Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-Pedersen


VOER HERREDS TINGBØGER 1656 - 1688.

 
(1) - (18) mangler i tingbogen.

(19)

** Peder Gjordsen stævnede og begærede dom over Maren Christensdatter i Testrup, og så mødte Laurids Christensen Frost i Hoved og fremlagde et genpartsskøde af Voer herredsting udstedt 13/11 1616, hvormed Christen Adsersen i Hjordbjerg havde skødet hans datter Maren Christensdatter i Testrup og hendes søn Hans Christoffersen den part, han havde købt af Anne Ibsdatter i Stadsegård af Sejer Pedersen i Kattrup og Knud Andersen i Ejer, og Laurids Frost fremlagde et pantebrevsvidne her af tinget 2/11 1655, at Maren Christensdatter havde pantsat ham al hendes part i Testrup, og der blev afsagt dom: da ovenmeldte part er skødet til Maren Christensdatter og hendes søn i hans forældres fællig, og sønnen er død i hans forældres fællig, og lovens 1.bog 9.kap melder, at om barn dør i fællig med far og mor, da er det, som det aldrig var født, og recessens 52.kap melder, at hustru nyder halvt køb imod hendes husbond, hvad heller hun har barn med ham eller ej, så bør Maren Christensdatter nyde halvparten af den gård hendes far Christen Adsersen har skødet hendes søn Hans Christoffersen lige ved de øvrige arvinger.

** stævning for lejermålsbøder.

(20)

** ----

** Knud Lassen i Riis tilbød Christen Jensen af Silkeborg kro, at eftersom det skøde, som Jørgen Munk af Haraldskær havde givet ham på en broderlod i den gård i Riis, af KM og rigens råd er kendt magtesløs, så ville han fornøje ham efter denne dom, hvortil han svarede, at han begærede kun betaling efter indførslen, så han kunne være skadesløs.

** Jens Olufsen i Ørskov lod fordele Hans Jensen i Tvingstrup.

** Jens Nielsen i Yding lod afhjemle syn på Yding skov.

** tingsvidne angående husmænds betaling efter videbrev.

** Ebbe Mikkelsen i Tebstrup nægtede at være Niels Hansen i Tebstrup eller hans hustru nogen gæld skyldig.

** fru Birgitte Brockenhus lod tilbyde Mogens Jostsen i Gedved mølle den afbrændte mølle, om han vil gøre den færdig.

(21)

** Knud Lassen i Riis stævnede Christen Jensen af Silkeborg kro angående hans indførsel i Knud Jensens gård i Riis, og der blev afsagt dom: Knud Jensen bør frastå den del af gården, som Christen Jensen er berettiget efter indførselsdom.

** hr Jens Jensen i Sneptrup lod fordele for korn.

11/4 1656

** Stig Knudsen i Riis lod afhjemle syn på Riis kirkeskov.

** Peder Christensen Bhi i Borup gav tilkende, at hans søn Adser Pedersen havde begæret regnskab af ham for hans mødrene arv, hvorfor han fremlagde regnskab for arven over skifte efter hans sl mor 1639, og fra 1642, da han blev 12 år, og til 1648, han kom ud at tjene

(22)

** Rasmus Rasmussen i Båstrup et afkald. Jørgen Rasmussen i Båstrup med fuldmagt af Christen Andersen i Gesing gav Rasmus Rasmussen afkald for den arv, hans hustru Boel Rasmusdatter var tilfaldet efter hendes sl forældre Rasmus Andersen og Boel Pedersdatter, som boede og døde i Båstrup, som Rasmus Rasmussen havde haft under værgemål.

** Henrik Mund lod afhjemle syn på noget træ i Tvingstrup, som lå hos Jens Lauridsen og Jens Nielsen, som var tyvstjålet om natten.

(23)

** Mikkel Lassen i Ustrup et vidne. efterskrevne vidnede om gårde, som er øde eller holder ryttere, og derfor ikke giver skat.

** Peder Mikkelsen i Tvingstrup fremlagde et købebrev, hvori Jens Jensen i Stensballe gør vitterligt, at han har solgt og afhændet den arvelod, hans hustru Maren Andersdatter kan tilfalde i den gård i Tvingstrup, som hendes bror Dines Andersen iboer, dateret Tvingstrup 10/1 1628 Jørgen Jensen egen hånd.

** Jørgen Jensen i Tvingstrup fremlagde et tingsvidne af Stensballe birketing 21/3 1642, hvor Jens Jensen i Stensballe gav ham fuldmagt til at lovbyde og bortsælge al den arv, hans sl hustrus børn er tilfaldet, som er Gabriel Jensen Karen Jensdatter Anne Jensdatter Mette Jensdatter og Anne Jensdatter Maren Jensdatter Kirsten Jensdatter, i den bondegård i Tvingstrup, som Dines Andersen nu iboer, og nu solgte og skødede Jørgen Jensen på Gabriel Jensen Karen Anne Mette Anne Maren og Kirsten Jensdatter deres vegne, den lod og rettighed, som er arveligt tilfaldet dem efter deres sl mor Maren Andersdatter, som boede og døde i Stensballe, i den halvgård i Tvingstrup, som Dines Andersen påboede, og Peder Mikkelsen nu påboer, med al sin tilliggelse, til førnævnte Peder Mikkelsen og hans trolovede fæstemø Maren Simonsdatter.

(24)

** Peder Mikkelsen i Tvingstrup med opsættelse 22/2 og med indlagt tingsvidne udstedt her af tinget 1/7 1653 og taksering af gårdens værdi, dateret 10/3 1655 og tilbudsvidne 15/2 sidst forleden, tilbød at betale resten af pengene efter kontrakt og købebrev, så mange, som var i behold efter betaling af Dines Andersens gæld efter bevis og pantebrev, og der blev afsagt dom: da det med tingsvidner bevises, at Dines Andersen af sin store armod forefaldende skade og ildebrand har afhændet sin afbrændte halve selvejergård i Tvingstrup til Peder Mikkelsen, som har taget husbondhold og skal betale Dines Andersen 160 sletdaler, som han ofte har tilbudt at betale, så bør samme gård efterfølge ham og hans tilkommende hustru Maren Simonsdatter.

** Jørgen Jensen i Holm med 6 ugers opsættelse stævnede Rasmus Sørensen, som er hans fæstede hyrde, formedelst han er undveget af tjenesten, skønt han var fæstet for 2 år, og han fremlagde et tingsvidne her af tinget 2/2 nærværende år, hvorefter der blev afsagt dom: Rasmus Sørensen bør betale til husbonden for 2 år hvert år et halvt års løn.

(25)

** Hans Jørgensen Overby stævnede Jens Olufsen hos Rasmus Smeds i Serridslev og Rasmus Sørensen Smed imod dom, og sagsøger Jens Olufsen for han har fæstet sig til ham for en fuld karls løn, men har er ikke kommet i tjenesten. sagen blev opsat 6 uger.

18/4 1656.

** Henrik Mund til Serridslevgård et vidne om efterskrevne gårde, som Henrik Mund købte forleden år, og de er nu ugedagstjenere til Serridslevgård og ligger i sognet, så de giver ikke skat.

(26)

** Peder Jensen i Tebstrup. Jens Adsersen i Horsens gav ham afkald for den arv hans brorbørn Maren Pedersdatter og anden Maren Pedersdatter var tilfaldet efter deres sl forældre Peder Adsersen og Maren Christensdatter, som boede og døde i Tebstrup.

** Line sl Fog Albretsens i Horsens lod fordele Niels Pedersen i Lundum.

** Simon Sørensen i Tebstrup gav last og klage over Søren Sørensen sst, for han slog ham mange slag i hans ansigt hoved og krop, så han nær havde dræbt ham, hvilket skete, da de sammen gav varsel på KM vegne.

** synsmænd afhjemlede syn på Simon Sørensen i Tebstrup hans sår og skade.

** Søren Eriksen i Overby stævnede Anders Tomasen i Kattrup og tilbød ham 16 sletdaler, som er for det pant, hr Anders Jensen i Overby har pantsat ham på Møballe mark, eftersom han har købt ejendommen, og så fremlagde Anders Tomasens søn Tomas Andersen et pantebrevs tingsvidne udstedt 17/3 1654 på omtalte jord, som Anders Tomasen skal nyde og bruge i 3 år, og da de har ført gødning derpå forleden år, så mener han, de bør nyde det efter pantebrevets indhold.

** hr Peder Mortensen i Lundum præstegård med 6 ugers opsættelse stævnede Jens Christensen hyrde i stor Lundum og fremlagde sit indlæg, at eftersom ordinantsen og recessen tilholder at tiende årligt til KM kirken og præsten hver tiende kærv og hver tiende høved og kvæg stort eller lidet, hvoraf præsten skal have til sin løn den 3.del under straf, og da Jens Christensen hyrde modvilligt understår sig herimod at gøre, idet han har bortsolgt den største part af sine lam og den deraf forfaldne tiende, om han ikke bør lide som den, der foragter KM ordinants og reces, hvorefter fogden kendte, at Jørgen Christensen hyrde bør stå til rette.

(27)

** Anders Eskesen stævnede Anne Nielsdatter i Tebstrup. opsat 6 uger.

25/4 1656.

** Peder Christensen Bhi i Borup. Søren Jensen i Vedslet og Rasmus Nielsen i Assendrup vidnede, at de giver lægdsmand Peder Bhi bondeskyld af deres gårdes jord, som de har fæstet af ham.

** Peder Christensen Bhi i Borup. Adser Pedersen Bhi, født i Hjordbjerg, modtog genpart af regnskab om hans mødrene arv, og fremlagde sit svar, at da hans far Peder Bhi har gjort en opskrift på hans kost og klæder fra han var 12 år gammel og til han blev 18 og mod hans vilje begav sig fra ham til fremmede, da er hans svar, at han den tid, han var hjemme, vogtede svin får og kørte harve og plov og arbejdede i høsten, som han om fornødent kan få godtfolks kundskab om, og han håber ikke hans far vil fordre mere af hans arv, end han har kvitteret for, og han stod med hans far til vedermåls ting.

(28)

** Søren Lauridsen, forrige slotsskriver og nu ridefoged til Skanderborg, at da han har forhvervet dom over Mikkel Lassen i Ustrup, delefoged i Voer herred, for 224 sletdaler, som hos ham af KM restants tilbage står for forgangne 4 år 1650-1654, som han er tildømt at betale, så æskede han nu betaling.

** Peder Christensen Bhi med 6 ugers opsættelse stævnede Niels Jørgensen i Grumstrup Mads Lauridsen og Morten Jespersen sst, for de er inddraget i KM skov Overlund, som Peder Bhi har fæstet, og der ulovligt hugget træ, og han fremlagde tingsvidner, og der blev afsagt dom: da de indstævnede efter fremlagte tingsvidner ikke benægter den ulovlige skovhugst, da bør enhver det hos øvrigheden aftinge eller derfor lide, som vedbør.

(29)

2/5 1656.

** Anders Jensen i Brørup spurgte Oluf Rasmussen, at eftersom han har hørt, at Oluf Rasmussen har haft nogle skældsord i Skanderborg om ham, om han da vidste noget utilbørligt om ham, hvortil han svarede, at han vidste ikke andet om ham end ærligt og sandt, og som anstår en ærlig dannemand, og hvis han har påsagt ham andet, så er det sket i drukkenskab, hvorefter de blev venligt forligt.

** hr Erik Clemendsen i Vær stævnede Bendix Hansen i Horsens for vidner, og efterskrevne vidnede, at de var til stede i Bendix Hansens hus, da hr Erik og Bendix Hansen blev forligt om rentepenge for en 15 dags dom, og da afførte hr Erik sig sin gode præstekjortel og leverede den til Maren Christoffersdatter, Bendix Hansens pige, og iførte sig en anden gammel præstekjortel for regnens skyld, som de senere blev sendt til Bendix Hansens hus for at hente, og da nægtede han og pigen, at den var der, men siden vedgik de det, og leverede den til ham.

(30)

** Jørgen Jensen i Tvingstrup stævnede Søren Lauridsen, ridefoged til Skanderborg, for vidne, og efterskrevne vidnede, at de 1653 ved skt Mikkelsdags tide på Skanderborg kornloft på Jørgen Jensens vegne ydede 3 1/2 tønder havre, og Hans Friis, da underskriver på slottet, annammede det, og nu findes det på restantsen.

** Peder Christensen Bhi i Borup. Adser Pedersen, barnfødt i Hjordbjerg, for retten annammede regnskab om hans mødrene arv, som er underskrevet med hans far Peder Bhis hånd og segl, og de stod til vedermåls ting.

** fru Margrete Friis til Tyrrestrup lod fordele Søren Lauridsen i Toftum for 5 sletdaler..
 
** fru Birgitte Brockenhus sl Jacob Ulfelds til Urup stævnede Jens Andersen og Dorete Nielsdatter i Såby og Søren Jensen i Yding og Anne Sørensdatter i Birk for lejermål, de har begået på hendes stavn.

** Jørgen Christensen hyrde i stor Lundum lod fordele efterskrevne for det, de har lovet ham til hans løn.

** Jens Jørgensen i Tammestrup soldat efter 6 ugers opsættelse æskede dom over Claus Hansen i Gedved for hans løn 4 kurant daler.

9/5 1656.

** Clemend Clemendsen ridefoged tilsagde Mads Nielsen at han på KM og lensmandens vegne skal være ---- foged.

(31)

** Jens Jensen i Tolstrup på Anne Pedersdatter, tilforn boende i Ørskov, hendes vegne. efterskrevne vidnede, at Anne Pedersdatter har tilforn boet i Ørskov by på en KM gård og haft til ægte Las Nielsen, som i langsommelig tid var KM delefoged her i herredet, og er kommet i armod i sin bestilling og kommet fra gård og bjergning, og så er han hende fradød, og hun er kommet i stor armod og vanførhed, og er nu ret et hospitalslem, eftersom hun ikke for alderdom og vanførhed kan fortjene sit brød, eller gå om og bede om det.

** Niels Jensen i Riis fremlagde sin skriftlige klage, at da han sad i Peder Jørgensens stue i Smedegade i Horsens, da kom store Peder Madsen i Tammestrup og hans bror lille Peder Madsen i Tvingstrup derind, og han kom i klammeri med dem, og de huggede efter hver andre med deres kårder, og lille Peder Madsen huggede Niels Jensens hånd halvt af, og da han løb fra dem, fulgte de efter og slog ham med vognkæppe, så han faldt om, hvorpå Søren Bertelsen kom og slæbte ham ind i Peder Jørgensens bislag, hvor de stak ham med kården og slog efter ham, så klingen sprang itu, og var Søren Bertelsen ikke kommet, da havde der ikke været liv i ham, og han anmodede øvrigheden om at skaffe ham ret og forskaffe ham til en god badskær, så han kunne komme til sit helbred, og hvis han dør inden år og dag, klager han på de to Peder Madsen, som er årsag dertil.

(32)

16/5 1656.

** Eske Jensen i Kattrup gav last og klage over Tord Christensen i Kattrup, som nedkørte hans rug og eng, og da han bad ham køre på vejen, kom han løbende tilbage og slog ham med en stav, og rykkede hans hår og skæg af, og handlede meget ilde med ham.

** Eske Jensen i Kattrup. synsmænd afhjemlede syn på hans sår og skade.

** Tord Christensen i Kattrup. Rasmus Sørensen i Kattrup vidnede, at han var til stede, da Tord Christensen og Eske Jensen i Kattrup var i trætte sammen, og da stod Eske Jensen ved lergraven med en håndøkse i hånden og sagde til Tord Christensen, der skal fare en djævel i din skælm, kører du over min rug, og så søgte han til Tord Christensen med øksen, og Tord Christensen kørte sin vej, og han gjorde ikke Eske Jensen nogen skade.

** Tord Christensen nægtede ved sin sjæls salighed, at han ikke gav Eske Jensen nogen årsag til nogen parlament, eller slog ham.

** Niels Jensen i Riis. Søren Christensen i Tåning vidnede, at han var inde til Peder Jørgensens i Smedegade, da Niels Jensen og Peder Madsen i Tammestrup gik ud på gaden, og da han ville se efter dem, havde Niels Jensen fået sin skade, og han så ikke, hvorledes det gik til. Niels Rasmussen sst vidnede, at han tog Peder Madsen af Niels Jensen, som han lå oven på, og da havde Niels Jensen fået sin skade.

(33)

** Jørgen Jensen i Holm lod fordele Rasmus Sørensen, som er hans fæstede hyrde, efter dom 11/4 næst forleden, for to halve års tjeneste, han er tildømt at betale.

** Mikkel Lassen i Ustrup, delefoged til Skanderborg, lod afhjemle syn på det øde boels jord på Serridslev mark, som Christen Jensen sidst havde i fæste.

** Jørgen Jensen i Overby på sin mor Karen Pedersdatters vegne efter 6 ugers opsættelse æskede dom over Anders Jensen Hjulmand i Møballe efter hans brev og forpligt dateret 3/11 1649, i hvilket han forpligter sig at give hans mor Karen Pedersdatter årligt hendes livstid følgende aftægt, hvorpå der rester en del, som han blev dømt til at betale.

** Mads Jensen i Grumstrup stævnede Anders Jespersen i Overby for gæld til hans sl far Jens Madsen efter hans udgivne brev, som er tilfaldet ham på skifte efter hans sl mor, og dommen lød: han bør betale inden 15 dage.

23/5 1656.

** Peder Christensen Bhi i Borup stævnede Adser Pedersen Bhi, barnfødt i Hjordbjerg, for vidner, og Knud Lassen i Borup vidnede, at Peder Bhi i Borup holdt hyrde med de Borup mænd, når de havde fælles hyrde, ellers havde han hyrdedrenge. Jens Knudsen i Hjordbjerg vidnede, at da han var hos hans far Knud Lassen i Borup, da holdt Peder Bhi hyrde med de andre.

(34)

** Adser Pedersen Bhi. efterskrevne, som havde tjent Peder Bhi i Borup, vidnede, at Adser Bhi ikke vogtede får eller svin for hans far, men undertiden gik han i skole, og da Peder Bhi ikke gik til bords uden to gange om dagen, så spiste Adser med folkene, når han ikke kunne bie.

** Rasmus Nielsen i Yding på sine egne og naboers vegne. Niels Adsersen i Yding lovede at færdiggøre og holde vejen ved lige for det hus, han har ladet sætte.

** Rasmus Jensen i Yding satte i rette, om han jo burde at lide efter videbrevet for hans toftegærde. sagen blev opsat 6 uger.

** Adser Pedersen Bhi. Peder Bhi i Borup lod læse et skriftligt kundskab af Jørgen Eskesen i Møballe og Rasmus Lauridsen, skolemester i Kattrup, at Jørgen Eskesen på en del sognemænds begæring, og i synderlighed Peder Christensen Bhi i Borup på det, hans søn Adser Pedersen kunne have nær at gå til skole, havde bevilget dem stue i hans gård i Møballe til Rasmus Lauridsen skolemester, dog førnævnte Peder Bhi og de andre, som havde børn i skole, skulle selv lade færde vinduerne i den, som skolemesteren flyttede til og boede, og der holdt skrive og regnskabsskole, og desmidlertid holdt Peder Bhi sin søn Adser Pedersen der flittigt i skole, og han havde hver dag sin mad med sig, så herligt og godt, som nogen mands barn havde, og hans far havde ombedet ham, at han skulle give ham øl, når han ikke tog hans flaske med sig til skole, og Rasmus Lauridsen bekendte, at Peder Bhi holdt sin søn flittigt til skole, undtaget vejrliget var for strengt, og mange gange lod han sønnen hente med hest, og han havde meget umage med ham, mere end med nogen af de andre børn, eftersom hans far flittigt bad ham derom, dateret 12/5 1656.

(35)

** Peder Jensen i Tebstrup. Peder Christensen i Tebstrup på Christen Pedersen Jørgen Pedersen og Karen Pedersdatters vegne sst, og Peder Pedersen sst på egne vegne gav Peder Jensen afkald for den arv, de var tilfaldet efter deres mor sl Maren Christensdatter, som boede og døde i Tebstrup.

** Rasmus Lauridsen i Kattrup lod fordele efterskrevne for sæderug.

** Henning Pogwisch lod fremlægge et skriftligt forbud, eftersom de Tolstrup og Egebjerg mænd med flere lader drive i Hansted Nørskov med deres fæ, og indsætter i skoven deres heste og hopper, da forbydes alle og enhver efter denne dag at komme på Hanstedgårds eller bys græsgang med heste hopper eller andet kvæg, hvis de ikke vil stå til rette som for uhjemlet, efterdi enhver bør bruge sit eget, og ikke volddrive andres mark, hvorefter enhver sig kan rette og for skade at tage vare.

** Mikkel Lassen i Ustrup delefoged stævnede Søren Sørensen i Tebstrup imod dom for parlament og bordag, han har været i med Simon Sørensen.

** Jens Pedersen i Borup stævnede efterskrevne og sagsøgte dem for KM skat, de rester med. sagen blev opsat 6 uger.

(36)

** Mikkel Lassen, delefoged til Skanderborg, på KM og slotsherrens vegne. synsmænd vidnede, at de havde synet Knud Lassen af Riis, som fandtes død i Jonas Hansens brønd i Elling, og da han blev optaget af brønden, fandt de, at hans halsben var sønder, men der fandtes ingen slag på ham, undtagen under hans højre øre, som lå op til stenene i brønden.

** Jørgen Jensen i Tvingstrup på sine egne og menige sandemænd i herredet deres vegne spurgte Søren Knudsen af Riis, om han hans mor eller søskende klagede på nogen for hans far Knud Lassens død, hvortil han svarede, at hverken han hans mor eller søskende vidste anden årsag til hans død, end han af ulykkelig hændelse var af våde omkommet.

** Mikkel Lassen delefoged gav 1.kald på sandemænd anlangende Knud Lassen i Riis hans bane, som er omkommet i Jonas Hansens brønd.

** Jonas Hansen i Elling herredsfoged i Voer herred. Søren Knudsen i Riis tilstod, at eftersom der var udvurderet i hans mors hans og søskendes bo en brun hest og en brun hoppe med føl for efterstående landgilde, som hans sl far resterer med, som beløber sig til 19 sletdaler, som Jonas Hansen har godsagt for, så lover han at betale dem, og pantsætter derfor hesten hoppen og føllet til ham, som skal efterfølge ham, hvis gælden ikke bliver betalt rettidigt.

(37)

** Hans Jørgensen i Overby med opsættelse 11/4 næst forleden æskede dom over Jens Olufsen og Rasmus Smed i Serridslev, og der blev afsagt dom: Jens Olufsen, som ikke har indstillet sig i tjeneste, bør betale et halvt års løn til Hans Jørgensen og husbonden, og Rasmus Smed, som forholder ham, dobbelt så meget.

** Mikkel Lassen delefoged med 6 ugers opsættelse æskede dom over dem, som ikke har taget byg at gøre i malt, og dommen lød: da de har siddet deres øvrighed overhørig, så har de forbrudt deres fæste.

30/5 1656.

** Henrik Mund gav kald på ransnævningene i Voer herred for at gøre deres ed og tov over Jørgen Lauridsen i Tvingstrup.

** Jørgen Jensen i Tvingstrup. Niels Nielsen i Holm vidnede, at han sidst forleden fredag i dag 4 uger ud på aftenen på husbonden Jørgen Jensens befaling kørte Jonas Hansen og Knud Lassen af Riis til Jonas Hansens gård, hvor de stod af og Jonas Hansen gik ind, og Knud Lassen gik til gavlen af isteradhuset, og han så intet mere til ham. Karen Jensdatter vidnede, at næste morgen, hun ville hente vand, da fandt hun Knud Lassen død i brønden.

(38)

** Mikkel Lassen i Ustrup delefoged spurgte Jonas Hansen i Elling, om han fornemmede noget til Knud Lassen af Riis, siden han gik af vognen, hvortil han svarede, at han ikke så eller hørte ham, fra han stod af vognen, til pigen kom ind og sagde, at han lå i brønden.

** Mikkel Lassen delefoged stævnede Peder Sørensen Smed i Bjødstrup imod dom angående en rejse, han har siddet overhørig, om hans fæste ikke er forbrudt. sagen blev opsat 6 uger.

** den sag mellem Anders Eskildsen i Elling Anne Nielsdatter i Ejer Søren Rasmussen i Tebstrup er med bevilling opsat 8 dage.

6/6 1656.

** Clemend Sørensen, ridefoged til Boller, stævnede Peder Olufsen, som tjener i Lundum, for lejermålsbøder. sagen blev opsat 6 uger.

** Henrik Mund stævnede Maren Folmersdatter, som tjener i Serridslev og Karen Nielsdatter, som tjener sst, for vidner, og efterskrevne vidnede, at vorfruedag i Nebel kirke, før prædikenen begyndte, stødte førnævnte to tjenestepiger nogle gange.

** Henrik Mund hans fuldmægtig lod kalde ransnævningene i Voer herred angående noget skovhugst, som er begået i hans skov, og som er fundet i Jørgen Lauridsens gård i Tvingstrup, og Jørgen Lauridsen fremstod og nægtede ved sin saligheds ed, at han aldrig havde taget noget i hans skov, hvorefter fuldmægtigen gav ransnævningene kvit for samme kald.

** Rasmus Jensen i Kattrup. Tord Christensen i Kattrup, eftersom han har givet Rasmus Jensen nogle ukvemsord, som denne på godtfolks forbøn har efterladt ham, så lovede han efter denne dag ikke at overfalde Rasmus Jensen eller hans folk uden given årsag.

** Christen Jensen i Silkeborg kro stævnede Maren Sørensdatter, sl Knud Lassens, i Riis med hendes børn Søren Knudsen Mette Knudsdatter og Anne Knudsdatter imod beskyldning dom forbud og andre lovmål.

(39)

** Anders Eskesen i Elling med opsættelse 18/4 stævnede Anne Nielsdatter i Ejer og Søren Rasmussen i Tebstrup imod for gæld efter deres breve til hans sl farbror Søren Pedersen, som døde i Elling, hvilke breve blev fremlagt, dateret 1633 og 1634, hvor imod de indstævnede mødte og svarede, at gælden var betalt, og brevene i øvrigt var over 20 år gamle og ikke fornyet eller renoveret, og burde derfor magtesløse at være, og derefter blev der afsagt dom: da brevene er over 20 år gamle, kan de ikke tilfindes noget derefter at betale.

** Oluf Hansen i Horsens stævnede en del Stensballegårds tjenere for hvis, de rester med efter en restants 1653. opsat 6 uger.

13/6 1656.

** Jens Madsen i Nebel til 4.ting indæskede til arv og gæld efter hans sl hustru Karen Iversdatter, som boede og døde i Nebel. varsel til Søren Iversen i Nebel Niels Ågesen i Horsens og Christen Eriksen sst.

(40)

** Laurids Frost i Hoved og Peder Bhi i Borup stævnede Søren Bertelsen i Ballebo, og efterskrevne vidnede, at Søren Bertelsen i Ballebo havde pløjet og sået en ager ved Ballebo, som tilhørte Laurids Frost, hvortil han svarede, at Laurids Frosts forældre eller han ikke havde givet penge for omtalte jord, som lå til den gård, han påboer, som han vil bevise.

** Laurids Frost i Hoved spurgte Søren Bertelsen i Ballebo, om han havde samtykket med Søren Ingildsen af Ballebo, at han skødede omtalte ager til Søren Frost, hvortil han svor, at det havde han aldrig gjort.

** Laurids Frost i Hoved spurgte Søren Bertelsen af Ballebo, om han var forringet noget for den agers skyld, at han kunne udrede KM skyld og landgilde af den halvgård, han påboer, så tilbød Laurids Frost sig, eftersom han havde givet den under kronen, at han ville skaffe en fæster, såfremt øvrigheden ville unde ham den til stede og fæste, hvortil Søren Bertelsen svarede, at han formente, han havde den i stede og fæste.

** Mikkel Lassen i Ustrup, delefoged til Skanderborg, på KM og slotsherrens vegne stævnede alle KM og kronens tjenere i Voer herred, eftersom efterskrevne synsmænd var opkrævet til at syne brøstfældigheden på deres huse og gårde, og de fremlagde og lod læse deres skriftlige fortegnelse.

(41)

** fru Birgitte Brockenhus, sl Jacob Ulfelds, til Urup med 6 ugers opsættelse stævnede Søren Jensen i Yding for lejermål med Anne Sørensdatter, som begge tjente på husbondens stavn i Østbirk, og Jens Jensen i Såby for lejermål med Dorete, og de blev begge tildømt at betale hver 12 rigsdaler, eller lide på kroppen efter recessen.

** Anders Eskesen i Elling stævnede Jens Jensen i Elling og hans hustru Karen Eskildsdatter og Christoffer Eskildsen sst. opsat 6 uger.

20/6 1656.

** Kirsten Jørgensdatter i Tebstrup stævnede hendes ægtemand Rasmus Jensen i Ørskov for afgørelse, formedelst han havde forladt hende efter --- årstid, og ingen ægteskabs fællig haft med hende i nogen måde, eller kommet til hende med hendes gods, som han havde frarøvet hende, og da havde kapitelsherrerne afsagt, at han skulle tage hende til sig igen, og leve med hende som en ærlig mand med sin ægte hustru, hvilken som han ikke havde efterkommet, eller tilbudt hende nogen ægteskabs omgængelse, dertil svarede han, at han havde stedet og fæstet, hun vidste hvor han boede, der kunne hun nu føje sig til.

** Erik Jensen i Dørup stævnede alle Ladegårds mænd, som har pløjet på marken og lod afhjemle syn på hans eng, hvori der var blevet pløjet, og der var sået boghvede.

(42)

** Gunder Sørensen i Ustrup et afkald. Jens Pedersen i Ustrup gav ham afkald for hans hustru Johanne Christensdatters arv efter hendes mor sl Anne Nielsdatter, som boede og døde i Ustrup.

** Clemend Clemendsen, ridefoged til Skanderborg, stævnede Jens Sørensen i Horsens for vidne, og Niels Jensen i Grumstrup bestod og svor, at han købte den brune fol, som er her for retten, af Jens Sørensen i Horsens, som havde ladet gøre udlæg i folen i sl Jørgen Sørensens bo for kirkegæld, som herredsfogden benægtede at have givet fuldmagt til.

** Clemend Clemendsen spurgte Niels Jørgensen i Grumstrup, om det var med hans eller hans mor Kirsten Nielsdatters vilje og minde, at der blev udvurderet Jens Sørensen i Horsens den fol i kirkens gæld, hvilket han benægtede, men den blev tilvurderet ham uden dom eller dele.

** Adser Pedersen Bhi, barnfødt i Hjordbjerg, fremlagde et skriftligt kundskab, hvori efterskrevne bekendte at have været i Peder Bhis hus i Borup 8/5, for der at ville om muligt have gjort en venlig endelighed mellem Peder Bhi og hans søn Adser Pedersen om hans mødrene arv, og da blev fremlagt en opskrift på det, han var hans far skyldig for kost og klæder, hvortil Adser Pedersen mente, at det havde han aftjent med arbejde med plovkørsel og anden gerning i høstens tid og andre tider, og han ville frastå rente af hans mødrene arv fra han var 12 år og til 1648, da han gik fra hans far, om hans far så i mindelighed ville lade ham få sin arv, hvilket Peder Bhi ingenlunde ville være benøjet med, men han ville efterlade ham 70 sletdaler på den opskrift, som han skulle være hans far skyldig, hvorfor der ingen del blev gjort til nogen endelighed, og Peder Bhi lod fremlægge sit indlæg, at borgmester og råd i Horsens bør stævnes, som da var, da der stod skifte efter hans mor og oldemor.

(43)

** Jens Eskesen i Kattrup lod fordele Erik Vinter i Ejer for 3 tønder malt.

** Jens Eskesen i Kattrup lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jens Eskesen i Kattrup stævnede Knud Pedersen, barnfødt i Tvingstrup, imod dom, for han har fæstet sig til ham, men har uden lovlig opsigelse forladt sin tjeneste i den trangeste avling, om han ikke bør lønne en karl for ham, eller straffes med fængsel. sagen blev opsat 6 uger.

(44)

** Henning Pogwischs stævnede Søren Eriksen og Christoffer Eriksen på Egebjerggård for forbud, og forbød dem at indføre deres avling til Egebjerggård, før de giver det til kende på Hanstedgård, så høsten kan blive talt på ageren, så KM og kirken kan bekomme sin rigtighed deraf, såfremt de ikke vil stå til rette efter loven.

** fru Birgitte Brockenhus lod afhjemle syn på hendes gods i Voer herred

** Christen Jensen i Silkeborg kro fremlagde et skriftligt forbud, dateret 5/6 1656, at ingen fordrister sig til at afføre nogen slags sæd græs eller hø fra den gård i Riis, Knud Lassen for kort tid siden er fradød, eftersom samme ejendom efter indførsel er ham berettiget, og han forbød Maren Sørensdatter, Knud Lassens efterleverske, og hendes børn Søren Knudsen Mette Knudsdatter Anne Knudsdatter at besidde gården, med mindre de kunne have den i hans minde.

(45)

** Jørgen Jensen i Holm fremlagde et skriftligt forbud, hvori han aflyser den ulovlige vej og sti, der er gjort over hans mark på Holm mark, hvorved hans ager eng og gærder nedtrædes, og han forbød al tyring og drift med øg og fæmon på det, han har i brug, og han begærede gerne af Rasmus Jensen Møller i Holms mølle hans kone Johanne Hansdatter og svoger Adser Christensen og hans steddatter Boel Albretsdatter og hans stedsønner Søren Albretsen Peder Albretsen Henrik Albretsen Poul Albretsen og hans egne sønner Albret Rasmussen og Jens Rasmussen og hans døtre Elsebet Rasmusdatter Johanne Rasmusdatter at de ville være af hans eng og korn med deres tyring eller kørsel på nogen ulovlig vej eller sti, dateret 20/5 1656 Jørgen Jensen egen hånd.

** Jørgen Jensen i Holm efter 6 ugers opsættelse stævnede Rasmus Jensen i Holms mølle imod dom, idet Rasmus Jensen ofte har optaget Jørgen Jensens hopper i hans korn, og han har tilbudt at betale skaden, og da han ikke kan undvære sin fædrift i sin søndre mark, som støder op til Holms mølles jord, som er tilsået med korn, så sætter han i rette, om mølleren ikke bør rejse halvt markskels gærde imellem deres marker, som støder sammen, så enhver kan have sin jord i fred uden trætte, som han blev tildømt.

(46)

** Jens Madsen i Nebel fremlagde et skifteregister af 16/6 1656 efter hans sl hustru Kirsten Iversdatter mellem ham og den sl kvindes arvinger, nemlig hendes bror Søren Iversen i Nebel på egne vegne, Boel Hansdatter i Horsens hendes børn Kirsten Eriksdatter i Horsens, på hendes vegne hendes husbond Niels Ågesen sst, Christen Eriksen sst på sine egne vegne.

** Jens Madsen i Nebel et afkald. Søren Iversen i Nebel gav ham afkald for den arv, der er tilfaldet ham efter hans sl søster Kirsten Iversdatter, og han lovede at holde ham skadesløs.

** Anders Jespersen i Overby stævnede Søren Hansen i Grumstrup imod dom for 18 sletdaler med rente efter hans brev, dateret 4/10 1633, og fremlagde en dom af Voer herredsting udstedt 10/5 1650, hvor han blev tildømt at betale gælden, og nu svor Søren Hansen, at han aldrig havde forseglet samme brev, hvorpå der blev afsagt dom: da forrige dom står usvækket og ved sin magt, så bør Søren Hansen betale sin gæld efter sit fremlagte brev.

(47)

** Peder Jensen i Tebstrup stævnede for dom Søren Jensen, for han uden alle granders minde har taget fremmed fæ på deres mark, 1 skæppe byg til vide for hvert høved, samt for den tyr, han holder med dem, 1 skæppe byg for hver gang.

** Clemend Clemendsen. Jens Hansen i Elling og Hans Jørgensen i Overby vedgik samme vedtægt, som sognefogderne har vedtaget, under samme udgift.

** Clemend Clemendsen fremlagde et skriftligt bevis på efterskrevne udlæg til Jens Sørensen i Horsens, som Mads Jensen straks annammede til sig for gælden, som beløb sig til 47 sletdaler, hvormed Niels Jørgensen og hans mor har ladet sig nøje.

27/6 1656.

** Mikkel Lassen delefoged til 3.ting forlagde al ulovlig sæd, som kan være sået i KM tjeneres jord, og forbød at afføre noget deraf under ran.

(48)

** Laurids Frost på sine egne og Peder Bhis vegne i lige måde forlagde den sæd, som Søren Bertelsen har sået i hans egen og Peder Bhis jord på Balle mark.

** hr Henrik Mund til Serridslevgård. synsmænd afhjemlede deres syn på hans efterskrevne gods for brøstfældighed.

** Laurids Hansen i Serridslev. efterskrevne vidnede, at de 24/2 1563 var til stede på skifte i Serridslev efter sl Søren Andersen, som boede og døde sst, mellem hans efterleverske, og på hendes vegne hendes nu ægtemand Laurids Hansen på den ene, og hans børn Peder Sørensen Anders Sørensen Maren Sørensdatter, på deres vegne var deres farbror Jens Andersen i Yding og deres morbror Poul Pedersen i Nebel. registrering og vurdering.

(49)

** Laurids Hansen i Serridslev. Poul Pedersen i Nebel og Jens Andersen i Yding gav ham afkald for de to børns gods, som de har under værgemål.

4/7 1656.

** Laurids Frost i Hoved stævnede Søren Bertelsen i Balle imod dom for ubevislige ord efter tingsvidne. opsat 6 uger.

** Jens Andersen i Lundum på sine egne og Lundum bymænds vegne stævnede Christoffer Nielsen i Lundum mølle, og på spørgsmål svarede Jørgen Christensen hyrde i Lundum, at han havde delt dem for det, de havde lovet ham for Christoffer Nielsen i Lundum mølle hans mælk, og som de havde lovet ham for hans køer og fæmon.

** Christoffer Nielsen i Lundum mølle spurgte Staffen Pedersen i Lundum og Jens Andersen sst, om han havde bedt ham love for ham for nogen løn til hyrden, hvortil de svarede, at hyrden ville ikke drage til dem og vogte for dem, uden de lovede ham sin løn af så mange, som havde rebdrift jord på marken, og så svor Christoffer Nielsen, at han ikke havde bedt dem love for ham til hyrden, idet han som sin formand selv holdt en hyrdedreng, som vogtede hans fæ på sit eget skovsmål.

** Anders Sørensen i Brørup stævnede Jørgen Mikkelsen i Gangsted for vidne. Gunde Jørgensdatter i Brørup og Maren Jørgensdatter sst vidnede, at 2.pinsedag kom Jørgen Mikkelsen i Gangsted ridende til deres gård i Brørup og ville tale med Anders Jørgensen, for han ikke ville have hans tjenestepige i tjeneste længere, og andendagen kom hun til dem.

** hr Christen Pedersen i Birk, sognepræst til Birk og Yding sogne og provst i Voer herred, fremlagde en fuldmagt fra Jonas Jonasen, guldsmed og borger i Malmø, at han har annammet af borgmester Peder Pedersen i København på hans bror hr Christen Pedersens vegne den arv, hans hustru Karen Jespersdatter er tilfaldet efter hendes sl mor Anne Hansdatter, fordum præstekone i Birk, som døde 7/9 1655, hvorfor han giver sin hustrus stedfar hr Christen Pedersen afkald for arv, og da han ikke selv kan være til stede, så har han givet sin svoger Niels Pedersen, borger i Horsens, fuldmagt til at give hans bror hr Christen Pedersen afkald

(50)

11/7 1656.

** Anders Hansen i Brørup til 4.ting aflyste et messingsignet, som blev taget af hans lomme på Horsens marked, som var bundet ved hans pung med 4 sletdaler i, så han ikke efter denne dag vil svare til det, der dermed kunne være forseglet.

** Jens Sørensen, rådmand i Horsens. efterskrevne vidnede, at 19/4 1656 kom Jens Sørensen rådmand til Kirsten Nielsdatters gård i Grumstrup, og bad, om de ville betale ham de penge, de var ham skyldig, og da var hendes søn Niels Jørgensen og Mikkel Pedersen sst i køb sammen om en fol, og da ville Mads Jensen sst tage den for 15 sletdaler, som han ville give Jens Sørensen, og da vurderede de indbo og får og lam, som Mads Jensen tog til sig og gav Jens Sørensen hans brev på.

(51)

** Christoffer Nielsen i Lundum mølle. Jens Andersen i Lundum sagde, at Christoffer Nielsen ikke havde så meget jord til møllen, han kunne sætte sine kål på, uden han satte dem på hans bondegårds grund.

** hr Anders Sørensen Glud, sognepræst til Elbæk Søvind Gangsted sogne, stævnede Søren Rasmussen Brigsted for dom for 14 sletdaler. opsat 6 uger.

** Clemend Clemendsen, ridefoged til Skanderborg, stævnede alle i Vedslet sogn for gæld, de var ham skyldig. opsat 6 uger.
 
18/7 1656.

** Christen Jensen i Silkeborg kro. Jens Sørensen i Dallerup på Maren Sørensdatter sl Knud Lassens efterleverskes vegne tilbød at ville fornøje ham på en broderlod, så vidt han på en broderlod kan være berettiget i den bondegård i Riis, førnævnte sl Knud Lassen påboede, og hun påboer, hvortil Christen Jensen svarede, at han vedkendte sig gården for sit udlæg, men ville gerne afhænde den mod at få sine penge igen.

** Christen Jensen i Silkeborg kro efter 6 ugers opsættelse med indførsel landsdommers dom synsvidne samt KM og rigens rets dom æskede dom over Maren Sørensdatter, sl Knud Lassens i Riis og hendes børn, og efter Jens Sørensen i Dallerup på deres vegne havde fremlagt et indlæg, blev der afsagt dom: da i rette lægges Ejler Gabrielsen og Henrik Munds indførsel, dateret 3/12 1651, for betaling af Jørgen Munks gæld til Christen Jensen, så har han henvist Christen Jensen til omtalte bondegård, som han var indført i for resterende skyld og landgilde oldengæld samt skovens forhuggelse, hvilket indførsel er konfirmeret til Viborg landsting 10/3 1652 og 2/7 1655 af KM og højesteret, så bør sl Knud Lassens arvinger betale gælden inden 15 dage, eller Christen Jensen bør have indførsel i gården.

(52)

** Clemend Clemendsen, ridefoged til Skanderborg, stævnede Jens Sørensen rådmand i Horsens. Kirsten Nielsdatter i Grumstrup vidnede, at Clemend Clemendsen og Jens Sørensen i Horsens havde begge haft vurdering af hendes bo, og hun lå syg, da Clemend Clemendsen fik udlæg, og da blev den fol udvurderet ham, og den tid Jens Sørensen kom og ville have udlæg, sagde hun til Mads Jensen, at han intet skulle befatte sig med folen, og det var mod hendes vilje, Jens Sørensen fik den.

** Terkel Jørgensen i Egebjerg. efterskrevne vidnede, at det år efter Terkel Jørgensen var blevet soldat, som kunne være på 4 år, da hørte og så de, at Poul Pedersen i Nebel med flere navngivne på deres egne og medbrødre, de er i lægd med, deres vegne lovede ham hvert år til løn 5 1/2 mark af hver gårdmand og 12 skilling til dagshold hver dag, han gik på mønstring.

** Søren Pedersen og Hans Rasmussen i Rådved svor ved deres salighed, at de har givet soldaten Terkel Jørgensen, så vidt han gik soldat for dem, alt det, de har lovet ham.

** Oluf Hansen, borgmester i Horsens, efter opsættelse æskede dom over en del Stensballegårds og Værholms tjenere i Voer herred for resterende landgilde for 1653-1654 efter jordebogen, hvorefter efterskrevne vidnede ved deres ed, at de havde betalt gælden i hans hus i Horsens, og der blev afsagt dom: de indstævnede, der møder og benægter gælden, bør være fri for tiltale, men de øvrige bør betale inden 15 dage.

(53)

** velbårne Kirstine g til Slesvig og Holsten frue til ---- efter 4 ugers opsættelse stævnede Peder Olufsen i Lundum for lejermål med Kirsten Olufsdatter i Vrønding, om han ikke bør betale sine bøder 12 rigsdaler eller lide på kroppen, og nu blev fremlagt hr Søren Pedersen Sommer, sognepræst i Hvirring, hans attest, at Kirsten Olufsdatter 1656 4.søndag efter påske i Tamdrup kirke fik offentlig afløsning og, udlagde Peder Olufsen som hendes barnefar, hvorefter der blev afsagt dom: Peder Olufsen bør betale hans bøder 12 rigsdaler efter forordningen eller lide på kroppen.

** Oluf Rasmussen i Hem til 4.ting tilbød Anders Jensen i Kattrup og Christen Mikkelsen sst det engskifte og stykke jord, som Anders Jensen har sat som brugeligt pant for 60 sletdaler efter pantebrev, dateret 8/2 1637, om de vil indløse det inden 2 måneder, da han ellers vil tage dom derpå for ejendom.

** Christen Knudsen Bhi i Horsens stævnede Jørgen Jensen i Testrup imod dom og rettergang, som Christen Bhi på hr Peder Bhi i Bøvling, såvel som på mors og egne vegne vil igå, så og Laurids Jensen Frost i Hoved og Peder Bhi i Borup, om de har noget der imod at svare, og fremlagde sit indlæg angående Jørgen Jensens adkomst til at bebo Testrupgård, som de mener efter skiftebrevs indhold er fællesgård, og deres arvelige anpart deri udelt er, og fremæsker om Jørgen Jensen eller Laurids Frost har flere adkomstbreve end dem, der blev fremvist på skifte efter sl Christoffer Pedersen, som boede og døde i Testrupgård, at de måtte for retten fremlægges, eftersom Christen Knudsen tilholdt sig en søsterlod, da Laurids Frost bekom den ulovlige skøde på gården, hvilken søsterlod ikke er specificeret i skødet, og hendes anpart er ikke afskilt og delt efter hans sl oldefars skøde, som blev fremvist på skifte, og Jørgen Jensen, der så lang tid har boet på uhjemlet gods, som de mener er deres arvepart, om han ikke bør lide som vedbør. sagen blev opsat 6 uger.

(54)

** fru Birgitte Brockenhus, sl Jacob Ulfelds, til Urup stævnede Urupgårds tjenere i Voer herred for deres smørlandgilde. opsat 6 uger.

** i lige måder stævnede Knud Nielsen i Østbirk for lejermål med Dorete Jensdatter. ikke mødt, opsat 6 uger.

** Rasmus Nielsen i Yding med opsættelse 23/5 stævnede Niels Adsersen i Yding imod dom for en indgærdet toft, han holder ved sin gård imod deres videbrevs punkt 32, som siger: at ingen må understå sig at indhegne nogen toft til sin gård imod alle granders og naboers vilje, da bøder derfor en tønde øl til vide, og satte i rette, om han ikke burde lide efter deres videbrev eller lide dele (ingen dom).

25/7 1656.

** Ove Hartvig, kaptajn på Hoved, stævnede mester Niels Jørgensen i Åbo og hans svende Niels Nielsen og Niels Andersen imod vidne, og efterskrevne vidnede, at Niels Nielsen og Søren Andersen var i Hoved og der stævnede Ove Hartvig, og derefter red de til Grumstrup.

(55)

** Ebbe Gyldenstjerne til Tyrrestrup lyste en endel, kaldes Fruenshave, i fred, at ingen efter denne dag fordrister sig at indkomme der med noget kvæg at gøre skade på hans eng græs eller skov i nogen måder.

** Poul Pedersen i Nebel. efterskrevne vidnede, at de 15/7 sidst forleden var i Poul Pedersens hus i Nebel til skifte efter hans sl hustru Birgitte Jensdatter imellem ham og hans børn, Peder Poulsen Jens Poulsen Anders Poulsen Johanne Poulsdatter, i overværelse af deres morbrødre Mads Olufsen i Bleld og Oluf Jensen i Nebel. registrering og vurdering.

** Peder Christensen Bhi i Borup efter opsættelse æskede dom over sin søn Adser Pedersen, barnfødt i Hjordbjerg, som efter hans 12.år er holdt med kost klæder og skolegang, og selv annammet efter regnskab 112 sletdaler, og satte i rette, om han ikke burde nyde værgepenge og give afkald, og fremlagde skiftebrev, dateret Horsens 13/7 1639, og Adser Pedersen fremlagde sin kvittering for det, han havde annammet af sin far af sin mødrene arv 112 sletdaler, dateret 6/2 1656 med hans og hans fars egenhændige underskrift, og han skød sig til sit værneting Holbæk byting, hvorefter der blev afsagt dom: da skiftet er holdt i Horsens, og Adser Pedersen skyder sig til sit værneting Holbæk byting, da vidste dommeren ikke at kunne udstede dom over Adser Pedersen her på tinget.

(56)

** Anders Eskesen i Elling med 6 ugers opsættelse stævnede Jens Jensen i Elling og hans hustru Karen Eskildsdatter imod dom, anlangende den medgift, bemeldte hans søster har bekommet, da hans far Eske Pedersen udgiftede hende fra sig af fællesbo, som fremgår af fremlagte fortegnelse, og satte i rette, om det burde stande hende til fulde i sin lod, og nøjes dermed, eller indføres igen alt det, hun har fanget, med kønsnævn, og siden skifte, som ret er, hvilket Jens Jensen på hustrus vegne blev tildømt.

1/8 1656.

** Svend Andersen i Sattrup på hans hustru Mette Rasmusdatters vegne gav last og klage over Jørgen Andersen i Sattrup, som kom ind i deres gård slog hende til jorden med slag i hendes ansigt og krop stødte hende baglæns til jorden trådte på hendes bryst og gjorde hende meget ondt, hvilket han nægtede, han slog hende ingen andre steder end i ansigtet.

** Svend Andersen i Sattrup. synsmænd afhjemlede deres syn på hans hustru Mette Rasmusdatters sår, og da havde hun tre blåslag i ansigtet og et åbent sår på kindbenet.

** Søren Sørensen i Sattrup. efterskrevne vidnede, at søndag for 8 dage siden så de på Sattrup grandestævne, da vider var afskrevet, da kom Jørgen Andersen sst og ville have Søren Sørensen skrevet for en ---- og sagde, djævlen skulle fare i ham, og slog ham på munden, så blodet flød, og de vidnede ydermere, at de så Mette Rasmusdatter lå på jorden, og Jørgen Andersen stødte hende nogle gange med hans fod.

(57)

** Søren Mikkelsen i Grumstrup stævnede Mikkel Jensen sst imod dom for et gældsbrev, hans far Jens Madsen havde på ham, som han beretter, er betalt, og dog forholder ham. opsat 6 uger.

** Peder Jensen i Tebstrup. Søren Jensen i Tebstrup sagde, at han havde intet fremmed fæmon taget på Tebstrup mark til at græsse uden det, han havde til sin plov.

** Peder Jensen i Tebstrup på sine egne og Tebstrup bymænds vegne. Søren Jensen sst lovede at betale hans anpart til deres bytyr at købe, og for tyren at føde efter hans anpart, som en anden der i byen.

** Søren Jensen i Tebstrup stævnede Tebstrup bymænd imod dom. opsat 6 uger.

** Jørgen Terkelsen i Egebjerg ved høringe lod fordele efterskrevne efter et tingsvidne, udstedt 18/7 næst forleden.

** hr Christen Pedersen i Birk, sognepræst til Birk og Yding. Hans Jespersen, borger i Horsens, fremlagde en fuldmagt fra Poul Jespersen Birk i Trondhjem, at da hans farbror Peder Pedersen, borgmester i København, har skrevet til ham, at han mod afkald til hans far hr Christen Pedersen, sognepræst til Østbirk og Yding, kan få udbetalt arv efter hans sl mor Anne Hansdatter, så giver han hans bror Hans Jespersen Birk i Horsens fuldmagt til på hans vegne at give afkald, dateret Trondhjem 19/5 1656 Poul Jespersen Birk egen hånd, og han tog hr Christen Pedersen i hånd og gav ham på Poul Jespersen Birks vegne afkald for hans mødrene arv.

(58)

** Maren Christensdatter, sl Christoffer Pedersens af Testrupgård, nu værende i Horsens ved fuldmægtig Christen Knudsen Bhi i Horsens lod fordele Oluf Nielsen i Grumstrup for gæld efter hans brev.

** Maren Christensdatter lod fordele Anders Mikkelsen i Grumstrup.

** Christen Sørensen i Dørup. efterskrevne vidnede, at de 17/1 næst forleden var til stede på skifte efter hans sl hustru Maren Pedersdatter imellem ham den sl kvindes børn samt begge deres barn, nemlig først Peder Madsen på hans egne vegne, Anne Madsdatter på hendes vegne hendes farbror Jens Rasmussen i Harlev, på den yngste Johanne Madsdatters vegne Erik Olufsen i Hem og Rasmus Olufsen sst på Johanne Madsdatter og Maren Madsdatters vegne, og Christen Sørensen på hans to børns vegne, nemlig Søren Christensen og Karen Christensdatter.

** Peder Jensen i Tebstrup på sine egne og menige bymænds vegne lod læse og forny Tebstrup videbrev, som efterskrevne samtykkede.

** Clemend Clemendsen, ridefoged til Skanderborg, med 6 ugers opsættelse stævnede Jep Nielsen i Grumstrup og Mikkel Pedersen sst imod dom, for de uden myndighed er gået ind i Kirsten Nielsdatters, sl Jørgen Sørensens gård i Grumstrup, og der gjort Jens Sørensen, rådmand i Horsens, udlæg for nogen gæld, og fremlagde tingsvidner udstedt 20/6 18/7 indeværende år, hvorefter Jens Sørensen fremlagde et tingsvidne, udstedt 11/7, og Mikkel Pedersen fremlagde sit svar, at de ikke mener, de har gjort noget ulovligt, idet udlæget er sket efter herredsfogdens fuldmægtigs egen hånd og andre dokumenter, hvorefter der blev afsagt dom: da de indstævnede uden herredsfogdens befaling har gjort udlæg, så har de forseet sig imod recessen og bør derfor lide og stå til rette.

(59)

** Jens Eskesen i Kattrup med 6 ugers opsættelse her af tinget æskede dom over Knud Pedersen, barnfødt i Tvingstrup, som lød: Knud Pedersen bør bøde til Jens Eskesen og husbonden et halvt års løn efter recessen.

(60)

** Peder Pedersen i Brørup. efterskrevne kundgjorde, at de 9/3 sidst forleden registrerede og vurderede det gods, som fandtes efter sl Christen Pedersen og Kirsten Pedersdatter, som for kort tid siden er afgået ved døden, som kunne tilfalde deres lille barn Mette Christensdatter, som ikke var uden nogle uger gammel, og på hendes vegne var til stede hendes ældste farbror Peder Pedersen i Brørup, som skal opfostre barnet, hvorfor han tog hendes arv til sig.
 
8/8 1656.

** Frands Envoldsen i Rådved gav last og klage over Niels Nielsen i Rådvedgård, som sprang af hesten, tog hans stok fra ham, og slog ham blå over hele hans krop, og blodet løb af hans ene øre, da han krævede ham for nogle penge.

** Niels Nielsen i Rådvedgård nægtede ved sin sjæls salighed, at han ikke slog Frands Envoldsen nogle steder, uden han fandt ham på ulovlige steder i hans husbonds skov.

(61)

** Frands Envoldsen af Rådved. synsmænd afhjemlede, at han havde blåslag på hans ene arm og ene lår.

** Anders Ibsen i Horndrup, delefoged i Voer herred, stævnede Mikkel Lassen i Ustrup, forrige delefoged, og tiltalte ham for hans visse og uvisse restants, og de sager, som er faldne, og han har haft under hænder, mens han var delefoged. opsat 6 uger.

** Anders Ibsen delefoged stævnede Anders Rasmussen i Brørup og Boel Jensdatter i Ustrup for lejermålsbøder. opsat 6 uger.

** Rasmus Jensen i Holms mølle til 3.ting forbød Jørgen Jensen i Holm samt alle og enhver efter denne dag ikke at komme på de åsteder, som han har stedet og fæstet, enten med fæ eller folk, under straf.

** Jens Andersen i Lundum på sine egne og Lundum bymænds vegne. efterskrevne synsmænd, som var opkrævet til syn på en særdrift, som Christoffer Nielsen i Lundum mølle skulle have drevet, Lundum bymænd til skade, bekendte, at de havde været på åstedet, som Jens Andersen foreviste dem, hvor der var nogle få træer og buske, og som de syntes, at have været et skovmål, med de Lundum mænds markjord på den nordre side, og på den søndre side støder hver mands eng på jorden, og så mødte Christoffer Nielsen med et lovhævd, dateret 1535, hvori er indført omtalte jord, som har ligget til en bondegård i Lundum, Jens Pedersen påboer, og de syntes ikke, jorden var så bred, at der kunne drives særhjord derpå, uden skade på de Lundum mænds eng og korn.

** Christoffer Nielsen i Lundum mølle. Jens Pedersen i Lundum på egne og søskendes vegne og Rasmus Pedersen sst på egne vegne hjemlede Christoffer Nielsen deres part af det skovmål at bruge og drive fra Lundum mølledam og til Urup markskel, mod de bruger hans jord på Lundum mark.
 
(62)

** Christoffer Nielsen i Lundum mølle tilbød Jens Andersen i Lundum på egne og bymænds vegne at ville gøre dem deres villighed af den særdrift, han bruger, som hans formænd har gjort, om han måtte nyde den som dem.

** Hans Jørgensen i Overby beklagede sig, at hans naboer Anders Jespersen og Søren Eriksen, for de ikke vil holde ret græsjævning med ham, men har taget en hob fremmed fæmon øg og heste på marken, så de begge har mere end 40 fæ høveder på deres 6 otting jord, end Hans Jørgensen har på 9 otting jord, til største skade for hans græsning og på hans eng og korn, som bliver fordærvet af fæmon, ligeledes har de taget jord fra ham, som de bruger, og de holder ikke deres gærder ved lige, som han vil bevise med syn. varsel til Anders Jespersen i Overby og Søren Eriksen sst og talte med hans fæstemø Lene Sørensdatter.

** Hans Jørgensen i Overby lod afhjemle syn på hans eng agre og skel.

(63)

15/8 1656.

** Anders Ibsen i Horndrup stævnede Hans Pedersen, som nu tjener i Søvind, og Kirsten Jensdatter i Brigsted for lejermål. opsat 6 uger.

** Søren Knudsen i Riis på sin mor Maren Sørensdatter og hans søskende Mette Knudsdatter og Anne Knudsdatter deres vegne til 3.ting tilbød Christen Jensen i Silkeborg kro betaling for den broderlod, Jørgen Munk havde i den bondegård i Riis, som Christen Jensen har indførsel i, om han ville annamme den efter uvildige dannemænds tykke.

** Tomas Nielsen af Rådvedgård fremlagde en kontrakt, dateret 25/3 1656, at Søren Mortensen på sine egne vegne Jens Andersen på hustru Anne Mortensdatters vegne Eske Frandsen på hustru Else Mortensdatters vegne Niels Pedersen på Elsebet Mortensdatters vegne, som er hendes rette værge, og på sine egne og søskendes vegne, som alle bor i Lundum, er kommet i et venligt forlig med Tomas Nielsen anlangende den drabssag, som skete på Lundum gade 2.pinsedag 1654 med sl Niels Mortensen, så de lover ikke at påføre ham trætte i sagen, og alle breve til herreds og landsting skal være kasserede og magtesløse, og enhver tog i Tomas Nielsens hånd en efter anden og gjorde og gav ham en fuldkommen tryg og uigenkaldende ---- for åråd, han var oversvoret for sl Niels Mortensens død, og de lover at holde ham og hans arvinger skadesløse i alle måder.

(64)

22/8 1656.

** Jacob Pedersen i Lillerup på husbonds vegne lod fordele efterskrevne.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged lod afhjemle syn på den rug, som var udvurderet i kirkens gæld fra Kirsten Nielsdatter og hendes børn i Grumstrup.

** hr Anders Sørensen Glud æskede dom efter 6 ugers opsættelse over Søren Rasmussen i Brigsted for gæld, som han blev tildømt at betale.

** Clemend Clemendsen, ridefoged til Skanderborg, efter 6 ugers opsættelse æskede dom over en del i Vedslet sogn, som er ham gæld skyldig, som de blev dømt til at betale inden 15 dage.

** Anders Ibsen i Horndrup, delefoged til Skanderborg, stævnede Niels Nielsen i Rådvedgård imod dom for at have slået Frands Envoldsen i Rådved, og for at bevise, at han var på ulovlige steder. opsat 6 uger.

29/8 1656.

** Anders Ibsen i Horndrup, delefoged til Skanderborg, stævnede Anders Sørensen og Maren Nielsdatter for lejermålsbøder. opsat 6 uger.

** Anders Ibsen stævnede Søren Christensen og tiltalte ham for en ---- han købte af ham. opsat 6 uger.

(65)

** Henrik Mund til Serridslevgård stævnede efterskrevne for det, de rester med til Serridslevgård. opsat 6 uger.

** Anders Jensen i Brørup stævnede Søren Pedersen i Hylke for vidne. Anders Nielsen Skrædder i Brørup og Maren Jørgensdatter sst vidnede, at for en måned siden da kørte Søren Pedersen af Hylke gennem gærdet ved Hylke for deres vang, og han lagde risten i hullet igen.

** Anders Jensen. Oluf Rasmussen i Brørup sagde, at det var ikke længere end siden søndag, han tog 14 svin af Anders Jensens i deres korn.

** Peder Christensen Bhi i Borup. synsmænd aflagde deres syn på det hus i Ballebo, Jens Knudsen iboer, for dets brøstfældighed

** Peder Christensen Bhi i Borup. Poul Pedersen i Ballebo lovede og tilforpligtede sig at færdiggøre det hus i Ballebo, han iboer, inden påske førstkommende, eller udgive de penge, som det er synet i brøst for.

** Søren Nielsen Væver i Gedved. Rasmus Jørgensen i Gedved oplod for ham halvparten af en halv ødegård, han havde i fæste af Anne Nielsdatter i Ejer og hendes medarvinger.

** Søren Nielsen Væver i Gedved. Rasmus Jørgensen i Gedved lovede ham at yde og levere KM kirken præsten og bonden alt det, der kan være forfaldet af den halvpart af den halve ødegård, som han har i fæste af Anne Nielsdatter i Ejer og hendes medarvinger.

(66)

** Jens Pedersen Snedker, værende i Glibing mølle. Hans Jensen i Tvingstrup kendte sig af vitterlig gæld skyldig at være Jens Pedersen efter fremlagte tingsvidne pantebrev udstedt 5/11 1652 på 17 sletdaler mod pant i efterskrevne jord på Tvingstrup mark

** Hans Jørgensen i Overby med 6 ugers opsættelse stævnede Mikkel Jensen i Grumstrup imod dom for gæld, som han blev tildømt at betale.

** Christen Knudsen Bhi med 6 ugers opsættelse mødte med fuldmagt af hr Peder Bhi i Bøvling, dateret 22/4 1656, og tingsvidne, udstedt 9/3 1655 og skødebrevs vidne, udstedt 3/11 1654, hvorimod at svare mødte Jørgen Jensen i Testrup og Laurids Frost i Hoved, og Jørgen Jensen fremlagde et pergamentskøde af Voer herredsting 13/11 1616, Christen Adsersen i Hjordbjerg da har solgt og afhændet fra sig og hustru Mette Sørensdatter til Maren Christensdatter i Testrup og hendes søn Hans Christoffersen al den lod part og rettighed, som han havde købt af sl Anne Ibsdatter i Stadsegård, af Sejer Pedersen, som boede i Kattrup og af Knud Andersen i Ejer i den bondegård Testrupgård og al dens tilliggende ejendom efter skøder og adkomster. så fremlagde Søren Jensen et husbondhold, dateret 10/4 1655 på den anpart af Testrupgård, han har tilforhandlet sig, hvorfor han udgiver en okse, og han fremlagde et pantebrev, udstedt 2/11 1655 og et syn, og så fremlagde Christen Knudsen en dom af Viborg landsting 24/10 1655, at da der ikke er givet varsel til hr Peder Bhi for lovbud, så han kunne svare derimod, så kendes lovbudet magtesløst at være, hvorefter der blev afsagt dom: da Christen Adsersen og hustru Mette Sørensdatter i Hjordbjerg har solgt til Maren Christensdatter og hendes søn Hans Christoffersen den part, han har købt i Testrupgård, og kendt sig og sine arvinger ingen ydermere lod del eller rettighed at have til førnævnte gård, og ikke Christen Knudsen på hr Peder Bhi sin mor eller egne vegne gør videre vedkendelse og Maren Christensdatter, som endnu lever, har pantsat al hendes part i Testrupgård, som hun har arvet og købt, til Laurids Frost efter pantebrevs formelding, som Jørgen Jensen nu bruger og har taget husbondhold på, så kunne herredsfogden ikke kende, at hr Peder Bhi Christen Knudsen hans mor Kirsten Christensdatter bør at have nogen arvepart i Testrup så vidt Maren Christensdatter eller hendes sl husbond er skødet i samme gård og dens tilliggende.

(67)

** Laurids Frost i Hoved stævnede Søren Bertelsen i Ballebo imod dom, for han offentlig for retten har beskyldt Laurids Frosts sl forældre og ham, for de aldrig har givet noget for de to agre på Ballebo mark, men taget dem fra den halvgård, Søren Bertelsen påboer, men han vil bevise anderledes med skøder og pantebreve, eftersom Søren Bertelsens hustrufar Søren Ingildsen solgte agrene til sl Christen Frost, om han ikke for sine uforskammede beskyldinger bør straffes, og han fremlagde et pantebrev, udstedt 3/11 1613 af Søren ---- og et gammelt pantebrev udstedt 20/4 1591 af Niels Knudsen, som da boede i Århus, samt et tingsvidne udstedt 5/10 1631, hvori Søren Ingildsen og Ingild Sørensen i Ballebo skødede til Christen Frost i Hoved to agre på Ballebo mark, og et tingsvidne af samme dag, hvori Søren Bertelsen samtykkede samme skøde. dom: da tiltalen mod Søren Bertelsen befindes ærerørig, vidste herredsfogden ikke deri at dømme, men henfandt den til overdommerne.

(68)

** Morten Lutter, borger i Horsens, stævnede hr Erik Clemendsen i Vær for gæld efter hans brev. sagen blev opsat 6 uger.

5/9 1656.

** velbyrdige fru Birgitte Brockenhus stævnede Anders Eskesen for lejermåls bøder 18 rigsdaler, som han ville betale og begærede opsættelse. opsat 6 uger.

** Anders Jacobsen i Elling. Jacob Sørensen sst vidnede, at han 16/8 så Anders Eskildsen i Elling kom efter Anders Jacobsen med 2 vognkæppe og Peder Eskildsen med en høle i begge hans hænder, og sagde til ham, det djævlen skulle fare i den skælm og tyv. andre vidnede derom.

(69)

** Anders Jacobsen i Elling gav last og klage over Anders Eskildsen og Peder Eskildsen i Elling, for de løb efter ham på Elling gade og råbte, at han skulle få en ulykke, og senere overfaldt de ham, da han gik på husbondens eng og slog hø.

** hr Anders Nielsen i Hylke stævnede Jens Olufsen i Serridslev, og efterskrevne vidnede, at de overværede, at Jens Olufsen fæstede sig til hr Anders og lovede at komme i sin tjeneste om 14 dage.

** Jens Olufsen i Serridslev nægtede ved sin sjæls salighed, at han ikke fæstede sig til hr Anders i Hylke eller lovede ham sin tjeneste.

** velbyrdige hr Anders Balle til Damsbo. efterskrevne vidnede, at de hørte, at Anders Ibsen på hans excellences vegne spurgte Christen Jensen i Silkeborg kro, om han tilholdt sig videre part i den gård i Riis, Knud Lassen påboede, end den broderlod, Peder Galt kunne arve efter hans søster fru Ingeborg Galt, hvortil han svarede, at når han får skriftlig besked, så ville han vel svare.

** velbyrdige hr Anders Balle. efterskrevne vidnede, at de 6/8 næst forleden på velbyrdige HCs vegne forbød Christen Jensen i Silkeborg kro, at dersom han ville have vurderet sl Knud Lassens bo, og han ville føre noget derfra, så skulle han skaffe to mænd, som skulle love for ham til sagens udgang.

** Anders Jensen i Horndrup delefoged stævnede Rasmus Eriksen i Gedved, og Niels Jensen sst og forbød dem at lade Mogens Jostsen Møller føre noget af det korn, som han har liggende hos dem, før han har gjort klart til KM af det øde jord på Gedved mark, han har brugt.

(71)

** Maren Jensdatter i Ås. Anders Jensen i Ås, eftersom hans mor Maren Jensdatter i Ås tilforn har opladt den gård for ham, som hun og hans sl far Jens Andersen besad, så lovede han hende efterskrevne aftægt hendes livstid til hendes ophold.

** Anders Jensen i Ås. Mikkel Nielsen i Ås med fuldmagt af Maren Jensdatter i Ås og Helle Jensdatter sst og Birgitte Jensdatter i Horsens, og Jens Jensen i Søvind på egne vegne gav ham afkald for den arv, som Maren Jensdatter kunne tilfalde efter hendes sl husbond og Jens Helle og Birgitte kunne tilfalde efter deres sl far Jens Andersen, som boede og døde i Ås.

** Søren Nielsen Væver i Gedved. Anders Pedersen i Ejer på sin hustrumor Anne Nielsdatter sl Jesper Madsens efterleverske i Ejer hendes vegne bekendte, at hun har fæstet Søren Nielsen halvparten af det den halve ødegårds eje over al Gedved mark, som hendes sl husbond har købt af sl fru Ingeborg Galts arvinger, som Rasmus Jørgensen i Gedved havde i fæste.

(72)

** Clemend Clemendsen, ridefoged til Skanderborg, med 6 ugers opsættelse stævnede sl Knud Lassens efterleverske Maren Sørensdatter i Riis og den sl mands børn Søren Knudsen Mette Knudsdatter Anne Knudsdatter imod dom for gæld efter Knud Lassens brev af 27/10 1645, som de blev tildømt at betale.

** Clemend Clemendsen stævnede Jonas Hansen i Dal for dom for gæld efter hans håndskrift af 30/3 1652, som han blev tildømt af betale.

** Jens Tygesen i Hylke mølle begærede sognevidne og skudsmål anlangende hans forhold, siden han kom til Hylke mølle at bo, og om hans ægtehustru nogen tid siden har været hos ham, og efterskrevne vidnede, at siden han kom til sognet, som nu i oktober bliver 3 år, da har han forholdt sig ærlig og vel imod dem, så hans skudsmål ikke kan gives bedre, og de har ikke hørt eller fornemmet, at hans ægtehustru nogen tid har været i sognet hos ham.

12/9 1656.

** Søren Sørensen i Vestbirk til 3.ting indæskede til arv og gæld efter hans sl hustru Karen Jensdatter den 22/9, som er ret trødningsdag.

** Søren Sørensen i Vestbirk lod opnævne fire mænd til at vurdere hans bo 22/9 førstkommende efter hans sl hustru.

** Søren Nielsen Væver i Gedved. Knud Jensen i Gedved lovede for Rasmus Jørgensen for al den afgift, som kunne være falden af den halvpart af den halve ødegårds eje på Gedved mark.
 
(73)

** Rasmus Jensen, barnfødt i Sattrup, fremlagde sit sognevidne og skudsmål, hvor efterskrevne 24 mænd af Birk sogn vidnede, at de ville give ham så godt et skudsmål, som han selv bedst kunne lade skrive, eftersom han er født af ægte forældre og han har skikket sig ærligt kristeligt og vel, både som ungkarl og som mand, og de vidste intet at beskylde ham i nogen måder til denne dag. varsel til Anne Nielsdatter i Østbirk i hendes fars hus.

