Erik Brejls hjemmeside

Start

København amt gejstlige skifteuddrag

[København]   

[Smørum herred]    [Sokkelund herred]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
3. klasse: Gejstlige, samt kirken, universitetet, skoler og hospitaler tilhørende personer.

Gejstlige skifter, der tidligere udførtes af provsten, blev 1771 overtaget af Hof- og Stadsrettens 3. klasse i København.

[1771-1797]    [1798-1799]    [1800-1801]    [1802-1803]    [1804-1805]   

[1806-1807]    [1808-1809]    [1810-1811]    [1812-1813]    [1814-1815]   

[1816-1817]    [1818-1819]    [1820-1821]    [1822-1823]    [1824-1825]   


Landsover- samt hof- og stadsretten i Kbh 1771-1863

1771-1859 deltes københavnske boer i følgende klasser:

1) Civile og militære rangspersoner, og embedsmænd i rangen,
2) kongelige betjente udenfor rangen, kgl. pensionister, bankens og de oktrojerede kompagniers betjente,
hoftheaterets og det danske teaters personale, tjenestefolk udenfor de egentlige tyendeklasser (f.eks.
francoiser, sekretærer, bogholdere, fuldmægtige, skrivere og hofmestre).
3) Gejstligheden og den lærde stand.
4) Anselige og formuende borgere og indvånere, f.eks. vekselerere, grosserere, apotekere, vinhandlere,
fabrikører, sukkerraffinadører, gæstgivere, bryggere, bagere, brændevinsbrændere og deslige med forråd af
adskillige varer forsynede borgere, samt alle bemidlede folk, der lever af deres formue og ikke er i rangen.
5) Kunstnere og håndværkere med deres svende og drenge, vognmænd og hyrekuske, så og det øvrige
mindre borgerskab af spækhøkere, lysestøbere, øltappere, kælderfolk og deslige, samt alle andre personer,
der lever af deres arbejde eller har andre næringsveje, som ikke til nogen særdeles klasse kan henføres.
6. Fallit- og opbudsboer.
7. Tjenestefolk (undtaget de i 2. klasse nævnte).
8. Søetatens underofficerer og menige samt håndværksfolk (herunder også de i koffardifart sejlende
styrmænd og matroser m.v.).
9. Landetatens underofficerer og menige.

Fra 1860-1862 var der dog kun 6 klasser, idet de gamle klasser 2 og 3 blev sammenlagt under klasse 2, og de
gamle klasser 7, 8 og 9 lagdes sammen til en ny klasse 3.


Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
3. klasse
Forseglingsprotokol 1771-1797

med oplysninger fra Registrerings- og Behandlingsprotokollen.
Skifterne har samme løbenumre som her angivet i alle 3 protokoller.Sidetal i forseglingsprotokollen anføres.
Som regel henvises der fra Forseglingsprotokollen til Registreringsprotokollen og herfra til Behandlingsprotokollen, men langt fra altid.
Derfor anføres første indførsel i Registreringsprokollen med sidetal, og første indførsel i Behandlingsprotokollen med sidetal.
Det kan f.eks. se sådan ud:
side 226, R560, B415
der betyder: side 226 i Forseglingsprotokollen, side 560 i Registreringsprotokollen og side 415 i Behandlingsprotokollen.
Der henvises altid til følgende indførsler i samme protokol.

Mange af skifterne er efter ugifte studenter uden børn.
Efter Kong Christian Den Femtes Danske Lov 1683, 5. bog, 2. kapitel, artikel 35 arver far alene.
Hvis far er død arver mor, søskende og halvsøskende, samme bog og kapitel artikel 36.
Det vil sige, at hvis far alene er arving i et skifte, så nævnes mor og søskende ikke, selv om de lever.1 Hans Hoff, skibspræst. 14.8.1771, side 3, B3.
Testamente af 27.4.1770. A:
1) jomfru Bolette Tønder i Trondhjem.
Desuden afkald fra:
2) Simon Hoff
3) Ellen Hoff
4) Anne Torstensdatter ved far Torsten Berg.

2 Berg, student i København. 1.9.1771, side 4, B3
A: 2 brødre i Norge, den ene er præst, men uvist hvor.

3 Johan Christian Sigfred Sanny, præst på skibet Kongen af Danmark under Det asiatiske Kompagni. 10.9.1771, side 5, R3, B34.
A:
1) søskendebarn på mors side Anne Margrethe Wettersten g.m. Steffen [Christiansen] Heegaard, kapellan [i Stubbekøbing, fra 1775]
2) søskendebarn på mors side Andreas Lauridsen Wettersten, vintappersvend.
Afdødes bror [Carl Frederik Sanny, kapellan i Maribo, sidst skoleholder ved Vor Frelser kirkes skole på Christianshavn, [begravet Christianshavn 21.6.1770] g.m.
Louise Nolde, [der døde Christianshavn 4.12.1771 lbnr.10]. Ingen børn

4 Anne Dreier i København. 18.9.1771, side 5, R5, B43.
Enke efter Hans Just Sevel, professor. A:
1) [Frederik Christian] Sevel, etatsråd
2) Johanne Marie Sevel g.m. [Peder] Kofoed [Ancher], etatsråd
3) Søren Sevel, [præst i Eggeslevmagle]. død. 1B:
a Clemen Poulsen Sevel.

5 Andreas Lund, student i København. 28.9.1771, side 6, B5.
A:
1) bror Christian Frederik Lund
2) Laurids Valentin Lund.

6 Joen Estenius, student i København. 1.10.1771, side 6, B5.
Boet udleveres til Joen Olufsen på afdødes fars vegne, der bor på Island.

7 Marie Susanne Petresch, ugift i København, der døde 20.10.1771, side 9, R20, B5.
A:
1) søster Cecilie Cathrine Petresch, død, var gift Ebbesen. 4B:
a Thomas Jacob Ebbesen, kopist
b Andreas Ebbesen
c Kirstine Margrethe Ebbesen 23, i Norge
d Marie Sofie Ebbesen 18, i Norge
2) bror Oluf Been Petresch, skoleholder i Rungsted
3) søster Anne Dorthe Petresch.

8 Erik Steenhof, student i København. 8.11.1771, side 10, B6.
A:
1) far Hans Steenhof, degn i Nørre Broby på Fyn.

9 Peder Severin Garbo, doctor medicinæ i København, der døde 13.11.1771, side 11, R14, B69.
E: Maren Mathiassen. A:
0) forældre [Henrik Ejlersen Garboe, præst i Vejrum, skifte Hjerm herred gejstlig 10.4.1727 lbnr.36 og Karen Sørensdatter Ancher, død Holstebro marts 1743]
1) søster [Anne Cathrine Garboe], gift [Vejrum 18.10.1731] med [Jan Lorents Breum], degn [i Lunde og Ovtrup i Vester Horne herred]
Fars første ægteskab med [Anne Cathrine Bruun, skifte Hjerm herred gejstlig 2.8.1700 lbnr.22]
2) halvbror [Rasmus Henriksen] Garbo, præst i Tikøb og Hornbæk
3) halvsøster, død. B:
a en datter g.m. Junge, sergent på Holmen.

10 Louise Nolde i København, der døde 4.12.1771, side 12, B176.
Enke efter Carl Frederik Sanny, kapellan i Maribo, sidst skoleholder ved Vor Frelser kirkes fattiges skole på Christianshavn, [begravet Christianshavn 21.6.1770].
Hans A:
1) bror Johan Christian Sigfred Sanny, skibspræst, skifte 10.9.1771 lbnr.3 og dennes arvinger.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.

11 David Reutze, skoleholder i København. 12.12.1771, side 13, B4.
E: Anne [Hansdatter] Fabricius. LV: Herslev Abildgaard.
Arvinger angives ikke.

12 Jens Thune (Thunø), overgraver ved København Nikolaj Kirke.7.2.1772, side 14, R61, B40.
E: Cathrine Margrethe [Henriksdatter] Switzer. B:
5) Johanne Cathrine Thune g.m. Pedersen, regimentshårskærer i København, der døde 29.3.1773.
Første ægteskab med Dorthe Cathrine Olufsdatter, skifte 26.2.1741. B:
1) Troels Thune
2) Cathrine Thune g.m. Løw, informator ved søetaten
3) Ulrikke Bolette Thune 28
4) Elisabeth Kirstine Thune, død, var g.m. Henrik Christian Møller på Fussingø. 3B:
a Anne Dorthe Møller 18
b Johanne Cathrine Møller 15
c Karen Møller 13.

13 Jørgen Birch, student i København. 12.2.1772, side 17, R100, B70.
A:
1) mor [Karen Jacobsdatter] g.m. [Frederik] Pedersen til Hindemae [i Skellerup sogn] på Fyn
2) søster g.m. Bøgh, kancelliråd
3) halvsøster Dorthe Marie Langhoff
FM: morbror Jacob Jacobsen Møller.

14 Peder Mørch, kantor ved Holmens kirke i København. 18.2.1772, side 18, R27, B86.
Enkemand efter Ottilie Johanne Harsdorff. B:
1) Frederik Mørch 22, juvelerersvend
2) Balthasar Mørch, forstander på Husavik svovlværk i Island
3) Elisabeth Anne Mørch g.m. Jørgen Schiøtt, kammertjener
4) Helene Mørch g.m. Niels Christian Geelmuyden, begge døde. 5B:
a Floriane Cecilie Geelmuyden 13
b Gert Geelmuyden 12
c Johanne Nikoline Geelmuyden 10
d Jacob Geelmuyden 5
e Baltser Geelmuyden 3.

15 Christian Cornelius Rebhun, doctor medicinæ i København, der døde 20.2.1772, side 19, R27, B7.
Enkemand.
Hans A:
1) søster Elisabeth Christine Rebhun, der døde g.m. Henrik Christian Møller i Oldenburg. 2B:
a Anne Cathrine Møller g.m. Wrancken
b Margrethe Cathrine Dorthe Møller g.m. Harms
2) søster Beathe Deliane Rebhun g.m. Johan Andreas Gotlieb Jan. Deres B:
a Sofie Elisabeth Jan g.m. Johan Didrik Tobelmann.
Hendes A:
1) bror Charles Caine
2) søster Marie Caine
3) søster Susanne Caine.

16 Markus Volquartz, præst i Almindeligt Hospital i København, der døde 20.2.1772, side 23, R44, B16.
A:
1) brorsøn Johan Ditlev Brandt, student.

17 Offe Højer, student på Valchendorfs kollegium i København, der døde 25.2.1772, side 24, R63, B51.
A:
1) mor Eva Marie [Clausdatter] Castan i Horsens, enke efter [Mourids Offesen] Højer, [præst i Uldum og Langskov, begravet Uldum 14.5.1760]
2) bror [Claus Castan Højer]
3) søster [Judith Cathrine Højer]
4) søster Gertrud Rebekka Højer g.m. Johan Nikolaj Hornemann, urmager i Horsens
5) søster [Anne Sofie Højer].
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Offe Henrik Højer.

18 Christian Frederik Lund, viceskibsprovst i København. 25.2.1772, side 25, R189, B68.
A:
0) far Johan Christian Lund, degn, død. E: Anne Cathrine Ketting
1) halvbror Frands Lund, skriverkarl på Sankt Croix
2) halvsøster Johanne Lund.
FM: Holger Tryde, kateket.
Afdøde døde i Portsmouth i England.

19 Peder Christensen, ugift kapellan pro persona i Rødby og Ringsebølle, der døde 23.3.1772, side 26, B12.
A:
1) søster Johanne Christensdatter, enke efter Jensen, silkefabrikant
2) søster Christiane Christensdatter g.m. Johannes Hornemann [Berntsen] Suhr, præst i Hunseby
3) halvsøster Margrethe, enke efter Laurids Ottesen, købmand i Rødby.

20 Ejler Christian Hagerup, præst på Kysten Guinea. 28.3.1772, side 27, R376, B58.
A:
0) forældre [Richard Hagerup, præst i Skogn i Trondhjem stift i Norge og Maren Magdalene Hass, skifte Brusk herred gejstlig 11.12.1779 lbnr.41]
1) bror Richard Hagerup g.m. Maren Malene Hass i Kolding
2) bror Søren Hageruppræst i Surendal i Trondhjem stift
3) bror Jeremias Hagerup i Porsgrunn i Norge
4) bror Hans Peder Hagerup premierløjtnant i Frederikshald (Halden)
5) søster [Margrethe Borch Hagerup] g.m. [Carsten] Volquartz, præst [i Kolding]
6) søster [Lucie Margrethe Hagerup g.m. Bertolt [Bertoltsen] Høgh, præst i Taulov
7) søster [Ellen Susanne Hagerup] g.m. Christian Henrik Luja, mesterskriver i Jylland
8) søster [Gedske Sofie Hagerup g.m. Christian von Købing, kaptajn i Trondhjem stift].

21 Jacob Fischer, degn på Kysten Guinea. 28.3.1772, side 27, B176.
Arvinger angives ikke.

22 Hans Poul Rogert, hører i Frue Kirke fattiges skole. 15.4.1772, side 28, R79, B13.
A:
0) forældre [Vilhelm Poulsen Rogert, præst i Hvidbjerg og Lyngs, skifte Refs herred gejstlig 22.6.1750 lbnr.24 og Maren Hansdatter Jenstoft, skifte Refs herred gejstlig 7.3.1743 lbnr.18]
1) søster Ida Johanne Rogert g.m. [Jens Nielsen Høstmark] i Gamst, præst [i Anst og Gesten]
2) søster Øllegaard Rogert, på Møn.
Fars andet ægteskab med [Anne Rebekka de Kneyln, død København 29.5.1770]. B:
3) halvbror Johan Filip Rogert
4) halvbror Iver Andreas Rogert.

23 Anne Lucie Bøye, født Pahl i København. 22.4.1772, side 28, B10.
E: Jens Højsgaard, klokker ved Trinitatis kirke.
Testamente af 3.3.1764. Hendes A:
1) mor Anne Cathrine, enke efter Markus Pahl
2) søster Ulrikke Pahl g.m. Mathias Christian Bradt, vintapper
3) bror Markus Frederik Pahl, købmand på Holmens havn på Island
4) bror Johannes Pahl, død. 3 børn: 1 søn og 2 døtre.

24 Ulrik Schrøder, student i København, der døde 24.5.1772, side 29, R80, B59.
A:
1) 0) forrige arrestforvarer Schrøder, død
1) søster Vibeke Judith Schrøder 20
2) søster Margrethe Schrøder 7.

25 Michael Højer, student i København. 24.5.1772, side 31, R87, B31.
A:
1) søster Anne Margrethe Højer 23, g.m. Søren Mariager i Køge
2) bror Christian Jacobsen Højer, skoleholder i Gunderslevholm
3) bror Herman Højer i Preussen
4) bror Jacob Højer i Holsten
5) søster Else Margrethe Højer g.m. Jesper Dam, købmand i Skive.

26 Jørgen Nielsen Rohde, subrektor i Vor Frue latinskole. 30.5.1772, side 31, R83, B17.
A:
1) søster, død. 3B:
a Mathias Snupke, student
b Karen Margrethe Snupke
c Sofie Margrethe Snupke.

27 Birgitte Thorsdatter i København. 30.5.1772, side 32, R81, B11.
E: Johan Kolbøl, skoleholder. B:
1) Johan Georg Johansen 5
2) Dorthe Johansdatter 3.
FM: morfar Thor Qvist.
Afdøde døde for 2 år siden.

28 Ole Rømer Bro, klokker ved Vor Frue kirke i København, der døde 4.6.1772, side 32, B14.
A:
1) søster Else Magdalene Bro g.m. Garber, fasanmester på Den kongelige Fasangård på Frederiksberg ved søn Andreas Broberg Mandø, studiosus medicinæ
2) bror Ferdinand Anton Bro, forpagter på Sorø Ladegård, død. 1B:
a Antoinette Birgitte Bro 18.

29 Poul Frederik Dauw, skoleholder i København, der døde 5.6.1772, side 33, R88, B128.
A:
0) forældre [Johan Gotfred Johansen Dauw, præst i Nexø, død Bodilsker 3.10.1757 og Marie Elisabeth Johansdatter Koefod, begravet Nexø 22.1.1760]
1) bror Ludvig Otto Dauw 20
2) søster Hedvig Margrethe Dauw g.m. Herman [Poulsen] Schor, præst i Nørre Nissum
3) søster Susanne Agnethe Dauw, der døde 24.5.1772. E: Kofoed i Rønne. 3B: 1 søn og 2 døtre, hvis navne ikke angives.

30 Margrethe Melchiorsdatter, ugift i København. 11.6.1772, side 34, B15.
B:
1) Ottine Marie Birgitte Schack 25, kammerpige på Billesborg på Fyn.
FM: morfar Hans Melchior Johansen, klokker i Fredericia.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster g.m. Anders Albrechtsen, laugsskriver
2 afdødes søster g.m. Johan Lehmann.

31 Niels Overgaard, skoleholder i København. 25.6.1772, side 36, R90, B29.
Enkemand efter Clara Marie Mulvad, der døde 5 dage før sin mand.
Hans A:
1) Rasmus Hansen Paludan
2) Mette Hansdatter Paludan, enke efter Johan Gotfred Berling, snedker
3) Christen Hansen Paludan, død. E: Cecilie Møiniche. 2B:
a Hylleborg Elisabeth Paludan
b Anne Kirstine Paludan 12
4) Margrethe Hansdatter Paludan, død. Hendes børn
der alle er afdødes søskendebørn samt nogle søskendebørn i Jylland.
Hendes A:
1) bror Jes Christensen Mulvad, taffeldækker hos de kongelige pager
2) bror Frands Mulvad på Christianshede i Jylland
3) bror Peder Mulvad, død. 4B:
a Hans Mulvad 16
b Otto Mulvad 15
c Sofie Mulvad 15
d Petrine Mulvad 12
4) bror Hans Mulvad, død. 1B:
a Frederikke Mulvad 20.

32 Ferdinand Anton Lindemann, kateket i Petri tyske kirke i København. 28.6.1772, side 38, R97, B21.
A:
1) mor Anne Marie i Sønderborg, enke efter overinspektør Lindemann
2) bror Ulrik Frederik Lindemann, klædekræmmer g.m. Marie
3) bror Vilhelm Anton Lindemann, sekretær.
Desuden nævnes afdødes morbror Filip Christian Vette, klædekræmmer.

33 Johannes Gamst, student i København, der døde 30.6.1772, side 38, B20.
Arvinger angives ikke.

34 Jens Bøgild, skoleholder i Vor Frues fattiges skole i København. 6.8.1772, side 39, R100.
A:
1) far Jens Jensen Bøggild i gården Bøggild i Torning sogn i Jylland.

35 Margrethe Sofie Jacobsen, læremoder i Trinitatis fattiges skole. 8.9.1772, side 40, B109.
A:
1) søskendebarn Anne Eleonora Holm, enke efter Mørch, sergent
2) søskendebarn Jacob Holm, tømrer på Holmen i København.

36 Christian Geigel Karup, student i København. 14.10.1772, side 42, R107, B162.
A:
1) far Rasmus Sørensen Karup.

37 Markus Joensen, student i København. 28.10.1772, side 43, R117, B91.
A:
1) mor, enke efter Joen Joensen, præst i Gilsbakke i Borgefjord syssel på Island
2) bror Joen Joensen, præst i Gilsbakke
3) bror Joen Joensen den yngre, proprietær i Borgefjord syssel
4) søster Andis Joensdatter g.m. Thor Steensen, præst i Midal i Arne syssel på Island
5) søster Voldborg Joensdatter g.m. Finsen, præst i Røhne i Arne syssel
5) søster Sigrid Joensdatter g.m. Sivertsen, præst i Brainsleth i Bardastrand syssel på Island
7) søster Margrethe Joensdatter
8) søster Gunni Joensdatter.

38 Poul Bjarnesen, student i København. 2.11.1772, side 44, R110, B36.
A:
1) far Bjarne Joensen, underrektor i Skalholt latinskole i Island.

39 Hans Ernst Feldmann, student i København. 9.11.1772, side 44, 58, B180.
A:
1) bror Nikolaj Feldmann, løjtnant.
Afdøde døde 8.11.1772.

40 Jørgen Richter, student i København, der døde 11.11.1772, side 45, R220.
A:
1) far Christian Olufsen Richter, bygmester på gården Sunddalen i Frostens præstegæld i Trondhjem stift i Norge.

41 Hans Brandt, student i København, der døde 7.12.1772, side 46, R169, B52.
A:
1) bror Frederik Christian Brandt, købmand i Hamborg
2) søster, enke efter Andreas, uvist hvor.

42 Andreas [Nielsen] Schiøtt, øverste kapellan i Nikolaj kirke i København, der døde 20.12.1772, side 46, R125, B53.
E: Christiane Sofie [Schultz]. LV: successor [Jørgen Jensen] Østrup. B:
2) Henrik Vilhelm Schiøtt 6
3) Eliezer Schiøtt 3
4) Samuel Schiøtt 9 mdr.
FM: Vindekilde, bogholder.
Første ægteskab med Else Kirstine Hjort, skifte 25.11.1758. Ingen børn.
Andet ægteskab med Anne Johanne [Mikkelsdatter] Alrø, samfrændeskifte 13.5.1763. B:
1) Niels Schiøtt 13.
FM: [Nikolaj Nielsen] Lumholt, nederste kapellan i Nikolaj kirke.

43 Skive, student i København. 31.12.1772, side 48, B69.
Arvinger kendes ikke.

44 Frederik Christian Mannesen, student på Borchs kollegium i København. 18.1.1773, side 48, R158, B70.
A:
1) mor Else Cathrine, enke efter Mannesen
2) bror Hans Gotfred Mannesen, på Tjørnelund
3) bror Peder Georg Mannesen 25
4) Jacob Mannesen 23
5) søster Lucie Henriette Mannesen.
Afdøde døde 15.1.1773.

45 Peder Kappel Hincheldey, student i København, der døde 18.1.1773, side 49, B36.
A:
1) bror Niels Hincheldey, købmand i Næstved
2) søster Birgitte Hincheldey g.m. Wilchen Hornemann, købmand i Næstved ved søn Benjamin Hornemann.

46 Andreas Floor, student i København. 25.1.1773, side 49, R50.
A:
1) bror Frederik Floor
2) en søster i Pedersens kloster i København.

47 Jørgen Pedersen, undergraver ved Sankt Petri tyske kirke i København. 10.2.1773, side 50, R150, B61.
E: Cathrine Cortsen. LV: Zedeler, bogholder ved Petri kirke.
Første ægteskab med Marianne Westrup. Samfrændeskifte 11.4.1767. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 20
2) Jens Pedersen 19
3) Anne Margrethe Pedersdatter 14
4) Frederik Pedersen 10.
FM: Jens Jacobsen Ørslev.

48 Hans Iversen, student i København, der døde 19.2.1773, side 51, R162, B98.
A:
1) bror David Iversen, boghandler i Altona
2) bror Johannes Erasmus Iversen, død. 2B:
a Christian Henrik Iversen 24
b Charlotte Louise Iversen 21.
FM: stedfar Christian Melchior, fuldmægtig i Politikammeret
3) søster Cathrine Elenora Iversen i Sønderborg.

49 Johan Christian Zimmermann, student i København, der døde 28.2.1773, side 52, R161, B42.
A:
1) søster Bodil Cathrine Zimmermann g.m. Janus Frydensberg, rådmand i Horsens, bror til anmelderen Mourids Frydensberg i København.

50 Elisabeth i København, der døde 8.3.1773, side 53, B55.
Enke efter Christen Kjærulf. B:
1) Sofie Kjærulf 10, hos sin moster læremoder ved en af de frie skoler i København.

51 Jens Højsgaard, klokker ved Trinitatis kirke i København. 21.4.1773, side 54, R167, B93.
E: Cecilie Birgitte Vormstrup. LV: Flindt, prokurator.
Første ægteskab med Johanne Calmer. B:
1) Marie Magdalene Højsgaard g.m. Johan Eiten, kommissær.
Andet ægteskab med Anne Lucie Pahl, [skifte 22.4.1772 lbnr.23]. Arv til A:
1) søster Ulrikke Pahl g.m. Mathias Christian Bradt, vintapper ved hans bror Peder Daniel Bradt.

52 Jacob Debes, student på Regensen i København. 4.5.1773, side 57, R191, B138.
A:
1) søster Anne Marie Debes 22
2) søster Mette Sofie Debes 19.
FM: morbror Jens Færø, skrædder.

53 Peder Eskemose, skoleholder i København. 11.6.1773, side 58, R183, B57.
E: Birgitte Frederiksdatter. LV: Schiøtt, inspektør.
Første ægteskab med Karen Nielsdatter. B:
1) Jørgen Eskemose, fuldmægtig på Holmen
2) Jonas Eskemose, fuldmægtig i Det asiatiske Kompagni
3) Nikolaj Balthazar Eskemose, sergent på Holmen, død. 1B:
a Christian Eskemose 5.
Afdøde døde for 2 år siden.

54 Jacob Wulf, kapellan i Helliggejst kirke i København. 5.7.1773, side 58, R193, B87.
E: Anne Sofie Sølling. B:
1) Christian Rasmus Wulf
2) Hans Jacob Wulf
3) Carl Frederik Wulf
4) Inger Cathrine Wulf g.m. Christian Michael [Johansen] Priebst, præst i Garnisons kirke i København.
Afdøde døde 4.7.1773.

55 Ferdinand Christian Nebel, student i København. 15.7.1773, side 60, B56.
A:
1) far Christen Nebel, skrædder i Frederiksstad i Norge.
Afdøde døde 14.7.1773.

56 Johan Frederik Fæhr, tysk skoleholder i København. 31.7.1773, side 61, B64.
E: Christiane Frederikke. A:
1) bror Henrik Vilhelm Fæhr, skrivemester i Haderslev.
Afdøde døde 26.7.1773.

57 Christiane Dorthe Schmidt i København. 19.12.1773, side 62, 70, R203, B37.
E: Anton Christoffer Rohn, præst i Petri tyske kirke i København, der døde 12.5.1774.
Hendes første ægteskab med [Henning Georg] Blumenberg, livmedicus, skifte Københavns Hofret. Konceptskifte november 1745 lbnr.136. B:
1) Christiane Sofie Blumenberg g.m. Niebuhr, kaptajn
2) Frederikke Augusta Blumenberg.
Hans første ægteskab med [Cathrine Elisabeth Schwinger]. B:
1) Anton Christoffer Rohn, kirurg
2) Elisabeth Amalie Rohn g.m. [Claus Clausen] Plum, præst i Korsør
3) Christiane Sofie Rohn
4) Marie Cathrine Rohn g.m. Klocher, kontrollør i Garding i Holsten
5) Anne Margrethe Rohn, død, var g.m. [Gotlieb] Seeboth, tysk præst i Garnison kirke i København, [død 12.12.1771]. 6B:
a Vilhelm Bernhard Christoffer Seeboth 22
b Vilhelmine Sofie Amalie Seeboth g.m. [Johan Just] Einem, præst i Bramstedt i Holsten
c Frederikke Marie Elisabeth Seeboth 17
d Margrethe Charlotte Christiane Seeboth 15
e Hedvig Beathe Augusta Seeboth 12
f Anton Ludvig Gotlieb Seeboth 11.

58 Maren Strahlendorph i København. 13.1.1774, side 64.
E: Andreas [Adam] Kolmitz, graver på Nikolaj og Helliggejsts assistence kirkegård uden for stadens Nørre port. B:
1) Casper Kolmitz 22, enroulleret matros
2) Peder Kolmitz 18, bagerdreng
3) Poul Kolmitz 16.
FM: Mads Lauridsen, vognmand.
Afdøde døde 21.7.1770.

59 Niels Rohde (Roed), student i København. 12.2.1774, side 66, B113.
A:
1) bror Jens Rohde, præst (personlig kapellan) i Kværndrup på Fyn.
Afdøde døde 11.2.1774.

60 Johannes Kaas, skibspræst på orlogsskibet Sjælland. 9.3.1774, side 66, 77, R243, B168.
E: Cecilie, der opholder sig i Stadsboyden 5 mil vest for Trondhjem.
Afdøde døde i Bergen20.1.1774.

61 Jacob Kruse, student i København, der døde 23.4.1774, side 67, R222, B150.
A:
1) mor Birgitte [Jacobsdatter] Borch, enke efter [Arnold Henriksen] Kruse, præst [i Hagested og Gislinge, skifte Tuse herred gejstlig 4.7.1754 lbnr.32]
2) bror Valentin Kruse, præst i Grevinge
3) Claus Kruse, vinhandler i København, død. Enken nu g.m. Ditlev Liebenberg, buntmager i København. 2B:
a Cathrine Kruse 15
b Arnold Kruse 6
4) søster Sofie Magdalene Kruse g.m. Jonas [Martin] Møller, præst i Sæby og Hallenslev
5) søster Margrethe Kruse g.m. Niels Christian Birch i Nykøbing Sjælland
6) søster Rakel Vilhelmine Kruse g.m. [Niels] Munch, bogholder [i Den kongelige Brandforsikring i København].

62 Vilhelm Emil Hartvig, student i København. 11.5.1774, side 69, B105.
A:
1) søster, oldfrue på Gravensten i Holsten
2) søster g.m. T. L. S. Eberling, domestik på Augustenborg.
Afdøde døde 10.5.1774.

63 Rasmus Pedersen Voigt i København. 11.7.1774, side 70, B107.
A:
1) søster g.m. Peder Hintze.
Afdøde havde netop afsluttet sin skolegang i Køge latinskole og opholdt sig hos sin farbror Jørgen Voigt i København.

64 Andreas Broby, skoleholder i København. 15.7.1774, side 71, R227, B136.
E: Abelone Børgesdatter. LV: Andreas Lorentsen. B:
2) Johanne Birgitte Broby 17
3) Dorthe Marie Broby 14
4) Abelone Andrea Broby 12.
FM: Christian Frederik Andreas Wulf, kasserer ved Pramkontoret.
Første ægteskab med Margrethe Wulf. B:
1) Cathrine Margrethe Broby 24.

65 Johan Eskild Møller, præst på Kysten Guinea. 1.8.1774, side 72, B160.
A:
1) mor Cathrine Magdalene [Johansdatter Krahe], enke efter Godske [Eskildsen] Møller, præst [i Møgeltønder, død 19.1.1741]
2) bror Otto Didrik Møller i Snogbæk, præst i [Sottrup]
3) søster Anne Sofie Møller g.m. [Peder Nikolaj Sørensen] Kleist, præst i Bjert
4) søster Ingeborg Marie Møller g.m. [Jens Pedersen] Bjørn, præst i Viby på Fyn
5) søster Gedske Møller.

66 Niels Beverlin, student i København. 19.9.1774, side 72, R230, B155.
A:
1) bror Beverlin, brygger i København
2) søster Anne Marie Beverlin, enke efter Ursin, brygger ved søn Andreas Maturin Ursin
3) halvbror Thor Andersen Nygaard, død. 5B:
a Anders Nygaard, skoleholder i Kæderup [i Tureby sogn]
b Søren Nygaard i Kæderup
c Mette Cathrine Nygaard
d Lucie Nygaard, enke efter Møller
e Bodil Marier Nygaard, enke efter Stadsgaard.
Afdøde døde 18.9.1774.

67 Jacob Frederik Herslev, ugift personlig kapellan i Fosnæs præstegæld i Numedal provsti i Trondhjem stift i Norge, der døde i København. 15.10.1774, side 73, R234, B149.
A:
1) far Peder Herslev, præst i Fosnæs præstegæld.

68 Tharald Ross Iversen, student i København, der døde 2.11.1774, side 74, R233, B123.
A:
1) far Peder Iversen, bager i Trondhjem
2) bror Thyge Leth Iversen, guldsmedesvend i København.

69 Hans Christian Saxe, skoleholder i den frie skole i København. 8.11.1774, side 75, B139.
Arvinger angives ikke.

70 Johan Peder Bølle, student i København. 1.2.1775, side 76, B142.
A:
1) bror Peder Nielsen Bølle, styrmand.

71 Hans Thomsen, skoleholder i København. 13.2.1775, side 77, B183.
Arvinger angives ikke.

72 Anne Catrine Schiellerup i København, der døde 17.2.1775, side 78, R235, B172.
Enke efter Johannes Sørensen Franck, præst i Alsted og Fjenneslev, skifte sluttet 22.9.1739. B:
1) Marie Susanne Franck g.m. Jens Ditlev Møller, farver
2) Cathrine Margrethe Franck, død, var g.m. Them Rathgen Møller, hørkræmmer. 2B:
a Johannes Møller 24, buntmagersvend
b Anne Cathrine Møller 22
3) Thale Susanne Franck, [skifte Skælskør 16.4.1773 lbnr.310, var g.m. Simon Pedersen, bager i Skælskør. 6B:
a Peder Johannes Simonsen, urtekræmmer i København
b Christian Frank Simonsen, skoleholder i Skælskør
c Anne Cathrine Simonsdatter g.m. Madsen, vagtmester i Kalundborg
d Thomas Simonsen 17, hårskærerdreng i København
e Inger Dorthe Simonsdatter 12
f Susanne Magdalene Simonsdatter 7.

73 Sara Hendrine Lambrecht i København, der døde 1.3.1775, side 79, R240, B179.
Enke efter Gottschalck Mülhausen. B:
1) Sara Dorthe Mülhausen 28
2) Hendrine Mülhausen 26
3) Frederikke Louise Mülhausen 24
4) Carl Henrik Mülhausen 23, i Kina.

74 Mandrup Schurmann, undergraver ved Holmens kirke i København. 10.3.1775, side 80, R244, B173.
E: Maren Bay. B:
2) Anne Marie Schurmann 13
3) Peder Schurmann 10
4) Elisabeth Schurmann 7
5) Christiane Schurmann 2.
Første ægteskab med Anne Dorthe Krog. B:
1) Nikolaj Schurmann 21, student i Lille Heddinge.
Afdøde døde 8.3.1775.

75 Frederik Vilhelm Busch, student i København. 19.3.1775, side 81, B144.
A:
1) far Christoffer Heidenreich [Frederiksen] Busch, præst i Strandby, Bjørnsholm og Malle.
Dødsfaldet blev anmeldt af afdødes fætter Frederik Busch, student i København.

76 Johan Christian Fabricius, doctor medicinæ ved Frederik Hospital i København. 4.5.1775, side 82, B151.
B:
1) Johan Christian Fabricius, professor i økonomi
2) Frederik Vilhelm Peder Fabricius, doctor medicinæ i Holland.
Dødsfaldet blev anmeldt af frue professorinde Anne Cecilie Fabricius.

77 Johanne Jensdatter i København. 9.5.1775, side 84, B367.
Enke efter Daniel Christian Feitsius Tønder, degn i Børnehuset i København.
Første ægteskab med Jens Eriksen. 3B:
a Hans Jensen, skoleholder på Bornholm
b Oluf Jensen, super Kargo i Kina
c Margrethe Kirstine Jensdatter, død, var g.m. Søren Gabriel Fienberg. 2B:
1 Johanne Margrethe Sørensdatter 14
2 Helvig Elisabeth Sørensdatter 10.
Afdøde døde 8.5.1775.

78 Peder Rose Hjelm, student i København. 23.5.1775, side 86, R294, B262.
E: Anne Sofie Frederiksdatter i Mandal i Norge. B:
1) Karen Birgitte 2.
FM: morbror Tønnes Frederiksen, skibskaptajn.
Afdøde døde 22.5.1775.

79 Boopgørelse ved umyndiggørelse i København. 27.5.1775, side 86, B148.
Johan Gotfred Conradi, tandoperatør i København blev sat under værgemål under [Christian] Wosemose, prokurator på grund af sindets svaghed under overværelse af datteren Anne Sofie Conradi g.m. Daniel Henrik Willich.

80 79 Boopgørelse ved umyndiggørelse i København. 10.7.1775, side 98, R251, B167.
Knud Miller, student blev sat under værgemål under Laurids Schmidt og indlagt i Sankt Hans Hospital på grund af vanvittighed og sindets forvirring.

81 Bolette Bjørn i København. 27.8.1775, side 99, R 261, B183.
Enke efter Rudolf Wandeler, professor og stadsfysikus i København. B:
1) Anne Barb ara Wandeler
2) Erik Daniel Wandeler i Store Ramel i Sverige.

82 Knud Lund, student på Valchendorfs kollegium i København, der døde 21.9.1775, side 100, B164.
Arvinger angives ikke.

83 Niels Christensen Ettrup, studiosus kirurgiæ i København. 25.9.1775, side 102.
Der skal være halvsøskende i Viborg stift.
Afdøde døde hos sin farbror Nielsen, kirurg i København.

84 Anne Marie Gutscher i København. 11.1.1776, side 104, B184.
Enke efter Johannes Iver [Jensen] Colding, præst i Brøndbyvester og Brøndbyøster, [død 11.8.1772]. B:
1) Elisabeth Cathrine Colding 11
2) Jens Christian Colding 10
3) Frederik Peder Colding 8
4) Nikolaj Jacob Colding 5.
FM: farbror Villads Colding, lærredshandler i København.
Desuden nævnes afdøde halvsøster på stedet.

85 Marie Pechüle i København. 22.1.1776, side 106, R279, B191.
Enke efter Henrik [Niemand Didriksen] Finckenhoff, præst [i Sengeløse, død 9.8.1756].
Testamente af 6.2.1771.
Hendes A:
1) bror Henrik Pechüle, [skrædder i Kiel], død. 4B:
a Eva Lucie [Dorthe] Pechüle, enke efter [Johan] Caspersen Müller, præst [i Havdrup og Skensved, død 28.1.1771]. Hendes 1B:
1 Hans Nikolaj Müller 8
b Elisabeth Magdalene Pechüle g.m. Niels [Hansen] Aulum, præst i Karlslunde og Karlstrup. Deres 8B:
1 Hans Nikolaj Aulum 18
2 Johan Henrik Aulum 14
3 Eva Cathrine Aulum 11
4 Charlotte Susanne Aulum 9
5 Marie Elisabeth Aulum 7
6 Pouline Nicolette Aulum 6
7 Marie Dorthe Aulum 4
8 Mette Cathrine Aulum 3
c Johan Henrik Pechüle. Hans 5B:
1 Cathrine Marie Pechüle 8
2 Jacobine Frederikke Johanne Pechüle 7
3 Vilhelmine Dorthe Pechüle 5
4 Johannes Christian Pechüle 2
5 Marie Henriette Pechüle 6 mdr
d Poul Pechüle, brygger. Hans 1B:
1 Henrik Jacob Pechüle 3.

86 Maturin Brinck, student i København. 1.2.1776, side 86, R293, B171.
E: Cathrine Elisabeth Møller. B:
1) Johannes Brinck 7
2) Frederik Brinck 5
3) Elisabeth Brinck 4.
FM: farbror Andreas Brinck.
Afdøde døde for 2½ år siden.

87 Cathrine Sofie Ursin i København. 1.2.1776, side 109, B228.
E: Henrik Hammond, hører ved Holmens fattiges skole.
Testamente af 17.8.1773.

88 Peder Brøndlund, student i København, der døde 4.3.1776, side 109.
Se forseglingsprotol 2 litra B pag. 42 no. 282.

89 Maren Barchmann i København. 19.3.1776, side 110, B206.
Enke efter Johan Ottesen Friis, præst [i Ebeltoft] B:
3) Christine Friis g.m. Mathias holm, toldbetjent.
[Første ægteskab med Hans Henrik Langemach, præst i Skævinge og Gørløse, død 1728].
Andet ægteskab med Bartholomæus [Pedersen] Ferslev, successor i Skævinge. B:
1) Ellen Cathrine Ferslev, enke efter Laurids [Hansen] Jæger, præst [i Vallensbæk, død 2.3.1773]
2) Susanne Marie Ferslev, død, var g.m. Jacob Bager, urtekræmmer. 3B:
a Bartholomæus Bager 19
b Henrik Bager 16
c Johan Otto bager 13.

90 Mads Pedersen Thor, student i København. 9.4.1776, side 112, B178.
A:
1) bror Louis Thor
2) bror Støcht Thor
3) søster Anne Elisabeth Thor g.m. Laurids Groos, sadelmager i Lemvig.

91 Karen [Arnoldsdatter] Hoffgaard i København. 10.4.1776, side 113, R296, B196.
Enke efter Christen Hansen Riber, degn i Højby, [skifte Ods herred gejstlig 8.1.1749 lbnr.24]. B:
1) Valborg Riber g.m. Johan Conrad Daler i København
2) Anne Bruun Riber, [død 1.7.1758]. E: Erik [Nielsen] Colstrup, præst i Arendal i Norge. 2B:
a Niels Arent Colstrup
b Anne Sofie Colstrup
3) Hans Riber, urtekræmmersvend i København.

92 Holger Irgens på Regensen i København. 23.4.1776, side 115, R300, B220.
A:
1) bror Carl Vilhelm Irgens, matros
2) bror Johan Severin Irgens, parykmagersvend i København
3) bror Thomas Irgens, i Ostindien
4) søster Kirsten Irgens i København.
Afdøde døde 20.4.1776.

93 Rynolver Joensen Midalin, student i København. 6.5.1776, side 116, R297, B197.
A:
1) søster på Hvam i Middal på Island.

94 Frederik Christian Scheffer (Schæffer), skoleholder i København. 8.5.1776, side 117, R 299, B185.
A:
1) bror Peder Scheffer, stutmester på Det kongelige Stutteri i Frederiksborg
2) søster Dorthe Magdalene Scheffer g.m. Hans Jørgen Dahl, regimentsskriver [i København amt]
3) halvbror Johan Herman Scheffer, [København Borgret konceptskifte lbnr.449]. 2B:
a Frederik Christian Scheffer, kongelig berider
b Helene Margrethe Scheffer g.m. Berents, kammerråd
4) halvsøster [Christine Sofie Scheffer] død, [begravet Hillerød 8.12.1741], var g.m. [Peder Herlufsen] Dahlhof, præst [i Slangerup og Uvelse, død 21.4.1732]. 1B:
a Herluf Dahlhof, degn i Hvirring og Hornborg ved Horsens.

95 Johan Christian Lange, doctor medicinæ i København, der døde 28.5.1776, side 117, B182.
Testamente af 11.5.1776.

96 Johan Lebrecht, Stubenrauch, præst i den franske reformerte kirke i Gothersgade i København. 5.7.1776, side 119, R302, B232.
A:
1) bror Johan Rudolf Stubenrauch, præst i Øsmersleben i Pløtz i Sachsen ved søn Richard Gotlieb Stubenrauch, løjtnant.

97 Anne Barbara Dolch i København. 9.10.1776, side 122.
E: August Gynther Heinrich, skoleholder, separeret 1774. B:
1) Margrethe Kirstine Heinrich g.m. Jacob Eskildsen, bogbinder
2) Johan Heinrich 18
3) August Heinrich 16, apotekerdreng i Moss i Norge.

98 Hans Lund, student i København. 26.10.1776, side 123, B211.
A:
1) mor Ellen Malene Tønder g.m. Carl Henning Krogh, afskediget kaptajn på Brachegård ved Trondhjem
2) bror Niels Tønder Lund, student på Akademiet i Kiel
3) bror Henrik Severin Lund 20, underofficer
4) søster Margrethe Kirstine Lund 15, hos mor i Norge.
Afdøde døde 25.10.1776.

99 Johannes Neuchs, rektor i latinskolen i København, der døde 16.11.1776, side 125, B191.
Testamente konfirmeret 29.9.1776. A:
1) bror Frederik [Christoffersen] Neuchs, præst i Hellested på Sjælland
2) bror, død. 1B:
a Hans Henrik Neuchs, student.

100 Edvard Ullensvang, student i København, der døde 22.11.1776, side 128, B224.
Arvinger angives ikke.

101 Peder Schouboe, 2. lektiehører i latinskolen i København. 20.2.1777, side 129, R323, B202.
A:
1) forældre Janus Nikolaj [Jespersen] Schouboe, præst i Bøvling og Flynder og Cathrine Olufsdatter
2) bror Niels Schouboe, student
[samt øvrige søskende og halvsøskende].

102 Jens Christian Jensenius 23 gammel student i København. 20.2.1777, side 130, R339, B212.
A:
0) forældre [Jens Jensenius, præst i Todbjerg og Mejlby, skifte Øster Lisbjerg herred gejstlig 30.4.1763 lbnr47 og Rebekka Pouline Siverts, skifte Øster Lisbjerg herred gejstlig 17.7.1760 lbnr.43].
Fars andet ægteskab med [Birgitte] Glerup nu g.m. Andreas Gjeding, herredsfoged og birkedommer i Århus stift. B:
2) halvsøster Johanne Jensenius.
FM: farbror Jensenius, etatsråd.

103 Cathrine Marie Ilkjær i København. 4.3.1777, side 130, R310, B227.
Enke efter Henrik Christoffer [Olufsen] Bützow, præst i København Vor Frue, [død 9.7.1763]. B:
1) Oluf Nikolaj Bützow, professor
2) Niels Bützow, skoleholder i Faxe.
Desuden nævnes afdødes steddatters søn Frederik Busch, student.

104 Erik [Jansen] Ancher i København. 2.4.1777, side 132, R340, B213.
E: Dorthe Geelmuyden i Vang præstegæld.
2 børn, hvis navne ikke angives.
Desuden nævnes commerce collegio Carsten Ancher.
Afdøde havde været præst i Vang præstegæld i Valdres provsti ved Christiania.

105 Birthe Cathrine [Nielsdatter] Pedersen i København. 16.4.1777, side 133, R320, B198.
Enke efter Abraham Volkersen, præst i Christians Plejehus. B:
1) Frederikke Volkersen 16.
FM: Oluf Kjeldsen, organist i København Garnison.

106 Andreas Nissen, kantor ved Frue Kirke latinskole i København. 17.5.1777, side 133, R325, B218.
E: Agnethe Sofie Schiøtt. LV: Knud Walsø, spisemester. B:
1) Florentine Nissen 16
2) Niels Nissen 14
3) Anne Johanne Nissen 13
4) Dorthe Cathrine Nissen 6.
Afdøde døde 11.5.1777.

107 Peder Holm, professor theologiæ primarius i København. 4.6.1777, side 134, R330, B234.
A:
1) søster Dorthe Holm i Frederiksstad i Norge, død. 2B:
a Vilhelm Knust, graver ved Vor Frue kirke i København
b Ingeborg Knust i Bergen i Norge.

108 Laurids Christian Skovgaard, student i København. 14.6.1777, side 138, R334, B250.
A:
1) bror Peder Nikolaj Skovgaard, forvalter på Åstrup på Sjælland
2) halvsøster Birgitte Elisabeth Arentsen 19
3) halvsøster Anne Kirstine Arentsen 16.
FM: far Arentsen, skovrider på Tamsborg ved Frederiksborg.
Afdøde døde 13.6.1777.

109 Frederik Christian Ramløse, student i København. 19.6.1777, side 138, B233.
A:
1) søster Sofie Christiane Ramløse
2) søster Marie Cathrine Ramløse, død, var g.m. Ebbe Olufsen Lund, hørkræmmer. 4B:
a Niels Lund 22
b Johanne Sabine Lund 20
c Sara Lund 12
d Christiane Mathilde Rebekka Lund 8.

110 Andreas Jacob Lindberg, student i København, der døde 13.8.1777, side 141, R342B208.
A:
1) søster Else Elisabeth Lindberg i Lyngby på Sjælland.
Afdøde kom fra Slagelse.

111 Mads [Jensen] Hvistendahl, nederste kapellan i Vor Frue kirke i København. 24.8.1777, side 141, R362, B258.
Enkemand efter Drude Mette [Martinsdatter] Braëm, [død 21.10.1766]. B:
3) Margrethe Elisabeth Hvistendahl 21
4) Karen Hvistendahl 20, g.m. Thomas Martin Braëm Galskyt, kapellan i Skien i Norge
5) Ingeborg Hvistendahl 17
6) Jens Hvistendahl 16
7) Martin Severin Hvistendahl 14.
FM: fars søskendebarn Mathias Hvistendahl. købmand.
Første ægteskab med Margrethe Elisabeth [Jacobsdatter] Ursin, [død 1750]. B:
1) Ida Hvistendahl 29
2) Andrea Marie Hvistendahl 27.
FM:
1 morbror Christian Frederik Ursin
2 morbror Andreas Ursin.
Afdøde havde bevilling til uskiftet bo af 7.11.1766.

112 Jacob Beviere, overgraver ved den franske reformerte kirke i København. 21.10.1777, side 144, R380, B344.
E: Jeanette le Duc. LV: Flindorph. B:
4) Annette (Jeanette) Beviere g.m. Pflug, amtskirurg
5) [Johan] Ludvig Beviere, billedhugger, [skifte Ålborg 21.4.1762 lbnr.2768], var g.m. Jeanette Hertzog (Jeanette le Duc). 3B:
a Charlotte Amalie Beviere 23
b Cathrine Elisabeth Beviere 21
c [Johanne] Sofie Beviere 18.
Af første ægteskab B:
1) Christine Beviere g.m. Wessel, underofficer
2) Esther Beviere g.m. Lapierre, piqueur
3) Marie Louise Beviere g.m. Lykke, maler.

113 Caroline Sofie Frederikke Behn (Been) i København. 6.11.1777, side 145, B222.
E: Ancher Borch, student. A:
0) forældre (Johan Herman Behn, violong og Marie Sejr)
1) bror Behn, kirurg
2) søster Louise [Charlotte] Behn g.m. Hans [Jørgensen] Kiel, præst i Havdrup og [Kirke] Skensved. [Første ægteskab med Laurids Aagesen Muus, præst i Havdrup og [Kirke] Skensved, skifte Tune herred gejstlig 12.4.1774 lbnr.62].
Afdøde døde 21.10.1777.

114 Krenchel, informator ved Det kongelige Opfostringshus i København. 29.11.1777, side 147, B246.
E: Magdelene Cathrine. B:
1) Henrik Krenchel 4½
2) Mette Marie Krenchel 1 år 3 mdr.
Afdøde døde 28.11.1777.

115 Samuel Schiøtt, 5½ år gammel i København. 15.12.1777, side 149, B228.
A:
1) mor Christiane Sofie, enke efter Andreas [Nielsen] Schiøtt. øverste kapellan i Nikolaj kirke i København, [død 20.12.1772]
2) bror Henrik Vilhelm Schiøtt, der døde 23.10.1777
3) bror Eliezer Schiøtt
4) halvbror Niels Schiøtt.
Afdøde døde 21.9.1777.

116 Henrik Vilhelm Schiøtt, 10½ år gammel i København. 15.12.1777, side 150, B229.
A:
1) mor Christiane Sofie, enke efter Andreas [Nielsen] Schiøtt. øverste kapellan i Nikolaj kirke i København, [død 20.12.1772]
2) bror Eliezer Schiøtt
3) halvbror Niels Schiøtt.
FM: Vindekilde, bogholder.
Afdøde døde 23.10.1777.

117 Bendix Rohde, studiosus chirurgiæ i København. 9.2.1778, side 150, B261.
A:
1) mor i Utersum i tysk Holsten.

118 Palle Lund, student i København. 7.4.1778, side 151, R382, B241.
Arvinger angives ikke.

119 Johannes Lyders, personlig kapellan i Toksværd. 25.4.1778, side 152, B248.
E: Marie Elisabeth Niemand.
Testamente af 17.4.1778. A:
1) bror Frederik Ludvig Lyders
2) bror Christian Lyders
3) søster Hedvig Louise Christence Lyders g.m. Vinkler, regimentsfeltskær
4) søster Christine Petronelle Lyders g.m. Bruun, boghandler
5) søster Annette Lyders
6) søster Sofie Magdalene Lyders.

120 Peder Frederik Lundbæk (Lundbech), student i København. 20.5.1778, side 152, R387, B290.
A:
1 bror Jonas Lundbæk i Trondhjem.
Arv efter afdødes bror Nikolaj Lundbæk.

121 [Elisabeth Munch] på Frederiksberg. 27.6.1778, side 153, B252.
Enke efter [Henning Otto Josias Jørgensen] Gertner, [tysk] præst i Store Magleby på Amager, [død 26.7.1766].
Boet udleveres til Hvid, stiftsprovst.
Afdøde døde 22.6.1778.

122 Hannibal Sverdrup, doctor medicinæ i København, der døde 2.7.1778, side 154, R386, B321.
A:
1) bror, død. 1B:
a Bernt Sverdrup, slotspræst i Christiania og præst i Agers præstegæld i Norge.

123 Magnus Hallesen, student i København. 5.9.1778, side 155, B320.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 11.8.1778.

124 Anne Marie [Sommer] i København, der døde 23.10.1778., side 156, B268.
Enke efter Jonas Andreas [Jacobsen] Zimmer, præst i Alsted og Fjenneslev, [skifte Alsted herred gejstlig 22.6.1767 lbnr.16]. B:
1) Jacob Andreas Zimmer, student
2) Maren Margrethe Zimmer 22
3) Birgitte Cathrine Zimmer 21.

125 Nikolaj Cramer, student i København, der døde 30.10.1778, side 159, R388, B338.
A:
1) mor Maren, enke efter Kramer i Helsingør Hospital.

126 Henrik Mollerup, student i København, der døde 9.1.1779, side 159, R394, B241.
Testamente. A:
1) Albert Vinding
2) Frederik Vinding, toldforvalter i Slagelse
3) Peder Mollerup, etatsråd
4) Højer, generalauditør.

127 Albert [Hansen] Trojel, kapellan ved Vor Frelser kirke på Christianshavn. 20.1.1779, side 161, R398, B299.
E: Christiane Marie [Jacobsdatter] Krag. LV: [Peder Hersleb Pedersen] Abildgaard, præst i Vor Frelser kirke.
Første ægteskab med Anne Cathrine Pedersdatter [Mørch, skifte Voldborg herred gejstlig 22.7.1750 lbnr.28]. B:
1) Hans Lorents Trojel, kongelig berider.
Afdøde døde 19.1.1779.

128 Oluf Eriksen, student i København. 26.1.1779, side 162, R396, B309.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Kristiansand i Norge.

129 Anne Margrethe Holst i København, der døde 28.1.1779, side 163, R392, B279.
Enke efter Jens Ibsen, hofkantor og bedemand. B:
1) Reinholt Ibsen, hofkantor og bedemand
2) Jens Ibsen, kapellan i Kerteminde, [død 1.12.1778]. 1B:
a Anne Lucie Ibsen, hos sin mor [Cathrine Magdalene Høhne] i Kerteminde.
FM: morfar [Jens Vilhelmsen] Høhne, provst i Vester Vedsted ved Ribe.

130 Hedvig Beathe Augusta Seeboth, ugift i København. 29.1.1779, side 167, R420, B273.
A:
0) forældre [Gotlieb Seeboth, tysk præst i Garnison kirke i København, død 12.12.1771 og Anne Margrethe Rohne, død]
1) bror Vilhelm [Bernhard Christoffer] Seeboth, kantor ved Garnisonskirken i København
2) søster Vilhelmine Sofie Amalie Seeboth g.m. Johan Just von Einem, præst i Bramstedt i Segeberg amt i Holsten
3) søster Frederikke Marie Elisabeth Seeboth 22
4) Margrethe Charlotte Christiane Seeboth 19
5) bror [Anton] Ludvig Gotlieb Seeboth 15.

131 Adelgunde Charlotte Venuleth i København. 29.1.1779, side 167, R389.
E: Johan Anton Monrad, informator ved Indfødsskolen i København. A:
1) mor Margrethe Elisabeth [Hessen] i Jyderup, enke efter [Frederik Velten Johansen] Venuleth, præst [i Røsnæs, død 24.1.1776]
2) bror Johan Felten Venuleth, student i Jyderup
3) søster Cathrine Marie Venuleth.
Afdøde døde 16.1.1779.

132 Christoffer Mathæus Chemnitz, studiosus chirurgiæ i København, der døde 1.3.1779, side 168, R421, B292.
A:
1) far [Ditlev Mathæussen] Chemnitz, præst i Sønderborg.

133 Andreas Adam Kolmitz, graver ved Assistencekirkegården uden for Nørreport i København. 10.4.1779, side 169, R424.
E: Anne Medea Pedersdatter Lund. LV: Hans Kruse. B:
4) Andreas Kolmitz 2½.
Første ægteskab med Maren Strahlendorph, [skifte 13.1.1774 lbnr.58]. B:
1) Casper Kolmitz, matros på rejse til Vestindien
2) Peder Kolmitz, møllersvend på Svanemøllen uden for Østerport
3) Poul Kolmitz 23, geworben soldat i Holsten.
Kirkegården kaldes også De fattiges kirkegård på Nørrebro.

134 Christian August Bertelsen, student i København, der døde 21.4.1779, side 170, B134.
E: Kirsten Lund. B:
1) Anne Dorthe Margrethe Christiansdatter 6.

135 Anne Cathrine Krag i København. 1.5.1779, side 171, B269.
E: Jørgen Christensen Svindt, degn i Christians plejehus. B:
3) Anne Margrethe Sofie Svindt g.m. Roluf Jørgensen, toldkontrollør i Langefelde i Pinneberg.
Første ægteskab med Hans Sørensen Berg. B:
1) Peder Hansen Berg, skibskaptajn, der farer på Vestindien
2) Anne Marie Berg 46.
Afdøde døde 30.

136 Jens Bidstrup, student i København. 3.5.1779, side 172, B333.
Arvinger kendes ikke.

137 Cathrine Sørensdatter i København, der døde 4.5.1779, side 173, R427, B290.
Enke efter Albert Zandersen Christalsin, formand for studenterne i København. B:
3) Elisabeth Cathrine Albertsdatter, enke efter Fensmark
Første ægteskab med Lorents Peder Wivel, maler. B:
1) Pouline Sofie Wivel g.m. Lynge, by- og rådstueskriver i Næstved
2) Cecilia Margrethe Wivel, død var g.m. Horn, overinspektør på tugthuset i Christiania i Norge. 1B:
a Laurentzius Arnlau Horn 28, student.

138 Joen Olufsen, student i København. 17.6.1779, side 175, R430, B348.
Arvinger angives ikke.

139 Christian Brumond, student i København. 16.7.1779, side 176, R431.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 9.7.1779.

140 Ejler Hagerup Falch, student i København. 20.9.1779, side 176, R507, B352.
A:
1) far Melchior Falch, sorenskriver på Lundmøer i Norge.

141 Marie Benedikte Kneyln (Kneiln)) i København, der døde 3.11.1779, side 177, R436, B403.
Enke efter Peder [Pedersen] Rosenstand Goische, præst i Viborg Domkirke, professor theologiæ i København, [død 13.6.1769]. B:
1) Johan Filip Rosenstand, student
2) Johan Ludvig Rosenstand, 22
3) Jens Rosenstand, præst i Gundslev på Falster, [død 14.4.1777]. 3B:
a Peder Rosenstand 6
b Bertel Rosenstand 5
c Marie Benedikte Rosenstand 2, hos sin mor i Sorø
4) Sabine Margrethe Rosenstand g.m. [Jeremias] Wøldike, professor i Sorø
5) Ingeborg [Foss] Rosenstand, [død 16.12.1777], var g.m. [Christian Hansen] Bastholm, [øverste] hofprædikant i København. 3B:
a Clarette Rosenstand 7
b Hans Rosenstand 5
c Peder Rosenstand 2
6) Marianne Sofie Rosenstand g.m. Abraham Kall, professor
7) Henriette Benedikte Rosenstand g.m. [Johan Filip] Rogert, doktor medicinæ i Viborg
8) Anne Margrethe Rosenstand g.m. [Casper Abraham] Borch, professor på Sorø Akademi.

142 Søren Peder Krog, informator i København. 3.11.1779, side 179, R456, B326.
A:
1) far Frederik [Sørensen] krog, degn i Skydebjerg og Orte på Fyn
2) søster Cecilie Dorthe Krog på Ulriksholm.
Afdøde døde i Odense på rejse til Grenå.

143 Christian Frederik Wadschier, professor philosophiæ i København. 9.11.1779, side 180, R442, B301.
E: Frederikke Hessecher. LV: bror Hessecher, etatsråd.
Første ægteskab med Christiane Agnethe Friedenreich, [død 27.3.1774]. B:
1) Johanne Frederikke Wadschier 18
2) Emmerich Augustinus 13
3) Peder Calovius Wadschier 11
4) Thøger Wadschier 9
5) Thomasine Wadschier 8
6) Immanuel Wadschier 7
7) Severine Wadschier 5.
FM: morbror Mourids Friedenreich.

144 Inger Marie [Ulriksdatter] Toxværd i København. 26.11.1779, side 182, R448, B382.
Enke efter Corfitz Schurmann [Jensen] Bang, præst i Laurbjerg og Lerbjerg, [skifte Galten herred gejstlig 18.3.1778 lbnr.44].
Hans A:
0) [forældre Jens Jensen Bang, renteskriver og Johanne Corfitzdatter Schurmann]
1) bror Jens Bang, doctor medicinæ på Sorø Akademi
2) bror Andreas Bang, assessor ved Hof- og Statsretten i København
3) bror Thomas Bang, toldkasserer i Drammen i Norge
4) Johanne Bang, g.m. Helmand, renteskriver i København.
Hendes A:
Hendes arvinger er nogle søskende i Jylland, hvis navne ikke kendes.
(Se skifte efter hendes far Ulrik Toxværd, præst i Rårup, skifte Bjerre herred gejstlig 11.1.1751 lbnr.57).

145 Jytte Christiane Gjøe i København. 9.12.1779, side 183, R432, B319.
E: Oluf Bang, klokker ved Bremerholm. B:
1) Olivia Georgia Marie Bang g.m. Severin Vinge i København
2) Jytte Christiane Bang g.m. Niels Wulfsberg i København.
Afdøde havde siddet i uskiftet bo efter sin afdøde hustru, der døde 14.3.1764.

146 Johan Henrik Ohmsen, student i København. 10.2.1780, side 183, R457, B378.
A:
1) søster Elisabeth Ohmsen 25, i Nordfjord i Bergen stift i Norge
2) bror Anders Ohmsen 23, enroulleret matros
3) Hildebrandt Ohmsen 22, farer til søs
4) Christoffer Frimodt Ohmsen 16, i Bergen latinskole
5) David Ohmsen 9, i Bergen.

147 Juliane Margrethe Sevin i København. 14.2.1780, side 184, B295.
Enke efter Johan Adolf Frich, skrivemester i Nykøbing Falster latinskole, [død Nykøbing 4.7.1736]. B:
1) Benedikte Sofie Frich g.m. [Hans] Knudsen, kancelliråd
2) Fransiska Elisabeth Frich, [død 1765], var g.m. Johan [Daniel Antonsen] Just, præst i Ågerup og Kirkerup. 2B:
a Frederik Vilhelm Just
b Sofie Christiane Just
3) Johanne Kirstine Frich g.m. Frederik Carl Sønnichsen, organist i København Helliggejst.
Litteratur: Gamle Knudsens andet ægteskab - 4 francesser og deres slægt i: Personalhistorisk Tidsskrift 1983 side 1-13. Heri side 6: Marguerite Julie Sevin.

148 Henrik Høvinghoff, dekan og licentiat medicinæ i København. 4.4.1780, side 185, R459, B376.
A:
0) far [Jacob Høvinghoff, kobbersmed i København], død
1) bror Peder Høvinghoff, fuldmægtig på Rentekammerets sjællandske kontor
2) søster Engelke Cathrine Høvinghoff, død, var g.m. [Henrik] Høvinghoff, sølvpop. 2B:
a Jacob Høvinghoff 6
b Inger Sofie Høvinghoff 5.

149 Joen Gislesen Snedsted i København. 4.4.1780, side 186, R462, B319.
A:
1) far Gisle i Anangavik på Island.

150 Magnus Kraft, student i København. 8.5.1780, side 186, B306.
A:
1) mor [Sofie Magdalene Langhorn], enke efter [Jens] Kraft, professor [i Sorø, skifte Sorø ridderlige Akademi Hofret 19.3.1765 lbnr.10]
2) søster Dorthe Frederikke Kraft 18.
Fars første ægteskab med [Bolette Cathrine Evertsen]. B:
3) halvsøster Unse Marie [Jensdatter] Kraft g.m. Johan Ludvig Christian [Børgesen] Pontoppidan, præst i Ålborg Budolfi
4) halvsøster Severine Dorthe Kraft g.m. Anders Dinesen til Gyldenholm [i Kirkerup sogn]
5) halvsøster Frederikke Kraft
6) halvbror Carl Kraft 24, student
7) halvsøster Bolette Cathrine Kraft g.m. Gyldendal, boghandler.

151 Christine [Pedersdatter] Feilberg i København. 20.5.1780, side 187, R465, B336.
Enke efter Christian Ulrik Abildgaard, rektor i Helsingør latinskole, [skifte Lynge-Kronborg herred gejstlig 14.5.1771 lbnr.135]. B:
1) Anne Kirstine Abildgaard, død, var g.m. Sigvard Simonsen, præst i Tønsberg i Norge. Børn, hvis navne ikke angives
2) Birgitte Amundine Abildgaard 32
3) Hylleborg Isabella Abildgaard 30
4) Peder Ludvig Hersleb Abildgaard, skoleholder i Tikøb
5) Kirstine Ulrikke Abildgaard 19.

152 Jørgen [Jensen] Østrup, øverste kapellan i Nikolaj kirke i København. 27.5.1780, side 188, R465, B307.
E: Christiane Sofie Vissenbjerg.
Første ægteskab med [Anne Birgitte Gustavsdatter Schmidt, død 20.2.1762].
Andet ægteskab med Anne Sofie [Hansdatter] Finch, [skifte København. Hof- og Stadsret. Samfrændeskifte 30.8.1779 lbnr.292]. B:
1) Anne Birgitte Østrup 14
2) Jens Jørgen Østrup 11
3) Anne Cathrine Sofie Østrup 1.
FM:
1 farbror Christen Østrup, brændevinsbrænder
2) fars svoger Klink, student.

153 Christian Brandt, student i København. 25.6.1780, side 190, R499, B325.
A:
0) forældre [Peder Jensen Brandt, klokker i Odense Sankt Knud, skifte Odense herred gejstlig 21.2.1749 lbnr.70 og Birgitte Margrethe Hansdatter Blangsted, skifte Odense herred gejstlig 28.3.1758 lbnr.111]
1) bror Jens [Pedersen] Brandt, [kateket og skoleholder i Odense Sankt Knud, skifte Odense herred gejstlig 16.12.1765 lbnr.123]. 5B:
a Sara Margrethe Brandt g.m. Oluf Klim, skoleholder på Fejø
b Peder Brandt, degn i Nebel og Lydum
c Jorine Marie Brandt, hos sin mor i Odense.
d Johan Sibbern Brandt 19, i Odense latinskole
e Christian Brandt
2) søster [Margrethe] Marie Brandt g.m. Hans [Pedersen] Højer, præst på Femø
3) søster Anne Sofie Brandt i Odense
4) søster Christiane Elisabeth Brandt.

154 Morten [Trane Andersen] Rothenborg, forrige præst i Arresthuset i København. 27.6.1780, side 191, B308.
A:
1) søster Hedvig Rothenborg g.m. Opitius Wahl i København ved datter Johanne de Wahl
2) bror, død. Uvist om børn.
[Afdøde blev dømt fra embedet 1767].

155 Frederik Werlich, stud. med. i København. 7.7.1780, side 193, R505, B347.
A:
1) mor Marie Købke, enke efter Werlich, apoteker
2) bror Adrian Werlich
3) bror Johan Werlich, fuldmægtig på Holmen
4) bror Georg Gynther Werlich, fuldmægtig på Sankt Croix
5) søster Anne Dorthe Werlich g.m. Trell, kancelliråd
6) søster Antoinette Marie Werlich g.m. Schultz, stud. med.

156 Cecilie Nielsdatter i København. 1.12.1780, side 193, R509.
E: Niels Jørgen Lind, overgraver ved Garnison kirke. B:
1) Jørgen Henrik Lind 9
2) Anne Christine Lind 7
3) Jens Nikolaj Lind 4
4) Cecilie Cathrine Lind 2.
FM: morbror Niels Nielsen, bryggersvend.
Afdøde døde 24.8.1780.

157 Ludvig Christoffer Bernhoft i København, der døde 22.12.1780, side 194, R511, B378.
A:
1) mor Christence Dorthe [Ludvigsdatter] Broch på gården Granne i Ytterøy præstegæld i Trondhjem stift, enke efter [Hans Christoffersen] Bernhoft, præst i Ytterøy præstegæld, [død 2.3.1771]
2) søster Agnethe Bernhoft
3) søster Ingeborg Anne Bernhoft
4) søster Susanne Bernhoft.
Desuden nævnes afdødes fætter Bernhoft, kapellan pro persona i Trondhjem domkirke.

158 Ulrik, stud theol. i København. 5.1.1781, side 194, R514, B379.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 4.1.1781.

159 Charlotte Sofie Lund i København. 8.1.1781, side 194, B412.
E: Adser Friberg.
Testamente af 1.9.1777.
Ingen arvinger meldte sig.

160 Jens Riis, student i København. 15.1.1781, side 195, B341.
A:
1) far Jørgen Frederik Riis, præst i Daler [ved Tønder].

161 Svend Sander i Borchs kollegium i København. 24.1.1781, side 195, R514, B411.
A:
1) far Gundløg Svendsen, provst i Issafjord syssel på vestlandet i Island.

162 Iver Leganger Kastbjerg, stud. med. i København. 25.3.1781, side 196, R515, B413.
Arvinger angives ikke.

163 Marie Lange i København, der døde 14.4.1781, side 196, B516.
Enke efter Laurids Lykke, rektor i København Latinskole.
Testamente af 10.12.1778.
Arvinger angives ikke.

164 Peder Grønbæk, student i København. 8.5.1781, side 197, B379.
A:
1) bror Andreas [Jensen] Grønbæk, præst i Røgen og Sporup.

