Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-Pedersen


ERHVERVSARKIVET I ÅRHUS ÅRHUS KØBSTADSARKIV

Skiftesager J1 1593-1646 og J2 1647-1666
skiftesagerne omfatter originale skiftebreve og andre dokumenter vedrørende Århus overformynderi.
Register udarbejdet 1995 af Bjarne Nørgaard-Pedersen

[1593-1646]   [1647-1666]  
Århus
Skiftesager
1593-1646

SKIFTESAGER J1. 1593-1646

(microfiche 1)

1593 15/2. salig Hans Jensen fordum borger, hustru Dorte Hellesdatter, stedfar Mogens Andersen, børn Jens Hansen Anne Hansdatter.

1626 23/2. salig Johanne Madsdatter, husbond Jens Jensen Skørring borger, morbror Christen Madsen i Ingerslev, børn Jens Jensen Dorte Jensdatter.

1626 8/3 (vester Lisbjerg) Christen Rasmussen i Elsted æskede tingsvidne. skifte 20/2 i Elev efter Rasmus Rasmussen i Århus hans oldemor salig Anne Sørensdatter. hans arv har Christen Rasmussen haft under værgemål. 24/5 1639 blev arven betalt Rasmus Rasmussen af hans farbror.

1626 9/3. Peder Pedersen rådmand på Kirsten Pedersdatter salig Peder Nielsen Basballes efterleverske, datter Lisbeth Pedersdatter. endvidere arv efter salig Silke Madsdatter Badskærs, som døde før Peder Basballe, og som siden kom ind i fællesbo.

1626 28/9. Terkild Andersen på hans fæsteenke Margrete Lauridsdatters vegne, salig hr Christen Madsen forrige kapellan til Vorfruekirke, hans efterleverske begærede tingsvidne. Jens Lauridsen rådmand på sin søsters børn, som Margrete Lauridsdatter har levende efter sin salig husbond, Maren Christensdatter Mads Christensen Margrete Christensdatter og liden Maren Christensdatter, som han er ret født værge til. skifte 21/9. opfostres til de bliver 16 år.

1626 16/11. Tomas Lauridsen borger æskede tingsvidne. fuldmagt af Christen Pedersen skomager i Linå, eftersom hans hustrus søster Maren Poulsdatter i Århus er død og efterladt sig et barn Anne Christensdatter, om en af slægten vil annamme hende og hendes arv.

1626 9/11. Oluf Jensen Samsing sst æskede tingsvidne på hustru Anne Tomasdatters vegne på den ene og Poul Jensen i Elev på sine brorbørn, som han er værge for. skifte 7/11 af gods efter salig Rasmus Jensen Terp, halvparten til hans hustru Anne Tomasdatter og halvparten til hans børn Søren Rasmussen og Tomas Rasmussen. stedfar Oluf Jensen.

1626 23/2. Christen Carlsen med fuldmagt af Maren Villadsdatter salig Søren Mogensen Skrædders efterleverske og borgerske sst på den ene side, og Jacob Madsen borger sst med fuldmagt af Jens Pedersen i Gylling, som er morbror til Søren Mogensens søn Mogens Sørensen, som er udenlands hans vegne, Rasmus Rasmussen Juel sst på hustru Anne Sørensdatters vegne Mogens Mogensen Søren Nielsen Mørk Skrædder, som er farbrødre til salig Søren Mogensens børn Mogens Sørensen Jens Sørensen og Maren Sørensdatter deres vegne. skifte 18/2 mellem Maren Villadsdatter og hendes stedbørn Anne Sørensdatter Mogens Sørensen og hendes egne børn Jens Sørensen og Maren Sørensdatter. gæld blandt andre til Lisbeth mester Christen Refs. Mogens Sørensen får udlagt arv efter hans salig mor Birgitte Pedersdatter.

1626 13/11. registrering af salig Maren Poulsdatters gods.

1727 14/7. Mogens Sørensen, født i Lisbjerg, på fæsteenke Karen Pedersdatters vegne i Århus og Anders Laursen, som er farbror og født værge til salig Jens Andersens børn Rasmus Jensen i sit 6.år og Kirsten Jensdatter 13 uger. kontrakt om deres opfostring.

1629 8/1. Christoffer Jensen sst på Karen Jensdatter salig Laurids Prytzes efterleverske og borgerske på hendes og hendes 3 børns vegne, Anders Laursen Jens Laursen Else Laursdatter, eftersom han er deres næste og ret født værge fremlagde en skriftlig seddel om indkaldelse af den salig mands debitorer, som skal læses på prædikestolen 28/12, at de skal møde i morgen kl 10, som er 30.dagen efter hans død.

1629 30/7. Esben Jensen borger sst på sine egne og barn Jon Esbensens vegne på den ene og Peder Todbjerg borger sst på Esben Jensens stedbørn Jens Sørensen og Maren Sørensdatter, som var salig Søren Mogensen Skrædders børn på den anden side i børnenes morbror Oluf Villadsens nærværelse. skifte 21/7 efter salig Maren Villadsdatter, som var førnævnte Esben Jensens hustru.

1629 17/9. Morten Matiasen Sverfer borger sst skifte 16/9 efter Mette Nielsdatter mellem ham og hans børn Matias Karen Kirsten. (fortsættes)

(microfiche 2)

(fortsat)

1629 29/10. Oluf Andersen Storum borger sst, Frederik Laursen, som er morbror til Oluf Storums børn Jens Madsen borger sst Mads Olufsen, Oluf Storums søn. skifte 10/10 efter Oluf Storums hustru salig Ellen Lauridsdatter. søn Hans Olufsen Storum foged på Tygestrup, Karen Olufsdatter gift, Anne Olufsdatter Laurids Olufsen Else Olufsdatter Anders Olufsen Poul Olufsen Marike Olufsdatter Margrete og Margrete Olufsdatter, som var de mindste børn. Jens Madsen med fuldmagt.

