Erik Brejls hjemmeside

Start

Ribe tingbogsuddrag 1561-1660    

(af Ejnar C. Larsen)    

1561 1573-1575 1580 1585 1591 1596
1561-1567 1575-1576 1581 1586 1592 1597
1568-1571 1577 1582 1587 1593 1598
1569-1571 1578 1583 1588 1594 1599
1571-1573 1579 1584 1589 1595 1600

Dokumenter (bilag) til Ribe tingbøger

1569-1600    
1601 1609 1616 1625 1641 1652
1602 1610a 1618 1626 1642 1653-1654
1603 1610b 1619 1633 1643-1645 1654-1655
1604 1611 1620 1636 1646 1655
1605 1612 1621 1637 1647 1656
1606 1613 1622 1638 1649 1657-1660
1607 1614 1623 1639 1649-1650 1660-1662
1608 1615 1624 1640 1651  

Forkortelser:
afd. afdøde
borgm. borgmester
dl. daler
dr. doktor
hr., om gejstlig
Kbh. København
K.M. kongelig majestæt
mag. magister
mk. mark
rdl. rigsdaler
rådm. rådmand
sk. skilling
sldl. sletdaler
tidl. tidligere

Navnene Laus, Laurs, Lauris, Laurits og Laurids er konsekvent stavet Laurids.
Derimod er Las, så vidt det ikke har kunnet identificeres med en med navnet Laurids, blevet stavet som Las, eksempel Las Lime.
Laue er stavet Lave.

Bynavne er så vidt muligt stavet, som i Trap Danmark.

Tallene i venstre margen er sidetal eller datoer, hvor sidetal mangler.


Ribe byfoged tingbog 1561

B 85A-1

2 (1561) Laurids Tøgersen klager over, at en stald i Gråbrødregade er bygget på hans jord. (Se også s. 9).

2 (1561) Anne Christensdatter skøder til hr. Niels Lange til Kærgård sin gård på Neder-dammen.

7 (1561) Hans Henriksen skrædder lavbød sit hus i Gråbrødregade.

15 (1561) Hans Nielsen og hans mor Line sælger deres hus ved adelgaden til Christen Sørensen buntmager.

24 (1561) Anders Knudsen, Mads Nielsens stedsøn, sælger til sin bror Peder Knudsen sin arvelod, efter sin far Knud Boesen, i huset ved Sønderport.

27 (1561) Jesper Bertelsen med sin hustru Karine Krabbes sælger til Laurids Andersen, på mester Hans Svannings vegne, en kålgård på Holmen.

28 (1561) Hans Andersen giver på sin hustrus vegne Peder Sørensen afkald på, hvad hun kunne tilfalde efter hendes far Claus Jensen skomager.

34 (1561) Mikkel Mortensen skrædder og Peder Jensen skomager giver på deres hustruers Margrete og Annes vegne afkald til deres morbror Anders Nissen skomager på arv efter deres mor Marine Niskone.

36 (1561) Christen Jensen, Anders Lassen i Vester Vedsteds brorsøn, gav Anders Lassen afkald på arv efter sin far og mor, oldefar og oldemor.

36(1561) Strid om arv, som afd. Kalle Jensens børn kunne tilfalde efter deres oldefar.

46 (1561) Hans Boisen, Jens Broisen og Bror Boisen gav deres far Boie Nissen afkald for arv efter deres mor B.....

54 (1561) Laurids Hansen kræmmer sælger til Rasmus Hansen sin stald mod Nørreport.

56 (1561) Oluf Lauridsen sælger til Anders Pedersen sit hus i Badstuegade, som han købte af kapitlet.

57 (1561) Oluf Lauridsens skøde på Anders Pedersens hus i Fiskergade.

63 (1561) Las Bendsen gav Niels Tovskov, på Maren afd. Niels Lassens vegne, afkald på arv efter hendes søn Niels Lassen kræmmer. (Beliggenhed af hus).

71 (1561) Søren Madsen og Søren Nielsen skrædder på deres hustruers vegne, Jørgen Lydicksen på sine egne vegne og Jens Guldsmed på sin hustrus søster Mette Lydicksdatters vegne lavbød deres part i det hus, som afd. Hans Lydicksen boede i på Nederdammen imellem Karine Lydicks hus og Knud Nielsens hus.

72 (1561) Jep Jelling, på afd. Hans Lydicksens barn Karine's vegne, tilbød penge for de andre søskendes part i Hans Lydicksens hus.

75 (1561) Knud Nielsen ved Nørreport og Søren Nielsen skrædder gjorde Jens Guldsmed til Mette Lydicksdatters lavværge i sagen om at sælge hendes part i det hus, afd. Hans Lydicksen boede i.

82 (1561) Søren Jakobsens tingsvidne angående det gamle hus, han fik udvist til betaling for det forlig, Jep Vibe var ham skyldig.

87 (1561) Vurdering på al Hans Sørensens ejendom.

98 (1561) Søren Svendsen på egne og på sin mors Johanne Svends og på sin afd. bror Niels Svendsens børns vegne, og Christen Borg på sin hustru Karine Kiersdatters vegne æskede vurdering på et hus i Grønnegade og et i Smedegade.

102 (1561) Søren Svendsen gav på afd. Niels Svendsens børns vegne Christen Borg med dennes hustru Karen afkald for arv efter deres far NS.

119 (1561) Hans Lydicksen havde ved 3 ting lagbudt sin part i sin fars hus, som hans afd. bror Hans ?Jens Lydicksen boede i på Nederdammen.

120 (1561) Anders Lydicksen bød paa Jens Lydicksens part.

126 (1561) Ung Hans Pedersen, afd. Peder Ibsens søn, sælger på sin mor Anne Peders vegne til Bagge Jensen 2 boder i den gade, som løber neder til hospitalets port.

127 (1561) Ung Hans Pedersen, afd. Peder Ibsens søn, sælger på sin mor Anne Peders vegne til Mikkel Kjeldsen en stald i Skt. Nikolajgade.

134 (1561) Hr. Hans Christensen, sgp. i Højer, med fuldmagt fra Rasmus Tygesen, født i Ribe, nu tjenende på Bergenhus i Norge, sælger til mester Jens Viborg RTs gård i Præstegade.

138 (1561) Jørgen Sørensen gav sin stedfar Søren Vendelbo afkald for arv efter sin mor Anne Mikkelsdatter.

139 (1561) Anders Hansen sælger til Mads Kallesen, hans svoger, sin oldemor Marine Anderskones hus paa Dammen.

140 Bagge Jensen rådmand fuldmyndiggjort af Anne, afd. Niels Termandsens, opsagde arv og gæld på hendes vegne.

142 (1561) Hans Persen tøffelmager sælger til Niels Matthisen skomager sit hus næst op til Sønderport.

144 (1561) Mikkel Kjeldsen vil have syn på stald uden Nørreport, han købte af Anne, afd. Jørgen Juls.

146 (1561) Jakob Hansen sælger til Hans Jensen sin arvepart efter sin afd. far Hans Andersen, en stald i Saltgade.

149 (1561) Hans Sørensen giver sin stedfar Søren Vendelbo afkald for arv efter sin mor, Anne Mikkelsdatter.

149 (1561) Karine Krags giver Bodil Jespersdatter skudsmål.

153 (1561) Mads Haiesen sælger til Mikkel Kjeldsen sit hus neder i Skt. Laurentiigade.

162 (1561) Hr. Hans Pedersen, sgp. i Kongens Lyngby sogn i Sjælland, sælger til Dorethe Veys sit hus i Stenbogade.

165 (1561) Jens Lydicksen, med fuldmagt fra sine søskende, sælger til Søren Madsen deres lod i arv efter deres far Lydick Guldsmed i dennes gård på Nederdammen.

167 (1561) Hr. Peder Lauridsen, sgp. i Hjortlund, sælger til Christen Borg sin stald, som han købte af Anders glarmester, uden Nørreport.

171 (1561) Hans Jensen sælger til Mads Douer en stald uden Nørreport.

174 (1561) Niels Pedersen, bøsseskytte paa Baghus [Bohus] i Norge, giver afkald til sin stedfar Søren Clemendsen.

177 (1561) Jes Poulsen i Nørre Farup og Søren Pedersen i Kirkeby var med Mads Ebsen, borger i Ribe, i Tved og holdt skifte imellem Niels Christensens enke Line og hendes børn.

178 (1561) Christen Jensen skinder gav Jep Hannevang afkald for den arv, hans hustru Anne kunde arve efter hendes far og mor.

180 (1561) vLaurids Mortensen og Morten Mortensen gav Maren, afd. Niels Mortensens, afkald for arv efter deres bror.

185 (1561) Søren Pedersen Jernid sælger til Jens Hvid sit 6 fag hus i Puggårdsgade, som han selv bor i.

186 (1561) Peder Graversen, på sin hustrus Johanne Baggesdatters vegne og Janick Baggesen gav deres far Bagge Jensen afkald for arv efter deres mor Karine, desligeste efter deres oldemor, Margrete Krabbes. De får det hjørnehus, Peder Graversen bor i næst hos Hans Jensens hus, som nu Iver Bertelsen iboer næst det hus, der bag ved i Sortbrød-regade.

193 (1561) Skifte mellem Søren Pedersen på hans hustrus vegne Hylle, afd. Per Friises efterleverske og hendes børn.

195 (1561) Oluf Mouritsen Fiddi med sin hustru sælger til Christen Madsen de 2 fag hus, som de arvede efter hustruens bror Jens Brendstrup i Puggårdsgade.

196 (1561) Jens Hansen, afd. Hans Karlsens søn, sælger til sin hustrus mor, Johanne Jeppes, al den lod, hans hustru Marine arvede efter sin far Jep Jensen, i en gård ved Nebs Mølle og ligeledes den lod, som hr. Jens i Emmerlev gav Marine og desuden den broderdel, som Thomas Jepsen gav hende og endvidere den bygning, som Jens Hansen og hans forældre byggede på samme ejendom.

198 (1561) Jens Pedersen sælger til hr. Gregers Christensen i Brøns sit 3 fag hus med en 3 fag kvist i Horsfald.

200 (1561) Søren Nielsen skrædder sælger til Laurids Tøgersen sit hus i Gråbrødregade, som han havde købt af afd. Per Valiers og Annes arvinger.

205 (1561) Nis Hansen i Gelsbro på egne, Jesper Lauridsen på sin hustrus vegne og Jep Madsen i Kastrup, som er lavværge for afd. Hans Nissens børn: Johanne, Mads, Anne og Jens, sælger til Jens Jepsen Alsing det hus, som afd. Hans Nissen havde ved Sønderport.

208 (1561) Forlig mellem Christen Pedersen remsnider og Mikkel Lassen i Hillerup om den arv, som CP på sin hustrus vegne var tilfalden efter hendes far Las Pedersen.

213 (1561) Lang arvesag mellem folk i Kolding, Ålborg og Ribe. Forlig så Anne Sørensdatter, David Jensens enke, beholder boet.

219 (1561) Mester Robbert Geispuscher sælger hr. Niels Lange til Kærgaards frue Abild Skeelsdatter sin gård med de rettigheder dertil, som Christian 3. havde givet ham. Nederdammen

224 (1561) Boie Nielsen sælger til Jep Nielsen et stykke jord i Fiskergade.

228 (1561) Søren Gregersen sælger til Knud Henriksen sit 10 fag hus, som Iver Iversen bor i i Fiskergade.

243 (1561) Salg af 3 fag hus i Saltgade til Hans Jensen.


Ribe byfogeds tingbog 1561-1567

B 85A-4

1561.

10 (1561) Anders Knudsen, Mads Nielsens stedsøn, oplod Peder Knudsen, sin bror, sin anpart i sin fars hus mm.

11 (1561) Hans Andersen på sin hustrus vegne giver Peder Svendsen afkald for arv efter sin far, Claus Jensen skomager.

12b (1561) Christen Nielsen gav sin brorsøn Anders Lassen i Vestergade afkald for arv efter sin oldefar og oldemor.

24 (1561) Søren Jakobsen og Laurids Tøgersen syn mellem deres huse i Storegade .

24 (1561) Syn mellem Jep Vibes adelhus, som Laurids Tøgersen nu har, og Jep Vibes gamle hus, som nu Søren Jakobsen har.

29 (1561) Hans Pedersen får syn på en kålgård mellem Frands Klyne og ham selv.

32b (1561) En stald mellem afd. Per Krags gamle stald næst ved dårekisten på den nørre side og Anne Pers port på den søndre side.

35 (1561) Hr. Hans Christensen [Varde], sgp. i Højer, Rasmus Tygesens svoger, skødede mester Jens Viborg RTs hus i Præstegade.

37b (1561) Syn på stald uden Nørreport.

49b (1561) Christen Nielsen skinder gav Jep (........) afkald for al arv, hans hustru kunne arve efter hendes mor.

53 (1561) Peder Graversen og Jannik Baggesen sad over skifte efter henholdsvis hustruens mor og Janicks mor, Karine Bagges.

56 (1561) Oluf Mouritsen Fiddi sælger Christen (...........) de 2 fag hus, som ligger imellem hans hus og Kongens og byens hus, som kaldes Hinghus. (Også B85A-1, s. 195).

57 (1561) Syn og vurdering af Anders Nielsen skomagersvends hus.

60b (1561) Oluf Andersen gav afkald på arv efter hr. Poul Mikkelsen og Dorte Mikkelsdatter.

62 (1561) Læst et brev om et arveskifte 1515, som Las Palsen, Peder Thomsen raadmænd i Ribe, Jes Jepsen og Morten skriver?, imellem Mikkel Hansen, borger i Ålborg, på hans hustru Anne Davidsdatters vegne og Anne Sørensdatter, David Jensens efterleverske, og Anne Davidsdatter. (Også B85A-1 s. 213).

62b (1561) Forhør om skiftet på foregående side.

72 (1561) Marine Sagis, borgerske i Ribe, vidner, at Per Nielsen og Frands Nielsen, borgere i Horsens, deres mor var søster til Marines mor.

1562.

76b (1562) Lambert Ibsen lavbød den stald og kålgård, som han fik af afd. Niels Termandsen.

87b (1562) Oluf Staffensen giver last og kære på det hus og bygning og kålgård, der står på hans fæstejord.

87b (1562) Og er Jens Hegelund Per Høgs hjemnel til den bygning, "der stander på indtill dom er ganget dennem imellem".

90 (1562) Jesper Bertelsen skøder Jens Jepsen det hus, som nu Skarris Pedersen iboer.

91 (1562) Jens Christensen solgte sit hus m.m. inden Nørreport imellem Frands Klynes og (der står ikke mere).

93 (1562) Syn på de boder, som tilhører Skt. Katharinæ Kirke neden for Bispegården ud mod volden.

94 (1562) Rasmus skriver, foged på Skodborg, krævede 50 daler på afd. Per Stubs vegne og 100 daler, om de blev ikke betalt af Hans Olufsens arvinger.

95 (1562) Registrering af Svend Andersens ejendele og tiigodehavender.

97 (1562) Fortegnelse over Mads Ibsens gæld og aktiver.

98b (1562) Jens Hegelund borgmester skøder på Per Stubs vegne dennes hus, som han arvede efter sin far Iver Stub, til hr. Oluf Lauridsen udi Dam .

101 (1562) Niels Skriver i Viborg tiltaler Peder, Mads Ibsens søn, for gæld.

110 (1562) Hr. Anders Hansen på Dammen skøder Laurids Nielsen skomager sit hus, som han selv bor i.

111 (1562) Afd. Hans Bøsseskytters gamle 6 fag hus vurderet til 15 daler.

112 (1562) Mads Vinthersen skøder Per Christensen en part i det hus, hvor hans hustru havde arvet en søsterlod efter sin mor, Gertrud Vinthers. Tilsyneladende er MV død umiddelbart efter.

116 (1562) Hans Henriksen skrædder skøder Christen (........) sit hus i Gråbrødregade.

116. (1562) ......... skøder Jens Guldsmed et 5 fag hus liggende mellem Jens Guldsmeds stald og de almisseboder, afd. hr. Niels Therkildsen gav.

127 (1562) Jep Jespersen giver Gunder Enevolds afkald for arv, han kunne tilfalde med sin hustru efter Enevold Jensen

1563.

147b (1563) Vurdering af Lydick sverdfegers ejendele.

148b (1563) Jep Jespersen skøder mester Jens ærkedegn sine enge og gård.

149 (1563) Per Vandel skøder Severin Madsen sin hustrus part, som er en broderdel det hus på Dammen, Severin Madsen nu iboer, liggende imellem N: og N:, arveligen tilfalden efter hendes husbond Hans Lydicksens halvpart.

150b (1563) Knud Bennedsen skøder Peder Pedersen imellum Jes Alsis hus og Frands Madsens boder.

151b (1563) Christen Trellund skøder Laurids Lydicksen, på egne og søskendes vegne, et hus i Fiskergade.

153b (1563) Oluf Pedersen skøder Laurids Skriver på Riberhus jord på Gråbrødre kirkegård.

157b (1563) Jakob Vibe skøder Garloff Langebeck på Henrik Koepsvend, Johan Kop og Poul ..........deres vegne 8 boder i Præstegade og Bøddelgade og 3 i Fiskergade med et hus og en abildgård.

158 (1563) Ovennævte skødes videre til ........

161b (1563) Christen Nissen i Hostrup og Niels Nielsen i Kokspang giver på deres hustruers vegne afkald på arv efter Søren Clemendsen.

163 (1563) Niels Namensen lavbød sit hus.

163b (1563) Niels Andersen skøder Jørgen Pedersen sit hus.

164 (1563) Relluf Nielsen skøder Per Clemendsen 2 huse i Sviegade.

166b Jens Hansen skøder mester Robert et hus mellem Bagge og Johan Jeppes hus.

171b (1563) Jes remsnider i køb med sim hustrus søster Karine Knudsdatter om den arvelod, som tilkommer hende i Frisland, efter hendes bror Jens Knudsen, som boede og døde i Oldensort i Frisland.

179b (1563) Markvard snedker skøder Peder Boesen 5 fag hus i Horsfald.

180b (1563) Hans Hencksen skrædder skøder Relluf Nielsen på vegne af Laurids skrivers vegne, borgskriver på Riberhus, sit hus, som han selv ibor i Gråbrødregade.

185b (1563) Jes Tusens søn, Tus Pedersen på Sønderho, gjorde ham afkald for arv efter sin far, Per Tusen.

185b (1563) Vurdering for Claus Rebslår af Hans Tromslars hus i Grønnegade.

217b (1563) Morthen Nielsen solgte 6 fag hus.

225 (1563) Søren Nielsen i Tang skødede på sin datters børns vegne Hans Chri-stensen murmester deres hus.

1564.

237b (1564) Jørgen Nielsen fogeds søn skøder mester Hans Svane sit hus, som hans far havde.

239 (1564) To salg af huse i Fiskergade.

241 (1564) Giorde Anne Peders, Peder Jensen tømmermands enke, afkald for den arv efter deres afd....

246 (1564) Hans Christensen bartskær skøder hr. Jens Pedersen sit hus i Stenbogade, som han købte af velbyrdige Claus Sehested, liggende imellem Mads Termandsens hus og Villof Nielsens.

248 (1564) Hr. Jens Pedersen skøder Iver Vandel sit hus i Stenbogade, som han tilforn købte af Hans Bartskær.

248 (1564) Anne Niskones hus i Grønnegade skødes til Christen Madsen.

251 (1564) Christen Trellund skøder Mads borgeskriver et hus imellem Præstegade og Grønnegade og en stald i Præstegade.

251b (1564) Vurdering af Jakob Vibes stald i Saltgade.

252b (1564) Jens Alsing skøder Hans Roager 10 fag hus.

256b (1564) Vurdering af Jakob Vibes stald ved Skt. Peder.

258 (1564) Claus Iversen og Jens Pedersen begærer tingsvidne på Søren Clemendsens afkald, på hans efterleverske Marines vegne.

259 (1564) Niels Jelling skøder Anders Rejsby 5 fag hus, som han skøder videre til Hans Andersen knivsmed.

259b (1564) Mette, afd. Poul Tanges, opsagde arv og gæld efter sim mand.

260 (1564) Beliggenhed af Peder Mortensen Hegelunds stald, som han købte af Jørgen Pedersens arvinger.

262b (1564) Jakob Vibe skøder Jens Klyne 2 boder i Bøddelgade , derefter videre til Hans Svane.

263b (1564) Jens Tjellofsen skøder Jørgen Pot sit hus og jord.

268 (1564) Mette Jensdatter i Hjerm herred i Stovgaard i Asp sogn gjorde Christen skinder afkald for arv efter hendes far og mor.

278 (1564) Jørgen Christensen i Treborg gav Laurids Jørgensen, sim søn, fuldmagt til at opkræve sin gæld, som børnene efter Jens Pedersen, borger i Ribe, og hans hustru tilstod efter deres død.

1565.

287 (1565) Jakob Vibe skøder Jørgen Haet....and sin stald.

293b (1565) Karine Krags skøder til Claus Mule en kålgård på Skt. Hans Holm.

295 (1565) Henrik og Tyge Bradenaall opsiger arv og gæld efter deres far op mor.

295b (1565) Bendt Knudsen og Ib Lambertsen skøder deres stald til Laurids Tøgersen.

297 (1565) Beses Per Klynes og Christen Trellunds huse, hvor der har været ildløs.

300b (1565) Ebbe Clemendsen skøder Oluf Pedersen borgmesters hus og jord i Kræmmergade.

302b (1565) Jens Spends i Kræmmergade kender sig ved arv og gæld, på Jakob Vibes hustru Karens vegne, som har købt hendes søsterlod.

306b (1565) Søren Trellund gør Søren Pedersen i Nørre Farup myndig til at kræve arv og gæld, som kan tilfalde ham efter Christen Trellund, hans bror.

1566.

317 (1566) Kirstine Nielskone gav Oluf Nielsen, afd. hr. Niels Terkildsens søn, afkald.

317 (1566) Efter den skiftejævning, som hr. Niels Therkildsen selv havde gjort mellem Kirsten Nielskone og begge deres børn Anders og Oluf, gjorde hun afkald efter Anders' død.

323 (1566) Jens Termandsen, Hans Tygesens børn Claus og Jakob Lagesen gjorde Anders Darum afkald paa hans datter Mettes vegne. Ejendommenes fordeling.

324 (1566) Jørgen Hansen skøder Niels Tovskov på Bernt Falenkamps vegne det hus i Fiskergade, som Jørgen selv bor i.

324b (1566) Per Thomsen i Kvist og Mads Trellund æsker skifte efter afd. Christen Trellund.

324b (1566) ......... ......... gør Bagge Jensen afkald for, hvad han kan tilkomme efter afd. Marine Thomases, deres hustruers søster 15 dlr. 3 mk. d. Staffen Lassen i Farre ....... efter Maren Matskone og Anne Thomaskone

325 (1566) Jep Nielsen i Ringkøbing gør Graend (Gravers, Gregers) Pedersen afkald efter Peder Bruun rådmand for det, han på sin hustrus vegne kunne tilkomme efter afd. PB og Simon Bruun. JN gør Jens Guldsmed afkald.

325 (1566) Jep Bruun og Jep Nielsen gør Oluf Thomsen, på Maren, Simon Bruuns efterleverskes vegne, afkald for det, de kan tilkomme efter SB, og på hendes vegne gjorde OT, JB og JN afkald for det, som hun kunne tilfalde på sin afd. husbond SBs vegne efter PB.

328 (1566) Vurdering af Peder Jessens børns hus.

329b (1566) Mikkel Sørensen i Vejle gjorde Morten Nottler på vegne af Kirstine, Per Lauridsens enke, afkald på hans? mor og hans søskendes vegne.

331b (1566) Sidsel Nielsdatter, som tjener Per Kock i Haderslev, er født i Grønnegade i Ribe, hendes oldefar er Morten Nielsen og oldemor Karen.

332b (1566) Anders Yde gjorde Svend remsnider afkald på Hans Mikkelsen slotsskriver på Stegehus for arv efter Bodil Mikkelsdatter Tords hustru og Anne hendes datter. hvad?

332b (1566) Hos Per Hansen i Skodborg forlig om skifte mellem Per Søreneen i Moldbeck og Jep Jensen i Tued om den arv, som Niels Pedersen kunde tilfalde efter hans far, Peder Jensen. (Se også s. 333b).

335 (1566) Gregers Pedersen gjorde Maren Klynes afkald på vegne af Sidsel Frandses og hendes børn og Karen Krags børn for arv efter Jens Klyne, hendes husbond.

335b (1566) Anders Kallesen i Havervad, gift med afd. Jakob Vibes søster, giver afkald til Jens Hegelund på Mette Vibes vegne.

336 (1566) Niels Thomsen skibbygger skøder sit halve hus til sin svoger, Hans Jessen.

337b (1566) Mester Robert giver på vegne af Hans Mikkelsen, borgmester i Slesvig, og Apollone Mikkelsdatter og Marine Anderskone Relluf Nielsen afkald.

338b (1566) Vurdering af Frands Klynes stald.

339 (1566) Ebbe Ibsen skøder på Anders Lambertsens vegne Peder Trellund sin part i det hus PT selv bor i.

339 (1566) Niels Lambertsen skøder på vegne af sin bror Anders Lambertsen til Ebbe Ibsen ALs part i en stald i Saltgade.

345b (1566) Anders Pedersen lavbød den part, hans hustru var tilfalden i det stenhus, som Niels Thomsen og Niels Andersen kræmmer bor i.

345b (1566) Rasmus skriver på Skodborghus lod læse et pantebrev af 1544, at Mads Knudsen til Peder Stub har pantsat sit hus, som Hans Vibe ibor.

347b (1566) Anders Pedersen skøder Hans Jensen, hvad han kan arve ved sin hustru Anne Hansdatter efter hendes afd. bror Anders Hansen.

350 (1566) Iver Hansen, rådmand i Kolding, og Mikkel Mikkelsen giver Christiern Nielsen, borger i Ribe, afkald for al arv, som tilkommer MM efter hans mor, Elle Jespersdatter.

352 (1566) Enevold Mortensen gav sin far Morten Notler afkald for arv efter sin mor.

354 (1566) Opmåling af stald, som Hans Bartskær købte af Claus Sehested.

1567.

362 (1567) Hans Kier lavbød Niels Svendsens børns hus i Grønnegade.

363 (1567) Elle, afd. Jesper smeds hustru, skøder Henning Pedersen stadsbud det hus, hun iboer.

366 (1567) Jens Lauridsen, borger i Varde, Oluf Lauridsens bror, gav Oluf Iversen, på vegne af Edel, OLs enke, afkald for arv efter broderen OL.

366b (1567) Vurderet det gods, Christen Trellunds efterladte Usse, Chresten Trellunds barn, og piges Maren Trellunds søster Kirstine.?

367 (1567) Christen Madsen gav Mads Jessen på hans hustrus vegne afkald for det, Søren Madsens børn kunne tilkomme. (Se 1564, s. 90).

367 (1567) Hans Semell var Lambert Lanckens far, borger i Ribe, og hans mor hed Kirstine Lanckens, og er disse deres børn: Line, Kirstine og Lambert og nu er kommnet besked, at Line Hansdatter er død til Hans Wernigsens som bor til Pelworm, i Strand.

367b (1567) Kirstine Hansdatter gjorde Mads Ankersen til sin lavvmrge i skifte med Peder Trellund og andre af Christen Trellunds arvinger.

368 (1567) Hans Lauridsen i Brøndum, Peder Klynes børns rette laværge, som er deres morbror, giver gamle Mikkel Kjeldsen fuldmagt til at være samme børns lavværge.

368b (1567) Bunde Pedersen giver Thomas Bonum afkald på vegne af sin hustru, Mette Jeppis, for hvad Jep Lauridsens datter monne tilkomme efter hendes far, Jep Lauridsen

368b (1567) Hans Christensen skøder Christen Nielsen Lang en abildgård.

369b (1567) Eske Nielsen i Lustrup begærede, at afd. Knud Nielsens barn Lambert Knudsen gjorde Ib Tornum afkald, undtagen for det hus, Ib ibor m.m., for hvad han kan tilfalde i sin mors del i Niels Arcks hus i Stenboder.


Ribe byfogeds tingbog 1568-1571

B 85A-2

1568.

3 (1568) Ib Lambertsen og medsøskende og hans mor Else har Ydermøllen i fæste.

4 (1568) Afd. Mads Krabbes børn Mikkel Madsen og Thomas Madsen sælger til Christiern Bøuel et gammelt forfaldent hus bag Puggårdsgade.

8 (1568) Thomas Jørgensen, afd. Jørgen Rentemesters søn, sælger til Jens Mortensen sit hus i Storegade, som Jens Mortensen bor i.

10 (1568) Mester Hans Svaning indbød 12 dlr. for den kålgårdsjord på Skt. Hans holm, han købte af afd. Jesper Bertelsen.

11 (1568) Angående jord øster af vor Klosters gård.

12 (1568) Ib Lambertsen begærer vurdering af Margrete Clauses hus. (Se også s. 27).

17 (1568) Jens Guldsmed lavbød på vegne af Karen, Lydick Guldsmeds enke, det hus ved Sortebrødre Kielde, som afd. Søren Skrædder boede i.

22 (1568) Niels Pedersen, borger i Varde, på egne og på sin mor Karen Peders og sin bror Christen Pedersens vegne gav Søren Hansen snedker afkald for den arv, de kunne tilfalde efter hans hustru Karen Pedersdatter.

23 (1568) Bagge Jensen rådmand begærede syn på et nybygget hus.

24 (1568) Syn mellem Maren Graverskone og Jep Vilslev i Storegade.

28 (1568) Oluf Nielsen, afd. hr. Niels Terkildsens søn, stævner sin stedfar Knud Lassen om skiftet, ON havde gjort med sin mor Kirsten efter hendes afd. søn Anders, førend hun blev gift med KL.

34 (1568) Hr. Peder Ibsen, præst i Husby, beder om syn på hr. Vibes nybyggede hus.

41 (1568) Elle, afd. Jesper Smeds, sælger til Søren Nielsen et 4 fag hus med halvtag i gården ved den fjerdingsti, som løber neden til hospitalets port.

43 (1568) Bertel Arck i Foell og Jens Persen i Ganderup gav Laurids Tøgersen, på vegne af hans mor, Marens, Niels Arckes enke, afkald på arv efter deres bror NA.

43 (1568) Niels Findsen på vegne af Anne, hr. Jens Pedersens enke, beder om syn på Frands Madsens hus ved Bispegårdsgade, som Frands Staldmester sidst flyttede ud af.

44 (1568) Vurdering af afd. Frands Klynes hus ved Nørreport.

54 (1568) Jakob Meyer hatfilter og hans hustru Anne sælger til Christen Nielsen Bøuel et 3 fag hus ved Sønderport, som Anne havde arvet efter hendes afd. husbond Christen Jensen skinder.

55 (1568) Hans Lauridsen i Limkloster på egne og søster Mette Troelskones og bror Jeps vegne giver Hans Kier afkald på arv efter deres bror Thomas Lauridsen, som var gift med Hans Kiers mor, afd. Anne Kiers.

56 (1568) Peder Jørgensen på vegne af sin mor Anne Christensdatter, afd. Jørgen Pedersen rentemesters enke, og sine søskende Thomas og Birgitte sælger til Peder Mortensen Hegelund den gård, sidstnævnte bor i.

58 (1568) Anne Mortens sælger til Henning Pedersen en kålgård med 5 fag hus norden for Skt. Peders kirke.

60 (1568) Vurdering for Jep Vilslev af hus mellem byens skrange og Dorrit Veysis hus i Stenbogade.

1569.

71 (1569) Maren, Las Rødings, opsiger arv og gæld efter sin afd. husbond.

71 (1569) Bend Knudsen lod vurdere Jørgen Pedersen skippers hus, stald og gård, som kaldes Hinghus.

72 (1569) Mester Jens Viborg stævner mester Hans Svanning for jordskyld af de boder, som strækker sig fra Bøddels hus og ned i Præstegade.

80 (1569) Hans Jensen lod Mads Dourds stald vurdere.

81 (1569) Knud Poulsen sælger til Christen Pedersen remsnider den have med bygning på hjørnet, som løber neder i Horsfald.

83 (1569) Jens Hegelunds vurdering på Søren Offuerskers huse, stald og ejendom i Grønnegade.

87 (1569) Tock skriver, Apollone Tocks, Nis Pedersen og Karine Niskone var Anne Pedersdatters, Peder Nissens datter, oldefar og oldemor både på fædrene og mødrene side.

90 (1569) Ib Clemendsen lavbød den våning, som tilhørte hans afd. bror Per i Sviegade. (Se 1567, s. 167).

90 (1569) Lambert Hansens far var Hans Simler og hans mor Kirsten Lanckensdatter.

91 (1569) Kirsten, afd. Niels Clausen skrædders, gav Tock Nielsen afkald for arv efter begges afd. far Niels Tocksen og deres mor Jeng Nielskone.

97 (1569) Jens Pedersen Tvilde sælger til Jens Mortensen en kålgård på Skt. Hans Holm.

100 (1569) Usse Hanskone, afd. Hans Sørensens, sælger til Mourits Podebusk sit hus på Nederdammen.

101 (1569) Ib Clemendsen i Favrholt sælger til Bagge Jensen den kålgård med bygning, som hans afd. bror Per Clemendsen havde.

103 (1569) Anne Christensdatters forældre er Christen Albertsen og Gunder Christenskone.

104 (1569) Knud Nielsens far var Niels Hansen skomager, som døde i Ribe, og mor Maren Christensdatter, som blev gift igen med Claus Pedersen og flyttede til Norge. Knud Nielsens oldefar Christen Madsen og oldemor Bodil.

106 (1569) Matthis Jensen, afd. Jens Poulsens søn, sælger til Morten Tygesen i Gånsager på dennes mor Margretes vegne et hus i Horsfald.

109 (1569) Mourits Podebusk sælger til Ide Munksdatter det hus, han havde købt af Usse Hanskone på Nederdammen. (Beiiggenhed).

112 (1569) Hr. Jens Andersen præst laver aftægtsaftale med Christen Sørensen for sin alderdom og skrøbeligheds skyld.

113 (1569) Christoffer Schøell, skriver og borger, og hans hustru Karen Hansdatter sælger til Peder Beck et stykke jord og hus i Sortebrødregade, som de arvede efter Karens far, Hans Andersen.

114 (1569) Jens Pedersen Tvilde, borger, sælger til Laurids Tøgersen, på vegne af Jeppe Behagels i Anndorp, en stald i Saltgade.

115 (1569) Forlig mellem Jep Vilslev, Jep Bruun og Gunde, Peder Bruuns, om Laurids Kræmmers hus. (Sml. s. 60).

116 (1569) Mads Christensen, Oluf Pedersen borgmester, Anders Lund, Anders Lydicksen Guldsmed og Christen Friis, borgere, gav Christen Madsen afkald på arv efter deres mor/svigermor Maren.

123 (1569) Jens Pedersen smed, borger, på sin morsøster Margrete Clausis vegne, sælger til Laurids Tøgersen, på Dorrit Veysis vegne, 4 fag stald i Horsfald.

125 (1569) Jens Olufsen, Oluf Stabys søn, vurderingsbrev på hans halvsøskendeGravers og Johanne Hansdatters ejendele.

128 (1569) Annes første mand var Peder Vibe, som var Hans Vibes og Bodil Oluf Thomsens hustrus far. Hendes anden mand var Jens Lydicksen Friis, hvormed hun fik børnene Peder og Anne.

130 (1569) Jens Ulff skomagers vurdering på kålgårdsjord ved Sviegade.

135 (1569) Anders Madsen, Mads tømmermands søn, gav Maren Madskone afkald for arv efter sin far.

140 (1569) Maren Gundes sælger til Mourits Podebusk sit hus i Gråbrødregade.

1570.

154 (1570) Peder Iversen Stub i Ålborg sælger til Mikkel Thomsen sit hus med kvist i Stenbogade.

155 (1570) Jens Christensen Hegelund borgmester sælger til Bagge Jensen sit hus på Mellemdammen.

157 (1570) Vurdering af Villum guldsmeds kålgård på Skt. Hans Holm.

158 (1570) Christen Jensen Jude og hans hustru Mette sælger til Søren Jakobsen rådmand deres hus, som Mette havde arvet efter sin afd. husbond Hans Tyggesen, i Fiskergade.

158 (1570) Claus Iversen, borger, lavværge for Anne, Jens Lausens gioddtr [guddatter], afd. Niels Graversens enke, giver afkald til Peiter Karstensen til Koldbøttel i Eidersted for arv efter Karine Jensdatter, hendes afd. søster og PKs afd. hustru.

159 (1570) Christen Pedersen i Hallum, Peder Jørgensen, afd. Jørgen Pedersen Halloms søns forformynder gav på PJs vegne, afkald for arv efter hans far JP.

171 (1570) Jens Guldsmed, på Karen Lydicks vegne, angående jordskyld af hendes stald.

171 (1570) Jens Andersen Guldsmed forbyder på Gertrud, afd. Peder Bruuns vegne nogen at bruge hendes jord.

173 (1570) Hr. Peder Pallesen, sgp. i Farup, indbød på vegne af sin mor Maren, hr. Palles det pant, hun havde i det hus i Gråbrødregade, som Per Bennedsen klokker bor i.

173 (1570) Syn på afd. Per Bosens enke Karens stald i Horsfald. (Beliggenhed og mange personer).

175 (1570) Albert Vedsteds vurdering på Jens Tuildes hus, på vegne af hans husbond Giert Rytter i Lübeck.

182 (1570) Christen Madsens synsbrev på et nyt hus i Fiskergade. (Beskrivelse og beliggenhed).

183 (1570) Hans Stien, borger i Hamborg, sælger til Gregers Christensen et hus i Sortebrødregade, som tidligere tilhørte afd. Hermand ..........mand, som boede i det.

184 (1570) Niels ......sen, borger, og hans hustru Karen Andersdatter sælger til Else Kjeldsdatter, afd. Anders Jepsens, et hus i Gråbrødregade.

185 (1570) Niels Krag, afd. Per Krags søn, på egne og søskende Anders, Mette og Dorites vegne og Christen Hegelund, på sin hustru Anne Pedersdatters vegne, sælger til mester Hans Svaning deres hus på Nederdammen, som de arvede efter deres far og deres mor Karen Krags.

186 (1570) Samme sælger til samme en stald i Skt. Nicolajgade.

188 (1570) Peder og Thomas Jørgensen, afd. Jørgen Rentemesters sønner, lod læse et skødebrev på Kjeldstoft, som kapitlet i Ribe Domkirke havde givet deres far.

190 (1570) Anne, Anders Pedersens enke, opsiger arv og gæld efter ham.

1571.

197 (1571) Mester Jens Viborg får som panthaver vurdering af Jens Hegelunds stald i Saltgade.

198 (1571) Søren Jakobsen forbyder alle at røre det pant, han har i afd. Jens Klynes ejendom i Skt. Nicolajgade.

200 (1571) Mikkel Pedersen i Gesten i Andst herred, på sin hustru Apollone Gjødesdatters vegne, Thomas Sørensen skrædder på sine egne og sine søskendes vegne, og Peder Mortensen i Nørre Farup på Boild Gjødesdatters vegne, gav arvingerne efter hr. Niels Olufsen, præst ved Domkirken, som er hr. Jørgen Nielsen [Skagbo], Skamstrup i Tuse [herred] på Sjælland, Oluf Nielsen i Gamborg på Fyn og Niels Hansen på sin hustrus vegne, afkald på arv efter deres søster, Maren, hr. N0s.


Ribe byfoged tingbog 1569-1571

B 85A-5

1569.
folio

4 (1569) Claus Knudsen opsagde på Las Rødings enkes vegne arv og gæld efter hendes husbond.

7 (1569) Med Bend Knudsen vurderet Hinghus. (Også B 85A-2, s. 71).

9 (1569) Mads Jørgensen Kock skøder på Jens Hegelunds vegne til Jørgen Hansen et hus.

10 (1569) Syn påa Hans Svannings hus.

19 (1569) Skudsmål: Gøde Pedersen og hans hustru Marens opførsel siden de kom til Ribe, ligeledes deres datter Barbara.

22 (1569) Vurdering af Mads Dours stald. (Også B 85A-2, s. 80).

23 (1569) Knud Poulsen skøder til Christen Pedersen remsnider det hus på hjørnet af Horsfald. (Også B 85A-2, s. 81).

31 (1569) Mester Hans Svanning lod læse Las Rødings pantebrev af 1558 i hans hus på Mellemdammen.

33 (1569) Anne Pedersdatters oldefar er Tock skriver og oldemor Apellone på fædrene og Nis Pedersen og Karen på mødrene side. Hendes afd. far var Peder (Tocksen). Hendes mor, Anne Tocksdatter, lever endnu.

35 (1569) Usse Hanskone, Hans Sørensens enke, sælger til Mourits Podebusk sit hus på Nederdammen.

36 (1569) Ib Clemendsen i Favrholt lavbød det hus i Sviegade, han arvede efter sin afd. bror Peder Clemendsen. (Også B 85A-2, s. 90).

37 (1569) Ib Clemendsen sælger huset til Bagge Jensen.

38 (1569) Vurdering af afd. Hans Tygesens hus i Hundegade.

41 (1569) Skudsmål: Lambert Hansen, hans far Hans S......, og hans mor Kirsten Lanckensdatter opført sig vel. (Også B 85A-2, s. 90).

42 (1569) Kirsten Nielskone, Niels Clausen skrædders enke, gav hr. Tock Nielsen, hendes bror, afkald for arv efter begges afd. far, Niels Tocksen, og afd. mor, Inge Nielskone. (Også B 85A-2, s. 91).

57 (1569) Sag om hjørnehus ved Horsfald, som Poul Staffensen iboer.

59 (1569) Knud Knudsen remsniders søster er Maren Lamberts i Haderslev og borger i Ribe Mads Klejnsmeds hustru Kirsten.

60 (1569) Knud Nielsen, Niels Hansen skomagers familie. (Også B 85A-2, s. 104).

61 (1569) Mads Jensen sælger til Morten Tygesen i Gånsager på vegne af sin mor Margrete Tyges sit hus i Horsfa1d. (Også B 85A 2, s. 106).

64 (1569) Anders Lund, Anders Lydicksen, Christen Friis, borgere, hver i deres sted med deres hustruer og Mads Christensen, Christen Madsens søn, gav CM afkald for arv efter (Ikke mere). (Også B 85A-2, s. 116).

72 (1569) Mourits Podebusk sælger til frue Ide Munksdatter til Kabbel sit hus på Neder-dammen. (Også B 85A-2, s. 109).

73 (1569) Jens Pedersen Tvilde sælger til Laurids Tøgersen på Jeppe Behagels vegne en stald. (Også B 85A-2, s. 114).

74 (1569) Maren Gundes sælger til Mourits Podebusk sit hus i Gråbrødregade.

81 (1569) Christoffer Skriver, borger, sælger til Per Jensen Becke et stykke jord.

84 (1569) Hans Olufsen skibsbygger sælger til Mads Ankersen sit 4 fag hus i Præstegade .

84 (1569) Mads Ankersen sælger til Hans Olufsen skibsbygger sit 4 fag hus i Grønnegade.

89 (1569) Jens Pedersen smed sælger på vegne af sin mors søster Margrete Clausis til Laurids Tøgersen, på Dorrit Veyses vegne, hendes 4 fag stald i Horsfald.

91 (1569) Jens Pedersen smed sælger på vegne af sin mors søster Margrete Clauses hendes hus, som hun selv tilforn boede i, ved Sønderport, til Ib Lambertsen.

95 (1569) Peder Lambertsen sælger til Ebbe Ibsen sin broderlod, som var tilfalden ham efter hans far Lambert Andersen, og den søsterlod, som han købte af Peder Trellund og hans hustru Gertrud, i staldene i Saltgade.

96 (1569) Ebbe Ibsen rådmand sælger til Peder Lambertsen sin stald i Saltgade.

101 (1569) Syn på en lang række stalde i Saltgade, hvis beliggenhed anføres med ejere.

107 (1569) Hans Galminsen i Starup og Mads Galminsen i Glibstrup gav på vegne af Niels Villumsen og Mads Villumsen Christen Madsen, borger her, på hans hustru Karen Villums vegne afkald for arv efter Villum Galminsen, deres afd. far.

109 (1569) Vurdering for Jens Ulf skomager af et stykke kålgårdsjord med bygning ved Sviegadebroen. (Også B 85A-2, s. 130).

116 (1569) Anders Madsen, Mads Andersen tømmermands søn, gav Maren Madskone, hans stedmor, afkald for arv efter sin far. (Også B 85A-2, s. 135).

117 (1569) Bekræftelse på, at der Skt. Dionisii dag 1567 blev skiftet mellem Niels Tovskov og hans børn efter deres mor, Anne Tovskovs. Anne Nielsdatters lod blev stående i det hus, Laurids Tovskov boede i.

119 (1569) Hans Mortensen i Døstrup, herredsskriver i Lø herred, tiltaler på sin hustru, Dorrit Peders vegne Mads Kock, borger her, på dennes hustru Mette Vibes vegne for gæld, som afd. Jakob Vibe var afd. Peder Jessen i Døstrup skyldig.

121 (1569) Anne, Hans thomskaars enke opsagde arv og gæld efter ham.

123 (1569) Jep Overskær, byens kæmner, fordeler Mads Jørgensen Kock for jord i Saltgade.

125 (1569) Søren Nielsen skriver, borger her, sælger på vegne af hr. Staffen [Stephan] Sørensen, præst til Verst og Bække, den lod hans hustru Karen Christensdatter var tilfalden efter hendes bror Hans Jelling i et hus på Mellemdammens nørre side.

131 (1569) Jes og Søren Madsen i Hjortlund og Jes Pedersen, borger her, blev forligt med Henning Pedersen, borger her, om den søsterlod, som de samlet kunne tilfalde efter afd. Anne, Morten degns hustru, i den våning hun boede i norden Skt. Peders kirkegaard.

135 (1569) Gamle Ib Nielsen ved Sønderport sælger til Mads Andersen i Skast halvparten af sin stald i Horsfald.

1570.

141 (1570) Beliggenhed af Peder Lembertsens kålgård på Skt. Hans Holm.

142 (1570) Jens Andersen Guldsmed og Laurids Tøgersen, forstandere for hospitalet, sælger på dettes vegne til Mourits Podebusk en bod ved Helligåndsgården.

143 (1570) Christoffer skriver betaler til Jakob Hansen de sidste penge for sin part i det stenhus på Storegade ved torvet, som Niels Thomsen kræmmmer bor i.

145 (1570) Var hos Maren, Hans Jensens hustru, om penge, som Sidsel Hansdatter tilfaldt udi skifte (ikke mere).

147 (1570) Christen Lange sælger Helligåndsgården til Mourits Podebusk.

151 (1570) Vurdering af Villum Guldsmeds kålgård på Skt. Hans Holm. (Også B 85A-2, s. 157).

152 (1570) Peder Stub, borger i Ålborg, sælger til Mikkel Thomsen, borger her, sit hus i Stenbogade. (Også B 85A 2, s. 154).

153 (1570) Christen Hierrigsen i Højbjerg giver Christen Sørensen buntmager råderet over alle de breve, han havde arvet efter sin bror Hans Hierrigsen, lydende på huset i Gråbrødregade.

154 (1570) Vurdering af Peder Krags arvingers stald uden for Nørreport på hjørnet ved Nebsaa.

155 (1570) Jens Christensen Hegelund borgmester sælger til Bagge Jensen sit hus. (intet om beliggenhed). (Også B 85A-2, s. 155).

156 (1570) Christen Jensen Hegelund lavbød på vegne af Anne Peders, afd. Peder Iversens, hendes gård på Mellemdammen, som hun selv bor i.

159 (1570) Christen Jensen Jude på egne, sin hustru Mettes og begge deres arvingers vegne sælger til Søren Jakobsen det hus i Fiskergade, som Mette arvede efter Hans ..... (Også B 85A-2, s. 158).

162 (1570) Syn på Oluf Steffensens bygning.

163 (1570) Vurdering af Peder Vandels stald i Saltgade, som hørte Usse Jeppes til.

164 (1570) Sag om Hans Henriksen guldsmeds halvtag, som Apollone, Knud Jellings hustru, havde givet lov til.

167 (1570) Anne Nielskone, Jens Langs [guddatter], Niels Graversens enke, giver Peder Karstensen til Koldbøttel i Eidersted afkald på den arv, hun kunde tilfalde efter Karine Jensdatter, hendes søster, som var gift med Peder Karstensen.

170 (1570) Christen Pedersen i Hallum, gav som lavværge for Peder Jørgensen, afd. Jørgen Pedersen i Hallums søn, Søren Nielsen Stavnager afkald for al arv efter Jørgen Pedersen Hallum. (Også B 85A-2, s. 159).

174 (1570) Niels Christensen lod læse Anne Christensdatters, afd. Jørgen Pedersen rentemesters enkes brev på, at han havde tjent hende tro, indtil han for nogle år siden kom til hendes søn Peder Stub i Ålborg.

183 (1570) Christoffer Skøll, skriver, på Ib Lambertsens vegne og Christen Lauridsen, afd. Laurids Steffensens søn, på egne og sine brødres vegne sælger til mester Hans Lauridsen, biskop, afd. LSs gård i Gråbrødregade.

184 (1570) Søren Madsen, afd. Mads Olufsens søn, erklærer, at hans fars hus i Sortebrødregade er frataget ham mod hans vilje.

184 (1570) Vidne, at for nogle år siden solgte Enevold Nielsen til sin bror Knud Nielsen sin stald i Sa1tgade.

187 (1570) Vurdering af Peder Bennedsens hus i Gråbrødregade.

188 (1570) Vurdering af Ebbe Ibsens stald i Saltgade.

189 (1570) Hr. Peder Pallesen, sgp. i Farup, Jens Andersen Guldsmed og Laurids Tøgersen hospitalsforstander sælger til Christen Buntmager afd. Benned Tømmermands hus i Gråbrødregade. (Sml. B 85A-2, s. 173).

194 (1570) Niels Tovskov forbyder Knud Poulsen at sælge den gård i Vilslev, som KP har i brug, førend NTs børn får deres arv.

195 (1570) Niels Tovskov sælger til Søren Ibsen bartskær en kålgård på Skt. Hans Holm.

199 (1570) Skudsmål: Hans Andersen, borger, hans far Anders Lassen og mor Maren, og hans afd. bror Staffen Andersen.

200 (1570) Per Olufsen, Oluf Thomsens søn, gav sin far afkald for arv efter sin mor.

1570.

202 (1570) Syn på Jep Kraffsens hus, som Poul Svarrer iboer i Folden ved Sønderport og Christen Remsnider nu tilhører.

203 (1570) Syn på det lille stykke hus, hr. Peder Hjortlund lod opbygge i Grønnegade.

204 (1570) Syn mellem Karen, Peder Bosens stald og Jep Kraffsen skomagers hus i Horsfald. Se også side 205.

207 (1570) Syn på Niels Tovskovs hus og Anne Anderskones hus i Gråbrødregade.

212 (1570) Søren Madsen, Mads Olufsens søn, hans mor Johanne Madskone og hans søskende sælger deres rettighed i MOs hus i Sortbrødregade.

212 (1570) Vurdering af Jens Tuildsens hus i Storegade, som han selv bor i.

213 (1570) Hans Jensen i Vej1e, Søren Aale og Oluf Nielsen, på deres hustruers Karine, Anne og Lenes vegne og Christen Jensen på egne vegne, gav Laurids Tøgersen afkald for arv efter deres mor Karine Lauerskone.

218 (1570) Vurdering på Jens Tvildes adelhus i Storegade.

219 (1570) Mourits Podebusk sælger til Frands Hansen sit adelhus m.m. og en øde bod i Bispegårdsgade. (Se også s. 220).

222 (1570) Hr. Niels i Rødding lavbød sit hus ved Korsbrødregård, som hans svoger Peder Clausen bor i.

230 (1570) Ide Munksdatter til Kabbel sælger på vegne af sin søster Mette Munksdatter, enke efter Iver Juel til Stubbergaard, til Mourits Podebusk hendes ejendom i Gråbrødregade ved Korsbrødregaard.

256 (1570) Jørgen Pedersen skipper sælger til Bend Knudsen sit adelhus, som kaldes Hinghus.

258 (1570) Anders Hansen gav på vegne af sin stedmor, Maren Hanskone, enke efter Hans Germandsen, Gregers Pedersen, borger her, afkald for arv efter sin far.

260 (1570) Mads Hansen Bing, sognedegn i Daler og Visby, opsiger arv og gæld efter sin søn Peder Madsen Bing, som druknede i Ribe å.

261 (1570) Syn mellem Christen Madsens hus og Bend Knudsens hus på Nyjord.

263 (1570) Anders Hansen, afd. Hans Germandsens søn, sælger til Anders Lund sin halvpart hus.

258 (1570) Vurdering af Karen Kedelsmeds hus på hjørnet i Grønnegade.

270 (1570) Niels Namensen, borger her, sælger til Anders Lydicksen Guldsmed på Else Kjeldsdatter, afd. Anders Jepsens vegne sit hus.

270 (1570) Anders Lydicksen Guldsmed gav Peder Vandel afkald for det, afd. Hans Lydicksens datter kunne tilfalde efter hendes far og hendes mor Maren Jepsdatter, Peder Vandels afd. hustru.

271 (1570) Peder Graversen opsiger på egne og hans mor Maren Graverskones vegne arv og gæld efter sin bror N:, som nu kort tid forleden døde.

271 (1570) Morten Tygesen sælger på vegne af sin mor Margrethe hendes hus til Anders Staffensen

272 (1570) Anders Staffensen skomager sælger til Margrethe Tyges i Gånsager sit hus, som han fik med sin hustru.

272 (1570) Syn på Berit, Peder Friis' hus og Las Røddings hustrus hus på Nederdammen.

280 (1570) Ib og Hans Lambertsen, afd. Lambert Ibsens sønner, gav Else deres mor afkald på deres egne og deres søstre Marine, Ingeborg og Gunders vegne for arv efter deres far LI.

282 (1570) Hans Stien i Hamborg sælger til Gregers Christensen skipper, borger her, sit hus i Sortebrødregade. (Også B 85A-2, s. 183).

285 (1570) Ebbe Ibsen sælger til Peder Trellund et stykke jord mellem Peder Trellunds hus, som han selv bor i, og Bernt Falenkamps hus, som Peder Jørgensen bor i i Fiskergade. Ligeledes et stykke jord i Grønnegade.

286 (1570) Niels Hellesen, borger her, sælger til Laurids Pedersen biløber sit 7 fag hus i Grønnegade.

290 (1570) Christen Jensen Hegelund, på sin hustru Anne Pedersdatters og Niels Pedersen Krag på egne og søskende Anders, Mette og Dorites vegne, sælger til mester Hans Svanning deres fars, afd. Peder Krags, hus. . (Også B 85A-2, s. 185).

291 (1570) Samme sælger til Hans Svanning deres forældres kålgård i Skt. Nikolajgade.

294 (1570) Thomas Jørgensen og Peder Jørgensen, Jørgen Rentemesters sønner, stævnede kapitlet for ejerskab til Kjelds toft, som de mener at eje ifølge skøde af 1540. (Se også s. 292. Også B 85A-2, s. 188).

295 (1570) Vurdering af Jep Vepis hus i Grønnegade.

296 (1570) Skarris Pedersen opsagde på vegne af Anne, afd. Anders Pedersens enke arv og gæld efter AP. (Se også s. 300).

307 (1570) Søren Skriver, på vegne af hr. Steffen Sørensen i Verst og hr. Oluf Andersen i Wryll [Vraa, herredagsdombog nr. 13, s. 30b = 1590]. sælger til Oluf Staffensen den arv, de fik med deres hustruer Karen Christensdatter og Kirsten Christensdatter.

308 (1570) Hans Adsersen sælger på vegne af sin afd. bror Niels Adsersens børn til Oluf Thomsen den halvpart af afd. Karen Mortens hus, som tilhørte NA.

309 (1570) Vurdering af afd. mester Hans Tausens hustrus hus i Bispegade, som kaldes Synder Borg.

318 (1570) Vurdering af Jens Sørensens hus på Nederdammen, som tilhørte afd. Las Rødding.

319 (1570) Syn på Søren 0fferskers [Overskærer] hus i Grønnegade.

320 (1570) Ebbe Ibsen sælger til mester Jens ærkedegn de 2 parter i Nebs Mølle (som han har arvet med sin afd. hustru Kirsten Lamberts), efter afd. och ........ Kong Hans' brevs lydelse. (Det indklammede er overstreget).

321 (1570) Christen Jensen Hegelund sælger på vegne af Anne, afd. Peder Ibsens, i hendes personlige nærværelse, til Bagge Jensen hendes hus på Mellemdammen i Storegade.

324 (1570) Syn på Hans Vibes hus i Storegade.

325 (1570) Hans Vibe sælger til Jep Jespersen Vilslev sit hus i Storegade.

1571.

327 (1571) Gøde Mikkelsen skøder Hans .......skipper sit hus i Sortebrødregade.

332 (1571) Jens Jepsen kræmmer sælger til Jep Jørgensen Borg sit hus i Storegade.

333 (1571) Anne, Jep Knudsens efterleverske, var en god dannekvinde.

335 (1571) Anført navne på ca. 35 mennesker, som bor i Grønnegade, Fiskergade og Ny Jord.

336 (1571) Jens Tvilde sælger til Jens Jepsen kræmmer sit hus i Storegade.

341 (1571) Hans skipp først Jess skipp sælger til Peder Sørensen smed sit hus på Nyjord.

341 (1571) Peder Stub i Ålborg sælger til Peder Sørensen de 4 boder i Sortebrødregade.

349 (1571) Svend Nielsen, afd. Niels Svendsens søn, på egne og hans bror Jens og søster Karens vegne, gav deres stedfar Christen Borg afkald for arv efter deres far NS.

355 (1571) Syn på Peder Schreder byfoged i Ringkøbings hus i Grønnegade, som unge Jes Kræmmer bor i.

357 (1571) Staffen Lauridsen, afd. Lauge Stafensens søn, sælger til Christen Lauridsen, sin bror, den fjerdepart i deres fars gård i Gråbrødregade, som er tilfalden ham.

361 (1571) Karen Ibs og hendes afd. husbond Søren Vendelboe, samt hendes nuværende mand Ib Pedersen Skrædder har skikket sig vel.

362 (1571) Vurderet Jørgen Markvardsen Stubs hus beliggende tværs over fra byens grave i Grav sogn.

363 (1571) Laurids Farsen sælger til Hans Jessen skipper sit hus i Grønnegade.

372 (1571) Afd. Jens Hegelund borgmesters sønner og børn opsiger arv og gæld efter ham.


Ribe byfoged tingbog 1571-1573

B 85A-6

1571.

2 (1571) Peder Vandels sag med Usse Jeppes om gæld.

3 (1571) Syn på Niels Namensens kålgård på Skt. Hans Holm og Anders Lydicksens.

3 (1571) Vurdering af Thomas Jessens adelhus med 4 fag stald og 4 fag boder.

5 (1571) Vurdering af Jens Termansens hus ved Nørreport, som Mads Jostsen bor i.

6b (1571) Sag om Iver Vandels tilbageholdelse af penge til Anders i Liøngholm på foranledning af Jep Vilslev.

6b (1571) Vurdering af Peder Kjeldsens hus i slippen næst op bag til det hus, Peder Pedersen ibor i Fiskergade.

8 (1571) Syn mellem Skarris Pedersens hus og Hans Jensens hus.

9 (1571) Syn mellem Jens Matthisen skinders og Claus rebslagers hus.

9b (1571) Peder Vandel og Usse Jeppes forlig om hendes stald.

10 (1571) Vurdering med Søren Jakobsen på Jens Klynes gård i Skt. Nikolajgade. Jordskyld til Gilden.

10b (1571) Vurdering med Christen Madsen af hans afd. bror Søren Madsens stald og kålgård.

10b (1571) Vurdering af Anders Pedersens adelhus i Sortebrødregade, som Christoffer Skriver bor i.

10b (1571) Niels Hansen i Gilderup, med sine 6 samfrænder, (nævnt) på fars og mors side, gav Hans Foged i Farup orfejde efter loven, for Hans Olufsen i Vilslev, han desværre ihjelslog.

11 (1571) Maren, afd. Hans Germandsens, sælger til Anders Lund sin stald næst op til hans stald.

14 (1571) Christen Jensen vægter gav Karen, Christen Pedersens, i Hjerm født, afkald for den arv, som hans hustru Anne, Christen Hjerms søster, kunne arve efter hans død.

14b (1571) Skudsmål: Jakob Hansen, hans afd. far Hans Tygesen og afd. mor Johanne Termands.

14b (1571) Vurdering af Jens Hegelunds stalde undtagen dem på hjørnet ved Pajpøt.

15 (1571) Syn mellem Annes, afd. Mads Pedersen Høms kålgård og Mikkel skrædders stald i Horsfald.

15b (1571) Vurdering af Ebbe Ibsens kålgård.

16 (1571) Hans Hansen i Klåby sælger til Anders Pedersen sin afd. bror Las Steenbecks hus.

18 (1571) Skudsmål: Maren, afd. Jens Hegelund borgmesters.

18b (1571) Claus Iversen og Laurids Andersen, værger for Sortebrødre Kirke, sælger fra Skt. Katharinæ Kirke til Knud Madsen kræmmer halvparten i huset i Storegade.. Laurids Tøgersen sælger den anden halvdel, som han arvede efter sin svigerfar Lambert Ibsen.

20 (1571) Hans Steen i Hamborg sælger til Mourits Podebusk afd. Gr.... M......mands hus i Sortebrødregade.

20b (1571) Syn mellem mester Thomas Knudsens hus og Iver Vandels hus i Stenbogade.

22 (1571) Skudsmål: Hr.Anders Pedersen, præst på .....lland, hans afd. far Peder Brøns og mor Line, som endnu lever, var fattige folk.

22b (1571) Niels Jepsen skrædder i Øster Vedsted, afd. Anders Jepsens børns lavværge, gav Peder Pedersen Spandet og hans hustru Else Kjeldsdatter afkald på arv, som hans brors børn kunne tilfalde efter deres far, undtagen den kålgård på Skt. Hans Holm og det hus i Grønnegade, som Else Anderskone købte af Niels Namsen.

23 (1571) Vurdering af Mads borgeskrivers hus i Grønnegade.

23b (1571) Laurids Tøgersen lavbød fru Elles stalde på Lønborg i Skt. Nikolajgade.

23b (1571) Mads Ankersen sælger til Peder Pedersen Spandet en stald og øde jord bag sit hus i Gråbrødregade.

23b (1571) Beliggenhed af afd. Jens Hegelunds stald i Saltgade.

24 (1571) Beliggenhed af en anden af afd. Jens Hegelunds stalde i Saltgade.

26 (1571) Vurdering af Hans Tygesens børns staldgård sønden ved Skt. Peders Kirke.

26b (1571) Peder Hoffschilt, afd. Hermen Hoffschilt bøssemagers bror, gav Bertel Meyr bøssemager afkald for arv, som HHs børn kunne tilfalde efter deres far.

27b (1571) Ib Lambertsen sælger til Knud Lassen sin stald i Saltgade.

28b (1571) Ebbe Ibsen sælger til Ib Tornum kæmner, på byens vegne, en stald i Saltgade.

29 (1571) Jesper Kallesen i Agerskov sælger til Peder Notler det hus, som tilhørte hans afd. bror Regel Kallesen skomager på Mellemdammen og hans stald og kålgård i Skt. Nikolajgade.

31b (1571) Jens Tvilde sælger til Jens Jepsen kræmmer 5 fag stald.

32b (1571) Skudsmål: Hr. Enevold Bertelsen, født i Darum, nu præst i Skåne, hans hustru Kirsten Espensdatter, hendes afd. far Espen remsnider og mor Else.

34 (1571) Hans Tygesen vanskelighed i 1565 med at få medgift fra Anders Darum.

37b (1571) Mourits Podebusk sælger til mester Hans Svanning 11 boder med abildgård i Hundegade.

37b (1571) Mester Hans Svanning sælger til Mourits Podebusk 7 boder i Skt. Lauridsgade som kaldes Skovgade.

39b (1571) Mourits Podebusk sælger til Peder Jensen Skodborg skrædder et hus i Stenbogade.

40b (1571) Skudsmål: Laurids Pedersen, hans far afd. Peder Bertelsen Klyne og mor Maren.

41 (1571) Bertel Pedersen og Laurids Pedersen, afd. Peder Bertelsen Klynes sønner, gav gamle Mikkel Kjeldsen, som en tid lang var deres formynder, afkald for arv efter deres far og mor.

44 (1571) Christen Madsen gav Thomas Jessen afkald for den arv hans afd. bror Sørens børn var tilfalden efter deres afd. mor Maren Thomaskone. Dog skal børnene beholde deres fars hus på Nederdammen m.m.

45 (1571) Syn mellem Skarris Pedersen og Jørgen Pott.

47 (1571) Morten Notler sælger til Hans Christensen Vodder og hans hustru Ingeborg sit hus i Fiskergade.

48 (1571) Ib Lambertsen sælger til Christen Lauridsen sin kålgård og ejendom med bygning, som han arvede med sin hustru, i Sviegade.

48b (1571) Syn mellem Mads Pedersen Høm og Boie Nielsens huse i Grønnegade.

49 (1571) Christoffer Skriver sælger til Hans Jensen 5 søsterlodder i et stenhus i Storegade.

51 (1571) Boie Nielsen sælger til Søren Nielsen staffmager halvpart i sit hus, som han selv bor i i Grønnegade.

55 (1571) Gregers Pedersen sælger til Peder Jensen Beck sit bruchhus, gårdsrum med herberg liggende ved hans eget hus i Sortebrødregade.

55b (1571) Bernt Falenkamp i Kolding sælger til hr. Ib Jørgensen, sgp. til Skt. Katharinæ Kirke, sin kålgård på Skt. Hans Holm, som tilhørte Peder Jessen og hans børn.

56b (1571) Skudsmål: Las Mikkelsen og hans kone Karen, deres datter Maren, som har Jørgen Jepsen skomager, Jep Jørgensens søn, født i Enderupskov og bor nu i Odense.

57b (1571) Fru Elles sælger til Anders Lydicksen Guldsmed sin stald i Skt. Nikolajgade, som hendes husbond, afd. Jørgen Rantzau, havde i pant af Mads Ebbesen.

58 (1571) Morten Notler sælger til Christen Jensen Rask sit hus i Sortebrødregade.

58b (1571) Syn mellem Anders Staffensen skomagers og gamle Ib Nielsens hus ved Sønderport.

62b (1571) Anders Staffensen skomager, borger her, sælger til Morten Nielsen i Gesing i Skærbæk sogn, og født i Othensbøll, sit hus, som han selv bor i i den gade, som løber ned til Sønderport.

64 (1571) Jørgen Hansen, borger her, sælger til fru Magdalena Rantzau, enke efter Henrik Rantzau til Tovskov, sit hus på Nederdammen, som han selv bor i.

65b (1571) Kirsten Hansdatter, Hans Bosens datter, skøder Peder Trellund al den rettighed, hun kunne arve efter hendes søsterdatter Maren Christensdatter, afd. Christen Trellunds datter.

67 (1571) Syn mellem Niels H....... hus og Knud Madsens, han købte af Sortebrødre Kirke, og Laurids Tøgersen, i Fiskergade ved Storegade.

70b (1571) Hans Eskesen, afd. Eske tømmermands søn, med sin mor Elses samtykke, solgte til Jørgen Løcke skrædder den arvedel, han kunne tilkomme efter sin far i den ejendom, Jørgen Løcke bor i i Puggårdsgade.

71b (1571) Ebbe Ibsen sælger til Jep Bruun, byens kæmner, på byens vegne, sin stald i Saltgade.

73 (1571) Christen Lauridsen, afd. Laurids Staffensens søn og borger her, sælger til Peder Mortensen Hegelund, kongl. tolder og rådmand, al rettighed, han arvede efter sin far og mor i Morten Suders hus. PMH arver selv halvdelen med sin hustru Marine Laugesdatter.

76b (1571) Vurdering af afd. Jens Klynes hus i Grønnegade. I 1555 vurderet til 500 dlr. hovedsum og 30 dlr. årligt. 1559 20. november til 1.0O0 dlr. og 50 dlr. årligt. JK havde pantsat alle sine huse og ejendele til Søren Jakobsen for i alt 1.600 gl. dlr. Forskelligt løsøres vurdering anføres.

77b (1571) Oluf Rasmussen, Rasmus Simonsens søn, solgte med sin mors samtykke til Christoffer Schiøller Skriver sit hus i Badstuegade.

78 (1571) Karen, afd. Christen Fruersvends datter, sælger til Maren Christens, hendes stedmor, den part, hun kunne arve af 4 fag hus efter hendes afd. far, bag Puggaard ved byens grave.

81 (1571) Vurdering af Jens Termandsens stald i Skt. Nikolajgade.

81b (1571) Jakob Hansen og Claus Hansen, Hans Tygesens sønner, sælger til Hans Pedersen Fanninger borgmester deres hus i Bispegårdsgade.

1572.

84 (1572) Lambert Hansen, Hans S... ....s søn, gav hr. Hans Lancken afkald for arv efter sin afd. far og mor, Kirsten Lanckensdatter.

84b (1572) Vedrørende jordskyld af øde jord bag Gertrud, Peder Bruuns gård ud til Sortebrødregade, som han købte af Hans Vibe.

84b (1572) Vurdering af Laurids Mortensens hustrus hus, hun bor i.

86b (1572) Syn mellem Thomas Prongs hus ved Torvet og Christen Langes hus, som Jep Overskærer bor i.

96 (1572) Jens Mortensen sælger til mester Jakob Madsen, sgp., sin kålgård på Skt. Hans Holm.

96b (1572) Syn mellem Peder Lambertsens stald og Ebbe Ibsens stald, som han skødede til byen.

97 (1572) Vurdering af Jens Termensens hus, han selv bor i på Mellemdammen.

97b (1572) Laurids Tøgersen sælger til Jep Borg 3 fag stald med gårdsrum og porthus i Saltgade.

98 (1572) Vurdering af afd. Jens Harboes børns stald i Skt. Nikolajgade.

98b (1572) Jep Terp sælger til Søren Staffmager et stykke gårdsrum i Grønnegade.

103 (1572) Mester Hans Svanning sælger til Niels Poulsen, herskabsfoged, sine huse på Nederdammen.

106 (1572) Hans Jessen skipper sælger til Hans Pedersen Rømme sit hus i Sortebrødregade.

106 (1572) Peder Mortensen Hegelund sælger til Peder Rabsted og Niels Hansen skomager sit hus mod Sønderport.

108 (1572) Jens Pedersen Tvilde sælger til Jens Jepsen kræmmer 5 fag stald i Skt. Peders Slippe.

108b (1572) Knud Lassen sælger til Ide Munksdatter til Kabbel sin stald i Saltgade.

108b (1572) Morten Sørensen, afd. Søren Bartskærers søn, sælger til Christen Sørensen bartskær sin arvedel efter sin far og mor i huset i Skt. Lauridsgade, som kaldes nu Skovgade, som nu afd. Jep Knudsens efterleverske bor i, og i den stens i Gråbrødregade, og i den kålgård på Skt. Hans Holm.

109 (1572) Anders Pahus i Puggaard og Troels Nissen i Sdr. Farup meddeler, at afd. Laurids Veys og Simon Troelsen i Vester Vedsted er forligte om den arv, Laurids Veys hustru kunne tilfalde, så Simon Troelsen giver Laurids Veys nærmere angivne ydelser.

109b (1572) Søren Nielsen i Tng sælger fra sin svoger Hans Albertsen, som rømte af Ribe, til Jens Jørgensen, afd. Jørgen Jostsens søn, og Giertrud Clemensdatter, afd. Clemen Lauridsens datter, en stald ved Pajpøt.

111b (1572) Henrik Madsen, Mads Ankersens søn, klager til kongen, at Mourits Podebusk har frataget ham hans arv efter hans mor.

113 (1572) Jakob Hansen, Hans Tygesens søn, på egne og søskendes vegne klager til kongen, at Moutits Podebusk har gjort udlæg i den stald, de arvede efter deres forældre, for gæld disse var skyldig til Claus Sehested.

114 (1572) Hans Hansen i Klåby sælger til Anders Pedersen i Gråbrødregade sin afd. bror Las Steenbechs hus mod Sønderport.

114b (1572) Syn mellem gamle Ib Nielsens arvingers hus og det nye hus, Anders Staffensen har bygget ved Sønderport på hjørnet ved Horsfald.

115 (1572) Jørgen Pedersen, Peder Friis' søn, gav sin mor Berit afkald efter sin far.

115 (1572) Sag om skiftekontrakt mellem Jakob Vibe og Oluf Thomsens hustru Boild.

116b (1572) Morten Tøgisen i Gånsager, på sin mor Mergrete Tøgis i Spandets vegne, sælger til Anders Stafensen hendes hus imod Sønderport.

120b (1572) Søren Jakobsen borgmester stævner Anders Jepsen skomager for gæld i det hus mellem afd. Jens Hansens hus og møllen på Nederdammen, ifølge pantebrev af 1559.

121 (1572) Skudsmål: Maren Hansdatter, datter af Hans Sørensen og Anne, havde skikket sig vel indtil hr. Poul Veymer belå hende. Hr. Niels Olufsen mente dog, de faktisk var viede af dr. Poul Madsen, selv om det ikke var i kirken.

122 (1572) Syn på Hans Ogsens arvingers lille stykke 2 fag hus, som Hans murmester køber.

123 (1572) Per Knudsen, Knud Poulsens søn, opsiger arv og gæld efter sin far.

124 (1572) Niels Lambertsen lavbød den brorlod, han arvede i det hus, Ebbe Ibsen bor i i Storegade. Ligeledes en broderlod i huset næst op til Peder Trellunds hus, han selv ibor i Fiskergade. Alt arvet efter hans morsøster Karen Jenskone.

124 (1572) Vurdering af de af Jens Hegelunds ejendele, som Peder Baggesen ikke havde købt.

125 (1572) Niels Lambertsen, afd. Lambert Andersen rådmands søn, sælger til mester Casper Mule, domprovst, en broderlod, arvet efter hans far, i huset i Storegade, som Ebbe Ibsen bor i.

125b (1572) Christen Sørensen buntmager sælger fra sin søster Ane, afd. Tord Nielsens, til Eske Pedersen 2 fag hus i Puggårdsgade.

125b (1572) Peder Knudsen, Knud Poulsens søn, opsiger arv og gæld efter sin far.

127 (1572) Niels Krabbe tiltaler Karen Krabbes "For han lod sig tykke, at hannem ikke skulle være sket rette skifte, hvis arv hannem var tilfalden efter hans salig far, udi huse og ejendom".

128 (1572) Niels Lambertsen sælger til Peder Trellund sin broderlod i det hus næst norden imellem Peder Trellunds og Peder Vandels huse i Fiskergade, som de selv udi bor, arvet efter hans morsøster Karen Jenskone. Desligeste sin lod i et stykke gårdsrum i Fiskergade og en kålgård i Grønnegade, arvet efter hans far Lambert Andersen. Peder Lambertsen sælger tilsvarende.

128b (1572) Niels og Peder Lambertsen anklager deres stedfar Ebbe Ibsen for ikke at overholde skiftebrevet efter deres far, angående en kålgård på Skt. Hans Holm.

130 (1572) Syn på Jep Borgs stald og Anne Rentemesters stald.

132 (1572) Niels Krabbe, afd. Krabbe, fordum borgmesters søn, boende i Norge på Giloff på Toten i Hammershus len, gav sin stedmor Karen Krabbes afkald efter sin far og sin bror Jørgen.

134 (1572) Syn på den stald Christen Nielsen i Peder Doensgade fik af Hans Vibe.

135 (1572) Vurdering Mads Kocks abildhave og humlegård i den gade, som løber ned mod Sønderport.

141 (1572) Syn i hr. Jakob Sørensens hus og gård i Bispegårdsgade, han selv bor i.

141b (1572) Karen Krabbes sælger til Jens Pedersen skomager et hus uden Nørreport.

142b (1572) Vurdering afd. mester Ruppert Geispuchers hus på Nederdammen, som Voldborg, Peder Stubs efterleverske på Skodborg, har 1. pant sammen med Hans Rantzau.

143b (1572) Lambert Sørensen, bager og borger her, sælger til Christen Thomsen bartskær det hus Jens bager bor i i Stenbogade, og sin stald vesten til Ribe i den staldgade der løber ned til Skt. Peder.

145b (1572) Skudsmål: Hans bartskær, på sin søster Anne Christensdatter, hendes afd. far Christen Madsen og Maren.

146 (1572) Syn med Iver Vandel, på den ene og Claus Knudsen og Ogi Pedersen på den anden side, imellem deres huses rende. Igen s. 153.

147b (1572) Hans Nielsen bådsmand, på sin halvbror Peder Jepsens vegne, sælger til Troels Nielsen i København 2 søsterlodder, som de med deres hustruer arvede i Niels Troelsens hus i Hundegade.

147b (1572) Troels Nielsen, borger i København gjorde Hans Nielsen Bådsmand, på Peder Jepsens hans bror, afkald for den anpart, som han var tilfalden efter hans søster Anne Nielsdatter, som var Peder Jepsens hustru.

150b (1572) Skudsmål: Anders Clausen, afd. Claus Pedersen og Marens søn, og hans søster Kirsten, som bor i Vordingborg.

152 (1572) Syn på fru Abilds hus i Badstuegade, hvad lille Ib tækker, som bor der, havde bygget på det.

154b (1572) Thomas Jørgensen, afd. Jørgen Pedersen rentemesters søn, får vurdering af afd. Christen Iversen Stubs huse og ejendele. Et stenadelhus på hjørnet i Gråbrødregade med det hus Peder Mattisen skinder bor i med stald m.m., og det gamle hus på hjørnet i Grønnegade, og 2 boder i Skouff.

155 (1572) Thomas Jørgensen skrædder, på egne og sine søskende Giodj, Boild. Anne, Niels og Svends vegne, gav afkald til hr. Niels Olufsen, sognepræst ved Domkirken, efter deres morsøster Maren, hr. Nielses.

155 (1572) Hr. Mads Buck sælger til Jens Mikkelsen Mandø sit hus, som hr. Christen Mandø byggede i Fiskergade.

156 (1572) Hospitalet sælger til Mourits Podebusk 8 fag hus, som var afd. borgmester Lauridses stald i Grønnegade.

157b (1572) Syn Ib Pedersen Friises hus ved Sønderport.

158b (1572) Ib Nielsen ved Sortebrødre kirkegård sælger til Christen Villadsen, borger her, sine 3 boder, ialt 15 fag, i Klostergade.

161 (1572) Jens Pedersen smed sælger til Christen Thomsen bartskær en stald ved den første fjerdingsti i den slippe, som løber ned til Skt. Peder ved Saltgade.

161 (1572) Vurdering afd. Bundi Hansens stald.

162b (1572) Skudsmål: Christen kimer og kone og børn har skikket sig vel siden han kom til Ribe.

163 (1572) Måltagning af de boder Christen Villadsen købte af Ib Nielsen. (Mål angives).

165 (1572) Usse Hanskone sælger til Mads Kock, borger her, på Niels Rosenkrantzes vegne, hendes stald uden Nørreport.

166 (1572) Det hus Jes Faaeskind iboede næst det hus Iver Vandel ibor, det er et sidehus med gavlen vendt mod Iver Vandels hus.

168 (1572) Peder Trellund sælger fra hospitalet til hr. Niels Gregersen noget af hospitalets jord op til hospitalets abildgård. (Størrelse og beliggenhed).

168b (1572) Vurdering afd. Anders Pedersen i Sortebrødregades hus i Badstuegade.

169b (1572) Hans Jensen, remsnider og borger i Tønder, med sine seks samfrænder, både på fædrene og mødrene side: Hr. Jep Gundersen [Jesper Gundersen], præst på Rømø, Knud Lassen og Hans Jespersen, borgere i Ribe, Hans Gregersen, som tjener i Høgsbro, Jens Jensen, borger i Ribe, og Jens Madsen i Tønder gav Jens Tuilde, på sin søns Peder Tuildes vegne, fuld orfejde for den dotslag, som Peder Tuilde ihjelslog Niels Hansen, Hans Jensen remsniders bror.

170b (1572) Skudsmål: Anders Christensen, Christen M.....sens søn, barnfødt i Ribe, mor Maren.

172 (1572) Peder Nielsen, byfoged i Ringkøbing, sælger til Mourits Podebusk til Kørup 2 huse i Grønnegade.

174 (1572) Anne Tocksdatter, afd. Peder Nielsens hustru, siger, at Jens Jepsen Als påtog sig noget af hendes mands gæld.

178 (1572) Skiftekontrakt om Rasmus Hansen skomagers børn født i Volstrup.

178b (1572) Trætte om skøde på Ib Nielsens hus ved Nørreport.

178b (1572) Mads Andersen, på sin mor Johanne Anderskone i ......s vegne, sælger til Anders Nielsen, Niels Mikkelsens søn i Havervad, hendes fjerdepart af det hus, som Jens Jepsen skrædder bor i ved Sønderport. Parten arvet efter hendes søster Anne, Ib Nielsen skrivers. Ligeledes sælger Jes skriver i Holm fra sin far Niels Mikkelsen i Havervad til Anders Nielsen den fjerdepart i samme hus, som han tilfaldt på sin hustrus vegne. Ligeledes solgte Claus Iversen fra sin søster til Anders Nielsen en fjerdepart i samme hus.

179 (1572) Mads Andersen, på sin mors vegne, Jens Nielsen skriver på sin far Niels Mikkelsens vegne, og Claus Iversen på sin søsters vegne, gav Anders Nielsen i Havervad skøde på afd. Ib Nielsens hus ved Sønderport. Hr. Søren Andersen i Balgom [Ballum] forlanger penge udbetalt.

182 (1572) Niels Pedersen, afd. Peder Nielsens søn, sælger til Jens Als en brorlod, som han arvede efter sin far i det hus Jens Als bor i ved Sønderport. Peder Nielsen Brøns, skrædder og borger her, sælger med sin hustru Apollone Pedersdatter en søsterlod i samme hus. Og Anne Tocksdatter, Peder Nissens hustru, sin part, som hun arvede efter sin afd. husbond. Ligeledes sælger Hans Mikkelsen skotter en søsterlod fra sin hustru Mette Pedersdatter.

184 (1572) Kirsten Eskelsdatter, født i Obekier i Farle sogn [Obbekær i Obbekær sogn], som bor i Kerteminde, er en god dannekvinde.

185 (1572) Mikkel Pedersen, i Gesten i Anst herred, Thomas Sørensen skrædder og Peder Mortensen i Nør Farup gav afd. hr. Niels Olufsens arvinger afkald for arv efter Maren, afd. hr. Nielses, og de vilde holde Niels Gjødesen skadesløs for arv, han kunne tilfalde efter sin søster.

187 (1572) Syn mellem Hans Jessen skipper og Karens hus "paa Quist". (Grønnegade).

188b (1572) Boild Kallis, Knud Re.... i Gredsteds datter, sælger til Jep Bennidsen i Rejsby hendes hus, som hun selv bor i i Grønnegade. Jordskyld til fru Mette Munksdatter, afd. Iver Kjeldsens til Stubbergaard. Ligeledes sælger Kalli Kallisens, Boilds søn, sin rettighed, undtagen den rettighed den pige, Peder Boedbergs datter, kan tilfalde efter hendes afd. far.

191 (1572) Vurdering afd. Bundi Hansens hus i Horsfald. Se også s. 103.

191b (1572) Fremlæggelse af bl.a. et gammelt skødebrev, hvor Termand Jensen havde skødet til Hans Tøgisen, på Jens Termandsens vegne, det hus, som Jens Termandsen nu bor i.

194 (1572) Vurdering: Hjørnehuset ved Sviegade og 3? fag bod næst derved. Tre boder med kålgård i Sviegade. En lille bod med et lille stykke gårdsrum bag til, Jens kimer ibor ved Sønderport tværs over for Jens Pedersen smed. Den 4 fag bod i Bispegade, som Peder Vedsted ibor. Det 3 fag hus i Gråbrødregade næst op til Niels Tovskovs søsters bod. Det hus Laurids Prong ibor. Det adelhus Niels Tovskov selv udi boede, som er 18 fag.

194b (1572) Skifte mellem Niels Toskovs arvinger. Tilstedeværende personer og værdiangivelse på de enkelte ejendomme og deres fordeling på arvinger.

197 (1572) Vurdering afd. mester Ruperth Geispuskers stald i Skt. Nikolajgade.

198b (1572) Vurdering Mourits Podebusks 4 fag øde boder.

199 (1572) Niels Esbernsen i Præstegade sælger til Mourits Podebusk 4 fag hus med kålgård tværs overfor Korsbrødregaard, tidligere Maye Rellufs jord.

199b (1572) Claus Rebslager sælger til Peder Mortensen Gram, borger her, sit hus i Grønnegade.

202 (1572) Jakob og Claus Hansen, afd. Hans Tøgisens sønner, sælger til Gregers Christensen skipper deres hus, som Uess Hanskone, afd. Hans Sørensens, nu bor i i Hundegade.

203 (1572) Opmåling af et jordstykke, Hans bartskær har fæstet af hospitalet, i Hundegade.

204 (1572) Skudsmål: Bertel Nielsen skrædder spurgte om Annes, Knud Poulsens, far Jep Andersen og hendes mor Ingierd Jeppes og Knud Pou1sens far Poul Knudsen og hans mor Maren Pouls. Knud Poulsen i stor gæld da han døde, Anne påtaget sig gælden.

205b (1572) Søren Jakobsen borgmester gav Claus Iversen, på Karen Krabbes vegne, afkald for den oldarv, afd. Frands Klynes børn: Krabbe og Anders Frandsen, kunne tilfalde i afd. Krabbes fordum borgmesters gods.

206 (1572) Hr. Niels Sørensen, præst til Rødding, sælger til Peder Clausen, borger her, og hans hustru Kirstine, sit hus i Gråbrødregade.

206b (1572) Claus Iversen, borger her og kirkeværge, sælger fra Skt. Karine kirke til Mads Clemendsen tesker 8 fag hus i Bispegårdsgade.

208 (1572) Vurdering 6 fag hus i Grønnegade. Og et 6 fag hus i slippen mellem Knud Lassens og Boild Kallis huse.

209b (1572) Claus rebslager sælger til Peder Sørensen smed, borger her, en kålgård ved Skt. Peder kirkegård, som han købte af Laurids Farsen.

210 (1572) Hans Christensen bartskær sælger til Jep Jørgensen Borg sin stald i Skt. Nikolajgade.

211 (1572) Jep Borg sælger til Ib Tornum sin stald i Saltgade.

1573.

211 (1573) Maren Jespers opsagde arv og gæld efter hendes husbond Jesper Bang.

211b (1573) Ib Clemendsen i Favrholt og hans bror Peders arvinger sælger til Hans Hansen i Klåby 2 huse i Sviegade.

213b (1573) Claus Henriksen rebslager, borger her, sælger til Anders Sørensen, borger her, en kålgård på Skt. Hans Holm. (Beliggenbed).

214b (1573) Vurdering Ebbe Ibsens kålgård på Skt.Hans Holm .

215 (1573) Ueninghed om arv efter Niels Tovskov.

215b (1573) Job glarmester og hans hustru Inge sælger til Christen Nielsen, borger her, i Fiskergade, en brorlod som er 2 lodder ud af 9 lodder, som Inge har arvet efter :N: dels i et hus i Grønnegade, og i en stald i den første staldgade vest for Saltgade.

216 (1573) Klage over kålgård ved Sønderport.

218b (1573) Laurids Tøgersen gav last og klage på et skødebrev, som hans mor Maren Tøges har fået af Inge, Henning guldsmeds, hans søster, på det hus Inge Hennings nu bor i i Storegade.

218b (1573) Straks Peder Jørgensen, Jørgen Pedersen rentemesters søn, døde, gik Mette Jensdatter hans hustru med sine små børn ud af huset og fra arv og gæld.

220 (1573) Mikkel Kjeldsen, på vegne af Terchil Trellund i Trellund, Mads Trellund ibid, Arst Trellund i Knudsbøll, Søren Trellund i Fuckedall, Mads Andersen i Bække på hans mor Gøridte Anderskones vegne, Hans Pedersen ibid. på hans Hustru Annes vegne og Peder Thomsen i Kvie på hans hustru Elses vegne, sælger til Peder Trellund alt det de kunne tilfalde efter deres afd. bror Christen Trellunds børns død.

221 (1573) Peder Villadsen, Villads slagters søn, på egne, og Claus Iversen på Mette Villadsdatters vegne, gav Jakob Meyr Hatmager, borger her, afkald for arv efter deres afd. far. Hans hus og stalde i Puggårdsgade angives.

222 (1573) Morten Clausen gav sin far Claus Iversen afkald efter hans mor :N:

223 (1573) Hans Pedersen sælger til Mourits Podebusk sit hus på det vesterste hjørne ved Fiskergades ende i Storegade, som han selv bor i.

225 (1573) Peder Villadsen, Villads slagters søn, gav sin søster Mette afkald for arv efter deres afd. far og mor.

229 (1573) Mourits Podebusk sælger til Jep Jørgensen Borg, borger her, sin bygning i Storegade på det vesterste bjørne ved Fiskergades ende.

229b (1573) Peder Clausen, borger her, sælger til Mourits Podebusk sit hus i Gråbrødregade, som han selv bor i.

229b (1573) Mourits Podebusk sælger til Peder Clausen et hus i Sortebrødregade, som tidligere tilhørte Herman Menemand, og som Peder Clausen bor i.

230 (1573) Jens Mortensen sælger til Mads Jostsen sit hus i Storegade.

231 (1573) Søren Andersen skrædder, borger her, tiltaler Jens Nielsen remsnider for skifte efter hans hustrus mor Else Esbens.

233 (1573) Laurids Tøgersen sælger til Jens Mortensen sit hus i Sortebrødregade.

233 (1573) I afd. Jens Hegelunds hus, som Peder Baggesen nu ibor, vurderes på kongens befaling Jens Hegelunds efterladte klæder.

235b (1573) Vurdering med mester Peder Hegelund af den bygning der står på Skt. Hans Holm ved Kobberruegade bro.

237 (1573) Syn mellem Søren Ibsen bartskærs jord og afd. Herrig Lauridsens jord. Og Lave Hierrigsen klagede.

239 (1573) Hans Knudsen skriver sælger til Thomas Bonum et stykke jord mod Sønderport.

239 (1573) Vurdering afd. Henning guldsmeds 3 fag stald i Saltgade.

240b (1573) Mere ueninghed om arv efter Niels Tovskov.

241b (1573) Niels Lauridsen i Sviegade gav Jakob Hatmager afkald for arvepart i en stald i Puggårdsgade, som han kunne tilfalde med sin hustru.

244b (1573) Vurdering Maren, Jens Hansens, stald i Skt. Nikolajgade.

248 (1573) Syn mellem Mads Klejnsmeds hus og gamle Peder skrædders hus.

249 (1573) Anne Madskone opsagde Anders Christensen, hendes husbond, så hun slet intet ville bevare sig med ham, førend han forklarer sin sag.

250 (1573) Syn på Inge, Henning guldsmeds stald i Saltgade.

251 (1573) Mads Lassen sælger til Engelcke Holt Husum sadelmager sit 6 fag hus i byens første fjerdingsti i Grønnegade.

252 (1573) Niels Knudsen, Knud Jepsens søn i Mejlby, gav Anders Darum, sin stedfar, afkald for arv efter hans afd. mor Margrete.

252b (1573) Usse Hanskone bekræfter, at hun har solgt Skarris Pedersen hendes stald i Skt. Nikolajgade.

253 (1573) Laurids Tøgersen tilbyder Inge, Henning guldsmeds, sin søster 3 fag stald.

253 (1573) Inge, Henning guldsmeds, tilbød Laurids Tøgersen hendes bror 20 gl. dlr. for den 3 fag stald i Saltgade.


Ribe byfoged tingbog 1573-1575

B 85A-7

Bindet begynder med første ting efter pinsedag 1573.
Henvisninger vedr. sager om fast ejendom og om nogle personsager.

folio

1 (1573) Syn mellem Jens ærkedegn og Mikkel Ibsen.

2 (1573) Vurdering afd. Søren skrivers ejendele, (dvs. skifte). Til arvingerne 27 mk. 2 8k.

3 (1573) Peder Graversen lavbød sin stald og gård ved Lankueyll (Beliggenhed.

4 (1573) Christen Lange lavbød sit hus i Grønnegade, som Jep Offuersker bor i, og sin abild-gård på Skt. Hans Holm.

4 (1573) Hr. Axel Knudsen lavbød sit hus i Hundegade.

17 (1573) Syn mellem Boild Kallis og Peder Trellunds huse i Grønnegade.

18 (1573) Christen Nielsen, som tilforn boede i Peder Doensgade, og Hans Vibe med Anne Gundisdatter solgte til Mikkel Thomsen, rådmand et stykke jord ved Langveyll.

19 (1573) Knud Lassen, med sin hustru Kirsten og hendes søn Oluf Nielsen, sælger til Laurids Jensen Prong sit 14 fag hus i Fiskergade.

21 (1573) Syn mellem Jep Bennedsen i Rejsby og Peder Trellunds huse.

27 (1573) Laurids Tøgersen, på vegne af Clemend Sørensens, borgmester i Vejle, hustrus vegne, opsagde arv og gæld efter hendes afd. mor Uss Hanskone.

27 (1573) Syn mellem Albert Pedersens hus, Søren Jakobsens svend, som Peder Brøns skræddder bor i, og Hans Lauridsen skomagers hus mod Sønderport. Også s. 28.

29 (1573) Søren Hansen, afd. Hans Sørensens søn, på egne og søskendes vegne opsagde arv og gæld efter deres afd. mor Uss Hanskone.

30 (1573) Peder Graversen sælger til Mads Jørgensen Kock sin ejendom og stald, som er 12 fag.

31 (1573) Christen Lange til Bramming, kantor i Ribe domkirke, solgte til Hans Sørensen bartskær sin ejendom i Grønnegade.

32 (1573) Christen Sørensen buntmager, borger her, gav Christen Rasmussen, borger her, afkald for den arv hans søsters barn Boild Torsdatter kunne tilfalde efter hendes afd. far Tord Nielsen.

33 (1573) Skudsmål: Lauy Jensen i Vejle, hans bror hr. Hans Jensen, som var præst Hortum i Norge [måske Hjertum i Bohuslen], og i fjor blev ihjelslagen, var begge født i Ribe af deres afd. far Jens Christensen og mor Maren.

34 (1573) Vurdering af Oluf Thomsen og hans bror mester Laurids Thomsen [Riber] i Kolding deres afd. far Thomas Thomsens hus i Fiskergade, som deres stedmor Mette Hanskone nu bor i.

34 (1573) Syn mellem fru Abels gård, som Peder Høg bor i, og Oluf Staffensens gård i Badstuegade.

42 (1573) Christen Mortensen ønsker at nogen vil overtage hans og hans afd. hustru Marens bo.

43 (1573) Oluf Staffensen, på Mette .........s vegne, tilbød Esben Hansen Maribeck den arv, hans datters børn kan tilfalde efter afd. Søren skriver. Også s. 52.

44 (1573) Bertel Nielsen skrædder tilbød Herman Henningsen 100 gl. dlr. som arv efter hans afd. hustru Liene Bertels.

45 (1573) Peder Knudsen kæmner sælger, på byens vegne, til Oluf Nielsen en stald, som byen tog for Ebbe Ibsens gæld.

50 (1573) Jes Pedersen k...... tilbød Christen Bertelsen, hans stedsøn, skifte både efter hans far og mor.

50 (1573) Brev om afd. Jesper Bangs pantsættelse til Citzel Hansdatter af hans hus i Sortebrødregade.

51 (1573) Jens Mortensen sælger til Hans bartskær sin stald.

60 (1573) Hans bartskær sælger til Jep Jørgensen Borg sin stald i Skt. Nikolajgade.

61 (1573) ........Knudsen i Sønder Skast herred sælger til Mourits Podebusk 2 boder på det nordest hjørne i Skougade. (Beliggenhed.

65 (1573) Christen Jørgensen, afd. hr. Jørgen Friises søn, som boede i Helligsø præstegård, fordeler Jens Friis, borger her, for skiftebrev og register, denne tilbageholder om hans og medarvingers arv efter deres far.

68 (1573) Jens Andersen Guldsmed, rådmand og Gildens forstander, sælger fra Skt. Lamberts Gilde til mester Jens Viborg 4 fag hus i Præstegade. Jordskyld til domkirken.

69 (1573) Peder Eskildsen, Eskild Pedersen Hundmarks søn, er død i København.

74 (1573) Kalle Kallesen, på sin mor Boilds vegne, solgte hendes hus i Grønnegade, hun selv bor i, til Jep Bennedsen i Rejsby. Kalli Kallisen solgte ligeledes sin arvedel efter sin far Kalli Kamtrup.

75 (1573) Vurdering af Mads Dourds kålgård på det østre hjørne af Kobberruegade bro på Skt. Hans Holm.

76 (1573) Boregistrering efter afd. Jørgen Pedersen Røme i Hans Jensen skippers hus i den slippe i Grønnegade.

78 (1573) Syn på det jord Niels Thomsen, Peder Strygger og Peder Hansen tømmermand har i fæste af hospitalet.

79 (1573) Syn på afd. Bertel skrædders hus, som hans sønner Peder og Hans havde pantsat til deres bror mester Mads Bertelsen, sognepræst i Ringkøbing.

80 (1573) Registrering af Jes Docther kimers ejendele.

91 (1573) Syn mellem byens hus i Hundegade, som hr. Niels Gregersen bor i og Kalli snedkers hus.

92 (1573) Anders Madsen, borgmester i Horsens, og hans hustru Anne Olufsdatter, sælger til Peder Lambertsen, borger her, og Hans Olufsen, Oluf Stabys søn, al den lod Anne kunne arve efter sin afd. far Oluf Staby.

93 (1573) Peder Lambertsen lavbød den part Hans Sørensen guldsmed i Horsens har i det hus i Grønnegade, som hans søster Karen Sørensdatter ibor, ligeledes hans part i en stald uden Nørreport.

106 (1573) Peder Vandel forbød nogen at bruge eller bevare sig noget med hans anpart i det hus Ebbe Ibsen bor i i Storegade, efter Skt. Mikkelsdag.

111 (1573) Niels Mouritsen, borger i København, er født i Ribe af afd. Mourits Hansen og Giertrud.

112 (1573) Niels Andersen, borgmester i Viborg, og hr. Knud Knudsen [Brynild], præst i Rødding og Krejbjerg i Salling, gav Karen, afd. Bendt Knudsens, afkald, Knud Knudsen på egne og Niels Andersen på sin hustrus vegne, for løsøre efter Bendt Knudsen. De skiftede huse og stalde, så Karen beholdt halvpart i adelhuset ud til Fiskergade og Knud Knudsen og Niels Andersen den anden halvpart ud mod Nygade. Hinghus mod Sønderport forblev uskiftet.

114 (1573) Peder Lambertsen, på sin hustru Else Olufdatters vegne og Hans Olufsen i Horsens, afd. Oluf Stabys søn, på egne og søskende: Gravers Hansen, Jahanne Hansdatter og Anne Olufsdatters vegne, sælger til Peder Lauridsen møller deres tredjepart, efter deres afd. far og mor, i Midtmøllen, kaldet Nebs mølle, med rettighed efter Kong Hanses brev til afd. Svend Neb, fordum borger i Ribe. Jordskyld til byen.

115 (1573) Hans Pedersen Røme skipper boende i Vester Bjerrum, borger her, sælger til Bennid Pedersen et hus i Sortebrødregade.

116 (1573) Hr. Knud Brynild, præst til Rødding og Krejbjerg i Salling og Niels Andersen, borgmester i Viborg, sælger til Karen, afd. Bendt Knudsens, deres halvpart. Jordskyld til byen.

117 (1573) Syn afd. Hans Sørensens stald, jord ud til Langueyll, som Mikkel Thomsen nu har købt af Hans Vibe.

119 (1573) Rasmus Hansen hatmager, på vegne af Christen Thuesen, borgmester i Ringkøbing, lavbød det hus Christen Kjeldsen ibor på Bispegårdsgades hjørne.

120 (1573) Bertel Nielsen skrædder stiller spørgsmål om Inge, Henning guldsmeds, var nærmere til at arve Liene, hans afd. hustru, eller Herman Henningsen hendes søn. Afd. Henning guldsmed var afd. Liene Bertels halvbror. Da hun ingen børn havde, er Herman Henningsen hendes rette arving. Også s. 136,l38 og 143.

125 (1573) Syn mellem Søren Ibsen bartskærs gård og Peder Nielsens hus.

125 (1573) Skudsmål: Søren Nielsen Rip, tjenende Hans Skougaard, hans afd. far Niels Hansen og mor Gunder Jespersdatter, som endnu lever.

128 (1573) Christen Thuesen, borgmester i Ringkøbing, sælger til Christen Kjeldsen halvpart op og ned af det hus, stald og gårdsrum med den kilde i gården, som Christen Kjeldsen selv bor i på det østre hjørne ved gammel Bispegårdsgade. Ligeledes halvparten af en kålgård på Skt. Hans Holm.

132 (1573) Gregers Pedersen, på vegne af Mergret skinderkone, afd. Oluf Wor....., skinders, sælger til hr. Kjeld Lauridsen, præst til Vestervig og hans hustru Inne Tøgersdatter hendes anpart i det hus, hun selv bor i tvært over for Bispegårdsgade. Kjeld Lauridsen lover, at hvis han vil afhænde huset da skal det tilbydes Oluf Nielsen.

133 (1573) Ovennævnte Kjeld Lauridsen lover Mergret, at hun kan blive boende sin livstid, og han vil understøtte hende.

137 (1573) Jakob hatmager, borger her, sælger til Rasmus Nielsen sit hus ved Puggårdsgade.

138 (1573) Hans Jensen, Christoffer skriver og Ib Lambertsen sælger til Thomas Jensen Prong deres 2 huse i Storegade. Hans Jensen, på egne vegne, Christoffer skriver på sin hustru Karines vegne, Ib Lambertsen på sin hustru Mettes vegne, og Christoffer skriver og Ib Lambertsen tilsammen på Maren, afd. Jesper Bangs, og Anne, afd. Anders Pedersens, og Sidsel Hansdatter, afd. Hans Andersens datter, som er gift med Laurids Madsen i Haderslev, vegne.

143 (1573) Syn øde jord ved Skibbroen op til Søren Jakobsen borgmesters hus, som Anders Lauridsen Jernelund bor i.

146 (1573) Anders Nielsen, Niels Mikkelsens søn i Havervad, sælger til Mikkel Lassen skomager (der siges ikke mere).

147 (1573) Vurdering Mads Dourds hus, han selv bor i i Storegade.

148 (1573) Hr. Grumme Poulsen, på egne og hustru Sidsels vegne, mester Niels Clausen i Vilslev på egne og sin mor Maren, mester Clauses og på hans søster Gunder og Annes vegne, og Marquard Clausen på egne vegne, solgte til Mourits Podebusk deres lod i 3 boder i Præstegade.

149 (1573) Vurdering af Jakob Sørensen, Søren Jakobsen borgmesters søns ejendele, som efter hans død en tid lang har været forvaret på rådhuset.

151 (1573) Johanne Rasmusses, afd. Jens Judes efterleverske, sælger til Peder Mattissen skinder sit hus, som hun selv bor i, mod Sønderport. (Beliggenhed.

151 (1573) Peder Mattissen, borger her, gav Jahanne Rasmuses afkald for den arv hans hustru Jahanne kunne tilfalde efter hendes bror afd. Jens Hansen Jude.

154 (1573) Claus Henriksen rebslager, borger her, sælger til Ib Taiisen tøffelmager det vesterste af hans 2 huse på sønderside i Horsfald. Desuden 4 fag hus op og ned mellem Ibs og Hans Nielsens hus.

155 (1573) Claus Rebslager sælger til Hans Nielsen, som kommer af Skerrebesk, borger her, det andet hus, som er halvpart af ejendommen. Jordskyld til byen.

155 (1573) Morten Tøgersen i Gånsager og Hans Christensen her, sælger til Claus rebslager den rettighed, de var arvelig tilfalden efter afd. Boild Thomaskone, Thomas skomagers hustru, i de 2 huse.

164 (1573) Anders Jepsen skomager, arver ? i det hus Svend kræmmers hustru nu bor i på Nederdammen, efter hans mor og bror. Hans søster er Maren. Fru Anne Ivers til Kogsbølle tilbød at købe ham ud. Også s. 172.

166 (1573) Skudsmål: Jens Jepsen, hans far Jep Grerseen [Gregersen] og mor Karen, som lever.

171 (1573) Hans Jensen, borger her, sælger til Jens Mortensen sin stald.

173 (1573) Mattis Vinthersens hustru Marens afd. far Erik Christensen var borger i Ribe.

173 (1573) Maren, afd. Jens Hansens, sælger til fru Anne Ivers til Kogsbølle de 11 parter, som er tilfalden hende i huset på Nederdammen. Redegørelse for hvorfra hun har fået de 11 parter.

175 (1573) Tyge og Hans Mortensen og Claus Iversen, på Laurids Mortensens vegne, gav Frederik Mortensen afkald efter deres afd. far Morten Lauridsen Skudstrup, undtagen det hus, som deres mor endnu bor i på Nederdammen, som står uskiftet.

177 (1573) Syn mellem Benned Pedersen og Jesper Bangs gård.

190 (1573) Vurdering Bernt Follenkamp i Koldings hus, som Anne Bartskærs bor i mod Skibbroen i Storegade.

193 (1573) Knud Nielsen i Havervad, på sin egen og på Ib Christensen i Astrups vegne, gav Claus Iversen, på sin søster Anne Ibs vegne, afkald på hvad hun kunne tilfalde efter hendes afd. husbond Ib Nielsen.

195 (1573) Ebbe Ibsen lavbød sin part i det hus, han bor i i Storegade. Søren Christensen kræmmer har en søsterlod deri, som hans hustru Doritte Pedersdatter arvede.

195 (1573) Jep Pedersen skrædder, borger i Varde, gift med Christen Vestkiers søster, ihjelslog Christen skrædder, gift med Niels Kiers datter.

203 (1573) Mikkel Thomsen rådm. sælger til mester Caspar Mule domprovst Mads Dourds hus.

205 (1573) Mikkel Ibsen, borger her, sælger til Jens Poulsen, borger her, sit hus i Peder Douensgade.

1574.

209 (1574) Syn med Hans Lambertsen på den skade vandfloden havde gjort på hans mors mølle mellem Mikkel Kjeldsens og Anne Peders stalde uden Nørreport.

213 (1574) Niels Namensen sælger til Peder Mortensen Hegelund sin kålgård på Skt. Hans Holm.

213 (1574) Forlig mellem Jens Nielsen remsnider og Søren skrædder om arv Sørens hustru tilkommer.

214 (1574) Peder Nielsen i Gasse dømmes fra sin fred, for at have ihjelslået Christen Lauridsen, Laurids Nissens søn.

217 (1574) Anders Jørgensen tager skudsmål på sin fattige far Jørgen Holst, som blev ihjelslået.

221 (1574) Hans Kier, Christen Kjeldsen og Morten Kjeldsen sælger til Christen Borg 2 boder på vestre hjørne ved Bispegårdsgades ende til Storegade. Hans Kier har arvet efter sin far Jes Kier og mor Anne. Christen Kjeldsen på sin hustrus vegne og Morten Kjeldsen på sin hustru Marens vegne.

222 (1574) Jens Pedersen Tuilde sælger til Jens Jepsen kræmmer sit 4 fag bruchus i den fjerdingsti, som løber fra Fiskergade op til byens rådhus.

226 (1574) Peder Notler sælger til Laurids Hansen Lime et hus, som han købte af Regel skomagers arvinger. Laurids Hansen Lime bor i huset, som ligger vester ved Midtmølleslusen og øster op til Peder Baggesens hus, han selv bor i.

227 (1574) Syn Poul Knudsens stald i Horsfald.

230 (1574) Mester Jens ærkedegn sælger til Peder Mortensen Hegelund den stald i Saltgade, han fik af afd. Jens Hegelund borgmester.

230 (1574) Jens Mortensen sælger til Peder Mortensen Hegelund en stald i Papøtgade.

231 (1574) Inge, Henning guldsmeds, indrømmer, at have noget klæde, som tilhørte hendes afd. søn Herman Henningsen.

232 (1574) Trætte mellem Søren Andersen skrædder og Jens Nielsen remsnider om arv efter Søren Andersen skrædders hustrus mor Else Esbens, som var Jens Nielsen remsniders hustru. Også s. 276.

233 (1574) Vurdering 3 fag bod i den slippe øster fra Sønderport op til byens grave.

234 (1574) Jens Tuilde sælger til Jep Borg sin kålgård på Skt. Hans Holm.

234 (1574) Ebbe Ibsen sælger til mester Casper Mule sine 2 søsterlodder, han arvede med sin afd. Kirsten i det hus i Adelgaden og det baghus og kælder i Tingslippe. Protest fra Søren Christensen.

235 (1574) Laurids Tovskov, Søren bartskær, Svend Mattisen og Ib Poulsen, afd. Niels Tovskovs arvinger æsker af Anne, Knud Poulsens hustru, hvad brev hun har på den søsterlod, som er deres oldarv i det Vilslev bøndergods, og engen Grummes Krog. Også s. 246 og 272.

240 (1574) Søren Christensen kræmmer forbød besegling af skøde, som Ebbe Ibsen har givet mester Casper Mule på huset i Storegade. Søren Christensen har en søsterlod deri, arvet med sin hustru Dorritte. Også s. 251.

244 (1574) Køn Quitzou fik vurderet 2 parter i Bernt Follenkamps stald uden Nørreport, hvor unge Hans Pedersen har den 3. part. Ligeledes vurderet et hus ved Bertel Nielsen skrædder.

245 (1574) Rasmus Nielsen, borger her, sælger til unge Hans bådsmand sit hus sønden for Puggårdsgade.

249 (1574) Ib Thaisen tøffelmager, borger her, sælger til Laurids Andersen skomager, borger her, en kålgård med bygning på Skt. Hans Holm. Samme sælger til Niels Jepsen møller en 3 fag stald i Skt. Nikolajgade.

258 (1574) Mads Kock solgte til Engelbret Holthusen sadelmager 6 fag hus i Gråbrødregade.

258 (1574) Mads Kock solgte Markus Sløtther sværdfeger sit hus i Gråbrødregade.

262 (1574) Syn mellem Christen Hegelund bartskærs og Peder Clausens stalde i første Staldgade, som løber ned imod Skt. Peder kirke.

264 (1574) Else Lamberts fortalte, at hun spurgte sin afd. søn Peder, da han kom hjem fra Norge, hvor Hans Munck, Frands Muncks søn lide. Peder sagde, at en bondekarl huggede ham ihjel med en økse.

271 (1574) Syn mellem Anne Peders og Mikkel Kjeldsens jorder ved Ydermøllen.

273 (1574) Jost Jensen, afd. Jens Harbos søn, på egne og hans brors vegne, gav Hans bartskær afkald efter deres afd. far og mor.

277 (1574) Christen Sørensen bartskær sælger til mester Casper Mule sit 7 fag hus i Gråbrødregade.

278 (1574) Skiftekontrakt: Mester Laurids Thomsen, sognepræst i Kolding, Oluf Thomsen, Thomas Thomsens sønner, og deres stedmor Mette Thomaskone. Laurids og Oluf beholder huset i Fiskergade undtagen den del deres halvbror Mikkel Thomsen tilkommer.

280 (1574) Ib Lambertsen, efter fuldmagt fra nogle borgere i Hamborg (nævnes), sælger til Christoffer Schøell skriver det hus i Sortebrødregade, som Christoffer Schøell bor i.

283 (1574) Maren, gamle Jep Knudsens hustru, boende mellem Grønnegade og Fiskergade i den første slippe mod torvet, opsagde arv og gæld efter ham.

286 (1574) Mester Thomas Knudsen sælger til Jens Poulsen sit hus i Stenbogade.

287 (1574) Trætte med Christen Borg om jord i Sortebrødregade. Vurdering af samme. Opmåling s. 291.

290 (1574) Lisbeth Olufs og Anne Rellufs udlagde hver deres part af de penge, som Niels Tovskovs arvinger skulle give Erik Rud, efter kongl: Majts: og Danmarks riges råds dom.

298 (1574) Jep Pedersen i Hjerpsted i Høffuer [Højer] herred gav Maren Jeppes her, afkald for arv efter hans afd. søn Peder Jeppesen, som var hendes husbond.

300 (1574) Christen Sørensen buntmager sælger til Thomas Pedersen, borger her, 4 fag stald sønden for Puggårdsgade i Ny Graffsogn.

308 (1574) Hans Pedersen sælger til Jep Borg sin stald i Skt. Nikolajgade.

312 (1574) Syn på kålgård på Skt. Hans Holm, som Søren Krags søn Søren har part i.

325 (1574) Hans Bang, borgmester i Middelfart, indbød Peder Sørensen i Gråbrødregade hans adelhus og stalden uden Nørreport. Også s. 336.

326 (1574) Mette, Søren skrivers hustru, tilbød Esbern Maribeck skifte på hans børns vegne. Også s. 328.

327 (1574) Jep Vandel sælger fra hr. Knud Brynild, præst i Rødding og Krejbjerg kirker, til Christen Hansen Bremme, borger her, en hans stald og kålgårds jord på den nørre side i Papøtgade, som er den vestre part op og ned, han arvede med Karen, Bend Knudsens, efter hans afd. bror Bend Knudsen.

330 (1574) Syn mellem Jens Nielsen remsniders jord og Laurids Tovskovs hus, som Hans Kedelsmed bor i.

338 (1574) Anders Pedersen, borger i Nyborg, sælger til Hans Pedersen, borger her, en trediepart i det hus Hans Pedersen bor i, og en trediepart i det hus Anne, Hans Bartskærs bor i i Storegade, og en trediepart i den stald uden Nørreport, som han alt arvede efter hans afd.e forældre.

343 (1574) Anders Staffensen skomager sælger til Christen Lauridsen sin kålgård på Skt. Hans Holm.

344 (1574) Christen Hegelund bartskær bød jordskyld til af den stald, han købte af Jens Pedersen uden Nørreport i den lille slippe mod Skt. Peder kirke.

349 (1574) Laurids Pedersen Tornum solgte til byen sit hus, han bor i på det søndre hjørne ved torvet.

350 (1574) Mester Jens ærkedegn sælger til Mads Andersen murmester en bod i den slippe, som ganger østen fra Sønderport, han selv bor i.

352 (1574) Syn mellem Rasmus hatmager og Oluf Thomsens huse i Grønnegade, de selv bor i.

352 (1574) Oluf Staffensen sælger til Peder Jørgensen Fanninger sit hus på Mellemdammen.

354 (1574) Vurdering Bernt Falenkamp i Koldings stald og boder.

359 (1574) Thomas Jørgensen hævder at have krav efter sin mor på Skarris Pedersens stald i Skt. Nikolajgade og Kjelds Toft, som Oluf Staffensen bruger, men Skarris Pedersen og Oluf Staffensen havde brev på deres adkomst.

360 (1574) Vurdering for Arild Huitfeldt af Jesper Bangs hus i Sortebrødregade, som han bor i, og hans humlegård på Skt. Hans Holm.