** Jens Jørgensen i Møballe. Christen Nielsen, barnfødt i Såby, gav ham afkald for den arvelod, han arveligt kunne tilfalde efter hans sl bror Niels Nielsen, som døde i Møballe, som Jens Jørgensens far, sl Jørgen Jørgensen af Møballe havde haft under værgemål.

** Niels Jørgensen i Møballe. Christen Nielsen, barnfødt i Såby, gav ham afkald for arv efter hans sl forældre Niels Christensen og Tyra Nielsdatter, som boede og døde i Såby.

(74)

** Mads Christensen i Yding med opsættelse 1/8 stævnede Tomas Vintersen i Birk for 15 sletdaler, som han efter nu fremlagte dom af Voer herredsting 25/1 1651 er tildømt at betale hans sl mor Anne Madsdatter, hvorpå der blev afsagt dom: han bør efterkomme forrige dom og betale.

** Søren Jensen i Tebstrup med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne Tebstrup bymænd og søgte hver for deres anpart for tyrepenge, han holdt Tebstrup bytyr for 1649, og ikke de har villet betale efter deres videbrev, som er 4 sletdaler, om de ikke bør lide vide, og han fremlagde tingsvidner, udstedt 14/3 25/4 1649 med syn på tyren, som befandtes vel ved magt og ydefør, og der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale tyrepenge for deres køer efter deres videbrev.

(75)

** Anders Ibsen i Horndrup, delefoged til Skanderborg, fremlagde en skriftlig opsættelse og restants og æskede dom over KM tjenere i Voer herred, som rester med deres smørlandgilde, og der blev afsagt dom: KM fæstebønder har forbrudt deres fæste, og selvejerne deres husbondhold, og desuden bør de betale deres smørlandgilde inden 15 dage.

** Søren Nielsen, budfoged på Urup, stævnede Laurids Hansen i Ladegård for 3 sletdaler, hans sl søn var ham skyldig, som han blev dømt til at betale.

19/9 1656.

** Hans Christensen i Tamdrup lod fordele Søren Nielsen Væver i Gedved for 10 mark uld og linnedgerning.

** Anders Jensen i Brørup lod fordele Søren Pedersen i Hylke for korn.

** Anders Ibsen i Horndrup, delefoged i Voer herred, spurgte Jacob Pedersen i Lillerup, delefoged til Urup, om Anders Eskesen i Elling havde stedet eller fæstet på hans husbonds stavn, hvortil han svarede, at han ikke havde fæstet, men opholdt sig hos hans mor i Elling, og han ville ikke tage ham i forsvar, idet husbonden ikke havde nogen fordel af ham.

(76)

** Anders Ibsen delefoged spurgte Jens Tordsen Skomager i Brørup, om han havde taget hans hustru Karen Rasmusdatter til sig igen, som var bortløbet med den løbkeltring Peder Hagl, og havde omgængelse med hende som før, hvortil han svarede, at han sagde ikke nej, for hun jo var kommet til ham, og havde taget hende til sig igen, eftersom hun med hendes børn ikke havde andet tilhold.

** Claus Rasmussen i Serridslev. Dines Andersen i Tvingstrup vidnede, at for 14 dage siden så han på Hansted mark, at Tomas Clemendsen i Ås slog Claus Rasmussen med en vognkæp, og Anders Eriksen i Ås huggede ham i hans ben med en økse, og red bort. andre vidnede derom.

** Claus Rasmussen i Serridslev gav last og klage over Tomas Clemendsen i Ås og Anders Eriksen sst, for de uden skyld og brøde overfaldt ham på adelvejen imellem Serridslev og Horsens.

** Claus Rasmussen i Serridslev. synsmænd vidnede, at de havde set hans sår, og han havde et stort åbent hug i hans ben tværs over og benhugget, og et slag på hans skulder.

** Oluf Jensen i Nebel. efterskrevne vidnede, at på vorfruedag i fasten så de, at Maren Folmersdatter, som tjener i Serridslev, og Karen Nielsdatter, som tjener Søren Ibsen, kom i Nebel kirke, og der de kom i kirken, begyndte de at stødes og så sloges de to gange, inden de sang, før præsten gik i prædikestolen.

** Peder Bhi i Borup lod afhjemle syn på hans hus i Assendrup, som Mikkel Jensen iboer.

(77)

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged lod afhjemle oldensyn på KM og kronens skove i Voer herred, hvor mange svin, der kunne fedes derpå.

** Jørgen Sørensen i Gedved. hans søn Søren Jørgensen i Gedved, eftersom hans far har afstået til ham den halvgård, han har i fæste, så lover han hans far og mor efterskrevne aftægt til deres livs ophold deres livstid.

** hr Peder Mortensen i Lundum stævnede Niels Pedersen Tranholm i Lundumskov imod dom, for han som en husmand, som ikke sår korn, ikke vil arbejde en dag for ham, enten i høslæt eller med at høste korn efter KM ordinants, skønt han har fået bud derom, om han ikke bør erstatte ham skaden, og der blev afsagt dom: han har gjort uret deri og bør stå præsten til rette for den skade, der er vederfaret ham for denne forsømmelse.

(78)

** Anders Ibsen i Horndrup, delefoged til Skanderborg, med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne i Voer herred for det, de rester med af stedsmål sagefald efter fremlagte restants, som de blev tildømt at betale.

** Anders Ibsen delefoged efter 6 ugers opsættelse fremlagde en restants for 1654-55 og begærede dom, hvortil Mikkel Lassen svarede, at han havde indforskaffet det af restantsen, han kunne bekomme, hvorefter der blev afsagt dom: Mikkel Lassen bør opkræve det resterende og klarere derfor inden 15 dage, eller lide nam af hans bedste gods og løsøre.

** Jens Andersen i Lundum på egne og Lundum bymænds vegne stævnede Rasmus Pedersen i Lundum og Jens Pedersen sst imod dom, for de efter tingsvidne 8/8 har givet Christoffer i Lundum mølle hjemmel på deres part af det skovmål at bruge, fra Lundum mølle og til Urup mark, som de formener, er mod deres videbrev og byens vedtægt. opsat 6 uger.

** Jens Andersen på egne og Lundum bymænds vegne stævnede Christoffer Nielsen Møller i Lundum mølle imod dom, for han ikke vil holde vide og vedtægt med de Lundum bymænd, eftersom han har rebdrift jord på marken, og ikke vil lade sit fæ følge hjord og hyrde. sagen blev opsat 6 uger.

(79)

** Søren Pedersen i Lundum stævnede Christoffer Nielsen i Lundum mølle imod dom, for han 13/5 1646 har svoret imod et tingsvidne, udstedt 13/8 1645, om han ikke bør lide som en løgner. opsat 6 uger.

** Jens Andersen i Lundum stævnede Christoffer Nielsen i Lundum mølle imod dom for landbod, han er tildømt at betale og udrede for sl Niels Mortensens drab af Lundum, som han ikke vil betale ham. opsat 6 uger.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged efter 6 ugers opsættelse æskede dom over Anders Rasmussen i Brørup og Boel Jacobsdatter i Ustrup for lejermålsbøder, som de blev tildømt at betale.

26/9 1656.

** Jens Jespersen i Gedved stævnede Peder Madsen i Tammestrup imod dom for 10 rigsdaler, han er tildømt at betale for ham for lov og sigelse til Skanderborg, og der blev afsagt dom: han bør betale summen inden 15 dage.

** Jens Knudsen i Hjordbjerg stævnede Christen Eskesen i Hylkegård og Christoffer Eskesen sst, og lod afhjemle syn på noget korn på Hjordbjerg mark, hvori der var gjort skade.

** Jacob Pedersen i Lillerup til 3.ting lod lyse hans husbonds skove i fred.

** Tomas Jensen i Birk. Anne Madsdatter, sl Oluf Jensens efterleverske i Vestbirk, med hendes fuldmægtig Hans Jørgensen i Overby hans pålagte hånd, solgte og skødede fra hende og hendes arvinger til Tomas Jensen og hans hustru hendes datter Lisbet Pedersdatter og deres arvinger, al den lod part og rettighed, som hun har i den bondegård i Vestbirk, som Tomas Jensen og hustru iboer.

(80)

** Anders Ibsen delefoged efter 6 ugers opsættelse æskede dom over Hans Pedersen, som tjener i Søvind, for lejermålsbøder 12 rigsdaler, og Kirsten Ibsdatter for 6 rigsdaler, som de blev tildømt at betale.

** Claus Rasmussen i Serridslev stævnede Anders Eriksen i Ås og Tomas Clemendsen sst for dom for badskærløn efter loven. opsat 6 uger.

** Hans Christensen i Glibing mølle stævnede Anders Jensen i Tvingstrup ---- og Rasmus Christensen sst Søren Jensen i Grumstrup og Peder Nielsens enke Kirsten Olufsdatter sst med hendes søn for gæld til hans sl formand Jens Nielsen Grøn efter brev og forpligt.

3/10 1656.

** Jens Knudsen Grøn, nuværende i Fuldbro mølle. Niels Jørgensen i Møballe lovede at betale ham 5 sletdaler i dag otte dage.

** velbyrdige Henning Pogwisch lod afhjemle oldensyn på Hanstedgårds skove.

** velbyrdige Henrik Mund stævnede Maren Folmersdatter, som tjener i Serridslev og Karen Nielsdatter, som tjener Søren Ibsen og efterskrevne nævninger, som var opkrævet for at gøre deres ed og tov over dem for slagsmål i Nebel kirke, svor et fuldt kirkefred over dem.

(81)

** Jens Knudsen Grøn, nuværende i Fuldbro mølle, efter 6 ugers opsættelse stævnede Kirsten, sl Niels Hansens i Tebstrup, samt hendes børn Hans Nielsen Maren Nielsdatter Anne Nielsdatter Jens Nielsen med deres lovværge, angående en sum penge og korn, sl Niels Hansen var ham skyldig efter hans udgivne brev, dateret 16/7 1640, som blev fremlagt, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale gælden inden 15 dage.

** Anders Ibsen i Horndrup, delefoged til Skanderborg, med 6 ugers opsættelse æskede dom over Niels Nielsen i Rådvedgård, som lød: han bør bøde derfor til bonde og kongesagen.

** Hans Jørgensen i Overby gav last og klage over lille Rasmus Sørensen i Kattrup, for han er gået ind i hans gård og borttaget et rodhugget asketræ, som stod i hans lade, uden hans vilje og minde.

(82)

10/10 1656.

** Jens Andersen soldat stævnede hans lægdsmand Rasmus Sørensen i Hylke og de øvrige i lægdet, og han tilbød sin tjeneste til lægdsmanden eller en anden i lægdet, dertil svarede Hans Lauridsen i Hylke for sig og sine naboer, at dersom han ville nøjes med det, som de gav ham forgangen år, ville de give ham det, eller også give ham som en anden soldat.

** Anders Ibsen delefoged stævnede Mikkel Sørensen i Riis, rytter for Ovsted sogn, og Karen Jensdatter sst for lejermålsbøder. opsat 6 uger.

** Rasmus Keldsen Soldat indbød sig i tjeneste til sin lægdsmand Rasmus Knudsen i Bjødstrup at tjene i lægdet.

** Stig Knudsen i Riis stævnede Las Nielsen i Riis og tiltalte ham for en spand bly, han annammede på sin vogn i Horsens. opsat 6 uger.

** Jens Jørgensen i Møballe. Niels Jørgensen i Møballe bekendte at have annammet 30 skæpper rug af Jens Jørgensen, og lovede ham og alle hans sl fars arvinger kvitteret på Maren Hansdatters vegne i Kattrup.

** Anders Jensen i Brørup på hans egne og Brørup bymænds vegne stævnede Rasmus Sørensen hyrde i Tebstrup hyrdehus for vidne, og efterskrevne vidnede, at Rasmus Sørensen på Brørup grandestævne lovede at vogte deres fæ fra skt Mikkelsdag og til årsdagen 1657, og hvis han ikke kom, skulle han give dem så meget løn, som de skulle give ham.

** Anders Pedersen, indvåner i Frederiksodde, begærede sognevidne og stokkenævn, og efterskrevne vidnede, at han var født i Rådved af ægte forældre, og han havde forholdt sig ærligt kristeligt og vel.

(83)

** Kirsten Hansdatter, sl Peder Andersens i Ustrup. Anders Pedersen, indvåner i Frederiksodde, gav hans stedmor Kirsten Hansdatter afkald for arv efter hans sl far Peder Andersen, som boede i Ustrup, og han lovede at holde hans stedmor og hendes arvinger kvitteret for arven.

** Hans Jørgensen i Overby. Mourids Jørgensen i Kattrup vidnede, at han var med Hans Jørgensen hos Rasmus Sørensen i Kattrup, og der så, at han stod og huggede på et asketræ, han havde taget i Hans Jørgensens gård.

** Knud Andersen i Sattrup med 6 ugers opsættelse stævnede Jørgen Andersen sst imod dom, og tiltalte ham for at have slået hans hustru Mette Rasmusdatter i deres egen gård og slået hende til jorden, og nu begærede han dom, som lød: han bør bøde efter loven for jordskud blåslag og åbne sår, eller derfor lide dele.

(84)

** hr Anders Nielsen i Hylke med 6 ugers opsættelse stævnede Jens Olufsen, til Rasmus Olufsen Smed i Serridslev, for han ikke er kommet i hans tjeneste, skønt han har fæstet sig til ham, hvilket han benægtede, og der blev afsagt dom: han bør betale hr Anders Nielsen et halvt års løn, og da den benægtelse, han har gjort imod tingsvidne, ansees ærerørig, da indfindes den for overdommere.

** velbyrdige Henrik Mund til Serridslevgård med 6 ugers opsættelse stævnede en del af hans tjenere for det, de rester med til husbonden, og i dag gav han Søren Ibsen i Serridslev sag for 24 rigsdaler for hans gårds brøstfældighed, hvorefter der blev afsagt dom: da han ikke har ydet hans skyld i rette tid, og hans gård er brøstfældig for 24 daler, så har han forbrudt sit fæste.

(85)

** Morten Lutter, indvåner i Horsens, efter 6 ugers opsættelse æskede dom over hr Erik Clemendsen for 16 daler efter hans brev, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

17/10 1656.

** Anders Ibsen delefoged lod afhjemle syn på den part af Tolstrup skov, som ligger til den gård, Jens Sørensen påboer, som er tjener til Værholm.

** Niels Pedersen soldat tilbød sin tjeneste til hans lægdsmand Søren Andersen i Møldrup for at tjene i lægdet, hvem der vil antage ham.

** Niels Sørensen soldat indbød sig tjeneste hos sin lægdsmand Niels Nielsen i Yding, hvilken dannemand, som ville give ham sin løn.

** Søren Jensen i Tebstrup. Stig Knudsen i Riis vidnede, at han var til stede i Hans Jørgensens hus i Overby, og der hørte, at Niels Jørgensen I Møballe lovede Søren Jensen noget øl.

(86)

** Peder Jensen i Tebstrup på egne og Tebstrup bymænds vegne stævnede efterskrevne Brørup bymænd, og Søren Christensen og Niels Madsen i Tebstrup vidnede, at de 14 dage før skt Mikkelsdag næst forleden var i Brørup, og afsagde de Brørup mænd at hyrden Rasmus Sørensen kom ikke til dem at tjene.

** Peder Jensen i Tebstrup. Rasmus Sørensen hyrde i Tebstrup nægtede ved sin saligheds ed, at han ikke lovede de Brørup mænd at lønne dem en hyrde.

** Oluf Rasmussen i Hem. Christen Mikkelsen i Kattrup kendte sig at være ham 60 sletdaler skyldig, som er for den gæld, Anders Jensen i Kattrup var sl Anders Jensen i Bleld skyldig efter pantebrev af 8/2 1637, hvilke 60 sletdaler

Christen Mikkelsen forpligtede sig at betale, og til underpant pantsatte han et stykke eng og et stykke jord.

** Christen Mikkelsen i Kattrup. Oluf Rasmussen i Hem bekendte, at eftersom Anders Jensen i Kattrup har skyldig været Anders Jensen i Bleld 60 sletdaler efter pantebrev af 8/2 1637, og derfor pantsat 2 stykker jord på Kattrup mark, så eftersom Christen Mikkelsen har givet ham ny forsikring på samme penge med sin rente.

24/10 1656.

(87)

** Henrik Heide spurgte Rasmus Christensen i Riis, om han og hans formand ikke i 4 år havde haft ham i tjeneste og givet ham løn, mens han gik soldat, og dertil svarede Rasmus Christensen, at han tjente Henrik Heide og hans formand i 4 år som soldat.

** Mads Mikkelsen soldat indbød sig i tjeneste hos hans lægdsmand Mikkel Jensen i Tebstrup.

** Anders Andersen soldat indbød sig i tjeneste til hans lægdsmand Anders Andersen i Egebjerg.

** Niels Sørensen soldat indbød i tjeneste til hans lægdsmand Hans Rasmussen i Egebjerg.

** Peder Lassen i Lundumskov gav last og klage over 4 okser, som er Anders Frandsens i Lundumskov, som har nedbrudt hans kålgårdsgærde og opædt hans kål.

** Anders Pedersen i Lundumskov gav last og klage over 4 øksne, som tilhører Anders Frandsen i Lundumskov, som har nedbrudt hans kålgårdsgærde og opædt hans kål ganske.

** Anders Ibsen i Horndrup til 4.ting forbød efterskrevne i Horndrup at hugge eller bortføre nogen træer eller ris af alle efterskrevne skovskifter, som ligger til den gård, han påboer og har i fæste.

** Søren Jensen i Horndrup i lige måder forbød førnævnte at hugge eller bortføre af efterskrevne skifter, som ligger til den gård, han påboer.

** Kirsten Hansdatter, sl Peder Andersens i Ustrup. Jens Rasmussen i Skuldelev på Sjælland på hustru Anne Pedersdatters vegne gav Kirsten Hansdatter afkald for arv efter hendes sl far Peder Andersen, og Hans Jacobsen, borger i København, på hustru Karen Pedersdatters vegne gav afkald for hendes arv efter hendes sl far Peder Andersen, som boede i Ustrup, og de lovede at holde Kirsten Hansdatter kvitteret for arven.

(88)

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged. efterskrevne vidnede, at det bol i Serridslev, Christen Jensen sidst påboede, er aldeles øde, så der deraf ingen skat kan bekommes.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged stævnede alle KM og kronens tjenere imod dom anlangende landgilde og skatter, de rester med efter restants.

31/10 1656.

** velbyrdige Henrik Mund til 3.ting fremlyste et sort får med mærke, som den rette ejermand kan bekomme.

** Mads Olufsen soldat indbød sig i tjeneste til hans lægdsmand Jens Andersen i Såby.

** Hans Nielsen soldat indbød sig i tjeneste til hans lægdsmand Rasmus Simonsen i Ballebo.

** Jørgen Pedersen soldat indbød sig i tjeneste til hans lægdsmand Søren Jensen i Gangsted.

** Jacob Pedersen i Lillerup på husbond fru Birgitte Brockenhus vegne spurgte Jens Andersen i Lundum, om han ville lade den gæld falde, nemlig de 20 rigsdaler med Christoffer Nielsen af Lundum, som han har brev og dele på, hvortil han svarede nej, ikke før det bliver betalt.

(89)

** Anders Frandsen i Lundumskov. efterskrevne vidnede, at de var med hans hustru Karen Tomasdatter til Peder Lassen i Lundumskov, og hun begærede, om hun måtte få deres okse, som stod i hans stald, da svarede han, at når hun betalte den skade i hans kålgård, oksen havde gjort, måtte hun få den.

** Anders Johansen i Vedslet fremlagde et fæstebrev fra Peder Christensen Bhi i Borup til ham på halvparten af det øde bondegårds eje over Assendrup og Vedslet mark, og til indfæstning har han givet 14 sletdaler, dateret 29/10 1656.

** Peder Rasmussen i Grumstrup. efterskrevne vidnede, at Peder Rasmussen er desværre med mange flere i Grumstrup en meget hastig og uformodentlig ulykke med skadelig ildebrand påkommet 17/9 sidst forleden, så hans ganske hus og hjem bo og boskab indavlet korn foder er hastigt med de andre deres afbrændt, så han ingen midler har til sig eller sin fattige hustru og små børn, eller til sit kvægs føde, men nødes til i Guds navn at bede kristne mennesker om hjælp.

(90)

** Jens Andersen i Lundum på egne og Lundum bymænds vegne med 6 ugers opsættelse æskede dom over Rasmus Pedersen i Lundum og Jens Pedersen sst for hjemmel, de har givet Christoffer Nielsen i Lundum mølle og fremlagde tingsvidne 8/8, men herredsfogden vidste ikke mod tingsvidnet at dømme, men indfandt sagen for sin tilbørlige dommer.

** Jens Andersen i Lundumskov på egne og bymænds vegne efter 6 ugers opsættelse æskede dom over Christoffer Nielsen i Lundum mølle for vide og vedtægt og særdrift, og fremlagde synsvidne 8/8 og dom 3/6 1653, og Christoffer Nielsen fremlagde tingsvidne 20/5 1646 samt Oluf Parsbergs brev, og der blev afsagt dom: da der 3/6 1653 er dømt om samme særdrift, som endnu står ved sin fuldmagt, så ville fogden ikke dømme videre i sagen, men indfandt den for hans gunstige overdommer.

** Jens Andersen i Lundum med opsættelse 19/9 stævnede Christoffer Nielsen i Lundum mølle imod dom, og tiltalte ham for landbod og fremlagde dom udstedt 8/6 1655, at efterdi Christoffer Nielsen er ældste bror til Peder Nielsen, som er manddød oversvoret og fra hans fred, for Niels Mortensens drab af Lundum, og ikke nogen nærmere, så bør han bøde med den sal, han søges for, hvilket han blev tildømt.
 
(91)

** Staffen Pedersen i Lundum ved fuldmagt og efter opsættelse 19/9 stævnede Christoffer Nielsen i Lundum mølle, og fremlagde tingsvidner af 1645 og 1646, hvortil Christoffer Nielsen svarede, at han ikke var med at samtykke samme vidne, og der blev afsagt dom: da tiltalen synes ærerørig, indfandt fogden den for sin overdommer.

** velbyrdige fru Birgitte Brockenhus, sl Jacob Ulfelds til Urup, med 14 dages og 6 ugers opsættelse æskede dom over Anders Eskesen i Elling for lejermålsbøder 12 rigsdaler, som han blev tildømt at betale.

** Hans Nielsen Sall, forrige kældersvend på Skanderborg nu indvåner i Viborg, med præstens stævning og henfindelse til Viborg ret, stævnede hr Anders Nielsen i Hylke for gæld. opsat 6 uger.

7/11 1656.

** Jørgen Eskesen i Møballe lod fordele Peder Nielsen Brand i Lundumskov for 2 sletdaler.

** Jørgen Eskesen på Peder Lassens vegne i Lundumskov lod fordele Peder Nielsen Brand i Lundumskov for gæld.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged stævnede Mikkel Nielsen, rytter for Hansted sogn, imod dom for lejermål med Anne Lauridsdatter. opsat 6 uger.

** velbyrdige hr Anders Balle. efterskrevne, stævnet med landstings stævning, som havde været 8 mænd på Voer herredsting 5/9 1656, vidnede, at da Anders Jacobsen i Elling stod for retten, og lod læse en skriftlig klage, da stod Anders Eskesen i Elling op og sagde til ham, du er en hundspot og en plegel, da sagde Jonas Hansen i Elling, herredsfoged i Voer herred, til ham, du skal ikke overfalde min tjener, dersom de gør dig noget, som ikke vel sømmer, da kan du klage dem, thi jeg begærer, at mine folk må have fred for dig, hvortil Anders Eskesen svarede, det er jeg spotsk over, jeg skal klage ham for min næve og sagde til Jonas Hansen, jeg er lige så god, som I er.

(92)

** Peder Sørensen soldat indbød sig i tjeneste til hans lægdsmand Anders Nielsen i Tvingstrup.

** Mikkel Lassen i Ustrup til 4.ting delte Søren Jensen i Tvingstrup for 5 mark skanseskat.

** Claus Rasmussen i Serridslev på sine egne vegne og Anders Ibsen i Horndrup på KM og slotsherrens vegne med 6 ugers opsættelse stævnede Anders Eriksen i Ås og hans medfølger Tomas Clemendsen sst imod dom for de uden årsag slog og benhuggede Claus Rasmussen med en økse, og fremlagde klage og synsvidner, udstedt 19/9, hvorefter der blev afsagt dom: Anders Eskesen bør betale badskærløn, samt sårbøde 6 mark efter loven til Claus Rasmussen, samt at bøde til KM.

** Hans Christensen i Glibing mølle med opsættelse fra 26/9 fremlagde et forseglet brev, udstedt af Tomas Jensen i Tvingstrup til Jens Nielsen Grøn i Blirup på 16 sletdaler, dateret Tvingstrup 12/6 1639, og fremlagde et brev, udgivet af Simon Nielsen i Tvingstrup til velagte karl Jens Nielsen Grøn i Blirup på 41 sletdaler, dateret 16/3 1639, samt Rasmus Christensens brev af 26/6 1638 til Jens Grøn snedker i Blirup på 6 sletdaler, og han fremlagde Peder Nielsen af Grumstrup hans brev dateret 10/4 1650 til Jens Grøn snedker på 6 sletdaler, samt Søren Hansen i Grumstrup hans brev til Jens Nielsen i Blirup på 9 daler og 5 skæpper byg dateret 1/6 1633, hvorefter de indstævnede mødte med deres svar, at de havde betalt en del af gælden, som sl Jens Snedkers arvinger i Glibing mølle søger dem for, og fremlagde kvittering fra Morten Madsen Limb, borger i Horsens, til Simon Nielsen i Tvingstrup for 6 sletdaler og 2 skæpper byg, han har betalt for Jens Grøn i Kjærsgård, og sl Peder Nielsens efterleverske Kirsten Olufsdatter i Grumstrup fremlagde sit svar, at de havde betalt Jens Grøn efterskrevne, og Søren Hansen i Grumstrup fremlagde sit svar, at gælden er betalt for længst, hvorpå der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale den resterende gæld.

(95)

14/11 1656.

** Niels Knudsen i Monbjerg til 3.ting æskede til arv og gæld efter hans sl hustru Anne Sørensdatter, alle hendes arvinger og kreditorer.

** Peder Jensen i Tebstrup fremlyste en blakhjelmet ungnøds kalv, som ejermanden kan bekomme igen, om han vil betale omkostningerne.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged lod fordele Niels Nielsen i Rådvedgård for sårbod 2 blåslag, hver 6 mark, for Frands Envoldsen i Rådved, han er tildømt.

** Anders Ibsen delefoged stævnede Ingeborg Knudsdatter i Gangsted Maren Lauridsdatter sst for lejermålsbøder, hver 6 rigsdaler. opsat 6 uger.

** Erik Eskesen i Ørskov til 3.ting lovbød den halve af den gård i Ørskov, han har købt af hr Oluf Knudsen. fædrene gods til fædrene frænder og mødrene gods til mødrene frænder. varsel til Jens Eskesen i Kattrup Hans Hansen i Havreballe hans hustru Anne Eskildsdatter, Anders Eskesen i Ørskov Markor Eskesen sst og Jens Eskesen på Niels Eskesens vegne, Anders Eskesen i Tyrsted og Jens Eskesen på Boller.

(96)

** Peder Nielsen Brand i Lundumskov. efterskrevne vidnede, at han er så forarmet, at han ikke kan formå at udgive skat af den gård, han påboer.

** Søren Jensen i Tebstrup til 4.ting lydeligt lod fordele efterskrevne.

** Peder Rasmussen i Grumstrup. efterskrevne vidnede hver for sig, at Peder Rasmussen desværre med mange flere i Grumstrup deres ganske gårde og huse afbrændte 11/9 sidst forleden.

** Jørgen Tomasen i Tyrsted stævnede hr Oluf Knudsen i Ørskov imod dom, anlangende 20 sletdaler efter hans udgivne brev, dateret 22/1 1655. opsat 6 uger.

** Anders Ibsen delefoged stævnede Christen Pedersen og Inger Rasmusdatter i Kloster mølle for lejermålsbøder. opsat 6 uger.

21/11 1656.

(97)

** fru Hylleborg Bille sl Christoffer Paxes til Rask lod fremlyse 17 gæs, som er kommet flyvende til hendes mark, hvor de har været på 3 ugers tid.

** Niels Hansen soldat indbød sig i tjeneste til hans lægdsmand Mikkel Pedersen i Tåning.

** Anders Eskesen i Tyrsted stævnede Jens Eskesen i Kattrup imod dom, eftersom hans far Eske Andersen har udgiftet ham med større medgift end førnævnte Anders Eskesen efter deres sl fars bevis, og satte i rette, om Jens Eskesen ikke bør kvitte så meget ejendom, han har bekommet højere. opsat 6 uger.

** Christen Jensen i Lundum lod vurdere en hoppe, som hans hustru sl Anne Jørgensdatter havde bekommet af Morten Jostsen Møller i Klags mølle.

** hr Erik Clemendsen i Vær. efterskrevne vurderingsmænd vurderede en brun hoppe, som hr Erik begærede at rette for sig med imod Morten Lutter, borger i Horsens, og de vurderede den til 15 sletdaler.

** Anne Nielsdatter i Tebstrup. efterskrevne vidnede, at hendes ægtemand Peder Jensen rømte bort fra hende for 4 år siden med en letfærdig kvinde, og de ikke siden har hørt eller fornemmet til ham, og der blev fremlagt en landstings varselsseddel.

** Knud Lassen i Borup lod ved høringe fordele efterskrevne for gæld.

(98)

** Knud Lassen i Borup på hans søn Laurids Knudsen i Borup hans vegne lod fordele efterskrevne for gæld.

** Hans Sørensen i Grumstrup. efterskrevne vidnede, at hans hus er ganske afbrændt 1/9 sidst forleden, og i lige måde for Jørgen Rasmussen og Niels Olufsen.

** Knud Lassen i Borup lod fordele Søren Rasmussen i Tebstrup for gæld.

** Anders Ibsen delefoged med 6 ugers opsættelse æskede dom over Mikkel Sørensen i Riis og Karen Jensdatter for lejermålsbøder, som de blev dømt til at betale, han 12 rigsdaler og hun 6 rigsdaler.

28/11 1656.

** Niels Jensen i Voer kloster mølle. efterskrevne vidnede, at han aldeles ingen avling har fæstet til møllen, og ikke heller bruger avl.

** Mikkel Lassen i Ustrup tilbød Iver Nielsen i Ladegård 20 sletdaler for en sølvkande, han havde sat ham til pant, og de blev forenede derom.

** Mogens Jostsen Møller i Klags mølle beklagede sig, at da det ulykkelige tilfald hændte, at vådeild afbrændte Gedved mølle, som han påboede, ganske med hans formue, og da samme tid brændte hans skiftebrev afkald og opskrifter, som han havde mellem sig og hans medarvinger.

** Jens Andersen i Kannerup til 3.ting fremlyste et hvidt sosvin, stævnet af det venstre øre og ingen andre mærker, om ret ejer kommer og betaler ham det, han har kostet på den, kan han bekomme den.

(99)

** Christoffer Nielsen i Lundum mølle til 3.ting tilbød Jens Andersen i Lundum 7 1/2 sletdaler, som er for den landbod, han er tildømt at udlægge for sl Niels Mortensens drab, hans bror Peder Nielsen er fra hans fred svoret for, hvortil Jens Andersen svarede, at når han bekom hans omkostning, ville han annamme dem.

** Anders Ibsen i Horndrup på KM og lensherrens vegne. Laurids Christensen Frost i Hoved skødede og afhændede fra sig og sine arvinger til KM og kronen hans halve selvejer bondegård i Ballebo, som Søren Bertelsen nu iboer, og sammeledes hans selvejer bondegård i Oldrup i Hundslund sogn i Åkær len, som Jørgen Rasmussen iboer, som er til vederlag, eftersom KM på Laurids Frosts ansøgning har bevilget ham og hans hustru, som han nu har, begge deres livstid kvit og fri for landgilde ægt og arbejde må nyde og beholde den gård i Hoved, som han har i fæste og brug efter KM brev.
 
** Anne Gregersdatter, sl Claus Jørgensens, i Horsens og Kirsten Mikkelsdatter, sl Peder Kocks, i Randers stævnede velbyrdige Henrik Mund til Serridslevgård imod dom. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Jensen i Brørup på Jens Christensen i Glibing mølle og sl Jens Grøns arvingers vegne stævnede Søren Tomasen i Gedved imod dom efter hans brev til Jens Nielsen Grøn på 7 sletdaler og 4 skæpper byg, dateret 6/6 1638, og han mødte og lovede at betale resten deraf. opsat 6 uger.

5/12 1656.   

(100)

** Christen Jensen i Lundum stævnede Mogens Jostsen Møller i Klags mølle, og efterskrevne vidnede, at de var med Christen Jensen i Klags mølle og begærede, at Mogens Møller ville give ham de penge, han var hans sl hustru skyldig, som han vedgik, og svarede, at han skulle kvitteres deri for en hoppe og en ko, som hun havde fået, efter dannemænds tykke.

** Mogens Jostsen i Klags mølle nægtede ved sin sjæls salighed, at han ikke solgte Christen Jensen i Lundum eller hans hustru det øg eller ko, eller har haft de ord, som er vidnet om.

** Jens Jensen i Dørup. Peder Jørgensen i Illerup gav ham afkald for al den arv, hans hustru Anne Madsdatter var arveligt tilfaldet efter hendes sl far Mads Madsen, som boede og døde i Dørup, som Jens Jensen har været værge for, og de takkede ham godt for god betaling.

** Peder Madsen i Dørup. Peder Jørgensen i lige måde gav ham afkald for den arv, hans hustru var tilfaldet efter hendes mor Maren Pedersdatter.

** Erik Olufsen i Hem. efterskrevne vidnede, at de 17/1 næst forleden var med i Christen Sørensens bo i Dørup til registrering vurdering og skifte.

** Mikkel Lassen i Ustrup, forrige delefoged, lod fordele Peder Nielsen Brand i Lundumskov for gæld.

** Mikkel Lassen, forrige delefoged, stævnede efterskrevne imod dom for KM korn forleden år. opsat 6 uger.

** hr Anders Nielsen i Hylke lod fordele Jens Olufsen i Serridslev for brevpenge.

(102)

** Christen Jensen i Brørup lod fordele efterskrevne for gæld.

** Christen Rasmussen i Egebjerg. efterskrevne vidnede, at han er så forarmet og øde, at han ikke kan formå at udgive den påbudne skat.

** Anders Jensen i Brørup på Christen Jensens vegne stævnede Kirsten Mikkelsdatter, sl Niels Hansens efterleverske, samt hendes børn for dom for 5 sletdaler 2 mark efter hans brev, udgivet 3/4 1655. opsat 6 uger.

** Anne Nielsdatter i Tebstrup fremlagde et sognevidne, hvori efterskrevne vidnede, at hun har skikket sig ærligt tro og vel i alle måder, som en dannekvinde bør at gøre i de 4 år, siden hendes ægtemand Peder Jensen rømte med en letfærdig kvinde.

** Christen Sørensen i Dørup. Peder Madsen i Dørup på sine egne vegne og sin søster Anne Madsdatters vegne, som han var værge for, Erik Olufsen og Rasmus Olufsen i Hem på Johanne Madsdatter og Maren Madsdatters vegne, som de er værger for, og Jens Rasmussen i Forlev på den yngste Johanne Madsdatters vegne, som han er værge for, gav Christen Sørensen afkald for den arv, de var tilfaldet efter deres mor sl Maren Pedersdatter, som boede og døde i Dørup.

(103)

12/12 1656.

** Clemend Sørensen, ridefoged til Boller, lod opnævne efterskrevne til syn på skovhugst i Rådvedgårds skov.

** Jens Bendsen i Tåning. efterskrevne vidnede, at de var til stede, da Jens Bendsen blev forligt med Niels Hansen om tjeneste, og da skulle Niels Hansen have 2 sletdaler, og så måtte han tjene, hvem han ville.

** Peder Mikkelsen i Tvingstrup lod fordele Søren Jensen sst for gæld.

** Peder Mikkelsen i Tvingstrup lod fordele Hans Jensen for 2 sletdaler efter hans brev dateret 15/3 1646.

** Claus Rasmussen i Serridslev lod fordele Anders Eriksen i Ås og Tomas Clemendsen sst efter dom 7/11 for 6 mark sårbod og badskærløn.

** Anders Ibsen i Horndrup. Jørgen Tomasen i Tyrsted gav ham og hans søskende afkald for den arvelod og arvepart, hans hustru Boel Sørensdatter kunne arveligt være tilfaldet efter hendes sl forældre Søren Ibsen og Sidsel Ibsdatter, og efter hendes oldeforældre sl Jep Sørensen og Karen Andersdatter og hendes moster sl Kirsten Ibsdatter, som boede og døde i Serridslev.
 
(104)

** Staffen Pedersen i Lundum på sin datter Anne Staffensdatters vegne. Erik Christensen i Ørskov solgte og skødede fra sig og sine arvinger til hans trolovede fæstemø Anne Staffensdatter og hendes arvinger halvparten af den bondegård i Ørskov, som han selv påboer og halvparten af, så vidt han er arveligt tilfalden, i den øde bondegård Ågård i Ørskov.

19/12 1656.

** Hans Pedersen i Dallerup, delefoged til Boller, stævnede Tomas Nielsen i Rådvedgård og hans hustru Anne Christensdatter og Niels Nielsen sst for vidner klage og syn, og han spurgte Niels Nielsen, hvem der havde nedhugget og borttaget en egegren i Rådvedgårds skov, hvortil han svor ved ed, at det havde Tomas Nielsen gjort.

** Hans Pedersen i Dallerup lod afhjemle syn på den part i Rådvedgård, som Tomas Nielsen har i fæste, samt på enemærket.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged lod afhjemle syn på skovhugst i Yding skove.

(105)

** Jens Andersen i Lundum gav last og klage over Jens Rasmussen i Lundumskov, for han huggede et læs ris af eg hassel og bøg på hans gårds skovparter, nemlig Lundholm, hvilket Jens Rasmussen nægtede.

** Niels Nielsen i Rådvedgård lod læse en skriftlig klage til Clemend Sørensen, ridefoged til Boller, hvori han beklager sig, at han ikke kan være i fred for Tomas Nielsen, enten nat eller dag, og om natten, når han ligger i sin seng, skyder han ind af vinduerne, og støder døren ned, truer og undsiger ham, at han skal skyde ham ihjel, og siger, at han har fæstet hans gård fra ham som en skælm, så han er husvild, og han sætter sit fæmon i de huse, Niels Nielsen har gjort færdig til hans eget fæ, og han har holdt sine svin på den olden, Niels Nielsen har betalt, og kører hans møg på andres jord, hvorfor han begærer at være fri for hans part, eller skaffer ham rolighed for Tomas Nielsen, da han aldrig ved, hvor længe han lader ham beholde livet.

(106)

** Anders Ibsen delefoged efter 6 ugers opsættelse æskede dom over Mikkel Nielsen, rytter for Hansted sogn, for lejermål, som han blev tildømt at betale.

(107)

9/1 1657.

** Frands Pedersen i Gangsted stævnede Niels Sørensen i Torrild for vidner, og Frands Pedersen beklagede sig over en egeblok 10 alen lang, som var blevet stjålet fra ham, som var udvist ham af KM skov, som bygningstømmer til hans gårds fornødenhed, som senere fandtes udenfor Niels Sørensens gård i Torrild blandt hans andet tømmer.

** Frands Pedersen i Gangsted. synsmænd aflagde syn på det tømmer, som lå udenfor Niels Sørensens gård i Torrild.

** Frands Pedersen i Gangsted fremlagde et skriftligt vidne, som lyder: anlangende den eg, som Frands Pedersen havde liggende på Hoved mark, da er det sandhed, at samme eg blev borttaget om nattetide kort tid før jul, og 8/1 har jeg set samme eg liggende i Torrild udenfor Niels Sørensens gård med Frands Pedersens brændemærke på. Ove Hartung egen hånd.

** Frands Pedersen i Gangsted. Laurids Frost i Hoved vidnede, at det er ham vitterligt, at Frands Pedersen i Gangsted blev udvist forgangen vinter en eg til hans gårds fornødenhed, og da han havde hugget den ned, gik hans vogn med den sønder på Hoved mark, og den blev liggende der sommeren over, og blev borttaget om nattetide noget før jul, og den blev fundet ved Niels Sørensens gård i Torrild.

(108)

** Frands Pedersen i Gangsted. efterskrevne vidnede, at de var med Frands Pedersen i Overlund og huggede en eg, som var blevet udvist ham, og da de kørte nedenfor korset på Hoved mark, gik vognen sønder med samme egekævle, som var halvniende alen lang, og de væltede den ned på marken.

** Frands Pedersen i Gangsted spurgte Niels Sørensen i Torrild, om han ville benægte, at han jo tog og bortførte det omhjemlede træ på Hoved mark, og dertil svarede han, at han svarede ham intet til de 3 stykker træ, som er omhjemlet.

** Anders Jespersen i Overby. Mads Jensen i Grumstrup tog i hans hånd, og eftersom han var tilfaldet efter hans mor, Anders Jespersens brev på 20 sletdaler, som hun havde fået dom over Anders Jespersen for, med da han mistede hans bo med samme dom og brev ved den ulykkelige ildebrand i Grumstrup, så har Anders Jespersen betalt ham, og Mads Jensen lovede at holde ham og hans arvinger kvitteret for samme gæld.

** Anders Ibsen i Horndrup til 4.ting forbød alle Hylke mænd at komme på Horndrup mark at hugge eller bortføre noget skov eller ris af marken uden hvis, de har i hans minde eller hans fuldmægtigs minde, eller gøre ulovlige veje over marken og nedkøre deres gærder eller grøft under straf.

** Mads Nielsen i Grumstrup fremlagde et skiftebrev, dateret 2/2 1641, mellem de Grumstrup bymænd, som gør vitterligt, at de med deres fri vilje og med lensmandens og ridefogdens samtykke har skiftet deres elle skovstykker og lodder mellem dem, som efterfølger

(109)

** Jørgen Tomasen i Tyrsted med 6 ugers opsættelse æskede dom over hr Oluf Knudsen i Ørskov for gæld, som han blev tildømt at betale.

(110)

** Niels Nielsen i Rådvedgård stævnede Morten Pedersen i Lundum imod dom anlangende gæld, hans sl formand Peder Nielsen var ham skyldig for en seng, som blev leveret hans hustru. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Ibsen delefoged med 6 ugers opsættelse æskede dom over efterskrevne for lejermålsbøder, som de blev tildømt at betale.

16/1 1657.

** Mikkel Christensen i Yding skovrider gav last og klage på Peder Jensen Skøt i Tebstrup for et slæb fra Tebstrup mark til Peder Skøts søndre led til et hul, som var på leddet.

** Mikkel Christensen skovrider. efterskrevne synsmænd vidnede, at de 25/12 i Tåning havde beset et skyttehus, der var lagt i Jens Jensens kålgård, med et hul til at skyde ud af, og uden for gærdet lå ådselslæb.

** Jens Eriksen i Tebstrup. efterskrevne vidnede, at så langt, de kan mindes, har der ikke gået videre skat af det hus i Tebstrup, som kaldes Kaldshus, som Jens Eriksen påboer, end af et andet gadehus i herredet, og at der har ikke boet nogen i huset, som har heddet Peder Lassen.

(111)

** Mikkel Christensen skovrider gav last og klage, at 24/12 ved midnatstid hørte han et skud, da han red i Tåning skov, men han kunne ingen finde, men om morgenen derefter fandt han mellem Fuldbro mølle og Tåning skov noget, der var slæbt, og så red han til Tåning og fandt et skydehus på Jens Bendsens kålgård, hvor der lå et ådselslæb.

** Rasmus Stigsen i Ørskov stævnede hr Oluf Knudsen i Ørskov imod dom for 6 sletdaler vognleje til Ålborg samt arbejdsløn for 6 dage, han selvanden huggede med ham på hans hus. opsat 6 uger.

** Rasmus Jørgensen i Hylke stævnede Baldser Jørgensen i Søvind mølle imod dom for 8 sletdaler efter hans brev til Poul Tomasen i Aldrup mølle, dateret 28/10 1652. sagen blev opsat 6 uger.

23/1 1657.

** Søren Lauridsen, ridefoged til Skanderborg. efterskrevne vidnede, at da de onsdag for 8 dage siden med Oluf Rasmussen i Hem i fogdens sted skulle gøre udlæg hos Hermand Rytter, som nu holder til i Hem og tilforn i Pinds mølle i Ry birk, for 12 rigsdaler for lejermål der i birket, og da var der intet andet i huset at vurdere uden et gammelt pibestob.

** hr Anders Bille til Damsbo. Jørgen Lang, skytte på Skanderborg, vidnede, at han var med Mikkel Christensen skovrider den næste søndag før jul, og så et slæb på Tebstrup mark fra Handal til Nødkær og ned til Peder Skøts gård til et hul på hans søndre led. andre vidnede, at de så det samme.

(112)

** Peder Jensen i Tebstrup ved sin sjæls salighed nægtede, at han ikke har slæbt det omvidnede slæb eller har ladet det slæbe.

** Peder Jensen i Tebstrup stævnede Kirsten Olufsdatter i Grumstrup og hendes søn Oluf Pedersen, og efterskrevne vidnede, at de 5/1 næst forleden år var med Mikkel Christensen skovrider på Grumstrup mark, og der så de et slæb, som var slæbt fra hendes gård og omkring Grumstrup mark tilbage til gården igen.

** Peder Jensen i Tebstrup. efterskrevne vidnede, at de nytårsmorgen holdt i Rydal på Vestbirk mark, og så da Christen Skytte fra Urup og en anden karl, og Christen Skøt havde et dyr på hesten, og de red sønder på adelvejen, og de så ikke andre.

** Peder Jensen i Tebstrup. Mikkel Christensen Skovrider gav tilkende, at han anden dag nytårsdag var han i Hovlund, og der kom han på færten efter to karle, som havde redet på to heste fra Hovlund ned til Rydal, men han så ikke selv karlene.

** Peder Jensen i Tebstrup. Anders Ibsen spurgte Poul Lauridsen, foged på Urup, om han ville svare for Christen Skytte, og han ville love, han skulle blive til stede til sagens uddrag med det dyr, hvortil han svarede, at han skulle blive til stede, og der står karlen selv, og dertil svarede Christen Skytte, at han skulle blive til stede.

** Mikkel Lassen i Ustrup lod fordele hr Christen Jensen i Tammestrup og hr Jens Jensen i Sneptrup for skanseskat.

** Clemend Clemendsen Anders Ibsen i Horndrup. Søren Knudsen i Riis på sin mor Maren Sørensdatter, sl Knud Lassens, sine egne og søskendes vegne pantsatte Clemend Clemendsen al den rugsæd, der er sået til den gård i Riis, de påboer, for forleden års landgilde.
 
(113)

** Markor Jørgensen i Ørskov. efterskrevne vidnede, at 1651, da skiftet stod efter sl Søren Madsen i Ørridslev, da kostede en tønde rug 5 daler, en tønde byg 3 daler og en tønde havre 6 mark.

** Markor Jørgensen i Ørskov. efterskrevne vidnede, at de var i Horsens 6/11, som var den næste torsdag efter sl Kirsten Jørgensdatters begravelse, og da så de Peder Lassen i Ørridslev solgte en ko, som ikke kom i skifte efter hende, og at han oppebar 2 rigsdaler af Peder Tomasen i Stensballe af sl Søren Madsens tilstående gæld.

** Markor Jørgensen. efterskrevne vidnede, at de var i Peder Lassens gård i Ørridslev, og da begærede Jørgen Jørgensen i Ørskov, at de tre svin, han havde opfødt og givet fælles korn, måtte blive tilstede til skifte efter sl Kirsten Sørensdatter, hvortil han svarede, at han ikke vidste rettere, end de var hans svin, og de blev ikke angivet på skiftet.

** Jørgen Jørgensen Møller i Urup mølle beklagede, at 20/12 sidst forleden var Søren Nielsen ladefoged på Urupgård i Urup mølle, og lånte en hoppe til Laurids Frandsen ladekarl på Urup af hans hustru Ingeborg Jensdatter, og lovede at skaffe den uskadt tilbage igen, men han har ikke leveret den igen, men anden aften derefter er hun kommet i hans stald, men han ved ikke hvordan, og da var lemmerne blevet reden sønder på hende, og hun kunne hverken stå eller gå, og døde 4.dagen efter.

** Jørgen Jørgensen Møller i Urup mølle. efterskrevne vidnede, at de i Urup mølle vurderede en brun hoppe, som Laurids Ladekarl havde fordærvet, for 16 sletdaler, og samme hoppe tilbød de Søren Nielsen ladefoged på Urup og Laurids Frandsen ladekarl sst, men de ville intet svar give dem.

(114)

** Jens Andersen i Lundum til 4.ting lod fordele Christoffer Nielsen i Lundum mølle for landbod efter en dom, udstedt 8/6 1655, for hans bror Peder Nielsen, som er manddrab oversvoret, for Niels Mortensens drab.

** Anne Jørgensdatter, sl Claus Jørgensens, i Horsens og Kirsten Mikkelsdatter, sl Peder Kocks, i Randers æskede dom efter 6 ugers opsættelse, og fremlagde et brev udgivet af Jørgen Mund til Tidselholt til Claus Jørgensen, dateret 23/11 1632, samt KM og rigens råds dom, og velbyrdige Henrik Munds fuldmægtig fremlagde kopi af velbyrdige Morten Pax til Bjerre og Jacob Krabbe til Væbnersholm deres indførsel, at de efter landsdom har været tilfundet at gøre Claus Jørgensen udlæg for 333 sletdaler i Serridslevgård, som skete 7/7 1645, hvorefter der blev afsagt dom: da fremlagte indførsel og udlæg står usvækket, og KM dom ikke er navngivet, da kunne herredsfogden ikke kende deri, men indfandt det for sine gunstige overdommere.

** Christen Nielsen i Brørup med 6 ugers opsættelse æskede dom over Kirsten Mikkelsdatter, sl Niels Hansens, i Tebstrup samt hans børn for den sl mands brev på 5 sletdaler, dateret 4/4 1655, som blev fremlagt, og de blev tildømt at betale gælden inden 15 dage.

(115-1)

** Jens Pedersen Snedker i Gangsted med opsættelse 28/11 i rette lagde et brev og tingsvidne af Hads herredsting 22/12 1656, hvor han i sin gælds betaling efter skiftebrev annammede Søren Tomasens brev i Tvingstrup på 7 sletdaler, som han blev dømt til at betale.

** Mikkel Lassen i Urup, forrige delefoged, lod fordele Jens Nielsens hustru i Yding Anne Nielsdatter og hendes børn nemlig Niels Nielsen i Birk Niels Nielsen i Purup samt Karen Nielsdatter og Maren Nielsdatter, enhver deres anpart af 4 sletdaler, som sl Niels Nielsen restede med.

30/1 1657.

** Christen Knudsen Bhi, indvåner i Horsens, begærede tingsvidne. Maren Christensdatter, sl Christoffer Pedersens, i Testrup hans efterleverske, nu værende i Horsens, gav Christen Iversen, borger i Horsens, fuldmagt til at give Christen Knudsen Bhi skøde på hendes andel i Testrupgård, så vidt hun deri kunne være berettiget efter hendes adkomst, hvorimod at svare mødte Laurids Christensen Frost i Hoved, og berettede, at førnævnte hendes andel havde hun tilforn skødet til ham, men da samme varsel ikke var givet til hr Peder Bhi i Bøvling, er samme skøde magtesløst kendt, og hun har siden pantsat hendes andel til ham for 400 rigsdaler, hvorfor han har ladet hende tiltale til Horsens byting for hans penge, og satte i rette, at eftersom sl Peder Bhis børn i Borup, som er lige så nær i byrd og blod, som hr Peder Bhi og Christen Knudsen Bhi, ikke har fanget varsel for lovbud, formente han, at intet skøde uden lovligt lovbud imod recessen kunne udstedes, hvilket herredsfogden dømte.

(115-2)

** Jesper Jensen i Gangsted. Niels Madsen i Gangsted gav ham afkald og kvittering for al den arvelod og part, hans hustru Kirsten Mikkelsdatter var arveligt tilfaldet efter hendes far Mikkel Knudsen i Horndrup og hendes mor sl Sidsel Jensdatter og hendes oldefar Jens Jespersen i Gangsted, og de kendte sig derfor at have bekommet fuld betaling.

** Søren Ibsen i Grumstrup soldat indbød sig i tjeneste til hans lægdsmand Jørgen Mikkelsen i Grumstrup for at tjene i lægdet.

** velbyrdige sl fru Birgitte Brockenhus til Urup samtlige hendes arvinger lod afhjemle syn på samtlige hendes skove i Voer herred.

** velbyrdige sl fru Birgitte Brockenhus til Urup samtlige hendes arvinger forbød alle og enhver, at ingen efter denne dag må dem tilfordriste at gøre noget skovhugst i nogen af de skove, der ligger til Urup, og dersom nogen i sådant fald bliver angrebet, og derover bekommer skade, da at have det for hjemgæld, hvorefter enhver sig forholder under straf.

** Anders Jensen i Brørup på Søren Pedersens vegne i Ustrup indæskede til arv og gæld efter Søren Pedersens sl hustru Karen Nielsdatter, alle kreditorer og hendes arvinger. varsel til Morten Pedersen i Skårup Jens Christensen i Ringkloster Christen Eskesen i Hylkegård Rasmus Pedersen Hans Lauridsen Søren Jensen i Hylke Søren Jensen i Ustrup.

(116)

** Laurids Lauridsen i Hansted. efterskrevne vidnede, at de 19/1 næst forleden var over et venligt skifte og deling efter sl Jørgen Jørgensen i Hansted hans efterladte hustru Anne Poulsdatter og hans fire søstre, nemlig Maren Jørgensdatter Dorete Jørgensdatter Karen Jørgensdatter Ellen Jørgensdatter, som blev tilforordnet hver en værge af husbondens fuldmægtig på Hanstedgård, og Maren Jørgensdatter på hendes vegne hendes mand Jens Pedersen i Tammestrup, og på enkens vegne hendes ældste bror Jens Poulsen i Rådved.

** velbyrdige Henning Pogwisch. Jens Rasmussen i Hansted Jesper Jensen og Hans Nielsen sst bekendte, at eftersom de af deres husbond var tilforordnet at være værger for sl Jørgen Jørgensens tre søstre, eftersom der ingen vederhæftige fandtes enten på fædrene eller mødrene side, da har de til sig annammet søstrenes arvelodder efter deres sl far og sl bror, som de skal sætte på rente, indtil de bliver mandet, eller nogen fuldmyndig.

(117)

** Laurids Lauridsen i Hansted. ovennævnte mænd og Jens Pedersen i Tammestrup på hustru Maren Jørgensdatters vegne gav ham og hans tilkommende enke Anne Poulsdatter afkald for arv, de er tilfaldet efter deres far sl Jørgen Tomasen og bror sl Jørgen Jørgensen, som boede og døde i Hansted.

** Envold Jensen i Egebjerg. efterskrevne vidnede, at de 26/1 næst forleden var i Egebjerg over venlig skifte og deling efter sl Anne Sørensdatter, imellem hendes efterladte husbond Envold Jensen, og børn Søren Envoldsen Maren Envoldsdatter og Karen Envoldsdatter i overværelse af husbondens fuldmægtig på Hanstedgård. der blev 190 sletdaler til deling.

** Rasmus Envoldsen i Lundumskov lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Eskesen i Tyrsted med opsættelse 21/11 1656 og med hans fars bevis på hvis, han havde givet hans bror Jens Eskesen Kær i Kattrup og ham til medgift, begærede dom, og Jens Eskesen fremlagde et skiftebrev, dateret Ørskov 1/5 1651, efter sl Eske Andersen og hans sl hustru Maren Jensdatter, hvori Anders Eskesen blev bevilget en fol, eftersom han ikke har bekommet så vidt til hjemfærd, som de andre søskende, som blev vurderet til 16 sletdaler, som den mindste bror Niels Eskesen ikke skal kvittere i sin lod, og de otte søskende skal have hver sin part i deres forældres selvejer bondegods, som er en selvejer bondegårds øde eje i Ørskov, kaldet Ågård, og mente sig fri for tiltale, hvorefter der blev afsagt dom: da Anders Eskesen har bekommet en fol for 16 sletdaler, da hans medgift ikke var så god som hans søskendes, og da alle søskende har hver sin lod i bøndergods, så kan Jens Eskesen ikke tilfindes at lægge fra sig til Anders Eskesen eller med kønsnævn igen at indføre.

(118)

6/2 1657.

** Anders Ibsen i Horndrup spurgte Jørgen Christensen i Horndrup, om han kendes sig ved nogen lod eller del i Kalskovs dam, som han formener, han har udskåret og dermed spildt hans eget og naboers vand.

** Christen Knudsen Bhi i Horsens. Maren, sl Christoffer Pedersens efterleverske, i Testrup gav ham fuldmagt til at svare for hende i alle de sager, som nogen vil tiltale hende, både til herreds og landsting.

** Poul Lauridsen, foged på Urup, på samtlige sl fru Birgitte Brockenhus hendes arvingers vegne. efterskrevne vidnede, at de så Niels Nielsen i Rådvedgård kørte ud af neder Kaldrup med et læs bøgeved, og de så Poul Nielsen, forrige møller i Urup mølle, Niels Frandsen soldat og Staffen Christensen stod ved en tømmerbuk med en bøg, som var omhugget

(119)

** Poul Lauridsen, foged på Urup, fremlyste en tømmersav, som han havde pantet fra Poul Nielsen, forrige møller på Urup mølle, nu tilholdende i Vindelev, da han savede på en bøg i neder Kaldrup til Urupgård liggende.

** Rasmus Pedersen i Grumstrup lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Jensen i Brørup på Kirsten Jørgensdatters vegne i Tebstrup lod fordele Søren Jensen i Hylke for 1 sletdaler 8 skilling.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup. efterskrevne vidnede, at 6/9, da der var brændt i Grumstrup, hørte de, at Niels Pedersen fæstede sig med Mikkel Pedersen at tjene ham et år for 5 skæpper bygsæd 10 skæpper havresæd 2 par sko 5 alen vadmel 6 alen hørgarn 6 alen blårgarn, og Mikkel Pedersen skulle holde ham skattefri, og Mikkel Pedersen sagde til ham, at han skulle ikke fiksere ham, som han før havde gjort, og da svarede han, at han skulle komme til ham. satte i rette, om han jo burde indstille sig i tjenesten, eller bøde til ham og husbonden. opsat 6 uger.

** Poul Lauridsen, foged på Urupgård, på samtlige sl fru Birgitte Brockenhus arvinger deres vegne stævnede Poul Nielsen, forrige møller i Urup mølle, Niels Nielsen i Rådvedgård Niels Frandsen og Staffen Christensen sst imod dom, og saggav Poul Nielsen for en bøg, han med to af hans bror Niels Nielsen i Rådved hans folk, nemlig Niels Frandsen og Staffen Christensen 12/1 ulovligt har hugget på Urup gods skov på neder Kaldrup, hvor der er frapantet dem en bulsav, og mod forbud bortført bøgen. sagen blev opsat 1 måned.

(120)

** Jens Andersen i Kannerup på Maren Jensdatters vegne i Hansted fremlagde en skriftlig forpligt, hvori Jens Jensen i Hansted vitterligt gør, at han er hans søster Maren Jensdatter skyldig 24 sletdaler, som er den arvelod, hun kan tilfalde på en søsterpart efter hendes sl forældre og hendes bror Rasmus Jensen, dateret 3/2 1657 Jens Jensen egen hånd.
 
** Christen Knudsen Bhi, indvåner i Horsens, fremlagde en seddel, som lyder: eftersom min søn Christen Knudsen Bhi har afkøbt min søster Maren Christensdatter hendes andel og part i den bondegård Testrup efter hendes købebrevs formelding, da har jeg i dannemænds nærværelse opladt købet for ham, eftersom jeg var næst til at købe det, og vi ikke er flere søskende levende end vi ene to, dateret 6/2 1657 Kirsten Christensdatter egen hånd. varsel til Laurids Christensen Frost i Hoved Jørgen Jensen i Testrup Karen Christensdatter, sl Peder Bhis i Borup, Christen Pedersen og Niels Pedersen sst.

** Christen Knudsen Bhi fremlagde et købebrev fra Maren Christensdatter, sl Christoffer Pedersens, forrige i Testrup, til hendes søstersøn Christen Knudsen Bhi og hans arvinger, den anpart lod og del, som hun har i den bondegård Testrup, med al den jords tilliggelse i skov mark og eng, hvorfor hun har annammet 300 sletdaler i rede penge, underskrevet MCD, og han begærede tingsvidne, og så fremstod Laurids Frost i Hoved og fremlagde et tingsvidne, udstedt 12/1 1655, indeholdende hans købebrev, og mente, at der ikke burde udstedes Christen Knudsen tingsvidne.

(121)

** hr Peder Sørensen Bhi i Bøvling stævnede Laurids Frost i Hoved og Jørgen Jensen i Testrup imod dom for deres grove indlæg, som på Voer herredsting 29/8 blev fremlagt, som de bør bevise eller lide tiltale. sagen blev opsat 6 uger.

(122)

** Christen Knudsen Bhi stævnede Jørgen Jensen i Testrup imod dom og fremlagde sit indlæg, idet han har afkøbt hans moster Maren Christensdatter al hendes lod og del i den bondegård Testrup, og satte i rette, om Jørgen Jensen, der besidder omtalte førnævnte gård, om han ikke bør gøre ham den halve del i gården ryddelig og uskadt i alle måder, og begærede dom. sagen blev opsat 6 uger.

** Markor Jørgensen i Ørskov stævnede Peder Lassen sst imod dom og tiltalte ham på hans sl søsters børns vegne, at da det bevises med tingsvidne 23/1 sidst forleden, at han ikke lovligt omgås med de fader og moderløse børns arveparter, hvorfor han bør gøre boet så godt, som det var, den tid deres sl mor døde, og siden at skifte lovligt, og han bør betale børnene deres fædrene arv, og den del af sl Søren Madsens tilstående gæld, han har oppebåret i Stensballe. sagen blev opsat 6 uger.

13/2 1657.

20/2 1657.

** Rasmus Rasmussen i Båstrup lod fordele Christen Jensen i Brørup.

(123)

** Søren Hansen i Båstrup lod fordele Christen i Brørup for 2 sletmark.

** Hans Jørgensen i Overby lod fordele Søren Madsen Rasmussen.

** Poul Lauridsen, foged på Urup, på sl fru Birgitte Brockenhus samtlige arvingers vegne lod afhjemle syn på en bøg, der var hugget i neder Kaldrup skov, og synsmændene syntes, eftersom den var borte, på stubben at der kunne have været 9 læs.

** Poul Lauridsen foged på Urup. Christen Mikkelsen skytte på Urup vidnede, at han var i neder Kaldrup skov 12/1 og der så, at Laurids Frandsen i Lundum og Albret Jensen i Lyngballe pantede en tømmersav fra Poul Nielsen, forrige møller i Urup mølle, som han og to andre stod og savede med, som sagdes at være Niels Nielsens folk i Rådvedgård.

** Anders Frandsen i Lundumskov. Hans Nielsen i Hansted gav ham et fuldkomment afkald for al den arv, hans hustru Maren Pedersdatter var arveligt tilfaldet efter hendes forældre Peder Andersen og Anne Frandsdatter, som boede og døde i Lundum, som Anders Frandsen har haft under værgemål, og han lovede at holde ham og hans arvinger kvitteret.

** Anders Tomasen i Kattrup til 4.ting tilbød Søren Eriksen i Overby det pant, som han havde af hr Anders Jensen i Overby, i det halve ødegårds eje på Møballe mark, om de ville indløse det. varsel til hr Anders Jensen i Overby Søren Eriksen sst Berete Nielsdatter og Lene Sørensdatter.

** Anders Ibsen i Horndrup tilspurgte Jørgen Christensen i Horndrup, om han havde ladet den dam udbryde og udgrave i Horndrup nemlig Kalhøjsdam, og dertil svarede han, at han jo ikke ville nægte, han jo havde ladet udskære den.

** Anders Ibsen i Horndrup. synsmænd kundgjorde, at de havde synet den gård i Tebstrup for brøstfældighed, som Niels Hansen påboede og fradøde

(124)

** Anders Ibsen i Horndrup på Kirsten Mikkelsdatter, sl Niels Hansens, i Tebstrup hendes vegne til 4.ting æskede til arv og gæld efter hendes sl husbond at møde på bopælen på onsdag førstkommende.

** Poul Pedersen i Ballebo. Anders Lassen i Brigsted gav ham afkald for al den arv, hans hustru Boel Maren Poulsdatter er arveligt tilfaldet efter hendes sl mor Maren Bertelsdatter.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged på KM og slotsherrens vegne. synsmænd afhjemlede deres syn på efterskrevne Lundum mænds KM tjenere deres skovskifter for skovhugst.

** Jørgen Jensen i Testrup fremlagde en kontrakt mellem ham og Christen Knudsen Bhi i Horsens anlangende den part, Jørgen Jensen har købt i Testrup, og efter en fuldmagt af hans svoger Laurids Frost i Hoved, at han har afstået til ham den pant, han havde i gården, så afstår han det til Christen Knudsen Bhi, hvorimod han betaler ham 300 sletdaler til påske 1658.

(125)

** Jørgen Jensen i Testrup. Christen Knudsen Bhi lovede, at hvis, som Jørgen Jensen har taget i Testrupgårds skov, som han hid indtil har haft i brug, skal ikke komme ham eller hans arvinger til skade i nogen måder.

** Christen Knudsen, indvåner i Horsens, fremlagde en seddel, som lyder: kendes jeg mig Laurids Frost i Hoved, at jeg afstår dette pantebrev på Testrup til min svoger Jørgen Jensen, og afstår dette lovbud på mine søsterbørns vegne, nemlig Christen Pedersen og Niels Pedersen, dateret Hoved 15/2 1657 Laurids Frost egen hånd.

** Christen Knudsen, indvåner i Horsens. Maren Christensdatter, sl Christoffer Pedersens efterleverske, forrige boede i Testrup, gav Christen Iversen fuldmagt til at sælge og skøde til Christen Knudsen i Horsens hendes andel i Testrup, som hun har arvet og købt.

(126)

** Christen Knudsen. Maren Christensdatter, sl Christoffer Pedersens, forrige i Testrup, med hendes fuldmægtig solgte og skødede hendes part i Testrup til hendes søstersøn Christen Knudsen Bhi i Horsens.
 
27/2 1657.

** Peder Sørensen i Birknæs lod fordele Laurids Ibsen i Birk for græs, han havde lejet ham til to læs hø, som han har slået og bortført.

** Jens Eskesen i Kattrup lod fordele Rasmus Envoldsen i Lundumskov.

** hr Anders Jensen i Overby fremlagde en kontrakt, som lyder: kendes jeg mig Søren Eriksen i Overby, at eftersom hr Anders Jensen med sin hustru Berete Nielsdatter har solgt og afhændet fra dem og deres arvinger al deres andel ret og rettighed, som de har i den selvejer bondegård i Overby, den halve ødegårds eje på Møballe mark og i Stenderup, som jeg skal give dem 100 rigsdaler til at hjemløse hvis pant, som er pantsat af samme gårds tilliggelse, hvilke 100 rigsdaler jeg, Søren Eriksen og tilkommende hustru Lene Sørensdatter eller arvinger lover at betale hr Anders Jensen og hustru, og der foruden skal de have efterskrevne til ophold deres livstid, underskrevet 29/1 1656 Peder Eriksen egen hånd.

(127)

** Peder Lassen i Ørridslev lod læse et skiftebrev, dateret 2/12 1656, efter sl Kirsten Jørgensdatter, Peder Lassens hustru i Ørridslev, imellem ham og den sl kvindes børn, Peder Lassens stedbørn, nemlig Jørgen Sørensen Mette Sørensdatter Karen Sørensdatter, og på deres vegne Jens Jørgensen i Ørridslev Anders Jørgensen og Markor Jørgensen i Ørskov, som er deres morbrødre, og deres farbror Hans Madsen i Ørridslev, og Peder Lassens børn Laurids Pedersen Karen Pedersdatter. registrering og vurdering.

(129)

** Peder Lassen i Ørridslev. Jens Jørgensen i Ørridslev på Mette Sørensdatters vegne, Markor Jørgensen i Ørskov på Jørgen Sørensens vegne og Anders Jørgensen i Bleld på Karen Sørensdatters vegne, gav ham afkald for den arv, de var tilfaldet efter deres sl far Søren Madsen, som boede og døde i Ørridslev.

** Rasmus Jørgensen i Hylke med 6 ugers opsættelse æskede dom over Baldser Jørgensen i Søvind mølle og fremlagde en opskrift på hvis, han havde fået af ham, og der blev afsagt dom: han bør betale inden 15 dage.

** Rasmus Stigsen i Ørskov og Jens Olufsen sst efter 6 ugers opsættelse æskede dom over hr Oluf Knudsen i Ørskov, som blev tildømt at betale.

** Anders Ibsen i Horndrup med 6 ugers opsættelse stævnede hans søskende og medarvinger for dom, nemlig Søren Ibsen Jens Ibsen Jørgen Ibsen i Serridslev Anne Ibsdatter i Yding Anne Andersdatter og hendes børn Anders Eskesen lille Anders Eskesen Jep Eskesen Sidsel Eskildsdatter Karen Eskildsdatter i Serridslev, eftersom han har været i trætte med Jørgen Tomasen i Tyrsted for hans hustru Boel Sørensdatters fædrene og mødrene, såvel som oldearv, som har været i hans sl fars bo, uden 80 daler, som var hos Peder Jensen i Ustrup, og det i 14 år i fælles bo uden rente, som bliver 168 sletdaler hovedsum, og hendes oldearv 100 sletdaler og 5 tønder rug, sætter i rette, om ikke hans arvinger bør betale enhver deres anpart bror for broderlod og søster for søsterlod af førnævnte gæld, og han fremlagde skiftebrevs tingsvidne, udstedt 20/10 1630 på hvis, Boel Sørensdatter er tilfaldet efter hendes far, og et skiftebrevs tingsvidne, udstedt 28/8 1633 på hvis hun er tilfaldet efter hendes mor, samt et bevis af Jørgen Tomasen i Tyrsted, at Anders Ibsen har betalt ham for den arv hans hustru var tilfaldet efter far og mor, og for oldearv efter oldefar Jep Sørensen og oldemor Karen Andersdatter 100 daler og 5 tønder rug, og for arv efter hendes moster sl Kirsten Jensdatter, dateret 17/1 1657, underskrevet Jørgen Tomasen egen hånd, hvorimod svarede Jens Ibsen i Serridslev, at han ingen arv havde annammet efter sine forældre, og Søren Ibsen af Serridslev svarede, at han for sin part gerne ville fornøje hans bror, som han med rette burde, og Jørgen Ibsen i Serridslev fremlagde et bevis af 25/1 1652, hvor Anders Ibsen i Horndrup Søren Ibsen Eske Ibsen Jørgen Ibsen i Serridslev var forsamlede i Søren Ibsens hus i Serridslev, og de blev forligte, at Søren Ibsen Jørgen Ibsen og Kirsten Ibsdatter skal udgøre Boel Sørensdatters gods ud af fællesboet, og de øvrige lovede at give dem fri for deres arv efter deres sl forældre, og Jørgen Ibsen fremlagde kvittering fra Anders Ibsen, at han havde betalt sin part deraf, hvortil Anders Ibsen svarede, at Jørgen Ibsen derefter 6/3 1655 havde taget arv efter hans sl søster Kirsten Ibsdatter, hvorpå der blev afsagt dom: Anders Ibsens medarvinger bør betale hver sin kvota af forskrevne gæld, undtagen Jørgen Ibsen, som har betalt.
 
