Erik Brejls hjemmeside

Start


Tyrsting herreds tingbogsuddrag
[Uddrag]   [Personregister]   [Oversigter]  
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse tingbogsekstrakter dækker Tyrsting herreds tingbøger for perioden før sammenlægningen med Vrads herred 1687.

I Landsarkivet for Nørrejylland er følgende tingbøger
bevaret

B 63 A-1 4.9.1660 - 7.1.1662
B 63 A-2 14.1.1662 - 28.10.1662
B 63 A-3 4.11.1662 - 19.7.1664
B 63 A-4 4.10.1681 6.3.1683

Navne i restancelister og navne på varselsmænd og vidner er udeladt, med mindre der angives familiemæssige relationer, ligesom stokkemænd, dommere etc. ikke angives. Person- og stednavne er standardiserede.

Følgende forkortelser er anvendt:
sst=samme sted, iflg.=i følge, KM=kongens majestæt, lbnr.=løbenummer, sl.=salig, 4-6 =fjerde ting med 6 høringer.
En dato ved begyndelsen af en indførsel angiver, at sagen er opsat fra den pågældende dato.


Indholdsfortegnelse:

Tingbogsekstrakter 2
Personregister 85
Oversigt over skifter 99
Oversigt over afkald 99
Oversigt over øvrige arvesager 100
Oversigt over lovbydelse af ejendom 100
Oversigt over skøder med køber 100

Uddragene

4.september 1660

1 fol.1
gæld Christen Lange til Dejbjerglund ved Peder Pedersen i Bøgebjerg stævner Christen Pedersen i Sillebjerg for gæld efter bevis af 26.4.1657 fra sl.Peder Pedersen i Sillebjerg til Christen Lange, nu da Christen Pedersen har arvet efter sin sl.moder, der var sl.Peder Pedersens hustru i Sillebjerg. Desuden sagsøges for gæld.
Begge sager opsat 6 uger.

2 fol.1b
befaling Sognefogederne erkender at bønderne var tilsagt til at slå Skanderborg ladegårds enge, men de havde ikke mulighed for at komme.

3 fol.2
gæld Christen Christensen, forrige slotsskriver i Skanderborg, ved Jens Ovesen i Tønning, stævner Jens Pedersen i Burgårde og Niels Pedersen i Slagballe for stedsmål for den gård Jens Pedersen bor i.
opsat l måned

4 fol.2b
syn Jens Christensen i Velling fremlægger syn af sin gård.

11.september 1660

5 fol.3
gæld Søren Nielsen i Træden erkender gæld til Peder Christensen Smed i Enner og lover at betale inden 14
dage.

6 fol.3b
arv Christen Jensen i Gammelstrup fører vidner på, at han er ganske forarmet og ikke kan betale arv til sine stedbørn, som Hans Pedersen i Gedved er formynder for, og ikke heller anden gæld.
se lbnr.222

18.september 1660

7 fol.4
afkald Afkald til Anders Christensen i Bøgebjerggård fra Jens Christensen i Hjortsvang og Christen Christensen i Brædstrup for arv efter deres sl.fader Christen Olufsen og sl.broder Oluf Christensen i Brædstrup.

8 fol.4b
gæld Niels Andersen i Kolpen sagsøger ved 4-6 Jens Jørgensen i Løve for gæld. Ved varsel talte de med Jens Pedersens hustru i Jens Jørgensens gård.
se lbnr 208

9 fol.5
gæld Christen Torbensen i Træden erkender gæld til Niels Jensen i Brædstrup og lover at betale inden 14 dage.

10 fol.5
syn Jens Ovesen i Tønning har ladet KM skove syne, men fandt ingen olden taksere.

11 fol.5b
restance (31/7) Christen Lange til Dejbjerglund ved Peder Pedersen i Bøgebjerggård stævner Christen Ibsen i Føvling for landgilde restancer for l655 - l660.
Dom:at betale inden l5 dage.

25.september l660

12 fol.7
stedsmål Delefoged Jens Nielsen i Tønning stævner for stedsmål. dom:at betale inden l5 dage.

13 fol.8
gæld Rasmus Jacobsen i Ring sagsøger med -6 for anpartsgæld i en ko.

14 fol.8b
gæld Hans Nielsen i Ring sagsøger med -6 Peder Jensen og Kirsten Nielsdatter i Ring for anpartsgæld i kvæg.

15 fol.8b
aftægt Anne Mortensdatter i Troelstrup ved Søren Andersen i Møldrup stævner Peder Andersen i Troelstrup for 4 års aftægtsydelse iflg kontrakt af 29.3.1653.
opsat 6 uger. (6/11)
se lbnr.44

16 fol.9
arv Niels Thomsen i Åstrup fører vidner på, at Christen Jensen, der døde i Roskilde, var født i Åstrup af forældrene sl.Jens Madsen og sl.Maren Sørensdatter og at hans sødskende er: Karen Jensdatter, der tjener i København og Johanne Jensdatter gift med Niels Thomsen i Åstrup. Alle hans andre sødskende er døde.
se lbnr.17

17 fol.9b
arv Thomas Christensen i Åstrup får fuldmagt af Niels Thomsen sst. på sin hustru Johanne Jensdatters og på Karen Jensdatters vegne til at kræve arv efter deres sl.broder, der døde i Roskilde.
se lbnr.16

18 fol.10
gæld Niels Jørgensen i Føvling fører vidner på at have udlånt penge til Christen Godskesen i Bøgebjerggård, der nu bor i Ståholm, noget efter kyndelmisse 1658.
se lbnr.23

2.oktober 1660

19 fol.10b
vold Hans Hansen i Havreballe ved Anders Ibsen i Horndrup stævner Niels Pedersen i Davding, Niels Gregersen i Tønning og Jens Pedersen sst. efter skrivelse.
opsat 6 uger. (13/11)
se lbnr.46

20 fol.11
forbud Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Laurids Ibsen i Føvling forbyder alle i Brædstrup at holde geder og bukke.

21 fol.11b
syn Peder Torbensen i Røbæk mølle fremlægger syn efter dæmningsbrud 22.8.1660.

22 fol.11b
aftale Hans Nielsen i Ring stævner Jens Nielsen i Brædstrup for ikke at have videreleveret en hest, han modtog i Svendborg på Fyn af Hans Nielsens søn: Jens Hansen Rytter.
opsat i 6 uger.

23 fol.12
gæld Niels Jørgensen i Føvling sagsøger ved 4-6 Christen Godskesen, der nu tjener i Træden for gæld efter tingsvidne af 25.9.1660.
se lbnr.18

24 fol.12b
skifte skifte efter sl.Mads Pedersen i Åstrup 17.9.1660. enke:Anne Jacobsdatter, der nu er trolovet med Niels Madsen af Slagballe. 2 sønner, hvoraf den ene døde efter faderen og den anden Jacob Madsen er 3 år gammel. Formynder:hans farbroder Hans Sørensen i Vilstrup.

25 fol.15
skifte skifte efter sl.Søren Torbensen i Brædstrup 21.9.1660. enke: Kirsten Andersdatter nu trolovet med Peder Christensen. søn: Anders Sørensen, 4 år gammel. formynder: farbroder Jens Torbensen i Vinding. Til stede: Otte Friis til Åstrup ved Jens Lassen foged på Juelingsholm. øvrige farbrødre: Peder Torbensen og Christen Torbensen. I boet står arv til Torben Lauridsen og Maren Lauridsdatter efter skifte af 3.11.1655 efter deres sl.fader Laurids Torbensen i Vinding, som Søren Torbensen var formynder for. En del af deres arv står dog hos Niels Pedersen Molbo i Vinding og hos Jens Sørensen i Vilholt.

26 fol.19
stedsmål (21/8) Christen Christensen, forrige slotsskriver i Skanderborg ved Jens Ovesen i Tønning sagsøger for stedsmål.
dom: at betale inden 15 dage.

27 fol.19b
fæste Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Laurids Ibsen i Føvling stævner Christen Torbensen i Træden for ikke at have taget Langgård i Hårup i besiddelse, som han har taget fæstebrev på 24.4.1660, og som Christen Pedersen før boede i.
dom: at betale for den skade, han har forvoldt ved at der ikke har været avlet på gården

9.oktober l660

28 fol.21
afkald afkald til Jørgen Jensen i Nortvig fra Christen Andersens hustru Kirsten Ibsdatter i Nørskov for arv efter hendes sl.oldefader Niels Olufsen i Nortvig,som Jørgen Jensens fader Jens Jensen, som døde sidste sommer, var formynder for.Dette afkald blev fremlagt af Anders Mikkelsen i Tyrsting

29 fol.21b
skifte skifte efter Peder Christensen i Brædstrup af 4.10.1660 enke: Johanne Nielsdatter, værge: hendes svoger Søren Knudsen i Roden. søn: Christen Pedersen, formynder: farbroder Anders Christensen i Hornborg.

16.0ktober 1660

30 fol.24
gæld Niels Madsen i Åstrup stævner Jens Jensen i Davding for gæld af 29.9.1655 til Niels Jørgensen i Bredvad mølle, og efter dennes død udlagt til sl.Mads Pedersens arvinger i Åstrup. Varsel til Jens Jensens datter Maren Jensdatter.
opsat 6 uger.

31 fol.25
skifte skifter efter Peder Pedersen og hustru Anne Hansdatter i Sillebjerg af 10.10.1660. Ingen børn nævnt, men fremlagt af Christen Pedersen i Sillebjerg og udgivet af stedets husbond Christen Lange til Dejbjerglund ved Peder Pedersen i Bøgebjerggård.

23.oktober 1660

32 fol.26
gæld Peder Pedersen i Velling sagsøger ved 4-6 Jens Pedersen i Løve for gæld.

33 fol.26
gæld Christen Torbensen i Træden sagsøger ved 4-6 Jens Pedersen Løvet i Tønning for gæld.

34 fol.26b
gæld Terkild Madsen i Gammelstrup sagsøger ved 4-6 Niels Jørgensen i Møballe for gæld efter bevis af 9.3.1637 til Morten Lauridsen i Gammelstrup. Dette bevis er anført i skiftet efter sl.Anne Ibsdatter i Gammelstrup af 2.6.1650 og læst ved tinget 9.1.1655 og i skiftet efter sl.Morten Lauridsen af 6.10.1660
se lbnr.60

30.oktober 1660

35 fol.27
gæld KM ved Jens Nielsen i Tønning sagsøger Thomas Pedersen i Grædstrup og Jens Pedersen i Burgårde for betaling af vognleje, da de havde siddet tilsigelse om kørsel overhørig

36 fol.27b
gæld Anders Albertsen i Træden sagsøger ved 4-6 Jørgen Christensen Bødker sst. for gæld.

37 fol.27b
lovbud Anne Jacobsdatter i Åstrup ved sin mand Niels Madsen lovbyder en 1/2 gård sst. Varsel til Poul Jørgensen og hustru Anne Jacobsdatter i Vilstrup, til hr.Albert Jacobsen i Starup og til Jacob Madsen i Åstrup med formynder.
se lbnr.24 og 45

38 fol.28
gæld Søren Christensen i Troelstrup født i Refshale, på egne og broder Las Christensens vegne, stævner Jens Sørensen i Troelstrup for arv.
opsat 3 uger
se lbnr.65

39 fol.28
gæld Peder Christensen i Brædstrup sagsøger ved 4-6 Johanne Rasmusdatter i Ring Halle, tidligere boende i Dyringhave, for gæld efter bevis af 8.3.1659 fra hendes sl.mand Niels Christensen.

6.november 1660

40 fol.29
stedsmål Christen Christensen, forrige slotsskriver i Skanderborg, ved Jens Nielsen i Tønning stævner sl.Niels Torbensens børn: Jens Nielsen, Torben Nielsen, Poul Nielsen, Ellen Nielsdatter og Anne Nielsdatter i Vinding og Morten Nielsen i Kæmpegård for stedsmål af den gård Peder Jensen og Erik Rasmussen har i fæste i Burgårde.
opsat 4 uger (11/12)
se lbnr.53

41 fol.29
befaling KM ved Jens Nielsen i Tønning befaler 4 mænd fra hvert herred at møde til arvehylding i København 14.11.1660. Da herredsfoged Anders Jensen i Tønning er over 80 år gammel, udnævnes hans søn Jens Andersen sst. til at rejse på hans vegne.

42 fol.30b
gæld Christen Christensen, forrige slotsskriver i Skanderborg, ved Jens Nielsen i Tønning sagsøger ved 4-6 for restancer for skriverskæppe for 1656 til 1660.

43 fol.31
gæld Christen Christensen, forrige slotsskriver i Skanderborg, ved Jens Nielsen i Tønning sagsøger for restancer for rejsepenge til Jens Sørensen i Tønning, der var i København.

44 fol.31b
aftægt (25/9) Anne Mortensdatter i Troelstrup ved Søren Andersen i Møldrup stævner Peder Andersen i Troelstrup for 4 års aftægtsydelse efter kontrakt af 29.3.1653.
dom: at betale inden 15 dage.
se lbnr.15

13.november 1660

45 fol.33
pant Anne Jacobsdatter, sl.Mads Pedersens enke i Åstrup ved hendes mand Niels Madsen, pantsætter hendes 1/2 gård sst. til Niels Nielsen i Davding efter lovbud 30.10.1660. Varsel til Jacob Madsen i Åstrup med formynder, Hr. Poul Jørgensen og hustru Anne Jacobsdatter i Vilstrup og til Hr. Albert Jacobsen i Starup
se lbnr.37

46 fol.34
vold (2/10) Hans Hansen i Havreballe ved Anders Ibsen i Horndrup, delefoged i Vor herred, stævner Niels Pedersen i Davding, Jens Pedersen i Tønning og Niels Gregersen sst. for overfald. Der fremlægges syn af Vor herredsting af 24.8.1660.
dom: at betale efter loven.
se lbnr.19

27.november 1660

47 fol.38
befaling Skanderborg slotsfoged ved delefoged Jens Nielsen i Tønning befaler, at al skyld til slottet skal ydes uden forsinkelse.

48 fol.38b
arv Jens Pedersen i Træden fører vidner på, at hans hustru Maren Olufsdatter ved skiftet 13.9.1659 efter Mads Nielsens sl.hustru Maren Jensdatter i Træden, havde 6 års løn tilgode.
opsat 6 uger.
se lbnr.54


4.december 1660

49 fol.39
stedsmål Delefoged Jens Nielsen i Tønning på slotsherrens vegne, har ladet opkræve et par staldfærdige øksne som stedsmål af Poul Madsen i Troelstrup, Niels Andersen og Peder Andersen sst, Terkild Madsen i Gammelstrup og Anders Sørensen i Ulstrup.

11.december 1660

50 fol.40
gæld Jens Pedersen i Træden sagsøger ved 4-6 Maren Nielsdatter i Gammelstrup for gæld.

51 fol.40
tyveri Hans Nielsen i Ring fører vidner på, at Peder Jensen Pich juledag 1659 bortførte hans okse , og at hans vårsæd tog skade, fordi han manglede oksen.
se lbnr.56, 57, 58, 67, 110

52 fol.40b
varsel Abraham Lauridsen i Træden indkalder alle, der har penge tilgode hos sl.Niels Andersen sst.

53 fol.40b
stedsmål Christen Christensen, forrige skriver på Skanderborg slot ved delefoged Jens Nielsen i Tønning, stævner Morten Nielsen i Kæmpegård og sl.Niels Torbensens børn ved Jens Torbensen i Vinding for stedsmål af den gård i Burgårde Peder Jensen og Erik Rasmussen har i fæste. Morten Nielsen betaler frivilligt halvdelen.
dom for sl.Niels Torbensens børn: at betale inden 15 dage
se lbnr.40

18.december 1660

54 fol.41b
vidne Mads Nielsen i Træden fører vidner på, at han sidste Mikkelsdag gav både penge og adskillige ting til Jens Pedersens hustru Maren Olufsdatter i Træden.
se lbnr.48

55 fol.42
gæld Thomas Pedersen i Grædstrup sagsøger ved 4-6 Niels Nielsen Lassen i Davding for gæld. Varsel til hans hustru Anne Joensdatter.

56 fol.42
tyveri Peder Jensen Pich, der tjener i Ring præstegård, fører vidner på, at han juledag 1659 imod sin vilje af 2 ryttere blev tvunget til at trække en stud fra Ring præstegård, og at Hans Nielsen selv kom med en kvie for at give den i betaling for studen.
se lbnr.51, 57, 58, 67, 110

8.januar 1661

57 fol.43b
tyveri Hans Nielsen i Ring stævner Peder Jensen Pich, der tjener i Ring præstegård efter skrivelse.
opsat 6 uger
se lbnr.51, 56, 58, 67, 110

58 fol.43b
tyveri Peder Jensen Pich, der tjener i Ring præstegård, fører vidner på, at Niels Hansen i Ring og Niels Christensen sst. juledag 1659 opholdt sig i Ring kirke under hele prædikenen.
se lbnr.51, 56, 57, 67, 110

59 fol.44
gæld Thomas Pedersen i Grædstrup sagsøger ved 4-6 Hans Nielsen i Ring for gæld efter bevis af 7.8.1658 fra Hans Nielsen og sl.Niels Christensen i Ring Halle.

60 fol.44
skifte skifte efter sl.Morten Lauridsen i Gammelstrup 6.10.1660. enke: Anne Mortensdatter, hendes trolovede mand:Terkild Madsen i Gammelstrup. børn:Morten Mortensen, Laurids Mortensen og Anne Mortensdatter, der er 3 år gammel. formyndere: Anders Jensen i Tønning og Mads Thøgersen i Slagballe. Jens Sørensen i Tønning kræver arv til sl.Niels Rasmussens børn i Træden, men arven forbliver i boet, da bevis mangler.


15.januar 1661

61 fol.47b
tyveri Laurids Mikkelsen i Flemming fører vidner på, at hans hest, der blev stjålet i Vinding skov efter pinse 1659, er blevet set hos Jonas Hansen i Elling, herredsfoged i Vor herred.

62 fol.48
tyveri Peder Torbensen i Røbæk mølle stævner Morten Hansen i Vinding angående en bøssepibe, Morten Hansen har solgt til Peder Smed i Velling, som skal være stjålet fra Peder Torbensens sl.broder Niels Torbensen i Vinding, men Morten Hansen sagde, at han havde købt den af nogle ryttere.

63 fol.48b
syn Delefoged Jens Nielsen i Tønning fremlægger syn af KM skove efter stormen.

64 fol.49
forbud Delefoged Jens Nielsen i Tønning udsteder forbud mod at borttage træ fra KM skove.

65 fol.49b
afkald Afkald til Jens Sørensen i Troelstrup fra Søren Christensen sst. født i Refshale, Las Christensen i Tyrsting, Inger Christensdatter gift med Jens Eriksen i Them, Maren Christensdatter gift med Simon Nielsen i Refshale og Anne Christensdatter sst. for arv efter deres sl.fader Christen Sørensen og sl.moder Maren Lasdatter i Refshale, og afkald til Jens Sørensen i Troelstrup og Niels Sørensen i Gjessø fra Søren Christensen og hans sødskende for arv efter deres nu sl.brødre: Niels Christensen i Gjessø og Søren Christensen i Troelstrup.
se lbnr.38

66 fol.50b
skudsmål Christen Christensen, forrige slotsskriver, nu ridefoged på Skanderborg slot, får godt skudsmål.

22.januar 1661

67 fol.51b
tyveri Peder Jensen Pich fører vidner på, at 2 ryttere tvang ham til at følges med Niels Hansen i Ring til Hans Nielsens gård sst. hvor de tog en blakket stud. Varsel til Hans Nielsen og Niels Hansen, hvor de talte med Gertrud Hansdatter og til Niels Christensen i Ring, hvor de talte med hans moder Inger.
se lbnr.51, 56, 57, 58, 110

68 fol.52b
befaling Slotsherren ved Jens Nielsen i Tønning befaler delefogederne i Skanderborg len, at opkræve KM skatter, om fornødent med udpantning.

29.januar 1661

69 fol.53b
syn KM ved Peder Mogensen fremlægger syn af 11.12.1660 af Kirsten Jensdatter i Gammelstrup for vold, som Christen Jensens hustru Maren Lauesdatter sst. anklages for.
se lbnr.71, 103, 109, 188

70 fol.54
gæld Jørgen Christensen i Føvling opretter gæld til Jens Sørensen i Brestenbro med pant i afgrøde og en hest.

71 fol.55
vold KM ved Peder Mogensen sagsøger Maren Lauesdatter i Gammelstrup for bøde for vold mod Kirsten Jensdatter sst. 11.12.1660.
opsat 6 uger (12/3)
se lbnr.69, 103, 109, 188

5.februar 1661


72 fol.55b
gæld Kirsten Marqvorsdatter i Nimdrup ved Jens Marqvorsen sst. sagsøger Rasmus Pedersen i Bryrup for gæld, men har intet bevis.
dom:frifindelse

73 fol.55b
arv Hans Nielsen i Ring fremlægger skifteregistrering af 23.7.1660, tinglæst 7.8.1660 efter sin sl.hustru Kirsten Christensdatter, hvorefter han er gæld skyldig til sl.Niels Andersen i Bøgebjerggård og til sl.Anders Christensens søn Christen Andersen i Langballegård, og ønsker dom om betaling af gælden. Varsel til Maren Nielsdatter i Tørring, Maren Jensdatter, Anne Nielsdatter, Karen Nielsdatter og Anne Nielsdatter og Peder Pedersen i Bøgebjerggård, Inger Nielsdatter i Stids mølle, Jens Sørensen og Christen Andersen i Troelstrup, hvor de talte med Søren Jensen
opsat 6 uger (11/6)
se lbnr.132, 145

74 fol.56b
arv Peder Pedersen i Bøgebjerggård sagsøger Hans Nielsen i Ring efter indlæg.
opsat 6 uger
se lbnr..73, 132, 145

75 fol.57
tyveri Jens Albertsen i Træden fører vidner på, at den hest, han havde købt af Jens Pedersen sst.blev bortført 6.11.1660 af Jens Pedersens datter Birgitte Jensdatter, efter at Jens Pedersens hustru Mette Christensdatter havde bedt om den.
se lbnr.76, 119

76 fol.57b
tyveri Jens Albertsen i Træden kræver, at Jens Pedersen sst. betaler for den hest, hans datter havde bortført.
opsat 6 uger (9/4)
se lbnr.75, 119

77 fol.57b
arv Efter skifte efter Hr.Niels Poulsen i Ring 1.6.1648, har hans datter Abelone Nielsdatters fædrene arv været hos Hr.Niels Jørgensen i Ring og arv efter hendes sl.moder Kirsten Clausdatter hos hendes morbroder sl.Niels Clausen i Tørning=Tåning i Vor herred.(Tørring ?). Efter Abelone Nielsdatters død arver hendes sødskende: Claus Madsen og Christoffer Madsen, der begge er udenlands, hvorfor deres arv forvaltes af Hr.Niels Jørgensen og Peiter Nicolaisen med halvdelen hver, Margrethe Madsdatter og Elsebe Nielsdatter gift med Peiter Nicolaisen i Bolund og Jørgen Nielsen, som Hr.Niels Jørgensen er stedfader til. Otte Nielsen i Bolund er til stede.
se lbnr.78

78 fol.59b
afkald Afkald til Hr.Niels Jørgensen i Ring fra Elsebe Nielsdatter ved sin mand Peiter Nicolaisen i Bolund for hendes fædrene arv og for arv efter hendes søster Abelone Nielsdatter, samt afkald til Peiter Nicolaisen fra Hr.Niels Jørgensen i Ring for en broderlod, han tog til sig efter en af brødrene Claus og Christoffer Madssønner.
se lbnr.77

79 fol.60b
gæld Maren Lassis i Træden ved Christen Torbensen sst. sagsøger ved 4-6 Niels Jensen i Brædstrup for gæld efter bevis af 6.10.1646.

80 fol.60b
syn syn af Niels Andersens gård i Troelstrup.

81 fol.61b
restance Clemen Clemensen, forrige slotsskriver i Skanderborg ved delefoged Jens Nielsen i Tønning, sagsøger ved 4-6 for restancer.

82 fol.62
restance Clemen Clemensen, forrige slotsskriver i Skanderborg ved delefoged Jens Nielsen sagsøger for restancer for l656 og 1657, men de fleste skyldnere er døde eller ganske forarmede.