355 (1574) Afd. Niels Tovskovs, Relluf Nielsens og Oluf Pedersen borgmesters arvinger betalte Erik Rud de 200 rdl. de var dømt for.

363 (1574) Anders Pedersen skipper, borger her, gav Hans Sørensen, borger her, afkald for arv, hans hustru Maren kunne tilfalde efter hendes afd. far Jens Mandø.

363 (1574) Peder Vandel sælger til Niels Poulsen byfoged sin stald i Saltgade.

364 (1574) Hans Bang, borgmester i Middelfart, sælger til Hans Jessen Peder Sørensens stald uden Nørreport.

364 (1574) Hans Bang, borgmester i Middelfart, sælger til Søren Jakobsen, borgmester her, sin andel i Peder Sørensens hus i Sortebrødregade.

365 (1574) Vurdering Jens Termandsens stald i Skt. Nikolajgade.

368 (1574) Mads Esbernsen, Esbern Maribecks søn, lavbød sin del, han kan arvelig tilfalde i det hus og stald Mette, afd. Søren skrivers, nu bor i.

374 (1574) Syn mellem Helle, Søren Pedersens, og Peder smeds huse. Forlig s. 381.

381 (1574) Mads Esbernsen, Esbern Maribecks søn, sælger til Mette, afd. Søren skrivers, sin part i hendes hus.

385 (1574) Helle, afd. Søren Pedersens, sælger til Søren Ibsen et stykke jord i den øverste slippe i Grønnegade.

396 (1574) Mads Ankersen og hans søn Henrik sælger til Mourits Podebusk deres ejendomme i Grønnegade og Præstegade. Jordskyld til Domkirken, byen og andet steds.

397 (1574) Niels Poulsen byfoged og hans hustru Maren Jepsdatter sælger til Thomas Bonum og hans hustru Mette deres hus mod Sønderport, og alle deres andre ejendomme, som Maren arvede efter sin far Jep Lauridsen.

397 (1574) Niels Tovskovs arvinger i trætte med Jep Brun om den stald [stolestade] i Sortebrødre kirke, som afd. Maren, Poul Knudsens

400 (1574) Niels Tovskovs arvinger: Laurids Tovskov og Ib Poulsen tiltalte Svend Mattisen for bryllupskost, som hans hustru Karen fik med Niels Jensen, hendes anden husbond, hun havde tilforn.

405 (1574) Syn på fjerdingsti ved Anne rentemesters staldgård i den første staldgade, som løber ned mod Skt. Peder kirke.

409 (1574) Syn mellem Oluf Thomsens og Rasmus Hatmagers huse i Grønnegade.

409 (1574) Hr. Søren :N: [Andersen Riber] i Fjaltring sælger til Laurids Prong, borger her, et stykke hus i Fiskergade, som han arvede med sin hustru.

411 (1574) Forlig Christen Nielsen Madom og Hans Olufsen i Horsens om den broderlod, han købte af Job glarmester i det hus Karen Sørensdatter på kvist ibor i Grønnegade.

412 (1574) Christen Nielsen Madom sælger til Hans Olufsen i Horsens ovennævnte hus.

417 (1574) Mester Jens Cantzeller sælger til Laurids Nielsen Hundebøll 4 boder, 13 fag hus i Bispegårdsgade. Jordskyld til byen.

1575.

419 (1575) Syn ved Berit Jørgensdatters jord i Sviegade.

430 (1575) Syn Knud Madsen kræmmers nybygning ved hans hjørnehus i Fiskergade.

439 (1575) Jep Borg og hans hustru Mette Jensdatter (Jens Tuilds datter) sælger til mester Jakob Madsen deres kålgård på Skt. Hans Holm.

440 (1575) Jens remsnider skifter med Søren Andersen skrædder.

440 (1575) Jens Tvilde lavbød sit hus.

441 (1575) Mourits Podebusk sælger til Peder Lassen, borger her, sin kålgård, som tilforn tilhørte Hans Tygesens arvinger, sønden for Skt. Peder kirke.

443 (1575) Jep Terp sælger til Peder Sørensen, borger her, sit hus i Grønnegade.

445 (1575) Syn på Mads Kocks hus solgt til Markus sværdfeger og Niels Tovskovs hus, som Laurids Tovskov og Svend Mattisen ibor i Gråbrødregade.


Ribe byfogeds tingbog 1575-1576

B 85A-8

1575.
folio

2 (1575) Syn på det hus mellem Thomas Bonum og Mads Nielsens huse imod Sønderport.

3b (1575) Syn på Karen Sørensdatter på Kvists hus.

5 (1575) Afd. Villum guldsmed havde boet i Stenbogade for ca. 30 år siden. Nogle var i Christen bartskærs hus i Stenbogade, som Jens bager flyttede ud af nu sidste gang.

5b (1575) Syn mellem Christen Hegelund bartskær og Jens Pedersens huse i Stenbogade.

9b (1575) Syn Hans Fanningers hus, som han nu bygger, og Jens Termandsens hus, som han selv bor i.

9b (1575) Peder Christensen er født i Ribe, far Christen Jensen mor Karen Thimsdatter

10 (1575) Syn mellem Mads Nielsen og Thomas Bonums huse.

11b (1575) Knud Madsen kræmmer bepligtede sig at nedbryde den bygning, han havde sat ved sit hus i Fiskergade.

14 (1575) Sag om Mads Kocks køb af kålgård ved Skt. Peders kirkegård af Henrik Kop i Hamborg. Karen Krabbe har 20 dlr. tilgode deri.

17b (1575) Peder Abraham lavbød, på hr. Jens Andersen, sognepræst til Magleby på Sjælland, hans vegne det hus på nørreste hjørne fra Domkirken, som han er tilfalden efter afd. Maren Madsdatter.

18 (1575) Syn på ovennævnte hus.

21b (1575) Niels :N: glarmester i Kolding gav Niels Sørensen skriver i Olderup på Fyn, på Inges, afd. Job Lauridsen glarmesters, vegne afkald.

22b (1575) Mester Jens Viborg vidner, at da han kom til Ribe boede der en ærkedegn mester Mads Marquordsen på afd. Oluf Muncks jord.

27b (1575) Sag om Mads Esbernsen skinder og hans bror Nielses lod i det hus, Mette, afd. Søren skrivers, bor i.

31 (1575) Inge Sørensdatter, afd. Job Lauridsen glarmesters, sælger til Christen Nielsen Medom, borger her, den brorlod, som hun arvede efter hendes afd. husbond Clemend glarmester i det hus, som Karen Sørensdatter på kvist nu bor i.

31b (1575) Karen Nielsdatter er afd. Niels Christensen beckmands datter.

34 (1575) Skudsmål: Engelke Holthusen sadelmager og hustru Eidsel i den tid de har været i Ribe.

34b (1575) Skudsmål: Markus Sløtter sværdfeger, borger her, og hustru Marine.

35 (1575) Knud Hansen, afd. Hans Nielsen bådsmands søn, gav sin stedfar Peder Clausen afkald for arv efter sin far.

36 (1575) Syn mellem Ib Nielsens og Christen Villadsens gårde.

36b (1575) Syn mellem Peder Clausens og Christen Hegelund bartskærs stalde.

40 (1575) Syn mellem Niels Rellufsens og Oluf Muncks gårde.

41b (1575) Vurdering afd. Søren skrivers hus på Nederdammen og stalde sønden Skt. Peder kirke.

42 (1575) Afgørelse på arvesag mellem Niels Aarup, borger her, og Nis Thuesen i Hygum.

54 (1575) Peder Thomsen i Vester Lindet, på egne og søskende: Jes Thomsen, Anne Thomasdatter og Elle Thomasdatters vegne, og Nis Thomsen her i Ribe på egne og Thomas Thomsen i Ganderup på egne vegne, gav Claus Iversen, på Anne Jeskones vegne, deres bror afd. Jes Thomsens hustru, afkald for arv efter deres bror. Også s. 57b.

55b (1575) Christen Sørensen bartskær lavbød sit hus i Grønnegade, han selv bor i, og hans gård på Skt. Hans Holm.

56 (1575) Esbern Hansen Maribeck gav Mette, afd. Søren skrivers, afkald for den oldarv hans børn: Anders, Iver og Anne kunne arve efter afd. Søren skriver.

56b (1575) Peder Trellund sælger til Hans Nielsen Guldager, borger her, sit hus i Fiskergade.

60 (1575) Syn mellem Peder Trellunds hus, som var Lavy Lauridses hus i Grønnegade, og Engel sadelmagers hus i den første slippe der næst hos.

60b (1575) Skudsmål: Søren Hansen, Hans Sørensens søn, mor Voes Hanskone.

61 (1575) Peder Abraham, borger i Svendborg, på vegne af hr. Jens Andersen, præst i Magleby sogn på Sjælland, og hans børn sælger til Laurids Jensen skriver, det hus, som Karen, afd. Christen glarmesters, bor i på hjørnet ved Domkirken.

63b (1575) Skudsmål: Karen Olufsdatter, far Oluf Vryd, mor Bodil.

67 (1575) Syn mellem Mourits Podebusks og Peder Mortensen Grams gårde ved Piilisport

68b (1575) Afd. Bend Knudsen havde lovet 50 dlr. for Søren Jensen og afd. Marquard Jensen, Karen Bendis brødre til Arnt Høyer. Også s. 70 og 70b.

74b (1575) Peder Mortensen, borger her, sælger til Nis Lauridsen tømmermand, borger her, 4 fag hus op og ned ad det hus, han selv bor i i Grønnegade.

79 (1575) Skudsmål: Henrik Lauridsen tjenende Thomas fesse, far afd. Laurids Henriksen, mor Else Pedersdatter.

83 (1575) Lambert Andersens hus vurderet for 500 dlr.

90 (1575) Jørgen Hansen, Hans Jensens søn i Jernelund, gav Peder Christensen Bobøl afkald for arv efter hans afd. far.

99 (1575) Gregers Christensen skippers og Christen Knudsens, borger her, hustruer er søstre, og døtre af Las.

99b (1575) Niels Jepsen, møller i Lintrup mølle, sælger til Mourits Podebusk en stald og kålgård i Skt. Nikolajgade.

101 (1575) Ib Poulsen lavbød huset, han bor i i Gråbrødregade, og alle sine andre ejendomme.

101b (1575) Hans Olufsen skibsbygger lavbød sit hus i Grønnegade, han selv bor i.

102 (1575) Jes Thomsen, møller i Jedsted mølle, sælger til Mourits Podebusk de 4 fag bod inden byens grave. Jordskyld til byen.

108 (1575) Syn på Peder Nielsen slagters hus ved Hundegade.

108b (1575) Skudsmål: Hans Christensen Vodder og hustru Ingeborg.

112b (1575) Mester Niels Clausen i Vilslev og Marquord Clausen på sin egen og søstre Gunder og Annes vegne, sælger til hr. Brunig Poulsen i Giording [Grumme Poulsen i Gørding] deres 6 parter ud af 7 i deres stald i Skt. Nikolajgade.

113 (1575) Hans Christensen bartskær tilbyder sin svoger Christen Sørensen bartskær skifte.

118b (1575) Niels Thomsen sælger til Laurids Svendsen sit hus i den gade, som løber nør op fra Horsfald, kaldes af gammel tid Kongensgade.

118b (1575) Morten Vendelboe er gift med Karen Hiertings.

119 Hinghus ved Horsfald, hvor Niels Namsen bor, den ene ? tilhører hr. Knud Brynild [præst til Rødding og Krejbjerg] og Niels Andersen, borgmester i Viborg, den anden ? Karen, afd. Bend Knudsen. Niels Namsen skal bo husfrit sin tid.

120 (1575) Peder Lauridsen, møller i Midtmøllen, indbød den part han har i et stykke jord uden Nørreport i den liden fjerdingsti, som løber til Skt. Peder kirke.

120b (1575) Mads Anckersen sælger Oge [Aage] Nielsen 6 fag hus i Horsfald.

121 (1575) Christen buntmager sælger til Jens Mattisen skinder et fag hus.

128 (1575) Gamle Mikkel Kjeldsens hus i Grønnegade, som Ebbe Suolbierg [Solbjerg] bor i.

129b (1575) Syn mellem Engell sadelmagers og Markus sværdfegers huse.

130b (1575) Anders Lund lod læse et brev: Christen Madsen og hustru Karine har opladt og undt mine svogre Anders Lund og Anders Lydicksen (ikke mere).

131 (1575) Niels trommeslager gav Bertel Andersen Rømme [Rømø] afkald for arv efter sin afd. far og afd. mor.

132 (1575) Birgitte, Jørgen Pomers hustru, gav Mette, afd. Peder Pomers efterleverske, afkald efter Peder Pomers hendes søn.

136 (1575) Albert Pedersen lavbød sit hus imod Sønderport, som tilforn af gammel tid hørte afd. Poul Knudsen til.

137 (1575) Rasmus Christensen i Skien i Norge gav Sidsel Jensdatter, afd. Christen tømmermands, afkald på hr. Jens Christensen i Fyrisdal i Norge, og sin egen hustru Else Christensdatters vegne for arv efter deres far Christen tømmermand og deres mor Johanne Christens. Også s. 136b.

140b (1575) Albert Pedersen sælger til sin bror hr. Christen Pedersen i Darum sin gård mod Sønderport.

141b (1575) Syn mellem Christen Hegelund bartskærs og Dorrit Veyses huse i Stenbogade.

143 (1575) Anders Lydicksen guldsmed, borger her, sælger til Ib Tornum et stykke kålgård ved Skt. Peder.

143 (1575) Christen Pedersen i Vodder lavbød sit hus mod Sønderport, som Laurids Vodder bor i.

145 (1575) Hr. Kjeld Lauridsen, præst til Vestervig, og Niels Pedersen, borger i Varde, gav Niels Sørensen smed afkald for den lod Kjeld Lauridsens søster Anne Nielskone og Niels Pedersens kone Karen kunne tilfalde efter hans afd. hustru, deres "kiere fencke" Edel Moltisdatter.

146b (1575) Hans og Thomas Lauridsen, afd. Laurids Andersen skomagers sønner, og Hans Pedersen, på sin hustru Sidsel Lauridsdatters vegne, gav Maren, afd. Laurids Andersens, afkald for arv efter deres far.

147 (1575) Syn på byens jorder uden Nørreport sønden Skt. Peder kirke, som fæstes af Kronen, og som Jørgen Hansen nu fæster.

147 (1575) Syn Iver Jensen kræmmer i Papøtgade.

147b (1575) Syn mellem Dorrit Veyses og Christen bartskærs huse i Stenbogade. Også s. 148b.

148 (1575) Syn mellem Karen Krabbes hus og mester Casper Mules hus i Storegade, som Søren kræmmer bor i.

151b (1575) Hans Olufsen, borgmester i Horsens, giver Peder Lambertsen fuldmagt til at inddrive hans anpart i Karen på kvists hus.

153 (1575) Vurdering af det jord i Papøtgade, som tilforn tilhørte Uss Hanskone, og som Peder Mortensen Hegelund har købt af velbyrdige Niels Axelsen.

153b (1575) Jens Mortensen, borger her, sælger til mester Casper Mule 4 fag stald ved det inderste af byens grave neden for Puggårdsgade.

155b (1575) Peder Lambertsen lavbød sit hus i Grønnegade.

156 (1575) Syn Jakob Meyer hatmagers stald.

156b (1575) Sag om afd. Niels Jensen og kone Marens skøde til Christen Nielsen

157 (1575) Laurids Prong sælger til Hans Christensen Vodder (ikke mere).

161b (1575) Peder Lambertsen sælger til Christen Hegelund bartskær 4 fag hus i Peder Doensgade.

162b (1575) Syn på afd. Peder Sørensen skrædders stald uden Nørreport.

163 (1575) Syn på den gamle stald ved Skt. Peder kirkegård, som Karen Krabbes og Mads Kock trættes om.

163b (1575) Karen Krabbes og Iver Jensen kræmmer, hendes svoger, forbyder Mads Kock at bruge ovennævnte stald.

166 (1575) Syn mellem Christen Villadsens og Ib Nielsens gårde.

167b (1575) Jep Borg sælger til Jens Jepsen kræmmer (ikke mere).

169 (1575) Hellick Nielsdatter, afd. Niels Gjerlovsens datter, sælger til Hans Pedersen bødiker 2? fag hus i Puggårdsgade, hvor Hans Pedersen arvede med sin hustru Anne de andre 3? fag. Jordskyld til hospitalet.

173b (1575) Hans Pedersen, Claus Iversens stedsøn, på egne og sin bror Villads Pedersen og sin brordatter Anne Jensdatters vegne, gav Claus Iversen afkald for arv efter deres afd. mor Doritte, Claus Iversens hustru.

174 (1575) Syn mellem Jens Poulsens og Christen Hegelund bartskærs huse.

175 (1575) Fru Idde Munksdatter til Kabbel har en søsterlod efter far og mor i det hus afd. Niels Munk boede i. Hun stævner Karen, afd. Niels Munks.

175b (1575) Søren Andersen skrædder (gives) beslet på arv Christen Lauridsen skomager, Laurids tømmermands søn ved Kobberruegade bro, kunne tilkomme efter hans afd. far.

177 (1575) Samfrænder (nævnt) giver Mikkel Lassen skomager orfejd for at have ihjelslået Christen Sørensen skomagersvend, Søren Kimers søn i Arrillt [Arild].

177b (1575) Syn mellem Bertel Meyer bøssemagers og Jep Bruns huse i Grønnegade. Igen s. 183.

179b (1575) Laurids Tovskov lavbød den part, han havde arvet af hans afd. fars gård i Gråbrødregade, som denne boede i.

181 (1575) Vurdering Anders Staffensen skomagers stald imod Sønderport.

183 (1575) Hr. Mads Ibsen, præst i Hundslund sogn i Vendsyssel, kræver den husleje, som hans hustru og hendes børn tilkommer af deres huslejere: Hans Brun og Jon Nielsen i Grønnegade, og Christen Ebsen i Stenbogade, og Christen skrædder, Jes Eysen og Christen Poulsen i boderne i Mads Hønnisgade.

184b (1575) Rasmus Hansen hatmager lavbød sit hus i Grønegade.

184b (1575) Anders Sørensen, Søren Jakobsen borgmesters søn, sælger Peder Mortensen Hegelund en stald m.m. i Papøtgade.

185 (1575) Anders Lydicksen guldsmed sælger til Anders Sørensen, Søren Jakobsen borgmesters søn, sin stald i den første gade, som løber vester ned imod Skt. Peder kirke.

185b (1575) Rasmus Hansen hatmager sælger til Hans Ditlevsen guldsmed sit hus m.m., som han selv bor i i Grønnegade.

188b (1575) Vurdering Morten Lauridsen, boende i Tonsberg i Norge, afd. Laurids Mortensens søn, hans part i huset og kålgården, han arvede efter sin far.

196 (1575) Peder Thomsens, boende i Bastrup, søster er Maren Peders, Jep Pedersens mor.

197 (1575) Christen Pedersen i Vodder sælger til Niels Nielsen i Sdr. Farup et stykke kålgård østen fra Sønderport.

198b (1575) Vurdering det hus Ebbe Suolbierg bor i i Grønnegade.

199 (1575) Jens Andersen guldsmed har pant i Anders Staffensens hus på hjørnet ved Horsfald, som hans hustru Ester Broers bor i.

200 (1575) Syn den 6 fag stald uden Nørreport på hjørnet, som afd. borgmester Krabbe lod bygge.

204 (1575) Fru Anne Ivers til Kogsbøl sælger til Mads Jensen og hustru 11 parter i det hus, han bor i på Nederdammen, som Maren Jepsdatter, Jens Hansens hustru havde solgt hende.

205 (1576) Breve fra mester Mikkel Møller, sårlæge i København. 1) Iver Jensen Hegelund, at Mikkel Møller har betalt sin gæld til Iver J. Hegelund. 2) Mads Kock i Ribe, at Iver Jensen Hegelund har betalt ham alt det Anne Jørgens og Birgitte Jørgensdatter Hegelund var Bagge Jensen skyldig, dateret 6/3 1576. 3) Bagge Jensen Ribe, at Mads Kock har betalt den gæld Anne Jørgens og Birgitte Jørgensdatter var ham skyldig, dateret 2/5 1576.

206b (1576) Syn på mester Mikkel Møller, borger i København, hans abildgård i Sviegade.

211b (1576) Vurdering af Christen Sørensen bartskærs hus, han bor i i Grønnegade, som er pantsat til hr. Niels Morsing, sognepræst til Boddum.

213 (1576) Morten Sørensen bartskær, borger i Nykøbing på Mors, lavværge for sin bror Søren Sørensen Krag, sælger på begges vegne til mester Casper Mule deres brordel i deres afd. fars hus i Gråbrødregade, som Poul Jensen bor i.

213 (1576) Ovennævnte Morten Sørensen sælger, på Christen Sørensen bartskærs vegne, til Anders Sørensen, Søren Jakobsen borgmesters søn, en kålgård på Skt. Hans Holm. Jordskyld til byen.

217b (1576) Lambert Andersen lavbød sit hus, han selv bor i.

217b (1576) Line, Niels Gierdsens hustru, gør Anders Jepsen i Varming til sin lavværge og arving.

218 (1576) Rasmus Jensen, boende på Agher i Norge, på Peder Andersen, afd. Anders Pedersens søn, hans vegne giver Niels Pedersen i Øster Vedsted, Anders Pedersens bror, afkald for hvad Peder Andersen kunne arve efter sin far.

219 (1576) Skudsmål: Niels Nielsen skomager og hustru.

221 (1576) Knud Jensen i Rejsby gav Laurids Hansen, borger her, afkald for hvad han kunne arve efter sin afd. datter Karen Knudsdatter, Laurids Hansens hustru.

221b (1576) Oluf Thomsen lavbød sin arvelod i sin afd. fars hus, Oluf Thomsen selv bor i i Fiskergade. Villig til at sælge til sin bror Laurids Thomsen, sognepræst i Kolding.

221b (1576) Mester Ruperts arvinger sælger til mester Hans Anckersen deres hus på Nederdammen og stalden ved Nørreport.

222 (1576) Laurids Pedersen Klyne, afd. Peder Bertelsen Klynes søn, født i Ribe, gav Hans Jensen afkald for hvad hans hustru :N: og medsøskende havde annammet efter deres mors død.

222b (1576) Skudsmål: Laurids Pedersen Klyne mistede højre øje som barn.

222b (1576) Syn mellem Claus Knudsens og Benned Pedersens huse de bor i i Sørtebrødregade.


Ribe byfogeds tingbog 1577

B 85A-9

folio

3b (1577) Syn mellem Mads Kocks og Søren Lauridsens huse, som Christen Jessen og Jakob hatmager bor i.

8b (1577) Oluf Nielsen opsiger arv og gæld efter sin afd. mor Kirsten.

10b (1577) Las Jørgensen i Horsens og hans hustru Margrete Krabbesdatter sælger til Iver Jensen kræmmer og hans hustru Margrete fjerdepart i adelhuset ved Storegade, og halvpart i stald og kålgård uden Nørreport.

13 (1577) Niels Rosenkrantz til Halkær sælger til Peder Mortensen Hegelund (ikke mere).

13b (1577) Vurdering afd. Las Bendsens hus sønden Stenbogade.

14 (1577) Peder Sørensen smed sælger til Eskild Jensen, borger her, 4 fag hus og 3 fag stald i Grønnegade. Fri jordskyld.

16 (1577) Hans Jessen opsagde arv og gæld efter sin afd. far Jes Hansen.

17 (1577) Gravers Hansen Riber og hans søster Johanne Hansdatter sælger til Peder Jensen skrædder 5 fag hus i Peder Doensgade.

21 (1577) Syn mellem Frands Hansen og Gregers Christensen skippers gård.

22 (1577) Christen Borgs steddatter Karen blev gift med Søren Hansen.

22b (1577) Maren, Ogge [Aage] Pedersens hustru, og Maren, Claus Knudsens hustru, vidner at Mette Jenskone, Jens Pedersens hustru i Harreby, er ærlig.

24 (1577) Ib Poulsen, på sin steddatters vegne, gør Peder Pedersen Klyne fuldmyndig.

26b (1577) Peder og Søren Jensen, Jens Jørgensen smeds sønner, sælger til Laurids Pedersen Tornum deres hus, som Jens bor i mod Piiles port.

27 (1577) Vurdering af Jens Termandsens hus.

33 (1577) Christen Iversen i Overlund i Navr sogn i Hjerm herred, gav Knud Knudsen remsnider, på Karen, afd. Peder Høgs, vegne afkald for arv, hans mor Maren Iverskone kunne tilfalde efter sin bror Peder Høg.

34 (1577) Lambert Andersen solgte Christen Borg en 4 fag kvistbygning.

34 (1577) Skifte efter Peder Høg.

48b (1577) Laurids Mortensen gav sin bror Frederik afkald efter deres far, undtaget det hussted Frederik nu bor i mod Nørreport.

49 (1577) Niels Munck, Mads Nielsens svoger, beskylder sin hustru Maren Madsdatter for at have ødet den medgift, han fik med hende.

49 (1577) Syn mellem Mads Jostesens og Niels Jepsens, mester Caspers svend, huse.

51 (1577) Iver Jensen kræmmer lavbød det Karen Krabbes kan tilfalde efter hendes søn Jørgen Krabbe i det hus, hun bor i. Ligeledes på Krabbe og Søren Jespersen, hendes sønners, vegne det de kan tilfalde efter deres afd. far og afd. bror Jørgen Krabbe, i det hus, som deres mor og Iver Jensen bor i.

53b (1577) Johanne Nielsdatter, afd. Niels Hansens datter i Tonge, gav Peder Nielsen i Tonge, hendes bror, afkald for arv efter hendes afd. far og afd. mor, også den gård Peder Nielsen bor i.

54b (1577) Peder Lambertsen solgte til Mikkel Ibsen et hus i den gade, som går fra Skt. Katharinæ kirke.

58 (1577) Christen Friis solgte Anders Sørensen sin stald.

68b (1577) Knud Brynild, præst til Rødding og Krejbjerg kirker, lavbød sin part i Hinghus, som Niels Namensen nu bor i.

72 (1577) Syn med Peder Baggesen mellem Hans bartskærs hus, Mads Roed bor i, og Bagge Jensens hus, som Peder Friis boede i, på hjørnet ved Sortebrødregade. (Beskrivelse af Bagge Jensens hus).

74b (1577) Dorrit, afd. Rasmus kræmmers, har arvet det halve hus i Stenbogades ende efter hendes bror Las Bendsen. Hun har solgt det til Laurids Tøgersen.

75 (1577) Maren Tøgers sælger til sin søn Laurids Tøgersen ? op og neder af afd. Las Bendsens, hendes brors hus for Stenbogades ende.

75b (1577) Maren Tøgers sælger til Ib Tornum 3 fag stald uden Nørreport. (Indførslen er overstreget).

93b (1577) Jep Brun sælger til Jens Jensen skrædder sit hus, han selv bor i ved Fiskergade.

97b (1577) Sag om det skøde Knud Lassen havde givet Laurids Prong på et hus i Fiskergade.

98 (1577) Oluf Thomsen, i Karen Jakobsdatters, afd. Bertel Roagers, nærværelse, tilbød Christen Sonnicksen, på hans egne og hans mors vegne, Mette Anderskone i Roager at overtage Bertel Andersens ejendele, men Christen Sonnicksen opsiger arv og gæld.

100 (1577) Ester Broers, Anders Staffensens hustru, siger, at Lambert Tøstesen artede sig vel, da han tjente hende. Andre siger noget andet. Anders Staffensen er søn af Staffen skomager.

101b (1577) Hans Hegelund lavbød den part, som hans hustru er tilfalden i afd. Rust Ibsens hus, som Ogge [Aage] Nielsen bor i imod Sønderport.

103 (1577) Thomas Jørgensen, afd. Jørgen Pedersen rentemesters søn, lavbød sin fars hus imod Nørreport.

106b (1577) Jochim Myr, borger i Lybek, gav Mikkel Ibsen, på Anne Pedersdatters vegne, afkald for arv efter hans afd. bror Peder Myre, som døde i Ribe.

107 (1577) Nis Thomsen vidner af egen mund og af Karen Lydicks og Karen, Jens Guldsmeds hustrus mund, at da Johanne, Simon Muncks hustru, tjente Doritte Klynes indtil hun kom til fru Birgitte.

113 (1577) Henning Pedersen solgte til Anders Lauridsen Jernelund sit hus, han selv bor i på Ny Jord.

113 (1577) Laurids Tøgersen og Ib Tornum sælger til Inge Hennings det hus i Storegade, som hun bor i. Ligeledes en kålgård ved Skt. Peder kirke.

113b (1577) Hr. Niels Morsing sælger til Anders Sørensen Christen Sørensen bartskærs hus i Stenbogade.

120b (1577) Jes Mikkelsen i Kastvrå i Sommersted sogn i Gram herred gav Johanne Deigords afkald.

120b (1577) Thomas Jørgensen, afd. Jørgen Pedersen rentemesters søn, sælger til Mourits Podebusk sin fars hus ved Nørreport.

123 (1577) Jep Pedersen i Rejsby solgte til Hans Lauridsen møller i Ydermølle et hus i :N:


Ribe byfogeds tingbog 1578

B 85A-10

folio

5 (1578) Vurdering Ib Nielsens hus ved Sortebrødregade kirkegård, han selv bor i.

8 (1578) Maren Gregerskone og Peder Pedersen Abildgaard skøder til Peder Becke afd. Gregers Pedersens 8 fag hus i Sortebrødregade.

8 (1578) Peder Pedersen Abildgaard giver Maren Gregerskone afkald efter afd. Gregers Pedersen, hans bror, undtagen halvpart af en kålgård i Skt. Nikolajgade, som Peder Lambertsen og Gregers Pedersen bruger sammen.

8b (1578) Vurdering af Knud Lassens hus.

9 (1578) Vurdering af Niels Andersen kræmmers hus, han selv bor i i Storegade, for Søren Pedersen i Øster Bølling.

9b (1578) Mads Maribeck gav Staffen Pedersen skomager afkald, på Niels Esbensens, hans brors vegne, på Mette, Søren skrivers vegne

9b (1578) Ib Christensen gav Christen Ballemer afkald på hans hustrus vegne.

9b (1578) Christen Ballemer og Ib Christensen gav Peder Pedersen skipper skøde på Hans Hoffmands hus i Grønnegade.

10 (1578) Peder Clausens hustrus bror er Morten Nielsen.

11 (1578) Christen Hegelund bartskær æsker husleje af Niels Namensen, på hr. Knud Brynilds vegne, af Hinghus.

12b (1578) Kalle Kallesen gjorde Jep Bennedsen i Rejsby skøde på egne, sin mor Boild Kallis og på sin halvsøster Anne Pedersdatters vegne, i deres hus i Grønnegade.

13 (1578) Niels Poulsen gjorde mester Casper Mule skøde, på Mads Anchersens vegne, hans stalde og kålgårde i Skt. Nikolajgade.

13 (1578) Niels Kjeldsen, borger i København, sælger til Kjeld Hansen, på hans bror Bennedix Hansens vegne, foged på Oxvang, den sjettepart op og ned i afd. Mikkel Kjeldsens hus i Badstuegade.

15 (1578) Christen Sørensen buntmager med hans hustru Anne blev forligt med deres 4 sønner og 4 døtre om deres mødrene arv på 900 dlr.

16 (1578) Anders Sørensen efterlyste, på egne og medarvingers vegne, om nogen havde jordskyld tilgode af hans afd. fars fæster.

17 (1578) Bertel Nielsen solgte til Jens Lauridsen sin stald i Kobberruegade, som han havde købt af hospitalet. Jordskyld til hospitalet.

19b (1578) Syn mellem mester Casper Mules og Mads Jostsens huse i Storegade.

21b (1578) Niels Namensen fremlægger brev på, at hans svigersøn Jørgen Pedersen har lejet Niels Namensen den stald Niels Namensen bruger ved Horsfald, op til Jørgen Pedersens hus.

22b (1578) Christen Borg opsagde arv og gæld efter sin bror Niels, som skal være død i Norge.

23b (1578) Peder Mortensen i Kærbølling opsagde den arv, han med sin hustru kunne få i den gård afd. Søren Pedersen i Kærbølling boede i.

24 (1578) Maren Gundises mor overlader arveret til sin datter Anne Gundisdatter, efter morens bror Christen Christensen, som boede i Veyll. [Vejle]

25 (1578) Forlig mellem Maren, Jens Termandsens, og Anne, Hans Christensen tømmermands i Puggårdsgade, om det hus Anne bor i op til Maren Gundisdatters hus. Marens mor Maren Gundis oplader Maren Jenskone de 3 fag hus i den nørre ende.

26b (1578) Skifte mellem Jens Friis og hans to steddøtre, hvis far var Offer Klejnsmed.

27 (1578) Syn på Mikkel Lassen skomagers hus i Horsfald.

28 (1578) Laurids Ibsen tøffelmager, Ib Pedersens søn, født i Toenskoff gav Dynis Pedersen skomager afkald for sin brorlod, som han var tilfalden efter sin far i det hus, som Dynis Pedersen bor i ved Sønderport.

33b (1578) Niels Hansen, afd. Hans Ogsens søn, sælger til Hans Christensen murmester, på egne og sin søster Boilds vegne, deres 2 fag hus i Puggårdsgade, som de arvede efter deres far og mor. Jordskyld til Sortebrødre kirke.

34b (1578) Syn med Anders Sørensen på jord ved det søndre diges hjørne i Graff sogns mark.

35 (1578) Christen Thomsen i Hygum opsagde arv og gæld efter sin afd. bror Peder Thomsen Hygum Også s. 35b.

37b (1578) Søren Christensen kræmmer solgte til mester Casper Mule femteparten op og ned i det hus, han bor i i Storegade.

43 (1578) Grumme Pedersen i Tonge [Tange i Gørding sogn] solgte til Peder Hegelund borgmester en stald i Papytgade.

43b (1578) Kjeld Nissen i Høms søstersøn Christen Lauridsen skomager har solgt til Søren Andersen skrædder, borger her, et hus ved Kobberruegade bro, som han arvede efter sin afd. mor Anne Lauridskone. Kjeld Nissen ville selv have det.

45 (1578) Syn mellem Jep Bruns boe og Mads skrædders hus.

45b (1578) Jens Andersen rådm., på Karen glarmesters vegne, sælger til hr. Niels Gregersen en kålgårdsjord med bygning på Skt. Hans Holm. Jordskyld til byen.

48b (1578) Syn mellem Hans bartskærs og Peder Lambertsens staldgårde.

53 (1578) Niels Pedersen skrædder og hustru Karen Jensdatter, afd. Jens Mandøs datter, og Peder Ebbesen i Jyllerup gav deres stedfar Hans Sørensen afkald for arv efter deres afd. far Jens Mandø.

53b (1578) Syn på Enevold Solbiergs hus, som hans bror Ebbe bor i.

56 (1578) Maren er Bertel Iversens kone og Boild er Nis Poulsens kone.

64 (1578) Christen Poulsen og Anders Nissen gav Frands Thomsen varsel og bød skifte og jævning til, på Thomas Tocksens vegne.

65b (1578) Peder Lambertsen hjemler Jon Pedersen det hus han ibor i Grønnegade.

69b (1578) Skifte efter afd. Søren Ibsen bartskær med aftale om underhold af børn og arvefordeling. Hans bartskær er tilsyneladende gift med enken Maren Sørens.

70 (1578) Christen Nielsen Madum fordeler Niels Pedersen Tybo, Peder Sørensens kones bror, på Hans Nielsen Varders vegne.

71 (1578) Vurdering af Mads klejnsmeds hus ved torvet, han selv bor i.

74b (1578) Hr. Enevold Gregersen i Pugdal æskede skifte af hr. Hans Lancken vicarius i Ribe, på den arv, han kunne tilfalde efter hans hustrus afd. mor Ursula Hanskone og ligeledes den lod Lambert Hansen Lancken kunne tilfalde.

78b (1578) Syn med Mikkel Ibsen på en bod ved Sviegade, som han har i pant af Jørgen rentemesters arvinger.

78b (1578) Syn på mester Hans Svannings stald ved Oluf Christensens stald.

79 (1578) Syn med Peder Tiilsen, værge til Sortebrødre kirke, på kirkens hus i Præstegade, hvor mester Hans Svanning har ladet bygge en bygning op til. Også s. 82.

81 (1578) Laurids Svendsen solgte til Jens Mattisen skinder 6 fag stald og bygning og kålgårdsjord.

84 (1578) Jens Andersen borgmester, på Inge, Henning guldsmeds vegne, gav Bertel Nielsen afkald.

86 (1578) Jørgen Pott solgte til Hans Jessen rådm. sit hus, han selv bor i på Nederdammen.

86b (1578) Maren Tyges opsiger arv og gæld efter sin afd. mand Tyge kræmmer.

88b (1578) Christen Lauridsen, afd. Laurids Jensen tømmermands søn, med Kjeld Nissen i Høm og Mads Nissen i Fierdsts samtykke, sælger til Søren Andersen skrædder et 5 fag hus ved Kobberruegade bro, som han arvede efter sin afd. far J.L. [fejl for Laurids Jensen] og afd. mor Anne.

93b (1578) Peder Jørgensen, Jørgen Hansens søn, tiltalte Niels Hansen i Hillerup. Niels Hansen svarede, at han havde opsagt arv og gæld efter sin bror. Også s. 96.

94 (1578) Jep Brun fik Mette efter Anders Kallis død. Beliggenhed af hendes hus.

94b (1578) Syn mellem Mads Jostsens hus og mester Casper Mules hus, som Mads Dourd bor i.

95 (1578) Skudsmål: Mads Jensen og hustru Mette. Jens Christensen skrædder og hustru Maren.

96 (1578) Lambert Andersen solgte til Søren Hansen sit hus, han selv bor i i Smedegade.

101 (1578) Dorrit Veyes, søster til hr. Hans Pedersen Veye i Kongens Lyngby på Sjælland, skyldte ham 150 dlr. for køb af hus. Afd. Bagge Jensen, Peder Bruns arvinger og Oluf Staffensen rådm. havde garanteret for beløbet, og måtte betale.


Ribe byfogeds tingbog 1579

B 85A-11

folio

6 (1579) Hans Vod [Vodder] solgte og skødede fra Terkild Lauridsen.

6 (1579) Jens Andersen skødede fra Gabriel Fradsen

8 (1579)Vurdering af det hus Christen nu udi bor i Gråbrødregade.

10b (1579) Om en nybygning Ib Tornum lod bygge imod Skt. Peder kirkegård.

12 (1579) Anders Lund solgte og skødede Laurids Hansen et hus i Søndergade.

12 (1579) Samme personer arveafkald.

12 (1579) Skøde fra Puggårdsgade.

12b (1579) Skøde i Grønnegade.

13 (1579) Skøde fra Ib Nielsen Borg til Erik Lykke.

15 (1579) Vurdering af et hus og 2 boder i Præstegade, for hr. Iver i Randrup

17 (1579) Vedrørende det hus, Hans Pedersen bor i i Fiskergade.

17b (1579) Vedrørende et hus og 2 gårde.

18 (1579) Jens Andersen Guldsmed sælger til Ib Tornum et stykke jord.

19 (1579) Jens Guldsmed skødede fra Karen Lydicks, afd. Lydick Guldsmeds efterleverske, ind til Anders Lydicksen og hans arvinger, afd. Søren Nielsen skrædders hus og fru Abild Skeelsdatters gårde i Gråbrødregade.

19 (1579) Afkald efter afd. Søren Madsen.

25 (1579) Beliggenhed af kålgårdsjord.

28 (1579) Beliggenhed af hus i Stenbogade.

32b (1579) Vist om nedbrydning og opbygning af hus ved Sviegades hjørne.

33b (1579) Peder Lambertsen, på Johanne Baggesdatters vegne, i en arvesag efter Bagge Jensen. Peder Baggesen på sine søstres vegne.

38b (1579) Beliggenhed af en kålgård.

42b (1579) Salg af 2 ti-fags boder i Hundegade.

42b (1579) Beliggenhed af nogle stalde.

45b (1579) Anne Svendsdatter opsiger arv og gæld efter sin afdøde mand Frands staldmester.

46 (1579) Vurdering af den gård, hr. Hans Lancke fradøde.

50 (1579) Peder Pedersen Abildgaard solgte og skødede mester Jakob Madsen og hans arvinger hans hus, gård, bygning og ejendom, som han selv udi bor, og er beliggende i Kobberuegade på den vestre side ved gaden.

52 (1579) Hans Hegelund skødede til Ogge Nielsen på den 6. part i det hus, han nu selv bor i ved Sønderport, som hans steddatter Karen Ibsdatter, afd. Ib Rustsens datter, var efter hendes far tilfalden.

57b (1579) Mathias Clemendsen skøder Peder Lauridsen, møller i Midtmøllen, 4 fag hus, er halvpart af det 8 fag hus, han selv bor i.

60b (1579) Peder Lambertsen, på Johanne Baggesdatters, afd. Peder Graversens efterleverske, vegne, skøder til Mads Kock en stald.

64 (1579) Ib Poulsen sælger til Jens Thomsen glarmester et hus i Gråbrødregade.

66 (1579) Jens Mortensen skøder til Peder Hegelund borgmester et stykke kålgårdsjord.

72b og 73 (1579): Afd. Offer klejnsmeds hus forfalden.

78 (1579) Mads Pedersen Høm i Grønnegade er død. Arvingerne nævnes.

82b (1579) Christen Jensen Rask skøder til Claus Iversen, på mester Hans Laugesens vegne, hans og hans brors bygning, ialt 18 fag hus i Kobberuegade.

91b (1579) Vurdering af afd. mester Laurids Nielsens huse, boder og ejendomme. Deres beliggenhed og beboere angives.

96b (1579) Peder Clausen sælger til Peder Becke den vesterste part af en stald.


Ribe byfogeds tingbog 1580

B 85A-12

folio

3b (1580) Vurdering af 2 boder i Kobberuegade.

4b (1580) Vedrørende afd. Mads Dourds hus.

5b (1580) Skøde til Hans Lauridsen møller.

8b (1580) Christen Borg sælger sit hus og 2 boder i Grønnegade.

8b (1580) Jens Olufsen, afd. Oluf Pedersen Staby, borgmesters søn, sælger på vegne op til Sviegade.

10 (1580) Salg af kålgård.

18 (1580) Christen Lauridsen sælger til mester Jakob Madsen et hus, som er tilfalden ham efter hans far og mor.

18 (1580) Jep Brun sælger til mester Jakob Madsen halvparten i et hus i Sortebrødregade.

21 (1580) Gravers Hansen, Hans Clausens søn, sælger til Peder Lambertsen og hans hustru Else Olufsdatter sin arvelod efter sin far og mor i det hus de boede i, som nu Peder Lambertsen bor i i Storegade.

26 (1580) Ib Thaisen sælger Poul Jensen et hus i Horsfald.

26 (1580) Mads Kock sælger sit hus i Søndergade til Thomas Jørgensen, afd. Jørgen Rasmussens søn.

47 (1580) Regel Eskildsen giver Peder Nielsen i Tong afkald på hans søster Anne Jepsdatters vegne, efter hendes afd. husbond Ebbe Jensen.

47b (1580) Arveafkald (flere arvinger) efter afd. Peder Fisker.

50 (1580) Doritte vysis giver Christen Hegelund bartskær fuldmagt til at pantsætte hendes hus i Stenbogade.

54 (1580) Christen Bertelsen gav Jes Kimer afkald efter hans far og mor Bertel Christensen og Maren Jeskone.

54 (1580) Hr. Enevold Bertelsen, præst til Tulstrup og Svenstrup i Skåne, fordeler Jens Nielsen remsnider for hans hustrus og hans hustrus søsters arv efter deres mor Else Esbernsdatter.

66b (1580) Peder Nielsen slagter sælger til Christen Nielsen, sin bror Poul slagters børns ottendepart i den våning, Christen Nielsen bor i i Klostergade.

73b (1580) Hans Pedersen, boende i Rom sogn ved Lemvig, sælger til Christen Pedersen den arvelod hans hustru Veska Mikkelsdatter tilkommer efter hendes søster Anne, Anders skrædders hustru, huset i Klostergade over for hospitalets port.

74 (1580) Arvesag med hus i Hundegade.

74b (1580) Arveafkald efter afd. Jens Knudsen.

77 (1580) Peder Lambertsen tilskøder Christen Borg et 5 fag hus og et 2 fags hus.

77b (1580) Arveafkald efter arvingernes (nævnes) bror Frands Sørensen.

77b (1580) Niels Poulsen skøder til Peder Baggesen 9 fag boder i Hundegade.

81 (1580) Sag om stalde ved Skt. Peders kirke uden Nørreport.

93b (1580) Ejer af hus ved Nørreport.

96 (1580) Et stykke jord i Badstuegade.

98b (1580) Niels Poulsen, herskabsfoged, skøder fra Maren Gundis ind til Maren, Jens Termandsens hustru, og hendes datter, noget kålgårdsjord.

105b (1580) Vurdering af Jens Jørgensen smeds stald uden for Peder Baggesens hus i Grønnegade.

109 (1580) Anders Sørensen har ladet et hus bygge på noget jord i Sortebrødregade.

113 (1580) Salg af hus og stald til Ribe Hospital.

122b (1580) Vurdering af Mads ..... hus og våning i Fiskergade.


Ribe byfogeds tingbog 1581

B 85A-13

folio

3 (1581) Vedrørende et hus, som Hans Andersen Torum boede i i Gråbrødregade.

3 (1581) Vedrørende et hus Poul Jensen boede i i Gråbrødregade.

8b (1581) Iver Vandel og Jørgen Lauridsens opsigelse af arv og gæld efter Anne Jenskone.

9b (1581) Vurdering af det hus i Bispegårdsgade, som Anders Sørensen har i pant, og som Anne, afd. hr. Jens Grundets, arvinger lod vurdere.

13 (1581) Vedrørende Hans Svannings hus i Fiskergade.

13b (1581) Vurdering af Mads Klejnsmeds hus ved torvet, han nu selv udi bor i Grønnegade.

14 (1581) Syn på en nybygning.

15 (1581) Afd. Lydick Jensens mor i Fiskergade forbydes at disponere over hans ejendele.

15b (1581) Iver Vandel skøder Anne Jenskones hus til Anders Sørensen.

16b (1581) Bodil Frederiks bepligter sig til at lade en rende oplægge og bygge mellem afd. Hans Skrædders arvingers hus, hun nu ibor, og Mads Lassens arvingers hus i Grønnegade.

20 (1581) Jørgen Pott sælger Simon Pedersen, på mester Hans Svannings vegne, hans anpart, som han har arvet med sin hustru Kirsten Madsdatter udi afd. Mads Pedersen Hundermarks hus i Fiskergade.

24 (1581) Arveafkald Benned Hansen, Hans Bennedsens søn i Nør Kærbøl og Søren Jensen i Nør Farup.

24 (1581) Jon Trellund, på sin far Peder Trellunds vegne, forbyder Eskil Jensen i Grønnegade at bruge det pant, hans far har i huset i Grønnegade.

28 (1581) Vedrørende hus i Grønnegade.

33b (1581) Dom mellem Casper Mule og Søren Sørensen Krag om Sørens arv efter hans søstre Anne og Liene.

34b (1581) Syn på Jost Jensen Harboes hus i Fiskergade, som er brændt.

35b (1581) Vurdering af Peder og Jes Tillesen og medarvingers jord, hvor huset er brændt.

38b (1581) Laurids Jensen skøder Jakob bager det hus imod Nørreport, som Jørgen Lauridsen bor i.

39b (1581) Dom vedrørende jord i Badstuegade.

40 (1581) Niels Hansen giver afkald til Niels Poulsen, på Gertrud, afd. Oluf Clemendsens vegne.

43 (1581) Vedrørende et stykke jord mellem Peder Trellund og Karen Mikkels.

44 (1581) Nybygget hus i Fiskergade.

44b (1581) Syn af Jens Mortensens nybygning.

46b (1581) Syn af stalde imod Skt. Peder.

47b (1581) Syn af Jørgen Hansens stald uden Nørreport.

48b (1581) Syn af Ulf Jeppes hussted.

49b (1581) Maren, afd. Jesper Bangs, har en søsterlod i det stenhus, som Niels Thomsen kræmmer og Niels Grisbæk bor i ved torvet.

51 (1581) Syn på Hans Lauridsen møllers nybyggede hus på hospitalets jord.

54 (1581) Syn på 2 huse i Grønnegade og 2 andre i Grønnegade Slippe tilhørende Jakob Janderup.

55 (1581) Afkald fra Laurids, Hans og Jakob Olufsen, afd. hr. Oluf Lauridsen, tidligere sognepræst til Darum, til mester Jakob Jensen Janderup og deres mor.

56b (1581) Vedrørende arv efter hr. Jens Sørensen.

57 (1581) Hr. Morten Iversens, tidligere sognepræst til Meolden, arvinger (nævnes) sælger til hr. Hans Nielsen, sognepræst i Gram, et 8 fag hus og 2 tifags boder med kvist i gården i Præstegårdsgades østre side.

57b (1581) Hr. Jakob Hansen, på sin hustru Karen Hansdatters vegne, mener, at Anders Sørensen skylder 100 dlr. til Usse Jeppes bo, som Karen skal arve efter hendes far Hans Lycicksen.

59 (1581) Forlangende om skifte af Maren Lambertsdatter efter hendes afd. husbond mester Jens Viborg fra flere arvinger.

59b (1581) Tilbud til samme arvinger.

60b (1581) Salg af øde jord, som afd. Christen glarmester boede på.

62b (1581) Mali Hansen, borger i Frederikstad i Norge, og Hans Henriksen guldsmed i Ribe, arveafkald efter Hans Malisen og hans hustru Karen Hansdatter.

63b (1581) Nyt forlangende om skifte efter Jens Viborg.

64 (1581) Jakob Jensen i Varde, afd. Laurids Jensen skrivers bror, solgte til Laurids Tøgersen et stykke jord.

67 (1581) Maren Gundisdatter opsiger arv og gæld efter sin afd. husbond Jens Termandsen.

67b (1581) Tilgodehavende i boet efter Jens Viborg.

68 (1581) dito.

70 (1581) Godkendelse af mester Jens Viborgs testamente.

71og 71b (1581). Vedrørende afd. Jens Termandsens stald i Skt. Nikolajgade uden Nørreport.

72 (1581) Søren Hansen snedkers hus i Gråbrødregade.

72 (1581) Mester Hans Anckersen, sognepræst i Sdr. Starup og Grarup, sælger til Mads Hjort et hus på Nederdammen.

73 (1581) Anne Christensdatter, boende i Kogsted ved Randers, giver afkald på arv efter hendes søskendebarn Jens Viborg.

73b (1581) Christen Kjeldsen sælger halvpart af et hus på Bispegades hjørne til Mikkel Thomsen, afd. Thomas Stygges søn.

76 (1581) Tyge og Peder Mortensen, afd. Morten Lauridsen Skudstrups sønner, sælger deres anpart til Frederik Mortensen og hans mor i det hus, disse sidste bor i på Nederdammen.

76 (1581) Ovennævnte Peder Mortensen giver afkald til sin bror Frederik for arv efter faren.

76 (1581) Syn af Laurids Jensen Vilslevs hus.

78 (1581) Syn på hus ved byens grave.

79 (1581) Vedrørende hussteder i Storegade, hvor husene brændte i den store brand.

83 (1581) Vedrørende arv efter afd. Jens Christensens hustru.

84 (1581) Maren Graverskone opsiger arv og gæld efter hendes afd. husbond Gravers Simonsen.

84b (1581) Jep Brun sælger til Peder Baggesen et hussted hvor 3 boder afbrændte den 3. september 1580 i Sortebrødregade.

84b (1581) Vurdering af Engell sadelmagers hus, han selv bor i i Gråbrødregade.

87b (1581) Vedrørende hus i Fiskergade og stald mod Frue Kloster.

88 (1581) Mads Maribecks søster Ester Espensdatter giver Mette, afd. Søren skrivers, afkald for arv tilfalden efter hendes afd. oldefar.

92 (1581) Vedrørende Søren Sørensen Krags hus i Gråbrødregade. Også s. 102.

93b (1581) Christen Hegelund bartskær opsiger værgemål for Offer Klejnsmeds børn.

94b (1581) Mikkel Nielsen, afd. Karen skrivers søn, gav Laurids Jakobsen afkald for arv efter faren og moren.

94b (1581) Vurdering af hus i Bispegårdsgade.

97b (1581) Lagbud af afd. Maren Graverskones jord og hussted i Storegade.

100 (1581) Afkald fra Christen Pedersen i Lyngdrup i Vendsyssel og Jens Pedersen i Kindrup, på sin far Peder Lambertsens vegne, til Maren Lambertsdatter, afd. mester Jens Cantzelers. Sidstnævnte var deres søskendebarn.

102b (1581) Clemend Jensen er født i Ribe som søn af borger Jens Jepsen skibsbygger og Kirsten Clemendsdatter.

105 (1581) Hans Fanninger sælger hus i Grønnegade til Nis Varming skipper.

109b (1581) Jens Tornum sælger til sin søn Ib Tornum hans hus og gårds bygning i Gråbrødregade. (Grundens størrelse angives).

110b (1581) Vedrørende arven efter Jens Viborg: Ellen Madsdatter i Dalgaard er født i Saell sogn.

111 (1581) Samme sag: Åbent brev fra flere Ribeborgere.

111b (1581) Syn på Hans Jensens og Skarris Pedersens huse på Mellemdammen.

112b (1581) Arveafkald fra Ib Pedersen i Omme i Skast herred, Ingeborg og Doritte Pedersdøtre og Ebbe Madsen i Ommes hustru Karine Pedersdatter til Las Sørensen Trellund efter deres afd. søster Maren Pedersdatter, Las Trellunds hustrus død.

112b (1581) Vurdering af stenhus i Hundegade.

113 (1581) Læsning af mester Jens Viborgs brev af 1578 til Ellen Madsdatter, bl.a. indeholdende noget der ligner et testamente.

114b (1581) Mere om samme sag.

117 (1581) Ove Juel til Palstrup protesterer over dommen angående mester Jens Viborgs arv med stævning til Viborg Landsting.

121 (1581) Jørgen Pot sælger Simon Pedersen, på mester Hans Svannings vegne, en fjerdedel i Mads Pedersen Hundermarks hus i Fiskergade.

123b (1581) Jørgen Knudsen i Vester Gasse sælger sin datters, Mette, Hans Skerribecks, hus på byens grave.

124 (1581) Afkald efter Anne Christensdatters oldefar Poul Jensen.

124 (1581) Afkald efter Mads Enevoldsens far Enevold :N: og hans mor Ingeborg Enevoldsdatter.

124b (1581) Vurdering af Niels Villumsen skolemesters hus i Puggårdsgade.


Ribe byfogeds tingbog 1582

B 85A-14

folio

2b (1582) Elle Madsdatter i Dalsgaard gives varsel om dom fra Maren Lambertsdatter, afd. Jens Cantzelers, vedrørende arv. Mere i samme sag s. 3-5. Henviser til landstingsdom.

7 (1582) Afkald for arv efter afd. Laurids Andersen skomager.

7b (1582) Las Lime lavbød 2 stykker øde jord, som tilhører byen, i Storegade.. Hans Lauridsen, bispen, lavbød sit øde husjord, som afd. Anders Andersen påboede i Storegade, og Anders Sørensen i Varde, på hr. Peder Lysgaards enkes vegne, lavbød hendes øde hussted i Storegade, som Peder Hegelund borgmester (vist) alle købte.

9b (1582) Thomas Jørgensen skøder fra mester Iver Stub til mester Hans Lauridsen, bisp, en grund og husbyggested, som afd. Niels Andersen kræmmer påboede i Storegade. Sælges videre til Peder Mortensen Hegelund, borgmester.

9b (1582) Gertrud, hr. Peder Lysgaards, sælger til Peder Hegelund det øde hussted, hun selv boede på i Storegade.

14b (1582) Jakob Jørgensen i Tued lader vurdere afd. gamle Anne Hanskones 3 fag hus i Puggårdsgade.

15 (1582) Iver Jensen vris, på Karen Krabbes vegne, lavbød hendes 5 fag stald.

15b (1582) Ingued Frandsen gav Nis Hyffbirngsen i Nør Farup afkald, på Maren Poulsdatters, Poul Hyffbirnsens datter, vegne, for arv efter hendes afd. far og mor Else Poulsdatter.

16 (1582) Iver Jensen Ure skøder, på Karen Krabbes vegne, hendes 5 fag stald til Mads Roed.

16b (1582) Skarris Pedersen sælger sit hus til Hans København, Skarris Pedersen bor selv i huset på Mellemdammen.

16b (1582) Hans København sælger sit 7 fag hus på Ny Jord til Skarris Pedersen.

17 (1582) Anders Lauridsen, afd. Laurids Sørensens søn, gav Anders Sørensen i Hjortvad afkald for arv efter hans far og mor.

20 (1582) Anders Lauridsen, afd. Laurids Sørensen Hjortvads søn, sælger Frands Munck sit hus i Fiskergade og hans stald og kålgård ved Skt. ..... kirke.

23 (1582) Peder Notteler solgte sin svoger Las Lime en stald.

25b (1582) Jep Roed skødede Christen Laugesen fra Peder Clausen og hans hustru Kirsten, hans stald ved Skt. Peder kirke.

26 (1582) Poul Bertelsen i Åbølling solgte Hans Lauridsen kedelsmed al den lod og rettighed, som tilhører ham i Hinghus

26 (1582) En lang række arvinger sælger til Søren Lauridsen i Gråbrødregade en del af et hus i Søndergade, som Christen Jessen bor i.

27 (1582) Christen Ibsen, slotsskriver på Nyborg slot, lod vurdere sin afd. far Jep Mikkelsens hus i Grønnegade, som denne selv boede i, og som hans mor Liene Jeppes og hendes svoger Anders Nielsen nu bor i.

27b (1582) Hans Tøgersen i Grimstrup gav Niels Hansen i Touge afkald for arv, som han med sin hustru kan tilfalde efter hendes afd. mor og afd. far Søren Nielsen i Touge

29b (1582) Henning Pedersen sælger til Peder Lauridsen møller et stykke af hans tømmergård og et stykke kålgårdsjord, som han købte af Peder Vandel.

31 (1582) Syn på Mikkel Ibsens nybygning.

32 (1582) Jørgen van Lymborgh opsiger, på afd. Johan van Dohrns arvingers vegne, arv og gæld.

38b (1582) Syn på Jens Mortensens nybyggede hus i Storegade.

41 (1582) Niels Rellufsen, afd. Relluf Nielsens søn, lavbød sin afd. fars hus, som hans mor endnu bor i.

42 (1582) Syn mellem Hans Lauridsen kedelsmeds hus, kaldet Hinghus, og Thomas Mikkelsens hus.

50 (1582) Christen Sørensen, på afd. Albert Pedersens arvingers vegne, forlangte skifte af Karen Munck, hans efterleverske.

51b (1582) Laurids Sørensen, i Tobøl i Guldager sogn, solgte til Jakob Jørgensen i Tved 3 fag hus i Puggårdsgade, som han arvede efter Anne Hanskone, Hans Christensens, som var Maren Gundis bror.

53 (1582) Peder Christensen Bøffuell solgte fra sin mor og søster til Thomas Lauridsen, afd. Laurids Thomsens søn, et 4 fag hus i byens grave.

54b (1582) Syn mellem Hans Pedersens øde jord i Fiskergade og Peder Trellunds nybyggede hus i Ny Jord, som formodes bygget ind på nabogrunden. Også s. 55 og 59.

71 (1582) Regel Eskildsen skøder fra Else, Eske tømmermands, til Ib Tornum det hus, hun bor i i Puggårdsgade. Også s. 74b.

71 (1582) Ib Tornum lader vurdere Jørgen Lycke skrædders hustrus halvpart i ovennævnte hus.

73b (1582) Gregers Nielsen, afd. Niels Gregersens søn, på egne og medsøskendes vegne gav Claus Iversen fuldmagt til at afhænde deres øde hus i Hundegade til Anders Sørensen.

74 (1582) Jens Andersen rådm. sælger fra sin søster Gertrud Thamens, afd. Peder Bruns, til Laurids Tøgersen et stykke jord næst op til Laurids Tøgersens bryghus.

80b (1582) Peder Christensen Vodder gav Peder Pedersen Spandet afkald på hans søster Else Christensdatter i Vodder, for den arv efter hans afd. far Christen Pedersen i Vodder.

81 (1582) Syn på Peder Sørensens nybyggede hus i Hundegade.

83b (1582) Syn på den stald uden Nørreport, som Mourits Podebusk købte af Thomas Jørgensen.

84 (1582) Syn på den jord og øde byggested i Hundegade, som Anders Sørensen har købt af afd. Niels Gregersens arvinger.

84 (1582) Peder Lambertsen skøder Hans Mikkelsen, Kolding, på mester Hans Svannings vegne, den arvelod, han og hans medarvinger er tilfalden i den kålgård afd. Ebbe Ibsen, fordum rådm., havde.

86 (1582) Regel Eskildsen lavbød det gamle hus på hjørnet i Grønnegade og det øde stykke staldjord tvært over for dårekisten uden Nørreport, på afd. Christoffer Muncks datters vegne.

88b (1582) Vurdering af Mads Kocks adelhus, som han bor i på Mellemdammen. (Beliggenhed). Ligeledes Mads Kocks stald uden Nørreport.

89 (1582) Anders Nielsen i Vodder sælger til Peder Pedersen Klyne et stykke øde jord.

93b (1582) Mester Mads Bertelsen, sognepræst i Ringkøbing, sælger fra sig og sine medsøskende i hans søster Beritte Bertelsdatters nærværelse, til Anders Kalslund et 5 fag hus i Søndergade.

94 (1582) Vedrørende den kålgård på Skt. Hans Holm. som afd. Niels Tovskov har haft i 30 år. Også s. 101b.

97 (1582) Regel Eskildsen giver Splid Mortensen, på mester Mads Bertelsens vegne i Ringkøbing, afkald på Beritte Bertelsdatters vegne, for arv efter hendes afd. far Bertel skrædder og hendes mor Anne Bertelsdatter.

98b (1582) Jørgen Lycke skrædder solgte til Ib Tornum hans 2 fags hus på den jord, som han købte fra adelhuset af hans hustrus mor og hendes bror.

99 (1582) Laurids kedelsmed bor i Beritte Jørgensdatters hus på Sviegades hjørne.

100 (1582) Mads Mortensen i Fardsted, på sin far Morten Pedersen ibid. og på Ib Pedersen på Guldland og på Søren Pedersens vegne i Høm, og Oluf Jonsen i Øster Åbølling i Roager sogn på sine egne vegne, og Jens Nissen i Fouerhole på Fyn på egne vegne sælger til Peder Nielsen Tueed det halve hus, som de var tilfalden efter afd. Mads Pedersen.

102 (1582) Sag om et gammelt skødebrev hvorefter Jens Hansen, Hans Karlsens søn, har skødet Rupert Gisbusk [Ruprecht Geisspuscher] .... ...

102 (1582) Sag om Søren Hansens, afd. Hans Karlsens søn, brorlod i det hus, som Mads Hjort bor i.

104 (1582) Sager om Ib Tornums afd. far Jenses kålgård på Skt. Hans Holm.

105b (1582) Syn imellem Adser Andersens øde jord og Hans Hansen kedelsmeds husjord i Badstuegade.

106 (1582) Jakob Klejnsmed, på Anne Sørensdatters vegne, opsiger arv og gæld efter hendes afd. husbond Christen Nielsen Nadom [Madum]. Derefter forbyder Jens Thomsen, på sin bror Mikkel Thomsen rådm.s vegne, nogen at bruge Christen Nielsen Nadoms ejendom.

108 (1582) Hr. Jakob Hansen spørger Anders Lydicksen om de 100 dlr., som hans hustru er arvelig tilfalden, kom ind i Usse Jeppes bo, da Jep Jelling levede. Hvortil han svarede ja.

108b (1582) Nævnes Karen Hansdatter som Jakob Hansens hustru. Dom s. 109.

112b (1582) Marquard Jepsen Enderupskov, tømmermand, sælger til Mourits Podebusk sit 3 fags hus i Horsfald.

113 (1582) Syn imellem Oluf Thomsens gård og Domkirkens hus, som Anders Pedersen skipper bor i i Grønnegade.

114b (1582) Vurdering af Mads Kocks øde jord i Sortebrødregade.

117 (1582) Anne, Knud Poulsens, opsiger arv og gæld efter hendes søn Anders Knudsen.

117b (1582) Claus Iversen lavbød al den lod og del han har både i det hus, han selv bor i ved Sørtebrødre kirke, og abildgården i Badstuegade ved åen.

118 (1582) Vurdering af afd. Oluf Staffensens hus, på afd. Frands Baners arvingers vegne, et stenhus i Badstuegade.

118b (1582) Afd. hr. Jakob Sørensen, som var sognepræst til Skt. Katrine kirke, døde 1580 den 29. marts, og blev begravet i Skt. Katrine kirke på skærtorsdag næst efter.

119 (1582) Jens Andersen borgmester, Gildens forstander, solgte på Gildens vegne til Peder Sørensen skolemester et stykke jord, som Gilden af Anne, afd. Jens Grundet udi pant havde. Peder skolemester har ladet et hus bygge der, og bor nu selv i det i Kobberouegade. Det tidligere hus var brændt d. 3. september 1580.

120 (1582) Syn Mette, mester Jens Cantzelers søsters vegne, på Offer klejnsmeds arvingers øde jord ved Stenbogades ende.

121b (1582) Jørgen Eskildsen i Jedsted lavbød sit stykke øde jord og ejendom på hjørnet af Badstuegade overfor Sortebrødre Rist. Og han solgte til Anders Ibsen, borger her.

122 (1582) Peder Trellund solgte et hus i Grønnegade til unge Peder Trellund, hans søn.

122 (1582) Peder Trellund solgte et hus imellem begge gade og en halvtag til Mads Roed, hans svoger.


Ribe byfogeds tingbog 1583

B 85A-15

folio

2b (1583) Laurids Nielsen Hundebøll samtykker den afkald, som Peder Ebbesen i Jyllerup har givet afd. Hans Sørensen, Maren Mandøes mand, på Laurids Nielsen Hundebølls hustru Karines vegne.

3b (1583) Gregers Nielsen, Karen Nielsdatter og Doritte Nielsdatter, afd. hr. Niels Gregersens børn, solgte til Anders Sørensen et øde hus i Hundegade, arvet efter deres far og mor. Også s. 4b.

4 (1583) Niels Jepsen skrædder i Øster Vedsted takker sin brorsøn Hans Andersen, afd. Anders Jepsens søn, for klæde, føde og skolegæld m.m.

4b (1583) Vurdering med Kalle Hansen og hans bror deres afd. far Hans Møllers hus i Puggårdsgade.

6 (1583) Skudsmål: Jakob Hansen i Aggerhus len i Norge i Waal sogn, født i Ribe.

9 (1583) Laurids Nielsen Hundebøll og hans hustru Karen Jensdatter solgte deres arvepart efter hendes afd. far Jens Mandøe til Niels Pedersen skrædder i det hus, som han bor i i Fiskergade. Jordskyld til byen.

10 (1583) Frands Munck, Peder Skodborg skrædder, Jens Jørgensen, afd. Jørgen Jostsens søn, på sin egen og sin søster Gertrud Clemendsdatters vegne, efter deres oldemor Liene Tornums. Anders Sørensen i Hjortvad bestod, at han havde annammet Anders Lauridsens hans brorsøns part, og forvarer den indtil han kommer til stede. Ligeledes bestod Hans bartskær, at han overværede skifte med Ib Tornum, på afd. Søren Ibsen bartskærs søns vegne, Niels Sørensen for hvad han kunne arve efter hans oldefar og oldemor Jens Tornum og Liene. Afd. Jens Lunds afkald læses.

11b (1583) Mikkel Thomsen, afd. Thomas Stygges søn til Frøstrup, solgte til Christen Kjeldsen en halvpart hus op og ned i Bispegårdsgade.

11b (1583) Laurids Tøgersen, på hans hustrus vegne, Jens Olufsen, på hans hustrus vegne og Hans Lambertsen på hans søster Maren Lambertsdatters vegne, gav Else Lamberts afkald for arv efter deres afd. far Lambert Ibsen.

19 (1583) Thomas Mikkelsen gjorde Niels Jepsen i Ø. Vedsted afkald for det værgemål, han havde haft for hans hustru Karen Andersdatters arv efter hendes afd. far Anders Jepsen.

19b (1583) Syn mellem Oluf Thomsens gård og Domkirkens hus i Grønnegade, som Anders Pedersen skipper bor i.

20 (1583) Dorritte Pedersdatter og Hans Nielsen Sejlstrup, på Anne Pedersdatters vegne, som er hans hustru, solgte til Ib Tornum et stykke hus på Ny Jord.

20b (1583) Ib Tornum sælger videre til Anders Lauridsen Jernelund.

20b (1583) Peder Anckersen på Fanø og hans hustru Helle solgte til Hans Nielsen i Sejlstrup og hustru Anne Pedersdatter sin hustrus hus i Fiskergade.

23b (1583) Henning Pedersen solgte til Hans Jessen sin halve stald og kålgård, den anden halvdel til Ib Christensen.

24 (1583) Hans Hegelund lavbød en 6. part i Rust Ibsens hus imod Sønderport, som Terman Mikkelsen bor i, som han havde arvet med sin hustru Mette, efter Karen Ibsdatter, afd. Ib Rustsens datter.

24b (1583) Terman Mikkelsen og Laurids Lauridsen, afd. Laurids Andersen skomagers søn, solgte til Laurids Tøgersen hver deres ? part stald og ejendom op og ned, ialt 6 fag i Horsfald.

25 (1583) Søren Hansen, afd. Hans Karlsen, fordum rådm.s søn, fuldbyrder et gammelt skøde af 1563, som hans afd. bror Jens havde på egne og medarvingers vegne givet afd. mester Ruprecht Geisspuscher på deres hus, som nu Mads Hjort bor i på Nederdammen. Søren Hansen gør mester Hans Anckersen og Mads Hjort endelig afkald.

25b (1583) Hans bartskær solgte til Maren Lambertsdatter, afd. mester Jens Viborgs, halvdelen af afd. Offer Clemendsens øde hussted i Stenbogade.

25b (1583) Christen Sørensen buntmager lovede, at afd. Hans Dytmersker guldsmeds børn skulle ikke tære på deres fædrene arv så længe de var hos ham, og hans egne børn skulle ikke tære på deres mødrene arv.

26b (1583) Regel Eskildsen lavbød Jep Bruns hus i Grønnegade, på Laurids Christensen kræmmers vegne.

28b (1583) Maren Gundisdatter, afd. Jens Termandsens, solgte til Jakob Jørgensen i Tved 3 fag øde jord i Puggårdsgade.

31 (1583) Peder Mortensen og Nis Lauridsen tømmermand solgte til Albert Friis, på kongens vegne, deres huse, som de selv bor i ved Piilesport i Grønnegade.

39b (1583) Skudsmål: Mikkel Mikkelsen Skanderup, Christen Nielsen ved Sønderport hans stedsøn, boende i Næstved på Sjælland, født i Ribe af Mikkel Skanderup og Elle Jespersdatter.

42b (1583) Skudsmål: Thomas Nielsen, Niels Thomsen kræmmers søn, født i Ribe.

43 (1583) Regel Eskildsen gav Splid Mortensen afkald, på mester Mads Bertelsens vegne i Ringkøbing, på Beritte Bertelsdatters vegne, for al arv, som hun er tilfalden efter hendes afd. far og mor.

48 (1583) Niels Pedersen skrædder, som har afd. Jens Mandøes datter, solgte til Mads Tøgersen og hans hustru Maren, Jens Mandøes, de 2 parter i den halvpart hus Mads Tøgersen bor i. Den ene part arvet med Niels Pedersens hustru, den anden købt af Laurids Nielsen Hundebøll.

53 (1583) Afd. Thomas Høgsbroes hustru har opsagt arv og gæld efter ham.

54 (1583) Christen Rasmussen, Rasmus Hansen skomagers søn, lavbød sin stald og kålgård i Skt. Nikolajgade, som han har arvet efter sine forældre. Sælges s. 55 til Thomas Prong.

56 (1583) Frands Hansen solgte til Peder Nielsen slagter et stykke jord.

56b (1583) Laurids Christensen kræmmer tilbød Apollone, Mattis Vardboes hustru, på Sønderhoved skifte efter Mette, afd. Jep Bruns hustru.

57 (1583) Henrik Mortensen spørges om han vil vedstå køb af Mettes, Søren skrivers, hus på Nederdammen.

60b (1583) Oluf Thomsen gav Jens Lauridsen hatmager skøde på Kirstens, afd. Laurids snedkers, vegne, på 3 fag hus i Puggårdsgade, som er ? af hendes 6 fag hus og og ned.

61b (1583) Hans Olufsen skibsbygger solgte til Mourits Podebusk sit 4 fag hus i Grønnegade, som han selv bor i.

61b (1583) Mourits Podebusk solgte til Hans Olufsen skibsbygger 5 fag hus ved Kobberougade bro.

62b (1583) Afd. Niels Tovskov havde for 15 år siden givet Hans bartskær skøde på en kålgård på Skt. Hans Holm.

64b (1583) Syn med Lauge Huitfeldt på en gl. bygning ved den øverste Grønnegades slippe i Grønnegade.

65 (1583) Syn og opmåling af et stykke jord tværs over for dårekisten uden Nørreport.

72b (1583) Syn mellem Laurids Hjerresen skomager og :N:

72b (1583) Syn mellem Peder Mattisen og Peder Bøffuels huse.

76 (1583) Mourits Podebusk lavbød 2 af sine boder for Bispegårdsgades ende, som Henning stadsbud lod bygge.

76 (1583) Peder Jepsen lavbød det hus, han selv bor i i Grønnegade.

77 (1583) Vurdering med Peder Baggesen af Jens Poulsens øde jord på sønderside i Peder Doensgade.

77b (1583) Christoffer Schøel skriver, borger her, og hustru Karine solgte til Regel Eskildsen et stykke jord i Badstuegade.

79 (1583) Fru Abild Skeelsdatter indbød Annes, Knud Poulsens, hus og gård, hun selv bor i imod Sønderport. Samme vurderes s. 80.

81 (1583) Skudsmål: Hvordan Ester Brors har skikket sig før og efter hendes husbond Anders Staffensen drog fra hende. Også s. 81b.

84 (1583) Ib Tornum og hr. Iver i Hemmet indbød Claus Iversens øde hussted og abildgård i Badstuegade.

84 (1583) Staffen skomager indbød Anders Staffensens hus på hjørnet ved Horsfald ved Sønderport.

87b (1583) Hans Nielsen i Sejlstrup solgte til Mads Hjort et hus i Fiskergade.

90b (1583) Dorritte Pedersdatter og hendes halvsøster Maren Sørensdatter klagede på den skade, som Peder Anckersen på Fanø havde givet Hans Nielsen i Sejlstrup på deres part hus i Fiskergade, førend de havde fået deres arvepart.

94b (1583) Syn med mester Anders Sørensen Vedel på hans residens gård, som afd. mester Thomas Knudsen boede i i Skolegade.

95 (1583) Birrite Hansdatter, Hans Møllers datter, gav Kalle Hansen hendes bror afkald for arv efter hendes far.

98b (1583) Frands Munck gjorde Christen Hansen i Lille Ondaften afkald både på sin egen, Niels Christensen i Kirkeby, Karl Olufsen i Hillerup og Holden Thomsen i Ø. Linnet, det som Frands Munck var tilfalden efter afd. Hans Munck, som døde i Norge.

100b (1583) Hans Jensen sølgte til Hans Bartskær jord hvor huset afbrændte 3/9 1580 i Storegade.

105 (1583) Syn på byens gade, som løber øster op fra Saltgade og i Papøtgade imellem Lauge Huitfeldts stald o.s.v.

107b (1583) Laurids Jensen Vilslev fordelte Peder Hansen i Åbølling i Malt herred for hans arvepart.


Ribe byfogeds tingbog 1584

B 85A-16

folio

3b (1584) Vurdering Iver Ures og Karen Krabbes øde adelhussted i Storegade.

4 (1584) Karen Krabbe bemyndiger Iver Ure til at sælge hendes øde hussted til mester Hans Svanning.

5b (1584) Peder Kock sælger til Kalle Hansen et stykke jord på Klostergades hjørne. Kalle Hansen sælger videre til Poul Jensen.

7b (1584) Jakob Meyer hatmager lavbød sit hus på Nederdammen.

8 (1584) Iver Ure sælger ? op og ned af afd. borgmester Krabbes øde hussted i Storegade til mester Hans Svanning. Karen Krabbes og hendes sønner Krabbe og Søren Jespersen ligeledes.

8b (1584) Samme sælger til Jens Jepsen kræmmer et lille stykke jord.

8b (1584)v Gilden og Skt. Karine [Katrine] kirke sælger et stykke jord i Kobberouegade til Peder Nielsen slagter.

11 (1584) Vurdering med Anders Sørensen Vedel af et stykke jord.

13b (1584) Oluf Rasmussen sælger til mester Hans Svanning sit hus ved Kobberoue bro.

13b (1584) Christen Lauridsen, på Mettes, Søren skrivers, vegne, sælger til Henrik Mortensen en stald sønden fra Skt. Peder kirke.

16 (1584) Jens Lauridsen, afd. Laurids Pedersen biløbers søn, gav Peder Lambertsen afkald, på Peder Jepsens stedfars vegne, for hvad han og hans søskende kunne arve efter deres far Laurids Pedersen, undtagen det ? hus, som Peder Jepsen bor i i Grønnegade.

17b (1584) Ogge Pedersen solgte Anders Sørensen et stykke jord i den første staldgade, som på den vestre side løber fra Saltgade mod Skt. Peder kirke.

19 (1584) Jens Mortensen solgte Peder Baggesen et hus i Sortebrødregade.

28b (1584) Regel Eskildsen opsiger arv og gæld efter afd. Hans Andersen, på hans efterladte hustrus børns vegne.

29 (1584) Skudsmål: Søren Svendsen og hans søster Beritte Svendsdatter, barnfødt i Ribe af Søren Andersen og Karen.

32b (1584) Skudsmål: Maren Hansdatter, Hans Knudsens datter i Varming.

34 (1584) Peder Mattisen skinder solgte sit hus, han selv bor i på Søndergade, til Peder Ibsen kræmmer.

35 (1584) Anders Lauridsen, afd. Laurids Sørensens søn, gav Ib Tornum afkald for arv efter hans oldemor Liene, Jens Tornums, Ibs mor.

36b (1584) Syn på Albert Friises hus, som Peder Mortensen flyttede ud af.

37b (1584) Syn mellem Jep Nissen kræmmers og Mikkel Lassen skomagers kålgårde uden Sønderport.

38b (1584) Dom mellem Jens Thomsen glarmester og Terkild Eskildsen i Jedsted om Karines, Jens glarmesters hustru, arv.

39 (1584) Syn mellem Anne Vibes kålgård og mester Jørgen Lauridsen i Tiisteds gård, som Mourits Podebusk har fået af ham.

47 (1584) Anders Madsen, borger i Ringkøbing, lyser Baldser Andersen i kuld og køn som ægte søn.

47 (1584) Syn Terman Mikkelsens hus imod Horsfald.

50b (1584) Jens Lauridsen solgte Jens Pedersen Kampstrup et stykke jord i Kobberougade.

52 (1584) Hans Madsen Rabsted giver Morten Knudsen skomager afkald for arv, som hans stedbørn var tilfalden efter deres afd. far Peder Rabsted skomager.

62b (1584) Janich Pedersen lavbød, på hans mor Johanne Baggesdatters, hans egen og hans medsøskendes vegne deres anpart i deres øde hus i Sortebrødregade og en kålgård i Saltgade.

63 (1584) Frederik Jensen byder, på sin bror Terman Jensen skrivers vegne, guld og penge for hans afd. far Jens Termandsens hus på Mellemdammen.

70 (1584) Det afbrændte hus, omtalt s. 62b, sælges til Peder Baggesen, kålgården og stald sælges til Hans Henriksen guldsmed.

75b (1584) Vidne, at Ingeborg Pedersdatter, afd. Hans Listmands hustru, oldefar og afd. Kirsten Nielskone er Oluf Nielsens mors halvbror, og derfor fremmede for Knud Lassen.

77b (1584) Peder Lambertsen og Hans Olufsen i Horsens lavbød deres parter i Karens hus på Kvist.

77b (1584) Kirsten Lauridskone, afd. Laurids snedkers efterleverske, sælger til Peder Christensen Bøffuel et stykke kålgårdsjord uden byens grave.

78 (1584) Peder Christensen Bøffuel sælger til Kirsten Lauridskone 4 fag stald.

82b (1584) Anders Ibsen skrædder tilbyder Jørgen Eskildsen ved Gredstedbro de 10 dlr. han skylder for det stykke jord i Sortebrødregade.

88b (1584) Syn på Peder Bjørn guldmesters vegne på afd. Jens Poulsens øde jord i Stenbogade.

89 (1584) Peder Jørgensen, afd. Jørgen Hallums søn, gav sin stedfar Søren Stafmager og sin mor Kirsten afkald efter sin far.

92 (1584) Laurids Nielsen Hundebøl og Thade Rickardsen Friis, borgere her, gav Mads Tøgersen afkald for arv, deres hustruer er tilfalden efter deres afd. mor Maren Mandøes.

94b (1584) Jep Nielsen møller i Tømmerby skøder til Niels Hansen Grisbæk to 9 fag boder i Klostergade.

94b (1584) Syn mellem Anders Sørensens stald og Maren, afd. Peder Hegelunds og medarvingers stald uden Nørreport.

98b (1584) Anne Nielsdatter, Niels Høm skrædders datter, gjorde spørgsmål til Oluf Troelsen kimer.

99 (1584) Den 8. juni 1582 blev lavet arvekontrakt mellem Anders Sørensen i Jedsted og hans søn Søren på den ene side, og Peder Sørensen, Anders Sørensens søn på den anden side, om arv Peder Sørensen kan tilfalde efter hans far og mor. Bekræftes her.

103 (1584) Niels Pedersen skrædder gav Mads Tøgersen afkald for arv tilfalden med hans hustru Margret Jensdatter, efter hendes afd. mor Maren, Jens Mandøes. Ejendommenes beliggenhed nævnes.

103b (1584) Mads Tøgersen solgte til Thade Richardsen sin part i et hus i Fiskergade.

104b (1584) Syn mellem Jes Jonsen i Allerup og Ebbe Suolbiergs hus, han selv ibor i Grønnegade.

107b (1584) Jens Lauridsen, på sin søster Maren, Peder Hegelunds, kræver skyldig told af Jens Nielsen, borgmester i Varde.

109b (1584) Svend Mattisen, afd. Niels Tovskovs svoger, og hans hustru Karine solgte til Thomas Bonum, på hr. Hans Nielsens vegne i Gram, et 8 fag hus, som Svend Mattisen selv bor i i Gråbrødregade.

111b (1584) Peder skriver, tjenende Henrik Bille til Mogenstrup, opsagde arv og gæld på sin afd. søster Dorettes, afd. hr. Niels Gregersens, to børns vegne, for hvad de kunne tilfalde efter deres afd. bror Gregers Nielsen.

114b (1584) Thomas Mortensen, borger i Helsingborg i Skåne, på sin slegfredssøn Iver Thomsens vegne, æskede skifte efter Iver Thomsens mor Maren Jepsdatter og efter oldefar Jep Offuersker og oldemor Liene Jeppes.

115 (1584) Doritte, afd. Jep Offuerskers efterleverske er villig hertil, hvis de er berettiget. Også s. 115b og 123b.

118b (1584) Vurdering Mikkel Thomsen rådm.s øde hus m.m. i Stenbogade.

122b (1584) Syn afd. Maren Graverskones øde jord i Storegade, hun selv iboede, som Anders Sørensen har pant i.

125b (1584) Syn mellem Jakob bagers og Hans Lauridsen skomagers huse.

126 (1584) Jens Lauridsen, på Maren Svannings vegne, tilbød Iver Ure, på sin egen og Niels Tøgersen på Karen Krabbes vegne, som er hendes formynder og værge, om de vilde løse den jord i Storegade fra hende.

126b (1584) Mester Jakob Madsen og hr. Jakob Hansen solgte Peder Lauridsen møller et stykke kålgårdsjord ved Skt. Peder kirkegård.


Ribe byfogeds tingbog 1585

B 85A-17

folio

4 (1585) Hans Hegelund æskede skifte og arv af Peder Sørensen smed på Ny Jord, efter hans afd. hustru Margrete Peders.

4b (1585) Staffen Pedersen skomager lavbød sit iboede hus på Nederdammen.

9 (1585) Syn Niels Grisbæks øde husjord og Jens Jepsen kræmmers hus, han selv bor i i Storegade.

12 (1585) Hans Christensen Vodder og hustru Ingeborg solgte til Henning Pedersen et stykke jord mellem Fiskergade og Ny Jord. Henning Pedersen sælger straks videre til Hans Nielsen Hyffbierg skipper.

13 (1585) Vurdering på Tønne Bryskes vegne et hjørnehus i Gråbrødregade, som Søren snedker bor i, et stykke jord ved Skt. Peder kirkegård, det hus Christen Clemendsen skibsbygger bor i ved Skt. Peder kirkegård, og den stald ved Langveyll med 3 huse m.m.

13b (1585) Thade Rickardsen, borger her, pantsatte til Peder Enevoldsen sin halvpart hus ved Mads Tøgersen i Fiskergade, på hans afd. søsters Boild Frederiks 2 børn: Boy Frederiksen og Doritte Frederiksdatters vegne.

14b (1585) Peder Enevoldsen gav Thade Rickardsen Friis afkald for den arv, hans stedbørn Boy Frederiksen og Doritte Frederiksdater tilfaldt efter deres afd. far Frederik Friis og deres mor Boild.

17 (1585) Oluf Nielsen solgte til Laurids Tøgersen en krambo i Storegade.

18b (1585) Syn afd. Poul Knudsens hus imod Sønderport.

19 (1585) Hans Jessen rådmand solgte til Jens Jensen skrædder en stald i den første staldgade, som på den vestre side løber ned fra Saltgade.

22 (1585) Thade Rickardsen solgte til Peder Baggesen fjerdepart af det hus, han bor i i Grønnegade.

22b (1585) Niels Bendsen lod læse Hans Nielsen i Darums testamente. Niels Krag i Mosbøl sagde det var løgn.

26 (1585) Vurdering med Anders Sørensen af Doritte Veyses og Peder Knudsens, hendes svoger, øde hussted i Stenbogade.

29b (1585) Syn på det nye hus Peder Jensen, Jens Pedersen smeds søn, har ladet bygge.

32b (1585) Hans Sørensen skrædder, borger her, er født i Gørding sogn i Gørding herred af afd. Søren Jensen og Karine, som endnu lever. Hans Sørensens bror Christen Sørensen er død på Axelvold i Skåne, desuden er Hans Sørensen lavværge for sine 3 søstre, undtagen en, som er gift.

41b (1585) Syn Anne Rellofs kålgård og Peder Jensen smeds hus ved Sønderport.

42b (1585) Troels Nielsen snedker, borger i Københvan, og Troels Nielsens søster Berritte solgte til Thomas Bonum et jordsmon ved Hundegade. Også s. 49b og 55b.

48 (1585) Anders Sørensen lavbød sin stald, som han fik af Oluf Nielsen, og denne fik af byen. Sælges s. 48b til Mads Hjort.

53 (1585) Frands Hvid klejnsmed, borger her, gav Hans Nielsen klejnsmed og hans hustru Karen afkald for arv efter hans afd. far Jens Hvid klejnsmed og hans afd. mor.

56 (1585) Lisabett, afd. Niels Andersen kræmmers, gav Peder Knudsen afkald på hendes børns: Hans Nielsen og Anne Nielsdatters vegne, for arv efter deres afd. oldemor Anne, Knud Bennedsens.

56b (1585) Ib Tornum rådmand blev lavværge for ovennævnte børn, og Henrik Thomsen, borger i Horsens, på sin hustru Kirsten Nielsdatters vegne gentog ovennævnte afkald.

61 (1585) Jep Jespersen Vilslev skøder til Splid Mortensen, sin svoger, til en medgift med hans datter Ellen Jepsdatter, det stykke jord, som Splid Mortensen har bygget hans nye hus på i Stenbogade.

61 (1585) Jep Jespersen Vilslev skøder til Poul Jensen kræmmer, sin svoger, til en medgift med hans datter Gertrud Jepsdatter, et hus, som de begge bor i i Storegade.

61b (1585) Jans Lauridsen solgte til Didrich Notteler 2 huse på Koldborrig.

68b (1585) Syn mellem Christoffer skrivers og Jens Sørensens huse i Sortebrødregade.

75 (1585) Peder Jørgensen i Kærbølling solgte til Peder glarmester halvparten af det stykke jord imod Sortebrødre kirke.

81b (1585) Syn Peder glarmesters nye hus i Klostergade.

90 (1585) Syn mellem Morten Knudsen skomagers og Niels Hansen skomagers huse.

90b (1585) Boild, afd. Didrick Didricksen skippers, opsagde arv og gæld efter ham, som skal for nogen tid siden være ihjelslagen i Norge.

91b (1585) Didrick Didricksen notteler, borger her, lover at Staffen Pedersen skomager og hans hustru Anne må bo frit på Koldborg deres livstid.

92 (1585) Staffen Pedersen skomager og Bertel Jostsen snedker, borgere her, med begge deres hustruer, solgte til Anders Sørensen deres huse på Nederdammen.

92 (1585) Anders Sørensen solgte til Laurids Tøgersen borgmester sine stalde, som tilforn var Mads Kocks, i Saltgade.

94b (1585) Jens Sørensen, borger her, solgte til Jens Vibe, borger i København, en kålgård på Skt. Hans Holm.

97 (1585) Syn mellem rådhuset og Anders Sørensens hus i Grønnegade, som Christen Knudsen bor i.

104 (1585) Skudsmål: Laurids Knudsen i Ipstrup på Sjælland, herredsfoged i Sokkelund herred, Peder Sørensen, Mette Sørensdatter, Jakob klejnsmeds hustru, og Anne Sørensdatter er fødte i Ribe. Laurids Knudsens far er Knud Folmersen og mor Voldborg. De øvriges far er Søren Østergaard og mor Voldborg.

107b (1585) Peder Christensen, afd. Christen Madsens søn, skøder til Niels Hansen Grisbæk og hans hustru Kirsten Friises, den arvepart, som han har i huse m.m. efter sin afd. far og mor og søskende. Ny Jord m.m.

108 (1585) Førend ovennævnte skøde gik, forbød Laurids Jensen Vilslev Peder Christensen at skøde byens fjerdingsti, som løber øverst fra Fiskergade og tværs gennem C. M.s [Christen Madsen] stalde, som Niels Grisbæk nu bruger.

109b (1585) Christen Jensen, Jens Ridefogeds slegfredssøn, gav Hans Doue snedker, hans stedfar, afkald for arv efter hans mor Mette Hanskone, dersom han efterlever hende.

113 (1585) Anders Sørensen i Jedsted og hans sønner Søren og Peder forligtes om den arv Peder kan tilfalde i sin fars gård i Jedsted.

114 (1585) Karine Pedersdatter gjorde sin stedfar Hans Lauridsen skomager til sin formynder.

114b (1585) Staffen skomager gav Hans Hansen skipper lov at overtage hans søns datter Anders Staffensens datters arv efter hendes far.

114b (1585) Hans Lauridsen skomager gav Hans Hansen skipper lov at overtage den arv hans steddatter Karine Pedersdatter kunne tilkomme efter hendes far.

117 (1585) Skudsmål: Niels Jensen er født i Ribe af Jens Termandsen og Maren Gundisdatter.

118 (1585) Christen Lauridsen skomager solgte til Thomas Jessen et stykke jord imod Sønderport.

120 (1585) Niels Grisbæk klager over Anders Lydicksen guldsmeds nybyggede hus i Grønnegade.

132 (1585) Anders Sørensen gav sin hustrus far Laurids Tøgersen afkald for den arv hans hustru Kirsten var tilfalden efter hendes mor Karine.

141b (1585) Vurdering afd. Jep Bruns 3 fag bo i Grønnegade, som Niels Bertelsen nu bor i.

142b (1585) Anne Rellofs, afd. Rellof Nielsens efterleverske, solgte til Poul Bertelsen i Åbølling sin tredjepart op og ned i den 5 fag stald, som er tilfalden hende efter hendes afd. søster Maren Aages, beliggende uden Nørreport.

152 (1585) Peder Christensen vil lave om på arven, som han og hans søstre Kirsten, Voldborg og Karen har fået efter deres far. Drøftes med Anders Lund og Anders Lydicksen.


Ribe byfogeds tingbog 1586

B 85A-18

folio

4 (1586) Hans Christensen bartskær solgte til Hans Lauridsen, møller i Ydermøllen, et stykke jord i Klostergade.

8b (1586) Karen Lydicks, afd. Lydick guldsmeds efterleverske, solgte til Anders Lydicksen guldsmed, hendes søn, hendes iboende hus på Nederdammen.

10 (1586) Niels Andersen i Høm, foged i Lystrup birk, opsagde arv og gæld efter Hans Rasmussen for hvad Niels Andersens hustru Hans Rasmussens søster kunne arve.

10b (1586)Cheisten Jensen Rask solgte til hr. Søren Hansen [Bruun] i Maltbæk et hus i Badstuegade.

13b (1586) Gregers Christensen skipper og Jep Jensen i Tved solgte til Hans Jessen den øde jord, som afd. Hans Tygesen tidligere tilhørte og påboede i Hundegade.

17 (1586) (1586) Dom mellem Anders Sørensen i Varde, Jens Sørensen i Lundager i Vester Horne herred, Hans Vilsen i Gellerup i Skt. Ibs sogn i Varde, på deres egne vegne, og Christen Clemendsen i Astrup i Brøndum sogn i Skast herred, på hans søster Karen Clemendsdatters vegne, om arv efter afd. Gertrud, hr. Peder Lysgaards. Også s. 29b: Jens Sørensen og Hans Vilsen er brødre.

17b (1586) Peder Mortensen Hygum, borger her, solgte til Eske Artsen et hus i Grønnegade.

21 (1586) Bror Anders i Gesing gjorde skudsmål for sin hustru Liene Tieffloffsdatter [Tjellefsdatter], født i Gesing i Skærbæk sogn i Hviding herred. Oluf Thomsen og Niels Poulsen siger god for hende, selv om hun en gang har været i fængsel i Ribe.

27b (1586) Vurdering Simon Knudsen kræmmers hus i Klostergade.

28 (1586) Jakob Simonsen opsiger arv og gæld efter hans far Simon Knudsen.

30 (1586) Vurdering Mads Nielsens iboede hus imod Sønderport, hans stald i Horsfald og hans kålgård på Skt. Hans Holm.

30b (1586) Syn mellem Jcob Meyer hatmagers og Laurids Vilslevs stalde i Skt. Nikolajgade.

34b (1586) Troels og Peder Frandsen i København påtalt af borgmester og råd i København, og Maren, Oluf Staffensens. Sagen udsat.

36b (1586) Staffen Pedersen skomager lavbød sin stald, kålgård og ejendom i Skt. Nikolajgade.

46b (1586) Mette, afd. Peder Sørensens efterleverske, opsagde arv og gæld efter ham.

49 (1586) Hans Christensen bartskær, borger her, solgte til Christen Lauridsen en gård på Skt. Hans Holm.

52b (1586) Thomas Jensen stadsbud fordelte Anne, afd. hr. Ib Sørensens, på sine egne og hans medarvingers vegne, for 56 dlr. som afd. Kirsten Frandses i Lustrup var skyldig.

55 (1586) Jep Nissen kræmmer, borger her, gav Lambert Nissen i Faargord [Roost Fogedgaard] i Arrild sogn, afkald på sin hustru Marens og på Jep Lauridsen i Kirkeby og Laurids Lauridsen der sammesteds og Peder Ibsen i Høms vegne for arv efter afd. Bertel Lauridsen i Faargord.

56 (1586) Syn på det hjørnehus i Gråbrødregade, som Søren snedker fraflyttede.

56b (1586) Syn Bertel Nielsen skrædders gård på Skt. Hans Holm.

65 (1586) Skudsmål: Peder Skodborg skrædder gjorde Maren, Søren remsniders skudsmål, hvorledes skikket sig siden hendes sidste husbond Anders Nielsen remsnider rømte fra hende for 6 år siden.

72 (1586) Gertrud, afd. Simon Knudsen kræmmers efterleverske, og hendes søn Hans Simonsen solgte til Jakob Simonsen, Simon Knudsens søn, hver deres anpart i det hus Jakob Simonsen bor i i Klostergade.

73 (1586) Anne, afd. mester Thomas Knudsens, om salget af hendes hus i Grønnegade til Jon Pedersen Trellund. Hendes sønner hr. Søren og hr. Knud i Øster Løgum nærværende.

75b (1586) Henrik Lykke til Overgaard lavbød afd. Oluf Staffensens gamle stenhus i Badstuegade.

76b (1586) Peder Knudsen tilbød sin stedfar Mads Nielsen sin halvpart hus, han selv bor i og ? af stalden i Horsfald.

78b (1586) Anders Thomsen i Bremme, på sin mor Annes, afd. Thomas Knudsens, vegne, solgte til Anders Sørensen en kålgård på Skt. Hans Holm.

79 (1586) Anders Thomsen forliges med Jon Pedersen Trellund om salget af huset i Grønnegade.

84 (1586) Esbern Clausen, afd. Claus Knudsens søn, sælger fra sin mor til Poul Nielsen bartskær al den anpart, hun er tilfalden efter sin far og mor i det hus Poul Nielsen bor i i Præstegade.

86 (1586) Peder Nissen, afd. Nis Tielløffsens [Tjellefsen] søn i Ø. Vedsted, gjorde spørgsmål, på sin søster Anne Nisdatters vegne, til Boild Hanskone, Hans Mortensens.

94 (1586) Maren Peders bekender, at det jord Anders Hansen og Jens Nielsen, hendes svogre, har hus på, er tilfalden dem ved skifte.

95b (1586) Janick Pedersen, på sin husbond Anders Lydicksen guldsmeds vegne, lavbød det hus afd. Søren skrivers hustru ibor i Gråbrødregade, på Frederik Bartskærs vegne i Kolding.

102b (1586) Syn mellem Adser Andersens jord og Hans Hansen kedelsmeds hus i Badstuegade.

102 (1586) Hans Lauridsen skomager sælger til Niels Lauridsen skomager sit hus. (Størrelse og beliggenhed, men ingen gadenavn).

103 (1586) Niels Lauridsen skomager, afd. Laurids Mortensens søn, solgte til Hans Lauridsen skomager sit hus i den slippe imod Sønderport.

106 (1586) Vurdering med Bertel Nielsen af øde jord i Hundegade.

109 (1586) Syn mellem Knud Knudsen remsniders og Laurids Jensen Vilslevs huse i Badstuegade.

111 (1586) Hans Thomsen gav sin far Thomas Jessen afkald for sin mødrene arv undtagen de faste ejendomme, som står uskiftede.

111 (1586) Boy Nissen, borger her, solgte til Peder Mortensen Holm halvparten op og ned af sit hus i Grønnegade.

111b (1586) Svend remsnider lavbød sit iboende hus i Graff sogn, uden for Puggårdsgade inden byens grave.

113 (1586) bSkudsmål: Hr. Hans Sørensen, kannik i Oslo, er barnefødt af borgere i Ribe.

116b (1586) Søren Lauridsen, borger her, på sin egen, Niels Bertelsen i V. Åbølling på sin hustru Elses vegne og på Villads Villadsens, Villads Nielsens søns vegne, begge i Brøns, og Simon Villadsen Brøns på sin hustru Gunder Nielsdatters vegne, solgte til Morten Madsen, borger her, ...(ikke mere).

117 (1586) Morten Madsen, borger her, gav sin hustrus far Søren Lauridsen afkald for arv efter hendes afd. mor Sidsel Sørens.

117b (1586) Vurdering Peder Nielsen Lønnes iboede 4 fag hus på Ny Jord.

118 (1586) Jep Jespersen Vilslev, borger her, afd. Splid Mortensens barn, Morten Splidsens formynder, solgte til Søren Lauridsen kræmmer på hans trolovede Ellen Splids, afd. Splid Mortensens efterleverske...(ikke mere).

128b (1586) Niels Svendsen, Anne Svends søn, gav Peder Lauridsen tømmermand afkald for arv efter hans afd. far Svend Nielsen, i huset i Grønnegade Anne bor i.

131 (1586) Skudsmål: Christen Hansen født i Jegerup i Kestrup sogn [må være Kestrup i Jegerup sogn] i Gram herred, borger her, hans hustru Anne Jepsdatter, Jep Nielsens datter i Harreby.

132 (1586) Gjøde Jensen, skolemester i Lemvig, lyste sin slegfredsøn Jens Gjødsen i kuld og køn.

133 (1586) Syn Frederik Lange til Tornumgaards humlegård og på Thomas Pedersens tagdroppe på hans iboede hus i Gråbrødregade.

136 (1586) Karen, afd. Hans Fanningers formynder Hans Jensen rådmand pantsatte Terman Jensen hendes gård, som hun selv bor i på Mellemdammen, som er de 3 parter derudi. Desuden skulle Torben Jensen være hendes formynder herefter mor Maren Gundisdatter skal have årlig 3 dlr. til husleje, så længe de begge lever.

141 (1586) Bertel Sørensen i Hjortkær i Skast herred med sine samfrænder på fædrene side: Hans Terkildsen i Tjæreborg, Niels Bertelsen i Hjortkær, Bertel Sørensens søn, Christen Lauridsen i Tranebjerg, Thomas Lauridsen i Snepsager og Nis Hansen i Tjæreborg. Og på mødrene side Jep Madsen i Holsted, Peder Enevoldsen, borger i Ribe, Thomas Jepsen i Holsted, Peder Jepsen i Tuilde, Oluf Nielsen i Nørre Mejrup og Peder Mattisen for skade kom at ihjelslå Bertel Sørensens søn Mads Bertelsen. Også s. 141b.

143 (1586) Torben Jensen lavbød på egne, sin mor og medsøskendes vegne, en stald i Skt. Nikolajgade.

148 (1586) Niels Poulsen foged solgte fra Usse Jeppes, afd. Jep Jellings, til Anders Sørensen et stykke øde hussted i Storegade imod Skibbroen på søndre side.

148b (1586) Anders Sørensen bekender, at Usse Jeppes og hr. Jakob Hansen, på sin hustru Karine Hansdatters og hendes barn, hans stedsøns vegne, har betalt, hvad de var Søren Jakobsen skyldig.

153 (1586) Syn mellem Hans Henriksen guldsmeds gård og Anders Sørensens stald ved Langueyell. (Tidligere ejerforhold beskrevet).

153b (1586) Skudsmål: Hans Jensen rådmand, Peder Pedersen af sin far Peder Baggesen rådmands mund, Anders Sørensen og Jon Pedersen for dem selv og Henrik guldsmed af Christen Sørensen buntmagers mund, gav Elle Jensdatter godt lov i den tid hun havde tjent dem.

154b (1586) Mester Laurids Ægidiussen har købebrev på Frands Hvid klejnsmeds hus.

156 (1586) Christoffer Bilde til Jegerup lod læse Niels Mouritsens købebrev på Christoffer Bildes gård i Gråbrødregade.

157 (1586) Vurdering: Peder Vandels hus på Ny Jord og i Fiskergade er 14 fag hus, op og ned, tækket med strå, forfalden på bygning, værd 600 dlr. Blev lavbøden.

161 (1586) Hans Nielsen, Niels Ebbesens søn, solgte til Peder Baggesen 3 parter i hans afd. fars hus i Grønnegade. Peder Baggesen har selv den 4. part.

162b (1586) Knud Knudsen remsnider vs. Laurids Jensen Vilslev om 12 fag tagdroppe mellem deres huse i Badstuegade.

163 (1586) Benned Jepsen i Syndernis, på sin egen og Laurids Jepsen og Niels Mortensens vegne i Rejsby, og Søren Jepsen i Rejsby, de solgte til unge Peder Pedersen Trellund 2 huse i Grønnegade.

163b (1586) Peder Kallisen, afd. Kalli snedkers søn, solgte til sin bror Jens Kallisen den arvelod, han er tilfalden efter hans afd. far og afd. mor i det hus Jens Kallisen bor i i Hundegade.

167 (1586) Alle forbydes at tage sand andre steder uden Nørreport end ved Paper gøye og ved Gallie bierge [Galgebjerg].


Ribe byfogeds tingbog 1587

B 85A-19

folio

3 (1587) Vurdering hospitalets jord i Badstuegade, som afd. Peder Høg boede på.

3 (1587) Ellen Mortens i Sdr. Farup lavbød sit part hus i Sviegade, som Laurids Pindkrus bor i.

3b (1587) Frands Jensen Hvid klejnsmed med sin hustru Johanne Sørensdatter solgte til Las Andersen Tornum en kålgård i Bispegårdsgade.

5 (1587) Trætte om stald Mads Kock rådmand købte af afd. Peder Graversen, beliggende imod Langveyll. Forlig med Johanne Baggesdatter, afd. Peder Graversens.

6b (1587) Bertel Nielsen gav sin hustrus far Laurids Tøgersen borgmester afkald for den arv, hans hustru Mette er tilfalden efter hendes mor Karen.

16b (1587) Peder Mattisen, Mattis Madsens søn i Vejrup, fordelte disse for Buod: Las Kampstrup næstsøskendebarn ? dlr., hans 2 sønner fjerde mand hver 1 mk. dansk, Christen Bremmes søn næstsøskendebarn ? dlr., Thade Friises søn næstsøskendebarn ? dlr., Christen Ponsens søn næstsøskendebarn ? dlr., Frands Muncks 4 drenge næstsøskendebørn hver ? dlr.

17b (1587) Staffen Pedersen skomager solgte til Jens Pedersen skomager en stald og kålgård i Skt. Nikolajgade.

17b (1587) Hr. Hans Kolding, præst til hospitalet, solgte, på H.s vegne til mester Anders Sørensen Vedel det afbrændte jord, som Peder Høg blegemester påboede i Badstuegade.

19 (1587) Jørgen Eskildsen, kromand ved Gredsted bro, solgte til Anders Ibsen skrædder hans part øde byggested overfor Sortebrødre rist.

23b (1587) Syn med Iver Ure, på Karen Krabbes og hendes børns vegne, på et stykke jord, som tilhørte Karen Krabbes, ved Skt. Peder kirkegård.

24 (1587) Anders Lund var Niels Grisbæk fri hjemlet den arvepart, han med hans hustru Voldborg var tilfalden efter hendes afd. far Christen Madsen.

25b (1587) Jakob Jakobsen snedker gav Poul Pedersen, borger her, afkald, på Mourits Pedersens, i Wiistby sogn i Gammelby sønder Ribe, vegne, for arv efter hans datter Maren Mouritsdatter, Poul Pedersens hustru.

28 (1587) Syn mellem Peder Trellunds og Ib Tornums stalde uden Nørreport. Også s. 32.

34 (1587) Syn mellem det adelhus Mikkel Krabbe nu bor i og Anne Thomaskones bruhus Også s. 43b.

34b (1587) Ib Lambertsen solgte til Oluf Pedersen Roed, borger her, sit hus, som han selv bor i i Storegade.

37 (1587) Syn mellem Jep Borg og Ib Tornums gård i Gråbrødregade, som Thomas Mikkelsen ibor.

37b (1587) Vurdering af Kirstens, Hans Kjeldsens, ejendele, medens hun ligger død i huset.

38 (1587) Jens Olufsen, borger her, solgte til Las Lime sin stald i Saltgade.

40 (1587) Hans Jessen solgte til hospitalet den anpart, som afd. Christen Clemendsen skibsbygger havde i det kålgårdsjord ved skibsbyggerpladsen.

40 (1587) Hospitalet solgte til Hans Olufsen en kålgård næst op til skibsbyggerpladsen.

44b (1587) Mads Jostsen solgte til Peder Thomsen, møller udi kongens mølle, et stykke afbrændt (1580) jord i Hundegade.

46 (1587) Jens Andersen borgmester og hans søster Else Hanskone og Maren, afd. Oluf Staffensens, solgte til Peder Baggesen 2 boder i Grønnegade. Også s. 57.

48b (1587) Syn for beliggenhed af Maren Svannigs jord, som hun har ladet et hus bygge på i Storegade.

51 (1587) Syn med mester Jakob Madsen på de huse og boder, som ligger mellem Domkirkens kirkeslippe og bispens stald i Søndergade.

51b (1587) Syn med Jens Nielsen remsnider på det nye hus og stald, som han har ladet bygge i Sviegade.

52 (1587) Las Jensen, i Tistrup i Øster Horne herred, gav Nis Hygum, borger her, afkald på egne og sine søstre Mette og Anne for arv, de kunne tilfalde efter deres afd. søster Tyre Jensdatter, Nis Hygums hustru. Også s. 72b.

54b (1587) Mads Haisen glarmester gav Christen Bremme, borger her, afkald, på Margrete, afd. hr. Marquard Nielsen, som var sognepræst i Hjerpsted sogn i Højer herred, for den arv, som han [hun] er tilfalden efter hans død.

57 (1587) Syn på stenbro Christen Borg har ladet lægge for hans nye hus i Bispegårdsgade.

57b (1587) Frands Munck, på Karen, afd. Niels Muncks vegne, solgte... (ikke mere).

61b (1587) Kalle Hansen gjorde Knud Lambertsen, borger i Helsingør, Lambert Knudsen klejnsmeds søn, barnfødt i Ribe, hans og hans søskendes skudsmål.

62 (1587) Bror Brorsen, afd. Bror skomagers søn, tilkendegav, at han nu er sin egen værge, og tog det brev, som Hans Nielsen i Landby havde på hans arv efter hans far, og gav Hans Nielsen afkald.

63b (1587) Hans og Mikkel Madsen i Rabsted tilsagde Morten Knudsen skomager skifte efter deres bror Peder Rabsted.

63b (1587) Morten Knudsen erkender at være Peder Rabsteds børn penge skyldig.

66b (1587) Hospitalet lavbød alle sine huse og jorder.

68b (1587) Christoffer Schøell skriver, borger her, og hans hustru Karine solgte til mester Hans Anchersen, sognepræst til Starup og Grarup ved Haderslev, et øde afbrændt (1580) jord tvært overfor Sortebrødre kirkegård i Badstuegade.

72 (1587) Syn mellem Peder Sacks hus og Anne Stubsdatters hus, hun selv bor i.

75 (1587) Anders Pedersen i Kalvslund solgte til sin bror Niels Pedersen, afd. Peder Lauridsens søn, som var præst i Hjortlund og Kalvslund, sin arvepart efter hans afd. far og mor Marine. Desuden den del, som hans bror hr. Hans Pedersen i Hjortlund tilkom i huset i Grønnegade.

75b (1587) Oluf Thomsen lavbød hans bror mester Laurids Thomsens hus i Fiskergade, som Anne Vibes bor i.

88b (1587) Syn mellem Christen Lauridsen skomagers hus og Peder Mortensens kvist.

90b (1587) Bendix Hansen i Skast by solgte til Laurids Jensen Vilslev et hus, som Laurids Jensen Vilslev har ladet opbygge i Badstuegade.

99b (1587) Niels Lauridsen skomager bekender, at Morten Mortensen kedelsvends efterladte gods er skiftet med hans arvinger.

100b (1587) Vurdering Laurids Tovskovs bo i Sviegade.

103 (1587) Karen bogbinders hus i Præstegade lavbødes.

103b (1587) Dom mellem Ludvig Stomisen i Århus og Thomas Jørgensen, tolder i Ribe, om de 28 dlr., som er Christoffer Pedersen, ridefoged på Århus bispegård, skyldig.

104 (1587) Skudsmål: Svend Frandsen, afd. Frands staldmesters søn, og mor Anne, som endnu lever.

110 (1587) Syn doktor Hans Lauridsens residens gård i Puggårdsgade, han selv bor i.

111 (1587) Syn Baldzer Knudsen, på afd. Nis Varming skippers børns vegne og Anne, Nis Varmings, vegne, Nis Varmings hus, som Anne bor i i Grønnegade.

115b (1587) Mads Christensen, Christen Nielsens søn ved Sønderport, overlader til Regel Eskildsen at få hans mødrene arv klareret, fordi han selv tjener i Tyskland og fremmede steder.

116 (1587) Boild Anderskone, afd. Anders Nielsens, opsagde arv og gæld efter Anders Nielsen.

122 (1587) Vurdering Søren Mortensens hus ved Sønderport, som han bor i i den ene ende. Også s. 123.

123b (1587) Anders Sørensen udviser Ebbe Suolbierg og hans søn Søren af huset i Grønnegade slippe.

124 (1587) Vurdering af samme hus, og af hus i Gråbrødregade.

131b (1587) Jens Christensen, afd. Christen Jensen tømmermands søn, med sin farbror Søren Pedersen i Tonums samtykke, solgte til mester Mads Pors, skolemester her, sin afd. fars hus i Puggårdsgade.

135 (1587) Syn mellem hr. Ibs gård og Peder Skolemesters gård i Hundegade.

145 (1587) Peder Jensen Hjerting har solgt til Mads Nielsen i Skodborg by sin gård, som han selv påboede i Hjerting, og har opladt ham sit fæste.

147b. (1587) Vurdering Christen Sørensens hussted med sten og tømmer.

148 (1587) Syn Nis Bjørnsens kålgård.

156 (1587) Laurids Staffensen skriver begærer den arv, han kan tilkomme i afd. Albert Pedersens ejendele, som er en søsterlod efter sin afd. mor. Frands Munck svarede, at afd. Karen Muncks var ham intet skyldig.

157 (1587) Syn af Christen Villadsens arvingers hus ved Sortebrødre kirkegård i Klostergade.

157b (1587) Skudsmål: Christen Christensen Lime væver og hans hustru Karine Lauridsdatter i den tid de har været i Ribe.

163b (1587) Laurids Vilslev spurgte Niels Hansen i Hillerup, om han intet har arvet af hans brors gods.

165b (1587) Niels Hansen Lønborg fradømmes sit borgerskab.

166 (1587) Syn mellem det hus Mame Andersen nu bor i og Jens Thomsen glarmesters eget iboede hus i Gråbrødregade.

169 (1587) Anders Sørensen gjorde spørgsmål til ...nederste af siden borte, 169b....datter Margrete Krabbesdatter og fornævnte Margrete Krabbesdatter ved navn Sidsel Krabbesdatter og hendes bror ved navn Niels Krabbe.....dannemænd og Anne Findis svarede Anders Sørensen og bestod, at Mette Thomaskone havde en datter, som hed Margrete Krabbesdatter, og Margrete Krabbesdatter havde 2 børn. Niels Krabbe og Sidsel Krabbesdatter, som havde afd. Frands Klyne, og Frands Klyne havde 2 børn: Krabbe Frandsen og Anders Frandsen, som endnu lever...


Ribe byfogeds tingbog 1588

B 85A-20

folio

2b (1588) Niels Pedersen, afd. Peder Ostersens søn, som boede i Tved, gav Jep Jensen i Tved, sin stedfar, afkald for arv efter hans afd. far.

4b (1588) Vurdering afd. Aksel Knudsens kålgårdsjord i den første slippe fra Kobberoue bro.