(131)

6/3 1657.

** Anders Ibsen i Horndrup stævnede Anders Jacobsen, som tjente i Elling, og Karen Jensdatter for deres lejermålsbøder. opsat 6 uger.

** Rasmus Nielsen i Yding. Niels Adsersen i Yding lovede, at den toft, han har ved Yding, skal han optage gærdet årligt, og hver mand have sin køring derover og hver mands fæmon uforhindret at gå derover, når der ikke er sået korn deri.

** Jens Andersen i Kannerup lod fordele Jens Nielsen i Serridslev for gæld til Niels Jensen på Hanstedgård for hans løn.

** Peder Rasmussen i Birk fremlagde en kontrakt og forlig mellem ham og Tomas Jensen i Vestbirk, som har stedet og fæstet ham den halve part af hans gård på efterfølgende vilkår, angående deling af jord og bygninger.

(133)

** Christoffer Nielsen i Lundum mølle fremlagde et forrådnet tingsvidne her af tinget udstedt 27/3 1633, hvor efterskrevne mænd kendte dem, hver i sit sogn, at færde Lundum mølles dam, som de har gjort af Arilds tid, hvert sogn sin efterskrevne part, som de lovede hvert sogn at holde færdig, som de vil ansvare, og nu tilsagde delefoged Anders Ibsen sognefogderne, at advare sognemændene, at de bliver færdige denne uge.

13/3 1657.

** Jens Sørensen, rådmand i Horsens, lod fordele Kirsten Nielsdatter i Grumstrup og hendes søn Niels Jørgensen, hver for 2 rigsdaler, de er tildømt på Viborg landsting 11/2 1657, at give Jens Jørgensen for kost og tæring.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup lod fordele Søren Jensen i Grumstrup for 9 sletmark for en af hans tjenere, han har forholdt ham, som han havde fæstet.

** Christen Jensen i Silkeborg kro stævnede Maren Sørensdatter, sl Knud Lassens efterleverske, i Riis og begge hendes døtre for syns opkrævelse, hvorefter efterskrevne synsmænd blev opnævnt.

(134)

** Jørgen Jensen i Tvingstrup med 6 ugers opsættelse på egne og menige Serridslev mænds vegne stævnede velbyrdige Ove Hartvig, forpagter til den officersgård Hoved, for dom angående 2 års resterende KM anpart korntiende af samme gård, som sognemændene har i fæste, som han blev tildømt at betale.

** Stig Knudsen i Riis stævnede Erik Vinter i Ejer imod dom for gæld efter hans breve og Anders Pedersen sst for gæld. opsat 6 uger.

20/3 1657.

** Anders Ibsen delefoged stævnede Jørgen Nielsen i Tebstrup imod dom for 15 sletdaler stedsmål.

** Knud Jensen i Båstrup. Niels Jensen sst kendte sig at være ham skyldig 14 sletdaler og 1 td rug, som han lovede at betale til skt Mikkelsdag.

** Knud Jensen i Båstrup. Niels Jensen i Båstrup lovede ham at skaffe hans mor Sidsel Pedersdatter en ærlig underholdning hendes livstid, som han vil ansvare, og dersom han overlever hende, at forskaffe hende en ærlig begravelse, og hvis Niels Jensen dør før hans mor, da skal hun have af hans bo 20 rigsdaler og hendes seng, og derimod lover førnævnte Knud Jensen på sine egne og Søren Pedersen i Ustrup på hans hustru Birgitte Jensdatters vegne, at de efter deres mors død ingen arv skal fordre.

(135)

** Niels Jensen i Båstrup. Knud Jensen i Båstrup på sine egne vegne og Søren Pedersen i Ustrup på sin hustru Birgitte Jensdatters vegne gav ham afkald for den arv, de var tilfaldet efter deres sl far Jens Nielsen, som boede og døde i Båstrup, og de lovede at holde ham kvitteret.

** Anders Ibsen delefoged lod fordele efterskrevne for kornskat.

** Anders Ibsen delefoged stævnede Christen Nielsen soldat hos hans far Niels Ibsen i Krørup, for han ikke har indstillet sig for hans kompagni. da han ikke er mødt, blev sagen opsat 6 uger.

** hr Melchior Jensen i Torrild stævnede efterskrevne hans gældnere imod dom, og fremlagde en skriftlig fortegnelse. sagen blev opsat 6 uger.

(136)

** Anders Frandsen i Lundumskov stævnede Jørgen Nielsen i Lundum og Eske Frandsen sst for dom, anlangende efterskrevne børnegods til hans søsterdatter Maren Pedersdatter efter skiftebrev, dateret 30/10 1641. sagen blev opsat 6 uger.

** Poul Lauridsen, foged på Urupgård, på samtlige sl fru Birgitte Brockenhus arvinger deres vegne med 6 ugers opsættelse satte i rette, om Niels Nielsen jo burde at vise hjemmel til det læs ved, han kørte ud af neder Kaldrup skov eller derfor at lide som for uhjemlet, hvortil Niels Nielsen svarede, at han intet ulovligt havde gjort, og hans bror Poul Nielsen var bosiddende i et andet herred, hvorefter der blev afsagt dom: da Poul Nielsen ikke er her i herredet, kan der ikke udstedet dom over ham, og da det, som Niels Nielsen tiltales for, ansees ærerørigt, indfindes det for overdommere.

3/4 1657.

** Anders Ibsen i Horndrup på KM og slotsherrens vegne stævnede efterskrevne og for Åkær port for vidner og syn, og efterskrevne, der mindes op til 60 år, vidnede, at så længe har der gået vej fra Eskes gård i Oldrup og om ved Jørgen Rasmussens hus og gildehuset og Anders Jørgensens og så til gården igen, ulast og upåkæret.

(137)

** Mogens Jørgensen i Oldrup sagde, at den vej og forte, som der er vidnet om i dag fra Jørgen Rasmussens hus, har hans formand og han lagt fra hans gård, han påboer, og har været til kørsel med mog og ler.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged lod fordele Jens Jørgensen i Tolstrup for skattepenge og skattebyg.

** Anne Nielsdatter i Tebstrup lod fordele efterskrevne for gæld.

10/4 1657.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged på KM og slotsherrens vegne. synsmænd afhjemlede deres syn på en vej og forte fra KMs boel i Oldrup, Jørgen Rasmussen påboer

(138)

** Anders Ibsen delefoged. efterskrevne kundgjorde, at de gav Jørgen Jensen i Holm forbud mod at holde geder, KM tjenere i omliggende byer til skade og imod recessen, hvortil hans hustru svarede, at de skulle skaffe dem heden, så de ikke skulle gå nogen for nær.

** Anders Ibsen delefoged stævnede Margrete Jensdatter og Maren Sørensdatter til Niels Olufsens i Tåning for lejermål. opsat 6 uger.

** Anders Ibsen delefoged. efterskrevne vidnede, at de var i Horsens og begærede af Jens Jespersen en kopi af en stævning, som han på hans mors og egne vegne havde ladet forkynde i Anders Ibsens gård, men ikke kunne bekomme den, men han svarede, at de kunne få den på landstinget.

17/4 1657.

** Jens Nielsen soldat indbød sig i tjeneste til hans lægdsmand Rasmus Knudsen i Bjødstrup.

** Anders Jensen i Grumstrup stævnede Mette Olufsdatter sst, og talte med hendes husbond Rasmus Rasmussen, og efterskrevne vidnede, at da Anders Jensen stod og såede kålfrø på Grumstrup gade, kom Mette Olufsdatter løbende og skældte på ham med mange ærerørige skældsord, og kaldte ham en skælm og tyv, og hun lovede ham en evig ulykke, inden de såede kål igen, og da han gik fra hende, løb hun efter og sagde, hun skulle slå på ham, det djævlen skulle fare i ham, og han kunne ikke få ro for hende.

(139)

** Anders Jensen i Grumstrup gav last og klage over Mette Olufsdatter i Grumstrup, for hun overfaldt ham med ærerørige ord og lovede ham ulykke, som han ikke gav hende nogen årsag til i nogen måde.

** Poul Lauridsen, foged på Urup, lod læse og påskrive et forbud, at da de Sattrup mænd har beklaget sig, at de Monbjerg mænd har frapløjet dem et stykke fællesjord, så forbydes de Monbjerg mænd at pløje omtalte jord, men retter sig efter den anordning, som min sl mor har gjort derom, underskrevet 4/4 1658 Laurids Ulfeld.

** Anders Pedersen i Ejer lod fordele efterskrevne for gæld.

** Mads Mikkelsen i Tammestrup. Mikkel Mikkelsen, født i Grumstrup, gav ham afkald for al den arv, han var tilfaldet efter hans far Mikkel Madsen og mor Anne Mikkelsdatter, som boede og døde i Grumstrup, og efter hans bror Christen Mikkelsen, og lovede at holde hans bror kvitteret.

(140)

** Anders Ibsen delefoged lod afhjemle syn på den degnebolig i Båstrup, Niels Sørensen Degn påboer.

** Søren Nielsen Væver i Gedved med 6 ugers opsættelse stævnede Knud Jensen i Gedved imod dom, for han har lovet for Rasmus Jørgensen af Gedved for al den afgift, som kunne være forfaldet af den halve part af den halve ødegårds eje, Rasmus Jørgensen brugte, på Gedved mark, hvorefter der blev afsagt dom: Knud Jensen bør holde sit løfte, og holde Søren Nielsen skadesløs, eller derfor lide dele og tiltale.

** Anders Pedersen, indvåner i Frederiksodde, stævnede efterskrevne for gæld efter deres forpligt. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Madsen Smed i Gangsted, Jens Madsen og Søren Rasmussen i Ballebo stævnede alle Gangsted og Ballebo mænd imod dom, og satte i rette, at eftersom de har jord på marken og skatter hver af et boel, om de jo burde have græsfæmon på marken, årligt hver 2 høveder, som sædvanligt. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Ibsen delefoged efter 6 ugers opsættelse æskede dom over Anders Jørgensen, som tjente i Elling, og Karen Jensdatter for lejermålsbøder, som de blev tildømt at betale.

(141)

24/4 1657.

** Jens Mikkelsen i Gangsted. Rasmus Simonsen i Ballebo vidnede, at for 5 år siden fik Jens Knudsen i Elbæk et sort øg, som blev vurderet hos hans far Knud Rasmussen i Elbæk for 15 sletdaler, for den kirkegæld, han var Jens Sørensen rådmand i Horsens skyldig, og lovede at betale Jens Sørensen den.

** Anders Ibsen delefoged tilbød Kirsten Jensdatter i Tebstrup 2 heste og 4 får, som var tilvurderet ham for KM restants på skifte efter hendes sl husbond Niels Hansen.

** Poul Lauridsen, foged på Urup, stævnede Svend Andersen i Sattrup for ulovlig skovhugst og Laurids Frandsen og Clemend Nielsen i Birk for deres lejermålsbøder. sagen blev opsat 6 uger.

** Poul Lauridsen foged på Urup. synsmænd afhjemlede deres syn på Urupgårds markgærders brøstfældighed.

** Anders Jacobsen i Elling. efterskrevne vidnede, at han havde kun tjent eet år for løn, og ikke havde midler til at udgive mere end den halve lejermålsbøde, han er tildømt.

(142)

** Anders Jacobsen i Elling stævnede Frands Pedersen i Riis imod dom angående land, han havde lejet af ham. opsat 6 uger.

** Jens Tygesen krudtmager i Hylke mølle. efterskrevne vidnede, at de ikke har hørt eller set, at Jens Tygesens ægtehustru har nogen tid, siden han kom til møllen i oktober 1653, enten været i sognet eller hos ham, og de gav ham et vidne om hans ærlige forhold, som det, han fik 5/7 1656.

2/5 1657.

** Maren Rasmusdatter, sl Jens Smeds, i Brørup til 4.ting indæskede til arv og gæld efter sl Jens Rasmussen Smed, som boede og døde i Brørup, alle hans arvinger og kreditorer at møde i boet på mandag førstkommende. varsel til Gunder Rasmussen i Hvolbæk Søren Jensen Mads Sørensen i Skanderup Otte Sørensen sst Rasmus Pedersen i Hylke Rasmus Nielsen Staffen Pedersen sst Kirsten Jørgensdatter i Tebstrup.

** Laurids Frost i Hoved lod fordele Søren Bertelsen i Ballebo for 10 sletdaler, han er tildømt at give ham efter landstingsdom 28/1 næst forleden.

(143)

** Anders Ibsen delefoged. efterskrevne vidnede, at den jord på Rådved mark, som de mænd, der har boet i Rådvedgård har brugt og skylder til Skanderborg, har Niels Nielsen, som nu boer på Rådvedgård, i dette år sået med rug.

** Anders Ibsen delefoged stævnede Jørgen Jensen i Tvingstrup imod dom for 11 rigsdaler rytterskat af Ørridslev sogn, som han blev tildømt at betale.

** Søren Ibsen i Serridslev. efterskrevne, som mindes op til 60 år, vidnede, at det stolestade, der ligger til den gård, Søren Ibsen i Serridslev påboer, er det yderste stade i den stol næst gulvet på kvindesiden, og Peder Mikkelsens hustru har ingen ret til samme stade, og da Søren Ibsens mor døde, da stod hans søster sl Kirsten Ibsdatter, som var pige, yderst i samme stol. varsel til Peder Mikkelsen i Serridslev og hustru Boel Sørensdatter.

** Anders Ibsen i Horndrup, delefoged til Skanderborg, på KM og slotsherrens vegne stævnede Karen Pedersdatter i Kattrup med hendes lovværge imod vidner, samt Peder Christensen sst Christen Pedersen og Anne Pedersdatter sst, og Karen Pedersdatter bekendte, at 3.påskedag fødte hun et drengebarn, som var dødt, og der var ingen folk på de tider i huset hos hende, da hun fødte, eller vidste deraf, og det blev liggende ved hende i sengen til om morgenen, hvor hun lagde det i et mørkt kammer, og der lå det til tirsdag 8 dage, hun åbenbarede sig for præsten, efter der var gået rygte og tiende, at hun var besovet, og ingen vidste, at hun havde været med barn, og hendes rette barnefar var Søren Ibsen, som tjente Christen Mikkelsen i Kattrup.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged. efterskrevne kvinder kundgjorde ved ed, at de på onsdag forledes var 8 dage synede Karen Pedersdatters barn, som hun viste dem i et mørkt kammer ved nordenden af stuen, og de så, at samme barn var et fuldkomment barn, og efterskrevne mænd vidnede, at de på fredag næst forleden var 8 dage var på Kattrup kirkegård, og da optog Karen Pedersdatter en liden kiste af jorden, hvori der lå et drengebarn, som var meget forandret, dog havde sine fuldkomne lemmer, som Karen Pedersdatter bekendte var det, hun havde født 3.påskedag, og ikke nogen da var i huset, der hun det fødte.

(144)

** Anders Ibsen i Horndrup. synsmænd kundgjorde, at de havde synet et stykke jord i Ballebo, som Søren Bertelsen i Ballebo havde klaget for øvrigheden, at skulle være af en ager til hans halve gård.

** Jens Knudsen i Elbæk stævnede Jens Mikkelsen i Gangsted og tilbød ham, at han ville betale den halve gæld, som er for 2 skæpper byg, som hans far havde været med at udtage hos Jens Sørensen i Horsens.

** hr Melchior Jensen i Torrild med 6 ugers opsættelse æskede dom anlangende gæld, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Anders Pedersen, indvåner i Frederiksodde lod fordele Hans Rasmussen i Egebjerg for gæld efter hans brev dateret 1/5 1653.

** Anders Pedersen i Frederiksodde lod fordele Hans Rasmussen i Bolholmsgård for gæld efter hans brev af 7/6 1655.

(145)

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged efter opsættelse 20/3 æskede dom over Jørgen Nielsen i Tebstrup for 15 sletdaler stedsmål, han rester med, som han blev tildømt at betale.

8/5 1657.

** Anders Ibsen delefoged forbød efterskrevne mænd i Yding at indgærde deres tofter med ris eller staver imod deres bys videbrev.

** Søren Andersen soldat indbød sig i tjeneste til hans lægdsmand Anders Jespersen i Overby for at tjene i lægdet, hvem som ville antage ham.

** Mikkel Villadsen i Elling stævnede Jens Jensen i Elling, og efterskrevne vidnede, at da de var til syn til et led ved Mikkel Villadsens hus, da kom han og Jens Jensen i klammeri og slagsmål, og Jens Jensen stødte hans næse, så den blødte, og så sagde Mikkel Villadsen til ham, din bøse skælm, du skal få en ulykke.

** Mikkel Villadsen i Elling gav last og klage over Jens Jensen i Elling, at han overfaldt ham ved det hus, han iboer, og rykkede en stang fra hans hus, og slog ham blå og blodig, og bad sig Gud til hjælp på hans sjæls salighed, at det var sandhed.

** Søren Sørensen i Vestbirk. Niels Tomasen i Tyrsted på hans hustru Anne Jensdatters vegne gav ham afkald for den arv, hun er tilfaldet efter hendes søster Karen Jensdatter, som boede i Vestbirk.

(146)

** Mads Mikkelsen i Tammestrup på menige Tammestrup bymænds vegne. Mads Mikkelsen Mikkel Mikkelsen Peder Madsen og Jens Jørgensen Tolstrup i Tammestrup indgik efterskrevne kontrakt jævning vedtægt og vide.

** Anders Ibsen delefoged stævnede Niels Nielsen i Rådvedgård for noget jord, han bruger på Rådved mark, han ikke har fæstet. opsat 6 uger.

15/5 1657.

** Hans Jørgensen i Overby. synsmænd afhjemlede deres syn på noget rug i hans gårds jord, og der ganske opædt af fæmon 13 skæpper rugsæd. varsel til Anders Jespersen og Søren Eriksen i Overby.

(147)

** Hans Jørgensen i Overby beklagede sig, at hans naboer Anders Jespersen og Søren Eriksen ikke holder ret græsjævning med ham, men har en del fæmon mere på marken videre, end deres otting kan tåle, og de har tilegnet dem en del af KM jord til hans jord, hvortil de svarede, at de ville gøre rigtig og ret græsjævning, så vidt enhvers otting kan tåle, samt sætte sten og pæl mellem hverandre, hvor skellet kan være forvildet, og de vil godvilligt lægge fra dem, alt hvis af KM jord, de kan have tilegnet dem.

** Hans Jørgensen i Overby. Anders Jespersen i Overby lovede og sig tilforpligtede at betale ham de 13 skæpper rugsæd, og derfor at fornøje ham med rug eller anden nøjagtig betaling efter uvildige dannemænds sigelse eller efter hans egen nøje, og at Hans Jørgensen annammede hvis panter, som han havde sat for hans fæmon.

** Terkel Lauridsen i Yding. Niels Nielsen i Dørup på sin egen og søster Maren Nielsdatter og søster sl Kirsten Nielsdatters børns vegne nemlig Tomas Tomasen Maren Tomasdatter Anne Tomasdatter Mette Tomasdatter Maren Tomasdatter deres vegne, og Søren Rasmussen i Yding på hans hustru Anne Nielsdatters vegne gav ham afkald for al den arv, dem var tilfaldet efter deres far og oldefar Niels Pedersen, som boede og døde i Yding.

22/5 1657.

** Anders Jensen i Brørup lod fordele Peder Rasmussen i Serridslev.

** Anders Ibsen, delefoged til Skanderborg, på KM og slotsherrens vegne stævnede Karen Pedersdatter af Kattrup imod dom og fremlagde et tingsvidne udstedt 2/5, som hun bekræftede, og han satte i rette, at da hun havde født i dølgsmål og ikke havde åbenbaret sig for nogen, og det var dødt, og hun lang tid havde det dulgt, om hun ikke derfor burde lide efter recessen på hendes liv og miste sit hoved, hvilket blev dømt.

(148)

** Mikkel Nielsen i Ås lod fordele efterskrevne for gæld.

** Laurids Frost i Hoved lod fordele Søren Bertelsen i Ballebo for 3 rigsort hans faldsmål, da han er delt for hovedsagen 2/5.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged med 6 ugers opsættelse æskede dom over efterskrevne for lejermålsbøder, som de blev tildømt at betale.

29/5 1657.

** Poul Lauridsen, foged på Urup, forbød Niels Olufsen i Gedved af fiske i Gedved sø, og tilsagde ham at fremskaffe hvad rettighed, han havde til at fiske i samme sø, hvortil han svarede, at han kendte sig ved at bruge, så vidt hans formand brugte før ham, og så vidt hans skøder og adkomst tilholder ham.

(149)

** Anders Ibsen delefoged stævnede Niels Jørgensen af Grumstrup og Rasmus Mortensen sst imod dom, formedelst de har undveget af KM tjeneste, som de var udskrevet til, om de ikke burde lide i fængsel og jern. opsat 6 uger.

** Anders Ibsen delefoged stævnede Mogens Jostsen i Klags mølle. vurderingsmænd afhjemlede deres vurdering af noget korn, som ligger i Gedved, som var Mogens Møllers, som boede i Gedved mølle. opsat 6 uger.

** velbyrdige Henning Pogwisch til Hollufgård lod afhjemle syn på den gård i Egebjerg, Anders Envoldsen påboede og fradøde. varsel til Peder Envoldsen i Egebjerg Jørgen Terkelsen Anders Andersen sst Rasmus Envoldsen i Lundumskov Niels Ibsen i Kørup Tøger Envoldsen sst Søren Envoldsen i Stenbjerg og Maren Envoldsdatter i Hornborg.

** velbyrdige Henning Pogwisch til 3.ting æskede arv og gæld efter sl Anders Envoldsen, som boede og døde i Egebjerg, hans arvinger og kreditorer. varsel som ovenfor.

** Anders Pedersen i Frederiksodde efter opsættelse æskede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

(150)

** Anders Frandsen i Lundumskov med opsættelse 20/3 æskede dom over Jørgen Nielsen i Lundum og Eske Frandsen sst, hvorefter der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale den fordrede rest inden 15 dage.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged stævnede alle KM tjenere.

5/6 1657.

** Jørgen Jensen i Tvingstrup. Rasmus Madsen i Tvingstrup lovede efter denne dag ikke at overfalde Jørgen Jensen hans hustru børn eller folk, eller forurette ham på hans fæmon eller andet, som tilhører ham, eller hans skov, under straf på hans liv eller fængsel og jern.

** Jørgen Jensen i Tvingstrup stævnede Jens Hansen i Tvingstrup. efterskrevne vidnede, at for 3 år siden juleaften, den tid Jens Hansen gik soldat i Jørgen Jensens lægd, da sagde han til Jørgen Jensen, farlille I tør aldrig snakke for mig, at Eders søn Jens Jørgensen skal lige vel betale mig engang, det jeg skal gå soldat for Eder, hvis tid det kan blive, og samme tid havde han en dragen kniv hemmeligt i sin hånd og ærme, og ville have stukket Jørgen Jensen, og han forbrød sig ikke mod Jens Hansen enten med ord eller gerning, og de med stor nød fik ham ud, men han kom tilbage med en dragen degen og æskede Jørgen Jensen ud. andre vidnede derom.

(151)

** Jørgen Jensen i Tvingstrup spurgte Jørgen Hansen, om han ikke havde lånt den kårde på hans og hans kones værste, og dertil svarede han, og bad sig Gud til hjælp på hans sjæls salighed, at han ikke lånte den for at gøre dem eller andre skade.

** Anders Rasmussen i Tvingstrup gav last og klage over Jens Hansen, som tjener Søren Jensen i Tvingstrup, som kom ind til Søren Jensen og ville tale med hans hustru, om hans brødre var udtaget at skulle til Sjælland, og da søgte han Søren Jensen med en dragen kniv, og ville have gjort ham skade dermed, og han sad med hans bare hænder og ikke forbrød sig mod han i ord eller gerning, og hvis Dorete Tomasdatter ikke havde været, havde han gjort ham skade, og Jens Hansen benægtede at have søgt ham med kniv.

** Jens Tygesen krudtmager i Hylke mølle. efterskrevne vidnede, at siden han kom til Hylke for at være rigens marsks krudtmager for 4 år siden, da har de aldrig set eller fornemmet, hans hustru Kirsten Jacobsdatter har været hos ham langt mindre søgt seng eller disk med ham, og de ikke har hørt, at han skulle være berygtet for løsagtighed tilforn, som hans hustru kunne have taget som årsag til nogen decahtion.

** Jens Pedersen i Egebjerg. efterskrevne vidnede, at de 2/6 sidst forleden var over et venligt skifte og vurdering efter sl Anders Envoldsen, som boede og døde i Egebjerg, imellem hans efterladte hustru Anne Pedersdatter og arvinger nemlig Rasmus Envoldsen i Lundumskov Søren Envoldsen i Stenbjerg Peder Envoldsen i Egebjerg skov på Tøger Envoldsens vegne Jørgen Terkelsen i Egebjerg på hustru Anne Envoldsdatters vegne Anders Andersen sst på hustru Maren Envoldsdatters vegne Niels Nielsens søn Christen Nielsen i Kørup på sin mor Sidsel Envoldsdatters vegne og Jens Andersen på hustru Maren Envoldsdatters vegne i Hornborg i overværelse af husbondens fuldmægtig på Hanstedgård. skifte og deling.

(152)

** Anders Ibsen delefoged lod fordele efterskrevne for resterende skat.

** Karen Christensdatter Frost, sl Peder Christensen Bhis, i Borup ved sin fuldmægtig hendes frænde Hans Pedersen i Vorbjerg med landstingsvarsel stævnede Christen Pedersen Bhi og Adser Pedersen Bhi imod indæskning til skifte efter deres sl far, samt hans kreditorer, og han fremlagde en varselsseddel af Viborg landsting udstedt 11/2, hvori sønnerne stævnes, hvad enten de befinder sig inden eller udenlands, og han stævnede Oluf Hansen borgmester i Horsens Rasmus Christensen borgmester sst Christoffer Christensen rådmand Knud Sørensen Johan Rotenborg Jens Sørensen rådmand Christen Olufsen Jens Tunbo Søren Jensen Peder Hansen sst Jørgen Hansen, samt Søren Lauridsen ridefoged til Skanderborg Magdalene Skriver i Århus og Laurids Frost i Hoved, og mødte i retten Morten Lutter i Horsens, fuldmægtig for borgmester og råd sst, og fremlagde deres indlæg, at eftersom den ene af den sl mands børn Christen Pedersen Bhi er uden riget, så begærer de genpart af registrering og det, der blev forhandlet til 6.ugers dag, og der bør ikke holdes skifte, før de arvinger, der skal have arv i boet efter deres sl mor og mormor kommer til stede, dateret Horsens 5/6 1657 Oluf Hansen Rasmus Christensen Johan Rotenborg Christoffer Christensen Hans Hansen, og der blev fremlagt en skrivelse, at da sl Peder Bhis to sønner Christen Bhi og Adser Bhi skal være interesseret i boet, anlangende deres sl mors og oldemors arv, og da Christen Pedersen Bhi skal være udenlands i Norge, så begærer de, at med samme skifte måtte ske ophold år og dag, og de begærer genpart af registrering af boet, så de på den sl mands to børns vegne kan være forsikret for trætte eller skades lidelse, dateret Horsens 24/1 1657 Oluf Hansen Rasmus Christensen Johan Rotenborg Christoffer Christensen Hans Hansen, og påskrevet læst i Borup 21/1 1657 i sl Peder Bhis bo 6.ugers dag efter trødningsdag, skiftet var opsat, formedelst Christen Pedersen og Adser Pedersen ikke var mødt.

(154)

** Anders Ibsen i Horndrup på Jens Lassen, forrige skovrider i Hads herred, hans arvingers vegne stævnede hr Oluf Knudsen i Ørskov imod dom for gæld efter hans brev, dateret 2/7 1642. sagen blev opsat 6 uger.

** Poul Lauridsen, foged på Urup, med 6 ugers varsel æskede dom over Svend Andersen i Sattrup, som mødte og mente, at han burde bevise, at han havde hugget noget ulovligt, og da dommeren anså sagen for ærerørig indfandt han den for sin tilbørlige sommer.

12/6 1657.

** Knud Jensen i Monbjerg. Niels Pedersen, barnfødt i Monbjerg, gav ham afkald for den arv, han var tilfaldet efter hans sl far Peder Nielsen, som boede og døde i Monbjerg.

(155)

** Mads Jensen i Grumstrup. efterskrevne vidnede, at hans gård afbrændte forleden 1/9.

** Morten Sørensen i Ladegård. Jacob Hansen i Gedved på hustru Kirsten Sørensdatters vegne, Søren Sørensen i Gantrup på hustru Maren Sørensdatters vegne, Christen Sørensen i Dørup på hans hustru Karen Sørensdatters vegne, Jep Sørensen i Dørup på hans hustru Sidsel Sørensdatters vegne gav Morten Sørensen afkald for arv efter deres sl far Søren Mortensen, og de takkede ham godt for god betaling.

** Jacob Hansen i Gedved på Anne Mortensdatter i Ladegård hendes vegne. Morten Sørensen i Ladegård lovede, at eftersom han er forenet med sine søskende og svogre, at han skal forsørge hans mor Anne Mortensdatter hendes livstid, da skal hun have efterskrevne aftægt, og så har hans søskende og svogre ingen ydermere arv at fordre efter hende.

** Anders Ibsen i Horndrup stævnede Jens Pedersen i Horsens. efterskrevne vidnede, at de var med ham hos Jens Pedersen i Horsens, og da begærede Anders Ibsen genpart af en stævning, som han havde ladet ham stævne med, og da overfaldt han Anders Ibsen med mange skælds ukvemsord, og der foruden sagde nej, han ville ingen genpart give ham, og Anders Ibsen forbrød sig ikke mod ham i nogen måde.

(156)

** Anders Ibsen delefoged stævnede Anders Pedersen i Ejer imod dom for husbondhold af den gård, han påboer. opsat 6 uger.

** Clemend Sørensen, ridefoged til Boller, stævnede Boller tjenere for hvis, de rester med efter en restants. opsat 6 uger.

19/6 1657.

** Anders Jensen i Brørup stævnede Christen Nielsen i Brørup, for han er undveget KM tjeneste. opsat 6 uger.

** Poul Lauridsen, foged på Urup, på sl fru Birgitte Brockenhus arvinger deres vegne stævnede alle Monbjerg mænd, og Jonas Hansen i Elling, herredsfoged i Voer herred, vidnede, at 1641 var han med den sl frue på et stykke jord, Tindbjerg, mellem Sattrup by og Monbjerg, som nu omtvistes, og da han fulgtes med fruen, som sad i hendes egen vogn, da blev der sat stager imellem de Monbjerg og Sattrup mænd, at de Sattrup mænd ikke skulle drive videre til de Monbjerg mænd med deres fæmon, og nu vidnede efterskrevne Monbjerg mænd, at det var sandt, men det skete med bevilling i den sl frues livstid, at det skulle være fælles fædrift, hvortil Poul Lauridsen sagde, at de berettede i deres egen sag, men havde noget at fremlægge, som kunne ansees, at de havde ret til samme jord, om de det nu for retten ville fremlægge.

(157)

** Poul Lauridsen, foged på Urup, lod afhjemle syn på Urupgårds mølle, Jørgen Jørgensen påboer, Holms mølle, Rasmus Jensen påboer, og Gedved mølle, som for kort tid siden er afbrændt.

** Svend Mikkelsen i Monbjerg på Karen Jensdatters vegne. efterskrevne vidnede, at Karen Jensdatter i Riis og Karen Jensdatter i Monbjerg er så ganske forarmede, at de ikke kan udgive deres bøder for lejermål.

** Søren Jensen i Yding stævnede efterskrevne for gæld. opsat 6 uger.

** Gertrud Jensdatter i Tvingstrup stævnede efterskrevne for indæskning i sl Hans Jensens bo for gælds udlæggelse, at møde på tirsdag 8 dage.

** Anders Mortensen i Naldal til 4.ting fremlyste en gul blisset hest og en mærplag, som har været hos ham siden havresæd, som blev vurderet for 9 sletdaler, hesten for 6 og øget for 3 sletdaler.

** Anders Christensen i Horndrup fremlyste et øg, som har været hos ham siden pinsedag sidst.

** Poul Lauridsen, foged på Urup, på samtlige sl fru Birgitte Brockenhus arvingers vegne stævnede alle Monbjerg mænd imod dom og fremlagde Laurids Ulfelds indlæg, at da de Monbjerg mænd efter hans sl mors død havde frapløjet de Sattrup mænd, alle tjenere til Urup, et stykke fælles jord, som var tillagt begge byer til fælles fædrift, så har han forbudt dem at pløje den, hvilket forbud de modvilligt har foragtet, men derefter har ladet så deri, hvorfor han lader dem tiltale for vold og ulydighed, og Poul Lauridsen fremlagde et forbud og de Sattrup mænds supplikat, og sit indlæg, og spurgte de Monbjerg mænd, om de havde noget at fremlægge, som kunne formene de Sattrup mænd deres fælles fædrift, og Niels Knudsen på alle Monbjerg mænds vegne fremlagde et formuldet tingsvidne udstedt 18/5 1614, hvori efterskrevne, der mindes op til 31 år, vidnede, at den lange stenrøgel, som ligger imellem Monbjerg og Sattrup, og den løbende bæk har været holdt for ret markskel imellem førnævnte byer, eftersom de længst kan mindes, og ingen fædrift de Sattrup mænd har haft over markskellet. andre, der mindes mange år, vidnede det samme, og han fremlagde et tingsvidne af samme dato, hvori Søren Gris i Sattrup på spørgsmål svarede, at de Sattrup mænd havde ingen hjemmelsbrev af sl Niels Skram til at drive over ret markskel ind i Monbjerg mark. opsat 6 uger.

(159)

** Knud Jensen i Monbjerg. efterskrevne vidnede, at de 31/1 1651 var forsamlede i Monbjerg og skiftede efter sl Peder Nielsen, og da tilfaldt hans tre børn Niels Pedersen Anne Pedersdatter og Maren Pedersdatter den gæld, der var udgjort, som skulle stå hos Knud Jensen, til de bliver 18.

26/6 1657.

** Poul Lauridsen foged på Urup. efterskrevne, der mindes op til 20 år, vidnede, at da drev de Sattrup mænd med deres fæmon i Monbjerg krat, og da de Monbjerg mænd beklagede sig, kom fru Birgitte Brockenhus ned og forligte dem, og der blev sat pæle mellem dem på Tindbjerg.

** Jens Knudsen i Overby til 3.ting lovbød hans hustru Dorete Sørensdatters arvepart i den selvejer bondegård i Overby, som Anders Jespersen påboer. varsel til Anders Jespersen i Overby.

(160)

** Hans Pedersen i Hansted forlagde al ulovlig sæd, som er sået i Boller tjeneres jord og tilbød frøgæld.

** Mikkel Lassen i Ustrup tilbød hr Jens Jensen i Sneptrup et brunt øg, som var fravurderet ham for oldengæld, om han vil indløse det.

** Peder Lassen i Rådved. efterskrevne vidnede, at de 26/5 næst forleden var i Rådved over et venligt skifte og deling efter sl Søren Pedersen, mellem hans efterleverske Maren Jørgensdatter, og på hendes vegne hendes trolovede fæstemand Peder Lassen, som har fæstet gården, og den sl mands to børn med hans første hustru, sl Maren Andersdatter, Eske Sørensen og Maren Sørensdatter, og på deres vegne deres farbror Niels Pedersen i Lundum, og det yngste barn med hans anden hustru sl Johanne Pedersdatter, nemlig Maren Sørensdatter, og på hendes vegne hendes morfar Peder Due i Enner, og på KM vegne Anders Ibsen i Horndrup delefoged. vurdering af bo og udlæg for børnepenge

(161)

** Peder Lassen i Rådved. Niels Pedersen i Lundum gav ham afkald for al den arv Eske Sørensen og Maren Sørensdatter var tilfaldet efter deres sl far Søren Pedersen og mor Maren Andersdatter, som boede og døde i Rådved.

** Peder Tomasen i Rådved et skudsmål. efterskrevne vidnede, at han er født i Riis af ærlige forældre og har skikket sig mod enhver ærligt og vel, og ved intet at beskylde ham.

(162)

** Anders Ibsen delefoged forlagde til 3.ting al ulovlig sæd, som kan være sået i KM tjeneres jord.

** Anders Ibsen delefoged stævnede Kirsten Sørensdatter for lejermål. opsat 6 uger.

** Jens Mikkelsen i Gangsted stævnede Jens Knudsen i Elbæk for gæld. opsat 6 uger.

** Jonas Hansen af Nebel sogn stævnede efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Mikkelsen i Kannerup stævnede Christen Jensen i Lundum for lejermålsbøder. opsat 6 uger.

** Hans Jørgensen i Overby forlagde al ulovlig sæd, som Anders Jespersen eller Søren Eriksen dette år har ført i KM jord til den gård, han påboer.

3/7 1657.

** Karen, sl Peder Bhis, i Borup ved sin fuldmægtig Laurids Frost til 3.ting forlagde al ulovlig sæd, som Søren Bertelsen i Ballebo kan have ført i førnævnte Karen Frosts ager på Ballebo mark.

** Mads Nielsen i Grumstrup og Rasmus Olufsen i Hede mølle stævnede Oluf Pedersen i Grumstrup for 39 sletdaler stedsmål, de er i lov for ham og hans mor, om de ikke bør betale inden 15 dage, hvilket de blev tildømt.

(163)

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged efter en restants lod fordele dem, der rester med skattehavre og andre skatter.

** Anders Ibsen delefoged med opsættelse 8/5 æskede dom over Niels Nielsen i Rådvedgård for jord, han bruger på Rådved mark, og ikke har fæstet, men fogden fandt sagen ærerørig og indfandt den for overdommer.

** Gertrud Jensdatter i Tvingstrup og datter Anne Jensdatter. efterskrevne vidnede, at de 29/7 var forsamlet i Tvingstrup i sl Jens Jensens bo for at registrere og vurdere bo og taksere ejendom. fordring af bortskyldig gæld, og udlæg for samme.

(164)

10/7 1657.

** Rasmus Jensen i Kattrup stævnede Peder Gjordsen i Testrup. efterskrevne, som mindes op til 46 år, vidnede, at det stykke eng i Borreshul på Kattrup mark så længe været brugt til den KM gård i Kattrup, som Jens Poulsen Jensen påboede, og Rasmus Jensen nu påboer

(165)

** Peder Sørensen Smed i Bjødstrup stævnede Søren Jensen i Bjødstrup og hans hustru Anne Sørensdatter. efterskrevne, der mindes op til 50 år, vidnede, at dem, der har boet i det boel, har haft deres vanding i det kær uden for bolet, og har taget dynd deraf ulast og upåkæret. Jens Jensen i Borup vidnede, at han var i Bjødstrup smedje, og da sagde Peder Smed til tjenestefolkene, at de skulle tage dynd af kæret, og det første, de kom dertil, kom Anne Sørensdatter og tog begge fjæl af vognen, og lod dyndet falde af og sagde, at Peder Smed skulle lade det ligge, det djævlen skulle fare i den tyv og skælm.

** Søren Jensen i Bjødstrup. Anne Sørensdatter i Bjødstrup nægtede ved sin sjæls salighed, at hun ikke kaldte Peder Smed tyv eller skælm, førend han kaldte hende en åbenbarlig hore først.

** Søren Jensen i Bjødstrup stævnede Peder Sørensen Smed i Bjødstrup. efterskrevne vidnede, at alle i Bjødstrup tog dynd af det kær udenfor bolet, men de vidste ikke, hvem det tilhørte.

** Søren Jensen i Bjødstrup. synsmænd afhjemlede deres syn på hans hustru Anne Sørensdatter, som havde et blåslag på den ene arm.

(1)

** Anne Sørensdatter i Bjødstrup gav last og klage over Peder Smed i Bjødstrup, for han slog hende med en skovl på Bjødstrup gade og skældte hende for en hore, og hun forbrød sig ikke mod ham i nogen måde.

** Søren Hansen i Båstrup. Jens Danielsen Kall, boende i Søballe, på hans hustru Karen Hansdatters vegne Laurids Hansen i Serridslev på hans egne vegne Oluf Rasmussen i Tebstrup på hans børn Rasmus Olufsen Hans Olufsen Jens Olufsen og Niels Olufsen deres vegne gav ham afkald for den arv, de kunne tilfalde efter deres søster og morsøster sl Kirsten Hansdatter, som boede og døde i Frederiksborg.

** Anders Ibsen i Horndrup afsagde det værgemål, han har været i, for hans bror sl Eske Ibsens børn, nemlig Anders Eskesen anden Anders Eskesen Jep Eskesen Sidsel Eskesdatter Karen Eskildsdatter.
 
** Mikkel Christensen i Yding skovrider gav last og klage over Peder Boring og Knud Rasmussen, for de har gravet en grav i Hem skov for ræveunger, som de sad og vogtede om natten, og spurgte dem, om de ville benægte det, hvortil de svarede, at de lå i skoven og så til deres øg, og de kastede ingen grav.

** Mikkel Christensen i Yding skovrider gav tilkende, at der nylig var sat ild til en bøg i Havreballe skov og en eg i Horndrup kær, men Hans Hansen i Havreballe på spørgsmål svarede, at han vidste intet derom.

** Peder Smed i Bjødstrup stævnede Kirsten Rasmusdatter, til Hans Pedersens i Hansted, imod dom, for hun er rømt af hans tjeneste. opsat 6 uger.

** Keld Christensen, sitzhaftig på Hanstedgård, tiltalte Peder Nielsen Brand i Lundumskov for 6 tønder sædhavre, som han lovede at betale, og der blev afsagt dom: han bør betale gælden inden 15 dage.

(2)

** Jonas Hansen i Elling, herredsfoged i Voer herred, stævnede hr Oluf Knudsen i Ørskov og Anders Kær sst imod dom, først hr Oluf Knudsen for en ubevislig supplikat og skandskrift, han har skrevet over ham efter Anders Kærs ord, som Anders Kær har overleveret til velbyrdige Laurids Ulfeld til Urup, hvilke ærerørige ord, de bør bevise. sagen blev opsat 1 måned.

** Anders Ibsen delefoged. for dom stod Peder Christensen i Kattrup og hans søn Christen Pedersen sst, og eftersom Peder Christensens datter Karen Pedersdatter har avlet barn i dølgsmål, som er fundet død, og hun er i fængsel på Skanderborg slot, og dømt fra hendes hals, og da hendes far har supplikeret til KM om hendes livs benådning, og formedelst den besværlige krigstid ikke har bekommet svar, så dersom han må tillades at få sin datter af fængslet i sin egen forvaring, eftersom hun af høj vanførhed og sygdom er beladet, indtil han bekommer svar, så lover og godsiger han og hans søn, at dersom hun bortkommer, da skal de i hendes sted lide og udstå hendes dom.

17/7 1657.

** Niels Knudsen i Monbjerg på sine egne og menige Monbjerg bymænd deres vegne stævnede Poul Lauridsen, foged på Urup, samt alle Sattrup bymænd. efterskrevne, der mindes op til 60 år, der iblandt Ludvig Simonsen i Østbirk, som tjente sin morbror Jens Vinter i Monbjerg, vidnede, at da holdtes den lange stenrøgel og bæk for ret markskel imellem de to byer

(3)

** Niels Knudsen i Monbjerg på Monbjerg bymænds vegne lod afhjemle syn på efterskrevne rette markskel imellem Monbjerg og Sattrup.

(4)

** Niels Knudsen i Monbjerg gav kald på efterskrevne sandemænd i Voer herred for at oplede ret markskel mellem Monbjerg og Sattrup.

** Clemend Clemendsen, ridefoged til Skanderborg. efterskrevne vidnede, at de 28/5 1655 var med herredsfogden i Kirsten Nielsdatter, sl Jørgen Sørensens, og hendes børns bo i Grumstrup, og der udvurderede ham efterskrevne i kirkens gæld. varsel til Jens Sørensen rådmand i Horsens.

** Peder Sørensen Smed i Bjødstrup. synsmænd afhjemlede syn på et kær på Bjødstrup gade udenfor Peder Smeds lod, som han har sin mødding i, og der går et flød fra hans lade til samme kær, men ikke af andre gårde.

** Peder Sørensen Smed i Bjødstrup. Søren Jensen sst og han bekendte at være vel forligt om de ord, Søren Jensens hustru havde sagt i hastighed, og de lovede ikke at overfalde ham med ord eller gerning under en okse til husbonden og en tønde øl til naboerne.

** Rasmus Jensen i Kattrup. synsmænd afhjemlede deres syn på Kattrup mark, og der synede noget engjord, som Rasmus Jensen beklagede, han var sket forkort på den nordre mark til Kattrup i Borreshul.

(5)

** Rasmus Jensen i Kattrup. efterskrevne vidnede, at de 14/5 1655 var med ham på Testrup mark, og da tilskiftede Peder Gjordsen i Testrup de 4 agre, som støder på det engslæt på Borreshul, som omtvistes.

** jomfru Dorete Urne til Værholm stævnede hr Erik Clemendsen på Vær præstegård. Jens Christensen i Blirup vidnede, at han og to andre efter husbondens befaling slog græs til Værholm, og da befalede hun dem at slå ved stampemøllen, og sendte bud til hr Erik Clemendsen i Vær præstegård, at han ville gå ned til hende og vise, hvor ret skel var, og da faldt der nogle ord mellem dem, og da sagde hr Erik, at djævlen fare i eders tjenere og eder med, og ikke han nævnte jomfruens navn. andre vidnede det. hr Erik Clemendsen benægtede ved sin højeste helgens ed, at han ikke sagde de ord til jomfruen.

** hr Erik Clemendsen i Vær stævnede jomfru Dorete Urne på Værholm for vidne. efterskrevne vidnede, at de så jomfru Dorete Urne tog en ko, som stod tyret på diget mellem hendes korn og præstens eng, og hun rykkede selv tyrestagen op.

** Jørgen Jensen i Testrup for retten leverede Peder Gjordsen i Testrup og Christen Knudsen sst et beslagen skrin, som var forsynet med nøgle, som han berettede, var breve i.

** Oluf Rasmussen i Brørup stævnede Anders Christensen i Horndrup, og efterskrevne vidnede, at de ved påsketid indæskede Anders Christensen, som nu er i Horndrup, i hans tjeneste til Oluf Rasmussen.

(6)

** Henning Pogwisch. efterskrevne vidnede, at Niels Pedersen Brand ikke har været antaget i hr Peder Mortensens tjeneste, før han blev tilsagt at møde med de andre ungkarle på Hanstedgård for at lodde og kaste om soldater, men altid været hjemme hos sin far, og da han blev tilsagt, sagde han nej, han ville ikke møde, og da han ikke mødte, var der ingen af de andre ungkarle, der mødte, som ville kaste om soldateri, efterdi han, ligesom de andre, var forbudt at drage af Hanstedgårds stavn.
 
** velbyrdige Henrik Mund hans fuldmægtig til 4.ting forbød al ulovlig sæd, som kan være sået i husbondens tjeneres jord, og forbød dem at bortføre sæden under ran og dele og tilbød dem frøgæld igen.

** velbyrdige Henrik Mund stævnede efterskrevne for deres smørskyld, de ikke i rette tid har ydet, om de ikke har forbrudt deres fæste. sagen er opsat 6 uger.

** velbyrdige Henrik Mund stævnede Peder Jørgensen i Blirup imod dom, for han ulovligt har tyret hans heste i husbondens eng. opsat 6 uger

** Jost Tomasen, ridefoged til Koldinghus, stævnede Peder Gjordsen i Testrup samt hans hustru Maren, sl Peder Terkelsens efterleverske i Testrup, for dom for en sum penge, som han på Peder Terkelsens vegne har udlagt til Knud Nielsen i København, som er 35 rigsdaler med påløbne renter fra 1645, og fremlagde Knud Nielsens brev derom til Peder Terkelsen, foged på Selsø, dateret København 10/6 1645. sagen blev opsat 6 uger.

(7)

** Anders Ibsen i Horndrup på sl Jens Lassens arvingers vegne efter 6 ugers opsættelse begærede dom, som lød: hr Oluf Knudsen bør betale sl Jens Lassens arvinger efter hans skadesløsbrev.

** Clemend Clemendsen, ridefoged til Skanderborg, tilbød Christen Jensen i Silkeborg kro den rugsæd på Riis mark, som han har i pant for efterstående landgilde for 1655 efter tingsvidne 23/1 næst forleden, og så var mødt Christen Jensen og kendte sig ved gården og rugsæden, efter KM og rigens råds dom, eftersom han har gjort forbud her på tinget 20/6 1656, og har begæret indførsel i gården 13/3 nærværende år, hvorefter der blev afsagt dom: da forbudet til Maren Sørensdatter og hendes børn, mod at befatte sig med gården, strider mod pantebrevet, så vidste fogden ikke noget at udstede, men indfandt det for sin gunstige overdommer.

(8)

24/7 1657.

** Anders Ibsen stævnede efterskrevne for dom for gæld. opsat 6 uger.

31/7 1657.

** Niels Knudsen i Monbjerg på sine egne og menige Monbjerg mænds vegne begærede fylding over sandemænd, og efter de var fyldt og meldt, deres gang ed og tov lovligt at gå og afsige, fremstod Jørgen Jensen i Tvingstrup på egne og sandemænds vegne, og fremæskede af de Monbjerg og Sattrup mænd, om de havde ridemandsbrev eller andre dokumenter, og da svarede Poul Lauridsen, foged på Urup, at skellet mellem byerne var sat af sl fru Birgitte Brockenhus, som var husbond for begge byer, og den sl frues arvinger burde stævnes, før sandemænd gjorde deres ed og tov.

(9)

** Poul Lauridsen, foged på Urup, på samtlige fru Birgitte Brockenhus arvingers vegne med 6 ugers opsættelse fremlagde tingsvidner, udstedt 19/6 og 26/6, og Niels Knudsen på de Monbjerg mænds vegne fremlagde to gamle tingsvidner som 19/6 og sit indlæg, hvorpå der blev afsagt dom: da der fremlægges tingsvidne mod vidne, bliver sagen indfundet for sin tilbørlige overdommer.

7/8 1657.

(10)

** jomfru Dorete Urne til Værholm lod fremlyse en stud, som har været på hendes mark 8 uger, om ret ejermand kommer og betaler omkostning, kan han bekomme den.

** Jørgen Rasmussen i Båstrup. synsmænd kundgjorde, at de havde været på Båstrup mark og beset noget rug, hvori der var gjort skade.

** Jørgen Rasmussen i Båstrup fremviste høleer skæreknive segl, som han havde frapantet efterskrevne, formedelst han havde indtaget deres fæmon i hans korn.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged. efterskrevne vidnede, at de med delefogden vurderede det træ, som blev udvist til KM skibsved i efterskrevne skove i Voer herred.
** Niels Nielsen, barnfødt i Ørridslev, ved sin fuldmægtig og bror Jep Nielsen i Ørridslev, begærede vidne og skudsmål, da han var udenlands, og efterskrevne vidnede, at han havde skikket og forholdt ærligt kristeligt og vel, som det anstår sig en ærlig ung person.

(11)

** Hans Jørgensen i Overby stævnede Jens Sørensen, rådmand i Horsens, og efterskrevne vidnede, at de var med ham hos Jens Jørgensen, hvor han tilbød at betale det, han kunne skylde ham, men Jens Jørgensen svarede, at han kunne ikke finde rigtighed derom, men Hans Jørgensen skulle rejse hjem, han ville ikke holde den arrest, den skulle ikke komme ham til nogen forhindring eller trætte.

** Søren Jensen i Yding med opsættelse æskede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Jens Mikkelsen i Gangsted efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Jens Knudsen i Elbæk for 15 daler, som han blev dømt til at betale.

** Anders Ibsen delefoged efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne for lejermålsbøder, som de blev tildømt at betale.

** velbyrdige Henning Pogwisch fordrede dom over Christen Jensen i Lundumskov for lejermålsbøder, som han blev tildømt at betale.

** Jonas Hansen i Elling fordrede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

(12)

** Knud Rasmussen Leger på Skanderborg til 3.ting tilbød herredsmændene KM tjenere, alle dem, som han havde pantet, deres panter igen, om de ville komme til Skanderborg for at annamme dem.

** Anders Ibsen delefoged tilbød Jacob Sørensen i Agestrup en bryggekedel 15 alen uvalket hvid vadmel og en hampesæk, som er tilvurderet ham for KM restants, om han vil indløse det, så kan han få det.

** Niels Knudsen i Monbjerg på sine egne og menige Monbjerg bymænds vegne. for dom stod efterskrevne sandemænd, eftersom de blev fyldt til at gøre ret markskel imellem Monbjerg mark og Sattrup mark, så har de sat efterskrevne skel på de steder, de fandt kul og flint og træbundne sten

(13)

** Poul Lauridsen, foged på Urup, stævnede Urupgårds tjenere imod dom for smørrestance efter en restants. opsat 6 uger.

21/8 1657.

** Karen Christensdatter, sl Peder Bhis i Borup. efterskrevne, der mindes indtil 60 år, vidnede, at den ager, som ligger på Halt på Ballebo mark, har ligget til og været brugt til det gade bondehus i Ballebo, som Poul Pedersen og Jens Knudsen nu iboer, og kun de, der har boet i huset, har brugt samme ager ulast og ukæret, indtil forgangen år, og de har ikke hørt, at Søren Bertelsen, som boer på den halve gård i Ballebo, eller hans formænd har kendt dem nogen rettighed til samme ager, at være af samme halve gårds jord, som nu er skødet under kronen.

(14)

** Anders Jensen i Horndrup tilbød Erik Vinter i Ejer en sølv livgjortel, som han har i pant, om han vil indløse den.

** Laurids Frost i Hoved lod fordele Jens Johansen, som havde stedet sig med ham, og er undveget af hans tjeneste.

** Anders Ibsen delefoged. Jacob Sørensen i Agestrup annammede alt det, der var fravurderet ham og forpligtede sig til at betale det, han rester med til Clemend Clemendsen.

(15)

28/10 1659.

(som efter øvrighedens befaling ting, eftersom Gud aller mægtigste nogen rolighed efter denne ufredelige tid har os forundt og benådet, er forordnet at holdes)

4/11 1659.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged forbød Peder Andersen i Brørup at flytte eller køre noget fra den gård i Brørup, Rasmus Andersen påboede, både det, der var indført eller det, der fandtes, under et fuldt ran.

** Mads Nielsen i Grumstrup på sine egne og bymænds vegne. efterskrevne, der var opnævnt af tinget, kundgjorde, at de havde synet huse i Grumstrup Vedslet og Assendrup, hvem af de iboende bedst kunne formå at udgive den påbudne skat, som de er lagt for.

(16)

** Christen Christensen, slotsskriver på Skanderborg, tilsagde og advarede alle sognefogder og herredsmænd, at de skulle tiltænke at holde tilstede alle de unge karle, som er taget til soldater, så de kunne møde, såfremt hvert sogn ikke ville svare dertil og stå til rette, om nogen bortkommer, som er taget dertil, og at sognefogderne opkræver af hver ungkarl, som ikke er taget til soldat, 3 mark, som de udskrevne skulle have og dele.

** Christen Christensen slotsskriver lod læse Mogens Friis skriftlige befaling, eftersom KM og kronens skove somme steder af bønder og andre for fode rodhugges og nedfældes, og siden bortføres eller brændes i kulmiler, og føres til byerne og sælges, uanset skovfogderne tilforn skriftligt er befalet at have tilbørlig indseende dermed, som dog ikke har båret frugt, så befales ydermere på KM vegne skriver Christen Christensen på Skanderborg i ridefogdens sted at have indseende med KM skove i Voer og Tyrsting herreder og Nim birk, især med at barken ikke pilles af træerne, så de deraf udgår, og hvilken skovtyv han eller skovfogderne antræffer i skoven, da straks med vogn til slottet indbringer, eller nedskyde hesten for vognen, og begærer af næste bymænd at angive sådanne skovskadere, at de kan blive straffet, dateret Århus 24/9 1659 Mogens Friis.

** Jonas Hansen i Elling. for dom stod Rasmus Nielsen i Eldrup og svarede, der lægdsmænd med skatten blev tilsagt at møde, at de ikke havde kunnet bekomme den, for Jonas Hansen havde givet dem fri derfor.

(17)

11/11 1659.

** Niels Olufsen i Grumstrup på Mads Nielsens vegne sst og Maren Pedersdatters vegne indæskede til arv og gæld efter sl Oluf Nielsen sst, alle hans arvinger og kreditorer. varsel til Jørgen Sørensen sst.

** Peder Pedersen i Lundum lod afhjemle syn for brøstfældighed på den gård i stor Lundum, Morten Pedersen sidst påboede og fradøde.

** Rasmus Jensen i Kattrup gav last og klage over Jørgen Sørensen i Kattrup, formedelst han, da Rasmus Jensen 24/10 på øvrighedens befaling med andre godtfolk skulle opkræve skat af ham, svarede, at han ingen skat ville give ham, han ville give ham djævlen den skælm, og han skulle få en ulykke på liv og lemmer eller ved brand, og andre ærerørige ord, så han beklagede ikke at vide sig sikker for ham, og ydermere klagede han, at da han allehelgensdag var i bondegården i Kattrup for at kræve skat efter ridefogdens seddel, og havde ryttere med sig for at lade de ulydige, som ikke ville udgive skat, eksekvere, da svarede Rasmus Sørensen, at han ikke ville udgive skat, og da overfaldt hans hustru Karen Tomasdatter ham med mange ukvems og skældsord og bandede og skældte ham for en skælm og tyv og det uden nogen given årsag.

(18)

** Rasmus Jensen i Kattrup. efterskrevne, som var med ham for at opkræve skat, bevidnede beboerne i bondegården i Kattrup deres overfald på ham.

** Jonas Hansen i Elling gav til kende, at eftersom han på tinget har advaret, og på prædikestolen i hver kirke i herredet har ladet advare om broerne ved Hansted at lade forfærdige, da man ikke uden stor fare kan komme til Horsens, især da den sønderste side for 8 dage siden blev adskilt for at færdiggøres, som blev tillagt efterskrevne sogne, og nu vedtog de fremmødte sognemænd af disse sogne, at der af hver stor by skulle fremsendes to vogne og karle med tre lange træer på hver vogn 6 alen lange, og af små byer een vogn og karl med lige træer på tirsdag førstkommende for at færdiggøre førnævnte sønderste bro, og af hvilken by, som ikke mødte, de andre da at pante dem for en tønde øl.

18/11 1657.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged gav last og klage over Peder Andersen i Brørup, for han har tilfordristet sig at slå engen til den gård i Brørup, som enken Maren Hansdatter påboer, hvor han har ført sæd i jorden og bortført afgrøden uden øvrighedens minde og tilladelse.

(19)

** Anders Ibsen delefoged. efterskrevne vidnede, at Peder Andersen i Brørup har slået af engen til den gård i Brørup, enken Maren Hansdatter påboer, ført sæd i jorden høstet afgrøden, og ført den til samme gård.

** Anders Ibsen delefoged spurgte Maren Hansdatter i Brørup, om det var med hendes minde, at Peder Andersen var kommet til den gård i Brørup, hun og hendes sl husbond påboede, hvortil hun svarede, at det var det ikke.

** Anders Ibsen delefoged gav last og klage over Jens Pedersen i Båstrup, for han er flyttet i et KM huse i Båstrup uden øvrighedens minde.

** Jens Andersen i Tolstrup stævnede Rasmus Sørensen i Serridslev for dom og tiltalte ham for et øg, han har bekommet af ham og hans umyndige søskendes bo i Tolstrup, hvortil han svarede, at hoppen havde han givet hans bror Jens Sørensen i Tolstrup en hest for, og han havde skiftet med ham i levende live og havde betalt hoppen. opsat 6 uger.

** Peder Olufsen i Hem stævnede Peder Keldsen i Yding og Peder Andersen i Hem imod dom, og tiltalte Peder Keldsen for en hoppe, han har solgt for ham imod hans hjemmel, da de udførte proviant til polakkerne, hvortil han svarede, at han ingen øg havde udført for ham. opsat 1 måned.

** Poul Lauridsen, foged på Urup, strengeligt advarede alle og enhver efter denne dag at indkomme ulovligt i nogen af de skove, som hører til Urup, for at rodhugge nogen slags træ, og at komme i skovene med heste og vogn for at bortføre træ, enten det ligger på jorden, eller på andre ulovlige måder, under højeste straf.

(20)

** Hans Jørgensen i Overby stævnede Niels Jacobsen Smed i Serridslev imod dom for en hest, han lånte forgangen høst, som han ikke vil skaffe ham igen, om han ikke bør forskaffe ham den eller betale den. opsat 4 uger.

25/11 1657.

** Rasmus Jensen i Kattrup lod afhjemle syn på det hus i Kattrup, som Jørgen Sørensen påboede og er fraflyttet, for dets brøstfældighed

(21)

** Anders Ibsen delefoged forbød Jens Pedersen i Båstrup at tænde ild eller lys i det hus, Knud Jensen sst tilforn iboede og fradøde, eller føre noget derfra eller befatte sig med det i nogen måde.

** Anders Ibsen i Horndrup, delefoged til Skanderborg, stævnede Jens Sørensen Busk imod dom, angående en halvgård i Tebstrup, han har stedet og fæstet, og ikke vil flytte til den eller svare afgiften deraf, hvorved samme halvgård bliver øde og udyrket, om han ikke burde svare til afgiften og svare til den skade, der findes derpå. opsat 6 uger.

2/12 1657.

** hr Anders Nielsen i Hylke. efterskrevne vidnede, at nu i sommer sidst forleden ved skt Olufsdag var de i hans gård og sankede fæmon og fæ tilsammen, som de månedligt gav til polakkernes underholdning til det kompagni, som de gav proviant til, og da kom Maren Hansdatter i Brørup med en rødsort ko på menige Brørup bymænds vegne, og kvartermesterens tjener spurgte, om der var nogen, som ville give et andet nød i stedet, hvilket Christen Mikkelsen i Båstrup ville, og da bad præstekonen Karen Nielsdatter ham afstå den for hende til hendes svoger hr Erik i Vissing, så ville hun købe et andet i stedet.

(22)

** hr Anders Nielsen i Hylke. Maren Hansdatter i Brørup vidnede, at den rødsorte ko, hun trak til hr Anders gård i Hylke, den samme ko leverede Peder Andersen hende at yde i proviantskat for Brørup bymænd.

** Peder Andersen i Brørup vidnede og svor, at han ikke leverede Maren Hansdatter den rødsorte ko at yde for Brørup by til proviantskat, og han befalede hende heller ikke at yde den eller lede den frem.

** Anders Ibsen delefoged. Maren Hansdatter i Brørup vidnede ved sin højeste sjæls salighed, at Peder Andersen i Brørup førte 4 sække havre af den gård i Brørup, hun påboer, som han selv lagde i sin vogn.

** Jens Mikkelsen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Mikkel Lassen i Ustrup lod fordele efterskrevne for gæld.

(23)

** Rasmus Jensen i Kattrup lod fordele Jørgen Sørensen sst for gæld.

** Laurids Pedersen i Purup og Peder Rasmussen sst. efterskrevne vidnede, at den gård Purup, som de to mænd nu påboer, så længe den var til kronen, ikke var uden en gård, og der blev svaret deraf for en gård.

** Mads Nielsen i Grumstrup. Jørgen Sørensen i Grumstrup lovede at betale til Mads Nielsens sl bror Oluf Nielsen, som boede og døde i Grumstrup, hans efterladte søn Niels Olufsen 50 sletdaler, som er for den arv, han kunne tilfalde efter hans sl far.

** Staffen Pedersen i Lundum. Karen Pedersdatter sst bekendte, at hun havde annammet af ham 18 1/2 sletdaler af hvis, han har haft i værgemål.

** Anders Ibsen delefoged. efterskrevne vidnede, at de brandenborgske krigsfolks 4.kompagni kom til Horndrup den næste lørdag før kyndelmissedag, og borttog fra Anders Ibsen 5 hopper og heste med meget mere og der foruden spolerede gården røvede hans formue ---- ham i 12 uger.

(24)

** Christoffer Nielsen i Lundum mølle. synsmænd afhjemlede syn på Lundum mølles brøstfældighed.

** Christoffer Nielsen i Lundum mølle. efterskrevne vidnede, at de 1/12 næst forleden var med herredsfogden i Lundum mølle for at registrere vurdere og skifte boet efter Christoffer Nielsens sl hustru Anne Pedersdatter, den sl kvindes arvinger nemlig Jens Christensen i Grejs på  sine egne og medarvingers vegne, nemlig søskende Bertel Christensen Niels Christensen Kirsten Christensdatter Maren Christensdatter Anne Christensdatter, Laurids Jensens børns vegne i Skuldelev Jens Lauridsen Kirsten Lauridsdatter Maren Lauridsdatter Boel Lauridsdatter, sl Maren Jensdatters barn Anne Jensdatter. registrering og vurdering, bortskyldig gæld og udlæg for samme.

(26)

** Christoffer Nielsen i Lundum mølle. Jens Christensen af Grejs på egne og medarvingers vegne, da de har været på skifte i Lundum mølle 1/12 efter Christoffer Nielsens sl hustru Anne Jensdatter, så giver de ham afkald for arv.

** Anders Ibsen delefoged stævnede efterskrevne for lejermålsbøder. sagen blev opsat 6 uger.

9/12 1657.

** Christen Christensen ridefoged tilsagde og advarede sognefogder og menige sogne og herredsmænd, at de skulle påtænke at efterkomme den ordre, de havde fået til at skaffe soldater, og sende en rigtig fortegnelse til Skanderborg.

(27)

** -----. efterskrevne vidnede, at de har været hos Hans Lauridsen og æskede skifte og deling efter hans sl forældre.

** Christen Christensen, slotsskriver og ridefoged til Skanderborg, stævnede alle unge karle i herredets sogne.

** Søren Jonsen i Boes. Laurids Jonsen i Båstrup kendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være hans søn Jon Lauridsen 40 sletdaler, som er for hans arv efter hans sl mor Volborg Hansdatter, som døde i ufredstiden.

13/1 1660.

** Rasmus Sørensen Endelave i Kattrup lod fordele Jens Sørensen Busk i Kattrup for 3 sletdaler for en ko, han har fødet for ham en vinter.

(28)

** ----. efterskrevne vidnede, at sl Søren Bertelsen, som boede og døde i Tåning var ikke nærmere beslægtet til Jens Pedersens sl hustru Anne Nielsdatter i Tåning, end i 3.led, og Maren Sørensdatter, som er førnævnte sl Søren Bertelsens datter, på det 4.led.

20/1 1660.

27/1 1660.

3/2 1660.

--/- 1660.

** Laurids Jonsen i Båstrup. Rasmus Knudsen i Båstrup gav ham afkald for al den arv, som han kunne være arveligt tilfaldet efter hans forældre sl Knud Rasmussen og sl Volborg Hansdatter, som boede og døde i Båstrup, og han lover at holde hans stedfar Laurids Jensen kvitteret for arven.

(29)

** Jørgen Møller i Urup mølle. efterskrevne vidnede, at polakkerne fordærvede dæmningen for kværnen og lod vandet bortløbe, tog jernet af kværnen og huggede tømmerværket sønder, og forjagede mølleren fra møllen, spolerede møllen og fratog ham hans formue, både kvæg og boskab, så møllen i langsommelig tid stod øde, og intet blev malet der.

** Poul Lauridsen på Urup stævnede Adser Christensen i Gedved mølle Rasmus Jensen i Holms mølle og Rasmus Nielsen i Eldrup imod dom for eg og bøg, de har hugget i Holm skov og bortført. opsat 6 uger

** Poul Lauridsen på Urup stævnede Jens Jørgensen i Tolstrup Tammestrup for gæld. opsat 6 uger.

** skifte efter sl Anders Jensen og sl Mette Pedersdatter i Brørup. efterskrevne vidnede, at de 5/2 næst forleden var med herredsfogden i Brørup for at registrere vurdere og skifte boet efter ovennævnte mellem deres arvinger Peder Andersen i Brørup på egne vegne og på Rasmus Andersen, som er udenlands, hans vegne, og sl Jens Andersens børns vegne Anders Jensen Peder Jensen. registrering og udlæg for bortskyldig gæld.

(30)

--/- 1660.
 
** Mikkel Jensen i Tebstrup og Jens Mikkelsen sst. efterskrevne vidnede, at de havde delt rum og huse imellem dem i den gård, de påboer.

** Adser Christensen Møller i Gedved mølle. efterskrevne vidnede, at møllen ligger ved den store adelvej, som går ret forbi møllen, og formedelst den store marsch og mange tropper i den ufredelige tid var Adser Møller langsommelig tider forjaget fra møllen, og ikke kunne male, og hans gårds formue og det korn, han havde, frarøvet og møllen ilde spoleret og udplyndret, jernet af møllen taget og alting ilde medhandlet, så han derover er ganske forarmet og til agters.

9/3 1660.

16/3 1660.

** Jørgen Eskesen i Møballe. efterskrevne vidnede, at den ødegårds eje i Gedved, som kaldes Gødesgård ----- varsel til Niels Jensen i Egebjerg.

(31)

** Jørgen Eskesen i Møballe stævnede ovennævnte Niels Jensen i Egebjerg imod dom angående efterskrevne afgift af de to parter, han bruger af Gødesgård for 1657. sagen blev opsat 1 måned.

23/3 1660.

** Mikkel Jensen i Tebstrup æskede til arv og gæld efter hans sl hustru Kirsten Mikkelsdatter, alle hendes arvinger og kreditorer at møde 27/3.

** Tomas Jensen i Birk og Peder Rasmussen sst tilstod, at de var forligt med hver andre om den gård i Birk, de påboer, og gæld imellem dem.

30/3 1660.

6/4 1660.

(1)

** tingbogens autorisation 1664.

** rans og skursnævninge.

(2)

8/1 1664.

** Jens Christensen i Såby indæskede til arv og gæld efter hans sl hustru Mette Jensdatter, den sl kvindes arvinger og kreditorer, at møde 9/1. varsel til Tomas Jensen i Folby, Anne Jensdatter i Hylke, Rasmus Jørgensen og hans hustru Maren Jensdatter sst, Søren Jensen i Såby.

** Peder Lassen i Lundumskov fremlyste en hvid orne.

** Mikkel Lassen i Ustrup på Maren Hansdatters vegne i Brørup spurgte Anne Jensdatter i Brørup, om hun vidste noget uærligt at beskylde hende, hvortil hun svarede, at Maren Hansdatter var i hendes hus, da hendes penge blev borte, men hun så ikke, hun tog dem, og hun ved kun ærligt om hende.

(3)

** Rasmus Pedersen i Grumstrup. synsmænd aflagde deres syn på to kålgårde og huse i Grumstrup imellem Rasmus Pedersen Hjulmand og Jens Gregersen Bødker.

** Mikkel Lassen i Ustrup efter 6 ugers opsættelse æskede dom over Hylke sognemænd for resterende kirketiende, som de blev tildømt at betale.

15/1 1664.

** Otte Simonsen i Tvingstrup. efterskrevne vidnede, at Jørgen Lauridsen i Tvingstrup tog det tømmer, som var beholden af det hus, han havde i pant af sl Hans Jensen og førte det til den gård i Tvingstrup, han iboer, hvortil han svarede, at tømmeret havde han i behold, og det skulle Otte Simonsen bekomme, når han betalte ham efter deres forlig.

(4)

** Otte Simonsen i Tvingstrup stævnede Anne Hansdatter i Tvingstrup og Gertrud Jensdatter sst imod dom, for de ikke har efterkommet deres kontrakt efter tingsvidne, udstedt 3/4 1663, om ikke førnævnte part og ejendom burde efterfølge ham og arvinger for evig ejendom. opsat 6 uger.

