Erik Brejls hjemmeside

Start


Herredsting
Herredsting efter stik i Glossarium Juridico-Danicum 1641

Nørvang herreds tingbogsuddrag

[1663]   [1664]   [1666]   [1667]   [1668]   [1669]   [1670]   [1671]  

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse tingbogsekstrakter dækker Nørvang herreds bevarede tingbøger for perioden før sammenlægningen med Tørrild herred 1687.
Navne på varselsmænd, synsmænd og vidner er udeladt, med mindre der angives familiemæssige relationer, ligesom tingmænd, dommere etc. ikke angives.
Person- og stednavne er standardiserede.

Alle indførsler er tildelt et af følgende emneord:

advarsel
afgifter
afkald
aftægt
arbejde
arv
bavnevagt
befaling
benådning
beskyldning
broer
copulation
drab
ed
efterlysning
erstatning
faldsmål
forarmet
forlig
forpagtning
forældet
fredlysning
fuldmagt
fæste
gæld
hegn
herredsfoged
hittegods
hor
husdyr
høst
ildebrand
lejermål
kirkeværge
klage
køb
landgilde
lovbud
løn
musikant
opmåling
pant
regnskab
restance
rytter
rømt
sandemænd
skifte
skilsmisse
skove
skudsmål
skøde
soldat
stedsmål
stolestader
stævning
sygdom
syn
tiende
tingsvidne
told
trolovelse
tyveri
ulovlig sæd
ulve
ulydighed
vanvittig
veje
vold
vurdering
værge
ægteskab
øde gårdeNørvang herred
Tingbog
1663
B 69A - 2

Dette fragment af tingbogen indeholder fol.27-38, hvoraf fol.29-38 er blanke.

5. maj 1663

1 - fol.27 - afkald
Afkald til Mads Hansen fra
1) Christen Jensen
2) Rasmus Jensen
3) Peder Jensen
4) Johanne Jensdatter
for arv efter far Jens Christensen i Haustrup [i Øster Nykirke sogn].

2 - fol.27 - gæld
Hans Christensen i Hyvild [i Brande sogn] på børn af afdøde Niels Poulsen, præst i [Sønder] Omme, stævner Mikkel Villumsen i Bøvl og Niels Christensen i Stakroge, [begge i Sønder Omme sogn] for tienderestancer.

12. maj 1663

3 - fol.28B - armod
Laurids Christensen i Vonge fører vidner på, at Jens Nielsen i Vonge på Otte Krags gods kun har kunnet erlægge halvdelen af sin skyld for 1662 på grund af mangel på såsæd.
Varsel til Niels Jensen i Ørnholt og Peder Christensen i Kollemorten, kirkeværger i [Øster] Nykirke.


Nørvang herred
Tingbog
1663
B 69A - 1

26. maj 1663

4 - fol.1B - syn
Jørgen Nielsen i Vork i Egtved sogn, delefoged i Nørvang herred indkalder 8 sandemænd til syn af alle Nørvang herreds præstegårde.

5 - fol.2 - rømt
Peder Jensen i Filskov på jomfru Margrethe Friis til Juellingsholm i Sønder Omme sogn stævner Peder Mogensen, der uden lovlig opsigelse er rømt fra sin gård i Skovsende og skylder landgilde.
Syn af samme gård.

2. juni 1663

6 - fol.4 - syn
Der fremlægges syn af Hvolgård.

7 - fol.5 - tiende
Mads Christensen i Bjerlev, kirkeværge i Hvejsel sogn fremlægger syn af alle gårde i Hvejsel sogn til fastsættelse af tienden.

8 - fol.6 - afkald
Afkald til Niels Gødesen i Bøgballe fra
Kirsten Jepsdatter g.m. Jacob Andersen, født i Ulkær i Sindbjerg sogn
for arv efter
bror Jeppe Andersen i Lund i Sindbjerg sogn.

9 - fol.6B - afkald
Afkald til Jens Andersen i Ulkær i Sindbjerg sogn
fra Karen Olufsdatter, datter af Kirsten Nielsdatter ved Niels Jensen i Ris i Thyregod sogn
for arv efter far Oluf Andersen i Ulkær.

10. juni 1663

10 - fol.7B - skøde
Skøde fra Jacob Andersen og søster Dorthe Andersdatter, begge født i Ulkær i Sindbjerg sogn
på den halve del af den halve gård i Ulkær, som Jacob Ibsen sidst beboede
til bror Jens Andersen g.m. Maren Jensdatter i Ulkær
efter lovbud 17.12.1661.

16. juni 1663

11 - fol.8B - gæld
Jens Christensen Vandel, præst i Uldum og Langskov, tilbyder at betale sin gæld til arvingerne efter Knud Hansen i Hesselballe i Uldum sogn, men ingen mødte ved tre ting, hvorfor han er frikendt.
(Sml. lbnr.105, 105, 117, 126).

12 - fol.9 - forbud
Jørgen Nielsen i Vork, delefoged i Nørvang herred, forbyder alle at bruge de øde gårde i Nørvang herred.
Der føres vidner på, at følgende ikke har betalt skatter og afgifter af øde gårde:
1) Peder Lassen i Vorslunde i Give sogn, af den gård som Las Pedersen og Peder Jensen fradøde i fjendens tid
2) Søren Nielsen af en halv gård i Bregnhoved i Give sogn,
3) Niels Christensen af en halv gård i Bæksgård i Give sogn
4) Kirsten Lauridsdatter af en halv gård i Ulkær i Give sogn.

13 - fol.9B - forarmet
Det bevidnes at Las Lassen i Ulkind og Peder Hansen i Hedegård er så forarmede, at de ikke kan betale skatter og afgifter.

14 - fol.10 - syn
Der fremlægges oversigt over Søndersthoved hovedgård tilhørende øde gårde:
Vorslunde: en gård
Ulkær: en halv gård
Bregnhoved: to gårde
Bæksgård: en halv gård og to bol
Give: en gård
Givskud: en gård i Østerhoved
Hornstrup. en gård.

15 - fol.10B - rømt
Peder Lassen i Vorslunde på Jens Gregersen, præst i Grejs vegne, stævner Niels Sørensen og Jes Pedersen, for at være rømt af hans tjeneste.

23. juni 1663

16 - fol.11 - tiende
Thomas Jensen i Skovsbøl fremlægger syn af kirkens korntiende af hver gård i Vester sogn.

17 - fol.11B - tyveri
Oluf Jacobsen i Vindelev fører vidner på, at Jens Pedersen i Nyborg for 5 uger siden uden tilladelse gravede klynetørv på Tremhuse mark. (Sml. lbnr.33).

18 - fol.12 - gæld
Laurids Jensen i Givskud kræver betaling for at have opdraget et umyndigt barn Anne Nielsdatter, som var hos Laurids Jensen og hustru Anne Nielsdatter i Vindelev.

30. juni 1663

19 - fol.12B - syn
Jørgen Nielsen, delefoged i Vork fremlægger syn af Søndersthoved hovedgård.

20 - fol.13B - arv
Arv og gæld frasiges af
1) Peder Thomsen i Langkær i Brande sogn
2) Laurids Thomsen i Langkær
3) Christen Thomsen i Skjoldborg
4) Jens Thomsen i Skivum
5) Mads Thomsen i Malmrø i Norge
efter far Thomas Christensen i Langkær.

21 - fol.13B - varsel
Christen Thomsen og Jens Sørensen i Lindeballe har stævnet Valdemar Skram til Todbøl i Thy til retten i Nørvang herred.

22 - fol.14 - arbejde
Jens Christensen i Bregnhoved, budfoged på Søndersthoved, tilsiger Søndersthoveds bønder at gøre arbejde på Koldinghus.

14. juli 1663

23 - fol.14B - frifindelse
Jørgen Nielsen i Vork på jomfru Anne Munk til Haraldskær, fremlægger frifindelsesdom af Jerlev herredsting af 20.5.1663 for, efter at polakkerne var draget af landet ved pinsetide, at have ladet et hus nedrive på den gård i Knabberup i Skibet sogn, som Niels Bjørnsen nu bebor, og genopført huset på Haraldskær.

24 - fol.17B - restance
Hans Christensen i Hyvild på Herluf Mormand til Langkær i Brande sogn stævner for restancer med kirketiende for 1660.

25 - fol.18B - tiende
Jens Mikkelsen i Risager og Thomas Jensen i Skovsbøl tilbyder Wolf von Buchwald, lensmand på Koldinghus, at opkræve kongens korntiende for 1662 og 1663 for Vester sogn.

26 - fol.18B - forbud
Oluf Jacobsen på Peder Reedtz til Tygestrup i Undløse sogn i Holbæk amt, forbyder at høste ulovlig sæd på hans gårde.

4. august 1663

27 - fol.19B - afkald
Afkald til Simon Hansen, præst i Hvejsel og Givskud fra
Christen Bertelsen, født i Hvejsel præstegård
for arv efter
1) far Bertel Christensen, præst i Hvejsel og Givskud
2) mor Anne Nielsdatter i Hvejsel præstegård
3) søster Lisbeth Bertelsdatter i Hvejsel præstegård.

28 - fol.20B - tyveri
Anders Frederiksen, foged på Stovgård fremfører vidner, at Christen Christensens søster i Ildved har opgravet nogle stolper på "Grettes gård" i Ildved, der tilhører Axel Sehested til Stovgård.

29 - fol.21 - forlig
Mikkel Andersen i Hesselballegård på Gjedde til Rasks vegne fremlægger forlig mellem Laurids Jensen og bror Jens Jensen i Uldum, der har været i klammeri og slagsmål med Mikkel Frederiksen i Uldum.

30 - fol.21B - forbud
Jørgen Frederiksen i Uldum udsteder forbud mod at holde geder og bukke i Uldum. (Sml. lbnr.36).

25. august 1663

31 - fol.22 - skove
Poul Jensen på frue Karen Dyre til Knivholt fremlægger syn af Risager og Lindet skove i Vester sogn.

8. september 1663

32 - fol.23 - forbud
Peder Andersen i Holtum forbyder Jørgen Poulsen, skrædder i Holtum, at høste det korn, han har sået i Peder Andersens mark, da den er tiendeager.

33 - fol.23B - syn
Oluf Jacobsen i Vindelev på Peder Reedtz til Tygestrups vegne fremlægger syn af Tremhuse mark, hvor der er opgravet 10 læs klynetørv i 3 huller.
Varsel til Jens Pedersen i Nyborg. (Sml. lbnr.17).

34 - fol.24 - restance
Poul Nielsen Skytte i Bjerlev på Anders Madsen i Koldings vegne stævner følgende for restancer og gæld:
1) Niels Sørensen i Store Hestlund i Give sogn
2) Mikkel Christensen i Lille Hestlund i Give sogn
3) Anders Madsen i Ulkær mølle i Give sogn.
(Sml. lbnr.43).

15. september 1663

35 - fol.25 - syn
Anders Frederiksen, foged på Stovgård på Axel Sehested til Stovgårds vegne fremlægger syn af Egholm mølle.

36 - fol.26 - forbud
Mikkel Andersen i Hesselballe på Jørgen Frederiksen i Uldums vegne forbyder alle mænd i Uldum at holde geder og bukke og at afskaffe dem de har. (Sml. lbnr.30).

37 - fol.26B - tiende
Laurids Christensen i Vonge fremlægger syn af Øster Nykirke sognetiende.

13. oktober 1663

38 - fol.27B - skifte
Oluf Jacobsen i Vindelev anklages for ikke at have skiftet efter sine forældre af
1) bror Gyde Jacobsen i Lindeballe
2) bror Mads Jacobsen i Bredballe, død. 1B:
a Karen Madsdatter
3) bror Hans Jacobsen i Trondhjem i Norge
4) søster Else Jacobsdatter g.m. Anders Sørensen
5) søster Anne Jacobsdatter
for arv efter
1) far Jacob Mortensen i Vindelev
2) mor Maren Christensdatter i Vindelev. (Sml. lbnr.49, 57).

39 - fol.30 - syn
Johannes Thomsen i Gadbjerg, foged på Refstrup på frue Malene Kruse på Spøttrups vegne fremlægger syn af hendes gårde i Givskud, Øster Nykirke, Thyregod og Give sogne.

40 - fol.32B - afkald
Afkald til Anne Jensdatter, enke efter Jørgen Lauridsen i Ildved fra
1) hans søstersøn Laurids Christensen i Gammel Sole
2) hans søsterdatter Johanne Christensdatter
3) hans søsterdatter Margrethe Christensdatter
ved Mads Lauridsen i Ildved for arv efter
morbror Jørgen Lauridsen i Ildved.

41 - fol.34 - tiende
Jacob Jacobsen i Hvejsel får tilsagn fra Hvejsel sogns mænd, at han må opkræve kirkens korntiende.

20. oktober 1663

42 - fol.34B - syn
Søren Jensen i Ildved fremlægger syn af 27 traver byg på Alsted mark, som er delvis opædt af det kvæg, som Niels Jensen i Ildved lod græsse på marken med krav om erstatning.

43 - fol.35B - restance
Poul Nielsen Skytte i Bjerlev på Anders Madsen i Koldings vegne fremlægger tingsvidne af 8.9.1663 lbnr.34 om restancer fra
1) Niels Sørensen i Store Hestlund i Give sogn
2) Mikkel Christensen i Lille Hestlund i Give sogn
3) Anders Madsen i Ulkær mølle i Give sogn.
Der fremlægges missive af 16.6.1662 fra Mogens Kruse til Spøttrup, at følgende personer fra denne dato skal erlægge afgifter og landgilde til Anders Madsen i Kolding til hvem, deres gårde er solgt:
1) store Niels Sørensen og lille Niels Sørensen i Store Hestlund
2) Mikkel Christensen og Oluf Pedersen i Lille Hestlund
3) Anders Madsen i Ulkær mølle
4) Niels Nielsen i Nordskoven
5) Jacob Christensen i Jerrig
6) Niels Lauridsen i Askær i Brande sogn
Johan Thomsen, foged på Refstrup fremlægger missive fra Didrik Blome til Refstrup at disse gårde er pantsat til ham efter pantebrev af 1.9.1662 fra Mogens Kruse og søster Magdalene Kruse og nu tilhører ham som rette husbond efter højesteretsdom af 3.8.1663.
Sagen henvises til højere instans.

27. oktober 1663

44 - fol.38 - gæld
Niels Jensen i Lindved stævner Søren Andersen sst for gæld efter bevis af 20.10.1656.

3. november 1663

45 - fol.39 - afgifter
Lensmanden påbyder alle efter kongens påbud at svare deres skattekorn eller penge i stedet herfor.

10. november 1663

46 - fol.39B - restance
Jens Jørgensen Jelling på Fårup på Henrik Thotts vegne ved Hans Nielsen i Haustrup stævner følgende for restancer med skyld og landgilde for 1662:
Oksenbjerge i Øster Nykirke sogn: Peder Svendsen, Niels Madsen, Jens Christensen
Vester Sejrup i Thyregod sogn: Erik Nielsen, Frands Jacobsen og Bertel Madsen, Niels Knudsen
Mosegård: Christen Boyesen, skrædder

47 - fol.40B - afkald
Afkald til Anders Christensen i Egholm fra
1) bror Hans Christensen i Tørring
2) bror Peder Christensen i Hauge, død. 4B:
a Anders Pedersen i Hauge
b Hans Pedersen i Hauge
c Anne Pedersdatter i Hauge
d Barbara Pedersdatter i Hauge
3) søskende, død. 1B:
a Jens Svenningsen, født i Tørring
4) søskende, død. 1B:
a Karen Christensdatter , født i Uhre
5) bror Visti Christensen i Tørring
for arv efter far Christen Pedersen i Egholm.

48 - fol.41B - gæld
Mads Christensen i Bjerlev stævner Mads Pedersen i Jerstrup? for gæld til Christen Christensen i Ildved i Hvejsel sogn.

49 - fol.42 - arv
Oluf Jacobsen i Vindelev fører vidner på, at der intet fandtes i boet efter hans far Jacob Mortensen, da fjenden i sidste fejdetid frarøvede ham alt af værdi.
Varsel til Gyde Jacobsen i Lindeballe. (Sml. lbnr.38, 57).

24. november 1663

50 - fol.43 - syn
Mikkel Andersen i Hesselballegård på frue Mette Grubbe til Rasks vegne fremlægger syn af den skade, der er sket på havren på en toft tilhørende Peder Rasmussens fradøde gård.
Varsel til:
Jens Christensen i Uldum
Jørgen Frederiksen i Uldum
Christen Olufsen Bruun i Uldum
Claus Pedersen i Uldum
Thomas Hatting i Uldum
Jens Jensen i Uldum
Morten Sørensen i Uldum
Anders Thomsen i Uldum
Laurids Jensen
Otto Ebbesen
Christen Olufsen
Mikkel Frederiksen i Uldum.
(Sml. lbnr.67, 71).

51 - fol.43 - restance
Mikkel Andersen i Hesselballegård på frue Mette Grubbe til Rasks vegne stævner alle Uldum mænd for landgilderestancer.

52 - fol.43B - lovbud
Las Jensen i Hvejsel lovbyder den selvejergård i Hesselballe, som Knud Hansen bor i, på vegne af arvingerne efter Knud Hansen i Hesselballe:
1) Knud Nielsen, født i Kollerup
2) Morten Madsen, født i Hvirring
3) Karen Madsdatter g.m. Rasmus Simonsen i Hvirring ved datter Else Rasmusdatter i Hvirring
4) Margrethe Madsdatter ved frænde Anders Pedersen i Hvirring.

53 - fol.44 - afkald
Afkald til Poul Christensen i Ørum fra
1) Anne Olufsdatter g.m. Oluf Christensen på Jegindø i Thy
for arv efter Poul Christensens hustru Maren Olufsdatter, født i Barslev i Hvidbjerg sogn i Refs herred.

54 - fol.44 - regnskab
Mikkel Andersen på Hans Pedersen, fuldmægtig på Hvolgårds vegne fremlægger 3 kvitteringer for 17 års regnskab fra Henrik Rantzau og sidst hans enke Ida [Pogwisch] til Hvolgård.

55 - fol.45B - gæld
Jens Olufsen i Lerbæk mølle stævner
Peder Nielsen i Ølholm og
Abelone Nielsdatter i Holtum
for gæld.

56 - fol.45B - klage
Oluf Jacobsen på Peder Reedtz til Tygestrups vegne fremlægger klage fra sine bønder i Hvejsel sogn over at være opkrævet 10 mark af hver gård både af
Mads Christensen i Bjerlev og Peder Jacobsen i Ildved
og af lægdsmændene i Hvejsel sogn: Søren Jensen og Søren Terkildsen i Ildved.

57 - fol.46B - arv
Mads Christensen i Bjerlev fremlægger forlig mellem nogle af arvingerne efter forældrene, der boede i en halv gård i Vindelev angående skøde og gæld:
1) Oluf Jacobsen, der får skøde på forældrenes gård
2) Gyde Jacobsen
3) Mads Jacobsen i Bredballe, død. 1B:
a Karen Madsdatter. (Sml. lbnr.38, 49).

1. december 1663

58 - fol.47B - skøde
1) Peder Andersen i Holtum med en broderlod i sin egen gård
2) Karen Andersdatter g.m. Steffen Iversen i Lindved med en søsterlod i gården i Holtum
3) Anne Andersdatter g.m. Søren Jensen i Lindved med en søsterlod i gården i Holtum
4) Maren Jensdatter, død. B:
a Jens Pedersen i Soleskov med halvdelen af den arv hans mor arvede i gården i Holtum
sælger og skøder den gård i Holtum som Peder Andersen bebor til
Anders Pedersen, født i Soleskov.
(Sml. lbnr.591, 600).

59 - fol.48B - restance
Christen Pedersen, fuldmægtig på Låge på Jørgen Juul til Låges vegne stævner for restancer med kongelige skatter for den selvejergård i Lindved, der har stået øde i 4 år, der tilhørte afdøde Peder Eriksen og nu hans børn: Erik Pedersen i Stovstrup og Elsebeth Pedersdatter i Bisgård i Tamdrup sogn. (Sml. lbnr.63).

8. december 1663

60 - fol.50B - afkald
Afkald til Anne Pedersdatter i Tindet ved søn Bertel Pedersen i Bjerlev fra
1) stedsøn Jørgen Nielsen i Jelling
2) stedsøn Terkild Nielsen i Jelling
3) stedsøn Anders Nielsen, der kom af landet med de svenske krigsfolk i sidste fejdetid
for arv efter far Niels Andersen i Tindet.

61 - fol.51B - afgifter
Oluf Jacobsen på Peder Reedtz til Tygestrups vegne fremlægger tilbud fra Søren Jensen og Søren Terkildsen i Ildved om at opkræve andet kvartals skatter.

22. december 1663

62 - fol.52 - gæld
Christen Pedersen, fuldmægtig på Låge på Jørgen Juul til Låges vegne stævner Peder Skytte, for de 2 rigsdaler, han har udlagt til Iver Nielsens dødsbo i Vejle.
(Sml. lbnr.82).

63 - fol.52B - syn
Christen Pedersen, fuldmægtig på Låge på Jørgen Juul til Låges vegne fremlægger syn af den selvejergård i Lindved, der tilhører Erik Pedersen i Stovstrup og søster Elsebeth Pedersdatter i Tamdrup Bisgård med fastsættelse af gårdens handelspris. (Sml. lbnr.59).

64 - fol.53 - gæld
Niels Nielsen Plovstrup, fuldmægtig for greve Rantzau fører vidner på at afdøde Laurids Lauridsen i Nyborg brugte engen Mølledam som betaling for penge som afdøde Knud Hansen i Hesselballe skyldte ham.
Varsel til:
Rasmus Simonsen i Hvirring
Anders Pedersen i Hvirring
Knud Nielsen på Bjerre
Laurids Ulf i Hesselballe.

65 - fol.53B - syn
Laurids Christensen i Vonge på Otto Krags vegne fremlægger syn af den gård i Vonge, som Anders Jensen fradøde og enken Karen Nielsdatter nu bebor.

66 - fol.54 - restancer
Hans Nielsen i Haustrup på Jens Jørgensen Jelling på Fårups vegne stævner følgende for restancer:
Oksenbjerge: Peder Svendsen, Jens Christensen
Vester Sejrup: Erik Nielsen, Niels Madsen, Frands Jacobsen og Bertel Madsen, Niels Knudsen
Mosegård: Christen Boyesen, skrædder.

67 - fol.55 - erstatning
Mikkel Andersen i Hesselballegård på frue Mette Grubbe til Rasks vegne fremlægger tingsvidne af 24.11.1663 lbnr.50 om 6 tønder havre, der på grund af forsømmelighed er opædt af kvæg på en toft, der ligger til den gård Peder Rasmussen i Uldum fradøde, og som følgende anklages for:
Jens Christensen, præst i Uldum
Jørgen Frederiksen i Uldum
Christen Olufsen Bruun i Uldum
Claus Pedersen i Uldum
Thomas Hatting i Uldum
Jens Jensen i Uldum
Morten Sørensen i Uldum
Anders Thomsen i Uldum
Laurids Jensen
Otto Ebbesen
Christen Olufsen
Mikkel Frederiksen i Uldum.

(Sml. lbnr.50, 71).

68 - fol.56 - gæld
Mikkel Andersen på Jens Pedersens vegne, begge i Hesselballegård, stævner Anne Pedersdatter og søn Iver Pedersen i Hornstrup for gæld efter bevis fra afdøde Iver Pedersen i Holtum.

69 Udgår
Nørvang herred
Tingbog
1664
B 69A - 3

12. januar 1664

70 - fol.1B - restance
Jørgen Nielsen, delefoged i Vork efter fuldmagt fra Poul Bretfeldt stævner Niels Nevad i Farre for landgilderestance.

71 - fol.2 - erstatning
Mikkel Andersen i Hesselballegård på frue Mette Grubbe til Rasks vegne kræver erstatning for 6 tønder havre, der på grund af forsømmelighed er opædt af kvæg på en toft, der ligger til den gård Peder Rasmussen i Uldum fradøde, fra følgende:
Jens Christensen, præst i Uldum
Jørgen Frederiksen i Uldum
Christen Olufsen Bruun i Uldum
Claus Pedersen i Uldum
Thomas Hatting i Uldum
Jens Jensen i Uldum
Morten Sørensen i Uldum
Anders Thomsen i Uldum
Laurids Jensen
Otto Ebbesen
Christen Olufsen
Mikkel Frederiksen i Uldum.
(Sml. lbnr.50, 67).

19. januar 1664

72 - fol.3 - brand
Laurids Christensen i Vonge fører vidner på, at hans gård er helt nedbrændt med alt indbo.

73 - fol.3B - arv
Oluf Nielsen og bror Christen Nielsen i Vonge bevilger deres søster Anne Nielsdatter med FM: Laurids Christensen i Vonge 30 slettedaler og en rød kalv efter skiftebrevet, men pengene bliver stående hos brødrene uden rente, så længe hun bor hos dem.

74 - fol.4 - gæld
Laurids Christensen i Vonge kræver udlæg til Otte Krag af Oluf Nielsen i Vonge og hans mor Karen Nielsdatter sst. efter skiftebrevs udmelding.

75 - fol.4 - skifte
Skifte 11.1.1664 efter Anders Jensen i Vonge på 30. dag. Registrering 16.12.1663.
E: Karen Nielsdatter.
FM: morbror Christen Nielsen i Kallerup i Hvidbjerg sogn på Thyholm i Refs herred.
Under gæld angives børnepenge efter tingsvidne Refs herred 15.3.1651, hvor børnene også arver deres fars klæder.
Varsel til:
1) Christen Lauridsen i Ettrup i Hurup sogn i Thy
2) Anders Andersen i Bodum præstegård
3) Peder Lauridsen i Refs
4) Søren Christensen i Refs
5) Iver Madsen i Helligsø
6) Christen Jensen Mørch i Nørre Gettrup.
(Sml. lbnr.79)

76 - fol.7B - gæld
Kirsten Mikkelsdatter g.m. Laurids Jensen i Uldum kræver løn fra Mikkelsdag 1656 og 2½ år frem, hvor hun tjente afdøde Laurids Lauridsen, med varsel til Rasmus Christensen i Uldum, Hans Pedersen sst, Søren Lauridsen i Nyborg og Peder Jensen sst. med sin værge.
(Sml. lbnr.81, 90).

77 - fol.8 - restance
Christen Pedersen i Ørum, fuldmægtig på Låge på Jørgen Juul til Låges vegne stævner for restancer med ægt og arbejde, skyld og landgilde samt kongelige skatter for den selvejergård i Lindved, der har stået øde i 4 år, der tilhørte afdøde Peder Eriksen og nu hans børn: Erik Pedersen i Stovstrup og Elsebeth Pedersdatter i Bisgård i Tamdrup sogn.
(Sml. lbnr.59, 63).

26. januar 1664

78 - fol.10 - syn
Oluf Thomsen i Jelling, kongens delefoged i Nørvang herred indkalder 4 sandemænd til syn af Grejs præstegård.

79 - fol.10B - arv
Karen Nielsdatter frasiger arv og gæld for sig og sine 2 børn: Niels Andersen og Karen Andersdatter for arv efter sin afdøde mand Anders Jensen i Vonge.
Varsel til:
1) Christen Lauridsen i Ettrup i Hurup sogn i Thy
2) Anders Andersen i Bodum præstegård
3) Peder Lauridsen i Refs
4) Søren Christensen i Refs
5) Iver Madsen i Helligsø
6) Christen Jensen Mørch i Nørre Gettrup.
(Sml. lbnr.75)

80 - fol.10B - restance
Didrik Blome til Refstrup ved Otte Knudsen stævner:
Niels Jensen i Farre,
Peder Jensen i Farre,
Peder Iversen i Farre,
Niels Lassen i Farre,
Søren Nielsen i Farre,
Niels Jensen, skrædder i Farre,
Lene Jensdatter i Farre,
og Bodil Sørensdatter i Farre
for restancer med skyld og landgilde for 1663 og
Niels Sørensen i Store Hestlund for bøde for lejermål med Sidsel Jørgensdatter.

3. februar 1664

81 - fol.11B - gæld
Søren Lauridsen i Nyborg fører vidner på, at han holdt Kirsten Mikkelsdatter med kost og logi i 16 uger i Polakkernes tid, først i Ildved, senere i Bjerlev. Hun bor nu i Uldum.
(Sml. lbnr.76, 90).

9. februar 1664

82 - fol.12 - gæld
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum, stævner Peder Skytte i Lindved, for 2 rigsdaler, han har udlagt til Iver Nielsens dødsbo i Vejle.
(Sml. lbnr.62).

16. februar 1664

83 - fol.13 - arv
Afkald til Oluf Christensen, podemester på Stovgård
fra Christen Andersen i Horsens
for arv efter hans afdøde datter Margrethe Christensdatter, der var g.m. Oluf Christensen.

23. februar 1664

84 - fol.14 - befaling
Oluf Thomsen i Jelling, kongens delefoged, stævner Jørgen Nielsen i Vork for at have indkaldt kongens bønder til konge-ægt, som bønderne havde vægret sig ved. Han svarer, at ridefogeden Jacob Lauridsen havde givet ham en skriftlig ordre.
Varsel til Laurids Jensen i Givskud, herredsfoged.
(Sml. lbnr.87).

85 - fol.15 - løn
Anders Frederiksen, foged på Stovgård fører vidner på at Stovgård og Alsteds daglige tjenere har fået udbetalt deres kostpenge:
Jens Christensen, ladefoged, 3 rdl pr måned
Byrial Jensen på Alsted, 4 slettedaler pr. måned
Steffen Nielsen på Alsted, 4 slettedaler pr. måned
Christen Knudsen, 4 slettedaler pr. måned
Jørgen Lauridsen, 3 slettedaler pr. måned
Anders Pedersen, 4 slettedaler pr. måned
Peder Jensen, der vogter øksne og køer på Stovgård, 3 slettedaler pr. måned
Niels Jensen, der vogter øksne på Alsted, 4 slettedaler pr. måned.

86 - fol.15 - køb
Anders Frederiksen, foged på Stovgård, fører vidner på, at Steffen Vistisen i Tørring og Oluf Terkildsen sst købte 10 små sider flæsk til 28 skilling pr stk, den 1.5.1663, da Anders Frederiksen var ankommet til Stovgård.

87 - fol.15B - befaling
Oluf Thomsen, delefoged i Jelling, fremlægger kaldsbrev fra Wolf von Buchwald, befalingsmand på Koldinghus, på at være kongens delefoged i Nørvang herred, som dokumentation for, at det er ham, der udskriver konge-ægt, som indlæg til tingsvidne af 23.2.1664 lbnr.84.

1. marts 1664

88 - fol.17B - gæld
Søren Lauridsen i Nyborg slutter kontrakt med afdøde Knud Hansen i Hesselballes arvinger:
Anders Pedersen i Hvirring på Margrethe Madsdatters vegne
Rasmus Simonsen i Hvirring på sin hustru Karen Madsdatters vegne
Knud Nielsen, født i Kollerup
Morten Madsen i Hvirring.

89 - fol.18B - afkald
Afkald til Søren Jensen i Bjerlev
fra søn Thomas Sørensen, født i Horsens
for arv efter mor Mette Thomasdatter i Horsens.

90 - fol.19 - gæld
Kirsten Mikkelsdatter g.m. Laurids Jensen i Uldum stævner Søren Lauridsen i Nyborg for løn fra Mikkelsdag 1656 og 2½ år frem, hvor hun tjente hans afdøde far Laurids Lauridsen i Nyborg, men hun har ikke noget til gode, da Søren Lauridsen holdt Kirsten Mikkelsdatter med kost og logi i 16 uger i Polakkernes tid, først i Ildved og siden i Bjerlev.
(Sml. lbnr.76, 81).

8. marts 1664

91 - fol.20 - tyveri
Hans Pedersen på Hvolgård fører vidner, der har set Laurids Jensen i Vinderslev og Laurids Jensen Smed sst. grave 2 stolper op på Frands Lauridsens gård i Vinderslev, der tilhører Hvolgård.

92 - fol.20B - afkald
Afkald til Peder Lauridsen i Hvejsel
1) fra Thomas Enevoldsen i Tremhuse
for arv efter søster Maren Enevoldsdatter i Hvejsel
2) fra Maren Lauridsdatter g.m. Laurids Christensen i Tremhuse
for arv efter datter Maren Enevoldsdatter i Hvejsel.

93 - fol.21 - gæld
Efter gældsbevis af 25.8.1647 skylder Mikkel Andersen i Vester Ørum 25 slettedaler til Christen Eriksen i Hjortsballe.
Christen Eriksens arvinger:
Thomas Nielsen i Emborg,
Jens Eriksen i Them og
Jens Nielsen i Hjortsballe
stævner Mikkel Andersen i Hesselballegård for gælden.
(Sml. lbnr.108).

94 - fol.22 - fæste
Peder Andersen i Grejs har lovligt opsagt sin gård, der kaldes Ebbe Pedersens gård i Grejs, hos Tage Krabbe på Grundet.

95 - fol.22B - skove
Anders Frederiksen, foged på Stovgård fremlægger udvisning af træ til konkrete byggeopgaver i Hauge skov og Tørringholt.

96 - fol.23B - erstatning
Anders Frederiksen, foged på Stovgård kræver erstatning for 13½ skp byg der var omkastet og delvis ædt af det kvæg, som Niels Jensen i Ildved ved forsømmelighed lod græsse på marken.
(Sml. lbnr.42).

22. marts 1664

97 - fol.24 - fæste
Helvig Arenfeldt til Rugballegård ved fuldmægtig Jens Buch fremlægger syn af den gård i Bredal, som Jens Pedersen fradøde og som Laurids Pedersen, der nu tjener som foged på Palsgård, fik i fæste med fritagelse af kongelige skatter og anden tyngde mod at opbygge gården. Da gården ligger ganske øde uden mindste reparation og jorden er upløjet og uden sæd nu på fjerde år, stilles krav om, at Jens Pedersen skal betale de kongelige skatter for 4 år.
(Sml. lbnr.115).

99 - fol.26 - erstatning
Mads Pedersen, prokurator i Vejle, stævner Laurids Christensen i Hvejsel for:
1) betaling af et sølvbæger han havde i forvaring for afdøde Hans Pedersen, der var bror til Mads Pedersens hustru ifølge tingsvidne af Nørvang herredsting af 5.2.1661
2) erstatning for korn i Mads Pedersens hustrus afdøde fars lade i Hvejsel, som Laurids Christensens grise havde ødelagt.
(Sml. lbnr.114).

100 - fol.27B - gæld
Mads Pedersen, prokurator i Vejle, som fuldmægtig for Henrik Eriksen [Pontoppidan], præst i Vejle, [død 14.3.1659]'s arvinger:
Erik Eriksen
Knud Pedersen og
Hans Mortensen
stævner:
1) Simon Hansen, præst i Hvejsel for gæld på 6 rdl, som han skulle skylde Henrik Eriksen på sin formand Bertel [Christensen]s vegne
2) Margrethe Lauridsdatter i Thyregodlund, enke efter Jørgen Hansen [Arp], præst i Thyregod med LV: Laurids Christensen i Thyregodlund og Niels Jensen Riis i Thyregod, for gæld på 6 rdl, som hendes mand skulle have lånt af Henrik Eriksen.

29. marts 1664

101 - fol.29 - skøde
Søren Lassen sælger sin halve selvejergård i Bjerlev, som han er fraflyttet, til sin svoger Hans Andersen, borger i Ribe.

102 - fol.31 - afgifter
Oluf Thomsen i Jelling, kongens delefoged i Nørvang herred ansætter arbejdspenge:
Jens Mortensen i Eskelund 1 gård 2 rdl
Peder Pedersen og
Mikkel Lassen i Ulkind 1 gård 2 rdl
Kirsten Lasdatter i Ulkind ½ gård 5 mark
Jens Jensen i Hedegård ½ gård 2 slettedaler
Niels Christensen i Bæksgård ½ gård 1 rdl
Søren Nielsen i Bregnhoved ½ gård 1 rdl.
Sandemænd i Nørvang herred, fri for ægt og arbejde:
Peder Jensen i Brande 1 gård
Jens Bertelsen i Lund 1 gård
Jens Jensen i Uhre 1 gård
Peder Lassen i Vorslunde 1 gård
Mads Sørensen i Hedegård 1 gård
Søren Jensen i Hedegård 1gård
Hans Sørensen i Gammelby.

103 - fol.31 - klage
Ellen Arenfeldt til Agersbøl ved fuldmægtig Peder Eriksen i Båstrup kræver straf over Claus Nielsen, der tjente som kusk på Agersbøl og som havde besovet bryggerpigen Anne Rugballe, der havde fået nøgler betroet til bryggers, bagers og mælkehus, selv om han stået skrifte i Øster Snede kirke.
Krav om at Claus Nielsen skal lide under Gårdsretten [1562 §18, som svarer til Danske lov 6.13.12].
[Datteren Johanne blev døbt 2.8.1663 i Øster Snede].

104 - fol.32 - erstatning
Arvinger efter Knud Hansen i Hesselballe:
Anders Pedersen i Hvirring på Margrethe Madsdatters vegne,
Rasmus Simonsen i Hvirring på Karen Madsdatters vegne,
Knud Nielsen i Hvirring og
Morten Madsen i Hvirring,
anklager Jens Christensen [Vandel], præst i Uldum og Langskov for at have anvendt den øde selvejergårds jord, som de havde arvet efter Knud Hansen og at have taget afgrøden på marken det år Knud Hansen døde.
(Sml. lbnr.11, 52, 105, 117, 126, 140).

19. april 1664

105 - fol.35 - forlig
Jens Christensen [Vandel], præst i Uldum og Langskov indkalder til forlig med Knud Hansens arvinger, men ingen var mødt.
(Sml. lbnr.11, 52, 104, 117, 126, 140).

106 - fol.35 - syn
Christen Pedersen i Ørum fremlægger syn af den gård i Ørum, som Peder Christensen rejste fra, med krav om betaling af reparation af gården. Peder Christensen bor nu i Uldum.
(Sml. lbnr.112, 127, 141).

107 - fol.35B - gæld
Jørgen Jensen i Ørum stævner Søren Andersen i Lindved for 5 slettedaler.

108 - fol.36 - gæld
Efter gældsbevis af 25.8.1647 skylder Mikkel Andersen i Vester Ørum 25 slettedaler til Christen Eriksen i Hjortsballe.
Christen Eriksens arvinger:
Thomas Nielsen i Emborg,
Jens Eriksen i Them og
Jens Nielsen i Hjortsballe
stævner Mikkel Andersen i Hesselballegård for gælden.
Mikkel Andersen fremlægger fæstebrev af 10.11.1663 fra Mette Grubbe til Rask, enke efter Ebbe Ulfeldt, på den halve Hesselballegård, som han overlader til sin søn Peder Mikkelsen.

109 - fol.37B - erstatning
Anders Frederiksen, foged på Stovgård ved Søren Jensen i Ildved, kræver erstatning for 13½ skp byg på Alsted mark, der var omkastet og delvis ædt af det kvæg, som Niels Jensen i Ildved ved forsømmelighed lod græsse på marken.
(Sml. lbnr.42, 96).

26. april 1664

110 - fol.38 - arv
Søren Jensen og hustru Mette Madsdatter i Ildved fører vidner på, at de ingen arv har fået efter Jørgen Sørensen eller hustru i Ildved.
Varsel til Mads Pedersen, borger i Vejle.

111 - fol.38B - gæld
Peder Christensen og hustru Barbara Pedersdatter i Store Thorlund stævner Anders Pedersen i Vesterlund for 4 slettedaler, som han har lånt af Barbara Pedersdatter og hendes forrige mand Mikkel Jensen.

112 - fol.39 - fæste
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum stævner Peder Christensen i Uldum for skader på den gård i Ørum, som han forlod 2.3.1664 uden lovlig opsigelse, hvor han medtog to køer og to øksne, som var pantsat til Låge.
(Sml. lbnr.106, 127, 141).

3. maj 1664

113 - fol.40 - syn
Syn af Alsted mølle hos mølleren Poul Nielsen.

114 - fol.40B - erstatning
Mads Pedersen, prokurator i Vejle, stævner Laurids Christensen i Hvejsel for:
1) betaling af et sølvbæger han havde i forvaring for afdøde Hans Pedersen, der var bror til Mads Pedersens hustru ifølge tingsvidne af Nørvang herredsting af 5.2.1661
2) erstatning for korn i Mads Pedersens hustrus afdøde fars lade i Hvejsel, som Laurids Christensens grise havde ødelagt.
(Sml. lbnr.99).

115 - fol.43B - fæste
Helvig Arenfeldt til Rugballegård ved fuldmægtig Jens Buch kræver betaling af kongelige skatter og afgifter for den gård i Bredal, som Jens Pedersen fradøde og som Laurids Pedersen, der nu tjener som foged på Palsgård, fik i fæste med fritagelse af kongelige skatter og anden tyngde mod at opbygge gården.
Jens Buch fremviser kvittering fra Stjernholm len for disse skatter og afgifter.
På Laurids Pedersens vegne møder Hans Jensen Gedved i Horsens der kræver, at sagen skal rejses ved Laurids Pedersens værneting, som er Bjerre herredsting.
(Sml. lbnr.97).

116 - fol.46B - beskyldning
Søren Jensen i Ildved mødte, da han var blevet stævnet af Mads Pedersen i Vejle, men Mads Pedersen mødte ikke frem.

17. maj 1664

117 - fol.47 - erstatning
Knud Nielsen i Hvirring på Knud Hansen i Hesselballes arvingers vegne anklager Jens Christensen, præst i Uldum og Langskov for at have anvendt den øde selvejergårds jord, som de havde arvet efter Knud Hansen og at have taget afgrøden på marken det år Knud Hansen døde. Jens Christensen svarer, at han ikke var præst det år Knud Hansen døde, da han først blev præst i Uldum i 1659.
(Sml. lbnr.11, 52, 104, 105, 126, 140).

24. maj 1664

118 - fol.50 - forlig
Laurids Jensen i Vinderslev, søn af Jens Sørensen sst, har overfaldet Søren Pedersen på Mindstrup, tidligere fuldmægtig for Peder Refs til Tygestrup, efter tingsvidne Nørvang herredsting 4.3.1662. Der indgås forlig og Laurids Jensen betaler Søren Pedersen 25 slettedaler.
(Sml. lbnr.133).

119 - fol.51 - syn
Jens Christensen i Grejs fremlægger tingsvidne af Grundet birketing 11.5.1664 med syn af de sår og skader han blev tildelt af Peder Andersen Bundgaard i Holtum og fører vidner på overfaldet og ærerørige ord som skælm og hore, der blev anvendt mod ham og hans hustru Mette Thomasdatter. Han kræver erstatning efter lovens 6 bog 21 kapitel.
(Sml. lbnr.135).

120 - fol.52 - restance
Jacob Ulfeldt til Karstoft ved fuldmægtig Peder Nielsen i Skærlund stævner Maren Nielsdatter i Skærlund for restance med landgilde fra 1660 og frem.
(Sml. lbnr.134).

121 - fol.52B - syn
Peder Nielsen i Skærlund på sin husbonds vegne fremlægger syn af Arvad mølles ny bygning hos mølleren Hans Nielsen.

1. juni 1664

122 - fol.53 - tiende
Oluf Jacobsen i Vindelev
fremlægger fortegnelse over den tiende Vindelev sognemænd har betalt i 1662, 1663, og 1664:
Christen Pedersen i Vindelev
Thomas Smed i Vindelev
Søren Pedersen i Vindelev
Jørgen Nielsen i Vindelev
Niels Sørensen i Vindelev
Laurids Jensen Smed i Vindelev
Laurids Jensen i Vindelev
Niels Jensen i Vindelev
Oluf Jacobsen i Vindelev
Niels Jensen i Fløjstrup
Albert Eskildsen i Fløjstrup
Niels Olufsen i Fløjstrup.

123 - fol.54 - fæste
Didrik Blome til Refstrup ved fuldmægtig Otte Knudsen fremfører at 3.9.1663 kom Morten Nielsen i Enkelund og Peder Nielsen, møller i Ildved, med Søren Christensen fra Tværmose i Sunds sogn til Refstrup med ønske om at Søren Christensen måtte fæste en øde gård i Thyregod under Refstrup, men den forrige ejer af Refstrup Magdalene Kruse havde fæstet gården til Peder Nielsen i Ildved, der ikke kunne komme fra sin nuværende husbond, hvorfor gården i Thyregod stod øde. Varsel til Johan Thomsen i Gadbjerg, der var Magdalene Kruses betjent.

7. juni 1664

124 - fol.55 - syn
Jacob Lauridsen, ridefoged i Koldinghus len indkalder synsmænd på slotsherrens befaling til syn af Søndersthoved gård og skov.
(Sml. lbnr.125).

14. juni 1664

125 - fol.55B - syn
Jørgen Nielsen i Vork, på kongens vegne, fremlægger syn af Søndersthoved gård og skov.
(Sml. lbnr.124).

126 - forlig
Rigsråd Otte Krag ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum
stævner arvingerne efter Knud Hansen i Hesselballe:
Rasmus Simonsen i Hvirring,
Knud Nielsen i Hvirring,
Morten Madsen i Hvirring,
Anders Pedersen i Hvirring og
Margrethe Madsdatter,
for at have misligholdt deres aftale om Knud Hansens fradøde gård i Hesselballe: at lade så og høste, at genopbygge gården og at betale afgifter og kongelige skatter, som Otte Krag så selv har måttet udrede, hvorfor Otte Krag har tilladt Jens Vandel, præst i Uldum og Langskov, at anvende den øde selvejergårds jord i Hesselballe.
(Sml. lbnr.11, 52, 104, 105, 117, 140).

127 - fol.58 - fæste
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum stævner Peder Christensen i Uldum for skader på den gård i Ørum, som han forlod 2.3.1664 uden lovlig opsigelse, hvor han medtog to køer og to øksne, som var pantsat til Låge.
(Sml. lbnr.106, 112, 141).

21. juni 1664

128 - fol.58B - syn
Axel Sehested til Stovgård ved fuldmægtig Jens Jørgensen indkalder til syn af , Stovgård og Alsted med underliggende gårde og skove.
Syn 16.6.1664 af Stovgård, fol.59-66.
(Sml. lbnr.138).

129 - fol.66 - syn
Jørgen Juul til Låge ved sin fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum, fremlægger syn af Låge bøndergårde og skove:
Poul Madsen i Ørum
Jens Lauridsen i Ørum
Thomas Olufsen i Ørum, ½ gård
Poul Christensen i Ørum, ½ gård
Thomas Pedersen Frøste i Ørum
Ølholm Hovgård, øde
Mads Mikkelsen i Ølholm
Jørgen Iversen i Ølholm
Christen Jensen i Ølholm
Peder Jespersen i Ølholm
Jeppe Christensen og Christen Christensen i Ølholm, øde
Peder Mikkelsen i Nyborg
Peder Lerche i Nyborg
Oluf Pedersen i Nyborg
Knud Hjulmand i Lund
Jørgen Løve i Lund
Jens Pedersen i Lund, halvparten øde
Søren Andersen i Lindved
Niels Jensen, smed i Lindved
Niels Gydesen i Bøgballe
Jens Andersen i Havrum
Niels Nielsen i Havrum
Jens Findsen i Krollerup
Jens Lauridsen i Kragelund
Jørgen Jensen i Kragelund
Mikkel Sørensen i Kragelund
Ingvar Lauridsen i Båstrup
Mikkel Olufsen i Solskov
Mikkel Knudsen i Sole
Peder Foged
Lindved Skov
Øster Skov
Kragelund Skov.

130 - fol.67B - gæld
Peder Pedersen, rytter i Skovbølling, stævner Thomas Poulsen i Hvejsel for 10 rdl.
Gældsbeviset er medunderskrevet af Anders Poulsen, degn i Hvejsel.

131 - fol.68B - aftægt
Aftægtskontrakt af 3.2.1662 til Anne Jørgensdatter i Solskov og hendes søn Jørgen Nielsen med værge Peder Eriksen i Båstrup fra Anders Sørensen i Solskov.

5. juli 1664

132 - fol.69 - fæste
Jørgen Jensen i Bøgballe indkalder:
1) Corfitz Ulfeldt til Mattrup
2) Ellen Arenfeldt til Agersbøl
3) Jørgen Juul til Låge
for at meddele opsigelse.
(Sml. lbnr.137).

133 - fol.69B - forlig
Laurids Jensen i Vinderslev, søn af Jens Sørensen sst, har overfaldet Søren Pedersen på Mindstrup, tidligere fuldmægtig for Peder Refs til Tygestrup, efter tingsvidne Nørvang herredsting 4.3.1662. Forliget stadfæstes og Laurids Jensen betaler Søren Pedersen 25 slettedaler.
(Sml. lbnr.118).