5 (1588) Peder Trellund rådmand solgte til sin søn Jon Pedersen Trellund alle hans huse i Grønnegade, og ? op og ned af den kålgård og ejendom, som Mads Roed bruger anden ? af, sydvest fra Skt. Peder kirke.

6 (1588) Kong Frederik II indskærper, at der skal bygges på de afbrændte hussteder.

7b (1588) Vurdering med Baldzer Knudsen og Christen Pedersen Varming, afd. Nis Pedersen Varmings børns farbror og rette lavværge, at vurdere børnenes arvegods.

9 (1588) Syn med Niels Hansen, Hans Adsersens søn, mellem Mads Tøgersens og Niels Hansens huse i Grønnegades slippe.

9b (1588) Syn mellem ovennævnte Niels Hansens hus og Anders Sørensens jord, han fik af Ebbe Suolbierg.

11b (1588) Christen Pedersen Varming gav Baldzer Knudsen afkald for den arv hans stedbørn: Peder Nissen og Marine Nisdatter skulle arve efter deres afd. far Nis Pedersen Varming, undtagen det hus Baldzer Knudsen bor i i Grønnegade, og en kålgård på Skt. Hans Holm, og det bo på Riiholm i Norge.

12b (1588) Peder Nielsen slagter solgte fra sin afd. bror hr. Peder Svendsen, i Heiliggejstes hus i København, til Peder Lauridsen tømmermand den arvpart efter hans afd. far Svend Nielsen i den ejendom, som Peder Lauridsen og hans hustrus mor Anne Svends tilhobe bor i i Grønnegade.

14 (1588) Anders Sørensen lavbød alle sine ejendomme hvor som helst inden og uden Ribe.

15b (1588) Skudsmål: Peder Nielsen Hjerting for sig selv sin hustrus børn og sin hustrus søster Anne Lauridsdatters vegne.

16 (1588) Christen Knudsen Riber, borger i Ystad i Skåne, solgte til Mikkel Ibsen, på Skt. Katrine kirkes vegne, et øde hussted, som tilforn tilhørte Ib Nielsen op til Skt. Katrine kirke.

22b (1588) Christen Sørensen buntmager opsagde arv og gæld efter hans afd. søn Søren Christensen.

23b (1588) Oluf Rasmussen opsagde arv og gæld, på sin hustru og hendes søsters vegne, efter deres afd. far Ebbe Suolbierg.

25 (1588) Peder Knudsen, Dorrite Veysis svoger, tilbydes at løse pant fra Jens Mortensen i hans ejendom i Stenbogade.

25b (1588) Dom mellem hr. Knud Thomsen og Anders Thomsen om værgemål for deres mor Anne. Også s. 28-32. En tredie bror er Søren.

28 (1588) Fru Idde Muncksdatter til Byskov solgte til Hans Lambertsen, på sin søster Maren Lambertsdatters, afd. mester Jens Viborgs, vegne, et hus på Nederdammen.

31 (1588) Laurids Pedersen Tornum, borger i Kolding, solgte til Anders Sørensen et stykke jord vesten for Skt. Peder kirke.

31 (1588) Doritte Olufsdatter, afd. Peder Jørgensen Fanningers, og hans børn, skødede til Jakob bager en stald i Skt. Nikolajgade.

31b (1588) Hr. Knud Thomsen, sognepræst til Ø. Løgum, solgte, på sin mors vegne, en kålgård på Skt. Hans Holm.

32 (1588) Anders Sørensen og Jens Mortensen solgte til Søren Lauridsen kræmmer og hans hustru Elline Splids deres ? parter i huset i Stenbogade.

41b (1588) Lavbødes "de Allerup karles" hus og jord i den midelst Grønnegades slippe.

41b (1588) Syn med Karl tømmermand i den slippe, som løber fra Badstuegade op til Knud Knudsen remsniders hus, han selv bor i.

45b (1588) Vurdering på Hans Marquordsen i Norges hus i Horsfald og kålgård på Skt. Hans Holm. Også s. 36b.

50b (1588) Syn Claus Iversens øde hussted, som han selv påboede ved Sortebrødre kirke.

51 (1588) Søren Lauridsen kræmmer og hans hustru Ellen solgte til mester Anders Sørensen Vedel sit hus i Stenbogade ved byens skrange.

53b (1588) Anders Sørensen solgte til Poul Pedersen en 2 fag bod i den gade, som løber østen fra Sønderport.

54 (1588) Syn mellem Christen Villadsens arvingers hus i Klostergade og Skt. Katrine kirkes jord næst op til.

65b (1588) Oluf Thomsen fordeler store Christen Jensen i Rødding for det, han med rette skyldig er, og han kan tilkomme på hans døde stedbarns Jes Pedersens hans hustru Kirsten Peders hendes søns vegne.

66 (1588) Skudsmål: Claus Madsen, født i Ribe af Mads Clausen og Marine Clausdatter, som er født i Ribe og endnu lever. Deres ægtebrev oplæst.

69 (1588) Skudsmål: Maren Troelsdatter, født i Ribe af afd. Troels Olufsen og afd. mor Kirsten.

69 (1588) Jens Jepsen svinesnider, født i Ribe af afd. Jep Askmand og hustru.

70 (1588) Syn den bygning Peder Knudsen har ladet sætte mellem sin og Lave Hierresens huse.

70b (1588) Baltzar Hermensen, afd. Hermen Hoffschilt bøssemagers søn, gav Peder Jepsen skrædder, borger i Haderslev, afkald for hans part 40 dlr. ud af 60 dlr., som han og hans søster Anne, som har Peder Jørgensen skomager i Haderslev, var tilfalden efter deres far efter kontrakt.

74b (1588) Sag om den ? eng, som ligger til Boy Nielsens ? part adelhus i Grønnegade, som Peder Mortensen købte af ham.

78b (1588) Regells "beskeden och suar emellom Peder Pedersen Trellund och" Christen Christensen i Brøns om Peder Trellunds hustru Kirsten hendes arv...(ikke mere).

79 (1588) Jens Mattisen skinder solgte til Peder Mortensen Gram 6 fag stald i Kongensgade.

80 (1588) Søren Sendsiusen opsiger arv og gæld efter sin afd. bror Jens.

81b (1588) Ellen Mortens i Sdr. Farup og Anders Nissen i Højrup solgte til Bertel Christensen i Åbølling et hus og 4 fag stald i Sviegade.

82 (1588) Syn mellem Peder Mortensen Gram og Laurids Svendsens jorder.

82b (1588) Anne, afd. Relluf Nielsens, solgte til Anders Sørensen sin søsterlod, som er en sjettepart efter hendes afd. søster Maren, Ogge Pedersens afgangne hustru, i det hus Maren og Ogge boede i på Nederdammen.

89 (1588) Søren Sendsiusen og Peder Sendsiusen i Jerne accepterer, at deres afd. bror Jenses ejendele auktioneres til gavn for kreditorerne.

89b (1588) Eskild Jensen bekræfter, at da han købte den grund, han nu har bygget på, var der 4 fag hus og 3 fag stald.

91b (1588) Karen, afd. Hans Fanningers borgmester, solgte til Termand Jensen hendes afd. brorsøns øde hussted i Sortebrødregade.

95b (1588) Peder Lambertsen solgte til Ebbe Mogensen rådmand sin stald i Saltgade.

98 (1588) Peder Trellund rådmand forlanger skøde fra Morten Hansen hatmager på den jord, han har solgt Peder Trellund.

99 (1588) Christen Jensen i Dourd påstod han ikke havde lavet forlig med sin afd. bror Peder Jensens hustru, om arven efter Peder Jensen.

99b (1588) Christen Jensen i Dourd gav Niels Poulsen, på Karens, afd. Peder Jensen Hjertings, vegne afkald for arv efter sin afd. bror Peder Jensen Hjerting.

100 (1588) Hans Sørensen i Hjerting, på sin hustru Johannes vegne, Jep Vinther ibid., på sin hustru Melles vegne, og Thomas Gregersen ibid., på sin hustru Inges vegne, gav Karine Knudsdatter, afd. Peder Jensen Hjertings, afkald efter deres afd. bror Peder Jensen Hjerting.

101 (1588) Poul Pedersen im Dourd gav Karine Knudsdatter, afd. Peder Jensen Hjertings, afkald for hvad hans mor Giees Peders i Dourd kunne arve efter hendes afd. bror Peder Jensen Hjerting.

194 (1588) Jørgen Rosenkrantz til Rosenholm solgte til Kjeld Jørgensen slotsfoged sit hus inden Nørreport på sønder side ved gaden, som Hans Lauridsen bor i.

111 (1588) Vurdering Bennit Follenkamp, borger i Koldings, staldjord og 2 boders jord ud til gaden, desuden det halvtag og herberg alt i Stenbogade.

111b (1588) Skt. Katrine kirkeværger, Thomas Jørgensen og Mikkel Ibsen, sælger til Hans Stiern buntmager, afd. Claus Iversens hus i Badstuegade.

114 (1588) Syn Laurids Staffensen skrædders stald ved det hus, han selv bor i.

115 (1588) Hans Jostsen snedker i Skærbæk sønden Ribe gav Maren Laskone, afd. Bertel Jostsen snedkers, afkald for arv efter hans afd. bror.

115b (1588) Syn mellem Hans Jessens hus og Peder Nielsen slagters hus i Hundegade.

118 (1588) Eske Andersen tøffelmager tilbyder, på sin hustru Maren Poulsdatters vegne, at udlevere ejendele til Mattis Christensen i Nørre Kærbøl, afd. Christen Mattisens søn. Maren var tidligere gift med Christen Mattisen.

119 (1588) Peder Christensen, afd. Christen Madsens søn, solgte sin ? part, og Anders Lund med sin hustru Voldborg solgte deres ? part til Niels Hansen Grisbæk, hver deres part op og ned af huset på Nygade ved Skibbroen, og stalden ved Fiskergade.

124b (1588) Syn Hans Stiern buntmagers øde hussted i Badstuegade.

128b (1588) Laurids Jespersen, i Vognbjerg i Bølling herred, solgte til Thuj Christensen, i Gundersbøl i Nørre Horne herred, og Christen Christensen i Vognbjerg, begge hans søskendebørn, al den rettighed, han arvelig kan tilfalde efter hans afd. bror Niels Jespersen, som døde i Ribe.

134b (1588) Jens Christensen, i Klink i Hejnsvig sogn i Slavs herred, erklærer, at være sin bror Thomas eneste rette arving, og giver Marine Olufs, afd. Oluf Staffensen rådmands, afkald for arv efter Thomas Christensen.

144b (1588) Christen Pedersen remsnider solgte til Laurids Jakobsen et hus i Horsfald.

149 (1588) Laurids Staffensen skriver og Thomas i Surhave lovede Christen Christensen skifte.

153b (1588) Jens Sørensen, i Kyttrup i Ulfborg sogn, æsker skifte af Christen Nielsen for den arvepart hans hustru kan tilkomme efter hendes afd. søster Karen Muncks.

157 (1588) Jens Hansen, Hans Jensens søn, født i Vejle, og alle hans søskende, som er afd. Jens Baggesens og hans hustru Karens fælles efterladte børn, solgte til Christen Lauridsen, på sin bror mester Hans Lauridsen superintendents vegne, den ? part i deres hus, gård og boder, som var afd. Søren Aals hus, og Las Boesen nu ibor på hjørnet på den vestre side ved Sønderport.

160 (1588) Peder Tiilsen skal som ældste bror være sin søster Marens værge, anden bror er Niels. Dom om arv, som Marens far var tilfalden efter afd. Jes Tiilsen udsat 14 dage.

166 (1588) Vurdering med Erik Lykke af Christen Sørensens hussted i Stenbogade.

175b (1588) Simon Madsen i Aarup æskede af Niels Hansen, efter hans fars befaling, hans afd. bror Peder Aarups barn Johanne Pedersdatter, og vil forsørge hende med kost o.s.v. uden betaling. Niels Hansen mente, at barnet var så lille, at det havde morens hjælp behov.


Ribe byfogeds tingbog 1589

B 85A-21

folio

2b (1589) Maren Tiilsen tildømmes arv efter hendes afd. bror Jes Tiilsen, efter hebdes afd. fars brev.

3 (1589) Kirsten, afd. Anders Nielsens, som boede og døde på Sønderside [Fiskerleje], og borger ibid., efterleverske, og hendes børn opsagde arv og gæld efter ham.

7 (1589) Søren Pedersen Jernved solgte til Mads Rasmussen Hjort sit hus i den øverste slippe, som løber ned fra Grønnegade til Fiskergade.

11b (1589) Peder Lassen, nu boende i Høm, solgte til Enevold Simonsen bøsseskytte 2 fag hus i Puggårdsgade, som han købte af Marine, Christen Madsen fruersvends efterleverske.

17 (1589) Jep Vilslev gjorde Peder Lambertsen skøde både på Hans Olufsens og Mikkel Andersens vegne i Horsens...(ikke mere).

23 (1589) Syn mellem.... Nielsen Ottersbøls og Søren Lauridsens huse i Gråbrødregade.

24b (1589) Niels Lauridsen skomager, afd. Laurids Nielsen skomagers søn, borger her, solgte til Adser Mikkelsen de 2 fag hus i vestre ende af det hus Niels Lauridsen selv bor i imod Sønderport.

24b (1589) Adser Mikkelsen skipper og hans hustru Doritte Lauridsdatter solgte til Christen Lauridsen skomager deres part i den 4 fag stald og kvistbygning i Kongensgade.

25 (1589) Adser Mikkelsen skipper solgte til Niels Lauridsen skomager, afd. Laurids Nielsens søn, den søsterlod, han fik med sin hustru Doritte Lauridsdatter i kålgård m.m. på Skt. Hans Holm.

26 (1589) Thuj Christensen, i Gundesbøl i Oddum sogn i Nørre Horne herred, bestod Melchior Madsen, borger her, al afd. Niels Jespersen smørmands efterladte gods, som han solgte på egne og hans bror Christen Christensens vegne.

27b (1589) Mads Jostsen lavbød sit adelhus i Storegade.

29b (1589) Vurdering Didrich Jensen bagers hus, han bor i i Grønnegade, førend han lader det nedbryde.

30 (1589) Hr. Mikkel Andersen, sognepræst til Ringive, gav hr. Hans Mikkelsen, præst og husholder i det Almindelige Hospital her, afkald for arv Mikkel Andersen kunne tilfalde efter hans afd. søster Marine Andersdatter, hr. Hanses afd. hustru, så og på hans og hans afd. mor Karine Anderskones vegne.

30b (1589) Nis Jørgensen i Bjerlev begærede skifte af Doritte, afd. Peder Jørgensen Fanningers, og vil vide hvad han kan tilkomme efter sin bror Peder Jørgensen Fanninger.

34 (1589) Mads Iversen, borger her, opsagde arv og gæld efter hans afd. bror Søren Madsen, på hans efterlevende hustru Boilds vegne.

40b (1589) Mads Jostsen gav Mourits Podebusk skøde på sit iboede hus i Storegade.

45 (1589) Anders Sørensen rådmand solgte til mester Jakob Jensen Janderup et hus i Bispegårdsgade.

45b (1589) Vurdering afd. Peder Bilds hus i Gråbrødregade. (Beboere).

45b (1589) Jakob Svanning, afd. mester Hans Svannings søn, solgte fra sig og sin mor Maren til doktor Anders Christensen, professor i Københavns Universitet. Ligeledes solgte Jens Lauridsen fra sig og sin hustru Doritte Hansdatter, afd. mester Hans Svannings datter, til Christen Hansen Bremme et deres fælles hus, som Christen Hansen Bremme bor i inden Nørreport.

47 (1589) Jens Nielsen remsniders mor Boild var en god, ærlig fattig dannekvinde, som Jens Nielsen sørgede godt for til hendes dødsdag. Jens Nielsen pålægges at gøre skifte med Christen Rasmussen i Horsens og hans medsøskende.

49 (1589) Iver Jensen Ure solgte til Ib Tornum rådmand en stald m.m. i Papøtgade.

49b (1589) Syn mellem Christen Lauridsens og Jens Jepsen kræmmers gårde på Skt. Hans Holm.

51b (1589) Syn mellem Mourits Podebusks og byens jord i Grønnegade.

52 (1589) Syn mellem Mourits Podebusks og det hus Skarris Pedersen bor i ved Piiles port. Også s. 106.

53 (1589) Anne, afd. Jens Jepsen Alses, og hendes børn opsagde arv og gæld efter ham.

56 (1589) Christen Rasmussen i Horsens, på egne og sine søskende: Niels Rasmussen, tjenende Christoffer Rosengaard, høvedsmand på Halstedkloster på Lolland, og Anne Rasmusdatters vegne gav Jens Nielsen remsnider afkald for den oldarv, de kunne tilfalde efter deres afd. oldemor Boild Nielskone.

58 (1589) Christen Rasmussen skal indestå Jep Vilslev for den gæld hans afd. far Rasmus Nielsen skyldte ham.

60 (1589) Jep Ull [Ulf] gjorde sin datter Mette Jepsdatters skudsmål førend hun avlede barn med Jesper Tielløffsen, som nu er præst på Gulland.

60b (1589) Niels Lauridsen slagter Brendstrup, borger her, solgte til Niels Thomsen knivsmed et stykke jord sønder ned for Puggårdsgade mellem byens vandbro ved Graven.

74 (1589) Frederik Clausen bartskær, borger i Kolding, solgte fra sig og sin hustru Mette Hansdatter til Ludvig Nielsen i Høgsbro deres hus m.m., og den halve kilde mellem Maren Lambertsdatter, afd. Jens Cantzelers, i Gråbrødregade.

77b (1589) Syn med Hans Ibsen Orer af det hus på hjønet nederst i Puggårdsgade, tilhørende Ib Tornum og Kirsten snedkers hus, hun og Jens hatfilter bor i.

78b (1589) Nis Jørgensen, i Bjerlev i Hvejsel sogn i Nørvang herred, gav Doritte Olufsdatter, afd. Peder Jørgensen Fanningers, afkald.

85 (1589) Claus Bennedsen i Børkop og Jens Sørensen, i Sædding i Skast herred, Claus Bennedsen på afd. Knud Madsen kræmmers og afd. Anne Knuds børns vegne, og Jens Sørensen på sin hustru Anne Knudsdatters vegne, gav Peder Knudsen afkald for arv efter deres afd. far og afd. mor. Også s. 88.

90b (1589) Boild Ebbesdatter, Oluf Rasmussens efterleverske, opsagde arv og gæld efter ham.

97b (1589) Syn med Hans Stiern buntmager, på afd. Claus Iversens hussted i Badstuegade.

100b (1589) Syn mellem Else Lamberts gård og Jens Pedersen Terpagers gård.

101 (1589) Syn mellem Hans Hansen kedelsmeds og Adser fogedsvends huse.

102 (1589) Ib Tornum solgte fra Gilden til Iver Vandel og Peder Sørensen skolemester et stykke jord i Hundegade.

105 (1589) Syn for Erik Lange til Engelsholm, på Morten hatmagers ? hus i Grønnegade. (Beskrivelse).

106 (1589) Vurdering Skarris Pedersens hus på Ny Jord.

111 (1589) Jakob Simonsen opsagde arv og gæld efter sin mor Gertrud. (Hans bror Hans Simonsen er overstreget).

116b (1589) Skudsmål: Maren Jepsdatter, født her af Jep Vandel og Liene Vandels.

117b (1589) Syn på Else Lamberts vegne på det nye hus Jens Pedersen Terpager har ladet bygge op til hendes hus. Også s. 134 og 116. Nederdammen.

119 (1589) Maren, afd. Claus Knudsens, lavbød sin anpart i afd. Marine Ogges hus på Nederdammen.

120 (1589) Mester Laurids Ægidiusen, på Christen Hegelund bartskær i Århus vegne solgte til Anders Sørensen rådmand disse ejendomme, som er.... (ikke mere).

122 (1589) Vurdering afd. Hans Malthissens hus, som Anders Hansen bor i.

128b (1589) Jens Pedersen Terpager benægter, at han skulle have mere at skifte med Thomas Karlsen i Terpager.

131 (1589) Vurdering Jens Alsings hus ved Sønderport.

133b (1589) Hans Olufsen, rådmand i Horsens, solgte til Mads Pors skolemester den anpart, han har i Karen Sørensdatters hus på Kvist i Grønnegade.. Og i den stald og kålgård i den første gade, som løber ned mod skibsbyggerpladsen ved Nørreport.

140b (1589) Hr. Hans i Gram lavbød sit hus i Gråbrødregade, som Jørgen Askov bor i.

142b (1589) Hr. Hans Nielsen, sognepræst i Gram, solgte til Jørgen Lauridsen Askov sit hus i Gråbrødregade.

147 (1589) Christen Sørensen lavbød sit øde hussted i Stenbogade.

151b (1589) Vurdering for Anders Sørensen af afd. Jens Alses hus.

154 (1589) Peder Friis, borger her, lyste sin slegfredssøn Anders Pedersen i kuld og køn.

154 (1589) Peder Friis lavbød sit afbrændte hus i Hundegade.

169b (1589) Måltagning af Hans Jessens jord købt af byen.

162 (1589) Morten Kjeldsen, borger her, solgte til sin svoger Niels Jensen, borger her, sit 4 fag store hus i Bredeslippe.

163b (1589) Christen Sørensen, borger her, solgte til Erik Lykke til Skovgaard, ... (ikke mere).

164 (1589) Eske Pedersen tømmermand pantsatte Mads Hansen, byens hyrde, hans hus, som han selv bor i i Puggårdsgade.

164b (1589) Mads Hansen, byens hyrde, gav Eske Pedersen tømmermand afkald for den arv hans hustru Marine Madskone kunne arve efter sin afd. morsøster Gertrud, Eske Pedersen tømmermands kone.

164b (1589) Skudsmål: Anders Beg, som nylig blev hængt, var slegfreds født i Ribe af Peder Friis og Liene Begs, som begge lever.

167 (1589) Peder og Niels Tiilsen bevilgede deres søster Maren Tiilsdatter alle ejendele, som fandtes efter afd. Jens Tiilsen, ligeledes gav de og deres bror Søren og andre medsøskende afkald til Kirstine, deres afd. bror Jeses efterleverske.


Ribe byfogeds tingbog 1591

B 85A-22

folio

1b (1591) Ogge Pedersen, borger her, solgte til Baldzer Knudsen 8 fag stald uden Nørreport.

2b (1591) Poul Jensen, borger her, solgte til Peder Severinsen murmester 8 fag hus i Horsfald.

3 (1591) Syn mellem gamle Christen Nielsens og Dynes Pedersen skomagers hus ved Sønderport.

4b (1591) Anders Sørensen kræver overholdelse af sit skøde på jord i Gråbrødregade, han købte af afd. Peder Ald til Sonnerups arvinger.

5 (1591) Vurdering afd. Hans Oller murmesters 6 fag hus i Puggårdsgade.

6b (1591) Oluf Pedersen i Kolding, på egen og hustru Kirsten Knudsdatters vegne, for den ? part, og Anders Sørensen i Hygum opsagde arv og gæld efter afd. Jens Pedersen Kamptrup.

11 (1591) Udsagn om en slippe i Gråbrødregade.

12b (1591) Christen Mikkelsen Ballemer solgte til Jens Jensen skrædder et 7 fag hus i Fiskergade.

17 (1591) Thomas Hansen Tømmerby gav Christen Nielsen skøde på afd. Niels Muncks og Karen Muncks hus.

17b (1591) Thomas Hansen Tømmerby, på sin hustru Marine Pedersdatters og alle andre afd. Karine Muncks arvingers vegne, og det købebrev Christen Pedersen i Herning havde givet Christen Nielsen, borger her, både på sin egen og sin mor Inge Jenskones og hans søsters Anne Pedersdatters vegne solgte til Christen Nielsen huset mod Nørreport.

18b (1591) Christen Nielsen, borger her, afd. Niels Christensens søn i Kirkeby i Nørre Farup sogn, solgte til Lydick Andersen guldsmed Niels Muncks arvingers hus.

28b (1591) Laurids Tøgersen borgmester, på sin datter Liene, afd. Oluf Nielsens, og hendes 3 børns vegne, solgte til Iver Vandel deres fælles jord i Stenbogade.

30 (1591) Hans Thomsen, borger her, og hans bror Søren Thomsen solgte til Hans Bondesen deres arvelod efter deres afd. far og mor, som er 3 parter i huset og ? af jorden.

34 (1591) Anders Sørensen rådmand solgte til Hans Lauridsen skomager den østre ? op og ned af den stald port uden Nørreport, og den anden ? til Jens Pedersen skomager.

34b (1591) Laurids Tøgersen borgmester solgte fra sin datter Liene og hendes børn til Anders Sørensen rådmand den nordeste part af stenhuset i Stenbogade op til hendes eget stenhus på hjørnet.

35 (1591) Borgmestre, på husarmes vegne, og Hans Lambertsen på sin mors vegne solgte til Jens Pedersen Terpager det hus Jens Pedersen Terpager bor i mod Nørreport.

36b (1591) Regel Eskildsen gav Hans Hansen Bjerrum skipper, på Annes, afd. Rellof Nielsens, vegne afkald for arv efter hendes fiencke og slægt afd. Maren, Las Rødings.

40 (1591) Vurdering 2 huse i Klostergade, et som Peder Glarmester tilhører og ibor, og et som afd. Christen Villadsens arvinger tilhører.

41 (1591) Vurdering afd. lille Thomas Thomsens 14 fag hus i Fiskergade.

43b (1591) Peder Jørgensen, Søren Nielsen stafmagers stedsøn, gav Søren Nielsen afkald for arv efter sin far Jørgen Pedersen Hallum og afd. mor Kirsten Jørgens

45 (1591) Vidnesbyrd om hvilket hus i Grønnegade engen på holmen hører til.

48b (1591) Jep Nielsen kræmmer gav Laurids Lauridsen i Roager Kirkeby afkald for arvelod på sin hustru Mettes vegne efter hendes afd. mor Karine, Niels Jepsens i Roager Kirkeby, og hendes afd. bror Jep Lauridsen.

49 (1591) Christen Hansen, Hans bartskærs søn, gav sin far afkald for arv efter sin afd. mor Maren.

50 (1591) Niels Thomsen solgte til sin svoger Morten Jepsen, borger her, sin kålgård på Skt. Hans Holm.

51b (1591) Knud Staffensen i Lydum sogn i Heede på egne og på vegne af medarvinger: Peder Andersen i Tong, Jens Staffensen i Skyhede og på Hans Thomsen i Thong, gav Maren Clemends afkald for arv efter hendes afd. husbond Simon Staffensen.

52 (1591) Vurdering afd. Peder Jørgensen Fanningers hus på Mellemdammen, som hans hustru Doritte Olufsdatter bor i.

52b (1591) Vurdering Ib Poulsens eget iboede hus i Gråbrødregade.

53b (1591) Syn på Gildens hus ved Horsfald, som Las Boesen bor i.

56 (1591) Marine Pedersdatter opsagde arv og gæld efter hendes husbond Niels Christensen, som nu kort forleden døde her i byen til gamle Peder Pedersens.

57 (1591) Niels Tygesen i Guldager, afd. Poul Tygesens bror, Nis Christensen i Kravense på sin hustru Kirstens vegne, og Jens Jakobsen, født i Næsbjerg, på Anne Hanskones vegne i Made og på Maren Jeppes vegne i Tobøl i Guldager sogn, efterdi hendes datter Anne Jepsdatter gav Jens Jakobsen fuldmagt. Alle gav Maren Ibsdatter, afd. hr. Ib Sørensens, præst til Skt. Katrine, datter afkald for arv de kunne tilfalde efter hendes afd. husbond Poul Tygesen, locat i Ribe skole.

58 (1591) Nis Thomsen i Gamst, Nis Krag ibid, Hans Jensen i Lille Anst og alle deres søskende giver Søren Jepsen i Hiegaard fuldmagt til at æske arv og dele efter afd. Søren Krag.

59 Mester Laurids Ægidius, sognepræst til Skt. Katrine, solgte til Peder Jensen Sack et lidet hus, som tilhørte Jørgen Stub og hans hustru Anne Stubsdatter ved den lille gang, som løber ind til bispens og Christen Sørensens gårde.

61 (1591) Søren Pedersen, Peder Moltesens søn i Hillerup, siger han er afd. Laurids Jensen Vilslevs søstersøn, og er hans 2 efterladte pigebørns lavværge, men mener sig ikke vederhæftig. Også s. 133b.

63 (1591) Thomas Pedersen skrædder, på sin farsøster Maren, afd. Peder Adsersens i V. Vedsted, spørger Mikkel Nissen i V. Vedsted, om han vil holde det skiftebrev af 1590, som mester Hans Lauridsen, bispen, Thomas Pedersen, Jens Sørensen i Sdr. Farup, Las Ibsen og Nis Sørensen i V. Vedsted var enige om.

65b (1591) Hospitalet solgte til Peder Jensen Sack 4 fag hus ved den gang, som løber til bispens og Christen Sørensens gårde.

67b (1591) Jost og Christen Hansen gav deres far afkald for arv efter deres afd. mor Maren Hanskone.

68 (1591) Tord Nielsen i Hjerting gav Niels Ibsen, borger her, afkald for den arv, hans afd. brors børn Anne og Karen Sørensdøtre kunne tilfalde efter deres afd. far Søren Nielsen Hjerting og deres mor Elline.

68b (1591) Mads Pedersen Kolsnap, skrædder og borger her, på egne og hustru Voldborg Knuds vegne, og Jens Knudsen på egne og medsøskende: Mette Knudsdatters og Anne Knudsdatters vegne solgte til Hans Ibsen Orre, borger her, deres fælles 5 fag hus neden for Puggårdsgade.

69 (1591) Vurdering afd. Hans Kiers hus i Grønnegade, som han selv boede i.

78b (1591) Anders Jepsen Pahus i Sdr. Farup og Søren Jepsen i Brøns gav Knud Hierresen skipper afkald for arv efter deres søster Anne, Knud Hierresens hustru.

79b (1591) Mester Laurids Thomsen i Kolding solgte til Niels Tøgersen et hus i Fiskergade.

80 (1591) Forlig mellem Peder Jørgensen skomager i Haderslev, Baldzer Hermensen bøssemager og hans mor Margrete, afd. Hermen Hoffschill bøssemagers, om Peder Jørgensens hustru Anneken Hermensdatters arv. Også s. 98b, 101 og 102.

82 (1591) Søren Hansen, borger her, lavbød sit eget iboede hus i Bispegårdsgade.

83b (1591) Syn mellem Morten Madsens og mester Jakob Madsens, bisp på Fyn, huse i Søndergade.

84 (1591) Syn mellem Peder Lambertsens kålgård og Didrich Jensen bagers gård i Skt. Nikolajgade.

84 (1591) Hans Lauridsen skrædder gav Peder Christensen Staffbøll, født på Als, afkald efter hans afd. søster Kirsten Lauridsdatter, på sin og medsøskende: Lydick Lauridsen, Anne Lauridsdatter, Mads Lauridsen og Boild Lauridsdatters vegne.

85 (1591) Apollone, afd. Jens Pedersen kiners, og hendes barn Mattis Jensen opsagde arv og gæld efter ham.

85b (1591) Vurdering afd. Peder Tiilsen skomagers adelhus i gaden mod Sønderport, hans boder vest for Sviegade, kålgård på Skt. Hans Holm, m.h.p. [med henblik på] søskendeskifte.

86 (1591) Christen Lauridsen skomager, med hustru Marine, solgte til Hans Bondesen...(ikke mere).

91 (1591) Syn mellem Christen Langes og Hans Bondesens gårde.

95b (1591) Syn mellem mester Jakob Madsens hus, som Hans Hegelund bor i, og Morten Madsens hus, som nylig er bygget. Søndergade.

97 (1591) Kontrakt om skifte mellem Ib Lassen, borger her, Tord Nielsen i Hjerting på egne og hans hustru Boilds vegne og Mads Terkildsen i Noinstrup på Laurids Sørensen i Foldingbros egen og hans søster Kirsten Nielskone i Barsbølls vegne om arv efter Ib Lassens afd. hustru Liene.

97b (1591) Samme giver Ib Lassen afkald.

104 (1591) Baldzer Hermensen, afd. Hermen Hoffschill bøssemagers søn, på egne og sin halvbror Hermen Bertelsens vegne, solgte til Peder Jørgensen skomager i Haderslev hver deres arvepart, dels efter Hermen Hoffschill bøssemager og dels efter Bertel bøssemager, i det 4 fag hus og abildgård i Grønnegade.

103b (1591) Samme Peder Jørgensen sælger til Hans Jessen rådmand den nordeste ? af samme ejendom.

105 (1591) Vurdering Oluf Thomsens 2 boder i Grønnegade, en som Kirsten Svendsdatter bor i, og en som Christen Lassen remsnider bor i.

105b (1591) Syn mellem Hans Jessen rådmands og Jon Pedersen Trellunds gårde i Grønnegade. Også s. 109b, 110b og 122b.

105 (1591) Spørgsmål til flere ældre mennesker om afd. Niels Skibsbyggers gamle hus, som han selv boede i, var sidehuset til gaden i Grønnegade.

110 (1591) Peder Jepsen, borger her, for sin egen ? anpart, Peder Lauridsen, afd. Laurids Pedersen biløbers søn, og hans søster Anne Lauridsdatter og deres bror Jens Lauridsen, som nu er i Norge, solgte til Niels Kølholt, slotsfoged på Riberhus, på Albert Friis til Haraldskærs vegne, huset i Grønnegade.

116 (1591) Hans Bondesen, afd. Bonde Pedersens søn, opsagde arv og gæld efter sin far, på egne og medsøskende og deres mors vegne.

118 (1591) Vurdering med Jens Andersen Lund af afd. Anders Lunds gård i Gråbrødregade, med henblik på skifte.

119 (1591) Skudsmål for 48 borgere: Anders Sørensen, søn af Søren Jakobsen og Anne Sørens.

121 (1591) Nis Jørgensen i Bjerlev opsagde værgemål for hans afd. brors børn og afd. Doritte Olufsdatter hans bror afd. Peder Fanningers. Også s. 124,

121 (1591) Vurdering for mester Jakob Madsen, bisp på Fyn, af afd. Anders Pedersens hus i Søndergade, som Morten Rasmussen hatmager bor i.

123 (1591) Anders Lydicksen guldsmed solgte til Peder Mortensen Skudstrup sin stald i Skt. Nikolajgade.

123b (1591) Jens Lauridsen, som nu er i Norge, søn af afd. Laurids biløber, Peder Lauridsen og søster Anne Lauridsdatter gav deres stedfar Peder Jepsen afkald.

127b (1591) Terkild Jørgensen Fanninger påtager sig det værgemål, hans bror Nis har frasagt sig.

129 (1591) Christen Kjeldsen på egne, Christen Borg på egne, Niels Poulsen på Anne Kiers vegne, solgte til Ebbe Pedersen, borger her, hver deres part i afd. Hans Kiers hus i Grønnegade.

133b (1591) Da Søren Pedersen, Peder Moltesens søn i Hillerup, som er afd. Laurids Jensen Vilslevs børns fødte værge, ikke er vederhæftig, gøres Anders Sørensen og Jens Pedersen Terpager til deres værger. Også s. 61.

134b (1591) Forlig mellem Mikkel Lassen og Christen Pedersen remsnider om arv.

135 (1591) Thomas Pedersen skrædder, på sin mor Maren Hanskones vegne, opsagde arv og gæld efter hendes afd. husbond Hans Olufsen, som skal være død i Roskilde.

149 (1591) Vurdering med Anders Sørensen og Jens Pedersen Terpager af afd. Laurids Jensen Vilslevs børns gods.

150 (1591) Søren Gregersen, tjenende Albert Friis til Haraldskær, på grund af hans søster Mette Gregersdatters, født i Ulfborg sogn i Ulfborg herred, død, var han til skifte med Christen Jakobsen. Søren Gregersen giver Christen Jakobsen afkald.

151b (1591) Morten Frandsen, tjenende Jørgen Jull til Laage, solgte til Claus Junge bartskær 6 fag stald i den første staldgade, som løber vester ned fra Saltgade til Ribe å.

152 (1591) Niels Lauridsen, afd. Laurids Andersen skomagers søn, solgte til Ib Ibsen skomager den arvedel, han er tilfalden i det hus Ib Ibsen bor i imod Sønderport.

153 (1591) Vurdering med Mikkel Hansen i Rejsby og hans søster Boild, Søren Jepsens hustru i Rejsby, af Laurids Christensen Vodders og hustru Annes hus i den slippe ved den lille gade, som løber østen fra Sønderport.

154 (1591) Terkild Jørgensen Fanninger, på Margrete, afd. Ib Lambertsens, og hendes børns vegne, opsagde arv og gæld efter Ib Lambertsen.

158 (1591) Søren Ibsen, afd. Ib Lambertsens søn, gjorde skudsmål.

161 (1591) Jens Andersen, på afd. Peder Friises 2 steddøtre Sidsel Jakobsdatters og Anne Jakobsdatters vegne opsagde arv og gæld efter deres afd. bror Jens Jakobsen.

162 (1591) Vurdering med Hans Lambertsen, på sin mor Elses vegne, af den trediedel stald, som afd. Ib Lambertsen, hendes søn, havde i pant af hende.

164 (1591) Anders Sørensen rådmand solgte til Jep Eriksen Roed sit hus i Gråbrødregade.

171 (1591) Vurdering af Hans Lauridsen kedelsmeds kålgård på Skt. Hans Holm.

173 (1591) Niels Pedersen Trellund skøder fra sin far Peder Trellund rådmand til hans søn Jens Pedersen Trellund et hus på Ny Jord.

173b (1591) Jens Pedersen Trellund skøder til Mads Roed, hans svoger, et hus på Ny Jord.

176b (1591) Niels Christensen, afd. Christen Villadsens søn, sælger til Mikkel Ibsen et hus, han har arvet efter sin far og mor Mette

177 (1591) Ib Tornum, Hans Lambertsen, unge Peder Trellund og Lambert Knudsen sælger til Laurids Tøgersen et afbrændt stykke jord, som afd. Maren Tøgers, Laurids Tøgersens mor, hus lå på i Stenbogade.

177b (1591) Laurids Tøgersen, Hans Lambertsen og unge Peder Pedersen Tellund sælger til Ib Jensen Tornum 3 boder, som tilhørte afd. Maren Tøgers, i Gråbrødre Klostergade. (Beliggenhed og andre slægninge nævnt).

178 (1591) Syn på Laurids Tøgersens øde jord i Stenbogade.

178b (1591) Syn mellem Ib Tornums og Hans bartskærs gårde i Gråbrødregade.

179b (1591) Syn på Christen Villadsens ejendomme i Klostergade.

182b (1591) Markus Støtter sværdfeger sælger til Niels Gredsted et hus i Gråbrødregade.

183 (1591) Hans Nielsen Ottersbøl sælger til Ib Olufsen murmester sit hus, som Ib Olufsen bor i i den nederste gade, som løber op fra Horsfaldsgaden imod Sønderport.


Ribe byfogeds tingbog 1592

B 85A-23

folio

4 (1592) Dorette, afd. Peder Baggesens, vedrørende det pant, hun havde i Karens, afd. Hans Fanningers, stalde i Saltgade.

5b (1592) Vedrørende Laurids Tøgersens hus i Stenbogade, som Hans Bartskær boede i. Også s. 6.

13 (1592) Arvinger efter afd. Anders Nielsen i Husum.

15b (1592) Anders Andersen skomager, afd. Anders Hansen skomagers søn, sælger til Peder Clemendsen i Lustrup 2 boder, som er 8 fag hus i Sviegade.

19 (1592) Poul Knudsen, afd. Knud Poulsens søn, opsiger arv og gæld efter sin far og mor.

20 (1592) Gundi Jensen, afd. Jens Termensens søn, på egne og søskendes vegne opsiger arv og gæld efter deres afd. fars søster Karen, Hans Fanningers.

28b (1592) Niels Grisbæk mageskifter et stykke jord.

32 (1592) Vurdering Hans Lauridsen kedelsmeds hus ved Sønderport.

35b (1592) Flere arvinger giver afkald efter afd. Peder Jepsen, Anne Jeps husbond.

36b (1592) Vurdering af Jens Sørensens hus.

40b (1592) Terkild Hansen guldsmed, på sin far Hans Henriksen guldsmeds vegne, sælger til Anders Hansen Drengsted det hus, som afd. Hans Moltisen boede i mod Sønderport i Kongensgade.

41b (1592) Thomas Lauridsen skomager, afd. Laurids Andersen skomagers søn, sælger til Niels Lauridsen skomager, afd. Laurids Mortensens søn, noget jord og stald i Horsfald.

42b (1592) Vurdering afd. Annes, Jørgen Rentemesters, arvebo i Søndergade.

45b (1592) Sag om Jep Adsersen tøffelmagers hus, som er solgt til Morten Enevoldsen, møller i Varde.

47 (1592) Thomas Lauridsen skomager, afd. Laurids Andersen skomagers søn, giver Harman Andersen skomager afkald for den arv, han kan tilfalde med sin hustru Maren Mikkelsdatter.

48b (1592) Vurdering afd. Knud Lassens hus i Grønnegade.

49 (1592) Vurdering afd. Karens, Hans Fanningers, hus på Mellemdammen.

55 (1592) Anders Sørensen rådmand sælger til Ib Tornum en tagdrobbe, som er mellem deres huse på Nederdammen.

60b (1592) Mester Jakob lavbød Morten Rasmussen hatfilters hus mod Sønderport.

64 (1592) Maren Lauridskone, afd. Laurids Christensen Kocks, og hendes pigebarn Maren Lauridsdatter sælger til Jep Borg, på Mourits Podebusks vegne. (Der står ikke hvad der sælges).

65 (1592) Syn på Anders Sørensens nybyggede hus i Stenbogade.

71b (1592) Hans Lauridsen kedelsmed sælger til Jens Poulsen i Obeling et hus mod Sønderport i Kongensgade. Nogle arvinger nævnes.

72 (1592) Syn. Ib Olufsen murermester på egne vegne, Niels Haffueruad [Havervad?] skrædder, på afd. Thermen Mikkelsen Haffueruad hans og afd. Karen Rustdatters børns vegne. Thomas Fallidtsens hus i Kongensgade.

72b (1592) Niels Andersen, på sin fars Anders Jepsens vegne, sælger til Jep Adsersen et hus mod Sortebrødre kirke. Han sælger straks videre til Ib Tornum.

73b (1592) Kirsten Lauridskone, afd. Laurids snedkers, sælger til Jens Hatmager en 4 fag stald.

74b (1592) Christen Ericksen i Holstebro, på sin datter Else, afd. Poul Nielsen bartskærs, og hendes børns vegne, og Søren Poulsen, afd. Poul Bartskærs søn, på sin egen og sine medsøskendes vegne sælger til Marine Lambertsdatter, afd. mester Jens ærkedegns, et hus i Præstegade.

78 (1592) Byfoged Niels Poulsen sælger til Mourits Podebusk en stald i Saltgade.

79b (1592) Arvesag, mange nævnes.

82b (1592) Vurdering Ib Hansen Trellunds hus ved byens grave.

84b (1592) Afkald fra arvingerne (flere) efter Marine Nielsdatter, Markus Støter sværdfegers hustru.

86 (1592) Poul Jensen i Sortebrødregade opsiger, på sin datter Maren Poulsdatter og hendes børn Thomas Hansen i 4. år, og Maren Hansdatter ? år deres vegne, arv og gæld efter Maren Poulsdatters afd. husbond Hans Thomsen, afd. Thomas Jepsens søn, som var blevet slået ihjel i Norge af Peder Clausen.

89b (1592) Jens Thomsen glarmester giver afkald til Terkild Eskildsen i Jedsted for arv, som hans hustru Karine Eskildsdatter er tilfalden efter hendes far afd. Eskild Jensen i Jedsted og Karine, hendes mor.

90 (1592) Gregers Enevoldsen, afd. hr. Enevold Gregersens, tidligere sognepræst boende i Pugdal, søn lavbød sin og sine søstre Kirstine og Ursell Enevoldsdøtres ejendom på Søndergade.

101b (1592) Syn på afd. Jens Olufsens hus på Mellemdammen. Hans Lambertsen med på sin søster Gunders vegne.

102 (1592) Syn på Svend Remsniders hus ved byens grave. Ejes af Maren, afd. mester Casper Mules.

104 (1592) Hans Svanning, afd. mester Hans Svannings søn, sælger til Didrik Jensen bager 2 boder i Bøddelgade.

109 (1592) Thomas Bonum sælger til Jørgen Lauridsen Aaskov et hus i Gråbrødregade.

111b (1592) Christoffer Schød skriver sælger til Niels Poulsen byfoged og rådmand et hus i Badstuegade.

116b (1592) Rasmus Nielsen, i St. Barslund i Sdr. Hygum sogn i Frøs herred, giver afkald på arv efter sin afd. datter Maren Rasmusdatter, Jens Terpagers hustru.

120b (1592) Anders Sørensen får, på sin søster Doritte, afd. Peder Baggesens, og hendes medarvingers vegne i hendes personlige nærværelse, syn på Jep Mikkelsens hus i Grønnegade, som var meget gammelt og forfaldent.

124 (1592) Christen Lauridsen skomager på sin egen og sin afd. brors børns vegne, afd. Niels Lauridsen skomager, Adser Mikkelsen på sin hustru og egne vegne, og Regel Eskildsen på sin hustrus søsters vegne sælger til Hans Brunidsen en fri tagdrobbe til hans nybyggede hus.

130 (1592) Hans Christensen bartskær sælger til Mourits Podebusk sit hus, som han selv havde ladet bygge i Gråbrødregade.

134b (1592) Christen Mikkelsen Ballum skifter med sine børn Søren og 3 piger, efter deres mor.

135 (1592) Regel Eskildsen vedstår forpligtelse i forbindelse med tidligere omtalte arv.

137b (1592) Syn mellem Domkirkens bo og Laurids Tovskovs bo i Sviegade.

140 (1592) Peder Nielsen skomager, afd. Niels Nissen skomagers, gav afkald og skøde for den arv, som hans hustru Karine Pedersdatter var tilfalden efter hendes afd. far Peder Staffensen skomager.

144b (1592) Arvesag. Laurids Jensen, Jep Jensens bror, skal ingen arv have efter sin far og mor.

149 (1592) Syn. Peder Knudsen og Morten skomagers hus imod Sønderport.

149b (1592) Jørgen Pots arvinger opsiger arv og gæld.

150 (1592) Syn af Niels Lauridsen skomagers hus imod Sønderport, på grund af skifte.

152 (1592) Gunder Lambertsdatter tilbyder Beritte, afd. Bundi Pedersens skifte efter hendes afd. bror Jens Olufsen.

152b (1592) Syn, med henblik på skifte mellem arvinger (nævnt) efter hr.Ib Sørensen sognepræst til Skt. Katrine kirke. Hus i Hundegade.

153b (1592) Afd. Niels Lauridsen og hans afd. kone Karines arvinger lader deres hus imod Sønderport vurdere.

154 (1592) Syn Morten Knudsen skomagers og Peder Knudsens hus i Søndergade, som Niels Hansen skipper bor i.

155 (1592) Syn af Ebbe Pedersens nybyggede hus på nørreside af Grønnegade.

156b (1592) Klage over Morten Knudsen skomagers nyopførte bygning.

157 (1592) Kirsten Olufsdatter, afd. mester Laurids Thomsens i Kolding, tilbydes af Gunder Lambertsdatter skifte efter Jens Olufsen.

161b (1592) Knud Knudsens hus i Badstuegade for skade.

163b (1592) Morten Knudsen indkalder, på afd. Niels Hansens skomagers børns og arvingers vegne, kreditorer i boet. Søndergade.

164b (1592) Hans Severinsen, i Brændstrup i Rødding sogn i Frøs herred, giver Iver Jensen ver, på Karens, afd. Nis Hygums, vegne afkald på arv, som tilkommer hans hustru Liene efter hendes bror Nis Hygum.

165 (1592) Thomas Lauridsen, på sin søster Gertrud Nielsdatters, afd. Niels Tovskovs datter, og hendes børns vegne, opsiger arv og gæld efter hendes afd. husbond Ib Poulsen.

169b (1592) Peder Clausen, på Birgittes, afd. Jep Bangs datter, og hendes børns vegne, opsiger arv og gæld efter hendes mand afd. Jens Sørensen.

170b (1592) Vurdering for Anne, afd. mester Thomas Knudsens, fordum kannik ved Ribe Domkirke, et hus, som Anders Thomsen bor i.

172 (1592) Vurdering med henblik på søskendeskifte efter Jens Jensen Lunds, afd. Anders Lunds søn, forældre.

173b (1592) Vurdering af Anne, afd. mester Thomas Knudsens, og efter hendes søn kr Knud Thomsens begæring af hus i Grønnegade.

174 (1592) Mourits Podebusk sælger til Hans Christensen bartskær det hus, som tilhørte afd. Hans Fanninger i Storegade på Mellemdammen.

178b (1592) Vurdering af hospitalets jord på nørre side af graffsogen gade.

178b (1592) Vurdering af afd. Niels Hansen skomagers hus i Søndergade.

180 (1592) Syn på Annes, afd. mester Thomas Knudsens, hus i Grønnegade.

190b (1592) Jørgen Andersen, i Vester Åbølling i Brøns sogn, sælger, på Oluf Christensen i Gliseftrups vegne til Mourits Podebusk et 3 fags hus i Horsfald.

193b (1592) Mourits Podebusk sælger til Mikkel Lassen skomager 6 fag hus i Horsfald.

197 (1592) Laurids Mattisen Jedsted tøffelmager sælger til Mourits Podebusk sit hus ved byens grave.

198 (1592) Jens Jespersen i Sædding norden Skiemen gik fra arv og gæld efter afd. Søren Bendsen.

199b og 200 (1592). Vedrørende et hus i Søndergade.

201b (1592) Jens Jepsen Ull sælger til Laurids Mattisen Jedsted tøffelmager 9 fag hus ved byens grave.

202 (1592) Laurids Jedsted tøffelmager sælger til Mourits Podebusk 9 fag hus ved byens grave.

213b (1592) Clemend Christensen, afd. Christen Clemendsen skibsbyggers søn, gav Oluf Christensen, på egne og sin søster Anne Christensdatters vegne afkald på arv efter deres far og mor Ester Hansdatter.

214 (1592) Jens Mortensen sælger til Anders Andersen Lund et hus på den nørre side ved graven.

215 (1592) Rasmus Sørensen, skriver i Kolding, på Kirsten Olufsdatters, afd. mester Laurids Thomsens, tidligere sognepræst i Kolding, vegne og Laurids Staffensen skriver, på Birgitte Olufsdatters, afd. Bunde Pedersens, vegne, opsiger arv og gæld (efter hvem?).

218 (1592) Christen Poensen sælger til Peder Enevoldsen den arvelod anpart, han er med sin hustru tilfalden efter hendes far i et hus på hjørnet i Fiskergade.

219 (1592) Vedrørende afd. mester Thomas Knudsens gård mellem Grønnegade og Præstegade. Bladet er næsten gnavet væk.

221b 223b (1592). Vurdering af afd. Laurids Vilslevs ejendele. (Næsten som boregistrering).

225 Til bogen ud er 17. til 20. januar 1593.

225 (1593) Hr. Niels Jensen, sognepræst til Flade og Gjerum i Vendsyssel, sælger til Laurids Tøgersen et hus i Grønnegade.


Ribe byfogeds tingbog 1593

B 85A-24

folio

3 (1593) Niels Mikkelsen Havervad skrædder gav Ib Olufsen murermester afkald på sin afd. bror Thomas Mikkelsens børn Hans Thomsens, Anne og Maren Thomasdøtres vegne for farens og morens arv.

4 (1593) Christoffer skriver forbyder, på sine egne og medarvingers efter Jakob Hansens vegne at røre Jakob Hansens ejendom på torvet. Også s. 31b.

5b (1593) Mads Tømmermand, boende i Haderslev, stak Nis Hansen i Rejsby ihjel i Doritte, Per Baggesens, skib uden for Hamborg.

6 (1593) Vedrørende afd. Jens Pedersen smeds hus østen for Sønderport.

12 (1593) Christen Mikkelsen Ballum giver Christen Nissen i Øster Vedsted afkald for den arv, hans hustru Karen Nisdatter er tilfalden efter hendes afd. far Nis Tilloffsen.

12b (1593) Anders Hansen Drengsted, på egne og medarvingers vegne (nævnes) sælger til Niels Kjeldsen en stald m.m.

21b 22 (1593) Sag om Jost Hardboes hus.

22b (1593) Dom mellem Mourits Podebusk og Hans Lambertsen på sin søster Gunder Lambertsdatters vegne.

24 (1593) Vurdering af det 6 fags endehus med en lille kvist, som afd. Maren, Hans Germandsens, udi boede i Gråbrødregade.

25 (1593) Anders Sørensen rådmand sælger til Poul Poensen en kålgård.

26 (1593) En række arvinger efter afd. Jens Pedersen smed og hans hustru Marine sælger til Hans Lauridsen kedelsmed et hus øst for Sønderport.

30 (1593) Marine, afd. Mikkel Thomsens, opsiger arv og gæld efter hendes mand.

31b (1593) Laurids Madsen, borger i Haderslev, sælger til Hans Jensen rådmand ibid. den arvedel, som hans hustru Sidsel Hansdatter, afd. Hans Andersens, rådmand her, datter er tilfalden efter hendes afd. bror Jakob Hansen. Huset ligger norden ved torvet.

34b (1593) Didrich Jensen opsiger arv og gæld efter sin afd. far Jens bager.

35 (1593) Søren Mikkelsen skipper opsiger arv og gæld efter Ellen Lasdatter, på hendes søn Anders Andersens vegne.

36b (1593) Christen Jostsen i Foersum i Egvad sogn i Nørre Horne herred, på sin fars søster Apollone Jørgensdatter i Foersums vegne, gav afkald til Peder Mattisen, afd. Mattis Clemendsen tækkers søn, for den arv Apollone Jørgensdatter i Foersum var tilfalden efter hendes datter Maren Christensdatter.

39b (1593) Syn på del af kålgård tilhørende Karen Nielsdatter, hr. Niels Gregersens datter.

40b (1593) Skudsmål: Jens Lauridsen er søn af afd. Laurids Pedersen biløber og afd. Boild.

41b (1593) Niels Sørensen, afd. Søren Ibsen bartskærs søn, giver afkald til Ib Tornum rådmand, på værgemål og arv efter hans far og hans søster Anne Sørensdatter, og hans afd. oldemor Liene, Jens Tornums.

42 (1593) Hans Bartskær skøder Niels Sørensen, afd. Søren Ibsen bartskærs søn, halvparten op og ned udi den steens ..(ikke mere). ?Stenbogade.

46b (1593) Peder Kallesen, afd. Kalle [Kalli] snedkers søn, gav, på sin søster Anne Kallesdatters vegne Kalle Hansen, på Anne, afd. Jens Kallesens vegne fuld afkald.

49 (1593) Dynes Pedersen skomager sælger til Peder Nielsen skomager et stykke øde jord i Horsfald.

53 (1593) Syn på Poul Øbiergs hus, som afd. Jes Tiilsen skomager sidst boede i Søndergade imod Sønderport.

56 (1593) Torben Jensen skriver, borger i København, sælger til sin bror Niels Jensen en stald uden Nørreport i Skt. Nikolajgade.

60 (1593) Hr. Knud Thomsen, sognepræst i Øster Løgum, og hr. Søren Thomsen, præst i Spandet, sagsøger Mourits Podebusk om deres mors, Anne, afd. mester Thomas Knudsens hus, beliggende imellem Grønnegade og Præstegade. Dom s. 61b.

62 (1593) Hr. Knud Thomsen, sognepræst i Øster Løgum, sælger, på sin mors vegne, til Mourits Podebusk hendes hus og stald på vestre side i Grønnegade.

63 (1593) Syn på Maren Lambertsdatters, afd. Jens Cantzelers hus, hun selv bor i i Præstegade.

83b (1593) Hans Pedersen lavbød sine ejendomme.

84 (1593) Mester Hans Anckersen, sognepræst i Starup, sælger til Adser Andersen et stykke øde jord, som han fik af Christoffer skriver, på den nørre side i Badstuegade.

87 (1593) Anders Sørensen, på sin søster Dorittes, Peder Baggesens, vegne (i hendes personlige overværelse) syn på afd. Oluf Thomsens adelhus, som han selv boede i på vestre side i Grønnegade, som Doritte havde i pant.

90 (1593) Hans Nielsen, afd. Niels Hansen skomagers søn, på egne og sin søster Maren Hansdatters, og brødre Thomas og Jeb Nielsens vegne sælger til Christen Andersen i Øster Vedsted, på Laurids Nielsen i Vinum i Døstrup sogn i Lø herred et 12 fag hus med 4 fag bryghus og 4 fag stald i Søndergade.

96 (1593) Syn på Henning Andersen skomagers hus, han selv bor i imod Sønderport.

103 (1593) Fru Margrete Gøye, afd. Erik Lykkes, lavbød Mads Jørgensen Kocks hus og det hus Mads Iversen nu bor i på Mellemdammen. Også s. 110, 110b, 125 og 125b.

107b (1593) Syn på Peder Pedersen Trellunds kålgård på Skt. Hans Holm.

124 (1593) Birgitte Olufsdatter og Anne Olufsdatter, afd. Oluf Thomsens døtre, på Kirstens, afd. Oluf Thomsens, vegne fordeles for skifte efter deres far.

126 (1593) Margrete Gøye skøder til Oluf Karlsen sit hus på Mellemdammen.

128 (1593) Margrete Gøye sælger til Oluf Karlsen det hus, han bor i.

134b (1593) Peder Nielsen Brøns skrædder, på Karen Bendsdatters, afd. Søren Bendsen vægters søsters vegne, gav Anne Huidts, Søren Bendsens hustru, afkald for den arv Karen Bendsdatter var tilfalden efter Søren Bendsen.

138 (1593) Niels Hansen i Hillerup sælger til Ib Christensen bartskær det hus Ib Christensen bor i.

140 (1593) Jens Pedersen kræmmer i Sønder Farup, afd. Christen Lunds bror, på sine egne vegne, Anders Sørensen på Apollone Pedersdatters, Christen Lunds søsters vegne giver afkald til Karen, Christen Lunds, hus på Ny Jord.

142b (1593) Herman Jakobsen tøffelmager sælger til Ib Tornum et hus, som han selv bor i i Badstuegade.

148b (1593) Hans Skotters kone Maren og hendes børn Jakob, Christen, Kirsten og Karen opsiger arv og gæld efter Hans Skotter.

151b (1593) Christen Mikkelsen Ballum og Niels Jepsen kræmmer gav Christen Nissen i Øster Vedsted afkald på den arv de med deres hustruer var tilfalden efter deres afd. far Nis Tiellofsen

156 (1593) Syn på biskop Jakob Madsens hus, som Rasmus hatfilter bor i, og Anders Andersen skomagers hus, som han selv bor i.

158b (1593) Skifte i Dourd.

160b 161 (1593). Dom, at Anders Gødsen, på sin hustru og hendes børns vegne, skal betale Søren Hansen i Dourd hans part efter skiftebrevs lydelse.

163 (1593) Adser Mikkelsen, på sin søster Mette Mikkelsdatters og hendes børns vegne, opsiger arv og gæld efter hendes afd. husbond Jørgen Hansen, som nylig er død.

164b (1593) Kalle Hansen, på Karen, afd. Morten Nielsen kræmmers og hendes børns vegne, opsiger arv og gæld efter hendes afd. husbond.

165 (1593) Hans Lauridsen biskop sælger til Peder Christensen borger sit hus, som Peder Christensen bor i imod Sønderport. Se 1594, indersiden af bindet.

165b (1593) Herman Andersen skomager giver adkald til sin bror Henning Andersen skomager på arv efter deres afd. far Anders Nissen, og det hus Henning Andersen bor i imod Sønderport.

166 (1593) Samme personer vice versa.

173 (1593) Oluf Nielsen, borger, tilbyder arvingerne efter hans hustru Mette Boesdatter skifte. De er: Las Boesen med hans hustru Maren, Mettes søster og deres søster Karen Jenskone i Nør Farup.

176b (1593) Mette Christens og hendes børn opsiger arv og gæld efter hendes afd. husbond Christen Hansen Kamptrup.


Ribe byfogeds tingbog 1594

B 85A-25

På indersiden af pergamentbindet: 1593, 13. november solgte mester Hans Laugesen superintendent til Peder Christensen, i overværelse af Jens Laugesen, hans bror, og Iver Vandel, nu afd. med Gud, det adelhus m.m., som Peder Christensen nu bor i. Se 1593 s. 165.

folio

11b (1594) Jens Pedersen Terpager gav Mads Hjort afkald efter hans afd. hustru Maren Madskone, Mads Hjorts hustrus død, for arv Jens Pedersen Terpagers hustru Boild var tilfalden efter Maren.

16 (1594) Hans Villadsen Gredsted, borger her, på egne og sine søstre: Usse Villadsdatters, Peder Enevoldsen i Gredsteds hustru, og Anne Villadsdatters, Hans Smeds hustru i Gredsted, vegne, Villads Sørensen i Gredsted på egne vegne gav Niels Sørensen Gredsted, skrædder og borger her, afkald for arv efter deres afd. bror Niels Sørensen Gredsted, skrædder.

18 (1594) Syn afd. Svend Mattisens hus østen fra Sønderport.

18b (1594) Vurdering med Anders Sørensen af afd. Mikkel Borck smeds hus i gaden imod Sønderport, kaldet Kongensgade.

24 (1594) Mads Nielsen skrædder, borger her, og hans hustru Doritte, solgte til sin bror Knud Nielsen skrædder sit hus i Gråbrødregade.

25b (1594) Peder Mattisen, afd. Mattis Pedersen vægters søn, gav Hans bartskær, på sin stedmor Margrete Hansdatters, Mads Pedersen vægters hustrus, vegne afkald for arv efter hans far.

26b (1594) Jep Borg solgte fra fru Magdalene Seesteds, afd. Mourits Podebusks, til Jens Jensen skrædder en kålgård ved Skt. Peders kirkegård.

27 (1594) Claus Hansen Bartskær vedstår den gæld til fru Magdalene Seested, han har i Karen, Hans Fanningers gård.

27b (1594) Troels Mortensen, afd. Morten Nielsen Otterbøls søn, solgte fra sin mor Leene Mortens og sig selv til Niels Hansen skipper en kålgård øverst i Horsfald.

30 (1594) Knud Ibsen kræmmer gav Niels Jepsen skrædder i Neste Bjerrum afkald for arv, hans hustru Marine Andersdatter, Niels Jepsens brordatter, var tilfalden efter hendes afd. far Anders Jepsen.

31 (1594) Dom mellem Hans Bartskær og Terkild Fanninger. Hans Christensen bartskær stævnet Laurids Madsen i Haderslev, på hans hustru Sidsel Hansdatters, og Terkild Jøgensen Fanninger, på sin hustru Anne Hansdatters vegne. Afd. Jakob Hansen, afd. Hans Andersen rådmands søn, var 25 dlr. skyldig ifølge brev af 3/9 1569. Drejer sig om sår Jens Hansen havde fået.

36b (1594) Til søskendeskifte vurderes afd. Marens, Laurids Andersen skomagers, ejendomme: Huset, som Christen Lauridsen bor i og 7 fag stald østen derfra op til Jep Roeds stald på Skt. Hans Holm. En anden kålgård på Skt. Hans Holm, 4 fag hus mellem Hans Bondesens adelhus, han selv bor i på øster side, og det hus Adser Mikkelsen bor i på vesterside.

39 (1594) Laurids Lauridsen, afd. Laurids Andersen skomagers søn, på egne vegne for en brorlod, Ib Ibsen skomager på sin hutru Karine Lauridsdatters vegne, hver for en søsterpart, gav Christen Lauridsen skomager afkald for hvad de kunne tilfalde efter deres mor Maren, Laurids Andersens.

39b (1594) Ib Ibsen skomager og Niels Lauridsen skomager bekender, at de på deres hustruer Karen og Kirsten deres 2 brødre Anders Lauridsens og Niels Lauridsens vegne har fået af Christen Lauridsen hvad de skal have ved søskendeskifte. Ib Ibsen og Niels Lauridsen lover at holde arven i god behold til Anders og Niels når de kommer hjem. Dernæst bestod Niels Poulsen, Christen Bremme og Hans Lauridsen, Anders og Niels Lauridsens halvbror, at de overværede skiftet.

43 (1594) Kirsten, afd. Søren Jensen Roeds, født i Tofthøj, opsagde arv og gæld efter ham.

44 (1594) Anders Sørensen rådmand, mester Iver Iversen skolemester og Bertel Nielsen, borger her, på egne og deres hustruers vegne gav Hans Lambertsen, på sin søster Ingeborgs, afd. Laurids Tøgersens, og hendes børns vegne afkald efter deres far Laurids Tøgersen.

47 (1594) Mester Laurids Ægidiussen og mester Peder Hegelund, på Domkirkens vegne, solgte til Søren Jørgensen skrædder ? op og ned af byens hus, som Inge, Henning guldsmeds bor i i Grønnegade.

47b (1594) Vurdering afd. Ib Nielsens gods og huse.

49b (1594) Jens Jakobsen Næsbjerg på egen og sin hutrus søster Maren Ibsdatters vegne lavbød deres fælles hus i Hundegade, som Jens Jakobsen bor i.

57 (1594) Niels Hansen skipper, borger her, solgte til Anders Hansen Drengsted, borger her, en kålgård øverst i Horsfald.

58b (1594) Skudsmål: Thomas Nielsen Prong, født i Ribe af afd. Niels Prong og Marine.

59b (1594) Anders Lydicksen guldsmed, Peder Christensen på egne og Hans Bondesens vegne og Jep Simonsen på egne vegne forbød nogen at handle med Søren Thomsen, afd. Thomas Jepsens søn, da han ikke har forstand til at klare sine sager.

61 (1594) Poul Jensen i Sortebrødregade havde ikke lovligt opsagt arv og gæld efter sin afd. bror Hans Jensen i Nør Farup.

62 (1594) Niels Mikkelsen, Mikkel Lauridsen smeds søn i Skorup, har skikket sig vel i unge Peder Pedersen Trellunds tjeneste.

65 (1594) Terkild Eskildsen i Jedsted opsagde arv og gæld, på mester Niels Clausens og hans hustru Gertruds vegne, som kunne tilfalde dem efter Anne Rellofs.

66b (1594) Claus Junge bartskær spurgte Peder Thomsen i Odense, om han har taget nogen arv efter sin bror Christen Thomsen, som døde i Roskilde. Nej.

72 (1594) Jep Nielsen, i Kastvrå i Sommersted sogn i Gram herred, gav Peder Sørensen murermester sammesteds afkald på sin hustru Mette Jeppes vegne efter hendes afd. farsøster Anne Christensdatter, Peder Sørensen murermesters hustru.

78b (1594) Førend Knud Hierresen i Fiskergade og hans søster Anne Hierresdatter døde, sagde de, at de ikke havde nærmere arvinger end Christen Knudsen i Aalborg og hans bror Laurids Knudsen i Rejsby, og 2 kvinder i Husum, om de var levende. Desuden en kvinde i Skærbæk. Der er en stakkels gammel kvinde i Sviegade Karen Andersdatter, som kan arve.

79b (1594) Christen Knudsen i Aalborg er fuld søskendebarn til Anne Hierresdatter.

80b (1594) Peder Knudsen, Knud Henriksens søn i Billum i Vester Horne herred, tilbød Regel Eskildsen, at han kunne møde hans far i morgen på Varde rådhus til skifte, på hans datters vegne, med Mads Ølgod som værge.

81b (1594) Skudsmål: Peder Hansen væver, søn af Hans Mikkelsen væver og Mette Tocksdatter.

89 (1594) Christen Rasmussen og Henning Andersen skomager, borgere her, solgte til Anders Andersen skomager, og samtidig gav afkald for den arv Christen Rasmussens hustru Karine Pedersdatter og Henning Andersens hustru Marine Pedersdatter var tilfalden både i det store adelhus, som Anders Andersen bor i i Søndergade, og to 8 fag boder i Sviegade, og kålgård på Sct, Hans Holm.

91 (1594) Skudsmål: Ingeborg Clausdatter, borgerbarn i Ribe af Claus Tøgersen tøffelmager og Kirsten.

92 (1594) Skudsmål: Maren Jepsdatter, afd. Jep Christensen Terps datter.

92b (1594) Jens Jørgensen i Neder Fidde i Henne sogn gav Kirsten, afd. Jørgen Tøgersens, afkald.

93b (1594) Skudsmål: Sidsel Jensdatter boende i Triinde Mersk i Strand, er borger barnefødt i Ribe af afd. Jens Mortensen og afd. Karen.

93b (1594) Kirsten, afd. Oluf Thomsens, fordum rådmand, og Kirstine, afd. mester Laurids Thomsens, fordum sognepræst i Kolding, solgte til mester Niels Villumsen i Balle, sognepræst til Bredsten, og til hr. Søren Nielsen, sognepræst til Nykirke og Give, på afd. Peder Olufsens i Balles børns vegne en del ejendomme.

95 (1594) Las Jensen i V. Vedsted gav Maren, afd. Las Boesens, afkald for arv, hans kone Maren kunne tilfalde efter Las Boesen hendes bror.

97 (1594) Skudsmål: Karen Lauridsdatter, datter af Laurids Lydicksen.

98 (1594) Jakob Simonsen solgte til Niels Grisbæk sit iboede hus i Klostergade.

106 (1594) Jens Jakobsen Næsbjerg på egen og hustru Doritte Ibsdatters vegne, og Maren Ibsdatter, afd. hr. Ib Sørensen, fordum sognepræst til Skt. Katrine kirke, solgte til Jakob Jørgensen i Tueed deres hus m.m. i Hundegade.

107 (1594) Til søskendeskifte vurderet med unge Peder Pedersen Back med hans bror Nielses og deres mors samtykke hans afd. far Peder Becks adelhus m.m., han iboede i Sortebrødregade, og det hussted næst sønden, som han købte af afd. Gregers Pedersen.

111 (1594) Niels Hansen i Hillerup spurgte Niels Jeronimus om han har taget noget ud af afd. Knud Hierresens hus i Fiskergade siden han døde.

111b (1594) Brødrene Tulj og Peder Knudsen bevidnede, at Jens Nielsen, som tjener fru Magdalene Seested, er født i Ulfborg herred i Husby sogn i Søgaard, en bror Niels Nielsen boede ved Kalundborg, er nu død uden nærmere arvinger end Jens Nielsen og en søster Anne Nielsdatter, der bor ved Rydhave på Timme Rosenkrantzes gods.

115 (1594) Niels Hansen i Hillerup forbyder Peder Enevoldsen at bruge afd. Knud Hierresens hus i Fiskergade, som Peder Enevoldsen bor i. Peder Enevoldsen har købebrev fra Christen Knudsen i Aalborg.

115 (1594) Anders Sørensen, afd. hr. Søren Pedersens, fordum sognepræst til Asminderød og Grønholt ved Helsingør, søn, antvordede Didrich bager, borger her, et håndskrift.

117b (1594) Syn på afd. Rellof Nielsens 5 fag hus, han boede i. Gråbrødregade.

117b (1594) Syn på Thomas Jørgensens boder i Sviegade.

119b (1594) Anders Poulsen i Allerslev i Outrup sogn, fordeler Mattis Hansen kræmmer i Husum for 20 dlr., som Hans Vodders hustru Ingeborg skulle have som arv efter Anders Nielsen, som døde i Husum. (Med blyant skrevet: Se bilag).

121 (1594) Beretel Nielsen skrædder solgte til Ib Tornum borgmester en kålgård på Skt. Hans Holm.

121b (1594) Syn på byens hus i Bispegårdsgade, hvad skade Jesper Gillt har gjort, hvor nu Mads Hjort bor.

122 (1594) Ægidius Lauridsen og bror Iver Lauridsen giver deres far mester Laurids Ægidiussen, kannik til Domkirken og sognepræst til Skt. Katrine , afkald for arv efter deres afd. mor Sophia.

124b (1594) Skudsmål: Søren Nielsen kræmmer hans hustru Johanne og begge deres børn.

126b (1594) Simon Hansen i Klåby bestod, at han købte et hus i Sviegade af hans søster Sidsel Thomaskone i Skjoldager, Jes Thomsens mor.

127b (1594) Skudsmål: Gertrud Jepsdatter, afd. Jep Madsen portners datter, mor Johanne.

128 (1594) Jens Christensen på egne og søster Maren Christensdatters vegne gav sin far Christen Gangvoldsen afkald efter deres mor Maren.

129b (1594) Skudsmål: Gertrud Jørgensdatter, afd. Jørgen Potts datter, mor Kirstine.

130b (1594) Knud Pedersen gav sin far Peder Knudsen afkald både efter sin oldefar og hans mor Doritte Peders.

131 (1594) Christen Pedersen, borger her, i Klostergade, på Anders Nielsens, født i Ribe og nu tjenende på Sandholt, og hans søster Maren Nielsdatters vegne, sælger til Laurids Hansen i Lustrup deres 6 fag hus i Klostergade.

132b (1594) Hans Lambertsen, på Gunder Lambertsdatters vegne, stævnede Hans Hansen Åbølling for gæld Hans Hansen var skyldig til Gunder Lambertsdatters afd. husbonds Jens Olufsens afd. far Oluf Pedersen, fordum rådmand.

137b (1594) Søren Madsen, afd. Mads Nielsens søn i Ravnsbjerg i Skast herred, gav Hans Ibsen buntmager, borger her, afkald på sin hustru Apollones vegne for arv, som hendes børn: Anne Hansdatter og Hans og Mads Hanssønner var tilfalden efter deres afd. far Hans Stiern buntmager.

143 (1594) Syn med Lave Hierresen skomager mellem hans hus og Ib Gasse skomagers gårdsrum med kilden i Søndergade.

149b (1594) Jens Jørgensen, Jørgen Jensen kræmmers søn, på egne og sin bror Rasmus Jørgensens vegne, og Hans Jørgensen på egne vegne solgte til deres farbror Peder Jensen Skodborg skrædder hver deres brorlod efter deres afd. mor Kirstine i det hus inden Sønderport.

151 (1594) Thomas Jørgensen rådmand, på Gildens vegne, solgte til Jakob Olufsen murermester et hus i den lille gade, som løber østen op fra Sønderport.

152 (1594) Vurdering med Peder Enevoldsen hans afd. far Enevold Solbiergs [Suolbierg?] på hjørnet nederst i Fiskergade.

152 (1594) Vurdering med Anders Sørensen rådmand af Peder Vandels hus, som strækker sig fra Fiskergade og ud til Ny Jord. Claus Hansen bartskær bor i den øster ende, og Gregers Christensen "ochsaa nu udj boer" i den vestre ende.


Ribe byfogeds tingbog 1595

B 85A-26

folio

2 (1595) Hospitalet sælger til Oluf Rasmussen smed...(ikke mere).

3 (1595) Niels Grisbæk tilbyder Niels Bramming, hospitalets foged, jordskyld af den jord i Hundegade, han købte af Mads Iversen.

5 (1595) Dom mellem Mads Kock i Tornumgaard og Oluf Karlsen om nedbrydning af hus ved Slotsmøllen.

7b (1595) Thomas Jensen kræmmer, på Maren Rask skrædders opsagde arv og gæld efter Rask, som døde for nogen tid siden.

8 (1595) Anders Hansen i Haadde gav Niels Ibsen Roager, borger her, orfejde for det dødsslag hans bror Enevold remsnider, som boede i Varde, ihjelslog Las Borre i Varde.

9 (1595) Hans Jensen, afd. Jens Baggesens søn, begærede, på mester Iver Iversen skolemesters vegne, af Maren Hoffmands at vide, at Peder Jørgensen, afd. Jørgen Hansens søn, var levende i Norge 14 dage for Skt. Martins dag sidst forleden. Er tilsyneladende hendes søn.

12 (1595) Syn Jakob Meyer hatmagers og Laurids Vilslevs børns hus, som Jakob Meyer bor i ved Nørreport.

13b (1595) Syn mester Peder Hegelunds kannikgård i Puggårdsgade, som en hollænderkvinde bor i.

14b (1595) Claus Knudsen, afd. Knud Madsen kræmmers søn, tiltalte Jost Madsen, Mads Jostsens søn, for gæld, hans afd. far skulle være hans afd. far og mor skyldig.

17b (1595) Vurdering med Mads Nielsen Østergaard af gamle Christen Nielsen ved Sønderport hans gamle endehus. Også s. 19b.

19 (1595) Terkild Hansen guldsmed vedkender sig arv og gæld efter Anne Hierresdatter, Knud Hierresens søster, som han har købt af Jens Skonør i Varde. Niels Hansen i Hillerup påstår, at han har købt arven af Christen Jepsen og Christen Hansen i Hillerup.

22b (1595) Jon Pedersen Trellund solgte til Jens Jensen skrædder en kålgård vest for Skt. Peder kirke ved skibsbyggerpladsen.

26b (1595) Jens Jensen skrædder, borger her, påtog sig værgemål for sin søsterdatter Mette Mortensdatter efter Nis Sendsiussen i Plovstrup havde fragået det. Jens Jensen gav Nis Sendsiussen afkald for Mette Mortensdatters arv efter hendes afd. oldefar Sendsius Mortensen og hendes oldemor Beritte.

34 (1595) Peder Lambertsen på (fraværende) Mads Porses vegne solgte til Niels Kjeldsen, borger her, en stald m.m. sønden fra Skt. Peder kirke.

35 (1595) Peder Clausen, borger her, solgte til Jens Svanning, afd. mester Hans Svannings søn, 10 fag hus i Kongensgade.

37 (1595) Laurids Sørensen, Søren Pedersen remsniders 20 årige søn, gav sin stedfar Hans Ibsen Orre afkald på egne og sin søster Anne Sørensdatters vegne.

37 (1595) Anne, Hans Hyuffbierg skippers datter, skød afd. Hans Hansen skipper og hans efterlevende hustrus søn Hans Hansen.

38b (1595) Vurdering af Jørgen kræmmers og Peder Skodborgs fælles hus ved Sønderport.

42 (1595) Anders Kalvslund tildømtes det 4 fag hus, han bor i, som Lave Hierresen skomager mente at eje.

43 (1595) Anne, Laurids Tovskovs hustru, og hendes søster Kirstine, Anders Lauridsen Jernelunds, vidner, at Jesper Andersen i Rohie og Hans Adsersen i V. Vedsted er ikke blodbeslægtet med Anders Bertelsen, Bertel Kallisens søn i V. Vedsted, som ihjelslog en ung karl Nis, som tjente Las Madsen i V. Vedsted. Ej heller Jesper Andersen eller Hans Adsersen hørte ham til.

44 (1595) Mads Nielsen til Østergaard fordeler gamle Christen Nielsen ved Sønderport for at han ikke vil vige huset.

46b (1595) Fru Magdalene Seested, afd. Mourits Podebusks, solgte til Jakob Jakobsen væver et 9 fag hus, som var Laurids Jedsted tøffelmagers hus, imod byens grave.

53 (1595) Laurids Lydicksen Gaas og hans døtre Karen, Margrete og Anne bepligter sig til at forlade Ribe, og aldrig komme den nærmere end 2 mil.

53b (1595) Fru Magdalene Seested solgte til Anne, afd. Frands Hansens, et hus i den søndre gade, som løber ned mod Sønderport.

56 (1595) Vurdering med Niels Hansen Grisbæk, på Maren, mester Casper Mules, vegne, af Svend remsniders hus inden byens grave.

57b (1595) Det bevidnes, at afd. Mads Ebbesen, borger her, han boede på det hussted, som Christen Bertelsen kræmmer nu bor på i Storegade.

59 (1595) Dom mellem Christen Bremme og Jens Lauridsen, på Dorittes, mester Hans Lauridsens, vegne og hr. Morten Hegelund i Vilslev på sin hustrus vegne, og Doritte Rellofsdatter på den anden side om afd. Rellof Nielsens hus. Gråbrødregade.

64 (1595) Staffen Krage i Gamst svarer Hans Hegelund, at han ikke har samtykt det købebrev, som hans medarvinger har givet ham om afd. Søren Sørensen Krags anpart hus i Ribe. Også s. 65.

66 (1595) Lave Lauridsen på sine egne vegne og Ib Ibsen Gase skomager solgte til Niels Lauridsen skomager Lave Lauridsens brorlod og Ib Ibsens søsterlod i det hus Niels Lauridsen bor i mod Sønderport.

68b (1595) Syn på Snagdal, som bispen er flyttet ud af.

69b (1595) Jakob Olufsen murermester og Laurids Eriksen tømmermand gav Anne, afd. Peder Lauridsens, møller i Midtmøllen, afkald efter deres hustruers afd. far Peder møller.

70 (1595) Poul Jensen i Sortebrødregade spurgte Jens Thomsen glarmester, om han ikke havde købt det hus i Gråbrødregade af Hans Pedersen i Ganderup, som tilhørte afd. Peder Jensen og Anne hans hustru, efter hans død. Også s. 74 og 74b.

70b (1595) Lambert Knudsen solgte til Ib Tornum borgmester tredjepart i hans afd. fars hus på Nederdammen.

73b (1595) Laurids Vindt lavbød Bertel Nielsen skrædders hus. Stenbogade.

76b (1595) Bertel Nielsen skrædder og hans hustru Mette Lauridsdatter, afd. Laurids Tøgersen borgmesters datter, solgte til Anders Sørensen deres hus i Stenbogade, som de selv bor i.

80 (1595) Niels Poulsen rådmand og byfoged solgte fra Niels Svendsen kongl: majsts: sanger, og gav Peder Lauridsen tømmermand skøde og afkald på hus m.m.

83 (1595) Lave Lauridsen og Niels Lauridsen skomagere gav Ib Ibsen Gasse skomager for henholdsvis en bror- og en søsterlod i det hus Ib Ibsen bor i imod Sønderport.

84 (1595) I afd. Jens Mikkelsens hus i Hundegade udregnede man, at der i boet efter afd. Hans Frandsen intet kunne blive til Hans Frandsens søn Hans Hansen undtaget en god seng, men Anne, afd. Hans Frandsens, skal opføde Hans Hansen.

91b (1595) Søren Thuesen forbød Peder Skodborg at afhænde hans anpart i Jørgen kræmmers hus ved Sønderport, som han med sin hustru Karen Jensdatter havde arvet.

93 (1595) Maren Poulsdatter dømt fra sit liv fordi hun stadig kommer tilbage til Ribe.

101 (1595) Peder Skodborg skrædder solgte til Lave Nielsen Hygum sit hus ved Sønderport.

103b (1595) Anders Sørensen rådmand gav Peder Knudsen, på hans hustru Karen, afd. Søren Hansens, vegne afkald.

104 (1595) Forskellige vidner, at den tid de vurderede afd. Oluf Thomsens hus i Grønnegade, på Dorittes, Peder Baggesens, vegne, da stod et gærde mellem boderne og gården. Dom s. 104b.

111 (1595) Laurids Simonsen skrædder og hans hustru mindes, at for 34 år siden var der et herberg 2 loft høj norden op til Oluf Thomsens hus i Grønnegade. (Beliggenhed og historie). Også s. 171b ff.

116b (1595) Jakob Jørgensen Tueed solgte til Hans Hvid klejnsmed sit 6 fag øde byggested i Puggårdsgade.

121 (1595) Peder Nielsen i Tonge, på sin søster Anne Jeppes og hendes søn Niels Jepsens vegne solgte til Iver Andersen deres fælles hus i Klostergade.

128 (1595) Thomas Jørgensen rådmand solgte fra Rasmus Mouritsen i Høffby, herredsskriver i Elld herred, til mester Peder Hegelund, bispen, 3 boder i Puggårdsgade.

129 (1595) Knud Jørgensen i Nør Farup, på egne og søster Inge Jørgensdatters og på Jahan Madsdatters, afd. Mads Mikkelsens datter, vegne og Jes Jørgensen og Hans Jørgensen solgte deres anparter til Niels Jensen i Harreby.

129 (1595) Termand Mikkelsen i Nør Farup, på sin hustru Inge Madsdatters vegne og Eske Madsen solgte til Niels Jensen skrædder, født i Harreby, deres fælles hus på hjørnet af Gråbrødregade.

134 (1595) Syn mellem Hans Jessen rådmands og Niels Pedersen skrædders gårde ud til Ny Jord.

136b (1595) Niels Hansen Ballum, borger her, gav Ib Lauridsen, afd. Laurids Svendsens søn, afkald på sin mors, hans egne og hans medsøskendes vegne for arv hans hustru er tilfalden.

137 (1595) Claus Knudsen, Knud Madsen kræmmers søn, forbød besegling af skøde, som fru Magdalene Seested, afd. Mourits Podebusks, har givet Mads Jensen Skodborg på Mads Jostsens hus i Storegade. Også s. 173.

137b (1595) Niels Lauridsen skomager solgte til Christen Lauridsen skomager det hus Christen Lauridsen nu bor i.

143 (1595) Om trætte mellem Terkild Hansen guldsmed og Christen Knudsen i Aalborg. Peder Lauridsen i Bork siger, at hans far og Gregers Skuldmand i Varde var halvbrødre med samme far. Gregers Skuldmand havde en sær søster Doritte Jørgensdatter gift med Jes Hierresen i Sønder Farup, som flyttede til Ribe. De havde en søn Knud Jessen Hierresen og en datter Anne Jesdatter Hierresdatter. Ved Varde byting fremgik (vistnok), at Jens Skonør i Vardes hustru far var den ene af halvbrødrene.

148b (1595) Syn mellem Hans Jessens hus og Bertel Nielsen skrædders gård i Hundegade.

151b Niels Grisbæk solgte til Poul Poensen skipper sit hus på Ny Jord.

155 (1595) Hans Christensen bartskær solgte til Ib Sibricksen Sibrick Jensens søn i Raahie, sit hus i Storegade.

158 (1595) Syn med bisp mester Peder Hegelund på et gammelt hus, som Anders Sørensen bor i i Bispegade.

162b (1595) Hans Olufsen Røhoffued i Ribe siger, at Peder Hansen, Christen Hansen, Nis Hansen, som alle bor i Ribe, og Oster Hansen i Lustrup og Laurids Hansen i Odense på Fyn var helbrødre, deres søster var Liene Hansdatter og Mette, som var Hans Olufsen Røhoffueds hustru.

173 (1595) Fru Magdalene, afd. Mourits Podebusks, solgte til Mads Jensen Skodborg sit hus i Storegade, som Mourits Podebusk købte af Mads Jostsen, og som Claus Hansen bartskær nu bor i. Også s. 137.


Ribe byfogeds tingbog 1596

B 85A-27

folio

6b (1596) Mester Mads Pors solgte til Hans Jessen rådmand afd. Karen på Kvists hus i Grønnegade.

7 (1596) Laurids Hansen, afd. Hans Lauridsen møller i Ydermøllens søn, solgte fra sig selv, sin mor Maren og hans 2 søskende Lambert Hansen og Anne Hansdatter til Niels Jensen tøffelmager deres 8 fag hus i Hundegade.

13b (1596) Peder Knudsen, borger her, gav Gregers Hansen skipper afkald...(ikke mere).

17 (1596) Gunder Terkildsdatter lystes i kuld og køn med Terkild Bertelsens, i Ho ved Sønderside, [fiskerleje] andre børn.

21 (1596) Syn med Hans Hegelund på en kålgård på holmen.

27b (1596) Mads Lauridsen i Birckløff, Mads Poulsen i V. Vedsted, Ejler Lauridsen ibid., Villads Pedersen i Birckløff og Las Mattisen der samme sted, gav Nis Sørensen Rejsby afkald for arv, de eller deres hustruer kunne tilfalde efter Nis Sørensens afd. hustru Maren.

28 (1596) Troels Mortensen, afd. Morten Nielsen Ottersbølles søn, på egne, sin mor Lienes og hendes svoger Anders Pedersen Forballums vegne solgte til Bertel Struck, på Bagge Pedersens, afd. Peder Baggesens søn, vegne deres fælles hus imod Sønderport, som de endnu bor i.

28b (1596) Sælges straks videre til Ebbe Christensen snedker.

29 (1596) Mester Mads Pors på egne og Bertel Struck på sin steddatter Karen Pedersdatters vegne solgte til Oluf Olufsen buntmager deres øde byggested, 4? fag i Grønnegade.

34b (1596) Niels Hansen skipper gav Peder Knudsen afkald for arv efter hans mor Kirsten.

35 (1596) Peder Skodborg skrædder solgte til Knud Nielsen skrædder en kålgård på Skt. Hans Holm.

43 (1596) Thomas Prang [Prong] tilbød Jep Jensen, Jens Jepsens søn, at beholde det trappehus på torvet, som Christoffer bartskær bor i, som dækning for pantebrev.

47b (1596) Lave Nielsen Hygum solgte til Christen Mikkelsen Jegsmark et hus næst Sønderport, som han købte af Peder Skodborg skrædder.

48b (1596) Syn på skorsten mellem Niels Jensen Harrebys og Laurids Hansen Lunds huse. Også s. 54b.

53 (1596) Vurdering med Bertel Struck rådmand af afd. Oluf Thomsens boder i Grønnegade.

54 (1596) Anders Hansen, født i Yder Bjergum, er Anne Otterbølles rette ægtemand.

55b (1596) Jens Svanning solgte til Peder Mortensen Gram sit 5 fag hus i Kongensgade.

61 (1596) Jens Pedersen gav sin far mester Peder Hegelund, bispen, afkald for hans arvelod efter hans afd. mor Anne Jensdatter, afd. mester Jens Knudsens datter.

66b (1596) Beritte Olufsdatter og Anne Olufsdatter, afd. Oluf Thomsens, tidligere rådmand, døtre solgte til Bertel Struck og hustru Doritte Sørensdatter deres parter i deres afd. fars adelhus og 2 boder.

68 (1596) Hans Jensen rådmand solgte til Hans Villadsen Gredsted sit stenhus i Storegade øst for torvet.

77 (1596) Skudsmål: Anne Pedersdatter, afd. Peder Bordbiergs datter, født i Ribe af Boild Kallis eller Boild, Peder Bordbiergs.

78b (1596) Syn på det hus Nis Jepsen Hjuler bor i inden byens grave, tilhører afd. hr. Niels Gregersens børn.

80b (1596) Syn mellem Laurids Tovskovs hus i Sviegade, han bor i, og Hans Bartskærs hus i Søndergade.

81b (1596) Niels Grisbæk pg Oluf Roed tilsagde Mads Hjort, på hans datter Boild, afd. Jens Pedersen Terpagers, at de 87 dlr. hr. Peder i Bramming skyldte, skulle komme hendes børn tilgode.

82 (1596) Mads Hjort solgte fra sin datter Boild, afd. Jens Pedersen Terpagers, til hr. Peder Pedersen i Bramming, på hans datters børns vegne, ved navn: Peder Jensen Terpager, Claus Jensen Terpager og Karine Jensdatter, hendes stald i Skt. Nikolajgade.

82b (1596) Hr. Peder i Bramming gav Mads Hjort, på hans datter Boilds, afd. Jens Pedersen Terpagers, vegne afkald for den arvelod, hans afd. datter og afd. Jens Pedersen Terpagers børns vegne, som børnene var tilfalden efter deres afd. far og afd. mor.

83 (1596) Hr. Peder i Bramming lovede Ingvard Pedersen, at det, som han annammede i værgemål for hans afd. datters og afd. Jens Pedersen Terpagers børn var en stald. Forligt om 110 dlr. og 87 dlr. rede penge, som hr. Peder vil holde Ingvard Pedersen skadesløs for i fremtiden.

87b (1596) Boild, afd. Ib Lassen Foldingbros, opsagde arv og gæld efter ham.

93b (1596) Jens Svanning solgte til Jesper Hansen i Varming et hus i Kongensgade.

94 (1596) Jakob Lauridsen, afd. Laurids Jensen Prongs søn, gav sin stedfar Niels Tøgersen med hans hustru Karine, Laurids Prongs, afkald for den arv, han kunne tilfalde efter sin afd. far.

106 (1596) Didrick Jensen bager med sin hustru Mette solgte til Hans Villadsen Gredsted en stald i Skt. Nikolajgade.

107 (1596) Syn fru Magdalene Seesteds hus ved Korsbrødregaard, hvor Christen Jensen skrædder bor.

109 (1596) Syn mellem Niels Grisbæks og Jens Jepsens huse i Storegade.

111b (1596) Mads Kock spurgte Thomas Jørgensen rådmand om han havde solgt afd. Iver Stubs gård, som han på sin hustru Mettes vegne kender sig at have andel i. Thomas Jørgensen sagde, at det var ikke sandt.

113 (1596) Hans Andersen Sejerslev i Emmmerlev sogn, på Karen Anderskones vegne samme sted, gav Jes Pedersen skomager afkald for hvad hendes datter Margrete Andersdatter, afd. Jes Pedersens hustru, kunne arve.

114b (1596) Vurdering afd. Eske tømmermands hus i Puggårdsgade, som Nis Simonsen bor i.

118 (1596) Hans Pedersen solgte til Thomas Bonum...(ikke mere).

118b (1596) Jens Simonsen, Jep Simonsens bror, og hans hustru Boild Pedersdatter, afd. Peder Tiilsen skomagers datter, solgte til Anders Andersen skomager den andel Boild Pedersdatter var tilfalden efter hendes afd. far.

120b (1596) Jordskyld af afd. Bernt Follenkamp i Koldings hus i Storegade.

121 (1596) Syn mellem Peder Thonissens og Bertel Strucks huse i Grønnegade.

121b (1596) Jakob møller i Kongens mølle gav Nis Simonsen Kroustrup skøde og afkald for arv, som Peder Eskesen er tilfalden efter sin far, afd. Eske Pedersen tømmermand. (Beliggenhed af Eske Pedersens hus i Puggårdsgade).

123 (1596) Nis Andersen i Emmerlev Kærgaard med hans sønner Thomas og Boe blev med Niels Pedersen Beecke, på egen og sin mor Boild, Peder Beeckes, vegne forligte om arv med Nis Andersen på sin datters barns Anne Pedersdatters vegne og Terkild Hansen guldsmed på sin søsters Karen, Peder Beeckes, og hendes datters vegne.

124 (1596) Hans Jensen rådmand har forlist sit skøde på det stenhus norden for torvet, som afd. Hans Andersen købte af Peder Doktor.

125 (1596) Niels Jensen, afd. Jens Andersen guldsmeds søn, på sin mor Karines vegne og Mame Andersen blev forligte.

128 (1596) Thomas Bonum solgte til Jens Mortensen sit øde jord i Storegade.

129 (1596) Hans bartskær, på sin hustru Marine Nielsdatters vegne, Hans Hegelund på Gertruds, afd. Ib Poulsens, vegne og Jørgen Lauridsen Askov på Karine, afd. Svend Mattisens vegne solgte til Simon Madsen Aarup et hus i Søndergade og 2 boder i Sviegade, som er dem tilfalden efter deres afd. bror Laurids Tovskov.

130 (1596) Samme ovennævnte Hans Hegelund og Jørgen Lauridsen Askov sælger arverettigheden til Hans bartskær.

133 (1596) Peder Jensen, afd. Jens Pedersen Terpagers søn, erkendte, at hr. Peder Pedersen i Bramming var hans og hans 2 søskende Claus Jensen og Karen Jensdatters formynder.

134b (1596) Syn mellem Jost Hardboes og Gunder Lambertsdatters, afd. Jens Olufsens, hus, han bor i.

135b (1596) Mads Lassen, borger i Haderslev, gik fra arv og gæld efter afd. Jesper Jensen. Hans efterleverske har betalt Jesper Jensens søstersøn Thomas Hansen i Ejdersted skyldige penge.

135b (1596) Laurids Tovskov døde i dag for 5 uger siden, det vil sige den 30. juli.

136 (1596) Niels Hansen i Kraffn [Kravense?] og Karine, Ib Tækkers, opsagde arv og gæld efter sin bror Ib Hansen.

140b (1596) Hans bartskær, på sin hustru Maren Nielskones vegne, Christen Bremme på Karen Nielsdatters vegne ("som ere alle afd. Niels Touskoff fordom raadmand och byfoged ibid.") solgte til Jørgen Lauridsen Askov deres fælles kålgård i Sviegade, arvet efter deres bror Laurids Tovskov.

147 (1596) Niels Thomsen kræmmer solgte til sin svoger Morten Jakobsen et stykke jord på Klingberg i Søndergade.

151b (1596) Søren Knudsen, Christen Knudsen og Doritte Knudsdatter opsagde arv og gæld efter deres afd. far Knud Christensen.

154b (1596) Skudsmål: Søren Sørensen, afd. far Søren Thomsen skriver og hans mor Anne Vardes, som endnu lever.

156 (1596) Marine, afd. mester Casper Mules, lavbød den jord, som tilhører Svend remsnider på byens vold og grav. Hun tilbød Hans Ollersens arvinger Hans Ollersens hus i Puggårdsgade.

158 (1596) Fru Magdalene, afd. Mourits Podebusks, solgte til Peder Skodborg skrædder, Mads Nielsen skrædder og Jakob Jørgensen Thueed hver deres part i kålgårdsjord på Skt. Hans Holm.

166 (1596) Jens Madsen sværdfeger, på sin søster Gertrud Hanskones vegne, tilbød skifte efter hendes afd. husbond Hans Madsen, vægter på Riberhus.

167 (1596) Udsagn om beliggenhed af huse omkring Ebbe Hansens, tidligere rådmand, bopæl forud for branden.

169 169b (1596). Syn mellem Jep Jensens og Niels Grisbæks huse i Storegade, de bor i.

173 (1596) Sidste fredag solgte Hans Bartskær til Anders Hansen Katkær afd. Ester Broers hus ved Sønderport.

173b (1596) Thomas Jørgensen på Gildens, Jens Lauridsen på hospitalets og Jens Svannings vegne, Hans bartskær på sin egen, Hans Lauridsen skomager på Bror Brorsens vegne, Mikkel Lassen skomager på egne og Poul Staffensen på sine egne vegne solgte til Anders Hansen Katkær deres anparter i Anders Staffensens hus imod Sønderport.

175 (1596) og følgende. Anders Sørensen bliver alene værge for afd. Laurids Jensen Vilslevs børn efter at Jens Pedersen Terpager er død.

175b (1596) Hr. Peder Pedersen i Bramming, på afd. Jens Pedersen Terpagers børns: Peder, Claus og Karines vegne, og Mads Hjort på sin datter Boild, Jens Terpagers efterleverskes vegne og hendes børn: Ingvard og Marines vegne udredede betaling til Anders Sørensen ifølge ovenstående.

179 (1596) Syn med Tyge Nissen og Laurids Nissen i Vinom på en bygning imod deres hus, som Thomas Lauridsen skomager ibor, og Morten Knudsen skomagers hus.

179b (1596) Skudsmål: Jens Jepsen er født i Ribe af Jep Pedersen, som er død for nogle år siden, og Maren, som endnu lever.

180b (1596) Niels Pedersen Beecke forpligter sig at gøre regnskab med Terkild Hansen guldsmeds søster Karine, afd. Peder Pedersen Beeckes efterleverske.

182 (1596) Jørgen Jensen stadsbud, på alle Mads Jostsens børns vegne, opsagde arv og gæld efter deres afd. far og mor Margrete. Jens Svendsen i Estrup, på sin bror Jens Svendsens vegne opsagde arv og gæld efter hans hustru Margrete, afd. Mads Jostsens forrige hustru.

185b (1596) Mads Kock i Tornumgaard erklærer sig fuldmyndig.

188b (1596) Anders Olufsen, borger i Flensborg, på hans mor Marines, afd. Oluf Stephansens, vegne, Hans bartskær på egne vegne, og Lambert Lauridsen, afd. Laurids Tøgersen borgmesters søn, på sin mor Ingeborg og alle hans medsøskendes vegne solgte til Bertel Struck og hans hustru Doritte deres ejendom.

193 (1596) Else, afd. Peder Gregersens, opsagde arv og gæld efter ham.

193b (1596) Poul Jensen, borger her, solgte til Jørgen Askov en stald i Sviegade.

209b (1596) Syn mellem Jens Hansen og medarvingers huse og tagdroppe på Nederdammen, det ene, som Mads Hjort tilhører og bor i, og det andet Jon Pedersen Trellund bor i.

210 (1596) Anne, afd. Peder Lauridsen møllers, og Mikkel Jørgensen møller solgte til Hans Madsen, som har Peder Lauridsens datter, et 3 fag hus i Bispegårdsgade.

211b (1596) Vurdering med Anders Sørensen rådmand af Hans Vodders hus i Svinekrog i Fiskergades ende.

213b (1596) Hans Svanning gav Niels Grisbæk afkald for den arv hans hustru kunne tilfalde efter hendes afd. far Christen Friis.


Ribe byfogeds tingbog 1597

B 85A-28

folio

2b (1597) Jens Lund, afd. Anders Lunds søn, spurgte hvordan hans far og mor Voldborg havde skikket sig.

4 (1597) Knud Nielsen har intet fået i medgift eller bryllupskost med sin hustru Marine Andersdatter, undtagen 20 dlr., som afd. Peder Spandet lånte ham.

5 (1597) Claus Eriksen, afd. Erik Pedersens søn, på egen, hans mors og medsøskendes vegne opsagde arv og gæld efter Erik Pedersen.

12 (1597) Jens Lund siger, at Anders Pedersen, afd. Peder Spandets søn, er trængt ind i huset, og har beligget hans søster Mette Lundsdatter.

14 (1597) Niels Bertelsen Brygum i Aal sogn, på sin egen og sin søster Kirstine Bertelsdatters vegne gav Mogens Andersen afkald for arvelod efter Mogens Andersens afd. hustru Kirstine Bertelsdatter.

18 (1597) Syn. Sticksmål mellem Jens Mortensens jord, som tidligere tilhørte afd. Bernt Follenkamp, og afd. Knud Madsen kræmmers jord.

18b (1597) Birgitte Olufsdatter, afd. Oluf Thomsen rådmands datter, beskyldt for at stjæle en kedel, forvist fra byen.

20 (1597) Hans Jensen rådmand solgte til Knud Christensen en stald i Saltgade og en kålgård bag ved Skt. Peder kirke.

20b (1597) Søren Bondesen i Åbølling, Jens Poulsen ibid., og Jens Bondesen i Lundlemarck solgte til Niels Kjeldsen deres hus i Kongensgade, som Hans Hansen smed bor i.

22b (1597) Niels Pedersen Beecke, afd. Peder Beeckes søn, på egne og sin mor Karines, afd. Peder Beeckes, gav Terkild Hansen guldsmed, på hans søster Karine, afd. Peder Pedersen Beeckes vegne afkald.

25b (1597) Boild, afd. Peder Beeckes, sagde, at de havde taget Jens Thomsens hustru Marine til dem, da hun var 3 år og opfostret hende.

26 (1597) Anders Sørensen solgte til Jakob Rasmussen Holdst et 7 fag hus i Fiskergade, som tilhørte hans mor.

26b (1597) Peder Enevoldsen solgte til Anders Sørensen rådmand sin fars afd. Enevold Suolbiergs hussted i Fiskergade.

27 (1597) Dom mellem Peder Clausen, på hans hustru Johanne Madsdatters vegne og Jens Svanning om huset i Fiskergade.

27 (1597) Anders Hansen Drengsted, på sin hustru Elle Clausdatters og på Marine, afd. Claus Knudsens hustrus vegne, og på Espen Clausens, borger i Ringkøbing, vegne, og på Knud Clausens, afd. Claus Knudsens søn, vegne, Mame Andersen på hans hustru Doritte Clausdatters vegne, og Peder Lauridsen på hans hustru Karine Clausdatters vegne, solgte til Anders Sørensen deres parter i huset på Nederdammen, som de arvede efter Marine, Ogge Pedersens.

29 (1597) Tyge Pedersen i Lorup, på hustru Kirstine Ibsdatters vegne, og Peder Madsen i Lorup på hans mor Marine Ibsdatters vegne gav Laurids .... i Roager, på vegne af hans søster Marine, afd. Peder Ibsen kræmmers, afkald for arv efter deres afd. bror Peder Ibsen kræmmer.

30 (1597) Lambert Knudsen gav Niels Grisbæk afkald for arv, på hans hustru Margrete Christensdatters vegne efter hendes afd. far Christen Friis.

31 (1597) Nis Andersen i Emmerlev Kærgaard gav Terkild Hansen guldsmed, på sin søster Karen Hansdatter, Hans Henriksen guldsmeds datter, og afd. Peder Pedersen Beeckes efterleverskes vegne afkald for arv, hans datterbarn Anne Pedersdatter var tilfalden efter hendes far Peder Pedersen Beecke.

35b (1597) Niels Jensen, afd. Jens Andersen borgmesters søn, på egne og sin mor Karines vegne solgte til Niels Hansen skipper Jens Andersens hus i Stenbogade og en kålgård ved Skt. Peder kirke.

42 (1597) Anders Madsen skomager, borger i København, gav Niels Pedersen i Tueed afkald for arv efter Anders Madsens afd. morsøster Marine, Christen Mikkelsens hustru i Høm.

43b (1597) Nis Bjørnsen gjorde sin søn Peder Nielsen Bjørnsens skudsmål.

44 (1597) Christen Sørensen solgte til Jens Lauridsen rådmand, på vegne af dr. Anders Christensen, professor ved Københavns Universitet, og hans søn et øde byggested i Stenbogade.

44b (1597) Christen Sørensen har ladet bygge ? af den nørre side i afd. Jens Andersen borgmesters hus i Stenbogade, han selv boede i.

47 (1597) Syn mellem Morten Knudsen skomagers og Tyge Nissen og Laurids Nissens hus, som Thomas Lauridsen skomager bor i.

48b (1597) Jep Borg solgte til Kjeld Jørgensen borgmester og Niels Poulsen... (ikke mere).

52b (1597) Jens Mortensen solgte til Christen Bertelsen et 10 fag hus i Storegade.

53 (1597) Vurdering Doritte Rellofsdatters, afd. Rellof Nielsens datter, hus i gaden ned til Sønderport.

53b (1597) Vurdering Lave Hierresen skomagers hus imod Sønderport, og kålgård på byens vold og grave.

54 (1597) Jens Mortensen solgte til Poul Ponsen skipper et stykke øde jord i Papøtgade.

56 (1597) Peder Nielsen skomager solgte og gav afkald på den arvelod hans kone Karine Pedersdatter kunne tilfalde efter hendes afd. mor Marine Hanskone, til Hans Lauridsen skomager i det hus Hans Lauridsen bor i på Nederdammen. Desuden i anden ejendom udnfor Nørreport.

57 (1597) Syn med Niels Tygesen i afd. Bundj Pedersens hus, som han nu bor i.

59 (1597) Syn mellem Hans buntmager og Mikkel Ibsen.

59b (1597) Thomas Sendziussen i Jernelund, på egne og medsøskendes vegne, æskede skifte efter deres afd. morbror Christen Borg.

63 (1597) Hr. Peder Pedersen i Bramming gav Mads Hjort, på hans datter Boilds, afd. Jens Pedersen Terpagers, og hendes 2 børn Ingvard og Marines vegne afkald for arv, som hr. Peder Pedersens afd. datters børn Peder, Claus og Karine er tilfalden efter deres afd. far Jens Pedersen Terpager, og deres afd. mor Anne Pedersdatter. Også s. 80.

64b (1597) Hans Lauridsen kedelsmed solgte til Hans Lassen, på sin mor Karines, afd. Las Hansen Limes, vegne sit hus i gaden, som løber øster fra Sønderport, som han selv bor i.

69b (1597) Jep Jensen lader læse erklæring om ejerskab af jord op til rådhuset.

72b (1597) Nis Andersen i Høffuer tilkendegav, at han ville tage til sig hans afd. datters barn Anne Pedersdatter fra Karine, afd. Peder Pedersen Beeckes. Karine er vist Terkild Hansen guldsmeds søster. (Vanskelig at læse).

76b (1597) Anders Hansen Katkær spurgte Bror Brorsen, afd. Bror skomagers søn, om bekræftelse af skøde på afd. Anders Staffensen skomagers hus på hjørnet på den vester side ved Sønderport.

77b (1597) Jørgen Madsen, afd. hr. Mads Nielsens, tidligere præst til Domkirken, søn, gav hr. Jakob Hansen afkald for arv efter hans afd. far og hans afd. oldemor.

80 (1597) Thomas Jensen i oig i Gørding herred spørger Mads Hjort om der er mere uskiftet efter afd. Jens Pedersen Terpager end skiftet med Boilds 2 børn Ingvard og Marine og Jens Pedersen Terpagers andre børn Peder, Claus og Karine. Også s. 63.

84b (1597) Hr. Jakob Hansen og Karine Nielsdatter, afd. hr. Niels Gregersens datter, solgte til Niels Thomsen knivsmed hver deres part i deres fælles kålgård og ejendom på Skt. Hans Holm.

86 (1597) Laurids Hansen i Thøning, på egne og medsøskende: Johanne Hansdatter, Marine Hansdatter og Apollone Hansdatter, som nu er i København, og på Søren Sendsiusens, født i Jernelund, vegne, Jens Hansen i Vognslund på egne, Hans Hansen i Adsbøl på egne og på sin bror Frands Christensen i Østbæk og hans søster Kirstine Christensdatter, Thomas Sendsiusen i Jernelund på egne og sin søster Karine Sendsiusdatters vegne, efter hendes husbonds Staffen hansen, født i Jerne i Skast herreds fuldmagt, Peder Sendsiusen i Jernelund på egne og hans søster Anne Sendsiusdatters vegne, Jens Andersen i Ødes. Alle afd. Christen Borgs arvinger gav Svend Kuld, på hans mor Karines , afd. Christen Borgs, vegne afkald for arv efter Christen Borg. Også s. 87b.

87 (1597) Marine, afd. Christen Skrivers søster, fragår arv og gæld efter ham.

87b (1597) Svend Kuld, borger i København, på sin mor Karines vegne, afd. Christen Borgs, solgte til Laurids Hansen i Thønning...(ikke mere). Også s. 86.

91 (1597) Anders Pedersen, afd. Peder Spandets søn, på egne og sin mor Else, afd. Peder Spandets, lavbød deres kålgård på Skt. Hans Holm.

94b (1597) Samme lavbød en part i hans afd. fars hus, som hans mor bor i i Gråbrødregade.

97 (1597) Syn mellem Niels Grisbæks hus, han selv bor i, og afd. Jens Jepsens arvingers hus.

99b (1597) Thomas Jørgensen rådmand solgte fra Marine, afd. mester Casper Mules i Odense, og hendes søn Hans Mule, efter hendes fars, Hans Mule i Odense, fuldmagt, til Niels Hansen Grisbæk et byggested i Storegade.

101b (1597) Syn mellem Mikkel Hansen Faarkrog og Peder Kocks hus.

105b (1597) Las Andersen Tornum, borger her, solgte til Mogens Andersen, borger her, 2 boder på byens vold og grave for Bispegårdsgades ende.

109 (1597) Jens Lund, afd. Anders Lunds søn, på egne og medsøskendes vegne, solgte til Jørgen Lauridsen Askov en øde jord i Sviegade.

111 (1597) Jens Poulsen, født i Astrup i Bølling herred, tog borgerskab 23/12 1596.

111b (1597) Poul Jensen kræmmer og Søren Lauridsen kræmmer, borgere her, gav hinanden afkald for arv efter deres hustruers afd. far Jep Jespersen Vilslev.

113 (1597) En lang række gamle borgere bekræfter med årsmål, at kirken aldrig har haft ret til udskænkning.

118 (1597) Jon Pedersen Trellund, på egne og sine brødre hr. Lauge Trellund i Lønborg og Peder Trellund, og andre kreditorers vegne (nævnt) forbød skifte at ske i afd. Laurids Svendsens hus og ejendom, førend de får det Ib Lauridsen skylder dem.

119 (1597) Doritte, afd. Laurids Svendsens, vil ikke have sin ældste søn Ib til værge, men tager Regel Eskildsen. Jon Pedersen Trellund nedlagde stadig forbud mod skifte. Mere s. 143b.

119b (1597) Lydick Andersen guldsmed og hr. Morten Hegelund i Vilslev lavbød begge de huse, som Lambert Knudsen bor i i Storegade.

120 (1597) Svend Lauridsen, afd. Laurids Svendsens søn, erklærer, at hans bror Ib Lauridsen intet godt har bragt ind i boet. Også s. 123-26 og 134-35.

126b (1597) Mester Peder Hegelund bisp, på egne og medsøskendes vegne, solgte til Hans Hegelund ? af det jord, som de var tilfalden efter deres oldemor Anne, Peder Ibsens, i Skt. Nikolajgade.

128b (1597) Jens Laugesen rådmand, på Søren Svannings, afd. mester Hans Svannings søn, vegne solgte til Thomas kedelsmed et 8 fag hus i Puggårdsgade.

129b (1597) Hans bartskær og hustru Marine Nielsdatter, og med hendes søns Niels Sørensens samtykke, solgte til Anders Sørensen rådmand ? af en eng i Mølleenge, som kaldes Sidsels Holm.

138 (1597) Vurdering med Svend Lauridsen, afd. Laurids Svendsens søn, af hans og mors og søskendes 14 fag hus.

145b (1597) Anders Sørensen rådmand solgte til Christen Knudsen et hus på Ny Jord, som Christen Knudsen bor i.

146b (1597) Hr. Morten Hegelund i Vilslev opsagde den arvepart, han med sin hustru er tilfalden i afd. Rellof Nielsens hus. Han vil intet have at gøre med den del, hans hustrus mor og hendes sønner har deri.

158 (1597) Jens Pedersen Trellund solgte til Niels Grisbæk et hus i Fiskergade.

158 (1597) Jens Hansen Svanning, afd. mester Hans Svannings søn, solgte til Niels Grisbæk sit hus i Fiskergade.

159 (1597) Hans buntmager opsagde værgemål for sine stedbørn.

160 (1597) Sentens mellem Oluf og Gravers Karlsen på den ene, og Niels Hansen i Hillerup på den anden side om bøndergods, blandt andet Rodebæk i Skast herred, og en brorlod i Lille og Store Darum.

160b (1597) Ditlev Madsen er født i Vittrup i Malt herred ligesom Jakob Jørgensen og Peder Jørgensen. Hans far er afd. Mads Jensen i Vittrup, mor Anne, som var afd. Claus Thielloffsen i Foldingbros helsøster. Laurids Clausen og hans medsøskende: Hans Clausen i Kolding og Mette Clausdatter i Foldingbro er Ditlev Madsens fuld søskendebørn, de er født af bror, og han af søster. De er Ditlev Madsens eneste arvinger.

162b (1597) Christen Bremme solgte til Anders Sørensen rådmand et hus ved Nørreport.

163b (1597) Anders Sørensen rådmand solgte til Christen Hansen Bremme et hus i Grønnegade, han selv bor i.

166b (1597) Christen Rasmussen skomager gav Morten Knudsen skomager og Hans Mortensen bagmand afkald for arv, de havde lovet ham på Jens Pedersen skomagers vegne.

170 (1597) Syn med Anders Sørensen på en bo i Peder Boensgade, som Hans tømmermand bor i.

175 (1597) Vurdering gamle Christen Nielsens hus.

175b (1597) Hans Madsen møller solgte til Mogens Andersen et 4 fag hus i Bispegårdsgade.

176b (1597) Christen Lauridsen skomager tilbyder Karine, afd. Niels Lauridsen skomagers, sin part i hendes hus. Samme tilbud fra Adser Mikkelsen.

