Erik Brejls hjemmeside

Start


Tørrild herreds tingbogsuddrag

[1662]  

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse tingbogsekstrakter dækker Tørrild herreds bevarede tingbøger for perioden før sammenlægningen med Nørvang herred 1687.
Navne på varselsmænd, synsmænd og vidner er udeladt, med mindre der angives familiemæssige relationer, ligesom tingmænd, dommere etc. ikke angives.
Person- og stednavne er standardiserede.

Alle indførsler er tildelt et af følgende emneord:

advarsel
afgifter
afkald
aftægt
arbejde
arv
bavnevagt
befaling
benådning
beskyldning
broer
copulation
drab
ed
efterlysning
erstatning
faldsmål
forarmet
forlig
forpagtning
forældet
fredlysning
fuldmagt
fæste
gæld
hegn
herredsfoged
hittegods
hor
husdyr
høst
ildebrand
jagt
lejermål
kirkeværge
klage
køb
landgilde
lovbud
løn
musikant
opmåling
pant
regnskab
restance
rytter
rømt
sandemænd
skifte
skilsmisse
skove
skudsmål
skøde
soldat
stedsmål
stolestader
stævning
sygdom
syn
tiende
tingsvidne
told
trolovelse
tyveri
ulovlig sæd
ulve
ulydighed
vanvittig
veje
vold
vurdering
værge
ægteskab
øde gårdeTørrild herred
Tingbog
1662
B 69B - 1

11. januar 1662

1 - fol.2 - syn
Preben Brahe til Engelsholm ved fuldmægtig Peder Christensen, fremlægger syn af Engelsholms skov og marker.

18. januar 1662

2 - fol.2B - skifte
Skifte 11.1.1662 efter Jens Clausen i Kølholt på Kjeldkær gods.
E: Mette Sørensdatter. LV: Niels Nielsen, der ægter enken og fæster gården. B:
1) Johanne Jensdatter
2) Sofie Jensdatter
3) Kirsten Jensdatter
4) Anne Jensdatter
5) Cathrine Jensdatter.
FM: farbror Niels Clausen i Brøns i Hvidding herred i Haderslevhus amt.

25. januar 1662

3 - fol.5 - forbud
Thomas Poulsen i Hvejsel ved Oluf Thomsen, herredsfoged i Jelling, forbyder Christen Sørensen i Kærbølling at sælge eller fjerne en hoppe og 2 øksne, han har til opfodring for Søren Sørensen Vendelbo, indtil Thomas Poulsen sag mod Christen Sørensen er løst.

4 - fol.6 - arv
Søren Sørensen i Stensgård døde det år polakkerne var i landet, men ejede hverken hus eller bohave, så der var intet at arve for sønnen Jørgen Sørensen og dennes søskende, og enken måtte spise nådsens brød.

1. februar 1662

5 - fol.6B - skifte
Skifte 26.4.1661 efter Peder Pedersen og hustru Else Pederskone i Ollerup. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Christen Pedersen
2) Karen Pedersdatter g.m. Mads Christensen
3) Niels Pedersen
4) Nis Pedersen
5) Oluf Pedersen
6) Peder Pedersen, mindreårig
7) Maren Pedersdatter
8) Johanne Pedersdatter, mindreårig.

6 - fol.7 - restance
Henrik Thott til Boltinggård ved fuldmægtig Jens Jørgensen, forvalter på Fårup stævner følgende for landgilderestancer:
Søskov: Niels Olufsen, Claus Jensen, Adser Lassen
Kærbølling: Niels Jespersen, Mads Pedersen, Søren Jensen, Mads Sørensen, Sørensen
Balle: Christen Poulsen, Mads Sørensen
Bredstenlund: Niels Bertelsen, Christen Ibsen Skrædder, Christen Christensen
Ravning: Las Christensen, Jens Bertelsen
Ollerup: Jens Mortensen, Christen Pedersen, Mads Christensen
Lildfrost: Søren Madsen
Hopballe: Jes Hansen.

8. februar 1662

7 - fol.8B - gæld
Gregers Christensen, præst i Gadbjerg [og Lindeballe] ved fuldmægtig Peder Pedersen, smed i Gadbjerg, stævner Niels Poulsen i Smidstrup for en sølvske.

8. marts 1662

8 - fol.9B - gæld
Gregers Christensen, præst i Gadbjerg [og Lindeballe] ved fuldmægtig Peder Pedersen, smed i Gadbjerg, stævner Niels Poulsen i Smidstrup g.m. Maren Nielskone for en sølv-skospænde, som Gregers Christensen havde ladet Niels Poulsen taget med til Vejle for at lade det veje og vurdere, men som Niels Poulsen nu har solgt til Niels Groult i Vejle for 6 slettedaler, selv om den var vurderet til 5 rdl.
Samtidig forbydes Christen [Mikkelsen] Møller i Farre mølle at sælge en rød ko, der tilhører Niels Poulsen i Smidstrup, før sølvspendet er betalt.

