersen Aalborg.
-
c skiftebrev 21.10.1684 efter Thor Christensen i Hobro med arv til søster Karen Christensdatter i Nibe, død [1686, enke efter Peder Pedersen Løgstør den yngre, købmand i Ålborg, skifte Ålborg 3.10.1681 lbnr.1112]
-
d pag.109-110, 17.10.1687. Maren Christensdatter, enke efter Niels Sørensen Guldager ved Niels Nielsen Abildgaard i Hobro har penge til gode hos Bertel Johansen, sadelmager i Hobro efter dom.
-
e pag. 141, 17.9.1688. Niels Nielsen Abildgaard er værge for afdøde Karen Christensdatters 2 børn: Christen Pedersen og Maren Pedersdatter, der har arv efter Christen Thorsen og hustru Maren Joensdatter.
-
f pag. 166, 6.5.1689. 4 skøder på Hobro Krat, der tilhører størstedelen af Hobro bys lodsejere.
1 pergamentskøde 20.12.1641 fra Palle Christensen på Hyrupgård til Christen Thorsen i Hobro på nogle skovskifter.
2 skøde 2.8.1652 fra Jens Jensen i Bragernes i Norge til Christen Thorsen i Hobro på et skovskifte.
3 skøde 22.12.1656 fra afdøde Daniel Sørensen til Christen Thorsen på et skovskifte.
4 skøde 16.7.1655 fra Poul Holst til Christen Thorsen på et skovskifte.
-
g skøde 9.3.1691 fra vellærde Joen Christensen i Øls Hovgård til Niels Nielsen Abildgaard på Gandrupgården i Hobro, som han nu selv bor i.

2 Else Cathrine Adamsdatter i Viborg.
Brev af 23.10.1843 til Else Cathrine Adamsdatter i Viborg vedrørende alimentationsbidrag fra Søren Møller, skomagersvend i Horsens til hendes barn, (hvis navn ikke angives).

3 Jacob Adamsen, ugift tømrersvend i Viborg.
Skifte Viborg 18.12.1749 for Jacob Adamsen, ugift tømrersvend i Viborg. A:
1) mor Marie Clausdatter, enke efter Adam Jacobsen, tømrer i Viborg, [skifte Viborg 9.8.1742 lbnr.716]
2) bror Christian Adamsen.
Afdøde 27.7.1749 ved en ulykke i Skive.
(Skiftet er indført i Viborg skifteprotokol fol.512, lbnr.827).

4 Christiane Dorthe Mohrsen til Lundbæk i Bislev sogn og Pandum i Vokslev sogn.
Skifte 11.8.1789. 2 bind.
Enke efter Conrad Vilhelm Adeler til Adelersborg, [død Randers 28.4.1785]. B. B:
3) Christian Lente Adeler 4½.
FM:
1 Adeler, stiftamtmand i Norge
2 Søren Nors i Kirketerp, præst i Veggerby og Bislev.
Første ægteskab med Christian Frederik Juel til Rysensteen, [død Bislev sogn 22.2.1782]. B:
1) Christian Frederik Juul 10
2) Iver Adolf Juul 8.
FM: født værge Rantzau til Brahesborg på Fyn.
Christian Frederik Juels første ægteskab med Elisabeth Ahrenstorff. Arv til B:
1) Ove Henrik Juel.
Desuden nævnes Christian Frederik Juels svoger justitsråd Thagaard i Ålborg.
Side 503: Testamente af 21.2.1782 for Christian Frederik Juel, friherre til Rysensteen, og herre til Lundbæk, Pandum, Rammegård og Herpinggård.
Side 523: Ægtepagt 17.3.1784 for Conrad Vilhelm Adeler og hustru Christine Dorthe Mohrsen.
Side 678: Testamente for Christine Dorthe Mohrsen, enke efter baron Adeler og hendes 3 umyndige arvinger.
Side 976-1038: Jordebog 27.5.1789 for Lundbæk hovedgård.

5 5 Adolf Christoffer Adolfsen (1790-), skolelærer i Frederiks sogn.
1) Brev fra Viborg amtstue af 16.12.1861 til Adolf Christoffer Adolfsen, skolelærer i Frederiks med afskrift af meddelelse fra Rentekammeret af 30.8.1828, at nu afskediget skolelærer Christoffer Breuner, skolelærer i Frederikshede på Alheden må fritages fra at tilbagebetale de 20 rigsdaler sølv, han fik ved sin tiltrædelse i stedet for en ko og 4 får.

6 Jens Christian Agerbek, (-1859), bendrejer i Varde.
Breve fra Caroline Agerbek i Hamborg 8.6.1849-16.2.1857
til sin bror Jens Christian Agerbek, bendrejer i Varde
og til sin mor Bodil Kirstine Agerbek i Varde.

Alsterdamm in Hamburg

Hamburg nach dem Brande vom 5. bis 8. Mai 1842


7 Christian Aggersborg i Lemvig.
Optegnelser over de penge køberne af Klitengene skylder og har betalt til Christian Aggersborg i Lemvig fra 16.6.1807.

8 Adolf Christoffer Gabriel, skorstensfejersvend i Hamborg.
Svendebrev 15.7.1793 for Adolf Christoffer Gabriel, født i Hamborg, der har stået i lære hos Johan Isak Leuffner, skorstensfejer i Hamborg.


9 Laurids Lauridsen Ajstrup, skipper i Ålborg.
Borgerbrev som borger og skipper i Ålborg 12.3.1840 for Laurids Lauridsen Ajstrup, styrmand i Løgstør.

10 Jacob Nielsen Albæk, (-1773), gårdejer i Nørre Bork sogn.
Udtog af Øster Nør herreds auktionsprotokol over auktion holdt på Grubbesholm 29.4.1773 efter afdøde Jacob Nielsen Albæk på Grubbesholm i Nørre Bork sogn, [skifte Lundenæs og Bøvling amter 26.3.1773 lbnr.511. Enkemand efter Johanne Marie Nielsdatter, skifte Lundenæs og Bøvling amter 19.3.1767 lbnr.388].

Udtoget var hæftet med dette omslag


11 Anders Albrechtsen (-1858), gårdmand i Holmgårde i Glenstrup sogn.
Skifte 29.3.1858 efter Anders Albrechtsen i Holmgårde i Glenstrup sogn.
Enkemand. B:
1) Sidsel Marie Andersdatter g.m. Oluf Andersen i Sem
2) Petrine Andersdatter g.m. Jens Jensen, forpagter i Vester Tørslev mølle
3) Anne Andersdatter, død, var g.m. Mads Sørensen i Holmgårde. 4B:
a Anders Madsen 7
b Karen Madsdatter 5
c Jens Christian Madsen 3
d Andreas Madsen 9 mdr
4) Albertine Andersdatter 22
5) Peder Andersen 20
6) Jensine Andersdatter 16
7) Johanne Andersdatter 13.