183b (1597) Syn mellem Laurids Staffensen skrædders eget iboede hus mod Sønderport og Christen Lauridsens eget iboede hus.

169 (1597) Jens Lauridsen, på doktor Anders Christensens, professor i København, vegne giver last og klage på det skødebrev, som Niels Jensen, afd. Jens Andersen borgmesters søn, gav Niels Hansen skipper, hvorpå Anders Christensen har pant.

196b (1597) Gregers Hansen skipper og hans hustru Marine solgte til Ib Tornum borgmester deres hus i Svinekrog.

202b (1597) Laurids Staffensen skrædder lod læse et brev på det jord uden Sønderport, som Peder Mortensen Gram, han selv og Peder Christensen købte af byen.

203 (1597) Christen Knudsen i Aalborg solgte til Jens Nielsen skipper, på hans hustrumor Barebra, afd. Peder Enevoldsens, hendes børn og arvinger et hus i Fiskergade.

207 (1597) Skudsmål: Niels Lauridsen skomager er født i Ribe.

210 (1597) Jep Jensen har haft 4 af sine søstre hos sig, hvor de skiftede efter deres afd. bror Jes Jensen i Skodborg.


Ribe byfogeds tingbog 1598

B 85A-29

folio

7b (1598) Skudsmål: Peder Nielsen, søn af Niels Jakobsen Hollænder, byens spillemand, og Kirstine.

9b (1598) Mester Niels Glud kannik og hr. Morten Hegelund, Vilslev, solgte til Lambert Knudsen....(ikke mere).

12b (1598) Peder Jørgensen i Thonge og Villum Jensen, afd. Jens Pedersen smeds søn, solgte til Jens Nielsen Astrup, Peder Jørgensen på Annes, afd. Peder Jensen smeds efterleverske, vegne, og Villum Jensen på Jens Pedersens, Christen Pedersens og Marine Pedersdatters, Peder smeds børn, vegne deres fælles hus, som Anne Peders bor i i den gade, som løber øster fra Sønderport.

14b (1598) Anders Sørensen rådmand solgte til Svend Troelsen remsnider i Køge...(ikke mere). 15Christen Lauridsen skomager og Niels Lauridsen skomager solgte til Karine, afd. Niels Lauridsen skomagers efterleverske, hver deres part i det 6 fag hus, hun bor i.

15 (1598) Karine, afd. Niels Lauridsen skomagers, solgte til Christen Lauridsen skomager 2 fag jordsmon i Kongensgade.

16 (1598) Vurdering med Hans Svanning af Thomas Prongs hjørnehus, han bor i ved torvet, og hans trappehus næst ved.

24 (1598) Vurdering Hans Lauridsen kedelsmeds kålgård på Skt. Hans Holm.

26 (1598) Johanne, afd. Hans Kiøpenhaffns, opsagde arv og gæld efter ham.

28 (1598) Niels Pedersen, afd. Peder Enevoldsens søn, solgte fra sin mor Barebra Peders og fra sine medsøskende til deres svoger Jens Nielsen Schiper deres hus i Fiskergade, de bor i.

33 (1598) Svend Lauridsen, afd. Laurids Svendsens søn, på egne og sin mor Dorittes vegne lavbød deres parter i Laurids Svendsens hus, som deres svoger Marquord Pedersen bor i.

37 (1598) Ib Sibriksen solgte til Jens Bondesen i Lundsmark sit hus.

41 (1598) Vurdering for fru Magdalene, afd. Mourits Podebusks, afd. Hans Kiøpenhaffns hus på Mellemdammen, og hus og boder i Fiskergade, og hans stalde og kålgård ved Skt. Peder kirke.

44 (1598) Boild, Peder Andersens, opsagde arv og gæld efter ham, hvis han er død eller druknet.

45 (1598) Syn på plads i Storegade, hvor Mads Hjort agter at bygge, som tidligere tilhørte Jep Borg.

46 (1598) Baltser Lauridsen i Trælleborg i Skåne og hans hustru Karine Nielsdatter, afd. Niels Gregersens datter, solgte til mester Mads Pors 4 fag bod ved byens grave sønden for Bispegårdsgades ende, som Niels Jepsen hjuler bor i.

68 (1598) Hr. Jens Mikkelsen i Lille Næstved, sognepræst til Herlufholms kirke, gav Hans Jensen rådmand afkald, og takker for god skifte og jævning.

69 (1598) Syn på Laurids Hansen Tønnings jord i Stenbogade, som tidligere tilhørte Christen Borg. (Størrelse).

71 (1598) Peder Sørensen glarmester, borger her, solgte til Peder Jensen, borger her, et 3 fag bo i Klostergade.

74 (1598) Christen Lauridsen skomager solgte til Hans Bondesen 2 fag stald.

83 (1598) Bertel Struck vil vide om Mads Jepsen i Skodborg nu er gift med afd. Jes Jensens hustru, og om hun opsagde arv og gæld efter Jes Jensen. Ja, men ej opsagt arv og gæld.

101 (1598) Morten Madsen, borger her, gav Jesper Sørensen og hans søster Sidsel Sørensdatter afkald for sig og sin hustru Mette Sørensdatter for al arv efter hendes afd. far Søren Lauridsen.

103b (1598) Kirsten, Laurids snedkers, solgte til hr. Anders Jessen Keyser i Ialler [Daler?] en bod inden byens grave.

104 (1598) Jens Pedersen skomager, borger her, solgte fra Marine, afd. Hans Lauridsen møllers, og hendes søn Laurids Hansen og medsøskende til Jon Jørgensen, borger her, 8 fag stald m.m. ved Riber toft.

109 (1598) Thomas Prong solgte til Niels Poulsen et stykke kålgårdsjord i Skt. Nikolajgade.

116b (1598) Christen Rasmussen, Hans Simonsen, borger i Nakskov på Lolland, og Regel Eskildsen, borger her, gav Else, afd. Jens Nielsen remsniders, afkald.

123 (1598) Syn Hans Hegelunds jord uden Nørreport. Også s. 135b.

135b (1598) Marine Nielsdatter, Niels Jeronimussens datter, opsagde arv og gæld efter hendes afd. husbond Kjeld Pedersen.

138 (1598) Mads Nielsen Blestbierg i Nør Farup gav Elline, afd. Las Madsens, afkald for arv.

140 (1598) Syn mellem Peder Knudsens og Morten Knudsen skomagers huse. Også s. 164b, 166, 171b og 172.

149 (1598) Vurdering Terkild Hansen guldsmeds hus på Mellemdammen.

152 (1598) Strid mellem Peder Lambertsen og Peder Pedersen Trellund, på hans mor Gertruds, afd. Peder Trellunds, vegne om nogle enge.

157 (1598) Peder Larsen, Lille Larses søn i Nourup i Skast herred, på sin fars vegne, gav Jens Jensen skrædder, på sin søsterdatter Karen Hansdatters, Hans Guldagers datter, vegne afkald for arv efter hans søn, Karen Hansdatters afd. husbond Søren Farsen

160 (1598) Claus Knudsen, afd. Knud Madsen kræmmers søn, på egne og medsøskendes vegne, blandt andre bror Mads, solgte til Anders Andersen Lund deres stald i Saltgade.

161 (1598) Christoffer bartskær sagde, at dersom han ikke kan få hans hustru igen, da må Las Andersen Tornum, hendes far, vel beholde hende selv.

162b (1598) Terkild Hansen guldsmed solgte fra hans søster Karine, afd. Peder Pedersen Beeckes og hendes datter Margrete Pedersdatter til Niels Jensen Vildborg...(ikke mere).

169b (1598) Fru Idde Muncks til Byskov solgte til Gravers Karlsen staldjord i Saltgade.

170 (1598) Gravers Karlsen sælger straks videre til Hans Jessen.

175b (1598) Poul Jensen solgte til Christen Lauridsen skomager 6 fag hus uden byens grave.

179b (1598) Syn Christen Langes gård i Gråbrødregade.

184b (1598) Søren Thomsen, afd. Thomas Jessens søn, solgte til Jep Simonsen en stald i Papøtgade.

188b (1598) Herman Andersen skomager solgte til Hans Mortensen bagmand. Skødet forbydes s. 189, indtil Jes Pedersen skomager har fået sin oldarv.

190 (1598) Syn mellem Hans Jessens og Anders Lydicksens stalde i Saltgade.

192 (1598) Syn med Jørgen Bøgvad i Vejle og mester Iver Iversen på afd. Oluf Nielsens arvingers stenhus m.m. på hjørnet i Stenbogade, som Christoffer bartskær bor i.

194 (1598) Vurdering afd. Iver Vandels arvingers huse, staldgård, kålgård og ejendomme til søskendeskifte.

198 (1598) Gravers Pedersen i Hyllerslev i Vester Horne herred, på sin bror Knud Pedersen skriver, borger i Århus, hans vegne begærede af Peder Sørensen skolemester hovedsum og rente efter udgivet brev. Derefter forbydes Peder Sørensen at bruge det hus, han bor i i Hundegade. Også s. 206b.

202 (1598) Anders Lydicksen guldsmed solgte til Nis Hansen Rurup, borger her, et hus i Gråbrødregade.

202b (1598) Herman Andersen skomager lover Jes Pedersen skomager ikke at befatte sig med de 3 fag gavlhus, som Hans Pedersen skomager bor i i Slippen imod Sønderport.

203b (1598) Syn mellem Niels Grisbæks og Jep Jensen og medsøskendes huse.

210b (1598) Syn mellem Jørgen Askovs og Mame Andersens hus.

212b (1598) Peder Jensen Skodborg, borger her, solgte til Nis Mattisen snedker, borger her, tredjeparten af afd. Mikkel Thomsens kålgård, som han med Mads Nielsen skrædder og Jakob Jørgensen Thued købte af fru Magdalene Seested på Skt. Hans Holm.

219b (1598) Christen Andersen i Øster Vedsted, på Tyge Nissen i Therps vegne, solgte til Christen Lauridsen skomager et stykke jord på byens vold ved graven.

220b (1598) Peder Mortensen Gram annammede 16 dlr. af Else, afd. Jens Nielsen remsniders, som han havde udlagt i forbindelse med den arv, han købte af Tyge Hansen i Møgeltønder. Dermed kvitteret for al arv.

226 (1598) Byen solgte til Mads Hjort 2 hussteder. Storegade.

226b (1598) Byen solgte til Niels Tøgersen en af byens fjerdingsted. Storegade.

227 (1598) Byen solgte til Niels Grisbæk et stykke jord af byens fjerdingsted, som løber fra Fiskergade og op til tinget. Storegade.

227b (1598) Byen solgte til Hans Svanning, som til Niels Grisbæk. Storegade.

228 (1598) Byen solgte til Jep Jensen og hans søskende, som til Niels Grisbæk. Storegade.

228b (1598) Skudsmål: Mikkel Thomsen, afd. Thomas Thomsens søn, født i Ribe, afd. mor Mette, bror til mester Laurids Thomsen, sognepræst i Kolding, men med en anden mor.

231 (1598) Søren Poulsen, borgerbarn født i Ribe, solgte til Anders Kalvslund sit 3 fag hus, som Jes Pedersen skomager nu bor i.

232 (1598) Jens Andersen Klyne var Jochim Weffuers fri hjemmel og tilstand til det hus, som han selv bor i i Bispegårdsgade, både på hans mors Kirstine, afd. Anders Sørensens, hans egne og medsøskendes vegne, som han er formynder for.

234b (1598) Thomas Prong solgte til Hans Gredsted et trappehus ved torvet.

235 (1598) Syn mellem Niels Jensen Uld... og Kirstines, afd. Anders Sørensens, hus i Bredeslippe fra Grønnegade til Fiskergade.

244 (1598) Peder Christensen, født i Neste Bjerrum, nu boende i Molbierg, og Hans Christensen, borger her, tilstod Hans Hagensen i Neste Bjerrum det hus han bor i, fordi deres afd. far Christen Pedersen har solgt det. De giver afkald på arv.

244b (1598) Samme Peder og Hans Chistensønners mor Marine Nielsdatter bliver lovet frit ophold af samme Hans Hagensen.

245b (1598) Vurdering af en bo, som Lave Hierresen bor i, og en som Jes Pedersen skomager bor i.

254b (1598) Iver Bertelsen, på sin datter Marines og hendes børns vegne, opsagde arv og gæld efter hendes afd. husbond Jesper Mikkelsen Gelt. Også s. 264b.

256 (1598) Hr. Morten Pedersen Hegelund, sognepræst i Vilslev, solgte fra sin bror Søren Pedersen Hegelund, borger i Bogense på Fyn, til Lydick Andersen guldsmed al arv efter hans afd. far Peder Mortensen, tidligere borgmester.

262 (1598) Terkild Fanninger har i nogen tid været sin afd. brors børns værge, men intet modtaget af deres gods, og vil nu derfor ikke svare til deres gæld, og opsiger værgemålet.

269b (1598) Fru Magdalene Seested solgte til Mads Nielsen Lime, kræmmer og borger her, et hus ved Storegade.

270 (1598) Jørgen Jørgensen, Jørgen Hansens søn i Nør Farup, gav Anders Johansen Brun i Hundegade afkald for arv efter sin mor Anne Jørgensdatter, som var gift med Anders Johansen Brun.

276b (1598) Jens Pedersen Trellund solgte Niels Poulsen byfoged og Jens Jensen skrædder sit hus i Svinekrog.


Ribe byfogeds tingbog 1599

B 85A-30

folio

7b (1599) Syn Jon Pedersen Trellunds boder i den fjerdingsted i Grønnegade imod slottet.

15 (1599) Jens Jakobsen Næsbjerg og hans hustrusøster Maren Ibsdatter solgte til Hans Ibsen buntmager en kålgårds bygning næst sønden inden byens grave på Skt. Hans Holm, som de arvede efter deres afd. far hr. Jakob Sørensen, tidligere sognepræst til Skt. Katrine.

19b (1599) Mester Mads Pors på egne og Clemend Olufsens i Horsens vegne, og Bagge Pedersen, afd. Peder Baggesens søn, gav Bertel Struck og hans hustru Doritte Sørensdatter afkald for arv Anne Pedersdatter og Clemend Olufsens hustru Sidsel Pedersdatter efter Peder Baggesen.

21b (1599) Hr. Gregers Christensen i Brøns solgte til Peder Nielsen skomager 2 boder, som er 8 fag vesten fra Sønderport.

23 (1599) Hans Hegelund tilkendegav, at hans afd. bror Iver Hegelund for nogen tid siden kom syg hjem til byen, og nu er død af samme sygdom. Hans Hegelund og søskende opsiger arv og gæld.

27 (1599) Skudsmål: Poul Poenisen Friis og hustru Else Pedersdatter.

28 (1599) Søren Poulsen, afd. Poul Ibiergs søn, solgte til sin stedfar Lave Hierresen et hus imod Sønderport.

29b (1599) Syn hvor bredt der er mellem Hans Villadsen Gredsteds og Thomas Prongs huse på torvet.

34 (1599) Anders Mikkelsen Hackelmand i Hundegade gav Christen Pedersen, borger her, afkald for arv, som han på hans hustru Barbras vegne er tilfalden efter Christen Pedersens afd. hustru Else.

34b (1599) Thomas Prong solgte til Bertel Struck en kålgårdsjord i Skt. Nikolajgade.

34b (1599) Jakob Svanning solgte fra sin søster Marine Svanningsdatter til Bertel Struck og hans hustru Doritte Sørensdatter hendes kålgård ved byens fjerdingsted.

39b (1599) Hans Pedersen lavbød sin anpart i Ondaften, som er halvparten af husene og ejemdom.

39b (1599) Hans Hegelund forbød Hans Pedersen i Ondaften at sælge, førend han og hans medsøskende har fået deres oldarv efter deres oldemor. Hans Hegelund tilbød at købe, og begærede skifte efter hans afd. oldemor.

45b (1599) Vurdering med Claus Knudsen, afd. Claus Knudsens søn, på søskendes vegne af deres fælles hus i Storegade.

47b (1599) Jesper Sørensen, afd. Søren Lauridsens søn, solgte til Ebbe Jessen, hans svoger, al den rettighed, han har i sin afd. fars hus m.m. i Gråbrødregade og kålgård på Skt. Hans Holm.

49 (1599) Anders Hansen, afd. Hans Henriksen guldsmeds søn, og Karine Hansdatter, afd. Peder Beeckes, gav Terkild Hansen guldsmed afkald.

53 (1599) Marine Jensdatter, Lave og Ebbe Jensen og Jens Graversen, på Anne Jensdatters vegne gav Jep Jensen afkald, og s. 54b: for arv, dog undtaget deres afd. fars gård i Storegade, som Jep Jensen bor i, og kålgården på Skt. Hans Holm.

54 (1599) Mads Knudsen, afd. Knud Madsen kræmmers søn, på egne og medsøskende Hans Knudsen og Jenge Knudsdatters vegne gav deres bror Claus Knudsen afkald for al arv efter deres afd. far og mor Anne.

58b (1599) Peder Christensen og Ditlev Hansen Guldsmed, på deres hustruer Else Iversdatters og Sara Iversdatters vegne giver mester Jens Iversen og medsøskende afkald for yderligere arv efter deres forældre afd. Iver Vandel og Susanne.

61 (1599) Herman Bertelsen, afd. Bertel bøssemagers søn, født her i byen, gav hans bror Baltser Hermansen afkald for arv.

63b (1599) Syn med hr. Hans Bondesen i Roager på hans mor Birgitte, afd. hr. Jakobs i Skærbæks vegne i hans gård i Bispegårdsgade.

64 (1599) Hr. Eske Jørgensen, præst til Bramming og Hunderup, på egne og hustrus vegne, Peder og Claus Jensen, afd. Jens Pedersen Terpagers sønner, solgte til Niels Poulsen deres stalde i Skt. Nikolajgade.

67b (1599) Peder Ibsen forbyder nogen at handle med hans hustru Marine Nielsdatter, født i V. Vedsted.

70 (1599) Christen Lassen remsnider, borger her, gav Christen Hansen i Hillerup afkald for arv, som han med sin afd. hustru var tilfalden efter hendes afd. far Hans Mortensen i Hillerup og hendes afd. mor Karine.

74 (1599) Iver Bertelsen, borger her, Jens Kræmmer i Sønder Farup, Bertel Iversen i Ribe, Hans Hagensen i Neste Bjerrum og Jakob Andersen i Sønder Farup, alle afd. Jesper Mikkelsen Gelts [Galts] samfrænder gav Hans Knudsen Hjortlund orfejde.

79b (1599) Syn mellem Niels snedkers og Jakob Jørgensen Tueds gårde på Skt. Hans Holm.

81b (1599) Hans Lauridsen skomager solgte til Hans Bondesen det hus, han selv bor i i den lille gade, som løber fra Søndergade til Sønderport og til Kongensgade.

83b (1599) Morten Jakobsen, på sin hustru og sin hustrumor Marines, afd. Niels Thomsens, vegne opsagde arv og gæld efter Niels Thomsen.

89 (1599) Skudsmål: Johanne Jepsdatter, afd. Jep Madsen Bruns datter, mor afd. Johanne Madsdatter.

90b (1599) Syn Adser Andersen vil lade bygge op til Hans Kedelsmed.

91 (1599) Tredie pinsedag 1591 var der skifte mellem Christen snedker og hans børn Peder og Hans Ebbesen (Der er tilføjet med blyant: Se bilag).

96 (1599) Christen buntmager opsiger arv og gæld efter hans søn Hans, som skal være død for nogen tid siden.

96b (1599) Søren Svanning, afd. mester Hans Svannings søn, solgte til Hans Svanning sin arveret efter sin afd. far i den gård Hans Svanning bor i i Storegade.

99 (1599) Anders Hansen, Hans Sørensen hofskrædders søn, erklærede, at han ikke vidste noget ufordelagtigt om Marine, Lave Dynesen fiskers datter, som er Bertel Andersens hustru.

99b (1599) Syn mellem Oluf buntmagers eget iboende hus i Grønnegade og Frederik Friises hus.

114 (1599) Niels Lauridsen skomager solgte til Las Mattisen i Rejsby...(ikke mere).

118 (1599) Hans Gundersen knivsmed solgte til Mogens Andersen, på Margrete Pedersdatters vegne sit 4 fag bo på byens vold og grave.

119 (1599) Syn på Anders Kalvslunds nybyggede hus.

119b (1599) Dynes Pedersen skomager solgte til Terkild Eskildsen i Jedsted et hus.

124b (1599) Laurids Staffensen skriver forbyder nogen at handle med hans kone Marine, Amders Lunds datter.

132b (1599) Jens Nielsen, hans søskende og deres mor Karine, afd. Christen Borgs, lavbød deres hus, som hun bor i på Bispegårdsgades hjørne.

134 (1599) Syn mellem Morten Madsen Limes og Marines, afd. mester Casper Mules, gårde i Skt. Nikolajgade.

136 (1599) Svend Nielsen Kuld og Jens Nielsen, boende i Aggershus len på Liier i Norge, på egne og ders mor Karines, afd. Christen Borgs, vegne solgte til Peder Knudsen den lod, de har i det hus Karine bor i i Smedegade. (Beliggenhed).

149b (1599) Rasmus Mortensen Hjort gav sin far Morten Rasmussen Hjort afkald.

153 (1599) Christen Andersen møller og hustru Anne solgte deres part i Midtmøllen, også kaldet Nebs mølle, til Jakob Bager.

156b (1599) Syn på Beritte Jørgensdatters vegne på det hus Hans Mortensen Bagmand bor i i Sviegade.

158b (1599) Jens Karlsen i V. Vedsted efterlyser om nogen har tilgodehavende hos afd. Ib Vedseller [Vedsælger?], som boede i Slauells [Slagelse?], så det bevises inden skifte, ellers frasiger han sig det.

171b (1599) Vurdering på Doritte Rellofsdatters vegne af afd. Rellof Nielsens hus i Søndergade.

172 (1599) Christen Pedersen. afd. Peder Thiillsens søn, gav hans bror Anders Andersen skomager afkald.

185b (1599) Lave Hierresen skomager solgte til Morten Knudsen skomager et hus i Søndergade. Også 194.

187b (1599) Lave Hierresen solgte til Anders Andersen skomager et halvtag ved Anders Andersens gård.

195 (1599) Terkild Espensen i Købinghoved gav Lave Bertelsen Katkær skrædder og hustru Marine Gregerskone, afd. Gregers Espensens, afkald for arv, hendes børn Peder og Mads Gregersen er tilfaldne efter deres afd. far Gregers Espensen.

201 (1599) Jørgen Lauridsen Askov gjorde Doritte Jensdatter, datter af Jens Pedersensmed og Anne, skudsmål.

206b (1599) Isse Nielskone, afd. Niels Nielsen murermesters, opsagde arv og gæld efter ham, som nylig døde i Haderslev.

207 (1599) Skudsmål: Maren Terkilds og hendes søn Morten Terkildsen.

213b (1599) Vurdering af Terkild Hansen guldsmed og søskendes kålgård på Skt. Hans Holm, for parthaver Kjeld Pedersen, borger i Varde.

215b (1599) Niels Christensen, afd. Christen Nielsens søn, og hans mor Kirstine solgte til Terkild Eskildsen i Jedsted, deres hus, som Mads Mortensen Askov bor i østen Sønderport.

226b (1599) Vurdering for Kirstine, afd. Anders Sørensens, og hendes børn af afd. Frands Hansens hus i Søndergade.

237b (1599) Terkild Hansen guldsmed fordelte sin bror Henrik Hansen guldsmed for afkald efter deres afd. far og mor.

238 (1599) Jens Svanning, afd. mester Hans Svannings søn, solgte til Ebbe Jensen 4 fag bod i Klostergade. Også s. 238b og 239.

248 (1599) Mads Hjort på hans datter Boild, afd. Anders Hansen guldsmeds, opsagde arv og gæld efter Anders Hansen.


Ribe byfogeds tingbog 1600

B 85A-31

folio

2b (1600) Mads Lime gav Niels Jepsen skrædder i Bjerrum afkald, på hans hustru Liene Andersdatters, afd. Anders Jepsens, vegne for Niels Jepsens værgemål, og takker for hendes fædrene arv. Også s. 3b.

5 (1600) Vurdering Didrik Jensen Bagers adelhus han selv bor i, bruhus, boder og gårde i Bøddelgade.

8 (1600) Anders Troelsen i Byskov i Sundet erkender, at Laurids Clausens bror Hans Clausen i Kolding har talt afd. Søren Hansens minde for den arv, han har opbåret efter afd. Ditlev Madsen.

9b (1600) Jes Lauridsen i Kastrup, på hustru Marine Jensdatters vegne, og Anders Lauridsen i Gielstoft på hustru Ouil Jensdatters vegne gav Anders Svendsen, på hans mor Marine Svends, afd. Mads Jensen Hofmands efterleverske, hendes vegne afkald for arv efter Mads Jensen Hofmand i huset på Mellemdammen, som Marine Svends bor i.

10 (1600) Jens Karlsen i V. Vedsted indrømmer en fejl i brevet på den arv, han solgte Jesper Sørensen, efter afd. Ib Hansen Vedseller i Slagelse, det skal være en sjettedel i stedet for en trediedel.

15 (1600) Vurdering Knud Christensens stalde i Saltgade.

18 (1600) Christen Nielsen Jenmerck, borger her, solgte til Thomas Sørensen remsnider, borger her, et hus han selv bor i.

31b (1600) Vurdering for Jenge Hennings af Niels Hansen Aarups kålgård i Hundegade.

34 (1600) Ebbe Mogensen lovede Bertel Struck, Thomas Bonum og Baltser Knudsen deres arv, Bertel Struck 2 parter, Thomas Bonum 2 parter og Baltser Knudsen 1 part.

35b (1600) Hans Nielsen Hyffbierg solgte til Søren Christensen slotsskriver et hus han selv bor i, som han købte af afd. Henning Pedersen på Ny Jord.

39 (1600) Syn på Hellig Kors kapel.

42b (1600) Bertel Struck, på Clemend Olufsen i Horsens og hustru Sidsel Pedersdatters vegne, og Bagge Pedersen, afd. Peder Baggesens søn, på hans søster Marine Pedersdatters vegne solgte til Peder Mortensen deres hus på Nederdammen, som Peder Sørensen Strudvad bor i.

47b (1600) Vurdering for Niels Lauridsen skomager af Karine, Niels Lauridsen skomagers hustrus hus.

49 (1600) Niels Hansen Aarup, borger her, solgte til Christen Gregersen og hr. Gregers Christensen i Brøns et hus.

50b (1600) Anders Troelsen i Sundet, på Søren Hansen i Blans hans vegne tiltalte Laurids Clausen for arv efter afd. Ditlev Madsen.

53b (1600) Marine, afd. mester Hans Svannings, med sin søn Jakob Svanninga skriftlige tilladelse, solgte til Bertel Struck hendes 3 boder på 13 fag i Klostergade og 6 fag bo i Bøddelgade, og et stykke kålgård i Skt. Nikolajgade.

54b (1600) Vurdering af Anders Pedersen og hans mor Elses, afd. Peder Spandets, fælles hus. ? Gråbrødregade.

58 (1600) Hans Jensen i Tornum, på sin hustru Kirstine Andersdatters vegne og Laurids Sørensen Holdsted på hans hustrumor Margrete Andersdatters, Hans Madsen i V. Vedsteds hustru, vegne gav Mads Lauridsen afkald.

60 (1600) Peder Clausen og hustru Johanne Madsdatter solgte til Niels Tøgersen...(ikke mere).

62 (1600) Peder Jakobsen, borger i Odense, fordelte Nis Hansen Rurup for skøde på hus i Gråbrødregade han bor i, købt af Anders Lydicksen guldsmed. Skøde gives. Huset lavbydes s. 65b.

65b (1600) Hans Hegelund lavbød sin nye stald i Skt. Nikolajgade.

67b (1600) Anders Pedersen i Hjortlund, på hans mor Marine Andersdatters vegne, gav Mads Lauridsen afkald.

69 (1600) Byen solgte til Bertel Struck en fjerdingsti i Skt. Nikolajgade.

75 (1600) Jørgen Jensen i Gram by, på egne vegne, og Thomas Nissen i Kastrup på hans hustru Anne Jensdatters vegne gav Anders Svendsen, på hans mor Marine Svends, afd. Mads Jensen Hofmands, hendes vegne afkald for arv.

77b (1600) Poul Skarrisen, borger i Ringkøbing, bekræfter det afkald, som Jens Graversen, borger her, har givet Jep Jensen på hans hustru Anne Jensdatters vegne.

78b (1600) Peder Jakobsen i Odense solgte til mester Mads Jakobsen i Toftlund Nis Hansen Rurups hus i Gråbrødregade.

79b (1600) Syn mellem Mads Roeds og Kirstines, Anders Sørensens, huse i Stenbogade. Også s. 129b.

84 (1600) Syn mellem Hans Bartskærs og Lydick Andersen Guldsmeds egne iboede huse.

86 (1600) Skudsmål: Niels Lavesen, født i Ribe af afd. Lave Nielsen Kastbjerg og afd. Marine Jonsdatter.

88b (1600) Niels Lavesen, afd. Lave Nielsen Kastbjergs søn, på egne og sin bror Iver Hansens vegne, og Lave Hansen på egne vegne gav deres far Hans Knudsen blimester afkald for arv, Niels Lavesen efter sin afd. far og afd. mor Marine Jonsdatter. Iver Hansen og Lave Hansen efter deres mor Marine Jonsdatter.

98 (1600) Mette Hansdatter skifter værge fra Søren Pedersen i Brøns til Anders Hansen Drengsted.

101b (1600) Vurdering for Villands Mikkelsen i Normsted, af afd. Peder Hjortlunds 5 fag bod, som Villands Mikkelsens afd. far Mikkel Pedersen i Normsted havde i pant.

104 (1600) Søren Hansen Svanning, afd. mester Hans Svannings søn, solgte til Niels Albertsen klokker...(ikke mere).

115b (1600) Skudsmål: Mikkel Thomsen, født i Ribe af afd. Thomas Thomsen og afd. Mette Thomaskone. Bror var afd. hr. Laurids Thomsen, tidligere sognepræst i Kolding, med samme far, men ikke mor.

118b (1600) Opmåling af Hans Jessens byggested i Storegade imod Skibbroen.

124 (1600) Lauge Christensen, afd. Christen Laugesen tidligere rådmands søn, på egne og medsøskendes og mor Marine Baggesdatters, afd. Christen Laugesens, vegne solgte til Bertel Struck deres hus i Gråbrødregade, som Marine bor i.

125b (1600) Afd. Jens Rasmussen remsnider havde en søn Peder ved sin første kone Kirstine. Denne Peder er nylig slået ihjel i Norge. Ved hans anden kone Mette havde han også en søn Peder, som er her i byen hos hans mor. Ingen andre arvinger.

127 (1600) Jens Mikkelsen i Brøstrup gav Niels Kjeldsen, på hans mor Beritte Mikkels hendes vegne afkald for arv efter hendes afd. bror Peder Jensen Hjerting, Niels Kjeldsens hustru Karines tidligere husbond.

127b (1600) Syn mellem Magnus Graves og Anders Andersen Lunds stalde.

128 (1600) Ib Tornum borgmester, på Marine Christensdatters, Anders Kalvslunds steddatter, vegne gav Anders Kalvslund afkald for arv efter hendes afd. far Christen Simonsen og hendes afd. mor Margrete Hierresdatter.

135 (1600) Hr. Jesper Gundesen på Rømø gav Thomas Jørgensen, på Karine Nisdatters vegne, og Niels Poulsen, på Anne Nisdatters vegne, afkald for arv, som er tilfalden ham med hans afd. hustru Anne, som er en sjettedel i forskellige ejendomme.

136 (1600) Samme Karine og Anne gav hr. Jesper Gundesen afkald, ligeledes deres bror mester Torben Nielsen i Hvejsel efter deres afd. mor Anne hr. Jespers.

142b (1600) Jens Klyne lavbød sine ejendomme, som er tilfalden ham efter hans afd. far Anders Sørensen.

151 (1600) Krabbe Frandsen, afd. Frands Klynes søn, borger i Frederikstad i Norge, på egne og sin afd. bror Anders vegne gav Kirstine, afd. Anders Sørensens, på hendes og hendes børns vegne afkald til afd. Søren Jakobsen borgmester og afd. Anders Sørensen rådmand for arv efter deres afd. oldefar Krabbe og deres afd. far Frands Klyne, og deres afd. mor Sidsel Krabbesdatter. Nævnt er den toft, som Kirstine, afd. Anders Sørensens, og afd. Søren Klyne, hans afd. far Frands Klyne og afd. Søren Jakobsen har haft i brug.

165 (1600) Vurdering Karines, afd. Peder Pedersen Beeckes, hus hun bor i i Sortebrødregade.

165b (1600) Syn med Bertel Struck mellem Søren Pedersens, afd. Peder Baggesens søn, hus, som Marine, afd. Oluf Staffensens, bor i i Sortebrødregade og Poul Jensens hus, som hans svoger Christen Jepsen Notteler bor i.

167b (1600) Frederik Lange til Søewed solgte til Anders Pedersen et stykke jord i Gråbrødregade.

172b (1600) Vurdering med Marine, afd. mester Casper Mules, i Odense af værdien på hendes og hendes søn Hans Mules ejendomme i Gråbrødregade, Puggårdsgade, Graffs sogn, Skt. Nikolajgade og Skt. Hans Holm.

179 (1600) Karine, afd. Jakob snedkers, og hendes børn opsagde arv og gæld efter ham.

181b (1600) Oluf Karlsen, på afd. Christen Lassen remsniders børns vegne opsagde arv og gæld efter ham.

191 (1600) Syn mellem Hans Gredsteds hus og Kirstens, Anders Sørensens, hus, som Laurids Iversen Struck bor i.

195b (1600) Jørgen Christoffersen, på sin husbond Clemend Sørensen i Vejles vegne tiltalte Morten Jakobsen.

197b (1600) Mester Anders Sørensen Veylle [Vedel?] solgte til Niels Hansen Grisbæk et hus, som han selv bor i på Ny Jord.

198b (1600) Peder Hansen, Hans Farsens søn, på egne og sin mor Sidsels vegne opsagde arv og gæld efter Hans Farsen.

200b (1600) Forlig mellem Hans Bartskær og Niels Sørensen, hans stedsøn, om arv Niels Sørensen kan tilkomme efter hans afd. mor.

207 (1600) Anders Pedersen, afd. Peder Vogensens søn, opsagde arv og gæld efter hans afd. far. og afd. mor.

206 (1600) Peder Lamberesen husker, at for 46 år siden havde hans mor en stald i leje af Peder Krag østen ved den stald Niels Poulsen nu har i Skt. Nikolajgade.

210b (1600) Vurdering af afd. Hans Farsens hus i Svinekrog.

214 (1600) Vurdering Hans Pedersen i Ullerups arvingers 3? fag hus i Gråbrødregade, og 6 fag hus inden byens vold og grave.

215 (1600) Mester Torben Nielsen, sognepræst i Hvejsel og Givskud, og hustru Sofie Hansdatter solgte til Søren Jensen den arvedel efter Torben Nielsens mor Anne, afd. hr. Jespers.

217b (1600) Oluf Thomsen i Sønder Farup lyste sin søn Anders Olufsen i kuld og køn.

218b (1600) Ib Pedersen gav sin stedfar Peder Nielsen Holm afkald for arv efter hans afd. mor Marine Peders.

225b (1600) Jens Thomsen, Thomas Prongs søn, gav hans far afkald for arv efter hans afd. mor Doritte Andersdatter.


Dokumenter (bilag) til Ribe tingbøger 1569-1600

B 85A-101

1569-71.

nummer

41 Anders Hansen, afd. Hans Gerbrandsens søn, sælger til Anders Lund det halve hus i Gråbrødregade.

41 Jørgen Pedersen Rømme sælger til Bend Knudsen og hans hustru et hus kaldet Hinghus ved Horsfald.

283 Ebbe Ibsen (egenhændigt brev) sælger til Peder Trellund den morlod han har i 2 steens i Fiskergade, og i det steens i Grønnegade, som han arvede med sin afd. hustru Chirsten

337 Peder Iversen Stub, borger i Aalborg, sælger til Peder Sørensen 3 boder i Sortebrødregade.

337 Jens Pedersen Tuilde sælger til Jens Jepsen sit adelhus i Storegade.

1571-73.

40 Samfrænder (nævnt) gav Hans foged orfejde for Hans Olufsen i Vilslev, som han ihjelslog.

49 Item er disse 5 søsterlodder, som Christoffer skriver skal give mig skøde på fasth på Jakob Hansens vegne 2 søsterlodder, nok på Ib Lambertsens vegne 1 søsterlod, nok på hans egen hustrus vegne 1 søsterlod, nok 1 søster .... af Jesper Bang, hvilke for... han har købt.

57 Claus Knudsen, på Maren Laskones vegne, opsagde arv og gæld efter Las Rødding, hendes husbond.

57 Karine Hansdatter, Niels Overskærers hustru, gør Kirstine, Niels Overskærers datter, til hendes arving.

81 Syn Oge Pedersens hus af Bend Knudsen Offuer.

1573-75.

165-169. Niels Namesen sælger til Peder Mortensen Hegelund sin kålgård på Skt. Hans Holm.

165-169. Jens Hegelunds stald i Saltgade sælges til Peder Hegelund.

409 Peder Lambertsens (egenhændige) tilbud til Karen Sørensdatter på kvist om deres fælles hus, hun bor i. Grønnegade.

1575-76.

24-27. Syn mellem Termand Ousens hus i Sviegade og Mads Kocks abildgård.

37-39. 18/7 1575. Sag mellem Jens Pedersen, på Niels Mouritsens, borger i København, vegne på den ene, og Niels Gundises arvinger, som er hans mor Marine Gundis, Hans Vibe, Jens Termandsen, Anne og Marine Gundisdøtre på den anden side.

53-55. Skudsmål: Christen Sørensen bartskær, far afd. Søren Pedersen bartskær, mor Anne Tyboe.

62-68. Brev af Laurids skrivers egen hånd.

82 Afd. Jens Judes hustru er Jahanne Rasmusdatter.

83-85. Jens Viborg vidnede, at nogen tid siden havde Findt Nielsen, borger her, pantsat til Jens Viborg den lod, hans hustru Marine Andersdatter kunne tilfalde, efter Line Thomasdatters død, i den gård i Fendigade, som han selv iboede, og Lambert Andersen og Marine Anderses nu ibor.

90-94. Stævning over Thomas Olufsen, Oluf Staffensens søn, født i Ribe, at møde til Viborg landsting 22/10 1575. Det vides, at han har ikke været her i byen siden den sidste pestilenstid, da han var barn, og det er nu 11 år siden. Derefter har han rejst i fremmede egne, og aldrig haft bopæl i Ribe, kun besøgt sine forældre nu og da.

111 Skudsmål: Rasmus Lauridsen, borger i Aalborg, og afd. Las Rasmussens far og dennes bror Knud Rasmussen.

11/9 1575. Syn afd. Otto Galskyts lig.

1577.

12 27/12 1577. Thomas Jørgensen, afd. Jørgen rentemesters søn, forbydes at sælge hans fars ejendom.

1578.

32 Thomas Jørgensens egenhændige salgsbrev til Mourits Podebusk af 2/5 1578.

38 Beliggenhed af Anders Sørensens stald.

1579.

42 Hr. Jens Thorstensen og hans hustru Mette Svendsdatter er døde på Bornholm fra 2 små børn. Karen Thorstens, Simon og Christen Thorstensen siger, at nærmeste værge er deres morbror Tulli Svendsen.

1580.

10 Vurdering af Niels Sørensens i Tved hans ejendele, til bedste for Hans Christensen i Nygaard, i Niels Poulsen herskabsfogeds håndskrift.

24 Sag om hussalg i 1573. Jens Viborg.

37 Afd. Anders Jepsen skomager havde pantsat til Niels Hansen i Hillerup al den part, han havde arvet i det hus på Nederdammen, som Mads Jensen, borger her, havde købt de 11 parter i af fru Anne Ivers, afd. Bendix Iversen [Rosenkrantz] til Kogsbøl. Nu sælger Niels Hansen denne 12. part til fru Anne.

95 Om salg af den plads, hvor afd. Offer Klejnsmeds hus stod i Stenbogade.

118 Maren Gundisdatter, Jens Termandsens hustru, gav Jakob Jensen varsel.

118 Gældsbrev af 24/11 1580 med beliggenhed af flere huse.

118 Voldborg Ibsdatter er søster til Jesper Ibsen.

1581.

19 Thomas Jørgensens brev, at Mads Kock, hans svoger, har solgt ham en ejendom i Søndergade, som Morten hatfilter bor i.

19 Peder Sørensen smed hjemler Eskild Jensen det hus han ibor i Grønnegade.

19 Peder Pedersen Abildgaard hjemler Peder Beecke den trediepart af en stolestade i Sortebrødre kirke, som han arvede efter hans afd. bror Gregers Pedersen.

26 Søren Pedersens steddøtre er Anne og Doritte Pedersdøtre. Sag angående deres hus.

34 Om Christen Sørensen bartskærs salg (vist i 1574) til mester Casper Mule, af hus i Gråbrødregade.

37 Karen Mikkels i Auckelboe og hendes søn Nis Ibsen i Billum, ejer af jord i Badstuegade. Også nævnt er hendes afd. søn Mads Ibsen og Peder Trellund.

47 Syn mellem Hans Ibsens og Mette, Søren skrivers, stalde ved Skt. Peder kirke.

50 Regel Eskildsen køber den jord Christoffer skrivers bygning tilforn stod på i Badstuegade.

116 Søren Jensen i Giording i Hierung hrd [Gørding i Hjerm herred?] opsiger arv og gæld efter sin afd. søn Jens Prong.

1585.

21/6 Vurdering i Anders Sørensens hus af Usse Jeppes efterladte ejendele.

1587.

5 Kalle [tidligere Kalli] Hansen, borger her, udbød Marine Enevoldsdatter, hans søskendebarn, om nogen ville give hende ophold. Hun kan tilfalde arv efter hendes farsøster Maye Pedersdatter, Hans Nielsen Kiers hustru.

1588.

34 Skudsmål: Niels Christensen er Ribe borgersøn, far Christen Sørensen og mor Karine.

161 Vurdering: Christen Sørensens hussted med tømmer og sten i Stenbogade.

161Om Skarris Pedersen vil løse sit hus på Ny Jord fra Hans Jensen.

164Om noget jord med beliggenhed. (Bagsiden er et åbent brev fra 1592).

1591.

92 Søren Pedersen, afd. Laurids Jensen Vilslevs søstersøn, er hans (L.J.s) morløse børns fødte værge. Kan ikke påtage sig det, begærer at Anders Sørensen "børnenes slægt og børd", og Jens Pedersen Terpager, "efter min afd. morbrors egen begæring" overtager værgeskabet.

125 Peder Jørgensen, skomager i Haderslev, og hustru Anneken Hermansdatter solgte til Hans Jepsen halvparten op og ned af 4 fag hus og abildgård i Grønnegade.

9/7 1591. Sag mellem Anders Sørensen og Mourits Podebusk.

???Udateret. Gamle mænds udsagn om Bulls eng.

1592.

36-44. Vurdering af Peder Friises ejendele, som Anders Sørensen får som husleje.

133-135. Christen Mikkelsen Ballums børn: Mikkel, Beritte og Anne arver efter deres afd. mor Maren Nielsdatter.

157 (Tydeligt en tilføjelse til tingbogen) vedrørende arv efter "hindes afd. bror Jens Olufsen.

1593.

57-65. Torben Jensen sælger til sin bror Niels Jensen en stald.

57-65. Anne, afd. Peder Jensen smeds, sælger til Jens Bondesen i Lundsmark en smedeambolt.

1594.

39 Poul Jensen (egenhændig) kræver indfrielse af gæld af Karen Peders i Farup, efter hendes afd. husbond og hans brødre og deres afd. mor.

75 Jesper Lassen, i Hillerup i Horne sogn, på sin afd. bror Thomas Hansen og hans hustru afd. Marine Jensdatter deres barns vegne, ved navn Hans Thomsen, holdt skifte. Alle ejendele vurderet og anført.

123 Damskifte, som er ufærdiggjort, på Østerdam den 6. november 1594. Atten huse med ejere og beboere nævnes. Ligeledes på Vesterdam: 5 huse.

1595.

105 2. september. Peder Pedersen Trellund, på sin mor Gertruds, afd. Peder Trellunds, fordum rådmand, vegne i rette kaldt Anders Sørensen rådmand, på hans søsters børns vegne, og Bertel Struck på hans hustru Doritte Sørensdatters vegne for et stykke jord, som de tilholder sig.

136 Thomas Jørgensen rådmand, på Hans Mule til Nislevgaards vegne, tilskøder Niels Hansen Grisbæk et stykke jord, som Maren Mulesdatter, afd. Casper Mules, og hendes søn Hans Caspersen Mule har solgt ham i Storegade ved torvet, og hvorpå Niels Hansen Grisbæk har bygget hus.

143 Maren Klynes erklæring, at der for 30 år siden stod et hus og herberg på pladsen norden op til Oluf Thomsens hus. Beskrivelse af huset og dets videre skæbne.

1596.

23/11 Hr. Morten Pedersen Hegelund, på sin egen og sin hustru mors og hendes børns vegne, og Christen Bremmer på Doritte, afd. Hans Lauridsens vegne, forbød Doritte Rellofsdatter, at hun ville ..... ... det fælles hus, de har tilsammen, som hendes far Rellof Nielsen iboede ..... (gavlen ved at falde ned, og hr. Morten og Doritte Hanskone tilbyder at betale reparation). Gråbrødregade.

118 Hans Pedersen, afd. Peder Ibsens, fordum rådmand, søn, solgte til 20 Thomas Bonum sin arvedel. (Husene nævnes med beboere og beliggenhed).

212 Strid om arv efter Søren Lauridsen, borger her, hans hustru, som druknede sig selv.

1597.

14-20. Salg af stald i Saltgade, .

35 Gertrud Hansdatter har brudt trolovelse med Peder Jakobsen Stauning.

38 Hans Olufsen bagmand solgte til Hans Jessen og hans søn Niels en kålgård vesten for Skt. Peder kirke.

53 Jep Borg, foged i Sortebrødregaard, solgte til Kjeld Jørgensen og Niels Poulsen noget øde jord, som fru Magdalene, afd. Mourits Podebusks, og Otto Christoffer Rosenkrantz havde givet ham uden Nørreport.

130-32 Hans Christensen bartskær og hans hustru Maren Nielsdatter med hendes søn Niels Sørensens samtykke sælger til Anders Sørensen en eng.

??? Udateret. Jep og Ebbe Jensen, afd. Jens Jepsens sønner, og deres medsøskende forliges om nogle tagsten.

10/3 Mester Anders Sørensen Vedel stævnes for 24 gode dlr., som han havde lovet for Anders Hansen, Niels Hansen og deres arvinger i Varming. Angår en gård i Varming.

22/9 Jon Pedersen Trellund ønsker skudsmål. Afvises på grund af en dom for ulydig borger.

1598.

110 Jes Pedersen og Jens Pedersen tilspørger Herman Andersen skomager, om han mener at have nogen rettighed i det 3 fag hus, som Hans Pedersen bor i i slippen imod Sønderport. Herman Andersen siger nej.

186 Niels Tygesen, borger her, og hans medarving ønsker det skøde afd. 88 Anders Mortensen, borger i Viborg, har givet ham på den ? i den gård i Viborg, han selv iboede og arvede efter hans afd. hustru Maren Christensdatter. Anders Mortensen kaldes også Niels Tygesens afd. bror.

193 Hans Jensen rådmand giver til de fattige og husarme en stald. .

1599.

90 Johanne Brunsdatters "stamtavle": Far Jep Brun, hendes mor Jahanne Madsdatter. Min oldefar Mads Brun. Min old oldefar Iver Brun. Dorte Nielsdatter hendes far Niels Clemendsen, mor Anne Nielskone.

120 Om en eng tilhørende dr. Peder Vinstrup og hans hustru mor Elle, afd. 22 mester Sørens i Århus.

141 Fortegnelse over Iver Vandels efterladte ejendomme med hans hjemmeboende børns navne.

1600.

82 Vist del af tingbogen, salg af hus mellem Fiskergade og Ny Jord fra mester Anders Vejle [Vedel?] til Niels Hansen.

7/11 Syn mellem Hans Villumsen Gredsteds hus ved Torvet, som han selv bor i, og Kirstines, afd. Anders Sørensens hus, som Laurids Iversen Struck bor i.

??? Udateret. Beliggenhed af stenbod i Skt. Nikolajgade.


Ribe byfogeds tingbog 1601

B 85A-32

folio

15b 6/2 1601. Vurdering for Hans Vandel udpant af Christen Lauridsen Skomager for ting

16 7/2 1601. Mads Pedersen Roed fordeler Niels Christensen, Christen Kjeldsens søn.

20 11/2 1601. Bertel Struck fordeler Anders Pedersen Forballum i Flensborg.

24 og tidl. (1601) Niels Lauridsen skomager og hustru Kirstine anklaget for hæleri.

25 17/2 1601. Mads Pedersen Roed fordeler Ib Libriksen for gæld.

28b 20/2 1601. Hans Hegelund, på vegne af sin bror Christen Hegelund i Kbh., vedkender sig arv og gæld efter deres afd. bror Jacob Hegelund og afd. Hans Pedersen.

30 21/2 1601. Gertrud Nielsdatter, afd. Niels Touskovs datter, har 53? dl., som Hans Hegelund har opbåret af hendes arv efter hendes afd. bror Laurits Touskov. Se 95.

30b 21/2 1601. Jacob Bager og Marine, afd. Jens Viborgs har Midtmøllen.

32 (1601) Jens Andersen Klyne var meget drukken og lavede ballade sammen med Søren Andersen, hans bror.

33b (1601) Magnus Grave har mange til gode hos den netop afdøde Oluf Karlsen.

35 (1601) Mads Pedersen Roed har pantegods fra en række nævnte personer.

35b (1601) Hans Nielsen, Niels Guldsmeds søn i Viborg, mistede sit venstre øje, da han tjente Lydik Andersen guldsmed.

37 9/3 1601. Laurits Hansen Svane begærede dele til Mads Christensen i Stenderup. Mester Mads Jacobsen har kvitteret for landgilde.

38b 9/3 1601. Hans Svane solgte Bagge Pedersen sin stald, som han arvede efter sin svigerfar mester Hans Svanning.

43 17/3 1601. Hans Svane solgte til Niels Hansen Grisbeck (ikke mere).

43b 17/3 1601. Niels Hansen Grisbeck sælger til Hans Svane (ikke mere).

70 2/5 1601. Bertel Struck fordeler Peder Sørensen skolemester.

70b 5/5 1601. Hans Hansen Svane skøder for sin mor Marine til Anders (Pedersen) Spandet et stk. jord.

73b 8/5 1601. Mogens Ebbesen gav sin far Ebbe Mogensen afkald for arv efter sin mor, Anna Baggesdatter.

82 16/5 1601. Michel Christensen, afd. Christen Michelsens søn, solgte til Bagge Pedersen, afd. Peder Baggesens søn, den af hans søskendes arvelod efter deres afd. mor, nr. 1 Gendammen på Ny Jord

83b 16/5 1601. Syn på afd. Jens Thermansens stald i Skt. Nicolajgade.

85 19/5 1601. Mads Rasmussen Hjort solgte til Hans Svane den jord, som Hans Svane har bygget på i Fiskergade.

92b 30/5 1601. Syn på mester Anders Sørensen Wejles vegne, af hans bod i Badstuegade.

94 30/5 1601. Kirstine, salig Anders Sørensen [Klynes] sønners bøder til kongen, har hun betalt hidtil.

106b 22/6 1601. Jens Wandel i 24 mænd.

112 30/6 1601. Jon Pedersen Hygum vidnede i dag for tings dom, at han stod inde i hans hus, den tid Jens Wandel rejste sig op og vilde gå ud, da slog Jens Wandel Thomas Klincker på hans mund. Da samme tid straks slog Thomas Klincker ham til s. igen til en.... Da svor de forne.... tov over..... Mundslag etc.

115 4/7 1601. Hans Svane, på sin mors vegne, sælger til Niels Albritsen........ i Præstegade.

151 (1601) fremkommer dr. Niels Krages, igen 152b, umuligt at se, hvad det drejer sig om.

157 (1601) Se manuskript

162b (1601) Anders Laurtsen, Laurids Lydiksens søn.

164 (1601) Hans Laurtsen skomager vidner.

165 (1601) Syn, med Ditlev Hansen Guldsmed, på afd. Anders Andersen Lunds (var g.m. Ditlev Hansen Guldsmeds søster Sara) arvingers hus på Meldammen, som han nu udi lever, bruger og besidder.

165b (1601) Niels Tøgersen pantsætter sit hus i Fiskergade til Ditlev Hansen Guldsmed, på Anders Andersen Lunds' arvingers vegne.

170 (1601) Jens Trellund fordeler Niels Skomager i Emmerlev.

184b (1601) Noget om at Ebbe Mogensen har arvet et brev efter Bagge Jensen.

186b (1601) Ditlev Hansen har pant fra Kirstine, afd. Anders Lunds slegfreddatter.

192 (1601) Jens Klyne, på hans mor Kirstine, afd. Anders Sørensen [Klynes] vegne, vurdering af Peder Mortensen Hollms hus, hun har pant i.

193b (1601) Mads Roed solgte til Jens Klyne en stald i Pajpøtgade.

199b (1601) Laurits Hansen Svane, på dr. Hans Laurtsens vegne.

202 (1601) Niels Laurtsen skomager og hustru Kirstine Laurtsdatter sælger.

203 (1601) Jens Andersen Klyne, på sin mor Kirstine A.D.s vegne, sælger øde jord i Gråbrødregade.

230 (1601) Mester Iver Iversen læsemester fordeler sin bror Thomas Iversen her i byen. Se manuskript

236 (1601) Kirstine, afd. Anders Sørensen [Klynes], har pant i Peder Mortensens hus i Grønnegade.

240-246 = rest af bogen næsten helt manglende.


Ribe byfogeds tingbog 1602

B 85A-33

folio

6 (1602) Jens Andersen Klyne, på mor Kirstines vegne, køber 10 fag stald o.

11 (1602) Frøicken Hanskone, afd. Hans Laurtsens, og hendes børn opsagde arv og gæld efter ham.

20 (1602) Ditlev Hansen Guldsmed snappede et papir fra skriveren.

20b (1602) Søren Andersen (Klyne) huggede om sig med dragen værge.

28b (1602) Johan Vintapper har et par sorte engelske bukser i pant af Niels Laurtsen skomager.

40 (1602) Kirstine, afd. A.S.s, har haft skøde på afd. Christen Bremers hus.

50b (1602) Ditlev Hansen Guldsmed fordeler Peder Ousen i Vester Vedsted for penge og for rug og byg.

53b (1602) Jens A. Klyne, på Kirstine, afd. Anders Sørensen [Klynes], personlige nærværelse, sælger et hus.

58 (1602) Ebbe Mogensen lod læse Marine Baggesdatter, Claudine Sørensens udi Vejle hendes kvittering ordret.

59b (1602) Om Søren Brammings drab på Anders Sørensen [Klyne] + s.67b.

60 (1602) Hans Andersen i samme sag, fuldmagt til Niels Lunde i Ottense.

61b (1602) samme sag. Inge, Søren Brammings i Hoe om svare for.

63b (1602) En Michel Krage i Giesten til 66.

66b (1602) Hans Svane forbyder handel med de boder m.m., som Didrik Jensen bager bor i Bøddelsgade.

68 +98b+105b+106 (1602). Kirstine, afd. Anders Sørensen Klyne og hendes børn, kræver udlæg for rejser, af dem, der borgede for Søren Jensen Bramming. Niels Hansen Lunde er advokat.

81b (1602) Johan Vintapper forbød Didrik Jensen bager, at afhænde det hus, som Hans Bartsker bor i.

85 (1602) ærlig svend Niels Laurtsen, afd. Laurids Andersen skomagers søn, sælger hus.

86 (1602) samme Niels Laurtsen vil ikke befatte sig med sin bror Anders L., boendes til Genervas arvepart efter deres far L.A.? og afd. mor Marine.

98b (1602) Mester Jacob Madsen, Odense, har hans leje tilgode hos Laurits Eriksen tømmermand, Kirstine Jens Nottelers og Mads Th?

101b (1602) Jens Trellund fordeler Jesper Hansen, efter sin regnskabsbog.

103b (1602) Marine, afd. Chr. Bremers, opsiger arv og gæld efter ham.

111b (1602) Voldborg, afd. Didrich Jensen bagers, opsagde arv og gæld efter ham.

118 (1602) ?Bertel Strucks (el. er det Niels Jeronimusens) søster var afd. Buold, Ib Andersens.

120b (1602) Terkel Andersens hustru er Karine Madsdatter = Mads Rasmussens datter. + Marine, se 135.

124 (1602) Jens Trellund fordeler en for korn.

136b + 137 (1602), fremgår at Peder Wandel er død.

165b (1602) Søren Andersen sælger et hus til hans mor Kirstine, afd. Anders Sørensen [Klynes].

167 (1602) Ditlev Hansen Guldsmed fordeler Peder Sørensen i Nør Kierbøll for byg.

167b (1602) Mads Pedersen Roed fordeles for 20 dl. og 1 skp. rug.

172 (1602) Ditlev Hansen, på sin søster Abild Hansdatters vegne, opsiger arv og gæld efter hendes afd. husbond Knud Christensen.

180b (1602)

183 (1602) Anne, hr. Jacobs i Darum, er ikke gået helt lovligt fra arv og gæld efter hendes sal. husbond hr. Jacob Hegelund.

183b (1602) Gertrud, sal. Peder Trellunds, Marine, Jens Trellunds og Appelonie Nielsdatter, tjenende Gertrud Trellunds, vidner.

185 (1602) Peder Rasmussen Holst, K.M.s kaptajn i København, gav afkald til Mads Hjort? og hans hustru Marine Andersdatter, for arv hans hustru Anne Madsdatter er tilfaldet efter hendes sal. mor Marine Madskone.

187b 9/11 1602. Ang. den skade Søren Andersen gjorde Søren Hansen skrædder, udsat til der kommer nøjagtig besked om at S.A. er død og begravet.

190 (1602) Nils Gasse

203b (1602) Kirstine, sal. Anders Sørensen [Klynes], har sølvtøj i pant af Ib Sibricksen.

218b (1602) Ditlev Hansen Guldsmed fordeler Anders Frandsen i Nørre Fastrup for 3? dl.

220b (1602) Nis Hyffbierg fordeler Hans Jessen på Sønderho, først for 1 dl. han udlagde for ham til Marine, Christen Lausens for forlovning.

232 Slut.


Ribe byfogeds tingbog 1603

B 85A-34

folio

2b (1603) Ditlev Hansen Guldsmeds søster Kjeld Knuds.

3 (1603) Line Andersdatter Mads Limes hustru. 14/5 til 7.

7 (1603) Vurdering af afd. Peder Christensens hus og ejendom.

10b (1603) Mester Iver Iversen læsemester spørger Jens Iversen i Bandsbøl, om hans afd. far hr. Iver Gregersen har selv leveret ham den medgift, blev Jens Iversen

11 (1603) Iver Gregersens bo er endnu uskiftet. En svoger og Nis? Larsen i Thoftum

13b (1603) Jens Andersen Klyne sælger til sin mor Kirstine sin 10 fag stald i den gade som løber fra Saltgade til Skt. Peder.

19b (1603) Syn på Marine Svannings bod, som Hans Madsen murmester bor i Hundegade.

33 (1603) Vurdering for mester Jacob Madsen af forsk. genstande, som han havde i pant.

34 (1603) Jens Andersen, på Kirstines vegne, fordeler Simon Knudsen Kock i Nørre Kierbøll for 60 dl. og renter.

47 (1603) Hans Pedersen, afd. Peder Baggesens søn, fordeles for 85 dl. af Ebbe Jensen.

52b (1603) Nis Andersen.

68 (1603) Hans Mule i Odense, på mor Marine afd. Casper Mules vegne, inddriver gæld.

69 (1603) Mads Pedersen Roed fordeler Simon Knudsen Koch i Kierbøll for 6 tdr. byg.

73 (1603) Vurd. med Jens Andersen Klyne og hans mors Kirstines nærværelse. Chr. Bremers ejendom.

77b (1603) Kirstine, Anders Sørensen [Klynes], køber hus.

84 (1603) Mogens Ebbesen slog Christoffer Bardscher blå og blodig. Benægtes.

93 (1603) Kirstine, afd. Anders Sørensen [Klynes], fremlægger Ko. May. missive.

94 (1603) Kirstine, Anders Sørensen [Klynes], og Bagge Pedersen enige om, at sagen imellem dem beror til næste gæsteting, så Bagge kommer hjem fra Hamborg.

95 (1603) Simon Fogh guldsmed fordeler Hans Pedersen, afd. Peder Baggesens søn, for 16 dl.

100 (1603) Jens Giødesen fordeler Hans Pedersen, afd. Peder Baggesens søn, for 2? dl.

121b (1603) Laurits Clausen fordeler Hans Pedersen, afd. Peder Baggesens søn, for 2 mk, for 1 par korckensku og 20 sk. for et par jernslåede sko.

123 (1603) Hans Wandel fordeler Anders Poulsen Brøns i Vester Vedsted for 2 tdr. byg, 2 dl. og 24 sk.

135b (1603) Thomas Iversen Hemmet fordeles af Lambert Lauritsen, på vegne af dennes mor, Ingeborg, afd. Laurids Tøgersens.

152 (1603) Ebbe Mogensen, rådmand, sælger sin stald i Saltgade til Jon Pedersen Trellund.

155b (1603) Afd. Peder Christensens pant.

156b (1603) Jens Klyne, på moren Kirstines vegne, vurdering af afd. Peder Skodborgs hus i Stenbogade.

174b (1603) Hans Andersen, afd. Anders Sørensen [Klynes] søn, blev slået med en værge af Jacob Hansen, Hans Jacobsen Møllers søn.

175 6/8 1603. Mads Pedersen Roed og Ditlev Hansen og Morten Madsen Lime i 24 mænd.

175 (1603) Skudsen? i Anne Pedersdatter, afd. Peder Trellunds datter = Mads Roeds hustru.

177ff (1603) Magnus Grave beskyldes for at have spredt kvægsygen.

182 (1603) Syn på afd. Peder Baggesens hus, som han boede i med Bagge Pedersen, noget forfaldent. se manuskript.

192 (1603) Jens Trellund spørger Søren Wiidisen om grunden til, at han prædikede i domkirken om at slå øje ud. Også 195b.

197 (1603) Birgitte Nielsdatter, født i Darum, gav Peder Offersen fuldmagt.

197b (1603) Peder Nelsen i Tange spurgte Jens Andersen Klyne, om han kan beskylde ham for noget.

210 22/9 1603. Hans Wandel, slotsfoged på Ålborghus, på hans hustrus Marine Lauridsdatters, Bagge Pedersen på hans hustrus Margrette Lauritsdatters vegne og Lambert Laurtsen på sin egen. (Ikke mere).

212 (1603) Stygge Høg til Hassinggård gør krav på 500 dl. fra Bagge Pedersen for det, som Peder Baggesen har lovet sin søn Peder Pedersen. Udsat 6 uger.

216 (1603) Niels Sørensen gav Kirsten Anders Sørensens afkald. (Ikke mere).

216b (1603) Vurd. af Hans Svanes hus, han bor i på Storegade,

222 8/10 1603. Jens Olufsen, afd. Oluf Nielsens søn, og Mads Nielsen Lime gav mester Iver Iversen Hemmet læsemester afkald for arv efter deres afd. far Oluf Nielsen og deres afd. mor Line mester Ivers.

223 (1603) Anders Olufsen dito.

226 (1603) Hans Svane, på bror afd. Jens Hansen Svanes? vegne, solgte til Oluf Roed. (Ikke mere).

241 (1603) Jens Trellund kaldte Mads Roed og hans datter Maren tyv.

244b (1603) Fortsættelse om Stygge Høgs krav. Mads Pors hævder, det er ikke lovligt æsket efter død. Stygge Høgs tjener siger, at de 500 dl. er dels gave fra Peder B.? og dels løn til Peder S.?

246b (1603) Bagge Pedersen fordeles af Stygge Høgs tjener for en del af beløbet. S. 252 ligeledes Mads Pors. Dom s. 253b = 17/11, men ikke indskrevet.

248 (1603) Vurd. på Buold?, afd. Jens Terpagers børns vegne af huset mod Nørreport.

255 21/11 1603. Flere vidner forklarer, at Peder Pedersens? brev er falsk, der anføres et andet rev. Peder Pedersen erkender at være tilfreds med de udgifter Peder B.? har haft på ham.

255b (1603) Efter Peder Lunds? befaling stævnet Christoffer Baggesen i Bagge Pedersens hus, hvor Christoffer Baggesen bor.

258b (1603) Peder Lund? + flere sad hos Marine Lausens og drak.

261b (1603) Oluf Roed, rådmand, på hans afd. hustru Kirstine Lasdatter afd. Las Limes datter og Peder Lassen og Ebbe Lassen og Mads Lassen selv gav Morten Madsen Lime afkald.

263 (1603) Stygge Høgs tjener Peder Lime? i Hassinggård stævner mester Iver Iversen læsemester på hans hustru Karine for part af de 500 dl.

265 (1603) Mads Pedersen Roed fordeler? Jens Mattisen i Øster Vedsted.

265 (1603) Jens Andersen Klynes brev om, at hans mor tilbageholder hans lovbydelse af hans gods.

266 (1603) Peder Lund? forbyder Bertil Struck at afhænde noget af hans stedsønner Søren Pedersens og Hans Pedersens gods.

266b (1603) Peder Lund? fordeler Christoffer Pedersen for hans andel. Christoffer Pedersen selv tilstede i tinget.

266b (1603) Bagge Pedersen? tilbyder at betale 83 dl. 1 mk. 5 sk. for Christoffer Pedersen.

269b (1603) Jens Pedersen Trellund beskylder Mads Madsen Roed for en tyv og hore.

271 (1603) Vidne, at på tirsdag ad aften, til mester Iver Iversen Hemmet læsemesters bryllup, da kom Niels Pedersen, Jacob Pedersen, Peder Enevoldsens sønner, og Johan Vintapper løbende ad rådhusgulvet. Beskrivelse af slagsmålet imellem dem. Dom s. 280.

274 (1603) Mads Pedersen Roed fordeler Laurits Jedsted for 7 dlr. 2 sk.

279b (1603) Jens Andersen Klyne har ituslået en kousken? for Wolff Bardsker.

280b (1603)Den søndag aften, som mester Ivers bryllup var, som var Advent søndag. Bog slutter s. 281.

På bindets inderside noget om salg af ejendom, ikke læses helt, på grund af stram indbinding.


Ribe byfogeds tingbog 1604

B 85A-35

folio

3b (1604) Et forlovningsbrev (kaution) som afd.? Hans Lausen var med i, er betalt, og kan derfor ikke komme Maren til skade. Mere s. 13.

14 13/2 1604. Bagge Pedersen, afd. Peder Baggesens søn, stod her i dag inden alle 4 stokke for tingsdom, og på hans bror Søren Pedersens, afd. Peder Baggesens søns, vegne efter hans fuldmyndigheds? ?? som ham udi denne sag gjort og givet har, lydendes? (ikke mere).

15 (1604) Bertel Struck lover mester Iver Iversen læsemester at klarere, hvad hans hustru Karine Pedersdatter for hendes fars arv kunne tilfalde.

19 (1604) Nogle bønder kommer med smør til Bertel Struck.

21 (1604) Ditlev Hansen Guldsmed og Morten Madsen Lime spurgte Søren Friis, fordum slotsskriver på Riberhus, om han havde det købebrev, som afd. Peder Christensen og unge Anders Lund gav afd. Albret Friis på det tran, de havde afkøbt ham.

22 (1604) Kirstine, Anders Sørensen [Klynes], var Morten Ibsens fri hjemmel til ?? ?? klæde, som blev fremlagt.

23b (1604) Clemen Olufsen i Horsens, på hustru Sidsel Pedersdatters vegne, tiltaler Bertel Struck rådmand.

26 29/2 1604. Bagge Pedersen spørger om Peder Pedersen, afd. Peder Baggesens søn, boende i Sæbye, ikke er stævnet til Højesteret. Ja, til kommende Herredag i København.

30 29/2 1604. Laurits Iversen erklærer, at han har renskrevet det brev, som Peder Baggesen dikterede ham om hans slegfredssøn Peder Pedersen i Sæbys arv.

30b (1604) Laurits Iversen og Hans Hansen har gennemset afd. Peder Baggesens bøger og regnskab. Kun et register, med Dorittes hånd, indeholder noget om Peder Pedersen slegfredssøns gæld til Peder Baggesen.

33 (1604) Niels Madsen i Mulvad.

41b (1604) Ditlev Hansen Guldsmed optræder på Anders Lunds børns vegne.

47b 12/3 1604. Jens Klyne blev mærkværdig søvnig, uden at være drukken, for nogen tid siden.

50 13/3 1604. Hans Andersen, afd. A. Sørensens? søn skylder Simon Fogh guldsmed for 3 guldringe med stene i og nogle perler og 3 mk. da. for 16 perler. Tilbyder at levere tilbage. Se nedenfor s. 139.

53 16/3 1604. Ditlev Hansen Guldsmed mener, afd. Hans Farsens? (kone Sidsel) var skyldig 16 eller 17 dl. til Anders Andersen Lunds børn.

54 (1604) Jens Klyne slog Jep Andersen Rejsbyes vindue ind. Jens Klyne nærværende.

56b (1604) Laurits Staffensen Skrivers afd. hustru Marine Lundsdatter var søster til Anders Pedersen Spandets hustru Mette Lundsdatter, afd. Anders Lunds døtre.

58b 24/3 1604. Hans Andersen dømmes at bøde for den skade, han gjorde Niels Knudsen i fastelavn.

60 26/3 1604. Hans Wandel køber staldgård i Skt. Nicolajgade af Thomas Prang.

60b (1604) Hans Wandel sælger til Peder Pedersen? (ikke mere).

62 (1604) Jost Worian? Acken har dræbt Jens Lambertsen. (Se nedenfor s. 105). J.W.A.s'hustru Marine sælger forsk.?

68 (1604) Professor i Kbh. mester Christen Hansens brødre er Søren, Christoffer og Peder.

68 (1604) Ditlev Hansen Guldsmed fordeler Anders Poulsen i Harreby, bl.a. for gæld til hans stedfar Christen Sørensen Buntmager.

69b (1604) Christine, afd. Anders Sørensen [Klynes], og Jacob Meyer hatmager om stald.

71 (1604) Magnus Grave greb til sit værge overfor Thomas Bonum ved Elffuer Broe, men andre kom imellem.

72b (1604) Jens Klyne, med sin mor Kirstine, afd. Anders Sørensen [Klynes], nærværelse, sælger til Mads Jensen. (ikke mere).

82b (1604) Mester Mads Pors er i dag (10/5) draget til Kbh. til Herredage.

85 (1604) Mogens Ebbesen fordeles for 10 dl.

89 (1604) Hans Wandel fordeler Søren Borrig for 2? mk. da. fire kalskind?

102b (1604) Peder Christensen? og Terkel Hansen Guldsmed, på Ditlev Hansen Guldsmeds vegne, tilbød Morten Terkelsen på Sørhoved? og hans hustrue det gods til løsen?, som han har ladet vurdere på afd. Anders Lunds børns vegne.

105 (1604) Afd. Jens Lambertsen var søn af Johanne og afd. Lambert Markmand.

121 (1604) Søren Gram og Søren Jørgensen er oldermænd i skrædderlavet.

125 (1604) Kirstine, afd. Anders Sørensen [Klynes], har sin afd. søn Søren Andersens gods i forvaring.

125 (1604) Kirstine, afd. Anders Sørensen [Klynes], tiltales af Hans Jessen for 120 dl.? på hendes afd. søn Søren Andersens vegne, som han er skyldig. Hun tilbyder at betale med Søren Andersens efterladte varer. (Igen s. 129 = 2/8).

129b (1604) Tilsvarende har Søren Andersen gæld til Claus Knudsen.

130 (1604) Mester Mads Pors tilbyder Agnete, afd. mester Jacob Jannerups ordning om gården i Øster Vedsted.

134b 7/8 1604. Jens Klyne har i aftes været for Hans Jessens dør og råbt og skældt ud.

138 13/8 1604. Dom mellem Johan Vintapper og Kirstine, afd. Anders Sørensen [Klynes], på afd. Søren Andersens vegne. (Intet om, hvad det drejer sig om).

139 15/8 1604. Laurits Vind fremlagde 16 dl., som Hans Pedersen, afd. Peder Baggesens søn, var Simon Fogh guldsmed skyldig.

142b 20/8 1604. Jon? Pedersen Trellund, på afd. brorsøn Find Nielsens vegne, forbød Jens Pedersen Trellund at nedbryde eller ombygge det hus, han bor i.

?? (1604) Professor, mester Christen Hansen, Kbh.s Universitet, er søn af Hans Bartsker, ligesom mester Jost Hansen Bartsker og Christoffer? og Pedersdatter? sml. ovenfor s. 68.

150 30/8 1604. Kirstine, afd. Anders Sørensen [Klynes], tilbyder sin afd. søn Sørens kreditorer: Hans Laurtsen kræmmer, Johan Vintapper, Niels Hansen, Morten Frederiksen og Claus Knudsen, betaling af hans bedste gods, håndskrifter og varer.

156b (1604) Jens Klyne ligger på sin sygeseng.

171 (1604) Jens Lausen, rådmand, på sin hustrus mor Marine Svannings vegne.

171b (1604) Sentens om den ulovlige bygning, Jens Pedersen Trellund har bygget på Find Nielsens ejendom i Fiskergade, som Jend Pedersen Trellund bor i.

175 (1604) Peder Jensen Terpager begærer hans halvsøskende Ingvord Jensen og Maren Jensdatter fra Terkel Andersen, betaling for deres kost og underhold i den tid, de har været hos ham.

175b (1604) Bertel Struck vedstår, at være Hans Pedersen, afd. Peder Baggesens søns formynder.

176b (1604) Ditlev Hansen Guldsmed på afd. Anders Andersen Lunds vegne.

178b (1604) Bertel Struck stævner mester Mads Pors for afkald efter kontrakt.

180 (1604) Peder Jensen Terpager fremlægger 5 dl. til Terkel Andersen (g.m. Mads Hjorts datter Karen, søster til Jens Pedersen Terpagers kone) for hans 2 halvsøskende Ingvard og Marens kost i 1? år.

181 (1604) Jens Andersen Klyne køber ? hus på Nederdammen af Jens Andersen Guldsmed, som hans hustru Elisabeth Andersdatter er tilfalden efter hendes afd. far Anders Sørensen rådmand, som afd. Ogge Pedersen boede i på nørreside? gaden mellem Mølleslusen på den vestre side, strækkende sig fra gaden og ned til Ribe Å. Ligeledes en stald i Saltgade.

182 (1604) Jens Andersen Klyne sælger til Jens Andersen Guldsmed sin arvelod efter sin afd. bror Søren.

183 (1604) Mester Mads Pors tilbyder Bertel Struck fuld afkald på egne og Clemend Olufsen i Horsens og Hans Pedersens afd. Peder Baggesens søns vegne ifølge kontrakt. Følgende roder? om samme sag.

192 (1604) Forligelse mellem Hans Lausen skomager og Villads Michelsen i Brøns om den arvelod, som Hans Lausens stedsøn kunne tilkomme efter hans afd. far Peder Hjortlund.

193b (1604) Peder Jensen Terpager giver Terkel Andersen 6 gode enkende dl. for hans søskendes kost m.m. i 1? år og 11 uger.

196b (1604) Peder Jensen Terpager gav Mads Hjort afkald for det værgemål han har haft for afd. Jens Pedersen Terpagers børn Ingvard og Maren.

199b 16/11 1604. Anders Nielsen har lokket Hans? Wandels pige m.m., blev forvist fra byen.

202b (1604) Anker Laurtsen i Nørre Gindtrup [Lintrup] i Holsted sogn gav Niels Hansen, dansk skoleholder, på hans trolovede Ellene Splids, afd. Søren Lauritsen Bremers? efterl., afkald for det, hans afd. brors børn Splid Sørensen, Laurits Sørensen, Poul? Sørensen og Jacob Sørensen var tilfalden efter deres afd. far Søren Lauritsen Bremer?

221 (1604) Vurd., på Hans Wandels vegne, af en lang fyrrør? for 6 mk.d., i pant af Jacob Rasmussen? hatmager.

221 (1604) Jens Andersen Guldsmed skal lægge sin hånd på Hans Jessen og værge sig, om han er skyld i hans død.

224 (1604) Vidne, at Mogens Ebbesen var nødtvungen til at gøre Peder Christensen, Mogens Ebbesen fik selv ?? ??

227b (1604) Hans Andersen, afd. Anders Sørensens søn, har skadet Mads Pedersen Rabsted? (???)

228 (1604) Johan Vintapper skadet Søren Friis, forligte, bøder.


Ribe byfogeds tingbog 1605

B 85A-36

folio

4 (1605) Mester Iver Iversen læsemester, på hustru Karine Pedersdatters vegne, Bertel Struck og Bagge Pedersen lovbød deres part i ejendommen på Torvet.

4b (1605)v Har nogen fuldmagt på Hans Pedersens vegne.

6 (1605) Sagen udsat.

8 (1605) Mester Mads Pors ?? Bagge Pedersen, at han havde købt Hans Pedersens part. Bagge Pedersen siger? ikke lovligt. Bertel Struck? stævnede Mads Pors på de andres vegne.

9 (1605) Morten Madsen Lime fordeler gamle Hans Ibsen på Sønderho, Niels Madsen på Fanø, Niels Olefsen? i Tømmerby, Niels Pedersen Kromand i Vilslev, Bente Wintersdatter? i Vester Vedsted og Marine Lausdatter? Kockis? i Ribe for forskellige småbeløb.

9 (1605) Mads Pedersen Roed fordeler Morten Christensen remsnider for 3 dl.

19b (1605) Peder Jensen Terpager tilbyder Mads Hjort at give sine søskende Ingvard og Maren 7 års kost, mod at få tilskødet ejendommen. Mads Hjort siger nej til at have noget at gøre med det, da Peder Jensen Terpager er børnenes svoger?

21 (1605) Mads Hjort fremlægger skøde af 1591 på huset og skiftebrev af 15/10 1597 på 150 dl., da Ingvard var 3 år og Maren 4 år.

23 (1605) Oluf Bardskærs hustru Anne Hansdatters første mand var Christen Thomasen bærd??

24b (1605) Bertel Struck og Bagge Pedersen klager over Mads Pors' køb af Hans Pedersen. S. 25 vidne i samme sag, s. 30 mere, dom 1/3.

26 (1605) Jep Borig? i Ondaften.

28 (1605) Vurd. af afd. Jens Pedersen Terpagers hus på Nederdam, 400 dl.

34 (1605) Clemen Olufsen i Horsens spørger Bertel Struck om den gæld, Peder skolemester, afd. Kresten Kjeldsen, Baltzer Knudsen og Peder Clausen er skyldig. Mere s. 34b.

37b (1605) Ditlev Hansen Guldsmed fordeler Laurits Hansen Lund i Ulleruplund for øl og tønder til ??? brors begravelse, som skyldes iflg. D.H.G.s stedfar Christen Buntmagers regnskab.

39b (1605) Hans Lambertsen, på hans søster Marine Lambertsdatters vegne, og Hans Jacobsen for? hans far J. Bagers vegne, spurgte Anders Svendsen, om det var hans egen hånd på det sticksmael?? gjort på Nebs mølle før den blev nedbrudt.

40 (1605) Terkel Hansen Guldsmed spørger Mads Hjort, om andre end afd. Jens Terpagers børn Ingvard og Maren har pant i Jens Terpagers hus. Mads Hjort har afkald fra Peder Terpager og hans søskende.

40b (1605) Søren Friis fremlagde afd. Anders Lunds og Peder Christensens brev på 240 dl. for 30 tdr. tran. Ditlev Hansen og Morten Madsen Lime vil give det samme.

41 (1605) Mester Iver Iversen læsemester og Bagge Pedersen giver Bertel Struck afkald.

45 (1605) Peder Jensen Terpager tilbyder Oluf Roed?, Poul Jensen Bremer? og Terkel Hansen Guldsmed og Jep Jensen hans afd. fars hus for 400 dl.

45 (1605) Mester Mads Pors påstår at have betalt 250 dl. for Bertel Struck, forlanger det tilbage samt husleje af et skrin på Porsborg og nøglen til huset samt forskelligt bohave. Også 50b.

46 (1605) Wulf Bartskær har overtaget Jost Hansen bartskærs faders sygesenge.

46b (1605) Peder Jensen Terpager udbyder sin faders hus til enhver for 400 dl.

54b (1605) Bertel Strucks sag med Børge Rosenkrantz til Ørup.

58b (1605) Mester Mads Pors tilbyder Bertel Struck afkald på betingelser, får nej.

59 (1605) Bertel Struck rasende, skænderi med Anne, mester Mads Pors', mere s. 63.

64 (1605) Arvinger efter Hans Andersen: Else, Spandets søn: Christen Pedersen, Mads Lime?, Anders Pedersen og Else, Peder Spandets og Thomas Michelsen. Til 65.

71 (1605) Dom mellem Christen Andersen i Øster Vedsted på mester Jacob Madsen, bisp i Odenses vegne, og Anders Ibsen skrædder? om det pant A.J.? har givet mester Jacob Madsen på hans hus i Sortebrødregade. Dom s. 79 = 3/6.

71b (1605) Ditlev Hansen Guldsmed fordeler Jens Michelsen i Øster Vedsted for korn, han er Christen Sørensen buntmager skyldig.

72 (1605) Mester Mads Pors tilbyder Bertel Struck 120 dl. og et håndskrift på 600 dl. B.S. afslår, fordi han ikke vil tage håndskriftet. Dom s.78 = 3/6.

82 (1605) 12? sk. lyb. for et par såler under et par gamle sko.

94 (1605) Bl.a. en Hans Tanck, Charsten Tanckes søn i Haderslev.

96 (1605) Ditlev Hansen Guldsmed fordeler, på Christen buntmagers vegne, forsk. for småbeløb.

97b (1605) Sag om indretning af det hus, Jens Trellund bor i. Jon Pedersen Trellund vil betale halvdelen af reparationen.

98b (1605) Hans Lambertsen fordeler Jens Saell for 2 dl. han skyldte hans afd. mor Else Lamberts.

102 (1605) Oluf Roed, rådmand, og Mads Lassen, Las Limes søn, gav Hans Lassen Lime afkald efter Las Hansen Lime og Karfine? L.L.s.?

115 2/8 1605. Terkel Hansen Guldsmeds afd. bror Anders Hansen.

118 (1605) Anders Ibsen skrædder tilbyder Knud? Christoffersen, Mester Jacob Madsens i Odenses tjener, varer eller pant i hus for gæld, da han ikke har rede penge.

121 (1605) Ebbe Mogensen fordeles for 5 dl.

124 (1605) Hans Christensen Kimer skylder mester Jacob Madsen 4 dl. for husleje.

134b (1605) Bagge Pedersen har pant i afd. Laurits Snedkers hus i Puggårdsgade.

144 (1605) Bl.a. Marine, Christen Laurtsen skomagers.

146b (1605) Mester Iver Iversen læsemester erklærer at ville holde? sit brev til Anders Olufsen.

149 (1605) Morten Madsen Lime fordeler Jens Svendsen Estrup for 5 dl.

150b (1605) Mange gl. mænd? bl. Christen buntmager erklærer, at kilden altid har været ved afd. Relluf Nielsens gl. ??

155 (1605) Ditlev Hansen Guldsmed, på Christen Sørensen buntmagers vegne, fordeler Hans Rasmussen skriver.

176b 14/10 1605. Jens Klyne, på sin mor Kirstines, afd. Anders Sørensen [Klynes], vegne, tilbød afd. Hans Andersens arvinger skifte.

182 (1605) Bertel Struck lod læse kongens stævning.

188 (1605) Christoffer skriver og mester Søren Pedersen, afd. Peder Baggesens? søn, er forligte om gavl mellem deres huse, Søren Pedersen arvede efter hans fader, og nu Maren, Oluf Sørensens bor i i Sortebrødregade.

190 8/11 1605. Hans Wandel, ridefoged på Ålborg Slot, gav hr. Jacob Hansen Buck, medtjener til Vor Frue domkirke, afkald for arv efter hans afd. søster, Jacob Hansens hustru, Karine Hansdatter = halvsøster.

200b ff. (1605) B. Struck har besvær for? brev og domme fra Hans Rasmussen skriver, som ligger syg.

202b (1605) Peder Nielsen, Niels Poulsen borgmesters søn, fordeler Jesper Laurtsen i Ganderup. Nyt.

202b (1605) Borgmester Niels Poulsen skøder fra Agnete, afd. mester Jacob Janderups, til mester Mads Pors, og fra Hans Jensen og Benned Jensen i Janderup, deres parter i 3 boder i Grønnegade og 2 boder i Bredeslippe?

208 (1605) Oluf Smed havde løben efter Karen Gregersdatter den hele sommer efterhånden til Jens Wandels.

210 5/12 1605. Dom mellem Niels Hansen, afd. Hans Jessens søn, og Kirsten, Anders Sørensen [Klynes], om afd. Hans Andersen hendes søns hovedlod.

212b (1605) Syn med Ditlev Hansen Guldsmed på gl. Anders Lunds hus.

216b (1605) Mester Niels Sørensen Glud tilbød Christen Nielsen Ringkøbing 30 dl. hovedstol, som afd. Hans Svane var ham skyldig på afd. Thomas Tocksens søns vegne, mod at få Hans Svanes håndskrift igen. Samtidig pantsatte mester Niels Sørensen Glud til Niels Griisbeck, på Gildens vegne, de 4 boder i Hundegade, som tilhørte afd. Hans Svane. Slut s. 221.


Ribe byfogeds tingbog 1606

B 85A-37

folio

4 (1606) Hans (el. Jens) Clausen, afd. Claus forrige? Bartskærs søn,

8 (1606) Gl. Mads Roed skøder unge Mads Roed hans hus i ... for 130 dl.

7b til 10 (1606) har stor ulæselig plet.

24 (1606) Hans Rasmussen skriver betegnes afd.. Hans klæder vurderes.

27b (1606) Væddemål om en rosenobel, taberen vil ikke betale.

29 (1606) Hr. Laurits Hansen i Farup på hustru Kirsten Sørensdatters vegne, Morten Madsen Lime på Boel Sørensdatters vegne gav Kjeld Jørgensen borgmester, på Mette, afd. Thomas Bonums, afkald.

30 (1606) do. Thomas Bonum var Boel Sørensdatters morbror.

32 (1606) Ditlev Hansen fordelte Hans Matthisen i Øster Vedsted for 5? mk. for 1 tønde såbyg.

35 (1606) 30/5. Gøie Sørensdatter, Henrick Jacobsen og Jørgen Knudsen, alle tjenende Johan Vintapper, vidner et? om Peder Nielsen, afd. Niels Poulsen borgm.s søn, (N.P.? for nogen tid siden død) slår Søren Jacobsen fogedsvend på Riberhus. ??? s. 40 = 14/6.

42b (1606) Wulf Baltsersen bartskær bliver værge for sine stedbørn, da han har deres afd. faders gods.

43b +45 (1606) Jens Klyne i klammeri, efter at være tirret af Søren Friis med: Og Munken han sprang i abildgård. Jens Klyne råber: Fåretyv. Skægt optrin.

45b (1606) Mester Mads Pors givet Bertel Struck afkald for hans arv efter mor, ligeledes på vegne af mester Søren Pedersen og Clemend Olufsen i Horsens.

47 (1606) Maren, afd. Hans Skrivers, tilbyder at løse gods fra Simon Fux [Fogh] guldsmed.

51 (1606) Bertel Struck og Hans Hegelund, efter afd. Hans Pedersen i Ondaftens bogs indhold på 2 steder 10 dl. læder, fordeler Jens Karlsen i Hillerup?

52 (1606) Maren afd. Christen Laurtsens, gav hendes afd. husbonds bror Jens Laurtsen rådmand fuldmagt vedr. den arv efter hendes søn afd. Bagge Christensen, som var død i Norge på en ø ved navn Kotten, som Kongens Ledligs? Bierg kaldes, som hendes børn kan tilfalde.

53b (1606) Magnus Grave forligt med Hans Jensen Stenhugger i Haderslev om, hvor meget arbejde Hans Jensen har lavet for Magnus Grave.

54b (1606) Marine Christens? vidner sammen med Anders Olufsen, som boede ved Ringkøbing, om Kirsten Christensdatter 28/6 til s. 59.

66b (1606) Ditlev Hansen Guldsmed, på Christen Buntmagers vegne, fordelte Peder Hansen i Kærbøl for 2 tdr. byg, som er Niels Pedersen(s?) gæld hans hustrus forrige mand.

72b 1/9 1606. Den 5/8 nu sidst blev Christen Pedersen Hegelund i Viborg såret ved vådeskud for? fra? en vogn i Ribe.

76 (1606) Magnus Grave overfaldes af en Las Christensen i Nørre Fardrup i marken med ?? + Ny ??

78 (1606) ? dl. for et par sko til en bonde?

81b (1606) Mester Iver Iversen fordeler Peder Knudsen Teglmester for 50 dl., som han skyldte Dorete, afd. B?. Baggesens.

91 (1606) Forlig mellem Johan Vintapper og Anders Pedersen Spandet om deres fælles øksne.

96 (1606) Bertel Struck fordeler forskellige.

100 (1606) Ditlev Hansen fordeler Marine Lauritsdatter for hun rømte af tjeneste, og for ølregnskab og andet.

100b (1606) Marine, afd. Niels Poulsen borgmesters, lod læse en kontrakt med Christen ..

102b (1606) Bertel Struck fordeler Lambert .... for 12 mk. 4 sk.

103 (1606) Hans Bundesen lyser sin søn Anders Hansen i kuld og køn.

103b (1606) Jens Andersen Klyne, på mor Kirstines vegne, fordeler Peder Nielsen i Thang? for 2? dl.

108 (1606) Hans Wandel fordeler Anders Lauritsen i Gandrup for 10 rdl., efter brev.

109b (1606) Hans Hegelund, på Birgitte Jørgensdatter, mester Mickel Møllers hustru i Kbh., erkender at være skyldig 60 rdl. til Domkirken, som hendes bror Thomas Jørgensen forrige rådmand er skyldig for begravelse. Pantsætter en bod i Søndergade.

112 (1606) Hans Caspersen Mule i Odense solgte til Christen Sørensen Blegmand Line? Saghs? hus på byens Grave.

114 (1606) Syn på præstegården til Vor Frue = Snagdal. (Beskrivelse).

115b (1606) Kirsten, Anders Sørensen [Klynes], solgte sine stalde i Papøtgade.

116b (1606) Hans Caspersen Mule i Odense solgte til Hans Lassen Lime sin ejendom i Skt. Nicolajgade.

117 17/2 1606. Mester Mads Pors spørger Bertel Struck, hvad fuldmagt han har af mester Iver Iversen, mester Søren Pedersen, Bagge Pedersen og Ditlev Hansen på ?? Jens Wandels vegne at trætte nu på ny i denne sag. Fortsætter til s. 118b.

119b Slut, meget molesteret.


Ribe byfogeds tingbog 1607

B 85A-38

folio

6 (1607) Hr. Jacob Hansen kapellan til Vor Frue gav Morten Madsen Lime, på hans ?? en fuld afkald for, hvad hun kunne arve efter hendes afd. far Peder Christensen.

11 (1607) Johan Vintapper jages af Jacob Pedersen med en kniv.

17 (1607) Vidne, at Willom Christensen, borger i Ribe, og Rasmus Michelsen, boende i Hasseris imod Ålborg, vidnede og kundgjorde, med oprakte fingre og helligånds ed, at de har været i Ålborg og der gav Anders Kordsen lovlig 14 dags varsel at møde her i Ribe den 23.februar. Tillige udi Kordt Andersens hus, for hvis klage og vidnesbyrd Jens Laugesen, rådmand udi Ribe ville tage beskreven på hans brordatter Lene Christensdatters vegne. Samme side? Vidne, at Lydik Andersen, Wulf Bartskær, Hans Ibsen Ore? og Peder Lundbye, borgere ibid.: At, eftersom de var ombedet af Jens Laugesen, rådmand, at ville gange til Lene Christensdatter, og hende at spørge, hvem hendes barnefar var. Dertil svarede Lene Christensdatter dem og sagde, at det skete sig så, at ved pinsedagstid nu sidst forleden, da kom Anders Kordsen, født udi Ålborg, og bad sig hest? til hos hendes mor, Marine afd. Christen Lauridsens, og var der en tid lang. Og imidlertid da gav han tilkende, at han ville ægte hende, og have hende til sin ægtehustru. Og kom så udi handel med hans fagre ord, at han besov hende. Og ingen der var hendes barnefar, eller vidste af anden mands person, uden forskrevne Anders Kordsen, som hun bekendte for dem, ved hendes sjæls afd. hed. Deslige bekendte hun, at hun forstrakte ham med penge, hun var betroet og havde nøgle og lås af hendes mor, og gik derover lige som det var hans eget. Og han bepligtede sig ved hans højeste ed, at han ville aldrig ægte nogen anden end hende.

18 (1607) En lang række mænd vidner, at det øl, de har ladet hente hos Marine Christens, det har Lene, hendes datter, haft nøgle til lås og lukkelse, og parat til at annamme penge derfor, enten Maren [Marine] var i eller uden byen.

18b (1607) Vidnes, at Lene altid havde skikket sig vel, indtil hun kom i handel med Anders Kordsen.

18b (1607) Søren Madsen skomagers søsterdatter Anne Hansdatter har fået afkald og skiftebrev, som gik imellem dem og deres mor Appelone Hanskone, efter deres afd. far Hans Buntmager.

24 (1607) Johan Vintapper fordeler forskellige for småbeløb.

25b (1607) Jens Lauridsen, rådmand, spurgte L.S.? byfoged, hvad lovmål han kunne forfølge Anders Kordsen i Ålborg [med], efter vidners udsagn. L.S. vidste ikke noget at dømme Anders Kordsen på ære eller i nogen måde.

37 (1607) Anders Kalslund solgte til Jep Jensen den lod, hans hustru var tilfalden efter hendes forældre og efter hendes bror Ib Jensen i huset på Storgade på nørre side, vesten op til Niels Grisbecks hus.

41 (1607) Hans Clausen, afd. Claus Junges søn, gav sin stedfar, Wulf Baltsersen bartskær, afkald efter hans far Hans Claus? bartskær. Må være forkert.

43 (1607) Syn med Ditlev Hansen Guldsmed på en stald uden Nørreport, tilhører Anders Lunds børn.

47b (1607) Bertel Johansen, borger i Kbh., på hans hustru Birgitte Madsdatters vegne, gav Mads Hjort afkald for hendes arv efter hendes mor, Marine Mads Hjorts.

48 (1607) Blandt flere vidner Hans Wandel, at Peder Strud og hans hustru og børn har behandlet Jens Pedersen Terpagers børn, som var det deres egne.

49b (1607) Hans Bundsen solgte, på hustru og hendes bror Jens Hansens vegne, og med fuldmagt fra Laurids Hansen Wedle, borger i Kbh., og hans bror Hans Jensen, afd. Jens Baggesens søn, til Jon Pedersen Trellund, en ejendom på Nederdam mellem Anders Lydiksens hus på østre side og Mads Rasmussen Hjorts hus på vestre side, som Jon Pedersen Trellund selv bor i.

55b (1607) Jens Andersen Klyne solgte til Jens Andersen Guldsmed en ejendom på Saltgaden.

59b (1607) Appelone Hanskone har en datter, Anne Hansdatter, og en søn, afd. Mads Hansen.

63 (1607) Jens Laugesen, på Marine Christen L.s børne vegne, solgte til Las Jensen Bonum 2 boder i Sviegade?

64 (1607) Jens Andersen Klyne lavbød hus ved Sønderport for 200 rdl.

67b (1607) Marine, Christen, Jens, Hans, Else og Margrete Jost(sønner)døtre solgte hus på Meldam.

69 (1607) Christen Nielsen i Velling sogn i Hind herred, med hans hustru Kirstine Bertelsdatters samtykke, bekendte at have avlet barn med Inger Christensdatter. Det lyses i køn og kuld. 3/7 87 til 69.

77b (1607) Mester Mads Pors har fra sig lagt og betalt til afd. Hans Pedersens arvinger for et par breve, Hans Pedersen var skyldig til Bertel Christensen, borger i Kbh., dateret 15/9 1603.

78 13/7 1607. Sag mellem Bertel Struck og mester Mads Pors og deres medarvinger, blev voldgivet i dag.

80b (1607) Hans Lambertsen, på egne og hans søster Marine, mester Jenses vegne, og Lambert Lauritsen på hans mor Ingeborg Lauritskones vegne, og på Søren Ibsen i Ålborg og Lambert Ibsen og Marine Ibsdatters vegne, solgte til Magnus Grave deres fælles stald i Saltgaden.

89b (1607) Jens Klyne fordeler Morten Christensen Brunswig for den bås? som hedder Sperre Bås?

91 3/8 1607. Sag mellem Niels Grisbeck, Laurits Steffensen skriver og Jens Pors i Vejle. (I den sidste tid har Niels Grisbeck optrådt i tinget på Kirstines vegne).

92 (1607) Adser Pedersen lyser sin søn Michel Aren i kuld og køn.

99b (1607) Peder Knudsen, rådmand, på afd. datter Ingeborgs børns vegne = Frederik, Knud, Laurits, Dorette (senere gift med Peder Hansen Dall) og Anne, og Morten Pedersen på egne vegne, gav deres far Peder Mortensen afkald.

100 (1607) Jens Trellund, han selv bor i, lovbydes, og en kålgård ved Skt. Peder.

102 (1607) Bertel Struck stævner Thomas Eriksen, borger item?, til K.M.s retterting.

103 (1607) Afd. Las Limes kone er afd. Karine, sønner Peder og Hans.

107 (1607) Om Bertel Struck og Bagge Pedersens arveafregning med Terkel Hansen guldsmed.

114b (1607) Søren Svaning er død den 18/9 i hans søsters og Søren Friises hus, der opsiger arv og gæld efter ham. Hans efterladte ejendele opregnes.

115b (1607) Wulf Baltsersen bartskær lod læse landstingsstævning over hr. Jacob Bock [Hansen Buch], kapellan til Vor Frue domkirke.

119 (1607) Hans Lambertsen lovbød, på Hans Wandels vegne, en stald uden Nørreport, og en kålgård i den gade, som ganger ud til Ladegården.

121 17/10 1607. Jens Andersen Klyne gav sin mor Kirstine afkald for arv efter hans far Anders Sørensen og begge hans brødre Søren og Hans Andersen.

122 (1607) Kirstine selv mødt i tinget, og tager Jens i hånd og erklærer, at de nu har fuld afregning med hinanden.

129 (1607) Jens Andersen Klyne er igen værge for sin mor Kirstine, fordeler forskellige.

130 (1607) Niels Jensen Halby? skræder lyser sin slegfredsøn Poul Nielsen, barnfødt i Oslo, Norge, avlet med Dorette Pedersdatter i København??

130b (1607) Bertel Struck sælger forskellige ejendomme.

133 (1607) Ditlev Hansen, på sin stedfar Christen Sørensen buntmagers vegne, fordeler Jens Trellund (gift med Maren, datter af C.S.?), for 20 dl. rede lånte penge, og 2 dl. for en sid foret kjortel og 14 års rentepenge m.fl.

133b (1607) Magnus Grave fordeler Johan Henriksen vintapper for en kærte han sønderslog. (12/8 1608 er gjort regnelsell)??

133b 21/11 1607. Peder Jensen Terpager, på sin husbonds Lambert Lauritsens vegne, fordeler Peder Nielsen, Niels Poulsens søn, for 66 dl.

139 (1607) Mads Roed fordeler Karine, Nis Snidkers i Klostergade for 7? dl. 10 sk., efter hans bogs lydelse.

140 (1607) Ditlev Hansen Guldsmed, på egne og Anders Lunds børns vegne, fordeler Søren Færup vognmand, m.fl.

143 (1607) Jens Klyne, på mor Kirstines vegne, spørger Morten Ibsen, om han (sigtet efter K.) (uklart), drejer sig om kontrakt om Laurits Vilslevs børns arv. Morten Ibsens hustru er datter af Laurits Vilslev.

144 (1607) Mester Mads Pors køber kålgård.

148b (1607) Laurits Dytmærsk var skriver i tinget.

150 (1607) Bertel Struck sælger et hus på Sønderbro.

151b (1607) Karen, Niels Thøgersens gav hendes svoger Niels? Thøgersen fuldmagt.


Ribe byfogeds tingbog 1608

B 85A-39

folio

4b (1608) Bertel Struck fordeler Marine, afd. Christen Laursens, for hun besidder og bruger det hus og ejendom hun ibor, imod hendes brev og forpligt, som Bertel Struck lod læse.

8 (1608) Frantz.... Klausen solgte ? bol ved Graven i Gravsogn på nørreside ved gaden.

13b (1608) Vurdering af afd. Niels Poulsens ejendomme, adskillige.

16b (1608) Ditlev Hansen fordeler forsk. for småbeløb, bl.a. for en tønde øl.

17 (1608) Hans Wandel fordeler Niels Jensen i Horsens for 2? dl.

17 (1608) Ditlev Hansen, på Mette Lasdatters vegne, fordeler Niels Lauritsen i Hillerup for 5 dl.

21b (1608) Ballade mellem Jens Trellund og hans kone Marine. Også tilstede deres datter Gertrud og sønnen Niels Jensen, 7 år gl. Side 22b.

23b (1608) Ditlev Hansen fordeler Jens Trellund for 4 dl., 2 tdr. rug, 1 pund og ? mørtel? tillige ? tønde havre.

23b (1608) Ditlev Hansen versus Hans Lauritsen i Jernelund om afd. Laurits? Lauritsens gods.

30b (1608) Niels Hansen Arloff? fordeler Peder Nielsen, afd. Niels Poulsen borgmesters søn for 24 dl., efter regnskabsbog.

37b (1608) Hans Hegelund, rådmand, på Frederik Andersen Klynes vegne, lovbød 3 nye boder ved Sønderport, 2 boder i Hundegade, 1 bagehus i Slippen, som Jep Bagmand ibor, 1 hjørnehus? i Peder Dovnsgades ende, som Søren Snedker ibor, 1 baghus, som Michel Foerkrog ibor, ? af en have og lysthus tvært over åen.

38 (1608) Syn mellem mester Niels Gluds gård og Bertel Strucks gård, med mester Anders Weile.

39 (1608) Las Jensen Bonum skøder til mester Jacob Nielsen Bonum. (ikke mere).

41 (1608) Jens Jacobsen, barnfødt i Ribe, far Jacob Richand?, mor Mette.

43 (1608) Syn med Lambert Hansen Riber på K.M.s mølle, er brøstfældig.

44 (1608) Karine, afd. Nis Højbjergs, fordeler Anders Andersen, Anne Fostermors mand.

45 (1608) Kirstine, Anders Sørensen [Klynes], stævner Morten Madsen Lime, rådmand, og Baltser Knudsen, angående Morten Ibsens krav.

57 26/4 1608. Jens Andersen Klyne så syg, at han ikke kan møde.

59 (1608) Anders Jensen Guldsmed i Ålborg har 100 gode rdl. tilgode af Jep Roed, det har denne lånt 8/7 87?.

60 (1608) Anne Peders, afd. Peder Christensens, for de penge hun skulde betale, efter det løfte, hendes tidligere husbond Jacob Bager havde lovet. Må være far (og mor?) til Hans Jacobsen, gift med Dorte, datter af Oluf Pedersen Roed.

60b (1608) Ditlev Hansen Guldsmed fordeler forsk. for mindre beløb, og Hans Lauritsen i Jernelund for 25 dl. efter håndskrift.

62 (1608) Jens Jacobsen p.t. i Lolland, sælger det 9 fag hus i Hundegade, arvet efter hans afd. far mester Jacob Madsen, tidl. superintendent i Fyn, til Mads Pedersen Roed. Ligger ved siden af Mads Pedersen Roeds eget hus på vester side af gaden, og op til Niels Grisbecks hus.

63 (1608) Christopher Pedersen har gjort Niels Nielsen skolesperson blod og sår d. 26/6 på Grønnegade, bøder.

65 (1608) Fornumstig svend Poul Nielsen, afd. Niels Poulsens søn, på egne vegne, Laurits Nielsen på egne vegne og Las Jensen Bonum på Peder Nielsens vegne, solgte den part af deres fars adelhus imod Nørreporten på nørreside ved gaden mellem Peder Mortensens hus på vester side og afd. Ib Thornums hus på østerside, samt stalde uden byen, til hr. Niels Hansen Gram og mester Jacob Nielsen Bonum.

65b (1608) Hr. Niels Hansen Gram på egne, Las Jensen Bonum på mester Jacob Nielsen Bonums vegne og Laurits Nielsen på egne vegne sælger til Paul Nielsen deres fælles hus på Storegaden på sønderside mellem fru Magdalene Seesteds hus, som Jens Mortensen bor i, og Ebbe Mogensens hus, han selv bor i.

66 (1608) At Niels Hansen Gram på egne, Las Jensen Bonum på mester Jacob Nielsen Bonums vegne, Paul Nielsen på egne solgte til Laurits Nielsen, afd. Niels Pedersen fordum borgmesters søn, 2 deres fælles boder i Hundegade.

68 ff. (1608) Jens Klyne i klammeri d. 14/7 med Johan Vintappers dreng Hans Jessen. 74, efter Anne, Wulf Bartskærs mund. Igen s. 83.

75b (1608) Mester Niels Willomsen i Balle solgte til Hildebrand Frontt? felbereder. (Ikke mere).

78b (1608) Jens Andersen Klyne solgte til Christen Thidsen? sine 2 parter i huset ved Sønderport, som Eline, hans kone, bor i.

82 (1608) Den sag imellem Magnus Grave og Niels Mulvad blev opsat til nu i dag otte dage førstkommende. (Kom ikke).

82b (1608) Jens Andersen Klyne klager på dem, der har vidnet imod ham om Johan Vintappers dreng.

84 (1608) Hans Nielsen Bager, borger i Middelfart i Fyn, på egne, Jacob Hansen Bager, borger ibid. (må være ham, der siden blev gift med Dorte, datter af Oluf Pedersen Roed) på egne og på Rasmus Nielsen i Vejlby i Fyn og Morten Pedersen i Røjle i Fyn, solgte til Christen Andersen snedker, borger her, deres arvepart i 2 huse, tilfalden efter deres søster Karine Huids. C.A.s afd. hustru, må være enke efter Hans Nielsen Huid, død 7/2 1601, [Hegelund II side 360], se tingbog 1601 side 97. De giver Christen Andersen afkald.

86 (1608) Hans Jessen, Johan Vintappers dreng, sættes? bøde for skade gjort Jens Klyne d. 14/7.

93b (1608) Bertel Struck forbyder Ebbe Mogensen at bruge den bygning, han bor i, det er Bertel Strucks brugelige pant.

94 (1608) Ditlev Hansen Guldsmed på Jacob Ebelin, rådmand i Århus' vegne, får afkald efter afd. Hans Bremer.

95 (1608) Lambert Bendtsen siger, at afd. Doritte Sørensdatter levede 2 eller 3 år efter, at Bertel Struck krævede de penge, han skyldte afd. ? Baggesen.

95b (1608) Lambert Bendtsen siger, at sagen har været for højesteret, og Bertel Struck har tabt. [Se V.A.Secher: Saml. af Kongens Rettertings Domme II, s. 131].

97 (1608) Vurdering for Mourits Christensen i Koubrug [Koubrou?] har af afd. Thomas Jørgensens ejendomme.

97 (1608) Mourits Christensen, på Birgitte Michels i Kbh., fordeler forsk. for husleje.

99 (1608) Peder Jacobsen, borger i Fyn, solgte 4 af sine boder. (Ikke til hvem).

99b (1608) Kirstine, A.H?.? har breve på samme boder fri og frelst.

105 (1608) Baltser Knudsen tiltaler Mourits? Christensen, Kbh. for sig med Gertrud hans kones, borger ibid. Mourits Christensen fordeler forsk. for husleje til Birgitte, mester Michels i Kbh.

114 (1608) Jon Pedersen Trellund, på brorsøns Trud? Nielsens vegen, fordeler Jens Trellund for nedbrydning for 340 rdl.

114b (1608) Laurits Thønning? lyste sin slegfreddatter Karine Lauritsdatter i køn og kuld. Hun får 6 fag hus i medgift til Niels Ibsen.

118b (1608) Morten Madsen Lime fordeler Las Thomesen i Rejsby for 3? dl.

118b (1608) Hans Wandel fordeler Peder Sørensen i Kærbøl for 6 dl., 8 skp. byg og Anders Lauritsen i Tanderup for 3 dl., og Anders Bennedsen i Giettrup for 6 mk. - 4 sk.

119 (1608) Ditlev Hansen fordeler Hans Mickelsen i Nørå for 8? mk. da., efter gamle Anders Lunds regnskabsbog.


Ribe byfogeds tingbog 1609

B 85A-40

folio

18 (1609) Dr. Mathias Jacobsen, medikus i Århus, solgte til Nis Jernelund et hus i Hundegade, som Niels Smed bor i, for 170 gode dl. Derefter pantsættes til M.J.

24 (1609) Lambert Hansen, slotsskriver på Riberhus, kræver skifte af Magnus Grave, efter hans fars (H.L.) søster Marine, Jens ??, det har varet alt for længe.

25 (1609) Bertel Struck kræver 200 dl. af Johan Vintapper, efter håndskrift.

26b (1609) Ditlev Hansen Guldsmed fordeler Anders Paulsen Brønse i Vester Vedsted for 22? dl.

28b (1609) Laurits Staffensen skriver, på hustru Marine Jostes vegne, og Jens Jostsen på søskendes vegne, solgte til Jens Christensen et hus i Bispegårdsgade.

29 31/3 1609. Morten Madsen er stedfar til Hans Lassen Lime. Morten Madsen vil have sin søsterdatter fra fru Marine Skram til Farup; og den sum der er tilbage fra hendes afd. husbond Jacob Hardenbergs breve, som var udfærdiget til Morten Madsens afd. far. Marine Skram har frataget Morten Madsen honning og bier, som stod hos hans bror i Kjeldkær. Hans Lassen Lime var senere hos Marine Skram. Begge fik det svar, at det kom ikke dem ved, hvor Marine Pedersdatter var. Hun påstod, at Morten Madsen har fjernet gods fra Kjeldkær. Før det er tilbage, får han ingen penge.

30b (1609) Hans Lassen Lime vidner, at da han tjente Morten Madsen, hans stedfar, havde han bier stående hos sin afd. svoger Peder Nielsen i Kjeldkær. Bierne var ført i skiftet efter hans afd. mor. Mads Lassen Lime vidner, at da han tjente Morten Madsen, havde han bier på Kjeldkær hos hans bror, og var af samme bi "stift" [bistok?], som han tilforn havde stående til hans afd. svoger.

32 (1609) Morten Madsen tilbyder Marine Skram forlig.

34b 3/4 1609. Bertel Struck, for Hans Christensens, afd. Christen Paulsens søns tilsagn?, at A.C. vil rette sig efter dommerens dom. (Intet om hvad sagen drejer sig om).

35 (1609) Lambert Hansen, slotsskriver, på sin far Hans Lambertsens vegne, om Magnus Grave vil fuldføre skifte efter Marine Jenskone.

35b (1609) Gunder M.G.?parat straks.

37 (1609) Gunder M.G.?tilbyder Ingeborg Laurskone skifte efter Marine Jenskone.

37b (1609) Mads Nielsen Lime tilbyder Hans Lambertsen skifte efter Marine Jenskone, på M.G.? vegne.

40 (1609) Mads Roed har solgt til Niels Lausen ? af de 9 fag hus, han købte af hr. Jens Jacobsen i Lolland.

45 (1609) Wulf Baltsersen bartskær, på fornumstig karl Poul Nielsen, Niels Poulsens søns vegne, erkender, at Poul Nielsen skylder Hans Lauritsen 216 gode rdl. i Poul Nielsens hus, som han ibor, mellem Ebbe Mogensens hus og fru Magdalenes hus.

55 (1609) Vurdering af 1 rødgul kjortel for 9 sk., som Hans Wandel har i pant af Anne, som tjente til Laurits Wind.

69 (1609) Knud Hansen i Kirkeby har accorderet med Hans Hegelund og Hans Wandel om hans far Hans Gregersens gæld. S. 71 samme med Søren Andersen.

73 (1609) Niels Rasmussen i Spandet stod for Christen Buntmagers dør og råbte til Margrete Buntmagerss "Din gamle tæve og sæk".

78 (1609) Afkald fra Claus Lauritsen skomager og søstre Dorette og Kirstine, Anders Andersens hustru Mette Lauritsdatter, Hans Ulrichsens? hustru Marine Lauritsdatter til Line Lauritskone, enke efter Laurits Clausen.

84b (1609) Søren Friis tager skudsmål på egne, forældre og søskendes vegne, ref. til værneting. 21/6 1606.

89 (1609) Niels Sørensen solgte til Christen Rasmussen et hus inden Nørreporten, som Jacob Meier hatmager? iboede, Kirsten Anderskones hus, som Hans Hegelund ibor på den østre side, og S.? Marine mester Jenses hus, som Hans Wandel ibor på den vestre side.

89b 17/7 1609. Mester Mads Pors er taget til Horsens for at gøre regnskab med Clemend Olufsen.

94 21/7 1609. Mester Mads Pors stævnes for 200 dl. af Clemend Olufsen, Horsens, som resterer på håndskrift.

98b 28/7 1609. Mester Mads Pors fremlægger kvittering fra Clemend Olufsen af 18/7 1609 på de 200 dl.

113 19/8 1609. Den 9/8 sidst var der ildebrand uden Nørreport. Hans Andersen, borger her, overfuser i drukkenskab Magnus Grave. ? Har det noget med branden at gøre?

115 (1609) Hans Møller i Kongens Mølle benægter, at Jens Lausen, på Jens Klynes vegne, har forsøgt at få en seddel fra ham.

127b (1609) Karl Andersen, på afd. Peder Nielsens børns vegne, de er 7? stedbørn af Mads Hansen, deres fælles hus i Grønnegade.

128 (1609) Jep Roed, på hans svoger Anders Jensen guldsmed i Ålborgs vegne.

136 (1609) Ditlev Hansen Guldsmed har forgyldte kæder i pant fra Peder Skruer?? i Stenderup.

137 (1609) Mads Lassen Lime på hans bror Hans Lassens vegne.

150b (1609) Vurdering af forsk. effekter, som hans?? stedfar Christen Buntmager har i pant af forsk.

170 (1609) Marine, Jens Trellunds, spørges om hun vil med penge hjælpe hendes husbond af fængsel. Hun har intet.


Ribe byfogeds tingbog 1610

B 85A-41, 1. del

folio

6b (1610) Ditlev Hansen Guldsmed gav last og ?? dem, som udslog et vindue i hans stedfar Christen Buntmagers hus i Gråbrødregade.

6b (1610) Ditlev Hansen Guldsmed, på sin stedfar Christen Buntmagers vegne, fordeler Nis Clausen i Yder Bjergum for 8 dl. 14 sk. og for 3 tdr. øl og 3 d? og 14 mk. smør.