83 fol.64b
tyveri KM ved Peder Mogensen fremlægger tilståelse fra Ditlev Jørgensen i Gammelstrup, at han og Søren Thomsen sst. 15.12.1660 stjal plovjern fra Christen Jensen sst, men blev opdaget af Peder Sørensen sst.

12.februar 1661

84 fol.65
gæld Karen Pedersdatter i Burgårde ved sin broder Niels Pedersen i Slagballe stævner Jens Pedersen i Burgårde for gæld.
opsat 6 uger.

85 fol.66
gæld Karen Pedersdatter i Burgårde ved sin broder Niels Pedersen i Slagballe fører vidner på, at Jens Pedersen i Burgårde har lovet at betale alt, hvad han skylder hende.

86 fol.66b
afkald Afkald til Peder Sørensen i Gammelstrup fra Maren Mikkelsdatter gift med Mads Thøgersen i Slagballe, sl.Bodil Mikkelsdatter der var gift med Jacob Olufsen i Hovedskov, Jens Mikkelsen i Davding og Anne Mikkelsdatter sst.for arv efter deres sl.søster Anne Mikkelsdatter, som var Peder Sørensens hustru. Det angives, at hun boede og døde i Davding.

87 fol.66b
syn Syn af Poul Madsens gård i Troelstrup.

88 fol.67b
skifte Skifte efter sl.Søren Steffensen i Burgårde af 7.2.1661 enke:Karen Pedersdatter nu trolovet med Jens Mortensen sst. børn: Anne Sørensdatter gift med Christen Ibsen i Skader, Steffen Sørensen, Peder Sørensen, der er 7 år gammel, Karen Sørensdatter og Else Sørensdatter. formynder: deres morbroder Niels Pedersen i Slagballe. I boet står arv til Peder Pedersen, født i Ulstrup men nu udenlands, da sl.Søren Steffensen var hans formynder, da hans morbroder Jens Pedersen i Røde Mølle ikke bor i dette herred. Delefogeden overtager hans arv i form af gældsbeviser.
se lbnr.111, 115, 116, 121

89 fol.71b
afkald Afkald til Poul Christensen i Langballe fra Christen Andersen født i Langballe ved sin morfader Jens Sørensen i Troelstrup for arv efter sin sl.fader Anders Christensen og sin sl.moder Karen Jensdatter i Langballe af 27.1.1660.

26.februar 1661

90 fol.72b
gæld Maren Nielsdatter ved delefoged Jens Nielsen i Tønning sagsøger ved 4-6 Niels Rasmussen i Tønning for gæld til sl.Jørgen Pedersen.

91 fol.72b
gæld Jens Albertsen i Træden sagsøger ved 4-6 Anne Madsdatter sst. for gæld for en ligkiste til hendes sl.mand Jens Lauridsen, som blev taget hos sl.Frands Sørensen sst.

92 fol.73
gæld Niels Andersen i Kolpen sagsøger ved 4-6 en del personer i Bryrup sogn for gæld.

93 fol.73
gæld Jens Bertelsen i Velling sagsøger ved 4-6 en del personer for gæld.

94 fol.73b
syn Syn af Jens Bertelsens gård i Velling og af Jens Nielsens hus ved Nørmølle samt jorder herved med varsel også til Niels Mortensen og Peder Jensen i Tofthuse.

95 fol.74
gæld Rasmus Pedersen i Bryrup sagsøger flere ved 4-6 for gæld

96 fol.74b
gæld Rasmus Pedersen i Bryrup sagsøger ved 4-6 Johanne Andersdatter og hendes børn i Vinding for gæld efter bevis af 24.10.1658 fra hendes sl.mand Dines Jensen

97 fol.74b
gæld Karen Pedersdatter i Burgårde ved Jens Mortensen sst. fører vidner på at, Jeppe Christensen i Davding er blevet tilfredsstillende betalt ved skiftet 7.2.1661 efter hendes sl.mand Søren Steffensen.
se lbnr.88, 100

98 fol.75
syn Delefoged Jens Nielsen i Tønning fremlægger syn af skove tilhørende KM, Horsens Hospital, kirken og jordegne bønder vedrørende olden.

99 fol.76b
restance Delefoged Jens Nielsen sagsøger ved 4-6 KM bønder for landgilde-restancer.

5.marts 1661

100 fol.76b
gæld Karen Pedersdatter ved Jens Mortensen i Burgårde kræver 2 sølvskeer og et sølvbæger, som Jeppe Christensen i Davding har i pant fra hende og hendes sl.mand Søren Steffensen mod betaling.
se lbnr.88, 97

101 fol.77
gæld Christen Andersen født i Langballe ved Jens Sørensen i Troelstrup fremlægger gældsbevis af 29.10.1655 fra Hans Nielsen i Ring til sl.Anders Christensen i Langballe.

102 fol.77b
gæld Knud Jensen i Træden og Christen Godskesen sst. sagsøger ved 4-6 Jens Pedersen i Hårup for gæld.

103 fol.77b
vold Kirsten Jensdatter i Gammelstrup fremlægger klage over Maren Lauesdatter sst. for vold mod hende 11..12.1660.
se lbnr.69, 71, 109, 188

104 fol.78b
restance Delefoged Jens Nielsen sagsøger ved 4-6 KM bønder for restancer.

12.marts 1661

105 fol.78b
afkald Afkald til Niels Nielsen i Grædstrup fra Niels Lauridsen i Nedergård, Jens Lauridsen i Grædstrup og Mette Lauridsdatter ved sin mand Jens Jørgensen i Grædstrup for arv efter deres sl.fader Laurids Nielsen i Grædstrup

106 fol.79
gæld Karen Sørensdatter og Peder Sørensen i Tønning ved Jens Ovesen sst. sagsøger ved 4-6 Lene Clausdatter i Tørning = Tåning i Vor herred (Tørring ?) for gæld.

107 fol.79
gæld Anders Jensen i Tønning sagsøger ved 4-6 Lene Clausdatter i Tørning = Tåning i Vor herred (Tørring ?) for gæld.

108 fol.79b
gæld Otte Nielsen i Bolund ved Jens Ovesen i Tønning sagsøger Anne Jacobsdatter i Åstrup, Knud Terkildsen sst. og Jens Pedersen i Gammelstrup for gæld.

109 fol.79b
vold (29/1) Kirsten Jensdatter i Gammelstrup ved Jens Ovesen i Tønning kræver dom over Maren Lauesdatter, Christen Jensens hustru i Gammelstrup for sår og skade 11.12.1660 efter klage og syn 29.1.1660 og 5.3.1660.
dom: sårmålsbøde at betale inden 15 dage.
se lbnr.69, 71, 103, 188

110 fol.80b
tyveri Hans Nielsen i Ring stævner Peder Jensen Pich, der tjener i Ring præstegård, for at have taget hans okse, men han handlede under pres fra to ryttere.
sagen overgives til overdommer.
se lbnr.51, 56, 57, 58, 67

19.marts 1661

111 fol.82b
arv Karen Pedersdatter i Burgårde ved Jens Nielsen i Tønning, som ved skiftet 7.2.1661 efter sl.Søren Steffensen i Burgårde overtog gældsbeviser, som var udlagt til Peder Pedersen født i Ulstrup, tilbyder Niels Pedersen i Vissing, som nærmeste familie på egnen, at overtage dem. Han mødte ikke, hvorfor Jens Nielsen beholder dem.
se lbnr.88, 115, 116, 121

26.marts 1661

112 fol.83b
befaling Hans Jacobsen, tolder i Skanderborg ved Søren Jensen, udsteder forbud mod mølleri uden tilladelse.

113 fol.83b
restance Delefoged Jens Nielsen i Tønning stævner for KM korntiende-restancer.
opsat 6 uger (7/5)
se lbnr.124

114 fol.84
forarmet Hr.Niels Jørgensen i Ring fører vidner på, at han er ganske forarmet.

2.april 1661

115 fol.85
arv Niels Pedersen i Vissing overtager de gældsbeviser, der blev udlagt til Peder Pedersen født i Ulstrup ved skiftet 7.2.1661 efter sl.Søren Steffensen i Burgårde.
se lbnr.88, 111, 115, 116, 121

116 fol.85b
afkald Afkald til Karen Pedersdatter ved sin mand Jens Mortensen i Burgårde fra Peder Pedersen født i Ulstrup ved Niels Pedersen i Vissing, for arv, der stod i boet ved skifte 7.2.1661 efter sl.Søren Steffensen i Burgårde.
se lbnr.88, 111, 115, 121

117 fol.85b
befaling Hans Jacobsen, tolder i Skanderborg forbyder præsterne at ægtevi nogen, før de har betalt told herfor efter KM forordning.

9.april 1661

118 fol.86
tyveri Jens Albertsen i Træden stævner Jens Jensen sst. efter indlæg.
opsat l måned (21/5)
se lbnr.128

119 fol.86
tyveri (5/2) Jens Albertsen i Træden stævner Jens Pedersen sst.for en hoppe, der ikke er betalt, men pris er aldrig bevidnet.
sagen overgives til overdommer.
se lbnr.75, 76

23.april 1661

120 fol.88
gæld Hans Jørgensen i Overby ved delefoged Jens Nielsen i Tønning stævner adskillige for gæld til sl.Kirsten Lund.
opsat 6 uger (11/6)
se lbnr.137, 144, 421, 431

121 fol.88b
gæld Peder Pedersen født i Ulstrup ved sin formynder Niels Pedersen i Vissing sagsøger ved 4-6 følgende for gæld, som han blev tillagt ved skiftet 7.2.1661 efter sl.Søren Steffensen i Burgårde: 1) Jens Pedersen i Tønning efter bevis af 1657. 2) Jens Jensen i Davding efter bevis af 1653. 3) Erik Rasmussen i Halle efter bevis af 1655.
se lbnr.88, 111, 115, 116

122 fol.88b
forarmet Hr.Poul Nielsen i Vinding fører vidner på, at han og sognene er ganske forarmede.


30.april 1661

123 fol.90
befaling Toldforvalteren over Skanderborg len ved Søren Jensen befaler alle at møde og angive deres kvæg og betale græspenge heraf.

7.maj 1661

124 fol.90b
restance (26/3) Delefoged Jens Nielsen i Tønning stævner for KM korntiende.
dom: at betale
se lbnr.113

14.maj 1661

125 fol.91b
vidne Anders Lauridsen Smed i Træden fører sin hustru Maren Rasmusdatters forældre Rasmus Justesen i Troelstrup og Maren Ebbesdatter som vidner på, at den ko, han afkræves af Jens Rasmussen i Åle, har han fået i medgift for 4 år siden. Den har været røvet i krigens tid, men er kommet tilbage for et år siden.

21.maj 1661

126 fol.92b
lovbud Jens Jensen og Rasmus Jensen i Vinding ved Jens Torbensen sst. lovbød jord, de har arvet efter deres sl.forældre Jens Sørensen og Karen Andersdatter sst. desuden lovbød Jens Jensen, Rasmus Jensen, Søren Jensen og Anders Jensen ved Jens Torbensen jord, de har arvet efter deres sl.broder Oluf Jensen i Vinding. Fornævnte Jens Jensen Kæmpes trolovede Anne Nielsdatter i Vinding ved Peder Torbensen i Røbæk mølle tilbød at købe.

127 fol.93
syn Delefoged Jens Nielsen fremlægger syn af KM skove.

128 fol.94
tyveri (9/4) Jens Albertsen i Træden stævner Jens Jensen sst. der er gift med hans søster, for ikke at have videreleveret to heste og et brev fra hans broder Niels Albertsen, foged på Stege slot på Møn, til ham og hans broder Rasmus Albertsen i Træden og hans svoger Peder Skrædder sst. Jens Jensen siger, at han har købt hestene og fremlægger kvittering.
sagen overgives til overdommer
se lbnr.118

28.maj 1661

129 fol.98
gæld Maren Andersdatter i Træden ved Jens Nielsen i Tønning sagsøger ved 4-6 Søren Pedersen i Træden for gæld.

130 fol.98
skudsmål Kirsten Nielsdatter fører vidner, på at hun er født i Tisvad af forældrene Niels Pedersen og Anne Jensdatter, og at hun har været gift i Tyrsting, hvor hendes mand er rømt for to et halvt år siden. Hun får godt skudsmål.

131 fol.99
aftægt Anders Pedersen i Slagballe oplader sin gård for Thomas Pedersen i Grædstrup, der ægter hans datter Anne Andersdatter, og yder ham aftægt.
se lbnr.174

132 fol.99b
arv Hans Nielsen i Ring fremlægger syn af sin ejendom sst. som Christen Smed bor i, som han ejer ifølge skiftebrev af 23.7.1660 efter sin sl.hustru Kirsten Christensdatter og udbetaler, hvad der er tillagt sl.Niels Andersens arvinger i Bøgebjerg og sl.Anders Christensens søn Christen Andersen i Langballe. Varsel til Maren Nielsdatter i Tørring og hendes mand Christen Nielsen, til Inger Nielsdatter i Stids mølle, til Karen og Anne Nielsdøtre i Bøgebjerggård og til Anders Christensens søn Christen Andersen og Jens Sørensen i Troelstrup, hvor de talte med Søren Jensen.
se lbnr.73, 74, 145

133 fol.100b
aftale Marqvor Nielsen i Gammelstrup fører vidner på, at Christen Jensen sst. har lovet at betale ham for den kobberkedel, der har været gravet ned, men ikke kan findes igen efter at have været flyttet. Ved varsel til Christen Jensen talte de med hans hustru Maren Lauesdatter.
se lbnr.167, 232, 248, 262

134 fol.101b
restance Delefogeden sagsøger KM bønder for græspenge-restancer.
opsat 1 måned.

11.juni 1661

135 fol.102
vold Christen Jensen i Lønsgård fører vidner på, at Gravers Christensen i Nortvig overfaldt ham i hans eget hjem med en kniv og slog ham med en sølvkande.

136 fol.102b
syn Syn af Christen Jensen i Lønsgård, hans klæder og hans sølvkande.

137 fol.103
gæld Jens Sørensen i Troelstrup betaler sin gæld til Hans Jørgensen i Overby, som han var sl.Kirsten Lund i Tønning skyldig.
se lbnr.120

138 fol.103
øde Hr.Bertel Jacobsen i Levring ved Rasmus Jacobsen i Ring fører vidner på, at den gård i Ring, som Peder Christensen havde i fæste, har stået øde siden sidste mikkelsdag.

139 fol.103b
fæste Morten Nielsen i Nimdrup fører vidner på, at han ikke har haft det stykke kirkejord i brug, han har fæstebrev på på Nimdrup mark siden fjenden kom i landet, bortset fra lidt græs sidste sommer.

140 fol.103b
forlig Anders Pedersen i Slagballe fører vidner på forlig 29.9.1660 med Thomas Pedersen, der skulle levere ham 2 tønder rug Mikkelsdag 1661 som betaling mod at få halvdelen af hans rug-såsæd i 1661, samt at Thomas Pedersen lovede Bodil Andersdatter den første kviekalv, der blev født.
se lbnr.131

141 fol.104
skifte Skifte efter sl.Søren Albertsen i Hårup af 6.6.1661. enke: Anne Hansdatter, nu trolovet med Anders Nielsen. børn: Gyde Sørensen. formynder: farbroder Peder Steffensen i Hjortsvang.
se lbnr.411

142 fol.104b
skøde Skøde til Jens Jensen Kæmpe i Vinding og hans trolovede Anne Nielsdatter fra hans 3 brødre: Rasmus Jensen, Anders Jensen og Søren Jensen sst. på de dele af den gård Jens Jensen Kæmpe bor i, som de har arvet efter deres sl.broder Oluf Jensen, og som han har arvet efter sine sl.forældre Jens Sørensen og Karen Andersdatter.
Desuden skøde til Jens Jensen Kæmpe og hans trolovede Anne Nielsdatter fra Rasmus Jensen på den del af denne gård, han har arvet efter sine sl.forældre.
Desuden skøde til Anne Nielsdatter fra Jens Jensen Kæmpe på halvdelen af den del, han har arvet efter sine sl.forældre og sin sl.broder.

143 fol.105b
mageskifte Søren Jensen og Anders Jensen i Vinding mageskifter med Jens Jensen Kæmpe og hans trolovede Anne Nielsdatter, så deres jordstykker på Vinding mark kommer til at ligge samlet.

144 fol.106
gæld (23/4) Hans Jørgensen i Overby stævner flg. for gæld til sl.Kirsten Lund: 1) Abelone Ottesdatter i Troelstrup. 2) Karen Thomasdatter i Træden. 3) Niels Gregersen i Tønning. 4) Maren Pedersdatter, sl.Anders Jensens enke i Træden. 5) Rasmus Jensen Smed i Troelstrup.
dom: at betale inden 15 dage.
se lbnr.120, 421, 431

145 fol.107
gæld (5/2) Peder Pedersen i Bøgebjerggård sagsøger Hans Nielsen i Ring for gæld til Niels Andersen i Bøgebjerg efter bevis af 25.5.1641.
Desuden sagsøger Christen Andersen sl.Anders Christensens søn i Langballegård Hans Nielsen i Ring for gæld til Anders Christensen i Langballe efter bevis af 29.10.1655, men ved skiftet efter Hans Nielsens sl.hustru Kirsten Christensdatter 23.7.1660 blev de tildelt hvad boet kunne klare, og dette blev udbetalt iflg. tingsvidne af 28.5.1661.
dom: frifindelse.
se lbnr.73, 74, 132

18.juni 1661

146 fol.110
gæld Gunde Rosenkrans, forrige slotsskriver i Skanderborg ved Peder Mogensen stævner for gæld.
opsat 14 dage. (30/7)
se lbnr.171

147 fol.110b
gæld Maren Lauesdatter i Gammelstrup ved delefoged Jens Nielsen i Tønning sagsøger ved 4-6 Karen Madsdatter sst. for gæld. Ved varsel talte de med Terkild Madsen.
se lbnr.169

148 fol.110b
skifte Skifte efter sl.Jens Pedersen og hans sl.hustru Maren Pedersdatter i Løve af 8.5.1660. børn: Rasmus Jensen, myndig, Christen Jensen, Unse Jensdatter og Dorthe Jensdatter. formyndere: farbroder Troels Thomsen i Velling og morbroder Niels Pedersen i Grædstrup.

25.juni 1661

149 fol.111b
arv Karen Sørensdatter, enke efter sl.Thomas Andersen i Gammelstrup ved sin trolovede Steffen Pedersen sst. tilbød Peder Pedersen i Bøgebjerggård, hvad han fik udlagt ved skiftet efter sl.Thomas Andersen 28.3.1661.

150 fol.112
fæste Delefoged Jens Nielsen i Tønning tilbyder fæste af kronens ødegårde mod nogen frihed.

151 fol.112
syn Gl.Rasmus Pedersen i Bryrup fremlægger syn af den ålekiste, han har i fæste. Han mener ikke, den er til skade for en eng, der tilhører unge Rasmus Pedersen sst.
se lbnr.155

152 fol.112b
forlig Hr.Poul Nielsen Brandt i Vinding fremlægger forlig med Jens Torbensen og sl.Niels Torbensens børn sst. ved Peder Torbensen i Røbæk mølle om et stykke jord på Vinding mark, de har dyrket korn i, men som tilhører Vinding præstegård.

3.juli 1661

153 fol.113b
druknet sl.Thøger Madsen i Slagballe druknede 17.6.1661 i Karl sø, da han red ud i søen på sin fader Mads Thøgersen i Slagballes hest. Erik Madsen og Jens Madsen sst. var til stede, men kunne ikke hjælpe. Varsel til sl.Thøger Madsens enke Marie Schultz i Slagballe.
se lbnr.154, 158

154 fol.114
syn syn af sl.Thøger Madsen og af hesten straks efter ulykken.
se lbnr.153

155 fol.114b
afgift Delefoged Jens Nielsen i Tønning stævner Rasmus Pedersen i Bryrup for afgift af en ålekiste, han ikke har angivet til øvrigheden.
opsat 6 uger.
se lbnr.151

156 fol.114b
vidne Anders Albertsen i Træden fører vidner på: 1) at hans hus blev afbrændt i 1659, da oberst Friis ryttere lå i Træden. 2) at han 21.2.1661 leverede det skørt, han havde i pant af Kirsten Marqvorsdatter i Træden efter Jens Nielsens bevis tilbage, da rytterne krævede det af hende og af Laurids Lauridsen sst. 3) at, da han som lægdsmand 11.6.1661 skulle opkræve soldaterskat af Laurids Lauridsen, ikke brød en lås op, men gik lige ind og tog gods for beløbet.

9.juli 1661

157 fol.115b
væddemål Maren Lauesdatter, Christen Jensens hustru i Gammelstrup ved delefoged Jens Nielsen i Tønning fører vidner på, at Terkild Madsen i Gammelstrup har væddet 2 får og 2 lam på, at fri rytter Mikkel Pedersen, der lå i kvarter hos Christen Jensen i Gammelstrup, sidste vinter var i Skanderborg og blev smurt for pokker.

158 fol.116b
druknet Clemen Clemensen, forvalter over Skanderborg len ved delefoged Jens Nielsen i Tønning har indkaldt sandemændene ved sl.Thøger Madsens båre, som blev lyst på Viborg landsting 3.7.1661.
se lbnr.153

159 fol.116b
udnævnelse Clemen Clemensen, forvalter over Skanderborg len ved delefoged Jens Nielsen i Tønning udnævner Marqvor Nielsen i Gammelstrup til at være sognefoged i Tønning, Træden, Ring og Føvling sogne, Jens Jensen i Davding til at være sognefoged i Grædstrup, Vinding og Bryrup sogne, Poul Madsen i Troelstrup til at være skovfoged efter Laurids Nielsen i Tønning og Jens Pedersen i Tønning og Mads Pedersen i Ring til at være varselsmænd.

160 fol.117
syn syn af Peder Pedersens og Peder Jensens øde gård i Burgårde.

161 fol.118
aftægt Thomas Pedersen i Slagballe stævner Peder Knudsen i Grædstrup, der kom fra Vinding og overtog hans gård i Grædstrup mod at ægte hans søster Anne Pedersdatter, for ikke at opfylde kontrakten. Der fremlægges 2 forskellige kontrakter.
opsat 6 uger.
se lbnr.170

162 fol.120
skifte Skifte efter sl.Eskild Olufsen i Troelstrup af 9.11.1659. enke:Abelone Ottesdatter. børn:Otte Eskildsen og Anne Eskildsdatter. Skiftet blev fremlagt af Poul Madsen i Troelstrup.

23.juli 1661

163 fol.123b
gæld Niels Jørgensen i Føvling sagsøger Peder Christensen sst. for gæld.
opsat 6 uger

164 fol.123b
afkald Afkald til Niels Jørgensen i Føvling fra Søren Jørgensen sst. for arv efter hans sl.forældre Jørgen Jensen og Abelone Christensdatter sst.

165 fol.124
syn Niels Andersen i Kolpen fremlægger syn af sine afgrøder på Kolpen mark.

30.juli 1661

166 fol.124b
indlæg Anders Pedersen i Slagballe stævner Thomas Pedersen sst. efter indlæg.
opsat 14 dage
se lbnr.131, 174

167 fol.125
aftale Marqvor Nielsen i Gammelstrup kræver sin kobberkedel af Christen Jensen sst.
opsat 14 dage
se lbnr.133, 232, 248, 262

168 fol.125b
restance Delefoged Jens Nielsen i Tønning sagsøger ved 4-6 for smørlandgilde- og arbejdspenge-restancer.

169 fol.125b
gæld Maren Lauesdatter i Gammelstrup ved delefoged Jens Nielsen i Tønning sagsøger ved 4-6 Karen Madsdatter tidligere i Gammelstrup nu i Træden for bøde, da hun er sagsøgt for hovedgælden 18.6.1661. Ved varsel talte de med Terkild Madsen.
se lbnr.147

170 fol.126
kontrakt Peder Knudsen i Grædstrup tilbyder Thomas Pedersen i Slagballe at høste sin rug på den gård i Grædstrup, han før boede i, men han ønsker blot at få 3 skæpper rug tilbage, som han såede.
se lbnr.161

171 fol.126b
gæld (18/6) Gunde Rosenkrans ved Peder Mogensen stævner Thomas Pedersen i Slagballe for stedsmål og Niels Gregersen og Jens Pedersen i Tønning for slagsmålsbøde.
dom: at betale inden 15 dage.
se lbnr.146

6.august 1661

172 fol.127
befaling Delefoged Jens Nielsen i Tønning befaler alle at færdiggøre veje og broer.

