Erik Brejls hjemmeside

Start


Tyrsting-Vrads herreds justitsprotokol


[1706-1711]  
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse ekstrakter dækker Tyrsting-Vrads herreds bevarede justitsprotokoller for perioden efter sammenlægningen med Tyrsting herred 1687 indtil 1718, da skiftevæsen helt overgår til godserne i 1719.

Vrads herred består af sognene Them, Vrads, Ejstrup, Nørre Snede, Klovborg, Linnerup, Hammer, Åle og Tørring, samt dele af Ikast og Bording sogne.

Navne i restancelister og navne på varselsmænd og vidner er udeladt, med mindre der angives familiemæssige relationer, ligesom tingmænd, dommere etc. ikke angives.
Person- og stednavne er standardiserede.

Alle indførsler er tildelt et af følgende emneord:

advarsel
afgift
afkald
aftægt
arv
bavnevagt
befaling
beskyldning
ed
efterlysning
erstatning
faldsmål
forarmet
forlig
forældet
fæste
fødsel
gæld
hittegods
husdyr
ildebrand
kirkeværge
klage
køb
landgilde
lovbud
løn
musikant
opmåling
pant
restance
rytter
rømt
sandemænd
skifte
skove
skudsmål
skøde
soldat
stedsmål
stolestader
sygdom
syn
tiende
tingsvidne
told
trolovelse
tyveri
ulydighed
vanvittig
veje
vold
værge
ægteskabTyrsting-Vrads herred
Justitsprotokol
1706-1711
B 64 - 1


8. december 1706

1 - fol.2 - skove
Mathias Hansen på Hammergård og Morten Jensen Bach på Rørbæk fører vidner på at Åstrup skovs løkke og småris aldrig har været brugt af mænd i Over- og Neder Åstrup, men kun af Føvling mænd.
Flere bevidner at følgende 17 udsagn er sande.
1) Jens Peder Mikkelsen i Træden er morbror til Claus Jensen og Rasmus Pedersens hustru i Åstrup
2) Rasmus Jensen og Jens Jensen i Træden er søskendebørn til Claus Jensen og Rasmus Pedersens hustru i Åstrup
3) Adser Andersen i Træden er søskendebarn til Claus Jensen og Rasmus Pedersens hustru i Åstrup
4) Albert Adsersen og Anders Adsersen i Træden er søskendebørn til Claus Jensen og Rasmus Pedersens hustru i Åstrup
5) Albert Albertsen i Træden er næstsøskendebarn til Claus Jensen og Rasmus Pedersens hustru i Åstrup
6) Henrik Christensen i Træden er g.m. Rasmus Pedersen i Åstrups søster
7) Niels Christensens hustru i Træden er næstsøskendebarn til Claus Jensen i Åstrup
8) Jens Pedersens hustru i Træden er næstsøskendebarn til Claus Jensen i Åstrup
9) Søren Jensen i Træden er søskendebarn til Søren Mikkelsen i Åstrup
10) Niels Jensen i Træden er g.m. Rasmus Pedersen i Åstrups mor
11) Niels Jensens bror er g.m. Rasmus Pedersen i Åstrups søster
12) Peder Lassen og Niels Lassen i Træden er næstsøskendebørn til Claus Jensen i Åstrup
13) Jens Knudsen i Øster Snede og Rasmus Knudsen i Nim er brødre til Rasmus Pedersens hustru i Åstrup
14) Peder Thomsen i Ejer er morbror til Rasmus Pedersen i Åstrup
15) Jens Nielsen i Ejer er søskendebarn til Rasmus Pedersen i Åstrup
16) Peder Mogensen i Åstrup er morbror til Mogens Christensen i Åstrup
17) Søren Mogensen i Føvling er morbror til Mogens Christensen i Åstrup. (Sml. lbnr.6, 11, 14). (Sml. lbnr.18).

2 - fol.4B - veje
Jens Lottrup, fuldmægtig på Grundet stævner Hans, præst i Hjortsvang og alle mænd i Hjortsvang for at benytte en agevej fra Lønsgård toft over Hjortsvang ager, eng og mark, så at kornet bliver ødelagt. Der kræves undersøgelse, om vejen har gået der af Arilds tid.