12 (1610) Mads Nielsen Lime fordeler Hans Pedersen Bramming på Magnus Graves vegne, for 29 rdl. 1 mk.

12 (1610) Mads Lassen Lime på Thomas Mickelsens vegne.

16 (1610) Marine Nielskone, afd. Niels Poulsens, solgte til mester Jacob Nielsen Bonum til Darum og hr. Niels Hansen, sognepræst til Gram?, sin rettighed i Niels Poulsens store hus i Storegade, og begge staldene uden Nørreport.

24b (1610) Hæderlig person Frederik Andersen Klyne sælger til sin mor Kirstine, afd. Anders Sørensen [Klynes], 2 boder=11 fag hus i Sortebrødregade, den ene gavl ud til Per Duusgade.

27 (1610) Hans Lambertsen og Lambert Hansen spørges om skiftebrev efter afd. Marine, mester Jenses. De mener ikke stævningen er ret. Hans Wandel svarer, at brevene kommer ikke Hans Lambertsens børn ved, uden dette skifte er klart. (Børnenes skifte efter deres mor menes der vist).

27b (1610) Hans Wandel (kan være borgmester i Ålborg) sagde, at dersom hans hustrumor var tilfreds der med det skifte, der er gjort; da kanske, at Mogens Grave ville ikke være dermed tilfreds. Og stod forskr. Hans Wandel, Hans Lambertsen, Lambert Hansen og Mads Nielsen Lime her i dag til vedermåls ting, der dette vidne blev taget beskrevet. Fornævnte Mads Lime på Magnus Graves vegne. Også s. 100b-101a-b.

29 (1610) Poul Anthonisen guldsmed.

33 (1610) Morten Madsen Lime, rådmand, solgte til Hans Hansen Obeling sin stald i Skt. Nicolajgade.

51b (1610) Morten Madsen Lime køber 6 fag stald, som afd. Hans Jensen gav til de fattige.

53 (1610) Laue Hansen opsagde arv og gæld efter hans afd. far Hans Lausen skomager.

63b (1610) Marine, afd. Hans Lausens tilbød Hans Lausens arvinger, som er: Hans Øenleff? skomager på hans hustrus vegne, Marine Steinbecks alt, hvad de kan tilkomme efter Hans Lausen skomager.

67b (1610) Lauge Trellund, sognepræst i Lønborg, lavbød sin part i hans afd. mor Gertrud Trellunds hus ved Skibbroen m.m.

69 (1610) Jacob Jørgensen i Lund sælger sin anpart i huset i Grønnegade, som tilkom ham efter Peder Nielsens død. Tilføjet: Hans hustrus søster afd. Marine Peders, afd. Peder Nielsens fordum borger udi Ribe hans dødelige afgang (se s. 94).

85 14/7 1610. Syn, hvorledes afd. Jens Klyne, som nu i aften blev dræbt og ihjelslagen nede ved Skibbroen, har bekommet hans dødssår og skade. At de så afd. Jens Klynes legeme, da så de en dødelig sår og skade over hans venstre spænde udi hans bryst, hvor udaf han har fået hans død og bane, som dennem syntes.

93 (1610) Jep Borg i Ondaften har (som mange tidligere) ondt at sige om Ingeborg Harckis, som beskyldes for trolddom.

94 (1610) Skudsmål: Gudfrygtig pige Kirstine Pedersdatter, afd. Peder Nielsen skomagers datter, hendes mor Buold Simonsdatter? (Hvem er de?)

102 (1610) Niels Grisbeck fordeler Marine, Christen Lausens, for 23 mk. 23 sk.

105 (1610) Vidne, at den 18. juli var Per Jensen og en tysker i slagsmål, som Jens Klyne overværede. Derefter stak Per Jensen sit værge i Jens Klyne.

Bogen slutter herefter med mange blanke sider.


Ribe byfogeds tingbog 1610

B 85A-42, 2. del

Bogen begynder d. 4/8 1610
folio

5 (1610) Hans Wandel fordeler Thomas Jørgensen i Huolkier for 2? mk., Mattis Mickelsen i Gredsted for 2 mk.

8 (1610) Find Nielsen skifte efter hans afd. mor.

9 (1610) Morten Madsen Lime køber hus imod Sønderport.

9b (1610) Hans Christensen, borger her, forlanger af Morten Knudsen Skjoldager fuldmagt for det brev Morten Knudsen Skjoldager fremlægger i dag, på 50 dl., som angår afd. Christen Lausens arvinger. Det lyder på Hjere Lausen.

10 (1610) Ditlev Hansen Guldsmed, på hans stedfar Christen Buntmagers vegne, fordeler Mickel Jensen i Vester Vedsted for 4 dl. 1? mk., som er af hans hustrus fars gæld.

13b 25/8 1610. Peder Jensen, borger her, dømmes fra sin fred, for at have dræbt sagesløs mand Jens Andersen Klyne, den 18. juli. Peder Jensens fuldmægtig, Adser Pedersen i Askov, kunde intet forsvar fremføre.

28 (1610) Morten Madsen Lime fordeler Niels Hansen i Tanderup for 1 ørte byg.

30b (1610) Kirstine Anderskone sælger hus i Sortebrødregade.

32b (1610) Vidnes, at det skete her for fuelle? tid, at Morten Skjoldager og Niels Hansen skomager? kom til afd. Christen Lausens med Laue Hjeresen, og stillede Christen Lausen tilfreds for hvis, Laue Hjeresen ham skyldig var. 27/5 til 33. N.S. + E.J? var skikket af Marine Laues at skulle høre fra Marine Christens, hvorledes den gæld sidder sammen?

33 (1610) Marine Christens bekendte, at Laue Hjeresen var hendes husbond den gæld skyldig, som Morten Skjoldager krævede hende for, da havde hendes husbond Laue Hjeresen fordret? forne gæld.

35b (1610) Marine, Christen Lausens, fordeles for 10 rdl. efter håndskrift.

36 (1610) Jens Pedersen Trellund har 6/12 1603, før han blev en nederfeldig mand, givet Thomas Mickelsen fuldmagt til at tale hans sager. Jon Pedersen Trellund fremlagde, at Marine, Jens Trellunds, har fået lovlig varsel.

37b (1610) Syn med Jon Pedersen Trellund, på Find Nielsens vegne, på Jens Trellunds hustrus iboende hus i Fiskergade.

44b (1610) Marine, afd. Bertel Iversen vognmands, opsagde arv og gæld efter ham.

47b (1610) Hans Vandel fordeler Bertel Graversen i Hilderup? for 1 td. byg.

48b (1610) Jon Pedersen Trellund, på hans brors søn? Find Nielsens vegne, fordelte Maren, Jens Trellunds, og hendes datter Gertrud Jensdatter for det hus de har besat imod hans vilje.

49 (1610) Jens Lausen rådmand, på Anne, afd. Jens Andersen Klynes vegne, solgte til Niels Mattesen. (Ikke mere).

52 (1610) Syn, med Ditlev Hansen Guldsmed, på det hus i Grønnegade, som Poul Guldsmed bor i.

57 (1610) Ditlev Hansen, borger her, fremæskede af hans stedfar Christen Sørensen buntmager, borger her, om han havde nogen rigtige registre, skiftebreve eller afkald efter hans afd. far Hans Dytmers; hvad han og hans søskende er arvelig tilfalden udi ?? bo og løsøre. Item fremginge begge stadsbudene, hjemlede og vidnede m.m.

61b (1610) Bagge Pedersen har gældsbrev fra afd. Christen Knudsen.

69b (1610) Slagsmål i havnekranen? mellem Hans Ditlevsen og Iver Christensen.

70b (1610) Det ser ud til, at Iver Christensen døde af det.

Slutter s. 74b=8/11, men tidligere sider har 17/12.


Ribe byfogeds tingbog 1611

B 85A-43

folio

2 29/1 1611. Christen Nielsen i Koustrup? rette eftermålsmand efter hans søn Iver Christensen, som Hans Ditlevsen ihjelslog.

11b (1611) Peder Pedersen, borger i Slagelse, gav Christen Nielsen Ringkøbing, borger i Ribe, afkald efter sin mor Kirsten Pedersdatter.

19 (1611) Jens Jonsen på sin far Jon Trellunds vegne.

21b (1611) Magnus Grave fordeler Niels Christensen for 28 rdl. 3 mk.

25b (1611) Ditlev Hansen Guldsmed, på hans søster Abbeld? Knuds vegne, som han er værge for, forfulgte og fordelte Laue Bertelsen Katkier Skrædder? for 6 enkende daler, som Ditlev Hansen ham overantvordet har på forne Abbeld Knuds vegne, for hendes søn, han skulle lære, og ikke han ville forsegle lærebrevet, som han skulle.

26 (1611) Peder Offersen lyste sin datter Marine Pedersdatter i kuld og køn med Mette Jepsdatter.

28 (1611) Bagge Pedersen sælger til Hans Obeling det hus, Hans Obeling bor i i Sortebrødregade.

29 2/3 1611. Magnus Grave lovbød 1/4 part i de huse, Marine Jenskone ejede og i brug havde, der hun ved døden afgik, som han efter hende, på hans hustrus vegne, er arveligen tilfaldet. Som han forne Lambert Hansen solgt har, efter kontrakts indhold. Marine efter Lamberts farsøster. Lambert Hansen protesterer.

37b (1611) Magnus Graves hustru er Marine Jenskones søster. Lovbyder igen.

38 (1611) Hans Lambertsen protesterer og frembyder køb?

39b (1611) Ditlev Hansen, på afd. Anders Lunds børns vegne, som han er værge for.

41 (1611) Jørgen Jepsen, på hustru Karine Andersdatters vegne, og Niels Mortensen, borger i Randers, på hustru Marine Andersdatters vegne, takkede Ditlev Hansen for værgemål og opsagde det.

42b (1611) Hans Christensen, borger her, vidner og kundgør (om hunde).

46 (1611) Marine Christens fordeles for 5 dl. 3 sk.

50b (1611) Johan Henriksen Vintapper skylder Bertel Struck og Bagge Pedersen 550 rdl.

63 (1611) Mester Iver Hemmet læsemester fordeler ..... Bardskær for 4 dl.

68b (1611) Anders Svendsen fordeler Hans Offersen i Darum for 12 skp. rug og 6 sk. dansk.

71 (1611) Christen Rasmussen erkender at skylde Niels Grisbeck 100 gode rdl. og 6 dlrs. rente, som er af afd. mester Hans Svennings børnepenge = pant i et hus med Hans Vandels iboende hus på vestre side.

72 (1611) En lang række mænd anføres med år, de kan mindes om Ribe bys enge, bl.a. Hans Skomager 40 år, Mads Madsen Roed 10? år, Adser Andersen 50 år, Anders Lydiksen 48 år.

75b (1611) Jost van Acken dræbte for nogen tid siden Jens Lambertsen, hans brødre og Calle L.? og Hans L., smlg 35/105.?

77 (1611) Oluf Jacobsen i Odense sælger til Niels Grisbeck en have på Sankt Hans Holm tilfalden efter hans afd. far.

83b (1611) Engelbret Andersen, på hustru Marine Poulsdatters vegne, og Jens Poulsen på egne vegne, gav Poul Jensen Vilslev afkald for arv efter deres afd. mor Gertrud Jepsdatter.

84 (1611) Hans Lauritsen, borger her, på hustru Line Bertelsdatters vegne, gav Poul Jensen Vilslev afkald efter afd. far Bertel Nielsen Skrædder; der var ? datter af Bertel Nielsen Skræder og Mette Lauritsdatter.

89 (1611) Bertel Struck og mester Sørens sag.

96 (1611) Christen Jostsen vil have genpart af mester Søren Pedersens sendebrev, som han har anvordet Bertel Struck.

97b (1611) Peder Trellund i Kbh. og Find Nielsen, Søren Andersen i Ribes stedsøn, gav S.A. afkald for tilkomne efter afd. mor Line Findsdatter. 800 rdl. betales i 4 terminer.

113 (1611) Peder Clausen og Jens Lund, efter Margrete, Christen Buntmagers mund, at Hans Jørgensen var kommet til hendes hus og spurgt, om han kunne bekomme hendes datter Abbild Hansdatter. Margrete tilfreds, dog tale med hendes værge Ditlev Hansen. Efter Karine Andersdatters (må være datter af Anders Andersen Lund og Sara Hansdatter) mund, den tid hun var hos hendes oldemor Margrete Christens, da kom Hans Jørgensen og bad om samtykke til at ægte Abbild Knuds. 2/6 87 til 115.

122 (1611) Marine, Jens Trellunds, har pantsat sølv og kobbergryde.

126 (1611) Johan Vintapper fordeler Gunde Vibe for 1 rdl.

127 (1611) Peder Offersens hustru Mette behandlet for byld af Hans Bartskær.

140 (1611) Laurits Dytmers skriver her, på dr. Eskild Christensen ordinarius medicine udi Fyns vegne, sælger et hus, som hans hustru er arvelig tilfalden efter afd. mester Jacob Madsen.

143 (1611) Bertel Struck sælger hus i Grønnegade.

150 (1611) Karine, afd. mester Jacob Madsens i Odense, solgte til Jens Lund. (ikke mere).

183? (1611) Hans Vandel en af 24 mænd. Tovsmand flere gange.

141? (1611) Præstehustruer? 917, Struck, Kirsten Bertelsdatter, datter af rådmd. B.S. + Anne Andersdatter Vedel, overlevede ham.

195 (1611) Syn på nyt hus, Morten Lime har bygget imellem hans gård og Knud Læcks? ejendom.


Ribe byfogeds tingbog 1612-(1613)

B 85A-44

Bogen begynder 1/2 1612
folio

2 (1612) Bagge Pedersen solgte til Mads Mortensen Askov 6 fag hus i Gråbrødregade.

9b (1612) Hr. Anders Sørensen Vejle kannik fordeler hr. Oluf Sørensen Brun i Hjortlund.

12 (1612) Johan Vintapper fordeler Niels Christensen for 14 rdl.

17 (1612) Daniel Iversen, borger her, fordelte Niels Laurtsen, boende i Nibe, for 3 mk.

20 (1612) For tingdom stod Christopher Pedersen og tog sin bror, Bagge J?? udi haånd. (ikke mere).

28b 19/3 1612. Christen Justsen, barnefødt i Ribe, spurgte mester Søren Pedersen, om han kan beskylde ham for noget. Nej.

29 (1612) Mester Søren Pedersen spørger Nis Rasmussen, hvor stor den sum penge var, han tiltalte ham for = 131 rdl. ifølge byfogdens dom.

30 20/3 1612. Mester Søren Pedersen begærede af Nis Rasmussen, at delen opstod til næste fredag.

36 26/3 1612. Mester Søren Pedersen forpligter sig at stande Kjeld Brockenhuus til Lerbæk for (40b = 27/3 lover stadig?) lovmål og tiltale.

36b (1612) En Jesper Krabsen er antagelig søn af Krabbe Jespersen.

37b (1612) Mads Pors lod læse brev om Peder Pedersen Beckes? efterleverske Karines brev på 80 daler.

41 (1612) Bertel Struck har lovet at betale Nis Rasmussen Baslund de øksne, Søren Pedersen har afkøbt ham, men Bertel Struck nægter det.

42 (1612) Mere om dette. Bertel Struck har forstrakt Søren Pedersen 131 dl. i Holland.

52b (1612) Ditlev Hansen, på hans mor Margrete Christens vegne, solgte til Anders Hansen skomager en halvgård.

54 (1612) Mester Søren Pedersen sag? med Just Vasspyd i Varde? om gæld.

58 (1612) Mester Søren Pedersen og Kjeld Brockenhuus og Edel Ulfeldt. Søren Pedersen giver hende håndskrift på 1.000 dl.

60 (1612) Bertel Struck fremlagde pantebrev, som Terkel Hansen guldsmed har udgivet på Niels Hansen sa? Hans Jessen [Søhane] søns vegne.

61b (1612) Ditlev Hansen Guldsmed, på fornumstig mand Hans Christensen, borger her, hans vegne, opsagde arv og gæld på egne og på hans hustru Lene Christensdatters vegne, efter hendes afd. mor Marine Christen Laugesens dødelige afgang.

66 (1612) Jens Jonsen, på sin far Jon Trellunds vegne, fordelte Jacob Olufsen murmester.

78 (1612) Mester Mads Pors spurgte Agnete, mester Jacob Janderups, om hun var tilfreds med de penge, mester Mads Pors havde givet hende hidtil.

83 (1612) Mester Søren Pedersen, afd. Peder Baggesens? søn fordeles af Just Vasspyd til Søgård, ridefoged af Riberhus len, for 315? rdl.

84 (1612) Ditlev Hansen fordeler Peder Dour? for 6 mk.

88b (1612) Johan Henriksen Vintapper fordeler Anne, Jens Klynes for 24 rdl.

112 (1612) Johan Henriksen Vintapper fordeler Karl Andersen, borger her, for 40 rdl. på håndskrift.

113 (1612) Salig Peder Fannings børn er: Jørgen Pedersen Fanning og Margrete Pedersdatter Fanning + flere andre slægtninge. Undersøg 113b + Oluf B.? F.

114b (1612) Mester Søren Pedersen stor gæld (1.000 dl.) til Erick Hundermarch.

116b (1612) Forskellige tilbyder at hjælpe mester Søren Pedersen, som vist har vinlager, som Kjeld Brockenhuus har i pant.

120b (1612) Bertel Struck fordeler Søren Terkeldsen for 20 rdl.

128b (1612) Peder Jensen Terpager, på husbonds eller? Lambert Lauersens vegne. + 129, 132.

132b (1612) Magnus Grave, Jacob Bagger, Hans Lambertsen, Ingeborg, afd. Laurits Tøgersens forbydes at opsætte hus ved Midtmølle.

139 (1612) Ebbe Mogensen rådmand sælger kålgård.

141b (1612) Mester Anders Vedel fordeler Buold Wollis.

142 (1612) Ditlev Hansen og Mads Askov, s. 142b frikendes Ditlev Hansen for den sår og skade, han gjorde Mads Askov.

143b (1612) Mogens (mon ikke det er Magnus?) Grave rådmand har lovet Niels Lauersen i Sadderup 18 dl. for de 2 øksne (???) af ham.

145a (1612) En Maren Jepsdatter tilgiver Ingeborg, Jens Hundisens kone, at denne har givet hende ubekvemme ord.

149 (1612) Søren Snedker gav Maren Madskone afkald for hvad hans hustru tilfaldt efter Maren Madskones afd. husbond Mads Hansen Hjort. [Røme?]

154b 19/9 1612. Mads Simonsen og Hans Christensen, borgere her, gav Morten Madsen Lime rådmand, på Maren, afd. Ebbe Pedersen vegne, afkald for hvad deres hustruer efter deres afd. far og mor.??

155 (1612) Mogens Ebbesen har været drukken og fornærmet Bertel Struck. + 160.

158ff (1612) Mads Simonsen gav sin svoger Hans Christensen Rønne? afkald for den anpart hans hustru Appelone Ebesdatter arvelig tilfaldt i den ejendom, Hans Christensen bor i.

163 (1612) Ditlev Hansen fordeler Jens Suunesen?? i Knorborg for 3 års rente af 46 dl.

164 (1612) Om Magnus Graves græspenge.

172 (1612) Søren Pedersen i Seemgård har gjort Søren Skomager sår i armen.

176 (1612) For tingsdom stod Jens Christensen, tjenende hos Hans Vandel.

176b (1612) Johan Henriksen Vintapper bemyndiger Ditlev Hansen til at svare til ham? sager.

178 (1612) Gunder Nielsdatter, afd. hr. Niels Hansens efterleverske i Gram by, gav hendes bror Peder Nielsen fuldmagt at sælge til Bagge Pedersen ? af en stald.

196 (1612). Om Hans Vandel.

204a 19/12 her slutter 1612.

204b Her begynder 1613 19/1, men intet indført.


Ribe byfogeds tingbog 1613

B 85A-45

folio

4b (1613) Anne, Jens Klynes, fordeles for 8 dl. 3 mk. 4 sk.

6 6/2 1613. Stod Peder Bøul med Niels Mulvad, på Niels Madsens i Store Darum vegne her i dag til vedermålsting.

7 8/2 1613. Vurdering af Søren Pedersens vin. Bertel Struck assisterer.

13b (1613) Vurdering af mester Søren Pedersens hus i Sortebrødregade = 500 dl., kålgård på Holm = 120 dl., og mange portioner vin. Kjeld Brockenhuus' fuldmægtig spurgte, om nogen ville løse det ud.

16 (1613) Morten Madsen Lime køber stald i

22 (1613) Trætte om Peder Terpagers Hamburgerøl. 22/5 til s. 27.

28 (1613) Johan Vintapper fordeler Karen Bøllings for 3 mk. 12 sk., og Jens Pedersen i Teglgård for 3 rdl.

33b (1613) Johan Vintapper har sagt i Holland, at Bertel Struck har lovet noget på mester Sørens vegne. 3/6 87? til 35.

40b (1613) Niels Pedersen Kastbjerg har kaldt Maren Adsersdatter en hore. S. 51 15/3 forliges de, hun erklærer, ikke at have noget at beskylde Niels Pedersen Kastbjerg og hans hustru eller nogen af hans.

59b (1613) Jens Hansen Hegelund, degn til Seem sogn.

62b (1613) Syn på gods med Ditlev Hansen i hans mors Margrethe Christens hus i Grønnegade, hun selv agter at bo i.

68b (1613) Terkel Andersen er gift med Mads Hjorts datter.

74b (1613) Hans Christensen fordeler Anne Tøgers for et fuglehus med 3 rum? han gav hende, og ikke har fået igen.

78b (1613) Baltser Knudsen, på afd.? Kirsten, Per Trellunds og hendes børns vegne, lavbød hendes part i afd. Karen Peders hus, og den part, hun kan tilkomme i afd. Gertrud Trellunds gård i Nyjord, og hendes eget hus i Grønnegade, som Iver Guldsmed bor i.

81 (1613) Hans Stierne Buntmagers børn er Mads Hansen, Anne Hansdatter gift med Jens Poulsen, Hans Stierne borger ibid.?, de giver afkald til Søren Madsen skomager, på hans søster Appelone Hanskone hendes vegne.

83 (1613) Peder Christensen Spomme? sværges fra hans fred for at have dræbt Christen Poulsen Vægter?

89 (1613) En Villum Grave tjener Magnus Grave.

95 (1613) Ditlev Hansen fordeler Niels Jensen Hieronimus, borger her, for 2 dl. 6?

95b (1613) Syn, med Ditlev Hansen, på afd. Jens Skrivers søn Christen (Jensen) Bangs vegne i Randers, på det hus, afd. Oluf Roed boede i.

96 (1613) Mads Nielsen Lime beretter, at de ?? og krydderi? han har hjemkøbt fra Holland, har han solgt til apotekerne her i byen.

102b (1613) Jens Andersen, på Kirsten, afd. Anders Sørensen [Klynes], vegne, lavbød hendes stald på hjørnet uden Nørreport, og en stald i ?? Holmsgade, og et hus i Fiskergade på hjørnet, som Anders Hansen Jernelund bor i.

108 (1613) Peder Moltsen, tjenende Oluf Roed, fordeler Maren Hansdatter i Skidenslippe.

112 (1613) Mads Nielsen Lime, på Magnus Graves vegne.

116b (1613) Engelbrecht Andersen, på mor Karen Anderskones vegne.

117b (1613) Bertel Struck opsagde Johan Vintapper det hus, han udi bor, for manglende husleje.

118 (1613) Peder Jensen Terpager køber stald.

118 (1613) Bertel Struck sælger til Hans Hansen det hus i Sortebrødregade, som Niels Michelsen? bor i.

119 (1613) Johan Vintapper tiltale til Dethmar Brummelou om et stykke taugel bundet om noget sælskind.

122b (1613) Peder Ibsen, borger her, ? søn af Ib Lambertsen?

129b 27/7 1613. Jens Pedersen Trellund er indsat i Bøddelshus for gæld. Thomas Michelsen skal forhandle hans sager. Sælger til Jon Pedersen Trellund al hans part af det hus, han har købt af Søren Andersen, som han er tilfaldet efter hans hustrus første husbond, afd. Niels Pedersen Trellund m.m.. Af de 200 dlr. skal Ditlev Hansen, som har ladet Jens Pedersen Trellund hæve 48 dl. for håndskrift, og 20 dl. for gæld til Chr. Buntmager.

132 (1613) Mads Nielsen Lime er byens sagefaldsfoged.

138b (1613) Jon Pedersen Trellund opsagde værgemål for Find Nielsen [Trellund], tjenende i København.

154b (1613) Dom på Bertel Struck og Johan Vintapper.

155 (1613) Wulff Bartskær på egne og på mester Christen Hansen bisp i Ålborg, og på Peder? Hansens vegne, Christoffer Hansen på egne vegne og Hans Lassen på Søren Hansens vegne solgte til Christen Hjort? snedker det hus i Puggårdsgade?.

169 (1613) Hjemlede Michel Nielsen og Knud Jensen, at de på Bertel Strucks vegne gav Karl Hansen i Lild Darum, Niels Mulvad og Niels Thomsen i Darum, lovlig i dag 14 dages varsel for spørgsmål og vidne.

194b (1613) Mester Niels Sørensen Glud, på afd. Hans Svanes børns vegne, fordelte Jep Olufsen i Tranbjerg for ?? dl., som Hans Svane har givet hans afd. far.

195 (1613) Hans Vandel fordeler Mads Hansen for 7? dl. 1 mk.

198 (1613) Bertel Struck ?? med Ulf [Wulf] Bartskær om Bagge Pedersens håndskrift. Sentens s. 207 = 10/11.

203b (1613) Skudsmål: Hans Pedersen, far Peder Christensen Riber, mor Anne Hansdatter.

210 (1613) Jep Borg, boende i Ondaften (om Anne Lourups, som mange foregående har beskyldt for trolddom).

213 (1613) Anne Lourups dømmes til ild og brand. Hendes bekendelse side 225b ff. Slut side 236b.


Ribe byfogeds tingbog 1614

B 85A-46

folio

6 (1614) Byens sagefaldsfoged Mads Nielsen Lime.

10b (1614) Simon Foss guldsmed har en guldring i pant af Anne, afd. Jens Klynes, vurderet til 4? kroner, hver krone for 6? mk. da., dvs. i alt 7 dl. 1 mk. 4 sk.

10b (1614) Bertel Struck og Hans Hegelund rådmd. og Jon Trellund er af kongen udnævnt til at smage al rhinskvin og franskvin som hjemtages. De klager, at mange, især Johan Vintapper, ikke anmelder hjemtagelse.

13 (1614) Hans Vandel og Mads Pedersen Roed blandt de 24 mænd.

13 (1614) Enevold Sonnicksen er født i Ribe af Sonnick Richardsen Friis og Gertrud, som endnu lever.

34 26/2 1614. Bagge Pedersen opsiger arv og gæld efteer sin afd. bror, mester Søren Pedersen.

39b (1614) Iver Iversen læsemester og hustru Karen Pedersdatter opsagde arv og gæld efter hendes bror, mester Søren Pedersen.

42 (1614) Bodil Harcksdatter sigtes for troldkvinde, gift med Niels Christensen.

44 (1614) Karen Terchelsdatter opsagde arv og gæld efter sin far Terchel Fanninger.

49b (1614) Hans Jørgensens hustru Bodil Madsdatter kræver andel i skib m.m. af faren, mester Jensen efter hendes mor Anne Lauridsdatters død.

58 (1614) Mads Pedersen Roed fordeler Jens Lauridsen bøssemestersvend for 5 rigsort, Anders Sørensen for 14 dl. og M? Jensen Pugerdt.?? for 3 dl. 12 sk.

59 (1614) Maren Andersdatter, afd. Knud Ibsens, giver sin bror (dvs. halvbror) Anders Pedersen afkald for arv efter sin afd. mor Else, afd. Peder Spandets. Mads Lime, på hustru Line Pedersdatters vegne, ligeledes, og Thomas Michelsen på hustru Karen Andersdatters vegne ligeledes.

60 (1614) Hr. Laurids Nielsen, sognepræst i Gimlinge, gav Lauge Hansen og Gravers Jensen afkald efter sin afd. far, Hans Laugesen, og Ellen Hanskone.

66 (1614) Bror Andersen Landby gav sin hustrus far Hening Andersen [afkald?] for hustrus arv efter hendes afd. mor Maren.

72b (1614) Kirsten, afd. Anders Sørensen [Klynes], giver sin svoger (dvs. svigersøn) Jens Andersens bror Søren den stald, hun købte af gl. Mads Roed, og som tilhørte Jens Klyne.

85 (1614) Morten Hansen sagde, at Appelone Thomasdatter har tjent sin tjeneste så længe, hun har lovet ham, således som hun i dag svor, at hun havde tjent Daniel Iversen, så længe som hun havde lovet ham.

91 (1614) Mads Hjorts børn: Anne, gift med Peder Rasmussen Holst, kgl. maj.s skibskaptajn i København, Berethe gift med Bertel Johansen i København, Line pige, gav Lydik Andersen, rådmand, på hans søster Maren Madskones vegne afkald. Ejendomme nævnes.

93 (1614) Samme sag. Søren Andersen og Jens Andersen på deres søsterbørns: Hans Madsen, Karen Madsdatter, Jens Madsen og Maren Madsdatters vegne gav deres mor Maren Madskone afkald. Ligeledes gav Terkel Andersen, på datter Marens vegne afkald efter hendes oldefar M.H. [Mads Hjort].

96 (1614) Salg af Mads Hjorts ejendomme (beliggenhed med beboere).

101b 31/5 1614. Hans Lauridsen [også Laugesen] skomager, borger her, gav Hans Jensen, borger i København, afkald for alt, hvad han med sin hustru Kirsten Jensdatter var arvelig tilfalden efter hendes afd. far, Jens Pedersen skomager, og hendes afd. mor, Mette Jenskones død. For hvilken arv Hans Lauridsen takkede Hans Jensen godt. herfra navne forkortet til initialer 102 Hans Lauridsen skomager gav Hans Jensen, borger i Kbh., skøde på afd. Jens Pedersens hus, som han selv boede i. Stod HL og lovlig gjorde og gav HJ en fuldkommen tryg skøde og fuld forvaring på afd. JPs hus, jordsmon, bygning og ejendom, som han selv boede i, og lovlig solgte, skødede og i alle måder afhændede fra sig og sin hustru Kirsten Jensdatter og deres arvinger, og ind til forne HJ og hans arvinger osv.

103 31/5 1614. Hans Christensen kom ind til Hans Wedsell?, da der blev råbt på HC, som løb ind til sin fars hus. Knivstikkeri, HC såret, ingen ved af hvem.

103b (1614) Find Nielsen gav sin farbror Jon Pedersen Trellund afkald efter sin far Niels Pedersen Trellund, og sin oldemor, Gertrud, Peder Trellunds.

104b (1614) Find Nielsen sælger til Jens Jonsen Trellund ? part af Niels Trellunds hus, som Niels Olufsen skipper bor i på Nyjord.

111 (1614) Hans Christensen, hvis mor var Mette Christens, om Søren Andersens sag? i 1603 om? Christen Pedersens skib.

111b (1614) Eske Nielsen i Kbh. lavbød ? i afd. Jens Klynes hus, som Eske Nielsens hustru selv var tilfalden efter hendes forrige husbond, Jens Klyne.

112b (1614) Gunde Thomsen har gjort Mads Pedersen Roed skade i hans venstre hånd.

116 (1614) Ditlev Hansen fordeler Christen Andersen i Jedsted for 3 dl. 1 mk.

116b (1614) Ditlev Hansen, på Morten Lime rådmands vegne, forbød Mads Jensen, borger her, at bortføre afgrøder fra Bertel Lassens ejendom i Sønder Farup, mod pantebrevs lydelse.

120b (1614) Hans Lauridsen skomager skylder Kirsten, afd. And. S.s?, 20 gode rdl. Han pantsætter til hende sit iboende hus på Nederdammen, Jakob Bagers iboende hus og Peder Mortensens iboende hus.

131b (1614) Jens Trellund sælger til Jon Pedersen Trellund sin ? part i den ejendom, som Jens Pedersen Trellund har købt af Søren Andersen, og som denne havde fået med sin hustru efter hendes første mand, Niels Pedersen Trellund.

140b (1614) Peder Christensen, afd. Christen Laugesens søn, fordeles for 4 sldl. efter hans brevs lydelse.

141b (1614) Anne, afd. mester Peder Hegelunds, annammer afkald af mester Poul Ankersen til Starup og Grarup sogne, mester Jacob Bonum til Darum sogn, mester Jørgen Pedersen Hegelund til Møgeltønder sogn og Hans Lassen, K.M.s foged, for arv efter afd. mester Peder Hegelund, og ligeledes efter hans forrige hustru, afd. Margrethe. I lige måde gør Kirsten, afd. Anders Sørensen [Klynes], skøde? på hendes børns vegne: Laurits Pedersen, Jens Pedersen, Margrethe Pedersdatter og Dorethe Pedersdatter?

149 (1614) Hans Nielsen, afd. Niels Lauridsen skomagers søn, opsagde arv og gæld efter sin far.

157b (1614) Mads Hansen Ønloff [Orloff?] fordeler Peder Christensen kræmmer for 8 dl. 11 sk.

160b (1614) Bodil, Mads Hjorts datter, arver, fordi hun ikke tidligere var tilstede ved daværende skifte.

165 24/8 1614. Mester Mads Pors opsagde arv og gæld efter sin hustrus bror, mester Søren Pedersen.

185 14/9 1614. Eskild [Eske] Nielsen, borger i Kbh., solgte fra sig og hustru Anne Jensdatter til Niels Hansen Grisbeck, på Kirsten, afd. Anders Sørensen [Klynes], vegne, ? af afd. Jens Klynes adelhus, som AJ er tilfalden efter hendes forrige husbond JK, på Nederdammens nørre side, tværs overfor Midtmøllen, mellem afd. Søren Jacobsen, fordum borgmesters hus, som Jens Andersen bor i på nørreside, og Kirsten, ASKs, hus, som Dorete, Christen Bertelsens, bor i på sønder side.

186b (1614) Ditlev Hansen fordeler Michel Jessen i Vester Vedsted for 3? dl. efterstående rente.

188 (1614) Mette, afd. Christen Pedersens, søn Hans Christensen, som? lavværge, gav sin bror Anders Pedersen afkald efter sin afd. mor Else, Peder Spandets [Else Kjeldsdatter].

191 (1614) Hans Vandel fordeler Villads Koch for 15 mk. 6 sk.

191b (1614) Hans Andersen, barnefødt i Ribe, gav sin svoger Bertel Henrichsen Kandegyder afkald for arv efter afd. mor N: A. kone og søster Karen Andersdatter.

204b (1614) Niels Michelsens hus i Grønnegade mellem Hans Christensens eget iboende hus på nørre side og Oluf Olufsen buntmagers eget iboende hus på sønder side.

238b (1614) Ditlev Hansen fordeler Christen Andersen i Jedsted for 12? dl. 4 sk. og 3 lam.?

239 (1614) Hans Lambertsen fordeler Knud Hansen i Kirkeby i Nørre Farup sogn for 4 dl.

244b (1614) Johan Vintapper fordeler Jens Slagter for 3 degen lammeskind, ? hvide og ? sorte, og Jep Jespersen for 14 dl. 27 sk., og Anders Glarmester for 2 dl. 3 mk. 7 sk. d.

245 17/12 1614. Oluf Lauridsen og Jens Lauridsen, afd. Laurids Tøgersen borgmesters sønner, gav deres bror Lambert Lauridsen afkald for det LL har haft i værgemål for dem. Slut side 250 = 20/12.


Ribe byfogeds tingbog 1615

B 85A-47

dato

31/1 1615. Tov mellem Mogens Ebsen og Jørgen Michelsen, J.M. har skadet? M.E.

4/2 1615. Mads Nielsen Lime er byens sagfaldsfoged.

25/2 1615. Jens Andersen, borger her, på Peder Jacobsen i Odense og hustru Marine Andersdatters vegne solgte til Niels Pedersen Kastbjerg og hustru Dorethe Adsersdatter et hus, som afd. Kirsten Olufsdatter boede i i Sortebrødregade, og det hosliggende sidehus, som er 5 fag, som Lambert Pors bor i. Derefter erkender Niels Pedersen Kasberg at skylde Peder Jacobsen 200 gode enkende rdl.

1/3 1615. Mads Nielsen Lime lavbød afd. Niels Jensen Ulfborgs børns anpart i hus og ejendom.

4/3 1615. Las Jensen Bonum, på vegne af mester Jacob Nielsen Bonum, solgte dennes part i hans far Niels Poulsens hus på Nederdam til Gunder, afd. hr. Niels Hansens, som bor i huset.

13/3 1615. Hans Lambertsen samtykker i kontrakt mellem hans søn afd. Lambert Hansen formere slotsskriver og Magnus Grave rådmand.

13/3 1615. Mads Nielsen Lime, på Magnus Graves og hustru Gunders vegne, solgte til Hans Lambertsen al deres lod i afd. Maren Jenskones ejendomme, undtaget i Krudtmøllen.

18/3 1615. Anne Jenskone, afd. Jens Kallesens og døtre Marine og Anne, tog Mads Larsen byskriver til værge.

18/3 1615. Hans Lambertsen sælger Maren, Jens Viborgs, ejendomme til sin søster Ingeborg, Laurits Tøgersens??

27/3 1615. Mester Mads Pors har sag beslagen? afd. Kirsten Olufsdatters gods, på Kjeld Jørgensen, Niels Grisbeck, Oluf Roed og Morten Lime deres vegne.

1/4 1615. Adser Andersen, på sin afd. datter Anne, Hans Bartskærs afd. hustru hendes 2 efterladte børn Ann og Mette Olufsdøtres vegne, gav Hans Markvorsen bartskær afkald for hvad de kan tilfalde efter deres afd. far Oluf Pedersen murmester og deres afd. mor Anne Adsersdatter. Hans Markvorsen bartskær var deres stedfar.

1/4 1615. Las Jensen Bonum, på sin mor Maren, afd. Lauge Hjeresens vegne, og Poul Laugesen på sine søstre Mette og Bodil Laugesdøtre, sælger til Hjere Laugesen, som også er søn, det hus H.L. bor i.

25/4 1615. Niels Hansen, afd. Hans Jessens søn, fordeles for forskelligt.

26/4 1615. Line, afd. Hans Frandsens, vil straks skifte med Maren Frandsdatter, hvis denne vil betale ? af hendes brors gæld.

16/5 1615. Lauge Andersen og hustru Kirsten Svendsdatter har taget hendes? børns, Karen Hansdatter og Malene Hansdatters fædrene arv til sig, døtre af Hans Willantsen Gredsted?. Willants Sørensen var tillige værge.

22/7 1615. Anders Hansen Drengsteds afd. kone Else Klausdatter og datter Else Andersdatter.

24/7 1615. Mads Nielsen Lime på borgm. og råds vegne.

27/7 og 29/7 1615. Peder Nielsen her er bror til Jens Nielsen borger i Næstved, ridefoged til Gavnø, og Jens Nielsen er svoger til Søren Pedersen Hinghede.

29/7 1615. Morten Madsen Lime ejer og bruger stald og gårdsrum i Kongensgade.

16/8 1615. Jens Andersen Lund og hustru Lene Jacobsdatter pantsætter 2 boder i Hundegade til Lydik Andersen guldsmed.

16/8 1615. Skudsmål: Hans Andersen, far Anders Hansen, mor Karine.

16/8 1615. Skudsmål: Peter Hansen, far mester H. Steinsmidter, mor Magdalene.

29/8 1615. Marens, afd. Hans Hjulbjergs, søn Harmen [Herman?] Hansen skal for 4 års tid siden være død på en indonesisk rejse fra Holland.

2/9 1615. Søren Pedersen Scholdborgs hans afd. brors børn Laurits og Jens Markvordsen. Morten Madsen Limes stald i Kongensgade nævnes igen som nabo.

16/9 1615. Skudsmål: Heilvig [Hedvig] Hildebrandtsdatters far H. Thranth? felbereder, mor Gesche?

25/9 1615. Johan Pedersen, født i Sverige i Segerstorp i As herred, afd. Peder Andersens, født i Ribe, ældste søn, med sin mor og deres farmor afd. Else, afd. Peder Spandets. Johan Pedersens mor Ingri Børgisdatter af Segerstorp. Johan Pedersens søskende: Klaus Pedersen, Børge Pedersen, Anders Pedersen, Margrethe Pdatter, Liena Pdatter, Ingild Pdatter og Else Pdatter Deres farbror Anders Pedersen gives afkald.

27/9 1615. Samme Johan Pedersen overdrager sager til Mads Nielsen Lime at ??, og efter deres farbror, som for nogle år siden druknede.

2/10 1615. Syn på dr. Christian Bruns? kannikerecidens i forfærdelig lang beskrivelse.

12/10 1615. Vurdering med Anders og Hans Christensen, afd. Christen Pedersens sønner, af deres mor Mettes iboende hus til til 400 dl. til 32 sk? lybsk.

23/10 1615. Dorthe Jenskone tilbød Niels Grisbeck og Søren Friis skifte efter afd. Marine Svannings.

2/11 1615. Gregers Hansen, på sin datter Dorethes, afd. Niels Nielsens, vegne, tilbød Knud Jensen i Varde, som er Niels Nielsens børns værge, skifte efter deres afd. mor, efter skiftebrevs lydelse.

10/11 1615. Samme Niels Nielsens børn er Karine og Anne Nielsdøtre, deres mor Anne Knudsdatter. Også 27/11.

13/11 1615. Morten Madsen Lime køber hus på Sønderho af Johanne, afd. Peder Clausens, og Hjere Laugesens hustru og hendes søster Margrethe Poulsdatter.

13/11 1615. Hans Pedersen, afd. mester Peder Oggesens søn, på egne og medsøskendes vegne Ogge Pedersen og Christoffer Pedersen gav Hans Hegelund, på Dorthe, afd. Jens Laugesens, afkald efter deres afd. mormor Marine, afd. mester Hans Svannings.

17/11 1615. Mester Mads Pors's recidens, som han burde bo i, er helt forfalden. Han tiltales af byen for ikke at bo der.

18/11 1615. Hans Lassen, på egne og mester Poul Ankersen og mester Jacob Bonums vegne, sælger til Mads Lassen på? mester Jørgen Pedersen Hegelund et hus og flere boder, som de i fællesskab havde arvet. Derefter sælger mester Jørgen Pedersen Hegelund sin andel til Hans Lassen.

9/12 1615. Thomas Sørensen remsniders? seks børn: Mads, ældste søn, Hans i 10.år, Iver i 8.år, Lambert i 6.år, Søren i 4.år, hver 40 gode dl., som bliver stående hos Thomas Sørensen til de bliver 15 år. Kirsten Thomasdatter får 10 dl. og en seng til 20 dl. og hendes mors klæder m.m.

12/12 1615. En Kristen Jensen Grisbeck.

Slutter 19/12.


Ribe byfogeds tingbog 1616

B 85A-48

dato

30/1 1616. Hans Christensen sårede? Jacob Melckiordsen ved juletid?

6/2 1616. Hans Christensen fik 4.juledag sår af Jacob Melckiordsen.

8/2 1616. Mads Lime tingholder. Morten Christensen har dræbt Hans Frandsen.

8/2 1616. Hans Laugesen kræmmer, fuldmægtig i denne sag for Kirstine, afd. Anders Sørensen [Klynes], i hendes nærværelse.

19/2 1616. Jens Lund og hustru Line Jacobsdatter og deres børn Hans Jensen, Anders Jensen og Line Jensdatter, og Line Jensdatters børn Christen Hansen og Maren Hansdatter, og mester Niels Villumsen i Balle og hans hustru Sidsel Hansdatter, og Peder Pedersen Bing?, borger i Odense, og hans hustru Anne Hansdatter, og Laurids Hansen gav hr. Jørgen Kjeldsen afkald for arv efter hr. Jørgen Kjeldsens afd. hustru Line Hansdatter.

19/2 1616. Knud Jensen Tye, skriver på Fanø og degn, lyste sin søn Jens Knudsen Tye, avlet med Anne Wellitsdatter, i kuld og køn.

21/2 1616. Mads Nielsen Lime, byens sagefaldsfoged, tiltaler Hans Clausen guldsmed for ikke at ville betale skat, og har nedsat sig ulovlig i byen. Poul Guldsmed siger, at Hans Clausen tjener alene som svend.

22/2 1616. Mette, afd. Christen Pedersens, fordeles for 100 dl. af Niels Olufsen.

24/2 1616. Marine, afd. Niels Poulsens, lader sin søn Laurids sælge jord til Las Jensen Bonum på hendes? søn mester Jacob Nielsen Bonums vegne.

24/2 1616. Ebbe Christensen snedker sælger til Peder Andersen klejnsmed og hans trolovede fæstemø Marine Ebbesdatter hans hus imod Sønderport med Morten Madsen Limes parthus?, han købte af Las Mattesen i Rejsby, på den vestre side.

29/2 1616. Gregers Hansen, på sin datter Dorthe Gregersdatters, afd. Niels Nielsens, vegne, tilbød Knud Jensen i Varde, som er Niels Nielsens børns oldefar (bedstefar) skifte.

29/2 1616. Hans Hegelund rådmand, på Sara Pedersdatter, afd. Hans Lassens, erkender at hun skylder Albert Schults? 200 gode rdl., og fru Margrethe Lange, afd. Knud Brahes til Engelsholm, 500 rdl. Hun pantsætter til dem hendes ejendomme . Der er allerede pant deri til forskellige, bl.a. Morten Madsen Lime.

4/3 1616. Terkel Andersen fordelte Niels Hansen, Hans Offersens søn i Darum, for 2 øltønder og 17 ?

6/3 1616. Svend Jensen, søn af Jens Graversen og Trunde Jenskone.

23/4 1616. Simon Madsen Orrup opsagde for alderdoms og skrøbeligheds skyld det værgemål han havde for afd. Oluf Lassens børn. Overtages af Jens Hjeresen, som nu er gift med Oluf Lassens hustru.

27/4 1616. Adser Andersen og Karen solgte til sin svoger Peder Gregersen guldsmed et stk. jord i Sortebrødregade mellem afd. Niels Jensens børns hus og afd. Oluf Pedersens 3 børns hus. Også 30/4.

27/4 1616. Niels Hansen, afd. Hans Jessens søn, solgte til Iver Nielsen sit hus, som Mads Lime ibor på Melddammen på nørre side mellem Mourits Podebuskes arvingers hus, som Johan København ibor, og Peder Jacobsen i Odenses hus kaldet Koldberg.

30/4 1616. Ditlev Hansen fralægger sig de breve han har haft som værge for Mette Pouls, nu Jacob Jørgensens hustru, som hun var tilfalden efter hendes afd. søster Kirsten Madskone.

2/5 1616. Morten Lime, på borgmester Hans Vandel i Ålborgs vegne, opsagde arv og gæld efter Hans Vandels hustrus bror Laurids? Laursten, som forliste under Frankrig.

2/5 1616. Mads Lassen, på Ingeborg Lauritskones vegne, opsagde arv og gæld efter hendes søn Lambert. Ligeledes Mads Lassen på Ingeborg Lauritsdatters vegne opsagde arv og gæld efter hendes bror Lambert. Lambert Lauritsen var Ingeborg Lauritsdatter skyldig al hendes fædrene arv.

4/5 1616. Mads Lassen, på Bagge Pedersen og hustru Margrethe Lauritsdatters vegne, opsagde arv og gæld efter hendes bror Lambert Lauritsen. Ligeledes på Jens og Oluf Lauritsens vegne.

4/5 1616. Hans Lambertsen sværges tov [over] for skade han gjorde Morten Pedersen.

7/5 1616. Poul Jensen og hustru Mette Lauritsdatter opsagde arv og gæld efter hendes bror Lambert Lauritsen. Samme dag opsagde Kirsten, afd. Anders Sørensen [Klynes], arv og gæld efter hendes bror Lambert Lauritsen.

8/5 1616. Afd. Peder Mortensens ejendomme vurderes til 800 dl. + 250 dl.

13/5 1616. Hans Madsen Begmand?, på hans svoger Peder Hansen Dall og Dorethe Pdatter? og på Knud Pedersne, afd. Peder Mortensens søns vegne, og Frederik Pedersen på medsøskende Laurits? Pedersen og Anne Pedersdatter, gav Gregers Hansen, på deres stedmor Maren?, afd. Peder Mortensens vegne, afkald? efter deres far Peder Mortensen og mor Ingeborg?, og efter deres oldefar Peder Knudsen, tidligere rådmand. 40.

4/6 1616. Hans Lambertsen solgte til Magnus Grave et stk. jord på Sortebrødregades hjørne.

11/6 1616. Mads Hansen, Hans Laugesen skomagers søn, fordeles. Også 29/6.

19/6 1616. Jens Lund, på dr. Mathias Jacobsen kgl. majts medicus's vegne, solgte til Peder Adsersen boder og hus, som Peder Adsersen bor i i Klostergade. Kommer til at skylde 60 dl.

1/7 1616. Hans Christensen vidner.

3/7 1616. En Hans Lambertsen markvogter.

9/7 1616. Johanne, salig Oluf Lassens, og hendes nuværende husbond Jens Hjeresen.

16/7 1616. Mogens Ebsen om tyveribeskyldning.

16/7 1616. Kirstine, salig Anders Sørensen [Klynes], tog sin svoger (svigersøn) Jens Andersen til sin fuldmægtig, at sælge huse og ejendomme.

17/7 1616. Mads Lassen, på egne og hustrus bror Anders Olufsen, borger i Århus' vegne, tilbød Niels Christensen, salig Christen Nielsens søn, borger i Randers, 150 dl. og en rosenobel for at give ham salig Oluf Nielsens pantebrev på den hjørnestens? i Stenboden?, som hans mor ibor, som han har indløst af salig Marine Jenskones efter Niels Christensens udgivne brevs lydelse i mening, at når Anders Olufsen, salig Oluf Nielsens søn, velagter at betale 150 dl. og en rosenobel, så forpligter Niels Christensen sig at afstå pant og ejendom. Niels Christensens mor er Kirsten Christens.

26/7 1616. Johan Vintapper har ved juletid været forlovet med Oluf Roeds steddatter Karen Lambertsdatter. De sendte gaverne tilbage, måske fordi Johans Vintapper var beskyldt for tyveri af Morten Brunsvig.

30/7 1616. En Karine, Peder Peder? Notlers hustru, m.fl. hørte, at Johan Vintapper blev kaldt en tyv.

1/8 1616. Anne, afd. Regel Eskesens, opsagde arv og gæld efter ham.

1/8 1616. Morten Brunsvig nægter at have vidst, at der var giftermålstale mellem Oluf Roed og Johan Vintappers steddatter.

7/8 1616. Skudsmål: Bould, Mads Hjort og Marines datter, afd.e forældre og to afd.e husbonde: Jens Pedersen Terpager og Anders Hansen Guldsmed. Hun tjener nu velbyrdig Frants Kaas til Skovgård.

7/8 1616. Ebbe Lassen (forekommer også tidligere) fordeler Karen, afd. Peder Laugesen tømmermands hustru.

9/8 1616. Oluf Laursen, barnfødt her, afd. Laurs Tøgersen borgmesters søn, erkender, at skylde Villum Hansen slotsskriver 300 sldl. Pantsætter sit hus i Grønnegade, som Niels Smed bor i.

19/8 1616. Daniel Iversen fordeler Anders Sørensen i Øster Vedsted for 2 mk. 2 sk., som er for en tønde havre.

26/8 1616. Vurdering af pant fra Mette, afd. Christen Pedersens.

31/8 1616. Anne, afd. Anders Jensens, opsagde arv og gæld efter ham.

31/8 1616. Las Jensen Bonum, på hans afd. brors børn: Jens, Jørgen, Søren, Karine og Birgitte Andersens vegne, opsagde arv og gæld efter deres far A. Jensen, som døde i Amsterdam.

25/9 1616. Niels Christensen, Kirstine Christens søn, spørges af Mads Lassen, om hans mor sidder på det pantebrev, som lyder på afd. mester Jens Viborg han har bekommet af afd. Oluf Nielsen eller om hun sidder på det pantebrev hun arvede efter afd. Marine Clemends?. Niels Christensen svarer: Hun har det hun indløste af afd. Marine Jenskone.

27/9 1616. Niels Hansen skolemester og hustru Ellen Splids.

2/10 1616. Kirstine Christens lader sin søn Niels Christensen, borger i Randers, sælge hendes iboende hus i Stenbogade.

2/10 1616. Jens Hjeresen pantsætter sit hus til sine stedbørn: Peder, Las, Oluf Olufsen og Dorthe Olufsdatter.

3/10 1616. Mads Lassen pantsætter Niels Christensen i Randers et stenhjørnehus, som hans mor Kirsten Christens ibor for 35o dl.

4/11 1616. Jens Frandsen i Vejle, på Clemend Sørensen, borgmester i Vejles vegne, fordeler Niels Hansen for 100 dl.

4/11 1616. Søren Madsen Pors, borger her, fordeles for 80 rdl.

9/11 1616. Christen Sørensen buntmager med hustru Margrethe Poulsdatter pantsætter deres hus på Skibbroen til Niels Grisbeck.

12/11 1616. Bagge Pedersen, på vegne af Hans Simonsen og hustru Johanne Bertelsdatter i Hougordt?, og Peder Bertelsen Struck, giver Bertel Struck afkald efter deres afd. mor Dorethe Sørensdatter.

18/11 1616. Niels Hansen, afd. Hans Jessens søn, fordeles af hr. Anders Madsen sognepræst i Øster Linnet for 100 dl.

26/11 1616. Christen Sørensen buntmager.

7/12 1616. Mads Nielsen? Lime, på Buold Madsdatter, afd. Hans Jørgensens (må være forældre til Rm 68 Hans J. Vandels kone Anne Hansdatter) vegne, gav hendes far mester Jensen afkald for arv efter hendes mor Anne Lauridsdatter.

7/12 1616. Kontrakt om arv. Margrethe, afd. Hans Jensens (Rømme) hendes bror Bertel Andersen og Hans Nielsen i Darum på Hans Jensens barn Anne Hansdatters vegne.

12/12 1616. Peder Terpager tjenende Lambert Lauritsen = erklæring dateret 25/10 1609.

14/12 1616. ----Jensen---- køber 8 fag stald i .

14/12 1616. Simon Foss guldsmed sælger boder til Simon Fog guldsmed.

17/12 1616. Kirsten, afd. Peder Trellunds, borgerske i Kbh., hendes svoger Poul Jensen og hendes børn: Peder Pedersen, Marine, Sidsel, Kierstin og Gertrud Pedersdøtre sælger til Jon Pedersen Trellund en brorlod i afd. Gertrud Trellunds adelhus m.m.


Ribe byfogeds tingbog 1618

B 85A-49

dato

13/1 1618. Villads Kock, borger her, er fuldsøskendebarn til afd. Niels Pedersen af Tønder? (Slået ihjel foregående s. 86? af Laurids Knudsen Hull?).

31/1 1618. Poul Nielsen med hustru Anne Hansdatter sælger deres iboende hus på Storegade, mellem afd. Ebbe Mogensens ??? som Mads Nielsen Lime bor i, og Christen Sørensen kræmmers iboende hus, til Hans Laursen kræmmer.

3/2 1618. Laurits Hansen, borger her, på vegne af dr. Mathias Jacobsen kgl. majts medicus, vil have påskrevet ?? førend Jens Lund har fået varsel. Også 10/2.

6/2 1618. Niels Andersen Mandø har købt en misdæders fingre af skarpretteren mester Herman Sell, som råd for hans øl?. Niels Andersen Mandø, hustru og børn skal rømme byen inden mandag morgen mod sit livs fortabelse.

9/2 1618. Niels Jensen i Houm, på vegne af far Jens Christensen i Nebel, fordeler Søren Madsen Pors for 18 dl.

10/2 1618. Hr. Knud Christensen, præst i Ho og Oksby, på sin søn Laurids Knudsen Ho, som ihjelslog Niels Pedersen, betaler bod til Niels Pedersens slægt. (nævnes).

24/2 1618. Mogens Ebbesen, afd. Ebbe Mogensen rådmands søn, indgår på at tømme Ebbe Mogensens hus, mod 50 sldl. for Bertel Struck, som har pant i huset.

25/2 1618. Kirsten, afd. Laurids Winds, lader Hans Hegelund rådmand og herskabsfoged?, pantsætter hendes hus i Hundegade til Niels Grisbeck.

27/2 1618. Jesper Krebsen i Gram? fordeler Jep Jespersen buntmager.

28/2 1618. Laurits Hansen, borger her, på vegne af mester Niels Willomsen i Balle, sognepræst i Bredsten, solgte til Niels Michelsen buntmager det hus Niels Michelsen buntmager ibor i Grønnegade.

3/3 1618. Mads Lassen byskriver, på vegne af Kresten glasmager i Nordstrand? i Køningsbøll? og hustrus søster Kirstine Pedersdatter i Husum og Jørgen Pedersen i Bolpsiil?? og hustrus søster Anneke Pedersdatter, giver Anders Christensen, borger her, afkald efter Dorethe Thøstes.

3/3 1618. Mads Lime, sagefaldsfoged, på vegne af Anders Olufsen Riber, borger i Århus, solgte til Mads Lassen Anders Olufsen Ribers del i det hjørnestenhus i Stenbogade, som Niels skrædder ibor, og de 3 næsthosliggende boder, som Oluf Jacobsen murmester, Jacob Kandegyder og Ib Dauris? bor i, som Anders Olufsen var tilfalden efter afd.e forældre ?? søsterlod, som Anders Olufsen havde købt af hans svoger Mads Nielsen Lime.

7/3 1618. Mads Pedersen Roed fordeler Søren Madsen Pors for 16 dl.

7/3 1618. Villum Hansen, slotsskriver, fordeler Thomas Sørensen Spandet for 57? rdl. for 22 ørter byg.

9/3 1618. Johan Henriksen Vintapper fordeler Poul Jepsen i Fuoell? for 3 dl. 4 sk.

17/3 1618. Knud Lambertsen solgte til Jørgen Jørgensen Smedt, møller i K.M.s mølle, et stk kålgård, som KL og søskende arvede efter deres oldemor Maren Ibs, uden Nørreport ned ved Skt. Peders kirkegård.

21/3 1618. Søren Madsen Pors fordeles for 8 dl. efter brevs lydelse, og 11 dl. 1 mk. 3 sk. efter regnskabsbog.

23/3 1618. Lambert Bertelsen, byens tjener, på vegne af Adser Nielsen Berg i Horsens, fordeler Poul Sørensen, Ellen Splids søn, for 14 dl.

23/3 1618. Thomas Elsmarr af København, på vegne af Hans Clausen, afd. Claus Jespersens søn af København, forlig med Inge afd. Peder Jepsens, beløber? om, at Hans Clausen får 150 dl. som arv efter sin farbror Peder Jepsen.

24/3 1618. Hans Madsen Beck på egne, mor Anne, og søskende: Jep, Jørgen, Søren, Jens og Jørgen Madsen, opsagde arv og gæld efter deres afd. far Mads Beck.

26/3 1618. Engelbrecht Andersen, på vegne af mor Karin Anderskone.

27/3 1618. Las Jensen Borum og Ebbe Jessen, på vegne af hr. Hans Nielsen, sognepræst til Gram, var hos mester Mads Pors, og spurgte ham, hvad han ville give i medgift med hans datter Anne Madsdatter. Mester Mads Pors vilde ingen sum penge udlove, men han ville behandle hende og Hans Nielsen godt.

28/3 1618. Mogens Ebsen erkender, at Bertel Struck har betalt hans afd. fars begravelse, 35 dl.

28/3 1618. I går otte dage var de i Bertel Strucks hus, som Mads Lime nu bor i.

28/3 1618. Morten Madsen Lime, på vegne af Sara Pedersdatter, afd. Hans Lassens, solgte til Johan Pouch apoteker hendes stald udenfor Nørreporten.

21/4 1618. Jens Rasmussen rebslager fordeler Niels Hansen skolemester for 40 rdl. og hans stedsøn Jacob Sørensen for 20 sldl.

21/4 1618. Christen Warnike spillemand har slået Anders Ægidisen, mester Ægidius Lauridsens søn, i hovedet med en kniv. Forvises fra byen.

24/4 1618. Ib Hansen i Åstrup på egne og hans hustru Lisbeth Gregersdatters, Niels Andersen i Brøns på hustrus? mor Karin Anderskone, Hans Pedersen i Brøns på egne og hustru Marine Gregersdatters, og på Marin, afd. hr. Gregers Christensens vegne, solgte til Niels Gregersen ??? Breede deres anparter efter afd. hr. Gregers Christensen i Brøns hans hus på Stenbogades østre hjørne.

25/4 1618. Mads Lime tager skudsmål på Gertrud Lauritsdatter, afd. Niels Tygesens, datter af Laurids Nielsen Prong [Prang?], død for nogle år siden, og Karin Prongs?, som lever endnu. Gertrud Lauritsdatter og hendes børn opsiger arv og gæld efter afd. Niels Tygesen, som skal være død i København.

28/4 1618. Poul Fanningers hustru Sidsel.

28/4 1618. Baltser Knudsen rådmand, på vegne af Kirsten, afd. Anders Sørensen [Klynes], i hendes nærværelse solgte 2 huse.

7/5 1618. Villads Pedersen, danske skoleholder, på vegne af mor Kirsten, afd. Peder Trellunds, borgerske i København, sælger fra Villads Pedersen, Kirsten, hans svoger og medsøskende til Villum Hansen ? i afd. Karin?, Peder Buols? hus i Søndergade mellem sognepræstens residenses gårdsrum på østre side. Sælger videre d.9/5.

8/5 1618. Vurdering af afd. Ebbe Mogensens adelhus 1150 rdl. Der varsles til hr. Lauge Andersen i Hierderup [Hjarup?], som værge for ? og sin afd. hustru Sidsel Ebbesdatters barn ved navn Marine Laugesdatter. Så og hr. Daniel Michelsen der sammesteds, og Iver Danielsen, borger i Kolding, som er værge for afd. Sidsel Ebbesdatters datter Anne Samuelsdatter. Bertel Struck har pant i huset.

9/5 1618. Skudsmål: Anne Nielsdatter, ægtefødt i Ribe af afd. Niels Hansen Balmer og Marine Lauridsdatter, begge døde nogle år siden.

12/5 1618. Jens Lund, på vegne af Hans Caspersen Mule i Odense, solgte 2 huse i Gråbrødregade.

19/5 1618. Jens Andersen Lund pantsætter sit iboende hus for 500 dl. til mester Christen Friis.

19/5 1618. Jon Sørensen på egne og på vegne af Anne Jensdatter, afd. Poul Skaridsens, Jep og Laurits Jensens på egne vegne, gav Anne Jensdatter, afd. Ebbe Jensens, afkald for arv efter Anne Ebbes afd. husbond Ebbe Jensen.

23/5 1618. Peder Christensen Stauning tiltaler Jon Trellund, at afd. Peder Lambertsen, tidligere borgmester, var ham og hans hustru Else Michelsdatter? skyldig 21? tønde byg er 47 sldl., lån 14 sldl., ? års løn 4 sldl.

6/6 1618. Enevold Nielsen gav Anders Svendsen, borger her, på hans søster Anne, afd. Christen Nielsen Ringkøbings, afkald for hvad han efter sin afd. bror Christen Nielsen Ringkøbing kunne arve.

10/6 1618. Hr. Ulrik Sandberg til Kvelstrup nægter for Ingeborg, afd. Laurits Thøgersens, at han skulle skylde hendes afd. søn Lambert Lauritsen noget.

20/6 1618. Poul Enevoldsen Fanninger fordeles for 70 dl. efter håndskrift.

1/7 1618. Skudsmål: Kirstin Jensdatter ægtefødt i Ribe af Jens Madsen Notteler og Kirsten Pedersdatter, døde for 16 år siden.

8/7 1618. Laurits Hansen på vegne af hr. Jens Jacobsen.

8/7 1618. Daniel Iversen fordeler Christen Thomsen i Sønder Farup for 2? dl. 1 mk.

10/7 1618. Bertel Struck, på vegne af Hans Simonsen i Hougård, fordeler Karen Hansdatter, født i Sdr.Farup, for ikke kommet i tjeneste?

11/7 1618. Karl Graversen, afd. Gravers Karlsens søn, gav Mads Askov, på bror Hans Graversen, afkald efter afd. Gravers Knudsen og mor Dorethe Graverskone, som endnu lever.

11/7 1618. Sentens: Peder Christensen Stauning tiltaler Jon Trellund om gæld, afd. Peder Lambertsen rådmand var Peder Christensen Staunings hustru Else Michelsdatter skyldig.

1/8 1618. Mette, Thyge Pedersen guldsmeds.

3/8 1618. Terkel Hansen guldsmed, på vegne af Niels Hansen skolemester, fordeler Terkel Nielsen i Hillerup.

4/8 1618. Mester Niels Sørensen Glud, kannik og sognepræst, på hans hustru Marine Christrnsdatter, og Oluf Roed rådmand på hans hustru Margrethe Christensdatter, gav Niels Grisbeck afkald for arv efter Marine Christensdatters og Margrethe Christensdatters afd. mor Kirsten Friises? Niels Grisbecks hustru.

6/8 1618. Skifte afd. Søren Jørgensen skrædder, hans bror Knud Jørgensen i Sig værge for børnene: Jørgen, Marin, Gertrud, Karl og Karin. Moren Apelone Sørens med hendes bror Erik Karlsen, borger her, og hendes trolovede fæstemand Jens Hansen Vognslund. Indbo nævnes.

12/8 1618. Noget om Søren snedker og hans hustru, som Christen Jensen gav en gave. Varsel til Anne, afd. Mads Jensens (må være hans 2.kone) og datter? Pould, afd. Hans Jørgensens = forældre til Anne, rådmand Hans Jensen Vandels kone.

15/8 1618. Iver Iversen ?? fremlægger kapitlets jordebog 1560 og 1591 om Knuds eng.

15/8 1618. Peder Lambertsen borgmester døde om fastelavn = 2/3 1617. 17/8 boregistrering d.8/3. Tilstede Jon Trellund og hans hustru Marine, Else? Michelsdatter Peder Christensens hustru.

19/8 1618. Mester Mads Pors fordeles for 317 mk. lb.

21/8 1618. Mester Mads Pors fordeles for 245? dl. og for 73 rdl.

5/9 1618. Niels Grisbeck, på Anne, afd. Ebbe Jensens, i hendes nærværelse, og med Jon Sørensen kræmmer, solgte til Jacob Hansen det hus han bor i i Sortebrødregade.

11/9 1618. Laurits Hansen, på Barbara, afd. mester Niels Mules vegne, fordeler forskellige.

19/9 1618. Skudsmål: Christen Olufsen, ægtefødt i Ribe, af Oluf Rasmussen smed og Karen Christensdatter.

30/9 1618. Gunder, afd. Peder Knudsens, sælger sit hus i Horsfald hun bor i med Simon Nielsen til Simon Nielsen. Hun skal have sit ophold hendes livstid.

6/10 1618. Skudsmål: Maren, afd. Søren Hansen snedkers, skikket sig vel i ægteskab og enkestand.

7/10 1618. Susanne og Sara Ditlevsdøtre hørte, at på Skt. Mikkelsdag om aftenen var unge Peder Nielsen i Torvegade? for Dorethe, Hans Fyns hustrus, dør og kaldte hende en hore og tyv, og sagde, at når han kom i ferd? med hendes søn, den tyv, da skulle han skære hans mund op til begge hans ører.

13/10 1618. Mads Askov opsagde arv og gæld efter sin søn Hans Madsen, som skal være død i Norge.

17/10 1618. Niels Michelsen buntmager, som værge for afd. Michel Laursens børn: Laurits, Marine og Søren Michelsen, gav Johanne, afd. Michel Laursens, afkald efter deres far Michel Laursen og mor Karin Michels.

27/10 1618. Magnus Grave lavbød huset han selv bor i.

27/10 1618. Terkel Hansen, på Niels Hansen, afd. Hans Jensens søn, solgte til Hans Hansen nogle stalde. 11/1 88 til 29/10 1618.

10/11 1618. Iver Lauritsen Struck gav sin far Laurits Iversen Struck afkald efter mor Marine Lauritskone.

11/11 1618. Adser Hansen, på vegne af datter Marine Adsersdatter, fordeler Kierstin Sonnichsdatter, Hans Ibsens hustru, for 3 riberpund hø.

11/11 1618. Unge Peder Nielsen i Tang? erkendte for Niels Hansen, Hans Fyns søn, at han ikke vidste noget ufordelagtigt om ham eller hans mor Dorthe Hanskone.

14/11 1618. Hans Lauritsen Struck på egne og på vegne af sin søster Marine Lauritsdatter gav deres far Laurits J. Struck afkald efter deres mor MarineLauritskone.

21/11 1618. Engelbrecht Andersen, borger her, med fuldmagt af Laurits, Poul og Jens? Sørensen, gav Terkel Hansen guldsmed, på Niels Hansen skolemester? afkald for arv efter deres afd. far Søren Lauritsen Bremer?

21/11 1618. Hans Pedersen Brun, klokker til Domkirken.

21/11 1618. Terkel Hansen guldsmed, på vegne af Niels Hansen, borger her, og hans hustru Ellen Splids, solgte til Peder Jacobsen, borger her, deres adelhus, som de bor i på Sortebrødregades hjørne ud til Storgaden. Peder Jacobsen pantsætter til Kirsten Anderskone.

23/11 1618. Mads Askov, på vegne af Anne, afd. mester Mads Porses, og hendes datter MarineMadsdatter, og hr. Peder Pors i Vilslev, gav til kende, at de havde fået at vide, at Søren Madsen Pors skal være død i Norge, hvorfor de opsagde arv og gæld.

3/12 1618. Sentens mellem Frederik Munch og Anne, afd. Mads Porses. Anne skal svare til mester Mads Porses breve. Også 10/12 og 17/12.

5/12 1618. MarineHansdatter, født i Hunderup, opsagde hendes bror Hans Hansen buntmager som værge for hende, og tog i stedet Terkel Hansen guldsmed, angående arv efter deres afd. far Hans Hansen Jedsted, og afd. mor Anne Hanskone, som boede i Hunderup.

5/12 1618. Peder Nielsen felbereder var forligt med Anders Hansen i Nør Sejerslev?, på vegne af hans afd. bror Jens Hansen felbereders børn: Hans Jensen, Jacob Jensen og MarineJensdatter. Peder Nielsen skal ægte Jens Hansens kone Berethe.

11/12 1618. Mester Ægidius Lauritsen, ærkedegn og provst i Ribe Domkirke på egne og p vegne af Mette, afd. Mads Andersen Vejles og mester Poul Mortensen, superintendant i Skåne, mester Søren Andersen, kannik og sognepræst her, mester Hans Andersen Tausænius, skolemester i Malmø, mester Lauge Andersen, sognepræst i Vistbye, mester Hans Andersen Lagonis og Bertel Struck, rådmand her, solgte til Hans Christensen Billum et hus på Stenbogades hjørne næst op til byens skrange? på nørreside og Capittels recidens, som Poul Guldsmed ibor på den nørreside.

14/12 1618. Borgmester og råd forbyder Niels Hansen Synderside at holde skole, fordi: Eftersom borgmester og råd forgangne åringer her i byen havde en dansk skolemester storligen? fornøden til ungdommens regning og skriveri at oplære, da har mange gange tilbøden forskrevne Niels Hansen, og derhos ladet ham tilbyde at skulle holde samme danske skole, og ingen der udi skulle gøre ham indpas. Hvilke deres bud han ikke har agtet, eller heller ville skole holde. Hvorfor borgmester og råd efter sådan stor fornødenhed har været forårsaget til at lade fordre? en anden dansk skolemester hid til byen fra København ved navn Wellam?[Vilhelm?] Pedersen Trellund.

15/12 1618. Mads Lassen byskriver sælger til dr. Christen Bruun medicus et hjørnestenhus på Stenbogades hjørne næst vesten op til dr. Christen Bruuns eget stenhus, som han ibor. Der tilmed 3 hosliggende boder på Smedegade.

15/12 1618. Mads Lassen køber af Kirstine, afd. Anders Sørensens, hendes hus mod Nørreporten næst ved Kristen Rasmussens hus på den ene side.

15/12 1618. Peder Christensens hustru Else Michelsdatter påstår, atafd. Peder Lambertsen havde givet hende et gavebrev på 100 dl. efter hans død. Det underkendes, og Peder Lambertsens efterladte overdrages Jon Trellund nu 1 år og 6 uger.


Ribe byfogeds tingbog 1619

B 85A-50

dato

30/1 1619. Tyge Pedersen guldsmed og Hans Clausen guldsmad.

5/2 1619. Anne, afd. mester Mads Porses, fordeles for 800 rdl. af Frederik Munk til Krogsgård.

5/2 1619. Daniel Iversen fordeler Anders Sørensen i Sønder Farup for 7 mk.

6/2 1619. Thomas Mickelsen spillemand, på vegne af Jens Pedersen Trellund, gav Mads Lassen (undersøg = korrekt, ingen yderlige oplysninger) afkald for arv Jens Pedersen Trellund var tilfaldet efter hans morbror afd. Peder Lambertsen borgmester.

13/2 1619. Vidnes, at Mads Madsen Roed døde i sit hus i Ribe d. 28/1 1619.

13/2 1619. Hans Hegelund rådmand og herskabsfoged, på vegne af Anne Jensdatter, afd. Ebbe Jensens og hendes søster pige Line Jensdatter, solgte til Jes Hansen deres stalde, som er bygget i 3 huse uden Nørreport.

16/2 1619. Syn afd. Anders Andersen Lunds børns hus, som Jørgen Jepsen bor i.

19/2 1619. Daniel Iversen fordeler Niels Hansen Schads i Jedsted for en hvid uldbøden? sosvin, som han har solgt forne Daniel Iversen, og ikke har bekommet.

20/2 1619. Skudsmål: Mads Maltesen, har skikket sig vel.

20/2 1619. Laurits Nielsen, afd. Niels Lauritsen skomagers søn, på egne og sine søstre Anne, afd. Knud Doures? og Maren Nieldatters vegne, Morten Christensen på egnevegne, solgte deres fælles hus til Jens Wollesen Reisby.

23/2 1619. Niels Hansen, afd. Hans Jessens søn, solgte til Lauge Andersen et hus i Grønnegade mellem Jon Trellunds boder og Niels Hansens nye hus, som Claus Hansen ibor.

24/2 1619. Hans Vandel fordeler Anders Thomsen i Terpager for 3? mk. 8 sk.

24/2 1619. Terkel Hansen, på vegne af søster MarineHansdatter.

24/2 1619. Flere bl.a. Hans Vandel var i Hans Vandels hus og hørte Johan Henriksen Vintapper krævede penge af Jens Bay, borger i Randers, for øksne.

26/2 1619. Peder Benedsen i Rejsby lyste sin datter Marine Pedersdatter, avlet med Anne Nieldatter, i kuld og køn.

4/3 1619. Magnus Grave rådmand solgte til Hans Pedersen Vandel, borgmester i Ålborg, sit adelhus, som Magnus Grave selv bor i.

6/3 1619. Simon Foss guldsmed på egne og medarvingers vegne gav Hans Vandel afkald for arvepart, som Simon Foss og medarvinger var tilfalden efter Hans Vandels hustru Karine Pedersdatter.

8/3 1619. Meinert Bocksen felbereder gav Laurits Poulsen, Poul Knudsens søn, afkald for hvad Meinerdt Bocksen med sin hustru Karin Laursdatter efter hendes afd. far Laurs Jacobsen skriver, og mor Anne Pouls, som lever endnu.

12/3 1619. Ditlev Hansen fordeler Jørgen Jepsen (? han g.m. Karen Andersdatter Lund) på vegne af Anders Lunds (g.m. Ditlev Hansens søster Sara) børn for 2 håndskrifter ? 465 dl.

12/3 1619. Velbårne Christian Tomsen til Tanderup fordeler Anne Pedersdatter, afd. mester Mads Porses for 250 rdl.

12/3 1619. Niels Knudsen, borger i Varde, på vegne af far Knud Jensen gav Peder Jensen Terpager afkald for arv, som afd. Niels Nielsens 2 døtre Karen og Anne Nielsdøtre, som Knud Jensen er lavværge for, kunne tilfalde efter deres afd. far Niels Nielsen og deres afd. bror Niels Nielsen i Niels Nielsens hus, som Peder Jensen Terpager bor i. på Ny Jord. Anne Nieldatters farbrødre Thomas Nielsen og Svend Nielsen, borgere her,. Anne Nielsdatter skal have 450 dl.

13/3 1619. Jacob Jørgensen Tved, borger her, solgte til Jens Jørgensen Meilvang, borger her, sin gård i Hundegade imellem Bertel Strucks hus på sønderside og Gildens øde jord på nørreside.

15/3 1619. Vurdering af afd. Knud Knudsen remsniders øde jord og liden gl. hus, som han iboede, som afd. Peder Knudsen rådmand i pant havde, og nu hr. Iver Hollemb [Iver Christensen Holm?] med hustru Karin og deres medarvinger Gregers Hansen og sine medarvinger efter afd. Peder Knudsen.

10/4 1619. Karin, afd. Christen Pedersens, opsagde arv og gæld efter han.

10/4 1619. Skudsmål: Jans Laursen bøsmester?, ægtefødt i Ribe af afd. Laurs Tygesen og afd. Usse? Laurskone.

10/4 1619. Anders Andersen Katkier, afd. Ander Hansen Katkiers søn, gav hans bror Hans Andersen Katkier afkald efter deres far.

12/4 1619. Den 5/4 havde Johan Henriksen Vintapper nappet kåben og huen af Fyre?? Jenskone, og løbet efter hende, og kaldt hende en hore. Johan Vintapper benægter.

12/4 1619. Hans Poulsen Tisted? lyste sine sønner Christen og Peder Hanssønner i kuld og køn, avlet med Maren Christensdatter.

14/4 1619. Karine, [afd.?] Kristen Pedersen kræmmers, opsagde arv og gæld efter ham.

14/4 1619. Jørgen Poulsen Hjortlund, på vegne af hans? brordatter Bould Hansdatter, afd. Hans Poulsen Hjortlunds datter, solgte til Enevold Hansen hendes anpart, efter hendes far, i huset i Hundegade. Boulds mor Dorethe er trolovet med Enevold Hansen.

21/4 1619. Daniel Iversen om køb af ko.

24/4 1619. Syn på Hans Vandels hus, hælder løft?

29/4 1619. Jens Hansen i Tarm på egne og på vegne af mor Marine Hanskone, og søster MarineHansdatter i Tarm, og Karin Hansdatter, tjenende i Ribe, efter afd. bror Anders Hansen, født i Tarm, borger i Ribe, nylig død, Bertel Pedersen i Tarm på vegne af hans hustru Anne Hansdatter ligeledes, opsiger arv og gæld.

4/5 1619. Staphen Hansen tog sin hustrus far Hans Staphensen i hånd og gav ham afkald for alt hvad Staphen Hansen med hans hustru Mette Sørensdatter var tilfalden efter hendes afd. far Søren Lauritsen og mor Mette Hanskone ??? deres dødelige afgang.

5/5 1619. Peder Hansen Hjuler lovede at holde Jes Mortensen i Gredsted og Søren Mortensen i Jerne fri for omkostning ved deres søster Anne Mortensdatters begravelse, Anne Mortensdatter ders søster og Peder Hansen Hjulers hustru.

5/5 1619. Om Daniel Iversens køb af en ko af Hans Hansen i Darum.

5/5 1619. Jes Mortensen i Gredsted og Søren Mortensen i Jerne på egne, og Søren Hansen Gram, borger her, på vegne af Jacob Hansen og hans mor Else Mortensdatter, alle gav Peder Hansen Hjuler afkald efter hans afd. hustru Anne Mortensdatter. Også 4/8.

15/5 1619. Peder Christenssen opsagde arv og gæld efter hans afd. far Christen Pedersen kremmer?, som døde i Holstebro.

31/5 1619. Mere om Peder Christensens hustru Else Michelsdatter og arv efter Peder Lambertsen, og mellemværende med Jon Trellund. Det ser som Peder Lambertsen døde d. 3/3 1617. Sentens se 31/7 1619.

26/6 1619. Skudsmål: Peder Hansen, ægtefødt i Ribe, af Hans Pedersen Abeken? og Marine Hanskone.

26/6 1619. Jesper Jørgensen på egne og på vegne af Søren Sørensen i Huo [Ho?], Terkel Christensen i Borup og Niels Nielsen på Sønderside, gav Thomas Nielsen på rømø afkald for arv i deres hurue mors oldefars gård på Rømø, som Thomas Nielsen bor i.

27/6 1619. Ditlev Hansen tilbyder Jens Pedersen Trellund, D.H.? på vegne af J.PedersenT.s børn: Lambert og medsøskende, ophold hos dem i Nyborg, hvis han? vil skikke sig vel. Jens Pedersen Trellund indgår derpå, og frasiger sig det arvegods, som rådmand og råd har i forvaring.

1/7 1619. Terkel Hansen guldsmed tiltaler Sendthus? Jessen i Skjoldborgby? og medarvinger for et håndskrift på 100 dl., som afd. Hendrik Hansen guldsmed skal have pantsat til afd. Mads Nielsen i Skjoldborgby?

1/7 1619. Morten Frederiksen fordeler Buold Madsdatter, afd. Hans Jørgensens, for 22? dl. Morten Frederiksen på vegne af Anne, afd. Mads Jensens, fordeler Buold Madsdatter for afkald for arv Buold Madsdatter var tilfalden efter hendes afd. far Mads Jensen, som Buold Madsdatter har taget til sig.

3/7 1619. Jens Jørgensen, på vegne af afd. Christen Jensen Holms børn: Anders, Christen, Jens Jørgen, Karin, Mette og Marin, som han er oldefar til og værge for, opsagde arv og gæld efter Christen Jensen Holm, som for nogen tid siden døde i København, og efter deres afd. mor MarineChristens.

5/7 1619. Daniel Iversen fordeler Thøger Jørgensen på Sønderho for 7 mk., og Kristen Andersen i Jedsted for 1 tønde byg.

7/7 1619. Skudsmål: Klaus Knudsen, ægtefødt i Ribe af afd. Klaus Madsen kremmer og afd. Anne Clausdatter.

7/7 1619. Mester Ægidius Lauritsen fordrer af Anne, afd. mester Mads Porses, at hun fremlægger sine adkomstbreve til nogle enge i Jedsted enge, som hun bruger uden at betale.

8/7 1619. Vurdering af en guldkæde, som Villum Hansen slotsskriver har i pant af Anne, afd. mester Mads Porses, 100 dl.

9/7 1619. Ditlev Hansen, på vegne af Mette, afd. Christen Pedersens.

12/7 1619. Wulf? Baltersen, borger i Århus, tiltaler Hans Andersen i Woldebøl? for 1 tønde byg og for 9 mk.

15/7 1619. Hans Vandel fordeler Søren Hansen i Nør Farup for 11 dl.

15/7 1619. Anne, afd. mester Mads Porses, pantsætter sin guldkæde til rådmand Oluf Roed, som forstrækker hende med 61 dl. i rede penge, som hun betaler Villum Hansen med. Hvis ikke indløst inden Skt. Olufsdag, så tilhører den Oluf.

21/7 1619. Kirsten, afd. Anders Sørensens, står selv til ting, og tilbyder Bertel Struck af hendes søn Søren Andersens efterladte gods.

27/7 1619. Kirsten, Niels Olufsens hustru, tog sin bror Hans Christensen til værge, selvom hendes mand var nærværende.

31/7 1619. Spørger flere om H.C.? er villig at svare for Kirsten i alle måder.

31/7 1619. Hendrich Jacobsen guldsmed og hans hustru Johan Frandsdatter erkender de ikke ved noget ulovligt Line Jacobsdatter Jens Lunds hustru. Kirsten Niels Olufsens, fortæller, at Johan Vintapper har sagt, at Søren Andersen rådmand har ligget hos Line Doctors? 3 gange en dag.

31/7 1619. Anne, afd. Ebbe Jensens, og Line Jansdatter tilbød Johan Henriksen Vintapper 50 dl. 2 mk. efter skiftebogens indhold. Han vilde tale med Ditlev Hansen, og ville ikke modtage pengene. Jens Vintapper var g.m. deres søster Karen.

10/8 1619. Kirsten Aalborgs tilstod, at hun intet har klaget på sin svoger Thyge Pedersen guldsmed.

31/8 1619. Hr. Søren Madsen Fabricius tager skudsmål på hans hustru Anne Jacobsdatter, ægtefødt i Ribe af Jacob Mouritsen Kremmer, som lever endnu, og afd. MarineChristensdatter, som er død for nogle år siden.

31/8 1619. Mads Lassen, på vegne af pige MarineHansdatter, afd. Hans Hendriksen guldsmeds datter, gav hendes bror Terkel Hansen guldsmed afkald efter far Hans Hendriksen og mor MarineHanskone, og efter søster Jehan Hansdatter.

25/8 1619. Mester Søren Andersen kannik og sognepræst til Ribe Domkirke og mester Hans Andersen Tausanius latinskolemester i Malmø, sælger ejendomme, som de arvede efter deres afd. far mester Anders Sørensn Vejle.

28/8 1619. Skriftligt ægteskabstilbud? fra Mads Madsen til Kirsten Nielsdatter, datter af Niels Jensen Friis og Elsebe. Nej!

4/9 1619. Samme sag om Johan Henriksen Vintappers udsagn om Søren Andersen rådmand har ligget 3 gange en dag med Line Doctors. Det ser ud som om Jens Vintapper er bror til Niels Olufsen?

11/9 1619. Peder Hansen Dall erkender, at han og hans hustru ikke kan beskylde Simon Poulsen i Aarnum? eller hans hustru for uærlige sager.

13/9 1619. Hans Knudsen i Brendstrup lyste sin datter Anne Hansdatter, avlet med Else Olufsdatter, i kuld og køm.

13/9 1619. Gertrud, Jens Pedersen Trellunds datter, skrev til Ditlev Hansen om hendes Lambert og Nielses far er kede af at få ham derover. Niels kan ikke hjælpe, og Lambert er lige etableret sig. Jens Pedersen Trellund er stadig i Ribe.

16/9 1619. Vidnes, at Hans Clausen guldsmed, nu i Horsens, for ca. 18 år siden viedes i Ribe til Ingeborg Hansdatter, og de var sammen ca. 2 år før hun drog til Norge.

28/9 1619. MarineSuandatter [Svanesdatter?], afd. Søren Friises, tog Hans Hegelund til fangværge?

30/9 1619. Vurdering med Christen Ibsen af hans søster Marin, afd. Søren Staffnagers?'s hus.

9/10 1619. Skudsmål: Jens Hansen, ægtefødt i Ribe af afd. Hans Jacobsen møller i kgl. majts. mølle, død for nogle år siden og Line Jensdatter, som lever endnu i Ribe.

12/10 1619. Skudsmål: Poul Thomsen, ægtefødt i Ribe af Thomas Pedersen skrædder og Else Poulsdatter, som er død for nogen tid siden.

13/10 1619. Karl Hansen i Lildarum, herredsfoged i Gørding herred, og Niels Madsen i Mulvad, herredsskriver der sammested, fremlagde skriftlig spørgsmål til Bertel Struck. Om en datering af en stævning til Landstinget 28/6 1613.

16/10 1619. Mette, afd. Peder Offersens, og hendes børn opsagde arv og gæld efter ham.

16/10 1619. Jan og Niels Hansen, afd. Hans Kockis sønner, gav Berethe, afd. Anders Kockis, afkald efter deres farbror.

27/10 1619. Niels og Mads Sørensen, begge i Sejlstrup, og på vegne af mor Berethe Sørens der sammested, og søster Dorethe Sørensdatter opsagde arv og gæld efter deres afd. bror Enevold Sørensen, borger i Ribe.

8/11 1619. Anne, afd. mester Mads Porses lover at svare til gæld til Diderick Echholdt i Flensborg.

14/11 1619. Jens Jespersen, afd. Jesper Hansens søn, på egne og på vegne af mor Anne Jespers og bror Hans Jespersen opsagde arv og gæld efter ??

14/11 1619. Skudsmål: Søren Jacobsen ægtefødt i Ribe af Jacob Nielsen murmester, død, og Karen.

15/11 1619. Oluf Roed fordeler Anne Pedersdatter, afd. mester Mads Porses for 125 dl.

15/11 1619. Simon Focks [Fog, Fux] guldsmed pantsætter til hospitalet sin gård i Grønnegade.

16/11 1619. Mads Nielsen Lime har købt 8 fjerdinger? sæbe i Amsterdam.

17/11 1619. Hans Vandel, borgmester i Ålborg, begærede dele til Magnus Grave, rådmand, for 1.000 rdl., som Gunder Lambertsdatter har lånt af Hans Vandel.

18/11 1619. Jon Pedersen Trellund fremlægger skifteregister efter Gertrud, Peder Trellunds. Mads Roeds 5? børn år 1608 d.2/9: Lambert Madsen Roed, Peder M.R., Kirsten, Marin, Mette Apelone og Sidsel. Anføres hvilke effekter de forskellige får.

??? 1619. Michel Thomsen, borger i Bergen, Norge, køber af Lambert Madsen, kgl. majts. foged over Hegen og Froland skibrede [Heggen og Frøland i Østfold] (Michel Thomsen svoger til Lambert Madsen). Lambert Madsen sælger til Michel Thomsen og Lambert Madsens søster Kirsten Madsdatter den arv, som Lambert Madsen kan tilfalde efter sin afd. ??mor Gertrud Lambertsdatter, afd. Peder Trellunds, og efter Lambert Madsens afd. far Mads Roed. Lambert Madsen anmor sin bror og søskende (ingen nævnes) om ikke at hindre det.

29/11 1619. Søren Andersen rådmand fordeler Kirsten Christensdatter, Niels Olufsens kone, for ærerørige ord.

29/11 1619. Peder Selgensen, på vegne af Hans Vandel, borgmester i Ålborg, spørger Magnus Grave, om han ikke har fået de 1000 rdl., som Hans Vandel har fået efter hendes brev. Magnus Grave siger, at de penge han har fået er for huset, og ikke til lån.

1/12 1619. Gunder, Magnus Graves, sværger, at de 1.000 dl. var for huset.

3/12 1619. Magnus Grave samtykker at sagen må opstå.

3/12 1619. Peder Selgensen, på vegne af Hans Vandel, stævner igen Gunder, Magnus Graves.

4/12 1619. Oluf Jensen og Niels Jepsen kremmer gav Lauge Andersen afkald. Oluf Jensen på vegne af hans hustru Marine Hansdatter, og Niels Jepsen på vegne af sin søn Hans Nielsen for arv efter afd. Hans Willandsen Gredsted. Lauge Andersen sælger til sin svoger Oluf Jensen det stenhus på hjørnet ved thingen?

6/12 1619. Terkel Hansen guldsmed, på vegne af afd. bror Henrik4 Hansen guldsmed, fordeler forskellige.

8/1 1619. Michel Thomsen i Bergen lavbyder sin del i hans oldemor Gertrud Trellunds hus, han købte af Lambert? Madsen Roed.

11/12 1619. På søndag sidst forleden var otte dage, at de var til Jacob Holdstes til hans søns bryllup, d.v.s. 28/11.

13/12 1619. Morten Madsen tilsagde Morten Nielsen på hans husbond hr. Jens Hansen i Dejbjergs vegne, at det hans svoger Iver Nielsen Skodsbyll var hr. Jens Hansen skyldig skulle blive betalt.

13/12 1619. Daniel Iversen fordeler MarineClausdatter, Claus Haffuids? datter for 6 mk. 14 sk.

13/12 1619. Bagge Pedersen rådmand, på vegne af Laurits Hansen Riber, overdrager til Laurits Hansens? bror Villum Hansen slotsskriver, sin arvepart i jordegods syd og nord for Ribe. Løsøre har Laurits Hansen taget til sig, arvet efter far Hans Lambertsen og mor Maren Hanskone. Mester Peder Hansen Riber gør ligeledes, her nævnes part i Midt-møllen. Laurits Hanen underskrevet 9/2 1618.


Ribe byfogeds tingbog 1620

B 85A-51

dato

3/2 1620. Karl Hansen i Darum og Niels Mulvad kræver Bertel Struck for omkostninger ved 4 rejser til Viborg, nøjagtig beskrevet udgifterne og vognleje.

5/2 1620. Jon Trellund fik 100 rdl. af Simon Focks [Fog] guldsmed, som afd. Peder Lambertsen borgmester var forlover for. Simon Fog giver? til afd.? Ebbe Jensen, borger her, som var tilfalden hans bror Lauge Jensen.

5/2 1620. Michel Thomsen, borger i Bergen, Norge, solgte til Jon Trellund den arvepart, han med sin hustru Kirsten Madsdatter, og den afkøbte fra Lambert Madsen Roed, arvet efter oldemor Gertrud Trellund [må være Gertrud, Peder Trellunds], huset imod skibsbroen mellem o.s.v.

11/2 1620. Velbyrdig mand Christian Thomsen til Tanderup har fået de 300 dl. Anne, afd. mester Mads Porses skyldte ham. Underskrevet Skanderborg d. 5/2 1620.

12/2 1620. Vurdering af afd. Hans Jørgensens mange ejendomme. Adelhuset bor Buold Madsdatter i. Niels Jensen på hendes vegne, og Christen Jørgensen på hans afd. brorbarns vegne Anne Hansdatter, som han er værge for, d.v.s hun er endnu ugift.

15/2 1620. Peder Jensen tilbød Laurits Nielsen og hans forrige afd. hustru Anne Mickelsdatters arvinger: hendes mor Anne Mickels, hendes søster Marine, afd. Hans Jacobsens, Jørgen Mickelsen og Jacob Mickelsen den pant til løsen, bl.a. den 1/4 hus, som Johan Vintapper bor i.

15/2 1620. Christen Jørgensen på Rømme,[Rømø?] bror til afd. Hans Jørgensen, hvis brev om indlysning i kuld og løn af Hans Jørgensens datter Karen Hansdatter, avlet med MarinePeders i Buorlild? mark. Karen Hansdatter skal have 25 dl. når hun bliver 15 år.

19/2 1620. Christen Jørgensen på Rømø og N.J.? på vegne af Anne Hansdatter, solgte hendes 7 fag hus i Fiskergade til Gregers Hansen, ved siden af hans hus.

22/2 1620. Christen Jørgensen på Rømme, på vegne af Anne Hansdatter, gav Peder Gregersen, borger her, og hendes mor Bodil Madsdatter afkald for arv efter hendes afd. far Hans Jørgensen og hendes afd. bror. (Ingen navn).

4/3 1620. Mette, afd. Christen Pedersens, fremlagde hendes søn Anders Christensens brev dateret Hofdal i Skåne 2/9 1616, at han giver sin mor sin arvepart. Og stod Jørgen Ibsen med forne Mette Christens og hendes lavværge Hans Christensen i dag til vedermåls ting.

7/3 1620. Hans Christensen skrædder, borger her, på egne og på vegne af mor Mette, afd. Christen Pedersens, og søstre Anne og Marineog brødre Peder og Anders, og Niels Olufsen på egne og hans hustrus vegne, solgte til Jørgen Ibsen deres fælles hus i Grønnegade. Jørgen Ibsen sælger et andet hus til Mette, Christen Pedersens.

6/3 1620. Bisp Iver Iversen skylder Bertel Struck 160 rdl. efter brev af 1/4 1607.

7/3 1620. Daniel Iversen fordeler Morten Hatfelt? for 3? mk.

7/3 1620. Peder Pedersen, afd. Peder Nielsen skomagers søn, skylder Hans Andersen Kakuer? 160 dl. Pantsætter sin ? arvepart i hans fars hus næst uden Sønderport og i en bol.

7/3 1620. Laurits Madsen, afd. Mads Mortensen Askovs søn, gav Ebbe Jessen, på vegne af sin søster Mette Madsdatter, afkald efter far Mads Mortensen Askov og mor Inge Madskone.

8/3 1620. Og mange gange før optræder Hans Lauritsen og Jon Sørensen kremmer sammen i forretninger.

11/3 1620. Fordeles forskellige bl.a. Lambert Pors.

13/3 1620. Bisp Iver Iversen Hemmets brev til Bertel Struck om forlig, deres trætte om Hans Pedersens arv med Mads Pors omtales. Meget interessant. Også Bagge Pedersen, B.Str. [Bertel Struck?] og ??? brev af 24/10 1604 om Mads Porses? køb af Hans Pedersens arv, fremlægges.

13/3 1620. Karin, Jep Roeds hustru vidner, at hun 25/2 hørte Trogels Knudsen råbe: Kom herud Tyge Tindtte ( = T.Pedersen guldsmed) din skjælm og forsvar Kirsten Aalborgs og hendes datter. Jeg vil forsvare Kierstin Vandels datter.

14/3 1620. Hendrik Guldsmeds kone Jehan og datter Anne.

14/3 1620. Hr. Jens Jakobsen (Jens Lund g.m. hans søster) sognepræst i Skovlænge og Gurreby på Lolland har 100 rdl. tilgode hos Jens Lund og Peder Hansen Dall (brev af 18/4 1610) og 100 rdl., som Peder Hansen Dall skyldte Jens Jakobsen, men han gav Jens Lund. Dom 23/3.

15/3 1620. Peder Pedersen, på vegne af Anne, afd. Ebbe Jensens, fordeler (dvs. endnu ikke gift).

16/3 1620. Hans Nielsen i Kirkeby tager skudsmål for hans hustru Anne, ægtefødt i Ribe af afd. Niels Sørensen og afd. Berethe Nielskone.

29/3 1620. Hans Nielsen skomagersvend på egne og bror Søren og søster Marens vegne giver Anders Hansen Landlig?? afkald for det værgemål A.H.L. har haft for dem.

30/3 1620. Anne, mester Mads Porses, skylder stadig Latinskolen 200 rdl. Pantsætter et hus.

3/4 1620. Oluf Roed fordeler Laurits Jedsteds døtre Marineog Kierstin.

24/4 1620. Dom mellem bisp Iver Iversen Hemmet og Bertel Struck. Bertel Struck får ret.

3/5 1620. Lauge Bertelsen giver MarineLauridsdatter stokkenævn om levned, før hun blev krænket og besovet af Gregers Gregersen guldsmed, ægtefødt af Laurids Mattesen Jedsted og Mette Pedersdatter, som begge lever.

4/5 1620. Hans Hansen fordeler Anne, mester Mads Porses for 60 stk. van Askt? in specie og 63 dl. 3 mk.

5/5 1620. Anne, mester Mads Porses, fordeles af Niels Kragh til Agerkrog for opbydning af Guldager mølle. Og 14/6.

6/5 1620. Trogels Knudsen erklærer, at han ikke ved ufordelagtigt om Tyge Pedersen guldsmed, hans hustru Mette og hendes mor Kierstin Anderskone.

13/5 1620. Johan Hendriksen Vintapper får prygl af Jørgen Michelsen.

17/5 1620. Kirstine, afd. Anders Sørensens, forbyder Ellen, afd. Frederik Friises at bruge Kirstines pant i huset hun bor i.

19/5 1620. Daniel Iversen fordeler Peder Lauritsen i Jedsted for 5 mk.

19/5 1620. Ægidius Lauritsen ?? sælger 4 boder til Hildebrandt Thrandt felbereder på Svinegades hjørne. Pengene lånes hos Døstrup Kirke?

26/6 1620. Dr. Christen Lauritsen Bonum, på vegne af hans hustru Ingeborg Adt.? og mester Frederik Andersen Klyne, slotsprædikanter til Frederiksbork slot, gav mor K.?, afd. A.S. ? rådmands, afkald for fædrearv og efter deres afd.e brødre Jens Andersen Klyne og Søren Andersen, og Hans Andersen. Frederik Andersen klyne sælger til mor en række ejendomme (beliggenhed og beboere), og 2 søsterlodder i den ? part hus hun bor i, og Hans Hegelunds iboende hus. Disse lodder arvet efter Søren Andersen.

26/6 1620. Carsten Husfoged, borger i Flensborg, gav Poul Jensen afkald, på vegne af hans hustru Anne Poulsdatter, efter hendes afd. mor Gertrud Pouls.

1/7 1620. Malthe Nielsen, borger her, på egne og på vegne af mor Dorethe Malthes, og søskende: Kirsten og MarineMalthesdøttre, Mads og Niels Malthessønner, og svoger Christen Christensen på den ene, og Niels Friis, borger her, på hans datter Kierstin Nielsdatter, afd. Mads Malthesens på den anden side. Skifte 29/6 d.å. Hele takseringen anføres.

4/7 1620. Jørgen Sørensen, ægtefødt i Ribe af afd. Søren Jørgensen, død for nogle år siden, og mor Apelone Karlsdatter, som lever.

4/7 1620. Christen Ibsen, borger her, på vegne af søster MarineIbsdatter, afd. Søren Staffnagels, og hendes børn: Søren Pedersen og Kirsten Sørensdatter, sælger til Søren Pedersen Hindhedes hus i Grønnegade.

5/7 1620. Jens Bertelsen, rådmand i Vejle, køber pantebrev på 300 rdl. af hospitalet, som Else Lamberts udstedte 1572 i hendes hus. Huset tildømt hospitalet 8/2 1617 fordi der i nogle år ikke er betalt renter.

8/7 1620. og ff. Lang historie om Berethe Olufsdatter som troldkvinde.

12/7 1620. Mads Nielsen, borger i Odense, fordeler unge Peder Nielsen i Tong? for Mads Nielsens og bror Morten Nielsens ampart af 50 rdl., som Peder Nielsen har været deres afd. mor pligtig.

13/7 1620. Karin Andersdatter, Jep Roeds datter barn, fremviser et underligt barn, som Karen Roeds (må være Jep Roeds kone), oplærer for en karl fra Tønder, som har den med en kvinde, som blev halshugget. Mette Roedsdatter nævnes også.

13/7 1620. Gertrud, afd. Niels Tygesens og MarinePrangsdatter mener, at Karin Roeds må være skyld i deres far Niels Tygesens død. Abbild Knuds vidner, at for ca. 9 år siden viste hun sin datter Gertrud Knudsdatter ind til Karien Roeds at låne 2 koell [kål?]. Gertrud Knudsdatter gik ikke derind, men kom tilbage og sagde, at de ikke kunne låne nogen. Så gik moren derind, og Karen Roeds gik med tilbage, og lovede Gertrud Knudsdatter skam i hendes ben, og han? fik siden sygdom og ? i benene. Mange andre historier om Karen Roeds. Karen Roeds stedfar var afd. Peder Clausen g.m. Jehans, som endnu har sin mødom. Han Christensen skrædder siger, at noget før Apelone Roedsdatters bryllup, stak hans far Christen Pedersen et spejl i Karen Roeds vindue, og hun gjorde ham vanvittig. A.C.s? mor bekræfter.

17/7 1620. Niels Christensen begærer syn på hans hustru Mette Roedsdatters liv og lemmer? hvilken skade, kun bylde? Karin Andersdatter beretter hvordan hun var med sin oldemor Karin Roeds på Skt. Peders kirkegård at danse. Karin Andersdatter kendte kun Karin Dynneskone og Kierstin, Kristen Sørensens, og hendes datter, og Karin Andersdatters morsøster Mette Roedsdatter?

19/7 1620. Herman Grauffe bartskær, borger her, fordeler Christen Pedersen bartskær i Kolding for arv efter Herman Grauffes hustrs mor, som Christen Pedersen har taget i forvaring.

22/7 1620. Skudsmål: Kristen Sørensen kremmer og hans hustru Kierstin, søn Søren Kristensen.

22/7 1620. Nævningeed om Berethe Olufsdatter. (4/8 aflægger hun frivillig bekendelse).

25/7 1620. Nævningeed over Karin Roeds, Jep Roeds hustru.

10/8 1620. Skudsmål: Kierstin Milthersdatter , ægtefødt i Ribe af afd. Milther Madsen og afd. Bodil.

16/8 1620. Johan Vintapper i slagsmål. Se også 24/8.

23/8 1620. Skudsmål: Kalle, Peder Ib, Marineog Anne, ægtefødt i Ribe af Afd. Jens Kallesen og afd. Anne Pedersdatter.

24/8 1620. Kristen Lambertsen, på vegne af mor Margrethe, afd. Oluf Roeds.

24/8 1620. Begynder anklager mod Jehan Molthesdatter [Milthersdatter?].

24/8 1620. Mette Madsdatter, afd. Mads Mortensen Askovs datter, med hendes bror Laurits Madsens samtykke, pantsætter hendes hus.

29/8 1620. Peder Andersen opsagde arv og gæld efter hans mor MarineAnderskone.

29/8 1620. Bertel Struck lavbød 3 søsterlodder, som hans børn har i den gård i Gråbrødregade, som for 13 år siden blev solgt til dr. Iver Iversen. 30/8 dr. Iver Iversens svarbrev.

1/9 1620. Mester Ægidius Lauridsen ærkedegn på egne og på vegne af Sidsel Andersdatter, afd. mester Poul Mortentensens, superintendent i Lund, mester Søren Andersen kannik og sognepræst i Ribe på egne og på vegne af brødre mester Hans Tausen, latinskolemester i Malmø og mester Lauge Andersen i Visby, og mester Hans Andersen konrektor i Lund skole, og Bertel Struck på vegne af hans hustru Anne Andersdatter, gav Mette, mester Anderses afkald efter deres far mester Anders S.? Vejle.

9/9 1620. Mester Ægidius Lauritsen, på vegne af mester Niels Jørgensen kannik i Lund, sælger hus på Hundegades hjørne til Jacob van Møllengrafft? maler.

1/9 1620. Magnus Grave rådmand fremesker købebrev af Hans Vandel, borgmester i Ålborg.

12/9 1620. Dr. Christen Lauritsen Borum kannik i Ribe, på vegne af Christopher Sivncke? superintendent i Kbh., solgte til mester Ægidius Lauritsen, på vegne af Barbara, afd. mester Niels Mules i Odense, Christopher S.s hus i Selrgade? mellem Morten Madsens hus og Barbara, afd. Niels Mules egen bod på sønderside.

12/9 1620. Mads Larsen pantsætter til byen sit hus næst uden Nørreporten for 400 rdl.

16/9 1620. Jacob Rasmussen Holdst bekræfter købebrev, som han og hans hustru Jehan Christensdatter og hendes søskende Niels Christensen smed i Hald herred ved Randers, og Gertrud Christensdatter i Varde, hvor de sælger til Peder Monsen i Kbh. deres arvepart efter deres søskendebarn hr. Hans Offersen, som boede i Busvog på Gulland, tidligere sognepræst til Øie og Hemmere? sogne. Se også 17/11.

16/9 1620. Otto Christopher Rosenkrantz til Boller sælger Jes Hansen et hus imod Nørreporten mellem Jacob Baggers hus på søndreside og Hans Vandels hus på nørreside.

16/9 1620. Jes Hansen sælger til Hagen Hagensen et 6 fag hus op og neder på Fiskergade på hjørnet, byens fjerdingsti på den ene side, som kaldes den Meldeste Slippe, og Peder Pedersens hus på den anden side. Desligeste et hosliggende bol i Meldeste Slippe. Jes Hansen sælger til Poul Poulsen sit 4 fag hus i Meldeste Slippe.

21/9 1620. Magnus Grave sværger at han har forstrakt afd. Lambert Lauritsen i Holland med så mange penge, som Christen Grisbecks brev siger?

23/9 1620. Christen Christensen i Siøffuel [Sevel?] sogn gav Moldte [Malthe?] Nielsen borger afkald for arv tilfalden m? hans hustru, efter hendes afd. bror Mads Moldttesen [Malthesen?].

25/9 1620. Mads Lassen, på vegne af bror Ebbe Lassen, fordeler Jens Nielsen på Sønderho for 6 dl. 3 sk., og andre.

28/9 1620. Bertel Struck sælger fra sine børn Peder Bertelsen og Jehan Bertelsdatter 3 søsterlodder i afd. Maren, Christen Laugesens, hus, arvet efter deres mor Dorethe Sørensdatter, på Gråbrødregade til dr. Iver Iversen, bisp.

30/9 1620. Rask Pedersen teglmester i Neste? Bjerrum har såret sin far Peder Thiset teglmester der sammested.

4/10 1620. Magnus Grave eskning på Hans Vandel borgmester i Ålborg.

14/10 1620. Nævningsed over Jehan Malthesdatter, Søren Malthesens kone; svores til ild og brand.

16/10 1620. Anders Simonsen i Kloeby? opsagde arv og gæld efter hans afd. bror Niels Simonsen, som var kældersvend på Riberhus.

16/10 1620. Mette Andersdatter, Tyge Pedersen guldsmeds hustru siger om den arv hun med hendes mor tilfaldt i Lemvig efter hendes søster Karin Andersdatter, det har hun fået før hun fik Tyge. Kirsten Aalborgs er moren.

20/10 1620. Dr. Iver Iversens ordlyd brev med angreb på Bertel Struck om Hans Pedersens arv. Se også 24/11.

23/10 1620. Oluf Simonsen, tjenende Bagge Pedersen rådmand, på vegne af Christopher Pedersen, borger i Århus, betalte Iver Nielsen 6 dl. 2 mk. 12 sk. Christopher Pedersen pligtig efter Iver Nielsens regnskabsbog.

25/10 1620. Vurdering af en kæde af kronguld 18 lod 3? quinter, som Anne, afd. mester Mads Porses har pantsat til rådmand Oluf Roed for 154 dl. 1 mk., som mester Mads Pors skyldte Oluf Roed.

25/10 1620. Magnus Grave, en sag i Gørding herred, hvor Niels Mulvad sidder i fogdens sted.

28/10 1620. Adser Andersen.

1/11 1620. Voldgiftafgørelse om tvist imellem Jens Andersen Lund og hans hustru Line Jacobsdatter på den ene, og hendes søn Laurits Hansen på den anden side.

17/11 1620. Kjeld Jørgensen, på vegne af søn Christoffer Kjeldsen, fordeler Peder Monsen af Kbh. for 44 dl., som CK har sagt god for PM ? Jacob Holst for arvekøb.

21/11 1620. Niels Hansen Nygaard? med hans hustru, Knud Andersen Landby med hans hustru, og Henning Andersen, på vegne af Kirsten, afd. Jes Rabsteds?, gav Morten Knudsen Skjoldager? afkald efter Morten Knudsen S.s afd. hustru.

30/11 1620. Christen Olufsen i Sebbelou på Alssø [Sebbelev på Als?] gav Las Jensen Bonum rådmand, på vegne af Mette Olufs, afd. Oluf Rasmussen smeds og Niels Olufsen smed, borger her, afkald for hvad Christen Olufsen var tilfalden efter far Oluf Rasmussen og mor Karin Olufs.

30/11 1620. Anders Sørensen præst, borger her, hans søn Søren Andersen skal for nogen tid siden være død i Kbh. Anders Sørensen opsiger arv og gæld.

1/12 1620. Sentens mellem dr. Iver Iversen og Bertel Struck. Ingen argelist.

9/12 1620. Jacob Hansen Bagger sælger til sin søn Hans Jacobsen Bagger en stald uden Nørreport.

12/12 1620. Johan Henriksen Vintapper fordeler Jørgen Michelsen for skøde på den 1/4 i det hus, Johan H. Vintapper bor i, efter købebrev.

15/12 1620. Jehan, afd. Jep Christensen Varmings opsagde arv og gæld efter ham.

15/12 1620. Hans Dyre til Boller fordeler Anne, afd. mester Mads Porses for 260 rdl., og Magnus Kaas til Støvringgård fordeler hende for 120 dl.

16/12 1620. Hans Hegelund, på vegne af Anne, afd. Ebbe Jensens, (d.v.s. endnu ikke g.m. Peder Pedersen) og Jon Sørensen kremmer, og Jep Jensen på egne og på Lauge Jensen og Anne Jensdatters vegne, solgte til Hans Pedersen huset tilfalden Ebbe Jensen.


Ribe byfogeds tingbog 1621

B 85A-52

dato

3/2 1621. Jacob Rasmussen Holdst tog skudsmål for afd. hr. Hans Offersen, sognepræst til Gulland, ægtefødt i Ribe af afd. Offer Hansen og afd. MarineMichelsdatter, som var Jacob R. Holdstes hustru Jehan Jacobs?

9/2 1621. Niels Hansen, borger her, gav Hans Gremmesen, ridefoged til Stenalt (her er åben plads) og Ryomgård til sag, at hans hustrus afd. afgangne husbond Splid Sørensen er ham pligtig 366 dl. 2 mk. mindre 4 sk. Senere søges Splid Sørensen, tidligere borger i Randers også 10/2, 23/2 og 30/7.

10/2 1621. Søren Andersen rådmand, på vegne af Hans Jensen, borger i Kbh., sælger Hans Jensens hus, Knud Michelsen skomager ibor, næst vesten til Nørreport og møllestrømmen på den østre side. Knud Michelsen pantsætter til Gilden.

19/2 1621. Laurits Hansen, på vegne af morbror dr. Mathias Jacobsen medicus, sælger til Frendde? Jepses, borger her, et hus i Klostergade, som Mickel smed bor i.

23/2 1621. Rasmus Kjeldsen organist på Løgumkloster, på vegne af Villum Nissen, amtsskriver på Løgumkloster, fordeler Anne afd. mester Mads Porses, for 100 mklb. og 6 sk.

24/2 1621. Vidnes, at Hans Kremmersen?[samme som 9/2 ridefoged? , 30/7 kaldes han Gremmersen], indvåner i Randers, bekendte, at han havde lovet for sin steddatter Line Splidsdatters fædrene arv.

24/2 1621. Skudsmål: Gregers Gregersen guldsmed, ægtefødt i Randers af afd. Gregers Gregersen og afd. Karin. Gregers Gregersen skal have beligget MarineLauridsdatter.

24/2 1621. Peder Jensen Terpager, på vegne af Anne, afd. Jacob Gardeners, gav Jes Svendsen afkald for arv, hun kunne tilfalde efter Jes Svendsens afd. hustru Marin.

24/2 1621. Niels Olufsen og Hans Christensen klejnsmed, på vegne af hans hustru Karin Olufsdatter, gav Mette Nielsdatter, afd. Oluf Rasmussen smeds, afkald efter deres far Oluf Rasmussen smed og deres mor Karin Olufs.

26/2 1621. Voldgift, at Gregers Gregersen guldsmed, for at have avlet et barn, Anne Gregersdatter, med MarineLauridsdatter, Laurids Jedsteds datter. Skal give 40 courantdaler.

26/2 1621. Peder Ibsen i Ondaften.

17/2 1621. Lambert Pors fordeles for 3 dl.

27/2 1621. Mester Christen Friis skolemester og hans hustru Ingeborg L.datter? og Oluf og Jens Lauritsen, afd. Laurits Tøgersen borgmesters sønner, gav Bagge Pedersen rådmand og hans hustru Margrete L.datter, afkald efter deres mor Ingeborg Lauritskone, bl.a. for bøndergods syd for Ribe i Hviding herred og norden Ribe i Vester herred og Nørreherred og i Fyn; desuden købstadsgods og løsøre, og del i Midtmøllen. Alt overgår tilsyneladende til Bagge Pedersen og Margrete.

27/2 1621. Laurits Iversen Struck?, på vegne af borgm. Hans Vandel i Ålborg og hans hustru, giver Bagge Pedersen afkald efter Ingeborg Lauridskone.

