Hvolgård godsarkiv. G387-3. Heri ADKOMSTER
herunder uddrag af hvert dokument, idet der anføres køber og sælger samt det solgte jordegods hartkorn og landgilde, hvis det angives.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1686
Knud Gedde til Vestergård amtmand over Silkeborg og Mariager Kloster Amter sælger til generalmajor Hans Frederik Lewetzau til Oksholm

NØRVANG HERRED.  ULDUM SOGN

Hesselballegård
Peder Mikkelsen og
Jes Pedersen,             skylder årligt 2 ørte rug, ½ tønde smør,     1 okse at stalde, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns, 3 rigsort     gæsteri
Hesselballe by
Rasmus Sørensen og
Ole Ebbesen og
Niels Christensen         skylder 1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1 ørtug     havre, 1 fjerding smør, 1 okse at stalde, 1 brændsvin, 1 gås,     2 høns, 7 mk 12 sk gæsteri

gadehuse
Niels Smed og
Morten Smed             huspenge 2 rigsmark
Jørgen Christensen og
Peder Kræmmer             huspenge 2 rigsmark

Underskrevet 17.3.1686

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1703
Oberstløjtbnant Poul Trapaux til Hammergård sælger til brigader Ditlev Brochdorff til Hvolgård

ULDUM SOGN

Uldum
Søren Hansen og
Enevold Lauridsen        7 3 3 1        2 td rug, 2 td byg, 3½ td     havre, 1 fj smør, 1 okse at stalde, 1 brændsvin, 1 gås, 2     høns, erridspenge [arbejdspenge] 2 mk 4 sk, 6 mk 12 sk     gæsteri

Underskrevet 11.3.1703

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1722
se egen udskrift

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1728
Mathias Hansen byfoged og herredsskriver i Vejle sælger til Jacob Kruse til Hvolgård

GIVSKUD SOGN

Harre by
Mads Lauriden og
Christen Lauridsen        4 6 2 1        2 ørtug rug, 1 fj smør, 1     fødenød, 1 svin, ½ ørtug havre 1 rd gæsteri

Underskrevet Vejle den 26.7.1728

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1728
Jens Ibsen i Hvolgård Mølle på sin husbonds vegne Jacob Kruse til Hvolgård lod aflyse til 3.ting al ulovlig kornsæd, tørveskær, lyngslæt og andet mere i Nørvang-Tørrild herreder.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1729
Mogens Thomsen Levenhertz borger i Horsens sælger til Jens Mandix boende på Tamdrup Bisgård

STJERNHOLM AMT.  HORNBORG SOGN

Hornborg
Thomas Hansen            6 3 3 0        17 rd 2 mk

Underskrevet 2.8.1729

samme videresælges af Jens Mandix til hans fader Jacob Kruse til Hvolgård. Medunderskrivere min kære svoger Hans Cramer præst i Åle og Tørring og min kære broder Jens Jørgen Linvig

Underskrevet Bisgård den 8.8.1729

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1748
Rasmus Brun Humbles auktionsskøde til Mikkel Rode. Ved auktionen 12.11.1748 sogt til Hans Kruse til Hvolgård

RINGGIVE SOGN

Store Karlskov
[navn mgl]                5 5 2 1

Hedeby
2    Rasmus Jensen            2 2 2 2
3    Jens Bertelsens enke    2 3 1 2

Uve by
4    Peder Rasmussen Degn    2 3 0 2    uden bygning og besætning

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1751
se egen udskrift

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1755
Auktionsskøde fra Anne Hebo enke efter Hans Arensberg til Kommerceråd Hans Kruse til Hvolgård

Hvejsel sogns kongens anpart korntiende  12 4 0 0
Hvejsel sogns kirkens anpart korn- og kvægtiende  27 4 0 0
med tilliggende kirkejord og
Givskud kirkes korn- og kvægtiende  11 6 0 0

HVEJSEL SOGN

Ildved
Jacob Nielsen    hus        0 1 1 0        2 rd 4 mk

Underskrevet Vejle den 10.7.1755

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1757
Sofie Amalie enke efter birkedommer Thistrup på Refstrup, Arent Peter Engvar på Haugehus og Jens Mandix sognepræst i Hvejsel og Givskud sælger til Kommerceråd Hans Kruse til Hvolgård og Hammergård os tilhørende og forhen under Rørbæk Hovedgård henlagte hartkorn

SILKEBORG AMT.  NØRRE SNEDE SOGN

Nørre Snede
Jørgen Villadsen og
Jens Laursen            4 7 0 0        8 rd 2 mk
Oluf Hansen og
Jens Hansen            5 0 3 1        10 rd 4 mk
Jens Mikkelsen og
Christen Madsen        5 0 2 2        10 rd
Hans Olufsen            1 5 2 2        3 rd 2 mk
Jens Jørgensen            1 5 2 2½        3 rd
Anders Hansen            1 5 2 2½        3 rd
sgr. Schønning            2 3 1 1        8 rd med skatter
Lars Pedersen            1 1 3 ½        4 rd
Ole Mikkelsen            0 4 3 1½        2 rd 4 mk
Peder Lauridsen        0 4 3 1        2 rd 4 mk

husmænd
Jens Olufsen                        2 rd
herredsskriver Smidt                2 rd
Maren Vullesen                        1 rd 2 mk