** Jens Jensen i Tolstrup fremlagde et gældsbrev, som var noget sønder, udgivet af Søren Rasmussen i Rådved til hans far Jens Jensen i Hansted på 32 sletdaler, som er for betaling af det korn, Jens Jensen har af sin datters børns gods under værgemål, som han lover at betale sin far til skt Mikkelsdag, dateret 12/1 1644.

(5)

** Jens Christensen i Såby. efterskrevne vidnede, at de 9/1 var med herredsfogden i Såby til skifte og deling efter sl Mette Jensdatter, imellem hendes husbond Jens Christensen og deres barn Mette Jensdatter i overværelse af barnets morbror Søren Jensen i Såby, og godset blev registreret og vurderet, og der var bortskyldig gæld til efterskrevne, og Jens Christensen blev forligt med enken Birgitte Nielsdatter og med sl Jens Sørensens arvinger for hvis, de kunne have at fordre i boet, og der blev udlagt til de to børn Tomas Jensen og Anne Jensdatter for arv efter deres sl far

(6)

** Jens Christensen i Såby. Rasmus Jørgensen i Hylke på sin hustrumor Birgitte Nielsdatter, sl Jens Sørensens i Såby, hendes vegne og på sin hustru Maren Jensdatters og hendes bror Tomas Jensen i Folby og søster Anne Jensdatter i Hylke deres vegne og Søren Jensen i Såby på sine egne vegne gav ham afkald for al den arv, som de kunne være arveligt tilfaldet efter hendes mand og deres far sl Jens Sørensen, som boede og døde i Såby, og de lovede at holde ham kvitteret for arven.

(7)

** Jens Christensen i Såby. førnævnte mænd vidnede, at de var over en venlig skifte imellem førnævnte Jens Christensen og Birgitte Nielsdatter anlangende den gård i Såby, de påboer, og Jens Christensen har den halve part i fæste, og husene blev delt i to lige lodder, og marker kålgårde og toft delt ligeledes.

** Jørgen Frederiksen i Uldum med 6 ugers opsættelse stævnede Jens Villumsen i Toftum imod dom for 11 sletdaler, han er ham skyldig, hvilket han benægtede ved sin sjæls salighed, hvorefter der blev afsagt dom: imod hans benægtelse og uden bevis kan han ikke tildømmes at betale.

(8)

22/1 1664.

** Anders Jensen i Kannerup på sin husbond hr krigskommissærens vegne gav last og klage over Knud Pedersen i Hansted og Jens Pedersen Smed sst, for de er indkørt i Hansted skov til det skovskifte, der ligger til den gård, Las Nielsen påboer, med to vogne, og der hugget to risbøge, og da han kom til dem, ville de ikke lade sig pante, men kørte af skoven mod Knud Pedersens gård.

(9)

** Anders Jensen i Kannerup. synsmænd afhjemlede deres syn på to bøge, der lå i Hansted Nørskov, og derefter var de i Knud Pedersens gård i Hansted, og der lå et læs grøn bøg på en vogn.

** Anders Jensen i Kannerup. synsmænd afhjemlede syn på de to bøge, som lå i Hansted Nørskov, og da fandt de, at de var hugget inden skellet til det skovskifte, der ligger til den gård, Las Nielsen påboer.

** Anders Jensen i Kannerup. Oluf Rasmussen i Egebjerg vidnede, at den næste lørdag før jul næst forleden kom han i Hansted Nørskov til Knud Pedersen og Jens Smed i Hansted, som huggede to unge bøge og lagde på deres vogne og kørte bort med, og Jens Smed mødte og svor, at han var med Knud Pedersen i skoven med sin vogn, der Anders Jensen kom og tog et læs ved på sin vogn og kørte.

** Anders Jensen i Kannerup stævnede Knud Pedersen i Hansted imod dom, for han i hans husbonds tjeners skovskifte har hugget en bøg og kørt hjem, hvortil han svarede, at hvis han havde hugget, vidste han ikke rettere, end han havde hugget på hans husbonds skovpart. opsat 6 uger.

(10)

** Knud Christensen i Yding stævnede Hans Sørensen i Yding imod dom for 10 sletdaler efter hans skadesløsbrev. opsat 6 uger.

** Jørgen Jensen i Holm stævnede efterskrevne imod dom anlangende gæld, der iblandt Karen Eskesdatter i Ejer og hendes børn Eske Jensen Anne Jensdatter, som hun og hendes forrige mand sl Jens Jensen var ham skyldig, Inger Jensdatter i Sattrup og hendes søn Jens Jørgensen og datter og hendes mand Jens Rasmussen. sagen blev opsat 6 uger.

** Knud Andersen i Hansted stævnede Peder Rasmussen i Hansted imod dom anlangende gæld, hans formand sl Jørgen Jørgensen og hans hustru var ham skyldig efter brev dateret 24/11 1652 underskrevet Jørgen Jørgensen egen hånd, samt for anden gæld. sagen blev opsat 6 uger.

(11)

** Poul Lauridsen, forvalter på Urup, stævnede efterskrevne imod dom anlangende gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Rasmussen i Horsens efter 6 ugers opsættelse æskede dom over Christen Jensen for gæld, som han blev tildømt at betale.

29/1 1664.

** Mikkel Mikkelsen i Ås til 3.ting afsagde den gård i Ås, som han har stedet og fæstet, som Envold Smed påboede, og efterskrevne vidnede, at de var hos Terkel Sørensen på Tyrrestrup og afsagde gården.

** Envold Christensen på sin brors vegne efter 6 ugers opsættelse begærede dom over efterskrevne, som rester med stedsmålspenge, som er Søren Jørgensen i Hylke Jens Rasmussen i Brørup Jens Rasmussen i Assendrup Jens Pedersen i Ustrup, og nu blev der afsagt dom: de bør betale deres rest inden 15 dage eller lide nam.

(12)

** Knud Olufsen, latinske skolemester i Horsens skole, fremlagde en kontrakt, som Erik Eskesen i Ørskov har indgået med sl hr Oluf Knudsens efterleverske Thale Hansdatter og Knud Olufsen på alle hans medarvingers vegne, således at han skal give hende årlige efterskrevne til hendes livs ophold, og derimod bepligter Knud Olufsen på Thale Hansdatters og sine medarvingers vegne, at Erik Eskesen skal nyde og beholde det høje hus, og al den aftægt, som sl hr Oluf Knudsen var tillagt, hvilken kontrakt de lovede uryggeligt at holde i alle måder.

(13)

5/2 1664.

** Poul Lauridsen, forvalter på Urup, med 6 ugers opsættelse stævnede Peder Madsen i Tvenstrup imod dom for 12 sletdaler, han er i lov for ham til Knud Nielsen Kock i Østbirk, om han ikke bør betale ham inden 15 dage, og nu blev der afsagt dom: han bør betale inden 15 dage eller lide nam

** Mikkel Andersen i Nissumgård med opsættelse af samme dag stævnede efterskrevne for gæld efter en fortegnelse, og mødte Mikkel Jensen i Tebstrup og nægtede at have fået noget af Mikkel Andersen, men var ikke helt sikker angående hans sl hustru, og der blev afsagt dom: de bør betale inden 15 dage, og Mikkel Jensen bør betale halvparten, da han ikke fuldkommen tør benægte kravet.

(14)

** Niels Jensen i Egebjerg mølle med opsættelse af samme dag stævnede efterskrevne imod dom angående deres udgivne skadesløsbreve, som de blev tildømt at betale inden 15 dage

** Mikkel Pedersen delefoged efter opsættelse af samme dag stævnede Jørgen Rasmussen og Niels Tomasen i Båstrup imod dom for hvis fæmon, som Rasmus Knudsen soldat havde hos dem, eftersom han er rømt af kompagniet, og nu blev der afsagt dom: de bør skaffe omtalte fæmon tilstede, og svare øvrigheden dertil eller betale dem.

(15)

** Rasmus Sørensen i Serridslev. Mikkel Sørensen i Serridslev Peder Sørensen sst på deres egne vegne Peder Mikkelsen på hans hustru Boel Sørensdatters vegne gav ham afkald for al den arv, de kunne være tilfaldet efter deres forældre sl Søren Rasmussen og sl Karen Mikkelsdatter, som boede og døde i Serridslev, og de takkede ham godt for god betaling.

12/2 1664.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup lod fordele efterskrevne for gæld.

19/2 1664.

** Jep Nielsen i Ørridslev på Ørridslev mænds vegne stævnede efterskrevne Ørskov mænd og gav last og klage over dem, formedelst de holder fælled mod deres hegnet, og derved bliver deres korn og sæd fordærvet opædt og forødet, og de kan med pant, nemlig en økse og en skærekniv bevise, at de har indtaget deres fæ i deres korn, og såfremt de Ørskov mænd ikke vil holde ret med dem med marken at holde hegnet og fælled, kan de ikke udgive deres skyld og skat til KM og øvrigheden.

(16)

** Søren Jensen i Møballe stævnede Anders Frandsen i Lundumskov og Søren Rasmussen i Rådved imod dom for gæld efter deres udgivne breve af 12/1 1657 og fastelavnssøndag 1655. opsat 6 uger.

** Karen, Hans Jostsens, i Århus stævnede Jens Jensen i Vestbirk og Søren Jensen i Tvingstrup imod dom for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Karen, Hans Jostsens, i Århus stævnede Niels Olufsen Maren Staffensdatter Hans Staffensen Maren Knudsdatter Niels Poulsen Maren Keldsdatter for lejermålsbøder efter recessen. opsat 6 uger.

(17)

26/2 1664.

** Rasmus Jensen i Hadrup stævnede Inger Jørgensdatter, Jørgen Tunbos hustru i Horsens, og efterskrevne vidnede, at de skt Hansdag mismere 1662 var hos Inger Jørgensdatter, som bekræftede, at Rasmus Jensen havde leveret hende 50 rigsdaler at forvare, da hun rejste til Fyn for fjenderne, og han skulle ikke frygte derfor, han skulle få sin betaling igen.
 
** Niels Sørensen i Sattrup. efterskrevne vidnede, at han kom til den øde gård i Sattrup, Niels Rasmussen sidst påboede, og han havde ikke halv sæd til samme gård det næste år. varsel til forvalter Clemend Clemendsen.

** Jep Nielsen i Ørridslev på sine egne og menige Ørridslev bymænds vegne. efterskrevne, der mindes op til 50 år, vidnede, at så længe, som enhver efter alder kunne mindes, da har de Ørskov bymænd holdt fælled og drift mod de Ørridslev bymænd, horn mod horn og klov mod klov, og marken skulle hvert 3.år være i fælled, og der har ikke været gjort forandring før efter den 2.svenske krig, da de Ørskov gjorde forandring på deres mark imod gammel skik, de Ørridslev mænd til stor skade

(18)

** Jep Nielsen i Ørridslev stævnede Ørskov bymænd imod dom, eftersom de har omkastet deres mark, og holder fælled mod de Ørridslev mænds hegnet, som deres marker støder sammen, og igen hegnet mod deres fælled, som ikke har været brugt således af Arilds tid, før efter 2.svenske krig, hvor de Ørskov mænd omskiftede deres mark til stor skade for de Ørridslev mænd. sagen blev opsat 6 uger.

(19)

** Otte Simonsen i Tvingstrup med 6 ugers opsættelse fremlagde et tingsvidne, udstedt 3/4 1663, indeholdende en kontrakt, hvormed Anne Hansdatter og Gertrud Jensdatter i Tvingstrup sælger til Otte Simonsen sst den part og del i den bondegård i Tvingstrup, Hans Jensen iboede og fradøde, og derimod skal Otte Simonsen holde dem fri for alle de panthavende og gæld efter skiftebrevs indhold, og de lover at gøre ham nøjagtigt skøde på ejendommen, så snart den bliver lovbudt, dateret 22/10 1662, og nu fremlagde han efterskrevne pantebreve, udgivet af Hans Jensen, som alle er indlagt i ejendommen over skifte efter sl Hans Jensen efter tingsvidnes formelding, udstedt 3/7 1657, og fremlagde gældsbreve og begærede endelig dom, som lød: da kontrakt med Otte Simonsen angående ejendom fremlægges, ved fogden ikke at dømme derimod, men Otte Simonsen det at beholde, uden han derfra bliver igen udløst og betalt.
 
(20)

4/3 1664.

** Rasmus Pedersen i Grumstrup. efterskrevne vidnede, at de så og hørte, at Jens Gregersen Bødker og Rasmus Pedersen Hjulmand skød hverandre omkuld på Rasmus Hjulmands mødding, og Jens Gregersen havde en økse i sin hånd og gjorde ingen skade dermed.

(21)

** Rasmus Pedersen i Grumstrup. efterskrevne vidnede, at 6/12 kom Jens Gregersen Bødker ridende på et øg under prædikenen og æskede Rasmus Pedersen Hjulmand ud, og alle andre, som var i huset.

** Jens Gregersen Bødker i Grumstrup nægtede ved sin sjæls salighed, at efterskrevne vidnede ham usandt på.

** Laurids Frost i Hoved stævnede Søren Bertelsen i Ballebo og hans søn Søren Sørensen for vidne, og Rasmus Simonsen i Ballebo vidnede, at han forbød Søren Bertelsen at føre afgrøde af den ager på Ballebo mark, som tilhører Laurids Frost, men han tog afgrøden med sig.

** Peder Jensen i Tebstrup stævnede Peder Ibsen i Riis imod dom for det, han rester med til Ovsted kirke for 1662-3. opsat 6 uger.

** Poul Lauridsen, forvalter på Urup, stævnede efterskrevne Sattrup gårdmænd for resterende matrikelskat.

(22)

** Anders Jensen i Kannerup på sin husbonds vegne med 6 ugers opsættelse fremlagde sit skriftlige indlæg angående stævning til Knud Pedersen i Hansted for ulovlig skovhugst, om han ikke bør lide som for uhjemlet, hvorimod at svare mødte på Knud Pedersens vegne Jens Nielsen i Dallerup, delefoged til Boller, som spurgte Anders Jensen, om han på husbondens vegne kendtes ved det sted, hvor træerne er hugget om, hvortil han svarede, at han havde befaling til at forfølge det, der var  ulovligt hugget, hvorpå der blev afsagt dom: da Knud Pedersen tiltales for ulovlig gerning og lide som for uhjemlet, som agtes ærerørigt, så henfandt dommeren sagen for sin gunstige overdommer.

** Poul Lauridsen, forvalter på Urup, med 6 opsættelse 22/1 æskede dom over efterskrevne for gæld, og Anders Tomasen i Monbjerg svarede, at han intet var ham skyldig, og der blev afsagt dom: de, der ikke er mødt, bør betale.

(23)

** Mikkel Pedersen delefoged stævnede efterskrevne imod dom anlangende lejermålsbøder. sagen blev opsat 6 uger.

11/3 1664.

** Anders Jensen i Kannerup til 3.ting æskede til arv og gæld efter sl Niels Mikkelsen, som boede og døde i Rådved, hans arvinger og kreditorer.

** Mikkel Sørensen i Vestbirk på Maren Nielsdatters vegne æskede til arv og gæld efter hendes sl husbond Søren Nielsen.

18/3 1664.

** Jens Gregersen Bødker i Grumstrup og Rasmus Pedersen Hjulmand bekendte, at de var venligt og vel forligt om al deres tvist, og klager og vidner i sagen skal være magtesløse.

** Christen Jensen i Rådved. efterskrevne vidnede, at de 14/3 næst forleden var over skifte og deling i Rådved efter sl Niels Mikkelsen, som boede og døde sst, imellem hans efterleverske Anne Rasmusdatter og deres børn Mikkel Nielsen i Vinten Anders Nielsen i Egebjerg Søren Nielsen, som er i gården, Johanne Nielsdatter i Hansted ved hendes mand Johannes Christen Lauridsen, Kirsten Nielsdatter med hendes trolovede fæstemand Christen Jensen, som har fæstet gården, som overværede skiftet med Clemend Clemendsen, forvalter over Skanderborg len, hans fuldmægtig. i boet fandtes børnepenge, Niels Mikkelsen havde haft under værgemål, til Mikkel Sørensen i Hansted og Søren Sørensen sst, og Johanne Sørensdatter i Rådved, og da de 3 børn, Mikkel Nielsen Anders Nielsen og Johanne Nielsdatter havde bekommet udfærd og medgift af boet, blev der bevilget til de 2 ugifte efterskrevne fæmon, og enken tog efterskrevne fæmon til betaling af gælden, og desuden lod hun sig nøje med et gårdsavl på Horsens mark, som hun skal have afgiften af hendes livstid. bænkedyner og duge fandtes ikke, eftersom det af fjenderne var bortrøvet.

(25)

** Christen Jensen i Rådved. Mikkel Nielsen i Vinten Anders Nielsen i Egebjerg Søren Nielsen i Rådved, hver på egne vegne, Christen Lauridsen i Hansted på hustru Johanne Nielsdatters vegne gav ham afkald for al den arv, de kunne tilfalde efter deres far sl Niels Mikkelsen, som boede og døde i Egebjerg.

(26)

** Mikkel Nielsen i Vinten på sin mor Anne Rasmusdatters vegne i Rådved. eftersom Anne Rasmusdatter har opladt Christen Jensen i Rådved og hendes datter, hans trolovede fæstemø, Kirsten Nielsdatter den gård, hun påboede, og hendes sl husbond fradøde, så lover og tilforpligter de sig at give hende efterskrevne aftægt.

** Peder Rasmussen i Egebjerg. Anders Nielsen af Rådved tilstod at han er forligt med hans morbror Peder Rasmussen om efterskrevne aftægt, han skal have i gården hans livstid.

(27)

** Staffen Pedersen i Lundum og Rasmus Envoldsen i Lundumskov stævnede alle gårdmænd inderster og møllere i Hansted og Lundum sogne imod dom anlangende de penge, som resterer for den rytterhest. opsat 6 uger.

26/3 1664.

** Maren Nielsdatter i Østbirk. efterskrevne vidnede, at de 23/3 var med herredsfogden i Østbirk for at skifte efter sl Søren Nielsen, som boede og døde sst, imellem hans efterleverske Maren Nielsdatter, og på hendes vegne hendes ældste bror Knud Nielsen, den sl mands arvinger Otte Nielsen i Bolund, Jens Nielsen i Sjælland, Rasmus Nielsen i Eldrup, Hans Nielsen i Agestrup, sl Inger Nielsdatter, som boede i Ås, hendes børn Niels Pedersen Jens Pedersen Søren Pedersen Maren Pedersdatter, sl Maren Nielsdatter, som boede i Hemmestrup sl Karen Nielsdatter, som boede i Rådved, hendes søn Niels Jensen, og boet blev registreret og vurderet.

(28)

** Mikkel Pedersen i Grumstrup stævnede Mikkel Rasmussen Skrædder i Grumstrup imod dom for 13 sletdaler, han er i forløfte for ham til Johan Isenkræmmer i Horsens. sagen blev opsat 6 uger.

1/4 1664.

** Søren Sørensen i Tebstrup på Mette Sørensdatters vegne i Båstrup ?. for dom stod Mette Sørensdatter og udlagde til barnefar Mikkel Sørensen hos sin far Søren Knudsen i Riis, og efterskrevne vidnede, at hun er så forarmet, at hun ikke formår at udgive den lejermålsbøde efter recessen.

** Anders Jensen i Kannerup på husbonds vegne lod afhjemle taksering af Bleld skove for hvor mange svin, der kunne fedes, når fuld olden er.

(29)

** Mikkel Pedersen efter 6 ugers opsættelse æskede dom over Tomas Jensen i Birk og Søren Jensen i Tvingstrup for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Mikkel Pedersen æskede dom over efterskrevne for lejermålsbøder, som de blev tildømt at betale.

8/4 1664.

(dimmeluge, ingen ting holdtes)

15/4 1664.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup delefoged. Niels Mikkelsen i Vedslet bekendte, at han havde solgt 6 stude i år, hvoraf de 4 var hans egne.

** Mikkel Pedersen delefoged. efterskrevne vidnede, at efterskrevne, der iblandt Apelone Rasmusdatter, sl Søren Hansens enke, i Grumstrup, Maren Jensdatter, sl Jesper Jensens enke, i Gangsted, er så forarmede, at de ikke kan formå at udgive den resterende halve arbejdspenge.

** Jep Nielsen i Ørridslev på sine egne og Ørridslev bymænds vegne med opsættelse 26/2 næst afvigte fremlagde et klagevidne udstedt 19/2 og et tingsvidne, udstedt 26/2, og han begærede dom, og Markor Jørgensen i Ørskov fremlagde et skriftligt svar, at deres vange og marker i langsommelig tid har været ganske bevokset og overgroet med en ond slags urter, som giver dem meget stor skade, og derfor har deres formænd været forårsaget at bruge deres vange, at de samme skadelige urter kunne dæmpe og ødelægge, og tilmed har de Ørridslev mænd uden trætte ladet dem og deres formænd bruge deres marker i rolighed i over 20 år, og de formener, de må gøre sig deres marker så nyttige, som de bedst kan, og de tilbyder at kaste eller gærde halvt markskel med dem, så de på begge sider kan have deres eng og korn i fred, hvorefter der blev afsagt dom: da det bevidnes, at de to byer har holdt fælled og drift med hver andre i over 50 år, så bør de Ørskov mænd igen holde deres mark, som støder med de Ørridslev mænds mark, med hegnet fælled og drift, som tilforn har været.

(31)

** Gunde Rosenkrantz stævnede Anders Madsen, forrige skriver på Skanderborg, imod vidner, og han fremlagde en skriftlig restants på hvis KM, tjenere og andre i herredet rester med for 1660, og efterskrevne vidnede ved højeste helgens ed, at de har ydet efterskrevne, som de er indskrevet for i restantsen og søges for. sagen blev opsat 1 måned.

(32)

22/4 1664.

** Sejer Knudsen i Tåning. efterskrevne vidnede, at efterskrevne har hugget efterskrevne træer i Ballebo hestehave.

(33)

** Laurids Knudsen i Borup. Morten Knudsen, indvåner ved Skanderborg, på hustru Boel Knudsdatters vegne Niels Frandsen i Fuldbro mølle på hustru Else Knudsdatters vegne, Søren Knudsen i Hatting på hustru Kirsten Knudsdatters vegne, Søren Andersen Grøn i Enner på hustru Regitze Knudsdatters vegne lovbød al deres hustruers arvepart og lod i det selvejer bondeeje vester Stenderup og det ejendom Tuemølle, samt med fuldmagt af Jens Knudsen, som boede og døde i Hjordbjerg, dateret 22/6 1663. så fremstod Laurids Knudsen og bød sølv og penge. varsel til Anne Knudsdatter i Borup.

(34)

** Poul Lauridsen, forvalter på Urup, med opsættelse 4/3 begærede dom for gæld, som de indstævnede blev tildømt at betale.

** Mikkel Pedersen delefoged stævnede Mikkel Andersen i Elling og Mikkel Sørensen i Riis for lejermålsbøder. opsat 6 uger.

** Anders Ibsen på sin husbonds vegne stævnede i Kattrup efter Gunde Rosenkrantz restants. opsat 3 uger.

29/4 1664.

** Jens Rasmussen i Brørup gav last og klage over Søren Rasmussen Madsen i Brørup, formedelst han, som på tirsdag var 8 dage, er gået til hans hustru Kirsten Nielsdatter, som da kørte en harve på hans egen ager, og der overfaldt hende med mange hug og slag uden given årsag.

** Jens Rasmussen i Brørup. synsmænd aflagde deres syn på hans hustru Kirsten Nielsdatters sår, da havde hun et åbent slag på hendes højre arm, som var sort og blå, som hun klagede, at Søren Rasmussen Madsen gjorde hende.

** Jens Rasmussen i Brørup. efterskrevne vidnede, at da de gik på Brørup mark, så de Søren Rasmussen kom kørende fra byen, og han gik til Kirsten Nielsdatter, som kørte en harve på deres egen ager, og droges med hende om harven og slog hende.

(35)

** Mikkel Pedersen i Grumstrup delefoged stævnede Søren Eriksen i Overby og Mette Sørensdatter, og satte i rette, at da hun er besovet i hans brød, og han imod forbud har ladet hende bortkomme, om han ikke bør skaffe hende tilstede eller betale hendes bøder. sagen er opsat 6 uger.

** Mikkel Pedersen delefoged stævnede Anne Mikkelsdatter og Maren Sørensdatter i Gedved for lejermålsbøder. opsat 6 uger.

** Mikkel Pedersen delefoged. efterskrevne vidnede, at Niels Pedersen i Nebel Jens Pedersen sst Peder Juel i Grumstrup Jens Sørensen i Agestrup Knud Sørensen i Gangsted og Jens Mikkelsen sst er så forarmede, at de ikke formår at udgive arbejdspenge,

** Laurids Knudsen i Borup et skøde. Morten Knudsen, indvåner i Skanderborg, på hustru Boel Knudsdatters vegne Niels Frandsen i Fuldbro mølle på hustru Else Knudsdatters vegne Søren Knudsen i Hatting på hustru Kirsten Knudsdatters vegne og Søren Andersen Grøn i Enner på hustru Regitze Knudsdatters vegne og med fuldmagt af sl Jens Knudsen i Hjordbjerg, dateret 22/6 1663, solgte og skødede til deres bror Laurids Knudsen al deres arvelodder og part, som de har arvet efter deres forældre sl Knud Lassen og Karen Jensdatter, som boede og døde i Borup, i det bondeeje Tuemølle så vidt og bredt efter forrige skøde pergaments mageskiftebrev, som efterskrevet, og i det bondeeje, kaldet vester Stenderup, efter gamle skøder og adkomster, som efterskrevet, og bekendte derfor at have bekommet fuld betaling og lovede for dem og deres arvinger at holde ham og arvinger skadesløse.

(36)

** Søren Knudsen i Hatting. Laurids Knudsen i Borup og Søren Andersen Grøn i Enner bekendte og tilstod, at de har solgt og afhændet fra dem og til Laurids Knudsen al deres lod og part i to gårdsavl over Horsens mark, som sl Knud Lassen i Borup og hans hustru ejede, som han har købt og betalt, og de lovede at give ham og hustru skøde derpå.

** Kirsten Jørgensdatter i Tebstrup stævnede sl Niels Madsens arvinger, nemlig hans efterleverske Maren Nielsdatter og børn Niels Nielsen Else Nielsdatter Anne Nielsdatter i Tebstrup Mads Nielsen Jens Nielsen i Sneptrup samt Jens Andersen for 32 sletdaler, som sl Niels Madsen var hende skyldig efter brev, udgivet 28/12 1644, og stævnede Jørgen Nielsen i Tebstrup for 14 sletdaler, som han tog fyldest for på skifte efter sl Niels Hansen i Tebstrup. sagen blev opsat 6 uger.

(37)

** Kirsten Jørgensdatter stævnede Henrik Heide i Ejer og hans hustru Karen Eskildsdatter for 16 sletdaler. opsat 6 uger

** Anders Jensen i Kannerup stævnede Hanstedgårds tjenere i Voer herred for restants. sagen blev opsat 6 uger.

6/5 1664.

** Christoffer Eriksen i Egebjerg på sin mor Anne Sørensdatter i Hjordbjerg hendes vegne stævnede Rasmus Rasmussen i Serridslev imod dom, for han ikke har indstillet sig i tjeneste med hende, eftersom han har stedet sig med hende fra påske og taget fæstepenge. opsat 6 uger.

** Peder Jensen i Filskov, delefoged til Skovgård, stævnede efterskrevne hans husbonds tjenere for dom for restants. sagen blev opsat 6 uger.

(38)

** Hans Jørgensen i Overby på Hans Pedersen, forpagter på Hvolgård, hans vegne. Mads Frandsen i Svinsager kendte sig at være Hans Pedersen skyldig 80 sletdaler, som er for den part, Hans Pedersen havde i den gård i Ejer.
 
13/5 1664.

** Laurids Lauridsen i Underup stævnede efterskrevne, der iblandt Jens Albretsens hustru Anne Andersdatter i Underup.

20/5 1664.

** Mikkel Pedersen. efterskrevne vidnede, at det er dem i Guds sandhed vitterligt, at efterskrevne er så forarmede, at de ikke formår at udgive halv arbejdspenge.

(39)

** mandhaftig mand Johan Heide lod fordele Karen Pedersdatter, barnfødt i Hansted, for hun ulovligt er undveget fra sin tjeneste, for løn og fæstepenge.

27/5 1664.

** Anders Ibsen i Horndrup lod fordele efterskrevne for gæld.

** Birgitte Andersdatter i Horsens stævnede Tøger Staffensen i Gedved imod dom for en so og to ungsvin, som han lovede hende at lægge hus til og forskaffe hende dem igen, men han har ladet svinene bortkomme, hvortil han svarede, at han lovede hende at låne hende hus til dem, men han lovede hende ikke at svare hende til dem. opsat 6 uger

(40)

** Gunde Rosenkrantz med opsættelse 15/4 stævnede efterskrevne i Voer herred imod dom efter en restants fra Jacobi Philippi 1660 til 1661, og fremlagde sit indlæg, at da hans bønder har vist sig modvillige, og ikke villet betale restantsen godvilligt, endog han efter tre års ophold har bevilget dem at betale for en billig pris, hvorfor han forårsages ved dom og nam at søge dem til ophold stor skade trætte og omkostninger, hvorpå Anders Hansen i Grumstrup på KM tjeneres vegne fremlagde deres svar, at da Gunde Rosenkrantz stævner dem for restants fra det år, han fik Skanderborg slot i forlening, som er halvfjerde år siden, så mener de, der er klareret for den gamle restants, og han fremlagde en fortegnelse på det, efterskrevne havde ydet til Gunde Rosenkrantz 1660-1661, og andre mødte og nægtede at være noget skyldigt, hvorefter der blev afsagt dom: de, der ikke er mødt og har erklæret at have betalt, bør betale deres restants.

(42)

3/6 1664.

** Mikkel Pedersen efter 6 ugers opsættelse begærede dom over efterskrevne for lejermålsbøder, som de blev tildømt at betale.

10/6 1664.

** Peder Poulsen i Lemming, kirkeværge til Lemming kirke, stævnede Christen Jensen i Riis og hans hustru Anne Christensdatter imod dom for resterende tiende. sagen blev opsat 6 uger.

(43)

** Anders Jensen i Kannerup på husbond generalkrigskommissærens vegne med opsættelse 29/4 stævnede efterskrevne Hanstedgårds tjenere, og fremlagde en restants af Hanstedgårds jordebog 1663, og efterskrevne fremlagde deres indlæg og kvitteringer, og andre vidnede, at husbonden havde eftergivet dem deres resterende smør, hvorefter der blev afsagt dom: de, der ikke er mødt for at befri sig, bør betale deres restants.

(44)

** Anders Ibsen på Kirsten Jørgensdatters vegne efter 6 ugers opsættelse æskede dom over sl Niels Madsens arvinger for hans gæld, som arvingerne blev tildømt at betale.

17/6 1664.

** Arnoldus Frederiksen på sin husbonds vegne stævnede Mikkel Pedersen i Grumstrup imod dom, hvorefter Mikkel Pedersen fremæskede Johan Andersen Degn i Torrild, om han ville lade sig syne, om han havde nogen sår eller skade, som han har klaget ham for, dertil svarede Johan Andersen, at han havde en gang ladet sig syne, og det skulle han ikke forvinde i to år.

(45)

** Anders Ibsen i Horndrup på Anne Sørensdatters vegne i Hjordbjerg med opsættelse 6/5, og i lige måde stævnede Hans Lauridsen i Ladegård for 3 sletdaler, han er hende skyldig for en ligkiste, og begærede dom, som lød: Rasmus Rasmussen bør give Anne Sørensdatter og øvrigheden 1/2 års løn, og Hans Lauridsen bør betale 3 sletdaler, eller lide dele.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup efter 6 ugers opsættelse æskede dom over Mikkel Rasmussen for 13 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

29/6 1664.

** Villum Sørensen i Ejer æskede til arv og gæld efter hans sl hustru Maren Jespersdatter, alle hendes arvinger og kreditorer, at møde tirsdag førstkommende.

** Anders Ibsen i Horndrup stævnede Jens Ibsen i Serridslev Søren Ibsen, alle sl Eske Ibsens børn sst, og Anne Ibsdatter i Yding Jørgen Ibsen i Bjødstrup, Anne Andersdatter i Serridslev sl Eske Ibsens hendes børn Anders Eskesen Jep Eskesen Sidsel Eskesdatter Karen Eskesdatter imod dom efter forrige dom udstedt 27/2 1657. sagen er opsat 6 uger.
 
(46)

1/7 1664.

** Sejer Sørensen i Ballebo. efterskrevne, som mindes op til 60 år, vidnede, at den gård i Ballebo, Sejer Sørensen påboer, og den gård sst, som Ingild Simonsen hans søn Anders Ingildsen har givet husbondhold af, og Søren Bertelsens søn Søren Sørensen har i fæste og påboer, er hver 4 fulde otting jord og giver og gør lige både i tiende og græsjævning. varsel til førnævnte og Morten Mikkelsen, skriver på skt Knuds kloster.

** Christen Jensen i Riis til 3.ting forlagde al ulovlig sæd, som findes sået i Hans Gius jord og mark, og forbød at afføre afgrøden under ran.

** Jens Tomasen i Tvingstrup til 3.ting forlagde al ulovlig sæd, som findes sået i hans gårds jord, og forbød nogen af føre noget deraf.

** Mikkel Pedersen delefoged på KM vegne og Anders Jensen i Kannerup på husbonds vegne og på velbyrdige Henrik Munds vegne og Mikkel Pedersen på Hans Jørgensens vegne i Overby Jonas Hansen i Elling på egne og Elling bymænds vegne forbød al ulovlig sæd i deres jord.

(47)

** Peder Matiasen stævnede Peder Gjordsen i Testrup og hustru Maren Tomasdatter imod dom og fremlagde en håndskrift, udgivet 1/7 1647, af Peder Terkelsen til Jesper Bendsen, forrige forvalter på Egholm på 100 sletdaler, og dernæst fremlagde et skrift på stemplet papir, hvormed Volborg Mortensdatter, sl Jesper Bendsens, gør vitterligt, at hun har overdraget sin søn Peder Matiasen den gæld og håndskrift, som sl Peder Terkelsen på Egholm i Sjælland er blevet hendes sl mand skyldig 100 sletdaler, og hun har bedt Hans Jensen, rådmand i Nykøbing, og Peder Jensen, landstingsskriver i Viborg, med hende at underskrive, dateret Viborg 8/6 1664, hvortil Peder Gjordsen svarede, at han visseligen mente den gæld var betalt, eftersom den ikke blev fordret over skifte efter den sl mand. opsat 6 uger.

(48)

** Villum Sørensen i Ejer. efterskrevne vidnede, at de 28/6 var over skifte efter hans sl hustru Maren Jespersdatter, imellem ham og hendes børn og arvinger, Mette Sørensdatter i Vrigsted med hendes mand Søren Nielsen, Anne Sørensdatter i Ejer med hendes mand Peder Krog, Peder Sørensen, som i 20 år har været borte, i overværelse af Clemend Clemendsens fuldmægtig. registrering og vurdering, fordring af bortskyldig gæld

(49)

** Mikkel Pedersen delefoged med opsættelse 29/4 begærede dom over Søren Eriksen, for han imod forbud har ladet Mette Sørensdatter bortkomme, og han blev dømt til at skaffe hende tilstede eller betale hendes bøder.

8/7 1664.

** Peder Andersen i Yding gav klage over Christen Jensen i Yding, som på tirsdag var 8 dage, som han kørte på Yding mark og kørte dynd i gården, kom til ham på vejen og spurgte ham, hvor han skulle hen med hans jord, og da spurgte han hvad bevis han havde derpå, så slog Christen Jensen ham med en spade, så han måtte undrende.

** Niels Christensen i Tebstrup. efterskrevne, som mindes op til 44 år, vidnede om ret skel til Niels Christensens gård, og at den jord, han har pløjet, ligger til hans gård.

(50)

** Christen Frost i Borup stævnede Jens Nielsen i Ørskov imod dom, for han ulovligt er undveget hans tjeneste, som han havde lovet ham fra den tid, de først uddrog med ploven, til kornet var ganske sået i jorden, og derfor oppebåret efterskrevne af den løn, han var lovet. opsat 6 uger.

15/7 1664.

(51)

** Christen Frost i Borup stævnede Jens Nielsen af Borup, og efterskrevne vidnede, at Jens Nielsen fæstede sig til Karen Frosts i Borup og hendes søn Christen Pedersen, og oppebar efterskrevne af sin løn.

** Peder Andersen i Yding. efterskrevne kundgjorde, at de for 14 dage siden synede Peder Andersen for hans sår, og han havde en gulagtig plet på hans venstre arm og en rift, som kunne være revet af en torn, og andre hjemlede, at de tirsdagen tilforn synede ham, da havde han et slag på hans arm, som var blå gul og blodig.

** Mikkel Jensen i Dørup. Otte Jensen i Vissing, Christen Jensen, der tjener i Søby, (blank) Jensdatter gav ham afkald for der arv, de kunne være arveligt tilfaldet efter deres forældre sl Jens Mikkelsen og (blank), som boede og døde i Dørup.

** Hans Pedersen, forvalter på Hvolgård, stævnede hr Niels Holgersen i Elbæk, og fremlagde en henfindelse fra herredsprovsten Christen Pedersen i Birk præstegård, at eftersom hr Niels Holgersen ikke er mødt i Birk præstegård, så henfinder han sagen til verdslig ret, dateret 4/7 1664, og dernæst fremlagde en håndskrift udgivet af hr Anders Sørensen Glud, sognepræst til Søvind og Gangsted kirker, til hans svoger Hans Pedersen, forvalter på Hvolgård, lydende på 50 sletdaler, og han har bedt sin bror Knud Sørensen med sig til vitterlighed at underskrive, dateret 5/12 1656, og satte i rette, at eftersom hr Niels Holgersen har hans efterleverske Karen Jensdatter til ægte, og annammet udlæg for gælden, om han ikke burde betale den. sagen blev opsat 6 uger.

(52)

** Mikkel Pedersen på Anders Ibsens vegne tilbød efterskrevne at indløse det kvæg, som er udvurderet til KM gæld.
 
(53)

** Mikkel Pedersen på Anders Ibsens vegne stævnede KM tjenere i Vestbirk for 6 svins olden, for de ulovligt har aftaget deres svin af Vestbirk skov, og ikke betalt for dem. opsat 6 uger.

22/7 1664.

** Peder Poulsen i Lemming, kirkeværge til Lemming kirke, med opsættelse 10/6 næst afvigte stævnede Christen Jensen i Riis og hans hustru Anne Christensdatter for resterende tiende for 3 år til Lemming kirke, hvortil han svarede, at han intet havde at svare til Lemming kirke enten på sine egne vegne eller på hans hustrus vegne, og så fremlagde Peder Poulsen et tingsvidne af Hids herreds ting 5/7 nærværende år, hvori bevidnes, at hver mand i Lemming sogn siden fjendernes tid leverede Lemming kirketiende på kærven i Silkeborg kro efter Christen Jensens befaling, og derimod svarede Christen Jensen og benægtede ved højeste ed, at han intet er kirken skyldig, hvortil Peder Poulsen svarede, at der 1661-62 intet er betalt af den halve afgift af kirkens tiende, hvorefter der blev afsagt dom: Christen Jensen bør betale den resterende afgift inden 15 dage.

(54)

** Christen Jensen i Riis. Peder Poulsen i Lemming fremlagde et gældsbrev udgivet af Knud Jensen, budfoged på Silkeborg, til Christen Jensen i Silkeborg på 13 sletdaler, dateret Silkeborg 18/5 1658 KIS og til vitterlighed Anders Tomasen egen hånd, som han tilbød Christen Jensen, hvortil han svarede, at Peder Poulsen havde fået brevet som fuldkommen gælds betaling.

** Espen Mogensen i Serridslev. efterskrevne vidnede, at den halvgård i Serridslev, Espen Mogensen påboer, blev af vådeild afbrændt mandag nat, så hans gods og formue blev bortbrændt, hvorover han er gerådet i armod.

(55)

** Mikkel Pedersen. samme vidnede, at den gård i Nebel, Jens Terkelsen påboede, står ganske øde, og har stået øde siden fjendernes tid, så der aldeles intet er at bekomme for KM restants.

** Rasmus Envoldsen i Lundumskov. Jens Rasmussen i Lundumskov vidnede, at deres hø i deres kær i mange år er blevet råddent, formedelst de Lundum og Lundumskov mænd har sået deres fælles enge for sildigt, og at Rasmus Envoldsen gik på Lundum sogns grandestævne og begærede, at de ville slå i tide, så deres hø ikke skulle blive fordærvet, og endnu vidnede han, at Peder Pedersen i Lundum mølle skrev Rasmus Envoldsen Peder Lassen Anders Pedersen Niels Pedersen og Peder Rasmussen hver for 5 skæpper rug på deres videstokke, for de slog deres eget græs og eng.

** Christen Jensen i Riis. efterskrevne vidnede, at de nogle gange var i Silkeborg kro og begærede af Claus Stercke en stor del Christen Jensens boskab, som han havde stående der, som ovennævnte løjtnant nægtede at give dem, for han havde ikke synderligt andet at bruge, og desuden begærede de staldrum til to stykker fæ, som Christen Jensen ville have staldet der, og da svarede løjtnanten nej, han fik ikke rum eller foder.

(56)

** Jørgen Hansen, borger og handelsmand i Horsens, fremlagde en taksering på en halvgårds øde ejendom på Ejer mark, som tilhører ritmester Anders Vinter, som han selv har afkøbt og betalt Niels Jensen Bonde i Tåning, og den blev vurderet for 100 sletdaler. Anders Vinter vil levere hans bror Hans Vinter hans gældsbrev tilbage, og efter lovbud give Jørgen Hansen skøde. varsel til ritmester Anders Vinter og Hans Eriksen Vinter.

(57)

** Jørgen Hansen, købmand i Horsens, stævnede Anders Eriksen imod dom, om han ikke bør lovbyde omtalte ejendom og give ham skøde. opsat 6 uger.

29/7 1664.

** Clemend Clemendsen, KM forvalter over Skanderborg len, spurgte en kvinde Anne Jørgensdatter, om hun havde avlet barn i løsagtighed, og hvor det var, hvortil hun svarede, at hun fødte det for 6 uger siden, og hendes søster lagde det i kisten til et andet lig, som blev begravet samme dag, og præsten forbød hende at komme igen til Christen Knudsen til Testrup, hvor hun havde født hendes foster.

(58)

** Niels Adsersen i Yding. hans hustru Kirsten Knudsdatter beklagede, at Jens Nielsen i Yding på søndag sidst forleden slog hende med et træ på kinden, som hun her for retten lod syne, og dertil svarede han, at da Kirsten Knudsdatter tog hendes fæmon fra ham, slog han hende det slag.

** Clemend Clemendsen tilbød, om nogen ville være borgen for Anne Jørgensdatter, at hun skulle blive tilstede til sagens udgang, anlangende det foster, hun har født og uden præstens viden lagt i kisten til et andet lig, men ingen fremkom, som ville borge for hende.

** Jørgen Ibsen i Bjødstrup. efterskrevne vidnede, at den gård i Forlev, som sl Jost Rasmussen påboede, som Jens Rasmussen skulle have opladt for Anders Christensen af Tåning og hans hustru Anne Pedersdatter, og at førnævnte Jens Rasmussen aldrig besad samme gård, og Anders Christensen og hustru efter den hjemmel, Jens Rasmussen gjorde på samme gård, kunne ikke nyde samme gård til fæste og besiddelse, men måtte forlade den, og vidnede videre, at Anders Christensen ikke kunne læse.

** Peder Sørensen, ridefoged over Frederik Banners og Christen Banners gods i Hads herred, med opsættelse 17/6 stævnede Mikkel Pedersen i Grumstrup imod dom og fremlagde Johan Andersen Degn i Torrild og Vedslet sogne, hans indlæg, at han 2/4 på sin hjemrejse fra møllen på alfar vej blev slået og ilde medhandlet af Mikkel Pedersen, og hans skade bevises med tingsvidne 25/4 og 2/5, som Mikkel Pedersen ikke benægter, og Peder Sørensen fremlagde et tingsvidne af Hads herredsting 18/4, hvor efterskrevne vidnede, at eftersom de var tilnævnt og befalet at syne Johan Andersen Degns sår, da havde han på hans venstre arm 7 blåslag og på skulder og ryg 2 blåslag og 2 blåslag på brystet, som var ophovnet, samt på halsen 2 blåslag, så de syntes, han var meget unådigt medfaren, og for retten fremstod Johan Andersen Degn med sit skriftlige indlæg og klagede på Mikkel Pedersen i Grumstrup for han overfaldt ham på vejen, og først slog hans spanskrør i stykker på ham, så han faldt af vognen, og derefter tog en vognkæp og slog videre, og da han spurgte om årsag til, at han slog ham, svarede Mikkel Pedersen, der er fordi, du sang ikke vel over min hustrus søsters lig, og begærede af ham, at han skulle give ham hånd på, at han ikke skulle klage på ham, og det nødtes han til, om han ville beholde sit liv, og Peder Sørensen fremlagde tingsvidner af Hads herredsting 25/4 2/5 og 6/6 hvor Mikkel Pedersen af Grumstrup blev spurgt, om han turde eller ville benægte det, han havde gjort Johan Andersen, men han gik straks af tinget og svarede ikke, og nu fremlagde Mikkel Pedersen sit skriftlige svar, at da Johan Andersen Degns klage er ubevislig og vidneudsagnene stemmer ikke overens, og degnens stedsøn Søren Sørensen, som kun er 10 år og ikke har været ved Guds bord, dog har vidnet, så mener han sig fri for tiltale. Clemend Clemendsen KM forvalter svarede, at dersom Mikkel Pedersen er faldet til nogle bøder, så bør de gå til ham på KM vegne, eftersom Mikkel Pedersen er KM tjener, hvorefter der blev afsagt dom: da syn klage og sigtelse fremlægges, og ikke er stævnet til underkendelse, så bør Mikkel Pedersen bøde til Johan Andersen Degn og hans rette øvrighed.

(63)

5/8 1664.

** Mikkel Pedersen delefoged stævnede efterskrevne for lejermålsbøder. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Ibsen i Horndrup stævnede Frands Pedersen i Riis imod dom anlangende en mærplag, som han havde pantsat ham for KM restants, som han skal have forsat, og ikke vil betale restantsen, om han ikke derfor har forbrudt sit fæste. opsat 6 uger.

** Anders Ibsen i Horndrup med opsættelse 25/6 fremlagde en dom udstedt 27/2 1657, hvor Anders Ibsens medarvinger tildømmes at betale hver deres kvota, som de har taget i arv, af gæld til Boel Sørensdatter for hendes arv efter hendes sl forældre, som har stået i Eskes bo, undtagen Jørgen Ibsen, som har betalt, og han begærede dom, og hans medarvinger blev dømt til at betale efter berørte doms udvisning.

(64)

** Mikkel Pedersen delefoged et vidne, at efterskrevne er så forarmede, at de ikke formår at udgive deres landgilde eller arbejdspenge.

12/8 1664.

(65)

** Rasmus Jensen i Holms mølle. synsmænd afhjemlede syn og taksering af brøstfældigheden på møllen.

** Anders Ibsen i Horndrup på Anne Sørensdatters vegne i Hjordbjerg lod fordele Rasmus Rasmussen i Serridslev for 1/2 års løn, 6 sletdaler og Otte Gabrielsen sst for det dobbelte, som de er tildømt at betale efter dom 13/6.

** Søren Sørensen i Tebstrup på Karen Andersdatters vegne. efterskrevne vidnede, at hun er så forarmet, at hun ikke kan udgive lejermålsbøder.

(66)

** Peder Matiasen, forpagter på Tunegård, med opsættelse 1/7 begærede dom, hvorimod Peder Gjordsen af Testrup fremlagde en dom af Horns herredsting 15/1 1652, hvori er indført et afkald af Hindborg herredsting, udstedt 25/6 1650, hvor Niels Madsen i Torsted, med fuldmagt af hans bror Terkel Madsen, gav afkald for arv efter hans sl søn Peder Terkelsen, forvalter på Egholm på Sjælland, til hans efterladte hustru Maren Tomasdatter sst, og dernæst svarede Peder Gjordsen, at de breve og dokumenter, som han kunne have afbevist samme krav, var i forrige ufredstid blevet af fjenderne opbrændt, dog var samme dom reddet fra ilden, og om nogen havde gæld at fordre efter sl Peder Terkelsen, da burde de have krævet det til trødningsdag efter den sl mands død, hvorefter der blev afsagt dom: da der fremlægges et håndskrift, udgivet 1/7 1547 af Peder Terkelsen til Jesper Bendsen, forrige forvalter på Egholm, hvilken gæld Volborg Mortensdatter, sl Jesper Bendsens, for bemeldte Peder Matiasen har afstået, og Peder Gjordsen på sin hustrus vegne fremlægger et afkald af Hinds herredsting 25/6 1650 fra Terkel Madsen til Maren Tomasdatter på Egholm, så bør hun betale den halve sum inden 15 dage.

(68)

** Mourids Ernst von Rømer efter opsættelse 1/7 næst afvigte stævnede Niels Knudsen Smed i Ejer imod dom for resterende landgilde samt efterskrevne omkostninger ved processen, og nu fremlagde Niels Knudsen sit svar og en kvittering, hvorpå der blev afsagt dom: da det med tingsvidne bevises, at Niels Smed ikke har brugt mere af den gård i Ejer end den 3.del, hans hustru og hendes bror Mogens Jespersen blev tilskiftet efter tingsvidnes formelding, så kan han ikke tildømmes at betale mere af afgiften, end han kan tilkomme af samme part, og ikke har kvittering på.

(69)

** Jens Rasmussen i Forlev med opsættelse 1/7 stævnede Anne Pedersdatter i Bjødstrup med hendes søn Peder Andersen, og Jørgen Ibsen sst for svar, og tiltalte dem for, at de ikke ville skaffe ham sin betaling efter hendes sl husbonds brev over skifte efter ham, som er holdt 19/11 1663, hvortil Jørgen Ibsen i Bjødstrup fremlagde sit skriftlige indlæg, og der blev afsagt dom: da fremlægges sl Anders Christensens brev på 45 sletdaler, udgivet til Jens Rasmussen i Forlev, for han har opladt hans gård til ham, hvorpå der er betalt 20 sletdaler, så bør hans arvinger betale resten.

(70)

** Mikkel Pedersen delefoged stævnede efterskrevne for lejermål. sagen blev opsat 6 uger.

19/8 1664.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup delefoged til Skanderborg på KM vegne stævnede Christen Knudsen af Testrup imod dom, eftersom Anne Jørgensdatter for præsten har udlagt først, da hun blev forløst, Jens Hansen Hjulmand i Testrup for hendes barnefar, og da hun havde født barnet, udlagde hun Christen Knudsen i Testrup, om han ikke derfor bør betale sine lejermålsbøder, hvortil Anne Jørgensdatter på spørgsmål svarede med sin højeste ed, at hun havde udlagt Jens Hansen Hjulmand for hendes barnefar og ingen anden. sagen blev til betænkning opsat 6 uger.

(71)

** Mikkel Pedersen delefoged spurgte Anne Jørgensdatter, hvorledes det gik til med hendes foster ved barnefødslen, hvortil hun svarede, at hun fødte et dødt barn, og hendes søster tog det og bar det bort, hun vidste ikke hvor, og hendes mor Maren Jørgens vidnede, at hendes datter fødte et dødt barn, og intet menneske var skyldigt i barnets død, og Sidsel Jørgensdatter vidnede, at hun lagde barnet i kisten til sl Anne Udsens lig, og hendes søster gav hende lov dertil, og Anne Jørgensdatter i Serridslev vidnede, at på kirkegården, før præsten hr Anders kastede jord på hendes søsters lig, sagde hun til ham, at hendes søster havde en ---- med sig i kisten. Jens Jørgensen i Møballe til vedermåls ting på hans søsters vegne begærede genpart.

(72)

** Mikkel Pedersen delefoged. på spørgsmål svarede Morten Pedersen af Kattrup ved sin sjæls salighed, at han ikke vidste, at samme barn blev lagt i kisten til sl Boel Udsens lig, og Maren Eskildsdatter vidnede, at Sidsel Jørgensdatter var hos dem, før de stod af deres senge, og begærede, at de måtte lægge samme barn i kisten, men de gav ikke lov dertil, men de kunne gøre, som de ville.

** Anders Mikkelsen i Båstrup fremlyste et øg, som findes på Båstrup mark, som han vil holde til bedste, når ret ejermand kommer, skal han bekomme det, når deres umage betales.

(73)

** Christen Knudsen i Testrup stævnede hr Jens Jensen af Kattrup imod vidner, og på spørgsmål svarede Anne Jørgensdatter i Testrup, at hun ikke lovede hr Jens Jensen i Kattrup nogen kvie for Christen Knudsens skyld, at hun ikke skulle udlægge ham som barnefar, men hun lovede ham en kvie, for han skulle hjælpe hende til Jens Hansen Hjulmand skulle ægte hende, hvilket han også havde lovet.

** Peder Mikkelsen forvalter over en del, tilforn under Urupgård tilliggende gårde, stævnede efterskrevne for resterende landgilde. sagen blev opsat 6 uger.

26/8 1664.

** hr Jens Jensen i Kattrup spurgte Hans Jørgensen af Kattrup, om han hørte, at hr Jens sagde til Maren Jørgens af Kattrup den dag, hendes datter Anne Jørgensdatter var ved tinget i hr Jenses hus, at dersom hun ikke udlagde Christen Knudsen i Testrup til hendes datters barnefar, da skulle bødlen pine hende, så hendes fingre skulle blive så tykke som en arm, og dertil svarede han med opholdne fingre, at han hørte ikke de ord, men Maren Jørgens bad præsten, om han ville hjælpe til, at Christen Knudsen ikke blev navngivet mere i den sag, skulle det vel blive betalt ydermere, end som udlovet var, hvortil hr Jens svarede, at det hverken ville eller kunne han gøre efter den bekendelse, hendes datter havde gjort for ham i hendes eget hus, da svarede hun, jo I kan så fader lille, dersom I vil, den kvie, som vi har lovet jer, skal I bekomme og mere til, thi I ved selv hvad karl, vi har at drages med, thi han truer min datter med kagen, dersom hun udlægger ham. andre vidnede det samme. varsel til Maren Jørgens Anne Jørgensdatter Sidsel Jørgensdatter Anne Jørgensdatter Udsens Christen Knudsen Bhi i Testrup Morten Pedersen og hans hustru Maren Eskesdatter i Kattrup.

(74)

** Christen Knudsen af Testrup. Maren Jørgens vidnede med opholdne fingre og ed, at hr Jens Jensen i Kattrup sagde til hende, at hendes datter skulle udlægge Christen Knudsen Bhi i Testrup til hendes barnefar, eller bødlen skulle pine hende, så hendes fingre skulle blive så tykke som hans arm, og ydermere benægtede, at de havde vidnet hende usandt på.

** Christen Knudsen af Testrup. hr Jens Jensen spurgte Hans Jørgensen af Overby, hvad han ved om Maren Jørgens og hendes datter Anne Jørgensdatter, og han vidnede ved ed, at han havde et ærinde i Kattrup, og derfra gik han til præsten og gav ham tilkende, hvorledes det var gået med Anne Jørgensdatters barn, som var lagt i kisten til Anne Udsens lig, og begravet med hende, og så gik de til Anne Jørgensdatter og hendes mor, og da forelagde hr Jens for hende, hvad loven tilholder dem, som således i dølgsmål omgås med deres foster, og hun skulle bekende, hvem hendes rette barnefar var, og da svarede Anne Jørgensdatter i sengen, at Christen Knudsen var hendes barnefar, og begærede af hr Jens, at han ville dølge det, og hjælpe til rette, om Jens Hansen ville ægte hende, så ville hun give ham en kvie. andre vidnede det samme.

(75)

** Mikkel Pedersen i Grumstrup. efterskrevne vidnede, at de palmesøndag var i Fensholt til barsel, og der tilstede var Johan Andersen Degn i Torrild, og da var han lystig som de andre og sang lige som de andre gæster, og ikke de kunne tykke og agte, at han havde nogen skade.

(76)

** Mikkel Pedersen i Grumstrup. efterskrevne vidnede, at de på tinget for 14 dage siden så, at da Johan Andersen Degn af Torrild havde leveret en skrivelse til tingskriveren, tilbød skriveren ham hans dom og breve, og da sagde Mikkel Pedersen, at det havde ikke været fornødent, og da svarede Johan Andersen, det var løgn, I sagde.

** Hans Eriksen Vinter i Ejer til 3.ting æskede det brev og forpligt, han til hans bror ritmester Anders Vinter har udgivet, lyder på 120 sletdaler, som er for den ejendom på Ejer mark, som skal være død og magtesløs, hvor det findes, efter kontraktens formelding.

** Hans Eriksen Vinter i Ejer. Hans Eriksen i Elling til 3.ting lovbød den halve ødegårds eje på Ejer mark, som Niels Jensen Lund har skødet ham. Jørgen Hansen borger i Horsens bød sølv og penge.

** Jørgen Hansen i Horsens gjorde Mikkel Pedersen til sin fuldmægtig i den sag med Anders Vinter i Ejer og hans bror Hans Vinter.
 
(77)

** hr Jens Jensen i Kattrup. efterskrevne vidnede, at den gård i Kattrup, som kaldes Bondegården, som hr Jens Jensen bruger avlingen til, er øde, og avlingen til samme gård har været brugt til præstegården i tre præsters tid, og ingen ægt eller arbejde har været gjort af samme gård, formedelst den er så ringe, at nogen kan bo derpå og give rigtighed deraf.

** Mikkel Pedersen delefoged stævnede Anne Jørgensdatter i Testrup og hendes mor Maren Jørgens i Kattrup og hendes datter Sidsel Jørgensdatter i Møballe imod dom, og Anne Jostes i Kattrup for svar, og tiltaler dem for det barn, som Anne Jørgensdatter har født, som blev lagt i kisten til Boel Udsens lig og begravet. sagen blev opsat 6 uger.

** Hans Jørgensen i Overby på Clemend Clemendsen, forvalter over Skanderborg len, hans vegne stævnede Mikkel Pedersen i Grumstrup, nu delefoged i Voer herred, og Anders Ibsen, forrige delefoged, for KM restants af herredet, som endnu resterer, eg eftersom de har nydt deres løn og frihed, derfor restantsen at opkræve og levere, som de har været forsømmelig med, om de ikke bør klarere for restantsen og stå til rette for den skade og forsømmelse derover er lidt. sagen blev opsat 6 uger.

(78)

** Otte Sørensen ved Skanderborg stævnede efterskrevne for gæld efter deres breve. sagen blev opsat 6 uger.

** Hans Pedersen, forvalter på Hvolgård, efter 6 ugers opsættelse fremlagde missiver, dateret 9/11 1661 og 15/1 1663, underskrevet Niels Holgersen, angående de penge, som Hans Pedersen fordrer af ham efter hans sl formands død, og han begærer nogen dilation med hensyn til udlæg, så han kan få solgt noget korn, og nu fremlagde hr Niels Holgersen sit svar på stemplet papir, at eftersom han ikke er hr Anderses arving, og Hans Pedersen fik udlæg i korn for 50 sletdaler på skiftet efter ham i 1659, hvilket skete, før hr Niels kom i ægteskab med hans efterleverske, og formener ikke til videre at skulle svare end det udlæg, som er sket, hvorefter der blev afsagt dom: hr Niels bør betale de 50 sletdaler, som han vedgår, der er gjort udlæg for.

(79)

2/9 1664.
 
** Jørgen Hansen, borger og handelsmand i Horsens, med opsættelse 22/7 næst afvigte stævnede ritmester Anders Vinter i Ejer og hans bror Hans Eriksen i Elling imod dom, og tiltalte ritmesteren efter hans forpligt, dateret Horsens 19/11 1663, på 50 rigsdaler, for hvilke er gjort Jørgen Hansen indførsel i en halv ødegårds eje på Ejer mark, og ved kontrakt har de afstået ejendommen til Jørgen Hansen, og lovet at give ham skøde, og fremlagde nu Anders Vinters forpligt og et tingsvidne her af tinget udstedt 22/7 samt en fortegnelse over de omkostninger, han har haft på sagen og ejendommen, og Hans Eriksen Vinter svarede, at når han fik hans håndskrift fra hans bror, så ville han gerne give Jørgen Hansen skøde på samme ejendom efter deres kontrakts formelding, hvorefter der blev afsagt dom: Anders Vinter og hans bror Hans Eriksen bør efter kontrakt give Jørgen Hansen skøde.

(82)

** Peder Jensen i Tebstrup lod fordele efterskrevne for gæld.

9/9 1664.

** hr Anders Jacobsen Brasen, sognepræst til Ølsted sogn, stævnede efterskrevne imod vidne.

(83)

** velbyrdige Otte Krag til Voldbjerg fremlagde et varsel fra Henrik Thott, at da han har lovet for samtlige fru Birgitte Brockenhus arvinger til fru Dorete Då, som han ved højesteret er tildømt hende at kontentere, som er efterkommet, hvorfor han søger sin betaling hos sl hr Flemming Ulfelds frue, og eftersom til dets betaling er afvist nogle tønder korn i Urupgård, tilbyder han Otte Krag, om han vil det annamme ved indførsel for 40 tønder korn, eftersom det er langt mere værd. København 25/7 1664, og Otte Krag fremlagde hans fuldmagt til Niels Andersen Rolund prokurator i Viborg at lade sig indføre for 1000 rigsdaler efter Henrik Thotts udgivne obligation i nogle tønder korn i Urupgård, som han er tildømt at betale fru Dorete Då, for gæld, sl fru Birgitte Brockenhus arvinger var hende skyldig, og Henrik Thott var forlover for, og han fremlagde Henrik Thotts obligation på 1000 rigsdaler, dateret København 11/6 1661 Henrik Thott. og fremlagde sit indlæg, at da Henrik Thott ikke har holdt sin termins forskrivning med betaling, om han ikke bør betale hele summen med sin efterstående rente, eller at ske ham fyldest i hans jordegods, hvorefter der blev afsagt dom: Henrik Thott bør efter sin obligation betale 1000 rigsdaler med rente, eller Otte Krag af ske indvisning i det påviste gods.

(86)

** Mads Tomasen i Egebjerg Anders Brochsen Hans Nielsen sst og Frands Lassen i Hansted. efterskrevne vidnede, at ovennævnte kom til øde gårde, så de dels ingen rugsæd bekom til gårdene eller kun vårsæd.

** Anders Ibsen i Horndrup. Jørgen Terkelsen i Egebjerg og Hans Rasmussen lovede og godsagde for efterskrevne for resten af KM tiende for 1661

** Terkel Sørensen, ridefoged over Otte Pogwischs tjenere, med 6 ugers opsættelse stævnede hans tjenere imod dom efter en restants, som de blev tildømt at betale.

(88)

** Mikkel Pedersen med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne for lejermålsbøder, som de blev tildømt at betale.

16/9 1664.

** Jens Hansen i Tebstrup. Anne Jørgensdatter af Testrup sigtede Jens Hansen, for at han var i med hende, både før han rejste til skansen og siden han kom tilbage derfra, og han voldtog hende, hvilket han nægtede og stod ved den benægtelse, han gjorde for provsten.

** Christen Knudsen Bhi i Testrup. Anne Jørgensdatter i Testrup vidnede ved ed og opholdne fingre, at hun aldrig havde de ord om Christen Knudsen, som Hans Jørgensen i Overby og andre havde vidnet på hende i tingsvidne 26/8 1664, hvortil han ved ed bekræftede sit vidne, og derhos svarede, at da hun samme dag var tilstede ved tinget, kunne hun have svoret, om hun havde noget at protestere over. Rasmus Lauridsen i Kattrup svor ved højeste ed, at hans vidne var sandfærdigt.

(89)

** Jørgen Sørensen i Elbæk. efterskrevne vidnede, at han er så forarmet, at han ikke kan formå at udgive lejermålsbøder, han er faldet for.

** Tomas Jensen i Folby på hans mor Birgitte Nielsdatters vegne i Såby fremlagde en kontrakt, hvormed Anne Nielsdatter med sønners slægt og venners samtykke har afstået og opladt den halve gård i Såby, hun påboer, for Anders Christensen i Gesing og hendes datter Anne Jensdatter, så han må stede og fæste den af øvrigheden, hvorimod Anders Christensen lover hans kære tilforhåbende svigermor efterskrevne aftægt.

(90)

** Mikkel Pedersen delefoged lod afhjemle syn på efterskrevne KM skove i Voer herred for olden.

** Anders Ibsen. Anders Jensen i Kannerup lovede for Jens Lassen i Hansted Knud Andersen Las Nielsen Las Jensen at betale deres gæld til skt Mikkelsdag.

** Anders Ibsen fik dom over efterskrevne for gæld.

23/9 1664.

(91)

** hr Jens Jensen i Kattrup. efterskrevne, som 26/8 var otte mænd, og efterskrevne, som i lige måde var tilstede ved tinget, vidnede, at de så og hørte, at hr Jens Jensen først havde sit vidne anlangende de ord, Maren Jørgens i Kattrup med ham havde haft i hans hus, da hendes datter Anne var først ved tinget, og Maren Jørgens efter Christen Knudsens æskning havde vidnet om de trusselsord, som hun sagde, hr Jens til hende skulle have sagt, da blev hun af herredsfogden spurgt, om hun vidste eller kunne svare videre i denne sag, og da svarede hun, at hun ikke vidste videre derom, og gik ud af retten, og de vidnede, at samme dag var Anne Jørgensdatter ved tinget, og intet svarede dertil.

** hr Jens Jensen i Kattrup. efterskrevne vidnede, at de var i hr Jenses stue for at forfare, om Maren Jørgens ord i hans stue kunne høres i Rasmus Lauridsens hus og i præstens stegers, og det er dem vitterligt, at det vel kunne høres i Rasmus Lauridsens hus, eftersom der er kun væggen imellem, og det kunne også høres i hr Jenses stegers.

** Christen Knudsen i Testrup. Mikkel Pedersen, delefoged til Skanderborg, vidnede, at han 20/7 i Kattrup kirke spurgte hr Jens Jensen, hvad han vidste om det døde barns begravelse, og om dets barnefar, da svarede præsten, at det var mod hans vilje, barnet blev begravet, og at Christen Knudsen Bhi i Testrup var hendes barnefar, det æsel og skælm, og Rasmus Jensen i Kattrup vidnede, at han hørte, at det gik, som Mikkel Pedersen havde vidnet, men mange andre, der havde været til kirke, vidnede, at de ikke hørte hr Jens nævnte tyv eller skælm, og præsten svarede, at han ikke sagde, at Christen Knudsen var Anne Jørgensdatters barnefar, men han sagde, at Anne Jørgensdatter havde bekendt det, og han ikke kaldte ham skælm eller tyv.

(93)

** Christen Knudsen i Testrup. Rasmus Jensen i Kattrup vidnede, at de Kattrup mænd havde gjort en vedtægt i byen, men vidnede ikke, at de ikke i Kattrup skulle arbejde for de Testrup mænd, mens den tvist stod på, formedelst de Testrup mænd havde omkastet deres mark og sæd imod deres fælled, som ikke havde været tilforn, men vedtægten var ikke gjort længere, end den tvist varer.

** hr Anders Jacobsen i Ølsted. efterskrevne vidnede, at det jord, som kaldes Tornballe, det er Ølsted præstegårds rette mål, og hr Terkel i sin tid lod det bruge, og var mageskiftet, imens præsten i Ølsted brugte det stykke kirkejord, som ligger i præstegårdens toft.

(94)

** Sejer Sørensen i Ballebo. synsmænd aflagde deres syn på Ballebo mark, hvor der var frapløjet i Sejer Sørensens gårds mål.

(95)

** Sejer Sørensen i Ballebo spurgte, om Ingild Simonsen eller hans medbrødre, som boer på gården med ham, har nogle dokumenter, at deres toft skulle være større end hans, dertil svarede Ingild Simonsen og Søren Sørensen, at de holdt dem til det, deres formænd havde brugt før dem.

** Jens Jensen i Ladegård. efterskrevne vidnede, at de 20/9 næst afvigte var over et venligt skifte og deling i Ladegård efter sl Morten Sørensen, mellem hans efterleverske Karen Knudsdatter, på hendes vegne hendes trolovede fæstemand Jens Jensen, og den sl mands børn Anne Mortensdatter 4 år, Knud Mortensen, som ikke er et år gammel, på deres vegne deres morfar Knud Nielsen i Ladegård, og deres mormors bror Jørgen Tomasen i Tolstrup, eftersom ingen på fædrene side var vederhæftig, og i overværelse på KMs vegne Clemend Clemendsens fuldmægtig. registrering og vurdering og bortskyldig gæld. til arv blev 154 sletdaler. moderen og stedfaderen beholder børnene, til drengen bliver 12 år og pigen 14 år.

(97)

** Anders Albretsen i Ustrup gav last og klage over Niels Lauridsen i Ustrup og hans søn Anders Nielsen formedelst volddrift, og Rasmus Jensen og Jep Jørgensen, at de med 40 svin har opdrevet hans bygsæd, og da han ville tage svinene af kornet, kom Niels Lauridsen og råbte til hans søn, at han skulle slå ham ihjel, og han slog ham et stort hul i hans hoved, og i lige måde har de slået græs og brugt tørveskær på hans mark.

** Christen Jensen i Rådved stævnede efterskrevne imod dom for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

(98)

** Mikkel Pedersen delefoged med 6 ugers opsættelse æskede dom over Jens Hansen Hjulmand i Testrup, og fremlagde et vidne for herredsprovsten hr Christen Pedersen 1/8, hvor Jens Hansen ved sin sjæls og saligheds fortabelse nægtede, at han var Anne Jørgensdatters barnefar, men han kunne ikke nægte, at han havde haft legemlig omgængelse med hende, og dernæst Anne Jørgensdatters bekendelse for forvalteren, at Jens Hansen Hjulmand var hendes barnefar, og ikke Christen Knudsen af Testrup, og Mikkel Pedersen begærede dom, og nu er mødte Jens Hansen Hjulmand og beviste, at han havde stævnet Anne Jørgensdatter af Testrup imod dom på hr Jens Jensens vegne, og fremlagde et tingsvidne, udstedt 16/9, samt hans indlæg på forordnet papir, at da hun beskylder ham for at være hendes barnefar, så bør hun bevise, at han var i med hende, både før han rejste til skansen og siden han var kommet derfra, men hun sigter ham også for at have voldtaget hende, og i så måde angriber ham på hans ære, hvorfor hun bør lide efter recessen og udvises af landet, hvorefter der blev afsagt dom: da Jens Hansen ikke benægter at have haft legemlig omgængelse hende, så bør han bøde for lejermål, og angående beskyldning for voldtægt, da henfindes den som værende ærerørig til overdommere.

(99)

** Mikkel Pedersen delefoged tilbød alle i herredet, han havde annammet udlæg hos for restants og andet, at indløse deres kvæg inden 3 uger med penge, da han ellers nødes til at afhænde det, så KM rest kan indkomme.

** Anders Ibsen æskede dom over efterskrevne for gæld.

30/9 1664.

** hr Jens Jensen i Kattrup. efterskrevne vidnede, at 2/8 på Voer herredsting, der Maren Jørgens i Kattrup havde været inde på tinget og gjort benægtelse, da hun gik ud, og de da sagde til hende, at hun måtte skamme sig, at hun sin sjælesørger og præst, som havde gjort så mange godt imod i den besværlige krigstid, så ufint ville tiltale og påvidne, da svarede Maren Jørgens, Gud bedre mig fattige kvinde, at jeg skulle være så dårlig, at jeg skulle gøre ham imod, I dannemænd ved vel, at vi fattige folk har en hård karl at drages med, på den anden side en fattig kvinde.