12 Niels Sørensen Allermann, lærer i Ulsted sogn, født 1873. lærer i Ulsted.
1) Kaldsbrev 18.4.1902 for Niels Sørensen Allermann at være førstelærer og kirkesanger i Ulsted sogn
2) Kollats13.5.1902 for Niels Sørensen Allermann at være førstelærer og kirkesanger i Ulsted sogn
3) Bevilling for Niels Sørensen Allermann, født 17.9.1873 i Villertsø i Randers amt, at føre familienavnet Allermann.
4) Skudsmålsbog fort Niels Sørensen Allermann, født Villersø 17.9.1873, søn af Søren Nielsen Allermann og Marianne Sørensdatter.
5) Skudsmålsbog for Søren Nielsen, født i Rimsø 12.1.1835, søn af Niels Sørensen Allermann og Anne Margrethe Sørensdatter i Emmelev.
Afgang til Ørum 31.10.1862.
6) Skudsmålsbog for Marianne Sørensen, født i Villersø 19.11.1846, datter af gårdmand Søren Jensen og Maren Jensdatter, gift Villersø 10.2.1865 med ungkarl Søren Nielsen.
7) Skudsmålsbog for Petra Johanne Christensen, født Vester Hornum 28.4.1867, datter af Niels Christian Christensen, førstelærer i Viby skole og Caroline Marie Bjørnbak.
Afgang til Rødding 6.5.1895.
8) Gesinde-Dienstbuch for Petra Johanne Christensen, født Vester Hornum 28.4.1867.
9) Kokoppeindpodningsattest 10.6.1822 for Anne Cathrine Pedersdatter, født i Dvergetved [i Tolne sogn].

2 billeder uden navn og sted


13 Frands Alling, skipper i Hobro.
Skøde af 9.3.1758 fra Morten Kirketerp, købmand i Hobro til Frands Alling, skipper i Hobro på ¼-part af galeoten ”De 2 brødre”
I samme læg:
Skøde af 25.10.1756 fra Morten Kirketerp, købmand i Hobro til Jørgen Jonassen, skipper i Mariager på ½-parten af jagten ”A. Jürgen”.

14 Jeppe Alrum, (-1868), farver i Holstebro.
Bevilling af 20.1.1820 at drive farveri og trykkeri i Holstebro for Jeppe Alrum.

15 Niels Andersen Als, selvejerhusmand i Vorup sogn.
Skattekvitteringsbog 1803-1825.

16 Jens Christensen Alstrup, (1791-1846), skomager i Viborg.
Borgerbrev 12.10.1813 for Jens Christensen Alstrup som skomager i Viborg.

17 Mads Henriksen Alstrup, (-1755), handskemager i Viborg.
Skiftebrev 22.6.1756 efter Mads Henriksen Alstrup, handskemager i Viborg, .
E: Maren Sørensdatter Ravn. LV: Søren Tostrup. B:
1) Henrik Severin Alstrup, handskemagersvend i Viborg
2) Jens Christian Alstrup, student i Viborg
3) Søren Alstrup, student i København
4) Mette Alstrup g.m. Johannes Andersen Skottenborg, handskemager i Viborg
5) Edel Alstrup g.m. Palle Gaarsdal i Viborg.
Afdøde døde 11.9.1755.
(Skiftet er indført i Viborg skifteprotol fol.176B lbnr.941).

18 Johan Georg Alt, (1771-1813), galanterihandler i Viborg.
1) Borgerbrev 12.11.1793 for Johan Georg Alt som galanterihandler i Viborg
2) Dokumenter vedrørende fast ejendom 1789-1797
3) Breve og regninger fra
a Johan Georg Alts svigerfar Christian Richter i Horsens
b a Johan Georg Alts svoger Fritz Richter i Horsens
4) Breve og regninger til forskellige debitorer 1794-1797
5) Breve og regninger fra leverandører 1794-1797.

19 Thøger Lassen Althalt, (1763-1826), overkrigskommissær til Lyngbygård i Hasle herred, død 13.1.1826.
1) Eksamenspapir 30.11.1781 som cand. jur. for Thøger Lassen Althalt
2) Udnævnelse 9.9.1803 til kaptajn af landeværnet fra 25.8.1802 at regne
3) Kvittering 29.11.1802 for 200 rdl givet som bidrag til Nørrejyllands forsvarsanstalter og særlig til provincialtøjhuset
4) Trykt pamflet af 17.9.1807 med opfordring til at støtte kongen økonomisk i krigen mod overmagten og til flådens generobring
5) brev 24.1.1808 fra P. Moth i Ålborg vedrørende landeværnet
6) Udnævnelse 6.5.1808 som befalingsmand for Framlev kystmilitsdistrikt i Århus amt
7) Bevilling 30.6.1808 af afsked som kaptajn og kompagnichef ved det forrige 2. østjyske landeværnsregiment
8) Trykt pamflet fra Århus Stiftamt 22.8.1808 om at indberette oplysninger om oldsager i Lyngbygårds område.

>


9) Udnævnelse 23.8.1808 til overkrigskommissær med kaptajns rang
10) Tilladelse af 31.10.1808 at bære den for overkrigskommissærer reglementerede uniform
11) Udnævnelse af 6.11.1816 til bestandigt medlem af Det kongelige danske Landhusholdningsselskab
12) Takkebrev af 22.10-1819 til kaptajn Althalt for en aktie i Teaterbygningen i Århus
13) Dokumenter vedrørende Thøger Lassen Althalts dødsbo.

20 Hans Peder Ammidsbøl (1759-1821), til Søgård i Nysogn.
1) Akademisk borgerbrev af 24.9.1779 for Johannes Peder Ammidsbøl af Ribe, søn af Henrik Ammidsbøl, krigsråd og ejer af Søgård på Holmsland
2) Rejsepas for
a Hans Peder Ammidsbøl, student i København
b Søren Ammidsbøl., student i København
at rejse til Ringkøbing
3) Dåbsattest for
a Hans Peder Ammidsbøl, født 20.3.1759, døbt Kolding 25.3.1759
b Søren Ammidsbøl, født 30.3.1760, døbt Kolding 3.4.1760
4) Bestalling (uden dato) at være kancelliassessor efter rangforordningens 9. klasse nr.1 for
Hans Peder Ammidsbøl til Søgård
med takkeskrivelse af 24.6.1793.
5) Diverse breve.

21 Elis Ammitzbøll, (1862-1923), forpagter af Gettrup ved Hals, gift 15.10.1891 med Johanne Marie Tang Barfod, født 1869 i Ålborg
1) Sange ved brylluppet i Ålborg Kloster 15.10.17891
2) Sange ved sølvbrylluppet 15.10.1916.

22 Hans Henrik Ammitzbøll, sukkerraffinadør og prokurator i Randers, født 4.11.1786, død 3.9.1831.
1) Bevis i Randers 28.10.1805 for eksamen artium
2) Akademisk borgerbrev 4.11.1805
3) Dåbsattest for Hans Henrik Ammitzbøll, født 4.11.1786, søn af Niels Ammitzbøll, sukkerraffinadør i Randers og Charlotte Marie Boye
4) Testamente af 17.12.1812 for Hans Henrik Ammitzbøll og hustru Marie Sofie
5) Bevis af 4.6.1813 at Hans Henrik Ammitzbøll fra Randers har lært brænderi ved Det kongelige Brænderi i København.

