Erik Brejls hjemmeside

Start

Flemming Aagaard Winther

Knivsmedens datter - en vanskelig aneI Wibergs Præstehistorie nævnes under Gunderup-Nøvling sogne i Himmerland, at præsten Mads Mouritsen Borchhorst (1639-1680) 1677 blev gift med en Cathrine Mortensdatter. Hun blev 1681 gift med hans efterfølger Jens Pedersen Hosbond (1648-1698). Det er et helt normalt forløb i præstesammenhæng. En efterfølger var forpligtet til at forsørge sin forgængers enke, så længe hun levede og ikke giftede sig igen. Det kunne være en ubehagelig eller i et fattigt kald en næsten umulig belastning. Derfor ser man fra Reformationen til langt ned i 1700-tallet denne type ægteskaber.
Da jeg omkring 1980 begyndte at "forske slægt", glædede jeg mig over at have fundet Cathrine Mortensdatter som ane; men snart begyndte jeg at spekulere over Wibergs data om hende: "Født 4. november 1641, død 11. maj 1709." I sine to ægteskaber fik hun ikke mindre end 12 børn, hvis fødselsår takket være Gunderups bevarede kirkebog er godt kendte: 1677 til 1695.. Det vil sige, at hun skulle have født sit første barn som ca. 36 årig og det sidste i en alder af ca. 54 år. Efter også at have fundet, at, hun stadig levede 1712, var jeg klar over, at begge Wibergs datoer måtte være forkerte. - Og hvem var hendes mor og far?.- Der var jo også dengang talrige mænd i Danmark, der hed Morten.

Så gik der mange år, indtil Anton Blaabjerg 2009 stødte på Cathrine Mortensdatter i et Aalborg-skifte og var så venlig at fortælle mig det. Skiftet var efter knivsmed Morten Simonsen eller Simmensen, som han skrives i skiftet 1693. Cathrine var datter af hans første ægteskab med Else Mikkelsdatter, som der ligeledes er skifte efter.
I datidens standsdelte samfund var der ikke mange præstehustruer, som var håndværkerdøtre: Knivsmedens datter er således et eksempel på en bemærkelsesvrdig social mobilitet. Det har siden vist sig, at der også er geografisk mobilitet i knivsmedens familie. Nogle af slægtens medlemmer skal derfor beskrives i det følgende, sammen med noget om deres efterslægt.

Morten Simonsen og hans første hustru Else Michelsdatter
Knivsmed i Aalborg Morten Sinimensen døde 31. maj 1693 i Aalborg, Vor Frue sogn. Dette sogns kirkebog er først senere bevaret; men datoen oplyses i skiftet efter ham, der påbegyndtes 11. juli 1693.1
Morten Simonsen var gift to gange, hans første hustru hed som nævnt Else Michelsdatter. Hun døde 1678/79 i Aalborg, også i Vor Frue sogn, idet bopælen angives til et "Huus Uden Øster Port". Skiftet efter hende påbegyndtes 23. januar 1679.2 Størstedelen af boets formue udgøres af hus og have, tilsammen vurderet til 450 Sldl3 Af løsøret bemærkes en brygkedel af kobber til 15 Sldl., en noget defekt jernkakkelovn til 10 Sldl., en broget ko og to små svin, tilsammen 5 Sldl. - Der er (i modsætning til i skiftet efter ham selv 1693) ikke noget smedeværktøj anført, så Morten Simmensen må 1679 have arbejdet for en mester i Aalborg eller omegn.
Boets samlede formue beløb sig til godt 534 Sldl., men Morten Simmensen skyldte en (unævnt) svoger 65 Sldl. samt godt 26 Sldl. i krigsskat, så der netto blev 443 Sldl. 9 Sk. til deling mellem ham og børnene.
Skiftebrevet er underskrevet og forseglet af borgmester Daniel Kalow (også en af mine aner) samt af rådmændene Claus Thomsen Høg, Oluf Jensen Munkgaard og Jacob Panck. Desuden underskrev og forseglede vurderingsmændene skrædder Søren Sørensen og sporemager Hans Jørgensen dokumentet, begge borgere i Aalborg. Også Morten Simmensen forseglede, men underskrev blot med "M S S". Han har altså ikke været skrivekyndig.

Cathrine Mortensdatter og hendes søskende
Fra ovennævnte skifte 1679 efter Morten Simonsens første hustru Else Michelsdatter kendes parrets to sønner og to døtre som arvinger.4 Desværre er Cathrine Mortensdatters alder ikke anført, da hun jo allerede 1. april 1677 i Gunderup var blevet gift med kapellanen dér, Mads Mouridsen Borchhorst. Imidlertid kan man efter ægteskabsdatoen og hendes søskendes alder skønne, at hun må være født 1655/60, uheldigvis i Frue sogn, hvor kirkebogen først er bevaret fra 1715.
Morten Simonsen og Else Michelsdattérs børn: 1.-4.