134 - fol.71 - restance
Jacob Ulfeldt til Karstoft ved fuldmægtig Peder Nielsen i Skærlund stævner Maren Nielsdatter i Skærlund for restance med landgilde fra 1660 og frem.
(Sml. lbnr.120).

135 - fol.72 - syn
Jens Christensen i Grejs fremlægger tingsvidne af Grundet birketing 11.5.1664 med syn af de sår og skader han blev tildelt af Peder Andersen Bundgaard i Holtum og fører vidner på overfaldet og ærerørige ord som skælm og hore, der blev anvendt mod ham og hans hustru Mette Thomasdatter. Han kræver erstatning efter lovens 6 bog 21 kapitel.
Sagen overgives til overdommer.
(Sml. lbnr.119).

12. juli 1664

136 - fol.73B - syn
Laurids Jensen i Kirkeby i Hornstrup sogn fremlægger syn af Jørgen Jensens fradøde gård i Ørum med indkaldelse af Jørgen Jensens arvinger:
Terkild Mogensen i Ørum
Jørgen Mikkelsen i Ørum
Jens Jespersen i Ustrup
Hans Lauridsen i Lindved
Jens Terkildsen i Ørum.

137 - fol.74B - fæste
Jørgen Jensen i Bøgballe ved Christen Pedersen i Ørum indkalder til 4. ting for at opsige sin gård i Bøgballe og indkalder:
1) Corfitz Ulfeldt til Mattrup
2) Ellen Arenfeldt til Agersbøl
3) Jørgen Juul til Låge.
(Sml. lbnr.132).

138 - fol.75 - syn
Axel Sehested til Stovgård ved fuldmægtig Jens Jørgensen indkalder til syn af , Stovgård og Alsted med underliggende gårde og skove.
Syn 4.7.1664 af Stovgård og Alsteds underliggende bøndergods, fol.75-89.
Åle
Jacob Mortensen ½ gård
Niels Lykkemand 1 gård
Jens Jørgensen Bødker ½ gård
Peder Nielsen ½ gård
Jens Rasmussen ½ gård
½ øde gård
Jens Frandsen ½ gård
Tørring
Mads Christensen Borgesmed ½ gård
Niels Andersen ½ gård
Søren Boder og Maren Madsdatter 1 gadehus
Christen Nielsen ½ gård
Mikkel Sørensen ½ gård
1 øde gadehus, som Christen Urskov sidst beboede
Niels Jensen ½ gård
Rasmus Sørensen ½ gård
1 øde gadehus, som Jørgen Spillemand sidst beboede
Søren Jørgensen Møller ½ gård
Jørgen Jensen ½ gård
Christen Yllebjerg 1 gadehus
Oluf Terkildsen ½ gård
Christen Jensen ½ gård
Peder Mejrup 1 gadehus
Søren Snedker ½ gård
Anders Olufsen ½ gård
Hans Møller ½ gård
Christen Jensen 1 gadehus
Oluf Smed 1 gadehus
Christen Bech ½ gård
Visti Christensen 1 gadehus
Steffen Vistisen ½ gård
Jørgen Knudsen ½ gård
1 øde gadehus, som Anders Yllebjerg sidst beboede
Peder Olufsen ½ gård
Bertel Skovborg og Anders Yllebjerg ½ gård
1 øde gadehus, som Terkild Christensen sidst beboede
Urskov
Søren Christensen 1 gård
Haustrup
Peder Andersen ½ gård
½ øde gård, som Oluf Jensen sidst beboede
Egholm
Anders Christensen ½ gård
Tørringskov
Gregers Andersen 1 gård
Oluf Christensen 1 gård
1 øde gård
Ølholm
Søren Nielsen ½ gård
Hauge
Jens Nielsen 1 gård
Mads Hansen 1 gård
Sindbjerglund
1 øde gård, som Anders Christensen sidst beboede
Ildved i Hvejsel sogn
1 øde gård, som Mads Jacobsen fradøde
1 øde gård, som Henrik Sørensen og Christen Davidsen fradøde
1 øde gadehus, som Mette Christensdatter fradøde
Søren Terkildsen ½ gård
½ øde gård, som Jørgen Lauridsen fradøde
1 øde gadehus, som Peder Christensen fradøde
1 øde ½ gård, som Mads Christensen fradøde
Mads Lauridsen ½ gård
Niels Andersen 1 gadehus
Peder Nielsen ½ gård
½ øde gård, som Christen Thomsen fradøde
Søren Jensen ½ gård
1 øde ½ gård, som Jens Pedersen fradøde
Knud Pedersen 1 gadehus
Iver Madsen ½ gård
½ øde gård
½ øde gård, som Knud Pedersen sidst beboede
Laurids Jensen 1 gadehus
Jens Jespersen ½ gård
Niels Skytte ½ gård
Mikkel Jensen og Søren Madsen ½ gård
Hans Madsen ½ gård
1 øde ½ gård, som Iver Hansen fradøde
1 øde gadehus, som Hans Madsen sidst beboede
1 øde gadehus som Mads Pedersen fradøde
1 øde gadehus som Mads Madsen fradøde
1 øde gadehus som Peder Pedersen fradøde
1 øde gadehus som Mads Lauridsen sidst beboede
1 øde gadehus som Mette Nielskone fradøde
Sandvad
½ øde gård, som Niels Poulsen frarømte
Mads Hansen ½ gård
½ øde gård som Anders Sørensen fradøde
Søren Christensen ½ gård
Anders Jørgensen ½ gård
1 øde gadehus som Jens Hansen fradøde
Bjerlev
Christen Christensen ½ gård
Byskov
Vang Pedersen ½ gård.
Syn af hugst i Stovgård og Alsted skove det seneste år med angivelse af, hvem der har aftaget træet.
(Sml. lbnr.128).

19. juli 1664

139 - fol.89 - lejermål
Christen Henriksen i Givskud fremsætter klage fra Johanne Hansdatter og hendes far Hans Nielsen i Giveskud over at Niels Mortensen i Gadbjerg kort før Sankt Hans 1663 kom ind i Johanne Hansdatters kammer på Refstrup, hvor hun tjente Magdalene Kruse og gjorde hende med barn, hvilket havde kunnet bevises dengang med hendes blå kød og revne klæder, men ikke blev det, da han lovede at ægte hende. Der fremføres vidner, der hørte at Niels Mortensen 12.5.1664 kom til Hans Nielsens hus i Gadbjerg og bad Johanne Nielsdatter om ikke at udlægge ham for præsten, så han ikke skulle betale bøde.

26. juli 1664

140 - fol.90 - forlig
Rigsråd Otte Krag ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum stævner arvingerne efter Knud Hansen i Hesselballe:
1) Knud Nielsen i Hvirring, født i Kollerup, der har arvet den ene halvdel af Knud Hansens selvejergård i Hesselballe og
2)
a Karen Madsdatter g.m. Rasmus Simonsen i Hvirring
b Morten Madsen i Hvirring
c Margrethe Madsdatter ved frænde Anders Pedersen i Hvirring,
der har arvet den anden halvdel af samme gård,
for ikke at have betalt skatter og afgifter og
for ikke at ladet jorden tilså og høste og
for ikke at have repareret gården.
Laurids Jensen Ulf, der har købt den halve gård af Knud Nielsen i Hvirring tilbyder at betale skatter og afgifter for denne halve gård.
Rasmus Simonsen i Hvirring tilbyder at betale skatter og afgifter for sin hustru og hendes søskende for den anden halve gård.
(Sml. lbnr.11, 52, 104, 105, 117, 126).

141 - fol.92B - gæld
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum stævner Peder Christensen i Uldum med krav om betaling af 13 slettedaler for reparation af den gård i Ørum, som han forlod 2.3.1664 uden lovlig opsigelse, og 22 slettedaler for to køer og to øksne, som var pantsat til Låge og betaling af et lån på 5½ Rdl, han optog for at betale 5½ td havre i påsken 1663, da han endnu boede i Ørum.
(Sml. lbnr.106, 112, 127).

2. august 1664

142 - fol.94B - restance
Didrik Blome til Refstrup ved sin fuldmægtig Otte Knudsen på Refstrup kræver landgilderestancer for:
Jens Jensen i Nørre Kollemorten
Erik Christensen i Nørre Kollemorten
Christen Christensen i Nørre Kollemorten
Laurids Steffensen i Nørre Kollemorten.

143 - fol.95 - afkald
Afkald til Mette Lasdatter ved bror Laurids Lassen i Hvejsel
fra
1) bror Peder Christensen på kongens fæstning i Halland i Norge og
2) søster afdøde Bodil Christensdatters arvinger
for arv efter bror Mads Christensen i Bjerlev
samt
afkald til Mette Lasdatter ved bror Laurids Lassen i Hvejsel
fra
1) Gyde Jacobsen i Lindeballe
2) Hans Jacobsen i Farsla? i Trondhjem len i Norge
3) Else Jacobsdatter i Farsla?
4) Søren Jacobsen på Gammel Køgegård på Sjælland
5) Anne Jacobsdatter i København
6) Karen Jacobsdatter i Hornstrup
7) Oluf Jacobsen i Vindelev
8) Mette Jacobsdatter g.m. Jørgen Nielsen i Vindelev
for arv efter morbror Mads Christensen i Bjerlev.

144 - fol.96 - restance
Oluf Thomsen i Jelling, kongens delefoged i Nørvang herred kræver restancer af kongens bønder i Ringive (Ringøje) sogn.

145 - fol.96B - restance
Oluf Thomsen i Jelling, kongens delefoged i Nørvang herred kræver restancer med landgilde og smørpenge af kongens bønder:
Jens Nielsen i Hedegård
Peder Hansen i Hedegård
Søren Nielsen i Bregnhoved
Jens Rytter i Bregnhoved
Niels Hjulmand i Bæksgård
Christen Lauridsen i Give
Jens Mortensen i Eskelund
Niels Lassen i Ulkind
Kirsten Lasdatter i Ulkind
Laurids Lassen i Ulkind
Peder Lassen i Ulkind
Søren Jensen i Hedegård
Mads i Hedegård
Hans i Bundgård i Gammelby
Peder i Ulkind.

9. august 1664

146 - fol.97 - syn
Oluf Thomsen i Jelling, kongens delefoged i Nørvang herred indkalder til syn af kongens rugmark med taksering af dette års udbytte.

147 - fol.97B - syn
Didrik Blome til Refstrup ved sin tjener Otte Knudsen sst anklager Eskild Lauridsen, møller i Farre mølle for ulovligt at have pløjet og sået korn i Farre by på jord, der tilhører Didrik Blome. Der fremlægges syn af samme jord.
(Sml. lbnr.148).

148 - fol.98 - syn
Didrik Blome til Refstrup ved sin tjener Otte Knudsen kræver at Eskild Lauridsen, møller i Farre mølle betaler for det korn og hø, han ulovligt har avlet på Didrik Blomes jord i Farre by.
(Sml. lbnr.147).

149 - fol.98B - landgilde
Jens Rodsteen til Lengsholm og Villum Lange, landsdommer for Nørrejylland befaler Axel Sehested til Stovgård ved sin fuldmægtig Jens Jørgensen, forvalter på Stovgård at indkalde Laurids Jensen, rådmand i Fredericia og Gregers Andersen i Tørringskov, forrige ridefoged på Stovgård, at møde på Viborg landsting med kopier, regnskaber og jordebøger, for at erfare hvilken landgilde og gæsteri de to gårde i Åle by i Vrads sogn, der hører under Stovgård er ansat for i matriklen, da hovedjordebogen er bortkommet.
Gregers Andersen meddeler, at i den tid, han var ridefoged på Stovgård, var gæsteri ansat for 2 rdl og der var ingen landgildepenge.

16. august 1664

150 - fol.100 - køb
Det bevidnes, at der kun er én gård i Give sogn, der har tilhørt kronen, nemlig Eskelund eller Givskov, som Jørgen Lykke til Søndersthoved købte for 10 år siden og som nu tilhører Johan Liebreich til Søndersthoved. Der findes ikke andre gårde i Nørvang herred, der hedder Eskelund.

13. september 1664

151 - fol.101 - restance
Mette Grubbe til Rask ved sin delefoged Mikkel Andersen i Hesselballegård stævner følgende for restance med skyld og landgilde:
Otte Ibsen i Uldum
Christen Trolle i Uldum
Christen Bruun i Uldum
Mikkel Frederiksen i Uldum
Jens Jensen i Uldum
Thomas Hatting i Uldum
Claus Pedersen i Uldum
Anders Thomsen i Uldum
Laurids Jensen i Uldum
Niels Andersen i Uldum
Jørgen Snedker i Hesselballe
Søren Mikkelsen i Hesselballe.

152 - fol.102 - gæld
Anne Ibsdatter i Båstrup ved Christen Pedersen i Ørum stævner arvingerne efter Peder Bjørnsen i Vindelev:
1) Søren Pedersen i Vindelev
2) Eskild Pedersen i Vindelev og
3) Troels Pedersen, der tjener i Nyborg
for 20 slettedaler, som Peder Bjørnsen skylder Søren Christensen i Grejs efter bevis af 10.2.1655.

153 - fol.103 - syn
Anders Schade og medarvinger til halvparten af Rørbæk hovedgård ved Christen Lauridsen sst fremlægger syn af Rørbæk hovedgård og dets skove.

20. september 1664

154 - fol.103B - afkald
Afkald til Anne Ibsdatter i Båstrup fra
1) Peder Jensen i Flovtrup
2) Maren Jensdatter i Ulstrup
3) Karen Jensdatter g.m. Rasmus Jørgensen i Vonge
for arv efter bror Ingvar Lauridsen i Båstrup.

155 - fol.104B - ulydighed
Corfitz Ulfeldt til Mattrup kræver fæstet forbrudt for Jørgen Jensen i Bøgballe, der efter Kirstine Munchs skøde er tjener til Mattrup, og som har nægtet at gøre ægt og arbejde til Mattrup for arbejde på Agersbøl, da Corfitz Ulfeldt ofte har tilsagt sine tjenere at gøre arbejde for Ellen Arenfeldt til Agersbøl.
Varsel til Jørgen Juul til Låge.
(Sml. lbnr.157, 166, 172).

4. oktober 1664

156 - fol.105B - restance
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum stævner for landgilderestancer for 1661 hos:
Las Pedersen i Lund
Jesper Christensen i Lund
Jens Pedersen i Lund
Albert Jensen i Ørum
Poul Christensen i Ørum
Thomas Olufsen i Lindved
Karen Pedersdatter i Lindved
Maren Smedekone i Lindved
Christen Frost i Lindved
Poul Frost i Lindved
Søren Andersen i Lindved
Peder Jespersen i Ølholm
Christen Jensen i Ølholm
Christen Christensen i Bøgballe
Jeppe Christensen i Bøgballe
Søren Plovmand i Bøgballe
Niels Gydesen i Bøgballe
Jørgen Løve i Lund
Jens Mikkelsen i Krollerup
Mads Knudsen i Sole
Peder Mikkelsen i Nyborg
Anders Nielsen ved Langskov kirke
Jens Skrædder ved Langskov kirke
Bent Jørgensen i Kragelund
Jørgen Nielsen i Kragelund.
(Sml. lbnr.169).

157 - fol.107 - skøde
Jørgen Juul til Låge ved sin delefoged Christen Pedersen i Ørum fremlægger brev fra Hans Friis til Clausholm, at Jens Pedersen i Solskov nu har fået ny husbond efter at Hans Friis har solgt gården til Jens Nielsen, rådmand i Randers

11. oktober 1664

157A - fol.107B - ulydighed
Corfitz Ulfeldt til Mattrup kræver fæstet forbrudt for Jørgen Jensen i Bøgballe, der efter Kirstine Munchs skøde er tjener til Mattrup, og som har nægtet at gøre ægt og arbejde til Mattrup for arbejde på Agersbøl, da Corfitz Ulfeldt ofte har tilsagt sine tjenere at gøre arbejde for Ellen Arenfeldt til Agersbøl.
Der fremlægges skøde af 12.2.1655 på 2 gårde i Bøgballe by som Jacob Pedersen og Kjeld Lauridsen bebor som Kirstine Munch, grevinde til Slesvig og Holsten, frue til Boller, Tåsinge og Ellensborg har solgt til Elisabeth Daa, enke efter Jacob Ulfeldt til Våbensholm, læst på Viborg landsting 25.4.1655.
Varsel til Jørgen Juul til Låge.
(Sml. lbnr.155, 166, 172).

158 - fol.109B - gæld
Christen Poulsen Høgh på Søndersthoved fremlægger krav fra Christen Madsen i Langelund til Jens Pedersen i Omvrå om at betale de penge som Terkild Jensen i Omvrå skylder Christen Madsen.

159 - fol.110 - skøde
Laurids Jensen i Kirkeby i Hornstrup sogn fremlægger skøde på den gård i Gammelsole i Øster Snede sogn, som Knud Dinesen bebor, som Jørgen Jensen ved sin bror Villum Jensen, byfoged i Odense og Jens Pedersen Krag og hustru Johanne Christensdatter i Havndrup har solgt for 600 rdl.
Fuldmagt fra Villum Jensen til Ulrik Hermansen i Vejle.

25. oktober 1664

160 - fol.112B - skifte
Corfitz Ulfeldt til Mattrup ved fuldmægtig Laurids Ibsen fremlægger
skifte 20.10.1664 efter Peder Pedersen i Ulkær i Sindbjerg sogn.
E: Karen Pedersdatter. LV: bror Thomas Pedersen. B:
1) Peder Pedersen
2) Karen Pedersdatter.
FM: farbror Christen Pedersen i Jegind Refs herred i Thy.

161 - fol.114B - gæld
Niels Staalesen i Belle stævner Niels Jensen i Donnerup for 6 slettedaler.

162 - fol.114B - restance
Peder Reedtz til Tygestrup [i Undløse sogn på Sjælland], kongens kansler, ved Christen Henriksen i Givskud stævner hans tjenere for restance med skyld og landgilde:
Laurids Jensen, smed i Vindelev
Christen Pedersen i Vindelev
Søren Pedersen i Vindelev
Mads Kjær i Vindelev
Peder Andersen i Holtum
Jens Pedersen i Holtum.

163 - fol.115 - gæld
Peder Pedersen i Skovbølling stævner Søren Lassen i Fousing for 10 rdl efter gældsbevis af 13.7.1662, da Søren Lassen boede i Bjerlev.

164 - fol.116 - tiende
Søren Frederiksen, kirkeværge i Uldum fremlægger vidnesbyrd fra Uldum sognemænd, at de ikke avlede noget korn i 1661 de kunne svare tiende af til konge, kirke og præst:
Jens Jensen i Uldum
Peder Christensen i Uldum
Thomas Jensen i Uldum
Claus Pedersen i Uldum
Niels Poulsen i Uldum
Anders Thomsen i Uldum
Otte Ebbesen i Uldum
Mikkel Frederiksen i Uldum
Jes Pedersen i Hesselballe
Søren Christensen i Hesselballe.

165 - fol.116 - tiende
Jens Christensen i Grejs stævner Grejs sognemænd og bondegården i Holtum for restance med kirketiende til kongen, bispen, provsten og præsten.
(Sml. lbnr.176).

2. november 1664

166 - fol.117 - fæste
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum fører vidner på, at Peder Lauridsen i Gammelsole tidligere var ladefoged på Agersbøl og da boede i Bøgballe i den gård, der nu bebos af Jørgen Jensen og Christen Pedersen, og at gården fra den dag den blev solgt af Hilleborg Bille til Rask, enke efter Christoffer Pax, altid har hørt under Agersbøl og aldrig har hørt under Corfitz Ulfeldt til Mattrup eller dennes mor Elisabeth Daa.
Der fremlægges:
1) fæstebrev af 28.10.1659 fra Jørgen Juul til Agersbøl til Jørgen Jensen, født i Kragelund, på den halve gård i Bøgballe, som Jens Jensen fraflyttede.
2) fæstebrev 8.12.1661 fra Ellen Arenfeldt Hansdatter til Agersbøl til Christen Pedersen på den halve gård i Bøgballe som Jacob Pedersen fradøde.
(Sml. lbnr.155, 157, 172).

8. november 1664

167 - fol.119 - afkald
Afkald til Casper Jochumsen i Birkebæk
fra
1) datter Anne Caspersdatter g.m. Thomas Christensen i Tremhuse
2) datter Kirsten Caspersdatter g.m. Thomas Nielsen i Bjerlev
for arv efter mor Mette Christensdatter, der boede og døde i Brogård i Brande sogn.

168 - fol.120 - skifte
Bent [Bentsen Falenkamp], præst i Engum ved Søren Pedersen i Assendrup indkalder alle, der har noget til gode i dødsboet efter [hans bror] Jens Bentsen [Falenkamp], præst i Øster Nykirke, til at møde i Hundslund præstegård i Hads herred, [hvor han døde hos sin svoger].

15. november 1664

169 - fol.120B - restance
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum stævner for landgilde restancer som i lbnr.156.

170 - fol.122 - gæld
Søren Jensen i Ildved stævner Christen Christensen og hustru Anne Jensdatter i Dalgård i Ildved for gæld efter bevis af 20.1.1656, hvor Peder Nielsen, degn i Hvejsel, skylder 8 slettedaler ansat for 32 skilling lybsk til Søren Jensen i Tremhuse. Desuden har Søren Jensen, nu i Ildved, har også lånt 2 vinduer til 3 mark til Anne Jensdatter første mand Jørgen Lauridsen.

22. november 1664

171 - fol.123 - restance
Poul Iversen i Horsens på Ellis Eliasdatter, enke efter Oluf Hansen, borgmester i Horsens, har ikke fået skyld og landgilde af den gård i Thyregod og et gadehus ved siden af, som Horsens Hospital fik af Corfitz Ulfeldts afdøde mor Elisabeth Daa til Våbensholm i 1656 i mageskifte for en gård i Føvling i Tyrsting herred, som Rasmus Sørensen beboede, da gården har været øde siden fjendernes tid.
Christen Vistisen bevidner, at han boede i gården i Thyregod, og blev fordrevet i fjendes tid.

172 - fol.124 - ulydighed
Corfitz Ulfeldt til Mattrup ved fuldmægtig Laurids Ibsen i Føvling stævner Jørgen Jensen i Bøgballe for ikke at ville gøre ægt til Mattrup.
Der fremlægges tingsvidnerne lbnr.155, 157, 166.
Af et brev fra Hilleborg Bille til Jørgen Juul fremgår det, at skødet fra Hilleborg Bille til Ellen Arenfeldt også lyder på Kirstine Munch, da Jørgen Juul ikke ville forstrække Ellen Arenfeldt med lån.
Tingsvidne af Hatting herred af 31.10.1664, hvor Clemen Sørensen i Vissing, der i 1655 var foged på Boller, bevidner at de to halvgårde i Bøgballe ikke står i jordebogen på Boller, og han aldrig havde krævet noget af de to gårdes beboere.
Der fremlægges en forligelsesbrev af 30.6.1655, om hvad Jacob Pedersen, Jens Jensen og Jørgen Jensen i Bøgballe skal give til husbondhold, men Jørgen Jensen i Bøgballe har aldrig set eller hørt om dette brev.
Sagen overgives til overdommer.

173 - fol.130B - skilsmisse
Jens Pedersen i Sindbjerglund anmoder sin hustru Kirsten Nielsdatter, der på opfordring af sin mor Mette Lasdatter og hendes faster Anne Christensdatter var flyttet fra sin mand 23.3.1663, om at komme hjem til sig igen.
Stævning fra bispen i Ribe overrækkes hende i Jochum Sadelmagers hus i Horsens.

174 - fol.131B - gæld
Anders Pedersen, smed i Fousing stævner Christen Pedersen i Bøgballe som arving efter Anders Christensen i Lund efter bevis af 13.10.1658, hvor Anders Christensen i Sindbjerglund skylder 20 slettedaler til Oluf Pedersen i Tørring, videresolgt til Anders Pedersen, smed i Fousing.

175 - fol.132B - tiende
Peder Lassen i Vorslunde, kirkeværge i Give fremlægger fortegnelse over den tiende Give sognemænd har betalt i 1662, 1663, og 1664:
Peder Brixen i Give
Christen Smed i Give
Jens Pedersen i Give
Niels Brixen i Give
Las Sørensen i Give
Jens Mortensen i Givskov
Jens Rytter i Bregnhoved
Søren Nielsen i Bregnhoved
Niels Pedersen i Donnerup
Niels Moustgaard i Donnerup
Niels Jensen i Donnerup
Christen Skrædder i Donnerup
Peder Lassen i Vorslunde
Christen Madsen i Bøllund og hans søn Mads
Søren Iversen i Bøllund
Christen Mortensen i Nygård
Jesper i Nygård
Niels Sørensen i Store Hestlund
Mikkel Christensen i Lille Hestlund
Anders Madsen i Ulkær mølle
Peder Christensen i Ullerup
Mads i Ullerup
Christen Møller i Ullerup
Mads Christensen i Tromborg
Christen Fæstesen i Bæksgård
Niels Christensen i Bæksgård
Christen Clemensen i Bæksgård
Laurids Christensen i Sillesthoved
Las Pedersen i Sillesthoved
Niels Nevad i Farre
Søren Nielsen i Farre
Niels Skrædder i Farre
Niels Lassen i Farre
Niels Jensen i Farre
Peder Gunderup i Farre
Peder Iversen i Farre
Peder Jensen i Farre
Christen Mikkelsen i Farre mølle
Niels Skærsø
Jens Skærsø
Peder Olufsen i Øgelund
Søren Jensen i Hedegård
Jens Christensen i Hedegård
Mads Sørensen i Hedegård
Søren Olufsen i Hedegård
Jens Jensen i Hedegård
Peder Hansen i Hedegård.

29. november 1664

176 - fol.134B - tiende
Jens Christensen i Grejs stævner Grejs sognemænd og bondegården i Holtum for restance med kirketiende til kongen, bispen, provsten og præsten.
Der fremlægges fæstebrev på kirkens korntiende i Grejs sogn til Jens Christensen i Grejs og Niels Gydesen sst fra regnskabsprovstens fuldmægtig Peder Jensen i Hedensted.
(Sml. lbnr.165).

6. december 1664

177 - fol.136B - syn
Jacob Pedersen Ørum. foged på Hammergård, fremlægger syn af Damgård og Tindet skove.

178 - fol.137 - gæld
Jens Pedersen, foged på Hammergård stævner Jens Nielsen i Mølgårde for fogedpenge.

179 - fol.137B - rømt
Jens Christensen i Grejs ved Jacob Christensen sst, stævner Las Christensen, der rømte af sin tjeneste hos Jens Christensen.

180 - fol.138 - skifte
Christen Pedersen i Bøgballe fører vidner på, at Anders Christensen i Lund, døde i denne ufreds tid på Agersbøl uden at enken eller hans søskende har holdt skifte efter ham.
Varsel til Anders Pedersen, smed i Fousing.

181 - fol.138B - lovbud
Christen Nielsen i Brandlund lovbyder den halve selvejergård i Brandlund, som Niels Jensen bebor.
Niels Jensen kom med tilbud og sendte varsel til
Mette Jensdatter i Brandlund
Margrethe Nielsdatter g.m. Jacob Bertelsen i Brandlund
Maren Jensdatter i Grarup.

182 - fol.139 - skøde
Niels Jensen og hustru Mette Knudsdatter får skøde på deres iboende halve selvejergård i Brandlund fra
1) hans søster Mette Jensdatter g.m. Christen Nielsen i Brandlund
2) hans søster Maren Jensdatter g.m. Niels Christensen i Grarup
3) hans bror Christen Jensen i Grøfte [i Kindertofte sogn] i Antvorskov len på Sjælland,
som de har arvet efter deres forældre Jens Christensen og Karen Christensdatter og efter deres bror Terkild Christensen.

183 - fol.141B - restance
Jens Jørgensen forvalter på Stovgård og Alsted ved Søren Jensen i Ildved stævner for restancer:
Søren Væver i Ølholm
Mads Hansen Hauge i Ildved
Mikkel Jensen i Ildved
Søren Madsen i Ildved
Mads Lauridsen i Ildved
Hans Madsen i Ildved
Peder Nielsen i Ildved
Søren Terkildsen i Ildved
Jens Rytter i Ildved
Niels Andersen i Ildved
Christen Christensen i Bjerlev
Peder Haustrup
Anders Egholm.

13. december 1664

184 - fol.142 - gæld
Peder Lauridsen i Grejs, delefoged for rigsråd Otte Krag, stævner Oluf Nielsen i Vonge og Jens Nielsen sst for gæld.

185 - fol.142B - restance
Christen Henriksen i Givskud, kanslerens delefoged for Mindstrup gods, stævner kanslerens bønder for landgilderestancer:
Thomas Enevoldsen i Tremhuse
Gyde Pedersen i Bjerlev
Søren Sørensen i Bjerlev
Peder Knudsen i Knude
Christen Thøgersen i Mindstrup mølle
Anders Sørensen i Solskov
Christen Nielsen i Grejs
Mads Mortensen i Grejs
Peder Andersen i Holtum
Niels Nielsen i Sønder Kollemorten
Christen Andersen i Sønder Kollemorten
Peder Løve i Sønder Kollemorten
Christen Pedersen i Vindelev
Thomas Smed i Vindelev
Søren Pedersen i Vindelev
Laurids Jensen, smed i Vindelev
Oluf Jacobsen i Vindelev
Niels Jensen i Vindelev
Jørgen Nielsen i Vindelev
Jacob Jacobsen i Vindelev
Laurids Jensen i Vindelev
Jens Jensen i Vindelev
Mads Kjær, et hus i Vindelev.

186 - fol.143B - syn
Peder Lassen i Vorslunde indkalder 4 vurderingsmænd til at syne Give kirkes tiendekorn hos Peder Lassen i Vorslunde og Søren Jensen i Hedegård.

20. december 1664

187 - fol.144 - syn
Christen Henriksen i Givskud, kansler Peder Reedtz delefoged, fremlægger syn af Mindstrup skov.

188 - fol.144B - forbud
Christen Henriksen i Givskud forbyder alle at bruge Mindstrup mark og skov, det være sig til avl, græsning, hugst eller anlæg af nye veje.Nørvang herred
Tingbog
1666
B 69A - 418. april 1666

189 - fol.1B - skifte
Skifte 12.3.1666 efter Søren Jensen i Bjerlev, herredsskriver i Nørvang herred.
E: Anne Danielsdatter. LV: Erik Ottesen, rådstueskriver i Horsens.
Arvinger angives ikke.

190 - fol.2 - restance
Jørgen Skeel Due til Sønderskov ved fuldmægtig Albert Jensen stævner Rasmus Skomager i Bjerlev i Hvejsel sogn for resterende landgilde.
Tingsvidne af Nørvang herredsting 10 4. 1666 at Rasmus Skomager, og før ham hans far Peder Knudsen Koch, bebor et bol, der er medtjener til den gård Poul Skytte og Peder Jørgensen bebor i Bjerlev, under Alsted.
Rasmus Skomager fik fæstebrev for 18 år siden af jomfru Margrethe Juel til Alsted.
Jørgen Skeel Due fremlægger lod 79, der tilfaldt hans forældre Mandrup Due til Halkær og Anne Skeel til Hegnet ved salig Erik Juel til Hundsbæks arvingers opbudsbo og som blandt andet omfatter Rasmus Skomagers bol i Bjerlev.
Anders Madsen til Fårupgård, slotsskriver på Koldinghus, fremlægger lod 16, dateret Viborg 19.6.1657, der tilfaldt ham i salig Erik Juel til Hundsbæks arvingers opbudsbo, der omfatter Peder Olufsen, Jens Nielsen og Jens Jørgensen i Bjerlev og som også gælder de gadehuse, der ligger på disse gårdes grund.
Sagen overgives til overdommer.

24. april 1666

191 - fol.4B - klage
Jacob Lauridsen, ridefoged på Koldinghus, ved fuldmægtig Jørgen Nielsen i Vork, stævner Laurids Jensen i Givskud, herredsfoged i Nørvang herred, for at have dømt en fange til galgen for nogle ringe tyverier, og ladet ham henrette af en rakker og ikke af mestermanden og kræves afsat.

192 - fol.5B - sandemænd
Frue Mette Grubbe til Rask ved fuldmægtig Mikkel Andersen i Hesselballe, indkalder 8 sandemænd til at møde i Viborg landsting:
Peder Jensen i Brande
Mathias Nielsen i Brande
Jens Bertelsen i Lund
Jens Jensen i Uhre
Peder Lassen i Vorslunde
Søren Jensen i Hedegård
Mads Sørensen i Hedegård
Hans i Gammelby.

1. maj 1666

193 - fol.5B - forbud
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud forbyder alle og enhver af bruge Mindstrup skov og mark, det være sig til skovhugst, grisegang eller andet og at anlægge nye veje.

8. maj 1666

194 - fol.5B - klage
Laurids Jensen i Givskud, herredsfoged i Nørvang herred stævner Laurids Christensen i Hvejsel for trusler og ukvemsord, da herredsfogeden var i hans gård med tilbud om forlig med Peder Jensen om gæld.
(Sml. lbnr.200).

195 fol.6B - gæld
Niels Jensen Lund i Bjerlev stævner Peder Jørgensen i Bjerlev for 8 slettedaler for en ko, der døde, den dag, det var Peder Jørgensens gård, der passede alle Bjerlev gårdmænds køer, hvilket gik på omgang.

196 - fol.6B - klage
Jørgen Skeel Due til Sønderskov ved fuldmægtig Albert Jensen fører vidner på, at Anders Madsen til Fårupgård er lovligt indkaldt til Nørvang herredsting, hvilket han benægter med tingsvidne af Jelling birketing 26.3.1666.

197 - fol.7 - erstatning
Oluf Rosenkrantz til Egholm ved fuldmægtig Christian Frederiksen, forvalter på Højgård, stævner Niels Lauridsen Refs for ikke at have opbygget den gård i Holtum, han har haft i fæste, men nu er fraflyttet, og for ulovlig skovhugst. Der fremlægges tingsvidne Nørvang herredsting 28.5.1661 med syn af den gård i Holtum, som Thyge Andersen fradøde og af Grundet birketing af 2.5.1666 og af Nørvang herredsting af 27.3.1666 med syn af samme gård, som Niels Lauridsen Refs beboede.
(Sml. lbnr.236, 249).

22. maj 1666

198 - fol.11 - restance
Fru Hilleborg Bille [til Rask] ved fuldmægtig Søren Poulsen Bruun efter opsættelse af 10.4.166 ved daværende fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum, stævner følgende for restance med skyld og landgilde for 1660:
Otte Ebbesen i Uldum
Christen Olufsen i Uldum
Søren Mortensens arvinger i Uldum
Maren, enke efter Jørgen Olufsen i Uldum
Laurids Jensen i Uldum
Jes Pedersen i Hesselballe
Jørgen Nielsen, snedker i Hesselballe
men de mener ikke at fået lovligt kald og varsel af deres husbond fru Mette Grubbe.

199 - fol.12 - klage
Didrik Blome til Refstrup ved fuldmægtig og foged Otte Knudsen, anklager Erik Christensen i Kollemorten for at have overfaldet sin bror Christen Christensen sst.

29. maj 1666

200 - fol.12 - forlig
Laurids Jensen i Givskud, herredsfoged i Nørvang herred tilbyder, at hvis der indgås forlig og den arvegæld betales, som Laurids Christensen og hustru Birgitte Terkildsdatter i Hvejsel skylder Peder Jensen i Hvejsel, vil han eftergive omkostningerne og udlevere de domsakter der er i sagen. Desuden indkaldes Kirsten Iversdatter i Hvejsel, Anne Mortensdatter sst, Jens Christensen i Grejs og Thomas Christensen i Bjerlev.
(Sml. lbnr.194).

201 - fol.13 - tiende
Laurids Christensen i Ris og Christen Nielsen sst, som kirkeværger i Givskud sogn, ved fuldmægtig Otte Knudsen, foged på Restrup, lader Givskud sognemænd angive, hvad de har givet i kirkens korntiende i 1665.
Jens Nielsen i Harresø
Niels Sørensen i Givskudlund
Christen Henriksen i Givskud
Hans Nielsen i Givskud
Laurids Christensen i Givskud
Christen Bertelsen i Birkebæk
Peder Mikkelsen i Birkebæk
Jens Nielsen i Lerager
Peder Lauridsen i Lerager
Christen Nielsen i Lerager
Peder Madsen i Lerager.
Desuden findes 9 halve gårde og 7 bol, der er ganske øde.

202 - fol.13B - syn
Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård, fremlægger syn af Hvolgård og skove.

203 - fol.14B - skifte
Jørgen Nielsen i Vindelev fremlægger skifte af 23.5.1666 mellem ham og hans 2 børn.

6. juni 1666

204 - fol.15 - gæld
Laurids Jensen i Gammelsole stævner Bent Jørgensen ved Langskov kirke for 35 slettedaler efter obligation af 16.8.1658, da de begge boede i Ørum.
(Sml. lbnr.205).

205 - fol.15B - gæld
Laurids Jensen i Gammelsole tilbyder Bent Jørgensen ved Langskov kirke at indløse det pant, han har hos ham som betaling for gælden.
(Sml. lbnr.204).

12. juni 1666

206 - fol.16 - øde gårde
Hans Rostrup ved fuldmægtig Christen Henriksen fører vider på at der i Omme sogn er 10 halve gårde og 1 bol, der er ganske øde.
Varsel til amtsforvalteren på Koldinghus.

207 - fol.16 - afgifter
Niels Jensen i Haustrup fører vidner på, at han alene har betalt de kongelige skatter for hele gården, da den person, der fæstede den anden halve gård, aldrig kom. Varsel til Christoffer Pedersen, tolder og hospitalsforstander i Horsens.

19. juni 1666

208 - fol.16B - gæld
Hans Pedersen i Holtum stævner Christence Pedersdatter g.m. Mads Rasmussen, forpagter på Hvolgård for 100 rigsdaler specie, efter obligation af 13.11.1646 udstedt af Hans Pedersens morbror Peder Nielsen i Nonbo, ridefoged på Hald, da Hans Pedersen var foged på Hvolgård.
(Sml. lbnr.227).

209 - fol.16B - forbud
Didrik Blome til Refstrup ved fuldmægtig Otte Knudsen på Refstrup forbyder enhver at huse eller at hjælpe Maren Christensdatter og Inger Jespersdatter efter tingsvidne af Tørrild herredsting 12.5.1666.

210 - fol.17 - gæld
Didrik Blome til Refstrup ved fuldmægtig Otte Knudsen på Refstrup stævner Niels Pedersen i Thyregod for 1 rdl i frøkenskat, som han har udlagt for ham.

211 - fol.17 - lejermål
Didrik Blome til Refstrup ved fuldmægtig Otte Knudsen på Refstrup stævner Christen Thomsen på Søndersthoved for lejermål med Ellen Frederiksdatter forleden år på Refstrup, hvor de begge tjente, og kræver ham dømt efter gårdsrettens artikel 17 og 18, da hun var nøgler betroet.

212 - 17B - tiende
Didrik Blome til Refstrup ved fuldmægtig Otte Knudsen på Refstrup stævner Johan Libreich til Søndersthoved, der har fæstet Give sogn korn og kvægtiende, og fremfører vidner på, at der ikke blev betalt tiende af Store Hestlund, da der tidligere boede adelsfolk på denne gård.

213 - fol.18 - skove
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum fremlægger syn af Havrum skov og anklager Peder Eriksen i Båstrup og Hans Jørgensen sst for ulovlig skovhugst af træer, som Ellen Arenfeldt tjener Jens Jørgensen havde udvist, men Oluf Nielsen, skovfoged i Havrum skovhus bevidner, at han af Jørgen Juul var befalet at udvise træ som Ellen Arenfeldt til Agersbøl havde brug for.
(Sml. lbnr.215, 219, 220).

26. juni 1666

214 - fol.18B - befaling
Kongens brev angående [kryb]skytteri blev oplæst.

3. juli 1666

215 - fol.19 - skove
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum stævner Peder Eriksen i Båstrup og Hans Jørgensen sst. for ulovlig skovhugst i Jørgen Juuls skove.
(Sml. lbnr.213, 219, 220).

216 - fol.19 - lejermål
Jacob Ulfeldt til Karstoft ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner Peder Pedersen Højlund, der tjente hos Gudmand Byrgesen i Skærlund, for lejermål med Mette Christensdatter Skov efter attest fra Otto Severinsen, præst i Brande med krav om lejermålsbøde på 12 rdl eller at lide straf på kroppen.
(Sml. lbnr.228).

217 - fol.19B - restance
Mette Grubbe til Rask, enke efter Ebbe Ulfeldt, ved fuldmægtig Mikkel Andersen i Hesselballegård stævner Uldum sognemænd for landgilderestancer:
Mikkel Frederiksen i Uldum
Søren Iversen i Uldum
Otte Ebbesen i Uldum
Christen Olufsen i Uldum
Christen Bruun i Uldum
Jens Jensen i Uldum
Anders Terkildsen i Uldum
Claus Pedersen i Uldum
Anders Thomsen i Uldum
Laurids Jensen i Uldum
Peder Christensen i Uldum
Niels Poulsen i Uldum
Morten Stærk i Uldum
Jørgen Hansen i Hesselballe
Jørgen Snedker i Hesselballe
Søren Mikkelsen i Hesselballe.
Desuden stævnes Jørgen Sørensen Høyer for lejermål med Karen Jensdatter, der tjente på Rask stavn.
(Sml. lbnr.229, 374, 399).

10.juli 1666

218 - fol.20B - gæld
Bent Jørgensen ved Langskov kirke ved Christen Pedersen i Ørum stævner Laurids Jensen i Gammelsole, der tidligere boede i Kirkeby, for betaling for dyr, korn og gods, som han har lånt ham.

219 - fol.21 - skove
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum indkalder ransmænd til at give deres tov i sagen om ulovlig skovhugst i Jørgen Juuls skove.
(Sml. lbnr.213, 215, 220).

220 - fol.21B - skove
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum stævner Peder Eriksen i Båstrup og Hans Jørgensen sst for ulovlig skovhugst til Ellen Arenfeldt til Agersbøl, hvis fuldmægtig Jens Jørgensen fremviser en kontrakt af 29.8.1665, at Ellen Arenfeldt må hugge i Låge og Agersbøl skove, hvad hun har fornødent.
Christen Pedersen fremlægger kongelig konfirmeret kontrakt af 28.10.1665, at ved tvist mellem Jørgen Juul og hans hustru Ellen Arenfeldt gælder, at hun ikke må indgå køb eller aftaler, der ikke er godkendt af hendes mand og værge, så Jørgen Juul mener, at hun han handlet imod kontrakten.
(Sml. lbnr.213, 215, 219).

221 - fol.25 - skove
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum, stævner Ellen Arenfeldt til Agersbøl. Oluf Nielsen, skovfoged i Havrum skov beretter, at der endnu står 11 træer af de 20, som Jørgen Juul har ladet udvise til Agersbøl.

222 - fol.25 - klage
Søren Pedersen i Assendrup og Jens Sørensen Skytte i Bredal stævner Christen Hansen i Bredal for ikke at ville udlevere genpart af en stævning.

223 - fol.25B - restance
Jens Johansen i Holtum stævner for restancer til Fårup:
Peder Svendsen i Oksenbjerge [i Øster Nykirke sogn]
Niels Madsen og Jens Christensen i Oksenbjerge
Niels Madsen i Oksenbjerge
Christen Jørgensen i Vester Sejrup i Thyregod sogn
Erik Nielsen i Vester Sejrup
Niels Knudsen i Vester Sejrup
Frands Jacobsen og Bertel Madsen i Vester Sejrup
Christen Boyesen i Hjortebjerg.
(Sml. lbnr.232, 257, 268, 275).

14. august 1666

224 - fol.26 - rømt
Hans Rostrup til Juellingsholm ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud efterlyser Niels Pedersen i Grarup, der er rømt efter at have giftet sig i Grarup.

225 - fol.26B - husdyr
Erik Høg [Banner] til Bjørnholm [i Tirstrup sogn på Djursland] ved fuldmægtig Jens Pedersen stævner Jacob Christensen i Tinnet for ikke at ville udlevere Erik Høghs øksne før betaling var sket, selv om Erik Høghs skriver Søren Pedersen havde været på Hammergård og af fogeden Anders Hansen fået lavet en seddel om udlevering.

226 - fol.26B - gæld
Henrik Juel til Lindbjerg [i Ølgod sogn] ved fuldmægtig Claus Christensen i Givskud kræver at Laurids Jensen, herredsfoged i Nørvang herred forklarer, hvorfor han har ladet Axel Sehested til Stovgård skrive for 999 rigsdaler specie. Der fremlægges obligation af 11.6.1665 på 999 rigsdaler in specie fra Axel Sehested til Henrik Juel. Desuden nævnes Axel Sehesteds svoger Knud Thott, der holdt bryllup i Odense oktober 1665.

227 - fol.28 - gæld
Hans Pedersen i Holtum stævner Christence Pedersdatter g.m. Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård for 100 rigsdaler specie, efter obligation af 13.11.1646 udstedt af Christence Pedersdatters far Peder Nielsen i Nonbo, ridefoged på Hald.
Der fremlægges skifte på Nonbo 28.3.1661 efter Peder Nielsen og hustru Karen Andersdatter, der foruden Christence Pedersdatter efterlader 3 sønner og 2 døtre.
Mads Rasmussen fremlægger skadesløsbrev af 3.2.1661 fra ældste datters mand Melchior Madsen i Viborg, der påtager sig al gæld i boet.
Hans Pedersen i Holtum er søn af en søster til Peder Nielsen i Nonbo.
Ved skiftet nævnes som kreditor: Birgitte, enke efter Hr. Jens [Christensen Sahl] i Fallesgårde, præst [i Dollerup, Finderup og Ravnstrup].
(Sml. lbnr.208).

228 - fol.31 - lejermål
Jacob Ulfeldt til Karstoft ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner Peder Pedersen Højlund, der tjente hos Gudmand Byrgesen i Skærlund, for lejermål med Mette Christensdatter Skov efter attest fra Otto Severinsen, præst i Brande med krav om lejermålsbøde på 12 rdl eller at lide straf på kroppen med fængsel og jern.
(Sml. lbnr.216).

229 - fol.31B - restance
Mette Grubbe til Rask, enke efter Ebbe Ulfeldt, ved fuldmægtig Mikkel Andersen i Hesselballegård stævner Uldum sognemænd for landgilderestancer og stævner Jørgen Sørensen Høyer for lejermål med Karen Jensdatter, der tjente på Rask stavn.
(Sml. lbnr.217, 374, 399).

21. august 1666

230 - fol.33 - skøde
Påskrevet et skøde mellem Johan Liebreich til Søndersthoved og Didrik Blome til Refstrup. (Skødet ikke indført).

28. august 1666

231 - fol.33 - gæld
Thomas Ibsen i Havrum stævner Oluf Jacobsen i Vindelev for 10 slettedaler efter obligation af 1660.
(Sml. lbnr.244).

232 - fol.33B - restance
Henrik Thott til Fårup ved fuldmægtig Jens Johansen i Holtum stævner for restancer:
Peder Svendsen i Oksenbjerge
Niels Madsen og Jens Christensen i Oksenbjerge
Niels Madsen i Oksenbjerge
(Sml. lbnr.223, 257, 268, 275).

4. september 1666

233 - fol.34 - tiende
Peder Eriksen i Båstrup stævner de Øster Snede sognemænd, der har brugt jorden til øde gårde, for kirkens korntiende:
Jørgen Christensen i Lund
Niels Pallesen i Ørum
Jens Mikkelsen i Kragelund
Mikkel Knudsen i Snede
Ingvar Lauridsens enke Anne i Båstrup
Jens Ibsen i Gammel Sole
Peder Olufsen i Snede
Christen Pedersen i Snede
Søren Nielsen i Snede.
(Sml. lbnr.252).

234 - fol.35 - tiende
Peder Lauridsen i Grejs stævner de Grejs sognemænd, der har brugt jorden til øde gårde, for kirkens korntiende for 1662-1665:
Hans Villumsen i Holtum
Hans Pedersen i Holtum
Anders Pedersen i Holtum
Jens Pedersen i Holtum
Hans Clemensen i Holtum
Jørgen Poulsen i Holtum
Terkild Mikkelsen i Grejs
Christen Justesen i Grejs
Sønder Jens Christensen i Grejs
Mads Mortensen i Grejs
Peder Andersen i Grejs
Nørre Jens Christensen i Grejs
Morten Christensen i Grejs
Mikkel Christensen i Grejs
Niels Gydesen i Grejs.
(Sml.lbnr.251).