165 Mogens Sandberg, klokker ved Helliggejst kirke i København. 29.5.1781, side 198, B355.
E: Margrethe Møller.
Første ægteskab med Bolette Cathrine Nyholm. B:
1) Jochum Sandberg, skoleholder i Tulstrup og Asmindrup.
Ander ægteskab med Johanne Dorthe Monrad. B:
2) Frederik Sandberg 19, volontør ved Garden til hest.

166 Tobias Frederik Krohn, organist ved Nikolaj kirke i København. 12.6.1781, side 201, R520, B366.
E: Cathrine Marie Balthazar. LV: [Peder Olufsen] Saxtorph, øverste kapellan ved Nikolaj kirke. B:
1) Frederik Christian Krohn 9
2) Anne Cathrine Krohn 5.
FM: morfar Christoffer Balthazar, kirurg.
Desuden nævnes enkens søster Kirsten Balthazar, enke efter Henriques.

167 Anders Perch, student i København, der døde 18.6.1781, side 202, R543, B491.
A:
0) forældre [Jens Christian Perch i Randers, skifte Randers 8.2.1776 lbnr.1115 og Maren Rudolfsdatter Bay, skifte Randers 11.7.1775 lbnr.1090]
1) søster Cathrine Marie Perch
2) bror Jens [Bay] Perch, skriverkarl i København
4) bror Peder [Christian] Perch 26, i Randers.

168 Peder Grum, kateket i København. 12.7.1781, side 203, B370.
A:
0) forældre [Niels Pedersen Grum i Foldingbro, skifte Riberhus amt 9.7.1746 lbnr.113 og Cathrine Marie Madsdatter Lange, skifte Riberhus amt 4.3.1768 lbnr.601]. B:
1) søster Karen Nielsdatter Grum g.m. [Simon Pauli] Kølholt, kordegn i Varde.
Mors andet ægteskab med [Mathias Madsen, skifte Riberhus amt 1.6.1763 lbnr.449]. B:
2) halvbror Jens Madsen, bager
3) halvbror Andreas Madsen, væver i Ribe
4) halvsøster Anne Margrethe Madsen g.m. Madsen, bager i Tønder
5) halvsøster Sofie Madsen g.m. [Frederik] Nissen, organist i Ribe
6) halvbror Kaj Nikolaj Madsen, fuldmægtig hos amtsforvalteren i Kolding
7) halvbror Hans Madsen, bagersvend i Haderslev
8) halvbror Benjamin Madsen 20, i Ribe
Afdøde døde 7.7.1781.

169 Margrethe Marie Luja, ugift i København. 15.8.1781, side 207, R527, B391.
A:
0) forældre [Christen Henrik Luja Bertelsen, præst i Gladsakse og Herlev, død april 1738 og Anne Ottesdatter]
1) bror Christian Henrik Luja, mønsterskriver i Ribe
2) bror Otto Luja, kapellan i Besser og Onsbjerg, [skifte Samsø og Tunø gejstlig 17.4.1776 lbnr.64]. Børn, hvis navne ikke angives
3) bror [Thomas Reinholt Christensen] Luja, præst i Frederiksborg, [død 1759]. Hans børn, hvis navne ikke angives
3) halvsøster Birgitte [Kirstine Luja] i Oppe Sundby, enke efter [Christoffer Jensen] Lidø, præst [i Strø, død 3.7.1739].

170 Christiane Sofie Vissenbjerg i København. 28.9.1781, side 208, R534, B410.
Enke efter Jørgen [Jensen] Østrup, øverste kapellan i Nikolaj kirke i København, [skifte 27.5.1780 lbnr.152].
Første ægteskab med Rasmus Lycke, børskommissær, [død 25.10.1777]. B:
1) Niels Christian Lycke 14
2) Cathrine Sofie Lycke 12.
Testamente af 25.9.1781.
Desuden nævnes afdødes søster Sofie Amalie Vissenbjerg.

171 Else Margrethe Ramshart i København. 6.10.1781, side 209, B516.
E: Ditlev Bech, organist.
Testamente af 2.121774.

172 Lorents Frederik Rulfsen, missionær i Trankebar. 6.10.1781, side 210, B385.
A: mor, 7 brødre og 4 søstre, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 15.7.1781 i Trankebar.

173 Sofie Margrethe Herfordt. 23.10.1781, side 210, R546, B393.
Enke efter Peder Andreas [Olufsen] Aagaard, præst i Glostrup, [død 3.12.1779]. B:
1) Just Michael Aagaard, urtekræmmer
2) Jacob Aagaard, købmand i Finmarken i Norge
3) Lucie Emerentse Aagaard 20
4) Peder Andreas Aagaard 18, student
5) Anne Elisabeth Aagaard 17.

174 Hans Midtager, skoleholder i Den frie Skole i Kongensgade i København. 17.11.1781, side 211, B377.
E: Marianne Magdalene Holm. B:
1) Karen Hansdatter 4
2) Magdalene Hansdatter 2½
3) Benedikte Hansdatter 6 mdr.
Afdøde døde 9.10.1781.

175 Johanne Elisabeth [Tronnier] i København. 2.12.1781, side 213, B384.
Enke efter [Henrik] Hjort, degn i Brønshøj [og Rødovre, begravet 4.4.1751]. B:
1) Rasmus Hjort, kirurg i Skive
2) Frederik Hjort, feltskærsvend, død for 10 år siden.

176 Simon Lorentsen, student i København. 8.12.1781, side 213, B390.
Der skal være en del søskende og broderbørn.
Boet fremvist af Michael [Christian Jørgensen] Møller, præst i [Kongens] Lyngby på Sjælland.
Afdøde døde 7.12.1781.

177 Christian Arvesen Sørøe (Sorø), informator i København. 13.1.1782, side 216, R548, B446.
A:
0) forældre Arve Gudmandsen, krigsråd og Bodil Pedersdatter. begge døde
1) bror Peder Arvesen Sørøe, byfoged i Hobro
2) bror Gudmand Arvesen Sørøe, kapellan [i Tingvoll på Nordmøre] i Norge, [død 20.5.1783]. E: Anne Marie Kjestrup i Knutsetgård. 2B: 1 søn og 1 datter
3) søster Maren Marie Arvesen Sørøe g.m. Peder Christensen Krabbe, islandsk købmand.
Afdøde døde 12.1.1782.

178 Thomas Nielsen Lund, student i København. 13.2.1782, side 216, B388.
A:
0) mor Elisabeth Leppert, sidst g.m. Christian Lodberg Eilertz. Af mors første ægteskab B:
1) søster Anne Marie Lund g.m. Søren Jensen Kolstrup, vinhandler
2) søster Johanne Lund g.m. Ditlev Christian Andreas Bølling.
Desuden nævnes afdødes morbror Christian Anton Leppert, skrædder.

179 Esther Justesen i København. 19.2.1782, side 217, B485.
A:
1) søster Dorthe Justesen 28
2) søster Anne Augusta Justesen g.m. Frederik Zartmann til Skaverupgård i Nørre Asmindrup sogn, ejer af Asmindrup kirke
Arv i boet efter afdødes forældre [Peder Justesen, degn i Højby], skifte Ods herred gejstlig [11.10.1779 lbnr.92 og Maren Nielsdatter, skifte sst. 24.3.1768 lbnr.73].

180 Jens Kronborg, student og informator i København, der døde 27.2.1782, side 218, R553, B423.
Arvinger angives ikke.

181 Jacob Krøppelin Meyer, student i København. 1.4.1782, side 219, B395.
A:
1) forældre Albert Henrik Meyer, grosserer og Anne Elisabeth Krøppelin i Bergen i Norge.

182 Andreas Alsing, 5. lektiehører i Latinskolen i København. 14.4.1782, side 219, B388.
A:
1) brorsøn Anders Mortensen Alsing
2) brorsøn Hans Christiansen Alsing
3) søstersøn Holger Ludvig Raft.

183 Torlef Torlefsen, student i København. 1.5.1782, side 220, R558, B462.
A:
0) far Torlef Torlefsen, efter hvem, der er arv
1) søster Ingeborg Torlefsdatter g.m. Thorbjørn Ejnarsen
2) søster Valgjord Torlefsdatter g.m. Torlef Sigurdsson
3) søster Sternum Torlefsdatter, enke
4) søster Sigrid Torlefsdatter, enke, alle på Island.

184 Hans Schack Himmerato, student i København. 2.5.1782, side 222, B402.
Arvinger angives ikke.

185 Inger Marie i København. 4.5.1782, side 222, B390.
Enke efter Andreas [Christian] Schrøder, degn i Nørre Dalby, [død 21.10.1773]. B:
1) Hans Christian Schrøder, død. E: Anne Cathrine, på stedet
2) Johan Schrøder, bonde på Sjælland
3) Kirstine Cecilie Schrøder.

186 Preben [Andersen] Schiøtt, øverste kapellan i Vor Frue kirke i København. 7.5.1782, side 223, R557, B396.
Enkemand efter Johanne Ottesen, [død 6.5.1776]. B:
4) Preben Vandal Schiøtt 22, student
5) Anne Laurentse Schiøtt 19
6) Margrethe Schiøtt 17
7) Johanne Marie Schiøtt 15.
Første ægteskab med Anne [Hermansdatter] Willer, [død 24.4.1752]. B:
1) Marianne [Elisabeth] Schiøtt g.m. [Rudolf Simonsen] Heide, kapellan i Nyborg
2) Christiane Schiøtt g.m. [Peder Olufsen] Saxtorph, præst [i København Nikolaj]
3) Marie Cathrine Schiøtt 31.

187 Engelke Margrethe [Christiansdatter] Daldorph i København. 4.6.1782, side 226, R560, B415.
Enke efter Morten [Christensen] Brysting, præst [i Ramløse og Annisse, død 22.6.1769, skifte Holbo herred gejstlig lbnr.18].
Deres testamente af 23.1.1765 og hendes testamente af 13.3.1782.
Hans A:
1) søsterdatter Mette Cathrine Pedersen g.m. Conrad Hartvig von Bülow, major. Deres børn B:
a Adam Gotlieb Josva von Bülow. løjtnant
b Magnus Martin von Bülow, stud. jur.
c Frederik Vilhelm von Bülow, løjtnant
d Thomas Eugenius von Bülow, løjtnant
e Nikolaj Didrik von Bülow 19, korporal
f Johan Frederik von Bülow 13
g Nikoline Cathrine von Bülow
2) søsterdatter Mette Cathrine Pedersen g.m. Morten [Lauridsen] Schmidt, stiftsprovst i Kristiansand stift. Deres børn B:
a Jørgen Schmidt 19, student
b Frederik Carl Gram Schmidt
c Ejler Hagerup Schmidt
d Laurentius Martin Schmidt
e Michael Leigh Schmidt
f Jytte Kirstine Schmidt
g Johanne Margrethe Schmidt g.m. Schønheider, advokat
h Elisabeth Schmidt
i Sofie Hedvig Schmidt
j Engelke Marie Schmidt
k Vilhelmine Louise Schmidt.
Hendes A:
1) søster g.m. Niels Schiøtt, urtekræmmer i København. Deres børn B:
a Christian Didrik Schiøtt, etatsråd
b Balthazar Schiøtt, rådmand
c Frederik Schiøtt, kammerråd
d Antoinette Schiøtt, død, var g.m. Arent Classen, agent i Helsingør. 1B:
1 Niels Andreas Laurentius Classen 9
2) søster g.m. Peder Nikolaj Schiøtt, brygger i Kompagnistræde i København. Deres børn B:
a Balthazar Poulsen Schiøtt, sekretær i Danske Kancelli
b Christian Schiøtt
c Cathrine Marie Schiøtt g.m. Oluf Thaadt, rådmand
d Martha Sofie Schiøtt g.m. Ahrensborg, etatsråd.

188 Edel Christensdatter i København. 22.6.1782, side 228, B412.
Enke efter Hans Christian [Knudsen] Braad, degn i Sahl i Ginding herred, [begravet 9.1.764]. B:
4) Bodil Margrethe Agerbæk Braad g.m. Peder Lauridsen i Skovlund i Sahl sogn
5) Jens Christian Braad, gårdmand i Thy
6) Anne Dorthe Braad g.m. Mogens Andersen i Skovlund.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Agerbæk g.m. Svend Gudmandsen, tømrersvend
2) Karen Agerbæk g.m. Christen Mikkelsen i Sahl
3) Maren Agerbæk g.m. Peder Ruud, brødbager i København.

189 Christian Mosling, skibspræst i København. 24.8.1782, side 228, B432.
E: Sofie Caroline Svane. A:
1) far Abraham Mosling, toldinspektør i Trondhjem i Norge.
Afdøde døde på rejse til Kina.

190 Magdalene Pedersen i København. 24.8.1782, side 229.
Enke efter Johan Didrik Dinesen, organist i Segersleide? på grevskabet Schackenborg. A:
Magasinforvalter Oluf Mogensen var arving sammen med flere fra Tønderegnen.

191 Sofie Charlotte Hartvig, ugift læremoder på Det kongelige Vajsenhus. 4.10.1782, side.231, R573, B457.
A:
1) søster Anne Vilhelmine Hartvig.
Afdøde døde 3.10.1782.

192 Abelone Børgesdatter Schmidt i København. 19.10.1782, side 232.
Enke efter Andreas Nielsen Broby (Braaby), skoleholder. B:
1) Johanne Birgitte Broby 25
2) Dorthe Marie Broby 22
3) Abelone Andreas Broby 20.
FM: født værge Rejerslev, bedemand.
Afdødes mands første ægteskab med Marie Cathrine Wulf. Arv til B:
1) Cathrine Marie Broby.

193 Bendix [Rasmussen] Krøll, præst i Det kongelige Vajsenhus, der døde 22.10.1782, side 235, R577, B455.
E: Karen [Poulsdatter] Egede. LV: Hansen, grosserer. B:
1) Amalie Krøll 10
2) Vilhelmine Krøll 7
3) Ovene Emerentze Krøll 4
4) Pouline Krøll 9 mdr.

194 Christian Ludvig Nikolaj Flesborg, student i København. 28.10.1782, side 236, B409.
A:
1) far Flesborg, amtsforvalter i Slesvig.

195 Knud Riis, informator på Det kongelige Vajsenhus. 6.11.1782, side 237, R587, B449.
A:
1) mor, enke efter Riis
2) søster

196 Johannes Esmark, student i København, der døde 25.12.1782, side 237, R589, B419.
A:
1) søster Amalie Esmark
2) halvsøster Cathrine Esmark g.m. Oluf Michael Møller, isenkræmmer
3) halvbror Mathias Esmark i Lyngby.

197 Oluf Maderup, kongelig missionær i Trankebar. 27.12.1782, side 238, B509.
E: Dynameda Koch. A:
0) far Erik Rasmussen i Maderup, død
1) Mette Eriksdatter g.m. Søren Svendsen i Knudstrup på Billeshave gods.
Testamente af 13.3.1772.

198 Helene i København. 28.1.1783, side 238, R602, B438.
Enke efter Breitendich, organist. B:
1) Cathrine Breitendich g.m. Ditlev Johan Markvardsen, begge døde. 4B:
a Anne Marie Elisabeth Ditlevsdatter g.m. Mathias Jacobsen, skipper
b Helene Cornelia Theodora Ditlevsdatter g.m. Jens Jørgensen, korporal
c Cathrine Margrethe Ditlevsdatter
d Henriette Ditlevsdatter.

199 Ingeborg Horn i København. 29.1.1783, side 239, R595, B487.
Enke efter Severin Martin Wulf, skolemester. B:
1) Severin Martin Wulf 22, på rejse til Kysten Guinea.
FM: farbror Elias Martin Wulf, mester ved sejldugsfabrikken uden for Vesterport.
Desuden nævnes afdødes bror Rasmus Horn.

200 Immanuel Kahl, skoleholder 3.5.1783, side 240, B446.
Efter Maren Rasmusdatter. B:
1) Anne Marie Florentine Kahl g.m. Abraham Franck, skomager
2) Birthe Kahl 20.
Afdøde døde 2.5.1783.

201 Bodil Lene [Hansdatter] Mouridsen i København. 6.5.1783, side 241, B side 446, R606, B467.
Enke efter Gunder [Thøgersen] Veggerslev (Vejerslev), stiftsprovst [i Christiania, død 30.7.1740]. B:
1) Kirsten Veggerslev, [død 1777]. E: Andreas Lous, kommandør. 3B:
a Gunder Lorents Lous 17
b Christian Carl Lous 14
c Andreas Lous 8
2) Johanne Kirstine Veggerslev, [død 1776], var g.m. [Hans Poulsen] Hammer, præst i Store og Lille Fuglede. 1B:
a Gunder Veggerslev Hammer.
[Afdødes mand havde tidligere været dansk kompastor i Store Magleby].
Afdøde døde 5.5.1783.

202 Christian Richard Nygaard, degn og skoleholder på Kysten Guinea. 5.6.1783, B500.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 25.11.1779.

203 Joachim Knagenhjelm, student i København. 7.6.1783, side 243, R629, B464.
A:
1) far Niels de Knagenhjelm, proprietær i Kaupanger sogn i Bergen stift i Norge.
Afdøde døde 5.6.1783.

204 Mette Pagh i København, der døde 26.6.1783, side 244, B441.
Enke efter David [Henriksen] Pontoppidan, præst i Helliggejst kirke i København, [død 4.4.1760].
Testamente af 2.2.1760.
Hans A:
0) forældre [Henrik [Ludvigsen] Pontoppidan, præst i Fredericia Michaelis og Erritsø, skifte Elbo herred gejstlig 17.10.1760lbnr.55 og Anne Rosine Jungfoss, begravet Fredericia Michaelis 21.6.1758]
1) søster [Cathrine Dorthe Pontoppidan], enke efter [Casper Christoffer] Bøtker, rektor i Fredericia.
Hendes A:
0) forældre [Niels Madsen Pagh i Fredericia, skifte Fredericia 22.3.1721 lbnr.369 og Anne Skolastika Mikkelsdatter Samsø, skifte Fredericia 23.1.1737 lbnr.562]
1) bror [Mads Nielsen Pagh i Fredericia, skifte Fredericia 12.2.1754 lbnr.765]. 4B:
a Niels Madsen Pagh, toldbetjent i Fredericia
b Maren Madsdatter Pagh g.m. [Johannes Iversen] Bruun, borgmester og agent i Fredericia
c Gye Madsdatter Pagh g.m. [Kasimir Martin] Ingversen, apoteker i Fredericia
d Anne Skolastika Madsdatter Pagh g.m. Jacob [Volrathsen] Holm, præst i Højen og Jerlev
2) bror [Mikkel Nielsen Pagh, begravet Fredericia Trinitatis 26.4.1777, var g.m. Inger Pedersdatter]. 2B:
a Niels Mikkelsen Pagh i Fredericia
b Anne Skolastika Pagh g.m. Jochum [Reimer Poulsen] Fenger, kapellan i Fredericia [Michaelis].
Arv i boet efter afdødes halvbror Niels Amager.
Litteratur: Mette Scholastica Kellinghusen - hendes liv, aner og efterslægt af Anna Marie Lebech-Sørensen i: Personalhistorisk tidsskrift 1998 side 34-73. Heri side 47- : David Pontoppidan.

205 Oluf Bang, klokker i Holmens kirke i København, der døde 8.7.1783, side 246, R615, B457.
E: Jytte Sofie Marchal.
Første ægteskab med Jytte Christiane Galde. B:
1) Clara Bang g.m. Vinge, fuldmægtig
2) Jytte Bang g.m. Wulfsberg, fuldmægtig.
Desuden nævnes enkens mor Madam Marchal.

206 Thillerup, informator ved Det kongelige Opfostringshus i København. 1.9.1783, side 248, R621, B499.
A:
1) mor [Ellen Marie Danielsdatter Pauli] på Frederiksberg, enke efter [Jens Knudsen] Thillerup, præst i Frederiksberg [og Hvidovre]
2) søster g.m. Hansen, kammerråd.
Desuden nævnes afdødes faster Anne Margrethe Thillerup.

207 Knud Henckel. student i København. 11.9.1783, side 248, R670, B619.
A:
1) far Johannes Christoffer Henckel, skrædder.
Afdøde døde 8.9.1783.

208 Johan Rudolf Ræber, kantor ved den fransk reformerte kirke i København. 18.10.1783, side 249, R624, B466.
E: Louise Cathrine Roger. B:
1) Simon Daniel Ræber, død. E: Elisabeth. 5B:
a Louise Jacobine Ræber 18
b Jean Jaques Ræber 16
c Jean Rudolf Ræber 13
d Marie Pouline Ræber 10
e Cathrine Henriette Ræber 8.
FM: Jean Pierre le Maire.

209 Peder Bentsen, student i København. 24.10.1783, side 249, B458.
A: 2 søstre og en halvbror, hvis navne ikke angives.

210 Johan Konrad Fritz, student i København. 17.1.1784, side 250, B457.
A:
1) bror Fritz de Lilliendal, konsul i København
2) søster Johanne Marie Fritz g.m. Schmidt, klædekræmmer, på stedet
3) søster g.m. Pedersen, regimentskvartermester i Kristiansand i Norge.

211 Jens Pedersen Lind, student i København. 31.1.1784, side 251, B459.
A:
0) forældre [Peder Andersen Lind, vinhandler i Viborg, skifte Viborg 24.8.1770 lbnr.1181 og Cecilie Jensdatter Lind]
1) søster Mette Bloch Lind i Selde præstegård i Salling
2) søster Else Lind på Marsvinslund ved Viborg
3) halvsøster Charlotte Lind på Hald.

212 Jacob Raklev, kateket i Julianehåb i Grønland. 28.2.1784, side 252, B518.
B:
1) Jørgen Raklev
2) Marianne Raklev.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Cathrine Raklev.

213 Christine Jensdatter i København. 27.3.1784, side 253.
Enke efter Brostrup Sadolin (Sadelin), skoleholder. B:
1) Cathrine Albertine Sadolin 17.

214 Beathe Elisabeth Bech i København. 2.4.1784, side 254, R 644, B497.
Enke efter Magnus Juul. overgraver ved Garnison kirke. A:
1) bror Just Hans Christian Bech, død. 3B:
a Anne Bech g.m. Jens Nikolaj Brasch
b Johanne Sofie Bech
c Michael Bech 15
2) søster Margrethe Bech.

215 Maren [Jochumsdatter] Wulf i København, der døde 10.4.1784, side 255, R630, B466.
Enke efter Jacob [Jensen] Hvid, præst i Vor Frue kirke i København, [død 1782]. B:
1) Carl Adolf Hvid
2) Frederikke Sofie Hvid
3) Marie Elisabeth Hvid g.m. Jørgen [Kajsen] Wederkinch, præst i Græse og Sigerslev.

216 Thomas Viborg, missionær i kolonien Godthåb på Grønland. 9.5.1784, side 257, B472.
E: Gertrud Louise. A:
1) mor Ida Sofie, enke efter Christen Thomsen Viborg, mægler
2) bror Magnus Viborg, skibskaptajn
3) halvsøster Severine Christensdatter Viborg, alle i Kristiansand i Norge.

217 Johan Christoffer [Kørbitz Thomsen] Kingo, udnævnt til præst i Østerlars og Gudhjem, men døde 17.7.1784 i København før indsættelsen, side 261, R656, B498.
E: [Christiane Frederikke Frisch].
Første ægteskab med [Johanne Schwartzkopf]. B:
1) Thomas Kingo 23.
[Andet ægteskab med Anne Marie Schmidt, død 25.9.1782].

218 Poul Møller, undergraver ved Trinitatis kirke i København. 18.8.1784, side 262, R662, B492.
Enke efter Anne Marie Bille, død for 1½ år siden. B:
1) Hans Thomas Møller 4½.
Til stede:
1 afdødes søster Hylleborg Møller
2 afdødes moster
3 afdødes hustrus søster Kirstine Elisabeth Bille
3 afdødes hustrus bror Casper Bille, fyrbøder.

219 Zacharias Wagner, ugift skibspræst på orlogsskibet Indfødsretten. 3.9.1784, side 264, B514.
A:
1) mor Susanne Margrethe Dahl, enke efter Jens Wegner i Bergen.
Afdøde havde arv efter sin faster Jomfru Anne Wegner i Bergen.

220 Frederik Conrad Torm, student i København. 2.10.1784, side 265, R671, B523.
A:
1) mor [Cathrine Marie Pedersdatter Paludan] i Havrebjerg, [enke efter Ulrik Frederik Eriksen Torm, præst i Kirke Stillinge, skifte Løve herred gejstlig 9.10.1781 lbnr.84]
2) bror Erik Torm, landinspektør
3) bror Peder Paludan Torm
4) bror Immanuel Torm, landmåler
5) bror Ulrik Frederik Torm
6) [søster Frederikke Sofie Torm]
7) søster Anne Torm
8) søster Christiane Sofie Torm
9) søster [Margrethe Kirstine Torm] g.m. [Andreas] Haahr, landinspektør.

221 Claus Clausen, student i København. 10.1.1785, side 266, R672, B494.
Afdødes mor skal leve i Jylland, men navn kendes ikke.

222 Else Cathrine [Jacobsdatter] Ursin i København, der døde 12.2.1785, side 266, R676.
Enke efter Hans [Sørensen] Fabricius, præst i Rudkøbing [og Skrøbelev, skifte Langelands Nørre herred gejstlig 14.2.1757 lbnr.1]. B:
1) Jacob Ursin Fabricius, degn i Tved på Fyn, [død 3.12.1776. E: [Christiane Jørgensdatter Lauridsen] i Krummerup degnebolig. 2B:
a Else Cathrine Fabricius 7
b Jacobine Fabricius 7
2) Otto Fabricius, præst i Det kongelige Vajsenhus, hvor afdøde døde
3) Lorents Peder Fabricius, skibskaptajn i København.

223 Hans Hvistendahl, student i København. 12.3.1785, side 267.
A:
1) bror Christian Hvistendahl, købmand i Finmarken i Norge
1) bror Peder Hvistendahl, købmand i Finmarken i Norge
Desuden nævnes afdødes farbror Mathias Hvistendahl. købmand i København.
Afdøde døde 6.3.1785.

224 Peder Nielsen Lind, skoleholder og kateket i Garnisons kirke i København.9.4.1785, side 268, B502.
E: Mette Lorentsdatter.
Første ægteskab med Maren. B:
1) Peder Lindvig Lind, kirurg i Frederiks Hospital i København
2) Anne Elisabeth Lind i Sæby, skifte Sæby 4.6.1778 lbnr.122. E: [Henrik Leopold Gustav] Nicolas, kirurg, nu i Fladstrand. 2 børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 8.4.1785.

225 Casper Bloch, afsat pedel i København. 21.4.1785, side 270.
E: Antoinette Birgitte. A:
1) mor Anne, enke efter Bloch
2) bror Mathias Bloch, hospitalsforstander i Vestindien
3) en søster, uvist hvor
4) en søster, uvist hvor.
Afdøde døde 21.3.1785.

226 Jacob Mathiassen, candidatus medicinæ på Frederiks Hospital i København. 2.5.1785, side 272, R678, B553.
A:
0) forældre [Markus Mathiassen, købmand og Gertrud Elisabeth Nygaard i Sorø], begge døde
1) bror [Mathias Jørgen Markussen] Mathiassen, præst i Rye [og Sonnerup]
2) bror, uvist hvor
3) bror, i København
4) søster g.m. Volche, professor i Dessau.

227 Frands Berg, skoleholder i København, der døde 26.5.1785, side 273, R695, B534.
E: Sofie Koch. A:
1) søskendebarn Berg, snedker i København, død. 2B:
a Michael Halberg
b en søn, der for 10 år siden rejste til Holland
2) søskendebarn, enke efter Snupke, skrivemester på Vajsenhuset
3) søskendebarn jomfru Ømann i København.

228 Jacob Hansen, 3. lektiehører i latinskolen i København. 12.6.1785, side 274, R683, B508.
A:
1) bror Christian Hansen, skomager
2) søster Anne Marie Hansen
3) søster Else Marie Hansen, [død 1771], var g.m. [Thomas Andreassen] Møller, præst i Store Heddinge. 5B:
a Margrethe Møller g.m. Johan Martin Jørgensen, toldforvalter i Store Heddinge
b Inger Kirstine Møller g.m. [Frederik Carl] Caroque, auditør i København
c Jacob Møller, præst i Søby, [Skader og Halling]
d Henrik Møller, student
5) Anne Marie Møller, på Gjorslev
4) Anne Hansen, død, var g.m. Christian Blangsius, drejer. 1B:
a Hans Severin Blangsius, drejer i Brno i Rusland.

229 Jacob Vilhjelm, student i København. 1.7.1785, side 276.
A:
1) bror Peder Vilhjelm, klejnsmed
2) søster Karen Vilhjelm
3) søster Christiane Vilhjelm.
Afdøde døde 27.6.1785.

230 Peder Offersen Hansen, student i København. 11.7.1785, side 278, R681.
A:
1) mor Gertrud Fogh, nu g.m. [Bagge] Bjerregaard, birkedommer i Hesselager på Fyn
2) bror Laurids Hansen, cand. jur.
3) bror Rasmus Fogh Hansen i Egebjerg på Fyn
4) bror Hans Hansen [Offersen], degn i Søndersø på Fyn
5) Hans Nikolaj Hansen 19.
[Afdødes far var Offer Hansen, forpagter af Løjtved død 1767].
Afdøde døde 10.7.1785.

231 Karen [Marie] Junghans i København. 12.7.1785, side 279, B510.
Enke efter [Carl Sørensen] Due, kapellan i Hidra i Vestagder, død 1773. A:
0) forældre [Christian Frederik Junghans, birkedommer ved Det vordingborgske Rytterdistrikt, begravet Vordingborg 11.2.1782 og Sofie Cathrine Piper
1) bror [Hans] Junghans, justitsråd i Kolding
2) søster Johanne Sofie Junghans, enke efter Holstebro, skrædder
3) søster Marie Cathrine Junghans, enke efter Lexborg, jæger ved parforcejagten.
[Fars andet ægteskab med Johanne Cathrine Poulsdatter, begravet Vordingborg 1.6.1746].
Fars tredje ægteskab med [Marie Clemensdatter Vejle, præstedatter af Torstrup og Horne]. B:
4) halvbror Johan Ludvig Junghans, købmand i København
5) halvbror Jacob Junghans, student i Vordingborg
6) halvsøster Dorthe Junghans, hos sin mor i Vordingborg.
Litteratur: Små Meddelelser. Rettelser og tilføjelser til A. Falk-Jensen og H. Hjort Nielsen: Candidati og examinati juris 1736-1936 af Finn Blædel i: Personalhistorisk Tidsskrift 1971 side 103-108. Heri side 105: Christian Frederik Junghans.

232 Johan Gottlob Krag, student i København. 26.7.1785, side 281.
A:
1) far Niels Krag, rodemester.
Afdøde døde 20.7.1785.

233 Bernhard Henrik Christian Stein, studiosus chirurgiæ i København. 8.8.1785, side 282, R699.
A:
1) forældre Ernst Ludvig Stein, slotsorganist og Magdalene Christine i Slesvig.
Afdøde født Slesvig 23.3.1747.

234 Poul Bahnson, student i København, der døde 13.8.1785, side 282, R697, B604.
A:
1) bror Peder Bahnson, død. 1B:
a Maren Pedersdatter gift København Garnison 24.5.1782 med Johan Christoffer Dehn, grenader
2) halvbror Simon Groth Bahnson, kirurg i Korsør.
Tingsvidne af Ærøskøbing, hvis indhold ikke refereres.

235 Agnethe Margrethe Juul i København. 14.9.1785, side 283.
E: Christian [Lauridsen] Transe, nu udnævnt til præst i Rønne og Knudsker på Bornholm. B:
1) Christine Birgitte Transe 9
2) Jeremias Anton Transe 7
3) Henrik Andreas Transe 5.
Afdøde døde [på Grønland] for 1½ år siden.

236 Hans Grimstrup, student i København, der døde 20.10.1785, side 285, B520.
A:
1) mor [Inger Marie Pedersdatter Billeskov], enke efter [Michael Hansen] Grimstrup, præst [i Vindum, skifte Middelsom herred gejstlig 16.6.1768 lbnr.56]
2) søster [Marie Collin Grimstrup] g.m. [Christoffer Berntsen Mulvad], præst [i Ejsing og Handbjerg]
3) bror Peder [Billeskov] Grimstrup, skoleholder [i Randlev] i Jylland
4) bror Carl [Gotthilf] Grimstrup i København
5) søster [Elisabeth Dorthe Grimstrup] g.m. [Laurids Aborg], gartner [på Klavsholm] i Jylland
6) søster [Karen Christiane Grimstrup] i Randers.

237 Martha Elisabeth Kildenhof i København. 9.1.1786, side 286.
E: Carl Gottlob Reisler, student og sprogmester. B:
1) Henriette Caroline Elisabeth Reisler 6 mdr.
FM: Christian Schultz, skrædder.

238 Morten Heidorn, ugift candidatus chirurgiæ på Frederiks Hospital i København. 4.1.1786, B550.
A: mor, en bror og en søster, alle i Üttensee ved Kiel.
Afdøde døde 3.1.1786.

239 Andreas Krause, ugift apotekersvend på Frederiks Hospital i København, der døde 24.1.1786, side 4, B538.
A:
1) bror Niels Krause, premierløjtnant i Trondhjem i Norge
2) søster Johanne Marie Elisabeth Krause i Trondhjem.

240 Christen Ibsen, undergraver ved Vor Frelser kirke på Christianshavn. 6.2.1786, side 7, R705, B525.
E: Anne Margrethe, separeret. B:
1) Henrik Vibe Ibsen 41, ved Slagelse
2) Ib Christensen Ibsen 38, underkanoner
3) Sidse Ibsdatter, enke efter Simon Hansen, tømrer.

241 Mads Christian Ibsen, student i København. ####, side 10, B602.
Opslag med side 10 og 11 mangler på nettet.

242 Bertel Christian Sandvig, student og sekretær i Det genealogiske Selskab i København. 12.3.1786, side 12, R700, B529.
E: Sofie Elisabeth Freuchen. A:
1) mor Karen, enke efter Sandvig.

243 Samuel Peder von Haven, degn på Almindeligt Hospital i Amaliegade i København. 3.4.1786, side 13, B557.
A:
1) mor [Maren Bang Johansdatter Post], på Fyn, enke efter [Michael Frederiksen von Haven, præst i Horne og Asdal, skifte Horns herred gejstlig 20.4.1751 lbnr.34]
2) bror Christian von Haven, præst i Norge
3) [søster Mette Pouline von Haven]
4) [søster Birgitte Cathrine von Haven]
5) [søster Eleonora Hedvig von Haven]

244 Johannes Nikolaus Fugl, student i København. 18.4.1786, side 16.
A:
0) forældre [Julius Henrik Fugl, amtsfuldmægtig i Halsted amt og Ellen Mikkelsdatter Alrø]
1) bror Michael Alrø Fugl, sekretær på Trankebar
2) bror Christian Herman Fugl, cand. jur. i Nakskov
3) søster Cathrine Sofie Fugl g.m. Jørgen [Lauridsen] Kofoed, degn i Hillested
4) søster Sofie Amalie Fugl g.m. Schritzmeyer, skrædder i Rødby.
Fars andet ægteskab med [Johanne Christine Just]. B:
5) halvbror Frederik Christian Fugl 9, i Nykøbing Falster
6) halvbror Christen Godske Fugl, i Nysted
7) halvsøster Anne Magdalene Fugl, i Fuglse præstegård.

245 Frederik Møller, student i København. 23.5.1786, side 19, B542.
Arvinger angives ikke.

246 Anne Cathrine Blume i København. 9.6.1786, side 20.
E: Christian Gerlev, tidligere missionær på Grønland. B:
1) Poul Gerlev 12
2) Jacob Fussing Gerlev 10
3) Christian Gerlev 8.
Desuden nævnes afdødes moster Anne Bering, enke efter Blume, boutellier.

247 Niels Ursin Hass, student i København. 4.7.1786, side 22, B550.
A:
1) forældre [Jens Lauridsen Hass] præst [i Sønderholm og Frejlev] i Ålborg stift, [dvs. Ålborg amt i Viborg stift] og [Christence Nielsdatter Ursin].
Arv efter testamente af 20.5.1785 for Peder Ursin, kommissionær i København til dennes bror og 3 søstres børn, hvoraf afdøde er en søstersøn.
Testamentets eksekutorer er:
1 Christian Frederik Ursin
2 Frederik Eisenberg Rohde, vinhandler.

248 Richard Berg i København. 19.9.1786, side 25, R708, B611.
E: Dulcebelle Rørby. LV: Schønberg, skrædder.
Første ægteskab med Anne Helene Holck. B:
1) Ejler Peder Berg 14
2) Ellen Cathrine Berg 12.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Gundil Cathrine Høgh
2 afdødes søster Johanne Berg.
Afdøde, der var kommet til København for 13 uger siden for at søge andet levebrød, havde været præst i Hosanger præstegæld i Bergen stift.

249 Christian Rees, organist ved Holmen kirke i København. 11.10.1786, side 27.
Enke efter Mette Kirstine Overgaard, fraskilt 1781.
Første ægteskab med Marie Elisabeth Wichmann, død 1752. B:
1) Louise Frederikke Rees.

250 Christian Hornemann, student og informator i København. 16.11.1786, side 30.
Arvinger kendes ikke.

251 Johan Josef Haaber, klokker i Nikolaj kirke i København. 20.12.1786, side 31, R711, B571.
E: Susanne Cathrine Breitendich. B:
6) Anne Sofie Haaber 39.
Første ægteskab med Charlotte [Henriksdatter] Holst. B:
1) Ernst Bendix Haaber, død. 1B:
a Johan Josef Haaber 11
2) Christian Lehmann Haaber, assistent på Kysten Guinea. Efter kongelig bevilling arver hans 6B:
a Charlotte Haaber 19
b Eva Cathrine Haaber 17
c Johanne Josefa Haaber 16
d Adam Frederik Haaber 13
e Johanne Ottine Haaber 12
f Barbara Birgitte Haaber 11, alle hos deres mor i Ørslev på Sjælland
3) Andreas Lausen Haaber, død. 1B:
a Susanne Cathrine Haaber 3, hos sin mor i Helsingør
4) Adam Gottlob Haaber, kaptajn i søetaten
5) Eva Cathrine Haaber g.m. Christian [Jacob Jensen] Boserup, præst i Ferslev på Sjælland.

252 Johan Gotfred Hancke, kantor i Petri kirke i København, der døde 10.1.1787, side 37, R733, B601.
E: Johanne Charlotte Hertel. B:
1) Carl Gotfred Hancke 28, i Rusland
2) Johan Gotfred Hancke 23, student
3) Johan Gottlob Hancke 20, i Rusland
4) Christian Frederik Hancke 18
5) Johanne Dorthe Hancke
6) Charlotte Vilhelmine Hancke 12
7) Caroline Frederikke Amalie Hancke 7.
(Registrering af kantor Hanckes gård på Kirke Værløse Mark i Københavns amts skifteprotokol 1771-1787 den 13.1.1787 lbnr.366).

253 Poul Meyer, student i København. 22.1.1787, side 39, B576.
A:
1) mor Birgitte Laxau, nu g.m. Hans Berntsen Formann, rådstueskriver i Bergen
2) søster Pouline Cathrine Meyer g.m. Job Frich, skibskaptajn i Bergen.

254 Johan Georg Peder Eichel, stud. med. i København. 15.3.1787, si8de 39, B575.
A:
1) far Johannes Eichel, stadsfysikus i Odense.

255 Anne Cathrine Nielsen i København. 31.3.1787, side 40, R737, B604.
Enke efter Peder Stæhr, feltskær på Trankebar.
Arvinger er søskende og søskendebørn der angives sådan A:
1) søster, død. E: Vedel, bogholder. 2 børn, hvos navne ikke angives
2) Jens Pedersen Hansen
3) Lave Pedersen
4) Anders Madsen, seglmagerdreng
5) Jacob Stæhr, købmandskarl i Korsør.

256 Ferdinand Høritz, studiosus chirurgiæ i København. 26.4.1787, side 42.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 21.4.1787.

257 Erasmus Gunnerus, student i København, der døde 16.5.1787, side 42, R741.
A:
1) bror Gunnerus, foged i Trondhjem stift i Norge.

258 Johan Ludvig Berg på Regensen i København. 22.5.1787, side 43, B594.
A:
1) far Berg, præst i Norge.
Afdøde døde 19.5.1787.

259 Johan Lorents Licht, student i København. 26.8.1787, side 45, B596.
A:
1) bror Henrik Martin Licht, student
2) søster Anne Margrethe Licht 24
3) søster Johanne Sofie Licht 18
4) bror Conrad Ludvig Licht 12.
Afdøde døde 17.8.1787.

260 Anne Cathrine Nyborg i København. 29.8.1787, side 46.
E: Jens Winther Bentzon, [nederste] kapellan i København Vor Frue.
A:
1) mor Ellen [Jensdatter] Børre, nu g.m. Knud Walsøe, rodemester i København
2) søster Mette Christine Nyborg, død, var g.m. afdødes enkemand. 4B:
a Ellen Cecilie Magdalene Bentzon 12
b Nikoline Christiane Frederikke Bentzon 11
c Niels Ludvig Christian Bentzon 7
d Charlotte Reinholdine Sofie Bentzon 4.
[Afdøde far var Niels Rasmussen Nyborg, spisevært i København].

261 Susanne Henriette Pouline Podevint i København. 17.10.1787, side 58, B645.
E: Ditlev Bechsted, organist i København Nikolaj.
Testamente af 24.8.1782. A:
0) forældre [Jean Pierre Podevint, fransk reformert hof-klejnsmed på Frederiksborg, skifte Frederiksborg, Kronborg og Jægerspris amter 27.6.1762, fol.710 og Marie Riel, død]
1) søster Frederikke [Vilhelmine] Podevint g.m. [Christian Eliassen] Grüner, kapellan i Odense [Sankt Hans]
2) søster Sofie Magdalene Podevint i Odense.
Fars andet ægteskab med [Elisabeth Kannerød]. B:
3) halvsøster Antoinette Podevint i København
4) halvsøster Johanne Marie Podevint g.m. Bentsen, klejnsmed i Frederiksborg
5) halvsøster Cecilie Podevint i København
6) halvsøster Johanne Louise Podevint i København.

262 Jacob Dorschæus, student og fuldmægtig på kammerkontoret i København. 19.10.1787, side 49, B600.
Testamente af 12.7.1787. A: 3 broderbørn.
Desuden nævnes afdødes bror Anton Dorschæus.

263 Lorents Christoffer Hersleb, student i København. 14.11.1787, side 61, B613.
A:
1) far Hersleb, præst i Brønnø præstegæld på Helgeland i Norge.
Afdøde døde 2.11.1787.

264 Christen Svejstrup, præst i Ølstykke. 30.1.1788, side 62, R742, B616.
1) bror Iver Poulsen Staal, skrædder i Eltang
2) bror Christoffer Poulsen Staal, skrædder i Skærbæk, [skifte Koldinghus amt 21.3.1777 lbnr.471]. 1B:
a Sofie Christoffersdatter Staal 22, i Fredericia
3) søster Dorthe Poulsdatter Staal g.m. Henrik Mortensen Orlov i Ammitsbøl i Ødsted sogn
4) halvbror Niels Mathiassen Nielsen Sandager, gørtler i Almind.
Testamente af 19.11.1778.

265 Anne Margrethe i København, der døde 7.3.1788, side 63, B630.
Enke efter Christen Ibsen, [skifte 6.2.1786, lbnr.240]. B:
1) Henrik Vibe Ibsen 43, umyndig efter kongelig bevilling
2) Ib Christensen Ibsen 38, underkanoner.

266 Nikolaj Wulfsberg, student i København. 27.3.1788, side 65, B649.
E: Jytte Bang, datter af klokker Bang, bortrejst for 1½ år siden, uvist hvorhen. A:
1) søster g.m. Neumann, visiterer
2) søster Helene Wulfsberg g.m. Christian Koch, skipper i Tønsberg i Norge
3) søster Abigael Wulfsberg i Frederiksstad i Norge.
Afdøde døde 29.2.1788.

267 Morten Reenberg Zoëga, ugift pensioneret hører ved Helliggejst skole i København. 25.4.1788, side 68.
Arvinger kendes ikke.

268 Jochum Jacob Christoffer Ohlhaver, feltskærsvend i København. 30.4.1788, side 69, B624.
A:
1) far Andreas Ohlhaver, amtskirurg i Itzeho.

269 Johan Barthold Lodde, student i København. 3.5.1788, side 72, R755, B626.
Testamente af 8.11.1781.
Universalarving A:
1) Gyldendal, agent.

270 Niels Wegner, student i København, der døde 8.5.1788, side 73, B633.
A:
1) far Hans Thomas Wegner, krigsråd og landkommissær i Drammen i Norge.

271 Sinne Kirstine Sadolin i København. 24.5.1788, side 74, B665.
E: Samuel Hofmann, skibskirurg.
Afdøde skal have nogle søskende i Jylland og på Fyn, hvis navne ikke kendes.
Desuden angives enkemandens bror Christian Gerhard Hofmann, arbejdsmand i København.

272 Niels Huss, personlig kapellan i Evje præstegæld i Kristiansand stift. 6.6.1788, side 76, B660.
E: Andrea Marie hos sin far Erik Ancher Bruun, præst i Evje i Norge. Børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 21.5.1788 i Føllenslev præstegård.

273 Peder Ibsen, ugift skoleholder i København. 27.6.1788, side 78, B637.
A:
1) søstersøn Jeppe Hoskær, kasserer i København, samt dennes 6 søskende, der alle er døde og nogle har efterladt børn i Holsten og på Sjælland.
Afdøde døde 20.6.1788.

274 Elisabeth Bjørnsted i København. 30.6.1788, side 81, R758, B676.
Testamente af 29.7.1757. A:
1) bror, død. 2B:
a Maren Bjørnsted
b Anne Bjørnsted g.m. Lesselmann, kaptajn i Norge.
Desuden nævnes afdødes far Simon Bjørnsted, tugthusinspektør i Christiania i Norge.

275 Helene Brangstrup, ugift i København, der døde 20.8.1788, side 84, R763, B682.
A:
0) forældre Johan Gotfred Hansen, degn i Hvirring, Tamdrup og Hornborg, [skifte Nim herred gejstlig 24.4.1749 lbnr.11] og Anne Regine Reutze
1) bror Matthæus Bramstrup, hernhuttisk missionær i Nordamerika, død. uvist om børn
2) bror Hans Johansen Brangstrup, købmand i Skien i Norge, død, [var g.m. Maren Tech]. 5B:
a Johan Gotfred Brangstrup, prokurator i Skien
b Matthæus Brangstrup, student
c Hans Henrik Reutze Brangstrup 25, kontorbetjent i Skien
d Anne Regine Brangstrup g.m. Leth, købmand i Porsgrunn
e Karen Helene Brangstrup g.m. Gasmann på gården Foss ved Skien
3) søster Hedvig Johansdatter, død, var g.m. Rasmus Jensen Holm, kusk. 2B:
a Henrik Holm, maler på Porcelænsfabrikken i København g.m. Marie Giese
b Christian Frederik Holm, svend på Sukkerhuset i København
4) søster Else Cathrine Johansdatter Brangstrup, [skifte Havreballegård og Stjernholm amter 9.10.1761 lbnr.26], var g.m. Jacob von Müllen, selvejer i Daugård ved Vejle, [skifte Havreballegård og Stjernholm amter 12.7.1779 lbnr.81]. 2B:
a Anne Louise von Müllen 33
b Johan Ludvig von Müllen i Daugård
5) søster Anne Margrethe Johansdatter Brangstrup, [skifte Nim herred gejstlig 23.1.1788 lbnr.34]. E: Herluf Dalhof, degn i Hvirring og Hornborg. 3B:
a Anne Regine Dalhof 33
b Peder Dalhof, skibspræst på Eskadren på Reden i København
c Nikolaj Vandal Dalhof 25, student.

276 Johannes Thunbo, student i København. 16.10.1788, side 87.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 11.10.1788.

277 Rasmus Thygesen, student i København. 22.10.1788, side 87, B662.
Arvinger angives ikke.

278 Joen Lund i København, der døde 7.11.1788, side 88.
E: Frederikke Dultzmann.
Testamente af 31.10.1788.
Afdøde, var udnævnt til kapellan i Nakskov, men var endnu ikke tiltrådt.

279 Jens Adeler Wind, student i København. 17.11.1788, side 90.
A:
1) far [Frederik Vilhelm Jensen Wind], præst i Skive.
Desuden nævnes afdødes bror August Vilhelm Wind i København.

280 Carl Frederik Wildgaard, student i København. 18.11.1788, side 91, B661.
A:
1) far Christian Frederik Wildgaard, kantor og klokker i Slagelse Sankt Mikkel.

281 Carl Ludolf Rohder, feltskærsvend i København, 1.12.1788, side 92, B673.
A:
1) far Carl Traugott Rohder, kaptajn i Danzig.

282 Johan Christian Zuschlag, skoleholder i København. 20.12.1788, side 94, B683.
Enkemand efter Anne Christine Spielberg (Speilberg), død 2.11.1788.
Hans A:
Af hans første ægteskab B:
1) Martin Zuschlag, købmand i Præstø
2) David Zuschlag, apotekersvend i Flensborg
3) Rasmus Zuschlag, styrmand på rejse til Ostindien
4) Karen Zuschlag, [skifte Horsens 9.1.1786 lbnr.1759], var g.m. [Nikolaj von Essen] Barfoed, værtshusmand i Horsens. 2B:
a [Edel Gottlieb Barfoed]
b [Johan Nikolaj Barfoed].
Hendes A:
0) forældre [Niels Hansen Spielberg og Inger Nielsdatter Holm i København], begge døde
1) bror Hans Spielberg, præst i Homedal i Kristiansand stift i Norge
2) bror Johan Peder Spielberg, garver, død. 1B:
a Ellen Kirstine Spielberg g.m. David Kræmmer, gibser i København
3) søster Johanne Marie Spielberg, død, var g.m. Tybrind, kommissær. 1B:
a Riborg Dorthe Tybrind, hos provst Tybrind i København.
Afdøde døde 19.12.1788.

283 Rebekka på fortet Christiansborg i Guinea. 3.1.1789, side 101, R789, B745.
Enke efter Protten, skoleholder.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 22.5.1778.

284 Elisabeth Charlotte Schäffer i København, der døde 23.1.1789, side 101, R771, B735.
Enke efter Peder Jacobi, slotspræst på Fredensborg slot, [skifte Lynge-Kronborg herred gejstlig 21.11.1738 lbnr.81]. B:
1) Christiane Magdalene Jacobi i Horsens, enke efter Frederik Carl Harbo, postmester i Horsens, [skifte Horsens 3.11.1770 lbnr.1426]
2) Marie Kirstine Jacobi, g.m. Nikolaj Jacob Jessen i Helsingør, kæmner ved Øresundstolden
3) Jacob Henrik Jacobi, strømkontrollør i Fredericia, [skifte Fredericia 7.12.1773 lbnr.1075]. Ingen børn
4) Johan Vilhelm Jacobi, afskediget regimentskvartermester, død 1772, ugift.
Afdøde var kammerfrue hos enkedronningen på Christiansborg slot.

285 Jørgen Clausen Stenbæk, student i København. 23.1.1789, side 103, R770, B683.
Arvinger kendes ikke.

286 Christiane Marie Clajus i København. 30.1.1789, side 104, B674.
E: Christian Frederik Hansen, skoleholder ved Frederiks tyske menigheds fattiges skole. B:
2) Christian Frederik Hansen 1¼.
Første ægteskab med Søren Olufsen Rose, bådsmand. B:
1) Cathrine Marie Rose 9.
Afdøde døde 5.1.1789.

287 Didrik Mikkelsen, degn og skoleholder i Guinea. 31.1.1789, side 107.
Arvinger angives ikke.
Skiftebrev 14.3.1785 på fortet Christiansborg i Guinea.

288 Tandberg, degn kateket og skoleholder i Guinea. 31.1.1789, side 288.
Arvinger angives ikke.
Skiftebrev 21.1.1786 på fortet Christiansborg i Guinea.
Afdøde døde 13.10.1780.

289 Christoffer Bang, degn og skoleholder i Guinea. 31.1.1789, side 108.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 28.6.1785.

290 Hans Mortensen Knudsen, præst i Guinea. 7.2.1789, side 108, B745.
Arvinger angives ikke.
Skiftebrev 20.4.1787 på fortet Christiansborg i Guinea.
Afdøde døde 19.1.1775.

291 Laurids Eeg, kantor og skoleholder i Guinea. 7.2.1789, side 109, B746.
Arvinger angives ikke.
Skiftebrev 20.4.1787 på fortet Christiansborg i Guinea.

292 Bertel Andreas Bille, student i København. 17.2.1789, side 109, R784, B695.
A:
1) far [Jens Andreassen Bille], præst [i Hårlev og Himlingøje] på Sjælland.

293 Carl Frands Schrøder, stud. med. i København, der døde 21.3.1789, side 110, R787, B713.
A:
1) mor i Slesvig, enke efter Schrøder, regimentsfeltskær
2) søster Dorthe Schrøder i Haderslev.

294 Inger Cathrine [Jacobsdatter] Wulf i København. 24.4.1789, side 111, R799, B717.
Enke efter Christian Michael [Johansen] Priebst, præst i København Garnison, [død 20.4.1774].
Hans A:
1) en søster g.m. Fischer, stadskirurg i Trondhjem i Norge.
Hendes A:
1) bror Christian Rasmus Wulf, student.
Afdøde døde 23.4.1789.

295 Thomas Gercken, student i København. 9.5.1789, side 115, R789, B694.
A:
1) mor [Anne Matfeldt], enke efter [Hans Jacob] Gercken, by- og herredsfoged i Fredericia, [begravet Fredericia Michaelis 22.9.1783]
2) søster g.m. Grøll, visiterer i København.
Afdøde døde 8.5.1789.

296 Christian Pedersen Rosted, reservekirurg ved Holmens faste Stok, der døde 14.5.1789, side 116, B684.
A:
1) mor Anne Cathrine Falch, enke efter Peder Rosted, traktør
2) bror Frederik Pedersen Rosted, fuldmægtig i Hof- og Stadsretten
3) søster Frederikke Pedersdatter Rosted 21
4) søster Louise Pedersdatter Rosted 17, på Palsgård i Jylland
5) søster Sofie Pedersdatter Rosted 14
6) bror Jens Pedersen Rosted11, i Herstedøster præstegård.

297 Poul [Hansen] Egede, biskop [over Grønland] og præst i Vartov Hospital i København. 3.6.1789, side 117, B684.
E: Christiane Amalie [Christiansdatter] Testrup.
Første ægteskab med Marie Elisabeth Frauen, [død 1752]. B:
1) Gertrud Kirstine Egede g.m. [Henrik Christoffer Adamsen] Glahn i Riserup, præst i [Nørre Vedby og Nørre Alslev].
Andet ægteskab med enkens søster Marie Kirstine Testrup, [død 25.8.1768]. B:
2) Karen Egede g.m. Frederik Gotlieb Sporon, højesteretsassessor. [Første ægteskab med Bendix Rasmussen Krøll, præst i Vajsenhuset, skifte 22.10.1782 lbnr.193]
3) Christian Testrup Egede, premierløjtnant i søetaten.

298 Johan Nikolaj Dresing, skoleholder og kantor i Guinea. 19.6.1789, side 122.
Arvinger angives ikke.
Skiftebrev 30.12.1774 på Christiansborg i Guinea.

299 Anne Margrethe Martin i København. 24.6.1789, side 123.
E: Hans Engelsen, skoleholder. B:
1) Johan Jacob Engelsen 6.
FM: farbror Jacob Engelsen, skoleholder.
Desuden nævnes afdødes mor, enke efter Martin, murer.
Afdøde døde 21.11.1788.

300 Margrethe Hansdatter i København. 17.7.1789, side 125, R791, B747.
Enke efter Knud Jensen Gude, undergraver.
Testamente af 4.2.1779.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 17.7.1789.

301 Frederikke Louise Bech i København. 10.8.1789, side 130, B728.
Enke efter Morten Schiøtt, præst i Rygge og Moss i Norge. B:
1) Helene Kirstine Schiøtt, på stedet.
Afdøde døde 9.8.1789.

302 Bodil Hjelm i Sankt Petri Plejehus i København. 20.10.1789, side 133.
E: Lorents Andresen Richard, klokker på Kastellet, separeret for mange år siden.
Arvinger ikke.
Afdøde døde for et år siden.

303 Christian Koch, præst i Citadellet Frederikshavn i København. 3.11.1789, side 133, B723.
E: Frederikke Egeberg. B:
1) Didrik Morten Koch 3.
Desuden nævnes enkens søster madam Iversen.

304 Frederik Feddersen, stud. jur. i København, der døde 26.12.1789, side 138, B715.
A:
1) mor Cathrine, enke efter Peder Feddersen, senior, købmand i Flensborg
2) bror Gerhardt Feddersen 25
3) søster Anne Feddersen g.m. Peder Clausen Stuur, købmand i Flensborg
4) søster Cathrine Feddersen g.m. Hans Boyesen, købmand i Flensborg.
Desuden nævnes afdødes fætter Peder Feddersen, volontør i Toldkammeret i København.

305 Johan Ingvardsen, skoleholder i København. 20.2.1790, side 140.
E: Johanne Pedersdatter. B:
4) Frederikke Marie Johansdatter 2½.
Af første ægteskab B:
1) Frederik Johansen 18, parykmagerdreng
2) Gertrud Johansdatter 18, der døde efter sin far
3) Anne Johansdatter 16.
Afdøde døde for 3 år siden.

306 Louise Amalie Dalicon i København. 13.4.1790, side 141, R807, B753.
Enke efter Johan Jacob Ulrich, magister. B:
1) Salome Ulrich g.m. Johan Hartvig Ernst Holm, bogholder.
Første ægteskab med Poul Dupuget, professor. B:
1) Louise Amalie Dupuget g.m. Hans Ulrik Passovan i Basel i Schweiz
2) Sofie Frederikke Dupuget g.m. [Jonas Lyhm] Geelmuyden, rådstuetjener i Fredericia.

307 Søren Bornemann [Endorph], student i København. 14.5.1790, side 143, B741.
Enken skal opholde sig i Seest ved Kolding, hvor afdøde en tid skal have drevet købmandskab. A:
0) forældre [Peder Nielsen Endorph til Hennegård, skifte Riberhus amt 7.3.1743 lbnr.66 og Kirstine Sofie Sørensdatter Bornemann]
1) halvbror (bror?) Maturin Endorph, præst i Store Magleby på Amager
og muligvis en anden bror i Kolding.

308 Maren Hald i København. 25.6.1790, side 145, B741.
E: Johan Frederik Rost, kirurg. B:
1) Anne Marie Elisabeth Rost 11
2) Johan Frederik Rost 8
3) Oluf Christoffer Rost 7.
Arv efter
1 afdødes bror Oluf Hansen Hald
2) afdødes søster, E: Schmidt, murer.
Afdøde døde i oktober 1787.

309 Christian Carl lampe, student i København, der døde 17.8.1790, side 149, B730.
A:
1) bror Cort Frederik Lampe. hattemager i Frederiksborg
2) søster Anne Marie Lampe, enke efter Jens Knudsen, hattemager i Frederiksborg
3) søster Helvig Lampe g.m. Jonas Riberg, hattemager i Frederiksborg.

310 Hans Jørgen Møller, ugift kirurg i København. 20.8.1790, side 152.
A:
1) bror Jan Rasmus Møller, smed på Tranekær på Langeland
2) bror Jochum Møller, rådstuetjener i Nyborg.
Afdøde, der døde 14.8.1790, kom til København fra Kina for et år siden.

311 Henrik Højermann, ugift stud. med. og reservekirurg på Frederiks Hospital i København, der døde 23.10.1790, side 156, B764.
A:
1) bror Højermann, professor, død. Hans børn, hvis navne ikke angives.

312 Cathrine Elisabeth [Hansdatter Vinde] i København. 9.12.1790, side 158, B765.
Enke efter Johannes Pahl, degn i Øsløs, Vesløs og Arup. B:
1) Markus Pahl. degn i Hellested på grevskabet Bregentved
2) Hedvig Christine Pahl g.m. Rasmus Gylche, kantor i Vor Frelser kirke på Christianshavn
3) Anne Cathrine Pahl, død, var g.m. Jacob Høgh, mægler. 1B:
a Cathrine Høgh 8.

313 Henrik Gotfred Yelin, ugift præst i Neuenbroch i Polen?. 29.12.1790, side 160, B752.
A:
1) halvbror Filip Christian Gotfred Yelin, præst i Winterhausen i Tyskland.
Afdøde døde 25.12.1790.

314 Hans Hansen Pedersen. ugift organist i Citadellet, der døde 30.1.1791, side 161, B755.
A: far Hans Pedersen, musikant i Århus, [enke efter Else Cathrine, skifte Århus 4.6.1779 lbnr.2438].

315 Andreas Heins, student i København. 27.3.1791, side 164, R813, B774.
A:
1) bror Vilhelm Heins, fransk bager
2) bror Anton Christoffer Heins 20, student
3) halvbror Tobias Heins 16
4) halvsøster Elisabeth Heins 13.

316 Jesper Christensen Junge, kateket og skoleholder ved Helliggejst kirke i København. 6.4.1791, side 165.
Enke efter Johanne Kirstine Winther, der døde for 11 år siden. B:
1) Johan Frederik Junge 41
2) Niels Middelfart Junge 35
3) Christen Junge 34, proviantskriver
4) Bolette Junge g.m. Leth, toldkasserer i Christiania i Norge
5) Gertrud Kirstine Junge g.m. Lyster, skoleholder i København
6) Marie Elisabeth Junge.
Afdøde døde 5.4.1791.

317 Gotfred Henrik Hutzelsider, skoleholder i København. 20.4.1791, side 168.
E: Marie Kirstine Kollenberg. B:
1) Christian Hutzelsider 11
2) Valentin Hutzelsider 10
3) Elisabeth Henrikke Augustine Hutzelsider 9
4) Carsten Apollus Hutzelsider 6
5) August Peder Frederik Hutzelsider 4.
Afdøde døde for 3 år siden.

318 Just Fohlmann, stud. theol. i København. 2.5.1791, side 169, R815, B776.
A:
1) bror, død. Enke i Sorterup ved Slagelse. 5B:
a Henrik Fohlmann 26, skibshovmester, der farer på Ostindien
b Hybolette Petrine Nikoline Fohlmann 23
c Sofie Charlotte Fohlmann 22
d Herman Just Fohlmann 21, på Akademiet
e Elias Fohlmann 16, i Slagelse latinskole.

319 Conrad Christian Kryger, student i København. 18.5.1791, side 171, B763.
E: Anne Cathrine Bech. B:
1) Jochum Christian Kryger 9 mdr.
FM: farbror Christen Flor Kryger.
Bevilling til uskiftet bo af 21.5.1791.

320 Nikolaj Brodersen Lohmann, student i København, der døde 26.5.1791, side 173, B767.
A:
1) mor Johanne Cathrine [Pedersdatter] Schiønning, enke efter [Christian Berntsen] Lohmann, præst [i Nørre Snede, skifte Vrads herred gejstlig 18.3.1774 lbnr.129]. LV: Lorents Christian Schiønning
2) bror Christian Peder Lohmann, prokurator på Restrup i Thy.
Fars første ægteskab med Anne Marie Pilschmidt, [skifte Vrads herred gejstlig 7.11.1759 lbnr.117]. B:
3) halvbror Johannes Lohmann i Stege på Møn.
Desuden nævnes afdødes fætter Oluf Rønning.

321 Franciscus Augustinus Hatto Petreus, student i København, der døde 6.6.1791, side 174, R820, B779.
Testamente af 4.3.1791.
Arvinger angives ikke.
I boet eh obligation til Madam Vilhelmine Marie Petreus.

322 Bolette Mønsted i København. 7.7.1791, side 176, B766.
E: Christian Lauridsen Schmidt, student og lærer. A:
1) mor [Cathrine Margrethe Knudsdatter Braad], enke efter [Peder Jacobsen] Mønsted, degn i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup, [skifte Fjends herred gejstlig 6.12.1781 lbnr.75]
2) bror [Jacob Pedersen] Mønsted. købmand i København
3) søster [Anne Dorthe Pedersdatter Mønsted] g.m. [Peder] Guldager i Bygholm mølle ved Horsens
4) søster [Margrethe Pedersdatter Mønsted g.m. [David Andreasen] Haun, degn i Mønsted.

323 Bolette Birgitte [Clausdatter] Kemler i København. 23.7.1791, side 178, R823, B770.
Enke efter Vilhelm Adolf [Sørensen] Worsøe, præst i Viborg Domkirke, [skifte Nørlyng herred gejstlig 1.4.1784 lbnr.207] B:
1) Peder Flor Worsøe, forvalter i Larvik i Norge
2) Johan Severin Worsøe
3) Ulrik August Worsøe, prokurator i Slagelse
4) Iver Worsøe, ejer af Halskværn mølle i Larvik
5) Claudiane Magdalene Worsøe g.m. Christian Nissen, præst i Låstrup og Skals
6) Johanne Marie Elisabeth Worsøe, død 1785, var g.m. [Hans Christian] von Tancke. 1B:
a Vilhelm Adolf Tancke 12.
Afdøde døde 22.7.1791.

324 Kaj [Thomsen] Praëm (Pram), pastor emeritus i København. 31.8.1791, side 180, R825, B792.
Enke efter Dorthe [Cathrine Olufsdatter] Obel, [skifte Vester Han herred gejstlig 18.1.1765 lbnr.27]. B:
1) Oluf [Bagger] Praëm, præst i Øsløs, Vesløs og Arup
2) Thomas Praëm i Øsløs
3) Anne Marie Praëm, død, var g.m. [Niels] Mygind, præst i Stepping og Frøslev i Haderslev amt. 4B:
a [Jørgen Mygind i Stepping]
b [Kaj Mygind]
c [Samuel Mygind]
d [Frederikke Mygind]
4) Sofie [Elisabeth] Praëm g.m. Frederik Astrup, præst i Viborg domkirke
5) Christiane Praëm i Christianfelt, der døde 1792.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Claudiane Myhre From, på stedet.
Afdøde havde været præst i Øsløs, Vesløs og Arup.

325 Erik Eriksen, stud. jur. i København. 5.9.1791, side 183, B771.
E: Betty Hess, hos sin far i Kiel. A:
1) far Eriksen, tobakshandler i København.

326 Christine [Nielsdatter] Lunde i København. 17.9.1791, side 184, R830, B772.
Enke efter Andreas [Jensen] Reiersen (Rejersen), præst på Frederiksborg Slot i Hillerød, [død 9.4.1785]. B:
1) Jens Reiersen, præst i Nibe [og Vokslev]
2) Niels Lunde Reiersen, sekretær, død.2B:
a Andreas reiersen 12
b Peder Reiersen 10
3) Hans Henrik Peder Reiersen, amtsforvalter i Vordingborg
4) Anne Dorthe Reiersen g.m. Hammerich, porcelænshandler
5) Hedvig Sofie Reiersen g.m. Clausewitz, sekretær i det udenlandske departement
6) Cathrine Marie Reiersen
7) Christiane Cathrine Reiersen g.m. Bertelsen, sekretær ved Lottoet.

327 Joachim Petri Paludan, stud. theol. i København. 5.10.1791, side 187, B771.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 3.10.1791.

328 Johannes Schou, student i København, der døde 21.10.1791, side 188. B793.
A:
1) bror Schou, deputeret i Danske Kancelli
2) bror Jørgen Schou, major i Rendsborg.

329 Anne Marie Reenberg i København. 25.10.1791, side 190, B777.
E: Henrik Ulrik [Pedersen] Fugl, præst i Nordrup og Farendløse, separeret.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 8.10.1791.

330 Søren Jessen, stud. theol. i København. 12.1.1792, side 192.
Afdøde var søn af [Jes Sørensen Jessen, præst i Ansager, skifte Øster Horne herred gejstlig 25.2.1769 lbnr.32].
Arvinger angives ikke.

331 Johanne Marie Sletting i København. 11.2.1792, side 194, B825.
Enke efter Peder Ferup, præst på kysten Guinea. A:
0) forældre [Niels Olufsen Sletting, præst i Ejby og Dalby, død 21.2.1778 og Helene Cathrine Lauridsdatter Weibel, begravet 19.4.1774]
1) bror Oluf Sletting, død. 3B:
a Niels Jacob Sletting 17
b Helene Sofie Sletting 15
c Peder Sletting 12
2) søster Ulrikke Antoinette Sletting g.m. Carl Frederik Monrad, præst [i Bregninge og Søby] på Ærø
3) søster Elisabeth Kirstine Sletting [i Bregninge] på Ærø, enke efter [Hans Michael] Seehuusen, præst [i Saksild og Nølev, død 20.10.1784]
4) søster Anne Cathrine Sletting g.m. [Johan] Klingberg, agent
5) bror Ebbe Jacob Sletting, mønsterskriver i København
6) bror Laurids Sletting, student, indlagt på Sankt Hans Hospital
7) bror Søren Sletting i Valsølille
8) søster Maren Elisabeth Sletting hos sin stedmor [Ulrikke Eleonora Holbech] i Valsølille.
Litteratur: De 5 ældste slægtled af slægten Sletting af Gregers Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1982 side 81-101.

332 Henrik Georg Bernhard Schwarzenhaus, kirurg i København. 14.2.1792, side 199, R835, B780.
E: Georgine Lund. B:
1) Anne Henriksdatter 19 uger.
Afdøde døde 13.2.1792.

