Hvolgård gods jordebog 1773


B6C-179 Koldinghus Amt. Jordebog for godser 1773.

nr.16. Jordebog over Hvolgård Hovedgård i Koldinghus Amt, Langskov sogn med underliggende bøndergodses hartkorn, således som samme i hele, halve og fjerdeparts-gårde er inddelt

Hvolgård Hovedgårds takst ager og eng 32 3 3 1, skov og mølleskyld 1 7 2 1

Under gården bruges bøndergods hartkorn ager og eng
Udsæden årlig                rug        40 til 50 td
                        byg        20 til 24 td
                        havre    230 til 250 td
                        boghvede    20 td

Til gården oppebæres
Uldum sogn kirketiende
hvis tiende skyldig hartkorn ungefær    111 td
Langskov sogns ditto noget over        100 td
Hvejsel sogns ditto                    243 td 6 skp 2 fj
Givskud sogns ditto                    72 td

Gården bebos af mig undertegnede tillige med hosværende familie
og stedets ungefær                     100 stk stude
fødes ungefær                        50-60 stk ditto
samt holdes køer til husets fornødne brug

BØNDERGODS

LANGSKOV SOGN

Langskov
en ødegård som bruges under Hvolgård hovedgård
                    4 5 1 0    nr.2
Søren Andersen            1 3 3 0    nr.1
Christian Hansen        1 3 1 2    nr.4
Mads Hansen            0 2 3 0    nr.3
                Disse 3 er fri for hoveri

Ølholm
Nikolaj Jensen            2 0 3 1    nr.2        ½ gd
Laurids Iversen        2 0 3 1    nr.2        ½ gd
Anders Christensen        2 6 2 1    nr.4        ½ gd
Peder Christensen        3 6 0 2    nr.5        ½ gd
Jesper Poulsen            2 5 0 0    nr.7        ½ gd
Niels Nielsen            2 5 0 0    nr.7        ½ gd
Søren Jensen            2 4 2 2½    nr.8        ½ gd
Simon Andersen            2 4 2 2½    nr.8        ½ gd
Niels Christensen        2 1 1 2½    nr.9        ½ gd
Anders Iversen            2 1 1 2½    nr.9        ½ gd
Knud Vistesen            2 4 1 1½    nr.10    ½ gd
Christen Iversen        2 4 1 1½    nr.10    ½ gd
Christen Andersen        3 7 0 2    nr.11    ½ gd
Jens Poulsen            2 2 3 ½    nr.12    ½ gd
Christen Mønster        2 2 3 ½    nr.12    ½ gd
Anders Pedersen        1 7 3 2    nr.14    ½ gd
Jacob Andersen            0 3 3 2    nr.15
                disse forretter alle bestandig hoveri

ULDUM SOGN

Uldum
Hans Sørensen og
Niels Sørensen            7 3 3 1    nr.3        1 gd
                forretter noget hoveri efter deres fæstebrev

Hesselballe
Laurids Enevoldsen        3 4 0 0    nr.1        ½ gd
Christen Pedersen        3 4 0 0    nr.2        ½ gd
Christen Byrgesen        3 4 0 0    nr.3        ½ gd
Jens Sørensen            3 4 0 0    nr.4        ½ gd
Peder Jacobsen            3 4 0 0    nr.5        ½ gd
Christen Andersen        3 4 0 0    nr.6        ½ gd
Christen Brahe            3 4 0 0    nr.7        ½ gd
Claus Jensen            3 4 0 0    nr.8        ½ gd
Søren Brahe            3 4 0 0    nr.9        ½ gd
Jens Hansen            3 4 0 0    nr.10    ½ gd
                gør alle bestandig hoveri
8 husmænd [navne ikke angivet] som hver haver
                    0 1 3 1¼
og ialt udgør            1 6 3 1
                gør hver en ugedag

GIVSKUD SOGN

Harritsø
Poul Andersen            4 6 2 1            1 gård
                er fri for hoveri

RINGGIVE

Ringgive
Erik Nielsen og
Hans Nielsen            2 7 3 0            1 gd
                gør efter deres fæstebreve

Store Karlskov
Søren Knudsen            5 5 2 1            1 gd
                gør efter hans fæstebrev


SINDBJERG SOGN

Ørum
Claus Jensen            3 7 2 0    nr.1        ½ gd       selvejer
Peder Christensen        3 7 2 0    nr.2        ½ gd
Jørgen Christensen        3 7 2 0    nr.3        ½ gd
Niels Jensen            3 7 2 0    nr.4        ½ gd
Søren Markussen        3 7 2 0    nr.5        ½ gd
Laurids Eriksen        3 7 2 0    nr.6        ½ gd
Morten Madsen            3 7 2 0    nr.7        ½ gd
Casper Nielsen            3 7 2 0    nr.8        ½ gd
Peder Sørensen            3 7 2 0    nr.9        ½ gd
Christen Pedersen        3 7 2 0    nr.10    ½ gd
Anders Jensen            3 7 2 0    nr.11    ½ gd
Jens Nielsen            3 7 2 0    nr.12    ½ gd
Søren Hansen            3 7 2 0    nr.13    ½ gd
Hans Madsen            3 7 2 0    nr.14    ½ gd
                gør alle bestandig hoveri [ikke nr.1]
Eske Simonsen            0 0 3 1 og skov 0 1 0 1