235 - fol.36 - skifte
Skifte 9.2.1660 efter Christen Pedersen i Båstrup.
E: Karen Sørensdatter, nu g.m. Hans Jørgensen. B:
1) Søren Christensen.
FM: Hans Christensen i Egholm mølle.

11. september 1666

236 - fol.37B - erstatning
Oluf Rosenkrantz til Egholm ved fuldmægtig Christian Frederiksen, forvalter på Højgård, stævner Jens Pedersen i Ørum for ikke at have overholdt kontrakt af 23.7.1665 med Oluf Rosenkrantz til Egholm om at fæste den gård i Holtum, som Niels Lauridsen Refs beboede, og som har stået øde siden da. Jens Pedersen afkræves skyld og landgilde samt erstatning for ikke at have opbygget gården.
(Sml. lbnr.197).

237 - fol.38 - kirkeværge
Da Lindeballe kirke er meget brøstfældig og i stor gæld befaler herredsprovsten, at
1 Peder Jensen i Bredballe og Jens Madsen, som kirkeværger i Hornstrup sogn betaler 6 rdl
2 Jørgen Johansen i Holtum og Christen Pedersen i Ørum som kirkeværger i Sindbjerg sogn betaler 5 rdl
3 Peder Jacobsen i Ildved og Søren Lassen i Fovsing som kirkeværger i Hvejsel sogn betaler 6 slettedaler
4 Peder Lassen i Vorslunde og Søren Jensen i Hedegård som kirkeværger i Give sogn betaler 3 slettedaler
til Gyde Jacobsen som kirkeværge i Lindeballe sogn.
(Sml. lbnr.241, 254).

18. september 1666

238 - fol.39 - befaling
Kongens befaling blev oplæst, at alle i Nørvang herred skal holde heste og vogne klar, så de straks kan stille, når de tilsiges af herredsfogeden Laurids Jensen i Givskud.

25. september 1666

239 - fol.39 - kirkeværge
Hans Pedersen i Holtum stævner Laurids Nielsen i Grejs og Peder Lauridsen sst som kirkeværger i Grejs sogn og fremfører vidner på, at der har været sået og høstet på de øde gårds jorder i Grejs og den del af Holtum, der ligger i Grejs sogn.

240 - fol.39B - restance
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum stævner Niels Thomsen i Krollerup for en tønde smør i resterende landgilde.
(Sml. lbnr.262, 277, 280, 345, 381, 419, 489).

2. oktober 1666

241 - fol.39B - kirkeværge
Peder Lassen i Vorslunde fører vidner på, at han og Søren Jensen i Hedegård, der har været kirkeværger i Give sogn i 4 år, har fremsat ønske hos provsten om at fratræde hvervet.
(Sml. lbnr.237, 254).

242 - fol.40 - tyveri
Erik Christensen i Nørre Kollemorten ved Otte Knudsen, foged på Refstrup, stævner 6 karle fra Lindet i Vester sogn for at have overfaldet ham, stjålet en fjæl i hans vogn og brugt ukvemsord, da han kom kørende på alfarvej.
Der indkaldes ransnævninge med genpart af indkaldelsen til Jochum Nordmand til Risager ved fuldmægtig Niels Thomsen i Sejrup.
(Sml. lbnr.248, 259).

243 - fol.40B - gæld
Didrik Blome til Refstrup ved fuldmægtig Otte Knudsen stævner Jørgen Iversen og hustru Maren Sørensdatter i Ølholm for et halvt års løn på 7½ slettedaler til Niels Hansen Flycke, som Maren Sørensdatters forrige mand Laurids Andersen Flycke skyldte ham og betaling for en stud til 5½ slettedaler. På Niels Hansens Flyckes vegne mødte Jørgen Johansen i Holtum.

244 - fol.41 - gæld
Thomas Ibsen i Havrum stævner Oluf Jacobsen i Vindelev for 10 slettedaler efter obligation af 1660.
(Sml. lbnr.231).

16. oktober 1666

245 - fol.41B - befaling
Oluf Thomsen i Jelling befaler på kongens vegne enhver, der har strøgods i Nørvang herred, det være sig adel, gejstlige eller verdslige, at være i beredskab med deres rostjeneste.

246 - fol.42 - benådning
Laurids Jensen i Vindelev fremlægger bevis for benådning fra fængsel og jern på Bremerholm for sin forseelse, underskrevet af Niels Juul med genpart til Oluf Thomsen i Jelling.

247 - fol.42 - køb
Jørgen Juul til Agersbøl ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum stævner Anders Madsen til Fårup for ikke at stå ved sit bud på 50 rdl pr tønde hartkorn af Fårup hovedgård takst og bygningerne for 1000 rdl til Jørgen Juul til Låge og Didrik Blome til Refstrup, da køberne ikke ville tilskrive Anders Madsen det bol i Lund, som Niels Bertelsen bebor.

248 fol.42B - tyveri
Erik Christensen i Nørre Kollemorten ved Otte Knudsen, foged på Refstrup, stævner 6 karle fra Lindet i Vester sogn for at have overfaldet ham, stjålet en fjæl i hans vogn og brugt ukvemsord, da han kom kørende på alfarvej.
Anden indkaldelse af ransnævninge i herredet.
(Sml. lbnr.242, 259).

249 - fol.43 - skove
Oluf Rosenkrantz til Egholm ved fuldmægtig Christian Frederiksen, forvalter på Højgård, stævner Niels Lauridsen Refs i Almstokvad [i Vorbasse sogn] for ulovligt at have hugget træer på den toft, der lå til den gård, han sidst beboede i Holtum.
(Sml. lbnr.197

250 - fol.43B - gæld
Jørgen Johansen i Holtum stævner Niels Lauridsen Refs i Almstokvad for 12 slettedaler efter obligation af 2.5.1666 som Jørgen Johansen er forlover for hos Oluf Rosenkrantz til Egholm ved fuldmægtig Christian Frederiksen, forvalter på Højgård.

251 - fol.44 - tiende
Peder Lauridsen i Grejs stævner de Grejs sognemænd, der har brugt jorden til øde gårde, for kirkens korntiende for 1662-1665:
(Sml. lbnr.234).

252 - fol.46 - tiende
Peder Eriksen i Båstrup stævner Øster Snede sognemænd for kirkens korntiende af øde gårde i Øster Snede sogn, men de benægter at have brugt jorden og mener efter Christian IV reces kapitel 51, at kirken skal bevise, at de har brugt de øde gårdes jorder.
(Sml. lbnr.233).

23. oktober 1666

253 - fol.47B - tyveri
Erik Christensen i Nørre Kollemorten ved Otte Knudsen, foged på Refstrup, stævner 6 karle fra Lindet i Vester sogn for at have overfaldet ham, stjålet en fjæl i hans vogn og brugt ukvemsord, da han kom kørende på alfarvej.
Ransnævningene fremmødt.
(Sml. lbnr.242, 248).

254 - fol.49B - kirkeværge
Gyde Jacobsen, kirkeværge i Lindeballe sogn stævner kirkeværgerne i Hornstrup, Sindbjerg, Hvejsel og Give sogne for hjælp til restaurering af Lindeballe kirke efter provstens befaling, men Peder Lassen i Vorslunde og Søren Jensen i Hedegård har lovligt opsagt deres hverv og intet modtaget af Give kirke de to sidste år, så de kræver at blive løst af forpligtelsen.
(Sml. lbnr.237, 241).

255 - fol.50B - erstatning
Oluf Rosenkrantz til Egholm ved fuldmægtig Christian Frederiksen, forvalter på Højgård, stævner Jens Pedersen i Ørum for ikke at have overholdt kontrakt af 23.7.1665 med Oluf Rosenkrantz til Egholm om at fæste den gård i Holtum, som Niels Lauridsen Refs beboede, og som har stået øde siden da. Jens Pedersen afkræves skyld og landgilde samt erstatning for ikke at have opbygget gården.
Jens Pedersen, der nu bor i Bøgballe anfører, at han ikke har fået fæstebrev og aldrig har boet på gården og at Christian Frederiksen selv har gødet og avlet på jorden til den omtalte gård.
Sagen overgives til overdommer.
(Sml. lbnr.197, 236).

256 - fol.52 - herredsfoged
Kongens bestillingsbrev til Otte Knudsen, der nu er indsat som herredsfoged i Nørvang herred.
(Sml. lbnr.400).

30. oktober 1666

257 - fol.53 - restance
Henrik Thott til Boltinggård [i Ringe sogn på Fyn] ved fuldmægtig Jørgen Johansen i Holtum, stævner for resterende landgilde og arbejdspenge hos:
Peder Svendsen i Oksenbjerge
Niels Madsen og Jens Christensen i Oksenbjerge
Peder Madsen i Oksenbjerge
Niels Knudsen i Vester Sejrup
Erik Nielsen i Vester Sejrup
Frands Jacobsen og Bertel Madsen i Vester Sejrup
Christen Jørgensen i Vester Sejrup
Christen Boyesen i Hjortebjerg
(Sml. lbnr.223, 232, 268, 275).

258 - fol.53 - gæld
Thomas Terkildsen i Ildved ved Søren Jensen sst stævner Peder Mikkelsen i Sindbjerglund for 4½ slettedaler og 14 skæpper havre efter obligation af 25.6.1653, læst på Nørvang herredsting 6.3.1666, udstedt af Peder Mikkelsen i Sindbjerglund til Peder Terkildsen, der tjente i Nyborg.

6. november 1666

259 - fol.53B - tyveri
Jochum Nordmand til Risager ved fuldmægtig Mads Gregersen i Horsens stævner Erik Christensen og Jens Jensen i Nørre Kollemorten for ulovlig hugst i Lindet skov.
(Sml. lbnr.242, 248).

260 - fol.54 - gæld
Markor Rodsteen til Lundsgård [i Revninge sogn på Fyn] ved fuldmægtig Oluf Thomsen i Jelling stævner Oluf Jacobsen i Vindelev for en tønde most, så god som 4 slettedaler, som Markor Rodsteens søster solgte ham sidste år.
(Sml. lbnr.278).

261 - fol.54B - gæld
Markor Rodsteen til Lundsgård [i Revninge sogn på Fyn] ved fuldmægtig Oluf Thomsen i Jelling stævner Oluf Jacobsen i Vindelev for 10 slettedaler efter obligation af 22.6.1665, medunderskrevet af Niels Hansen, byfoged i Kerteminde og Jochum Jochumsen Døes, glarmester i Odense.

262 - fol.55 - restance
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum stævner Niels Thomsen i Krollerup for en tønde smør, et brændsvin og 1½ mark gæsteri i resterende landgilde, som Jørgen Juul er tillagt ved et skifte i København, da hans hustru Ellen Arenfeldt er tillagt andet gods herfor: en gård i Solskov, et bol i Vindelev, en ½ gård ved Hvejsel kirke og et bol i Lindved, i alt 12 td 2 skp 1 fjk 1 alb.
Skøde 4.2.1666 fra Henrik Mund til Serridslevgård til Jørgen Juul, læst på Viborg landsting 10.10.1666. Skødet vedlagt en dom af København Rådstue af 28.7.1665, at ved tvist mellem Jørgen Juul og hans hustru Ellen Arenfeldt gælder, at så længe de ikke er skilt, må hun ikke indgå køb eller aftaler, der ikke er godkendt af hendes mand og værge.
Denne gård har Henrik Munds fætter Peder Mund til Merringgård pantsat til Ellen Arenfeldt til Agersbøl for 366 rdl som læst på Viborg landsting 10.10.1666.
Jørgen Arenfeldt til Basnæs ved fuldmægtig Jørgen Staalesen, borgmester i Vejle fremlægger bevis for at have købt omtalte gård i Krollerup og indløst pantet til Jens Juuls arvinger og bevilget sin faster Ellen Arenfeldt til Agersbøl landgilde heraf efter bevis af 15.12.1665, læst på Nørvang herred 13.3.1666.
Niels Thomsen fremlægger kvittering for betalt landgilde, underskrevet af Ellen Arenfeldt Hansdatter 27.7.1666.
Ellen Arenfeldt ønsker at hendes bror Mogens Arenfeldt til Rugård skal være hendes værge.
Jørgen Mund fremlægger et pantebrev af 17.3.1662, hvor Peder Mund til Merringgård skylder Ellen Arenfeldt 366 rdl med pant i den i Krollerup som Anne Mikkelsdatter bebor, der skylder 1 tønde smør, et brændsvin og 1½ mark penge, således at hun skal have herligheden af gården med skyld og landgilde, ægt og arbejde i 4 år. Læst Viborg landsting 8.11.1662 og på Nørvang herredsting 13.3.1666. På bagsiden står Indløst af Jørgen Arenfeldt til Basnæs. Underskrevet i Ørum præstegård 13.12.1665.
Christen Pedersen i Ørum fremlægger brev af 22.9.1666 fra Niels Christensen Sommer, præst i Ørum [og Daugård] med svar på Jørgen Juul til Låges spørgsmål om den gård i Krollerup, der var pantsat af Ellen Arenfeldt til præstens formand Jens Jensen Juul var indløst, men Niels Christensen Sommers hustru [Dorthe Andersdatter] meddeler, at hendes første mand Jens Jensen Juul ikke havde nogen gård i pant af Ellen Arenfeldt, hvad skiftebrevet udviser.
Sagen overgives til overdommer.
(Sml. lbnr.240, 277, 280, 345, 381, 419, 489).

13. november 1666

263 - fol.61B - forlig
Poul Skytte og hustru i Bjerlev indgår forlig med Niels Christensen, der uden deres minde havde forladt sin tjeneste

264 - fol.61B - rømt
Henrik Lindenov til Oregård [i Ore sogn på Fyn] og amtmand i Sankt Hans Kloster amt ved fuldmægtig Laurids Nielsen i Røgelhede, stævner Laurids Jensen i Vindelev for at være rømt fra Klokkerholm mølle i Vendsyssel og at skylde fem års landgilde, i alt 130 tønder mel med krav om at dømmes fredløs.

265 - fol.62B - gæld
Peder Mikkelsen i Sindbjerglund fører vidner på, at han har betalt af på et gældsbevis som Peder Lauridsen i Nyborg har. Varsel til Thomas Terkildsen i Ildved.

20. november 1666

266 - fol.62B - restance
Jens Jørgensen Jelling, forvalter på Stovgård og Alsted, fører vidner på at han har tilbudt Ludvig [Johansen] Pouch, doctor medicinæ og kannik i Ribe domkapitel, penge eller korn for den manglende afgift, som han skylder af de enge i Sønder Bork Mærsk, han ejer efter lodseddel af 24 2.1663, hvilket er 4 søsterlodder.

267 - fol.63 - gæld
Niels Hansen Flycke ved Jørgen Johansen i Holtum stævner Jørgen Iversen og Maren Sørensdatter i Ølholm for et halvt års løn på 7½ slettedaler og betaling for en stud til 5½ slettedaler som Maren Sørensdatters første mand og hans morbror Laurids Andersen Flycke, der døde for 8 år siden, skyldte ham.
(Sml. lbnr.243).

4. december 1666

268 - fol.64B - arbejde
Anders Madsen på Fårupgård tilspørger Fårups tjenere, om de har udført arbejde for Fårup siden Anders Madsen kom til gården, hvilket de ikke har:
Peder Svendsen i Oksenbjerge
Niels Madsen og Jens Christensen i Oksenbjerge
Peder Madsen i Oksenbjerge
Niels Knudsen i Vester Sejrup
Erik Nielsen i Vester Sejrup
Frands Jacobsen og Bertel Madsen i Vester Sejrup
Christen Jørgensen i Vester Sejrup
Christen Boyesen i Hjortebjerg
(Sml. lbnr.223, 232, 257, 275).

269 - fol.65 - gæld
Niels Nielsen, der tjener i Omvrå ved Jens Sørensen sst stævner Mikkel Villumsen i Bøvl og Oluf Christensen i Østerby for gæld, bevidnet af Niels Jørgensen Friis i Omvrå, præst [i Sønder Omme og Hoven].

11. december 1666

270 - fol.65B - befaling
Oluf Thomsen i Jelling lader læse kongens befaling om contribution:
en halv skæppe rug af hver tønde hartkorn af jordegodset i Jylland og af hver 200 td hartkorn: en okse eller 12 slettedaler i stedet samt 5 lispund flæsk eller 4 mark og 3½ skilling i stedet, efter lægdssedlens indhold, som skal leveres 17.12.1666.

271 - fol.65B - gæld
Oluf Thomsen i Jelling til 4. ting med 6 høringer, stævner Anders Thomsens enke i Uldum for 6 mark danske efter obligation af 24.5.1661, som Anders Thomsen skylder Niels Andersen Roland, prokurator i Viborg.

272 - fol.66 - restance
Jens Jørgensen på Stovgård ved fuldmægtig Søren Jensen i Ildved stævner
for landgilderestancer for 1666:
Hvejsel sogn
Mikkel Jensen og Søren Madsen i Ildved
Mads Lauridsen i Ildved
Peder Nielsen i Ildved
Søren Terkildsen i Ildved
Hans Madsen i Ildved
Iver Madsen i Ildved
Mads Hansen i Sandvad
Christen Christensen i Bjerlev
Øster Nykirke sogn
Peder Andersen i Haustrup
Jens Nielsen i Vonge
Karen Nielsdatter i Vonge
Anders Christensen i Egholm.
(Sml. lbnr.279).

273 - fol.66B - syn
Mads Rasmussen forvalter på Hvolgård fremlægger syn af Hvolgårds bygninger efter det store Guds vejr 3.12.1666.

274 - fol.67 - syn
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Laurids Jensen i Givskud fremlægger syn af Mindstrup skov.

275 - fol.67B - restance
Henrik Thott til Boltinggård [i Ringe sogn på Fyn] ved fuldmægtig Jørgen Johansen i Holtum, stævner for resterende landgilde og arbejdspenge for 1664, 1665 og 1666 hos:
Peder Svendsen i Oksenbjerge
Niels Madsen og Jens Christensen i Oksenbjerge
Peder Madsen i Oksenbjerge
Anne Nielsdatter i Vester Sejrup
Erik Nielsen i Vester Sejrup
Frands Jacobsen og Bertel Madsen i Vester Sejrup
Christen Jørgensen i Vester Sejrup
Christen Boyesen i Hjortebjerg
(Sml. lbnr.223, 232, 257, 268).

18. december 1666

276 - fol.68B - forbud
Mads Rasmussen på Hvolgård forbød Laurids Jensen i Givskud at gøre udlæg i noget, der tilhørte greve [Christoffer] Rantzau i hans gård Hvolgård til Jens Nielsen i Brændgård. Det sølvtøj og det gældsbevis på 200 rdl og 24 tønder rug med mere, udgivet af Poul Nielsen Grum, præst i Ikast, som Laurids Jensen havde tilbudt Jens Nielsen, blev fremlagt i retten.
(Sml.lbnr.709).

277 - fol.69 - restance
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum fremlægger udover hvad der er meddelt på Nørvang herredsting 6.11.1666 lbnr.262:
Kvittering 4.2.1666 fra Anne Sofie Friis, enke efter Peder Mund til Merringgård til Jørgen Juul til Agersbøl for betaling for omtalte gård i Krollerup, for så vidt som gården er 3½ tønde hartkorn større end det pant min afdøde mand har sat i pant til Ellen Arenfeldt og som jeg blev tillagt som betaling for gæld ved skifte og som jeg igen har udlagt til mine børns værge Henrik Mund til Serridslevgård.
Brev af 18.12.1666 fra Jørgen Juul, at da hans hustru Ellen Arenfeldt af afdøde Peder Mund til Merringgård er tilpantet en gård i Krollerup som Niels Thomsen bebor, og for hvilken gård min hustru er tilskødet andet gods, så har min hustru transporteret samme pant til arvingerne efter afdøde Jens Jensen [Juul], præst i Øster Ørum og dette pant kræves ophævet.
Varsel til:
Niels Christensen [Sommer], præst i Ørum [og Daugård] og hustru [Dorthe Andersdatter] og hendes børn af første ægteskab med Jens Jensen [Juul]: Maren Jensdatter, Anne Jensdatter, Ingeborg Jensdatter og Lene Jensdatter samt til børnenes formyndere: Holger Sørensen [Ørum], præst i Pjedsted [og Gårslev], Peder Sørensen [Ørum], præst i Nørre Snede [og Ejstrup] og Peder Mikkelsen i Bredvad mølle.
(Sml. lbnr.240, 262, 280, 345, 381, 419, 489).

278 - fol.73 - gæld
Markor Rodsteen til Lundsgård [i Revninge sogn på Fyn] ved fuldmægtig Oluf Thomsen i Jelling stævner Oluf Jacobsen i Vindelev for en tønde most, så god som 4 slettedaler, som Markor Rodsteens søster Sidsel solgte ham sidste år.
(Sml. lbnr.260).


Nørvang herred
Tingbog
1667
B 69A - 55. februar 1667

279 - fol.2B - restance
Jens Jørgensen på Stovgård ved fuldmægtig Søren Jensen i Ildved stævner for landgilderestancer for 1666 i Hvejsel og Øster Nykirke sogne.
(Sml. lbnr.272).

280 - fol.4 - restance
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum og Ellen Arenfeldt til Agersbøl ved fuldmægtig Peder Eriksen i Båstrup fremlægger udover hvad der er meddelt på Nørvang herredsting 18.12.1666 lbnr.277:
Kontrakt af 7.11.1665 mellem Jørgen Juul til Låge og hustru Ellen Arenfeldt om hendes brug af Agersbøl, og fordeling af arv ved hendes død.
Kvitteringer fra Jens Jensen Juul, præst i Ørum og Daugård til Niels Thomsen i Krollerup for betalt landgilde og arbejdspenge af 28.11.1663 og 26.11.1664.
(Sml. lbnr.240, 262, 277, 345, 381, 419, 489).

19. februar 1667

281 - fol.22 - skifte
Jacob Jacobsens enke [Karen Pedersdatter] i Vindelev ved [bror] Henrik Pedersen i Munkholm, indkalder til skifte i Vindelev den 20.2.1667 med varsel til vurderingsmændene.
(Sml. lbnr. 287, 288, 302, 358, 359).

26. februar 1667

282 - fol.22B - tiende
Las Christensen i Sillesthoved fører vidner, heriblandt Søren Pedersen, fuldmægtig for kongens korntiende i Give sogn, på, at der er 21 hele gårde og 5 bol i Give sogn, der er ganske øde, så ingen tiende er erlagt. Heller ikke Hestlund har erlagt tiende i 1665 og 1666.

283 - fol.23 - løn
Ingeborg Pedersdatter i Nyborg ved Christen Pedersen i Ørum stævner Jens Sørensen i Vindelev for 9 slettedaler for 2 års løn.
(Sml. lbnr.308).

284 - fol.23B - tiende
Jørgen Jensen Vejle, hæderlig og vellærde og kollega Peder Tøxen Kolding, hører i Kolding ved Niels Olufsen, buntmager i Vejle, stævner Søren Lassen i Fovsing for 34 slettedaler for kongens korntiende 1666 for Randbøl sogn.
(Sml. lbnr.307).

285 - fol.24B - gæld
Erik Christensen i Seest ved bror Mads Christensen i Ollerup i Bredsten sogn stævner Hans Christensen i Hyvild for 5 rdl efter obligation af 11.4.1648, som Hans Christensen skyldte Hans Madsen i Seest, nu tilfaldet Hans Madsens hustru og Erik Christensen.

5. marts 1667

286 - fol.26 - gæld
Didrik Blome til Nebel ved fuldmægtig Laurids Pedersen i Ris stævner Erik Christensen i Nørre Kollemorten for 75 rdl, som han har lånt af ham.

287 - fol.27B - skifte
Skifte 20.2.1667 efter Jacob Jacobsen i Vindelev.
E: Karen Pedersdatter. LV: bror Henrik Pedersen i Munkholm. A:
1) bror Steffen Jacobsen i Vindelev
2) bror Terkild Jacobsen
3) søster Karen Jacobsdatter
4) bror [Jacob Jacobsen], død. 2B:
a [Jacob Jacobsen]
b [Kirsten Jacobsdatter].
(Sml. lbnr.281, 288, 302, 358, 359).

288 - fol.29B - afkald
Afkald til Karen Pedersdatter, enke efter Jacob Jacobsen i Vindelev med LV: bror Henrik Pedersen i Munkholm
fra
1) hendes mands bror Steffen Jacobsen i Vindelev
2) hendes mands bror Terkild Jacobsen
3) hendes mands søster Karen Jacobsdatter
for arv efter deres far Jacob Jacobsen i Vindelev.
(Sml. lbnr.281, 287, 302, 358, 359).

12. marts 1667

289 - fol.31 - skifte
Peder Eriksen i Båstrup fremlægger skiftebrev af 18.6.1660 efter Søren Knudsen i Engum. Arvinger angive ikke. Skiftet blev afholdt hos afdødes bror Mikkel Knudsen i Øster Snede. Arv i boet efter afdødes bror Knud Knudsen i Hopballe mølle, hvor Mikkel Knudsen arver halvdelen og Søren Knudsens børn den anden halvdel.

290 - fol.32B - gæld
Henrik Rantzau til Møgelkær ved fuldmægtig Frands Nielsen i Gramrode stævner Christen Hansen i Bredal for gæld og restance med landgilde. Der fremlægges tingsvidne af Hatting herredsting af 25.2.1667 og syn af gården i Bredal af samme ting af 17.7.1665.
Christen Hansens fæste kræves forbrudt.

19. marts 1667

291 - fol.36 - tyveri
Jacob Jacobsen i Hvejsel fører vidner, der så en slæde køre fra Christen Nielsens gård i Bjerlev til Jacob Jacobsens gård i Hvejsel med hestefoder, hvoraf der svar spildt noget på vejen. Samme slæde var set køre til Sørens Sørensens gård i Bjerlev og aflæsse et læs træ.
Varsel til Christen Nielsen søn Niels Christensen i Bjerlev.
(Sml. lbnr.297, 299, 305).

292 - fol.37 - rømt
Claus Seefeld til Visborggård [i Visborg sogn] ved fuldmægtig Søren Lassen i Fovsing stævner Christen Christensen i Bjerlev for uden lovlig opsigelse at være fraflyttet sin halve gård i Ildved og Maren Hansdatter for uden lovlig opsigelse at være fraflyttet sit hus på samme gårds grund med syn af samme gård og hus.

26. marts 1667

293 - fol.37B - gæld
Hans Jørgen Majoner og Jacob Hasse i Viborg ved fuldmægtig Cort Lembke i Viborg stævner Hans Rostrup til Juellingsholm ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud, for 114 rdl efter obligation af 4.10.1664.

294 - fol.39B - skove
Laurids Lassen i Hvejsel stævner Niels Christensen i Bjerlev for ulovligt at have hugget 7 egetræer i Bjerlev Rode på et skovskifte, der tilhører Laurids Lassens gård i Bjerlev, som hans far Christen Nielsen bebor. Vidner har set disse træer med Laurids Lassens mærke på, ligge i Christen Nielsens gård.
(Sml. lbnr.300).

295 - fol.40 - gæld
Henrik Jensen i Hornum stævner Niels Mikkelsen i Uldum, for at nægte at tilbagelevere en hest, han havde lånt af ham og kræver betaling for hesten og et nyt bidsel.

296 - fol.40B - gæld
Niels Pedersen i Neder Donnerup stævner Mads Damgaard til 4. ting med 6 høringer for 1 slettedaler.

297 - fol.41 - tyveri
Jacob Jacobsen i Hvejsel stævner Niels Christensen i Bjerlev for ved nattetide, at have været i hans lade og stjålet hø og foder. Herredets ransnævninge indkaldes.
(Sml. lbnr.291, 299, 305).

298 - fol.41 - erstatning
Thomas Nielsen Pors i Bjerlev ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner Niels Christensen i Bjerlev for 24 slettedaler for udgifter til tingsvidner, prokuratorløn, rejser, brevpenge mm. som han har brugt på sagen om Niels Christensens vidneudsagn ved Jelling birketing 19.2.1666 mod Thomas Nielsen Pors hustru, der blev erklæret ugyldig ved dom af Viborg landsting 23.5.1666.

2. april 1667

299 - fol.42B - tyveri
Jacob Jacobsen i Hvejsel stævner ved 2.ting Niels Christensen i Bjerlev for tyveri af hø og foder. Ransmænd indkaldes.
(Sml. lbnr.291, 297, 305).

300 - fol.43 - skove
Laurids Lassen i Hvejsel stævner ved 1. ting Niels Christensen i Bjerlev for hugst i hans skov. Ransmænd indkaldes.
(Sml. lbnr.294).

301 - fol.43B - tyveri
Claus Seefeld til Visborggård ved fuldmægtig Søren Lassen i Fovsing stævner Niels Christensen i Bjerlev, søn af Christen Nielsen sst, for forklaring på, at vidner fredag efter påske 1666 fandt en død orne i en sæk nedgravet i møddingen på Niels Christensens gård, for han ville ikke svare og red væk, da de spurgte ham i gården.

302 - fol.44 - lovbud
Steffen Jacobsen i Vindelev lovbyder den gård hans far Jacob Jacobsen fradøde i Vindelev til frænder og slægtninge og dernæst til andet godtfolk. Mads Jensen bød på gården.
Varsel til:
Christen Pedersens hustru i Vindelev
Terkild Jacobsen i Vindelev
Karen Jacobsdatter i Vindelev
Jacob Jacobsen i Vindelev
Kirsten Jacobsdatter i Vindelev.
(Sml. lbnr.281, 287, 288).

303 - fol.44 - rømt
Didrik Blome til Nebel ved fuldmægtig Laurids Pedersen i Ris stævner Poul Sørensen i Jordrup? for at være rømt fra Tofthøj i Gadbjerg sogn 19 marts 1667 med alt af værdi. Han ægtede Kirsten Lauridsdatter juni 1666 og fæstede den halve gård hendes mand Morten Jensen fradøde.

10. april 1667

304 - fol.45B - syn
Jens Jørgensen, forvalter på Stovgård ved fuldmægtig Søren Jensen i Ildved fremlægger syn af den gård i Ildved, som Iver Madsen fradøde.

305 - fol.46B - tyveri
Jacob Jacobsen i Hvejsel lader ransnævningene i Nørvang herred give deres tov i sagen om Niels Christensens påståede tyveri af hø og foder i Jacobs Jacobsens lade, men de ser ikke bevis på, at det var Niels Christensen, der førte slæden, selv om sporene af slæden og hestenes fødder er ens i Niels Christensens og Jacob Jacobsens gårde.
(Sml. lbnr.291, 297, 299).

306 - fol.49 - vold
Didrik Blome til Nebel ved fuldmægtig Laurids Pedersen i Ris stævner Peder Christensen, der tjente på Refstrup for vold og lemlæstelse med en kårde af Søren Nielsen, ladefoged på Refstrup samt for trusler om at ville slå ham ihjel med økse. Peder Christensen blev arresteret 6.4.1667.

307 - fol.50 - tiende
Jørgen Jensen Vejle, hæderlig og vellærde og kollega Peder Tøxen Kolding, hører i Kolding ved Niels Olufsen, buntmager i Vejle stævner Søren Lassen i Fovsing for 34 slettedaler for kongens korntiende 1666 for Randbøl sogn.
Søren Lassen fremlægger brev fra Jørgen Jensen Vejle til Didrik Andersen om at lade Randbøl sognemænd levere kongens korntiende i Kolding, selv om den er solgt til Søren Lassen for 34 slettedaler.
(Sml. lbnr.284).

308 - fol.52B - gæld
Ingeborg Pedersdatter i Nyborg ved Christen Pedersen i Ørum stævner Jens Sørensen i Vindelev for 9 slettedaler for 2 års løn, men Jens Sørensen mener, at hun har fået udbetalt sin løn i naturalier.
(Sml. lbnr.283).

309 - fol.53B - gæld
Christoffer Rantzau til Schmoel og Hohenfelde ved fuldmægtig Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård, tilbyder Joachim Frederik Pentz til Selsø på Sjælland at indløse det pant, han ved ridemænd Jørgen Juul til Agersbøl og Iver Krabbe til Mindstrup tog på gods i Vindelev, men Joachim Frederik Pentz afviser denne ulovlige indkaldelse og henviser til rette værneting.

23. april 1667

310 - fol.54B - syn
Laurids Christensen i Vonge fremlægger syn af sin rugager, hvoraf der er pløjet 3 furer på 36 favne, der er lagt til Christen Pedersens ager.

311 - fol.55 - forbud
Peder Reedtz til Tygestrup [i Undløse sogn på Sjælland] ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud forbyder enhver at bruge noget af den jord der ligger hans øde gårde i Nørvang herred uden hans tilladelse. Varsel til
Laurids Jensen i Givskud
Hans Nielsen i Givskud
Laurids Christensen, hattemager i Givskud
Niels Nielsen i Sønder Kollemorten
Peder Christensen Lerche i Sønder Kollemorten
Christen Andersen i Sønder Kollemorten.

30. april 1667

312 - fol.55B - efterlysning
Jens Knudsen i Hvejsel fandt og optog en brunblisset hoppe med 2 hvide fødder på Hvejsel mark den 24.4.1667.

7. maj 1667

313 - fol.56 - soldat
Rudolf Abrahamsen Podebusk ved fuldmægtig Laurids Christensen i Vonge, fører vidner på, at kaptajn Lützow kom til Vonge kort tid før jul sidste år og bad bymændene om, at skaffe en soldat, men de mente deres husbond holdt soldat for dem. Nogle af bymændene betalte kaptajnen 7½ mark.

14. maj 1667

314 - fol.57 - stolestader
Alexander Grubbe til Donneruplund ved fuldmægtig Niels Thomsen i Sejrup stævner Johan Liebreich til Søndersthoved angående adelens stolestader i Give kirke. Der føres vidner på, at
1) Jørgen Lykke til Søgård, da han boede på Søndersthoved, stod i den nederste stol, der tilhører Donneruplund og som Alexander Grubbe har stået i og som Johan Liebreich også har stået i
2) Splid Staverskov på Donneruplund stod i den øverste stol under prædikestolen som Alexander Grubbe nu står i.
Jørgen Lykke beretter, at hans gode nabo af høflighed lod ham og hans folk gå først op til offers, men det var ikke en ret, for Splid Staverskov havde altid stået i den øverste stol.
Et af vidnerne er Offer Jacobsen degn i Give, der kan mindes 24 år.
(Sml. lbnr.317, 360).

315 - fol.59B - klage
Otte Thomsen i Jelling på kongens vegne stævner 2 personer i Hvejsel sogn, for at have afskrevet kongens amtsskrivers lægdsseddel og anført 2 andre lægdsmænd, hvilket skal bevises med præstens missive.
Navnene på de to anklagede personer vil blive bekendtgjort om 8 dage.

316 - fol.60 - tyveri
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Søren Jensen i Ildved fremfører fangen Laurids Lauridsen Hessel, der bekender alt, hvad der står i tingsvidne af Nim herredsting af 1.5.1667.
1) Niels Eskildsen , født i Hornborg og Laurids Lauridsen Hessel stjal to øksne fra Mads Jensen i Nim, som de førte til Sahl og som de senere solgte til Oluf Ravn i Vindelev
2) Niels Eskildsen, Laurids Lauridsen Hessel og Peder Hessel stjal 3 fedesvin som slog ihjel og solgte til Niels Olufsens kone i Linderup for 2 mark stykket, da hun vidste at de var stjålne
3) Laurids Hessel brød for nogle år siden ud af fængslet på Rask, hvor han sad på grund af hestetyveri, stadig med jern på sig, men Niels Mikkelsens kone i Linderup hjalp ham ud af lænken, som hun beholdt
4) Laurids Hessel havde mange falske mønter, som han havde fået af Bertel Bjerregård i Holstebro.

21. maj 1667

317 - fol.61 - stolestader
Alexander Grubbe til Donneruplund ved fuldmægtig Niels Thomsen i Øster Sejrup stævner Johan Liebreich til Søndersthoved angående adelens stolestader i Give kirke. Alexanders Grubbe mener, at det øverste stolestade i mandssiden tilhører Donneruplund og må bruges af hans kæreste til hendes folk.
(Sml. lbnr.314, 360).

318 - fol.62 - skifte
Skifte af 9.5.1667 efter Peder Nielsen i Skærlund.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Hans Christensen i Hyvild. A:
1) en søsterlod til:
a Jens Rasmussen i Tovdal [i Arnborg sogn]
b Maren Rasmusdatter g.m. Niels Nielsen
2) en søsterlod til:
a Mads Olufsen i Skærlund
b Maren Olufsdatter
3) en broderlod til:
a Christen Nielsen i Debelmose, død. 3B:
1 Jens Christensen List
2 Niels Christensen
3 Oluf Christensen.

319 - fol.65 - ulve
Christen Nielsen, foged på Låge, fremviste 2 ulveskind og krævede efter loven 4 skilling for hver hel gård og 2 skilling for hver ½ gård i herredet.

320 - fol.65 - tyveri
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Søren Jensen i Ildved fremfører fangen Laurids Lauridsen Hessel, født i Skave i Borbjerg sogn, der har bekendt tyveri og falskmøntneri 14.5.1667 og nu bekender flere tyverier. Desuden angiver han sin bror Mads Lauridsen i Skodborg, Jens Merring i Åle, og Peder Lerche sst som medskyldige og meddeler, at hans bror Peder Hessel i Hjortsvang er rømt, uvist hvorhen og at Niels Eskildsen er hængt i Nim herreds galge 1.5.1667.
Laurids Hessel idømmes at lide jern og arbejde på Bremerholm i København med mindre kongen benåder ham.

29. maj 1667

321 - fol.68 - erstatning
Jacob Jacobsen til første ting stævner for ved nattetide at lade sin stude gå over hans ager og rode korn op.

322 - fol.68 - forbud
Christen Mikkelsen i Ildved forbyder alle at drive stude gennem hans korn og græs.

323 - fol.68 - klage
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Søren Jensen i Ildved for vold på hans gods og ejendom.

324 - fol.68 - syn
Jørgen Nielsen i Vindelev indkalder til syn af Vindelev kirke.

325 - fol.68B - tyveri
Jens Pedersen i Hesselballegård fremfører en fange Christen Pedersen, født i Malt herred i en by der hedder Starup, og anklagede ham for tyveri af flere heste, som Henrik Jensen, der nu bor i Hornum, havde bedt ham om at skaffe.

326 - fol.69 - landgilde
Didrik Blome til Nebel ved fuldmægtig Erik Christensen i Nørre Kollemorten fører vidner på, at der hører samme størrelse ager og eng til Christen Nielsens gård i Ris som Iver Findsen og Mads Smed beboede før ham, som der gør til de 2 andre gårde i Ris som Peder Lauridsen og Laurids Hansen bebor.
Niels Jensen i Thyregod bevidner at han for 16 år siden beboede et bol i Birkebæk og da gav et harbopund smør årligt i landgilde eller 9 mark dansk, lige som de andre beboere i Birkebæk: Peder Lauridsen og Laurids Hansen.
Varsel til Mogens Kruse i Thisted i Thy og til Magdalene Kruse på Hestehave i Salling.

4. juni 1667

327 - fol.70 - syn
Peder Jacobsen i Ildved indkalder til syn af Hvejsel kirke.

328 - fol.70 - gæld
Christoffer Rantzau herre til Schmoel og Hohenfelde ved fuldmægtig Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård stævner Kirsten Normann efter fuldmagt fra sin mand Johan Frederik Pentz ved fuldmægtig Oluf Jacobsen i Vindelev for 550 rdl in specie efter dom af Viborg landsting 14.3.1667 med pant i Mindstrup gods gårde:
Christen Pedersen og Thomas Smed
Søren Pedersen
Laurids Jensen Smed
Jørgen Nielsen og Jacob Jacobsen
Niels Jensen.

329 - fol.75 - forlig
Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård tilbød Peder Mikkelsen, smed i Sindbjerglund at få sin hest og vogn tilbage, som stod på Hvolgård på grund af hans ulydighed vedrørende arbejde.
(Sml. lbnr.330, 364).

330 - fol.75B - restance
Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård, stævner Peder Mikkelsen, smed i Sindbjerglund for ulydighed med arbejde og restance med landgilde. Peder Mikkelsen fremlægger en forligsseddel om at Rasmus Jensen i Sejet [i Uth sogn] i Bjerre herred skal fæste den halve gård i Sindbjerglund, som Frands Pedersen fradøde, og som Peder Mikkelsen nu har i fæste, og beholde rugsæden i jorden og betale sidste års landgilderestance, men gården er ikke lovlig opsagt og der findes ikke fæstebrev på gården.
(Sml. lbnr.329, 364).

331 - fol.77 - restance
Didrik Blome til Nebel ved fuldmægtig Laurids Pedersen i Ris, stævner for landgilderestance:
Laurids Steffensen i Nørre Kollemorten
Mads Eskildsen i Nørre Kollemorten
Christensen i Nørre Kollemorten
Erik Christensen i Nørre Kollemorten
Bent Sørensen i Farre
Peder Jensen i Farre.

332 - fol.77B - syn
Jørgen Nielsen i Vindelev fremlægger syn af Vindelev kirke.

333 - fol.78B - ulovlig sæd
Oluf Rosenkrantz til Egholm ved fuldmægtig Christian Frederiksen, forvalter på Højgård, stævner Morten Christensen i Grejs for ulovligt at have sået 1 tønde korn i jorden til den øde gård som Jens Thorsen sidst beboede og kræver at kornet skal tilhøre Oluf Rosenkrantz.

334 - fol.79B - gæld
Peder Nielsen i Karlskov stævner Laurids Sørensen i Give for 9 slettedaler, hver daler ansat for 32 skilling lybsk, efter obligation af 20.12.1647 fra Las Lassen i Hedeby til Niels Iversen i Lille Karlskov, da Las Lassens eneste barn er en datter gift med Laurids Sørensen i Give.

335 - fol.80 - fæste
Alexander Grubbe til Donneruplund ved fuldmægtig Niels Thomsen i Øster Sejrup, stævner Peder Christensen Kræmmer i Give for landgilderestancer for den halve gård i Ullerup, som han har beboet, da han uden selv at vide det var indskrevet som forlover i det fæstebrev som Alexander Grubbe udstedte 11.4.1667 til Peder Christensen fra Tarp i [Sønder] Felding sogn i Hammerum herred, men som aldrig kom til gården.
(Sml. lbnr.336, 344, 354, 361, 376, 379).

11. juni 1667

336 - fol.81B - syn
Alexander Grubbe til Donneruplund indkalder til syn af den gård i Ullerup som Peder Christensen [Kræmmer] i Give sidst beboede.
(Sml. lbnr.335, 344, 354, 361, 376, 379).

337 - fol.81B - vold
Oluf Jacobsen i Vindelev anklager Laurids Jacobsen sst for vold mod ham natten og for at have fjernet træ fra den øde gård i Vindelev, som Oluf Jacobsen sidst beboede og beder herredsfogeden foretage syn af hans skader og sår.
(Sml. lbnr.338, 351).

338 - fol.82 - vold
Laurids Jensen i Vindelev anklager Oluf Jacobsen sst, hans husmand Mikkel Hjulmand og hans svend Jørgen Pedersen for natten mellem sidste søndag og mandag at have overfaldet ham på vejen hjem fra Ildved og beder herredsfogeden foretage syn af hans skader og sår.
(Sml. lbnr.337, 351).

339 - fol.82 - gæld
Thomas Ibsen i Havrum stævner Oluf Jacobsen i Vindelev til første ting for gæld.

340 - fol.82 - forbud
Jacob Jacobsen i Hvejsel forbyder til første ting alle at fjerne korn fra den øde gård i Hvejsel, som Laurids Olufsen og Jeppe Iversen sidst beboede, som ulovligt er sået deri af rug, byg, havre og boghvede.
(Sml. lbnr.352).

341 - fol.82B - fæste
Jens Sørensen i Vindelev opsiger sin halve gård, som han ikke kan klare at holde ved magt.

342 - fol.82B - syn
Christoffer Rantzau ved fuldmægtig Mads Rasmussen indkalder 4 synsmænd til at møde på Hvolgård og syne, hvad han vil vise dem.

343 - fol.82B - husdyr
Knud Villadsen i Knude har fundet en sort hest i sin rugager.

18. juni 1667

344 - fol.83 - syn
Alexander Grubbe til Donneruplund ved fuldmægtig Niels Thomsen i Øster Sejrup fremlægger syn af Peder Christensens gård i Ullerup og af kornet på marken.
(Sml. lbnr.335, 336, 354, 361, 376, 379).

345 - fol.83B - fæste
Jørgen Juul til Agersbøl ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum fører vidner på at den gård i Krollerup som Jørgen Juul og Ellen Arenfeldt tvistes om, siden svenskens tid var beboet af enken Anne Mikkelsdatter, der for 4 år siden blev gift med Niels Thomsen, der stadig beboer gården.
(Sml. lbnr.240, 262, 277, 280, 381, 419, 489).

346 - fol.84 - stævning
Jochum Frederik Pentz ved bud Jørgen Nielsen i Vindelev lod en kongelig stævning læse angående Christoffer Rantzau.

347 - fol.84 - stævning
Johan Liebreich til Søndersthoved ved fuldmægtig Oluf Thomsen i Jelling giver varsel til Alexander Grubbe til Donneruplund om tingsvidne på Nørvang herredsting.

348 - fol.84B - syn
Iver Madsen i Ulkær Mølle fremlægger syn af Ulkær mølle, heraf af møllehus og kværn , som hans husbond skal vedligeholde.
Varsel til Johan Liebreich til Søndersthoved.

349 - fol.85B - tyveri
Niels Christensen i Stakroge ved Peder Iversen, fuldmægtig for Hans Rostrup til Juellingsholm, stævner sin nabo Niels Pedersen for at lade sin børn stjæle korn fra ham: 4 skp tør rug, noget bygmalt og nogle boghvedegryn.

350 - fol.85B - gæld
Henrik Pedersen i Munkholm stævner Jens Jensen i Vindelev for 16 slettedaler efter bevis af 13.8.1666.

351 - fol.86B - vold
Laurids Jensen i Vindelev ved Oluf Thomsen i Jelling på kongens vegne fører sin hustru Anne Vilsdatter og Inger Vilsdatter som vidner på, at Oluf Jacobsen i Vindelev, hans husmand Mikkel Hjulmand og hans svend Jørgen Pedersen forrige søndag nat stod hver med et træ i hånden på Vindelev gade og hendes mand lå halvdød mellem dem.
(Sml. lbnr.337, 338).

352 - fol.87 - forbud
Jacob Jacobsen i Hvejsel forbyder til andet ting enhver at fjerne korn fra den øde gård i Hvejsel, som Laurids Olufsen og Jeppe Iversen sidst beboede, som ulovligt er sået deri af rug, byg, havre og boghvede.
(Sml. lbnr.340).

353 - fol.87 - gæld
Jens Sørensen i Vindelev tog sit første ting til alle, som han skylder noget.

25. juni 1667

354 - fol.87 -
Johan Liebreich ved fuldmægtig Oluf Thomsen i Jelling stævner Alexander Grubbe til Donneruplund og fører vidner, der overværede at Alexander Grubbe udstedte fæstebrev til Peder Christensen i Tarp i [Sønder] Felding sogn på den halve gård i Ullerup, som Peder Christensen afstod, og vidnet hørte ikke noget om forloveri.
(Sml. lbnr.335, 336, 344, 361, 376, 379).

355 - fol.88 - klage
Iver Krabbe Jacobsen til Mindstrup ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner Laurids Lassen i Hvejsel og svoger Peder Jensen sst for ikke at overholde kontrakt om græsleje af Mindstrup mark denne sommer.
(Sml. lbnr.378, 421).

356 - fol.89 - gæld
Peder Christensen i Hopballe stævner Christen Skrædder i Kragelund for 6 slettemark for en trøje, han har købt af ham.

357 - fol.89B - erstatning
Peder Nielsen i Smidstrup stævner Oluf Sørensen, født i Halling i Galten herred, nu i Givskudlund, for ikke at overholde den forpligt han underskrev på Refstrup 29.4.1667 om at han har "mindet" Peder Nielsen den halve gård i Smidstrup, som han bor i, hvor Oluf Sørensen betaler skyld og landgilde, ægt og arbejde, kongelige skatter og bygfæld og Peder Nielsen frit kan anvende den rugsæd, der er sået i marken.