1630 5/1. Niels Ibsen borger. medborger Søren Frandsen, som var udenlands vandret forskikket af fjenderne, efter hans salig hustru Maren Lauridsdatter var ved døden afgået, og på rejsen i forgangen fejdetid er Søren Frandsen også ved døden afgået, og findes efter ham 2 fader og moderløse børn Frands Sørensen Maren Sørensdatter, som er opfødt hos deres slægtninge, og nu efter den farlige tid har Maren Lauridsdatters søster Dorte Lauridsdatter givet til kende at have sin fædrene og mødrene arv i boet hos hendes svoger Søren Frandsen. hun er trolovet med Claus Clausen, der tjener på Sellidshave hos Anders Lindenov. Hans Frandsen, som boer ved Voergård Christen Pedersen, som begge er førnævnte 2 børns farbrødre, som nu er kommet til Århus for skifte. deres søster Anne Frandsdatter.

1630 23/3. registrering af salig Søren Frandsens efterladte bo. hans børn Frands Sørensen Maren Sørensdatter. Hans Frandsen tager boet til sig.

1630 3/2. skifte efter Lene Villumsdatter mellem hendes husbond Christoffer Pedersen og deres børn Dorte Peder Villum Bagge.

1630 11/2. skifte 25/1 efter salig Maren Nielsdatter, som var Jens Christensen Sjællandsfar hans hustru mellem ham og hans børn Christen Jensen og Niels Jensen.

1630 18/2. Peder Lauridsen tømmermand sst hans sønner Laurids Pedersen og Søren Pedersen deres arv efter deres salig mor Maren Sørensdatter. Knud Sørensen i Odder på sin søsterdatter Anne Pedersdatter for arv efter hendes salig mor Maren Sørensdatter. han er formynder for alle 3 børn.

1630 1/4. Christen Jacobsen borger sst stedfar. Tomas Mouridsen født i Onsbjerg på Samsø farbror og født værge til salig Jens Mouridsens børn i Århus Mourids Jensen og Anne Jensdatter. skifte 18/3 efter salig Jens Mouridsen mellem hans hustru og børnenes mor Berete Rasmusdatter.

1630 1/4. skifte efter salig Maren Pedersdatter mellem hendes husbond Carsten Jacobsen Skomager og hans børn Jacob Peder Magdalene Anne Lisbeth. morbror Niels Pedersen.

1630 8/7. skifte efter salig Jens Sørensen Skrædder mellem hans efterleverske Anne Christensdatter og hendes børn Laurids Jensen og Johanne Jensdatter. stedfar Jørgen Hansen Murmand. Søren Jensen i Mejlby, som er oldefar og værge for hans søn Jens Sørensens børn.

1630 23/9. skifte 18/9 efter salig Jens Jensen mellem hans hustru Kirsten Andersdatter og hans barn Maren Jensdatter, som bliver udlagt arv efter hendes salig mor Karen Esbensdatter efter skifte 18/3 1621. Rasmus Pedersen Gius på enkens vegne.

1630 21/10. Peder Pedersen borgmester med fuldmagt af Maren Pedersdatter salig Knud Rasmussens efterleverske. søn Søren Knudsen med tilforordnet værge. Søren Pedersen Kruse på sin halvbror Laurids Pedersen Kruse hans vegne, som er Maren Pedersdatters søn. skifte 12/10. Søren Knudsens morbror Niels Madsen i Illerup. hans mor var Maren Madsdatter. (fortsættes)

(microfiche 3)

(fortsat)

1631 17/2. Peder Ibsen borger sst på sin fæsteenke Anne Jensdatter salig Anders Pallesens efterleverske hendes vegne. skifte 14/2. børn Sofie Ellen Anders.
1631 17/2. Jens Lauridsen rådmand på salig hr Christen Madsens børn Maren Mads anden Maren og Margrete, som han er morbror og født værge og Christen Jensen, som er stedfar for børnene. skifte 15/2 om det, de kunne tilfalde efter deres salig far hr Christen Madsen og efter deres halvbror Christen Terkildsen. børnene skal fødes, til de bliver 16 år gamle.

1631 12/5. Peder Jensen borger skifte 9/5 efter hans salig hustru Anne Christoffersdatter mellem ham og børn Christoffer Jacob Anne Kirsten Dorte.

1631 12/5. Anne Staffensdatter salig Carsten Jacobsen skomager. Niels Pedersen i Nebsager i Bjerre herred, som er morbror til og ret værge til salig Carsten Jacobsens børn Jacob Peder Magdalene Anne Lisbeth. deres mor Maren Pedersdatter.

1631 9/6. skifte 4/6 efter salig Sidsel Sørensdatter mellem hendes husbond Ove Sørensen borger og hans børn Søren Ovesen Birgtte Ovesdatter.

1631 30/6. Christoffer Pedersen stævnes angående hans børns mødrene arv efter Lene Villumsdatter.

1631 14/7. Christoffer Pedersen Riber stævnes for samme.

1631 25/8. 23/8 skifte efter salig Anne Pedersdatter mellem hendes husbond Laurs Jensen Skrædder og hans børn Christen Jens Jørgen.

1631 8/9. Morten Matiasen Sverfer. skifte efter salig Laurids Senkelmagers. hans enke Maren Eskildsdatter gift med Morten Matiasen. datter Johanne Lauridsdatter.

1631 28/12. Peder Jensen Skrædder i Holm har gjort skifte med hans datter Maren Pedersdatter efter hendes mor salig Maren Mikkelsdatter.

1632 9/2. skifte 22/12 efter salig Erik Jensen Skrædder mellem hans hustru Karen Jensdatter og hans barn Maren Eriksdatter. hendes stedfar Peder Jensen Hansted skrædder.

(microfiche 4)

1632 12/4. skifte 8/4 efter salig Elle Jensdatter mellem hendes husbond Henrik Andersen Hattemager sst og hans børn Sidsel og Catrine Henriksdatter.

1632 12/6. kontrakt mellem Rasmus Rasmussen Wærn borger sst og Hans Madsen på Rasmus Wærns 2 børn Anders Rasmussen og Mads Rasmussen deres vegne om arv efter Rasmus Wærns hustru salig Anne Andersdatter.

1632 8/11. Oluf Jensen Samsing, nu borger i Kalundborg, bekendte gæld til hans stedbørn Søren Rasmussen og Tomas Rasmussen for deres fædrene arv efter salig Rasmus Jensen, fordum borger her.