173 fol.127
mark Kirsten Mortensdatter ved sin søn Peder Pedersen i Birkenæs fører vidner på, at den eng på Birkenæs mark, som blev mageskiftet fra Urupgård til KM, har været brugt af Birkenæs bønder i 22 år undtagen de sidste 2 år, hvor Hr.Christen Pedersen i Østbirk har brugt den.

174 fol.127b
aftægt Anders Pedersen i Slagballe har afstået sin gård til Thomas Pedersen sst. mod aftægt.
se lbnr.131

175 fol.128
syn Poul Madsen og Peder Andersen i Troelstrup fremlægger syn af deres markers avl.

176 fol.129
forarmet Niels Andersen i Kolpen fører vidner på, at han er ganske forarmet.

177 fol.129b
forarmet Niels Rasmussen i Sejt fører vidner på, at han er ganske forarmet.

178 fol.130
forarmet Jens Bertelsen i Velling fører vidner på, at han er ganske forarmet.

179 fol.130b
forarmet Peder Christensen i Velling fører vidner på, at han er ganske forarmet.

13.august 1661

180 fol.131
syn Jens Pedersen i Føvling på alle Føvling sognemænds vegne fremlægger syn af alle sognets markers avl.

181 fol.132
syn Hans Nielsen i Ring på alle Ring sognemænds vegne fremlægger syn af alle sognets markers avl.

182 fol.132b
forarmet Peder Pedersen i Velling fører vidner på, at han er ganske forarmet.

183 fol.133
efterlysning Maren Andersdatter i Træden ved Jens Ovesen i Tønning efterlyser sin sl.mand Laurids Jensens signet.

20.august 1661

184 fol.133b
gæld Hr.Niels Jørgensen i Ring sagsøger sl.Poul Lauridsen i Rings arvinger for gæld. Arvingerne er: Birgitte Nielsdatter i Skophus, Anne Nielsdatter i Tollund, Johanne Gregersdatter i Vissing, Birgitte Lauridsdatter i Mollerup, Laurids Lauridsen i Skjellerup og Anne Lauridsdatter i Borup.
opsat 6 uger (1/10)
se lbnr.210, 249, 272

185 fol.134
syn Christen Torbensen i Træden på alle Træden sognemænds vegne fremlægger syn af alle sognets markers avl.

186 fol.134b
syn Marqvor Nielsen i Gammelstrup fremlægger syn af hans og Terkild Madsens avl på Træden mark.

27.august 1661

187 fol.135
gæld Hans Christensen i Hyvild (?) stævner Maren Jørgensdatter i Ring præstegård for gæld efter bevis af 6.9.1655 fra sl.Niels Jørgensen i Bredvad mølle, som er broder til Maren Jørgensdatter.
opsat 6 uger

188 fol.135b
gæld Gunde Rosenkrans forrige slotsskriver i Skanderborg ved delefoged Jens Nielsen i Tønning sagsøger ved 4-6 Maren Lauesdatter, Christen Jensens hustru i Gammelstrup for sårmålsbøde for vold mod Kirsten Jensdatter sst. efter dom af 12.3.1661. Ved varsel talte de med Maren Lauesdatters broder Niels Lauesen.
se lbnr.69, 71, 103, 109

3.september 1661

189 fol.136
gæld Karen Sørensdatter ved delefoged Jens Nielsen i Tønning sagsøger ved 4-6 Christen Jensen i Gammelstrup for gæld efter bevis af 24.3.1660. Ved varsel talte de med Christen Jensens hustru Maren Lauesdatter.

190 fol.136b
tiende Delefoged Jens Nielsen i Tønning tilbyder Ring sognemænd at fæste KM anpart korntiende mod afgift, som de plejer, men Hans Nielsen i Ring beder på alles vegne om eftergivelse, da næsten alle gårde står øde, og resten er ganske forarmede.

191 fol.137
forarmet Peder Pedersen i Nimdrup fører vidner på, at han er ganske forarmet. Varsel til Anne Pedersdatter i Slagballe og til Sidsel Pedersdatter i Nedergård, hvor de talte med Niels Lauridsen.

192 fol.138
forarmet Thomas Pedersen i Slagballe fører vidner på, at han er ganske forarmet.

193 fol.138
vidne Anders Albertsen i Træden fører vidner på at den hest, han strides med Mads Lauridsen i Højen om, har han købt af en karl, der kaldte sig Anders Nielsen i Frederiksodde.
se lbnr.206, 212

194 fol.138b
vidne Christen Torbensen i Træden og Jens Albertsen sst. opsiger løfte om at bistå Anders Albertsen i Træden mod Mads Lauridsen i Højen.

195 fol.138b
restance Niels Andersen i Kolpen sagsøger ved 4-6 Bryrup sognemænd for restancer til Bryrup kirke.

196 fol.139
restance Peder Pedersen i Bøgebjerggård sagsøger ved 4-6 Føvling sognemænd for restancer til Føvling kirke.

10.september 1661

197 fol.139b
fæste Jens Sørensen i Vilholt ved delefoged Jens Nielsen i Tønning sagsøger Mette Mortensdatter nu gift med Søren Pedersen i Træden og hendes datter Johanne Knudsdatter for stedsmål for den gård i Vestbirk, som hendes sl.mand Knud Andersen havde i fæste, og som Jens Sørensen nu er lovet.
opsat 6 uger (26/11)
se lbnr.219, 229 NB. Her kaldes hendes sl.mand for Jens Pedersen.

198 fol.140
befaling Skovridder Laurids Nielsen befaler, at der ikke må gå geder eller løse hunde i KM skove.

199 fol.140b
afkald Afkald til Peder Christensen i Velling fra Kirsten Christensdatter ved hendes mand Rasmus Pedersen i Bryrup for arv efter hendes sl.forældre Christen Pedersen og Anne Pedersdatter i Bryrup.

200 fol.140b
forarmet Jens Albertsen i Træden på alle Tyrsting herreds bønders vegne fører vidner på, at de alle er så forarmede, at de ikke kan betale KM korntiende for 1660.

17.september 1661

201 fol.141b
afkald Afkald til Kirsten Mortensdatter i Birkenæs ved Jens Sørensen Grøn i Skanderborg og til alle hendes andre børn fra Hans Pedersen i Birkenæs for arv efter hans salig fader Peder Sørensen sst.

202 fol.142
gæld Hr.Niels Jørgensen i Ring ved Rasmus Jacobsen sst. sagsøger ved 4-6 Jørgen Pedersen i Grædstrup efter bevis arvet af Hr.Niels Jørgensens hustru i Ring af 19.5.1646 til sl.Jørgen Nielsen i Åstrup.

24.september 1661

203 fol.143
gæld Jens Mortensen i Burgårde stævner Jens Pedersen sst. for gæld.
opsat 6 uger

204 fol.143
varsel Christen Jensen i Gammelstrup indkalder til skifte 25.9.1661 efter sin sl.hustru Kirsten Sørensdatter.
se lbnr. 221, 222

205 fol.144
vidne Jens Pedersen den ældre i Træden fører vidner på, at den hest der blev væk i Rye, havde han købt fastelavns torsdag på Horsens torv af Frands Pedersen i Ris i Vor herred.

1.oktober 1661

206 fol.144b
vidne Delefoged Jens Nielsen i Tønning fører vidner på, at Mads Lauridsen i Højen 20.8.1661 skar øret af en hest i Anders Albertsens stald i Træden, som han mente tilhørte ham, og at han 27.8.1661 hentede hesten og Anders Albertsen med magt og førte dem til tinget.
se lbnr.193, 212

207 fol.146b
restance Anders Madsen forrige slotsskriver i Skanderborg ved Søren Bendixen stævner delefoged Jens Nielsen i Tønning for restancer for 1660.
opsat 6 uger (12/11)
se lbnr.224

208 fol.147
gæld Niels Andersen i Kolpen sagsøger ved 4-6 Jens Jørgensen i Grædstrup for tiende til Bryrup kirke og for bøde efter dom af 18.9.1660.
se lbnr.8

209 fol.147b
arv Christen Pedersen i Vorret kræver at Peder Christensen i Velling fremlægger skiftebrev, da han ikke vil udbetale den arv, har i værgemål for Christen Pedersens hustru Johanne Christensdatter, som arv efter sine sl.forældre Christen Pedersen og Anne Pedersdatter og sl.broder Peder Christensen i Bryrup.
opsat i 6 uger
se lbnr.225

210 fol.148
gæld (20/8) Hr.Niels Jørgensen i Ring stævner sl.Poul Lauridsen i Rings hustru og arvinger, som er: Johanne Gregersdatter i Vissing, Birgitte Nielsdatter i Skophus, Birgitte Lauridsdatter i Mollerup, Laurids Lauridsen i Skjellerup, Anne Lauridsdatter i Borup og Anne Nielsdatter i Tollund for gæld efter beviser af 26.6.1655, 12.1.1656 og 23.9.1659 og efter bevis af 1.11.1657 til Peder Madsen i Ring, men udlagt til Hr.Niels Jørgensen i Ring.
dom: at gøre udlæg hos sl.Poul Lauridsens arvinger
se lbnr.184, 249, 272

8.oktober 1661

211 fol.150b
restance Delefoged Jens Nielsen i Tønning sagsøger 1) Mads Jespersen i Vinding og Maren Andersdatter, sl. Las Jensens enke i Træden, nu forlovet med Jens Sørensen sst. for stedsmål og 2) Peder Eriksen i Brædstrup, Anders Jensen i Vinding og Peder Olufsen, Birgitte Olufsdatter og Anne Olufsdatter i Åstrup på deres sl.broder Christen Olufsens vegne for husbondhold og 3) Abraham Lauridsen i Træden for gæld.
opsat 6 uger (19/11)
se lbnr.228

212 fol.151
vidner Delefoged Jens Nielsen i Tønning fører vidner på, at Anders Albertsen i Træden 27.8.1661 leverede korn til Hr.Oluf Jørgensen i Højen og til Peder Jensen i Rugsted på grund af den hest, han lå i strid med Mads Lauridsen i Højen om, og at Mads Lauridsen tog den omstridte hest med sig 27.8.1661.
se lbnr.193, 206

213 fol.151b
syn Delefoged Jens Nielsen i Tønning fremlægger syn af alle KM bønders avl.

214 fol.154
syn Oluf Andersen i Vinding fremlægger syn af alle hospitalsbønders avl.

215 fol.154b
syn Peder Pedersen i Bøgebjerggård fremlægger syn af Føvling kirkes tiendekorn, der ligger i hans lade.

15.oktober 1661

216 fol.155
gæld Maren Andersdatter i Træden ved sin broder Niels Andersen i Kolpen sagsøger ved 4-6 Anders Albertsen i Træden for gæld efter beviser af 12.11.1647, 2.8,1655 og 3.1.1653 alle til sl. Las Jensen i Træden.

217 fol.155b
restance Jens Nielsen i Tønning sagsøger ved 4-6 for restancer til Tønning kirke.

5.november 1661

218 fol.156b
syn Mads Pedersen i Løve, Jens Pedersen sst. og Marqvor Jensen i Nimdrup fremlægger syn af deres avl.

219 fol.157
forarmet Søren Pedersen i Træden fører vidner på, at hans hustru Mette Mortensdatter, der er sagsøgt for stedsmål efter sin sl.mand Jens Pedersen i Vestbirk, intet fik med sig fra boet undtagen en lille pige, og at Søren Pedersen er ganske forarmet.
se lbnr.197

220 fol.157b
afkald Afkald til Knud Jensen i Tyrsting fra Else Nielsdatter ved sin mand Peder Lauridsen i Ris i Givskud sogn og fra Christen Jensen i Hedegård i Roskilde for arv efter deres sl.morbroder Peder Jørgensen i Uldum.

12.november 1661

221 fol.158
udlæg Christen Jensen i Gammelstrup indkalder alle, der har fået udlagt noget til gælds betaling ved skiftet efter hans sl.hustru Kirsten Sørensdatter 25.9.1661.
se lbnr.204, 222

222 fol.158b
skifte Skifte efter sl.Kirsten Sørensdatter, Christen Jensens hustru i Gammelstrup af 25.9.1661 med vurdering af 11.7.1660. børn: Oluf Pedersen og Karen Pedersdatter, som enkemanden er stedfader til. formynder: Hans Pedersen i Gjedved. Arv til de to børn efter skiftebrev af 11.11.1651 efter deres sl.fader Peder Nielsen. Iflg. tingsvidne af 11.9.1660 blev al Christen Jensens gods og formue røvet i krigens tid.
se lbnr.6, 204, 221

223 fol.162b
stedsmål Maren Andersdatter, sl. Laurids Jensens enke i Træden ved delefoged Jens Nielsen i Tønning fører vidner på, at stedsmålsgæld for hendes sl.mænd Laurids Jensen og Jens Sørensen i Træden ikke kan betales, da begge mænd er døde, og hun er ganske forarmet.

224 fol.163
restance (1/10) Anders Madsen forrige slotsskriver i Skanderborg ved Søren Bendixen stævner delefoged Jens Nielsen i Tønning for ikke at opkræve KM restancer for 1660. Jens Nielsen fremlægger tingsvidne 10.9.1661, der bevidner, at bønderne er ganske forarmede, og ikke havde nogen avl i 1660 samt brev fra Clemen Clemensen af 11.11.1661, at dette er indført i jordebogen på Skanderborg slot, og at bønderne forskånes herfor.
dom: frifindelse
se lbnr.200, 207

19.november 1661

225 fol.165b
afkald Afkald til Peder Christensen i Velling fra Johanne Christensdatter ved sin mand Christen Pedersen i Vorret for arv efter hendes sl.forældre Christen Pedersen og Anne Pedersdatter og sl.broder Peder Christensen i Bryrup.
se lbnr.209

226 fol.165b
gæld Jeppe Christensen i Davding sagsøger ved 4-6 Niels Eriksen i Burgårde for gæld. Ved varsel talte de med hans hustru Johanne Frandsdatter.

227 fol.166
gæld Anders Jensen i Tønning sagsøger ved 4-6 Niels Eriksen i Burgårde for gæld efter bevis af 14.4.1654 til sl.Søren Steffensen sst, og ved skiftet efter ham 7.2.1661 udlagt til Anders Jensen. Desuden sagsøges for et års husleje af et hus i Davding.

228 fol.166b
restance (8/10) Delefoged Jens Nielsen i Tønning sagsøger 1) Peder Eriksen i Brædstrup, Anders Jensen i Vinding for husbondhold og 2) Peder Olufsen, Birgitte Olufsdatter og Anne Olufsdatter i Åstrup for husbondhold, som deres sl.broder Christen Olufsen skyldte og 3) Abraham Lauridsen i Træden for gæld.
dom: at betale inden 15 dage
se lbnr.211

26.november 1661

229 fol.167
stedsmål (10/9) Jens Sørensen i Vilholt ved delefoged Jens Nielsen i Tønning stævner Mette Mortensdatter, Søren Pedersens hustru i Træden for stedsmål af den gård i Vestbirk, som hendes forrige sl.mand Jens Pedersen havde i fæste, og som Jens Sørensen er lovet.
dom: at betale inden 15 dage
se lbnr.197, 219
NB. Mette Mortensdatters sl.mand kaldes i lbnr.197 for Knud Andersen.

3.december 1661

230 fol.167b
gæld Jens Nielsen i Tønning fører vidner på, at han solgte en hest til sl.Thomas Andersen i Gammelstrup, og at hans enke Karen Sørensdatter ved skiftet efter ham 8.3.1661 lovede at betale for den.

231 fol.168
rejsepenge Jens Torbensen i Vinding sagsøger ved 4-6 for rejsepenge til hyldingen i København 14.11.1660 til sin søn Christen Jensen.

10.december 1661

232 fol.168b
aftale Marqvor Nielsen i Gammelstrup tiltaler Christen Jensen sst. for en kobberkedel, han har flyttet fra en tørvegrav iflg.tingsvidne af 28.5.1661.
opsat til snapsting (28/1)
se lbnr.133, 167, 248, 262

233 fol.168b
afgift Hr.Bertel Pedersen i Tønning fører vidner på, at anneksgården i Træden ikke har ydet ægt eller arbejde til Skanderborg slot så længe vidnerne kan huske, bortset fra hjælp til at sætte gærder.

17.december 1661

234 fol.170
vanrøgt Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Laurids Ibsen i Føvling tiltaler Søren Villumsen i Skabygård, forrige foged på Mattrup med logi hos Jens Sørensen i Mørke efter indlæg.
opsat 6 uger (4/2)
se lbnr.238, 239, 255

235 fol.170b
forarmet Delefoged Jens Nielsen i Tønning fører vidner på de af KM gårde, der er øde eller ganske forarmede, så de ikke kan betale landgilde for 1661.

24.december 1661

236 fol.171b
restance Clemen Clemensen forvalter på Skanderborg slot ved Anders Svendsen stævner delefoged Jens Nielsen og hustru for restancer.
opsat 6 uger (12/2)
se lbnr.257

237 fol.172
restance Delefoged Jens Nielsen sagsøger for KM restancer.
opsat til snapsting (14/1)
se lbnr.243

238 fol.172b
vanrøgt Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Laurids Ibsen i Føvling fører vidner på, at tidligere foged på Mattrup Søren Villumsen født i Lystrup, blev ansat 1.5.1658, men udviste grov forsømmelse og vanrøgt og rømte sommeren 1659 og medtog gods, hest og vogn.
se lbnr.234, 239, 255

239 fol.176
tyveri Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Laurids Ibsen i Føvling fører vidner på, at Søren Villumsens fader Villum Christoffersen i Lystrup december 1659 lagde sig ind hos Jens Pich i Tyrsting og lod sig bespise af Mattrup gods uden betaling. Ved varsel talte de med hans datter Ellen Villumsdatter.
se lbnr.234, 238, 2557.januar 1662

240 fol.177b
syn Peder Mikkelsen i Bredvad mølle ved Christen Sørensen sst. fremlægger syn af 30.12.1661 af møllebroen og af dæmningen.

14.januar 1662

241 fol.2
gæld Jens Hansen i Ring fører vidner på, at Bodil Christensdatter, der nu er gift med Søren Jensen i Træden ved skiftet efter hendes sl.mand Jens Andersen sst. lovede Hans Nielsen i Ring at betale sin gæld til hans søn Jens Hansen sst.

242 fol.2b
gæld Jens Mortensen i Burgårde sagsøger ved 4-6 Svend Pedersen sst. for gæld efter bevis af 2.5.1655 til sl.Søren Steffensen sst.

243 fol.2b
restance (24/12) Delefoged Jens Nielsen i Tønning stævner for KM restancer for 1661.
dom: at betale inden 15 dage
se lbnr.237

244 fol.3b
bropenge Delefoged Jens Nielsen i Tønning sagsøger ved 4-6 for bropenge.

21.januar 1662

245 fol.4
gæld Hr.Bertel Pedersen i Tønning ved Jens Ovesen sst. sagsøger ved 4-6 Svend Pedersen i Burgårde for gæld.

246 fol.4
vognleje Delefoged Jens Nielsen i Tønning sagsøger ved 4-6 Christen Torbensen, Rasmus Albertsen, Niels Nielsen og Jens Mortensen i Træden for betaling af vognleje, da de sad husbondens tilsigelse om kørsel overhørig.

247 fol.4b
øde Delefoged Jens Nielsen i Tønning fører vidner på, at Rodvigsballe på Davding mark har ligget udyrket 5 år.
se lbnr.364

28.januar 1662

248 fol.5
aftale (10/12) Marqvor Nielsen i Gammelstrup stævner Christen Jensen sst. for betaling for en kobberkedel, der har været gravet ned og flyttet, men nu ikke kan findes.
dom: at betale eller levere kobberkedlen
se lbnr.133, 167, 232, 262

4.februar 1662

249 fol.7b
gæld Hr.Niels Jørgensen i Ring stævner sl.Poul Lauridsens arvinger sst. efter landstingsvarsel af 15.1.1662.
opsat 6 uger (18/3)
se lbnr.184, 210, 272

250 fol.7b
syn Peder Pedersen i Bøgebjerg fremlægger syn af tiendekorn i hver mands lade i Føvling sogn.

251 fol.8
indlæg Peder Pedersen i Bøgebjerggård stævner Hans Nielsen i Ring efter indlæg.
opsat 1 måned

252 fol.8
gæld Christen Andersen født i Langballe ved sin formynder Jens Sørensen i Troelstrup stævner Hans Nielsen i Ring for 5 års rente.
opsat l måned

253 fol.8b
pant Peder Torbensen i Røbæk mølle udlåner penge til sin broder Jens Torbensen i Vinding mod pant i hans ejendom sst.

254 fol.9
gæld Maren Andersdatter i Træden ved Jens Nielsen i Tønning sagsøger ved 4-6 Jens Bertelsen i Velling for gæld efter bevis af 24.3.1653 til hendes sl.mand Las Jensen i Træden.

255 fol.9b
vanrøgt (17/12) Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Laurids Ibsen i Føvling tiltaler sin tidligere foged Søren Villumsen født i Lystrup for grov forsømmelse og tyveri og for at være rømt sommeren 1659 og at have medtaget gods, hest og vogn. Varsel til hans hustru Anne Jensdatter i Mørke.
dom: han skal pågribes hvis han findes og stilles for sin husbond.
se lbnr.234, 238

12.februar 1662

256 fol.15
restance (24/12) Delefoged Jens Nielsen i Tønning stævner for KM korntiende.
dom: at betale inden 15 dage

257 fol.16
restance (24/12) Clemen Clemensen forvalter ved Skanderborg len stævner delefoged Jens Nielsen i Tønning for manglende indbetaling af landgilde mm.
dom: at betale inden 15 dage
se lbnr.236

18.februar 1662

258 fol.17
gæld Peder Svendsen i Velgårde sagsøger Jens Jensen i Davding, Jens Mikkelsen sst. og Peder Pedersen i Burgårde for gæld, men bevis mangler.
dom: frifindelse

25.februar 1662

259 fol.17b
gæld Niels Andersen i Kolpen på Bryrup kirkes vegne sagsøger ved 4-6 Niels Rasmussen i Sejt for betaling for sin sl.hustrus begravelse i kirken og flere for tiende-restancer.

260 fol.17b
restance Delefoged Jens Nielsen opfordrer til at indbetale restancer til KM, ellers nødes han til at gøre udlæg for betalingen.

261 fol.18
restance Delefoged Jens Nielsen stævner Corfitz Ulfeld for KM part af korntiende for Føvling sogn.
opsat 3 uger

4.marts 1662

262 fol.18b
aftale Marqvor Nielsen i Gammelstrup sagsøger ved 4-6 Christen Jensen sst. for betaling for en kobberkedel iflg.dom af 28.1.1662. Varsel til hans hustru Maren Lauesdatter.
se lbnr.133, 167, 232, 248

11.marts 1662

263 fol.19
vold Maren Lauesdatter ved sin mand Christen Jensen i Gammelstrup fremlægger klage over vold begået 23.2.1662 af Hans Pedersen i Birkenæs i Karen Sørensdatters hus i Tønning i overværelse af hans broder Steffen Pedersen i Gammelstrup. Der fremlægges syn af hende af 24.2.1662. Varsel til Hans Pedersen i Birkenæs, hvor de talte med hans moder Kirsten Mortensdatter og til Steffen Pedersen i Gammelstrup, hvor de talte med hans hustru Karen Sørensdatter.
se lbnr.273

264 fol.21
gæld Delefoged Jens Nielsen i Tønning sagsøger ved 4-6 Christen Jensen i Gammelstrup for gæld til sig selv og for gæld til Antoni Christensen Badskær i Skanderborg efter bevis af 17.6.1661. Desuden sagsøges Anders Albertsen i Træden for gæld til Antoni Christensen Badskær i Skanderborg efter bevis af 4.11.1656.

265 fol.21b
restance Oluf Andersen i Vinding sagsøger på Vinding kirkes vegne ved 4-6 for restancer.

266 fol.22
restance Jens Ovesen i Tønning på Tønning kirkes vegne sagsøger ved 4-6 for restancer.