358 - fol.90B - skøde
Mads Jensen g.m. Kirsten Lauridsdatter modtager skøde på den halve selvejergård i Vindelev som Jacob Jacobsen fradøde, fra
1) Steffen Jacobsen i Vindelev
2) Terkild Jacobsen, bror til Steffen Jacobsen
3) Karen Jacobsdatter, søster til Steffen Andersen
4) [Jacob Jacobsen], bror til Steffen Jacobsen, død. 2B:
a Jacob Jacobsen
b Kirsten Jacobsdatter
5) Anne Jacobsdatter g.m. Christen Pedersen.
(Sml. lbnr.281, 287, 288, 302, 359).

359 - fol.91B - skøde
Karen Pedersdatter i Vindelev ved bror Henrik Pedersen i Munkholm begærede tingsvidne angående ovenstående skøde (lbnr.358).
(Sml. lbnr.281, 287, 288, 302, 358).

3. juli 1667, onsdagen efter Maries bjerggang

360 - fol.92 - stolestader
Alexander Grubbe til Donneruplund ved fuldmægtig Niels Thomsen i Øster Sejrup stævner Johan Liebreich til Søndersthoved angående adelens stolestader i Give kirke. I Tingsvidne af Nørvang herredsting af 1572 bevidnes, at Anne Borchersdatter til Donneruplund brugte det øverste stolestade i kvindesiden lige neden for Vor Frue alter, og da Peder Skriver boede på Søndersthoved, stod hans hustru i et stolestade oppe på altergulvet i 19 år.
Der fremlægges brev fra Sofie Staverskov, der kan mindes 50 år, underskrevet Øllufgård 15.6.1667:
I hendes egen tid og i den tid hendes mor Christence Krag holdt hus på Donneruplund var den øverste mandstol til Donneruplund.
Den anden mandstol var til Søndersthoved som Terkild Krabbe, senere min afdøde mands far Mogens Kruse og min afdøde mand Otte Kruse har stået i.
I den tredje mandsstol stod Søndersthoveds karle og tjenere.
I den fjerde mandsstol stod Donneruplunds karle og tjenere.
Den øverste kvindestol brugtes af Søndersthoved.
Den anden kvindestol stod Donneruplunds piger i.
Pigerne på Søndersthoved og sognets kvinder stod i en stol på altergulvet indtil forandringen af kirken, hvor jeg og min mand Laurids Ebbesen bestemte, at vores piger på Søndersthoved og på Donneruplund stod i samme stol, lige som vi selv stod i den stol vi lystede, da vi ejede begge gårde, men da Ellen Skram havde købt Donneruplund blev der igen indrettet stolestade på altergulvet til Søndersthoveds piger. I øvrigt tvistedes man ikke på den tid, men fandt ud af det med hinanden.
Tingsvidne af Grundet birketing af 26.6.1667, hvor flere vidner, der mindes indtil 50 år, beretter, at ingen adelsmand stod i den forreste stol under prædikestolen før end Alexander Grubbe til Donneruplund og de har kendt:
Terkild Krabbe og hustru Dorthe Kruse
Otte Kruse og hans to hustruer Magdalene og Sofie Staverskov
Mogens Kruse
Laurids Ebbesen
Jørgen Lykke g.m. Sidsel Hundrup,
som alle søgte den stol, som Johan Liebreich nu står i
og fruerne på Søndersthoved havde altid deres stole stående i det øverste kvindestolestade.
Hvad offer angår, da lod adelen på Søndersthoved altid deres folk gå først og derefter Donneruplunds folk.
Sagen overgives til landsdommer.
(Sml. lbnr.314, 317, 395).

361 - fol.97B - syn
Alexander Grubbe til Donneruplund ved fuldmægtig Niels Thomsen i Øster Sejrup fremlægger syn af Peder Christensens gård i Ullerup og kræver betaling for bygfæld.
(Sml. lbnr.335, 336, 344, 354, 376, 379).

362 - fol.98 - stævning
Mikkel Andersen i Hesselballegård, Jens Pedersen sst og Laurids Jensen i Uldum er blevet stævnet af Jens Christensen [Vandel], præst i Uldum, men da han ikke mødt, er de fri for tiltale indtil han måtte stævne dem igen.

363 - fol.98B - gæld
Thomas Enevoldsen i Tremhuse tog sit 3. ting til Niels Jensen i Ildved for 7 mark dansk.

364 - fol.98B - syn
Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård ved fuldmægtig Niels Nielsen i Plovstrup, stævner Peder Mikkelsen, smed i Sindbjerglund for betaling for bygfældighed efter syn af 22.5.1667.
(Sml. lbnr.329, 330).

9. juli 1667

365 - fol.99B - gæld
Peder Christensen Skive i Hopballe tog sit 3. ting til Anders Nissen i Hvejsel for 2 rdl som betaling for en hoppe, han har købt af ham.
(Sml. lbnr.370).

366 - fol.99B - gæld
Mads Rasmussen ved Niels Nielsen i Plovstrup tog sit 3. ting til Laurids Sørensen i Gammelby og Niels Sørensen sst for 10 mark.

367 - fol.99B - fæste
Jens Sørensen i Vindelev tog sit 3. ting og opsagde sin halve gård i Vindelev.
(Sml. lbnr.372).

368 - fol.99B - erstatning
Peder Nielsen Skytte [i Smidstrup] stævner Oluf Sørensen i Givskudlund, for ikke at overholde den forpligt han underskrev på Refstrup 29.4.1667 om at han har mindet Peder Nielsen den halve gård i Smidstrup. Oluf Sørensen har bedt Preben Brahe til Engelsholm om at få denne gård i fæste, men det kunne ikke på grund af, at den var bortmindet til Peder Nielsen Skytte, der bor i gården.
(Sml. lbnr.357).

16. juli 1667

369 - fol.101B - fæste
Didrik Blome til Nebel ved fuldmægtig Laurids Pedersen i Ris, stævner Steffen Olufsen, smed i Gødding mølle for ikke at være flyttet ind i det nyopførte hus på 6 fag ved Gadbjerg kirke med tilhørende 2 agre, som han fik fæstebrev på til 6 rdl i afgift om året.

370 - fol.102 - gæld
Peder Christensen Skive i Hopballe stævner Anders Nissen i Hvejsel til 4 ting med 6 høringer for 2 rdl, men Peder Christensen mener kun at skylde 1 rdl og kræver bevis.
(Sml. lbnr.365).

371 - fol.102B - ulydighed
Christoffer Rantzau herre til Schmoel og Hohenfelde ved fuldmægtig Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård stævner Christen Pedersen i Vindelev og hans følgere for ikke at efterkommer tilsigelse om arbejde.

372 - fol.103 - fæste
Jens Sørensen i Vindelev opsiger til 4. ting med 6 høringer fæstet af sin halve gård i Vindelev, men Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård, mente, at opsigelsen var ugyldig, da Søren Christensen [Svenstrup], præst i Kollerup, der har skyld og landgilde af gården, ikke var tilsagt.
(Sml. lbnr.367).

30. juli 1667

373 - fol.104 - gæld
Mette Grubbe til Rask, enke efter Ebbe Ulfeldt, ved fuldmægtig Mikkel Andersen i Hesselballegård, stævner Mads Lassens arvinger:
1) Mads Madsen i Ølholm Hovgård,
2) Jens Madsen i Ølholm,
3) Niels Madsen i Ølholm,
4) Karen Madsdatter i Ølholm,
5) Johanne Madsdatter i Ølholm,
6) Anne Madsdatter i Ølholm,
7) Mette Madsdatter i Ølholm og
8) Johanne Madsdatter ved Langskov kirke
for 23 slettedaler som Mads Lassen skyldte for indfæstning til Rask.
Der fremlægges dom af Nørvang herredsting 12.9.1665 med 2 beviser på simpelt papir, da stemplet papir ikke var at få:
1) Mads Lassen i Ølholm skriver under på, at han skylder 23 rdl i indfæstningspenge for den halve gård i Uldum, han har fæstet af Mette Grubbe til Rask. Underskrevet Rask 19.7.1662
2) Mads Lassen i Ølholm skriver under på at betale al skyld for 1662 for den halve gård i Uldum, han har fæstet og som nu er afstået til Mikkel Jensen og Søren Mikkelsen med korn i jorden. Underskrevet Rask 20.10.1662.
Christen Pedersen i Ørum fremlægger brev fra Mads Lassen i Kastbjerg af 8.9.1665, hvor han afviser at betale for den gård i Uldum, han har fæstet, men aldrig boet på og meddeler at han nu bor i Vandfuld herred.
Der fremlægges fæstebrev af 2.3.1621?? fra Iver Juul til Vilstrup, rigsråd og befalingsmand på Bøvling ved fuldmægtig Knud Gregersen, foged på Bøvling til Mads Lauridsen på den gård i Kastbjerg som Mads Olufsen sidst beboede.
Der fremlægges fæstebrev af 9.1.1662 fra Jørgen Juul til Agersbøl til Mads Madsen og Jens Madsen på gården Hovgård i Langskov sogn, som Anders Pedersen fradøde.
Vidner hørte den dag Mads Lassen blev begravet, at arvingerne sagde, at de ville betale hans skyld til Mette Grubbe.
Vidner hørte Mads Madsen i Hovgård tilbyde Mette Grubbe at betale 12 rdl, men hun krævede hele beløbet betalt.
(Sml. lbnr.383, 398, 402, 418).

374 - fol.104 - restance
Mette Grubbe til Rask, enke efter Ebbe Ulfeldt, ved fuldmægtig Mikkel Andersen i Hesselballegård, stævner
Jørgen Sørensen [Høyer] i Uldum for skyld og landgilde og lejermålsbøde og
Knud Jacobsen i Uldum for skyld og landgilde.
(Dette tingsvidne er en del af lbnr.373).
(Sml. lbnr.217, 229, 399).

375 - fol.109 - gæld
Henrik Pedersen i Munkholm stævner Jens Jensen i Vindelev for 16 slettedaler efter bevis af 13.8.1666.
(Sml. lbnr.350).

6. august 1667

376 - fol.110 - feste
Alexander Grubbe til Donneruplund fører vidner på at Peder Christensen Kræmmer i Give boede på Alexander Grubbes gård i Ullerup indtil 1666, hvor han afhændede den halve gård til Niels Christensen i Ullerup og selv beholdt den anden halve gård, som han senere forlod uden lovlig opsigelse, så den nu står øde, hvorfor han afkræves skyld og landgilde.
(Sml. lbnr.335, 336, 344, 354, 361, 379).

377 - fol.110B - befaling
Oluf Thomsen i Jelling indkalder Nørvang herreds mænd til at møde i Vejle i aften eller i morgen tidlig til kongelig ægt.

378 - fol.110B - klage
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner Laurids Lassen i Hvejsel og svoger Peder Jensen sst for ikke at overholde kontrakt om græsleje af Mindstrup mark denne sommer, men de mener ikke at kontakten blev indgået og kræver bevis.
(Sml. lbnr.355, 421).

13. august 1667

379 - fol.111B - syn
Alexander Grubbe til Donneruplund ved fuldmægtig Niels Thomsen i Øster Sejrup fremlægger syn af rug på den mark der ligger til den gård i Ullerup, som Peder Christensen beboede.
Peder Christensen fik tilbud om at han måtte høste rugen, men han ville ikke
Peder Christensen blev anmodet om at overføre sin tidligere kontrakter på slet papir til stemplet pair, men han ville ikke.
(Sml. lbnr.335, 336, 344, 354, 361, 376).

380 - fol.112 - lejermål
Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård ved fuldmægtig Niels Nielsen i Plovstrup, lader Gertrud Nielsdatter, der denne sommer tjente hos Jens Sørensen i Vindelev, udlægge Oluf Jensen i Vindelev som far til hendes barn.

27. august 1667

381 - fol.112B - fæste
Jørgen Juul til Agersbøl ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum fører vidner på at den gård i Krollerup som Jørgen Juul og Ellen Arenfeldt tvistes om og nu er indstævnet for landstinget, siden svenskens tid var beboet af enken Anne Mikkelsdatter, der for 4 år siden blev gift med Niels Thomsen, der stadig beboer gården.
(Sml. lbnr.240, 262, 277, 280, 345, 419, 489).

382 - fol.113 - tiende
Laurids Schinkel til Givskov ved fuldmægtig Peder Christensen stævner Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård for 9 ørte rug à 2½ rdl og 4 ørte byg à 3 rdl i tiende af Hanning sogn, der ligger under Herningsholm.
(Sml. lbnr.440, 474).

383 - fol.113B - gæld
Christen Pedersen i Ørum på Mads Madsen i Ølholm og hans søskendes vegne fører vidner på, at den 18.11.1666, da Jens Vandel præst i Uldum og Langskov stod med skovlen i hånden og skulle til at kaste jord på Mads Lauridsen, der havde boet i Uldum, men døde hos sine børn i Hovgård i Ølholm by, da råbte Thomas Hansen i Boring, at han på sin husbonds vegne forbød præsten at kaste jord på afdøde, før afdødes arvinger havde betalt hans gæld til Mette Grubbe, men han havde ikke noget skriftligt bevis med sig, så da afdøde ikke havde gjort noget ulovligt og arvingerne i vidners påhør lovede at holde præsten skadesløs, blev jordpåkastelsen forrettet.
(Sml. lbnr.373, 398, 402, 418).

384 - fol.114B - restance
Lene Rud til Vedbygård [i Ruds Vedby sogn i Holbæk amt] ved fuldmægtig Laurids Lauridsen stævner
Christen Bertelsen i Uhre i Brande sogn,
Just Thomsen i Uhre og
Clemen Jørgensen
for resterende skyld og landgilde, ægt og arbejde for 1664, 1665, og 1666.

385 - fol.115 - tyveri
Steffen Jacobsen i Vindelev stævner Henrik Pedersen i Munkholm og hans søster Karen Pedersdatter for at have fjernet rugneg fra den mark, han har lejet af Anders Andersen, forvalter på Skovgård.

386 - fol.116 - tyveri
Ditlev Rantzau til Brandenburg etc. ved fuldmægtig Peder Christensen Skive i Hopballe indkalder ransnævninge at møde i dag 14 dage.

387 - fol.116B - syn
Peder Jensen Kræmmer i Brande fremlægger syn af kornets tilstand i Nørvang herred med varsel til amtmanden i Kolding.

388 - fol.117 - erstatning
Peder Jensen Kræmmer i Brande fører vidner på, at han 16.2.1662 betalte 5 slettedaler til Gyde Christensen i "Marup", der dengang boede i Arvad mølle, for 2 tønder mel, der skulle koste 9 slettedaler og skulle leveres inden Voldborgdag, men ikke blev det.
(Sml. lbnr.480, 521).

389 - fol.117B - ægteskab
Karen Clausdatter, enke efter Otte Nielsen i Bøllund ved Jørgen Jensen i Holm, indgår ægtepagt med Laurids Jensen i Sole, der, hvis hun bliver enke, tilsiges fri bolig i hans gård i Sole, fri for skyld og landgilde, ægt og arbejde samt 21 rdl i oppebørsel af den gård i Ørum, som Anders Mikkelsen, Maren Jensdatter og Knud Sørensen bebor.

390 - fol.118 - syn
Hans Christensen i Hyvild fremlægger syn af Brande kirke.

3. september 1667

391 - fol.119 - syn
Søren Lassen i Bjerlev fremlægger syn 6.8.1667 af Hvejsel kirke.

392 - fol.120 - syn
Søren Lassen i Fousing fremlægger syn 2.9.1667 af Hvejsel kirke.

17. september 1667

393 - fol.121 - syn
Hans Rostrup til Juellingsholm ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud af Omvrå mark, hvor der slået og bortkørt omkring 10 læs hø, som vidner havde set Peder Kræmmers svend i Brande og Niels Jensens svend i Lund stå og slå.

394 - fol.121B - klage
Alexander Grubbe til Donneruplund, der selv var til stede, ved fuldmægtig Niels Thomsen i Øster Sejrup, spørger om nogen har noget at tiltale ham for, men ingen meldte sig.

24. september 1667

395 - fol.122 - stolestader
Johan Liebreich til Søndersthoved ved fuldmægtig Oluf Thomsen i Jelling stævner Alexander Grubbe til Donneruplund ved fuldmægtig Niels Thomsen i Øster Sejrup angående adelens stolestader i Give kirke, men da der er strid om tinglyste fuldmagter tages ingen tingsvidne i sagen.

396 - fol.123 - øde gårde
Thomas Mortensen i Kolding fremlægger liste over øde gårde i Nørvang herred, som ikke betaler skat:
Mads Knudsen i Hornstrup
Peder Sørensen i Vonge
Clemen Sørensen i Kollemorten
et øde bol i Ørnsholt
Knud Hansen og Rasmus Thomsen i Hesselballe i Uldum sogn på Otto Krags gods
Niels Lassen i Ullerup i Give sogn
og en del gårde i Give sogn på Refstrup gods
Peder Jensen i Farre
en øde gård i Ris
Østerhoved
1½ øde gård og 2 bol i Givskud på Mindstrup gods
nogle gårde i Thyregod sogn på Mindstrup gods.

397 - fol.123B - skove
Laurids Christensen fremlægger syn af Vonge skov.

398 - fol.124 - gæld
Mette Grubbe til Rask ved fuldmægtig Mikkel Andersen i Hesselballegård stævner Mads Lassens arvinger for gæld.
(Sml. lbnr.373, 383, 398, 402, 418).

399 - fol.125 - gæld
Mette Grubbe til Rask ved fuldmægtig Mikkel Andersen i Hesselballegård, stævner
1) Jørgen Sørensen [Høyer] i Uldum for 6 slettedaler for skyld og landgilde, for 12 rdl for lejermålsbøde og for at være rømt i nattens mørke og mulm uden at opbygge og forbedre sin gård
2) Knud Jacobsen i Uldum for 6 slettedaler for skyld og landgilde og for at være rømt uden at opbygge og forbedre sin gård.
(Sml. lbnr.217, 229, 374).

400 - fol.125B - restance
Otte Knudsen, herredsfoged i Nørvang herred stævner Niels Nielsen i Hornstrup for restance med landgilde for 1666 for kronens gård i Nørskov i Tørrild herred, som Bertel Egertsen boede på før ham, og som han boede på i 6 år efter sidste fejde, de tre første år fri for skyld og landgilde. De to næste år betalte han skyld og landgilde til Laurids Jensen i Givskud, der var herredsfoged i Nørvang herred indtil 1666, hvor han overdrog embedet til Otte Knudsen, født i Gadbjerg præstegård [af Knud Knudsen, præst i Gadbjerg, død 1659], men skylder for det sidste år.
(Sml. lbnr.256).)

401 - fol.126B - skove
Jens Jørgensen. forvalter på Stovgård og Alsted fremlægger syn af Stovgård og Alsted skove.

1. oktober 1667

402 - fol.127B - skifte
Skifte 11.12.1666 efter Mads Lassen i Hovgård i Ølholm på 30. dag.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Mads Madsen i Hovgård
2) Niels Madsen
3) Jens Madsen
4) Laurids Madsen
5) Johanne Madsdatter
6) Maren Madsdatter
7) Anne Madsdatter
8) Mette Madsdatter
9) Johanne Madsdatter
10) Margrethe Madsdatter.
Afdøde boede tidligere i Kastbjerg, men fjenderne berøvede ham alt, så han måtte søge føde og klæde hos sine børn i Ølholm Hovgård.
Varsel til Mette Grubbe.
(Sml. lbnr.373, 383, 398, 418).

403 - fol.128B - gæld
Hans Pedersen i Holtum stævner Jens Madsen i Uhre, rådmand i Vejle for 67½ rdl efter bevis underskrevet 8.5.1664, da Jens Madsen boede på Hvolgård. 24.2.1666 er betalt 95 lod sølv, hvert lod ansat for 2½ mark, så der nu skyldes 45 rdl.
(Sml. lbnr.405, 408, 415).
22. oktober 1667

22. oktober 1667

404 - fol.130 - lovbud
Else Christensdatter i Gammelby ved Søren Christensen i Amlund, lovbyder til første ting hendes part af den gård i Gammelby, som Hans Sørensen sidst beboede.
(Sml.lbnr.406, 407, 414).)

405 - fol.130 - gæld
Hans Pedersen i Holtum stævner Jens Madsen i Uhre for 28 rdl til andet ting.
(Sml. lbnr.403, 408, 415).

29. oktober 1667

406 - fol.130B - skifte
Skifte 15.5.1667 efter Hans Sørensen i Gammelby.
E: Else Christensdatter. LV: Søren Christensen i Amlund. B:
1) Simon Hansen
2) Niels Hansen
3) enken er frugtsommelig, hvorfor en broderlod tillægges denne ufødte.
FM:
1 født værge Christen Sørensen, smed i Vesterby
2 dennes [halv]bror Niels Eskildsen i Fåruphus.
Afdødes gård deles i 4 dele, der tilfalder:
1) Else Christensdatter
2) afdødes børn
3) Else Christensdatter og afdødes børn
4) den 4 part deles i 4 dele:
a Niels Eskildsen i Fåruphus
b Christen Sørensen i Vesterby
c Laurids Mikkelsen i Heding
d Adser Pedersen i Søskov.
Børnene arvede halvdelen af den halve gård som Søren Nielsen Smed beboede og skøde loves af:
1 Niels Eskildsen i Fåruphus
2 Christen Sørensen, smed i Vesterby i Borris sogn
3 Niels Sørensen i Gammelby
4 Laurids Sørensen i Gammelby
5 Adser Pedersen i Søskov ved Adser Lassen sst
6 Las Mikkelsen ved Jesper Lassen i Heding.
Der fremlægges købebrev af 16.6.1664 på den halve gård afdøde Hans Sørensen selv bebor fra Laurids Sørensen i Dal og Niels Sørensen i Gammelby, og som de har arvet efter deres morbror Simon Nielsen. Medunderskrevet af Niels Pedersen Prip, præst i Ringive
(Sml. lbnr.404, 407, 414).

407 - fol.134 - lovbud
Else Christensdatter i Gammelby ved Søren Christensen i Amlund, lovbyder til 2. ting hendes part af den gård i Gammelby, som Hans Sørensen sidst beboede.
(Sml.lbnr.404, 406, 414).)

408 - fol.134 - gæld
Hans Pedersen i Holtum stævner Jens Madsen i Uhre til 3. ting for 28 rdl.
(Sml.lbnr.403, 405, 415).

409 - fol.134 - restance
Jacob Ulfeldt til Karstoft ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner for restancer med skyld og landgilde:
Christen Holtum i Holtum
Jens Holtum i Holtum
Las Sandfeld i Sandfeld
Niels Sandfeld i Sandfeld.

410- fol.135 - restance
Jens Jørgensen, forvalter på Stovgård ved fuldmægtig Søren Jensen i Ildved stævner for restancer med skyld og landgilde:
Anders Christensen i Egholm
Peder Andersen i Haustrup
Jens Jensen i Vonge
Karen Anderskone i Vonge
Christen Hjulmand i Vonge
Oluf Sørensen i Givskud
Søren Christensen i Bjerlev
Søren Sørensen i Bjerlev
Gyde Pedersen i Bjerlev
Christen Pedersen i Bjerlev
Anders Jørgensen i Sandvad
Mads Hansen i Sandvad
Søren Terkildsen i Ildved
Mads Lauridsen i Ildved
Søren Christensen i Ildved
Jens Jespersen i Ildved
Mikkel Jensen i Ildved
Søren Madsen i Ildved
Hans Madsen i Ildved
Peder Nielsen i Ildved
Niels Andersen i Ildved
Jens Nielsen i Hauge
Søren Væver i Hauge
Sejer Rasmussen i Hauge.

5. november 1667

411 - fol.135B - befaling
Oluf Thomsen i Jelling befaler på kongens vegne alle og enhver, det være sig præster, fogeder, skrivere såvel som adelens og andre proprietærers bønder at være i beredskab, så de under strafansvar straks kan stille med hest og vogn, når de indkaldes.

412 - fol.135B - restance
Jacob Ulfeldt til Karstoft ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner Søren Flø i Flø for restancer med skyld og landgilde:

413 - fol.136B - vold
Hans Rostrup til Juellingsholm ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner Mads Nielsen og dennes far Niels Christensen i Stakroge for med vold at hindre Oluf Christensen på Juellingsholm i efter befaling at hente fæ hjem fra engen.

414 - fol.137 - lovbud
Else Christensdatter i Gammelby ved Christen Henriksen i Givskud, lovbyder til 3. ting hendes part af den gård i Gammelby, som hendes afdøde mand Hans Sørensen sidst beboede.
Varsel til:
Johan Liebreich til Søndersthoved
Søren Christensen i Amlund
Christen Sørensen, smed i Vesterby
Las Mikkelsen ved FM Jesper Lassen i Heding
Niels Eskildsen i Fåruphus
Adser Pedersen i Søskov ved FM Adser Lassen sst
Niels Sørensen i Gammelby
Laurids Sørensen i Gammelby.
(Sml. lbnr.404, 406, 407).

415 - fol.137B - gæld
Hans Pedersen i Holtum stævner Jens Madsen i Uhre til 4. ting med 6 høringer for 45 rdl.
(Sml.lbnr.403, 405, 408).

416 - fol.138 - skifte
Skifte 24.10.1667 efter Laurids Jørgensen og hustru Anne Nielsdatter i Lindved. B:
1) Peder Lauridsen
2) Maren Lauridsdatter.
FM: født værge Jens Pedersen i Nyborg.

417 - fol.138B - restance
Mette Grubbe til Rask ved fuldmægtig Mikkel Andersen i Hesselballegård, stævner
1) Jørgen Sørensen Høyer i Uldum restance med landgilde, for lejermålsbøde. Jens Christensen Vandel, præst i Uldum fremlægger bevis for at Jens Sørensen Høyer har udstået sin disciplin i Uldum kirke for sin synd mod det sjette bud med Karen Nielsdatter, som tjente på Hesselballegård
2) Knud Jacobsen i Uldum for restance med landgilde.
(Sml. lbnr.217, 229, 374, 399).

418 - fol.139B - gæld
Mette Grubbe til Rask, enke efter Ebbe Ulfeldt, ved fuldmægtig Mikkel Andersen i Hesselballegård, stævner Mads Lassens arvinger:
1) Mads Madsen i Ølholm Hovgård,
2) Jens Madsen i Ølholm,
3) Niels Madsen i Ølholm,
4) Karen Madsdatter i Ølholm,
5) Johanne Madsdatter i Ølholm,
6) Anne Madsdatter i Ølholm,
7) Mette Madsdatter i Ølholm og
8) Johanne Madsdatter ved Langskov kirke
9) Laurids i Rammegård
10) Maren Madsdatter
11) Margrethe Madsdatter i Kastbjerg
for 23 slettedaler som Mads Lassen skyldte for indfæstning til Rask.
Mads Madsen anfører mange grunde til ikke at skulle betale, bl.a. at arvingerne havde fragået arv og gæld benægtes af præsten i Uldum.
Mads Madsen har 2 gange til Mette Grubbe at betale halvdelen af gælden.
(Sml. lbnr.373, 383, 398, 402).

12. november 1667

419 - fol.143 - restance
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum stævner Niels Thomsen i Krollerup g.m. Anne Mikkelsdatter for restance med skyld og landgilde.
(Sml. lbnr.240, 262, 277, 280, 345, 381, 489).

420 - fol.143B - tyveri
Frederik Ulrik Schult [til Findstrup i Diernæs sogn på Fyn] ved fuldmægtig Jørgen Hansen i Ørum stævner Jens Sørensen Skytte i Bredal for at høste og bortføre noget korn, der stod på den gård Frederik Ulrik Schult's bonde Peder Lassen i Bredal bebor.
(Sml. lbnr.456, 471, 556).

19. november 1667

421 - fol.144B - gæld
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner Laurids Lassen i Hvejsel og Peder Jensen sst for 5 slettedaler efter dom af Nørvang herredsting 6.august 1667.
(Sml. lbnr.355, 378).

422 - fol.145 - efterlysning
Christian Frederiksen, forvalter på Højgård efterlyser sin signet, der er bortkommet.

423 - fol.145 - syn
Jens Jørgensen, forvalter på Stovgård ved fuldmægtig Søren Jensen i Ildved fremlægger syn af den halve gård i Hauge, som Jens Nielsen har i fæste.

424 - fol.146 - fæste
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Søren Jensen i Ildved stævner Jens Nielsen i Hauge med krav om istandsættelse af sin gård.
(Sml. lbnr.438).

26. november 1667

425 - fol.146B . gæld
Christoffer Lange i Viborg stævner Jørgen Pedersen, præst i Jelling for 9 mark dansk i skat af en brændevinskedel, men da Jørgen Pedersen ikke bor her i herredet, henvises sagen til hans værneting.

426 - fol.147 - restance
Niels [Jørgensen Friis], præst i Sønder Omme ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud, stævner til 3. ting kirkeværgerne Jørgen Nielsen i Vindelev, Søren Lassen i Føvling og Peder Jacobsen i Ildved for 1 rdl.

427 - fol.147B - restance
Hans Jeremiassen Wulff, præst i Vejle ved fuldmægtig Laurids Jensen i Givskud, stævner Peder Lauridsen og Laurids Nielsen i Grejs, kirkeværger i Grejs sogn samt Hans Nielsen i Givskud og Jens Nielsen i Harresø, kirkeværger i Givskud sogn, for restance med provstevisitatspenge og skabspenge.

428 - fol.148 - efterlysning
Peder Christensen Lerche i Kollemorten oplyste til 3. ting, at en sorthjelmet stud kom til hans gård for 3 uger siden og kan hentes af rette ejermand.

429 - fol.148 - lejermål
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Søren Jensen i Ildved fremlægger tingsvidne af Grundet birketing af 13.11.1667 at Kirsten Jørgensdatter beskyldte Jens Nielsen, der nu bor i Hauge i Langskov sogn for at have besovet hende efter at han havde slået sin kone Dorthe Jensdatter og sendt hende væk, med krav om at Jens Nielsen skal have forbrudt sit fæste efter kong Christians 3. reces kapitel 60.
(Sml. lbnr.451).

3. december 1667

430 - fol.149 - skifte
Anders Rohde, kongens notar i krigskollegiet ved fuldmægtig Jacob Christensen i Linnet, stævner Jens Sørensen i Omvrå i Omme sogn for at være flyttet ind i sin gård uden at fremlægge skiftebrev efter formanden, hvis datter Maren Christensdatter i Lindet, enke efter Niels Jensen, ikke har fået arv efter sine forældre.

431 - fol.149 . efterlysning
Søren Andersen i Nyborg oplyser til 1. ting, at en 6 år gammel brunstjernet hoppe er kommet til hans gård og kan hentes af rette ejermand.
(Sml. lbnr.437, 563).

432 - fol.149 - restance
Henrik Thott til Boltinggård [i Ringe sogn på Fyn] ved fuldmægtig Jørgen Johansen i Holtum, stævner for resterende landgilde og arbejdspenge for 1666 og 1667 hos:
Peder Svendsen i Oksenbjerge
Niels Madsen og Jens Madsen i Oksenbjerge
Peder Madsen i Oksenbjerge
Niels Knudsen i Vester Sejrup
Erik Nielsen i Vester Sejrup
Frands Jacobsen og Bertel Madsen i Vester Sejrup
Christen Boyesen i Hjortebjerg
Christen Jørgensen i Hjortebjerg.
(Sml. lbnr.463).

10. december 1667

433 - fol.150 - restance
Johan Liebreich til Søndersthoved ved fuldmægtig Hans Christensen i Hyvild stævner Christen Festersen i Givskud for skyld, landgilde og arbejdspenge for 1664 og 1665 for Bisgård, som han frarømte.

434 - fol.150B - restance
Hans Jeremiassen Wulff, præst i Vejle ved fuldmægtig Laurids Jensen i Givskud, stævner Peder Lauridsen og Laurids Nielsen i Grejs, kirkeværger i Grejs sogn for restance med provstevisitatspenge og skabspenge.
(Sml. lbnr.427).

435 - fol.151 - restance
Jens Jørgensen, forvalter på Stovgård ved fuldmægtig Søren Jensen i Ildved stævner for restancer med skyld og landgilde
(Sml. lbnr.410).

436 - fol.152 - restance
Oluf Rosenkrantz til Egholm ved fuldmægtig Christian Frederiksen, forvalter på Højgård stævner Laurids Jensen i Givskud efter landstingsdom af 13.2.1667 for skyld, landgilde og arbejdspenge af den gård i Holtum som Jens Pedersen beboede.

437 - fol.152B - efterlysning
Søren Andersen i Nyborg oplyser til 2. ting, at en 6 år gammel brunstjernet hoppe er kommet til hans gård og kan hentes af rette ejermand.
(Sml. lbnr.431, 563).

438 - fol.153 - restance
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Søren Jensen i Ildved stævner Jens Nielsen i Hauge for restance med skyld og landgilde, for engleje og for lån af rede penge.
(Sml. lbnr.424).

17. december 1667

439 - fol.154 - ulydighed
Jacob Lauridsen Bech, husfoged på Koldinghus, stævner alle i Snede, Grejs, Sindbjerg, Nykirke, Givskud og Uldum sogne for ikke at møde som tilsagt af Oluf Thomsen, kongens delefoged i Jelling til ægt, første gang for de fyrstelige hessenske gesandter, der drog fra Jelling til Skanderborg og anden gang for kongen, dronningen og arveprinsen, der drog fra Kolding til Sundet (vel Lillebælt) med krav om, at hver gård betaler 3 rdl til kongens kasse.
(Sml. lbnr.442, 450, 470, 478, 494, 532, 542).

440 - fol.155 - tiende
Laurids Schinkel til Givskov ved fuldmægtig Peder Christensen stævner Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård for Hanning kongetiende som af kronen i mageskifte er udlagt til Ribe domkapitel og skulle have været leveret til biskop Peder Kragelund i Ribe 1665.
(Sml. lbnr.382, 474).

441 - fol.155B - gæld
Søren Troelsen i Alkærlund stævner Niels Thomsen i Kragsig for 10 rdl, som Niels Thomsens far Thomas Jensen i Skærlund skyldte Søren Troelsens hustrus oldefar og for 2 rdl, som Søren Troelsens hustru Maren Christensdatter havde arvet.

442 - fol.156B - ulydighed
Oluf Thomsen i Jelling spørger tilsagte mænd fra Nørvang herred, om de har betalt penge eller korn til Jacob Lauridsen Bech, husfoged på Koldinghus eller Jørgen Nielsen i Vork, for ikke at have udført ægt, men ingen har betalt, da de ikke er blevet opkrævet.
(Sml. lbnr.439, 450, 470, 478, 494, 532, 542).

443 - fol.158 - gæld
Thomas Pedersen i Bisgård ved fuldmægtig Laurids Christensen i Vonge stævner Christen Sørensen Nim i Bøgballe til 3. ting for 4 slettedaler i stedsmål for en gård i Nim, som Thomas Pedersen lagde ud.

444 - fol.158 - værge
Thomas Jensen Hatting i Åle som født værge for Peder Thomsens børn i Båstrup overdrager formynderskabet til Anders Pedersen i Hvirring på grund af uformuenhed og fattigdom.Nørvang herred
Tingbog
1668
B 69A - 6445 - fol.1B - ransnævninge
Herredsfoged Otte Knudsen
herredsskriver Jørgen Knudsen
Ransnævninge for 1668
Peder Christensen i Give
Jens Mortensen i Givskov
Peder Andersen i Grejs
Poul Madsen i Ørum
Anders Jørgensen i Ørum
Niels Nielsen i Hornstrup
Las Lassen i Bredal
Niels Sørensen i Vindelev.

7. januar 1668

446 - fol.2 - gæld
Casper Antonissen i Thyregod stævner Jens Skrædder i Lundfod til 3. ting for 2 rdl.

447 - fol.2 - gæld
Thomas Pedersen i Bisgård ved fuldmægtig Laurids Christensen i Vonge stævner Christen Sørensen i Bøgballe til 4. ting for 4 slettedaler. Christen Sørensen beder om at der bliver indkaldt 6 høringer.

448 - fol.2B- gæld
Søren Troelsen i Alkærlund stævner Niels Thomsen i Kragsig for 3½ slettedaler, som hans far Thomas Jensen skyldte afdøde Peder Nielsen i Alkærlund uden brev og for 10 rdl efter 2 beviser. Vidner beretter at Niels Thomsen nytårsdag 1668 bad Søren Troelsen om henstand. Samme vidner beretter, at Niels Thomsen alene tog arv efter sine afdøde forældre.
(Sml. lbnr.441).

14. januar 1668

449 - fol.3 - befaling
Oluf Thomsen i Jelling befaler på kongens vegne adelens fogeder, forpagtere, herredsfogeder og herredsskrivere i Nørvang herred at de leverer prinsessestyr for 1. kvartal 1668, der forfaldt Helligtrekongersdag.

450 - fol.3 - ulydighed
Jens Christensen i Grejs på menige sognemænd i Sindbjerg fører vidner på, at de kørte den første ægt fra Jelling til Kolding og mange vogne blev sendt hjem uden at komme i brug, mens de ikke fik bud om anden ægt.
De var tilsagt af Oluf Thomsen, kongens delefoged i Nørvang herred og Jørgen Nielsen, kongens delefoged i Tørrild herred lige som de øvrige sogne i herredet.
En del andre sogne sendte heste og vogne til Kolding til anden ægt, men blev sendt hjem uden at komme i brug.
(Sml. lbnr.439, 442, 470, 478, 494, 532, 542).

451 - fol.5 - lejermål
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Jens Jørgensen, forvalter på Stovgård fremlægger tingsvidne af Grundet birketing af 13.11.1667 at Kirsten Jørgensdatter beskyldte Jens Nielsen, der nu bor i Hauge i Langskov sogn for at have besovet hende efter at han havde slået sin kone Dorthe Jensdatter og sendt hende væk, med krav om at Jens Nielsen skal have forbrudt sit fæste efter kong Christians 3. reces kapitel 60.
Der fremlægges frihedsbrev af 1.5.1663 , tinglæst Viborg landsting 3.2.1664 fra Axel Sehested til Stovgård at Jens Nielsen, forrige ridefoged på Stovgård og Alsted, skal nyde den ½ gård i Hauge, som Jens Jensen sidst beboede, fri for skyld, landgilde, ægt og arbejde på livstid.
Der fremlægges brev fra Jens Vandal, præst i Uldum og Langskov, at da Kirsten Jørgensdatter, som tjente hos Jens Nielsen Sønderby, stod åbenbar skrifte i Langskov kirke, da udlagde hun Jens Christensen Alsted, som far til hendes barn.
(Sml. lbnr.429).

452 - fol.7B - vold
Mette Madsdatter i Ildved fremsætter klager over Jens Nielsen i Hauge, der slog hendes mand Søren Jensen af hesten og slog ham med en kæp. så slemt, at han mistede et øje og førlighed.

453 - fol.8 - syn
Mette Madsdatter i Ildved fremlægger syn af hendes mand Søren Jensens sår og skade.

454 - fol.9 - vold
Mette Madsdatter i Ildved fører vidner, der så overfaldet på hendes mand Søren Jensen og reddede hans liv. varsel til Oluf Thomsen i Jelling.

455 - fol.9B - vold
Mette Madsdatter i Ildved anklager Jens Nielsen i Hauge for at have planlagt at myrde hendes mand Søren Jensen og fremsætter krav om, at hvis Søren Jensen dør inden år og dag, da at lide som stimand efter loven, at dømmes til jern og arbejde på Bremerholm og at have sit fæste forbrudt.

456 - fol.10 - tyveri
Jens Sørensen Skytte i Bredal fører vidner, der så Peder Lassen i Bredal stå og se på at Jens Sørensen Skytte høstede noget korn på Hovdamsager bagved sin lade og at Peder Lassens datter gennede gæssene væk fra marken.
Varsel til Frederik Ulrik Schult til Findstrup.
(Sml. lbnr.420, 471, 556).

457 - fol.10B - vurdering
Christian Frederiksen, forvalter på Højgård fremlægger 4 mænds vurdering af en hest, som han efter landstingsdom skal have 6 rdl for af Laurids Jensen i Givskud.

458 - fol.11 - forlig
Laurids Jensen i Givskud modtager kvittering fra Christian Frederiksen, forvalter på Højgård for betaling af en brunblisset hoppe, som Laurids Jensen efter landstingsdom skulle betale Oluf Rosenkrantz eller hans fuldmægtig Christian Frederiksen.

459 - fol.11 - gæld
Casper Antonissen i Thyregod stævner Jens Olufsen, skrædder i Lundfod for 2 rdl, som han skulle have modtaget af Jens Blæsbjerg på Casper Antonissens vegne, men bevis haves ikke.

460 - fol.12 - gæld
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved Jens Jørgensen, forvalter på Stovgård og Alsted, stævner Jens Nielsen i Hauge for bygfældighed med syn af hans halve gård og for lån af rede penge.

21. januar 1668

461 - fol.13B - syn
Didrik Blome til Nebel ved fuldmægtig Laurids Pedersen i Ris fremlægger syn af Jens Jensens gård i Nørre Kollemorten.

462 - fol.14B - fæste
Didrik Blome til Nebel ved fuldmægtig Laurids Pedersen i Ris stævner Jens Jensens gård i Nørre Kollemorten for ikke at vedligeholde sin gård og ikke at tilså sin jord med krav om fraflytning, hvis det ikke sker.

463 - fol.14B - restance
Henrik Thott til Boltinggård ved fuldmægtig Jørgen Johansen i Holtum, stævner for resterende landgilde og arbejdspenge for 1666 og 1667 hos:
Peder Svendsen i Oksenbjerge
Niels Madsen og Jens Madsen i Oksenbjerge
Peder Madsen i Oksenbjerge
Niels Knudsen i Vester Sejrup
Erik Nielsen i Vester Sejrup
Frands Jacobsen og Bertel Madsen i Vester Sejrup
Christen Boyesen i Hjortebjerg
Christen Jørgensen i Hjortebjerg.
(Sml. lbnr.432).

464 - fol.15 - tyveri
Laurids Jensen i Givskud fører sag for Peder Christensen Lerche og Niels Nielsen i Sønder Kollemorten, der kort før sidste jul blev tvunget til betale 5 slettedaler for skatter af en øde gård til Laurids Jensen i Vindelev og 3 eksekverryttere, og for Hans Nielsen i Givskud, der måtte betale 3 mark i skattepenge og 3 mark i eksekverpenge til samme personer, selv om Laurids Jensen ingen seddel havde fra Hans Nielsens husbond.

465 - fol.17 - tyveri
Laurids Jensen i Givskud stævner Laurids Jensen i Vindelev for at have opkrævet skatter og eksekverpenge af Peder Christensen Lerche i Sønder Kollemorten, Niels Nielsen sst, Christen Andersen sst og Hans Nielsen i Givskud med krav om tilbagebetaling.

466 - fol.17 - stævning
Niels Nielsen på Brandbjerg stævner Laurids Nielsen, Mads Madsen, Søren Nielsen og Jens Nielsen, alle i Ølholm, for sag han vil føre mod dem, men Niels Nielsen mødte ikke, hvorfor de er fri for tiltale.

467 - fol.17B - gæld
Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård stævner gennem herredsfoged Otte Knudsen på Refstrup Hans Rostrup til Juellingsholm for 200 rdl, som hans bror Hartvig Refstrup skylder Mads Rasmussen.
(Sml. lbnr.496).)

28. januar 1668

468 - fol.18B - syn
Jens Skytte i Bredal indkalder 12 mænd til syn af Peder Lassens gård i Bredal.

469 - fol.19 - gæld
Jens Madsen [Lemvig], præst i Barrit og Vrigsted stævner Jørgen Juul til Agersbøl for 210 speciedaler, som han havde til gode i afdøde Erik Juuls opbudsbo og fik udlagt som lod 22 den 19.6.1657 som 3½ td hartkorn i Hulvad i Brørup sogn ved Hundsbæk på de gårde Rasmus Sørensen og Mads Jepsen bebor. Jørgen Juul har videresolgt sin andel af samme gårde, han fik i sin fars opbudsbo, til Jørgen Skeel Due til Sønderskov, der nu står som eneejer af de to gårde i Hulvad.
(Sml. lbnr.506, 531).

4. februar 1668

470 - fol.24B - ulydighed
Oluf Thomsen, kongens delefoged i Jelling, fremlægger kaldsbrev af 5.10.1663 fra Wolf Buchwald, kongens befalingsmand på Koldinghus, at Oluf Thomsen i Jelling er kongens delefoged over Nørvang herred efter Anders Hansen.
Oluf Thomsen fremlægger vidneudsagn om, at begge ægter er kørt tilfredsstillende, hvorfor Jacob Lauridsen Bech, husfoged på Koldinghus' anklager tilbagevises.
(Sml. lbnr.439, 442, 450, 478, 494, 532, 542).

471 - fol.29 - tyveri
Jens Sørensen Skytte i Bredal stævner Frederik Ulrik Schult til Findstrup, for tiltale for at have høstet korn på Hovdamsager og fører Anne Jensdatter i Klakring som vidne, at da hun boede i Peder Lassens gård i Bredal, blev Hovdamsager altid brugt af Jens Sørensen Skytte og Eskild Mikkelsen i Engum, der tjente hos afdøde Jens Jensen, der boede i den gård Jens Sørensen Skytte bebor, vidner det samme.
Der fremlægges syn af Hovdamsager.
(Sml. lbnr.420, 456, 556).

472 - fol.31 - tyveri
Jens Sørensen Skytte i Bredal stævner Peder Lassen i Bredal for at have taget gødning fra Jens Sørensen Skyttes gård og anvendt den på sin egen jord og for at taget 5 store egeblokke.
(Sml. lbnr.473, 514).

473 - fol.31B - tyveri
Jens Sørensen Skytte i Bredal stævner Peder Lassen i Bredal for tyveri gødning og egetømmer uden tilladelse fra Jens Sørensen Skyttes husbond Christen Skeel Jørgensen til [Gammel] Estrup, men Peder Lassen nægter at udtale sig i dag.
(Sml. lbnr.472, 514).

474 - fol.32 - tiende
Laurids Schinkel til Givskov ved fuldmægtig Peder Christensen stævner Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård for Herning kongetiende, men Mads Rasmussen kræver bevis for, at han skulle have fæstet tienden af Herning sogn.
(Sml. lbnr.382, 440).

475 - fol.34 - syn
Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård ved fuldmægtig Niels Nielsen i Plovstrup, fremlægger syn af tag og murværk på Hvolgård. Varsel til Christoffer Rantzau til Schmoel og Hohenfelde etc.

476 - fol.34B - restance
Johan Liebreich til Søndersthoved ved fuldmægtig Jens Christensen i Grejs stævner Christen Festersen og hustru Sidsel Nielsdatter, der bor hos deres søn Laurids Christensen i Givskud, for skyld, landgilde og arbejdspenge af gården Bæksgård, som de forlod i krigens tid.
(Sml. lbnr.508, 512, 513, 522).

12. februar 1668

477 - fol.37 - befaling
Oluf Thomsen, kongens delefoged i Jelling oplæser amtsskriverens befaling, at alle adelens og andre proprietærers ryttere i Nørvang herred , skal holde sig i beredskab.

478 - fol.37 - fuldmagt
Jacob Lauridsen Bech, husfoged på Koldinghus, fremlægger sin fuldmagt til Jørgen Nielsen i Vork, delefoged i Tørrild herred til at retsforfølge de bønder i Nørvang og Tørrild herreder for 3 rdl for hver gård, der ikke efterkom befaling om ægtkørsel, da Jacob Lauridsen Bech er ridefoged i begge herreder. Oluf Thomsen fremlægger sit kaldsbrev, at han er kongens delefoged i disse herreder, og ansvarlig for kongens sager.
Sagen overgives til overdommer.
(Sml. lbnr.439, 442, 450, 470, 478, 494, 532, 542).

479 - fol.38 - gæld
Johan Liebreich til Søndersthoved og hustru Eleonora ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner Carl Abraham von Reichardt i Horsens og afdøde hustru Margrethe Dorthe von Stralendorff for 40 rdl med pant i 3 rubiner og 1 diamant.

480 - fol.39 - erstatning
Peder Jensen Kræmmer i Brande fører vidner på at han 16.2.1662 betalte 5 slettedaler til Gyde Christensen i "Maarup her i Nørvang herred", der dengang boede i Arvad mølle, for 2 tønder mel, der skulle koste 9 slettedaler og skulle leveres inden Voldborgdag, men ikke blev det. Krav om tilbagebetaling af de 5 slettedaler.
(Sml. lbnr.388, 521).