1632 27/9. Niels Jensen Væver på fæsteenke Anne Jensdatters vegne på den ene og Terkild Pedersen Saxe på salig Rasmus Rasmussen Væver sst hans børn Otte Rasmussen og Johanne Rasmusdatter deres vegne på den anden side. skifte 20/9 efter Anne Jensdatters forrige mand Rasmus Rasmussen Væver.

1633 17/1. Rasmus Lassen borger sst, som var formynder for salig Magdalene Carstensdatter, har udlagt arv til hendes søskende.

1633 21/3. overformynderne begærede af Jens Jensen Vinter sst, at han vil gøre regnskab for den arv, hans steddatter Lisbeth Pedersdatter har hos ham.

1633 28/3. Peder Jensen Keglefører på sin trolovede fæsteenke Else Jensdatter og Peder Rasmussen borger sst på salig Niels Thomsens barn Niels Nielsen, som han er frænde og byrd til. skifte.

1633 28/4 registrering af salig Jens Olufsens bo.

1634 23/10 Christoffer Pedersen lovede ikke at pantsætte hans gård højere.

1634 30/10. skifte 28/10. Peder Jensen Tunglund borger, som er morfar til salig Mikkel Jensens Skumstrups barn Johanne Mikkelsdatter, Jens Pedersen i Skumstrup, som er farfar til samme barn og født værge på den ene side, og Jacob Lauridsen borger på sin fæsteenke Anne Pedersdatters vegne, salig Mikkel Jensens forrige borger sst hans efterleverske for arv efter ham og hans søn Niels Mikkelsen, som er død før ham.

1635 27/8. Christen Carlsen rådmand og overformynder fremlagde skifteregister af 1635 22/5 efter salig Henrik Andersen Hattemager mellem hans hustru Maren Christensdatter og hans 3 børn Sidsel Karen Anders. først blev udlagt pigernes arv efter deres salig mor Elle Jensdatter. felbereder Christen Jacobsen borger annammede pigernes gods.

1635 27/8. samme skifte igen.

1635 20/8. Rasmus Nielsen Feldballe og hans salig hustru Kirsten Rasmusdatters far Rasmus Sørensen Molbo borger sst. skifte 15/8 efter salig Kirsten Rasmusdatter mellem Rasmus Nielsen og Rasmus Sørensen på datterbørn Maren og Sidsel Rasmusdatter. Rasmus Nielsen er deres far.

1635 11/6. Jens Sørensen skomagersvend på sin fæsteenke Maren Pedersdatters vegne på den ene, og Jens Pedersen borgersøn på den anden side, som er morbror og født værge til salig Niels Esbensen skomagers børn Peder Niels Anne Maren deres vegne. skifte 6/6.

1635 14/5. Laurs Jensen borger sst på sin fæsteenke Kirsten ? Christensdatter Lyderik Henriksen pottemagers børn Tomas Lyderiksen Birte Lyderiksdatter. skifte 13/4.

(microfiche 5)

1635 23/5. Christen Tomasen skomager sst på egne vegne ---- Tomasen farbror til hans børn Anne Hans Dinus Mette Tomas og Tomas Hansen morbror. skifte efter salig Edel Hansdatter.

1635 19/11. Karen Jørgensdatter salig Jens Nielsen grovsmeds efterleverske. Morten Matiasen Sverfer på Christen Jensen salig Jens Smeds søn, som han er oldefar til. skifte 24/10. han får udlagt mødrene arv efter Margrete Mortensdatter.

1635 10/12 skifte 2/12 i Claus Sager Badskærs hus børn Anne Clausdatter Jens Clausen Sidsel Lisbeth om arv efter deres mor salig Karen Jensdatter.

1636 21/4. Rasmus Sørensen Gylling på sine egne og Peder Christoffersen byfoged på Rasmus Sørensens børn Clemend Søren Sidsel Anne, som han er oldefar for og værge for. skifte 12/4 efter salig Maren Pedersdatter.

1636 21/3. Anders Jespersen Skrædder på sin fæsteenke Anne Hansdatter salig Anders Jensen Skrædders vegne og Christen Carlsen på salig Anne Hansdatters børn Hans Andersen Boel Andersdatter Anders Andersen skifte 10/3 efter salig Anders Jensen Skrædder.

1636 10/3. 8/3 skifte efter salig Laurids Buntmager mellem hans enke Else Henriksdatter og hendes børn Johanne Anne Lisbeth. Simon Lauridsen stævner.

1637 18/9 skifte efter salig Søren Nielsen, som boede og døde i Århus og hans hustru salig Johanne Jensdatter mellem deres børn Niels Boel Jens.

Niels Jensen Smed havde annammet salig Christen Jensen Jens Smeds søn på Graven og lovede at holde ham ved kost skole etc.

1637 18/3 overformynder spurgte Christen Jensen borger i København angående hans hustrus arv.

1638 6/12. 1/12 skifte efter salig Kirsten Christensdatter mellem hendes husbond Søren Sørensen borger og hans børn Christen Sidsel. morbror Christen Christensen i Bøgeskov i Hovlbjerg herred.

1638 1/3. 24/2 salig Christen Jepsen mellem hans enke Birgitte Mouridses og hendes børn Anne Kirsten Maren Jep. enken gift med Søren Pedersen borger.

1638 20/9. Peder Sørensen Vinter på sin fæsteenke Kirsten Pedersdatters vegne og Peder Pedersen borgmester, som er oldefar og ret værge til hendes børn Peder Rasmussen Oluf Rasmussen Maren Rasmusdatters vegne. skifte 19/9 efter Rasmus Pedersen Gius.

1638 2/11. Oluf Villadsen borger på egne og hustru Maren Pedersdatters vegne på den ene og overformyndere på Oluf Villadsens børn Else Kirsten Jens Anne Villads Karen og på Maren Pedersdatters børn Lisbeth Tomasdatter Elline Tomasdatter, som er indkommet i boet til Oluf Villadsen med deres mor. skifte 24/10 efter Oluf Villadsens salig hustru Karen Jonsdatter halvparten til Oluf Villadsen og halvparten til hans børn. arv til Maren Pedersdatters børn efter deres salig far Tomas Tomasen.