18.marts 1662

267 fol.22b
indlæg Anders Nielsen i Hårup ved Laurids Ibsen i Føvling stævner Jens Andersen i Velling efter indlæg.
opsat 6 uger

268 fol.22b
lovbud Johanne Nielsdatter i Brædstrup ved Jens Ovesen i Tønning lovbyder 1/2 af sin gård i Brædstrup. Varsel til Christen Pedersen i Tamdrup med formynder og til Anders Christensen i Hornborg.
se lbnr.274, 275, 285

269 fol.23
skøde Skøde til Christen Pedersen i Krarup i Salling fra Søren Bertelsen født i Levring præstegård efter arv fra sin sl.fader Hr.Bertel Jacobsen i Levring på den 1/2 gård i Ring, som Christen Iversen bor i.
se lbnr.270

270 fol.23b
lån Christen Pedersen i Krarup i Salling vedkender gæld til Søren Bertelsen i Levring som lån til køb af 1/2 gård i Ring.

271 fol.24
gæld Anne Jensdatter, sl.Niels Andersens enke i Troelstrup ved Jens Sørensen sst. sagsøger ved 4-6 Christen Andersen i Fogstrup for gæld efter bevis af 2.10.1660 til sl.Niels Andersen.

272 fol.24b
arv (4/2) Hr.Niels Jørgensen i Ring stævner sl.Poul Lauridsen i Rings arvinger for gæld efter dom af 1.10.1661 og efter syn af ejendommen i Ring 18.11.1661. Arvingerne er: sl.Poul Lauridsens enke Johanne Gregersdatter, Laurids Lauridsen i Skjellerup, Anne Lauridsdatter i Borup, Birgitte Lauridsdatter i Mollerup, Anne Nielsdatter i Tollund og Birgitte Nielsdatter i Skophus.
dom: udlæg i ejendom og gods
se lbnr.184, 210, 249

25.marts 1662

273 fol.26b
tyveri Christen Jensen i Gammelstrup indgiver klage over Hans Pedersen,Peder Pedersen og Anders Pedersen i Birkenæs, som 5.3.1662 stjal den hest hans hustru Maren Lauesdatter havde købt af Søren Jensen Grøn, der nu bor i Skanderborg, og som Tim Pedersen i Birkenæs afleverede Mikkelsdag 1660. Søren Jensen Grøn havde købt hesten af Hans Pedersen i Birkenæs.
se lbnr.263

274 fol.28b
syn Christen Mikkelsen i Brædstrup fremlægger syn af Johanne Nielsdatters gård sst. Varsel til Christen Pedersen i Tamdrup med formynder og til Anders Christensen i Hornborg.
se lbnr.268, 275, 285

8.april 1662

275 fol.29b
pant Johanne Nielsdatter sl.Peder Christensens enke i Brædstrup pantsætter 1/4 af sin gård sst. til Jens Ovesen og hans hustru Karen Sørensdatter i Tønning, dog undtagen den del, der allerede er pantsat. Hun har skøde på gården fra Laurids Eriksen, Peder Eriksen og Niels Eriksen i Brædstrup og Peder Lassen i Pårup.
se lbnr.268, 274, 285

15.april 1662

276 fol.30b
syn Laurids Sørensen i Davding fremlægger syn af den storgård sst. som Niels Nielsen og Jens Jensen tidligere boede i med krav om vedligeholdelse på de fraflyttedes regning.

13.maj 1662

277 fol.32b
vedtægt Jens Albertsen i Træden fremlægger vide og vedtægt for Træden by af 1.5.1652.

3.juni 1662

278 fol.41
restance Delefoged Jens Nielsen i Tønning stævner Ring, Bryrup og Træden sognemænd for tiende-restancer
opsat 6 uger

279 fol.41b
klage Rasmus Jacobsen i Ring fremlægger klage over sin nabo Hans Nielsen og hans sønner for at lade deres heste græsse på den jord, han har lejet af Laurids Ulfs ødegård sst. Der fremlægges syn, og der føres vidner.Varsel til Hans Nielsen og Jens Hansens gård, hvor de talte med Maren Hansdatter og til Niels Hansens gård.
se lbnr.283, 284

10.juni 1662

280 fol.43b
forbud Delefoged Jens Nielsen forbyder alt fiskeri uden tilladelse i KM fiskevande.

281 fol.44
restance Hr.Niels Jørgensen i Ring stævner Søren Jørgensen og Peder Christensen i Føvling for tiende-restancer for 1656-1658.

282 fol.44
afkald Afkald til Peder Pedersen i Nimdrup fra hans søster Anne Pedersdatter ved Hans Nielsen for arv efter sin sl.fader Peder Pedersen i Nedergård, som hendes broder Peder Pedersen har haft under værgemål.

17.juni 1662

283 fol.45
forlig Rasmus Jacobsen i Ring indgår forlig med Hans Nielsen sst. efter deres strid.
se lbnr.279, 284

284 fol.45
frøgæld Jens Hansen i Ring ved sin fader Hans Nielsen sst. lovbyder frøgæld af sin ulovlige sæd. Varsel til Rasmus Jacobsen i Ring.

285 fol.45
skøde Skøde til Christen Mikkelsen i Brædstrup fra sl.Jens Ovesens arvinger som er: 1) hans enke Karen Sørensdatter i Tønning ved sin broder Niels Sørensen i Viby 2) hans brødre: Peder Ovesen i Hornum vase, Søren Ovesen i Bigum, Anders Ovesen i Tobberup og Christen Ovesen i Hornum vase 3) hans søstre: Mette Ovesdatter gift med Søren Andersen i True, Maren Ovesdatter gift med Peder Christensen i Nysum og Anne Ovesdatter i True på 1/4 af den gård i Brædstrup, som sl.Peder Christensen boede i og som hans enke Johanne Nielsdatter har pantsat til sl.Jens Ovesens arvinger.
se lbnr.268, 274, 275

25.juni 1662

286 fol.46b
befaling Delefoged Jens Nielsen i Tønning befaler, at der skal betales frøgæld af ulovlig sæd i KM jord.

287 fol.47
skifte Skifte efter sl. Laurids Jensen i Træden af 23.6.1662. enke:Maren Andersdatter. værge: hendes broder Niels Andersen i Kolpen. børn: Anders Lauridsen, Maren Lauridsdatter gift med Jens Christensen i Hjortsvang, Karen Lauridsdatter, Anne Lauridsdatter og Karen Lauridsdatter, der nu er 5 år gammel. formynder: Christen Jensen i Gammelstrup.

288 fol.49
vold Terkild Madsen i Gammelstrup indgiver klage over overfald på ham 4.6.1662, begået af Steffen Pedersen sst. og hans broder Anders Pedersen i Birkenæs.
se lbnr.289, 290, 301

289 fol.50
syn Syn af Terkild Madsen i Gammelstrups sår og skade efter overfald.
se lbnr.288, 290, 301

290 fol.50
vold Terkild Madsen i Gammelstrup fører vidner på overfald af ham 4.6.1662 begået af Steffen Pedersen sst. og Anders Pedersen i Birkenæs. Ved varsel til Anders Pedersen talte de med hans broder Hans Pedersen.
se lbnr.288, 289, 301

291 fol.51
syn Hans Nielsen i Ring fremlægger syn af Las Jensens enge på Ring mark.

1.juli 1662

292 fol.51b
syn Syn af Jens Andersen i Vellings eng ved Nørmølle. Varsel til Jens Pedersen i Nørmølle.

8.juli 1662

293 fol.52
syn Herredsfoged Anders Jensen i Tønning fremlægger syn af jordene ved Nørmølle, der mangler hegn og gærder. Varsel til Jens Andersen i Velling.

15.juli 1662

294 fol.53
gæld Jep Christensen i Davding sagsøger Rasmus Pedersen i Bryrup for gæld.

295 fol.53b
skifte Skifte efter sl.Jens Ovesen i Tønning af 9.7.1662 på 30' dagen efter hans død. enke: Karen Sørensdatter. værge: hendes broder Jens Sørensen i Viby. den sl.mands brødre: Peder Ovesen i Hornum vase, Anders Ovesen, Søren Ovesen og Christen Ovesen. den sl.mands søstre: Mette Ovesdatter gift med Søren Andersen i True, Maren Ovesdatter gift med Peder Christensen i Nysum og Anne Ovesdatter i True.

296 fol.58
afkald Afkald til Karen Sørensdatter i Tønning sl.Jens Ovesens enke ved hendes broder Jens Sørensen sst. fra Peder Ovesen i Hornum vase, Christen Ovesen sst. Anne Ovesdatter i True, Søren Ovesen i Bigum og Anders Ovesen i Tobberup for arv efter deres sl.broder Jens Ovesen i Tønning.

297 fol.58b
vanrøgt Mourids Podebusk til Gjessinggård ved Christen Andersen sst. stævner Laurids Sørensen i Davding, tidligere foged på Gjessinggård ved Jens Jensen i Davding for vanrøgt og tyveri.
opsat 6 uger (26/8)
se lbnr.313

22.juli 1662

298 fol.66
befaling Delefoged Jens Nielsen i Tønning bekendtgør, at skovridderen og skovfogeden har udvist et læs træ af hver gård i herredet, som skal leveres til Horsens Hospital.

299 fol.66
restance Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Laurids Ibsen i Føvling sagsøger for smørpenge-restancer.

300 fol.66b
lovbud Engelbret Lauridsen i Rye ved Jens Jensen i Davding lovbyder den gård i Davding, som Jens Mikkelsen bor i. Varsel til Margrethe Lauridsdatter.

301 fol.67
vold Delefoged Jens Nielsen i Tønning stævner Steffen Pedersen i Gammelstrup for overfald og vold 4.6.1662 mod Terkild Madsen sst.begået af ham og Anders Pedersen i Birkenæs iflg.tingsvidne af 25.6.1662.
opsat 6 uger
se lbnr.288, 289, 290

29.juli 1662

302 fol.69
forbud Jens Pedersen i Velling fører vidner på, at han for 5 uger siden forbød Jens Bertelsen at fjerne træ fra den gård sst. som Jens Andersen bor i.
se lbnr.306

303 fol.69
vidne Jens Andersen i Velling vil føre et vidne, der alligevel ikke kan sige noget.

304 fol.69
forarmet Jens Nielsen i Nørmølle fører vidner på, at han er ganske forarmet.

305 fol.69b
aftægt Jens Bertelsen og hustru Margrete Jensdatter i Velling fremlægger aftægtskontrakt af 18.1.1662 fra Jens Andersen og hustru Else Nielsdatter, der kom fra Tønning og fæster gården.
se lbnr.349

306 fol.71
tyveri Jens Bertelsen i Velling anklager den nye fæster i gården Jens Andersen og hans broder Jens Pedersen sst. for at fjerne tømmer og redskaber fra gården. De svarede, at de skulle tække deres tag, og at han ville få det hele tilbage.
se lbnr.302

307 fol.72
syn Peder Mogensen i Føvling fremlægger syn af den gård i Føvling, Laurids Lauridsen boede i.

5.august 1662

308 fol.72b
forbud Skovridder Laurids Nielsen i Tønning ved delefoged Jens Nielsen sst. forbyder at brænde miler og at holde geder.

19.august 1662

309 fol.73
tyveri Peder Christensen i Ring fører vidner på, at han 4.8.1662 blev truet til at lade Søren Hansen i Davding få det korn, han havde høstet på det stykke jord på Davding mark, han havde i fæste, og andre vidner på at Søren Hansens hustru Anne Christensdatter 8.8.1662 fremviste denne kornhøst i deres lade.

310 fol.74
syn Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Laurids Ibsen i Føvling fremlægger syn af sit øde gods i Føvling, Grædstrup og Tyrsting sogne.

311 fol.75b
tiende Corfitz Ulfeld til Mattrup beder Føvling sognemænd om at indsamle tiendekornet til Føvling kirke, men de svarede at de intet korn har, og at mange gårde er øde.

312 fol.76
syn Hans Nielsen i Ring på alle Ring sognemænds vegne fremlægger syn af alle Ring sogns øde gårde.

26.august 1662

313 fol.77b
vanrøgt (15/7) Mourids Podebusk til Gjessinggård ved Christen Andersen sst. stævner Laurids Sørensen i Davding, tidligere foged på Gjessinggård for vanrøgt og tyveri. Laurids Sørensen svarer, at svenskerne og brandenburgerne var herrer på gården, og at han handlede under tvang for at redde gården.
dom: sagen overgives til overdommer
se lbnr.297

9.september 1662

314 fol.95b
syn Anders Jensen (i Tønning) lader den ambolt vurdere, han har i pant af Thomas Jensen i Birk.

315 fol.96
restance Delefoged Jens Nielsen i Tønning sagsøger ved 4-6 for landgilde-restancer for 1662 og for lånt korn.

16.september 1662

316 fol.98b
forarmet Jens Christensen i Velling fører vidner på, at han er ganske forarmet.

317 fol.99
syn Delefoged Jens Nielsen i Tønning lod 16.9.1662 det korn taksere på Tønning mark, som var arvet af Mette Ovesdatter gift med Søren Andersen i True og Maren Ovesdatter gift med Peder Christensen i Nysum efter deres sl.broder Jens Ovesen i Tønning.
se lbnr.295

23.september 1662

318 fol.100b
afgift Delefoged Jens Nielsen i Tønning befaler alle at angive hvor mange svin, de vil sende til skovs.

319 fol.101
fuldmagt Jens Thygesen i Ring giver Laurids Ibsen i Føvling fuldmagt til at anvende et gældsbevis fra sl.Christen Jensen i Ring, som han vil.

320 fol.101
gæld Laurids Ibsen i Føvling stævner sl.Christen Jensen i Rings arvinger for gæld iflg. bevis af 5.6.1643 til Jens Thygesen i Ring,som han har modtaget som betaling. Arvingerne er: 1) Jens Christensen i Horsens 2) Mette Christensdatter i Træden 3) Peder Christensen, der tjener i Vejerslev 4) Peder Christensen i Brædstrup,ved varsel talte de med hans hustru Kirsten Andersdatter 5) Anne Christensdatter i Davding 6) A: Niels Hansen i Ring B: Jens Hansen C: Bodil Hansdatter D: Maren Hansdatter E: Gertrud Hansdatter i Tyrsting 7) Niels Christensens arvinger: A:Anne Nielsdatter B: Maren Nielsdatter C: Kirsten Nielsdatter i Lystrup sogn og 8) Rasmus Pedersen i Bryrup. Følgende mødte: Hans Nielsen i Ring på sine sønners vegne, Jens Pedersen i Træden, Rasmus Christensen i Bryrup, Jep Skrædder i Davding og Peder Christensen i Brædstrup.
dom: at betale inden 15 dage

321 fol.104
syn Delefogeden Jens Nielsen i Tønning fremlægger syn af skove med olden i Tyrsting herred.

7.oktober 1662

322 fol.105
udnævnelse Udnævnelse af tingskriver Søren Jensen i Tønning efter sl.Jens Ovesens død.

28.oktober 1662

323 fol.106
befaling Delefoged Jens Nielsen i Tønning befaler at landgilde skal leveres i Århus.

4.november 1662

324 fol.1b
befaling Clemen Clemensen forvalter over Skanderborg len ved delefoged Jens Nielsen i Tønning befaler, at ingen må holde geder.

11.november 1662

325 fol.2
kirkestol Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Christen Poulsen fører vidner på, at sl.Anne Jensdatter i Fuglris har haft den yderste plads i kvindeskammelen i Grædstrup kirke i 40 år. Varsel til Karen Pedersdatter.
se lbnr.332

326 fol.2
restance Søren Jensen i Tønning sagsøger ved 4-6 for restancer til Tønning kirke for 1660.

18.november 1662

327 fol.3
restance Clemen Clemensen forvalter ved Skanderborg len ved Søren Enevoldsen stævner delefoged Jens Nielsen i Tønning for manglende indbetaling af skatter for 1661 og 1662.
opsat 6 uger (13/1)
se lbnr.336

328 fol.3b
gæld Jens Pedersen i Føvling ved Laurids Ibsen fører vidner på, at Christen Pedersen i Brestenbro skylder ham betaling for en hest. Ved varsel talte de med Christen Pedersens hustru Johanne Andersdatter.

25.november 1662

329 fol.4
restance Delefoged Jens Nielsen i Tønning sagsøger KM bønder for landgilde-restancer.
opsat 6 uger (10/2)
se lbnr.345

330 fol.4b
gæld Maren Andersdatter i Træden ved Jens Nielsen i Tønning stævner Abraham Lauridsen i Træden for gæld til sl. Las Jensen sst. af 3.8.1657 og sagsøger Anders Albertsen sst. for gæld til sl. Las Jensen.
opsat 6 uger

331 fol.6
gæld Poul Christensen i Langballe stævner: 1) Johanne Dinesdatter i Vinding for gæld efter bevis af 5.8.1650 og 4.4.1652 fra Dines Jensen. 2) Jep Jensen i Ring for gæld efter bevis af 16.11.1652. 3) Christen Torbensen i Træden for gæld efter bevis af 3.5.1646 alle til sl.Anders Christensen i Langballe.
opsat 6 uger (27/1)
se lbnr.340

332 fol.8
vidne Jens Mortensen i Burgårde fører vidner på, at det er 21 år siden, at Karen Pedersdatter blev gift til Burgårde. Varsel til Christen Poulsen i Fuglris.
se lbnr.88, 325

9.december 1662

333 fol.9
arv Karen Nielsdatter i Darup ved Roskilde ved Anders Sørensen i Ulstrup efter fuldmagt fra hendes mand Bertel Nielsen til hendes 2 mostersønner Anders Sørensen i Ulstrup eller hans broder Jens Sørensen, begge født i Træden, kræver arv efter sine sl.forældre Niels Rasmussen og Johanne Jensdatter i Træden af hendes formynder sl.Morten Lauridsen i Gammelstrups arving Anne Mortensdatter sst. for hvem Terkild Madsen sst. fremlægger afkald fra Søren Nielsen og Anne Nielsdatter begge født i Træden og kræver bevis for, at sl.Morten Lauridsen fik overdraget børnegods som værge for Karen Nielsdatter.
opsat 6 uger

334 fol.11
arv Thomas Pedersen i Slagballe og Peder Jensen i Burgårde afsiger arv og gæld efter sl.Anders Pedersen i Slagballe, som var deres hustruers fader. Varsel til Laurids Nielsen i Tønning, Jens Mortensen i Burgårde, Peder Christensen i Velling og Christen Pedersen i Vorret.

335 fol.11b
restance Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Laurids Ibsen sagsøger Mattrup og Våbenholms bønder ved 4-6 for landgilde-restancer for 1661 og 1662, mens restancer for 1660 eftergives.13.januar 1663

336 fol.15
restance (18/11) Clemen Clemensen forvalter over Skanderborg len ved Søren Enevoldsen stævner delefoged Jens Nielsen i Tønning for restancer for 1661 og 1662.
opsat 14 dage
se lbnr.327

337 fol.15
arv Jens Nielsen i Nørmølle fremlægger registrering og vurdering af 24.3.1662 efter sl.Maren Sørensdatter.

20.januar 1663

338 fol.16b
voldgift Anders Sørensen i Ulstrup og Terkild Madsen i Gammelstrup voldgiver deres sag, hver til 2 mænd.

27.januar 1663

339 fol.17
gæld Jens Eriksen i Them stævner Niels Rasmussen i Sejt for gæld til hans sl.broder Christen Eriksen i Fogstrup efter bevis af 28.9.1652.
opsat 6 uger (17/3)
se lbnr.355

340 fol.19
gæld (25/11) Poul Christensen i Langballe stævner: 1) Johanne Dinesdatter i Vinding for gæld af 5.8.1650 og 4.4.1652 fra Dines Jensen. 2) Jep Jensen i Ring for gæld af 16.11.1652. 3) Christen Torbensen i Træden for gæld af 3.5.1646 alle til sl.Anders Christensen i Langballe.
dom: at betale inden 15 dage
se lbnr.331

3.februar 1663

341 fol.22
gæld Terkild Madsen i Gammelstrup stævner Christen Torbensen i Træden for gæld til sl.Morten Lauridsen i Gammelstrup, som værge for sl.Niels Rasmussens børn efter bevis af 24.2.1638. Christen Torbensen svarer, at han har sat en kobberkedel i pant herfor.
opsat 6 uger (17/3)
se lbnr.356, 365

10.februar 1663

342 fol.23b
gæld Peder Pedersen i Bøgebjerg sagsøger ved 4-6 Søren Rasmussen i Føvling for gæld til Enne Nielsdatter i Bøgebjerg efter bevis af 4.10.1654 og for gæld til sig selv.

343 fol.24b
gæld Søren Jensen i Tønning sagsøger ved 4-6 flere for gæld.

344 fol.25
gæld Jørgen Hansen i Horsens ved delefoged Jens Nielsen i Tønning stævner: 1) Maren Andersdatter sl. Las Jensens enke i Træden for gæld efter bevis af 28.8.1660. 2) Abelone Ottesdatter i Troelstrup for gæld efter bevis af 28.8.1660. 3) Jens Smed i Velling for gæld efter regnskab af 12.2.1661.
opsat 6 uger (24/3)
se lbnr.361

345 fol.27
restance (25/11) Delefoged Jens Nielsen i Tønning sagsøger KM bønder for landgilde-restancer.
dom: at betale inden 15 dage
se lbnr.329

17.februar 1663

346 fol.31
afkald Afkald til Jens Pedersen Løvet i Tønning fra Anders Albertsen i Træden på sin hustru Maren Pedersdatters vegne for gæld.

24.februar 1663

347 fol.32
gæld Niels Rasmussen i Tønning fører vidner på, at sl.Niels Torbensen i Vinding skylder penge til sl.Jørgen Pedersen i Tønning for køb af en hest i 1657. Varsel til sl.Niels Torbensens børn: Ellen Nielsdatter, Anne Nielsdatter, Jens Nielsen, Torben Nielsen og Poul Nielsen, alle i Vinding med deres formynder og Jens Torbensen sst.

3.marts 1663

348 fol.33
gæld Hr.Bertel Pedersen Bay i Tønning ved delefoged Jens Nielsen sst. sagsøger ved 4-6 Svend Pedersen i Tyrsting og Søren Nielsen i Træden for gæld og 3 bønder for græspenge.

349 fol.34
aftægt Jens Bertelsen i Velling afstår sin gård til Jens Andersen og hustru Else Nielsdatter, der fæster gården og yder aftægt til Jens Bertelsen og hans hustru Margrete Jensdatter.
se lbnr.305

350 fol.36b
forarmet Oluf Andersen i Vinding fører vidner på, at han og andre af Horsens Hospitals bønder samt nogle af KM bønder er ganske forarmede og ikke kan betale skyld for 1661.

351 fol.37b
forarmet Jens Pedersen i Løve og gamle Peder Pedersen i Vinding fører vidner på, at de er ganske forarmede og ikke kan betale landgilde til Horsens Hospital for 1662.

10.marts 1663

352 fol.38
gæld Jens Torbensen i Vinding kræver Christen Jensen i Silkeborg kro for et skrin, han havde fået i forvaring af sl.Niels Torbensen i Vinding, og som Peder Torbensen i Bryrup mølle og Torben Pedersen i Hedegård i Them sogn var sendt efter, men ikke fik udleveret før andet regnskab var gjort op.

353 fol.38b
arv Jens Torbensen i Vinding indkalder til skifte 12.3.1663 efter sl.Niels Torbensen sst. Varsel til Christen Jensen i Silkeborg kro for hver af de gældsbeviser han har fra Peder Torbensen i Bryrup mølle og Salomon Torbensen i Rye og til herredsfoged Anders Jensen i Tønning, til sl.Søren Torbensens søn Anders Sørensen i Brædstrup,til Marqvor Nielsen i Kæmpegård og Peder Pedersen sst. til Peder Torbensen i Bryrup mølle, Jens Jensen i Vinding og Niels Rasmussen i Tønning.

17.marts 1663

354 fol.40b
værge Rasmus Albertsen i Træden udnævnes til at være værge for Birgitte Jensdatter i Træden.

355 fol.40b
gæld (27/1) Jens Eriksen i Them stævner Niels Rasmussen i Sejt for gæld af 28.9.1652 med pant i hams 1/2 gård i Sejt til hans sl.broder Christen Eriksen i Fogstrup, dog undtaget den jord, som Niels Sørensen i Kæmpes mølle har i forvaring.
dom: at betale
se lbnr.339

356 fol.44
gæld (3/2) Terkild Madsen i Gammelstrup stævner Christen Torbensen i Træden for gæld til Terkild Madsens formand sl.Morten Lauridsen i Gammelstrup, som værge for sl.Niels Rasmussens børn efter bevis af 24.2.1638. Christen Torbensen fremlægger kvittering af 3.6.1648 fra Morten Lauridsen på en kobberkedel på 23 skålpund.
dom: frikendelse
se lbnr.341, 365

24.marts 1663

357 fol.47
restance Delefoged Jens Nielsen i Tønning kræver levering af gods og varer, som KM bønder skal yde som betaling for restancer.