18. februar 1668

481 - fol.40 - øde gårde
Hans Rostrup til Juellingsholm ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud på sin principal krigskommissær Severin [Lauridsen Prestonius] til Sparresholm på Sjælland, anfører følgende øde gårde i Sønder Omme sogn med angivelse af tidligere beboere:
Jens Smed i Filskov
Peder Jessen i Filskov
Laurids Smed i Lille Brande
Anders Albertsen i Baggesgård
Christen Nielsen i Skovsende
Ebbe Jørgensen i Skovsende
Peder Svendsen i Skovsende
Erik Christensen i Kirkeby
Peder Christensen i Kirkeby
Mathias Gregersen i Bøvl
Niels Mortensen i Bøvl
Søren Jensen i Hallundbæk
Peder Lassen i Hallundbæk
Peder Madsen i Hallundbæk
alle halve gårde og
Niels Pedersen i Hjortlund, et halvt bol.
De gårde, der er besat, har så lidt korn, at de næppe har havre til såsæd.

482 - fol.40B - tiende
Søren Pedersen i Kolding ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud fremlægger tilbud fra krigskommissær Severin [Lauridsen Prestonius] til Sparresholm om at fæste kongens korntiende for Give sogn, som er udlagt til hans myndling Ottilie Meyer, for den sædvanlige afgift på 9 ørte rug og 2½ ørte byg, men det afslår de, med mindre de får nedslag i afgiften, da over halvdelen af sognet er øde.
(Sml. lbnr.495).

483 - fol.41 - syn
Jens Jensen i Nørre Kollemorten indkalder 6 mand til syn af den halve gård i Kollemorten, som Mads Christensen og Hans Bentsen bebor.

484 - fol.41 - beskyldning
Oluf Jensen i Alsted mølle fremfører, at Oluf Terkildsen i Tørring, Søren Lassen i Bjerlev og Niels Jensen Lund i Bjerlev advarede Oluf Jensen mod at befatte sig med tyven Laurids Hessel.

485 - fol.41B - gæld
Søren Jensen i Båstrup ved sin husbonds fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum stævner Knud Pedersen i Ildved for 10 slettedaler efter obligation af 12.5.1656 fra Knud Pedersen i Grejs til Søren Christensen, smed i Grejs, nu i Stenderup.
(Sml. lbnr.499).

486 - fol.42B - gæld
Jens Pedersen i Nyborg stævner Mads Christensen i Nørre Kollemorten til 4. ting med 6 høringer for 6 skp havre à 12 skilling og 2 skp tør rug à 24 skilling, i alt 7½ danske mark.

487 - fol.42B - gæld
Niels Nielsen i Havrum ved sin husbonds fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum, stævner Peder Christensen i Uldum for 7 slettedaler efter obligation af 12.1.1652 fra Peder Christensens far Christen Olufsen i Uldum til Niels Nielsen i Havrum.
(Sml. lbnr.498).

25. februar 1668

488 - fol.43B - afgifter
Tage Krabbe til Gunderslevholm ved fuldmægtig Jens Christensen i Grejs fører vidner på, at der af det hus i Hvejsel som Thomas Murmand sidst beboede årligt er betalt 3 mark i arbejdspenge og landgilde, og at der kun er en kålgård til huset. Varsel til Anders Bille til Damsbo [i Jordløse sogn på Fyn] ved værge Oluf Rosenkrantz til Egholm.

489 - fol.44 - ulydighed
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum stævner Niels Thomsen i Krollerup, for at nægte at gøre ægt og arbejde for Jørgen Juul, da han ikke anser ham for sin rette husbond. Der fremsættes krav om, at han skal have forbrudt sit fæste.
(Sml. lbnr.240, 262, 277, 280, 345, 381, 419, 516, 530).

490 - fol.44B - syn
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum fremlægger syn af Mads Hansens gård i Sindbjerglund.

491 - fol.45 - forbud
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum forbyder Mads Hansen i Sindbjerglund at sælge noget af sit kvæg, for han har betalt sine restancer.

492 - fol.45B - efterlysning
Peder Eriksen i Båstrup oplyser, at der er kommet et gråbæltet galtsvin, som kan hentes på Agersbøl af rette ejermand.

493 - fol.45B - syn
Jens Jørgensen på Stovgård indkalder 4 mænd til syn af Peder Haustrups gård i Haustrup.

3. marts 1668

494 - fol.45B - ulydighed
Jørgen Nielsen i Vork stævner på kongens vegne disse mænd for 3 rdl for hver hele gård, da de har siddet indkaldelse til ægtkørsel overhørig.
Thyregod sogn
Bertel Madsen i Dørken
Niels Knudsen i Dørken
Erik Nielsen i Dørken
Frands Jacobsen i Dørken
Jens Hansen i Dørken
Christen Odderbech
Anders Andersen i Enkelund
Christen Nielsen i Enkelund
Christen Andersen i Sejrup
Las Andersen i Sejrup
Hr. Jacob [Christensen Tistrup, præst] i Thyregodlund
Mads Smed
Laurids Clausen
Lille Laurids
Peder Pedersen
Jens Pedersen i Thyregod
Niels Jensen Ris i Thyregod
Jens Vestergaard i Thyregod
Christen Jensen i Thyregod
Niels Hindskov
Peder Jensen i Hindskov
Gregers Jensen i Hindskov
Laurids Hansen i Svinbæk
Christen Egsgaard
Laurids i Lønå
Knud Ris i Lønå
Jeppe Murmester i Kokborg
Anders Madsen i Kokborg
Christen Svendsen i Kokborg
Jens Aagaards enke
Søren Fuglsang
Peder i Pomphule
Jens Aalbæk(Ølbæk)
Vester sogn
Christen Pedersen i Vesterlund
Anders Pedersen i Vesterlund
Thomas Jensen i Skovsbøl
Mads Nielsen i Lindet
Mads Suderbæk i Lindet
Isak Nielsen i Lindet
Niels Christensen i Lindet
Brande sogn
Christen Christensen i Askær
Niels Christensen i Grarup
Thomas Poulsen i Grarup
Jens Hansen i Grarup
Niels Pedersen i Grarup
Jens Christensen i Grarup
Søren Christensen i Skerris
Peder Thomsen i Landkær
Hans Christensen i Hyvild
Hans Jensen i Hyvild
Dines Andersen i Drantum
Christen Nielsen i Brandlund
Christen Villadsen i Brandlund
Jens Bertelsen i Brandlund
Niels Jensen i Brandlund
Las Ibsen i Brandlund
Peder Hansen i Brandlund
Iver Andersen i Brandlund
Iver Ibsen i Brandlund
Christen Troelsen i Arvad
Thomas Sørensen i Arvad
Jens Blæsbjerg
Christen Jensen i Dørslund
Niels Bertelsen i Dørslund
Jens Usseltoft
Peder Lauridsen i Harrild
Søren Flø
Mikkel Jensen i Flø
Christen Grene?
Oluf Borup
Christen Andersen i Borup
Jeppe Jensen i Borup
Troels Borup
Las Sandfeld
Niels Nielsen i Sandfeld
Hr. Otto [Sørensen, præst] i Brande
Peder Jensen i Brande
Mathias Nielsen i Brande
Iver Christensen i Brande
Thomas Jensen i Brande
Iver Pedersen i Brande
Anders Ibsen i Risbjerg
Las Ejstrup
Christen Torp
Jens Mikkelsen i Torp
Gudmund Byrgesen i Skærlund
Christen Jensen i Husum
Jens Thomsen i Uhre
Christen Bertelsen i Uhre
Clemens i Uhre
Jens Jensen i Uhre
Christen Jensen i Uhre
Christen Nørgaard i Uhre
Jacob Christensen i Uhre
Ringøje sogn
så mange som er i Nørvang herred
Give sogn
Peder Christensen i Give
Christen Lauridsen i Give
Peder Brixen i Give
Niels Lassen i Give
Jens Pedersen i Give
Jens Frandsen i Give
Niels Christensen i Bæksgård
Søren Jensen i Hedegård
Jens Jensen i Hedegård
Mads Sørensen i Hedegård
Peder Lassen i Vorslunde
Mikkel i Lille Hestlund
Niels Sørensen i Store Hestlund
Christen Jensen i Ullerup
Niels Christensen i Ullerup
Mads Nielsen i Ullerup
Christen Mortensen i Nygård
Jesper i Nygård
Niels Pedersen i Neder Donnerup
Niels Christensen i Neder Donnerup
Niels Jensen i Neder Donnerup
Peder Christensen i Farre
Niels Sørensen i Farre
Niels Jensen i Farre.
(Sml. lbnr.439, 442, 450, 470, 470, 478, 532, 542).

495 - fol.47 - tiende
Niels Pedersen i Neder Donnerup fører vidner på, at der er 21 øde gårde og 5 øde bol i Give sogn og de gårde der har sæd, er ved ganske ringe middel samt at Store Hestlund ikke betaler tiende. Varsel til Søren Pedersen i Kolding på sin principal krigskommissær Severin [Lauridsen Prestonius] til Sparresholm.
(Sml. lbnr.482).

496 - fol.47B - gæld
Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård ved fuldmægtig Niels Nielsen i Plovstrup stævner Hans Rostrup til Juellingsholm for 200 speciedaler efter obligation af 1.2.1656 fra Hartvig Rostrup til Allergård. Hans Rostrup fremlægger undsigelsesbrev af 9.1.1660 fra Jørgen Rostrup til Broholm på Fyn, der på egne vegne, på sin bror Hans Rostrup og på sine 2 søstre Elsebeth Dorthe Rostrup og Sofie Rostrups vegne, frasiger arv og gæld efter deres far Gunde Rostrup til Stårupgård og bror Hartvig Rostrup. Læst på Viborg landsting 15.2.1660.
Sagen overgives til overdommer.
(Sml. lbnr.467).

497 - fol.49 - syn
Claus Seefeld til Visborggård ved fuldmægtig Jørgen Knudsen i Fovsing fremlægger syn af den halve gård i Ildved, som Christen Mikkelsen er frarømt.
(Sml. lbnr.509).

498 - fol.50 - gæld
Niels Nielsen i Havrum ved sin husbonds fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum, stævner Peder Christensen i Uldum for 7 slettedaler efter obligation af 12.1.1652 fra Peder Christensens far Christen Olufsen i Uldum til Niels Nielsen i Havrum, da Peder Christensen ikke har undsagt arv og gæld. Niels Nielsen har 3 søskende som også burde stævnes.
(Sml. lbnr.487).

499 - fol50B - gæld
Søren Jensen i Båstrup ved sin husbonds fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum stævner Knud Pedersen i Ildved for 10 slettedaler, men Knud Pedersen benægter at have underskrevet beviset, da han aldrig underskriver med 3 bogstaver men med sit segl.
(Sml. lbnr.485).

500 - fol.51 - syn
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum fremlægger syn af den gård i Sindbjerglund, som Mads Hansen bebor, med krav om udbedring af gården, betaling af restancer og erstatning af det træ, han ulovligt har fældet.
(Sml. lbnr.517).

501 - fol.51 - skifte
Hans Christensen i Tørring stævner Mads Hansen i Sindbjerglund for 68 slettedaler i børnepenge efter:
Skifte af 3.3.1662 efter Peder Christensen i Hauge.
E: Mette Pedersdatter, nu g.m. Mads Hansen i Sindbjerglund. B:
1) Visti Pedersen
2) Anders Pedersen
3) Hans Pedersen
4) Anne Pedersdatter
5) Barbara Pedersdatter.
FM: født værge Hans Christensen i Egholm mølle.
Børnenes arv skal blive stående hos stedfaderen uden rente indtil børnenes fulde 16 år.

502 - fol.53B - syn
Jens Jørgensen, forvalter på Stovgård indkalder 4 mænd til syn af den gård i Hvejsel, som Niels Lassen og Las Jensen bebor.

503 - fol.54 - gæld
Jørgen Pedersen [Lemvig], præst i Jelling ved fuldmægtig Hans Nielsen i Haustrup, stævner Mads Christensen i Nørre Kollemorten for 8 slettedaler og for 4 skp boghvede til 3½ mark.

504 - fol.54 - syn
Bodil Christensdatter i Nørre Kollemorten ved søn Jens Jensen sst fremlægger syn af den gård i Nørre Kollemorten, som Mads Christensen og Hans Bentsen beboede, og som Bodil Christensdatter nu har fæstet af Jørgen Pedersen [Lemvig], præst i Jelling. Desuden nævnes Jørgen Pedersen [Lemvig]s søn Søren Jørgensen, præst i Jelling.

10.marts 1668

505 - fol.55B - restance
Oluf Thomsen i Jelling på kongens vegne stævner følgende for kongens korntiende for 1662 og 1663:
Knud Mortensen i Grejs
Peder Hofgaard i Grejs
Jens Christensen i Grejs
Ebbe Pedersen i Grejs
Jens Villumsen i Grejs
Inger Lauridsdatter i Grejs
Christen Justesen i Grejs
Jens Møller i Grejs
Hans Clemensen i Grejs
Søren Jensen i Grejs
Jørgen Vilsen i Grejs
Peder Lauridsen i Grejs
Mikkel Christensen i Grejs
Jens Christensen
Peder Andersen i Grejs
Mads Qvist i Grejs
Jens Hansen i Grejs
Laurids Nielsen i Grejs
Jes Jensen Haugaard i Grejs
Niels Gydesen i Grejs
Mads Thomsen i Grejs
Mads Mortensen i Grejs
Terkild Mikkelsen i Grejs
Knud Pedersen i Grejs
Knud Olufsen i Grejs
Jacob Mortensen i Holtum
Jeppe Thomsen i Holtum
Villum Hansen i Holtum
Hans Clemensen i Holtum
Jens Pedersen i Holtum
Jeppe Pedersen i Holtum
Helvig Lauridsdatter i Holtum
Mads Terkildsen i Grejs mølle.

506 - fol.56 - gæld
Jens Madsen [Lemvig], præst i Barrit og Vrigsted beder Jørgen Juul til Låge om at fremlægge lodseddel fra boet efter sin afdøde far Erik Juul til Hundsbæk med adkomst til den gård i Hulvad som Mads Jepsen bebor og som Jørgen Juul har videresolgt til Jørgen Skeel Due til Sønderskov med følgebrev på al landgilde, ægt og arbejde, men Jørgen Juuls fuldmægtig er på Viborg landsting og har alle Jørgens Juuls papirer med sig der.
Desuden nævnes Jørgens Juuls svoger Tage Krabbe til Donneruplund.
(Sml. lbnr.469, 531).

507 - fol.47B - syn
Jens Jørgensen, forvalter på Stovgård ved fuldmægtig Søren Jensen i Ildved fremlægger syn af den gård i Haustrup som Peder Andersen bebor med krav om udbedring af gården.

508 - fol.58 - restance
Johan Liebreich til Søndersthoved ved fuldmægtig Hans Christensen i Hyvild stævner Sidsel Festers i Givskud og henter 3 køer i Christen Festersens hus i Givskud som betaling for 17 slettedaler.
(Sml. lbnr.476, 512, 513, 522).

509 - fol.59 - restance
Claus Seefeld til Visborggård ved fuldmægtig Jørgen Knudsen i Fovsing stævner Christen Mikkelsen i Ildved, der rømte 22.2.1668 fra sin halve gård i Ildved og medtog døre og vinduer, med krav om udbedring af gården og betaling af restancer.
(Sml. lbnr.497).

510 - fol.60 - syn
Jens Jørgensen, forvalter på Stovgård ved fuldmægtig Søren Jensen i Ildved fremlægger syn af den gård i Hvejsel, som Niels Lassen og Las Jensen bebor
med krav om udbedring og betaling af restancer.
(Sml. lbnr.502).

511 - fol.61 - forlig
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved forvalter Jens Jørgensen fremlægger forlig mellem Søren Jensen i Ildved og Jens Nielsen i Hauge, der i drukkenskab har overfaldet Søren Jensen. Jens Nielsen betaler bøde herfor til Stovgård.
(Sml. lbnr.452).

512 - fol.62 - efterlysning
Johan Liebreich til Søndersthoved ved fuldmægtig Hans Christensen i Hyvild efterlyser de tre køer, der blev udvist hos Sidsel Festers i Givskud til Mads Sørensen i Hedegård som betaling husbondens gæld til ham.
(Sml. lbnr.476, 508, 513, 522)

17. marts 1668

513 - fol.62 - tyveri
Johan Liebreich til Søndersthoved ved fuldmægtig Hans Christensen i Hyvild stævner Laurids Jensen i Givskud og hans stedfar Hans Nielsen sst for med vold at have frarøvet Mads Sørensen i Hedegård 3 køer, der var udvist til Laurids Jensen og Hans Nielsen i nu afdøde Christen Festersens bolig i Givskud.
Desuden nævnes Laurids Jensens morbrordatter Anne Nielsdatter i Givskud.
(Sml. lbnr.476, 508, 512, 522)

514 - fol.64 - tyveri
Jens Sørensen Skytte i Bredal stævner Peder Lassen i Bredal for tyveri af gødning og 5 egeblokke, men Frederik Schult til Stensgård ved fuldmægtig Eskild Jensen Nimb i Bredal kræver at sagen skal føres ved Peder Lassens værneting, som er Tirsbæk birketing.
(Sml. lbnr.472, 473).

515 - fol.65 - syn
Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård ved fuldmægtig Niels Nielsen i Plovstrup indkalder 4 synsmænd til at møde på Hvolgård.

516 - fol.65 - arbejde
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum fører vidner på, hvilke dage og hvilket hovarbejde Niels Thomsen i Krollerup er tilsagt, det være sig til at tærske, til garnvinding eller til kørsel med hest og vogn.
(Sml. lbnr.240, 262, 277, 280, 345, 381, 419, 489, 530).

517 - fol.65B - restance
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum stævner Mads Hansen i Sindbjerglund med krav om udbedring af gården, betaling for ulovligt fældet træ og restance med landgilde.
(Sml. lbnr.500).

518 - fol.66 - syn
Didrik Blome til Refstrup ved fuldmægtig Laurids Pedersen i Ris fremlægger syn af Farre mølle, som Christen Mikkelsen har i fæste.

519 - fol.67 - afkald
Afkald til Poul Pedersen i Båstrup
fra Anders Pedersen i Hvirring for arv til Poul Pedersens stedbørn
1) Mads Pedersen,
2) Kirsten Pedersdatter og
3) Mette Pedersdatter
for arv efter deres forældre Peder Thomsen og Sidsel Christensdatter i Båstrup.

520 - fol.67B - tyveri
Mads Hansen i Sindbjerglund fører vidner på at Christen Pedersen i Ørum, Claus Clausen, Jacob Jensen og Peder Christensen, der alle tre tjener på Låge og Rasmus Sørensen Staal i Sindbjerglund voldeligt fratog Mads Hansen 12 nød, køer, kvier og stude. Ransnævninge indkaldes.
Varsel til Jørgen Juul til Låge.
(Sml. lbnr.523, 525).

24. marts 1668

521 - fol.68B - gæld
Peder Jensen Kræmmer i Brande stævner Gyde Christensen i "Maarup" for 5 slettedaler.
(Sml. lbnr.388, 480).

522 - fol.69 - forlig
Laurids Jensen i Givskud indgår forlig med Johan Liebreich til Søndersthoved ved fuldmægtig Hans Christensen i Hyvild og betaler for de tre køer som Laurids Jensen og Hans Nielsen fik anvist til udlæg i afdøde Christen Festersens bolig.
Laurids Jensen indgår også forlig med Otto Knudsen på Refstrup, herredsfoged i Nørvang herred, hvorved tingsvidnet af 26.3.1668 på Jelling birketing vedrørende deres tvist, hermed gøres ugyldigt.
(Sml. lbnr.476, 508, 512, 513).

523 - fol.70 - tyveri
Mads Hansen i Sindbjerglund lyser 2. gang for sag mod Christen Pedersen i Ørum, Claus Clausen, Jacob Jensen og Peder Christensen, der alle tre tjener på Låge og Rasmus Sørensen Staal i Sindbjerglund der frarøvede ham kvæg.
Ransnævninge indkaldes.
(Sml. lbnr.520, 525).

524 - fol.70 - gæld
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud tager sit 3. ting til Jacob Terkildsen i Skovbølling for 1 rdl efter bevis.

31. marts 1668

525 - fol.70B - tyveri
Ransnævningene beder om 8 dages udsættelse af sagen mellem Christen Peder i Ørum og hans følgere på den ene side og Mads Hansen i Sindbjerglund på den anden side.

526 - fol.70B - tyveri
Jacob Ulfeldt til Karstoft ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud fører vidner , der så at Hans Jensen i Hyvild, Dines Andersen i Drantum, Christen Pedersen i Husum, Christen Poulsen i Tarp og Laurids Poulsen i Lund kom med 5 vogne til den gård i Skærlund, som Kirsten Pedersdatter bebor og tog indbo og hø i laden med sig.
(Sml. lbnr. 527, 528, 529, 545, 550, 559, 560, 569, 570, 571, 585, 586, 587, 639, 666).

527 - fol.71B - fæste
Jacob Ulfeldt til Karstoft ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud fører vidner på, at Kirsten Pedersdatter, enke efter Peder Nielsen i Skærlund, har brugt gården uden fæstebrev siden sin mands død.
(Sml. lbnr. 526, 528, 529, 545, 550, 559, 560, 569, 570, 571, 585, 586, 587, 639, 666).

528 - fol.72 - fæste
Jacob Ulfeldt til Karstoft ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud tilbyder Kirsten Pedersdatter i Skærlund fæstebrev på den gård hun tidligere beboede, men nu er fraflyttet.
(Sml. lbnr. 526, 527, 529, 666).

529 - fol.72B - syn
Jacob Ulfeldt til Karstoft ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud indkalder til syn af den gård i Skærlund Kirsten Pedersdatter er fraflyttet.
(Sml. lbnr. 526, 527, 528, 545, 550, 559, 560, 569, 570, 571, 585, 586, 587, 639, 666).

7. april 1668

530 - fol.73 - fæste
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum stævner Niels Thomsen i Krollerup, for at nægte at gøre ægt og arbejde for Jørgen Juul.
Der fremlægges flere tingsvidner og domme af Nørvang herred og der fremsættes krav om, at han skal have forbrudt sit fæste.
(Sml. lbnr.240, 262, 277, 280, 345, 381, 419, 489, 516).

531 - fol.74B - gæld
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum tilbyder Jens Madsen [Lemvig], præst i Barrit og Vrigsted, at se den lodseddel på Hulvad under Hundsbæk takst, som han har arvet efter Erik Juul til Hundsbæk, men Jens Madsen mødte ikke.
(Sml. lbnr.469, 506).

532 - fol.75 - ulydighed
Peder Pedersen i Ulkind på samtlige Ringøje sognemænds vegne fører vidner på at
Hans Sørensen i Langlund
Niels Christensen i Hedeby
Anders Jensen i Ulkind
Niels Lassen i Ulkind
Mourids Lassen i Gammelby
alle var i Kolding til ægtkørsel, men da der ikke var brug for dem, blev de sendt hjem igen.
(Sml. lbnr.439, 442, 450, 470, 470, 478, 494, 542).

533 - fol.75B - hor
Peder Jensen Snedker i Sindbjerglund fører vidner på, at hans hustru Anne Jensdatter stod åbenbar skrifte i Sindbjerg kirke 17.11.1667 for i et år at have levet i hor med Jørgen Christensen Løve i Sindbjerglund. Hun bekendte det frivilligt, uden at nogen havde presset hende til det.
(Sml. lbnr.594).

534 - fol.77 - efterlysning
Poul Beenfeldt ved fuldmægtig Mads Christensen i Bøllund efterlyser til 3. ting 3 fæhøveder , 2 stude og 1 ko som Poul Beenfeldts mærke var påklippet, som er forsvundet fra Christen Madsens gård i Bøllund.

535 - fol.77 - syn
Jens Jørgensen forvalter på Stovgård, fremlægger syn af Egholm mølle hos Poul Nielsen Møller.

536 - fol.78 - syn
Jens Jørgensen forvalter på Stovgård, fremlægger syn af den gård i Sandvad, som Niels Christensen i Sandvad frarømte.
(Sml. lbnr.561).

537 - fol.79 - pant
Jens Jørgensen forvalter på Stovgård, tilbyder Kirsten Strangesdatter i Ølholm til 3. ting, at hun kan indløse den kobberkedel til 8 slettedaler, hun satte i pant for 3 td rug.

538 - fol.79B - gæld
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner Jacob Terkildsen i Skovbølling til 4 ting med 6 høringer for 5 mark og 14 skilling.

14. april 1668

539 - fol.80B - stolestader
Alexander Grubbe til Donneruplund ved fuldmægtig Mikkel Andersen i Hesselballegård fører vidner på, at Niels Nielsen på Søndersthoved sidste påskedag, imod landstingsdom af 9.10.1667, gik først op at ofre i Give kirke, før end Alexander Grubbe.
Varsel til Johan Liebreich til Søndersthoved.
(Sml. lbnr.540, 541, 547).

540 - fol.81B - stolestader
Johan Liebreich til Søndersthoved ved fuldmægtig Hans Christensen i Hyvild, fører vidner på, at Niels Nielsen på Søndersthoved sidste påskedag gik først op at ofre i Give kirke, men ikke generede gudstjenesten på nogen måde.
Varsel til Alexander Grubbe til Donneruplund.
(Sml. lbnr.539, 541, 547).

541 - fol.82B - stolestader
Alexander Grubbe til Donneruplund ved fuldmægtig Mikkel Andersen i Hesselballegård påtaler, at Niels Nielsen på Søndersthoved kaldes rytter, men han var så højlig, at han ikke selv kunne møde form retten 31.3.1668 og 7.4.1668, men sendte folk i sit sted. Det er blevet sagt, at Niels Nielsen ikke generede nogen under gudstjenesten påskedag 1668, men det at han gik først op til alteret for at ofre er i sig selv en overlast og molestering.
(Sml. lbnr.539, 540, 547).

542 - fol.83B - ulydighed
Jørgen Nielsen i Vork på kongens vegne stævner Brande, Give, Ringøje, Vester og Thyregod sognemænd for 3 rdl for hver hele gård, da de har siddet indkaldelse til ægtkørsel overhørig.
Efter tingsvidner Hastrup birketing 12.3.1668 og 20.3.1668 blev Brande, Give, Vester og Thyregod sognemænd først tilsagt efter, at kørslen skulle have fundet sted, og efter tingsvidne Nørvang herred 7.4.1668 var Ringive sognemænd i Kolding, men der var ikke brug for dem, så de kørte hjem igen.
(Sml. lbnr.439, 442, 450, 470, 478, 494, 532).

543 - fol.85B - efterlysning
Anders Terkildsen i Uldum oplyste til 3. ting, at en musseblakket hoppe kan hentes af rette ejermand.

544 - fol.85B - forarmet
Peder Andersen i Haustrup fører vidner på, at han er ganske forarmet på grund af at hans fæ døde og hans bæster fik skab.
Varsel til Niels Rosenkrantz til Stovgård og Jens Jørgensen, forvalter sst.

545 - fol.86 - syn
Jacob Ulfeldt til Karstoft ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud fremlægger syn af den gård i Skærlund som Kirsten Pedersdatter beboede og talte med Gudmund Byrgesen. varsel til Kirsten Pedersdatter nu i Peder Lauridsens gård i Harrild med værge Hans Christensen i Hyvild, men synsmændene var ikke lovligt indkaldt.
(Sml. lbnr. 526, 527, 528, 529, 550, 559, 560, 569, 570, 571, 585, 586, 587, 639, 666).

546 - fol.86B - tingsvidne
Jens Pedersen i Nyborg tager sit første ting til hvem, der har noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.

21. april 1668

547 - fol.86B - stolestader
Alexander Grubbe til Donneruplund ved fuldmægtig Mikkel Andersen i Hesselballegård indkalder 12 herredsnævninge til at dømme i sagen om Niels Nielsen på Søndersthoved og hans brud på kirkefreden sidste påskedag i Give kirke.
(Sml. lbnr.539, 540, 541).

5. maj 1668

548 - fol.87B - tyveri
Jens Sørensen Skytte i Bredal fører vidner på, at naboen Peder Lassen har bortkørt noget møg på Ørnbjergfald på Bredal mark på Christen Skeels gods, som daværende beboer afdøde Jens Jensen havde hentet i Solskov, og som Peder Lassen kørte til Mølleskovsager på sin egen gårds grund året efter at polakkerne var ude af landet
og på at Peder Lassen lavede et stakit mellem deres gårde af 5 egeblokke, der tilhørte Jens Sørensen Skytte.
Landstingsstævning af 4.4.1668.

549 - fol.88B - gæld
Johanne Jensdatter i Ørnsholt ved bror Niels Jensen Lerche sst, tog sit 3. ting til Peder Nielsen i Ølholm for 2 rdl.
(Sml. lbnr.555).

550 - fol.89 - syn
Jacob Ulfeldt til Karstoft ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud indkalder 6 synsmænd til syn af den gård i Skærlund som Kirsten Pedersdatter beboede. Hun bor nu i Peder Lauridsens gård i Harrild.
(Sml. lbnr. 526, 527, 528, 529, 545, 559, 560, 569, 570, 571, 585, 586, 587, 639, 666).

551 - fol.89 - stolestader
Alexander Grubbe til Donneruplund ved fuldmægtig Mikkel Andersen i Hesselballegård tog sit 2. ting til Niels Nielsen på Søndersthoved angående kirkefred i Give kirke. Der indkaldes herredsnævninge til 3 ting.
(Sml. lbnr.539, 540, 547, 553).

552 - fol.90 . gæld
Niels Jensen Lerche i Ørnsholt stævner Oluf Terkildsen i Tørring for 29 slettedaler efter obligation af 2.10.1656 fra Oluf Terkildsens afdøde bror Jeppe Terkildsen i Tinnet.
(Sml. lbnr.554, 572).

13. maj 1668

553 - fol.90B - stolestader
Alexander Grubbe til Donneruplund ved fuldmægtig Mikkel Andersen i Hesselballegård tog sit 3. ting til Niels Nielsen på Søndersthoved angående kirkefred i Give kirke efter landstingsdom af 10.10.1667, der siger, at lige som øverste stolestade tilhører Donneruplund og næstøverste stade til Søndersthoved, så skal samme rækkefølge gælde for offergang. Herredsfogeden udnævner to dannemænd til at opsætte fylding, så de indkaldte herredsnævninge kan gøre deres tov, men Niels Nielsens er nu indrulleret i kongens livregiment i Horsens og kræver retsforfølgning ved krigsretten.
(Sml. lbnr.539, 540, 547, 551).

554 - fol.93 - gæld
Oluf Terkildsen i Tørring fører vidner på, at hans bror Jeppe Terkildsen døde i Kirsten Laskones hus i Polakkernes tid. Nogle dage herefter døde hans søn Jes Jepsen og nogle uger herefter hans kone Anne Jensdatter, og at Oluf Terkildsen ikke fik noget i arv efter dem.
Varsel til Niels Jensen i Ørnsholt.
(Sml. lbnr.552, 572).

555 - fol.93B - gæld
Johanne Jensdatter i Ørnsholt stævner Peder Nielsen i Ølholm til 4. ting med 6 høringer for 2 rdl.
(Sml. lbnr.549).

556 - fol.94 - tyveri
Jørgen Knudsen, herredsskriveri Nørvang herred, fremlægger brev ned vidneudsagn fra Eskild Mikkelsen i Engum angående det stykke jord bag Jens Sørensens lade i Bredal, som han og Peder Lassen tvistes om.
(Sml. lbnr.420, 456, 471).

557 - fol.94 - afgifter
Jørgen Egertsen, kongens brændevinskedelforvalter, ved fuldmægtig Christoffer Lange i Viborg, stævner Christen Nielsen i Brandlund for ikke at have betalt skat af sin brændevinskedel, som han ikke har angivet, men Christen Nielsen fører vidner på, at den er ganske ubrugelig, og ingen har set ham brugde den de sidste 4 år.

19. maj 1668

558 - fol.95 - befaling
Oluf Thomsen, kongens delefoged i Jelling, befaler alle Nørvang mænd at være parat til kongelig ægt, når Jacob Lauridsen Bech, husfoged på Koldinghus, sender bud derom.

559 - fol.95 - rømt
Jacob Ulfeldt til Karstoft ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud, fremlægger syn af den gård i Skærlund, som Kirsten Pedersdatter, enke efter Peder Nielsen, frarømte og registrering af hendes bo i Peder Lauridsens gård i Skærlund med forbud om at fjerne indbo eller dyr fra gården.
(Sml. lbnr. 526, 527, 528, 529, 545, 550, 560, 569, 570, 571, 585, 586, 587, 639, 666).

560 - fol.96B - tyveri
Jacob Ulfeldt til Karstoft ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud, fører vidner på, at den dag Kirsten Pedersdatter rømte fra sin gård i Skærlund kørte Anders Hansen i Hyvild fra gården med en kiste uden låg og hans far Hans Christensen i Hyvild var kommet til gården dagen før.
(Sml. lbnr. 526, 527, 528, 529, 545, 550, 559, 569, 570, 571, 585, 586, 587, 639, 666).

561 - fol.97 - rømt
Jens Jørgensen forvalter på Stovgård og Alsted ved fuldmægtig Hans Nielsen i Haustrup, stævner Niels Christensen i Sandvad for udbedring af den gård i Sandvad, som har frarømte.
(Sml. lbnr.536).

26. maj 1668

562 - fol.97B - løn
Hans Christensen i Hyvild, kirkeværge for Brande kirke, tilspørger Jens Thomsen i Kragsig, Søren Ibsen i Brande og Erik Lauridsen i Uhre, hvor mange penge de fik for at grave afdøde Peder Nielsens grav på Brande kirkegård den 18.2.1668, da vidner har hørt, at de fandt en sum penge i Brande kirke denne dag.

563 - fol.98 - efterlysning
Søren Andersen i Nyborg oplyser til 3. ting, at en 7 år gammel sortbrun hoppe er kommet til hans gård og kan hentes af rette ejermand.
(Sml. lbnr.431, 437).

564 - fol.98B - restance
Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård ved fuldmægtig søren Nielsen, stævner Peder Villadsen i Vonge for rytterskat fra 1.6.1666 til 1.6.1668, som er det første år 2½ mark af hver af hans 7½ td og 2 skp hartkorn og det andet år 28 skilling, i alt 8 slettedaler og 14 skilling.

9. juni 1668

565 - fol.99 - syn
Oluf Rosenkrantz til Egholm ved fuldmægtig Christian Frederiksen, forvalter på Højgård, fremlægger syn af Højgård skov og Højgård bønder
Peder Andersen, ½ gård i Grejs
Jens Christensen, ½ gård i Grejs
Morten Christensen, ½ gård i Grejs
Anders Qvist, ½ gård i Grejs, øde
Anders Jensen, ½ gård i Ulkær
Christen Ibsen, ½ gård i Ulkær
Christen Jørgensen, ½ gård i Ulkær
Anders Andersen, 1 hus i Ulkær, øde
Hans Clemensen ½ gård i Holtum
Hans Gydesen, 1 gård i Holtum
Hans Skrædder, ½ gård i Holtum
Jørgen Skrædder, ½ gård i Holtum
Jacob Smed, ½ gård i Holtum, øde
Jeppe Thomsen, ½ gård i Holtum, øde
Villum Hansen, ½ gård i Holtum, øde
Jørgen Thomsen, ½ gård i Holtum, øde
Peder Jensen, 1 hus i Holtum
Jens Pedersen, 1 hus i Holtum
Niels Jensen, ½ gård i Fløjstrup
Niels Olufsen ½ gård i Fløjstrup
Niels Sørensen, ½ gård i Fløjstrup
Albert Eskildsen, 1 gård i Fløjstrup
Jørgen Pedersen ½ gård i Fløjstrup
Peder Nielsen, 1 bol i Fløjstrup
Jens Lassen, 1 bol i Fløjstrup
Christen Jørgensen, 1 bol i Fløjstrup
Jacob Sørensen, 1 gård i Havrum
Peder Christensen, 1 gård i Ildved, øde
Niels Thomsen, ½ gård i Ildved, øde
Niels Terkildsen, 1 hus i Ildved, øde
Laurids Lassen, 1 gård i Hvejsel
Jacob Jacobsen, 1 gård i Hvejsel.

566 - fol.99B - syn
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Jens Jørgensen, forvalter på Stovgård fremlægger syn af alle Stovgård skove.

567 - fol.100 - tyveri
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud, stævner Jens Peder Møller og hustru Helle Christensdatter i Mindstrup for at huse tyve, der er rømt fra Mindstrup gods.
(Sml. lbnr.568, 575, 588).

568 - fol.101 - syn
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud, indkalder synsmænd til syn af Mindstrup mølle.
(Sml. lbnr.567, 575, 588).

569 - fol.101 - tyveri
Jacob Ulfeldt til Karstoft ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner Kirsten Pedersdatter i Skærlund og kræver udbedring af den gård i Skærlund hun frarømte, betaling af skyld, landgilde, ægt og arbejde af samme gård og anklager hende for tyveri af gårdens inventar.
(Sml. lbnr. 526, 527, 528, 529, 545, 550, 559, 560, 570, 571, 585, 586, 587, 639, 666).

570 - fol.102B - tyveri
Jacob Ulfeldt til Karstoft ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner Hans Jensen i Hyvild, Dines Andersen i Drantum, Christen Pedersen i Husum, Christen Poulsen i Tarp og Laurids Poulsen i Lund for tyveri fra den gård i Skærlund, som Kirsten Pedersdatter frarømte og kræver indkaldelse af ransnævninge
(Sml. lbnr. 526, 527, 528, 529, 545, 550, 559, 560, 569, 571, 585, 586, 587, 639, 666).

571 - fol.103 - tyveri
Jacob Ulfeldt til Karstoft ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud, stævner Hans Christensen i Hyvild og hans søn Anders Hansen sst for at have borttaget gods og indbo fra den gård i Skærlund, som Kirsten Pedersdatter bortrømte.
(Sml. lbnr. 526, 527, 528, 529, 545, 550, 559, 560, 569, 570, 585, 586, 587, 639, 666).

16. juni 1668

572 - fol.103B - gæld
Oluf Terkildsen i Tørring, der afkræves 29 slettedaler af Niels Jensen Lerche i Tinnet efter obligation af 2.10.1656 fra Oluf Terkildsens afdøde bror Jeppe Terkildsen i Tinnet mener, at da Niels Jensen Lerche er bror til Oluf Terkildsens brors kone, der arvede efter sin mand, er Niels Jensen Lerche selv nærmeste arving til at indfri gælden.
(Sml. lbnr.552, 554).

23. juni 1668

573 - fol.104 - gæld
Mads Jensen i Lindved ved Peder Eriksen i Båstrup stævner Thomas Thomsen i Lindved for 10 slettedaler efter obligation af 22.10.1650 fra Thomas Thomsens far Thomas Thomsen i Sindbjerglund til Mads Jensen, der tjente i Øster Snede.

574 - fol.104B - gæld
Niels Christensen i Jelling stævner Laurids Christensen i Hvejsel for sin løn som er 13 slettedaler.
(Sml. lbnr.592).

30. juni 1668

575 - fol.105 - syn
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud fremlægger syn af Mindstrup mølle.
Varsel til Jens Pedersen Møller i Mindstrup mølle.
(Sml. lbnr.567, 568, 588).

576 - fol.105B - efterlysning
Peder Mikkelsen, smed i Sindbjerglund på egen og Peder Jensen sst oplyser at de har optaget en 6 år gammel gråskimlet gilding på deres eng, som kan hentes af rette ejermand.

7. juli 1668

577 - fol.105B - restance
Anders Andersen på Skovgård ved fuldmægtig Peder Andersen sst stævner Christen Clemensen i Østerby og Anders Jensen sst for restancer for 1666 og 1667.

578 - fol.105B - efterlysning
Peder Mikkelsen, smed i Sindbjerglund på egen og Peder Jensen sst oplyser til 2. ting at de har optaget en 6 år gammel gråskimlet gilding på deres eng, som kan hentes af rette ejermand.

579 - fol.106 - restance
Erik Madsen på Engelsholm ved fuldmægtig Iver Mathiassen stævner Mikkel Pedersen i Lindved, men ingen mødte.

580 - fol.106 - erstatning
Laurids Jensen i Ørum stævner Christen Sørensen sst for en sorthjelmet ko, som Christen Sørensen havde opsyn med, der døde hos ham og kræver erstatning på 6 rdl.
(Sml. lbnr.589).

14. juli 1668

581 - fol.106 - øde gårde
Rudolf Faust, kongens amtsskriver på Koldinghus ved fuldmægtig Niels Ravn, tilbyder bønderne i Nørvang herred at leje det øde gods:
Thyregod: 29 td hartkorn, som ingen bruger eller skatter af
Farre by: 4 øde gårde
Ullerup i Give sogn: en gård, der har stået øde siden krisernes tid, nu henved 40 år, som ingen vil kendes ved
Bæksgård: 2 halve øde gårde, som ingen vil kendes ved, men som før har tilhørt Mogens Kruse
Hvejsel sogn: 14 td hartkorn, som lægdsmanden ikke har fået matrikelskat af i nogle år, men som skal tilhøre kansler Peder Reedtz
Hvejsel by: 3 halve øde gårde, som der ikke betalt skat af i et kvartal
Givskud by: 3 halve gård som tilhøre kansler Reedtz
Vonge i Nykirke sogn: 1 øde gård, som skal tilhøre Hans Helverskov i København
Ørnsholt: 1 bol ingen skatter af
Nykirke sogn: 14 td hartkorn
Hornstrup sogn: 9 td hartkorn, der tilhører kongen
Vindelev sogn: 31 td hartkorn, som ingen vil kendes ved og 7 td som tilhører Johan Frederik Pentz.

582 - fol.107B - rømt
Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård, stævner Niels Simonsen Skytte, der var fæstet fra Voldborg dag til Mikkelsdag, for at være rømt af sin tjeneste og for at være rømt fra det hus ved Langskov kirke, som han havde fæstet af greve Christian Rantzau.
(Sml. lbnr.595).

583 - fol.108 - restance
Anders Andersen på Skovgård ved fuldmægtig Peder Andersen sst stævner Christen Clemensen i Østerby og Anders Jensen sst for restancer for 1666 og 1667.
(Sml. lbnr.577).

584 - fol.108 - restance
Erik Madsen på Engelsholm ved fuldmægtig Gyde Jacobsen i Bindeballe, stævner Mikkel Pedersen i Lindved for restancer for 1667.
(Sml. lbnr.579).

21. juli 1668

585 - fol.108B - rømt
Jacob Ulfeldt til Karstoft ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner Kirsten Pedersdatter i Skærlund, der nu er gift med Peder Lauridsen i Harrild under Slavs herred værneting og kræver udbedring af den gård i Skærlund hun frarømte og betaling af skyld, landgilde, ægt og arbejde af samme gård. Hans Christensen i Hyvild ansættes til at tale deres sag. Der fremlægges skiftebrev af 9.5.1667 efter Kirsten Pedersdatter afdøde mand Peder Nielsen lbnr.318, hvor anføres at husbonden beslaglagde rugsæden, der allerede var i jorden. Der fremlægges tingsvidne af Slavs herredsting af 9.7.1668, der siger, at Kirsten Pedersdatter har betalt alle afgifter af gården i Skærlund, men kvitteringerne er ikke på stemplet papir og Jacob Ulfeldt har ikke fået varsel om tingsvidnet i Slavs herred, ej heller hans børn, der bruger Karstofts tilliggende gods og ejer halvdelen af Skærlund som mødrene arv.
Sagen overgives til overdommer.
(Sml. lbnr. 526, 527, 528, 529, 545, 550, 559, 560, 569, 570, 571, 639, 666).

586 - fol.112 - tyveri
Jacob Ulfeldt til Karstoft ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner Hans Jensen i Hyvild, Dines Andersen i Drantum, Christen Pedersen i Husum, Christen Poulsen i Tarp og Laurids Poulsen i Lund, for at have borttaget gods fra den gård i Skærlund, som Kirsten Pedersdatter fraflyttede, men de flyttede hendes eget gods og ikke noget, der tilhørte Jacob Ulfeldt.
(Sml. lbnr. 526, 527, 528, 529, 545, 550, 559, 560, 569, 570, 571, 585).

587 - fol.112B - tyveri
Jacob Ulfeldt til Karstoft ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner
Hans Christensen i Hyvild og søn Anders Hansen sst for at fjerne en kiste uden låg fra den gård i Skærlund, som Kirsten Pedersdatter fraflyttede, men de flyttede hendes eget gods og ikke noget, der tilhørte Jacob Ulfeldt.
(Sml. lbnr. 526, 527, 528, 529, 545, 550, 559, 560, 569, 570, 571, 585, 586).

588 - fol.113 - tyveri
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner Jens Peder Møller og hustru Helle Christensdatter i Mindstrup for at huse tyve, der er rømt fra Mindstrup gods og selv at være tyve, samt at have ladet sit kvæg græsse i husbondens skove og enge, men Jens Pedersen Møller benægter dette og kræver bevis.
(Sml. lbnr.567, 568, 575).

589 - fol.113B - erstatning
Laurids Jensen i Ørum stævner Christen Sørensen, hyrde sst, med krav om erstatning for sin ko, der døde i hyrdens varetægt. Christen Pedersen møder i hyrdens sted og fremfører vidner, der beretter, at Voldborg dag, da koen døde, skulle køerne flyttes fra ungfæet til særdrift, og Ørum bymænd havde lovet at stille med en mand på skift til at hjælpe hyrden. Den dag skulle Laurids Jensen være medhyrde, men han slap dyrene løs, både får og køer, så de gik, hvor de ville, og hyrden måtte klare det hele selv, selv om det var storm, så den skrøbelige ko omkom i uvejret.
(Sml. lbnr.580).

4. august 1668

590 - fol.115 - syn
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum fremlægger syn af den halve gård ved Langskov kirke, som Jacob Skrædder beboede, og forbyder ham at fjerne noget fra gården, det være sig korn, hø eller bohave.

591 - fol.115B - skøde
Karen Rasmusdatter i Horsens, født i Sønder Aldum ved Jens Christensen Vigh i Horsens, der efter dom af Ribe Kapitel 27.2.1667 er løst fra trolovelse med Jens Pedersen i Holtum, der har stået åbenbar skrifte for lejermål med Anne Nielsdatter, stævner samme Jens Pedersen, da hun har skøde på den halve selvejergård i Holtum, som Jens Pedersen bebor.
Der fremlægges skøde af Nørvang herredsting af 30.6.1657 fra
Peder Jensen i Ulkær og
Maren Jensdatter i Solskov ved søn Jens Pedersen sst,
der har arvet deres andel efter deres afdøde far Jens Sørensen i Holtum og afdøde bror Oluf Jensen sst
og fra
Peder Andersen, hvis andel er arvet efter hans afdøde far Anders Jensen og afdøde farbror Oluf Jensen
til
Jens Pedersen og trolovede Karen Rasmusdatter
på den selvejergård i Holtum, som de alle er født i.
(Sml. lbnr.58, 600).

592 - fol.116B - gæld
Niels Christensen i Jelling stævner Laurids Christensen i Hvejsel for sin løn, men Laurids Christensen fremviser kvittering fra Niels Christensens far Christen Nielsen af 18.11.1667, der kvitterer for sønnens løn. Niels Christensen har ikke bedt sin far om at modtage lønnen, da han selv er myndig, og der er ingen vitterlighedsvidner på kvitteringen, kun tre bogstaver.
Niels Christensen henvises til at sagsøge sin far i Jelling for pengene.
(Sml. lbnr.574).

593 - fol.117 - klage
Anders Knudsen i Jelling stævner Anders Jørgensen i Sandvad for at ransage sin vogn på vejen øst for Oksenbjerge, fordi han troede at Peder Bødker i Jelling, der var med samme vogn, havde stjålet nogle høleer.

18. august 1668

594 - fol.117B - hor
Peder Jensen i Sindbjerglund spørger sin hustru Anne Jensdatter om det var sandt, hvad hun vidnede på Nim herredsting 22.4.1668.
Hun svarede, at Jørgen Christensen Løve havde lokket og truet hende til at vidne falsk med løfter om penge, klæder og korn, men det havde han ikke indfriet.
Hun bekender, at det hun sagde ved åbenbar skrifte i Sindbjerg kirke 17.11.1667 var sandt.
(Sml. lbnr.533).

25. august 1668

595 - fol.118 - rømt
Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård, stævner Niels Simonsen Skytte, der var fæstet fra Voldborg dag til Mikkelsdag, for at være rømt af sin tjeneste og for at være rømt fra sit hus ved Langskov kirke.
(Sml. lbnr.582).

596 - fol.118B - syn
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud indkalder 4 synsmænd til at møde på Mindstrup mark.