1. SIMON MORTENSEN, født ca. 1652, død efter 1697. I 1679 er han i tjeneste i Nykøbing F., 1693 boende i Radsted på Låland. Det må være ham, der 1694 og 1697 nævnes som skoleholder i Øster Radsted.5 Han synes ikke at have været student.

2. CATHRINE. MORTENSDATTER, født 1655/60, død efter 1712. 1. Gift 1677 med residerende kapellan i Gunderup Mads Mouridsen Borchhorst (1639-80). (1 Søn, 2 døtre) 2. Gift 1681 med hans efterfølger, Jens Pedersen Hosbond (1648-98). (4 sønner, 5 døtre). - Udførligt omtalt nedenfor.

3. ELSE MORTENSDATTER, født ca. 1659, død efter 1724. Gift m. garver i Aarhus Ditlev Danielsen Bloch, født ca. 1656 i Aalborg, død 1716 i Aarhus.6 Ved skiftet efter ham nævnes 4 sønner og 2 døtre. Søn af garver i Aalborg Daniel Bloch (ca. 1627-77) og Anne Hansdatter (død 1690).7

4. MICHEL MORTENSEN, født ca. 1662, død efter 1693. Han var dette år garversvend i Aalborg.

Cathrine Mortensdatters første ægteskab med Mads Mouritsen Borchhorst
Dagen før Mads Mouridsen Borchhorsts tiltrædelse som kapellan var Gunderup-Nøvling præstekald 9. februar 1675 blevet henlagt til Viborg Bispestol, og først efter 1832 blev Gunderup-Nøvling igen et selvstændigt pastorat. Det betød, at biskopperne i Viborg havde kaldsretten, og at præsterne formelt er deres residerende kapellaner eller vicepræster. Det er muligvis dette embedsforhold, der er grunden til, at to biskopper med hustruer bivånede Cathrine Mortensdatters datters bryllup 1702 - se senere.
Cathrine Mortensdatter blev gift første gang 1. april 1677 i Gunderup8 med Mads Mouridsen Borchhorst, født 14. juni 1639 i Gunderup Præstegaard,9 død dér 1. juli 1680,10 begravet 13. juli "neden for altergulvet ved søndre side." Han var søn af magister (1647) og sognepræst i Gunderup-Nøvling 1644-87 Mourids Jensen Borchhorst (begravet 13. september 1687)11 og Anna Kjeldsdatter (død 6. juni 1677). (Hun var igen datter af forgængeren Kjeld Christensen (død 23. november 1644), hvis enke Anne Jensdatter endnu levede 1645).
Cathrine Mortensdatter og Mads Mouridsen Borchhorst havde børnene: A. - C.

A.  ANDERS MADSEN BORCHHORST, hjemmedøbt 5. november 1677,12 begravet 17. december 1723 i Krejbjerg Kirke.13 Officer,14 kaptajn i Viborg Stifts nationale Infanteriregiment 1713-17 og sidst i Ribe Stifts nationale Infanteriregiment 1717-23.15 Nørre Andrup i Krejbjerg sogn, hvor han døde, er på vestsiden af Salling.
Gift 1.22. januar 1711 i Aalborg (Budolfi) med Anna Cathrine Jensdatter Winther, f. ca. 1688/89, død 1711/12,16 uden efterlevende børn - vel i første barselsseng eller af pesten, der da også rasede i Hertugdømmerne. Anna Cathrine Winther var en ældre søster til bedemand i Aalborg Christen Jensen Winther (se nr. G. nedenfor)
Anders Borchhorst blev 2. gift 17. januar 1713 i Glückstadt med Dorothea Benedicte Hinrichs, født ca. 1695. Hun var søster til toldkæmner Joachim og levede endnu 1771, 76 år gl., efter 47 års enkestand.

B.  ANNE MADSDATTER BORCHHORST, hjemmedøbt 11. december 1679 og fremstillet i kirken 4. februar l680,17 død tidligst 1711. - En datter kendes: Øllegaard Cathrine, hjemmedøbt 16. november 1699 i Hvirring.
Gift 5. oktober 1697 i Gunderup18 med Niels Sejersen Bondo, født ca. 1670 i Hvirring, student fra Randers 1690, eksamineret af Jens Bircherod 1693,19 nævnt 1697 og 1711 i Hvirring, hvor han vel har været personel kapellan.20 - Søn af sognepræst i Hvirring-Hornborg-Tamdrup sogn, Nim herred, Sejer Andersen Bonde (ca. 1641-1696) og Øllegaard Hansdatter Borchhorst (gift 21. december 1668, begravet 15. juni 1723 i Hvirring, 79 år). Det er her på sin plads at henvise til biskop Jens Bircherods dagbøger 1658-1708 som en fremragende kilde til datidens præste- og borgerskabs historie. Dagbøgernes genealogiske indhold findes publiceret i en række artikler i Personalhistorisk Tidsskrift 1925-35, mens der er mere fortællende stof i Christian Molbechs bog med uddrag fra dagbøgerne, se nedenfor efter M.