358 fol.47
lovbud Niels Nielsen i Slagballe lovbyder den gård i Åstrup, som Niels Madsen og hustru Anne Jacobsdatter bor i, og som Anne Jacobsdatter vil købe, hvis ingen af slægten vil indløse den.
se lbnr.366

359 fol.48
afkald Afkald til Peder Nielsen i Vinding fra nedenstående for arv efter hans sl.hustru Karen Sørensdatter.
1) fra følgende, som hum er moder-søster til:
A: Rasmus Poulsen feldbereder i Rye og hans sødskende: Christen Poulsen, Anders Poulsen og Karen Poulsdatter gift med Søren Pedersen i Rye.
B: Rasmus Terkildsen i Vingum og sødskende: Søren Terkildsen og Sidsel Terkildsdatter.
C: Jens Jensen Kæmpe i Vinding, hans myndling Anne Andersdatter, hans broder Søren Jensen sst. og Rasmus Jensen sst.
2) fra følgende, som hun er fader-søster til:
Jens Jensen i Vinding og hans broder Anders Jens sst.
3) og endelig fra: Rasmus Pedersen i Vinding og hans sødskende: Søren Pedersen i Gribstrup og Maren Pedersdatter i Tisvad.

360 fol.50b
skifte Skifte efter sl.Niels Torbensen i Vinding af 12.3.1663. børn: Anne Nielsdatter gift med Jens Jensen Kæmpe i Vinding, Ellen Nielsdatter trolovet med Niels Mikkelsen, Jens Nielsen, Torben Nielsen og Poul Nielsen, der er 7 år gammel. formynder: deres farbrødre Jens Torbensen i Vinding og Peder Torbensen i Røbæk mølle. Der nævnes en anden farbroder til børnene: sl.Søren Torbensen i Brædstrup.

361 fol.57b
gæld (10/2) Jørgen Hansen i Horsens ved delefoged Jens Nielsen i Tønning stævner følgende for gæld: 1) Jens Smed i Velling efter regnskab af 12.2.1661. 2) Maren Andersdatter sl. Las Jensens enke i Træden efter bevis af 28.8.1660. 3) Abelone Ottesdatter i Troelstrup efter bevis af 20.8.1660.
dom: at betale inden 15 dage
se lbnr.344

31.marts 1663

362 fol.59b
restance Delefoged Jens Nielsen i Tønning stævner KM bønder for restancer med landgilde og oldengæld.
opsat 6 uger (30/6)
se lbnr.395

363 fol.60b
restance Søren Jensen i Tønning stævner delefoged Jens Nielsen sst. for tiende-restancer til Tønning kirke for 1660 og 1661.
opsat 1 måned

364 fol.61b
vidne Christian Jensen Munk i Davding ved Jens Jensen sst. fører vidner på, at Rodvigsballe på Davding mark ikke har været i brug de sidste 6 år.
se lbnr.247

365 fol.62
pant Terkild Madsen i Gammelstrup fører vidner på, at den kobberkedel Christen Torbensen i Træden hævder er pantsat som betaling til sl.Morten Lauridsen i Gammelstrup er betalt, og altså ikke længere er pant,og andre vidner på, at Christen Torbensens hustru Anne Sørensdatter har takket sl.Morten Lauridsens hustru Anne Ibsdatter for betaling for kobberkedlen, men Christen Torbensen svarer, at det var en anden kedel.
se lbnr.341, 356

366 fol.63
pant Niels Nielsen i Slagballe låner penge af Niels Madsen i Åstrup med pant i halvdelen af den gård i Åstrup, som Niels Madsen nu selv bor i efter lovbud af 24.3.1663.
se lbnr.358

7.april 1663

367 fol.64
forbud Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Laurids Ibsen i Føvling forbyder alle bønder i Brestenbro og i Føvling sogn at færdes på hans jorder.

368 fol.65
afkald Afkald til Peder Pedersen i Nimdrup fra Sidsel Pedersdatter i Nedergård ved sin værge Jens Jensen i Davding for arv efter sin sl.fader Peder Pedersen i Nedergård og
afkald til Thomas Pedersen i Slagballe fra Sidsel Pedersdatter i Nedergård ved sin værge Jens Jensen i Davding for arv efter sin sl.moder Anne Jensdatter i Nedergård.

369 fol.66
gæld Jens Pedersen i Hårup sagsøger ved 4-6 adskillige for gæld.

14.april 1663

370 fol.67
soldat Christen Knudsen i Nimdrup fører vidner på, at han og andre ikke har nogen drenge eller karle at stille som soldat. Varsel til Hr.Johan i Århus.

371 fol.67b
vidne Poul Madsen i Troelstrup fører vidner på, at han 12.2.1662 betalte sl.Jens Ovesen i Tønning for kirkens restancer, men ved skiftet efter sl.Jens Ovesen var der ingen penge til kirken.

372 fol.68
lejermål Delefoged Jens Nielsen i Tønning stævner Karen Sørensdatter sst. og Maren Olufsdatter i Davding for lejermål.
opsat 6 uger

28.april 1663

373 fol.68b
lovbud Søren Bertelsen i Ring, ungkarl lovbyder halvdelen af den halve gård i Ring, han bor i. Varsel til hans sødskende: Niels Bertelsen, Johanne Bertelsdatter, Else Bertelsdatter, Dorthe Bertelsdatter, Kirsten Bertelsdatter, Kirsten Bertelsdatter den yngre og Birgitte Bertelsdatter, alle i Ring.
se lbnr.375

374 fol.69b
restance Jens Jensen i Davding sagsøger ved 4-6 for restancer til Grædstrup kirke mm.

375 fol.70
skøde Skøde til Karen Mogensdatter ved hendes broder Peder Mogensen i Føvling fra Søren Bertelsen i Ring på halvdelen af den halve gård i Ring, han bor i.
se lbnr.373

5.maj 1663

376 fol.72
forarmet Delefoged Jens Nielsen i Tønning fører vidner på, at en række bønder er ganske forarmede, og at en række gårde har stået øde i flere år.

377 fol.73b
restance Delefoged Jens Nielsen i Tønning sagsøger ved 4-6 for restancer til Tønning kirke for 1661.

378 fol.74b
forarmet Marqvor Jensen i Nimdrup fører vidner på, at en del bønder er ganske forarmede, og at en del gårde står øde.

379 fol.75
lejermål Peder Sørensen i Tønning fører vidner på, at han er ganske forarmet og ikke kan betale lejermåls-bøde.

380 fol.75b
soldat Oluf Andersen i Vinding fører vidner på, at ingen af Horsens Hospitals bønder har karle eller drenge at stille som soldat.

12.maj 1663

381 fol.76
restance Delefoged Jens Nielsen i Tønning stævner for tiende-restancer til KM.
opsat 6 uger (7/7)
se lbnr.398

382 fol.76b
soldat Delefoged Jens Nielsen i Tønning stævner Anders Pedersen i Gammelstrup, der tjente hos sin broder Steffen Pedersen sst. for at være rømt fra sin soldatertjeneste.
opsat 6 uger

383 fol.77
restance Niels Knudsen i Brædstrup sagsøger ved 4-6 for restancer til Ring kirke for 1661 og 1662.

384 fol.77b
rejsepenge Anders Jensen herredsfoged i Tønning og Jens Sørensen sst. sagsøger ved 4-6 for rejsepenge til København til den sidste hylding og for anden gæld.

19.maj 1663

385 fol.79b
restance Jens Jensen Kæmpe i Vinding sagsøger ved 4-6 for restance til Vinding kirke.

386 fol.80b
restance Oluf Andersen i Vinding sagsøger ved 4-6 Jens Jensen Kæmpe sst. for ikke at have opkrævet tiende til Vinding kirke i rette tid.

387 fol.81
lovbud Søren Jensen i Vinding giver sin broder Jens Jensen Kæmpe sst. fuldmagt til at lovbyde den jord på Vinding mark, han har arvet efter sine sl.forældre og derefter at skøde jorden til sin anden broder Anders Jensen i Vinding og hans trolovede Maren Jensdatter.
Anders Jensen i Vinding giver sin broder Jens Jensen Kæmpe sst. fuldmagt til at lovbyde den jord, han selv har i brug på Vinding mark.
Jens Jensen Kæmpe i Vinding lovbyder begge stykker jord på Vinding mark. Maren Jensdatter ved sin fader Jens Torbensen i Vinding tilbyder at købe begge jordstykker. Varsel til Rasmus Jensen, Søren Jensen og Anders Jensen.
se lbnr.415

26.maj 1663

388 fol.82
arv Jens Jensen Kæmpe i Vinding kræver, som formynder for Anne Andersdatter, arv efter skifte af 20.3.1655 efter hendes sl.fader Anders Sørensen sst, der står hos hendes moder Elline Pedersdatter og nye mand Niels Jensen sst.
opsat 6 uger (7/7)
se lbnr.397, 403

2.juni 1663

389 fol.83b
arv Anders Jensen i Tønning indkalder til skifte 3.6.1663 efter hans sl.hustru Maren Christensdatter. Varsel til 1) Søren Thomsen, Karen Thomasdatter, Mette Thomasdatter, Anders Thomsen og deres moder Karen Sørensdatter i Gammelstrup, 2) Peder Andersen og sl.Niels Andersens børn: Steffen Nielsen, Maren Nielsdatter, Karen Nielsdatter, Anne Nielsdatter og Anne Nielsdatter den yngre i Troelstrup, 3) Jens Andersen og sl.Anne Andersdatters børn: Anders Terkildsen, Peder Terkildsen og Anne Terkildsdatter i Søren Jensens gård i Tønning og 4) Jens Jensen, Niels Pedersen og Maren Andersdatter i Davding.

23.juni 1663

390 fol.84b
restance Hr.Niels Jørgensen i Ring ved Hans Nielsen sst. sagsøger Brædstrup bønder for afgift af kirkejord og kirkeskov.

391 fol.85b
syn Delefoged Jens Nielsen i Tønning fremlægger syn af præstegårdene i Tyrsting herred og Nim birk.

392 fol.86b
skifte Skifte efter sl.Jens Pedersen i Træden. enke: Mette Christensdatter, der ægter Knud Madsen, der fæster gården. barn af forrige ægteskab: Birgitte Jensdatter. formynder: Rasmus Albertsen af Træden. Børn af sidste ægteskab: Peder Jensen og Karen Jensdatter. formynder: morbroder Peder Christensen i Brædstrup.
se lbnr.359

30.juni 1663

393 fol.91b
restance Jep Jensen i Ring sagsøger ved 4-6 Ring sognemænd for KM korntiende-restancer for 1662.

394 fol.92
restance Marqvor Jensen i Nimdrup sagsøger ved 4-6 Grædstrup sognemænd for KM og for Grædstrup kirkes tiende for 1662.

395 fol.92b
restance (31/3) Delefoged Jens Nielsen i Tønning stævner for landgilde-restancer og for oldengæld for 1662.
dom: at betale inden 15 dage
se lbnr.362

7.juli 1663

396 fol.96b
syn Niels Mikkelsen i Vinding fremlægger syn af sin gård sst. Varsel til sl.Niels Torbensens børn: Jens Nielsen, Torben Nielsen og Poul Nielsen og til Jens Jensen Kæmpe og Jens Torbensen, alle i Vinding.
se lbnr.360

397 fol.97b
arv (26/5) Jens Jensen Kæmpe i Vinding stævner Elline Pedersdatter og hendes mand Niels Jensen sst. for arv til Anne Andersdatter efter hendes sl.fader Anders Sørensen i Vinding iflg. skiftebrev af 20.3.1655.
dom: at betale inden 15 dage
se lbnr.388, 403

398 fol.99
restance (12/5) Delefoged Jens Nielsen i Tønning stævner for KM tiende-restance.
se lbnr.381

21.juli 1663

399 fol.100
gæld Hans Jørgensen i Overby, skriver ved Vor herredsting ved Peder Nielsen sst. stævner sl.Jens Ovesens enke Karen Sørensdatter og hendes nye mand unge Søren Jensen i Tønning for gæld til Hans Jørgensens søster sl.Kirsten Jørgensdatter.
opsat 6 uger

11.august 1663

400 fol.102
vold Rasmus Pedersen i Bryrup anklager Jep Jørgensen i Korning for overfald og tyveri 23.7.1663.
se lbnr.401

401 fol.102b
vidne Ovenstående sag om overfald og tyveri bevidnes af 3 personer.
se lbnr.400

402 fol.103
gæld Christen Jespersen i Træden stævner Knud Terkildsen i Åstrup og Abraham Lauridsen i Træden for gæld til sl. Las Jensen i Træden iflg. obligation fra Rasmus Jensen i Åstrup og fra Abraham Lauridsen i Træden begge af 3.8.1657.
opsat 6 uger (22/9)
se lbnr.413

18.august 1663

403 fol.105
arv Niels Jensen i Vinding tilsiger Jens Jensen Kæmpe sst. at møde til udlæg for fædrene arv til Niels Jensens steddatter.
se lbnr.388, 397

404 fol.105b
lovbud Peder Olufsen i Åstrup og Birgitte Olufsdatter ved sin mand Christen Ibsen i Føvling lovbyder sl.Oluf Bondes gård i Åstrup. Varsel til Bent Olufsen Grøn, Hans Olufsen Grøn og Anne Olufsdatter Grøn, alle i Horsens.
se lbnr.408

25.august 1663

405 fol.106
aftægt Niels Jensen i Brædstrup stævner Niels Knudsen, der kom fra Nimdrup og overtog hans gård, for ikke at opfylde aftægtskontrakten af 31.7.1650 med ham og hans hustru Anne Andersdatter.
opsat 6 uger (6/10)
se lbnr.416

8.september 1663

406 fol.108b
gæld Jens Bertelsen i Velling sagsøger ved 4-6 følgende for gæld: 1) Rasmus Christensen i Velling. 2) Else Nielsdatter sst. og 3) Abraham Lauridsen i Træden.

407 fol.109b
tyveri Delefoged Jens Nielsen i Tønning anklager Anders Albertsen i Træden for at have taget en hest, der tilhører Mads Lauridsen i Højen på Højen mark i Koldinghus len 27.8.1661 uden adkomst.
opsat 6 uger.

408 fol.110b
skøde Skøde til Rasmus Jensen i Åstrup og hans trolovede Anne Olufsdatter fra hendes broder Peder Olufsen og hendes søster Birgitte Olufsdatter ved sin mand Christen Ibsen i Føvling på de dele af den gård i Åstrup, de har arvet efter sl.Oluf Christensen Bonde.
se lbnr.404

15.september 1663

409 fol.113
vidne Christian Jensen Munk i Daudinggård fører vidner på en aftale 25.6.1663 om, at Søren Knudsen i Eriknauer skulle betale sin landgilde dels med en hest og dels i rede penge til Christian Jensen Munk på frue Anne Mundts vegne.

22.september 1663

410 fol.114b
syn Laurids Ibsen i Føvling fremlægger syn af Mads Pedersens blå slag og af et svin, der tilhører Søren Gregersen i Åstrup.
se lbnr.412

411 fol.114b
formynder Laurids Ibsen i Føvling indsættes som formynder for Anne Hansdatters søn Gyde Sørensen i Hårup af deres husbond på Mattrup.
se lbnr.141

412 fol.115
vold Laurids Ibsen i Føvling stævner Knud Terkildsen i Åstrup for at have slået Søren Gregersens hyrdedreng Mads Pedersen sst. og for at have lemlæstet Søren Gregersens svin.
opsat 6 uger
se lbnr.410

413 fol.116
arv (11/8) Christen Jespersen i Træden stævner Knud Terkildsen i Åstrup for gæld til sl. Las Jensen i Træden iflg. obligation fra sl.Rasmus Jensen i Åstrup af 3.8.1657. Corfitz Ulfelds foged Laurids Ibsen i Føvling bevidner , at ved skiftet 22.6.1660 efter sl.Rasmus Jensen i Åstrup stod Knud Terkildsen på Maren Pedersdatters vegne til vedermålsting, da der ikke fandtes værdier i boet til landgilde eller til de umyndige børns ophold.
dom: sagen overgives til overdommer
se lbnr.402

6.oktober 1663

414 fol.119b
gæld Anders Pedersen Kjær i Brædstrup stævner Anders Christensen sst. for gæld, men bevis mangler.
dom: frifindelse

415 fol.121
skøde Skøde til Anders Jensen i Vinding og hans trolovede Maren Jensdatter fra hans broder Søren Jensen født sst. på den jord på Vinding mark, han har arvet efter sine sl.forældre efter lovbud 19.5.1663 og
skøde til Maren Jensdatter fra hendes trolovede Anders Jensen i Vinding på halvdelen af den jord på Vinding mark, han har arvet efter sine sl.forældre.
se lbnr.387

416 fol.123
aftægt (25/8) Niels Jensen og hustru Anne Andersdatter i Brædstrup stævner Niels Knudsen sst. for ikke at opfylde aftægtskontrakt af 31.7.1650. Der fremlægges 2 lidt forskellige aftægtskontrakter samt et brev fra Hr.Johan Hansen i Århus med en klage fra Niels Jensen over dårlig behandling.
dom: sagen overgives til overdommer
se lbnr.405

27.oktober 1663

417 fol.127b
gæld Peder Pedersen i Bøgebjerggård sagsøger ved 4-6 følgende for gæld: 1) Laurids Andersen i Føvling efter bevis af 12.4.1643 og 2) Jørgen Pedersen i Grædstrup efter bevis af 25.2.1653.

24.november 1663

418 fol.129b
afkald Afkald til Peder Pedersen født i Birkenæs fra hans broder Anders Pedersen født sst. for arv efter deres sl.fader Peder Sørensen sst.

419 fol.130b
syn Hr.Niels Jørgensen i Ring ved Hans Nielsen i Ring fremlægger syn af kirkejord og kirkeskov på Ring og Brædstrup marker.

1.december 1663

420 fol.132
gæld Rasmus Jensen i Kattrup stævner Jens Knudsen i Træden for gæld.
opsat 6 uger

421 fol.132b
gæld Hans Jørgensen i Overby, tingskriver ved Vor herredsting stævner følgende for gæld til sin sl.søster Kirsten Jørgensdatter Lund i Tønning: 1) Abelone Ottesdatter i Troelstrup. 2) Karen Thomasdatter i Træden. 3) Niels Gregersen i Tønning. 4)Maren Pedersdatter sl.Anders Jensens enke i Træden. 5) Rasmus Jensen smed i Troelstrup efter dom af 11.6.1661. 6) Christen Jensen i Gammelstrup. 7) Mads Nielsen i Træden efter bevis af 20.12.1657. 8) Abraham Lauridsen i Træden efter bevis af 20.12.1657.
opsat 6 uger (19/1)
se lbnr.120, 144, 431

8.december 1663

422 fol.134
gæld Peder Mikkelsen i Bredvad mølle stævner Træden sognemænd for gæld til Træden kirke og følgende for gæld til sig selv: 1) Jens Jensen i Træden efter bevis af 27.2.1662. 2) Abraham Lauridsen sst. 3) Anders Albertsen sst. 4) Jens Pedersen i Overholm i Træden og 5) Niels Nielsen i Træden.
opsat 6 uger (26/1)
se lbnr.433

15.december 1663

423 fol.137
forarmet Peder Nielsen ved sin husbond Søren Jensen i Tønning fører vidner på, at han kun kan betale halv lejermålsbøde.

22.december 1663

424 fol.137b
lejermål Delefoged Jens Nielsen i Tønning stævner følgende for lejermålsbøde: 1) Peder Nielsen i Tønning. 2) Peder Sørensen sst. 3) Ellen Nielsdatter sst. og 4) Maren Olufsdatter i Davding.
opsat 6 uger (23/2)
se lbnr.438

425 fol.138
restance Delefoged Jens Nielsen i Tønning stævner KM bønder for restancer.
opsat 6 uger (23/2)
se lbnr.439

426 fol.139
advarsel Delefoged Jens Nielsen i Tønning advarer Ring og Davding bønder og Marqvor Nielsen i Gammelstrup mod ulovlig skovhugst.12.januar 1664

427 fol.140
afkald Afkald til Niels Andersen i Kolpen fra Mads Pedersen og Peder Christensen i Løve på deres hustruers vegne og fra Rasmus Pedersen i Løve og Peder Pedersen i Velling for arv efter deres sl.fader Peder Nielsen i Løve.

428 fol.141
afkald Afkald til Jens Nielsen i Nørmølle i Tyrsting herred fra Christen Nielsen Skytte i Rugballe på sin hustru Kirsten Sørensdatters vegne efter fuldmagt fra Christen Nielsens svoger Niels Sørensen, der før boede i Kæmpes mølle men nu bor i Burgårde for arv efter hendes sl.forældre Søren Hansen og Maren Nielsdatter i Nørmølle, der nu ejes og bebos af Christen Nielsens anden svoger Jens Nielsen.

429 fol.143
gæld Jens Torbensen i Vinding sagsøger ved 4-6 på sl.Niels Torbensens arvingers vegne følgende for gæld til sl.Niels Torbensen i Vinding: 1) Peder Christensen Hvirring i Brædstrup efter bevis af 8.6.1657. 2) 8 personer for anparts-gæld i en ko efter bevis af 18.11.1657. 3) Dines Christensen i Løve iflg. pantebrev af 24.5.1650 og 4) Vinding bymænd anparts-gæld for en ko.

19.januar 1664

430 fol.145b
lovbud Niels Eriksen i Brædstrup lovbyder den fjerdeparts gård i Brædstrup, han har arvet efter sin sl.fader Erik Andersen sst. Varsel til Laurids Eriksen, Peder Eriksen og Sidsel Sørensdatter alle i Brædstrup. Hans Nielsen i Ring tilbød betaling på Anne Knudsdatters vegne.
se lbnr.432

431 fol.146
gæld (1/12) Hans Jørgensen i Overby, tingskriver i Vor herred stævner følgende for gæld til hans sl.søster Kirsten Jørgensdatter Lund i Tønning: 1) Abelone Ottesdatter i Troelstrup. 2) Karen Thomasdatter i Træden. 3) Niels Gregersen i Tønning. 4) Maren Pedersdatter sl.Anders Jensens enke i Træden. 5) Rasmus Jensen smed i Troelstrup efter dom af 11.6.1661 og 6) Christen Jensen i Gammelstrup.
dom: at betale inden 15 dage
se lbnr.421

26.januar 1664

432 fol.147b
skøde Skøde til Anne Knudsdatter, Knud Villadsens datter i Knude i Nørvang herred fra ungkarl Niels Eriksen på den fjerdeparts gård i Brædstrup, han har arvet efter sin sl.fader sst. efter lovbud 19.1.1664.
se lbnr.430

433 fol.149
gæld (8/12) Peder Mikkelsen i Bredvad mølle stævner Træden sognemænd for gæld til Træden kirke og følgende for gæld til sig selv: 1) Jens Jensen i Træden efter bevis af 27.2.1662. 2) Abraham Lauridsen sst. 3) Anders Albertsen sst. og 4) Jens Pedersen i Overholm i Træden.
dom: at betale inden 15 dage
se lbnr.422


16.februar 1664


434 fol.152
gæld Niels Jensen i Troelstrup sagsøger ved 4-6 Christen Andersen i Fogstrup for gæld til Niels Andersen i Troelstrup efter bevis af 2.10.1660 og sagsøger følgende for gæld: 1) store Niels Andersen i Velling. 2) Peder Pedersen sst. 3) Steffen Pedersen i Gammelstrup og 4) Christen Andersen i Fogstrup.

435 fol.153
arv Knud Jensen og Isak Jensen i Vinding stævner Niels Rasmussen i Sejt for arv efter deres sl.moder Anne Nielsdatter af 16.3.1657 samt for anden gæld.
opsat 6 uger (29/3)
se lbnr.445

23.februar 1664

436 fol.154
opsigelse Christian Jensen Munk i Davding fører vidner på at have opsagt Laurids Sørensen, som bor i Christian Jensens gård i Davding, da han selv vil bruge gården.