23 Johannes de Andahazy (-1754), ritmester, død på Store Restrup i Sønderholm sogn
Skifte 23.10.1754 for Johannes de Andahazy, ritmester på Store Restrup i Torstedlund birk.
Arvinger kendes ikke.

24 Anne Marie Andersdatter i Høstrup i Haderup sogn.
Skifte 20.11.1778 efter Anne Marie Andersdatter i Høstrup, der døde 7.11.1778.
E: Morten Jensen. A:
1) bror Peder Andersen i Djeld i Sevel sogn
2) bror Jens Andersen Djeld i Viborg
3) bror Kjeld Andersen i Ål i Sahl sogn
4) bror Laurids Andersen i Handbjerg Hovgård
5) bror Poul Andersen, deserteret for 8-10 år siden
6) søster Mette Andersdatter i Pajbjerg i Borbjerg sogn.
(Skiftet indført i Lundenæs og Bøvling amter fol.478 lbnr.634).

25 Inger Andersdatter (-1815), gift med husmand Søren Pedersen i Dalager i Fur sogn.
Eftergivelse af 6.6.1863 af faldsmålsbøde af 10.1.1863.

26 Inger Andersdatter (-1813), gift med skovfoged Søren Pedersen i Pannerup Skovhus i Trige sogn.
Skifte 23.12.1815 efter Inger Andersdatter i Pannerup Skovhus i Trige sogn.
E: Søren Pedersen, skovfoged. B:
1) Peder Sørensen 11
2) Anne Marie Sørensdatter 7.
FM: Niels Rasmussen i Pannerup.

27 Mette Andersdatter i Kondrup i Råsted sogn.
Skifte 24.4.1771 efter Mette Andersdatter i Vester Kondrup i Dronningborg amt.
E: Niels Christensen, bødker. B:
1) Christen Nielsen 1½.
FM: bedstefar Anders Pedersen i Bjergby, nu i Kondrup.
Enkemandens første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 1.5.1768. Arv til B:
1) Anne Nielsdatter, der døde
2) Bodil Marie Nielsdatter.
FM: morbror Jens Jensen i Vester Kondrup.
Registrering 9.1.1771.

28 Anders Andersen (-1742), rådmand i Ringkøbing.
1 Regnskabsbog 1702-1729
2 Regnskabsbog 1730-1737
3 Regnskabsbog 1737-1742.

29 Anders Andersen i Årre sogn.
Fripas af 26.2.1765 for Anders Andersen i Årre sogn på Endrupholm gods for ham, hans hustru og 3 børn: Iver Andersen, Laurids Andersen og en datter
med skudsmål fra [Hans Christian Hansen] Friis, præst i Grimstrup og Årre.

30 Andreas Andersen, smed i Ribe.
Skilsmissebevilling af 19.5.1737 for Andreas Andersen, smed i Ribe og hustru Magdalene Kirstine Gerhardt.

31 Andreas Nikolaj Andersen i Ålborg.
Lærekontrakt af 24.9.1839 for Andreas Nikolaj Andersen som lærling hos Laurids Engelund, skomager i Ålborg i 6 år fra Sankt Hans 1835 til Sankt Hans 1841.

32 Anne Margrethe Andersdatter i Nibe, død 5.3.1856, enke efter Hans Andersen, skipper og spækhøker i Nibe.
1) Panteobligation Nibe 28.8.1843
2) Panteobligation af 4.7.1844
3) Ansøgning 29.8.1851 fra enken om måtte sælge øl og brændevin
4) Testamente for Anne Margrethe Andersdatter i Nibe 27.12.1844. A:
1) hans mor Anne Margrethe Jørgensen, enke efter Jørgen Jørgensen, skomager i Stege
2) hendes bror Peder Møller, bødker. 3B:
a brorsøn Hans Andersen Møller, handelsbetjent
b brorsøn Søren Christian Møller, snedkersvend og søn Hans Peder Møller
c Iver Christian Møller
5) Testamente 20.6.1833 for Hans Andersen og hustru Anne Margrethe Sørensdatter i Nibe
6) Diverse regninger.

33 Anton Marius Andersen (1887-), smed i Sønderbæk sogn og hustru Juliane Marie Petra Simonsen Bach. (32 bind/pakker).
1) Arbejdsbøger
2) Regnskaber
3) Telegram
1909-1960.
(Ikke set).

34 Christen Andersen, (1739-1821), gårdfæster i Nørre Tulstrup i Lee sogn og hustru Maren Nielsdatter. (2 bind).
Dagbog 1786-1797: gudelige betragtninger, notater om avl, vejr og handel. (2 bind/pakker).
(Dagbogen er udgivet af Jens Holmgaard i 1969).
(Ikke set).

35 Christen Andersen, (1747-1836), degn i Kvong og Lyne.
1) Kollats Ribe bispegård 9.12.1773 at være kaldet 30.11.1773 af oberstløjtnant Brahe til Hvedholm
2) Aftægtskontrakt af 12.4.1809 for Christen Andersen og hustru Sidsel Poulsdatter hos deres søn Søren Christensen ved Lyne Kirke
3) breve:
a brev 5.8.1816 fra Jens Lauridsen i Ringkøbing til sin farbror Christen Andersen i Lyne
b brev 11.6.1818 fra C. Andersen i København til sin bedstefar Christen Andersen i Lyne
c brev 28.10.1818 fra Anders Christensen i København til sin far Christen Andersen i Lyne
d brev 24.3.1819 fra Anders Christensen i København til sin far Christen Andersen i Lyne
e brev 4.9.1819 fra C. Andersen i København til sin bedstefar Christen Andersen i Lyne
f brev 16.11.1822 fra Christen Andersen i København til sin bedstefar Christen Andersen i Lyne.

36 Hans Andersen, (1790-1844), spækhøker i Nibe.
1) Meddelelse fra Nibe købstad 3.2.1841 at sætteskipper Hans Andersen i Nibe, født i Lindemark, overflyttes fra sø-hovedrulle nr.23 til ekstrarulle nr.63 som nr.36, da han er fyldt 50 år og hermed forskånes for orlogstjenester med mindre landets kræfter måtte opbydes til dets værn.
2) Borgerbrev 28.8.1841 for Hans Andersen, sætteskipper i Nibe, at være borger som spækhøker samme sted, 51 år gammel.

37 Henning Andersen, (1838-1902), forvalter og forpagter, bl.a. på Vester Tjele i Tjele sogn. (32 bind).
1) Dagbøger 1853-1902
2) regnskabsbog.
(Ikke set).

