Erik Brejls hjemmeside

Start


Vrads herreds tingbogsuddrag[1660-1662]   [1664-1666]   [1670-1671]   [1672-1673]   [1674-1676]   [1677-1678]   [1679-1680]  
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse tingbogsekstrakter dækker Vrads herreds bevarede tingbøger for perioden før sammenlægningen med Tyrsting herred 1687.

Vrads herred består af sognene Them, Vrads, Ejstrup, Nørre Snede, Klovborg, Linnerup, Hammer, Åle og Tørring, samt dele af Ikast og Bording sogne.

Navne i restancelister og navne på varselsmænd og vidner er udeladt, med mindre der angives familiemæssige relationer, ligesom tingmænd, dommere etc. ikke angives.
Person- og stednavne er standardiserede.

Flere af af indførslerne er behandlet i:
Personalhistorisk Tidsskrift 1968 side 101-138: Asta Paulsen: Kromand i Them Sievert Thomsen og hans slægt.

Alle indførsler er tildelt et af følgende emneord:

advarsel
afgift
afkald
aftægt
arv
bavnevagt
befaling
beskyldning
broer
copulation
ed
efterlysning
erstatning
faldsmål
forarmet
forlig
forpagtning
forældet
fuldmagt
fæste
gæld
hittegods
husdyr
ildebrand
kirkeværge
klage
køb
landgilde
lovbud
løn
musikant
opmåling
pant
restance
rytter
rømt
sandemænd
skifte
skove
skudsmål
skøde
soldat
stedsmål
stolestader
sygdom
syn
tiende
tingsvidne
told
trolovelse
tyveri
ulydighed
vanvittig
veje
vold
værge
ægteskabVrads herred
Tingbog
1660-1662
B 63B - 1

De tre første blade mangler.

2. maj 1660

1 - fol.4 - Syn
Syn af Hammergård og underliggende bøndergods.
Nykirke sogn
Tindet
en gård Jens Lauridsen og Søren Andersen
en gård gamle Jeppe
en gård Søren Mikkelsen
en gård Jeppe Terkildsen
en halv gård Peder Smed
et gadehus Anders Kusk
et gadehus Birgitte Bondekone
en gård Damgård Søren Jensen
et hus på denne gårds grund Christen Poder
Hammer sogn
Kovtrup
en gård Christen Hagelskær
en gård Isak Nielsen
en gård Maren Thomases
Hage
et bol Rasmus Skrædder
et bol Laurids Hage
Møllerup
en gård Niels Jørgensen
et bol Peder Schermann
et bol Anders Olufsen
Linnerup sogn
Hjortsvang
et bol Jens Christensen
et hus Jørgen Savmand
et skovskifte kaldt Sparehuggen
Åle sogn
Åle
en halv gård Hans Mikkelsen
et hus Albert Pedersen
et hus Jeppe
et skovskifte kaldt Rå.
En del steder er ganske afbrændt og øde

2 - fol.6 - arv
Jens Nielsen i Nørre Snede opgør af boet efter Barbara Pedersdatter i Nørre Snede 3. dag efter st. Mikkelsdag 1659, underskrevet 8. dag efter st. Mikkelsdag 1660.

16. maj 1660

3 - fol.7 - gæld
Hans Nielsen, degn i Nørre Snede stævner Jens Jørgensen i Nørhoved [i Nørre Snede sogn] for gæld.

4 - fol.7B - afkald
Afkald til Christen Ebbesen i Ejstrup fra
1) stedsøn Anders Pedersen, født i Ejstrup, for arv efter far Peder Ibsen og mor Anne Andersdatter i Ejstrup Bondegård
2) Søren Pedersen for arv efter mor Anne Pedersdatter.

5 - fol.7B - gæld
Christen Ebbesen i Ejstrup stævner Christen Jensen i Hampen [i Nørre Snede sogn] for gæld.

6 - fol.8 - afkald
Afkald til Jørgen Jensen i Nortvig [i Nørre Snede sogn] fra
1) Kirsten Ibsdatter g.m. Christen Andersen i Nørskov [i Klovborg sogn] og søskende for arv efter oldefar Niels Olufsen i Nortvig, der havde stået hos hendes far Ib Jensen i Lille Thorlund [i Ejstrup sogn].

7 - fol.8 - tyveri
Knud Sørensen tilstod at have stjålet
1) en stud fra Thomas Pedersen i Abildskov, som han solgte til Sidsel Christensdatter g.m. Søren Snedker i Tørring
2) en hoppe fra Baltser Pedersen i Brejl [i Ejstrup sogn] og solgte den til Christen Kokborg
3) en ko fra Thomas Pedersen i Abildskov, men den bliver ham frataget af Niels Kongemann? i Hvejsel
4) en hest fra Simon i Refshale.

30. maj 1660

8 - fol.9B - afkald
Afkald til Barbara Pedersdatter i Store Thorlund [i Ejstrup sogn] ved LV Christen Andersen i Bjørnskov [i Nørre Snede sogn] fra
1) steddatter Maren Mikkelsdatter
2) stedsøn Jens Mikkelsen i Nørre Snede
3) steddatter Sidsel Mikkelsdatter
alle tre for arv efter far Mikkel Jensen og mor Karen Jensdatter i Store Thorlund.

9 - fol.10B - arv
Mikkel Joensen i Grættrup [i Nørre Snede sogn] opgør bo efter Ellen Nielsen i Grættrup 19.5.1660.

13. juni 1660

10 - fol.11B - fæste
Fæstebrev fra Silkeborg slot til Jørgen Jensen på den gård i Nortvig i Nørre Snede sogn, som Niels Jensen Sandmand fradøde.

4. juli 1660

11 - fol.12 - syn
Syn af
1) Sillerup mølle [i Vrads sogn]
2) Niels Mikkelsen i Strats
3) Niels Poulsen i Strats
4) Kirsten Andersdatter i Kolpenknop [i Vrads sogn].

11. juli 1660

12 - fol.13 - tyveri
Søren Jørgensen i Tørring erklærer aldrig at have ønsket at købe stjålne dyr, som Knud Sørensen påstod. (Se lbnr.7).

18 juli 1660

13 - fol.14 - befaling
På grund af flere insolentier og uskikkeligheder indskærpes det at stille med soldat til hest eller til fods, når det af lensmanden begæres.
Fremsat af Anders Thomsen i Sejlgård [i Funder sogn], delefoged i Vrads herred efter fuldmagt fra Hans Friis til Clausholm, lensmand i Silkeborg amt.

14 - fol.14B - gæld
Christen Sørensen i Grættrup stævner Terkel Knudsen for gæld.

15 - fol.15 - gæld
Erik Nielsen i Grættrup stævner samme Terkel Knudsen for gæld.

25. juli 1660

16 - fol.15 - gæld
Erik Nielsen i Grættrup på egen og søskendes vegne lod stævne Christen Madsen i Grættrup for skat til Polakkerne, som sagsøgernes nu afdøde far havde udlagt for Christen Madsen.

8. august 1660

17 - fol.15 - gæld
Mogens Høeg til Kærgårdsholm stævner Mette Nielsdatter, enke efter Laurids Madsen i Nørskovlund, som Christen Thomsen i Bredlund [i Vrads sogn] lovede at betale.

15. august 1660

18 - fol.15B - skove
Opgørelse over hvor mange eg og bøg, der er fældet de sidste tre år, med angivelse for hver skovpart.

19 - fol.16B - befaling
KM befaling vedrørende skovhugst.

20 - fol.17 - restance
Anders Thomsen i Sejlgård, delefoged varsler syn af rugmarken hos Christen Jensen i Kærshoved [i Vrads sogn] for restance med landgilde og skattepenge.

21 - fol.18B - gæld
Simon Pedersen i Fogstrup stævner Laurids Torbensen i Vorret [i Them sogn] og Anders Lassen sst. for gæld til sin bror Thomas Pedersen, der døde hos Laurids Jensen i Grødde [i Ikast sogn] og blev optegnet af Poul Nielsen Grum, præst i Ikast.

22. august 1660

22 - fol.20 - tyveri
Jørgen Knudsen og Poul Davidsen, begge i Tørring, anklager Jens Christensen i Hesselballe for at have høstet og bortført den byg, som nu afdøde Jeppe Jensen i Uldum havde sået på sin mark.

23 - fol.20B - gæld
Erik Nielsen i Grættrup stævner Christen Madsen i Grættrup for gæld.

24 - fol.20B - gæld
Jens Eriksen i Boest [i Nørre Snede sogn] stævner Niels Pedersen i Kejlstrup [i Nørre Snede sogn], Christen Andersen sst og afdøde Peder Sørensen sst. ved hans børn for gæld.

29. august 1660

25 - fol.21 - gæld
Niels Jensen i Ørnsholt [i Øster Nykirke sogn] stævner afdøde Christen Pedersen i Hampen mølle, hans hustru og børn for gæld.

26 - fol.21 - skifte
Skifte 7.8.1653 efter Karen Christensdatter i Nørre Kejlstrup.
E: Peder Sørensen. B:
1) Jens Pedersen
2) Maren Pedersdatter.
FM:
1 oldefar (dvs. morfar) Christen Graversen i Plovmandshave [i Nørre Snede sogn]
2 Niels Pedersen i Søhale [i Nørre Snede sogn].

5. september 1660

27 - fol.22B - gæld
Erik Nielsen i Grættrup tilbyder at indløse sin far afdøde Niels Eriksens pant til af døde Niels Pedersen i Søhale ved Christen Pedersen i Søhale.

28 - fol.23 - afkald
Afkald til Niels Knudsen i Nørlund fra
1) Anders Nielsen, født i Nørlund for arv efter far Niels Thomsen i Nørlund, mor Johanne Poulsdatter sst og bror Mads Nielsen sst.

29 - fol.23B - skifte
Skifte 8.9.1659 efter Niels Thomsen i Store Thorlund.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Mads Nielsen
2) Anders Nielsen
3) Mette Nielsdatter.
FM: Søren Poulsen i Store Nørlund.

12 september 1660

30 - fol.24 - værge
Jens Nielsen i Klovborg indsættes som værge for Anne Hansdatter i Hammer mølle, der nu er enke.

31 - fol.24 - afkald
Afkald til Hans Eskildsen i Arreskov fra Niels Madsen sst for arv efter far Mads Nielsen i Arreskov ved halvbror Joen Madsen sst.

19. september 1660

32 - fol.24B - afkald
Afkald til Karen Pedersdatter g.m. Peder Jensen i Lindet [i Vester sogn] fra Jens Christensen, født i Ronnum [i Skarrild sogn] og bror Christensen for arv efter far Christen Olufsen i Nørre Snede og efter halvbrødre Christen Christensen og Peder Christensen, begge sst.

33 - fol.25 - arv
Vidner har set, at afdøde Peder Jensen i Kærshoved ved pinsetide 1659 har overflyttet gods og formue til sin bror Niels Jensen i Uve [i Ringive sogn].

34 - fol.25B - arv
Vidner har set Mads Ibsen i Bjerresmølle [i Åle sogn] overgive en ko til Christen Andersen i Havstrup [i Hansted sogn].

35 - fol.26 - gæld
Anders Thomsen i Sejlgård, delefoged i Vrads herred, stævner Mette Nielsdatter i Bredlund, enke efter Laurids Madsen i Nørhoved og datter Maren Lauridsdatter for penge, han har lagt ud til skatter til de svenske.

36 - fol.27 - gæld
Peder Madsen i Rønslunde [i Ejstrup sogn] stævner Christen Andersen i Ørnsholt for gæld.

26. september 1660

37 - fol.27B - afkald
Afkald til far Jørgen Rasmussen i Hage fra søn Gregers Jørgensen i Hjortsvang for arv efter mor Birgitte Gregersdatter.

38 - fol.27B - skifte
Skifte efter Birgitte Gregersdatter i Hage.
E: Jørgen Rasmussen. Af børn nævnes B:
1) Gregers Jørgensen i Hjortsvang
2) Karen Jørgensdatter.

39 - fol.28 - tiende
Med henblik på fastsættelse af tiende til Søren Hansen i Hjortsvang, præst i Linnerup og Hammer, foretages syn af gårdene i
Linnerup sogn, Hjortsvang:
en gård Jens Christensen og Gregers Jørgensen
en gård Mads Pedersen
en gård Peder Steffensen
en tredjedel af en gård Niels Eriksen.
Resten øde og ubeboede.
Hammer sogn:
en gård Jørgen Rasmussen.
Resten øde og ubeboede.
Præsten ansøger om fritagelse for skat som hans formand Jens Poulsen.

40 - fol.29 - afkald
Afkald 26.9.1660 til Niels Pedersen Alling, præst i Åle og Tørring og Maren Steffensdatter fra Steffen Olufsen Aale for arv efter far Oluf Rasmussen Samsing, formand i præsteembedet.

41 - fol.30 - skifte
Skifte 20.7.1660 efter Oluf Rasmussen Samsing, præst i Åle og Tørring.
E: Marie Steffensdatter. LV: bror Steffen Steffensen, rådmand i Middelfart. B:
1) Anne Olufsdatter, der har fået medgift og derfor ikke arver
2) Kirsten Olufsdatter, der har fået medgift og derfor ikke arver
3) Steffen Olufsen
4) Rasmus Olufsen
5) Mette Olufsdatter
6) Sofie Olufsdatter
7) Jacob Olufsen
8) Morten Olufsen
9) Margrethe Olufsdatter.
FM:
1 morbror Hans Steffensen i Norge
2 successor Niels Pedersen Alling, der beholder de tre yngste børn til opdragelse.

42 - fol.34 - afkald
Afkald fra Dynes Jensen i Ansøgård [i Vrads sogn] til Knud Pedersen i Torup [i Vrads sogn] for arv efter far Jens Jensen i Ansø mølle.

3. oktober 1660

43 - fol.34 - skove
Syn af KM skove i Vrads herred tilhørende Silkeborg med angivelse af olden og hvor mange svin, de kan føde for hver skov.

10. oktober 1660

44 - fol.35 - gæld
Jørgen Jensen i Nørre Snede stævner Jens Mikkelsen i Davding [i Grædstrup sogn] for gæld.

45 - fol.35 - afgift
Christen Christensen i Boest ansøger lensmand Hans Friis til Clausholm om nedslag i skat, da gården er ødelagt af svenskerne, bevidnet af mange vidner.

46 - fol.36 - husdyr
Hans Nielsen i Havstrup, der havde købt en ko af Mads Ibsen i Bjerresmølle er uenige om hvor koen stammer fra. Sagen henvises til en højere instans.

17. oktober 1660

47 - fol.38B - gæld
Dynes Jensen i Ansøgård stævner Jens Madsen, født i Skade for gæld, som hans afdøde far Mads Nielsen i Skade skyldte Niels Rasmussen i Ansøgård.

48 - fol.38B - syn
Syn af kongens gods i Vrads herred under Silkeborg slot med angivelse af korn og kvæg:
Them sogn
Virklund: Rasmus Sørensen, Jens Lassen, Christen Nielsen, Christen Rasmussen, Peder Rasmussen, Jens Jensen, Peder Sørensen, Peder Byskov, Niels Nielsen
Them: Niels Thomsen, Rasmus Thomsen, Sigurd Hansen, Jens Eriksen, Niels Jørgensen, Peder Jørgensen
Tømmerby: Jens Andersens enke, Jens Thomsen, Rasmus Jensen
Fogstrup: Jens Nielsen, Christen Nielsens enke
Hjortsballe: Jens Nielsen, Christen Jensen
Vorret: Peder Mikkelsens enke
Sepstrup: Niels Christensen, Henrik Hansen, Niels Thomsen, Søren Nielsen, Peder Sørensen
Brande: Christen Jensen, Rasmus Sørensen
Byskov: Søren Pedersen
Løgager: Peder Jacobsens enke, Jacob Pedersen
Gjessø: Niels Sørensen
Rustrup: Christen Nielsen
Linde: Niels Pedersen, Erik Christensen og Ib Madsen
Tolstrup: Jens Nielsen, Niels Ibsen
Asklev: Niels Christensen, Enevold Pedersens enke, Jens Christensen
Lovdal: Rasmus Andersen, Jens Christensen
Hedegård: Torben Pedersen, Thomas Pedersen
Vrads sogn
Vrads: i anneksgården Niels Christensen, Niels Poulsen, Poul Nielsens enke
Ansøgård: Dynes Jensen
Knop: Peder Lauridsen
Bredlund: Jens Sørensen
Kolpensig: Mads Christensen
Kærshoved: Jens Sørensen, Niels Madsen
Godrum: Thomas Sørensen.
Nørre Snede sogn
Nørre Snede: Christen Jensen, Jens Nielsen
Leret: Peder Jensen, Jørgen Nielsen
Nortvig: Jørgen Jensen, Jens Sørensen
Grættrup: Christen Christensen, Christen Sørensen, Erik Nielsen
Bjørnskov: Christen Andersen, Christen Jensens enke
Kejlstrup: Jens Lauridsen, Christen Andersen
Frisbæk: Anders Christensen
Hampen: Villads Pedersen, Jørgen Christensen, Peder Eriksen, Christen Christensen
Hampenbjerg: Laurids Poulsen
Søgård: Christen Christensen
Bøgeskov: Laurids Torbensen, Rasmus Sørensen, Joen Sørensen
Arritskov: Jørgen Christensen
Boest: Christen Christensen, Christen Pedersen
Ejstrup sogn
Ejstrup: i anneksgården Peder Lassen og Gregers Lassen, Jens Andersens enke, Christen Ebbesen, Peder Pedersen
Store Thorlund: Jørgen Madsen
Lille Thorlund: Niels Jensen
Groest: Frands Lauridsen
Krejbjerg: Mads Jørgensen, Niels Pedersen
Rønslunde: Niels Madsen
Hvillum: Niels Mogensen, Anders Christensen
Dyringhave: Thyge Pedersen
Smedebæk: Mourids Andersen
Smedebæk mølle: folkene derfra forjaget og nuværende beboer har hjælp behov
Ikast sogn
Isen: Christen Skovdal, Christen Christensen, Jeppe Madsen, Hans Pedersen, Christen Pedersen
Isendige: Christen Nielsens enke
Tyvkær: Poul Olufsen
Bording sogn
Rønkilde: Søren Jensen
Sigten: Christen Pedersen, Jens Nielsen
Guldforhoved: Jens Jensen, Christen Christensen
Følgende gårde er uden beboer og en del heraf er afbrændt:
Virklund, en halv gård, som Eskild Thomsen beboede
Them, et gadehus, som Anders Ovesen beboede
Vrads, en del af en gård, som Niels Mikkelsen beboede
Hampen, en halv gård, som Christen Jensen beboede
Hampen, en halv gård, som Hans Eriksen beboede
Hampen, en gård, som Jørgen Madsen beboede
Søgård, en halv gård, som Christen Mikkelsen beboede
Bøgeskov, en kvart gård, som Peder Christensen beboede
Nørhoved, en gård, som Thyge Sørensen beboede
Nørhoved, et gadehus, som Mads Christensen beboede
Boest, et hus, som Christen Pedersen beboede
Boest, et gadehus, som Peder Nielsen, beboede
Nortvig, en gård, som Christen Jensen beboede
Nortvig, en gård, som Clemen Jensen og Jens Thomsen beboede
Grættrup, en gård, som Troels Thomsen beboede
Grættrup, en gård, som Jens Sørensen og Christen Sørensen beboede
Grættrup, et gadehus, som Svend Jensen beboede
Grættrup, et gadehus, som Peder Nielsen enke beboede
Groest, en halv gård, som Peder Nielsen beboede
Rønslunde, en halv gård, som Jeppe Jensen beboede
Lille Rønslunde, en gård, som Jens Jensen beboede
Hvillum, en gård, som Niels Mogensen beboede.

24. oktober 1660

49 - fol.42B - vold
Peder Christensen, ridefoged på Lundenæs, der logerer hos Kjeld Olufsen, bogbinder i Holstebro, anklages for med pinsler og slag at have tvunget efterfølgende mænd til at underskrive et gældsbevis for penge ridefogeden skulle have udlagt for Bording sogn uden deres vidende: Oluf Christensen i Nørlund, Peder Nielsen i Ravnholt, Niels Jensen i Hestlund, Christen Jensen sst, Villads Mikkelsen i Munklinde, Niels Pedersen i Stubkær, Jens Jensen i Guldforhoved, Jens Nielsen i Sigten.

31. oktober 1660

50 - fol.43B - gæld
Jens Nielsen i Klovborg indstævner Søren Jensen i Rønkilde for børnepenge efter afdøde Jeppe Jensen i Guldforhoved, men han aflægger ed på, at de er betalt og at han derfor ikke skyldte hans hustru eller arvinger noget.

51 - fol.43B - krav om arv
Jørgen Ibsen, født i Nortvig, Christen Ibsen i Skade, Johanne Ibsdatter g.m. Anders Mikkelsen i Tyrsting og Kirsten Ibsdatter g.m. Christen Andersen i Nørskov [i Klovborg sogn] ved morbror Jens Jensen i Thorlund, har arv efter far Jeppe Nielsen i Nortvig, skifte næste tirsdag før sankt Sørens dag 1644, (22.10.1644) g.m. Ellen og efter oldefar (dvs. farfar) Niels Olufsen i Nortvig, som Jørgen Jensens far Jens Jensen, der døde sidste sommer, var formynder for, hvorfor samme Jørgen Jensen, hans mor og hans søskende Kirsten Jensdatter, Jens Jensen, Jens Jensen, Mikkel Jensen, Johanne Jensdatter og Karen Jensdatter, alle i Nortvig indstævnes for børnepenge.
Der henvises til afkald ved Tyrsting herredsting af 9.10.1660 lbnr.28. (Sml. lbnr.216, 217).

7.november 1660

52 - fol.47 - befaling
Mange navngivne mænd lader sig repræsentere ved hyldningen i København 14.11.1660 af Peder Sørensen, herredsfoged i Sepstrup, Jens Nielsen, sandemand i Hjortsballe, Christen Christensen i Søgård, og Niels Poulsen i Vrads.

53 - fol.47B - afkald
Afkald til Anne Nielsdatter, enke efter Niels Mikkelsen i Vrads som formynder fra Johanne Ebbesdatter, født i Snabe for arv efter far Ebbe Nielsen i Snabe.

54 - fol.48 - gæld
Ridefogeden stævner Niels Nielsen i Virklund for en tønde rug, som han ved ed benægter at have modtaget.

55 - fol.48 - syn
Syn af gårde i Nørre Snede og Ejstrup sogne:
Nørhoved, en gård, som Jacob Hansen beboede, er afbrændt og øde
Nørhoved, en gård, som Laurids Madsen beboede, er afbrændt og øde
Hundshoved, en halv gård, som Mads Christensen beboede, er øde
Hundshoved, en gård, som Peder Thygesen beboede, er øde
Søhale, en halv gård, er besat
Brejl, en gård, besat, dog er bonden i den halve gård forarmet
Fruergård, en halv gård er øde
Fruergård, en halv gård, er besat, men bonden forarmet.

56 - fol.48 - syn
Syn af gård i Them sogn:
en gård i Tømmerby, som bebos af Jens Thomsen, blev afbrændt af de Brandenburgske krigsfolk 1659, og 8 dage før skød de ild i Simon Pedersens gård sst, der bredte sig til Christen Nielsens enkes gård og afbrændte lade og fæhus.

57 - fol.48B - gæld
Peder Sørensen, præst i Nørre Snede og Ejstrup stævner følgende for tiende, rytterhold, kirkekorn og lånte penge:
afdøde Niels Pedersen og Bodil Pedersdatter i Søhale og deres søskende
Jens Sørensen i Nortvig af den halve gård i Grættrup
Christen Madsen i Grættrup
Inger Pedersdatter i Kejlstrup af den halve gård i Hampen
Anders Christensen i Hvillum med afdøde Peder Pedersens og Laurids Sørensens arvinger
Thomas Jensen i Fruergård
Jens Pedersen i Gludsted
Niels Nørgaard
Niels Thomsen.

14. november 1660

58 - fol.49B - skove
Syn af fældet eg og bøg i KM skove, med prisansættelse for hver skov.

59 - fol.50 - gæld
Christen Christensen i Guldforhoved stævner Søren Jensen i Rønkilde for gæld til sin hustru Anne Kjeldsdatter og hendes forrige mand Jeppe Jensen i Guldforhoved, bevidnet af Niels Sørensen Skade, præst i Bording.

28. november 1660

60 - fol.51B - syn
Syn af KM vildtbaner i Vrads herred med angivelse af hvor mange hjorte og hinder samt rådyr og andre smådyr der er, samt syn af skader og hugst i denne fjendetid siden sidste syn.

61 - fol.52B - syn
Syn af KM gårde i Vrads herred under Silkeborg, der har stået øde, er afbrændte eller er forarmede.
Them sogn
Virklund, en halv gård, som Eskild Thomsen beboede, øde, men nu besat
Virklund, en halv gård, som Rasmus Nielsen beboede, øde uden besidder
Them, et gadehus Anders Ovesen beboede, øde
Them, en halv gård, som M: Niels Jørgensen beboede, øde, nu besat
Them, en halv gård, som Peder Jørgensen bebor, forarmet
Tømmerby, en gård, som Jens Thomsen beboede, afbrændt og øde
Tømmerby, en gård, som Jens Andersens enke bebor, forarmet
Linde, en kvart gård, som Ib Madsen bebor, forarmet
Vorret, en halv gård, som Peder Mikkelsens enke bebor, forarmet
Fogstrup, en gård, som Christen Nielsens enke bebor, lade og fæhus afbrændt, forarmet
Fogstrup, en gård, som Jens Nielsen bebor, forarmet
Asklev, en kvart gård, som Enevold Pedersens enke bebor, forarmet
Asklev, en kvart gård, som Anders Christensen bebor, forarmet
Lovdal, 2 parter af en gård, formet
Lovdal, en part af en gård, som Søren Mikkelsen beboede, nu besat
Hedegård, en gård, som Peder Torbensens enke beboede, nu besat
Vrads sogn
Vrads, en part af en gård, som Niels Mikkelsen beboede, øde
Vrads, 2 parter af samme gård, som Poul Nielsens enke bebor, forarmet
Vrads 1 part af samme gård, som Niels Poulsen nu har i fæste, forarmet
Godrum, et bol, øde
Kærshoved, en halv gård, som Niels Madsen bebor, forarmet
Nørre Snede sogn
Nørre Snede, en halv gård, som Jens Nielsen bebor, forarmet
Hampen, en gård, som Hans Eriksen og Christen Jensen beboede, øde
Hampen, en gård, som Jørgen Madsen beboede, øde
Hampen, et hus, som Dynes Poulsen beboede, øde
Hampen, et hus, som Mads Christensen beboede, øde
Søgård, en halv gård, som Christen Mikkelsen beboede, øde
Bøgeskov, en kvart gård, som Peder Christensen beboede, øde
Bøgeskov, en halv gård, som Erik Madsen og Niels Madsen beboede, øde
Bøgeskov, en kvart gård, som Rasmus Sørensen beboede, øde
Nørhoved, en gård, som Thyge Sørensen beboede, afbrændt og øde
Nørhoved, et gadehus, som Mads Christensen beboede, afbrændt og øde
Boest, en gård, som Christen Pedersen bebor, forarmet
Boest, et gadehus, som Peder Nielsen bebor, forarmet
Boest, et gadehus, som Christen Pedersen beboede, øde
Nortvig, en gård, som Christen Jensen beboede, øde
Nortvig, en gård, som Jens Thomsen og Clemen Jensen beboede, øde
Nortvig, et gadehus, som Christen Mikkelsen beboede, nu besat
Nortvig, en halv gård, som Jens Sørensen bebor, forarmet
Nortvig, en gård, som Niels Jensen beboede, nu besat
Grættrup, en gård, som Troels Thomsen, beboede, øde
Grættrup, en gård, som Jens Sørensen og Christen Sørensen beboede, øde
Grættrup, et gadehus, som Svend Jensen beboede, øde
Grættrup, et gadehus som Peder Nielsens enke bebor, forarmet
Grættrup, et gadehus, som Niels Eriksen, beboede, nu besat
Bjørnskov, en gård, som Christen Jensens enke bebor, forarmet
Ejstrup sogn
Groest, en halv gård, som Peder Nielsen beboede, øde
Groest, en halv gård, som Peder Lassen beboede, nu besat
Rønslunde, en halv gård, som Jeppe Jensen beboede, øde
Krejbjerg, en halv gård, som Jens Mikkelsen beboede, nu besat
Store Thorlund, en gård, som Anders Nielsen beboede, nu besat
Store Thorlund, et gadehus, som Thomas Lauridsen beboede, øde
Hvillum, en halv gård, som Laurids Sørensen beboede, øde
Hvillum, en halv gård, som Anders Christensen bebor, forarmet
Hvillum, en gård, som Niels Mogensen beboede, afbrændt og øde
Adserbjerg, en halv gård, som Peder Lassen bebor, forarmet
Smedebæk, en halv gård, som Las Eskildsen beboede, nu besat
Gludsted, 2 parter af en gård, som Niels Andersen beboede, nu besat
Gludsted, en part af samme gård, som Niels Pedersen bebor, forarmet
Gludsted, en gård, som Jens Pedersen beboede, nu besat
Gludsted, et gadehus, som Peder Jensen beboede, øde
Lille Thorlund, en gård, som Jens Jensen beboede, afbrændt og øde
Ejstrup, et gadehus, som Anders Andersen bebor, forarmet
Ejstrup, en halv gård, som Jens Andersen beboede, øde
Ikast sogn
Isen, en halv gård, som Las Christensen beboede, nu besat
Isen, en halv gård, som Mads Ibsen, beboede, nu besat
Isen, en halv gård, som Christen Skovdal bebor, forarmet
Isen, en gård, som Jeppe Madsen og Christen Christensen bebor, forarmet
Isen, en halv gård, som Niels Lauridsen bebor, forarmet
Isendige, et bol, som Christen Nielsens enke bebor, forarmet
Tyvkær, et bol afbrændt og øde
Bording sogn
Guldforhoved, en halv gård, som Jeppe Jensen beboede, nu besat
Rønkilde, en gård, som Søren Jensen bebor, forarmet
Sigten, en halv gård, som Christen Pedersen bebor, forarmet
Pårup, en selvejergård, som Peder Lassen, Svend Jensen og Peder Sørensen bebor, forarmede.

62 - fol.55 - syn
Syn af den tredjeparts gård i Lovdal som Jens Christensen fik i fæste sidste år, der er så øde på bygning, at kun 4 bindinger af isterradhuset er brugbare.
Syn af Ansøgård, som Dynes Jensen fik i fæste for nylig, der er så øde på bygning, at kun 8 bindinger i ladehuset østen i gården er brugbare.

63 - fol.55 - syn
Syn af Jørgen Jensens gård i Nortvig, der på den tid, da de kejserlige og Brandenburgske armeer var på vej ud af landet blev forødt og sønderhugget.
Syn af den halve gård i Bøgeskov, som Joen Sørensen bebor, der er ganske øde på bygninger undtagen isterradhuset, som han selv har opbygget, efter at han kom til gården dette forår.

5. december 1660

64 - fol.55B - vidnesbyrd
24 mænd gav godt vidnesbyrd til Peder Jensen, ridefoged på Silkeborg.

65 - fol.56B - befaling
KM befaling at alle kongens skove skal synes, og at hugst kun må ske efter anvisning fra skovfoged eller skovrider.

66 - fol.57 - gæld
Jens Nielsen i Hjortsballe stævner Henrik Hansen i Sepstrup for gæld efter bevis af 4.9.1646 til afdøde Christen Eriksen i Hjortsballe og Christen Lauridsens enke i Them for gæld efter bevis af 4.10.1648 til afdøde Christen Eriksen i Hjortsballe.

67 - fol.58 - forarmet
Hans Nielsen, degn i Nørre Snede er så forarmet, at han ikke kan betale kopskat for sig, sin hustru og sine børn, men er færdig at betle for sin føde, da han bor på den største landevej, hvor de svenske såvel som de allierede havde deres daglige march og alle, der skulle betale ham for tjenesten, er lige så forarmede.

68 - fol.58B - tyveri
Jacob Jensen Bjerregaard i Funder anklages for Sankt Peders dag [22. februar 1658] det år de Brandenburgske kom i landet, at have stjålet, en hest, hestevogn, plov, korn, en plejl og andet som rytterne ikke havde taget, fra Peder Sørensen, herredsfoged i Sepstrup og at Jacob Jensen Bjerregaard og Thomas Snedker i Funder havde brugt hest, vogn og plov i tiden herefter, som set af vidner.

69 - fol.59 - tyveri
Søren Snedker og hustru Sidsel Christensdatter i Tørring anklages for at have købt en stud af Knud Sørensen i Tørring, der efter bekendelse på Silkeborg slot 23.5.1660, blev henrettet for at have stjålet den fra Thomas Pedersen i Abildskov 8 dage før påske 1660. Beskyldningen for hæleri henvises til højere instans.

70 - fol.61 - gæld
Christen Andersen i Bjørnskov stævner Niels Christensen i Vrads for gæld efter bevis af 2.5.1657.

1661
Ransnævninge i året 1661 er
Torben Pedersen i Hedegård
Jens Andersen i Sepstrup
Anders Christensen i Asklev
Jens Lassen i Virklund.

9. januar 1661, snapseonsdag

Peder Sørensen i Sepstrup, herredsfoged
Jens Eriksen i Boest, tinghører
Niels Jensen i Lille Thorlund, skriver.