437 fol.154b
restance Delefoged Jens Nielsen i Tønning sagsøger for restancer til Skanderborg slot for 1663.
opsat 6 uger (17/5)
se lbnr.458

438 fol.156
lejermål (22/12) Delefoged Jens Nielsen i Tønning stævner Peder Nielsen sst. Ellen Nielsdatter sst. og Maren Olufsdatter i Davding for lejermåls-bøde.
dom: at betale inden 15 dage
se lbnr.424

439 fol.156b
restance (22/12) Delefoged Jens Nielsen i Tønning stævner KM bønder for restancer for 1663.
dom: at betale
se lbnr.425

29.marts 1664

440 fol.161
restance Oluf Hansen, borgmester og hospitalsforstander i Horsens ved Oluf Andersen i Vinding sagsøger ved 4-6 Horsens Hospitals bønder for restancer forfaldne 24.2.1664.

441 fol.161b
forarmet Gamle Peder Pedersen i Vinding og Søren Jensen sst. fører vidner på, at de er ganske forarmede. Varsel til Horsens Hospitals forstander Oluf Hansen.

442 fol.162
skifte Skifte efter sl.Niels Pedersen Molbo i Vinding, udgivet af Horsens Hospital 22.2.1664. enke: Mette Lauridsdatter. værge: Jens Torbensen i Vinding. arvinger: Rasmus Pedersen, Søren Pedersen, Anders Pedersen og Karen Pedersdatter ved Christoffer Pedersen. Jens Torbensen som værge udtager arv i boet til Maren Lauridsdatter og Torben Lauridsen i Vinding.
se lbnr.25, 448, 468

443 fol.164b
mageskifte Delefoged Jens Nielsen i Tønning stævner Niels Rasmussen sst. for ikke at efterkomme en tinglæst kontrakt om mageskifte før hans tid. Niels Rasmussen fremlægger sit fæstebrev.
opsat 6 uger.

444 fol.167
restance Oluf Hansen, borgmester og hospitalsforstander i Horsens ved Oluf Andersen i Vinding sagsøger Horsens Hospitals bønder: Jens Pedersen i Løve, Peder Nielsen i Vinding, Søren Jensen, Peder Pedersen, gamle Peder Pedersen og Rasmus Tisvad sst for landgilde-restancer for 1663 og tidligere hospitalsbonde Jens Jørgensen for stedsmål af 1654.
opsat 6 uger (10/5)
se lbnr.454

445 fol.168b
arv (16/2) Knud Jensen og Isak Jensen i Vinding stævner Niels Rasmussen i Sejt for arv efter deres sl.moder Anne Nielsdatter, som er Niels Rasmussens hustru efter skiftebrev af 16.3.1657 samt for anden gæld. Niels Rasmussen fremlægger tingsvidne af 6.8.1661, at han er ganske forarmet.
dom: at betale inden 15 dage.
se lbnr.435

19.april 1664

446 fol.171
vidne Gunde Rosenkrans til Skårupgård, Skanderborg mægtige 1660-1661 ved Peder Mogensen fører vidner på, at han betalte Anders Madsen, der den gang var skriver ved Skanderborg slot, men nu bor i Kolding en del af landgilden for 1660 og 1661. Det bevidnes også, at Johan Lydiksen forrige ridefoged til Tyrsting og Vor herreder ikke fik eller bad om bestikkelse.

447 fol.172
forarmet Jens Nielsen i Nørmølle fører vidner på, at han det år Gunde Rosenkrans var Skanderborg mægtige, var ganske forarmet.

448 fol.173
arv Peder Christensen i Brædstrup tilbyder Jens Torbensen i Vinding et gældsbevis fra Jens Sørensen i Vilholt fra boet efter sl.Søren Torbensen i Brædstrup efter skiftebrev af 21.9.1660, da Jens Torbensen er formynder for sl. Laurids Torbensens børn efter sl.Søren Torbensen og har udtaget, hvad de kunne tilkomme af Niels Pedersen Molbos bo ved skiftet 22.2.1664.
se lbnr.25, 442, 468

449 fol.173b
gæld Søren Pedersen i Løve sagsøger ved 4-6 Dines Christensen sst. for gæld efter bevis af 16.11.1647.

450 fol.174b
restance Gunde Rosenkrans til Skårupgård ved Peder Mogensen stævner for restancer.
opsat 6 uger (7/6)
se lbnr.460

3.maj 1664

451 fol.175b
befaling Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Laurids Ibsen i Føvling stævner Rasmus Sørensen i Hovedskov, Rasmus Terkildsen i Vingum og Jens Pedersen sst. for ikke at have kørt korn til Horsens 18.4.1664 trods befaling.
opsat 6 uger (14/6)
se lbnr.464

10.maj 1664

452 fol.176b
forarmet Delefoged Jens Nielsen i Tønning fører vidner på, at en del bønder er ganske forarmede.

453 fol.177b
lån Niels Jensen i Troelstrup udlåner penge og korn til Christen Jensen i Hjortsballe i Them sogn mod gældsbevis.

454 fol.178
restance (29/3) Oluf Hansen, borgmester og hospitalsforstander i Horsens ved Oluf Andersen i Vinding stævner Horsens hospitalsbønder Søren Jensen i Vinding, gamle Peder Pedersen og Rasmus Tisvad sst. for landgilde-restancer for 1663 og Jens Jørgensen i Grædstrup, tidligere hospitalsbonde for stedsmål af 15.9.1654 for den gård i Løve, som Knud Sørensen oplod for ham.
dom: at betale inden 15 dage
se lbnr.444

17.maj 1664

455 fol.180
restance Delefoged Jens Nielsen i Tønning sagsøger ved 4-6 for restancer.

456 fol.180b
vold Maren Jacobsdatter i Vingum ved sin fader Jacob Olufsen i Hovedskov indgiver klage over Niels Pedersen i Vingum og hans hustru Maren Sennesdatter for overfald 30.4.1664.
se lbnr.457

457 fol.181b
syn Syn af Maren Jacobsdatter i Vingum efter overfald 30.4.1664.
se lbnr.456

458 fol.182
restance (23/2) Delefoged Jens Nielsen i Tønning stævner for restancer til Skanderborg slot for 1663.
dom: at betale inden 15 dage
se lbnr.437

7.juni 1664

459 fol.184
restance Marqvor Jensen i Nimdrup og Christen Knudsen sst. sagsøger ved 4-6 for restancer.

460 fol.184b
restancer (19/4) Gunde Rosenkrans til Skårupgård ved Peder Mogensen stævner ved 4-6 for restancer. Der fremlægges tingsvidner om forarmelse.
dom: frikendelse for tiende for 1660 og 1661 og for restancer fra Peder Torbensen i Bryrup mølle og Jens Nielsen i Nørmølle, men
dom: at betale inden 15 dage for provstekorn og -lam og for restancer fra Anders Sørensen i Ulstrup og Poul Christensen i Langballe.
se lbnr.450

14.juni 1664

461 fol.189b
gæld Jep Jensen i Ring sagsøger ved 4-6 følgende for gæld: 1) Christen Mikkelsen i Brædstrup. 2) Søren Bertelsen i Ring. 3) Niels Hansen sst. 4) Christen Olufsen sst. og 5) Jens Hansen sst.

462 fol.190
gæld Niels Knudsen i Brædstrup sagsøger ved 4-6 Anders Pedersen Kjær sst. for bøde, da han er sagsøgt ved 4-6 for hovedgælden 12.5.1663.

463 fol.190b
skøde Engelbret Lauridsen i Rye tilbød Laurids Jensen Ulf i Mattrup skøde efter købekontrakt og udbad sig betaling.

464 fol.190b
fæste (3/5) Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Laurids Ibsen i Føvling stævner Rasmus Sørensen i Hovedskov, Rasmus Terkildsen i Vingum og Jens Pedersen sst. for ikke at have kørt korn til Horsens 18.4.1664 trods befaling.
dom: fæstemålet ophæves

21.juni 1664

465 fol.191b
gæld Peder Pedersen i Nimdrup stævner sin broder Thomas Pedersen, tidligere i Nedergård nu i Slagballe for gæld efter bevis af 25.6.1650 til hans broder Søren Pedersen i Nimdrup, men videresolgt til hans broder Peder Pedersen sst. 11.7.1650. Medunderskriver: Christen Pedersen i Boest.
opsat 6 uger

466 fol.192b
afkald Afkald til Rasmus Albertsen i Træden som værge fra Birgitte Jensdatter, Frands Mikkelsens hustru i Træden for arv efter sin sl.fader Jens Pedersen sst. Hun modtog en del af arven samt et bevis for resten hos sin stedfader Knud Madsen i Træden.
se lbnr.392

28.juni 1664

467 fol.193b
fuldmagt Poul Rasmussen smed i Horsens giver Peder Hansen i Stenderup, herredskriver i Hatting og Nim herreder fuldmagt til at tale i retten på hans vegne, mod hvad Peder Sørensen skrædder i Træden måtte have at sagsøge ham for.

468 fol.193b
afkald Afkald til Peder Christensen i Brædstrup fra Jens Torbensen i Vinding som formynder for Torben Lauridsen og Maren Lauridsdatter. Han modtager 2 gældsbeviser fra: 1) Niels Pedersen Molbo i Vinding og 2) Jens Sørensen i Vilholt begge udlagt ved skifte efter sl.Søren Torbensen i Brædstrup 21.9.1660, da Søren Torbensen var farbroder og formynder for Torben Lauridsen og Maren Lauridsdatter.
se lbnr.25, 442, 448

12.juli 1664

469 fol.194b
klage Delefoged Jens Nielsen i Tønning anklager Terkild Madsen i Gammelstrup for at have solgt en ring, som Kirsten Lauridsdatter, der tjener hos Steffen Pedersen sst. havde fundet, hvad han ikke benægter.

19.juli 1664

470 fol.195b
klage Frue Anne Mundt til Eriknauer anklager Christian Jensen Munk i Davdinggård for at have nødet hende til at underskrive nogle breve for anden gang, men der er ingen kopier af brevene.

471 fol.196
vanrøgt Frue Anne Mundt sl.Casper Stochmanns enke til Eriknauer ved Bertel Nielsen i Assendrup stævner Christian Jensen Munk i Davdinggård for 1) at have sat Søren Knudsen i Eriknauer fra fæstet og indsat en anden fæster imod hendes vilje, 2) at have beholdt landgilde fra Søren Lassen i Hedensted og 3) ikke at have kopier af nogle påståede breve.
opsat 6 uger4.oktober 1681

472 fol.1b
erstat Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Søren Pedersen i Tyrsting stævner Peder Sørensen Halle, forrige hyrde på Mattrup for betaling af de to køer, der døde, mens han passede dem 3.6.1681.
dom: at betale eller erstatte dem


15.november 1681


473 fol.3
befaling Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Søren Pedersen i Tyrsting stævner Tyrsting sognemænd for ikke at have aflemmet den ene fod på deres hunde.
opsat 6 uger (10/1)
se lbnr.493

474 fol.3
gæld Christian Jensen Munk i Rye stævner Maren Andersdatter i Davding for gæld af 7.12.1677 fra hendes sl.mand. Varsel til Anders Jensen, Jacob Jensen og Mikkel Jensen i Davding.
opsat 6 uger (10/1)
se lbnr.492

475 fol.3b
gæld Christian Jensen Munk i Rye sagsøger Jacob Jensen Grøn i Davding for de penge, han modtog 25.5.1681 på Christian Jensen Munks vegne af herredsfoged Jens Andersen i Davding som betaling for en gård sst.
opsat 6 uger (10/1)
se lbnr.492

476 fol.4b
restance Christian Jensen Munk i Rye sagsøger Mikkel Jensen Grøn i Davding for landgilde-restance for 1677.
opsat 6 uger (10/1)
se lbnr.492

477 fol.4b
klage Peder Sørensen i Burgårde fremlægger klage over Niels Lauridsen sst. for trusler 12.11.1681 og for at have slået døren til hans hus i stykker.
se lbnr.479, 480, 481, 483

22.november 1681

478 fol.5b
hugst Henrik Jensen i Skanderborg fremlægger syn af ulovlig skovhugst i Træden skov.

479 fol.6
vold Knud Pedersen ved Jens Mortensen i Burgårde fører vidner på, at Peder Sørensen sst. 12.11.1681 blev truet af Niels Lauridsen sst. og at døren til hans hus, blev slået i stykker.
se lbnr.477, 480, 481, 483

480 fol.6b
syn Jens Mortensen i Burgårde fremlægger syn af Peder Sørensens dør og af hans sengeklæder, hvori der er et hul.
se lbnr.477, 479, 481, 483

481 fol.7
vold Niels Lauridsen i Burgårde giver varsel til Peder Sørensen sst. for videre syn og fremstiller en dreng i retten, der alligevel ikke vil sige noget.

29.november 1681

482 fol.7b
restance Amtskriveren ved Anders Pedersen i Davding sagsøger for tiende-restancer.

483 fol.7b
forlig Peder Sørensen i Burgårde indgår forlig med sin nabo Niels Lauridsen sst.og Niels Lauridsen betaler for den skade, han har forvoldt.
se lbnr.477, 479, 480, 481, 483

6.december 1681

484 fol.8
tyveri Regimentskriveren ved Jens Mortensen i Burgårde stævner Anders Albertsen i Træden for ulovlig skovhugst og fører flere vidner.
opsat 1 måned (10/1)
se lbnr.488

485 fol.9
gæld Peder Sørensen i Velgårde sagsøger ved 4-6 adskillige for gæld.

486 fol.9b
gæld Peder Svendsen i Halle stævner Niels Laugesen i Tisvad for gæld.
opsat 14 dage

20.december 1681

487 fol.10
tyveri Frands Jochumsen i Horsens stævner Jep Christensen i Ring for tyveri, men Jep Christensen beskylder også Frands Jochumsen for tyveri.
se lbnr.491

10.januar 1682

488 fol.11
tyveri (6/12) Regimentskriveren ved Jens Mortensen i Burgårde stævner Anders Albertsen i Træden for ulovlig skovhugst og fører flere vidner.
dom: at betale for træet inden 15 dage
se lbnr.484

489 fol.12
sag Just Hansen ved Anders Pedersen i Davding begærer dom.
opsat 14 dage
se lbnr.494

490 fol.12
forbud Jens Mortensen i Burgårde på alle Burgårde bymænds vegne forbyder alle i Slagballe at komme på Burgårdes mark.

491 fol.12
forlig Frands Jochumsen i Horsens og Jep Christensen i Ring bilægger deres uoverensstemmelse.
se lbnr.487

492 fol.12b
gæld Christian Jensen Munk i Rye eftergiver størstedelen af gælden fra Jacob Jensen, Mikkel Jensen Grøn og deres moder Maren Andersdatter i Davding, mod at herredsfoged Jens Andersen sst. betaler et mindre beløb i to rater.
se lbnr.474, 475, 476

493 fol.13b
befaling (15/11) Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Søren Pedersen i Tyrsting stævner Tyrsting sognemænd for at sidde KM forordning overhørig om at lade den ene fod aflemme på deres hunde.
dom: at lide efter KM forordning om hunde at aflemme
se lbnr.473

24.januar 1682

494 fol.14b
sag Amtskriveren ved Anders Pedersen i Davding begærer dom.
opsat 14 dage
se lbnr.489

21.februar 1682

495 fol.15b
1.ting Hr.Jens Wandel i Uldum sagsøger ved 1.ting Hr.Christoffer Dinesen i Tønning.
se lbnr.497, 498, 499, 500, 501, 502, 505

496 fol.15b
aftægt Anne Sørensdatter i Hovedskov ved sin søn Søren Hansen i Tyrsting stævner Peder Jensen i Hovedskov for aftægtsydelse for 1680 og 1681 efter kontrakt af 22.2.1676, hvorefter Peder Jensen i Fuglris overtager Niels Hansens gård i Hovedskov og yder aftægt til Niels Hansens moder Anne Sørensdatter.
dom: at betale inden 15 dage

28.februar 1682

497 fol.16b
2.ting Hr.Jens Wandel i Uldum ved Claus Pedersen sst. sagsøger ved 2.ting Hr Christoffer Dinesen i Tønning.
se lbnr.495, 498, 499, 500, 501, 502, 505

7.marts 1682

498 fol.16b
3.ting Hr.Jens Wandel i Uldum sagsøger ved 3.ting Hr.Christoffer Dinesen i Tønning.
se lbnr.495, 497, 499, 500, 501, 502, 505

499 fol.17
sag Hr.Christoffer Dinesen Mossin i Tønning ved Morten Ibsen i Troelstrup ansøger om, at den gældssag, som Hr.Jens i Uldum vil rejse mod ham, udsættes til højesteret har talt, da han har indstævnet landstingsdommen mod ham for højesteret.
se lbnr.495, 497, 498, 500, 501, 502, 505

14.marts 1682

500 fol.17b
gæld Hr.Jens Wandel i Uldum sagsøger ved 4-6 Hr.Christoffer Dinesen Mossin i Tønning for gæld, han hæfter for fra sin afdøde formand efter landstingsdom af 21.1.1682.
se lbnr.495, 497, 498, 499, 501, 502, 505

11.april 1682

501 fol.18
1.ting Hr.Jens Wandel i Uldum ved Mikkel Madsen sst. sagsøger ved 1.ting Hr.Christoffer Dinesen i Tønning.
se lbnr.495, 497, 498, 499, 500, 502, 505

19.april 1682

502 fol.18b
sag Hr.Christoffer Dinesen i Tønning ved Jens Pedersen Løvet sst. beder om udsættelse af den gældssag, Hr.Jens Wandel i Uldum fører mod ham, da sagen er indbragt for højesteret.
se lbnr.495, 497, 498, 499, 500, 501, 505

25.april 1682

503 fol.19
hugst Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Søren Pedersen i Tyrsting fører vidner på, at Anders Pedersen i Vingum og Peder Svendsen i Halle har foretaget ulovlig skovhugst i Løvet skov. Varsel til bl.a. Jens Rasmussen Fisker i Løvet, hans hustru Mette Rasmusdatter og hendes datter Anne Jensdatter.
se lbnr.512, 518

504 fol.19b
hugst Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Søren Pedersen i Tyrsting fremlægger syn af det træ, der ligger ved Jens Rasmussen Fiskers hus i Løvet.

2.maj 1682

505 fol.20
gæld Hr.Jens Wandel i Uldum ved Mikkel Madsen sst. sagsøger ved 4-6 Hr.Christoffer Dinesen i Tønning for gæld iflg. landstingsdom af 21.1.1682, læst ved Tyrsting herredsting 14.3.1682 og biskoppens skrivelse af 2.4.1682.
se lbnr.495, 497, 498, 499, 500, 501, 502

30.naj 1682

506 fol.21
forbud Niels Jensen i Troelstrup på alle Troelstrup bønders vegne forbyder alle i Tønning, Brædstrup og Burgårde at færdes på Troelstrup mark fra 1.maj til 1.november.

507 fol.21b
forbud Niels Knudsen i Brædstrup på alle Brædstrup bymænds vegne forbyder alle i Troelstrup at færdes på Brædstrup mark og i Brædstrup kirkeskov.

13.juni 1682

508 fol.22
forbud Clemen Sørensen i Ussinggårds børn og formyndere ved borgmester Jørgen Hansens fuldmægtig Niels Tenouer nedlægger forbud mod at betale landgilde eller yde arbejde til Mattrup for Niels Nielsen og Laurids Nielsen i Grædstrup og for Jens Pedersen i Fuglris efter et pantebrev fra Corfitz Ulfeld til Mattrup udstedt i Viborg 11.3.1674 med pant i disse gårde.

20.juni 1682

509 fol.22b
befaling Overførsteren og regimentskriveren befaler at rense Kloster mølle.

27.juni 1682

510 fol.22b
arv Anders Sørensen født i Brædstrup ved sin broder Søren Pedersen sst. stævner Jørgen Jensen i Engetved for gæld iflg. obligation af 9.6.1665 til Peder Torbensen i Bryrup mølle, men ved dennes skifte 6.7.1672 udlagt til hans brodersøn Anders Sørensen.
dom: at betale inden 15 dage

11.juli 1682

511 fol.23b
hugst Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Søren Pedersen i Tyrsting fører vidner, der har set Niels Pedersen i Vingum stå ved en fældet bøg i Løvet skov, men han havde hverken økse eller vogn med sig.

512 fol.24
hugst Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Søren Pedersen i Tyrsting stævner Peder Svendsen i Halle og Anders Pedersen i Vingum for ulovlig skovhugst i Løvet skov.
opsat 6 uger (15/8)
se lbnr.503, 518

513 fol.24
hugst Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Søren Pedersen i Tyrsting fører vidner på, at Søren Jensen i Tyrsting og hans søn Jens Sørensen sst. ulovligt har fældet en eg, men Søren Jensen svarer, at husbonden selv har udvist træet for ham.

18.juli 1682

514 fol.24b
vidne Niels Jensen i Troelstrup fører vidner på, at rytter Mikkel Rasmussen, som lå i kvarter hos ham, 23.6.1682 ikke ville følges med ham eller nogen anden til Troelstrup, men ville til Horsens, men ingen af vidnerne så nogen tegn på, at han havde lidt overlast.

1.august 1682

515 fol.25b
syn Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Søren Pedersen i Tyrsting fremlægger syn af et hus ved det bol, som Christen Olufsen på Rask mark fæstede 1677 på Tyrsting mark, som Jens Haubjerg før boede i, og som nu er nedbrudt.
se lbnr.516, 522

516 fol.26
rømt Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Søren Pedersen i Tyrsting stævner Christen Olufsen på Rask mark for ulovligt at være rømt 24.8.1678 fra det bol i Tyrsting, han havde i fæste, for betaling af reparation af det hus, han har nedbrudt, for manglende redskaber og for stedsmål.
opsat 6 uger (12/9)
se lbnr.515, 522

8.august 1682

517 fol.26b
gæld Peder Mikkelsen i Åbogård ved Søren Jørgensen i Bredvad mølle stævner Corfitz Ulfeld til Mattrup for gæld efter obligation af 22.3.1670 til Peder Mikkelsen i Urup, som pådømt her ved tinget 29.3.1681.
dom: at betale inden 15 dage

15.august 1682

518 fol.28
hugst (11/7) Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Søren Pedersen i Tyrsting stævner Peder Svendsen i Halle og Anders Pedersen i Vingum for ulovlig skovhugst i Løvet skov.
dom for Anders Pedersen: at betale inden 15 dage
dom for Peder Svendsen: frifindelse
se lbnr.503, 512

5.september 1682

519 fol.29b
skudsmål Mads Pedersen i Træden får godt skudsmål af alle Træden bymænd.

520 fol.30
forlig Mads Pedersen i Træden indgår forlig med Anders Albertsen sst.

12.september 1682

521 fol.30b
restance Christian Nielsen, tolder og hospitalsforstander i Horsens sagsøger Horsens hospitals bønder for landgilde-restancer for 1681.
dom: at betale inden 15 dage

522 fol.31b
rømt (1/8) Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Søren Pedersen i Tyrsting stævner Christen Olufsen på Rask mark for ulovligt at være rømt 24.8.1678 fra det bol i Tyrsting, han havde i fæste, for betaling af reparation af et nedbrudt hus, for manglende redskaber, for stedsmål og for landgilde-restancer efter dom af 29.10.1678.
dom: at betale inden 15 dage
se lbnr.515, 516

26.september 1682

523 fol.32b
tiende Søren Christensen i Tønning stævner Peder Jensen, der var ansat hos ham, for konge- kirke- og præste-tiende af det korn han fik i løn.
opsat 6 uger (7/11)
se lbnr.529

3.oktober 1682

524 fol.33
rømt Frands Bering, borgmester og landstingshører i Viborg stævner Jørgen Lauridsen og Jesper Lauridsen, der er rømt fra deres gård i Over-Løvet for restancer, for hvad de har medtaget fra gården og for syn af gården.
dom: at betale inden 15 dage og at pågribes, hvis de findes

17.oktober 1682

525 fol.35
restance Frands Bering, borgmester og landstingshører i Viborg stævner Laurids Christensen og Jens Rasmussen Fisker i Løvet på Over-Løvets grund for restancer og Christen Nielsen snedker i Løvet for restancer for den jord, han har i brug i Over-Løvet.
dom: at betale inden 15 dage

24.oktober 1682

526 fol.36
restance Just Hansen, amtskriver i Skanderborg ved Peder Pedersen i Brædstrup stævner Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Søren Pedersen i Tyrsting for restancer iflg. landkommissær Friis skrivelse.
opsat 14 dage (7/11)
se lbnr.527

7.november 1682

527 fol.37b
restance (24/10) Just Hansen, amtskriver i Skanderborg ved Jens Christensen i Brædstrup stævner Corfitz Ulfeld til Mattrup for restancer iflg. landkommissær Friis skrivelse.
dom: at betale inden 15 dage
se lbnr.526

528 fol.39
restance Jacob Mortensen i Troelstrup stævner for restancer til Tønning kirke.
opsat 6 uger (23/1)
se lbnr.537, 541

529 fol.39
opsat (26/9) Søren Christensen i Tønning får opsat sagen endnu 14 dage.
se lbnr.523

28.november 1682

530 fol.39b
restance Knud Nielsen i Gammelstrup stævner for tiende-restancer til Tønning kirke.
opsat 6 uger

531 fol.40
restance Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Søren Pedersen i Tyrsting stævner for restancer.
dom: at betale inden 15 dage

5.december 1682

532 fol.41b
vidne Peder Andersen i Sejt fører vidner, der i 1672 ville sælge det kirketiende-korn, der tilkom ham i Knud Nielsen Kochs gård i Gammelstrup, hvor de talte med hans hustru Inger Mortensdatter, men ingen ville købe det.