333 Elisabeth Ottilie [Spanthoff] i København, der døde 24.2.1792, side 202, B781.
Enke efter Peder [Jacobsen] Berg, præst i Kalvehave, død 1769. B:
1) Margrethe Elisabeth Berg g.m. Hans Peder Bentsen, snedker
2) Anne Cathrine Berg 29.

334 C. F. Hansen i København. 20.3.1792, side 203.
Efterlader muligvis enke og børn på Bornholm, hor han har været kateket.

335 Christian Mathias Jensen, præst i Guinea. 21.4.1792, side 2+4.
E: Margrethe Rotskjær i Guinea.
Arvinger angives ikke.

336 Christian Andersen Hvas, degn og skoleholder i Guinea. 21.4.1792, side 205.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 12.6.1788.

337 Frederik Lotz, kirurg i København. 28.4.1792, side 205, R839, B788.
A:
1) far Lotz, pensionist i Kiel.
Afdøde døde 22.4.1792.

338 Niels [Christiansen] Ballum, præst i Keldby på Møn, der døde 15.5.1792, side 206, B801.
E: [Marie] Margrethe Discher i København, gift for 12 dage siden.
Første ægteskab med [Marie Hansdatter Ballum, død 25.10.1779].
Andet ægteskab med [Anne Hansdatter Ballum, død 8.5.1785].
Tredje ægteskab med Anne Dorthe Discher, [død 1791]. 3B:
1) Bolette Sofie Elisabeth Ballum 6
2) Inger Birgitte Ballum 4
3) Anne Marie Ballum 9 mdr.

339 Niels Prahl, student i København. 1.6.1792, side 211.
Enke efter Elisabeth Liljevang, der døde i august 1790. B:
3) Jacob Prahl 22, vanvittig, i Sankt Hans Hospital
4) Ellen Cathrine Prahl 18
5) Margrethe Prahl 15
6) Henrikke Prahl 12.
Første ægteskab med Anne Margrete Rønne. B:
1) Rasmus Prahl, i Amsterdam
2) Caroline Amalie Prahl 40.
Afdøde døde 16.5.1792.

340 Jacob Lassen, ugift 5. lektiehører i København, der døde 18.7.1792, side 214.
A:
1) mor, enke i eller ved Århus.

341 Johan Gotfred Frederik Reinhardt, student i København. 17.8.1792, side 217, B814.
A:
1) far i Sachsen Gotha.
Afdøde døde 9.8.1792.

342 Christian Brodersen, overgraver i den Fransk Tyske kirke på Christianshavn, der døde 28.9.1792, side 220, R840, B815.
E: Lene Rerup. B:
2) Johannes Brodersen 13, i Christiansfeld.
FM: Nikolaj Nissen.
Første ægteskab med Helene Margrethe Nissen. B:
1) Cecilie Margrethe Brodersen 23.

343 Catharius Mathias Lachendorph, student i København. 29.9.1792, side 223, R856.
A:
1) far [Jørgen Lundt] Lachendorph, præst i Ringe på Fyn.
Afdøde er døbt i Ringe 24.8.1772.

344 Hedvig Elisabeth Wohlert i København, der døde 2.10.1792, side 224.
Enke efter Jens Nørager, graver ved Petri kirke. B:
1) Christian Frederik Carl Nørager 14, i Roskilde skole.
FM: morbror Christian Frederik Wohlert, maler.
Desuden nævnes afdødes mor Frederikke Caroline Selber, enke efter Christian Wohlert. maler.

345 Elisabeth Eriksdatter Tanne i København. 19.10.1792, side 226, R859, B818.
Enke efter Christian Bruun, graver ved Vor Frue kirke.
Testamente af 17.5.1770 og af 12.8.1784.
Hans A:
1) bror Malte [Christian] Bruun, amtsforvalter [i Københavns amt, død 18.8.1754, var g.m. Else Cathrine Olufsdatter Lassen]. 6B:
a [Johannes] Bruun, præst på Frederiksberg
b [Marie Kirstine Bruun] g.m. [Johan Andreas] Mühlensteth, apoteker
c [Cathrine Margrethe Bruun] i Helsingør, enke efter [Carsten Werchmeister] Meulengracht, købmand i Helsingør
d [Marie Elisabeth Bruun] enke efter [Peder Hansen], præst [i Dollerup, Finderup og Ravnstrup, skifte Nørlyng herred gejstlig 31.1.1788 lbnr.222]
e [Thale Marianne Bruun] hos sin mor på Frederiksberg
f [Ulrikke Elisabeth Bruun, død], var g.m. [Peder] Møller, toldkontrollør i Helsingør, død 8.4.1790]. 1B:
1 Malte Møller, student.
Hendes A:
0) forældre [Erik Gullichsen Tanne og Gunild Mathiasdatter, skifte 1738 i Aker sorenskriveri i Norge. Skifteprotokol 1735-1743 side 468b-469a]
1) bror Laurids Eriksen Tanne, sadelmager i Bogense
2) søster Kirsten Eriksdatter, enke efter Arentsen, parykmager i Christiania i Norge
3) søster Martha Mathea Eriksdatter, der døde, var enke efter Møller, feldbereder i København. 2B:
a Gunild Kirstine Møller g.m. Degn, fuldmægtig
b Elisabeth Christiane Møller g.m. Christian Christensen, rideknægt i København.
Mors første ægteskab med [Jens Lauridsen Hellemann, begravet Aker 1.8.1719]
4) halvbror [Jens Jensen Hellemann], død, [feldbereder, begravet København Vor Frue 9.5.1755, var g.m. Cathrine jacobsdatter Wilsbech]. 1B:
a Johannes Jensen Hellemann, [døbt København Vor Frue 4.5.1745, garver i Frederiksborg.
Afdøde døde 18.10.1792.

346 Jens Enevoldsen 21 år gammel ugift student og konstitueret skoleholder i København. 29.10.1792, side 229, R855, B813.
A:
1) far Enevold Jensen, degn [Sebber og Lundby] i Viborg stift.
Afdøde døde 28.10.1792.

347 Godsche, studiosus chirurgiæ i København. 2.11.1792, side 230, B801.
Arvinger angives ikke.

348 Oluf Ludvig Bender, undergraver ved Helliggejst kirke i København. 4.12.1792, side 232, R861, B809.
E: Johanne Kirstine Møller.
Afdøde efterlader 3 brødre og 2 søstre på Fyn, hvis navne ikke angives.

349 August Jacob Meldahl, stud. theol. i København. 8.12.1792, side 234, B808.
A:
0) forældre [Even Augustinussen Meldal, præst i Voss i Norge, død 12.10.1786 og Marie Djurhuus]
1) bror Carsten Nikolaj Meldal, student
2) bror Johan Christian Meldal 22, student
3) søster Else Kirstine Meldal g.m. Jørgen Peder Meldal, præst i Herø præstegæld i Bergen stift.

350 Jens Lemvig Lyster, student i København, der døde 18.12.1792, side 236.
Testamente af 16.11.1792. A:
1) søster Dorthe Marie Lyster g.m. Frölich, kaptajn i Trondhjem i Norge.

351 Anne Cathrine Møller i København, der døde 10.2.1793, side 237, R877, B856.
Enke efter [Jørgen Gotfredsen] Røbel, hollandsk præst på Amager, [død 7.5.1760]. B:
1) Rasmus Gotfred Røbel, prokurator i Vestindien
2) Conrad Christian Røbel, prokurator i Vestindien
3) Ingeborg Marie Røbel 36
4) Frederikke Louise Røbel 29
5) Cathrine Sofie Røbel g.m. Balling, regimentskvartermester i København
6) Margrethe Røbel, død, var g.m. Leth, borgmester i Frederikshald (Halden) i Norge. 1B:
a en søn, hvis navn ikke angives.

352 Samuel Frederik Hove, kantor ved Frederiks tyske kirke. 16.2.1793, side 238.
Enke efter Anne Margrethe Oberländer, død 2.8.1786. B:
1) Christian Frederik Hove 24, organist i Helsingør Nikolaj kirke, døbt 10.7.1769
2) Samuel Frederik Hove 22
3) Christiane Louise Hove 30, gift i Karlskrona i Sverige
4) Dorthe Cathrine Hove 22, g.m. Hans Christian Hvid, fuldmægtig
5) Caroline Vilhelmine Hove g.m. Peder Johan Højer, fuldmægtig.
Afdøde døde 15.2.1793.

353 Johan Peder Mariager i København. 18.3.1793, side 243, B820.
E: Karen Kirstine Mariager.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes:
1 enkens mor Marie Elisabeth [Gertsdatter], enke efter [Niels Christensen] Mariager
2 enkens bror Mariager, rebslager på Kultorvet i København.
Afdøde, der døde i København 17.3.1793, var kapellan i Sæby i Vendsyssel.

354 Hans Holmer Rasch, student i København. 13.4.1793, side 245, R879, B820.
E: Anne Marie Wisch, separeret efter bevilling af 12.5.1781. A:
1) bror [Hans] Rask, afskediget løjtnant [på en gård på Fyn]
2) søster, enke efter kammerråd Bruun [i Nyborg]
3) halvsøster, død, var g.m. major Pflueg. 1B:
a [Anne Rebekka Pflueg] g.m. Johan Georg Preisler, kobberstikker i København
b Sofie Hedvig Pflueg, død 11.8.1792, var g.m. Reiersen, kaptajn i søetaten. 1B:
1 Christian Carl Reiersen
4) halvsøster g.m. Lemvig, major
5) halvsøster g.m. Mylius, herredsfoged i Odense
(Skiftet afholdt i Ålborg 27.4.1793 lbnr.3860).

355 Cathrine [Nielsdatter van Meurs] i København. 14.5.1793, side 247, B826.
Enke efter [Jørgen] Brosbøl, degn [i Borup og Kimmerslev, skifte Ramsø herred gejstlig 11.2.1785 lbnr.51]
Arvinger angives ikke.

356 Vilhelm Henrik Edinger, ugift kateket ved Holmens kirke i København. 20.5.1793, side 248, R881, B858.
A:
1) mor i Altona, enke efter afdødes far, der var af den jødiske konfession.
Afdøde døde 19.5.1793.

357 Jens Jensen Mariager, skoleholder i Nikolaj Kirkes fattiges skole i København, der døde 30.6.1793, side 249, R883, B857.
A:
0) forældre [Jens Jensen Mariager, præst i Magleby og Holtug, skifte Stevns herred gejstlig 17.1.1746 lbnr.63 og Kirsten Rudolfsdatter Bagger, død Køge 30.3.1755]
1) bror Rudolf [Moth] Jensen Mariager, præst i Næstelsø og Mogenstrup
2) søster Edel Margrethe Jensdatter Mariager, [begravet 22.4.1782], var g.m. [Michael] Ørslev, degn i Holtug. 2B:
a Jens Peder Ørslev 27, i Rusland
b Margrethe Kirstine Ørslev g.m. [Holger Andreas Christiansen] Vedsted, præst [i Nørholm og Restrup Kapel] i Jylland
ved farbror Gabriel Ørslev, farver i København.

358 Mette Christence [Johansdatter] Lønborg i København, der døde 18.7.1793, side 251, B846.
Enke efter Jens [Hansen] Paludan, præst i Torslunde og Ishøj, skifte 19.6.1783. B:
1) Johan Lønborg Paludan, [øverste] kapellan i København Trinitatis
2) Charlotte Paludan 37
3) Anne Margrethe Paludan 32
4) Anne Elisabeth Paludan 30, g.m. Johan [Hansen] Paludan, præst i Fanefjord på Møn.

359 Helene Paludan i København. 17.8.1793, side 253, R889, B835.
Enke efter Laurids Laurberg Kongslev, professor på Sorø Akademi, [skifte Sorø ridderlige Akademi hofret 4.4.1783 lbnr.19]. B:
1) Troels Kongslev 18, student
2) Casper Peder Kongslev 17, i lære på Kunstakademiet i København
3) Charlotte Helene Kongslev 15
4) Kirstine Dorthe Kongslev 13
5) Anne Kongslev 12.
FM: mors halvbror [Johan Lønborg] Paludan [øverste] kapellan i København Trinitatis.
Afdøde døde på Ødemark [i Bromme sogn].

360 Morten Pedersen Pavonarius, licentiat medicinæ i København, der døde 18.11.1793, side 256, R894. B864.
Enke efter Margrethe Aarø.
Testamente af 30.3.1763 og af 30.9.1793. A:1) husværten Hans Poulsen Møller og hustru Kirstine Marie.

361

361 Jacob Gleichmann, student i København. 30.12.1793, side 258, B865.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 26.12.1793.

362 Jacob Jørgen Friis, sjette lektiehører i København. 6.1.1794, side 260, R895, B27.
E: Sofie Margrethe Grønvold. B:
1) Jørgen Jacob Friis 1
2) Karen Friis 3 mdr.
FM: mors svoger David Christian Hansen, violong.

363 Andreas Peder Jespersen, student i København. 24.1.1794, side 263, R898, B868.
A:
1) farbror Hans Jespersen, død uden børn
2) faster Anne Cathrine Jespersdatter g.m. Christian Sørensen i Almsted i Notmark sogn på Als
3) morbror Hans Jørgen Mumme, der døde april 1794.

364 Christian Frederik Koch, kirurg i København, der døde 3.2.1794, side 265, B871.
A:
1) bror Frederik Julius Koch, guldsmedesvend i København.

365 Frederik Christian Aprath, barbersvend i København. 25.2.1794, side 270, B8.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 16.2.1794.

366 Laurids Hansen Schmidt, der døde i København 22.3.1794, side 272, B3.
E: Christiane Frederikke Speerfeldt. A:
1) mor Anne Kirstine [Schytte], enke efter Hans Jørgen Schmidt, overvisiterer
2) søster Marie Elisabeth Schmidt i Asmindrup præstegård
3) søster Ida Sofie Schmidt i Asmindrup præstegård
4) søster Karen Elisabeth Schmidt i Asmindrup præstegård.

367 Jacob Espalin, student på Regensen i København. 28.3.1794, side 274, B11.
A:
1) far Joen Jacobsen, sysselmand i Øfjord syssel på Island.

368 Johannes Albert Fabricius, skoleholder ved Vor Frelser kirkes skole., der døde 14.4.1794, side 276, B31.
Forlovet med Abigael Didriksen.
Afdøde efterlader mor og søskende på Ærø.

369 Henrik Strømbo, ugift kapellan i Støren præstegæld i Trondhjem stift i Norge, der døde 28.4.1794, side 279, B14.
A:
1) far Henrik Flor Strømbo, præst i Enebak i Akershus provsti ved Christiania.

370 Johanne Kirstine Frich i København, der døde 6.6.1794, side 280, R2, B16.
Enke efter Frederik Carl Sønnichsen, organist i København Helliggejst, [død 3.3.1789].
Hans A:
1) søskendebarn Agnes Hedvig, død, var g.m. Kryger. 1B:
a Cathrine Hedvig Kryger g.m. Martin Schmidt i Glückstadt
2) søskendebarn Ida Magdalene Ernestine Eriksen, død. Første ægteskab med Filip Andreas Rehof. 1B:
a Bernhard Jacob Rehof i Glücksburg.
Ida Magdalene Ernestines andet ægteskab med Hans Jespersen, død 2.4.1786. 2B:
b Hans Jespersen, vognmand i Haldenes
c Anne Christine Jespersdatter g.m. Niels Svendsen, berider i Glücksburg
3) søskendebarn Anne Cathrine Schmidt eller Chardinsen på Amager.
Hendes A:
1) søster Benedikte Sofie Frich, død, var g.m. [Hans] Knudsen, kancelliråd
a Peder Adolf Knudsen, præst i Snoldelev og Tune
2) søster Fransiska Elisabeth Frich, [begravet Humble 26.8.1765], var g.m. Johan [Daniel Antonsen] Just, præst i Ågerup og Kirkerup. 2B:
a Frederik Vilhelm Just i Græse
b Sofie Christiane Just i Snoldelev, enke efter Andreas [Pedersen] Discher, præst [i Græse og Vester Sigerslev, død 1787].
(Sml. lbnr.147).

371 Thomas Davies, stud. med. i København. 15.6.1794, side 280, B42.
A: morbror i København, hvis navn ikke angives.
Afdøde, der var født i Vestindien, døde 14.6.1794.

372 Lorents Hansen Gram, seminarist på Seminariet Blågård. 20.6.1794, side 282.
A: mor g.m. afdødes stedfar Hans Thielsen, skoleholder ved Haderslev.
Afdøde, der var konfirmeret i Tyrstrup, døde 14.6.1794.

373 Overdragelse af arv i København. 12.8.1794, side 283, B23.
Den arv afdøde Helene Aalholm har efter justitsråd Niels Skytte overdrages til enkemanden Johan Frederik Koenig, kongelig dansk missionær i Trankebar.

374 Overdragelse af arv i København. 12.8.1794, side 284, B23.
Arv efter Maderup, kongelig dansk missionær i Trankebar overdrages til enken Dynametia. Testamente af 14.9.1792.

375 Johan Frederik Ludvig Köhler, stud, med i København. 3.9.1794, side 285, B42.
Arvinger angives ikke.

376 Gertrud Louise Egede, lem i Budolfi Kloster i Sankt Pederstræde i København. 7.10.1794, side 286, B29.
Enke efter Thomas Viborg, præst på Grønland, [død Godthåb 26.2.1783]. A:
0) forældre Niels Rasch Egede, død København 31.8.1782 og Elisabeth Eleonora Bruun, død København 8.7.1785]
1) bror Hans Egede i Raklev
2) bror Jørgen Frederik Egede, købmand i Asminderød.
Afdøde døde hos sin bror i Asminderød 1.10.1794.
Litteratur: Slægten Egede af Louis Bobé i: Personalhistorisk Tidsskrift 1913 side 268-273.

377 Hans Cramer, student i København. 21.10.1794, side 287, B64.
A:
0) forældre [Niels Hansen Cramer, præst i Allerup og Davinde, skifte Åsum herred gejstlig 16.4.1772 lbnr.47 og Ingeborg Marie Nielsdatter Vindekilde, skifte Odense herred gejstlig 3.6.1787lbnr.177]
1) søster Vibeke Julie Cramer i Odense
2) søster Cathrine Hedvig Cramer i Odense.

378 Frederik Schnell, student i København. 28.10.1794, side 288, R12, B41.
A:
1) søster Birgitte g.m. Hansen i København.
Afdøde, der var født i Thorshavn på Færøerne, hvor hans far var doktor, døde 25.10.1794.

379 Gotfred Sedafsky, ugift kompagnifeltskær i København. 5.11.1794, side 379, R11, B49.
Afdøde efter mor og 2 søstre.
(Registreringsprotokollens side 11 mangler p.t, på nettet).
Afdøde døde 3.11.1794.

380 Frederik Gotlieb Gabriel Sibbern, plejekirurg på Børnehospitalet i København. 20.11.1794, side 291.
E: Charlotte Amalie Frederikke Louise Wiltken. B:
1) Dorthe Sofie Frederikke Sibbern 15
2) Gotfred Nikolaj Sibbern 13
3) Frederik Christian Sibbern 10
4) August Henrik Sibbern 7
5) Peder Christian Sibbern 3
6) Marie Louise Sibbern 1½.
Afdøde døde 3.11.1794.

381 Andreas Bech, student i København. 16.12.1794, side 303, B74.
A:
1) Else Margrethe Bech, enke efter Svendsen, kirurg ved søn Svendsen, cand. jur.
2) Anne Helene Kirstine Bech, i Vartov Hospital
3) Hans Vilhelm Riber, lærer på Blågård Seminarium
4) Carl Ludvig Riber, kræmmersvend
5) Johanne Kirstine Riber.

382 Ulrik Frederik Kryger, barbersvend i København. 3.1.1795, side 304, B68.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Stralsund.

383 Lene i København. 19.2.1795, side 305.
Enke efter Kloumann, student.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 12.2.1795.

384 Steinbeck, student i København. 27.2.1795, side 306, R14, B54.
Arvinger angives ikke.
(I boet fandtes et lejet Fortepiano).

385 Christian Ludvig Fabricius, student i København. 5.3.1795, side 307, B71.
A: far [Jørgen Clausen Fabricius], degn i Middelfart.
Afdøde døde 4.2.1795.

386 Torsten Joensen, student i København. 24.3.1795, side 309, B57.
A:
1) mor Sigrid i Ranger i Vallesyssel i Sønder amt på Island, enke efter Joen Joensen, sysselmand
2) bror Guldbrand Joensen
3) bror Joen Joensen
4) søster [Valgerdur Finsen] g.m. [Hannes] Finsen, biskop i Skalholt
5) søster, hvis navn ikke angives
6) søster, hvis navn ikke angives.
Afdøde døde 15.3.1795.

387 Marianne Clausdatter i København. 14.4.1795, side 311, B62.
E: Peder Jerndorff, kateket og skoleholder ved Holmens kirke. B:
1) Peder Christian Jerndorff 10
2) Margrethe Jerndorff 5.

388 Christence [Thorsdatter] Lind i København. 23.4.1795, side 315, B94.
Enke efter Morten Evendorph [Christiansen] Lütz, præst [i Østerlars og Gudhjem] på Bornholm, [død 24.5.1782]. B:
1) Anne Amalie Lütz 32
2) Birgitte Lütz g.m. Ovendich, købmand i København
3) Inger Sofie Lütz
4) Andreas Lütz 26, student på Regensen.
Afdøde døde 16.4.1795.

389 Rigel Rigelsen, student i København. 21.5.1795, side 317, B76.
A:
1) søster g.m. Neuspeitzer, søkaptajn i København.
Afdøde døde 20.5.1795.

390 Malte Christian Friis Stauning, student i København, der døde 22.5.1795, side 318, R18, B67.
A:
1) far [Jørgen] Stauning, præst [i Maribo og Hillested]
Afdødes mor var [Anne Kirstine Mortensdatter Kirketerp, skifte Musse herred gejstlig 10.8.1788 lbnr.232].
Desuden nævnes afdødes bror Peder Stauning, feltskærsvend i København.

391 Laurentius Arnold Horn, student, indlagt i Sankt Hans Hospital i København. 29.7.1795, side 319, B72.
A:
1) moster Pouline Sofie Vivild i Næstved, enke efter [Villads] Lynge, rådstueskriver sst.
Søskendebørn:
2) Anne Charlotte Margrethe Horn g.m. Schiøtt, justitsråd
3) Mette Birgitte Horn g.m. Christian Olufsen Lund, skovrider
4) Horn, assessor
5) Horn, kancelliråd
6) frue, enke efter [Joachim Michael] Geuss, professor, [død 1786]
7) Anne Margrethe Horn, død, var g.m. Eilitz. 3B:
a Frederik Christian Eilitz, byfoged
b Johan Henrik Eilitz, sekundløjtnant
c Frederikke Sofie Eilitz g.m. Johannes Rosenqvist, skibskaptajn.

392 Thomas Nørbæk, student i København. 14.9.1795, side 319, B83.
Afdøde efterlader mor og søskende i Jylland, men navne angives ikke.
Afdøde døde 12.9.1795.

393 Michael Groese, organist i København. 24.9.1795, side 321, B91.
Enkemand.: en søn og 2 døtre, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 23.9.1795.

394 Christian Rudolf Møller, student i København, der døde 20.9.1795, side 322, B81.
Testamente af 25.8.1795. A:
1) en søsterdatter på Vardehus.

395 Hans Feldtmann, student i København. 17.10.1795, side 324, B88.
A:
1) far Steen Meldahl Feldtmann, præst på Øy i Guldbrandsdalen i Norge i Akershus stift i Norge.
Desuden nævnes hans bror Feldtmann, løjtnant i København.

396 Dorthe Henriette Augustine des Campeaux i København, der døde 2.11.1795, side 325, V86.
E: Erik Viborg, professor. A:
1) far des Campeaux, professor.
Desuden nævnes:
1) afdødes bror Rochus des Campeaux, cand. jur.
2) afdødes bror Carl des Campeaux, løjtnant
3) afdødes bror Georg des Campeaux, student
4) afdødes søster Beathe des Campeaux.

397 Jacob Walset, student i København, der døde 5.11.1795, side 329.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Trondhjem i Norge.

398 Niels Simonsen Elkær i København, der døde 6.11.1795, side 330, R20, B95.
Enkemand efter Anne Margrethe Jacobsdatter Rosenkilde, [skifte Hatting herred gejstlig 16.10.1789 lbnr52].
Testamente af 3.2.1768.
Hans A:
0) forældre Simon Nielsen Elkær, parykmager i Horsens og Maren Nielsdatter]
1) bror Niels Christian Elkær, justermester i København
2) søster Abelone Elkær g.m. Skudstrup, sadelmager i Randers
3) søster Birgitte Elkær, enke efter Simion Klint, skibskaptajn i Møgeltønder
4) bror Anton Elkær, [parykmager i Randers], død. 2B:
a Hans Elkær, købmandskarl i Præstø
b Maren Elkær g.m. Peder Lemme, sadelmager i Randers
5) søster Anne Marie Elkær, død, var g.m. Peder Skive, skrædder i Randers. Første ægteskab med [Jens Reinholt, skifte Randers 26.1.1760 lbnr.884]. 1B:
1 Anne Cathrine Reinholt g.m. Jørgen Berg, skomager i København.
Anne Marie Elkærs andet ægteskab med Deichmann]. B:
a Henrik [Nikolaj] Deichmann, student.
Hendes A:
0) far [Jacob Rosenkilde, organist i Holbæk]
1) søster [Ingeborg Jacobsdatter Rosenkilde] på Sneumgård, enke efter [Vilhad Christian Jørgensen] Zoëga, præst i Møgeltønder
2) søster Jacobæa Rosenkilde.
Afdøde havde været præst i Hatting, [entlediget februar 1790].

399 Niels Krarup, student i København. 10.11.1795, side 332, B93.
A:
1) mor Sofie Hansen g.m. [Christen Thomsen] Barfoed, præst i Sankt Jørgen og Sørup på Fyn
2) bror Christian Krarup 27, student
3) søster Cathrine Krarup 22.
Afdødes far var [Jens Henrik Christiansen Krarup, præst i Sankt Jørgen og Sørup, død 24.6.1791].
Afdøde døde 9.11.1795.

400 Elisabeth Johansdatter i København. 11.12.1795, side 333, B138.
E: Johan Frederik Hillerfeldt Jacobsen, skoleholder. B:
1) datter g.m. Jacob Jacobsen Lynge, murer.

401 Johan Jacob Andreas Jansen Des Champaux, professor og lærer ved Landkadetakademiet i København. 16.12.1795, side 335, R26, B123.
Enkemand efter Anne Susanne Brian de Crevecoeur. B:
1) Rochus Des Champaux, cand. jur.
2) Georg Carl Des Champaux, stud. jur.
3) Carl Elias Des Champaux, løjtnant
4) Beathe Susanne Des Champaux 24.

402 Anne Marie Fussing i København. 18.12.1795, side 336.
Enke efter Wendel, amtskirurg. Testamente af 10.5.1771.
Hans A:
1) søster Clarette Sofie Wendel g.m. Johan Peder Hendel.
Hendes A:
1) søster Maren Fussing, død for et år siden. E: Christian Gjerlev, præst i Hvidbjerg og Lyngs
2) søster Delia Fussing enke efter kaptajn Wendel ved søn Carl Wendel.
Afdøde døde 16.12.1795.

403 Michael Hvidsted, ugift kateket på Grønland. 22.12.1795, side 337.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 18.12.1795.

404 Margrethe i København. 13.1.1796, side 338, R29, B104.
Enke efter Jørgen Trolde, hospitalspræst [i Abel Cathrines Stiftelse].
Desuden er afdødes 2 døtre døde:
1) Magdalene Trolle, død 9.1.1796
2) Eleonora Christine Trolle, død 7.1.1796.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 12.1.1796.

405 Christian Bech, førstegraver i Trinitatis kirke i København. 23.1.1796, side 339, B106.
E: Anne Sofie Carstens. B:
2) Anne Birgitte Bech 10
3) Johannes Bech 8.
Første ægteskab med Birgitte Baden. B:
1) Andreas Carl Bech 16.
FM: morfar Carl Frederik Baden.

406 Oluf Johan Samsøe, ugift student i København, der døde 24.1.1796, side 343, R38.
A:
0) forældre [Jørgen Samsøe, koffardikaptajn og Anne Thobyren]
1) bror Mourids Samsøe, skipper i København g.m. Johanne Margrethe
2) Cathrine Margrethe Samsøe g.m. [Hans Andreassen] Teilmann, præst i Tølløse [og Ågerup].

407 Johanne Elisabeth Christiane Chemnitz i København. 15.2.1796, side 345.
Enke efter Vilhelm Bernhard Seeboth, kantor i Garnison kirke, død 8.1.1796. B:
1) Vilhelm Seeboth 12
2) Carl Seeboth 11
3) Johanne Seeboth 9
4) en udøbt datter 18 dage.
Afdøde døde 14.2.1796.

408 Bolette Marie, der døde 18.2.1796, side 348, R41.
Enke efter Winther, skoleholder. B:
1) Birgitte Winther, skuespillerinde
2) Christiane Winther g.m. Hansen, købmand på Sankt Croix i Vestindien
3) en datter gift i Christiania i Norge.

409 Anne i København. 3.3.1796, side 349.
Enke efter Hans Henrik Riis, overgraver ved Nikolaj Kirke, der døde for 16 år siden.
Testamente af 4.2.1773. A:
1) søstersøn i Bragernes i Norge.

410 Anne Sofie Lassen i København. 5.3.1796, side 353, B141.
Enke efter Hans Nathanael [Hansen] Kirksteen, præst i Pedersborg og Kindertofte, [død 8.4.1750]. B:
1) Hans Jørgen Kirksteen, sekretær i Kommercekollegiet
2) Jens Lassenius Kirksteen, kinakaptajn og brygger, død. 4B:
a Claudius Nathanael Kirksteen 12
b Jens Lassenius Kirksteen 10
c Anne Sofie Kirksteen 8
d Johan Erik Kirksteen 6
3) Johanne Nathanaela Kirksteen g.m. Glassing, vinhandler i København.
Afdøde døde 4.3.1796.

411 Jens von Haven Müller, student i København. 5.3.1796, side 354.
A:
0) forældre [Clemen Poulsen Müller, præst i Vester Velling og Skjern, død 2.3.1788 og Birgitte Cathrine Michaelsdatter von Haven. Fars andet ægteskab med Marianne Poulsen], nu g.m. Ditlev Monrad, præst i Øster Velling, Helstrup og Grensten
2) bror Jeremias Müller 16, i Viborg latinskole
3) halvbror, hvis navn ikke angives
4) halvbror, hvis navn ikke angives.
Afdøde døde 4.3.1796.

412 Christoffer Baltzer, kirurg i København. 14.3.1796, side 356, B114.
Enke efter Anne Cathrine Eriksen. B:
1) Christine Baltzer. enke efter Johan Henrik Helmke, kirurg
2) Cathrine Marie Baltzer, enke efter Schultz, regimentsfeltskær
3) Anne Cathrine Baltzer, enke efter Harhoff, kirurg.
Afdøde døde 13.3.1796.

413 Henrik Conrad Obenhausen, stud. theol. i København. 16.3.1796, side 358, R48, B154.
Der er uafsluttet skifte efter afdødes forældre i Helsingør.
Afdøde døde 15.3.1796.

414 Just, student i København. 31.3.1796, side 359, B175.
Arvinger angives ikke.

415 Jørgen Danielsen Klein, graver ved Den reformerte Kirke i København. 1.4.1796, side 361, B116.
Enke efter Cathrine Elisabeth Combe, skifte 5.9.1769. B:
2) Mette Klein, død som barn.
Første ægteskab med Karen. B:
1) Lambert Klein, købmand på Sankt Thomas i Vestindien.

416 Margrethe Hansen i København. 5.8.1796, side 363, B143.
E. Peder Sparkær Lund, skoleholder. A:
1) bror Peder Hansen, traktør i Det danske og norske Selskab i København
2) bror Carsten Hansen, urtekræmmer i København
3) bror Johan Andreas Hansen, urtekræmmer i København
4) bror Ernst Hansen, urtekræmmersvend i København
5) bror Rolf Hansen, død. B: 2 døtre, hvis navne ikke angives
6) søster Hanne Bodil Hansen
7) søster Marie Cathrine Hansen g.m. Lindhardt på Frederiksberg
8) halvbror Albert Hansen, toldbetjent i Norge
9) halvsøster Charlotte Hansen i Reerslev præstegård
10) halvsøster, død, var g.m. Carsten Casse, urtekræmmer, nu uvist hvor. 2B:
a Carsten Casse, urtekræmmer i København
b Marie Cathrine Casse
11) halvsøster, gift, uvist hvor.

417 Ingeborg Marie [Hansdatter] Nygaard i København. 25.8.1796, side 366, R49, B152.
Enke efter Peder [Christensen] Hersom, præst i Næstelsø og Mogenstrup, [død 1786]. A:
1) Joen Erik Selstrup, brygger
2) Riise, professor
3) Lütken, kommandørkaptajn
4) [Jens Christensen] Hersom, præst [i Rønnebæk og Olstrup]
5) [Hans] Haagen, højesteretsadvokat.

418 Jacob Jacobsen, kompagnifeltskær i København, der døde 15.10.1796, side 369, B173.
A:
1) mor, enke efter Troels Jacobsen i Frederikshald (Halden) i Norge
2) bror Laurids Jacobsen.

419 Jens Sørensen Mammen, student i København. 8.11.1796, side 377, B163.
A:
1) mor [Mette Lauridsdatter] i Randers, enke efter [Søren Andersen Mammen, skifte Randers 16.10.1778 lbnr.1148]
og måske søskende.

420 Anders Rauch, degn i Almindeligt Hospital i København. 15.11.1796, side 373, B215.
A:
1) far Filip Henrik Rauch, kontrollør ved Teatret.
Afdøde døde 14.11.1796.

421 Rudolf Buchland, doktor medicinæ i København, der døde 16.11.1796, side 374, R63, B185.
Enke efter Christiane Frederikke, der døde for 8 år siden. B:
1) Jens Frederik Buchland 21, landmåler
2) Anne Elisabeth Buchland 20.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Henrik Drejer, traktør.

422 Ludvig Didriksen, klokker i København, der døde 23.11.1796, side 377, B166.
Testamente. A:
1) bror Alexander Didriksen, død. 2B:
a Christian Ludvig Didriksen 13
b Anne Elisabeth Didriksen.
FM: stedfar Christian Aas, styrmand.

423 Rudolf Mavors, farmaceutisk kandidat i København. 2.1.1797, side 383, R67, B215.
Arvinger angives ikke.

424 Thorbjørn Gudmandsen, stud. jur. i København. 11.1.1797, side 383, R75, B202.
Arvinger angives ikke.

425 Ditlev Flindt Staal, student i København, der døde 14.1.1797, side 384, R68, B185.
Forlovet med Thomine Simonine Hagedorn. A:
1) far Staal, præst i Bårse og Beldringe.
Afdøde havde arv efter mormor Dorthe Cathrine [Flindt, begravet Vordingborg 22.3.1796], var sidst g.m. Peder [Pedersen] Staal, købmand i Vordingborg, begravet Vordingborg 22.3.1785].
Desuden nævnes afdødes svoger Feddersen, assessor.
Litteratur: Stamtavle over de første syv slægtled af en borgerlig slægt Flindt af Alfred Larsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1958 side 81-110.

426 Rasmus Peder Langhorn, pastor emeritus i København. 17.1.1797, side 386, B194.
E: [Marie Flor] der var separeret, hos provst [Jens Jensen] Saxe i Undal (Audnedal) ved Kristiansand i Norge. B:
1) Johanne Henrikke Petrine Langhorn g.m. Ammond Mathiassen Bugge, skipper i Vigeland ved Mandal i Norge.
[Afdøde var entlediget 1788 som præst i Bakke i Kristiansand stift].

427 Ernst Frederik Rhenius, informator i København. 21.1.1797, side 387, B183.
E: Mette Andersdatter. B:
1) Ernst Immanuel Augustinus Rhenius 8.
Afdøde døde 20.1.1797.

428 Niels Rohde, student i København, der døde 9.2.1797, side 389, R72, B218.
A:
1) bror Otto Buch, farver, død. 2B:
a Anne Margrethe Marie Buch g.m. Blad, fuldmægtig
b Marie Buch, død, var g.m. Blad, hørsvinger. 1B:
a Johannes Otto Blad 8.

429 Christen Hindberg, skoleholder i København. 13.2.1797, side 390, R76, B220.
Enke efter Anne Sofie Schneider, død for 2 år siden. B:
2) Arehnius Cimber Hindberg 20
3) Cordula Hercinde Hindberg 18
4) Celestinus Filemon Hindberg 16, på Lolland
5) Aurora Coelindiane Hindberg 11.
Første ægteskab med Martha Kirstine. B:
1) Johannes Hindberg.

430 Udbetaling af arv i København. 4.3.1797, side 394, B257.
Anne Margrethe Søllerød, enke efter Laurids Baggesen, kapellan [i Skive og Resen, død 26.2.1793], udbetaler et beløb til hans arvinger, da hun vil giftes igen efter testamentet af 11.2.1793.
Arvinger angives ikke.

431 Christian Brandt, student i København. 18.3.1797, side 394, B254.
Afdøde var søn af Knud Jacobsen, handskemager og til sidst vognmand i Odense og mor, der kom i ægteskab med Niels Langhoff, vognmand og værtshusholder i Odense.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 13.3.1797.

432 Sofie Amalie Bugge i København. 20.3.1797, side 395, B195.
Enke efter Poul Grum [Hansen] Ahrenkiel (Arenkilde), præst i Sakskøbing, [død 23.2.1776]. B:
4) Mikkel Ahrenkiel, foged i Salten fogederi
5) Sofie Amalie Ahrenkiel 30
6) Christiane Frederikke Ahrenkiel g.m. [Laurids Høj] Blich, kapellan [i Vrå og Em]
7) Anne Henrikke Ahrenkiel 28
8) Johanne Vilhelmine Ahrenkiel 27.
Første ægteskab med Mikkel Ahrenkiel, fuldmægtig. B:
1) Jørgen Ahrenkiel, uvist hvor
2) Poul Ahrenkiel
3) Frederikke Birgitte Ahrenkiel g.m. Bjerregaard, auktionsdirektør i Christiania i Norge.
Afdøde døde 18.3.1797.

433 Johan Daniel Beetz, studiosus chirurgiæ i København. 3.5.1797, side 398, B235.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 27.3.1797.

434 Herman [Hermansen] Treschow, præst i Garnison kirke i København. 3.5.1797, side 401, B199.
E: Sofie Elisabeth Wleugel. LV: bror Wleugel. admiral. B:
1) Herman Treschow 13.
bevilling til uskiftet bo af 3.5.1797.
Afdøde døde 2.5.1797.

435 Christian Frederik [Andreassen] Højer, præst i Holm (Bremerholm) i København, der døde 8.6.1797, side 405, R80, B208.
E: Dorthe [Jørgensdatter] Tulstrup. LV: bror Abraham Tulstrup, kopist. B:
2) Jørgen Højer 14
3) Cecilie Cathrine Højer 13
4) Anne Marie Højer 11
5) Frederikke Louise Højer 8
6) Fransiska Dorthe Højer 6.
Første ægteskab med Johanne Marie [Gustavsdatter] Michaelsen, [død 30.11.1779]. B:
1) Johan Andreas Højer 18, student.

436 Peder Danholm, apotekersvend i København. 12.6.1797, side 411, B209.
A:
1) søster Oligera Christiane Danholm g.m. Frederik Conrad Gravenhorst, apoteker i Korsør
2) søster Anne Kirstine Danholm g.m. Johannes Herfordt i Farum.

437 Jørgen Mühlenfort, missionær i Frederikshåb i Grønland. 1.7.1797, side 412, B221.
A:
1) bror Edvard Michael Mühlenfort, major i Trondhjem i Norge
2) Christoffer Andreas Mühlenfort, stud. theol. i Bergen
3) bror Didrik Otto Mühlenfort på Vemmetofte Kloster
4) bror Ulrik Anton Mühlenfort, examinatus juris
5) søster Ingeborg Cathrine Mühlenfort, enke efter en væver i Trondhjem stift
6) søster Kirstine Hedvig Mühlenfort, enke efter von Lemmering i Bergen.
Afdøde døde 28.6.1797.

438 Marie Pedersen i København. 5.7.1797, side 413.
E: Georg Vilhelm Schultz, licentiatus medicinæ. B:
1) Michael Gotlieb Schultz, død. 1B:
a Georg Vilhelm Schultz 17
2) Jacob Schultz, blikkenslager
3) Charlotte Marie Elisabeth Schultz, død, var g.m. Holm, kaptajn. 2B:
a Christian Vilhelm Holm 18, kadet
b Johan Niels Henrik Holm 17, kadet.
FM: Christian Schultz, borgerløjtnant og urtekræmmer
4) Christine Schultz g.m. Didrik Funk, urtekræmmer.
Afdøde døde 29.5.1797.

439 Dorthe Augusta Holst i København, der døde 14.7.1797, side 415, R94, B241.
Enke efter Knud Leth, overgraver. B:
2) Christine Leth 29
3) Sine Leth 24.
Første ægteskab med Kirsten Rabe. B:
1) Jens Adrian Leth, preussisk konsul, død. 3B:
a Anne Marie Leth 8
b Michael Alexander Leth 5
c Frederikke Vilhelmine Leth 4.

440 Marie Dorthe Buchhalf, i København, der døde 23.7.1797, side 417, B228.
Enke efter Hans Christian Hammelev, præst [i Lynge og Broby, skifte Alsted herred gejstlig 13.1.1759 lbnr.5]. A:
1) søster, enke efter Paaske
2) bror Buchhalf, kopist
3) søster Anne Buchhalf
4) bror, Buchhalf, forvalter, død. 1B:
a Birgitte Buchhalf 8.
Afdøde havde boet i det nu afbrændte Budolfi Kloster i København.

441 Poul Martin Bildsø, student i København. 24.7.1797, side 418, R99, B222.
A:
1) mor [Bente Dorthe Hansdatter Lemming], enke efter [Lorents Christian Poulsen] Bildsø, præst i Næstved [Sankt Peder, død 20.5.1781].

442 Oluf Andreas Albertsen, student i København. 25.7.1797, side 419, B230.
A:
1) far Albert Olufsen, færgemand i Bergen i Norge.
Afdøde døde 23.7.1797.

443 Sofie Louise i København. 25.8.1797, side 420, B226.
E: Johan Henrik Lehnert, skoleholder.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde er begravet 2.4.1795 i Lyngby, da afdøde på dette tidspunkt var skoleholder på Rådvad Fabrik.

444 Bodil Nielsdatter Bredal i København, der døde 10.10.1797, side 420, R114, B252.
Enke efter Jens [Jensen] Wahl, præst i Damsholte, [skifte Mønbo herred gejstlig 4.1.1782 lbnr.133].
A:
1) søster Anne Nielsdatter Bredal, enke efter Møller, hofklejnsmed.

445 Georg Andreas Langenfeldt, student og lærer i Nikolaj sogn fattiges skole. 28.11.1797, side 422, R117, B257.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 26.11.1797.

446 Niels Peder Bjerring, skibspræst på fregatten Freja. 20.12.1797, side 424, B250.
E: Jorine Marie Cathrine Jæger. A:
1) far Bjerring, præst og doctor philosophiæ.
Afdødes eneste datter blev begravet i Vordingborg 31.8.1796.
Afdøde døde 5.12.1795 på Sankt Thomas i Vestindien.

447 Wøldike, overkirurg på fregatten Najaden. 30.12.1797, side 424.
Arvinger angives ikke.Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
3. klasse
Forseglingsprotokol 1798-1799

med oplysninger fra Registrerings- og Behandlingsprotokollen.

448 Nikolaj Nerger, cand. theol. i København. 19.1.1798, side 2, no.1.
E: Charlotte Frederikke Kirkerup. LV: Fanø, skolelærer. B:
1) Elisabeth Nikolajsdatter 5
2) Johannes Nikolajsen 2
3) Christian Ferdinand Nikolajsen 6 mdr.

449 Christian Christoffer Bech, skoleholder i København. 15.2.1798, side 3, no.2.
E: Anne Christine [Jæger]. B:
1) Margrethe Petrine Bech 18.

450 Johan Carl Weber, chymicus i København. 8.3.1798, side 4, no.3.
Afdøde har siddet som enkemand i 10 år. B:
1) Johan Carl Weber 12½
2) Christian Gotlieb Weber 11½
3) Johan Jacob Weber 10.

451 Anne Susanne Billeskov i København. 14.3.1798, side 7.no.4.
E: Møller, informator. B:
6) en udøbt søn.
Første ægteskab med Hans Dam, fabrikant. B:
1) Niels Christian Dam 19, stykjunker i artilleriet
2) Johanne Oline Dam 20½
3) Marianne Kirstine Dam 18
4) Anne Vilhelmine Dam 15½
5) Marie Henriette Dam 14.

452 Niels Niemand, student i København. 15.3.1798, side 8, no.5.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 3.3.1798.

453 Fordeling af arv efter undvegen kapellan i København. 27.3.1798, side 9, no.6.
Arv i overformynderiet, der tilhører den undvegne kapellan Arp Lytken Kop og hustru Else Dorthe Schou, skal fordeles mellem deres arvinger, som dog ikke kendes.

454 Kirsten Andersdatter i København. 29.3.1798, side 10, no.7.
E: Hans Peder Bruun, undergraver i Garnisons kirke. A:
1) søster, død. 1B:
a Maren Pedersdatter g.m. Rasmus, værtshusholder på Kultorvet i København
2) bror. død. 2B:
a Maren Christensdatter g.m. Frederik Knudsen, gårdskarl
b Thomas Christensen.
Afdøde døde 16.1.1797.

455 Magnus Albertsen, ugift kirurg i København. 31.3.1798, side 11, no.8.
Testamente af 21.12.1797. A:
1) Johan Conrad Dahler, vinhandler.
Afdøde døde 30.3.1798.

456 Arv efter umyndig i København. 7.4.1798, side 12, no.9.
Marie Lemvig, der er erklæret umyndig, enke efter Henrik Hammond, hører ved Holmens korskole.
Testamente af 25.3.1780. A:
1) Georg Alexander Møller, vej piqueur
2) Marianne Christofferine Møller.

457 Gudmund Magnæus, student i København. 19.5.1798, side 21, no.10.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var fra Island, døde 18.5.1798.

458 Gundel [Mathiasdatter] Nostrup i København. 9.6.1798, side 22, no.11.
Enke efter [Jørgen Sørensen] Lønstrup, præst i Mejrup, [død 23.11.1774]. B:
1) Mathias Lønstrup, boghandler i København.
Afdøde døde 4.6.1798.

459 Johanne Cathrine Vejle i København. 14.6.1798, side 24, no.12.
Enke efter Andreas August Wüst, præst i Lübeck, død 11.6.1798.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 12.6.1798.

460 Oluf Eriksen, student i København. 15.6.1798, side 25, no.13.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var fra Porsgrunn ved Skien i Norge, døde 12.6.1798.

461 Anne Kirstine Kjær i København. 22.6.1798, side 26, no.14.
E: Johan Georg Kølbel. skoleholder. B:
1) Christian Kølbel 3.
Afdøde døde 21.5.1798.

462 Andreas Baggesen Ingstrup, student i København. 16.7.1798, side 28, no.15.
A:
1) Oluf Andreassen i Solbjerg i Hellum herred
2) Maren Hoffmeyer g.m. [Eggerich Nikolaj] Issem., præst i Galtrup og Øster Jølby på Mors.
Afdøde døde 20.3.1798.

463 Oluf Rosenblad, hører i Vor Frues sogn fattiges skole i København. 24.8.1798, side 29, no.16.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 22.8.1798.

464 Anne Jacobsdatter i København. 11.9.1798, side 31, no.17.
E: Hans Peder Bruun, undergraver ved Garnison kirke.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 20.5.1798.

465 Peder Stauning, ugift klokker ved Frue Kirke i København. 26.9.1798, side 33, no.18.
Testamente af 24.2.1797. A:
1) tjenestepige Marie Jensdatter
2) tjenestepige Helvig Hansdatter.

466 Jonas Holmsted, skibskirurg i København. 11.10.1798, side 38, no.19.
A:
1) far Henning Holmsted, skrædder.
Registrering på fregatten Najaden 6.11.1797.

467 Steffen Bjørnsen, student i København, der døde 5.10.1798, side 40, no.20.
Arvinger angives ikke.

468 Andreas Aaris, student i København. 18.10.1798, side 41, no.21.
Arvinger angives ikke.

469 Hulegaard, student i København, der døde 20.11.1798, side 42, no.22.
A:
1) far [Oluf Jacobsen] Hulegaard, præst i Karlebo.

470 Marie Rosarie i København. 22.11.1798, side 43, no.23. Enke efter Johan Filip Klime, organist i Den reformeret Kirke.
Testamente. Arvinger angives ikke.

471 Christian Meseus, studiosus pharmaciæ i København. 14.12.17698, side 44, no.24.
Afdøde efterlader søskende og søskendebørn, hvis navne ikke angives.

472 Sofie Elisabeth Wleugel i København, der døde 17.12.1798, side 46, no.25.
Enke efter Herman [Hermansen] Treschow, præst i Garnison kirke i København, [skifte 3.5.1797 lbnr.434]. B:
1) Herman Treschow 18, student.
FM: farbror Treschow, konferensråd.

473 Andreas Holm, organist i Vartov Hospital, der døde 31.1.1799, side 48, no.26.
Enkemand efter Cathrine Schmidt, der døde for 2 år siden. B:
1) Sofie Amalie Holm.
Desuden nævnes afdøde steddøtre:
1) Sofie Amalie
2) Stine Andrea g.m. Hirschlev, kantor på Fredensborg.

474 Anne Marie i København, der døde 1.2.1799, side 49, no.27.
Enke efter Adam Hintze, divisionskirurg. B:
1) Nikolaj Hintze, doctor medicinæ i Flensborg
2) Marie Vibeke Hintze 50, i Slesvig
samt nogle døtrebørn, uvist hvor.

475 Susanne Cathrine Breitendich i København. 1.3.1799, side 52, no.28.
Enke efter Johan Josef Haaber, klokker i Nikolaj kirke, [skifte20.12.1786 lbnr.251].
1) Anne Sofie Haaber, enke efter Vilhjelm, smed.
Desuden nævnes:
Margrethe Storm, enke efter Ernst Bendix Haaber, degn [i Glostrup, død 11.1.1777] og deres søn Johan Josef Haaber, cand. jur.

476 Mühlbein, underkirurg på fregatten Iris. 2.3.1799, side 55, no.29.
A:
1) far Johan Georg Mühlbein, skomager.

477 Christoffer Grønbæk, student i København. 13.3.1799, side 55, no.30.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 11.2.1799.

478 Elisabeth [Poulsdatter] Fugl i København, der døde 1.4.1799, side 57, no.31.
Enke efter Albert Christensen Lemvig, præst i Ørsted og Dåstrup, [skifte Ramsø herred gejstlig 15.8.1771 lbnr.35]. B:
1) Elisabeth Mule Lemvig i Køge, enke efter C. C. Schumacher, major
2) Johanne Cathrine Ernestine Lemvig på Hirschholm, enke efter [Jochum Levin] von Mähren, traktør
3) Inger Helene Lemvig, død, var g.m. Spreckelsen. kontorbetjent. 1B:
a Julian Vilhelmine Albertine Spreckelsens g.m. Søren Louns, hørkræmmer, på stedet.
[Første ægteskab med formanden Svend Villumsen Lynge, skifte Ramsø herred gejstlig 17.9.1737 lbnr.1].

479 Magdalene Christine [Gjortsdatter] Sidelmann i København, der døde 10.4.1799, side 59, no.32.
Enke efter Hans [Frederiksen] Seidelin, præst i Glostrup, [død 1.6.1790]. B:
1) Claus Henrik Seidelin, bogtrykker, på stedet
2) Karen Sofie Seidelin, [død august 1782], var g.m. Lorents Jacob [Christiansen] Benzon, præst i Vestenskov og Kappel. 1B:
a Hans Seidelin Benzon 16, discipel i Vordingborg skole.

480 Marie Elisabeth Behrens i København, 13.4.1799, side 61, no.33.
E: Johan Henrik Lehnert, skoleholder.
Første ægteskab med Niels Pedersen Storch. B:
1) Vilhelm Storch
2) Elisabeth Storch g.m. [Jonas] Reerslev, skoleholder i Roskilde
3) Anne Dorthe Storch 17.
Enkemanden har arv efter Helsberg, parykmager.
Afdøde døde 10.4.1799.

481 Anders Haasum Lund, stud. theol. i København. 13.4.1799, side 62, no.34.
A:
1) far Morten Lund, farver.
Desuden nævnes afdødes bror Lund, fuldmægtig, på stedet.

482 Brink, student i København, der døde 18.4.1799, side 64. no.35.
Arvinger kendes ikke.

483 Johannes Battram, sproglærer i København. 20.4.1799, side 64, no.36.
Arvinger kendes ikke.

484 Jens Adolf Holbæk, student i København. 24.4.1799, side 65, side 37.
E: Christiane Frederikke Sørensen. B:
1) Frederikke Christine Adolfine Holbæk 5.
FM: morbror Haack, porcelænshandler og fyrbøder.
Afdøde døde 5.2.1794 og blev begravet i Sankt Nikolaj 7.2.1794.

485 Mette [Jørgensdatter] Brøndum i København. 24.4.1799, side 67, no.38.
Enke efter Christen [Pedersen] Børsting (Byrsting), degn i Vroue og Resen, [skifte Fjends herred gejstlig 21.3.1760 lbnr.56]. B:
1) Jørgen Christensen
2) Peder Christensen, degn
3) Jacob Christensen, afskediget underofficer
4) Jens Christensen, hosekræmmer i København
5) Dorthe Christensdatter 43
6) Juliane Marie Christensdatter 40

486 Georg Andreas Limmerhert, overkirurg på Kysten Guinea. 4.5.1799, side 67, no.39.
E: Anne Christine i København.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 22.10.1793.

487 Anne Dorthe [Muus] i København, der døde 9.5.1799, side 68, no.40.
Enke efter Mourids Hansen, præst i Helliggejst kirke, [død 19.5.1777]. B:
1) Mathias Hansen, degn i Grevinge
2) Carl Hansen, præst i Porsgrunn i Norge
3) Christoffer Hansen, resident i Patna [i Indien, død 4.6.1794]. 1B:
a Anne Dorthe 4, hos sin mor [Juliane Marie Bie] i København
4) Poul Mathias Hansen, fuldmægtig på Trankebar, død for 2 år siden uden børn
5) Anne Christine Hansen
6) Anne Bolette Hansen
7) Louise Hansen g.m. Bang, professor, på stedet.
Litteratur: Jørgen Henrik Berner 1735-1790. Resident på den danske loge Patna i Indien af Lorentz Bie i: Personalhistorisk Tidsskrift 1938 side 191-221. Heri side 206: Christoffer Hansen, resident i Patna.

488 Johan Vilhelm Fischer, stud.med. i København. 10.6.1799, side 71, no.41.
A:
1) søster g.m. Splithoff, sekretær.
Afdøde døde 7.6.1799.

489 Filip Beauquier, student og informator på Borreby. 18.6.1799, side 72, no.42.
A:
1) far i Magdeburg i Preussen.
Afdøde døde 4.6.1799.

490 Kirsten Eliassen i København. 23.6.1799, side 73, no.43.
Enke efter Niels Glatved, præst i Frederikshald (Halden) i Norge.
B:
1) Jesper Glatved i København
2) Niels Glatved i København
3) Andreas Glatved i København.

491 Søren Panch, ugift pensioneret undergraver ved Helliggejst kirke i København. 6.7.1799, side 75, no.44.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 5.7.1799.

492 Andreas Rudolf, pedel og brygger i København. 5.8.1799, side 75, no.45.
E: Petronelle Mahl.
Testamente af 19.2.1784.
Desuden nævnes afdødes far Rudolf Lukassen.
Afdøde 1.8.1799 i Fåborg på Fyn.

493 Anne Sofie [Nielsdatter] Lund i København, der døde 24.8.1799, side 78, no.46.
Enke efter Valentin Johan Henrik Hühnemörder, stadskirurg i Nakskov, skifte Nakskov 28.10.1763 lbnr.2099. A:
0) forældre [Niels Lund, borgmester i Nakskov, død 19.8.1770 og Karen Hansdatter Eismesse, skifte Nakskov 25.10.1735 lbnr.1435]
Fars andet ægteskab med [Catharine Marie Clausdatter, død 18.2.1763]. B:
1) halvbror Carl Vilhelm Lund, præst i Slagelse, Sankt Peder.

494 Cathrine Borchbald i København. 1.10.1799, side 80, no.47.
Enke efter Munch, skoleholder. B:
1) Jens Christian Munch, i skomagerlære
2) Anne Lucie Munch 9
3) Hans Peder Munch 4.
Afdøde døde 30.9.1799.

495 Dorthe Sofie i København, der døde 16.10.1799, side 81, no.48.
Enke efter Ahrberg, amtskirurg. A:
1) søster Anne Sofie g.m. Paus, fuldmægtig
2) bror Christian Vilhelm Runge, søkaptajn
3) bror Johan Peder, pensionist.

496 Marie Lemvig i København. der døde 27.10.1799, side 87, no.49.
Enke efter Henrik Hammond, hører ved Holmens korskole.
Testamente af 25.3.1780. A:
1) Georg Alexander Møller, vej piqueur
2) Marianne Christofferine Møller 36.

497 Mathias Rathje, ugift lærer i Nikolaj kirke fattiges skole. 24.11.1799, side 89, no.50.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 21.11.1799.

498 Abigael Reenberg i København. 10.12.1799, side 90, no.51.
E: Johan Herman Grotrian, skibskirurg, der er fraskilt.
Testamente. A:
1) bror Vilhelm Jensen Reenberg.
Afdøde døde 9.12.1799.

499 Cecilie Elisabeth [Christensdatter Hørby] i København, der døde 12.12.1799, side 91, no.52.
Enke efter [Søren Hansen] Mossin, præst i Køge og Ølsemagle, [skifte Ramsø herred gejstlig 20.6.1784 lbnr.50]. B:
1) Hans Mossin, premierløjtnant i søetaten
2) Andreas Mossin, urtekræmmer i København
3) Cecilie Elisabeth Mossin g.m. Hans Laurentius Allerup, urtekræmmer i København.

500 Peder Høvring, skoleholder i Valby. 16.12.1799, side 92, no.53.
E: Sørine Lund, på Christianshavn. B:
1) Henrik Peder Christian Høvring 9
2) Oluf Severin Høvring 7
3) Johannes Peder Høvring 3.
Afdøde døde 12.6.1799.

501 Matthæus Plesner, stud. theol. i København. 21.12.1799, side 94, no.54.
A:
1) far [Hans Filip] Plesner, præst i Fruering og Vitved ved Skanderborg.
Afdøde døde 19.12.1799.

502 Anton Johan Meyer, ugift cand. theol. i København. 22.12.1799, side 95, no.55.
A:
1) bror Christian Peder Meyer.

503 Kramasee, ugift underkirurg i København. 31.12.1799, side 97, no.56.
A:
1) far Johan Jørgen Kramasee.


Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
3. klasse
Forseglings- og registreringsprotokol 1800-1801

med oplysninger fra Behandlingsprotokollen.

504 Hans Nomen Møller, kirurg ved garden til fods i København. 9.1.1800, side 2, no.1.
Enkemand efter afdøde hustru, der døde for 6 år siden. B:
1) Ernst Nomen Møller 12.
FM: farbror Daniel Nomen Møller i Svendborg.

505 Anne Marie Jørgensen i København. 13.1.1800, side 2, no.2.
E: Peder Holm, graver ved Vor Frue kirke.
Testamente af 8.8.1782.
Arvinger angives ikke.

506 Peder Holm, graver ved Vor Frue kirke i København. der døde 17.1.1800, side 3, no.3.
Enkemand efter Anne Marie Jørgensen, skifte 13.1.1800 lbnr.505.
Testamente af 11.12.1799.
Hans A:
1) søskendebarn Else, enke efter Bech, kontrollør.
Hendes A:
1) bror Peder Hurtigkarl. B:
a Christian Hurtigkarl, toldbetjent
b Niels Hurtigkarl
c Vilhelmine Caroline Hurtigkarl g.m. Højer, toldbetjent
d Helene Christine Hurtigkarl.

507 Peder Cortsen Kofoed, stud. jur. i København. 29.1.1800, side 6. no.4.
E: Cathrine Louise Sterntorff. B:
1) Laurids Bertel Kofoed 3.

508 Iver Fugl, ugift præst [i Det civile Arresthus] i København. 17.2.1800, side 7. no.5.
A:
0) forældre [Hans Henrik Fugl, degn i Astrup, Rostrup og Store Arden, skifte Hindsted herred gejstlig 30.3.1789 lbnr.15 og Lucie Magdalene Gade]
1) bror [Ulrik Nikolaj Gade] Fugl, prokurator
2) bror Jacob Mathias Fugl, cand. theol. i København
3) bror Christian Fugl. stud. theol.
4) søster Karen Fugl
5) søster [Anne Elisabeth Fugl], død. E: [Frederik] Pedersen, birkedommer [i Fjelleradgård i Gunderup sogn] Jylland. 2B:
a Nis Pedersen
b Charlotte Amalie Pedersen.
Afdøde blev fundet død i vandet ud for tømmerpladsen ved Langebro den 12.2.1800.

509 Johanne Cathrine Sølling i København. 27.3.1800, side 11. no.6.
Enke efter Kanitz, student. A:
1) Christen Kanitz 11.
FM: farbror Sølling, kaptajn.

510 Oluf Middelfart, student i København. 4.4.1800, side 14, no.7.
A:
1) bror Hans Christian Ulrik Middelfart. konrektor i Trondhjem skole.
Arv efter afdødes mor Stenken Tønder, enke efter Middelfart efter skifte afsluttet 31.12.1793.
Afdøde døde 9.3.1800.

511 Jacob Dannefer, student og informator ved Det kongelige Landkadetakademi i København, der døde 23.4.1800, side 14, no.8.
E: Dorthe Elisabeth Lorentsen. B:
1) Margrethe Jacobine Dannefer 9.

512 Johan Henrik Kruse, ugift kompagnikirurg i København. 7.5.1800, side 19, no.9.
A:
1) far, arbejdsmand på en pudderfabrik i Holsten.

513 Margrethe Christiane i København. 16.5.1800, side 22, no.10.
E: Johan Frederik Heide, overskibskirurg. B:
2) August Frederik Heide 8
3) Margrethe Heide 6.
Første ægteskab med Hans Madsen, fuldmægtig. B:
1) Johanne Margrethe Madsen.
Afdøde døde 23.8.1796.

514 Gotfred Kietz, organist ved Nikolaj kirke i København. 23.5.1800, side 23, no.11.
E: Maren Hougaard. B:
1) Marie Elisabeth Kietz g.m. [Jacob Krog] Borch, student i Christiania i Norge
2) Ingeborg Louise Kietz 26
3) Johan Albert Kietz 25, konstitueret organist i Nikolaj kirke
4) Caroline Anine Kietz 20.

515 Johannes Jacob Fasting Stub, student på Regensen i København. 26.5.1800, side 26, no12.
A:
1) mor Alida Elisabeth [Abel], enke efter [Poul Schonevig] Stub, præst i Skonevik i Bergen stift, [død 30.10.1788]
2) bror Hans Gerhardt Stub 24, student
3) bror Laurids Stub 21, student
4) søster Maren Laurentse Stub g.m. [Ulrik Vilhelm] Koren, amtmand i Stavanger amt, nu boende på Kåregård i Bergen stift
5) søster Anne Marie Stub, død for 2 år siden uden børn. E: [Frands Didrik] Grung.

516 Christian Julius Frederik de Meza, doctor medicinæ i København, der døde 24.6.1800, side 29, no.13.
Enkemand efter sin hustru, der døde for 18 år siden. B:
1) Juliane Marie de Meza g.m. Daniel Christian Welding, løjtnant
2) Christian Jacob Theophilus de Meza 42, stadsfysikus i Helsingør.

517 Christoffer Abelseth Møller, cand. theol. i København, der døde 29.6.1800, side 30, no.14.
A:
1) bror Nikolaj Møllers børn.
Testamente af 27.6.1800. Testamentarisk A:
1) Laurids Christensen. kabinetsprædikant.

518 Mathias Saxtorph, doctor med. i København. 30.6.1800, side 31, no.15.
E: Christine. B:
1) Sylvester Saxtorph, professor medicinæ.
Afdøde døde 29.6.1800.

519 Jean Rudolf Michel, ugift kantor ved Den fransk reformerte Kirke. 4.7.1800, side 36, no.16.
Testamente af 16.5.1800.
Afdøde døde 3.7.1800.

520 Arent Nikolaj Aasheim, ugift professor i København, der døde 10.7.1800, side 37, no.17.
Testamente af 21.6.1800. A:
1) Lindencrone, kammerherre.

521 Ulrik Frederik Lauv, kirurg i København. 18.7.1800, side 42, no.18.
A:
1) mor Mathie Margrethe, enke efter Lauv
2) bror Heynan Lauv
3) bror Jørgen Elsnar Lauv
4) søster Regine Lauv g.m. August Belling
5) søster Marie Margrethe Lauv
6) søster Marie Elisabeth Lauv.
Afdøde døde 22.2.1798 på rejse til Batavia.

522 Thomas Christoffer Mangor, distriktslæge i København. 20.7.1800, side 43, no.19.
A:
1) far Mangor, stadsfysikus ved søn Mangor, fuldmægtig.

523 Christian Arentsen, kapellan i Kinservik i Bergen stift, der døde i København 29.7.1800, side 44, no.20.
E: Anne Sofie Ravn. B:
1) Oluf Andreas Arentsen 1½.
Desuden nævnes:
1 enkens svoger Cornelius Arentsen, boghandler
2 [Afdødes far Oluf] Arentsen, krigsråd ved søn Andreas Arentsen, købmand.

524 Johannes Brandt, klokker ved Vor Frelser kirke på Christianshavn. 4.8.1800, side 47, no.21.
E: Barbara Elisabeth Clausen. B:
6) Clausine Elisabeth Cathrine Brandt 14
7) Christine Abeline Brandt 13
8) Johannes Hegelund Brandt 12
9) Anne Frederikke Brandt 10
10) Peder Brandt 6.
Første ægteskab med Kirsten Hegelund. B:
1) Andreas Joachim Brandt, præst på Sankt Croix i Vestindien
2) Johan Christian Brandt, kontorist i Skatkammeret
3) Marie Elisabeth Brandt 27
4) Barbara Kirstine Brandt g.m. Gregorius Benediktus Mathiassen
5) Ingeborg Cathrine Brandy 19, der ægter [Gotlieb] Mathiassen, bror til søsterens mand.
Afdøde døde 1.8.1800 på Møn.

525 Abraham Filip Zoll, barbersvend i København. 14.8.1800, side 54, no.22.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 8.8.1800.

526 Gudman Arentsen, student i København. 17.9.1800, side 59, no.23.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 13.9.1800.

527 Frederik Holst, student i København. 17.9.1800, side 60, no.24.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 9.9.1800.

528 Johan Hieronimus [Johansen] Chemnitz, tysk præst i Garnisonskirken i København. 18.9.1800, side 60, no.25.
E: Anne Christine Hansen.
Første ægteskab med Rosine Josefa Adamine, [død 1797]. B:
1) Martin Chemnitz, løjtnant i Christiania
2) Caroline Elisabeth Chemnitz g.m. [Christian Gotthilf] Hubrich, præst i Sankt Margarethen i Wilstermark i Holsten
3) Johanne Chemnitz, død, var g.m. Christen Seeboth. 4B:
a Vilhelm Seeboth 16
b Carl Seeboth 15
c Johanne Seeboth 13
d Johanne Seeboth 5
4) Anne Cathrine Chemnitz g.m. [Ernst Filip Henrik] Stegmann, missionær, nu fraskilt
5) Dorthe Sofie Chemnitz 25
6) Charlotte Bernhardine Chemnitz 22
7) [Anne Charlotte] Rosine Chemnitz g.m. [Johan Elias] Ludvig Luplau, kapellan pro persona i Kolding.
Afdøde døde 9.9.1800.

529 Michael Brandt, student i København, der døde 13.10.1800, side 83, no.26.
Testamente af 22.3.1792. A:
0) far [Mikkel Brandt, byfoged i Hillerød]
1) bror Peder Brandt, præst [i Stigs Bjergby og Mørke, [skifte Tuse herred gejstlig 7.6.1780]. E: Christine [Eliasdatter Rasch], på stedet. 2B:
a Karen Elise Brandt
b Frederikke Georgia Brandt.
2) bror Jørgen Brandt, staldskriver [i Hillerød], død. Hans enke Marie Wegge er arving, men død [Hillerød] 28.5.1797].

530 Jørgen Lassen Hübertz, cand. theol. i København. 1.12.1800, side 106, no.27.
A:
1) far [Christian Lassen] Hübertz, rådmand i Ålborg.
Afdøde døde 26.11.1800.

531 Nandrup, skibspræst i København. 24.12.1800, side 109, no.28.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde marts 1800 på fregatten Iris.

532 Registrering i København. 24.12.1800, side 114, no.29.
Registrering af hans bo, der tilhører Glese, skibskirurg, da han har absenteret sig fra orlogsskibet Arveprins Frederik.

533 Petronelle Christine Hofmann i København. 27.12.1800, side 114, no.30.
Enke efter Hans Peder Sørensen Valentin, kirurg, død for et år siden.
Første ægteskab med Frederik Christian Pelt. B:
1) Frands Nikolaj Pelt, boghandler
2) Christian Ludvig Pelt, professor i Dresden
3) Anne Sofie Pelt, død, var g.m. Kohl, kaptajn. 1B:
a Carl Frederik Christian Kohl 13, søkadet i Købenjhavn.
Afdøde døde 24.12.1800.

