LÅGE

Skøder og obligationer
i
Landstingets skøde- og panteprotololler,
der vedrører Langskov sogn.


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-642. 3.del, fol.207B. Tinglæst 12.3.1673, no.3.

Hans Juul til Fårupgård pantebrev på 800 rdl til Jens Jørgensen, forpagter på Stougård med pant i nedenstående gods.


NØRVANG HERRED.  SINDBJERG SOGN

ØRUM

Maren Jensdatter og
Las Jensen, 1 selvejergård,  26 skilling landgildepenge, 2 skilling grot leding, 4 skp havre, 1 svin hvert 4. år, 1 rdl gæsteri

HOLTUM

Knud Andersen, 1 bol,  1 ørte rug, 12½ skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin, ½ lam, 1 høne

LANGSKOV SOGN

ØLHOLM

Christen Jensen og
Peder Jespersen,  1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 brændsvin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 daler gæsteri

Jørgen Iversen, 1 gård,  1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 otting smør, 1 fødenød, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns, 20 æg


ØSTER SNEDE SOGN

KRAGELUND

Søren Mikkelsen og
Oluf Mikkelsen, 1 gård,  ½ tønde smør, ½ ørte byg, ½ brændsvin, 2½ mark 2 skilling 1 albus gæsteri

Søren Lauridsen og
Søren Jensen, 1½ selvejergård,  ½ ørte havre, ½ brændsvin, 2 skilling grot leding, 2 mark landgildepenge, 2 rdl gæsteri

Viborg 11.3.1673.

[Påtegning om indfrielse ses ikke].

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-642. 3.del, fol.282. Tinglæst 9.10.1673 no.3.

Hugo von Lützow på sin hustrus vegne, Rudolf von Offenberg på sin hustrus vegne, Ide Marie Juul og Anne Juul giver til vederlag til deres farbror Hans Juul, der i sin arvelod efter vores farbror Jørgen Juul i Peder Ladefogeds gård i Øster Snede sogn i Gammelsole fik udlagt 2 ørte malt for hartkorn, som efter salig fru Kirsten Munks skøde skal være gæsteri, deres part i den øde gård i Hvegholm, der skylder 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 20 æg, og som enhver af dem ejer en ottende del af, desuden giver de ham deres del af en staldokse i Hovgård i Ølholm, som Christen Holks skøde angiver at skylde mere end angivet i vores salig farbrors arvelod.
København 7.8.1773.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-668. 5.del. fol.457. Tinglæst 19.3.1705. nr.9.
Byfoged Hans Lassen i Viborgs auktionsskøde til Ditlev Brochdorf på Låge gods. Dateret 16.4.1704.

Se: Låge gods 1704.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-676. 5 del. bd.37 fol.544 B. Tinglæst 23.6.1723 nr.37.
Hieronymus de la Marres skøde til byfoged i Horsens Rasmus Christensen Leth på Låge gods. Dateret 31.3.1723.

Se: Låge gods 1723.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-686. 5.del. bind 42 fol.470. Tinglæst 13.8.1749.
Christian Leths skøde til Søren Fogh på Låge gods. Dateret 20.9.1748.

Se: Låge gods 1748.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-697. 5.del, fol.626. Tinglæst 5.5.1762 no.63.

Kammerråd Søren Fogh til Låges pantebrev på 22.000 rdl dansk grov kurant til kancelliråd Hans Marcussen til Rask dels med mit forrige pantebrevs ekstradering til forandring ved denne nye pantsættelse og dels til nylig indkøbt gods og tiendes betaling han mig lånt og forstrakt har med pant i min tilhørende og påboende hovedgård

Se: Låge gods 1762.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-699. 7.del. fol.804 B. Tinglæst 4.5.1768 nr.88.
Kammerråd Foghs skøde til kaptajn Bülow på Låge gods. Dateret 15.12.1767.

Se: Låge gods 1767

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-699. 7 del, fol.806B. Tinglæst 4.maj 1768 no.89.

Kammerråd Søren Fogh til Brandbjergs skøde til forvalter Hans Erik Saabye til Brandbjerg på en del bøndergods, som førhen har ligget under Låge Hovedgård, men som nu efter kongelig bevilling Christiansborg 23.10.1767 er blevet separat afhændet for 14.900 rdl. Dateret 15.12.1767.