Endnu af Hvegholmgårds hartkorn og i Langskov sogn beliggende
                    1 4 0 0
                bruges under hovedgårdens græsning

Sindbjerglund
Peder Eriksen            6 0 0 0    nr.7 og 8    ½ gd
Hans Pedersen            5 7 2 1    nr.6        ½ gd
Hans Mogensen og
Peder Mogensen            5 6 3 0    nr.4        ½ gd
Jørgen Madsen            5 5 2 1    nr.2        ½ gd
Hans Vonge            6 2 0 2½    nr.1        ½ gd
Niels Dynesen            6 0 2 2    ½ af 3 og 8  ½ gd
Anders Andersen og        0 2 0 0
Peder Christensen        2 7 2 1½    ½ af 5 og 9  ½ gd
                forretter hoveri af 4 td og svarer penge af                     det øvrige

HVEJSEL SOGN

Hvejsel
Søren Jacobsen            7 2 3 2    nr.2        1 gd
                gør hoveri efter hans fæstebrev

Ildved
Iver Andersen            2 3 3 1    nr.11    ½ gd
Jens Jepsen            4 0 3 1    nr.15    ½ gd
Niels Rasmussen        4 0 3 1    nr.16    ½ gd
Jens Smed                5 1 3 1    nr.12    ½ gd
Peder Møllers gd        3 6 1 2    nr.19    ½ gd
Christen Hage            1 2 0 2    nr.19    ¼ gd
Hans Nyborg            0 1 0 1    nr.21
Jens Thøgersen            0 1 0 1    nr.24
                gør hoveri efter deres fæstebreve

SUMMA               231 7 0 1

SILKEBORG AMT. TØRRING SOGN

Plovstrup                        fra nr.1 til nr.5 inklusive
Veste Andersen            4 4 1 0            ½ gd
Søren Nielsen            4 4 1 0            ½ gd
Jacob Poulsen            4 4 1 0            ½ gd
Rasmus Hansen            4 4 1 0            ½ gd
Jens Jensen            1 1 0 0            ¼ gd
                gør hoveri efter deres fæstebreve

Resenhus
Peder Nielsen            1 4 2 2            ½ gd
                gør hoveri efter hans fæstebrev

LINNERUP SOGN

Lønsgård
[navn mgl]            11 7 0 1    nr.1        1 gd  skov 1 1 2 1
            ingen hoveri

Hjortsvang
Peder Albertsen        3 7 1 1    nr.6        ½ gd
Jens Nielsen            3 7 1 1    nr.6        ½ gd
Rasmus Christensen        3 1 1 1    nr.3        ½ gd
Jens Andersen            3 1 1 1    nr.3        ½ gd
Mads Jensen            3 3 2 2½    nr.5        ½ gd
Mourids Jensen            3 3 2 2½    nr.5        ½ gd
                gør noget arbejde efter deres fæstebreve
                Mtr.nr.3 har desuden skov 0 0 3 2

SUMMA                53 6 2 0 og skov 0 2 1 1

FORKLARING

over de til Hvolgård i Koldinghus Amt behørende spand- og gangdage til det den kongelige allernådigste forordning af 12.august 1773 dens 6 paragraf indeholdende arbejde

A: som årlig behøves

1    Til kornets rensning og samme på lofterne at opbære
gangdage 9
2    Skovning af fornøden bygningstømmer for gård og gods til af fælde, skinde, save etc
spanddage 4
gangdage 8
3    Til træbrænde, ris og favntræ behøves
spanddage 3
gangdage 6
4    Til humleavlen
gangdage 3
5    De ved gården efter højst bemeldte forordnings første post opsatte kornstakke i laden at indføre
spanddage 2
gangdage 4
6    Det efter udtærskningen overskydende halm at sætte i stakke til gårdens og godsets assistance i påkommende fortrang
spanddage 1
gangdage 2
7    Behøvende folk til handlangere ved ladegårds-husenes reparation
spanddage 2
gangdage 5
8    Til vandstedernes rensning ved gården og i marken
spanddage 3
gangdage 9
9    Til sten på marken at opbrække og derfra udføre
spanddage 3
gangdage 5
10    Til stenbroers og vejes reparationer på gårdens mark
spanddage 2
gangdage 4
11    Fornøden tørveskær til gårdens brug bliver i mindste at anføre
spanddage 4
gangdage 10
12    Skulle gården blive bortforpagtet da til fedevarers bortførsel
spanddage 1
13    Til at hente sæde-rug så og når nogen rejse skulle indfalde godsets affærer betræffende
spanddage 1

B: Som alene kan forefalde et år men ej et andet såsom

flytning for en sælger, køber eller forpagter (når sligt skulle anfalde) blive at anføre enten til en 4 mils ægt eller og 2 spanddage af hver halvgård

Efter de her værende lokale omstændigheder bliver dette således insinueret til behagelig eftersyn

Hvolgård den 20.september 1773
E.N.Winding
H.Commerceråd Kruses
KOMPLET
for
sted, navn, hartkorn, gårdstørrelse og hoveri.