Erik Brejls hjemmeside

Sjove ord og vendinger
med mere

Start

[Pleonasmer]  [Stavemåder]  [Latinske ord]  [Forkortelser]   Pleonasmer og alliterationer

    der har annammet og opppebaaret arven (B 35-139, fol.163B)

    at gøre anfang og begyndelse (B 45-254, fol.736)

    den salig karls begravelse og henfart (B 43-232, fol.344)

    hun havde hverken at bide eller brænde

    slog ham blå og blodig (B 63B-1, fol.112B)

    manglede visse bolig og bopæl (C 39-1, fol.213)

    han var drukken og beskænket (B 63B-5, fol.19)

    han ham dræbt og omkommet haver (B 63B-1, fol.154)

    har søgt dug og disk sammen (B 1A-131, fol.221B)

    hun var ganske døv og tunghørig (B 9-1218, side 130)

    hun vilde drage omsorg for hendes børns education, lærdom og opdragelse (B 3A-15, fol.241)

    overdrage til auktion og det på eget eventyr, gevinst og forlis (B 33-167, fol.91B)

    det forsikres, at der ikke er flere eller andre arvinger (B 6C-216, fol.542)

    børnene havde ej forvandte eller pårørende (C 7C-1, fol.78)

    lovbød gården til frænder og slægtninge (B 69A-5, fol.44)

    lide fængsel og jern (B 63B-3, fol.37)

    gift og havende til ægte (B4-945, nr.20)

    i deres hos- og overværelse (B 6C-222, side 225)

    intet fra ham er hørt eller spurgt (B 33-168, fol.2B)

    ild og brynde (B 63B-2, fol.2)

    irring, kiv og klammeri (B 63B-7, fol.37)

    jordet og begravet (C 558-1, fol.61)

    køb- og handelsmand i Grenå (B 55-30, fol.461B)

    hvor afdøde logerede og var til huse (B 33-170, fol.108B)

    som han ham venligen lånt og forstrakt haver (B 45-255, fol.635)(B 63B-7, fol.37)

    rømt i nattens mørke og mulm (B 69A-5, fol.125)

    ikke har nogen nytte eller gavn af (B 63B-3, fol.54)

    har gjort mig fornøjelig rede og regnskab for arven (Strø herred gejstlig skifteprotokol 1761-1810, side 275)

    rømt og undveget (B 63B-2, fol.110B)

    ej havde råd og middel den at beholde (B 69A-5, fol.130)

    lade det komme til skifte og deling (B 63B-1, fol.30)

    skiftet sluttet og til ende bragt (C 39-1, fol.213)

    skænket og givet (B 45-256, fol.285B)

    steder og fæster (C 42C-1, fol.224B)

    sten og stabel (skelpæl, skelsten)  (B 69A-7, fol.62)

    på hendes syge- og sotteseng (B 45-251, fol.254B)

    købe for sølv og pendinge (B 69A-5, fol.130)

    told- og consumptionsbetjent i Randers (C 24A-3)

    har haft nogen tvist og trætte med (B 63B-1, fol.121)

    formedelst uformuenhed og fattigdom (B 69A-5, fol.158B)

    at værge og vigilere (drage omsorg) for sin myndling (B 9-1216, side 852)

    ved duelighed og vindskibelighed, (dygtighed og driftighed) (C 10B-4 fol.290)

    hvor hun havde haft hendes værelse og logement (B 45-255, fol.475)

    holde børnene til ære og lære (C 10A-2, fol.282B)  Stavemåder, ord og faste vendinger

    Der var ikke andre eller flere arvinger efter ham (Assens skifteprotokol 1708-1743 fol.459)

    Anne Kirstine, som er befriet med en sergent, (er kommet i ægteskab med) (B 72-158, fol.183)

    bodmeri (lån med pant i skibslast, såfremt den når frem) (B 9-1220, fol.817)

    ved dagbrækningen (B 43-232, fol.359)

    fodhugger ved tømmerværket i København, (hugger fodremme, tømrer) (B 72-162, fol.511)

    i herberget, (i gæsteværelset) (C21-C-1 fol.350B)

    i Himmelland, (i Himmerland) (C 39G-1, dol.242)

    klokken halv gående 9, (klokken 8.30) (B78-164, fol.183B)

    litsenbroder, (drager) (B56-426, fol.644B)

    et lugt sengested, (lukket)

    afdødes jordefærd på menagerligste måde bestyret, (sparsommelig) (B 45-256, fol.225)

    oppebie, (afvente) (B 80-126, fol.458)

    potemager, (pottemager) (B 66-255, fol.257)

    en skikkelig seng, (ordentlig) (G 366-151, fol.256B)

    skipper næst Gud (B 78-163, fol.36B)

    registrere, så vidt tiden og den af liget allerede utålelige stank kunne tillade
    (Skippinge herred gejstlige skifteprotokol 1772-1808 side 287)

    han efterlader sig ikkun en stiw søster, (stedsøster)

    noget syltet Tøj (B 78-163, fol.69B)

    i kongens søtjeneste på floden, (flåden) (B 80-122, fol.10B)

    farer til skibs (B 77-66, fol.353B)

    denne dag har været en af Tycho Brahes dage for mig (B 43-233, fol.125B)

    flere uopdragne børn, (ikke konfirmerede) (B 3B-70, fol.80)

    to uvillige vurderingsmænd, (uvildige)

    vindhandler i Århus, (vinhandler) (B 56-417, fol.285B)

    han er over sine 18 vintre gammel (Næstved skifteprotokol 6.11.1677 fol.54)

    imod alles ønske og formodning døde den fortrinlige skolelærer (C 15C-2, fol.189B)  Latinske ord

    som de på advenant måde kan tilkomme (forholdsvis) (Nyborg skifteprotokol 1735-1743 fol.120)

    boens bona, (formue) (B 78-163, fol.397)

     cum omnibus et singulis necessariis clausulis imprimis vero substiendi et similibus,
    (med alle og hver enkelte nødvendige klausuler, ganske særligt om, hvem der bør afløse, og lignende)
    (Randers skifteprotokol 1698-1731 fol.537B).