(100)

** Ingild Simonsen i Ballebo. efterskrevne, der mindes op til 60 år, vidnede, at efterskrevne jord på Ballebo mark har været brugt til Ingild Simonsens gård i 60 år, der iblandt Karen Simonsdatter i Agestrup, som var i samme gård for 20 år siden.

** Jens Sørensen i Agestrup. Ingild Simonsen i Ballebo på Mikkel Andersen Simon Andersen Ellen Andersdatter Birgitte Andersdatter og Johanne Andersdatters vegne, og Rasmus Andersen i Agestrup på egne vegne, gav ham afkald for al den arv, de kunne være tilfaldet efter deres sl far Anders Rasmussen, som boede og døde i Agestrup.

(101)

** Ingild Simonsen i Ballebo. Jens Sørensen i Agestrup kendte sig at være førnævnte arvinger deres fædrene arv, som han lovede at betale dem.

** Anders Ibsen i Horndrup stævnede efterskrevne imod spørgsmål anlangende hvem, de havde ydet kirkens tiende forleden åringer, hvortil Jørgen Terkelsen svor, at han havde ydet den til hr Peder i Lundum.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup med opsættelse 19/8 fremlagde et tingsvidne udstedt 26/8, hvori vidnedes, at Anne Jørgensdatter udlagde for hr Jens i Kattrup, at Christen Knudsen var hendes barnefar, som Christen Knudsen ikke benægtede, og nu fremlagde Christen Knudsen sit skriftlige indlæg, at da Mikkel Pedersen sætter i rette, om han ikke bør betale sine lejermålsbøder, skønt det besovede kvindfolk Anne Jørgensdatter har udlagt Jens Hansen Hjulmand som hendes barnefar, og efter Jens Hansen Hjulmands bekendelse og benægtelse, og hun ikke er anmodet i skriftemål om at udlægge barnefar, som hun burde efter recessen, hvorfor han mener sig fri for tiltale, hvorpå der blev afsagt dom: da Anne Jørgensdatter for præsten har udlagt Christen Knudsen Bhi i Testrup for sin rette barnefar, og efter han er tilspurgt herom ikke har ville benægte det, så bør han udgive sine lejermålsbøder.

(103)

** Mikkel Pedersen i Grumstrup stævnede Niels Pedersen Skrædder i Grumstrup imod dom anlangende det hus sst, han har fæstet, og ikke har opbygget, om hans fæste ikke er forbrudt. opsat 6 uger.

** Peder Mikkelsen i Bredvad mølle efter 6 ugers opsættelse æskede dom over en del Urup tjenere, som blev tildømt at betale eller lide nam.

(104)

7/10 1664.

** Søren Envoldsen spurgte Søren Sørensen i Ballebo, om han havde stedet hans fars halvgård i Ballebo, hvortil han svarede, at han havde fæstet den af Morten Mikkelsen, som sagde sig at have hans seddel på.

** Sejer Sørensen i Ballebo. synsmænd afhjemlede syn på Ballebo mark, hvor efterskrevne bønders agre blev opmålt.

(105)

** Sejer Sørensen i Ballebo klagede sig brøstholden, og at de til den gård, Ingild Simonsen og hans søn Anders Ingildsen så og Søren Bertelsen og hans søn Søren Sørensen påboer, har inde af hans gårds jord.

** Sejer Sørensen i Ballebo. efterskrevne vidnede, at de var med ham i Horndrup, hvor Sejer Sørensen bød til for husbonden, om Ingild Simonsen og hans medbrødre, som boer på samme gård med ham, ville gøre ham vederlag, og lægge fra dem, hvor de har inde af hans gårds jord, og han ville gøre dem det samme igen.

** Sidsel Rasmusdatter, sl Søren Jensens efterleverske, i Grumstrup. Rasmus Mortensen i Vrold gav hende afkald for al den arv, han var tilfaldet efter hendes husbond sl Søren Jensen.

(106)

** Jens Hansen, barnfødt i Serridslev, begærede stokkenævn, og efterskrevne vidnede, at han har skikket sig ærligt kristeligt og vel, og i sin ungdom tjente han i Riis og der faldt i en hård og længevarende sygdom, så i vinteren kom frost i hans fødder og ben, og der slog koldfyr deri, og han kom under badskærs hånd, så han da blev så vanfør, og er nu så vanmægtig, og ikke selv kan rejse om næring og livs ophold, og er højlig fornøden at besøge og lade besøge i Guds navn fromme kristne mennesker om hjælp og undsætning til hans livs ophold i Jesu navn.

** Anders Ibsen i Horndrup forbød Niels Smed i Riis at levere til Frands Pedersen i Riis de 10 sletdaler, som han har lovet ham til minde af hans gård, før KM restants bliver klareret.

** Anders Ibsen i Horndrup æskede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale eller lide nam efter recessen.

** Otte Sørensen ved Skanderborg med opsættelse, udstedt 26/8, æskede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

(107)

** Clemend Clemendsen, KM forvalter, med 6 ugers opsættelse æskede dom over Mikkel Pedersen i Grumstrup, delefoged i Voer herred, og Anders Ibsen, og fremlagde en restants, som de blev tildømt at betale.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup, delefoged til Skanderborg, med opsættelse 26/8 fremlagde bekendelser og tingsvidner og begærede dom, og Jens Jørgensen i Møballe på hans søsters vegne begærede genpart, og der blev afsagt dom: efter Anne Jørgensdatter og hendes mor Maren Jørgens og søster Sidsel Jørgensdatters bekendelse og vidne, at det barn, Anne Jørgensdatter fødte i løsagtighed, har de nedsat i en kiste til et andet lig og med det begravet, præsten uafvidende og uhjemlet, som er imod recessen og hr Anders vilde ej videre ---- indfindes for overdommere.

14/10 1664.

** Jens Jensen i Ås og Jens Mikkelsen sst. efterskrevne vidnede, at de var på skibet i Århus, da matrikelkornet blev ydet, og da ydede Jens Jensen og Jens Mikkelsen efterskrevne korn til Jesper Nielsen i Århus hans tjener Tyge Simonsen.

(108)

** Jørgen Rasmussen i Grumstrup på Sidsel Rasmusdatters vegne. Jep Ottesen i Brørup gav hende afkald for al den arv, han var tilfaldet efter sl Søren Jensen, som boede og døde i Grumstrup.

21/10 1664.

28/10 1664.

** Ingild Simonsen i Ballebo på sine egne og søn Anders Ingildsen så og Søren Sørensen og hans far Søren Bertelsens vegne, som boer på samme gård. efterskrevne, som var opnævnt af tinget til at syne og se nogen tvistighed mellem førnævnte og Sejer Sørensen i Ballebo, aflagde deres syn på deres agre på Ballebo mark, opdelt på 46 punkter. synsmændene syntes, at Sejer Sørensen somme steder har bredere end Ingild Simonsen og Søren Bertelsen og hans søn, og somme steder har de derimod bredere end Sejer Sørensen, og der er ikke frapløjet noget af Sejer Sørensens gårds jord, men har været brugt af gammel tid efter tingsvidnes formelding, som blev fremlagt for dem. varsel til Clemend Clemendsen, forvalter over Skanderborg len, og Rasmus Jensen i Horndrup på Maren Mikkels vegne samt Sejer Sørensen i Ballebo.

(111)

** Søren Envoldsen på KM vegne spurgte Ingild Simonsen af Ballebo, om han med sine naboer kendte sig ved al den synede jord, hvortil han svarede, at det han havde arvet og købt og har haft i brug i 40 år, kendte han sig fuld og fast ved.

** Sejer Sørensen i Ballebo svarede imod Anders Ibsens og medfølgere synsmænds syn, at han kom til den gård, han nu påboer, for 4 år siden, og da stod den ganske øde, og han nægtede ved sin højeste ed, at han havde pløjet videre end hans formænd.

** Niels Pedersen i Tåning. Jens Sørensen i Illerup på hustru Mette Pedersdatters vegne Mikkel Pedersen i Tammestrup på egne vegne, Laurids Pedersen i Purup på hustru Maren Pedersdatters vegne, Rasmus Pedersen i Tåning på hustru Karen Pedersdatters vegne unge Jørgen Ibsen i Bjødstrup på hustru Anne Pedersdatters vegne gav ham afkald for al den arv, de er tilfaldet efter deres sl forældre Peder Mikkelsen og Kirsten Nielsdatter, som boede og døde i Tåning.

4/11 1664.

** Hans Jørgensen i Overby på hr Jens Jensens vegne i Kattrup. efterskrevne vidnede, at de 24/10 var tilstede i hr Jens Jensens gård, da Christen Knudsen Bhi i Testrup læste en landstings stævning for ham, og da begærede hr Jens en kopi, hvortil Christen Knudsen svarede, at han havde leveret Jonas Hansen en kopi, og de hørte ikke hr Jens Jensen overfaldt Christen Knudsen med utilbørlige ord eller rørte ved ham.

(112).

11/11 1664.

(113)

** Peder Mikkelsen, forvalter over en del Urupgårds gods, stævnede Anders Tomasen i Monbjerg og gav last og klage over ham, formedelst han med hug og slag overfaldt hans husbonds tjener, da han kom og ville tilsige ham at gøre husbondens gerning for vedagen at ville pante ham, for han havde været modvillig og ikke ville age det, efter han var tilsagt.

18/11 1664.

** Sejer Sørensen i Ballebo fremlagde sit skriftlige indlæg, at eftersom han er kommet til den gård, han har i fæste, for 4 år siden, og han på adskillige steder i Ballebo mark befinder sig brøstholden både på de steder, hans gårds jord ligger til rens med hans naboer Ingild Simonsen hans søn Anders Ingildsen Søren Bertelsen og hans søn Søren Sørensen, som alle boer i gård sammen, og jorden til begge gårde skal være lige gode, så og hvor særjord findes, og han har tilbudt sine naboer, at såfremt han havde noget jord inde, som de har nogen lod i, da vil han lægge den fra sig, dersom hans naboer vil gøre det samme, hvortil Ingild Simonsen og Søren Sørensen svarede, at hvis han kunne bevise, at de havde noget af hans jord inde, ville de lægge det fra sig.

(114)

** Sejer Sørensen i Ballebo fremlagde en fortegnelse imod den jord, hans naboer havde, imod det, de havde ladet syne.

** Jens Christensen i Hoved fremlagde en skriftlig kontrakt, at da han havde afbetalt hans steddatter Maren Jensdatter med hendes husbond Otte Sørensen ved Skanderborg for hendes oldearv og arv efter hendes mor og bror, og hans datter Birgitte Jensdatter med hendes husbond ---- Schrøder for arv efter hendes mor og broder, så har han overladt sit bo til hans børn Jens Jensen og Birgitte Jensdatter, og han har betalt datteren det, hun kunne tilfalde efter hans død, så Jens Jensen beholder det øvrige, mod at han og hans hustru Johanne Olufsdatter forpligter sig til at give ham efterskrevne aftægt hans livstid, og de har bedt hr Claus Christensen i Hvirring hr Niels Jørgensen i Ring hr Bertel Pedersen i Tåning og hr Niels Olufsen i Vissing med sig at underskrive, dateret Hoved 14/6 1664 Jens Jensen egen hånd Johanne Olufsdatter egen hånd.

(115)

25/11 1664.

(117)

** Mikkel Pedersen i Grumstrup. efterskrevne vidnede, at 23/9 hørte de på tinget, da Mikkel Pedersen havde aflagt det vidne, om hvis, som passerede 20/7 i Kattrup kirke, at hr Jens Jensen i Kattrup takkede Mikkel Pedersen og sagde, han havde aflagt hans vidne, som en ærlig mand.

2/12 1664.

9/12 1664.

** Peder Jensen i Tebstrup lod fordele Hans Pedersen i Tebstrup for 9 sletdaler efter hans udgivne brev, dateret 29/11 1663.

(118)

** Maren Jensdatter i Borup med et tingsvidne, udstedt 20/9 1661, indeholdende, at Jens Jensen på førnævnte sin mors vegne fremlagde en kontrakt, at da Maren Jensdatter har opladt hendes gård for Anders Jørgensen i Ørskov og hendes datter, så lover de hende efterskrevne aftægt til hendes nødtørftige underholdning, dateret Borup 25/10 1660, og nu fremstod Terkel Mortensen, som har fæstet samme gård, og lovede at efterkomme samme kontrakt.

16/12 1664.

23/12 1664.

** Mikkel Pedersen delefoged lod afhjemle syn til de fire nye huse, som er bygget på Ørskov gade.

(119)

** Mikkel Pedersen i Grumstrup, delefoged til Skanderborg, på Korfits Trolle til Sandholt hans vegne. Jens Hansen soldat af Testrup svor ved sin sjæls salighed, at han var hjemme af fra ---- 1663 ret skt Sørensdag, og svor, at han havde ingen legemlig omgængelse med hende.

** Søren Jespersen i Gedved. Jens Tomasen Smed i Gedved på hustru Karen Mikkelsdatters vegne og på hans hustrus søster Anne Mikkelsdatters vegne, Mikkel Mikkelsen i Gedved på hans egne vegne og hans søster Maren Mikkelsdatters vegne og Anders Gabrielsen i Egebjerg på hustru Else Mikkelsdatters vegne og hendes børn Mikkel Andersen Sidsel Andersdatter Apelone Andersdatter gav ham afkald for al den arv, de var tilfaldet efter deres forældre Mikkel Andersen og Apelone Nielsdatter, som boede og døde i Gedved.
 
(120)

** Anders Jensen i Horndrup lod afhjemle syn på det hus i Riis, Søren Christensen Smed sidst påboede, for dets brøstfældighed.

(1)

** tingbogens autorisation 1665.

** rettens betjente.

(2)

13/1 1665.

** Søren Pedersen i Dørup. efterskrevne vidnede, at det er kun et boel, den våning, han iboer og har i fæste, og der er intet jord dertil, uden i den ene mark, og samme mark ligger i fælled i 3 år, samt en liden toft ved huset, og samme hus er meget højt forskyldt.

** Mikkel Pedersen delefoged på KM vegne fremæskede Jens Hansen, som tjente i Testrup, for spørgsmål og vidne, om han var hjemme fra Fredericia 8 dage efter skt Mikkelsdag 1663 eller ikke.

** Søren ---- på sin hustru og husbond Clemend Clemendsens vegne begærede en kopi af en landstingsdom udstedt 23/11 1664, som hr Jens Jensen i Kattrup lod læse og påskrive.
 
(3)

** Hans Jørgensen Anders Ibsen i Horndrup på Mette Jensdatter, sl hr Erik Clemendsens efterleverske, hendes vegne indæskede til arv og gæld efter hr Erik Clemendsen, forrige sognepræst til Ure og Nebel sogne, alle den sl mands arvinger og kreditorer og fremlagde en landstings stævning udstedt 9/11 1664 til sl Jens Clemendsen, forrige borger i Vejle, hans børn.

20/1 1665.

** Mikkel Pedersen delefoged på KM og slotsherrens vegne spurgte Jens Hansen, som forrige tjente i Testrup, om han var hjemme ved skt Mikkelsdags tide forleden år 1663, hvortil han svor, at han kom først hjem den 3.uge efter skt Mikkelsdag, og var så hjemme i 8 dage. varsel til Jens Hansen i Testrup.

(4)

** Laurids Pedersen i Purup med opsættelse 25/11 stævnede Søren Madsen Jens Madsen Mette Madsdatter i Lundum ---- Sørensdatter i Egebjerg Anne Sørensdatter i Tvingstrup Las Sørensen Jens Nielsen Søren Nielsen Maren Nielsdatter i Horndrup, Maren Sørensdatter i Gantrup og Søren Sørensen i Purup og tiltalte dem for den gæld, sl Søren Lassen i Yding var hans mor Anne Andersdatter, sl Jens Andersens efterleverske, i Purup skyldig efter efterskrevne breve, dateret 2/1 1641 og 18/6 1645 4/7 1645, som blev læst i Yding over skifte efter Søren Lassens hustru 24/10 1650, og satte i rette, om ovennævnte arvinger ikke burde betale gælden, og nu blev der afsagt dom: de arvinger, som har taget arv, bør betale hver deres anpart af gælden, broder broderlod og søster søsterlod.

(5)

** Anders Ibsen i Horndrup stævnede Anders Vinter ritmester i Ejer imod dom for efterskrevne gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Mikkel Pedersen delefoged stævnede alle KM tjenere for KM restants og rettighed og i andre måder.

27/1 1665.

** Mikkel Pedersen delefoged på KM og lensherrens vegne. efterskrevne synsmænd afhjemlede deres syn og taksering på Hansted bro ved Horsens, som de syntes med tømmer og arbejdsløn ikke kunne være under 150 rigsdaler.

(6)

** Anders Ibsen i Horndrup på menige herredsmænds vegne beklagede sig over, at de tit og ofte er blevet bedraget med indenlandske og udenlandske høleer og skæreknive, så de derover i slæt og høst har fået skade på græs og korn, hvorfor han på menige herredsmænds vegne underdanigst begærer, at Palle Rasmussen grovsmed i Horsens måtte tilforordnes at have inspektion her i stiftet, at slig folks arbejde kunne afskaffes, og forordne dygtige grovsmede, som kunne forskaffe godtfolk forsvarligt og godt arbejde for en billig pris.

** Jørgen Jensen, indvåner ved Skanderborg, stævnede Christen Knudsen af Testrup og tiltalte ham for resten af hans skadesløsbrev dateret 29/3 1661. sagen blev opsat 6 uger.

(7)

** Morten Jespersen i Grumstrup. Knud Jonsen i Grumstrup tog i hans hånd, og eftersom Morten Jespersen har opladt for ham den gård, han har i fæste, så lover og tilforpligter Knud Jonsen sig og sin tilkommende hustru at give ham efterskrevne aftægt hans livstid.

(8)

** Poul Lauridsen i Birknæs stævnede efterskrevne i Østbirk og Vestbirk for de 2 parter af Birk kirketiende 1663, som de dem med fortrykker og ej vil levere, sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Jensen i Tebstrup stævnede Peder Ibsen i Riis imod dom for Ovsted kirketiende, så vidt deraf rester og tilbagestår i 2 år. opsat 6 uger.

** Mikkel Pedersen delefoged stævnede efterskrevne for restants.

3/2 1665.

** Mikkel Andersen i Elling. efterskrevne vidnede, at han er så forarmet, at han ikke kan formå at udgive lejermålsbøder, som han er faldet for.

(9)

** Palle Pedersen, forvalter på Stensballe, på hans herre Henrik Møller til Dragsholm, KM kammerråd rentemester og assessor i kammerkollegiet, hans vegne. synsmænd afhjemlede deres syn på Stensballegårds grund ejendom oldenskove og taksering af skovene, eftersom de befindes i fru Hylleborg Billes tid, mens hun var godset mægtigt, fast ganske at være forhugget og bortsolgt.

** Rasmus Jensen i Kattrup. efterskrevne vidnede, at de 15/10 1664 var i Møballe i Jørgen Nielsens hus for at registrere hans bo, eftersom Gud aller mægtigst havde bortkaldt hans hustru sl Maren Rasmusdatter, den sl kvindes efterladte barn Maren Jørgensdatter, og på hendes vegne hendes morfar Rasmus Jensen i Kattrup. registrering og vurdering og bortskyldig gæld, først børnepenge med 4 års rente til Maren Hansdatter i Borup

(10)

10/2 1665.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup delefoged på KM og lensherrens vegne spurgte Anne Jørgensdatter, nu af Grumstrup, hvem hun udlagde som barnefar på tinget 8/7, hvortil hun svarede, at hun udlagde Jens Hansen i Testrup, hvilket efterskrevne, som da var på tinget, bekræftede, og de vidnede, at de ikke hørte nogen, som begærede tingsvidne derefter.

(11)

** Mikkel Pedersen delefoged spurgte efterskrevne, som var 8 mænd 23/9 1664, om de hørte, at Christen Knudsen Bhi i Testrup gjorde Hans Jørgensen tingskriver nogen forfang eller gevalt på den stævning, som han lod læse, hvortil de svarede, at de ikke så, at de var i nogen tvist.

(12)

** Jørgen Terkelsen i Egebjerg æskede til arv og gæld efter hans hustru sl Anne Envoldsdatter, alle hendes arvinger og kreditorer, at møde på tirsdag førstkommende. varsel til efterskrevne.

** Rasmus Jensen i Kattrup stævnede Jørgen Nielsen i Møballe for efterskrevne gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Mikkel Pedersen delefoged gav varsel i Hylke sogn.

(13)

17/2 1665.

** Jørgen Terkelsen i Egebjerg. efterskrevne vidnede, at de 14/2 var i Egebjerg til skifte efter hans sl hustru Anne Envoldsdatter, og i overværelse af herredsfoged Jonas Hansen blev boet registreret, og blev gjort udlæg for efterskrevne gæld, hvorefter det øvrige, et øg for 13 daler og en skive for 1 1/2 daler blev delt mellem far og børn.

(14)

24/2 1665.

** Rasmus Envoldsen i Lundumskov stævnede Jens Pedersen Murmand i Hatting og hans hustru for lovmål, og stævningsmændene vidnede, at da kom hans søn Melchior Jensen løbende med en plejl og sagde, djævlen skal fare i jer, jeg skal løfte jer af vor gård, og slog dem så mange slag, både blå og blodig, så de næppe var kommet fra ham ved deres liv.

** Rasmus Envoldsen i Lundumskov. efterskrevne vidnede, at de så stævningsmændene Niels Rasmussen i Lundumskov og Jørgen Knudsen i Korning, som da var blodige i ansigt og hoved.

** Rasmus Envoldsen i Lundumskov gav last og klage over Melchior Jensen Jens Pedersen Murmands søn af Hatting, for han har overfaldet hans varselsmænd på morderisk vis.

(15)

** Envold Christensen i Tammestrup forbød alle og enhver efter denne dag at indkøre i Tammestrup skov enten for at hugge eller borttage træ.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup stævnede Mikkel Rasmussen i Grumstrup imod dom for 13 sletdaler, han er i lov for til Johan Andersen i Horsens. sagen blev opsat 6 uger.

3/3 1665.

** Mikkel Sørensen i Tebstrup. efterskrevne vidnede, at han har tjent KM som soldat og rytter i 11 år, og er så forarmet, at han ikke kan formå at udgive lejermålsbøder, som han er faldet for.

** Anders Ibsen i Horndrup efter 6 ugers opsættelse æskede dom over Anders Vinter med flere for gæld, som de blev tildømt at betale.

10/3 1665.

(16)

** Henrik Heide i Ejer. Las Sørensen i Tåning gav ham afkald for al arv efter Kirsten Jensdatters far sl Jens Sørensen, som boede og døde i Ejer, som han er værge for, og efter hendes mor sl Karen Knudsdatter. Peder Madsen i Tebstrup på hustru Maren Jensdatters vegne og Jens Keldsen i Ejer på hustru Maren Jensdatters vegne bekendte at have bekommet fyldest for førnævnte arv, og lovede at holde ham og hans arvinger kvitteret.

** Jørgen Jensen, indvåner ved Skanderborg, med opsættelse 27/1 fremlagde et gældsbrev udgivet af Christen Knudsen i Testrup til Jørgen Jensen i Hoved, som lyder på 120 sletdaler, dateret 29/3 1661 Christen Knudsen Bhi egen hånd, og derefter blev afsagt dom: han bør betale inden 15 dage.

(17)

17/3 1665.

** Søren Jørgensen i Hylke stævnede efterskrevne imod dom enhver for sin part at betale til soldaten af kjortel hø og hold. opsat 14 dage.

** Knud Rasmussen i Ejer på Christen Harbos vegne i Vejle mølle stævnede Rasmus Jensen i Vrold imod vidner, og Christen Jensen i Riis vidnede, at han 13/2 på Christen Harbos vegne leverede to håndskrifter til Rasmus Jensen Hjulmand i Vrold, udgivet af Christen Olufsen i Fillerup, dateret 26/9 1648 og 15/3 1651, på i alt 140 sletdaler, som han lovede at indkræve, hvilket blev bevidnet, hvortil Rasmus Jensen svarede, at dersom han havde bevis for, at han skulle opkræve gæld, skulle han skaffe ham dem.
 
(18)

** Rasmus Pedersen i Grumstrup på en del Voer herredsmænds vegne, som tiltales for ved efter jordebogen efter en skriftlig restants, fremlagde et tingsvidne, udstedt 11/9 1616, hvor Niels Grøn i Borup, ridefoged til Skanderborg, lod læse og påskrive Christian 4.brev, at enhver herefter årligt skal yde på Skanderborg slot 10 læs ved af hver fuld gård og 5 læs ved af hver halvgård, og ingen skal være forskånet, uden de, der har KM bevilling, dateret Skanderborg 5/9 1616 Christian.

** Mikkel Pedersen delefoged lod afhjemle syn på Hansted bro, som er 17 favne lang, og er opsat af ny, og kunne ikke opbygges for under 70 sletdaler.

** Peder Jensen i Tebstrup 3.ting gav last og klage over den største part af Ovsted sognemænd, formedelst de ikke efter deres egen indgåede kontrakt efter tingsvidnes formelding, at hvilken af førnævnte sognemænd, som ikke ville udgive sin tiende i tilbørlig tid, skal lide straf efter tingsvidne udstedt 14/11 1663, og eftersom sognemændene ikke i år har villet gøre udlæg hos de skyldige, om de ikke bør bøde en tønde øl efter deres vedtægt eller lide dele. sagen blev opsat 6 uger.

(19)

31/3 1665.

** Poul Lauridsen i Birknæs stævnede efterskrevne for gæld. opsat 6 uger.

** den sag imellem Rasmus Jensen i Kattrup og Jørgen Nielsen er med bevilling opsat 14 dage.

7/4 1665.

** Jens Jensen i Hoved stævnede Laurids Christensen, som tjener i Borup imod dom, formedelst han ikke ville indstille sig, eftersom han har stedet sig med ham fra påske og til skt Mikkelsdag for efterskrevne løn, og satte i rette, om han ikke burde indstille sig i tjenesten eller bøde til ham og KM efter recessen. sagen blev opsat 6 uger.

(20)

14/4 1665.

** Terkel Mortensen af Nissumgård stævnede Maren Jensdatter af Borup imod vidner, og Mikkel Andersen af Nissumgård vidnede ved helgens ed, at han 9/10 var han i Borup i Maren Jensdatters stue, og da så og hørte han, at Maren Jensdatter tog i Terkel Mortensens hånd og lovede ham ægteskab og gav ham fuldmagt til at fæste hendes gård, og derover blev drukket både øl og brændevin til enhver fornøje, som var overværende, og efterskrevne vidnede, at det gik til, som Mikkel Andersen vidnede, og ydermere vidnede de, at Terkel Mortensen var i Maren Jensdatters i rugsæd og såede hendes rug og havde en af hans hopper i hendes harve og plov, hvorefter Maren Jensdatter fremlagde sit skriftlige svar, at hun havde aldrig underskrevet en kontrakt med Terkel Mortensen angående fæste af hendes gård, og hun havde heller ikke lovet ham ægteskab.

(21)

** Maren Jensdatter i Borup stævnede Terkel Mortensen af Nissumgård imod vidner og æskning, og fremæskede hvis kontrakt eller fuldmagt, han havde til at fæste hendes gård, hvortil han svarede, at det er bevist med mange vidner, at hun havde givet ham fuldmagt.

** Terkel Mortensen af Nissumgård. Christen Pedersen Frost af Borup fremlagde hans mor Karen Christensdatter Frosts skriftlige vidne, at hun var tilstede i Borup 9/10, og da hørte og så hun, at Maren Jensdatter i hånd tog Terkel Mortensen af Nissumgård, og de lovede hver andre ægteskab, og hun gav ham fuldmagt til at fæste hendes gård, og eftersom de ikke havde trykt papir, da lovede enken og hendes venner at give det på trykt papir, når behov gøres, Borup 17/3 1665 Karen Frost egen hånd.

** Jørgen Jensen i Tvingstrup til 3.ting lovbød al hans selvejergård gods og ejendom over al Tvingstrup mark. varsel til Søren Jørgensen, som tjener på Ladegård, Boel Jørgensdatter Gunder Jørgensdatter Kirsten Jørgensdatter i Tvingstrup.

(22)

** Otte Simonsen i Tvingstrup lod afhjemle syn på den gårdspart, han besidder, som han har forbedret siden sidste syn, idet han har ladet opsætte et ladehus på 6 bindinger, som ikke kunne være opsat for mindre end 24 sletdaler.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup delefoged efter opsættelse æskede dom efter restantsens udvisning, og satte i rette, om de ikke burde betale inden 15 dage eller lide nam, hvilket de blev tildømt.

** den sag imellem Rasmus Jensen i Kattrup og Jørgen Nielsen i Møballe blev med bevilling opsat 14 dage.

21/4 1665.

** Mikkel Pedersen delefoged spurgte Niels Nielsen af Rådved, om han havde stedet og fæstet al den jord, han bruger til hans gård, hvortil han svarede, at han vidste ikke, om han brugte mere, end han havde fæstet, men kunne han få det at vide, ville han lægge det fra sig.

(23)

** Korfits Trolle, lensherre til Skanderborg, på KM vegne, synsmænd afhjemlede deres syn på efterskrevne Voer herreds skove for skovhugst.

(24)

** Mikkel Pedersen i Grumstrup med opsættelse 24/2 æskede dom over Mikkel Sørensen i Grumstrup for gæld, som han blev tildømt at betale.

** Mikkel Pedersen stævnede Jens Knudsen i Gangsted og Johanne Mikkelsdatter sst for lejermålsbøder. opsat 6 uger.

28/4 1665.

** hr Jens Jensen i Kattrup stævnede Christen Knudsen i Testrup Anne Jørgensdatter i Grumstrup Mikkel Pedersen sst Maren Jørgens i Kattrup imod vidner, og Maren Tomasdatter af Testrup vidnede ved helgens ed, at Anne Jørgensdatter har været i Testrup på en to årstid og kom til Christen Knudsen, efter hun havde gjort barsel og kom derfra ved kyndelmisse næst forleden. andre vidnede det samme, hvortil Christen Knudsen svarede, at han havde stævnet landsdommen og hr Jens til herredage, og hr Jens kunne have ført sine vidner for længe siden, og ikke nu lige før, han skulle rejse.

(25)

** hr Jens Jensen spurgte Christen Knudsen, om han ikke for 8 dage siden lod ham stævne, dertil svarede han, jeg hedder Christen Knudsen og gik så bort.

** Kirsten Jørgensdatter i Tebstrup lod fordele Jens Andersen i Tebstrup efter en dom, udstedt 10/6 1664, for hans hustrus anpart for 16 sletdaler efter hendes sl mand Niels Madsens brev, dateret 28/12 1644.

(26)

** Anders Vinter ritmester stævnede Mads Frandsen i Ejer og hans tre sønner Frands Madsen Jens Madsen og Holger Madsen imod vidner og klage, og efterskrevne vidnede, at de på lørdag var 8 dage så Frands Jensen med en stav i hånden og Holger Madsen med en dragen degen kom løbende over hans toft efter hyrdedrengen ind i ritmesterens gård. Peder Nielsen i Ejer vidnede, at Holger Madsen løb efter ham ind i ritmesterens stue med en dragen degen og stak under borde og bænke dermed, hvilket Holger Madsen benægtede, han havde aldrig været i ritmesterens gård for at gøre ham hans hustru tjenere eller gæster nogen fortræd, og da Anders Vinter spurgte ham, hvorfor han ransagede i hans stue under borde og bænke, gik han fra retten.

** Anders Vinter ritmester fremlagde en skriftlig klage over Mads Frandsen og hans tre sønner, for de er kommet i hans gård med stave i hænderne, og Holger Madsen havde ransaget i hans stue med en degen og svaret ham meget skammeligt, da han spurgte ham, hvad det skulle betyde, hvortil Mads Frandsen svarede og formente, at Anders Vinter ikke kunne bevise sin klage, og han benægtede, at de havde været i hans hus.

(27)

** Clemend Clemendsen, KM forvalter over Skanderborg len, stævnede Mikkel Pedersen i Grumstrup delefoged imod dom med et skriftligt indlæg, at da der findes en stor restants fra Philippi Jacobi 1663-1665 af landgilde arbejdspenge og andet, som Mikkel Pedersen tit og ofte er påmindet om at klarere, så efterdi han har sin løn og frihed af KM for at indfordre KM rettighed og klarere i ret tid, som ikke er efterkommet, bør han betale
hvis, som resterer inden 15 dage, eller derfor have nam og vurdering i hans bo gods og bedste løsøre, hvor det findes, og stå til rette for den skade, som er forårsaget af, at KM rettighed ikke er indkommen i rette tid. sagen blev opsat 6 uger.

** Søren Jørgensen i Hylke med opsættelse 17/3 stævnede sine lægdsbrødre i samme soldaterlægd imod dom, for enhver sin anpart af soldaterhold løn og andet til deres soldat, som de forholder og ikke vil betale efter deres brug og skyld efter matriklen og KM forordning, og eftersom Karen Frost er lagt i deres lægd for 19 tønder hartkorn, som er over 2 gårde af de andre i lægdet, om hun ikke bør give efter hendes brug og skyld efter matriklen, hvorpå der blev afsagt dom: da KM forordning bemelder, at der af 60 tønder hartkorn skal holdes en soldat, så bør bemeldte i samme lægd give til deres soldat og holde, enhver for sin part, lægdsmanden skadesløs.

(28)

** Søren Pedersen af Torp på hans trolovede fæstemø Anne Hansdatter i Tvingstrup hendes vegne stævnede Otte Simonsen i Tvingstrup imod dom, at møde her på tinget med hvis adkomst breve dokumenter pantebreve på den fjerdings gård, som han nu påboer, som er Anne Hansdatters rette fædrene arv og ejendom, som han har uden hendes ja og minde, uden det, han med ret sandfærdige pantebreve kan bevise, og det andet bør Otte Simonsen og Niels Ottesen at fratræde, efterdi Søren Pedersen og hans fæstemø agter at besidde den, hvortil Otte Simonsen svarede, at han ikke i dag havde samme dokumenter tilstede, hvorfor sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Jensen i Tebstrup efter 6 ugers opsættelse æskede dom over en del af Ovsted sognemænd angående deres tiende, og de blev tildømt at efterkomme deres forpligt.

(29)

5/5 1665.

** Johan Ernst, KM ridefoged til Skanderborg, på KM og lensherrens vegne fremlagde en kopi af KM brev med befaling til at gøre en igennemdragen og forseglet bog, som skal leveres til den, som ligner skatten imellem KM bønder og tjenere, som svarer til jordebogen, hvori rigtigt og uden radering og korrektur skal indføres alle de sedler, som på hver skat for sig sidst forleden år af KM bønder er udgivet, som skal konfereres på herreds og birketingene mod forskrevne sedler, og når det er sket, da at indsendes til skatkammeret.

** Johan Ernst lod læse KM befaling, anlangende dyrehaven ved Skanderborg skal af KM tjenere her på lenet opgærdes med enebærris og egestaver, og hvert sogn tilskiftes sin anpart, som de skal vedligeholde.

(30)

** Envold Christensen i Tammestrup stævnede Maren Frandsdatter, som holder til hos hendes far Frands Pedersen i Riis imod dom, for hun ikke har indstillet sig i tjeneste med ham, eftersom hun har lovet ham tjeneste for et halvt års løn, som er 2 sletdaler 6 alen lærred og et par sko. opsat 6 uger

** Johan Ernst KM ridefoged på KM vegne. anlangende den sag med Karen Pedersdatter af Kattrup, da tilspurgte han Anders Ibsen af Horndrup, forrige delefoged af Voer herred, om han ikke havde drevet sagen anlangende Karen Pedersdatter, som fødte et barn 3.påskedag 1657, som der blev afsagt dom over, hvortil han svarede, at han havde ført den proces her til tinget, og hun blev dømt fra hendes hals, hvilket efterskrevne 8 domsmænd vedgik, og han spurgte Anders Ibsen, om han vidste, hvorledes hun er løskommet, hvortil han svarede, at alt hvis han havde drevet i sagen, havde han befaling af Clemend Clemendsen, som da var ridefoged, så og at tage borgen af Peder Christensen og Christen Pedersen.

** Jens Rasmussen af Forlev fremlagde en skriftlig fuldmagt af Bertel Jensen Worm i Linå, som på hans mor egne og søskendes vegne giver ham fuldmagt til at tiltale Christen Jensen i Riis for hvis, han er dem skyldig, hvorefter han stævnede Christen Jensen i Riis og hans hustru imod dom og fremlagde et pantebrev af Gern herredsting 5/3 1664, udgivet 10/1 1664 af Christen Jensen til Anne Bertelsdatter i Linå sl Jens Worms, som lyder på 80 rigsdaler, og til dets forsikring pantsætter han halvparten af den gård i Riis, som han påboer, som til ingen anden skal blive solgt eller pantsat eller i andre måder afhændet, og han satte i rette, om Christen Jensen ikke burde betale samme kapital med rente inden 15 dage, eller have indvisning, hvilket han blev tildømt.

(33)

12/5 1665.

** Korfits Trolle, lensmand på Skanderborg, lod læse KM brev anlangende fedevarers løsgivelse imod den tilbørlige tolds erlæggelse.

** Korfits Trolle stævnede Christen Pedersen i Kattrup imod spørgsmål, og han fremlagde sit skriftlige svar, at da Karen Pedersdatter af Kattrup for drab på sit barn blev dømt fra hendes hals, da annammede Anders Ibsen på befaling af Clemend Clemendsen, ridefoged til Skanderborg, borgen af ham og hans far Peder Christensen, og hun blev straks taget af Skanderborg tårn, hvilket han nu ved ed bekræftede, og ydermere svarede, at Anders Ibsen eller andre ikke har fordret samme kvinde af ham igen.

(34)

** Laurids Frost. Niels Andersen i Rådved lovede at betale til skt Mikkelsdag 12 sletdaler for hvis græs og eng, han dette år har avlet.

** Envold Christensen i Tammestrup lod fordele efterskrevne sogne efter en skriftlig restants for brohavre i Voer herred for 1660-62-63.

(35)

19/5 1665.

** Anders Ibsen i Horndrup, forrige delefoged i Voer herred, lod fordele efterskrevne i Hansted for enhver sin anpart af provstehavre af Hansted kirke for 1661.

** Staffen Pedersen i Lundum. Peder Mortensen Hyrde i Lundum tog i Staffen Pedersens hånd, eftersom han har haft af hans sl mors gods under værgemål 60 sletdaler, hvoraf han har erlagt en del til førnævnte hans mor Karen Pedersdatter til hendes fornødenhed, så har han nu betalt ham resten, hvorfor han lover at holde Staffen Pedersen kvitteret.

(36)

26/5 1665.

** Mikkel Pedersen delefoged lod læse KM forordning om brændevinskedler og deres afgift, og om dermed sker underslæb.

** Mikkel Pedersen tilsagde sognefogder og menige KM tjenere, at hvem, som har noget at besvære sig over at være ydet af landgildekorn eller smør eller i andre måder, at de møder på slottet på onsdag, så skal det efterses, og ske dem rigtighed for hvis, som er leveret.

2/6 1665.

** Mikkel Pedersen delefoged tilsagde alle herredsmændene, som findes i jordebogen for ved og kul, at de møder og det klarerer for de 3 sidste år, som de rester med.

(37)

** Jonas Hansen 1.ting tilsagde om brændevinskedler, hvem dem har, dem at angive efter KM forordning.

** Søren Rasmussen i Brørup gav last og klage over Søren Jensen i Brørup, som kom til ham på hans ager, og lastede ham for nogen øg, som havde gjort skade på hans havre, hvortil han svarede, at han ikke vidste af, at hans øg gjorde nogen skade, før pigen kom gennende med dem, og Søren Jensen ville selv skrive ham derfor, og slog ham til jorden med knytnæveslag under hans øre, og siden slog ham med et svøbeskaft, og de stod til vedermåls ting.

** Søren Jensen nægtede ved sin sjæls salighed, at Søren Rasmussen klagede usandfærdigt over ham, og det var et usandfærdigt vidne.

** Søren Rasmussen. synsmænd vidnede, at de synede ham, og da havde han 2 åbne sår i hans hoved, som var meget blodige.

** Mikkel Pedersen delefoged. for dom stod efterskrevne og vidnede, at efterskrevne er så forarmede, at de ikke formår at udgive arbejdspenge.

(38)

9/6 1665.

** Mikkel Pedersen delefoged med KM brev af 18/5 1665 anlangende arbejdspenge, af hver helgård 6 rigsdaler, af halvgård 3 rigsdaler.

** Mikkel Pedersen til 2.ting tilsagde herredsmændene at møde på slottet, om nogen vil besvære sig over noget, de har ydet til slottet.

** Frands Jensen i Bjødstrup. for dom stod efterskrevne og vidnede, at det er dem i Guds sandhed vitterligt, at Anne Tomasdatter, som var barnfødt i Horndrup by, og boede i København, som har til ægte Niels Christensen Skrædder, som boede i Landemærket, førnævnte Karen Tomasdatter og Anne Tomasdatter, Frands Jensens hustru, var fulde søskende, og førnævnte Karen Tomasdatters rette arving, om hun ikke har børn levende.

(39)

** Peder Jensen i Ejer og Villum Sørensen sst. efterskrevne vidnede, at 8/5 optændtes en meget uformodelig ildebrand i Ejer i Peder Jensens gård, så heftig, at husene var ganske angrebet, førend folkene blev udråbt, så de ikke kunne få den tid at tage noget med sig, men blev meget ilde brændt og skadet, førend de kom ud af husene, så de fik aldeles intet reddet, og ikke beholdt et høved eller hvis, som var i husene, og i lige måder afbrændte Villum Sørensens gård, hvor de heller ikke reddede noget, og folkene blev forbrændt, så de derover er så ganske forarmede og ikke kan formå at opbygge, uden øvrigheden vil benåde dem med forlindring for afgift og arbejde, og godhjertede mennesker vil undsætte dem i sådan høj nød og armod, Gud vil det igen belønne. varsel for Skanderborg port.

** Anders Mortensen i Ejer. efterskrevne vidnede, at han ikke har en skæppe land til den våning, han påboer, i den største og bedste vangtægt, som kaldes Lindbjerg vang, så han har ikke den 4.part mod en af de store gårde i byen, og der ikke tilforn gaves eller gjordes videre deraf, end for et bol.

(40)

** Søren Pedersen i Ejer. ovennævnte vidnede, at han ikke har uden 3 skæpper land i Lindbjerg vang.

** Peder Ibsen i Riis Ebbe Sørensen Jens Pedersen Søren Nielsen sst. synsmænd afhjemlede syn på de fires halvgårds brug på Riis mark.

** Mikkel Christensen i Yding. synsmænd afhjemlede syn på den gård, han har i fæste.

(41)

** Laurids Frost i Hoved. Peder Falksen af Hoved bekendte at være ham skyldig 16 sletdaler, som han lovede at betale til skt Mikkelsdag.

** Søren Rasmussen i Brørup. Anne Jensdatter i Brørup vidnede, at hun så, at Søren Jensen i Brørup løb til Søren Rasmussen på hans ager og slog ham på hans mund, og så løb de sammen og kom omkuld.

** KM stokmester i Fredericia Henrik ---- . efterskrevne vidnede, at de var tilstede i kornhøstens tid 1663 i Silkeborg kro, og da var Peder Jensen, ridefoged til Silkeborg, inde hos løjtnant Claus Stercke, som da boede i Silkeborg kro, hvor han udråbte og udfordrede løjtnanten til at komme ud, om han var en ærlig mand, og da begærede løjtnanten, at Christen Jensen skulle gå ud til ham og bede ham ind i huset, hvor de blev med hverandre forligt.

(42)

** Søren Pedersen af Torp med opsættelse 28/4 begærede dom, og nu mødte Otte Simonsen og fremlagde et husbondhold og pante og gældsbreve samt købebrev og tingsvidner, udstedt 3/4 1663 23/5 1662 samt 14/4 1665, og fremlagde en dom, udstedt 26/2 1664, og han svarede, at dersom de ville fornøje ham for sine udlagte penge og anvendte bekostning og bygning, han havde sat på samme gård, så ville han være tilfreds, og der blev afsagt dom: da Otte Simonsen efter dom 26/2 1664 er tilfundet at beholde samme ejendom, uden han derfra bliver udløst og betalt, så ved dommeren ikke derimod at sige, men den står ved magt.

** Clemend Clemendsen, KM forvalter over Skanderborg len, med 6 ugers opsættelse æskede dom over Mikkel Pedersen i Grumstrup, som svarede, at hvis, som rester, står hos bønderne, og han har fået dom over dem, og mener derfor, de bør holde ham skadesløs, og der blev afsagt dom: eftersom Mikkel Pedersen har sin løn og frihed for at indforskaffe og klarere restantsen, så bør han klarere restantsen inden 15 dage.

16/6 1665.

** Mikkel Pedersen delefoged tilsagde alle sognefogder og birkefogder, at hver 2 gårdmænd skal gøre en vogn til Skanderborg og tage korn at age til Horsens, med 3 sække på hver vogn, og det i morgen uden forsømmelse.

(43)

** Sejer Sørensen i Balle. for dom stod han og Søren Bertelsen i Ballebo og hans søn Søren Sørensen og tog hver andre i hånd og bekendte, at de var venligt og vel forligt om deres tvist og slagsmål, og lovede ikke efter denne dag at påføre hinanden slagsmål, og den, der overfalder den anden, skal give en okse til husbonden og en god tønde øl til granderne.

** Christen Christensen, stiftsskriver over Viborg stift, stævnede Christen Jensen i Riis imod dom og fremlagde en restants af Gødvad sogn KM anpart tiende 1662, som Christen Jensen havde i fæste, og derefter fremlagde et skriftligt indlæg og fuldmagt til Anders Ibsen i Horndrup om at gå i rette med samme sag, dateret Viborg 13/3 1665, Christen Christensen. sagen blev opsat 6 uger.

(44)

** Søren Sørensen i Ballebo fremlagde en fortegnelse på hvis gods, som fandtes i hans far Søren Bertelsens bo i Ballebo, da han oplod hans gård for hans søn.

23/6 1665.

** Bertel Jensen Worm af Linå til 4.ting tilbød Christen Jensen i Riis det pant i hans gård i Riis, udstedt 5/3 1664, som er tildømt ham her på tinget 5/5 1665, om han vil indløse det.

** Rasmus Sørensen i Underup lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Jensen Skrædder af Riis stævnede Søren Christensen Smed i Østbirk imod dom, formedelst hans kontrakt, han ikke har holdt og efterkommet, anlangende det hus i Riis, han har opladt for Anders Jensen, og lovet at gøre og udgive af samme hus til påske 1665, og eftersom deraf restede 11 ugers arbejdspenge, en dag om ugen, og der foruden resterende huspenge 1 sletdaler 2 skilling, hvilket Anders Jensen selv har måttet betale, om ikke Søren Christensen burde holde ham skadesløs. opsat 6 uger.

(45)

30/6 1665.

** Envold Christensen i Tammestrup med opsættelse 5/5 stævnede Maren Frandsdatter til hendes far Frands Pedersen i Riis imod dom, for hun ikke har indstillet sig i tjeneste med ham, som hun har lovet ham, og formener hun bør indstille sig eller lide dele, hvilket hun blev tildømt.

** Mikkel Lassen i Ustrup stævnede alle efterskrevne imod dom for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

(46)

** Mikkel Pedersen delefoged på KM vegne forbød al ulovlig sæd, som kan være sået i KM tjeneres jord og forbød at føre noget deraf under ran, og tilbød dem frøgæld igen.

** Anders Jørgensen i Bleld på Maren Jensdatters vegne i Borup fremlagde en kontrakt, udstedt af Laurids Nielsen, barnfødt i Kørup, at eftersom det er i tale, at han skal have den enke i Borup Maren Jensdatter, sl Anders Jørgensens hustru, så lover han hendes mor Maren Jensdatter efterskrevne til hendes ophold, mens hun lever, og han har bedt hans far Niels Ibsen i Kørup og Rasmus Envoldsen i Lundumskov med ham at underskrive, dateret Borup 18/7 1664 Laurids Nielsen egen hånd NIS EH Rasmus Envoldsen egen hånd.

** Bertel Jensen Worm af Linå fremlagde en fortegnelse på den forfaldne rente af Christen Jensens brev på 80 rigsdaler, som han har udgivet til hans mor, dateret Linå 2.påskedag 1663, samt anden bekostning til doms forhvervelse ved Voer herredsting, som i alt beløber sig til 93 rigsdaler, som han begærer fyldest for i Christen Jensens gård i Riis, dateret Linå 28/6 1665 Bertel Jensen Worm egen hånd, og da har vurderingsmændene været på åstederne, og takseret og sat førnævnte pant i by og mark, og da syntes dem ikke, at det kunne være mere værd i det højeste end de 93 rigsdaler.

(47)

** Jørgen Jensen, borger i Horsens, gav tilkende, at eftersom han 2 tingdage næst tilforn og i dag det 3.ting har her for retten tilbudt Christen Knudsen af Testrup hvis udlæg, som er tilvurderet ham i Testrup efter doms formelding 17/5 næst forleden, nemlig 6 nød 2 køer 2 kvier og 2 stude, om han vil indløse det med rede penge.

7/7 1665.

** Laurids Frost i Hoved til 3.ting forbød og lod forlægge al den ulovlige sæd, som er sået i hans søster Karen Christensdatters jord i Borup, det at afføre under et fuldt ran, og tilbød dem deres frøgæld igen. varsel til Søren Bertelsen i Ballebo og hans søn Søren Sørensen.

(48)

** Laurids Frost i Hoved lod fordele Peder Rasmussen i Toftum for gæld.

** Johan Ernst, KM ridefoged, stævnede ritmester Anders Vinter i Ejer og hans hustru Kirsten Pedersdatter for vidne, og Anders Mortensen i Ejer vidnede, at for 14 dage siden kom Karen Jespersdatter og begærede hus en nat eller to, hvilket ham samtykkede, og imod aften kom Kirsten Pedersdatter og sagde til Karen Jespersdatter, sidder du her din hore, og da løb hun ind i hans lille stue, og Kirsten Pedersdatter bankede på døren og kaldte hende mange gange hore, og så svarede Karen Jespersdatter hende og sagde, kanske I var selv så skarp en hore, før ritmester Vinter gjorde hende til dannekone, og på spørgsmål svarede han, at han ikke fornemmede, at Kirsten Pedersdatter havde nogen kniv i hånden.

** Søren Pedersen i Torp spurgte Anders Ibsen i Horndrup, om han havde tingsvidne på, at han var Anne Hansdatter og Gertrud Jensdatters forordnede værge, den tid den kontrakt blev oprettet imellem dem, hvortil han svarede, at så vidt som kontrakten om formelder, var han gestændig, og andre vidnede, at Anne Hansdatter havde været tilstede og solgt og samtykket efter den kontrakt, som var gjort imellem dem.

(49)

** Søren Pedersen i Torp. synsmænd afhjemlede syn på den fjerdinggård og ejendom i Tvingstrup, som Otte Simonsen og hans søn Niels Ottesen påboer.

** Knud Jonsen i Grumstrup forbød al ulovlig sæd, som er sået i hans jord, det at afføre under et fuldt ran og tilbød dem deres frøgæld igen. varsel til Mads Lauridsen Jens Lauridsen Maren Lauridsdatter i Grumstrup.

(50)

** Christen Jensen i Østbirk gav last og klage over Anders Nielsen i Østbirk og Søren Sørensen sst, for de er gået ind i hans hus forleden søndag 8 dage og taget en brændevinskedel, og der hans hustru ville forhindre det, skubbede hende ud på gaden, og gav last og klage på efterskrevne, som samme tid var der, og gjorde ham og hustru stor gevalt.

14/7 1665.

** Jørgen Andersen i Serridslev til 3.ting indæskede til arv og gæld efter hans sl far Anders Jørgensen, som boede og døde i Serridslev, at enhver, som har noget at søge, skal møde på mandag førstkommende. varsel til Knud Andersen i Råballegård og Rasmus Nielsen i Emborg og hustru.

** Jonas Hansen i Elling herredsfoged til 4.ting tilsagde alle dem, som har brændevinspander og destillerkedler, at lade dem angive, såfremt de ikke vil lide straf.

** Søren Pedersen i Torp tilspurgte hans hustru Anne Hansdatter, om hun havde nogen tid stået for tingsdom og solgt og afhændet fra sig og sine arvinger og til Otte Simonsen i Tvingstrup og hans arvinger den arvepart, som hun arveligt er tilfaldet efter hendes sl far Hans Jensen, som boede og døde i Tvingstrup, og så fremstod Anne Hansdatter og svor ved sin sjæls salighed, at hun aldrig havde solgt førnævnte arvepart til Otte Simonsen, og hendes mor Gertrud Jensdatter svor det samme. varsel til Anders Ibsen i Horndrup Jørgen Jensen i Tvingstrup, Anders Madsen sst, Otte Simonsen og hans søn Niels Ottesen sst, Simon Nielsen og hans søn Peder Simonsen sst.

(51)

** Jørgen Ibsen i Bjødstrup stævnede alle efterskrevne imod dom for gæld, som de er hans hustru og hendes søn Peder Andersen skyldig efter hendes sl mand Anders Christensen, som boede og døde i Bjødstrup. opsat 6 uger.

21/7 1665.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup stævnede Peder Mortensen Hyrde i Grumstrup, formedelst han for sin forsømmelse har skilt ham ved en ko, så god som 12 sletdaler, og slået låret sønder på en stud, så god som 15 daler, og satte i rette, om han ikke bør betale ham inden 15 dage. sagen blev opsat 6 uger.

(52)

** Erik Eskesen i Ørskov lod fordele efterskrevne for gæld efter deres breve, som blev fremlagt.

28/7 1665.

** Johan Ernst KM ridefoged spurgte Laurids Frost i Hoved, om der ikke blev frastjålet ham nogle tøjr, og hvorledes han fik dem igen, hvortil han svarede, at der blev stjålet tre tøjr af hans heste af to ridende karle, og så skikkede Jens Vinter i Tvingstrup og Anders Madsen bud til ham, at de havde købt samme tøjr af to ryttere, hvoraf de kendte den ene, Konrad, for de vidste vel, at de var taget i nærheden, og de fremlyste dem, og Laurids Frost vedkendte sig dem, og de blev ham følgagtige. varsel til ovennævnte.

(53)

** Johan Ernst stævnede ritmester Anders Vinter for 4.ting og fuld dele for hvis sår og blåslag, han har øvet på Karen Jespersdatter på hendes farende vej uden given årsag, og formener, at han ikke alene bør bøde til KM for sårmål blodvide uførm og blåslag efter loven, men også betale badskærløn kostgæld skade og forsømmelse smerte og pine, han har forårsaget hende, mens hun lå under badskærs kur. opsat 6 uger.

** Anders Ibsen i Horndrup eftersom det var 6.ugers dag imellem ham og Christen Jensen i Riis anlangende tiende af Gødvad sogn. opsat 14 dage.

** Rasmus Envoldsen i Lundumskov stævnede Jens Hansen i Hansted for en doms fornyelse. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen i Horndrup stævnede Peder Sørensen i Ejer Anne Sørensdatter i Elling Anne Sørensdatter i Sneptrup Karen Sørensdatter i Ejer og Apelone Jespersdatter sst for hvis gæld, deres sl far Søren Ibsen, som boede og døde i Ejer, var ham skyldig efter hans udgivne brev, dateret 12/11 1654. sagen blev opsat 6 uger.

** hr Melchior Jensen i Torrild stævnede Jens Eskesen i Kattrup og Erik Eskesen i Ørridslev imod dom og fremlagde en håndskrift på 70 sletdaler, dateret Kattrup 19/8 1655, som Jens Eskesen er forlover for, hvorpå er betalt 40 sletdaler, og satte i rette, om ikke Jens Eskesen som forlover og Erik Eskesen som selvskyldner bør betale resten. sagen blev opsat 6 uger.

(54)

** Peder Mikkelsen, foged til Urup. synsmænd afhjemlede syn på Østbirk skov og Nørskov for hvis, der er hugget deri.

** Peder Mikkelsen, foged til Urup, stævnede skovfogden Mikkel Sørensen Stur i Østbirk imod dom, formedelst Østbirk skov, som han skal have tilsyn med, er forhugget efter synsvidnes formelding for 34 læs, og satte i rette, da han er betroet at have tilsyn med skoven, om han ikke bør svare dertil og betale skaden. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Mikkelsen foged med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne for hvis, de er skyldig efter en skriftlig restants, og der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale deres restants.

(55)

4/8 1665.

** Peder Jensen i Tebstrup. på spørgsmål svarede efterskrevne ved ed, at de var med herredsfogden i Ejer i Anders Vinters gård og der gjorde udlæg i en hest for 8 sletdaler, som er for kirkens tiende, og Peder Jensen kirkeværge tilbød Anders Vinter de penge, som hesten var vurderet højere for, end kirkens gæld var, da svarede ritmester Vinter ham, at han fik ikke hesten endnu i 14 dage.

(56)

** Peder Jensen i Tebstrup. efterskrevne vidnede, at de var hos Mads Frandsen i Ejer og Peder Pedersen Juel sst, og forbød dem at indhøste noget af deres korn, førend kirken fik sin rettighed deraf.

** Oluf Hansen på KM vegne stævnede Niels Pedersen i Grumstrup for vold og hærværk, han skal have gjort i Laurids Frosts hus i Hoved, hvortil han svor, at han aldrig havde taget nogen svin ud i Hoved i Laurids Frosts gård uden hans minde, men vedgik, at han en gang har haft indtaget svin hos Laurids Frost, som han satte han en skærekniv til pant for.

** Oluf Hansen stævnede Søren Pedersen og Peder Nielsen i Ejer for vidne, og synsmænd afhjemlede syn på en bøgegren i Tåning skov ved skellet til Ejer skov, og de syntes, der kunne være næppe et læs, og Bend Mikkelsen i Tåning vidnede, at han så de indstævnede hugge grenen af.

** Rasmus Stigsen i Ørskov stævnede Niels Jørgensen i Møballe for dom for gæld og resterende løn. sagen blev opsat 6 uger

(57)

11/8 1665.

** Jørgen Jensen i Holm stævnede hr Niels Holgersen i Elbæk for dom og fremlagde en håndskrift, udgivet 16/6 1652, af hr Anders Sørensen Glud, præst til Søvind og Gangsted sogne, til Jørgen Jensen lydende på 20 rigsdaler, og fremlagde provst hr Christen Pedersen i Birk hans stævning til hr Niels Holgersen, at han som hans sl formands efterleverskes husbond bør betale hans gæld, og han bør efter ordinantsen møde i Birk præstegård, for om muligt at bilægge processen, hvilket han ikke har efterkommet. sagen blev opsat 6 uger.

(58)

** Rasmus Lauridsen i Kattrup lod fordele Niels Jørgensen i Møballe.

** Mikkel Lassen i Ustrup gav tilkende, at eftersom det i dag er 6.ugers dag og doms dag mellem ham og efterskrevne, så blev sagen med bevilling opsat 14 dage.

18/8 1665.

** Jørgen Rasmussen i Oldrup spurgte Simon Sørensen i Fensholt og Rasmus Rasmussen om de var med af flytte eller føre noget af bemeldte mands gods, som drog fra den gård i Pederstrup i Ning herred, hvortil de svor, at de aldrig har flyttet noget fra hus eller gård, hverken levende eller dødt, rørende eller urørende. varsel til Marselis på Havreballegård for dette benægtelsesvidne.

(59)

25/8 1665.

** Oluf Hansen på KM vegne. synsmænd afsagde syn på de pantsatte skove.

** Jørgen Ibsen i Bjødstrup. Henrik Heide i Elling bekendte at være ham 21 daler 2 skilling skyldig, som han lovede at betale til jul.

** Otte Simonsen i Tvingstrup. på spørgsmål svarede Peder Simonsen i Tvingstrup, at Gertrud Jensdatter og Anne Hansdatter for 4 år siden var så forarmede, at de ikke kunne udgive skyld og afgift af den gård, Otte Simonsen påboer, og kunne ikke besidde den længere, og de tilbød ham samme gård eller hvem, der ville have den, og han kom dertil i minde, hvilket efterskrevne bekræftede. varsel til Gertrud Jensdatter i Tvingstrup og Søren Pedersen i Torp og hans hustru Anne Hansdatter.

** Otte Simonsen i Tvingstrup begærede af Søren Pedersen i Torp, om han ville give ham hans udlagte penge for det, han har kostet på den gård, han påboer, vil han afstå samme gård til ham inden 2 måneders forløb.

(60)

** Jørgen Lauridsen i Tvingstrup gav last og klage over Jacob Clausen Degn i Nim for 13 får, som var pantsat ham af Peder Nielsens hustru Anne Sørensdatter i Torp for hvis penge, hendes sl mand var ham skyldig, og anden bekostning på den sl mand i hans hus, som døde sst, og da måtte hun forsikre ham med fårene, førend hun kunne føre hans lig derfra til sit lejersted, og da Jørgen Lauridsens hustru forbød ham at befatte sig med fårene, svarede han, at han ville tale Jørgen Lauridsens minde, og straks derefter lod han samme får drive til Nim.

** Jørgen Lauridsen i Tvingstrup gav Søren Pedersen af Torp fuldmagt til på hans vegne at gå i rette med Jacob Clausen Degn i Nim.

** Søren Pedersen af Torp fremæskede at Otte Simonsen af Tvingstrup hvis pantebreve, som den sl mand Hans Jensen har udgivet belangende hvis jord, han har pantsat fra den gård, han påboede og fradøde.

** Christen Jensen i Riis. efterskrevne vidnede, at de så Hans Jensens to heste stå tøjret på en af Christen Jensens bårer i havrevangen, og da en af Christen Jensens drenge ville trække dem i hus, kom Hans Jensen og truede ham med en tøjrekølle og tog hestene fra ham, og de vidnede videre, at Hans Jensen tidligere havde hentet hans heste i Christen Jensens stald, som var indtaget i hans enemærke, og ligeledes havde han sået i hans ager og ført afgrøden hjem. sagen blev opsat 6 uger.

(61)

** Jonas Hansen i Elling, herredsfoged i Voer herred, stævnede efterskrevne imod dom for gæld, der iblandt Henrik Heide i Elling og hans hustru Karen Christensdatter for hendes sl forrige mands gæld. opsat 6 uger.

** Jørgen Ibsen i Bjødstrup med opsættelse 14/7 stævnede efterskrevne imod dom for gæld til hans hustru og hendes søn Peder Andersen, da de er arvinger til hendes sl mand Anders Christensen, som boede og døde i Bjødstrup, som de blev tildømt at betale.

(62)

** Christen Christensen, stiftsskriver over Viborg stift, med opsættelse 16/6 stævnede Christen Jensen i Riis imod dom angående tiendeafgift, hvortil han svarede, at han ikke havde haft med tienden at bestille eller oppebåret noget deraf, eller har haft tienden i fæste, hvorpå der blev afsagt dom: da Christen Jensen ved ed benægter, at han ikke har oppebåret tiende, da kan han ikke tilfindes at betale, før det anderledes bliver bevist.

1/9 1665.

(63)

** Jens Lauridsen i Grumstrup. efterskrevne vidnede, at for to år siden lejede Kirsten Jørgensdatter i Grumstrup en ager af Morten Jespersen i Grumstrup, og hun gav ham 5 mark for samme ager, som han selv annammede, og at hun havde den i minde, og han tog selv bygtiende af samme ager.

** Morten Jespersen i Grumstrup ved højeste ed benægtede, at han aldrig annammede hvid eller skilling af Kirsten Jørgensdatter, men han benægtede ikke, at han tog tiende af samme ager, eller han tog afgrøden af den.

** Jørgen Ibsen til 4.ting lod fordele Morten Jespersen i Grumstrup for resten af hans løn 1664, eftersom han går soldat for det lægd, Morten Jespersen er lægdsmand for.

(64)

** Mikkel Pedersen delefoged på KM vegne foregav, eftersom det i dag er domsdag til ritmester Anders Vinter angående Karen Jespersdatter, så blev det efter begæring opsat 14 dage, til slotsherren kommer hjem.

8/9 1665.

** Oluf Hansens 1.ting til Søren Eriksen i Overby for ukvemsord imod Niels Hansen 30/8, da han med andre var hos Søren Eriksen og ville have nogen øg, som han havde indtaget for Hans Jørgensen sst, og da han ikke ville lade dem ud, tilbød ham, at han skulle holde samme øg til bedste til sagens uddrag, og da sagde han til Niels Jørgensen, at han skulle lade øgene stå, til han fik pant eller betalt skaden, eller han skulle lade dem stå, til maddiker æder dem op, den kæltring, med mange flere ukvemsord, hvilket Søren Eriksen ved ed benægtede at have sagt, hvorimod Oluf Hansen svarede, at hans benægtelse mod 4 vidner ingen kraft bør at have, men han bør straffes efter loven.

(65)

** Peder Troelsen i Dørup stævnede Mads Nielsen i Dørup Troels Sørensen Peder Sørensen imod dom for 10 daler, som han har været forlover for til KM delefoged Mikkel Lassen i Ustrup, eftersom de er arvinger til sl Søren Troelsen, som boede og døde i Dørup. sagen blev opsat 6 uger

** hr Melchior Jensen i Torrild med opsættelse 28/7 stævnede Erik Eskesen i Ørskov og Jens Eskesen i Kattrup imod dom angående 20 rigsdaler, som rester på et brev, som de blev tildømt at betale inden 15 dage eller have indvisning.

(66)

** Peder Mikkelsen, foged til Urup, med opsættelse 20/7 stævnede skovfoged Mikkel Sørensen Stur i Østbirk imod dom angående Østbirk skov, som han skal have opsyn med, er forhugget, om han ikke bør betale skaden, for hvert læs 1 sletmark, hvilket han blev tildømt.

15/9 1665.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup på KM og lensherrens vegne lod afhjemle oldensyn på efterskrevne KM skove, hvor mange svin, der derpå kunne fedes

(67)

** Mikkel Pedersen, delefoged til Skanderborg, på KM og lensherrens vegne med opsættelse 28/7 stævnede Anders Vinter ritmester i Ejer imod dom for overfald på Karen Jespersdatter på hendes farende vej uden bevislig årsag, og fremlagde et tingsvidne af Skanderup birketing, udstedt 14/7, og et tingsvidne her af tinget, udstedt 7/7, hvorpå der blev afsagt dom: Anders Vinter bør bøde til KM og sagvolder efter loven.

(68)

22/9 1665.

** Anders Holgersen, forvalter på Tyrrestrup, lod afhjemle oldensyn på Hansted skov, hvor mange svin, der kan fedes derpå.

** hr Niels Holgersen i Elbæk, eftersom Jørgen Jensen i Holm søger ham efter en håndskrift, som han formener, ikke så rigtig at være, at nogen gæld derefter kunne fordres, eftersom gælden ikke er fordret over skifte efter sl hr Anders Sørensen, så begærede han, 4 mænd blev tilnævnt at syne samme håndskrift, hvortil Jørgen Jensen svarede, at håndskriften var rigtig, og der intet var betalt derpå, og begærede dom, og eftersom håndskriften havde været i jorden i denne ufredstid, så den ikke kunne tåle, mange skulle handle med den, tog Jørgen Jensen brevet til sig.

(69)

** Jens Knudsen i Gangsted. Hans Knudsen, barnfødt i Gangsted, Jens Knudsen Jens Mikkelsen i Ås på hustru Sidsel Knudsdatters vegne, Niels Eriksen i Ås på hustru Kirsten Knudsdatters vegne gav ham afkald for den arv, de kunne være arveligt tilfaldet efter deres sl far Knud Jensen, som boede og døde i Gangsted.

** Morten Jespersen i Grumstrup. Knud Jonasen i Grumstrup tog i hans hånd, og eftersom Morten Jespersen har opladt ham hans gård, som han nu har i fæste, så lover han og hans hustru, at Morten Jespersen skal have efterskrevne årligt til sit ophold.
 
(70)

** Søren Jensen i Holm efter 6 ugers opsættelse 17/8 begærede dom over hr Niels Holgersen i Elbæk for 20 rigsdaler efter hans formands brev, hvortil hr Niels Holgersen svarede, at hverken han eller hustru var han anden gæld skyldig, end som Jørgen Jensen har hans hustrus pelsværk i pant for, og hvis han havde haft lovlig gæld at fordre, så kunne han have søgt sin betaling over skifte efter den sl mand, som blev holdt i Elbæk præstegård 10/10 1659, da andre kreditorer blev kontenteret for deres gæld, hvorefter der blev afsagt dom: da hr Niels Holgersen ikke beviser, at brevet er betalt, så bør han betale inden 15 dage.

(71)

** Mikkel Lassen i Ustrup med 6 ugers opsættelse æskede dom over Peder Troelsen i Dørup efter hans brev, dateret 23/4 1651, som han blev dømt til at betale.

30/9 1665.

** Jørgen Nielsen i Møballe indæskede til arv og gæld efter hans far sl Niels Jørgensen, som boede og døde i Møballe, alle hans arvinger og kreditorer, at møde på mandag førstkommende, som er ret trødningsdag efter hans død. varsel til efterskrevne.

(72)

** Søren Rasmussen Madsen i Brørup lod afhjemle syn på den halvgård, han påboer, hvor isteraden var ganske afbrændt.

** Rasmus Knudsen i Vengegård på Hans Mules vegne og med hans fuldmagt stævnede Albret Mortensen i Monbjerg og Knud Nielsen i Østbirk imod dom for resterende landgilde og andet fra den tid, de kunne fremlægge bevis på, at de sidst har leveret og klareret. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Ibsen i Horndrup stævnede Poul Envoldsen i Horndrup og Søren Jensen sst for 18 sletdaler, han er i forlov for dem til Clemend Clemendsen. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Ibsen på Clemend Clemendsens vegne stævnede efterskrevne for gæld efter deres fremlagte breve.

(73)

6/10 1665.

** Mikkel Pedersen på Clemend Clemendsens vegne stævnede efterskrevne imod dele efter deres forpligt.

(74)

** Jonas Hansen i Elling efter opsættelse 25/8 æskede dom, og enhver blev tildømt at betale det, de tiltales for.

13/10 1665.

** Anders Holgersen, forpagter på Tyrrestrup, på Otte Pogwischs vegne stævnede Mikkel Jensen i Ås og Peder Pedersen sst imod vidner og syn, og synsmænd afhjemlede syn på en stævnet bøg ved den nordre side i Bøgeskov.

** Anders Holgersen på Tyrrestrup. hr Niels Holgersen i Elbæk vidnede, at da han næste onsdag før skt Mikkelsdag kom ridende gennem Bøgeskov, så han Peder Pedersen i Ås sad oppe i en bøg og afstævnede den, og da han spurgte ham, hvad han bestilte og hvis hjemmel, han havde dertil, sprang han straks ned af træet og forstak sig i tykningen. andre vidnede derom.

(75)

** Anders Ibsen i Horndrup, forrige delefoged, stævnede Jørgen Jensen i Tvingstrup, som står for KM tiende for resterende afgift af Ørridslev sognetiende for 1662. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Ibsen lod fordele Christen Jensen i Riis for 2 rigsdaler arbejdspenge.

** Mikkel Pedersen delefoged tilbød alle og enhver hvis fæmon og andet, som er udvurderet for KM restants, at indløse inden skt Sørensdag.

20/10 1665.

** Jens Sørensen Adler fænrik stævnede Christen Jensen af Riis imod dom for resterende landgilde af den gård i Riis, han påboer, hvortil han svarede, at efterdi halvparten af gården ved udvurdering er frakommet ham, så mener han at være forskånet landgilde deraf. opsat 14 dage.

(76)

27/10 1665.