71 - fol.62 - forarmet
Omkring Sankt Hans 1660 stod der fem kompagnier soldater til hest i Virklund og nedtrampede en stor del af deres korn.

72 - fol.62B - forarmet
Da Niels Pedersen ankom som præst i Åle og Tørring ved fastelavn 1660, var begge sogne næsten øde og næsten intet blev sået det år, så han næsten ingen indkomst kunne få.

73 - fol.63 - tiende
Johan Hansen Lønborg, kapellan i Århus Domkirke på Laurids Jacobsen, superintendent i Fyns stift og prælat i Århus kapitels vegne, donerer så meget korn til Peder Nielsen og øvrige sognemænd i Åle, der kunne forventes som tiende for 1660

74 - fol.63B - forarmet
Søren Jensen i Ansø mølle kan ikke betale landgilde, da møller er ganske ødelagt af krigsfolk.

75 - fol.63B - syn
Syn af den gård i Linde som Peder Jensen, foged fradøde, hvor intet var uden tomme bygninger og en forsulten hund.

76 - fol.64 - afkald
Afkald af 3.11.1659 til Las Sørensen i Ejstrup fra Morten Ibsen, hattemager i Horsens for arv efter søster Anne Ibsdatter i Ejstrup.

77 - fol.64B - skove
Syn og taksering af væltet træ i den sidste store storm.

78 - fol.64B - gæld
Peder Sørensen Ørum, præst i Nørre Snede og Ejstrup stævner Christen Nielsen i Nørre Snede for husleje, restancer og gæld.

79 - fol.67B - afkald
Afkald til Christen Mikkelsen i Åle fra Maren Sørensdatter g.m. Thomas Jensen i Uldum for arv efter far Søren Nielsen i Åle.

80 fol.68 - gæld
Christen Andersen i Nørre Kejlstrup anmoder Niels Pedersen, der har aftægt på hans gårds ejendom, om hjælp til skat til krigsfolkene.

81 - fol.68B - tyveri
Vidner har set Bertel Terkildsen, der nu bor i Skovborghus, køre ud på heden ved Lille Thorlund og bortfjerne en pakke med højtidstøj, som afdøde Jens Jensen i Lille Thorlund havde gemt for de Brandenburgske og kejserlige tropper.

82 - fol.69 - tiende
Klovborg sogn har 8 ubesatte gårde og resten har fået frarøvet kvæg og avl. Anmodning om fritagelse for tiende for 1660 sendt til Laurids Jacobsen, superintendent i Fyns stift og prælat i Århus kapitel ved Johan Hansen Lønborg, kapellan i Århus Domkirke og til Corfitz Ulfeldt til Mattrup.

83 - fol.69B - restance
Hans Friis til Clausholm, lensmand i Silkeborg amt stævner alle kongens bønder i Vrads og Them sogne for restancer med landgilde og anden skyld efter jordebogen.

30. januar 1661

84 - fol.70B - afgifter
Ebbe Gyldenstjerne i Viborg befaler at Peder Christensen i Thorlund i Ejstrup sogn kun skal beskattes af en halv gård efter sit fæstebrev lige som den anden halve gård sst.

85 - fol.70B - restance
Hans Friis til Clausholm, lensmand i Silkeborg amt stævner alle kongens bønder i Ejstrup og Nørre Snede sogne for restancer med landgilde og anden skyld efter jordebogen.

86 - fol.71 - opmåling
Ny detaljeret opmåling af 12 ejeres jorder i Boest, da et ejerbrev af 7.11.1638, var blevet ødelagt i krigens tid.

87 - fol.75 - fæste
Jens Eriksen i Boest opsiger den halve del af sin gård under Rørbæk gods, da han er så forarmet, at han ikke kan vedligeholde den.

88 - fol.75B - husdyr
Peder Sørensen i Sepstrup købte 3.juledag 1658 2 stude af Hans Sørensen i Skorup og Christen Christensen sst, der skulle leveres kyndelmisse dag 1659, men Jens Olufsen i Virklund, der skulle hente dem, fik dem ikke med. Bevidnet af Niels Andersen, nu i Pindsmølle [i Sønder Vissing sogn].

89 - fol.76 - syn
Mads Ibsen i Bjerresmølle begærer syn af møllen med varsel til Oluf Nielsen i Bregnholm mølle foged på Bjerregård, hvor de talte med frue Margrethe Pax.

90 - fol.76 - Afkald
Afkald til Karen Pedersdatter g.m. Terkild Sørensen i Grættrup fra
1) Niels Pedersen i Davding på sin mor Maren Nielsdatter, sine 2 søstre begge med navn Karen og på Mads Thøgersen i Slagballe
2) Poul Andersen i Løve på hustru Karen Ibsdatter og medarvinger Thomas Mortensen, Kirsten Mortensdatter og Anne Mortensdatter i Velling samt Gertrud Jensdatter i Nykøbing
for arv efter Thomas Nielsen i Bjørnskov.

20. februar 1661

91 - fol.77 - afkald
Afkald til Mads Christensen i Tørring fra stedsøn Søren Sørensen Borreschmidt, født i Tørring for arv efter far Søren Jensen, mor Anne Christensdatter, bror Thomas Sørensen og bror Christen Sørensen, alle i Tørring.

92 - fol.78 -afkald
Afkald til Jens Mikkelsen ved svoger Thomas Thomsen i Nørre Snede fra
1) Sidsel Mikkelsdatter forlovet med Jens Christensen Ronnum
2) Maren Mikkelsdatter i Bjørnskov med LV: Laurids Pedersen i Thorlund
for arv efter far Mikkel Jensen og mor Karen Jensdatter i Store Thorlund.

93 - fol.78B - syn
Syn af Bjerresmølle hos mølleren Mads Ibsen.

27. februar 1661

94 - fol.79 - skifte
Skifte 11.3.1660 efter Christen Mikkelsen i Leret. B:
1) Kirsten Christensdatter.
FM:
1 stedfar Jørgen Rasmussen i Hage
2 Gravers Christensen i Nortvig
2) Anders Christensen.
Afkald til Peder Jensen i Leret fra børnene.

95 - fol.79B - skove
Syn af olden i kongens skove med angivelse af hvor mange svin, de kan føde for hver skov.
Syn af Silkeborg slots ladegård, både mark og ejendom.

96 - fol.81 - skove
Der ansættes 12 mænd til at udvise tømmer til reparation af slottets ladegård, til broer og til reparation af afbrændte gårde eller ødelagte bygninger efter den sidste store storm.

97 - fol.81B -afkald
Afkald til Karen Eskildsdatter g.m. Jens Nielsen i Tolstrup og hendes søskende Hans Eskildsen, Abelone Eskildsdatter, Maren Eskildsdatter, alle født i Tolstrup fra Anne Christensdatter g.m. Niels Kvist i Viborg ved Sigvard Hansen i Them for arv efter mor Anne Henriksdatter i Tolstrup.

98 - fol.82 - afkald
Afkald til Rasmus Jensen i Tømmerby fra Mette Jensdatter g.m. Jens Jensen i Salten Karen Jensdatter forlovet med Christen Rasmussen i Vorret for arv efter far Jens Christensen, mor Helle Andersdatter og bror Christen Jensen, alle i Tømmerby.

99 - fol.82B -fæste
Fæstebrev af 10.8.1659 fra lensmanden til Jens Lauridsen på halvdelen af den halve gård i Nørre Kejlstrup i Nørre Snede sogn, som Anders Sørensen fradøde, da gården står øde, og ingen af forrige fæsters børn eller slægt ønsker den at fæste.

100 - fol.82B - fæste
Christen Christensen i Grættrup ønsker at afstå halvdelen af sin gård, på grund af alderdom og armod.

6. marts 1661

101 - fol.83 - skove
Syn af hvor mange eg og bøg i alle kongens skove i Vrads herred, der ikke mere kan bære løv og olden og som derfor kan udvises til tømmer til reparation af slottets ladegård, til broer og til reparation af afbrændte gårde eller ødelagte bygninger efter den sidste store storm.

102 - fol.84 - syn
Syn af Nørre Snede kirke.

103 - fol.86B - gæld
Morten Mikkelsen, slotsskriver på Silkeborg slot stævner Kirsten Eriksdatter i Fogstrup, enke efter Christen Nielsen og hendes børn: Niels Christensen, Laurids Christensen, Erik Christensen, Mette Christensdatter, Maren Christensdatter, Maren Christensdatter, Mette Christensdatter, Abelone Christensdatter og Johanne Christensdatter for gæld efter bevis af 4.11.1656.

104 - fol.88 - skøde
Anders Thomsen i Sejlgård, delefoged i Vrads herred og Niels Jørgensen, tidligere præst i Them sælger og skøder den halve selvejergård i Ejstrup by som nu bebos af Christen Ebbesen til Christen Lassen i Nygård [i Sunds sogn] ved søn Las Christensen i Tollund [i Funder sogn].
(Hele tingsvidnet kan ses i Jydske domme og dokumenter 1440-1700 ved H. Hertzum Larsen 1998, side 466).

105 - fol.89B - befaling
Alle kongens bønder i Vrads herred skal tilså deres jord som i fredstid med havre og byg, under deres fæstes fortabelse. Hvis de ikke selv har heste dertil, må de søge hjælp andre steder, og hvis de ikke selv har såsæd, kan de låne hos deres foresatte.
Alle slottes tjenere i Silkeborg len må kun køre og gøre ægt med besiddelse af kongens rejsepas.

106 - fol.90 -skifte
Skifte 13.9.1660 efter Maren Jensdatter i Bjerresmølle under Bjerre gods.
Enke efter Jeppe Madsen. B:
1) Mads Ibsen
2) Christoffer Ibsen
3) Jens Ibsen
4) Oluf Ibsen
5) Morten Ibsen
6) Johanne Ibsdatter
7) Maren Ibsdatter.
FM:
1 Mikkel Jensen i Stidsmølle [i Tyrsting sogn]
2 Jens Pedersen i Bregnholm mølle [i Åle sogn]
3 Niels Christensen i Havbjerg [i Åle sogn]
4 Morten Jensen i Åle.
Arven efter børnenes far er ikke til stede i den denne onde og ubarmhjertige tid.

107 - fol.91 - restance
Frue Margrethe Pax til Bjerregård, enke efter Erik Qvitzov stævner Mads Ibsen, møller i Bjerresmølle, for landgilde.
Der fremlægges syn af møllen. (Se lbnr.93).

20. marts 1661

108 - fol.94 - skove
Lensmanden til Silkeborg stævner alle skovfogeder i Vrads herred for manglende opsyn og skader sket i fjendens tid, men de fremlægger tingsvidne af landsretten i Viborg, der frikender dem, da svenske krigsfolk fældede i skovene, hvad de havde brug for, og tvang bønderne til også at fælde for at skaffe penge til skatter. Det fortsatte under de kejserlige, de brandenburgske og polske tropper, uden at skovfogederne, der ofte var fordrevet fra hus og hjem, kunne afværge det.
Skovfogederne i Vrads herred:
Sivert Hansen i Them, skovrider
Jens Eriksen, skovfoged i Them skov
Rasmus Andersen, skovfoged i Lovdal skov
Christen Nielsen, skovfoged i Rustrup skov
Niels Sørensen, skovfoged i Gjessø skov
Jacob Pedersen Sejl, skovfoged i Løgager skov
Henrik Hansen i Sepstrup, skovfoged i Nørby skov, Sepstrup skov og Bøgeskov
Christen Jensen i Brande, skovfoged i Brande skov og Asklev skov
Christen Jensen, skovfoged i Hjortsballe skov
Jens Nielsen, skovfoged i Fogstrup skov
Jens Thomsen, skovfoged i Tømmerby skov, Linde skov og Tolstrup skov
Peder Rasmussen og Niels Nielsen, skovfoged i Virklund
Niels Poulsen og Niels Christensen Skov skovfoged i Vrads skov
Christen Pedersen, skovfoged i Boest skov
Las Torbensen og Christen Christensen, skovfoged i Bøgeskov og Søgård skov
Christen Rasmussen, skovfoged i Vorret skov
Jørgen Christensen, skovfoged i Arreskov
Jeppe Madsen og Christen Christensen, skovfoged i Isen skov
Jens Jensen og Christen Christensen, skovfoged i Guldforhoved skov

109 - fol.97 - skove
Syn af skove og skovparter der tilhører Frue Regitze Parsberg til Hammer ved Jørgen Rasmussen i Hage, foged på Hammer:
Åle skov
Tindet skov
Damgårdslund skov
Sønderlund skov.

110 - fol.97B - rømt - tyveri
Christen Eriksen, født i Tyrsting, der for nogen tid siden var rømt fra sin gård, blev forleden nat set i færd med at stjæle en ko i Anne Jensdatters hus i Tirsvad, men blev forhindret deri.
Han ville samme nat sælge et brød til Christen Ibsen i Skade.

111 - fol.98 - deling af gård
Peder Rasmussen og Christen Baltsersen, der bor i samme gård i Virklund, indgår forlig om hvilke dele af gården de bruger.

27. marts 1661

112 - fol.99B - afkald
Afkald til Christen Christensen Skovdal i Isen fra stedbørn Karen Nielsdatter og Anne Nielsdatter, født i Kragelund med formynder Gravers Pedersen i Sønder Gludsted for arv efter far Niels Svendsen i Kragelund og mor Anne Nielsdatter, der døde i Isen.

113 - fol.100B -told
Efter kongens trykte forordning om consumptions oppebørsel, skal alle, der vil male korn, fremvise toldseddel herfor.
Mølleren skal hver tingdag aflægge regnskab for hvor meget korn af hver slags, han vil lade male denne uge.
Anders Thomsen i Sejlgård og Peder Eriksen ved Hampen sø indsættes som toldinspektører.

3. april 1661

114 - fol.101 - told
Alle møllere i herredet befales kun at lade korn male efter forevist toldseddel for erlagt accise.
Møllerne i Vrads herred:
Smedebæk mølle
Hastrup mølle
Vester mølle
Risager mølle
Hammer mølle
Egholm mølle
Bjerresmølle
Bregnholm mølle.

115 - fol.101B - tiende
Poul Nielsen, præst i Vinding, Bryrup og Vrads får næsten ingen tiende i Vrads sogn, da 4 gårde og et bol er øde og uden beboere, 5 gårde og et bol er øde på avl, da intet er sået, mens de resterende 7 gårde er beboede, men ganske udplyndrede.

116 - fol.102 - skifte
Skifte efter Anders Pedersen, trommeslager i Vrads.
E: Mette Rasmusdatter. B:
1) Anne Andersdatter.
FM: Peder Sørensen i Sepstrup.

117 - fol.102B - afgift
Alle i Silkeborg len skal betale sin del af 2½ måneds forplejning af kongens betjente.

17. april 1661

118 - fol.103 - køb
Jens Sørensen i Skorup bevidner at have solgt en hest til Erik Sørensen i Ravnholt.

24. april 1661

119 - fol.103B - pant
På Klovborg mark blev i næstsidste rughøst et stykke uhøstet rug stående, der tilhørte Anne Pedersdatter, nu enke efter Peder Pedersen Murmand i Klovborg, som de havde pantsat til Sidsel Pallesdatter, men hun benægtede at have noget rug i pant.

120 - fol.104 - tiende
Peder Sørensen, præst i Nørre Snede, har ikke fået tiende i 1660, da bønderne er ganske forarmede lige som præstegården er plyndret og ruineret.

1. maj 1661

121 - fol.104B - tiende
Jens Bredal i Skade, præst i Klovborg, har ikke fået tiende i 1660, da bønderne er ganske forarmede lige som præstegården er plyndret og ruineret og præstens nyanskaffede kvæg døde sidste vinter.

122 - fol.105 - tiende
Morten Nielsen i Virklund, kirkeværge i Them sogn stævner adskillige navngivne mænd for kirketiende for 1660.

123 - fol.105B - tiende
Morten Nielsen i Virklund, kirkeværge i Them sogn stævner nogle navngivne mænd for kongens korntiende for 1660.

124 - fol.106 - fæste
Mads Pedersen i Hjortsvang opsiger fæste på halvdelen af sin gård under Hammergård gods.

125 - fol.106B - fæste
Jørgen Madsen i Thorlund opsiger fæste på halvdelen af sin gård under Silkeborg slot.

126 - fol.106B - gæld
Sidsel Pallesdatter g.m. Mikkel Joensen i Grættrup stævner Anne Pedersdatter i Klovborg, enke efter Peder Pedersen Murmand for gæld.

127 - fol.108B - gæld
Niels Jensen i Thorlund stævner alle der i Ejstrup og Nørre Snede sogne var ham gæld skyldig blandt andet for en rejse til Silkeborg for at afgive tingsvidne og lempelse af resterende landgilde.

15. maj 1661

128 - fol.109B - afkald
Afkald til Niels Rasmussen i Tranholm [Klovborg sogn] fra søster Johanne Rasmusdatter g.m. Peder Hansen i Gribstrup [Klovborg sogn] for arv efter far Rasmus Hansen i Tranholm og mor Sidsel Jensdatter sst.

129 - fol.110 - skudsmål
24 mand gav godt skudsmål til Jens Jensen i Kejlstrup, født i Nørre Kejlstrup.

130 - fol.110B - syn
Syn af Skærbæk mølle.

22. maj 1661

131 - fol.111 - ingen sag
Jens Rasmussen indkalder til tinget, men ingen sag.

132 - fol.111 . forarmet
Jørgen Madsen i Thorlund og Anders Smed i Ejstrup under Silkeborg slot er så forarmede, at ikke kan betale landgilde for 1660 om de skal blive ved deres gårde.

133 - fol.111B - afgift
Hammer kirke kan ikke betale sin ydelse til Silkeborg slot, da Jørgen Rasmussen i Hage er den eneste beboede gård i Hammer sogn. Resten er ubeboede og øde.

134 - fol.111B syn
Da delefogeden har modtaget klage fra Anders Christensen i Frisbæk over, at bønderne i Ibsgårde har pløjet og tilsået hans kirkevej, der af Arilds tid har ligget på hans jord fra hans gård til Nørre Snede kirke, varsles syn af samme vej. (Sml. lbnr.139, 143, 150)

135 - fol.112 - vold
Frue Margrethe Pax til Bregnholm indgiver klage over at Morten Jensen i Åle og hans medskyldige havde været en nat på hendes enge med heste, hvor de overfaldt hendes folk og slog dem blå og blodige.

136 - fol.113B - fæste
Jens Lauridsen har fæstebrev på den gård i Kejlstrup, som Jens Jensens stedfar fradøde, selv om denne gård arveligt tilhørte Jens Jensen og søster Johanne Jensdatter. Jens Jensen anklages for trusler mod Jens Lauridsen.

137 - fol.114B - tiende
Niels Jensen i Thorlund stævner alle mænd i Ejstrup for kirketiende for 1660.

29. maj 1661

138 - fol.115 - lovbud
Peder Jensen i Leret lovbød sin halve selvejergård i Leret med det halve hus på dets grund til fædrene og mødrene frænder:
Mads Jørgensen og Jens Jørgensen i Leret
Maren Pedersdatter, Jens Thomsen og Johanne Thomasdatter i Skovsbøl [i Vester sogn]
Sidsel Pedersdatter, Jens Hansen og Barbara Hansdatter i Uhre.

139 - fol.115B - syn
Syn hos Anders Christensen i Frisbæk af hans kirkevej til Nørre Snede kirke som bønderne i Ibsgårde har pløjet og tilsået med varsel til Christen Christensen i Ibsgårde og Anders Pedersen sst. (Sml. lbnr.134, 143, 150).

140 - fol.116 - tiende
Jens Sejrsen (også kaldt Jens Emsen) i Boest stævner alle i Nørre Snede sogn for kirketiende til Nørre Snede kirke.

141 - fol.116B - gæld
Christen Christensen i Søgård stævner for udgifter til rejse til hyldningen i København.

5. juni 1661

142 - fol.117 - afkald
Afkald til Rasmus Jensen i Tømmerby fra Karen jensdatter g.m. Christen Rasmussen i Vorret og Mette Jensdatter g.m. Jens Jensen i Salten for arv efter Abelone Jensdatter i Tømmerby.

143 - fol.117B - syn
Dorthe Pedersdatter har boet i Frisbæk i 15 år og brugt den gamle nu tilsåede kirkevej til Nørre Snede kirke. Christen Christensen i Grættrup har brugt den samme vej efter at Dorthe Pedersdatter kom til ham. Flere andre kunne vidne om denne vej. (Sml. lbnr.134, 139, 150).

144 - fol.118 - tyveri
Christen Jensen, skrædder i Bording, der i april 1659 syede for den kvartermester, der var indkvarteret i Bording mølle, købte 4 kvindeskørter, 14 alen linned drejl og en dyne af møllerkonen, der sagde, at de tilhørte den brandenburgske kvartermester, men godt vidste at de tilhørte Christen Mikkelsen i Engesvang og Søren Poulsen i Skygge.

145 - fol.118B - værge
Knud Pedersen i Tårup lader meddele, at Hans Pedersen i Tyrsting bliver værge for Mette Nielsdatter, født i Løve efter hendes fars død.

12. juni 1661

146 - fol.118B - vold
Syn af sår og skade på Gravers Christensen i Nortvig, som Christen Jensen i Lønsgård [i Linnerup sogn] og hans søn Christen Christensen sst beskyldes for. Også varsel til Christen Pedersen, anden Christen Pedersen begge i Søhale, og Mette Christensdatter. (Sml. lbnr.147, 148).

147 - fol.119 - vold
Peder Sørensen, præst i Nørre Snede, blev efter gudstjenesten kaldt til Gravers Christensen i Nortvig, der i vidners nærvær anklagede Christen Jensen i Lønsgård, hans søn Christen Christensen sst, Christen Pedersen, Christen Pedersen og Mette Christensdatter i Søhale for at have overfaldet ham i deres hus i Lønsgård, hvor han var indbudt til deres datters bryllup.(Sml. lbnr.146, 148).

148 - fol.120 - vold
Christen Jensen i Lønsgård indsender klage over Gravers Christensen i Nortvig, der kom til Lønsgård og overfaldt ham, idet han under ukvemsord og trusler tog en sølvkande og slog efter ham og slog efter ham med en kniv, hvad der stadig kan ses på hans tøj, hvilket Gravers Christensen benægtede.(Sml. lbnr.146, 147).

149 - fol.120B - ægteskab
Kirsten Jensdatter, født i Rønslunde ved bror Christen Jensen i Nørre Snede, ønsker at slippe for at blive gift med Niels Christensen i Søby, som søskende og venner ville tvinge hende til.

150 - fol.121 - forlig
Forlig mellem Anders Christensen i Frisbæk og Christen Christensen, Peder Christensen og Mikkel Andersen i Ibsgårde om den kirkevej der fra Arilds tid har gået fra Frisbæk til Nørre Snede kirke, idet den gamle vej må genanlægges om to år, mens en forsvarlig sti gennem kornet må anlægges nu. (Sml. lbnr.134, 149, 143).

19. juni 1661

151 - fol.121B - landgilde
Thomas Jensen, slotsskriver på Silkeborg befaler, at alle kongens bønder, skal levere den mængde smør, der er anført i jordebogen, eller betale den højeste pris, det kan sælges for inden eller uden riget.

152 - fol.122 - skove
Syn i kongens skove hvor mange træer af eg og bøg, der er fældet siden sidste syn.

153 - fol.123 - fæste
Kjeld Christensen, forpagter på Bjerregård, gør rede for bøndernes arbejde sidste år.
Havbjerg [i Åle sogn]
Jens Skomager
Rasmus Simonsen
Niels Sørensen
Knud Lassen
Anders Pedersen. Disse 5 halve gårde, har pløjet og harvet 1 ager til havre og 1 ager til byg
Trebjerg [i Hvirring sogn]
Christen Hansen Smed
Las Pedersen. Begge har pløjet og harvet 1 ager til havre og 2 små stykker til byg, 2½ skæppe sæd
Flemming [i Hornborg sogn]
Søren Terkildsen, 1 ager til havre og 1 ager til byg
Laurids Mikkelsen, 1 ager til byg
Kalhave [i Hornborg sogn]
Anders Terkildsen, 1 ager til byg
Slet intet til boghvede.
Disse mænd har kunnet slå 3 dage til Bjerre, hvoraf 2 dages høslæt er røvet og den 3. dags er urevet.
Af arbejde til Bjerregård er kun indkørt lidt møg, og en del af de to første dages høslæt er kørt ind, mens intet i abildhave og kålhave. Peder Lassen i Trebjerg har slået hø i 3 dage og Søren Enevoldsen i 2 dage.
Alle bønder var tilsagt at rive tør hør sidste mandag, men ingen mødte.

154 - fol.124 - syn
Syn af den halve gård i Hvillum, som Laurids Sørensen fradøde med varsel til Niels Mogensen i Hvillum.

10. juli 1661

155 - fol.124B - skove
Peder Rasmussen, skovfoged i Virklund østre skov, anmoder om opsigelse.

156 - fol.125 - gæld
Peder Sørensen, præst i Nørre Snede stævner for de første polske skatter i 1659, som han har udlagt for
i Nørre Snede by: Jens Nielsen, Laurids Madsen, Niels Jensens hustru Bodil Jensdatter, nu i Gribstrup, Birgit Sørens, Jens Træskomand
i Leret: Jørgen Nielsen, Terkild Knudsen på sin fars vegne
i Ejstrup: Christen Ebbesen og
i Store Thorlund Birgitte Ebbesdatter på deres afdøde brors vegne og Anders Frisbæk
i Nørre Kejlstrup: Christen Andersen
i Hampen: Abelone Olufsdatter, Niels Christensen
i Nørhoved: Laurids Madsens hustru Mette, (nu i Store Bolund), Thyge
i Boest: Peder Nielsen
i Søhale: Christen Pedersen den ældre, Christen Pedersen den yngre på deres bror Niels Pedersen.

157 - fol.125B - gæld
Peder Sørensen, præst i Nørre Snede stævner for de første polske skatter i 1659, som han har udlagt for Peder Eriksen, Christen Christensen og Villads Pedersen, alle i Hampen, men kongens forordning udsiger at folk, der er undveget hus og hjem på grund af krigsfolkenes overfald ikke kan sættes i skat. (Sml. lbnr.158).

24. juli 1661

158 - fol.126B - gæld
Det bevidnes at Peder Eriksen ved Hampen sø og Christen Christensen sst, var tilstede i Nørre Snede præstegård den dag de polske skatter blev opkrævet og som Peder Sørensen, præst i Nørre Snede betalte. (Sml. lbnr.157).

159 - fol.127 - skifte
Skifte 24.1.1657 efter Mette Jacobsdatter i Leret.
E: Terkild Knudsen. B:
1) Niels Terkildsen
2) Bodil Terkildsdatter
3) Anne Terkildsdatter.
Vidner:
1 Niels Jensen i Tyrsting
2 Anders Mikkelsen i Tyrsting
3 Mads Andersen i Kejlstrup
4 Jens Lauridsen i Nortvig.

160 - fol.128 - skifte
Skifte 31.7.1659 efter Marie Thomasdatter i Leret.
E: Terkild Knudsen.
Arv i boet efter enkemandens første hustru Mette Jacobsdatter, skifte 24.1.1657 lbnr.159 til B:
1) Niels Terkildsen
2) Bodil Terkildsdatter
3) Anne Terkildsdatter.
Vidner:
1 Christen Christensen i Boest
2 Oluf Madsen i Boest
3 Christen Pedersen i Boest
4 Niels Sørensen i Hvirring.

161 -fol.129 - skifte
Skifte 31.7.1659 efter Knud Mortensen i Leret.
E: Abelone Knudsdatter. B:
1) Terkild Knudsen på stedet
2) Mads Knudsen, død. 1B:
a Kirsten Madsdatter, nu i Højris.
Vidner:
1 Niels Sørensen i Hvirring
2 Christen Christensen i Boest
3 Oluf Madsen i Boest
4 Christen Pedersen i Boest.
Det gods, der ikke kunne angives, var enten bortrøvet af krigsfolk eller forvaret i jorden.

162 - fol.130 - skifte
Skifte efter Niels Ibsen i Tolstrup.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Jens Obesen i Tolstrup
2) Jens Nielsen i Tolstrup
3) Rasmus Nielsen.

163 - fol.131 - arv
Abelone Thomasdatter i Nørre Snede ved bror Thomas Thomsen sst frasagde arv og gæld efter sin afdøde mand Jens Mikkelsen, idet hun kastede sine nøgler på den åbne grav sidste søndag.

164 - fol.131B - gæld
Peder Thomsen, født i Uhre i Brande sogn stævner Terkild Knudsen i Leret for gæld.

165 - fol.131B - afkald
Afkald til Terkild Knudsen i Leret fra Peder Thomsen, født i Uhre i Brande sogn for arv efter søster Maren Thomasdatter, der døde i Leret.

166 - fol.132 - forarmet
Anders Pedersen og Christen Christensen i Ibsgårde ansøger Jacob Lauridsen, foged hos deres husbond Oluf Parsberg til Jernit [i Hammel sogn] om nedsættelse af afgifter, da de ellers ikke kan blive ved deres gårde, på grund af udplyndring af krigsfolkene og senere misvækst.

7. august 1661

167 - fol.133 - gæld
Hans Jensen i Bording ved Hans Eskildsen i Arreskov stævner Niels Pedersen i Bodholt [i Bording sogn] for gæld.

21. august 1661

168 - fol.133B - skifte
Skifte 31.10.1659 efter Bo Nielsen, møller i Vester mølle.
E: Anne Andersdatter.
Arvinger angives ikke på grund af armod, hvor kreditorerne må nøjes med halvdelen af deres tilgodehavender.
Skiftet fremlagt af Peder Nielsen, møller i Vester mølle.

169 - fol.134B - tingsvidne
Niels Jensen i Lille Thorlund, tingskriver i Vrads herred, meddeler at alle, der vil have tingsvidne af Vrads herredsting, selv skal købe og indlevere papir hertil og betale halvdelen af salær herfor på forhånd.

28. august 1661

170 - fol.135B - fæste
Fæstebrev af 18.5.1661 fra Silkeborg slot til Jens Jensen, korporal på den halve øde gård i Hvillum i Ejstrup sogn, som Peder Pedersen fradøde.

4. september 1661

171 - fol.136 - afkald
Afkald til Christen Mikkelsen i Åle fra Jørgen Nielsen i Ubby ved Kalundborg på Sjælland og bror Jens Nielsen i Kalundborg for arv efter moster Abelone Jørgensdatter i Nortvig.

172 - fol.136B - forarmet
Las Torbensen i Palsgård vidner på alle kongens bønder i Vrads herred, at deres jorde er skarp og sandet, så der kun kan sås havre ganske få steder, mens rug er deres bedste sæd samt byg, dog lidt ringere.
Denne sommers langvarige hede og tørke har afbrændt det meste af deres korn, så de næppe har til såsæd til næste år.

173 - fol.137B - gæld
Peder Sørensen, præst i Nørre Snede stævner til 4. ting for de første polske skatter i 1659, som han har udlagt for Peder Eriksen, Christen Christensen og Villads Pedersen, alle i Hampen. Peder Eriksen og Villads Pedersen betaler frivilligt, men Christen Christensen undslår sig stadig. (Sml. lbnr.157, 158).

11. september 1661

174 - fol.138B - gæld
Christen Christensen i Guldforhoved stævnes Morten Nielsen og Anne Nielsdatter i Ravnholt, børn af afdøde Niels Christensen for gæld.

175 - fol.139 - aftægt
Aftægt af 20.9.1660 til Kirsten Andersdatter i Vrads fra søn Peder Lauridsen i Knub, der flytter ind i sin mors gård.

18. september 1661

176 - fol.140 - tyveri
Niels Sørensen i Gjessø blev 1659 frastjålet 2 plage, hvoraf den ene blev set hos Laurids Jensen Skov i Funder, der sagde, at han tilbyttet sig den hos Søren Bødker i Elkær.

25. september 1661

177 - fol.141 - husdyr
Christen Christensen i Boest stævner Peder Jensen, hyrde i Boest for at hans boghvedemark på Boest Hoved Enemærke er ganske opspist af geder og andet småkvæg, så intet er at høste. Samme hyrde anklages for at have taget træ til brænde fra øde gårde.

178 - fol.142 -fæste
Delefogeden forbyder Niels Mogensen at bruge den halve gård i Hvillum, han bor i.

9. oktober 1661

179 - fol.142B - arv
Jens Nielsen i Tolstrup tilbyder at udbetale Hans Eskildsen, født i Tolstrup hans arvepart.

180 - fol.142B - fæste
Niels Mogensen bor på tredje år i den halve øde gård i Sønder Hvillum, som Laurids Sørensen fradøde, da hans egen gård i Nørre Hvillum var afbrændt af krigsfolkene med tilladelse fra ridefogeden på Silkeborg, men havde ikke fået fæstebrev herpå. Han har løbende betalt alle afgifter, gjort ægt og arbejde og forbedret sin gård.

181 - fol.144B - gæld
Peder Jensen, ridefoged på Silkeborg stævner 5 mænd i Virklund for 10 staldfærdige øksne.

182 - fol.146B - skove
Syn af kongens skove, men fandt ingen olden til svin at opfede.

183 - fol.147 . stedsmål
Peder Jacobsen, borger i Viborg og tidligere ridefoged på Silkeborg stævner Anders Nielsen i Them for stedsmål af 1657.

16.oktober 1661

184 - fol.148 - husdyr
Christen Christensen i Boest stævner Peder Jensen, hyrde i Boest for betaling. (Sml. lbnr.177).