597 - fol.119 - tiende
Oluf Thomsen i Jelling anklager Laurids Jensen i Vindelev og Jens Jensen sst for at have kørt deres rug fra marken uden at kongens tiende var taget deraf.

598 - fol.119 - tiende
Oluf Rosenkrantz til Egholm ved fuldmægtig Christian Frederiksen, forvalter på Højgård, spørger Jørgen Thomsen i Holtum, om han har særlig tilladelse til ikke at betale kongens korntiende som sine naboer.
(Sml. lbnr.614).

8. september 1668

599 - fol.119B - syn
Iver Krabbe til Mindstrup vil fremlægge syn af noget jord der ligger på Mindstrup gods markskel, men det sker ikke, da Niels Rosenkrantz delefoged Christen Henriksen i Givskud rejser tvivl om den synede jord tilhører Iver Krabbe eller Bjerlev bønder på Stovgård gods.

15. september 1668

600 - fol.120B - skøde
Karen Rasmusdatter i Horsens ved Laurids Pedersen i Horsens stævner Jens Pedersen i Holtum
Peder Eriksen i Båstrup fremlægger tingsvidne af Grundet birketing af 2.9.1668, at Jens Pedersen har arvet den halve gård i Holtum som han bebor efter sin far Peder Jensen i Ulkær og under krigen blev han frarøvet al sit gods og gården afbrændt.
Peder Eriksen i Båstrup fremlagde skøde af Nørvang ting af 1.12.1663 fra
Peder Andersen i Holtum,
Karen Andersdatter g.m. Søren Jørgensen i Lindved og
Maren Jensdatters søn Jens Pedersen i Solskov
til
Anders Pedersen i Holtum
på den halve gård i Holtum som Peder Andersen bebor
Jens Pedersen i Solskov ejer halvdelen af omtalte gård, som han har arvet efter sin mor Maren Jensdatter i Solskov og har betalt kongelige skatter herlighed til husbonden i alle år efter krigen.
Da skødet i tingsvidnet af 4.8.1668 og skødet fremvist i dette ting modsiger hinanden, overgives sagen til overdommer.
(Sml. lbnr.58, 591)

601 - fol.123 - tingsvidne
Anders Andersen, forvalter på Skovgård ved fuldmægtig Peder Andersen, tog sit første ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.

602 - fol.123B - tingsvidne
Søren Andersen i Nyborg tog sit første ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.

603 - fol.123B - hor
Jørgen Christensen Løve i Sindbjerglund stævner Peder Jensen i Sindbjerglund og hustru Anne Jensdatter for falsk vidnesbyrd og fremlægger skriftlig udtalelse fra Jørgen Juul til Låge at:
4.7.1667 kom Peder Jensen og hustru Anne Jensdatter til Låge og anklagede Jørgen Christensen Løve for voldtægt i Lund skov for et års tid siden.
11.10.1667 kom Anne Jensdatter til Låge og bekendte i mange vidners nærvær, at anklagen mod Jørgen Christensen Løve var falsk, men at hendes mand, der var i klammeri med Jørgen Christensen Løve, havde truet hende til det.
(Sml. lbnr.533, 594).

604 - fol.124B - skøde
Jens Sørensen i Omvrå sender varsel til
Morten Hansen i Jerlev
Anders Jepsens kone i Vorre
Mourids Jespersen i Filskov
Peder Olufsen i Omvrå og Maren Christensdatter
vedrørende skøde og afkald.
(Sml. lbnr.605, 610, 618, 622, 623).

605 - fol.125 - lovmål
Jens Sørensen i Omvrå tog sit første ting og tilbød sølv og pending for den gård han bebor.
(Sml. lbnr.604, 610, 618, 622, 623).

22. september 1668

606 - fol.125 - tyveri
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud, stævner Jens Pedersen Knude i Nyborg for ulovligt at have fældet en bøg i Alsted Sønderskov og kørt det væk sammen med sin kones bror Jacob Jensen.

607 - fol.126B - befaling
Christen Høgh oplæste kongens befaling at alle delefogeder i Nørvang herred er afskedigede og at han er befuldmægtiget på husfogeden på Koldinghus vegne at varetage kongens interesser på tinge.

608 - fol.127 - vidnesbyrd
Christen Christensen, ladefoged på Stovgård tilbyder sit vidnesbyrd efter landstingsstævning.

609 - fol.127 - restance
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud, stævner Christoffer Rantzau til Schmoel og Hohenfelde etc. ved fuldmægtig Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård, for 71 rdl i restance for 1 rytters mundering og underhold. Der fremlægges legdsseddel fra Nikolaus Nissen til Sødal af 10.10.1666 at Aksel Sehested til Stovgård, der har 211 td hartkorn i Silkeborg amt og Christoffer Rantzau til Hvolgård, der har 88 td hartkorn i Silkeborg amt, tilsammen skal holde en rytter.
(Sml. lbnr.619).

610 - fol.128 - lovmål
Jens Sørensen i Omvrå ved Christen Henriksen i Givskud, tog sit andet ting med tilbud om køb af den gård han bebor.
(Sml. lbnr.604, 605, 618, 622. 623).

611 - fol.128 - tingsvidne
Laurids Christensen i Vonge tog sit første ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.
(Sml. lbnr.620).

612 - fol.128 - tingsvidne
Poul Skytte i Bjerlev tog sit første ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.

613 - fol.128 - syn
Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård ved fuldmægtig Niels Nielsen i Plovstrup, indkalder 4 synsmænd at møde på Hvolgård.

6. oktober 1668

614 - fol.128B - tiende
Oluf Rosenkrantz til Egholm ved fuldmægtig Christian Frederiksen, forvalter på Højgård, stævner Jørgen Thomsen i Holtum for kongens korntiende, men Jørgen Thomsen fremlægger fæstebrev fra Jens Vandal, præst i Uldum og Langskov af 25.1.1665 til Jørgen Thomsen af Sellerup på den gård i Holtum som Iver Mikkelsen sidst beboede med landgilde på 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 brændsvin, 1 fødenød, 3 rdl i arbejdspenge samt kongens og kirkens korn og kvægtiende. Der fremlægges kvitteringer for dette. Christian Frederiksen henvises til at sagsøge Jens Vandal for retten til kongens korntiende.
(Sml. lbnr.598).

27. oktober 1668

615 - fol.130 - restance
Christoffer Rantzau ved fuldmægtig Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård, stævner følgende for restancer med skyld og landgilde for 1667:
Thomas Smed i Vindelev,
Christen Pedersen i Vindelev,
Søren Pedersen i Vindelev,
Laurids Jensen Smed i Vindelev og
Jørgen Nielsen og Jacob Jacobsen i Vindelev.

616 - fol.130B - gæld
Oluf Thomsen i Jelling stævner Jørgen Johansen i Holtum for 3 rdl, som Jens Pedersen og Anders Pedersen i Holtum skylder ham, og som Jørgen Johansen har lovet at betale for dem.

617 - fol.131 - tingsvidne
Laurids Lassen i Hvejsel tog sit første ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.

618 - fol.131 - skøde
Christen Henriksen i Givskud på vegne af:
Anders Jepsen i Vorre,
Morten Hansen i Jerlev,
Christen Christensen i Lindet,
Peder Olufsen i Omvrå på hustrus vegne og
Mourids Jespersen i Filskov på hustrus vegne
og lovbød første gang den gård i Omvrå som Christen Olufsen fradøde.
De lover Jens Sørensen i Omvrå at han må købe gården.
(Sml. lbnr.604, 605, 610, 622, 623).

3. november 1668

619 - fol.131B - restance
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud, stævner Christoffer Rantzau til Schmoel og Hohenfelde etc. ved fuldmægtig Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård, for 71 rdl i restance for 1 rytters mundering og underhold. Mads Rasmussen mener, at Christoffer Rantzau skulle have været varslet på sin bopæl på Schmoel, så meget mere som han ligger i trætte med sin søster om Hvolgård.
(Sml. lbnr.609).

620 - fol.133 - tingsvidne
Laurids Christensen i Vonge tog sit 2. ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.

621 - fol.fol.133 - syn
Niels Sørensen i Gammelby indkalder 4 synsmænd til at syne en gård i Gammelby.

622 - fol.133 - skøde
Christen Henriksen i Givskud på vegne af:
Anders Jepsen i Vorre,
Morten Hansen i Jerlev,
Christen Christensen i Lindet,
Peder Olufsen i Omvrå på hustrus vegne og
Mourids Jespersen i Filskov på hustrus vegne
og lovbød 2. gang den gård i Omvrå som Christen Olufsen fradøde.
De lover Jens Sørensen i Omvrå at han må købe gården.
(Sml. lbnr.604, 605, 610, 618, 623).

10. november 1668

623 - fol.133B - skøde
Christen Henriksen i Givskud med fuldmagt fra:
1) Anders Jepsen i Vorre på sin hustru Elisabeth Christensdatter vegne for arv efter forældre,
2) Morten Hansen i Jerlev på hustru Gundil Christensdatters vegne for arv efter forældre og efter søster i Vorre,
3) Christen Christensen og Maren Christensdatter i Lindet,
4) Peder Olufsen i Omvrå og Mourids Jespersen i Filskov
sælger den gård i Omvrå, som Christen Olufsen fradøde, til deres svoger Jens Sørensen i Omvrå.
(Sml. lbnr.604, 605, 610, 618, 622).

624 - fol.135 - restance
Didrik Blome til Refstrup ved fuldmægtig Laurids Pedersen i Ris stævner følgende for restance med landgilde og arbejdspenge:
Erik Christensen i Nørre Kollemorten,
Laurids Steffensen i Nørre Kollemorten og
Hans Bentsen i Nørre Kollemorten.

625 - fol.135B - gæld
Niels Bertelsen i Dørslund stævner Christen Jensen i Askær for 10 danske mark efter obligation underskrevet 10.8.1655 i Grarup.

626 - fol.136B - restance
Anders Rohde ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner følgende med restance med landgilde og arbejdspenge:
Mads Madsen i Tinnet,
Jens Kjeldsen i Tinnet,
Christen Nielsen i Damgaard,
Mads Nielsen i Damgård,
Mads Nielsen og Maren Christensdatter i Lindet og
Christen Lauridsen i Tinnet.
(Sml. lbnr.642).

17. november 1668

627 - fol.137 - afgifter
Jens Frederiksen i Uldum ved fuldmægtig Christen Bruun sst angiver at han har købt en brændevinskedel for 8 dage siden.

628 - fol.137 - efterlysning
Christen Pedersen i Vindelev ved Christen Henriksen i Givskud oplyste, at en 11-12 årig sortstjernet hoppe var kommet til hans gård og kan hentes af rette ejermand.
(Sml. lbnr.633).

629 - fol.137 - afgifter
Søren Sørensen i Bjerlev angiver, at han har købt en brændevinskedel for nogen tid siden.

630 - fol.137 - lovbud
Søren Eriksen, smed i Øster Ørum og Mette Olufsdatter i Båstrup med fuldmagt til Peder Eriksen i Båstrup, lovbyder til 3. ting den selvejergård i Båstrup som Las Jensen og hustru fradøde og som Mette Olufsdatter har arvet efter sin far Oluf Møller, der døde i Snede mølle.
Hans Jensen i Båstrup tilbyder at købe gården.
(Sml. lbnr.632).

24. november 1668

631 - fol.138 - restance
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner følgende for restance med landgilde:
Søren Væver i Ølholm,
Peder Mikkelsen i Sindbjerglund,
Oluf Jacobsen i Vindelev,
Laurids Jensen og Jens Jensen i Vindelev,
Christen Pedersen og Thomas Smed i Vindelev,
Søren Pedersen i Vindelev,
Laurids Jensen, smed i Vindelev,
Jørgen Nielsen og Jacob Jacobsen i Vindelev,
Mikkel Jensen og Søren Madsen i Ildved,
Mads Lauridsen i Ildved,
Søren Christensen i Ildved,
Peder Nielsen i Ildved,
Søren Terkildsen i Ildved,
Jens Rytter i Ildved,
Søren Jensen i Ildved,
Laurids Jensen i Ildved,
Niels Andersen i Ildved,
Anders Jørgensen i Sandvad,
Mads Hansen i Sandvad,
Oluf Degn i Sandvad,
Søren Sørensen og Gyde Pedersen i Bjerlev,
Jens Nielsen i Vonge og
Johanne Jensdatter, enke i Vonge.
(Sml. lbnr.641).

632 - fol.138B - skøde
Søren Eriksen, smed i Øster Ørum og Mette Olufsdatter i Båstrup med fuldmagt til Peder Eriksen i Båstrup, sælger den selvejergård i Båstrup som Las Jensen og hustru fradøde og som Mette Olufsdatter har arvet efter sin far Oluf Møller, der døde i Snede mølle til Hans Jensen i Båstrup, der selv bor i gården.
(Sml. lbnr.630).

633 - fol.141 - efterlysning
Christen Pedersen i Vindelev oplyste til 2. ting, at en 11-12 årig hoppe var kommet til hans gård og kan hentes af rette ejermand.
(Sml. lbnr.628).

634 - fol.141 - klage
Otte Knudsen i Nørre Kollemorten, herredsfoged i Nørvang herred, stævner Christen Høgh, der i Otte Knudsens fraværelse smadrede hans inventar og husgeråd og overfaldt ham med hug og slag, da han kom hjem.
(Sml. lbnr.635, 644, 645, 649, 654).

635 - fol.141B - syn
Otte Knudsen i Nørre Kollemorten, herredsfoged i Nørvang herred, indkalder 4 synsmænd til at syne den ødelæggelse Christen Høgh har forvoldt i Otte Knudsens hus.
(Sml. lbnr.634, 644, 645, 649, 654).

1. december 1668

636 - fol.141B - skøde
Anders Jepsen i Vorre,
Morten Hansen i Jerlev,
Christen Christensen og Maren Christensdatter i Lindet,
Peder Olufsen i Omvrå og
Mourids Jespersen i Omvrå
ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud
sælger til deres svoger
Jens Sørensen og hustru Karen Christensdatter den gård i Omvrå de bebor.

637 - fol.143 - afkald
Afkald til Jens Sørensen i Omvrå
fra
Anders Jepsen i Vorre,
Morten Hansen i Jerlev,
Christen Christensen i Lindet,
Poul Olufsen i Lindet og
Mourids Jespersen i Filskov
for arv efter Christen Olufsen og hustru og arvingernes søster Kirsten Christensdatter i Vorre.

638 - fol.143B - efterlysning
Christen Pedersen i Vindelev oplyste til 3. ting, at en 11-12 årig hoppe var kommet til hans gård og kan hentes af rette ejermand.
(Sml. lbnr.628, 633).

8. december 1668

639 - fol.144 - fæste
Peder Lauridsen i Harrild fremlægger landstingsstævning af 20.11.1668 med varsel til Jacob Ulfeldt til Karstoft, Jacob Ulfeldt den yngre, Maren Ulfeldt, Mette Ulfeldt, Dorthe Ulfeldt, og Anne Margrethe Ulfeldt og fører vidner på
1) at Peder Lauridsens hustru Kirsten Pedersdatter har betalt alle afgifter af den gård i Skærlund, hun beboede efter sin mand Peder Nielsens død,
2) ladet Jacob Ulfeldt få den rug, der var sået i jorden før hun forlod den,
3) at Jacob Ulfeldt nu har fæstet gården i Skærlund til Las Ibsen i Hjøllund og
4) at Las Ibsen i år har tilsået rugmarken.
(Sml. lbnr. 526, 527, 528, 529, 545, 550, 559, 560, 569, 570, 571, 585, 666).

640 - fol.145B - restance
Niels Olufsen i Solskov tilbyder Jørgen Juul til Låge eller Ellen Arenfeldt til Agersbøl at betale sin eventuelle restance med skyld, landgilde og arbejde til den, der har krav på det, men ingen vil modtage den. Jørgen Juuls fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum forklarer, at Niels Olufsens gård i Solskov er tillagt Ellen Arenfeldt i stedet for den gård i Krollerup, som Niels Thomsen bebor og som Jørgen Juul arvede ved et skifte i København.
(Sml. lbnr.262).

641 - fol.146 - restance
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner Stovgård bønder i Nørvang herred for restance med landgilde:
(Sml. lbnr.631).

642 - fol.146B - restance
Anders Rohde ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner Anders Rohdes bønder i Nørvang herred for restance med landgilde og arbejdspenge:
(Sml. lbnr.626).

643 - fol.147 - restance
Jørgen Pedersen, præst i Jelling stævner Hans Hansen i Haustrup for restance med landgilde og for anden gæld i alt 27. rdl.

644 - fol.147B - syn
Otte Knudsen, herredsfoged i Nørvang herred fremlægger syn af sit hus i Nørre Kollemorten, af sit ødelagte indbo, af opskårne klæder og sine blodige sår, alt sammen forvoldt af Christen Høgh fra Fredericia.
(Sml. lbnr.634, 635, 645, 649, 654).

645 - fol.148 - fredlysning
Otte Knudsen, herredsfoged i Nørvang herred tog sit første ting til at lyse Christen Høgh i Fredericia en fuld husfred og gårdfred til, for hans overfald af Otte Knudsen, og for at have ødelagt klæder, borde, stole, vinduer og døre i Otte Knudsens hus.
(Sml. lbnr.634, 635, 644, 649, 654).

22. december 1668

646 - fol.149 - gæld
Ellen Arenfeldt til Agersbøl ved fuldmægtig Peder Eriksen i Båstrup stævner Søren Lassen Ribe i Bjerlev for gæld efter obligation af 25.4.1668 og for køb af korn, i alt til rest 9 slettedaler og for 3 slettedaler som forlover for Dines Joensen i Fovsing.
(Sml. lbnr.655).

647 - fol.158 -
Ellen Arenfeldt til Agersbøl ved fuldmægtig Peder Eriksen i Båstrup fremlægger syn af Jens Mikkelsens gård i Kragelund med krav om udbedring af gården. Der fremlægges fæstebrev af 1663 til Jens Mikkelsen for den gård i Kragelund som Thomas Andersen fradøde med frihed i 4 år for skyld, landgilde, ægt, arbejde og soldaterhold mod at opbygge gården.

648 - fol.159 - syn
Anders Rohde ved fuldmægtig Mads Madsen i Tinnet fremlægger syn af Rørbæk skov.

649 - fol.159B - fredlysning
Otte Knudsen, herredsfoged i Nørvang herred tog sit andet ting til at lyse Christen Høgh i Fredericia en fuld husfred og gårdfred til, og lader sættefogeden udnævne og indkalde 15 nævninge til første tingdag i det nye år.
(Sml. lbnr.634, 635, 644, 645, 654).Nørvang herred
Tingbog
1669
B 69A - 7

650 - fol.1B - ransnævninge
Herredsfoged Otte Knudsen i Nørre Kollemorten
Herredsskriver Jørgen Knudsen i Fovsing
Ransnævninge for 1669
Poul Frost i Hesselballe
Hans Thybo i Lindved
Christen Christensen i Bjerlev
Knud Villadsen i Knude
Christen Pedersen i Vonge
Laurids Pedersen i Vonge
Laurids Christensen i Hvejsel
Niels Jensen i Hvejsel.

12. januar 1669

651 - fol.2 - restance
Christoffer Rantzau til Schmoel etc. ved fuldmægtig Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård, stævner sine bønder i Vindelev for restancer med skyld og landgilde for 1667. Laurids Jensen, smed i Vindelev erkender at skylde 5 slettedaler i landgilde, mens de øvrig ikke mener at skylde noget.
Varsel til Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Jens Jørgensen, forvalter på Stovgård.
(Sml. lbnr.615).

652 - fol.3B - tingsvidne
Laurids Lassen i Hvejsel tog sit første ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.
(Sml. lbnr.718).

653 - fol.4 - tingsvidne
Mads Rasmussen, forpagter på Hvolgård, tog sit første ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.

654 - fol.4 - fredlysning
Otte Knudsen, herredsfoged i Nørvang herred, tog sit 3. ting til at lyse Christen Høgh i Fredericia en fuld husfred og gårdfred til, og lader sættefogeden udnævne 2 mænd til at sætte fylding for de 15 indkaldte nævninge, så de kan gøre deres tov. De lyser så Christen Høgh en fuld husfred til.
(Sml. lbnr.634, 635, 644, 645, 649).

655 - fol.7 - gæld
Ellen Arenfeldt til Agersbøl ved fuldmægtig Peder Eriksen i Båstrup stævner Søren Lassen i Bjerlev for gæld efter obligation til rest 9 slettedaler og for 3 slettedaler som forlover for Dines Joensen i Fovsing.
(Sml. lbnr.646).

19. januar 1669

656 - fol.8 - gæld
Erik Nielsen, forvalter på Alsted stævner adskillige i Jelling og Gadbjerg sogne for betaling af korn, han har solgt dem i 1668.

657 - fol.11 - gæld
Erik Nielsen, forvalter på Alsted stævner adskillige i Hvejsel, Øster Nykirke og Vindelev sogne for betaling af korn, han har solgt dem i 1668.

658 - fol.11B - restance
Magdalene [Mathiasdatter Jacobæa], enke efter Rasmus Nielsen [Skriver], borgmester i Århus ved fuldmægtig Hans Christensen i Hyvild, stævner for restance med landgilde og arbejdspenge for 1668, som er hende udlagt af Henrik Thott [til Boltinggård], hos:
Peder Svendsen i Oksenbjerge i Øster Nykirke sogn
Niels Madsen og Jens Nielsen i Oksenbjerge
Peder Madsen i Oksenbjerge
Erik Nielsen i Vester Sejrup
Frands Jacobsen og Bertel Madsen i Vester Sejrup
Anne Nielsdatter i Vester Sejrup
Christen Boyesen i Hjortebjerg.

659 - fol.13 - gæld
Didrik Blome til Refstrup og Corfitz Ulfeldt til Mattrup ved fuldmægtig Hans Christensen i Hyvild, fremlægger indlæg fra Anders Madsen til Fårupgård, der beretter at 14.12.1668 kom Ulrik Hermansen i Vejle og Oluf Thomsen, herredsfoged i Tørrild herred til Fårup og krævede udlæg for Anders Madsens gæld til Henrik Thott, men Anders Madsens søn Mathias Madsen bad dem læse en indførsel, at der var gjort udlæg til Corfitz Ulfeldt for de samme penge, underskrevet af Didrik Blome til Restrup og Alexander Grubbe til Donneruplund, men de ville ikke læse den og tvang Anders Madsen til at tælle 100 rdl op, heraf 44 rdl i guld. Didrik Blome og Corfitz Ulfeldts fuldmægtig hans Christensen kom til Fårup mens dette skete, og Didrik Blome trak sin kårde og tildelte Ulrik Hermansen nogle slag og tvang ham til at aflevere sin lærredspose med pengene, hvori der var 56 rdl, men de 44 rdl i guld var der ikke. Så smed Ulrik Hermansen sine breve på bordet og red væk.
(Sml. lbnr.665).

26. januar 1669

660 - fol.15B - gæld
Hans Bertram, ridefoged til Skanderborg ved fuldmægtig Christen Knudsen Bie i Testrup stævner Mads Rasmussen, forpagter på Hvolgård som forlover for sin bror Gert Rasmussen, forrige foged på Skovgård, der skylder 265 slettedaler til rest på en obligation af 7.8.1666 til afdøde borgmester Morten Panch i Kolding og som Hans Bertram kræver på sin hustru [Anne Mortensdatter Panch]s vegne som arving.
(Sml. lbnr.668).

661 - fol.16B - tingsvidne
Mads Lauridsen i Ildved tog sit første ting til Peder Nielsen i Ølholm.
(Sml. lbnr.663).

3. februar 1669

662 - fol.17 - gæld
Jens Mikkelsen i Ronnum [i Skarrild sogn] stævner Jochum Nordmand til Risager for 47 slettedaler til rest efter obligation af 27.5.1666, da Jochum Nordmand til Dubnitz bad Jens Mikkelsen om at fraflytte Risager, fordi han selv ville bo der. Obligationen er medunderskrevet af Peder Christensen, byfoged i Horsens.
(Sml. lbnr.684).

663 - fol.18 - tingsvidne
Mads Lauridsen i Ildved tog sit 2. ting til Peder Nielsen i Ølholm.
(Sml. lbnr.661).

9 februar 1669

664 - fol.18 - skifte
Skifte 8.2.1669 efter Christen Christensen i Ørnsholt.
E: Sidsel Jacobsdatter. LV: Jens Jensen i Nørre Kollemorten. B:
1) Jacob Christensen.
FM: født værge Anders Christensen Fell i Tranum i Sevel sogn i Ginding herred.
Afdødes husbond var Claus Seefeld til Visborggård med fuldmægtig Jørgen Knudsen, skriver i Nørvang herred.

665 - fol.20 - vold
Anders Madsen til Fårupgård ved fuldmægtig Hans Christensen i Hyvild fører vidner på, at den 14.12.1668, mens porten til Fårupgård var låst i middagspausen, da blev der lagt stave under porten der blev løftet af og i gården kom Oluf Thomsen, Anders Knudsen, Laurids Jespersen, Niels Bonde og Mads Hansen Hauge alle af Jelling og Ulrik Bager i Vejle.
(Sml. lbnr.659).

666 - fol.21 - fæste
Jacob Ulfeldt til Karstoft ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud fremlægger landstingsdom af 17.12.1668, der udsiger, at selv om en enke kan forlade sin afdøde mands fæstegård uden opsigelse inden år og dag eller selv at fæste gården, så har Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Lauridsen i Harrild brugt sin afdøde mands gård i Skærlund ud over den tid, hvorfor hun idømmes at svare alle afgifter til sin husbond, men selv at beholde den rug, der var sået i jorden, før hun forlod gården, hvorfor Christen Henriksen tilbyder hende det korn, der ligger i Skærlund, som hun selv har sået.
(Sml. lbnr. 526, 527, 528, 529, 545, 550, 559, 560, 569, 570, 571, 585, 639).

667 - fol.22 - restance
Jacob Ulfeldt til Karstoft ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Lauridsen i Harrild for restancer med , skatter, landgilde, ægt og arbejde for de 3 år hun er bundet til gården i Skærlund efter ulovligt at være flyttet fra den.

23. februar 1669

668 - fol.25B - gæld
Hans Bertram, ridefoged til Skanderborg ved fuldmægtig Christen Knudsen Bie i Testrup stævner Mads Rasmussen, forpagter på Hvolgård som forlover for sin
bror Gert Rasmussen Møller, forrige foged på Skovgård, for gæld til borgmester Morten Panch i Koldings arvinger, men Gert Rasmussen Møller, der nu bor i Bjerregård i Tyrstrup herred, vil selv betale sin gæld til arvingerne, når han bliver sagsøgt ved sit eget værneting.
(Sml. lbnr.660).

669 - fol.29 - tingsvidne
Ellen Arenfeldt til Agersbøl ved fuldmægtig Peder Eriksen i Båstrup, tog sit første ting til hvem, der måtte have noget at tiltale hende for, der så må rejse sagen ved 3. ting.

670 - fol.29 - tiende
Laurids Christensen i Vonge tog sit første ting og tilbød Nykirke kirkes korntiende til kirkeværgerne eller hvem der rettelig bør modtage den.

671 - fol.29 - lovbud
Laurids Christensen i Vonge lovbød den gård i Lindved som Las Sørensen fradøde på Maren Thomasdatter og hendes døtre Dorthe Lasdatter og Else Lasdatters vegne.
(Sml. lbnr.676, 679).

2. marts 1669

672 - fol.29B - gæld
Erik Nielsen, forvalter på Alsted ved fuldmægtig Oluf Jensen i Alsted mølle, stævner adskillige i Jelling og Gadbjerg sogne for betaling af korn, han har solgt dem i 1668.
(Sml.lbnr.656).

673 - fol.30 - tingsvidne
Erik Nielsen, forvalter på Alsted, tog sit første ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.

674 - fol.30- gæld
Erik Nielsen, forvalter på Alsted ved fuldmægtig Oluf Jensen i Alsted mølle, stævner adskillige i Hvejsel, Øster Nykirke og Vindelev sogne for betaling af korn, han har solgt dem i 1668.
(Sml. lbnr.657).

675 - fol.30B - gæld
Ellen Arenfeldt til Agersbøl ved fuldmægtig Peder Eriksen i Båstrup stævner Dines Joensen i Fovsing for 2 rdl for korn, han købte sidste sommer.

676 - fol.30B - lovbud
Jørgen Knudsen, skriver i Nørvang herred, lovbød til 2. ting den gård i Lindved, som Las Sørensen fradøde på Maren Thomasdatter og hendes døtre Dorthe Lasdatter og Else Lasdatters vegne.
(Sml. lbnr.671, 679).

9. marts 1669

677 - fol.31 - restance
Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård, stævner følgende for restance med landgilde for 1668:
Hans Christensen i Ølholm,
Mikkel Jensen og Niels Madsen i Ølholm,
Poul Christensen i Hesselballe,
Søren Christensen i Hesselballe,
Søren Lauridsen i Nyborg,
Peder Smed i Sindbjerglund,
Niels Møller i Holtum,
Hans Villadsen i Holtum og
Hans Sørensen i Vindelev.
(Sml. lbnr.696).

678 - fol.31B - gæld
Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård stævner Christen Lund i Bjerlev for 18½ slettedaler efter obligation af 20.10.1656 fra hans far Iver Christensen i Givskudlund til delefoged til Skovgård til Christian greve til Rantzau og herre til Bredenborg.
(Sml. lbnr.688, 693).

679 - fol.32 - lovbud
Peder Pedersen Rohde i Solskov lovbød til 3. ting den gård i Lindved, som Las Sørensen fradøde på Maren Thomasdatter og hendes datter Dorthe Lasdatters vegne. Søren Nielsen, i Lindved, født i Hornborg tilbød at købe gården.
(Sml. lbnr.671, 676).

680 - fol.32B - øde gårde
Valdemar Skram til Todbøl [i Kallerup sogn i Thy] ved fuldmægtig Peder Madsen fører vidner på at det øde hus i Vesterlund, som Søren Møller sidst beboede, der tilhører Valdemar Skram, kun består af et øde hussted uden bygning og en kålgård og ikke har jord på Vesterlund mark.

681 - fol.33 - skøde
Maren Thomasdatter i Lindved med værge Peder Pedersen Rohde i Solskov og datter Dorthe Lasdatter sst sælger deres del af den gård i Lindved, som Las Sørensen fradøde til Søren Nielsen, født i Hornborg og hans fæstemø Else Lasdatter, født i Lindved.

682 - fol.34 - afkald
Afkald til Søren Nielsen, født i Hornborg
fra Dorthe Lasdatter i Lindved og hendes mor Maren Thomasdatter sst med værge Peder Pedersen Rohde i Solskov
for arv efter Dorthe Lasdatters far Las Sørensen i Lindved.

16. marts 1669

683 - fol.34B - restance
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum stævner Laurids Jensen i Ørum for en okse eller 10 rdl til husbondhold af sin selvejergård.

684 - fol.35 - gæld
Jens Mikkelsen i Ronnum [i Skarrild sogn] stævner Jochum Nordmand til Risager for en restgæld på 47 slettedaler.
(Sml. lbnr.662).

23. marts 1669

685 - fol.35B - syn
Steffen Rohdes børn ved fuldmægtig Jens Lassen i Gerning i Hovlbjerg herred, stævner Laurids Sørensen på Rørbæk for betaling af det fremlagte syn af Rørbæk med skov og enemærker. Der fremlægges kontrakt af 6.7.1664 mellem Anders Rohde og medarvinger og Laurids Sørensen, da på Daudinggård i Skanderborg amt, om at Laurids Sørensen må bruge Rørbæk hovedgård, skov og enemærker, have opsyn med skove og fiskevand, varetage godsets bønders retslige interesse mod at forbedre og reparere gårdens bygninger, dyrke jorden, betale kongelige skatter og når de tre år er gået da at levere et uvildigt syn af gården. Hvis alt er opfyldt, ansættes Laurids Sørensen som forpagter af Rørbæk med 2 års frihed til Philipi Jacobi 1669.
(Sml. lbnr.711).

686 - fol.37 - vold
Anders Jørgensen i Sandvad klager over at Mads Hansen i Sandvad og Oluf Thomsen sst overfaldt ham den 20.3.1669.

687 - fol.37B - gæld
Torben Pedersen i Vonge stævner Thomas Olufsen i Hesselballe for 12 slettedaler efter obligation af 1664 fra Thomas Olufsen i Ørum til Torben Pedersen i Vonge.

688 - fol.38B - arv
Christen Iversen Lund i Bjerlev, der er stævnet af Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård, fører vidner på, at da hans far Iver Christensen døde i Givskudlund i fjendernes tid, var hans gård fuldstændig ruineret og frarøvet alt af værdi, så han, der var soldat og ikke var hjemme og hans søster Bodil Iversdatter Lund ikke fik nogen arv.
Af vidnerne kan nævnes Oluf Jensen i Alsted Mølle og Niels Jensen Lund i Bjerlev, der begge var født i Givskudlund.
(Sml. lbnr.678, 693).

20. april 1669

689 - fol.39B - lovbud
Mikkel Andersen lovbød til 3. ting den hele selvejergård i Sindbjerglund, som Mikkel Jensen sidst beboede med varsel til:
Jørgen Mikkelsen i Solskov,
Anders Mikkelsen i Ørum,
Peder Mikkelsen i Hesselballe,
Kirsten Christensdatter i Uldum,
Karen Christensdatter i Hesselballe,
Peder Christensen i Hesselballe,
Mikkel Christensen i Hesselballe og
Trine Christensdatter i Hesselballe.
Jens Nielsen i Sindbjerglund tilbyder at købe gården.

690 - fol.40 - skøde
0) Mikkel Andersen i Hesselballegård og 5 børn:
1) Niels Mikkelsen i Hesselballegård
2) datter, død. 5B:
a Kirsten Christensdatter i Uldum
b Karen Christensdatter i Hesselballe
c Peder Christensen i Hesselballe
d Mikkel Christensen i Hesselballe
e Trine Christensdatter i Hesselballe
3) Jørgen Mikkelsen i Solskov
4) Anders Mikkelsen i Ørum
5) Peder Mikkelsen i Hesselballe
sælger den gård i Sindbjerglund som Mikkel Jensen sidst beboede
til Jens Nielsen i Sindbjerglund.

691 - fol.41B - skøde
Mikkel Andersen i Hesselballegård får løfte af Christen Pedersen i Ørum på Jens Nielsen i Sindbjerglunds vegne om at betale 80 slettedaler for den gård i Sindbjerglund, som Jens Nielsen har fået skøde på.

692 - fol.41B - syn
Mikkel Rasmussen, forvalter på Hvolgård, fremlægger syn af Hvolgård lade.

693 - fol.42 - gæld
Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård stævner Christen Lund i Bjerlev for 18½ slettedaler efter obligation af 20.10.1656 fra hans far Iver Christensen i Givskudlund, delefoged til Skovgård til Christian greve til Rantzau og herre til Bredenborg.
Christen Lund, fremlægger sit pas, der viser at han har været i kongens tjeneste, da hans far døde, og tingsvidne af 23.3.1669, at han ikke har arvet noget efter sin far.
(Sml. lbnr.678, 688).

694 - fol.43 - tingsvidne
Laurids Jensen i Givskud tog sit første ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.

695 - fol.43 - tyveri
Oluf Rosenkrantz til Egholm ved fuldmægtig Christian Frederiksen, forvalter på Højgård, på vegne af sin husbonds tjener Stids Jensen i Ulkær.
Christian Frederiksen fremlægger tingsvidne af Grundet birketing af 7.4.1669, hvor Christen Jørgensen Abildgaard, Jens Andersen, Peder Gydesen, Anders Jensen, Mads Lauridsen og Jens Christensen, alle i Ulkær, angiver, at de ikke ønsker at Niels Joensen, der har fæstet et hus i Ulkær, skal bo i deres by, da han begår tyveri og andre ulovligheder. To vidner overværede at Christen Jørgensen Abildgaard overrakte klagen til Christian Frederiksen i Knud Jørgensens stue i Vejle den 27.3.1669, men Jens Christensen og Anders Jensen, begge i Ulkær, benægter at have skrevet under på klagen.
Christian Frederiksen mener, at Ulkær mænd bør føre bevis for deres anklage.
(Sml. lbnr.698, 705).

696 - fol.44B - restance
Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård, stævner efter opsættelse af 9.3.1669 sine bønder for restance med landgilde for 1668:
(Sml. lbnr.677).

697 - fol.45 - lovbud
Oluf Jepsen i Omvrå ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud lovbyder til 3. ting halvdelen af den gård i Omvrå, som Oluf Jepsen selv bebor.
Varsel til:
Maren Olufsdatter i Lille Brande med værge Jeppe Andersen sst og
Anne Olufsdatter i Omvrå med værge Niels Olufsen sst.
(Sml. lbnr.699).

4. maj 1669

698 - fol.45B - tyveri
Corfitz Ulfeldt til Mattrup ved fuldmægtig Laurids Ibsen i Føvling på sin husbonds tjenere Mads Lauridsen i Ulkær, Jens Andersen sst og Peder Gydesen sst deres vegne, fører vidner på, at Niels Joensen kørte noget rugrivning fra den ager, som Mads Lauridsen i Ulkær havde lejet, til Niels Sørensens hus, hvilket Niels Joensen benægter.
Blandt vidnerne er Mads Lauridsens kone Mette Pedersdatter.
Varsel til Christian Frederiksen på Højgård.
(Sml. lbnr.695, 705).

699 - fol.47 - skøde
Oluf Jepsen i Omvrå sælger halvdelen af tredjeparten af den gård i Omvrå, som han selv bebor
til Peder Olufsen og hustru Maren Christensdatter.
(Sml. lbnr.697).

11. maj 1669

700 - fol.48 - gæld
Jens Pedersen Knude i Nyborg stævner Jacob Jacobsen, skrædder i Hvejsel for 6 slettedaler for en hoppe og 3 slettedaler i lånte rede penge.

18. maj 1669

701 - fol.48B - rømt
Alexander Grubbe til Donneruplund ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud fremlægger 2 tingsvidner af Hastrup birketing, begge af 4.3.1669 med klage over Christen Akselsen, født i Øsløs på Hannæs, der havde tjent et års tid på Donneruplund, for at være rømt dagen efter at hans husbond havde straffet ham for at være ganske drukken fastelavnssøndag 1669 med krav om, at han skal have forbrudt sin hals og liv.
(Sml. lbnr.715).

702 - fol.50B - syn
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum fremlægger syn af Ulballe skov, af 2 ege i Peder Nielsens gård i Havrum og af en eg i Jacob Sejersens gård sst, som begge er udvist af Ellen Arenfeldts foged Jens Ladefoged.

25. maj 1669

703 - fol.51B - restance
Corfitz Ulfeldt til Mattrup ved fuldmægtig Laurids Jensen i Givskud stævner Peder Madsen i Oksenbjerge for restance med landgilde og arbejdspenge for 1668, som er overført til ham efter indførsel dateret Refstrup 29.11.1668 af Didrik Blome og Alexander Grubbe.
(Sml. lbnr.708, 753, 762).

2. juni 1669

704 - fol.51B - rømt
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Peder Andersen, stævner Oluf Knudsen, nu i Ølholm, forhen hyrdedreng på Mindstrup, for at være rømt, men han svarede, at han ikke ville være i tjenesten, da han ikke fik sin løn.
(Sml. lbnr.712).

705 - fol.52 - beskyldning
Oluf Rosenkrantz til Egholm ved fuldmægtig Christian Frederiksen. forvalter på Højgård på sin husbonds tjener Niels Joensen i Ulkær, stævner Ulkær mand for beskyldninger og kræver at de fremlægger beviser. Corfitz Ulfeldts fuldmægtig Laurids Ibsen i Føvling fremlægger tingsvidne af Nørvang herred af 4.5.1669, men da sagen drejer sig om ære overgives den til overdommer.
(Sml. lbnr.695, 698).

706 - fol.52B - tingsvidne
Jens Pedersen Knude i Nyborg tog sit første ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.

707 - fol.52B - syn
Anders Poulsen i Ildved indkalder 4 synsmænd til at møde i Ildved.

708 - fol.53 - restance
Corfitz Ulfeldt til Mattrup ved fuldmægtig Laurids Jensen i Givskud, stævner Peder Madsen i Oksenbjerge for restance med landgilde for 1668.
(Sml. lbnr.703, 753, 762).

709 - fol.54 - gæld
Jens Nielsen i Torum ved Laurids Christensen i Vonge på Niels Frandsen og Anne Frandsdatters vegne, tilbyder Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård, at han kan betale de 553 slettedaler i rede penge, som var udvist dyr, sølv, varer og korn på marken for i Mads Rasmussen bo på Hvolgård efter landstingsdom af 28.4.1669.
(Sml. lbnr.276).

8. juni 1669

710 - fol.55B - tingsvidne
Laurids Jensen i Givskud tog sit første ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.
(Sml. lbnr.716).

15. juni 1669

711 - fol.55B erstatning
Andreas Rohde og medarvinger ved fuldmægtig Jens Lassen i Gerning i Houlbjerg herred stævner Laurids Sørensen på Rørbæk for ikke at reparere og forbedre husene på Rørbæk, men Laurids Sørensen mener ikke selv at skulle betale materialerne dertil.
(Sml. lbnr.685).

712 - fol.57 - rømt
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Peder Andersen, stævner Oluf Knudsen, nu i Ølholm, forhen hyrdedreng på Mindstrup, for at være rømt, men det er ikke sandt, at han ikke fik sin løn, for han havde ikke stået tjenesten ud og ydermere på grund af uagtsomhed ladet en ko omkomme i Alsted bæk. Han kræves dømt til, at ingen må huse eller ansætte ham. Der udnævnes 6 høringer.
(Sml. lbnr.704).

29. juni 1669

713 - fol.57B - klage
Jochum Nordmand til Risager ved fuldmægtig Christen Jensen, fremsætter klage over Peder Pomerans og Jens Kobberbøl, for den 11.6.1669 at have frataget hans tjenere Mads Damgård og Christen Nielsen et par øksne og 2 tyre, og at have overfaldet folkene i gården med hug og slag. De to øksne blev fundet på heden på Kollemorten mark, men de to tyre kom ikke igen.
(Sml. lbnr.723).

714 - fol.58 - efterlysning
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Laurids Jensen i Givskud lader to mænd spørge Peder Jørgensen i Bjerlev, om han har en af husbondens hopper i sin gård, men han svarer, at har taget den i sin egen eng.
(Sml. lbnr.720, 721).

715 - fol.58B - rømt
Alexander Grubbe til Donneruplund ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud, stævner Christen Akselsen, der havde tjent et års tid på Donneruplund, for at være rømt med krav om at lide straf efter lovens 8. kapitel.
(Sml. lbnr.701).

716 - fol.59 - tingsvidne
Laurids Jensen i Givskud tog sit første ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.
(Sml. lbnr.716).

717 - fol.59 - syn
Laurids Christensen i Vonge indkalder 4 synsmænd til at møde til syn på Vonge mark.

718 - fol.59 - tingsvidne
Laurids Lassen i Hvejsel tog sit andet ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.
(Sml. lbnr.652).

6. juli 1669

719 - fol.59B - syn
Joachim Frederik Pentz til Selsø ved fuldmægtig Laurids Jensen i Givskud fremlægger syn af Vindelev mark, hvor der er to holmsted med hø, det ene tilhører Mads Sørensen Kjær, det andet ligger på den øde gårds jord, der tilhører Joachim Frederik Pentz. Mads Sørensen Kjær har slået høet på begge holmsteder og hans kone har bjerget høet begge steder efter dette syn.

720 - fol.60 - tyveri
Iver Krabbe Jacobsen til Mindstrup ved fuldmægtig Laurids Jensen i Givskud stævner Peder Jørgensen i Bjerlev på Stovgård gods for at have taget en hoppe på Iver Krabbes eng, hvilket Peder Jørgensen tidligere har indrømmet, men nu i dag i retten ikke vil svare på.
(Sml. lbnr.714, 721).

721 - fol.61 - fæste
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud fører flere vidner på, at den jord, som Iver Krabbe til Mindstrup og Bjerlev bønder tvistes om, altid har hørt under Bjerlev.
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Laurids Jensen i Givskud mener, at vidnerne burde have vidnet om sten og stabel og om omtalte jord lå syd, nord, øst eller vest for Bjerlev mark, mens Bjerlev bønder mente, at Iver Krabbe burde fremlægge låse- og adkomstbrev på engen.
(Sml. lbnr.714, 720).

722 . fol.62B - restance
Claus Seefeld til Visborggård ved fuldmægtig Laurids Christensen i Vonge stævner Dines Joensen i Fovsing for restance med landgilde og arbejdspenge for 1667 og1668.

723 - fol.63 - tyveri
Jochum Nordmand til Risager ved fuldmægtig Christen Jensen, fører vidner på, at Jens Markussen i Kobberbøl og Peder Pedersen Pomerans den 11.6.1669 med vold fratog Mads Damgård og Christen Nielsen et par øksne og 2 tyre, hvoraf de to øksne kom igen, men ikke de 2 tyre.
Christen Jensen indkalder ransnævningene.
(Sml. lbnr.713).

724 - fol.63B - befaling
Rudolf Faust, amtsskriver på Koldinghus, fremlægger kongens befaling:
Da en del indleverede regnskaber angående prinsessestyr er mangelfulde, da der ikke er betalt afgifter for en del øde gårde, befales det hermed, at alle øde gårde i Thyregod, Give, Hvejsel, Givskud, Nykirke og Vindelev sogne, som der ikke er betalt kongelige skatter af, hjemfalder til kongen, hvorefter de kan udlejes til menige bønder mod landgilde og kongelige skatter, men fri for alle tiender.
Hvis de oprindelige ejere igen vil bortfæste jorden, tillades det, når de betaler alle kongelige skatter af jorden.
Det forbydes alle og enhver at bruge den øde jord i disse sogne.
(Sml. lbnr.735).

725 - fol.67B - afgifter
Niels Lund i Bjerlev anmelder en brændevinskedel.

726 - fol.67B - gæld
Laurids Christensen i Vonge stævner Dines Joensen i Fovsing for 2 slettedaler efter bevis af 22.8.1664.

13. juli 1669

727 - fol.68B - rømt
Alexander Grubbe til Donneruplund ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud indkalder 8 domsmænd med krav om, at Christen Akselsen, der er rømt fra fængslet på Donneruplund, dømmes til at miste livet efter gårdsrettens 8.kapitel.
(Sml. lbnr.701, 715).

728 - fol.69 - beskyldning
Søren Terkildsen i Ildved ved Christen Henriksen i Ildved udspørger 4 vidner hvad de ved om de røgter, der går om, at Søren Terkildsen skulle være medskyldig i tyveri af 2 heste fra Mads Christensen i Ildved, og som Jørgen Snedker og Christoffer blev hængt for ved Grundet birketing, men alle har kun godt at sige om Søren Terkildsen.

729 - fol.70B - forbud
Christoffer Rantzau til Schmoel og Hohenfelde etc. ved fuldmægtig Jørgen Juul til Agersbøl ved fuldmægtig Claus Clausen forbyder Mads Rasmussens kreditorer, at gøre udlæg i korn kvæg eller indbo på Hvolgård.

20. juli 1669

730 - fol.71 - restance
Mette Grubbe til Rask ved fuldmægtig Mikkel Andersen i Hesselballegård stævner følgende for restancer med skyld og landgilde:
Mikkel Frederiksen i Uldum
Søren Iversen i Uldum
Christen Bruun i Uldum
Christen Olufsen i Uldum
Anders Terkildsen i Uldum
Claus Pedersen i Uldum
Peder Christensen i Uldum
Niels Poulsen i Uldum
Helle Thomsen i Uldum
Niels Jørgensen i Uldum
Laurids Jensen i Uldum
Otte Ebbesen i Uldum
Jens Jensen i Uldum
Jes Pedersen i Hesselballe
Jørgen Hansen i Hesselballe
Jens Sørensen i Hesselballe
Poul Thybo i Hesselballe.
(Sml. lbnr.737).

731 - fol.72B - gæld
Anders Poulsen i Ildved stævner Jørgen Knudsen i Ildved til 3. ting for 11½ mark for en plag, han købte af ham sidste påske.

27. juli 1669

732 - fol.72B - skudsmål
Mikkel Sørensen i Kragelund fremlægger vidnesbyrd fra alle naboerne i Kragelund, at han aldrig har begået tyveri eller hjulpet andre med tyveri.
Varsel til Tage Krabbe til Grundet ved fuldmægtig og til Henrik Jensen kæltring, der blev frygteligt anholdt på Grundet.