Boest
Jørgen Jørgensen        2 5 3 1 5/8    6 rd 4 mk
Christen Pedersen        2 5 3 1 5/8    6 rd 4 mk
Peder Madsen            2 5 3 1 5/8    6 rd 4 mk
Peder Olufsen            2 5 3 1 5/8    6 rd 4 mk
Cornelius Jørgensen        2 5 3 1 5/8    6 rd 4 mk
Peder Byskov            2 5 3 1 5/8    6 rd 4 mk
Christen Bondegaard        2 5 3 1 5/8    6 rd 4 mk
Niels Bondegaard        2 5 3 1 5/8    6 rd 4 mk
til al byen skovskyld    0 2 2 1

husmænd
Erik Jensen                        1 rd 3 mk
Christian Krop                        2 rd
Niels Jensen                        1 rd 4 mk
smeden                            1 rd 2 mk

Nørhoved
Hans Madsen            1 5 3 2        4 rd

Søhale
Peder Christensen        2 6 2 1        6 rd 4 mk

Leret
Jørgen Jørgensen        3 2 2 1½        5 rd 4 mk
Thomas Nielsen            3 2 2 1½        5 rd 4 mk

Nortvig
Peder Jørgensen        4 1 1 2        8 rd
Peder Steffensen        4 1 1 1        8 rd
Peder Nielsen            3 0 0 0        6 rd
smeden                1 0 0 0        4 rd
Jens Steffensen        4 0 1 0        8 rd

Grættrup
Hans Jensen            2 1 1 1½        4 rd
Anders Madsen            2 1 1 1½        4 rd
Esild Andersen            2 6 0 ¼        5 rd
Terkild Thomsen        0 4 1 ¼        1 rd
Christen Andersen        2 6 0 ¼        5 rd
Hans Eskildsen            2 1 2 1¼        4 rd
Christen Pallesen        0 4 1 ¼        3 rd
Larus Eskildsen        husmand        2 rd

EJSTRUP SOGN

Ejstrup
Søren Bondegaard        2 4 0 1½        6 rd
Thomas Thomsen            2 4 0 1½        6 rd

HAMMER SOGN

Hage
Mads Møller            1 0 0 0        i stedet for arbejde til     Vester Mølle har hidtil været fri for landgilde

Store Thorlund [Ejstrup sogn]
Lars Larsen            3 0 0 2        5 rd 2 mk
Villads Andersen        3 2 1 1        6 rd 4 mk
Anders Waatter            husmand        3 rd 2 mk

NYKIRKE SOGN

Tinnet
Christen Sørensen og
Peder Rasmussen        4 7 0 0        trælbønder, 2 rd 4 mk og 2     td rug
Søren Godske            2 0 1 2        3 rd 2 mk

husmænd
glarmester Mads Pedersen                3 rd 2 mk og 8 dages     arbejde
Jens Skrædder                        2 rd
Jens Ebbesens kone                    1 rd 2 mk

Damgård
Anders Jacobsen og
Hans Knudsen            7 5 2 0
    og skov            0 0 3 0        trælbønder, 4 td rug

Underskrevet den 30.4.1757

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1763
Prokurator Anders Bagger i Jelling sælger til Kommerceråd Hans Kruse til Hvolgård og Hammergård.

HVEJSEL SOGN

Ildved
Niels Svendsen            5 1 3 1        10 rd årligt til martini
Den såkaldte Peder Møllers ødegård af hartkorn 5 0 2 1, der således bruges:
Christen Hage bebor stedet og har ¼ part = 1 2 0 1 3/4 i fæste og brug, hvoraf han svarer årligt til martini 2 rd 4 mk
Det øvrige svarer ejeren selv skatter af og har det i brug undtagen
Peder Larsen og Peder Nyborg har ¼ part af hele stedets agerjord i fæste og brug såvidt deraf til sæd bliver årlig indtagen og deraf svarer årligt til martini 4 rd og
Peder Murmester har ligeledes har ligeledes ¼ part agerjord og ¼ part græsning i fæste og brug undtagen engskifterne og som skal slås og deraf svares afgift til hver Michaeli 7 rd 2 mk.
hartkorn ialt 10 2 1 2

Underskrevet den 26.4.1763

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1769
Poul Østergaard til Hammergård sælger til fru Elisabeth Marie Winding, salig Kommerceråd Kruses til Hvolgård.

SILKEBORG AMT.  VRADS HERRED.  LINDERUP SOGN

Hjortvang
Peder Albretsen        3 7 1 1        gør daglig hoveri, årlig     landgilde 1 td rug
Jens Nielsen            3 7 1 1        gør daglig hoveri, årlig     landgilde 1 td rug
Rasmus Christensen        3 1 1 1        gør daglig hoveri, årlig     landgilde 1 td rug
Jens Andersen            3 1 1 1        gør daglig hoveri, årlig     landgilde 1 td rug, hvorved følger Anders Myllerups søn Jens     Andersen som med forældrene hertil er forflyttet fra Myllerup
Mourids Jensen og
Mads Jensen            6 7 1 2        gør hoveri og svarer     årligt landgilde 2 td rug
skovskyld til byen        0 0 3 2

gadehuse
Jonas Andersen        årligt huspenge    2 rd
Niels Laursen        årligt huspenge    2 rd
Jens Rytters enke    årligt huspenge    2 rd
Jens Laursen        gør ugedag eller svarer huspenge 2 rd
Mette Rytters        årligt huspenge    2 rd
Niels Bak            årligt huspenge    1 rd
Birgitte Skovborg    årligt huspenge    1 rd 3 mk
murmesterhuset ansat for                4 rd

ialt hartkorn        21 1 2 2
rug                6 td
penge            10 rd 3 mk

Underskrevet den 3.5.1769

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1784
se kopi af original

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»