23. oktober 1661

185 - fol.148B - gæld
Niels Pedersen i Kejlstrup stævner Anders Christensen i Hvillum for betaling af korn.

30. oktober 1661

186 - fol.149 - afkald
Afkald til Peder Jensen in Leret fra
1) Maren Pedersdatter g.m. Thomas Jensen i Skovsbøl
2) Sidsel Pedersdatter g.m. Jens Christensen i Uhre
3) Barbara Pedersdatter g.m. Jens Vistisen i Leret
for arv efter mor Johanne Madsdatter i Leret.

187 - fol.149B - forlig
Søren Pedersen i Tørring beholder sin gård og giver Svend Sørensen i Gullestrup sin del af betalte huspenge tilbage.

188 - fol.149B - gæld
Søren Jørgensen i Tørring stævner Knud Lassen i Hvirring for gæld.

189 - fol.150 -gæld
Peder Sørensen, præst i Nørre Snede, stævner Niels Poulsen i Vrads for penge han havde lånt han til at indløse sin hest som krigsfolkene havde taget 2.6.1658.

190 - fol.150B - gæld og afkald
Christen Pedersen i Søhale skylder Niels Pedersen i Kejlstrup for en tønde rug, som han lover at betale med et gældsbevis fra Jørgen Christensen i Hampen, der i stedet laver et nyt bevis til Niels Pedersen.
Desuden lover Niels Pedersen at når rugen er betalt, da at give afkald til Christen Pedersen for arv efter søster Maren Pedersdatter.

191 - fol.150B - skifte
Skifte i polakkernes tid efter Laurids Andersen og hustru Ingeborg Christensdatter i Tørring. B:
1) Poul Lauridsen
2) Maren Lauridsdatter
3) Anne Lauridsdatter.
Vidner:
1 Christen Vistisen i Tørring
2 Mads Christensen i Tørring
3 Niels Jensen i Tørring
4 Anders Olufsen i Tørring
5 Steffen Vistisen i Tørring.
Al gæld nedskrives med en tredjedel.

6. november 1661

192 - fol.152 - tiende
Peder Jørgensen i Nørre Snede tilbyder på alle sognemænd i sognet at betale korntienden for 1660 og 1661 til lensherren i Silkeborg.

193 - fol.152 - fæste
Det bevidnes at da Peder Jørgensen fæstede son gård i Nørre Snede, var isterradhuset ganske øde og der var ingen avl i 1660 uden en smule hø, som krigsfolkenes heste åd.

13. november 1661

194 - fol.153 - drab
Johan Poulsen Monrad, kornet, indgår forlig med arvingerne til Christen Vistisen, som han dræbte i nødværge i krigens tid 1659 ved at betale dem 80 slette daler og derefter modtage afkald. (Sml. lbnr.195).

195 - fol.154 - afkald
Afkald til Johan Poulsen Monrad, kornet fra:
1) afdødes morbror død. 3B:
a Anders Madsen i Nørre Snede
b Niels Madsen i Nørre Snede
c Christen Madsen i Rønslunde
2) afdødes søster Birgitte Vistisdatter ved morbror Christen Ebbesen i Ejstrup
for arv efter Christen Vistisen.

196 - fol.154 - restance
Morten Jacobsen i Tulstrup stævner navngivne mænd i Ikast for restance med kirkens korntiende for 1660 og 1661.

197 - fol.154B - arv
Jørgen Pedersen i Nørskov stævner Anders Christensen i Bøgeskov for arv til sin hustru Maren Christensdatter efter bevis i Asklev 3.8.1661.

198 - fol.154B - arv
Knud Mortensen i Leret giver sin søn Terkild Knudsen i Leret samme beløb i arv efter sin mor som hans anden søn Mads Knudsen fik. Forlig underskrevet 23.3.1652.

199 - fol.155B - tyveri
Søren Pedersen i Træden fik frastjålet en hoppe 11.9.1661, som blev set hos Jørgen Nielsen i Leret.

200 - fol.156 - gæld
Otte Nielsen i Bolund stævner frue Margrethe Pax på Bregnholm, enke efter Erik Qvitzov til Bjerregård for gæld efter obligation af 23.4.1657.

20. november 1661

201 - fol.157B - afkald
Afkald til Peder Madsen i Åle fra søskende
1) Oluf Madsen i Boest
2) Christen Madsen i Åle
3) Abelone Madsdatter i Åle
4) Anne Madsdatter i Åle
5) Karen Madsdatter i Åle
6) Gertrud Madsdatter i Åle
for arv efter far Mads Lassen i Korning.

4. december 1661

202 - fol.158B - tyveri
Jens Ibsen og Niels Ibsen i Hvolbæk [i Fruering sogn] kom forleden til Åle og mente, at en hoppe hos Mikkel Pedersen i Åle var stjålet fra deres far Jeppe Ibsen i Astrup, men Mikkel Pedersen havde købt hoppen af Hans Pedersen i Svorbæk.

203 - fol.159B - landgilde
Thomas Jensen, slotsskriver i Silkeborg befaler alle at betale fuld landgilde, da der ikke har været en kommissær i lenet for at fastsætte dette års landgilde, som der har i de andre len. (Sml. lbnr.218).

204 - fol.160 - syn
Syn i Nørre Snede af alle bymænds skade på bygninger, korn og kvæg i krigens tid.

205 - fol.160B - skøde
Skøde fra Peder Jensen i Leret på sin halve selvejergård i Leret med det halve gadehus på gårdens grund som Niels Pedersen bebor, til sin datter Barbara Pedersdatter g.m. Jens Vistisen i Leret.

11. december 1661

206 - fol.162 - vold
Jens Mortensen, der tjener hos Niels Christensen i Havbjerg stævnes for at have såret Mads Ibsen i Bjerresmølle på en køretur hjem fra Horsens for tre uger siden, så han døde af det lørdagen derefter hos sin bror Oluf Ibsen i Bjerresmølle.

207 - fol.163 - ildebrand
Syn af Jens Vistisen og Jørgen Nielsens gårde i Leret efter ildebranden natten til 6. december.

208 - fol.163 - gæld
Svend Sørensen i Gullestrup stævner Søren Pedersen i Tørring for gæld efter forlig af 30.10.1661 lbnr.187.

18. december 1661

209 - fol.164B - armod
Opgørelse over hvor mange heste, køer og andre dyr krigsfolkene har frarøvet ham.

1662

Ransnævninge i året 1662 er
Christen Rasmussen i Vorret
Jens Obesen i Tolstrup

Peder Sørensen i Sepstrup, herredsfoged
Jens Eriksen i Boest, tinghører
Niels Jensen i Lille Thorlund, skriver.

8. januar 1662, snapseonsdag

210 - fol.165B - sandemænd
Oluf Nielsen, foged på Bjerregård, indkalder sandemændene i Vrads herred for at vidne på Viborg landsting i sagen mod Jens Mortensen, der tjente i Havbjerg for drab af Mads Ibsen i Bjerresmølle.

211 - fol.166 - sandemænd
Niels Sørensen i Gjessø på egen og alle sandemænd i Vrads herreds vegne beder Oluf Nielsen, foged på Bjerregård, om at fremlægge beviser i drabssagen som beskrevet i lbnr.210.

212 - fol.166B- sandemænd
Niels Sørensen i Gjessø på egen og alle sandemænd i Vrads herreds vegne frem
lægger tingsvidne af 11.12.1661 lbnr.206, men da drabet er begået i Nim herred skal sandemændene i Nim herred indkaldes som vidner efter lovens2. bog 6. kapitel.

213 - fol.167B - afgifter
Kvittering fra Silkeborg slot for kopskat til 3½ gårde i Ikast sogn.
Det bevidnes at bønderne i Store Isen og Lille Nørlund i Ikast sogn altid har svaret skatter og afgifter til Silkeborg len.

22. januar 1662

214 - fol.168B - sandemænd
Lensmanden i Silkeborg befaler alle sandemænd i Vrads herred at møde, når det bliver dem befalet.

215 - fol.168B - afkald
Afkald til Oluf Andersen i Nørre Snede fra Dynes Andersen, borger i Ålborg og Thomas Olufsen i Kildsig i Brejning sogn [i Bølling herred] og hans børn for arv efter mor Sidsel Jensdatter i Nørre Snede.

216 fol.169B - afkald
Afkald til Jørgen Jensen i Nortvig, hvis far Jens Jensen i Thorlund havde arven under værgemål, hans mor og søskende fra Johanne Ibsdatter g.m. Anders Mikkelsen i Tyrsting og fra Jørgen Ibsen ved bror Christen Ibsen i Skade for arv efter far Jeppe Nielsen i Nortvig og oldefar [dvs. farfar] Niels Olufsen i Nortvig. (Sml. lbnr.51, 217).

217 - fol.170 - afkald
Jørgen Jensen idømmes at betale et symbolsk beløb for den arv hans far havde under værgemål til Johanne Ibsdatter og Jørgen Ibsen, da al hans formue var ham frarøvet af krigsfolkene. (Sml. lbnr.51, 216).

218 - fol.171 - landgilde
Alle kongens bønder i Them, Nørre Snede og Ejstrup skal have deres landgilde takseret igen af en nu ansat kommissær i Silkeborg len. (Sidste del af indførslen mangler). (Sml. lbnr.203).

fol 172 mangler.

219 fol.173 - skifte
Skifte 2.10.1651 efter Johanne Sørensdatter i Kolpenknop [i Vrads sogn].
E: Laurids Ibsen. B:
1) Peder Lauridsen
2) Steffen Lauridsen
3) Jeppe Lauridsen
4) Søren Lauridsen
5) Anne Lauridsdatter
6) Maren Lauridsdatter g.m. Søren Andersen i Ansøgård.
FM: morbror Peder Sørensen i Malund [i Klovborg sogn].
(Begyndelsen af indførslen mangler). (Sml. lbnr.225).

5. februar 1662

220 - fol.175B - gæld
Anders Thomsen, i Sejlgård stævner Peder Nielsen i Boest for gæld efter bevis af 2.8.1658.

221 - fol.175B - gæld
Anders Thomsen i Sejlgård stævner Christen Pedersen i Sigten for gæld efter bevis af 3.5.1658.

222 - fol.176 - gæld
Jens Eriksen i Boest stævner alle mænd i Nørre Snede for penge, han har lagt ud for dem til slotsskriveren på Silkeborg.

223 - fol.176B - restance
Thomas Christensen i Boest stævner navngivne mænd i Vrads sogn for restancer af kongens korntiende 1661.

224 - fol.176B - restance
Niels Jensen i Thorlund stævner navngivne mænd i Ejstrup sogn for huspenge til ridefogeden på Silkeborg.

225 - fol.177 - ed
Dynes Jensen i Ansøgård vil frafalde krav i skifte efter Johanne Sørensdatter i Knub af 2.10.1651 lbnr.219, hvis Peder Lauridsen vil aflægge ed på og føre vidner på, at skiftet er lovligt forrettet. (Sml. lbnr.219).

12. februar 1662

226 - fol.177B - landgilde
Kongens bønder i nedenanførte sogne skal for fremtiden give landgilde og andre afgifter til deres nye ejer efter skøde fra kongen til Christian Fischer, kongens mundskænk på følgende byer i Silkeborg len.
Vrads herred
Them sogn: Virklund, Them, Tømmerby, Fogstrup, Hjortsballe, Brande by skov, Løgager, Gjessø, Rustrup, Tolstrup, Linde, Asklev, Lovdal, Hage
Hids herred
Balle sogn: Kærsgård, Hvinningdal, Øster Bording, Vester Bording, Overgård, Balle, Vester Kejlstrup
Gødvad sogn: Gødvad, Øster Kejlstrup, Resendal
Svostrup sogn: Nebel. Dalsgård, Svostrup, Borup, Gravballe, Asmildgårde
Tvilum birk
Gjern sogn: Gjern
Sporup sogn: Lyngby, Farre, Alling
Skorup sogn: Skorup
Lysgård herred
Grønbæk sogn: Grønbæk, Iller, Ans, Brårup.

227 - fol.178B - gæld
[Mangler]ch Jørgensen i Krejbjerg stævner Anne Eriksdatter og hendes datter Maren Jensdatter i Gludsted og Anders Christensen og Hans Christensen i Hvillum for kirketiende for 1660 af den halve gård i Nygård, som deres afdøde far beboede.

228 - fol.178B - gæld
Hans Nielsen, degn i Nørre Snede, stævner for gæld fra [resten mangler].


Vrads herred
Tingbog
1664-1666
B 63B - 2

Peder Sørensen i Fogstrup, herredsfoged
Jens Eriksen i Boest, tinghører
Niels Jensen i Lille Thorlund, tingskriver.

1. juni 1664

229 - fol.2 - ildebrand
Morten Jacobsen i Tulstrup på sin husbond Jørgen Scheel Due til Sønderskov fremlægger syn af den skade en ildebrand 10.5.1664, der begyndte på Store Nørlund mark og bredte sig til Lille Nørlund mark, mose og hede. (Sml. lbnr.230, 251).

230 - fol.3B - ildebrand
Morten Jacobsen i Tulstrup på sin husbond Jørgen Scheel Due til Sønderskov fremsætter klager over Niels Knudsen, Niels Isaksen og Las Pedersen for at tændt ild på Store Nørlund mark 10.5.1664. (Sml. lbnr.229, 251).

231 - fol.4 - efterlysning
Anders Sørensen i Lille Thorlund efterlyser sin signet, der er bortkommet i krigens tid og får tingsvidne på, at hvis det har været anvendt herefter, så er det ugyldigt.

232 - fol.4 - deling af gård
Markus Pedersen og Christen Andersen, der bor i samme gård i Vrads, indgik forlig Sankt Hans dag 1663 om hvilke dele af gården, de bruger.

233 - fol.5 - syn
Syn af den skade der er sket på en eng tilhørende Jens Sørensen i Store Thorlund.

234 - fol.5B - gæld
Peder Mikkelsen i Bredvad mølle [i Træden sogn] stævner frue Margrethe Pax til Bregnholm med værge Arild Giedde for gæld efter obligationer af 28.8.1647 og 16.9.1647 til Søren Mogensen, borger i Svendborg som morbror for Christoffer Andersens børn i Salling, der nu er overført til Søren Mogensens svoger Peder Mikkelsen i Bredvad mølle. (Sml. lbnr.242).

15. juni 1664

235 - fol.7B - syn
Peder Poulsen, delefoged på Pallisbjerg på Thomas Andersen, ridefogeds vegne fremlagde syn af den gård i Store Hjøllund [i Vrads sogn], som Anders Lauridsen fradøde. Varsel til Christen Svendsen i Viborg og Jens Nielsen, møller i Randrup mølle [i Vinkel sogn].

236 - fol.8B - landgilde
Peder Mørch, ridefoged befaler kongens bønder i Vrads herred at levere deres landgilde smør til Silkeborg slot inden Sankt Hans dag.

237 - fol.8B - forarmet
Det bevidnes at Frands Lauridsen i Groest, Jens Nielsen i Nørre Snede, Jens Sørensen i Nortvig, Erik Madsen i Bøgeskov, Christen Pedersen i Boest, Anders Christensen i Hvillum og Mette Mikkelsdatter i Vrads er så forarmede, at de ikke kan betale deres landgilde for 1661.

238 - fol.9 - skove
Hans Pedersen, forvalter på Hvolgård fremlægger syn af sidste tre års hugst i Linnerup skov.

22. juni 1664

239 - fol.9B - syn
Jens Pedersen Ørn, foged på Hammergård fremlægger syn af Hammergård gods på frue Regitze Parsbergs vegne.
Hage: Jørgen Hages gård, Oluf Møllers hus, Mathildes hus
Kovtrup: Jørgen Nielsens gård, Christen Thomsens gård
Møllerup: Jens Mikkelsens hus, Anne Olufsdatter hus
Hjortsvang: Mads Kochs gård, Søren Baltsersens hus, Laurids Skrædders hus
Åle: Peder Jørgensens hus, Christen Andersens gård, Iver Jensens gård
Bregnbjerg: Søren Mikkelsens gård
Hammer mølle: Jørgen Hansen, møller.

240 - fol.11B - rømt
Jens Pedersen Ørn, foged på Hammergård forbyder alle at handle med Iver Jensen i Åle, der er rømt, før han har betalt sin gæld til Hammergård.

29. juni 1664

241 - fol.12 - befaling
Anders Thomsen, delefoged forbyder alle kongens bønder i Vrads herred at så eller høste ulovlig sæd.

20. juli 1664

242 - fol.12B - gæld
Christen Jørgensen, foged på Bregnholm, mente at den gæld Peder Mikkelsen i Bredvad mølle stævner frue Margrethe Pax for, blev betalt i den tid der blev gjort lovbud efter Erik Qvitzov, men har intet bevis herfor. (Sml. lbnr.234).

27. juli 1664

243 - fol.13 - tyveri og vold
Niels Poulsen i Vrads fremlægger klage over Peder Jensen og Thomas Jensen i Snabe, som for otte dage siden stjal 11 nød, drev sine stude og småkvæg gennem hans boghvedemark og at have slået ham i venstre side med en sten.

244 - fol.13B vold
Syn af Niels Poulsen i Vrads af slag og men forvoldt af Thomas Jensen i Snabe.

245 - fol.14 - syn
Syn af Niels Poulsen i Vrads' boghvedemark efter at Peder Jensen og Thomas Jensen i Snabe havde drevet deres stude og småkvæg igennem den og samtidig med magt havde stjålet 11 nød fra ham.

246 . fol.14B - restance
Peder Mørch, ridefoged og amtsskriver i Silkeborg len befaler alle kongens bønder i Vrads herred omgående at betale deres landgilderestancer.

3. august 1664

247 - fol.16 - forlig
Jens Nielsen i Hjortsballe på sin husbonds vegne fremlægger forlig mellem Christen Hansen, Niels Thomsen, Henrik Hansen og Jens Iversen i Sepstrup og fordeling af noget jord.

248 - fol.16 -forlig
Jens Iversen, smed i Sepstrup og Henrik Hansen sst er blevet forligt efter gensidig uenighed og skældsord.
Hvis en af dem, hans hustru eller børn igen bruger skældsord mod den anden, skal han betale 20 rdl til husbonden og en tønde øl til den forurettede.

249 - fol.16B - afkald
Afkald til Peder Jørgensen i Åle fra Kirsten Simonsdatter g.m. Thomas Jensen i Føvling og deres datter Anne Thomasdatter som eneste arvinger efter Peder Jørgensens steddatter Maren Rasmusdatter i Åle.

250 - fol.17 - forlig
Peder Jensen i Snabe, Peder Lauridsen og Niels Pedersen i Vrads betaler 21 skæpper god ren boghvede for den boghvede på Niels Poulsens mark som Peder Jensens kvæg havde ædt og nedtrampet.

251 - fol.17B - ildebrand
Morten Jacobsen i Tulstrup på sin husbond Jørgen Scheel Due til Sønderskov stævner Las Pedersen, Johanne Hansdatter, Maren Thøgersdatter og Niels Knudsen i Store Nørlund for 10.5.1664 at have tændt ild på Store Nørlunds mark, som gik i heden og ind over Lille Nørlunds mark, moser og kær, men den ild, der bredte sig, kom fra en bunke asketørv, som Niels Isaksen i Store Nørlund på samme tid havde tændt ild i. (Sml. lbnr.229,230).

24. august 1664

252 - fol.18 - skifte
Peder Jensen, foged på Hammergård indkalder til skifte efter Jørgen Hansen, møller i Hammer mølle til rette 30. dag 11.8.1664.

21. september 1664

253 - fol.19 - afkald
Afkald til Jens Eriksen i Boest fra børn Erik Jensen og Søren Jensen for arv efter mor Anne Sørensdatter i Boest.

254 - fol.19B - erstatning
Peder Jensen i Snabe kræver erstatning fra Markus Pedersen i Vrads for at lade sine dyr nedtræde hans engskifte ved Lystrup å.

255 - fol.19B - erstatning
Anders Christensen i Vrads kræver erstatning fra Peder Lauridsen, Niels Poulsen, Markus Pedersen, Christen Andersen, Poul Jensen og Christen Pedersen, hyrde i Vrads for den skade deres dyr og heste har forøvet på hans havremark sidste sommer.

256 - fol.20 - restance
Niels Rasmussen, kirkeværge for Klovborg kirke, stævner for restancer med korntiende til Klovborg kirke 1660-1664.

12. oktober 1664

257 - fol.21B - forlig
Gregers Jørgensen i Hjortsvang og Mads Pedersen sst indgår forlig efter en uenighed. Brydes dette forlig af en dem, deres hustruer eller børn skal han betale en god ekse til husbonden eller 10 rdl.

258 - fol.22 - afgifter
Der fremlægges liste over hor meget hver mand i Vrads herred skal betale lægdsmanden i afgift samt opkrævning af frøkenstyr, som lægdsmanden også skal opkræve og levere på Silkeborg slot.

259 - fol.23 - gæld
Søren Clemensen i Ørridslev stævner Jens Pedersen, møller i Bregnholm mølle for gæld.

2. november 1664

260 - fol.24 - afgifter
Mourids Johan Gefrieder, korporal under feltherrens regiments fremlægger kongens befaling angående militiens anvisning til amterne.
Da Silkeborg gods er 6471 td hartkorn, og der af hver tønde skal betales 7 1/3 skilling danske, skal der af Silkeborg amt fra 1. november 1664 til 1. februar 1665 betales i alt 1483 rdl og 8 skilling.
Tiender fra samme amt udgør 50 rdl, i alt 1533 rdl og 8 skilling der skal betales i Fredericia til feltherrens regiment til fods.
Desuden betales prinsessestyr til kommissær Nikolaj Nissen i Viborg med 120 rdl.
Fra maj 1665 betales for 2 måneder ad gangen i stedet for 3.

261 - fol.25 - skove
Christen Christensen, stiftsskriver i Viborg fremægger syn af kongens skove over hvor meget, der er fældet siden sidste syn.

30.november 1664

262 - fol.26B - afkald
Afkald til Jørgen Jensen i Nortvig, hans mor og søskende fra Johanne Jensdatter g.m. Morten Andersen i Frisbæk for arv efter far Jens Jensen i Lille Thorlund.

263 - fol.27 - befaling
Jørgen Lauridsen Lihme i Viborg befaler Anders Thomsen i Sejlgård, delefoged i Vrads herred og Niels Jensen, tingskriver i Hids, Lysgård og Vrads herreder at syne de gårde som er ham og hans mor tilskødet fra kongen i de tre herreder, at opkræve restancer med landgilde og arbejdspenge samt stille med hest og vogn til hans fuldmægtige når det behøves i tjenesten for ham.

264 - fol.27B - stedsmål
Peder Mørch, amtsskriver og ridefoged i Silkeborg len stævner for penge for stedsmål fra Christen Christensen i Isen, Christen Christensen i Skovdal og Christen Nielsen i Tyvkær.

7. december 1664

265 - fol.28B - fæste
Fæstebrev af 14.3.1662 fra Jørgen Lauridsen [i Helsingør] ved Niels Jensen i Lille Thorlund til Mads Christensen af den gård i Hampen som Jørgen Madsen fraflyttede. Da gården har stået øde i 3 år, påhviler det fæsteren at opbygge den igen, mens der ikke betales stedsmål, og ikke landgilde, ægt og arbejde i 3 år.

14. december 1664

266 - fol.29 - gæld
Peder Jensen i Nørre Snede stævner Jørgen Jensen i Nortvig for gæld.

21. december 1664

267 - fol.29B - restance
Jørgen Lauridsen i Helsingør ved Niels Jensen i Lille Thorlund stævner sine bønder i Nørre Snede, Ejstrup, Ikast og Bording for restancer med landgilde, arbejdspenge, skriverskæppe og andet.

268 - fol.30B - befaling
Jørgen Lauridsen i Helsingør ved Niels Jensen i Lille Thorlund forbyder alle sine bønder i Vrads herred at skifte før hans fuldmægtig er mødt frem for at tage eventuelle udlæg.

269 - fol.31 - skove
Jørgen Lauridsen i Helsingør ved Niels Jensen i Lille Thorlund befaler Jeppe Madsen i Isen, skovfoged, Christen Christensen i Søgård, Erik Madsen i Bøgeskov, Christen Pedersen i Boest og Jørgen Christensen i Arreskov at påse, at intet i hans skove og skovparter fældes uden udvisning af hans fuldmægtig.

270 - fol.31B -
Jørgen Lauridsen i Helsingør ved Niels Jensen i Lille Thorlund forbyder Peder Sørensen i Fogstrup, herredsfoged i Vrads herred at foretage skifte hos hans bønder før hans fuldmægtig er mødt frem for at tage eventuelle udlæg.

271 - fol.31B - syn
Anders Thomsen i Sejlgård og Niels Jensen i Thorlund fremlægger syn af kongens gårde i Vrads herred:
Groest: Frands Lauridsen, en halv gård
Krejbjerg: Niels Pedersen en halv gård, Mads Jensen en gård
Rønslunde: Niels Madsen en halv gård, Jeppe Jensens fradøde halve gård, øde
Ejstrup: Las Sørensen en halv gård, Anders Smed et gadehus
Adserbjerg: en halv gård
Smedebæk: en halv gård
Smedebæk mølle
Dyringhave: Thyge Pedersen en halv gård
Sønder Hvillum: Jens Nielsen, Anders Christensen
Nørre Hvillum: en gård øde og afbrændt
Gludsted: Christen Jensen en gård, Gravers Pedersen og Niels Pedersen 1 gård, Villads Christensen, Søren Eriksen en halv gård, Christen Jensen et gadehus
Store Thorlund: Jørgen Madsen en halv gård, Anders Mikkelsens halve gård ubesat, Jens Jensen et gadehus
Lille Thorlund: Niels Jensen en halv gård, Jens Jensens fradøde gård afbrændt og øde
Hampen: Villads Pedersen en halv gård, Peder Jørgensen en halv gård, et gadehus Dynes Poulsen beboede, Mads Christensen en gård
Hampensø: Christen Christensen en halv gård, Peder Eriksen en halv gård, det hus Villads Pedersens beboede øde
Hampenbjerg: en gård
Søgård: den halve gård Christen Mikkelsen fradøde øde og borte, Christen Christensen en halv gård
Bøgeskov: den halve gård Erik Madsen og Joen Sørensen beboede
Boest: Christen Pedersen og Oluf Pedersen en gård, det gadehus Peder Nielsen beboede øde, det hus Søren Nielsen beboede øde og borte
Arreskov: Jørgen Christensen 1 gård
Rønkilde: Søren Jensen en gård
Guldforhoved: Jens Jensen en halv gård, Christen Christensen en halv gård, Søren Sørensen en halv gård, Christen Christensen enke en halv gård, det hus Christen Sørensen beboede øde, Niels Jensen et gadehus
Sigten: Jens Nielsen en halv gård, Christen Pedersen en halv gård
Kolpenknop: en gård øde
Kolpensig: Mads Christensen en gård
Store Bredlund: Søren Jensen en halv gård, Thomas Jensen en halv gård
Godrum: et bol
Kærshoved: Niels Madsen en halv gård, Jens Sørensen en halv gård
Isendige: Christen Nielsen et bol
Tyvkær: Christen Nielsen et bol
Isen: Jeppe Madsen en halv gård
Vådde: Terkild Christensen halv gård, Christen Pedersen en halv gård, Lille Christen Christensen en halv gård
Skovdal: Christen Christensen en kvart gård
Lille Isen: en halv gård ubesat.

272 - fol.35B - fæste
Fæstebrev af 10.7.1662 fra Hans Friis til Clausholm, kongens befalingsmand på Silkeborg slot til Oluf Pedersen i Lille Bredlund på de 2 parter af den gård i Boest Christen Pedersen beboede, Da gården har stået øde siden polakkernes tid og husene er ødelagt, påhviler det fæsteren at opbygge den igen, mens der ikke betales stedsmål, og ikke landgilde, ægt og arbejde i 2 år.1665

Peder Sørensen i Fogstrup, herredsfoged
Jens Eriksen i Boest, tinghører
Niels Jensen i Lille Thorlund, skriver.

11. januar 1665, snapseonsdag

273 - fol.36B - restance
Søren Jensen i Ildved foged i Stovgård ved Jens Jørgensen Jelling, forvalter på Stovgård lader Stovgård bønder stævne for restance med landgilde:
Tørring sogn
Tørring: Mads Christensen og Laurids Andersen, Oluf Terkildsen og Christen Jensen, Mikkel Sørensen, Niels Jensen, Anders Olufsen, Søren Snedker, Christen Bech, Jørgen Knudsen, Jørgen Spillemand, Maren Madsdatter, Christen Vistisen
Åle sogn
Åle: Jens Merring, Jens Frandsen, Niels Lykke, Jens Rasmussen, Peder Nielsen, Oluf Mouridsen.

274 - fol.38 - geder
Alle mænd i Nørre Snede forbydes at holde geder på mark, krat eller underskov.

18. januar 1665

275 - fol.39 - afgift
Christen Pedersen i Søhale betaler soldaterpenge til Peder Lauridsen i Grejs, fuldmægtig hos Otto Krag efter Simon Rasmussen, ridefogeds befaling.

276 - fol.39 - restance
Jens Pedersen Ørn, foged på Hammergård på frue Regitze Parsberg vegne stævner
Åle: Iver Jensen, Christen Andersen
Hjortsvang: Mads Pedersen
Thorlund: Peder Christensen
for landgilde for 1663 og 1664.

277 - fol.40B - gæld
Anders Thomsen i Sejlgård, delefoged i Vrads herred, stævner Henrik Hansen i Sepstrup for gæld.

25. januar 1665

278 - fol.42 - gæld
Jens Nielsen i Hjortsballe stævner Maren Enevoldsdatter g.m. Jørgen Pedersen i Nørskov for gæld til hans hustru og stedbørn efter hendes forrige mand Peder Eriksen i Asklev ifølge testamente optegnet af Jacob Nielsen Holm, præst i Them.

5. april 1665

279 - fol.43B - skove
Corfitz Ulfeldt til Mattrup ved fuldmægtig Laurids Ibsen i Føvling fører vidner på at de træer der fældet i Spor skov ved Hjortsvang er ulovligt fældet af Otte i Uldum, da slædespor førte til hans gård og stuv og træ passer sammen.

19. april 1665

280 - fol.45 - befaling
Ebbe Gyldenstjerne til forvalter i Silkeborg len tilskriver alle lægdsmænd, at efter kongens forordning skal enhver soldat i årlig løn have så meget som en før karl på landet får, dog højst 12 slette daler.

3. maj 1665

281 - fol.45B - rømt
Peder Sørensen i Fogstrup, herredsfoged i Vrads herred stævner Laurids Olufsen for at være rømt i ugen efter påske fra sin tjeneste hos ham.

282 - fol.46 - ulovligt salg
Jens Jørgensen, forpagter på Stovgård ved fuldmægtig Søren Jensen i Ildved stævner Mads Christensen Børresens tjener: Søren Christensen i Tørring for køb af tre okser, der tilhørte Aksel Sehested, af Byrial Jensen, født i Torup i Simested sogn, der tjente som ladekarl på Stovgård, og som nu står hos Oluf i Tørring skov.

17. maj 1665

283 - fol.48 - forarmet
Der føres vidner på at følgende er så forarmede, at de ikke kan betale landgilde 1664
Hampen: Hans Eriksen
Nortvig: Laurids Jensen og Jens Thomsen, Christen Jensen
Grættrup: Troels Thomsen, Jens Thomsen og Christen Sørensen
Nørhoved: Thyge Sørensen, Christen Nielsen, Mads Christensen
Hundshoved: Søren Samsen

284 - fol.48 - forarmet
Det bevidnes at Søren Iversen, møller i Sillerup mølle er så forarmet, at han ikke kan betale landgilde 1664

285 - fol.48B - forarmet
Der føres vidner på at følgende er så forarmede, at de ikke kan betale landgilde 1664
Bjørnskov: Christen Madsen
Nørre Snede: Jens Nielsen
Nortvig: Jens Sørensen
Hampen: Mads Christensen
Grættrup: Christen Christensen
Frisbæk: Morten Andersen,
Palsgård: Peder Lassen, fritaget.

286 - fol.48B - syn
Syn af den gård i Bøgeskov, som Erik Madsen er rømt fra.

24. maj 1665

287 - fol.49 - forbud
Aksel Sehested til Stovgård ved Jens Jørgensen, forpagter på Stovgård forbyder alle og enhver at færdes på Stovgårds vej fra poderhuset over Tørring spangbro til Tørring uden tilladelse fra Stovgård.

31. maj 1665

288 - fol.49B - vold
Jens Iversen, smed i Sepstrup anklager Henrik Hansen og hustru Maren Pedersdatter

289 - fol.50 - syn
Syn af de sår og slag Jens Iversen, smed i Sepstrup anklager Henrik Hansen for.

290 - fol.50B - forbud
Peder Sørensen i Fogstrup på alle Fogstrups mænd forbyder alle i Vorret at bruge Fogstrup jorder til fædrift, lyngslæt skovhugst eller andet.

291 - fol.50B - slægtskab
Det bevidnes at Christen Christensen, der tjener i Gludsted og Maren Nielsdatter, født i Gludsted ikke er nærbeslægtede, men kan indgå i ægteskab.

14. juni 1665

292 - fol.51 - stedsmål
Christen Jensen i Risgård, forrige ridefoged på Silkeborg, stævner Niels Sørensen i Gjessø for stedsmål for 19 år siden af den halve gård i Gjessø, men Niels Jørgensen på Åbogård, forrige præst i Them, bevidner, at han har betalt dette stedsmål for 18 år siden på Niels Sørensens vegne.