12.december 1682

533 fol.42
gæld Peder Svendsen i Velgårde ved Søren Pedersen i Tyrsting sagsøger ved 4-6 følgende for gæld: 1) Peder Christensen i Bryrup. 2) Anders Thomsen i Løve. 3) Jens Nielsen Bundgård sst. 4) Jesper Lauridsen sst. 5) Poul Andersen sst.

534 fol.42b
gæld Peder Jensen i Hovedskov sagsøger ved 4-6 følgende for gæld: 1) Peder Christensen i Bryrup. 2) Niels Dinesen i Løve.

19.december 1682

535 fol.43
rømt Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Søren Pedersen i Tyrsting stævner Jens Nielsen i Tyrsting for restancer og fører vidner på, at han rømte fra sit bol 7.11.1682.
opsat 6 uger (6/2)
se lbnr.544

536 fol.43b
rømt Jens Mikkelsen i Stids mølle ved Søren Pedersen i Tyrsting stævner Anne Madsdatter for at være rømt 30.11.1682 og at have medtaget en del af hans og hans hustrus klæder.
opsat til snapsting (9/1)
se lbnr.538

537 fol.44b
opsat (7/11) Jacob Mortensen i Troelstrup får opsat sagen endnu 3 uger. (23/1)
se lbnr.528, 541

9.januar 1683

538 fol.45
rømt (19/12) Jens Mikkelsen i Stids mølle ved Søren Pedersen i Tyrsting stævner Anne Madsdatter for at være rømt 30.11.1682 og at have medtaget en del af hans og hans hustrus klæder.
dom: at betale for en anden tjenestepige inden 15 dage
se lbnr.536

539 fol.47
aftægt Anders Jensen Winther i Såby fremlægger kontrakt af 22.11.1682 om aftægt til Knud Nielsen Koch og hans hustru Inger Mortensdatter i Gammelstrup. Han ægter datteren Ellen Knudsdatter. Medunderskriver bl.a hans broder Niels Jensen i Såby.

540 fol.48b
afkald Afkald til Jens Andersen, herredsfoged i Davding som formynder fra 1) Mette Thomasdatter ved sin mand Peder Påske i Gammelstrup. 2) Anders Thomsen i Løve ved Christian Jensen Munk i Davding og 3) Karen Thomasdatter ved sin mand Rasmus Pallesen, rytter i kompagniet for arv efter deres sl.oldefader herredsfoged Anders Jensen i Tønning.

23.januar 1683

541 fol.49b
restance (7/11) Jacob Mortensen i Troelstrup stævner for restancer til Tønning kirke.
dom: at betale inden 15 dage
se lbnr.528, 537

542 fol.51
restance Peder Sørensen i Burgårde ved Jens Mortensen sst. stævner for restancer til Grædstrup kirke.
opsat 6 uger

30.januar 1683

543 fol.51
forbud Jens Pedersen Mikkelsen i Træden på alle Træden bymænds vegne forbyder alle i Tønning, Brædstrup og Åstrup og Søren Jørgensen i Bredvad mølle at færdes på Træden mark og i Træden skov.

6.februar 1683

544 fol.51b
rømt (19/12) Corfitz Ulfeld til Mattrup ved Søren Pedersen i Tyrsting stævner Jens Nielsen sst. som rømte 7.11.1682 fra sit bol i Tyrsting for restancer.
dom: at betale inden 15 dage
se lbnr.535

545 fol.53
forbud Niels Sørensen Vilholt i Tønning på alle Tønning bymænds vegne forbyder alle i Træden og Gammelstrup at færdes på Tønning mark og i Tønning skov.

13.februar 1683

546 fol.53b
vidner Just Hansen, amtskriver i Skanderborg udspørger vidner, om de har set Anders Sørensen Skytte, der nu er fængslet, på KM vildtbane med en bøsse. Nogen vidner har set ham i Addit skov med en bøsse sammen en anden person, men flere har aldrig set ham gøre noget ulovligt. Just Hansen svarer at dette er sket for processens skyld fordi Anders Sørensen Skytte var ansat på Mattrup det år, hvor skovridder Laurids Nielsen skød en person i Addit skov.

547 fol.55
selvmord Just Hansen, amtskriver i Skanderborg ved Niels Jensen i Troelstrup fremlægger syn af Peder Jensen skrædder, der i 14 år har boet hos Jens Sørensen og hustru Kirsten Steffensdatter i Vinding og som onsdag før jul forlod dem for at gå til Slagballe, men nu er funden død i Vinding skov, hvor han har begået selvmord.

548 fol.56
udsat Rasmus Simonsen i Gammelstrup ved Niels Jensen i Troelstrup vil føre sag, men lovligt varsel er ikke givet, hvorfor sagen trækkes tilbage.
se lbnr.550, 551

549 fol.56
afkald Afkald til Christen Nielsen i Vinding fra Jacob Christensen i Addit for arv efter hans sl.datter Gertrud Jacobsdatter i Vinding.

20.februar 1683

550 fol.56b
klage Rasmus Simonsen i Gammelstrup ved Niels Jensen i Troelstrup fremlægger klage over Anders Jensen i Gammelstrup, der overfaldt ham 25.1.1683 på Horsens mark.
se lbnr.548, 551

27.februar 1683

551 fol.57
syn Niels Jensen i Troelstrup fremlægger syn af 27.1.1683 af Rasmus Simonsen i Gammelstrup efter overfald 25.1.1683 på Horsens mark.
se lbnr.548, 550

6.marts 1683

552 fol.58
restance Christian Nielsen, tolder og hospitalsforstander i Horsens ved Peder Pedersen i Vinding stævner Rasmus Pedersen Tisvad i Vinding for landgilde-restancer til Horsens Hospital og for KM skatter for 1680 til 1682.
dom: at betale inden 15 dage

PERSONREGISTER


Albertsen, Anders i Træden 36, 156, 193, 194, 206, 212, 216, 264, 330, 346, 407, 422, 433, 484, 488, 520
Albertsen, Jens i Træden 75, 76, 91, 118, 119, 128, 194, 200, 277
Albertsen, Niels i Stege 128
Albertsen, Rasmus i Træden 128, 246, 354, 392, 466
Albertsen Søren i Hårup 141
Andersdatter, Anne i Brædstrup 405, 416
Andersdatter, Anne i Slagballe 131
Andersdatter, Anne i Tønning 389
Andersdatter, Anne i Vinding 359, 388, 397
Andersdatter, Bodil 140
Andersdatter, Johanne i Brestenbro 328
Andersdatter, Johanne i Vinding 96
Andersdatter, Karen i Vinding 126, 142
Andersdatter, Kirsten i Brædstrup 25, 320
Andersdatter, Maren i Davding 389, 474, 492
Andersdatter, Maren i Træden 129, 183, 211, 216, 223, 254, 287, 330, 344, 361
Andersen, Christen i Fogstrup 271, 434
Andersen, Christen i Gjessinggård 297, 313
Andersen, Christen i Langballe 73, 89, 101, 132, 145, 252
Andersen, Christen i Nørskov 28
Andersen, Erik i Brædstrup 430, 432
Andersen, Jens i Davding 475, 492, 540
Andersen, Jens i Træden 241
Andersen, Jens i Tønning 41, 389
Andersen, Jens i Velling 267, 292, 293, 302, 303, 305, 306, 349
Andersen, Knud i Vestbirk 197
Andersen, Laurids i Føvling 417
Andersen, Niels i Bøgebjerg 73, 132, 145
Andersen, Niels i Kolpen 8, 92, 165, 176, 195, 208, 216, 259, 287, 427
Andersen, Niels i Troelstrup 49, 80, 271, 389, 434
Andersen, Niels i Træden 52
Andersen, Niels i Velling 434
Andersen, Oluf i Vinding 214, 265, 350, 380, 386, 440, 444, 454
Andersen, Peder i Gammelstrup 532
Andersen, Peder i Lund 61
Andersen, Peder i Sejt 532
Andersen, Peder i Troelstrup 15, 44, 49, 175, 389
Andersen, Poul i Løve 533
Andersen, Søren i Møldrup 15, 44
Andersen, Søren i True 285, 295, 317
Andersen, Thomas i Gammelstrup 149, 230

Bay, Bertel Pedersen i Tønning 348
Bering, Frands i Viborg 524, 525
Bertelsdatter, Birgitte i Ring 373
Bertelsdatter, Dorthe i Ring 373
Bertelsdatter, Else i Ring 373
Bertelsdatter, Johanne i Ring 373
Bertelsdatter, Kirsten i Ring 373
Bertelsen, Jens i Velling 93, 94, 178, 254, 302, 305, 306, 349, 406
Bertelsen, Niels i Ring 373
Bertelsen, Søren i Levring 269, 270
Bertelsen, Søren i Ring 373, 375, 461
Bonde, Oluf Christensen i Åstrup 404, 408
Brandt, Poul Nielsen i Vinding 122, 152
Bundgaard, Jens Nielsen i Løve 533

Clausdatter, Kirsten i Tørring 77
Clausdatter, Lene i Tønning 106, 107
Clausen, Niels i Tørring 77
Christensdatter, Anne i Davding 309, 320
Christensdatter, Anne i Refshale 65
Christensdatter, Abelone i Føvling 164
Christensdatter, Bodil i Træden 241
Christensdatter, Inger i Them 65
Christensdatter, Johanne i Vorret 209, 225
Christensdatter, Kirsten i Bryrup 199
Christensdatter, Kirsten i Ring 73, 132, 145
Christensdatter, Maren i Refshale 65
Christensdatter, Maren i Tønning 389
Christensdatter, Mette i Træden 75, 320, 392
Christensen, Anders i Brædstrup 414
Christensen, Anders i Bøgebjerg 7
Christensen, Anders i Hornborg 29, 268, 274
Christensen, Anders i Langballe 73, 89, 101, 132, 145, 331, 340
Christensen, Antoni i Skanderborg 264
Christensen, Christen i Brædstrup 7
Christensen, Dines i Løve 429, 449
Christensen, Gravers i Nortvig 135
Christensen, Hans i Hyvild 187
Christensen, Jacob i Addit 549
Christensen, Jens i Brædstrup 527
Christensen, Jens i Hjortsvang 7, 287
Christensen, Jens i Horsens 320
Christensen, Jens i Velling 4, 316
Christensen, Jep i Ring 487, 491
Christensen, Jeppe i Davding 97, 100, 226, 294
Christensen, Jørgen i Føvling 70
Christensen, Jørgen bødker i Træden 36
Christensen, Las 38
Christensen, Las i Tyrsting 65
Christensen, Laurids i Løvet 525
Christensen, Niels 320
Christensen, Niels i Gjessø 65
Christensen, Niels i Ring 58, 67
Christensen, Niels i Ring Halle 39, 59
Christensen, Oluf i Brædstrup 7
Christensen Bonde, Oluf se: Bonde
Christensen, Peder i Bryrup 209, 225, 533, 534
Christensen, Peder i Brædstrup 25, 29, 39, 275, 285, 320, 392, 448, 468
Christensen, Peder smed i Enner 5
Christensen, Peder i Føvling 163, 281
Christensen, Peder i Løve 427
Christensen, Peder i Nysum 285, 295, 317
Christensen, Peder i Ring 138, 309
Christensen, Peder i Vejerslev 320
Christensen, Peder i Velling 179, 199, 209, 225, 334
Christensen Hvirring, Peder se: Hvirring
Christensen, Poul i Langballe 89, 331, 340, 460
Christensen, Rasmus i Bryrup 320
Christensen, Rasmus i Velling 406
Christensen, Søren i Troelstrup 38, 65
Christensen, Søren i Tønning 523, 529
Christensen, Thomas i Åstrup 17
Christoffersen, Villum i Lystrup 239

Dinesen Mossin, Christoffer i Tønning 495, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 505
Dinesdatter, Johanne i Vinding 331, 340
Dinesen, Niels i Løve 534

Ebbesdatter, Maren i Troelstrup 125
Eriksen, Christen i Fogstrup 339, 355
Eriksen, Jens i Them 65, 339, 355
Eriksen, Laurids i Brædstrup 275, 430
Eriksen, Niels i Brædstrup 275, 430, 432
Eriksen, Niels i Burgårde 226, 227
Eriksen, Peder i Brædstrup 211, 228, 275, 430
Eskildsdatter, Anne 162
Eskildsen, Otte 162

Fisker, Jens Rasmussen i Løvet 503, 504, 525
Frandsdatter, Johanne 226
Friis, Otte til Åstrup 25

Godskesen, Christen 18, 23, 102
Gregersdatter, Johanne i Vissing 184, 210, 272
Gregersen, Niels i Tønning 19, 46, 144, 171, 421, 431
Gregersen, Søren i Åstrup 410, 412
Grøn, Jacob Jensen i Davding 475
Grøn, Mikkel Jensen i Davding 476, 492
Grøn, Søren Jensen i Birkenæs 273
Grøn, Anne Olufsdatter i Horsens 404
Grøn, Bent Olufsen i Horsens 404
Grøn, Hans Olufsen i Horsens 404
Grøn, Jens Sørensen i Skanderborg 201, 210

Halle, Peder Sørensen 472
Hansdatter, Anne i Hårup 141, 411
Hansdatter, Anne i Sillebjerg 31
Hansdatter, Bodil i Ring 320
Hansdatter, Gertrud i Ring 67
Hansdatter, Gertrud i Tyrsting 320
Hansdatter, Maren i Ring 279, 320
Hansen, Hans i Havreballe 19, 46
Hansen, Jens i Ring 22, 241, 279, 284, 320, 461
Hansen, Jonas i Elling 61
Hansen, Jørgen i Horsens 344, 361, 508
Hansen, Morten i Vinding 62
Hansen, Niels i Hovedskov 496
Hansen, Niels i Ring 58, 67, 279, 320, 461
Hansen, Peder i Stenderup 467
Hansen, Søren i Davding 309
Hansen, Søren i Nørmølle 428
Hansen, Søren i Tyrsting 496
Haubjerg, Jens i Tyrsting 515
Hvirring, Peder Christensen i Brædstrup 429

Ibsdatter, Anne i Gammelstrup 34, 365
Ibsdatter, Kirsten i Nørskov 28
Ibsen, Anders i Horndrup 19, 46
Ibsen, Christen i Føvling 11, 404, 408
Ibsen, Christen i Skader 88
Ibsen, Morten i Troelstrup 499
Iversen, Christen i Ring 269

Jacobsdatter, Anne i Slagballe 24, 358
Jacobsdatter, Anne i Vilstrup 37, 45
Jacobsdatter, Anne i Åstrup 37, 45, 108
Jacobsdatter, Gertrud i Vinding 549
Jacobsdatter, Maren i Vingum 456, 457
Jacobsen, Albert i Starup 37, 45
Jacobsen, Bertel i Levring 138, 269
Jacobsen, Rasmus i Ring 13, 138, 202, 279, 283, 284
Jensdatter, Anne i Fuglris 325
Jensdatter, Anne i Løvet 503
Jensdatter, Anne i Mørke 255
Jensdatter, Anne i Nedergård 368
Jensdatter, Anne i Tisvad 130
Jensdatter, Anne i Troelstrup 271
Jensdatter, Birgitte i Træden 75, 354, 392, 466
Jensdatter, Dorthe i Løve 148
Jensdatter, Johanne i Træden 333
Jensdatter, Johanne i Åstrup 16, 17
Jensdatter, Karen i København 16, 17
Jensdatter, Karen i Langballe 89
Jensdatter, Karen i Træden 392
Jensdatter, Kirsten i Gammelstrup 69, 71, 103, 109, 188
Jensdatter, Maren i Bøgebjerg 73
Jensdatter, Maren i Davding 30
Jensdatter, Maren i Træden 48
Jensdatter, Maren i Vinding 387, 415
Jensdatter, Margrete i Velling 305, 349
Jensdatter, Unse i Løve 148
Jonsdatter, Anne i Davding 55
Jensen, Anders i Davding 474
Jensen, Anders i Gammelstrup 550
Jensen, Anders i Træden 144, 421, 431
Jensen, Anders i Tønning 41, 60, 107, 227, 293, 314, 353, 384, 389, 540
Jensen, Anders i Vinding 126, 142, 143, 211, 228, 359, 387, 415
Jensen Winther, Anders se: Winther
Jensen, Christen i Gammelstrup 6, 69, 83, 109, 133, 157, 167, 188, 189, 204, 221, 222, 232, 248, 262, 263, 264, 273, 287, 421, 431
Jensen, Christen i Hedegård ved Roskilde 220
Jensen, Christen i Hjortsballe 453
Jensen, Christen i Lønsgård 135, 136
Jensen, Christen i Løve 148
Jensen, Christen i Ring 319, 320
Jensen, Christen i Roskilde 16, 17
Jensen, Christen i Silkeborg kro 352, 353
Jensen, Christen i Vinding 231
Jensen Munk, Christian se: Munk
Jensen, Dines i Vinding 96, 331, 340
Jensen, Isak i Vinding 435, 445
Jensen, Jacob i Davding 474, 492
Jensen Grøn, Jacob se: Grøn
Jensen, Jens i Davding 30, 121, 159, 258, 276, 297, 300, 364, 368, 374, 389
Jensen, Jens i Nortvig 28
Jensen, Jens i Træden 118, 128, 422, 433
Jensen, Jens i Vinding 126, 353, 359
Jensen Kæmpe, Jens se: Kæmpe
Jensen, Jep i Ring 331, 340, 393, 461
Jensen, Jørgen i Engetved 510
Jensen, Jørgen i Føvling 164
Jensen, Jørgen i Nortvig 28
Jensen, Knud i Træden 102
Jensen, Knud i Tyrsting 220
Jensen, Knud i Vinding 435, 445
Jensen, Las i Ring 291
Jensen, Laurids i Træden 183, 211, 216, 223, 254, 287, 330, 344, 361, 402, 413
Jensen Ulf, Laurids se: Ulf
Jensen, Marqvor i Nimdrup 218, 378, 394, 459
Jensen, Mikkel i Davding 474
Jensen Grøn, Mikkel se: Grøn
Jensen, Niels i Brædstrup 9, 79, 405, 416
Jensen, Niels i Såby 539
Jensen, Niels i Troelstrup 434, 453, 506, 514, 547, 548, 550, 551
Jensen, Niels i Vinding 388, 397, 403
Jensen, Oluf i Vinding 126, 142
Jensen, Peder i Burgårde 40, 53, 160, 334
Jensen, Peder i Fuglris 496
Jensen, Peder i Hovedskov 496, 534
Jensen, Peder i Ring 14
Jensen, Peder i Rugsted 212
Jensen, Peder i Tofthuse 94
Jensen, Peder i Træden 392
Jensen, Peder i Tønning 523
Jensen, Peder skrædder i Vinding 547
Jensen Pich, Peder se: Pich
Jensen, Rasmus i Kattrup 420
Jensen, Rasmus i Løve 148
Jensen, Rasmus smed i Troelstrup 144, 421, 431
Jensen, Rasmus i Vinding 126, 142, 359, 387
Jensen, Rasmus i Åstrup 402, 408, 413
Jensen, Søren i Troelstrup 73, 132
Jensen, Søren i Træden 241
Jensen, Søren i Tyrsting 513
Jensen, Søren i Tønning 322, 326, 343, 363, 389, 399, 423
Jensen, Søren i Vinding 126, 142, 143, 359, 387, 415, 441, 444, 454
Jensen Grøn, Søren se: Grøn
Jensen, Thomas i Birk 314
Jespersen, Christen i Træden 402, 413
Jespersen, Mads i Vinding 211
Jochumsen, Frands i Horsens 487, 491
Justesen, Rasmus i Troelstrup 125
Jørgensdatter, Kirsten 399
Jørgensdatter Lund, Kirsten se: Lund
Jørgensdatter, Maren i Ring 187
Jørgensen, Ditlev skrædder i Gammelstrup 83
Jørgensen, Hans i Overby 120, 137, 144, 399, 421, 431
Jørgensen, Jens i Grædstrup 105, 208, 444, 454
Jørgensen, Jens i Løve 8
Jørgensen, Jep i Korning 400
Jørgensen, Niels i Bredvad mølle 30, 187
Jørgensen, Niels i Føvling 18, 23, 163, 164
Jørgensen, Niels i Møballe 34
Jørgensen, Niels i Ring 77, 78, 114, 184, 202, 210, 249, 272, 281, 390, 419
Jørgensen, Oluf i Højen 212
Jørgensen, Peder i Uldum 220
Jørgensen, Poul i Vilstrup 37, 45
Jørgensen, Søren i Bredvad mølle 517, 543
Jørgensen, Søren i Føvling 164, 281

Kjær, Anders Pedersen i Brædstrup 414, 462
Knudsdatter, Anne i Knude 430, 432
Knudsdatter, Ellen i Gammelstrup 539
Knudsdatter, Johanne i Træden 197
Knudsen, Christen i Nimdrup 370, 459
Knudsen, Jens i Træden 420
Knudsen, Niels i Brædstrup 383, 405, 416, 462, 507
Knudsen, Peder i Grædstrup 161, 170
Knudsen, Søren i Eriknauer 409, 471
Knudsen, Søren i Roden 29
Koch, Knud Nielsen i Gammelstrup 532, 539
Kæmpe, Jens Jensen i Vinding 126, 142, 143, 359, 360, 385, 386, 387, 388, 396, 397, 403

Lauridsdatter, Anne i Træden 287
Lauridsdatter, Karen i Træden 287
Lauridsdatter, Maren i Hjortsvang 287
Lauridsdatter, Margrete 300
Lauridsen, Anders i Træden 287
Lauridsen, Laurids i Føvling 307
Lassen, Niels Nielsen i Davding 55
Lassen, Peder i Pårup 275
Lassen, Søren i Hedensted 471
Lassis, Maren i Træden 79
Lauesdatter, Maren i Gammelstrup 69, 71, 103, 109, 133, 147, 157, 169, 188, 189, 262, 263, 273
Laugesen, Niels i Tisvad 486
Lauridsdatter, Anne i Borup 184, 210, 272
Lauridsdatter, Birgitte i Mollerup 184, 210, 272
Lauridsdatter, Kirsten i Gammelstrup 469
Lauridsdatter, Maren i Refshale 65
Lauridsdatter, Maren i Vinding 25, 442, 468
Lauridsdatter, Mette i Grædstrup 105
Lauridsdatter, Mette i Vinding 442
Lauridsen, Abraham i Træden 52, 211, 228, 330, 402, 406, 421, 422, 433
Lauridsen, Anders smed i Træden 125
Lauridsen, Engelbret i Rye 300, 463
Lauridsen, Jens i Grædstrup 105
Lauridsen, Jens i Træden 91
Lauridsen, Jesper i Løve 533
Lauridsen, Jesper i Løvet 524
Lauridsen, Jørgen i Løvet 524
Lauridsen, Laurids i Skjellerup 184, 210, 272
Lauridsen, Laurids i Træden 156
Lauridsen, Mads i Højen 193, 194, 206, 212, 407
Lauridsen, Morten i Gammelstrup 34, 60, 333, 341, 356, 365
Lauridsen, Niels i Burgårde 477, 481, 483
Lauridsen, Niels i Gammelstrup 188
Lauridsen, Niels i Nedergård 105, 191
Lauridsen, Peder i Ris i Givskud sogn 220
Lauridsen, Poul i Ring 184, 210, 249, 272
Lauridsen, Torben i Vinding 25, 442, 468
Lund, Kirsten Jørgensdatter i Tønning 120, 137, 144, 421, 431
Løvet, Jens Pedersen i Tønning 33, 346, 502