38 Jens Andersen. [På læggets omslag er anført, at han var præst i Lemvig, død 1554].
Testamente skrevet tirsdagen post Festum Sankt Martini 1546 (16.11.1546)
for Jens Andersen Præst.
Hans ejendele skal gives til:
1) mester Jørgen
2) mester Niels Jacobsen, min sognepræst, [formentlig præst i Århus Frue]
3) Hr. Niels Busk
4) Hr. Peder Jespersen
5) Hr. Mikkel Andersen
6) Kirsten Nielsdatter, min tjenestepige, der har svin gående i Hasager skov [i Skjød sogn]
7) Jens Henriksen
8) Knud Nielsen
9) Helle, min pige
10) til hospitalet
11) til skolen.
På bagsiden står:
Hr. Jens Andersens testamente.


39 Josef Andersen (født 29.5.1804) gårdejer i Over Astrup i Vestervig sogn.
1) Skøder, panteobligationer mm vedrørende Over Astrup
2) Breve til ham og til hans kone Dorthe Kirstine Bisgaard fra hans svigerfar Laurids Bisgaard i Bisgård 1844-1849 og diverse breve 1841-1853
3) Regninger og kvitteringer 1855-1864
4) Koppeattest 7.8.1812 for Josef, søn af Anders Andersen, født i Brarup, 7 år gammel
5) Dåbsattest for Josef, hjemmedøbt 29.5.1804 af forældre Anders Frederiksen og hustru Voldborg Josefsdatter i Gammelbygård i Grurup sogn
6) udygtighedspas fra Thisted amt 14.10.1826 for Josef Andersen Gammelby
7) Skudsmål 10.5.1841 for Josef Andersen af Gammelby i Grurup sogn
8) Testamente 8.10.1849 for Josef Andersen og hustru Dorthe Kirstine Lauridsdatter Bisgaard, ejer af Over Astrup i Vestervig sogn
9) Kvittering fra Thisted amtstue for ½%-afgiften til Josef Andersen som arving efter hustru Dorthe Kirstine Lauridsdatter Bisgaard, død 26.5.1852 i Over Astrup
10) Omslag til en kontrabog mellem Josef Andersen i Over Astrup og J. C. Lyhne i Thisted
11) opsigelse af obligation fra Poul Andersen Dahl i Ginnerup til Josef Andersen i Gammelby efter Søren Andersens død og hans enke Dorthe Marie Andersen har betalt beløbet til Josef Andersen 22.9.1852
12) Klage 22.9.1852 fra Josef Andersen over at hans tjenestekarl husmand Hans Jacob Johansen ikke var mødt til tjeneste.

40 Laurids Andersen i Viborg
Afkald 14.8.1731 fra Kirsten Sørensdatter g.m. Christen Villumsen Kvalsted
for arv efter søster
til dennes enkemand Laurids Andersen.

41 Morten Andersen (1815-1901), gårdmand i Store Grønheden, Volstrup sogn.
1832-1901: Dagbøger regnskaber, breve. (13 bd/pk).
(Ikke set).

42 Morten Andersen, fæster af Hodal mølle, senere af en gård i Stenild sogn.
1) Fæstebrev 15.6.1761 fra Ove Haugaard på Volstrup til Morten Andersen på den halve gård i Stenild sogn som Laurids Christensen fradøde på 2 td. 6 skp og ½ alb. Morten Andersen havde tidligere haft Hodal mølle i Hørby sogn i fæste
2) Retsattest underskrevet Nymølle 12.8.1765 af Christen Helmind, der har ført proces om arv til Niels Andersen, søn af Christen Helminds bror Anders Pedersen og Dorthe Nielsdatter, nu g.m. Morten Møller i Stenild.

43 Niels Christian Andersen, gårdejer i Vesterdammen i Vrejlev sogn og hustru Rise Sofie Sørensdatter
1) Skudsmålsbog for Niels Christian Andersen, født Furreby 30.10.1833
søn af Anders Christensen og Gertrud Marie Nielsdatter i Furreby.
Meldt afgang til Vrejlev 10.5.1863.
Meldt afgang til Astrup 29.4.1897
2) Skudsmålsbog for Rise Sofie Sørensdatter, født 7.5.1834
datter af Søren Thorup Jensen i Assendrup i Vrensted sogn
gift Vrensted 18.11.1864 med Niels Christian Andersen i Vesterdammen i Vrejlev sogn
død 7.8.1883
3) Skøde 26.4.1863 på Vesterdammen i Vrejlev sogn
4) Aktiebrev på 500 kr. af 8.9.1883 i Hjørring Sparekasse


5) Kontrakt om værnepligt, underskrevet Hjørring 28.12.1865, så at Morten Christensen Skarndal i Hjørring udfører værnepligt i stedet for Niels Christian Andersen Furreby i Vesterdammen mod betaling af 110 rdl.

44 Peder Andersen, gartner i Randers
1) Brev 13.5.1860 til Peder Andersen gartner i Østervang i Randers
fra Vilhelm Christensen.

45 Peder Andersen i Østerby i Stavning sogn
Afkald for arv, underskrevet i Østerby i Stavning sogn 11.2.1804 fra
1 Anders Andersen Mejlby
2 Gøde Andersen Vesttarp
3 Jesper Andersen Stavning
4 Mads Olufsen Lading
5) Anders Christensen Mølgaard
6) Niels Busch
til vores bror og svoger Peder Andersen i Østerby,
der har underholdt vores mor og svigermor Maren Pedersdatter.

46 Peder Andersen, urmager i Ringkøbing
Retssag i Tyskland 1912-1913 mod Peder Andersen i Ringkøbing, der har overtrådt den preussiske jagtordning ved forsendelse af en hare uden for den gældende fredningstid.
På grund af sagens ubetydelighed drejer det sig ikke om bøde, men kun om retsgrundlag for konfiskation af vildtet.

47 Poul Andersen (-1799), gårdmand og sognefoged i Sinding sogn [i Viborg amt] og hustru Rebekka Knudsdatter
1) Fæstebrev Vinderslevgård 1.4.1777 til Poul Andersen, født på godset i Sinding sogn af den gård i Sinding sogn som hans stedfar Laurids Pedersen fradøde på 3 td 3 skp 3 fjk
2) Købekontrakt for Poul Andersen i Sinding for hans iboende fæstegård underskrevet 22.3.1796 af Søren Christian Glud til Vinderslevgård.
3) Skøde 8.4.1797 til Poul Andersen i Sinding fra Søren Christian Glud til Vinderslevgård.
4) Panteobligation af 22.4.1797 i Den kongelige Kreditkasse for Poul Andersen med pant i hans gård i Sinding
5) Skiftebrev 21.12.1790 for Anne Poulsdatter i Sinding, [indført i Vinderslevgård skifteprotokol 1760-1810 fol.288 lbnr.377].
Enke efter [Laurids Pedersen i Sinding, skifte Vinderslevgård 13.7.1776 lbnr.294]. B:
3) Niels Lauridsen i Sinding.
Første ægteskab med [Anders Nielsen i Sinding, skifte Vinderslevgård 17.5.1763 lbnr.229]. B:
1) Niels Andersen
2) Poul Andersen.
6) Skiftebrev 28.10.1799 for Poul Andersen i Sinding.
E: Rebekka Knudsdatter. LV: Niels Lauridsen i Sinding. B:
1) Margrethe Poulsdatter 9
2) Anne Kirstine Poulsdatter 5
3) Mette Poulsdatter 1½.
FM: Niels Andersen i Sinding.