1639 8/9. søskende Laurids Christensen Jens Christensen Hans Christensen og Volborg Christensdatter i deres bror Niels Christensens fraværelse for skifte efter deres salig forældre Christen Lauridsen og Anne Nielsdatter.

1639 28/3 Anders Jensen barnfødt i Ommestrupgård på trolovede fæsteenke Maren Sørensdatters vegne på den ene og Peder Andersen som forordnet værge for salig Mikkel Rasmussens 2 børn Søren Mikkelsen og Helle Mikkelsdatter på den anden side. skifte 27/3.

(microfiche 6)

1639 28/3. Morten Matiasen Sverfer og borger fremlagde register på hvad Christen Jensen har annammet af hans oldefar Morten Matiasen. siden hans salig far Jens Nielsen ved døden afgik.

1641 4/3. Hieronimus Gylden på søster Elsebeth Caspersdatter salig Tomas Mouridsens efterleverske og borgerske sst hendes vegne på den ene side og Søren Clemendsen som tilforordnet værge for salig Jens Mouridsens børn Mourids Jensen og Anne Jensdatter deres vegne og med fuldmagt af Jørgen Troelsen i Onsbjerg på Samsø på hustru Maren Mouridsdatters vegne. skifte 21/2 efter salig Tomas Mouridsen halvparten til hans efterladte hustru Elsebeth Caspersdatter og halvparten til Søren Clemendsen på bemeldte børns vegne og til Jørgen Troelsen på hustrus vegne.

1641 15/2. Mikkel Clausen på Brobjerg. registrering efter hans salig hustru Maren Olufsdatter mellem ham og søn Oluf Mikkelsen.

1641 18/2. Mikkel Clausen borger sst. skifte 15/2 efter hans salig hustru Maren Olufsdatter mellem ham og deres søn Oluf Mikkelsen.

1641 21/9. skifte mellem Rasmus Pedersen og hans 2 børn efter deres salig mor, som er Peder Rasmussen 8 år Anne Rasmusdatter 4 år.

1641 15/3. Karen Staffensdatter salig Søren Jensen Poulsens efterleverske. børn Anne Sørensdatter Sidsel Sørensdatter.

1642 20/10. skifte efter salig Jens Pedersen forrige borger efterleverske Kirsten Pedersdatter børn Anne Jensdatter Peder Jensen anden Peder Jensen Poul Jensen Niels Jensen Ingeborg Jensdatter Tomas Jensen Rasmus Jensen Else Jensdatter, værge deres farbror Rasmus Pedersen Erslev.

1642 20/10. registrering og skifte efter salig Jens Pedersen forrige borger sst efterleverske Kirsten Pedersdatter og børn, som ovenfor.

1642 17/5. skifte i Vestergade efter salig Laurids Jensen fordum borger mellem hans efterleverske Karen Christensdatter med hendes trolovede fæstemand Christen Jensen på den ene og hendes børns vegne og Christoffer Jensen løjtnant i Skanderborg len på Anne Lauridsdatters Maren Lauridsdatter og Karen Lauridsdatters vegne Jens Pedersen indvåner sst på sin trolovede fæstemø Margrete Lauridsdatters vegne. deres mor Karen Christensdatter. (fortsættes)

(microfiche 7)

(fortsat)

1642 25/1. skifte imellem Christen Jacobsen Felbereder og hans børn Jacob Christensen Jørgen Christensen Jens Andersen på hustru Anne Christensdatters vegne og Christen Felbereder på datter Magdalene Christensdatters vegne. Christen Jacobsen lovede for salig Henrik Hattemagers børn Sidsel Henriksdatter og Karen Henriksdatter fra 27/8 1635 til 25/2 1642.
1642 28/2. registrering af salig Niels Christensen Skrædders bo. enken Mette Pedersdatter børn: Tomas Nielsen Christen Nielsen Else Nielsdatter Mette Nielsdatter (skifte efter Niels Hasle)

1644 3/9. skifte efter salig Karen Pedersdatter mellem hendes husbond Mogens Sørensen Lisbjerg borger og hendes børn Christen Lauridsen Skuster på hustru Anne Jensdatters vegne Søren Rasmussen på Kirsten Jensdatter, som han er tilforordnet værge for, hendes vegne.

1645 4/6. registrering efter salig Oluf Lauridsen forrige spillemand hvad hans børn tilfaldt, Helle Olufsdatter Karen Olufsdatter Gertrud Olufsdatter Laurids Olufsen Christen Olufsen Hans Olufsen Jørgen Olufsen Mogens Olufsen Maren Olufsdatter.

1650 27/2 regnskab på det, der er solgt af salig Jørgen Arentsens fædrene gods, som Folmer Tomasen har haft under værgemål, og hvad der er anvendt på ham fra 27/2 1645 til 27/2 1650. (fortsættes)

(microfiche 8)

(fortsat)

1645 5/2. skifte efter salig Jacob Pottemager mellem hans hustru Maren Mikkelsdatter i hendes trolovede fæstemand Laurids Nielsen Kopsætters nærværelse og børn Folmer Jacobsen Morten Jacobsen.

1645 16/4. registrering efter salig Maren Nielsdatter, som boede og døde sst efter Niels Sørensen Anholts ? begæring.

1645 11/4. skifte efter salig Anne Sørensdatter, imellem hendes børn Jesper Christensen Jens Christensen Maren Christensdatter Boel Christensdatter Anne Christensdatter.

1645 2/5. registrering efter salig Niels Olufsen Smed forrige borger sst.

(microfiche 9)

1645 26/4. skifte efter salig Erik Mikkelsens efterladte hustru Gye Christensdatter med hendes trolovede fæstemand Rasmus Nielsen og hendes børn Søren Eriksen Kirsten Eriksdatter.

1645 11/8 registrering i Morten Sørensens hus efter hans salig hustru Maren Nielsdatter, som døde 10/8.

