Brandbjerg gods jordebog 3.9.1771.

B70-498. Nørvang-Tørrild auktionsprotokol 1761-1781 fol.229

Brandbjerg hovedgårds takst ager og eng 17 5 2 2, skov 1 1 2 1.
    På gårdens mark ligger Munkholm, derpå er for nærværende tid     28 fag af ny egebindingsværk og murede huse indrettet til 4     husmænd, som hver skal gøre ugentlig 3 dages arbejde imod at     de beholder til brug og græsning den såkaldede Munkholm takst     og ellers hvad dertil til itzige beboere har været indgærdet,     hvilket til 3 td hartkorn er anslagen, hvoraf de svarer alle     skatter og tiender til ejendommen foruden at de, som andre     husmænd på godset, forretter jagt- og løberejser.

13 0 0 2  ager og eng contribuabel bønderjord også kaldet     Brandbjerg Mark, som bruges under hovedgården.
12 2 0 0 Vindelev kirke i Nørvang herred med Jus Patronatus et     vocandi samt korn- og kvægtiender.Derunder hører

0 3 2 2  et hus i Vindelev, bebos af Hans Hansen, deraf han     ugentlig året igennem gør 2 dages karlearbejde, samt i høst     og slet medbringer optager og holmer, item forretter     løberejser og bud, som årlig i ringeste kan anføres for 14     rd.

0 1 2 0  et hus, bebos af Søren Skrædder, hvoraf han årlig enten     svarer 2 ugedage eller penge 8 rd.

0 0 3 0  et hus, bebos af Peder Henriksen, svarer årlig afgift 3     rd 2 mk. Denne Peder Henriksen havde vel afgangne sekretær     Johansen reserveret sig ved købeconditioner, således at hans     kone og børn bliver ved det af ham i fæste havende hus, imod     at han svarer de kongelige skatter og husets afgift og om han     skulle finde for godt at give ham pas, måtte det stå ham frit     for enten at blive ved sit hus eller og med kone og børn at     flytte andetsteds, hvor han bedst kan nyde sit brød, men da     intet sligt i velbemeldte hr.sekretærs levetid skete, anses     denne condition ikke af nogen betydning uden for hans egen     person, om han fik i sinde at tjene uden for godset.

et jordløst hus, bebos af Peder Smed, som imod at holde kirken     ren, nyder græsningen på kirkegården og svarer årlig afgift 3     rd 2 mk. Denne Peder Smed, som er fremmed indkommen, er og af     hr sekretær Johansen accorderet, at han efter lovlig     opsigelse med kone og børn til næste faredag kan fraflytte     huset.

0 0 3 0  et stykke eng. Denne eng haver præsten i Kollerup for     vins og brøds vedligeholdelse i Vindelev kirke. Ved denne     kirke og aparte at observere at afgangne hr.Krigsråd Morville     og frues lig, så og deres børns, som her på egnen med alle     afgår, skal have lejersted udi den begravelse, som er i denne     kirke, så skal samme løfte, som af min formand er indgået af     køberen opfyldes, dog så at det ikke er kirkens ejer til     hinder i fornøden tilfælde.


Bøndergods

KOLLERUP SOGN

Hygum
Søren Nielsen            3 1 0 0        25 S, 50 G, de 5 med plov
Niels Kleis            3 5 3 2        29 S, 58 G, de 5 med plov

Lureby
Laurids Thomsen        3 3 1 2½        27 S, 54 G, de 5 med plov
Niels Hansen            3 3 1 2½        27 S, 54 G, de 5 med plov
Niels Thomsen            0 4 2 ½        8 rd
Søren Thomsen            0 4 2 ½        forretter året igennem 2     dages arbejde, item i høst og slet medbringes optager og     holmer, så og løber rejser efter omgang
Søren Larsen            0 1 2 1        forretter i alle tilfælde     som oven er meldt