21. juni 1665

293 - fol.53B - restance
Anders Thomsen i Sejlgård, kongens delefoged, stævner Christen Madsen i Bjørnskov for restancer 1663.

28. juni 1665

294 - fol.54 - vold
Laurids Ibsen i Føvling på frue Dorthe Daa til Torstedlund [i Årestrup sogn, enke efter Gregers Krabbe], anklager Oluf Thomsen i Jelling, herredsfoged i Tørrild herred, for 22.4.1665 med en pistol at have givet Knud Jensen i Plovmandshave 3 dødelige slag i hovedet, men blev standset i sit raseri af Gert Rasmussen, foged på Skovgård, og for at have truet hans børn Christen Knudsen og Jens Knudsen med skyde dem. (Sml. lbnr.311, 320).

295 - fol.55B - vidnesbyrd
Knud Jensen i Plovmandshave giver godt vidnesbyrd til Gert Rasmussen, foged på Skovgård ved Jacob Jacobsen i Hvejsel.

296 - fol.56 - befaling
Niels Jensen i Lille Thorlund på sin husbonds vegne befaler:
1) at alle hans bønder skal have leveret godt, rent, velsaltet landgildesmør inden 14 dage efter Sankt Hans dag
2) at ingen bruger de øde gårde eller deres jorde uden tilladelse
3) forbud mod ulovlig sæd.

297 - fol.56B - restance
Anders Thomsen i Sejlgård på sin husbond Jørgen Lauridsen i Helsingør's vegne stævner Peder Sørensen, herredsfoged i Fogstrup for landgilde af den halve gård i Rønslunde, som Niels Madsen bebor, selv om denne landgilde tidligere har været en del af herredsfogedens løn.

298 - fol.58 - fæste
Christen Christensen i Boest har opsagt det øde hus sst. som Peder Nielsen har beboet hos Niels Jensen i Lille Thorlund.

5. juli 1665

299 - fol.58 - syn
Syn af øde enge til konges gårde i Nørre Snede sogn.

300 - fol.58B - lejermål
Jørgen Lauridsen i Helsingør ved sin fuldmægtig Niels Jensen i Lille Thorlund stævner Else Pedersdatter i Dyringhave for lejermålsbøde med hendes bror Thyge Pedersen sst som værge.

301 - fol.59B - afgifter
Jørgen Lauridsen i Helsingør ved sin fuldmægtig Niels Jensen i Lille Thorlund stævner Niels Mogensen i Hvillum for landgilde af den øde gård i Nørre Hvillum, der blev afbrændt i krigens tid og stadig er uden bygninger, men hvis jorde er dyrket af ham.

12. juli 1665

302 - fol.60B - gæld
Peder Sørensen, præst i Nørre Snede stævner Peder Nielsen i Nørre Snede for skat til polakkerne og for boghvede. (Sml. lbnr.312).

19. juli 1665

303 - fol.60B - syn
Syn af den halve gård i Godrum, som Thomas Jørgen fraflyttede.
Varsel til Thomas Sørensen i Vorret.

26. juli 1665

304 - fol.61B - fæste
Jeppe Lauridsen opsiger den halve del af sin gård i Vrads, som Niels Madsen beboede. Varsel til Christian Fischer i Silkeborg.

2. august 1665

305 - fol.62 - arv
Jens Nielsen Ulf i Brændgård [formentlig i Herning sogn] anmoder sin bror Jørgen Nielsen i Kovtrup [i Hammer sogn] om af fremlægge skifte efter deres far Niels Madsen i Brændgård og efter deres søskende Gert Nielsen og Sidsel Nielsdatter.

306 - fol.306 - vold
Henrik Hansen i Sepstrup anklages for vold mod Jens Iversen, smed sst.

9. august 1665

307 - fol.64B - restance
Anders Thomsen i Sejlgård stævner navngive mænd for restancer med landgilde, arbejdspenge mm.

16. august 1665

308 - fol.66 - restance
Jens Frandsen i Åle stævner navngive mænd sst for restance med korntiende til Åle kirke.

309 - fol.66B - restance
Peder Reedtz til Tygestrup [i Undløse sogn], rigskansler, ved sin fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner følgende for restance med landgilde, arbejdspenge:
Åle: Niels Jensen, Mikkel Pedersen, Oluf Mouridsen, Christen Mikkelsen, Christen Jensen, Niels Jensen
Hjortsvang: Peder Jensen, Niels Eriksen
samt hvad de er skyldig til Christen Pedersen på Barritskov.

310 - fol.67B - restance
Peder Mørch, amtsskriver på Silkeborg slot stævner samtlige kirkeværger i Vrads herred for restancer til Silkeborg slot.

23 august 1665

311 - fol.69B - vold
Laurids Ibsen i Føvling på frue Dorthe Daa til Torstedlund [i Årestrup sogn, enke efter Gregers Krabbe], anklager Oluf Thomsen i Jelling, herredsfoged i Tørrild herred, for 22.4.1665 for vold mod Knud Jensen i Plovmandshave.
Sagen opsættes til tingdag efter Mikkels dag, så de kan komme husbonden i tale. (Sml. lbnr.294, 320).

6. september 1665

312 - fol.70 - gæld
Peder Sørensen, præst i Nørre Snede stævner Peder Nielsen for gæld. (Sml. lbnr.302).

13. september 1665

313 - fol.70B - vold
Iver Jensen i Sepstrup anklager Henrik Hansen sst for vold og ukvemsord som f.eks.: "Du kan kysse mig i min ars" og med syn af hans sår og skade. Varsel til Iver Jensens far Jens Iversen, smed i Sepstrup og Henrik Hansens søn Hans Henriksen sst. (Sml. lbnr.325, 347).

314 -fol.72 - restance
Niels Jensen i Lille Thorlund på sin husbonds vegne stævner mænd i Bording sogn for restance med landgilde, huspenge og prinsessestyr.

20. september 1665

315 - fol.72B - beskyldning
Maren Simonsdatter ved søn Anders Christensen i Nørre Snede, beskyldes efter rygte for at have sagt at Johanne Pedersdatter sst var en troldkone, hvilket med ed benægtes.

316 - fol.73 - skove
Jacob Pedersen i Løgager fremlægger syn af skove, der tilhører Christian Fischer med angivelse af træer fældet siden sidste syn og svins olden.

317 - fol.74 - arv
Jens Nielsen Ulf i Brændgård anmoder sin bror Jørgen Nielsen i Kovtrup om at fremlægge skifte efter deres far Niels Madsen i Brændgård og efter deres søskende Gert Nielsen og Sidsel Nielsdatter.
Der fremlægges tingsvidne af Vrads herred af 2.8.1665 lbnr.305.
Der fremlægges tingsvidne af Herningsholm birketing af 11.8.1665, at Jørgen Nielsen i Leret var ældste søn af Niels Madsen i Brændgård og værge for øvrige børn: Gert Nielsen, Jens Nielsen, Maren Nielsdatter, Sidsel Nielsdatter og Else Nielsdatter.
Jørgen Nielsen beretter at de svenske krigsfolk berøvede ham alt af værdi, så han intet ejer af sin fars bo.
(Hele tingsvidnet kan ses i Jydske domme og dokumenter 1440-1700 ved H. Hertzum Larsen 1998, side 472-473).

27. september 1665

318 - fol.76 - skove
Niels Jensen i Lille Thorlund på Jørgen Lauridsen i Helsingør's vegne fremlægger af svins olden i de ham tilhørende skove: Boest skov, Bøgeskov, Søgård skov.

319 - fol.76B - restance
Hans Eskildsen i Arreskov på frue Anne Laurentse, enke efter Hans Brochmann, biskop i Århus stifts vegne stævner Jens Pedersen, møller i Bregnholm mølle for 2 års afgifter og landgilde.

4. oktober 1665

320 - fol.78 -
Laurids Ibsen i Føvling på frue Dorthe Daa til Torstedlund [i Årestrup sogn, enke efter Gregers Krabbe], anklager Oluf Thomsen i Jelling, herredsfoged i Tørrild herred, for 22.4.1665 at have givet hendes bonde Knud Jensen i Plovmandshave 3 dødelige slag i hovedet, men blev standset i sit raseri af Gert Rasmussen, foged på Skovgård, og for at have truet hans børn Christen Knudsen og Jens Knudsen med skyde dem.
Skrivelse af 25.5.1665 fra Corfitz Ulfeldt til Mattrup til sin moster frue Dorthe Daa, at hun vilde lade sagen falde mod erstatning til skadelidte.
Skrivelse af 10.6.1665 fra Ida Thomasdatter g.m. Oluf Thomsen, at der måtte indgås forlig ved 12 nævninge, at Knud Jensen får erstatning på 30 slettedaler samt erstatning for mangel på avl, betaling til Christian Badskær i Horsens for pasning og pleje samt betaling af øvrige udgifter i forbindelse med sagen.
(Sml. lbnr.294, 311).

321 - fol.83 - gæld
Niels Nielsen i Lille Thorlund stævner Peder Pedersen i Hampenbjerg for gæld.

11. oktober 1665

322 - fol.83 - restance
Jacob Pedersen i Løgager på Christian Fischer, kongens vinskænk, stævner alle Silkeborg Ladegårds bønder i Them sogn for landgilde og arbejdspenge for 1664.
De mener ikke at skulle betale arbejdspenge, da de har leveret pløjning, kornhøst, tærskning med mere og aget hø.

18. oktober 1665

323 - fol.84B - skove
Niels Jensen i Thorlund på sin husbonds vegne fremlægger syn af hugst i Isen skov siden sidste syn.

324 - fol.85 - afkald
Afkald til Peder Lauridsen i Vrads fra Maren Lauridsdatter g.m. Dynes Jensen i Ansøgård og Jeppe Lauridsen i Vrads for arv efter bror Søren Lauridsen, der tjente på Sjælland.

8. november 1665

325 - fol.85B - vold
Henrik Hansen i Sepstrup dømmes for vold og ukvemsord mod Iver Jensen sst, så han måtte køres hjem i en vogn, hjulpet af Christen Iversen i Pårup efter tingsvidne af 13.9.1665 lbnr.313. (Sml. lbnr.347).

15. november 1665

326 - fol.88 - restance
Christen Thøgersen, nu i Hammer mølle, stævnes for afgifter og forbedringer af Mindstrup Mølle under Mindstrup gods, som Jens Pedersen nu har fæstebrev på af 29.4.1665 efter tingsvidner ved Nørvang herredsting.

22. november 1665

327 - fol.90B - løn
Jens Jensen i Thorlund på sin søster Johanne Jensdatter i Kejlstrup stævner Anders Christensen i Hvillum og Christen Christensen født i Nygård for løn for to somre i sidste krigstid hos deres forældre i Nygård.

29. november 1665

328 - fol.91 - tyveri
Christen Christensen i Lønsgård anklager Mads Pedersen i Hjortsvang og søn Peder Madsen for at have stjålet den hest han havde tilbyttet sig samme dag.

329 - fol.92 - vold
Mads Pedersen og søn Peder Madsen i Hjortsvang på Hammergård gods anklager store Christen Christensen i Lønsgård, hans hustru Dorthe Pedersdatter, hans bror Christen Christensen i Lønsgård, hans svoger Anders Pedersen, hans søster Margrethe Pedersdatter i Hjortsvang, Peder Lauridsen og Jens Sørensen sst for at have overfaldet Mads Pedersen og søn, så der var i livsfare og der er tvivl om deres førlighed.
Der fremlægges syn af far og søn.
Der udnævnes 12 nævninge til husfred og 12 nævninge til gårdfred.

13. december 1665

330 - fol.93B - gæld
Peder Pedersen i Ejstrup stævner Las Sørensen sst for gæld.

20. december 1665

331 - fol.94 - restance
Niels Jensen i Thorlund på Jørgen Lauridsen i Helsingørs vegne stævner Christen Christensen for landgilde og arbejdspenge af sin selvejergård i Boest.
Der fremlægges kongens nedslag i landgilde af 24.1.1652 og skøde fra kongen til Kirsten, enke efter Laurids Madsen i Helsingør, hvori anføres fuld landgilde og arbejdspenge.

1666

Peder Sørensen i Fogstrup, herredsfoged
Jens Eriksen i Boest, tinghører
Niels Jensen i Lille Thorlund, skriver.

10. januar 1666, snapseonsdag

332 - fol.98B - gæld
Gravers Pedersen i Gludsted på hustru og stedbørns vegne giver kvittering på modtagne penge som Niels Pedersen i Gludsted skyldte Niels Andersen sst, selv om gældsbrevet var bortkommet i krigens tid.

24. januar 1666

333 - fol.98B - skove
Oluf Nielsen foged på Bregnholm på Arild Gieddes vegne anklager Mads Andersen i Hårup for ulovligt at have fældet en bøg i Bregnholm skov og enemærke, hvilket blev set af Blancheflore og hendes folk.

7. februar 1666

334 - fol.98B - fæste
Jens Jensen opsiger sit fæste af Vipskov [i Vrads sogn], da alle hans dyr er døde. Varsel til Thomas Andersen, foged på Pallisbjerg.

335 - fol.100 - hittegods
Peder Andersen fandt en pose med nogle pakker breve på vejen mellem Nørre Hvillum og Kejlstrup, der udleveres mod billig findeløn til den, der med rette kundskab kan bevise det.

14. februar 1666

336 - fol.100B - syn
Jens Jensen fremlægger syn af den gård i Hjøllund skov, der kaldes Vipskov. Varsel til Thomas Andersen, foged på Pallisbjerg.

28. februar 1666

337 - fol.101 - hittegods
Oluf Madsen i Boest oplyser, at 3 hvide svin er kommet gående til hans bror Peder Madsen i Åle og kan udleveres til rette ejer mod billig findeløn.

338 - fol.101B - syn
Jacob Christensen i Løgager på Christen Christensen, stiftsskriver i Viborg stifts vegne, fremlægger syn af det gadehus i Grættrup, som Terkild Sørensen bebor. Varsel til Christen Sørensen, ladefoged for Corfitz Ulfeldt til Mattrup.

339 - fol.102 - skøde
Christen Sørensen, ladefoged på Mattrup, på Corfitz Ulfeldts vegne fremlægger kongens skøde til ham på det gadehus i Grættrup, som Terkild Sørensen bebor.

14. marts 1666

340 - fol.102B - syn
Niels Jensen, møller i Skærbæk mølle, fremlægger syn af møllen. Christen Sørensen og Jens Hansen i Viborg indkalder alle, der har lod og del i møllen.

4. april 1666

341 - fol.103 - syn
Laurids Ibsen i Føvling fremlægger syn af gods som af kongen er forundt Corfitz Ulfeldt til Mattrup:
Nortvig: Jens Sørensen en halv gård, Peder Pedersen et øde gadehus, Jørgen Jensen en gård, Clemen Jørgensen og Jens Thomsen en øde gård uden bygninger
Hundshoved: Søren Thomsen et øde gadehus
Nørre Snede: Christen Jensen en halv gård, Jens Nielsen en halv gård
Grættrup: Jens Sørensen og jens Thomsen en øde gård uden bygninger, Thomas Lauridsen et øde gadehus
Bjørnskov: Christen Madsen en gård, Christen Andersen en gård
Kejlstrup: Peder Sørensen en gård, Anders Sørensen en gård
Hampen: Christen Jensen en halv gård, Hans Eriksen en halv øde gård uden bygninger
Frisbæk: Villads Pedersen en halv gård
Nørhoved: Christen Madsen et gadehus, Jørgen Christensen en øde gård, Christen Nielsen en halv øde gård, Mads Christensen et øde gadehus uden bygninger
Bøgeskov: Erik Maden en gård, Las Torbensen en gård, Peder Christensen en gård
Sillerup mølle.

18. april 1666

342 - fol.104B - skove
Jacob Pedersen i Løgager fremlægger syn af de skove, der tilhører Christian Fischer.

2. maj 1666

343 - fol.196B - gæld
Peder Madsen i Åle og hans mor lover at betale, hvad de skylder Hans Pedersen, forvalter på Hvolgård til næste påske.

16. maj 1666

344 - fol.107 - gæld
Knud Jensen i Plovmandshave fremlægger kvittering på den penge Peder Pedersen, rytter i Skovbølling på vegne af Gert Rasmussen, foged på Skovgård, skyldte ham efter kontrakt indgået i Christoffer Badskærs hus i Horsens.

18. juli 1666

345 - fol.108 - forlig
Mads Christensen i Kolpensig lovede at det pant Niels Jensen og Maren Jensdatter i Hjøllund, havde taget fra Las Torbensen i Palsgård og Mikkel Joensen i Grættrup ville blive betalt tilbage.

25. juli 1666

346 - fol.108B - afgifter
Der fremlægges beskrivelse af det arbejde 24 mænd i Them sogn udførte for Silkeborg slot, da det var i kronens eje. Varsel til Christian Fischer i Silkeborg.

15. august 1666

347 - fol.109 - syn
Jacob Pedersen i Løgager på Christian Fischers vegne fremlægger tingsvidne af 13.9.1665 med syn af sår og skade som Iver Jensen i Sepstrup beskyldes for. (Sml. lbnr.313, 325).

22. august 1666

348 - fol.109B - syn
Laurids Ibsen i Føvling på Corfitz Ulfeldt til Mattrups vegne fremlagde syn af de enge der ligger til den gård i Klovborg, som Christen Christensen Kærgaard sidst havde i fæste.

5. september 1666
349 - fol.110B - gæld
Niels Sørensen i Gjessø stævner Mads Nielsen, født i Vorret, der nu er rømt, fort gæld.

10. oktober 1666

350 - fol.111B - gæld
Niels Pedersen i Grættrup stævner Christen Andersen i Kejlstrup for gæld.

24. oktober 1666

351 - fol.112 - gæld
Anders Christensen i Nørre Snede på sin søster Mette Christensdatters vegne, stævner Knud Jensen i Plovmandshave for gæld.Vrads herred
Tingbog
1670-1671
B 63B - 3

Store dele af de første 10 blade mangler og mindre dele af de næste 10.

1670

Peder Sørensen i Fogstrup, herredsfoged
Jens Eriksen i Boest, tinghører
Niels Jensen i Lille Thorlund, skriver.

12. januar 1670, snapseonsdag

352 - fol.2 - restance
Anders Thomsen i Sejlgård på Christian Fischer i Silkeborgs vegne stævner alle i Them for restancer.

26. januar 1670

353 - fol.3B - sandemænd
Christian Fischer i Silkeborg indkalder alle sandemænd i Vrads herred til Viborg landsting 2.3.1670 i sag om [mangler] Christensen, der holder til i Lovdal og [som er fundet død] i Lovdal skov. (Sml. lbnr.358).

354 - fol.4 - rømt
Knud Pedersen i Tårup på Peder Mørch, forvalter på Søbygård [Søby sogn i Gjern herred] fører vidner på, at de har set Christen Andersen i Tyklund [i Vrads sogn], der var rømt, komme kørende i Vrads nogle dage før Sankt Sørens dag. (Sml. lbnr.363).

9. februar 1670

355 - fol.4B - forlig
Morten Andersen i Frisbæk, der har overfuset og truet Jens Lauridsen i Nørre Kejlstrup for at føre en vanfør betler fra Kejlstrup til Frisbæk, indgår forlig.
Der fremføres vidner på, at så længe man kan mindes, har man ført fattige, vanføre, betlere og stakler, der er sendt fra Nørre Kejlstrup til Frisbæk videre til andre naboer uden modvilje.

356 - fol.5B - forlig
Peder Madsen Koch og hustru Anne Mogensdatter i Hjortsvang indrømmer, at de uden grund har krænket Peder Jensens datter Margrethe Pedersdatter sst på hendes ære, og det bevidnes, at hun aldrig har haft legemlig omgængelse med nogen, der kunne krænke hendes ære.

16. februar 1670

357 - fol.7 - tiende
Las Torbensen i Palsgård på menige mænd i Nørre Snedes vegne klager over at skulle betale tiende af Nørre Snede sogns øde gårde til Mads Hansen Hyldtoft på Nakskov borgeres vegne, mens der også hersker usikkerhed om hvor og til hvem tienden skal betales.

23. februar 1670

358 - fol.9 - sandemænd
Jacob Pedersen i Løgager på Christian Fischer i Silkeborgs vegne indkalder alle sandemænd i Vrads herred til Viborg landsting 2.3.1670 i sag om Rasmus Christensen, der holder til i Lovdal, der blev fundet død sst. (Sml. lbnr.353).

2. marts 1670

359 - fol.9B - gæld
Mads Jensen i Åbogård på Niels Jørgensen, præst i Hobros vegne stævner Jens Rasmussen i Åle for gæld.

16. marts 1670

360 - fol.10 - tyveri
Christen Nielsen i Nørre Snede anklages for at have beskyldt Maren Pedersdatter g.m. Christen Jensen, budfoged i Nørre Snede for tyveri af hans sengelinned, hvilket var ham blevet fortalt af Peder Nielsen i Nørre Snede, der også fortalte, at hun havde sendt det til sin søster i Bording sogn.

23. marts 1670

361 - fol.11 - gæld
Det bevidnes at Anders Pedersen i Kejlstrup har betalt 10 slettedaler til Jacob Poulsen i Viborg den 29 januar 1663, samme dag som Peder Christensen 12 slettedaler, og som han har kvittering på.

362 - fol.11B - afkald
Afkald til Anders Lassen i Vorret fra Anne Lasdatter g.m. Niels Thomsen i Store Bredlund for arv efter far Las Thomsen (navnet utydeligt) og mor Anne Sørensdatter i Vorret.

20. april 1670

363 - fol.12B - rømt
Niels Jensen i Lille Thorlund på Peder Mørch, forvalter på Søbygårds vegne stævner Christen Andersen, der er rømt fra sin halve gård i Tyklund med syn af samme gård. Der fremlægges tingsvidne af 26.1.1670 lbnr.354.

27. april 1670

364 - fol.15B - gæld
Joen Sørensen i Bøgeskov og Peder Jørgensen i Nørre Snede stævner adskillige for gæld.

11. maj 1670

365 - fol.16 - skove
Niels Nielsen i Plovstrup på sin husbonds vegne fremlægger syn af Hvolgårds skovparter i Vrads herred.

366 - fol.17 - klage
Klage over at Laurids Ibsen i Føvling på Arild Giedde til Bregnholms vegne kræver tilbagebetaling af udlæg gjort i hans gods og løsøre for opkrævet betaling for fortæring under et lovligt syn foretaget af Niels Eriksen, Gregers Jørgensen, Jens Christensen og Christen Christensen, alle i Hjortsvang, efter landstingsdom af 26.5.1669, da landstinget ikke mener, at herredsfoged Peder Sørensen i Fogstrup havde hjemmel til at gøre dette udlæg.

18. maj 1670

367 - fol.19 - ildebrand
Syn af de skader den ildebrand forvoldte, der opstod på Asklev mark og bredte sig til Sepstrup hede og mark.

368 - fol.20B - deling af gård
Niels Christensen og Anders Christensen, der bor i samme gård i Sepstrup, indgår forlig om hvilke dele af gården de bruger.

15. maj 1670

369 - fol.21 - syn
Niels Jensen i Lille Thorlund på sin husbonds vegne fører vidner på, at følgende gårde har stået øde siden krigens tid:
Kolpenknop, en gård, som Peder Lauridsen beboede
Godrum: et halvt bo, som Oluf Pedersen beboede
Hampen: et gadehus, som Villads Pedersen beboede
Søgård: en halv gård, som Christen Mikkelsen beboede
Bøgeskov: en halv gård, som Joen Sørensen og Rasmus Sørensen beboede
Store Thorlund: en halv gård, som Anders Mikkelsen beboede
Rønslunde: en halv gård, som Jeppe Jensen beboede
Lille Thorlund: en gård, som Jens Jensen beboede
Sønder Groest: en halv gård, som Peder Nielsen beboede
Nørre Groest: en halv gård, som Frands Lauridsen beboede
Guldforhoved: et gade hus, som Niels Jensen beboede, et gadehus, som Eskild Jensen beboede
Lille Isen: en halv gård, som Niels Lauridsen beboede.
Følgende gårde har stået øde i 5 års tid:
Hampen: en gård, som Mads Christensen beboede
Ejstrup: en halv gård, som Las Sørensen beboede, en halv gård, som Christen Christensen beboede.
Følgende er ganske forarmede:
Kærshoved: Niels Madsen i en gård
Arreskov: Jørgen Christensen i en gård
Bøgeskov: Christen Christensen i en gård, Christen Pedersen i en 3. parts gård, Jens Lauridsen i et gadehus, Oluf Jensen i et gadehus
Ejstrup: Anders Knudsen i et gadehus
Gludsted: Villads Christensen i en halv gård, Søren Eriksen i en halv gård, Gravers Pedersen i to parter af en gård, Niels Pedersen i den tredje part af samme gård
Adserbjerg: Peder Lassen i en halv gård
Dyringhave: Peder Pedersen i en halv gård
Smedebæk: Peder Sørensen i en halv gård
Hvillum: Anders Christensen i en halv gård, Jens Nielsen i en halv gård
Rønkilde: Søren Jensen i en gård
Sigten: Oluf Pedersen i en kvart gård,
Christen Pedersen i en kvart gård
Isendige: Jens Christensen i et bol.

15. juni 1670

370 - fol.22 - lovbud
Peder Sørensen Bech, født i Pårup, nu på Sjælland ved morbror Thomas Jacobsen i Thorlund lovbyder fjerdeparten af den halve selvejergård i Pårup, som Peder Sørensen og Svend Jensen bebor. Varsel til Mette Sørensdatter i Tulstrup og Kirsten Eriksdatter i Pårup.

371 - fol.22B - skøde
Peder Sørensen Bech, født i Pårup, nu på Sjælland ved morbror Thomas Jacobsen i Thorlund, sælger og skøder fjerdeparten af den halve selvejergård i Pårup, som han har arvet efter sine forældre Søren Pedersen og Anne Jacobsdatter, som Peder Sørensen og Svend Jensen nu bebor, til Peder Sørensen og hustru Maren Olufsdatter i Pårup.

22. juni 1670

372 - fol.24 - sandemænd
Christen Andersen, sandemand i Bjørnskov lod læse et tingsvidne af Vrads herredsting 28.8.1639:
Kongebrev af 15.9.1635 at alle sandemænd i Vrads herred skal til evig tid være fri for ægt og arbejde af deres gårde.

29. juni 1670

373 - fol.25 - befaling
Anders Thomsen i Sejling på Christian Fischers vegne forbyder alle at høste ulovlig sæd, sået i hans tjeneres jord i Them og Vrads sogne.

6. juli 1670

374 - fol.25B - tiende
Alle mænd i Them sogn indgår en kontrakt med hinanden, at 2 mænd for Skanderborgs tjenere og 4 mand for Silkeborgs tjenere sørger for at indsamle konge- og kirketiende efter 8 dages varsel.

375 - fol.27 - klage
Bønderne i Them sogn klager til Christian Fischer i Silkeborg over at de har udført mere arbejde og ægt under ham end de gjorde, da de var under kronen.

20. juli 1670

376 - fol.29 - befaling
Las Torbensen i Palsgård på Corfitz Ulfeldt til Mattrups vegne forbyder alle sine tjenere i Klovborg sogn at tillade nogen at tilså deres jord med ulovlig sæd eller at bruge deres tørveskær og lyngslæt.

377 - fol.29B - fæste
Niels Pedersen i Grættrup opsiger fæste af sin gård med varsel til Jens Thygesen.

27. juli 1670

378 - fol.30 - skove
Mange bevidner at så længe nogen kan huske, har der været fælles fædrift i Them, Salten og Virklund skove for bønderne i de tre byer. Varsel til Christian Fischer i Silkeborg og Clemen Clemensen i Skanderborg.

379 - fol.31 - syn
Syn af et stykke engjord på Sepstrup og Hjortsballe mark, der er opædt af heste og kvæg og så fyldt med møg, at der ikke kan høster deri i år.

10. august 1670

380 - fol.32 - forbud
Laurids Pedersen i Hampenbjerg på alle Hampenbjerg mænds vegne forbyder alle i Nederholt, Overholt, Springbjerg, Isendige Tyvkær og Bøgeskov [alle i Ikast sogn], at færdes på deres eng i Kærshoved Kær fra 14 dage før Sankt Voldborg dag [1. maj] til Sankt Olufs dag [29. juli].

17. august 1670

381 - fol.32B - vold
Iver Jensen i Sepstrup anklages for vold mod Christen Hansen sst, hans folk og hans kvæg, for ukvemsord som "Din rakker og skælm" samt for at have kaldt hans søn Hans Christensen for en tyv, hvilket Iver Jensen benægter, men de indgår forlig. (Sml. lbnr.389).

382 - fol.34 - gæld
Anders Thomsen i Sejlgård stævner Jeppe Lauridsen i Vorret og Henrik Hansen i Sepstrup for gæld.

31. august 1670

383 - fol.35 - gæld
Las Torbensen i Palsgård på Corfitz Ulfeldt til Mattrups vegne stævner Peder Eskildsen i Skade, der som lægdsmand skal opkræve kongens offer, flæskeskat og kornskat, men det er ikke leveret til Mattrup, hvorfor han dømmes til betale eller lide fængsel og jern.

21. september 1670

384 - fol.37B - syn
Christen Henriksen i Givskud og Niels Rosenkrantz til Stovgård indkalder til syn af Bjerresmølle hos Jens Albertsen, møller. Varsel til Rudolf Unger til Bjerregård.

385 - fol.38 - gæld
Anders Thomsen i Sejlgård stævner Mads Christensen i Tørring for gæld efter tingsvidne af Vrads herredsting af 17.2.1659. Der indgås forlig.

386 - fol.38B - gæld
Niels Jensen i Lille Thorlund stævner adskillige for gæld.

28. september 1670

387 - fol.39B - syn
Christen Henriksen i Givskud og frue Mette Grubbe til Rask fremlægger syn af dæmningerne ved Åstedbro med varsel til Rudolf Unger til Bjerregård ved fuldmægtig David Jacobsen.

388 - fol.40B - klage
Mænd i Tørring, Tørringskov, Ølholm og Åle fremsætter klage til deres husbond Niels Rosenkrantz til Stovgård over skade på deres eng ved den å, der løber fra Egholm mølle og gennem deres eng på grund af dæmningerne ved Åstedbro efter syn lbnr.387. Varsel til Jens Albertsen, møller i Bjerresmølle.

389 - fol.40B - vold
Christen Hansen i Sepstrup anklager Iver Jensen sst for trusler trods forlig 17.8.1670 lbnr.381.

390 - fol.41B - syn
Las Torbensen i Palsgård på Corfitz Ulfeldt til Mattrups vegne fremlægger syn af Nørskov mark, som Niels Mortensen beklager at en del af hans andel kaldt Blokager, er frapløjet og lagt til Peder Pedersens ager.

19. oktober 1670

391 - fol.42 - forbud
Iver Jensen i Sepstrup forbyder Christen Hansen sst at bruge eller færdes på hans toft og eng.

26. oktober 1670

392 - fol.42B - afgifter
Christen Henriksen i Givskud på Niels Rosenkrantz til Stovgårds vegne forelægger Christian Fischer til Silkeborg, hvilken skyldhavre de otte gadehuse i Tørring under Stovgård betaler. De otte gadehuse bebos af: Anders Nielsen, Niels Baslund, Poul Davidsen, Peder Jensen, Søren Bodder, Oluf Jensen, Jens Lauridsen og Jørgen Spillemand.

393 - fol.43B - gæld
Christen Pedersen i Søhale kræver sit pant indløst af Jens Grøn i Lønsgård samt stævner ham for en tønde rug.

2. november 1670

394 - fol.44 - skifte
Skifte 26.10.1660 efter Peder Pedersen i Klovborg.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Peder Pedersen i Klovborg
2) Vibeke Pedersdatter i Sinding i Bølling herred
3) Anne Pedersdatter i Herning
4) Dorthe Pedersdatter i Sinding
5) Else Pedersdatter i Klovborg.
FM: farbror Christen Pedersen i Herning by.
Gæld til afdødes husbond på Mattrup.
(Hele tingsvidnet kan ses i Jydske domme og dokumenter 1440-1700 ved H. Hertzum Larsen 1998, side 488-489).

395 - fol.45B - gæld
Anders Thomsen i Sejlgård stævner Mads Christensen i Tørring og Jens Frandsen i Åle for gæld.

9. november 1670

396 - fol.48B - skove
Anders Thomsen på Christian Fischers vegne fremlægger syn af væltede træer i hans skove efter sidste storm.

23. november 1670

397 - fol.49B - restance
Anders Thomsen i Sejlgård stævner Jørgen Nielsen i Kovtrup for landgilderestance for 1656. (Sml. lbnr.401, 404, 406).

30. november 1670

398 . fol.50 - klage
Christen Christensen ved Hampen Sø klager over at Las Torbensen i Palsgård og Joen Sørensen i Bøgeskov har "schinderet" ham for mere end han skylder dem.

399 - fol.50 - skove
Laurids Lauridsen i Skovborghus på Christen Scheel Jørgensens vegne fremlægger syn af hans skove.

400 - fol.50B - forbud
Jens Eriksen i Boest på egen alle mænd i Boests vegne forbyder alle i Arreskov og Halle [i Grædstrup sogn] at bruge Boet mark til fædrift, lyngslæt, tørvegravning eller andet og at udføre træ fra Boest skov.