1645 3/11. Hans Andersen borger med dom af Århus byting 30/10 1645 angående sag med Hans Tønder Skomager. Mikkel Clausens hustru og børn deres hus.

1645 6/11. Peder Jensen Krog fremlagde regnskab på sin indtægt og udgift imellem sig og sin bror Jørgen Jensen, som han var formynder for. blandt andet hvad Jørgen Jensen har fået af sin mor Maren Lauridsdatter salig mester Jenses.

1645 28/7. skifte efter salig Frands Jensen mellem hans efterladte børn Jens Frandsen og Sidsel Frandsdatter.

1645 6/5. skifte efter salig Jep Rasmussen imellem hans efterladte hustru Kirsten Eskildsdatter med hendes trolovede fæstemand Søren Nielsen og hendes børn Rasmus Ibsen Mette Ibsdatter Anne Ibsdatter.

1645 21/5. skifte efter Maren Olufsdatter mellem hendes husbond Axel Ebbesen og børn Karen Axelsdatter Sidsel Axelsdatter. (fortsættes)

(microfiche 10)

(fortsat)

1645 22/7. skifte efter salig Laurids Prip Væver mellem hans hustru og 2 børn Jens Christensen Maren Christensdatter. stedfar Laurids Nielsen.

ekstrakt over skifter.

1646 5/2 skifte efter salig Peder Christensen Skrædder og hans salig hustru Maren Hansdatter. datter Mette Pedersdatter.
17/2 salig Peder Tunglund og salig hustru Anne Tunglunds.
19/3 salig Laurids Jacobsen Møllers skifte.
22/4. Kirsten Anders Pihls.
23/4. salig Jørgen Jacobsen og hans hustru Maren Kelds og deres børn, som Tomas Olufsen Skrædder er værge for.
21/4 salig Boel Købmands arvinger.
6/6 Laurids Jensen Skomagers hustru Maren Sørensdatter.
15/6. Jacob Lauridsen Skomager og hans salig hustru Karen Nielsdatters barn Boel Jacobsdatter.
28/6 Jens Madsen Kleinsmed. børn Laurids Jensen og Birgitte Jensdatter.
9/7. salig Søren Pedersen Scholkers søn Peder Sørensen.
27/7. Jørgen Pedersen hans stedsøn Niels Andersen, som Jens Karlby er værge for.
5/9. Laurids Jensens salig hustru bag klostret.
8/9. Laurids Jørgensen Sadelmagers barn.
30/9. Anders Tomasen hans 3 børn.
1646 2/10 salig Gregers Nielsens 5 børn 3 sønner 2 døtre.
7/1 salig Christen Gregersens 4 søskende Niels Gregers Mette Ide. 2/11 salig Jens Klogs datter Mette Jensdatter.
19/12 salig Rasmus Madsens 5 børn på Mejlgade.

1646 26/2. Peder Eskesen fogedsvend 3.kald på sandemænd for at gøre deres ed over Clemend Lauridsen Skomager sst for sårskade på Niels Jensen skomager sst. tingsvidner fremlægges.

1646 4/3. skifte efter salig Maren Olufsdatter mellem hendes husbond Axel Ebbesen og børn Karen Axelsdatter Sidsel Axelsdatter.

1646 19/3. Maren Andersdatter i Århus med bror Peder Andersen i Fregerslev Jacob Lauridsen på egne vegne Maren Lauridsdatter i Randers med morbror Peder Andersen i Skæring munkegård og Peder Rasmussen i Århus på hustru Apelone Lauridsdatters og hendes søster Karen Lauridsdatter deres vegne. skifte efter vores salig husbond og far Laurids Jacobsen, som boede og døde i Århus.

1646 5/2. skifte efter salig Maren Hansdatter imellem hendes husbond Peder Christensen Skrædder og hans datter Mette Pedersdatter.

1646 2/10. skifte efter salig Gregers Nielsen mellem hans hustru Anne Jensdatter med hendes trolovede fæstemand Anders Tomasen og hendes børn Jens Christensen rådmand på Christen Gregersens vegne Hans Nielsen på Niels Gregersens vegne Jens Clemendsen på Gregers Gregersens vegne Anders Tomasen på Mette Gregersdatters vegne og Ide Gregersdatters vegne. (fortsættes)

(microfiche 11)

(fortsat)

1646 30/9. skifte efter salig Anne Nielsdatter mellem hendes husbond Anders Tomasen og børn Tomas Andersen Christen Andersen Sille Andersdatter.

(microfiche 12)

1646 7/12. skifte efter salig Christen Gregersen salig Gregers Nielsens søn imellem hans arvinger. Anders Tomasen på hans hustru Anne Jensdatters vegne Hans Nielsen på Niels Gregersens vegne Jens Clemendsen på Gregers Gregersens vegne Anders Tomasen på Mette og Ide Gregersdatters vegne.

1646 9/7. Anders Pedersen i Begtrup herredsfoged i Mols herred, som er farbror til salig Søren Pedersen Scholker her hans søn Peder Sørensen på hans vegne og ret født værge på den ene og Søren Lauridsen Brendstrup på sin søster Anne Lauridsdatter, salig Søren Pedersens efterleverske hendes vegne på den anden side. skifte efter salig Søren Pedersen.

1646 27/7. skifte efter Jørgen Pedersens formand salig Niels Andersen og hans hustru salig Sidsel Lauridsdatter, og hvad Anders Nielsen, Jørgen Pedersens stedsøn, kunne tilfalde efter far og mor. skifte 6/5. Christen Lauridsen i Egens er morbror.

1646 23/4. skifte efter salig Jørgen Jacobsen mellem hans hustru Inger Keldsdatter med hendes trolovede fæstemand Jens Pedersen på den ene side og hans efterladte børn Jacob Jørgensen Hans Jørgensen Niels Jørgensen Ellen Jørgensdatter Keld Jørgensen Peder Jørgensen med tilforordnet værge Tomas Olufsen. (fortsættes)

(microfiche 13)

(fortsat)

1646 10/9. skifte efter Laurids Jensen Skomagers salig hustru mellem ham og hendes børn Jens Sørensen der tjener i Bergen og Mette Sørensdatter, som tjener i København.