Kollerup
Peder Hansen            4 7 1 0

Rolighed
Peder Olesen            0 4 0 0        8 rd årlig

Fuglsang
Niels Rasmussen        0 2 0 0        8 rd

Stoltenberg
Christen Rasmussen        0 6 0 0        12 rd 3 mk

Vindelev
Niels Eskesen            3 5 2 1½        29 S, 58 G, de 5 med plov
Rasmus Nielsen            3 5 2 1½        29 S, 58 G, de 5 med plov
Lars Underup og        2 7 1 1    nr.2    23 S, 46 G,
Christen Jensen        2 7 1 1    nr.2    23 S, 46 G, Køberen svarer     af disse to beboere til præsten i Kollerup årlig 12 skp byg,     20 skp havre, l lispund smør
Mads Nielsen Underup og    2 7 3 0    nr.3    23 S, 46 G
    i leje            2 7 3 0    nr.3    16 rd. Denne halve gård     har jeg overladt Peder Smed i Vindelev udi leje i 6 år på     condition af, at han skal bygge stuehuset op af ny og sætte         hele stedet samt gårdens grund i forsvarlig stand og     svare årlig (de ordinære skatter iberegnet) 16 rd. Skulle nu     en køber have dette forandret, fik jeg dertil udvej at     udregne det med smeden og i så fald skal af mig vorde leveret     med dette sted 4 bondebæster samt vogne, plov og harve, lige     som det på stedet forhen var
Søren Poulsen            6 4 2 0    nr.1    til hver års Martini og     maj 12 rd
Christen Jonasen                    gør 1 karl-ugedag og     løberejser efter tur
Laurids Nielsen                    penge 1 rd og derforuden 1     karl-ugedag samt løberejser efter tur, og imod ovenmeldte     sted, der betales af noget anneksgården tilhørende grund,     godtgør husbonden anneksbonden 4 mk
Jens Hjulmand                        2 rd årlig
Jens Gartner                        3 rd 2 mk. Han er ikkun en     lejer, følgelig efter lovlig opsigelse skal kvittere
Søren Soldat            0 2 0 2        gør en karl-ugedag og     løber rejser med de andre
Østen Andersen            0 1 2 0        gør en karl-ugedag og     løber rejser med de andre. Han er ikkun en lejer og efter     lovlig opsigelse skal kvittere

GREJS SOGN

Holtum
Niels Olufsen        6 6 2 1    nr.5        13 rd 2 mk
Jens Thomsen        4 2 0 0    ½ af nr.1    6 rd 4 mk

SINDBJERG SOGN

Holtum
Peder Skrædder        4 6 1 2½            13 rd 2 mk
Hans Eriksen        4 6 1 2½            13 rd 2 mk, desuden gør     hver af dem [de to sidste] i efteråret 2 dages fælles     pløjning, 1 dags møg-agen, om foråret ligeså 2 dages     pløjning, 2 dages høslæt med 2 folk og ligeledes 2 dages høst

Lindved
Jens Sørensen Møller 4 0 1 2    ½ af nr.1    13 rd 2 mk
Niels Ziangsen        6 3 0 0    nr.3        7 rd 2 mk, skal have en     slags selvejer-rettighed i den 4 part af hans påboende gård
Rasmus Nielsen        3 4 1 1½    ½ af 2 og 4  9 rd 3 mk 12 sk
Jesper Sørensen    3 3 2 2½            7 rd
Peder Steffensen    3 3 2 2½            10 rd
Mads Jensen Smed    6 7 0 1    nr.7        20 rd, desuden gør han     årlig forsagt arbejde, 1 dags møg-agen, 2 dages slæt med     holmer, 1 dags høst med optager, og 2 dages pløjning. Han er     desuden af Hr.Cammerråd Fogh accorderet, som jeg af min     formand er forbunden at holde og køberen ligeledes skal     holde, at han efter lovlig opsigelse til næste fare-dag må     kvittere sin gård, når han ved fraflytningen leverer 7     dygtige plovbæster, 3 gode vogne med behør, 2 plove, 2 harver     tilligemed det fulde sædekorn, at han og familien meddeles     pas
Mikkel Jensen        3 3 1 1    af nr.6    14 rd og desuden gør     forsagt arbejde som næstforanført Mads Smed findes anført

LANGSKOV SOGN

Nyborg
Jens Christensen    3 5 2 1½            14 rd
Søren Skrædder        3 5 2 1½            14 rd. Foruden bemeldte     penge gør hver af dem nok 1 dags møg-agen, 2 dages slæt, 1     dags høst, 2 dages pløjning. Søren Skrædder som fremmed     indkommen er accorderet, at når han lovlig opsiger, må han     flytte derfra, når han leverer 4 forsvarlige bønder-bæster og     ellers den øvrige besætning og sædekorn

ØSTER SNEDE SOGN

Bøgballe
Anders Knudsen og    2 7 0 1            5 rd 2 mk
Niels Jensen        2 7 0 1            5 rd 2 mk.
Disse tvende mænd skal have en slags selveje

Gammelsole
Jens Christensen    5 4 0 1½    ½ af 9    12 rd

RINGGIVE SOGN

Uve
Anders Larsens enke    2 3 2 1            6 rd 4 mk

KOMPLET.
Der angives sted, navn, hartkorn, matrikelnummer, hvis det er anført samt landgilde, hvor S betyder spanddage og G gangdage.