21. december 1670

401 - fol.51 - vurdering
Mads Madsen i Tindet på Andreas Rohdes vegne stævner Anders Thomsen i Sejlgård for nogle år efter krigen at have udvurderet en ko fra Jens Vistisen i Leret, men løst ham derfra igen og udvurderet en grå stud fra Jørgen Nielsen i Leret, men hvor den er nu vidste vidnerne ikke. (Sml. lbnr.397, 404, 406).

1671

11. januar 1671

402 - fol.53B - afgifter
Jens Jensen i Guldforhoved på egen og medtjeneres vegne stævner Niels Jensen i Lille Thorlund, forvalter for frue Kirsten, enke efter Laurids Madsen i Helsingør da hendes bønder i Guldforhoved, Rønkilde, Sigten, Kærshoved, Gludsted, Store Bredlund, Hvillum, Dyringhave, Smedebæk, Hampenbjerg, Arreskov og Boest, ingen nytte har af de øde gårdes ager, eng og mark, men alligevel beskattes af dem.

403 - fol.54 - ægteskab
Det bevidnes at Hans Pedersen, født i Isen og Dorthe Nielsdatter, født i Nørre Hvillum må komme i ægteskab, da de ikke er nærmere beslægtet end i 3.eller 4. led.

404 - fol.54B - vurdering
Mads Madsen i Tindet på Andreas Rohdes vegne stævner Anders Thomsen i Sejlgård for nogle år efter krigen at have udlagt en grå okse for 11 rdl for kongens restance hos Jørgen Nielsen i Leret, men hvilket år restancen var for, vidste ingen. (Sml. lbnr.397, 401, 406).

405 - fol.55 - advarsel
Christen Christensen, forvalter på Silkeborg slot advarer om, at ingen bønder i Them og Vrads skal betale afgifter, lade skifte eller køre for budfogeder uden at få forevist Christian Fischers segl, da der har været falske opkrævere i hans navn.

406 - fol.55B - restance
Anders Thomsen i Sejlgård stævner Jørgen Nielsen i Kovtrup for landgilde restance for 1656 af den selvejergård i Leret, han dengang beboede.
Jørgen Nielsen fremlægger tingsvidne af Vrads herred af 21.12.1670 lbnr.401. (Sml. lbnr.397, 404).

18. januar 1671

407 . fol.58B - ære
Anders Thomsen i Sejlgård stævner Jørgen Nielsen i Kovtrup for ærerørige ord i forbindelse med en sag om landgilderestance for 1656, da Jørgen Nielsen bad om at få lov at se regnskabsbogen. Da der kun foreligger Anders Thomsens ord for det med unavngivne vidner, henvises sagen til en højere instans. (Sml. lbnr.397, 401, 404, 406).

25. januar 1671

408 - fol.60B - klage
Anders Jensen i Vrads anklager sin gårdsmand Poul Jensen for ødelæggelse af huset og skældsord og for at hans hustru har nedslået hans stud.
Vidner har set Poul Jensen flå huden af en gammel død øg, der lå på Anders Jensens toft. (Sml. lbnr.412).

1. februar 1671

409 - fol.62 - rytter
Jacob Møller i Almind sogn i Lysgård herred assigneres som rytter til Them sogn, der bekoster hans forplejning i kongens tjeneste.

410 - fol.62B - restance
Søren Thomsen i Ejstrup på frue Karen Grubbe, enke efter Jørgen Kaas og Jørgen Grubbe Kaas til Hastrups vegne stævner for landgilderestancer i Ejstrup sogn hos:
Brejl: Peder Sørensen
Hvillum: Anders Christensen, Jens Mortensen.

8. februar 1671

411 -fol.63 - hittegods
Jacob Nielsen Holm i Snabe præstegård stævner Anders Jensen i Salten, hvor man har fundet to forsvundne heste, men de var ilde tilredte og kunne ikke gå.

22. februar 1671

412 - fol.64 - forlig
Poul Jensen og Anders Christensen i Vrads indgår forlig angående skældsord. (Sml. lbnr.408).

413 - fol.64B - afkald
Afkald til Bodil Jørgensdatter i Åle ved Jens Eriksen i Boest fra Mikkel Pedersen i Åle, hans søster Abelone Pedersdatter og Maren Mikkelsdatter g.m. Peder Jensen i Tyrsting for arv efter Christen Mikkelsen i Åle.

1. marts 1671

414 - fol.65 - gæld
Christen Madsen i Lille Bredlund stævner Christen Thomsen i Store Bredlund for gæld.

8. marts 1671

415 - fol.65 - afkald
Afkald til Jens Jensen i Nørre Snede fra stedbørn Mette Jørgensdatter g.m. Anders Madsen i Nørre Snede og Maren Jørgensdatter g.m. Jørgen Jensen i Nortvig for arv efter far Jørgen Madsen, mor Anne Eskildsdatter og bror Niels Jørgensen, alle i Nørre Snede.

22. marts 1671

416 - fol.65B -
Jens Sørensen i Bøgeskov på Joachim Normann til Risager, kongens forstbetjent fremlægger vidner på at Risager for 50-60 år siden var en herregård med adelig frihed, bl.a. vidner Jørgen Christensen i Hampen at hans morbror i Nygård var tjener til Risager.

5. april 1671

417 - fol.67 - restancer
Christen Fischer i Silkeborg stævner alle sine bønder i Them,. Funder, Bording og Vrads sogn for restance med landgilde, arbejdspenge, stedsmål, sagefald, lejermålsbøder, oldengæld, tiende mm og anmoder alle skovfogeder i Them og Vrads sogne om indberetning om ulovlig hugst, vindfælder og kulmiler i sine skove.
Bønderne klager igen over at de både betaler samme arbejdspenge som i kronens tid men udfører mere arbejde. Efter bilag af kongens udsagn i skødet til Christian Fischer, at de skal udføre samme arbejde som de hidtil har gjort, indgås forlig om nedsættelse af deres arbejdspenge.

418 . fol.71B - lejermål
Christian Fischer i Silkeborg stævner følgende for lejermålsbøder:
Christen Rytter og Karen Pedersdatter
Otto Thomsen og Maren Eskildsdatter
Inger Thomasdatter i Virklund og en soldat
Niels Post og Karen Sørensdatter
Anne Olufsdatter i Virklund med Jens Nielsen sst
Søren Clemensen og Kirsten Pedersdatter
Maren Pedersdatter i Them og Laurids Christensen
Karen Christensdatter og Christen Rytter
Christen Rustrup og hans hustru
Niels Post og hans hustru Anne Nielsdatter
Karen Sørensdatter i Them
Jens Nielsen og Anne Nielsdatter i Virklund
Jens Mikkelsen og Anne Pedersdatter
Anne Olufsdatter i Fogstrup
Christen Eskildsen og Birgitte Sørensdatter i Pårup
Niels Skade og Maren Eskildsdatter.

12. april 1671

419 - fol.73 - gæld
Søren Jensen i Store Bredlund tilbyder kvæg til indløsning af gæld til Christen Thomsen sst.

19. april 1671

420 - fol.73B - gæld.
Anders Thomsen stævnes adskillige for gæld, bl.a. Niels Christensen i Sepstrup for en obligation fra hans far Christen Horsens.

26. april 1671

421 - fol.74B - restance
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved forvalter og forpagter Jens Jørgensen stævner sin bønder for landgilderestancer.

3. maj 1671

422 - fol.76 - forbud
Niels Sørensen i Gjessø forbyder alle i Rustrup, Løgager og Brande at bruge hans skov og mark og at færdes der fra Voldborg til Alle Helgen.

423 - fol.76B - forbud
Jens Nielsen i Hjortsballe på egen og nabo Christen Jensen samt på Christen Jensen og Søren Christensen i Brande forbyder alle i Sepstrup at færdes på deres enge fra fjorten dage før Voldborg til de er afhøstede.

424 - fol.77 - ildebrand
Niels Jensen i Lille Thorlund på sin husbonds tjenere Jens Sørensen og Niels Madsen i Kærshoved fremlægger syn af den skade en ildebrand har forvoldt på Kærshoved mark.

17. maj 1671

425 - fol.77B - ildebrand
Anders Thomsen i Sejling på Christian Fischers vegne fremlægger syn af den skade en ildebrand i Byskov og på Sepstrup mark har forvoldt.

24. maj 1671

426 . fol.78 - ildebrand
Anders Thomsen i Sejling på Christian Fischers vegne forespørger om nogen ved hvordan branden i Sønder Byskov og i Sepstrup skov, hede og eng var opstået, men ingen vidste det.

7. juni 1671

427 - fol.78B - afkald
Afkald til Laurids Pedersen i Hampenbjerg fra:
1) Anne Eskildsdatter g.m. Peder Jørgensen i Hampen
2) Mette Eskildsdatter g.m. Jørgen Christensen i Arreskov
3) Maren Eskildsdatter g.m. Niels Jensen i Arreskov
4) Maren Eskildsdatter g.m. Peder Pedersen i Hampenbjerg
5) Hans Eskildsen i Arreskov
6) Karen Eskildsdatter
7) [Hans Eskildsen i Lille Thorlund], død. 1B:
a Hans Hansen, født i Lille Thorlund
for arv efter far Eskild Nielsen i Hampenbjerg og søster Abelone Eskildsdatter sst.

14. juni 1671

428 - fol.79 - forbud
Jens Iversen, smed i Sepstrup og Jens Jensen sst på alle bymænd i Sepstrup forbyder alle i Kolpensig, Hjøllundskov, Favrholt, Skinbjerg mølle, Asklev, Brande og Byskov at bruge Sepstrup mark til fædrift, tørveskær lyngslæt eller andet. (Sml. lbnr.486, 495, 526).

429 - fol.79B - forbud
Christen Dinesen i Sillerup forbyder alle at bruge sin mark med varsel til Dines Jensen i Ansøgård.

430 - fol.79B - skove
Syn af Rørbæk skov, hvor følgende indrømmer at have fældet træ uden tilladelse: Peder Jensen, Niels Pedersen og Christen Jensen, alle i Nørre Snede. (Sml. lbnr.438).

28. juni 1671

431 - fol.80B - forbud
Anders Thomsen i Sejlgård på Christen Christensen, ridefoged på Silkeborgs vegne fremsætter forbud mod ulovlig skovhugst, mod ild i skovene og mod ulovlige kulmiler.

432 - fol.81B - forlig
Peder Jensen i Ansø mølle indgår forlig med Dynes Jensen i Ansøgård, der betaler ham 4 slettedaler og leverer ham det brev som Søren Jensen i Ansø mølle har givet Dynes Jensen på den arvelod som Niels Jensen i Sillerup mølle havde i værgemål for hans afdøde broders børn.

19. juli 1671

433 - fol.82 - fæste
Jørgen Christensen i Arreskov opsiger fæstet af sin halve gård til næste Voldborg dag.

434 - fol.82B - fæste
Jens Sørensen i Bøgeskov opsiger fæstet af sin halve gård. Varsel til Corfitz Ulfeldt til Mattrup.

435 - fol.82B - fæste
Peder Christensen i Store Thorlund opsiger fæstet af sin gård. Varsel til Gregers Høgh til Vang og Alexander Grubbe til Donnerup.

26. juli 1671

436 - fol.83 - forbud
Niels Jensen i Lille Thorlund på sin husbonds vegne forbyder Niels Andersen i Kolpen at bruge Kolpenknops enge og marker, det være sig til høst, fædrift, tørveskær, lyngslæt eller andet.

437 - 83 - restancer
Corfitz Ulfeldt til Mattrup stævner sine bønder i Vrads herred for restancer med landgilde, arbejdspenge, gæsteri, stedsmål, borget korn, lovpenge eller andet.

438 - fol.87B - skove
Jacob Christensen i Tindet på Anders Rohdes vegne stævner Peder Jensen, Niels Pedersen og Christen Jensen, alle i Nørre Snede for ulovlig træhugst i Rørbæk skov efter syn og vidner, hvilket de tidligere havde indrømmet. (Sml. lbnr.430).

16. august 1671

439 - fol.89 - gæld
Christen Christensen i Søgård stævner Mads Christensen i Tørring for gæld.

440 - fol.89 - afkald
Afkald til Jens Jensen i Guldforhoved fra søstersønner Niels Christensen, født i Engesvang, Peder Christensen og Søren Christensen for arv efter forældre Christen Sørensen og Karen Jensdatter i Guldforhoved.

441 - fol.89B - vidnesbyrd
Rasmus Sørensen i Favrholt får godt vidnesbyrd fra Peder Christensen og Christen Pedersen i Hjøllund skov og fra Anne Pedersdatter, der tjener sst.

27. september 1671

442 - fol.90 - pant
Peder Lassen i Ejstrup får tingsvidne på at måtte sælge det sølvtøj, han har i pant fra Kirsten Andersdatter g.m. Hans Nielsen i Ejstrup, da hun ikke vil indløse det.

443 - fol.90B - gæld
Peder Lassen i Ejstrup stævner Hans Nielsen i Ejstrup for gæld.

4. oktober 1671

444 - fol.90B - lovbud
Peder Jensen i Leret og hustru Karen Pedersdatter lovbyder deres fjerdedels gård i Leret til frænder:
1) Barbara Pedersdatter i Leret
2) Maren Pedersdatter i Skovsbøl
3) Sidsel Pedersdatter i Uhre (Ure)
4) Mads Jørgensen i Kovtrup
5) Jens Jørgensen i Kovtrup
6) Anders Pedersen i Vesterlund
7) Christen Pedersen i Vesterlund
8) Maren Pedersdatter i Give
9) Maren Nielsdatter i Krejbjerg
10) afdøde Sidsel Andersdatter børn i Bøgeskov
11) afdøde Kirsten Pedersdatters børn i Hejnsvig.

11. oktober 1671

445 - fol.91B - død
Peder Mørch, forvalter på Søbygård afhører vidner vedrørende Anne Jensdatter, der døde i Nørlund efter at have født et barn, men ikke ville angive nogen mand. (Sml. lbnr.446).

446 - fol.93B - syn
Syn af afdøde Anne Jensdatter og hendes nyfødte døde barn, der er så lille, at man ikke kunne se om det var dreng eller pige eller om det var dødfødt. (Sml. lbnr.445).

18. oktober 1671

447 - fol.94 - forbud
Peder Olufsen i Tørring på Niels Rosenkrantz' vegne forbyder alle at bruge Stovgård kirkevej, der går over spangbroen til Tørring kirke.

448 - fol.94 - syn
Peder Olufsen i Tørring på Niels Rosenkrantz' vegne fremlægger syn af den halve gård i Tørring, som Niels Jensen beboede og som Peder Olufsen nu har i fæste.

25. oktober 1671

449 - fol.95 - syn
David Jacobsen, fuldmægtig for Rudolf Unger til Bjerre indkalder til syn af Bregnholm mølle hos mølleren Søren Jensen.

450 - fol.95 - afkald
Afkald til Jacob Pedersen i Løgager fra Niels Bertelsen, født i Levring ved Las Torbensen i Palsgård for arv efter far Bertel Jacobsen, præst i Levring.

2. november 1671

451 - fol.95B - skifte
Skifte af 3.10.1671 efter Jens Ibsen i Nørskov på Corfitz Ulfeldts gods.
E: Birgitte Jensdatter. LV: morbror Christen Christensen i Boest. A:
1) mor Sidsel Jørgensdatter
2) mors svoger g.m. Poul Christensen Galskyt i Holtum i Sindbjerg sogn
3) mors svoger Morten Pedersen i Ris i Givskud sogn
4) mors søstersøn Jørgen Thomsen i Korning.

15. november 1671

452 - fol.96B - gæld
Peder Jensen i Ansø mølle stævner Dynes Jensen i Ansøgård for gæld.

453 - fol.97 - gæld
Peder Sørensen, præst i Nørre Snede ved kirkeværge Jens Eriksen i Boest stævner Jens Nielsen i Hvillum for gæld.

454 - fol.97 - gæld
Christen Christensen i Søgård stævner Jens Nielsen i Hvillum for gæld.

455 - fol.97B - gæld
Laurids Jensen i Givskud stævner Mette Mikkelsdatter i Voldby, enke efter Jørgen Poulsen i Holtum, nu g.m. Peder Skrædder ved bror Peder Mikkelsen for gæld efter bevis af 29.1.1670.

6. december 1671

456 - fol.98 - soldat
Niels Nielsen i Plovstrup på amtmand Ebbe Gyldenstjernes vegne stævner Anders Pedersen, Peder Andersen, Mads Andersen og lægsmand Peder Christensen i Kejlstrup på Jørgen Scheel Dues gods for betaling af en soldat i lægd af 60 tønder hartkorn, som de er i sammen med Christoffer Rantzau til Hvolgård gods og Preben Brahes gods, men de fremlægger kvittering.

13. december 1671

457 - fol.100 - gæld
Thomas Rasmussen i Faurholt stævner Søren Iversen i Sillerup for betaling af en stud.

20. december 1671

458 - fol.100 - gæld
Peder Jensen i Ansø møller stævner Christen Christensen ved Hampen sø for gæld.


Vrads herred
Tingbog
1672-1673
B 63B - 4

10. januar 1672, snapseonsdag

459 - fol.2 - afkald
Afkald til Jens Jensen i Elling fra
1) Anders Nielsen, glarmester i Lind ved Jens Christensen i Lovdal
2) Jens Nielsen i Silkeborg
3) Rasmus Nielsen i Lovdal
4) Anne Nielsdatter i Them
5) Karen Jensdatter, datter af Jens Christensen i Lovdal
6) Jens Christensen, født i Lind, søstersøn af Jens Christensen i Lovdal
for arv efter oldefar Jens Svenningsen i Lind og oldemor Mette Pedersdatter i Lind.

460 - fol.2B - kirkeværge
Christen Jensen Fyn i Åle stævner Jens Frandsen og Jens Rasmussen i Åle, der var kirkeværge 1662-1666 for penge til Åle kirkes vedligehold.

17. januar 1672

461 - fol.3B - vold
Rudolf Unger til Bjerre fremlægger vidner at under julelege 3. juledag 1671 på Bjerre overfaldt Niels Bang, tømrer Frederik Hansen med kniv, så han nær var blevet kvalt.

462 - fol.4B - død
Syn fredag før nytårsaften 1671 af den døde Niels Bang, tømrer, men man fandt ingen skade eller sår på ham.

24. januar 1672

463 - fol.4B - afkald
Afkald til Christen Jensen og Peder Madsen i Rønslunde fra Anne Sørensdatter g.m. Christen Jensen i Mosegård for arv efter forældre Søren Jensen og Sidsel Christensdatter i Rønslunde.

464 - fol.5 - tingsvidne
Christen Andersen, sandemand i Bjørnskov lader sit tingsvidne af 28.8.1639 forny: Jens Jensen, sandemand i Nortvig har kongebrev af 15.9.1625 på at sandemandens gård er fritaget for arbejde eller arbejdspenge til sin husbond.

31. januar 1672

465 - fol.5B - forlig
Jørgen Nielsen i Kovtrup indgår forlig og renses for beskyldning på ære og godt rygte mod Anders Thomsen i Sejlgård.

466 - fol.6 - gæld
Mads Jørgensen i Kovtrup lover at betale sin far Jørgen Nielsens gæld til Anders Thomsen i Sejlgård.

467 - fol.6 - gæld
Peder Jensen i Ansø mølle stævner Christen Thomsen i Store Bredlund for gæld.

14. februar 1672

468 - fol.6B - Oluf Nielsen i Trebjerg på Rudolf Unger til Bjerres vegne indkalder de 6 sandemænd i Vrads herred til at møde 28.2.1672 for at vinde i sagen om Niels Eriksen Bangs dødsfald på Bjerregård 27.12.1671.

469 - fol.7 - gæld
Peder Sørensen, præst i Nørre Snede stævner 6 personer for gæld.

470 - fol.7 - restancer
Jens Jørgensen i Jelling, forvalter på Stovgård, stævner for landgilderestancer.

471 - fol.9 - gæld
Jacob Andersen i Horsens stævner Peder Madsen i Åle for gæld til Hans Pedersen, forvalter på Hvolgård efter tingsvidne af 2.5.1666 lbnr.343.

28. februar 1672

472 - fol.10 - restancer
Christen Christensen, stiftsskriver i Viborg stift på Christian Fischer til Silkeborgs vegne stævner sine bønder i Them og Vrads sogne samt i Vester Pårup for restancer med landgilde, arbejdspenge, oldengæld, brændpenge, stedsmål, sagefald, skriverskæppe, borgkorn og anden skyldighed for 1662-1671 og kræver regnskab fra skovfogederne om vindfæller og kulmiler.

473 - fol.12 - afkald og gæld
Christen Pedersen i Søhale stævner Niels Pedersen og Christen Andersen i Kejlstrup for ikke at have givet afkald for arv efter deres søster yngste Maren Pedersdatter i Søhale efter tingsvidne af 30.10.1661 lbnr.190 og for at have påført ham unødvendige rejseudgifter til Hastrup birketing og Nørvang herredsting for en sag om betaling af en tønde rug, som tingsvidnet af 30.10,1661 gør rede for.

13. marts 1672

474 - fol.13B - gæld
Niels Jensen i Arreskov kræver et krudthorn tilbage, som han har lånt Hans Eskildsen i Arreskov.

27. marts 1672

475 - fol.14 - gæld
Jens Nielsen Ulf, birkefoged i Torum stævner Jørgen Nielsen i Kovtrup for 2 obligationer af 1652 som han skylder sin afdøde bror Mads Nielsen, foged på Gjesingholm.

3. april 1672

476 - fol.15 - restance
Christen Christensen i Søgård stævner Jørgen Jensen i Nortvig med restance med kirketienden.

17. april 1672

477 - fol.15B - ildebrand
Vidner beskriver den ildebrand, der fuldstændig nedbrændte Jens Lauridsen, skomager i Gribstrups hus og bohave, hvorved han selv blev slemt forbrændt.

24. april 1672

478 - fol.16 - gæld
Søren Thomsen i Ejstrup på frue Karen Grubbe til Hastrups vegne stævner Christen Madsen i Bjørnskov for gæld.

8. maj 1672

479 - fol.16B - ulydighed
Niels Jensen i Lille Thorlund på Jørgen Lauridsen i Helsingørs vegne stævner Jens Jensen, Christen Christensen, store Søren Sørensen og Mette Jensdatter i Guldforhoved for at nægte ham heste og vogn til at age ham til Thorlund.

480 - fol.17 - gæld
Niels Sørensen i Gjessø stævner Christen Baltsersen i Virklund for gæld.

15. maj 1672

481- -fol.17 - afkald
Afkald til Jens Jensen i Nørre Snede fra steddatter Maren Jørgensdatter g.m. Jens Christensen i Amsterdam i Holland for arv efter mor Anne Eskildsdatter i Nørre Snede.

482 - fol.17B - vold
Jens Nielsen i Sigten beskylder Søren Jensen i Rønkilde for at have overfaldet hans søn Anders Jensen og slået ham blå og blodig med vedlagt syn af ham.

483 - fol.18 - forbud
Niels Jensen i Lille Thorlund på sin husbonds vegne forbyder alle at fiske i Hampensø og at bruge deres både og fiskeredskaber.

484 - fol.18 - syn
Las Torbensen i Palsgård på Corfitz Ulfeldt til Mattrups vegne fremlægger syn af den halve gård i Bøgeskov, som Joen Sørensen fraflyttede.

22. maj 1672

485 - fol.19 - broer
Peder Jensen i Snabe stævner mænd i Hampensø, Palsgård, Arreskov, Bjørnskov, Grættrup, Nørre Snede, Nortvig, Søhale og Boest for havre penge til at holde Åstedbro ved lige.

486 - fol.19B - vold- ildebrand
Peder Mørch, forvalter på Søgård fremlægger syn af hede og mark ved Grådam hede der kaldes Blakhede, der er ganske afbrændt.
Peder Mørch fremlægger syn af sin hyrde Mads Lassen, der vogtede hans kvæg på Grådam hede, og der blev overfaldet af Jens Iversen, smed i Sepstrup og hans medfølgere Jens Jensen og Jens Nielsen. Da han kom til sig selv manglede penge i hans lomme og 5 køer af de 56 han vogtede. (Sml. lbnr.428, 495, 526).

29. maj 1672

487 - fol.21B - gæld
Jens Pedersen i Kolpensig på frue Mette Grubbe til Rasks vegne stævner Rudolf Unger til Bjerre for 325 rigsdaler angående en ejendom i Hornum.

5. juni 1672

488 - fol.22. - fæste
Anders Thomsen i Sejlgård på amtsherre Ebbe Gyldenstjernes vegne tilbyder at den gård i Nortvig, som Christen Jensen fradøde, og har stået øde i mange år kan fæstes uden afgifter undtagen skatten heraf.

12. juni 1672

489 - fol.22 - vold
Jens Pedersen i Kappelbjerg på Jens Christensen, præst i Uldum og Langskovs vegne anklager Christen Pedersen i Søhale for at have overfaldet Mette Mikkelsdatter g.m. Jens Vrold i Hjortsvang, der ville besøge sin syge søster Maren Mikkelsdatter, der tjente i Søhale, så hun nu ligge i sengen hele tiden, og om hun dør inden år og dag, må han anses for at være hendes banemand.
Der fremlægges syn foretaget af Kirsten Mikkelsdatter g.m. Jens Jensen, Kirsten Mikkelsdatter g.m. Niels Mikkelsen, Maren Mortensdatter g.m. Find Skrædder og Johanne Lauridsdatter g.m. Jens Pedersen, alle i Hjortsvang. (Sml. lbnr.493, 500).

490 - fol.23B - tyveri
Mads Christensen i Kolpensig på Peder Mørch, forvalter på Søbygårds vegne fører vidner, der har set Iver Jensen, Hans Henriksen, Jens Nielsen og Jens Jensen komme drivende med fire køer, som de havde taget fra Peder Mørchs hyrde.

491 - fol.24 - gæld
Jørgen Madsen i Store Thorlund stævner Søren Jensen i Rønkilde for gæld.

492 - fol.24 - forlig
Christen Baltsersen i Virklund indgår forlig med Dines Jensen i Ansøgård angående uenighed dem imellem.

19. juni 1672

493 - fol.24B - klage
Christen Pedersen i Søhale anklager Mette Mikkelsdatter g.m. Jens Vrold i Hjortsvang for at have brudt døren til hans kostald op og ødelagt en hollandsk fad. Desuden nævnes Jens Vrolds steddatter Mette. (Sml. lbnr.489, 500).

26. juni 1672

494 - fol.25B - forbud
Anders Thomsen i Sejlgård på Christian Fischer til Silkeborgs vegne forbyder ulovlig sæd i sine bønders jord i Them og Vrads sogne.

495 - fol.26 -veje
Jens Iversen, smed i Sepstrup på alle Sepstrup og Pårup bymænd anklager Peder Mørch i Søbygård for lade sin hyrde Mads Lassen drive kvæg på en vej i Sepstrup, der altid har været friholdt fra fædrift, som bevidnet af 24 vidner.
Der klages også over Mads Christensens hyrde i Kolpensig. (Sml. lbnr.428, 486, 526).

496 - fol.27 - afkald
Afkald til Christen Pedersen i Søhale fra
1) Niels Pedersen i Kejlstrup
2) Maren Pedersdatter g.m. Christen Andersen i Kejlstrup
for arv efter søstre Bodil Pedersdatter og Maren Pedersdatter.

497 - fol.27 - syn og tyveri
Laurids Ibsen i Føvling på Corfitz Ulfeldt til Mattrups vegne fremlægger syn af det gærde der stod omtoften på den øde gård i Klovborg, som Christen Christensen beboede og anklager Klovborg mænd for at have taget træstaverne.

10. juli 1672

498 - fol.28 - skove
Jens Pedersen i Kappelbjerg på Jens Christensen, præst i Uldum fremlægger syn af et forhugget træ i Linnerup skov.
Vidner har set Niels Jørgensen og søn Jørgen Nielsen hugge på et bøgetræ og få bier ned i en bikube den 18 juni 1672.

499 - fol.28B - gæld.
Jens Pedersen i Kappelbjerg på Jens Christensen, præst i Uldum stævner flere for gæld.

500 - fol.29 - forlig
Jens Sørensen Vrold og hustru Mette Mikkelsdatter i Hjortsvang indgår forlig med Christen Pedersen i Søhale for de slag han i drukkenskab og mod sin vilje har tildelt Mette Mikkelsdatter. (Sml. lbnr.489, 493).

501 - fol.29B - syn
Laurids Madsen i Nørre Snede, som foged på Preben Brahe til Engelsholms vegne fremlægger syn af den gård i Nørre Snede, som Anders Madsen beboede.

17. juli 1672

502 - fol.30B - syn
Bertel Vrech i Hatting på frue Anne Cathrine Normann til Lønsgård [i Linnerup sogn] fremlægger syn af den gård i Hundshoved, som Morten Thomsen beboede.

503 - fol.31 - fæste
Las Torbensen i Palsgård opsiger sit fæste under Mattrup til næste Voldborgdag.

504 - fol.31 - tingsvidne
Las Torbensen lod læse et tingsvidne af 3.6.1640, at Knud Nielsen i Bøgeskov har sat et gærde op omkring sine damme syd for gården, men at naboerne i Bøgeskov og Palsgård har fri ret til at færdes ved og vande deres dyr i disse damme.

24. juli 1672

505 - fol.31B - husdyr
Corfitz Ulfeldt til Mattrup fører vidner på at Las Torbensen og Erik Jensen i Palsgård har ladet kvæg græsse på et stykke grøn jord ved den øde gård i Bøgeskov, som Joen Eriksen beboede. Joen Eriksen bor nu i Nørhoved og beretter, at i de 12 år han boede i Bøgeskov, havde Palsgård græsningsret på den jord.

506 - fol.32 - tingsvidne
Mads Jensen Vejle, herredsfoged i Vrads herred fremlagde en fuldmagt og søgsmålsseddel her af tinget af 18.6.1672, men Christen Pedersen i Søhale nægter at have skrevet under.

507 - fol.32 - tingsvidne
Christen Pedersen i Søhale spørger Las Torbensen i Palsgård, hvem der har givet ham bemyndigelse til at side i retten i en sag, han selv er part i. Herredsfogeden siger, at det har han og fremviser lensherrens fuldmagt til ham.

508 - fol.32 - fæste
Mikkel Christensen i Kobberhave opsiger sit fæste til næste Voldborg dag med underskrift af Peder Sørensen, præst i Nørre Snede.

7. august 1672

509 - fol.32B - forbud
Laurids Ibsen i Føvling på Corfitz Ulfeldt til Mattrups vegne klager over dem, der ødelægger og stjæler fra hans gård i Bøgeskov og forbyder alle at færdes der eller på Bøgeskovs marker.

510 - fol.33 - tingsvidne
Laurids Ibsen i Føvling på Corfitz Ulfeldt til Mattrups vegne har indkaldt en del mænd til at vidne imod herredsfogeden i Vrads herred, men ingen ville vidne.

511 - fol.33 - syn
Fremlægger tingsvidne af 26. juni 1672 lbnr.497.
Laurids Ibsen i Føvling på Corfitz Ulfeldt til Mattrups vegne fremlægger syn af det gærde der stod omtoften på den øde gård i Klovborg, som Christen Christensen beboede og anklager Klovborg mænd for at have taget træstaverne.

14. august 1672

512 - fol.34 - veje
Peder Mørch, forvalter af Søbygårds vegne fører mange vidner på, at man altid har afgræsset Kolpensig mark og hede uden klage fra nogen.

513 - fol.35B - forbud
Mads Christensen i Kolpensig forbyder alle, at lade deres kvæg græsse på hans mark og hede.

514 - fol.36 -
Jens Iversen, smed i Sepstrup på alle Sepstrup og Pårup mænd lader læse et tingsvidne af 26.6.1672 lbnr.495 med klage over Mads Christensen, hyrde i Kolpensig. Mads Christensen mener, at klagen er usand, og at Peder Mørch undertrykker sandheden.

515 - fol.36 - vidnesbyrd
Laurids Ibsen i Føvling på Corfitz Ulfeldt til Mattrups vegne fremlægger godt vidnesbyrd for Peder Sørensen i Fogstrup, forrige herredsfoged i Vrads herred og, at han aldrig har taget ekstra korn eller forseglingspenge af nogen, og at han har fået 20 skilling danske for hver dom og intet for tingsvidner. Samme vidnesbyrd fremlægges for Mads Jensen, nuværende herredsfoged i Vrads herred.

21. august 1672

516 - fol.37 - ejerskab
Gregers degn i Hjortsvang fører vidner på at degnebolig, toft og grund er skænket af samtlige mænd i Hjortsvang for 36 år siden af jord, der tidligere var fælles gadejord, der tilhørte alle i Hjortsvang og aldrig har tilhørt Lønsgård. Varsel til Anne Cathrine Normann til Lønsgård.

517 - fol.37B - klage
Laurids Ibsen i Føvling på Corfitz Ulfeldt til Mattrups vegne fremsætter klage fra Christen Pedersen i Søhale over
1) at Mads Jensen, herredsfoged i Vrads herred den 24.7.1672 (lbnr.507) havde indsat Las Torbensen i Palsgård i dommers sted
2) at Mads Jensen, herredsfoged i Vrads herred havde krævet 6 mark for 4 tingsvidner.

518 - fol.38 - klage
Niels Christensen i Sepstrup aflægger ed på aldrig at have indgivet klage over Mads Christensen i Kolpensig eller hans hyrdedreng, hvilket flere bevidnede.

519 - fol.38 - befaling
Christen Christensen, lægdsmand i Them og hans lægdsbrødre skal aflønne en soldat fra i dag til Mikkelsdag 1673 med 20 rdl, med kjortel, kårde og kårdebælte.