3 - fol.5B - fæste
Morten Jensen Bach på Rørbæk Christen Nielsen, der har fået 8 skilling i fæstepenge af Mads Pedersen i Skovsbøl og skulle møde 14 dage efter, men mødte ikke. Bevidnet af Christen Christensen i Kovtrup og hustru Maren Davidsdatter.

4 - fol.5B - fødsel
Rasmus Randers, regimentsskriver stævner Peder Jensen i Velling fordi Christence Jensdatter, der var rømt af sin tjeneste, for 14 dage siden kom til ham og fødte et uægte barn.

5 - fol.6 - rømt
Peder Pedersen i Løvet på Hans Hybertsen på Rosenvold, fuldmægtig for greve Rantzau stævner
1) Thomas Jensen for at være rømt fra den gård i Leret, som Jørgen Terkildsen nu bebor
2) Jens Pedersen Møller for at være rømt fra den gård i Leret, som Jørgen Lauridsen nu bebor.
Der fremlægges syn af begge gårde.
(Sml. lbnr.27).

6 - fol.6B- skove
Varsel vedrørende den sag, der blev indvarslet 1.12.1705 i forrige protokol af Mathias Hansen på Johan Trane til Hammergård vegne og Morten Jensen på Frands Rohde til Rørbæks vegne angående brug af nogen parter af Åstrup skov med varsel til Thyge Jespersen til Mattrup, Dorthe Hansdatter til Hanstedgård, Holger Bredal i Skade, præst i Klovborg Tyrsting og Grædstrup.
Her følger alle navnene på de berørte personer.
Desuden handler sagen om:
Forsøg på udredning om hvor nært beslægtede de involverede parter er.
Tvist om noget krat på Føvling mark som Over Åstrup mænd agter at bruge.
Syn af noget frapløjet jord i Vestermarken, der tilhører kongens gård Lønsgård
samt det tab Hans Hjortsvang, præst i Linnerup og Hammer og hustru Anne Steffensdatter har lidt efter nogle gærders vanrøgt. (Sml. lbnr.1).

7 - fol.7 - fæste
Christian Knudsen Gyberg på Skanderborg Ladegård, regimentsskriver i Skanderborg Rytterdistrikt, opbyder anden gang 2 fradømte gård i Føvling til fæste.

15. december 1706

8 - fol.7 - afgifter
Adskillige stævnes for folke- og familieskatten i Skanderborg og Åkær amter, som er forpagtet af Søren Poulsen på Slumstrup.

9 - fol.8B - klage
Holger Bredal i Skadepræstegård, præst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup stævner Anne Kjær og hendes søn Peder Rasmussen Kjær for uhøflig tale og bagvaskelse af præsten. (Sml. lbnr.17, 19, 22).

1707
herredsfoged Mathias Melchiorsen
herredsskriver Simon Pedersen

12. januar 1707

10 - fol.9 - klage
Rasmus Randlev på Christian Knudsen Gybergs vegne klager over huller i gærdet på Mads Østergaards mark, hvorigennem svin og gæs gik ud på løjtnant Hertzhauge til Lønsgårds mark med krav om erstatning for skaderne. (Sml. lbnr.13, 21).

11 - fol.9B - skove
Morten Jensen Bach på Rørbæk og Frands Rohde stævner Christen Munk til Havnstrup angående hvilke skovparter af Åstrup skov, der hører til hvilke gårde. (Sml. lbnr.1, 6, 14).

19. januar 1707

12 - fol.10B - restance
Anne, enke efter Thyge Jespersen til Mattrup stævner ryttergodsets bønder i Ring og Grædstrup sogne for restancer med tiendekorn.

26. januar 1707

13 - fol.11 - klage
Rasmus Randlev på Christian Knudsen Gybergs vegne klager over huller i gærdet på Hjortsvang mark, hvorigennem kvæg gik ud på Peder Hertzhauge til Lønsgårds bygmark med syn af Hjortsvang og Lønsgård marker. (Sml. lbnr.10, 21).