733 - fol.73 - gæld
Anders Poulsen i Ildved stævner Jørgen Knudsen i Ildved til 4. ting for 11½ mark for en plag, han købte af ham sidste påske.
Der udnævnes 6 høringer.

3. august 1669

734 - fol.73B - forlig
Didrik Blome til Refstrup ved fuldmægtig Laurids Pedersen og Laurids Jensen i Givskud ved fuldmægtig Laurids Hansen i Ris indgår forlig om markskel mellem Birkebæk mark og Givskud mark efter syn af samme.

17. august 1669

735 - fol.735 - restancer
Rudolf Faust, amtsskriver på Koldinghus ved fuldmægtig Jørgen Nielsen i Vork fremlægger syn af Brandlund, der skylder 28 td og 1 skp, der er ganske øde og som ikke har betalt kongelige skatter siden Rudolf Faust kom til Koldinghus med krav om at Brandlund og alle andre øde gårde i Thyregod, Give, Hvejsel, Givskud, Nykirke og Vindelev sogne, som der ikke er betalt skat af, tilfalder kongen, med mindre forrige ejer betaler alle restancer.
(Sml. lbnr.724).

736 - fol.75 - skøde
Skøde fra Christian Møller, som er svigersøn af Johan Christoffer Schønbach, kongens kansler i Slesvig Holsten, ved Lorents Stielmacher tolder i Vejle,
til Jørgen Johansen i Holtum og hustru Maren Knudsdatter, på den gård i Holtum i Sindbjerg sogn, som han selv bebor, efter købekontrakt af 1.11.1668.

31. august 1669

737 - fol.76B - restance
Mette Grubbe til Rask ved fuldmægtig Mikkel Andersen i Hesselballegård, stævner fæsterne i Uldum og Hesselballe for restancer med skyld og landgilde.
(Sml. lbnr.730).

7. september 1669

738 - fol.77 - restance
Hans Jacobsen, forstander for Vejle hospital ved fuldmægtig Bertel Nielsen Vork på Rugballegård, stævner Hans Rostrup til Juellingsholm for restance med korntiende for 1667.

14. september 1669

739 - fol.78 - tyveri
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Laurids Jensen i Givskud, indkalder ransnævninge til at gøre deres tov i sagen, hvor Peder Jørgensen i Bjerlev anklages for at have taget en af Iver Krabbes hopper.

740 - fol.78B - tyveri
Peder Jørgensen i Bjerlev ved Christen Henriksen i Givskud fører vidner på, at den hoppe Peder Jørgensen er anklaget for at have taget af Iver Krabbes hopper, har de set Iver krabbes egne folk vande, sadle og ride på og samme hoppe har gået på Mindstrup mark hver dag siden anklagen indgik.

28. september 1669

741 - fol.79 - gæld
Niels Olufsen i Solskov ved sin husbonds fuldmægtig Jens Christensen i Grejs, stævner Jens Lauridsen i Hatting i Hatting herred for 35 slettedaler efter obligation af 24.3.1656 fra Jens Lauridsen i Solskov til Hans Ingvardsen i Solskov, da Niels Olufsen er gift med hans Ingvardsens enke.

742 - fol.80 tingsvidne
Hans Pedersen Knud i Nyborg tog sit første ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.

743 - fol.80 - forlig
Otte Knudsen, herredsfoged i Nørvang herred, indgik forlig 6.7.1668 med Peder Iversen og hustru Maren Mogensdatter i Horsens om noget tøj, som Otte Knudsens hustru Elisabeth Frederiksdatter havde pantsat til Peder Iversens hustru for 9½ slettedaler.

5. oktober 1669

744 - fol.80B - erstatning
Knud Nielsen, købmand i Kolding ved fuldmægtig Las Hansen, bager i Varde, stævner Rudolf Faust, skriver i Koldinghus amt, for de 5 øksne, han har købt og betalt, som Christen Andersen uden Knud Nielsens vidende har solgt til Hans Aaring og som Christen Andersens tjener Jacob Knudsen i Nørre Kollemorten har drevet til Knudsbøl. De 5 øksne går nu på Noes mark i Anst herred. Christen Henriksen forklarer, at da han var i amtsskriverens hus med de kongelige skatter, blev han befalet at bringe en forseglet pung til Niels Kræmmers hus og bringe en anden pung tilbage til amtsskriveren.

19. oktober 1669

745 - fol.83B - restance
Hans Jacobsen forstander i Vejle hospital ved fuldmægtig Bertel Nielsen Vork i Rugballegård, stævner Hans Rostrup til Rugballegård for 10 td rug i kongekorntiende som er tillagt Vejle hospital.

746 - fol.85B - øde gods
Hans Rostrup til Juellingsholm ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud fører vidner der beretter at i Sønder Omme sogn findes følgende halve øde gårde, som tidligere var beboet af:
Jens Smed i Filskov
Peder Jessen i Filskov
Laurids Smed i Lille Brande
Anders Albertsen i Baggesgård
Christen Nielsen i Skovsende
Ebbe Jørgensen i Skovsende
Erik Christensen i Kirkeby
Peder Christensen i Kirkeby
Mathias Gregersen i Bøvl
Niels Mortensen i Bøvl
Søren Jensen i Hallundbæk
Peder Lassen i Hallundbæk
Peder Madsen i Hallundbæk
og et ½ bol:
Niels Pedersen i Hjortlund.
De gårde der er besat, har slet ikke den sæd, de havde før krigen, og en del har ikke engang til fuld såsæd, når skatterne er betalt.
Varsel til Jacob Lauridsen Bech, husfoged på Koldinghus og Rudolf Faust, amtsskriver på Koldinghus.

747 - fol.86 - tingsvidne
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Peder Sørensen sst. tog sit første ting til at stævne Peder Jørgensen i Bjerlev.

748 - fol.86 - vold
Jørgen Juul til Låge ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum stævner Thomas Pedersen, smed i Ørum for uden grund at have overfaldet Christen Pedersen i sin egen gård om aftenen den 8.10.1669 og frarøvet ham sit tøj. Der fremlægges syn af Christen Pedersen sår og skader.
Thomas Pedersen benægter pure at have overfaldet Christen Pedersen.

749 - fol.87B - tingsvidne
Peder Eriksen i Båstrup tog sit første ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.

750 - fol.87B - tingsvidne
Laurids Lassen i Hvejsel tog sit første ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.
(Sml. lbnr.759).

23. november 1669

751 - fol.88 - skudsmål
Peder Jensen i Hjortsvang ved sin husbond Peder Reedtz' fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner Peder Madsen i Hjortsvang og hustru Anne Mogensdatter og fremfører vidner, der giver Peder Jensen i Hjortsvangs datter Margrethe Pedersdatter godt skudsmål, både da hun boede i Vendsyssel og da hun boede i Hjortsvang.

30. november 1669

752 - fol.88B - klage
Oluf Jacobsen giver last og klage over en person, der overfaldt ham i sin egen gård, hvilket senere skal bevises.

7. december 1669

753 - fol.89 - restance
Didrik Blome til Refstrup ved fuldmægtig Peder Jørgensen i Bjerlev stævner Peder Madsen i Oksenbjerge for restance med landgilde og arbejdspenge og for restance på 3 rdl overført fra næst forrige husbond Henrik Thott til forrige husbond Corfitz Ulfeldt til Mattrup.
(Sml. lbnr.703, 708, 762).

21. december 1669

754 - fol.90 - restance
Niels Rosenkrantz til Stovgård og Jens Jørgensen, forvalter sst. ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud, stævner samtlige Stovgårds bønder for restancer for 1669 samt for hvad de ellers måtte skylde husbond og forvalter.

755 - fol.90 - gæld
Laurids Christoffersen i Nakskov ved Mads Hansen Hyldtoft, stævner Alexander Grubbe til Donneruplund for 287 slettedaler efter obligation af 7.6.1662.
(Sml. lbnr.763).Nørvang herred
Tingbog
1670
B 69A - 8

756 - fol.1B - ransnævninge
Herredsfoged Otte Knudsen i Nørre Kollemorten
Herredsskriver Jørgen Knudsen i Fovsing
Ransnævninge for 1670
Laurids Jørgensen i Gammelby
Niels Christensen i Ullerup
Ingvar Jørgensen i Kragelund
Niels Møller i Holtum
Hans Clemensen i Holtum
Hans Villumsen i Holtum
Niels Sørensen i Fløjstrup
Niels Thøgersen i Fløjstrup

11. januar 1670, snapsetirsdag

757 - fol.2 - gæld
Mette Grubbe til Rask, enke efter Ebbe Ulfeldt ved fuldmægtig Knud Jensen, stævner hendes bror Alexander Grubbe til Donneruplund for 600 rdl efter obligation af 22.9.1656 med 6 års rente, der er overført til Alexander Grubbes hustru Elle Skram.

758 - fol.4 - tingsvidne
Jens Christensen i Grejs tog sit første ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.

759 - fol.4B - tingsvidne
Laurids Lassen i Hvejsel tog sit første ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.
(Sml. lbnr.750).

760 - fol.4B - syn
Jens Christensen i Fousing indkalder 4 synsmænd til at møde til syn i Fousing.

761 - fol.4B - tingsvidne
Christen Andersen i Ørnsholt tog sit første ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.

1. februar 1670

762 - fol.5 - restance
Didrik Blome til Refstrup ved fuldmægtig Laurids Pedersen i Ris, stævner Peder Madsen i Oksenbjerge for restance med landgilde og arbejdspenge for 1668 efter dom af Nørvang herredsting af 2.6.1669 og for restance for 1669.
(Sml. lbnr.703, 708, 753).

763 - fol.6 - gæld
Laurids Christoffersen i Nakskov ved Mads Hansen Hyldtoft, stævner Alexander Grubbe til Donneruplund for 287 slettedaler efter obligation af 7.6.1662.
(Sml. lbnr.755).

15. februar 1670

764 - fol.7B - restance
Niels Rosenkrantz til Stovgård og Jens Jørgensen, forvalter sst. ved fuldmægtig Christen Christensen, stævner samtlige Stovgårds bønder for restancer for 1669 samt for hvad de ellers måtte skylde husbond og forvalter.
Søren Væver i Ølholm,
Mikkel Jensen i Ølholm
Peder Mikkelsen i Sindbjerglund,
Oluf Jacobsen i Vindelev,
Laurids Jensen og Jens Jensen i Vindelev,
Christen Pedersen og Thomas Smed i Vindelev,
Søren Pedersen i Vindelev,
Laurids Jensen, smed i Vindelev,
Jørgen Nielsen og Mads Jensen i Vindelev,
Mikkel Jensen og Søren Madsen i Ildved,
Søren Christensen i Ildved,
Peder Nielsen i Ildved,
Søren Terkildsen i Ildved,
Hans Madsen i Ildved,
Frands Knudsen og Jørgen Knudsen i Ildved,
Jens Rytter i Ildved,
Knud Pedersen Savmand i Ildved
Niels Andersen i Ildved,
Anders Jørgensen i Sandvad,
Mads Hansen i Sandvad,
Oluf Christensen og Søren Christensen i Sandvad,
Søren Christensen i Bjerlev
Søren Sørensen i Bjerlev
Gyde Pedersen i Bjerlev,
Jens Nielsen i Vonge,
Karen Nielsdatter, enke i Vonge,
Anders Christensen i Egholm,
Peder Andersen i Haustrup og
Oluf i Givskud.
(Sml. lbnr.754).

22. februar 1670

765 - fol.9 - restance
Anders Rohde til Rørbæk ved fuldmægtig Mads Madsen i Tinnet stævner følgende for restance med skyld og landgilde for 1669:
Mads Nielsen i Lindet
Mikkel Christensen i Vesterlund
Christen Pedersen i Vesterlund
Maren Pedersdatter i Vesterlund
Jens Pedersen i Thyregod
Christen Damgaard
Christen Lauridsen i Tinnet
Jens Kjeldsen i Lindet
Jens Sørensen i Lindet
Anders Pedersen i Vesterlund
Jens Christensen i Mølgårde.
(Sml. lbnr.776).

766 - fol.9B - afgifter
Peder Christensen Lerche, Christen Andersen sst og Niels Nielsen, alle i samme gård i Sønder Kollemorten, fører vidner på, at der aldrig er betalt for mere end en hel gård af den gård, de bebor, heller ikke til den forrige ejer Peder Reedtz [til Tygestrup i Undløse sogn på Sjælland].
Varsel til gårdens husbond Hr. Hans [Clausen Rosing] i Kalundborg ved fuldmægtig Hans Olufsen i Løgstrup i Fiskbæk sogn.

22. marts 1670

767 - fol.10 - fæste
Oluf Rosenkrantz til Egholm ved fuldmægtig Christian Frederiksen, forvalter på Højgård, fører vidner på, at Peder Knudsen i Knude fik fæstebrev 8.3.1669 på den halve del af Anders Qvist's gård i Grejs, som var øde med 6 års frihed mod at opbygge gården, med indflytning Voldborgdag 1669.
(Sml. lbnr.770).

768 - fol.10B - gæld
Oluf Thomsen i Jelling får tilsagn om betaling førstkommende Mikkelsdag for gæld efter skadesløsbrev af 8.3.1662 til Just Thomsen på Fyn, transporteret til Oluf Thomsen i Jelling fra:
Peder Lassen i Vorslunde
Mads Sørensen i Hedegård
Søren Jensen i Hedegård
Mathias Nielsen i Brande
Morten Madsen i Gammelby
Jens Jensen i Uhre og
afdøde Hans Sørensen i Gammelby, på hvis børns vegne Hans Christensen i Hyvild lover at betale.

769 - fol.11 - gæld
Oluf Terkildsen i Tørring stævner Søren Terkildsen i Ildved for 7 slettedaler á 32 skilling lybsk efter obligation af 28.4.1657 til Oluf Terkildsen i Kollemorten.

770 - fol.11B - fæste
Oluf Rosenkrantz til Egholm ved fuldmægtig Christian Frederiksen, forvalter på Højgård, kræver at Peder Knudsen i Knude flytter ind i den gård i Grejs, som han fik fæstebrev på 8.3.1669.
(Sml. lbnr.767).

29. marts 1670

771 - fol.12 - afkald
Afkald til Mads Christensen i Damgård
fra
1) Jens Christensen, født i Jattrup i Sevel sogn,
2) Mette Christensdatter og
3) Maren Christensdatter g.m. Christen Nielsen i Damgård
for arv efter far Christen Madsen i Damgård.

6. april 1670

772 - fol.12B - restance
Rudolf Faust, amtsskriver på Koldinghus ved fuldmægtig Dines Joensen i Holtum, stævner Jørgen Thomsen, der bebor den gård i Holtum som Christen Pedersen beboede og efter jordebogen af Philipi Jacobi 1653 betaler landgilde til Bertel [Sørensen], præst i Uldum og herlighed til Koldinghus, med krav om arbejdspenge for 1668 og 1669 med 4 rdl pr. år.
Varsel til Jens [Christensen] Vandal, præst i Uldum og Langskov.

773 - fol.13 - gæld
Christian Frederiksen, forvalter på Højgård stævner Anders Poulsen i Ildved for 1 rdl for korn.

774 - fol.13 - restance
Oluf Rosenkrantz til Egholm ved fuldmægtig Christian Frederiksen, forvalter på Højgård.
Rudolf Faust, amtsskriver på Koldinghus ved fuldmægtig Dines Joensen Koldinghus fremlagde en jordebog af Philipi Jacobi 1653, der udviser, at Christen Pedersen i Holtum betaler sin landgilde til Bertel [Sørensen], præst i Uldum og herligheden til Koldinghus. varsel til Jørgen Thomsen i Holtum og Jens [Christensen] Vandal. præst i Uldum og Langskov.
(Ser ud til at være en fejlindført gentagelse af dele af lbnr.772).

775 - fol.13B - tingsvidne
Oluf Jensen i Alsted mølle tog sit første ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.

776 - fol.13B - restance
Anders Rohde til Rørbæk ved fuldmægtig Mads Madsen i Tinnet stævner sine tjenere for restance med skyld og landgilde for 1669.
(Sml. lbnr.765).

777 - fol.14 - rømt
Claus Seefeld til Visborggård ved fuldmægtig Jørgen Knudsen i Fousing fremlægger syn af den halve gård i Ildved som Anders Poulsen er frarømt natten mellem sidste fredag og lørdag med krav om udbedring af gården og betaling af restancer med skyld, landgilde og arbejdspenge for 1669.
Der føres vidner på, at Anders Poulsen 27.3.1670 blev tilbudt, at hvis han ville flytte tilbage til sin gård og tilbageføre de 2 heste og alle sine får, som han havde bortført om natten undtagen 2 som ikke kunne gå, så ville han blive eftergivet for landgilde og arbejdspenge i 3 år og få forsyning med sædekorn, både byg, boghvede og havre og lån til kongelige skatter, men Anders Poulsen ville ikke dengang.

26. april 1670

778 - fol.16 - afgifter
Claus Seefeld til Visborggård ved fuldmægtig Jørgen Knudsen i Fousing stævner Mette Lasdatter nu g.m. Christen Bertelsen i Møbjerg og fører vidner, der beretter at have betalt de 4 kvartalsskatter for 1662-1663 til Mette Lasdatter i Bjerlev, men Christen Henriksen i Givskud svarede på tiltaltes vegne at:
1 Mette Lasdatter benægter at have modtaget skatter af afdøde Jørgen Seefelds tjenere i Nørvang herred 1662-1663
2 vidnerne bør fremlægge kvitteringer, da Mette Lasdatter både kan læse og skrive
3 Mette Lasdatters daværende mand Mads Christensen levede i 1662 og flere år derefter, hvorfor skatterne ville være betalt til ham
4 Claus Seefeld burde sagsøge Mads Christensdatter arvinger i stedet for Mette Lasdatter.
(Sml. lbnr.814, 828, 829, 831).

779 - fol.17 - gæld
Niels Christensen, degn i Ølholm, stævner Jeppe Thomsen i Ølholm for betaling for en hest efter obligation af 28.3.1668, hvor betaling skulle erlægges i korn, som ikke er leveret.

780 - fol.17B - gæld
Oluf Jensen Lund i Alsted mølle tog sit 3. ting til Niels Christensen i Ildved for gæld på 1 rdl.

781 - fol.17B - tiende
Jørgen Johansen i Holtum, der har fæstet kirketienden i Sindbjerg sogn, stævner samtlige Sindbjerg sognemænd for betaling heraf.

782 - fol.18B - syn
Jens Christensen Vandal, præst i Uldum og Langskov indkalder 6 synsmænd til at møde til syn i Hvolgård.

17. maj 1670

783 - fol.18B - syn
6 synsmænd fremlægger syn af Hvolgård hovedgård, af Hvolgård skov, som kaldes Hestehaven og af Hvolgård mølle.
Varsel til greve Rantzau og til Niels Svendsen i Hvolgård mølle.

784 - fol.19B - gæld
Dines Andersen i Drantum tog sit 3. ting til
Christen Jensen, skrædder i Askær for gæld på 9 mark og til
Thomas Pedersen i Grarup for gæld på 9 mark.
(Sml. lbnr.788)

785 - fol.19B - gæld
Otto [Sørensen], præst i Brande ved Hans Christensen i Hyvild, tog sit 3. ting til Christen Jensen, skrædder i Askær for 2 slettedaler, som hans søster har godsagt for ham hos Jørgen Hansen i Horsens og for 4 skp rug, han har lånt af Otto [Sørensen.]

25. maj 1670

786 - fol.20 - gæld
Hans Christensen i Hyvild stævner Christen Jensen i Askær for 8 slettedaler, som Christen Jensen skulle betale Jens Jørgensen på Stovgård som betaling for Brande sogns skattekorn.

787 - fol.20 - gæld
Otto [Sørensen, præst i Brande] ved Hans Christensen i Hyvild, stævner Christen Jensen i Askær til 4. ting med 6 høringer for 3½ slettedaler, som Otto [Sørensen] har godsagt for ham hos Jørgen Hansen, købmand i Horsens.

788 - fol.20B - gæld
Dines Andersen i Drantum stævner Christen Jensen i Askær til 4. ting med 6 høringer for 9 mark.
(Sml. lbnr.784).

789 - fol.21 - klage
Niels Jensen, snedker i Hvejsel, indgiver klage over en person, der 3. pinsedag kom i hans gård og overfaldt hans hustru.
(Sml. lbnr.792).

790 - fol.21 - klage
Jacob Jacobsen, Laurids Lassen og Laurids Christensen, alle i Hvejsel, indgiver klage over en person som kom til deres gårde og truede dem.
(Sml. lbnr.797)

31. maj 1670

791 - fol.21 - gæld
Engberg, sekretær ved fuldmægtig Niels Pedersen, stævner Hans Rostrup til Juellingsholm for 2 års kongetiende, som han har i fæste.
(Sml. lbnr.812).

792 - fol.21B - vold
Niels Jensen, snedker i Hvejsel, stævner Mads Hansen, præst i Hvejsel for 3. pinsedag at have overfaldet sin hustru Karen Christensdatter, hjulpet af sine 2 karle Jens Thygesen og Jens Knudsen. Kirsten Knuds, hendes datter Anne Knudsdatter g.m. Claus Bødker turde ikke gribe ind, så hun slap først ud af Mads Hansens greb, da hendes mand kom hjem. Der fremlægges syn af Karen Christensdatters sår og skader.
(Sml. lbnr.789).

793 - fol.22 - lovbud
Hans Andersen, maler i Ribe ved Niels Jensen Lund i Bjerlev, lovbød til 3. ting den halve selvejergård i Hvejsel, som Søren Lassen sidst beboede. Peder Jensen i Bjerlev vil købe gården.
Varsel til:
Søren Lassen i Ribe,
Mette Lasdatter og værge Christen Bertelsen i Møbjerg og
Laurids Lassen i Hvejsel.
(Sml. lbnr.794, 795, 796).

794 - fol.22B - skøde
Hans Andersen, maler i Ribe, hustru og arvinger ved Niels Jensen Lund i Bjerlev, sælger den halve gård i Bjerlev, som Søren Lassen sidst beboede
til Peder Jensen og hustru Karen Christensdatter i Bjerlev.
(Sml. lbnr.793, 795, 796).

795 - fol.23B - lovbud
Laurids Lassen i Hvejsel lovbød til 3. ting en fjerdepart af den halve selvejergård i Hvejsel, som Søren Lassen sidst beboede. Peder Jensen i Bjerlev vil købe gården.
Varsel til:
Søren Lassen i Ribe,
Margrethe Lasdatter og værge Hans Andersen, maler i Ribe,
Mette Lasdatter og værge Christen Bertelsen i Møbjerg.
(Sml. lbnr.793, 794, 796).

796 - fol.23B - skøde
Laurids Lassen i Hvejsel
sælger en fjerdepart af den halve gård i Bjerlev, som Søren Lassen sidst beboede
til Peder Jensen og hustru Karen Christensdatter i Bjerlev.
(Sml. lbnr.793, 794, 795).

797 - fol.24 - beskyldning
Jacob Jacobsen i Hvejsel fører vidner, der hørte Mads Hansen, præst i Hvejsel, i sin prædiken 3. pinsedag sige, at den, der slog en Guds ords tjener, han skulle være evig fordømt, og at Jacob Jacobsen havde spurgt præsten, om det var ham, han fordømte i sin prædiken.
(Sml. lbnr.790).

14. juni 1670

798 - fol.24B - øde gårde
Thomas Poulsen, lægdsmand i Hvejsel sogn, fører vidner på, at gården i Knude er ubesat og ganske øde og ingen betaler skat af den. De vidste ikke, hvem der ejer gården.
Varsel til Rudolf Faust, amtsskriver på Koldinghus.

799 - fol.25 - øde gårde
Niels Jensen Lund i Bjerlev og Peder Jensen i Hvejsel fører vidner på, at den halve gård i Hvejsel, som Christen Møller sidst beboede er ubesat og ganske øde og ingen betaler skat af den.
Varsel til Rudolf Faust, amtsskriver på Koldinghus.
(Sml. lbnr.800).

800 - fol.25 - syn
Niels Jensen Lund i Bjerlev og Peder Jensen i Hvejsel fremlægger syn af den halve gård i Hvejsel, som Christen Møller sidst beboede.
Varsel til Rudolf Faust, amtsskriver på Koldinghus.
(Sml. lbnr.799).

801 - fol.25B - tiende
Anders Pedersen i Vesterlund tog sit 3. ting for restance med tiende til
Mads Nielsen i Lindet
Mikkel i Lindet
Mads Suderbæk
Niels Lauridsen og
Jens Sørensen.

21.juni 1670

802 - fol.25B - vold
Johan Nordmand til Risager ved fuldmægtig Laurids Jensen i Givskud fører vidner på at Anders Thomsen, der holder sig op hos sin bror Christen Thomsen i Kovtrup, overfaldt Johan Nordmans tjener Christen Jacobsen 2 pinsedag på vejen fra Risager mølle og Nortvig og berøvede ham hans hat og noget tøj. Der fremlægges syn af Christen Jacobsens sår og skader.

803 - fol.26 - pant
Jens Jensen i Vindelev fremlægger gældsbevis fra sin far Jens Sørensen i Vindelev på 40 slettedaler med pant i den del af den gård Jens Jensen bebor, som han har arvet efter sin [halv]bror Erik Terkildsen, der fradøde samme gård. Beviset er medunderskrevet 6.8.1668 af Søren Christensen Svenstrup, præst i Kollerup [og Vindelev], Søren Jensen i Ildved og Søren Pedersen i Vindelev. Jens Jensen spørger om nogen vil indløse pantet, men ingen meldte sig.

28. juni 1670

804 - fol.27 - syn
Rudolf Abraham von Podebusk ved fuldmægtig Laurids Christensen i Vonge, fremlægger syn af den del af Vonge skov, der tilhører Rudolf Abraham von Podebusk, hvor 2 bøge var fældet ved roden. Laurids Christensen spørger Mads Christensen i Ølholm, hvor han har fået de to rodhugne bøge, der ligger på hans gårdsplads fra, men det ville han ikke svare på.

805 - fol.27B - skøde
Jens Nielsen i Sindbjerglund
sælger halvdelen af den hele gård i Sindbjerglund, som Mikkel Jensen beboede og som Jens Nielsen nu selv bebor
til sin hustru Anne Mikkelsdatter i hendes fars Mikkel Sørensen i Kragelunds overværelse.

5. juli 1670

806 - 28 - soldat
Alexander Grubbe til Donneruplund ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud forbyder Jens Nielsen i sin fars gård i Neder Donnerup at drage fra Alexander Grubbes stavn, da har er udtaget til at være soldat, selv om han har fæstet en gård i Ullerup af Jørgen Pedersen, præst i Jelling.

807 - fol.28B - gæld
Søren Pedersen i Bøgballe og bror Peder Pedersen i Kragelund stævner deres bror Christen Pedersen i Kragelund for 102 rdl, hver rdl ansat for 96 danske skilling med pant i en toft og et hus i Kragelund, som Hans Hansen Jens Jespersen og Anne Terkildsdatter bebor.

808 - fol.29 - klage
Mads Nielsen i Lindet ved sin husbonds fuldmægtig Mads Madsen i Tinnet, indgiver klage over en person, der overfaldt Mads Nielsen.

809 - fol.29 - fæste
Oluf Nielsen i Bøgballe opsiger sit fæste til Ellen Arenfeldt til Agersbøl.

12. juli 1670

810 - fol.29B - restance
Alexander Grubbe til Donneruplund ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner Laurids Thomsen i Ullerup for:
1 at være udlagt barnefader efter Gertrud Kjeldsdatters offentlige skrifte i Brande kirke efter bevis fra Otto Sørensen, præst i Brande
2 at være rømt
3 for udbedring af sin frarømte gård
4 for restancer for 1668 og 1669.

811 - fol.31 - gæld
Jens Jørgensen, forvalter på Stovgård ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner Bent Pedersen i Fousing for 7 rdl efter bevis af 26.8.1669.

812 - fol.32 - gæld
Engberg, sekretær ved fuldmægtig Byrge Christensen stævner Hans Rostrup til Juellingsholm for 2 års kongetiende, som han har i fæste og som ikke er betalt, da hans ansøgning om nedslag på grund af mange øde gårde i sognet ikke er efterkommet eller besvaret.
(Sml. lbnr.791).

26. juli 1670

813 - fol.33 - syn
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Peder Sørensen indkalder synsmænd til at møde til syn på Mindstrup mark.
Varsel til Anders Madsens hustru i Kolding, hvor de talte med Anders Madsens søn Jacob From og varsel til Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Jens Jørgensen, forvalter på Stovgård.

814 - fol.33B - afgifter
Claus Seefeld til Visborggård ved fuldmægtig Jørgen Knudsen i Fousing stævner Mette Lasdatter g.m. Christen Bertelsen i Møbjerg og fører vidner, der beretter at have betalt de 4 kvartalsskatter for 1662-1663 til Mette Lasdatter i Bjerlev, og at Mette Lasdatter havde dyrket de øde gårde i Ildved og Fousing mod at levere skatterne deraf.
(Sml. lbnr.778, 828, 829, 831).

2. august 1670

815 - fol.34B - syn
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud indkalder 8 synsmænd til at til syn hos Søren Sørensen i Bjerlev.
Varsel til Iver Krabbe til Mindstrup.

9. august 1670

816 - fol.35 - syn
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Peder Sørensen fremlægger syn af et stykke jord, der grænser op til Mindstrup mark.
Varsel til Anders Madsens hustru i Kolding Dorthe Froms, hvor de talte med Jacob From og varsel til Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Jens Jørgensen, forvalter på Stovgård
(Sml. lbnr.813).

817 - fol.36 - fæste
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Peder Sørensen fører vidner der så Søren Christensen Vestergaard, Søren Sørensen, Gyde Pedersen, Peder Jensen, Peder Pedersen Thybo og Peder Jørgensens Jørgen, alle i Bjerlev, slå græs på det stykke jord, der grænser op til Mindstrup mark.

818 - fol.36B - syn
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud fremlægger syn af det stykke jord, der grænser op til Mindstrup mark, men de fandt ingen skelsten deri.
Varsel til Iver Krabbe til Mindstrup.

819 - fol.37 - fæste
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud fører vidner der siger, at den jord der grænser op til Mindstrup mark, som der tvistes om i dag, altid har til de 4 gårde i Bjerlev:
Poul Skytte og Peder Jørgensens gård,
Peder Thybos halve gård,
Søren Vestergaards halve gård,
Søren Sørensen, Gyde Pedersen og Anders Gydesens gård og
Peder Jensen og Søren Lassens gård.
Varsel til Iver Krabbe til Mindstrup.

820 - fol.38 - klage
Mads Henriksen i Ildved indgiver klage over at Steffen Jensen og hustru i Ulkær og Laurids Træskomand i Ildved kom til hans hus, brød hans dør op og stjal en hoppe.

821 - fol.38 - afgifter
Tage Krabbe til Grundet ved fuldmægtig Jens Christensen i Grejs, fører samtlige Hvejsel sogns mand som vidner på, at de har afleveret deres skat for maj kvartal 1670 til Thomas Poulsen i Hvejsel, der havde kvitteringer fra Niels Rosenkrantz til Stovgårds fuldmægtig og fra Claus Sehested til Visborggårds fuldmægtig og var rejst til Kolding med skattepengene, men amtsskriverens tjener ville ikke tage imod pengene, da der manglede et tingsvidne af en øde gård, så han rejste hjem igen, og da han anden gang red til Kolding med skattepengene, nåede han aldrig frem. Vidnerne mener, at han kan være blevet myrdet i Jelling skov.
Varsel til Rudolf Faust, amtsskriver i Kolding og underskriver Casper Andersen.
(Sml. lbnr.834, 852, 871, 872, 884, 902, 910).

16.august 1670

822 - fol.39B - vidnesbyrd
Alexander Grubbe til Donneruplund ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud indkalder Give sogns mænd og hustruer for at spørge dem om de kan bevidne at Laurids Thomsen og hustru, der er rømt fra deres gård i Ullerup, har undsagt deres husbond på Brande kirkegård. Ingen har hørt det, og kun en enkelt person har hørt rygtet.

823 - fol.40 - syn
Hans Juul til Stårupgård [i Højslev sogn] ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum fremlægger syn af Låge.

824 - fol.41B - hegn
Jens Christensen, præst i Uldum stævner Jørgen Frederiksen og Mikkel Frederiksen i Uldum, der har tofter, der følges ad, for ikke at vil opstille gærder på halvdelen, som de burde.

825 - fol.42 - syn
Hans Juul til Stårupgård [i Højslev sogn] ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum fremlægger den del af syn af Låge, der ikke var medtaget i lbnr.823.

23. august 1670

826 - fol.42B - gæld
Laurids Pedersen Lund i Horsens ved fuldmægtig Jacob Nielsen sst, stævner Ellen Arenfeldt til Agersbøl for rest på 10 rdl efter obligation af 31.12.1660 fra hendes nu afdøde søster Helvig Arenfeldt, enke efter Mandrup Abildtrup til Rugballegård for resterende løn.
(Sml. lbnr.836).

827 - fol.43 - tyveri
Jens Jensen i Vindelev ved sin husbond Niels Rosenkrantz til Stovgårds fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud, stævner Laurids Jensen i Vindelev og fremlægger syn af Jens Jensens ager kaldet Stenbjerg, der grænser op til Laurids Jensens ager, der viser, at der er høster korn, nogle steder i en favns bredde, nogle steder mindre, men synsmændene vidste ikke hvem, der havde høstet kornet. Da Jens Jensen anklager Laurids Jensen for tyveriet, indkaldes ransnævningene.

30. august 1670

828 - fol.44 - afgifter
Christen Bertelsen i Møbjerg stævner Claus Seefeld til Visborggård og fører vidner, der tjente hos afdøde Mads Christensen og hustru Mette Lasdatter i Bjerlev, der bevidner at Christen Poulsen fra Stenalt, som afdøde Jørgen Seefelds bud og tjener, fik de 4 kvartalsskatter for 1662-1663 af:
Christen Poulsen selv
Mads Christensen i Bjerlev og
Poul Skytte.
(Sml. lbnr.778, 814, 829, 831).

829 - fol.44B - afgifter
Claus Seefeld til Visborggård ved fuldmægtig Jørgen Knudsen i Fousing, stævner den nye lægdsmand Peder Jørgensen i Bjerlev med krav om tilbagebetaling af den halve kvartalsskat til forrige lægdsmand Jørgen Knudsen i Fousing.
Jørgen Knudsen fremlægger kvittering for betalte kvartalsskatter fra:
Jørgen Knudsen selv,
Poul Skyttes gård,
Peder Nielsen i Bjerlev og
Thomas Pors i Bjerlev.
(Sml. lbnr.778, 814, 828, 831).

830 - fol.45B - tingsvidne
Christian Frederiksen, forvalter på Højgård, tog sit første ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.

6. september 1670

831 - fol.46 - afgifter
Claus Seefeld til Visborggård ved fuldmægtig Jørgen Knudsen i Fousing, stævner Mette Lasdatter g.m. Christen Bertelsen i Møbjerg for 4 kvartalsskatter for 1662-1663. Tidligere tingsvidner fremlægges og Christen Bertelsen mener at sagen er forældet efter kongens lov, der påbyder at sådanne sager skal påtales inden 3 år og at det ikke er troværdigt, at alle førte vidner er Claus Seefelds egne tjenere.
Sagen overgives til overdommer.
(Sml. lbnr.778, 814, 828, 829).

13. september 1670

832 - fol.47B - ildebrand
Hans Rostrup til Juellingsholm og Margrethe Friis ved bror Otto Friis til Astrup [i Grinderslev sogn i Salling] ved fuldmægtig Jens Lassen i Lille Brande, fremlægger syn af den skade og fordærv en ildebrand, der opstod i Ørbæk mose, har forårsaget på tørvegravning, lyngslæt, fædrift og høslæt.

833 - fol.49 - skøde
Valdemar Skram til Todbøl [i Kallerup sogn i Thy]
sælger efter skøde af 16.2.1670
Hammergård i Hammer sogn, Vrads herred, Silkeborg len, med Bregnbjerg under hovedgårdens takst 30 td hartkorn
4 øde gårde i Møllerup under hovedgårdens takst 29 td hartkorn
samt bøndergods:
Jens Eriksen i Boest
Jeppe Skrædders hus
Isak Nielsen i Vester sogn
Niels Christensen og Peder Pedersen i Vester sogn
Jens Lauridsen, et bol i Vester sogn
Christen Madsen i Tinnet i [Øster] Nykirke sogn
Anne Pedersdatter, et hus i Nykirke sogn
Anne Pedersdatter møllerkone, et hus i Nykirke sogn
Iver i Åle i Åle sogn
til
Herman Frans von Schwanewede, ritmester.

4. oktober 1670

834 - fol.50B - afgifter
Niels Rosenkrantz til Stovgård og Tage Krabbe til Grundet ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud, fører vidner på, at Rudolf Faust, amtsskriver i Kolding, lod eksekvere i Hvejsel sogn for den kvartalsskat, som allerede var betalt til Thomas Poulsen, og at de desuden måtte betale for 4 ægtkørsler samt eksekveringspenge.
(Sml. lbnr.821, 852, 871, 872, 884, 902.910).

835 - fol.51 - gæld
Christen Thomsen i Kovtrup stævner:
1 Niels Lauridsen i Lindet for 10 mark
2 Mikkel Jensen i Lindet for 3 mark.

836 - fol.51B - gæld
Laurids Pedersen Lund i Horsens ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud, stævner Ellen Arenfeldt til Agersbøl ved fuldmægtig Peder Eriksen i Båstrup, for rest på 10 rdl fra hendes nu afdøde søster Helvig Arenfeldt for resterende løn.
(Sml. lbnr.826).

837 - fol.52 - ildebrand
Christen Olufsen fører vidner fra Hvejsel, Bjerlev og Ildved på, at hans bol Hallund (Harlund) [i Hvejsel sogn], der lå alene på heden, nedbrændte totalt med alt indbo i juli måned, så han, hustru og umyndige børn er ganske forarmede og intet ejer.
Han får godt vidnesbyrd af flere vidner.
(Omtales i Hvejsel sogn af Knud M. Hove, 1949 side 232).

838 - fol.52B - afgifter
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud fører vidner på, at Niels Rosenkrantz har følgende gadehuse i Hvejsel sogn, der ligger på hver sin gårds grund og betaler fuld skyld og skat samt 1 ørt hushavre.
I Ildved 10 gadehuse:
Mads Madsen
Anders Tirsted
Laurids Jensen
Peder Pedersen
Søren Madsen
Niels Andersen
Peder Christensen
Niels Villadsen
Mads Lauridsen
Mette Christensdatter
I Bjerlev 1 gadehus:
Christen Pedersen.
Varsel til Rudolf Faust, amtsskriver i Kolding.

11. oktober 1670

839 - fol.53 - vold
Christen Frandsen ved sin husbonds forpagter Christian Frederiksen stævner Peder Sørensen Hovgaard i Grejs for at have overfaldet og sparket Christen Frandsen, der tjener på Højgård, med syn af sår og skader og med krav om at skaffe Christian Frederiksen en anden karl og at betale Christen Frandsens kost og logi, indtil han bliver arbejdsdygtig igen.
Der føres vidner, der så overfaldet i Jens Hofgaards gård i Grejs, hvor Christen Frandsen sidst tjente.
(Sml. lbnr.854).

18. oktober 1670

840 - fol.54B - arbejde
Mette Grubbe til Rask ved fuldmægtig Mikkel Andersen i Hesselballegård stævner Hark Rasmussen, murermester i Uldum, for ikke at have gjort sit murerarbejde på Rask hovedgård færdigt efter kontrakt af 20.9.1667.

841 - fol.55B - gæld
Mette Grubbe til Rask ved fuldmægtig Mikkel Andersen i Hesselballegård stævner Søren Iversen i Uldum for 50 slettedaler.

25. oktober 1670

842 - fol.56 - afgifter
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud fører vidner på, at de 6 huse i Givskud aldrig har betalt mere i årlig skyld end 5 danske slettemark, 5 skilling og 2 album af hvert hus, hverken i fjendernes tid eller i kansler Christen Thomsens tid.
Varsel til Rudolf Faust, amtsskriver på Koldinghus.

843 - fol.57 - skøde
Henning Qvitzow til Qvitzowsholm [i Norup sogn på Fyn]
sælger i Brande sogn de gårde som bebos af:
Jens Eskildsen Rask og Christen Pedersen i Tarp
Mikkel Snedker i Kragsig
Laurids Olufsen og Dines Andersen i Drantum
Laurids Poulsen i Brandlund
til Jacob von Fyhren [andre steder stavet Fuiren, Fiuren og Fyenn], vinhandler i København ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud,
efter skøde af 28.10.1669, læst på Fyns landsting 8.12.1669, medunderskrevet af:
1 Erik Qvitzow til Sandagergård [i Nørre Sandager sogn på Fyn]
2 Laurids Skinkel til Gerskov [i Skeby sogn på Fyn].

844 - fol.57B - restance
Didrik Blome til Refstrup ved fuldmægtig Laurids Pedersen i Ris stævner Laurids Steffensen i Nørre Kollemorten og Hans Bentsen sst for landgilde efter tingsvidne 4.6.1667 vlbnr.331.

2. november 1670

845 - fol.58B - syn
[Rudolf von] Offenberg og Anne Juul ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum fremlægger syn af Vonge og Lund skove, der tilhører major Offenberg og Anne Juul, både med og uden afdøde Jørgen Juuls skovmærke på.

846 - fol.59 - gæld
Jens Christensen i Fousing stævner Mads Lauridsen i Ildved for 2 slettedaler, som betaling for en ko.

847 - fol.59B - gæld
Mads Hansen Svane, præst i Hvejsel og Givskud stævner Jens Nielsen i Harresø og Hans Nielsen i Givskud for 1 rdl 3 mark og 8 skilling, som Hans Jeremiassen [ Wulff, præst i Vejle og Hornstrup], udlagde 1668 for et alterklæde og de var kirkeværger i 1668.
De stævnedes fuldmægtig Laurids Jensen i Givskud anfører, at kirkeregnskabet ikke nævner at kirkeværgerne skulle skylde noget, tværtimod anfører regnskabsbogen, at ved værgernes fratræden skylder kirken dem 9 rdl 1 mark og 1 skilling.

848 - fol.60 - fæste
Otte Knudsen, herredsfoged i Nørvang herred, stævner Jens Germandsen til 4. ting med 6 høringer, for, efter at have fået udbetalt fæstepenge for at være fæstet et år fra sidste mikkelsdag, ikke at være mødt, med krav om betaling af en svends løn for et år.

849 - fol.60B - tyveri
Otte Knudsen i Nørre Kollemorten, herredsfoged i Nørvang herred stævner Bodil Christensdatter i Nørre Kollemorten for at have ladet en tyv løbe, da hun 12.10.1670 fandt en kvinde i Christen Christensens gård, der havde 4 skørter, 2 lagener, en dug 2 par sko og hoser, som Bodil Christensdatter var blevet frastjålet natten før, og som hun lod kvinden bære hjem til sig selv for derefter at lade hende løbe, med krav om bøde til kongens kasse.
(Sml. lbnr.856).

8. november 1670

850 - fol.61 - syn
Tage Krabbe til Grundet ved fuldmægtig Christian Frederiksen forvalter på Højgård, fremlægger syn af 2 møllersten i Peder Lauridsens gård i Båstrup, der blev vurderet til 20 rdl.

851 - fol.61 - vold
Oluf Rosenkrantz til Egholm og Claus Seefeld til Visborggård ved fuldmægtig Christian Frederiksen, forvalter på Højgård, stævner Oluf Jacobsen i Vindelev og Poul Skytte i Bjerlev for at have overfaldet Jacob Jacobsen i Hvejsel, der var i Søren Smeds hus i Ildved for at opkræve okse- og flæskeskatten og for at have frarøvet ham 5 slettedaler og 13 skilling.
(Sml. lbnr.855, 873).

15. november 1670

852 - fol.62 - afgifter
Rudolf Faust, amtsskriver på Koldinghus ved fuldmægtig Jesper Pedersen sst, stævner Tage Krabbe til Grundet og Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Jens Jørgensen, forvalter på Stovgård, for skatter for maj kvartal 1670.
Der fremlægges 2 kvitteringer fra Thomas Poulsen i Hvejsel:
1) for skatter af Stovgård øde gods i Hvejsel sogn forfalden 1. maj 1670, betalt af Poul Skytte, lægdsmand i Bjerlev og Peder Jørgensen sst.
2) for kongens korntiende i Hvejsel sogn.
Vidner har hørt, at Thomas Poulsen, der var rømt med disse skatter på vej til Koldinghus, skal være kommet hjem igen.
(Sml. lbnr.821, 834, 871, 872, 884, 902, 910).

853 - fol.64 - restance
Hans Jeremiassen Wulff, præst i Vejle [og Hornstrup] ved fuldmægtig Hans Nielsen i Haustrup, stævner Peder Lauridsen i Grejs og Laurids Nielsen sst, som kirkeværger for Grejs kirke, for restance til Akademiet, til bispen og provstepenge for 1668 og 1669.
(Sml. lbnr.868).

22. november 1670

854 - fol.64B - vold
Christen Frandsen ved sin husbonds forpagter Christian Frederiksen, stævner Peder Sørensen Hovgaard i Grejs for at have overfaldet og sparket Christen Frandsen, der tjener på Højgård på alfar vej på en højhellig søndag.
Der fremlægges tingsvidne af Grundet birketing af 12.10.1670 med syn af sår og skader.
Der fremføres krav om at skaffe Christian Frederiksen en anden karl og at betale Christen Frandsens kost og logi, indtil han bliver arbejdsdygtig igen, og om Christen Frandsen dør inden år og dag, da at sigtes som hans banemand.
(sml. lbnr.839).

855 - fol.66 - vold
Oluf Rosenkrantz til Egholm og Claus Seefeld til Visborggård ved fuldmægtig Christian Frederiksen, forvalter på Højgård, stævner Oluf Jacobsen i Vindelev og Poul Skytte i Bjerlev der sad i Sørens Smed og hustru Kirsten Smedekones hus og drak lidkøb, for at have overfaldet Jacob Jacobsen, skrædder i Hvejsel, der kom for at opkræve kongens skatter.
Der fremlægges syn af hans sår og skader.
(Sml. lbnr.851, 873).

856 - fol.68B - tyveri
Jørgen Pedersen, præst i Jelling ved fuldmægtig Hans Nielsen i Haustrup stævner Bodil Christensdatter i Haustrup for at have ladet en tyv løbe med krav om at betale 40 mark til sin husbond Jørgen Pedersen i Jelling.
(Sml. lbnr.849).

857 - fol.68B - løn
Mads Hansen i Sandvad stævner Anders Jørgensen sst og Niels Andersen sst for resten af 2 drenges løn.

858 - fol.69 - restance
Oluf Rosenkrantz til Egholm ved fuldmægtig Christian Frederiksen, forvalter på Højgård, stævner for restance med skyld og landgilde for 1669-1670 hos Højgårds tjenere:
Laurids Lassen i Hvejsel
Jens Christensen i Grejs
Peder Andersen i Grejs
Morten Christensen i Grejs
Laurids Nielsen i Grejs
Christen Andersen i Grejs
Anders Jensen i Ulkær
Christen Ibsen i Ulkær
Jørgen Pedersen i Fløjstrup
Albert Eskildsen i Fløjstrup
Niels Olufsen og Niels Sørensen i Fløjstrup
Christen Eriksen i Fløjstrup
Mette Mikkelsdatter, enke efter Jørgen Poulsen i Holtum.
(Sml. lbnr.874).

29. november 1670

859 - fol.70 - Afkald
Afkald til Anders Gydesen i Bjerlev
fra Peder Christensen Qvist i Tørring
for arv efter søster Anne Christensdatter Qvist, der var g.m. Anders Gydesen.

20. december 1670

860 - fol.70B - gæld
Anne Munk til Haraldskær [i Skibet sogn] stævner Ebbe Olufsen på Alsted for 17 rdl, han skylder på sin forpagtningskontrakt.

861 - fol.71 - restance
Anne Munk til Haraldskær stævner Søren Troelsen i Alkærlund for restance med landgilde og arbejdspenge for 1669.

862 - fol.71 - restance
Alexander Grubbe til Donneruplund ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner Christen Olufsen i Ullerup for hvad han skylder på gården efter at han er kommet til den. det være sig heste, hestetøj, køer, korn, landgilde og arbejdspenge.

863 - fol.71 B - tingsvidne
Laurids Christensen i Vonge tog sit 3. ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.