4. september 1672

520 - fol.38B - restance
Anders Thomsen i Sejlgård på Christian Fischer i Silkeborgs vegne stævner hans bønder i Them og Vrads sogn for landgilde.

11. september 1672

521 - fol.39 - syn
Syn af Karen Sørensdatters hus i Vorret efter den ødelæggelse, der er begået af Thomas Sørensen, hyrde sst, fremlagt af hendes bror Dines Jensen i Ansøgård.

522 - fol.39B - syn
Peder Jensen i Ansø mølle fremlægger syn af sine sår efter overfald begået af Thomas Sørensen, der erkender det og forklarer at det var fordi Peder Jensen havde stjålet noget rug, hans datter havde sået i Vorret mark.

523 - fol.39B - restance
Laurids Hansen som fuldmægtig for Preben Brahe til Engelsholm stævner Hans Nielsen, degn i Nørre Snede, for den skatterug, han har taget fra Engelsholms gård i Nørre Snede, som Anders Madsen beboede. Desuden nævnes degnens datter Karen Hansdatter.

18. september 1672

524 - fol.40 - forbud
Niels Jensen i Lille Thorlund på sin husbond Laurids Møller i Helsingørs arvinger befaler alle sine bønder i Vrads, Bording, Ikast og Ejstrup sogne kun at betale landgilde til opkrævere, der kan vise fuldmagt fra deres husbond og i øvrigt være parate til nær forestående klarering.

25. september 1672

525 - fol.41 - forbud
Som lbnr.524 men nu til tredje ting.

23. oktober 1672

526 - fol.42B - klage
Peder Mørch, forvalter på Søbygård anklager Jens Iversen, smed i Sepstrup, Jens Jensen og Jens Nielsen for overfald på og tyveri fra hans hyrde, Mads Lassen, der drev kvæg på en vej og hede i Sepstrup, der af mange bevidnes at være alment tilgængelig. Der fremlægges tingsvidne af 14.6.1671 om forbud mod at færdes på omtalte vej og hede. (Sml. lbnr.428, 486, 495).

30. oktober 1672

527 - fol.51B - gæld
Mads Jensen, herredsfoged i Vrads herred stævner Anders Christensen og Maren Pedersdatter i Sepstrup for gæld.

13. november 1672

528 - fol.52 - sygdom
Christen Fogh i Hjøllundskov fremlægger vidnesbyrd, at Kirsten Rasmusdatter i Favrholt fødte sit barn for tidligt, fordi hun faldt ned af en stige og slog sig slemt.

20. november 1672

529 - 52 B - vold
Peder Hansen i Uldum, der sammen med herredsfogeden skulle gøre udlæg hos Peder Madsen i Åle og hustru Karen Nielsdatter, for penge, de skyldte afdøde Hans Pedersen i Holtum, hindrede med magt Peder Hansen og herredsfogeden i at medtage et får som udlæg.

530 - fol.53 - syn
Niels Jensen i Lille Thorlund på Claus Lunds vegne fremlægger fortegnelse over de gårde der står ubesatte, og som tilhører afdøde Kirsten, enke efter Laurids Madsen.

27. november 1672

531 - fol.53B - afgift
Det bevidnes at Peder Lassen i Adserbjerg af sin tidligere husbond Kirsten, enke efter Laurids Madsen, er bevilget, på grund af sin høje alderdom og boets ringe tilstand. kun at betale smørlandgilde, skatter, soldaterpenge og at være fri for alle øvrige afgifter. Varsel til nuværende husbond Claus Lund ved fuldmægtig Niels Jensen.

532 - fol.54 - arv
Christen Madsen i Lille Bredlund, der har betalt begravelsen af Karen Jørgensdatter, født i Nørre Snede og død i Lille Bredlund, fremlægger syn af de klæder, der var som arv, vurderet til 3 slettedaler, og tilbyder Jens Nielsen og stedsøn Peder Jensen i Nørre Snede, at købe dem.

533 - fol.54B - syn
Jens Eriksen i Boest, kirkeværge, fremlægger syn af Nørre Snede kirke.

534 - fol.55 - syn
Christen Nissen i Linnerup fremlægger syn af Linnerup kirke.

535 - fol.56 - syn
Jørgen Rasmussen i Hage fremlægger syn af Hammer kirke.

4. december 1672

536 - fol.57 - syn
Dines Jensen i Ansøgård fremlægger syn af Vrads kirke.

537 - fol.57B - syn
Søren Rasmussen i Klovborg fremlægger syn af Klovborg kirke.

538 - fol.58B - syn
Peder Madsen i Åle fremlægger syn af Åle kirke.

11.december 1672

539 - fol.59B - syn
Thomas Nielsen Byskov i Virklund fremlægger syn af Them kirke.

540 - fol.60 - syn
Niels Jensen i Store Thorlund fremlægger syn af Ejstrup kirke.

541 - fol.61 - syn
Christen Christensen, ridefoged på Silkeborg slot på Christian Fischers vegne fremlægger syn af Resenbro bro og Sminge ålegård ved Gudenåen.

1673

Ransnævninge i året 1673 er
Christen Madsen i Boest
Christen Pedersen i Frisbæk
Christen Christensen i Pårup

Mads Jensen Vejle, herredsfoged
Jens Eriksen i Boest, tinghører
Niels Jensen i Lille Thorlund, skriver.

8. januar 1673, snapseonsdag

542 - fol.64 - forældet
Jens Christensen, præst i Uldum havde 26.11.1672 stævnet Otto Knudsen i Kollemorten, herredsfoged i Nørvang herred, men ingen er mødt og sagen er nu forældet og skal stævnes igen om det ønskes.

22. januar 1673

543 - fol.64B - afkald
Afkald til Jørgen Pedersen i Nørskov fra Simon Sørensen sst, for arv efter Frands Jensen i Asklev.

5. februar 1673

544 - fol.65 - restance
Christen Christensen i Kejlstrup, ridefoged på Silkeborg på Christian Fischer til Silkeborgs vegne stævner bønderne i Them og Vrads sogne for restance med arbejdspenge efter nogen uenighed om størrelsen heraf.

12. februar 1673

545 - fol.67 - restance
Niels Jensen i Lille Thorlund på afdøde Laurids Madsen Lihme i Helsingørs børns vegne stævner hans bønder i Ikast, Bording, Vrads, Nørre Snede og Ejstrup sogne for restance med landgilde, arbejdspenge og andet for 1664-1672.

26. februar 1673

546 - fol.68B - gæld
Thomas Jensen i Vrads stævner Markus Pedersen i Vrads for soldaterpenge.

547 - fol.69 - køb
Mads Jensen Vejle, herredsfoged, fører vidner på at have byttet sig til en ravnsort hest, der skulle være 8 år gammel for en rød hest med Niels Jørgensen i Linnerup.

5. marts 1673

548 - fol.69B - gæld
Peder Jensen i Snabe stævner flere for gæld.

549 - fol.69B - køb
Mads Jensen Vejle, herredsfoged, fremlægger syn af en ravnsort hest, der skulle være 8 år gammel, men af synsmændene vurderes til af være 12 år gammel.

12. marts 1673

550 - fol.70 - afgift
Niels Jensen i Lille Thorlund på sin husbonds vegne forlanger at se fæstebrev for Peder Jensen i Søgård, der sidste år betalte consumptionsskat som tjenestekarl for Christen Christensen, men i år angives sig som fæstebonde og dermed slipper for consumptionsskatten. Han fremviser fæstebrev fra kongen af 24.3.1662 på den halve gård Søgård, som hans stedfar afstod.

26. marts 1673

551 - fol.70B - syn
Niels Nielsen i Plovstrup på Jens Christensen, præst i Uldums vegne fremlægger syn af den gård i Linnerup, som Jørgen Nielsen beboede.

2. april 1673

552 - fol.71 - afkald
Afkald til Laurids Jensen i Gribstrup fra
1) søster Karen Jensdatter g.m. Jens Jensen i Tyrsting
2) søster Maren Jensdatter g.m. Terkild Knudsen i Leret
3) søster Anne Jensdatter g.m. Peder Eriksen i Brædstrup
for arv efter mor Kirsten Nielsdatter i Gribstrup.

9. april 1673

553 - fol.71B - gæld
Thomas Jensen i Vrads stævner Markus Pedersen sst for gæld.

23. april 1673

554 - fol.72 - skove
Gregers Jørgensen i Hjortsvang på alle Hjortsvang bymænds vegne stævner frue Anne Cathrine Normann til Lønsgård, da Lønsgård Østerskov er oppløjet af Niels Jørgensen, selv om der føres vidner på, at den har været brugt af Hjortsvang bønder til fædrift i mands minde.

555 - fol.72B - fæste
Oluf Nielsen i Trebjerg på Rudolf Unger til Bjerres vegne stævner Peder Reedtz og fremlægger syn af det sted i Åle med hus og kålgård, men uden ager og eng, som ligger på Christen Christensens agerende, og som bebos af Jens Rasmussen
og af det sted i Åle som ligger på agerender tilhørende Jens Jensen Merring, Niels Jensen Lykke og Jens Ibsen Møller, alle i Åle, som Mikkel Pedersen bebor. De bevidnes tidligere at have hørt til Stovgård.

556 - fol.74 - syn
Oluf Nielsen på ritmester Ungers vegne fremlægger syn af den halve gård, som Christen Jespersen frarømte.

557 - fol.74 - afkald
Afkald til Laurids Jensen i Gribstrup fra Peder Jensen i Snabe for arv efter mor Kirsten Nielsdatter i Gribstrup.

558 - fol.74B - afkald
Afkald til Hans Hansen i "Trolund" ved Peder Lassen i Ejstrup fra Jørgen Lassen i Vovlund [i Rind sogn] på sin afdøde brors 3 børn: Inge Christensdatter, Mette Christensdatter og Anne Christensdatter, født i Ålbæk for arv efter mor Bodil Christensdatter.

559 - fol.74B - afkald
Afkald til Jørgen Lassen i Vovlund fra Hans Hansen og bror Christen Hansen i "Trolund" ved Peder Lassen i Ejstrup for arv efter [halv]søster Esther Christensdatter født i Ålbæk [i Thyregod sogn?].

560 - fol.74B - afkald
Afkald til Jørgen Lassen i Vovlund fra
1) Las Eriksen i Søby
2) Peder Eriksen i Halle
3) Erik Eriksen i Vovlund
4) Karen Eriksdatter i Langelund
5) Maren Eriksdatter i Togsvig [i Arnborg sogn]
6) Niels Troelsen i Ejstrup
7) Erik Sørensen i Lille Tykskov
8) Erik Mikkelsen, født i Harrild
9) og Christen Pedersen, født i Togsvig, på deres og deres søskendes vegne.
På Christen Poulsen i Ålending [Olling i Assing sogn] hans brorbørn vegne (10 og 11)
10) Erik Christensen, født i Togsvig
11) Maren Christensdatter, født i Togsvig
alle ved Peder Lassen i Ejstrup
for arv efter mor og oldemor [formentlig farmor eller mormor] Kirsten Lasdatter i Vovlund.

561 - fol.75 -afkald
Afkald til Jørgen Lassen i Vovlund fra Inge Christensdatter g.m. Erik Eriksen i Vovlund for arv efter
1) far Christen Lassen
2) søster Esther Christensdatter
3) oldefar [dvs. farfar] Las Jørgensen
4) Anne Pedersdatter, der døde i Ejstrup.

30. april 1673

562 - fol.75B - syn
Jens Christensen, præst i Uldum på Christoffer von Rantzaus vegne fremlægger syn af et byggested i Linnerup sogn kaldt Skovborg, der er bygget og pløjet på et sted, der altid har været fælles fædrift på, og af et hus i Hjortsvang på fælles gadejord. Varsel til frue Anne Cathrine Normann til Lønsgård, til Niels Jørgensen og Niels Olufsen i Skovborg og til Jens Pedersen i Hjortsvang. (Sml. lbnr.564).

7. maj 1673

563 - fol.76 -forbud
Frue Anne Cathrine Normann, enke efter Johan Vittinghof til Lønsgård udsteder forbud mod fædrift og anden brug af Lønsgård Enemærke skov kaldt Østerskov. Varsel til Hjortsvang mænd, til ritmesteren, til Christoffer Rantzau og til Niels Rosenkrantz til Stovgård.

14. maj 1673

564 - fol.77 - syn
Gregers Jørgensen på alle Hjortsvang bymænds vegne bevidner at
de to huse i Skovborg er opbygget og tillagt jord efter sidste krigstid og at
det hus, der er bygget på Hjortsvang gadejord er bygget 1672. (Sml. lbnr.562).

28. maj 1673

565 - fol.77B - syn
Iver Andersen i Horsens på Peder Sørensen, præst i Nørre Snedes vegne fremlægger syn af sår og skade som Mads Jensen Vejle, herredsfoged, har tildelt Mette Christensdatter og hendes datter Maren Christensdatter, der har fæstet et hus af Peder Sørensen.

566 - fol.78B - ægteskab
Mads Jensen Vejle, herredsfoged fører vidner på, at Mette Christensdatter i Nørre Snede har født 2 børn uden ægteskab, hvoraf det emne lever og hedder Maren Christensdatter.

567 - fol.79 - klage
Christen Pedersen, der tjener på Mattrup på Corfitz Ulfeldts vegne fører vidner, der har set Simon Mikkelsen, og Knud Mikkelsen ride fra Gåseskov ud over en tilsået bygmark dagen før Kristi Himmelfartsdag.

25. juni 1673

568 - fol.79B - restance
Jens Christensen Vandel, præst i Uldum og Langskov stævner Anders Pedersen og Niels Pedersen i Kejlstrup for soldaterpenge.

569 - fol.81B - klage
Gregers Jørgensen på alle Hjortsvang bymænds vegne fremlægger
1) tingsvidne af Vrads herred 4.9.1667, hvor Laurids Ibsen i Føvling på Corfitz Ulfeldt til Mattrups vegne fremlægger klage over at Laurids Jørgensen og Niels Olufsen i Skovborg for uden tilladelse at have indtaget jord af den fælles fædrift
2) tingsvidne af Vrads herred 23.4.1673 lbnr.554, med klage over 2 huse, der er opført i Skovborg samt klage over Niels Jørgensen for at have pløjet et stykke jord i Lønsgård Østerskov
3) tingsvidne af Vrads herred 30.4.1673 lbnr.562, med klage over et hus med kåltoft opført på Hjortsvang forte
4) tingsvidne af Vrads herred 7.5.1673 lbnr.563, med forbud af fædrift i Lønsgård Østerskov
5) skøde fra Christen Scheel Jørgensen i Svostrup, assessor i højesteret, til Anne Cathrine Normann, enke efter Johan Vittinghof på Lønsgård hovedgård i Linnerup sogn og på en bondegård i Hundshoved, som Morten Thomsen sidst beboede, som det af Claus Kaas til Søe er tilskødet Christen Scheel Jørgensens mor
6) et gammelt pergament, der ikke helt kan læses, men af indhold er en klage over ulovlig fædrift og græsning af Hjortsvang bymænd i Lønsgård Østerskov med meget nøjagtig beskrivelse af skovens afgrænsning.
Dom: at nedbryde alle tre hus og give al jord tilbage til oprindelig brug og ejerskab.

9. juli 1673

570 - fol.86 - syn
Niels Jensen i Lille Thorlund på sin husbonds vegne fremlægger syn hos Søren Jensen i Godrum af hans marker for ulovlig sæd.

30. juli 1673

571 - fol.87 - restance
Søren Iversen i Sillerup på Johan Sommer, forvalter over von Sprechelsens gods vegne stævner Christen Simonsen i Store Bredlund for mange restancer, og det angives hvilke bønder, der har kornsæd på hans marker.

6. august 1673

572 - fol.88B - syn
Joen Sørensen i Nørhoved fremlægger syn af bygninger og jord til hørende Christen Andersen Fogh i Store Hjøllund og Christen Pedersen Stub sst og af jord i Hjøllund skov, som Christen Pedersen alene bruger.

13. august 1673

573 - fol.89B - klage
Christen Andersen Fogh i Store Hjøllund fremsætter klage mod Christen Pedersen Stub og Peder Christensen i Store Hjøllund, for brug af jord i Hjøllund skov, han også mener sig berettiget til at bruge efter sit fæstebrev. (Sml. lbnr.574, 576).

574 - fol.89B - klage
Christen Andersen Fogh i Store Hjøllundskov fremsætter klage mod Peder Christensen sst, for brug af jord i Hjøllundskov, han også mener sig berettiget til at bruge efter fæstebrev. Peder Christensen har fået tilladelse af sin husbonds foged. (Sml. lbnr.573, 576).

20. august 1673

575 - fol.90 - restance
Christen Pedersen, fuldmægtig hos Corfitz Ulfeldt til Mattrup, stævner bønder i Klovborg og Nørre Snede for restancer med landgilde, arbejdspenge og andet.

3. september 1673

576 - fol.91B - faldsmål
Christen Andersen Fogh i Hjøllundskov fremlægger tingsvidne af 13.8.1673 lbnr.574 og 575 og modtager 3 rigsort i faldsmål af Mads Pedersen, foged på Pallisbjerg.

577 - fol.91B - forlig
Corfitz Ulfeldt til Mattrup anklager Mads Jensen, herredsfoged of overlast mod Niels Andersen i Nørhoved. Herredsfogeden undskylder og lover, at det ikke vil ske igen.

10. september 1673

578 - fol.92 - forlig
Anders Christensen i Vrads ved Peder Jensen i Snabe indgår forlig med Markus Pedersen og hustru Anne Christensdatter i Vrads for den vold skade han har påført dem og betaler dem 7 slettedaler. (Sml. lbnr.582).

24. september 1673

579 - fol.93B - afkald
Afkald til Terkild Knudsen i Leret fra brordatter Kirsten Madsdatter, født i leret og forlovet med Laurids Sørensen i Tyrsting for arv efter far Mads Knudsen og mor Anne Andersdatter i Leret.

22. oktober 1673

580 - fol.94- afkald
Afkald til Christen Andersen i Bjørnskov fra brorsøn Anders Jørgensen i Refsgårde i Egtved sogn i Jerlev herred for arv efter
1) oldemor Ingeborg Christensdatter i Vrads
2) farbror Niels Andersen i Jarsskov på Sjælland.

19. november 1673

581 - fol.94B - arv
Mads Christensen i Tørring som ældste farbror afkræves regnskab for arv til
1) Peder Jensen i Nørre Snede
2) datter g.m. Jens Jespersen i Agerskov
3) datter g.m. Niels Ibsen i Nørre Snede
4) Jørgen Jensen i Nørre Snede
for arv efter
1) far Jens Christensen i Agerskov
2) oldemor Abelone Madsdatter i Fastrup.

3. december 1673

582 - fol.95B - forlig
Anders Christensen i Vrads ved Peder Jensen i Snabe fremlægger underskrevet forlig med Markus Pedersen og hustru Anne Christensdatter i Vrads for den vold skade han har påført dem og betaler dem 7 slettedaler. (Sml. lbnr.578).
Vrads herred
Tingbog
1674-1676
B 63B - 5

1674

Ransnævninge i året 1674
Terkild Sørensen i Grættrup
Peder Olufsen ibm.
Peder Nielsen i Nørre Snede
Niels Jensen i Store Thorlund
Terkild Knudsen i Leret
Hans Pedersen i Hvillum
Peder Jensen ibm.
og jens Nielsen samme sted.

Mads Jensen Vejle, herredsfoged
Jens Eriksen i Boest, tinghører
Niels Jensen i Lille Thorlund, skriver.

7. januar 1674, snapseonsdag

583 - fol.2 - syn
Terkild Sørensen, forpagter af Hammergård fremlægger syn af Hammergård. Varsel til Herman Frands von Svaneweide til Hammergård.

584 fol.3B - forpagter
Herman Frands von Svaneweide til Hammergård fremlægger kontrakt med Terkild Sørensen, byfoged i Vejle, som forpagter af Hammergård, 4 øde gårde i Møllerup samt Bregnbjerg under gårdens takst.

585 - fol.5B - arv
Mads Christensen i Tørring som ældste farbror afkræves regnskab for arv til
1) Peder Jensen i Nørre Snede
2) datter g.m. Jens Jespersen i Agerskov
3) datter g.m. Niels Ibsen i Nørre Snede
4) Jørgen Jensen i Nørre Snede
for arv efter
1) far Jens Christensen i Agerskov
2) oldemor Abelone Madsdatter i Fastrup. (Sml. lbnr.581).

18. februar 1674

586 - fol.7 - restance
Peder Sørensen i Fogstrup på Christian Fischer til Silkeborgs vegne stævner hans bønder i Them og Vrads sogne samt i Vester Pårup for restancer.

11. marts 1674

587 - fol.8B - skove
Christen Pedersen i Ørum på frue Anne Rosenkrantz vegne anklager Jens Jensen Nortvig i Nørre Snede og Anders Madsen sst for ulovlig hugst i hendes skovskifte i Leret skov fredag før taksigelsesdag den 6. februar 1674. (Sml. lbnr.591, 596, 641, 642, 643, 644).

18. marts 1674

588 - fol.9B - gæld
Joen Sørensen i Nørhoved som værge for Johanne Christensdatter i Sillerup og hendes datter Maren Jensdatter, stævner Dynes Jensen i Ansøgård for gæld.

29. april 1674

589 - fol.11B - syn
Niels Jensen i Lille Thorlund på sin husbonds vegne fremlægger syn af de to halve øde gårde i Isen, som Peder Kjeldsen og Christen Jensen er rømt fra.

590 - fol.12B - restance
Niels Jensen i Lille Thorlund på Lars Lihme i Helsingør, forvalter på Frederiksdal på Sjælland stævner hans bønder i Ikast, Bording, Vrads, Nørre Snede og Ejstrup sogn for landgilde med mere for 1664-1673.

27. maj 1674

591 - fol.14 - skove
Christen Pedersen i Ørum på frue Anne Rosenkrantz fremlægger tingsvidne af 11.3.1674 lbnr.587 med anklage af Jens Jensen Nortvig i Nørre Snede og Anders Madsen sst. for ulovlig hugst i hendes skovskifte i Leret skov 6.2.1674. (Sml. lbnr.587, 596, 641, 642, 643, 644).

10. juni 1674

592 - fol.15B - stolestader
Niels Sørensen i Gjessø søger forlig med Peder Sørensen i Fogstrup angående stolestade i Them kirke. Det bevidnes, at Niels Nielsen boede i den gård i Fogstrup som Peder Sørensen bor i og var tilskiftet den stol som Peder Thomsen i Salten, Søren Byskov og Anders Nielsen i Bundgård nu har stade i, men da Niels Nielsen døde lod Niels Sørensens nu afdøde far Søren Jensen i Gjessø nogen tid efter den kejserlige krig, nu afdøde Christen Nielsen i Fogstrup måtte stå i hans stol, da sidstnævnte var uenig med Niels Thomsen, der dengang boede i Bundgård om hvem der skylle stå yderst.

593 - fol.16 - rømt
Niels Jensen i Lille Thorlund på sin husbonds vegne stævner Christen Jensen Hundkær i Lille Isen og Peder Kjeldsen i Store Isen for ulovligt at være rømt, for misligholdelse af deres gårde og for restancer med landgilde og arbejdspenge.
Der fremlægges syn af 29.4.1674 lbnr.589.

1. juli 1674

594 - fol.18B - trolovelse
Joen Sørensen i Nørhoved på Peder Sørensen, præst i Nørre Snede spørger Peder Lassen i Ejstrup, der er forlovet på tredje år med Maren Frandsdatter i Harrild, hvorfor han ikke vil ægte hende. Det bevidnes, at han ved forlovelsen, var så drukken og beskænket, at han ikke vidste, hvad han gjorde. Varsel til Maren Frandsdatters mor Anne og stedfar Poul Pedersen i Harrild.

595 - fol.19 - tyveri
Niels Jensen i Lille Thorlund på sin husbonds vegne spørger Søren Andersen, hos hvem en fremmed forvildet og syg karl boede et par dage, om han ved, hvor den fremmede karls penge, der var væk da han skulle videre og ville betale, befinder sig. Han fortæller, at han et par dage efter afrejsen fandt en lille pung med 5 mark og 3 skilling i, som han straks sendte til Kolpensig, hvorfra karlen var kommet.

8. juli 1674

596 - fol.19B - skove
Christen Pedersen i Ørum på frue Anne Rosenkrantz, søster til Corfitz Ulfeldt til Mattrups vegne, fremlægger tingsvidne af 11.3.1674 lbnr.587 og 27.5.1674 lbnr.591 med anklage af Jens Jensen Nortvig i Nørre Snede og Anders Madsen sst. på Engelsholm gods for ulovlig hugst 6.2.1674 i hendes skovskifte i Leret skov.
Laurids Hansen Langholt, foged hos Preben Brahe til Engelsholm meddeler, at træerne var udvist af ham. (Sml. lbnr.641, 642, 643, 644).

19. august 1674

597 - fol.23 - afkald
Afkald til Christen Christensen i Guldforhoved fra stedsøn Kjeld Jepsen for arv efter
1) far Jens Jensen i Guldforhoved
2) mor Anne Kjeldsdatter i Guldforhoved.

30. september 1674

598 - fol.23B - vold
Jens Christensen i Fogstrup fremfører vidner på, at Peder Sørensen Funder i Fogstrup overfaldt ham og beskyldte ham for tyv og skælm.

14. oktober 1674

599 - fol.24 - forbud
Anders Thomsen i Sejlgård på sin husbonds vegne forbyder Peder Jensen i Snabe at bruge Vrads skov, eng og mark.

600 - fol.24B - forbud
Anders Thomsen i Sejlgård på sin husbonds vegne afkræver bevis af Peder Jensen i Snabe, der sige, at hans husbond har tingsvidne på fælles fædrift i Vrads skov.

601 - fol.25 - forbud
Thomas Jensen i Vrads og Markus Pedersen sst. forbyder Peder Jensen i Snabe at bruge Vrads skov.

28. oktober 1674

602 - fol.25 - forbud
Mikkel Andersen i Ibsgårde klager over at nogen lukker hans kvæg ud, så de må ud at lede ofte på ufremkommelige steder. Derfor forbyder han naboerne i Nørre Kejlstrup, Sønder Kejlstrup og Frisbæk at bruge hans mark, vinter eller sommer.

603 - fol.26 - syn
Peder Jensen i Snabe fremlægger syn af sin boghvedemark efter at heste og svin har ødelagt store dele deraf.

4. november 1674

604 - fol.26 - forlig
Anders Thomsen i Sejlgård på Thomas Jensen i Vrads vegne fører vidner på forlig med Peder Jensen i Snabe om at betale 2 slette daler, som Peder Jensen krævede på sin husbonds vegne.

2. december 1674

605 - fol.27 - afkald
Afkald til Christen Jensen Fyn i Åle fra
1) Søren Mikkelsen i Åle
2) Jens Mikkelsen i Åle
3) Maren Mikkelsdatter i Åle
ved Peder Nielsen i Åle for arv efter far Mikkel Sørensen i Tørring.

9. december 1674

606 - fol.27B - vanvittig
Peder Jørgensen i Nørre Snede på Peder Sørensen, præst i Nørre Snedes vegne fører vidner på at Peder Lassen i Ejstrup siden Voldborgs dag har været forrykt og ikke ved sin fulde fornuft og nu er ganske afsindig og må ligge i fængsel og jern. Varsel til hans svoger Niels Jensen i Thorlund.

16. december 1674

607 - fol.28 - gæld
Christen Andersen i Bjørnskov kræver son trompet tilbage som han lånte til Niels Christensen i Havbjerg for 2 år siden.

23. december 1674

608 - fol.28 - vanvittig
Niels Jensen i Lille Thorlund anklager Niels Sørensen og Niels Ibsen i Ejstrup for mange gange at drukket store Peder Lassen i Ejstrup meget fuld og derefter vundet mange penge fra ham i kortspil, hvorfor han nu sidder i stor armod og er ganske afsindig og må ligge i fængsel og jern.

1675

Ransnævninge i året 1675
Christen Pedersen i Søhale
Jens Jensen Nortvig i Nørre Snede
Hans Pedersen i Hvillum
Anders Christensen i Hvillum

Mads Jensen Vejle, herredsfoged
Jens Eriksen i Boest, tinghører
Niels Jensen i Lille Thorlund, skriver.

13. januar 1675, snapseonsdag

609 - fol.31 - afkald
Afkald til Jens Jensen i Nørre Snede fra børn
1) Karen Jensdatter g.m. Christen Madsen i Krejbjerg
2) Kirsten Jensdatter g.m. Peder Markussen i Nørre Snede
3) Jørgen Jensen i Nørre Snede
for arv efter mor Anne Eskildsdatter i Nørre Snede.

610 - fol.31B - restance
Jens Jørgensen, forvalter på Stovgård ved sin fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner for restance hos
Tørring sogn og by:
gårdmænd: Mads Christensen, Oluf Terkildsen og Christen Jensen, Christen Nielsen og Rasmus Sørensen, Jørgen Joensen og Søren Møller, Anders Olufsen, Peder Kvist, Visti Christensen og Anders Hylleberg,
bolsmænd: Jens Nielsen, Poul Davidsen, Christen Vistisen, Bent Lauridsen og Søren Bodder, Peder Jensen, Oluf Jensen, Christen Jespersen, Jørgen Spillemand
Arreskov: Søren Christensen.

611 - fol.33B - befaling
Ebbe Gyldenstjerne, amtmand befaler, da der for ofte har været for få tingmænd, at der til hver tingdag senest klokken ti skal være 8 tingmænd og ved tingsvidner med 8 høringer det dobbelte, og hvis en er forhindret, da skal han selv finde en anden i hans sted og give varsel herom.

20. januar 1675

612 - fol.34B - gæld
Mikkel Nielsen i Vrads stævner Peder Jensen i Snabe for gæld.

613 - fol.34B - gæld
Mikkel Nielsen i Vrads stævner Markus Pedersen i Vrads for gæld.

614 - fol.35 - gæld
Thomas Jensen i Vrads stævner Peder Jensen i Snabe for klæde til en trøje til hans hustru.

27. januar 1675

615 - fol.35 - afkald
Afkald til Erik Jensen i Vorret fra
1) søster Maren Jensdatter g.m. Niels Poulsen i Vrads
2) søster Elle Jensdatter g.m. Hans Hansen i Lille Bredlund
for arv efter far Jens Eriksen i Vorret.

616 - fol.35B - gæld
Hans Nielsen, degn i Nørre Snede stævner Niels Andersen i Bøgeskov for gæld.

617 - fol.35 - gæld
Erik Jensen i Palsgård stævner Niels Bollerup i Tørring for gæld.

10. februar 1675

618 - fol.36 - gæld
Peder Jensen i Nørre Snede stævner Mikkel Nielsen i Vrads for gæld.

619 - fol.36 - restance
Christen Christensen på Kejlstrup, ridefoged på Silkeborg på Christian Fischers vegne stævner hans bønder i Them og Vrads sogne for restancer.

24. februar 1675

620 - fol.37B - klage
Christen Pedersen på Mattrup på sin husbonds vegne anklager Simon Mikkelsen i Nørskov for 2 gange at have ladet sine heste stå ude på marken om natten, hvorved der begge gange døde en hest og for manglende betalinger.

10. marts 1675

621 - fol.38B - gæld
Peder Knudsen, skrædder i Grættrup stævner Niels Nielsen i Plovstrup for gæld.

17. marts 1675

622 - fol.38B - restance
Niels Jensen i Lille Thorlund på afdøde Laurids Madsen Lihme i Helsingørs arvingers vegne stævner hans bønder i Nørre Snede, , Ejstrup, Ikast, Bording og Vrads sogne for landgilde, arbejdspenge med mere.

31 marts 1675

623 - fol.40 - gæld
Dines Jensen i Ansøgård stævner Christen Dinesen i Sillerup for gæld.

624 - fol.40 - afkald
Afkald til svoger Niels Jensen i Lille Thorlund fra
1) [bror] Peder Lassen i Ejstrup
2) [bror] Jørgen Lassen i Vovlund, bror til 1
3) [bror] Christen Lassen, bror til 1, død. 3B:
a Mette Christensdatter , født i Ålbæk
b Anne Christensdatter, født i Ålbæk
c Inger Christensdatter g.m. Erik Eriksen i Vovlund
4) [bror] Peder Lassen i Bjerregård
5) [bror] Anders Lassen i Brejl
6) [bror] Gregers Lassen, bror til 1, død. 3B:
a Anders Gregersen, født i Ejstrup
b Las Gregersen, født i Ejstrup
c Anne Gregersdatter, født i Ejstrup
7) [søster] Sidsel Lasdatter g.m. Niels Isaksen i Nørlund
8) [søster, død]. 1B:
a Las Pedersen ved far Peder Eriksen ved Hampen sø
9) [søster i Bryrup], død. 8B:
a Peder Rasmussen i Bryrup
b Oluf Rasmussen
c Laurids Rasmussen
d Las Rasmussen
e Esther Rasmusdatter
f Karen Rasmusdatter, alle (9-14) søskende og født i Bryrup
g Jens Rasmussen i Ejstrup
h Johanne Rasmusdatter g.m. Peder Pedersen i Dyringhave
for arv efter bror, farbror og morbror Peder Lassen, ugift i Lille Thorlund.

19. maj 1675

625 - fol.42 - gæld
Christen Christensen i Kærshoved stævner Christen Nielsen i Tyvkær for gæld efter obligation.