C.  ELSE MADSDATTER BORCHHORST, døbt 5. december1680,21 begravet 31. maj 1681 i Gunderup. Hun fødtes 5 måneder efter sin fars død.

Cathrine Mortensdatters andet ægteskab med Jens Pedersen Hosbond
Jens Pedersen Hosbond blev født 1. juli 1648 i Vraa Præstegaard i Vendsyssel og døde 4. juli 1698 i Gunderup, begravet 12. juli i Gunderup Kirke.22 Han var søn af sognepræst i Vraa-Em-Serridslev sogne Peder Pedersen Hosbond (ca. 1619-1674) og (1. hustru, forgængerens enke) Anne Olufsdatter Krag (ca. 1610- 1660/65).23
Jens Hosbond blev student fra Slangerup 1671, cand. theol. 1673 og 19. januar 1675 kaldet til kapellan for fødesognene Vraa-Em-Serreslev, hvor hans far lige var død. Imidlertid skulle han først overhøres af den nidkære Aalborg-bisp Matthias Foss. Det resulterede beklageligvis i, at han måtte underskrive en erklæring dateret 2. april 1675 (Langfredag), at han ved flittige teologiske studier indtil påsken 1676 ville forbedre sig. Skulle han så ved en ny eksamination ikke vise sig dygtig nok, ville han opgive kaldet.24 Denne overhøring klarede han; men han blev allerede 1677 afsat for lejermål (samleje mellem ugifte) med en unævnt kvinde. Det var også sket for Mads Mouridsen Borchhorst,25 men i hans tilfælde inden han kom i embede.
Det lykkedes Jens Hosbond at få kgl. tilladelse til igen at søge embede efter to års forløb og i et fjerntliggende sogn,26 og dermed kom han så 1680 til Gunderup, hvor han 24. juli 1681 blev trolovet med Cathrine Mortensdatter. De blev viede 31. august 1681 i Gunderup.
Rimeligvis må hun være født 1655/60, skønnet ud fra hendes søskendes alder og passende til, at hun får sit første barn i november 1677. Hun nævnes desuden som arving i efteråret 1711 ved skiftet efter sønnerne Peder og Morten, så hun kan ikke være død 11. maj 1709, som angivet hos Wiberg.27
Efter magister Mourids Borchhorsts død 1687 tiltrådte Jens Hosbond embedet som residerende kapellan for Gunderup og Nøvling menigheder, hvor han forblev til sin død 1698.
Cathrine Mortensdatter fik i sit andet ægteskab med Jens Hosbond 9 børn i Gunderup: D. - M.

D.  MADS JENSEN HOSBOND, døbt 21. april 1682,28 død efter 1712, uvist hvor.

E.  ANNE LEENE JENSDATTER HOSBOND, døbt 20. april 1684,29 begravet 20. marts 1685 i Gunderup kirke. 30

F.  ANNE LEENE JENSDATTER HOSBOND, døbt 26. januar 1686,31 begravet 19. oktober 1739 i Ferslev Sogn, 53 år gl.32 - Om hendes bryllup findes en beretning i Bircherods dagbog, gengivet nedenfor.
Gift 18. juli 1702 i Gunderup33 med faderens efterfølger som residerende kapellan for Gunderup-Nøvling menigheder, Peder Jensen Bering, født 1673/74 i Hjarup, død 19. maj 1728 i Gunderup. Student fra Kolding 1692, cand. theol. 1695, henved tre år hører i Viborg, derefter præst i Gunderup.34 Søn af sognepræst i Hjarup-Vamdrup Jens Pedersen Bering (født ca. 1639 - død 29. marts 1696) og Mette Pedersdatter Bering (født ca. 1644 - begravet 29. oktober 1709, hendes 2. ægteskab).35 -3 Døtre:
a. Mette-Cathrine Pedersdatter Bering, f. 17. oktober, døbt 25. oktober 1703 i Gunderup,36 død 1756 i Skibsted. Gift 2. oktober 1722 m. sognepræst i Skibsted-Lyngby Henning Arnisæus Jochumsen Irgens (1695-1769).37
b. Dorothea-Kierstina Pedersdatter Bering, f. 2? februar, hjemmedøbt 8. februar,38 dåbs konfirmation 13. februar 1705 i Gunderup kirke,39 død 29. januar 1741 i Gunderup. 1. Gift 6. oktober 1729 m. sognepræst Thomas Mogensen Gjørup, f. 28. januar 1698/1699? paa Lykkesholm, død 24. marts 1732 i Gunderup. 2. Gift 22. april 1733 i Gunderup m. sognepræst Ole Nielsen Hvidberg, døbt 11. april 1697 i Aalborg (Bud.), død 19. april 1754 i Gunderup.
c. Anna-Maria Pedersdatter Bering, f. 24. oktober, hjemmedøbt 25. oktober, dåbs konfirmation 15. november 1706 i Gunderup kirke,40 død ml. 1781 og 1787 i Korup mølle, Visborg sogn. (Uden børn). Gift 16. juli 1756 i Skibsted41 m. ejeren af Korup vandmølle,42 Søren Christensen, f. ca. 1712, død efter juli 1787.43 - Han havde 1. været gift m. Johanne Elisabeth Wilsberg, død før 1754, med hvem han havde flere børn. (Datter af ejeren af Stevnhoved i Vive sogn, Mads Mikkelsen Wilsberg, (død 15. juni 1757) og Anne Christoffers-datter Godske (gift 7. november 1713 i Vive)).44