534 Niels Steenberg, stud. theol. i København. 5.1.1801, side 116, no.31.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 4.1.1801.

535 Frederik Ulrik Winther, student i København, der døde 12.1.1801, side 118, no.32.
Arvinger kendes ikke.

536 Johansen, overkirurg i København. 16.1.1801, side 121, no.33.
A:
1) far Laurids Johansen, frisør i Gottorp.
Afdøde døde på fregatten Thetis.

537 Alexander Kolpin, kongelig hofkirurg i København. 20.1.1801, side 130, no.34.
Testamente. A:
1) jomfru Anne Soetmann
2) jomfru Samueline Grønlund
3) jomfru Arps.

538 Peder Christian Abildgaard, professor i København, der døde 21.1.1801, side 135, no.35.
E: Margrethe Christine Jagenreuter. B:
1) Anne Margrethe Abildgaard g.m. Oxholm, kaptajnløjtnant
2) Anne Marie Abildgaard g.m. Staud, kammersekretær.

539 Andreas Bosius Weide, kompagnifeltskær i København. 22.1.1801, side 141. no.36.
E: Dorthe Rasmussen. B:
1) Anne Weide 10.
Afdøde døde 21.1.1801.

540 Poul Bech, student i København. 7.2.1801, side 147. no.37.
A:
1) søster Kirstine Diderikke Bech g.m. Svend Christoffer Mollerup, løjtnant.
Afdøde døde 31.1.1801.

541 Mohrmann, overkirurg i København. 9.2.1801, side 148, no.38.
A:
1) mor Anne Cathrine, enke efter Mohrmann, nu g.m. Borcher.

542 Jens Lowson. cand. jur. i København. 18.2.1801, side 148, no.39.
E: Henriette Løffler.
Testamente af 19.6.1800.

543 Johan Daniel Kræft. undermester hos kirurgen i København. 5.3.1801, side 164, no.40.
A:
1) mor i Bergen i Norge
2) bror Anders Kræft
3) bror Christen Kræft
4) søster.

544 Registrering i København. 10.3.1801, side 165, no.41.
Registrering hos Christen Nielsen Lindbach, guldsmed i København for bohave der tilhører hans afdøde datter Frederikke Dorthe Lindbach. E Christen Peder Kall, apoteker i Køge.

545 Frederik Anton Muxoll, kantor ved Holmens kirke. 21.3.1801, side 168, no.42.
E: Anne Cecilie. A:
1) bror Johan Christoffer Muxoll, kirurg i København ved datter Antoinette Margrethe Muxoll g.m. Niels Nissen, kantor i Citadellet.
2) halvbror Jens Rahr Muxoll, købmand på Island ved søn Rahr Anton Muxoll, kontorist på sukkerraffinaderiet i København
3) halvsøster Else Margrethe Muxoll, enke efter Hartland, repetitør.
Afdøde døde 20.3.1801.

546 Hans Bolter, skoleholder i København. 27.3.1801, side 171, no.43.
Enke efter Cathrine, død for ½ år siden.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 9.3.1801.

547 Wunderlich, skibskirurg i København. 9.4.1801, side 172, no.44.
A:
1) mor i Holsten
2) bror, kirurgsvend i København.
Afdøde døde i søslaget 2.4.1801.

548 Henrik Christian Jensen, student i København. 16.4.1801, side 173, no.45.
Afdøde efterlader mor og søster i Tønder.

549 Johan Frederik Heide, overdoktor i København, der døde 1.5.1801, side 176, no.46.
E: Johanne Margrethe Graa, der døde for 6 år siden. B:
1) Johanne Heide g.m. Pingel,. snedker i København
2) August Frederik Heide 10
3) Charlotte Amalie Heide 7
4) Christiane Margrethe Heide 7.
FM: Laurids Graa, købmand i Svendborg.

550 Johan Christian Muhlenbroch, kirurg i København. 16.5.1801, side 183, no.47.
E: Marie Elisabeth Johannette. B:
1) Gotlieb Henrik Casper 1¼.
FM: morfar Gelius West, på stedet.
Afdøde døde 18.4.1801, efter at været i søslaget 2.4.1801.

551 Frederik Thygesen, student i København. 2.6.1801, side 187, no.48.
A:
1) bror Hans Thygesen
2) bror Clemen Thygesen, præst [i Nimtofte og Tøstrup].
Afdøde døde 1.6.1801.

552 Frederik August Schønheider, student i København, der døde 9.6.1801, side 188, no.49.
A:
1) far Schønheider, biskop i Trondhjem i Norge.

553 Henrik Christoffer Iversen, student i København. 30.6.1801, side 189, no.50.
A:
1) far Iver Iversen, herredsfoged i Tårup ved Nyborg på Fyn.
Afdøde døde 29.6.1801

554 Peder Rasmussen, seminarist i København. 31.7.1801, side 190, no.51.
A:
1) mor Mette Jacobsdatter g.m. Jørgen Mikkelsen i Erretofte på Frederiksværk gods
2) bror Niels Rasmussen
3) bror Jacob Rasmussen
4) søster Dorthe Rasmusdatter
5) halvsøster Ellen Jørgensdatter
6) halvsøster Kirsten Jørgensdatter.
Afdøde døde 25.7.1801.

555 Sofie Christine Dinesen i København. 15.8.1801, side 191, no.52.
E: Frederik Ehlers, klokker i Trinitatis kirke. B:
1) Carl Frederik Ehlers 8.
Afdøde døde 16.1.1801.

556 Krav om udbetaling af arv i København. 19.8.1801, side 196, no.53.
Gert Sivert de Windt, student i København, kræver arv udbetalt til sin hustru Anne Marie Grønbæk, men han er siden blevet arresteret og hun er blevet indlagt på Sankt Hans Hospital.

557 Johan Christian Gerhardt Clausen, inspektør og lærer ved Seminariet i København, der døde 26.8.1801, side 198, no.54.
E: Elisabeth Marie Byrum. B:
1) Erik Christian Clausen 10
2) Charlotte Marie Clausen 9
3) Christiane Marie Clausen 7.

558 Gustav Adolf Woltermann, sprogmester i København. 3.9.1801, side 202, no.55.
E: Anne Marie Baad, gift 1.3.1793.
Afdøde døde 28.5.1795.
Arvinger angives ikke.

559 Jens Nikolaj Kastrup, student i København. 4.9.1801, side 203, no.56.
Afdøde efterlader en søster, der tjener i København.
Afdøde døde 2.9.1801.

560 Jens Studsgaard, student i København. 2.10.1801, side 207, no.57.
A:
1) bror Thor Studsgaard, urmagersvend i København
2) søster Genette Studsgaard 38
3) søster Maren Studsgaard g.m. Martain, jordbruger i Hirschholm
4) søster Tornette Studsgaard g.m. Jensen, renteskriver.

561 Niels Christian Rønning, missionarius ordinatus i København. 13.10.1801, side 208, no.58.
A:
1) far [Frederik Ludvig] Rønning, degn i Husby på Fyn.

562 Johan Herman Spleth, student i København. 22.10.1801, side 212, no.59.
A:
1) mor Anne Cathrine i egnen ved Odense, enke efter Spleth.
Afdøde døde 21.10.1801.

563 Anders Thuerup, degn i København. 23.10.1801, side 214, no.60.
Enkemand efter Christiane Sofie Chartlotte Thorbjørn, der døde for 6 år siden. B:
1) Christian Thuerup 18, lem i Sankt hans Hospital.

564 Oluf Hansen Hein, student i København. 28.10.1801, side 215, no.61.
A:
1) far Hans Hein, kobbersmed i Horsens.
Afdøde døde 6.10.1801.

565 Sigvard Christian Tønder, stud. jur. i København. 22.11.1801, side 229, no.62.
A:
0) forældre Herman Tønder, hårskærer og Bolette Lynge, begge døde
1) søster Anne Sofie Tønder g.m. Oluf Schou, hørkræmmer
2) søster Georgine Cathrine Tønder, død, var g.m. Jens Løve. 4B:
a Louise Augusta Løve, død
b Sofie Frederikke Løve 17
c Emilie Regine Løve 16
d Hermandine Julie Løve 14.

566 Vilhelm Hoppe, ugift kompagnikirurg i København. 3.12.1801, side 240, no.63.
Mulige arvinger i Svensk Pommern.
Afdøde døde 1.12.1801.

567 Johan Anton Zechanovsky, ugift distriktslæge ved fattigvæsenet i København. 18.12.1801, side 241, no.64.
A:
1) far i Danzig.
Afdøde var også lærer i hofpræst Christianis Institut på Vesterbro.
Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
3. klasse
Forseglings- og registreringsprotokol 1802-1803

med oplysninger fra Behandlingsprotokollen.

568 Ellen Marie [Danielsdatter Pauli] i København. 6.1.1802, side 2, no.1.
Enke efter Jens [Knudsen] Thillerup, præst i Frederiksberg [og Hvidovre, død 1.4.1780]. B:
1) Beathe Vilhelmine Thillerup, død, var g.m. Hansen, kammerråd. 1B:
a Frederikke Marie Hansen g.m. Bøtker, silke- og klædekræmmer i København
2) Sofie Magdalene Thillerup, [skifte Bornholm provsti 22.6.1797 lbnr.26], var g.m. [Holger Finchenhagen] Olivarius, [præst i Svaneke og Ibsker] på Bornholm. B:
a [Johan Olivarius]
b [Susanne Marie Olivarius]
c [Jensine Beathe Vilhelmine Olivarius]
3) Margrethe Benedikte Thillerup på stedet, enke efter [Peder Hansen] Paludan, præst [i Asminderød, Grønholt og Fredensborg kapel, skifte Lynge-Kronborg herred 25.10.1799 lbnr.217].

569 Elisabeth Hedvig Pohlmann i København, der døde 13.1.1802, side 3, no.2.
Enke efter Christian Frederik Næve, kantor i Petri kirke. B:
1) Christian Frederik Næve, kantor og skolelærer
2) Sigismund Næve, amtskirurg i København
3) Eberhard David Næve, i Thisted, provincialkirurg i Thy
4) Christence Næve g.m. Borthig (Bortvig), bogholder
5) Johanne Marie Næve g.m. Johannes Ibsen, fuldmægtig.

570 Niels Dalhof, student i København. 10.2.1802, side 4, no.3.
Arvinger angives ikke.

571 Jørgen Hatting Rørby, kapellan i Nikolaj kirke i København, der døde 13.2.1802, side 9, no.4.
Enkemand efter Magdalene [Simonsdatter] Wesseltoft, [begravet Nikolaj 7.5.1801]. B:
1) Simon Rørby, student.
Desuden nævnes afdødes søster Christine Rørby g.m. [Niels Lauridsen] Baden, præst [i Vindblæs og Dalbyover.

572 Niels Kræfting Hesselberg, student i København. 1.3.1802, side 36, no.5.
Afdøde, der efterlader søskende i Norge, hvis navne ikke kendes, døde 28.2.1802.

573 Carl Ancher Borch, subrektor i København. 6.3.1802, side 37, no.6.
E: Anne Margrethe Grüner. B:
1) Sørine Christiane Sofie Charlotte Borch 10
2) Carl Vilhelm Borch 9
3) Frederik Borch 4.
Ingen børn af hans første ægteskab.
Afdøde døde i oktober 1801.

574 Anne Marie Lange i København, der døde 13.3.1802, side 38, no.7.
Enke efter Johan Martin Leverentz, regimentsfeltskær i København død for 6 uger siden. B:
1) Cathrine Margrethe Leverentz 31
2) Jørgen Martin Leverentz 29, underkirurg på Holmen
3) Sofie Marie Cathrine Leverentz 20.

575 Peder Fryd, stud. theol. i København. 17.3.1802, side 40, no.8.
A:
1) mor Cathrine, enke efter Fryd
samt 2 søstre og en bror, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 12.3.1802.

576 Marie Margrethe Discher i København. 31.3.1802, side 50, no.9.
Enke efter Niels [Christiansen] Ballum, præst i Keldby, skifte Mønbo herred gejstlig 17.5.1792 lbnr.147.
[Hans første ægteskab med Marie Hansdatter Ballum, død København Garnison 25.10.1779].
[Hans andet ægteskab med Anne Hansdatter Ballum, død 8.5.1785].
Hans tredje ægteskab med afdødes søster Anne Dorthe Discher, skifte Mønbo herred gejstlig 11.4.1792 lbnr.145. B:
1) [Bolette Sofie Elisabeth Ballum]
2) Inger Birgitte Ballum 13
3) Anne Marie Ballum 10.
Afdødes første ægteskab med Foch Christian [Nielsen] With, kapellan [i Tårnby, død 21.6.1785], Testamente af 18.6.1785.
Desuden nævnes afdødes søster [Anne Kirstine Discher] g.m. [Peder Evald] Beyer, prokurator.

577 Anne Christence Sofie Magdalene Clementin i København, der døde 7.4.1802, side 53, no.10.
Enke efter Jacob Lind, præst [i Hassing og Villerslev, død 8.3.1795]. B:
1) Nikoline Georgine Clementin 10.

578 Hans Rosted Bille, student i København. 1.5.1802, side 54, no.11.
Afdøde, der efterlader 3 søstre, hvis navne ikke angives, døde 18.4.1802.

579 Hans Georg Frost, skibskirurg. 3.5.1802, side 56. no.12.
Arvinger angives ikke.

580 Hans Jørgen Pedersen, stud.jur. i København. 8.5.1802, side 57, no.13.
A:
1) søster Marie Pedersen 20.

581 Johan Kølle, skibskirurg i København. 4.6.1802, side 58, no.58.
A:
1) bror Lorents Vilhelm Kølle
2) bror Frederik August Kølle 26
3) bror Gerhard Johan Just Kølle 25, topmagersvend i Kiel ved svoger forpagter Ludvigsen
4) bror Christian Kølle, silkevæver i Berlin, død. E: Maren Juliane Pohlmann, der efter testamente er indsat som universalarving efter ham.

582 Arent Joachim Peder Bremen, bataljonskirurg i København. 15.6.1802, side 58, no.15.
A:
1) far Peder Bremen, kirurg i Neumønster i Holsten.
Afdøde døde 12.6.1802.

583 Dorthe [Samuelsdatter] Baufein i København. 28.6.1802, side 61, no.16.
Enke efter Mathias [Gregersen] Stenholt, degn i Nebsager og Bjerre. B:
1) Gregor Stenholt, urtekræmmer
2) Thøger Stenholt
3) Bodil Stenholt g.m. Christen Jespersen i Øster Folding i Malt herred
4) Mette Stenholt, enke efter Jesper Norup, degn på Endelave, død 30.3.1801.
Afdøde døde 27.6.1802.

584 Nikoline Marie Qvist i København.29.6.1802, side 62, no.17.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var datter af afdøde Qvist, skibspræst.

585 Niels Hansen Aulum i København, forrige præst i Karlslunde og Karlstrup, der døde 13.7.1802, side 64, no.18.
Enkemand efter Elisabeth Magdalene [Henriksdatter] Pechüle, [skifte Tune herred gejstlig 17.12.1784 lbnr.71]. B:
1) Hans Nikolaj Aulum, successor i Karlslunde og Karlstrup
2) Johan Henrik Aulum, vinhandler
3) Charlotte Susanne Aulum., død, var g.m. Antvorskov, ekvipageskriver i Admiralitetet. 1B:
a Jens Nikolaj Antvorskov 9
4) Marie Elisabeth Aulum g.m. [Frands Daniel] Mellerup, præst i Greve og Kildebrønde, efter første ægteskab med formanden [Jens Nikolaj Lauridsen] Engelstoft, [skifte Tune herred gejstlig 8.9.1796 lbnr.76]
5) Pouline Nikolette Aulum g.m. Stub, hørkræmmer
6) Dorthe Marie Aulum 30
7) Mette Cathrine Aulum 28.

586 Anne Marie Svendsen i København. 7.8.1802, side 70, no.19.
E: Joachim Nikolaus Basedow.
Testamente af 15.11.1797. A:
1) Johannes Arnold Størchter.

587 Jacob Michaelsen, ugift, pensioneret lærer ved Garnison skole, der døde 7.9.1802, side 71, no.20.
Testamente af 24.8.1802. A:
1) Jacob Carstensen i Sølsted i Abild sogn ved Tønder
2) Jens Mathiassen i Sølsted
3) Peder Andersen i Sølsted
4) morbror Wilsen i Vennemose i Abild sogn.

588 Hedvig Cathrine i København, der døde 13.9.1802, side 72, no.21.
Enke efter Møller, degn.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) Trojel, bereder
2) Peder Anton Jager, notarius i Banken, død. 2B:
a Anne Cathrine Jager
b Birgitte Christiane Jager.

589 Frederikke Barchmann i København. 6.10.1802, side 76, no.22.
E: Christian Schmidt, student og informator.
Første ægteskab med Møller, havnefoged. B:
1) Frederik Møller 20. aktør ved Odense Teater, nu i København
2) Christian Møller 10.
Afdøde døde 5.10.1802.

590 Henneberg, skibskirurg i København. 7.10.1802, side 78, no.23.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i søslaget 2.4.1801.

591 Gjøl, skibskirurg i København. 7.10.1802, side 78, no.24.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på skonnerten Irisine 26.12.1799.

592 Niels Stabel. apotekersvend i København, der døde 1.11.1802, side 79, no.25.
A:
0) forældre [Nikolaj Stabel] og hustru, begge døde
1) søster Kirstine Marie Stabel 20, i Århus
2) halvbror J. W. Bruun, stykjunker i København
3) halvsøster Lise Stabel 6, hos sin mor [Christine Møller] i Gammel Estrup mølle [i Fausing sogn] ved Randers.

593 Benjamin Das Hagerup, student i København. 12.11.1802, side 80, no.26.
A:
1) bror Henrik Vilhelm Hagerup, toldbetjent
2) bror Mathias Hagerup25, translatør
3) søster Karen Hagerup g.m. Klæboe i Nordlandene i Norge
4) søster Martha Hagerup g.m. Monrad, doktor i Nordlandene.

594 Johan Martin Eberle, en fremmed barbersvend, der døde i København. 17.11.1802, side 82, no.27.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 16.11.1802.

595 Jeanette Lydich (Jeanette le Duc) i København. 20.11.1802, side 83, no.28.
Enke efter Jacob Beviere, overgraver ved Den reformerte Kirke, [skifte 21.10.1777 lbnr.112]. B:
1) Henriette (Jeanette) Beviere g.m. Pflug, doktor i Vestindien.

596 Thomas Kærsgaard, student i København17.12.1802, side 85, no.29.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 15.12.1802.

597 Nikolaj Ehlert, professor i København. 30.1.1803, side 86, no.30.
Testamente af 14.5.1790.
Universitetets bibliotek er ansat som universalarving.
Afdøde døde 29.1.1703.

598 Poul Bildsø Middelbo, student i København. 4.1.1803, side 89, no.31.
A:
1) far Middelbo, biskop over Ribe stift, [præst i Ribe Donkirke].

599 Frederik Bernhard Klink, skibsdoktor i København. 4.1.1803, side 89, no.32.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 19.1.1802 på hjemrejse fra Batavia i Ostindien.

600 Mathias Ibsen, student i København. 15.1.1803, side 90, no.33.
A:
1) far Hans Jørgen Ibsen, købmand i Åkirkeby på Bornholm.
Desuden nævnes afdødes bror Mogens Ibsen, handelsbetjent i København.

601 Josef Lamballi, sprogmester og informator i København. 28.1.1803, side 91, no.34.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Besancon i Frankrig.

602 Christian Frederik Merle, ugift skibsdoktor i København. Dato mangler, da siden ikke er på nettet, side 92, no.35.
A:
1) mor Susanne Marie, enke efter Merle, kirurg i Messeburg
2) halvbror Johan August Dürbech i Messeburg.

603 Henrik Olufsen Reinertsen, student i København. Dato mangler, da siden ikke er på nettet, side 93, no.36.
Arvinger ses ikke, da siden ikke er på nettet.
Desuden nævnes afdødes brorsøn Reinertsen, student.

604 Jacob Mathias Fugl, missionær i Grønland. 7.2.1803, side 97, no.37.
A:
1) bror Peder Fugl, frihandler, død uden børn
2) bror Iver Fugl, præst, død uden børn, [skifte 17.2.1800 lbnr.508]
Øvrige arvinger angives ikke.
Boets eksekutor er afdødes bror [Ulrik Nikolaj Gade] Fugl.
Afdøde ankom til Grønland i foråret 1801 og døde straks efter på Kronprinsens Ejland.

605 Arnas Wighusen, student i København. 12.2.1803, side 98, no.38.
Afdødes arvinger skal findes på Island.
Afdøde døde 8.2.1803.

606 Anne Wandler, ugift i København. 12.2.1803, side 99, no.39.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 5.12.1802.

607 Marie Dorthe Carlsen i København. 12.2.1803, side 99, no.40.
E: Henrik Ludvig Strøm, bogholder og amanuensis. Testamente af 24.12.1802. A:
1) mor Anne Sofie, enke efter Carlsen, tømrer
2) bror Johan Carlsen, skomager
3) bror Christian Carlsen
4) søster Christiane Carlsen, enke efter Lundvad, skomager
5) søster Frederikke Carlsen.

608 Carl Christoffer Møller Horst, pensioneret underkirurg på Søkvæsthuset i København, der døde 28.2.1803, side 100, no.41.
Arvinger angives ikke.

609 Carl Frederik Thomas, underkirurg på Søkvæsthuset i København. 12.3.1803, side 101, no.42.
Arvinger angives ikke.

610 Johan Frederik Rost, kirurg og boder i København. 21.3.1803, side 102, no.43.
Enkemand efter [Maren Hald, skifte 25.6.1790 lbnr.308]. B:
1) Anne Marie Elisabeth Rost 24
2) Johan Frederik Rost 21, student og volontør på Frederiks Hospital
3) Oluf Christoffer Rost 19, kontorbetjent.
Afdøde døde 20.3.1803.

611 [Jesper] Glatved, student i København. 13.4.1803, side 105, no.44.
A:
0) forældre [Niels Glatved, præst i Frederikshald (Halden) i Norge, død og Kirsten Eliassen, skifte København 23.6.1799 lbnr.490]
2) bror Niels Glatved, student i København
3) bror Andreas Glatved, student i København.
Afdøde døde 11.4.1803.

612 Søren Langhoff, student i København. 16.4.1803, side 106, no.45.
A:
1) far Laurids [Sørensen] Langhoff, præst i Nørre Lyndelse [og Højby] på Fyn.
Desuden nævnes afdødes morbror Hvalsøe, fuldmægtig.
Afdøde døde 13.4.1803.

613 Johan Henrik Gust Dencker, overkirurg i København. 23.4.1803, side 109, no.46.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 7.7.1800 på fregatten Triton.

614 Rochus Frederik des Campeaux, sproglærer i København. 30.4.1803, side 109, no.47.
A:
1) bror de Campeaux, løjtnant.
Afdøde døde 29.4.1803.

615 Henrik Nissen, stud. theol. i København, der døde 2.5.1803, no.48.
A:
1) mor Maren. enke efter Troels Nissen
2) bror Erik Nissen, købmand
3) bror Nikolaj Nissen, grosserer.
Desuden nævnes afdødes svoger Vedersø.
Afdøde var bestyrer af Instituttet oprettet 15.5.1799.

616 Andreas Borgen, student i København. 5.5.1803, side 113, no.49.
Afdøde far i Norge skal være i live.

617 Conrad Rohde, student i København. 24.5.1803, side 119, no.50.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Norge.

618 Dorthe Frederikke Stebus i København. 25.5.1803, side 119, no.51.
A:
1) mor Dorthe Margrethe Mentz, enke efter Didrik Erik Stebus, amtskirurg, død 16.5.1694
2) bror Carl Daniel Stebus 14
3) søster Louise Mønster Stebus 12.

619 Anne Kirstine Mortensen i København. 4.6.1803, side 120, no.52.
E: Carl Frederik Fuchs, bataljonskirurg. B:
1) Peder August Nikolaj Fuchs 18, korporal.

620 Hans Jacob Wilchen i København. 13.6.1803, side 122, no.53.
Resterende løn blev udbetalt til hans stedmor.
Afdøde, der var undermester på skibet Norge, døde 18.1.1803.

621 Henrik Due, seminarist på Blågård Seminarium uden for Nørreport. 25.6.1803, side 122, no.54.
Afdøde, der efterlader sin mor og en bror, døde 22.6.1803.

622 Mette Kirstine Tranders i København. 28.6.1803, side 123, no.55.
Enke efter Ager, skolelærer. B:
1) Christine Helene Marie Ager g.m. Christmer, skolelærer
2) Johanne Severine Michaeline Ager g.m. Johan Henrik Nielsen, degn i Særslev på Fyn
3) Sara Magdalene Laurentse Ager g.m. Bernt Christensen Hørup, degn i Rørbæk på Sjælland.

623 Hans Hemmer Bidsted, student i JKøbenhavn. 29.7.1803, side 125, no.56.
A:
1) farbror Bidsted, byfoged.
Afdøde døde 27.7.1803.

624 Poul [Frederiksen] Danchel Bast, præst i Vor Frue kirke i København, der døde 5.9.1803, side 127, no.57.
E: [Anne Abildgaard]. B:
1) Frederik Søren Bast 11.
[Første ægteskab med Charlotte Louise Iversen, død 1783].

625 Carl Frederik Roggow, kirurg i København, der døde 21.9.1803, side 130, no.58.
Arvinger angives ikke.

626 Christence Lund i København. 14.10.1803, side 135, no.59.
A:
1) Lund, litteratus
2) Bentsen, kommerceråd
3) Meyer, sværdfeger
på egne og medarvingers vegne.

627 Johan Henrik Dahl, skibskirurg i København. 27.10.1803, side 135, no.60.
E: Christiane Sofie Brewitz. gift København Sankt Petri 15.6.1796. B:
1) Johan Anton Christian Dahl 9
2) Marie Elisabeth Dahl 7.

628 Mads Bergenhammer [Lauridsen] Sommer, præst i Stenmagle og Stenlille, 7.11.1803, side 136, no.61.
E: Marie Kirstine Klingberg. LV: [farbror Christian] Klingberg, højesteretsadvokat i København. B:
1) Laurids Christian Sommer 4.
Afdøde døde i sin bopæl Snaregade 13 i København 6.11.1803, [begravet København Helliggejst 12.11.1803].
[Registrering af præstegården i Stenmagle Alsted herred gejstlig 10.11.1803 lbnr.86].

629 [Birthe Hansen] i København, der døde 20.11.1803, side 141, no.62.
Enke efter [Laurids Schurmann Hansen] Fabricius, præst [i Raklev, død 9.10.1791]. B:
1) Edel Marie Fabricius g.m. [Hans Ditlev] Heineth, præst [i Holeby] på Lolland
2) Christiane Frederikke Fabricius g.m. Mourier, sekretær i Østasiatisk Kompagni
3) Caroline [Cathrine Hedvig] Fabricius g.m. [Hans] Engelhardt, kapellan i Kristiansand i Norge.

630 Hans Rorslev, overgraver i Vor Frue kirke i København, der døde 29.11.1803, side 143, no.63.
Testamente af 11.9. 1801. A:
1) bror Laurids Rorslev
2) Jonas Rorslev
3) Rasmus Rorslev
4) Jacob Rorslev
5) brordatter Anne Susanne Rorslev.

631 Esther Marie Thygesen, der døde i København. 1.12.1803, side 145, no.64.
Enke efter Jacob Albert [Christiansen] Ørsted, præst i Kirke Helsinge [og Drøsselbjerg, død 16.8.1787].
Afdøde boede på gården Sælholm i Ganløse sogn og døde 27.11.1803 i København på besøg hos sin søster [Engelke Cathrine Ørsted], enke efter [Jens Schellerup] Møller i København, [begravet 28.7.1785 København Trinitatis]
Skifte foretaget Ølstykke herred gejstlig [28.11.1803 lbnr.78].

632 Alexander Poulsen, skolelærer i København. 1.12.1803, side 146, no.65.
E: Marie Dorthe. B:
1) Nikolaj Poulsen, på Hesede
2) Johan Poulsen, på Fyn
3) Otto Poulsen, styrmand
4) Christian Poulsen, snedker i København
5) Poul Poulsen, vinhandlersvend
6) Laurids Poulsen 19, i vinhandlerlære
7) Jytte Poulsen g.m. Jens Møller i Tønder.
Afdøde døde 30.1.1803.

633 Filip Iver Skjern, student i København. 3.12.1803, side 147, no.66.
Afdødes brorsønsekretær Skjern, angav, ar afdøde efterlader 4 brødre og 3 søstre.

634 Even Antonius Hoff, ugift kirurg i København. 7.12.1803, side 149, no.67.
A:
1) søster g.m. Sagen, købmand i Bergen i Norge
2) bror, død. 3 børn, heraf:
a Andreas Hoff, guldsmedesvend.

635 Peder Gerding, ugift magister i København, der døde 9.12.1803, side 151, no.68.
Arvinger angives ikke.

636 Bernhard Knudsen Krag, student i København. 13.12.1803, side 152, no.69.
Afdøde efterlader mor og søskende i Odense.
Afdøde døde 10.12.1803.

637 Morten Haldager, skolelærer i København. 23.12.1803, side 159, no.70.
Enkemand efter hustru, der døde for 12 år siden. B:
1) Carl Christian Haldager, skolelærer
2) Christlieb Buch Haldager, skolelærer
3) Anne Margrethe Haldager 32
4) Lorentse Severine Haldager 31.Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
3. klasse
Forseglings- og registreringsprotokol 1804-1805

med oplysninger fra Behandlingsprotokollen.

638 Johan Conrad Schaltz, skibsdoktor i København. 7.2.1804, side 2, no.1.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 10.3.1803 på skibet Freden.

639 Johan Paulli, ugift doktor med. i København. 29.2.1804, side 3. no.2.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 28.2.1804.

640 Henrik Lund, student og informator i København, der døde 29.2.1804, side 4. no.3.
A:
1) far [Hans Christian] Lund, borgmester i Holbæk.

641 Peder Nyborg Hesselberg, personlig kapellan og kateket i Nikolaj Kirke i København. 15.3.1804, side 6. no.4.
E: Christine Marie Bang.
Arvinger angives ikke.
Desuden angives enkens far Bang, sejlmager.

642 Frederik Vilhelm Henneberg, skibskirurg i København. 27.3.1804, side 8, no.5.
E: Elisabeth Wilchen, der flyttede, uvist hvorhen.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Sachsen.

643 Jens Klink, første pedel ved Universitetet i København, der døde 8.4.1804, side 9. no.6.
Enke efter Christiane Amalie, der døde for 2 år siden. B:
1) Bodil Cecilie Klinck 23.

644 Frederik Vilhelm Feetz, studiosus chirurgiæ i København. der døde 14.4.1804, side 12, no.7.
A:
1) far i Fredewalde i Ukemarch i Preussen.

645 Karen [Michaelsdatter] Fjelsted i København, der døde 22.4.1804, side 13, no.8.
Enke efter Mathias [Jensen] Hvid, [rang af] biskop, [præst i Holmen, død 11.3.1759]. B:
1) Poul Mathias Hvid, major i Kolding
2) Mikkel [Fjelsted] Hvid, toldkontrollør i Ålborg, [skifte Ålborg 21.4.1797 lbnr.3738]. 1B:
a Andreas Christian Hvid 13 i Ålborg
3) Andreas Christian Hvid, professor, død, samfrændeskifte 2.10.1789. E: [Marie Sofie Munch], der ægter Frederik Plum, præst [i København Vor Frue]. 1B:
a Andreas Christian Hvid 14
4) Jens Hvid, ritmester, død. 1B:
a Karen Hvid 30, i Holsten
5) Marie Christine Hvid, enke efter [Ernst Ludvig] Widdersheim, major.

646 Sejer Bondo Arentsen, ugift litteratus og fuldmægtig i Berlings kontor i København, der døde 29.4.1804, side 16, no.9.
A:
1) bror Arent Nikolaj Arentsen, kancellist i Søetaten, død. E: Ernestine Sofie. 4B:
a Vilhelm Frederik Arentsen 35, betjent ved Lottokontoret
b Sejer Bondo Arentsen 27, malersvend
c Christian Frederik Arentsen, degn ved Ringsted
d Ida Birgitte Sofie Arentsen g.m. Christian Flor Kryger, præst i Durup og Tøndering i Salling
2) bror Christian Frederik Arentsen, birkedommer, død. 3 børn, hvis navne ikke angives
3) søster Øllegaard Cathrine Arentsen i Trondhjem
4) søster Anne Marie Arentsen i Trondhjem
5) søster Frederikke Louise Arentsen i Trondhjem
6) søster Sofie Magdalene Arentsen, på stedet.

647 Marie Sofie [Hansdatter] Ziervogel i København. 9.5.1804, side 42, no.10.
Enke efter Johan Georg [Pedersen] Schmidt, præst i Thisted [og Tilsted, død 13.3.1791].
Testamente af 11.9.1790. A:
1) hendes søster Anne Elisabeth Ziervogel, på stedet
2) hendes søster Johanne Christine Ziervogel, død 13.4.1804.
Desuden nævnes som arvinger:
3) Christiane [Elisabeth] Mikkelsen g.m. Bolle Mørch, toldforvalter i Sæby
4) Christiane Gerner i København
5) Johan Georg Saaby, uvist hvor
6) Brygmann i København
7) Kamphøvener, amtsforvalter, død, Uvist om enke og søn lever
8) Busch, præst g.m. den i skiftet omtalte frue Hansen, søster til Hvidberg.
Afdøde døde 8.5.1804.

648 Bernhard Fernet, student i København. 16.5.1804, side 44, no.11.
A:
0) far Lydik Berntsen i Ribe, skifte Ribe 2.5.1803 lbnr.1506
1) søster [Johanne Lydiksdatter g.m. Christian Mortensen] i Varde
2) søster [Kirsten Lydiksdatter g.m. Henrik Berg, gørtler] i Ribe
3) søster [Berente Lydiksdatter Johan Martin Scheierlein] i Ribe.
Afdøde døde 16.5.1804.

649 Georg Suhr Gørtz, stud. kirurg. i København. 5.7.1804, side 48, no.12.
A:
1) bror Oluf Peder Gørtz 28, i Ålborg
2) bror Herman Frederik Gørtz i København
3) søster Johanne Marie Gørtz g.m. Hellesen, kaptajn i København.

650 Caroline Pohlmann i København. 8.6.1804, side 50., no.13
E: Pohlmann Myhre, adjunkt ved Frue lærd Skole. B:
1) Peder Myhre 2
2) Andreas Myhre 1.
Afdøde døde 1.2.1804.

651 Johan Dupré, fransk sprogmester i København, der døde 23.6.1804, side 56, no.14.
E: Charlotte Eleonora Arentsen. B:
1) Margrethe Amalie Dupré 9 mdr.

652 Simon Peder Bjørnsen, cand. theol. i København. 9.7.1804, side 58, no.15.
A:
1) søster Johanne Bjørnsen, enke efter Schou, amtskirurg.
Afdøde døde 8.7.1804.

653 Anne Kirstine Wilse, ugift i København. 28.7.1804, side 59, no.16.
Afdøde var datter af Wilse, præst og professor i Norge og skal efterlade søskende i Norge.

654 Niels Nissen, kantor ved Citadellet Frederikshavn i København, der døde 2.8.1804, side 59, no.17.
E: Antoinette Margrethe. B:
1) Sofie Nikoline Nissen 13
2) Johanne Marie Nissen 11
3) Andreas Schiøtt Nissen 8
4) Niels Nissen 6.

655 Johan Peder Herbst, student i København. 13.8.1804, side 60, no.18.
Afdøde efterlader en bror, en halvbror og en halvsøster i Kalundborg.

656 Christian Carl Louns, professor og navigationsdirektør, der døde 24.8.1804, side 65, no.19.
Enke efter Else Bolette Brinck. B:
1) Christian Carl Louns, løjtnant i søetaten
2) Søren Lorents Louns 19, løjtnant
3) Iver Jacob Louns 17, discipel i Herlufsholm latinskole
4) Sofie Ambrosia Louns g.m. Blinkenberg, sekretær
5) Helene Cathrine Louns 25
6) Severine Laurentse Louns 24
7) Christiane Andrea Dorthe Louns 23
8) Martha Henrikke Louns 15
9) Else Bolette Louns 12.

657 Christian Krause, litteratus i København. 27.8.1804, side 68, no.20.
A:
1) bror Johan Jacob Krause, fuldmægtig.
Afdøde døde 25.8.1804.

658 Laurids Aagaard, student i København. 1.9.1804, side 79, no.21.
A:
1) far Peder Aagaard, rådhusbetjent i Kerteminde.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Aagaard, urtekræmmer, på stedet
2 afdødes svoger Sandberg, gørtler i København.
Afdøde døde 31.8.1804.

659 Hans Henrik Wachsmuth, ugift reservekirurg i København. 12.9.1804, side 81, no.22.
A:
1) mor Elsabe Richardi i Husum i Holsten
2) halvsøster Marie Elisabet Pedersen, enke efter Baumann
3) halvbror Christian Pedersen Kruskopf.
Afdøde døde 11.9.1804.

660 Hans Nors, student i København. 26.9.1804, side 87, no.23.
Afdøde efterlader arvinger i Christiania i Norge.

661 Andreas Hoff, student i København. 27.9.1804, side 89, no.24.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 26.9.1804.

662 Iver Madsen, student i København. 29.9.1804, fol.97, no.25.
Afdøde efterlader sine forældre i Holsten.
Afdøde døde 18.9.1804.

663 Frederikke Anne Sofie [Nielsdatter] Skive i København. 5.10.1804, side 99, no.26.
Enke efter Hans [Gjortsen] Sidelmann, præst [i Ejby og Nørre Dalby, død 26.3.1786]. B:
1) Niels Skive Sidelmann, over 30 år, afsindig, der venter på at blive indlagt i Sankt Hans Hospital.
Afdøde døde 1.10.1804.

664 Anne Cathrine Stoppel i København. 9.10.1804, side 105, no.27.
Enke efter Nikolaj Grell, distriktskirurg. B:
1) Georg Henrik Grell 33, stud. chirurg.
2) Johan Vilhelm Grell 32, student.

665 Henrik Jordan, skibsdoktor i København. 18.10.1804, side 111, no.28.
Arvinger angives ikke.

666 Anne Margrethe [Jørgensdatter] Conrad i København. 2.12.1804, side 121, no.29.
Enke efter Jacob [Johansen] Lind, kapellan i Vor Frelser kirke, [begravet 11.2.1785]. Testamente af 5.2.1785.
Hans A:
1) bror Peder Lind, isenkræmmer, død. Hans børn.
Hendes A:
0) forældre [Jørgen Conrad, kobbersmed i København og Maren Kommelau]
1) bror Conrad, skibskaptajn ved søn Jørgen Conrad, løjtnant.
Fars første eller andet ægteskab med [Marie Kommelau]. B:
2) halvbror Johannes Peder Conrad, præst i Langå og Øksendrup på Fyn.

667 Johan Frederik Prost, student i København. 6.12.1804, side 124, no.30.
A:
1) bror Prost, boghandler
2) søster Margrethe Prost g.m. Bing, birkedommer
3) søster Caroline Prost, enke efter Starck, boghandler
4) søster Charlotte Amalie Prost g.m. Brumer, boghandler
5) søster Hedvig Prost 18.
Afdøde døde 19.11.1804.

668 Anne Elisabeth i København, der døde 15.12.1804, side 133, no.31.
Enke efter Frederik Maximilian Oeding, rektor i Sønderborg. B:
1) Frederik Oeding, skriver ved Guldhuset, død. 2B:
a Frederik Oeding 30, gartner på Bækkeskov på Sjælland
b Johan Simon Oeding, snedkersvend i København
2) Anne Dorthe Oeding g.m. Peder Thomsen Neergaard.

669 Registrering i København. 29.12.1804, side 135, no.32.
Registrering af boet hos Niels Pedersen Lund, skolemester i København og hustru Birgitte Marie Møller, efter separationsbevilling af 13.8.1797 og bevilling at måtte indlade sig i nyt ægteskab af 8.8.1800. B:
1) Christiane Petronelle Lund 14, hos sin mor, der indlader sig i nyt ægteskab.

670 Charlotte Amalie [Jensdatter Grejs] i København, der døde 19.1.1805, side 137, no.33.
Enke efter Peder [Nielsen] Vinge, skibs- eller Kinapræst.
Afkald 27.9.1759 fra Birgitte Charlotte [Lind], enke efter [afdødes mands far Niels] Vinge.
Testamente af 21.12.1757. A:
1) Lassen, justitsråd
2) Peder Lassen på Lykkensgave ved Roskilde kro, bror til 1)
3) Borchsenius, hørkræmmer
4) Borchsenius, fuldmægtig, bror til 3)
5) Gabriel Esajas Borchsenius, fuldmægtig
6) Laurentius Borchsenius, foged
7) [Voldborg Borchsenius], enke i Slagelse efter [Johan Gotfred] Rauter, købmand, [skifte Slagelse 1803, lbnr.970]
8) Frederik Carlo Sofus Borchsenius i Sakskøbing
9) Valdemar Borchsenius, degn [i Raklev, nu i Ubby] på Sjælland
10) Jens Leegaard Schumacher, byfoged i Nykøbing
11) Johannes Radich i Norge.
(Se skifte efter afdødes far Jens Bertelsen Grejs, degn i Greve og Kildebrønde, skifte Tune herred gejstlig 5.9.1760 lbnr.49).

671 Frederik Richter, skibsdoktor i København. 24.1.1805, side 140, no.34.
E: Kirsten Holm. A:
1) mor i Hildesheim i Braunschweig.
Afdøde døde på rejse til Guinea.

672 Johanne Sofie i København, der døde 4.2.1805, side 151, no.35.
E: Johan Clemen Tode, professor. B:
1) Johan Didrik Tode, skibsdoktor
2) en datter, død, var g.m. Sigvard Fugl på Bonderupgård ved Korsør. Hendes 4 døtre.

673 Johannes Schønnemann, pensioneret præst i Søkvæsthuset i København, der døde 5.2.1805, side 154, no.36.
Enkemand efter Agnethe Holt, død 1780.
Testamente af 27.6.1786.
Hans A:
Søskendebørn på fars side, efter tingsvidne fra Rødby:
1) Bodil Jensdatter Schønnemann g.m. Hans Danielsen, væver
2) Jens Christian Linde
3) Malene Jensdatter Schønnemann
4) Malene Christoffersdatter
5) Karen Christoffersdatter
6) Christen Sørensen, handskemager
7) Karen Sørensdatter.
Søskendebørn på mors side:
8) von Willer, kaptajn på gården Bragstad, Inderøens præstegæld i Trondhjem stift på egne og øvrige arvingers vegne.
Hendes A:
1) søster Jomfru Ingeborg Holt, død 13.11.1804.

674 Niels Husmann, skolelærer i København. 12.2.1805, side 157, no.37.
E: Maren Palles. B:
1) Helene Vilhelmine Nielsdatter.
Afdøde døde 11.2.1805.

675 Marie Kirstine i København, der døde 19.3.1805, side 169, no.38.
Enke efter Gotfred Henrik Hutzelsider, skoleholder. B:
1) Johan Valentin Hutzelsider, skrædder
2) Christian Hutzelsider 26, valdhornist
3) Elisabeth Henriette Hutzelsider 23
4) Christen Apollo Hutzelsider 21, stenhuggersvend
5) August Peder Hutzelsider 19, gartnersvend.

676 Frederik Vilhelm Borthig (Bortvig), stud. jur. i København. 21.3.1805, side 170, no.39.
Testamente. A:
1) jomfru Johanne Marie Thostrup.
Afdøde døde 19.3.på Frydendal ved Holbæk.

677 Andreas Glatvig, student i København. 9.4.1805, side 171, no.40.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 6.4.1805.

678 Niels Severin Rosenkilde, cand. theol. i København. 1.5.1805, side 172, no.41.
E: Regine Louise Arentsen. B:
1) Johan Henrik Rosenkilde 3
2) Juliane Christine Rosenkilde 1.

679 Gundil i København. 17.5.1805, side 175, no.42.
Enke efter Svend Wulf, degn. B:
2) Wulf, fuldmægtig
3) Niels Wulf. købmand i Frederikssund
4) Anne Kirstine Wulf.
Desuden afdødes B:
1) Elisabeth Agathe Bjerring.

680 Johan Peder Buska, kompagnikirurg i København. 18.5.1805, side 176, no.43.
E: Else Marie Hansdatter, viet København Garnison 8.5.1783.
Afdøde begravet Garnison 17.12.1803.
Arvinger angives ikke.

681 Anne Kirstine i København, der døde 21.5.1805, side 177, no.44.
Enke efter Abel, lærer ved opfostringshuset. B:
1) datter, død. Var g.m. Kernsted, parykmager. Ingen børn.
Arvinger angives ikke.

682 Johan Georg Welander, cand. theol. i København. 28.5.1805, side 178, no.45.
A:
1) far, skoleholder i Bergen i Norge.
Afdøde døde 26.5.1805.

683 Hans Christoffer Bertelsen, ugift underkirurg ved Holmen i København. 2.6.1805, side 179, no.46.
A:
1) mor Marie Dorthe i Vordingborg, enke efter Bertelsen.
Afdøde døde 1.6.1805.

684 Marie i København. 18.6.1805, side 181, no.47.
E: Peder Christian Voss, skibskirurg.
Arvinger angives ikke.

685 Hans Christoffer Testmann, ugift cand. jur. i København, der døde 19.6.1805, side 183, no.48.

686 Marie Elisabeth Thura, ugift i København, der døde 22.6.1805, side 186, no.49.
A:
Testamente af 23.10.1792.
0) forældre Albert [Lauridsen] Thura, præst [i Lejrskov og Jordrup, skifte Anst herred gejstlig 25.4.1740 lbnr.27 og Cathrine Margrethe Andersdatter Anchersen]
1) søster Barbara Margrethe Thura i menigheden i Christiansfeld, enke efter [Peder Johan] Vieth, præst i Christiansfeld, [tidligere præst i Kappelen i Angel, død 23.2.1775]
2) [halv]bror Henrik Christen Thura, kommandør g.m. Helene Weinigel. Hans B:
a Albert Thura, kaptajn i søetaten, død 1801. 2B:
1 Christian Erik Thura, døbt Arendal 24.5.1794
2 Albertine Margrethe Thura, døbt 6.12.1799.
Desuden arver:
3) Cathrine Jacobe Trap, født Thura g.m. Carl Georg Betzmann på gården Brunemarken i Alsted sogn
4) Magdalene Thura g.m. Gunner Lauridsen i Måle ved Kerteminde ved hans bror Andreas Lauridsen, urtekræmmer i København
5) Albert Lauridsen Thura, urtekræmmer, død maj 1801. 2B.
a Johan Christian Thura 13
b Marie Elisabeth Thura 11
6) Sundby, birkedommer. 6B:
a Cathrine Marie Sundby i Bjergbygård [i Stigs Bjergby]
b Frederikke Sundby i Tølløsegård
c Birgitte Margrethe Sundby i Sorø
d Conradine Sundby i Ballerup
e Mette Kirstine Sofie Sundby i Ballerup
f Christine Charlotte Elisabeth Sundby i Ballerup
7) Herman Thura, kaptajn
8) Laurids Thura, kaptajnløjtnant
9) Jørgen Thura, løjtnant.

687 Frederik Vilhelm Koos (Koes), stud. philosophiæ i København, der døde 29.6.1805, side 190.
A:
1) bror Abraham Koos
2) bror Georg Koos
3) søster Frederikke Koos
4) søster Marie Koos.

688 Christian Brenning Favmer, cand. theol. i København. 4.7.1805, side 191. no.51.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var født i Bergen i Norge, døde 2.7.1805.

689 Peder Kærsgaard, undermester på skibet Danmark. 27.7.1805, side 207, no.52.
A:
1) far Christen Pedersen Kærsgaard, marskandiser.

690 Jens Jacob Kronholm, cand. theol. i København. 7.8.1805, side 214, no.53.
A:
0) forældre [Oluf Kronholm, død og Ellen Jensdatter, skifte Ålborg 28.4.1803 lbnr.4335]
1) søster Marie Kronholm g.m. [Christoffer Henrik] Ring, papirfabrikant i Ålborg
Desuden nævnes afdødes stedfar [Adam] Gotfred Møller, [garver] i Ålborg.

691 Anne Johanne [Vibe] i København. 8.8.1805, side 208, no.54.
Enke efter Niels [Nielsen] Stockfleth, stiftsprovst i Kristiansand i Norge, død for10 år siden. B:
1) Niels Jochum Vibe 18, student
2) Johan Christian Vibe 17, student
3) Jochum Vibe 15.
Desuden nævnes Ingeborg Christine Hirsch, enke efter [Joachim Christian] Vibe, amtmand.

692 Joen Terkildsen, student på Det pædagogiske Seminarium i København. 5.8.1805, side 212, no.55.
Testamente af 22.7.1805. A:
1) Reykjavik skole på Island.
Afdøde døde 4.8.1805.

693 Frederik Hülshoff, ugift barbersvend i København. 23.8.1805, side 217, no.56.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 18.8.1805.

694 Johan Henrik Jacob Bruun, doktor i København. 21.9.1805, side 220, no.57.
Testamente dateret Trankebar 27.10.1804. A:
1) mor nu g.m. afdødes stedfar J. C. Radeke i Wegeleben i Brandenburg
og nogle søskende.

695 Georg Ernst Gøring, organist ved Vor Frue Kirke i København. 24.9.1805, side 222, no.58.
Enkemand efter Marie Behr, død for 26 år siden. B:
1) Adam Gottlieb Gøring 27, murersvend
2) Andrea Gøring g.m. Haldager, skolelærer
3) Vilhelmine Gøring
4) Sofie Gøring, enke efter Meng.
Afdøde døde 22.9.1805.

696 Sofie Elisabeth Lund i København, der døde 27.9.1805, side 224, no.59.
E: Henrik Frederik Peisel., overkirurg i Asiatisk Kompagni. A:
1) bror Nordberg malte Conrad Lund, fuldmægtig.

697 Edvard Meyer, student i København. 30.9.1805, side 227, no.60.
A:
1) søster Kirsten Grønhof Meyer g.m. Hans Bach, købmand i Holmestrand i Norge.

698 Cathrine Margrethe Bødtker i København. 5.10.1805, side 230, no.61.
E: Johan Herman Dahl, student.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 25.9.1805.

699 Gottlieb Wiesener, ugift kirurg i København, der døde 14.10.1805, side 233, no.62.
A:
1) bror Julius Johan Wiesener, købmand i Bergen
2) bror Joachim Ehrenreich Wiesener, købmand i Bergen
3) bror Johan Christoffer Wiesener i Plön
4) søster Margrethe Wiesener
5) søster Elisabeth Wiesener.

700 Poul Mathias Nødskov, student i København. 14.10.1805, side 234, no.63.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 13.10.1805.

701 Christian Frederik Thomas, skibsdoktor i København. 26.10.1805, side 239, no.64.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på skibet København 3.3.1805.

702 Christlieb Beroni Schmidt, overgraver i Vor Frelser kirke på Christianshavn, der døde 25.11.1805, side 240, no.65.
Enke efter Sabine Hedvig Kittel. B:
1) Anne Louise Schmidt g.m. Frederik Carl Schmitto, præst i Hollænderbyen på Amager dvs. Store Magleby
2) Christiane Jacobine Schmidt g.m. Jacob Schmidt, fuldmægtig.

703 Laurids Scheby Begtrup, stud. med. i København, der døde 21.12.1805, side 249, no.66.
A:
1) far Christen Begtrup, præst i Astrup, [Tulstrup og Hvilsted] i Jylland.

704 Iver Preben von Hadeln, cand. theol. i København. 27.12.1805, side 250, no.67.
A:
0) forældre [Knud Iversen von Hadeln, oberstløjtnnt, død Ørland i Norge 13.9.1755 og Johanne Pedersdatter Blichfeldt, død 19.11.1766]
1) [bror] Ernst Vilhelm von Hadeln, major i Frederikshald (Halden) i Norge.
2) [søster ] Kirsten Munch von Hadeln, enke efter [Andreas Christian] Bull, [oberst]
3) Søren Steen, vandinspektør
4) Andreas Bernhof.
Desuden nævnes afdødes brorsøn Knud von Hadeln, assistent i København.
Afdøde døde 26.12.1805.


Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
3. klasse
Forseglings- og registreringsprotokol 1806-1807

med oplysninger fra Behandlingsprotokollen.

705 Jeremias Møller, student i København. 18.1.1806, side 2.
Afdøde efterlader sine forældre i Jylland.
Afdøde døde 15.1.1806.

706 Jacob Geding, student i København, der døde 10.2.1806, side 4, no.2.
A:
1) far [Jens Geding, købmand] i Middelfart.

707 Balthazar Gebhardt von Obelitz, professor juris ved Københavns Universitet. 18.3.1806, side 5, no.3.
E: Christiane Birgitte Garde. LV: Frederik Theodor Hurtigkarl, professor. B:
1) Balthazar Ludvig von Obelitz, i Ostindien
2) hofjunker von Obelitz.
Afdøde døde 17.3.1806.

708 Johan Clemen Tode, professor ved Københavns Universitet. 17.3.1806, side 9, no.4.
Enkemand. B:
1) Johan Didrik Tode, kirurg
2) Sara Agnese Tode, død. E: Sigvard Pfuhl til Bonderup ved Korsør. 4 børn, hvis navne ikke angives.

709 Vilhelm Hamann, barbersvend i København. 18.3.1806, side 11, no.5.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 16.3.1806.

710 Hans Qvale, student i København. 20.3.1806, side 13, no.6.
Afdøde efterlader en bror og en søster i Norge.
Afdøde døde 19.3.1806.

711 Anne Hvid, ugift i København. 10.3.1806, side 15, no.7.
Hun døde i året 1764 og havde arv efter sin far Mathias [Jensen] Hvid, [rang af] biskop, [præst i Holmen, død 11.3.1759]. Hans enke Karen [Michaelsdatter Fjelsted], der døde 22.4.1804, skifte lbnr.645. Denne arv deles mellem hendes A:
1) bror Poul Mathias Hvid, major i Kolding
2) bror Mikkel Fjelsted Hvid, toldkontrollør i Ålborg, [skifte Ålborg 21.4.1797 lbnr.3738]. E: Anne Margrethe Knudsen 1B:
a Andreas Christian Hvid
3) bror Andreas Christian Hvid, professor, død, [samfrændeskifte 2.10.1789]. E: Marie Sofie [Munch], der ægter Frederik Plum, præst [i København Vor Frue]. 2B:
a Andreas Christian Hvid
b Johanne Hvid
4) bror Jens Hvid, ritmester, død. 1B:
a Karen Hvid, stiftsdate i Preussen
5) søster Marie Christine Hvid, enke efter Ernst Ludvig Widdersheim, major.

712 Johannes Monrad, student i København. 25.3.1806, side 16, no.8.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 24.3.1806.

713 Anne Cecilie Engstrøm i København. 27.3.1806, side 16, no.9.
E: Neumann, student.
Testamente af 13.6.1805.
Arvinger angives ikke.

714 Johan Møller, ugift skolelærer i København. 31.3.1806, side 35, no.10.
Arvinger angives ikke.

715 Sara Cathrine Bagge [Bache] i København. 31.3.1806, side 35, no.11.
E: Hans Adolf [Mathiassen] Wind, præst i Råbjerg. A:
0) forældre Didrik Bagge, skibskaptajn og Cornelia Passmann, begge døde
1) bror Christian Bagge, assistent
2) Eva Cornelia Bagge.
Afdøde, der havde opholdt sig i København et halvt år, døde 30.3.1806.
(Se afkald 23.4.1806 Horns herred gejstlig lbnr.112).

716 Peder Borneus Junghans, cand. theol. i København, der døde 22.4.1806, side 41, no.12.
Arvinger angives ikke.

717 Henrik Vogt, stud. jur. i København. 23.4.1806, side 23.4.1806, no.13.
Arvinger angives ikke.

718 Christian Bensig, skibsovermester i København. 26.4.1806, side 43, no.14.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på rejse med skibet Kronprinsen.

719 Johan Frederik Jachel, student i København. 12.5.1806, side 45, no.15.
Separeret fra sin hustru der nu er g.m. Staffeldt, kammerjunker. A:
1) søster frue Due.
Afdøde døde 11.5.1806.

720 Frederik Breum, klokker ved Vor Frue kirke i København, der døde 14.5.1806, side 47, no.16.
Enke efter Kirsten Weie.
Testamente af 3.8.1804. A:
1) Peder Conrad Weie, kaptajn i Norge.

721 Conrad Holm, organist i Vartov kirke i København. 3.6.1806, side 52, no.17.
E: Christiane Charlotte Dejbjerg. LV: far Nikolaj Dejbjerg. B:
1) Anne Marie Holm
2) Laurette Nikoline Holm.

722 Johanne Meyer, ugift i København, der døde 4.6.1806, side 53, no.18.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde havde arv efter Anne Charlotte Cramer, skifte sluttet 30.10.1797, enke efter Hans Meyer, overkonduktør.
Afdødes far var præst, [muligvis Christian Meyer, præst i Ørslev og Solbjerg].

723 Vilhelm Oberto, sproglærer i København. 14.6.1806, side 58, no.19.
E: Anne Cathrine Hansen. B:
1) Robert Samy Oberto 3.
Afdøde døde 11.6.1806.

724 Joachim Jørgensen, student i København. 17.6.1806, side 59, no.20.
A:
1) bror Jørgen Jørgensen, grosserer
2) bror Elias Winther Jørgensen, proprietær ved Tønsberg i Norge
3) søster Inger Georgine Jørgensen g.m. Peder Flood, købmand i Skien
4) halvsøster Anne Winther Jørgensen g.m. Nikolaj Plesner, købmand i Skien.

725 Jacob Olivarius Bilsted, underkirurg i København. 5.7.1806, side 63, no.21.
E: Christiane Hage. A:
1) far Jacob Bilsted, kancelliråd i København ved søn [Hans] Bilsted, højesteretsadvokat.

726 Carl Frederik Fuchs, kirurg i København, der døde 26.7.1806, side 65, no.22.
E: Elisabeth Christine Ottesen.
Første ægteskab med Anne Christine Mortensen, [skifte 4.6.1803 lbnr.619]. B:
1) Peder August Nikolaj Fuchs 19, sekundløjtnant.

727 Johan Gottlieb Kaübel, stud. chirurg. i København, der døde 28.7.1806, side 66, no.23.
A:
1) far Kaübel, møller i Neu Brandenburg.

728 Lambert Christian Früchtnicht i København. 9.8.1806, side 72, no.24.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde været missionær i Ostindien.

729 Anne Helene i København. 22.8.1806, side 75, no.25.
E: Johan Henrik Rudolf Hansen, forrige eskadronfeltskær, nu i Antonistræde i København gift i Garnison kirke 9.12.1795.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet Gentofte 14.2.1800.

730 Fordring i København. 17.9.1806, side 75, no.26.
Fordring fra Det vestindisk-guineiske Rente- og General toldkammer i boet efter afdøde Niels Christian Bang Grundtvig, præst, skifte 5.5.1803.
Afdødes far frasiger arv og gæld.

731 Fordring i København. 17.9.1806, side 76, no.27.
Fordring fra Det vestindisk-guineiske Rente- og General toldkammer i boet efter afdøde Henrik Voss, kirurg, skifte i Guinea 16.1.1804.

732 Fordring i København. 17.9.1806, side 76, no.28.
Fordring fra Det vestindisk-guineiske Rente- og General toldkammer i boet efter Svend Christian Stenersen, skifte Guinea 24.11.1804.

733 Johanne Creutz i Trankebar. 26.9.1806, side 77, no.29.
E: Ernst Filip Henrik Stegmann, præst i Zions kirke i Trankebar. B:
1) Ernst Christian Frederik Stegmann 3½.
Bevilling til uskiftet bo af 4.4.1803.

734 Niels Hassel, stud. theol. i København, der døde 14.10.1806, side 77, no.30.
Arvinger angives ikke.

735 Lorents Christian Boyesen, cand. theol. og cand. jur. i København. 16.10.1806, side 78, no.31.
Afdøde skal have en bror i Randers.

736 Hans Georg Mandix, student i København. 1.11.1806, side 83, no.32.
A:
1) en søster gift i Århus.
Afdøde døde 30.10.1806.

737 Johannes Peder Top, student i København. 1.11.1806, side 83, no.33.
Arvinger kendes ikke.
Dog nævnes Top, premierløjtnant.

738 Peder Sparkær Lund, kateket ved Holmens Kirke i København, der døde 16.11.1806, side 84, no.34.
Enke efter Anne Cathrine Ditzel, der døde for 3 år siden. B:
1) Hans Peder Lund 6
2) Sofie Lund 3.
FM: farbror Henning Lund, klædekræmmersvend.

739 Gabriel R. Lund, stud. theol. i København, der døde 20.11.1806, side 86, no.35.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Trondhjem i Norge.

740 Gisle Thorlasius i København. 3.12.1806, side 93, no.36.
Enkemand. A:
1) bror Thorlasius, justitsråd.
Afdøde havde været rektor på Island.

741 Carl Frederik Deichmann, professor ved søkadetakademiet i København. 23.12.1806, side 97, no.37.
E: Marie Schneider. B:
1) Christian Deichmann 18, søkadet
2) Vilhelm Rudolf Deichmann 16
3) Vilhemmine Rebekka Deichmann 14
4) Gustav Deichmann 12
5) Caroline Deichmann 7
6) Carl Frederik Deichmann 3
7) Karen Odeline Deichmann 15 mdr.

742 Carl Frederik Kohn, ugift skibsdoktor i København. 12.1.1807, side 99, no.38.
Arvinger angives ikke.

743 Magnus Nordqvist, stud. theol. i København. 14.1.1807, no.39.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 10.1.1807.

744 Jacob August Jordan, kirurg i København. 29.1.1807, side 104, no.40.
Enke efter Christiane Sofie Magdalene Myndtbo, død for ½ år siden. B:
1) Filip Urban Jordan 19, i Næstved
2) Anne Marie Jordan 16
3) Caroline Elisabeth Jordan 13
4) Olave Dorthe Jordan 8
5) Johan Peder Jordan 6.

745 Peder Kjerrumgaard, litterat og pensioneret lærer ved Vor Frue skole i København, der døde 6.3.1807, side 111, no.41.
Testamente af 27.2.1807. A:
1) Jørgen Skarregaard, lærredshandler
2) halvbror Jørgen Folmer, skrædder
3) madam Skarregaard, født Vejle
4) jomfru Anne Cathrine Marstrand i Rudkøbing
5) Cathrine Margrethe Rønnov, enke efter [Jacob Christian Fischer Frederiksen] Marstrand, præst [i Ryslinge] hendes søn i Søllinge på Fyn.

746 Andreas Bohnhoff, undergraver ved Petri tyske kirke i København. 17.3.1807, side 114, no.42.
Separeret fra Elisa Petræus. B:
1) Hedvig Bohnhoff 15
2) Anne Bohnhoff 10.
Afdøde døde 16.3.1807.

747 Mourids Lechler, barbersvend i København. 24.3.1807, side 115, no.43.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 16.3.1807.

748 Just Justesen, ugift litteratus i København. 1.4.1807, side 119, no.44.
A:
1) mor Ulrikke Cathrine Bentsen i Næstved.
Afdøde døde 31.3.1807.

749 Frederik Brayer, ugift skolelærer i København, der døde 13.4.1807, side 120, no.45.
Afdøde efterlader en bror i Holsten.

750 Knud Christian Rosenkilde, kinapræst. 23.4.1807, side 125, no.46.
A:
1) mor Marie Kirstine Hegelund, enke efter [Hans Hansen] Rosenkilde, præst [i Kongsted, død 15.8.1796]
2) bror Hans Rosenkilde, politiassessor i København
3) søster Anne Dorthe Rosenkilde 40, på Gunderslevholm
4) bror Jens Jacob Rosenkilde 37, i Roskilde, styrmand
5) bror Frederik Christian Rosenkilde 29, vinhandler
6) bror Poul Mathias Rosenkilde 26.

751 Conrad Wunder, kirurg i København, der døde 24.4.1807, side 127, no.47.
Enkemand efter Dorthe Barth, død for 18 år siden. B:
1) Johan Conrad Wunder 43, kirurg i Berlin
2) Carl Frederik Wunder 35, kongelig staldkarl
3) Conrad Christian Wunder 43, skibsdoktor
4) Caroline Margrethe Wunder, enke efter Hager i København
5) Kirstine Margrethe Wunder, enke efter Hillemann, guldsmed
6) Dorthe Kirstine Wunder i Kirke Såby, enke efter Peder Eriksen, klejnsmed
7) Dorthe Marie Wunder g.m. Rasmus Pedersen, murer i København
8) Anne Christine Wunder, død, var g.m. Sengeren. 1B:
a Dorthe Marie Sengeren 17.

752 Andreas Havn, cand. theol. i København. 29.4.1807, side 129, no.48.
Afdøde efterlader sin far, der er degn i Jylland.

753 Claus Knop, ugift skibsdoktor i København. 12.5.1807, side 139, no.49.
Afdøde efterlader sin bror på stedet.

754 Gertrud Marie Grejs i København, der døde 12.5.1807, side 140, no.50.
Enke efter Ditlev Bechsted, organist i København Nikolaj og kongelig hofviolon.
Testamente af 3.5.1807.
Hans A:
0) forældre [Just Henrik Bechsted stadsmusikant i København, død marts 1724 og Marie Runckell]
1) madam Schreiber ved svigersøn Nis Jacob Romstand, revisor
2) Marie Kirstine Reuter
3) Charlotte Sofie, enke efter Tønnesen, forpagter.
Mors andet ægteskab med [Andreas Berg, stadsmusikant i København, død 18.3.1764]
4) halvbror Just Henrik Berg, sekretær
5) halvsøster Helene Margrethe [Andreasdatter] Berg, død 18.9.1800, enke efter Gudmund [Jacobsen] Hagenæs, præst i Støren præstegæld. Ingen børn.
Hendes A:
1) søskendebarn Johannes Bang, cand. jur. og købmand i Fredericia.

755 Christiane Charlotte Riis i København, der døde 8.6.1807, side 152, no.51.
E: Benedikt Johannes Hvas, skolelærer.
Afdøde efterlader en søster.

756 Isak Kraft Schmidt, cand. theol. i København. 12.6.1807, side 153, no.52.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var født i Stavanger, døde 6.6.1807.

757 Frederik Arnold Oldendorff, provisor på apoteket, der døde 18.6.1807, side 155, no.53.
Arvinger angives ikke.

758 Frederik Schildknecht, stud. chirurg. i København. 7.7.1807, side 158, no.54.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 24.5.1807.

759 Gert Didrik Buch, pensioneret kantor i København. 11.7.1807, side 159, no.55.
Enkemand efter Johane Henrikke Garber.
Testamente. A:
1) Christian Sigfred Hofmann, instrumentmagers hustru.
Afdøde døde 10.7.1807.

760 Charlotte Amalie Frederikke Louise [Wiltken] i København, der døde 26.7.1807. side 162, no.56.
Enke efter Frederik Gotlieb Gabriel Sibbern, kirurg, [skifte 20.11.1794 lbnr.380]. B:
1) Dorthe Sofie Frederikke Sibbern
2) Gotfred Nikolaj Sibbern, arkitekt
3) Frederik Christian Sibbern 22, stud. jur.
4) August Henrik Sibbern 19
5) Peder Christian Sibbern 15
6) Marie Louise Sibbern 14.

761 Christian Mørch, ugift skolelærer i København. 31.7.1807, side 164, no.57.
A:
1) bror Jens Christian Mørch, skolelærer.
Afdøde døde 30.7.1807.

762 Hans Ulrik Steen, ugift kantor ved Holmens kirke i København. 1.8.1807, side 165, no.58.
A:
1) bror Jens Christian Steen købmand i Trondhjem i Norge
2) bror Gerhard Frederik Steen, materielskriver ved Bergenhus fæstning i Norge.
Afdøde 30.7.i Rønnebæk præstegård.

763 Peder Dorschæus, skolelærer og degn i Christiansborg i Guinea. 14.8.1807, side 175, no.59.
Arvinger angives ikke.

764 Magrethe Cecilie Laben i København. 31.8.1807, side 176, no.60.
E: Johan Georg Krebs, kirurg. B:
6) Johan Adam Peder Krebs 17.
Af første ægteskab B:
1) Christian Søgaard
2) Marie, enke efter Hartvig
3) Trine g.m. Lied, skomager
4) Louise g.m. Svenstrup, urtekræmmer
5) Frederikke g.m. Muxholt, fuldmægtig.

765 C. Lyders, student i København. 11.9.1807, side 177, no.61.
A:
1) far herredsfoged og borgmester i Holbæk.
Desuden nævnes afdødes bror Lyders, student i København.

766 Frederik Ehlers, klokker i Trinitatis kirke i København, der døde 12.9.1807, side 178, no.62.
E: Juliane Marie Gjelstrup.
[Første ægteskab med Sofie Christine Dinesen, skifte 15.8.1801 lbnr.555]. B: 1) Carl Frederik Ehlers 14.

767 Anton Christian Baumann, ugift skibsdoktor i København. 9.10.1807, side 181, no.63.
A:
0) forældre Claus Baumann, organist og degn i Hohenstein, begravet 21.5.1782 og Elisabeth Margrethe Gundelach, begravet 15.10.1780
1) bror Johan Frederik Baumann, døbt 1761, nu i Rusland
2) søster Lucie Dorthe Baumann, døbt Hohenstein 27.9.1763
3) bror Peder Joachim Baumann, døbt Hohenstein 10.6.1766, medicus i Assens på Fyn.
Afdøde blev døbt 16.12.1755.