26. maj 1675

626 - fol.42B - fæste
Niels Jensen, herredsfoged i Lysgård herred på Ebbe Gyldenstjerne, amtmands vegne udbyder to ubesatte gårde i fæste uden skatter de første år efter fremlagt syn:
1) den gård i Nortvig, som Christen Jensen sidst beboede og som blev ødelagt i sidste krigstid, som tilhørte kongen, men ingen i dag vil vedkende sig at eje
2) den gård i Kovtrup, som Isak Nielsen sidst beboede, og som ingen vil vedkende sig at eje efter frue Regitse Parsbergs død.

627 - fol.43 - syn
Peder Eriksen ved Hampen sø på hæderlig og vellærde mand Mads Svane, forpagter på Lønsgård, fremlægger syn af Lønsgård og af Lønsgård skov. Varsel til frue Anne Cathrine Normann. [Forpagteren kan være præst i Hvejsel og Givskud].

628 - fol.44 - afkald
Afkald til Niels Mikkelsen i Hjortsvang fra
1) Christen Johansen i Hjortsvang
2) Anne Johansdatter g.m. Iver Mikkelsen i Hjortsvang
for arv efter mor Kirsten Mikkelsdatter.

2. juni 1675

629 - fol.44B - skifte
Skifte 8.5.1675 efter Niels Knudsen i Store Nørlund. Af børn angives kun Peder Nielsen sst, mens der intet er at arve for de øvrige børn.

630 - fol.44B - arv
Peder Nielsen i Lille Thorlund fik en kalv udlagt i stervboet efter Niels Knudsen, men kalven er så ringe, at han får værdien 4 slette daler udbetalt i stedet af sønnen Peder Nielsen i Store Nørlund. (Sml. lbnr.629).

9. juni 1675

631 - fol.45 - fæste
Peder Eriksen ved Hampen sø på Oluf Nielsen, amtsskrivers vegne bevilges at foretage syn af den gård i Kovtrup, som Isak Nielsen sidst beboede, og som ingen proprietær vil vedkende sig at eje, og hvoraf der ikke betales skatter.

7. juli 1675

632 - fol.45B - syn
Peder Lassen, kirkeværge i Ejstrup fremlægger syn af Ejstrup kirke.

14. juli 1675

633 - fol.46 - vidnesbyrd
24 dannemænd fremsætter godt vidnesbyrd af Peder Sørensen, præst i Nørre Snede og Ejstrup.

21. juli 1675

634 - fol.46B - forbud
Henrik Henriksen, ridefoged på Silkeborg på Christian Fischer til Silkeborgs vegne forbyder ulovlig sæd i sine bønders jord i Them sogn.

635 - fol.47 - syn
Henrik Henriksen, ridefoged på Silkeborg på Christian Fischer til Silkeborgs vegne fremlægger syn af den gård i Sepstrup som Jens Iversen, smed og søn Iver Jensen bebor. (Sml. lbnr.669).

636 - fol.47B - klage
Flere mænd i Sepstrup fremlægger klage over Iver Jensen i Sepstrup for at lade sit kvæg nedtrampe deres korn.

637 - fol.48 - klage
Peder Nilsen på Mindstrup på Iver Krabbe Jacobsen til Mindstrups vegne fremsætter klager over Jens Pedersen, tømrer i Hjortsvang, for ikke at opfylde sin kontrakt om at opføre en staldbygning på Mindstrup.

28. juli 1675

638 - fol.49 - forbud
Peder Madsen, foged på Bjerre på Rudolf Unger til Bjerres vegne forbyder alle fremmede at så korn i hans tjeneres jord.

639 - fol.49B - gæld
Niels Jensen i Lille Thorlund stævner Niels Jensen i Harrild og Laurids Madsen i Hedegård for gæld.

4. august 1675

640 - fol.50 - skove
Laurids Hansen, foged på Engelsholm på sin husbonds tjenere Jens Jensen i Nørre Snede og Anders Madsen sst afgiver varsel til Anne Rosenkrantz til Hvolgård, til Corfitz Ulfeldt til Mattrup, til Christen Pedersen i Ørum og til Christen Andersen i Leret og Terkild Knudsen sst.

11. august 1675

641 - fol.50B - skove
Laurids Hansen, foged på Engelsholm på sin husbond Preben Brahes tjenere Jens Jensen Nortvig i Nørre Snede og Anders Madsen sst, der er anklaget af Christen Pedersen i Ørum på frue Anne Rosenkrantz vegne for 6.2.1674, ulovligt at have fældet træ i Leret skov. Der fremlægges syn af det træ, der er fældet i Boest skov, der tilhører Preben Brahe og som tre mand bevidner at have været med til at fælde sammen med de to anklagede på samme tid som de skulle have fældet træ i Leret skov. (Sml.lbnr.587, 591, 596, 642, 643, 644).

15. september 1675

642 - fol.52B - skove
Christen Pedersen i Ørum på frue Anne Rosenkrantz vegne fremlægger landstingsstævning vedrørende træ fældet i hendes skov i Leret, men sagen afvises, da der ikke er afgivet lovlige varsler. (Sml. lbnr.643, 644).

17. november 1675

643 - fol.53B - skove
Christen Pedersen i Ørum på frue Anne Rosenkrantz vegne fører vidner, der har set Mogens Sørensen 6.2.1674 køre fra Leret skov med en slæde med træ og læsse det af ved Anders Madsens hus i Nørre Snede. (Sml. lbnr.587, 591, 596, 641, 642, 644).

24. november 1675

644 - fol.54 - skove
Christen Pedersen i Ørum på frue Anne Rosenkrantz vegne fører vidner, der har set Mikkel Jensen i Nørre Snede 6.2.1674 køre fra Leret skov med en slæde med træ og læsse det af ved Jens Jensen Nortvigs toft i Nørre Snede. (Sml. lbnr.587, 591, 596, 641, 642, 643).

15. december 1675

645 - fol.55 - rømt
Christen Pedersen, foged på Bidstrup [i Granslev sogn] på frue Christence Lindenov til Bidstrups vegne, fører vidner på at det sidste Mikkelsdag var 4 år siden at Christen Pedersen, der nu bor i Frisbæk, rømte fra sin fæstegård i Lille Bredlund.

1676

26. januar 1676

646 - fol.57 - restance
Jens Christensen Basballe, rådmand i Århus ved sin fuldmægtig Morten Madsen i Ry stævner alle i Vrads sogn for restancer af kongens anpart af korntiende, men Peder Jensen i Snabe, kongens fuldmægtig, fremlægger forbud mod at betale korntiende for Vrads sogn og mølleskyld for Skærbæk mølle, som Michel Buron Dubreuil er skrevet for i kongens matrikel over gods i Silkeborg amt, før kongens skatter af samme mands øde gods i Silkeborg amt er betalt.

647 - fol.59B - gæld
Jens Christensen Basballe, rådmand i Århus ved sin fuldmægtig Morten Madsen i Rye stævner Peder Poulsen, møller i Skærbæk mølle for mølleskyld og betaling af købmandsvarer.

3. februar 1676

648 - fol.61 - afkald
Afkald til Inger Christensdatter i Vovlund, [datter af Christen Lassen i Ålbæk i Thyregod sogn] ved Niels Troelsen i Ejstrup fra
1) [farbror] Anders Lassen i Brejl
2) [farbror] Gregers Lassen, død. 3B:
a Anders Gregersen, født i Ejstrup
b Las Gregersen, født i Ejstrup
c Anne Gregersdatter, født i Ejstrup
3) [farbror] Peder Lassen, født i Ejstrup
4) [faster Sidsel Lasdatter] g.m. Niels Isaksen i Nørlund
5) [farbror] Peder Lassen i Bjerregård
6) [fasters søn] Las Pedersen ved Hampen sø
7) [faster], død. E: Rasmus Pedersen i Bryrup. 7B:
a Jens Rasmussen
b Oluf Rasmussen
c Las Rasmussen
d Laurids Rasmussen
e Johanne Rasmusdatter
f Esther Rasmusdatter
g Karen Rasmusdatter
8) [faster] Inger Lasdatter g.m. Niels Jensen i Lille Thorlund
for arv efter bror, morbror og farbror Jørgen Lassen i Vovlund.

649 - fol.61B - gæld
Jacob Pedersen i Løgager på Jacob Holm, præst i Thems vegne stævner flere for gæld.

9. februar 1676

650 - fol.62B - rømt
Christen Pedersen, foged på Bidstrup [i Granslev sogn] på frue Christence Lindenov til Bidstrups vegne, fremlægger tingsvidne af 15.12.1675 lbnr.645, at Christen Pedersen, der nu bor i Frisbæk, rømte fra sin fæstegård i Lille Bredlund og det kræves, at han betaler udbedring af den frarømte gård.

16. februar 1676

651 - fol.64B - afkald
Afkald til Peder Nielsen Byskov i Virklund fra
1) Thomas Nielsen i Virklund
2) Anne Nielsdatter ved søn Niels Pedersen i Fogstrup
3) Sidsel Nielsdatter ved søn Jens Christensen i Rye
for arv efter forældre Niels Jensen Byskov Kirsten Pedersdatter i Virklund.

652 - fol.65 - afkald
Afkald til Peder Nielsen Byskov i Virklund fra
søsterdatter Maren Pedersdatter g.m. Thomas Thomsen i Salten
for arv efter forældre Peder Mikkelsen og Kirsten Nielsdatter i Silkeborg.

653 - fol.65 - ildebrand
Mange vidner beskriver den meget heftige ildebrand, der raserede Nørre Snede præstegård natten til 22.12.1675.

654 - fol.65B - gæld
Peder Jørgensen i Nørre Snede på Niels Andersen Bollerup i Tørrings vegne stævne adskillige for gæld efter obligationer.

23. februar 1676

655 - fol.67 - musikant
Henrik Bertelsen Kloch, der er stadsmusikant i Århus efter kongens udnævnelse 14.7.1662 med eneret til at musicere i Århus by og Århus stift og hvis hustru Dorthe Tidemand efter hans død besidder samme eneret meddeler, at han har ansat Christoffer Bentsen i Århus som musikant efter kongelig bevilling af 20.10,1665 med ret til at spille i Århus stift.

656 - fol.68 - syn
Jørgen Scheel til Sønderskov ved sin fuldmægtig Simon Jørgensen i Tulstrup fremlægger syn af sin gård i Lille Thorlund som Anders Sørensen bebor.

657 - fol.69 - lovbud
Peder Jensen i Engesvang indkalder til Vrads ting.
Christen Christensen i Pårup på sin egen og sin hustrus vegne lovbyder den halve selvejergård i Pårup som er arvet af
1) Kirsten Bertelsdatter g.m. Søren Bertelsen i Kokborg
2) Johanne Bertelsdatter g.m. Vogn Jacobsen, født i Tanderup i Han herred.
Varsel til
1) Karen Madsdatter i Stenholt
2) Peder Christensen i Stenholt
3) Niels Christensen i Stenholt
4) Jørgen Madsen i Stenholt
5) Jacob Pedersen i Løgager
6) Jørgen Pedersen i Løgager
7) Søren Pedersen i Løgager.
(Hele tingsvidnet kan ses i Jydske domme og dokumenter 1440-1700 ved H. Hertzum Larsen 1998, side 489).

658 - fol.69B - gæld
Joen Sørensen i Nørhoved stævner Jørgen Christensen i Arreskov og Hans Eskildsen sst for gæld.

l. marts 1676

659 . fol.69B - afkald
Afkald til Jacob Pedersen i Løgager fra
Johanne Bertelsdatter g.m. Vogn Jacobsen i Haverslev i Han herred
for arv efter far Bertel Lauridsen, præst i Levring.
(Hele tingsvidnet kan ses i Jydske domme og dokumenter 1440-1700 ved H. Hertzum Larsen 1998, side 490).

660 - fol.70 - restance
Søren Jensen i Ildved på Jens Jørgensen, forpagter på Stovgård, stævner alle Stovgårds bønder i Vrads herred for restancer.

19. april 1676

661 - fol.72 - afkald
Afkald til Søren Groersen i Hjortsvang med fuldmagt til Gregers Jørgensen i Hjortsvang fra
1) Kirsten Terkildsdatter i Hjortsvang ved Mikkel Jensen i Ølholm
2) Søren Hansen i Kalhave [i Hornborg sogn]
3) Terkild Hansen i Søndersthoved [i Give sogn]
for arv efter Hans Sørensen i Hjortsvang.

10. maj 1676

662 - fol.72B - vidnesbyrd
Thomas Sørensen i Nørre Snede får godt vidnesbyrd af Niels Ibsen i Ejstrup, efter at en kvinde har sagt, at Niels Ibsen har udtalt ærerørige ord om Thomas Sørensen.

24. maj 1676

663 - fol.73 - soldat
Joen Sørensen i Nørhoved, der har betalt lensherren for at friholde en karl for mønstring som soldat, anklager Peder Lauridsen i Vrads for ikke at holde sit løfte, at hans søn Jens Pedersen mod at slippe for at være soldat skulle arbejde for Joen Sørensen 4 dage om ugen indtil næste Mikkels dag.

7. juni 1676

664 - fol.74 - bavnevagt
Peder Jørgensen Poder, bavnemester i Nørre Snede, kræver bøder af adskillige, der ikke har passet deres vagt ved bavnen i Nørre Snede.

665 - fol.74B - skifte
Joen Sørensen i Nørhoved kræver arv til sin hustru af
1) Anders Pedersen i Hjortsvang
2) Jens Pedersen i Hjortsvang
3) Markus Pedersen, smed i Hjortsvang
for arv efter deres far Peder Jensen, efter hvem der ikke er afholdt skifte.
Desuden kræver han medgift til hustru: en plag, af 6 dalers værdi og 2 kør af 10 dalers værdi. (Sml. lbnr.671, 674).

28. juni 1676

666 - fol.75B - forbud
Claus Bang, foged på Bjerre på frue Helene Juliane Liebreich, enke efter Rudolf Unger til Bjerres vegne forbyder alle fremmede at så korn i hendes tjeneres jord ifølge forbud af 28.7.1675 lbnr.638, eller hvis de gør det da at betale frøgæld herfor.

5. juli 1676

667 - fol.76B - forbud
Anders Thomsen i Sejlgård på Christian Fischers vegne forbyder alle fremmede at så korn i hans tjeneres jord, eller hvis de gør det, da at betale frøgæld herfor.

12. juli 1676

668 - fol.76B - klage
Søren Hansen, præst i Linnerup, Vrads og Hammer fremsætter klage over Mads Hansen Svane, forpagter på Lønsgård for den 15.6.1676 at have drevet 25 høveder og 20 får gennem hans eng, der nu er oprodet og fremlægger syn af engen.

19. juli 1676

669 - fol.78B - gæld
Anders Thomsen i Sejlgård på Christian Fischers vegne stævner Jens Iversen, smed i Sepstrup for ikke at efterkomme herredsfogedens dom af 1.9.1675 om at istandsætte sin halve gård og betale sine restancer. (Sml. lbnr.635).

670 - fol.79 - klage
Søren Hansen, præst i Linnerup, Vrads og Hammer fremsætter klage over Mads Hansen Svane, forpagter på Lønsgård for den 15.6.1676 at have drevet 25 høveder og 20 får gennem hans eng, der nu er oprodet og fremlægger syn af engen. Sagen opsat 4 uger. (Sml. lbnr.668).

671 - fol.79B - skifte
Joen Sørensen i Nørhoved kræver arv til sin hustru Margrethe Pedersdatter af
1) Anders Pedersen i Hjortsvang
2) Jens Pedersen i Hjortsvang
3) Markus Pedersen, smed i Hjortsvang
for arv efter deres far Peder Jensen, efter hvem der ikke er afholdt skifte.
Desuden kræver han medgift til sin hustru: en plag, af 6 dalers værdi og 2 kør af 10 dalers værdi mm. De svarer, at de intet har at betale med, da boet var i restance til Peder Reedtz, som skulle betales først. (Sml. lbnr.665, 674).

2. august 1676

672 - fol.81B - restancer
Henrik Henriksen Borch, ridefoged på Silkeborg på Christian Fischers vegne stævner alle Christian Fischers bønder i Them sogn for gæld og restancer.
Der fremlægges dom af Vrads ting af 5.4.1671 lbnr.417, at de udfører mere arbejde nu end da de var kongens bønder

673 - fol.84 - lejermål
Henrik Henriksen Borch, ridefoged på Silkeborg på Christian Fischers vegne stævner følgende for lejermålsbøder:
1) Maren Thomasdatter i Asklev
2) Mette Pedersdatter i Rustrup
3) Anne Olufsdatter i Fogstrup
4) Gertrud Hansdatter i Them.

9. august 1676

674 - fol.84 - skifte
Joen Sørensen i Nørhoved indgår forlig med Jens Pedersen i Hjortsvang, der betaler sin fars gæld til ham og medgift til hans hustru Margrethe Pedersdatter. (Sml. lbnr.665, 671).

16. august 1676

675 - fol.85 - gæld
Anders Thomsen i Sejlgård, forrige delefoged på Silkeborg, på Christian Fischers vegne stævner hans bønder i Them sogn for gæld. bl.a.
1) Anne Nielsdatter i Fogstrup, enke efter Peder Sørensen og børn Niels Pedersen, Søren Pedersen og Maren Pedersdatter
2) Inge Thomasdatter g.m. Jens Nielsen i Virklund.

23. august 1676

676 - fol.86B - syn
Mads Pedersen, forpagter og fuldmægtig på Pallisbjerg på frue Helle Rosenkrantz til Gavnø, enke efter Niels Trolle til Trolholms vegne fremlægger syn af 2 øde gårde i Vipskov og i Lille Hjøllund med varsel til Ebbe Gyldenstjerne, amtmand i Viborg og Oluf Nielsen, amtsskriver.

30. august 1676

677 - fol.87B -
Søren Hansen, præst i Linnerup og Hammer fremlægger tingsvidne af 12.7.1676 lbnr.668 med klage over Mads Hansen Svane, forpagter på Lønsgård for den 15.6.1676 at have drevet 25 høveder og 20 får gennem hans eng, der nu er oprodet.
Mads Hansen Svane fremlægger som svar tingsvidne af 7.5.1673 lbnr.563 med frue Anne Cathrine Normann, enke efter Johan Vittinghof til Lønsgårds forbud mod fædrift og anden brug af Lønsgård skov og enemærke kaldt Østerskov og anklager Søren Hansen og nogle mænd i Hjortsvang for ulovligt at græsse i Østerskov.

20. september 1676

678 - fol.91B - afkald
Afkald til Peder Lauridsen i Rustrup fra
Anne Pedersdatter g.m. Niels Markussen i Engetved [i Them sogn]
for arv efter
1) far Peder Søren i Virklund
2) mor Karen Lauridsdatter i Virklund
3) oldemor Anne Pedersdatter
4) morbror Niels Lauridsen i Rustrup.

679 - fol.91B - afkald
Afkald til Peder Lauridsen i Rustrup fra tre søskende
1) Laurids Christensen i Rødding i Frøs herred
2) Jens Christensen
3) Mette Christensdatter
for arv efter farbror Niels Lauridsen i Rustrup.

18. oktober 1676

680 - fol.92B -
Hans Carstensen ridefoged på Silkeborg på Christian Fischers vegne fremlægger tingsvidne af 2.8.1676 lbnr.672 og tilspørger hver af underskriverne, hvoraf nogle hverken kan læse eller skrive og de vil stå ved deres underskrift, samt kræver beskrivelse af deres arbejde for Silkeborg gods.

22. november 1676

681 - fol.94 - afkald
Afkald til Christen Thomsen i Nørhoved fra
1) bror Las Thomsen i Janderup i Tyrstrup herred
2) søster Dorthe Thomasdatter i Nørhoved
3) Mads Thomsen i Nørhoved
4) Johanne Thomasdatter g.m. Peder Jensen i Søgård
for arv efter
1) far Thomas Madsen i Nørhoved
2) mor Karen Lasdatter i Nørhoved, når hun dør.Vrads herred
Tingbog
1677-1678
B 63B - 6

Hele protokollen meget medtaget, hvorfor mange sider kan være ulæselige.

1677

7. februar 1677

682 - fol.2B - restance
Preben Brahe til Engelsholm ved sin fuldmægtig Laurids Hansen stævner sine bønder for restancer.

683 - fol.3 - gæld
Preben Brahe til Engelsholm ved sin fuldmægtig Laurids Hansen stævner Jens Jensen i Nortvig for gæld.

11. marts 1677

684 - fol.4 - gæld
Preben Brahe til Engelsholm ved sin fuldmægtig Laurids Hansen stævner flere mand i Nørre Snede og i Boest for gæld.

11. april 1677

685 - fol.5B - gæld
Johanne Jensdatter i Hjortsvang ved søn Niels Jensen i Grættrup stævner Mads Lauridsen i Åle for gæld.

686 - fol.5B - skove
Mads Hansen Svane på Lønsgård fremlægger syn af hugst i Lønsgård Østerskov.

687 - fol.6B - forpagtning
Ulrik Hermansen Varing, bager og borger i Vejle ved Knud Jensen i Tyrsting fremlægger frue Anne Cathrine Normann til Lønsgårds forespørgsel til Mads Hansen Svane om han snart agter at udså rugsæden. (Sml. lbnr.688).

688 - fol.6B - gæld
Knud Jensen i Tyrsting på frue Anne Cathrine Normann, enke efter Johan Vittinghof til Lønsgårds vegne, stævner Mads Hansen Svane, forpagter på Lønsgård for forpagtningsafgift.
Der fremlægges syn af Lønsgård og forpagtningskontrakt af 22.2.1675.

2. maj 1677

689 - fol.12B - restance
Hans Carstensen, forvalter og fuldmægtig på Silkeborg på Christian Fischers vegne stævner hans bøder i Vrads herred for restancer.

690 - fol.13 - rømt
Hans Carstensen på Christian Fischer til Silkeborgs vegne forbyder alle at huse eller skjule Peder Christensen og søn Christen Pedersen i Sepstrup og gamle Jens Christensen i Lovdal, der er rømt fra deres fæste.

691 - fol.13B - skove
Hans Carstensen på Christian Fischer til Silkeborgs vegne stævner Jens Eriksen i Them for ulovligt at have fældet et ikke afmærket bøgetræ i Them skov.

9. maj 1677

692 - fol.14 - drab
Det bevidnes, at efter at Hans From, kornet i oberst Ceutis regiment var redet videre til Gludsted, blev hans to karle i Nørre Snede, hvor Jens Svendsen overfaldt Oluf Joensen, så han døde af sine sår.

23. maj 1677

693 - fol.15B - sandflugt
Anders Jensen og Niels Thomsen i Store Bredlund fremlægger syn af deres marker efter sandflugt, der viser , at har brug for nedslag i landgilde og andre afgifter. Varsel til Johan Sommer på Underup.

13. juni 1677

694 - fol.16 - syn
Hæderlig og vellærde Hr. Mads Svane, der bor i Jelling, fremlægger syn af Lønsgård.
(Wiberg præstehistorie har præst i Hvejsel og Givskud Mads Hansen Svane før 1674).

27. juni 1677

695 - fol.17 - restance
Henrik Henriksen Borch, ridefoged på Silkeborg på Christian Fischers vegne stævner hans bønder i Vrads herred for restancer. Bønderne klager igen over at have udført mere arbejde end de gjorde under kronen.

4. juli 1677

696 - fol.21B - skøde
Skøde fra
1) Kirsten Bertelsdatter, født i Levring præstegård g.m. Vogn Jacobsen, født i Tanderup i Han herred
2) Johanne Bertelsdatter, født i Levring præstegård g.m. Søren Bertelsen i Kokborg
3) Christen Christensen og hustru Johanne Sofie Madsdatter i Elbæk
ved Jacob Pedersen Sejl i Løgager
til
Peder Jensen og hustru Irmgard Jacobsdatter på en del af den gård i Pårup, de selv bebor.
(Sml.lbnr.449).

11. juli 1677

697 - fol.23 - syn
Søren Rasmussen i Favrholt fører vidner på at en eng ved Skærbæk mølle altid har været brugt med høle og rive af Favrholt mænd. Der fremlægges syn af samme eng.

698 - fol.23B - forlig
Søren Rasmussen i Favrholt indgår forlig med Søren Rasmussen i Vorret.

699 - fol.23 - syn
Joen Pedersen i Skærbæk mølle på sin husbond Jens Christensen Basballe i Århus fremlægger syn af 5 trebundne sten med kul og flint som afgrænsning af Favrholt og Skærbæk mølle område.
Varsel til Søren Rasmussen og Thomas Rasmussen i Favrholt.

700 - fol.24 - lovbud
Jens Ulf Nielsen, herredsfoged i Vrads herred lovbyder det korn på Store Thorlund mark , som han nu bebor og på Frisbæk mark, som tidligere beboede, og betale frøgæld derfor.

701 - fol.24B - syn
Anders Lauridsen, forpagter på Lønsgård fremlægger syn af Lønsgård.

18. juli 1677

702 - fol.25B - tyveri
Joen Sørensen i Nørhoved på Anne Cathrine Normann til Lønsgårds vegne fører vidner, der har en kobber brygkedel, en sort gryde mm, med klage over Søren Groersen i Hjortsvang, som 4.april skal have videresolgt disse varer i Ikast sogn.

703 - fol.26 - syn
Anders Lauridsen, forpagter på Lønsgård, fremlægger syn af Lønsgård Øster Ny Eng, hvor der er slået 15½ tønde rug.

704 - fol.26 - klage
Anders Lauridsen, forpagter på Lønsgård fremsætter klage over Mads Koch i Hjortsvang, der vedstod, at have slået Lønsgård Øster Ny Eng.

705 - fol.26 - forbud
Henrik Henriksen, ridefoged på Silkeborg på Christian Fischers vegne forbyder alle at høste ulovlig sæd i hans tjeneres jord, eller at betale frøgæld herfor.

706 - fol.26 - heste
Søren Rasmussen tilbyder Søren Pedersen i Skærbæk mølle en sort vadmelstrøje for den skade de to heste, der er fundet på hans eng ved Skærbæk mølle har forvoldt.

707 - fol.27 - syn
Jens Ulf Nielsen, herredsfoged i Vrads herred fremlægger syn af sin gård i Store Thorlund.

25. juli 1677

708 - fol.27B - erstatning
Søren Rasmussen i Favrholt stævner Søren Pedersen i Skærbæk mølle for at have nedtrampet hans eng ved Skærbæk og kræver betaling for den skade, der er ham påført.

709 - fol.27B - gæld
Christen Andersen Fogh i Hjøllund skov på Rasmus Sørensen i Favrholts vegne stævner Søren Pedersen i Skærbæk mølle for gæld, som Søren Pedersen erklærer at han har betalt første søndag efter påske sidst efter at have modtaget penge af Søren Jensen i Store Bredlund.

710 - fol.28 - tyveri
Joen Sørensen i Nørhoved på frue Anne Cathrine Normann til Lønsgårds vegne fører vidner på, at den jerngryde og andre varer, som Jeppe Madsen i Isen købte af en ved navn Steffen, der sagde at han hørte hjemme i Hjortsvang, var stjålet fra frue Anne Cathrine Normann kort tid forinden.

8. august 1677

711 - fol.29 - afkald
Afkald til Niels Thomsen i Søhale (angives også at bo i Kovtrup) fra Christen Pedersen i Vovlund som farbror for
1) Peder Christensen, født i Søhale
2) Mette Christensdatter, født i Søhale
for arv efter far Christen Pedersen i Søhale
og fra samme Peder Christensen, født i Søhale
for arv efter mor Mette Christensdatter i Søhale.

15. august 1677

712 - fol.29B - vold
Christen Pedersen ved Hampen sø anklager unge Christen Christensen i Justgård for at have overfaldet hans søn Anders Christensen og brækket hans arm, så han nu er vanfør.

22.august 1677

713 - fol.30 - syn
Anders Lauridsen, forpagter på Lønsgård, fremlægger syn af samme gård med klage over det utætte tag på laden, der ødelægger hans hø.

714 - fol.30 - kontrakt
Anders Lauridsen, forpagter på Lønsgård klager over sin husbond frue Anne Cathrine Normann til Lønsgårds misligholdelse af kontrakten.

5. september 1677

715 - fol.31 - skifte
Skifte i juni 1677 efter [Margrethe Hansdatter Brochmann] på Hammergård.
E: Peder Hoffmand til Hammergård. B:
1) Hans Hoffmand
2) Gertrud Hoffmand
3) Anne Hoffmand.
FM: morbror Hans Brochmann til Skårupgård.
Overværende Erik Rosenkrantz til Rosenholm ved sin fuldmægtig Mikkel Lauridsen, rådmand i Horsens.

716 - fol.33B - restance
Johan Sommer på Underupgård ved fuldmægtig Jens Lassen i Store Thorlund på Peter von Spreckelsens vegne stævner alle hans bønder i Vrads herred for restancer med landgilde og andet.

717 - fol.34B - syn
Niels Sørensen i Gjessø fremlægger syn af sin enge i Tovbrokær med den skade heste, gæs og får har forårsaget deri.

10. oktober 1677

718 - fol.35B - skifte
Henrik Jensen Borchardt, ridefoged på Silkeborg fremlægger
skifte 31.8.1677 efter Søren Pedersen i Byskov.
E: Kirsten Jensdatter. LV: svigersøn Søren Rasmussen i Favrholt. Umyndige B:
1) Jens Sørensen
2) Kirsten Sørensdatter.

719 - fol.37 - fæste
Henrik Jensen Borchardt, ridefoged på Silkeborg meddeler fæste til Søren Rasmussen i Favrholt på den gård i Byskov, som Søren Rasmussen fradøde.

24. oktober 1677

720 - fol.37B - gæld
Las Torbensen i Palsgård på Peder Sørensen, præst i Nørre Snede stævner adskillige for gæld.

721 - fol.38 - ildebrand
Jens Lauridsen, skomager i Gribstrup i Klovborg sogn og hustru Maren Jensdatters hus og bohave er opbrændt efter ildebrand og hun blev slemt forbrændt efter, da hun ville redde sit barn ud af ilden.

14. november 1677

722 - fol.39 - skifte
Skifte 4.2.1676 efter Christen Andersen i Kejlstrup.
E: Maren Pedersdatter. LV: Thomas Olufsen, der ægter enken B:
1) Peder Christensen
2) Maren Christensdatter
3) Jens Christensen
4) Inger Christensdatter
5) Anne Christensdatter
6) Jens Christensen.

5. december 1677

723 - fol.41 - gæld
Jørgen Nielsen i Kovtrup ved søn ungkarl Mads Jørgensen stævner Kjeld Pedersen, feldbereder i Tørring for gæld.

12. december 1677

724 - fol.41B - rømt
Bent Jensen, ridefoged på Boller på Anne Marie von Offenberg, greve til Frijsenborgs vegne stævner frue Anne Cathrine Normann til Lønsgård ved fuldmægtig Anders Lauridsen, for at have huset og skjult en rømt soldat ved navn Rasmus Madsen.

725 - fol.42 - kontrakt
Joen Sørensen i Nørhoved på frue Anne Cathrine Normann til Lønsgårds vegne opsiger Anders Lauridsens forpagtningskontrakt.

1678
Resten af protokollen fol.44 til fol.91 er så medtaget, at den ikke kan læses.Vrads herred
Tingbog
1679-1680
B 63B - 7

1679
Ransnævninge i året 1679 er
Laurids Jensen i Gribstrup
Peder Hansen i Gribstrup
Niels Pedersen i Fogstrup
Søren Jensen i Them
Niels Christensen i Nørre Snede
Eskild Lauridsen i Hampenbjerg
Laurids Christensen i Hjortsballe

Jens Ulf Nielsen i Store Thorlund, herredsfoged
Jens Eriksen i Boest, tinghører
Niels Jensen i Lille Thorlund, skriver.

8. januar 1679, snapseonsdag

800 - fol.2- broer
Las Torbensen i Palsgård fremlægger syn af Åstedbro. Varsel til Jacob von Schwerin til Bjerre.

15. januar 1679

801 - fol.3 - broer
Las Torbensen i Palsgård fremfører vidner, der har været i fare på Åstedbro, har fået ødelagt tiende-korn af vand eller måttet køre omvejen over Brestenbro.

22. januar 1679

802 - fol.4 - broer
Peder Jensen i Snabe på Otto Jacob von Schwerin til Bjerre stævner bønderne i Nørre Snede, Klovborg og Hammer sogne for restancer med bropenge til Åstedbro.
Der fremlægges tingsvidne af 22.3.1620 med Morten Pax til Værholms stævning for bropenge.
Der fremlægges tingsvidne af 4.3.1639 med købebrev af Åstedbro havre bropenge, købt for 5 år af Niels Jensen, født i Nørre Snede, tingskriver i Vrads herred af Morten Pax til Bjerre.
Der fremlægges tingsvidne af 22.5.1672 lbnr.485 med stævning for Åstedbro havre bropenge.

5. februar 1679

803 - fol.7B - skove
Henrik Henriksen Borch, ridefoged på Silkeborg indkalder alle Silkeborgs skovfogeder i Vrads herred til af aflevere regnskab for ulovlig vækst siden sidste syn for et år siden. Skovfogederne er:
1) Jacob Og Jacob Sejl i Løgager skov
2) Christen Nielsen i Virklund skov
3) Niels Sørensen i Gjessø skov
4) Anders Jensen i Rustrup skov
5) Jens Christensen i Lovdal skov.

804 - fol.8B - gæld
Peder Jørgensen Poder i Nørre Snede stævner Peder Nielsen sst. for gæld.