28/2 1621. Jon Pedersen Trellund tiltaler Marin, Mads Madsen Roeds datter, for at bruge hans hus ulovligt.

7/3 1621. Anders Pors, på vegne af Anne, afd. mester Mads Porses, solgte til Jørgen Jørgensen, møller i kgl. majts. mølle, et stk. jord i Puggårdsgade.

8/3 1621. Niels Hansen, afd. Hans Jessen Søhanes søn, tilbyder Kirsten Anderskone rigtig regskab for den bekostning, hun har haft på hans afd. hustrus jordefærd. Kirsten Anderskone svarer, hun vil også [have] hvad hun har bekostet på hans børn.

10/3 1621. Knud Jensen ? og Claus Albertsen skrædder, på vegne af Anne Jensdatter, afd. Jens Lauritsen og Karen Jenskones datter, solgte hendes arvepart, efter forældre, i det hus Frederik Friis iboede på Fiskergade, til Kirsten, afd. Anders Sørensen [Klynes]

2/3 1621. Hans Pedersen, borger her, og Peder Mulvad, tjenende Bagge Pedersen rådmand, vidner om et svin, der faldt ned fra Bagge Pedersens loft.

13/3 1621. Hans Nielsen på Rømø i Tvismark, på vegne af hans afd. brors børn: Lild? Niels Jensen, Kierstin og Karin Jensdøtre, gav Ib Lassen, borfer her, afkald efter deres afd. far Jens Nielsen skipper og afd. mor Berethe Pedersdatter.

20/3 1621. Ib Lassen erkender for Mads Lassen byskriver, at være Peder Andersen skyldig 150 rdl., som er af hans bror Jesper Andersens børns arv efter deres mor MarineJespers.

20/3 1621. Skudsmål: Hans Lauritsen Lund guldsmed, ægtefødt i Ribe af afd. Laurits Hansen Lund og afd. Anne Hansdatter.

14/4 1621. Mads Lassen, på vegne af Hans Madsen, borger i Odense, gav Laurits Hansen afkald for rettighed Hans Madsens hustru (skal nok være Maren, se 30/10 1622) Hansdatter var tilfalden efter hendes far dr. Hans Lauritsen, tidligere kannik i Ribe Domkirke, og efter hendes 2 søstre Karin Hansdatter og Line Hansdatter. Arven var først bestyret af dr. Mathis Jacobsen, og siden af Laurits Hansen. Se også 19/4.

14/4 1621. Inge Niskone, afd. Nis Jerne smeds,'s svoger Thomas Nielsen Skiblund? klejnsmed, borger her, sælger hendes 2? fag hus til Niels Nielsen Tømmermand. Hun skal bo der hendes livstid.

17/4 1621. Jon Pedersen Trellund fordeler Hans Christensen Beck, borger her, fordi han og hans hustru Sidsel Madsdatter bruger Jon Pedersen Trellunds gårdsrum.

17/4 1621. Peder Jensen Terpager tilbød afd. Jesper Hansens kreditorer 50 sldl. for Jesper Hansens anpart i skibet?

19/4 1621. MarineAdsersdatter, Peder Gregersens hustru, overfaldt d. 10/3 Kirsten Lauritsdatter med skæld (nidobbelt hore?) og korporligt. Se også 21/4.

19/4 1621. Ditlev Hansen fordeler Jørgen Jepsen, som ??, på vegne af afd. Anders Lunds børn for rigtig regnskab for børnenes indgæld og udgæld.

21/4 1621. Niels Hansen, afd. Hans Jessens søn, sælger til Kirsten Anderskone [Anders Sørensen [Klynes], en søsterlod i afd. Jens Klynes hus, som Hans Hegelund nu bor i, tvært overfor Midtmøllen mellem Kirsten Anderskones hus på Midtmøllebroen, som Jens skomager bor i og afd. borgm. Søren Jacobsens hus, som Jens Andersen bor i.

24/4 1621. Syn på Anne, afd. Ebbe Jensens, hus hun selv bor i.

24/4 1621. Jep Jensen har alle adkomstbreve på hans og medarvingers ejendommem som Anne Ebbes har 1/4 i.

26/4 1621. Bertel Pedersen Bøsmester, på vegne af Gertrud, afd. Niels Tøgersens, Kierstin J.?, Marie Nielsdatter, Laurits Nielsen, Laurits og Søren Andersønner og Marie Andersdatter opsagde arv og gæld efter Niels Tøgersen.

28/4 1621. Peder Andersen, på vegne af mor Ingeborg, afd. Anders Tiilsens, hendes hus på Søndergade til Clemend Pedersen i Øster Vedsted.

30/4 1621. Kirstens, afd. Hans Lauritsen skomagers, svin.

2/5 1621. Peder Pedersen, på vegne af Anne, afd. Ebbe Jensens, og Line Jensdatter tilbød Niels Olufsen i Øelou?, på vegne af Iver Christensen på Agerkrog 100 rdl., som Lines firlig med Iver Christensen. Se også 18/5, (antagelig da endnu ikke gift).

2/5 1621. Sidsel og MarineMadsdøtre Roed indrømmer, at de har nedbrudt Jon Pedersen Trellunds plankeværk. De mener ikke han har ret at sætte det. Sidsel g.m. Hans Christensen Beck.

9/5 1621. Hans Christensen klejnsmed kan ikke beskylde Niels Olufsen eller hans hustru for noget.

12/5 1621. Skudsmål: Ingeborg Ankersdatter, ægtefødt i Ribe af Anker Grædesen? og Karin, som begge lever endnu.

12/5 1621. En Morten Madsen (er det Lime?) pantsætter til Ebbe Jessen sin iboende gård på Søndergade mellem Jens Lunds hus på østre side og Barbara, afd. mester Niels Mules hus, som Laurits Hansen bor i på vestre side.

14/5 1621. Christen Sørensen buntmager (er den yngre?) fordeler Godberg? Arretsen på Vesterlands Føhr for 3? rdl.

14/5 1621. Borgm. Hans Vandel i Ålborg og Magnus Grave er forligte i Ålborg om deres huskøb; nu bekræftes skødet af 4/3 1619. Se også 30/5 og 4/6??

2/6 1621. Skudsmål: Niels Thomsen, ægtefødt i Ribe af Thomas Nielsen og MarineJensdatter, som begge lever.

6/6 1621. Skudsmål: Peder Graversen, nu i kgl. majts. børnehus i Kbh., ægtefødt i Ribe af Gravers Pedersen, død for nogle år siden, og Anne Graverskone, som lever.

7/6 1621. Mas Pedersen bøsmester, på egne og på vegne af mor Marine Peders, og bror Niels Pedersen og søster Anne Pedersdatter opsagde arv og gæld efter afd. far Peder Christensen bøsmester.

7/6 1621. Anders Pors tilstod, at have opbrudt låsen på en kiste hos hans afd. bror mester Mads Pors. Mener Bagge Pedersen er medansvarlig.

9/6 1621. Anders Hansen skomagers hustru Else.

11/6 1621. Vurdering af omkostning ved at sætte kanikkerecidensen, som mester Mads Pors har ladet forfalde, i samme stand som dr. Hans Lauridsen forlod den, 869 dl. 3 mk. 8? sk. Mester Mads Pors er tildømt af kgl. majst. at sætte i stand, d.v.s. det hviler på Anne.

12/6 1621. Marin, Morten Hansens, nægter at det er hendes mands legeme, der ligger på marken vesten for galgen. Synsmænd mener det var en misdæder, der havde hængt i galgen, er siden udslæbt af hunde eller svin.

14/6 1621. Laurits Hansen skomagersvend, på vegne af mor Kierstin Hanskone, bekender hunikke med rette kunne beskylde Claus Mickelsen møllersvend for at omkomme hendes svin.

14/6 1621. Anders Pors, på vegne af Anne, afd. mester Mads Porses, kræver Peder Andersen efter gældsbrev. Han siger han har betalt.

16/6 1621. Vurdering af afd. Bertel Strucks ejendomme, hver anført med værdi.

16/6 1621. Laurits Jørgensen, på vegne af svoger Niels Hansen Askov, solgte til Jon Sørensen Bremmer? 5 ejendomme i Sviegade.

30/6 1621. Christopher Kjeldsen gav Hans Friis rådmand afkald for hvad han er tilfalden med hans hustru Anne Hansdatter, efter hendes afd. far Hans Svane, og efter hendes afd. oldemor Marin, afd. mester Hans Svanes, som Hans Friis's afd. far Niels Grisbeck rådmand havde under hånd.

30/6 1621. Hans Hansen, født i Århus af afd. Hans Hansen guldsmed, tidligere borger der sammested, gav Ditlev Hansen afkald for arv Hans Hansen var tilfalden efter far Hans Hansen guldsmed, som Ditlev Hansen har haft under hånd som farbror.

30/6 1621. Hendrich Gheronimussen [Heronimussen?], borger i Kbh. sælger 2 søsterlodder i afd. Peder Pedersen Trellunds huse på Grønnegade m.m. til Villum Pedersen, danske skoleholder her. Den ene tilfalden med hans hustru Gertrud Pedersdatter efter Peder Pedersen Trellund og hustru Kirsten. Den anden bekommet af hans svoger Hans van Nordthusen?, borger i Kbh. Hans Jensen i Kbh. giver Villum Pedersen en brorlod på vegne af Peder Pedersen.

3/7 1621. Skudsmål: Jehan Hansdatter, ægtefødt i Ribe af afd. Hans Pedersen, død for nogle år siden, og Marin, som lever endnu.

3/7 1621. Mads Thomsen giver far Thomas Sørensen remsnider afkald efter mor MarineThomaskone.

6/7 1621. Mester Hans Olufsen læsemester stævner sin tjener Jens Svendsen i Mørupgård til herredsting og landsting.

12/7 1621. Las Jensen Bonum, på vegne af Johan van Bergen af Aabenrå, giver Søren Hansen Gramb, på vegne af Mette, afd. Anders Hansen Drengsted, afkald for hvad Johan van Bergens hustru Karin Andersdatter kunne arve efter hendes far Anders H. Drengsted.

19/7 1621. Christoher Pedersen, borger i Århus, og Iver Nielsen, borger her, pålægges at søge voldgift om deres regnskabstrætte.

21/7 1621. Laurits Nielsen, afd. Niels Poulsens søn, fordeles for 42 sldl.

28/7 1621. Skudsmål: Peder Bennedsen, ægtefødt i Ribe af afd. Benned Pedersen, død for nogle år siden, og afd. Kierstin Poulsdatter, død for nogle år siden.

30/7 1621. Hans Gremmersen, indvåner i Randers, har skiftet med sin steddatter Line Splidsdatter.

30/7 1621. Erklæring af 17/11 1604 om skifteforlig Ellen Splids, afd. Søren Lauridsen kremmers, med hendes trolovede Niels Hansen, dansk skoleholder, og Anker Lauritsen i Nør Lintrup i Holsted sogn, på vegne af Søren Lauritsens børn: Splid, Laurits, Poul og Jacob, som deres farbror. Laurits Sørensen er i skrædderlære. Hver skal have 100 dl. når de bliver 18 år. De fik pengene 21/11 1618.

30/7 1621. Splid Sørensen i Randers, som døde nogen tid før 19/2 1621, hans hustru var Anne Tygesdatter. Hun giftede? sig på nytårsaften med Hans Gremmesen, foged på Stenalt.

31/7 1621. Ingvard Nielsen i Darum, søn af Niels Thomsen der sammested, se også 4/8.

1/8 1621. Skudsmål: Trogels Michelsen, ægtefødt i Ribe af Michel Trogelsen og Marine Jørgensdatter, begge døde for nogle år siden.

4/8 1621. Niels Pedersen Kastbjerg, på vegne af Adser Pedersen saugmand, gav Hans Sørensen, på vegne af hans mor Marin, afd. Peder Adsersen, afkald for arv Adser Pedersen kunne tilfalde efter hans søn Peder Adsersen.

17/8 1621. Skudsmål: Hans Ibsen Orre, på vegne af Marin, afd. Laurits Sørensen Orres, hun ægtefødt i Ribe af Anders Lydiksen, død for nogle år siden, og Edel Anderskone, lever endnu.

7/8 1621. Hendrich Holdtappel?, borger her, hans hustru Line vidner om Johan Stippel og Hans Schrøder af Husum.

14/8 1621. Oluf Lauritsen, på vegne af søster Margrete Lauritsdatter, afd. Bagge Pedersens.

14/8 1621. Skudsmål: Jens Sørensen, ægtefødt i Ribe af Søren Hendrichsen Notteler og Maren Lauritsdatter, som begge for nogen tid siden flyttede til Odense.

14/8 1621. Linje mangler

1/9 1621. Jesper Knudsen, på vegne af hans svoger Hans Bertelsen.

1/9 1621. Henning Andersen tog skudsmål for Michel Hermansen, ægtefødt i ribe af Herman Andersen, død for nogle år siden, og Mette som lever endnu.

1/9 1621. Syn på Midtmøllen med bl.a. Jacob Bagger.

4/9 1621. Syn med Jens Bertelsen rådm. i Vejle, på afd. Else Lamberts hus.

4/9 1621. Oluf Lauritsen, borger her, fordeler Jens Jørgensen for 40 stk. van Acht [også stavet Askt] m.m.

11/9 1621. Jens Jonsen, på vegne af far Jon Trellund, lavbød alle hans boder og våninger.

12/9 1621. Mester Christen Friis lod læse Hans Vandel borgmester i Ålborgs brev, at han allerede 10/2 1621 har givet Magnus Grave kopi af skøde.

15/9 1621. Daniel Iversen fordeler Niels Jensen i Bispegårdsgade for 3? dl.

19/9 1621. Simon Foesen [Foss] guldsmed fordeler Jørgen Thuesen i Kærbøl i Nør Farup sogn for 5 sldl. 1 mk. 4 sk. og 1 læs hø.

21/9 1621. Velbårne mand Mads Nielsen [Skade] til Østergård i Nærild fordeler Poul Nielsen for 100 dl. for 10 heste.

21/9 1621. Jacob Jørgensen i Thued?, på vegne af Karin Madsdatter, gav hendes bror Christen Madsen, på egne og mor Marineog alle medsøskende afkald for arv efter Karin Madsdatters far Mads Christensen i Thued?, og efter mor Marin, når hun dør.

25/9 1621. Gertrud Prongsdatter? erklærer, at den sår og skade hun fik af Hans Christensen skrædder var af våde.

1/10 1621. Anders Pors sagde, at Søren Pors, afd. mester Mads Porses søn, han døde førend mester Mads Pors beviste med et brev fra en borger i Bergen i Norge.

2/10 1621. Peder Lydiksen, afd. Lydik Andersen rådmands søn, gav Johan Pouch, på vegne af Line, afd. Lydik Andersens, og hendes børn afkald efter Lydik Andersen.

2/10 1621. Hendrich Knudsen fra Orte på Fyn, på vegne af Oluf Jensen, foged på Turebygård på Sjælland (gift med Maren Svane, afd. Søren Friises), og bror Anders Friis, bror til Søren Friis og værge for dennes børn, skiftede og solgte Søren Friises hus og ejendomme. Anders Friis kgl. majts. renteskriver i Kbh.

8/10 1621. Jes Jensen på Sønderho tilbød hans søn Hans Jessen, at holde overenskomst af Jes Jensens gård og gods, eller rigtig skifte.

11/10 1621. Johan Poulsen af Amsterdam, på vegne af far Poul Poulsen, fordeler Hans Christensen og Poul Nielsen for 194 gylden.

11/10 1621. Magnus Grave dele på Hans Vandel borgmester i Ålborg.

13/10 1621. Kirsten, afd. Anders Sørensen [Klynes], vil sælge sine ejendomme.

17/10 1621. Skudsmål: Laurits Mouritsen, ægtefødt i ribe af Mourits Jepsen,lever, og Maren Bendichsdatter, død for nogle år siden.

17/10 1621. Margrethe Lamberts fordeler Thomas Nielsen skrædder, født i Øster Mejlby, for 4? dl.

31/10 1621. Jacob Snedker fordeler Gertrud Lambertsdatter, Lambert Hjulers datter, for hun er løbet af hans tjeneste.

13/11 1621. Hans Jacobsen Bagger fordeler Bertel Andersen for 80 dl.

13/11 1621. Lauge Andersen Gredsted, på egne og steddatter Karin Hansdatters vegne, Niels Jepsen Kremmer, på vegne af sin søn Hans Nielsen, Oluf Jensen, på egne vegne, gav Anders Svendsen afkald for arv Lauge Andersens hustru Kirsten Svendsdatter og hendes afd. husbond Hans Villadsen Gredsted, Karin Hansdatter og Oluf Jensens hustru MarineHansdatters forældre og Niels Jepsens søn Hans Nielsens oldefar og oldemor, hvad? tilfalden efter Anders Svendsens afd. far Svend Poulsen og mor MarineSvends, og efter afd. stedfar Mads Hoffmand.

15/11 1621. Vurdering af afd. Lambert Lauritsens hus og løsøre.

19/11 1621. Mester Søren Andersen fordeler Peder Bertelsen Struck for at gøre afkald til Anne, afd. Bertel Strucks, også på Hans Bertelsen Strucks vegne.

18/12 1621. Johan Henriksen Vintapper fordeler Mette Jensdatter, afd. Knud Madsens i Vejle for 4 rdl.

15/12 1621. Peder Pedersen, borger her, udlagde til Johan Vintapper 11 mk. 9 sk., som hans hustru Anne Jensdatter var Johan H. Vintapper pligtig.

15/12 1621. Hans Hansen, tilforordnede værge for afd. Niels Rømø og hans afd. hustru Margrethe Andersdatters børn: Peder Nielsen og Marine Nielsdatter, og med deres morbror Bertel Andersen, sælger til Laurits Iversen Struck, deres forældres hus og ?Jens N.? i Badstuegade.

17/12 1621. Simon Focks guldsmed fordeler Søren Jensen Kjærbøl for 2 tønder byg.

18/12 1621. Jens Poulsen forpligtigede sig at holde Hans Stierns arvinger skadesløse for den gæld, han og hans afd. hustru Anne Hansdatter har været bortskyldig. Og den arvepart, som Hans Stiern og hans mor kunne tilfalde efter Jens Poulsens afd. hustru, har han fornøjet dem med en kålgård. Hans Hansen Stiern og mor Apelone Hanskone gav Jens Poulsen afkald efter hans afd. hustru Anne Hansdatter.

18/12 1621. Mads Pedersen Roed sælger sit iboende hus i Stenbogade mellem dr. Christen Bordings hus han bor i på sønderside og Kirsten, afd. Anders Sørensen [Klynes], hus, som Focks guldsmed bor i på nørreside, til Mads Hansen. Dette, og et andet skøde, er kasseret og ikke taget beskrevet.


Ribe byfogeds tingbog 1622

B 85A-53

dato

29/1 1622. Tyge Guldsmed siger, at Hans Ditlevsen gik i hans hus, den næste onsdag før Peder Pedersens bryllup, og slog flere ting i stykker.

29/1 1622. Borgmester og råd opsiger Jep Jørgense, født i Vilslevs, borgerskab, fordi han ikke er flyttet til byen.

8/2 1622. Karl Hansen i Lild Darum, herredsfoged i Gørding herred, opsatte fredlysningsdommen for Niels Thomsen i Terpager, Ingvard Nielsen og Hans Landley?

9/2 1622. Ditlev Hansen, på vegne af afd. Anders Andersen Lunds og? Sara Hanskones døtre: Margrethe, Gertrud, Lisbeth og Kirsten, solgte deres afd. forældres hus til Hans Christensen Billum på Mellemdammen Hans Vandel , borgm. i Ålborgs hus, som Magnus Grave bor i, på søndre side, og Terkel Hansen guldsmeds hus, han bor i, på nørreside.

12/2 1622. Jens Jørgensen og hans hustru Edel Nesdatter overdrager Poul Jensen Bremme nogle købebreve fra Kirsten, afd. Ander sørensen Klynes.

16/2 1622. Peder Pedersen, på vegne af Line Jensdatter, afd. Jens Laugesen rådmands datter?, sælger til Niels Hansen Fynbo 2 boder imod Graven.

18/2 1622. Hans Hansen Kock og lille Kirsten Sørensdatter gav Kristen Ibsen afkald, som Kirsten Sørensdatter var tilfalden efter far, afd. Søren Staunagger, [Stauning?], som Kristen Ibsen havde under hånd.

21/2 1622. Oluf Sakariassen, ægtefødt i Ribe af afd. Sakarias Quandt, som tjente Rby [Ribe by?] som conspiber? og Gertrud Jørgensdatter, som lever endnu.

23/2 1622. Daniel Iversen og Jep Poulsen gav Poul Jensen afkald for arv, som Daniel Iversen, med forrige hustru Karin Poulsdatter, efter mor Gertrud Pouls, og Jep Poulsen ligeledes. Daniel Iversen på egne og datter Susanne Danielsdatters vegne har fuldt fået deres.

23/2 1622. Las Jensen Bonum sælger til Jep Poulsen det hus Jep Poulsen bor i på Gråbrødregades hjørne, sønderst på den østre side ved gaden, med 2 våninger, som ligger ved den østre ende.

26/2 1622. Hans Enevoldsen i Ilsted har erklæring fra Oluf Jensen, foged på Tureby, og Anders Friis renteskriver, at den gæld Hans Enevoldsen havde til Søren Friis, ikke skal videre tiltales.

26/2 1622. Knud Lambertsen og hans søskende Kristen Lambertsen og Kirsten Lambertsdatter, solgte til Ebbe Lassen deres hus på Nederdam, som Ebbe Lassen bor i, mellem afd. Lydik Andersens arvingers hus, som Tyge Guldsmed bor i på sønderside, og afd. Morten Frederiksens arvingers hus, som Rasmus Kiersing ibor på nørreside.

27/2 1622. Anders Guldsmed i Ålborg svarer Søren Pedersen Hindhede, at han ikke har solgt pantebrev i Jep Roeds hus.

27/2 1622. Peder Michelsen Rejsbys søn Laurits Pedersen døde i Holland.

9/3 1622. Peder Pedersen, på vegne af Line Jensdatter, afd. Jens Laugesens datter, solgte til Peder Jørgensen i Seem 4 fag hus ved Graven.

11/3 1622. Peder Thomsen, borger her, på vegne af Jens Jepsen, borger i Odense, Niels Jepsen i Avtrup i Skads herred, Søren Jensen i Tjæreborg, på vegne af datter Dorthe Sørensdatter, gav Anne Ingvardsdatter, afd. Thomas Jepsens afkald.

11/3 1622. Ditlev Hansen fordeler Jørgen Jepsen for 556 dl. 2 mk. mindre end 2 alb., som Jørgen Jepsen er bleven afd. Anders Lunds 4 døtre skyldig: Margrethe, Gertrud, Lisbeth og Kirsten Andersdøtre af deres fædrene og mødrene arv, som Ditlev Hansen er formynder for.

13/3 1622. Jens Andersen og hans hustru Kirsten vidnede, at Anders Guldsmed i Ålborg har pant i Jep Roeds hus, Søren Pedersen Hindhede skal indløse.

15/3 1622. Karin, afd. Anders Lydiksens, klager over lukkelse ved hendes gård.

15/3 1622. Christen Mouritsen i Nør Farup lyste sin søn Jens Christensen i kuld og køn, avlet med MarineJensdatter.

18/3 1622. Hans Hegelund rådmands søn Hans latinske skolemester i Holstebro skal være død. Opsiger arv og gæld.

18/3 1622. Hans Albertsen, på vegne af Rasmus bartskær og Margrethe Andersdatter af Bergen, begærer dele til Jens Svendsen i Øster Vedsted for de arvepenge han, på afd. Christen Nielsen præst i Nordlands vegne, har opbåret. [præst i Hammerfest i Finnmark, død 1621, se 25/2 1624].

20/3 1622. Peder Nielsen i Tong?, på vegne af hans datter barn? MarinePedersdatter i Thong?, gav hendes bror Jørgen Pedersen afkald for arv efter hendes afd. far Peder Jørgensen.

20/3 1622. Jens Andersen, borger her, på vegne af Claus Nielsen i Nørtang, foged på Vosborg, Christen Nielsens morsøster Dorethe Rellofsdatter i Holstebro, vil sælge deres fælles hus i Smedegade, som Dorethe Rellofsdatter og hendes afd. husbond Thomas Eriksen boede i.

26/3 1622. Jørgen Jepsens bror Rasmus Jepsen, se nedenfor 29/3.

27/3 1622. Simon Foesen [Foss] guldsmed og Jeper Sørensen guldsmed vidner, efter Mette, afd. Anders Pedersen og hendes datter Anne mund?, at Johan Vintapper gav Hans Skriver på Lønborggård nogle penge, at tage med til Kiel.?

29/3 1622. R.J. [Rasmus Jepsen, se 26/3?] har udlagt til Ditlev Hansen 457 dl. 2 mk. for hans bror Jørgen Jepsen han var skyldig Anders Lunds 4 døtre.

4/4 1622. Laurits Hansen vidner, at Hans Poulsen slog sin mor og sin hustru. Laurits Hansens hustru Sidsel Hansdatter sendte sin pige derind. Hans Poulsen bad pigen sige til Sidsel, at hun skulle hellere tage vare på sin bror, den morder.

4/4 1622. Villum Grave fordeler Christopher Hatfilter for 3 dl.

9/4 1622. Baltser Hendrichsen felbereder gav Gunde Nielsen i Juvre på Rømø afkald, som Baltser Hendrichsens hustru Mette Jesdatter kan tilfalde efter hendes afd. far Jes Andersen og afd. mor Karin Jeskone boende i Juvre på Rømø.

10/4 1622. Peder Jepsen i Thrued? fordeler Peder Jørgensen i Abildskær? for afkald for arvepart, han med hans hustru af hendes afd. far Jep Jensen i Tued? og afd. mor Voldborg Jeppes.

10/4 1622. Villum Hansen, borger her, begærer dele til Hans Villadsen i Thang? for 60 gedder, 25 aborrer og 25 skaller for en gris.

12/4 1622. Kirsten Dynisdatter tager sin stedfar Trogels Hansen til værge.

12/4 1622. Gies? Hansdatter undskylder til Sidsel Mortensdatter, Morten Madsens datter.

12/4 1622. Marin, Jost van Ackens hustru og Bodil Jostdatter.

2/5 1622. Hans Christensen Hammer, nu indvåner i Randers, gav Ditlev Hansen afkald for hvad Hans C. Hammers hustru Lisbeth Andersdatter tilfaldt efter far Anders Andersen Lund og afd. mor Sara Hansdatter, og hendes oldemor Kirsten Anderskone. Hans C. Hammer sælger en søsterlod, som er 1/6 i huset, som Ditlev Hansen bor i tilDitlev Hansen. Desuden flere ejendomme, bl.a. en som ligger næst op til Kjeld Jørgensens på Nyjord Linje mangler.

10/5 1622. Niels Madsen Mulvad, på vegne af velb. Frederich Rantzau til Søholm og medsøskende, og på vegne af fru Sophie Belou til Boltinggård, om gæld de har lovet for afd. Otto Christopher Rosenkrantz. (Som bl.a. havde Korsbrødregård).

10/5 1622. Niels Madsen i Mulvad fordeler Niels Hansen Askov for 2? års husleje.

14/5 1622. Mads Lassen, på vegne af Oluf Jensen, foged på Turebygård, og Anders Friis, renteskriver i Kbh., gav Iver Iversen, på vegne af skolen, skøde på de boder ?? Søren Friis havde pantsat til skolen.

15/5 1622. Morten Madsen Lime fordeler Sylvester Bech rådmand i Ringkøbing for 3 dl.

18/5 1622. Laurits Madsen Askov og søster Mette Madsdatter tog skudsmål: Ægtefødt i Ribe af afd. Mads Mortensen Askov of afd. Inge Christensdatter.

28/5 1622. Peder Olufsen Roed, borger her, erklærer, at den stævning hans svoger Mads Hansen fremlægger, har han Peder Olufsen Roed ikke fået forkyndt, hverken af Mads Hansen eller af søster Jehan Olufsdatter. Angående køb af Mads Roeds hus. Gertrud Vollesdatter søger ligeså. Hans Jacobsen Bagger og hans hustru Dorethe Vollesdatter ligeledan. Mans Hansen siger, at han ikke var ved sin fulde fornuft; enhver ved, at han ikke kan afhænde hans hustrus gods imod hendes søskendes vilje, når de ikke havde barn? sammen. Mads Roed er Mads Hansens hstrus farbror.

18/6 1622. Mester Casper Hess forfulgte Jørgen Jepsen for en sølv nogelboend?, som vejer 12 lod sølv, som hans hustru har lånt Karen Andersdatter, Jørgen Jepsens hustru.

19/6 1622. Peder Nielsen i Thong?, Jacob Jørgensen, Bent Hansen, Christen Madsen og Niels Christensen i Thued, at de den 25/4 var i afd. Jep Jensen og afd. Voldborg Jeppes i Thued, og i Peder Jepsen Sigvard Jepsen i Thued, Jesper Knudsen i Ribe, desligeste Hans Nielsen i Kirkeby og Nes Hansen i Hillerup, på vegne af afd. Jes Jepsen i Mejlbys børn, og Ebbe Christensen i Hillerups nærværelse vurderede afd. Jep Jensen og Voldborg Jeppes gods i Ditlev Hansen og Mads Lassens overværelse. Meget omfattende gård, kreaturer og alt nævnt og værdsat.

21/6 1622. Mads Bergen, rådmand i Nakskov på Lolland, på egne og medarvingers vegne lavbød afd. Iver Christophersens hus i Sortebrødregade. Mads Bergen, på vegne af Elsebet Christophersdatter, Iver Eschildsens hustru, opsiger arv og gæld efter Iver Eschildsen, hvis rygtet om, at han er død og har efterladt sig gæld er sandt.

25/6 1622. Mads Bergen, på egne og på vegne af dr. Jesper Rasmussen Brochmann, professor ved Kbh.s universitet og mester Hans Rasmussen, Enevold Rasmussen indvåner i Køge, og Søren Rasmussen, desligeste på vegne af sin egen og hans svoger Hans Christophersen, Casper Christophersen, Ejler Christophersen indvånere i Trondhjem, og på hans hustrus søster? Elsebet Christophersdatter, sælger til Johan Henriksen Vintapper, deres fælles ejendomme, som har tilhørt afd. Christopher skriver, og nu er tilfalden dem efter afd. Iver Christophersen = Iver Christophersen Schøller, og hans hustru afd. Bodil Ivers, (Bodil tidl. g.m. Rasmus Brochmann i Køge) huset i Sortebrødregade. Omtale i Biogr. leksikon.

26/6 1622. Morten Christensen Brunsvig lyste sin datter Jehan Mortensdatter i kuld og køn, avlet med MarinePedersdatter i Farup.

27/6 1622. Iver Nielsen mener, at Mads Bergen har solgt hans andel i det hus Iver Nielsen bor i.

27/6 1622. Mads Lassen, på vegne af Mette, afd. Mads Mortensen Askovs datter, solgte til Ebbe Jessen hendes hus.

1/7 1622. Anne, afd. mester Peder Hegelunds, tilbyder Søren Munck til Mølgårds frue Kirsten Stygge et tæppe og kappe til løsen, som Kirsten Stygge i sit enkesæde i Ribe har pantsat til Anne. Beskrevet, meget fornemt af fløjl med perler. Vurderes 3/7.

1/7 1622. Skudsmål: Maren Christensdatter, ægtefødt i Ribe af afd. Christen Pedersen Varming og Mette Madsdatter, begge døde.

1/7 1622. Mester Casper Hess skulle have 7 dl. for at hjælpe Poul Poulsens hustru i Hjortlund af hendes sygdom i hendes hals.

13/7 1622. Las Andersen, borger her, lyste sin søn Hendrich Lassen i kuld og køn, avlet ved Jehan Jørgensdatter, født i Vesterlenet?

17/7 1622. Laurits Hansen, på vegne af Mathis Jacobsen medicus, prælat i Århus, fordeler Jens Lund for afkald for Anne Hansdatters fædrene arv, som Jens Lund skal skaffe af hendes lavværge.

27/7 1622. Nes Jensen, borger her, tager skudsmål før han rejser til Bergen i Norge: han og hans hustru Margrethe Jensdatter har altid skikket sig vel.

27/7 1622. Niels Thomsen knivsmed tog skudsmål for Ellen Jacobsdatter, ægtefødt i Ribe af Jacob Jacobsen snedker, død for nogle år siden, og Karin Hans? som lever endnu.

3/8 1622. Morten Madsen Lime, på vegne af Jørgen Bertelsen Struck, Frederik B. Struck, Dorethe Bertelsdatter den ældre, afd. Bertel Strucks børn, Hans Billum, på vegne af Anders Bertelsen Struck, Dorethe Bertelsdatter den yngre og MarineBertelsdatter, Knud Lambertsen, på vegne af Hans Simonsen i Hougård? og hans hustru Jehan Bertelsdatter og Kirsten Bertelsdatter, takkede Søren Andersen, på vegne af hans søster Anne, afd. Bertel Strucks for godt skifte. Peder og Johanne den yngre ikke nævnt.

3/8 1622. Christen Friis gav sin bror Hans Friis rådmand afkald efter far afd. Niels Hansen Grisbeck rådmand og mor Kirsten. Hans Friis ville ??

5/8 1622. Stadig strid om arv mellem Jens Lund og Mathis Jacobsen. Line Jacobsdatter er nu død. Jørgen Kjeldsen har givet MarineHansdatter? og Christen Hansen mere guld og sølv end de kan tilkomme.

5/8 1622. Mathis Holdt Appel, organist til Domkirken, og hans hustru Karin Jacobsdatter solgte til Jacob Nielsen kålgårdsjord.

6/8 1622. Hans Billum, på vegne af Anders Bertelsen Struck, Dorthe den yngre og MarineBertelsdøtre Struck, lavbød deres huse m.m.

8/8 1622. Søren Andersen rådmand gav kære på det vidne udtaget 18/7 på hans dreng Anders Hansen. Anders Hansen lavdeler, (det drejer sig om et øg, som døde).

12/8 1622. Hans Christensen skrædder vidner.

12/8 1622. Christen Sørensen buntmager vidner.

13/8 1622. Bror Andersen Landby begærer skudsmål for Peder Jensen, ægtefødt i Ribe af afd. Jens Simonsen og afd. Bodil Pedersdatter.

16/8 1622. Bertel Nielsen, på vegne af hr. Peder Madsen, sognepræst til Skt. Jacobs kirke i Varde, og Otto Rasmussen borgmester i Varde, fordeler Mathis Holdtappel, tidligere organist til Domkirken i Ribe, fordi han ikke har leveret det positiv, han havde lovet.

20/8 1622. Morten Madsen Lime lavbød Jørgen, Frederik og Dorethe den ældre Strucks lodder efter skiftebogen.

21/8 1622. Jørgen Andersen i Øster Vedsted vidner, at for 28 år siden da ?? han afd. Jens Nielsens børns engskifte på Holm, som var i deres oldefar afd. Peder Enevoldsens tid.

21/8 1622. Kirsten Nielsdatter, afd. Niels Sørensens datter, barnefødt her, tog Peder Lauridsen i Korsbrødregård at inddrive arv efter hendes farbror Peder Sørensen i Vester Vedsted.

21/8 1622. Laurids Hansen og Jens Lund, igen 2/9 om kålgård solgt af Jens Lund, igen 12/9 og 16/9.

24/8 1622. Bodil Pedersdatter, afd. Enevold Sørensen Sejlstrups, gav Bertel Pedersen bøsmester skøde på kålgård ???

11/8 11/9? 1622. Jesper Knudsen, borger her, eftermålsmand efter afd. Jes Jepsen i Tued, som blev dræbt af Niels Laursen i Fardrup.

13/9 1622. Peder Jensen Terpager fordeler Jens Jørgensen for 105 dl., som er børnepenge, som Jens Jørgensen er pligtig Peder J. Terpagers steddatter Anne Nielsdatter, efter hans brev.

16/9 1622. Kirsten, afd. Laurits Andersen Winds, og hendes børn Claus, Anders, Marineog Margrethe deres værge Søren A. Wind i Hjortlund, solgte huset på Hundegade til Hans Friis rådmand.

21/9 1622. Hans Andersen, på vegne af Gyrrildt Jørgensdatter født i Tjæreborg, sælger den arvepart hun eller hendes barn Else Thamsdatter kan tilkomme efter Else, Thøger Jepsens hustru i Tjæreborg, når hun dør, til Jørgen Hansen ??

23/9 1622. Vurdering af en kvindekåbe,? som Daniel Iversen har i pant af Anders Eskildsen Smed i Nørbølling.

24/9 1622. Anders Christensen Emmerlev, borger her, solgte til Herman Grave bartskær, borger her, et hus på Grønnegade.

25/9 1622. Niels Hareg, borger her, skudsmål for Margrethe Jensdatter, Herman Balthersens hustru, ægtefødt i Ribe af afd. Jens Nielsen og afd. Bergitte Pedersdatter.

25/9 1622. Baltzer Hermansen bøsmester skudsmål for sin søn Herman Baltzersen, ægtefødt i Ribe af Baltzer Hermansen og nne Balthers, som begge lever.

2/10 1622. Hans Jessen Vintapper lovede hans far Jes Jensen på Sdrhoved, at holde deres aftale, hvis han kan få fæste?, ellers ville han have sine 200 dl. igen og regulært skifte.

7/10 1622. Hans Nessen i St.Darum gav Hans Billum, på vegne af Ester, afd. Peder Hollembs, afkald for hvad Hans Nessens hustru Marineefter hendes morbror Peder Hollembs.

15/10 1622. Laurits Sørensens bror Jacob Sørensen skal for kort tid siden være skudt og dræbt i Sjælland. Nu Jacob Sørensens skudsmål, ægtefødt i Ribe af afd. Søren Lauritsen, død for nogle år siden, og Ellen Jensdatter, som lever.

17/10 1622. Hans Thomsen i Opsneum, Søren Thomsen i Ruedgård ved Walsoegård? og Nis Christensen i Spangsbjerg med hans hustru Margrethe T.dt. [Thomasdatter?] gav Ditlev Hansen, på vegne af Isse?, afd. Bendit Thomsens, afkald efter Bendit Thomsen.

19/10 1622. Peder Chrestens Aschmand? i Gl.Haderslev dømmes fra sin fred for at have dræbt Gregers Jørgensen Markvogter d. 5/9.

23/10 1622. Anders Andersen skomager, på vegne af hustrus søster Marine, afd. Kjeld Throgelsens, deler med hendes børn: Throgels Kjeldsen og Anders Kieldsen efter deres far, som døde for år siden. Deres værge er Anders Andersen, borger her. Hendes nye mand bliver Christen Michelsen.

26/10 1622. Mads Lassen Lime, på vegne af Peder Madsen, borger i Kbh., på vegne af Magdalene Nielsdatter, afd. Niels Jensen skrivers, og Niels Jensens brødre Frederik Jensen degn, Gunder Jensen kgl. majts. renteskriver i Lolland, Jørgen Danielsen rådmand og Christopher Thrønner, borgere i Kbh. formyndere for afd. Torben Jensens børn: Lisabeth og Anne Torbensdøtre, sælger til Hans Andersen kgl. majts. kaptajn, et jordsmon uden Nørreport.

26/10 1622. Rasmus Kiersing, på vegne af Mette, afd. Anders Pedersen Spandets, sælger hus til Enevold Christensen klejnsmed.

30/10 1622. Laurits Hansen fordeler Jens Lund for at have solgt bror Christen Hansens arvepart i kålgård, ligeledes søster MarineHansdatter, Hans Madsens i Odense. Igen 12/11.

5/11 1622. Vurdering for Ebbe Jensen af en guldkæde og mange andre i sølv og guldgenstande han har i pant fra Anne, mester Mads Porses.

5/11 1622. Jens Poulsen, borger i Oddevold [Uddevalla] i Norge, på vegne af Svend Olsen, borger der sammesteds og hans hustru Barbara Thorkelsdatter og deres små børn, giver Ester, afd. Peder Holms, afkald for hvad Barbara Thorkelsdatter kan arve efter hendes farbror Peder Holm.

7/11 1622. Jep Poulsen vidner om Jep Jespersen buntmager.

21/11 1622. Ditlev Hansen fordeler Jørgen Jepsen, borger her, for 18? dl., som Jørgen Jepsens hustru Karin Andersdatter var Kristen Pallesen, kgl. majts ridefoged til Nyborg slot, pligtig efter hendes brev. Ditlev Hansen, på vegne af Margrethe Andersdatter, som han er formynder for, fordeler Jørgen Jepsen for Margrethe Andersdatters boskab efter hendes afd. far og mor og oldemor, som Jørgen Jepsens hustru har taget til sig. Ligeledes med Gertrud Andersdatters boskab nævnes. Nok her foruden for Kirsten Andersdatters sølvbælte?

30/11 1622. Simon Foesen [Foss] guldsmed erkender, at skylde Gilden 150 dl., pantsætter sit ubeboede hus på Grønnegade.

30/11 1622. Simon Fogh guldsmed erkender at skylde Simon Foensen [Foss] guldsmed 90 rdl. og 355 sldl., pantsætter sit iboende hus i Grønnegade.

12/12 1622. Ludvig Enevoldsen, på vegne af Hans Vandel, borger her, fordelte Søren Michelsen i Hølledt for 15 mk.


Ribe byfogeds tingbog 1623

B 85A-54

dato

3/2 1623. Hendrich Jacobsen guldsmed og Jesper Sørensen guldsmed vidner.

3/2 1623. Hans Clausen guldsmed har en sølvstob i pant af hr. Hans Nielsen i Gram.

4/2 1623. Vidnes, at det skete sig på søndagaften, der Villum Graves bryllup var, efter at bruden var i seng.

5/2 1623. Simon Fux guldsmed.

3/3 1623. Mads Lime, på vegne af Karin, afd. Niels Ostrups [Aastrup?] opsagde arv og gæld efter Niels Ostrup.

8/3 1623. Nes Rasmussen Baeslunds hustru MarinePedersdatter er død for kort tid siden. Nu agter han ar gifte sig igen, har takseret med sine 6 børns oldefar Peder Thomsen sit gods. Børn: Inge, Anne, Marin, Marineog Dorethe Nesdøtre, Rasmus Nessen. Deres samlede andel er 180 dl. Nes R. Baslunds tikommende er Karin Andersdatter.

10/3 1623. Margrethe, afd. Bagge Pedersens, tilbyder Anne, afd. mester Mads Porses, hans pantebrev til løsen i afd. Karen Prongs hus. Ligeledes tilbydes afd. Karen Prongs døtre Gertrud Prongsdatter, afd. Niels Tygesens og MarineProngsdatter at indløse pantet.

10/3 1623. Johan Henriksen Vintapper tilbyder sine medejere af det hus, han bor i: Anne, afd. Michel Ibsens, Marin, afd. Hans Jacobsens, Jørgen Michelsen, Jacob M.? og Peder Jessen, som har en søskendelod i pant, at købe dem ud , eller de købe ham ud, fordi Anne afd. Michel Ibsens, og hendes børn har forlangt ham at flytte. Johan H. Vintapper har købt sin anpart af Jørgen Michelsen.

11/3 1623. Hans Jacobsen med hans hustru Dorthe, Mads Hansen med hans hustru Jehan, Knud Lambertsen med hans hustru Gertrud og Peder Olufsen gav Hans Friis rådmand, på vegne af hans søster Margrete, afd. Oluf Pedersen Roeds, afkald for arv efter Oluf Pedersen Roed og deres mor Kirsten Lasdatter. Desuden gav Hans Jacobsen, Mads Hansen og Knud Lambertsen, på vegne af hans 2 søskende: Lambert Vollesen og Kirsten Vollesen, som deres lavværge, og Peder Olufsen på egne vegne afkald til Margrete i Oluf Pedersen Roeds ejendomme. Desuden gav Knud Lambertsen sin mor Margrete afkald efter hans far Lambert Knudsen. Iligemåde gav Margrete, på vegne af hendes børn: Kristen Lambertsen, Marin, Karin og Kirsten Lambertsdøtre deres fædrene arv efter Lambert Knudsen, som Oluf Pedersen Roed havde under hånd. MarineLambertsdatter er g.m. Ebbe Lassen. (Beliggenhed af husene).

12/3 1623. Mads Lime, på vegne af Magnus Grave, fordeler Edel Nesdatter, Jens Jørgensens hustru, for 30 rdl., som Magnus Grave og hans hustru Gunder har lånt hende, efter brev.

22/3 1623. Villum Grave tilbyder at gøre regnskab med Magnus Grave.

22/3 1623. Peder Jensen skomager gav Jørgen Hansen Maade, på vegne af Jørgen Jensen, afkald for de n anpart, som Peder Jensen kan tilkomme efter hans hustrus far Jens Jørgensen og hans hustrus afd. mor.

5/4 1623. Jens Andersen, på vegne af Hans Sørensen, Christen Sørensen og (+ åben plads til et navn mere) Jehan Sørensdatter, som deres værge, gav Marin, afd. Søren Hansen snedkers, afkald efter deres far Søren Hansen snedker, og deres afd. mor Mette Madsdatter.

13/5 1623. Peder Jensen Terpager, Laurits Hansen, Søren Pedersen Hindhede, Jacob Thomsen og Jens Pedersen vidner, at de var i Laurits Hansens hus otte dage før Jul, over forlig og regnskab mellem Iver Hansen blytækker og Niels Pedersen Kastbjerg, på vegne af Anne Hansdatter, som hendes lavværge.

17/5 1623. Niels Jensen skrædder lyste sin søn Peder Nielsen i kuld og køn, avlet med MarinePedersdatter.

28/5 1623. Peder Gregersen guldsmed kan ikke beskylde Johan Henriksen Vintapper, eller hans hustru Susanne Ditlevsdatter for ulovlige sager.

10/6 1623. Christen Karlsen, borger i Århus, på egne og bror Laurits Karlsen, borgmester i Ystad i Skåne, Niels Karlsen og Peder Karlsen, borgere her, og Jens Hansen Vognslund med hans hustru Apelone Karlsdatter gav Las Jensen Bonum, på Anne Jonsdatter, afd. Erik Karlsens afkald, som de tilkom efter deres afd. bror.

17/6 1623. Skudsmål: Laurits Nielsen Orre, ægtefødt i Ribe af Niels Hansen Orre, som kort forleden er død, og Karin Lauritsdatter, som endnu lever.

28/6 1623. Skudsmål: Villum Hansen, ægtefødt i Ribe af afd. Hans Lambertsen og afd. Maren Villandsdatter. Villum Hansen selv skikket sig vel både før og efter han er kommet i ægteskab.

1/7 1623. Jens Lund tilbyder dr. Mathis Jacobsen i Århus, at købe Jens Lunds hus, købt af Mathis Jacobsnes mor.

2/7 1623. Ditlev Hansen, på vegne af Anne Andersdatter født i Ribe, gav Søren Hansen Gram, borger her, på vegne af Mette, afd. Anders Hansen Drengsteds, afkald for hvad Anne Andersdatter kunne arve efter hendes far Anders H. Drengsted, og hendes afd. mor.

31/7 1623. Dorthe Balthersdatter, Niels Michelsens hustru, vidner.

1/8 1623. Vurdering med Hans Friis rådmand af afd. mester Niels Gluds boder og våninger.

9/8 1623. Simon Fogks guldsmed solgte til Laurits Hansen, foged i Riberhus ladegård, sit hus han selv bor i på Grønnegade mellem Simon Foesen [Foss] guldsmeds iboende hus på sønderside og afd. Peder Laugesen tømmermands tidligere hus, som Jacob Mortensen nu ibor, på nørreside.

13/8 1623. Mads Lassen, på vegne af mester Hans Vollesen [Olesen] sognepræst til Cathrine kirke, fordeler Jens Svendsen i Marupgård for 8 rdl.

16/8 1623. Iver Nielsen Tarm, forlig med sin hustrus far Morten Madsen og dennes hustru Mette. De overlader Iver Nielsen Tarm det hus han bor i, de skal have husstening? fri hos Iver Nielsen Tarm deres livstid.

21/8 1623. Søren Nielsen Glud, afd. mester Niels Gluds søn, fik husleje af mester Casper og Anders Siemb.

22/8 1623. Jens Lund har givet mester Svend Pedersen, professor i den Nye kgl. forordnings Gymnasium i Odense, Peder Jacobsen, borger i Odense, hr. Jens Jacobsen i Skovlænge på Lolland og Oluf Jacobsen, 6 ugers varsel for køb af hus.

23/8 1623. Villum Hansens nye hus.

23/8 1623. Skudsmål: Poul Anckersen, ægtefødt i Ribe af Ancker Giødsen? og Karen Matisdatter, begge lever.

2/9 1623. Johan Henriksen Vintapper fordeler Jens Lund for 191 dl. 2 mk. 6 sk.

2/9 1623. Hans Christensen Belum [Billum], som formynder for Anders Bertelsen, afd. Bertel Strucks søn, han ?, og Hans Simonsen Fraem i Haug??, formynder for Kirsten Bertelsdatter, afd. Bertel Strucks datter, hendes ? af 2 boder i Geønnegade ved siden af Anne og afd. Bertel Strucks hus, som Hans Jessen Vintapper bor i; sælges til mester Søren Andersen, på vegne af hans søster Anne, afd. Bertel Strucks.

2/9 1623. Søren Madsen Gredsted pantsætter sit hus i Fiskergade til Mette, afd. A. Weiles.

3/9 1623. Søren Nielsen Glud og Mads Lassen, på vegne af hr. Hans Lauritsen Buxen, sognepræst i Bogense på Fyn, med hans hustru MarineNielsdatter, Christen Nielsen, borger i Ålborg med hans hustru Mette Nielsdatter og hendes søster Dorete Nielsdatter gav Marine, afd. mester Niels Gluds, afkald for deres arv efter deres mor MarinePedersdatter, og nu efter deres far mester Niels Glud, undtagen de 50 rdl. indlagt i Ostindisk Compagni og mester Niels Gluds liberi (bibliotek), som forbliver fælles eje.

3/9 1623. Mester Christen Friis læsemester, på vegne af Marin, afd. mester Niels Gluds, og på vegne af Hans Nielsen Glud, Søren Nielsen Glud på vegne af hr. Hans Lauritsen Buxen i Bogense og C.N.?? og Dorete giver Mads L.? fuldmagt at skøde til borgm. Hans Friis og Christopher Kjeldsen 4 boder i Hundegade og 2 våninger imod Graven, som betaling for mester Niels Gluds bortskyldig gæld efter inventari.

6/9 1623. Engelbrecht Andersen, borger her, lyste sin søn Jens Engelbrechsen i kuld og køn, avlet med Jehan Christensdatter, søster til Mads Gjellerup i Varde. Jens Engelbrechsen tjener hos Jon Simonsen.

11/9 1623. Hans Brun, klokker til Domkirken, på vegne af dr. Iver Iversen, fordeler Anne, afd. mester Mads Porses for 200 rdl.

1/10 1623. Ebbe Jensen, på vegne af Hans Klerck, borger i malmø, med hans hustru Mette Madsdatter, sælger til Jens Nielsen, på vegne af hans bror Peder Nielsen, fordum foged på Herlufsholm, et hus i Gråbrødregade, arvet efter Mette Madsdatters far Mads Mortensen Askov.

1/10 1623. Christen Madsen, oldefar til Foes Foesen, idennes nærværelse, og gav Foes Foesens far Foes Foesen guldsmed her, afkald efter Foes Foesen den yngres mor afd. Inge Christensdatter.

3/10 1623. Niels Pedersen, borger i Oddevold [Uddevalla] i Norge, på egne og på vegne af hans søster Anne Pedersdatter, og hans svoger Knud Sørensen, borger i Nykøbing, Falster med hans hustru MarinePedersdatter, gav Ester, afd. Peder Holms, afkald efter deres morbror, afd. Peder Nielsen Holm.

14/10 1623. Nes Rasmussen Baeslund gav Hans Andersen Katkjær og hans mor Else Anderskone afkald for arv Nes R. Boeslunds hustru Karen kunne tilfalde efter hendes afd. far Anders Hansen Katkjær.

23/10 1623. Daniel Iversen fordeler Dorethe, Christen Thilsens, for 3 dl. Johan H. Vintapper fordeler hende for 45 dl. 2 mk., og Peder Nielsen Oerleff [Orloff] fordeler hende for 2 dl. Hans Bertelsen Vedsted fordeler hende for 22? dl. Mads Lassen, på vegne af hans bror Ebbe Lassen, fordeler hende for 8 dl. 8 mk. 28/10, hun er fradømt sit hus, løsøre beskrives. Flere fordeler senere.

28/10 1623. Lambert Laursen Pors fordeles af Rasmus Christensen for 5? dl.

3/11 1623. Laurits Hansen med dr. Mathis Jacobsen i Århus's breve.

3/11 1623. Laurits Hansen bud(er) til Jens Lund, at Laurits Hansen har hørt, at Jens Lund har gået forlig med Peder Bing? og Hans Madsen om deres hustruers mødrene? arv. Laurits Hansens bror Christen Hansen vil også forlig, endnu ikke i orden.

3/11 1623. Peder Bing?, borger i Odense, giver dr. Mathis Jacobsen i Århus afkald for Peder Bings? hustrus, Anne Hansdatter, fædrene arv, og efter hendes søster Karen Hansdatter, som Jens Lund har betalt Peder Bing?

13/11 1623. Jon Hansen i Bølling, herredsfoged i Jerlev herred, på vegne af Jens Mickelsen, borger i Middelfart, fremlagde brev fra Jacob Hansen Bagger? i Fåborg på Fyn, angående skibshandel til Iver Nielsen i Ribe.

18/11 1623. Anders Pors, på vegne af Anne, afd. mester Mads Porses, angående uindløst guld- og sølvpant.

26/11 1623. Oluf Jacobsen bemyndiger Jens Lund at finde købere til Oluf Jacobsens boder.

26/11 1623. Voldgift i arvetvisten mellem Jens Lund og Laurits Hansen og bror Christen, efter deres mor Line Jacobsdatter.

6/12 1623. Johan H. Vintapper har købt af Villum Hansen 25 øksne og 30? kvier for 33 rdl. Karl Hansen i Lild Darum, herredsfoged i Gørding herred, vidner. Leveres i skib til Holland. Johan H. Vintapper betaler fragten.

6/12 1623. Laurits Hansen og på vegne af bror Christen gav Jens Lund afkald. Mads Lassen, på vegne af Peder Bing og Hans Madsen ligedan.

6/12 1623. Peder Jensen Mønbuoe, på vegne af Svend Pedersen, født i Ribe, boende i Kbh. og hans svoger Knud Andersen i Kbh. sælger deres våninger på Grønnegade til Baltser Knudsen rådmand.

15/12 1623. Rasmus Jepsen vil lavbyde sin 1/3 i det hus Hans Billum ibor, men Ditlev Hansen afviser, da Rasmus Jepsen ikke har fuldmagt fra Jørgen Jepsen, som har 1/3, Jørgen Jepsen er fordelt.

20/12 1623. Peder Olesen, borger her, fordeler Simon Fogh guldsmed for 5? dl. 9? sk., og flere andre.


Ribe byfogeds tingbog 1624

B 85A-55

dato

5/2 1624. Herman Baltzersen, borge i Kolding, med hustru Margrete Jensdatter, giver Ib Lassen afkald efter hendes far afd. Jens Nielsen og mor Berete.

7/2 1624. Hans Villadsen i Tang begærer af Jørgen Pedersen i Tang den arv Hans Villadsen med hans hustru tilfalder efter hans hustrus mor Maren Peders.

16/2 1624. Mads Lassen, på vegne af Mette Madsdatter, datter af afd. mester Mads Pors, fordeler Christen Thomsen Varde?, borger her.

16/2 1624. Søren Nielsen Tjæreborg og søstre Marineog Jehan gav hr. Claus Pedersen, præst i Nørby [Nordby] på Fanø, og medsøskende afkald for arv efter Claus Pedersens stedfar Oge [Aage?] Pedersen.

16/2 1624. Hans Villadsen i Tang gav Jørgen Pedersen i Tang afkald for arv efter afd. far Peder Jørgensen, med hans hustru MarinePedersdatte, og afd. mor Marinei Tang.

17/2 1624. Knud Lambertsen, formynder for Bertel Strucks børn Lauge og Kirsten, kræver Laurits Jørgensen for 300 rdl. Laurits Jørgensen pantsætter sit adelhus i Gråbrødregade.

18/2 1624. Jørgen Sørensen, afd. Søren Jørgensen skrædders søn, med hans farbror Knud Jørgensen i Siig erkender skyldig at være Jep Poulsen Vilslev 56 sldl. Pantsætter sin lod af sin fars hus i Grønnegade, som hans stedfar Jens Hansen Vogenslund og hans mor Apelone Karlsdatter bor i.

18/2 1624. Hr. Peder Madsen Pors, præst i Vilslev, på vegne af mor Anne, afd. Bertel Strucks tidl. rådmand, erkender skyldig Latinskolen 200 rdl., som Bertel Struck havde givet Latinskolen, men Iver Iversen Hemmet havde tilbagelånt Anne til hendes fornødenheder. Pantsætter nogle boder m.m.

19/2 1624. Lauge Bertelsen, på vegne af MarineHanskone, afd. Frøetoufft? Kimers efterleverske, og Clemend Sørensen, på vegne af Jep Lauridsen, værende i Schreffuenborg? mølle, og født i Ribe, gav Niels Frandsen, på vegne af mor Line, afd. hr. Wolle [Ole] Hansens i Randerups, afkald for arv efter Wolle [Ole] Hansen.

20/2 1624. Jens Davidsen, borger i Haderslev, på vegne af mester Johannes Schrøder, provst i Haderslev, kræver Anne, afd. mester Mads Porses, for 300 rdl., efter mester Mads Porses skadesløsbrev.

20/2 1624. Las Jensen Lunderup, borger i Varde, kræver Anne, mester Mads Porses, for 500 rdl., efter mester Mads Porses skadesløsbrev til? afd. Jens Iversen i Bandsbøl, med pant i et brev på 1000 rdl., som skulle være betalt 1618. Rådmand Søren Andersen tilbyder at betale.

24/2 1624. Laurits Hansen, borger her, på egne og hans bror Christen Hansen og søster Maren Hansdatters vegne, som han er formynder for, gav Jens Lund afkald for arv efter deres afd. mor Line Jacobsdatter, og efter ders afd. søster Line Hansdatter, hr. Jørgen Kjeldsens forrige hustru i Føns.

25/2 1624. Claus Albertsen, borger her, på vegne af Rasmus Bendtsen? [bartskær?], borger i Bergen i Norge, formynder for afd. hr. Christen Axelsen? [Nielsen, se 18/3 1622], fordum sognepræst i Finmarkens, hustru og børn, gav Jens Svendsen afkald.

28/2 1624. Syn med Jon Sørensen kræmmer på 5 fag hus, som afd. Adser Andersen havde pantsat til Jon Sørensen og Hans Lauritsen, vurdering 35 sldl. Adser Andersens arvinger: Peder Gregersen guldsmed, Hans Bartskær på vegne af hans afd. hustru Anne Adsersdatters 2 børn Markus Hansen og Ditlev Hansen. Jens Andersen formynder for Anne Wollesdatter og MarineWollesdatter, afd. Wolle [Ole] Pedersens børn.

5/3 1624. Skudsmål: Jens Thomsen, opført sig godt i den tid han har boet i Ribe. (Tilsyneladende ikke født der).

6/3 1624. Vurdering af det gods Laurits Svane rømte fra.

6/3 1624. Rasmud Jepsen lod læse, at Jørgen Jepsen og hans hustru Karen Andersdatter Lund har solgt til Rasmus Jepsen sine huse i Ribe. Rasmus Jepsen lavbyder dem.

15/3 1624. Skudsmål: Kristen Jepsen, født i Ribe af afd. Jep Nielsen baegmand? og afd. Berethe Jeppes.

17/3? 1624. Laurits Hansen, på vegne af Maren Rasdatter, lavbød hendes 2 boder, arvet efter hendes afd. bror Hans Rastsen?

19/3 1624. Anders Pors, på vegne af Anne, mester Madses, at stande Lauge Hansen, på vegne af Domkirkens værge, for dele for alt det kirkeværgen har Anne, mester Madses, i dag forfulgt for, som er af regnskab, som afd. mester Mads blev? Domkirken pligtig 93 dl. 1 mk. 3 sk.. Desligeste for afd. mester Madses special? regnskab på 500 og 30 rdl., som afd. mester Mads havde annammet udaf penge kgl. majts bevilget til Domkirkens bygning.

20/3 1624. Henning Andersen, på vegne af Kirsten, afd. Niels Jensens, og hendes barn, opsagde arv og gæld efter ham.

12/4 1624. Vurdering af afd. Jacob Bagers hus, som Hans Jacobsen ibor, og ? af Midtmøllen, Morten Frederiksen råsmand og Hans Billum formyndere på afd. Hans Jacobsens børns vegne, og Hans Jacobsen bagger på sin egen og hans svogers Peder Ibsens vegne. Er der 2 Hans Jacobsen?

14/4 1624. Nævnes Jens Pedersen skomager.

14/4 1624. Mester Niels Villumsen i Balle befuldmægtiger sin svoger Laurits Hansen, borger her, at stævne Jens Lund, at han ikke må sælge det hus, han bor i, førend Niels Villumsen og hans hustru Sidsel Hansdatter og hendes søskende har fået deres arv, og at gøre boen så god, som den var da Line Jacobsdatter døde. Jens Lund sælger alligevel 19/4.

19/4 1624. Ditlev Hansen, på vegne af Barbara, afd. Niels Mules i Odense, og Markus Mule der sammesteds, sælger til Dynes Lassen hendes hus i Søndergade, som Laurits Hansen bor i, og 19 boder dels i Søndergade og dels i Suigade? .

24/4 1624. Syn med Jens Andersen på afd. Wolle Pedersen murmesters døtre Anne og Marins 3 huse.

1/5 1624. Dynes Lassen forbyder Laurits Hansen at bruge huse og haver. Laurits Hansen spørger gartneren Henning Rosendal, om der gøres noget der kan ødelægge træerne, så de aldrig bærer frugt mere.

13/5 1624. Peder Gregersen guldsmed tilbød Jens Andersen og Hans Bartskær, at hvis de vil unde ham det lille hus, han bor i, for taxeringen, vil han straks betale med rede penge.

24/5 1624. Mogens Tromslar beskylder sin mone Karen Eriksdatter for tyveri.

24/5 1624. Niels Viborg skrædder og hans hustru Buold Nielskone.

24/5 1624. Anders Simonsen i Kloeby? erkender, at have fået 150 courantdaler af Anders Christensen, borger her, som mandebod? på fædrene side, fordi Anders Christensens søn Thomas Andersen har ihjelslået Niels Simonsen i Kloby.

31/5 1624. Mester Casper Hes, borger her, tager skudsmål for Karin Eriksdatter.

3/6 1624. Oluf Jacobsen i Odense giver fuldmagt til sin søstersøn Laurits Hansen? i Ribe, at sælge, på Oluf Jacobsen og medsøskendes vegne, deres ejendomme i Puggårdsgade, arvet efter deres forældre mester Jacob Madsen, senere biskop i Odense, og Karin Baggesdatter.

5/6 1624. Daniel Iversens skøde på afd. Hans Nielsen Vandels hus.

8/6 1624. Jens Christensen, borger her, lyste sin datter Marinei kuld og køn, avlet med Ingeborg Pedersdatter.

12/6 1624. Jens Christensen, født i Skydsgård i Vemb sogn, Hjerm herred,på vegne af mor afd. Kirstin Jensdatter, afd. Christen Jensens i Skydsgård, solgte hendes hus på Storegades og Fiskergades hjørne, som hun har arvet efter hendes afd. bror Christen Jensen Grisbeck, til Søren Christensen, borger her.

19/6 1624. Laurits Hansen, borger her, bor i Dynes Lassens hus.

19/6 1624. Brev fra Barbara, mester Niels Mules i Odense, ar Dynes Lassen har købt hendes hus, som Laurits Hansen bor i.

22/6 1624. Niels Jensen i Thittenbøll?, på vegne af sin bror Niels Jensen Uldborgs børn: Sofie, Karine, Anne og Jens, og Bastian ------ skrædder, på vegne af Christen Nielsen, sælger deres ? i 4 fag hus i Bredeslippe, efter deres far.

28/6 1624. Skudsmål: Karen Pedersdatter, født i Ribe af Peder Jensen, død for nogle år siden, og Karin, som endnu lever.

8/7 1624. Line, afd. Laurits Clausens?, solgte til sin svigersøn Hans Christensen skrædder sit hus i Grønnegade, efter at det var tilbudt hendes søn Claus Lauritsen og hendes svigersøn Anders Andersen.

12/7 1624. Anne, mester Madses, til Gydes at løse det guld og sølv hun har i pant.

15/7 1624. Skudsmål: MarineMortensdatter, født i Ribe af Morten Sørensen og Anne Jørgensdatter.

17/7 1624. Dorethe Rellofsdatter, afd. Thomas Erichsens i Holstebro, og Claus Nielsen Vilsleff, foged på Vosborg, boede i Nørtang, sælger til borgmester Morten Lime deres hus Relleffshus ?på Smedegade?, som Niels Viborg skrædder boede i, arvet efter deres forældre og søskende. Claus Nielsen er søn af Dorethe Rellofsdatter.

3/8 1624. Nes Rasmussen Boeslund gav Hans Andersen Katkjær afkald for hvad Nes R. Boeslunds hustru Karin Andersdatter var tilfalden efter hendes afd. far, og hvad hun kunne arve efter hendes mor Else Anderskone, når hun dør.

3/8 1624. Margrete, afd. Bagge Pedersens, sælger til Anders Andersen skomager 14 fag hus på Fiskergades hjørne næst norden ved Jens Jonsens hus.

7/8 1624. Nes Rasmussen mener ikke hans børn har fået deres rette arv efter deres morfar Peder Thomsen og deres mormor Maren. Tiltaler Thomas Pedersen.

7/8 1624. Dom mellem Dynes Lassen og Laurits Hansen om huset. (Bor i Gråbrødregade).

13/8 1624. Mads Lassen, på vegne af Ægidius Lauridsen, fordeler Gertrud Lambertsdatter. Hvem er hun.

23/8 1624. Mickel Thermansen i Farup klager på Hans Jacobsen bagger, at han kaste? til ham med en vognkæp, og gjorde ham sår. Også 28/8.

10/9 1624. Lauge Andersen, på vegne af Marine, afd. Bertel Prongs. Bertel Prong var blevet sin morbror, afd. Thomas Prong, skyldig 50 sldl.. Thomas Prongs eneste arving var hans søster Anne Jenskone. Rådmand Morten Frederiksen formynder for Bertel Prongs børn: Peder, Dorethe og Inge.

14/9 1624. Niels Mickelsen, på egne og på vegne af hans svoger hr. Niels Baltzersen, sognepræst i Aastrup og Starup, og hans hustrus mor Anne, afd. Baltzer Knudsens, med hendes søn hr. Peder Nielsen, sognepræst i Malt og Folding, solgte til Jens Jensen skrædder en stald m.m.

14/9 1624. Søren Rasmussen, borger i Århus giver Jon Jensen afkald for hans hustru Ellen Hendrichsdatters tilfaldne arv efter hendes afd. mor Mette Knudsdatter = Jon Jensens hustru. (Kan vist ikke være Trellund).

17/9 1624. Christen Lambertsen, på vegne af mor Margrete Lamberts, fordeler flere.

17/9 1624. Peder Hansen hjuler, på vegne af Kirsten Andersdatter, afd. Anders Ibsens datter i Øster Gasse?, gav Morten Ibsen afkald for hvad arv efter hendes forældre, Morten Ibsen havde haft i værge.

6/10 1624. Jens Nielsen Arrild og Thomas Nielsen Arrild forliges om den arv, som de i fremtiden kan arve efter deres morsøster Maren Peders i Slesvig.

16/10 1624. Hans Sørensen gav Jens Andersen afkald for arv efter hans afd. forældre Søren Hansen snedker og Mette Madsdatter, som Jens Andersen har haft i værge.

19/10 1624. Syn på det hus, Johan Vintapper iboede, mangler opregnes. Linje mangler.

16/11 1624. Mester Christen Nielsen Friis og borgm. Hans Nielsen Friis erkender, at skylde Domkirken 200? rdl. til et lys for deres forældre Niels Hansen Grisbeck, tidl. rådmand, og Kirsten Nielskone. Beskrivelse af hvor de ligger begravet, og hvordan lyset skal brænde. C.N. Friis og H.N. Friis pantsætter deres fælles hus på Storegade.

18/11 1624. Jesper Knudsen, borger her, Peder Jørgensen i Abekierdt? og Jens Jepsen i Festedt? gav Peder Jepsen i Tved afkald for den lod, som Jesper Knudsen med afd. hustru Inge Jepsdatter, Peder Jørgensen med afd. hustru MarineJepsdatter og deres børn, og Jens Jepsen på hans vegne, efter Peder Jepsens afd. forældre Jep Jensen og Voldborg Jeppes.

29/11 1624. Christen Nielsen, borger i Ringkøbing gav Thomas Remsnider, borger her, afkald for hvad Christen Nielsens hustru Kirsten Thomasdatter kunne arve efter hendes mor Maren Thomaskone, Thomas Remsniders forrige hustru.

30/11 1624. Frederik og Laurits Pedersen, borgere i Horsens, født i Ribe, og Peder Hansen Dall, på vegne af Dorete Pedersdatter, giver deres bror Knud Pedersen afkald for deres del i deres far Peder Mortensen og mor Ingeborg Pedersdatters gård på Nederdam, som Knud Pedersen bor i, mellem Peder Jensens iboende hus på vesterside, og Kirsten, afd. Hans Laursen skomagers efterleverskes hus, som hun med hendes børn nu udi bor, på østerside.

14/12 1624. Per Thygesen Bøull? i Malmø, født i Ribe, og hans søster Karen og mor Maren Thyges, lader Peder Hansen Dall sælge sin andel i hans far Thyge Bøulls gård på Søndergade til Per T. Bøulls svoger Oluf Michelsen snedker.

17/12 1624. Calus Christensen i Clausholm, på vegne af Søren Knudsen med hans hustru MarineThomasdatter i Kragballe i Voldum birk, gav Mads Lassen, Niels Vollesen og Søren Hindhede afkald for alt afd. Karen Nesdatters gods.

18/12 1624. Daniel Iversen fordeler Peder Christensen kremmer for 7 dl.


Ribe byfogeds tingbog 1626

B 85A-56

dato

31/1 1626. Magnus Grave rådm. spørger igen Jens Jonsen og Las Frederiksen angående trætte han er påført af Christen Pedersen Huolvad om køb af 6 øksne.

31/1 1626. Rasmus Christensen, borger her, tilstod at være borgm. Hans Friis skyldig 170 sldl. Rasmus Christensen stiller sin arv, efter hans afd. far Rasmus Christensen og mor MarineChristens, samt hvad han kan tilfalde efter hans bror Peder Christensen, som pant. (Beliggenhed af ejendomme).

4/2 1626. Jens Offersen bøssemester begærer stokkenævn om, hvordan han har skikket sig som borger i Ribe.

4/2 1626. Laurids Nielsen, borger her, på vegne af afd. Jørgen Poulsen i Hjortlunds hustru, børn og arvinger, gav Jens Graversen i Hjortlund afkald for værgemål, som afd. Jørgen Poulsen havde haft og været for Laurids Nielsens hustru Buold Hansdatter.

8/2 1626. Morten Lime borgm. tilbød hr. Peder Struck hvad han kan tilkomme efter hans afd. bror Frederik Struck.

8/2 1626. Dr. Iver Iversen tilbød hr. Peder Struck de breve, som han, med sin bror Hans Bertelsen Struck, er tilfaldet efter deres afd. far.

13/2 1626. Niels Lauridsen, borger her, lyste sin datter Karen Nielsdatter i kuld og køn, avlet med Buold Jesdatter.

14/2 1626. Jørgen Knudsen, borger her, lader sit gods registrere. Han erkender at skylde afd. Jens Iversen i Bandsbøl hans arvinger 110 sldl.

14/2 1626. Jørgen Hansen Maade, på vegne af hr. Peder Struck, Guds ords tjener til Aserum? i Skåne, gav Morten Lime afkald for arv efter Peder Strucks afd. bror Frederik Struck.

14/2 1626. Mads Lassen, K.M.s foged, på vegne af hr. Peder Struck i Aserum, Skåne, gav mester Søren Andersen, sognepræst til Vor Frue domkirke, på hans søster Annes, afd. Bertel Strucks efterleverske, vegne afkald for arv.

16/2 1626. Hans Guldager lader sin mor Karin Guldagers hus vurdere.

18/2 1626. Mads Pedersen Roed rådm., sælger et stk. jord til Laurids Hansen Tønding.

18/2 1626. Niels Mickelsen, på egne og på vegne af Anne, afd. Baltser Knudsens, hendes vegne, efter fuldmagt af Annes søn og lavværge hr. Peder Nielsen, sognepræst til Malt og Folding sogne, og hr. Niels Baltsersen, sognepræst til Aastrup og Starup sogne, skøder deres hus i Grønnegade til Niels Jensen på Jacob Mortensens vegne.

27/2 1626. Jens Hansen i Lustrup, på sin søn Anders Jensens vegne, tilbød Niels Jensen Jens Svendsens søn i Øster Vedsted hvis bøder han kunne tilkomme for sårmål.

27/2 1626. Palle Sørensen bekender, at han har beligget Berete Reinholtsdatter, da de begge tjente hos Magnus Grave.

3/3 1626. Iver Nielsen Tarms hus og ejendom vurderes, da Ebbe Jesen har pant deri.

4/3 1626. Morten Tolstrup vidnede, at han 8 dage før Sct.Mortensdag var med hans søn Christen Mortensen udi Hans Hansen guldsmeds hus, hvor Christen Mortensen tiltalte Hans Hansen guldsmed barnfødt udi Århus, og nu borger udi Randers, for et halvthundrede kurantdaler.

4/3 1626. Rasmus Kiersing, borger her, på vegne af Mette, afd. Anders Pedersens, solgte et stykke kålgårdsjord ved Graven til Kresten Andersen snedker, på Jacob Hansen Orres vegne.

6/3 1626. Jens Madsen Beck, borger her, fordelte Christen Jørgensen i Ploustrup.

6/3 1626. Jens Terp skomager fordelte Gertrud Lambertsdatter.

9/3 1626. Kresten Madsen, borger her, på vegne af Anne, afd. Niels Madsens, og hendes børn, opsagde arv og gæld efter Niels Madsen.

9/3 1626. Jon Jensen sælger til Las Mortensen, klokker til Skt. Katharinæ Kirke, sit hus i Klostergade.

10/3 1626. Hr. Knud Nielsen i Gadbjerg fordelte Dorethe, Gravers Karsens for 22 daler 2 mk.

10/3 1626. Ditlef Hansen byfoged sagde til Christen Lassen Bøel, at han var en fordelt mand af Villum Grave.

10/3 1626. Jens Lauridsen solgte til jomfru Ellitze Norby sine boder og ejendom i alt 8 fag beliggende i Gråbrødregade.

10/3 1626. Peder Hansen Dall sælger et stk. kålgårdsjord, beliggende ved Graven, til Hans Madsen.

13/3 1626. Peder Pedersen, borger her, på vegne af Lisbeth, Jens Andersens, lavbød hende og hendes husbonds huse, stalde og ejendom.

14/3 1626. Hans Friis, borger her, på vegne af Jens Andersen og hans hustru Lisbeth Andersdatter, sælger til dr. Christen Borum tvende søsterlodder i det hus, som Christen Borum ibor, beliggende i Stenbrogade. Den ene søsterlod arvet efter hans hustrus afd. bror Søren Andersen, og den anden lod, som han har købt af Jens Klyne, som han var tilfalden efter afd. Søren Andersen.

18/3 1626. Karin Madskone, afd. Mads Miltersens, bekender at være sin stedsøn Melkior Madsen skyldig 60 sldl. Hun pantsætter sit hus i Gråbrødregade.

18/3 1626. Dynes Lassen, borger her, sælger til Bend Bendtsen, borger her, sit hus og gård i Gråbrødregade.

18/3 1626. Dynes Lassen sælger til Niels Jepsen Ullerup sit 4 fag staldhus.

18/3 1626. Villum Pedersen, danske skoleholder her, gav Knud Lambertsen rådm. afkald for arvepart, som Villum Pedersen med sin hustru Kiersten Lambertsdatter var tilfalden efter hendes afd. oldemor MarineIbs. Iligemåde hvad Kiersten kunne tilfalde efter hendes afd. far Lambert Knudsen. Lambert Knudsens hustru Margrethe lever endnu.

20/3 1626. Mette, afd. Laurids Hansen smeds, tog Ditlef Hansen byfoged til sin fuldmægtig, så han kunne annamme afkald efter hendes afd. husbond Laurids Hansen smeds bror Kresten Hansen i Tønder.

20/3 1626. Kresten Hansen, indvåner i Tønder, på sin egen og hans bror Peder Hansen i Gøris? Mark og søster Ester Hansdatters vegne gav Mette Lauridskone afkald for arv efter deres bror Laurids Hansen smed.

27/3 1626. Las Frederiksen, borger her, fordelte Jørgen Nesen på Før for 95 rdl.

27/3 1626. Hans Billum fordelte Hans Tygesen i Tang for 5 dl. 3 mk. 8 sk.

28/3 1626. Jacob kandegyder begærer stokkenævn om Karin Hansdatters fødsel og levned. Hun er født i Ribe af Hans Ibsen, som endnu lever, og Karin Christensdatter, som for nogen tid siden er død.

28/3 1626. Hans Madsen Beck, borger her, sælger til Kiersten, afd. hr. Peder Jensen, forrige sognepræst til Brøndum sogn, et stenhus.

28/3 1626. Søren Hansen Gram, borger her, på vegne af Marin, afd. Christen Hansen Grams, og hendes børn, som han er lavværge og formynder for, solgte til Johan Hermansen Kock, borger her, et 7 fag hus.

31/3 1626. Jacob Christensen snedker lyser sin datter Berethe Jacobsdatter i kuld og køn, avlet med Inggierd Pedersdatter.

31/3 1626. Christen Andersen snedker, på vegne af Anne, afd. Jacob Hansen Orres, fordelte Hillebrand felbereder, borger her, for 54 dl. 2 mk.

25/4 1626. Iver Hansen blytækker fordelte Jacob Pedersen vægter for 11 mk.

25/4 1626. Sag mellem Jens Jonsen, hvis vinduer er ituslagne, og Peder Terkelsen i Holdsted, Jørgen Frandsen Gietterup og Jens Gamst, som på Hans Buch i Serkierd hans vegne begærer sagen opsat.

27/4 1626. Søren Olsen Roskild, på vegne af Jochum Hansen, borger i Kbh. lod stævne Jacob Hansen Bagger borger ibid., for 34 dl. som han skulle være afd. Peder Ibsen udi Melby skyldig.

28/4 1626. Christen Lambertsen, på hans mor Margretes vegne, fordelte Las Pedersen i Hareby for 9 mk. Ib Hansen i Vedsted fordeles for 13 dl.

28/4 1626. Jens Jensen i Bandsbøl tog dom på Kurt Hansens hus. Jens Jensen i Bandsbøl, på sin egen og afd. Jes Iversen i Houm [søn af Iver Thomsen] og Jens Iversen i Bandsbøl [var gift med Anne Iversdatter, datter af Iver Iversen Hemmet] deres arvingers vegne stævnede Kurt Hansen angående det hus han bor i, som hans afd. far Hans Hendrichsen guldsmed og hans afd. bror Terchel Hansen guldsmed havde pantsat til afd. Jes og Jens Iversønner. Der fremlægges et pantebrev af 1598.

29/4 1626. Hans Billum fordeler Hans Christensen smørmand, borger her, for 10 rdl.

29/4 1626. Thomas Jacobsen, borger her, på egne og hans hustru og hendes søskende ved navn Christen Nielsen og Hans Nielsen, Afd. Niels Jensen tøffelmagers børn deres vegne, gav Jens Nielsen, borger her, afkald for arv, som de kunne tilfalde efter deres afd. far Niels Jensen tøffelmager.

29/4 1626. Jens Nielsen skomager, borger her, på egne og hans mor Karin Nielskones vegne, og på sin søster Jenge Nielsdatters vegne, samt Morten Nielsen ,solgte til Kresten Nielsen Schaed?, borger her, deres brohuse, stalde etc. beliggende i Hundegade.

3/5 1626. Mads Lime, byens sagefaldsfoged, som på borgmester og råds vegne fordelte Frands Nielsen, Niels Frandsen, Nis Nielsen, Søren Mickelsen, Peder Nielsen og Hans Kloeby alle boende udi Mejlby.

5/5 1626. Jens Christensen i Astofte [Føvling sogn?] tilspurgte Hans Rasmussen i Bollerlev, om han ikke havde et sortbrun øg, som er blevet borte for Carsten Jørgensen smed i Astofte. Niels Røe i Føvling vidnede, at han om Vor Fruedagstid var hos Hans Rasmussen at spørge om nævnte øg.

5/5 1626. Jesper Andersen i Bækbølling sælger et 7 fag hus til Peder Lauridsen og hustru Buold Jespersdatter. Jesper Andersens 2 børn Anders og Maren nævnes.

10/5 1626. Hans Billum bekender, at hvad afd. Peder Mortensens 2 børn, ved navn Ingeborg Pedersdatter og Ingierd Pedersdatter, deres fædrene arveparter angår, så står de nu hos ham og deres mor.

12/5 1626. Jens Federsen i Astrup?, på sin far Feder Nielsen i Aastrup hans vegne, fordelte Kurt Hansen ibid. for 12 rdl. og 12 års rente, efter hans afd. bror Terkel Hansens håndskrift.

16/5 1626. Magnus Grave rådm. solgte til Christen Jensen Tyboe, borger her, et 7 fag hus beliggende mod Pillesport.

16/5 1626. Niels Hansen Gredsted, borger her, på sin egen og på hans bror Villads Hansen, borger her, hans vegne, Peder Jørgensen i Gredsted på sin egen og på Hans Hansen, Peder Hansen og Else Christens, alle boende i Gredsted, deres vegne, Søren Hansen og Mickel Hansen i Gredsted på deres egne vegne; desligeste dem alle samtlige på Villads Hansen, borger i Viborg, hans vegne, gav Laurids Nielsen slagter, på Dorethe, afd. Enevold Hansens, vegne afkald for arv efter deres afd. bror Enevold Hansen.

20/5 1626. Jørgen Tide? af Lybeck, skomagersvend, klagede på Jørgen Jensen, Jens Rebslagers søn.

3/6 1626. Knud Pedersen, borger i Randers, gav Ditlef Hansen byfoged afkald for hvis hans hustru Kiersten Andersdatter kunne arve efter hendes afd. far Anders Andersen Lund, og hendes mor Sara Hansdatter, og hendes oldemor Kiersten Anderskone. Desligeste efter hendes mormor Margrethe Dytmerskes, formere borgere i Ribe.

6/6 1626. Hans Christensen skrædder, på hans mor Mette, afd. Christen Pedersens, vegne tilstod, at hun var Anne, afd. Bertel Strucks, skyldig 80 sldl. Mette pantsætter sit hus.

7/6 1626. Jesper Knudsen, borger her, på vegne af Olluf Jensen, foged på Fureby i Sjælland, fordelte Christopher Lauridsen i Tanderup for 10 Riberlæs hø.

7/6 1626. Hans Andersen i Varming og Peder Andersen i Høm vidnede at Hans Rasmussen i Bollerslev havde købt et øg af Karsten Smeds søstersøn i Astofte.

9/6 1626. Niels Juell i Hygum og Svend Jepsen i Gredsted lavbød deres hus i Stenbogade.

10/6 1626. Hans Lauridsen rådm. solgte til Morten Madsen Lime 2 stk. kålgårde.

13/6 1626. Mester Niels Sørensen i Bjerregrav opsagde arv og gæld efter hans afd. far Søren Andersen, formere rådm. i Ribe. Han tilkendegav, at han hos sin far resterer af sin mødrene arv, efter hans afd. mor Liene Friisdatter?, 200 daler.

17/6 1626. Jens Jørgensen, ridefoged til Mariager kloster, på sin husbond Magnus Kaas' vegne gav tilkende, at afd. Søren Andersen rådm. var Magnus Kaas skyldig 1100 rdl.

17/6 1626. Christen Madsen i Skive og på Peder Christophersen, borgm. i Skive, hans vegne gav tilkende, at afd. Søren Andersen var Peder Christophersen og Niels Jensen i Skive, skyldig for øksne, han havde modtaget af dem.

17/6 1626. Mads Mickelsen, borger her, bekræftede Knud Mickelsens, borger her, købebrev dat. Ribe 9/12 1625, som han har givet Knud Mickelsen på hans anparts arv, såvidt Mads Mickelsen kunne arve efter hans afd. brordatter MarineMortensdatter, afd. Morten Mickelsens datter i Kbh.

29/6 1626. Peder Staal i Rottarp bekender, at han ikke har brugt mere af de enge i Bork mærsk, som han har købt af Villum Hansen.

29/6 1626. Anders Nielsen Hassing, borger i Odense, med fuldmagt af mester Jacob Jacobsen, læsemester i Odense, at hans kære svoger Anders Hassing må indfordre de arveparter Jacob Jacobsens hustru Anne Pedersdatter kan arve efter afd. Peder Christensen, formere borger i Ribe. Deslige fuldmagt til Anders Hassing fra Hans Lauridsen i Hoggerup, at han må indfordre hans hustrus arvepart efter afd. Peder Christensen. Endnu en fuldmagt fra Hendrich Pedersen i Vordingborg for hans arvepart efter afd. Peder Christensen. Anders Hassing gav Ditlef Hansen, på Søren Pedersen Hindhedes vegne afkald for hvad de kunne tilfalde efter deres frænde afd. Peder Christensen, Kirsten Jenskones afd. husbond.

29/6 1626. Anders Lauridsen, tjenende Knud Gyldenstjerne Axelsen til Møgelkjær, K.M.s befalingsmd. på Bergenhus, fremlagde fuldmagt, at han på sin husbonds vegne måtte sælge de huse i Ribe, som KG har af Hendrich Holchs.

29/6 1626. Claus Lauridsen, på hans mor Lienes, Laurids Clausens, vegne fremlagde en stævning fra hans svoger Hans Christensen angående salg af ejendomme.

30/6 1626. Anders Svendsen, borger her, fordelte Poul Grumsen i Ilsted for 12 rdl. og 8 års rente, efter hans afd. brors udgivne brevs indhold.

1/7 1626. Engelbreth Andersen, borger her, på vegne af Buold, afd. Hans Andersens, solgte til Rasmus Kiersing en stald m.m. liggende uden Nørreport i Aalegårde.

1/7 1626. Peder Ibsen i Ondaften solgte til Hans Lauridsen rådm. sin stald m.m.

3/7 1626. Jon Pallesen, på sin bror Jørgen Pallesens vegne, fordelte Christen Lauridsen, Laurids Clostermands søn.

3/7 1626. Mads Lime og Hans Skierne?, borgere her, bekendte, at eftersom Niels Harreby, på hr. Niels Kyndings vegne, har forfulgt dem til at vidne, om Anne Pedersdatter har bekendt for dem, at hr. Niels Kynding har beligget hende. Niels Harreby fremlægger en fuldmagt af Niels Kynding, sognepræst til Moltrup og Bjerning sogne.

5/7 1626. Christen Knudsen Choed?, borger her, på vegne af Gertrud og Anne Andersdøtre, som han er værge for, og Ib Andersen på egne og hans bror Anders Andersens vegne, gav Peder Thomsen afkald for arv efter deres afd. far Anders Jensen og deres afd. mor MarineAnderskone.

8/7 1626. Mads Hansen Hie, borger her, på vegne af Christen Kallesen, borger i København, gav Kalle Christensen murmester, borger her, afkald for arv efter hans afd. mor Karin Kalles.

8/7 1626. Knud Mickelsen, borger her, på sin egen og bror Laurids Mickelsens vegne, Søren Madsen skomager, borger her, på sin egen og hans hustru Kierstine Mickelsdatters vegne, og Simon Pedersen i Seem på sin egen og hans hustru MarineMickelsdatters vegne, gav Mads Lassøn?, borger her, på vegne af Valdborg Mickelsdatter, afd. Thomas Pedersens, afkald for arv efter deres afd. far Mickel Lassøn? og deres afd. mor Kirsten Mickels.

15/7 1626. Niels Hansen Føvling klager på Laurids Jacobsen murmester, fordi hans stak ham i ryggen med en kniv.

15/7 1626. Engelbreth Andersen, borger her, erkender at være Liene Lydiks skyldig 300 gode enkende daler. Han pantsætter sit hus.

22/7 1626. Mester Hans Andersen Lausonius?, pastor til Burebeck? i Skåne, solgte til mester Søren Andersen sin brorlod, som er hus, jord, abildgård m.m.

22/7 1626. Mester Ægidius Lauridsen, ærkedegn udi Ribe Domkirke, på vegne af Cidsel Andersdatter, afd. mester Poul Mortensen, fordum biskop udi Lund, tog mester Søren Andersen i hånd, og solgte til Søren og Cidsels mor Mette, afd. mester Anders Vejles, de huse og ejendomme, som afd. mester Poul Mortensen havde i Ribe.

25/7 1626. Christen Lambertsen, på vegne af sin mor Margrethe Lamberts, lod vurdere hendes pant i Søren Knudsens hus.

25/7 1626. Dr. Christen Bonum, på vegne af Kirsten, afd. Anders Sørensens, angående et pantebrev hun har i Dorethe, afd. Gravers Karlsens, hus.

29/7 1626. Mads Pedersen Roed rådm. lod syne og vurdere afd. Niels Laugesen tømmermands hus, som hans hustru Else Nielskone ibor.

4/8 1626. Jens Nissen af Mejlby klager på Simon Christensen af Ulfborg fordi hans stak ham i halsen med en fork.

7/8 1626. Lauge Hansen blytækker, borger her, på vegne af mester Søren andersen, fordelte Christen Thomsen i Puggårdsgade for 3 dl. 3 mk. 2 sk.

8/8 1626. Gregers Pedersen fordelte Christen Mortensen, Morten Brunsvigs? søn, for 21 rdl.

14/8 1626. Jørgen Laugesen, på hans husbondKnud Lambertsens vegne fordelte Anders Pedersen i Kjærbøl for 21 dl. og 14 års rente.

14/8 1626. Jep Svarre, på Karins, afd. Jacob Kockis, og hendes børns vegne opsagde arv og gæld efter Jacob Kock.

14/8 1626. Knud Nielsen, borger her, tog Jens Jensen sadelmager i hånd angående den arv hans børn Niels Knudsen og Laurids Knudsen kunne arve efter deres afd. mor MarineKnuds.

16/8 1626. Christoffer Kjeldsen, K.M.s tolder, tilstod Niels Pedersen Kastbjerg den stolestand han på står i Domkirken, efter kirkens stoleregister.

18/8 1626. Anne Pedersdatter, afd. mester Mads Porses, i sin søn hr. Peder Madsen Porses, præst til Vilslev kirke, nærværelse, tilstod at være skyldig 300 rdl. til apotheker Johan Pouch, som Johan Pouch, i hendes nød og trang, for hende har udlagt til mester Johannes Schrøder, provst i Haderslev. Hun pantsætter gods.

22/8 1626. Da Johan Henriksen Vintappers hustru Susanne Ditlefsdatter er død, så har han gjort et venlig forlig med sin svigerfar Dilef Hansen om hendes gods, og om deres 2 børn Jens Johansen og Karin Johansdatters arv.

2/9 1626. Hans Hansen, Hans Nielsens søn i Lerskov, klgede på Niels Poulsen, Poul Bartskærs søn i Villebøl, at han slog ham med en fork i hans hoved.

2/9 1626. Appelone Thomasdatter, tjenende Christopher Kjeldsen, klagede på Niels Poulsen, Poul Bartskærs søn i Villebøl, at han slog hende i hendes hoved med en fork.

5/9 1626. Mads Lime, Morten Jessen og Peder Terpager kundgjorde, at de har været til et forlig imellem Jacob Mickelsen og Hans Christensen Bech, Christen Thomsen og Appelone Madsdatter, anlangende Jacob Mickelsens hustru Mette Madsdatters fædrene og mødrene arv.

16/9 1626. Morten Madsen Lime sælger til mester Søren Andersen, sognepræst til Vor Frue Domkirke, 15 enge i Nør Farup.

16/9 1626. Mester Søren Andersen, på vegne af sin søster Anne, afd. Bertel Strucks, sælger til Jens Bjørnsen, borger her, hendes hus og gård m.m.

18/9 1626. Laurids Lassen, på vegne af Mergrethe, afd. Ole Roeds?, fordelte Thomas Spillemand.

22/9 1626. Morten Lassen, på vegne af Marin, afd. Jon Sørensens, fordelte Jørgen Hansen Føvling, borger her, for 35 dl. 2 mk.

23/9 1626. Peder Pedersen, borger her, på vegne af afd. Hans Jacobsens børn lavbød deres arveparter udi deres afd. oldefars hus og ejendom imod Nørporten, som Jacob Hansen bagger nu ibor. Desligeste deres arvepart udi Midtmøllen.

25/9 1626. Ditlef Hansen byfoged tilbød Søren Madsen i Hviding, på hans søstersøns vegne, som han er formynder og værge for, og Niels Nielsen i Obling på Christen Ibsens vegne i Ejsbøl, som tilholder sig at være arving efter afd. Mathis Knudsen tømmermand.

25/9 1626. Søren Madsen i Hviding, på vegne af hans søstersøn Mads Christensen, og Niels Nielsen i Obling på Christen Ibsens vegne i Ejsbøl, bekendte, at der ikke er flere arvinger efter afd. Mathis Knudsen end Mads Christensen, som er afd. Mathis Knudsens brorsøn, og Christen Ibsen er Mathis Knudsens søstersøn.

26/9 1626. Ditlef Hansen byfoged, på vegne af Mette, afd. Laurids Hansen smeds, sælger til Hans Lauridsen Lustrup?, borger her, hendes hus og våning.

27/9 1626. Kurt Hansen, afd. Hans Hendrichsen guldsmeds søn, tog Hans Friis, borgm. og Gildens forstander udi hånd og bekræftede, at hans far havde udgivet et pantebrev af 6/6 1597.

27/9 1626. Laurids Jørgensen, på vegne af Anne, afd. Anders Knudsens, tog Hans Friis, borgm., Gildens og de fattiges forstander, udi hånd og bekendte, at afd. Jens Thomsen har udgivet et pantebrev til Gilden dat. 12/3 1595, og Anne Anderskone bepligtede sig at svare til dette pantebrev.

27/9 1626. Mads Lime kræver stokkenævn for Jens Nielsen Uldborg hans levned og fødsel. Han er søn af Niels Jensen Uldborg, som er død, og Anne Nielskone, som endnu lever.

27/9 1626. Mads Lime, på vegne af Jens Nielsen Uldborg barnfødt her, solgte til Jørgen Hansen Føvling hans hus og ejendom i Sortebrødregade.

2/10 1626. Bendt Hansen i Tved bekendte, at have solgt til Morten Hendrichsen rådm. al arven, som han med sin hustru kunne tilfalde efter hans hustrus far Peder Nielsen den ældre i Tang.

2/10 1626. Morten Lassen, på vegne af Marin, afd. Jon Sørensens, fordelte Christen Andersen i Spandet for 3? mk.

2/10 1626. Peder Pedersen stadsbud, på vegne af Knud Nielsen i Kærup, fordelte Iver Tarum, borger her.

2/10 1626. Jørgen Pedersen i Tang tilstår at være Jens Jonsen, borger ibid. skyldig 120 sldl.

4/10 1626. Hendrich Thide?, født i Lybeck, tilstod at være Anders Verloren friskytter? skyldig 40 mk. lybsk.

4/10 1626. Kirsten Jensdatter, afd. Jens Nielsens datter, tog Mads Lime til værge, at han skulle indfordre hendes fædrene og mødrene arv af hendes svoger Ib Lassen, og hendes farbror Hans Nielsen på Rømø?

10/10 1626. Mads Kamp, borger her, lavbød sine huse og våning.

10/10 1626. Jacob Nielsen Harreby, på sin egen og hans mor Anne Nielskone og medsøskendes vegne opsiger arv og gæld efter hans afd. far Niels Harreby.

10/10 1626. Niels Nielsen i Obling, på vegne af Christen Ibsen i Ejsbøl i ?, gav Ditlef Hansen byfoged, på vegne af Jiche??, afd. Mathis Knudsens, afkald for arv efter Christen Ibsens morbror afd. Mathis Knudsen.

11/10 1626. Poul Laugesen og Kalle Laugesen, borgere her, på egne og på deres svoger Jens Therp skomagers, borger her, vegne gav Clemend Andersen i Loiebuoe? [Hieboe? se næste sag] på Fyn, på sin egen og på hans svoger Rasmus Knudsen i Ørslev [et senere tingsvidne samme dato har Ørridslev] hans vegne, Hans Clemendsen i Hindevad på Fyn på sin egen og hans søsters Karin Clemendsdatters vegne, Anders Jensen i Kelstrup [Vissenbjerg sogn?] på Fyn på sin egen og hans svoger Rasmus Laursen i Elmerlund? hans vegne, og Clemend Michelsen i Vøsplund? [Møslund?] på sin egen og på hans søsters Karin Mickelsdatters vegne, dem alle gav de afkald for arv efter afd. Hans Nielsen skomager, formere borger her, og hans hustru afd. Buold Laugesdatter.

17/10 1626. Frederich Christensen, borger her, på Margrethe, afd. Bagge Pedersens, vegne bekræftede han hans hustrus forrige afd. husbond Anders Hansen Drengstes pantebrev af 29/2 1592, som resterer 200 rdl.

19/10 1626. Bendt Sørensen i Havervad på sin egen og på sin mors, Kirsten Sørens, og på sine medsøskende Anders, Peder og Niels Sørensønner og Kirsten og MarineSørensdøtres vegne lavbød deres hus m.m. i Stenbogade. Hr. Niels Gregersen i Brede og Peder Pedersen i Brøns tilbød at købe.

24/10 1626. Christen Hansen i Gredsted på sin egen og på hans hustru MarineNesdatters vegne, og på hans hustrus mor Mette Neskones vegne, og på Christen Madsen i Tved på Jehan Nesdatters vegne, gav Jep Jensen Becke, på hans søster Mergrethe, afd. Peder Nessens, vegne afkald for arv efter afd. Peder Nessen.

26/10 1626. Lauge Hansen skrædder lod et sølvkrus, som han har i pant af Anne, afd. mester Mads Porses, som vejede 50 lod, hver lod for 21 sk. lybsk.

30/10 1626. Jesper Knudsen, på Las Lauridsen i Vestergård [Bork sogn] hans vegne fordelte Jens Uldbech for 7 dl.

11/10 1626. Clemend Andersen i Hiebo? udi Fyn på sin egen og hans svogers Rasmus Laursen boende i Elmerlund hans vegne, Hans Clemendsen i Hindevad på Fyn på sin egen og hans søsters Karin Clemendsdatters vegne, og Clemend Mickelsen i Møsselund? på sin egen og sin søster Karin Mickelsdatters vegne solgte til Las Jensen Bonum, rådm. og borger her, deres hus og gård m.m.

7/11 1626. Anders Henningsen, borger her, gav sin far Henning andersen afkald for arv efter sin mor MarinePedersdatter.

11/11 1626. Peder Nielsen, boende på Sct. Jørgens Bjerg ved Roskilde, solgte til Jørgen Pedersen Gram, borger her, sin stald m.m. uden Nørreporten.

15/11 1626. Hans Marckvorsen bartskær på egen og hans hustru og børns vegne opsagde arv og gæld efter hans hustrus afd. far Christen Bertelsen og hans hustru , Dorthe Christens, formere borgere her.

15/11 1626. Laurids Lassøn, på Margrethe, afd. Oluf Roeds, hendes vegne fordelte Simon Jensen i Abildkær for 14 mk.

16/11 1626. Bendt Sørensen i Havervad, på sin egen og bror Anders Sørensen i Vedsted, og hans mor Kiersten Sørens, og hans hustru Kiersten Sørensdatter og MarineSørensdatters vegne, og Niels Sørensen, borger her, samt Peder Pedersen i Brøns og Peder Sørensen her i Ribe, de samtlige solgte til hr. Niels Gregersen i Brede deres ottendepart udi afd. hr. Gregers Christensen i Brøns hans hus m.m. i Stenbogade.

18/11 1626. Niels Jensen skrædder, på sin egen og hustru og børn, opsagde arv og gæld efter hans hustrus far afd. Christen Bertelsen.

18/11 1626. Morten Hansen, borger her, gav Gregers Hansen afkald for hvad hans hustru Ingeborg Knudsdatter kunne arve efter hendes afd. far Knud Pedersen, og hendes afd. oldefar Peder Knudsen fordum rådm. her, som Gregers Hansen og afd. Morten Madsen har haft i værgemål.

18/11 1626. Las Jensen Bonum rådm., på vegne af hr. Iver Christensen Holm, og Morten Frederiksen rådm. her på Frederik Pedersen udi Horsens hans vegne, og Hans Billum på Laurids Pedersen udi Horsens hans vegne; desligeste Gregers Hansen, Knud Pedersen og Villum Grave borgere her; først solgte Las Jensen Bonum, på hr. Iver Christensen Holm og hustru Karin og begge deres arvinger, til Peder Hansen Dall den halve part udi afd. Peder Knudsen rådm. hans adelhus, som Peder Hansen Dall ibor, desligeste stald m.m., beliggende på afd. Hans Holms grund, som hr. Iver Christensen Holms hustru Karine var arvelig efter hendes afd. afgangne forrige husbond Peder Knudsen. Desligeste solgte de andre implicerede deres anparter til Peder Hansen Dall.

23/11 1626. Jens Nielsen, på sin bror Ole Nielsens vegne, fordelte Simon Jensen i Abildkær for 5? mk.

23/11 1626. Anders Nielsen, borger her, opsagde arv og gæld efter sin afd. far Niels Nesen.

23/11 1626. Las Jensen Bonum, på Anne Pedersdatters, afd. Hans Andersen Katkjærs, bekræftede det pantebrev, som afd. Hans Andersen Katkjær har udgivet til Ribe hospital.

25/11 1626. Bastian Skrædder benægtede, at han ikke havde taget penge for de kakkelovne?, som Anne Svendsdatter? i Horsens har givet Johan Vintapper seddel på.

30/11 1626. Jes Nielsen på Sønderho bekender at være Morten Madsen Lime borgm. skyldig 54 sldl.

2/12 1626. Mads Kamp murmester tilstod at være Jens Jonsen skyldig 20 sldl. Han pantsætter sit hus.

4/12 1626. Knud Pedersen, borger her, tilstod at være hr. Jørgen Skiel til Sostrup skyldig 500 enkende rdl. og 850 sldl. Han pantsætter huse.

5/12 1626. Knud Andersen Landby? bekræfter at hans hustrus far afd. Morten Knudsen Schjoldagers? pantebrev på hans hus og gård, som borgm. Hans Friis, på Gildens og de fattiges vegne udi pant har. Og, efterdi Knud Andersen Landby i dag bekom skøde af hans svoger Niels Nygaard på hans arvepart i afd. Matthis? Knudsen Scholdagers hus og gård, da bepligter Knud Andersen Landby sig at holde og fuldkomme pantebrevet.

5/12 1626. Knud Pedersen, borger her, på sin egen vegne solgte til Thomas Christensen 3 parter udi det hus og gård, som Thomas Christensen nu ibor, som hans hustru Karin Nielsdatter der udi var arvelig tilfalden efter hendes afd.e forældre og hendes afd. søster Anne Nielsdatter. Peder Jensen Terpager solgte, på hans steddatter Anne Nielsdatters vegne, til Thomas Christensen det hus og gård, som hun efter hendes søster Anne Nielsdatter havde arvet.

5/12 1626. Niels Hansen Nygaard sælger den halvpart udi afd. Morten Knudsen Skjoldagers hus og gård m.m., som hans hustru arvelig tilfaldt efter hendes afd. far Morten Schjoldager, til Knud Andersen Landbo.

11/12 1626. Niels Jensen, borger her, bekræftede afd. Peder Pedersens pantebrev af 1578 til Gilden.

11/12 1626. Las Jensen Bonum, på vegne af Anne, afd. Hans Andersen Katkjærs, bekræfter pantebrev af 3/11 1596 udgivet til Gilden af Hans Andersen Katkjær.

16/12 1626. Johan Stippel fordelte Laurids Sørensen Holdsted, borger her, for 9 dl.

16/12 1626. Jens Pedersen Ridder har slagen og gjort Grumme Pedersen blodig sår og skade, og blev svoret et fuldt tov over.

16/12 1626. Villads Hansen Gredsted, borger her, tilsto at være Margrethe, afd. Bagge Pedersens, skyldig 70 sldl. Han pantsætter hus og våning.

16/12 1626. Mads Pedersen roed rådm. tog dom på Else, afd. Niels Laugesen tømmermands, hendes hus og gård.

18/12 1626. Morten Lime, på vegne af Marin, afd. Jon Sørensens, fremlagde et afkald fra Niels Hansen i Hyllerslev for den arvepart hans mor har arvet efter hendes afd. bror Jon Sørensen.

18/12 1626. Morten Frederichsen rådm. bekræfter afd. Peder Sørensen Strudvads pantebrev af 19/3 1605 til Gilden.

18/12 1626. Dom. Christen Lambertsen, på sin mor Margrethe, afd. Oluf Roeds, stævner Søren Knudsen Schaed?. Senere benævnt Schade. Længere retssag.

19/12 1626. Jens Jonsen, på sin far Jon Trellunds vegne, fordelte Knud Pedersen for 64 rdl. og 35 sldl.

19/12 1626. Skudsmål: Hans Skjern, borger her, hans afd. far var Hans Hansen Skjern, buntmager, og hans mor afd. Appelone Hanskone.

19/12 1626. Peder Baggesen, på vegne af sin mor Margrethe, afd. Bagge Pedersens, erklærer at hans mor er blevet forligt med Marin, afd. Jon Sørensens, om de 2 parter af den halve arv, som afd. Jon Sørensens arvinger er tilfalden efter afd. Jon Sørensen, som Margrethe selv og Rasmus Kiersing har købt af Anne, afd. Mads Jonsens, udi Varde, og hun først havde købt af Niels Hansen i Hyllerlsev, på sin mor Elle Hanskones vegne, som hendes søn Niels Hansen var værge og formynder for.

19/12 1626. Rasmus Madsen, borger i Varde, på vegne af sin mor Anne, afd. Mads Jonsens, erklærer, at hun er blevet forligt med Marine, afd. Jon Sørensens, i Ribe.


Ribe byfogeds tingbog 1633

B 85A-57

dato

29/1 1633. Niels Pedersen Kastbjerg køber afd. Niels Jensen Ulborgs hus i Sortebrødregade af Hans Friis. Tidligere ejere nævnes.

23/2 1633. Peder Madsen Pors, sognepræst i Vilslev sælger sin fars hus til Jens Dinsen Jersin, bisp i Ribe.

2/3 1633. Mester Christen Friis sælger Lambert Lauritsens hus.

12/3 1633. Daniel Iversen får dom over Peder Christensen Bremer, at denne skal betale Daniel Iversen skyldige? penge.

2/4 1633. Kirstine, afd. A.Sørensens, solgte til velb. Thomas Juel et hus, som afd. Gravers Karlsen? boede i på Meldammen.

8/4 1633. Hans Friis, på vegne af sognepræst Søren Nielsen [Glud], gav Peder Olufsen og Villim Pedersen, på vegne af afd. Knud Lambertsens børn, de er formyndere for, forne afd. Knud Lambertsens børn afkald for arv Søren Nielsen [Glud] med sin hustru Kirsten Olufsdatter kan tilfalde efter afd. far Oluf Roed, fordum rådmand, og afd. mor Margrethe. Christen Lambertsens oldemor er Marine, afd. Ib Tornums borgm.. Om Christen Lambertsen se under Rm.. Lambert Olufsen søn af Oluf Roed og Margrethe.

8/4 1633. Dom på Mads Nielsen. (Er det M.N.Lime?).

9/4 1633. Kirstine, afd. Anders Sørensens [Klyne] lader sin svoger = svigersøn dr. Christen Borum give skøde til Dorthe, afd. Gravers Karlsens, på hus i M. Mads Høyens? gade. Foræring.

18/5 1633. Hans Nielsen, barnefødt her, gav sin farbror Rasmus Jepsen afkald for hvad Hans Nielsen kunne arve efter sin oldemor Kirsten, Lauge Andersens, (borger her?), borgm. ibid. Rasmus Jepsen var værge for Hans Nielsen.

28/5 1633. Rådmand Hans Lauritsen forbyder Rasmus Jepsen at bruge den andel, som afd. Niels Jepsen havde i den stue?, som Rasmus Jepsen ibor. Hans Lauritsen har pant deri for gæld Niels Jepsen havde til afd. Morten Ibsen.

15/6 1633. Jens Jonsen og Christen Pedersen Bryndum var 8/4 i Jacob Hansen bagers hus, og talte med Jacob Hansens hustru, og tilbød, på vegne af Peder Pedersen, Jacob Hansens huspart til løsen, som er ? part i ?? møllen?, som Peder Pedersen, på afd. Hans Jacobsens børns vegne har pant i.

25/6 1633. Birgitte Jerchsdatter?, datter af Erich Andersen og Dorette Ebbesdatter.

29/6 1633. Jacob Thomsen, på vegne af Christen Sørensen, barnfødt i Ribe, gav Niels Pedersen Kastbjerg afkald for arv efter hans far Søren Hansen snedker og mor Mette Madsdatter, som Niels Pedersen Kastbjerg havde i værgemål.

8/7 1633. Mads Pedersen Roed rådm. fordeler Johan Brandt i Ålborg for 22 dl. for hø, som hans tjener Mickel Jensen har købt 1627.

9/7 1633. Kirsten, afd. Eske Madsen klejnsmeds, fordum borger i Nyborg, spørger, om ikke han var ægte bror til afd. hr. Hans Madsen, Guds ords tjener i Stavanger i Norge, og begge født i Ribe, sønner af Mads Hansen klejnsmed og Anne Madskone, som begge døde for nogle år siden. Kirsten og Eske har avlet Eskild, Maren og Line, som alle lever, og arver deres farbror.

10/7 1633. Jens Jacobsen af Ålborg med Hans Ditlevsen at vurdere afd. Simon Foels guldsmeds hus, som Hans Ditlevsen bor i på Grønnegade.

11/7 1633. Hans Sørensen og brødre Anders og Poul og svoger Rasmus Jepsen opsagde arv og gæld efter deres far Søren Andersen og mor MarinePoulsdatter.

13/7 1633. Skudsmål: Villum Tuesen, søn af Tue Nielsen og Anne Tues.

27/7 1633. Thomas Nissen Arrild kræver 100 dl. af Nes Rasmussen Baeslund, som Thomas Nissen Arrild har betalt Jens Olufsen, borgm. i Ringkøbing.

27/7 1633. Hans Ditlevsen køber et stykke jord mere til sit hus. (Simon Foes guldsmeds hus).

27/7 1633. Margrethe, Simon Foess guldsmeds datter, takker Hans Ditlevsen for god skifte og jævning.

27/7 1633. Morten Lime borgm., på vegne af Jens Jacobsen i Ålborg og dennes hustru Karine Simonsdatter, giver Hans Ditlevsen afkald for arv efter afd.? Simon Foessen guldsmed og afd. hustru Birgitte Pedersdatter. Indført.

27/7 1633. Morten Lime borgm., som formynder for Hans, Bertel Strucks søn, sælger til Jørgen Hansen Maade sin arvepart efter Bertel Struck, desligeste efter hans afd. bror Anders Bertelsen Struck.

10/8 1633. Skudsmål: Dynes Trigelsen, søn af Trogels Hansen skomager og Tyre.

10/8 1633. Las Jensen Bonum rådm. sælger til Jep Poulsen rådm. sit hus på Søndergade.

21/8 1633. Dorethe Iversdatter giver Iver Nielsen afkald efter hendes søster Anne Iversdatter, som var Iver Nielsens hustru.

29/8 1633. Daniel Iversen, på vegne af Anne, afd. Hans Hansens hustru, dom på Palle Nielsen i Tanderup m.fl.

3/9 1633. Hans Bertelsen Struck giver Hans Christensen Billum? afkald for arv efter bror Anders Bertelsen Struck, som Hans C. Billum havde i værgemål for Hans Bertelsen Struck. Laurits Jensen på vegne af? Kirsten Bertelsdatter Struck ligeledes og vice versa. Laurits Jensen er g.m. MarineB.?

10/9 1633. Foes Simonsen i Ålborg giver Hans Ditlevsen afkald for arv efter far Simon Foess og mor Birgitte Pedersdatter.

14/9 1633. Peder Jessen, søn af Jes Pedersen skomager og MarineJeskone.

15/10 1633. Jørgen Hansen Maade giver Hans Christensen Billum afkald for arv, som hans hustru Dorete Bertelsdatter kunne arve efter hendes bror Anders Bertelsen Struck. Hans C. Billum var formynder for Anders B. Struck. Hans Jessen Vintapper giver Hans C. Billum afkald for det værgemål Hans C. Billum havde for Hans J. Vintappers hustru Dorete Bertelsdatter Strucks fædrene arv; ligeledes for arv efter Anders Bertelsen Struck.

17/10 1633. Laurits Lassen, på vegne af bror Morten Lassen, borger her, fordeler Anders Poulsen i Foldingbro for 9 mk. 4 sk.

7/11 1633. Søren Pedersen Hindhede, på vegne af afd. Niels Michelsens (som druknede med et skib på rejse til Holland) børn Michel, Else og Karin opsagde arv og gæld ?? mor Marineligeledes.

12/11 1633. Jens Marckvordsen skrædder, på vegne af Margrete, afd. Søren Pedersen Skoldborgs? datter, gav Mads Lassen, på vegne af Anne Ogisdatter, afd. Søren Pedersen Skoldborgs enke, afkald efter hendes far Søren Pedersen Skoldborg og hendes mor Marin.

21/11 1633. Villum Pedersen skoleholder, på vegne af Knud Lambertsens børn, kræver af Kirstin, afd. hr. Jens Pedersen Bryndums, 8 dl. 1 mk. 13 sk.

26/11 1633. Skudsmål: Lauge Nielsen, søn af afd. Niels Laugesen og afd. Else Nielskone.

28/11 1633. Søren Pedersen Hindhede, på vegne af Kirsten Thomasdatter, gav afkald til Bendit Pedersen Blegmand for arv efter sin afd. far Thomas Nielsen, og afd. mor Anne, som var Bendit Pedersen Blegmands kone.

2/12 1633. Niels Pedersen, på vegne af Lisbeth Andersdatter, født i Ribe, opsagde arv og gæld efter hendes afd. far Anders Sørensen og hendes mor MarineAnderskone, som nu er i hospitalet på grund af armod.

12/12 1633. Johan Henriksen Vintapper stævnes for 744 hollandske gylden af Las Christensen Bøel, borger i Varde, som havde købt fordringen af Jan Jeurinsen?

13/12 1633. Samme Las Christensen Bøel, på sin far Christen Lassens vegne, dom på Lambert Laursen for 31 dl., og på Hans Christensen Smørmand for 37 dl.