48 Poul Andersen fra Jylland
Pas udstedt 6.5.1718 af Johan Carl Meyer, skovrider ved Højstrup på Stevns for Poul Andersen fra Jylland, der har tjent ham som staldkarl og kusk i 1½ år fra Michaeli 1716 til påske 1718.

49 Rasmus Andersen, bager i Randers, død 1801.
1) Ved auktionen 19.3.1792 i dødsboet efter [Kirsten Sørensdatter Holm i Randers, skifte Randers 17.1.1792 lbnr.1357], enke efter Herman von Hatten, er huset på vestre side af Alvejen solgt til Rasmus Andersen, bager i Randers
2) Panteobligation af 13.6.1793 på 7000 rdl som Rasmus Andersen, borger og bager i Randers skylder Anders Mikkelsen, tømrer med pant i Rasmus Andersens hus på Alvejen
3) Panteobligation af 13.6.1798 på 300 rdl som Rasmus Andersen, bager i Randers skylder sin moster Maren Jepsdatter Bang, enke efter Rasmus Pedersen, bager
4) Skifte 5.10.1801 efter Rasmus Andersen, bager i Randers, [indført i Randers skifteprotokol fol.88B lbnr.1513].
E: Marie Jensdatter. LV: Rasmus Velling, købmand. B:
1) Marie Kirstine Rasmusdatter 8
2) Birthe Marie Rasmusdatter 7
3) Rasmus Rasmussen 5
4) Jens Rasmussen 3.
FM: farbror Erik Andersen.

50 Søren Andersen, (1587-1652), konrektor i Århus
1) brev på latin af 23.3.1624 til Søren Andersen, konrektor i Århus fra Søren Nielsen Hjort, konrektor i Roskilde.
(Udtaget af Gustav Ludvig Badens samlinger. Kvart. des. nr. 224).


51 Søren Andersen Bagger (1803-) i Asferg
1) Flere papirer angående en fordring Søren Andersen Bagger i Asferg, søn af gårdmand Anders Sørensen Bagger, havde på sin stedfar Laurids Sørensen Bagger
2) Dåbsattest Asferg 5.11.1803 for Søren, søn af Anders Sørensen og Anne Jørgensdatter
3) Sessionspapir 3.11.1827 for Søren Andersen Asferg i Randers
4) Gældspapirer 1827.

52 Thomas Peder Andreassen, lærer i Bastholm skole i Vrejlev sogn og hustru Kirstine Cathrine Mathiasdatter
1) Kollats 20.12.1866 for Thomas Peder Andreassen at være lærer i Bastholm skole, fra 12.9.1865 at regne
2) Universitetets almanak 1865 med skrivelser fra offentlige institutioner indført sidst i bogen
3) To notesbøger med diverse funderinger samt opskrifter på desserter og kager
4) Et brev fra bedstemor til Thyra.

53 Johan Georg Andreassen, (1705-1772), generalmajor, død på Krogsgård, begravet 13.8.1772, 66 år gammel
1) Bestallinger: 1735 som ritmester, 1746 som major, 1755 som oberstløjtnant samt private breve
2) Regninger og kvitteringer samt korrespondance med forskellige forretningsforbindelser 1746-1772
3) Regimentsregnskaber med bilag 1756-1773
4) Dagbog og noter for [Johan Henrik von der Mühle] der før 1704 blev gift med [Lisbeth Agnethe Esmann], datter af [Herman] Esmann, major [i Vestbirk, skifte Skanderborg og Åkær amter 7.2.1705 lbnr.4], blev sekundløjtnant i 1709, kaptajn ved Ribe stift nationale regiment 1711 og tog sin afsked 1720.
1710 fik han døbt en datter i sit hjem i Lundum og 1723 gik han til alters i Lundum (Lundum kirkebog 1736-).
(I pakken angives dagbogsføreren at være en ukendt person).


54 Jacob Hansen Andreassen, præst i Kornum og Løgsted, død 1886
1) brev til Jacob Hansen Andreassen 4.9.1884 fra C. I. V. Qvie, tærsker i Kærsholm mølle i Torning sogn pr. Kjellerup
2) brev til Jacob Hansen Andreassen 14.7.1784 fra P. M. Christiansen i New York
3) brev til Jacob Hansen Andreassen 23.11.1884 fra H. Andreassen
4) brev til Jacob Hansen Andreassen 1.1.1885 fra P. M. Christiansen i Struthers Mahoning Compagni i Ohio i Nordamerika.

55 Anders Vitalius Andrup, 1810-1868), postmester, købmand, reder og avlsbruger i Lemvig
1842-1869 Forretnings- og embedspapirer og breve. (2 pk).
(Ikke set).

56 Johan Martin Christoffer Ankerstjerne (1835-1913). købmand i Randers
1) Eksamensbevis 18.4.1851 som handelsbetjent i Randers
2) Skudsmål 8.3.1859 som handelsbetjent i Randers
3) Borgerskab 9.3.1859 som købmand i Randers
4) Bevis af 8.5.1859 at være fuldmyndig uagtet han ikke er fyldt sine 25 år
5) Borgerskab 5.11.1891 som slagter i Ringsted.

57 Villy Christian Anly (1928- ), skolelærer i Viborg
1945-1972 breve, retsakter, udklip og manuskripter (4 pk).
(Ikke set).

58 Frederik Ditlevsen Arrebo, degn i Vester Velling og Skjern
Konfirmation 25.2.1724 af testamente af 14.1.1724 for Frederik Ditlevsen Arrebo i Terp, degn i Vester Velling og Skjern [skifte Middelsom herred gejstlig 25.1.1737 lbnr.35] og hustru Karen Pedersdatter Fischer, [skifte Middelsom herred gejstlig 10.4.1749 lbnr.44].

59 Christian Rasmus Arendrup (1803-1871), distriktslæge i Grenå 1837-1856, derefter stiftsfysikus i Odense
Sygejournaler, breve og papirer fra hans private praksis i Grenå 1838-1856.

60 Andres von Arenstorff (1709-1764), oberst, til Visborggård i Visborg sogn
1764 skiftedokumenter vedrørende delingen af Visborggård og Havnø. Ved delingen var frue Johanne Augusta Dietrich og løjtnant Arenstorff til stede.
Flere jordebøger med hartkorn og beboere fra 1764.
[Skifte indført i Ålborghus med flere amter skifteslutningsprotokol 1756-1775 den 27.9.1764 lbnr.368].