Madsdatter, Anne i Stids Mølle 536, 538
Madsdatter, Anne i Træden 91
Madsdatter, Karen i Træden 147, 169
Madsdatter, Margrete i Ring 77
Madsen, Christoffer i udlandet 77, 78
Madsen, Claus i udlandet 77, 78
Madsen, Erik i Slagballe 153
Madsen, Jacob i Åstrup 24, 37, 45
Madsen, Jens i Slagballe 153
Madsen, Jens i Åstrup 16
Madsen, Knud i Træden 392, 466
Madsen, Mikkel i Uldum 501, 505
Madsen, Niels i Åstrup 24, 30, 37, 45, 358, 366
Madsen, Peder i Ring 210
Madsen, Poul i Troelstrup 49, 87, 159, 162, 175, 371
Madsen, Terkild i Gammelstrup 34, 49, 60, 147, 157, 169, 186, 288, 289, 290, 301, 333, 338, 341, 356, 365, 469
Madsen, Thøger i Slagballe 153, 154, 158
Marqvorsdatter, Kirsten i Nimdrup 72
Marqvorsdatter, Kirsten i Træden 156
Marqvorsen, Jens i Nimdrup 72
Mikkelsdatter, Anne i Davding 86
Mikkelsdatter, Bodil i Hovedskov 86
Mikkelsdatter, Maren i Slagballe 86
Mikkelsen, Anders i Tyrsting 28
Mikkelsen, Christen i Brædstrup 274, 285, 461
Mikkelsen, Frands i Træden 466
Mikkelsen, Jens i Davding 86, 258, 300
Mikkelsen, Jens i Stids mølle 536, 538
Mikkelsen, Jens Pedersen i Træden 543
Mikkelsen, Laurids i Flemming 61
Mikkelsen, Niels i Vinding 360, 396
Mikkelsen, Peder i Bredvad mølle 240, 422, 433
Mikkelsen, Peder i Urup 517
Mikkelsen, Peder i Åbogård 517
Mogensdatter, Karen 375
Mogensen, Peder i Føvling 375
Molbo, Niels Pedersen i Vinding 25, 442, 448, 468
Mortensdatter, Anne i Gammelstrup 60, 333
Mortensdatter, Anne i Troelstrup 15, 44
Mortensdatter, Inger i Gammelstrup 532, 539
Mortensdatter, Kirsten i Birkenæs 173, 201, 263
Mortensdatter, Mette i Træden 197, 219, 229
Mortensen, Jacob i Troelstrup 528, 537, 541
Mortensen, Jens i Burgårde 88, 97, 100, 116, 203, 242, 332, 334, 479, 480, 484, 488, 490, 542
Mortensen, Jens i Træden 246
Mortensen, Laurids i Gammelstrup 60
Mortensen, Morten i Gammelstrup 60
Mortensen, Niels i Toftlund 94
Mundt, Anne 409, 470, 471
Munk, Christian Jensen i Davding 364, 409, 436, 470, 471, 540
Munk, Christian Jensen i Rye 474, 475, 476, 492

Nicolaisen, Peder i Bolund 77, 78
Nielsdatter, Anne i Bøgebjerg 73, 132
Nielsdatter, Anne i Lystrup 320
Nielsdatter, Anne i Sejt 435, 445
Nielsdatter, Anne i Thorlund 184, 210, 272
Nielsdatter, Anne i Troelstrup 389
Nielsdatter, Anne i Træden 333
Nielsdatter, Anne i Vinding 40, 126, 142, 143, 347, 360
Nielsdatter, Abelone i Ring 77, 78
Nielsdatter, Birgitte i Skophus 184, 210, 272
Nielsdatter, Ellen i Tønning 424, 438
Nielsdatter, Ellen i Vinding 40, 347, 360
Nielsdatter, Else i Ris i Givskud sogn 220
Nielsdatter, Else i Velling 305, 349, 406
Nielsdatter, Elsebe i Bolund 77, 78
Nielsdatter, Enne i Bøgebjerg 342
Nielsdatter, Inger i Stids mølle 73, 132
Nielsdatter, Johanne i Brædstrup 29, 268, 274, 275, 285
Nielsdatter, Karen i Bøgebjerg 73, 132
Nielsdatter, Karen i Darup ved Roskilde 333
Nielsdatter, Karen i Troelstrup 389
Nielsdatter, Kirsten i Lystrup 320
Nielsdatter, Kirsten i Ring 14
Nielsdatter, Kirsten i Tyrsting 130
Nielsdatter, Maren 90
Nielsdatter, Maren i Gammelstrup 50
Nielsdatter, Maren i Lystrup 320
Nielsdatter, Maren i Nørmølle 428
Nielsdatter, Maren i Troelstrup 389
Nielsdatter, Maren i Tørring 73, 132
Nielsen, Anders 141
Nielsen, Anders i Frederiksodde 193
Nielsen, Anders i Hårup 267
Nielsen, Bertel i Darup ved Roskilde 333
Nielsen, Christen snedker i Løvet 525
Nielsen, Christen i Tørring 132
Nielsen, Christen i Vinding 549
Nielsen Skytte, Christen se: Skytte
Nielsen, Hans i Ring 14, 22, 51, 56, 57, 59, 67, 73, 74, 101, 110, 132, 145, 181, 190, 241, 251, 252, 279, 283, 284, 291, 312, 320, 390, 430
Nielsen, Jens 156
Nielsen, Jens i Brædstrup 22
Nielsen, Jens i Nørmølle 94, 304, 337, 428, 447, 460
Nielsen, Jens i Tyrsting 535, 544
Nielsen, Jens i Vinding 40, 347, 360, 396
Nielsen Bundgaard, Jens se: Bundgaard
Nielsen, Jørgen i Ring 77
Nielsen, Jørgen i Åstrup 202
Nielsen, Knud i Gammelstrup 530
Nielsen Koch, Knud se: Koch
Nielsen, Laurids i Grædstrup 105, 508
Nielsen, Laurids i Tønning 159, 334, 546
Nielsen, Mads i Træden 48, 54, 421
Nielsen, Marqvor i Gammelstrup 133, 159, 167, 186, 232, 248, 262, 426
Nielsen, Marqvor i Kæmpegård 353
Nielsen, Morten i Kæmpegård 40, 53
Nielsen, Morten i Nimdrup 139
Nielsen, Niels i Davding 45, 276
Nielsen, Niels i Grædstrup 105, 508
Nielsen, Niels i Slagballe 358, 366
Nielsen, Niels i Træden 246, 422
Nielsen, Otte i Bolund 77, 108
Nielsen, Peder 222
Nielsen, Peder i Løve 427
Nielsen, Peder i Tønning 423, 424, 438
Nielsen, Peder i Vinding 359, 444
Nielsen, Poul i Vinding 40, 347, 360, 396
Nielsen Brandt, Poul se: Brandt
Nielsen, Simon i Refshale 65
Nielsen, Steffen i Troelstrup 389
Nielsen, Søren i Træden 5, 333, 348
Nielsen, Torben i Vinding 40, 347, 360, 396

Olufsdatter, Anne i Åstrup 211, 228, 408
Olufsdatter Grøn, Anne se: Grøn
Olufsdatter, Birgitte i Føvling 404, 408
Olufsdatter, Birgitte i Åstrup 211, 228
Olufsdatter, Maren i Davding 372, 424, 438
Olufsdatter, Maren i Træden 48, 54
Olufsen Grøn, Bent se: Grøn
Olufsen, Christen 211, 228
Olufsen, Christen i Brædstrup 7
Olufsen, Christen på Rask mark 515, 516, 522
Olufsen, Christen i Ring 461
Olufsen, Eskild i Troelstrup 162
Olufsen Grøn, Hans se: Grøn
Olufsen, Jacob i Hovedskov 86, 456
Olufsen, Niels i Nortvig 28
Olufsen, Peder i Åstrup 211, 228, 404, 408
Ottesdatter, Abelone i Troelstrup 144, 162, 344, 361, 421, 431
Ovesdatter, Anne i True 285, 295, 296
Ovesdatter, Maren i Nysum 285, 295, 317
Ovesdatter, Mette i True 285, 295, 317
Ovesen, Anders i Tobberup 285, 295, 296
Ovesen, Christen i Hornum vase 285, 295, 296
Ovesen, Jens i Tønning 275, 285, 295, 296, 317, 322, 371, 399
Ovesen, Peder i Hornum vase 285, 295, 296
Ovesen, Søren i Bigum 285, 295, 296

Pallesen, Rasmus rytter 540
Pedersdatter, Anne 282
Pedersdatter, Anne i Bryrup 199, 209, 225
Pedersdatter, Anne i Grædstrup 161
Pedersdatter, Anne i Slagballe 191
Pedersdatter, Elline i Vinding 388, 397
Pedersdatter, Karen 442
Pedersdatter, Karen i Burgårde 84, 85, 88, 97, 100, 111, 116, 325, 332
Pedersdatter, Karen i Gammelstrup 222
Pedersdatter, Maren i Løve 148
Pedersdatter, Maren i Tisvad 359
Pedersdatter, Maren i Træden 144, 346, 421, 431
Pedersdatter, Maren i Åstrup 413
Pedersdatter, Sidsel i Nedergård 191, 368
Pedersen, Anders 442
Pedersen, Anders i Birkenæs 273, 288, 290, 301, 418
Pedersen, Anders i Davding 482, 489, 494
Pedersen, Anders i Gammelstrup 382
Pedersen, Anders i Slagballe 131, 140, 166, 174, 334
Pedersen, Anders i Vingum 503, 512, 518
Pedersen Kjær, Anders se: Kjær
Pedersen, Bertel i Tønning 233, 245
Pedersen Bay, Bertel se: Bay
Pedersen, Christen i Boest 465
Pedersen, Christen i Brestenbro 328
Pedersen, Christen i Bryrup 199, 209, 225
Pedersen, Christen i Brædstrup 29
Pedersen, Christen i Hårup 27
Pedersen, Christen i Krarup 269, 270
Pedersen, Christen i Sillebjerg 1, 31
Pedersen, Christen i Tamdrup 268, 274
Pedersen, Christen i Vorret 209, 225, 334
Pedersen, Christen i Østbirk 173
Pedersen, Christoffer 442
Pedersen, Frands i Ris 205
Pedersen, Hans i Birkenæs 201, 263, 273, 290
Pedersen, Hans i Gjedved 6, 222
Pedersen, Jens i Burgårde 3, 35, 84, 85, 203
Pedersen, Jens i Fuglris 508
Pedersen, Jens i Føvling 180, 328
Pedersen, Jens i Gammelstrup 108
Pedersen, Jens i Hårup 102, 369
Pedersen, Jens i Løve 8, 32, 148, 218, 351, 444
Pedersen, Jens i Nørmølle 292
Pedersen, Jens i Overholm i Træden 422, 433
Pedersen, Jens i Røde mølle 88
Pedersen, Jens i Træden 48, 50, 54, 75, 76, 119, 205, 320, 392, 466
Pedersen, Jens i Tønning 19, 46, 121, 159, 171
Pedersen, Jens i Velling 302, 306
Pedersen, Jens i Vestbirk 219, 229
Pedersen, Jens i Vingum 451, 464
Pedersen Løvet, Jens se: Løvet
Pedersen, Jørgen i Grædstrup 202, 417
Pedersen, Jørgen i Tønning 90, 347
Pedersen, Knud 479
Pedersen, Mads i Løve 218, 427
Pedersen, Mads i Ring 159
Pedersen, Mads i Træden 519, 520
Pedersen, Mads i Åstrup 24, 30, 45, 410, 412
Pedersen, Mikkel i Gammelstrup 157
Pedersen, Niels i Davding 19, 46, 389
Pedersen, Niels i Grædstrup 148
Pedersen, Niels i Slagballe 3, 84, 85, 88
Pedersen, Niels i Tisvad 130
Pedersen, Niels i Vingum 456, 511
Pedersen, Niels i Vissing 111, 115, 116, 121
Pedersen Molbo, Niels se: Molbo
Pedersen, Oluf i Gammelstrup 222
Pedersen, Peder i Birkenæs 173, 273, 418
Pedersen, Peder i Brædstrup 526
Pedersen, Peder i Burgårde 160, 258
Pedersen, Peder i Bøgebjerg 1, 11, 31, 73, 74, 145, 149, 196, 215, 250, 251, 342, 417
Pedersen, Peder i Kæmpegård 353
Pedersen, Peder i Nedergård 282, 368
Pedersen, Peder i Nimdrup 191, 282, 368, 465
Pedersen, Peder i Sillebjerg 1, 31
Pedersen, Peder i Ulstrup 88, 111, 115, 116, 121
Pedersen, Peder i Velling 32, 182, 427, 434
Pedersen, Peder i Vinding 351, 441, 444, 454, 552
Pedersen, Poul 61
Pedersen, Rasmus 442
Pedersen, Rasmus i Bryrup 72, 95, 96, 151, 155, 199, 294, 320, 400
Pedersen, Rasmus i Løve 427
Pedersen, Rasmus i Vinding 359
Pedersen Tisvad, Rasmus se: Tisvad
Pedersen, Steffen i Gammelstrup 149, 263, 288, 290, 301, 382, 434, 469
Pedersen, Svend i Burgårde 242, 245
Pedersen, Svend i Tyrsting 348
Pedersen, Søren 442
Pedersen, Søren i Brædstrup 510
Pedersen, Søren i Gribstrup 359
Pedersen, Søren i Løve 449
Pedersen, Søren i Nimdrup 465
Pedersen, Søren i Rye 359
Pedersen, Søren i Træden 129, 197, 219, 229
Pedersen, Thomas i Grædstrup 35, 55, 59
Pedersen, Thomas i Slagballe 131, 140, 161, 166, 170, 171, 174, 192, 334, 368, 465
Pedersen, Tim i Birkenæs 273
Pedersen, Torben i Hedegård i Them sogn 352
Pich, Jens i Tyrsting 239
Pich, Peder Jensen i Ring 51, 56, 57, 58, 67, 110
Podebusk, Mourids til Gjessinggård 297, 313
Poulsdatter, Karen i Rye 359
Poulsen, Anders i Rye 359
Poulsen, Christen i Fuglris 325, 332
Poulsen, Christen i Rye 359
Poulsen, Niels i Ring 77
Poulsen, Rasmus i Rye 359
Paaske, Peder i Gammelstrup 540

Rasmusdatter, Johanne i Ring Halle 39
Rasmusdatter, Maren i Træden 125
Rasmusdatter, Mette i Løvet 503
Rasmussen, Erik i Burgårde 40, 53
Rasmussen, Erik i Halle 121
Rasmussen, Jens i Åle 125
Rasmussen Fisker, Jens se: Fisker
Rasmussen, Mikkel i Troelstrup 514
Rasmussen, Niels i Sejt 177, 259, 339, 355, 435, 445
Rasmussen, Niels i Træden 60, 333, 341, 356
Rasmussen, Niels i Tønning 90, 347, 353, 443
Rasmussen, Poul smed i Horsens 467
Rasmussen, Søren i Føvling 342

Schultz, Marie i Slagballe 153
Sennesdatter, Maren i Vingum 456
Simonsen, Rasmus i Gammelstrup 548, 550, 551
Skrædder, Ditlev Jørgensen se: Jørgensen
Skrædder, Peder i Træden 128, 467
Skrædder, Jep i Davding 320
Skrædder, Peder Jensen se: Jensen
Skytte, Anders Sørensen 546
Skytte, Christen Nielsen i Rugballe 428
Smed, Christen i Ring 132
Smed, Jens i Velling 344, 361
Smed, Peder i Velling 62
Steffensdatter, Kirsten i Vinding 547
Steffensen, Peder i Hjortsvang 141
Steffensen, Søren i Burgårde 88, 97, 100, 111, 115, 116, 121, 227, 242
Stochmann, Casper i Eriknauer 471
Svendsen, Peder i Halle 486, 503, 512, 518
Svendsen, Peder i Velgårde 258, 485, 533
Sørensdatter, Anne i Hovedskov 496
Sørensdatter, Anne i Skader 88
Sørensdatter, Anne i Træden 365
Sørensdatter, Else i Burgårde 88
Sørensdatter, Karen 189
Sørensdatter, Karen i Burgårde 88
Sørensdatter, Karen i Gammelstrup 83, 149, 230, 263, 389
Sørensdatter, Karen i Tønning 106, 263, 275, 285, 295, 296, 372, 399
Sørensdatter, Karen i Vinding 359
Sørensdatter, Kirsten i Gammelstrup 204 221, 222
Sørensdatter, Kirsten i Rugballe 428
Sørensdatter, Maren i Nørmølle 337
Sørensdatter, Maren i Åstrup 16
Sørensdatter, Sidsel i Brædstrup 430
Sørensen, Anders i Brædstrup 25, 353, 510
Sørensen, Anders i Ulstrup 49, 333, 338, 460
Sørensen, Anders i Vinding 388, 397
Sørensen Skytte, Anders se: Skytte
Sørensen, Christen i Bredvad mølle 240
Sørensen, Christen i Refshale 65
Sørensen, Clemen i Ussinggård 508
Sørensen, Frands i Træden 91
Sørensen, Gyde i Hårup 141, 411
Sørensen, Hans i Vilstrup 24
Sørensen, Jens i Brestenbro 70
Sørensen, Jens i Mørke 234
Sørensen, Jens i Troelstrup 38, 65, 73, 89, 101, 132, 137, 145, 252, 271
Sørensen, Jens i Træden 211, 223, 333
Sørensen, Jens i Tyrsting 513
Sørensen, Jens i Tønning 43, 60, 296, 384
Sørensen, Jens i Viby 295
Sørensen, Jens i Vilholt 25, 197, 229, 448, 468
Sørensen, Jens i Vinding 126, 142, 547
Sørensen Grøn, Jens se: Grøn
Sørensen, Knud i Løve 454
Sørensen, Laurids i Davding 276, 297, 313, 436
Sørensen, Niels i Gjessø 65
Sørensen, Niels i Kæmpes mølle 355, 428
Sørensen, Niels i Viby 285
Sørensen Vilholt, Niels se: Vilholt
Sørensen, Peder i Birkenæs 201, 418
Sørensen, Peder i Burgårde 88, 477, 479, 480, 481, 483, 542
Sørensen, Peder i Gammelstrup 83, 86
Sørensen, Peder i Tønning 106, 379, 424
Sørensen Halle, Peder se: Halle
Sørensen, Rasmus i Hovedskov 451, 464
Sørensen, Steffen i Burgårde 88

Terkildsdatter, Anne i Tønning 389
Terkildsdatter, Sidsel i Vingum 359
Terkildsen, Anders i Tønning 389
Terkildsen, Knud i Åstrup 108, 402, 412, 413
Terkildsen, Peder i Tønning 389
Terkildsen, Rasmus i Vingum 359, 451, 464
Terkildsen, Søren i Vingum 359
Thomasdatter, Karen 540
Thomasdatter, Karen i Gammelstrup 389
Thomasdatter, Karen i Træden 144, 421, 431
Thomasdatter, Mette i Gammelstrup 389, 540
Thomsen, Anders i Gammelstrup 389
Thomsen, Anders i Løve 533, 540
Thomsen, Niels i Åstrup 16, 17
Thomsen, Søren i Gammelstrup 83, 389
Thomsen, Troels i Velling 148
Thygesen, Jens i Ring 319, 320
Thøgersen, Mads i Slagballe 60, 86, 153
Tisvad, Rasmus Pedersen i Vinding 444, 454, 552
Torbensen, Christen i Træden 9, 25, 27, 33, 79, 185, 194, 246, 331, 340, 341, 356, 365
Torbensen, Jens i Vinding 25, 53, 126, 152, 231, 253, 347, 352, 353, 360, 387, 396, 429, 442, 448, 468
Torbensen, Laurids i Vinding 25, 448
Torbensen, Niels i Vinding 40, 53, 62, 152, 347, 352, 353, 360, 396, 429
Torbensen, Peder i Bryrup mølle 352, 353, 460, 510
Torbensen, Peder i Røbæk mølle 21, 25, 62, 126, 152, 253, 360
Torbensen, Salomon i Rye 353
Torbensen, Søren i Brædstrup 25, 353, 360, 448, 468

Ulf, Laurids i Ring 279
Ulf, Laurids Jensen på Mattrup 463

Wandel, Jens i Uldum 495, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 505
Vilholt, Niels Sørensen i Tønning 545
Villadsen, Knud i Knude 432
Villumsdatter, Ellen i Lystrup 239
Villumsen, Søren i Skaby 234, 238, 239, 255
Winther, Anders Jensen i Såby 539Oversigt over SKIFTER

24 Mads Pedersen i Åstrup 17.9.1660
25 Søren Torbensen i Brædstrup 21.9.1660
29 Peder Christensen i Brædstrup 4.10.1660
31 Peder Pedersen i Sillebjerg 10.10.1660
60 Morten Lauridsen i Gammelstrup 6.10.1660
88 Søren Steffensen i Burgårde 7.2.1661
141 Søren Albertsen i Hårup 6.6.1661
148 Jens Pedersen i Løve 8.5.1660
162 Eskild Olufsen i Troelstrup 9.11.1659
222 Kirsten Sørensdatter i Gammelstrup 25.9.1661
287 Laurids Jensen i Træden 23.6.1662
295 Jens Ovesen i Tønning 9.7.1662
360 Niels Torbensen i Vinding 12.3.1663
392 Jens Pedersen i Træden 23.3.1663
442 Niels Pedersen Molbo i Vinding 22.2.1664
Oversigt over AFKALD

7 Christen Olufsen i Brædstrup 18.9.1660
28 Niels Olufsen i Nortvig 9.10.1660
65 Christen Sørensen i Refshale 15.1.1661
78 Niels Poulsen i Ring 5.2.1661
86 Anne Mikkelsdatter i Davding 12.2.1661
89 Anders Christensen i Langballe 12.2.1661
105 Laurids Nielsen i Grædstrup 12.3.1661
116 Søren Steffensen i Burgårde 7.2.1661
164 Jørgen Jensen i Føvling 23.7.1661
199 Christen Pedersen i Bryrup 10.9.1661
201 Peder Sørensen i Birkenæs 17.9.1661
220 Peder Jørgensen i Uldum 5.11.1661
225 Christen Pedersen i Bryrup 19.11.1661
282 Peder Pedersen i Nedergård 10.6.1662
296 Jens Ovesen i Tønning 15.7.1662
346 navn ikke angivet 17.2.1663
359 Karen Sørensdatter i Vinding 24.3.1663
368 Peder Pedersen i Nedergård 7.4.1663
368 Anne Jensdatter i Nedergård 7.4.1663
418 Peder Sørensen i Birkenæs 24.11.1663
427 Peder Nielsen i Løve 12.1.1664
428 Søren Hansen i Nørmølle 12.1.1664
466 Jens Pedersen i Træden 21.6.1664
468 Søren Torbensen i Brædstrup 28.6.1664
540 Anders Jensen i Tønning 9.1.1683
549 Gertrud Jacobsdatter i Vinding 13.2.1683

Arvesager i øvrigt

6, 16, 17, 48, 73, 77, 111, 115, 132, 149, 209, 272, 317, 333, 334, 337, 353, 388, 389, 397, 403, 413, 435, 445, 448, 510Lovbydelse af ejendom

37 Åstrup Anne Jacobsdatter i Åstrup
126 Vinding Jens Jensen i Vinding
268 Brædstrup Johanne Nielsdatter i Brædstrup
300 Davding Engelbret Lauridsen i Rye
358 Åstrup Niels Nielsen i Slagballe
373 Ring Søren Bertelsen i Ring
387 Vinding Søren Jensen i Vinding
404 Åstrup Peder Olufsen i Åstrup
430 Brædstrup Niels Eriksen i Brædstrup
Oversigt over SKØDER med køber

142 Vinding Jens Jensen Kæmpe i Vinding
269 Ring Christen Pedersen i Krarup
285 Brædstrup Christen Mikkelsen i Brædstrup
375 Ring Karen Mogensdatter i Føvling
408 Åstrup Rasmus Jensen i Åstrup
415 Vinding Anders Jensen i Vinding
432 Brædstrup Anne Knudsdatter i Knude