    consenterede, (godkendte, samtykkede i) (B 78-163, fol.18B)

    consideration af dette bos vilkår, (betragtning, overvejelse) (C 656A-43, fol.249B)

    contenteret, (fornøjet, tilfredstillet) (C 656A-43, fol.106)

    convenabel consideration, (en passende overvejelse) (B 3B-68, side 549)

    kvitteringen ved påtegning blive corroboreret (bekræftet) (B 0D-391 fol.135)

    cura pauporum, (forsorg for fattige) (Nakskov skifteprotokiol 1716-1719, fol.282B)

    decideret, (besluttet)

    decision, (afgørelse)

    deklaration, (erklæring) (C 656A-43, fol.106)

    var forud determineret og besluttet (bestemt) (B 33-168, fol.41B)

    give ham dilation, (henstand) (B45-256, fol.419B)

    disputeret, (drøftet) (C 656A-43, fol.105B)

    at det ingen dolus malus dermed skulle underløbe, (ond hensigt) (Langelands skifteprotokol 1683 side 349)

    efter overstået fatalio appellationis (appelfrist) (B74-207 fol.374)

    på grund af flere insolentier og uskikkeligheder, (uforskammetheder) (B 63B-1, fol.14)

    cum libera facultatem agendi, (med frihed til at handle frit) (Gudme herred gejstlig skifteprotokol 1773-1809, fol.308)

    libererer min svigersøn for al krav om arv (friholder) (B 9-1215, fol.184B)

    at have melleret sig, (at have blandet sig) (B 78-164, fol.41B)

    måtte vi, Nolens volens, afstå fra vort forehavende (hvad enten vi ville eller ej) (B9-1214, side 112)

    den som pasqvillant actionerede Clemen Kjeldsen (grov bagtaler) (B 85A-127, fol.310)

    ikke at kunne perikulere noget ved at tilstå, (ikke at risikere noget) (København borgret skiftebreve 1762 no.139 opslag 567)

    prolongeres, (forlænges) (C 656A-43, fol.295B)

    proposition, (forslag) (B 3B-69 side 137)

    prætendere, (kræve) (C 656A-43, fol.105B)

    prætension, (krav) (C 656A-43, fol.105B)

    hvis kvittering in quo cunque forma på mine vegne validerer,
    (i hvilken som helst form på mine vegne er gyldig) (B 35-141, fol.763)

    han har været rabulist, (rænkesmed) (C 19A-1, fol.217)

    in cujus rei fidem sigillum regii tribunalis aulici inferius impressum. Hafnia in dictus die 23. Dececembr. 1690
    Til bekræftelse herpå er Hofrettens segl sat under. København på den anførte dag 23. december 1690.
    (Københavns Hofret. Konceptskifte 23.12.1690 opslag 229)

    seqvestration, (beslaglæggelse) (B 33-168, fol.85B)

    de umyndiges soulagement, (trøst, lindring) (B 78-164, fol.23)

    soulageret, (hjulpet, lindret) (C 656A-43, fol.105B)

    efter spargement, (efter rygte, efter sigende) (B 43-232, fol.341)

    ikke er stipuleret, hvad leie han mig skal betale, (fastsat, aftalt) (B 45-256, fol.705)

    sub poena præclusi & perpetui silentii,
    (under straf at udelukkes og siden ikke mere blive hørt) (B 3B-70, fol.64B)(B 45-258 fol.486)

    hun har erhvervet veniam sexus,
    (bevilling egen værge at være) (Slagelse herred gejstlig skifteprotokol 1762-1805 fol.438B)

    ventileret, (drøftet) (C 656A-43, fol.105B)

    vidimeret kopi, (kopi afstemt med originalen) (C 656A-43, fol.260B)

    vigilance, (opmærksomhed) (B 78-162, fol.190B)

    enken blev pålagt at vigilere for gælden (være opmærksom på) (C 658-45, fol.134B)

    pastor vigilantissimus, (den mest årvågne præst),
    sagt 1737 om Niels Mikkelsen Holst, præst på Hirsholmene (Wiberg)

    ad dies vitae, (på livstid)  Forkortelser og tegn

    7ber (september)
    8ber (oktober)
    9ber (november)
    Xber (december)

    Xsen (Christensen)
    Xdatter (Christensdatter)

    Kxgaard (Korsgaard)  (B 1A-137 fol.218)
    Xør (Korsør)  (C 4-774 Nørvang herred Ringive sogn)

     marktegn (Jetsmark)


    L. S. betyder Locus Sigilli (lakseglets sted)

sigil      locus


    S. T. betyder salvo titulo (med udeladelse af titel)


    Sessio Novi Anni Prima, (den første samling i det nye år dvs. Snapsting) (B 63B - 1, fol.165B)

snapsting