Se: Jordebog 1767 over en del af Låge gods.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-702. 2.del, fol.577B. Tinglæst 8.5 1771 no.78.

Kaptajn Christian Frederik von Bülow til Låges obligation på 6.400 rdl til kammerråd Søren Fogh i Vejle med pant i:


LÅGE HOVEDGÅRD
hartkorn ager og eng        26 7 0 1
skov                         0 2 0 2
Vejrmøllen, som er nedlagt     0 4 1 0

Den del af HVEGHOLM MARK som endnu er Låge tilhørende, htk 3 0 3 0

Sindbjerg Kirke, hvis tiende er ansat i htk  23 6 0 0
med sin korn- og kvægtiende samt
tilhørende kirkejord anslagen for tilsammen   1 3 1 1
og deraf gående årlig landgilde  8 rdl 2 mark

Låge 27.4.1771.


Efter kreditors påskrift af 28. passato indfriet og kasseret. Fremvist Viborg 4.5.1772.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-702. 2.del, fol.613B. Tinglæst 8.maj 1771 no.124.

Kaptajn Christian Frederik von Bülow til Låges obligation til kammerherre Sehested i Vejle på 1800 rdl med 1. prioritets pant i følgende gods

HARRESØ

Claus Pedersen                 6 4 1 2        12 rdl

NYBORG,  et skovhus

Knud Jørgensen                            4 rdl

ØLHOLM,  et kærhus

Niels Hansen                            3 rdl

og med 2. prioritet i

LÅGE HOVEDGÅRD                30 6 1 0

samt Sindbjerg sogns kirke- korn- og kvægtiende
af hartkorn                25 1 1 1

Viborg 26.4.1771

Efter kreditors påskrift dags dato indfriet og kasseret.
Fremvist Viborg 7.5.1772.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-704. 1.del, fol.19. Tinglæst maj 1772 no.184.

Kaptajn Christian Frederik von Bülow til Låges obligation på 800 rdl til kammerråd Sehested til Bjerregård med anden prioritet næstefter kammerråd Foghs første prioritet for 2600 rdl med pant i


LÅGE HOVEDGÅRD
hartkorn                    26 7 0 1
skov                         0 2 0 2
Vejrmøllen, som er nedlagt     0 4 1 0

Den del af HVEGHOLM MARK som endnu er til Låge af htk 3 0 3 0

et skovhus i NYBORG

og et hus ved HOUGÅRD KÆR

Viborg 6.5.1772

Efter kreditors påskrift af 3. hujus indfriet og kasseret. Fremvist Viborg 5.5.1773.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-704. 5.del, fol.568. Tinglæst 10.5.1775 no.111.

Kaptajn Christian Frederik von Bülows skøde til Jacob Kruse fra Hvolgård for 7700 rdl på min forhen påboende og tilhørende gård

LÅGEGÅRD
hartkorn                    26 7 0 1
skov                         0 2 0 2
vejrmøllen                 0 4 1 0

ialt fri hovedgårds takst    27 5 2 0

og contribuerende hartkorn kaldet

HVEGHOLMS MARK                 3 0 3 0
og er inddelt under strølægget no.789

Et hus i NYBORG , der bebos af skovfogeden Knud Jørgensen
og svarer årlig landgilde 4 rdl, og hvad denne beboer skriftlig er bebrevet bør holdes

ØLHOLM KÆRHUS, der bebos af Niels Hansen, årlig landgilde 3 rdl,
hvilket beboeren igen nyder for at have årlig tilsyn med engen, som kaldes DET STORE OG LILLE FRUE eller HOUGÅRDS KÆR, der altid har ligget under Låge.

Viborg 5.5.1775

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-704. 6.del, fol.658. Tinglæst 14.6.1775 no.16.

Jacob Kruse til Låges obligation på 5000 rdl til Hans Hvas præst i Jyllinge og Gundsømagle på Sjælland med pant i

LÅGE HOVEDGÅRD
hartkorn                    26 7 0 1
skov                         0 2 0 2
mølleskyld                 0 4 1 0

noget ufri hartkorn, der bruges under hovedgården kaldet

HVEGHOLMS MARK                 3 0 3 0

et hus i NYBORG, bebos af skovfoged Knud Jørgensen, årlig 4 rdl

Kærhuset bebos af Niels Hansen, årlig 3 rdl.

Gården og det ene hus er i brandkassen assureret for 10.500 rdl.