** Jens Jensen i Tvingstrup. efterskrevne vidnede, at han lod drive 4 kalve for Anders Madsen Hyrde i Tvingstrup tirsdag morgen, og han drev dem ikke hjem igen hverken middag eller aften, eftersom Jørgen Jensen lod dem fordre hos ham, og samme kalve blev omkommet for hans forsømmelse.

** Jens Jensen i Tvingstrup. efterskrevne vurderede hans døde kalve, som lå i Søren Jensens toft og ved Ørskov mark.

** Jens Jensen i Tvingstrup satte i rette, om ikke Anders Madsen Hyrde bør betale de døde kalve. sagen blev opsat 6 uger

** efter lensherrens befaling advares lægdsmændene, så mange, som tager lægds eller skattesedler på Skanderborg at møde nu 30/10 med lægdssedlerne såvel som de pantsatte bønder efter hans befaling.

** i lige måder advares herredsfogder skrivere tinghørere og otte mænd at lade retten blive sat enhver tingdag til 10 slet efter recessen, hvor efter enhver har sig at rette.

(77)

** Laurids Frost stævnede Peder Falksen i Hoved kro imod dom og dele efter hans forpligt og tingsvidnes formelding, udstedt 9/6 næst forleden, samt for gæld til Søren Jensen i Horsens, og der blev afsagt dom: han bør efterkomme sin forpligt eller lide dele.

** Peder Jensen i Tebstrup efter opsættelse 17/3 æskede dom over den største part af Ovsted sognemænd efter deres forpligt og tingsvidne.

3/11 1665.

** Anders Holgersen, forpagter på Tyrrestrup, på Otte Pogwischs vegne stævnede Peder Pedersen i Ås imod dom for en bøg, han har stævnet i Bøgeskov, om han ikke bør stille hans husbond tilfreds. opsat 6 uger.

** den sag imellem Hans Christensen i Riis på fænrik Jens Sørensens vegne blev med begge parters bevilling opsat 1 måned.

** Jens Albretsen i Hylke gav tilkende, at eftersom hans formand havde fremlyst et hvidt galtsvin, som har været til hans formands og hans et årstid, at når nogen kommer med vist tegn og bevis og betaler for foderet, skal de bekomme deres svin igen.

(78)

10/11 1665.

** Jens Nielsen i Veng. den sag med Albret Mortensen i Monbjerg og Knud Nielsen i Østbirk er med bevilling opsat 14 dage.

** Anders Holgersen, forvalter over Otte Pogwischs gods i Voer herred, stævnede i efterskrevne sogne for hvis rest efter jordebogen, og satte i rette, om de jo bør betale inden 15 dage. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Holgersen stævnede Jens Jostsen i Bleld og Anne Hansdatter af Hansted Oluf Rasmussen i Serridslev for lejermålsbøder. opsat 6 uger.

** Jørgen Jensen i Tvingstrup til 3.ting lovbød hans selvejer bondegård i Tvingstrup, han påboer. varsel til Jens Jørgensen i Tvingstrup Gunder Jørgensdatter Boel Jørgensdatter Kirsten Jørgensdatter.

(79)

17/11 1665.

** Mikkel Pedersen delefoged tilsagde KM tjenere, så mange, som yder til Skanderborg og resterer med ydeved, at de med det aller forderligste lader det blive ydet, eftersom de tit og ofte derom er tilsagt.

** Korfits Trolle til Sandholt hans fuldmægtig på KM vegne spurgte efterskrevne, om de står ved deres syn af 19/9 1662 anlangende olden på KM skove i Voer herred, hvortil de svarede, at hvor deres hånd fandtes, det var de gestændig, og de kunne ikke gå fra den seddel, som de afhjemlede efter, eftersom den findes under deres hænder, men hvis der står i bredden, kendes de ikke ved.

** Korfits Trolle hans fuldmægtig spurgte Anders Ibsen i Horndrup, om han havde noget imod synsmændenes bekendelse at sige, hvortil han svarede, at han ikke kunne nægte, at han annammede synsmændenes seddel.

(80)

** Korfits Trolles fuldmægtig Johan Ernst spurgte Jonas Hansen, foged i Voer herred, og Hans Jørgensen tingskriver, hvilken myndighed de havde til at indføre et forfalsket syn om KM oldenskove 19/9 1662, og hvem der fremlagde den ulovlige korrigerede seddel i retten, hvortil de svarede ved ed, at Anders Ibsen, den tid delefoged i Voer herred, fremlagde samme seddel, og da var den lige så korrigeret, som den findes nu.

** Korfits Trolles fuldmægtig Johan Ernst spurgte Anders Ibsen i Horndrup, om han vedgår, at han i retten har fremlagt den ulovlige korrigerede seddel, og begæret tingsvidne derefter, hvortil han svarede, at omtalte seddel da var lige så korrigeret som nu, og han aldrig havde besveget KM  og det, der var skrevet i bredden på sedlen, havde Clemend Clemendsen, KM forvalter i Skanderborg, skrevet og leveret ham den lige så korrigeret, som den nu er.

(81)

** Korfits Trolles fuldmægtig Johan Ernst begærede omtalte seddel indkopieret i tingbogen, lige som den forefindes, med antegnelse af hver skov af KM skove i Voer herred, hvor mange svin enhver skov kan fede.

(82)

24/11 1665.

** den sag med Anders Ibsen, forrige delefoged, anlangende Ørridslev tiende er med bevilling opsat 14 dage.

** Anders Holgersen, forvalter over Otte Pogwischs gods i Voer herred, med 14 dages opsættelse begærede dom over bønderne for resterende skyld efter jordebogen, som de blev tildømt at betale.

** Hans Jørgensen i Overby på Karen Christensdatters vegne, som nu er i Vissing, stævnede Clemend Clemendsen, nu værende i Båstrup, imod dom for gæld efter hans fremlagde brev på 14 daler, dateret 14/7 1664. sagen blev opsat 14 dage.

(83)

** Anders Mikkelsen i Tvingstrup et skøde. Jørgen Jensen i Tvingstrup på sine egne og hans hustru Kirsten Sørensdatters vegne, og med fuldmagt af hans søn Søren Jørgensen til at sælge deres ejendomsgård til hans bror Jens Jørgensen og Anders Mikkelsen, og Jens Jensen Vinter i Tvingstrup på hustru Gunder Jørgensdatters vegne solgte og skødede fra dem og til Anders Mikkelsen og Jørgen Jensens datter Boel Jørgensdatter halvparten af den bondegård i Tvingstrup, han nu påboer.

(85)

** Hans Jørgensen i Overby på Rasmus Knudsens vegne i Vengegård med 14 dages opsættelse begærede endelig dom over Albret Mortensen i Monbjerg og Knud Nielsen i Østbirk anlangende deres landgilde til husbonden, siden de blev hans tjenere, som de blev tildømt at betale.

1/12 1665.

** Holger Madsen i Ejer stævnede Hans Albretsen i Hylke for vidner, og efterskrevne vidnede, at de på hans begæring sidste vinter var i Hylke for at syne et svin, som havde hans mærke, og er det samme svin, som han har siden bekommet.
 
(86)

** Hans Albretsen i Hylke gav tilkende, at Holger Madsen tog et svin, som han har oplyst, af hans gård imod hans minde, og så spurgte Johan Ernst, KM ridefoged til Skanderborg, Holger Madsen, hvordan han mærkede hans svin, så gik Holger Madsen af retten og ikke svarede hertil.

** Jens Jørgensen i Tvingstrup et skøde. Jørgen Jensen i Tvingstrup på sine egne og hustru Kirsten Sørensdatters vegne og med fuldmagt som i forrige skøde på sin søn Søren Jørgensens vegne skødede til hans søn Jens Jørgensen deres anpart i den anden halve gård i Tvingstrup, han påboer.

** Morten Mikkelsen, skriver på Odensegård, stævnede Ingild Simonsen i Ballebo Søren Sørensen sst Knud Sejersens enke og Sejer Sørensen sst imod dom efter en restants for hvis, de rester med af deres landgilde og arbejdspenge for 1660-1661. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Sørensen Adler, fænrik over Skanderborg lens kompagni, med opsættelse 20/10 begærede dom, og nu var mødt Christen Jensen af Riis og fremlagde et tilbudsvidne, udstedt 23/6, og vurderingsvidne 30/6 samt en forkyndelse til Anne Bertelsdatter, sl Jens Worms, i Linå, at han herefter aldeles intet vil befatte sig med den halve gårds ejendom i Riis, som efter dom kan være hende vedkommende, men hun må selv drive den med høst og avl, samt udgive og svare landgilde og KM rettighed deraf, dateret Riis 5/7 1665, Christen Jensen egen hånd, og han fremlagde en kopi af en kvittering på 3 sletdaler, som er hans kontribution af den 3.part af gården, han besidder, som han har klareret på Skanderborg 30/11 1665, underskrevet Korfits Trolle, hvorefter der blev afsagt dom: da det
ikke bevises, hvem som har sået sæden eller nydt avlingen til samme gård, som Christen Jensen påboer, så bør den, der har brugt gården, betale afgiften af sæden og avlingen for dette år.

(88)

8/12 1665.

** Peder Olufsen i Hem lod fordele efterskrevne for hvis, de rester med  til Ladegård kirke.

** Søren Pedersen af Torup. efterskrevne, som var opnævnt til at taksere og sætte den 4.partsgård i Tvingstrup, som sl Hans Jensen påboede og fradøde, som Otte Simonsen nu påboer, takserede den for 20 tønder hartkorn foruden den bortpantede jord, og satte den for hvis, den kan tåle at udgive til ejeren, foruden KM tynge og bondeskyld årligt. varsel til Otte Simonsen i Tvingstrup, Laurids Jensens efterleverske Kirsten Jensdatter og børn, Søren Andersen, Simon Nielsen, Johanne Jensdatter, Gertrud Jensdatter, Anne Hansdatter, Maren Jensdatter sst, Jens Pedersen i Serridslev, Otte Simonsen Peder Mikkelsen Anders Nielsen sst.

(89)

** Anders Jensen, borger og handelsmand i Horsens, stævnede efterskrevne for hvis, de var hans sl far Jens Sørensen skyldig, som han over skifte er arveligt tilfaldet. sagen blev opsat 6 uger.

(90)

** Nicolaus Poulsen, borger og indvåner i Horsens, stævnede Jens Andersen i Tebstrup imod dom for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Jensen i Tebstrup, kirkeværge til Ovsted kirke, stævnede efterskrevne for hvis, de rester med til Ovsted kirke 1660 og 61. sagen blev opsat 6 uger.

15/12 1665.

** Johan Ernst, KM ridefoged til Skanderborg, begærede tingsvidne efter en seddel af Anders Ibsen i Horndrup udgivet, at eftersom han ikke kan møde ved tinget, så en han hans forrige vidne angående en seddel til oldensyn i KM skove 19/9 1662 gestændig, dateret 14/12 1665 Anders Ibsen, og Johan Ernst spurgte Clemend Clemendsen, forvalter over Skanderborg len, om han havde noget at sige imod den beskyldning, Anders Ibsen har gjort anlangende den ulovligt korrigerede synsseddel, hvortil han svarede, at der skulle vel komme svar dertil, men han var ikke stævnet for nogen spørgsmål i dag at svare.

(92)

** Johan Ernst stævnede Holger Madsen af Ejer imod dom for det svin, som han uden hjemmel og minde har taget, som Hans Albretsen i Hylke har oplyst, om han ikke bør lide og stå til rette. opsat 6 uger.

** Henrik Mund til Serridslevgård. synsmænd aflagde deres syn på et spædbarn, som blev fundet i vandet ved Fiskebæk sand mellem Hansted og Serridslev, som var svøbt i klæder, som børn plejer at svøbes i, og de kunne ikke se, hvorledes det var ombragt, anderledes end det var hovnet, og der blev givet varsel til sandemænd i herredet.

(93)

** Henrik Mund med en lysningsseddel af Viborg landsting 22/11 angående det dødfundne spædbarn, og sandemænd i Voer herred at udlede, hvad samme barn er blevet til bane og livs lagt, og gav 1.kald på sandemænd.

** Jørgen Lassen i Nebel lod fordele efterskrevne.

** Anders Holgersen, forvalter over Otte Pogwischs gods i Voer herred, med opsættelse, udstedt 3/11, begærede dom over Peder Pedersen af Ås, som havde stævnet en bøg i Bøgeskov, og han blev tildømt at bøde og stille den gode herre tilfreds, eller derfor at lide dele.

** for retten i dag efter overjægermesterens fortegnelse advaredes de, som dette år har haft svin på olden, at møde i Yding på mandag for at klargøre for oldengæld efter dens bemelding, og de, der har lader svin brænde til efterskrevne skove, skal indstille sig.

(94)

** blev læst KM breve, det ene om resterende prinsessestyr og det andet om resterende brohavre til Hansted bro.

22/12 1665.

** hr Jens Jensen i Kattrup stævnede Christen Knudsen i Testrup imod dom og fremlagde højesterets dom udstedt 14/7 1665, at landsretsdommen skal ved magt at blive, og Christen Knudsen Bhi bør give hr Jens Jensen 20 rigsdaler kost og tæring, hvormed sagen mellem dem aldeles ophævet at være, hvorefter Christen Knudsen svarede og tilbød at betale de 20 rigsdaler det snareste, det var ham muligt at tilvejebringe pengene.

(95)

** Jens Nielsen i Såby på sine egne og sandemænd i Voer herred deres vegne. Poul Pedersen i Nebel vidnede, at det døde barn blev fundet 29/10 og taget op 30/10 og ført til Nebel kirke, men ingen af sandemændene var tilstede, og Jørgen Jensen i Tvingstrup var i Nebel kirke og begærede efter prædiken, at enhver i sognet ville udforske, den rette sandhed måtte blive åbenbaret, og de vidnede, at nogle dage, før barnet blev fundet, var der en ganske stor regn og vandløb, så gående folk ikke kunne komme over, og barnet fandtes mellem to store adelveje ved 3 vandstrømme.

** Jens Nielsen i Såby på egne og sandemænds vegne. efterskrevne vidnede, at de var tilstede i Nebel kirke og der så, at meste parten af Nebel sogns piger og andre kvindfolk såvel som meste parten af Hansted sogns piger og andre kvindfolk var tilstede og lagde hånd på det døde barn, så og en del blev malket, og intet synligt tegn blev givet til kende.

** Mikkel Pedersen delefoged stævnede alle KM tjenere imod dom efter en skriftlig restants for hvis, de rester med nærværende år.

(96)

** Jonas Hansen i Elling lod fordele efterskrevne for gæld.

** Gud hjælpe os til et godt lykkeligt og fredeligt år amen.

** 1666 12/1 på Voer herreds ting ransnævninge opnævnt.

(97)

12/1 1666.

** velbyrdige Henrik Mund gav 2.kald på sandemænd anlangende det barn, som er dødfundet imellem Hansted og Serridslev mark.

** Jørgen Jensen i Tvingstrup på egne og medbrødre sandemænds vegne. Anders Jensen i Kannerup vidnede, at for 8 dage siden kom en kvinde og karl til hans og bad om hus hos ham om natten, og formedelst vejen og vejrliget lånte ham dem hus i hans halmhus, og om morgenen var karlen borte, og hun bad om at måtte blive, til han kom igen, og da han ikke var kommet efter fire dage, gik hun bort, og han ved ikke, hvor hun blev af. Jørgen Mikkelsens hustru Anne Jørgens vidnede, at førnævnte kvinde, som hedder Anne Jensdatter, og er født i Højen, kom til deres, og bad hende om husly, og hun blev der nogle dage, indtil der var prædiken i kirken, da stod kvinden og hendes datter og ville følges ad, så kom Mads Clausens kvinde og sagde, piger lille, nu skal i malkes, om sandheden kan blive åbenbaret, og da blev kvinden så bange, at hun ikke kunne drages dertil, og da de andre var gået i kirken, pakkede hun sig derfra. Inger Jørgensdatter vidnede som hendes mor Anne Jørgens.

(99)

** Anders Holgersen på husbonds vegne stævnede Søren Jespersen i Gangsted for ulovlig skovhugst i Tyrrestrup skov, og skovfogden vidnede, at han havde hugget af en bøg så meget som til et læs, hvorfor han frapantede ham en økse.

19/1 1666.

** Hans Jørgensen i Overby på Karen Christensdatters vegne af Vissing med opsættelse 24/11 begærede dom over Clemend Clemendsen for 14 1/2 sletdaler, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

(100)

** Mikkel Lassen i Ustrup på Abel Jespersdatters vegne, sl Anders Pedersens efterleverske, ved Skanderborg stævnede efterskrevne imod dom for 8 sletdaler, som hendes sl mand, da i Ejer, udlagde for dem i kontribution efter deres brev, dateret 10/11 1658. sagen blev opsat 6 uger.

(101)

** Mikkel Pedersen delefoged stævnede alle KM tjenere for deres rest til Skanderborg efter en skriftlig restants.

26/1 1666.

** Rasmus Envoldsen i Lundumskov stævnede Jens Hansen i Hansted imod dom efter forrige dom, udstedt 29/4 1664, for 6 sletdaler, han er tildømt at betale Anne Jensdatter i Rådved, samt Peder Rasmussen i Egebjerg og Envold Jensen sst for soldaterpenge. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Jensen i Kannerup på husbonds vegne stævnede Søren Jespersen i Gangsted for ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 6 dage.

** Jens Lauridsen i Grumstrup stævnede Morten Jespersen i Grumstrup imod dom for den rug, han havde sået i hans jord, som han har taget til sig, om han ikke bør betale ham samme rug og stille øvrigheden tilfreds.

(102)

** Eske Jørgensen i Ørskov på hans mor Mette Andersdatters vegne. Las Jørgensen i Ørskov tilstod, at han var forligt med hans mor Mette Andersdatter om efterskrevne jord og husværelse, hun skal have til aftægt.

3/2 1666.

** Rasmus Jørgensen i Båstrup på egne mors og søskendes vegne stævnede Anne Hansdatter af Ustrup og Maren Hansdatter af Brørup efter brev, om de ikke bør betale inden 15 dage. sagen blev opsat 6 uger.

** Morten Jespersen i Grumstrup ved sin svoger Knud Jørgensen sst. efterskrevne vidnede, at Jens Lauridsen af Grumstrup udenfor tinghuset sagde til Morten Jespersen, du er en rugtyv, hvortil Jens Lauridsen svarede, at han sagde, at hvem, der tog hans rug, var en rugtyv.

(103)

** Jørgen Eskesen i Møballe lod fordele Jens Christensen i Såby.

** Anders Jensen, handelsmand i Horsens, med opsættelse 8/12 begærede dom, og nu svarede Mikkel Lassen i Ustrup, at han havde betalt hans far sl Jens Sørensen af Horsens samme gæld 25/2 1655, som er indtegnet i hans tegnebog med kirkens korn af Hylke sogn, og Anders Jensen selv tog mål på kornet, og da gjorde de regnskab, og Jens Mikkelsen og Rasmus Jensen af Ås nægtede ved deres sjæls salighed at være sl Jens Sørensen noget skyldig, og andre indstævnede nægtede at være ham noget skyldig, og derefter fremlagde Anders Jensen efterskrevne dokumenter, hvorpå der blev afsagt dom: de, der ikke er mødt, bør betale deres gæld.

(105)

** Nikolaj Poulsen, borger i Horsens, med opsættelse 8/12 begærede endelig dom over Jens Andersen efter hans skadesløsbrev, som han blev tildømt at betale.

9/2 1666.

(106)

** Johan Ernst, KM ridefoged til Skanderborg, på KM og lensherrens vegne stævnede Mikkel Pedersen af Grumstrup imod dom, for han har angrebet hr Jens Jensen i Kattrup på tinget på hans ære, idet han har vidnet falsk på ham, og hans vidner er underkendt ved landstinget 23/11 1664, og denne dom er ved højesterets dom 14/7 1665 kendt ved magt, og satte i rette, om Mikkel Pedersen ikke bør straffes på hans to fingre og formue efter recessen, hvorpå der blev afsagt dom: Mikkel Pedersen bør for hans forseelse lide og stå til rette efter recessen.

** Johan Ernst på KM vegne stævnede Clemend Clemendsen, forvalter over Skanderborg amt, imod spørgsmål og vidner, og fremlagde tingsvidner udstedt 17/11 15/12 sidst afvigte og spurgte ham, om han havde noget imod Anders Ibsens bekendelse at sige, at Clemend Clemendsen førnævnte seddel om svinsolden i Voer herred havde korrigeret, hvortil han svarede, at han havde gjort KM regnskab for olden 1662 efter syn og vurdering, og deri søgt KMs gavn og bedste, og det har han gjort efter synsvidne, og ikke efter nogen seddel, som ikke er på trykt papir.

(107)

** Johan Ernst på KM vegne stævnede menige mænd, som bygge og bo i Hylke for vidner, og efterskrevne af Hylke vidnede om hvor mange svin, de havde på olden i Tåning skov, og hvor mange deraf var brændsvin og tægtesvin.

(109)

** Johan Ernst stævnede menige Tåning sognemænd imod vidne, og efterskrevne i Tåning vidnede i lige måde om de svin, de havde på olden.

(112)

16/2 1666.

** Clemend Clemendsen, forvalter over Skanderborg len, stævnede slotsherren Korfits Trolle til Sandholt og Johan Ernst, ridefoged i Voer herred, imod vidner, samt efterskrevne vidner, og efterskrevne vidnede, at de stod ved den oldens afhjemmelse 19/9 1662, således som den er indført i tingbogen. andre vidnede, at de intet kunne mindes derom, eller ikke var otte mænd, og Clemend Clemendsen ikke begærede af dem, at de skulle sætte og taksere skovene anderledes, end de selv ville, og kunne være bekendt.

(114)

** Johan Ernst på KM og slotsherrens vegne. efterskrevne vidnede, så vidt de kunne mindes, hvor mange svin, de havde på olden 1662.

(119)

23/2 1666.

** Knud Jonsen i Grumstrup. efterskrevne vidnede, at de på hans vegne tilbød Jens Lauridsen i Grumstrup frøgæld af den rug, han havde sået i Knud Jonsens gårds jord, hvortil han svarede, at den rug blev sået i ageren, før Knud Jonsen fik gården i fæste.

** Johan Ernst på KM og slotsherrens vegne stævnede menige mænd i Gangsted og Svinsager, KM tjenere, imod vidner, og efterskrevne vidnede, så vidt, de kunne mindes, hvor mange svin, de 1662 havde på olden.

(123)

** Morten Mikkelsen med opsættelse 1/12 1665 begærede dom for gæld efter en restants, som de indstævnede blev tildømt at betale.

(124)

** Peder Jensen i Tebstrup med opsættelse 8/12 1665 æskede dom over en del af Ovsted sognemænd for resterende kirkens anpart korntiende til Ovsted kirke, som de blev tildømt at betale efter deres udgivne forpligt.

** Peder Gjordsen i Testrup begærede dom efter en restants. opsat 6 uger.

** hr Peder i Bøvling stævnede Christen Knudsen af Testrup. opsat 6 uger.

2/3 1666.

** Christen Jensen i Riis. Hans Christensen i Riis vidnede, at Rasmus Obbesen af Horsens tog en brunstjernet hest ud af Christen Jensens stald og red bort, og Christen Jensen bad ham gå med sig, at han kunne få hans hest igen, og de satte hesten og Rasmus Obbesen i stalden, og hængte en stor lås for døren, men om natten slog Rasmus Obbesen låsen fra døren og red bort med hesten, hvortil Rasmus Obbesen svarede, at hesten var hans, han havde lånt Christen Jensen den, og Christen Jensen svarede, at han havde betalt for hesten til påske.

(125)

** Jens Hansen i Bjødstrup til 3.ting afsagde den gård i Riis, som Niels Knudsen Smed sidst påboede, eftersom han ikke formår at besidde den, formedelst han besidder et boel i Bjødstrup. varsel for Skanderborg port.

** Peder Mikkelsen, forvalter for en del af Urupgårds gods, som tilhører Peder Hansen i Hamborg, med opsættelse 19/1 stævnede efterskrevne hans bønder imod dom for efterskrevne gæld, og der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale deres gæld.

(127)

** Anders Christensen i Såby. synsmænd afhjemlede syn på noget jord på Såby mark imellem hans og Jens Christensen sst deres jord, de har i fæste, og Anders Christensen beklager sig at være brøstholden imod den part, Jens Christensen har derimod, hvortil Jens Christensen svarede, at den tid han havde fæstet halvparten af gården og marken, blev den delt imellem dem, og da gav han enken kår, at hun måtte tage hvilken part, hun ville, og da tog hun den part, Anders Christensen påboer, og dersom han vil betale ham hvis, han har bekostet på hans part siden, da måtte Anders Christensen tage hvilken part, han ville, og hvis han har mere end han, vil han lægge det fra sig.

(128)

9/3 1666.

** Poul Nielsen i Tebstrup. Niels Stigsen i Riis vidnede, at det første år, Rasmus Hansen blev taget til soldat, bød han ham tjeneste i lægdet, og da svarede han, at han ikke ville gå til bords med hans folk, men de blev forligt og han gav ham for hold og mundering 14 sletdaler foruden mønsterhold, men senere kom han til Christen Jensen i Riis, og var der, til mændene gik fra den kontrakt, de havde gjort med ham.

(129)

** Rasmus Hansen Soldat gav hans lægdsmænd sag for dette efterskrevne, som de rester med til ham af hans tillagte løn mundering og hold, mens han var i KM arbejde.

** Johan Ernst, ridefoged på Skanderborg, på KM og lensherrens vegne stævnede Christen Knudsen Bhi i Testrup imod dom, eftersom han har ført usandfærdige vidner til tinge, som ses af landstingsdom 23/11 1664, hvori de holder ham for en, der ikke kan antegnes til landsting eller hjemting at forelægge eden, og samme landstingsdom er kendt ved magt ved højesterets dom 14/7 1665, som blev fremlagt sammen med landstingsdommen, hvorpå Christen Knudsen begærede, at sagen nogen tid måtte opsættes, så han kunne resolvere sig derpå. opsat 14 dage.

(130)

** Johan Ernst ridefoged. Rasmus Jørgensen af Grumstrup vidnede, at han har været i Testrup skov en halv snes gange efter skt Mikkelsdag og der taget risbøge og anden skovbrænde efter hans husbond Mikkel Pedersens befaling og kørt til husbondens gård, og lille juleaften var Mikkel Pedersen og Christen Knudsen i Testrup overværende, og andendagen efter de fire læs var kørt til hans gård, kom Johan Ernsts tjener, og da tog Mikkel Pedersen et træ i hans gård og slog tjeneren på hans krop. andre vidnede det samme, hvortil Christen Knudsen svarede, at når hans nabo Peder Gjordsen, som tillige har skøde med ham i Testrup, kan overbevise ham, at han har taget eller ladet tage i Testrup skov videre, end hans lod og andel er, må han søge ham ved retten.

(131)

** Johan Ernst. Peder Jørgensen i Grumstrup på hans bror Rasmus Jørgensens vegne og Søren Jespersen i Gangsted på hans bror Jens Jespersens vegne lovede og godsagde, at de skulle blive tilstede indtil den sags uddrag og ende med skovhugst i Testrup skov.

** hr Peder Sørensen Bhi i Bøvling stævnede Christen Knudsen Bhi i Testrup imod dom for 50 sletdaler, han er ham skyldig efter hans til ham udgivne brev, som blev fremlagt, og lyder på 50 sletdaler uden rente i to år, dateret Bøvling præstegård 14/5 1657 Christen Knudsen egen hånd, hvorpå var skrevet, læst i Bøvling præstegård 5/9 1659 til skifte og er udlagt sl Jens Moesgårds arvinger til betaling i deres æskede gæld. sagen blev opsat 14 dage.

(132)

** Jørgen Ibsen i Bjødstrup på hans bror Anders Ibsens vegne i Horndrup lod fordele Christen Knudsen Bhi i Testrup for resterende smørlandgilde, og lod fordele andre for gæld.

(133)

** Rasmus Jensen i Tebstrup fremlagde et gammelt muldent tingsvidne, som han begærede måtte fornyes, hvori Christen Frost i Hoved, herredsfoged i Voer herred, kundgjorde, at 17/3 1624 var skikket Jens Jørgensen i Tebstrup, som begærede og fik et tingsvidne af efterskrevne mænd, at de fattige KM bønder i Tebstrup har ikke gjort uden halv høstdags gerning og andet til Ring kloster, når de blev tilsagt.

** Laurids Jensen i Tåning stævnede Jens Jensen Bendsen i Tåning og Laurids Envoldsen i Horndrup imod dom angående gæld. sagen blev opsat 6 uger.

(134)

** Rasmus Envoldsen i Lundumskov med opsættelse 26/1 begærede dom, og Jens Hansen af Hansted mødte og svarede, at han intet var Anne Jensdatter skyldig, hvorefter en dom, udstedt 29/4 1664, blev fremlagt, hvori de indstævnede blev dømt til at betale deres gæld, og da den dom stod ved magt og usvækket, vidste dommeren intet derimod at sige, men de bør betale deres gæld inden 15 dage.

** Jens Lauridsen i Grumstrup med opsættelse 26/1 fremlagde et tingsvidne og et synsvidne, udstedt 1/9 næst forleden, og begærede dom, og nu mødte Morten Jespersen af Grumstrup og hans svoger Knud Jonsen sst og fremlagde et forbudsvidne, udstedt 7/7 1665, og et benægtelsesvidne af Stensballe birketing 3/2, hvori Morten Jespersen nægtede, at han aldrig har lejet Jens Lauridsen eller hans mor Kirsten Jørgensdatter den ager på Grumstrup mark, eller taget afgrøden deraf, og videre fremlagde et tingsvidne 23/2, hvorpå der blev afsagt dom: da fremlægges vidne imod vidne indfandt dommeren sagen for sin overdommer.

(135)

16/3 1666.

** Clemend Clemendsen, KM forvalter, stævnede alle KM tjenere imod dom for hvis, de resterer med til KM. sagen blev opsat 6 uger.

(136)

** Johan Ernst, KM ridefoged, på KM vegne spurgte Søren Envoldsen af Skanderborg hvad magt og myndighed, han havde til at indfordre KM restants i Voer herred, hvortil han svarede, at Clemend Clemendsen havde befalet ham det.

** Peder Gjordsen i Testrup til 3.ting lovligt lovbød sin anpart af den selvejer bondegård i Testrup, som han har skøde på, efter dens formelding, og fremlagde en landstings varselsseddel 17/1 1666, hvormed stævnes alle Peder Gjordsen og hans hustru Maren Tomasdatter deres slægt og arvinger. varsel til Kirsten Gjordsdatter ved Skanderborg og Morten Madsen i Ry.

(137)

** Søren Jensen i Lundumskov lod fordele efterskrevne for gæld.

** Peder Lassen i Lundumskov. Niels Pedersen sst vidnede, at den gård, som Peder Lassen nu iboer, har været klostertjenere en tid lang, siden da har ganget stor gæsteri deraf, så vel som af de andre gårde hans naboer, som var medtjenere med ham til Kloster, og er nu blevet til en årlig skyld og skat, hvilket han ikke kan udstå at udgive, formedelst der er taget jord fra hans gård og lagt til en anden gård, som nu står øde, hvis ikke hans gård ikke også skal blive øde.

** Anders Christensen i Såby stævnede Jens Christensen i Såby imod dom efter hans indlæg og synsvidne. sagen blev opsat 6 uger.

(138)

23/3 1666.

** Jens Nielsen i Elling og Jens Pedersen sst. Jacob Sørensen i Elling, der mindes 60 år, vidnede, at den gård, Jens Nielsen og Jens Pedersen påboer, ikke tager videre i mål over al Elling mark eng eller gårds mål end som de gårde, Eske Jensen og Christoffer Eskesen påboer, og de giver ikke mere tiende til KM eller kirken, end som går af ovennævnte gårde.
efterskrevne, der mindes op til 40 år, der iblandt Jørgen Nielsen i Tebstrup, der er barnfødt i Elling, vidnede det samme.

** Christen Pedersen i Ejer. efterskrevne vidnede, at den gård i Ejer, Peder Jensen påboede, var aldeles øde og er det endnu, og Christen Pedersen har fæstet halvparten deraf, og han kan ikke formå at udgive arbejdspenge de første tre næstkommende år.

(139)

** Rasmus Lassen i Brørup. efterskrevne vidnede, at han er ganske forarmet, og ikke kan formå at udgive arbejdspenge for 1666.

** Johan Ernst, ridefoged til Skanderborg, på KM vegne. Niels Olufsen i Grumstrup gav last og klage over Gabriel Tomasen, som tjener Laurids Frost i Hoved, for han slog ham på Grumstrup gade med en stor hasselkæp to blodige sår, så han siden har ligget i hans seng, og præsten to søndage gjorde bøn for ham på prædikestolen.

** Johan Ernst ridefoged. synsmænd afhjemlede deres syn på Niels Olufsen af Grumstrup hans sår, han havde to plastre på hans hoved og et sår på armen.

** Johan Ernst ridefoged. Maren Sørensdatter, barnfødt i Tåning, vidnede ved højeste helgens ed med opholdte fingre efter recessen, at så sandt samme Gud skulle være hendes sjæl nådig på den yderste dag, at det barn, som hun fødte skt Mikkelsdag, var Laurids Sørensen sognefoged ret barnefar til og ingen anden, hvorpå hun med sammenlagte hænder ønskede, om hun nu ikke havde bekendt ret sandhed, aldrig skulle have lod eller del med Gud i evighed, og ydermere bekendte, at det var det sidste af 5 uægte børn, hun havde født, og Laurids Sørensen nægtede ved sin sjæls salighed, han lå aldrig hos hende, og på spørgsmål, om han kunne nægte, at han var far til barnet, svarede han, at han kunne det ikke vide, der var måske så mange om det.
 
(140)

** Johan Ernst ridefoged. for dom stod Maren Sørensdatter, som på spørgsmål svarede, at noget før, hun fødte det sidste barn, søgte Anders Ibsen efter hende i Tåning, eftersom han var præstemedhjælper, og Anders Ibsen vidnede, at da han fandt hende, lod han hende bringe til sognefoged Laurids Sørensen, for at han kunne forvare hende eller forskaffe hende til Skanderborg, hvortil han svarede, at da Anders Ibsen havde hende fat, skulle han selv forvare hende, eftersom han selv var forhindret i KM bestilling, og 2.dagen derefter på tinget gav han det tilkende for Mikkel Pedersen, som var KM delefoged, hvad han ville gøre derved på KM vegne, eftersom ridefogden ikke var tilstede, hvortil han svarede, at det kom ham intet ved at lade hende forvare, det kom ridefogden til.

(141)

** Korfits Trolle, lensherre på Skanderborg, hans tjener Johan Ernst på KM vegne. efterskrevne vidnede om hvor mange svin, de havde på olden 1662

(142)

** Johan Ernst, ridefoged til Skanderborg. Christen Pedersen i Kattrup, Karen Pedersdatters bror, som blev dømt 22/5 1657 på hendes hals, svarede på hans spørgsmål, at hun aldrig havde haft nogen mangel på hendes forstand, enten før eller siden hun blev taget og sat på Skanderborg slot, og han vidste ikke, hvornår hun døde, men det var siden, fjenderne drog ud.

** Johan Ernst ridefoged spurgte Christen Pedersen i Kattrup, om han ikke tillige med hans far havde udborget hans søster af Skanderborg fængsel, hvortil han svarede, at Clemend Clemendsen tog borgen af dem, og lovede at skrive til hove derom, hvortil Clemend Clemendsen svarede, at hans far havde været hos ham med en supplikat om hans datters livs benådning, og på hans spørgsmål svarede Christen Pedersen, at hans søster ikke var beladet med sygdom og vanførsel, og da hun var jaget bort af fjenderne, vidste han ikke, hvor hun var, før hun var død.

(143)

** Johan Ernst ridefoged spurgte Clemend Clemendsen, KM forvalter, om han havde noget at sige imod Anders Ibsens beskyldning om forberørte seddel om KM olden i Voer herred, hvortil han svarede, at han tilforn dertil har svaret.

** Hans Jørgensen i Overby til 4.ting fremæskede, om enten Clemend Clemendsen forvalter eller Jørgen Jensen i Holm vidste ham eller havde ham andet at beskylde, end som ærligt, vil han sig derimod erklære, hvortil Clemend Clemendsen svarede, at der var faldet nogle ord imellem ham og Jørgen Jensen, og når de er erklæret, ved han ham ikke for noget uærligt at beskylde.

(144)

** Johan Ernst ridefoged med opsættelse 9/3 begærede dom, og nu fremlagde Christen Knudsen Bhi af Testrup sit skriftlige indlæg, hvorefter der blev afsagt dom: da det af landstingsdom ses, at Christen Knudsen ikke kan antages at pålægges ed, og ikke højesterets dom melder, sagen videre at være ophævet uden mellem Christen Knudsen og hr Jens Jensen, og ikke melder om KM rettighed deri, så eftersom denne sag ansees ærerørig indfindes den for overdommerne.

** Hans Christensen i Riis stævnede Villum Sørensen i Ejer imod dom efter hans brev udgivet til hr Christen Jensen i Tammestrup, dateret Ejer die Martini 1612. sagen blev opsat 6 uger.

30/3 1666.

** Johan Ernst ridefoged stævnede Clemend Clemendsen, KM forvalter over Skanderborg amt, imod vidner anlangende den sag med Karen Pedersdatter af Kattrup, og på spørgsmål svarede Christen Pedersen, at hverken Clemend Clemendsen eller hans fuldmægtig havde fordret hans søster tilstede igen, siden hun af ham og hans far blev udborget af Skanderborg fængsel, og hun var hjemme i gården, indtil fjenderne var kommet i landet og slog og forjog hende.

(145)

** Rasmus Hansen i Tebstrup og Jens Jespersen i Gedved. efterskrevne vidnede, at de er så forarmede, så de ikke har haft en ko, siden fjenderne drog af landet, og Rasmus Hansens gård var afbrændt.

** Rasmus Hansen i Elling. Peder Ibsen i Riis og Peder Jensen i Ejer vidnede, at de tilbød lægdsmanden Poul Nielsen i Tebstrup, at Rasmus Hansen Soldat ville tjene dem i lægdet det år, han kom hjem fra Fredericia 1664, men han gav dem intet svar derpå.

(146)

** Christen Jensen i Riis. Rasmus Hansen sagde, at Christen Jensen ikke skulle have beholdt ham i tjenesten, da han viste ham fra sig, hvortil Christen Jensen svarede, at han rømte af tjenesten, som en ærlig karl ikke burde, og hvis han var blevet i tjenesten, skulle han have bekommet kost og løn, og Rasmus Hansen svarede, at da han havde været der en dag, sagde Christen Jensen, gak nu hvor du vil, jeg skal sende bud, når jeg vil dig noget.

** Morten Madsen i Riis stævnede Niels Stigsen i Riis imod dom for 13 sletdaler, han er ham skyldig, samt for 3 dages arbejde. opsat 6 uger.

** Christen Knudsen i Testrup stævnede Peder Gjordsen i Testrup, og gav tilkende, at eftersom Peder Gjordsen har lovbudt sin andel i den gård i Testrup, så begærer han, at han for retten vil levere hans adkomstbreve, så den, der køber hans part, og Christen Knudsen kan være uden trætte, hvortil han svarede, at dem havde han leveret til Johan Ernst, som havde købt hans anpart af gården.
 
(147)

** Jens Knudsen i Gangsted til 3.ting lovbød den selvejer bondegård i Gangsted, han påboer. varsel til Christen Knudsen i Gangsted Frands Knudsen i Fensholt Jens Mikkelsen i Ås Niels Eriksen sst. Mikkel Rasmussen i Ballebo bød sølv og penge.

** Jens Christensen i Såby og Anders Christensen sst bekendte, at de var venlig og vel forligt om det jord, som de var i trætte om, i så måder, som efterfølger, som de i dannemænds overværelse havde forrettet mellem dem og lignet, som forskrevet står.

(148)

** disse efterskrevne blev til 4.ting advaret og tilforordnet at opkræve levere og klargøre brohavre i Voer herred.

6/4 1666.

** Anders Holgersen forvalter stævnede Peder Pedersen Nørgård, som forhen boede i Ås og Søren Andersen Skrædder, som nu begge opholder dem i Gangsted, for de ulovligt er rømt fra husbondens stavn, om de ikke bør pågribes, og søge deres husbonds gods igen, eftersom de ikke lovligt har klareret deres rest efter restantsen. opsat 6 uger.

(149)

** Johan Ernst KM ridefoged på KM vegne. efterskrevne vidnede, at 20/3 kom de fra Båstrup og ville gå til færgebåden, som lå ved Skadnæs odde, og ville over til Skanderborg, og da var der en karl i båden i en hvidgrå kjortel og med en foret hue på hovedet og stagede fra land med båden, og skønt de råbte på ham mange gange og bad ham komme tilbage med båden, ville han ikke svare dem, og da han kom ud i klart vand, målte han dybden med stagen, og så satte han sig over bordet og stødte sig med hænderne i søen, og siden så de ham ikke.

** Søren Mikkelsen i Vedslet Assendrup. efterskrevne vidnede, at han er ganske forarmet, og der er til hans hus kun en lille ager, hvori der kan sås 1 1/2 skæppe korn, som kun er i brug hvert 4.år, og når den ligger under fæfod, kan han ikke så 1 skæppe.

(150)

** Mikkel Jensen i Tebstrup et vidne, at han og efterskrevne er ganske forarmede.
 
** og et vidne, at efterskrevne er så forarmede, så herredsfogden og delefogden med vurderingsmænd har været hos dem og søge udlæg hos dem efter dom for hvis, de rester med for 1664 efter restantsens udvisning, og intet til udlæg hos dem har kunnet bekomme for det, de rester med.

(151)

** på KM og lensherrens vegne. efterskrevne aflagde deres syn på Riis skov for skovhugst på hver enkelt skovspart.

(152)

** Envold Christensen i Tammestrup lod fordele dem i Voer herred, der er forordnet til at opkræve resterende brohavre for 1660-62-63-65.

** Jonas Hansen i Elling. efterskrevne vidnede angående det hus, Jacob Sørensen i Elling påboer, at den kålgård, som var indgærdet til samme hus med stave og gærdsel, har ligget til huset, siden det blev opbygget, siden Jonas Hansen fik samme hus i pant af sl Eske Pedersen, og Henrik Heide i Ejer optog samme gærde.

(153)

** Simon Hansen i Elbæk. Jørgen Rasmussen i Hansted på hans hustru Volborg Hansdatters vegne, Peder Hansen sst på hans egne og hans søstre Maren Hansdatter i Elbæk, og Ingeborg Hansdatter i Ørridslev deres vegne, og Jens Pedersen i Ørridslev på hans hustru Anne Hansdatters vegne gav ham afkald for al den arv, de var tilfaldet efter deres forældre sl Hans Simonsen og sl Barbara Pedersdatter, som boede og døde i Elbæk.
 
20/4 1666.

** Johan Ernst ridefoged. Jonas Hansen herredsfoged og Hans Jørgensen i Overby tingskriver vidnede, at de ikke har hørt på tinget, at Mikkel Pedersen i Grumstrup, delefoged i Voer herred, har tilbudt Johan Ernst restants for hvis, bønderne med resterer, hvortil han svarede, at den er læst for retten i ridefogdens påhør.

(154)

** Anders Holgersen, forvalter på Tyrrestrup, lod fordele Peder Pedersen i Ås for 15 sletdaler efter dom 15/12 1665 for ulovlig skovhugst.

** Anders Holgersen forvalter stævnede Niels Rasmussen af Lemmestrup anlangende fæste 4 rigsdaler af det hus i Ås, han har fæstet. sagen er opsat 6 uger.

** Laurids Pedersen i Purup. Jacob Pedersen i Lillerup med fuldmagt af Anders Sørensen i Lund på egne vegne, Søren Sørensen i Purup, Peder Knudsen i Nørskov på egne vegne, og på sin bror Niels Knudsen vegne, nu tjenende på Fårup, Laurids Nielsen i Tåning på hans hustru Anne Knudsdatters vegne, samt Peder Lassen i Lundumskov på hans hustru Johanne Knudsdatters vegne, og på Terkel Jensens hustru Maren Nielsdatters vegne, Rasmus Sørensen i Egebjerg på hans hustru Anne Sørensdatters vegne, Peder Rasmussen i Purup på Mette Nielsdatters vegne i Ejersted, Mads Nielsen i Dørup på sine egne og på sin bror Niels Nielsen i Yding hans vegne gav ham afkald for al den arv, som de kunne være arveligt tilfaldet efter deres sl mor og oldemor sl Anne Andersdatter, som boede og døde i Purup, og de lovede for dem og deres arvinger at holde Laurids Pedersen og arvinger for denne arv kvitteret.

(155)

** hr Peder Sørensen Bhi i Bøvling med opsættelse 9/3 begærede dom over Christen Knudsen Bhi i Testrup for gæld, som skulle være betalt 1659, som han blev tildømt at betale, eller hr Peder Bhi at have udlæg i hans bo både i gård og ejendom i Testrupgård.

(156)

** Laurids Jensen i Tåning med opsættelse 9/3 begærede dom, hvortil Jens Jensen i Tåning svor, at han aldrig havde givet hans bror Laurids Jensen dette brev, hvorefter der blev afsagt dom: da han ikke benægter gælden, bør han betale.

** Rasmus Hansen Soldat stævnede efterskrevne imod dom for resten af hans løn, som de er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

27/4 1666.

** Rasmus Hansen Soldat af Riis med 8 dages opsættelse fremlagde tingsvidner, udstedt 9/3 og 30/3, hvorefter der blev afsagt dom: eftersom Rasmus Hansen beretter, at lægdsmand Poul Nielsen med andre af lægdet lovede, at ville forliges med ham, og han ikke kan vide, når han skal marchere, bør de i lægdet betale deres soldat hans resterende løn.

(157)

4/5 1666.

** Laurids Frost i Hoved stævnede efterskrevne for hvis, de rester med til kirken 1664-65. sagen blev opsat 14 dage.

11/5 1666.

** på KM og lensherrens vegne. Laurids Frost i Hoved med en lysnings seddel af Viborg landsting i sin mening, at 9/5 1666 var skikket Korfits Trolle, KM befalingsmand over Skanderborg amt, hans fuldmægtig Anders Ibsen i Horndrup og lyste Jens Rasmussen i Forlev hans bane, som for nogen tid siden er dødfundet i Skanderborg sø, sandemændene at udlede, hvad ham er til bane og livs lagt, og derefter gav Søren Frost 2.kald på efterskrevne sandemænd i Voer herred.

(158)

** Peder Hansen i Monbjerg stævnede Peder Pedersen i Monbjerg for vidner og syn, og synsmænd afhjemlede deres syn på hans sår og skade, og da havde han et åbent sår ved øjenbrynet, og han beskyldte Peder Pedersen, for at have slået ham dagen tilforn.

** Peder Hansen i Monbjerg. efterskrevne vidnede, at de var med ham hos Peder Pedersen og forbød ham at så sæd i den ager, han havde pløjet, førend han beviste, det var hans, og da slog Peder Pedersen ham over øjet med en økse, hvortil Peder Pedersen svarede, at da de kom til ham for at forbyde ham at så i hans egen jord, så kom de i tvistighed.

** Clemend Clemendsen stævnede Mikkel Pedersen i Grumstrup imod dom og fremlagde et indlæg, eftersom i Voer herred findes stor restants hos KM bønder og tjenere for det sidste forleden år fra Philippi Jacobi 1665 til årsdagen 1666, som tit og ofte idelig er fordret, så efterdi delefogden har sin løn og frihed for KM landgilde og rettighed at indfordre, så formener han derfor, at han bør betale hvis, som resterer. opsat 14 dage.

(159)

** Morten Madsen i Riis med opsættelse 30/3 sidst stævnede Niels Stigsen i Riis og fremlagde hans brev og forpligt til Kirsten Jørgensdatter i Tebstrup på 13 sletdaler, dateret Riis 12/4 1664 Niels Stigsen egen hånd, som han blev tildømt at betale Morten Madsen på hans hustrus vegne.

18/5 1666.

(160)

** Laurids Frost i Hoved. efterskrevne, der iblandt Tomas Jensen i Tvingstrup og hans søn Jens Tomasen, lovede at betale ham deres resterende kirketiende til skt Mikkelsdag.

** Mads Nielsen i Grumstrup stævnede efterskrevne, der iblandt Sidsel, sl Søren Jensens efterleverske i Grumstrup, imod dom for resterende kirkekorn 1661-62-65. sagen blev opsat 6 uger.

25/5 1666.

** Anders Ibsen på KM vegne gav 2.kald på sandemænd anlangende Jens Rasmussen af Forlev, som blev dødfundet i Skanderborg sø, for at udlede hvad ham er blevet til bane og livs lagt.

** den sag mellem Clemend Clemendsen og Mikkel Pedersen er opsat 14 dage.

1/6 1666.

** Jens Madsen i Såby på egne og sandemænds vegne. synsmænd afhjemlede deres syn 30/4 på en død mand, som blev fundet ved Skanderborg sø, og da var han meget forandret i ansigtet og ukendelig, dog kunne synes at være Jens Rasmussen af Forlev, eftersom fandtes i hans lomme hans signet med bogstaver JRS, og de så ikke andre sår på ham, end hvis grund og sand kan have forårsaget.

(161)

** Tomas Jensen i Såby på hans bror Søren Jensens vegne lod fordele Peder Sørensen Krog i Ejer for 9 sletmark, som hans far sl Søren Krog var hans bror skyldig efter hans brev, dateret 20/4 1661.

** Anders Holgersen, forpagter på Tyrrestrup, med opsættelse 6/4 æskede dom over Peder Pedersen Nørgård Søren Andersen og Peder Keldsen, som lød: de bør indstille dem for deres husbond og betale deres forfaldne rest.

8/6 1666.

** Jens Rask i Gantrup på sin egne og menige Gantrup bymænds vegne. efterskrevne vidnede, at Gantrup by er en meget ringe og ond by, og så ringe på avl og moxen ingen vårsæd, så der er ingen så ringe på vårsæd og avling her i herredet, så de formener ikke at udgive uden den halve part arbejdspenge imod andre fulde gårde, og mændene, der boer deri, er meget forarmede.

(162)

** Christen Knudsen i Testrup fremlagde hans skrivelse til Johan Ernst ridefoged, hvori han begærer, at han for retten vil fremlægge de gamle og ny adkomstbreve, Testrup gård og ejendom anrørende, så rigtig deling mellem dem på Testrupgård mark og ejendom, efter lovlig adkomst, kan ske.

** Anders Ibsen i Horndrup gav 3.kald på sandemænd anlangende sl Jens Rasmussen i Forlev hans bane.

** Anders Ibsen i Horndrup på Knud Pedersens vegne af Gedved med en landstings seddel lyste Knud Pedersens søn Jens Knudsen af Gedved hans bane, som med en bøsse blev skudt på Gedved gade 13/5 og døde 23/5, og han gav 1.kald på sandemænd for deres ed og tov at aflægge.

(163)

15/6 1666.

** Anders Holgersen forvalter 3.ting lovbød og forlagde al ulovlig sæd, som kan være sået nogen af i hans husbonds tjeneres jord, og forbød nogen at føre afgrøden af gården eller åstedet under ran og dele, og tilbød frøgæld.

** Knud Pedersen af Gedved. efterskrevne vidnede, at 13/5 stod de på Gedved gade, og da kom de to, der gildede i Gedved, kørende ud af Niels Olufsens port, da tog den, som sad bag i vognen, en puffert og skød løs med den, og da skuddet var afgået, sagde Jens Knudsen, at han var skudt, og Jesper Jensen vidnede, at den, der skød ham, var Berend Køster, og den, der kørte, var hans bror Hans Køster.

(164)

** Knud Pedersen af Gedved klageligt gav tilkende over Berend Køster hestegilder, formedelst han 13/5 på Gedved gade skød hans søn Jens Knudsen, som døde deraf 23/5.

** Knud Pedersen af Gedved. synsmænd afhjemlede syn på Jens Knudsen, som var skudt gennem håndledet og ind i låret.

** Søren Hansen i Båstrup fremlagde en skriftlig kontrakt, eftersom han har afstået den halve gård i Båstrup, han har i fæste, til hans nabo Niels Jensen, som boer i gård med ham, da er de med hver andre kontraheret om hvad, han skal have sin livstid, som følger.

(165)

22/6 1666.

** Anders Ibsen i Horndrup lod fordele efterskrevne for svin, de rester med for 1665.

(166)

** Anders Ibsen i Horndrup gav 2.kald på sandemænd anlangende Jens Knudsens bane af Gedved.

** Johan Ernst, ridefoged til Skanderborg. Peder Nielsen, der tjener Johan Ernst, vidnede, at næste aften før juleaften rejste han på husbondens befaling til hans skov Testrup skov, at intet ulovligt skulle blive hugget, og da han kom til skoven, mødte han Christen Knudsen med et læs, og da var der nylig gjort stor skade, og han fulgte slædesporet til Mikkel Pedersens gård i Grumstrup by, og i gården var en ganske hob bøg, og på hans spørgsmål, hvorledes han kunne understå sig at hugge ulovligt i husbondens skov, svarede han, at han skulle give sig tilfreds, i morgen var det juleaften, de skulle vel komme til rette om hvis, han havde hugget, og så gik Peder Nielsen i byen om synsmænd, og ingen kunne bekomme uden sognefogden, som fulgtes med ham tilbage, og da stod Mikkel Pedersen i porten, og da Peder Nielsen sagde, at han ingen synsmænd havde med, svarede Mikkel Pedersen, at den, der kom i hans gård for at syne, skulle få en ulykke, uden de havde herredsfogden med dem, han skulle slå deres arme og ben sønder, og så forbød Peder Nielsen ham at befatte sig med førnævnte træ, hvortil Mikkel Pedersen svarede, at han agtede ikke hans forbud, han ville hugge det i splinter for hans øjne. Mikkel Jensen i Grumstrup vidnede det samme. varsel til Mikkel Pedersen i Grumstrup og hans to svogre Rasmus Jørgensen og Jens Jespersen sst.

(167)

** førnævnte Peder Nielsen gav tilkende, at næste morgen rejste han til Skanderborg, hvor Korfits Trolle gav ham en skriftlig befaling til efterskrevne fire mænd i Kattrup, at de skulle gå med Peder Nielsen til Mikkel Pedersens gård i Grumstrup for at syne det træ, som lå i hans gård, og så begav han sig med de fire mænd til Mikkel Pedersens gård i Grumstrup, og da var det største deraf hugget i splinter, og på Mikkel Pedersens spørgsmål, hvorledes han var kommet i hans gård uden herredsfogden, svarede Peder Nielsen, at han havde slotsherrens befaling, og den skulle vi rette os efter, og da tog Mikkel Pedersen et træ op fra jorden, og sagde, den skulle han rette sig efter, og slog ham over armen, så den er moxen ugavnlig, og Peder Mikkelsen rykkede brevet af hans hånd og smed det ned i dyndet, og så tog han fat i Peder Nielsen, og hans hustru bagtil tog ham i håret og stødte ham mod jorden og handlede meget ubarmhjertigt og ilde med ham, rykkede og slog ham meget ubarmhjertigt, og han bad de fire mænd, at de ville drages til minde, og nu fremkom de, og vidnede, som Peder Nielsen før dem havde vidnet.

(168)

** førnævnte Peder Nielsen fremkom for retten og fremlagde førnævnte befaling, underskrevet Skanderborg slot 24/12 1665 Korfits Trolle.

(169)

29/6 1666.

** den sag mellem Mads Nielsen og Sidsel Sørens er opsat 14 dage.

** Jørgen Ibsen i Bjødstrup. Boel Mortensdatter i Bjødstrup vidnede, at hun 15/3 var med Jørgen Ibsens hustru Anne Pedersdatter i Mads Frandsens gård i Ejer at ville hente nogen får, han havde indtaget, og da fårene var udkommet, slog han Anne Pedersdatter med hans hånd, og fulgte efter hende på stenbroen, hvor han tog hendes kæp, og slog hende nogen slag dermed, og da hun kom ud på gaden, kom Holger Madsen efter hende, og slog hende med et ris, og Peder Nielsen af Bjødstrup vidnede, at 17/6 var han med Jørgen Ibsen og ville bede om hans heste, og da så de, at Holger Madsen af Ejer og Hans Pedersen sst kom ud fra Ejer by og hver red på en af Jørgen Ibsens heste lige til der, hvor de da var.

(170)

** Holger Madsen i Ejer nægtede ved sin sjæls salighed, at han aldrig red på Jørgen Ibsens hest fra Ejer.

** Johan Ernst ridefoged. synsmænd afhjemlede deres syn 2.juledag på Peder Nielsen af Overby hans sår og skade, han havde et sår på armen, som var blå, som han beskyldte Mikkel Pedersen i Grumstrup for at have gjort. varsel til Mikkel Pedersen i Grumstrup og hans hustru Anne Ibsdatter.

** Johan Ernst. synsmænd afhjemlede deres syn på nogen træer, som var hugget i Testrup skov, hvor der var hugget over 60 unge bøge, og der var stævnet 2 store bøge.

** Johan Ernst. Anders Ibsen spurgte Christen Knudsen i Testrup på KM, og Johan Ernsts vegne, om han nogen tid havde forundt Mikkel Pedersen i Grumstrup risbøge eller andet i Testrup skov, og om det var med hans minde, at de tog risbøge eller andet deri og førte bort, og begærede på KM vegne, at han ville svare ret hertil, enten ja eller nej, dertil han svarede, at når nogen med lovlig medfart henskyder sig hos ham til hjemmel på noget ved, vil han give hans svar, og hvad sig belanger med det ved, som Mikkel Pedersens tjener har vidnet om, findes hans svar derpå indført, hvorefter Anders Ibsen befalede ham på KM vegne at svare enten ja eller nej, hvortil Christen Knudsen svarede nej.

(171)

** Holger Madsen i Ejer stævnede Jørgen Ibsen i Bjødstrup og hans hustru Anne Pedersdatter, og efterskrevne vidnede, at engang i bygsæd kom Anne Pedersdatter i Holger Madsens gård og begærede nogen får, som Holger Madsen havde taget ind af hans rug, så svarede han jo, når hun ville stille pant for skaden, så gik hun hen og tog hendes får ud af huset og jog dem ud af gården, og så løb Holger Madsen efter og gennede dem tilbage igen, og stod Jørgen Ibsen til vedermåls ting og svarede, at han havde sat Holger Madsens far Mads Frandsen en skærekniv i pant.

(172)

** Jens Mikkelsen i Tebstrup et vidne, at efterskrevne i efterskrevne sogne er så forarmede, at de ikke kan formå at udgive efterskrevne, som de rester med efter en restants formelding for 1665.

(175)

** Clemend Clemendsen, KM forvalter over Skanderborg amt, med opsættelse først af 22/12 1665 efter en skriftlig restants, som blev læst op påskrevet, og slutter med, at da Clemend Clemendsen tit og ofte har begæret, at om nogen påberåber sig at have ydet noget, som findes på restantsen, om de da ville tilkendegive det, så det kunne blive efterset, så skulle de være kvitteret for hvis rigtigt befindes, og så begærer han endnu, at de straks ville indfinde sig, dateret 26/4 1666.

6/7 1666.

** Anders Ibsen på KM vegne lod afhjemle syn på den skade, der er gjort af ild i Højlund skov, hvor der var brændt 140 træer, og de kunne ikke se, hvoraf ilden var kommet.

(176)

** Anders Ibsen. Sejer Knudsen i Tåning vidnede, at han i Tåning 7/6 så, at Niels Nielsen hesteskærer af Skørring kom med nogle karle til en hestegilder Hans Køster, som stod ved en hest, og så løb han ind i Niels Mikkelsens stue, og nogle af karlene løb efter ham, som havde bøsser med, og da de kom ud med ham igen, var han skudt i hans venstre aksel, og han faldt omkuld i gården, og så kom Poul Svenning i Galten til dem og bad, de skulle ikke slå eller skyde ham mere. andre vidnede, at de slog hans gevær og bøsse sønder, og Hans Køster råbte og begærede, at han ville have præsten til sig, og de ville unde ham så meget jord, at han kunne ligge og dø på, og de bar ham ind i stuen, og sendte bud efter præsten. andre vidnede om forløbet. varsel til Niels Nielsen i Skørring og Poul Svenning i Galten.

** Anders Ibsen. synsmænd afhjemlede deres syn 6/7 på nogle fjæl af en gammel dør udenfor Niels Christensens salsdør, hvor en kugle var skudt igennem, og inde i Niels Mikkelsens stue var der to huller, som kunne være skudt eller stødt med enden af bøssen.

(177)

** Jens Tomasen i Tvingstrup til 3.ting lovbød det selvejer bondehus i Tvingstrup, som Peder Knudsen nu påboer. varsel til Søren Jensen i Tvingstrup Hans Jensen i Klejs og Søren Jensens børn.

** Anders Ibsen i Horndrup på KM vegne. synsmænd afhjemlede deres syn 30/6 på den skade, der er sket i Højlund skov af ildebrand.

** Peder Knudsen i Tvingstrup. Peder Madsen i Tvingstrup på hans hustru Karen Sørensdatters vegne og Peder Sørensen sst på hans mor Anne Sørensdatter vegne gav ham afkald for den arv, de er tilfaldet efter Peder Knudsens sl hustru Anne Sørensdatter, som boede og døde i Tvingstrup, og de lovede at holde ham kvitteret for arven.

(178)

** Knud Pedersen af Gedved gav 3.kald på sandemænd anlangende deres ed og tov over Jens Knudsen, som blev dræbt på Gedved gade 13/5.

** Christen Frost i Borup, eftersom han 3 ting tilforn har forlagt den sæd, som Søren Sørensen i Ballebo har ført i den ager på Holt på Ballebo mark, så forbyder han afgrøden deraf at afføres under ran og dele, og tilbyder ham frøgæld.
 
** efterskrevne vidnede, at efterskrevne er så forarmede, at de ikke kan formå at udgive mere end halvt arbejdspenge.

13/7 1666.

** Laurids Frost. Anders Mikkelsen i Grumstrup lovede at fornøje Anders Holgersen for de 3 sletdaler, som han har givet sin håndskrift på til Mads Tomasen med sin rente, uden det, han kan have i Anders Holgersens minde.

(179)

** Johan Ernst, ridefoged til Skanderborg, på KM vegne stævnede Clemend Clemendsen, KM forvalter, for vidne, og så fremlagdes Clemend Clemendsens skrivelse, at han var forhindret i at møde, idet han var rejst til rentekammeret med KM regnskab, og var i lovligt forfald.

(180)

** Anders Ibsen i Horndrup på Johan Ernst vegne lod afhjemle syn på ulovlig skovhugst i en del af Testrup skov.

** Johan Ernst. Oluf Jensen af Kattrup vidnede, at han på onsdag var 3 uger var med hans bror hr Jens Jensen i Kattrup i Kattrup mark at bese kornet, og da hørte de nogen hugge i skoven, som var Tord Ottesen, der på spørgsmål svarede, at Christen Knudsen i Testrup havde givet ham lov dertil, og senere så de ham med et læs eg på hans vogn, som han kørte til Kattrup.

** Rasmus Madsen i Boel mølle. synsmænd aflagde syn på den jord, som Rasmus Møller har i fæste, som var afpillet, og de syntes ikke, der kunne såes mere i førnævnte jord end 4 tønder hartkorn, som forrige synsvidne om formelder af Hjelmslev herredsting udstedt 29/1 1666. varsel til efterskrevne Stilling Fregerslev og Blegind mænd.

(181)

** Søren Nielsen Væver i Riis. efterskrevne, der mindes op til 60 år, der iblandt Kirsten Tomasdatter i Hvolbæk, der er født i den gård, Søren Nielsen påboer, vidnede, at da brugte de mænd, der boede i samme gård, den dyndgrav, som ligger i siden af Søren Nielsens toft i gærdestedet ulast og upåkæret indtil nu. varsel til Ebbe Sørensen i Riis.

** Søren Nielsen. Erik Frandsen i Riis vidnede, at 5/7 så han Anne Ebbes i Riis og hendes søn Bøje Ebbesen kom kørende til den dyndgrav, som ligger ved Søren Nielsens toft, hvor hans hustru Sidsel Sørensdatter tog dynd og kørte til deres gård, så gav Anne Eskes og Sidsel Sørensdatter dem sammen i graven og sloges, og Anne Eskes kaldte Sidsel Sørensdatter en hore, og hendes søn Bøje Eskesen slog hende med et svøbeskaft, og Sidsel Sørensdatter slog Anne Eskes med en greb. andre vidnede det samme.

(182)

** Jørgen Nielsen i Tvingstrup 3.ting afsagde det kirkejord på Tvingstrup mark, som han og Simon Nielsen havde i fæste. varsel til Jesper Nielsen i Århus og Laurids Frost i Hoved, kirkeværger til Ørridslev kirke.

** Erik Olufsen i Hem. Jens Tomasen i Tvingstrup, med hans hustru Maren Sørensdatters vilje og samtykke, solgte og skødede til Erik Olufsen og hustru Sidsel Pedersdatter det bondehus i Tvingstrup, som Peder Knudsen påboer, med efterskrevne tilliggende jord og ejendom.

(183)

** Hans Lauridsen i Ladegård et vidne, at efterskrevne Ladegårds mænd er så højt forskyldte og forarmede, at de ikke kan formå at udgive fuld arbejdspenge.

(184)

** Mads Nielsen i Grumstrup, kirkeværge til Vedslet kirke, med opsættelse 18/5 fremlagde Clemend Clemendsen, da forvalter over Skanderborg len, hans skrift, udgivet 5/11 1661, hvori Mads Nielsen blev forordnet at være kirkeværge og annamme kirkens indtægt og gøre regnskab derfor, og fremlagde en dom, udstedt 24/4 1663, hvor Sidsel sl Søren Jensens er tilfundet med andre sin rest at betale, hvilket de igen blev tildømt.

** hr Jens Jensen i Kattrup stævnede Christen Knudsen Bhi i Testrup imod dom og dele for gæld efter hans obligation, udgivet 2/1 1661, på 20 rigsdaler, og han fremlagde en højesteretsdom, udstedt 14/7 1665, hvori Christen Knudsen tildømmes at betale kost og tæring, hvorpå han begærede dom, som lød: Christen Knudsen bør betale hans resterende gæld.

(185)

20/7 1666.

** Johan Ernst, KM ridefoged, på KM vegne begærede varsel indskrevet over Clemend Clemendsen, KM forrige forvalter, hvorefter den forrige skudsmålsseddel blev fremlagt, at Clemend Clemendsen er i lovligt forfald, idet han er overrejst til København med sit regnskab.

** Johan Ernst på KM vegne stævnede Laurids Sørensen i Tåning og Søren Nielsen Hem sst imod dom for horeri, for de begge i deres ægteskab har avlet barn med Maren Sørensdatter, om de ikke bør have deres boeslod forbrudt. sagen blev opsat 14 dage.

** Anders Vinter ritmester. efterskrevne vidnede, at de var tilstede i hans stue 20/9 1665, og hørte og så, at Peder Juel afstod halvparten af hans gård, han har i fæste, til Peder Pedersen, og lovede at holde ham fri for skyld landgilde og al KM skat og rettighed, som skulle gives af gården til Jacobi Philippi 1666, om han ikke burde betale hvis skatter, som rester, hvilket han blev tildømt.

(186)

** Anders Jensen i Riis lod fordele efterskrevne for gæld.

** hr Peder Mortensen i Lundum med opsættelse 15/6 stævnede Peder Sørensen i Monbjerg og Mads Rasmussen, som flyttede fra Monbjerg til Horndrup, imod dom, idet han i sin gæld er udlagt efter sl Birgitte Brockenhus i deres gårde for 35 rigsdaler og 16 rigsdaler, hvoraf han ikke har fået rente i 5 år, hvilket de blev tildømt at betale.

(1)

** tingbogens autorisation.

** rans og skursnævninge.

(2)

27/7 1666.

** Johan Ernst ridefoged på KM vegne stævnede Clemend Clemendsen forvalter og Hieronimus Pholl slotsfoged, hvorpå blev fremlagt en skudsmålsseddel fra Clemend Clemendsen, at han er i forfald med KM regnskab at aflægge i rentekammeret.

** Johan Ernst ridefoged lod afhjemle syn på skovhugst i Ejer skov.

(3)

** Johan Ernst, ridefoged til Skanderborg, lod afhjemle syn på Testrup mark, hvor der var slået hø på hans engslæt.

** Peder Gjordsen, nu i Ustrup. efterskrevne vidnede, at Peder Gjordsens øg med andre gik i en bygmark, og Niels Lauridsen gennede dem deraf, og havde en tyrkølle i sin hånd, og han gennede dem over et gærde, og da Peder Gjordsen fik fat på sit øg, havde det fået en skade.

** Niels Lauridsen i Ustrup nægtede ved sin sjæls salighed, at Peder Gjordsens øg fik ikke den skade, hun nu har, af det han drev hende af byggen, og de stod med hverandre til vedermåls ting.

(4)

** Peder Jensen i Tebstrup lod fordele efterskrevne.

** Jørgen Hansen, borger og handelsmand i Horsens. Anders Vinter ritmester i Ejer og Hans Eriksen Vinter sst solgte og skødede fra dem og deres arvinger og til Jørgen Hansen og hans arvinger det halve ødegårds ejendom på Ejer mark, som Anders Vinter selv havde købt af Niels Jensen Lund i Tåning, og som Hans Eriksen har taget skøde på her ved tinget.

** Anders Vinter ritmester. Jørgen Hansen lovede, at dersom Anders Vinter ville betale ham den resterende rente, som er forfaldet af hans penge, som han har dom på her ved Voer herredsting, udstedt 2/9 1664, anlangende den halve ødegårds ejendom på Ejer mark, som Anders Vinter og hans bror Hans Eriksen ham nu for retten skødet har samt betale renten hver skt Mikkelsdag herefter næste 2 år, så forpligtede han sig til, at de skal igen bekomme ovennævnte ejendom.

(5)

3/8 1666.

** Johan Ernst ridefoged på KM vegne spurgte Rasmus Sørensen i Brørup, om han på tinget 16/2 1666 havde angivet at have haft brændsvin på KM olden, hvortil han nu svor og bekræftede, at han havde haft 2 svin og 3 grise brændt til Tåning skov, og Johan Ernst tilspurgte Søren Pedersen i Hylke, om han samme dag angav en kvinde i hans hus, som havde haft brændt 2 svin på KM olden i Voer herred, og sagde, hun hed Anne Nielsdatter, og præsten hr Anders Nielsen i Hylke har meldt, at der ikke havde været nogen med det navn i Hylke, hvortil Søren Pedersen svarede, at han havde angivet hendes navn til Anne Nielses, som var hans hustrumor, og hendes navn var Anne Jensdatter, hvilket hun bekræftede, og efterskrevne af Yding vidnede, at hun var født i Yding, og hun lod sig kalde Anne Nielses efter hendes mand, og hun boede der, men ofte var hos hendes datter, og Johan Ernst spurgte andre angående deres brændsvin, hvor mange, de havde angivet.

(8)

** Johan Ernst ridefoged på KM vegne spurgte efterskrevne angående hvor mange svin, de havde haft på KM olden 1662.
 
(9)

** Johan Ernst ridefoged på KM vegne spurgte efterskrevne, hvor mange svin de havde haft på KM olden 1662, og i hvilke skove.

** Johan Ernst ridefoged spurgte efterskrevne om deres oldensvin 1662

(10)

** Johan Ernst ridefoged spurgte Hans Jespersen, om han havde svin på KM olden 1662, hvortil han svarede nej.

** Johan Ernst ridefoged forbød Holger Madsen i Ejer at afhænde hø eller korn af den gård i Ejer, han besidder, før han lovligt beviser adkomst og fæste, han har på gården.

** hr Jens Jensen i Kattrup lod fordele Christen Knudsen Bhi i Testrup efter dom, udstedt 23/7 nærværende år, efter hans obligation, som han blev tildømt at betale eller lide dele.