61 Laurids Arrøe, gårdejer i Mejrup sogn
1) Dåbsattest, døbt hjemme 27.5.1807, fremstillet i Hjerk kirke 22.7.1807, for Laurids, søn af afdøde proprietær Niels Arrøe
2) Testamente af 29.6.1844 for Laurids Arrøe og hustru Hansine Severine Sidelmann i Bladbjerg i Mejrup sogn.

62 Jonas Arvesen, grovsmed i Ålborg
1) Svendestykke forevist 25.6.1836 for Jonas Arvesen 24 år, født i Ålborg: bagaksel til en karet og 2 hestesko
2) Kongelig bevilling 21 juli [år mangler] for Jonas Arvesen at anlægge en vognfabrik i Ålborg.

63 Gertrud Augustinusdatter i Løkken i Furreby sogn
1) Ansøgning 1700 om fritagelse for soldatertjeneste for hendes mand.

64 Jørgen Akselsen, tater og faderen Aksel Jensen
1) Attest fra Vroue præstegård 20.2.1845 at Jørgen er født i Rabis i Resen sogn [i Fjends herred] 11.6.1823 af omvandrende glarmesterfolk Aksel Jensen og Anne Cathrine Jørgensdatter
2) Attest fra Næsbjerg præstegård 20.2.1845 at Aksel Jensen er døbt i Oudrup kirke 28.2.1790
3) Attest fra Næsbjerg præstegård 22.2.1845 at Jørgen Akselsen er født i Vroue sogn 11.6.1823, søn af natmand Aksel Jensen og Anne Cathrine Jørgensdatter, [indført i Resen sogn kirkebog].

65 [Niels] Bach, forpagter på Demstrup i Råby sogn
1) Kopi af obligation, underskrevet i København 11.4.1788 på 121 rdl som [Niels] Bach, forpagter på Demstrup, har lånt til Salomon Gedde, kaptajn.

66 Anders Andersen Bach, snedker i Als sogn i Ålborg amt
1) Koppeattest29.7.1836 for Andres Andersen, født i Odde, 1¼ år gmmel, indført i Als sogn vaccinationsprotokol side 36 som nr. 179
2) Forsikringsbevillingsattest 23.9.1846 at Anders Bachs hus i Odde by er forsikret i landets almindelige brandkasse
3) Opgørelse 23.2.1860 over den sum Anders Bach skylder sin fætter L. Poulsen i Odde
4) Kvittering 25.1.1862 for 900 rdl, som arvingerne efter afdøde L. Poulsen i Odde havde til gode. Underskrevet af
1 Jacob Schmidt
2 Niels Peder Bach
3 Andreas Bach
4 Nikoline Anne Christine Bach
5) Laurids Poulsen i Odde vil sælge 2 parceller: matrikel nr. 1c i Odde og matrikel nr.59b i Als af den gård, der har tilhørt hans far Niels Poulsen til sin svoger Anders Bach i Odde. Underskrevet Odde 12.6.1859
6) Niels Peder Andersen Bach og Nikoline Anne Kirstine Bach i Odde har solgt 2 parceller af Odde og Als til deres bror Andreas Bach. Underskrevet Nørgaard 28.12.1860
7) Adkomst underskrevet i Als præstegård 12.12.1860 for de myndige børn af afdøde snedker Anders Pedersen Bach og afdøde hustru Anne Poulsen:
a Niels Pedersen Andersen Bach, født 23.10.1830
b Nikoline Anne Kirstine Bach, født 17.8.1833
c Andreas Bach, født 18.3.1835
d Larsine Annette Andersdatter, død ugift 5.11.1858, 20 år gammel
8) Skøde underskrevet Odde 30.1.1895 på matrikel nr. 1c i Odde og matrikel nr.59b i Als fra Andreas Bach i Odde til Niels Andreassen Bach i Odde.
9) Aftægtskontrakt af 30.1.1895 til Andreas Bach, der får aftægt hos Niels Andreassen Bach i Odde
10) Fotografi af et håndværkerskrin, der kan sættes ind i en stiv arbejdsvogn , lavet af snedker Anders Bach


67 Georg Bach, værtshusholder i Viborg
Brev af 8.1.1870 fra Georg Bach, værtshusholder i Viborg til skatteligningskommissionen i Viborg.

68 Jørgen Christian Bach, skolelærer og kirkesanger i Elsborg sogn
1) Eksamensbevis af 7.9.1819 fra Det kongelige Skolelærerseminarium i Snedsted for Jørgen Christian Bach
2) Kaldsbrev af 31.12.1819 for Jørgen Christian Bach at være kirkesanger og skolelærer i Elsborg
3) Det bevidnes 17.10.1847 at Jørgen Christian Bach er født 10.8.1795 i Tilsted i Thisted amt, hvor hans far var skolelærer og kirkesanger, er kaldet til lærer og kirkesanger i Lysgård
4) Det bevidnes at August Wolfgang Bach, nu skolelærer i Lysgård, er født i Elsborg 7.7.1846, søn af Jørgen Christian Bach, skolelærer og kirkesanger i Elsborg.

69 Johanne Frederikke Badenhaupt i Hobro
Meddelelse om udtagning af vurderingsmænd ved skiftet efter Johanne Frederikke Badenhaupt i Hobro, der døde 30.9.1741 i Hobro. Enkemand: Frederik Gerhardt Voss, byskriver i Hobro. For sønnen Jacob Hjort og dennes [halv]søster mødte Laurids Skipper.
[Skiftet er indført i Hobro skifteprotokol 1691-1759 fol.237 lbnr.104].

70 Niels Andreassen Baess, skomager i Holstebro.
Borgerbrev 12.1.1838 for Niels Andreassen Baess som skomager i Holstebro.

71 Jørgen Hansen Bager, (1777-1832), rådmand i Viborg
1) Attest at Jørgen Hansen, søn af H. Jørgensen Bager i Middelfart, blev konfirmeret 7.4.1793 i Middelfart
2) Skudsmål 23.8.1800 at Jørgen Hansen bager, født i Middelafrt har tjent 6 år, først som skriverkarl, sidst som fuldmægtig, hos Kragballe, byskriver og postmester i vejle
3) Eksamenspair for Jørgen Hansen Bager fra Det juridiske fakultet som cand. jur. 29.6.1801
4) Udskrift af dom i sag mellem Jørgen Hansen Bager og købmand Jensen i Viborg.

72 Søren Pedersen Bagge, (1745-1811), præst i Grindsted og Grene
Testimonium på latin afgivet 21.5.1768 af Christian Carl Frederik Fuchs, rektor i Randers lærde skole.

73 Hans Christensen Bagger ( -1741), Vejle
Udskrift af skifteprotokol 4.7.1741 vedrørende auktion 17.8.1741 af fast ejendom i skiftet efter Hans Christensen Bagger i Vejle.