Viborg 5.5.1775

Efter Hr.Grøns påtegning af 16.hujus er denne obligation med reservation af resterende rente 90 rdl kasseret.
Fremvist Viborg 17.6.1778.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-704. 7.del, fol.786B. Tinglæst 8.5.1776 no.2.

Jacob Kruse til Låges obligation på 1000 rdl til Jens Overby handelsmand i Horsens med pant i på min påboende og tilhørende hovedgård

LÅGE                        26 7 0 1
skov, hvorudi ej mere end til min egen højfornødne brug skal blive hugget, men derimod tilbørlig nøje iagttaget, fredet og opelsket
skovskyld                     0 2 0 2
mølleskyld                 0 4 1 0

noget ufri hartkorn, der bruges under hovedgården kaldet

HVEGHOLMS MARK                 3 0 3 0

Et hus i NYBORG, bebos af skovfoged Knud Jørgensen, årlig 4 rdl

KÆRHUSET bebos af Niels Hansen, årlig 3 rdl.

Lågegård 26.4.1775

Efter kreditors påtegning 30.10.1779 er denne obligation tilladt at må udslettes, men i henseende til de manglende renter og hans øvrige fordring i kammerråd Kruses opbudsbo reserveres alt lovligt, dog befries Lågegård for al pantsættelse til ... efter denne obligation.
Viborg 15.6.1780.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-706. 5.del, fol.612. Tinglæst juni 1778 no.162.

Auktionsskøde i Jacob Kruses opbudsbo ved sidste auktion den 8.1.1778 til køber fru kommerceråd Kruse for 6960 rdl på

LÅGEGÅRD                    26 7 0 1
skov                         0 2 0 2
mølleskyld                 0 4 1 0

HVEGHOLMS MARK, ufri jord     3 0 3 0

ØLHOLM KÆRHUS med den der liggende store eng HOVEDGÅRDS KÆR kaldet

et hus i NYBORG

Vejle 5.5.1778.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-708. 3.del, fol.262. Tinglæst juni 1781 no.47.

Elisabeth Maria Winding enke efter kommerceråd Kruse til Hvolgårds skøde efter købekontrakt af 21.12.1779 til Hans Hansen på

LÅGE SÆDEGÅRD                26 7 0 1
skovskyld                     0 2 0 2
mølleskyld                 0 4 1 0

HVEGHOLMS MARK, ufri jord     3 0 3 0
[der står fejlagtigt 3 td 3 skp]

3 huse

KÆRHUSET ved Ølholm, bebos af Niels Hansen

Et hus i NYBORG bebos af Knud Jørgensen

Et hus i NYBORG bebos af Søren Christensen

Hvolgård 10.6.1781

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-708. 8.del, fol.721B. Tinglæst 14.7.1784 no.1.

Hans Hansens skøde efter købekontrakt af 26.8.1783 til Peder Højberg til Bubelgård på Fyn for 11.200 rdl på

LÅGE SÆDEGÅRD                26 7 0 1
skovskyld                     0 2 0 2
vejrmøllen                 0 4 1 0

HVEGHOLMS MARK, ufri jord     3 0 3 0

3 huse

KÆRHUS ved Ølholm bebos af Peder Ove

To huse i NYBORG, bebos af Simon og Herman

Låge 16.6.1784

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-708. 8.del, fol.722. Tinglæst 14.7.1784 no.2.

Peder Højbergs obligation på 6000 rdl til oberstløjtnant Preben Brahe til sædehuset Hvedholm på Fyn med pant i

LÅGE                        26 7 0 1
skov                         0 2 0 2
mølle                     0 4 1 0

Ufri hartkorn                 3 0 3 0

Et jordløst hus på hovedgårdens grund og bruges under denne

2 jordløse huse i Nyborg

Tilsammen                    30 6 1 0

Hvedholm 11.6.1784

Efter geheimekonferentsråd Bille-Brahes påtegning af 15. hujus, som denne obligation har arvet, er samme indfriet og kasseret.
Forevist Viborg 24.6.1789.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-710. 4.del, fol.415B. Tinglæst juni 1789 no.60.

Ved 3. og sidste auktion den 28.6.1788 over Lågegård, som tilhører Peder Højberg ifølge adkomstskøde af 16.6.1784 fra Hans Hansen, der efter dom sælges af udlægshaveren geheimekonferentsråd von Bille i Odense for 8550 rdl til Iver Hansen fra Agersbøl.