(11)

** Johan Ernst ridefoged på KM vegne forbød alle og enhver, som dette år kan have sået sæd i nogen af KM tjeneres jord, at føre kornet med strå fra gården eller grunden, hvor det er avlet.

** Johan Ernst ridefoged advarede og tilsagde alle og enhver, som dette år har bekommet af KM kornforstrækning, at de straks lader der levere igen til KM kornmåler Morten Madsen.

** hr Søren Nielsen Block, sognepræst til Horsens hospital og Torsted sogn, stævnede hr Niels Holgersen i Elbæk imod dom angående 87 sletdaler, som hans sl formand Anders Sørensen Glud var sl borgmester Oluf Hansen skyldig, som han på skiftet efter hans sl formand har vedgået. sagen blev opsat 6 uger.

(12)

** hr Jens Olufsen i Hammel stævnede Tomas Jensen i Vestbirk imod dom efter hans obligation, udgivet 18/7 1652 på 133 rigsdaler, som han lover at betale hans svoger hr Jens Olufsen til hellig tre kongers dag 1653, og derfor pantsatte halvparten af den bondegård i Vestbirk, han påboer. sagen blev opsat 1 måned.

10/8 1666.

** Jørgen Jensen i Tvingstrup på menige Tvingstrup bymænds vegne. synsmænd afhjemlede syn af misvækst på Tvingstrup mark, hvor deres bygvang nogen steder befandtes, så ikke kunne få deres sæd igen, og tilmed er deres mark bevokset med en slags skadelige gule urter, som fordærver deres korn.

(13)

** ---- Nielsen i Ørridslev på egne og Ørridslev bymænds vegne. synsmænd afhjemlede syn på Ørridslev mark på deres bygvang, som var så ringe på aks og strå, at de ikke kunne få deres sæd igen.

** Oluf Hansen i Horndrup på menige Horndrup bymænds vegne. synsmænd afhjemlede syn på deres bygsæd, som var meget forbrændt af solen, så de ikke kan bekomme af det, de har sået, den 3.part igen.

** Hans Hansen i Havreballe. i lige måder synede de Havreballe mark.

** Jens Jensen i Hoved lod fordele Anne Pedersdatter, Mikkel Pedersens i Tebstrup for halvparten af en dug, som hun med Peder Jensens datter Mette Pedersdatter havde lånt af hans hustru.

(14)

** ritmester Anders Vinter i Ejer stævnede Peder Pedersen Juel i Ejer imod dom for resterende skat og landgilde af den gård, han fraflyttede. sagen blev opsat 6 uger.

** hr Peder Madsen i Lundumskov efter opsættelse 19/6 stævnede Peder Sørensen i Monbjerg og Mads Rasmussen, som flyttede fra Monbjerg og til Horndrup, imod dom og tiltalte dem for den anpart, han tilkommer efter udlæg efter sl Birgitte Brockenhus, hos Peder Sørensen rentepenge i 5 år af 35 sletdaler og hos Mads Rasmussen rentepenge i 3 år af 16 sletdaler, som de blev tildømt at betale.

(15)

** Mikkel Christensen i Yding skovrider på jægermesterens vegne med opsættelse 8/6 stævnede efterskrevne for oldengæld efter en restants, som de blev tildømt at betale.

(16)

17/8 1666.

** Johan Ernst lod fordele Rasmus Rasmussen Tømmermand i Grumstrup for noget arbejde, han har oppebåret betaling for, som han ikke har gjort.

** Anders Ibsen i Horndrup på Margrete Tomasdatters vegne, nu værende i Grumstrup, stævnede Hans Eriksen i Ejer imod dom for 7 sletdaler jordleje for en del af det jord, hun har i pant, han brugte 1664. opsat 6 uger.

** Anders Ibsen i Horndrup på Johan Ernst vegne gav last og klage over Tord Ottesen i Kattrup, formedelst han ulovligt er indkørt i Testrupgårds skov og der hugget og bortrøvet 6 unge ege, og lyste ham et fuldt ran over og gav 1.kald på sandemænd.

** Niels Jensen i Gantrup på hans søn Niels Nielsens vegne. Maren Pedersdatter i Gantrup oplod for hans søn Niels Nielsen den ødegårds eje på Gantrup mark med hvis ringe bygning, som findes derpå, som hendes husbond sl Peder Nielsen tilforn havde i fæste og fradøde, så han må stede det af øvrigheden, når han kan bekomme det til fæste, og derimod
lover han hende efterskrevne aftægt.

(17)

** Jørgen Jensen i Holm. Eske Jensen i Elling kendte sig at være ham skyldig 20 rigsdaler i specie, som han har lånt ham, og derfor pantsætter han ham efterskrevne jord og ejendom

(18)

** Anders Holgersen, forvalter på Tyrrestrup. Jens Frandsen i Tvingstrup bekendte, at han har høstet og afført nogle traver korn af Haldrup mark, som han havde lejet, og blev pågrebet, og han tilbød øg og vogn, og kornet blev ført til Tyrrestrup, hvor det blev vurderet for 16 sletdaler, og nu forpligtede han sig, hvis husbonden ikke vil benåde ham, til at levere samme øg og vogn på Tyrrestrup eller 16 sletdaler i stedet, og nu fremstod Jens Tomasen af Tvingstrup og Anders Rasmussen sst og lovede og tilforpligtede dem, at dersom han findes forsømmelig, da skal de svare dertil som ærlige forlovere.

24/8 1666.

** Rasmus Jensen i Tåning på egne og menige Tåning bymænds vegne fremlagde en skriftlig klage fra efterskrevne bymænd over deres smed Niels Knudsen i Tåning og hans hustru Gertrud Jespersdatter, for de ikke har holdt den kontrakt, der er gjort anlangende deres smedearbejde, idet han tit og ofte i 14 dage ikke har villet slå et slag for nogen mand, skønt de har trængt dertil, og desuden har han forlangt smedjen flyttet, hvorfor de har nedbrudt deres ny smedje, og de holder et utilbørligt ildsted i bymændenes smedehus med en skorsten, der ikke er højere end til bjælkerne, så gnister og ild farer op mod det bare tag, og de har sat et gærde tre favne længere ude fra huset, desuden har de slået et stykke af deres eng, og de har 7 øg og bæster, skønt de efter kontrakten kun måtte have to, og de giver folk øgenavne, hvorfor de opsiger kontrakten med smeden og hans hustru.

(20)

** Rasmus Jensen i Tåning. Jens Pedersen sst vidnede, at Niels Smed har 7 øg på Tåning mark og har haft dem på fælleden med de andres øg, og han har bygget til huset og har en skorsten til bjælkerne.andre vidnede det samme.

(21)

** Rasmus Jensen i Tåning stævnede Niels Knudsen, formedelst han ikke efter hans kontrakt har rettet efter at gøre deres arbejde, hvorfor han mener, kontrakten bør at være død og magtesløs, og det hus, de Tåning mænd har ladet opsætte, bør at efterfølge dem. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Ibsen i Horndrup på Johan Ernst vegne fornyede 1.ting over Tord Ottesen i Kattrup anlangende ran for ulovlig skovhugst i Testrup skov.

** Søren Nielsen i Ris. efterskrevne, som han havde stævnet, vidnede, at de intet vidste at kunne påsige ham og hans hustru Sidsel Sørensdatter, som begge er barnfødt her i herredet, andet end det, som er ærligt kristeligt og godt i alle måder.

(22)

** Søren Nielsen i Ris stævnede Ebbe Sørensens hustru Anne Ebbes, formedelst hun har skældt hans hustru Sidsel Sørensdatter og slået hende og kaldt hende en hore, efter tingsvidne 13/7, som hun ikke kan bevise, om hun ikke derfor bør lide for en løgner, og desligeste hendes søn Boj Ebbesen, som har slået hans hustru, om han ikke derfor bør at lide. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Jensen i Tebstrup tilbød efterskrevne i Ovsted sogn hvis udlæg, som han hos dem har bekommet efter doms formelding.

(23)

** Poul Jørgensen Degn i Ris stævnede Sejer Knudsen i Tåning imod dom for 7 sletdaler for en hoppe, han har afkøbt ham. sagen blev opsat 6 uger.

31/8 1666.

** Henrik Rantzau ridder hans fuldmægtig Jost Henriksen, ridefoged til Rosenvold, stævnede Peder Hansen af Hamborg på Urupgård og hans fuldmægtig Peder Mikkelsen på Bredvads mølle imod dom anlangende en anselig sum penge, han på fru Sofie Staverskovs vegne har lovet at indfordre og gøre rede for, hvilken hans forpligt hun har overladt til Henrik Rantzau, og han fremlagde Peder Hansens udgivne brev til fru Sofie Staverskov, dateret Viborg 29/1 1663, samt hendes overdragelsesbrev til Henrik Rantzau, dateret Ørridslevgård 27/7 1665, samt hans skriftlige indlæg. sagen blev opsat 1 måned.

(25)

** Anders Svendsen stævnede Søren Jensen i Båstrup imod dom, formedelst han har oppebåret penge for at hjem hente 4 øksne ved Hallundgård, men efterkom det ikke, så han måtte sende en anden, og betalte ham 1 rigsdaler derfor, som Søren Jensen blev tildømt at betale.

** Anders Sørensen i Lund stævnede efterskrevne imod dom for gæld efter deres breve. sagen blev opsat 6 uger.

7/9 1666.

14/9 1666.

** hr Niels Holgersen i Elbæk. efterskrevne vurderede de varer, som han ville rette for sig mod hr Søren Nielsen Block i Horsens.

(26)
.
** hr Søren Nielsen Block sognepræst til Horsens hospital og Torsted sogn med opsættelse 3/8 fremlagde en obligation, udgivet af hr Anders Sørensen Glud i Søvind til Oluf Hansen borgmester i Horsens på 140 sletdaler, som over skifte efter sl Oluf Hansen 27/6 1665 blev udlagt til hr Søren Nielsen Block, og han fremlagde en fortegnelse på processens omkostninger, og hr Niels Holgersen fremlagde et indlæg udgivet af Karen sl hr Anderses, hvori hun æsker til skifte efter hendes sl mand 10/10 1659, og fremlagde et skifteregister, dateret Elbæk 10/10 1659, efter hr Anders Sørensen Glud, sognepræst til Søvind og Gangsted sogne, og den sl mands arvinger hans far hr Søren Andersen i Glud, provst i Bjerre herred, og den sl mands efterleverske Karen Jensdatter, og hvor borgmester Oluf Hansens fik udlæg for gæld i korn en sølvkande med mere, og derefter blev der afsagt dom: hr Niels Holgersen bør betale gælden.

(29)

** hr Jens Olufsen i Hammel med opsættelse 3/8 fremlagde et pantebrevs tingsvidne, udstedt 15/6 1652, hvori Tomas Jensen i Vestbirk kender sig at være hans svoger hr Jens Olufsen Varde, sognepræst til Hammel og Voldby, skyldig 133 rigsdaler i specie, og derfor pantsætter han med hans hustru Lisbet Pedersdatters vilje råd og samtykke halvparten af den bondegård i Vestbirk, han påboer, efter skøder, som lyder på hans hustrus anpart i førnævnte bondegård, dateret Hammel præstegård 8/1 1652, Tomas Jensen egen hånd Lisbet Pedersdatter egen hånd, og nu mødte Tomas Jensen, nu borger i Fredericia, hans fuldmægtig og fremlagde udskrift af Fredericias privilegier, at de der vil nedsætte sig i byen, bevilges de første 5 år at være umolesteret af deres kreditorer, hvorefter der blev afsagt dom: da der fremlægges et pantebrevs tingsvidne, vidste dommeren ikke at kende derimod, men førnævnte halvgård bør efterfølge hr Jens Olufsen, indtil hovedsum med renter betales.

(30)

** Laurids Knudsen i Borup. Morten Knudsen, indvåner i Skanderborg, på sin hustru Boel Knudsdatters vegne, Niels Frandsen i Fuldbro mølle på sin hustru Else Knudsdatters vegne, Søren Knudsen i Hatting på sin hustru Kirsten Knudsdatters vegne, Søren Andersen Brun i Enner på sin hustru Regitze Knudsdatters vegne solgte og skødede til Laurids Knudsen den arvelod og part, de har arvet efter deres sl søster Anne Knudsdatter, som døde i Borup, i den ejendom Tuemølle, og i den bondeejendom vester Stenderup, som det nu er efter forrige skøde, udstedt 29/4 1664.

(31)

** Anders Mortensen i Naldal på hans datter Elle Andersdatters vegne. Laurids Knudsen i Borup solgte og skødede fra sig og til hans trolovede fæstemø Elle Andersdatter halvparten i Tuemølle og halvparten i vester Stenderup, som han har arvet en broderlod i efter hans forældre, og altsammen købt og indløst af hans søskende efter skøde 1664 og tingsvidne i dag, som er halvparten i Tuemølle og vester Stenderup.

** Christoffer Eriksen i Egebjerg. Laurids Eriksen i Hjordbjerg på egne vegne, Anders Ibsen i Horndrup på Anne Sørensdatters vegne i Hjordbjerg, som hun har taget til lovværge, og førnævnte hendes søn Laurids Eriksen på førnævnte hans mors vegne solgte og skødede til Christoffer Eriksen al deres lod og part i Egebjerggård med al sin frihed og herlighed, efter Christian 4.frihedsbrevs indhold, som er i gård gårdsted mark og eng.

(32)

** Anders Svendsen på KM vegne lod afhjemle oldensyn i efterskrevne skove, og der var ingen olden, som kunne fede nogen svin.

21/9 1666.

** Ebbe Sørensen i Riis. synsmænd afhjemlede syn på et toftegærde imellem Ebbe Sørensens gårdsted og toft og Søren Nielsens toft, og da syntes de, at gærdet var sat, så Søren Nielsen har forkrænket byens forte, Ebbe Sørensen til største skade, hvortil Søren Nielsen nægtede ved ed, at han ikke havde udvidet haven mod gaden.

(33)

** Knud Jonsen i Grumstrup. synsmænd afhjemlede syn på noget jord på Grumstrup mark, som Knud Jonsen Niels Ibsen og Mikkel Pedersen omtvister.

(34)

** ritmester Anders Vinter i Ejer med opsættelse 3/8 fremlagde et tingsvidne 20/7 indeholdende, at Peder Juel afstod halvparten af hans fæstegård til Peder Pedersen og lovede at holde ham fri for landgilde og skyld og al KM skat, hvortil han nu svarede, at han ikke oplod nogen gård for ham, hvorefter der blev afsagt dom: da det bevises, at han har afstået gården, så bør han betale førnævnte skat.

28/9 1666.

** Mads Jensen i Boulstrup på Anne Jensdatters vegne i Ustrup. Rasmus Rasmussen i Mesing gav hende afkald for al den arv, han kunne være arveligt tilfaldet efter hans bror sl Rasmus Rasmussen, som boede og døde i Ustrup, og takkede hende for god redelig betaling.

(35)

** Søren Nielsen i Riis. Niels Jensen Bonde i Tåning vidnede, at han har boet på den gård i Riis, Søren Nielsen påboer, og hans toftehave står på samme sted, som da han kom til samme gård, og mens han boede derpå, og Søren Nielsen har ikke udflyttet samme have eller forkrænket byens forte. andre, der mindes op til 40 år, vidnede det samme.

(36)

** Rasmus Jensen i Tåning på egne og Tåning bymænds vegne. efterskrevne vidnede, at de 10/6 var i smedjen, og da sagde Niels Smeds hustru Gertrud Jespersdatter, at han skulle aldrig slå et slag for dem i denne smedje, men når de ville fly ham en anden smedje, ville han smede for dem, og ligeledes vidnede de, at smeden nægtede at tage det udskud ned, han havde sat op til hyrdens stue.

** Rasmus Jensen i Tåning. efterskrevne vidnede, at de 17/8 var hos Niels Knudsen Smed i Tåning på bymændenes vegne og opsagde den kontrakt, de havde gjort med ham, eftersom han ikke ville gøre deres arbejde, og han skulle gøre dem deres hus ryddeligt.

** Jørgen Sørensen i Grumstrup på sine egne og menige Grumstrup bymænd deres vegne lod afhjemle syn på deres marklodder, hvor der var så ringe avl, eftersom der i år har været så stor misvækst, så de ikke syntes, at de kan have så meget byg eller havre, at der kan blive til deres skyld eller tiende, eller til halvparten deraf.

(37)

** Niels Mikkelsen i Vedslet på menige Vedslet og Assendrup bymænds vegne lod afhjemle syn på deres avl, som var så ringe, at der ikke kunne være så meget, som de giver til skyld og tiende.

(38)

** Jens Mikkelsen i Gangsted på menige Gangsted sognemænds vegne lod afhjemle syn på efterskrevne bønders avl, som var meget ringe.

(39)

** Hans Jørgensen i Overby. synsmænd afhjemlede syn på hans avl, jorden var sveden og hvis, der var kommet op, blev forbrændt, og han havde ikke så meget som til hans landgilde.

** Mads Jonsen i Båstrup på menige Hylke sognemænds vegne lod afhjemle
syn på deres avl, som var så ringe, at der ikke findes så meget, som til deres halve landgilde.

** Christen Knudsen Bhi i Testrup fremlagde hans skriftlige indlæg, hvori han begærer fremlagt de gamle adkomstbreve af hans forrige nabo, Peder Gjordsen, eller af ridefoged Johan Ernst, som nu med ham besidder Testrupgård, så der kan ske en retmæssig deling af gården imellem dem, og begærer delingen opsat, indtil det sker.

(40)

** Anders Ibsen på Margrete Tomasdatters vegne begærede dom over Hans Eriksen, som blev tildømt at betale inden 15 dage.

5/10 1666.

** Johan Ernst fremlagde et tingsvidne, udstedt 9/8 1661, og hans indlæg, hvori han fremæsker adkomster og breve på Testrupgård, så vil han fremlægge de adkomster, Peder Gjordsen leverede ham, da han købte hans part af samme gård, hvoraf ses, at den skulle findes i to lige parter, så jorden kunne blive skiftet imellem dem.

(41)

** Christen Knudsen Bhi i Testrup stævnede Peder Gjordsen i Ustrup og Johan Ernst imod dom, for de ikke har leveret skøder og adkomster på Testrupgård, som han har begæret, før han rejste til højesteret. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Svendsen på KM vegne. skovfoged Peder Ibsen i Riis vidnede, at han på lørdag var 14 dage kom til Laurids Nielsen af Borup i Ejer skov, og da havde han et læs bøg på hans vogn, og synsmænd synede to læs bøg i hans gård og synede stubbene i skoven.

** Anders Svendsen på KM vegne stævnede Adser Christensen Møller i Gedved mølle imod dom og tiltalte ham for en kvindesperson, Maren Sørensdatter, som han har beligget i sit ægteskab, at da hun er forarmet, om han ikke bør betale hendes bøder. sagen blev opsat 6 uger.

** Søren Nielsen Væver i Riis. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på gærder forter og haver i Riis.

(42)

** Jens Pedersen i Ejer gav last og klage over Peder Pedersen Juel i Ejer, formedelst han 27/9 uden hjemmel er gået ind i hans lade og udkastet hans halm, som lå på loen, med videre uførm, så han måtte bede ritmester Anders Vinter skaffe ham nogen fred, hvilket han gjorde.

(43)

** Jens Pedersen i Ejer. efterskrevne vidnede, at de 27/6 kom i Jens Pedersens gård og så hvilken gevalt, Peder Pedersen Juel gjorde Jens Pedersen i hans gård, og Anders Vinter sagde til Peder Juel, at det han ville have, det skulle han søge ved lov og ret.

** Jonas Hansen i Elling tilbød hr Niels Holgersen den vogn og heste, som han lod vurdere her ved tinget i dag 14 dage og fradrog.

** Rasmus Jensen i Tåning på menige Tåning bymænds vegne. synsmænd afhjemlede syn på den bygning og ildsted hos Niels Smed i Tåning, som bymændene havde klaget over. skorstenen var ikke så lovlig færdiggjort, at der kunne gøres ild derpå uden skade på byen, og hans gærde var sat på forten, hvor deres bedste vej og køring kan falde, og udskuddet, som var bygget op til deres hyrdehus, blev brugt til øg og kostald, og der lå komøg overalt, som stank ind i hyrdens stue, hvortil smedens heste havde sparket et hul i væggen, så de kunne se hans seng gennem der igennem.

(44)

** Rasmus Jensen med opsættelse 24/8 fremlagde tingsvidner en kontrakt samt bymændenes indlæg med deres klager over smeden og hans hustru, som de mente ikke havde efterkommet hans kontrakt, hvortil Niels Knudsen Smed svarede, at han ikke mente at have skikket sig utilbørligt, men bymændene selv havde brudt kontrakten, idet de havde brudt smedjen ned, men da dommeren anså sagen for ærerørig, indfandt han den for overdommere.

(45)

** Laurids Sørensen i Tåning og Rasmus Jensen på menige Tåning bymænds vegne. synsmænd afhjemlede syn på deres lader på deres indavlede byg, og der var ikke så meget byg i nogens lade, som de står for til landgilde.

** Jens Nielsen i Yding på Yding sognemænds vegne. synsmænd afhjemlede syn hos efterskrevne på deres ringe bygavl.

** Jens Jespersen i Gedved på KM tjeneres vegne. synsmænd afhjemlede syn hos efterskrevne, som havde lidt eller intet byg fået i år.

12/10 1666.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup stævnede Jonas Hansen i Elling herredsfoged og begærede, at han ville efterkomme landsdommernes dom og fyldestgøre den, hvilket han tit og ofte havde begæret, hvortil Jonas Hansen svarede, at sagen var indstævnet for højesteret, og deres dom vil han rette sig efter.

(47)

** Jonas Hansen i Elling tilbød Niels Holgersen i Elbæk den vogn med heste, som han ved retten lod vurdere og fradrog, om han eller nogen på hans vegne ville annamme vogn og heste, og efterskrevne vidnede, at de med heste og vogn havde været for hr Nielses port og talte med to af hans tjenere, og tilbød dem vogn og heste, om de ville annamme dem, idet Jonas Hansen ikke længere ville have dem hos sig, da lukkede de porten og sagde, de ville lade djævlen annamme dem.

** Søren Nielsen. Ebbe Sørensen i Riis kendte sig at være ham 3 1/2 sletdaler skyldig, som han lovede at betale til jul.

** Søren Nielsen. Anne Ebbes i Riis sagde, at hun ikke i nogen måder vidste andet med Sidsel Sørensdatter, Søren Nielsens hustru i Riis, andet end en som ærlig dannekvinde vel anstår i alle måder, og Ebbe Sørensen og Søren Nielsen bekendte, at de var venligt forligt om al deres tvist.

(48)

** Jens Ibsen i Serridslev Anders Eskesen sst på sine egne og søskendes vegne og Jens Ibsen på Søren Ibsens vegne. Anders Ibsen tog i hånd Jens Ibsen og Anders Eskesen og tilstod, at de var venligt forligt om det, de har været ham skyldig efter skiftebrevs og doms formelding, for hvis, de er tilfundet at betale ham af det, han for dem har udgivet til Jørgen Tomasen i Tyrsted for Boel Sørensdatters arv efter hendes forældre oldefar og hendes moster sl Kirsten Ibsdatter, og Anders Ibsen bekendte, at de havde betalt ham hver for sin anpart med rede penge.

** Anders Sørensen i Lund. Mads Christensen i Yding lovede at betale ham den gæld, han var sl Mette Sørensdatters arvinger skyldig.

** Laurids Nielsen i Nebel på menige KM tjeneres vegne i Nebel sogn. synsmænd afhjemlede syn på efterskrevne KM tjeneres lader i Nebel Hansted og Lundum sogne for deres havre og bygavl, som var meget ringe.

(50)

** Henrik Rantzau til Schøneweide hans fuldmægtig med opsættelse 31/8 fremlagde Peder Hansen, handelsmand i Hamborg, hans brev til fru Sofie Staverskov, sl Laurids Ebbesens til Øllufgård, angående adskillige gældsbreve, som er transporteret til ham, som han lover at indkræve, og fremlagde fru Sofie Staverskovs brev angående gældsfordringerne, dateret Øllufgård 27/7 1665 Sofie Staverskov, og han fremlagde en højesteretsdom udstedt 21/7 1664 og en afregning mellem Henrik Rantzau og Sofie Staverskov, hvorpå der blev afsagt dom: Peder Hansen bør efterkomme sit brev.

(53)

** Johan Ernst KM ridefoged til Skanderborg. Peder Gjordsen, forrige boende på Testrup, med hans ægtehustru Maren Tomasdatter solgte og skødede til Johan Ernst og hans hustru Abigael Jensdatter Bjørn den lod part og del i Testrup, de har købt af sl Christoffer Pedersens arvinger.

(54)

19/10 1666.

** Clemend Clemendsen i Ussing stævnede efterskrevne imod vidner, og efterskrevne vidnede, at Ussing mark og Sparre mark ikke er nogen endel for sig selv, men fællig både i skov og mark.

** Anders Svendsen. efterskrevne vidnede, at 2/10 så de Erik Frandsen i Riis kom ud af den ødegård i Riis, hans far Frands Pedersen påboede, med et læs møg på sin vogn, hvilket han nægtede, han havde aldrig taget noget ud af den gård, siden han tjente hans far i samme gård.

(55)

26/10 1666.

** Niels Ibsen i Grumstrup. efterskrevne, som mindes op til 36 år vidnede, at så længe har en bestemt ager været brugt til den gård, han har påboet og har i fæste, ulast og upåkæret.

(56)

** Jens Sørensen på Hanstedgård på hans husbonds vegne forbød alle og enhver at fiske i hans fiskevand, så vidt hans gård støder på Hansted å, eller at gøre ulovlige stier over hans eng eller jord og at holde geder imod recessen, hvortil Christoffer Eriksen i Egebjerggård på egne vegne og Anders Andersen i Egebjerg på egne og menige tjeneres vegne i Hansted sogn formente, at de burde at have den rettighed, som deres formænd før dem har nydt og have den tilgang på deres gårdes grund at fiske i åen til midtstrøms.

** Jens Tomasen i Tvingstrup. synsmænd afhjemlede syn på de Tvingstrup bymænd deres lader, hvad korn, de har avlet, eftersom der har været stor misvækst på deres mark, både på byg og havre.

2/11 1666.

(57)

** Knud Jonsen i Grumstrup. Knud Andersen sst vidnede, at Knud Jonsen pløjede en bestemt blok, og han såede samme blok med rug, og Knud Andersen kørte ploven for ham, og senere harven. andre vidnede derom.

** Anders Sørensen i Lund lod fordele Mads Christensen i Yding for 3 sletdaler efter hans forpligt.

9/11 1666.

** Niels Sørensen i Assendrup. synsmænd afhjemlede syn på den gård i Vedslet, som Las Mikkelsen påboer og har opladt, og Niels Sørensen har stedet den halve part

(58)

** Morten Madsen KM kornmåler strengeligt og alvorligt advarede og tilsagde alle KM tjenere i Voer herred at levere deres landgilderug og byg i Århus inden 8 dage, da skibene drager bort, hvorefter de må betale for hver tønde rug og byg 10 mark danske.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup. efterskrevne vidnede, at Jørgen Sørensen i Grumstrup og Rasmus Pedersen sst lovede Mikkel Pedersen 4 sletdaler for det svin at holde for de Grumstrup mænd, men Jørgen Sørensen og Rasmus Pedersen svarede, at de lovede ham 4 sletdaler for al sognet.

(59)

** Knud Jonsen i Grumstrup. efterskrevne vidnede, at han tilsåede en bestemt blok med rug, hvortil Niels Ibsen svarede, at han kendte sig ved samme blok, eftersom hans formand har brugt den før ham.

** Niels Mikkelsen i Vedslet. Jørgen Sørensen sst vidnede, at Niels Mikkelsen holdt soldat af lægdet 1663 både med kost løn og soldaterhold, og soldatens far Ingild Sørensen holdt ham 1665, og soldaten Søren Ingildsen bød sig til tjeneste i lægdet til hvilken af lægdsmændene, som ville tage ham i tjeneste og give ham kost og løn.

** Hans Jensen i Riis spurgte Christen Jensen af Riis, om han vidste ham noget uærligt at beskylde i nogen måder, som kunne være ham til forklejning, hvortil han svarede, at han aldeles ikke vidste ham for noget at beskylde, hans navn og rygte til forklejning.

(60)

** Jens Vognsen lod læse et skrift fra Frederik van der Liedt, at da KM bønder i Voer herred anstiller sig meget modvillige med deres landgilde og pligt til ham på KM vegne, så vil han lade Jens Vognsen indstævne dem for deres arbejdspenge resterende smørlandgilde og jordbogens småbederi samt for hans skadeslidelse formedelst bøndernes forsømmelse, og dersom de ikke betaler deres kvartals kontribution, vil de blive eksekveret.

(61)

16/11 1666.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup lod fordele efterskrevne for gæld.

** Mads Nielsen i Tvingstrup på KM vegne. Jens Sørensen i Gantrup vidnede, at han næste lørdag før skt Mikkelsdag kom til Laurids Nielsen i Borup i Bøslund i Ejer skov, hvor han tog en halv bøg, som han læssede på to vogne og kørte bort dermed.

(62)

** Mikkel Pedersen i Grumstrup på Christen Knudsens vegne i Testrup med opsættelse 5/10 begærede dom over Peder Gjordsen og Johan Ernst angående adkomst på Testrupgård, og den skade han har lidt på rugsæden, hvorpå der blev afsagt dom: da Christen Knudsen ikke fremlægger bevis på ejendom eller hvad skade, han har lidt, da kan de intet tildømmes i denne sag.

** Johan Ernst KM ridefoged på KM og hans vegne med opsættelse 28/9 begærede dom, og nu i dag var mødt Adser Christensen af Gedved mølle, og fremlagde en skrivelse fra Poul Lauridsen på Birknæs, at de adelspersoner, som ejer Gedved mølle, bør stævnes i sagen, eftersom han kun oppebærer landgilde deraf, indtil han bliver kontenteret for hans gældsfordring, hvorefter der blev afsagt dom: da Adser Christensen er adelstjener, kan han ikke tildømmes at udgive hendes lejermålsbøder.
 
(63)

23/11 1666.

** Jørgen Jensen i Holm. Henrik Heide i Ejer og Christoffer Eskesen sst på sine egne og søsterbørns vegne kendte dem at være ham skyldig 46 sletdaler, hvorfor de pantsatte et nærmere beskrevet skifte i Elling Østerskov, som Jørgen Jensen skal bruge til skt Mikkelsdag førstkommende, og dersom han ikke da bliver betalt med rede penge, det da at følge ham og hans arvinger for ejendom uden al KM tynge og afgift.

(64)

** Anders Svendsen fremlagde en skriftlig befaling fra Korfits Trolle, at eftersom KM har befalet at Morten Madsen i Ry, kornmåler over Skanderborg amt, skal nyde og betjene sin kornmåler bestilling, og smør og kornlandgilde herefter at annamme, så befaler han hermed ridefogderne over amtet, at de tilholder bønderne, at de herefter leverer deres smør og kornlandgilde til Morten Madsen godt og forsvarligt.

(65)

** Anders Svendsen stævnede Niels Sørensen Degn i Båstrup imod dom for gæld til Rasmus Rasmussen efter hans håndskrift på 6 sletdaler, dateret 1662, og som han blev tildømt at betale inden 15 dage skadesløs.

** Jens Vognsen på amtsskriverens vegne stævnede alle KM tjenere imod dom efter en restants for det, de rester med af landgilde arbejdspenge og i andre måder. sagen blev opsat 14 dage.

(66)

** Anders Ibsen i Horndrup på Margrete Tomasdatters vegne stævnede Christoffer Eskesen i Elling Peder Eskesen og Henrik Heide og hans hustru Karen Eskildsdatter imod dom efter deres forpligt, udstedt 1663, på 80 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

30/11 1666.

7/12 1666.

** læst KM breve, det ene belangende proviant til flådens fornødenhed, og det andet om ingen med nogen skriverpenge at besværge.

** Anders Holgersen, forvalter over krigskommissærens gods i Voer herred, stævnede hans tjenere imod dom for restants. sagen blev opsat 14 dage

(67)

** Anders Holgersen stævnede Knud Pedersen i Hansted imod dom for at holde geder, og Niels Knudsen i Rådved for stedsmål 12 sletdaler. ingen mødt, opsat 6 uger.

** Jens Pedersen i Egebjerg. Hans Jørgensen i Rådved på egne og bror Frands Pedersens vegne og på hans søster Anne Pedersdatters vegne og på Kirsten Adsersdatter i Rådved og Mette Pedersdatter i Egebjerg deres vegne og Niels Andersen i Hansted på hustru Boel Pedersdatters vegne, Niels Rasmussen i Hansted på sin hustru Anne Pedersdatters vegne gav ham afkald for arv efter hans hustru sl Anne Pedersdatter, som boede og døde i Egebjerg.

** Jens Andersen Byg, borger og indvåner i Vejle, på Christen Christensen Harbos vegne stævnede Christen Jensen i Riis imod dom og tiltalte han for 2 gældssedler af Christen Olufsen i Fjellerup udgivet, hvorfor Christen Jensen skal forskaffe bemeldte hans svoger en hest for 20 rigsdaler, og hans svoger skal ikke have mere med den fordring at bestille, dateret Riisgård 9/2 1665 Christen Jensen egen hånd, og eftersom hesten ikke er leveret, da bør han betale til Christen Harbo 20 rigsdaler. opsat 6 uger.

(68)

** Anders Ibsen i Horndrup stævnede Jens Pedersen i Ejer imod dom for 5 sletdaler til Rasmus Olufsen i Hem. opsat 6 uger.

** Jørgen Jensen i Holm. Christen Jensen i Riis bekendte sig at være ham skyldig 40 sletdaler, som han lover at betale til skt Mikkelsdag, hvorfor han pantsætter sit enemærke, liggende på Riis mark, som han og hans formænd har brugt, og han fremlagde sin indførsel landstings og højesteretsdom til bevis for, at jorden er tildømt ham, og hvis de 40 sletdaler ikke bliver betalt til skt Mikkelsdag, da skal ejendommen følge Jørgen Jensen og hans arvinger.

(69)

** Christen Jensen Frost i Borup, delefoged til Skanderborg, med opsættelse 23/11 fremlagde KM restants af Voer herred på 2996 rigsdaler, og der blev afsagt dom: enhver bør betale det, han rester med.

(70)

** Anders Ibsen i Horndrup på Hans Trellows vegne stævnede Christen Jensen i Riis og Hans Christensen imod dom. opsat 6 uger.

14/12 1666.

** Peder Rasmussen i Lundum. Anders Nielsen i Bleld gav ham afkald for al den arv, hans hustru Maren Pedersdatter var arveligt tilfaldet efter hendes sl mor Anne Frandsdatter og far sl Peder Andersen og søster Anne Pedersdatter, som døde i Lundum.

(71)

21/12 1666.

** Anders Svendsen på KM vegne stævnede Laurids Sørensen i Tåning imod dom anlangende den kvinde, Maren Sørensdatter, som han i hans ægteskab har besovet. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Holgersen forvalter med 14 dages opsættelse begærede dom over tjenerne for restants til Tyrrestrup og Hanstedgård for forrige og nærværende år, som de blev tildømt at betale.

(72)

11/1 1667 snapsting.

** ransnævninge.

(73)

11/1 1667.

18/1 1667.

** Hans Jørgensen i Overby. Oluf Eriksen, barnfødt i Dagnæs, gav tilkende, at eftersom hans forældre sl Erik Tomasen og sl Maren Mikkelsdatter, som boede og døde i Dagnæs, efter forleden fejdetid er ved døden afgået, og eftersom hans far var barnfødt i Tyskland, da har hans morbror og mors slægt at svare til hans arvelod, eftersom de har taget det efterladte gods til sig, hvorfor han, eftersom han søger sit brød på andre steder, giver Hans Jørgensen fuldmagt til det ved lov og ret at udføre til herredsting og birketing.

** Anders Ibsen i Horndrup på Margrete Tomasdatters vegne med opsættelse 23/11 fremlagde et pantebrevs tingsvidne udstedt 18/9 1663 af Christoffer Eskesen i Elling på sin bror Anders Eskildsens vegne til Margrete Tomasdatter i Vissing på 80 sletdaler, som Christoffer Eskesen, Anders Eskildsen, og Henrik Heide i Ejer på hans hustru Karen Eskildsdatters vegne og Jens Albretsen, der tjener på Retvisch ?, på hustru Anne Eskildsdatters vegne lovede at betale, hvorfor de pantsætter det halve hus i Elling, Hans Eskesen påboede og den 4.part af det ødegårds eje på Elling mark, som Peder Juel sidst havde i brug, hvorpå der blev afsagt dom: det pantsatte hus og ejendom bør efterfølge Margrete Tomasdatter.

(74)

25/1 1667.

** Knud Jonsen i Grumstrup fremlagde et skrift, hvori han fremæskede Jens Lauridsen af Grumstrup anlangende nogle ubevislige ord og sigtelse mod hans hustrus far Morten Jespersen af Grumstrup efter tingsvidne 3/2 1666, om han i nogen måder kan bevise sine ord, dateret 25/1 1667 Knud Jonsen egen hånd. varsel til Jens Lauridsen i Grumstrup.

(75)

** Anders Ibsen i Horndrup lod fordele efterskrevne for restants.

1/2 1667.

** Anders Ibsen i Horndrup med opsættelse 7/12 stævnede Christen Jensen i Riis og Jens Christensen sst imod dom for landgilde og arbejdspenge 1662-63, som var tillagt Hans Trellow efter hans fremlagte skrift, hvortil Jens Christensen svarede, at han aldeles intet skyldte ham, og fremlagde kvitteringer, underskrevet af Hans Trellow og hans hustru Kirsten Jacobsdatter, og de gjorde begge deres ed, at de intet var Hans Trellow skyldig, og der blev afsagt dom: da de ved ed benægter gælden og fremlægger kvittering, så bør de være fri for fordringen.

(76)

** Peder Mikkelsen, forvalter over Peder Hansens gods til Urupgård, stævnede Adser Christensen i Gedved mølle for klage vidner syn og ransnævninges opkaldelse, og han gav last og klage over Adser Christensen, for han 23/12 rodhuggede en eg i Holm skov og bortførte største delen deraf på en slæde, og da husbondens tjener mødte ham, måtte han følge med til Urup, hvor samme slæde endnu står.

(77)

** Peder Mikkelsen. Holger Andersen, der tjener på Urup, vidnede, at han juleaften i Holm skov fandt Adser Møllers tjener ved en eg, som nylig var hugget, og havde grene på en slæde, og han sagde, at Adser Møller i Gedved mølle havde befalet ham det.

** Jens Andersen Byg på Christen Harbos vegne med opsættelse 7/12 begærede dom over Christen Jensen, som svarede, at der burde fremlægges fuldmagt samt øvrighedens befaling, hvorpå Jens Andersen Byg fremlagde en fuldmagt af Margrete Hansdatter, Christen Harbos hustru, hvorefter der blev afsagt dom: da der ikke fremlægges fuldmagt af byens øvrighed og af Christen Harbo selv, da kan der ikke kendes, før lovlig og rigtig fuldmagt fremlægges.

(78)

** Anders Ibsen i Horndrup på Christen Christensens vegne stævnede Christen Jensen i Riis imod dom for Gødvad sognetiende 1663. sagen er opsat 6 uger.

 ** Envold Christensen i Tammestrup lod fordele efterskrevne for gæld.

** Envold Christensen til 4.ting advarede og tilsagde efterskrevne at opkræve brohavre.

** Anders Munk i Kannerup på hans excellence krigskommissærens vegne med opsættelse 7/12 stævnede Anne Bendsdatter i Lundumskov og Jens Nielsen i Lundum imod dom for lejermålsbøder 12 rigsdaler og 6 rigsdaler, som de blev tildømt at betale, og i lige måde dom over Niels Knudsen i Rådved for 12 sletdaler stedsmål, som han blev tildømt at betale, så og æskede dom over Knud Pedersen i Hansted, for han holder geder, og han blev tildømt at forholde sig dermed efter recessen.

(79)

** Knud Jonsen i Grumstrup stævnede Jens Lauridsen af Grumstrup imod dom, eftersom han har tilsagt Morten Jespersen sst nogle ubevislige ord efter tingsvidne, udstedt 3/2 1666, og da han ikke kan bevise sine ord og sigtelse, så bør hans hustrufar være fri for sigtelsen. opsat 6 uger.

8/2 1667.

(80)

** læst KM forordning om brændevinspiber og pander og følgebrev.

** Søren Pedersen i Egebjerg og Niels Jensen bekendte, at de var venligt og vel forligt om den tvist, de har været i, og Niels Jensens ord var faldet i hastighed.

** Poul Lauridsen i Birknæs stævnede efterskrevne imod dom for gæld og kontribution efter dom, udstedt 17/7 1663, samt efterskrevne efter dom, udstedt 4/3 1664.sagen blev opsat 6 uger.

(81)

** Hans Jørgensen på hr Jens Olufsens vegne i Hammel gav kald på 12 selvejerbønder at gøre ham indvisning i den gård i Vestbirk, Tomas Jensen iboede, som han har pantsat halvparten af til hr Jens Olufsen for 133 rigsdaler efter pantebrevs formelding og tingsvidne, udstedt 12/6 1652. varsel til Tomas Jensen, borger og indvåner i Fredericia.

** bønderne i Voer herred blev efter kornmålerens befaling tilsagt at yde og levere deres landgildekorn og tiender i Horsens inden fastelavn.

15/2 1667.

** Christoffer Pedersen i Ørridslev. efterskrevne vidnede, at den halvgård i Ørridslev, han påboer, er meget højt forskyldet, så de to mænd, der har boet på samme halvgård næst før Christoffer Pedersen, er kommet derfra af armod og går og tigger, og gården tager ikke mere i mål end Hans Rasmussens og er ikke så god, så han er ganske forarmet.

(82)

** hr Jens Olufsen Varde, sognepræst til Voldby og Hammel hans fuldmægtig fremlagde en dom udstedt 14/9 1666, som blev læst og påskrevet, hvor der dømmes, at Tomas Jensens pantsatte halvgård skal være hr Jens Olufsen følgagtig til hovedsum og rente bliver betalt, hvorefter efterskrevne selvejere hjemlede, at de har gjort hr Jens Olufsen indførsel i den halvgård i Vestbirk, Tomas Jensen iboede, som er fæstet til Morten Andersen og Rasmus Hansen, for 133 rigsdaler med efterskrevne omkostninger, som bliver i alt 247 sletdaler.

(83)

** Johan Ernst, KM ridefoged til Skanderborg, med opsættelse 21/12 stævnede Laurids Sørensen i Tåning og fremlagde tingsvidne, udstedt 23/3, hvorefter der blev afsagt dom: da Maren Sørensdatter har sigtet ham for barnefar til hendes barn, så bør hans boeslod at være forbrudt til KM.

(84)

22/2 1667.
 
** læst forordninger om told på salt og på fremmed øl.

** Niels Mouridsen på KM og ridefogdens vegne stævnede Holger Madsen i Ejer imod dom, og talte med hans far Mads Frandsen, og tiltalte ham for KM gård i Ejer, som han i langsommelig tid har brugt uden at have betalt fæste deraf, eller dertil har øvrighedens minde. opsat 6 uger.

(85)

** Niels Mouridsen. synsmænd afhjemlede syn på Niels Iversens lig i Yding Østerskov, hvor han lå død under et træ, som var afhugget, og hans hoved var sønderslaget, og hans hjerne var stænket på hans klæder.

** Niels Mouridsen. synsmænd afhjemlede syn på det træ i Yding skov, som Niels Iversen var fundet død ved, og samme træ var ganske råddent indeni.

** Hans Christensen i Riis stævnede Villum Sørensen i Ejer imod dom for 5 sletdaler efter hans brev til hr Christen Jensen i Sneptrup, dateret 1652. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Mouridsen med skriftlig befaling til sognefogderne, at enhver i sit sogn at give ridefogden tilkende hvis, der kan være passeret, siden han er kommet i sin bestilling, med lejermål og horesager, at KM interesse kunne blive befordret.

1/3 1667.

(86)

** Niels Mouridsen på KM og ridefogdens vegne med lysningsseddel af Viborg landsting 27/2 angående Niels Iversen, som tjente i Yding, hans bane, som blev fundet død i Yding skov i vildtbanen ved et omhugget træ, sandemændene derom at tove efter loven.

8/3 1667.

** Johan Ernst KM ridefoged. Christen Jensen i Yding vidnede, at han fulgtes med Niels Iversen og en anden karl til Yding skov, hvor de huggede en rådden træstamme, og karlen kørte et læs deraf hjem, og så skiltes den rådne stamme fra hinanden, og den ene del faldt over Niels Iversen, og den anden del slog ham selv til siden. andre vidnede derom.

(87)

** Johan Ernst spurgte skovfogden over Yding skov, af hvad årsag han ikke, straks efter førnævnte ulykkelige hændelse var sket, havde givet det tilkende, så der kunne blive handlet lovligt dermed, hvortil han svarede, at ridefogden ikke da var tilstede før andendagen efter.

** Johan Ernst 1.kald på sandemænd i Voer herred efter lysningsseddel.

** Tomas Jensen i Dørup på menige Dørup mænds vegne. efterskrevne vidnede, at de fattige Dørup mænd er så ganske forarmede, at de ikke formår at udgive dette år uden de halve arbejdspenge, og efterskrevne slet ingen arbejdspenge.

(88)

** Jens Ibsen i Serridslev lod fordele sl Peder Sørensens arvinger i Rådved enhver for sin anpart af 12 skæpper sæderug efter hans brev, dateret 28/5 1657. varsel til Jens Pedersen i Tåning, Søren Pedersen i Ejer, Hans Pedersen i Rådved, Anne Hansdatter, Eske Pedersen i Rådved, Boel Pedersdatter, Knud Pedersen i Hansted.

** Christen Frost i Borup delefoged tilbød KM tjenere i Voer herred, så mange, der er gjort udlæg hos for KM restants for resterende landgilde og arbejdspenge, om de straks vil indløse det.

15/3 1667.

** Niels Mouridsen lod læse et skriftligt forbud på KM vegne, at ingen fordrister sig til at hugge af de træer, som er udvist til dyrehaven, såfremt de ikke vil stå til rette.

(89)

** Niels Mouridsen. synsmænd afhjemlede syn på den gård i Ejer, som Henrik Heide påboede, og Holger Madsen nu besidder.

** Jens Rasmussen i Sattrup og Peder Sørensen i Monbjerg, lægdsmænd for soldater. Mads Pedersen, barnfødt i Elling, lovede at gå soldat i det lægd, som Peder Sørensen er lægdsmand for, for det næste år, og Christoffer Eskesen i Elling lovede for Mads Pedersen, at han ikke skulle blive borte fra kompagniet, men blive som en ærlig soldat.

(90)

** Anders Ibsen i Horndrup på Christen Christensens vegne med opsættelse 1/2 fremlagde et tingsvidne af Hids herredsting, udstedt 18/12 1666, hvori Gødvad mænd vidnede, at 1663 blev deres tiendekorn KM anpart leveret i Silkeborg kro efter Christen Jensens befaling, og Anders Ibsen satte i rette, om Christen Jensen ikke burde at betale resten af Gødvad sogns tiende, som resterer for 1662 og 1663, og nu mødte Christen Jensen af Riis og nægtede at have haft tienden i fæste, og fremlagde kvitteringer af løjtnant Claus Stercke i Silkeborg kro, at han havde annammet tienden, og lovede at holde Christen Jensen skadesløs, hvorefter der blev afsagt dom: da Christen Jensen nægter af have haft med tienden at bestille, og fremlægger kvitteringer derfor, og tingsvidnet ikke melder, at Christen Jensen har haft tienden i fæste, så ved dommeren ikke herpå at kende, men indfinder sagen for hans gunstige overdommer.

(91)

22/3 1667.

** Anders Ibsen i Horndrup p+ Maren Nielses i Gedved hendes vegne stævnede Niels Jørgensen i Eldrup imod dom for 7 1/2 sletdaler, hun har lånt ham. sagen blev opsat 6 uger.

(92)

** Clemend Clemendsen, forrige forvalter på Skanderborg, stævnede Mikkel Pedersen i Grumstrup, forrige delefoged i Voer herred, imod dom, og satte i rette, at eftersom han ikke har indkrævet KM restants i rette tid, om han ikke bør svare til al restantsen. sagen blev opsat 14 dage.

** Christen Frost delefoged lod læse en skriftlig befaling fra lensherren, hvor advares alle KM tjenere i Skanderborg og Åkær amter, som efter KM befaling til kommissærerne har fået noget afslag, at møde ved tinget en vis tingdag, og fornemme hvad enhver skal give, og så snart kommissærernes afsigt bliver forkyndt, de da betaler deres restants.

** Søren Poulsen i Hylke stævnede Peder Pedersen i Brørup og Niels Brixen i Hylke imod dom, og han søger Peder Pedersen for rigtighed for skifte og deling for hans hustru Johanne Pedersdatters arv efter hendes far sl Peder Nielsen, som boede og døde i Hylke og efter hendes mor sl Mette Pedersdatter i Hylke, og satte i rette, om Peder Pedersen, som er ældste bror, jo bør med rigtigt skiftebrev at gøre ham hans hustrus arvepart vidende, eller derfor at lide dele efter forrige dom, udstedt 17/3 1663, og søger ham desuden for 4 rigsdaler for en ko, og han søger Niels Brixen for korn efter hans brev til hans sl bror Niels Poulsen, dateret 25/4 1650. sagen blev opsat 6 uger.

(93)

29/3 1667.

** Christen Frost i Borup på Maren Andersdatters vegne i Grumstrup stævnede Anders Brixen i Ustrup imod dom for 7 sletdaler med 3 års rente. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Frost på Mikkel Jægers vegne stævnede Jens Jensen i Hoved imod dom for 2 dukater i guld, han lånte ham. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Mouridsen stævnede Laurids Nielsen i Borup imod dom og tiltalte ham for ulovlig skovhugst i Ejer skov. sagen blev opsat 6 uger.

(94)

** Niels Mouridsen stævnede Sejer Sørensen i Ballebo Jørgen Sørensen i Elbæk imod dom, Sidsel Sørensdatter i Falling med hendes mand Jens Jespersen og søger dem for skifte, de har holdt efter deres bror sl Mikkel Sørensen uden ridefogdens overværelse. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Jensen i Hoved kro lod fordele efterskrevne for gæld.

** Niels Mouridsen på KM og ridefogdens vegne. synsmænd afhjemlede syn på den gård i Ustrup, Mikkel Lassen påboede og fradøde.

(95)

** stiftsskriver Jesper Nielsen Hutfeld samt Mads Jonsen i Båstrup og Laurids Jonsen sst, kirkeværger til Hylke kirke, stævnede sl Mikkel Lassens efterleverske i Ustrup imod dom anlangende hvis, Mikkel Lassen, forrige kirkeværge til Hylke kirke, var skyldig blevet efter seneste regnskab, som beløb sig til 63 rigsdaler, som hans efterleverske bør betale til kirkeværgerne. sagen blev opsat 6 uger.

5/4 1667.

(var dimmeluge)

12/4 1667.

(96)

** Jens Pedersen i Tammestrup til 4.ting opsagde det bol i Tammestrup, han påboede og havde i fæste, som han intet vil befatte sig med.

** Peder Jensen i Tebstrup stævnede alle Ovsted sognemænd imod dom og dele for hvis, de rester med til Ovsted kirke.

** Peder Jensen i Tebstrup gav last og klage, eftersom hver mand i Tebstrup har deres skøvling på gadejord i Tebstrup, og de aldeles ingen skøvling har på gadejord i Søndergård i Tebstrup, og beklagede sig, at de i Søndergård ikke har deres part med de andre i hvis plantebede, som de Tebstrup mænd har på gadejord i Tebstrup.

** Christen Knudsen i Tebstrup stævnede Johan Ernst, KM ridefoged til Skanderborg, imod æskning og dom. sagen blev opsat 6 uger.

** Johan Ernst, KM ridefoged, stævnede Christen Knudsen i Testrup, og fremlagde en registrering af 8/9 1655, hvor efterskrevne var forsamlede i Skanderborg i Clemend Clemendsen, ridefoged til Skanderborg, hans hus for at opbryde det skrin, som i Testrup over skifte blev forseglet med hvis ejendomsbreve skøder og adkomstbreve, som der da fandtes på Testrupgård, først et skøde, udstedt af Voer herredsting 27/5 1601, Anne Ibsdatter i Stadsegård hendes part og Sejer Pedersen i Kattrup hans part, solgt til Christen Adsersen i Hjordbjerg, efter en landstingsdom dateret 12/2 1603, hvori to købebreve er indført, hvoraf førnævnte 2 lodder er solgt for 300 rigsdaler, for begge parter 600 rigsdaler. et skøde, dateret Voer herredsting 22/12 1602, Mette Ibsdatter i Ejer solgte Christen Adsersen. en skøde af Voer herredsting 1616 på en søsterlod, Mette Olufsdatters anpart solgt til Christoffer Pedersen og Maren Christensdatter. et skøde 10/11 1630 Karen Madsdatter i Ørridslev og Jørgen Madsen på sine egne og bror Jep Madsens vegne solgt til Christoffer og Maren Christensdatter. en skøde 1637 Søren Eskesen i Hylke på sine egne og søster Birgitte Eskildsdatter og hans brødre Sejer Eskesen Christoffer Eskesen Tomas Eskesen og Maren Eskildsdatter i Ustrup hendes vegne skødede Christoffer og Maren Christensdatter. en skøde 3/6 1640 Dorete Ibsdatter i Vormstrup skødede Christoffer Pedersen og Maren Christensdatter. dernæst blev fremlagt en genparts skøde, dateret Voer herredsting 13/11 1616, Christen Adsersen har solgt Maren Christensdatter i Testrup og hendes søn Hans Christoffersen den part, han havde købt af Anne Ibsdatter i Stadsegård og af Sejer Pedersen i Kattrup og af Knud Andersen i Ejer, og disse skøder med andre gamle adkomster blev igen nedlagt i samme skrin under forsegling, undtagen den sidste genpartsskøde, som Jørgen Jensen igen annammede.

(97)

** efter varsel var afhjemlet, fremlagde Christen Knudsen i Testrup først æskningsvidner udstedt 8/6 1666 og 28/9 1666, og dernæst sit skøde på hans anpart i Testrupgård, udstedt 20/2 1657, og et pergamentskøde af Voer herredsting, udstedt 13/11 1616, og en dom, udstedt 29/8 1656, hvorefter han formente sig bedre og mere part i Testrupgård, og der burde ske lovlig skifte og deling mellem ham og Johan Ernst og begærede dom, og Johan Ernst fremlagde alle forskrevne skøder og adkomster efter nummer, og et skøde, som Peder Gjordsen, som forrige boede i Testrup, er givet og gjort på den part, han deri har købt, dateret Voer herredsting 12/1 1655, samt et tingsvidne 1655, indeholdende hvorledes gården husene og jorden er delt imellem Jørgen Jensen og Peder Gjordsen, og et tilbudsvidne 1661 samt det skøde, som Peder Gjordsen og hans hustru Maren Tomasdatter har givet Johan Ernst og hans hustru Abigael Jensdatter på Testrupgård, dateret Voer herredsting 12/10 1666, og han svarede, at han holdt sig til den del, som Peder Gjordsen før ham har brugt. sagen blev opsat 6 uger.

(98)

** i den sag mellem Clemend Clemendsen og Mikkel Pedersen blev begæret endelig dom, men da Mikkel Pedersen var syg, blev sagen opsat 14 dage.

(99)

** hr Oluf Knudsen i Saksild stævnede Jens Eskesen Kjær i Kattrup imod dom, så og Erik Eskesen i Ørskov for gæld og fremlagde Erik Eskesen i Ørskov hans forpligt på 185 sletdaler, dateret 7/8 1653, med Jens Eskesen i Kattrup som en tro forlover, som han lover at betale til skt Olai 1656. sagen blev opsat 6 uger.

(100)

** Hans Jørgensen i Overby efterlyste et pantebrev, som er leveret ham af Anders Ibsen i Horndrup, lydende på Margrete Tomasdatter af Vissing.

19/4 1667.

** Peder Jensen i Tebstrup lod fordele efterskrevne i Ovsted sogn, som rester med kirkens tiende.

** Niels Mouridsen på KM og ridefogdens vegne med opsættelse 22/2 fremlagde et synsvidne, udstedt 15/3, og satte i rette og formente, at Holger Madsen efter synsvidne burde betale gårdens brøstfældighed, hvilket han blev tildømt.

(101)

26/4 1667.

** læst 3 forordninger om fremmed mønts afskaffelse, om skibes afhændelse, og skippere ikke må udføre soldater eller bådsfolk.

** den sag mellem Clemend Clemendsen og Mikkel Pedersen, forrige delefoged, blev efter Mikkel Pedersens begæring endnu opsat 14 dage.

** Niels Mouridsen på KM og ridefogdens vegne befalede alle sognefogder, at de betænker at give tilkende med lejermåls og horesager, som kan være forefaldet, siden Johan Ernst blev ridefoged, hvorefter de angav efterskrevne kvinder.

** Maren Simonsdatter i Tvingstrup stævnede Jens Jørgensen i Tvingstrup og Anders Mikkelsen sst og fremlagde et pantebrev, udgivet 8/9 1652, af Jørgen Jensen i Tvingstrup på 8 sletdaler til Simon Sørensen i Tvingstrup, hvorfor han pantsætter en ager, som Mads Nielsen har i fæste.

(102)

** Jens Jørgensen i Tvingstrup lovbød den halve selvejer bondegård i Tvingstrup, han påboer. varsel til Jens Jensen Vinter i Tvingstrup med hans hustru Gunder Jørgensdatter, Anders Mikkelsen sst og hans hustru Boel Jørgensdatter, og Kirsten Jørgensdatter sst.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup stævnede Jonas Hansen i Elling, herredsfoged i Voer herred, imod dom, og fremlagde sit skriftlige indlæg med hans irettesættelse over Jonas Hansen for en meget hård og streng dom, han har afsagt 9/2 1666, hvorefter han straks næstfølgende dag har brugt eksekution i hans hus med registrering og vurdering, så han måtte forlade hus og hjem, og fare som en anden fredløs mand, indtil sagen blev kendt magtesløs ved landsting, hvorfor han mener, Jonas Hansen bør bøde for skaden. sagen blev opsat 6 uger.

(103)

3/5 1667.

** Jens Jespersen i Gedved til 4.ting lovbød det selvejer øde jord på Gedved mark, som han har købt af Jesper Madsens arvinger, og stod Jens Andersen i Gedved til vedermåls ting og bød sølv og penge derfor.
 
(104)

** Niels Mouridsen, sognefoged i Hylke sogn, angav efterskrevne besovede kvinder i Hylke, siden Johan Ernst blev ridefoged.

** Anders Ibsen i Horndrup på Maren Nielses vegne i Gedved efter opsættelse 22/3 begærede dom over Niels Jørgensen. opsat 14 dage.

** Niels Mouridsen på ridefogdens vegne stævnede Laurids Sørensen i Tåning imod dom for fogedpenge af hans bos beskrivelse. opsat 6 uger.

** hr Niels Holgersen i Elbæk med landstings varselsseddel stævnede arvingerne efter sl Karen Jensdatter, som boede og døde i Elbæk præstegård, nemlig Hans Jensen, Mads Jensen, Niels Jensen, Oluf Jensen, Knud Jensen, Christen Jensen, Mikkel Jensen, Jens Jensen, Kirsten Jensdatter, Margrete Jensdatter for registrering vurdering og skifte 22/5. varsel til Kirsten Jensdatter Ørbæk i Horsens, Margrete Jensdatter i Elbæk, Søren Madsen af Viborg, Anne Madsdatter af Viborg.

** Anders Holgersen, forvalter over krigskommissærens gods i Voer herred, stævnede Hans Jensen, som boede i Toftum, om han ikke bør igen at tilflytte den gård i Toftum, han ulovligt er fraflyttet uden husbondens minde og lovlig opsigelse, som han der påboede og havde i fæste, og stævnede desligeste Niels Eskesen i Brigsted det bol, han havde i fæste og ulovligt er undveget, og betale hvis han deraf resterer. opsat 6 uger.

(105)

** Anders Ibsen i Horndrup fremlagde en skriftlig befaling, at han har på efterfølgende maner at forholde sig med hvis af bønderne skal annammes, både landgilde og andet, idet de skal have varsel, så de møder første tingdag derefter, og de skal advares om intet at yde til kornmåler skriver eller delefoged, uden det bliver afskrevet på en seddel eller i en bog, som de altid skal beholde hos sig, som skal underskrives af skriveren eller kornmåleren, som annammer korn med dag og dato.

(106)

** Jørgen Jensen i Tolstrup på sin søster Boel Jensdatters vegne. Jens Jørgensen i Tvingstrup solgte og skødede til sin trolovede fæstemø Boel Jensdatter halvparten af den halve bondegård i Tvingstrup, som han har købt af sin sl far Jørgen Jensen efter hans skødes formelding, udstedt 1/12 1665, med halvparten af den halve gårds tilliggende, 6 otting jord..

** Hans Jørgensen i Overby til 3.ting efterlyste det pantebrev, Margrete Tomasdatter i Vissing var givet her på tinget 18/9 1663, lydende på 80 sletdaler, som hun har lånt Anders Eskesen, som forrige boede i Elling, og som er leveret ham 23/11 1666 og er frakommet ham 18/1 i den hårde vinter, hvorfor pantebrevet aflyses.

(107)

10/5 1667.

** Mikkel Christensen i Yding skovfoged. vurderingsmænd vurderede en brun fol, som var sl Niels Iversens af Såby, som er dødslagen i Yding skov af det træ, og de vurderede den for 4 sletdaler.

** Christen Frost en dom over Anders Brixen i Ustrup efter opsættelse.

** Envold Christensen i Tammestrup lod fordele efterskrevne, som var tilforordnet af opkræve og levere brohavre for 1666.

** Jens Andersen i Gedved. Jens Jespersen i Gedved solgte og skødede fra sig sin hustru og arvinger og til Jens Andersen og hans arvinger den 4.part af den ødegårds eje og over al Gedved by og mark.

.(108)

** Anders Ibsen delefoged stævnede efterskrevne, som har fæstet i Clemend Clemendsens tid, imod dom for hvis, de har udlovet til fæste. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Ibsen stævnede i Yding Niels Iversens gods anlangende, og satte i rette, at eftersom han på ulovlige steder i KM skov og vildtbane er omkommet, og tilmed er uægte, om hans gods ikke bør at være forfaldet til KM. sagen blev opsat 6 uger.

(109)

** Anders Ibsen på Kirsten Jespersdatters vegne i Tebstrup stævnede efterskrevne imod dom for hvis, de er hende skyldig. opsat 6 uger.

** Laurids Jonsen og Mads Jonsen i Båstrup, kirkeværger til Hylke kirke, med opsættelse 29/3 fremlagde kirkebogen, hvorefter der blev afsagt dom: de nuværende kirkeværger bør have fuld betaling af den forrige kirkeværge sl Mikkel Lassens bo.

** Peder Mikkelsen forvalter stævnede efterskrevne imod dom for hvis, de rester med efter restantsen. sagen blev opsat 6 uger.

(110)

** Clemend Clemendsen, forrige forvalter over Skanderborg, med opsættelse 22/3 stævnede Mikkel Pedersen i Grumstrup, forrige delefoged i Voer herred imod dom for KM restants 1240 rigsdaler, som delefogden skal indfordre, og Mikkel Pedersen fremlagde sit skriftlige indlæg, at han har fordret restantsen, som det sig burde, og søgt de modvillige ved dom, hvorfor han formener sig fri for tiltale og bør frikendes, men Jonas Hansen, som så pludselig ved sin dom har forjaget ham fra restantsen, dertil at svare, at den bliver indfordret, og han giver hans søn Peder Mikkelsen fuldmagt til at lægge dette i rette, dateret 9/5 1667 Mikkel Pedersen egen hånd, hvorefter der blev fremlagt en dom udstedt 9/2 1666, som melder, at eftersom der fremlægges en dom af Viborg landsting, udstedt 23/11 1664, hvori Mikkel Pedersens vidne er kendt magtesløs, hvilken dom ved højesteret 14/7 1665 er kendt ved magt at blive, så bør Mikkel Pedersen for hans forseelse at lide og stå til rette, og nu svarede Clemend Clemendsens fuldmægtig, at Mikkel Pedersen, der har sin nydt sin løn som delefoged, bør han svare til restantsen, hvorefter der blev afsagt dom: eftersom Mikkel Pedersen har gjort sin flid at indfordre restantsen, og taget dom på de modvillige, som ikke vil betale, og ikke videre har lovet, og da fogden ingen synderlig oplysning finder i loven og recessen, og der ikke fremlægges nogen forpligt, da turde han ikke afsige nogen endelig dom, men henfandt sagen for de højvise gunstige landsdommere.

(112)

17/5 1667.

(113)

** Anders Ibsen delefoged. Maren Nielsdatter i Ørridslev for retten udlagde til barnefar til et barn, som hun for 2 år siden fødte i Ørridslev, Rasmus Sørensen, som er hos sin far Søren Jensen, og Maren Jensdatter i Ørridslev udlagde til barnefar Hans Sørensen sst.

** Anders Ibsen i Horndrup på Maren Pedersdatter i Gedved hendes vegne. efterskrevne vidnede, at Niels Jørgensen i Eldrup er Maren Pedersdatter 16 1/2 sletdaler skyldig, og hun hentede et læs hø hos ham til rente, hvortil Niels Jørgensen svarede, at Maren Pedersdatter fik efterskrevne af ham i 1651 og 1652, og hun gav ham penge derfor.

** Søren Jensen i Dørup fremlagde en kontrakt, hvori han forpligter sig til at give Johanne Nielsdatter i Dørup efterskrevne aftægt af hendes gård, og hendes søn Iver Jensen lovede, at Søren Jensen skal have gården i fred hans livstid.

(114)

** Anders Ibsen i Horndrup på Maren Nielses vegne i Gedved med opsættelse 22/3 stævnede Christoffer Eskesen i Elling imod dom for 5 rigsdaler, han er hende skyldig, efter hans forpligt og tingsvidne, udstedt 1663, som han blev tildømt at betale inden 15 dage eller derfor lide nam.

** Anders Ibsen i Horndrup på Maren Pedersdatters vegne i Gedved med opsættelse 22/3 stævnede Niels Jørgensen af Eldrup for 16 1/2 sletdaler, hvortil Niels Jørgensen fremlagde et tingsvidne, udstedt 2x/3 1663, angående hans gældsbrev på 16 1/2 sletdaler, dateret Gedved 12/4 1649, underskrevet Niels Jørgensen egen hånd, som Maren Pedersdatter sagde, at Jens Grøn i Borup havde leveret hende det, hvortil Niels Jørgensen svor, at han var hende intet skyldig, og han havde ikke skrevet samme brev, og nu fremlagde han sit skriftlige indlæg, hvor han igen ved ed benægter at have skrevet brevet, hvorfor sagen blev indfundet for overdommere.

(115)

24/5 1667.

** Anne Bertelsdatter i Linå ved fuldmægtig Anders Ibsen i Horndrup stævnede Jørgen Hansen, borger og handelsmand i Horsens, imod tilbud, og han tilbød ham den halve selvejergård i Riis efter skiftebrevs formelding, dateret Linå 10/9 1666, han er tilvurderet over skifte for sin gæld for 46 rigsdaler, som førnævnte Anne Bertelsdatter har ved indførsel for 90 rigsdaler, og begærede det øvrige efter skiftebrevs formelding, men da Jørgen Hansen bor i en købing og ingen bopæl har i Voer herred, så skal han søges til sit værneting Horsens byting.

(116)

** Knud Jensen i Gedved. Jens Andersen i Gedved solgte og skødede til Knud Jensen hans hustru og arvinger efterskrevne to stykker jord på Gedved mark, som er af den 4.parts ødegårds eje, han har købt af Jens Jespersen i Gedved.

** Hans Jørgensen, kirkeværge til Kattrup kirke, lod afhjemle syn på Kattrup kirkes brøstfældighed, og på den skade, tyvagtige mennesker har gjort på blyet, som skal være stjålet fra kirkens våbenhus.