74 Anne Johanne Elise Baj i Hobro.
2 breve til hende fra søsteren C. E. Schmidt i Assing af 2.5.1766 og 3.1.1768.

75 Josef Ballin, rabbiner i Horsens
Tilladelse af 6.4.1804 for rabbiner Josef Ballin at holde bedestue i sit hus.

76 Harald Christensen Balling, født 23.12.1839, død 1927, gårdejer i Eskær, Dølby sogn
1) Kokoppeattest Skive 25.6.1841 for Harald Christensen Balling, født i Øksenvad og boende i Dalby sogn, søn af Christen Pedersen, 1½ år gammel.
2) Breve
3) Personlige papirer
4) ejendomspapirer
5) diverse udskrifter
i perioden 1841-1895.

77 Jørgen Sørensen Balling (1763-1813), avlsbruger i Viborg
9 panteobligationer udstedt af ham 1787-1805.

78 Niels Christian Trane Balling (1790- ), skrædder i Viborg
Genpart af lejekontrakt Viborg 17.6.1814, hvor Niels Christian Trane Balling, skrædder i Viborg, lejer nogle værelser hos Mette Johanne [Sabro] i Gravene i Viborg, enke efter [Niels Severin] Hasselbalch, [købmand i Randers].

79 Peder Sørensen Ballund (1711-1768), avlsbruger i Viborg
1) Borgerbrev20.8.1743 for Peder Sørensen Ballund som avlsmand i Viborg
2) Kvitteringsbog 1740-1767 for leje af markjorder
3) Kvitteringer for leje af markjord efter auktion i Viborg 1754, 1760, 1767.

80 Jomfru Bang i Hobro
Brev uden dato fra Cathrine Johanne Christiane von Holstein i Mariager.

81 Frederik Ludvig Bang (1816-1875), præst i Asserballe 1850-1863 og i Horsens 1863-1872 og i Tersløse 1872-1875
1) Brev 29.3.1856 fra Frederik Ludvig bang til hans forgænger i embedet i Asserballe Henrik Roth
2) Trykt tale af Frederik Ludvig Bang ved begravelsen af sin søn Peder Aage Bang, der døde 16.3.1864.
3) Regninger 1854-1863.

82 Henrik Meyer Bang, organist i Thisted
Skiftebrev 27.3.1816 for Henrik Meyer Bang, organist i Thisted.
E: Karen Marie. LV: Kjær, fuldmægtig i Visby. B:
1) Antoinette Bang 3
2) Christian Bang 2
3) Henriette Bang 1.
FM: [Peder Nielsen] Brandt, kapellan i Thisted,
da afdødes far er 75 år og gået i barndom
og afdøde bror ikke vides hvor er.

83 Rasmus Sørensen Bang ( -1890), stolemager i Randers
Bevilling af 14.1.1859 fra Indenrigsministeriet at måtte udføre det til snedkerprofessionen henhørende møbelarbejde.

84 Peder Barbelund i Viborg
Regning 23.4.1768 til Peder Barbelund fra Kirsten Madsdatter, enke efter Jens [Nielsen], smed i Viborg, [skifte Viborg 4.7.1753 lbnr.891].

85 Adolf John Hugo Barfod, født 12.8.1827, død 1895), 1861 birkedommer på Læsø, 187760 herredsfoged i Bølling og Nørre Horne herreder
1) Brev 7.11.1871 til Barfod fra Milter Hansen, brandfoged i Kragsig i Skjern sogn, samt to kladder uden år
2) Notatbog 1856-1888
3) Regnskabsbog 1858-1873
4) Regning og korrespondance ved herredsfogedembedet 1865-1888.

86 Peder Noe Andreas Tang (1883-1952) til Nørre Vosborg i Uæfborg sogn og hustru Julie Johanne Marie Zander, født 1883.
1882-1967. Breve, regnskaber, dagbøger. 55 bd/pk.
(Ikke set).

87 Hans Peder Barfod (1834-1892), exam. jur, hospitalsforstander, stiftskasserer og amanuensis i Ålborg og hustru Marie Cathrine Tang (1840-1928)
1856-1927 Breve, dagbøger, regnskaber, manuskripter mm.
(Ikke set).

88 Molly Elise Birgitte Tang Barfod, født 1.21873 i Ålborg, død 218.7.1929), frøken på Vosborglille i Ulfborg sogn
1) Breve til hende 1919-1929
2) Regnskab og repartition 1.4.1930ni boet efter hende.

89 Aage Immanuel Tang Barfod, cand. jur. departementschef i Undervisningsministeriet, født 2.2.1878, søn af Hans Peder Barfod, hospitalsforstander og Marie Cathrine Tang, datter af A. E. M. Tang til Nørre Vosborg
1) Breve til ham fra
a 22.7.1922 fra Anna Tang Barfod i Vosborglille
b 28.7.1922 fra søster Molly og moster Christine på Vosborglille i Vemb
c 27.9.1923 fra moster Christiane.
2) Skrevne og trykte sange til hans bryllup 15.9.1915 [i Helligåndskirken i København] med Inger [Marie Hammer].

90 Henriette Johnsen, enke efter Christoffer Joachim Gotfred Barner, død 1866, forpagter af Skovsgård i Tapdrup sogn.
Breve og regning fra 1866 og 1867.

91 Josef Barscht, købmand i Viborg
1) Udskrift af Viborg politiprotokol 19.2.1831 vedrørende sag mod [Johan Andreas] Rønnov, glarmester i Viborg
2) Auktionskatalog 3.12.1838 ved Josef Barschts dødsbo
3) Taler ved Josef Barschts begravelse:
a af Laurids Schiødte, stiftsprovst i Viborg
b af en ukendt.

92 Hans Nissen Barsøe, tobaksspinder i Ålborg
1) Anbefaling 29.4.1803 fra Hans Andersen i Ålborg, hvor Hans Nissen Barsøe i 14½ år har tjent som tobaksspindersvend
2) Anbefaling 21.4.1804 fra B. Nørup i København, hvor Hans Nissen Barsøe har tjent som tobaksspindersvend
3) Borgerskab 3.6.1808 for Hans Nissen Barsøe, født i Andkær i Gauerslund sogn som borger i Ålborg på sin husnæring
4) Kontrabog 1837-1841 mellem N-B. Kjær og Hans Nissen Barsøe
5) Konfirmation af testamente af 2.5.1811 for Hans Nissen Barsøe, tobaksspindersvend og hustru Kirsten Wolk
6) Kontrakt mellem brødrene Frederik Ivendorf og Daniel Ivendorf, stolemagere i Ålborg, om at besørge Hans Nissen Barsøes begravelse
7) Brev 27.8.1835 til Hans Nissen Barsøe fra O. M. Hørup, miniature- og blomstermaler i Itzeho.