1646 13/7 Jens Lauridsen forrige rådmand, som har været værge for salig hr Christen Madsens børn for arv efter deres far og salig halvbror, og deres stedfar Christen Jensen Kjær har lovet at give Mads Christensen, Maren Christensdatter, Margrete Christensdatter og anden Maren Christensdatter deres arv og opfostre dem, til de bliver 16 år, men han har jaget dem ud, hvorfor Jens Lauridsen har solgt deres gård og givet Mads Christensen, som er 25 år, hans arv, hvormed han hjælper sin skrøbelige mor til ophold i hospitalet.

1646 22/4 skifte efter salig Kirsten Andersdatter Pihls. arvinger Søren Andersen i Labing, som er hendes bror Søren Jensen i Slet på egne vegne og som skal være i Holland Jens Jensen og en kvinde i Svendborg Johanne Jensdatter. Søren Andersen tilfaldt en broderlod og de øvrige en søsterlod.

1646 24/4. skifte imellem salig Boel Købmands arvinger, nemlig på fædrene side Rasmus Sørensen Stisen i Sandby hans søn Jens Stisen sst og Niels Lassen i Vitten Peder Andersen i Bøstrup Peder Sørensen i Borum Jens Christensen i Norring på hustru Maren Sørensdatters vegne Rasmus Jensen i Norring på mor Kirsten Sørensdatters vegne og på mødrene side Søren Clemendsen på Maren Sørensdatters vegne i hospitalet Søren Christensens børn i Tovstrup, Niels Ibsen på sin hustru Else Sørensdatters vegne Jens Knudsen i Tovstrup på Maren Sørensdatters vegne og Johanne Sørensdatters vegne Laurids Nielsen i Tovstrup på sin hustru Boel Sørensdatters vegne Mikkel Pedersen i Røgen på sin hustru Anne Sørensdatters vegne Laurids Nielsen i Tåstrup på sin mor Anne Pedersdatters vegne.

1646 5/5. skifte efter NN hustru salig Sidsel Lauridsdatter.

1646 5/5. skifte efter salig Niels Andersen.

1646 6/6. skifte efter Laurids Jensen Skomagers salig hustru Maren Sørensdatter. hendes arvinger Tøger Knudsen i Spøttrup på hustru Birgitte Sørensdatters vegne Anders Tøgersen i Søby på hustrus vegne Peder Sørensen og Anders Sørensen på egne vegne og deres søster Anne Sørensdatters vegne, som er hjemme her i landet og på deres søskende Jens Sørensen i Bergen og Mette Sørensdatter i København deres vegne.

1646 6/5. skifte efter salig Niels Andersen i Århus og salig Sidsel Lauridsdatter. morbror Christen Lauridsen i Egens på deres søn Anders Nielsens vegne. (fortsættes)

(microfiche 14)

(fortsat)

1646 13/6. skifte efter Jens Madsen Kleinsmeds salig hustru Anne Pedersdatter. børn Laurids Jensen Birgitte Jensdatter.

1646 15/6. skifte efter salig Karen Nielsdatter mellem hendes husbond Jacob Lauridsen Skomager og barn Boel Jacobsdatter.

1646 22/6. skifte efter Jens Madsen Kleinsmed i Århus hans salig hustru Anne Pedersdatter mellem ham og deres børn Laurids Jensen borger på egne vegne og Jens Sørensen borger sst, som værge for Birgitte Jensdatter i overværelse af hendes fæstemand Hans Hansen sst.

1646 29/6. skifte efter salig Mette Andersdatter i Møllestien, hvad der kan tilfalde hendes søn Søren Lauridsen.
1646 14/7 Mads Christensen kvitterer for 100 sletdaler, han har annammet af Johan Hansen som arv efter hans salig far.

1646 8/9. skifte efter salig Anne Christoffersdatter mellem hendes husbond Laurids Jørgensen Sadelmager og deres børn Jørgen Lauridsen Christoffer Lauridsen Christen Lauridsen Dorte Lauridsdatter Ingeborg Lauridsdatter.

1646 1/10, vurdering af gods hos Laurids Nielsen Væver, som han er hans stedbørn Jens Lauridsen og Maren Lauridsdatter skyldig af deres fædrene arv, som Anders Sørensen Væver sst annammede.

(microfiche 15)

1646 8/9. skifte mellem Laurids Jørgensen Sadelmager og hans børn Jørgen Christoffer Christen Dorte Ingeborg efter deres salig mor Anne Christoffersdatter.

1646 5/9. efter Laurids Jensen Skomager her på den ene og hans medarvinger efter hans salig hustru Anders Tøgersen i Søby på hustru Maren Sørensdatters vegne Peder Sørensen sst på egne og søster Anne Sørensdatters vegne og svoger Tøger Knudsen i Spøttrup hans vegne i hans hustru Birgitte Sørensdatters nærværelse og Anders Sørensen i Søby ? på egne vegne på den anden side.

1646 28/11 skifte efter salig Jens Rasmussen Klog mellem hans hustru Maren Pedersdatter med hendes trolovede fæstemand Søren Rasmussen og hans datter Mette Jensdatter med lovværge Søren Rasmussen hendes farbror.

1646 19/12 skifte efter salig Rasmus Madsen mellem hans hustru Maren Jensdatter og hans efterladte børn Jens Rasmussen Jacob Anders Maren Lisbeth Anne. Anders Madsen deres farbror. (fortsættes)

(microfiche 16)

(fortsat)


Århus
Skiftesager
1647-1666

SKIFTESAGER J2. 1647-1666.

(microfiche 1)

1647 12/2. skifte efter salig Hans Deuster mellem hans hustru Anne Sørensdatter med værge Jens Clemendsen og hans børn Laurids Hansen Deuster Inger Hansdatter Lisbeth Hansdatter, deres børn.

(microfiche 2)

1647 8/10 skifte efter salig Gert Boiesen mellem hans hustru Karen Pedersdatter og børn Jens Gertsen Margrete Kirsten Boel Inger, som er med den første hustru, og Karen Gertsdatter, som er med den sidste hustru. første kone salig Karen Jensdatter.