768 Filip Stein, skibsdoktor i København. 22.10.1807, side 189, no.64.
Afdøde på skibet Håbet, hvor der blev afholdt skifte.
Arvinger angives ikke.

769 Lorents With, kirurg i København. 9.11.1807, side 192, no.65.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var født i Norge, døde 8.11.1807.

770 Knud Ludvig Flechtner, student i København. 25.11.1807, side 194, no.66.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i Århus.
[Skifte Århus byfoged 20.8.1807 lbnr.3135].

771 Johan Christian Schmidt, doktor i København. 22.12.1807, side 197, no.67.
A:
1) søster i Hamborg, enke efter Piben, købmand.
Afdøde var født i Sachsen.


Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
3. klasse
Forseglings- og registreringsprotokol 1808-1809

med oplysninger fra Behandlingsprotokollen.

772 Ellen Cathrine [Bartholomæusdatter Ferslev] i København, 13.1.1808, side 2, no.1.
Enke efter Hans Laurids [Hansen] Jæger, præst i Vallensbæk, [død 2.3.1773]. B:
1) Marie Susanne Kirstine Jæger
2) Jacobine Christiane Petrine Jæger.
Afdøde døde 12.1.1808.
(Sml. lbnnr.89).

773 Theodosius Andreas Foss Rathsach, student i København. 18.1.1808, side 2, no.2.
A:
1) mor Henriette Charlotte From enke efter Rathsach, kirurg. LV: Hee Vadum, justitsråd
3 søskende og 1 halvsøster, hvis navne ikke angives.
FM:
1 født værge From, renteskriver
2 født værge Westphal, amtskirurg.

774 Dine Bente Møller i København. 30.1.1808, side 3, no.3.
Enke efter Johan Christoffer Sølle, amtskirurg. B:
1) Johan Christoffer Sølle, amtskirurg, der døde 14.12.1808 lbnr.810
2) Bolette Cathrine Sølle
3) Elisabeth Edel Sølle
4) Cathrine Juliane Sølle, enke efter Andreas Peder Dørschel, forvalter
5) Christine Magdalene Sølle g.m. Kannegiesser [i Kiel], begge døde. 4B:
a [Dine Anne Elisabeth Kannegiesser 22]
b [Gotlieb Henrik Kannegiesser 20]
c [Henriette Kannegiesser 16]
d [Ditlev Gerhard Kannegiesser 10].

775 Rasmus Arentsen Dahl, barber og underkirurg i søetaten, i København. 20.2.1808, side 5, no.4.
E: Else Margrethe Wadel.
Afdøde skal have en afdød bror, hvis eventuelle børn kunne være arvinger.
Desuden nævnes afdødes fætter Lorents Vilhelm Bruun, bådsmand.
Afdøde døde 19.2.1808.

776 [Wolf] Nikolaj Jacobsen, læge ved Almindeligt Hospital i København. 26.2.1808, side 6, no.5.
E: Anne Hansen.
Første ægteskab med [Karen Eriksen Brekke, begravet København Trinitatis 5.5.1803]. B:
1) Jacob Christian Bloch, [døbt København Holmen 26.11.774], kaldet som præst [i Almind og Lysgård] i Jylland, g.m. [Marie Elisabeth] Møller
2) Johan Frederik Bloch, [døbt København Nikolaj 31.1.1780], underlæge ved Almindeligt Hospital
3) [Christiane Marie Bloch, døbt København Nikolaj 8.11.1781] g.m. [Rasmus Jørgensen] Fogh, [præst i Skyum og Hørdum]
Desuden arver efter testamente A:
4) [Sofie Dorthe Margrethe Jacobsen], enke efter Zimmer, [dvs. Osvald Johan Christian Timmermann], præst i Neustadt
5) Marie Elisabeth Thulin og hendes datter Anne Thulin
6) Wulf Böhl og hustru
7) skrædder Bergsteds enke
8) Frederik Bechmann i Vartov
9) Sofie Magdalene Bruun.
Afdøde døde 25.2.1808.

777 Udbetaling af arv i København. 29.2.1808, side 11, no.6.
Københavns overformynderi udbetaler arv efter [Johan Josef Haaber, klokker i Nikolaj kirke, skifte 20.12.1786 lbnr.251] til Adam Frederik Haaber, styrmand.

778 Aberhoff, skibskirurg i København. 9.3.1808, side 12, no.7.
Testamente af 29.8.18707. A:
1) Anne Bolette Vilhelmine Glaser.

779 Hans Christian Gravlund, formand for ligbærerlauget i København. 11.3.1808, side 13, no.8.
Afdøde efterlader sin mor og en halvsøster i Ringkøbing.
Afdøde døde 10.3.1808.

780 Carl Christian Haldager, skolelærer i København. 15.3.1808, side 15, no.9.
E: [Christiane Charlotte] er indlagt i Sankt Hans Hospital. B:
1) Edvard Haldager 5.
FM: farbror Haldager, bogholder.
Afdøde døde 14.3.1808.

781 Carl Hansen Testrup, ugift pensioneret kantor ved Vajsenhuset i København. 20.3.1808, side 16, no.10.
A:
1) Guldbrand, reservemedicus og søster,
Afdøde døde 19.3.1808.

782 Anne Marie Jægerum i København. 28.3.1808, side 20, no.11.
E: Johan Henrik Rust, kirurg. B:
1) Georgine Frederikke Rust 4
2) Carl Ludvig Rust 3
3) Henrik Ferdinand Rust 9 mdr.
FM: fætter Martin Edvard Marnefeldt.
Afdøde døde 21.3.1808.

783 Johan Gottlieb Sivertsen, informator i København, der døde 8.4.1808, side 23, no.12.
Testamente af 7.4.1808. A:
1) Cathrine Elisabeth, enke efter Joensen, urmager.

784 Johan David Claxton, skibskirurg i Guinea. 8.4.1808, side 26, no.13.
Skifte afholdt på Christiansborg på Kysten Guinea.
Arvinger angives ikke.

785 Frederik Døhren, skibskirurg i Guinea. 8.4.1808, side 26, no.14.
Skifte afholdt på Christiansborg på Kysten Guinea.
Arvinger angives ikke.

786 Jacob Ulrik Hansen Grundtvig, præst i Guinea. 8.4.1808, side 26, no.15.
E: [Anne Marie Adolf], der sad i uskiftet bo efter hans død efter bevilling af 18.9.1801, døde i Pedersborg, [skifte Alsted herred gejstlig 15.7.1802 lbnr.84].

787 Oluf Horslund Schmidt, stud. chirurg. i Guinea. 8.4.1808, side 27, no.16.
Skifte afholdt på Christiansborg på Kysten Guinea.
Af arvinger angives A:
1) bror Schmidt, toldassistent.

788 Margrethe [Caspersdatter] Willatz i København, der døde 19.4.1808, side 27, no.17.
E: [Henrik] Christian Frederik Schumacher, professor.
Første ægteskab med Peder Søgaard, [tobaksspinder ved vielsen, senere agent]. B:
1) Christence Søgaard g.m. [Rasmus] Rosendal, regimentskirurg i Århus
2) Johanne Margrethe Søgaard g.m. Peder Nielsen
3) Anne Sofie Søgaard g.m. Nikolaj [Didriksen] Brummer, præst i Sønderhå og Hørsted i Thy
4) Marie Søgaard g.m. Krossing, grosserer i København
5) Else Cathrine Søgaard viet i København Petri 21.3.1805 med Johan Christian Stengel, distriktskirurg i Skive
6) Emilie Frederikke Christiane Søgaard g.m. Herre, grosserer i København.
Afdøde blev døbt København Petri 10.6.1748 og gift København Petri 18.6.1766 med Peder Søgaard.

789 Niels Bytzow, cand. theol. i København, der døde 9.5.1805, side 32, no.18.
Arvinger angives ikke.

790 Hans Christian Jensen, skolelærer i København, der døde 11.5.1808, side 32, no.19.
Enken tjener i København.
Afdøde efterlader en søn, indlagt på Frederiks Hospital.

791 Ludvig Saxtorph, skolelærer i København. 12.5.1808, side 33, no.20.
E: Birgitte Nielsen, der er fraskilt.
Afdøde, der døde 11.5.1808, efterladeren søn.

792 Hans Djurhuus, student i København. 14.5.1808, side 35, no.21.
A:
1) far [Andreas Christensen] Djurhuus, præst [i Østerø præstegæld] på Færøerne.

793 Pierre Charles de Coutouly, doktor medicinæ et philosophiæ i København. 24.5.1808, side 36, no.22.
E: Gabriele Claudine Elisabeth Susanne Judith Monod.
Afdødes fraskilte hustru Sybille Schwedt i Düsseldorf har avlet en endnu levende datter med afdøde.

794 Jens Peder Lund, ugift hofkantor i Slotskirken i København, der døde 26.5.1808, side 37, no.23.
Arvinger angives ikke.

795 Hans Henrik Krøymann, organist ved Garnisons kirke i København. 4.6.1808, side 40, no.24.
E: Birthe Cecilie Kjeldsen.
Testamente af 10.8.1798.
Afdøde, der også var bogholder i det afbrændte sukkerraffinaderi på Nørregade, døde 3.6.1808.

796 Frederik Hess, reservekirurg i København, der døde 10.6.1808, side 42, no.25.
A:
1) far Claus Hess, amtskirurg i Åbenrå.

797 Johan Frederik Constantin Martini, overkirurg i København. 27.6.1808, side 47, no.26.
Arvinger angives ikke.

798 Cathrine Marie Møller i København. 2.7.1808, side 49, no.27.
Enke efter Johan Henrik Hintze, licentiat medicinæ. B:
1) Johan Georg Hintze 22, søfarende.

799 Carl Christian Frederik Bauer, skibskirurg i København. 11.7.1808, side 50, no.28.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i Helsingør Hospital 23.3.1808.

800 Indkaldelse af modtager af pension i København. 9.8.1808, side 51, no.29.
Enken Margrethe Mohr mødte ikke efter flere indkaldelser i aviserne og formodes død under bombardementet.
Pensionen udleveres til Johan Henrik Mohr, præst [i Haslev og Freerslev].

801 Ellen Cathrine Arbo i København. 18.8.1808, side 52, no.30.
Enke efter Daniel Gottwalt [Hansen] Reimer, præst i Karise og Alslev, [død 16.120.1786].
Seneste testamente af 2.9.1792. A:
1) Johan Beutelmann og hustrus 6 børn
2) Nygaards 2 døtre
3) Bentleys 4 børn.

802 Magdalene Frederikke Ernestine Sofie von Wangenheim i København. 22.8.1808, side 55, no.31.
Enke efter Balthazar [Lauridsen] Münter, præst i Petri kirke i København, [død 5.10.1793]. B:
1) Frederik [Christian Carl] Münter, biskop [over Sjællands stift]
2) Frederikke Münter g.m. Constantin Bruun, etatsråd
3) Johanne Ernestine Münter, død 1797, var g.m. baron von Eggers, deputeret i tyske kancelli. 3B:
a Sofie von Eggers 14
b Constance von Eggers 11
c Johanne Ernestine von Eggers 11.

803 Poul Leonhard Strauss, kompagnikirurg i København. 5.10.1808, side 64, no.32.
A:
1) far Strauss, værtshusmand i Husum i Holsten.
Afdøde døde 4.10.1808.

804 Niels Bøggild, student i København. 8.10.1808, side 65, no.33.
A:
1) søster Bolette Bøggild, på stedet.
Afdøde døde 20.9.1808.

805 Christen Schultz, cand. theol. i København. 11.10.1808, side 65, no.34.
A:
1) bror Niels Stockfleth Schultz, cand. theol.

806 Johanne Cathrine Heinrich i København. 19.10.1808, side 67, no.35.
E: Niels Simonsen, stud. chirurg.
Første ægteskab med [John] Christmas, grosserer, separeret. 3B:
1) [Birthe Christmas 10]
2) [John Christmas 5]
3) [Georg Christmas 4]
Andet ægteskab med Johannes Lorentsen, kirurg i Vestindien, død. 1B:
4) Johanne Lorentsen 1½.
Desuden nævnes:
1) afdødes mor [Birthe van Lexmond], enke efter [Johan Frederik] Heinrich, konferensråd, [tidligere læge på Sankt Croix, tidligere ejer af Sparresholm]
2) afdødes bror Gotlieb [Lexmond] Heinrich
3) afdødes søster [Frederikke Sofie Heinrich], død, var g.m. [Frederik Christoffer] Trampe. 2B:
a [Adam 8]
b [Jens 6]
4) afdødes søster Helene [Margrethe] Heinrich, g.m. [Christoffer Abrahamsen] Meyer, præst i Toksværd
5) afdødes søster Elisabeth Heinrich g.m. [Thomas] Ter-Borch
6) afdødes søster Louise Heinrich g.m. Friis, løjtnant.
Afdøde døde 18.10.1808.
(Oplysninger i skarpe parenteser er set i skifte efter afdødes mor i Hof-og Stadsretten 1. klasse 1810-1811 side 168 no.83).

807 Johannes Moudric, fransk præst i København. 5.11.1808, side 72, no.36.
Arvinger angives ikke.

808 Johanne Rosenmeier i København. 17.11.1808, side 76, no.37.
E: Johan Daniel Sivertsen, regimentsfeltskær. A:
1) Sofie Gottschalck g.m. [Claus Vilhelm] Claudi, præst i Ålborg Budolfi.

809 Johanne Margrethe [Kirksteen]. 30.11.1808, side 80, no.38.
Enke efter Hans Holst, præst i Krummerup, [skifte Øster Flakkebjerg gejstlig 22.6.1775 lbnr.129]. A:
1) [halv?]bror Johan Didrik Pentz Hammer, bogtrykkersvend.
Afdøde døde 26.11.1808.

810 Johan Christoffer sølle, ugift amtskirurg i København, der døde 14.12.1808, side 81, no.39.
A:
0) forældre [Johan Christoffer Sølle, amtskirurg og Dine Bente Møller, skifte 30.1.1808 lbnr.774]
1) søster Cathrine Julie Sølle, enke efter Andreas Peder Dørschel, pakhusforvalter
2) søster Bolette Cathrine Sølle
3) søster Elisabeth Edel Sølle
4) søster Christine Magdalene Dine Sølle, død, var g.m. Kannegiesser, kancelliråd i Kiel. 4B:
a Dine Anne Elisabeth Kannegiesser 22
b Gotlieb Henrik Kannegiesser 20
c Henriette Kannegiesser 16
d Ditlev Gerhard Kannegiesser 10.

811 Niels Christian Bang Kruse på Sankt Hans Hospital i København. 3.1.1809, side 87, no.40.
E: Maren Byrholt. B:
1) Niels Christian Kruse 18
2) Oluf Lindt Kruse 16
3) Sofie Marie Kruse 14
4) Valentin Kruse 10
5) Joachim Emil Kruse 9.
Arv i boet efter major Bang.
Afdøde, der havde været præst i Sankt Hans Hospital, havde været indlagt på samme hospital i 5 år, på grund af sindslidelse og døde der 19.12.1808.

812 Anne Christiane Plum i København, der døde 3.1.1809, side 88, no.41.
0) forældre [Claus Clausen] Plum, præst i Korsør og Tårnborg, [skifte Slagelse herred gejstlig 31.10.1781 lbnr.175 og Elisabeth Amalie Rhon, skifte Slagelse herred gejstlig 25.7.1785 lbnr.185]
1) bror [Anton Christoffer Rhon] Plum, apoteker i Holbæk, død. 2 børn, hvis navne ikke angives
2) bror Frederik Plum, præst [i Vor Frue kirke] i København
3) bror Daniel Ditlev Plum, købmand på Island.

813 Johannes Eggers, ugift pensioneret lærer hos kadetterne i København 5.1.1809, side 89, no.42.
Arvinger angives ikke

814 Johan Frederik Konrad Døhren, amtskirurg i Flensborg.
6.1.1809, side 89, no.43.
E: Gunder Marie Iversen i København. B:
1) Mathias Døhren 10.
Afdøde døde 21.4.1808 i Flensborg.

815 Frederikke Cathrine Viborg i København, der døde 13.1.1809, side 93, no.44.
Enke efter Peder Danchel [Frederiksen Vest], præst i Bringstrup og Sigersted, [begravet Ringsted 13.3.1770, skifte Alsted herred gejstlig 24.3.1772 lbnr.111]. B:
1) [Frederik Niels] Danchel, død. 1B:
a Johanne Frederikke Danchel 7
2) [Maren Danchel], død, var g.m. Colding, portbetjent. 1B:
a Johanne Petrine Frederikke Marie Colding 18.

816 Sofie Margrethe Grønvold i København. 23.1.1809, side 94, no.45.
Enke efter Jacob Jørgen Friis, hører ved Frue Kirke Latinskole, [skifte 6.1.1794 lbnr.362]. B:
1) Jørgen Jacob Hansen Friis.
Desuden nævnes afdødes søster madam Hansen, der underskriver sig F. E. enke efter Hansen.

817 Hartvig Munthe, degn i Tugt- Rasp- og Forbedringshuset i København, der døde 25.2.1809, side 95, no.46.
Arvinger angives ikke.

818 Immanuel Karel, stud. chirurg. i København. 4.3.1809, side 96, no.47.
E: Inger Johanne [Holm].
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der blev gift med enken København Trinitatis 14.11.1800, døde 25.3.1803.

819 Hedvig Funch i København.6.3.1809, side 97, no.48.
E: Zeuthen Reinsche, student.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 4.3.1809.

820 Bent Curtz Winther, ugift underlæge på Almindeligt Hospital i København. 11.3.1809, side 99, no.49.
A:
1) far Christen Lassen Winther, købmand og proprietær i Thisted i Thy.
Afdøde døde 10.3.1809.

821 Hans Christian Linderup, overlærer på Realskolen i København. 21.3.1809, side 99, no.50.
E: Andrea Modt. B:
1) Hans Linderup 7
2) Carl Linderup 4.
Afdøde døde 20.3.1809.

822 Registrering af separationsbo i Københavcn.24.3.1809, side 100, no.51.
Registrering af boet hos Anne Margrethe og hendes bortrejste mand Hans Frederik Pedersen, skibskirurg efter separationsbevilling af 13.3.1809.

823 Johan Ludvig Vilhelm Schultz, licentiat medicus i København, der døde 2.4.1809, side 102, no.52.
Enkemand. B:
1) Jacob Schultz, død. 3B:
a Caroline Schultz
b Frederikke Sofie Schultz
c Charlotte Marie Elise Schultz
2) Elisabeth Marie Schultz, død, var g.m. Holm. 2B:
a Christen Vilhelm Holm, premierløjtnant
b Johan Niels Henrik Holm, premierløjtnant
3) Christiane Schultz g.m. Didrik Christian Furcht, borgerkaptajn i København.

824 Alette Marie Lund i København. 5.4.1809, side 105, no53.
E: Jens Christian Mørch, skolelærer. A:
1) mor Eleonora Sofie [Christensdatter Stub], enke efter [Ulrik Frederik] Lund, prokurator, [skifte Ålborg 30.10.1778 lbnr.3204]
2) bror [Christian] Lund i København
3) søster Anne Margrethe Lund g.m. Lassen, kontrollør i København.
Afdøde døde 28.3.1809.

825 Johan Joachim Klagenberg, hofkantor ved Slotskirken i København. 20.3.18709, side 107, no.54.
A:
1) far Klagenberg, dansemester i København.
Desuden nævnes:
1) afdødes bror Peder Anton Klagenberg, assistent i København
2) afdødes søster Grethe Kirstine Clarence Klagenberg.
Afdøde døde 19.4.1809.

826 Johan Anton Teytaud, fransk sproglærer i København, der døde 21.4.1809, side 112, no.55.
E: Ulrikke Schultz. B:
2) Carl Johan Teytaud 22, kontorassistent i København
3) Anton Ferdinand Teytaud 20, i urtekræmmerlære
4) Sofie Marie Teytaud 16
5) Frederik Emil Teytaud 14
6) Eleonora Christine Teytaud 9
7) Louise Christiane Teytaud 7.
Af første ægteskab B:
1) Margrethe Teytaud g.m. Christensen, vinhandler i Odense.

827 Peder Johan Pedersen, stud. jur. i København. 27.4.1809, side 116, no.56.
A:
1) bror Otto Daries Pedersen, student
2) søster Karen Helene Pedersen, g.m. Bruun, købmand i Holmestrand i Norge
3) søster Anne Magdalene Pedersen i Modum ved Drammen
4) søster Johanne Henrikke Pedersen i Modum.
Arv efter afdødes far i Nordre Romerike overformynderi og efter afdødes søster i Norge.
Afdøde døde 28.12.1807.

828 Johanne Marie [Sørensdatter] Hofmann i København, der døde 3.5.1809, side 117, no.57.
Enke efter Erik [Ludvigsen] Pontoppidan, prokansler ved Københavns Universitet, [død 20.12.1764]. B:
1) Carl Pontoppidan, rådmand i København
2) Helene Sofie Pontoppidan, enke efter [Mathias] Christensen, kapellan i Fredericia [Trinitatis, skifte Elbo herred gejstlig 19.1.1805 lbnr.93]
3) Erika Pontoppidan g.m. Bang, kaptajn og tolder i Nyborg, begge døde. 2B:
a Niels Hofmann Bang til Hofmannsgave på Fyn
b Claus Bang, kopist i Skatkammeret
4) Juliane Marie Pontoppidan, død, var g.m. Hammelev, etatsråd. 4B:
a Erik Hammelev
b Hans Marinus Hammelev 20, student
c Johanne Marie Hammelev
d Nikoline Hammelev.

829 August Nielsen, overskibskirurg i København. 8.5.1809, side 119.
E: Birgitte Faber. B:
1) en søn, endnu udøbt.
Afdøde døde 7.5.1809.

830 Frederik Theodor Klerk, ugift reservekirurg i København. 15.5.1809, side 120, no.59.
A:
1) far Eggert Jacobsen Klerk, kontrollør.
Afdøde døde 14.5.1809.

831 Pierre Simon, pensioneret fransk sproglærer ved Søkadetakademiet i København, der døde 17.5.1809, side 123, no.60.
Enkemand efter Kirsten Knudsen, der døde i april 1809. A:
Testamente af 2.4.1791.
Hendes A:
1) bror Jens Knudsen, lem i Vartov Hospital
2) søster Ellen Knudsen g.m. Hack, brændevinsbrænder i København
3) søster Cathrine Hedvig Knudsen g.m. Peder Bremer, vinhandler i København.

832 Martha Angel i København. 23.5.1809, side 125, no.61.
Enke efter Jørgen [Henriksen] Kampmann, præst i Klinte og Grindløse, [skifte Skam herred gejstlig 19.8.1807 lbnr.45].
Testamente af 14.3.1809.
Hans A:
1) bror Niels Rothenborg Kampmann i København
2) bror Hans Erik Kampmann [på Sneumgård]
3) [bror Hak Kampmann i Varde, død 8.6.1807 lbnr.422. Hans børn]
4) søster [Anne Wraa Kampmann], enke efter Hildebrand, købmand i København.
Hendes A:
1) fasters datter Anne Florentine Knobel, som afdøde havde haft i sit hus fra hendes andet år.

833 Cathrine Elisabeth [Thestrup] i København. 24.5.1809, side 127, no.62.
Enke efter Jens Mathias [Pedersen] Blicher, præst i Søllerød, [begravet 30.11.1786]. B:
1) Gustav Blicher, kaptajn
2) Bodil Marie Blicher g.m. Gustav Joachim Mikkelsen, major
3) Anne Elisabeth Blicher
4) Johanne Marie Blicher g.m. Christian Jørgensen, silke- og klædekræmmer
5) Cecilie Dorthe Blicher
6) Georgine Frederikke Blicher
7) Cathrine Petrea Blicher.
Afdøde døde 23.5.1809.

834 Christian Magnus Kønig, ugift cand.jur. og translatør i København. 20.6.1809, side 141, no.63.
Arvinger angives ikke.

835 Johan Christian lange, kirurg i København. 24.6.1809, side 142, no.64.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 23.6.1809.

836 Registrering af bo i København. 12.7.1809, side 143, no.65.
Registrering af noget indbo der tilhørte Johan Bauer, kirurg, der døde i Helsingør Hospital, hvor skifte foretages.

837 Abel Johanne Fjelsted i København, [] 15.7.1809, side 145, no.66.
Enke efter Jens Jacobsen Hegelund, præst [i København Vor Frue, død 18.3.1773]. B:
1) Michael Hegelund, premierløjtnant
2) Marie Christine Hegelund i Roskilde, enke efter [Hans Hansen] Rosenkilde, præst [i Kongsted, død 15.8.1796]
3) Louise [Sofie Frederikke] Hegelund i København, enke efter [Kaj Burchard Zwerg Hansen] Thams, præst [i Vrejlev og Hæstrup, død 24.10.1784]
4) Sofie [Magdalene] Hegelund, enke efter [Gabriel] Svejstrup, byskriver [i Skive, skifte Skive 25.7.1797 lbnr.181] i Jylland
5) Frederikke Henriette Hegelund.

838 Jens Joensen, student i København. 19.7.1809, side 146, no.67.
Afdøde efterlader sin mor og en bror på Island.
Afdøde døde 12.7.1809.

839 Carl Frederik Boht, skibskirurg i København, der døde 21.7.1809, side 148, no.68.
E: Juliane Lund. B:
1) Marie Helene Frederikke Boht 1½.

840 Christiane Charlotte i København. 31.7.1809, side 149, no.69.
Enke efter Carl Christian Haldager, skolelærer, [skifte 15.3.1808 lbnr.780]. B:
1) Edvard Haldager 7.
Afdøde, der var lem af fattigvæsenet, døde 30.7.1809.

841 Johan August Schneider, ugift kirurg i København. 2.8.1809, side 149, no.70.
Arvinger angives ikke.
Afdøde hos en skovfoged på grevskabet Bregentved.

842 Jørgen Møller, ugift seminarist i København. 12.8.1809, side 151, no.71.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 11.8.1809.

843 Christian Thygesen, student i København. 14.8.1809, side 152, no.72.
Arvinger angives ikke, dog mødte afdødes svoger Hesse, urmager.

844 Niels Jørgensen Lind, overgraver ved Garnisons kirke i København, der døde 19.8.1809, side 154, no.73.
E: Mette Kirstine Sebbelow, der døde for 4 uger siden.
B:
4) Johanne Frederikke Lind g.m. Spentrup, brændevinsbrænder i København
5) Susanne Elisabeth Lind 26
6) Regine Marie Lind 25
7) Rudolfine Christine Lind 24
8) Dorthe Amalie Lind 20.
Af første ægteskab B:
1) Anne Christine Lind, enke efter Søren Simonsen, skolelærer og kirkesanger
2) Jens Nikolaj Lind
3) Cecilie Cathrine Lind 28.

845 Marie Elisabeth Kietz i København. 1.9.1809, side 160, no.74.
Enke efter Jacob Krog Borch, præst, [dvs. kapellan i Orkdal i Norge, død København 24.7.1808].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 8.8.1809.
(Sml. lbnr.514).

846 Peder Bruun, sproglærer i København, der døde 5.9.1809, side 162, no.75.
E: Trine. A:
1) halvsøster Johanne Pedersdatter g.m. Laurids Sørensen, underofficer i Kolding.

847 Inger Reimer Jensen i København. 6.9.1809, side 163, no.76.
E: Poul [Jensen] Lyngby, præst [i Torup i Strø herred], entlediget [23.5.1800].
Første ægteskab med [Johan Bernhard Frederiksen Suhr, præst i Købelev og Vindeby, skifte Lollands Nørre herred gejstlig 8.6.1790 lbnr.238]. B:
1) Frederik Peder Suhr, provincialforvalter
2) Peder Jensen Suhr, død. 8 børn, hvis navne ikke angives.
Enkemandens første ægteskab med Elisabeth Ermandinger, død 1773]. B:
1) Dorthe Lyngby, separeret fra Trie, guldsmed og kaptajn
2) Christine Lyngby g.m. Meyer, kaptajn.

848 Registrering i København. 22.9.1809, side 167, no.77.
Registrering hos Johanne Holch, overkirurg og hustru Anne Charlotte Boeslund
efter separationsbevilling og bevilling at måtte indlade sig i nyt ægteskab af 1.9.1809.

849 Christian Jeremias Biermann, overkirurg i Nakskov. 5.10.1809, side 168, no.78.
E: Christiane Marie. BV:
1) Henriette Marie Biermann 10
2) Christian Jeremias Biermann 9
3) Christiane Marie Biermann 7
4) Frederik Georg Biermann 5
5) Anne Marie Biermann 4
6) Andrea Kirstine Biermann 2½
7) Oline Christiane Biermann 4 mdr.
Afdøde, der var overkirurg ved flotillen i Nakskov, døde 26.9.1809.

850 Anne Elisabeth Marx i København. 12.10.1809, side 174, no.79.
E: Frederik Frederiksen, skolelærer. B:
1) Martin Frederik Frederiksen, tømrer
2) Johannes Adolf Frederiksen 17, hoboist
3) Marie Christine Frederiksdatter 12.
Afdøde døde 22.5.1809.

851 Frederik Crone, student i København. 21.10.1809, side 175, no.80.
A:
1) far Hans Crone, præst i Flødstrup og Ullerslev.
Desuden nævnes afdødes svoger Jacob Møller, apoteker.
Afdøde døde 20.10.1809.

852 Carl Frederik Bernhard Runge, ugift barber og borgerlig artillerist i København, der døde 6.11.1809, side 177, no.81.
Arvinger angives ikke.

853 Johan Vilhelm Grell, student i København. 8.11.1809, side 178, no.82.
A:
1) bror Georg Henrik Grell, student.

854 Cornelius Mørch, klokker ved Vor Frue Kirke i København, der døde 18.12.1809, side 180, no.83.
Testamente af 9.12.1809. A:
1) hans tjenestepige Cathrine Elisabeth Bomann.


Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
3. klasse
Forseglings- og registreringsprotokol 1810-1811

med oplysninger fra Behandlingsprotokollen.

855 Vilhelm Carl Harhoff, underkirurg på Holmen i København. 8.1.1810, side 2, no.1.
E: Anne Cathrine Baltzer. B:
1) Johan Frederik Harhoff, bogbinder
2) Conrad Johan Harhoff, fuldmægtig på amtskontoret i Sorø
3) Anne Cathrine Elisabeth Harhoff.
Afdøde døde 7.1.1810.

856 Johan Frederik Tham, skolelærer i København. 9.2.1810, side 3, no.2.
E: Anne Cathrine. B:
1) Cathrine Pouline Tham 9.

857 Frederik Edvard Heinzenberg, skibsdoktor i København. 17.2.1810, side 4, no.3.
E: Bredine Jacobsen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde rejse til Ostindien.

858 Poul [Jensen] Lyngby i København. 23.2.1810, side 5, no.4.
Enkemand efter Inger Reimer [Jensen], skifte 6.9.1809 lbnr.847.
Enkemandens første ægteskab med [Elisabeth Ermandinger, død 1773]. B:
1) Dorthe Lyngby, separeret fra Trie, guldsmed og kaptajn
2) Christine Lyngby g.m. Meyer, kaptajn.
Afdøde, [der var entlediget præst i Torup sogn i Strø herred 23.5.1800], døde 30.12.1809.

859 Lorents Henrik Klein, skolelærer i København. 2.3.1810, side 7, no.5.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 28.2.1810.

860 Rudolf [Moth Jensen] Mariager i København, der døde 2.3.1810, side 8, no.6.
Enkemand efter [Marie Mandrupsdatter Tuxen, skifte Hammer herred gejstlig 1795 lbnr.75]. B:
1) Mette Kirstine Mariager
2) Søren Hansen Mariager, løjtnant.
Afdøde havde været præst i Næstelsø og Mogenstrup, entlediget [1808].

861 Christian Vilhelm Schou, lærer i Schouborgske Institut i København. 4.3.1810, side 9.
E: Marie Elisabeth Menche.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 2.3.1810.

862 Morten Christian Dytschou, ugift pensioneret lærer i København. 11.3.1810, side 10, no.8.
A:
1) bror Poul Dytschou i Amerika
2) bror Laurids Dytschou, skrædder i Nørre Sundby
3) søster Johanne Christiansdatter, død, gift Vester Hassing 1.2.1795 med Laurids Lauridsen i Kinnerup i Horsens sogn. 2B:
a Anne Lauridsdatter, døbt Horsens 19.5.1805
b Johanne Lauridsdatter døbt Horsens 19.5.1805
4) søster Johanne Cathrine Dytschou i København
5) søster Anne Cathrine Dytschou g.m. Holm, justitsråd
6) bror Christian Dytschou, hattemagersvend i Ålborg.
Afdøde, der havde lærer i Nærum, døde 10.3.1810.

863 Carl Walse, ugift lærer i København. 27.4.1810, side 13, no.9.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 23.4.1810.

864 Anne Sofie Petrea Gøring i København, der døde 3.5.1810, side 14, no.10.
Enke efter Hans Henrik Fabricius, apoteker i Næstved, [skifte Næstved 12.9.1783 lbnr.1179].
Testamente af 28.1.1775.
Hans A:
0) forældre [Jacob Fabricius, købmand i Slagelse, skifte Slagelse 12.7.1737 lbnr.485 og Mette Sofie Grum]
1) bror Johan Conrad Fabricius, præst [i Husby og Wedellsborg kapel] på Fyn, [skifte Vends herred gejstlig 7.3.1793 lbnr.145]. Første ægteskab med [Hedvig Vejle, skifte 22.11.1781 lbnr.127]. 5B:
a Jacob Peder Fabricius, inspektør på Efterslægtens Skole i København
b Frederik Bagger Fabricius, lærer i Garnison Kirkes skole i København
c [Cathrine Sofie Vilhelmine Fabricius]
d [Mette Sofie Christine Fabricius]
e [Frederikke Juliane Louise Fabricius].
Johan Conrad Fabricius andet ægteskab med [Maren Andersdatter Albjerg]. 3B:
f [Hedvig Magdalene Fabricius]
g [Helle Marie Fabricius]
h [Anne Sofie Henriette Fabricius].
Det angives at hans arving 1) efterlader 8 børn.
Hendes A:
0) forældre [Ulrik Christian Gøring, kaptajn, død 22.7.1761 og Susanne Elisabeth von Schönbach, død 1738]
1) søster [Cathrine Margrethe Gøring, begravet 18.9.1780] g.m. Svend Lund, degn i Græse. 2B:
a Johan Christian Lund, handelsbetjent i København
b Vilhelm Lyng, degn i Lille Lyngby, [skifte Strø herred gejstlig 5.3.1804 lbnr.39]. 3B:
1 Svend Lyng 24, snedker i Frederiksborg
2 Søren Lyng i Store Lyngby
3 Anne Margrethe Lyng i Fredensborg
Fars andet ægteskab med [Anne Marie Schinkel, skifte Næstved 17.9.1772 lbnr.1059]. B:
2) halvsøster Cathrine Elisabeth Gøring g.m. [Johan Theodor Henrik] Kryger, oberstløjtnant i Nykøbing Falster.
(Hun efterlader flere søskende udover de nævnte testamentariske arvinger).
Litteratur: Familien von Gøring af L. B. i: Personalhistorisk Tidsskrift 1937 side 279-280.

865 Frederik Gabriel Preisler, amtskirurg i København, der døder 30.5.1810, side 16, no.11.
Enke efter Frederikke. B:
1) Mathias Preisler 25, styrmand
2) Charlotte Preisler 16
3) Carl Preisler 12.
FM: farbror Georg Daniel Preisler, gartner.

866 Poul Henrik Landt, stud. theol. i København, der døde 13.7.1810, side 22, no.12.
A:
1) mor Casta Magdalene [Henriksdatter] Werchmeister, enke efter afdødes far Herman [Poulsen] Landt, præst i Hesselager, [skifte Gudme herred gejstlig 15.11.1797 lbnr.118].

866A Adam Christian Kogel, ugift kirurg i København. 26.7.1810, side 23, no.13.
A:
1) mor Martha Elisabeth i Herbsleben i Sachsen.

867 Marianne [Else] Christine [Stahl (Staal)] i København. 31.7.1810, side 28, no.14.
Enke efter [Jochum Frederik Johansen] Kuhlman, præst i Vinding og Vind, [skifte Ulfborg herred gejstlig 26.5.1789 lbnr.128]. B:
2) Johan Anton David Kuhlmann, i Sankt Hans Hospital på grund af sindets svaghed.
[Formentlig uden ægteskab] B:
1) Peder Jablonsky, skolelærer [i Frue Kirkes fattigskole, cand. theol.], død [8.7.1810]. E: Christine [Nielsen]. B:
a Marianne Jablonsky 1 år
b Peder Jablonsky, født 25.1.1810.
Afdøde døde 29.7.1810.

868 Peder [Børgesen] Sand, præst på Venø. 22.8.1810, side 30, no.15.
E: Cathrine Marie Krummenauen Wulff.
Arvinger angives ikke.
Enken havde boet i København i nogen tid og afdøde var i forrige uge udnævnt til præst i Hald ved Randers.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes:
1) enkens bror Christian Frederik Wulff, krigsråd
2) Jens Andreas Wulff, købmand.
Afdøde døde 21.8.1810.

869 Petronelle Bredal i København. 21.9.1810, side 31, no.16.
E: Johannes [Michael] Møller, kirurg. B:
1) Julie Caroline Møller 2.
Afdøde døde i februar 1808.

870 Hans Christian Nissen, student og skolelærer i København, der døde 27.9.1810, side 32, no.17.
E: Helene Olufsen. B:
1) Christine Vilhelmine Magdalene Nissen 5.

871 Cathrine Elisabeth i København. 29.9.1810, side 35.
Enke efter Berle, sprogmester.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 25.9.1810.

872 Jørgen Kjærulf, professor i København. 5.10.1810, side 36.
E: Charlotte. B:
1) Dorthe Louise Kjærulf
2) Hanne Henriette Kjærulf.
Afdøde døde 29.9.1810.

873 Henrik Frederik Peisel, skibskirurg i København. 6.10.1810, side 38, no.20.
Enkemand.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 3.10.1810.

874 Antoinette [Mathiasdatter] Tostrup i København. 11.10.1810, side 41, no.21.
Enke efter [Oluf Jacobsen] Hulegaard, præst i Karlebo, [skifte Lynge-Kronborg herred gejstlig 9.6.1807 lbnr.228]. B:
1) Peder Brink Hulegaard på Ridemands mølle ved Ålborg
2) Petronelle Marie Hulegaard
3) Jacobine [Sofie] Hulegaard, død, var g.m. [Andreas Pedersen] Teilmann, præst i Jystrup og Valsølille. 1B:
a Jacob Teilmann 2.
Desuden nævnes afdødes bror [Hans Peder] Tostrup, præst i Odense [Sankt Knud].
Afdøde døde [2.9.1810 i Janderup] på rejse til Jylland.

875 Frederik Vilhelm Manteufel, kirurg i København, der døde 21-10.1801, side 45, no.22.
A:
1) søster Dorthe Sofie Manteufel g.m. Schalidt i Preussen
2) søster Dorthe Louise Henriette Manteufel g.m. Johan Gottlieb Rumpel.

876 Jacob Lassen, skibsdoktor i København. 30.10.1810, side 51, no.23.
Arvinger angives ikke.

877 Hans Peder Clausen, student i København. 7.11.1810, side 51, no.24.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 28.10.1810.

878 Volrath Augustinus Obdrup, stud. med. i København. 26.11.1810, side 52, no.25.
Afdøde efterlader 5 søskende heraf A:
1) en søster g.m. Hans Henrik Hasler, sekretær.

879 Johan Jacob Engelsen, skolelærer i København. 3.12.1810, side 53, no.26.
E: Vilhelmine Pouline Marie Sommer. A:
1) mor Elisa Fuhr, enke efter afdødes far Engelsen.
Afdøde døde 2.12.1810.

880 Peder Baade, student i København. 5.12.1810, side 54, no.27.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 4.12.1810.

881 Kirstine Marie Hansen i København. 19.12.1810, side 56, no.28.
Enke efter Maturin Pedersen Endorph, præst [i Store Magleby, død 29.1.1802]. B:
1) Julius Endorph, fuldmægtig
og søskende, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 17.12.1810.

882 Mathea Frederiksen, ugift i København. 21.12.1810, side 58, no.29.
Testamente af 30.7.1810. A:
1) søster Petrine Frederikke Frederiksen.
Arv efter afdødes far Jacob Frederiksen, præst i Næsne i Nordlandene i Norge.
Afdøde døde 10.12.1810.

883 Kirsten Ekstrøm i København, der døde 19.1.1811, side 62, no.30.
E: Herman Frederik Obstfelder, skibskirurg. B:
1) Frederikke Dorthe Vilhelmine Obstfelder 2.
Bevilling til uskiftet bo af 15.2.1811.

884 Johan Henrik Rust, barber i København. 8.2.1811, side 64, no.31.
E: Maren Husum. B:
2) Thomas Carl Henrik Rust 2
3) Emil Ludvig Christian Rust 17 uger.
Første ægteskab med [Anne Marie Jægerum, skifte 28.3.1808 lbnr.782]. B:
1) Georgine Frederikke Rust 7.
Afdøde døde 5.2.1811.

885 Christian Georg Kønig, kompagnikirurg i København. 16.3.1811, side 67, no.32.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 11.3.1811.

886 Margrethe Sofie i København. 26.3.1811, side 68, no.33.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var datter af præsten Bruun, døde 19.3.1811.

887 Maren Stub i København. 9.5.1811, side 68, no.34.
Enke efter Laurids Rebech, degn i Strøby, [død 8.9.1798]. A:
1) bror Stub, krigsråd
2) Elisabeth Marie Stub.
Afdøde døde 28.4.1811.

888 Georg Frederik Neve, cand. theol. i København. 21.5.1811, side 70, no.35.
E: Cathrine Margrethe Tidemann. B:
1) Jens Christian Sigismund Neve 7 mdr.
FM: farfar Neve, amtskirurg.
Afdøde døde 11.5.1811.

889 August Carl Greiber, reservekirurg i København. 6.6.1811, side 71, no.36.
E: Johanne Christine Søe. B:
1) Carl Filip Greiber 23, feltskær
2) Frederik Vilhelm Greiber 20, skibskirurg
3) Dorthe Cornelia Greiber 17
4) Maren Susanne Greiber 15
5) Johan Bernhard Greiber 10
6) Sofie Frederikke Greiber 9
7) Caroline Augusta Greiber 7
8) Hans Christian Greiber 3.
Afdøde døde 30.5.1811.

890 Joen Olafsen, litteratus i København.19.6.1811, side 73, no.37.
Testamente af 7.6.1811. A:
1) bror Magnus Olufsen, død. 3B:
a Tim Magnussen
b Gudrid Magnusdatter på Island
c Ragnhild Magnusdatter på Island
2) søster Ranveig Olafsdatter, enke efter Haldorsen, provst på Island.

891 Bernhard Andreas Barelius, stud. theol. i København. 22.6.1811, side 74, no.38.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var ankommet fra Flensborg, døde 18.6.1811.

892 Barbara Dorthe Langhorn i København. 25.6.1811, side 74, no.39.
A:
0) forældre [Asmus Jacob Langhorn, kirurg i Nakskov og Johanne Sofie Priergaard, skifte 6.12.1788 lbnr.2619]
1) bror Jacob Frederik Langhorn, cand. jur. fuldmægtig.
Fars andet ægteskab med [Anna Kirstine Rieffesthal]. B:
2) halvbror Christian Carl [Erhard] Langhorn, stud. theol.
3) halvbror Asmus Langhorn, i farverlære
4) halvbror Johan Theodor Langhorn, kontorist
5) halvbror Ludvig Otto Langhorn
6) halvbror Peder Magnus Langhorn
7) halvsøster Sofie Caroline Langhorn.
Afdøde døde 21.6.1811.

893 Bernhard Frederik Reiniche, stud. theol. i København. 4.7.1811, side 85, no.40.
Arvinger angives ikke.

894 Johanne Charlotte Poulsen i København. 17.8.1811, side 86, no.41.
Enke efter Josef de Larey, kirurg. B:
1) Christine de Larey
2) Caroline de Larey.
Afdøde døde 10.8.1811.

895 Caroline Elisabeth i København. 23.8.1811, side 86, no.42.
E: Isak Adrian, kirurg. B:
1) Nikolaj Vilhelm Adrian 9.
FM: morfar Hansen, regissør ved Skuepladsen i København.
Afdøde døde 17.4.1811.

896 Gregers Schultz, skolelærer i København. 31.8.1811, side 87, no.43.
E: Anne Amalie.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 29.4.1811.

897 Peder Brøndlund, ugift seminarist i København. 12.9.1811, side 88, no.44.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 10.9.1811.

898 Jacob Pøhl, skibskirurg i København. 12.9.1811, side 88, no.45.
Testamente af 26.8.1811. A:
1) værtinden Christine Storck, skilt fra sin mand Carl Scheffer.
Afdøde døde 30.8.1811.

899 Johan Ludvig Møller, seminarist i København. 11.10.1811, side 88, no.46.
Afdøde efterlader nogle søskende, hvis navne ikke angives.
Arv efter afdødes mor på Vilhelmsdal i Søllerød sogn, skifte afsluttet 31.12.1811.

900 Johan Henrik Schlichtkrull, resigneret præst i København. 26.10.1811, side 90, no.47.
A:
0) forældre [Oluf Johansen Schlichtkrull, præst i Stadil, død 17.11.1802 og Christiane Benedikte Nielsdatter Kjær, skifte Ringkøbing 18.6.1808 lbnr.613]
1) bror Nikolaj Christoffer Schlichtkrull, urtekræmmer i København
2) bror [Christian Schlichtkrull, kaptajn]
3) bror [Niels Kjær Schlichtkrull, farver]
4) bror [Johan Christoffer Schlichtkrull, købmand i Århus]
5) bror Christen Lodbjerg Schlichtkrull, institutbestyrer i København
6) søster [Mette Bagger Schlichtkrull, skifte Ringkøbing 23.12.1811 lbnr.637. E: Peder Arent i Ringkøbing]. 5B:
a [Anne Malene]
b [Oluf]
c [Holger Christian]
d [Christiane Susanne]
e [Otte Severin].
Afdøde, der havde været kapellan i Stadil, døde 24.10.1811.

901 Rasmus Livog, pensioneret kongelig astronomisk observatør på Island, død i København. 22.12.1811, side 93, no.48.
Arvinger angives ikke.

902 Jacob Kjær, entlediget præst i København. 31.12.1811, side 96, no.49.
E: Else Lassen.
Testamente af 12.12.1792.
Arvinger angives ikke.
[Afdøde, der blev entlediget 22.11.1809 som præst i Lynge og Uggeløse, døde 11.12.1811].Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
3. klasse
Forseglings- og registreringsprotokol 1812-1813

med oplysninger fra Behandlingsprotokollen.

903 Dorthe Emilie Engel Langreuter i København. 7.1.1812, side 2, no.1.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var datter af Anton Didrik Gerhard Langreuter, præst i Rendsborg, [død 20.10.1805.

904 Johan Frederik Carl Kallenbach, skibskirurg i København. 14.1.1812, side 3, no.2.
E:Bette Christine Hansen. B:
1) Frederik Vilhelm Kallenbach 8
2) Johan Carl Ferdinand Kallenbach 3.
Bevilling til uskiftet bo af 10.10.1808.
Afdøde døde i Vlissingen i Holland.

905 Carl Frederik Minden, kompagnikirurg i København. 14.1.1812, side 4. no.3.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 13.1.1812.

906 Niels Hebo Ahrensberg, sproglærer i København. 20.1.1812, side 5, no.4.
Enkemand. B:
1) Anne Elisabeth Ahrensberg g.m. Ove Høgh Guldberg, institutbestyrer i København
2) Cathrine Ahrensberg g.m. Kaufeldt, toldforvalter
3) Anne Marie Ahrensberg 30.

907 Jens Stabel, kirurg i København. 23.1.1812, side 8, no.5.
E: Anne Loise.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 18.1.1812.

908 Marie Elisabeth Winther i København. 29.1.1812, side 12, no.6.
Enke efter Ernst Ludvig Pfrime. B:
1) en datter, død. E: Holberg, fuldmægtig ved søetaten. 2B:
a Gotfred Ernst Holberg 21
b Johanne Lou9se Holberg 19.

909 Erik Mule Ambus, skibskirurg i København. 5.2.1812, side 13.
E: Amalie Brandt.
Arvinger angives ikke.

910 Anne Margrethe i København. 6.2.1812, side 14. no.8.
Enke efter Andreas Svendsen, skolelærer. B:
1) Marie Elisabeth Svendsen
2) Benedikte Louise Svendsen 24
3) Bendix Svendsen 22, bogtrykkersvend i Viborg
4) Christiane Svendsen 16
5) Anne Margrethe Svendsen 13.

911 Baumann, bataljonskirurg i København. 11.2.1812, side 15, no.9.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i Frederiksstad.

912 Joachim Vilhelm [Jacobsen] Bech i København. 28.2.1812, side 17, no.10.
E: Elisabeth [Møller] Jørgensen. B:
1) Casper Vilhelm Bech 8.
Afdøde, der havde været præst på Anholt indtil øen blev besat af Englænderne [1810] og ridder af Dannebrog, døde i København 24.2.1812.

913 Johan Gottlieb Wohlert, ugift kirurg i København. 14.3.1812, side 17, no.11.
A:
1) [Cathrine Helvig Danielsdatter Wohlert, død 28.8.1811 (København Frue) g.m. Christian Friis] Rottbøll, konferensråd, [død 15.6.1797]. 3B:
a Christian Michael Rottbøll
b [Ursula Rottbøll] g.m. [Gerhard Pedersen] Tetens, præst i Gunderup [og Nøvling]
c Mette Christine Rottbøll g.m. Olufsen, professor
2) søskendebarn Johan Verner Scheelberg, maler.
Afdøde døde 13.3.1812.

914 Henrik Ludvig Steding, lærer ved Frederiks tyske Kirkes Skole i København. 21.3.1812, side 18, no.12.
E: Margrethe Sofie Nissen. LV: Svend Wahlgren, blikkenslager.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 20.3.1812.

915 Christen Tyrrestrup, stud. theol. i København. 7.4.1812, side 28, no.13.
A:
1) far Hans Tyrrestrup, degn [i Torslev i Dronninglund herred] i Vendsyssel.

916 Louise Christine Lyders 2½ år gammel i København. 16.4.1812, side 31, no.14.
A:
1) far Johan Ludvig Christian Lyders, student.
Afdøde døde 1.4.1812.

917 Andreas Christensen, student i København. 20.4.1812, side 31, no.15.
A:
1) søster Inger Kirstine Christensen g.m. Bie, landinspektør og ejer af Cathrinedal ved Holbæk
2) søster Johanne Marie Christensen 20.
Afdøde døde 17.4.1812.

918 Dorthe Elisabeth Køhler i København, der døde 28.4.1812, side 32, no.16.
Enke efter Seip. B:
1) en datter, død. 1B:
a Christian Gottlieb Weber, kommandersergent i Helsingør.
Testamente af 23.3.1812.

919 Ingeborg Kjær i København, der døde 1.5.1812, side 34, no.17.
Enke efter Enevold Borregaard, undergraver. B:
1) Tabita Sofie Borregaard g.m. Borring, kobbersmed.

920 Anne Marie [Olrog] i København, der døde 2.5.1812, side 34, no.18.
Enke efter Johan Henrik Melchior, præst i Grenå [og Gammelsogn, skifte Djurs herred gejstlig 11.5.1784 lbnr.94]. B:
1) Jens Melchior, degn [i Tågerup] på Lolland
2) Hans Bøchmann Melchior, magister på Herlufsholm
3) Claus Peder Melchior, død. 3B:
a Henrik Emil Melchior 5
b Jacobine Melchior 3
cv Emil Melchior 1
4) Michael Christian Melchior, søfarende
5) Niels Melchior, løjtnant
6) Marianne Elisabeth Melchior g.m. Henrik Filipsen, bager.

921 J. N. Jauch, kirurg i København. 9.5.1812, side 375, no.19.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 8.5.1812.

922 Ingeborg Kirstine Højer, ugift i København. 27.5.1812, side 36, no.20.
A:
0) forældre Jens [Ottesen] Højer, præst [i Reerslev og Vindinge ved Roskilde, entlediget 28.3.1804, død København 16.12.1806 og Sofie Dorthe Helvad, død]
1) søster Anne Kirstine Højer
2) bror Nikolaj Højer, død. 1B:
a Jensine Højer 8
3) søster Johanne Marie Højer
4) søster Margrethe Vibeke Højer
5) bror Christian Fædder Højer, historiemaler
6) søster Margrethe Cathrine Højer.
Afdøde døde 26.5.1812.

923 Poul Sinding, stud. jur. i København. 12.6.1812, side 37, no.21.
0) forældre [Poul Christian Hansen] Sinding, præst i Bjerregrav, Ålum og Tånum, skifte Sønderlyng herred gejstlig 4.8.1786 lbnr.75] og Johanne Hegelund, der døde 1.7.1813, som enke efter andet ægteskab med successor Christian Brandt
1) bror Christian Ludvig Sinding, nu præst [i Bjerregrav, Ålum og Tånum] i Jylland
og hans søskende.
Arv i boet efter Else Marie Sinding, [begravet Randers 2.10.1811], enke efter [Søren] Bregnholm, præst [i Strandby, Bjørnsholm og Malle, død juni 1810].

924 Hans Nikolaj Prip, kompagnikirurg i København. 26.6.1812, side 40, no.22.
A:
1) far Nikolaj Hansen Prip, [parykmager] i Horsens.
Afdøde, der blev kaldt Johannes Prip, døde 22.6.1812.

925 Otto Krabbe Grundtvig, student i København. 28.7.1812, side 42, no.23.
A:
1) bror Grundtvig, toldbetjent
og hans søskende.
Afdøde døde 27.7.1812.

926 Gerhardine Marie Grøpper, ugift i København. 28.7.1812, side 42, no.24.
0) far Grøpper, degn, død
1) søster Ursula Cathrine Grøpper.
Afdøde døde 26.7.1812.

927 Hans Christian Gjessing, student i København. 14.9.1812, side 44. no.25.
A:
1) mor Anne Ingeborg [Arentsen Biellandt], enke efter [Andreas Christian] Palle, prokurator, [død 5.4.1807 (Holmen)].
Mors første ægteskab med afdødes far [Jens Verner Akeleye Gjessing, styrmand, død 30.9.1788].
Afdøde døde 11.9.1812.

928 Jørgen [Madsen] Raffenberg, præst i Nakskov. 19.9.1812, side 45, no.26.
E: Anne Vincentine Kjær.
Bevilling til uskiftet bo for enken og hendes 6 børn af 21.9.1812.
Afdøde døde på besøg i Store Tuborg uden for Østerport.

929 Jens Flor, student i København. 8.10.1812, side 46, no.27.
Afdøde, der skal have familie i Norge, døde 5.10.1812.

930 Jeanne Elisabeth Pouline Eyraud i København, der døde 21.10.1812, side 47, no.28.
Enke efter Jean Broca, præst i Den franske reformerte Kirke i København. A:
1) søster Marie Henriette Eyraud, enke efter Fumar, professor.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Marie Louise Justine Etienne Fumar.

931 Rasmus Iversen, student i København. 31.10.1812, side 50, no.29.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 24.10.1812.

932 Casper gad, student i København. 5.11.1812, side 50, no.30.
Enkemand. B:
1) Thomine Gad 11
2) Laurids Gad 6
3) Adolfine Gad 4.
FM: farbror Niels Røhr Gad, havneskriver.
Afdøde døde 4.11.1812.

933 Registrering i København. 17.11.1812, side 52, no.31.
Registrering af ejendom i København, der tilhørte Carl Jeremias Ferdinand Linche, bataljonskirurg i Skælskør, [skifte Skælskør 22.4.1812 lbnr.456].

934 Severin Jessen, cand. jur. i København. 19.11.1812, side 52, no.32.
E: Helene Marie Walsøe. B:
1) Erik Johan Jessen 10
2) Hans Enevold Frederik Jessen 6.
Afdøde døde 18.11.1812.

935 Inger Louise Other, ugift i København. 2.12.1812, side 53, no.33.
Afdøde der var datter af afdøde Other, kapellan i Vordingborg, efter lader nogle søskendebørn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 1.12.1812.

936 Menage Tøxen, student i København. 8.12.1812, side 55, no.34.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes, at der er en bror.

937 Peder [Pedersen] Horrebow, professor i København, der døde 14.12.1812, side 58, no.35.
Testamente af 27.1.1806. A:
1) husholdersken jomfru Bech
2) major von Jachells 2 døtre
3) justitsråd Olriks døtre
4) professor Magnus Horrebows døtre.

938 Johannes Kolbøl, ugift skolelærer i København. 4.1.1813, side 61, no.36.
A:
1) søster Anne Dorthe Kolbøl, enke efter Ulrik Christian Schmidt, friherre.
(Sml. lbnr.27).

939 Elisabeth Edel Sølle, ugift i København. 15.1.1813, side 62, no.37.
A:
0) forældre [Johan Christoffer Sølle, amtskirurg og Dine Bente Møller, skifte 30.1.1808 lbnr.774]
1) søster Cathrine Julie Sølle, død, var g.m. Andreas Peder Dørschel. Hendes søn
2) søster Bolette Cathrine Sølle
3) søster Christine Magdalene Dine Sølle, død, var g.m. Kannegiesser, kancelliråd i Kiel. 4B:
a [Dine Anne Elisabeth Kannegiesser]
b [Gotlieb Henrik Kannegiesser]
c [Henriette Kannegiesser]
d [Ditlev Gerhard Kannegiesser].
Afdøde døde 13.1.1813.

940 Christian Schultz, ugift underkirurg i København. 22.1.1813, side 63, no.38.
A:
1) søster Dorthe Schultz
2) søster Cathrine Nikoline Schultz, enke efter Svendsen, skibskaptajn.
Afdøde døde 21.1.1813.

941 Enevold Gottlieb Karup, student i København. 23.1.1813, side 64, no.39.
A:
1) [søster?], død. E: Jørgen Brodersen, kontrollør. 3B:
a Christine Cathrine Brodersen
b Lorentse Marie Brodersen
c Jens Frederik Brodersen, kontorbetjent.
Afdøde døde 22.1.1813.

942 Henrik Ditlev Budding, skibsoverkirurg, i København. 11.2.1813, side 65, no.40.
E: Caroline From. B:
1) Henriette Vilhelmine Budding 7 mdr.
Afdøde døde 14.11.1812 i Korsør.

943 Jens Bergenhammer, cand. theol. i København. 18.2.1813, side 68, no.41.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 17.2.1813.

944 Cecilie Judith i København. 27.2.1813, side 69, no.42.
Enke efter Christian Bertelsen, doktor. B:
1) Christian Bertelsen, overproviantskriver i Kalundborg.

945 Peder Lauridsen, cand. jur. i København. 13.3.1813, side 70, no.43.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 28.2.1813.

946 Søren Christian Pedersen, student i København. 17.3.1813, side 71, no.44.
Arvinger angives ikke.

947 Anne Cathrine Milling i København, der døde 18.3.1813, side 72, no.45.
Enke efter Friberg, organist. B:
1) Frederikke Charlotte Amalie Friberg g.m. Lorents Wittrup, cand. theol. og adjunkt på katedralskolen i Christiania i Norge.

948 Christian Qvist, overgraver ved Skibskirkegården i København. 19.3.1813, side 75, no.46.
E: Christine Anne Elisabeth Jespersen. B:
1) Anne Cathrine Qvist 29
2) Inger Marie Qvist g.m. Grund, løjtnant i Nyborg
3) Anne Kirstine Bolette Qvist 22
4) Martha Qvist g.m. Engmann, drejersvend på Holmen
5) Frederikke Qvist 18
6) Susanne Birgitte Sofie Qvist 16
7) Elisabeth Qvist 15
8) Louise Margrethe Charlotte Qvist 12.
Afdøde døde 15.3.1813.

949 Christian Lindstow, student i København. 26.3.1813, side 77, no.47.
A:
1) bror Frederik Lindstow, kaptajn
2) søster g.m. von Høgh, kaptajn
3) bror Eggert Christoffer Lindstow, løjtnant.
Afdøde døde 25.3.1813.

950 Vilhelm Peder Rogert, ugift overlæge på Almindeligt Hospital i København. 26.3.1813, side 77, no.48.
A:
1) mor frue Rogert
2) søster Marie Vilhelmine Rogert
3) søster Mathilde Elisabeth Rogert
4) søster Hedvig Sabine Rogert
5) søster Emilie Augusta Rogert, død, var g.m. Maribo den yngre, grosserer i København. 2B:
a Vilhelm Maribo 3
b Augusta Maribo 2.
Afdøde døde 25.3.1813.

951 Bolette Top, ugift i København. 27.3.1813, side 87, no.49.
A:
1) far [Thomas Nikolaj Top] Top, degn [i Lynge og Uggeløse] på Sjælland.
Afdøde døde 26.3.1813.

952 Ida Hvistendahl, ugift i København, der døde 8.4.1813, side 88, no.50.
A:
0) forældre [Mads Jensen Hvistendahl, nederste kapellan i København Vor Frue, skifte 24.8.1777 lbnr.111 og Margrete Elisabeth Jacobsdatter Ursin, død 1750]
1) søster Anne Marie Hvistendahl.
Fars andet ægteskab med [Drude Mette Martinsdatter Braëm, død 21.10.1766]. B:
2) halvsøster Margrethe Elisabeth Hvistendahl g.m. Mandix, etatsråd i København
3) halvsøster Karen Hvistendahl g.m. Thomas Martin Braëm Galskyt, præst i Hyllested, Venslev og Holsteinborg
4) halvsøster Ingeborg Hvistendahl
5) halvbror Jens Hvistendahl, præst i Vollerslev og Gørslev

953 Anne Marie i København. 12.4.1813, side 92, no.51.
Enke efter Johan Christian Lehmann, graver ved Den tyske Kirke. B:
1) Johan Frederik Lehmann, kaptajn, død. 2B:
a Cecilie Cathrine Lehmann 15
b Johan Christian Lehmann 12
2) en datter, død, var g.m. Østrup, snedker. 3B:
a Peder Østrup 11
b Johan [Christian] Østrup 10
c Jacobine Østrup 6.
Afdøde døde 8.4.1813.

954 Thorlag Gunløgsen, islandsk student i København. 15.5.1813, side 97, no.52.
A:
1) bror Sivert Gunløgsen, i København.
Afdøde døde 13.5.1813.

955 Marie Susanne Kirstine Jæger i København. 20.5.1813, side 98, no.53.
A:
0) forældre Hans Laurids [Hansen] Jæger, præst i Vallensbæk, [død 2.3.1773 og Ellen Cathrine Bartholomæusdatter Ferslev, skifte København 3. klasse 13.1.1808 lbnr.772]
1) søster Jacobine Christiane Petrine Jæger.
Afdøde døde 19.5.1813.

956 Jochum Lund, skolelærer i København, der døde 20.5.1813, side 99, no.54.
E: Anne B:
1) Caroline Lund
2) Amalie Lund
3) Anne Cathrine Lund.

957 Jeremias Wøldike, professor i matematik i København. 22.5.1813, side 100, no.55.
Enke efter Sabine Margrethe Rosenstand Goische. B:
1) Peder Rosenstand Wøldike, nu præst i Fåborg og Diernæs
2) Marie Benedikte Wøldike g.m. Peder Rosenstand Goische, generalauditør, nu i Nykøbing Falster.

958 Nikolaj Bjørn, skolelærer i København. 25.5.1813, side 103, no.56.
E: Rebekka, der døde samme sag som sin mand den 19.5.1813. B:
1) Nikolaj Jacob Bjørn 15
2) Charlotte Amalie Bjørn 13
3) Nikoline Jacobine Bjørn 10
4) Sofie Frederikke Bjørn 8
5) Guldbrandt Carl Rasmussen 3, der døde.

959 Johan G. Borch, kirurg på Frederiks Hospital i København. 28.5.1813, side 106, no.57.
E: Anne Cathrine.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 29.3.1813.

960 Johan Flemming, kompagnikirurg i København. 9.6.1813, side 114, no.58.
Enkemand. B:
1) Carl Vilhelm Flemming i Indien.
Svigersønnen Hermansen, skomager anmeldte at afdødes to døtre er døde og har efterladt børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 5.6.1813.

961 Gerhard Seeberg i København. 28.6.1813, side 115, no.59.
A:
0) forældre [Johan Lauridsen Seeberg, købmand i Tønsberg og Margrethe Lange], begge døde
1) bror, død. 1B:
a Christian Seeberg, toldkontrollør i Ringkøbing.
Afdøde, der havde været præst i Tune i Norge, døde 27.6.1813.

962 Johanne Olavia Ostenfeld, ugift i København. 29.6.1813, side 117, no.60.
Arvinger angives ikke. Boet udleveres til Meinig i Nødebo, birkedommer i Kronborg distrikt ved dennes bror Johan August Meinig, assistent ved Rigsbanken.
Afdødes forældre var [Peder Christiansen] Ostenfeld, præst [i Spjellerup og Smerup, død 1.12.1795 og Thomine Justine Bruun i Hillerød, skifte Lynge-Frederiksborg herred gejstlig 2.3.1813 lbnr.15]
Afdøde døde 27.6.1813.

963 Jacob Dreyer, cand. theol. og institutbestyrer i København, der døde 1.7.1813, side 118, no.61.
E: Frederikke Amalie Ebsen. B:
1) Peder Rask Dreyer, kontorchef i Danske Kancelli
2) Margrethe Dreyer g.m. Oluf Kornicus Bech i Nyborg.

964 Andreas Bondrup, skolelærer i København. 3.7.1813, side 124, no.62.
E: Grethe.
Testamente.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 25.6.1813.

965 Lorentse i København. 5.7.1813, side 125, no.63.
Enke efter Ebbesen, degn. B:
1) Peder Ephraim Ebbesen
2) Jacob Otte Ebbesen
3) Gabriel Bolt Ebbesen.
Afdøde døde 6.7.1813.

966 Peder Møller, ugift cand. jur. i København. 14.7.1813, side 126, no.64.
A:
1) halvsøster g.m. Wichmann, præst
2) halvsøster g.m. Suhr, proprietær
Desuden nævnes afdødes stedfar Bech, proprietær.
Afdøde døde 10.7.1813.

967 Mette Margrethe i København. 20.7.1813, side 129, no.65.
E: Johannes Marcus Holst, stud. theol.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 17.7.1813.

968 Henrik Kalmeyer Hirsch, student i København. 20.8.1813, side 130, no.66.
A;
1) mor Cecilie Marie Holm.
Afdøde døde 18.8.1813.

969 Joachim Nikolaj Basedow, institutbestyrer i København. 21.8.1813, side 131, no.67.
E: Sofie Amalie Klim.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 20.8.1813.

970 Else Marie Egerod, ugift i København. 7.9.1813, side 137, no.68.
A:
1) mor Anneke [Plockross], enke efter Svend [Mikkelsen] Egerod, præst [i Vejby og Tibirke, skifte Holbo herred gejstlig 26.6.1792 lbnr.56]
og 5 søskende, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 3.9.1813.

971 Frederikke Lund, ugift i København. 11.10.1813, side 138, no.69.
Afdøde var datter af Rasmus [Jacobsen] Lund, degn i Terslev [og Ørslev, skifte Ringsted herred gejstlig 22.5.1795 lbnr.158].
Arvinger angives ikke.

972 Erasmus Bruun Vilhelm, kompagnikirurg i København. 11.11.1813, side 139, no.70.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 9.11.1813.

973 Mogens Lauridsen Istad, skolærer i København. 27.11.1813, side 143, no.71.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 14.10.1813.

974 Nikolaj Clemen Fogh Dahl, student i København. 3.12.1813, side 144. no.72.
A:
1) mor [Anne Christine Klingberg] g.m. [Ulrik Frederik] Rosing, præst i [Jyllinge og Gundsømagle], ridder af Dannebrog
2) bror Wilhelm [Burchard] Dahl
og afdødes øvrige hele og halvsøskende, hvis navne ikke angives.
Afdøde var søn af [Andreas Dahl, kopist ved Hof- og Stadsretten, skifte Hof- og Stadsretten 2.klasse 12.1.1796, anført her som lbnr.974A].
Afdøde døde 30.11.1813.


Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
2. klasse
1771-1797

974A Andreas Dahl, kopist i Hof- og Stadsretten, der døde 12.1.1796, bind E, side 467, no.1507.
E: Anne Christine Klingberg. B:
1) Nikolaj Clemen Fogh Dahl 5
2) Vilhelm Burchard Dahl 2
3) Christine Marie Dahl 9 mdr.
FM: Klingberg, højesteretsadvokat.
I boet fandtes:
1 enkepensionspolice for enken efter Jacob Klingberg, landsdommer
2 enkepensionspolice for Christine Amalie Busch, enke efter Hans Klingberg, bogholder.


975 Dejan, sproglærer i København. 18.12.1813, side 145, no.73.
Arvinger angives ikke,
Afdøde, der var født i Frankrig, døde 17.12.1813.

976 Anne Lisbeth Andersen i København. 31.12.1813, side 147, no.74.
E: Peder Riis, skolelærer og kirkesanger i Stenløse.
Testamente af 16.12.1800.
Attest af 3.12.1810 om afdødes død,
Enkemanden har betalt de 10 rigsdaler til afdødes arvinger, hvis navne ikke angives.
Afdødes forældre var [Hans Andersen, smed på Sankt Jørgensbjerg ved Roskilde og Martha Jensdatter i Stenløse, skifte Ølstykke herred gejstlig 30.5.1806 lbnr.82].Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
3. klasse
Forseglings- og registreringsprotokol 1814-1815

med oplysninger fra Behandlingsprotokollen.