G.  ELSE MARIE JENSDATTER HOSBOND, døbt 11. februar 1687 i Gunderup,45 død 15./16. april 1759 i Aalborg Vor Frue sogn, begravet 24. april, 72 år gl.46 Gift 8. maj 1719 i Ormslev sogn ved Aarhus med forpagter, senere bedemand i Aalborg47 Christen Jensen Winther, født ca. 1695 i Aalborg Vor Frue sogn, død 17. marts 1762 i Haverslev Præstegaard om aftenen efter 6 ugers sengeleje i sit 68. år.48 Søn af købmand i Aalborg Jens Christensen Winther (døbt 7. december 1651 i Aalborg (Budolfi), død i sommeren 1700 i Vor Frue sogn) og Mette Lucasdatter (døbt 20. november 1661 i Aalborg (Budolfi), begravet 26. oktober 1738 i Vor Frue sogn, 76 år 11 mdr. 7 dage gl.)49
3 Sønner, 3 døtre:
a. Jens Mathias Winther, f. 1720 på Rugballegaard i Hover Sogn,50 død 13. april 1765 i Haverslev Præstegaard. Sognepræst for Haverslev-Bejstrup sogne, Øster Han herred 1755-65. Gift 15. december 1752 i Haverslev med enken Else Catharine Jensdatter Bloch, født 3. september 1728 i Kollerup,51 død 19. april 1808 i Durup, hvor hendes grav endnu findes.52
En af deres tre sønner, Christen Winther (1754-1798), grundlagde 1787 den tobaksfabrik i Aalborg, hvis firmanavn C. W. Obel [Christen Winther Obel], stadig peger tilbage på denne Winther-slægt.53
b. Mette Cathrine Winther, f. Ca. 1720 (måske som tvilling med a.), begravet 23. juni 1739 i Aalborg (Vor Frue), 19 år 5 mdr. 17 dage gl.
c. Sophie Cathrine Winther, f. 1722 på Bryskesborg, (nu Williamsborg) i Daugaard sogn, døbt 26. oktober, død 1758/59 på Pandum i Vokslev sogn. (2 sønner, 1 datter). Gift 13. februar 1750 i Bislev med forpagter af Pandum Andreas Sveistrup, født 3. august 1710 i Horsens, død 4. januar 1778 på Pandum i Vokslev Sogn.
d. Jens Winther, døbt 3. april 1725 i Daugaard sogn, død barnløs før 1759.
e. Christopher Diderich (Friedenreich) Winther, døbt 20. november 1726 i Aalborg (Budolfi), død 1728 i samme sogn, begravet 16. marts i Vor Frue Kirke, 2 år 4 mdr. gl.
f. Else Marie Winther, døbt 14. september 1728 i Aalborg (Budolfi), død i samme sogn, 3 mdr. 2 dage gl., begravet 17. december fra Vor Frue Kirke.

H.  TALKE JENSDATTER HOSBOND, døbt 15. august 1689 i Gunderup,54 begravet dér 27. juni 1690.55

J.  PEDER JENSEN HOSBOND, døbt 18. december 1690 i Gunderup,56 død 22. august 1711 i København [af pest]. Ingen af de fire præstesønner Mads, Peder, Morten og Søren ses at have studeret. De tre sidstnævnte må ligesom søsteren Else Marie have tjent i København. Hun betænkes i skiftet af sin mor med en ekstra, arvepart, fordi hun under livsfare og under tilsidesættelse af sin egen tjeneste har plejet sine syge brødre.

K.  MORTEN JENSEN HOSBOND, døbt 12. februar 1692 i Gunderup,57 død 24. september 1711 i København [af pest]. Et fælles skifte efter de to er indført Fleskum Herreds gejstlige skifteprotokol.58