864 - fol.72 - syn
Hans Juul til Stårupgård ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum, fremlægger syn af skovskifter i Havrum skov, Kragelund skov og Øster Ørum skov.Nørvang herred
Tingbog
1671
B 69A - 9

865 - fol.1B - ransnævninge
Herredsfoged Otte Knudsen i Nørre Kollemorten
Herredsskriver Jørgen Knudsen i Fovsing
Ransnævninge for 1671
Oluf Jacobsen i Vindelev
Laurids Jensen, smed i Vindelev
Jørgen Nielsen i Vindelev
Mads Jensen i Vindelev
Laurids Christensen i Hvejsel
Christen Christensen i Bjerlev
Peder Jensen i Bjerlev
Christensen i Bjerlev

10. januar 1671, snapsetirsdag

866 - fol.2 - gæld
Ellen Arenfeldt til Agersbøl ved fuldmægtig Peder Eriksen i Båstrup, stævner Christen Olufsen i Ullerup for 8 slettedaler efter obligation af 26.3.1670 fra Christen Olufsen i Hallund, som betaling for korn.

867 - fol.2B - gæld
Ulrik Hermansen i Vejle stævner Anne Andersdatter, nu g.m. Peder Nielsen i Vester mølle, for 9 slettedaler efter obligation af 8.3.1656 fra hendes forrige mand Bo Nielsen til Mads Bruun og fremlægger dom af Vejle byting af 19.12.1661, hvor Bo Nielsens enke Anne Andersdatter nu g.m. Peder Nielsen, lover at betale gælden til Anders Simonsen i Vejle, men Peder Nielsen i Vester mølle benægter, at have lovet at betale gælden og fremlægger tingsvidne af Vrads herred 27.10.1669, hvori det bevidnes, at Anne Andersdatter kastede sine nøgler i sin mand Bo Nielsens grav på Vester kirkegård og frasagde sig arv og gæld, da de var berøvet al deres gods og ejendom af polakkerne.
Sagen overgives til overdommer.

868 - fol.4 - restance
Hans Jeremiassen Wulff, præst i Vejle [og Hornstrup] ved fuldmægtig Jørgen Johansen i Holtum, stævner Peder Lauridsen i Grejs og Laurids Nielsen sst, som kirkeværger for Grejs kirke, for restance til Akademiet, til bispen og provstepenge for 1668 og 1669.
(Sml. lbnr.853).

869 - fol.4B - syn
Laurids Christensen i Vonge fremlægger syn af den skade Christen Madsens, Christen Pedersens og Oluf Nielsen og hans mor Karen Nielsdatters kreaturer, alle i Vonge, har forvoldt på hans rug og boghvedemarker.
(Sml. lbnr.876).

870 - fol.5 - restance
Rudolf Faust, amtsskriver på Koldinghus ved fuldmægtig Jens Sørensen stævner Christen Henriksen i Givskud for restance til kongen med skyld og landgilde, ægt og arbejde.
(Sml. lbnr.885).

871 - fol.5B - restance
Rudolf Faust, amtsskriver på Koldinghus ved fuldmægtig Jens Sørensen stævner Poul Skytte i Bjerlev og hans nabo Peder Jørgensen, samt Thomas Poulsen i Hvejsel.
Der fremlægges dom af Kolding byting af 16.11.1670, at amtsskriveren aldrig må afvise at modtage skattepenge, og hvis fuldmægtigen ikke er til stede, skal der udnævnes en befuldmægtiget i hans sted og at eksekverpengene er uretmæssigt opkrævede.
Thomas Poulsen eller nogen i hans sted, skal snarest betale skattepengene på Koldinghus.
(Sml. lbnr.821, 834, 852, 872, 884, 902, 910).

872 - fol.7 - påbud
Rudolf Faust, amtsskriver på Koldinghus ved fuldmægtig Jens Sørensen påbyder, at kun den lægdsmand, som er anført på lægdssedlen fra Koldinghus, må føre skatter fra Nørvang herred til Koldinghus.
(Sml. lbnr.821, 834, 852, 871, 884, 902, 910).

17. januar 1671

873 - fol.7B - vold
Oluf Rosenkrantz til Egholm og Claus Seefeld til Visborggård ved fuldmægtig Christian Frederiksen, forvalter på Højgård, stævner Oluf Jacobsen i Vindelev og Poul Skytte i Bjerlev for at have overfaldet Jacob Jacobsen, skrædder i Hvejsel i Søren Smeds hus i Ildved og kræver, at de betaler for hans sår og skader og uarbejdsdygtighed i 29 dage, samt for betaling til Mathias Pedersen, barbersvend hos Henrik Stenbloch, kirurg i Horsens, for tilsyn og medikamenter.
Oluf Jacobsen kræves dømt til Bremerholm for at overfalde kongens embedsmand, men Oluf Jacobsen mente, at Jacob Jacobsen slog først og må efter gårdsretten tage skade for hjemgæld.
Christian Frederiksen fremlægger et tingsvidne af Grundet birketing af 26.5.1669 hvorefter Oluf Jacobsen og Jørgen Snedker blev dømt for at stjæle en hest på Mols og en vogn ved Stilling ved Skanderborg, hvilket endte med, at Jørgen Snedker blev henrettet ved Grundet birketing efter vidnesbyrd fra Oluf Jacobsen.
(Sml. lbnr.851, 855).

874 - fol.11B - restance
Oluf Rosenkrantz til Egholm ved fuldmægtig Christian Frederiksen, forvalter på Højgård, stævner samtlige Højgårds tjenere for restance med skyld og landgilde for 1669-1670.
(Sml. lbnr.858).

875 - fol.12 - gæld
Niels Jensen i Fløjstrup, kirkeværge i Vindelev kirke ved sin husbonds forvalter Christian Frederiksen, forvalter på Højgård, stævner Oluf Jacobsen i Vindelev og Christen Pedersen sst for 31 rdl, de som kirkeværger i 1665 skylder Vindelev kirke.
(Sml. lbnr.889, 891, 903).

876 - fol.12B - erstatning
Laurids Christensen i Vonge stævner Christen Madsen, Christen Pedersen og Oluf Nielsen og hans mor Karen Nielsdatter, alle i Vonge, til 4 ting med 6 høringer med krav om erstatning for den skade deres kreaturer har forvoldt på hans rug og boghvedemarker.
(Sml. lbnr.869).

877 - fol.13 - vold
Laurids Jensen i Givskud ved Christen Iversen Lund i Bjerlev stævner Laurids Christensen, hattemager i Givskud for at have overfaldet ham og stukket ham i brystet med et spids jern.
(Sml. lbnr.879, 892).

878 - fol.13 - syn
Laurids Christensen, hattemager i Givskud ved sin husbond Iver Krabbe til Mindstrups fuldmægtig Peder Sørensen indkalder 4 synsmænd til at syne, hvad Laurids Christensen vil vise dem.

24. januar 1671

879 - fol.13B - vold
Laurids Jensen i Givskud ved Mads Madsen i Tinnet, stævner Laurids Christensen, hattemager i Givskud for at have overfaldet ham og stukket ham i brystet med en engrenet fork og hans hustru Birgitte for at have slået ham med en greb, så han måtte bæres hjem, da de tililende troede, han var død.
Der fremlægges syn af hans sår og skader.
(Sml. lbnr.877, 892).

7. februar 1671

880 - fol.15 - rømt
Niels Jensen Lund i Bjerlev og Mads Hansen i Sandvad stævner Thomas Enevoldsen for at være rømt fra den halve gård i Tremhuse, han havde i fæste.
Der fremføres vidner på, at gården er ubeboet og øde, samt at den halve øde gård i Sandvad, som Niels Møller sidst beboede og lejet af Thomas Enevoldsen, også er øde og uden bygning.

881 - fol.15B - tiende
Oluf Jacobsen i Vindelev og Christen Pedersen sst, stævner følgende for restance korn- og kirketiende for 1663, 1664 og 1665:
Laurids Jensen, smed i Vindelev
Laurids Jensen i Vindelev
Jens Jensen i Vindelev
Mads Sørensen Kjær i Vindelev
Mads Jensen i Vindelev
Jørgen Nielsen i Vindelev
Søren Pedersen i Vindelev
Troels Pedersen i Vindelev
Eskild Pedersen i Vindelev
Thomas Smed i Vindelev
Steffen Jacobsen i Vindelev
Erik Christensen i Vindelev
Hans Sørensen i Vindelev
Jørgen Pedersen i Fløjstrup
Albert Eskildsen i Fløjstrup
Niels Jensen i Fløjstrup
Niels Olufsen i Fløjstrup
Niels Sørensen i Fløjstrup
Christen Eriksen i Fløjstrup
Christen Jørgensen, bødker i Fløjstrup
Poul Nielsen i Fløjstrup
Christen Nielsen i Fløjstrup
Peder Jacobsen i Ildved.

882 - fol.16 - rømt
Jacob Ulfeldt til Karstoft ved fuldmægtig Peder Svendsen i Oksenbjerge, fremlægger syn af Arvad mølle, som Christen Pedersen er rømt fra med hustru og børn, kreaturer og bohave.
Varsel til Sivert Friis til Mørup [i Rind sogn].

14. februar 1671

883 - 16B - befaling
Rudolf Faust, amtsskriver på Koldinghus, befaler alle proprietærer og lægdsmænd i Nørvang herred at møde med deres soldater og ugifte bondesønner på Koldinghus den 20.2.1671 til indskrivning og komplettering af Det sønderjyske Regiment.

21. februar 1671

884 - fol.16B - restance
Rudolf Faust, amtsskriver på Koldinghus ved fuldmægtig Jens Sørensen i Fredericia, stævner Poul Skytte i Bjerlev og hans nabo Peder Jørgensen for ikke at have leveret kvartalsskat maj 1670 på Koldinghus.
Jørgen Nielsen i Vork var beordret af amtsskriveren at udnævne to mænd til at føre kvartalsskatten til Koldinghus og skrive deres navne på lægdssedlen, men de to stævnede benægter at have set en lægdsseddel med deres navne på og benægter at have bedt Thomas Poulsen i deres sted at føre pengene til Kolding.
(Sml. lbnr.821, 834, 852, 871, 872, 902, 910).

885 - fol.19 - restance
Rudolf Faust, amtsskriver på Koldinghus ved fuldmægtig Jens Sørensen, stævner Christen Henriksen i Givskud for restance til kongen med skyld og landgilde, ægt og arbejde, men Christen Henriksen er fæster under Mindstrup og er Peter Reedtz tjener.
Der fremlægges kvitteringer for skatter til Koldinghus som Christen Skytte i Givskud har betalt for leje af Peter Reedtz øde gods.
Der rejses tvivl om gården er hjemfalden til kongen på grund af manglende skattebetalinger.
Desuden nævnes Peter Reedtz bror Tønne Reedtz til Barritskov.
(Sml. lbnr.870).

886 - fol.21 - gæld
Jens Christensen i Ørnsholt stævner Sidsel Nielsdatter sst for 1 rdl.

887 - fol.21 - syn
Gregers [Ulfstand] Høg [Banner] til Vang [i Sulsted sogn] ved fuldmægtig Laurids Christensen i Thyregodlund, fremlægger syn af den gård i Dørslund, som Christen Pedersen Vejlgaard bebor med krav om udbedring og betaling af restancer med landgilde for 1667-1670 samt betaling af gæld på 14 slettedaler til Gregers Høgs [sviger]mor Karen [Jørgensdatter] Grubbe til Hastrup.
Christen Pedersen svarer, at han kun har den halve gård i fæste, mens han lejer den anden halve gård for skatten deraf, men har ikke bevis.

28. februar 1671

888 - fol.22B - drab
Morten Ibsen i Torp [i Underup sogn] i Nim herred fører vidner på, at før jul kom Peder Bechmanns stedsøn Peder Sørensen i Hatting til Christen Sørensen i Fousing og havde en kvinde med, der hedder Karen. Han bød ham 10 rdl for at tie med at hun blev hos ham i Fousing. Senere har han hørt, at hun skulle have myrdet sin nyfødte barn.

889 - fol.23 - gæld
Niels Jensen i Fløjstrup, kirkeværge i Vindelev kirke ved sin husbonds forvalter Christian Frederiksen, forvalter på Højgård, stævner Oluf Jacobsen i Vindelev og Christen Pedersen sst for 31 rdl, de som kirkeværger i 1665 skylder Vindelev kirke.
(Sml. lbnr.875, 891, 903).

890 - fol.23 - restance
Preben Brahe til Engelsholm ved fuldmægtig Laurids Hansen, stævner Peder Eriksen i Båstrup for 9 slettedaler som han endnu skylder for 3 års leje af jord efter kontrakt af 14.3.1669, hvor han og Søren Lauridsen i Lindved har lejet den halve øde gård i Lindved, som Mikkel Pedersen frarømte.
(Sml. lbnr.898).

891 - fol.24 - tiende
Jørgen Pedersen i Fløjstrup, Albert Eskildsen sst og Niels Olufsen sst ved deres husbonds fuldmægtig Christian Frederiksen, forvalter på Højgård, stævner Oluf Jacobsen og Christen Pedersen sst som kirkeværger i Vindelev,
og fører vidner på at der er betalt tiende i rette tid af følgende:
Jørgen Pedersen 6 år af den gård i Fløjstrup som Eskild Madsen beboede, og gården var øde, da han overtog den
Albert Eskildsen 9 år af den gård i Fløjstrup som Knud Ulf beboede
Niels Olufsen af sin gård i Fløjstrup i 9 år
Niels Sørensen af sin gård i Fløjstrup i 6 år.
Af de 5 huse i Fløjstrup er der ikke betalt tiende.
(Sml. lbnr.875, 889, 903).

7. marts 1671

892 - fol.24B - vold
Laurids Jensen i Givskud ved Niels Madsen i Skærhoved, stævner Laurids Christensen, hattemager i Givskud med krav om erstatning.
(Sml. lbnr.877, 879).

893 - fol.25B - tingsvidne
Christen Andersen i Ørnsholt tog sit første ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting.

14. marts 1671

894 - fol.25B - restance
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner samtlige sine tjenere i Nørvang herred for restance med skyld og landgilde:
Knud Hansen i Hauge,
Peder Mikkelsen i Sindbjerglund,
Oluf Jacobsen i Vindelev,
Laurids Jensen og Jens Jensen i Vindelev,
Christen Pedersen og Thomas Smed i Vindelev,
Søren Pedersen i Vindelev,
Laurids Jensen, smed i Vindelev,
Jørgen Nielsen og Mads Jensen i Vindelev,
Mads Kjær i Vindelev,
Mads Jensen i Vindelev,
Søren Madsen i Ildved,
Mikkel Jensen i Ildved,
Søren Jensen i Ildved,
Jens Clemensen i Ildved,
Peder Nielsen Møller i Ildved,
Søren Terkildsen i Ildved,
Mads Lauridsen og Laurids Madsen i Ildved,
Jørgen Knudsen og Frands i Ildved,
Knud [Pedersen] Savmand i Ildved
Niels Andersen i Sandvad,
Mads Hansen i Sandvad,
Søren Christensen i Bjerlev,
Søren Sørensen i Bjerlev,
Jens Nielsen i Vonge,
Karen [Nielsdatter], enke i Vonge,
Christen Hjuler i Vonge,
Peder Andersen i Haustrup,
Oluf i Givskud og
Hans Nielsen i Givskud.

21. marts 1671

895 - fol.26B - restance
Oluf Jacobsen i Vindelev stævner tidligere stævnede personer i Vindelev, Fløjstrup og Ildved for restance med korn- og kirketiende for 1663, 1664 og 1665:
(Sml. lbnr.881).

4. april 1671

896 - fol.29 - øde gårde
Mads Madsen i Tinnet, lægdsmand i Nykirkesogn fører vidner på de øde gårde i lægdet:
en halv gård i Tinnet, som Svend Jensen beboede
en halv gård i Tinnet, som Christen Madsen beboede
en halv gård i Tinnet, som Niels Madsen beboede
en gård i Vonge, som Torben Pedersen beboede.
Ingen vedkender sig gårdene og betaler skat af dem.

897 - fol.29B - gæld
Peder Svendsen i Oksenbjerge, lægdsmand i Vonge, stævner Laurids Pedersen i Vonge for 2 slettedaler i soldaterpenge.

11. april 1671

898 - fol.30 - restance
Preben Brahe til Engelsholm ved fuldmægtig Laurids Hansen, stævner Peder Eriksen i Båstrup for 9 slettedaler som han endnu skylder for 3 års leje af jord efter kontrakt af 14.3.1669, hvor han og Søren Lauridsen i Lindved har lejet den halve øde gård i Lindved, som Mikkel Pedersen Thybo frarømte.
Peder Eriksen mener, at han bør have afslag for den af jorden som Thøger Sørensen Thybo har sået byg, hør og hamp i, men det er Søren Lauridsen, der har udlejet den til Thøger Sørensen Thybo.
(Sml. lbnr.890).

9. maj 1671

899 - fol.31B - restance
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner samtlige sine tjenere i Nørvang herred for restance med skyld og landgilde.
(Sml. lbnr.894).

900 - fol.32 - rømt
Alexander Grubbe til Donneruplund ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud, stævner Niels Christensen, der er rømt fra sin halve gård i Ullerup med krav om betaling af restancer for 1666-1670 og anden gæld.

16. maj 1671

901 - fol.33 - syn
Mikkel Nielsen i Soleskov lader herredsfogeden indkalde 6 synsmænd til syn af den gård, som han har fæstet af Jørgen Mikkelsen i Soleskov, men Jørgen Mikkelsen forbyder enhver synsmand at komme i gården uden hans tilladelse.

902 - fol.33B - restance
Poul Nielsen Skytte i Bjerlev der er dømt at opkræve kvartalsskat for maj 1670 i Hvejsel sogn, fremlægger protest fra samtlige, at de allerede har betalt til Thomas Poulsen i Hvejsel og at de har kvittering for det. Underskrevet af:
Jørgen Knudsen i Fousing
Bent Pedersen i Fousing
Christen Sørensen i Fousing
Søren Christensen i Fousing
Jens Christensen i Fousing
Niels Jensen, snedker i Hvejsel
Anders Steffensen i Hvejsel
Peder Jensen Lundgaard i Hvejsel
Jacob Jacobsen i Hvejsel
Christen Olufsen i Hallund
Peder Pedersen i Bjerlev
Rasmus Andersen i Bjerlev
Christen Lund i Bjerlev
Niels Jensen Lund i Bjerlev
Søren Sørensen i Bjerlev
Christen Koch i Bjerlev
Christen Christensen i Bjerlev
Thomas Nielsen i Bjerlev
Peder Jacobsen i Ildved
Søren Jensen, smed i Ildved
Jens Pedersen i Ildved
Jens Jespersen i Ildved
Jørgen Knudsen, rytter i Ildved
Mikkel Jensen i Ildved
Hans Madsen i Ildved
Peder Nielsen Møller i Ildved
Peder Nielsen i Ildved
Mads Lauridsen i Ildved
Knud Pedersen i Ildved
Anders Tirsted i Ildved
Thomas Christensen i Tremhuse
Thomas Enevoldsen i Tremhuse
Søren Terkildsen i Ildved
Anders Andersen Moj?
Laurids Madsen.
(Sml. lbnr.821, 834, 852, 871, 872, 884, 910).

30. maj 1671

903 - fol.34 - tiende
Christian Frederiksen, forvalter på Højgård fører vidner, der overværede udvisning af kvæg hos Oluf Jacobsen i Vindelev og Christen Pedersen sst for 31 rdl, de som kirkeværger skylder Vindelev kirke og hørte, at Christian Frederiksen tilbød Jørgen Nielsen i Vindelev sin del deraf, når det udviste kvæg blev løst.
(Sml. lbnr.875, 889, 891).

6. juni 1671

904 - fol.35B - rømt
Iver Krabbe Jacobsen til Mindstrup ved fuldmægtig Peder Sørensen fremlægger syn af det hus i Givskud, som Laurids Christensen hattemager er frarømt med krav om udbedring og betaling af skyld og arbejdspenge.
(Sml. lbnr.919, 943, 949).

905 - fol.36 - vold
Didrik Blome til Refstrup ved fuldmægtig Eskild Jepsen stævner Laurids Jensen i Givskud for 3.6.1671 at have overfaldet Morten Pedersen, hyrde i Ris.

906 - fol.36 - klage
Laurids Jensen i Givskud stævner Morten Pedersen, hyrde i Ris og samtlige mænd i Ris for at drevet heste og fæ over Østerhoved mark, som han har lejet af amtsskriveren på Koldinghus
og Birkebæk mænd for at grave tørv på hans eng.

907 - 36B - skifte
Skifte 22.1.1652 efter Kirsten Mikkelsdatter i Grejs.
E: Jens Hansen. B:
3) Poul Jensen
4) Maren Jensdatter.
Første ægteskab med Poul Poulsen. B:
1) Jens Poulsen, nu i Marsbjerg (Madsbjerg) i Ramme sogn
2) Ingeborg Poulsdatter 13
3) Else Poulsdatter 10.
FM:
1 Christen Christensen i Hvejsel
2 Iver Christensen i Uhre
3 Christen Mikkelsen i Grejs
4 Jens Gregersen, præst i Grejs [og Sindbjerg].

14. juni 1671

908 - fol.39B - forbud
Tage Krabbe til Gunderslevholm [i Gunderslev sogn på Sjælland] ved fuldmægtig Jens Christensen i Grejs, forbyder alle at høste eller avle på den øde gård, som afdøde Søren Gesager havde lejet.

909 - fol.39B - syn
Didrik Blome til Refstrup ved fuldmægtig Eskild Jepsen, fremlægger syn af hyrden Morten Pedersen, hyrde i Ris' sår og skader, som Laurids Jensen i Givskud er anklaget for med krav om erstatning.

910 - fol.40 - erstatning
Claus Seefeld til Visborggård ved fuldmægtig Jacob Jacobsen i Hvejsel stævner Thomas Poulsen sst og kræver, at han betaler maj kvartalsskat 1670 tilbage til dem der har betalt den to gange.
Desuden nævnes Thomas Poulsens kone maren Clausdatter.
(Sml. lbnr.821, 834, 852, 871, 872, 884, 902).

911 - fol.40B - syn
Niels Svendsen i Hvolgård mølle fremlægger syn af sin mølle og fører vidner, der hørte, at da han ville levere skyld og landgilde til Jens [Christensen Vandel], præst i Uldum og Langskov, udtalte præsten, at han ikke ville befatte sig med dæmningen, der skulle færdiggøres eller med møllen, men gerne ville udvise træ i Hestehaven, og i øvrigt ville han omskrive fæstebrevet, men Niels Svendsen ville holde sig til fæstebrevets ordlyd og ville vente med at levere skyld og landgilde til der var faldet dom i sagen.
Varsel til greve Rantzau og fuldmægtig Jens Christensen i Uldum.

912 - fol.41 - fæste
Anders Jørgensen opsagde sin gård i Ørum første gang.
(Sml. lbnr.917, 918, 920).

913 - fol.41 - tingsvidne
Terkild Sørensen på Lerbæk tilbød at vidne på Nørvang herredsting, hvis han bliver lovligt indkaldt.

914 - fol.41 - skøde
Jens Pedersen i Nyborg sælger
halvdelen af sin hele selvejergård i Nyborg samt en søsterlod af den anden halve gård
til sin hustru Maren Jensdatter.

20. juni 1671

915 - fol.41B - forbud
Jens Christensen i Grejs ved Laurids Jensen i Givskud, forbød alle og enhver at avle græs eller korn i den øde gård i Hvejsel, som Thomas Poulsen har lejet af amtsskriveren på Koldinghus.

916 - fol.41B - forbud
Otte Knudsen i Nørre Kollemorten, herredsfoged i Nørvang herred, forbød alle og enhver at avle græs eller korn i den halve øde gård i Hvejsel, som han har lejet af amtsskriveren på Koldinghus.
(Sml. lbnr.922, 927).

917 - fol.42 - fæste
Anders Jørgensen opsagde sin gård i Ørum 2. gang.
(Sml. lbnr.912, 918, 920).

4. juli 1671

918 - fol.42 - fæste
Anders Jørgensen opsagde sin gård i Ørum 3. gang.
(Sml. lbnr.912, 917, 920).

11. juli 1671

919 - fol.42 - rømt
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Peder Sørensen stævner Laurids Christensen hattemager for at være rømt fra sit bol i Givskud med krav om udbedring og betaling af skyld og arbejdspenge.
Niels Madsen i Skærhoved fremsætter tilbud fra Laurids Christensen om at flytte tilbage til sit hus.
(Sml. lbnr.904, 943, 949).

920 - fol.42B - fæste
Anders Jørgensen ved Christen Pedersen i Ørum, opsiger sin gård sst hos sin husbond mester Anders, præst i Tirsted (Thisted)?
(Sml. lbnr.912, 917, 918).

921 - fol.42B - gæld
Oluf Thomsen i Jelling, kongens delefoged i Nørvang herred, stævner Helene Guttatern, enke efter Johan Liebreich til Søndersthoved for 70 rdl, for udgifter han har haft som fuldmægtig for Johan Liebreich i sagen med Alexander Grubbe til Donneruplund om stolestader i Give kirke ved Nørvang herredsting, Grundet birketing, Hastrup birketing og Viborg landsting og som fuldmægtig for oberst Herschends tjener Peder Christensen i en sag med Alexander Grubbe om den halve gård i Give, han var fraflyttet.
Varsel til [Rudolf] Unger på Bjerre [g.m. Helene Juliane Liebreich].
(Sml. lbnr.930).

18. juli 1671

922 - fol.44B - tyveri
Otte Knudsen i Nørre Kollemorten, herredsfoged i Nørvang herred, stævner Jacob Jacobsen, skrædder i Hvejsel og Laurids Christensen sst med 4 karle, for at have fjernet en hoppe med føl og 3 høleer fra den eng på Hvejsel Lundgård, han har lejet af Koldinghus og såret den ene hoppe.
Desuden nævnes Mads Hansen [Svane], præst i Hvejsel [og Givskud].
(Sml. lbnr.916, 927).

923 - fol.46B - vold
Jens Hansen, hyrdedreng hos Otte Knudsen i Nørre Kollemorten, herredsfoged i Nørvang herred, stævner Erik Christensen i Nørre Kollemorten for at overfald med sår og skader med krav om sårmålsbøde og erstatning for arbejdskraft.

924 - fol.47B - tyveri
Hans Juul til Stårupgård [i Højslev sogn] ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum fremstiller Henrik Henriksen, hattemager i Horsens og søn Henrik Henriksen, der nu er fanger på Låge, der bekender at have stjålet 58 lispund bly fra Sindbjerg kirkes våbenhus af 7 omgange og videresolgt det til
Anker Glarmester i Horsens
Johan Glarmester i Horsens
Jens Hansen, pottemager i Horsens
Terkild Pottemager i Horsens
Hans Gedved i Horsens
Holger Christensen, bager i Horsens
Maren Jensdatter, jordemoder i Horsens
Hans Skifertækker i Vejle
der alle vidste at det var stjålet, og til
Anders Eskildsens karl Johan i Horsens, der ikke vidste det.

25. juli 1671

925 - fol.47B - tyveri
Hans Juul til Stårupgård [i Højslev sogn] ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum stævner Henrik Henriksen, hattemager i Horsens og søn Henrik Henriksen, der nu er fanger på Låge, for tyveri af 58 skålpund bly fra Sindbjerg kirke med krav om erstatning af blyet og at dømmes til Bremerholm i kongens jern og arbejde på livstid.
Varsel til deres husbond Oluf Rosenkrantz ved fuldmægtig Christian Frederiksen, forvalter på Højgård.

926 - fol.48B - tiende
Hans Rostrup til Juellingsholm ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud opsiger sit fæste af tiende hos Rudolf Faust, amtsskriver på Koldinghus med varsel til Hans Jacobsen, forstander i Vejle hospital.
(Sml. lbnr.928).

927 - fol.49 - forlig
Otte Knudsen i Nørre Kollemorten, herredsfoged i Nørvang herred, indgår forlig med Jacob Jacobsen, skrædder i Hvejsel og Laurids Christensen sst angående tyveri af en hest, hopper og høleer.
(Sml. lbnr.916, 922).

928 - fol.49 - tiende
Hans Rostrup til Juellingsholm ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud beder om, at det må blive tilføjet i ovenstående tingsvidne, at det er tienden i Omme sogn, der opsiges.
(Sml. lbnr.926).

1. august 1671

929 - fol.49 - vold
Oluf Thomsen i Jelling og Niels Jensen sst anklager Rasmus Grønholt, korporal i Jelling for at forfølge Oluf Thomsen fra grandestævne på tinget den 9.7.1671 hjem til sin egen gård og overfalde ham med en tornekæp. Der fremlægges syn af hans sår og skader.
Vidner hørte Rasmus Grønholt komme til Oluf Thomsens gård sidste vinter og true med at slå ham ihjel.

8. august 1671

930 - fol.50 - gæld
Helene Guttatern, enke efter Johan Liebreich til Søndersthoved, fører vidner på, at Oluf Thomsen i Jelling, kongens delefoged i Nørvang herred, ikke har brugt penge udover de 21 rdl, som han har fået forud til at repræsentere Johan Liebreich på tinge.
(Sml. lbnr.921, 931).

22.august 1671

931 - fol.51 - gæld
Oluf Thomsen i Jelling fremsætter igen sin detaljerede krav og tilbageviser Helene Liebreich vidners forklaringer. Helene Liebreichs fuldmægtig Hans Christensen i Hyvild fremlægger tingsvidne af Hastrup birketing af 3.8.1671, hvor 15 mand bevidner, at Oluf Thomsen ikke har været på Hastrup birketing 1.6.1667 til 9.10.1667, som er et af Oluf Thomsens krav, hvorfor Hans Christensen mener, at Oluf Thomsen kræver betaling for opdigtede rejse og diæter.
Sagen overgives til overdommer.
(Sml. lbnr.921, 930).

5. september 1671

932 - fol.53B - arv
Niels Thomsen i Hedensted, født i Skovsbøl, beder Niels Jensen, smed i Lindved om bevis for sin adkomst til at bruge den halve selvejergård i Lindved, som Hans Thomsen og hans søskende har arvet efter deres brordatter Maren Christensdatter, der døde i krigens tid, og som hun havde arvet efter sine forældre og sin søster, hvilke bevidnes af Maren Christensdatters moster Anne Madsdatter i Merring og af Mads Jensen i Merring efter tingsvidne af Hatting herredsting af 7.8.1671.

26. september 1671

933 - fol.54B - øde gårde
Christen Nielsen i Ris stævner Otto Bille, lensmand på Koldinghus, Johan Lehmeyer, husfoged sst og Mathias Lie, amtsskriver sst og fremfører vidner på, at der er 6 øde bol i Givskud, som ingen bruger og ingen betaler skat af, men som
Jens Nielsen i Harresø
Hans Nielsen i Givskud
Peder Lauridsen i Ris
Anders Knudsen i Givskud
er blevet eksekveret for af Christen Nielsen i Ris og Jens Nielsen i Lerager, selv om de aldrig har været medtjenere til disse bol.

3. oktober 1671

934 - fol.55 - skifte
Skifte 16.9.1671 efter Søren Pedersen i Vindelev.
E: Inger Christensdatter. A:
1) bror Troels Pedersen
2) bror Eskild Pedersen
3) bror Jeppe Pedersen, død. 1B:
a Anne Jepsdatter, forlovet med Peder Lauridsen i Tofthøj
4) søster Maren Pedersdatter g.m. Erik Christensen i Vindelev.
Varsel til Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud.

935 - fol.58 - afkald
Afkald til Eskild Pedersen i Vindelev
fra brordatter Anne Jepsdatter forlovet med Laurids Pedersen i Tofthøj
for arv efter farbror Søren Pedersen i Vindelev [skifte 16.9.1671 lbnr.934].

936 - fol.58B - lovbud
Anne Jepsdatter forlovet med Peder Lauridsen i Tofthøj lovbyder til 3. ting den ¼ part af den gård i Vindelev og ¼ part af det hus i Vindelev på Vindelev gade, hun har arvet efter sin farbror Søren Pedersen i Vindelev [skifte 16.9.1671 lbnr.934].
Erik Christensen i Vindelev vil købe.
Varsel til Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud.
(Sml. lbnr.938).

10.oktober 1671

937 - fol.59 - gæld
Erik Christensen i Vindelev bevidner at han skylder 37 slettedaler til Peder Lauridsen i Tofthøj.
(Sml. lbnr.936).

938 - fol.59B - skøde
Anne Jepsdatter forlovet med Peder Lauridsen i Tofthøj
sælger
¼ part af den gård i Vindelev, som Søren Pedersen fradøde, [skifte 16.9.1671 lbnr.934], og ¼ part af det hus på nordsiden af Vindelev gade, som Laurids Frandsen bor i
til
Maren Pedersdatter g.m. Erik Christensen i Vindelev.
(Sml. lbnr.936).

939 - fol.60 - gæld
Peder Jacobsen i Vindelev stævner Christen Pedersen sst for 20 rdl efter et iturevet bevis, der ikke kan læses, men Christen Pedersen benægter at skylde ham noget.

17. oktober 1671

940 - fol.60B - fæste
Niels Thomsen i Hedensted stævner Niels Jensen, smed i Lindved, hvis husbond Hans Juul til Stårupgård ved fuldmægtig Christen Pedersen i Ørum fremlægger fæstebrev af 12.3.1660 fra Jørgen Juul til Agersbøl på den gård i Lindved som Thomas Jensen og Terkild Jensen sidst beboede til Niels Jensen, der herefter har betalt landgilde af gården. Ingen gjorde krav på gården ved Jørgen Juuls død og Niels Thomsen har ikke fremlagt skøde eller kvitteringer for skat og husbondhold, hvorfor han henvises til at sagsøge Jørgen Juuls arvinger.

31. oktober 1671

941 - fol.61B - restance
Jørgen Kaas til Rugård ved fuldmægtig Oluf Thomsen i Jelling stævner Hans Jensen i Hyvild for restance med landgilde og arbejdspenge for 1669 og 1670.
(Sml. lbnr.967).

942 - fol.62 - skøde
Købekontrakt af 2.11.1662 fra
Søren Pedersen i Vindelev
søster Maren Pedersdatter i Vindelev
brordatter Anne Jepsdatter forlovet med Peder Lauridsen i Tofthøj
bror Troels Pedersen
og
Christen Eriksen i Fløjstrups 5 stedbørn:
Jacob Jacobsen
Terkild Jacobsen
Karen Jacobsdatter
Steffen Jacobsdatter
Anne Jacobsdatter g.m. Christen Pedersen
på det hus østen i Vindelev, på søndre side af hovedgaden vest for Mads Kjærs hus, som Anders Hansen sidst beboede
til
Eskild Pedersen i Vindelev
med lovbud til 3 ting i dag.
(Sml. lbnr.358, 934).

943 - fol.63 - gæld
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Christian Krabbe, tog sit 3. ting til Laurids Christensen, hattemager for gæld.
(Sml. lbnr.904, 919, 949).

944 - fol.63 - gæld
Laurids Jensen i Givskud tog sit 3. ting til Laurids Christensen, hattemager for gæld.

945 - fol.63 - efterlysning
Peder Eriksen in Båstrup oplyste til 1. ting, at en hest var kommet til hans gård og kan hentes af rette ejermand.

7. november 1671

946 - fol.63 - restance
Jørgen Kaas til Rugård ved fuldmægtig Oluf Thomsen i Jelling stævner Hans Jensen i Hyvild for restance med landgilde og arbejdspenge for 1669 og 1670.
(Sml. lbnr.941).

947 - fol.63B - tingsvidne
Erik Christensen i Vindelev tog sit første ting til hvem, der måtte have noget at tiltale ham for, der så må rejse sagen ved 3. ting

948 - fol.63B - skøde
Troels Pedersen i Vindelev
Anne Jepsdatter trolovet med Peder Lauridsen i Tofthøj
Maren Pedersdatter g.m. Erik Christensen i Vindelev
Steffen Jacobsen i Vindelev
Anne Jacobsdatter g.m. Christen Pedersen i Vindelev
Karen Jacobsdatter g.m. Jens Hansen i Vindelev
sælger
et hus østen i Vindelev på sydsiden af Vindelev hovedgade, vest for Mads Kjærs hus, som Anders Hansen sidst beboede og som nu bebos af Eskild Pedersen
til
Eskild Pedersen og hustru Gertrud Madsdatter.
(Sml. lbnr.942).

949 - fol.64B - rømt
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Christian Krabbe stævner Laurids Christensen hattemager til 4 ting med 6 høringer for at være rømt fra sit bol i Givskud med krav om udbedring og betaling af skyld og arbejdspenge.
Varsel til hans hustru Birgitte Nielsdatter og hendes far Niels Madsen i Skærhoved.
(Sml. lbnr.904, 919, 943).

950 - fol.65B - gæld
Laurids Jensen i Givskud stævner Laurids Christensen, hattemager, der er rømt fra sit bol i Givskud, som man ikke ved hvor er, til 4 ting med 6 høringer, for overfald sår og skade med krav om sårmål, kost og løn.
Varsel til Laurids Christensens hustru Birgitte Nielsdatter og hendes far Niels Madsen i Skærhoved.
(Sml. lbnr.877, 879, 892, 944).

14. november 1671

951 - fol.66B - gæld
Maren Sørensdatter i Sole og Jørgen Mortensen i Båstrup ved deres husbonds fuldmægtig Jens Christensen i Grejs, stævner Thomas Sørensen i Nyborg for gæld efter 2 obligationer:
1) obligation af 16.9.1655 på 18 slettedaler fra Thomas Sørensen i Snede til Johanne Sørensdatter i Gammelsole som arv efter søster Karen Sørensdatter, Thomas Sørensens afdøde hustru
2) obligation af 16.9.1655 på 3 slettedaler fra Thomas Sørensen i Snede til mor Anne, enke efter Søren Christensen i Gammelsole som arv efter datter Karen Sørensdatter, Thomas Sørensens afdøde hustru.

952 - fol.67B - gæld
Jens Christensen i Grejs stævner Laurids Jensen og hustru Anne Vilsdatter i Vindelev for 6 rdl, hver rigsdaler ansat for 96 danske skilling, efter obligation underskrevet Nørre Snede 30.12.1658 fra Anne Vilsdatter far Vil Pedersen i Østerhoved.
Påskrevet Nørvang herredsting 20.6.1665, 23.1.1666 og 6.3.1666.

21. november 1671

953 - fol.68B - syn
Didrik Blome ved fuldmægtig Eskild Jepsen fremlægger syn af Farre mølle, som Christen Thøgersen har i fæste i overværelse af Mourids Christensen i Farre mølle.

954 - fol.690B - gæld
Peder Christensen i Hvollig [i Sønder Borris sogn] ved Hans Nielsen i Haustrup stævner Jens Pedersen i Tørring, nu i Thyregod, for 6½ slettedaler efter skadesløsbrev af 26.3.1657 fra Jens Pedersen Sivebæk i Tørring til Peder Christensen i Hvollig, borger i Holstebro.
Desuden nævnes Jens Pedersens søn Niels Jensen i Thyregod.

28. november 1671

955 - fol.70B - tingsvidne
Peder Nielsen i Jelling fremfører vidner, der var på Jelling birketing 30.10.1671 og hørte, at Peder Jørgensen Rytter i Jelling fik en frafindelsesdom i en sag, hvor dommeren havde overgivet sagen til landstinget. Denne dom krævede Laurids Gundsager måtte blive indført i Peder Jørgensen sag mod Peder Nielsen. Peder Jørgensen udtalte, at han ville lade sin ritmester se denne dom.

956 - fol.70B - afkald
Afkald til Jens Jørgensen, forpagter på Stovgård g.m. [Anne Nielsdatter Obling]
fra
1) [hustrus bror] Christen Nielsen Obling [den yngre]
2) [hustrus bror Niels Nielsen Obling den yngre], død. 5B:
a Kirsten Nielsdatter
b Margrethe Nielsdatter
c Maren Nielsdatter
d Laurids Nielsen Borch, vellærde
e Niels Nielsen Borch
3) [hustrus søster] Maren Nielsdatter g.m. Peder Clausen [Fanø], præst i Ål
4) [hustrus søster Kirsten Nielsdatter Obling g.m. Hans Hansen Bagger, præst i Varde Nikolaj, død 1653]. 1B:
a Kirsten Hansdatter g.m. Rasmus Olufsen, præst i Åle
for arv efter
mor og oldemor Maren Jensdatter, der døde på Stovgård.
Desuden giver Kirsten Hansdatter (4a) afkald til Jens Jørgensen for arv efter skiftebrev i Obling 27.10.1663.
Litteratur:
1 Jydske domme og dokumenter 1440-1700 ved H. Hertzum-Larsen. 1998, heri side 470 m. fl. steder.
2 Holger Hertzum-Larsen: Vestjyske præsteslægter, i: Slægten nr.21, 2000.
3 Carl Langholz: Præsteslægten Hemmet i 5 led, i: Personalhistorisk tidsskrift 1985 side 199-218.
4 Christian Kibæk: Fra Sindbjerg kirke, i: Vejle amts årbøger 1913 side 1-9, heri side 5: Gravsten over Jens Jørgensen til Låge og forpagter af Stovgård og Alsted, der døde 2.4.1679.
(Sml. lbnr.957).

957 - fol.71B - skifte
Jens Jørgensen, forpagter på Stovgård, fremlægger skiftebrev afholdt på Stovgård 22.11.1671 efter Maren Jensdatter, der døde på Stovgård. (Skiftet ikke indført).
Her KONSTRUERET ud fra afkald lbnr.956 og litteraturhenvisningerne).
[Skifte 22.11.1671 efter Maren Jensdatter på Stovgård.
Enke efter Niels Nielsen Obling den ældre i Obling i Sønder Bork sogn, død 1630-1634. B:
1) Christen Nielsen Obling den yngre
2) Niels Nielsen Obling den yngre, død. 5B:
a Kirsten Nielsdatter
b Margrethe Nielsdatter
c Maren Nielsdatter
d Laurids Nielsen Borch, vellærde
e Niels Nielsen Borch
3) Maren Nielsdatter g.m. Peder Clausen Fanø, præst i Ål
4) Kirsten Nielsdatter Obling, skifte 27.10.1663, var g.m. Hans Hansen Bagger, præst i Varde Nikolaj, død 1653. 1B:
a Kirsten Hansdatter g.m. Rasmus Olufsen, præst i Åle og Tørring
5) Anne Nielsdatter Obling g.m. Jens Jørgensen Jelling, forpagter på Stovgård, født 17.6.1633, søn af Jørgen Pedersen Lemvig, præst i Jelling].

5. december 1671

958 - fol.72 - gæld
Claus Dyre til Sindinggård [i Sinding sogn] ved fuldmægtig Jens Sørensen i Fredericia, stævner Johan Normann til Risager for 1000 rdl in specie til 6 procent pro anno med pant i gods i Risager mølle, Tinnet by og Damgård efter obligation af 9.11.1667.
Tinglæst Viborg landsting 21.11.1667.

959 - fol.74 - fæste
Christen Pedersen i Ørum på sin husbonds vegne har udstedt fæstebrev af 28.4.1671 til Peder Vistisen Lerche på den gård i Nyborg som Thomas Sørensen beboede.

960 - fol.74 - vold
Mads Kjær i Vindelev indgiver klage over Laurids Jensen sst for at have overfaldet ham ved nattetid.

961 - fol.74B - afkald
Afkald til Søren Nielsen i Lindved
fra Kirsten Nielsdatter g.m. Hans Sørensen i Andkær
for arv efter
far Niels [mangler] og
mor Maren Thomasdatter.

962 - fol.75 - gæld
Jens Pedersen Knude i Nyborg ved Jørgen Knudsen i Fousing stævner Hans Sørensen, skrædder i Holtum, for 14 mark for en hest.

963 - fol.75 - erstatning
Maren Clausdatter i Hvejsel ved Laurids Jensen i Givskud, fremlægger erklæring fra samtlige Hvejsel mænd, at krav om at hendes mand Thomas Poulsen skulle betale erstatning for den kvartalsskat for maj 1670, som han opkrævede og siden mistede, frafaldes.
Niels Jensen Lund i Bjerlev
Søren Sørensen i Bjerlev
Søren Christensen i Bjerlev
Peder Jensen i Bjerlev
Christen Iversen Lund i Bjerlev
Rasmus Andersen i Bjerlev
Anders Gydesen i Bjerlev
Poul Nielsen Skytte i Bjerlev
Jørgen Knude i Fousing
Peder Lassen i Hvejsel
Peder Jensen Lundgaard i Hvejsel
Anders Nissen i Hvejsel
Niels Jensen, snedker i Hvejsel
Jacob Jacobsen i Hvejsel
Laurids Christensen i Hvejsel
Peder Jørgensen i Bjerlev
Peder Jacobsen i Ildved
Søren Jensen i Ildved
Jens Jespersen i Ildved
Knud Pedersen Savmand i Ildved
Niels Andersen i Ildved
Jens Pedersen i Ildved
Søren Terkildsen i Ildved
Mikkel Jensen i Ildved
Hans Madsen i Ildved
Peder Nielsen i Ildved
Søren Madsen i Ildved
Laurids Madsen i Ildved
Christen Sørensen i Ildved
Søren Christensen i Ildved
Oluf Thomsen i Ildved
Mads Jensen, bødker i Ildved
Thomas Christensen i Tremhuse.
(Sml. lbnr.821, 834, 852, 871, 872, 884, 902, 910).

964 - fol.76 - syn
Laurids Christensen i Vonge indkalder 4 synsmand til at møde i Vonge og syne, hvad han viser dem.

12. december 1671

965 - fol.76B - restance
Alexander Grubbe til Donneruplund ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud stævner følgende for landgilde for 1670-1671:
Peder Brixen i Give
Thomas Graversen i Give
Niels Lassen i Give
Jens Frandsen i Give
Niels Jensen i Neder Donnerup
Morten Pedersen i Bøllund
Søren Iversen i Bøllund.

966 - fol.77B - rømt
Alexander Grubbe til Donneruplund ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud tager sit første ting til Niels Christensen, der er rømt fra sin halve gård i Ullerup og forbyder alle at færdes på Donneruplunds mark, korn og eng.

967 - fol.77B - restance
Jørgen Kaas til Rugård ved fuldmægtig Oluf Thomsen i Jelling stævner Hans Jensen i Hyvild for restance med landgilde og arbejdspenge for 1669 og 1670.
(Sml. lbnr.941).

19. december 1671

968 - fol.78 - tingsvidne
Didrik Blome til Refstrup ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud, fører vidner på, at Store Hestlund i Give sogn fra Arilds tid har været beboet af adelsfolk og været regnet for en adelig hovedgård med frihed for tiender og anden tynge indtil Didrik Blome fik den som gælds betaling i sidste krigstid og nu er bortforpagtet.
Varsel til Otto Bille på Koldinghus.

969 - fol.78B - restance
Niels Rosenkrantz til Stovgård ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud, stævner følgende for restance med landgilde for 1671:
Søren Væver i Ølholm
Mikkel Jensen i Ølholm
Knud Hansen i Hauge
Peder Mikkelsen og Jørgen Mikkelsen i Sindbjerglund
Oluf Jacobsen i Vindelev
Laurids Jensen og Jens Jensen i Vindelev
Christen Pedersen og Thomas Smed i Vindelev
Eskild Pedersen og Troels Pedersen i Vindelev
Laurids Jensen, smed i Vindelev
Jørgen Nielsen og Mads Jensen i Vindelev
Mikkel Jensen og Søren Madsen i Ildved
Hans Madsen i Ildved
Søren Jensen i Ildved
Jens Clemensen i Ildved
Peder Møller i Ildved
Søren Terkildsen i Ildved
Jørgen Knudsen og Laurids Madsen i Ildved
Jens Rytter i Ildved
Knud Pedersen i Ildved
Christen Poulsen i Ildved
Anders Tirsted i Ildved
Niels Rebslager i Ildved
Niels Andersen i Sandvad
Mads Hansen i Sandvad
Søren Christensen og Oluf Degn i Sandvad
Søren Christensen i Bjerlev
Søren Sørensen i Bjerlev
Anders Gydesen i Bjerlev
Jens Nielsen i Vonge
Karen [Nielsdatter], enke i Vonge
Peder Andersen og Bertel i Haustrup
Peder Thybo.

970 - fol.79B - skifte
Peder Knudsen fremlægger tingsvidne af Grundet birketing af 8.6.1670, hvor vidner hørte at Jørgen Johansen i Holtum fremlagde et skifte:
Skifte efter Jørgen Poulsen.
E: Mette Mikkelsdatter. B:
1) Karen Jørgensdatter.
(Skiftet ikke indført).

SLUT