15. marts 1662

9 - fol.10 - gæld
Samme sag som lbnr.8.

10 - fol.13 - vold
Oluf Thomsen, herredsfoged i Jelling kom den 28.2.1662 med to mænd til Christen Sørensen i Skovbølling for at udtage 2 køer, der tilhørte Søren Sørensen Vendelbo, der skyldte penge til Thomas Poulsen i Hvejsel.
Søren Sørensen nægtede at udlevere køerne til herredsfogeden, og Gert Rasmussen på Skovgård, der var til stede, skød begge køer og slog herredsfogeden i Hovedet med sin bøssekolbe.

4. april 1662

11 - fol.15 - tiende
Henrik Pedersen i Munkholm fører vidner på at Munkholm ligger under Brandbjerg Hovedgårds takst og derfor ikke skal svare tiende til kirken og til præsten Anders Madsen i Kolding. Underskrevet af:
1 I[ngeborg] Skel, salig Rodsteen til Brandbjerg
2 Just Thomsen, ridefoged
3 Søren Christensen Svenstrup.

12 - fol.16 - stævning
Frue Magdalene Kruse indkalder 8 mand til syn [resten mangler].

12. april 1662

13 - fol.16 - afkald
Afkald fra
1 Jens Sørensen i Højrup og
2 Iver Sørensen i Højrup
for arv efter deres søster Anne Sørensdatter
til hendes efterladte enkemand Jørgen Pedersen i Store Velling.

14 - fol.16B - syn
Syn af frue Magdalene Kruse til Refstrups hedejorde efter ildbrand.

15 - fol.16B - syn
Syn af præstegården i Gadbjerg hos præsten Gregers [Pedersen], der er ruineret og næsten nedbrændt af fjenden og syn af anneksgården i Lindeballe.

19. april 1662

16 - fol.17 - stævning
Frue Magdalene Kruse indkalder 8 mand til syn i Tøsby [i Gadbjerg sogn] [resten mangler].

26. april 1662

17 - fol.17B - syn
Frue Magdalene Kruse til Refstrup ved fuldmægtig Johan Thomsen foretager syn af fæstebonden Laurids Jensens halve gård i Tøsby.

24. maj 1662

18 - fol.18 - advarsel
1 Jørgen Nielsen i Vork på kongen og lensmandens vegne
2 Peder Jensen i Filskov på Otte Friis vegne
3 Peder Christensen, foged på Engelsholm
påbyder deres bønder at betale deres månedsskat inden 28.5.1662

19 - fol.18B - forbud
Greve Rantzau ved fuldmægtig Peder Jensen i Filskov, forbyder alle at foretage grøftegravning, lyngslæt eller brug af de øde gårde på hans gods i Tørrild og Nørvang herreder.

31. maj 1662

20 - fol.19 - lejermål
Jomfru Anne Munch til Haraldskær stævner Simon Jensen, der tjener på Haraldskær of lejermål med Maren Lauridsdatter, der tjente på gården sidste vinter.
Opsat 4 uger.

14. juni 1662

21 - fol.19B - gæld
Herluf Mormand til Langkær [i Brande sogn] stævner jomfru Anne Munch til Haraldskær for gæld hos afdøde Mette Munch, der er udlagt i:
1 en gård i Brandlund som Christen Nielsen fradøde og som nu bebos af Laurids Poulsen
2 et bol: Bjerge som Christen Nielsen bebor
3 et bol: Brogård som Simon Thomsen bebor.
Opsat 6 uger.

22 - fol.20 - advarsel
Jørgen Nielsen i Vork på kongen og lensmandens vegne påbyder deres bønder at levere [mangler] samt landgildesmør og arbejdspenge.

5.juli 1662

23 - fol.21 - gæld
Mads Jensen i Kærbølling stævner Tobias Hansen på Haraldskær for gæld.

24 - fol.21B - gæld
Jørgen Nielsen i Vork for Bertel Madsen Bruun i Kolding, der af kongen er tilsagt mølleskyld af Vingsted mølle i sin livstid efter kontrakt af 15.12.1660, stævner Christen Andersen, møller i Vingsted mølle, for manglende betaling.
Opsat 4 uger.

25 - fol.22 - klage
Greve Rantzau ved fuldmægtig Peder Jensen i Filskov fremsætter klage over
1 Christoffer Villumsen i Geding
2 Hans Hansen i Skærup
3 Peder Nielsen, forrige foged på Højgård
for at have slået staldøksne ned på Skovgård,
med efterfølgende syn 30.5.1662 efter Gert Rasmussens befaling.