L.  SØREN JENSEN HOSBOND, døbt 19. maj 1693 i Gunderup,59 død 29. april 1708 i København. Skifte 1711.60

M.  DORETHE JENSDATTER HOSBOND, døbt 29. september 1695,61 død dér 10. juli 1696 af børnekopper, 41 uger og 1. dag gl.62

Efter Jens Hosbonds død 1698 blev Peder Jensen Bering kaldet til Gunderup 19. august 1698 af biskop Henrik Gerner i Viborg. Fire år efter (1702) giftede Peder Bering sig med Cathrine Mortensdatters da 16-årige datter Anne Leene Hosbond. Deres bryllup blev fejret med manér, som det fremgår af skildringen i Bircherods dagbog:63
"D. 18. Jul. Toge vi om Morgenen fra Graule [Gravlev] til Gundrup Præstegaard, hvor vi til Bryllup vaare indbudne. Ved Middagstid ginge vi med Brudeskaren til Kirken, hvor Episcopus Viburgensis [Biskop i Viborg, B. Deichmann] forrettede Brudevielsen og tilligemed mig ledede Bruden til og fra Kirken; men begge vore Hustruer smykkede hende. Siden sadde vi over Bryllupstractamente til langt ud paa Aftenen. - Imedens de andre Giæster toge deres Lystighed vare holdt jeg med velbem. Biskop Deichmann inde i en Stue for os selv en lang Samtale indtil sildig ud paa Natten."
Festen fik følgende efterspil, som refereret hos Bircherod, der nu var tilbage i Aalborg:
"D. 20. Jul. Biskop Deichmann affærdiger til mig fra Gunderup Præstegaard et eget Bud, og giver mig tilkiende, hvorledes tvende af Scholæ Aalburgensis Collegæ [standsfæller i Aalborg skole], nemlig Peder Svendsen64 tertiæ, og Hans Moritzsen65 primæ classis Hypodidascali [hørere i tredie og første klasse vaare præcedente vespere [foregående aften], strax efter min Bortreise fra Gunderup, i Bryllupshuset sammesteds indkomne, ubudne og heel beskienkede, hvor de med Klammeri og anden importun Forhold megen Insolentz [overmod] skal have brugt, og sig for velbem. Episcapi Nærværelse enten lidet eller intet undseet, etc. Som jeg over denne Tidende og relation [meddelelse] fattede mig stor Harm og Fortrydelse, saa lod jeg strax samme tvende Hørere en Suspension ab officio [fra embedet] indtil videre forkynde."
"D. 27. Jul. Havde jeg de tvende Hørere Peder Svendsen Kirketorp og Hans Moritzsen hos mig, og med haarde Ord talte dem for deres begangne Exces skarpelig til, givendes dem derhos alvorlige Formaninger, at de herefter skulde tage sig vare for Drukkenskab og andre enormiteter [uhyrligheder], saafremt de havde deres Velfærd kier. Hvorpaa jeg, for Biskop Deichmanns Intercessions [mellemkomsts] Skyld, relaxerede deres Suspension, og tillod dem deres functionem scholasticam [skolehverv] igien at tiltræde.

Morten Simonsens anden hustru Eva Michelsdatters søskende.
Aage Dahl har i sin Bornholmske Præstehistorie side 18 en udokumenteret angivelse, at Evas bror (eller halvbror) Christen var Søn af "Podemester Mikkel Pedersen i Aalborg", om hvem jeg hidtil ikke har fundet oplysninger. Slægtskabet mellem Knivsmedens anden hustru Eva Michelsdatter og hendes to brødre (eller halvbrødre) har ikke været beskrevet før. Den ældste, født Ca. 1642, var Christen Michelsen. Han blev student fra Aalborg 1662 og tillagde sig navnet Schottving som kapellan (1669), siden sognepræst (1681) i Rønne-Knudsker på Bornholm.
Sin kone havde han med hjemmefra. Cathrine Harding (Hardingsdatter) blev døbt 15. juni 1653 i Aalborg. (Budolfi)66 og gift sammesteds 11. september 1670 med Christen Michelsen. Hun døde mellem 1701 og 1714 i Rønne. De havde to sønner og seks døtre, omtalt i skiftet 1703 efter den anden bror Oluf Michelsen.
Han var født ca. 1648 og døde 26. marts 1703 i Vester Hassing.67 Som Oluf Michelsen blev han student fra Aalborg 1667; men han fik først taget teologisk eksamen 1696 efter i 20 år at have hutlet sig igennem som hører ved Aalborg Katedralskole. Som degn i Vester og Øster Hassing fra 1696 kaldte han sig Wedschefeld. Hverken dette eller broderens tilnavn har jeg fundet en forklaring på.
Oluf Michelsen Wedschefeld var gift to gange uden efterlevende børn; men han var værge for sin søstersøn Mikkel Christian Mortensen, der siden kalder sig Wischefeldt. Oluf Michelsens to hustruer, Dorte Madsdatter (død 1693) og Karen Pedersdatter Kjærulf (død 1702) findes allerede beskrevet i Carl Klitgaards "klassiker" om Kjærulf-slægten.68