977 Jonas Jonassen, skolelærer i København. 22.1.1814, side 2, no.1.
E: Dorthe Pedersen. B:
1) Else Christine Jonassen g.m. Sorgenfri, urmager
2) Elisabeth Conradine Jonassen.
Afdøde døde 14.1.1814.

978 Vibeke Margrethe Welding i København. 23.1.1814, side 3, no.2.
Enke efter Frederik Kruse, universitetsforvalter, der døde for 7 år siden. B:
1) Adam Kruse, isenkræmmer
2) Holger Kruse, isenkræmmer
3) Christian Welding Kruse, død. 3 børn, hvis navne ikke angives
4) Karen Henriette Kruse på Sankt Jørgensbjerg i Roskilde
5) Christiane Sofie Buchwald g.m. Vilhelm Høpfner.
Afdøde døde 22.1.1814.

979 Ove Ferdinand Frisch, ugift cand. jur. i København. 30.1.1814, side 4, no.3.
A:
1) far Frisch, toldinspektør i Horsens.
Desuden nævnes:
1 Frederik Emil Frisch, cand. jur. og volontør i Kancelliet
2 Theodor Frisch, grosserer i København.
Afdøde døde 29.1.1814.

980 Johan Andreas Grabo, amtskirurg i København. 1.2.1814, side 6, no.4.
E: Anne Kirstine Steffensen. B:
1) Andreas Grabo 13.
Testamente af 31.1.1814.
Ingen børn af afdødes første ægteskab.

981 Hans Jørgen Høgsbro, cand. theol. i København. 1.2.1814, side 9, no.5.
Af arvinger nævnes A:
1) svoger Lorents Grundahl, postkontrollør.
Afdøde døde 28.1.1814.

982 Kirstine Louise Ekstrøm i København. 8.2.1814, side 11, no.6.
E: Herman Frederik Obstfelden, skibskirurg. B:
1) Vilhelmine Frederikke Obstfelden 10.
Bevilling til uskiftet bo af 15.2.1811.
Afdøde døde i januar 1811.

983 Hans Harbo Schiellerup, ugift underbibliotekar på Universitetsbiblioteket på Rundetårn. 23.2.1814, side 12, no.7.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 22.2.1814.

984 Peder Galten, stud. theol. i København. 28.3.1814, side 13, no.8.
A:
1) far [Mathias Pedersen] Galten, [øverste] kapellan i Randers, [død 13.5.1812]. E: Anne Sofie Hedvig Mandix, der lever i Randers.
Afdødes mor var [Anne Christine Monrad, skifte Støvring herred gejstlig 1805 lbnr.130].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 26.3.1814.

985 Andreas Vilhelm Krøyer, stud. theol. i København. 6.4.1814, side 16, no.9.
A:
1) far Andreas Peder Krøyer, præst i Grenå.
Desuden nævnes afdødes bror Johan Frederik Krøyer, styrmand i København.

986 Nikolaj August Person, cand. jur. i København. 20.4.1814, side 17, no.10.
A:
1) far Person, kancelliråd i Skælskør.
Desuden nævnes afdødes bror Johan Person, kirurg.
Afdøde døde 18.4.1814.

987 Sofie Frederikke Kroll i København. 18.5.1814, side 17, no.11.
E: Otto Horrebow, dekan.
Første ægteskab med [Jacob Preben Banner] Grüner, [skifte København 2. klasse 17.1.1809 lbnr. 987A herunder]. B:
1) Christiane Grüner 20
2) Petrine Nielsine Grüner 15.
Afdøde døde 16.5.1814.


Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
2. klasse
1808-1809

987A Jacob Preben Banner Grüner, vinkyper i København. 17.1.1809, side 130, no.83.
E: Sofie [Frederikke Kroll].
Arvinger angives ikke.
Afdøde, [der var søn af Christian Eliassen Grüner, kapellan i Odense Sankt Hans og præst i Højby, skifte Odense herred gejstlig 29.3.1790 lbnr.178], døde 15.1.1809.


988 Jens Sørensen, ugift kapellan i København. 16.7.1814, side 32, no.16.
A:
1) mor i Slagelse
2) bror Niels Sørensen, snedker i Slagelse.
Afdøde efterlader gods i Bregninge præstegård, døde 14.7.1814.

989 Alexander Ferdinand Klemke, ugift student i København. 15.8.1814, side 34.
Testamente af 13.9.1813. A:
1) stedmor Gertrud, enke efter Carstensen, possementmager i København
2) farbror Frederik Vilhelm Klemke, underkancellist, død 3.3.1814, skifte5.3.1814. E: Juliane Marie Rathgen og 3 børn
3) moster, død. 1B:
a Marie Sofie Randberg, der døde 20.3.1816. E: Hans Jensen Staal, høker, nu arbejdsmand
4) Hansen, regissør
5) Carl Frederik Schlamberg, urmagerlærling
6) Nikolaj Vilhelm Adrian, discipel i Katedralskolen.
Afdøde døde 30.3.1814.

990 Bernhard Prehn Wellejus i København, der døde 1.9.1814, side 37, no.18.
E: Johanne Martine Egeberg. LV: Rheder, sekretær. B:
1) Hans Martin Egeberg, kirurg på Holmen
2) Frederik Wesley Wellejus 22, købmand i Næstved.
Afdøde havde været præst i Glumsø og Bavelse, [entlediget 3.1.1812].

991 Johanne Dorthe Jæger, ugift i København, der døde 11.9.1814, side 40, no.19.
A:
0) forældre [Hans Laurids Hansen] Jæger, præst [i Vallensbæk, død 2.3.1773 og første hustru Anne Cathrine Johansdatter Birch, død 31.10.1760]
1) søster Anne Christine Jæger, enke efter Christian [Christoffer] Bech, skolelærer, [skifte 15.2.1798 lbnr.449]
2) bror Hans Jæger, kantor og bedemand i Helsingør
3) søster Else Cathrine Jæger g.m. Brøchmann, pensionist.

992 Frederik Anton Bauvin, ugift skolelærer i København.22.9.1814, side 41, no.20.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 21.9.1814.

993 Niels Christian Bjerregaard, cand. theol. og skolelærer i København. 26.9.1814, side 42, no.21.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) afdødes svoger kaptajn Wedberg
2) afdødes stedmor Georgine Marie, enke efter Bjerregaard.
Afdøde døde 25.9.1814.

994 Georg Biermann, ugift skolelærer ved Vor Frelser Kirkes skole. 19.10.1814, side 44, no.22.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 14.10.1814.

995 Margrethe Caroline Bendixen i København, der døde 1.1.1815, side 45, no.23.
Enke efter Mathias Frederik Paysen, præst i København Petri kirke, [død 11.4.1814]. B:
1) Frederikke Cathrine Louise Paysen g.m. Launy, silke- og klædehandler i København
2) Sofie Augusta Paysen g.m. J. J. Limkilde, urtekræmmer i København
3) Andreas Peder Bendix Paysen, auditør
4) Carl Frederik Henrik Paysen, løjtnant
5) Else Johanne Conradine Paysen
6) Marie Sofie Rudolfine Paysen
7) Margrethe Caroline Christiane Paysen.

996 Thomas Bugge, professor og ridder af Dannebrog i København, der døde 15.1.1815, side 58, no.24.
Enkemand. B:
1) Simon Bugge, landfysikus i Holbæk amt
2) Ambrosius Bugge. løjtnant
3) Thomas Bugge, kaptajn
4) Mathias Bugge, første observatør ved Københavns Universitets Astronomiske Observatorium.

997 John Henry Honoré i København. 17.1.1815, side 62, no.25.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var amerikansk doktor medicinæ, døde 13.1.1815.

998 Mathias [Martinsen] Thy, præst [i Garnison kirke] i København. 18.1.1815, side 64, no.26.
E: Nikoline [Anne Charlotte Nielsdatter] Albæk.
Testamente af 16.12.1814.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde [17.12.1814].

999 Bertel Jensen Feldt, ugift cand. pharm. i København. 2.2.1815, side 64, no.27.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var fra Horsens, døde 31.1.1815.

1000 Isak Adrian, bataljonskirurg i København. 3.4.1815, side 92, no.28.
E: Louise Charlotte Amalie Theodora Thim.
Første ægteskab med [Caroline Elisabeth, skifte 23.8.1811 lbnr.895]. B:
1) Nikolaj Vilhelm Adrian 12.
Desuden nævnes afdødes søster Andrea Adrian g.m. Rosen, landmåler.
Afdøde døde 30.3.1815.

1001 Anne Kirstine Haldager i København, der døde 13.4.1815, side 93, no.29.
Enke efter Jean Wendel, sproglærer, der døde for 8 år siden. B:
1) Bille Wendel, snedkersvend
2) Andreas Christian Wendel, maler
3) Jean Wendel, der rejste til Batavia for 30 år siden
4) Niels Peder Wendel, snedkersvend i Sachsen Gotha
5) Johanne Christine Marie Wendel 30.

1002 Hans Jørgen Baagøe, student i København. 15.4.1815, side 94, no.30.
A:
1) mor [Christine Schønberg], enke efter [Peder Jørgensen] Baagøe, [øverste kapellan] i Roskilde Domkirke, [død 11.5.1812]
2) bror Frederik Baagøe, kirurg
[og øvrige søskende].

1003 Johan Ernst Houmann, stud. jur. i København. 16.5.1815, side 95, no.31.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes onkel August Vilhelm Hartmann, organist.
Afdøde døde 12.5.1815.

1004 Jean Jacques Morell, sproglærer i København. 2.6.1815, side 97, no.32.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 31.5.1815.

1005 Anne [Hansdatter] Fabricius i København. 9.6.1815, side 98, no.33.
Enke efter Niels [Jensen] Møller, præst i Krummerup og Fuglebjerg, [entlediget 1784, begravet Fakse 10.1.1788].
[Første ægteskab med David Reutze, skoleholder i København, skifte 12.12.1771 lbnr.11].
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes [bror Otto Hansen] Fabricius, præst i Vor Frelser kirke.
Afdøde døde 8.6.1815.

1006 Hans Vilhelm Kaalund, cand. jur. i København. 14.6.1815, side 99, no.34.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes:
1) afdødes mor Martha Petrea, enke efter Jens Vilhelm Kaalund, ekstraskriver.

1007 Frederik Henrik Friese, regimentskirurg i København. 17.6.1815, side 100, no.35.
Afdøde var erklæret umyndig under værgen Wilse, prokurator.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes:
1) Friese, amtskirurg
2) afdødes? datter på Købmagergade no.20.
Afdøde døde 12.6.1815.

1008 Fenni i København. 22.6.1815, side 108, no.36.
E: Lehmann Cohen, lærer og jøde. B:
1) Isak Cohen, tobaksfabrikant i Rotterdam
2) Cecilie Cohen g.m. Paine, juvelerer i København.
Afdøde døde 15.6.1815.

1009 Charlotte Amalie Busch i København. 6.7.1815, side 109, no.109.
Enke fra Trondhjem efter Conradi, kapellan. B:
1) Carl Conradi, hyrekuskekarl i København.
Afdøde døde 5.7.1815.

1010 Ellen Engel Aagaard, ugift i København. 8.7.1815, side 110, no.38.
A:
1) søster [Margrethe Aagaard ] g.m. [Niels Nielsen Scheuer, kaldet] Bech, fyrbøder [på Postgaarden] i København
samt nogle afdøde søskendes børn i Jylland.
Afdøde, der var datter af [Lauritz Jacobsen] Aagaard, præst [i Årestrup, Buderup og Gravlev], døde 7.7.1815.
Litteratur: Legatfamilien Aagaard fra Juelstrup Præstegaard af M. Grohshennig, 1905. Heri side side 1, 64, 101.

1011 Frederikke Christiane Birch i København. 13.7.1815, side 111.
E: Jens Joachim Ginnerup, skolelærer i Vajsenhuset. Afdøde efterlader 4 sønner og 2 døtre, hvis navne ikke angives.
Desuden nævnes afdødes søster Madam Bergenhammer.

1012 Ingeborg Marie Røbel, ugift i København. 28.7.1815, side 113, no.40.
A:
1) madam Meyer.
Afdøde, der var datter af [Jørgen Gotfredsen] Røbel, præst [på Amager, [død 7.5.1760 og Anne Cathrine Møller, skifte 10.2.1793 lbnr.351], døde 27.7.1815.

1013 Johan C. Dirch, student i København. 31.7.1815, side 114, no.41.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der kaldte sig Herman Christoffer Dirch, døde 16.7.1815.

1014 Hanne i København. 18.8.1815, side 120, no.42.
Enke efter Abraham Jacob Hach, kantor eller forsanger i Hamborg. B:
1) Cathrine Hach, enke efter Simon Duord Adeler
2) Jacob Abraham Hach i Hamborg
3) Grethe Hach g.m. Jacob Moses i København
4) Hanne Hach g.m. Benjamin Ematie.

1015 Peder Gantzel, ugift kirurg i København. 2.9.1815, side 121, no.43.
Afdøde efterlader nogle søskende, uvist hvor.

1016 Johan Wolfgang Christoffer Døhr, ugift kompagnikirurg i København. 2.9.1815, side 121, no.44.
Afdøde efterlader en bror i Lübeck.

1017 Johan Georg Keeb, kompagnikirurg i København, der døde 31.10.1815, side 125, no.45.
Enkemand.
Af første ægteskab B:
1) Hans Peder Keeb.

1018 Christian Rosenberg, undergraver ved Sankt Petri kirke i København. 16.11.1815, side 127, no.46.
Enkemand efter Marie Margrethe Jochumsen, død for 6 år siden. B:
1) Anne Marie Rosenberg g.m. Urtmann, kongelig løber i København
2) Christiane Rosenberg 32
3) Andreas Rosenberg 27, arkitekt
4) Cathrine Dorthe Elisabeth Rosenberg 22.

1019 Anne Magdalene Emilie i København. 4.12.1815, side 129, no.47.
Enke efter Dirch, student, død sommeren 1815. B:
1) en søn hos in mormor majorinde Køss i Drammen i Norge.

1020 Frederikke Christine Hansen i København. 8.12.1815, side 131, no.48.
E: Christian Mønsted, bataljonskirurg. B:
1) Edvard August Mønsted 6
2) Harald Theodor Mønsted 3½
3) Elisabeth Helene Hedvig Mønsted 1
4) Louise Benedikte Laurentine Mønsted 1.
Afdøde døde 6.12.1815.

1021 Kirsten Mikkelsen i København. 19.12.1815, side 132, no.49.
Enke efter David [Henriksen] Krejberg, præst [i Rørby, død 19.9.1796]. A:
1) søster, død. 1B:
a jomfru Birgitte Cecilie Berg.
Afdøde døde 18.12.1815.

1022 Frederik Christian Sprunch, cand. jur. i København. 31.12.1815, side 133, no.50.
E: Frederikke Jensen. LV: Hans Christian Møller, urtekræmmer. B:
1) Frederikke 1.Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
3. klasse
Forseglings- og registreringsprotokol 1816-1817

med oplysninger fra Behandlingsprotokollen.

1023 Hans Jacobsen, student i København. 6.1.1816, side 2, no.1.
Arvinger kendes ikke.

1024 Sofie Hjelm i København, der døde 6.1.1816, side 2, no.2.
Enke efter Isak Bahs, feltskær.
Arvinger kendes ikke.

1025 Peder Bjørn, bedemand i København. 14.2.1816, side 3, no.3.
E: Marie Jensdatter Lund i Langstrup på Sjælland. B:
1) Peder Bjørn, snedker
2) Carl August Bjørn, malersvend
3) Niels Christian Bjørn, løjtnant
4) Christiane Louise Bjørn 30
5) Anne Marie Cathrine Bjørn 24.
Afdøde døde 12.2.1816.

1026 Else Bergenhammer, ugift i København. 27.2.1816, side 6, no.4.
A:
0) forældre [Mads Jensen Bergenhammer, præst i Ørting og Falling, skifte Hads herred gejstlig 9.5.1775 lbnr.18 og Elisabeth Marie Nielsdatter Sommer, død Grenå 14.4.1796]
1) bror Peder Bergenhammer, lærer i Odense Katedralskole
2) Niels Bergenhammer præst i Verst og Bække
3) Maren Hjersing Bergenhammer g.m. Jacob Møller, organist i Grenå.
Mors andet ægteskab med [Peder Hansen Brøchner, præst i Rårup].
4) halvbror Hans Brøchner, præst i Gangsted og Søvind
5) halvbror Thøger Brøchner, lodsoldermand og købmand i Fredericia
6) halvsøster Benedikte Antoinette Hedvig Margrethe Brøchner g.m. Christian Thorsen Guldager, møller.
Afdøde døde 26.2.1816.

1027 Josef Salomon Physe, ugift kantor ved den portugisiske menighed. 25.4.1816, side 7, no.5.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 19.4.1816.

1028 Dorthe Frederikke Malling i København. 4,5,1816, side 12, no.6.
E: Andreas Lund, student. B:
1) Dorthe Lund 8
2) Dorthe Gregoria Lund 7
3) Christiane Jensine Lund 6
4) Marie Lund 4
5) Rasmus Regine Lund 2
6) Karen Lund 1.
Afdøde døde 3.5.1816.

1029 Niels Christian Lund, stud. pharm. og apotekersvend i København. 8.5.1816, side 13, no.7.
Arvinger angives ikke.

1030 Ludvig Frederik Hvidt, ugift student i København, der døde 22.5.1816, side 14, no.8.
A:
1) bror Poul Christian Thomas Hvidt, student
2) bror Niels Lauridsen Hvidt, student og forpagter af Kratmølle
3) bror Hans Jørgen Hvidt, student.

1031 Frederik Frederiksen, skolelærer i København. 8.6.1816, side 16, no.9.
Enke efter Anne Elisabeth Marx, [skifte 12.10.1809 lbnr.850].
1) Martin Frederik Frederiksen, kvartermester på Holmen
2) Johannes Adolf Frederiksen, fuldmægtig på Næs Jernværk i Norge
3) Marie Christine Frederiksdatter 20.
Afdøde døde 7.6.1816.

1032 Jappen Rivert Jappen Flor, pensioneret skolelærer i København. 10.6.1816, side 17, no.10.
E: Anne Sofie Haarup. LV: Kieller, skolelærer. B:
1) Rudolfe Henriette Flor
2) Cerine Sofie Flor.
Afdøde døde 7.6.1816.

1033 Anne Sofie Høhling i Frueklosteret i Stormgade i København, der døde 13.6.1816, side 18, no.11.
Enke efter Rasmus [Hansen] Fleischer, præst i Ballerup og Måløv, [skifte Smørum herred gejstlig 17.5.1804 lbnr.85]. B:
1) Georg Poul Høhling Fleischer 36, degn i Fløng
2) Helene Cathrine Fleischer g.m. Carl Christian von Høhling, kaptajn
3) Johanne Marie Fleischer g.m. Andreas Brandt, institutbestyrer i Kalundborg.

1034 Hans Mortensen, skolelærer ved fattigvæsenet i København, der døde 21.6.1816, side 20, no.12.
E: Mette Johansen. B:
1) Morten Severin Mortensen, blikkenslager
2) Elisabeth Kirstine Mortensen g.m. Hans Olufsen
3) Mette Kirstine Mortensen g.m. Jens Lauridsen, kongelig lakaj
4) Ellen Marie Mortensen
5) Marie Elisabeth Mortensen
6) Kirsten Mortensen
7) Clara Cathrine Mortensen.

1035 Elias Monrad, student i København. 8.7.1816, side 22, no.13.
E: Louise Pedersen. B:
1) Elias Ludvig Monrad 5
2) Otto Ditlev Monrad 3.
Afdøde døde 6.7.1816.

1036 Bolette Junge, ugift i København, der døde 12.7.1816, side 22, no.14.
A:
1) enken efter Lyst, klokker
2) Lorents Peder Bagger, bogholder
3) kusine Henriette Bagger, søster til Lorents Peder Bagger arving 2)
4) Erhard Haderup, krigsråd som far til Elisabeth Marie Haderup
5) Bartholomæus Bagger, urtekræmmer
6) [Christine Marie Bagger], enke efter Dalberg, kateket
7) jomfru Bagger i Jylland. FM: urmager Ramsø
8) Henrik Bagger, toldkasserer ved fætter bogholder Bagger
9) Elisabeth Buch.

1037 Erik Banzon Hee, student i København, der døde 16.7.1816, side 24, no.15.
Arvinger kendes ikke.

1038 Jens Christian Mørch, sproglærer i København. 18.7.1816, side 25, no.16.
E: Bodil Bech.
Testamente af 12.10.1810.

1039 Sigurd Gunløgson, student i København. 5.8.1816, side 35, no.17.
Afdøde efterlader sin mor, enke efter en præst på Island og nogle søskende.

1040 Johan Christian Østrup, en dreng i København. 18.9.1816, side 38, no.18.
A:
1) bror [Peder Østrup]
2) søster [Jacobine Østrup].
FM: Reinhardt Bentley.
Afdøde havde arv efter mormor Anne Marie, [skifte 12.4.1813 lbnr.953], enke efter Johan Christian Lehmann.
Afdøde døde 26.2.1814.

1041 Lassen, læge, der døde i Rusland. 28.9.1816, side 38, no.19.
E: Caroline Kolvig i Nørre Jernløse præstegård.
Arvinger angives ikke.

1042 Pinco Herschel, student i København. 9.10.1816, side 39, no.20.
E: Hendel. B:
1) Levon Pinco Herschel, tehandler i København
2) Nanine Herschel g.m. Bendix Meyer.
Afdøde døde 5.10.1816.

1043 Nikolaj Edinger [Sørensen] Balle i København, biskop over Sjællands stift, der døde 19.10.1816, side 40, no.21.
Enke efter Johanne Frederikke Harbo, [død 11.4.1802]. B:
6) Louise Frederikke Balle 32
7) Johanne Cathrine Balle 25
8) Ludvig Edinger Balle 21, underofficer
9) Frederikke Severine Balle 19.
Første ægteskab med Frederikke Severine Grundtvig, [død 2.8.1781]. B:
1) Johan Otto August Balle, krigsråd
2) Peder Hansen Balle, ritmester i Horsens
3) Christian Frederik Balle, død i østrigsk tjeneste uden børn
4) Elisabeth Balle g.m. Olufsen, etatsråd
5) Anne Marie Amalie Balle g.m. [Otto Johansen] Grundtvig præst [i Torkilstrup] på Falster.

1044 Karen i København. 20.10.1816, side 42, no.22.
E: Peder Mathias Metchgen, kirurg og distriktslæge. B:
3) Kirstine Juliane Metchgen g.m. Juul, skrædder.
Første ægteskab med Billie. B:
1) Frederik Billie, sømand
2) Grethe Billie g.m. Schmidt, skomager.
Afdøde døde 15.10.1816.

1045 Johan Daniel Gebauer, skolelærer på Jonstrup Seminarium. 2.11.1816, side 46, no.23.
A.
1) mor, enke efter Gebauer, udrider på Sorø Akademi
2) bror Jacob Gebauer, skolelærer i Stenløse.
Afdøde døde 27.10.1816.

1046 Nikolaj Jørgen Stolpe, apoteker på Svaneapoteket i København. 19.11.1816, side 48, no.24.
Enkemand efter Marie Cathrine Waargaard, død for 3 mdr. siden. A:
1) mor Maren, enke efter Johan Henrik Stolpe, urtekræmmer.

1047 Judith i København. 22.11.1816, side 55.
Enke efter Polak, skolelærer. B:
1) Herman Polak i Roskilde
2) Juliane Polak i København.
Afdøde døde 21.11.1816.

1048 Simson Manasse Breslau student i København. 28.11.1816, side 56, no.26.
Enkemand. B:
1) Israel Breslau, grosserer i København
2) Taubchen Breslau g.m. Ezekiel Wolf Goldmann i Lizau i Preussen.
Afdøde døde 22.11.1816.

1049 Peder Pedersen Herman, kantor og skolelærer i København. 4.12.1816, side 57, no.27.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 1.12.1816.

1050 Johan Valentin Geishart, kirurg i København. 18.12.1816, side 64, no.28.
Arvinger angives ikke.

1051 Carl Peder Flindt, cand. theol. i København. 10.12.1816, side 65, no.29.
E: Anne Cecilie Schmidt. B:
1) Carl Valerius Flindt 9
2) Johan Peder Frederik Flindt 7
3) Valeria Johanne Cecilie Flindt 4.
FM: morbror Valerius Junior Schmidt, købmand.

1052 Anne Christine Hansen, ugift i København. 21.12.1816, side 66, no.30.
A:
0) forældre [Mourids] Hansen, præst i Helliggejst kirke, [død 19.5.1777 og Anne Dorthe Muus, død 9.5.1799 lbnr.487]
1) bror Carl Hansen, præst i Sørum i Norge
2) bror [Christoffer Hansen, resident i Patna i Indien, død 4.6.1794]. 1B:
a Anne Dorthe, i Fredensborg præstegård
3) søster Anne Bolette Hansen
4) søster Louise Hansen g.m. Bang, professor.

1053 Eva i København. 24.12.1816, side 67, no.31.
Enke efter Michael Rothschild, af mosaisk trossamfund. Af børn angives B:
1) Levin Rothschild.
Afdøde døde 22.12.1816.

1054 Gundil [Frederiksdatter] Monrad i København, der døde 30.12.1816, side 67, no.32.
Enke efter Hans [Carlsen] Amundin, præst i Svallerup, [død 5.10.1802]. B:
1) Hans Amundin, urtekræmmer
2) Frederik Nikolaj Amundin, fuldmægtig på Løjtegård [i Tårnby sogn]
3) Carl Ulrik Amundin, præst [i Rørby, begravet 18.2.1814. E: Hedvig Cathrine Frederikke Dame]. 23B:
a Carl Amundin
b Hansine Amundin
4) Frederikke Cathrine Adelgunde Amundin g.m. Dalberg, oplagsskriver
5) Anne Adelgunde Amundin g.m. Christensen på Løjtegård.

1055 Nikolaj Georg Gordius, stud. kirurgi. i København. 15.1.1817, side 70, no.33.
A:
1) far [Johan Peder] Gordius, kirurg i Ålborg.

1056 Thilau, organist i København. 13.1.1817, side 72, no.34.
Enkemand. B:
1) en datter g.m. Svendsen, skrædder.
Afdøde døde 12.1.1817.

1057 Marie Elisabeth [Buch] i København. 13.2.1817, side 73, no.35.
Enke efter [Hans Jørgen Pedersen] Birch, præst [i Middelfart og Kavslunde, skifte Vends herred gejstlig 24.6.1795 lbnr.151]
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 11.2.1817.

1058 Laurids Andreas Heiden, provisor i København, der døde 22.2.1817, side 78, no.36.
A:
1) søskendebarn Henrik Peder Heiden, typograf
samt 2 farbrorsønner.

1059 Hans Bartholomæus Skytte, ugift provisor i København. 10.3.1817, side 82, no.37.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 8.3.1817.

1060 Andreas Otto [Køcher] Broch i København. 15.3.1817, side 84, no.38.
E: Elisabeth Schmidt. B:
1) Charlotte Amalie Broch g.m. Tømmerup, strømpevæver.
Bevilling til uskiftet bo af 21.6.1809.
Afdøde, der havde været degn i Gørlev [og Bakkendrup], døde 14.3.1817.

1061 Sara Christine Simson i København. 19.3.1817, side 85, no.39.
E: Samuel Lohnstein, skolelærer.
Testamente af 17.4.1816. A:
1) far Simson Manasse Breslau.
Afdøde døde 31.3.1816.

1062 Registrering i København. 2.4.1817, side 87, no.40.
Registrering hos Johan Bernhard Tidemann, stud. kirurgi til inddrivelse af betaling af mulkt.

1063 Johan Henrik Lehnert, skolelærer i København. 29.5.1817, side 88, no.41.
E: Anne Dorthe Buch. B:
1) Peder Lehnert, der døde i Vestindien.
[Første ægteskab med Sofie Louise, skifte 25.8.1797 lbnr.443].

1064 Theodor Reenberg With, student i København. 20.6.1817, side 89, no.42.
Testamente af 5.6.1817. A:
1) søster Margrethe Withs 5 børn
2) søster Charlotte Withs datter
3) Mathias With, silke- og klædehandler
4) Bechmann, skomager
5) Oluf Andersen
6) Sofie With.
Afdøde døde 19.6.1817.

1065 Jacob Mentzler, stud. jur. i København. 29.9.1817, side 91, no.43.
A:
1) bror Anders Mentzler, garver
samt en bor og en søster.
Afdøde døde 27.9.1817.

1066 Johan Frederik Leth, stud. kirurgi. i København. 11.10.1817, side 92, no.44.
A:
1) mor P. L. Leth på Lolland, enke efter Leth, forvalter.

1067 Johan Sigismund Ravnsø, student i København. 3.12.1817, side 94, no.45.
Arvinger angives ikke.

1068 Thomas Erlandsen, lærer i søetatens musikskole i København. 6.12.1817, side 96, no.46.
E: Birgitte Elisabeth Jensen.
Testamente af 31.7.1810. A:
1) Kirstine Elisabeth Jacobsdatter
2) Christiane Augusta Elisabeth Madsen.
Afdøde døde 7.11.1817.

1069 Jens Stampe Friedlieb, cand. theol. i København. 31.12.1817, side 99, no.47.
A:
1) bror [Filip Henrik Samuelsen] Friedlieb, præst [i Idestrup, skifte Falster Sønder herred gejstlig 14.3.1806 lbnr.139]. 3B:
a Margrethe Elisabeth Friedlieb g.m. [Laurids] Schmidt, inspektør [på Korselitse i Sønder Alslev sogn]
b Marie Friedlieb g.m. Michael Bille, kommandørkaptajn i Helsingør
c Hansine Margrethe Friedlieb
2) søster Sofie Friedlieb i København, enke efter forpagter Broager
3) søster Christiane Øllegaard Friedlieb, [skifte Sæby 23.10.1783 lbnr.174], var g.m. Hans Hjort, byfoged [i Sæby]. 1B:
a Birgitte Hjort g.m. Jens Brasch, fuldmægtig.


Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
3. klasse
Forseglings- og registreringsprotokol 1818-1819

med oplysninger fra Behandlingsprotokollen.

1070 Johan Frederik Bergsøe, licentiat medicinæ i København. 9.3.1818, side 2, no.1.
Enkemand. B:
1) Louise Charlotte Bergsøe 20, i Århus
2) Carl Vilhelm Bergsøe 18, på Gammeltorv apotek
3) Adolf Frederik Bergsøe 12.
Afdøde døde 8.3.1818.

1071 Andrea Christiane Qvist i København. 13.3.1818, side 3, no.2.
Enke efter Jørgen [Christian Gregersen] Vejle, præst i Føllenslev [og Særslev, begravet 28.4.1790]. B:
1) Susanne Eleonora Gregersen i København, enke efter [Niels] Hansen, birkedommer i Holbæk, [skifte Holbæk 29.11.1805 lbnr.933]
2) Mette Cathrine Gregersen, g.m. Seifert, major i Roskilde
3) Gregoria Frederikke Gregersen g.m. [Johan Thomsen] Kattrup, præst i Udby ved Holbæk.

1072 Frederik Christian Stolpe, student i København. 30.3.1818, side 7, no.3.
Arvinger kendes ikke.

1073 Christiane Torp i København. 7.4.1818, side 8, no.4.
E: Hans Rasmussen, pedel i Det kirurgiske Akademi i København. B:
1) Alexander Rasmussen, regimentskirurg
2) Jens Samuel Rasmussen 28, kopist på Holmen
3) Anne Ursula Rasmussen g.m. Becher, divisionskirurg i auxilliærkorpset i Frankrig
4) Anne Marie Rasmussen g.m. Knudsen, kopist i København
5) Frederik Christian Rasmussen 20, sømand på rejse til Vestindien.
Afdøde døde 5.4.1818.

1074 Johan Frederik Gylche, klokker [i Vor Frelser kirke] i København, der døde 25.4.1818, side 12, no.5.
E: Sofie Amalie Glud. B:
1) Johan Frederik Gylche, premierløjtnant i Norge
2) Sofie Amalie Gylche 28
3) Frederikke Dorthe Gylche 26
4) Petrine Henriette Gylche g.m. [Immanuel Poulsen] Nybo, præst [i Tømmerby og Lild] i Ålborg stift.

1075 Christiane Frederikke Barfred i København. 2.5.1818, side 14, no.6.
Enke efter Christian Frederik Lindsted, præst [i Høje Tåstrup, skifte Smørum herred gejstlig 9.5.1799 lbnr.82].
Arvinger kendes ikke.
Dog nævnes Barfred, kontorbetjent i Klasselotteriet.
Afdøde døde 29.4.1818.

1076 Hans Hanson, ugift litteratus i København. 13.5.1818, side 15, no.7.
A:
1) bror Iver Jacob von Hanson, kaptajn
2) bror Carl Christian Hanson på Bjørnsholm
3) søster Jytte [Kirstine] Hanson g.m. [Thøger Kiersgaard] Asch til Frederikkesminde [i Dråby sogn]
4) søster Pouline Cathrine Hanson g.m. Hornemann, by- og herredsfoged i Ebeltoft.
Afdøde døde 9.5.1818.

1077 Frederikke [Jensdatter] Vestengaard i København. 18.5.1818, side 17, no.8.
Enke efter Jens [Andreassen] Bech, præst i Vallekilde og Hørve, [skifte Skippinge herred gejstlig 20.10.1806 lbnr.34]
1) Dorthe Margrethe Bech 29
2) Birthe Sofie Bech.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Conrad Vilhelm Bech, urtekræmmer på stedet.
Afdøde døde 17.5.1818.

1078 Cathrine Marie Lund i København. 20.5.1818, side 18, no.9.
E: Andreas Tilge, cand.med.
Arvinger angives ikke.

1079 Marianne Petrine Theodora Raffenberg 7 år gammel i København. 29.6.1818, side 22, no.10.
A: mor Anne Vincentine [Kjær], enke efter [Jørgen Madsen] Raffenberg, præst [i Nakskov, død i København, skifte 19.9.1812 lbnr.928].
Afdøde havde arv efter Engelbrecht [Theisen] Raffenberg, styrmand i Nysted, [skifte Nysted 8.5.1816 lbnr.250].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 14.6.1818.

1080 Henriette Cathrine [Fogh] i København. 24.7.1818, side 22, no.11.
Enke efter Frederik Christian [Frederiksen] Bast, præst [i Karrebæk, død 1800].
Afdøde mands første ægteskab med [Susanne Haagen]. B:
1) Jacob Haagen Bast
2) Anne Kirstine Bast,
der er arvinger efter afdøde efter testamente.
Afdøde døde 23.7.1818.

1081 Hans Christian Mølsted, ugift præst Vartov i København. 27.7.1818, side 26, no.12.
A:
0) far [Jens Hansen Mølsted, præst i Alsted og Fjenneslev, skifte Alsted herred gejstlig 2.3.1788 lbnr.56]
1) bror Simon [Christian] Mølsted, præst i Hjerk og Harre
2) søster Anne Kirstine Mølsted i Hjerk præstegård.

1082 Vilhelm Raffenberg 11 år gammel i København. 7.8.1818, side 30, no.13.
A: mor Anne Vincentine [Kjær], enke efter [Jørgen Madsen] Raffenberg, præst [i Nakskov, død i København, skifte 19.9.1812 lbnr.928].
Afdøde havde arv efter Engelbrecht [Theisen] Raffenberg, styrmand i Nysted, [skifte Nysted 8.5.1816 lbnr.250].
Arvinger angives ikke.

1083 Peder [Pedersen] Søborg i København, der døde 28.8.1818, side 31, no.14.
E: Inger Magdalene [Barbara Joensdatter] Rørby.
Af 13 levende børn angives den ældste søn:
1) Simon Wesseltoft Søborg, urtekræmmer i København.
Afdøde var entlediget [1.10.1817] som præst i Hagested [og Gislinge].
Litteratur: Optegnelser om sognepræst John Rørbye's og Martha Simonsdatter Wedseltoft's slægt af H. Struer. (Kbh. 1918). Heri side 19ff.

1084 Daniel Frederik Beyer, overskibskirurg i København. 31.8.1818, side 38, no.15.
E: Adamine Dorthe Elisabeth Høj. B:
1) Anne Elisabeth Emilie Beyer 9.

1085 Christen Jensen Søndergaard graver på Skibskirkegården uden for Østerport. 15.9.1818, side 39, no.16.
E: Karen Selle. B:
1) Christian Søndergaard 13
2) Anne Dorthe Søndergaard 8
3) Nikoline Jensine Søndergaard 2½.

1086 Dorthe [Jørgensdatter] Tulstrup i København. 3.10.1818, side 40, no.17.
Enke efter Christian Frederik [Andreassen] Højer, præst i København Holmen, skifte 8.6.1797 lbnr.435]. B:
1) Cecilie Cathrine Højer, død, var g.m. Conrad Pallesen, kaptajn i søetaten. 1B:
a Enevold Pallesen 5
2) Anne Marie Højer, enke efter Saaby, grosserer
3) Frederikke Louise Højer g.m. Hegemann, kaptajn i søetaten
4) Fransiska Dorthe Højer.
Afdøde døde 2.10.1818.

1087 Maren [Nielsdatter Raae] på besøg i København. 6.10.1818, side 42, no.18.
Enke efter [dvs. sige datter af Niels Nielsen] Raae, præst [i Rær, Hansted og Vigsø, død 11.7.1784 og Anna Augusta Josiasdatter Kornbæk, død 17.5.1788].
[Uden ægteskab] B:
1) Anne Augusta Raae g.m. [Niels] Borthig (Bortvig), forvalter.
Afdøde havde bopæl i Viborg.
[Se skifte efter afdødes bror Anders Raae i Bakgård ved Vildsund i Thy, skifte Ørum amt 2.10.1793 lbnr.955].

1088 Oluf Evald, stud. kirurgi. i København. 9.10.1818, side 44, no.19.
A:
1) mor Ingeborg Olufsdatter, enke efter Evald Christensen, arbejdsmand.
Afdøde døde 7.10.1818.

1089 Oluf Jeronimus Mynster, professor medicinæ i København, der døde 13.10.1818, side 44, no.20.
E: Anne Kirstine Liebenberg. B:
1) Johanne Louise Mynster 15
2) Christian Peder Gudson Mynster 14
3) Christiane Jacobine Mynster 12
4) Constance Mynster 10
5) Frederik Ludvig Mynster 6
6) Nikoline Mathilde Mynster 4.

1090 Laurids Christian Pallesen, kompagnikirurg i København. 31.10.1818, side 59, no.21.
Enkemand efter Anne Dorthe Bytzow. B:
1) Hans Carl Christian Pallesen 6.
Afdøde døde 30.10.1818.

1091 Hartmann Peder Beeken, skolelærer i København. 26.11.1818, side 62, no.22.
E: Birgitte Kirstine Nested.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i begyndelsen af 1804.

1092 Johan Henrik Lorentz, organist i Citadellet i København. 3.12.1818, side 63, no.23.
Enke efter Frederikke Vilhelmine Lendrup, død for 4 år siden. B:
1) Emilie Lorentz
2) Augusta Lorentz
3) Carl Vilhelm Lorentz 17.
Desuden nævnes enkens søster jomfru Lendrup på stedet.

1093 Niels Lund, skolelærer i København. 22.12.1818, side 69, no.24.
E: Anne Margrethe Lassen. B:
1) en datter g.m. Aanen Gundersen, skomager.

1094 Frederik Nielsen, graver på Garnison Assistens kirkegård. 29.12.1818, side 70, no.25.
Enkemand. B:
1) Clemen August Nielsen.
Afdøde døde 27.12.1818.

1095 Birgitte Marie Haagensen i København. 6.2.1819, side 71, no.26.
Enke efter Johan Georg Kølbel.
Afdøde efterlader 4 fælles børn med enken og af første ægteskab B:
1) Christian 23, bogtrykkersvend.
Desuden nævnes enkens mor Marie With, enke efter Haagensen.
Afdøde døde 31.1.1819.

1096 Helene Cecilie Horrebow i København. 6.2.1819, side 72, no.27.
Enke efter Oluf [Andersen] Borreby, præst [i Vestermarie] på Bornholm, [skifte Bornholms provsti 2.12.1791 lbnr.16].
Afdøde døde 5.2.1819.

1097 Johan Henrik Vilhelm Giesemann, hofkirurg i København. 15.2.1819, side 75, no.28.
E: Margrethe Dorthe Reemke. B:
1) Anton Frederik Vilhelm Giesemann 10
2) Anne Else Giesemann 9
3) Ida Augusta Giesemann 3.
Bevilling til uskiftet bo af 23.3.1819.
Afdøde døde 14.2.1819.

1098 Jørgen Burchard Kuhr, skolelærer i København. 20.2.1819, side 79, no.29.
E: Birthe Pedersen. LV: far Jochum Pedersen, slagter.
Arvinger angives ikke.

1099 Gotfred Jansen, skolelærer ved Vor Frelser Kirke i København. 22.2.1819, side 80, no.30.
E: Birgitte Elisabeth.
Afdøde efterlader 3 børn, hvis navne ikke angives.

1100 Augusta Grube i København. 11.3.1819, side 81, no.31.
E: Levin Christian Sander, professor.
Testamente af 16.7.1810.

1101 Holger Hansen, stud. med. i København. 30.3.1819, side 82, no.32.
Afdøde var søn af Hansen, forrige rektor i Ribe.
Afdøde døde 25.3.1819.

1102 Carsten Ludvig Schiøtt, student i København. 5.5.1819, side 84, no.33.
E: Mette Marie Lassen, separeret.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 18.4.1819.

1103 Johanne Antoinette Egerod, ugift i København. 28.6.1819, side 85, no.34.
A:
1) mor [Anneke Plockross], enke efter [Svend Mikkelsen] Egerod, præst [i Vejby og Tibirke, skifte Holbo herred gejstlig 26.6.1792 lbnr.56].

1104 Anne Christine Hansen i København. 7.7.1819, side 86, no.35.
Enke efter Johan Hieronimus [Johansen] Chemnitz, tysk præst i Garnisonskirken i København, [skifte 18.9.1800 lbnr.528].
Testamente af 5.7.1819.
Afdøde døde 6.7.1819.

1105 J. W. Bloch, skibskirurg i København. 13.7.1819, side 88, no.36.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 17.6.1819.

1106 Thura Ahrensbach, læge ved garden til fods i København. 30.7.1819, side 89, no.37.
E: Amalie.
Afdøde efterlader 5 børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde28.7.1819.

1107 Levin Christian Sander, professor i pædagogik i København. 3.8.1819, side 90, no.38.
E: Sofie Clozell.
Arvinger angives ikke.

1108 Christian Vilhelm Harnisch, ugift kirurg i København. 10.8.1819, side 95, no.39.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var født i udlandet, døde 8.8.1819.

1109 Frands Peder Hagen, ugift cand. theol. i København. 12.8.1819, side 95, no.40.
A:
1) mor
2) bror, død. B:
a Oluf Frederik Hagen
og hans søskende.
Afdøde døde 11.8.1819.

1110 Markus Clausen, læge i København. 24.8.1819, side 96, no.41.
E: Sofie Birgitte Høvinghoff. B:
1) Henriette Clausen 13
2) Gustav Clausen 12
3) Emilie Clausen 5
4) Rudolf Clausen 4.

1111 Johannes Heide, kirurg i søetaten i København. 26.8.1819, side 98, no.42.
E: Louise Frederikke Tauw. B:
1) Johanne Vilhelmine Heide 13
2) Freder4ik Christian Heide 11
3) Jacobine Louise Heide 4
4) Mathilde Emilie Heide 2
5) Carl Ludvig Heide 6 mdr.
Afdøde døde 23.8.1819.

1112 Frederik Riise Ring, regimentskirurg på Kysten Guinea. 9.9.1819, side 99, no.43.
A:
1) bror Jacob Peder Riise Ring
2) bror Carl Ring i Skive
3) en søster.

1113 Johannes Fanø, klokker i Trinitatis kirke i København. 15.9.1819, side 100, no.44.
E: Ellen Marie Poulsen. B:
1) Ellen Marie Fanø 30, i Rendsborg
2) Christiane Marie Fanø g.m. Peder Halvorsen, teskænk
3) Signe Marie Fanø g.m. Jens Foss Steenfeldt, sømand [i Kalundborg].

1114 Niels Pagh, stud. theol. i København, der døde 25.9.1819, side 103, no.45.
A:
1) farbror Bertel Sørensen Pagh
2) farbrordatter Sofie Pagh
3) Schade på sin hustrus vegne
4) Hans Jensen Trille
5) Claus B. Hellesen, kaptajn og urtekræmmer.

1115 Marie Elisabeth i København. 30.9.1819, side 106, no.46.
Enke efter Henrik Frederik Friese, regimentskirurg. A:
1) Helene Dorthe Friese
2) Peder Mollerup Friese, officer i østrigsk tjeneste.
Afdøde døde 29.9.1819.

1116 Marie Kirstine [Jensdatter] Hegelund i København. 26.10.1819, side 107, no.47.
Enke efter Hans [Hansen] Rosenkilde, præst [i Kongsted, død 15.8.1796]. B:
1) Hans Rosenkilde, højesteretsassessor
2) Anne Dorthe Rosenkilde 46, i Næstved
3) Frederik Christian Rosenkilde, vinhandler og rodemester
4) Poul Mathias Rosenkilde, landinspektør.
Afdøde døde 25.10.1819.

1117 Laurids Amysen, landskirurg på Færøerne. 30.10.1819, side 110, no.48.
E: Else West. B:
1) Antoinette Dorthe Amysen 20
2) Marie Laurette Amysen 17
3) Louise Henriette Amysen 15
4) Amy Henrik Laurids Amysen 11.
Afdøde døde 21.10.1819.

1118 Vitus Guldberg, student i København. 12.11.1819, side 117, no.49.
A:
1) mor i Ribe, enke efter [Holger Vitussen] Guldberg, toldkasserer, [skifte Ribe 10.12.1809 lbnr.1581]
og søskende.

1119 Ludvig Peder Kølbel i København.15.11.1819, side 119, no.50.
0) far Kølbel, skolelærer.
Til stede var:
1) afdødes bedstemor Marie With, enke efter Haagensen
2) afdødes halvbror Christian Kølbel, bogtrykker på egne og øvrige arvingers vegne.
Afdøde døde 9.11.1819.

1120 Anne Cathrine Baltzer i København. 18.11.1819, side 120, no.51.
Enke efter Vilhelm Carl Harhoff, skibskirurg, [skifte 8.1.1810 lbnr.855].
Af børn angives B:
Johan Frederik Harhoff, bogbinder.
Afdøde døde 15.11.1819.

1121 Andreas Torup, stud pharm. i København. 18.11.1819, side 121, no.52.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 7.11.1819.

1122 Registrering af separationsbo i København. 20.11.1819, side 122, no.53.
Registrering efter bevilling til separation af 19.11.1819 hos Johan Christian Frederik Wappenhaus, barber og hustru Anne Birgitte Schaldemose i København.

1123 Christian Iversen, skolelærer i København. 26.11.1819, side 129, no.54.
E: Sofie Charlotte Andreassen.
Enken fremviste kopulationsattest fra Süder Brarup og angav ar afdøde havde 2 børn med hende.

1124 Mette Nielsdatter i København. 3.12.1819, side 130, no.55.
Enke efter Hans Vejlby, degn. B:
1) en datter g.m. Jens Sørensen, tobakshandler
samt 2 sønner.
Afdøde døde 2.12.1819.

1125 Krug, bataljonskirurg i København. 9.12.1819, side 131, no.56.
Arvinger kendes ikke.

1126 Cecilie i København. 9.12.1819, side 133, no.57.
Enke efter Levin Israel, skolelærer. B:
1) Jacob Levin
2) Abraham Levin.
Afdøde døde 5.12.1819.

1127 Maren Hougaard i København. 10.12.1819, side 133.
Enke efter Gotfred Kitz, organist. B:
1) Johan Albert Kitz, organist i Thisted
2) en datter g.m. Peder Kroppe Krog, kopist
3) en datter.
Afdøde døde 7.12.1819.

1128 Jens Strand, stud. theol. i København. 11.12.1819, side 134, no.59.
Af arvinger angives en halvsøster.
Afdøde døde 5.12.1819.

1129 Jacob Wolf, professor og højesteretsassessor i København. 15.12.1819, side 135, no.60.
Enke efter Charlotte Amalie Gjersing.
Testamente af 16.5.1812. A:
1) jomfru Christine Wolf.
Desuden nævnes:
1 Ejler Sofus Wolf, cand. philosophiæ
2 Anne Mette Wolf,
uvist om arvinger.
Afdøde døde 14.12.1819.

1130 Birgitte [Jensdatter] Klitgaard i København, der døde 31.12.1819, side 148, no.61.
Enke efter Peder Discher, præst [i Birkerød, skifte 3.12.1783 lbnr.170]. B:
1) Andreas Discher, præst [i Græse og Sigerslevvester], død. 2børn
2) Gregers Johannes Discher, præst [i Føllenslev og Særslev] på Sjælland
3) Anne Dorthe Discher, [skifte Mønbo herred gejstlig 11.4.1792 lbnr.145], var g.m. [Niels Christiansen] Ballum, præst [i Keldby]. 3B:
a [Bolette Sofie Elisabeth Ballum]
b [Inger Birgitte Ballum]
c [Anne Marie Ballum]
4) Anne Kirstine Discher.


Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
3. klasse
Forseglings- og registreringsprotokol 1820-1821

med oplysninger fra Behandlingsprotokollen.

1131 Hans Jacob Jacobsen, cand. pharm. i København. 13.1.1820, side 2, no.1.
E: Christiane Hvid.
Arvinger angives ikke.
Enken fremviste kopulationsattest af 30.12.1812 i Trinitatis kirke.
Afdøde døde 18.11.1818.

1132 Elisabeth [Schmidt] i København. 20.1.1820, side 2, no.2.
Enke efter [Andreas] Otto [Køcher] Broch, degn, [skifte 15.3.1817 lbnr.1060]. B:
1) [Charlotte Amalie Broch] g.m. Tømmerup, strømpevæver.
Afdøde døde 16.1.1820.

1133 Peder Andreas Wittendorff, kantor i Garnisons kirke i København, der døde 22.1.1820, side 3, no.3.
Enkemand efter [Christiane Dorthe Sofie Runchel]. B:
1) [Christian Julius Wittendorff], præst [i Hvirring og Hornborg]
2) Anton Iver Wittendorff, distriktslæge i Thisted amt
3) Juliane Marie Wittendorff g.m. Poul Friis, giesser i København
4) Christiane Petrea Frederikke Wittendorff g.m. Vilhelm Hartmann, organist
5) Christiane Elisabeth Sofie Wittendorff, enke efter Torp, mægler.

1134 Didrik Marcelius Galtrup, skibskirurg i København. 26.1.1820, side 5, no.4.
E: Karen Lassen Munch. B:
1) Carl Christian Frederik Galtrup 4
2) Eleonora Anneline Hansine Caroline Galtrup 2.

1135 Erik [Lauridsen] Gerlev, entlediget præst i København. 27.1.1820, side 6, no.5.
E: Jacobine [Cathrine] Rodtoldt (Roholt, Rottwitt).
8 børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde, der havde været præst i Klim og Torup, døde 25.1.1820.

1136 Frederik Taur, kirurg på Holmen. 4.2.1820, side 8, no.6.
E: Sofie Jacobsen. B:
1) Vilhelm Taur 4
2) Caroline Taur 3.
Afdøde døde på hjemrejse fra Batavia.

1137 Laurids Kabbel, student i København. 28.2.1820, side 11, no.7.
Begge afdødes forældre skal leve i Århus.
Afdøde døde 20.2.1820.

1138 Ove Rohde, ugift skolelærer i København. 8.4.1820, side 13, no.8.
A:
1) mor
2) søster, enke efter Egerod.
Afdøde døde 4.4.1820.

1139 Peder Alex Clausen, student i København. 9.4.1820, side 14, no.9.
Arvinger angives ikke.

1140 Ida Margrethe [Pedersdatter] Skive i København.27.4.1820, side 15, no.10.
Enke efter Christian [Christiansen] Skovbo, præst i Skuldelev og Selsø, [skifte Horne herred gejstlig 17.2.1787 lbnr.53]. B:
1) Skovbo, rådmand i Kolding
2) Mogens Skovbo, ved adressekontoret i København
3) Dorthe Skovbo g.m. Ravn, rodemester, på stedet
4) Christiane Skovbo g.m. Schmidt, regeringsråd på Sankt Croix
5) Agathe Johanne Skovbo g.m. Monrad, assessor
6) Peder Skovbo, død. 1B:
a Grethe.

1141 Charlotte Regine Goetze i København. 9.5.1820, side 17, no.12.
Enke efter Jahn, doktor. B:
1) Sofie Dorthe Jahn g.m. von Bauditz, artillerikaptajn
2) Margrethe Vilhelmine Jahn
3) Albert Jahn, doktor i Glücksburg.

1142 Hessel Fränkel. kantor i den mosaiske menighed i København. 9.5.1820, side 18, no.13.
E: Frederikke Levi.
3 børn, hvis navne ikke angives.

1143 Andreas Carl Vandel, regimentskirurg i København. 12.5.1820, side 19, no.14.
E: Ellen Kirketerp.
Med enken 7 børn fra 2-13 år: 1 søn og 6 døtre.
Af første ægteskab B:
1) Hanne Vandel 26
2) Erlandsine Frederikke Vandel g.m. Kirketerp, grosserer.
Af andet ægteskab B:
3) Carl Frederik Theodor Vandel 19.
Afdøde døde 11.5.1820.

1144 Jørgen Eriksen, stud. theol. i København. 18.5.1820, side 23, no.15.
Afdødes far skal være i live på Fyn.
Afdøde døde 16.5.1820.

1145 Ellen Marie Poulsen i København. 18.5.1820, side 24, no.16.
Enke efter Johannes Fanø, klokker i Trinitatis kirke, [skifte 15.9.1819 lbnr.1113]. B:
1) Ellen Marie Fanø g.m. Bruun, kaptajn i Rendsborg
2) Christiane Marie Fanø g.m. Peder Halvorsen, teskænk
3) Signe Marie Fanø g.m. Jens Foss Steenfeldt, sømand i Kalundborg.
Afdøde døde 17.5.1820.

1146 Erhard Wichmann, cand. jur. i København. 31.5.1820, side 29, no.17.
A:
1) mor Cecilie Støckert, enke efter Wichmann, kok.
Eventuelle øvrige arvinger angives ikke.
Afdøde døde 27.5.1820.

1147 Anne Marie Møller i København. 12.6.1820, side 29, no.18.
E: Ingolf Gudmundsen, reservekirurg på Holmen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 10.6.1820.

1148 Ludvig Oldenburg, skibskirurg i København. 19.6.1820, side 30, no.19.
E: Amalie Sauer. B:
1) Ludvig Oldenburg 4.
Afdøde døde 18.6.1820.

1149 Rebekka Dorthe i København. 28.7.1820, side 32.
Enke efter Morten Martin Ingvardsen, lærer. B:
1) Sofie Christiane Ingvardsen g.m. Christoffer Lorentsen.
Afdøde døde 26.7.1820.

1150 Frederik Wappenhaus, barber i København, der døde 8.8.1820, side 33, no.21.
E: [Anne Birgitte Schaldemose], separeret [efter bevilling af 19.11.1819 lbnr.1122].
Arvinger angives ikke.

1151 Frederik Christian Holmsted, skibskirurg i København. 11.8.1820, side 35.
E: Sofie Elisabeth [Knagh]. B:
1) Søren Ludvig Holmsted 8.
Afdøde døde 10.8.1820.

1152 Carl Frederik Friis, student i København. 15.8.1820, side 36, no.23.
A:
1) bror Mathias Fr5iis, bogbinder
2) bror Peder Friis, bogbinder.

1153 Hans Peder Tostrup i København, der døde 15.9.1820, side 36, no.24.
E: Cathrine Magdalene Trojel. LV: bror Trojel, sekretær. B:
3) Susanne Charlotte Hedvig Johanne Tostrup 13.
Første ægteskab med Susanne Magdalene Bing, [død Ribe 21.8.1804]. B:
1) Mathias Justinus Tostrup, skolelærer i Aversi på Gisselfeld gods
2) Pederikke Abigael Tostrup g.m. Ostenfeld Odense.
Afdøde havde været præst i Sakskøbing og Majbølle, [entlediget 2.9.1814].

1154 Sofie Margrethe Grell i København. 11.10.1820, side 39, no.25.
Enke efter Morten Jessen, degn i Fjellerup [og Glesborg].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 10.10.1820.

1155 Johan Gideon Moritz, amtsbarber i København. 20.10.1820, side 40, no.26.
Enkemand. B:
1) Sofie Moritz 21.
Afdøde døde 19.10.1820.

1156 Louise Charlotte Amalie Theodora Thim i København. 29.10.1820, side 41, no.27.
Enke efter Isak Adrian, kirurg, [skifte 3.4.1815 lbnr.1000].
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes søster Andrea Adrian g.m. Rosen, landmåler.
Afdøde døde 17.10.1820.

1157 Juliane Marie Nested i København. 11.11.1820, side 42, no.28.
E: Christian Kryger, divisionskirurg. B:
3) Jochum Andreas Kryger, kompagnikirurg
4) Adolf Kryger, bogtrykkersvend
5) Frederik Simon Kryger, apotekersvend på Bornholm
6) Simon Peder Kryger, urmagersvend
7) Cathrine Vilhelmine Kryger 22.
Af første ægteskab B:
1) Niels Adolf Wengel, regimentskirurg på Langeland
2) Hans Jørgen Wengel, apoteker i Ringsted.
Afdøde døde 10.11.1820.

1158 Gudmund Joensen, student i København. 2.12.1820, side 43, no.29.
Afdødes mor lever på Island.
Afdøde døde 30.11.1820.

1159 Magnus Hofmann Sevel, professor i København. 2.12.1820, side 45, no.30.
E: Johanne Charlotte. B:
1) Peder Sevel.

1160 Kirsten Sporon i København. 6.12.1820, side 46, no.31.
Dødsfaldet anmeldt af brorsøn Sporon, højesteretsadvokat.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 4.12.1820.

1161 Peder Henriksen, præst i Stadens civile arresthus og kateket i Vor Frue kirke i København. 29.12.1820, side 53, no.32.
E: Susanne Tham. B:
1) Julie Frederikke Dorthe Henriksen 3
2) Christian Henrik Juul Henriksen 1.
Afdøde døde 28.12.1820.

1162 Sigismund Næve (Nave), amtskirurg i København. 9.1.1821, side 55, no.33.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 6.1.1821.
(Sml. lbnr.569).

1163 Registrering i København. 16.1.1821, side 60, no.34.
Registrering af boet hos Jacob Jacobsen Dampe, doktor philosophiæ til inddrivelse af betaling ifølge dom.

1164 Sara Fabricius i København. 20.1.1821, side 61, no.35.
E: Jens Waagensen, kompagnikirurg. B:
1) Peder Waagensen 10
2) Jens Waagensen 4.
Desuden nævnes afdødes søster frue Klee.
Afdøde døde 18.1.1821.

1165 Christiane Sofie [Brewitz] i København. 17.2.1821, side 65, no.36.
Enke efter Christoffer Presser, murersvend.
Første ægteskab med [Johan Henrik] Dahl, skibskirurg, [skifte 27.10.1803 lbnr.627]. B:
1) Johan Anton Christian Dahl, snedkersvend
2) Marie Elisabeth Dahl g.m. Olufsen, sekretær.
Afdøde døde 9.2.1821.

1166 Caroline Marie [Spier] i København. 21.2.1821, side 66, no.37.
Enke efter Johan Martin Weinreich, præst på Frederiksberg. B:
1) Christine Louise Weinreich g.m. Lauridsen
2) Marie Dorthe Weinreich, enke efter Balsgaard, assistent.
Afdøde døde 19.2.1821.

1167 Henrik Rehfeldt, student i København. 14,3,1821, side 68, no.38.
A:
0) forældre [Frederik Carl Rehfeldt, hofkirurg og Charlotte Amalie Bruun]
1) søster g.m. Svendsen, doktor på Jægerspris
2) søster Charlotte Amalie Rehfeldt g.m. Rasmus Holst Bang, præst [i Elling og Tolne] i Jylland.
Afdøde døde 8.3.1821.

1168 Johannes Michael Møller, kirurg og skolelærer i København, der døde 15.3.1821, side 69, no.39.
Forlover med Laurine Kiel, der er frugtsommelig.
Første ægteskab med Petronelle Bredal, [skifte 21.9.1810 lbnr.869]. B:
1) Julie Caroline Møller.
Ingen børn af andet ægteskab.
Desuden nævnes:
1 afdødes svoger Jens David Høcke, snedker
2 afdødes fætter Frederik Christian Møller, tegner i Det kongelig Søkortarkiv.

1169 Carl Schwartzen, stud. jur. i København. 28.3.1821, side 82, no.40.
Dødsfaldet blev anmeldt af afdødes mor Vilhelmine Schwartzen.
Afdøde døde 23.3.1821.

1170 Jens Peder Artmann, student i København. 28.3.1821, side 82, no.41.
Arvinger angives ikke.

1171 Carl Arvig Faxe, feltlæge, der døde i København. 5.4.1821, side 83, no.42.
E: Sofie Lindal i Karlskrona.
2 børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde, der var feltlæge i den svenske orlogsflåde og boede i Karlskrona, døde 2.4.1821.

1172 Hans Rasmussen, pedel i Det kirurgiske Akademi i København. 28.4.1821, side 84, no.43.
Enkemand efter [Christiane Torp, skifte 7.4.1818 lbnr.1073].
4 børn hvoraf angives B:
1) [Jens Samuel] Rasmussen, kopist på Holmen.

1173 Andreas Binge, kompagnikirurg i København. 28.4.1821, side 86, no.44.
A:
1) halvsøster Johanne Marie Binge
2) halvsøster Vilhelmine Marie Christine Binge
3) halvsøster Mathia Christfried Diderikke Binge
4) halvsøster Anne Vilhelmine Caroline Binge
5) halvbror Johan Henrik August Binge
6) halvsøster Johanne Margrethe Amalie Conradine Binge
ved deres mor Anne Christine Binge i Altona.
Afdøde døde 26.4.1821.

1174 Johan Vilhelm Køniche, amtskirurg i København. 10.5.1821, side 88, no.45.
E: Frederikke Schultz. B:
1) Anne Sofie Louise Køniche 13.
Afdøde døde 9.5.1821.

1175 Gravers Haslund, student i København. 23.5.1821, side 90.
Arvinger angives ikke.
Desuden angives afdødes fætter Henrik Haslund, feldbereder.
Afdøde døde 22.5.1821.

1176 Bodil Cathrine Damgaard i København. 26.5.1821, side 91, no.47.
Enke efter Peder Gyrstinge, degn.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 23.5.1821.

1177 Karen Haurum, født Jørgensen i København, der døde 2.6.1821, side 92, no.48.
Enke efter Jean Dam Vind Gemsø, kirkesanger. B:
1) Johan Henrik Gemsø, kommissionær
2) Jørgen Raffenberg
3) Peder Fischer, sadelmagersvend
4) Carl Frederik Gemsø
5) Anders Markus Gemsø.

1178 Frederik Christian Kruchow, cand. theol. i København, der døde 28.6.1821, side 93, no.49.
Arvinger angives ikke.

1179 Else Marianne Jacobsen i København. 14.7.1821, side 95, no.50.
E: Jens Jochum Ginnerup, overlærer.
Arvinger angives ikke.

1180 Jørgen Severin Thanning, cand. theol. i København. 15.8.1821, side 96, no.51.
A:
1) bror Hans Henrik Thanning, student
2) Iver Immanuel Thanning, student.

1181 Johan Frederik Anholm, student i København. 21.8.1821, side 97, no.52.
Arvinger angives ikke.
Afdøde på rejse fra Vestindien.

1182 Jens Forbech, litteratus i København. 26.8.1821, side 98.
E: Martha Christine Jacobsen.
Afdøde efterlader 4 børn heraf B:
1) Gregers Forbech, stud. pharm.
Afdøde døde 21.8.1821.

1183 Christian Spengler, adjunkt i Nyborg lærde skole. 1.10.1821, side 101, no.54.
E: Louise Le Combe. B:
1) Henrik Spengler. 14.
Afdøde døde 30.9.1821.

1184 Johan Frederik Tode, ugift kirurg i søetaten. 10.10.1821, side 102, no.55.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 4.10.1821 på Bonderupgård ved Korsør.

1185 Christlieb Buch Haldager, skolelærer i København. 31.10.1821, side 104, no.56.
E: Andrea Gøring.
Afdøde efterlader 5 børn, hvis navne ikke angives.

1186 Cathrine Margrethe [Sørensdatter] Schaltz i København. 15.11.1821, side 105, no.57.
Enke efter Christian Frederik Randrup, præst i Bregninge [og Bjergsted, død 1.1.1813].
Afdøde boede hos Didrik Suhr, grosserer, hvis hustru var afdødes beslægtede.
Afdøde døde 14.11.1821.

1187 Cathrine Elisabeth von Seidlitz i København. 19.11.1821, side 105, no.58.
Enke efter Ernst Frederik Schmidt, apoteker i Narva. B:
1) en datter g.m. oberst Würtzen
2) en datter g.m. Peder Malling, løjtnant
3) Katinka Schmidt g.m. Feya, apoteker i Frederiksstad
4) Louise Schmidt i Ukraine i Rusland.
Afdøde døde 18.11.1821.

1188 Niels Kallehauge, organist i Helligåndskirken i København, der døde 2.12.1821, side 111, no.59.
E: Dorthe Marie Træn. B:
1) Johan Christian Kallehauge
2) Conradine Jacobine Kallehauge g.m. Wanding, kunstdrejer i Vordingborg
3) Elisabeth Sofie Kallehauge g.m. Henrik Bratz, kirurg.

1189 Peder Stauning, kompagnikirurg i København. 20.12.1821, side 113, no.60.
E: Constance Kundstrup.
Afdøde efterlader udarvinger i Jylland, hvis navne ikke angives.

1190 Hedvig [Jørgensdatter] Høgh i København. 22.12.1821, side 114, no.61.
Enke efter Peder [Mogensen] Vogelius, præst i København Helligånd, [død 2.5.1787]. B:
1) en datter g.m. Feilberg
2) Magnus Vogelius, præst [i Hobro] i Jylland
3) Jørgen Vogelius, officer i Norge
4) Helene Vogelius g.m. Nissen, professor i København
5) Anne Vogelius g.m. [Jørgen Christoffer] Bang, præst [i Støvring og Mellerup] i Jylland.
Afdøde døde 20.12.1821.

1191 Poul Frederik Bechmann, amtskirurg i København, der døde 26.12.1821, side 116, no.62.
E: Frederikke Andrea Olufsen. B:
1) Didrik Barthold Bechmann 5
2) Inger Dorthe Bechmann 3
3) Jacobine Henriette Susanne Bechmann 3 mdr.
FM: farfar Bechmann, kasserer.

1192 Udbetaling af løn til stervbo i København. 29.12.1821, side 117, no.63.
Dansk asiatisk Compagni udbetaler løn til boet efter afdøde undermester Henrik Stobmanns bo.
Klokker Zahn i Rendsborg meddeler samtlige arvinger, der ikke anføres her.


Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
3. klasse
Forseglings- og registreringsprotokol 1822-1823

med oplysninger fra Behandlingsprotokollen.

1193 Thomas Schatt, cand. pharm. i København. 22.1.1822, side 2, no.1.
E: Emilie Georgine Lobbæk. B:
1) Johanne Bolette Fanneho 4.
Afdøde døde 21.1.1822.

1194 De Mengin Salabert, præst ved Den portugisiske Legation, der døde 24.1.1822, side 3, no.2.
Arvinger angives ikke.

1195 Jonas Collin, pensioneret præst i København. 5.2.1822, side 4, no.3.
E: [Mette Helene Wandel] på Falster, separeret.
Afdøde efterlader flere børn af tidligere ægteskab, hvoraf en er g.m. Bolvig, brygger.
Afdøde, der havde været præst i Kalundborg og entlediget 13.1.1813, døde 4.2.1822.

1196 Eva [Lucie Dorthe Pechüle] i København. 24.2.1822, side 5, no.4.
Enke efter Johan Caspersen Müller, præst [i Havdrup og Skensved, død 28.1.1771]. B:
1) Hans Nikolaj Müller, kaptajn g.m. Susanne.
Afdøde døde 23.2.1822.

1197 Martin Olufsen, lærer i Søkadetakademiet i København. 25.2.1822, side 7, no.5.
E: Sofie Hedvig. B:
1) Martha Margrethe Juliane Olufsen 4
2) Otto Hvidberg Jonatan Olufsen 3.
Afdøde døde 24.2.1822.

1198 Hans Christian Schultz, student i København. 19.3.1822, side 8, no.6.
Arvinger angives ikke.

1199 Sigvard Altewelt, ugift cand. pharm. i København. 26.3.1822, side 9, no.7.
Afdøde efterlader flere søskende, heraf en g.m. kaptajn Ørgaard.

1200 Jeremias Høgh, student i København. 29.3.1822, side 10, no.8.
A:
1) far [Peder Markussen] Høgh, præst i Øster Tørslev ved Randers ved Christian Høgh, urtekræmmer i København.
Afdøde døde 28.3.1822.

1201 John Good Gruner, cand. phil. i København. 12.4.1822, side 14, no.9.
Afdøde efterlader sin mor i Helsingør og 6 søskende, hvoraf en søster er g.m. Blom, kaptajn i søetaten.
Afdøde døde 6.4.1822.