805 - fol.9 - skove
Henrik Henriksen Borch, ridefoged på Silkeborg indkalder alle Silkeborgs skovfogeder i Vrads herred til af aflevere regnskab for udvist hugst, vindfælder og kulmiler.

806 - fol.9B - lejermål
Daniel Fischer stævner følgende for lejermålsbøder efter attest fra Niels Cortsen, præst i Them sogn:
1) Anne Nielsdatter i Them udlagde ved første skriftemål Hans Jensen ved Vejle, men ved barnedåben Hans Sivertsen i Them
2) Inger Jensdatter i Them udlagde Jens Nielsen ved Ribe
3) Kirsten Nielsdatter i Tolstrup udlagde Jens Pedersen ved Ringkøbing
4) Mette Christensdatter (kaldes også Mette Pedersdatter) i Tømmerby udlagde Christen Madsen ved Holstebro.

19. februar 1679

807 - fol.10B - restance
Jens Jørgensen forpagter på Stovgård stævner alle Stovgårds bønder i Tørring sogn for restancer med landet og andet.

808 - fol.2 - restance
Jens Andersen, forpagter på Rørbæk på Andreas Rohde til Rørbæk stævner sin bønder i Vrads herred for restancer med landgilde og arbejdspenge.

26. februar 1679

809 - fol.12B - tyveri
Niels Jensen på sin husbonds vegne stævner Niels Madsen i Rønslunde, for at have fundet nogle penge, som han ikke har anmeldt til præst eller ting, men han svarer, at mange graver deres penge ned af frygt for skarnsfolk, der sidste år rejste rund og røvede folks penge, og at han jo ikke skal oplyse præst eller ting om egne penge.

810 -fol.13 - forarmet
Mange bevidner at Milter Rasmussen i Nørskov er ganske forarmet, da hans hustru er blevet helt blind for nogle år siden og ikke kan arbejde mere.

9. april 1679

811 - fol.14 - forpagtning - skøde
Joachim Frederik Pentz til Åstrup, der nu har betalt sin søster Anne Cathrine Normann til Lønsgård, enke efter Johan Vittinghofs gæld til Christen Scheel til Svostrup og dermed fået skøde på Lønsgård, opsiger kontrakten med forpagter Anders Lauridsen Skytte. (Sml. lbnr.725, 817, 836).

812 - fol.14B - rømt
Henrik Henriksen Borch, ridefoged på Silkeborg på sin husbonds vegne, stævner Iver Jensen, smed, der er rømt fra sin gård i Sepstrup for gæld og reparation af gården.

813 - fol.15 - copulation
Peder Jørgensen Poder i Nørre Snede på Oluf Nielsen til Østergård, amtsskriver i Silkeborg, Dronningborg og Mariager amter, stævner Rasmus Olufsen, præst i Åle, for at have viet Otto Jacob Schwerin og Helene Juliane Liebreich, enke efter Rudolf Unger til Bjerre, men han svarer at vielsen var offentlig, de kunne ikke vente på en ny copulationsseddel, da ritmesteren hastigt var indkaldt til armeen, og copulationspengene er betalt.

814 - fol.16B - gæld
Niels Mikkelsen i Tranholm ved Søren Pedersen i Tyrsting stævner adskillige for gæld til afdøde Niels Rasmussen i Tranholm.

815 - fol.18 - forpagtning
Henrik Henriksen Borch, ridefoged på Silkeborg opsiger den kontrakt Søren Jensen i Bredlund har om forpagtning af Kærshoved Kær, der hører under Silkeborg Ladegård.

16. april 1679

816 - fol.18 - forbud
Rasmus Mikkelsen, foged på Hammergård på Frederik Ulfeldt til Hammergårds vegne lyste i fred og hegnet en eng på Hjortsvang mark og forbyder naboerne af lade deres kvæg og bæster græsse på den og alle og enhver at færdes på den.

23. april 1679

817 - fol.18B - forpagtning
Søren Pedersen i Tyrsting på Anne Cathrine Normann til Lønsgårds vegne opsiger Anders Lauridsen Skytte som forpagter af Lønsgård. (Sml. lbnr.725, 811, 836).

30. april 1679

818 - fol.18B - forbud
Peder Eriksen ved Hampen sø på egen og naboer i Hampen, Hampenbjerg, Søgård og Palsgård klager over de mænd i Guldforhoved, der bruger deres bløde eng i Kærshoved kær, som de har fæste på med forbud at færdes der.

819 - fol.19B - restance
Peder Knudsen fuldmægtig på Hvolgård på Enevold Brochmann til Hvolgårds vegne stævnes Hvolgårds tjenere i Hjortsvang, Linnerup, Plovstrup og Resenhus for restancer.

820 - fol.19B - skøde
Niels Nielsen i Tolstrup i Lysgård herred lover at betale de 20 slettedaler, som Peder Jensen i Pårup ham venligt lånt og forstrakt haver, så at Peder Jensen kan meddeles skøde på den selvejergård i Pårup som Christen Eskildsen bebor.

821 - fol.20 - erstatning
Anders Lauridsen, forpagter på Lønsgård fremlægger et brev til frue Anne Cathrine Normann til Lønsgård med 4 krav:
1) ønske om et møde med fruen i vidners nærvær, hvor de sammen kunne gennemgå regnskaberne
2) ønske om udvisning af træ til at reparere laden med
3) ønske om udvisning at træ til at bygge en kølle for
4) ønske om udvisning af til brændsel.

28. maj 1679

822 - fol.20B - forbud
Christen Christensen i Gludsted på egen og alle mænd i Nørre Gludsted forbyder alle i Store Thorlund, Smedebæk, Smedebæk mølle, Dyringhave, Brejl, Sønder Gludsted og Lille Bredlund at bruge Nørre Gludsted mark, det være sig til fædrift, tørveskær, lyngslæt eller andet.

823 - fol.21 - syn
Abraham Ovesen i Rye på Jens Christensen Basballe, købmand i Århus vegne fremlægger syn af Skærbæk mølle med varsel til Anders Sørensen Skytte, møller i Skærbæk mølle. (Sml. lbnr.828).

824 - fol.21B - vidner
Vidner har set en større flok kvæg, der tilhører Søren Pedersen i Ansø mølle græsse på Skærbæk mølles mark.

4. juni 1679

825 - fol.21B - forlig
Villads Pedersen i Store Thorlund indgår forlig med Jørgen Madsen sst efter noget kiv og klammeri deres børn imellem.

826 - fol.22 - restance
Daniel Fischer til Silkeborg stævner alle Silkeborg tjenere i Vrads herred for restancer med landgilde, arbejdspenge og andet.

827 - fol.24 - restance
Daniel Fischer til Silkeborg stævner Christen Eskildsen i Vester Pårup for restancer.

828 - fol.25 - syn
Abraham Ovesen i Rye på Jens Christensen Basballe, købmand i Århus vegne fremlægger tingsvidne af 28.5.1679 lbnr.823 og stævner Søren Pedersen, møller i Ansø mølle for udbedring af Skærbæk mølle og for restancer.
Varsel til Anders Sørensen Skytte, møller i Skærbæk mølle.

24. juni 16790

24. juni 1679

829 - fol.26B - afkald
Afkald til Jørgen Jensen i Nortvig fra
1) Jens Jensen i Nørre Snede
2) Mikkel Jensen i Nortvig
3) Johanne Jensdatter g.m. Morten Andersen i Frisbæk
4) Karen Jensdatter g.m. Niels Pedersen i Rønslunde
for arv efter
1) far Jens Jensen i Lille Thorlund
2) bror Jens Jensen i Nortvig.

830 - fol.26B - fuldmagt
Las Torbensen i Palsgård fremlægger frue Anne Cathrine Normann, enke efter Johan Vittinghof til Lønsgård fuldmagt til Søren Nelleblad Pedersen, der igen har givet fuldmagt til Las Torbensen stævner Anders Lauridsen, forpagter på Lønsgård for forpagtningsafgift, men Anders Lauridsen protesterer mod, at en fuldmægtig udnævner en anden fuldmægtig.

831 - fol.27 - syn
Niels Madsen i Kærshoved fremlægger syn af den halve øde gård i Isen som Peder Kjeldsen er frarømt.

832 - fol.27B - arv
Peder Jensen i Vorret stævner Søren Pedersen og Søren Jensen i Ansø mølle for sin arv, der står i møllen efter hans far Jens Jensen i Ansø mølle.

3. juli 1679

833 - fol.28 - gæld
Mads Thomsen i Nørhoved på Mads Hansen Hyldtofte, prokurator i Nakskov på Lolland stævner Frederik Ulrik Ulfeldt til Hammergård for 56 rigsdaler med renter. (Sml.lbnr.841):

16. juli 1679

834 - fol.28B - klage
Anders Lauridsen Skytte, forpagter på Lønsgård klager over at Kirsten Normann til Åstrup har ladet sin heste græsse på hans bedste græs på Lønsgård enemærke og lukke, som han har i forpagtning og fremlægger syn heraf.

835 - fol.29 - syn
Abraham Ovesen i Rye på Jens Christensen Basballe, købmand i Århus vegne fremlægger tingsvidne af 28.5.1679 med syn af
1) Ansø mølle hos mølleren Søren Pedersen
2) Skærbæk mølle hos mølleren Anders Sørensen Skytte
og med krav om betaling af restancer.
Desuden fremsættes klage over at Søren Pedersen, møller i Ansø møller lader sit kvæg græsse på Skærbæk mølle mark, selv om græsningsretten var opsagt.

23. juli 1679

836 - fol.31 - forpagtning
Søren Pedersen Nelleblad i Tyrsting på Joachim Frederik Pentz til Åstrups vegne stævner Anders Lauridsen Skytte, forpagter på Lønsgård, for ikke at efterkommer en opsigelse.
Der fremlægge skøde af 20.3.1679 på Lønsgård fra Anne Cathrine Normann, enke efter Johan Vittinghof til hendes bror Joachim Frederik Pentz til Åstrup.
Der fremlægges pantebrev af 23.12.1671 til Christen Scheel til Svostrup, som Joachim Frederik Pentz nu har betalt.
Der fremlægges forpagtningskontrakt af 6.6.1677 lydende på 6 år til 1683.
Der fremlægges tingsvidne af 16.1.1678 med forlig mellem Anne Cathrine Normann og Anders Lauridsen Skytte.
Der fremlægges tingsvidne af 9.4.1679 lbnr.811 med opsigelse til 1.5.1680
Sagen henvises til højere instans.

30. juli 1679

837 - fol.36 - gæld
Daniel Fischer til Silkeborg får løfte på betaling af halvdelen til førstkommende Mikkels dag og resten til førstkommende Olufs dag af:
1) Søren Lauridsen i Rustrup, der betaler de 60 slettedaler som boet efter Christen Nielsen i Rustrup skyldte til Silkeborg
2) Hans Sivertsen i Sepstrup, der betaler de 41 slettedaler som boet efter Jens Jensen i Sepstrup skyldte til Silkeborg.

838 - fol.36 - tyveri
Jacob Mortensen, foged på Bjerre på Otto Jacob von Schwerin til Bjerres vegne fører Maren Christensdatter g.m. Christen Andersen i Åle som vidne på, at Jens Villadsen i Kokborg slog græs på en lille ø, der tilhører den gård Peder Nielsen i Åle fradøde, og førte det over åen til Rask skov tilhørende frue Mette Grubbe til Rask.

6. august 1679

839 - fol.37 - forlig
Mikkel Andersen i Ibsgårde og Christen Christensen sst indgår forlig efter irring, kiv og klammeri angående nogle markskel.

840 - fol.37B - skifte
Skifte af 14.7.1651 efter Jens Jensen i Ansø mølle.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Dines Jensen
2) Anders Jensen
3) Peder Jensen
4) Jens Jensen, der døde efter faderen
5) Maren Jensdatter, der døde efter faderen.
FM:
1 morbror Knud Pedersen i Torup
2 farbror Niels Jensen i Skærbæk mølle
3 stedfar Søren Jensen i Ansø mølle.
Der fremlægges tingsvidne af 24.6.1679, hvor Peder Jensen i Vorret stævner sin stedfar Søren Jensen, der har fælles bundet bo med sin datters mand Søren Pedersen i Ansø mølle for arven efter sin far.

13. august 1679

841 - fol.39B - gæld
Mads Thomsen i Nørhoved i Nørre Snede sogn på Mads Hansen Hyldtofte, prokurator i Nakskov på Lolland stævner Frederik Ulrik Ulfeldt til Hammergård for 56 rigsdaler med renter efter obligation af 26.4.1673 underskrevet af Frederik Ulrik Ulfeldt og mor Anne Elisabeth von der Groeben, enke efter Flemming Ulfeldt med pant hos Jens Jensen i Ladegård. (Sml.lbnr.841).

20. august 1679

842 - fol.41B - vidnesbyrd
Niels Nielsen i Lille Thorlund fremlægger 24 dannemænds gode vidnesbyrd for Poul Nielsen Grum, præst i Ikast, såvel i krigs- som i fredstid.

27. august 1679

843 - fol.42 - lovbud
Niels Nielsen i Tolstrup i Lysgård herred lovbyder en del af den selvejergård i Pårup, som hans hustru Else Bertelsdatter og hendes søster Dorthe Bertelsdatter i København har arvet efter deres far Bertel Jacobsen, præst i Levring.
Varsel til:
1) Jacob Pedersen
2) Jacob Sejl i Løgager
3) Søren Bertelsen i Kokborg
4) Vogn Jacobsen i Tanderup i Han herred
5) Søren Dalsgaard i Levring.

844 - fol.42B - skøde
Skøde fra
1) Else Bertelsdatter g.m. Niels Nielsen i Tolstrup i Lysgård herred
2) Dorthe Bertelsdatter i København
på den del af den selvejergård i Pårup, de har arvet efter deres far Bertel Jacobsen, præst i Levring efter lovbud af 27.8.1679 lbnr.843
til
Peder Jensen i Pårup.

24. september 1679

845 - fol.43B - gæld
Anders Lauridsen, forpagter på Lønsgård på Hans Jørgensen, borgmester i Bogenses vegne stævner frue Anne Cathrine Normann til Lønsgård for gæld efter obligation. (Sml. lbnr.849).

1. oktober 1679

846 - fol.44 - restance
Anders Thomsen i Sejlgård på Daniels Fischer til Silkeborgs vegne stævner Søren Pedersen, møller i Ansø mølle og hans hustrus far Søren Jensen sst for restance med landgilde og mølleskyld.

22. oktober 1679

847 - fol. 45 - gæld
Christen Ebbesen i Ejstrup og Peder Lassen sst stævner Peder Rask i Gludsted og Peder Sørensen i Smedebæk for gæld.

5. november 1679

848 - fol.45B - gæld
Niels Madsen Varde i Hjortsvang stævner frue Anne Cathrine Normann til Lønsgård for betaling for en stud og 2 kvier.

849 - fol.46 - gæld
Anders Lauridsen, forpagter på Lønsgård på Hans Jørgensen, borgmester i Bogenses vegne stævner frue Anne Cathrine Normann til Lønsgård ved Søren Pedersen Nelleblad i Tyrsting for gæld efter obligation af 17.7.1660 og for betaling til hans afdøde formand Thor Andersen, sejlmager i København for sejldug og sejlgarn. Sagen henvises til højere instans, da obligationen ikke er skrevet på stemplet papir, men det var ikke at få i 1660. (Sml. lbnr.845).

17. december 1679

850 - fol.49 - restance
Søren Pedersen Nelleblad i Tyrsting på Corfitz Ulfeldt til Mattrups vegne stævner alle hans tjenere for restancer med landgilde og arbejdspenge.

1680

Ransnævninge i året 1680 er
Hans Hansen i Lille Bredlund
Peder Nielsen i Lille Bredlund
Anders Christensen i Store Bredlund

Jens Ulf Nielsen i Store Thorlund, herredsfoged
Jens Eriksen i Boest, tinghører
Niels Jensen i Lille Thorlund, skriver.

7. januar 1679, snapseonsdag

851 - fol.51 - vold
Anders Vilsen i Vium fører Søren Jørgensen i Bredvad mølle og Anders Naldal sst som vidner på, at han kørte forbi Bredvad mølle den 6 december 1679på vej til Århus med 2 store fade med tobak, men at han kom tilbage samme aften efter i Yding skov at være overfaldet af 5 ryttere, der slog ham og røvede hans tobak, hans særk og hans økse.
Varsel til Jens Andersen i "Huolvad".

4. februar 1680

852 - fol.52 - klage
Las Torbensen i Palsgård på Maren Lauridsdatter, enke efter Oluf Nielsen, amtsskriver fremlægger klage fra 14 mænd i Nørre Snede og Hammer sogn for at have betalt tiende, hø- og halmskat og soldaterpenge af 3 øde gårde i Nortvig, Hundshoved og Kovtrup, der tilhørte afdøde frue Regitze Parsberg.

25. februar 1680

853 - fol.52B - restance
Christen Albertsen på Anne Nielsdatter, enke efter Jens Jørgensen til Stovgård stævner alle hendes bønder for restancer med landgilde og andet.

10. marts 1680

854 - fol.54 - husdyr
David Jacobsen i Trebjerg på Otto Jacob von Schwerin til Bjerres vegne stævner Niels Andersen Bollerup for dårlig håndtering af øksnetransport til Holland og fremlægger vidnesbyrd fra Jørgen Findsen, Christen Andersen og Christen Svendsen i Tørring at de var i Hjerting med Christen Hansen, foged på Søndersthoved og Christen Svendsen i Ulkind i Ringive sogn for udskibe øksne og at de reb, der holdt dyrene under indskibningen flere gange sprang, og at de gik på grund ud for Hollands kyst. (Sml. lbnr.856, 858, 862, 899).

855 - fol.54B - restance
Simon Jørgensen i Ulstrup, fuldmægtig på Sønderskov på Jørgen Scheel til Sønderskovs vegne stævner Christen Andersen, Oluf Andersen og Peder Andersen i Lille Nørlund og Mads Andersen og Peder Christensen i Sønder Kejlstrup for restancer.

31. marts 1680

856 - fol.56 - husdyr
Jacob Mortensen, foged på Bjerre på Otto Jacob von Schwerin til Bjerres vegne lader Niels Andersen Bollerup og Jørgen Findsen i Tørring bevidne at under det skibsforlis, der er beskrevet i lbnr.854, faldt der noget gods ned, men det skadede ikke dyrene og alle dyr kom levende i land i Amsterdam. (Sml. lbnr.854, 858, 862, 899).

857 - fol.56B - restance
Peder Jensen i Snabe på Otto Jacob von Schwerin til Bjerres vegne stævner Linnerup og Tørrings sognes husmænd for 6 års huspenge til at vedligeholde Åstedbro med.

21. april 1680

858 - fol.57 - vidner
Jacob Mortensen, foged på Bjerre lader Hans Benniche føre en sag for Niels Andersen Bollerup mod Otto Jacob von Schwerin til Bjerre, da han er Niels Andersen Bollerups hustrus far, efter Christian den fjerdes Reces 2. bog 7. kapitel stykke 7. (Sml. lbnr.854, 856, 862, 899).

859 - fol.57 - vold
Peder Sørensen i Fogstrup på Mathias Fostonius? regimentsskrivers vegne fremlægger klage fra:
1) Peder Jensen i Snabe og børn
a Jens Pedersen
b Christen Pedersen
c Johanne Pedersdatter
d Maren Pedersdatter
for vold mod Peder Jensen i Snabe begået af Markus Pedersen og hustru Vrads.

860 - fol.57B - vold
Syn af Markus Pedersen i Vrads af de sår han beskylder Peder Jensen i Snabe for at have forvoldt, men Peder Jensen benægter.

861 - fol.58 - vold
Fremstod Peder Jensen i Snabe og sagde til Markus Pedersen i Vrads om de ikke skulle gå uden for tinget og slås med hinanden som to føre karle.

862 - fol.58 - gæld
Hans Benniche i Varde på Niels Andersen Bollerup i Tørrings vegne stævner Otto Jacob Schwerin til Bjerre ved sin fuldmægtig Jacob Mortensen for en anselig sum penge og for afregning for øksnetransport til Amsterdam.
Jacob Mortensen fremlægger tingsvidne af 10.3.1680 lbnr.854 og tingsvidne af Vester herredsting af 27.3.1680 at Niels Andersen Bollerup i Tørring skolehus havde hyret Hans Nielsen i Store Hebo til at fragte Schwerins øksne til Holland på Juvian Brugers skib, selv om det var første gang de skulle fragte øksne og ikke på et skib som Schwerin havde anbefalet. Selv om sejlene faldt ned og dyrene manglede foder i tre dage kom alle dyr levende i land i Amsterdam. (Sml. lbnr.854, 856, 858, 899).

863 - fol.62 - restance
Anders Thomsen i Sejlgård på Daniel Fischer til Silkeborgs vegne stævner hans bønder i Them og Vrads sogne for restancer med landgilde, arbejdspenge, oldengæld, kirkehavre og andet.
Bønderne mener ikke at skulle betale arbejdspenge, da de udfører fuld ægt og arbejde.

864 - fol.63 - gæld
Anders Thomsen i Sejlgård stævner bønder i Them sogn for gæld.

865 - fol.64 - restance
Niels Jensen, herredsskriver i Lille Thorlund på de Lihmer i Helsingørs vegne stævner alle hans bønder i Ikast, Bording, Vrads, Nørre Snede og Ejstrup sogne for restancer med landgilde, arbejdspenge og andet.

28. april 1680

866 - fol.64B - vold
Peder Jensen i Snabe klager over at Markus Pedersen og hans hustru Anne Christensdatter i Vrads overfaldt ham med en plejl, da han var i Vrads for at opkræve brohavrepenge hos Thomas Jensen og hos Markus Pedersen og om han dør inden år og dag, da anklages Markus Pedersen for manddrab.

867 - fol.65 - forbud
Anne Cathrine Normann til Lønsgård ved sin svoger Joachim Pentz forbyder Anders Lauridsen, forpagter på Lønsgård at bruge Lønsgård og dens jorde of at aflevere den ryddelig efter landstings dom. Desuden afkræver hun ham svar på, hvorfor han ikke vil betale forpagtningsafgift.

12. maj 1680

868 - fol.65B - syn
Jacob Mortensen, foged på Bjerre på Otto Jacob von Schwerin til Bjerres vegne fremlægger syn af Åstedbro og den lille , der begge ligger på Bjerre hovedgård grund.

19. maj 1680

869 - fol.67 - restance
Jacob Mortensen, foged på Bjerre på Otto Jacob Schwerin til Bjerres vegne stævner alle sine tjenere i Vrads herred for restancer.

870 - fol.68B - restancer
Jacob Mortensen, foged på Bjerre på Frederik Unger til Egebjerg stævner alle Johan Rudolf Unger og jomfru Birgitte Marie Ungers bønder i Åle sogn for restancer.

2. juni 1680

871 - fol.696 - klage
Mads Thomsen i Nørhoved klager over at Peder Jørgensen Poder i Nørre Snede har ladet 2 ryttere udpante ham, trods det, at han ikke skyldte ham noget.

9. juni 1680

872 - fol.69B -
Jens Lassen i Thorlund på Søren Sørensen, amtsskriver på Brusgård fører vidner på, at følgende gårde i Vrads herred er ganske øde og uden bygninger og ingen kongelige kontributioner er betalt siden Søren Sørensen blev amtsskriver, mens sognemændene og lægdsmanden har betalt tiende og soldaterpenge:
Under Pallisbjerg:
Vrads sogn: Lille Hjøllund og Vipskov
Hammer sogn: Kovtrup
Nørre Snede sogn: Hundshoved
og Michael Buron Dubreuil:
Nørre Snede sogn: Nortvig.

16. juni 1680

873 - fol.70 - vold
Jens Pedersen i Vingum anklager Anders Pedersen og hustru Maren Sørensdatter og hendes mor Kirsten Oles, alle i Vingum, for at have overfaldet ham på Vingum mark 7.5.1680 og fører Erik Jensen i Palsgård og Oluf Christensen i Hage som vidner herpå.
Syn af slag, sår og skade på Jens Pedersen i Vingum.

874 - fol.70B - arv
Terkild Knudsen, der har været værge for de to børn i dette skifte udleverer af egen fri vilje arven til Markus Olufsen i Plovstrup og Steffen Vistisen på Anne Olufsdatter vegne.
Skifte efter Oluf Christensen Bech i Plovstrup.
E: Sidsel Nielsdatter. B:
1) Markus Olufsen
2) Anne Olufsdatter.

7. juli 1680

875 - fol.71 - vold
Anders Thomsen i Sejlgård på Daniel Fischer til Silkeborgs vegne fremlægger klage fra Peder Christensen i Sepstrup mod Laurids Pedersen snedker i Sepstrup og hustru i hans fravær i sin husbonds tjeneste gik ind på hans grund og overfaldt hans hustru Anne Nielsdatter og datter Anne Pedersdatter.

876 - fol.71B - forlig
Jens Nielsen i Hvillum og Jens Nielsen sst indgår forlig efter noget kiv og klammeri.

21. juli 1680

877 - fol.72 - restance
Jens Jensen i Store Thorlund på Johan Sommer på Underups vegne stævner følgende for restancer med landgilde, arbejdspenge og andet:
1) Peder von Spreckelsen [til Dronningborg]s tjenere i:
Gludsted: Niels Jensen, Christen Christensen, Joen Jensen, Jens Jensen, Thomas Sørensen, Peder Rasmussen
Rønslunde: Christen Thomsen
Store Bredlund: Christen Andersen og søn Anders Christensen, Niels Thomsens enke
Sillerup: Christen Dinesen
2) Jodocus Hermanus Ulich [sekretær i Tyske Kancelli]s tjenere i:
Grættrup: Christen Andersen, Erik Nielsen, Thomas Terkildsen.

878 - fol.73B - forlig
Peder Christensen i Sepstrup indgår forlig med Laurids Pedersen, snedker sst efter uenighed.

879 - fol.73B - forlig
Niels Madsen i Kærshoved indgår forlig med Christen Christensen sst efter uenighed.

880 - fol.73B - fæste
Niels Pedersen i Kejlstrup opsiger sit fæste til næste Philippe Jacobi på grund af armod og skrøbelighed. Varsel til Bernt Due til Krastrup.

28. juli 1680

881 - fol.74 - forbud
Niels Jensen i Lille Thorlund på sin husbonds vegne fremlægger forbuds seddel med klage over, at Dines Jensen i Ansøgård har hjemført hø og korn fra den halve øde gård i Kolpenknop, som hans 2 sønner Søren Nielsen og Jens Nielsen fæstede 1.2.1675, fri for indfæstning, ægt og arbejde, skyld og landgilde i 10 år mod at genopbygge gården, og Niels Poulsen i Vrads for at have hjemført hø og korn fra den anden halve gård i Kolpenknop, som hans søn Jens Nielsen fæstede samme dato på samme betingelser og udsteder forbud mod at udføre noget som helst fra gården i Kolpenknop.

4. august 1680

882 - fol.74B - syn
Mads Christensen , skrædder i Nørhoved fremlægger syn af sin klynestak i Skidensig mose, der siger, at indeni er der ny klyne og yderst er gammel klyne.
Varsel til Niels Jensen og hustru Johanne i Nørhoved.

883 - fol.75 - vidner
Det bevidnes at Johanne Nielsdatter kom til Mads Thomsens gård med to stykker klyne i sine hænder og bad ham afgøre hvilken der var gammel og hvilken der var ny. Da han afgjorde, at den sorte var ny og den grå var gammel, konkluderede Johanne Nielsdatter, at Mads Skrædders kone havde fyldt sin stak med Johanne Nielsdatters klyne.

11. august 1680

884 - fol.75 - fæste
Niels Jensen i Lille Thorlund på sin husbonds vegne tilspørger Søren Nielsen i Kærshoved hvem, der skal betale restancer på den gård hans far Niels Madsen fik i fæste, for tiden før hans fæstebrev, men det mener Søren Nielsen ikke, at han skal.

25. august 1680

885 - fol.75B - vold
Joen Sørensen i Nørhoved fremlægger klage fra Peder Jensen i Nørre Snede over at Las Jørgensen i Nørre Snede har slået hans datter Inger Pedersdatter blå og blodig.

886 - fol.75B - forbud
Niels Jensen i Lille Thorlund på sin husbonds vegne forbyder Mads Nielsen i Kærshoved, der har fæstet den halve øde gård som Peder Kjeldsen frarømte, at fjerne hø, korn eller andet fra samme gård og befaler ham straks at flytte til gården og drive den forsvarligt. Desuden nævnes Mads Nielsen far Niels Madsen.

1. september 1680

887 - fol.76 - forbud
Peder Pedersen i Hampenbjerg på egne og naboer i Hampenbjerg, Hampensø, Over Hampen og Sønder Gludsted forbyder alle i Store Isen, Bøgeskov, Drantum Hede, Rom, Tyvkær, Springbjerg, Over Hold, Neder Hold, Kærshoved og Guldforhoved at færdes på deres bløde eng i Kærshoved Kær, nat eller dag, sommer eller vinter.

8. september 1680

888 - fol.76B - gæld
Joen Sørensen i Nørhoved på Peder [Sørensen], præst i Nørre Snedes vegne tilbyder Erik Jensen i Palsgård en ko, nogle får og lam som løsen for sin gæld.

15. september 1680

889 - fol.77 - forordning
Jens Ulf Nielsen i Store Thorlund, herredsfoged i Vrads herred fremlægger
1) kongens forordning om rytterbøndernes aflønning af ryttere
2) kongens forordning om udskrivning af ryttere.

6. oktober 1680

890 - fol.79 - syn
Søren Villumsen på Otto Jacob von Schwerin til Bjerres vegne fremlægger syn af de slag og sår Jørgen Sørensen, ladefoged på Bjerre har pådraget sig.
Varsel til Søren Christensen Buch og hustru Anne Sørensdatter i Åle.

891 - fol.79B - vold
Søren Villumsen på Otto Jacob von Schwerin til Bjerres vegne anklager Søren Christensen Buch og hustru Anne Sørensdatter i Åle for at have overfaldet Jørgen Sørensen, ladefoged på Bjerre under udøvelse af sin tjeneste og kræves straffet med bolt og jern.

892 - fol.79B - husdyr
Niels Lauridsen i Rustrup oplyste, at en brunstjernet hoppe med hvid bagfod er kommet gående til ham for en måned siden og kan udleveres til ejeren mod betaling af foder og pleje.

893 - fol.79B - skifte
Peder Sørensen, præst i Nørre Snede og provst i Vrads herred indkalder ved 3. ting til skifte 11.10.1680 efter Jacob Holm, præst i Them.

27. oktober 1680

894 - fol.80 -
Søren Villumsen på Otto Jacob von Schwerin til Bjerres vegne fremlægger tingsvidne af 6.10.1680 med anklage af Søren Christensen Buch og hustru Anne Sørensdatter i Åle for at have overfaldet Jørgen Sørensen, ladefoged på Bjerre under udøvelse af sin tjeneste og kræver dom i sagen.

8. december 1680

895 - fol.81B - skove
Villads Pedersen i Store Thorlund på Frederik Ulrik Schult til Findstrup, amtmand [i Silkeborg og Mariager kloster amter] fremlægger syn af den skovpart der ligger til Hjortsvang præstegård overværet af præstens medhjælp Christen Vistisen i Linnerup.
Varsel til Søren Hansen, præst i Linnerup og Hammer.

896 - fol.82 - syn
Niels Jensen i Lille Thorlund fremlægger syn af den halve øde gård i Nørre Hvillum, som den vanføre og meget forarmede Peder Jensen sidst beboede.

897 - fol.82B - lovbud
Niels Jensen i Lille Thorlund på Mikkel Nielsen i Holingholt [i Sunds sogn] og Anders Nielsen i Hvejsel lovbyder den del af en selvejergård i Ejstrup, som Christen Ebbesen og Niels Troelsen bebor som deres hustruer Kirsten Christensdatter og Maren Christensdatter har arvet efter deres far Christen Lassen i Nygård i Sunds sogn.
Varsel til
1) Niels Mikkelsen i Holingholt
2) Jacob Mikkelsen i Holingholt
3) Inger Mikkelsdatter i Holingholt
4) Johanne Mikkelsdatter i Sønderos [i Sunds sogn]
5) Maren Mikkelsdatter i Sønderos
6) Anne Jensdatter i Sønderos
7) Johanne Jensdatter i Ilskov [i Sunds sogn]
8) Maren Jensdatter i Skåphus [i Sunds sogn]
9) Anders Jensen i Gelballe
10) Christen Jensen i Gelballe
11) Niels Andersen i Hvejsel
12) Jens Andersen i Hvejsel
13) Johanne Jensdatter i Hvejsel.

15. december 1680

898 - fol.83 - skøde
Skøde 8.11.1680 fra
1) Anders Nielsen i Hvejsel
2) Mikkel Nielsen i Holingholt
på den halve selvejergård i Ejstrup som Christen Ebbesen og Niels Troelsen bebor
som deres hustruer
Kirsten Christensdatter og
Maren Christensdatter
har arvet efter deres far Christen Lassen i Nygård i Sunds sogn
til deres bror Las Christensen og hustru Anne Nielsdatter i Nygård i Sunds sogn.

22. december 1680

899 - fol.84B - regnskab
Søren Villumsen på Otto Jacob Schwerin til Bjerre stævner Niels Andersen Bollerup i Tørring og Hans Benniche med krav om regnskab for 50 øksne,. som de har solgt for ham i Holland. (Sml. lbnr.854, 856, 858, 862).

SLUT