Morten Simonsen og Eva Michelsdatters søn
Mikkel Christian Mortensen var ved skiftet efter sin far 1693 i 13. år og elev i Latinskolen. Hans mor fik overladt hans arvepart mod (frit oversat) at tage sig af ham, når han opførte sig ordentligt. Han blev da også student fra Aalborg 1699, 19 år gammel, og indskrevet ved Københavns Universitet som Michael Christianus Martini. Som nævnt antog han sin værge og morbrors efternavn og blev 25.9.1711 kapellan i Skanderborg-Skanderup-Stilling sogne. Han ansøgte om at få eftergivet krigsstyr for flere års udskrivninger og fik det bevilliget 3.6.1720.69 Fem år senere døde han i embedet og blev begravet 22. februar 1725 i Skanderborg.70 Gift med Johanne Johansdatter [Hagensen], død i Rye mølle 1741.71 Datter af herredsskriver i Hjelmslev herred Johan Hagensen (død 1731) og Anne Poulsdatter (død efter 1731)72
En søn levede 1741 ved, skiftet efter moderen: Johan Mikkelsen Wischefeldt (alderen ikke angivet). Han boede da i Kolding og var i tjeneste hos Amtsforvalter Christen Roed.73
Efterskrift
Med denne skitse af slægter omkring "Knivsmedens datter" håber jeg at have bragt hidtil ukendte sammenhænge samt at have aflivet myten om Cathrine Mortensdatter, fødsels- og dødsår. Hvor og hvornår hun døde er stadig ikke dokumenteret; men jeg giver hermed spørgsmålet videre til hendes talrige nutidige efterkommere. -