1202 Dorthe [Diane Nielsdatter] Suhm i København. 14.5.1822, side 16, no.10.
Enke efter Zacharias Tack, degn [i Store Heddinge, skifte Stevns herred gejstlig 29.3.1790 lbnr.118]. B:
1) [Laurids] Søren Tack, grosserer i København, g.m. Helene
2) Martha Cathrine Tack
3) Nikoline Tack g.m. Bentsen, toldbetjent i Slagelse.
Afdøde døde 11.5.1822.

1203 Sofie Knagh i København. 28.5.1822, side 18, no.11.
Enke efter Frederik Christian Holmsted, skibskirurg, [skifte 11.8.1820 lbnr.1151]. B:
1) Søren Ludvig Holmsted 10.
FM: morbror Knagh, guldsmed.
Afdøde døde 27.5.1822.

1204 Claus Christian Fleischer, cand. pharm. i København.2.7.1822, side 21, no.12.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 1.7.1822.

1205 Hanne i København. 8.7.1822, side 22, no.13.
E: Levin Pincus Hertz, af det mosaiske trossamfund. B:
1) Betty Hertz
2) Pincus Hertz ½ måned.
Desuden nævnes enkemandens mor, enke efter Pincus Hertz.
Afdøde døde 6.7.1822.

1206 Simon Hansen Engmark, 3. graver ved Frue kirke i København. 21.7.1822, side 23, no.14.
Enkemand efter sin for mange år siden borteblevne hustru.
Arvinger angives ikke.

1207 Andreas Christian Gertz, stud. kirurgi i København. 23.8.1822, side 31, no.15.
E: Johanne Louise Samuel. B:
1) Julius August Gertz 3
2) Mathilde Adolfine Gertz 18 uger.
Afdøde døde 21.8.1822.

1208 Cecilie Charlotte Raben, ugift i København. 27.8.1822, side 33, no.16.
Uden ægteskab B:
1) Vilhelmine Charlotte Jessen.
Afdøde havde arv efter Laurids Jensen Mammen i Randers, [skifte Randers 31.5.1799 lbnr.1453].

1209 Martin Bram Schaltz, cand. jur. og informator i København. 2.9.1822, side 34, no.17.
Af arvinger angives:
1) bror Schaltz, fuldmægtig.

1210 Jens Peder Holst, kirurg i København. 28.9.1822, side 35, no.18.
E: Christine Pedersen.
Afdøde efterlader 6 børn.
Desuden nævnes enkens søster Elisabeth, enke efter Rasmus Jørgensen, livgarde.
Afdøde døde 26.9.1822.

1211 Frederik Wermuth, kompagnikirurg i København. 28.9.1822, side 37, no.19.
Arvinger angives ikke.

1212 Henrik Nikolaus Græbe, fribarber i København. 4.10.1822, side 39, no.20.
Enke efter Bodil Marie Jensdatter.
Testamente af 6.6.1822. A:
1) enkens søster Anne Cathrine Jensdatter, enke efter Hans Pedersen.

1213 Hans Andersen Martensen, litteratus i København. 8.10.1822, side 41, no.21.
E: Anne Marie Troelsen. B:
1) Hans Lassen Martensen 14.
Afdøde døde 7.10.1822.

1214 Søren Rasmus top, kantor ved Vor Frue kirke i København. 5.11.1822, side 43, no.22.
E: Charlotte Amalie Fjederholt.
Afdøde efterlader 5 børn.
Afdøde døde 3.11.1822.

1215 Peder Lauridsen Pedersen, cand. jur. i København. 5.11.1822, side 45, no.23.
A:
1) mor Mette Olufsdatter, enke efter Christen Brødegaard, brændevinsbrænder
2) søster Marie Lauridsdatter Pedersen.
Afdøde døde 4.11.1822.

1216 Joachim Schwarz, barber i København. 28.11.1822, side 46, no.24.
E: Birgitte Kirstine.
Afdøde efterlader 2 børn heraf B:
1) Anne Kirstine.
Afdøde døde 24.11.1822.

1217 Johan Christoffer Lund, klokker i Slagelse. 28.11.1822, side 47, no.25.
E: Louise Marie Pitzler i København. B:
1) Benjamin Lund.
Afdøde døde 26.4.1818.

1218 Anne Kirstine Lund i København. 27.12.1822, side 49, no.26.
E: Jørgen Madsen, undergraver.
Testamente af 15.8.1808. A:
1) bror Hans Lund i Nedløse, død 4.1.1820. 3B:
a Christian Hansen Lund
b Bent Hansen Lund
c Jeppe Georg Hansen Lund
2) søster Hylleborg Christiane Jepsdatter Lund, død, var g.m. Niels Jensen, fisker på Brahetrolleborg gods. 1B:
a Hylleborg Christiane Margrethe Clodesdatter, død 11.10.1809, var g.m. Peder Didrik Kejser. 1B:
1 Jørgen Ludvig Pedersen, døbt 30.5.1806
3) søster Ida Dorthe Jepsdatter, død. 2B:
a Stine Clausdatter
b Cathrine Christiane Pedersen g.m. Niels Rasmussen. væver i Tvede ved Svendborg.

1219 Christiane Beyerholm i København. 11.1.1823, side 51, no.27.
A:
1) far Beyerholm, skolelærer.
Afdøde døde 10.1.1823.

1220 Kirstine Sofie Testrup. 20.1.1823, side 51, no.28.
Enke efter August, skolelærer. B:
1) August, bogholder i stadens fattigvæsen
2) en søn.
Afdøde døde 18.1.1823.

1221 Sofie Svane i København. 20.1.1823, side 52.
Enke efter Jens Lintrup. B:
1) Janus Lintrup, bogtrykkersvend.
Afdøde døde 19.1.1823.

1222 Dorthe Kirstine Boye i København. 13.2.1823, side 53, no.30.
E: Jacob Jacobsen Dampe, doktor, separeret.
Afdøde efterlader 4 børn, hvis navne ikke angives.

1223 Johanne Marie Kruse i København. 15.2.1823, side 53, no.31.
Enke efter Otto Stoud, rektor i Vordingborg.
Testamente af 20.4.1807. A:
1) søster frue Elise Kruse gift Schrøder
2) bror. død. 1B:
a Karen Kruse.
Afdøde døde 13.2.1823.

1224 Carl Christian Riis, undergraver ved Holmens kirke i København. 20.2.1823, side 55, no.32.
E: Kirstine Margrethe. B:
3) Jens Christian Daniel Riis 16.
Første ægteskab med Jacobine Henningsen. B:
1) Johanne Kirstine Riis 28
2) Caroline Dorthe Riis 27.
Afdøde døde 18.2.1823.

1225 Peder Birch, overgraver i Garnison kirke i København. 20.2.1823, side 57. no.33.
E: Kirsten Johansen. B;
1) Laurids Birch 26, kontorist i Rendsborg
2) Jeppe Birch 24, snedkersvend
3) Mathias Birch 21, bogtrykkersvend
4) Nikoline Birch 19
5) Petrine Birch 17.
Afdøde døde 18.2.1823.

1226 Vilhelm [Hansen] Billeschou, entlediget præst i København. 4.3.1823, side 65, no.34.
Enke efter Elisabeth Engelhardt, [død 8.1.1819]. B:
1) Louise Billeschou
2) Anne Marie Margrethe Charlotte Amalie Billeschou g.m. Schmidt, købmand i Frederikssund
3) Petrine Larsine Joachimine Billeschou, enke efter Branner, løjtnant og fabrikant.
[Første ægteskab med Anne Marie Albrecht i Ølstykke, skifte Ølstykke herred gejstlig 26.3.1771 lbnr.60].
Afdøde, der havde været præst [i Stenløse og Veksø], døde 2.3.1823.

1227 Johannes Muth, undergraver i København. 12..3.1823, side 68, no.35.
E: Magdalene Elisabeth Eriksen. B:
1) Dorthe Margrethe Muth g.m. Schultz, urmager
2) Sofie Cathrine Muth
3) Regine Marie Muth g.m. Rasmus Pedersen, arbejdsmand
4) Magdalene Elisabeth Muth g.m. Hans Schmidt, fyrværker.
Afdøde døde 11.3.1823.

1228 Christian Marquard, kirurg i søetaten i København. 14.3.1823, side 69, no.36.
E: Dorthe Susanne Haagensen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 13.3.1823.

1229 Poul Møller, eskadronskirurg i København. 23.4.1823, side 74.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 18.4.1823.

1230 Peder Atke Kastbjerg, professor, ridder af Dannebrog i København. 1.5.1823, side 75, no.38.
E: Magdalene Poulsen.
Afdøde efterlader 2 børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 30.4.1823.

1231 Anne Margrethe Meyer i København, der døde 5.5.1823, side 77, no.39.
Enke efter Mandelberg, professor.
Testamente af 2.5.1823.
Arvinger angives ikke.

1232 Christian August Iversen, student i København. 13.5.1823, side 80, no.40.
Arvinger angives ikke.
Peder Pedersen, vinhandler bekoster begravelsen.
Afdøde døde 11.5.1823.

1233 Louise Dems i København. 16.5.1823, side 82, no.41.
Enke efter Abraham le Maire, graver ve Den reformerte Menighed i København. B:
1) David Christian le Maire, fuldmægtig
2) en søn, død. 1B:
a Christian Frederik Emil le Maire.
Afdøde døde 14.5.1823.

1234 Elisabeth Cathrine [Schmidt] i København. 17.5.1823, side 84, no.42.
Enke efter Ludvig [Henriksen] Munch, præst i Kobberup og Feldingbjerg, [skifte Fjends herred gejstlig 2.1.1800 lbnr.90].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 16.5.1823.

1235 Frederik Ludvig Behrend, student og kaptajn i København. 23.5.1823, side 85, no.43.
E: Jeanette Roisin.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 22.5.1823.

1236 Henrik [Henriksen] Schou, præst [i Farstrup og Lundby] ved Ålborg, der døde 1.6.1823 på besøg i København. 2.6.1823, side 88, no.44.
Arvinger angives ikke.

1237 Anne Kirstine Ørn i København. 20.6.1823, side 89, no.45.
E: Peder Christian Lindenblad, klokker ved Vor Frelser kirke. B:
1) Joachim Ulrik Lindenblad, skolelærer og kirkesanger på Sjælland, død. 1B:
a [Peder Christian] Lindenblad 2.
Afdøde døde 19.6.1823.

1238 Niels Christian Christensen, cand. jur. i København. 27.6.1823, side 90, no.46.
A:
1) mor Bolette Sofie Christensen.
Afdøde døde 25.6.1823.

1239 Otto Horrebow, ugift dekan i København. 11.7.1823, side 91, no.47.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 10.7.1823.

1240 Christiane Hansen i København. 26.7.1823, side 91, no.48.
E: Hans Myhre, havde været overlærer i latinskolen på Bornholm. B:
1) Caroline Myhre 17
2) Dorthe Myhre 13
3) Susanne Myhre 11
4) Christian Myhre 10
5) Martin Myhre 7
6) Marie Myhre 4.
Afdøde døde i juni måned 1822.
Bevilling til uskiftet bo af 9.7.1822.

1241 Peder Frederik Jørgensen, ugift cand. jur. i København. 8.8.1823, side 93, no.49.
Afdøde efterlader sin mor som enke i Fredericia.
Afdøde døde 7.8.1823.

1242 Peder Christian Lindenblad, klokker i Vor Frelser kirke i København, der døde 15.8.1823, side 94, no.50.
Enkemand efter [Anne Kirstine Ørn, skifte 20.6.1823 lbnr.1237]. B:
1) Joachim Ulrik Lindenblad, degn i Gamle Glim ved Roskilde, død. E: Anne margrethe Sørensdatter. 1B:
a Peder Christian Lindenblad 4.

1243 Eggert C. Balslev, student i København. 29.9.1823, side 99, no.51.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 22.9.1823.

1244 Anton Henrik Mathiassen, præst i Hvedstrup og Fløng. 1.10.1823, side 100, no.52.
E: [Medea Jørgensdatter Sorterup].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på Frederiks Hospital i København 30.9.1823.

1245 Hanne i København. 6.10.1823, side 101, no.53.
Enke efter Jacob Wulf, klokker ved Det mosaiske Trossamfund i København.
Afdøde efter 5 børn heraf B:
1) en datter g.m. N. L. Nathan, silke- og klædehandler
2) en datter g.m. Bendix Bendixen, grosserer.
Afdøde døde 3.10.1823.

1246 Johanne Christine i København. 20.10.1823, side 104, no.54.
Enke efter Christian Hansen, skibsdoktor.
Datteren Sofie Juliane Marie Hansen bekostede begravelsen.
Afdøde døde 17.10.1823.

1247 Karen [Jensdatter] Møller i København. 7.11.1823, side 105, no.55.
Enke efter Laurids [Hansen] Lassen, præst [i Falslev og Kærby, død 29.6.1816].
Første ægteskab med [Johannes Pedersen] Schmidt, præst [i Gjerlev og Enslev, skifte Gjerlev herred gejstlig 2.11.1788 lbnr.19]. B:
1) Hans Schmidt, isenkræmmer i København
2) Jens Schmidt.
Laurids [Hansen] Lassens første ægteskab med [Esther Hansdatter Hamborg, død 14.11.1804]. Arv til B:
1) [Anne Kirstine Lauridsdatter Lassen] g.m. [Rasmus] Bach [i Enslev i Gjerlev herred]
Afdøde døde 6.11.1823.

1248 Jens [Carsten Frich] Høhne, præst i Ikast. 15.11.1823, side 107, no.56.
E: [Marie Cathrine Hellesen].
Arvinger angives ikke.
Afdøde på Frederiks Hospital i København 12.11.1823.

1249 Iver Betzer, institutbestyrer i København. 26.11.1823, side 110, no.57.
E: Marie Schmidt.
Afdøde efterlader 8 børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 24.11.1823.

1250 Johan Filip Patheier, pensioneret graver ved Reformerte kirke i København. 12.12.1823, side 111, no.58.
Enkemand. B:
1) Christine Patheier g.m. Lind, snedker.
Afdøde døde 11.12.1823.

1251 Joen Brynjulvsen, stud. theol. i København. 15.12.1823, side 112, no.59.
A:
1) far Brynjulv Gislesen, pensioneret præst i gården Ås i Jylland.
Desuden nævnes afdødes bror Sæmund Brynjulvsen, stud. med.

1252 Johan Christian Ludvig Obel, cand. theol. i København. 17.12.1823, side 113, no.60.
A:
1) mor Frederikke Sofie [Magdalene Paludan] i Ålborg, enke efter [Oluf Frederik] Obel, præst [i Gudum og Lille Vorde, død 25.9.1809]
2) en søster.


Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
3. klasse
Forseglings- og registreringsprotokol 1824-1825

med oplysninger fra Behandlingsprotokollen.

1253 Hans Christian Hersom, entlediget præst i København. 12.1.11824, side 2, no.1.
E: Cornelia Bille. LV: bror Bille, major. B:
4) Hans Christian Hersom.
Første ægteskab med [Magna Susanne Selstrup, død 10.10.1801]. B:
1) en datter g.m. Schack Testrup, ritmester
2) Charlotte Sofie Hersom, [skifte Hammer herred gejstlig 28.2.1809 lbnr.93], var g.m. Frederik Ludvig Vestengaard, præst [i Sværdborg, død 18.12.1817]. 3B:
a Jens Christian Vestengaard, adjunkt i Vordingborg
b Johanne Susanne Vestengaard
c Frederikke Charlotte Vestengaard
3) Marie Hersom, død, var g.m. Ludvigsen, ritmester. 1B:
a Magna Ludvigsen, g.m. Lind, forpagter.
Afdøde, [der havde været præst Vejlø og Vester Egesborg, entlediget 16.9.1808], døde 11.1.1824.

1254 Anton Almacy Kastbjerg, lærer på Instituttet i København. 27.1.1824, side 8, no.2.
A:
1) mor [Magdalene Poulsen], enke efter [Peder Atke] Kastbjerg, [skifte 1.5.1823 lbnr. 1230].
Eventuelle øvrige arvinger angives ikke.

1255 Christine Sofie Mønster i København, der døde 28.1.1824, side 9, no.3.
Enke efter Hans Christoffer Hensemann, degn og skolelærer. B:
2) Christine Frederikke Hensemann.
Uden ægteskab B:
1) Hansine Marie Markussen g.m. Andersen, skipper i Kolding.

1256 Anne Beathe Wedel i København. 4.2.1824, side 10, no.4.
Enke efter Laurids Struch, cand. theol. og lærer ved Gratistskolen i København. B:
1) Sofie Amalie Struch g.m. N. R. Bang, kaptajn og sadelmager
2) Margrethe Christine Struch g.m. Hans Christian Hammelev, litteratus og institutbestyrer
3) Johanne Pouline Struch 28.

1257 Marie Dalberg i København. 7.2.1824, side 13, no.5.
Enke efter Peder Nikolaj Jørgen Brycher. B:
1) Abel Theodora Brycher g.m. Jens Møller, brygger
samt 3 børn og en sønnesøn.
Afdøde døde 6.2.1824.

1258 Joachim Otto Sommer, regimentskirurg i København. 11.2.1824, side 14, no.6.
E: Christiane Caroline Fiedler. LV: bror William E. Fiedler.
Afdøde efterlader 4 børn, hvis navne ikke angives.

1259 Peder Villumsen, skolelærer i København. 14.2.1824, side 17, no.7.
E: Maren. B:
1) Christian Vilhelm Villumsen 17.
Afdøde døde 11.2.1824.

1260 Sofie Johanne Juliane Hansen i København. 21.2.1824, side 18, no.8.
A: far Christian Hansen, skibsdoktor.
Afdøde døde 18.2.1824.

1261 Hans Jacob Bredal Helm, lærer i Søetatens drengeskole i København. 22.2.1824, side 19, no.9.
E: Marianne Jerndorff. LV: bror Jerndorff, kopist. B:
1) Vilhelmine Christine Helm 5.

1262 Marinette Holm i København. 14.4.1824, side 20, no.10.
E: Johan Christian Førster, musiklærer.
Testamente af 15.2.1809.

1263 Sylvia Christine Sofie Molberg i København. 3.5.1824, side 20, no.11.
Enke efter Christian Hertz, klokker i Roskilde Domkirke.
Testamente af 22.4.1824.
Hans A:
1) mor Birgitte Cathrine, der døde i oktober 1824, enke efter Hans Bøye, toldskriver
2) bror Jens Michael Hertz, biskop i Ribe stift
3) søster Inger Dorthe Hertz, g.m. Frederik Bech, tobakssvend i Århus.
Hendes A:
1) søster Anne Dorthe Molberg, enke efter Ludvig Christian Hermes, fuldmægtig
Desuden mulige arvinger:
2) Jacob Gerhard Meidel, toldkontrollør
3) Meidel, kaptajn
4) Hjelte, bogholder
5) Birgitte Sofie Rasbech gift Hertz.

1264 Magnus Christian Pedersen, ugift eskadronkirurg i København. 15.5.1824, side 23.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 13.5.1824.

1265 Sofie Louise Charlotte Klenow i København. 8.6.1824, side 23, no.13.
Enke efter Jacob Baden, professor. B:
1) Gustav Ludvig Baden, landsdommer
2) Torkild Baden, professor
3) Jacob Baden, fyrinspektør på Lindesnæs i Norge.
Afdøde døde 6.6.1824.

1266 Johan Christian Bagger, student i København. 9.6.1824, side 25, no.14.
A:
1) far Markus Nikolaj Bagger i Slagelse.
Afdøde døde 2.6.1824.

1267 Mourids Salomon, stud. kirurgi. i København. 12.6.1824, side 26, no.15.
A:
1) far brygger i Odense.
Afdøde døde 11.6.1824.

1268 Johan Ludvig Christian Lyders, cand. phil. i København. 28.6.1824, side 32, no.16.
E: Margrethe Dorthe Lohmann. B:
1) Michael Henrik Christian Lyders 18.
Afdøde døde 27.6.1824.

1269 Georg With, student i København, der døde 30.6.1824, side 33, no.17.
A;
1) bror Niels Lauridsen With, ejer af Holland i Lyngby
2) bror Poul With, død. 1B:
a Verner Andreas Christian With, ejer af gården Mindstrup ved Slangerup.

1270 Hans Henrik Pedersen, stud. kirurgi. i København. 3.8.1824, side 34, no.18.
A:
1) far [Johan Henrik Pedersen] i Svejstrup, præst i Dover og Veng, entlediget [30.9.1818].
Desuden nævnes afdødes bror Thomas Vissing Pedersen, ekstraskriver i København.
Afdøde døde 2.8.1824.

1271 Registrering i Gothersgade i København. 30.8.1824, no.19.
Registrering af nogle effekter, der tilhørte Christian Ludvig Homann, præst på Østerø på Færøerne, der døde i august måned [hos sin far] i Hammer præstegård på Sjælland.
Skiftet foretages på Færøerne.

1272 Registrering i København. 2.9.1824, side 38, no.20.
Registrering af boet hos Jochum Elias Taagerup, cand. jur. i København efter umyndiggørelse af 25.8.1824.

1273 Vilhelm Kleinholt, sproglærer i København. 4.9.1824, side 43, no.21.
A:
1) mor Elisabeth, enke efter Kleinholt.
Eventuelle øvrige arvinger angives ikke.
Afdøde døde 3.9.1824.

1274 Johanne Marie Hansen i København. 6.9.1824, side 44, no.22.
Enke efter Johan August Brodersen, organist i Holmens kirke. B:
1) Steen Sofus Brodersen 13.
FM:
1 morbror Hansen, præst
2 morbror Hansen, stiftsskriver.
Afdøde døde 5.9.1824.

1275 Herman Frederik Otto Obstfelder, skibskirurg i København. 11.9.1824, side 46, no.23.
E: Karen.
Første ægteskab med [Kirsten Ekstrøm, skifte 19.1.1811 lbnr.883]. B:
1) Frederikke Dorthe Vilhelmine Obstfelder 21.
Afdøde døde 10.9.1824.

1276 Elise Johanne Conradine Paysen i Pelts stiftelse i København.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var datter af [Mathias Frederik] Paysen, andenpræst [i Sankt Petri kirke i København, død 11.4.1814].
Afdøde døde 29.9.1824 under et besøg i Bagsværd.

1277 Cathrine Lindholm i København. 4.10.1824, side 49, no.25.
Enke efter Jens Baggesen. præst i Niløse, [død 6.3.1824]. B:
1) Marie Elisabeth Baggesen.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Charlotte Lindholm g.m. Kofoed
2 afdødes søster Johanne Lindholm g.m. Berger.
Afdøde døde 1.10.1824.

1278 Adam Christian Friis, skolelærer i København. 26.10.1824, side 51, no.26.
Enkemand.
Arvinger angives ikke.
Begravelsen blev bekostet af Frederik Valentin Grøn, skomager.

1279 Johanne Frederikke Hvid i København. 26.10.1824, side 52, no.27.
E: Carsten Georg Frederik Hansen, lærer ved Petri kirkes realskole. B:
1) Theodor Thomas Adolf Hansen 15 uger.
Desuden nævnes afdødes mor Agnethe Kirstine Jernsted, enke efter Hvid, doctor medicinæ.
Afdøde døde 23.10.1824.

1280 Louise Christine Seeland i København. 29.10.1824, side 53, no.28.
E:Christen Heiberg Frimann, lærer i Søetatens pigeskole.
Afdøde efterlader 6 børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 27.10.1824.

1281 Anne Marie Holst i København. 6.11.1824, side 54, no.29.
E: L. de Hemmer, lærer ved Gratisskolen i København.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 4.11.1824.

1282 Troels Christian Hansen i København. 6.12.1824, side 55, no.30.
A:
1) far Hansen, sorenskriver i Norge.
Desuden nævnes afdødes fætter Ulrik Frederik Krog i København.
Afdøde døde 5.12.1824.

1283 David Pontoppidan Fenger, cand. jur. i København, der døde 22.12.1824, side 56, no.31.
A:
0) forældre [Jochum Reimer Fenger, kapellan i Fredericia Michaelis, død 8.7.1802 og Anne Skolastika Pagh, død 9.1.1817]
1) bror Immanuel Circovius Fenger
2) bror Poul Fenger, præst i Bredstrup
3) bror Mikkel Pagh Fenger til Vellinggård i Smidstrup sogn ved Vejle
4) bror Niels Amager Fenger, kopist i Hof- og Stadsretten i København
5) bror Markus Clod Fenger, stud. theol.
6) søster Helene Cathrine Fenger, enke efter Bødtcher, professor og stadsfysikus i Fredericia.

1284 Christian Urban Helmer, skolelærer i København. 23.12.1824, side 58, no.32.
Arvinger angives ikke.

1285 Jacob Samuel Joneff, ugift skolelærer i Det mosaiske Trossamfund. 31.12.1824, side 59, no.33.
Arvinger angives ikke.

1286 Nikolaj Christian Klink, sproglærer i København. 19.1.1825, side 64, no.34.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 18.1.1825.

1287 Mette Kirstine Bie i København. 28.1.1825, side 65, no.35.
E: Jens Høstmark Binderup, præst i As og Klakring, entlediget [23.4.1824]. B:
1) Peder Storm Binderup, død. 1B:
a en datter
2) Frederik Christian Binderup, skibsfører i København
3) Niels Juul Binderup, konstitueret inspektør på Frederiks Hospital i København
4) Erik Anton Christian Binderup, snedkersvend i København
5) Anne Dorthe Binderup, på stedet.
Afdøde døde 23.1.1825.

1288 Georg Johannes Thomsen, cand. theol. i København. 31.1.1825, side 67, no.36.
Arvinger angives ikke.
Forvalter Lerche bekostede begravelsen.
Afdøde døde 30.1.1825.

1289 Frederikke Lund i København. 8.2.1825, side 67, no.37.
E: Johannes Mønsted, institutbestyrer.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 7.2.1825.

1290 Carl Paludan Møller, cand. jur. i København. 17.2.1825, side 69.
A:
1) far [Jens] Paludan Møller, præst i Odense [Sankt Knud].
Afdøde døde 15.2.1825.

1291 Christine Marie Bagger i København. 25.2.1825, side 70, no.39.
Enke efter Dalberg, kateket.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Peder Bagger, bogholder.

1292 Magnus Haldor Thordersen, student i København. 23.3.1825, side 71, no.40.
A:
1) far Haldor Thordersen, præst på Sønderlandet på Island.
Afdøde døde 21.3.1825.

1293 Niels Vilhelm Krarup, student i København. 6.4.1825, side 73, no.41.
A:
1) far Christian Jensen Krarup, præst i Bregninge på Tåsinge.
Afdøde døde 2.4.1825.

1294 Carl Frederik Haase, kompagnikirurg i København. 6.4.1825, side 74, no.42.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 5.4.1825.

1295 Carl Ferdinand Degn, professor i København. 9.4.1825, no.43.
E: Sofie Pedersen Rosted.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 8.4.1825.

1296 Christian Solberg, kemiker i København. 12.4.1825, side 77, no.44.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 10.4.1825.

1297 Helene Dorthe Humble i København. 16.4.1825, side 85, no.45.
E: Johan Christian Henrik Schrøder, institutbestyrer og lærer i Holmens aftenskole.
Afdøde efterlader 2 børn.
Afdøde døde 14.4.1825.

1298 Johannes Carl Pedersen, stud. jur. i København. 21.4.1825, side 87, no.46.
A:
1) mor Caroline Magdalene Brinck på Sankt Croix i Vestindien
2) bror Christian Boas Pedersen, på Sankt Croix.
Desuden nævnes afdødes tante Anne Christine Brinck.
Afdøde døde 20.4.1825.

1299 Susanne Levigot i København. 22.4.1825, side 88, no.47.
E: Herman Josefsen, pensioneret skolelærer. B:
1) Sara Josefsen 32.
Afdøde døde 21.4.1825.

1300 Marie Cathrine Wappensnoer i København. 27.4.1825, side 89, no.48.
E: Christian Hansen Mortensen, lærer i Vor Frelser sogn fattigskole. B:
1) en søn, 7 år gammel.
Afdøde døde 24.4.1825.

1301 Judith Unna i København. 24.5.1825, side 90, no.49.
E: Israel Bernt Cohn, kirkesanger i Det mosaiske Trossamfund.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 22.5.1825.

1302 Ove Rosenqvist, skibsdoktor i København. 11.6.1825, side 91, no.50.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på rejse til Ostindien.

1303 Ernst Lave Pedersen, cand. phil. i København. 5.7.1825, side 92, no.51.
A:
1) far Lave Ernst Pedersen, købmand i Kolding.
Desuden nævnes afdødes bror Søren Pedersen.

1304 Margrethe Mortensdatter i København der døde 15.7.1825, side 92, no.52.
Enke efter Niels Lønberg, skolelærer. B:
1) en datter g.m. Jens Jensen, værtshusholder
samt 2 døtre.

1305 Inger (dvs. Ingeborg) Marie [Valentinsdatter] Tryde i København. 27.7.1825, side 93, no.53.
Enke efter [Gregers Christoffersen] Zimmer, præst [i Vetterslev og Høm, død 6.8.1773]. B:
1) Conrad Zimmer, præst i Veggerby [og Bislev]
2) Else Cathrine Zimmer g.m. Sonne, kobberstikker.
Afdøde døde 23.7.1825.

1306 Jens Høstmark Binderup, entlediget præst i København. 29.7.1825, side 94, no.54.
Enkemand efter [Mette Kirstine Bie, skifte 28.1.1825 lbnr.1287].
Af børn nævnes B:
1) [Niels Juul] Binderup, inspektør [på Frederiks Hospital i København].
Afdøde, der havde været præst [i As og Klakring, entlediget 23.4.1824], døde 28.7.1825.

1307 Kirsten i Abel Cathrines Stiftelse i København. 29.7.1825, side 95, no.55.
Enke efter Finch, barber, skifte 1818. B:
1) Carl Frederik Vilhelm Finch 12.
Desuden nævnes afdødes svigersøn af førsteægteskab: Schubert, bogtrykker.
Afdøde døde 27.7.1825.

1308 Christine [Baltzer] i København. 8.8.1825, side 96, no.56.
Enke efter [Johan Henrik] Helmke, kirurg, der døde for 46 år siden.
Som beslægtet nævnes Reich, inspektør.
Afdøde døde 5.8.1825.

1309 Birthe [Pedersen] i København. 15.8.1825, side 97, no.57.
Enke efter Jørgen [Burchard] Kuhr, skolelærer, [skifte 20.2.1819 lbnr.1098].
Af arvinger nævnes A:
1) søster Juliane Pedersen.
Afdøde døde 12.8.1825.

1310 Peder Bech, tidligere apoteker i Thisted, nu i København. 31.8.1825, side 97, no.58.
Testamente af 27.8.1823. A:
1) Thagaard, sandflugtskommissær
2) [Peder Nielsen] Brandt, kapellan i Thisted.

1311 Frands Christian Høhne, stud. kirurgi. i København. 8.9.1825, side 101, no.59.
A:
1) mor i Skælskør, enke efter en præst eller en degn.
Afdøde havde skudt sig selv 5.9.1825.

1312 Christian Henrik Buch, student i København. 13.9.1825, side 111, no.60.
Arvinger angives ikke.

1313 Vilhelmine Gedde i København. 4.10.1825, side 111, no.61.
Enke efter Rasmus Franchenau, doctor medicinæ. B:
1) Amalie Franchenau
2) Niels Franchenau 11.

1314 Aron Arctander, skolelærer i København. 10.10.1825, side 112, no.62.
E: Inger.
Afdøde efterlader 2 børn, heraf et i Norge.
Afdøde døde 29.8.1825.

1315 Bernhard von Wichede, litteraus i København. 28.11.1825, side 114, no.63.
Enkemand. B:
1) Johan Vilhelm von Wichede, kaptajn
samt 7 andre børn.
Afdøde døde 24.11.1825.

1316 Itzig Levin, skolelærer af Det mosaiske Trossamfund i København. 29.11.1825, side 115, no.64.
E: Bolette Meyer.
Afdøde efterlader 4 børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 27.11.1825.

1317 Conrad Bernhard Lorentsen, stud. med. på Regensen i København. 1.12.1825, side 116, no.65.
A:
1) bror Johannes August Lorentsen, stud. theol.
2) søster Johanne Lorentsen.

1318 Herman Josefsen, pensioneret skolelærer i København. 29.12.1825, side 119, no.66.
Enkemand efter [Susanne Levigot, skifte 22.4.1825 lbnr.1299]. B:
1) Sara Josefsen.

1319 Christine Vilhelmine Ernestine Lühnau i København. 31.12.1825, side 119, no.67.
E: Christian Julius Meyer, kirurg.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 28.12.1825.

SLUT
Smørum herred provsti
Skifteprotokol
1676-1808

[1676-1698]    [1693-1730]    [1728-1782]    [1783-1808]   

[Degne 1688-1759]   

[1644-1648]   


Smørum herred provsti
Skifteprotokol
1676-1698 og 1710

1 Peder Pedersen, præst i Herstedøster og Herstedvester. 29.5.1676, side 0.
E: Susanne Mikkelsdatter. LV: Villads Olufsen, præst i Greve og Kildebrønde. B:
1) Johannes Pedersen
2) Iver Pedersen
3) Anne Pedersdatter g.m. Damianus [Johansen], præst [i Vodder].

2 Thyge [Henriksen] Buch, præst i Torslunde og Ishøj. 2.10.1677, side 70.
E: Inger Lauridsdatter. LV: Hans Sigvardsen, præst i Nordrup og Farendløse. B:
1) Maren Thygesdatter 6.
FM: Jacob [Villumsen] Deichmann, præst i Høje Tåstrup.
Desuden nævnes afdødes bror Claus Buch.

3 Anne Ottesdatter i Ledøje. 23.6.1676, side 130.
E: Christoffer Hansen [Ballerup], præst i Ledøje og Smørum, der døde, skifte 9.5.1679. B:
1) Otto Christoffersen, successor
2) Torben Christoffersen Lidøe, præst i Herstedøster og Herstedvester
3) Jens Christoffersen, kollega i Den kongelige Skole i Frederiksborg
4) Salome Christoffersdatter g.m. Lorents [Jacobsen] Meulengracht, præst i Slangerup og Uvelse
5) Sidsel Christoffersdatter g.m. Jørgen Møller, rådmand i Slangerup
6) Anne Christoffersdatter g.m. Christian Langemach, præst i Sengeløse
7) Sofie Christoffersdatter 25.

4 Peder Jespersen Schou, præst i Brøndbyvester og Brøndbyøster. 14.12.1680, side 183.
E: Kirsten Hansdatter [Tausen]. B:
8) Anne Schou 4
9) Mathias Schou 3.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter. B:
1) Mikkel Schou.
Andet ægteskab med Anne Hansdatter. B:
2) Anne Marie Schou 17
3) Birgitte Schou 16
4) Hans Schou 14
5) Jesper Schou 12
6) Nikolaj Schou 10
7) Karen Schou 8.
FM:
1 Otto Christoffersen, præst i Ledøje og Smørum
2 Torben Christoffersen, præst i Herstedøster og Herstedvester
3 Nikolaj Helt, præst i Torslunde og Ishøj
4 Herman [Mortensen] Lipper, præst i Brøndbyvester og Brøndbyøster.

5 Karen [Thygesdatter] i Torslunde. 24.10.1681, side 254.
Enke efter Henrik [Hansen] Buch, præst i Torslunde og Ishøj, [død 1667]. B:
1) Hans Henriksen Buch, student
2) Rasmus Henriksen Buch
3) Thyge Henriksen Buch, præst i Torslunde og Ishøj, [skifte 2.10.1677 lbnr.2]. 1B:
1) Maren Thygesdatter 6.
FM: Jacob [Villumsen] Deichmann, præst i Høje Tåstrup.

6 Anders Gregersen Sidelmann, præst i Ballerup og Måløv. 5.12.1681, side 265.
E: Anne Thomasdatter. LV: Ulrik [Pedersen] Helt, præst i Glostrup. B:
1) Gregers Andersen Sidelmann, student.
Desuden nævnes enkens søster Lisbeth Thomasdatter. FM: Anders Nielsen Bøgvad.

7 Dorthe Pedersdatter Bircherod i Værløse. 18.9.1682, side 304.
E: Torben Lauridsen Vinding, præst i Værløse.
Afkald 20.6.1682 fra samtlige arvinger: A:
1) bror Laurids Pedersen Værløse
2) søster g.m. Peder Jørgensen
3) bror Jens Pedersen Bircherod
4) bror Erik Pedersen Bircherod
5) søster g.m. Henrik Thomsen Gerner.

8 Margrethe Jensdatter i Herstedøster. 27.9.1682, side 307.
E: Torben Christoffersen [Lidøe], præst i Herstedøster og Herstedvester. B:
1) Jens Torbensen.
FM: farbror Otto Christoffersen, præst i Ledøje og Smørum.

9 Torben Lauridsen Vinding, præst i Værløse. 13.2.1683, side 320.
A:
1) søster Mette Lauridsdatter g.m. Thomas Nielsen Vedby
2) søster Maren Lauridsdatter, død for 2 år siden g.m. Mikkel, degn ved Ystad i Skåne. 1B:
a Jytte Thot.
FM: Jørgen Krabbe.
3) "frændesøster" Birgitte Ibsdatter g.m. Claus Mikkelsen på Lerbæk i Jylland.

10 Anne Clausdatter [Føert] i Vallensbæk. 26.2.1685, side 396.
E: Vogn Svendsen, præst i Vallensbæk. B:
2) Johanne Vognsdatter g.m. Kaj Carstensen, præst i Jersie og Solrød
[Første ægteskab med formanden Mads Rasmussen Floe, død 9.10.1647]. B: 1) Anne [Madsdatter], død. 4B: a Henrik Thomsen
b Anne Cathrine Thomasdatter, død marts 1676
c Kirsten Thomasdatter, død august 1684
d Mathias Thomsen, død for 7 år siden.
FM: Jens Madsen Hvid, herredsfoged i Bårse herred.

11 Edel Margrethe Christensdatter Spend i Værløse. 18.6.1686, side 412.
E: Jens Pedersen Bircherod, præst i Værløse. B:
1) Kirstine Dorthe Bircherod.
FM: farbror Erik Pedersen Bircherod, rektor i Ebeltoft.
Desuden nævnes afdødes mor Margrethe Elisabeth Mese, enke efter Christen Spend, præst i Vordingborg, [død 1678]. LV: Bendix Mosel, rådmand i København.

12 Johanne Pedersdatter i Brøndbyvester. 24.9.1686, side 417.
E: Herman Mortensen Lipper, præst i Brøndbyvester og Brøndbyøster. B:
1) Morten Lipper, præst i Kongsted
2) Ingeborg Lipper
3) Mette Lipper
4) Kirsten Lipper
5) Regitse Lipper.
Afdøde døde i Landskrona i Skåne.

13 Ib Corfitz Nielsen, præst i Ballerup og Måløv. 13.11.16876, side 425.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: successor Peder Hylling, der ægter enken. B:
1) Niels Corfitzen 3½
2) Laurids Corfitzen 2
3) Jacob Corfitzen 20 uger.
FM:
1 farbror Christen Nielsen, amtsforvalter i Frederiksborg amt
2 mors morbror Anders Lauridsen Bech
3 mosters mand Jonas Thue, brygger i København.

14 Nikolaj [Pedersen] Helt, præst i Torslunde og Ishøj. 28.10.1689, side 447.
E: Margrethe Johansdatter Bruun. B:
1) Christian Ulrik Helt 10
2) Karen Helt 9
3) Peder Helt 6
4) Vilhelm Helt 3
5) Mathias Helt 2.
FM:
1 successor Jørgen Henriksen Lindtner
2 Christian Helt, rådstueskriver i København
3 farbror Vilhelm Helt
4 [farbror] Ulrik Helt, præst i Glostrup
5 farbror Jørgen Helt.

15 Herman Mortensen Lipper, præst i Brøndbyvester og Brøndbyøster. 24.4.1690, side 476.
E: Sofie Hansdatter Luft. LV: Jacob Deichmann, præst i Tåstrup. B:
6)
Første ægteskab med [Ingeborg Pedersdatter, død i Skåne 1655]. B:
1) Anne Lipper, enke efter krigsråd Schumacher. LV: Gert [Albertsen] Schumacher, præst i Helsingør Olai.
Andet ægteskab med [Johanne Pedersdatter, skifte 24.9.1686 lbnr.12]. B:
1) Morten Lipper, præst i Kongsted
2) Ingeborg Lipper, død [24.1.1690]. E: successor Jacob Lauridsen
3) Mette Lipper g.m. Carsten Flores, løjtnant
4) Kirsten Lipper
5) Regitse Lipper.

16 Christian Langemach (Langemarch) præst i Sengeløse. 3.6.1691, side 520.
E: Anne Christoffersdatter. LV: Jørgen Møller, accisseskriver i København. B:
1) Hans Henrik Langemach 16
2) Christoffer Langemach 13
3) Judith Langemarch 9
4) Henrik Langemach 6, der døde.
FM:
1 morbror Otto Christoffersen, præst i Ledøje og Smørum
2 morbror Jens Christoffersen, rektor i Frederiksborg
3Jørgen Møller Graff.

17 Jacob Lauridsen, præst i Brøndbyvester og Brøndbyøster. 13.7.1691, side 536.
Enke efter Ingeborg Hermansdatter Lipper, død kort tid før sin mand. B:
1) Johanne Jacobsdatter 8
2) Laurids Jacobsen 6
3) Oluf Lauridsen 2.
FM:
1 Jens Pedersen Bircherod, præst i Værløse
2 Peder Hansen Hylling, præst i Ballerup og Måløv
3 Morten Munch, brygger i København
4 børnenes bedstefar.

18 Henrik Thomsen, ugift i Vallensbæk præstegård. 10.9.1691, side 584.
A:
1 mors halvsøster Johanne [Madsdatter] g.m. Kaj Carstens, præst i Jersie og Solrød
2 fasters søn Thomas Christensen, skrædder i København, død. Enkens LV: Johan Andras, krigsråd. Børn, hvis navne ikke angives.

19 Palle Madsen i Glostrup præstegård. 11.4.1693, side 590.
Arvinger angives ikke.
[Afdøde, der blev begravet Glostrup 21.3.1693 49 år gammel, var entlediget 1677 som præst i Tårs og Vigsnæs, havde været personlig kapellan i Sorø nogle år og nu sidst nogen tid været i Glostrup præstegård].

20 Rasmus Troelsen, degn i Høje Tåstrup. 20.7.1698, side 593.
E: Kirsten Hansdatter. LV: bror Jørgen Hansen. B:
1) Hans Rasmussen 18
2) Troels Rasmussen 17
3) Karen Rasmusdatter 12
4) Laurids Rasmussen 11
5) Peder Rasmussen 8.
FM:
1 Johannes Nikolaj, degn i Torslunde og Ishøj
2 Søren Pedersen, degn i Ledøje og Smørum.

21 Laurids Rasmussen, degn i Vallensbæk. 9.8.1698, side 608.
A:
1) bror Anders Rasmussen i Rudkøbing
2) bror Hans Rasmussen i Rudkøbing, død. 1B:
a Poul Hansen i København
3) bror Jørgen Rasmussen, krigsfange i Tyrkiet
4) søster Birgit Rasmussen på Lolland, død
5) søster Anne Rasmusdatter på Lolland, død.
En af disse søstre efterlader 3 B:
a Else Hansdatter
b Maren Hansdatter
c Kirsten Hansdatter.
FM: farbror Niels Math, vinhandler i København.

22 Søren Pedersen Høgh, degn i Ledøje og Smørum. 31.7.1710, side 612.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jochum Frederik Rohde, amtsforvalter i Københavns amt. B:
1) Peder Sørensen 20, student.
FM: Carsten Eskildsen, degn i Herstedøster og Herstedvester.
Smørum herred provsti
Skifteprotokol
1693-1730

23 Jens Pedersen Bircherod, præst i Værløse. 26.5.1697, side 3.
E: Else Jensdatter [Mouridsen]. B:
2) Edel Margrethe Bircherod 10.
Første ægteskab med [Edel Margrethe Christensdatter Spend, skifte 18.6.1686 lbnr.11]. B:
1) Kirstine Dorthe Bircherod 13.
FM:
1 Johannes Bircherod, professor ved Københavns Universitet
2 Jens [Jensen] Bircherod, præst i Gladsakse.
Den ældste datter har arv efter sin mormor [Margrethe Elisabeth Mese, begravet Vordingborg 19.2.1692, enke efter Christen Spend, præst i Vordingborg, død 1678].
Registrering 8.2.1697.

24 Dorthe Esajasdatter Fleischer i Glostrup. 18.11.1697, side 46.
E: Ulrik (Hüldrig) [Pedersen] Helt, præst i Glostrup. B:
1) Esajas Helt 22, student
2) Hans Helt 19, student
3) Maren Helt 18
4) Peder Helt 15
5) Johan Hartvig Helt 13
6) Johanne Helt 11.
FM: farbror Christen Helt, sekretær ved Københavns rådstue.
Arv i boet efter afdødes far Esajas Fleischer, [kongelig hofapoteker i København, død 13.1.1663] ved Georg Fleischer, [apoteker i København].
Litteratur: Sofus Elvius: Danmarks præstehistorie i årene 1869-1884. Heri side 251: Slægten Fleischer.

25 Vogn Svendsen, præst i Vallensbæk. 5.4.1698, side 56.
E: Anne Olufsdatter. LV: Jørgen Lindtner, præst i Torslunde og Ishøj.
Første ægteskab med [Anne Clausdatter, skifte 26.2.1685 lbnr.10]. B:
1) Johanne Vognsdatter, enke efter Kaj [Mikkelsen Carstensen], præst [i Jersie og Solrød, død 1797]. LV: Jens Madsen Hvid, herredsfoged i Bårse herred.

26 Margrethe [Carlsdatter] Rosenmeyer i Høje Tåstrup. 12.1.1698, side 110, 796.
E: Jacob [Villumsen] Deichmann, (Dichmann), præst i Høje Tåstrup, der døde 17.10.1698, skifte 13.12.1698. B:
1) Margrethe Deichmann g.m. Anders [Hansen] Juul, præst i Stenmagle og Stenlille
2) Peder Deichmann 16
3) Anne Deichmann 14
4) Engel Deichmann 10
5) Karen Deichmann 9
6) Villum Deichmann 8
7) Carl Deichmann 6, der døde
8) Elisabeth Deichmann 4
9) Evert Deichmann 2.
FM:
1 Villum Deichmann på Avnsøgård
2 Bartholomæus [Pedersen] Deichmann, præst i Kolding g.m. [Else Carlsdatter Rosenmeyer]
3 Johannes [Hansen] Schrøder, kapellan i Helsingør Olai [g.m. Sofie Carlsdatter Rosenmeyer]
4 fars frænde Laurids Bartholomæussen købmand i København
5 successor Jens [Jensen] Laasby.
Arv i boet til afdøde mands brorsøn Edvard Deichmann efter forældre og efter søster Else Cathrine Deichmann ved stedfar Christian Mule, assessor og morbror Albert Dysseldorph, kongens kældermand i København.
Litteratur: Slægten Yde af Anton Blaabjerg. Slægtsarkivet, 1980.

27 Else Jensdatter [Mouridsen] i Værløse. 7.3.1701, side 208.
Enke efter Jens [Pedersen] Bircherod, præst i Værløse, [skifte 26.5.1697 lbnr.23]. B:
1) Edel Margrethe Bircherod 14.
FM: fars farbror Jens [Jensen] Bircherod, præst i Gladsakse og Herlev.
Afdøde døde 12.1.1701.

28 Anne Elisabeth [Justsdatter] Stemann i Herstedøster. Samfrændeskifte 3.6.1700, side 221.
E: Torben Christoffersen Lidøe, præst i Herstedøster og Herstedvester. B:
1) Christoffer Torbensen Lidøe 15
2) Anne Margrethe Torbensdatter Lidøe 13
3) Just Valentin Torbensen Lidøe 12
4) Johan Torbensen Lidøe 10
5) Salome Torbensdatter Lidøe 8
6) Hans Christoffer Torbensen Lidøe 7
7) Sofie Hedvig Lidøe 5.
På fars side FM:
1 farbror Otto Christoffersen Lidøe, præst i Ledøje og Smørum
2 farbror Jens Christoffersen Lidøe, rektor i Frederiksborg skole
3 halvbror af fars første ægteskab Jens Torbensen Lidøe 22, stud. theol.
På mors side FM:
4 Johan Eichel, medicus i København
5) Ernst [Christian Johansen] Boldich, præst i Helsingør Marie
6) Henrik [Lauridsen] Hirnklov, præst i Magleby [ved Skælskør].

29 Jørgen [Henriksen] Lindtner, præst i Torslunde og Ishøj. 1.5.1702, side 224, 490.
E: Margrethe Hansdatter Bruun. LV: Villads Olufsen, præst i Greve og Kildebrønde. A:
1) søster Margrethe Lindtner, død. Af første ægteskab B:
a Christen Jensen 26
b Daniel Jensen 24, der døde
c Else Jensdatter 23.
Af Margrethe Lindtners andet ægteskab med Immanuel Prætorius B:
d Anne Marier Prætorius 20
e Helvig Prætorius 18
f Daniel Prætorius 16
2) søster Christence Lindtner.
Enkens første ægteskab med formanden [Nikolaj Pedersen Helt, skifte 28.10.1689 lbnr.14]. Arv til B:
1) Peder Helt
2) Vilhelm Helt
3) Mathias Helt.

30 Henrik Hansen Falster, degn i Sengeløse. 28.7.1706, side 259, 793.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Laurids Lauridsen i Søborg. B:
1) Søren Henriksen 18.
FM: Jacob Henriksen Frørup, degn i Ballerup og Måløv.

31 Torben Christoffersen Lidøe, præst i Herstedøster og Herstedvester. 1.8.1707, side 272.
E: Bente Marie [Hansdatter] Gemsø. LV: stedfar Morten [Clausen] Reenberg, præst i Stege. Enken ægter Hans Jensen Spend, præst i Raklev. B:
8) Anne Elisabeth Lidøe 6.
Første ægteskab med [Margrethe Jensdatter Aalborg, skifte 27.9.1682 lbnr.8]. B:
1) Jens Torbensen, student.
Andet ægteskab med Anne Elisabeth [Justsdatter] Stemann, [skifte 3.6.1700 lbnr.28]. B:
1) Christoffer Torbensen Lidøe 15
2) Anne Margrethe Torbensdatter Lidøe 13
3) Just Valentin Torbensen Lidøe 12
4) Johannes Torbensen Lidøe 10, der døde 5.1.1710 i København
5) Salome Torbensdatter Lidøe 8
6) Hans Christoffer Torbensen Lidøe 7
7) Sofie Hedvig Lidøe 5, der døde 4.1.1713, skifte 2.8.1713.
FM:
1 farbror Otto Christoffersen Lidøe, præst i Ledøje og Smørum
2 fars svoger Johan Eichel, medicus i København
3 fars svoger Henrik [Lauridsen] Hirnklov, præst i Magleby [ved Skælskør]
4 fasters mand Falk [Hansen] Leth, præst i Sengeløse.

32 Ulrik [Pedersen] Helt, præst i Glostrup. 17.6.1715, side 397.
Enkemand efter [Dorthe Esajasdatter Fleischer i Glostrup. 18.11.1697 lbnr.24].
Underskrevet af afdødes myndige, der selv skifter indbyrdes. B:
1) Esajas Helt
2) Hans Helt
3) [Maren Helt] g.m. Christian Berg, [præst i Torslunde og Ishøj]
4) Peder Helt
5) Johan Hartvig Helt
6) [Johanne Helt] g.m. Knud [Arild Christensen] Friis, [præst i Sæby og Gershøj]

33 Karen Cheitum i Høje Tåstrup, der døde 23.11.1716, side 398.
E: Jens [Jensen] Laasby, præst i Høje Tåstrup. A:
0) forældre [Morten Pedersen Cheitum, præst i Hyllested og Venslev, død 1.1.1672 og anden hustru Kirsten Jensdatter Mule]
1) bror Peder Cheitum, der døde 12.11.1717.
Testamente af 21.10.1717.
Afkald fra arvinger [på fars side] A:
1) Cathrine Due, enke efter [Hans] Frorup, kaptajn
2) Margrethe Friis i København
3) Elisabeth Wind, Peder Cheitums husholderske
4) Malene Friis, enke efter Laurids Andersen Due og hendes bror:
5) Peder [Sigfredsen] Friis, præst i Vindinge på Fyn, [skifte Vindinge herred gejstlig 25.10.1689 lbnr.4, søn af Sigfred Friis, øverste renteskriver og Margrethe Cheitum. Han var g.m. Maren Hansdatter Friis]. 2B:
a Elisabeth Pedersdatter Friis g.m. successor Johan [Nielsen] Wandel
b Karen [Pedersdatter] Friis g.m. Laurids [Henriksen] Schurmann, præst i Frørup på Fyn
6) Margrethe [Sigfredsdatter] Friis [Dverrig] ved [sted]far [Johan] Schrader
7) Engelke Friis g.m. Hans Hylling i København
8) Anne Margrethe Friis g.m. Jørgen Bruun ved hendes svoger Christoffer Jensen Lund
Afkald fra arvinger [på mors side] A:
9) W. Kaalund i København
10) Barbara, enke efter magister Albert With
11) J. Kaalund
12) Barbara [Henriksdatter Mule], enke efter Albert [Fochsen] With, [præst i København Trinitatis, død 29.3.1715]
9) [Anne Elisabeth Hansdatter Mule] g.m. Hans Clausen Højelse, præst i Snoldelev
12) Barbara Hansdatter Mule, enke efter Mikkel [Andersen Højelse], præst [i Fåborg og Diernæs, skifte Sallinge herred gejstlig 18.1.1697 lbnr.12].
13) Jens Raklev
14) Iver Andersen på sin hustrus og hustrus søsters vegne.
(Se skifte efter Anne Mortensdatter Thune, skifte Københavns Hofret. Konceptskifte 19.12.1718 lbnr.72, enke efter Vilhelm Mule, etatsråd).

34 Otto Christoffersen, præst i Ledøje og Smørum. 27.6.1719, side 409.
Enkemand efter [Margrethe Thomasdatter Thorsmede, død 28.11.1713]. B:
1) Christoffer Ottesen, cand. theol.
2) Hans Ottesen
3) Anne Ottesdatter g.m. Christian Bartholin, præst i Gladsakse og Herlev
4) Karen Ottesdatter, død. E: Christian Velling. 5B:
a Henrik Velling 5
b Regine Magdalene Velling 5
c Otto Christian Velling 3
d Helmuth Christoffer Velling 2
e Johan Ernst Velling 9 mdr.
FM: farfar Henrik Velling til Edelgave.

35 Christen Lauridsen Ruus, degn i Ledøje og Smørum. 20.5.1721, side 491.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Oluf Andersen, sognefoged i Ledøje og Smørum. A:
1) halvsøster? Lisbeth Jacobsdatter g.m. Adrian Rejersen, arkelimester i Nyboder
2) fars søsterdatter Anne Pedersdatter
3) farbrors dattersøn Jens Mogensen.

36 Peder Jørgensen [Kirkberg], præst i Brøndbyvester og Brøndbyøster. 1.10.1721, side 507, 537.
E: Arone Martha [Pedersdatter] Fakse. LV: Jens Laasby, præst i Høje Tåstrup. B:
1) Jørgen Pedersen på Vesterbro ved København
2) Ephraim Pedersen, uvist hvor
3) Karen Pedersdatter g.m. Jens [Jepsen] Colding, successor
4) Øllegaard Pedersdatter 32
5) Johanne Georgia Pedersdatter 24.
FM: Christian Berg, præst i Torslunde og Ishøj.

37 Henrik Bech, degn i Høje Tåstrup. 3.3.721, side 519.
E: Elisabeth Neuhof. LV: Jens Laasby, præst i Høje Tåstrup. B:
1) Marie Bech.
FM: Simon Seidelin, successor.

38 Johan Dauw, præst i Herstedøster og Herstedvester. 14.7.1723, side 610, næste protokol fol.171B.
E: Agnethe Cathrine Grøtter. LV: Otto Christian Ehlers i København. B:
1) Frederik Johan Valentin Dauw 17
2) Alhed Cathrine Dauw, der døde 9 dage efter sin far
3) Johan Gotfred Dauw 14
4) Sofie Hedvig Dauw 13
5) Johan Frederik Dauw 5.
FM:
1 Jacob Schrøder, successor
2 Jens Colding, præst i Brøndby
3 Jens Laasby, præst i Høje Tåstrup.


Smørum herred provsti
Skifteprotokol
1728-1782

39 Peder [Hansen] Hylling, præst i Ballerup og Måløv. 13.9.1728, fol.1B, 22B.
E: Kirsten [Lauridsdatter] Witlev. LV: Jacob Schrøder, præst i Herstedøster og Herstedvester. B:
1) Hans Hylling, i udlandet
2) Marie Hylling g.m. Hans Jørgen Lesberg, skovrider i Københavns amt
3) Karen Hylling
4) Anne Margrethe Hylling
5) Birgitte Cathrine Hylling g.m. Peder [Andersen] Hald, kapellan i Ræer, Hansted og Vigsø.

40 Christian Berg, præst i Torslunde og Ishøj. 12.1.1729, fol.16, 30.
E: Maren [Ulriksdatter] Helt. LV: Knud Friis, præst i Sæby og Gershøj. B:
1) Dorthe Marie Berg, g.m. Cort Lemvig, løjtnant
2) Andreas Ulrik Berg 21
3) Christian Berg 18.
FM: Hans Holst, værtshusmand i Roskilde.

41 Jacob [Danielsen] Schrøder, præst i Herstedøster og Herstedvester, der døde 18.4.1732, fol.41, 102.
E: Thale Hansdatter Cramer. LV: Peder Dorschæus, præst i Ballerup og Måløv. A:
1) søster Marie Danielsdatter, død. E: Hans Mengel, møller i Flintinge i Toreby sogn. B:
1) Daniel Mengel 17
2) Hans Henrik Mengel
3) Gertrud Cathrine Mengel. Ved afkald. 28.8.1737 er hun g.m. Vincent Hansen, bødker i Sakskøbing.

42 Niels Sørensen Loumann, præst i Vallensbæk. 24.4.1736, fol.63B, 85B, 113B, 116B.
Enkemand efter hustru, [begravet 10.1.1720]. B:
1) Søren Loumann
2) Maren Loumann, forlovet med Andreas Christian Krog.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Frands Loumann
2 afdødes bror Peder Loumann
3 afdødes afdøde svoger Jens [Jensen] Kaalund, g.m. [Else Marie Eggers, datter af Johan Eggers, borgmester i Holbæk og Maren Sørensdatter Loumann, en datter af Søren Jensen Loumann til Hellestrup i Kirke Flinterup sogn i Sorø amt og Maren Pedersdatter].

43 Falk [Hansen] Leth, præst i Sengeløse. 7.11.1736, fol.76B, 127, 176B, 288B, 291, 311.
E: Anne Christoffersdatter Lidøe, der døde 25.3.1737.
Hans A:
Hans børn med afdøde hustru B:
1) [Anne Leth] g.m. [Urban Jacobsen] Bruun, på Antvorskov. 8B:
a Hans Leth Bruun 21
b Urban Bruun 18
c Peder Mathias Bruun 14
d Jacob Bruun 13
e Jørgen Christian Bruun 10
f Christian Frederik Bruun 6
g Anne Marie Bruun 17
h Mette Johanne Bruun.
Hendes A:
Hendes børn med afdøde mand B:
4) [Anne Leth] g.m. [Urban Jacobsen] Bruun på Antvorskov. 8B:
a Hans Leth Bruun 21
b Urban Bruun 18
c Peder Mathias Bruun 14
d Jacob Bruun 13
e Jørgen Christian Bruun 10
f Christian Frederik Bruun 6
g Anne Marie Bruun 17
h Mette Johanne Bruun.
Hendes første ægteskab med formanden [Christian Langemach, præst i Sengeløse, skifte 3.6.1691 lbnr.16]. B:
1) Hans Henrik Langemach, [præst i Skævinge og Gørløse, død [1728]. Første ægteskab med Salome Lorentsdatter Meulengracht, [død 15.4.1722]. 5B:
a Johannes Langemach, skoleholder i Skævinge
b Sidsel Langemach 27. Ved afkald 22.1.1750 er hun g.m. James Wicher i Båstrup, degn i Hylke sogn ved hans far Johannes Wicher, præst i Hylke
c Salome Langemach. Ved afkald 11.5.1754 er hun lem i Vartov Hospital
d Sofie Langemach g.m. Jens [Pedersen] Baadsmand, købmand i Skælskør
e Else Langemach 16. Ved afkald 16.12.1756 er hun g.m. Peder Jacobsen Maar, præst i Fensmark og Rislev.
[Hans Henrik Langemachs andet ægteskab med Maren Barchmann]. 1B:
f Johanne Henrikke Langemach 10. Ved afkald 17.9.1743 er hun g.m. Erik Sørensen Lemming, præst i Nørre Nissum
2) Christoffer Langemach, død på Møn. 1B:
a Falk Langemach Leth 18, discipel i Roskilde skole
3) Judith Langemarch, enke efter Bagge Nielsen, præst i Store Heddinge og Højrup, [skifte Stevns herred gejstlig 4.1.1748 lbnr.64].

44 Margrethe Jensdatter Snistorph i Høje Tåstrup. 25.11.1737, fol.102B, 115B, 120, 146B, 260, 355B.
E: Jens Jensen Laasby, præst i Høje Tåstrup, der døde 26.1.1738.
Hans A:
0) forældre Jens Rasmussen Laasby, borgmester i Århus, skifte Århus 2.8.1699 lbnr.423 og Maren Jensdatter Winther, skifte Århus. 5.11.1715 lbnr.839
1) bror Severin Laasby i Amsterdam, død. 2B:
a Jahn Severin Laasby
b Lorents Severin Laasby
2) bror Rasmus Laasby i Kristiansand, død. 3B:
a Jens Rasmussen Laasby i Amsterdam
b Arent Rasmussen Laasby i Kristiansand i Norge
c Niels Rasmussen Laasby, død. Hans enke ifølge testamente af 22.5.1739
3) søster Anne Laasby, død, var g.m. Erik Christensen i Kalundborg. 4B:
a Jens Eriksen Laasby i Trondhjem i Norge
b Elias Svane i København
c Inger Marie Olius g.m. Niels Bang, mønsterskriver i Hjerting ved Varde
d Mette Marie Eriksdatter
4) søster Ingeborg Laasby, død, var g.m. Anders Jørgensen. [Første ægteskab med Erik Christensen, købmand i Kalundborg]. 3B:
a Peder Nikolaj Jørgensen
b Edel Marie Andersdatter Jørgensen g.m. Mogens [Jacobsen] Baden, præst i Borup [og Kimmerslev]
c Anne Kirstine Jørgensen g.m. Elias Svane, renteskriver
5) søster Mette Laasby, enke efter [Peder Nielsen] Mollerup til Vestervig Kloster
6) søster Anne Laasby g.m. Henrik Weghorst i Fjellerup i Jylland
7) søster Karen Laasby, enke efter Peder [Svendsen] Kirketerp, præst i Bedsted og Grurup i Thy
8) bror Peder Laasby, borgmester i Århus
9) søster Gertrud Laasby g.m. Frederik [Mathiassen] Testrup, præst i Harring og Stagstrup
10) søster Kirsten Laasby g.m. Christian Lunov, herredsfoged i Lysgård og Hids herreder.
Hendes A:
1) bror Sigvard Christian Jensen Snistorph, præst i Kippinge og Brarup, [skifte Falster Nørre herred gejstlig 19.12.1729 lbnr.18. 5B:
a Margrethe Snistorph, enke efter Henrik [Hansen] Flindt, præst i Kippinge og Brarup, [skifte Falster Nørre herred gejstlig 10.2.1738 lbnr.35]
b Engelke Malene Snistorph g.m. [Johan] Iver Bagger, kapellan i Sakskøbing og Majbølle
c Vennike Snistorph. Ved afkald 2.10.1743 er hun g.m. Poul Rechen i Vålse
d Vilhelm Snistorph, over 25
e Inger Margrethe Snistorph.
2) søster Inger Margrethe Jensdatter Snistorph, død. 2B:
a Jens Hansen Birch
b Hans Christoffersen Lund
3) søster Engelke Jensdatter Snistorph, død, var g.m. [Christen Ramus Irgens, præst i Norge]. 4B:
a Sigvard Friis Irgens, kapellan i Norge
b Christian Frederik Irgens
c Jens Christian Irgens, student på Valkendorfs kollegium i København
d Engelke Irgens g.m. Duwal, materielforvalter på Kongsberg Sølvværk i Norge
4) halvsøster Abelone Jensdatter Snistorph, død. 2B:
a Leonard Kloumann, kommandørkaptajn
b Ulrik Christian Kloumann, løjtnant
5) halvbror Oluf Jensen Snistorph, død. 6B:
a Hans Olufsen Snistorph i København
b Jens Olufsen Snistorph
c Malene Olufsdatter Snistorph g.m. Johan Bittermann, skomager i København
d Engelke Magdalene Olufsdatter Snistorph g.m. Evert Christian Jensen, underofficer på Møn
e Bodil Olufsdatter Snistorph g.m. Anders Jensen, degn i Vejlby og Homå i Jylland
6) halvsøster Birgitte Jensdatter Snistorph, død. 2 døtrebørn, uvist hvor.
7) halvbror Jacob Jensen Snistorph, øverste kapellan i København Sankt Nikolaj, skifte Sokkelund herred gejstlig 27.2.1731

45 [Anne Sofie Lorentsdatter Vissing] i Høje Tåstrup. 6.10.1739, fol.140.
E: Christoffer [Johansen] Heerfordt, præst i Høje Tåstrup. B:
1) Anne Sofie Heerfordt 7 mdr.
FM:
1 Niels Andersen Blix, værtshusmand i Hedehusene
2 [Carl Ferdinand Carlsen] Treu præst i Jyllinge og Gundsømagle g.m. [Annette Petronelle Lorentsdatter Vissing]
3 farbror Jacob [Johansen] Heerfordt, præst i Boeslunde.
Desuden nævnes enkemandens søster madam Jensen i Holbæk.
Bevilling til uskiftet bo af 3.4.1739.

46 Dorthe Anchersen i Ballerup præstegård. 30.7.1742, fol.171B.
Enke efter Johannes [Pedersen] Dorschæus, præst i København Vor Frue, [død 19.11.1706]. B:
1) Ancher Dorschæus 48, sekretær i Danske Kancelli
2) Christian Dorschæus, kapellan i København, Trinitatis, død [1730]. E: [Drude Margrethe Hermansdatter Højer] nu g.m. Ancher [Christensen] Borch, præst i Fanefjord på Møn. Hans børn, hvis navne ikke angives
3) Peder Dorschæus 43, præst i Ballerup Måløv
4) Jens Dorschæus, præst i Egebjerg i Ods herred, død [september 1736]. E: Riborg [Brostrupsdatter] Albertin
5) Anne Cathrine Dorschæus g.m. Michael Clausen Mule, præst i Nørre Broby på Fyn ved søn Johannes Mule. vicepræst i Nørre Broby
6) Maren Dorschæus, død. E: Gerhard [Hermansen] Treschow, præst i Birkerød. 1B:
a et barn, der døde 2 år efter sin mor.
Afdøde flyttede til Ballerup november 1738.

47 Laurids [Iversen] Bachevold, præst i Herstedøster og Herstedvester, der døde [januar 1743], fol.176.
E: Susanne Kirstine [Nielsdatter Grundtvig].
Bevilling til uskiftet bo af 1.2.1743.

48 Jørgen Gantzel, præst i Glostrup. 2.9.1746, fol.176B, 189, 193B, 213B, 229, 239B, 242B, 260B, 339B.
E: [Anne] Cathrine [Steffensdatter] Lindemann. LV: Bjørn Mørch, prokurator. B:
2) Cathrine Marie Gantzel g.m. Herman Føge, urtekræmmer
3) Magdalene Gantzel 29
4) Ursula Hedvig Gantzel 28
5) Christian Gantzel 27, stud. theol.
6) Dorthe Gantzel 25
7) Daniel Gantzel 24
8) Pouline Thomasia Gantzel g.m. Jens Nielsen, Blicher, dansk kapellan i København Garnison, nu i Starup og Nebel
9) Steffen Gantzel 18.
FM:
1 morbror Christian Lindemann, negotiant i København
2 Bertel Jegind, købmand i København.
Første ægteskab med [Anne Marie Gotfredsdatter Lange]. B:
1) Anne Kirstine Gantzel, død, var g.m. Niels Andersen. 1B:
a Anne Marie Nielsdatter 14.
Arv i boet til enken og hendes bror Daniel Lindemann i Vemmetofte efter deres mor Magdalene [Kellinghusen], enke efter [Steffen] Lindemann, [købmand og postmester i København].
Afdøde døde 1.9.1746.

49 Jesper Nielsen Løve, præst i Vallensbæk. 17.4.1747, fol.185, 190, 228B, 234B, 245, 260B, 341.
E: Anne Elisabeth [Andersdatter] Lemvig. LV: Jens Colding, præst i Brøndbyvester og Brøndbyøster. B:
1) Sara Marie Løve 17. Ved afkald 20.1.1766 er hun g.m. Søren Nielsen Mariager, styrmand på Færø-farten.
FM: Peder Benniche, degn i Vallensbæk.