14 - fol.12 - skove
Morten Jensen fremlægger flere tingsvidner til belysning om af sagen om hvem der har ret til fædrift i Åstrup skove. (Sml. lbnr.1, 6, 11).

15 - fol.12B - rømt
Jes Andersen i Lille Hjøllund efterlyser sin hustru Bodil Jensdatter, der rømte Olufs dag 1703.

16 - fol.12B - skove
Johan Herman Ritter, overførster ved fuldmægtig Niels Brøchner i Skanderborg stævner flere for ulovlig hugst i kongens skove.

3. februar 1707

17 - fol.14 - syn
Rasmus Randlev på Christian Knudsen Gybergs vegne stævner Anne Kjær og søn Peder Rasmussen Kjær og ønsker syn af deres gård og mark. (Sml. lbnr.9, 19, 22).

18 - fol.14B - slægtskab
Nye vidner vedrørende tingsvidne af 8.12.1706 lbnr.1:
1) Adser Andersen i Træden er ikke søskendebarn til Rasmus Pedersens hustru i Åstrup men han er søskendebarn til Claus Jensen
2) Albert Adsersen og Anders Adsersen er ikke søskendebørn til Claus Jensen i Åstrup og Rasmus Pedersens hustru sst.
3) Albert Albertsen i Træden er ikke næstsøskendebarn til Rasmus Pedersens hustru, men er næstsøskendebarn til Claus Jensen
4) Niels Lassen og Peder Lassen i Træden er ikke næstsøskendebørn til Claus Jensen i Åstrup.

19 - fol.16 - syn
Rasmus Randlev på Christian Knudsen Gybergs vegne stævner Rasmus Pedersen Kjær, rytterbonde i Dauding, hustru Anne Kjær og søn Peder Rasmussen Kjær og ønsker syn af deres gård og mark. (Sml. lbnr.9, 17, 22).

20 - fol.16B - syn
Christen Knudsen Gyberg på Sidsel Nielsdatter, enke efter Steffen Sørensen i Burgårde stævner Frands Andersen i Davding for syn af den eng på Burgårdes mark som han bruger og ansættelse af årlig afgift herfor. Varsel til Niels Brøchner i Skanderborg. (Sml. lbnr.23, 26).

9. februar 1707

21 - fol.17 - klage
Sagen angående den vej som på løjtnant Hertzhauge til Lønsgård og Mads Østergaard tvistes om. (Sml. lbnr.10, 13).

22 - fol.18 - syn
Holger Bredal, præst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup fremlægger syn af Rasmus Kjærs gård i Davding. (Sml. lbnr.9, 17, 19).

23 - fol.19B - syn
Christen Knudsen Gyberg på Sidsel Nielsdatter, enke efter Steffen Sørensen i Burgårde stævner Frands Andersen, skovriderbonde i Davding for syn af den eng på Burgårdes mark som han bruger. (Sml. lbnr.20, 26).

24 - fol.19B - veje
Peder Nielsen i Nortvig bevidner, at han for 27 år siden under Anne Cathrine Normann til Lønsgård brugte Lønsgård kirkevej.

25 - fol.20 - rømt
Christian Knudsen Gyberg stævner Jens Sørensen i Føvling for at være rømt med indkaldelse af adskillige vidner.

16. februar 1707

26 - fol.20 - syn
Christen Knudsen Gyberg på Sidsel Nielsdatter, enke efter Steffen Sørensen rytterbonde i Burgårde stævner Frands Andersen, skovriderbonde i Davding for syn af den eng på Burgårdes mark som han bruger. (Sml. lbnr.20, 23).

27 - fol.20 - rømt
Peder Pedersen i Løvet på Hans Hybertsen på Rosenvold fremlægger tingsvidne af 6.12.1706 lbnr.5 vedrørende 2 rømte personer i Leret: Jens Pedersen Møller og Thomas Jensen.


Fortsættelse følger måske