Noter og henvisninger

1. Skifte 11.7.1693; Aalborg originale skiftebreve nr. 239 (L.A. Viborg B37-557).
2. Skifte 23.1.1679, Aalborg originale skiftebreve 1679-80 nr. 16 (L.A. Viborg. B37-548).
3. "Huußet och Eiendommen som Morten Simmensen iboer, med et lidet Huuß Norden till, sampt Gaardß Romb Worderitt' for ..150 Sletdlr: En Stoer Hauge, beliggendeß Norden och Østen til bemelte Eiendbmb med detß Planchewerch, Wurderitt tilsammen for...300 Sletdlr:"
4. «Catharina Morttherssdater ...Madz Mouridzens ...til Gunderup ...; Simen Morttenssen - 26 Aar tienendiss i Nykiøbing i fallster, Ellsse Morttensdatther 19 Aar, och Michel Morttenssøn 16 Aar
5. Nævnt (uidentificeret) i A. Larsen, Lolland-Falsters Degne og Skoleholdere (Kbh. 1960), 239.
6. Skifte efter Ditlev Danielsen Bloch, garver i Århus. 27.5.1716: Århus Købstad Skifteprotokol 8,1716-1721, fol.18B (L.A.Viborg B 56-421, uddrag v. E. Brejl, Nr. 755.)
7. Clara Lund, Fire jyske slægter (D.H.H. 1988), 173ff.
8. "Dom Judica" = 5.søndag i fasten = 1.4.1677. Viede af sognepræst i Ferslev-Dal-Volsted sg. Johannes Jacobsen (Brunow) (ca. 1646-1700). Gunderup kbg., fol. 117a, opslag 235.
9. Gunderup kbg., fol. 189a, opslag 379.
10. "hora 12" - i den tolvte time. Gunderup kbg., fol. 126b, opslag 254.
11. blef Magister Mauridtz begraffvet udi Gunderup Kirche, Gunderup kbg., fol. 144a, opslag 289.
12, Gunderup kbg., fol. 118b, opslag 238.
13. Rødding-Krejbjerg kbg., fol 86, opslag 164. "Capitain Borchostes Liig af Nør Andrup nedsatt udj. Kreiberg Klerke udj [ulæseligt] gulfvet ved dend synder side Wed Alteret."
14. Han er sikkert den "Lieutenarit Borchorst", der 11.5.1710 er fadder for Jacob Sørensens datter Else i Oppelstrup. Gunderup kbg., fol. 15b, opslag 29.
15. J.C.W. og K. Hirsch, Fortegn. o. danske og norske Officerer m.fl. 2, 111f. (Manuskr. 1888-1907, Det Kgl. Bibl., Kbh., Mikrokort).
16. Hun synes ikke begravet i Glückstadt; men kirkebogen er ufuldstændigt ført i pestårene.
17. Gunderup kbg., fol. 125a, opslag 251.
18. Gunderup kbg., fol. 165b, opslag 332.
19. Refereret i Persh. Ts. 9,1 (1928), 256: "Gaf jeg.Nicolao Victorino Bondio sin Dimiss beskreven, efter at jeg hafde ladet hannem prædike for den samme extraordinarie. Hand vaar en af de slettiste, som jeg haver haft med at bestille, hvorfore hand fik og Dimiss der efter,"
20. Aarb. Hist. Samf, Aarhus Stift (1936), 41.
21. "Dom. 2 Advent" = 5. dec. Gunderup kbg., fol. 127b, opslag 256.
22. Skifte 3. aug. 1698 i Fleskum hd.'s gejstl. Skifteprot. 1698-1746, fol. 2, 52, 54b, 109b. (LA. Viborg C 15A-2, E. Brejl nr. 1).
23. Carl Klitgaard, Optegnelser om Vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700 (Hjøring 1945), 356 ff. Heri ses tilnavnet "normaliseret" til Husbond, hvilket ikke synes hensigtsmæssigt, da efternavnet Hosbond bruges af nulevende personer.
24. Dokumentet i Aalborg Bispearkiv er gengivet i Kirkehistoriske Samlinger, 3,VI (1887-89), 385f.
25. Oprejsning 6. marts 1668. Jy. Reg. 14.542.. Nr. 42. - cit. e. Nygårds sedler.
26. Bevilling 22. juni 1678 i Jyske registre.
27. Den nævnte dato forekommer heller ikke i Gunderup kirkebog.
28. Tallet 1 i datoen er utydeligt. Dbçonf. "Dom. Misericordia" =. 2. søndag e. påske = 30. april. Højtbaarne Friherreinde Sophia Amalia Lindenov til Lindenborg holdt ham for Daaben. Gunderup kbg., fol. 130b, opslag 262.
29. Gunderup, kbg., fol. 135b, opslag 272. (Ingen faddere angivet).
30. Gunderup kbg., fol. 137a, opslag 275.
31. Dbkonf. 28. januar, faddere: Assessor Mogens Willems[en] Jacob Mijler Anne Mauridsd. Ingier Søfrensd. bar det Eva Michelsd. af Aalborg.
Gunderup kbg., fol. 139a, opslag 279.
32. Skifte 26.10.1739. Fleskum hd's provsti Skifte- og Auktionsprotokol 1698-1746, fol. 228b ff. Af skiftet fremgår, at afdøde boede i et lidet hus ved alfarvej i Ferslev by. Boet vurderedes til godt 558 Rdl.
33. Gunderup kbg., fol. 178b, opslag 358. [tilføjelse i marginen].
34. A. Nellemann og K. Moseholm, Kolding Stud. indtil 1856, nr. 29 (Kolding 1988).
35. A. Nellemann og K. Moseholm, Kolding Stud. indtil 1856, nr. 26 (Kolding 1988).
36. Faddere: Hr. Jacob Olufsøn Spielderup i Mou; Hr. Peder Bruun i Ferslev - Madame Dorethe Bering paa Nøfling-gaard; Margrette Jensdtr: Bering fra Borup Præstegaard; blef holdt ved daaben af Catharine Mortensdaatter Sl: Hr. Jens Hosbonds Eftterleverske i Gunderup. Gunderup kbg., fol. 183a, opslag 367.
37. S.V.Wiberg, Alm. Dansk Præstehist. I-III, Suppl. (Odense 1870f.), Nr, 1023,9.
38. Af provst Niels Tæbring af Gudum-Vorde. (Kbg. afslidt, hvor fødselsdatoen (2. iflg. Wiberg) stod: ...Februar som var ...dag ved 9 slet før middag).
39. Faddere: Hr Jacob Spielderup i Mou, Hr Peder Bruun i Ferslev, Peder Willumsøn fra Nøflinggaard, Hr Jens Mørchis Kieriste Karen Bering af Gierding, oc blef holdt ved daabens-confirmation af Sl: Assessor Mogens Willumsøns Kieriste Dorthe Bering fra Nøflinggaard. Gunderup kbg., fol. 188b, opslag 378.