26 - fol.23 - ulydighed
Greve Rantzau ved fuldmægtig Peder Jensen i Filskov stævner Jørgen Nielsen Skytte i Hopballe for ikke at have udført påbudt arbejde siden Voldborg dag med krav om fæstets ophævelse.

12. juli 1662

27 - fol.23B - lejermål
Jomfru Anne Munch til Haraldskær ved bud Jørgen Jensen i Rue efter opsættelse fra 31.5.1662 lbnr.19, stævner Simon Jensen, der tjener på Haraldskær for lejermål med Maren Lauridsdatter, der stod til åbenbar skrifte i Skibet kirke 6 p. Tr. 1662 i følge attest fra Poul Jørgensen, præst i Skibet.

19. juli 1662

28 - fol.24 - klage
Greve Rantzau til Brandberg ved fuldmægtig Peder Jensen i Filskov fremsætter klage over
1 Christoffer Villumsen i Geding
2 Hans Hansen i Skærup
3 Peder Nielsen, forrige foged på Højgård
for 30.5.1662 at have ødelagt port og stalddør og slået staldøksne ned på Skovgård,
men da de nu bor i et andet herred afsiges ikke dom.

29 - fol.24B - tyveri
Preben Brahe til Engelsholm ved fuldmægtig Peder Christensen sst, stævner Gravers Pedersen og hustru i Lindeballe for at have solgt tømmer fra en af Engelsholms tilhørende øde bygninger i Lindeballe.
Opsat 4 uger.

26. juli 1662

30 - fol.25 - gæld
Bertel Madsen Bruun i Kolding udsteder kvittering til Christen Andersen i Vingsted mølle for 46 slettedaler som en dal af landgilde fra Philipe Jacobe dag 1661 til årsdagen, men kræver de resterende 13½ slettedaler.

31 - fol.26B - befaling
Jørgen Nielsen i Vork på kongens og lensmandens vegne befaler at alle, der har jordegods, skal indlevere en jordebog herover til generalkrigskommissær Otto Pogwisch.

32 - fol.27 - jagt
Peder Nielsen Skytte i Smidstrup vil nedlægge så mange skadelige dyr, som han kan, hvis hver halve gård vil betale ham 4 skilling.

33 - fol.27B - gæld
Jørgen Nielsen i Vork for Eskild Nielsen i Bække, der kræver betaling for en hest, som Tobias Hansen, forpagter på Haraldskær fik, den tid da man drev øksne ud af landet.

34 - fol.28 - gæld
Preben Brahe på Engelsholm ved fuldmægtig Peder Christensen sst stævner Mads Jepsen i Lihme for betaling af leje af 2 køer, som Enevold Nielsen har arvet efter sine forældre.
Desuden stævnes Mads Jepsen for landgildesmør.

35 - fol.28 - gæld
Herluf Mormand til Langkær [i Brande sogn] stævner jomfru Anne Munch til Haraldskær for gæld hos afdøde Mette Munch, der er udlagt i:
1 en gård i Brandlund som Christen Nielsen fradøde og som nu bebos af Laurids Poulsen
2 et bol: Bjerge som Christen Nielsen bebor
3 et bol: Brogård som Simon Thomsen bebor.
Der fremlægges tingsvidne af Nørvang herred 1.7.1662, at Las Poulsen i Brandlund har betalt landgilde til Henrik Gøye til Turebygård, der blev leveret i Brande præstegård, da Anne Munch har tilskødet gården til ham.
Der fremlægges bevis underskrevet Odense 13.9.1647 at
1 Claus Sparre til Tovgård på sin hustrus vegne
2 Anne Munch til Haraldskær på egne vegne
3 Jacob Sparre til Råstrup på jomfru Cathrine Acheleie
på deres afdøde søster Mette Munchs
og på deres svoger Herluf Mormands vegne
skylder 2333 rdl til
Falk Gøye til Hvidkilde på hans afdødes bror Eskild Gøye til Turebygårds børns vegne med pant i Brandholm hovedgård og underliggende bøndergods.
Da det ikke er blevet betalt har Henrik Gøye til Hvidkilde og hans søster gift med Henning Qvitzow til Qvitsowsholm gjort udlæg i Brandholm gods:
Brandholm hovedgård og gods i Brande sogn:
Tarp: Jesper Christensen
Kragsig: Mikkel Snedker
Drantum Niels Kærsgaard og Laurids Olufsen
Borup: Jeppe Jensen
Brandlund: Laurids Poulsen
Stubbergård hovedgård og gods i Sevel sogn:
Hedegård: Mette Jensdatter og Johanne Christensdatter
Sebstrup: Kirsten Jensdatter og Kirsten Thomasdatter
i Ribe?: Vagn Heerup, Jens Jespersen og Laurids Jensen.
(Landgilde anføres).

2. august 1662

36


Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.11-35