50 Laurids Lund, præst i Herstedøster og Herstedvester. 1.10.1747, fol.203, 242, 274, 289B, 308B, 314B.
E: Anne [Clausdatter Gosmann]. LV: Jens Paludan, præst i Torslunde og Ishøj.
Første ægteskab med [Gertrud Christoffersdatter Heidemann, død Ribe 17.12.1726].
Andet ægteskab med Elisabeth Jonasdatter, skifte Habel præstegård 15.2.1743, da han var præst i Vang i Akershus stift i Norge. B:
1) Anne Cathrine Lund 18. Ved afkald 23.12.1755 er hun g.m. Andreas Klinge, underjæger på Jægersborg
2) Gertrud Kirstine Lund 15. Ved skiftesamlingen 27.7.1748 er hun g.m. [Peder] Krøjer, degn i Høje Tåstrup
3) Christiane Lund 12. Ved afkald 8.5.1758 er hun g.m. Niels Finchenhagen
4) Jonas Christian Lund 6. (Aldre angivet 1.10.1747), der døde, skifte 15.12.1751
FM:
1 farfar Laurids Rasch, præst i Habel og Tompter i Akershus stift g.m. farmor Anne Magdalene Storch
2 Michael Dyrhus, kapellan i Habel og Tompter, som beslægtet
3 morbror Gotfred Jonassen.
Arv i boet efter enkens bror Bernt [Clausen] Gosmann, præst i Gudme og Brudager på Fyn, [skifte Gudme herred gejstlig 27.9.1743 lbnr.57].

51 Lucie Emerentze Bloch i Glostrup. 27.10.1751, fol.289, 423B.
E: Peder Andreas [Olufsen] Aagaard, præst i Glostrup. B:
1) Cecilie Aagaard 2. Ved afkald 24.11.1777 er hun g.m. Johan Carl Frederik Hofmann, amtskirurg i København
2) Oluf Aagaard, nyfødt, der døde.
FM: morfar [Søren Frederiksen] Bloch, professor, [præst i København Vort Frue].
Arv efter afdødes farbror Adam Levin [Frederiksen] Bloch, præst i Ellidshøj [og Svenstrup, skifte Hornum herred gejstlig 7.1.1762 lbnr.46].

52 Charlotte Helene [Wichmannsdatter] Hasebart i Torslunde. 16.12.1754, fol.291.
E: Jens [Hansen] Paludan, præst i Torslunde og Ishøj. B:
1) Hans Paludan 18
2) Helene Paludan 15
3) Anne Paludan 14
4) Anne Kirstine Paludan 12.
FM: Peder Mortensen, degn i Torslunde og Ishøj.

53 Karen Pedersdatter Kirchberg i Brøndbyvester. 2.7.1754, fol.291B.
E: Jens [Jepsen] Colding, præst i Brøndbyvester og Brøndbyøster. B:
1) Jacob Løve Colding
2) Johannes Iver Colding, personlig kapellan hos sin far
3) Villads Colding.

54 Peder Christian [Hansen] Runchel præst i Sengeløse. 16.4.1755, fol.299, 309, 330B, 339, 340B, 356.
E: Elisabeth [Eleonora] Bracht. LV: Jens Paludan, præst i Torslunde og Ishøj. B:
1) Christian Frederik Runchel 18
2) Johannes Runchel 17
3) Cathrine Sofie Dorthe Runchel 15. Ved afkald 16.6.1762 er hun g.m. P. F. With i Roskilde Kro
4) Christiane Dorthe Sofie Runchel 12. Ved afkald 17.8.1770 er hun g.m. [Peder Andreas] Wittendorff, [slotskantor] i Fredensborg
5) Peder Christoffer Runchel 10
6) Marie Hedvig Runchel 9
7) Jens Christian Runchel 7.
FM: Peder Schaltz, præst i Herstedøster og Herstedvester.
Afdøde døde 19.3.1755.

55 Henrik [Jørgen Niemand Didriksen] Finckenhoff, præst i Sengeløse, der døde 9.8.1756, fol.311B.
E: Marie Dorthe Pechüle. A:
0) forældre Didrik Mathiassen Buch, præst i Hjørring, død 20.4.1716 og Lisbeth Jørgensdatter Finckenhoff
1) bror Christian Finckenhoff, præst i Froen i Akershus stift i Norge
2) søster g.m. Johan Drewsen på Strandmøllen i Søllerød sogn
3) søster g.m.- Lorents Frederik Wilchen på Valkemøllen i Søllerød sogn.

56 Anne Kirstine Jessen i Torslunde. 3.3.1757, fol.312B.
Enke efter Jørgen Langfeldt, krigsråd.
Første ægteskab med [Bolle Wichmannsen Hasebart]. B:
1) Charlotte Helene [Wichmannsdatter] Hasebart, [skifte 16.12.1754 lbnr.52] E: Jens [Hansen] Paludan, præst i Torslunde og Ishøj. 4B:
a Hans Paludan
b Helene Paludan
c Anne Paludan
d Anne Kirstine Paludan.
Afdøde døde 13.1.1757.

57 Jens [Jepsen] Colding, præst i Brøndbyvester og Brøndbyøster, der døde 30.6.1758, fol.315.
Enkemand efter [Karen Pedersdatter Kirchberg, skifte 2.7.1754 lbnr.53]. B:
1) Jacob Løve Colding
2) Johannes Iver Colding, successor g.m. Signe Kirchberg
3) Villads Colding.

58 Inger Cathrine [Johansdatter] Birch i Vallensbæk. Samfrændeskifte 10.10.1761, fol.331, 355B.
E: Laurids [Hansen] Jæger, præst i Vallensbæk. B:
1) Johanne Dorthe Johanne Jæger 13¾
2) Christian Jæger 12¾
3) Else Cathrine Jæger 11½
4) Hans Jæger 10
5) Anne Kirstine Jæger 7¾
6) Johan Peder Ebenezer Jæger 6¾
7) Eva Cathrine Jæger 5½
8) Helmiche Margrethe Pouline Jæger 2¾.
FM:
1 Johan Otto Bang, professor ved Københavns Universitet
2 Jens Faber, hovedmagasinforvalter i søetaten
3 Hans Bastholm, revisor i søetaten
4 Hans Albertsen Eerdten, kongelig handelsforvalter for Island og Finmarken
5 Oluf Bang, klokker og kateket i København Holmen.
Afdøde døde 31.10.1760.
Bevilling til uskiftet bo af 14.11.1760.

59 Marie Kirstine i Brøndbyvester. 5.10.1762, fol.340.
Enke efter Kirchberg. B:
1) Signe Kirchberg g.m. Johannes Iver Colding, præst i Brøndbyvester og Brøndbyøster.

60 Christoffer [Johansen] Heerfordt, præst i Høje Tåstrup.13.1.1766, fol.340B, 342, 425.
E: Anne Magdalene [Jacobsdatter Muus]. B:
2) Jacob Heerfordt 24
3) Ida Amalie Heerfordt 17
4) Sofie Margrethe Heerfordt, der ægter O. Faxe, på Saltø [i Karrebæk sogn]
5) Johannes Heerfordt 14
6) Marie Hedvig Heerfordt 8
7) Martha Kirstine Heerfordt 6.
FM: født værge Gregers Heerfordt, præst i Sengeløse.
Første ægteskab med [Anne Sofie Lorentsdatter Vissing, skifte 6.10.1739 lbnr.45]. B:
1) Anne Sofie Heerfordt 26 g.m. Andreas [Markussen] Gjøe successor.
Afdøde døde 9.1.1766.

61 Overdragelse af protokoller i Ballerup. 13.3.1770, fol.355.
Overdragelse af protokoller og obligationer fra provsten Peder Dorschæus, præst i Ballerup til den konstituerede provst Peder Andreas Aagaard, præst i Glostrup.

62 Johan Adolf [Holgersen] Jacobæus, præst i Ledøje og Smørum, [der døde 3.8.1772], fol.356.
E: Regine Magdalene Velling.
Bevilling til uskiftet bo af 15.3.1771 underskrevet af B:
1) Thomas Jacobæus i Vadsø
2) Hans Jacobæus i København
3) Anne Margrethe Jacobæus i København, enke efter von Gerden
4) Vibeke Margrethe Jacobæus
5) Henrik Jacobæus
6 [Else Magdalene Bartholine Jacobæus g.m. Nikolaj Knub, præst i Gjern og Skannerup.

63 Peder [Johansen] Dorschæus, præst i Ballerup og Måløv, der døde 16.5.1772, fol.356B, 369B, 390B, næste protokol side 35.
Enke efter Anne [Brostrupsdatter] Albertin., [død 8.2.1764].
Testamente af 20.10.1763.
Bevilling til uskiftet bo af 4.9.1772.
Hans A:
0) forældre Johannes [Pedersen] Dorschæus, præst i København Vor Frue, [død 19.11.1706] og Dorthe Anchersen, skifte 30.7.1742 lbnr.46, søster til Mathias Anchersen, biskop i Ribe og datter af Ancher Anchersen, biskop i Ribe
1) bror Ancher Dorschæus, ugift sekretær i Danske Kancelli
2) bror Christian Dorschæus, kapellan i København, Trinitatis, død [1730]. Alle børn er døde
3) bror Jens Dorschæus, præst i Egebjerg i Ods herred, død [september 1736]. Død uden børn
4) søster Anne Cathrine Dorschæus, død [januar 1746], var g.m. Mikkel Clausen, præst i Nørre Broby på Fyn, [skifte Sallinge herred gejstlig 29.5.1743 lbnr.90]. 2B:
a Johannes Mule, successor i Nørre Broby på Fyn
b Mette Mule, død, var g.m. Anders Lauridsen Pilegaard i Vester Åby på Fyn. 3B:
x Dorthe Conradine Pilegaard g.m. Peder Hellesen til Søholm [i Køng sogn] på Fyn
y Michael Pilegaard 26
z Mette Pilegaard.
5) søster Maren Dorschæus, død [4.12.1735]. E: Gerhard [Hermansen] Treschow, præst i Birkerød, sidst i København Trinitatis, død 11.1765. Ingen børn.
Hendes A:
1) bror [Peder] Albertin, amtmand på Bregninggård
2) søster Ulrikke Antoinette Albertin i Århus, enke efter Oluf Borch de Schoubo, stiftamtmand
3) søster [Cathrine Albertin, skifte Holbo herred gejstlig 28.12.1754 lbnr.5], var g.m. [Jesse Jacobsen] Sadolin, præst i Ramløse [og Annisse, skifte Holbo herred gejstlig 3.5.1750 lbnr.1]. 3B:
a Brostrup Sadolin, skoleholder i Horreby på Falster, begravet Horreby 1.2.1768, var g.m. Kirsten Glad. 1B:
1 Cathrine Albertine Sadolin, døbt Horreby 8.3.1767, nu hos snedker Gebel på Hirschholm
b Anne Helene Sadolin g.m. Laurids Jensen Birch, snedker i København
c Charlotte Amalie Sadolin i Døstrup i Ålborghus amt, enke efter Peder [Rasmussen] Perle, præst i Rørbæk og Grynnerup, [begravet 16.7.1765].

64 Johannes Iver [Jensen] Colding, præst i Brøndbyvester og Brøndbyøster, [der døde 11.8.1772], fol.370B.
E: Anne Marie Gutscher.
Bevilling til uskiftet bo af 4.9.1772.

65 Laurids [Hansen] Jæger, præst i Vallensbæk, der døde 2.3.1773, fol.381B, 401B, 424B, 425, 455, 462B, næste protokol side 25, 58.
E: Ellen Cathrine Inger [Bartholomæusdatter Ferslev]. B:
9) Bartholomæus Ferslev Jæger 10
10) Marie Sofie Christine Jæger 7
11) Inger Cathrine Jæger 5
12) Jacobæa Christiane Petrine Jæger 1½.
FM: Johan Holtzberg, degn i Vallensbæk.
Første ægteskab med [Inger Cathrine Johansdatter Birch, skifte 10.10.1761 lbnr.58]. B:
1) Johanne Dorthe Johanne Jæger 25
2) Christian Jæger 24
3) Else Cathrine Jæger 23. Ved afkald 30.3.1782 er hun g.m. Victor Christian Brygmann meddelt af svoger [Daniel] Winther, præst i Haslev og Freerslev
4) Hans Jæger 22, student
5) Anne Kirstine Jæger 19. Ved afkald 15.4.1780 er hun g.m. Christian Christoffer Bech, skoleholder i Den kongelige Søartilleriskole
6) Johan Peder Ebenezer Jæger 18, underofficer
7) Eva Cathrine Jæger 17
8) Helmiche Margrethe Pouline Jæger 14.
FM: farbror Hans Jæger, tolder i Vordingborg.

66 Cathrine Dorthe Lyng, ugift i Vallensbæk. 19.7.1775, fol.422B.
A:
1) mor Elisabeth [Poulsdatter] Fugl. Første ægteskab med afdødes far Svend Villumsen Lyng, præst i Ørsted og Dåstrup, skifte Ramsø herred gejstlig 17.9.1737 lbnr.1].
Fars første ægteskab med [Dorthe Cathrine Olufsdatter Maar, skifte sluttet 23.4.1732]. B:
2) halvbror Oluf Lyng, præst i Norge, død. Hans børn
3) halvsøster Birthe Lyng, enke
4) halvsøster Anne Sofie Lyng i Ærøskøbing
5) halvsøster Christiane Lyng i Hjembæk.
Mors andet ægteskab med [Albert Christensen] Lemvig, præst [i Ørsted og Dåstrup, skifte Ramsø herred gejstlig 15.8.1771 lbnr.35]. B:
6) halvsøster [Elisabeth Mule Lemvig] i Køge, enke efter C. C. Schumacher, major
7) halvbror Christen Lemvig, købmand i Helsingør
8) halvsøster Johanne Cathrine Ernestine Lemvig g.m. [Jochum Levin] von Mähren i København
9) halvsøster Inger Helene Lemvig i Helsingør [g.m. Spreckelsen. kontorbetjent].
Afdøde døde 20.6.1775.

67 Peder Andreas [Olufsen] Aagaard, præst i Glostrup. 3.1.1780, fol.425B, næste protokol side 2.
E: Sofie Margrethe [Jacobsdatter] Heerfordt. B:
2) Jacob Aagaard
3) Just Michael Aagaard
4) Peder Andreas Aagaard, student
5) Lucie Emerentze Aagaard
6) Anne Elisabeth Aagaard.
Første ægteskab med [Lucie Emerentze Sørensdatter Bloch, skifte 27.10.1751 lbnr.51]. B:
1) Cecilie Aagaard g.m. Johan Carl Frederik Hofmann, kirurg på rejse til Ostindien.
Afdøde døde 3.12.1779.

68 Jens [Hansen] Paludan, præst i Torslunde og Ishøj. 19.6.1782, fol.457, næste protokol side 5, 59, 123, 205.
E: Mette Christence [Johansdatter Lønborg]. LV: Mellerup, forvalter på Bidstrupgård. B:
5) Johan Lønberg Paludan, cand. theol.
6) Charlotte Paludan i Viborg
7) Anne Margrethe Paludan
8) Anne Elisabeth Paludan.
Første ægteskab med [Charlotte Helene Wichmannsdatter Hasebart, skifte 16.12.1754 lbnr.52]. B:
1) Hans Paludan, præst i Stord præstegæld i Bergen stift i Norge
2) Helene Paludan g.m. Kongslev, professor juris på Sorø Akademi
3) Anne Paludan. enke efter Müller, forvalter på Sorø
4) Anne Kirstine Paludan.
Afdøde døde 20.5.1782.

69 Afkald i Torslunde. 27.3.1782, fol.462.
Afkald fra
1) M. T. Ishøj
2) Oluf Pedersen Ishøj
til far Peder Mortensen, degn i Torslunde og Ishøj
for arv efter mor Maren Olufsdatter Gravisin, [begravet 28.6.1759].


Smørum herred provsti
Skifteprotokol
1783-1808

70 Overdragelse af protokoller i Ballerup. 23.10.1782, side 2
Overdragelse af protokoller og obligationer fra provsten Andreas [Markussen] Gjøe, præst i Høje Tåstrup til den nye provst [Henrik Henriksen] Becher, præst i Brøndbyvester og Brøndbyøster.

71 Andreas [Markussen] Gjøe, præst i Høje Tåstrup. Samfrændeskifte 22.6.1786, side 25, 76.
E: Anne Sofie [Christoffersdatter] Heerfordt i Roskilde. B:
1) Jens Gjøe 18
2) Markus Gjøe 17
3) Christoffer Gjøe 16
4) Else Susanne Gjøe 12
5) Sofie Magdalene Gjøe 6
6) Andreas Gjøe 3.
FM:
1 Michael Gjedde til Gjeddesdal
2 Oluf Faxe, forpagter på Falkensteen.
[Afdøde blev begravet Høje Tåstrup 5.6.1784].
Bevilling til uskiftet bo af 2.7.1784.

72 Gregers [Johansen] Heerfordt, præst i Sengeløse. 28.10.1784, side 26, 35, 60, 210.
E: Elisabeth [Lorentsdatter Vissing]. LV: Mellerup, forvalter. A:
0) forældre [Johannes Christiansen Heerfordt, præst i Holbæk og Merløse, skifte Merløse herred gejstlig 2.2.1738 lbnr.8 og Sofie Margrethe Hellegaard, skifte Merløse herred gejstlig 2.5.1753 lbnr.29]
1) bror Jacob Heerfordt, præst i Boeslunde, [død 10.4.1741, var g.m. Anne Didriksdatter Grubbe, skifte Slagelse herred gejstlig 20.4.1733 lbnr.77]. 3B:
a Sofie Margrethe Heerfordt, død, var g.m. Peder Andreas [Olufsen] Aagaard, præst i Glostrup, [skifte 3.1.1780 lbnr.67]. 5B:
1 Jacob Aagaard, købmand i Finmarken i Norge
2 Just Michael Aagaard, urtekræmmer i København
3 Peder Andreas Aagaard, i Finmarken
4 Lucie Emerentze Aagaard
5 Anne Elisabeth Aagaard g.m. Kastrup i København
b Johannes Heerfordt, præst i Ferslev, Dall og Volsted, [skifte Fleskum herred gejstlig 30.11.1781 lbnr.72, var g.m. Bodil Marie Stampe Jensdatter Clementin]. 6B:
1 Kirstine Marie Heerfordt 16
2 Anne Grube Heerfordt
3 Jens Clementin Heerfordt
4 Petrea Jacobe Heerfordt
5 Peder Torp Heerfordt
6 Johanne Heerfordt
c Alexander Heerfordt, isenkræmmer i København. død. 2B: 2 døtre
2) bror Christoffer Heerfordt, præst i Høje Tåstrup, [skifte 13.1.1766 lbnr.60, var g.m. Anne Magdalene Jacobsdatter Muus]. 5B:
b Jacob Heerfordt, fuldmægtig i Kirke Værløse
c Ida Amalie Heerfordt i Høje Tåstrup
d Sofie Margrethe Heerfordt, død, var g.m. Faxe, forpagter. 2B:
1 Sofie Magdalene Faxe
2 Christiane Agathe Johanne Faxe
e Johannes Heerfordt, fuldmægtig i Lille Værløse
f Marie Hedvig Heerfordt, hos sin mor i Farum.
Christoffer Heerfordts første ægteskab med [Anne Sofie Lorentsdatter Vissing, skifte 6.10.1739 lbnr.45]. 1B:
a Anne Sofie Heerfordt, enke efter Andreas [Markussen] Gjøe præst i Høje Tåstrup, [skifte 5.6.1784 lbnr.71]
3) bror Jørgen Heerfordt, købmand i Holbæk, [skifte 24.12.1751, [første] ægteskab med Elisabeth Marie Harding, [skifte Holbæk 30.7.1753 lbnr.531]. 5B:
a Dorthe Heerfordt
b Jacob Heerfordt i Slagelse
c Johannes Heerfordt i Holbæk
d Øllegaard Heerfordt g.m. Jacob Vinsløv, degn i Finderup og Høng
e Sofie Margrethe Heerfordt i Holbæk.
[Jørgen Heerfordts andet ægteskab med Elsebeth Marie Linde, skifte Holbæk 3.7.1757 lbnr.570]. 1B:
f Lorents Heerfordt
[Jørgen Heerfordts tredje ægteskab med Marie Magdalene Lind]. 1B:
g Jørgen Heerfordt i Holbæk
4) bror Lorents Heerfordt, præst i Ørum og Ginnerup på Djursland, død [14.6.1784, var g.m. Dorthe Marie Jacobsdatter Kappel]. 1B:
a Jacob Kappel Heerfordt, successor i Ørum og Ginnerup
5) søster Cathrine Overberg Heerfordt i Valsølille, [begravet Valsølille 26.9.1782], var g.m. [Frands Christian Jensen] Holbech, præst i Haraldsted [og Allindemagle, skifte Ringsted herred gejstlig 24.3.1772 lbnr.113]. 2B:
a Ulrikke Eleonora Holbech i Valsølille på Skjoldenæsholm gods, enke efter [Niels Olufsen] Sletting, præst [i Ejby og Dalby, skifte Ramsø herred gejstlig 22.2.1778 lbnr.47]
b Sofie Margrethe Holbæk i Valsølille på Skjoldenæsholm gods.
Afdøde døde 28.9.1784.

73 Jørgen [Ottesen] Grundtvig, præst i Ledøje og Smørum. 6.9.1787, side 88, 123, 189, 206.
E: Magdalene Anne Marie Fleischer, der døde 13.2.1792. B:
9) Ulrikke Eleonora Amundin Grundtvig 13
10) Balthazar Fleischer Grundtvig 12, discipel i Roskilde latinskole.
FM: morbror Fleischer, renteskriver.
Første ægteskab med [Ulrikke Eleonora Amosdatter Amundin, død 26.11.1771]. B:
1) Otto Krabbe Grundtvig 26, stud. theol.
2) Amos Amundin Grundtvig 25, hørkræmmersvend
3) Antoinette Marie Grundtvig g.m. [Erik] Olufsen, kapellan i København Vartov
4) Søren Jacobsen Grundtvig 23, student
5) Caroline Ulrikke Grundtvig 21
6) Johan Isak Grundtvig 20, på Island
7) Hans Jørgen Grundtvig 19, i Roskilde latinskole
8) Anne Conradine Grundtvig 17.
FM: farbror Christian Grundtvig, præst i Gladsakse og Herlev.
Afdøde døde 8.8.1787.

74 Cathrine Magdalene [Markusdatter] Wøldike i Ledøje, der døde [28.7.1789], side 188.
E: Knud [Andreassen] Bredenberg, præst i Ledøje og Smørum.
Bevilling til uskiftet bo af 17.4.1789.

75 Nikoline Elisabeth [Isaksdatter Sidenius] i Torslunde. Samfrændeskifte 18.11.1796, side 208, 215.
E: Sigvard Christian [Henriksen] Flindt, præst i Torslunde og Ishøj. B:
1) Isak Sidenius Flindt, døbt 12.6.1783
2) Henrik Flindt, døbt 23.9.1784
3) Anne Sofie Christiane Flindt, døbt 3.6.1788.
FM:
1 Henrik Mathias Gertsen, præst i Sengeløse
2 Frands Hørring, forpagter på Frederiksholm i Sengeløse sogn.
Bevilling til uskiftet bo af 11.1.1793.

76 Vilhelmine Johanne Svanitz i Glostrup. Samfrændeskifte 24.9.1795, side 209, 211.
E: Christoffer [Pedersen] Nyrup (Nyrop), præst i Glostrup. B:
1) Magdalene Johanne Sofie Nyrup, født 14.3.1784
2) Johanne Nyrup, født 6.7.1788
3) Petronelle Henrikke Nyrup, født 13.9.1792
4) Vilhelm Peder Bartholomæus Nyrup, født 9.3.1794.
FM:
1 Halvor Andersen, revisor
2 Carl Christian Bentsen, præst i Herstedøster og Herstedvester.
Bevilling til uskiftet bo af 11.4.1794.

77 Henrik [Henriksen] Becher, præst i Brøndbyvester og Brøndbyøster. 11.11.1796, side 214, 226.
E: Else Kirstine [Holm].
Bevilling til uskiftet bo 28.10.1796.
Provstiets protokoller angives.

78 Christoffer Didrik Friedenreich, præst i Kirke Værløse. 15.5.1797, side 217, 247.
E: Cathrine [Christiane Elling]. B:
1) Friedenreich, vinhandler i København
2) Marie Georgine Elisabeth Friedenreich 29
3) Ingeborg Cathrine Friedenreich 19.
Afdøde døde 14.4.1797.

79 Knud [Andreassen] Bredenberg, præst i Ledøje og Smørum. 7.6.1797, side 226.
Enkemand efter [Cathrine Magdalene Markusdatter Wøldike, skifte 28.7.1789 lbnr.74]. B:
1) Ingeborg Bredenberg g.m. Edvard Sidenius, købmand i Maribo
2) Andrea Bredenberg.
FM: morbror Jeremias Wøldike, professor.
Afdøde døde 30.4.1797.

80 Holger [Jochumsen] Halling, præst i Ballerup og Måløv, der døde 17.1.1799, side 254.
Enke efter [Birthe Christine Mossin, død 19.7.1794].
Afkald fra A:
1) Urtekræmmer Maglered?
2) borgmester Wilde
3) Simon Schiødt, vejer og måler i Helsingør.

81 Overførsel af arv til Smørum provsti. 1799, side 254.
Jens Bindesbøl, præst i Ledøje og Smørum får overført den arv på Ærø, der tilhører hans myndling Johan Bindesbøl Jensen til Smørum herreds provsti.

82 [Johan] Christian [Johansen] Lindsted, præst i Høje Tåstrup. 9.5.1799, side 254, 267, 272.
E: Christiane Frederikke [Barfred]. LV: Hørring, forvalter.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkens bror kaptajn Barfred.
Afdøde døde 11.4.1799.

83 Vibeke [Hansdatter] Lorentsen i Vallensbæk. 1799, side 266.
E: Niels [Janussen] Schouboe, præst i Vallensbæk, der indtræder i nyt ægteskab med [Anne Cathrine Emerentze Niese].
Vedlagt afkald af 6.5.1799 fra B:
1) Janus Immanuel Schouboe, døbt København Holmen 28.1.1781.

84 Jørgen Jacobsen Meldal, student i Røde Vejrmølle [i Herstedøster sogn]. 24.3.1800, side 270.
Af slægt angives A:
1) Oluf Tidemann Meldal, præst
2) Christen Nikolaj Meldal, præst
3) Johan Christian Meldal, student.
Afdøde døde 17.3.1800.

85 Rasmus [Hansen] Fleischer, præst i Ballerup og Måløv. 17.5.1804, side 277, 279, 323, 355.
E: Anne Sofie [Høhling]. LV: [Carl Christian] Bentsen, præst i Herstedøster og Herstedvester. B:
1) Georg Poul Høhling Fleischer 25, kirkesanger
2) Esajas Fleischer 23,
3) Helene Cathrine Fleischer g.m. Carl Christian von Høhling, kaptajn
4) Johanne Marie Fleischer 21, der ægter Andreas Brandt, student.
Afdøde døde 6.5.1804.

86 Testamente forvist 1805, side 279.
Testamente af 16.2.1787for Christian Kroll, degn og hustru Anne Christine Munch.

87 Peder Gyrstinge, skolelærer og kirkesanger i Brøndbyvester, der døde 8.7.1806, side 323.
E: [navn angives ikke].
Testamente af 30.12.1795.

88 Abelone Nielsdatter i Glostrup. Samfrændeskifte 1.8.1806, side 337.
E: Christian Anton Vilhelm Mandrup, degn i Glostrup. B:
1) Niels Christian Mandrup 22
2) Mandrup Jørgen Mandrup 18.
FM: Hans Jespersen, skolelærer i Hvissinge [i Glostrup sogn].
Bevilling til uskiftet bo af 25.3.18706.

89 Henrik [Mathias] Gertsen, præst i Sengeløse. 9.1.1807, side 339, 355, 372.
E: Anne Birgitte Marie [Brønsdorff]. LV: [Laurids Munch] Mathiassen [Thy], præst i Hvedstrup og Fløng. B:
1) David Monrad Gertsen 20, i vinhandlerlære i København
2) Karen Birgitte Gertsen 19
3) Gregers Andreas Gertsen 18, i guldsmedelære i København
4) Johanne Dorthe Gertsen 15
5) Ferdinandine Henriette Gertsen 14
6) Laurids Barfred Gertsen 12
7) Mathias Brøndstrup Gertsen 12
8) Johan Christoffer Gertsen 10
9) Margrethe Elisabeth Gertsen 8
10) Simon Jensen Gertsen 4.
FM: farbror Mathias Gertsen, guldsmed i København.
Afdøde døde 10.12.1806.

90 Karen Johanne [Jacobsdatter] Hornemann i Ledøje, der døde 30.1.1807, side 355.
E: Jens [Christensen] Bindesbøl, præst i Ledøje og Smørum.
Bevilling til uskiftet bo af 3.2.1807.

91 Christian [Hermansen] Halling, præst i Sengeløse, der døde [16.8.1807], side 371.
E: Elisabeth Dorthe Gjersing].
Bevilling til uskiftet bo af 26.8.1807.


Smørum herred provsti
Skifteprotokol
Degne
1688-1759

92 Eskild Sørensen, substitut i Herstedvester. 7.12.1688, fol.2.
E: Maren Carstensdatter. LV: Torben Christoffersen, præst i Herstedøster og Herstedvester. B:
1) Carsten Eskildsen, degn i Herstedøster og Herstedvester
2) Anders Eskildsen i Veksø
3) Peder Eskildsen
4) Karen Eskildsdatter g.m. Daniel Nielsen
5) Ingeborg Eskildsdatter 20.

93 Torben Lauridsen Kiuse, degn i Værløse. 21.5.1690, fol.5.
E: Maren Mortensdatter. LV: Rasmus Smed i Værløse. B:
1) Lisbeth Torbensdatter 20
2) Susanne Torbensdatter 18
Anne Torbensdatter 14.
FM:
1 farbror Poul Lauridsen i Værløse
2 farbror Otto Lauridsen i Ballerup
3 successor Jacob Hansen Holm.

94 Clara Nielsdatter i Brøndbyvester. 2.6.1690, fol.8B.
E: Jens Christensen Starck, degn i Brøndbyvester og Brøndbyøster. B:
1) Christoffer Jensen 10
2) Nikolaj Jensen 6½
3) Karen Jensdatter 4½
4) Christen Jensen 2½.

95 Bodil Nielsdatter i Vallensbæk. 16.4.1691, fol.10.
E: Jørgen Olufsen, degn i Vallensbæk. B:
1) Karen Jørgensdatter g.m. Niels Hansen, skomager i Vridsløselille
2) Maren Jørgensdatter.

96 Margrethe Nielsdatter i Ballerup klokkerhus. 5.2.1694, fol.15.
E: Jørgen Christensen, klokker i Ballerup. B:
1) Niels Jørgensen 9
2) Maren Jørgensdatter 6
3) Christen Jørgensen 4.

97 Jørgen Olufsen, degn i Vallensbæk. 12.6.1696, fol.17.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: bror Baltser Nielsen i Vallensbæk.
Første ægteskab med [Bodil Nielsdatter, skifte 16.4.1691 lbnr.95]. B:
1) Karen Jørgensdatter g.m. Niels Hansen, skomager i Vridsløselille
2) Maren Jørgensdatter.

98 Anne Rasmusdatter i Måløv. 19.3.1708, fol.21.
E: Jens Steffensen, klokker i Måløv. B:
1) Rasmus Jensen 10
2) Steffen Jensen 7
3) Karen Jensdatter 5.
FM: Hans Ibsen, kirkebonde i Måløv.

99 Jacob Hansen Holm, degn i Kirke Værløse. 27.5.1709, fol.22B.
E: [Margrethe Mogensdatter].
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives og svigersønnen Peder Henningsen.

100 Inger Hansdatter [Limberg] i Ledøje, der døde 3.4.1712, fol.25B.
E: Mads Møller, degn i Ledøje og Smørum. A;
1) forældre Hans Nielsen og Kirsten Christensdatter i Ledøje.
(Afdøde kaldes også Inger Andersdatter).

101 Maren Henriksdatter i Glostrup. 14.7.1712, fol.26B.
E: Poul Bagger, degn i Glostrup. B:
1) Henrik Poulsen Bagger, vikar hos sin far
2) Marie Barbara Poulsdatter Bagger i Århus, enke efter Rasmus Fischer. [Første ægteskab med Hans Hermansen Friis præst i Gørding og Vejrup, begravet 18.12.1694. Andet ægteskab med successor Peder Christensen Gørding, begravet 31.5.1707]
3) [Anne] Margrethe Poulsdatter Bagger i [Grindsted, skifte Jerlev og Slavs herreder gejstlig 30.9.1697 lbnr.3. E: Jens Pedersen Murer, præst i Grindsted og Hejnsvig]. 2B:
a [Kirstine Laurentia Jensdatter Murer] g.m. Oluf Jensen Werling, [degn] i Egtved
b [Peder Jensen Murer]. FM: Hans Rasmussen [Thasan], præst i Højen [og Jerlev].
4) Christine Bagger i Woulkow i Brandenburg.
Afdøde døde 10.6.1712.

102 Mads Møller, degn i Ledøje og Smørum. 11.10.1717, fol.30.
E: Barbara Madsdatter. LV: Henrik Weldingh til Edelgave. A:
1) mor Anne i Odense, enke efter Peder Hansen
2) søster g.m. Ditlev Wulf i Odense
3) søster g.m. hans Christian Harbo i Odense.

103 Lauge (Lave) Hansen, degn i Torslunde og Ishøj. 19.5.1718, fol.32B, 44.
E: Susanne Johansdatter. LV: successor Oluf Jensen Gravisin, der ægter enken. B:
1) Hans Laugesen 15
2) Otto Christoffer Laugesen 10
3) Anne Laugesdatter 5
4) Nikolaj Laugesen 2.
FM: morfar Johannes Ballin.

104 Peder Pedersen, degn i Værløse. 3.8.1723, fol.38.
E: Kirsten Rasmusdatter [Worm]. LV: successor Samuel Nielsen Friborg, der ægter enken. B:
1) Rasmus Pedersen 11
2) Mette Kirstine Pedersdatter 9.
FM: mors svoger Iver Christensen Møller.

105 Hustru i Måløv.
E: Jens Steffensen, klokker i Måløv. B:
1) Anne Jensdatter 12
2) Jørgen Jensen 10
3) Ellen Jensdatter 8
4) Else Marie Jensdatter 6.
Enkemandens første ægteskab med Anne Rasmusdatter, [skifte 19.3.1708 lbnr.98]. Arv til B:
1) Karen Jensdatter.

106 Baltser Erhardt Verner, degn i Vallensbæk. 10.1.1729, fol.44B.
E: Ellen Nielsdatter [Krog]. LV: successor Peder Bennechen, der ægter enken. A:
1) bror Cornelius Erhardt Verner i Lille Næstved
2) søster Magdalene Erhardt
3) søster Cathrine Erhardt g.m. Hans Holgersen i København
4) søster, død. 2B:
a Jens Rasmussen
b Ib Rasmussen i Århus
5) søster Barbara Erhardtsdatter, død. 1B:
a Anne Wichmann g.m. Jørgen David, sadelmager i Køge.

107 Anders Jørgensen Assens, degn i Sengeløse. 13.3.1730, fol.48.
E: Elisabeth Pedersdatter. B:
1) Anne Kirstine Andersdatter g.m. successor Jonas Pedersen Hjelm
2) Jørgen Andersen i København
3) Henrik Andersen 22
4) Margrethe Andersdatter 14
5) Niels Andersen 12
6) Peder Andersen 6.

108 Simon [Lauridsen] Kjeldalin, degn i Høje Tåstrup. 20.9.1730, fol.53B, 60.
E: Sofie Hansdatter Hegelund. A:
1) søster g.m. Peder [Christensen] Harbo, skomager i Ringkøbing
2) søster Agathe Kjeldalin i Velling sogn.

109 Carsten Eskildsen, degn i Herstedøster og Herstedvester. 26.9.1730, fol.57.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Peder Carstensen i København
2) Albert Carstensen i Møllekroen i Herstedøster
3) Eskild Carstensen, der har et skrøbeligt sind
4) Inger Carstensdatter, død. 1B:
a Niels Pedersen, bødkersvend i København
5) Johanne Carstensdatter g.m. Bent Andersen, favnesætter i København
6) Margrethe Carstensdatter g.m. Oluf Hermansen, feldbereder i Roskilde
7) Ingeborg Carstensdatter g.m. Oluf Jensen i Snåstrup
8) Kirsten Carstensdatter g.m. Johan Weischer, hjælpedegn på stedet.

110 Frederik [Jensen] Busch, degn i Brøndbyvester og Brøndbyøster. 18.5.1732, fol.62B.
E: Regine Pedersdatter Buch. LV: Peder [Jensen] Busch, degn i Lellinge og Højelse. B:
1) Peder Busch, præst i Kalvehave
2) Dorthe Sofie Busch g.m. Jens Mathiassen Buch, birkedommer i Vedby og Kragerup birk
3) Johanne Busch g.m. Christoffer Lowson, skoleholder i Glostrup.

111 Anne Mikkelsdatter i Ledøje. 11.7.1740, fol.78.
E: Christen Lauridsen Jetsmark, degn i Ledøje og Smørum. A:
0) forældre Mikkel Andersen Svensk og Anne Sørensdatter i Ebeltoft, begge døde. B:
1) Anders Mikkelsen, død. 4B:
a Kirsten Andersdatter g.m. Terkild Sørensen i Mastrup [i Ginnerup sogn på Djursland]
b Maren Andersdatter g.m. Anders Lauridsen i Mastrup
c Dorthe Andersdatter g.m. Jacob Sørensen i Mastrup, alle på grevskabet Scheel
d Anne Andersdatter g.m. Laurids Madsen Piil, sergent i Virring
2) bror Søren Mikkelsen, død uden børn
3) søster Dorthe Mikkelsdatter, død uden børn.

112 Jørgen Pedersen Hegelund, skoleholder i Brøndbyvester. 17.10.1741, fol.79.
E: Dorthe Margrethe Nerger. LV: far Christian Nerger, degn i Brøndbyvester og Brøndbyøster. B:
1) Peder Jørgensen Hegelund.
FM: Niels Stub, student.

113 Peder Abel, skoleholder i Ballerup. 4.6.1742, fol.82, 86, 100B.
A:
0) mor Cathrine Olufsdatter, død
1) søster Lene Sørensdatter g.m. Rasmus Hansen Skovgaard i As sogn, skytte på Palsgård.
Afdødes morbror Christen Olufsen Nysted, guldsmed i Vejle angav, at slægtskab fremgår af skiftebrev efter afdødes morbror Hans Olufsen Neopolitan, præst i Løsning og Korning, [skifte Hatting herred gejstlig 31.12.1740 lbnr.19].

114 Christen [Lauridsen] Jetsmark, degn i Ledøje og Smørum, der døde [5.2.1744], fol.97.
E: Frøichen Elisabeth Dessau.
Testamente af 3.1.1744.

115 Jens [Hansen] Trane, degn i Herstedøster og Herstedvester. 6.7.1744, fol.98, 101B, 107, 116.
E: Karen Jørgensdatter Krøyer. LV: Christian Krøyer, kontrollør i København. A:
0) mor Kirsten Andersdatter, død
01) morbror Peder Andersen i Helsingør, død. 1B
a Mette Pedersdatter g.m. Hans Jørgen Davidsen, overkonstabel i Helsingør.

116 Ellen Nielsdatter Krog i Vallensbæk. 23.2.1745, fol.102B, 103.
E: Peder Bennechen, degn i Vallensbæk. A:
1) bror Christen Nielsen Krog, feldbereder i Nykøbing Falster
2) bror Rasmus Nielsen Krog i Maribo, død. 1B:
a Anne Marie Rasmusdatter g.m. Mads Pedersen, skomager
3) søster Anne Nielsdatter Krog, død. 1B:
a Anne Malene Madsdatter g.m. Johan Andreassen Bech, murer i Maribo.

117 Samuel [Nielsen] Friborg, degn i Værløse. 22.2.1746, fol.107B, 121, 141B.
E: Kirsten Rasmusdatter Worm. LV: Niels Pedersen i Værløse. B:
1) Else Friborg 21. Ved afkald, underskrevet Roskilde Jomfrukloster 28.7.1749, er hun g.m. Johan Schønberg
2) Magdalene Friborg 19.
FM: Oluf Schiøtt, på papirfabrikken i Roskilde.

118 Jens Lundsgaard, skoleholder i Herstedøster. 25.4.1746, fol.111B, 119.
E: Anne Margrethe. LV: Laurids [Christiansen] Lund, præst i Herstedøster og Herstedvester. B:
1) Kirstine Marie Lundsgaard 9
2) Anne Cathrine Lundsgaard 4
3) Hans Mathias Lundsgaard 1 år 3 mdr.
FM: Christen [Jensen] Graver, degn i Herstedøster og Herstedvester.

119 Henrik Poulsen Bagger, degn i Glostrup. 18.7.1746, fol.112B, 120B, 123, 163, 169.
E: Else Jacobsdatter Frørup. LV: Christian Nerger, degn i Brøndbyvester og Brøndbyøster. B:
1) Poul Bagger 28, i København
2) Jacob Bagger 26, urtekræmmersvend i København
3) Marie Bagger 23. Ved afkald 12.2.1754 er hun g.m. Hans Christian Junge, overgraver ved Bremerholm kirke i København
4) Hans Henrik Bagger 20, bagersvend
5) Jens Bagger 17. Ved afkald 14.2.1754 er han farver i København
6) Elisabeth Margrethe Bagger 16
7) Peder Bagger 10. Ved afkald 13.9.1757 er han urtekræmmersvend i København.

120 Bernt Simonsen Smertz, skoleholder i Måløv. 9.3.1747, fol.122, 124.
E: Marie Højer. LV: Laurids Jensen, kirkebonde i Måløv. B:
1) Simon Jacob Smertz 7
2) Johannes Smertz 3.
FM: Gregorius Behr (Bæhr), degn i Ballerup og Måløv.

121 Jonas [Pedersen] Hjelm, degn i Sengeløse. 6.6.1748, fol.125, 139, 142, 169, 179B.
E: Anne Kirstine [Andersdatter Assens]. B:
1) Margrethe Hjelm 18. Ved afkald 10.5.1755 er hun g.m. Niels Clausen i Sengeløse på Cathrinebjerg gård gods
2) Lisbeth Kirstine hjelm 16
3) Anders Hjelm 14. Ved afkald 28.5.1759 er han grovsmedesvend
4) Peder Hjelm 10
5) Anne Hjelm 7
6) Martha Sofie Hjelm 4.

122 Villum Berntsen Falenkamp, degn i Høje Tåstrup. 28.10.1748, fol.127, 133B, 140B, 142B, 145B, 153B, 155.
E: Sofie Hansdatter Hegelund. LV: Jens Paludan, præst i Torslunde og Ishøj. A:
1) mor Bodil [Nielsdatter] Falenkamp i Vartov Hospital i København, [var g.m. afdødes far Bernhard Holgersen Falenkamp, degn Jyllinge og Gundsømagle, begravet 3.6.1707], nu enke efter successor Peder Helt, [død 25.1.1726]
2) bror Ulrik Helt, død. 2B:
a Nikolaj Peder Helt 13
b Dorthe Marie Helt 10.

123 Laurids Theils, skoleholder i Ledøje, der døde 31.3.1749, fol.132B, 140B, 142.
A:
1) far Rasmus Ibsen, tømrer i Odense.

124 Regine Pedersdatter [Buch] i Hvissinge i Glostrup sogn. 9.4.1750, fol.143B, 152, 153B.
Enke efter Frederik [Jensen] Busch, degn i Brøndbyvester og Brøndbyøster, skifte 18.5.1732 lbnr.110]. B:
1) Peder Busch, præst i Kalvehave
2) Dorthe Sofie Busch g.m. Jens Mathiassen Buch, birkedommer i Vedby og Kragerup birk, begge døde. 9B:
a David Buch
b Peder Buch
c Mathias Christian Buch
d Frederik Buch
e Christen Henrik Buch
f Johannes Buch
g Regine Buch
h Frederikke Buch
i Anne Birgitte Buch
3) Johanne Busch g.m. Christoffer Lowson, skoleholder i Glostrup.

125 Søren Nielsen Viborg, degn i Ledøje og Smørum, [der døde 3.8.1750], fol.151.
E: Dorthe Cathrine Fyn.
Testamente af 15.7.1750.
Desuden nævnes afdødes søstersøn Niels Jørgensen.

126 Christoffer Lowson, skoleholder i Hvissinge i Glostrup sogn. 26.4.1751, fol.152B.
E: Johanne Frederiksdatter Busch. A:
1) bror Jørgen Lowson
2) søster g.m. Daniel Johannes Hilarius, degn i Lundforlund og Gerlev.

127 [Helene Mikkelsdatter i Ledøje, begravet 7.7.1754], fol.154B.
E: Jens Lauridsen Munch, degn i Ledøje og Smørum.
Bevilling til uskiftet bo af 2.8.1754.

128 Sofie [Hansdatter] Hegelund i Høje Tåstrup. 18.2.1754, fol.155, 164.
Enke efter Villum Berntsen Falenkamp, degn i Høje Tåstrup, skifte 28.10.1748 lbnr.122]. A:
1) bror Anders Hegelund, købmand i Ålborg
2) søster Bodil Hegelund, død. 1B:
a Hans Christian Volsig.

129 Gregorius Behr (Bæhr), ugift degn i Ballerup og Måløv. 16.6.1756, fol.158B, 163B, 164B.
Testamente af 26.3.1756. A:
1) morbror Bendix Gregersen, død. 3B:
a Christian Bendixen i Hjarup ved Kolding
b Bodil Bendixdatter g.m. Morten Madsen Rye i Haderslev
c Johanne Marie Bendixdatter g.m. Frederik Otto Møller i Kolding
2) morbror Hans Gregersen, død. 1B:
a Anne Hansdatter i Holland, der formentlig er død for 3 år siden.

130 Oluf Jensen Gravisin, degn i Torslunde og Ishøj, der døde 31.10.1757, fol.168B.
E: [Susanne Johansdatter]. B:
1) [Maren Gravisin] g.m. successor Peder Mortensen
2) en datter g.m. Henrik Pedersen
3) en datter g.m. Peder Lauridsen.

131 Christian Nerger (Nercke), degn i Brøndbyvester og Brøndbyøster. 26.1.1759.
E: [Øllegaard Margrethe Pedersdatter Kirchberg]. B:
1) en datter g.m. Leth, skoleholder i Ballerup
2) en datter g.m. Holberg, skoleholder i Herstedøster
3) [Bodil Nerger] g.m. successor [Niels Mikkelsen] Harder
4) Anne Margrethe Nerger, [skifte København Borgret skiftebreve 7.6.1756 lbnr.150], var g.m. [Andreas] Dahl, [kopist i København, skifte København Borgret skiftebreve 19.4.1754 lbnr.70]. 4B:
a Niels Dahl 26
b Elsebeth Marie Dahl 20
c Gertrud Dahl 17
d Øllegaard Margrethe Dahl 15.

132 Christian Højer, degn i Vallensbæk. 12.3.1759, fol.179B.
E: Magdalene Dorthe. LV: Laurids Jæger, præst i Vallensbæk. B:
1) Hans Nikolaj Højer.
FM: Christian Ludvig Bøye.

Smørum og Lille herred under Københavns len
Skifteprotokoller
1640-1671

Her uddrag af gejstlige skifter i bogen:
Bondeskifter fra Smørum og Lille herred 1644-1648
Ved Jørgen H. Andersen.
Landbohistorisk Selskab 1984.

133 Morten Nielsen [Hafn], præst i Farum. 6.2.1645, fol.118, no.15
E: Anne Pedersdatter. LV: successor Mads Madsen, der ægter enken. B:
1) Niels Mortensen
2) Peder Mortensen
3) Christoffer Mortensen
4) Anne Mortensdatter
5) Mette Mortensdatter
6) Marine Mortensdatter
7) Sidse Mortensdatter
FM: Peder Lauridsen [Tuxen], præst i Værløsemagle (Værløse).

134 Mads Rasmussen [Floe], præst i Vallensbæk. 19.1.1648, fol.155, no.38.
E: Anne Clausdatter. LV: Morten Clausen, præst i Glostrup. B:
1) Henrik Madsen
2) Rasmus Madsen
3) Claus Madsen
4) Gertrud Madsdatter.
FM:
1 Morten Mikkelsen, proviantskriver i København
2) Vogn Svendsen [Sæby], successor i Vallensbæk
3 Laurids Villumsen, præst i [Høje] Tåstrup
4 Henrik [Hansen] Buch, præst i Torslunde [og Ishøj].

135 Laurids Villumsen, præst i [Høje] Tåstrup 5.10.1648, fol.160, no.41.
E: Kirsten Clausdatter. LV: Vogn Svendsen [Sæby], præst i Vallensbæk. B:
1) Sofie Lauridsdatter
2) Anne Lauridsdatter.
FM:
1 Herman Thuresen, rådmand i København
2 farbror Jacob Nielsen, [øverste] kapellan i Roskilde [domkirke].

SLUT
Sokkelund herred provsti
Skifteprotokol
1780-1806
og et skifte fra 1741

[1780-1806]    [1741]   

1 Jens Knudsen Thillerup, præst i Frederiksberg og Hvidovre. 1.5.1780, side 1.
E: Ellen Marie [Danielsdatter] Pauli. LV: Nørager, forvalter. B:
1) Thillerup 23, passkriver ved toldboden
2) Sofie Magdalene Thillerup 20
3) Margrethe Benedikte Thillerup forlovet med [Peder Hansen] Paludan, præst i Tommerup
4) Beathe Vilhelmine Thillerup g.m. Hansen, kammersekretær og renteskriver.
Desuden nævnes afdødes afdøde far Knud Jensen, byfoged i Sorø, [var g.m. Margrethe Thillerup].

2 Anne Magdalene Hjort på Frederiksberg, der døde 3.9.1783, side 117.
Enke efter Peder Jespersen Nyrup, præpositus honorarius og præst i Eger i Akershus stift i Norge. B:
1) Christoffer Nyrup, præst i Vallensbæk
2) Sara Louise Nyrup g.m. Schmidt, kapellan i Eger
3) Margrethe Sofie Nyrup
4) Johan Andreas Nyrup, død. 1B:
a en datter på 3 år.

3 Elisabeth Carlsen i Lyngby. 18.7.1785, side 163.
E: Severin Mohr, skoleholder i Lyngby. B:
1) Johan Henrik Mohr 11.

4 Johannes [Eriksen] Siverud, præst i Gentofte. 5.9.1785, side 169.
E: Margrethe Marie [Jensdatter Aalborg]. LV: Peder Nikolaj Mønster, skovrider. B:
1) Erik Nikolaj Siverud 26
2) Jens Abraham Siverud 19
3) Johanne Marie Siverud 14.

5 Anne Marie [Jensdatter Bering] i Tårnby. Samfrændeskifte12.9.1785, side 179.
E: Niels Randulf [Foghsen] With, kapellan i Tårnby. B:
1) Fogh Christian With, [kapellan i Tårnby], død [21.6.1785]. E: Marie Margrethe [Pedersdatter] Discher, som arving ifølge testamente af 18.6.1785
2) Jens Jacob With, birkedommer i Vallø birk
3) Anne Cathrine With
4) Diderikke Christiane With.
FM: Andreas Hvidberg, brygger i København.

6 Johannes Weischer, degn på Frederiksberg. 29.5.1786, side 184.
Enkemand. B:
1) Torben Weischer, døbt Herstedøster 16.12.1725, ved 2 sønner:
a Jacob Fritjof Weischer, urmagersvend i København
b Johannes Weischer
2) Laurids Weischer, maler i Frederiksborg, død. 3B:
a Peder Weischer, skibskirurg, døbt Frederiksborg 28.5.1747
b Johanne Kirstine Weischer, døbt Frederiksborg 10.9.1762
c Mette Cathrine Weischer, døbt Frederiksborg 26.1.1766
3) Albert Weischer, adjungeret sin far på Frederiksberg g.m. Hedvig Clausen, begge begravet Frederiksberg 18.9.1780. 1B:
a Petronelle Helene Weischer i København, døbt Frederiksberg 3.9.1766
4) Erik Weischer 24, i Vestindien
5) Peder Weischer, uvist hvor.
Afdøde døde 27.5.1786.

7 Niels Randulf [Foghsen] With, præst i Tårnby. 20.7.1788, side 198, 251, 252, 255.
Enkemand efter Anne Marie [Jensdatter] Bering, skifte12.9.1785 lbnr.5. B:
1) Fogh Christian With, kapellan i Tårnby, død [21.6.1785]. E: Marie Margrethe [Pedersdatter] Discher, [som arving ifølge testamente af 18.6.1785]
2) Jens Jacob With, birkedommer i Vallø birk g.m. Anne Cecilie
3) Anne Cathrine With g.m. Jens Christian Albæk, ejer af Gammelgård på Hjortespring
4) Diderikke Christiane With g.m. Laurids Gerhard Ørsted, silke- og klædekræmmer i København.
Afdøde døde 19.7.1788.

8 Engel Marie Hessel i Trørød. 4.3.1789, side 249, 252.
E: Peder Engell, skoleholder i Trørød.
Afdøde var datter af afdøde byfoged og postmester i Sorø.
Arvinger kendes ikke.

9 Poul [Carlsen] Egberg, præst i Brønshøj og Rødovre. 10.9.1789, side 253, 308, 337.
E: Maren [Svendsdatter] Skive. LV: Skive, etatsråd.
Første ægteskab med [Laurette Martine Trampe, død 1766].
Andet ægteskab med [Anne Maria Torp, død 29.7.1782].
Testamente 16.8.1783.
Afdøde, [der var søn af Carl Egberg, forvalter i Lille Heddinge og Margrethe Harbo, skifte Slangerup 20.11.1758 lbnr.129], døde 9.9.1789.
Litteratur: Frederikssunds og købstaden Slangerups historie af Arne Sundbo, 1937. Heri side 188: Poul Egberg.

10 Johan Steffensen, skoleholder i Rødovre. 9.9.1790, side 309.
E: Elle Jensdatter.
Testamente af 21.5.1785.

11 Morten [Sørensen] Munch, præst i Tårnby. 13.4.1791, side 310.
E: Ida Amalie [Carlsdatter] Barfoed. LV: Hvidberg, kaptajn og brygger i København. B:
1) Søren Munch 2
2) Caroline Frederikke Munch 6 mdr.
FM: [Johan Lønborg] Paludan, kapellan i Tårnby.
Litteratur: Barfod sagaen af Jørgen H. Barfod, 1992. Heri side 64: Ida Amalie Barfoed.

12 Gertrud Bechmann i Valby. 27.5.1795, side 338.
E: Matthæus Frigast, skoleholder i Valby, der døde 26.10.1795.
Hans A:
1) bror Peder Christoffer Frigast, død. 5B:
a Mathias Frigast i Valby g.m. Frederikke Louise
b Johan Carl Frigast i København
c Magdalene Dorthe Frigast g.m. Rose, major i Citadellet Frederikshavn
d Anne Margrethe Frigast
e Johanne Kirstine Frigast.
Hendes A:
Hun havde hverken livsarvinger eller udarvinger.

13 Fakunda Severine Wiirnfeld i Store Magleby. 23.2.1796, side 345, 356.
E: Frederik Carl Schmitto, præst i Store Magleby. A:
1) mor Karen Sørensdatter i Randers, enke efter Frederik Wiirnfeld til Lerbæk og Skårupgård, [skifte Ålborghus amt 15.9.1772 lbnr.452]
2) søster Euphemia Ida Wiirnfeld g.m. Peder Splid, købmand i Randers
3) søster Beathe Jacobine Wiirnfeld g.m. [Christoffer] Nyholm, præst i Søllerød
4) søster Florentine Nikoline Wiirnfeld g.m. Emil August Tormundt, hofskytte i Frederiksborg amt
5) søster Sostrate Cathrine Wiirnfeld g.m. Johan Frederik Wesenberg, landinspektør i Randers.
Afdøde døde 22.2.1796.

14 Christian Wesberg (Wisberg, Westberg), degn i Gentofte. 3.3.1796, side 351, 358.
E: Kirsten Hansdatter. LV: [Hans Jørgen Christian] Høgh, præst i Gentofte. B:
1) Hans Christian Wesberg, ved jægerkorpset i Helsingør
2) Anne Dorthe Wesberg g.m. Brockdorff, toldinspektør i Bogense
3) Susanne Wesberg g.m. [Erland] Berg, degn i Tølløse
4) Inger Kirstine Wesberg 21, hos morbror Laurids Jacobsen på Øregård i Gentofte sogn
5) Caroline Wesberg 17
6) Anne Wesberg 15
7) Kirsten Wesberg 12.
Afdøde døde 2.3.1796.

15 Christiane Amalie [Christiansdatter] Testrup på Frederiksberg. 31.3.1796, side 358.
Enke efter [Poul Hansen] Egede, biskop, [over Grønland og præst i Vartov Hospital i København, skifte København Hof- og stadsret 3.6.1789 lbnr.297].
Testamente af 10.1.1794. A:
1) Kirstine Amalie Krøll g.m. Bildsø, løjtnant på Frederiksberg.

16 Christian Ottesen Grundtvig, præst i Gladsakse og Herlev. 25.10.1797, side 358.
E: Anne Pedersen, [dvs. Anne Rasmusdatter Østerbølle]. LV: Høgh. Af børn angives B:
1) [Ulrikke Helene] Grundtvig g.m. Nikolaj Peder Lorentsen, degn i Gladsakse og Herlev.
Bevilling til uskiftet bo af 21.9.1797.
[Børnene ses ved skiftet efter enken, skifte Lynge-Frederiksborg herred gejstlig 25.11.1812lbnr.14].

17 Peder Brink, pensioneret skoleholder i Tårnby. 26.1.1798, side 366.
Den myndige datter som eneste arving, kræver intet skifte.
Afdøde døde 22.1.1798.

18 [Markus] Levin, skoleholder i Nærum [i Søllerød sogn]. 26.2.1798, side 366.
Enkemand. B:
1) Kirsten Levin.

19 Dorthe Marie Mossin i Tårnby. Samfrændeskifte 4.10.1798, side 366, 371
E: Lambert Daniel Bruun, præst i Tårnby. B:
1) Pouline Regitse Bruun 8
2) Anne Sofie Bruun 7
3) Carl Frederik Bruun 2½.
FM:
1 Georg Henrik Mossin, isenkræmmer
2 Bertel Mossin.
Bevilling til uskiftet bo af 8.6.1796.

20 Peder Langsted, skolelærer og kirkesanger i Gentofte. 30.7.1798, side 366.
E: Cathrine Henriksdatter. LV: Assessor Stenderup. B:
5) Birthe Langsted 15
6) Anne Magdalene Langsted 10.
FM: fars svoger Rasmus Hansen, skolelærer og kirkesanger i Hvidovre.
Af første ægteskab B:
1) Johannes Langsted
2) Niels Langsted
3) Laurids Langsted
4) Daniel Langsted.
Afdøde døde 28.6.1798.

21 Johannes Bruun, ugift præst i Frederiksberg og Hvidovre, der døde 12.12.1798, side 373, 378.
A:
1) mor Else Cathrine [Olufsdatter Lassen], enke efter [Malte Christian] Bruun, amtsforvalter [i Københavns amt, død 18.8.1754]
2) søster [Marie] Elisabeth Bruun, enke efter [Peder] Hansen, præst [i Dollerup, Finderup og Ravnstrup, skifte Nørlyng herred gejstlig 31.1.1788 lbnr.222]
3) søster Thale Marianne Bruun
4) søster Marie Christine Bruun g.m. [Johan Andreas] Mühlensteth, apoteker i Helsingør
5) søster Anne Cathrine Bruun, enke efter [Carsten Werchmeister] Meulengracht, købmand i Helsingør
6) søster Ulrikke Elisabeth Bruun, død, var g.m. [Peder] Møller, toldkontrollør i Helsingør, [død 8.4.1790]. 1B:
a Malte Christian Møller, student, for tiden på Universitetet i Jena.

22 Johannes Hansen Munch, skoleholder i Brede. 16.10.1798, side 375.
E: Johanne Cathrine Bortwarth. LV: Herman Hering. B:
1) Jens Christian Munch 13
2) Anne Louise Munch 9
3) Hans Peder Munch 3.
FM: Carl Carlstrøm.

23 Peder Engell, degn i Trørød. 19.9.1794, side 390.
E: Aasea Hostrup.
Testamente af 15.9.1790.

24 Nikolaj Gotschalk Møller, degn i Søllerød. 8.1.1800, side 393, 402, 405.
Enkemand efter Bodil Schmidt, der døde for 9 år siden. B:
1) Gustav Christoffer Møller 29, skriver i Kurantbanken i København
2) Magdalene Christiane Møller g.m. Christian Ejlersen, gartner på Frederiksdal [i Lyngby sogn]
3) Boline Cecilie Møller g.m. Severin Meidel, styrmand
4) Elisabeth Marie Møller, kammerjomfru på Frederiksdal.

25 Johannes Samuel Meyer, degn i Tårnby. 11.11.1800, side 399, 407.
Enkemand. B:
1) Jacob Albert Meyer, købmand på Gammelstrand 13 i København
2) Herman Christian Meyer, købmand i helsinghør, hvor afdøde havde ophold
3) Elsebeth Cathrine Meyer, død, E: Hans Jonas Wassard, møller i Strø mølle, nu g.m. afdøde hustrus søster. 2B:
a Jonas Christian Wassard 18
b Maren Holst Wassard 16
4) Hans Læsø Meyer i Paramaribo i Surinam
5) Laurids Meyer, købmand i Hillerød, død. 3B:
a Jørgen Samuel Meyer 19, i snedkerlære i København
b Johannes Christian Meyer 16, på en sørejse
c Johanne Dorthe Mayer 10
6) Sofie Magdalene Meyer g.m. Hans Jonas Wassard, møller i Strø mølle.

26 Sara Schmidt i Store Magleby. Samfrændeskifte 20.2.1801, side 403.
E: Thomas Lorentsen, degn i Store Magleby. B:
1) Bent Edvard Thomsen 19, klædekræmmerdreng i København
2) Vilhelm Thomsen 18, urtekræmmerdreng i København
3) Poul Thomsen 16
4) Jacob Thomsen 15
5) Hanne Dorthe Thomasdatter 14
6) Jørgen Friis Thomsen 13
7) Jens Bonefeld Thomsen 11.
FM:
1 Poul Lorentsen, vinhandler København, bror til enkemandens og g.m. afdødes søster
2 Tønnes Christian Lorentsen i Store Magleby.
Bevilling til uskiftet bo af 16.12.1791.
Afdøde døde i november 1790.

27 Frederik Christian von Haven, præst i Lyngby, der døde 8.1.1802, side 412.
E: Birgitte Marie [Johansdatter] Lottrup.
Testamente af 4.5.1791.

28 Sofie Charlotte Güttich på Frederiksberg. 25.1.1802, side 415.
E: Michael Frederik Liebenberg, præst i Frederiksberg og Hvidovre.
Første ægteskab med [Nikolaj Qvist, institutbestyrer]. B:
1) Nikoline Charlotte Qvistgaard 17.
FM: Johan Købke, sukkerraffinadør i København.

29 Maturin [Pedersen] Endorph, dansk kompastor i Store Magleby. 30.1.1802, side 417.
E: [Kirstine Marie Hansen].
Bevilling til uskiftet bo af 28.3.1797.
Afdøde døde 29.1.1802.

30 Rasmus Hansen, skolelærer og kirkesanger i Hvidovre, der døde 1.2.1803, side 423.
E: Anne Cathrine Møller. B:
1) Cathrine Rasmusdatter 26.
Bevilling til uskiftet bo af 11.2.1803.

31 Thomas Nielsen, substitut ved Søllerød kirke. 2.5.1803, side 424.
E: Else Marie Christensdatter. LV: [Nikolaj Ulrik] Bach, præst i Søllerød. B:
1) Niels Thomsen 9.
FM: farbror Ulrik Nielsen Krog, kromand i Søllerød.

32 Jens Lund, degn i Brønshøj, der døde 24.8.1803, side 424.
E: [Ellen Olufsdatter].
Bevilling til uskiftet bo af 26.10.1798.

33 Jacob Tharnovius Vibe, degn i Frederiksberg og Hvidovre, der døde 9.9.1803, side 425, 430, 451.
Enke efter Engel Marie Ørslev, der døde i år 1800.
Testamente. A:
Hans A:
1) søster Cathrine Marie Vibe, skilt fra Frands August Lindtner, organist i Rønne
2) søster Margrethe Vibe, død, var g.m. Hans Henrik Gasse i Rønne. 4B:
a Frederik Gasse, markør i København
b Johan Ferdinand Gasse, smed i København
c Anne Cathrine Gasse, enke efter Rømer, parykmager i København
d Sofie Frederikke Gasse g.m. Brovst, skolelærer i Søborg.
Hendes A:
1) bror Abraham Ørslev, død, [var g.m. Karen Lünow]. 2B:
a Inger Ørslev g.m. [Mandrup Pedersen] Kruse, præst i Højelse og Lellinge
b Anne Johanne Ørslev g.m. [Iver] de Hemmer, præst på Vallø
2) bror Niels Ørslev, død. 3B:
a Mette Marie Ørslev g.m. Laurids Jensen Mesche, arbejdsmand i København
b Poul Ørslev, matros, som de ikke har hørt fra i 15 år
c Mathias Ørslev, skræddersvend i Flensborg.

34 Peder Møller, degn i Lyngby. 10.9.1803, side 428, 444, 461.
Enke efter Bolette Mogensdatter. B:
1) Anders Møller, graver
2) Peder Møller, snedker i København
3) Niels Møller, glarmester i Suserup ved Sorø
4) Anne Kirstine Møller
5) Cathrine Sofie Møller.

35 Else Cathrine Borchsenius på Frederiksberg. 17.11.1804, side 465, 483, 496.
Enke efter Markus [Rasmussen] Lampe, præst i Aversi og Teestrup, [død 29.12.1797]. B:
2) Erasmine Karine Lampe g.m. [Conrad] Weidemann, søkrigsprokurator.
Første ægteskab med [Frands] Ulsted, herredsfoged [i Stevns og Fakse herreder samt byfoged i Store Heddinge, begravet Store Heddinge 21.2.1766, skifte København byting originale skiftebreve 28.5.1770 lbnr.298]. B:
1) Andreas Gabriel Ulsted, student, vanvittig.
FM: morbrors søn Frederik Borchsenius, brygger i København, ejer af Tronegården på Fortunen i Lyngby sogn.

36 Gerhard Thomas Meldal, 68 år gammel ugift skolelærer i Virum. 22.3.1805, side 474, 492, 502.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 21.3.1805.

37 Niels Drejer, skolelærer og kirkesanger på Frederiksberg, der døde 9.8.1805, side 478, 486, 491.
E: Christiane Pouline Berntsen. LV: Johan Thedin, skomager i København.
Arvinger angives ikke.

38 Nikolaj Peder Lorentsen, degn i Gladsakse og Herlev, der døde 19.10.1805, side 485, 487, 493, 506.
E: Ulrikke Helene Grundtvig. LV: Farre, skolelærer i Gladsakse. B:
1) Hans Christian Nikolajsen 14
2) Frederik Severin Nikolajsen 11
3) Bertram Henrik Nikolajsen 9
4) Nikoline Elisabeth Nikolajsdatter 1½.

39 Hans Jørgen Christian [Jørgensen] Høgh, præst i Gentofte. 11.12.1805, side 490.
E: Cathrine Dorthe [Hansdatter] Nyland. B.
1) Ellen Cathrine Høgh g.m. Markus Frederik Voigt, slotsforvalter
2) Jørgen Høgh 25, kandidat.
Afdøde døde 10.12.1805.

40 Maren [Svendsdatter] Skive i Lyngby. 11.7.1806, side 522, 525.
Enke efter Poul [Carlsen] Egberg, præst i Brønshøj og Rødovre, [skifte 10.9.1789 lbnr.9].
Hendes testamente, konfirmeret 8.8.1806. A:
1) Fabricius, kaptajn i Frederiksværn og hustru
2) søster Dorthe Sofie Skive, enke efter [Frederik] Eberhardt, isenkræmmer [i København]
3) søster Anne Skive, der nu er død, var enke efter [Johan Daniel] Eberhardt, vinhandler [i København].
Afdøde døde 10.7.1806.

41 Andreas Cornelius Gerlev, skolelærer i Bagsværd, der døde 22.7.1806, side 523, 526.
E: Hanne Dorthe Lund. B:
1) Johanne Jensine Gerlev 1.
FM: morbror Johannes Lund, konstitueret degn i Brønshøj.
Desuden nævnes enkens mor Ellen [Olufsdatter], enke efter [Jens] Lund, [degn i Brønshøj og Rødovre, skifte 24.8.1803 lbnr.32].
Bevilling til uskiftet bo af 19.8.1806.
Sokkelund herred provsti
Kopi fra ikke bevaret skifteprotokol
1741


42    Otto Andreas Svendsen, kateket i København Vor Frue kirke. 12.5.1741, fol.638B.
E: Engel Cathrine [Andreasdatter] Kønteberg (Kønsberg). A:
1) mor Helene Cathrine von Lindenqvist i Kolding, enke efter [Hans] Svendsen, [slotsfoged på Koldinghus, begravet Kolding 3.9.1739]
2) søster Elisabeth Magdalene Svendsen g.m. [Baltser] Bahnsen, rådmand og byskriver i Kolding
3) søster Sofie Marie Svendsen g.m. Johan Georg Westermann, præst i Ratekau ved Lübeck
4) bror Frederik Ludvig Svendsen, skriverkarl i København
5) søster Magdalene Elisabeth Dorthe Svendsen 25, i Ratekau
6) bror Christian Carl Svendsen, 23, farer til søs
7) søster Charlotte Ernestine Susanne Svendsen 21, i Kolding
8) søster Johanne Christine Svendsen 19, i Kolding.
Afdøde døde 16.2.1741.
(Skiftet er indført i skiftet efter afdødes bror Frederik Ludvig Svendsen, skriverkarl i København, skifte Københavns originale skiftebreve 13.1.1755 lbnr.703).

SLUT