93 Marie Sofie Basballe i Viborg, død 1801, enke efter Christen Basballe i Fladstrand
1) Borgerskab 31.10.1797 for Marie Sofie Basballe at ernære sig ved at drive lidt handel i Viborg
2) Skøde 26.6.1800 fra Jens Jacobsen, avlsmand i Viborg til Marie Sofie, enke efter Basballe, på en gård i Gravene i Viborg
3) Pantebrev 27.9.1800 fra Marie Sofie Basballe i Viborg til Knud Karmark, købmand i Ålborg
4) Ansøgning uden dato om at flytte en skelmur mellem hendes gård i Gravene og et lille hus på samme grund, som Johannes Hofmann nu er fradød, så hun kan få adgang til den bagerovn, der er i dette hus
5) Erklæring 27.9.1800 fra Jens Simonsen i Århus at de ærerørige ord han udtalte mod madam Basballe på sidste Knudstrup marked, var sket i ubetænksomhed, og at han kun har godt at sige om hende
6) Korrespondance, regninger med mere 1797-1801 vedrørende hendes forretning
7) Breve til Marie Sofie Basballe:
a 13.9.1797 fra Anders Tarm i Nykøbing
b 2.3.1798 fra A. T. i Nykøbing
c 28.1.1799 fra svigersøn Peder Jørgensen i Sæby
d 24.6.1799 fra Poul Jensen i Nørre Kongerslev
e 14.7.1799 fra [sviger]søn Peder Jørgensen
f 17.2.1800 fra [sviger]søn Peder Jørgensen
g 6.10.1800fra søn Peder Christian Basballe i Århus
h 28.10.1800 fra bror Hans Kjær i Rudkøbing
i 17.12.1800 fra søn Peder Christian Basballe
j 4.1.1801 fra svigersøn Peder Jørgensen i Sæby
k 6.1.1801 fra søn Peder Christian Basballe
l 8.3.1801 fra søn Peder Christian Basballe
m 17.3.1801 fra datter Martha Jørgensen
n uden dato fra børn i Drammen
o samt 3 breve uden dato, sted og navn
8) Ligprædiken uden dato over en ikke navngiven kvinde.

94 Niels [Pedersen] Basse i Tårup i Taulov sogn, forhen forvalter på Frijsenborg, død 19.10.1785, var g.m. [Kirsten Bruun, skifte Koldinghus amt 9.6.1775 lbnr.347]
1) Regnskab 1766 med bilag
2) Bilag til skifte efter Niels [Pedersen] Basse i Tårup.
[Skifte Koldinghus amt 19.10.1785 lbnr.852].
3) Kvitteringsbog 1753-1766 vedrørende Niels Basses ejendom
4) Skøde 11.12.1769 fra Niels Basse i Tårup til Christen Blangsted i Tårup
5) Uddrag af Koldinghus birketing dombog 2.10.1770 vedrørende sag om gæld fra Christen Blangsted i Tårup
6) Gældsbevis uden dato fra Christen Pedersen Blangsted i Tårup til Niels Basse i Tårup
7) Bevilling 23.4.1745 for Niels Basse, skovfoged på Tåsinge og hustru [Kirsten Bruun], i deres saligheds sag at lade sig betjene af uvedkommende præst
8) Rejsepas udstedt af Niels Juul på Tåsinge slot 1.11.1752 at Niels Basse, der har tjent som skovfoged på Tåsinge i 18½ år, må rejse hvorhen han lyster med sin hustru Kirsten Bruun
9) Breve til Niels Basse
a 28.5.1772 fra søster M. Basse i Tårup
b 28.11.1774 fra vennen Jens Gade i Kolding

c 9.3.1775 fra svigerinde Helene Bruun i København
d 16.4.1776 fra svigersøn Knud Hansen i Aversi
e 5.11.1782 fra [sviger]søn N. Basse på Frijsenborg
f 21.1.1783 fra veninden H. B. Adeler på Hindsgavl
g 2.7.1783 fra bror B. Treven i Assens
h 8.7.1784 fra svigersøn [Niels] Basse, [forvalter] på Frijsenborg
i 27.3.1785 fra [datter] Anne Cathrine [Nielsdatter Basse] g.m. [Mads Pedersen] Maalø, [præst] i Gamborg
j 6.5.1785 fra [sviger]søn Niels Basse på Frijsenborg
k 14.6.1785 fra søn N. Basse i Århus
l 23.6.1785 fra svigersøn Mads [Pedersen] Maaløe, [præst i Gamborg].
Litteratur: De fynske Basser af E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1946 side 128-158. Heri side 137: Niels Pedersen Basse.

95 Charlotte Vilhelmine Bauditz, død 15.7.1900, ugift i Horsens
1) Gravbrev på 100 år fra 27.5.1848 til 27. maj 1948 for en grav på Garnison kirkegård uden Østerport for oberstløjtnant Frederik Christian von Kleist.
Heri nedsat:
a Oberstløjtnant Frederik Christian von Kleist 26.5.1848
b Kammerherre, generalmajor Carl Gotlieb von Kleist 30.4.1849
c Generalinde Caroline Vilhelmine Margrethe von Kleist født Jahn 30.12.1853
2) Oberstløjtnant Kleists gravsted på den militære kirkegård uden Østerport er overladt til frøken Charlotte von Bauditz, underskrevet København 15.8.1854
3) 2 policer for Charlotte Vilhelmine Bauditz i København Livrente- og forsørgelsesanstalt af 1842

4) Testamente af 11.5.1885, fornyet 6.1.1896 for Charlotte Vilhelmine Bauditz i Horsens.
Af 11 levende søskendebørn arver de 5, hvor de første er døtre af endnu levende oberstinde Holm. A:
1) søsterdatter Louise Thalia Charlotte Holm g.m. cand. polit. redaktør Ferdinand von Bauditz i København
2) søsterdatter frøken Elisabeth Magdalene Sofie Holm i København
3) brordatter Louise Gustava Dorthe Hillegaard von Bauditz g.m. arkitekt Hans B. Wright i København
4) brordatter Julie Sofie Frederikke Caroline von Bauditz g.m. guvernementsfuldmægtig L. C. Larsen på Sankt Thomas
5) søsterdatter frøken Sofie Louise Kloss, for tiden i Rom.
Når rentenyderen frøken Marie Vilhelmine Schrøder afgår ved døden udtages kapitalen af overformynderiet og udleveres til arvingerne.
5) Afskrift af skifteprotokollen 6.1.1896 for frøken Charlotte Vilhelmine von Bauditz.
Testamente af 6.1.1896. A:
1) søsterdatter Louise Thalia Charlotte Holm g.m. cand. polit. redaktør Ferdinand von Bauditz i København. Hendes 2 B:
a Nanny Margrethe Bauditz, født 7.8.1885
b Carl Adolf Holm Bauditz, født 22.11.1888.
FM: Sofus von Bauditz, professor i København
2) søsterdatter frøken Elisabeth Magdalene Sofie Holm i København
3) brordatter Louise Gustava Dorthe Hillegaard von Bauditz g.m. arkitekt Hans B. Wright i København
4) brordatter Julie Sofie Frederikke Caroline von Bauditz g.m. guvernementsfuldmægtig L. C. Larsen på Sankt Thomas
5) søsterdatter frøken Sofie Louise Kloss, for tiden på rejse i Rom.

96Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.70-95