14/12 1633. Line Poulsdatter, afd. Poul Jensens datter, gav Hans Lauritsen rådm. afkald for arv efter hendes far Poul Jensen kremmer. Desligeste til hendes bror Jep Poulsen rådm.. Jørgen Jacobsen Hardbo er hendes fuldmægtig.

14/12 1633. Jep Poulsen rådm., på egne og Jens Poulsen på egne, Peder Jacobsen på hustrus vegne og på Christen Husfoged i Flensborg og hans hustru Anne Poulsdatters vegne, Hans Gregersen på sin hustrus mor Marine Engelbrechtsvegne, afd. Engelbrecht Andersens, Jørgen Jacobsen Hardboe på Line Poulsdatters vegne, Daniel Iversen på vegne af hans datter Susanne Danielsdatter gav Hans Lauritsen og hustru Line Bertelsdatter afkald efter afd. Poul Jensen kremmer.( Senere siges, at Peder Jacobsens hustru er Line Poulsdatter). Der synes at være 2 Line Poulsdøtre. Afd. Poul Jensen var Susanne Danielsdatters morfar. Poul Jensens? hus på Stenbogades hjørne, som P.J.? og hustru afd. Mette Bertels? tidligere boede i, og nu hr. Hans Anckersen Schierbeck bor i, og mange flere ejendomme. Derefter handles indbyrdes. Hans Lauritsen og hustru Line Bertelsdatter arver efter Mette Pouls (d.v.s. ikke efter Poul Jensen). 14/12 Laurits Madsen murmester begærer, at Oluf Hansen vil betale hvad afd. Peder Pedersen skylder ham.

14/12 1633. Hans Ditlevsen forbyder Johan Henriksen Vintapper at bruge det pant Johan H. Vintapper har ?? til Hans Ditlevsens far, som ?? for Johan H. Vintappers børns Jens og Karens arv efter deres mor.

17/12 1633. Arvesag efter afd. Anders Pedersen Spandets? barnebarn i Norge. Boregistrering anføres.


Ribe byfogeds tingbog 1636

B 85A-58

dato

3/2 1636. Søren Pedersen Hindhede, på vegne af Elisabeth, afd. Christopher Kjeldsens, [datter?] dom på Christen Pedersen Fos?? slotsskriver for 40 dl.

12/3 1636. Peder Baggesen, på mor Margrete Bagges vegne, solgte til dr. Christen et stykke jord uden Nørreport ved Saltgaden.

12/3 1636. Afd. Hjere Skomagers 3 børn: Marine, Else og Mette, giver Christen Raabstets? afkald for arv efter deres afd. far Hjere Laugesen og afd. mor Kirsten Poulsdatter.

30/4 1636. Niels (Thomsen) Christensen lyste sin søn Gregers Nielsen i kuld og køn, avlet med Karen Gregersdatter.

10/5 1636. Daniel Iversen dom på Niels Oxen? i Nr. Farup for 10 sldl., 4 tdr. byg, 1 td. rug.

10/5 1636. Daniel Iversen, på vegne af Anne, afd. mester Hanses, dom på Niels Oxen i Nr. Farup for 7 dl. 3 mk. 8 sk.

10/5 1636. Hans og Peder Olufsen brødre, på vegne af deres mor Margrethe Hansdatter, gav Wulf Baltersen i Aars afkald for tilfaldne arv efter afd. Poul Antonsen, tidligere borger i Ribe.

11/5 1636. Hans Lauritsen rådmand dom på hr. Mads Christensen Harboe, præst i Hejnsvig, for 10 dl. 1 mk. 12 sk.

17/5 1636. Hans M---- har stukket Johan Vintapper i hovedet med en kniv.

17/5 1636. Cort Hauborgh, boende i Hoffstad i Norge, sælger til Peder Baggesen sin arvepart efter sin morbror afd. Magnus Grave.

18/5 1636. Mads Lassen Lime byfoged.

19/5 1636. Knud Pedersen i Randers, med fuldmagt af Hans Pedersen Dall, barnefødt i Ribe, nu skolelærer i Randers, den oldarv Hans Pedersen Dall har hos sin far Peder Hansen Dall, efter oldefar Hans Mortensen og oldemor Buold. (Det vil sige det må være Peder Hansen Dalls forældre). Der gives afkald.

28/5 1636. Rådm. Morten Frederiksen, på egne og Anne Pedersdatters og hans søster Maren Frederiksdatters vegne, opsagde arv og gæld efter afd. Las Frederiksen, borger her.

11/6 1636. Niels Hansen, borger i Bogense, og Christen Madsen, borger i Vejle, på egne og samtlige afd. Jacob Hansen bagers frænders vegne giver Peder Olufsen fri af den borgen, han har sat for sin søstersøn unge Jacob Hansen, på Ribe ting 26/6 1635, for unge Jacob Hansen har slået gl. Jacob Hansen, så han døde. Unge Jacob Hansen er bortrømt. Peder Olufsen har betalt frænderne.

15/6 1636. Laurs Lassen, på sin bror Morten Lassens vegne, fordeler Terkel Nielsen i Hillerup for 10? dl.

4/7 1636. Peder Olufsen Roed rådmand, på afd. Knud Lambertsens vegne,fordeler efter Knud Lambertsens regnskabsbog.

5/7 1636. Niels Sørensen kimer, på afd. Hans Wedtsels? børn Hans Hansen og Karen Hansdatters vegne, sælger til Søren Hindhede.

6/7 1636. Hans Ditlevsen fordeler Morten Jensen på Sild for 1? tønde sild.

8/7 1636. Johan Vintapper lyste sin datter Karen i kuld og køn, avlet med Kirsten Hanskone. (Indført).

19/7 1636. Mester Frederik Andersen Klyne, sognepræst i Vindinge og Kvislemark, solgte til Jon Pallesen sin gård på Nederdammen på nørreside ved gaden? mellem afd. Søren Jacobsnes hus på vesterside, som nu tilhører Peder Jacobsen i Odense, og Johannes Guldsmeds iboende hus på østerside. Mester Frederik A. Klyne får pant på 1500 dl.

20/7 1636. Anders Jacobsen, på sin mor Gunder, afd. Jacob Thomsens vegne, dom på Peder Kjeldsen? i Stenderup.

26/7 1636. Nis Thomsen opsagde arv og gæld efter sin søn Jens Nisen.

26/7 1636. Inge, Christen Skades, med lavværge Morten Lassen, Laurs Jacobsen murmester på hustrus vegne, og Hans Sørensen på Hans Christensen Skades vegne, solgte til Anders Christensen Skade det hus afd. Christen Skade boede i i Hundegade. Anders Christensen Skade udsteder pantebrev på 80 sldl.

27/7 1636. Jens Jensen, på sin mors Maren, afd. Jens Trellunds, (nyt) vegne, fordeler Eske Pedersen i Terp.

27/7 1636. Hans Nielsen, på afd. Knud Lambertsens barns vegne, fordeler Johan Christensdatter.

11/8 1636. Peder Gregersen, på vegne af afd. Villum Graves børn, dom på afd. Magnus Graves arvinger for 500 sldl., efter brev.

13/8 1636. Dom imellem Jens Brøndum på sin bror Søren Pedersen Brøndum anlangende den skældning, som Hans Als? har talt på afd. hr. Peder i Brøndum.

17/8 1636. Jens Jonsen, på sin egen og på Karen, afd. Mads Roeds vegne, dom på Hans Lausen? i Landerup [Lunderup?] for 12 dl.

24/8 1636. Find Nielsen, borger i Kbh., æsker vurdering af afd. Anders Sørensen [Klyne] rådmands hus (=S.A. Guldsmed??), som Find Nielsen har pant i.

27/8 1636. Borgm. Morten Lime, på vegne af Margrethe, afd. Jens Mogensens, solgte til Peder Baggesen den arvepart, som hun tilfalder efter sin afd. farbror Mogens [Magnus?] Grave.

29/8 1636. Anders Laugesen på sin far mester Lauges vegne.

30/8 1636. Cornelius Ditlevsen, på vegne af hustru Anne Andersdatter, gav Morten Lime borgmester, på vegne af Anne, afd. mester Hans Olufsens, afkald for arvepart efter Anne Andersdatters forældre, som mester Hans Olufsen har haft i værgemål.

15/9 1636. Syn på afd. Jacob Hansen bagers hus imod Nørreport, meget forfaldent, vurdering 700 sldl.

15/9 1636. Peder Olufsen Roed rådmand bød sin pant til løsen, som han har i afd. Jacob Hansen bagers hus.

17/9 1636. Jens Rasmussen rebslager, på vegne af sin svoger Laurits Hansen Made [Maade?] i Seem præstegård, sælger til Hans Jensen Vandel Laurits H. Mades gård, som Hans J. Vandel bor i i Grønnegade mellem Hans Ditlevsens iboende hus på sønderside og Jacob Mortensens iboende hus på nørreside. Hans J. Vandel giver Peder Sørensen ?? pant i huset for 336 dl.

17/9 1636. Peder Olufsen dom på afd. Jacob Hansen bagers hus, at være ham følgagtig for fuldkommen ejendom og varsel lovlig givet til Viborg landsting.

22/9 1636. Afd. Søren Andersen rådmand (Guldsmeds) kreditorer indkaldes.

28/9 1636. Jørgen Maade fordeler flere.

1/10 1636. Jacob Kandegyder gav Jens Christensen afkald efter hans hustrus afd. far Christen Kjeldsen.

9/10 1636. Jørgen Jensen, på vegne af Line, afd. Christen Pedersen skippers, gav Jørgen Ibsen afkald for arv efter hendes afd. forældre Søren Michelsen og Buold.

12/10 1636. Hans Nielsen, på afd. Hans Kjærgaards arvingers vegne, og Laurits Baggesen på hans mor Margrete Bagges vegne. Undtaget deres tvistagtig sag med bevilling på begge sider, må opstå til lensmanden hjemkommer.

17/10 1636. Peder Pedersen Hjerting, på vegne af Peder Jacobsen i Odense, sælger til Maren Laskone Peder Jacobsens hus på Meldammen mellem borgm. Hans Friis's hus på østerside og Iver Nielsens hus på vesterside. Samme hus sælges, af Laurits Lauritsen, på vegne af hans mor Maren Laskone, tidligere borgerske her, nu boende i Odevold [Uddevalla] i Norge, videre til Hans Friis.

5/11 1636. Jep Poulsen Vilslev rådmand solgte til Rasmus Andersen Gasse et hus i Gråbrødregade. Pantebrev 300 sldl.

12/11 1636. Ebbe Jessen og søn Søren Ebbesen.

5/12 1636. Voldgift om trætte mellem Knud Pedersen og nabo Laurits Hansen skomager om rendes brøstfældighed.

19/12 1636. Niels Pedersen Kastbjerg dom på Nes Pedersen i Spandet for 10 dl. og Mads Pedersen i Spandet for 15 dl.


Ribe byfogeds tingbog 1637

B 85A-59

dato

31/1 1637. Jes Hansen Kjærgaard dom på Mickel Rasmussen skipper for 103 dl.

31/1 1637. Thomas Jensen Gamst udlæg i Iver Nielsens ejendele, hver anført med værdi.

11/2 1637. Anne Guldsmeds, vist Rasmus guldsmeds kone.

21/2 1637. Hans Vandel dom på Laurids Jørgensen for 14 rdl. for udgivet brev.

27/2 1637. Cornelius Ditlevsen fordeler Søren Jensen i Hygum for 11 mk. 14 sk. ifølge regnskabsbog.

7/3 1637. Morten Lime, på vegne af Lisbeth, afd. Vhritophers, og Anders Svane, på vegne af C. Kjeldsens 2 børn, solgte til Jehan Tamnuster? deres fælles 7 fag hus i Klostergades hjørne.

11/3 1637. Niels Pedersen Kastbjerg, på vegne af Johan, afd. Niels Andersens, opsagde arv og gæld efter Niels Andersen.

15/3 1637. Dom på Mads Thommesen i Kjærbøl, efter afd. Engelbreth Andersens regnskabsbog.

31/3 1637. Karen Lasdatter?, afd. Trogels Knudsens, skal have dræbt sin egen mand med en kniv; vedgår.

1/4 1637. Christen Jacobsen, borger i Stubbekøbing på Falster (guldsmed?), og hr. Mads Jacobsen, sognepræst i Storring, giver deres bror Rasmus Jacobsen Holst guldsmed, og deres mor Johan Jacobs afkald efter deres afd. far Jacob Rasmussen Holst guldsmed.

1/4 1637. Jes Hansen Kjærgaard solgte til Nees? Ibsen i Andrup i Skast sogn, sine boder og huse i Bredeslippe. Nees? Ibsen skylder derefter Jes H. Kjærgaard 100 sldl.

29/4 1637. Laurits Hansen, på vegne af pige Karen Nielsdatter, solgte til Hans Jessen Søhane hendes hus i Stenbogade på vestre side ved gaden mellem afd. Karen, Mads Roeds hus, som hun selv ibor (må skulle være K. afd. M.R.s?) på sønderside, og Hans J. Søhanes eget iboende hus på nørreside. Hans J. Søhane skylder Karen 300 sldl.

8/5 1637. Hans Lauritsen rådm. dom på hr. Hans Nielsen, sognepræst i Gram for 70 sldl. efter brev.

8/6 1637. Peder Pedersen Hjerting, på egne og Peder Baggesen på Margrete Bagges vegne æskede syn på Maren, afd. Jens Trellunds, om hendes forværk ved åen.

1637, juni. Fra juni med og frem begynder beskyldningerne mod Maren, Laurids Splids.

21/6 1637. Hendrich Sørensen gav Hans Friis afkald for arv efter hans afd. far Søren Andersen rådmand, og takker Hans Friis for værgemålet.

26/6 1637. Mads Lassen Lime sælger stalde i Horsfald til Meynert Felbereder.

28/6 1637. Søren Andersen, barnfødt i Ribe, gav Svend Jepsen afkald for arv efter hans far afd. Anders Sørensen, borger her?, og hans afd. oldemor Margrete Jeppes i Gredsted, og hans søster afd. Maren Andersdatter, såvel som hvad Søren Andersens stedfar Niels Pedersen, borger i Viborg, har givet og foræret ham.

19/8 1637. Peder Bertelsen, organist i Odense, giver Lauge Andersen Gredsted i Ribe?, på vegne af Las Lauritsen guldsmed? og på deres mor Maren Bertels og deres søstre Inge og Dorrit Bertelsdøtres vegne skøde på deres fælles hus og ejendom på torvet i Ribe, på hjørnet til Grønnegade.

29/8 1637. Christen Iversen Arnom, borger i Kolding, med fuldmagt af hr. Erik Iversen præst i Leganger i Bergen stift i Norge, og Laurits og Poul Splidsen gav Niels Hansen skolemester afkald for hvad der var tilfalden efter hans afd. hustru Ellen Splids. Erik Iversens hustru er Line Splidsdatter, hendes oldemor [farmor] er Ellen Splids.

9/10 1637. Mads Lassen Lime byfoged skylder mester Lauge Andersen 200 rdl.. Pantsætter sit hus, som Anders Hansen guldsmed ibor, mellem Mads L. Limes eget iboende hus og dr. Iversens hus.

14/10 1637. Johan Pouch apoteker, på egne og samtlige afd. Line Lydiks arvingers vegne, solgte til Niels Lauridsen? et hus i Hundegade.

17/10 1637. Niels Andersen Roager, på sin brors afd. Hans Andersen Roagers søn Hans Hansens vegne, solgte til Iver Nesen Buch.

19/10 1637. Thomas Jensen Gamst [tog] Pedersen i hånd og erkendte, at skylde sine sredbørn Anders og Mads Hansen, afd. Hans Andersen captajns børn 800 sldl.

7/11 1637. Thomas Jensen [Gamst] tog Peder Sørensen i hånd og erkendte, at skylde sine stedsønner Anders og Mads 350 sldl.

13/11 1637. Peder Pedersen Hjerting skylder mester Anders Pedersen Romdrup [Randrup?] 200 rdl.. Pantsætter 4 boder i Gråbrødregade.

25/11 1637. Lambert Olufsen gav sin far Oluf Lambertsen skrædder afkald for arv efter mor. Kontrakt i overværelse af børn nævnt. Morbror Peder Erichsen væver. Effekter nævnt med værdi.

28/11 1637. Afkald imellem afd. Margrethe Baggers arvinger. Laurits Baggesen, Bagge Baggesen og Lambert Baggesen på egne vegne, Laurits Lauritsen rådmand, Søren Lauridsen og Thomas Lauridsen af Ålborg på deres hustruers vegne, Peder Olufsen Roed på hans hustrus vegne, Oluf Jensen rådmand i Ringkøbing på hans hustrus vegne gav Peder Baggesen afkald og vice versa for afd. Bagge Pedersen rådmand og afd. Margrethe Lauridsdatter. Ved fordeling af ejendomme nævnes også Ingeborg Baggesdatter.

Slut 6/12 hvor intet foretages.


Ribe byfogeds tingbog 1638

B 85A-60

folio

7b 27/2 1638. Hans Hansen og Las Hansen, afd. Hans Jacobsnes sønner, gav deres morbror Peder Olesen afkald for arv efter deres far, og takkede godt for værgemål "af 30/10 1633".? hører det til næste sag?

12 3/4 1638. Peder Laursen Korsbrødregård, efter fuldmagt af Hans Jørgensen, borger her, bortskøder hans anpart, som er en søsterlod, som hans hustru Abel Hansdatter = Abel Knuds er tilfalden efter sin mor afd. Margrethe, Hans Dytmerskers, til piger? Gertrud og Sara Knudsdøtre.

14b 17/4 1638. Daniel Iversen tog Hans Ditlevsen guldsmed i hånd og erkendte, ar være dr. Hans Vandel, superintendent af Ribe stift 100 rdl. skyldig + 50 sldl. tilsammen 200 sldl.. Kan stå rentefrit og afdragsfrit så længe Daniel Iversen lever, men betales straks af Daniel Iversens arvinger. Daniel Iversen pantsætter sit hus på Nederdam mellem Mads Lassen Limes hus, som Anders Guldsmed bor i, og Jes Kjærgaards hus. Øvrige pant er 100 rdl. til ?? og 100 rdl. til borgm. Morten Lime. ??Mellem de sidste to sager står " Hans Ditlevsen med" hvor hører det henne??

15b 19/4 1638. Villum Hansen er frænde til Villum Pedersen [Trellund] skoleholder. Også 25b.

20 28/5 1638. En Jesper Guldsmed.

23b 13/6 1638. Hans Jessen på sin far Jes Hansen Kjærgaards vegne.

23b 16/6 1638. Mette og Kirsten Termansdøtre gav deres far Terman Jepsen afkald efter deres afd. mor Anne.

24 26/6 1638. Cornelius Ditlevsen på sin bror Hans Ditlevsens vegne.

24b 26/6 1638. Anders Jensen, barnefødt her, gav sin far Jens Olufsen afkald efter sin afd. mor Anne.

25b 26/6 1638. Las Laursen guldsmed.

27 7/7 1638. Clemend Madsen fuldmægtig for Hans Jensen degn i Kolby på Samsø, på mor Karen Staffensdatters vegne, at Clemend Madsen må give Clemend Jensen Als afkald efter afd. Buold Knuds.

27b 7/7 1638. Hendrich Guldsmed lå ynkeligen druknet ved Sønderdammen. Kirsten, Hendrich Guldsmeds, opsiger srv og gæld efter ham.

30 17/7 1638. Peder Jensen, borger her, solgte til Mads Sørensen det hus han bor i på Storegades søndre side ved gaden (må være Las Limes hus), vest til Midtmøllen og øster til Jens Hvistes? hus, han bor i. Derefter pantsætter til Peder Jensen.

31b 24/7 1638. Cornelius Ditlevsen, på sin mor Sara, afd. Ditlev Hansens, og lovede Hans Ditlevsen de breve og dokumenter, som han har i værge for ?? søsters? afd. Susanne Ditlevsdatters børn Jens Johansen og Karen Johansdatters vegne på 600 sldl., dateret 22/8 1636 m.m.

32 24/7 1638. Hans Jensen Vandel, borfer her, gav Peder Gregersen afkald på hvad hans hustru Anne Hansdatter var tilfalden efter hendes bror afd. Jørgen Hansen, som Peder Gregersen var formynder for. Ligeledes for hendes far afd. Hans Jørgensen.

32b 24/7 1638. Hans Vandel skøder til Peder Gregersen sin arvelod i det hus Peder Gregersen bor i i Grønnegade imellem Hans Vandels hus, som hans mor bor i, på nørreside, og Skiden Slippe på sønderside. Peder Gregersen skøder til Hans J. Vandel det hus Marine, afd. Jens Vandels, bor i.

35b 15/8 1638. Villum Pedersen skolemester, på egne og medarvingers vegne, op sagde arv og gæld efter afd. Lambert Olesen Roed, barnfødt i Ribe, som døde i Kbh. Dvs. det må være Lambert O. Roeds søster Villum Pedersen er g.m. = halvsøster.

36b 20/8 1638. Anders Hansen Guldsmed, på Jens Jørgensens vegne, gav last og klage på Søren Bundsen.

37 22/8 1638. Daniel Iversen dom på Claus Pedersen Normsted, født i Nør Farup.

38b 25/8 1638. Christen Villumsen skylder Hans Vandel 100 sldl.

39b 28/8 1638. Peder Olufsen Roed rådm. opsagde arv og gæld, på egne og sin svoger Mads Hansens, Gift med Peder O. Roeds søster Johanne, vegne efter afd. Lambert Olufsen Roed, borger her.

43b 20/9 1638. Daniel Iversen fordeler Claus Pedersen Normsted for 12 dl.

48 9/1 1638.0 Johannes Caspersen Hauch skylder mester Lauge Andersen 100 rdl., pantsætter sit iboende hus på Nederdammen mellem Johan Pallesens hus på vesterside og afd. Niels Pends---? på østerside.

48b 10/10 1638. Bertel Jensen kremer gav afd. Peder Thomsens hustru Kirsten afkald for hvad han kunne, med sin hustru, arve efter Peder Thomsen stadsbud.

49 16/10 1638. Peder Madsen, borger i Odense, og Christen Madsen, boende i Stoffskierd?, gav Kirsten, afd. Oluf Pedersens, afkald for arv efter deres farbror Oluf Pedersen. (Kan ikke være Oluf Pedersen Roed).

49b 16/10 1638. Kirsten, afd. Oluf Pedersens, med lavværge Christen Krætsen?, borger her, erkender, at skylde Peder Madsen, borger her, og Christen Madsen i Stoffkierd? 12 sldl.

52b 30/10 1638. Borgm. Peder Sørensen køber hus.

53b 12/11 1638. Hans Sørensen, på vegne af Marine, afd. Christen Lambertsen og hendes børn: Margrett, Gertrud og Dorette Christensdøtre, opsagde arv og gæld efter Christen Lambertsen.

54 13/11 1638. Daniel Iversen, på vegne af Anne, afd. Hans Hansens, sælger til hr. Jens Tausen hendes hus i Sortebrødregade.

54b 14/11 1638. Vurdering af afd. Mads Roeds og afd. hustrus børns adelhus i Stenbogade for 900 sldl. og 2 øversteboder? i Hundegade for 300 sldl., de 2 nederste for 300 sldl., satlden m.m. for 400 sldl. og kålgård for 60 sldl.

56 21/11 1638. Peder Jacobsen Hegelund, barnfødt i Gudum præstegård, gav mester Laurits Pedersen Hegelund afkald efter hans afd.e forældre, som mester Laurids Pedersen Hegelund har haft under hånd.

56 21/11 1638. Afkald imellem afd. Mads Roeds arvinger, som er: Ungkarl Peder Madsen Roed, barnefødt her, på egne og på Kirsten Madsdatters vegne, Rasmus Madsen på sin hustru Lisbeth Madsdatters vegne, Jens Jonsen på egne og på Johan Madsdatters vegne gav Jørgen Struck afkald efter afd. Mads Pedersen Roed, formere borger og rådm., og efter hans hustru afd. Karen Iversdatter. Jørgen Struck ligeledes vice versa.

56b 21/11 1638. Sælges til Jørgen Struck? stalden i Hundegade og de 4 boder i Hundegade og kålgård på S.H.h.??

58b 1/12 1638. Jørgen Hansen Made? fordeler Knud Lundby for 9? mk.

59b 3/12 1638. Rådm. Las Jensen Bonum sælger hus til Hans Guldager på Søndergade.

60 6/12 1638. Villum Hansen, borger her, giver sin frænde Villum Pedersen skoleholder fuldmagt at afhænde et stykke øde jord i Bramergaade?

62 8/12 1638. Bl.a. Laurst Lassen og Peder Lassen, borgere her, vidner vedrørende Christen Lambertsens drukning.

63 8/12 1638. Rasmus Jessen Kiersing er afd. Knud Lambertsens barn skyldig 640 dl.

67b 15/12 1638. Daniel Iversen fordelte Laurits skrædder i Faurskov for en spand kul? for 7 mk., som han slog i sønder i hans dørns. Slut samme side 18/12.


Ribe byfogeds tingbog 1639

B 85A-61

dato

5/2 1639. Morten Lydiksen gav Johan Pouch apotheker afkald efter Morten Lydiksens forældre afd. Lydik Andersen rådm. og mor afd. Anne? Lene? Pedersdatter. Morten Lydiksen sælger til Johan Pouch sin rettighed efter sin bror afd. Hans Lydiksen.

5/2 1639. Syn med Anders Hansen guldsmed på det hus Laurits Hansen skomager bor i imod Nørreport, meget gul? og bygfældig, 280 sldl.

12/2 1639. Mester Anders Andersen Pors, rektor i Ribe, har 46 sldl. tilgode hos Jens Hansen.

13/2 1639. Afd. Hans Andersen, kaptajn på Riberhus, blev Jens Rasmussen på Hjelmdrup 400 rdl. skyldig.

20/2 1639. Cathrine, afd. Da.? Jens Diisens?, har solgt have til Villum Pedersen skoleholder.

23/2 1639. Johan Vintapper tilbyder hans pant til løsen, som han har givet sine 2 børn Karen Johansdatter og ?Jens Jonsen?

23/2 1639. Michel Hansen, borger i Slagelse, og bror Peder Hansen af Kbh. solgte til Jens Jensen og Hans Jensen vintapper, på vegne af afd. Jacob Michelsens 2 børn, huse arvet efter deres afd. mor(mor) Maren Michelsdatter? i deres afd. mormors afd. Anne Michels huse i Hundegades hjørne, og deres afd. oldefar afd. Michel Ibsen. Børnene: Michel Jacobsen, Anne og Mari Jacobsdøtre, de låner 300 rdl. hos dr. Johan Borchersen.

23/2 1639. Laurits Baggesen skylder dr. Johan Borchersen og Morten Lime borgm. 500 rdl.

16/3 1639. Jørgen Made [Maade?], på vegne af Karin, afd. Søren Hindhedes, hun skylder sine 2 stedbørn Peder Sørensen og Margrethe Sørensdatter 200 sldl. efter deres forældre.

16/3 1639. Thomas Jensen Gamst sælger afd. Hans Andersens, forrige kaptajns, stald til Peder Byrgesen slotsskriver.

6/4 1639. Jens Hansen Wiff?, barnfødt i Kolding, lyste sin søn Bertel Jensen i kuld og køn, avlet med MarineBertelsdatter barnfødt i Darum.

25/4 1639. I Roager præstegård læses æskning for Ester, afd. hr. Hanses (Bendsen) [Johannes Bondesen], Oluf Hansen og brors hr. Michel Hansen, sognepræst til Trelborg og Magelerup i Skåne, deres tilfadne mødrene arv.

25/4 1639. Lauge Andersen lavværge, på vegne af Nes Rasmussens 3 børn: Jenge Nesdatter, Marine Nesdatter og Maren Nesdatter.

13/5 1639. Lauge Andersen Gredsted fordeler Gunder, afd. Magnus Graves, for hendes lukkelse ved øde gård.

26/6 1639. Vurdering, med Peder Baggesen, af Karen, afd. dr. Ivers iboende hus i Gråbrødregade. 750 sldl.

1/7 1639. Jørgen Struck, på vegne af sin hustrus søster Kirsten Madsdatter, fordeler Niels Hansen i Kirkeby for 4 dl. 2 mk., som resterer af udgivet brev.

1/7 1639. Jesper Knudsen, på vegne af Karen, afd. dr. Ivers? arvinger, lavbød hendes hus i Gråbrødregade.

18/7 1639. Peder Pedersen byfoged, på vegne af Lisbeth, Jens Andersens, og Anna, mester Peders, afhændede fra mester Frederich Andersen Klyne til Lisbeth, Jens Andersens, mester Frederich A. Klynes lod i agre i Karup?, og på Peder Jacobsens vegne til Anne, afd. mester Peder Hegelunds hans og hans hustrus arvepart i agre.

18/7 1639. Alle afd. Kirsten, Søren Andersens, efterlevendes rette arvinger inclusive Anne, afd. Peder Hegelunds søn mester Laurits Pedersen Hegelund og Lisbeths, Jens Andersens, søn Anders Jensen og Hans Jensen den unge, på egne og medsøskendes vegne, giver Peder Pedersen fuldmagt at sælge til Hans Nielsen Friis 20 Øffuers? agre.???

29/9 1639. Jørgen Struck dom på Hans Christensen Skade for 6 dl. 2 mk. 14 sk.

29/9 1639. Hans Vandel dom på Jenge Mortensdatter for 7 dl. 2 mk. 15 sk. efter regnskabsbog.

5/10 1639. Mads Lassen Lime rådm., på vegne af Lisbeth, afd. Jens Andersens, solgte til Anders Jensen guldsmed, hendes hus i Storegade mellem Peder Jacobsens, borger i Odense, hus på østerside og møllestrømmen på den vesterside.

5/10 1639. Peder Baggesen, på vegne af Maren Iversdatter, Anne Iversdatter og Bagge Iversen, og Hans Vandel, på vegne af Margrethe Iversdatter, solgte til hr. Hans Andersen Skerbech deres arv efter deres afd. mors hus? hun iboede i Gråbrødregade mellem Las Hansens iboende hus på nørreside og Rasmus Gasses eget iboende hus på sønderside.

5/11 1639. Syn på Porsborg, hvad skade løjtnanterne havde gjort. 30/11 Mester Mads Mortensen Lime bekræftede efterskrevne bevis, førend? afkald gik inden tinge, imellem borgm. Morten Lime og afd. Hans Strucks arvinger. Bevis: Kendes jeg underskrevne, at jeg på min kære fars vegne haver gjort fuldkommen afregning og klaring med ærlig og velagte mand Jørgen Bertelsen Struck, borger i Ribe, både på sin egen, såvel som sin mor og søsters Johan Strucksdatters vegne, for alt hvis udgæld som afd. Hans Struck var bortskyldig. Desligeste for hans begravelses omkostning og andet hans efterladte gods, som jeg derfor, såvel som også for hvis afførsels penge på forne Johan Strucksdatters vegne billigen at ----- vorder, lover at skal holde forne Jørgen Struck, på forne sin kære fars og hans arvingers vegne aldeles skadesløs holden i alle måder, og hermed al ting at være klart imellem os hidindtil. Og til ydermere vidnesbyrd og bekræftelse dette på forne min kære fars og hans arvingers vegne?, med egen hånd bekræftet og underskrevet. Datum Ribe den 30. november anno 1639. Mads Mortensen Lime, egen hånd.

30/11 1639. Jørgen Struck, på vegne af sin kære mor Anne, afd. Bertel Strucks, og søster Johan, afd. Hans Simonesen (fram) ? From udi Haugårds efterleverske. Dernæst Jørgen Hansen Made, hr. Jens Tausen, Hans Jessen og Laurits Jensen, alle på hustruers vegne, gav borgm. Morten Lime afkald for arv efter afd. Hans Struck, Morten Lime har haft i værgemål.

30/11 1639. Den 28/8 forgangen år gav Jens Jonsen Hans Jessen et skifteregister over afd. Jacob Michelsen og hans hustru, som Mads Lassen havde skrevet. Bortkommet.

17/12 1639. Mester Søren Andersen sælger mange huse og jorder til forskellige.

23/12 1639. Christen Madsen, på vegne af byen, ville have tiltale på hr. Peder Pors, sognepræst i Vilslev, for den arvepart, som hr. Hanses børn i Gram var tilfalden efter Anne, afd. mester Mads Porses. Skifte sket uden byens vidende.


Ribe byfogeds tingbog 1640

B 85A-62

dato

10/2 1640. Else, afd. Morten Limes, beder sin søn mester Mads Mortensen Lime pantsætte hendes gård: Korsbrødregård til hospitalet for 1000 rdl.

13/2 1640. Jørgen Struck og hans svogre lavbød hans mors huse.

26/2 1640. Hans Vandel, på vegne af Else, afd. Morten Limes, erkender at skylde Jørgen Struck 300 rdl., pantsætter hendes hus i Søndergade, som Anne Nielskone og Hans Andersen bor i.

10/3 1640. Peder Pedersen byfoged dom mellem Laurits Struck og Maren Splids.

12/3 1640. Hans Nielsen Vilslev, på vegne af Lisbeth, afd. Christophers, fordeler Jep Dynesen for 20 rdl.

14/3 1640. Niels Svendsen, borger her, gav Peder Andersen Lustrup afkald for arv Niels Svendsens hustru Karen Pedersdatter var tilfalden efter hendes afd. mor Mette Pors, Peder Andersens hustru.

16/3 1640. Peder Pedersen byfoged skylder Anders Klausen i Amsterdam 1765 gylden.

14/4 1640. En Peder Hansen skomager en af de 24 mænd.

18/4 1640. 22 sider om nævningsed om Maren, Laurids Splidsens. Niels Pedersen Kastbjerg forsvarer hende.

5/5 1640. Hans Jessen Søhane solgte til Hans Laurtsen rådm. sit hus, som Niels Olufsen skipper bor i i Stenbogade mellem kannikkerecidensen, som Mads Lime ibor på nørreside og det hus, som Hans Stern? ibor på sønderside. Igen 30/5.

12/5 1640. Jørgen Bertelsen Struck på egne og sin mor Anne, afd. Bertel Strucks, vegne gav Villum Pedersen, på vegne af afd. Knud Lambertsens børn, afkald for hvad Jørgen Bertelsen Struck og mor kunne tilfalde efter afd. Lauge Bertelsen Struck, som afd. Knud Lambertsen var formynder for.

1/6 1640. Vurdering for Margrete, afd. hr. Jacob Bucks, af en slet kvindekåbe for 5? dl. m.m., som er i pant af Hans Blytækker.

1/7 1640. Vellærd person Laurits Bordum, på vegne af sin mor Ingeborg, afd. dr. Christen Bordums, pantsatte til kirken hendes stald uden Nørreport, som Peder Nielsen ladefoged bruger.

6/7 1640. Else, afd. Peder Lambertsens, med lavværge Niels Sørensen sadelmager, skylder Hans Friis rådm. 87? sldl.

30/7 1640. Iver Nesen, på vegne af Else, Morten Limes, Laust? på Kirsten, hr. Jenses og på sin hustru Maren Bertelsdatters vegne, Jørgen Hansen Made på sin hustru Dorette Bertelsdatters vegne, og Hans Jessen Vintapper på vegne af sin hustru Dorete Bertelsdatter gav Peder Olufsen rådm. afkald for det værgemål, som afd. Knud Lambertsen havde.

20/8 1640. Iver Nesen Buch, på vegne af Marine, Laurits Jørgensens, og hendes sønner: Mads, Per og Jørgen Lauritssønner, opsagde arv og gæld efter Laurits Jørgensen.

27/8 1640. Daniel Iversen dom på Rasmus Jacobsen hatstafferer, på hr. Claus Povelsen i Emmerlevs vegne, for 58 rdl.

27/8 1640. Daniel Iversen dom på hr. Claus Poulsens vegne dom på Per Berclef? for 31 rdl.

19/9 1640. Ebbe Jesen solgte til Hans Vandel et stk. jord i Grønnegade.

30/9 1640. Om Magnus Graves gæld og arv.

21/11 1640. Peder Pedersen byfoged sælger hus i Gråbrødregade næst op til hans eget iboende.

30/11 1640. Niels Hansen Nygaard, på vegne af Marin, afd. Niels Kjeldsens, opsagde arv og gæld efter ham.


Ribe byfogeds tingbog 1641

B 85A-63

folio

4b 24/2 1641. Vurdering af afd. Christen Bordums huse og ejendomme.

5 24/2 1641. Vurdering af afd. mester Madses stenhus Porsborg for 2000 rdl.

12 1/4 1641. Jørgen Hansen Made, på vegne af hr. Hans Nielsen i Gram, lavbød Porsborg, efter deres afd. oldemor Anne, mester Madses.

12b 1/4 1641. Per Pors, sognepræst i Vilslev gør det samme.

14 6/4 1641. Jens Jantsen?, borger i Ribe, er frænde til Willem Pedersen, skolemester i Kbh. Jens Jantsen? bemyndiges af Willem Pedersen at give Jens Pedersen Brandum? skøde på hus ved Nørreport i Ribe.

30b 10/7 1641. Hans Vandel sælger til Søren Andersen skudmand? et stykke jord i Fiskergade.

37 4/8 1641. Hans Jensen Vandel har 100 sldl. tilgode hos Maren, afd. Jacob Tolstrups, som Hans J. Vandel har lånt hende. Hun pantsætter sit hus til Hans J. Vandel i Grønnegade, hun selv bor i, op til Hans J. Vandels eget hus.

40 14/8 1641. Anders Jensen Guldsmed, på Ingeborg, afd. dr. Chresten Bordums, vegne, Laurits Bordum og Anders Bordum på deres egne vegne, Laurits Baggesen på Marine og Kirsten Bordums vegne, tog Peder Persen byfoged i hånd, på mester Anders Randrups [Romdrup?] vegne og erkendte, at være kirken 300 sldl. skyldig.

46b 31/8 1641. Noget om Niels Pedersen Kastbjerg og hans borgerbrev og Maren Splids.

51b 16/9 1641. Hendrich Jacobsen Hegelund med fuldmagt fra sin bror Jens Jacobsen i Kbh. stævner Laurits Hansen for 79 mk.

54 25/9 1641. Vurdering af afd. mester Hans Olufsens huse.

55b 28/9 1641. Hans Andersen i Havervad, herredsfoged i Hviding herred, gav Marine, afd. Hans Billums, afkald for den arv, som afd. hr. Christen Billums i Brøns hans børn: Christen, Barbara og Kirsten, efter deres far.

57 7/10 1641. Laurits Hansen skomager og hans bror Peder Hansen. Side 57b en søster Ann.

57b 9/10 1641. Laurits Hansen skomager sælger til sine brødre Peder Hansen og Anders Hansen guldsmed, sit hus som han bor i på Nederdam på vesterside ved gaden mellem afd. Per Mortensens arvingers hus, som Knud Pedersen bor i på sydvesterside og Per Olufsen rådm.s hus, som Hans Hansen bager bor i på nordøsterside.

58 9/10 1641. Peder Hansen og Anders Hansen guldsmed erkender for Christen Madsen, at de skylder deres søster Anne Hansdatter 50 sldl., som er af hendes fædrene arv. De pantsætter til hende deres netop købte hus.

59b 16/10 1641. Peder Hansen?, barnfødt i Ribe, sælger sin part til Anders Hansen guldsmed?.

60 18/10 1641. Hr. Jens Pedersen Hegelund til Romdrup og Klarup sælger til mester Laurits Pedersen Hegelund, barnefødt her, sin andel af det hus Mads Brøns bor i.

60b 18/10 1641. Laurits Pedersen Hegelund tog Anders Hansen guldsmed i hånd og solgte til Anders Pedersen Hegelund, sognepræst i Stege, et hus.

61 18/10 1641. Anders Jensen guldsmed, med fuldmagt fra Anders Pedersen Hegelund? og hr. Jens Pedersen Hegelund?, solgte til M.L.H. [Mester Laurits Hegelund?] deres del i deres mors hus.

62b 19/10 1641. Damiel Iversen tougsmand, igen s. 68b.

63b 25/10 1641. Afd. Anne, mester Hanses børn: Frederich, Anne og Else tog dom på forskellige for mindre beløb.

73 6/11 1641. Peder Pedersen byfoged erkender at skylde 1000 sldl. til Christopher Kjeldsens døtre.

74b 9/11 1641. Begynder Marens, Laurids Splids, bekendelser.

80b 23/11 1641. Marens, afd. Engelbert Andersens, bror Jep Vilslev på hendes vegne sælger til Johan Pouch apotheker hendes hus på Meldam.

88b (1641). Hans Lauritsen rådm. køber jord af Peder Nielsen ladefoged.

89 (1641). Dirich Johansen Knipper tog Villum Hansen i hånd og gav Gunder, afd. Magnus Graves, afkald for arv efter deres morbror Magnus Grave. Nyt, Kinch har det med.

89b (1641). Dirich Johansen Knipper sælger sin arvedel i Magnus Graves ejendomme til Carsten Olufsen.

91b 7/12 1641. Hans Friis, på afd. mester Hans Olufsens 2 børns vegne, og på deres formynder mester Anders Romdrups og på hr. Peder Mortensen Lime, præst til Bækbølling [fejl, han boede i præstegården der hed Bækbølling] og Holsted sogn deres vegne, lavbyder deres huse og ejendomme.

93b 13/12 1641. Afd. Knud Lambertsens søn Lambert Knudsen i Kbh. tog dom på Laurits Hansen.

94 13/12 1641. Heksesag, bl.a. nævnt Anne Ebbes.

97 14/12 1641. Dirich Johansen Knipper tog dom på [Peder?] Pedersen byfoged for 100 dl., som Magnus Grave havde lånt ham 28/5 1633.

97b 14/12 1641. Anne Thomasdatter dømmes til ilden for trolddom.

99 16/12 1641. Vurdering for Hans Vandel af afd. Jacob Mortensens hus i Grønnegade, som dennes hustru Maren nu bor i. Deres børn nævnes.

100 (1641). Bagge Iversen tjener Laurits Baggesen.


Ribe byfogeds tingbog 1642

B 85A-64

dato

1/2 1642. Rasmus Jacobsen Guldsmed tog skudsmål, bl.a. på den tid hans hustru var blevet fra ham = 3? år.

5/2 1642. Anders Hansen guldsmed i 24 mænd.

12/2 1642. Hans Vandel, borger her, solgte til Søren Hansen skipper det hus, som Søren Hansen bor i i Grønnegade.

26/2 1642. Anne Ebbes, Peder Pedersen byfogeds kone, skal tages med på slottet, er borte. Sagen udvikler sig flere gange om samme.

28/2 1642. Poul Pedersen murmester sagde nytårsaften til Anne Nielsdatter, Rasmus Guldsmeds, at det var bedst hun drog igen til sin mand.

2/3 1642. Niels Grisbeck, på sin far mester Christen Riises vegne.

2/3 1642. Hans Vandel kræver 350 sldl. af Maren, afd. Jacob Mortensen.

15/3 1642. Ander Lydiksen skoleholder sælger hus på Overdam til borgm. Peder Sørensen, som denne bor i.

28/3 1642. Niels Bertelsen tømmermands afd. hustrus brødres børn: Christen Mortensen, Søren Andersen, Maren Andersdatter og Anne Nielsdatter?

28/3 1642. Johan Pouch tog dom på Marine, afd. Jens Laugesens, for 7 dl. 3 mk. 5 sk. efter regnskabsbog siden 1626.

29/3 1642. Jørgen Pedersen var 26/1 1642 i Peder Pedersens hus at registrere boet, fordi Anne var rømt. Vidne bl.a. Hans Vandel.

30/3 1642. Byskriver Hendrich Johansen i Odense er søn af afd. Johan Hendrichsen i Ribe.

30/3 1642. Niels Hansen, født i Gram præstegård, solgte til sin morbror hr. Peder Pors, sognepræst i Vilslev, sin rettighed i Porsborg, efter hans afd. oldemor Anne, afd. mester Mads Porses.

23/4 1642. Flere (bl.a. Anders Hansen guldsmed) udnævnt til at syne brøstfældighed på Riberhus.

3/5 1642. Med Anders Hansen guldsmed syn "At eftersom og blev påvist på den side på Knud Pedersens hus ud til forne Anders Guldsmeds hus, som han af ny lader opsætte" o.s.v.

3/5 1642. Morten Lydiksen, på sin svoger Johan Pouch.

5/5 1642. Peder Pedersen byfoged stævnes for gæld 1930 dlr? 9 mk? 4 sk? til Morten de Lüdde? i Amsterdam.

5/5 1642. Peder Pedersen havde solgt et pantebrev på 600 rdl. for 400 dl. til Peder Baggesen.

16/5 1642. Mester Lauge Andersen køber 4 boder m.m.

16/5 1642. Else, afd. Morten Limes, lod vurdere en sølv Løgelband?, som tilhører Niels Hansen Terpager + flere andre ting fra forskellige.

4/6 1642. Jacob Nielsen Tønding, barnfødt her, tog bror Hans Nielsen i hånd og gav mor Karen, afd. Niels Tøndings, her afkald efter far Niels Tønding.

11/6 1642. Anders Pedersen her, gav last og klage på hans hustru Karen Mortensdatter, at hun har været rendt fra ham nu på 4.år.

16/6 1642. Hans Vandel lod syne afd. Knud Jensen Alses hus på Skibsbroen, som hans hustru nu bor i.

16/6 1642. Peder Jensen, borger her, på vegne af Christen feltskærer, tog dom på sine medarvinger: Skarius Jensen, Jørgen Jensen og Laurits Hansen i Semb for 310 dl. 15 sk.

17/6 1642. Nævningsed om Anne Ebbes. 4/6 Villum Hansens beskyldninger.

18/6 1642. Nævningsed om Niels Holdensen ?? og MarineJelles.

18/6 1642. Kirsten, Anders Lydiksens, ligger nu i barselseng. Om Maren Jelles.

25/6 1642. Nævningsed om MarineMatteses.

4/7 1642. Hans Markvorsen bartskær erkender, at skylde ungkarl Morten Lydiksen 100 sldl.

9/7 1642. Hr. Jens [Johannes?] Tausen, præst til Cathrine og Seem, sælger hus i Puggårdsgade til Laurits Baggesen.

9/7 1642. Christen Andersen Hvid(berg)? solgte til Christen Thomsen blegmand, borger her, våninger i Puegade?.

9/7 1642. Las Jensen Bonum rådm. solgte til Nes (senere Niels) Clemendsen en stald i Horsfald.

18/7 1642. Rasmus Clausen, på vegne af Hendrich Johansen [Riber], byskriver i Odense, kræver resten af Hendrich Johansens mødrene arv, efter kontrakt af 1621 med borgm. og rådm. Rasmus Clausen får a conto af Else, afd. Morten Limes, 33 sldl. 1 mk. 5 sk., afd. Mads Roeds arvinger, Jens Jonsen, Jørgen Struck, Kirsten og Johan Madsdøtre 4 søsterlodder 19 sldl. 4 sk.. Af Lisbeth, afd. Christophers og Kirsten og Mari Christophersdøtre 6 dl. 2 mk. 11 sk.. Af Søren Ebsen, på afd. Hans Hegelunds vegne, 3 dl. 3 mk.. Af Hans? Hermansen, på vegne af afd. Baltser Knudsens vegne, 2 sldl. 2 mk. 6 sk.

20/7 1642. Morten Brunsvig er nu i Closter = Hospital.

20/7 1642. Niels Hansen, danske skolemester, solgte til Anders Christensen Kudsk et bol, som de var tilfalden efter afd. Dorete Graverskone i mester Mads Høyensgade?.

23/7 1642. Niels Andersen, borger i Bergen?, Norge, gav Hans Jørgensen Møller afkald efter farbror afd. Laurits Madsen murmester.

26/7 1642. Jørgen Ottesen i Hoien? på Fyn på egne og søster Anne Ottesdatter gav Hans Jørgensen Møller [afkald?] efter afd. Laurits Madsen murmester.

26/7 1642. Cornelius Ditlevsen erkender at skylde Jens Jensen 200 rdl.. Pantsætter alt rørende og urørende gods m.m.

28/7 1642. Clemend Madsen tog dom på afd. Jens Rebslagers arvinger: Skaris Jensen, Jørgen Jensen, Christoffer Kruese, alle her, og Laurits Hansen i Seem, efter Knud Pedersens regnskab.

1/8 1642. Vægterne er Knud Espensen, Ib Jensen, Jens Nielsen og Christen Ditlevsen.

1/8 1642. Morten Jørgensen, på vegne af mester David [Lauridsen] Foss præst til Vor Frue, fordelte Anders Randers? buntmager.

2/8 1642. Kirsten Olufs med fuldmægtig Jens Jensen sadelmager solgte til Jens Pedersen Brøndum en bod, hun ibor i Clostergade.

6/8 1642. Villum Hansen spørger flere gange Peder Pedersen om dennes hustru.

8/8 1642. Hr. Jens Pedersen Strudvad, præst i Guldager, stævner Frederik Knudsen for resten af dennes morbror afd. Morten Frederiksens skadesløsbrev, dateret 28/3 1611. 8/8 Jacob Clausen rådmand her fordeler Oluf Jensen.

9/8 1642. Med Cornelius Ditlevsen syn på S.D. [afd. Ditlev?] Hansens hus på skibsbroen, som hans hustru bor i, Adelhus og 2 boder for 900 sldl.

25/8 1642. Line Madsdatter med lavværge Mads Lassen, kgl. tolder og rådm., tog Peder Olufsen rådm. i hånd og gav Karen Madsdatter, Kirsten og Johan Madsdøtre afkald for alt hvad hun kunne arve efter deres afd.e forældre afd. Mads Nielsen Lime og mor afd. Karin Olufsdatter. Line har fået god fyldest.

27/8 1642. Laurits Andersen ?? solgte til Morten Clausen skomager sit hus i Grønnegade.

27/8 1642. Morten Clausen skomager erklærer, at skylde Johan, afd. Anders Snedkers, 60 sldl. for den arvepart hun var tilfalden efter hendes søster afd. Line Andersdatter.

27/8 1642. Johan Anderskone gav Laurits Andersen væver? afkald for arv efter Line Andersdatter.

10/9 1642. Peder Jacobsen, borger i Odense, g.m. Maren, datter af rådm.30 A.S.? Klyne, giver sin svoger Anders Jensen Guldsmed, det vil sige søn af Marens søster Lisbeth, fuldmagt til at sælge Peder Jacobsens hus i Storegade (mellem Anders J. Guldsmeds hus og Peder Rellesens? hus på vester side) til Niels Jacobsen Bonum? Brunn?

10/9 1642. Mester Hans Ægidiusen, rektor i Ålborg skole, solgte til sin morbror mester Lauge Andersen et hus på Skolegade. Også om Viveke Ægidiusdatters værgemål.

12/9 1642. Morten Lydiksen tilbyder afd. Hans Clausens børn og hustru Anna Nielsdatter det hus på Nederdam, som afd. Lydik Andersens børn og svoger har pant i. Vurdering 400 sldl. Senere tales om Anne Hans Tanges?

21/9 1642. Mads Lassen, kgl. tolder, tog dom på Cornelius Ditlevsen for 30 rdl.

26/9 1642. Hans Lauritsen rådm. erklærer at skylde mester Jørgen Pedersen Hegelund, præst i Møgeltønder, 482 rdl. Pantsætter huse.

1/10 1642. Dom over Hans Markvorsen bartskær for at have dræbt sin kone, forgangen lørdag otte dage, med en kniv. Hans hoved på en stage og hans krop i heden jord.

1/10 1642. Hans Jørgensen sælger til Hans Bentsen et hus i Puggårdsgade.

1/10 1642. Hans Bentsen kræmmer sælger til Hans Jørgensen møller (maler?) en bod, han bor i?, ved Graven.

3/10 1642. Villum Hansen kræves af afd. Peder Orlofs børn for 200 sldl., efter brev af 10/12 1623 og 1635.

5/10 1642. Søren Rejsby fradømmes borgerskab.

5/10 1642. Syn på Peder Gregersens og Peder Terpagers kålgårde i Adelgade?. Også 7/12.

8/10 1642. Jørgen Pedersen Gram anmelder hærværk på hans og andres skibe.

8/10 1642. Jørgen Bertelsen Struck, på vegne af mor Anne, afd. Bertel Strucks, sælger til Hans Jessen Vintapper.

8/10 1642. Hans J. Vintapper skylder Anne, afd. Bertel Strucks, 1000 rdl. for huskøb, men pantsætter det hus, han bor i og den ejendom næst op til, som er i 2 våninger, som Jens svartfegger og Rasmus Skonnebøl? guldsmed bor i på Grønnegade mellem Hans Jørgensens 2 steddøtre Gertrud og Sara Knudsdøtres hus, de bor i på sønderside, og Jens Hansen Vogenslunds hus han ibor på nørreside.

10/10 1642. Frederik Knudsen dømmes at betale Hans Friis 50 dl.

11/10 1642. Søren Jensen skipper erklærer at skylde Peder Pedersen Orlofs arvinger 220 sldl.

12/10 1642. Jørgen Pedersen tog dom på Olle Nielsen i Stordarum for 10 sldl. ifølge brev af 3/2 1633.

12/10 1642. Jørgen Pedersen, på vegne af Peder Orlofs børn, tog dom på Anders Andersen i Kloby? for 20 rdl.

12/10 1642. Iver Nesen Buch, på vegne af Else, afd. rådm. Morten Limes, hendes fuldmagt dat. Middelfart 30/9 1642, også underskrevet af Mads Mortensen Lime.

12/10 1642. Iver Nesen Buch, på vegne af Else, afd. Morten Limes, dat. Ribe 30/9 1642, erklærer at skylde mester Anders Pedersen Romdrup, prælat og kannik, 50 rdl.

15/10 1642. Laurits Struck herskabsfoged lader vurdere det hus Hans Bartskær sidst iboede på Grønnegades hjørne ud til torvet, 400 sldl.

15/10 1642. Christen Madsen, på vegne af Karen, Knud Pedersens, tog dom på Laurits Nielsen Balmer?, borger her, for 10 rdl. efter kontrakt af 21/7 1642.

22/10 1642. Else, afd. Morten Lime borgmesters, sælger til Peder Als et 6 fag hus i Kongensgade.

25/10 1642. Peder Pedersen byfoged har ?-part i Midtmøllen, men stævnes af Hans Friis for ikke at betale rente. Hans Friis gør udlæg for 789 dl. 21 sk.

7/11 1642. Malte Nielsen, borger her, tog dom på Jep Madsen i Kærbøl i Farup sogn for 14 sletdlr ifølge brev af 18/2 1635. Malte Nielsen ligeledes på Niels Knudsen i Kærbøl for 28 dl. 3 mk. 8 sk. efter regnskabsbog.

9/11 1642. Jens Jonsen stævner Hans Jensen i Viuf? for 22 dl. 1mk. dansk efter regnskabsbog.

14/11 1642. Mester Lauge Andersen tog dom på Peder Hansen skomager for 24 sldl.

16/11 1642. Bagge Baggesen tog dom på Christoffer Kruse for 68 sldl. efter brev, og 18 sldl. efter regnskabsbog. Christoffer Kruses kone MarineJensdatter siger, at han er rejst til Tyskland = mester Lauge Andersens stævning, Skarius Christoffer Kruse?

21/11 1642. Hans Vandel fordelte Enevold Spindkarl i Budrup? dlr 11? mk., Poul Pedersen i Arch? for 11? mk., Ingeborg Frandses i Darum 11? mk. Grumme i Vejrup resterer af 2 tdr. øl 4 dl. Jon i Seystrup? 3 dl. 6 mk., Søren i Als brun? for 3 dl. homelt?, Laurits Jørgensen i Jernelund og Hans Pedersen i Gredsted, at de lovlig stævnede dem. Abel Knuds for 3 dl. 1 mk. 7? sk., og mange flere.

22/11 1642. For tingdom stod Anne Hansdatter med hendes lavværge og fuldmægtig i denne sag Christen Madsen, borger her sammesteds, og tog Anders Hansen guldsmed udi hånd, og lovligen gjorde og gav forne Anders Hansen og hans arvinger en fuldkommen tryg og uigenkaldende afkald og fuld forvaring for al den arvepart, lod del og rettighed, som hun arvelig var tilfalden og berettiget efter hans afd.e forældre, hendes afd. far Hans Laurtsen skomager, og hendes mor Kirsten Hanskone, være sig o.s.v.

22/11 1642. Samme Anne Hansdatter skøder til hendes bror Anders Hansen, hendes anpart udi det hus og ejendom, som han nu selv bor i, og er beliggende her i Ribe imod Nørreport på den nordvestre side ved gaden imellem afd. Peder Mortensens arvingers hus, og ejendommen som Knud, Peder Mortensens søn nu udi bor og tilhører, og Peder Olufsen rådm. hans hus, som Hans Hansen nu ibor på den anden side, og strækkende sig fra Adelgaden og indtil Skibbro å, vedtagen udi til des længde og bredde o.s.v.

26/11 1642. Jørgen Hollænder, borger her, æsker af Cornelius Ditlevsen betaling for håndskrift dat. 25/11 1640 på 206 rdl., og en anden dat. 17/4 1641 på 60 rdl.

28/11 1642. Om stadepladser på Rye marked. (Mange personer nævnt).

29/11 1642. Jørgen Jensen skylder Hans Friis 300 sldl.. Pantsætter sit iboende hus på Skibbroen mellem det hus Christen Thomsen? Bunde? bor i på sønderside og Thomas Christensens iboende hus på nørreside.

29/11 1642. Jørgen Jensen Hollænder, borger her, stævner Cornelius Ditlevsen for 261 rdl. ifølge brev af 25/11 1640 og 31/3 1641 og 13/4 1641.

?/12 1642. Oluf Hansen Roager tog dom på Maren Simonsdatter, afd. Bent Andersens, borger her for 28 dl.

5/12 1642. Sentens imellem Jørgen Dynesen boende i Bech?, på vegne af Jep Jensens 3 børn og Laurits Ballmers? hus, som de har pant i.

6/12 1642. En Hans Christensen vognmand.

?/12 1642. Christen Madsen, på vegne af byen, stævner Hans Jørgensen møller for 22 sldl. 3 mk., som er hans formand (det vil sige konens tidligere mand) afd. Laurits Madsen murmesters gæld.

?/12 1642. Forskellige stævnes for gæld til Niels Hansen skolemester.

?/12 1642. Morten Jørgensen Vilslev, på vegne af Kirsten Klobyes? og børn: Anders Jensen Arildt og Nes Jensen Arildt, opsagde arv og gæld efter Jens Nesen Arildt.

7/12 1642. Jens Jessen (Jepsen?) sadelmager, på vegne af Marin, afd. Niels Jensens og søn Jens Nielsen, opsagde arv og gæld.

7/12 1642. Laurits Jacobsen murmester, på vegne af sin bror Oluf Jacobsen murmesters datter Marine Olufsdatter, og Ib Andersen murmester, på vegne af Mette Olufsdatter, gav Oluf Jacobsen afkald efter deres afd. mor Anne Jacobsdatter, Oluf Jacobsens.

14/12 1642. C.M.? byens sagefaldsfoged stævner Hans Ditlevsen for 47 sldl. for afgrøden af Snebbeltagen?.

14/12 1642. Hans Ditlevsen skal betale byen 47 sldl.


Ribe byfogeds tingbog 1643-1645

B 85A-65

folio

3 4/2 1643. Anders Jensen Guldsmed, på vegne af Ingeborg, afd. dr. Christen Bordums, og hendes sønner Laurits og Anders. Laurits Baggesen, på vegne af Karen og Kirsten Bordums, sælger hus.

3b 4/2 1643. Laurits Baggesen køber arvepart.

3b 4/2 1643. Laurits Baggesen tilforhandlet ved Hermand Gaardmand, kgl. majsts. toldskriver udi Bergen, en arvepart af Jacob Buch [Busch], sorenskriver udi Sundhorlen udi Bergenhus len, som hans hustru Line Jacobsdatter var tilfalden efter hendes afd. farbror Knud Jensen Als, fordum borger her. Laurits Baggesen sælger nu til Hans Jensen Maler [kaldes senere Maller], borger her. Hans Jensen Malers hustru havde tilforn Knud J. Als til ægte.

4 6/2 1643. Peter Beelou, rytter under Jochum van Deberens compagni, har afd. Peder Orloffs datter Anne Pedersdatter til ægte. Iver Nissen har været Anne Pedersdatters formynder for fædrene og mødrene arv. Afkald. Samme Peter Beelou erkender at skylde Iver Nissen 163 sldl. 2 mk. 8 sk. som Iver Nissen har forstrakt Peter Beelou med, som er af Peter Beelous hustrus søster Maren Pedersdatters børnepenge. Peter Beelou pantsætter hans og hans hustrus part i hendes afd. forældres gård og våning i Hundegades ende, som Edel, Jens Jørgensens, nu bor i, mellem Laurits Slagters hus og gårdsrum på den sønderside, han selv ibor, og Hans Laursens gårdsrum og våning, som cornet Rantzau nu har sit kvarter udi, på nørre side.

5 8/2 1643. Poul Jepsen, på vegne af far Jep Poulsen, tog dom på Christopher Kruse feltskærer og arvinger.

5b 8/2 1643. Mester Lauge Andersen, præst i Sct.Cathrine, tog dom på afd. Jens Rasmussen Rebslagers børn og arvinger: Skaris Jensen, Jørgen Jensen og Christoffer Kruse og Laurits Hansen i Seem for 456 sldl., ifølge Jens Rasmussens 3 breve: 6/1 1633, 14/2 1633 og 2/4 1635. Christoffer Kruses kone = Maren. Skiftet 4., 6. og 7. dec. 1641.

7 11/2 1643. Hans Lauritsen rådm. sælger til Hans Riider kandegyder sit hus på Søndergade. (Bebyggelse). Pantsætter til Skt. Katharinæ Kloster? for lån på 80 sldl.

8b 11/2 1643. Hans Lauritsen rådm. sælger til Jens Jonsen rådm. 2 boder i Skoleslippen. Ligeledes 1 stk. kålgårdsjord.

8b 11/2 1643. Ebbe Jensen, borger her, sælger til Hans Lauritsen rådm. en kålgård. Arvet med hans hustru Maren afd. Jens Skrædders.

9b 18/2 1643. Jacob Thomsen, afd. Thomas Knivsmeds søn, gav mor afkald; også efter hende = Maren, ? Christen Andersen Hvid, på vegne af mor og søskende.

10 18/2 1643. Las Ibsen gav sin svoger Mads Ladefoged afkald og skøde på hus, som Mads Ladefoged ibor i Grønnegade.

10 18/2 1643. Peder Mortensen Toldstrup på egne og på vegne af søskende og søskendebørn: Michel Toldstrup, Jacob Toldstrups børn, afd. Kirsten Mortensdatters barn: Maren Johansdatter gav Las Ibsen afkald for arv efter deres afd. far og oldefar Morten Toldstrup og afd. mor Maren Mortens.

10b 20/2 1643. Bror Christensen skomager rømte for 12 år siden fra byen sammen med Harder Sørensen, som undveg af fængsel, og lod hans hustru Johan Pedersdatter bedrøvet tilbage.

12b 28/2 1643. Peder Olufsen og Bagge Baggesen at gøre udlæg i Christopher Krauses løsøre for gæld. Kaldes også Kruse.

13b 4/3 1643. Peder Pedersen Hjerting sælger jord til Johan Pouch.

14 4/3 1643. Anders Svane rådm. sælger til Jens Madsen Hjort det hus denne bor i imod Nørreport på Meldam mellem Maren, afd. Jon Trellunds iboende hus på østerside, og Mads Simonsen skomagers iboende hus på vesterside.

14b 4/3 1643. Jep Poulsen Vilslev sælger jord til Hans Jensen Vandel.

15b 6/3 1643. Afd. Peder Orlofs børn lod vurdere en guldhalskæde, som deres afd. mor havde i pant af Christopher Kruse for 20 rdl.

16 (1643). Bagge Iversen tjenende Laurits Baggesen.

16b (1643). Troels Clem? tog dom over Laurits Hansen skomager ved Nørreport.

16b (1643). Niels Pedersen Kochs hustru Maren Lauritsdatter, og Hans Hansens hustru Johanne Lauritsdatter er døtre af Laurits Iversen Struck og deres afd. mor Anne Pedersdatter. Niels Pedersen køber huset.

17b (1643). Jenge [Inge?] Mortensdatter gift med Jep Nielsen klejnsmed.

18 11/3 1643. Hans Terkelsen, på vegne af far Terkel Andersen, tog dom over Peder Andersen skipper for 30 rdl. efter brev.

18 11/3 1643. Hans Sørensen Farup, borger her, sælger sit iboende hus i Horsfeld til Christen Laursen buntmager.

18b 11/3 1643. Laurits Nielsen Balmer? skylder Jørgen Ibsen 200 sldl.

19b 13/3 1643. Hans Bartskærs efterladte bo tilfalder kongen, fordi Hans Bartskær stak sin kone ihjel. Bevilges børnene.

19b 13/3 1643. Niels Hansen Hjort til Nørreporten lyste sin søn Hans Nielsen, tjenende i Ribe hospital, i køn og kuld, avlet med Apelone Svendsdatter.

19b? 14/3 1643. Afd. Jens Rasmussen rebslagers arvinger (se ovenfor) sælger til mester Lauge Andersen alle deres forældres huse.

13b? 15/3 1643. Peder Lassen, på vegne af sin søster Sidsel ? Brøns. 21 Ungkarl Morten Lydiksen, på hans svoger Johan Pouchs vegne.

23 18/3 1643. Oluf Thomsen skrædder, borger her, solgte til Oluf Hansen Roager et stk. jord i Grønnegade.

23 20/3 1643. Jens Hansen, som har afd. Peder Nielsens gård i Tang i fæste, er beslægtet i 3.led til Karen, Peder Nielsens forriges husbonds (?hustru).

23b 20/3 1643. Jørgen Laursen, på vegne af Hans Laursen rådm. vs? Niels Madsen Wiberg? N.M.W.s? fuldmagt dat. Brønisløff? i Skåne 23/6 1641, Søren Hansen i Varde, Jørgen Sørensen af Euareuløse [Kvanløse?, se tidligere, og senere] på Sjælland, og Jens Sørensen ridefoged til Lergrav på egne og andre søskendes vegne, at Sidsel Christensdatter, som er afd. Ole Sørensens hustru, skulle beholde Hans Laursens? brev i Ribe.

25 20/3 1643. Hans Hansen, født ved Sønderside, afd. Niels Hansen skolemesters bror, nu tilholdendes i S? Morten Lassen, på vegne af Anne Graversdatter, Niels Hansens efterleverske. Hans Hansen gav Anne Graversdatter afkald for arv efter hans afd. bror.

25 20/3 1643. Hans Jørgensen Møller og Jacob Pedersen Møller, på vegne af Peder Jessen Møller, angående vogn.

25 20/3 1643. Jørgen Laursen Liftrup, borger her, på egen og bror Jens Liftrup boende i Norge til Tonsbierig? [Tønsberg?], gav deres svoger Jens Clausen i Liftrup afkald efter forældre, afd. Lauge Jørgensen og Mette Pedersdatter, fordum i Lifstrup.

26b 21/3 1643. Jørgen Jacobsen Hollænder fordeler Cornelius Ditlevsen for 26 rdl. og 2 mk. dansk.

26b 21/3 1643. Jørgen Pedersen Fierstedt? havde været værge for Jørgen Bertelsen Struck, for dennes morarv.

27 21/3 1643. Niels Jacobsen, barnfødt i Norge, ---- Koch og indvåner i Kbh., på vegne af Anne Gregersdatter tjenestepige, som er født i Ribe, som hendes formynder, gav Maren Laursdatter, pigens mor, afkald for hvad Anne Gregersdatter kan arve efter Maren Laursdatter.

27 21/3 1643. Borgm. Morten Lassen solgte til Hans Sørensen Farup 2 boder. (Beboere og beliggenhed).

28 22/3. Afd. Jens Rasmussen rebslagers arvinger (nævnt tidligere) fordeles af Gregers Krabbe for 30 rdl., og af Steffen Nielsen rådm. i Varde for 7 sldl.

29b (1643). Anders Ægidiusen, rådm. i Slangerup, på vegne af sin bror mester Hans Ægidiusen, rektor ved Ålborg skole, gav mester Søren Andersen afkald for sin søster Karen Ægidiusdatters arv efter hendes forældre.

30 8/4 1643. Anders Mortensen tog dom på Corn D.? for 22 rdl.

30 8/4 1643. Ungkarl Peder Pallesen og Frederik Knudsen solgte til borgm. Morten Lassen afd. Morten Frederiksens adelhus på Nederdam.

31b 15/4 1643. Niels Sørensen Skade med rede penge til Hans Jesen Kimer, for det hus, han har solgt til Laurst Poulsen. Og formente han, på hans hustrus vegne, var nærmere end nogen fremmed.

31b 15/4 1643. Hans Jesen Kimer solgte til sin svoger Niels Sørensen Skade et hus i Horsfeld.

32b 15/4 1643. Jørgen Pedersen, på vegne af afd. Peder Orlofs børn, tilbød Hans Jensen Vintapper, Thomas Christensen, Hans Nielsen Vilslev og Andreas Verlohren de 11 boder i Sviegade, og den ene bod i Hundegade, i alt 42? fag.

32b 15/4 1643. Jørgen Pedersen Gram, på vegne af Hans Pedersen Orlof, Iver Nissen Buch, på vegne af Maren, Peder Orlofs, Hans Koste?, på vegne af Anders Pedersen, Niels Pedersen, L: [Lille?] Peder Pedersen og Anne Pedersdatter Orlof, sælger jord i Badstuegade.

33 15/4 1643. Samme sælger hus i Hundegade til Jørgen Pedersen.

33 15/4 1643. Hans Jensen Maller?[kaldes tidligere Maler] tilbød Hans Jensen Als de 34 sldl. af huskøb og arvekøb, som Hans Jensen Maller? købte af Hans J. Als, som er tilfalden ham efter hans bror Knud Jensen Als.

33b 17/4 1643. Skaris Jensen, på egne og medsøskende, tog dom på afd. Christen Brøndums børn og arvinger, nemlig Christen Pale??, Jens og Søren Brøndum for 6 sldl. efter hans afd. mors, Tyre Skarisdatters regnskab. Nok på Anne, afd. Hans Oblings arvinger for 9 dl. 3 mk. 3? sk.

33b 17/4 1643. Bagge Iversen, på vegne af husbond Laurits Baggesen, tog dom på Hans Jessen, Jes Opsneums søn, 64??

34 17/4 1643. Villum Hansens øde jord, inden og uden porten, okkuperes af byen, fordi det i lange tider har ligget øde, og han ikke har holdt ild eller arne i byen.

35b 19/4 1643. Jørgen Pedersen tog dom på Christoffer Kruse felbereder for 7? rdl. 9 sk., angående guldhalsbånd Christoffer Kruse skylder afd. Peder Orlofs børn penge. Christoffer Kruses hustru = Maren.

36 20/4 1643. Peder Gregersen på egen og hans svoger Peder Terpagers vegne.

36 20/4 1643. Christen Pedersen Bouell [Bøel?] fordeler Hendrich von Aren? i Varde.

36b 20/4 1643. Niels Nielsen i Bjerrum, på vegne af far Niels Knudsen.

37 22/4 1643. Peder Pedersen Hjerting køber og sælger ejendomme.

38b 22/4 1643. Las Ibsen humlemands far Ib Christensen ??mand skylder Peder Olufsen Roed 11 sldl.

39b 25/4 1643. Mads Nielsen Gram, skræddersvend, gav far Niels Hansen Gram afkald efter afd. mor Maren Madsdatter.

39b 25/4 1643. Peder Jensen Terpager kræves af Hans Nielsen Friis for 150 rdl. forløfte for Las Jensen Bonum.

40b (1643). Anders Mortensen Fiersted? tildømmes Anders Pedersens ejendom, imod Sønderport, til brugelig pant.

41b (1643). Mads Jessen Kjærgaard, på vegne af hans mor Ingeborg, Jes Kjærgaards, tog dom over Enevold Thomsen, Ib Madsen præst og Lambert Pors.

42 3/5 1643. Svend Jepsen i Gredsted stævner Maren, afd. Christen Lambertsens, for 48 sldl., som hendes afd. mor Anne, afd. Hans Oblings, har udgivet brev på på Skt. Mikkelsdag 1636. Maren sidder i uskiftet bo efter hendes mor.

42 (1643). Anders Lydiksen, dansk skoleholder, sælger til mester Christen Friis læsemester, på hans svoger Jens Pedersen Brøndums vegne. I fuldmagt står, at Christen Friis er Jens Pedersen Brøndums hustrus far.

44b 13/5 1643. Peder Lassen, borger her, på vegne af Mogens Jensens, Jens Bangs forrige tjener i Ålborg, beretning om episode ved møllen.

45b 15/5 1643. Morten Lassen borgm. tog dom på Jep Villadsen her, for 7 sldl., som er forløft for bror Knud Villadsen i Vilslev.

46 15/5 1643. Malte Nielsen dømmes at betale hr. Oluf Clausen i Borch 100 rdl. efter brev.

46b 16/5 1643. Hans Friis tog dom på afd. mester Hans Olsens børn for resterende husleje.

47b 16/5 1643. Anders Andersen Veierst [Veerst?], på vegne af hans hustru Maren, gav Hans Jensen Maller?, på vegne af Anne Andersdatter, afkald for den arv Maren var tilfalden efter afd. Knud Als, som havde Hans Jensen Mallers? hustru Anne Andersdatter. Kontrakt af 25/2 1643.

48 27/5 1643. Niels Sørensen i Nebel, på vegne af hans hustru Maren Hansdatter, Niels Jensen s.st, på vegne af hans hustru Karen Hansdatter, Peder Ibsen i Kammergård og Jørgen Eschelsen i Nebel, på vegne af Terckelle? Hansdatter, gav Peder Olufsen Roed, på vegne af hans søster Jehanne Olufsdatter, afd. Mads Hansen Langes, afkald for hvad de 3 søstre kunne tilfalde efter deres afd. bror. Desligeste Søren Pedersen, stadsbud i Varde, på vegne af hans hustru Kirsten Mortensdatter, og hendes 2 brødre Eske og Jens, som er udenlands, efter deres farbror Mads Hansen Lange.

49b 27/5 1643. Jørgen Pedersen, på vegne af Cornelius Ditlevsen, solgte til Hans Ditlevsen sin arvepart efter forældre i 2 stk. øde jord ved Sct.Peders kirkejord.

50 27/5 1643. Hans Ditlevsen kræver 189 rdl. af sin bror Cornelius, ifølge brev af 8/3 1640.

50b 30/5 1643. Underskud i skib 800 rdl. Søren Jensen skipper pantsætter sit iboende hus på Bispegades hjørne.

52 31/5 1643. Hans Jensen Als gav Hans Jensen Maller? afkald, på vegne af Anne Andersdatter, for arv Hans Jensen Als var tilfalden efter bror, afd. Knud Jensen Als.

55 10/6 1643. Peder Jensen, på vegne af Hans Nielsen Gredsted, opsagde arv og gæld efter hans afd. far Niels Jepsen Gredsted.

55b 10/6 1643. Jelle Andersen skrædder solgte til Hans Jessen kimer det hus Hans Jensen kimer ibor i Gråbergade? [Gråbrødregade?].

56 10/6 1643. Jørgen Pedersen, på vegne af Hans Pallesen i Glibstrup, solgte til bror Peder Pallesen sin anpart i det hus Peder Pallesen bor i, tilfalden efter afd. bror Jon Pallesen.

56b 13/6 1643. Hans Friis stævner Iver Nissen bager? for 300 rdl. efter pantebrev af 6/6 1618.

57b (1643). Mads Hansen Gram, skriver i Malt herred, sælger til sin morbror hr. Peder Madsen Pors i Vilslev sin arvepart i Porsborg.

58 17/6 1643. Dynes Lassen solgte til ungkarl Jacob Nielsen, foged på Fruergård, på vegne af fru Dorette Friis til Fruergård, 3? fag hus og bod i Sviegade.

60b 29/6 1643. Hildebrandt Frans [Thrandt?, Trandt?] felbereder pantsætter til mester Lauge Andersen sit hus, som har forstrakt ham fattig og skrøbelig mand med 200 sldl.

61b 3/7 1643. Frands Hansen dømmes at betale Gunder Jacobs 6 dl. 3 mk. 1 sk. efter bog.

61b 3/7 1643. Jens Svendsen i Morupgård tog dom på Michel Mortensen Toldstrup for 20 sldl.

61b 3/7 1643. Hans Mulvad, på vegne af hans søstersøn Hans Jessen Kjærgaard, tvist med? Peder Pallesen.

62b 3/7 1643. Hr. Jens Tausen giver mester Anders Romdrup pant i have.

63 4/7 1643. Maren Madsdatter, Christen Thomsens hustru på Skibbroen, tilbød Jens Jensen rådm. deres hus i betaling.

63b 4/7 1643. Peder Hansen Dalls forlig 25/3 1634 med Morten Hansen.

63b 5/7 1643. Peder Lassen fordelte Simon Poulsen i Harreby.

64b 8/7 1643. Hans Simonsen i Kalvslund, på vegne af Maren Madsdatter, solgte hendes bod til Hans Christensen Røen? i Fiskergade.

67 17/7 1643. Laurids Baggesen tog dom på Karen Jensdatter i Skoleslippe for 34 dl. 2 mk.

67b 18/7 1643. Jørgen Pedersen Gram, på vegne af afd. Peder Orlofs børn (som nævnt side 32b) sælger Peder Orlofs hus, Edel, afd. Jens Jørgensens, bor i til ungkarl Peder Hansen Splid. Pantsættes til sælgerne.

69b 20/7 1643. Karen Pedersdatter Rostis? tager Andreas Verlohren Frisehuster? til værge, efter Laurits Hansen.

70 20/7 1643. Jørgen Pedersen tilbyder Dynes Lassen afd. Peder Orlofs børns boder og jord.

71 22/7 1643. Peder Jensen, på vegne af Karen, Corneliusses mellemregnskab med Søren Jensen, må vente 6 uger.

71b 25/7 1643. Peder Jensen, på vegne af Karen, Corneliuses, fordeler Peder Lassen for 6 mk. 2 sk., og flere.

71b 26/7 1643. Christen Nissen i Stygh i Lønborg sogn tog dom på flere, bl.a. Lambert Pors, efter brev af 14/2 1624 ?Varde, som Christen Nissen har arvet efter Jep Christensen i Boell [Bøel?].

72 26/7 1643. Iver Blytækkers hustru Else.

72 26/7 1643. Iver Nissen Buch, Hans Jensen Vandel, Jens Madsen Hjort, Jens Pedersen Brøndum og Hans Nielsen Vilslev vidner, at have vurderet noget hollandsk kramvarer.

73 26/7 1643. Hans Laursen rådm. ?? Christen Clemensen i Lund i Skåne, på Hans Scherebergs? vegne.

73b 27/7 1643. Jens Jonsen rådm. tog dom på Hans Tygesen skipper.

74 29/7 1643. Villum Hansen i Tanderup sælger til Hans Vandel et stykke jord i Grønnegade.

74b 29/7 1643. Syn Jens Andersen og Morten Lydiksen.

74b 29/7 1643. Syn mellem Morten Lydiksen og Sara Hanskone i?

75 5/8 1643. Anders Jensen guldsmed, på vegne af Ingeborg, afd. dr. Christens, Laurids Baggesen, på vegne af Maren og Kirsten Christensdøtre, Laurits Christensen Bordum på egne og bror Anders Christensen Bordums vegne, sælger til borgm. Peder Sørensen jord ved Papøt? og Saltgade. Mere side 88.

76 5/8 1643. Samme sælger stald til Laurits Baggesen i Saltgade.

76 5/8 1643. Samme sælger stald uden Nørreport.

76b 5/8 1643. Jens Jonsen rådm., på vegne af sin hustru Maren Madsdatter og hans svoger afd. Peder Madsen Roed, og Rasmus Madsen, rådm. i Varde, på vegne af hans hustru Lisbeth Madsdatter, og Anders Jacobsen, borger i Ribe, på vegne af hans hustru Johanne Madsdatter og hendes søster Lisbeth (må skulle være Kirsten), Jens Jonsen og Anders Jacobsen tog deres svoger Jørgen Bertelsen Struck i hånd og solgte deres afd. far Mads Pedersen Roeds, fordum rådm., hus i Stenbogade på vesterside mellem afd. dr. Christen Brøndums stiens? på sønderside og Maren, Jep skrædders hus på nørside, strækker sig fra Adelgaden indtil Vor Frue kirkegård.

77b 5/8 1643. Jens Jonsen? havde været Johanne Madsdatters værge. (Det vil sige, at Johanne Madsdatter og Anders Jacobsen er først nu blevet gift).

78 5/8 1643. Samme arvinger som side 75 sælger til ærlig karl Anders Nielsen Anum? nogle boder i Sviegade.

78b 5/8 1643. L. Baggesen, på vegne af mester Christen Friis, har tilgode af Anders Nielsen skrædder 140 sldl.

78b 5/8 1643. L. Baggesen, på vegne af hr. Jens Tausen, solgte til Niels Olufsen knivsmed et hus i Puggårdsgade.

79b 5/8 1643. Jørgen Jacobsen Harboe og Las Jensen Bonum vidner.

80 8/8 1643. Hans Vandel, Iver Nissen, Hans Nielsen Vilslev og Jørgen Pedersen? vidner om Christen Thomsens gæld til Jens Jonsen. Christen Thomsen tilbyder 4 fag hus.

81 9/8 1643. Karen, afd. Jørgen Jensens, opsagde arv og gæld efter ham.

82 12/8 1643. Christen Harboe gav Jørgen Harboe afkald for den arv Christen Harboe, efter hans afd. mor Maren Jørgens, tilkom.

82 12/8 1643. Christen Harboe gav Jørgen Harboe afkald for arv efter hans afd. mor Karen? Jørgens.

84 16/8 1643. Om gårdkøb i Hjortlund. Claus Terkelsen i Jedsted og Nis Pedersen, nu i Ribe.

84b 19/8 1643. Malte Nielsen tog dom på Hans Madsen Bech for 20 sldl.

85 19/8 1643. Maren Nielsdatter, Jørgen Foulings [Føvling?], opsagde arv og gæld efter J. Hansen F?

85 19/8 1643. Anders Troelsen i Jedsted gav Peder Jessen afkald efter hans søster afd. Maren Troelsdatter, Peder Jessens.

85 19/8 1643. Anders Nielsen, på vegne af Jens Nielsen og Berit Nielsdatter, som er Maren Troelsdatters søsterbørn, gav Peder Jessen afkald.

85b 19/8 1643. Jep Poulsen Vilslev sælger til Mads Nielsen Frisch en gård i Søndergade.

87 22/8 1643. Peder Hansen Dall, Niels Sørensen og Laurits Baggesen tiltales for Mads Lassens gæld til toldkassen 2312 rdl. 7 sk. + 1675 rdl. 15 sk., som mangler i toldkisten.

88 26/8 1643. Ingeborg, afd. Christen Bordums, og børn sælger til Boeld Lambertsdatter et hus i Smedegade, som Berete Kandegyders bebor.

89 28/8 1643. Niels Munch fængsles for flere gange at have lavet parlement og slagsmål.

90 31/8 1643. I forår 1631 forlig i Rasmus Kjersings hus med afd. Jens Rebslager om kålgård.

91b (1643). De 3 [må være dem side 87] bekræfter lovet for Mads Lassen.

93b (1643). Mads Lassens gæld angives 3987 rdl. 22 sk.

94 (1643). Anders Svane tilbød Iver Nielsen hans hus til løsen.

99 27/9 1643. Peder Jensen, på vegne af Karen, Cornelius Ditlevsens, tog dom på Jens Bang i Hundegade for 9 dl. 2 mk. for humle.

99b 27/9 1643. Peder Hansens, født i Ribe, morbror er Peder Olufsen Roed. Afkald efter far Hans Jacobsen.

99b 27/9 1643. Peder Olesen rådm., på hr. Laurits Madsen Lime, sognepræst i Husby og Sønder Nissum, tog Anders Lydiksen, på piger Karen Madsdatter og Kirsten Madsdatters vegne,i hånd og gav afkald for arv hr. Laurits M. Lime var tilfalden efter hans afd.e forældre Mads Nielsen Lime og hans mor Karen Olufsdatter.

100 30/9 1643. Søren Lauritsen skøtter sælger til sin svoger Christoffer Jørgensen et hus i Grønnegade på lejemål.

101b 5/10 1643. Hans Nielsen i Varming gav stedfar Søren Lassen afkald efter hans afd. mor Maren Sørens. Ligeledes Morten Nielsen i Vandi? ved Haderslev, på vegne af hans hustru Karen Sørensdatter, efter Maren Sørens.?

102 7/10 1643. Hans Pedersen skoflikker tog dom på hans far Peder Hansen for 12 sldl. 1 mk., er rest af arv efter afd. mor.

103 7/10 1643. Mads Nielsen Frisch solgte til Mourits Jacobsen bager et hus på Søndergade, som Maren Prongsdatter ibor. Pantsættes til sælgeren.

104 11/10 1643. Hans Lauritsen rådm. stævnes for 1135 sldl. efter brev udgivet 25/9 1625 til Niels Liftrup af Hans Schereberg? i Lund i Skåne. Niels Liftrups brødre: Jørgen Sørensen af Quarlnløs? [Kvarnløse?] på Sjælland, Søren Sørensen i Varde og Jens Sørensen ridefoged til Lergravgård, har fået fyldest af Niels Liftrups hustru Sidsel Christensdatter.

105b 14/10 1643. Dorette, Peder Nourups, og hendes datter Margrete Pedersdatter.

106b 14/10 1643. Morten Lydiksen lavbød sit hus, tilfalden efter hans afd. forældre.

107b 18/10 1643. Jørgen Laursen Liftrup, borger her, vidner at afd. Niels Sørensen Liftrup ikke var i Ribe 24. eller 25.sept. 1625, men var til Viborg marked, og ikke han kom til Ribe igen, og til 1627 i juli. Ligeledes vidner Lisbeth Andersdatter.

105 til 110. (1643) Lauge Andersen fordeler forskellige.

109b 23/10 1643. Oluf Hansen byskriver tog dom på Maren, Bent Andersen og hendes mand Michel Hagersen?, for 40 sldl., som han har udlagt for dem til Hans Andersen i Rejsby, for den arvepart Hans Andersen tilfaldt efter Bent Andersen, som Oluf Hansen var forlover [for?].

110 24/10 1643. Vurdering med Niels Nielsen Arnum, på vegne af Anne, Niels Arnums, af afd. fars hus i Hundegade.

110 24/10 1643. Ungkarl Morten Lydiksen lavbød sine ejendomme: ? i det hus, hans svoger borgm. Peder Sørensen ibor, det hus ved Nørreport, som afd. Hans Clausen iboede, 5 boder i Præstegade på rad.

110 24/10 1643. Udsætningsmænd som ikke mødte at gøre deres tov, bl.a. Anders Hansen Guldsmed.

110b 28/10 1643. Johannes Hauch skylder Morten Lydiksen 50 rdl., pant i jord.

111 28/10 1643. Peder Gregersen, på vegne af Marin, afd. Hans Billums, hun skylder Jørgen Bertelsen Struck, på vegne af hans mor Anne, 110 rdl., pant i hus ved torvet, mellem byens ?? på nørreside og det hus afd. Mads Lime iboede på sønderside i Stengade.

112 30/10 1643. Mourits Kortsen kedelsmed, på vegne af Sidsel, Hans Bruns, tilbød Oluf Hansen i Tuilde, på vegne af hans mor, Jes i Lackesgård, Jes Eschesen i Laurup [Lourup?] og Søren Hansen i Tislunde rigtig skifte efter afd. Hans Brun?

112b 30/10 1643 Knud Simonsen? i Brøns stævner Karen og Kirsten Madsdøtre, afd. Mads Limes døtre,, på Hans Simonsen i København hans hustrus mor Magdalene, Claus Kockes vegne, deres afd. bror Niels Madsen havde udgivet håndskrift dat. Kbh. 10/12 1634. Var død i Norge for nogle år siden.

115b 4/11 1643. Stokkenævn: Anders Henningsen, borger her, på vegne af Peder Nielsen (senere Niels Pedersen) født her, efter afd. Peder Christensen og Maren Pedersdatter, som lever endnu.

116 8/11 1643. Hans Friis med guldhalsbånd i pant af hr. Ancker Jensen sognepræst i Seest ved Kolding.

117 13/11 1643. Christen Madsen, på vegne af Carsten Olufsen, tog dom på Else Hansdatter for 10 sldl. for rug.

117b 13/11 1643. Christen Madsen, på vegne af Jørgen Jacobsen Hollænder, tog dom på Ludvig Hansen i Seem for 9 sldl., som er forlov for hans ?? Skaris Jensen.

118 13/11 1643. Jørgen Bech fordelte Anders Pedersen i Nør Farup for 40 sldl.

118 13/11 1643. Jørgen Kjeldsen, møller i Ydermøllen, erkendte skyld til mester Lauge Andersen 80 sldl., pant i hus.

119 14/11 1643. Skaris Hansen fordelte Thomas Nissen Arildt for 16 sldl. 2 mk. 11 sk.

119 14/11 1643. Oluf Simonsen erkender skyld til rådm. Peder Baggesen for 80 sldl., pant i hus i Clostergade.

119b 15/11 1643. Nis Pedersen Møller anklages for at være flyttet tilbage, og handler uden borgerskab.

120 16/11 1643. Oluf Hansen i Tuilde, på vegne af mor Anne Hanskone i Ugelvig, Søren Hansen i Tislund på vegne af mor Dorete Hanskone i Tislund og Jep Knudsen i Lourup på vegne af mor Maren, afd. Knud Skoes i Lourup, gav borgm. Morten Lassen, på vegne af Sidsel, Hans Bruns, afkald efter afd. Hans Brun, som var deres fælles søskendebarn. Ingen andre end de 3 var arvinger. Også side 112.

120b 18/11 1643. Peder Pallesen, på vegne af hans fæstemø Kiere? Christophersdatter, gav A. Svane borgm. afkald for værgemål, han havde haft for hendes mødrene og fædrene arv.

121 18/11 1643. Hans Nielsen Friis sælger til Hans Sørensen Farup hus i den gade, som løber fra Sønderport.

121b 18/11 1643. Niels Karlsen i Darum handler hest med A. Svane.

122b 18/11 1643. Morten Lassen tog dom på en masse udenbys folk for gæld.

123 18/11 1643. Peder Christensen, skipper af Ballum, stævnede Jarris Bernert i Hull i England for skibsfragt 660 courant gylden.

124 21/11 1643. Peder Baggesen rådm. tog dom på Jørgen Kjeldsen Møller.

124 21/11 1643. Cornelius Ditlevsen tiltalt for gæld.

124b 23/11 1643. Peder Pedersen Hjerting tog dom på Kirsten, Mads Lassens, for 16 dl. efter bog.

124b 23/11 1643. Peder Pedersen Hjerting tog dom på Kirsten, Mads Lassens, for 850 dl., afd. Mads Lassen har lovet for Dorete, afd. ?? Jacobsens børns vegne. Peder Pedersen Hjerting optræder på børnenes vegne. Er hovedstol af de penge, som arvingerne ?? udi de Tedtmersche? breve. Peder Pedersen Hjerting, på vegne af børnene skal have 340 sldl. Mads Lassen dat. 15/10 1625.?

125 23/11 1643. Bagge Baggesen tog dom på en skare udenbys folk.

125b 25/11 1643. Jørgen Jensen ??, på vegne af Christen Bendtsen i Brøns, gav Thomas Christensen, på vegne af Sidsel Mouridsdatter, afd. Niels Christensens, afkald for arv Christen Bendtsen var tilfalden efter hans søn, afd. Niels Christensen.

126b 25/11 1643. Johannes Caspersen Hauch erklærer at skylde mester Lauge Andersen 100 rdl., ifølge pantebrev af 6/10 1638, pant i Johannes C. Hauchs hus.

127 28/11 1643. Hans Laursen rådm. pantsætter sit hus i Gråbrødregade til Anders Svane og Jep Poulsen rådm., som Rasmus Jacobsen Kiersing tidligere boede i, som afd. Knud Lambertsens børn havde i pant, og Hans Laursen er tildømt.

128 28/11 1643. Christen Sørensen buntmager (må være den yngre) giver hans svoger = svigersøn Anders Christensen Skade afkald for arv efter hans datter Else Christensdatter, Anders? Christensen Skades afd. hustru.

130 2/12 1643. Borgm. og råd stævnes? for skatter af ?? slotsskriver.

131 2/12 1643. Lille Jørgen Pedersen borger, på vegne af Jørgen Jensen Lostrup, tog dom på Jørgen Jensen Mørck? 30 sldl. for en sæk humle.

131b 2/12 1643. Christen Simonsen af Lund, på vegne af Hans Skeringberg sst. stævner Hans Laursen rådm. for 1135 sldl., som Hans Laursen skal være afd. Niels Sørensen Lifstrup [tidligere Liftrup] skyldig efter brev af 25/9 1625 for kramgods. Tidligere vidne af Lisbeth, Jens Andersens og Jørgen Laugesen anfægtes. Niels S. Lifstrups brødre Søren Sørensen af Varde, Ole Sørensen af Quarmisløs [Kvarmløse?] i Sjælland og Jens Sørensen ridefoged til Lergravgård, på vegne af søskende har givet fuldmagt til Sidsel Christensdatter, nu gift med Hans Skeringberg, at hun må have Hans Laursens brev, som de fandt i Ole Sørensens bo efter hans død. (Tidligere Brønislou? i ??

133 5/12 1643. Søren Andersen erkender at skylde Niels Hansen Fyn, Morten Pedersens formynder, sin stedsøn Morten Pedersen hans fædrene arv 70 sletdlr, må blive stående indtil Morten Pedersen er 18 år. Imidlertid skal Søren Andersen og hans mor Maren Nielsdatter holde deres søn Morten Pedersen til ære og lære med øl, mad og klæder o.s.v.

134b (1643).Hans Jensen Vandel lavbød Elses, Morten Limes, hus, som Hans Andersen og Anne, afd. Niels Jensens, ibor på Søndergaden.

135 (1643). Sælges til Laurits Lassen.

136 9/12 1643. Niels Pedersen Gasse køber hus af Gilden for 400 sldl., ved siden af afd. Mettes, Anders Spandets, børns hus, som Rasmus Kiersig ibor.

137b 11/12 1643. Borgm. Morten Lassen tog dom på en masse udenbys.

137b 11/12 1643. Hans Jessen Kjærgaard, på vegne af mor Ingeborg, stævner afd. Karl Hansens børn i Lildarum: Claus Karlsen i Lildarum, Niels og Laurits ibid., Hans Karlsen i St. Darum, Peder Nielsen Jul i Lildarum, Hans Nielsen Jul i Jernelund, Nis Frandsen i Allerup 111 sldl. 8 sk. efter Hans J. Kjærgaards bog fra 1618-1638. Hvoraf skal kvittes? det afd. Jes Hansen Kjærgaards og er skyldig? Karl Hansens arvinger, efter en håndskrift på Peder Nissens vegne i Jedsted på 24 sldl.. Claus og Laurits har farens gård.

138b 12/12 1643. Laurits Baggesen kræver en del indenbys.

140 16/12 1643. Borgm. Morten Lassen stævner Hans Jensen ?? for 392? dl.. Pantebreve 5/2 1625 og 30/4 1630 og 16/10 16??

141 18/12 1643. Anders Mortensen tog dom på Ingeborg, afd. Niels Munckgaards for 16 sldl.

141b (1643). Else, Mortens, tog dom på forsk. folk.

142 (1643). Niels Jacobsen Bonum tog dom på Peder Jessen i Grelstoft?. Skyldig til mester Jacob i Darum.

143 Begyndelsen af 1644 = 7.september.

143b 24/9 1644. Svend Nielsen skylder sin brorsøn Niels Knudsen 100 dl.. Pant i hus ved Graven.

144b 24/9 1644. Terman Jensen vognmands afd. datter Kirsten havde Niels Bendtsen Kimer til ægte.

144b 30/9 1644. Peder Rask og Backen Madsen, på vegne af ærlig karl Dytmer Stækmand? af Ålborg, gav Peder Gregersen, Hans Gregersen og Jesper Olufsen der s.sst. varsel til Randers og Ålborg byting.

144b 12/10 1644. Terman Jensen, at hans datter Kirsten Termansdatter, som havde Niels Bennedsen til ægte, er druknet?

145 16/10 1644. Peder Jensen, borger her, på vegne af Mads Jensen af Ringkøbing, kræver de øksne Mads Jensen har købt af Carsten Olesen. Også 14?

145b 16/10 1644. Lauge Andersen Gredsted, med fuldmagt af Anne Jensdatter, afd. Peder Hjertings, og hendes datter Dorette, opsiger arv og gæld efter Peder Hjerting.

146b 28/10 1644. Dytmer Stachmand? af Ålborg har befalet, at tage en snehvid hest af mester Christian Friises stald. Dytmer Stachmand? påstår at han har købt den af borgm. Christoffer Hammer? af Ålborgs søn Hendrich.

147b 31/10 1644. Ole Simonsens iboende hus i Klostergade vurderet til 100 sldl.

147b 31/10 1644. Gregers Christensen guldsmed, på vegne af Las Laursen guldsmed, tog dom på Karl Sørensen i Stor Darum.

148 31/10 1644. Holden Pedersen glarmester kaldte Kirsten Nielsdatter en hore. Han har ligget i med hende i 7 år.

148b 31/10 1644. En ko solgt den dag Peder Hjerting blev jordet. (Åben plads til datoen).

148b 31/10 1644. Johanne Madsdatter, tjenende Las Guldsmed, ledte efter hans ko. Karl Sørensen i Darum taget den; hans datter Anne og bror kom med den igen.

149b Begyndelsen af 1645 = 24/3, første tingdag.

150b 15/4 1645. Syn, med Mads Nielsen skrædder, som er afd. Mads Grams søn, på afd. Niels Grams 2 huse i Puggårdsgade. (? Maren, afd. Niels Grams, nærværelse).

150b 16/4 1645. Mads Nielsen Gram, boende i Tiset, gav hans stedmor afkald efter hans far afd. Niels Gram, og takker hende og Christen Madsen for god betaling.

Mangler konkrete oplysninger om de sidste notater på dette blad.


Ribe byfogeds tingbog 1646

B 85A-66

dato

4/2 1646. Niels Hansen Nygaard, på vegne af Dorete, afd. Hans Jessen Vintapper, tog dom på Peder? Lauritsen slagter.

4/2 1646. Med byfoged Hans Ditlevsen, efter Oluf Jensens begæring, hos Maren Nielsdatters, afd. Søren Andersens, at gøre udlæg af 6 rdl., som Hans Ditlevsen har tilgode.

14/2 1646. I 1644, da det hornische? regiment marcherede igennem byen, hørte Bertel Andersen portner på Nørreporten, at Anders Hansen Guldsmed sagde til kaptajnløjtnant på Ydermøllen, at han havde købt 5 nød [kreaturer] af hans frue, han var ræd at bønderne skulle fortryde. Kaptajnløjtnanten svarede, at det skulle han ikke frygte for, bønderne, bl.a. Karlsensønner fra Lildarum, havde annammet det i deres contribution. 5 bønder i Darum indstævnet.

14/2 1646. Niels Christensen i Sønder Farup's søn er Gregers Nielsen, danske skolemester i Kolding, lyst i køn og kuld, avlet med Karen Gregersdatter. Senere siges, at Gregers Christen, danske skolemester i Kolding, gav Niels Christensen afkald for hvad han kunne komme til at arve.

16/2 1646. Hans Nielsen Vilslev, på vegne af Lisbet, afd. Christoffer Kjeldsens, fordeler Anders Iversen i Outrup.

21/2 1646. Hans Ditlevsen byfoged lavbød Sara Knudsdatters og medarvingers hus i Grønnegade.

21/2 1646. Peder Hansen Dall skylder sin svoger Niels Sørensen 1650 sldl.. Pant i ejendomme.

23/2 1646. Anders Jacobsen, på vegne af sin søster Kirsten, Laurits Larsens, dom på Niels Jepsen Gieldballe for 11 sldl. 3 mk. 10 sk. efter afd. Laurits Larsens regnskab.

23/2 1646. Oluf Snedker tog dom på Maren Hansdatter, Christen Lambertsens, for 30 sldl. efter brev af 1636, 3.påskedag.

24/2 1646. Christen Thomsen og Hans Marebech gav hverandre afkald for deres hustruer Apolone og Maren Madsdøtres fædrene og mødrene arv.

24/2 1646. Else Molchers?, afd. Iver Blytækkers, solgte til Kalle Laugesen skomager det hus han bor i i Peder Damsgade. Kalle Laugesen sælger straks videre til Laurits Nielsen skrædder.

25/2 1646. Side 17b. Jens Jonsens hus brændte 14 dage efter Mickelsdag 1644.

28/2 1646. Hans Glud, på vegne af Cornelius Ditlevsen, tog dom på Jens Olufsen, Oluf Jensens søn, for 8 sldl.

3/3 1646. Mads Frisch tog dom på Anders Andersen for 10 sldl. 8 mk.

4/3 1646. Bruges ordet vexelbrev.

4/3 1646. Hans Jessen Kjærgaard tog dom på hans dreng, som er barnfødt i Odense, ved navn Knud Pedersen, som undveg hans tjeneste. Hjemlede Peder Jessen Mulvad og Claus Nielsen, begge af Ribe, at de har givet Knud Pedersen og hans stedfar Hans Dyre i Odense varsel.

4/3 1646. Flere gange Christen Ditlevsen, hvem er han? bror til Hans Ditlevsen?. Er tilsyneladende byens tjener, giver varsel.

5/3 1646. Side 23b. Jens Pedersen Brøndum stævner hr. Laurits Hansen i Nør Farup (for Kirsten, Mads Lassens dør) for 156 rdl. (Wiberg: død 1648, ingen kone oplyst).

16/3 1646. Side 27. Maren, afd. Hans Farups, tog dom på Jørgen Nissen Surhauge.

16/3 1646. Lauge Andersen, på vegne af Else, Morten Limes, dom på flere, efter regnskabsbog.

17/3 1646. Side 28b. Morten Krage, her, solgte til Tielle? Madsen af Skibelund et 5 fag hus i Kaspergårdsgade? .

19/3 1646. Side 30. Hans Hansen Struck, på vegne af Mette, afd. Laurits Strucks, tog dom på Thomas Børgesen i Sønder Farup.

25/3 1646. Side 31. Lauge Andersen, på vegne af Else, afd. Morten Limes, fordeler Hans Hansen i Allerup for 12 sldl., og flere andre. Ved denne tid mange indlæg om Laurits Baggesens (påståede) handel med svenskerne og Iver Vind til Nørholm.

6/4 1646. Side 39b. Enevold Jensen, borger af Varde, på vegne af hustru Sidsel Gillesdatter, gav mester Lauge Andersen, sognepræst i Cathrine, afkald for værgemål for hendes fædrene og mødrene arv.

11/4 1646. Side 42. Peder Hansen Splids kone er Maren.

11/4 1646. Side 43. Christen Andersen Hvid lover borgm. og råd ikke at sælge hus, før hans 2 børns mødrene arv, 132 sldl. er udredt, ifølge registrering af 24/9 1642; og kontrakt med Poul Hansen af 3/4 1646.

11/4 1646. Side 43b. Peder Bjørnsen, på vegne af brordatter Elle Jensdatter, solgte til bror Niels Jensen Bjørn den 1/4 part hus, som hun har arvet efter hendes far Jens Bjørnsen. Ligeledes Georg Nødes, soldat under oberst Daniels regiment, på vegne af hans hustru Anne Jensdatter, hendes 1/4 part. (Beliggende ?? huse, det ene ved Porsborg jord).

11/4 1646. Side 44. Niels Jensen Bjørn gav farbror J. Bjørn? afkald for værgemål, de andre ligeledes.

14/4 1646. Side 48. Maren Christensdatter, afd. Jens Laursens, sælger til Peder Baggesen 5 boder i Mester Mads Højnesgade. 2 boder sælges straks videre til Hans Hansen.

18/4 1646. Side 51. Hans Lauritsen rådm. solgte til Hans Nielsen Friis sit adelhus på Storegades nørre side mellem Hans N. Friis på vesterside og Terkel Andersen Hjorts ejendom på østerside.

20/4 1646. Side 55b. Hans Nielsen Friis rådm. solgte fra Gilden til Hans Vandel en stald og gårdsrum, som Gilden for kort tid siden har fået af Hans Hansen Aablings [Obling?] arvinger.

20/4 1646. Side 56. Hans Jensen Vandel solgte til Morten Knudsen væver et hus, som Morten Knudsen bor i på Grønnegade.

20/4 1646. Side 56b. Morten Knudsen væver låner af Gilden de 100 rdl., som stod i Hans Hansen Aablings stald.

23/4 1646. Side 57b. Peder Jensen skoleperson og søster Maren Jensdatter opsagde arv og gæld efter deres forældre Jens Michelsen og Ingeborg Pedersdatter.

27/4 1646. Side 59. Niels Nielsen af Grimstrup, på vegne af afd. bror Peder Nielsen af Tømmerby?. Slægtninge nævnes på grund af drabet. Anders Hansen guldsmed blandt nævningene.

29/4 1646. Side 66b. Laurits Baggesen m.fl. og Kirsten, afd. Mads Lassens, om Mads Lassens toldgæld.

29/4 1646. Side 67. Jørgen Pedersen slotsskriver, på vegne af velb. Gregers Krabbe, sin egen, Peder Byrgesen og Laurits Hansen i Tønder, stævner Hans Guldager for et skibs regnskab.

30/4 1646. Side 68. Flere bl.a. Hans Vandel var 30/9 1643 at vurdere afd. Mads Lassens huse, de opføres her med værdi. Skyldig told er 2195 sldl. 1 mk. 11 sk.

5/5 1646. Side 70. Peder Sørensen, på kreditorers vegne, lavbød Kirsten, afd. Mads Lassens huse.

5/5 1646. Side 70b. Hans Nielsen Friis erkender at skylde Maren, afd. Jon Trellunds, 600 rdl., pantsætter hus købt af Hans Laursen kræmmer.

9/5 1646. Side 72b. Skudsmål: Else Lasdatter, datter af Las Nielsen og Mette Sørensdatter, begge døde for nogle år siden.

11/5 1646. Side 74. Mads Jessen af Aarup med kontrakt mellem Maren Jepsdatter, afd. Peder Jepsens i Tved på den ene, og hans børn Jep Pedersen, Villads Pedersen og Volborg Pedersdatter på den anden side angående fars arv dat. 7/2 1639. Været nedgravet i jorden i fjendens tid.

11/5 1646. Fremlægges afd. Peder Pedersen Hjertings gældsbrev til hollænder, 1714 gylden for kramvarer.

14/5 1646. Side 75b. Peder Jepsen toldskriver lyste sin søn Niels Pedersen i kuld og køn, avlet med afd. Maren Hansdatter, Laurits Hansens søster.

20/5 1646. Side 76. Hans Mulvad, på vegne af jomfru Vibeke og Anne Langes?, tog dom på Peder Baggesen rådm. for 62 rdl., som er rest for 8 øksne.

25/5 1646. Side 78. Hans Jessen (Kjærgaard) arresteres i Odense på grund af Hans Dyre, angående dennes stedsøn.

30/5 1646. Side 79. Guldsmed Gregers Christensen lyste sin datter Johanne Gregersdatter i kuld og køn, avlet med Maren Hansdatter af Odense. Hvem er hun?

1/6 1646. Side 79b. Anders Andersen rebslager lyste sin søn Villum Andersen i kuld og køn, avlet med Berete Villumsdatter.

10/6 1646. Side 82b. Mette Termansdatter stævner Maren, Terman Jensens.

10/6 1646. Side 82b. Peder Lauritsen slagter, på vegne af søster Kirsten Lauritsdatter, [børn?] af Laurits Pedersen slagter og afd. Karen Hansdatter.

15/6 1646. Side 85. Hans Ditlevsens eng kaldes Gåsholm?

16/6 1646. Side 85b. Peder Hansen Dall og Niels Sørensen er svogre.

20/6 1646. Side 86. Ole Michelsen tog dom på Kirsten, Hans Hildebrandts for 25 sldl. dat. 20/4 1643.

27/6 1646. Side 86b. Vurdering med borgm. Hans Friis af et stk. øde jord, som afd. Daniel Iversens hus stod på, og Gilden har i pant, mellem Ingeborg, Jes Kjærgaards hus på vester side og Kirsten, Mads Lassens våning på øster side, 200 dl.

27/6 1646. Side 87b. Hans Lauritsen, afd. Laurits Strucks søn boende på Sjælland i Bjæverskov herred i Vollerslev by, og tog Hans Hansen med hustru Johanne Lauritsdatter i hånd, på egne og hans brorsønner afd. hr. Iver Lauritsens børn: Claus, Laurits og Hans Iversønner, og med fuldmagt af hans svoger Peder Dynesen, som har Maren Lauritsdatter med et barn Dynis Pedersen, samt Laurits Strucks umyndige børn: Niels og Maren, Niels Koch med hustru Maren Lauritsdatter, afkald for arv efter afd. Laurits Iversen Struck.

29/6 1646. Side 88. Laurits Christensen af Ålborg fordeles for Kabpenge? af 117 øksne fra Ribe til Holland, og Foch Albertsen af Horsens for 84 øksne.

29/6 1646. Side 88. Hans Ditlevsen, på vegne af Peder Nielsen fisker i Fjand i Sønder Nissum sogn, på vegne af Christen Christensen degn i Husby, gav søster Maren Christensdatter i Præstegade afkald for arv efter afd. mor Anne Pedersdatter.

30/6 1646. Side 89. Hans Ditlevsen byfoged, på vegne af Sara Knudsdatter, solgte hendes hus til Jens Olsen? sværdfeger, på vesterside i Grønnegade mellem Hans Jessen vintappers hus, som hans hustru Dorete ibor på nørreside, og byens hus, som Kirsten, Clemend Stadsboes [stadsbuds?] ibor på sønderside. (Størrelse og beskrivelse). Jens Olsen skylder Sara 120 sldl., pantsætter huset netop købt.

4/7 1646. Side 90b. Villum Hansen af Tanderup gav tilkende, eftersom Carsten Olufsen lod læse et skøde, han har fået af afd. Gunder, Magnus Graves, på hendes stald og Cort Hauborghs stald.

8/7 1646. Side 92b. Karen Jensdatter, Hans Sørensens i Hundegade, og Anne, Thomas Haffdis?, syn på skorsten på fælles øde byggested.

8/7 1646. Side 93b. Søren Laursen skytte? solgte til Karen Lauritsdatter, tjenende Hans Friis, 5 fag hus, han ibor ved Grønnegades hjørne på sønderside ved byens fjerdingsti mellem hans svoger Christopher Jørgensens hus på hjørnet på sønderside, og Jens Jonsens våning på nørreside.

8/7 1646. Side 94. Laurits Jørgensen og hans hustru Sidsel Bertelsdatter.

11/7 1646. Side 95. [dvs. fol.93] Carsten Olesen, det skøde hans hustru Ide Clausdatter fik af afd. Magnus Grave og hans afd. hustru Gunder Lambertsdatter af 13/8 1631 på ejendom i Sortebrødregade, som Carsten Olesen bor i.

23/7 1646. Side 97. Mads Ladefoged lover at levere Gunder Andersdatter hendes klæder igen. Hun er nu gift med Las Jensen ?i Øster Vedsted. Sidsel Lasdatter overtager gælden 100 dl. til Gilden, som Rasmus J. Kiersing hidtil har haft.

27/7 1646. Side 98b. Rasmus Jessen Kiersing solgte til Peder Lassen, på vegne af hans søster Sidsel Lasdatter, afd. Hans Bruns, 3? fag hus.

27/7 1646. Side 100. Mads Jensen Ringkøbing har i fjendens tid handlet i Ribe. Nu vidnes (bl.a. af Anders Hansen guldsmed), at det er løgn, at han har solgt geværer? og ammunition til fjenden. Mads Jensen er iligemåde, hos Hans Hansen bager, blevet frataget 106 øksne og mange effekter.

27/7 1646. Side 103. Karen Ibsdatter, Jens Holdensens, vidner, at da hun havde boet 9 års tid i afd. Hans Sørensens bol i Puggårdsgade, som nu er nedbrudt, var der kun jord til en stikkelsbærbusk. Ib skrædder har boet i Anne, Thomas Haffdiss? hus i 2 år, nu nedbrudt.

6/8 1646. Side 106. Hans Nielsen Glud lyste sin søn Jacob Hansen Glud i køn og kuld, avlet med Karen Ibsdatter, som nu er gift med Jens Holdensen.

6/8 1646. Side 106. Hans Jessen Kjærgaard, på vegne af hans mor Ingeborg Jeskone, tog dom på Peder Laursen slagter for 12 sldl.

6/8 1646. Side 106b. Anders Andersen i Kirkeby og søskende, og deres børn, opsagde arv og gæld efter bror afd. Ib Andersen, som døde i Ribe til Boeld, Las Bonums.

8/8 1646. Side 106b. Hans Jessen Kjærgaard, om 78 rdl. som dr. Jens Engelbretsen skyldte Jes Hansen Kjærgaard.

8/8 1646. Side 107b. Maren Nesdatter den ældre, stokkenævn: Født i Ribe af Nes Rasmussen Baslund og Maren Pedersdatter.

8/8 1646. Side 107b. Niels Olufsen solgte til Laurits Baggesen sit øde hus i Stenbogade mellem den kannikegård, som Mads Limes døtre ibor på nørreside, og afd. Jep skrædders børns hus på sønderside.

10/8 1646. Side 108. Hans Jessen Kjærgaard, på mors vegne, fordeler forskellige.

11/8 1646. Side 108b. Angående værgemål af 7/8 1640 for Knud Lambertsens børn: Lambert, Kirsten og Karen. Jørgen Hansen nu på Kirstens vegne. Alle børn vist i København. Erklæring af 30/7 1646.

11/8 1646. Side 109b. Ovennævnte Maren Nesdatter opbød sin arv, efter sin oldefar Peder Thomsen og hendes mor Maren Pedersdatter, i huset i Grønnegade, hendes far levede i. Også s.110 Niels Rasmussen i Kier ved Gredstedbro er bror til Nes R. [Nes Rasmussen Baslund].

?/? 1646. Side 112. Om afd. Adrian Clausen i Amsterdams tilgodehavende fra Peder Hjerting i hus i Gråbrødregade, som Jacob Clausen væver bor i.

19/8 1646. Side 115b. Niels Pedersen Koch skylder mester Christen Friis 100 dl.

19/8 1646. Side 116. Skudsmål: Anders Hansen sværdfeger, nu tilholdende i Glückstad, barnefødt i Ribe af Hans Hansen sværdfeger og Karen Andersdatter.

24/8 1646. Side 118. Kirsten, Mads Lassens, stævner Gregers Hansen i Øster Linnet for 3 sldl. ifølge Gregers Hansens missive dat. Københavns slot 1/9 1630.

25/8 1646. Side 119. Christen Pedersen Brøndum erklærer at skylde mester Hans Svane, provst på Samsø og sognepræst til Onsbjerg og Galser?? [må være Besser] ?? dat. Bispegården på Samsø 6/8 1646. Pantsætter iboende hus på Nederdammen.

27/8 1646. Side 120b. Hans Ditlevsen byfoged beskylder forskellige for at stjæle frugt fra hans have. Vist den eneste frugthave i nærheden.