LÅGE hovedgårds takst
ager og eng                26 7 0 1
skovskyld                     0 2 0 2
vejrmølleskyld                 0 4 1 0

ufri hartkorn                 3 0 3 0
hvorpå er to beboere
såvel som et opbygget og et beboet hus
samt 2 byggepladser

Vejle 17.6.1789.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-710. 4 del, fol.417. Tinglæst juni 1789 no.63.

Iver Hansens obligation på 5000 rdl til Fru Caroline Agnete Raben enke efter konferentsråd Bille Brahe med pant i

Låge Hovedgård                26 7 0 1
skov                         0 2 0 2
mølle med mølleskyld         0 4 1 0

et jordløst hus på gårdens grund

samt ufri hartkorn, der bebos af

Frederik Jensen og
Terkild Jørgensen            3 0 3 0

NYBORG

2 byggepladser, som Terkild Jørgensen har i brug.

Låge 11.6.1789

Efter grev Scheels påtegning dateret Scheel 13.juni d.a. til hvem denne obligation af kreditors enke som svigermor skal være transporteret, er denne obligation indfriet og kassseret.
Fremvist Viborg 12.10.1797.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-710. 8.del, fol.942. Tinglæst 26.9.1792 no.1.

Skøde til Johannes Aagaard på hovedparcellen af Låge Hovedgård efter købekontrakt 11.8.1791 for 8135 rdl
fra kammerherre Christian Rosenørn Teilmann til Nørholm og Hersomgård på min hustru Christiane Marie Wormskjold, justitsråd Peder Wormskjold til Bidstrup og frøken Christiana Frederica Charlotte Wormskjold, samtlige arvinger efter den på Låge afdøde kammerjunker Christian Wormskjold.

I den af landinspektør Bie til rentekammeret under 23.11.1790 indsendte og af dette 4.7.1791 approberede inddeling

parcel nummer

20    Lågegård
    ager og eng            11 2 3 1 3/4
    skov                     0 2 0 2

19    Knudsmark parcel         0 5 1 2 15/16

18    Kjeldkær lodden         1 1 1 1 1/8

15    Husmandens lod i
    Hougård kær             0 2 3 1 1/16

4    Engkæret                 1 0 3 2¼

    Vejrmølleparcellen
    møllekyld                 0 4 1 0
    jordskyld                 0 5 1 1 3/4

9    Med sit tillagte         0 6 2 2 5/8

7    Med sit tillagte         0 6 3 2 13/16

Summa hartkorn
    mølleskyld             0 4 1 0
    jordskyld                16 1 2 1 15/16
    skovskyld                 0 2 0 2

Viborg 24.6.1792.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-712. 4.del, fol.489. Tinglæst 22.6.1796 no.16 og 17.

Johannes Aagaard som døde 9.5. sidst på sin bopæl i Them sogn, hans arvingers skøde til brødrene Søren og Anders Holst fra Damgård for 8160 rdl på Låge.

Lågegård                    12 5 3 7/16
skovskyld                     0 2 0 2
mølleskyld                 0 4 1 0

efter landmåler Bies beregning af 23.11.1790

parcel nummer

20    Lågegård                11 2 3 1 3/4
    skovskyld                 0 2 0 2

11    Vejrmølleparcellen         0 5 1 1 3/4
    med derpå stående smedehus og deri værende smederedskaber

19    Knudsmark parcellen         0 5 1 2 15/16

Tilsammen hartkorn
ager og eng                12 5 3 7/16

Catrinedal 19.6.1796.

Tinglæst 22.6.1796 no.17.

Søren og Anders Holsts obligation på 6100 rdl til den almindelige enkekasse

Kolding 19.6.1796.

Efter læst kvittering af 18.8.1800 læst juli 1803 no.1 er denne obligation udslettet den 3.8.1803.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B70-499. Nørvang-Tørrild auktionsprotokol 1781-1819, fol.487.

Auktion over Lågegård 10.12.1798 på

Låge                        12 5 3 7/16
skovskyld                     0 2 0 2
mølleskyld                 0 4 1 0

Opråbt for 8000 rdl. Købt af Jonas Pode for 9000 rdl til beboelse 1.11.1799.

Lågegård 10.12.1798

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»