1647 21/7. Laurids Jensen Borum på egne og søskendes vegne angående vurdering af deres salig far Jens Lauridsen Borum forrige rådmand sst hans bo, som skete 26/1 1646.
1647 7/12 fuldmagt af Knud Jensen i København til Søren Clemendsen at overvære skifte efter hans salig far Jens Christensen forrige borger og rådmand her.

1647 20/1. besked til alle, som har umyndige børn eller stedbørn, at de skal møde på rådstuen for at redegøre for deres formue.

1647 15/3. skifte efter Christen Lauridsen Kåes salig hustru Birgitte Nielsdatter, vurdering er sket 2/1. hendes arvinger hr Svend Hansen på egne og søstersøn Peder Jensen i København hans vegne. (fortsættes)

(microfiche 3)

(fortsat)

1648 22/8. skifte efter salig Poul Nielsen borger her imellem hans efterleverske Maren Rasmusdatter og den salig mands børn Rasmus Poulsen i Bergen Anders Pedersen Højeden på hustru Kirsten Poulsdatters vegne Ellen Poulsdatter i København Palle Ibsen sst på hustru Karen Poulsdatters vegne salig Erik Madsens børn, som er salig Poul Nielsens datters børn Mads Eriksen Jens Nielsen borger på hustru Mette Eriksdatters vegne Karen Eriksdatter tjenende i København. Rasmus Poulsens far havde skaffet ham en skude fuld af gods, som han sejlede bort med før det kejserlige indfald, som han ikke har gjort regnskab for.

1648 21/7 skifte efter salig Mette Sørensdatter mellem Hans Pedersen på Skolegade og hans søn Jens Hansen og hans stedbørn Søren Jensen her og Jens Jensen som kom bort med fjenderne de svenske. farbror Niels Poulsen i Todbjerg og deres morbror Søren Sørensen i Bendstrup.

1649 23/11 skifte efter salig Margrete Nielsdatter mellem hendes husbond Søren Christensen Skomager på Vestergade og deres børn Niels 6 år Maren 3 Christen 4. (fortsættes)

(microfiche 4)

(fortsat)

1650 25/2. Catrine salig Folmer Tomasens efterleverske leverede regnskab på Jørgen Arentsens gods, hendes salig husbond havde haft under værgemål. Hans Jørgensen var også børnenes formynder.

1650 18/3. Catrine Jørgensdatter salig Folmer Tomasens efterleverske angående gods, som hendes salig mand havde haft under værgemål for salig Arent Althalts søn Jørgen Arentsen fra 27/2 1645 til 27/2 1650. regnskab. bror Johan Arentsen. stedfar Niels Nielsen Worm. Jørgen Arentsens tilforordnede værge Tomas Nielsen borger.

1650 14/2. registrering af Anders Vognmands bo i Fiskergade, eftersom han ikke har skiftet med sine stedbørn Peder Christensen Anne Christensdatter Jørgen Christensen.

1650 7-11/5. skifte efter salig Laurs Jørgensen Sadelmager mellem hans hustru Barbara Hansdatter og hans børn med første kone salig Anne Christoffersdatter Christoffer Laursen 14 år Christen Laursen 7 år Dorte Laursdatter 12 år Ingeborg Laursdatter 10 år og med sidste hustru Anne Laursdatter 2 1/2 år Geske Laursdatter 10 uger med formynder morfar Hans Reckefelt sadelmager sst.

1650 12/7. opgørelse af Christen Nielsens 2 stedbørn Maren og Kirsten Madsdatters arv efter deres salig far Mads Grindes, som deres stedfar har haft under værgemål.

fortegnelse på begravelsesomkostninger for hans salig mor. (fortsættes)

(microfiche 5)

(fortsat)

1650 23/10. skifte efter salig Maren Rasmusdatter mellem hendes husbond Jens Nielsen Langballe og hendes barn Maren Jensdatter deres datter.

1650 5-6/8. skifte efter salig Kirsten Ibsdatter salig Henrik Buntmagers efterleverske. arving hendes salig datter Dorte Henriksdatters 2 børn Anne og Karen Pedersdatter i deres far Peder Mikkelsens overværelse.

1650 24/6. regnskab for salg af Terkild Mikkelsens fædrene og mødrene arv.

1651 21-22/2. skifte efter salig Niels Christensen Guldsmed mellem hans hustru Magdalene Nielsdatter og deres børn Christen 4 Margrete 8 Anne 7 Lisbeth 6 i overværelse af enkens trolovede fæstemand Peder Jensen Sabro. (fortsættes)

(microfiche 6)

(fortsat) anlangende Oluf Rasmussen Spillemands 5 børn, som Niels Guldsmed havde hos sig, så beholder de den mindste Mogens Olufsen.

1651 29/3. salig Christen Jensens regnskab på Laurids Jensens vegne.

1651 18/6 skifte efter salig Karl Pedersen Skrædder mellem hans enke Maren Jensdatter med hendes trolovede fæstemand Christen Laursen og deres barn Lene Carlsdatter.

1651 18/9 afregning mellem hr Claus Nielsen sognepræst til Råbjerg sogn i Vendsyssel og Jørgen Lauridsen borger her på hans stedbørns vegne nemlig Niels Christensen Christen Anne på den anden side for formue, som findes hos Jørgen Lauridsen. hr Claus Nielsen havde annammet på skifte 567 daler med rente fra 1641, efter tingsvidne af øster Lisbjerg herred 20/3 1641.

1651 10/7. Anne Sørensdatter som tidligere er dømt til kagen forpligtede sig til at rømme Århus by for igen begået horeri og hendes bror Rasmus Sørensen, som tilforn er forvist af byen, lovede begge ikke at komme igen under hendes hals fortabelse og han til Bremerholm.

1651 17/11. skifte efter salig Mogens Christensen mellem hans hustru Edel Nielsdatter med hendes værge hendes far Niels Knudsen i Hadbjerg og deres børn Christen 9 Maren 7 Jens 4 Kirsten 2. (fortsættes)

(microfiche 7)

(fortsat)

1651 9/12. skifte efter salig Niels Mouridsen mellem hans hustru Birgitte Rasmusdatter og hendes trolovede fæstemand Søren Pedersen og hendes børn Mourids Nielsen 12 Karen Nielsdatter 8.