40. Faddere: Hr Jens Mørch i Gierding, Hr Jacob Spielderup i Mou, Hr Peder Bruun i Ferslev, Jomfru Charlotta von Buchwalt paa Guddumlund, blev holdt ved daabens confirmation af Jomfru Mette von Buchwalt paa Guddumlund. Gunderup kbg., fol. 4a-b, opslag 6-7.
41. Skibsted kbg., 76- cit. e. Nygårds sedler.
42. Mads Wilsberg tilskødede 1754 sin svigersøn, møllefæster Søren Christensen og hans børn Korup mølle af mølleskyld 4-6-1-0. (Viborg Landstings kopier af protokol. breve sept. 1754, nr. 10) - cit. e. Nygårds sedler.
43. Han nævnes som formynder for Louise Irgens (efterkommer af a.) 1787 og var ved FKT 1. juli 1787 enkemand efter 2. ægteskab, 75 år gl. - En søn af 1. ægteskab, Mikkel Sørensen, 43 år, ugift, boede hjemme i møllen.
44. Vive kbg., 126 - cit. e. Nygårds sedler.
45. Dbkonf. 27. februar 1687. Faddere: Jens Jens[en] af Aalborg Jens han[en] ibid. Gregers Povels[en] af Flamsted, Sophia-Amalia Mauridsd. af Gunderup Præstegrd. baar det Dorethe Bierrings af Ravnkield. Gunderup kbg., fol. 142a, opslag 285.
46. Skiftet blev påbegyndt 16. april 1759 "lige efter Dødsfaldet"; fortsat 26. april, 15. maj (30. dagen efter dødsfaldet), 16. maj og sluttet 16. oktober 1759. (Aalborg Skifteprot., L.A. Viborg)
47. Bedemand betegnedes dengang en kommunal embedsmand, der af borgerne blev sendt rundt i byen med indbydelser til deres fester.
48. Ifølge sønnens kirkebogsindførsel. - Han overtager faderens få ejendele ved skiftet, der egentlig kun indeholder et afkald fra svogeren Andreas Sveistrup.
49. Deres købmandsgård på Nytorv er 1950 blevet genopstillet i Hasseris, se Jørgen Elsøe Jensen, Svalegaarden i Hasseris (Hasserisstuerne 2007). På side 21 omtales familien.
50. Aalborg Bispearkivs vitaprotokot 1749.
51. Faddere: Hr. Poul Basballe i Aggersborg, Seigr. Niels Jensen i Nør=Torupgaard, Mad: Karen Lauritsdtr. Sal: Jacob Baltzersøns, Sophie NielsDtr, Jørgen Jensens i Heedegrd., Berthe, Jacob Bloches paa Aagaard.
52. Skifte 20. maj 1808. (C17C-3, L.A. Viborg).
53. J. Jeppesen Jensen, Slægten Obel, (Aalborg 1976), 26f,
54. Dbkonf. 17. aug. [tallene utydelige] Faddere: Oluf Michels[en] Hermand Kuur Jochim Hyhber Elsebed Pedersd. Hosb[ondl baar det Dorthe Biering alle af Aalborg. Gunderup kbg., fol. 149a, opslag 299.
55. Gunderup kbg., kl. 151a, opslag 303.
56. Dbkonf. Dom: Post Nat: J. Chri. [= 28. dec.] Faddere: Jørgen Worm Søfren christens[en] Las Justs[en] Ingier Søfrensd. baar det Maren Thomisd. Gunderup kbg., fol. 152a, opslag 305.
57. Dbkonf. 24. februar. Faddere: Jochim Hyhber Jørgen Badskær, Jørgen Worm Else Danielsd. Bar det Elsebed Pedersd. hosbond. Gunderup kbg., fol. 155a, opslag 311.
58. Skifte i Gunderup præstegård 7. nov. 1712, Fleskum hd's gejstl. Skifteprot., fol. 48. (L.A. Viborg, E. Brejl nr. 14).
59. Dbkonf. 30. maj. Faddere: Her Niels Tæbring [i] Gudd[uml hr Peder Schyum i Schiorping Diderich Post-mester udj Aalborg Anne Pedersd Hosbond bar det Ingeborrig Jacobsd. af Ferslev. Gunderup kbg., fol. 157b, opslag 316.
60. Skifte i Gunderup præstegaard 6. aug. 1711, Fleskum hr's gejstl. skifteprotokol, fol.47b. (L.A. Viborg, E. Brejl nr. 13).
61. ...Pigebarn inddøbt af Hr Niels Michels[en] udj Guddu[m] kaldet Dorethe. Hvis Daab blef Confirmeret dij 22. octobr udi Gunderup Kirche. Faddere: Christopher Frijs, Peder Morsing, Anders christens[en] Anna-Cathrina [Ra]fn af Hornum Præstegrd baar de[t] Anne Jensd. Krag. sal. Mag: Jens Peders[ens] paa Jegindøe. Gunderup kbg., kbg., fol. 161b, opslag 324.
62. Dj: 17: Julij blef Hr: Jens Peders[en] Hosbonds liden Mindste Daatter Dorethea begrafven her udj Gunderup Kirche, som døde den 10 ejusdem af Børn kopper der det Sl: barn Vaar 41 ugger och Nogle Timer gam[m]ell. Gunderup kbg 163b, opslag 328.
63. Uddrag af Biskop Jens Bircherods historisk-biographiske Dagbøger for Aarene 1658-1708 udg. v. Christian Molbech (Kiøbenhavn 1846), 405ff.
64. F.E. Hundrup, Lærerstanden ved Aalborg Kathedralskole. III. Hørere. Indbydelseskrift Aalborg Kathedralskole Juli 1870, (Aalborg 1870), Nr. 48 og 52.
65. P.M.Rørsig m. fl., Skoler og Degne i Vendsyssel II (Hjørring 1953), 214.
66. De, ellers tilforladelige Tauber og Nielsen, har i "Embeds- og Bestillingsmænd", side 143 overset, at det ikke var hende, men et andet barn af rådmand Harding Petersen og Margrethe Mumme, der døde 1656,
67. Skifte 26.4.1703 (30te dagen) Aalborg Bispearkiv, gejstl. Skiftebreve 1700-09 VI, nr. 11.
68. C. Klitgaard, Kjærulfske Studier (Aalborg l914-18), 86f.
69. Rentekammeret, Aarhus og Ribe Stifters Kontor, kommunicerede kgl. Resolutioner og Reskripter nr. 35 - cit. e. Nygårds sedler.
70. Skanderborg kbg., 11- cit. e. Nygårds sedler.
71. Skifte 27.9.1741 i Tyrsting Vrads gejstl. skpr., fol.134 (E. Brejl nr. 44).
72. Skifte 17.7.1731 Skanderborg Rytterdistrikt; fol. 58 (E. Brejl nr. 1504).
73. Koldinghus Birks Tingbog 25. april 1741.


Artiklen er trykt i Slægten nr.44 juli 2011 side 63-71.