1/9 1646. Side 122. Berete, afd. Laurits Poulsens, med fuldmægtig Peder Lassen sælger til Peder Sørensen portner? hendes hus, som Peder Sørensen bor i.

1/9 1646. Side 123. Dynis Lassen sælger til Mourits Jacobsen bager et stk. jord.

2/9 1646. Side 123b. Hans Nielsen Friis, på vegne af Gilden, lavbød afd. Daniel Iversens øde hussted ved Nørreport, tilbydes billigt.

10/9 1646. Side 124. Niels Jacobsen i Kbh. på Christianshavn med bror Anders Jacobsen og søster Madelene Jacobsdatter, barnfødt på Bjørntre i Fjære sogn i Nedenes len i Norge, gav Morten Clausen skomager afkald for arvelod efter deres farbror Laurits Andersen væver.

14/9 1646. Side 125. Peder Ditlevsen, borger her, vidner at Søren Lassen, født i Ribe, lod sig forlove til Anne Jørgensdatter for 7 år siden, men Søren Lassen har derefter ikke været i byen. Karen Lasdatter vidner ligeledes.

14/9 1646. Side 127. Peder Rask er stævningsmand.

14/9 1646. Side 127b. Peder Lassen på vegne af Peder Pedersen.

15/9 1646. Side 128. Hans Ditlevsen byfoged meddeler, at hvis nogen herefter stjæler æbler i hans have, må de regne med at blive skudt på med bøsse eller pil.

21/9 1646. Side 130b. Baltzer Jacot i Amsterdam tog dom på Peder Jacobsen og søn Jacob Pedersen for 1143 gylden og 11 styver.

1646. 133b. Lauge Andersen Gredsted, på vegne af Else, Morten Limes, tog dom på Mette Nesdatter?, afd. Peder Jessens på Sønderho, for 26 sldl.

1646. 133b. Nis Nielsen Ulderup tog dom på Anne, afd. Bendt Pedersen skomagers, for 8 sldl. efter brev af 26/3 1626.

3/10 1646. Side 134. Jacob Nielsen Harrebye æsker af Hans Rasmussen, hans hustru Anne Madsdatters arvepart efter hendes afd. morbror Niels Rasmussen. Dom side 153b.

3/10 1646. Side 134. Vidnes at søndag d. 24/5 opstod vådeild i Tang her ved byen. Lauge Andersens, borger her, hus og Jørgen Pedersen og Maren Pedersdatter i Tang's hus brændte.

19/10 1646. Side 136b. Vidnes, at afd. Daniel Iversens forrustede og ruinerede hussted d. 15/3 1645 blev sten og tømmer vurderet til 50 rdl.. De 4 vidner var 28/9 d.a. i Viborg og gav Margrete, afd. Hans Vandels 14 dage, 3 uger, måned, 5 og 6 ugers varsel for vurderingsvidne. Ingen mødte for Margrete.

20/10 1646. Side 137bI. Hans Rasmussen siger at når ?...? søskendebørn i hertugdømme i Grambøl? kan arve, ville de få, ellers ikke.?

21/10 1646. Side 137bII. Didrich Johansen, feltskærer under velb. Otto Schade, har taget 2 løse ben ud af Niels Holdensens hoved.

21/10 1646. Side 137b. Ib Hansen, på vegne af sin far Hans Friis, dom på Dynes foedsven? for 5 sldl. Igen 155b = 23/11.

24/10 1646. Side 138b. Skudsmål: Jacob Hansen født her af Hans Holm og Maren Jacobsdatter Friis.

26/10 1646. Side 139b. Peder Jensen, på vegne af Thomas Mortensen, tiltale til Rasmus Jessen Kiersing for anpart gæld, hans bror afd. Niels Jessen Kiersing. Rasmus J. Kiersing erklærer ikke arvet noget efter Niels J. Kiersing.

2/11 1646. Side 142. Mickel Bjørnsen, borger her, vidner om køb af hest.

3/11 1646. Side 142. Dorethe Lydiksdatter, afd. borgm. Peder Sørensens, på egne og børns vegne, opsagde arv og gæld efter ham.

4/11 1646. Side 143. Vurdering af det lille hus, kaldet Kalmer, i slippen i Sortebrødregade, tilhører borgm. Morten Lassen.

4/11 1646. Side 145. Gamle Hans Jørgensen skøtter kan mindes i 86 år. Også Anders Hansen guldsmed vidner om, at han for 28 år siden har tjent afd. Søren Andersen ?? tidligere rådm.

11/11 1646. Side 148b. Hans Nielsen Harris solgte til Jens Pedersen, på vegne af hans svoger Jep Andersen, et øde byggested i Slippen mod Sønderport.

12/11 1646. Side 149b. Peder Jensen, på vegne af Hans Koster?, gav tilkende at Hans Kosters hustru var rendt fra ham, og ingen må handle med hende. Også s. 150b og 167a-b. 3000 rdl., s. 171.

12/11 Side 151. Jørgen Pedersen Fiersted? tilbød Gregers Nielsen, skoleholder i Kolding, og Niels Iversen, bogbinder der sammested, på deres hustruers vegne rigtig deling efter deres afd. mor Kirsten Adsersdatter.

12/11 1646. Side 151b. Niels Bennedsen Kimmer, Hans Bennedsen Kimmer, deres mor og hendes datter Kirsten Bennedsdatter og deres svoger Jørgen Christensen.

14/11 1646. Side 151b. Anders Svane rådm., på egne og søskendes vegne, opsagde arv og gæld efter hans afd. bror Hans Nielsen Glud = halvbror.

14/11 1646. Side 152b. Laurids Baggesen, med landstingssævning over Jørgen Johansen Strip?, født i Randers, 300 rdl. efter brev af 26/5 1642.

14/11 1646. Side 153b. Anne, Hans Bartskærs datter, får skudsmål.

14/11 1646. Side 154b. Syn, med Villum Hansen af Tanderup, på Ydermøllen, som han har i brug, og er øde. Vurdering 1.000 dl. Ligeledes hans adelhus uden Nørreport "den fattige mands", meget forfalden.

23/11 1646. Side 156. Ib Hansen Friis, på borgm. og råds samt Gildens vegne, tog dom på afd. Daniel Iversens øde byggested og byggemateriale mod pantebrev på 225 sldl. + 8 års rente i alt 318 dl. Desuden mester Anders Romdrup, på vegne af Frederik Hansen, Hans Friis, på vegne af Else og Anne Hansdøtre,? Else, Morten Limes på egne, varsel? Else, Morten Limes, har pantebrev på 100 rdl. af 28/4 1632.

28/11 1646. Side 158. Vurdering af afd. Jep Skrædders hus i Stenbogade mellem afd. Mads Roeds hus på sønderside og Laurits Baggesens hus på nørreside.

28/11 1646. Side 158b. Elses, afd. Morten Limes, porthus i Caspersgade? var meget forfalden.

28/11 1646. Side 159. Ebbe Jessen, borger her, er farbror til Jesper Laursen Stenbech, som solgte? til Hans Jessen Kjærgaards hus på Storegaden Nederdam?

28/11 1646. Side 161. Betegner Johan Pouch afd. Peder Sørensen skriver borgm. som hans svoger og vice versa.

9/12 1646. Side 166. Lambert Hansen tager skudsmål, på vegne af sin bror Thomas Hansen, udtagen af hans majsts. børnetugthus, søn af Hans Lambertsen, som døde for nogle år siden, og Maren Thomasdatter, som endnu lever. ?Bror til rådmand nr. 54.

9/12 1646. Side 168b. Søren Andersen har lånt 80 sldl. af mester Lauge Andersen.

9/12 1646. Side 169. Hans Vandel lavbød hans nye hus i Grønnegade, og Karens hus på quist? i Slippen ved Grønnegade.

15/12 1646. Side 169b. Else og Anne? Sørensdøtre af afd. Søren Hansen Aare og afd. Kirsten Andersdatter.

15/12 1646. Side 170. Anders Christensen Hvid i Elholm i Blegind på egne og søster Karen Christensdatters vegne gav Poul Hansen afkald for fædrene og mødrene arv. Ligeledes gav de deres stedmor Gye Madsdatter afkald efter deres far Christen Andersen Hvid og mor afd. Maren Hansdatter.

15/12 1646. Side 172b. Hans Laursen i Tanderup, Anders Laursen i Kærbøl, på egne vegne, Frands Nielsen i Tanderup, på vegne af hans hustru Margrethe Laursdatter, Anders Madsen i Tang, på vegne af hans hustru Mette Laursdatter, Anders Christophersen, på egne vegne, Morten Sivertsen i Tved, på vegne af hans hustru Edel Christophersdatter, Søren Pedersen glarmester, på vegne af hans hustru Dorete Laursdatter, gav Jens Hansen i Tang afkald efter deres afd. søster Karen Laursdatter, som var Jens Hansens hustru.

16/12 1646. Side 173b. Arrest mod Hans Jensen Kjærgaard for 100 dl. i køb af afd. Niels Poulsens? stenhus.

19/12 1646. Side 176b. Jens Pedersen Brøndum lyste sin søn Frands Jensen i kuld og køn, avlet med Maren Pedersdatter.

19/12 1646. Side 176b. Anders Christensen Hvid og søster Karen sælger deres anpart i hus til Poul Hansen, mellem Kirstens, afd. Jens Pedersens, hus på nørreside og Peder Laursens "Caspergårdshus" på sønderside.

19/12 1646. Side 177b. Anders Andersen Kalslund stævnes af Ole Hansen byskriver for 29 mk. lybsk for kost.

19/12 1646. Side 178. I Peder Sørensen borgmesters brev siges at Johan Pouch er hans svoger. (Begge gift med en Lydiksdatter).


Ribe byfogeds tingbog 1647

B 85A-67

folio

7 4/2 1647. Knud Nielsen, på vegne af Margrete, afd. dr.? Jacobs, tog dom på Laurs Olesen i Bastrup for 15 sldl., som hans afd. far Oluf Laursen var skyldig hans bror Hans Laursen rådm. Betales side 34b.

7b 11/2 1647. Hans Vandels tjener Peder, født i Vilslev, skal have såret Hans Svendsen af Hjortvad, og hans tjenestepige.

11 15/2 1647. Rasmus Jacobsen guldsmed, på vegne af Line Iversdatter, hr. Hanses efterleverske.

18b 8/3 1647. Morten Lydiksen, borger her, på vegne af sin svoger Johan Pouch, apoteker.

18b 8/3 1647. Lauge Andersen, på vegne af Kirsten, afd. Mads Lassens, solgte til Jens Pedersen Brøndum hendes have uden Nørreport.

21b 10/3 1647. Villum Hansen af Tanderup stævner Carsten Olufsen angående en part af afd. Mogens [Magnus] Graves stald, som mester Mogens Grave i Lund og Christopher Graves parter der udi berettiget, og såvidt Villum Hansens afd. farsøster Gunder Graves der udi var tilfalden efter taksering og skiftebrev. dat. 30/11 1641.

28 (1647) Skudsmål Søren Hansen født på Fanø.

32b (1647) Peder Clausen schonninger?, borger her, gav hans svoger Christen Sørensen buntmager afkald for arvepart og værgemål efter hans hustru Maren Hjeresdatter, efter hendes afd. far Hiere Laursen [Laugesen] og afd. mor Kirsten og søster afd. Else Hjeresdatter, som han også var værge for. Peder Clausen har fået af Christen Sørensen alt hvad han tilkom.

37b 28/3 1647. Rasmus guldsmed, på vegne af Jørgen Hollænder, vil have dom på Hans Vandel for 10 rdl., som Maren Hollænders havde lovet Hans Vandel, på Herman blanckes? vegne i Amsterdam, til forpenge for 3 øksne, anno 1643.

45 3/4 1647. Jørgen Hansen Made (g.m. Dorete Bertelsdatter Struck), borger her, på vegne af hans svoger Laurits Jensen (g.m. Maren Bertelsdatter Struck), på vegne af afd. Jep Hansen skrædders børn: Christen, Peder og Knud Jepsønner, Anne og Karen Jepsdøtre, solgte til Hans Christensen Skade deres hus i Stenbogade, imellem afd. Mads Roeds hus, som Claus Johansen possementmager bor i.

47b 6/4 1647. Jørgen Bertelsen Struck lavbød alle sin mors ejendomme, om nogle af hans svogre ville købe noge af dem.

53b 10/4 1647. Hans Terkelsen gav sin morbror Hans Sørensen afkald for arv efter Hans Terkelsens forældre, som Hans Sørensen havde haft i værge.

53b 10/4 1647. Jørgen Bertelsen Struck stævnes af Jens Tausen?, Jørgen Made og Lauge Frandsen om nogle enge af afd. Bertel Strucks, som de mener at have ret til. Desuden hr.? Jens og hans arvinger om værgepenge. Se også s. 74, 78b, 83, 85 og 99?

55 10/4 1647. Hans Vandel køber hus af Hans Laursen skipper og Michel Nielsen, som tilhørte afd. Jens skrædder, på Ny Jord.

56 4/5 1647. Vurdering med Jørgen Bertelsen Struck af 2 hans mors boder.

56b 4/5 1647. Klage over fejl i det regnskab Jørgen Bertelsen Struck fremlagde på vegne af hans mor.

58b 6/5 1647. Vurdering på vegne af mester Anders Laugesen og hans stedbørn af Porsborgs ejendom med tilliggende jord fra Stenbogade og ned til Sortebrødregade i længden, og fra Peder Doensgade og til Torvet med de 2 boder og portrum i Sortebrødregade. Der gaves hr. Hans Nielsen med hans døtre Dorette og Maren 14 dages varsel.

59 8/5 1647. Else Iversdatter, afd. Morten Limes, bemyndiger sin nabo Oluf Hansen byskriver, at sælge hendes jord i Præstegade, til Hans Nielsen Friis.

60b 8/5 1647. Jørgen Dynesen af Bekke, på vegne af hans afd. bror Jep Jepsens ,tidl. borger her, børn Christen Jepsen og Bolde Jepsdatter og afd. Jens Jepsen, i den ældste søn Christen Jepsens nærværelse, gav Kalle Laugesen skomager afkald for arv efter deres afd. mor Maren Jeppes, som var Kalle Laugesens hustru.

64b 19/5 1647. Laurits Baggesen lavbød Kirstens, afd. Mads Lassens, adelhus ved Nørreporten, hun bor i.

66 22/5 1647. Lisbett Andersdatter, afd. Jens Andersens, i hendes søn Anders Jensen guldsmeds nærværelse, solgte til Hans Friis et hus i Sortebrødregade.

67 24/5 1647. Fra prædikestolen udbydes Kirstens, afd. Mads Lassens, gods.

71b 1/6 1647. Peder Lassen, på vegne af Peder Baggesen, lavbød Maren og Dorette Hansdøtres parter i Porsborg.

73b 2/6 1647. Niels Kastbjerg, på vegne af sin hustru; mente ikke hans skulle svare til den gæld, hans hustru havde udtaget på hendes fars vegne, da hun var hjemme hos ham, på hans brød. Fremlagde kontrakt mellem forne Susanne Danielsdatter og hendes afd. far af 31/7 1621: Derhos et opsigelsesvidne af samme dato. Vil ikke vedkende sig arv og gæld dateret 22/7 1645.

81 16/6 1647. Hans Nielsen Vilslev, på vegne af Villum Pedersen, skolemester i Kbh., tog dom på det pantebrev han havde i afd. Christen Lambertsens hus, dateret 7/2 1635.

84 26/6 1647. Hans Redens [Riiders] kandegyder, på vegne af Didrich Staffensen, kandegyder og borger i Mariager, giver, på vegne af Anne Hansdatter, Didrich Staffensens hustru, afkald til hendes far Hans Hansen? buntmager, for arv efter hendes afd. mor Maren Hansdatter, (senere siges Hanskone).

92 6/7 1647. Jens Vandel tog dom på disse efterskrevne, efter Laurits Baggesens bog og breve: Alle andre steder optræder en Jens Vallund på Laurits Baggesens vegne. Side 91b kaldes han Jens Nielsen Vallund.

100 20/7 1647. Anders Hansen guldsmed fordeler Mads Ladefoged for 1 dl. minus 4 sk. efter bogs indhold.

102 27/7 1647. Jørgen Pedersen Fiersted solgte til Christen Christensen et hus i Sortebrødregade, mellem Niels Kastbjergs iboende hus på sønderside, og Lambert Porses våning på nørreside.

104b 2/8 1647. Johan Laugesen, på vegne af hans far mester Lauge Andersen, fordeler forskellige. Igen side 124b = 30/8 og s. 161 = 11/11.

105 4/8 1647. Søren Pedersen Brøndum gav mester Anders Romdrup afkald for det værgemål mester Anders Pedersen har haft på hans hustru Dorete Ægidiusdatters vegne.

105b 5/8 1647. Line Madsdatter har budt vurderingssummen for hendes afd. fars, Mads Lassen Limes hus, hun havde dog ingen penge.

113b 17/8 1647. Laurids Baggesen er dømt af Kongen og Rigens ret at betale tolden.

116b 21/8 1647. Tre mænd bevidner, at Jens Pedersen, Peder Terpagers søn, som nu tjener i Kønigsberg, er født i Ribe; mor Dorete Gregersdatter.

117 21/8 1647. Oluf Pedersen Roed, på vegne af hans far Peder Olufsen, tog dom på Jørgen Jensen.

117 23/8 1647. Hans Olesen, på borgm. Anders Svanes vegne, tog dom på Kirsten, Mads Lassens, for 111 sldl. 2 mk. 12? sk., som er for 1/5 part af Stor Kobro? 1643; 70 dl. 1 mk. 10 sk. er 1/10 i Lild Kobro? 33 dl. 2 mk. 6? sk. op at kaste begge Kobroer. 9 mk. 12 sk. af Ebbe Lassens eng.

121b 23/8 1647. Sagen om Laurits Baggesen og Niels Sørensen kontransgæld? for Mads Lassen.

123 26/8 1647. Line Madsdatter mødte i retten på hendes mor Kirsten, Mads Lassens, vegne.

130 13/9 1647. Niels Nygaard, på vegne af Line, hr. Hanses.

131 13/9 1647. Borgmestrene har solgt, på vegne af Gilden, et øde byggested, hvorpå afd. Daniel Iversens hus stod, til Hans Nielsen Mulvad, imod Nørreporten på nørreside af gaden, mellem Ingeborgs, afd. Jes Kjærgaards, hus, hun selv bor i, og på vesterside Kirstens, afd. Mads Lassens, hus, som Laurits Hansen skomager bor i på østerside, for 140 sldl. rede penge.

135 20/9 1647. Anders Hansen guldsmed og Las Laursen guldsmed vidner.

135b 20/9 1647. Det fremgår, at Jens Nielsen Vallund har fået stokkenævn af 26/6 1646 for herkomst.

139b 21/9 1647. Hans Marebech stævner Maren, Jon Trellunds, for nogen arv, som hans hustru Sidsel for ungefær 26 år siden, i det hus Christen Madsen nu ibor, og som afd.? Jon Trellund solgte.

141 25/9 1647. Christen Pedersen Brøndum og bror Jens Pedersen Brøndum sælger til Jens Jonsen rådm. deres hus, som Christen Madsen bor i; er 8 fag til Skibbroen og 5 fag til Fiskergade, sktlder dem 200 dl.

160 10/11 1647. Carsten Olufsen, på vegne af Kirsten, Mads Lassens, begærer kopi af Laurits Baggesen af det regnskab dem imellem er.

160b 10/11 1647. Laurits Baggesen og Niels Sørensen fordeler Kirsten, Mads Lassens, for 793 sldl. 2 mk. 7 sk., som er rest på de oprindelige 1062 rdl. 2 mk. 7 sk. 1 alb.

161b 13/11 1647. Hr. Hans Møller på egne, og Oluf Hansen, på vegne af Inge Pedersdatter, Jens Christensen, på vegne af hustru Kirsten Pedersdatter, om arv efter far afd. Peder Jessen Møller og Maren Møllerkone. Vurderet 6/11.

164b 20/11 1647. Anders Hansen guldsmed, på vegne af Jørgen Bertelsen Struck med tilbud til Jørgen Bertelsen Strucks svogre.

165b 20/11 1647. Følgende kræver arv efter borgm. Morten Lassens hustru afd. Maren Jensdatter: Anders Nielsen af Østerlund hvis afd. mor Maren Christensdatter var fuld søskendebarn til Maren Jensdatter, Christen Jepsen, født på Vig i Voldborg sogn [Veje, Ulfborg sogn?], nu tjener Oluf Daa i Sjælland, hans afd. far Jep Christensen på Vej? var ligeledes fuld søskendebarn til Maren Jensdatter, avlet af brødrene Jens Jepsen, Maren Jensdatters far, og Christen Jepsen, Jep Christensens far. I alt 7 arvinger anføres, også side 180ff. Afd. Maren Jensdatter kaldes også Maren Jons, gift før?

167 22/11 1647. Bagge Christensen på vegne af far mester Christen Friis.


Ribe byfogeds tingbog 1649

B 85A-68

folio

5b 12/2 1649. Dorette, Peder Dalls, siger hendes søn Peder er født 14/11 1618.

10 17/2 1649. Anders Mortensen forbyder en skyldner at rejse fra byen.

10b 17/2 1649. Vurdering. Afd. mester Hans Olufsens børn: Frederik, Anne og Else. 6 boder hver 4 fag, det indvendige ganske ruineret.

11 17/2 1649. Niels Nielsen skipper skylder Lisbet, afd. mester Lauge Andersens, 45 sldl., som hun har lånt ham.

16 26/2 1649. Niels Pedersen, på vegne af hans afd. brors datter Dorette Clemensdatter, kontrakt af 21/2 1632 om, hvad hun skal have når hun bliver 15 år, efter hendes far Clemend Pedersen, af hendes stedfar Anders Mortensen. (Hvem er han?).

16b 26/2 1649. Afd. Peder Hjerting tidligere byfogeds kreditorer indvarsles pr. 18/12 1648. Hans hus pantsat til borgm. Anders Svane pr. 6/11 1641 for 1.000 sldl., og til Johan Pouch dat. 23/11 1641 for 200 sldl. med renter i alt 1874 dl.. Hus vurderet til 1.500 dl.

26b (1649) Peder Pallesen, borger her, var Jahan van Aldevelt og Michel Adrian hans svogre en sum penge skyldig.

30 4/4 1649. Peder Gregersen gav last og klage på opsigelsesvidne, som Peder Jepsen, på vegne af Dorett, Peder Dalls, og hendes børn gjorde efter hendes husbond afd. Peder Dall. Opsiger arv og gæld side 31b = 7/4.

30b 4/4 1649. Hans Jessen Kjærgaard skylder nogle Hollændere 991 gylden. Også side 42b = 26/4, s. 45 = 2/5, s. 51, 71b og 145b.

32 7/4 1649. Lauge Frandsen sælger til Dorette, afd. Anders Pedersen Randrups [Romdrup?], 2 boder = 9 fag i Bispegårdsgade. Jørgen Bertelsen Struck har pant deri. Jørgen Bertelsen Struck er svoger til Lauge Frandsen og afd. Hans Jessen Vintapper.

33 7/4 1649. Mads Sørensen skomager på egne, svogre og medarvingers vegne solgte deres hus (de er afd. Kirtens, Søren Madsens, arvinger) til Jens Jacobsen skomager, det hus Jens Jacobsen bor i i Grønnegade.

35b 10/4 1649. Vurdering for Dorette, afd. mester Anders Randerups, og hans arvinger, af hans boder og ejendomme i Bispegade, bl.a. en stor æblehave med mange frugttræer, og et stenlysthus; i alt 330 sldl., og andre boder 130 sldl. og 50 rdl.

38 21/4 1649. Peder Als, på vegne af hans kones søster? Anne Pedersdatter, gav Hans Als afkald efter hendes søster Maren Pedersdatter, Hans Als's hustru. Ligeledes Peder Als på hans hustru Margrete Pedersdatters vegne, Oluf Christensen på hustru Karen Pedersdatters vegne, Peder Jensen på Ane? Pedersdatters vegne, gav Niels Pedersen Kastbjerg, på vegne af Hans Als, afkald.

43b 30/4 1649. Bertel Iversen bogbinder, på vegne af Christen Jensen Brun og hustru Maren Pedersdatter, indvånere i Kbh., gav Dorette, afd. mester Anders Randrups [Romdrup?], afkald for arv efter Maren Pedersdatters forældre, som mester Anders Randrup? var formynder for. Christen J. Brun var svoger til mester Anders Randrup?.

48b 5/5 1649. Hans Knudsen af Brendstrup?, med fuldmagt af hans afd. bror Jesper Knudsens børn: Laurits Madsens, i Fyn i Wouling sogn ved Rugård, [Veflinge?] hustru Anne Jespersdatter, Mourits Jespersen og Jes Jespersen, sælger Jesper Knudsens hus i Badstuegade til borgm. Anders Svane.

50b (1649) En Anders Michelsen Graffue? skylder steddatter Johan Jensdatter Pallesens, 96 sldl. 3 mk. 12 sk.. Også s. 61.

51 19/5 1649. Peder Jensen Terpager får vidne på, at hans søn Jens Pedersen Terpager er født af ærlige ægte forældre.

51 19/5 1649. Slotsskriveren kræver af Hans Hansen, afd. Laurits Strucks svoger, regnskab for tolden i 2 år fra 1632-34.

58b 30/5 1649. Mads Sørensen skomager, på vegne af hans søster Maren, afd. Christen Raabsteds, solgte til Niels Sørensen, på vegne af Kirsten, afd. Laurids Lassens, hendes brohussted?

62b (1649) Karen Andersdatter (må være datter af Anders Andersen Lund og Sara Hansdatter = søster til Ditlev Hansen) med børn: Hans Jørgensen, Cornelius Jørgensen og Sara Jørgensdatter opsiger arv og gæld efter sin mand Jørgen Jepsen, som skal være død i Assens på Fyn, efter ikke at have været hjemme i 24 år.

67b (1649) Niels Pedersen Kastbjerg, på vegne af Niels Viemb?, giver Christen Notteler hans hustru og søn afkald efter Niels Viembs? hustru Karen Christensdatters afd. mor.

68 (1649) Mette, afd. Ib Murmesters, og hendes barn Anne Ibsdatter opsiger arv og gæld efter ham. Registrering 29/5 1649.

70 (1649) Line Madsdatter bor i afd. Anders Skades hus i Hundegade. Hvem er hun?

71b (1649) Karen, afd. Christen Friises, skylder stedsøn Søren Christensen 32 sldl.

71b (1649) Jens Jonsen rådm., på vegne af Dorette, afd. mester Anders Randrups [Romdrup?], fik afkald fra Christen Jensen Brun, borger i Ålborg, for den arvepart hr. Jens Pedersen Hegelund, på vegne af hans hustru Maren Pedersdattter kunne tilkomme. Ilige måde på den, hans egen hustru Maren Pedersdatters vegne, som også var mester Anders Romdrups fuld søster. Ilige måde Jens Laursen i Ålborg, på vegne af hans hustru Inger Pedersdatter, som også var mester Anders Romdrups fuld søster. Desuden Niels Ericksen i Lille Vore [Lillevorde?] i Fleskum herred, på vegne af Peder Ericksen og Søren Jensen i Lille Vore? med deres hustruer Anne og Maren Nielsdøtre, som var afd. mester Anders Romdrups afd. søster Anne Pedersdatters børn, og på vegne af Karen Nielsdatter, som Niels Ericksen er værge for. Desuden Niels Ericksens børn: Niels, Anne, Maren og Mette.

78b (1649) Christen Jensen Brun, borger i Ålborg, på vegne af hr. Jens Hegelund, sognepræst i Romdrup og Klarup, og hustru Maren Pedersdatter, solgte til mester Laurits Hegelund en brorpart i deres afd. mor Anne Bispes adelhus på Puggårdsgades hjørne.

?9 (1649) Skudsmål: Ungkarl Niels Knudsen, søn af Knud Nielsen og Maren Lauridsdatter.

102 23/7 1649. Hans Jessen Kjærgaard, på vegne af sin hustrus mor Lisbeth, afd. Laurids Tøndings, spurgte Karen, afd. Niels Tøndings, hvor længe hun havde boet i Lisbeth Tøndings hus, ca. 20 år.

?14 (1649) Gunder, afd. Jacob Thomsens, tog dom over hr. Jens Tausen.

115b 11/8 1649. Anders Jacobsen om gælds betaling.

116 11/8 1649. Frederik Hansen giver Jens Jonsen rådm., på vegne af Dorette, afd. mester Anders Romdrups, afkald for fædrene og mødrene arv, som mester Anders Pedersen Romdrup var værge for.

116b 11/8 1649. Frederik Hansen fremlagde pantebrev på 150 rdl., som mester Anders Pedersen Romdrup, på vegne af Frederik Hansen havde i afd. Elses, afd. Morten Limes, hus i Skovgade.

118 14/8 1649. Hans Hansen Als og hans far Hans Jensen Als.

120 16/8 1649. Johan Laursen, på vegne af sin mor Lisbeth, afd. mester Lauges.

125b 27/8 1649. Kirsten, afd. Laurits Lassens, tog dom over Hans Pedersen i Store Darum for 6 sldl., efter hans, til Gunder Jacobs, udgivne skadesløsbrev, dat. Darum 6/2 1649, som Kirsten, afd. Laurits Lassens, er arvelig tilfalden efter hendes afd. far Jacob Thomsen.

126b (1649) Clemend Madsen herskabsfogeds kone er Karen.

130b 30/8 1649. Jørgen Laugesen tog dom over Maren Hansdatter og Karen Danielsdatter for 25 sldl. 8 sk., som afd. Anne Hanskone, mester Holts? mor, skyldte ham efter regnskabsbog dat. 24/5 1640.

131b 30/8 1649. Christen Hansen, på vegne af sin far Hans Christensen.

132 1/9 1649. Kort tid før afd. Peder Sørensen rejste til Holland (og druknede) med Graff? Voldemar, kom han ind til Peder Færstens? og ville leje hans båd.

135 4/9 1649. Christen Offersen har ladet Anders Jacobsnes mor og søster, og morsøster stævne for Ulfborg herredsting, Vanfuld herredsting og Skodborg herredsting, på medarvingers vegne. Ses ikke hvad sagen drejer sig om. Se disse herreders tingbøger.

136 (1649) Lauge Frandsens kone er Dorette Bertelsdatter.

142 13/9 1649. Jens Jonsen rådm. fuldm. dat 13/9 1649 af Dorette, afd. mester Anders Romdrups, overdrager til Domkirken et pantebrev af 18/12 1641 i Jens Hansens hus, på 20 sldl., og Jacob Bartholomeus Mallers? pantebrev i hans adelhus på 300 sldl. af 22/4 1643, med mange flere.

148 22/9 1649. Jørgen Nielsen begærede vurdering, på vegne af Jens Christensens afd. hustru Maren Christensdatters arvinger, af Jens Christensens hus.

165b 9/10 1649. Hans Laursen, på vegne af sin mor Lisbeth, afd. mester Lauge Andersens, og Hans Laursens søskende, solgte til Hans Tønding hendes portrum med sit loftrum, som var i afd. Jens Rasmussen rebslagers gård, lige for Skolegade.

168b 13/10 1649. Niels Pedersen Kastbjerg skylder Hans Friis 400 sldl.. Pantsætter sit iboende hus i Sortebrødregade.

177 22/10 1649. Johan Radtleff tog dom over Maren, afd. Christen Jensen i Giørnig? [Gjørding?] for 22 sldl. efter regnskabsbog, på udskrift med Hans Mulvads hånd, skrevet d. 31/10 1648, blev det tilkendegivet i boet.

188b 27/10 1649. Jens Andersen pantsætter sit iboende hus til Johan Puck [Pouch?] på Nederdam søndre side, mellem Jens Jonsen rådm. på vesterside, og Morten Lydiksens på østerside, som Dorette, afd. borgm. Peder Sørensens, bor i.

192 30/10 1649. Morten Lauridsen i Lundbye i Fleskum herred, på vegne af hustru Anne Andersdatter, Peder Gregersen i Fielrøff [Fjellerad?] i Fleskum herred, på vegne af Maren Andersdatter og Niels Jensen i Bislou [Bislev?] ved Nibe i Hornum herred, på vegne af Inge Andersdatter, gav borgm. Hans Nielsen Friis, på vegne af Karen Lauridsdatter, afd. Niels Andersens, afkald for arv efter Niels Andersen.

205 19/11 1649. Hans Hansen Als forbyder at bortskøde det hus, han købte af hr. Jens Møller.

206 20/11 1649. Niels Hansen gav sin far Hans Nielsen afkald for arv efter afd. mor Dorette Enevoldsdatter.


Ribe byfogeds tingbog 1649-1650

B 85A-69

folio

6b 4/12 1649. Niels Pedersen Terpager tog dom over Laurits Hansen skomager for 8 sldl.

7b 5/12 1649. Line, afd. Hans Laursens, en skrøbelig kvinde, hr. Anker Jensen skylder Hans Laursen penge.

18b 15/12 1649. Lauge Frandsen tog dom over sin svoger Jørgen Bertelsen Struck for resten af det Lauge Frandsen skal have med sin hustru, efter hendes mor Anne Bertels, gods, er 2216 rdl. 12? sk., en søsterlod.

27 18/12 1649. Anders Lassen gav sin stedfar Iver Nissen afkald for arv efter afd. far Las Andersen. Ligeledes på vegne af sin søster Karen Lasdatter, efter fuldmagt af hendes mand Johan Lorendsen i Køllenberg?, dat Ribe 11/11 1649. (Ikke i Trap DK eller Slesvig).

29 19/12 1649. Anders Jacobsen, på vegne af sin mor Gunder, afd. Jacob Thomsens, tog dom over hr. Hans Nielsen, sognepræst til Grøff? [Gram?].

1650.

45 14/2 1650. Anders Jacobsen erkender at skylde mester Mads Mortens, sognepræst i Middelfart, 200 rdl.. Pantsætter et stk. jord i Sortebrødregade ved hans eget hus.

48 18/2 1650. Hans Jessen Kjærgaard fremlægger kongens stævning til borgm. og råd og hollændere angående Hans Jessen Kjærgaards gæld.

49b 19/2 1650. Peder Olufsen Roed tog dom over Hans Hansen bager for 256 sldl. 1 mk., er rest af huskøb, efter kontrakt af 7/5 1647. Hans Hansen skriver, at Peder O. Roed er hans morbror.

57 2/3 1650. Skudsmål: Søren Hansen, søn af Hans Sørensen og Johanne Sørensdatter.

61 9/3 1650. Jørgen Bertelsen Struck lavbød afd. Mads Roeds hus i Stenbogade.

62 9/3 1650. Dette hus, med flere, sælger Jørgen Bertelsen Struck til sin svoger Lauge Frandsen.

65 12/3 1650. Fremgår at Dorette Olufsdatter, afd. Jacob Baggers efterleverske, bor i byens hus i Grønnegade, som ligger sønden til Jens Olufsen sværdfegers hus.

66 13/3 1650. Mester Christen Brod latinskolemester lod læse et pantebrev af Hans Lambertsen dat. mandag næst efter Conversio Sct. Pauli 1574 (25/1), at Hans Lambertsen har fået af mester Hans Lauridsen, superintendant i Ribe, mester Jacob Madsen, sognepræst til Domkirken og mester Peder Hegelund, skolemester, 300 gamle sølvdaler, som mester Jens Viborg gav til Ribe skole til evig ihukommelse. (Det ser ud til, at Villum Hansen i Tanderup hænger på det).

68 14/3 1650. Hans Laursen og Johan Laursen på vegne af mor Lisbeth, mester Lauges.

68b 14/3 1650. Anders Jacobsen, rette byfoged? sættebyfoged? har udstedt gældsbrev på Enggård 29/3 1645 for 125 rdl.

75 18/3 1650. Om afd. Jens Jepsen vidner Jørgen Jacobsen i sit 69.de år, Peder Buntmager i sit 72.de år, Peder Karlsen skrædder i sit 69.de år, Peder Lauritsen slagter i sit 76.de år, alle kendte Jens Jepsen, som var borgm. Morten Lassens svigerfar.

79 21/3 1650. Johan Lauritsen [Laursen], på sin mor Lisbeth, afd. mester Lauges, vegne.

93b 4/4 1650. Laurids Hansen skomager erkender at skylde Lisbeth, afd. mester Lauge Andersens, 200 rdl.. Pantsætter sin gård på Nederdam i Storegade ved Nørreport, mellem afd. Mads Lassens hus, som Jacob Andersen bor i på østerside, og afd. Daniel Iversens øde hussted på vesterside.

96 (1650) Lisbeth Pedersdatter pantsætter til Else Hansdatter sit hus på Storegade mellem Rasmus Jacobsen hatstafferer og Johan Radtlefs? gård på østerside.

100b (1650) Claus Jacobsen i Varde, på vegne af sin hustru Maren Iversdatter, giver Peder Baggesen afkald for det værgemål, han har haft for hendes fædrene og mødrene arv.

101 (1650) Christen Jensen Block, på vegne af hustru Anne Iversdatter ligeledes.

110 (1650) Læses et skadesløsbrev af 8/3 1640 af Cornelius Ditlevsen og hustru Karen Andersdatter. De skylder Hans Ditlevsen 189 rdl. imod deres arvepart efter C + Hs? forældre.

110b (1650) Maren Nisdatter [tidligere skrevet Nesdatter] går i rette med Olle Hansen Raaer [Oluf Hansen Roager?] om hendes oldefars arv, og hendes mors arv.

113b 4/5 1650. Maren Nisdatter, Nis [Nes] Baslunds datter den yngre, sælger til Oluf Hansen Roager arv efter hendes oldefar, afd. Peder Thomsen, i det pantebrev, som hendes far, afd. Nes Rasmussen [Baslund] har givet ham på tinget 15/7 1620, og hendes mødrene arv ifølge brev af 8/3 1633.

121b 20/5 1650. Anders Jacobsens farsøster Sidsel Thomasdatter er mor til Christen Andersen i Norge. Anders Jacobsens far Jacob Thomsen er født i Norge i Faberig [Fåberg] sogn i Gudbrandsdalens fogderi, fremstillet i kirken 16/7 1609, fik herkomstbevis, søn af hr. Thomas Ibsen, fordum sognekirkeherre og sjælesørger, og Kirsten Jepsdatter, søster til Jens Jepsen i Ribe. Hr. Thomas Ibsens brødre er Laurids og Christen Ibsen i Ribe. J.T. [Her må være noget galt?] kom til Ribe 1588 til sin morbror Jens Jepsen, og var der til 1609. 1610, ved Voldborgstid begyndte købmandshandel på egen hånd, borgered 10/12 1610. 11/10 1612 bryllup med Gunder Andersdatter. I dag (20/5 1650?) ligger Gunder Andersdatter ?? inde. Strid om, om Kirsten Jepsdatter er Jens Jepsens ægte søster. Hun skal være født i Ulfborg sogn i Ulfborg herred. Tingsvidne af Ulfborg hrd. 22/9 1649: Jep Christensen i Bavnbæk, børn: Christen Jepsen i Bavnbæk, Christen Jepsen af Glamme [Klem?] og Jens Jepsen i Ribe har ingen ægte søstre uden Johanne Jepsdatter, som døde i Bavnbæk ugift.

142b (1650) Jørgen Bertelsen Struck sælger til sin søster Maren det hus i Gråbrødregade, hun selv bor i.

150b (1650) Rasmus Jacobsen, på vegne af (Sibrich) ?Erik? Jacobsen (Jacobster?) [se 17/2 1601 Libriksen?] og deres? børn: Jacob Erichsen, Jesper Erichsen og Laurids Erichsen, klage på Anders Nielsen, borger her, som han d. 6.juni har, uden skyld og brøde, med en bøsse skudt min afd. husbond. ??

153 (1650) Anne, afd. Ole Snedkers, begærer vurdering af Oles hus. Han døde i Norge.

162b 5/8 1650. Knud Espensen? og Jens Vægter var d. 8/6 1640 ved afd. Maren Jons dør og hørte, at Jon Christensen i Vejrup, på vegne af sin far Christen Jonsen, lovede til Jens Jonsen, på vegne af sin mor Maren Jons, at betale 8 sldl. 14 sk.

166b 8/8 1650. Carsten Sørensen, på vegne af Dorette, afd. Jørgen Mades, angående arv efter Anne Bertelsdatter. Lauge Frandsen har dom af 19/10 1649, regning af 30/4 1650 af Anders Jacobsen og Hans Vandel.

167 (1650) Jørgen Bertelsen Struck indlæg i samme sag.

168 8/8 1650. Dorette Olufsdatter, på vegne af hendes søn Jacob Hansen, borger i Ribe, som slog Jacob Bagger ihjel, kræves? af Karen, afd. Niels Hansens i Bogense, og hendes datter Anne Nielsdatter, efter kontrakt af 17/8 1638 for 100 sldl. og 5 alen klæde.

17/8. (1650) Anders Svane borgm., på vegne af mester Hans Svane, sognepræst på Samsø, Dorette, afd. mester Volfgangs og hendes søster Maren , afd. mester Niels Jørgensens, Ingeborg, afd. Claus Mules og Dorette Pedersdatter Svane? (alle) dat. Odense 17/7 1649, og på vegne af mester Anders Jensen [Ålborg], sognepræst i Slagelse, dat. Slagelse 8/7 1649, og på vegne af Mette, afd. Niels Frandsens, Slagelse d. 30/11 1649, gav Christen Pedersen Brøndum afkald for arv de kunne tilkomme efter hans afd. hustru Line Jensdatter. Hendrich Johansen i Odense, på vegne af sin afd. mor, ligeledes afkald.

174b 17/8 1650. Hans Adamsen Smed gives afkald fra en lang række personer efter hans afd. kones mor Dorette Moltesdatter [Malthesdatter].

19/8 1650. Hans Vilslev, på vegne af Karl Nielsen Mulvad på Vamdrupgård 2/8 1649, at kræve Hans Jessen Kjærgaard for 200 rdl. Hans Jessen Kjærgaard siger, at han 8/12 1645 har holdt regnskab med sin morbror Karl Nielsen Mulvad, og blev Hans Jessen Kjærgaard Karl Nielsen Mulvad skyldig for øksne, korn og andet de 200 dl.

20/8 1650. Skudsmål: Bunde Christensen, søn af Christen Bundsen og Mette Sørensdatter.

22/8 1650. Bertel Iversen bogbinder, på vegne af hr. Jens Tausen, som giver sin svoger Jørgen Bertelsen Struck, på egne og hustrus vegne, afkald for likvidationen af Anne Bertelsdatters formue. Ligeledes til Lauge Frandsen.

26/8 1650. Bagge Baggesen opsagde arv og gæld efter afd. Line Bertelsdatter, afd. Hans Laursens, tidligere rådm.. Laurids og Lambert Baggesen ligeledes. Lisbeth Andersdatter ligeledes.

179 26/8 1650. Christen Andersen af Christiania i Norge kræver Morten Lassen borgm. at fremlægge boregistrering, som tildømt i Ribe 1/9 1648, og siden stadfæstet af kongen og højesteret.

5/9 1650. Dorette, afd. Jørgen Maades [Mades], imod Jørgen Bertelsen Struck.

5/9 1650. Carsten Olsen, på Cathrine kirkes vegne, kræver noget af avlen af Borgmestres mark, henviser bl.a. til Cathrine kirkes regnskab 1616-19 og 1619-37.

19/9 1650. Morten Lassen lover, han i morgen vil fremlægge for borgm. og råd den originale boregistrering.

23/9 1650. Erhardt Paueridell? indstævner Hans, Cornelius og Sara Ditlevsen(dtr). Fremlægger registrering over afd. Ditlev Ditlevs (skal være Hansen) gods pr. 11/4 1636.

194 26/9 1650. Else, afd. Morten Limes, sælger til Hans Friis et stk. øde jord, som tilhørte afd. Hans Skrædder, ud til Præstegade.

12/10 1650. Jørgen Ibsen, på vegne af Line Pedersdatter i Kbh., hendes barn Niels Sørensen, ?? glarmester, på vegne af hans hustru Karen Pedersdatter og Anne, afd. Peder Andersens, sælger til afd. Hans Nielsen Friises arvinger deres fælles hus i Sviegade.

15/10 1650. Mester Anders Nielsen Heeboe, sognepræst i Thisted, giver Bagge Baggesen, på vegne af afd. Hans Friises arvinger, afkald for det værgemål, som afd. Hans Friis havde for hans hustru Anne Hansdatters mødrene arv.

19/10 1650. Hans Villumsen, med fuldmagt af hans far Villum Hansen dat. Tanderup 6/9 1650, giver skøde til Hans Friises arvinger på hans adelhus ved Nørreporten, på sønderside gaden, mellem møllen på østerside og det hus Michel Knudsen ibor på vesterside. Desuden jord m.m.

23/10 1650. Dorette, afd. Jørgen Mades [Maades], gav sin bror Jørgen Bertelsen Struck afkald efter deres mor Anne, afd. Bertel Strucks, likvidation.

26/10 1650. Jørgen Jacobsen Harboe får afkald, angående hans afd. hustru Karen Hansdatter, fra Peder Hansen og hans bror Michel Hansen i Tang, Jens Ebbesen, på vegne af sin mor Kirsten Hansdatter, Jep Jessen, på vegne af Maren Hansdatter.

227 4/11 1650. Hans Jessen Kjærgaard, på vegne af mor Ingeborg, giver afd. Hans Friises arvinger pant, på Gildens vegne, i hendes adelhus, hun selv ibor ved Nørreporten, mellem Hans Hansen baggers hus, og afd. Daniel Iversens øde hussted på den anden side, for 250 sldl.

5/11 1650. Skudsmål: Pige Mette Bennedsdatter? far Benned Hansen og Anne Pedersdatter, begge døde.

7/11 1650. Hans --- i København bemyndiger Rasmus Jacobsen at fordre af Rasmus Kiærsing (g.m. Anne, datter af rådm. 48), Jens Iversen og Else Andersdatter, samtlige afd. Mette, Anders Spandets datter, og svogre, 53 sldl. 12 sk., samt rente siden 11/8 1637. Hvilke penge afd. Margrete, mester Hans Bangs, har forstrakt til deres svoger og bror afd. Anders Spandets begravelse , som døde i Kbh. Mette har 25/9 1639 lovet at betale for sin søn.

11/11 1650. Karen Jørgensdatter, afd. Jørgen Grams, erkender hans gæld til mester Niels Hansen Friis.

14/11 1650. Erhardt Paueridell? bemyndiger Rasmus Jacobsen til at indkræve hans hustru Karen Johansdatters og hendes afd. bror Jens Johansens arv, efter deres afd. oldefar Ditlev Hansen og Sara Iversdatter. Johan Vintapper har skyldt Ditlev Hansen 100 sldl.

25/11 1650. Hans Jessen Kjærgaard kan ikke betale Cornelius Hansen i Handbjerg 40 rdl., eller Magnus Hermand i Handbjerg 935 mk. lybsk og renter i alt 1.083 mk. lybsk.

2/12 1650. Morten Lassen lægger forbud mod Christen Andersens salg af hus.

11/12 1650. Dorette, afd. Jørgen Maades [Mades] sælger 2 boder til Jens Laugesen skomager (i Hundegade).

12/12 1650. Niels Obling og Christen Andersen i Christiania forlanger dele over Morten Lassen, fordi han ikke betaler.

17/12 1650. Else, afd. Morten Limes, lavbød hendes stald i Kongensgade, sælges til Hans Guldager.

17/12 1650. Bagge Iversen gav Hans Guldager afkald for hvad hans hustru Kirsten Thønnesdatter kunne arve efter hendes afd. far Thønnes Pedersen.

17/12 1650. Villands Nielsen i Øster Vedsted indlyser sin søn Niels Villandsen, avlet med Karen Nielsdatter i Jedsted.

19/12 1650. Lang palaver om Morten Lassen og Niels Nielsen Obling [af Bork] og Christen Andersen.


Ribe byfogeds tingbog 1651

B 85A-70

folio

4b 19/2 1651. Villum Hansen i Tanderup imod? Karen.

4b 19/2 1651. Hans Ditlevsen tog dom over Erhardt Pauriedell? i Middelfart. Hans Ditlevsen fremlagde bl.a. et pantebrev på 600 sldl., som afd. Johan Vintapper havde udstedt til afd.? Hans Ditlevsen [Ditlev Hansen?] på sine børn: Jens Johansen og Karen Johansdatters vegne, angående det de kunne arve efter deres afd. mor dat. 22/8 1626. Desuden mange andre dokumenter i sagen. Hans Ditlevsen mener det er børnene der skylder ham 282 sldl. 2 mk. 8 sk.

9 20/2 1651. Lisbeth, afd. mester Lauges, har flere pantebreve udstedt til mester Lauge: Johans Hauch guldsmed 100 rdl og 80 rdl., et til mester Anders Romdrup af 1620, overdraget til mester Lauge Andersen.

11 22/2 1651. Skudsmål: Hans Jensen Kjærgaard.

11b 22/2 1651. Hans Hansen Raaer [Roager?] gav Mads Nielsen Friis, på vegne af Kirsten, afd. Niels Andersen Raaer [Roager?, se 17/10 1637], afkald for værgemål, som hendes afd. husbond Niels Andersen Roager har haft for hans fædrene og mødrene arv, og afd. brors arv.

13b 24/2 1651. Hans Koster? giver Iver Nissen afkald, på hans hustru Maren Pedersdatters vegne.

14 24/2 1651. Iver Nissen, med fuldmagt af hr. Niels Hansen i Sønder Stenderup, giver dennes? stedfar Jesper Ibsen afkald for hvad Jesper Ibsen har haft i værge efter hans afd.e forældre og afd. søster Margrete Hansdatters gods.

18b 1/3 1651. Mester Anders Laugesen, sognepræst i Vilslev og Ebbe Thomsen? ibid., pr. 19/11 1648 givet Lambert Baggesen skøde på Porsborg, såvidt som deres part tilhører. Mester Anders Laugesens hustru Boeld Thomasdatter? og afd. hr. Peder Porses børn: Mads Pedersen, Thomas Pedersen, Sidsel Pedersdatter og Anne Pedersdatter.

22b (1651) Oluf Roed, på sin fars vegne borgm. Peder Olufsen [Roed], lavbyder det hus Hans Hansen bager bor i ved Nørreporten.

24b (1651) Stokkenævn: Christen Clemendsen, far Clemend Christensen og mor Mette Jensdatter.

32b 15/3 1651. Skudsmål: Dorette Hansdatter tjenende i Norge, datter af Hans Christensen og Kirsten Lauridsdatter.

34 19/3 1651. Hans Ditlevsen stævner Erhardt Paueridell og hustru Karen Johansdatter og hendes ?? bror Jens Johansen af Middelfart i Fyn, og tilbyder rigtig skifte efter hans afd.e forældre Ditlev Hansen og Sara Iversdatter. Hans Ditlevsen får synet sine forældres adelhus på Skibbroen og 2 boder i Fiskergade, i alt 1.750 sldl. Beskrivelse mangler.

44 9/4 1651. Hans Ditlevsen, på medarvingers vegne, lavbød sin fars hus.

44b 9/4 1651. Christen Andersen af Norge, på vegne af sin stedfar Niels Sørensen af Thomisetter i Fåberg præstegjeld i Gudbrandsdalen i Norge, giver Morten Lassen? afkald for den arvepart Sidsel Thomasdatter, Christen Andersens mode, og Niels Throsetters? hustru arvelig tilfalder efter Morten Lassens hustru Maren Jensdatter. Det er den ? bo af afd. Marens, i alt 3.600 rdl.

46b (1651) Hans Ditlevsen vil søge sine søskende for skade (?på forældres hus).

50b 12/4 1651. Hans Vilslev, på vegne af Maren, afd. Peder Baggesens, og Bagge Lauridsen af Ålborg, lavbød den part, som er ? af Midtmøllen. Side 51, Lambert Baggesen, på vegne af Bagge Lauridsen og medarvinger i Ålborg sælger til Ib Hansen Friis deres del af Midtmøllen, kaldet Nebs mølle, som de er tilfalden efter deres afd. far, som i søskendeskifte efter Margrete, afd. Peder Baggesens, er beregnet for elleve søsterlodder. Maren, afd. Peder Baggesens, sælger ligeledes sine 2 søsterlodder.

50b 21/4 1651. Mads Jensen af Ringkøbing stævner sin svoger Laurids Baggesen for sin fædrene arv 951 sldl.. Mange andre beløb inddrages som mellemværende.

65 1/5 1651. Krav mod Hans Ditlevsen om arv, og Hans Ditlevsens modkrav, mange dokumenter.

74b 27/5 1651. Niels Pedersen Terpager, på bror Jens Pedersen Terpagers vegne, stokkenævn om Jens Pedersen Terpagers far Peder Terpager og mor Dorette Gregers?, som begge lever. Begæres oversat til tysk.

28/5 1651. Bertel Hansen gav sin stedfar Lauge Frandsen afkald for arv efter sin far afd. Hans Jessen Vintapper.

29/5 1651. Carsten Olsen rådm. fremlagde et håndskrift af Cornelius Ditlevsen udgivet. Hvilket brev afd. Sara, Ditlev Hansens, som en forlovet, med ham har underskrevet, lydende på 50 sldl., de skylder til Randrup kirke? dat. 16/1 1635.

16/6 1651. Afd. Erich Jacobsens hustru Eline Jespersdatter stævnes for gæld til tyskerne, også mange tidligere.

25/6 1651. Dynes Hansen og søskende Hans, Laurits, Anne og Maren giver Dorette, afd. Hendrich Sørensens, afkald for den arv de tilfalder efter Hendrich Sørensens Dorettes bror Søren Olsen.

7/7 1651. Anders Hansen på Peder Pallesens vegne.

17/7 1651. Jens Jensen i Sønder Vejrup, på vegne af ?? Voldborig Lauridsdatter, gav Iver Ibsen afkald for al oldarv efter Iver Ibsens afd. hustru Maren Nielsdatter.

29/7 1651. Niels Ibsen, på vegne af Anne Fædersdatter, afd. Iver Ægidiusens i Malmø, og Evert Vildfang s.st., gør fordring på (Søren) Andersen, sognepræst til Ribe Domkirke, om arvepart, hendes afd. husbond efter hans afd. far, og nu hun selv efter hendes søn afd. Ægidius Iversen. Søren Andersen har ?? kvittering fra Iver Ægidiusen af 1/6 1640.

6/8 1651. Carsten Sørensen, på vegne af Dorette, afd. Jørgen Maades [Mades], syn og vurdering af hendes adelhus i Sortebrødregade 3?? sldl., og en bod i Grønnegade 80 sldl.

27/8 1651. Syn på ulovlige gravsten i Domkirkens omgang, gravene nævnt, mange noter og henvisninger.

4/9 1651. Erich Bill?, på vegne af Erich og Jochum Ruppert?, solgte til Hans Vandel rådm. det hus, de lod sig indføre i for Anders Jacobsnes gæld, i Sortebrødregade. Hans Vandel pantsætter huset til sælgerne for 800 mk. lybsk.

24/9 1651. Carsten Sørensen, som var lavværge for Dorette, har ikke villet underskrive registreringen ved afd. Jørgen Maades [Mades] død.

27/9 1651. Anders Jacobsne og Peder Pallesen var hos Laurids Baggesen på hans kontor.

28/10 1651. Mester Christen Friis læsemester, på vegne af hr. Iver Vind, begærer synsmændene på afd. Hendrich Langes kannikeresidens i Stenbogade, som afd. Mads Limes døtre bor i. Beskrivelse af tilstand, dårlig.

29/10 1651. Laurids Pedersen slagters børn: Niels, Peder, Thomas, Anne og Kirsten gav deres mor Maren afkald efter far.

5/11 1651. Anders Mortensens steddatter hedder Dorette Clemendsdatter. 6/11 Niels Pedersen i Øster Vedsted er hendes formynder.

6/11 1651. Frands Jørgensen, K.M.s tolder i Bogense, fremlægger obligation angående Jacob Bagers drab.

11/11 1651. Mads Lauridsen, på vegne af far Laurids Baggesen.

18/11 1651. Stokkenævn: Anders Andersen, søn af Anders Andersen skomager og Karen Benidsdatter.

27/11 1651. Syn mellem Marens, afd. Peder Baggesens, hus og Lisbeths, afd. mester Lauges, hus, som Niels Pedersen Kastbjerg bor i.

2/12 1651. Frederich Federsen i Slesvig, Johan Brun, borger i Sønderborg og Søren Knudsen ibid. og Michel Brandt hersteds?, gav Clemend Madsen herskabsfoged, på vegne Mette, afd. Jørgen Pedersens, forrige slotsskriver, gav ?? afkald efter hendes mand.

3/12 1651. Knud Nielsen gav sin bror Svend Knudsen afkald for hvad han har fået af hans afd. søn Niels Knudsen, som døde i Nyborg.

18/12 1651. Søren Ibsen [Ebbesen?]tog dom over sin far Ebbe Jensen for 129 sldl. angående kontrakt af 4/4 1646 mellem Ebbe Jensen og hans hustrus arvinger.

18/12 1651. Hans Christensen, på vegne af Laurids Baggesen, tog dom over Karen, Ib Lambertsens hustru og hendes børn for 20 ?

18/12 1651. Maren Bertelsdatter tog dom på Jørgen Bertelsen Struck, efter hans forpligt.

20/12 1651. Else, Morten Limes, tog dom på Peder Lassen, efter hendes regnskabsbog.


Ribe byfogeds tingbog 1652

B 85A-71

dato

7/2 1652. Anders Jacobsen byfoged, på hans søster Kirsten Jacobsdatters vegne, gav Hans Vandel afkald efter hans forældre. Anders Jacobsen takkede Kirsten, afd. Laurids Lassens, for god skifte, og vice versa.

11/3 1652. Anders Mortensens steddatter kræver dom om hendes fædrene arv. Dorete Clemendsdatter ud??. Fortsat 5/4.

13/3 1652. Jens Jonsen rådm. solgte til Johan Sturck (Styrck) i Seemgård et hus i Fiskergade.

18/3 1652. Noget om pantebrev på 706 rdl., som Hans Mulvad får indfriet. Hans Mulvad erklærer, at han ingen rettighed har til beløbet.

22/3 1652. Hans Vandel rådm. tog dom på Maren, afd. Jes Kiembsgårds? [kan ikke være Jes Kjærgaard, da hans enke hed Ingeborg], for 28 sldl.

8/4 1652. Dorette Bertelsdatter, afd. Jørgen Hansen Mades [Maade], solgte til Carsten Tønnesen, forrige slotsskriver, en våning i Grønnegade.

5/5 1652. Bertel Iversen, på sin svoger Morten Lassen Krus? klokkers vegne.

12/5 1652. Anders Jensen Guldsmed solgte til borgm. Anders Svane et stk. jord på Toften uden Nørreporten.

18/5 1652. Mester Christen Aagaard solgte fra Ribe skole og til Ib Hansen en gård, som haves i pant af afd. Hans Lambertsens.

20/5 1652. Anders Svane borgm. tog dom over Dorete, afd. Jørgen Mades [Maade] for 3 mk. 14 sk.

17/6 1652. Cornelius Ditlevsen fordeler Mathis Staffensen Kock for 3 sldl. 4 sk., som er resterende skolegæld, for 2 børn.

5/7 1652. Jørgen Struck besværer sig over, at Peder Jensen prokurator har tiltalt ham på hans søster Dorette, afd. Jørgen Mades's vegne. Drejer sig om 600 sldl., som Jørgen Struck skylder Dorette.

10/7 1652. Hans Ditlevsen fordeles for ikke at holde borgm. og råds dom af 17/10 1651. Lang historie.

14/7 1652. Nævnt flere gange Christen Ditlevsen.

10/8 1652. Jørgen Bertelsen Struck, Bertel Iversen og dr. Lydik Pouch, salg af jord.

27/9 1652. For tingdom stod Christen Brøndum, Carsten Sørensen, Michel Knudsen, Peder Mortensen af Toldstrup, vidnede og kundgjorde, med opholdne fingre og ed efter recessen, at de den 24.sept. sidst forleden var, efter overformyndere deres begæring og byfogdens befaling, på en vurdering af Anders Hansen Guldsmeds hus og ejendom og rette tilliggelse med eng og agerjord. Da vurderede de så hus og ejendom tilsammen for 600 sldl., hvilket de afhjemlede for en fuldkommen vurdering. Herefter Rasmus Jørgensen, pro: på overformynderes vegne var vurderingsvidne begærende.

12/10 1652. Cornelius Ditlevsen sættes ud af det hus han bor i.

12/10 1652. Skudsmål: Kirsten Jacobsdatter, på hendes datter Mette Christensdatters vegne, far afd. Christen Pedersen.

3/11 1652. Den tid afd. Laurids Lassens grav blev åbnet, og Bagge Iversens barn skulle begraves----. Flere vidnesbyrd senere. Afd. Laurids Lassens hustru Kirsten, søster til Anders Jacobsen byfoged, var imod hendes vilje, at graven blev åbnet.

24/11 1652. Side 197b. Erhardt Paueridell? gav Hans Ditlevsen afkald for hvad hans hustru Karen Johansdatter arvelig kunne tilfalde efter sin afd. far Johan Hendrichsen, og afd. mor Susanne Ditlevsdatter, og efter hendes afd. oldefar Ditlev Hansen og Sara Iversdatter, og efter hendes afd. bror Jens Johansen.

13/12 1652. Side 211. Hans Ditlevsen, forrige byfoged, lavbød og tilbød sine søskende og næst blodsforbandte hans afd.e forældres adelhus samt dets tilliggende 2 boder for 600 sldl. Christen Sørensen mødte på Sara Ditlevsdatters vegne, gav last og klage, at Hans Ditlevsen kun kunne tilbyde det der var hans. Cornelius Ditlevsen siger ligeledes. Også s. 224b.

21/12 1652. Side 224. Hans Vandel rådm. solgte til Envold blytækker sit 7 fag hus til gaden i Gråbrødregade med 2 gavle, som Envold blytækker bor i, for 100 sldl.


Ribe byfogeds tingbog 1653-1654

B 85A-72

dato

5/2 1653. Side 1. Gregers Pedersen, på vegne af Susanne, afd. mester Sørens vegne, om vurdering af deres hus m.m., bl.a. et hus næst ved [vedhvad?], som Sara Sara Ditlevsdatter bor i. ?? meget omfattende.

14/2 1653. Side 5b. Dom mellem Hans, Cornelius Ditlevsen? Sara Ditlevsdatter giver afkald.

1/3 1653. Carsten Tønnesen, på Susanne, afd. mester Sørens vegne, og Peder Sørensen, på egne, og Frederik Hansen på Anders Sørensens vegne, solgte til dr. Lydik Pouch 4 fag hus i Præstegade. Følgende sider sælges mere. Dr. Lydik Pouch, på sin hustru Dorette Sørensdatter, og hendes søstre Else og Mette, samt Peder Sørensen på egne, og Fredrik Hansen på Anders Sørensens vegne, gav deres mor afkald. Hans Vandel, på Susannes vegne, udfærdigede skøde til Lydik Pouch på Tårnborg.

5/3 1653. Hans Ditlevsen sælger sin fars hus på Skibbroen til Niels Michelsen.

7/3 1653. Mester Søren Andersens arvinger sælger til dr. Lydik Pouch, på Domkirkens vegne, 2 huse på Søndergade, bl.a. det Sara Ditlevsen ibor. Der sælges også noget til Lisbeth, afd. mester Lauge Andersens.

17/3 1653. Hans Vandel, på Elses, afd. Morten Limes, vegne, gav Carsten Olufsen rådm., på Skt. Katharinæ Kirkes vegne, pant i hendes iboende adelhus ved Sønderport, for 110 rdl., som hun og hendes husbond har foræret kirken. Ligeledes pant på 212 rdl. til Meolden kirke, som Morten Lime skyldte denne. Ligeledes 318 rdl. til Døstrup kirke.

21/5 1653. Fremlægges sedler om registrering af afd. Ditlev Hansens bo, dat. 9.august 1642, og registrering angående moren, dat. 11.april 1636.

21/5 1653. Cornelius [Ditlevsen?] fremlægger registreringsseddel angående hans mor, dat. 9.august 1642.

18/6 1653. Else, afd. Morten Limes, pantsætter til Lisbeth, afd. Christopher Kjeldsens, 2 boder.

30/7 1653. Skudsmål: Peder Hansen Splid ikke beslægtet til Maren Splids, som han blev beskyldt for på Odense marked. Hans afd. far Hans Madsen og mor Jeng Knudsdatter.

24/8 1653. Iver Hansen, på vegne af far Hans Ditlevsen, fordeler Niels Kock for 5 sldl.

6/9 1653. Jørgen Struck giver sin søster Maren Bertelsdatter pant for 300 sldl. i hans hus han ibor.

21/9 1653. Laurids Friis rådm.s søster Kirsten, er afd. Jens Brøndums.

21/9 1653. Mester Niels Jørgensen Seerup og mester Christen Aagaard, på deres hustruer Elses og Mettes vegne, gav dr. Ludvig [Lydik?] Pouch afkald.

27/9 1653. Maren, afd. Peder Baggesens, skylder afd. rådm.? i Christianshavn Jacob Madsens arvinger 400 rdl.

17/10 1653. En Johannes Hauch guldsmed.

24/10 1653. Hans Friises arvinger tog dom over Else, afd. rådm. Morten Limes, for et års rente, efter hendes pantebrev.

27/10 1653. Villum Michelsen giver dr. Lydik Pouch afkald for arv efter hans afd. morbror mester Anders Pedersen Romdrup.

31/10 1653. Karl Nielsen af Odense sælger til Morten Lassen sin mor Anne Graversdatters iboende hus på Skibbroen.

15/11 1653. Borgm. Peder Olufsen tog dom over Anders Hansen Guldsmed for 50 dl., efter håndskrift af 1639 + rente i 7? år er 15 rdl.

10/12 1653. Og flere gange tidligere har Lisbeth, afd. Lauge Andersens, penge tilgode.

10/12 1653. Jørgen Struck erkender at skylde sin kære svoger Jens Jensen i Bandsbøl 400 rdl.

19/12 1653. Hans Mulvads afregning fremlagt, dat. Mulvad d. 28.april 1653, angår Morten Lassens gæld.

20/12 1653. Laurids Baggesen fremlægger dom af 20/12 1653 på 25 sldl. 3 mk. 4 sk. over Laurids Hansen skomager.

1654.

11/1 1654. Maren Jensdatter erklærer, at Mads Frich var far til hendes barn Niels.


Ribe byfogeds tingbog 1654-1655

B 85A-73

folio

11b 2/3 1654. Hans Jessen Kjærgaard skylder 556 gylden 18 stx. 8 penge til en hollænder.

20 13/3 1654. Lisbeth, afd. mester Lauges, tog dom på Herman skrædder, efter brev af 27/11 1648.

38b 20/4 1654. Karen Madsdatter opsiger arv og gæld efter hendes nylig afdøde mand Thomas Hansen.

44b 8/5 1654. Christen Hansen, borger her, på sin mor Marens, afd. Hans Christensens, vegne.

45 9/5 1654. Niels Pedersen Terpager og Maren, afd. Jens Lauridsens.

52 29/5 1654. Mester Hans Svane, sognepræst på Samsø, har pant i Christen Pedersen Brøndums hus ved Nørreporten på Nederdammen, vurderet for 1220 sldl.

53b (1654) Anders Jensen guldsmed, på sin mor Lisbeth Andersdatters, afd. Jens Andersens, vegne solgte til hans søster Kirsten Jensdatter et hus i Sortebrødregade. Lisbeth Andersdatter skal have fri hus der sin levetid.

55 1/6 1654. Dorette, afd. Jørgen Mades [Maades].

58b 8/6 1654. Hans Jessen Kjærgaard, på Anne Laursdatters, afd. Hans Sørensens, vegne, som begærer dom over Peder Hansen Splid.

66b (1654) Peder Hansen Billum, på sin kones mor Maren, afd. Hans Billums.

80b 18/7 1654. Efter en tingdom af 6/6 1654 skal afd. Jes Kjærgaards bo rigtig registreres, men de 2 overformyndere er Christen Hansen og Ib Nielsen, og de er Jes Kjærgaards svogre, (det vil sige svigersønner).

81b 19/7 1654. Mester Anders Bordum bemyndiges af sin bror ---- at overvære rigtig skifte imellem deres mor Ingeborg og hendes børn?, angående deres afd. far dr.? Christen Bordum, og deres afd. søster Maren Bordum. Hr. Laurids, mester Anders [teksten ikke klar??] beholder det hjørnestenhus, som Mads Hie bor i, og Kirsten hun får adelhuset??

86 27/7 1654. Thomas Hendrichsen, borger i Odense, gav Oluf Christensen her, afkald for hvad Thomas Hendrichsens hustru Magdalene Christensdatter kunne arve efter hendes søster Anne Christensdatter, O.N.s [O.C.s?] hustru.

87 (1654) Laurids Baggesen har pantebrev af 4/9 1643 på 3987 rdl. 22 sk., som Gregers Krabbe har udstedt. Laurids Baggesen har betalt det ?? kræver Niels Sørensen?. Efter Laurids Baggesens regnskab resterer der 99 rdl. 3 ort, som er i fælles regnskab med Kirsten, afd. Mads Lassens. Indviklet forklaret.

96 (1654) En Frands Nissen Lime.

97 24/8 1654. Else, afd. borgm. Morten limes, lavbød hendes adelhus, hun selv bor i, ved Sønderport.

97b 28/8 1654. Christen Benidsen vil have dom over Maren, afd. Peder Baggesens, for gæld Peder Baggesen havde.

112b (1654) Anders Mortensen solgte til Dorette Clemendsdatter sit adelhus, som han bor i i Sønderportsgade. Dorette giver Anders Mortensen afkald efter hendes far.

129 24/10 1654. Hans Vandel rådm., efter fuldmagt af mester Mads Lime på egne og sin bror hr. Peders vegne, samt af Lisbeth, afd. Christopher Kjeldsens, Susanne, afd. mester Sørens, Margrette, afd. hr. Jacobs og Karen Mortensdatter, underskrevet dat. Ribe 20/10 1654, og gav Hans Jessen Kjærgaard, på Claus Nielsen Kirkebys vegne skøde på afd. borgm. Morten Limes adelhus med 2 tilliggende boder, som hun? endnu selv bor i.

129b (1654) C.N. [Claus Nielsen Kirkeby?] pantsætter huset til Ribe Domkirke.--- Til Skt. Katharinæ Kirke 110 rdl., til Mjolden Kirke 212 rdl., til Frøstrup? Kirke 318 rdl. og 2 års efterstående rente 79 rdl.

130 (1654) Niels Jørgensen, borger her, gav sin mor Sidsel, afd. Jørgen Nielsens, afkald for arv efter faren. Jørgen Jensen Mejlvang gav også Sidsel afkald på sin fæstemø Dorette Jørgensdatters vegne. Sidsel pantsætter til overformynderne, på hendes datter Annes vegne, sit adelhus.

141 (1654) Igen Kirsten, afd. Mads Lassens, med en lang række papirer, bl.a. gl. tingsvidner 1642-47 og kongl. breve m.m.

145 (1654) Angående vurdering af afd. Jens Lauridsens hus for Stenbogades ende, som Peder Terpager bor i.

147b 25/11 1654. Poul Bartskær fordeler Anders Hansen Guldsmed for 2 rdl., for hans søns hoved at lægge [læge?].

148b 27/11 1654. Borgm. Peder Olufsen ville tage dom over Maren, afd. Jens Laugesens og hendes søn Lauge.

155 7/1 16542. Vurdering af afd. Mads Lassens hus, som Christen Hansen ibor, 700 rdl.

155b 7/12 1654. Borgm. Peder Olufsen tog dom på Kirsten, Jens Brøndums.

158 11/12 1654. Morten Lassen og Ib Hansen Friis fremalgde pantebrev af 10/2 1616 på 1000 rdl., af mester Mads Mortensen, på sin mor Else, afd. Morten Limes, på hendes gods i Korsbrødregård.

12/12 1654. Johan Pouch rådm. lover, på Kirstens, afd. Mads Lassens, vegne, for resterende rente på brev af 22/11 1634.


Ribe byfogeds tingbog 1655

B 85A-74

folio

3/2 1655. Dorette Nielsdatter, afd. Hans Andersen Bahuses? opsagde arv og gæld efter ham.

5/2 1655. Afd. Hans Kroemands? børn: Jacob, Moen? (Maren?) og Anne opsagde ar og gæld efter ham og deres afd. mor Maren Jepsdatter.

4 15/2 1655. Johanne Madsdatter, afd. Anders Jacobsnes, og hendes børn: Jacob, Karen og Gunder opsiger arv og gæld efter ham, hendes svoger Jens Jonsen som lavværge.

9b 22/2 1655. Peder Hansen Als erkender at skylde sine børn: Jens, Karen og Maren 186 dl. af deres afd. mors arv.

10 24/2 1655. Hans Ditlevsen erkender at skylde Hans Vandel 100 slrtdl., pantsætter en bod i Præstegade.

12 24/2 1655. Kirsten, afd. Jens Brøndums, er søster til Laurids Christensen Friis.

12b 5/3 1655. Morten Lassen, på egne, og Ib Hansen Friis på egne og medarvingers vegne angående afd. Anders Jacobsens dom af 11/1216??, og Else, afd. Morten Limes, angående Korsbrødregård, som hun har givet dem i pant. Mødte Poul Hansen Hvid, på vegne af Lisbeth Pedersdatter, afd. Christopher Kjeldsens, med indlæg af 8/3 16??, og gavebrev af 28/8 1631, underskrevet af hendes afd. far borgm. Morten Lime, mester Søren Andersen, hr. Hans Olufsen, Peder Mortensen, Jacob Hansen Buch og Mads Mortensen.

18b 7/3 1655. Christen Olufsen Lønne og Jens Madsen Rasch sælger afd. hr. Olufs hus i Gråbrødregade til Hans Poulsen.

20 8/3 1655. Skændskrift? om Margrete, datter af Karsten Olufsen, rådm. og K.M.s tolder.

21b 8/3 1655. Elenes, afd. Erik Jacobsnes, gæld til tyskere.

25b 14/3 1655. Christen Jensen af Kbh. siger, han var i mandag sidst forleden 8 dage blevet skældt ud af Ide , Karsten Olufsens, og hendes søn Christoffer Karstensen. Vidner kan ikke huske noget.

28 19/3 1655. Samme sag. Her siges Casten Olsen rådmands søn og hans mor.

30 26/3 1655. Samme sag. Hans Jespersen og hans søster Boeld kan heller ingenting huske.

31 26/3 1655. Peder Jensen, født i Jedsted, og medsøskende, at deres afd. far Jens Jørgensen i Jedsted har avlet en datter ved Kirsten Lyttsdatter?, Lytt Radliffsens? datter i Øster Vedsted, ved navn Anne Jensdatter. Jens Jørgensens sidste ønske var, at når hun kom hjem fra Holland skulle de lyse hende i kuld og køn. Til vitterlighed Jens Jørgensens brødre Peder og Hans Jørgensønner i Jedsted.

31b 26/3 1655. Rasmus Jacobsen, på vegne af hr. Hans Ditlevsen, sognepræst i Arrild, tog dom over Søren Ebbsen guldsmed. Hr. Hans D. igen side 57?

33 2/4 1655. Samme sag. Christen Jensen og Ide Karstens. Igen 33b.

36 11/4 1655. Clemend Madsen, på vegne af Kirsten, afd. Mads Lassens, imod? Laurids Baggesen og Niels Sørensen.

37b 11/4 1655. Hans Bendsen buntmager giver Mette Hansdatter, afd. Jens Bendsens, afkald efter hans bror Jens Bendsen.

38 24/4 1655. Skudsmål: Hans Nielsen Fyn, født i Ribe af Niels Hansen Fyn og Maren Pedersdatter, begge døde.

41 26/4 1655. Mads Nielsen skrædder, på vegne af Peder Hansen Billum og hans hustrus søster Karen Hansdatter, opsiger arv og gæld efter afd. Maren Billum, som er hans hustrus og Karen Hansdatters mor.

57 14/5 1655. Skatterestancer, begynder s. 47: Anders Hansen guldsmed 9 mk.. Hans søn Johan svarede, at han nok skulle betale hans skat, som han kom til med rette.

59 15/5 1655. Jens Lauridsen Vind og bror Anders giver Thomas Vind i Hjortlund fuldmagt, at give Hans Jørgensen, borger i Ribe, skøde på deres afd. fars hus i Klostergade.

60b 17/5 1655. Bendix Michelsen kræver afd. Anders Jacobsens arvinger for 217 sldl. 2 mk.

62 22/5 1655. Ib Hansen Friis har meget store krav på Jørgen Bertelsen Struck.

70 13/6 1655. Christen Hansen og Ib Nielsen er tilkendt at være værge for afd. Jes Kjærgaards børn Johanne og Maren. Christen Hansen og Ib Nielsen var fraværende, de var i Holland og Hamborg.

72 14/6 1655. Jens Pedersen i Austrup [Aastrup?] og hans søster Karen s.st. skudsmål: Født i Ribe af afd. Peder Jensen og Barbara Peders, som er døde.

74 19/6 1655. Jørgen Mørch opsagde arv og gæld efter hans søn Jens J. Mørch. Jep Vilslev rådm. klagede på sin søns Pouls vegne, som er værge for 2 af afd. Giertrud Lostrups? børn.

74 19/6 1655. Strid om hvorvidt Jørgen Bertelsen Struck er sin mors lovlige værge.

75b 26/6 1655. Læses indførsel af 10/8 1632, at mester Søren Andersen overlader værgemålet til Anne, afd. Bertel Strucks, ældste søn Jørgen. Der tvivles på kopien, da den originale bog er væk.

80 28/6 1655. Peder Pallesen kræver 48 sldl. 3 mk. 15 sk. af afd. Anders Jacobsnes arvinger, eventuelt af hans gods opbevaret på rådhuset.

82 28/6 1655. Thomas Sørensen Friis solgte til sin stedsøn Christen Jørgensen Friis sit hus i Sviegade?.

82b 28/6 1655. Samme Christen J. Friis giver Thomas S. Friis afkald efter sin afd. far og efter sin mor, når hun dør. (Hendes navn ses ikke).

96b? 25/7 1655. Christen Hansen og Ib Nielsen forlanger stadig en rigtig registrering, førend de vil påtage sig værgemål for deres hustruers 2 søstre Johanne og Maren Jesdøtre.

99 26/7 1655. Søren og Dirich Villumsen, Villum Orgemesters sønner, afkald efter forældre.

103b 31/7 1655. Peder Michelsen smed giver? Anders Madsen smed afkald for arv efter hans hustru Maren Nielsdatter, på vegne af Niels Pedersen på Sild i Vesterland og søskende Thomas Pedersen, Jens Pedersen, Maren Pedersdatter og Oede? Pedersdatter. De var brorbørn af? Maren Nielsdatter?, og på vegne af Jørgen Andersen i Rejsby og Maren Michelsdatter der s.st., og på vegne af Niels Michelsen i Rejsby, som er fuld arving efter sin afd. morsøster Maren Nielsdatter.

104b 2/8 1655. Niels Rasmussen, 3.leds? latinskolelærer, har slået et hul i hovedet på Cornelius Ditlevsens søn Anders. Niels Rasmussen er søn af Rasmus guldsmed. (Rasmus Jacobsen Holst?)

107 7/8 1655. Anne Frandsdatter og hendes børn Knud Hansen og Kirsten Hansdatter opsagde arv og gæld efter hendes afd. mand Hans Knudsen.

111b 12/8 1655. Lauge Frandsen, flere indlæg for at få rådbogen? at se. Et varsel af 25/6 1655, underskrevet af Lauge Frandsen, Christen Eschildsen, Dorette, afd. Jørgen Hansens, Kirsten, afd. hr. Jens Tausens, læst 3/7 1655.

124b 22/8 1655. Jørgen Struck kræver 200 rdl. af afd. Anders Jacobsnes arvinger.

142b 11/9 1655. Anne Hansdatter, afd. Laurids Nielsen slagters, og børn: Niels Lauridsen slagter, Hans Lauridsen, Karen og Dorette Lauridsdøtre.

144 12/9 1655. Maren Lydtsdatter [Lyttsdatter] er datter af Lydt Redloffsen [Lytt Radlifsen] i Øster Vedsted. Angår nogle bortløbne heste, som tilhører Jørgen Meilvang?

145b 12/9 1655. Christen Madsen af Skåne søger sin hustru Anne Jacobsdatters arv hos hendes formynder rådm. Jens Jonsen Trellund, som skyder sig ind under kongen og højeste råd til afgørelse.

149b 12/9 1655. Hans Lauridsen felbereder og søstre Karen og Dorette giver deres bror Niels afkald efter deres afd. far Laurids slagter, og mor.

173 3/11 1655. Hans Bennedsen Kimmer og Peder Bennedsen Kimmer på egne, og Morten Bertelsen snedker på sin hustru Kirsten Bennedsdatters vegne, gav deres bror Niels Bennedsen Kimmer afkald efter deres afd. far Benned Nielsen Kimmer.

176 10/11 1655. Jørgen Christensen skrædder, på vegne af hustru Maren Bennedsdatter, giver ligeledes Niels Bennedsen Kimmer afkald.

180b 21/11 1655. Oluf Jensen fremlagde indlæg begærende om hans og afd. Karen Hansdatters børn bør have det halve bo efter afd. Hans Gredsted, på mødrene side, og på fædrene side. Ditlev Corneliusen, på vegne af sin far Cornelius Ditlevsen, som er fuldmægtig for afd. Jørgen Jepsens arvinger. Varsel til afd. Hans Nielsen Gredsteds arvinger på fædrene side Rasmus Jepsen og samtlige hans brødres børn.

182b 22/11 1655. Laurids Friis tog dom på Dorette, afd. Jørgen Mades for 8 sldl. 15 sk.

184 24/11 1655. Kirsten, Hans Skrædders hustru, angående en rende ved hendes afd.e forældres hus i Grønnegade.

188b 26/11 1655. Hans Nielsen Vilslev, byens delefoged, bl.a. dom på Kirsten, afd. Mads Lassens, for 686 dl. i hendes hus.

190b 26/11 1655. Else Hansen begærer skudsmål for Niels Lassen barnfødt i Ribe af Las Ibsen og Anne Mortensdatter, begge døde.

193b 29/11 1655. Rasmus Gasse skøde på 2 boder på Søndergade af rådm. Jep Poulsen Vilslev.

198 8/12 1655. Rasmus Jacobsen, på vegne af borgm.? Peder Olufsen, tog dom over Anders Hansen Guldsmed for 50 sldl. + renter til Gilden.

200 11/12 1655. Hans Mathisen æskede hans hustrus barn Laurids Jensen fra hendes far Niels Gasse.

217 22/12 1655. Samme Hans Mathisen erkender at skylde sin stedsøn Laurids Jensen, som Niels Gasse er værge for, 100 sldl.. Laurids Jensens far er Jens Lauridsen Hindhede.


Ribe byfogeds tingbog 1656

B 85A-75

folio

2b 7/2 1656. Syn på det hus i Stenbogade, som Mads Limes piger bor i. Meget brøstfældig.

6 23/2 1656. Hans Olufsen og hans søster Anne gav deres far Oluf Lambertsen skrædder afkald efter deres afd. mor Maren Olufs.

11b 8/3 1656. Hans Lauridsen felbereder og Niels Lauridsen slagter, på deres egne vegne, Thomas Jacobsen, på afd. Laurids Nielsen slagters 2 pigebørns Karen og Dorette Lauridsdøtres vegne, Peder Jensen skomager, på egne og sine 2 børn Christen og Anne, og Jens Pedersen, på egne vegne, gav Morten Pedersen, på egne og hans mors vegne, afkald for oldarv efter afd. Niels Christensen slagter og Boeld Lauridsdatter, afd. Laurids Nielsen slagters og Margrtte Nielsdatters børns oldefar.

12 8/3 1656 Jens Pedersen og søster Anne gav deres far Peder Jensen afkald for arv efter deres afd. mor Margrette Nielsdatter.

18 24/3 1656. Jens Jespersen, på vegne af dr. Ludvig Pouch og borgm. Anders Svane, hospitalsforstander, og på vegne af Karen Jepsdatter, som nu er i hospitalet, Cornelius Ditlevsen, på afd. Jørgen Jepsens arvinger: Anders, Hans og Cornelius Jørgensønner og Sara Jørgensdatters vegne, Anders Thomsen i Middelfart, på vegne af sin hustru Margrette Nielsdatter, og Niels Knudsen Kremmer, på vegne af afd. Karen Hansdatters børns vegne.?? Jens Pedersen, Anders Pedersen og Kirsten Pedersdatter solgte til Rasmus Jepsen afd. Hans Nielsen Gredsteds hus.

19b 24/3 1656. Dele over Kirsten, afd. Mads Lassens.

24b 12/4 1656. Anders Pedersen, barnfødt i Ribe, og hans far Peder Jensen tiltalte?? Niels Knudsen for arv efter Hans Nielsen Gredsted, som Niels Knudsen var værge for. Kirsten Pedersdatter ligeledes.

28b 17/4 1656. Christen Hansen i Slagelse, på vegne af hustru Maren Christophersdatter (datter af Christopher Kjeldsen), giver Anders Svane afkald for fædrene og mødrene arv, som Anders Svane har været værge for.

29 17/4 1656. Anders Svane sælger afd. Christopher Kjeldsens stald.

35b 29/ 16564. Jørgen Kortsen, barnfødt i Ribe, gav sin stedfar Niels Hansen afkald efter hans afd. mor Maren Jørgensdatter.

38 5/5 1656. Skudsmål: Anders Nissen barnfødt her af Nis Christensen og Ester Hansdatter.

39 6/5 1656. Gregers Christensen guldsmed, på vegne af afd. Søren Sørensen guldsmeds børn: Søren Mette, Anne og Karen, og Oluf Sørensen på egne vegne, gav deres stedmor Karen Christensdatter, afd. Søren Sørensens, afkald efter deres afd. mor Mette Olufsdatter.

40 6/5 1656. Samme Karen Christensdatter forpligtiger sig at opdrage Karen, nu 13 år.

43 13/5 1656. Hans Hansen buntmager lyste sin søn Søren Hansen i kuld og køn, avlet ved Maren Sørensdatter.

47 13/5 1656. Lauge Frandsen, på vegne af hustru Dorette Bertelsdatter, Christen Eschelsen, på vegne af hustru Maren Bertelsdatter, Dorette, afd. Jørgen Mades, på egne, og Hans Gregersen, på vegne af Kirsten, afd. Jens Tausens, gav borgm. og råd, og Maren, afd. Jens Jonsens, afkald for de 500 rdl., som de borger for, på vegne af Jørgen Struck, som er resten af deres arvepart, de hos Jørgen Struck havde at fordre efter deres mor. Samme giver Jørgen Struck afkald for 1017 sldl. 10 sk. 2 alb.

48 8/6 1656. Lauge Andersen Gredsted, på vegne af Hans Jessen Kjærgaard, pantsætter 2 boder i Stenbogade til hans morbror Karl Hansen på Vamdrupgård, for skyld. (Senere Karl Nielsen Mulvad til Vamdrupgård). Boderne tilhørte tilforn Lisbeth, afd. Laurids Tøndings, og Hans J. Kjærgaard fik dem arvelig med hans hustru.

53 1/7 1656. I Hans Ditlevsens hus lavet arvekontrakt mellem Søren Knudsen felbereder, på vegne af hans hustru Maren Jacobsdatter, og Anne Jacobsdatter med værge Poul Hansen Hvid, om arv efter deres afd.e forældre Jacob Hansen Orre og Anne Poulsdatter.

55 3/7 1656. Peder Lassen, på vegne af ?------? Maren Jensdatter og hendes børn: Maren og Niels, opsagde arv og gæld efter afd. Mads Nielsen Stadsboe.?

63b 24/7 1656. Laurids Pedersen i Oieche??, på vegne af Ingeborg Clemendsdatter, gav afkald til Maren Mattesdatter, afd. Niels Clemendsens, for arv efter Niels Clemendsen.

68b 4/8 1656. Hans Offersen har med en kniv såret Hans Nielsen, som tjente i Mulvad.

70 7/8 1656. Thomas Clemendsen i Gjørding gav Maren Mattesdatter, afd. Niels Clemendsens, afkald efter hans afd. bror.

80 2/9 1656. Kirsten, afd. Mads Lassens, fordeles for 91 sldl.

80 2/9 1656. Søren Clemendsen, boende på Lolland, gav Maren, afd. Niels Clemendsens, afkald efter hans bror.

81 13/9 1656. Hr. Albert Jørgensen gav Poul Jepsen Vilslev afkald for hvad Poul J. Vilslev har haft i værgemål for hans hustru Anne Jørgensdatter, og linje mangler.

84 16/9 1656. Mere om sagen mellem Jørgen Bertelsen Struck og øvrige arvinger.

84b 16/9 1656. Hans Vandel rådm. sælger til Lauge Frandsen guldsmed et adelhus i Sortebrødregade, som ?--? skylder 600 sldl.

86 16/9 1656. Hans Vandel sælger et hus i Grønnegade på hjørnet til Bredeslippe til Mads Jensen Bech, som skylder 200 sldl.

88 25/9 1656. Syn begæret af velb. Laurids Skinkel på det hus, som Kirsten Madsdatter bor i. ?----? for Capitlet.

89b (1656). Vidneudsagn af Kirstine ?------?, Mads Friises og hendes datter Karen Madsdatter.

103 28/10 1656. Niels Pedersen Gasse tager sin søns skudsmål: Ungkarl Peder Nielsens mor er Anne Andersdatter, begge lever.

110b 10/11 1656. Niels Pedersen Terpager overformynder.

111b 11/11 1656. Jes Benidsen lyste sin søn Søren Jessen i kuld og køn, avlet med Anders Andersens datter Margrete Lauridsdatter??

112b 11/11 1656. Maren, afd. Peder Baggesens, sælger til sin svoger Jørgen Hansen det adelhus på Storegaden, hun og hendes mand boede i, som Jørgen Hansen nu bor i.

114 12/11 1656. Hans, Mette og Rasmus Hansen og afd. Niels Hansens 2 børn Hans og Dorette gav Cathrine Clausdatter?, afd. Hans Nielsen skomagers, afkald efter far Hans Nielsen og mor.

117b 22/11 1656. Kirsten, afd. Mads Lassens, sælger til Laurids Hansen skomager hendes hus på Nederdam imellem det hus næst Nørreporten, hun nu selv bor i på østerside, og afd. Daniel Iversens øde jord på den vesterside. Laurids Hansen giver Lisbeth, afd. mester Lauges pant i huset for 400 sldl.

121b 26/11 1656. Jens Knudsen gardener [gartner?] erkender at skylde sin stedsøn Lauge Ebbesen 50 dl., som er arv efter Lauge Ebbesens far Eske? Laugesen.

131 16/12 1656. Afd. Anders Nielsen havde et spædbarn Laurids Andersen, som moren afd. Gertrud Lauridsdatter døde fra. Laurids kom til Jens Eskelsen den 29/4 1654, men døde efter 14 uger og 4 dage. Laurids Andersens søskende er hr. Albert Jørgensens hustru Ellen Jørgensdatter?, Jørgen Andersen, Margrete Andersdatter og Niels Andersen.

137 20/12 1656. Jørgen Jensen Mejlvangs bo, registrering af 10/12 1656.

138 20/12 1656. Hans Jepsen, på sin far Jep Poulsen Vilslevs vegne tog dom over Rasmus Jacobsen hatstafferer.


Ribe byfogeds tingbog 1657-1660

B 85A-76

folio

1 3/2 1657. Jens Pedersen, barnfødt her, gav Niels Knudsen kremmer afkald for arv efter Hans Gredsted, som Niels Knudsen var værge for.

11 10/3 1657. Et pantebrev af Niels Pedersen Gasse, på vegne af sin svoger Hans Mattisen.

16b 11/4 1657. Las Lauridsen guldsmed solgte til Rasmus Jepsen den rettighed han har i den stens? på torvet, som tilhørte afd. Hans Gredsted, som er den 9.part, som Oluf Jensen, påsin hustrus vegne var arvelig berettiget, og som Las Lauridsen har fået af Oluf Jensen som betaling for gæld.

16 13/4 1657. Else, afd. borgm. Anders Svanes, erkender, at skylde provst Hans Svane på Samsø 500 rdl.

20? 14/5 1657. Erich Mortensen giver afkald til Peder Gregersen rådm. for hvad Peder Gregersen har haft i værgemål for Erich Mortensens hudtru Karen Pedersdatter, efter hendes afd. mor. Senere efter far, mor og oldefar og oldemor.

20b? 16/5 1657. Lauge Frandsen sælger til rådm. Hans Vandel et hus og våning, som afd. Mads Roed tilforn tilhørte, i Stenbogade mellem afd. Hans Skades hus på nørreside, og afd. dr. Christen Bordums adelhus på den nørreside.

31b 26/5 1657. Cornelius Ditlevsen, på afd. Hans Ditlevsens efterladte hustru og børns vegne, begærede synsaflæggelse af Hans Ditlevsens adelhus, 1000 sldl., 4 boder i alt 240 sldl.

33b 2/6 1657. Skudsmaål: Hans Nielsen Prang [Prong?] født her af Niels Tygesen og Gertrud Lauridsdatter Prang.

34 2/6 1657. Skudsmål: Hans Nielsen Prangs søn Christen Hansen Prang, tjenende i Ålborg, født i Ribe, afd. mor Maren Christensdatter.

39 16/6 1657. Niels Pedersen Terpager overformynders morbror er Peder Gregersen rådm.

44 29/6 1657. Syn på kannikkerecidensen i Stenbogade, som Hans Knudsen nu ibor, g.m.? Kirsten Madsdatter? Lime?

46 4/7 1657. Marens, afd. Hans Hansens, ejendomme vurderet. Adelhuset på Nederdam, hun bor i, 1100 sldl., stald uden Nørreport 200 sldl., kålgård ?? dl., hus på Skibbroen, som Bastian bor i, 1000 sldl., 3 boder på Skibbroen for 150 sldl.

46b 9/7 1657. Villads Mortensen, på vegne af afd. Molte? Nielsens arvinger: Hans hustru? Karen, Maren, Mette og Niels Moltesen, Apelone, Anna, Margrete Anne og Kirsten Moltesdøtre, som all er i ?Sohanne?, og Rasmus Jacobsen, på vegne af Malte? Nielsens datter Dorthe Maltesdatter, som er i Ribe, Søren Hansen i Norup, på vegne af Kirsten Nielsdatter i Vognsbøl, har fået deres arv efter afd. Maren Moltesdatter?, afd. Hans Smeds?, tilligemed afd. Niels Nielsens børn i Kolding: Jens og Poul Nielssønner. Skifte registreret i dag og læst. Adelhuset, som afd. Maren Maltesdatter iboede, tilfalder Dorette Maltesdatter.

51 20/7 1657. Hans Vilslev, på borgm. og råds vegne tog dom over Anne, afd. Hans Ditlevsens, for penge, Hans Ditlevsen ikke havde afregnet for forskellige skifter. Cornelius Ditlevsen mener Hans Ditlevsens sønner Simon og Ditelf skulle varsles.

52b 20/7 1657. Skudsmål: Dorette, afd. Anders Orlofs, født i Ribe af Hans Koster og Dorette (Laster)? Koster?

53b? 25/7 1657. Christen Sørensen solgte til sine stedsønner Niels og Knud Pedersønner sit adelhus på Nørreporten, på sønderside gaden mellem Mads Byfogeds hus på østerside og Saras, afd. Hans Lassens, hus på vesterside.

54 25/7 1657. Niels og Knud Pedersønner giver Christen Sørensen afkald efter deres far Peder Nielsen og deres afd. mor Kirsten Knudsdatter.

54b 1/8 1657. Cornelius Ditlevsen, på vegne af Mette, afd. Mads Sørensens, opsagde arv og gæld efter ham.

54b 1/8 1657. Rasmus Jacobsen, på vegne af samtlige afd. Mads Sørensens arvinger, Anders Verlsohren, på sin hustrus og svoger Michel Sørensens, såvelsom på Dorette Sørensdatters vegne, Adam Verlohren på vegne af hustru Kirsten Sørensdatter, Erich Schreber [Skrædder?] på vegne af hustru Maren Sørensdatter, Niels Jensen på vegne af hustru Else Sørensdatter = den afd. mands brødre og svogre, opsiger arv og gæld efter Mads Sørensen.

58? 3/8 1657. Cornelius Ditlevsen, på vegne af Margrete, Christen Buntmagers.

66 20/8 1657. Erik Mortensen, på vegne af hustru Karen Pedersdatter, giver hr. Peder Laugesen i Sønderho og hendes? afd. mor Margrete Gregersdatter?, og efter hendes oldefar og oldemor. I forvejen havde Peder Laugesen, som? sin 1 1/4 mandslod af Mandø hølade?, som afd. Gregers Hansen tilforn havde, [ er givet??] til sin svoger Erik Mortensen.

66b 21/8? 1657. R. J.??, på vegne af Hans Knudsen, tog dom over Bertel Andersen i Lime, efter en seddel dat. 28.oktober 1647, at? Kirsten Madsdatter blev da forligt med ham om deres part i den gård i Lime, han ibor efter hendes afd. far, og resterer deraf endnu 21 dl.. Desligeste nogle breve hun lovede ham.

70? 16/9 1657. Lambert Sørensen er blevet skældt ud af Margrete, Christen buntmagers. Christen Buntmager er selv i retten. Også s. 71b.

78? 17/10 1657. Villum Knudsen gav Lauge Frandsen, på vegne af Karen, afd. Peder Tolstrups, afkald for hvad hun kunne arve efter hendes afd. far Hans Jensen og efter hendes søster Dorete Hansdatter.

1657 slutter side 73 = 12/12.

1658 begynder side 74 = 20/4.

76 5/6 1658. Hans Nielsen Vilslev, på vegne af afd. mester Niels Friises, laugmand i Norge, arvinger og søskende, opsagde arv og gæld efter Mester Niels Friis. Peder Byrgesen, på vegne af hans hustru, og på vegne af Peder Hansen Friis, som Peder Byrgesen er formynder for. Bagge Baggesen på vegne af hans hustru, Ib Hansen Friis på egne vegne og Christoffer Friises vegne, som Ib H. Friis er formynder for, dat. 10/5 1658.

83b 21/7 1658. Else Benidsdatter opsagde arv og gæld efter hendes afd. mand Esche Hansen.

83b 24/7 1658. Gertrud, afd. Jacob Andersens, solgte til Peder Benidsen på Sønderho et stk. eng, som Jacob Andersen var tilfalden efter hans afd. far.

89 10/8 1658. Niels Pedersen Terpager kræver erstatning fordi i høst 1657 havde Backen? Madsen skipper taget andet gods med i sit skib til Holland, foruden Niels Pedersen Terpagers 25 tdr. rug, som blev beskadiget.

91b 21/8 1658. Skudsmål: Apelone Boeld Kusen?, Karen Maren og Maren, far afd. Jens Jørgensen Mejlvang og mor Boeld Jensdatter.

106 23/11 1658. Hans Wandal rådm. tog dom over Niels Bager for 18 sldl. = 10 tdr. rug.

108 13/12 1658. Cornelius Ditlevsen, på vegne af Hendrich Lyder, hvis hustru er Dorete, afd. Anders Orlofs.

109 14/12 1658. Lambert Pors siger, at for ca. 40 år siden solgte han en bod til afd. Jesper Bang i Klostergade.

109 14/12 1658. Hans Vilslev, på vegne af byen, tog dom over Peder Tornum? for husleje af Store Kubro. Han rejser krav over 2 andre for deres del af Store Kobro?

110b 20/12 1658. Nævnes Cornelius Ditlevsens kone Karen.

1658 slutter side 112 = 21/12.

1659 begynder side 113 = 13/6.

114 18/ 16598. Christen Pedersen i Kolle, birkefoged til Kjærgaards birketing, på egne og hustru Maren Sørensdatters vegne gav borgm. Carsten Tønnesen afkald for arv, som Maren Sørensdatter kunne arve efter hendes søster afd. Mette Christensdatter [Maren Sørensdatter og Mette Christensdatter må være halvsøskende??] borgm. Carsten Tønnesens afdøde hustru. Christen Nielsen, født i Hennebjerg, tjenende borgm. Carsten Tønnesen, gav ligeledes Carsten T. afkald for den søsterpart, hans mor, afd. Karen Sørensdatter, Niels Knudsens i Hennebjerg, [kunne tilkomme?]

114b 29/8 1659. Desuden gav Niels Knudsen i Hennebjerg, på vegne af søn Niels Nielsen, og Christen Pedersen i Klinting, på egne og hustru Mette Nielsdatters vegne, gav borgm. Carsten Tønnesen afkald.

116 29/8 1659 Cornelius Ditlevsen som prokurator.

121b 8/11 1659. Peder Als smed, på egne og søster Anne Hansdatters og afd. Hans Hansen Als's børns: Hans, Anne og Dorettes vegne opsagde arv og gæld efter hans far afd. Hans Jensen Als.

121b 8/11 1659. Peder Als, på vegne af Susanne Danielsdatter, afd. Niels Kastbjergs, og hendes børn, opsagde arv og gæld efter Niels Kastbjerg.

122 8/11 1659. Cornelius Ditlevsen, på vegne af Mette, afd. Anders Nielsens af Seem, som døde her i byen, opsagde arv og gæld efter ham.

125 15/11 1659. Christoffer Carstensen, på vegne af hr. Søren Pedersen, sognepræst i Janderup og Billum, har fået al arv efter Johan Radtleff rådm., som hans mor Dorete Lydiksdatter, efter hendes søster Karen Lydiksdatter, tilkom. Ligeledes Morten Lydiksen på egne og ungkarl Peder Pouchs på egne vegne.

134 6/12 1659. Hans Hansen Begger?, som Mads Hansen Beck og Anne Hansdatter, afd. Hans Beck og Anne Svendsdatters efterladte børns formynder, gav Knud Nielsen Kønigsberg afkald efter Mads og Annes afd. søster Karen Hansdatter, som var Knud Nielsen Kønigsbergs hustru. Knud Nielsen Kønigsberg gav Hans H. Begger?, på vegne af Mads og Anne, for hvad Knud N. Kønigsbergs afd. hustru Karen kunne arve efter hendes afd. far Hans Madsen Beck og afd. mor Anne Svendsdatter.

137 13/12 1659. Cornelius Ditlevsen, på vegne af Jens Jonsens børn, vurdering af Jens Jonsens huse, adelhuset på Nededam 1200 sldl., hus på Skibbroen med 2 boder 900 sldl., stald uden Nørreport 20 dl., 3 forfaldne boder ved slottet 130 dl., et hus på Storegade, som Johanne, afd. Anders Jacobsens bebor, 200 sldl., kålgård 20 sldl.. 1/4 af en gl. ubrugelig ----? 5 dl.

138 13/12 1659. Mette, afd. Michel Sørensens, opsagde arv og gæld efter ham.

141 19/12 1659. Dr. Ludvig Pouch og søskende Lene og Anne Johansdøtre giver Johan Kuiper?, på vegne af J.R.s?? arvinger, afkald for arv efter deres morsøster afd. Karen Lydiksdatter, afd. Johan Radtleffs.

Slut på 1659.

Start på 1660.

146b (1660) Omtales at Cornelius Ditlevsens søn Jacob er overfaldet på Domkirkegården af Stephan Hansen Klocker?

154b 5/3 1660. Morten Lydiksen, Mads Andersens formynder, gav ungkarl Johan Kuger? afkald for hvad Mads Andersen kunne arve efter afd. Karen Lydiksdatter, afd. Johan Radtleffs.

156 6/3 1660. Hans Gregersen, på vegne af hr. Gregers Pedersen, sognepræst til Gadbjerg og Lindballe, og Ingeborg Pedersdatter, solgte til Villum Knudsen deres fars, afd. borgm. Peder Gregersen, adelhus i Grønnegade.

157b 12/3 1660. Likvidation? mellem afd.? rådm. Johan Pouch og hans børn med afd. Anne Hansdatter (Sperling) af 1. ægteskab, mester Hans Pouch, mester Johan Pouch og Else Johansdatter, afd. Anders Svanes, så og? børn af 2. ægteskab med afd. Margrete Lydiksdatter: Dr. Ludvig Pouch, Peder Pouch, Lene, afd. Lambert Baggesens, Anne Johansdatter, mester Mathias Bangs i Odense, dateret 17/12 1659.

160 20/3 1660. Niels Hansen, på vegne af hans mor Kirstine Andersdatter, afd. Hans Nielsen glarmester.

163 3/4 1660. Rasmus Jacobsen ??, på vegne af sin bror Thomas Jacobsen.

164b 9/4 1660. Jens Iversen overformynder, på vegne af Karen, afd. Anders Jensen guldsmeds, gav Cornelius Ditlevsen, på vegne af Niels Pedersen Terpager, at hun skylder Niels Pedersen Terpager 200 sldl.. Pantsætter hendes adelhus på Nederdammen.

165 10/4 1660. Niels Jensen delefoged tog dom over Kirstine, Bagge Iversens, for resterende skatter?

165b 10/4 1660. Borgm. Jens Mortensen tog dom over Kirstine, Bagge Iversens, for regnskabsbog.

165b 10/4 1660. Vurdering af Lene Johansdatters, afd. Lambert Baggesens, adelhus kaldet Porsborg, 2000 sldl. Flere ?? uden Nørreporten.

166 10/4 1660. Hans Knudsens kone Mette Jesdatter, Peder Madsens kone Ingeborg Olufsdatter.

168b? 16/4 1660. Kirstine, Bagge Iversens: Eftersom jeg underskrevne haver hørt desværre, at min mand er kommet udi en bedrøvelig tilstand og ulykkelig tilfald, og mig efterladt en stor vidtløftig, uformodentlig gæld, både i landet såvel som udenlands, så mig fattige kvinde er umuligt sligt at udstå eller tilvejebringe. Til sligt foprårsages jeg, såvel på mine trende børns vegne, nemlig Iver Baggesen, Karen og Maren Baggesdøtre, at opsige og vedersige arv og gæld efter ham. Dateret 16/4 1660.

169 30/4 1660. Vurdering af Dorette, afd. Jørgen Mades? hus.

169 30/4 1660. Vurdering af nogle af Bagge Iversens ejendele, pantsat til Peder Jørgensen Tarum? Torum?

169b 30/4 1660. Dr. Ludvig Pouch opsagde arv og gæld efter hans afd. bror mester Johan Pouch. Peder opsiger ligeledes.

170b 30/4 1660. R.J.? pro, på vegne af Niels Jensen, spurgte byfogeden Carsten Sørensen om dennes 2 børn, Peder og Søren Carstensønner, ville arve noget? efter afd. Niel Pedersen. Fremæskes? Peder og Søren Carstensønner, og Jens Andersen Villebøl, og voldborg, afd. Peder Pedersens. Carsten Sørensen, på vegne af Peder og Søren, vil intet arve. Har en gl. sort klæde klædning af hans morbror i Norge. I lige spørgsmål blev Carsten Sørensen tilspurgt, på Peder Torums, Christen Sørensen sadelmagers, Kirstine, afd. Adam Verlohrens, og Niels Knudsens vegne.

176 8/5 1660. Jes Andersen, født i Seemby i Lustrup birk, gav Hans Jørgensen Ladefoged, på vegne af hans hustru Maren Pedersdatter, afkald for hvad Jes Andersen, på vegne af hans hustru Marine Pedersdatter, var tilfalden efter Hans J. Ladefogeds hustru.

177 14/5 1660. Carsten Sørensen byfoged, på vegne af sine sønner Peder og Søren, opsagde arv og gæld efter afd. Niels Pedersen. Carsten Sørensen ligeledes på sin stedsøn Knud Pedersens vegne, som er Niels Pedersens fuldbror.

182 22/5 1660. R.J.? fro., på vegne af afd. Hans Vandels børn, vurdering: Adelhuset i Grønnegade, som Hans Vandel selv boede i, 1050 sldl., hus i Stenbogade 450 sldl., hus på Skibbroen 450 sldl., nybygning Skibbroen 340 dl., hus på ?--- 390?, en bod i Bispegade 250 dl., 2 boder i Skovgade 150 dl., 2 boder i Præstegade 150 dl., hus i Fiskegade 120 dl., et hus næst ved 70 dl., stalden uden Nørreport 400 dl., 1/4 del af Søren Sørensens skib 140 dl.

188 5/6 1660. Hans Olufsen og søster, vurdering af deres afd. far Oluf Thomsens (kan det være rådmand?) hus i Grønnegade.

197b 3/7 1660. Professor ved Københavns Universitet og kannik i Roskilde + ?? Villum Lange, svoger til magister Niels Jensen, rektor i Viborg, har nogle huse i pant af af 5/12 1657? af afd. mester Niels Hansen Friis. Fuldmagt af 14/2 1660. [?----her er en linje meget utydelig, som jeg ikke kan læse, men af betydelig interesse? Hertzum].

201b 9/7 1660. Mester Hans Pouch og Else, afd. borgm. Anders Savnes, gav dr. Ludvig Pouch afkald efter deres afd. forældre.

203b 9/7 1660. Peder Johansen Pouch giver ligeledes Ludvig Pouch afkald.

204 9/7 1660. Hans Gregersen, på vegne af hr. Peder Jensen Sark, sognepræst i Ullerup, og Karen Madsdatter i Randers, gav Kirsten Thomasdatter, afd. Mads Hjorts, afkald efter Mads Hjort.

204b 9/7 1660. Vurdering af afd. Laurids Friises ejendomme, meget omfattende.

207b 10/7 1660. Kirsten Thomasdatter, afd. Mads Jensen Hjorts, gav Christen (Hansen?) Hjort afkald for hvad afd. Mads J. Hjort kunne tilfalde efter hans afd. far Jens Madsen Hjort og afd. mor Mette Christensdatter.

?? 6/8 1660 og tidligere. Sag om en ko, som Hans Vandels arvinger tiltales for at være kommet uretmæssigt til. Rasmus Jacobsen møder på vegne af Susanne, Hans Vandels datter. (Dvs. endnu ikke gift med Niels Hansen).

?? 13/8 1660. Gregers Christensen og Christen Eskildsen tog dom over Ide, afd. Carsten Olufsens, for 400 sldl. til Catherinæ ??

??13/8 1660. Niels Jacobsen Bonum tog dom over sin bror Thomas Jacobsen Bonum, og gav ham til sag for et overdraget brev fra hans bror Jørgen Bonum.

235 21/8 1660. Maren Nisdatter gav Bertel Andersen portner afkald efter sin mor Johan Nielsdatter, som var Bertel Andersens hustru.

237 28/8 1660. Anna Lauridsdatter, afd. Svend Nielsens, med svoger og lavværge Peder Jepsen Kihmer?, solgte til Jens Hansen? Klocker 7 fag hus ved Graven.

238 3/9 1660. Jørgen Christensen stadsbud tilstår flere tyverier m.m., slipper med at bære tyvsten og rømme byen.

249b 25/9 1660. Hans Jepsen Vilslev, vurdering af hans afd. far Jep Vilslevs ejendomme.

Bogen slutter side 258 = 15/10.


Ribe byfogeds tingbog 1660-1662

B 85A-77

Bogen begynder 16/10 1660.

7b (1660) Cornelius Ditlevsen, på vegne af Marine, afd. Christen Lambertsens.

12b (1660) Om Bagge Iversen og afd. Nis Hansen Guldager. Om Bagges søster (hustru?) Kirsten Thomasdatter. [Er Bagges hustru, se 17/12 1650, hvor hun kaldes Kirsten Tønnesdatter??].

18 19/11 1660. Cornelius Ditlevsen, på vegne af Jørgen Hansen rådm., tog dom over afd. Jep Poulsen Vilslevs arvinger for 200 dl.

19 (1660) Borgm. Carsten Thomsen tog dom over afd. Jep Poulsen Vilslevs arvinger for 100 dl.

19 (1660) Jeppe Lange tog dom over afd. Jep Poulsens arvinger for 1418 mk. lybsk og 139 mk. 6 dl.? på hans svoger Frederik Schults's vegne.

19b (1660) Jeppe Lange tog dom over afd. Jep Poulsen Vilslevs arvinger for 600 mk. lybsk, som er hans hustru Mette Jepsdatters arv efter hendes mor Boeld Jepsdatter og hendes far Jep Vilslev.

20 (1660) Rasmus Jacobsen, på vegne af Jeppe? Lange, tog dom over afd. Poul Jepsen Vilslevs arvinger for 470 mk. lybsk.

21b (1660) Hans Jepsen Vilslev tog dom over afd. Jep Vilslevs arvinger for 600 sldl., hans mødrene arv (er Hans af et andet ægteskab?) i hans fars bo. Og for 114 dl. 3 mk. 10 sk., som han, på sin fars vegne, har udlagt til Gilden.

23 (1660) Cornelius Ditlevsen prokurator, på vegne af Gregers Christensen, tog dom over Magdalene? Jensdatter, Anders Hansens hustru.

23b (1660) To Hamborgere tog dom over afd. Jep Poulsen Vilslevs bo for 1715 sldl.

24 (1660) Igen de 2 Hamborgere tog dom over afd. Jep Vilslevs bo for 850 rdl.

25b (1660) Cornelius Ditlevsen prokurator, på vegne af Voldborg Michelsdatter, Hans Guldagers, æskede vidne på, hvad de har set og svaret på hendes søn, afd. Nis Hansen Guldager, den 26. februar. Beskrivelse af sårene.

26b (1660) R.J. prokurator?, på vegne af Ole Stadb? af Hamborg, tog dom over Jep Poulsen Vilslevs arvinger for 854 mk. og for 105 mk.

28b 3/12 1660. R.J. præ?, på vegne af Karen Danielsdatter, tog dom over Jens Mortensen rådm. og Gregers Pedersen, som afd. Hans Vandels børns tilforordnede formyndere, for 100 sldl.. Imod fremlagdes en registrering sket i afd. Annes, Hans Hansens, bo i Sortebrødregade 28/11 1645, dets slutning viser netto 81 sldl.. Formente derfor, efterdi samme omstridte fordring udaf den oldarv i forberørte? bo er falden, og der var mere gæld end gode. At afd. Hans Vandels børn, arvinger og formyndere bør for hendes tiltale kvit at være. Hvortil R.J.? guldsmed svarede, at det noksom er bevisligt eftersom hun selv derover er forligt med bemeldte Hans Vandels børns formyndere, som udi registreringen efter afd. Hans Vandels, noksom skal findes indført. Tilmed findes hr. Jens Tausens brev på 100 sldl. udi Anne, afd. Hans Hansens, registrering. Hvortil Niels Jacobsen svarede, og formente al bortskyldig gæld efter Anne, afd. Hans Hansens, burde først at betales førend nogen kunne arve. Og stod de med hverandre til vedermål og var varsel gestændig.

32b 13/12 1660. Mester Mathias Bang i Odense lavbød alt hvad hans hustru Anne Johansdatter har arvet efter hendes afd. far Johan Pouch.

36 20/12 1660. Peder Nielsen på Bramming, på vegne af Thomas Jensen i Amsterdam, fremlægger store krav til boet efter afd. Laurids Baggesen og hans afd. hustru Mette Jensdatter. Formyndere lover at betale. En Claus Klysing er arving, og bl.a. formynder for børnene.

37b (1660) Hans Mortensen, formynder for afd. Erik Mortensens børn, erkender at de skylder Hans Hansen Vandel 220 sldl.