1651 9/12. samme skifte igen.

1651 13/11. skifte efter salig Anne Jensdatter salig Søren Buntmagers, hendes brødre Laurids Jensen i Brabrand Mette og Sidsel Jensdatter Jens Jensen Væver her Mikkel Jensen Skrædder her og deres salig bror Anders Jensens børn Jens og Mikkel Andersen.

1651 20/12. skifte efter salig Jens Nielsen Hammel borger mellem hans børn Tomas Jensen Mourids Jensen borger Karen Jensdatter Niels Jensen, som sejler på Hamborg, Gregers Jensen i Skåne 22 1/2 Laurids Jensen 21 1/2, Tønne Jensen 19 i Italien, Maren 17 i Pommern, Hans 16 hjemme. (fortsættes)

(microfiche 8)

(fortsat)

1652 21/12. skifte efter salig Peder Pedersen forrige borgmester og hustru salig Maren Lauridsdatter. deres arvinger Peder Pedersen i Skanderborg forrige skriver på Åkær Anders Madsen borger her på hustru Anne Pedersdatters vegne Peder Sørensen Vinter borger her på hustru Kirsten Pedersdatters vegne Mads Wærn på salig Jens Mortensens fordum borger her hans børn, som er Niels Jensen tjenende i Norge 20 år Rasmus Jensen 14 Maren Jensdatter 33 tjenende i Sjælland anden Maren 28 Anne i Århus 21 Gertrud 10 hos Peder Pedersen i Skanderborg Jacob Jensen tjenende Ebbe Gyldenstjerne Niels Pedersen Krydenerer på egne og salig hustru Karen Pedersdatters børns vegne Mette og Edel. (fortsættes)

(microfiche 9)

(fortsat)

1652 30/6. Gregers Nielsen barnfødt i Århus nu i ---- i Skåne giver bror Tomas Jensen Hammel kvittering for arv efter forældre Jens Nielsen Hammel og Karen Tomasdatter.

1652 11/6. skifte mellem Johanne Mortensdatter og hendes børn Morten Jørgensen Laurids Jørgensen Sommerfeld efter deres salig far Jørgen Jørgensen Sommerfeld. enkens fæstemand Tomas Christensen.

1652 13/1. skifte efter salig Jens Rasmussen Bødker mellem hans hustru Maren Poulsdatter med fæstemand Peder Rasmussen bødkersvend og hendes børn Poul 16 Rasmus 15 Mads 4.

1652 13/12. skifte efter salig Hans Pedersen forrige borger 15/11 mellem hans efterleverske Kirsten Jensdatter og den salig mands søn Jens Hansen og hans stedsøn Jens Jensen, som kom af landet med de svenske. Søren Sørensen Bendstrup borger her. Jens Hansens farbror Villads Pedersen i Mejlby og Søren Sørensen i Bendstrup de to børns morbror. (fortsættes)

(microfiche 10)

(fortsat)

1653 7/10. skifte efter salig Niels Sørensen Tilst fordum borger mellem hans hustru Anne Rasmusdatter med trolovede fæstemand Peder Rasmussen borger og hendes salig husbonds bror Mikkel Sørensen i Bering på hendes børns vegne han er farbror til. Jens 13 Søren 10 Maren 16 Kirsten 6.

1653 13/4. skifte efter Peder Christensens Skrædders salig hustru Sidsel Andersdatter mellem ham og barn Maren Pedersdatter.

1653 8/10. skifte efter salig Søren Jensen Due mellem hans hustru Sidsel Rasmusdatter og hendes trolovede fæstemand Søren Mortensen og Knud Rasmussen i Lemming børnenes morbror på børnenes vegne Jacob 13 Sidsel 20 Anne 18 Maren 16 Mette 11 Gertrud 5. (fortsættes)

(microfiche 11)

(fortsat)

1654 16/5. brev til borgmester og råd fra Mariager angående salig hr Mads Olufsen Stormus børns arv.

1654 5/4. vurdering af salig Jens Mortensens gods.

1664 13/10. Tomas Pedersen skipper og borger her og hans svoger Anders Christensen af Løvskal i Skern herred fremlagde en revers. Tomas Pedersen værge for sin salig hustrus søsterdatter Dorte Jacobsdatter for den arv, hun på hendes salig mor Margrete Pedersdatters vegne efter hans salig hustru Gertrud Pedersdatter. den anden revers lyder: Anders Christensen i Løvskal værge for hustrus søster Anne Tomasdatter, som er udenlands for hendes arv på salig mors vegne Margrete Pedersdatters vegne imod hendes andre 2 søskende nemlig hans hustru Maren Tomasdatter og Dorte Jacobsdatter efter hendes salig morsøster Gertrud Pedersdatter, som døde i Århus underskrevet Anders Christensen i Løvskal.

1664 7/10. Tomas Pedersen skipper og borger her, som er værge for hans salig hustrus søsterdatter Dorte Jacobsdatter for hendes arv på mor Margrete Pedersdatters vegne imod hendes andre søstre Maren og Anne Tomasdatter for arv efter hans salig hustru Gertrud Pedersdatter.

1664 7/10. Anders Christensen værge for hustrus søster Maren Tomasdatter og Dorte Tomasdatter for arv efter salig moster Gertrud Pedersdatter, som døde i Århus.

1666 6/11. Anders Pedersen Murmand i lejevåning på Graven registrering af hans bo. døtre Anne Andersdatter Margrete Andersdatter 3 år farbror Søren Pedersen i Kastrup skovhus i Virring. skifte og deling.

1663 2/8. gældsbevis fra Søren Andersen til Anders Pedersen Murmester på 36 sletdaler.

1666 10/5. Anders Pedersen Murmand stævnede Søren Andersen Murhjælper her for gæld.

1666 2/11. salig Anders Pedersen Murmands bror Søren Pedersen i Kastrup i Sønderhald herred, som er formynder for hans salig brors barn Margrete Andersdatter.

SLUT.
-----