Uldum sogn 1785.


Rentekammeret 313.26.
Koldinghus amts hartkornsbeskrivelse 1785.

fol 94  Forklaring over præstegårde, anneks- og mensalgårde samt andet beneficeret gods.

1]    Præstegården ligger i Uldum bys hartkorn af ager og eng.
a)    Uldum præstegård står for hartkorn ager og eng 7 td 4 skp 3 fjk 2 alb. Dens jorder var i året 1783 af landmåler Westerholt blevet opmålte, dog ligger endnu i fællesskabet uagtet jeg har gjort mig al mulig umage for at få dens mark udskiftet, derfor er intet mere end en toft på 10 tønder land størrelse indhegnet.
b)    hegnet består af et jorddige med et lidet gærde på.
c)    Præstegården har ingen skov eller skovpart.
d)    Haven var ved min ankonst hertil næppe stor nok til de fornødne køkkenurter, men ved den forventede jordudstykning gives plads til dens udvidelse, og da har jeg i sinde at anlægge en humlehave, hvor der da til sin tid skal ske underdanigst indberetning.
e)    Til præstegården ligger 3 huse, som intet hartkorn har, dog har de haft på præstegårdens anpart i byens fælles græsning til en ko. Når marken bliver udskiftet, som jeg formoder skal ske i dette forår, skal disse få noget jord udvist udi præstegårdens lod.
f)    Til Uldum by ligger et kær og en del hedejord, der er brugt til overdrev for får og fæ, derudi har præstegården anpart efter sit hartkorn, samme bliver tilligemed de øvrige jorder udskiftet.

2]    Anneksgården ligger i Holtum by, Sindbjerg sogn.
a)    Anneksgården står for Htk. 3 td 6 skp 2 fjk og bebos af en fæster navnlig Niels Madsen. Marken ligger endnu under fællesskabet, dog er stiftets landinspektør allernådigst ansøgt om at opmåle og udskifte dens jorder, hvilket han har lovet at begynde udi førstkommende forår. Intet mere end en liden toft er derfor indhegnet.
b)    Hegnet består af et jorddige med gærde på.
c)    Til gården er ingen skov.
d)    Ej heller humlehave.
e)    Ej heller huse.
f)    Anneksgården har med de øvrige bymændpart i et krat, som fornemmelig bruges til fædrift, samme er heller ej udskiftet.

Uldum Præstegård den 7. martii 1785
Christ: Plesner


Fortegnelse på hartkornet i Uldum sogn, specificeret gårdvis og godsvis.

ULDUM BY

gårdmænd

1    Jens Nørbo        3 4 1 1½        Rask gods
2    Niels Jensen        3 4 1 1½        Rask gods
3    Søren Rasmussen    3 4 0 0        Rask gods
4    Mikkel Pedersen    3 4 0 0        Rask gods
5    Anders Rasmussen    3 6 0 ½        Rask gods
6    Rasmus Jørgensen    3 6 0 ½        Rask gods
7    Terkel Pedersen    3 5 1 2½        Rask gods
8    Morten Jensen        3 5 1 2½        Rask gods
9    Rasmus Mikkelsen    3 4 2 2½        Rask gods
10    Niels Bøg            3 4 2 2½        Rask gods
11    Jens Jørgensen        3 4 3 1        Rask gods
12    Terkel Jensen        3 4 3 1        Rask gods
13    Peder Rasmussen    3 6 1 2        Rask gods
14    Christen Bisgaard    3 6 1 2        Rask gods
15    Hans Sørensen        3 5 3 2        Rask gods
16    Niels Hjort        3 5 3 2        Rask gods

gårdmændenes hartorn                        58 3 2 0

husmænd
1    Jens Henriksen        0 0 3 2        Rask gods
2    Niels Christensen    0 1 1 0        Rask gods
3    Christian Smed        0 1 0 0        Rask gods
4    Lars Findsen        0 0 3 1        Rask gods
5    Søren Hansen        0 0 3 0        Rask gods
6    Jeppe Hansen        0 1 0 0        Rask gods
7    Anders Mortensen    0 1 0 0        Rask gods
8    Peder Væver        0 1 1 1        Rask gods

husmænds hartkorn                            1 0 0 1

Summa ULDUM BY                                59 3 2 1

HESSELBALLE BY

gårdmænd

1    Jens Laursen        3 4 0 0        Hvolgård
2    Peder Christensen    3 4 0 0        Hvolgård
3    Hans Clausen        3 4 0 0        Hvolgård
4    Mads Hansen        3 4 0 0        Hvolgård
5    Niels Pedersen        3 4 0 0        Hvolgård
6    Peder Jacobsen        3 4 0 0        Hvolgård
7    Christen Jensen    3 4 0 0        Hvolgård
8    Søren Brahe        3 4 0 0        Hvolgård
9    Jens Sørensen        3 4 0 0        Hvolgård
10    Christen Byrgesen    3 4 0 0        Hvolgård

gårdmænds hartkorn                            35 0 0 0

husmænd

1    Jens Henriksen        0 1 3 1¼        Hvolgård
2    Peder Smed        0 1 3 1¼        Hvolgård
3    Peder Iversen        0 1 3 1¼        Hvolgård
4    Niels Sørensen        0 1 3 1¼        Hvolgård
5    Thomas Svenningsen    0 1 3 1¼        Hvolgård
6    Niels Bødker        0 1 3 1¼        Hvolgård
7    Christen Ottesen    0 1 3 1¼        Hvolgård
8    Niels Skomager        0 1 3 1¼        Hvolgård

husmænds hartkorn                            1 6 3 1

Summa HESSELBALLE BY                        36 6 3 1

ULDUM SOGNS HARTKORN SUMMA                    96 2 1 2

Uldum Præstegård d 29. martii 1785
Christ: Plesner

Total komplet. alt er medtaget.