(117)

** Christen Knudsen Bhi i Testrup med opsættelse 12/4 fremlagde et tingsvidne, udstedt 6/2 1657, at eftersom hendes søn Christen Knudsen har afkøbt hendes søster Maren Christensdatter hendes anpart i Testrup, så har hans mor Kirsten Christensdatter opladt købet for ham, eftersom hun var næst til at købe det, og de ikke er flere levende søskende, og (3) fremlagde Christen Knudsen et skøde, udstedt 20/2 1657, hvormed Maren Christensdatter, sl Christoffer Pedersens, forrige i Testrup, solgte til hendes søstersøn Christen Knudsen Bhi den lod og part, som hende kan være solgt skødet og arvet, i den bondegård Testrup, og (4) fremlagde Christen Knudsen et pergamentskøde, udstedt 13/11 1616, hvormed Christen Adsersen i Hjordbjerg og hustru Mette Sørensdatter solgte og skødede til hans datter Maren Christensdatter i Testrup og hendes søn Hans Christoffersen al den lod og del, han har købt af sl Anne Ibsdatter i Stadsegård, Sejer Pedersen, som da boede i Kattrup, og af Knud Andersen i Ejer i den bondegård Testrup, og (5) fremlagde Christen Knudsen en dom, udstedt 29/8 1656, at eftersom Jørgen Jensen fremlægger et forseglet pergamentskøde, udstedt 13/11 1616, hvormed Christen Adsersen skøder al  den ret og rettighed, han havde i Testrup, og kender sig og sine arvinger ingen ydermere lod part eller rettighed i eller til førnævnte gård, og da det bevises, at Christen Adsersen ikke siden har tilforhandlet sig nogen part deri, siden samme skøde er udgivet, så kunne dommeren ikke kende, at hr Peder Bhi, Christen Knudsen hans mor Kirsten Christensdatter bør have nogen arvepart i Testrup, så vidt Maren Christensdatter og hendes søn Hans Christoffersen er tilskødet i gården, og (6) fremlagde Christen Knudsen sit skriftlige indlæg imod Johan Ernst ridefoged anlangende Testrupgård efter de skøder, der er fremlagt, som lyder at sl Christen Adsersen Bhi, forrige i Hjordbjerg, den største part fast al Testrup med sin tilliggende ejendom at have købt, hvilken ejendomspart, Christen Knudsen har afkøbt hans morsøster, efter hans skøde, uanset efter skiftebrevs indhold førnævnte skøder med flere ejendomsbreve skal have været i forsegling i et skrin, som han har fremæsket ved landsting, hvorpå de 12/4 blev fremlagt, og som melder, at sl Christen Adsersen Bhi har indkøbt fast al Testrup, som Christen Knudsen har tilforhandlet sig, og sætter i rette, om ejendommen ikke bør følge ham, og Johan Ernst bør annamme skæppeskyld, og han begærede endelig dom, hvorimod at svare mødte Anders Ibsen på Johan Ernst vegne og fremlagde (1) et pergaments pantebrev, hvori Søren Sejersen af Hylke kender sig at være hans bror Peder Sejersen i Testrup skyldig 40 jokimsdaler, hvorfor han pantsætter hans arvepart i Testrup, som han har arvet efter hans sl far og bror Sejer Andersen og Anders Sejersen, som døde i Testrup, og andre parter, som han siden har købt, som er i efterskrevne jord og ejendom, (2) fremlagde et brev udgivet 3/1 1604 i Skanderborg af Christen Adsersen i Hjordbjerg, hvori han gør vitterligt, at hvis pant, sl Peder Sejersen i Testrup har af Søren Sejersen i Hylke i Testrupgård, på 40 jokimsdaler forpligter Christen Adsersen sig ingen lod eller ret at have dertil, undtagen hvis han kan have i Peder Jensen i Stadsegård hans vilje og minde på hans hustrus vegne, og (3) fremlagde register over ejendomsbreve, og (4) fremlagde et skøde, udstedt 20/11 1616, hvormed Mette Olufsdatter i Horsens med hendes husbond Rasmus Skriver sst hans pålagte hånd og solgte og skødede til Christoffer Pedersen og hans hustru Maren Christensdatter, den lod og part, som Mette Olufsdatters mor Maren Olufs i Brestenbro har arvet efter hendes sl bror Sejer Sørensen, som er en søsterlod i Testrup, og (5) fremlagde et pergamentskøde, udstedt 10/11 1630, hvor Karen Madsdatter i Ørridslev med hendes ægtemand Niels Jørgensen, Jørgen Madsen og Jep Madsen i Ørridslev solgte fra dem og til Christoffer Pedersen hans hustru Maren Christensdatter den lod og part, som de har arvet efter deres sl forældre Mads Jørgensen Hovgård og Margrete Ibsdatter, der døde i Ørridslev, som er i Testrupgård med dens tilliggelse i Overlund Nederlund, som Christoffer Pedersen bruger, og hans sl forældre har brugt før ham, og (6) fremlagde en skriftlig fuldmagt, hvormed Sejer Eskesen og Christoffer Eskesen i Hylke giver deres bror Søren Eskesen i Hansted fuldmagt til at tilskøde Christoffer Pedersen i Testrup den lod og part, som kunne tilfalde dem i Testrup, dateret Hylke 1/2 1637 Sejer Eskesen KE, hvorpå er skrevet, som er halvparten af den 5.part, og derefter et pergamentskøde, udstedt 8/3 1637, hvor Søren Eskesen i Hylke på egne og søster Birgitte Eskildsdatter i Hylke hendes vegne med hendes pålagte hånd og på brødre Sejer Eskesen og Christoffer Eskesen deres vegne Tomas Eskesen i Hylke på egne vegne Maren Eskildsdatter i Ustrup med hendes ægtemand Mikkel Lassen i Ustrup hans pålagte hånd solgte fra dem og deres arvinger og til Christoffer Pedersen og hans hustru Maren Christensdatter den lod part og rettighed, som de arveligt er tilfaldet efter deres sl far Eske Sørensen, som er halvparten af den 5.part, såvel som den part deres sl far havde indkøbt af hans sl søster Maren Sørensdatter, som boede i Brestenbro, som er i Testrup med al den tilliggende ejendom, og (7) fremlagde et skøde, udstedt 3/6 1641, hvor Mads Knudsen i Balle, som er hendes frænde, med fuldmagt af Dorete Ibsdatter i Vormstrup, skøder den lod og part, som arveligt er tilfaldet hende efter hendes sl oldefar Hans Sejersen, som boede og døde i Hoved, til hendes søstersøn Christoffer Pedersen i Testrup, som er i Testrup med tilliggende ejendom i Overlund og Nederlund, så vidt Peder Sejersens far og oldefar brugte før ham, som er den 6.part af den 5.part, som Hans Sejersen havde i den ejendom med sin bror Peder Sejersen, og (8) fremlagde et pergamentskøde, udstedt 12/1 1655, hvor Karen Sejersdatter, da boende i Testrup, med hendes ægtemand Oluf Hansen Saxe solgte fra dem og deres arvinger og til Peder Gjordsen og hans hustru Maren Tomasdatter den lod part og rettighed, som Karen Sejersdatter har arvet efter hendes farbror sl Christoffer Pedersen, som boede og døde i Testrup, og (9) fremlagde et delings tingsvidne, udstedt 24/3 1655, angående deling af Testrupgård og mark mellem Jørgen Jensen og Peder Gjordsen, og (10) fremlagde et tingsvidne, udstedt 9/8 1663, hvor Peder Gjordsen tilbød Christen Knudsen den part af Testrupgård, han har købt, eftersom recessen tilholder een lodsejer og ikke flere at besidde bondeeje, såfremt han vil betale ham det, han har betalt derfor og det, han har bekostet derpå, og (11) fremlagde et skøde, udstedt 12/10 1666, hvorved Peder Gjordsen og hustru Maren Tomasdatter skødede til Johan Ernst og hans hustru Abigael Jensdatter den part og del, Peder Gjordsen havde købt af sl Christoffer Pedersens arvinger, og (12) fremlagde Johan Ernst fuldmagt til ham om at gå i rette med hans nabo, som boer på gården med ham, og han svarede, at efter dom er gården delt i to lige parter, og Peder Gjordsen og hustru Maren Tomasdatter, som solgte gården til Johan Ernst, havde købt den af de rette fødte arvinger til Testrup, og de skøder, Maren Christoffers og hendes og Christoffers søn har fået af hendes far Christen Adsersen, har de fået, siden de kom sammen i ægteskab, og Anders Ibsen formener, at Christen Knudsen, som har skøde på det, som er indkøbt i fællig til Christoffer Pedersen, ikke kan have så god føje til at besidde Testrup som Johan Ernst, og må tage skæppeskyld af hans part, hvorpå fogden fremæskede delingsbreve ejerbreve, hvorledes gården i forrige tider kunne være delt i lodder, og hvor mange lodder, den kunne have været delt i, men der fandtes ikke andet end som er fremlagt, hvorefter der blev afsagt dom: da der ikke fremlægges dokumenter, hvoraf kan ses, hvor mange søskendelodder, gården kan være delt i, hvoraf kunne erfares, hvor mange lodsejere, der har været til Testrup, så bør opkræves selvejere til skille, hvem der har bedst føje efter loven og recessen.

(127)

** hr Oluf Knudsen i Saksild med opsættelse 12/4 begærede dom, hvorpå Jens Eskesen fremlagde et tingsvidne, udstedt 8/8 1662, hvori Erik Eskesen af Ørskov kendte sig at være hr Oluf Knudsen skyldig 200 sletdaler, som han lover at betale til skt Olufsdag 1663, hvorfor han pantsætter ham den halve selvejer bondegård i Ørskov, han påboer, og Jens Eskesen fremlagde et skriftligt indlæg, at da hr Oluf Knudsen søger ham for den gældsfordring, som hans bror Erik Eskesen efter hans håndskrift, dateret 1655, har været ham skyldig, som han da gik i forløfte for, som hr Oluf Knudsen ikke har lader sig nøje med, men har taget hans halve selvejergård i pant, hvorfor han bør være fri for hans tiltale, og hans forløfte at være kuldkastet, og hans bror Erik Eskesen fremlagde sit indlæg, at hr Oluf Knudsen forholder ham hans håndskrift, tilmed han har hans pantebrev for samme gældsfordring, hvorved han har to fulde forsikringer for een gæld, hvorfor hr Oluf Knudsen bør levere ham hans håndskrift, og han bør efter loven blive ved pantet, eftersom han ikke lovligt har opsagt det, og han fremlagde kvitteringer for betaling af renterne, hvorefter der blev afsagt dom: da Erik Eskesen som selvskyldner vedgår gælden, og Jens Eskesen tiltales for samme gæld, så turde fogden ikke understå sig herpå at kende, men indfandt sagen for overdommere.

(130)

31/5 1667.

** Peder Ibsen i Riis på sine egne og på en del af sine naboers vegne stævnede Niels Stigsen i Riis for syn, og synsmænd aflagde syn på det jordbrug Peder Ibsen i Riis Ebbe Sørensen Søren Nielsen Jens Pedersen og den øde bolig, Frands Pedersen har i fæste, imod den gård, Niels Stigsen påboer, og de fandt, at han havde mere til sin gård end de andre, og Niels Stigsen fremlagde sit svar, hvor han æskede øvrighedens befaling til dette syn, hvorved hans korn og sæd blev nedtrådt, og det kan ikke være naboerne vedkommende, idet enhver har at bruge, hvis han af øvrigheden er bevilget og fæstet.

(131)

** Christen Jensen i Riis stævnede efterskrevne husmænd og inderster i Riis og beskyldte dem alle for hans græs og mark, de ulovligt pådriver med deres fæmon og kvæg imod hans forbud. sagen blev opsat 6 uger.

7/6 1667.

** Niels Stigsen i Riis. efterskrevne, der mindes op til 70 år, vidnede, at de, der har boet i den gård, Niels Stigsen nu påboer, har brugt den jord, som nu bruges til samme gård, og uden last eller klage derpå.

(132)

** Anders Holgersen, forvalter over Otte Pogwischs gods i Voer herred, gav last og klage over de Ørridslev bymænd, som har opbedet deres plovfæmon i hans husbonds eng mellem Hoved og Ørridslev marker, kaldet Fruens have, og efterskrevne vidnede, at de siden skt Volborgdag, da Fruens have skulle være i fred og i hegnet, da drev de Ørridslev mænd med deres plovfæmon der, og efterskrevne vidnede, at de ikke vidste, at deres fæmon var der, og de havde ikke befalet deres folk at drive der.

(133)

** Anders Ibsen i Horndrup på Margrete Tomasdatters vegne tilbød Christoffer Eskesen i Elling på sine egne vegne og på hans bror Anders Eskildsens vegne og på hans søster Anne Eskildsdatters vegne, Peder Eskesen i Elling på sine egne vegne, Henrik Heide i Elling på hans hustru Karen Eskildsdatters vegne det halve hus i Elling, som Anders Eskesen havde påboet samt den 4.part af det øde gårds eje på Elling mark, som er pantsat hende for 40 sletdaler efter pantebrevs tingsvidne, udstedt 18/9 1663, som er tildømt hende for ejendom, som de blev tilbudt at indløse.

(134)

** Mikkel Pedersen i Grumstrup med opsættelse 26/4 fremlagde en dom, udstedt 9/2 1666, at eftersom fremlægges en dom af Viborg landsting, udstedt 23/11 1664, hvori Mikkel Pedersens vidne er magtesløs kendt, som er kendt ved magt af højesteret 14/7 1665, da bør Mikkel Pedersen for hans forseelse lide og stå til rette, og han fremlagde en dom af Viborg landsting udstedt 14/3 1666, at eftersom Mikkel Pedersens vidne i den fremlagte landstingsdom ikke kendes løgnagtig, men kun magtesløs, for ikke at komme hr Jens Jensen til nogen hinder eller skade, og recessen udtrykkeligt melder, at de, der skulle straffes på deres to fingre og have forbrudt deres hovedlod, de skulle have vidnet åbenbarlig løgn, så burde herredsfogdens dom ikke have været udstedt, men den skal som ugjort at være, og hans boeslod ham ubeskåret og ubehindret at følge, og Mikkel Pedersen fremlagde højesterets dom 20/8 1666, hvori herredsfoged Jonas Hansen, da han har understået sig at dømme på ære, som ikke vedkommer ham, dømmes til at betale Mikkel Pedersen 30 rigsdaler til kost og tæring, og han begærede endelig dom, hvorefter Jonas Hansen herredsfoged fremlagde sit skriftlige indlæg, hvorefter der blev afsagt dom: eftersom Mikkel Pedersen formener, at herredsfoged Jonas Hansen bør ham til sin bo og skadeslidelse at svare efter landstingsdommen, som dog ikke melder noget derom, så turde fogden ikke understå sig at tildømme Jonas Hansen videre end efter lands og højesteretsdom.
 
(137)

14/6 1667.

** Niels Jensen i Egebjerg mølle stævnede Knud Pedersen i Hansted imod dom og tiltalte ham for et bitræ, som han havde hos han til halvs, hvorpå Knud Pedersen lovede at give ham 3 sletmark inden 14 dage.

** Anders Holgersen forvalter med opsættelse 3/5 begærede dom, og Hans Jensen og Niels Eskildsen blev dømt til at indstille dem på husbondens stavn, som de uden lovlig opsigelse er fraflyttet, og betale deres restants.

21/6 1667.

** Frederik van der Lidt, amtsskriver på Skanderborg, hans fuldmægtig lod læse Frederik van der Liedts bestallingsbrev, og derhos advarede menige herredsmænd, at de bør tiltænke at yde deres landgilde og andet, som de er pligtig efter jordebogen.

(138)

** Anders Ibsen KM delefoged på KM vegne spurgte Christoffer Pedersen af Ørridslev, at eftersom desværre hans bror Rasmus Christensen i går er omkommet i Testrup sø, om han har nogen anke last eller klage over nogen for hans brors død, hvortil han svarede, at eftersom han med sandemænd, og synsmænd havde været hos hans brors lig, da kunne han intet andet erfare, end broderen var omkommet af våde og stor vanlykke, idet han var redet ud i søen med en hoppe og af våde er faldet af.

** Niels Mouridsen på KM og ridefogdens vegne. synsmænd afhjemlede syn på den halve ødegård i Riis, som Hans Jensen sidst påboede og fraflyttede, anlangende hvis brøstfældighed, som der da fandtes. varsel til Erik Frandsen i Riis.

(139)

** Svend Andersen i Sattrup stævnede Jørgen Jørgensen i Urup mølle og Jens Jensen Tyresen i Sattrup imod klage og vidner, og han gav last og klage over dem for et stykke jord, som de bruger, som han giver skat af, og som han vil bevise, han har brugt i 30 år.

** Svend Andersen i Sattrup. efterskrevne vidnede, at så længe de kunne mindes, da havde det stykke jord, som Jørgen Jørgensen og Jens Jensen mod Svend Andersen omtvister, det fik Svend Andersen i brug med fru Birgitte Brockenhus minde, og Anders Rasmussen Kock vidnede, at hans far Rasmus Jørgensen havde den halve ødegårds jord i brug, som Jørgen Jørgensen nu bruger, men han brugte ikke det omtvistede stykke jord.

** Christen Jensen i Riis lod fordele Erik Frandsen i Riis for to heste, han leverede ham til at age hans korn til mølle, men han har brugt samme heste den ganske dag og fordærvet dem.

(140)

** Frederik van der Liedt, amtsskriver på Skanderborg, stævnede alle KM tjenere imod dom og fremlagde en restants på KM landgilde og korntiende, hvilken restants de indstævnede blev tildømt at betale.

(144)

** Peder Mikkelsen, forvalter over en del Urup gods, med opsættelse 10/5 begærede dom, og da ingen mødte, blev de tildømt at betale det, de rester med efter restantsens formelding.

(145)

** Anders Ibsen i Horndrup på Kirsten Jørgensdatters vegne i Testrup med opsættelse 10/5 begærede dom, og da ingen mødte, blev de indstævnede dømt til at betale førnævnte fordring.

** Anders Ibsen, delefoged til Skanderborg, med opsættelse 10/5 stævnede efterskrevne, som havde fæstet i Clemend Clemendsens tid, for at betale deres fæste, som de blev tildømt at betale.

** Anders Ibsen efter opsættelse æskede dom anlangende Niels Iversens gods, og da sagen havde været opsat 6 uger, og loven ikke tillader længere opsættelse, blev der afsagt dom: eftersom Niels Iversen ulovligt er indkommet i KM vildtbane, og der er dødslået af et træ, som han havde hugget, og tilmed er et uægte barn, og ingen af hans mødrene frænder har søgt hans bane efter loven, så bør hans gods, om noget findes, være forfaldet til KM.
 
(146)

28/6 1667.

** Søren Rasmussen i Ballebo til 4.ting afsagde det boel i Ballebo, han påboede og havde i fæste, eftersom han er forårsaget dertil af hans store armod, og han har sået 1 skæppe korn dertil, så han kan ikke tåle at udgive den store skyld og afgift, som går af samme boel. varsel for Skanderborg port.

** Christen Knudsen i Testrup stævnede Johan Ernst i Testrup for at opkræve ejere, og lod til 3.ting opnævne efterskrevne, hvorefter Staffen Pedersen i Lundum og Jens Hansen i Ørskov, efter de dertil af fogden var meldt, tog hver andres hånd og satte fylding på førnævnte mænd og meldte dem til deres tov, lovligt efter loven at gøre og skille efter doms formelding mellem Christen Knudsen og Johan Ernst, som de er tilnævnt i morgen kommer 8 dage at møde i Testrup.

(147)

** Peder Poulsen i Lemming lod opnævne efterskrevne for at møde i Riis om 8 dage angående hvad del, kirkeværgen til Lemming kirke kan være berettiget for hovedsum og omkostning efter dom 22/7 1664. varsel til Christen Jensen i Riis.

(148)

** Laurids Knudsen i Borup. synsmænd afhjemlede syn på Rasmus Christensens lig, som lå død ved Testrup sø, da kunne de ikke se andet på hans legeme, end han var druknet i søens vand, og en hoppe, han havde redet ud på at svømme, lå død ved det andet land, hvor hun var opdrevet.

** Anders Holgersen til 3.ting forlagde al ulovlig sæd, som dette år befindes at være sået i hans husbonds tjeneres jord, og forbød at føre afgrøden af åstederne under ran og dele og tilbød dem frøgæld.

** Anders Holgersen stævnede Jens Rasmussen i Kannerup for lejermål med hans tjenestekvinde, og han har sin ægte hustru, sætter i rette, om han boeslod ikke er forbrudt. opsat 6 uger.

** Ebbe Sørensen i Riis. efterskrevne vidnede, at der bortdøde 3 heste for ham, så han derover er kommet i armod, både for dette og andre ulykkelige hændelser, eftersom han ligger på en meget ond plads.

(149)

** Henrik Mund til Serridslevgård hans fuldmægtig til 3.ting forlagde al ulovlig sæd, som kan være sået i den gode mands tjeneres jorder, og forbød nogen at føre afgrøden af åstederne og tilbød dem frøgæld.

** stiftsskriver Jesper Nielsen Hutfelds fuldmægtig Peder Jensen i Testrup fremlagde en skriftlig forpligt, hvormed efterskrevne kender sig, at eftersom de har været i sl Mikkel Lassens bo i Ustrup efter stiftsskriverens begæring at gøre udlæg for 107 sletdaler, han var blevet Hylke kirke skyldig efter kirkebogens lydelse, og da boet ikke kan strække sig til over den 3.part af KM og kreditorernes fordring, så forpligter de sig at betale 107 sletdaler til Hylke kirke i 3 terminer, og var Maren Eskildsdatter sl Mikkel Lassens og hans 2 sønner Christen Mikkelsen og Søren Mikkelsen til vedermåls ting.

(150)

** Jonas Hansen i Elling herredsfoged og Anders Ibsen delefoged. Maren Eskildsdatter i Ustrup, sl Mikkel Lassens efterleverske, og hendes sønner Christen Mikkelsen og Søren Mikkelsen lovede dem og Christen Eskildsen i Hylke Rasmus Nielsen sst Mads Nielsen i Grumstrup, eftersom de har lovet og godsagt for dem for 107 sletdaler til Hylke kirke efter dom 10/5 1667, som skal betales i 3 terminer, selv at betale førnævnte penge.

** Jørgen Jensen i Holm på hans tjener Hans Hansens vegne. Hans Hansen gav last og klage over Jens Mortensen Kjær i Gedved, for han på onsdag sidst forleden uden nogen given årsag slog ham med en kæp, da han kom med hans husbonds heste på Gedved gade, og da han faldt om, slog han ham igen, så han næppelig var kommet fra ham med livet, hvilket Jens Mortensen nægtede, han gav ham kun et slag, for han bedede med hans husbonds heste i deres eng.

(151)

** Jørgen Jensen i Holm på Hans Hansens vegne. efterskrevne vidnede, at Jens Mortensen Kjær slog Hans Hansen, som tjener i Holm, alle de blåslag, som han havde på hans krop, og han forbrød sig ikke mod ham i nogen måder, og at Jens Mortensen undsagde Jørgen Jensen i Holm, at han ville slå ham så meget, at han skulle få en ulykke.

** Jørgen Jensen i Holm. synsmænd afhjemlede syn på Hans Hansen i Holm, som havde adskillige blåslag, som han klagede, at Jens Mortensen Kjær havde slået ham uden nogen given årsag.
 
(152)

** Jørgen Jensen i Holm. efterskrevne vidnede, at Jens Mortensen Kjær i Gedved var på Holms mark og stævnede en stor bøg og kørte bort med et læs deraf, og da han kom igen og så Jørgen Jensen, tog han hans økse søgte til vognen og jog bort dermed.

** Jørgen Jensen i Holm forlagde den sæd, som er sået i den jord, som han har købt eller har i pant på Gedved mark, og forbød noget deraf at bortføre under ran og dele.

** Jørgen Jensen i Holm stævnede efterskrevne for gæld. opsat 6 uger.

5/7 1667.

** Anders Ibsen i Horndrup på Johan Ernst vegne. efterskrevne vidnede, at 14/6 blev Johan Ernst i Testrup stævnet for opkrævelse af ejere, og at de ikke tilforn havde stævnet for samme opkrævelse. varsel til Christen Knudsen i Testrup.

(153)

** Anders Ibsen på KM vegne til 4.ting forlagde al ulovlig sæd, som kan befindes sået i KM tjeneres jord og forbød noget deraf af afføre under ran og dele og tilbød dem frøgæld.

(154)

** Anders Ibsen forlagde den ulovlige sæd, som er sået i Hans Jørgensens jord på Overby mark, som hans naboer har sået, og tilbød frøgæld.

** Anders Ibsen forbød efterskrevne at befatte dem med eng og korn til den gård i Ejer, Henrik Heide påboede, under et fuldt ran, uden de det kan have i øvrighedens minde.

** Jens Tomasen i Tvingstrup forlagde ulovlig sæd, som kan være sået i hans jord, og forbød noget deraf at afføre under ran og dele.

** Anders Ibsen delefoged. efterskrevne synsmænd afhjemlede syn på det boel i Ballebo, Søren Rasmussen har opsagt.

** Svend Andersen. Jørgen Jørgensen i Urup mølle og Jens Jensen Tyresen i Sattrup bekendte, at de var venligt og vel forligt med ham om den trætte, som har været imellem dem anlangende et stykke jord, som i husbondens fuldmægtig Peder Mikkelsens overværelse blev delt imellem dem.

(155)

** Rasmus Jensen i Kattrup med opsættelse 24/5 stævnede Jens Tomasen i Tvingstrup imod dom anlangende 50 sletdaler, som han har godsagt for ham til Clemend Clemendsen, forrige forvalter på Skanderborg, som nu fordres af Rasmus Jensen, som han formener, at Jens Tomasen bør betale ham, og han blev tildømt af betale gælden med renter og brevpenge.

** Anders Ibsen til 4.ting lyste det eng i fred til den øde bolig, Frands Pedersen påboede, og forbød nogen sig dermed at befatte.

12/7 1667.

(156)

** den sag mellem Christen Jensen og Riis inderster er opsat 14 dage.

19/7 1667.

** Anders Ibsen delefoged gav last og klage over Ebbe Nielsen i Rådved Peder Tomasen i Egebjerg og Søren Olufsen i Rådved, formedelst KM varsel, og førnævnte Søren Olufsen som er tilsat at være sognefoged og ikke udretter hvis, han befales på KM vegne.

** Anders Holgersen forvalter stævnede Eske Rasmussen, som tjener Anders Jørgensen i Bleld, imod dom for lejermål med Mette, som tjente Jens Pedersen i Egebjerg, for hans lejermålsbøder 12 rigsdaler. opsat 6 uger.

** Christen Knudsen af Testrup. efterskrevne selvejere fremlagde deres afsigt, eftersom de var opmeldte for at gøre deres tov og afsigt mellem Christen Knudsen på Testrup og Johan Ernst på Testrup, KM ridefoged i Skanderborg len, anlangende iring og tvistighed angående Testrupgård med dens tilliggende ejendom, og da har de været forsamlet i Testrup, og der blev fremlagt de skøder og dokumenter, som var indført i dom udstedt 24/5, men efterdi skøderne ikke formelder nogen sum for de tilkøbte gårdsparter, og hvorvidt i gården er købt og solgt lidt eller meget, så kunne de ikke efter herredsfogdens dom kende eller skille, hvem af parterne har bedst føje eller rettighed til Testrupgård, før det bliver specificeret, hvad enhver deri kan være berettiget.

(158)

** Jørgen Eskesen i Møballe på sin egne og medbrødre jordejeres vegne tilbød Christen Knudsen i Testrup hans adkomstbreve, som 6/7 blev leveret ham i Testrup, om han ville annamme dem her for retten, hvortil han svarede, at han ville være fornøjet med at annamme dem.

** Jørgen Jensen i Holm for godtfolks forbøn lod den sag fare med Jens Mortensen Kjær i Gedved i så måder, at Jens Mortensen lover efter denne dag ikke at komme på Holms mark for at hugge ulovligt, eller slå Jørgen Jensen hans børn og tjenestefolk under hans hals fortabelse.

** Jens Tomasen i Tvingstrup Jens Jørgensen og Anders Mikkelsen sst. Jens Jørgensen og Anders Mikkelsen bekendte, at de var forligt om et stykke jord, som ligger i deres toft, som Jens Tomasen og Søren Jensen har haft i brug og leje i langsommelig tid i mands minde, og som de nu har afstået for Jens Jørgensen og Anders Mikkelsen, som derfor har afstået et andet stykke jord.

(159)

** Knud Olufsen skolemester i Horsens skole med opsættelse 7/6 stævnede Erik Eskesen i Ørskov imod dom for det, han rester med til hans sl morbror sl Oluf Knudsens efterleverske Tolle Hansdatter i Ørskov efter hans kontrakts indhold, som er for hendes aftægt 1664-65-66, og fremlagde tingsvidne udstedt 29/1 1664, hvorefter der blev afsagt dom: da Erik Eskesen efter kontrakt og tingsvidne årligt skal give Tolle Hansdatter til hendes livs ophold efterskrevne aftægt, så bør han betale hende inden 15 dage eller lide nam af hans bo gods og bedste løsøre.

(160)

** Jørgen Madsen i Ølsted, nu i KM tjeneste på kvarter i Horsens, stævnede Mads Lauridsen i Grumstrup imod dom efter hans udgivne kontrakt efter tingsvidne af Hatting herredsting, udstedt 1/10 1666, som han ikke har holdt, idet Mads Lauridsen har forpligtet sig at holde Jørgen Madsen fri og sikker i alle måder efter denne dag 30/9 1666 af den halve selvejergård i Hatting, som Jørgen Madsen forrige påboede, både for skatter og skyld, og skaffe Jørgen Madsens mor husværelse klæder føde og ild efter deres kontrakt. sagen blev opsat 6 uger.

(161)

** Jørgen Jensen i Holm lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Ibsen delefoged stævnede alle, som tilforn her på tinget har bekendt lejermål, og alle, som nu har udlagt og beskyldt. opsat 6 uger.

26/7 1667.

** Johan Ernst. efterskrevne, som var skrevet til otte mænd 28/6 næst forleden, vidnede, at der blev givet 3 ugers varsel, ligesom i tingbogen findes indført, og for 8 dage siden stævnedes varselsmændene og Christen Knudsen i Testrup.

(162)

** Anders Ibsen delefoged. efterskrevne vidnede, at efterskrevne KM gods i Voer herred er aldeles ganske øde og ubesat.

** Anders Ibsen på Maren Pedersdatters vegne i Gedved stævnede Rasmus Jensen i Gedved imod dom for 30 sletdaler, han er hende skyldig, og ikke godvilligt vil betale. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Ibsen på Erik Eskesens vegne i Ørskov stævnede Rasmus Envoldsen i Lundumskov og Staffen Pedersen i Lundum imod dom for 12 sletdaler,  rester efter forrige dom. sagen blev opsat 6 uger.

** Rasmus Pedersen, nu i Terp, stævnede Peder Pedersen i Lundum mølle imod dom, og Staffen Pedersen i Lundum for svar, og tiltalte Peder Pedersen, eftersom han bruger den otting jord på Lundum mark, som hans bror Jens Pedersen i Lundum er pantsat i for 40 rigsdaler, og Rasmus Pedersen har 27 sletdaler deri med rente efter tingsvidne 9/4 1652, om han ikke bør have indvisning i samme otting jord. opsat 6 uger.

(163)

2/8 1667.

** Jonas Hansen i Elling til 4.ting tilsagde og advarede alle i Voer herred, som har brændevinskedler, at de retter dem efter KM forordning, og lader deres kedler stemple og udgive deraf efter KM befaling.

** Jens Lassen i Hansted på sine egne og efterskrevne mænds vegne. synsmænd afhjemlede syn på Otte Pogwischs tjeneres korn og avl.

(165)

** Hans Lauridsen af Ladegård stævnede efterskrevne imod dom for det, de er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Poulsen, forrige kirkeværge til Lemming kirke, stævnede Christen Jensen i Riis og hans hustru imod dom efter forrige dom, udstedt 22/7 1664, hvorefter der er gjort udlæg for 53 sletdaler i hans ejendom på Riis mark, som Peder Poulsen skal beholde, hvis det ikke bliver ham lovligt af og fraløst, dog skal eragtes det pantebrev, sl Jens Worms arvinger i Linå har på den halve gård på Riis mark, om de ikke bør betale førnævnte sum, eller have indvisning. ikke mødt opsat 6 uger.

(166)

9/8 1667.

** læst KM brev anlangende misdæderes dom for drabssager, eksekution derfor straks, så og tyve deres dom til galge og gren bliver dømt, deres dom til nådigste resolution remitteres, at straffen efter sagens befundne beskaffenhed kunne determineres og forordnes med videre.

** Johan Ernst. synsmænd afhjemlede syn på noget korn på Testrup mark, som af kvæg var opædt og fordærvet, hvortil Christen Knudsen af Testrup svarede, at når hans nabo Johan Ernst eller hans folk ved ed kan vedgå, at hans kvæg alene havde gjort skade i hans korn, så vil han betale den.

** Anders Ibsen delefoged lod afhjemle syn på noget korn, som er sået til den afbrændte gård i Ejer, som Peder Jensen sidst påboede. varsel til Hans Staffensen Peder Hansen af Tebstrup, Karen Rasmusdatter sl Christen Pedersens efterleverske.

(167)

** Anders Holgersen, forvalter på Tyrrestrup, lod fordele Niels Andersen af Serridslev for en gård, han har fæstet i Toftum, Laurids Påske fradøde, formedelst han ikke flyttede til gården.

** Christen Jensen i Riis efter opsættelse 31/5 begærede dom, hvortil efterskrevne husmænd svarede, at de havde gjort ret græsjævning for deres fæ, som de har gjort af Arilds tid, og da var alle bymændene undtagen Christen Jensen tilstede, da de gav deres jævningspenge, og Niels Stigsen annammede dem og leverede til Christen Jensen, hvilket Christen Jensen benægtede ved ed, og der blev afsagt dom: da Christen Jensen ved ed benægter af have modtaget græsningspenge, så bør han have fyldest af hans græs på marken.

(168)

** Mads Jensen i Båstrup Anders Sørensen i Brørup Søren Jørgensen i Hylke Hans Tomasen i Ustrup på deres bymænds vegne. synsmænd afhjemlede syn på bygsæden i ovennævnte sogne, som af hede og tørke var opbrændt.
 
** Jørgen Christensen i Horndrup på Horndrup bymænds vegne Peder Ibsen i Riis på Riis og Bjødstrup mænds vegne. synsmænd afhjemlede syn på deres bygsæd, som af solens hede og brønde var forknyttet.

** Jørgen Jensen i Holm med opsættelse 28/6 stævnede efterskrevne for gæld efter deres breve, som de blev tildømt at betale.

(169)

16/8 1667.

23/8 1667.

** Jørgen Jensen i Hoved kro gav last og klage over Mads Lauridsen i Grumstrup, for hans fæmon har opædt forødt og nedtrådt hans korn, og fremviste hans pant, nemlig en skærekniv, og synsmænd afhjemlede syn på hans korn. varsel til Mads Lauridsen i Grumstrup.

(170)

** Jens Jørgensen i Tvingstrup på Tvingstrup bymænds vegne. synsmænd afhjemlede syn på deres bygsæd, som af solens hede og brønde var forbrændt og borttørret.

** Jørgen Madsen i Ølsted, nu i KM tjeneste på kvarter i Horsens, med opsættelse 19/7 fremlagde et vidne af Hatting herredsting, udstedt 1/10 1666, hvor Mads Lauridsen lovede at skaffe Jørgen Madsens mor husværelse klæder føde ild og varme og holde Jørgen Madsen fri for skat skyld ægt og arbejde, og han fremlagde et tingsvidne af Hatting herredsting, udstedt 19/11 1666, hvor Terkel Andersen i Stenderup vidnede, at han var tilstede, da Jørgen Madsen i Ølsted og Mads Lauridsen sst blev forenet om den halve selvejer bondegård i Ølsted, Jørgen Madsen påboer. Gregers Jensen Smed i Lystrup vidnede ved lige svoren ed som Terkel Andersen, og Jørgen Madsen fremlagde kvitteringer på landgilde og skat af den halve gård i Ølsted, som Mads Andersen tilforn i Ølsted, hvorefter der blev afsagt dom: Mads Lauridsen bør sin kontrakt at holde og efterkomme, og betale Jørgen Madsen det, han søges for, eftersom Jørgen Madsen med kvittering beviser at have betalt.

(171)

** Anders Jensen i Horndrup på Maren Pedersdatters vegne i Gedved fremlagde en kontrakt af 20/8 1667 mellem Jens Rasmussen i Gedved og Maren Pedersdatter i så måder, at han skal holde hende med hus og ildebrand så længe hun lever, og hvis penge Rasmus Jensen var hende skyldig, skal Jens Rasmussen give hende 10 sletdaler og 2 sletdaler hvert  år i 5 år, og hvis hun dør inden 5 år, skal han være kravsløs.

(172)

** Anders Ibsen i Horndrup på Karen Christensdatters vegne, nu i Horndrup, stævnede Clemend Clemendsen i Båstrup imod dom efter forrige dom og brev, som han tilbød at ville betale, og sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Ibsen delefoged efter 6 ugers opsættelse æskede dom over dem for lejermålsbøder.

30/8 1667.

** Anders Ibsen, delefoged til Skanderborg, på Clemend Clemendsen, forrige forvalter til Skanderborg, hans vegne stævnede alle KM tjenere imod dom og tiltalte dem for hvis, de rester med af deres landgilde, skat og andet for 1663-64-65 efter en restants, i alt 764 rigsdaler, som efter KM befaling straks skal indfordres, hvorefter der blev afsagt dom: de bør straks klarere og betale efter restantsens formelding.

(173)

** Anders Ibsen stævnede alle Clemend Clemendsens debitorer, som er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Ibsen stævnede dem, som har fæstet i Johan Ernst tid, mens han har været ridefoged. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Ibsen efter 6 ugers opsættelse æskede dom over dem, som har begået lejermål, som findes indført i tingbogen og efter skriftligt bevis fra sognepræsten.

6/9 1667.

(174)

** Frederik van der Liedt stævnede Morten Madsen i Ry anlangende tingsvidner, han agter at forhverve, e lovede at betale til skt Mikkelsdag enten med penge eller rug, og som beløb sig til 266 tønder rug, og efterdi Morten Madsen ikke med register og mandtal vil forklare de bønder, som har annammet de 266 tønder rug, så begærede han, at bønderne, som er lovligt indstævnet, her for retten må forklare, og nogen befindes, som har bekommet af førnævnte rug, men ingen fremkom og vedgik at have bekommet rug af kornmåleren.

** Jørgen Jensen i Holm stævnede Holger Andersen på Urupgård mod vidne, syn og klage, og Jens Jørgensen af Holm vidnede, at sidst forgangen lørdag otte dage kom Holger Andersen, der tjener på Urup som rytter, ridende til Jørgen Jensen på Holm mark, og slog og stak ham med hans kårde, og stak hans hest i livet, så den døde, og han truede og undsagde ham på livet, og de troede ikke, han havde kommet fra ham med livet, havde Gud og godtfolk ikke været så nær, thi Jørgen Jensen red ikke med anden gevær uden et par handsker i sine hænder, og han gjorde ikke Holger Andersen noget ondt eller forbrød sig mod ham. andre vidnede det samme, hvortil Holger Andersen svarede, at da han på husbonds vegne ville tælle kornet på Jørgen Jensens ager med hans søn Jens Jørgensen, kom Jørgen Jensen ridende og ville selv tælle kornet med ham, og da han sagde, at det ikke var ret han gjorde, så er det muligt, at han drog sin kårde, men han ved ikke, at han gjorde Jørgen Jensen eller hans hest nogen skade, men Jørgen Jensen red fra ham.

(176)

** Jørgen Jensen i Holm. synsmænd afhjemlede syn på Holm mark på en hest, som stod og moksen intet sted kunne gå, som var stukket i højre side, og på Jørgen Jensens trøje, som var sønderhugget tværs over ærmet, og på hans arm, som var blå.

** Jørgen Jensen i Holm. efterskrevne vidnede, at de på Holm mark vurderede en hest for 20 rigsdaler, om den havde været tilpas og uden skade.

** Jørgen Jensen i Holm gav last og klage over Holger Andersen, rytter på Urup, for han på lørdag sidst forleden kom til ham på marken, hvor han drev noget fæmon fra hans korn, og uden nogen given årsag overfaldt ham og stak hans hest under ham, så den deraf er død, og havde Gud og godtfolk ikke været tilstede, havde han ikke kommet fra ham med livet.

(177)

** Laurids Frost i Hoved stævnede Mads Lauridsen af Grumstrup for vidner at forhverve, og efterskrevne vidnede, at de havde set Mads Lauridsens øg gå i Laurids Frosts korn.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged stævnede Tord Ottesen af Kattrup og lod ham fordele for 1 rigsdaler sagefald, han aftingede for skovhugst.

13/9 1667.

** Otte Pogwisch ved sin fuldmægtig forvalter Anders Holgersen. efterskrevne vidnede, at de havde hørt rygte, at Jens Pedersen i Egebjerg skulle have ligget i letfærdighed med hans tjenestekvinde Mette Pedersdatter, som skulle være i slægt og svogerskab med ham, men Mette Pedersdatter udlagde til barnefar, både da hun stod åbenbarlig skrifte i Hansted kirke, og da barnet blev kristnet, hendes trolovede fæstemand Eske Rasmussen i Bleld, som nu for retten vedkendtes barnefar til Mette Pedersdatters barn, og ville straks fuldkomme ægteskab med hende

(178)

** Anders Holgersen lod fordele Niels Andersen i Serridslev for hans faldsmålsbøder 3 mark, for den halve gård, han har stedet i Haldrup, Laurids Påske fradøde, formedelst han ikke er flyttet til gården.

** Peder Poulsen i Lemming, forrige kirkeværge til Lemming kirke, med opsættelse 2/8 fremlagde en dom af Hids herredsting, udstedt 15/4 1662, hvori Peder Poulsen blev tildømt at betale resterende vinkorn til hr Mandrup Christoffersen i Serup, hvorfor der 23/7 er gjort udlæg for 21 sletdaler, og fremlagde dom af Gern herredsting, udstedt 28/6 1662, at da de to mænds hænder var imod hverandre, skulle sagen indkomme for sin tilbørlige dommer, og fremlagde dom her af tinget, at Christen Jensen i Riis og hustru bør betale den resterende tiende til kirkeværgen, og han fremlagde tingsvidne af Hids herredsting, udstedt 18/12 1666, hvor efterskrevne i Gødvad vidnede, at 1663 leverede de, på Christen Jensens befaling, deres korntiende i Silkeborg kro, og fremlagde hans skriftlige indlæg med hans specificerede omkostninger, hvorefter han begærede dom,  som lød: Christen Jensen bør betale hovedsum med renter og omkostninger.

(180)

** Hans Lauridsen af Ladegård med opsættelse 2/8 begærede dom, så mødte Søren Rasmussen af Brørup og fremlagde sit svar, at han intet andet havde bekommet af Hans Lauridsen for denne gæld uden en gammel hest det næste år, før svensken kom i landet, og havde ingen nytte af den uden det samme år, førend fjenderne borttog den, og han havde leveret Hans Lauridsen nogle læs hø, og Jens Jensen af Brørup svor, at hverken han eller hans hustru Maren Rasmusdatter havde fået noget byg af ham, siden hun blev hans hustru, og Hans Lauridsen havde fået udlæg over skifte efter hendes forrige husbond, udstedt 7/9 1660, hvorefter der blev afsagt dom: Søren Rasmussen bør betale gælden efter sit udgivne brev, men Maren Rasmusdatter bør være fri for tiltale og de øvrige indstævnede, som ikke er mødt, bør betale deres gæld inden 15 dage.

(182)

20/9 1667.

** Laurids Frost i Hoved lod fordele Mads Lauridsen i Grumstrup for gæld efter tingsvidnes formelding, udstedt 23/8 og 6/9 næst forleden.

** Laurids Frost på hr Jens Jensen i Kattrup og egne vegne. efterskrevne vidnede, at da de på Laurids Frost og hr Jens Jensens vegne var på Ørskov mark for at annamme bygtiende, da var noget at kornet bortført, nogle kærver var opsat, og noget lå på skår på to agre, og da de spurgte Erik Eskesen, hvorfor det ikke var optaget, så de det rigtigt kunne tælle, svarede han, at hans hustru ville ikke opbinde det, fordi hun havde ikke høsthandsker, og da de atter to gange kom der, lå kornet endda uopbundet, og da overfaldt hans hustru dem med mange ukvemsord, og ønskede, at djævlen skulle fare i hende, når hun bandt det op, hvortil Erik Eskesen svarede, at han tilbød at binde kornet op, og ingen skændsord hans hustru gav dem.

(183)

** Niels Jensen i Egebjerg mølle et afkald. Anders Jensen i Kannerup på hans hustru Karen Nielsdatters vegne, Peder Pedersen i Lundum mølle på hans hustru Maren Nielsdatters vegne, Jens Nielsen i Haldrup mølle på sine egne vegne, og Søren Nielsen gav ham afkald for al den arv, de kunne tilfalde efter deres sl mor Karen Jensdatter, som boede og døde i Egebjerg mølle, og de lovede at holde ham skadesløs og kvitteret derfor.

** Anders Ibsen i Horndrup, delefoged til Skanderborg, stævnede Tord Ottesen i Kattrup og Laurids Pedersen sst imod dom og tiltalte dem, for de 28/6 har afhjemlet og svoret falsk, som bevises med tingsvidner 5/7 og 26/7, om de ikke bør lide efter recessens 16.kap. opsat 6 uger.

(184)

** Anders Ibsen. synsmænd afhjemlede syn på efterskrevne KM skove i Voer herred, hvor mange svin derpå dette år kunne fedes.

** Erik Eskesen i Ørskov med opsættelse 26/7 fremlagde en dom, udstedt 5/3 1663, som således sluttes: da eftersom Rasmus Envoldsen og Staffen Pedersen ikke beviser at have leveret til Erik Eskesen fuld betaling for den hest, de var tillagt i sognet at betale, så bør de opkræve resten og levere til Erik Eskesen, hvorpå der blev afsagt dom: de bør betale resten efter forrige doms formelding med pågående omkostninger.

(185)

27/9 1667.

** Anders Holgersen, forvalter på Tyrrestrup. synsmænd afhjemlede syn på Ås mark, hvor noget korn var opædt og fordærvet, og han beskyldte efterskrevne for at have ladet deres gæs og svin gå i kornet.

** Anders Holgersen lod fordele Niels Eskesen af Ustrup for restants af det boel i Brigsted, han ulovligt fraflyttede, og for at indstille sig på husbondens stavn efter samme doms formelding.

(186)

** Jørgen Jensen i Holm stævnede Holger Andersen, der tjener på Urup, imod dom og tiltalte ham for at have overfaldet ham, og formener, at han derfor bør lide for skaden og gerningen efter loven, såvel hesten efter taksering at betale eller lide dele, samt for hans truen og undsigelse at stille borgen eller borge for sig selv med fængsel og jern. sagen blev opsat 6 uger.

4/10 1667.

(187)

** Peder Pedersen i Lundum mølle lovbød den selvejer bondegård i Lundum, som Eske Frandsen og Søren Mortensen nu påboer, med 5 otting jord over Lundum mark. varsel til Niels Jensen i Egebjerg mølle på Peder Pedersens Christoffer Pedersens Karen Pedersdatters og Anne Christoffersdatters vegne, som han er værge for.

** Jens Pedersen i Hansted stævnede Jens Hansen i Hansted imod dom for gæld efter hans fremlagte brev, udgivet 2/7 1652, lydende på 12 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Ibsen i Horndrup på Karen Christensdatters vegne efter 6 ugers opsættelse begærede dom over Clemend Clemendsen i Båstrup, som blev tildømt at betale efter forrige dom eller lide nam.

(188)

** læst en skriftlig befaling fra stiftskriveren, at eftersom en ringe del af matrikelskatten, som var forfaldet 1/8, er leveret, da må de vide, at hvad, som ikke bliver leveret på torsdag førstkommende, da bliver de straks derfor eksekveret, og delefogderne befales at stævne KM bønder for dom for resterende smørlandgilde arbejdspenge og andet.

11/10 1667.

** Jens Ibsen i Serridslev lod fordele efterskrevne for deres faldsmålsbøder efter loven, eftersom de tilforn er delt for hovedgæld.

(189)

** Rasmus Nielsen i Elling fremlagde en fuldmagt, som lød: Niels Sørensen, født i Tebstrup, nu i KM tjeneste på Fyn, giver fuldmagt til min morbrors søn Rasmus Nielsen i Elling, at give min stedfar Niels Jørgensen i Tebstrup afkald både efter min sl far Søren Sørensen og min sl mor Maren Christensdatter, som begge boede og døde i Tebstrup. at så i sandhed er, tager jeg Niels Sørensen ved pennen, og skriver mit navn her neden på med 3 bogstaver. Tebstrup 29/5 1667 NSS, og efter forskrevne fuldmagt gav Rasmus Nielsen ham en fuldkommen nøjagtig fri og uigenkaldende afkald for den arv, han kunne være tilfaldet.

** Anders Ibsen i Horndrup på KM og ridefogdens vegne med opsættelse 30/8 stævnede efterskrevne, som havde stedet og fæstet fra 1/5 1666, der iblandt Laurids Jørgensen i Gangsted af en halvgård, hans far Jørgen Mikkelsen for ham oplod, og Troels Sørensen i Dørup af en halvgård, hans far oplod for ham, samt stævnede efterskrevne for sagefald, som de blev tildømt at betale inden 15 dages forløb eller derfor lide nam.

(191)

18/10 1667.

** Laurids Frost i Hoved lod fordele Mads Lauridsen i Grumstrup for hans faldsmålsbøder, eftersom han 20/9 er delt for hovedgæld.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup. Jørgen Ibsen Soldat af Grumstrup bekendte, at Mikkel Pedersen havde holdt ham i tjeneste de 2 første år, han blev soldat i det lægd, og ingen anden gav ham noget til kost i de 2 år, hvortil Niels Ibsen lægdsmand svarede, at de andre i lægdet ville tage ham for deres anpart, og de havde gjort kontrakt med Mikkel Pedersen om de 2 år, han havde holdt soldaten.

** Niels Mouridsen på KM og ridefogdens vegne stævnede Jep Nielsen i Vedslet Mikkel Jensen i Assendrup på hustrus vegne og Jens Mikkelsen i Båstrup imod dom for ulovligt skifte, der er holdt i Jep Nielsens bo efter hans sl hustru Maren Jensdatter, og ikke har erlagt KM førlov. sagen blev opsat 6 uger.

(192)

** Laurids Frost i Hoved stævnede Peder Hansen, som tjente ham, imod dom, for han ulovligt er undveget hans tjeneste, for efterskrevne et halvt års løn. sagen blev opsat 6 uger.

** Clemend Clemendsen, forrige forvalter til Skanderborg, stævnede hr Jens Jensen i Kattrup og hr Niels Holgersen i Elbæk og hr Hans Pedersen Baj i Vær imod dom. sagen blev opsat 6 uger.

** Tord Ottesen i Kattrup med 6 ugers opsættelse 6/9 stævnede Anders Ibsen i Horndrup imod dom, for han 17/8 havde lyst ran over ham for noget, han ulovligt skulle have taget i Testrup bønderskov, hvilket er til hans æres beskæmmelse, om Anders Ibsen ikke bør at lide og stå til rette, og betale ham omkostning og skadeslidelse, og fremlagde tingsvidne, udstedt 17/8 1666, hvorefter Anders Ibsen mødte i retten og fremlagde et tingsvidne, udstedt 13/7 1666, samt et bevis fra Johan Ernst, at Tord Ottesen aftingede hos ham for den ulovlige skovhugst og gav ham til fogedpenge 1/2 skæppe nødder, hvilket efterskrevne bevidnede, hvorefter der blev afsagt dom: eftersom sagen lod sig ærerørig anse, turde dommeren ikke understå sig i samme sag at kende, men indfandt den for overdommere.

(194)

25/10 1667.

** Peder Madsen i Tammestrup Hans Nielsen og Niels Jørgensen sst gav last og klage over efterskrevne Eldrup mænd for en ulovlig grøft, de har kastet i Tammestrup bymænds enge.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged spurgte efterskrevne Eldrup mænd, om de kendte sig ved den grøft, som de har ladet kaste, som de Tammestrup mænd har påklaget, hvortil de svarede, at de kendte dem ved, så vidt deres formænd havde haft i brug, og som de har stedet og fæstet, og så blev de igen spurgt om grøften, så svarede de ikke hertil.

(195)

** Anders Ibsen i Horndrup. synsmænd afhjemlede syn og taksering af brøstfældighed på den gård i Ejer, som Mads Frandsen og hans søn Holger Madsen sig tilholder.

(196)

** Anders Ibsen i Horndrup på Clemend Clemendsens vegne efter opsættelse 30/8 stævnede efterskrevne imod dom for gæld efter deres breve, som de blev tildømt at betale skadesløst.

2/11 1667.

** Anders Holgersen, forvalter på Tyrrestrup, stævnede alle husbondens tjenere for restants. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Holgersen tiltalte Jesper Nielsen i Birk for 10 skæpper rug, som var af det, der var udgjort i husbondens gæld i Maren Nielsdatters bo.

** Mads Lauridsen i Grumstrup. Jørgen Madsen, født i Ølsted, bekendte, at de var venligt og vel forligt om deres tvistighed anlangende den halve gård i Ølsted, Mads Lauridsen havde købt af Jørgen Madsen, og nu har betalt ham efter deres forlig.

(197)

** Anders Ibsen fremlagde en skriftlig befaling fra amtsskriveren, som på KM vegne forstændiger alle proprietærer og lægdsmænd for proviantskatten, at de inden 4 dages forløb yder deres resterende skatteøksne i Århus, og det så gode og forsvarlige, såfremt de dem ikke tilbage igen vil annamme.

** Anders Ibsen i Horndrup på hr Anders Nielsen i Hylke hans vegne stævnede efterskrevne imod dom for korn og penge efter kirkebogen. sagen blev opsat 6 uger.

8/11 1667.

(198)

** Niels Nielsen i Rådvedgård. efterskrevne vidnede, at det stykke jord, som ligger på Grydkærsager på Rådved mark, har Niels Nielsen ikke haft i brug, siden sl Niels Tomasen døde, som kan være for 8 år siden.

** den sag mellem Jørgen Jensen i Holm og Holger Andersen, som tjener på Urup, er med begge parters bevilling opsat 8 dage, om den kan bilægges.

** Christen Jensen i Riis på KM og lensherrens vegne. synsmænd afhjemlede syn på efterskrevne broer i Voer herred.

(199)

** Niels Jensen i Egebjerg mølle på sin datter Maren Nielsdatters vegne i Lundum mølle. Peder Pedersen i Lundum mølle solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Maren I Nielsdatter og hendes arvinger den halve selvejer bondegård i Lundum, som Eske Frandsen og Søren Mortensen påboer, med tilliggende halvparten af 5 otting jord over al Lundum mark.

(200)

** Christen Knudsen i Gangsted stævnede Knud Sørensen i Gangsted imod dom for 6 sletdaler, som rester af hans far sl Søren Andersens udgivne brev, dateret 10/10 1659, og satte i rette. om han ikke burde betale inden 15 dage. sagen blev opsat 6 uger.

15/11 1667.

** Anders Ibsen i Horndrup, delefoged til Skanderborg, stævnede hver mand for deres skyld og landgilde og hvis, de pligtig er efter jordebogen for 1667 efter en skriftlig restants. sagen blev opsat 6 uger.

(201)

** Otte Pogwisch ved sin fuldmægtig Anders Holgersen spurgte Peder Madsen i Tammestrup med flere sst, eftersom de med deres naboer i Eldrup er kommet i tvistighed om deres markskel og nu anfanger trætte derom, og de Eldrup mænd formener dem forurettet og formener, de Tammestrup mænd bør fremvise dokumenter og sandemandsbreve, hvorefter efterskrevne, som mindes op til 60 år, vidnede om ret markskel mellem Tammestrup mark og Eldrup mark, og at grøften var gravet på Eldrup mark.

(202)

** Anders Holgersen. synsmænd afhjemlede syn på den grøft, som var kastet i Eldrup enge, da kunne de ikke rettere syne og se, end førnævnte grøft jo er opkastet på al Eldrup mark i længde og bredde, men i den nordre ende syntes de at have gravet dem selv for nær, eftersom de blev forevist rigtigt markskel.

** Anders Ibsen i Horndrup. synsmænd afhjemlede deres syn på Vorvads bro og Fuldbro møllebros brøstfældighed.

** Otte Simonsen i Tvingstrup fremlagde en forpligt og pantebrev, udgivet af Jørgen Jensen i Tvingstrup på 22 sletdaler, hvorfor han pantsætter efterskrevne jord, dateret 16/4 1655 Jørgen Jensen egen hånd, og nu tilbød han sl Jørgen Jensens arvinger, som nu besidder gården, nemlig Jens Jørgensen og Anders Mikkelsen, om de vil indløse brevet og betale ham, så vil han afstå pantet.

(203)

** Otte Simonsen stævnede efterskrevne imod dom for gæld, der iblandt Hans Folmersen i Serridslev hans hustru Sidsel Jensdatter for 5 sletdaler, som hendes forrige mand Jens Pedersen og hun blev ham skyldig. opsat 6 uger.

** Anders Holgersen, forvalter på Tyrrestrup, lod afhjemle syn på fængslet på Tyrrestrup, som Søren Fisker havde været anholdt i.

(204)

** Jørgen Jensen i Holm med opsættelse 27/9 næst afvigte fremlagde vidne synsvidne vurderings og klagevidne udstedt 6/9, og nu mødte Holger Andersen, der tjener som rytter på Urup, og nægtede ved sin sjæls salighed, at han ikke havde truet eller undsagt Jørgen Jensen, hvorefter der blev afsagt dom: eftersom det bevises, at Holger Andersen har stukket Jørgen Jensens hest, så den derover blev død, så bør han betale hesten efter dannemænds vurdering, og for de to blåslag efter loven, og eftersom der irettesættes for efter trusler og undsigelser at sætte borgen eller han for sig selv at borge i fængsel og jern, da vidste dommeren ikke i den post at dømme, men indfandt den for sin gunstige overdommer.

22/11 1667.

(205)

29/11 1667.

** Rasmus Envoldsen i Lundumskov på Rasmus Jensens vegne i Vissing stævnede Søren Eriksen i Overby imod dom for 8 sletdaler, han var hans bror sl Søren Jensen, som døde i Møballe, skyldig, om han ikke bør betale inden 15 dage, og begærede dom. sagen blev opsat 6 uger.

** Mikkel Christensen Skovrider i Yding til 4.ting tilbød den brune fol, som var vurderet efter sl Niels Jensen for 4 sletdaler, om Niels Mouridsen på KM vegne ville annamme den, hvortil han svarede, at han ville annamme de 4 sletdaler, og Mikkel Christensen kunne beholde den.

** Peder Jensen i Tebstrup stævnede efterskrevne imod dom, og fremlagde en skriftlig restants på det, de er skyldig til Christian Christoffer greve af Holck, som Peder Skøt i Tebstrup har at hente dom over, hvortil Peder Mikkelsen, forvalter over Urup, svarede
at der burde ikke udstedes dom, uden han fremviser rigtig fuldmagt, og der blev afsagt dom: da Peder Jensen ikke fremlægger fuldmagt, vidste fogden ikke derpå at kende eller dømme.

(206)

** Jens Andersen i Tørring, herredsfoged i Tyrsting herred, stævnede ritmester Anders Vinter i Ejer, Hans Eriksen sst, Erik Eriksen i Horsens, og Gertrud Eriksdatter i Tåning imod dom og fremlagde en varselsseddel af Viborg landsting 25/9, hvormed stævnedes alle sl Erik Vinters børn og arvinger for dom, som sl Anders Jensen, forrige herredsfoged i Tyrsting herred, hans efterladte børn agtede at lade forhverve, og han fremlagde en dom, udstedt 20/3 1663, at eftersom fremlægges et pantebrev udstedt 9/7 1652, Erik Vinter i Ejer har kendt sig skyldig at være Anders Jensen i Tørring 50 sletdaler, og derfor pantsat ham hans bondehus i Ejer, da bør dette bondehus med tilliggende at efterfølge Anders Jensen og arvinger, indtil gælden bliver betalt, og nu satte i rette, om sl Erik Vinters arvinger ikke burde betale til sl Anders Jensens søn Jens Andersen førnævnte hovedsum med rente og interesse, eller førnævnte hus at følge ham og hans arvinger. sagen blev opsat 6 uger.

(207)

** Niels Jensen Buntmager af Horsens fremlagde en skriftlig fortegnelse lydende, at 9/10 1667 blev sl Kirsten Jørgensdatters efterladte gods, efter hendes frænder og arvinger, nemlig Niels Sørensen Buntmager af Horsens Else Jensdatter og Søren Jensens hustru sst deres begæring, registreret med adskillige gældsbreve, samt en seddel fra hr Jens Jensen i Kattrup, at Rasmus Stigsen, Kirsten Jespers mand, er udlagt som barnefar af en kvinde ved navn Apelone Raskes, og derfor har stået skrifte Mikaeli 1659, og Jørgen Nielsen af Bisholt vedkendte sig at være ret arving hertil.

(209)

** Anders Ibsen i Horndrup, delefoged til Skanderborg, og Frederik van der Liedt stævnede efterskrevne imod dom efter en skriftlig restants på hvis korn, bønderne 1666 har borget og er med forstrakt. sagen blev opsat 6 uger.

(210)

6/12 1667.

** Anders Holgersen, forvalter på Tyrrestrup, stævnede menige Hansted sognemænd imod dom for kirkens tiende 1663. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Holgersen stævnede Niels Jensen i Egebjerg mølle imod dom, eftersom han på hans søn Jens Nielsens vegne har stedet og fæstet Haldrup mølle, og lovet enten at forfærdige møllen eller at give 24 rigsdaler derfor, om han ikke bør efterkomme det. sagen blev opsat 6 uger.

(211)

** Anders Holgersen stævnede efterskrevne Hanstedgårds tjenere for hvis, de rester med for 1663 og 64. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Holgersen til 4.ting lod fordele efterskrevne for gæld.

** Laurids Frost i Hoved med opsættelse 18/10 næst afvigte stævnede Peder Hansen, som tjente Laurids Frost, imod dom, som blev afsagt: han bør betale et halvt års løn til Laurids Frost.

(212)

** Mikkel Pedersen i Grumstrup fremlagde en landstings forening imellem ham og herredsfoged Jonas Hansen, som indeholder, at 20/11 var skikket på Viborg landsting Mikkel Pedersen i Grumstrup, som havde i rette stævnet Jørgen Eskesen i Møballe for en dom, udstedt 7/6 1667, hvori han har frikendt herredsfogden Jonas Hansen i Elling for Mikkel Pedersens tiltale, som han har søgt ham for efter landstingsdom, udstedt 14/3 1666, som er konfirmeret ved højesteret 20/8 samme år, hvilket han som sættefoged har understået sig ganske at have forbigået, Mikkel Pedersens bo ubeskåret og ubehindret ham at følge, hvorover hans dom bør magtesløs kendes, og for slig hans grove forsømmelse at stå til rette, og Jonas Hansen bør svare til Mikkel Pedersens bo og KM betroede restants, og sagen blev optaget til doms, om Mikkel Pedersen og Jonas Hansen ikke kunne forliges, og 21/11 mødte de og vedgik et forlig angående deres tvistigheder, som Jens Jørgensen prokurator irettelagde.

(213)

** Clemend Clemendsen, forrige KM forvalter over Skanderborg len, stævnede dem i herredet, som har bekommet borgekorn af ham, efter en skriftlig restants. sagen blev opsat til snapsting.

(214)

** Mads Jonsen i Båstrup på sine egne og sin bror Laurids Jonsens vegne sst stævnede efterskrevne imod dom, som de er i forløfte for til Clemend Clemendsen for korn, som de af ham har borget. sagen blev opsat 6 uger.

** Clemend Clemendsen, forrige forvalter, med opsættelse 18/10 fremlagde provstens stævning og henfindelse til verdslig ret, dateret Birk præstegård 23/9 1667 Christen Pedersen egen hånd, og dernæst fremlagde to forpligter udgivet af hr Jens Jensen i Kattrup, den første lydende på 100 rigsdaler, dateret 10/8 1655, og den anden, udgivet 16/12 1663, lydende på 38 sletdaler, underskrevet Jens Jensen Holmbo, desligeste af hr Jens Jensen resten af hans bondegårds landgilde 1665 og præstegæsteris penge for 1663-64-65, og fremlagde to sedler, udgivet af hr Erik Clemendsen, forrige sognepræst til Vær og Nebel, den ene lydende på 20 sletdaler, dateret 12/10 1647, og den anden på 3 sletdaler, dateret 7/7 1648, og satte i rette, om hr Jens Jensen ikke burde betale hans obligationer, og hr Jens Pedersen Baj i Vær at betale efter hans sl formands underskrevne forpligter, nemlig halvparten, eftersom han har den sl mands efterladte hustru og bo, hvorefter blev fremlagt hr Jens Pedersens indlæg, at da hans sl formands gæld ikke er blevet krævet over skifte efter ham, og gælden ikke bevises, og eftersom samtlige medarvinger ikke er stævnet, så bør der ikke falde dom i sagen, og derefter blev der afsagt dom: de bør betale gælden.

(217)

** Anders Holgersen, forvalter på Tyrrestrup, med opsættelse 2/11, fremlagde en restants, som de blev tildømt at betale.

13/12 1667.

** Gabriel Tomasen i Haldrup mølle. Morten Olufsen i Hedemølle vidnede, at 1666 på kyndelmissedag var Gabriel Tomasen i Hedemølle hos ham med et læs malt for Laurids Frost i Hoved for at lade det male, og han samme dag fra morgen og til imod aften var stedse hos samme malt, imidlertid det blev malet, til han fik det med sig hjem. andre vidnede det samme. varsel til Ernst Bille skovrider i Hads herred og Hermand Hermandsen i Århus.

(218)

** Mikkel Rasmussen i Gangsted. Aksel Christensen i Søvind vidnede, at 1666 på kyndelmissedag var Mikkel Rasmussen af Ballebo, nu boende i Gangsted, i Søvind kirke efter bispens anmodning, eftersom hans ærværdighed den dag visiterede i kirken, og havde ladet begge menigheder tilsammen kalde, og da var Mikkel Rasmussen i kirken al den stund, den prædiken og visitats skete, som var fra klokken var otte og til et over middag. andre vidnede det samme.

(219)

20/12 1667.

** Sejer Sørensen i Ballebo til 4.ting lovbød den halve selvejer bondegård i Elbæk, Søren Jørgensen påboede, som er ham arveligt tilfalden. varsel til Hans Sejersen i Elbæk og Barbara Sejersdatter sst.

** den sag mellem Christen Knudsen i Gangsted og Knud Sørensen sst er med bevilling opsat til snapsting.

** tingbogens autorisation 1668.

(220)

10/1 1668.

** rettens betjente.

17/1 1668.

** hr Rasmus Jensen i Gauerslund. Rasmus Pedersen i Grumstrup lovede og tilforpligtede sig, eftersom Gud allernådigst har hedenkaldet hans sl hustru Anne Baldsersdatter, da lovede han at give hver af sine børn Anne Rasmusdatter Cathrine Rasmusdatter hver et halvt hundrede sletdaler og hver en god forsvarlig seng og en panelet egekiste et egeskrin og deres sl mors kåbe og en fifskaftes trøje, og holde dem til skolegang og at give dem nødtørftige klæder og underholdning.

(221)

** Anders Ibsen delefoged på KM vegne gav tilkende, eftersom han tit og ofte har tilsagt KM tjenere at yde deres resterende landgilde og arbejdspenge, og i dag til 4.ting dem strengeligt advarede og tilsagde, såfremt de ikke derfor vil lide.

** løjtnant Baldser Wilde under oberstløjtnant Johan Liebreichs kompagni. Bertel Jensen Worm af Linå på sine egne vegne så og på sin mor Anne Bertelsdatter sst hendes vegne solgte og skødede fra sig sin mor og deres arvinger til løjtnant Baldser Wilde og hans hustru Anne Margrete Gytters den halve selvejer bondegård i Riis, som de har i pant af Christen Jensen efter pantebrev af Gern herredsting 5/3 1664, og siden er dem tildømt efter dom af Voer herredsting 5/5 1665, som er halvparten af gården.

(222)

24/1 1668.

(223)

** Anders Ibsen delefoged på KM vegne. Søren Nielsen Hem i Tåning gav Villum Sørensen i Ejer sag, for at han i går var otte dage kom i hans hus og tog efterskrevne tøj og kedel ud af hans hus uden hans minde, og dertil svarede han, at to eksekverryttere, som eksekverede for matrikelskatten, flyede ham det, at han skulle bære det til Skanderborg.

** Niels Mouridsen på KM og overjægermesterens vegne stævnede efterskrevne imod dom for oldengæld for svin, de har haft på KM skove. sagen blev opsat 14 dage.

(224)

** Peder Rasmussen i Rådved stævnede efterskrevne imod dom for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Andersen i Tørring, herredsfoged i Tyrsting herred, med opsættelse 29/11 fremlagde en dom, udstedt 20/3 1663, hvor Anders Jensen i Tørring, herredsfoged i Tyrsting herred, stævnede ritmester Anders Vinter i Ejer, Hans Vinter, Erik Vinter, Karen Pedersdatter Peder Eriksen og (blank) Eriksdatter i Horsens og tiltalte dem for 50 sletdaler efter pantebrev, dateret 9/7 1652, som blev fremlagt, hvor Erik Jensen Vinter i Ejer kendte sig at være Anders Jensen i Tørring skyldig 50 sletdaler, hvorfor han pantsætter hans bondehus i Ejer, og der blev afsagt dom: forberørte bondehus i Ejer bør at efterfølge Anders Jensen som pant, indtil han bliver betalt hovedsum med 8 års renter, og han fremlagde fortegnelse på hvis, som er anvendt på sl Erik Vinters trætte 1663, da det blev dømt til brugelig pant, hvorefter der blev afsagt dom: da det ikke bevises ved rigtig vurdering, hvad huset kan være værd, kan der ikke anderledes kendes, end Jens Andersen bør lade huset taksere, før det kan blive ham tildømt for evig ejendom.

(227)

** Anders Ibsen i Horndrup, delefoged til Skanderborg, på KM og amtsskriverens vegne med opsættelse 15/11 stævnede KM tjenere for hvis, de er skyldig efter en skriftlig restants, hvorefter der blev afsagt dom: enhver bør betale hvis, de søges for efter restantsen.

(228)

31/1 1668.

** Søren Andersen i Møldrup til 4.ting fremlyste en liden hestplag, som han havde haft på foder siden skt Mortensdag, om nogen ville kendes ved den, og den blev vurderet for 2 sletdaler.

** Christoffer Eskesen i Elling på sine egne og hans søskendes vegne, nemlig Peder Eskesen i Elling, Karen Eskesdatter og Anders Eskesen deres vegne begærede vidne, eftersom deres søster Anne Eskesdatter, som er barnfødt i Elling, og var rejst udenlands, nu skal være død, og efterskrevne vidnede, at de er ret hele søskende, og deres forældre var sl Eske Pedersen i Elling og sl Karen Hansdatter, som boede og døde sst.

(229)

** Peder Jensen i Tebstrup på sine egne og Mikkel Sørensens vegne i Tebstrup til 3.ting tilbød Jens Jensen i Hoved en dug, som Mikkel Sørensens hustru Anne Pedersdatter i Tebstrup og Mette Pedersdatter sst havde lånt af Jens Jensens hustru i Hoved.

** Laurids Pedersen i Purup stævnede Anders Mikkelsen i Grumstrup imod dom for gæld efter hans fremlagte håndskrift, dateret 4/11 1649. sagen blev opsat 6 uger.

(230)

** Anders Holgersen, forvalter på Tyrrestrup, med opsættelse 6/12 fremlagde efterskrevne skriftlige fortegnelse for kirkens tiende 1663, som rester i Hansted sogn, som de blev tildømt at betale.

(231)

** Anders Holgersen. den sag mellem ham og Niels Jensen i Egebjerg mølle blev med bevilling opsat 14 dage.

** Anders Holgersen. den sag med Hanstedgårds restants er opsat 14 dage.

** Clemend Clemendsen, forrige forvalter over Skanderborg len, med opsættelse 6/12 stævnede efterskrevne, som har bekommet borgekorn, efter en skriftlig restants, og der blev afsagt dom: enhver bør betale hvis, de resterer med.

(232)

** Frederik van der Liedt, amtsskriver på Skanderborg, stævnede efterskrevne imod dom for gæld efter en restants for borgekorn 1666, som de blev tildømt at betale inden 15 dage efter recessen.

(233)

** Anders Ibsen i Horndrup på KM vegne stævnede Villum Sørensen i Ejer imod dom, for han er gået ind i Søren Nielsen Hem i Tørring hans hus uden hjemmel, og der udtaget tøj og en kedel, og satte i rette, om han ikke burde at forskaffe ham hans tøj og klæder igen og stå til rette for omkostning og skadeslidelse. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Hansen i Overby på sine egne og mor Else Pedersdatter sst hendes vegne indæskede til arv og gæld efter sl Hans Jørgensen, som boede og døde i Overby, så mange, som har gæld efter ham at fordre, til på mandag, som er rette tredvedsdag efter den sl mands død.

(234)

** Niels Hansen i Overby lod opnævne vurderingsmænd til at vurdere hvis gods og formue, som fandtes efter sl Hans Jørgensens dødelige afgang.

7/2 1668.

** den sag med Niels Mouridsen for oldengæld blev opsat 1 måned.

** Peder Jensen i Tebstrup stævnede Jens Jensen i Hoved imod dom formedelst en dug, som er tilbudt ham efter tingsvidne udstedt 31/1, hvortil han svarede, at når Peder Jensen leverer ham dugen, som hans datter Mette Pedersdatter havde med Anne Pedersdatter sst lånt af ham, så god som den var den tid, da ville han annamme den, men den dug, som Peder Jensen havde tilbudt ham, den kendte han sig ikke ved. opsat 6 uger.

** Anders Ibsen i Horndrup, delefoged til Skanderborg, på KM vegne stævnede Holger Madsen i Ejer og Mads Frandsen sst imod dom, og tiltalte dem, eftersom Holger Madsen med hans far Mads Frandsen besidder den gård i Ejer, som Henrik Heide sidst påboede, og det uden nogen øvrigheds tilladelse, og eftersom den var ganske vel ved magt, før de har antaget samme gård, sætter derfor i rette, om de ikke bør stå til rette for gårdens brøstfældighed efter det afholdte syn. opsat 6 uger.

(235)

** Anders Ibsen i Horndrup på Søren Envoldsens vegne i Skanderborg lod fordele efterskrevne for gæld.

** Søren Nielsen i Eldrup og Søren Jensen sst fremlagde en kontrakt imellem dem, anlangende efterskrevne aftægt, Søren Nielsen skal have af Søren Jensen, så længe han lever, for han har opladt sin gård for ham.

(236)

** hr Christen Pedersen i Birk, sognepræst og provst i Voer herred. Niels Knudsen i Såby Hovgård fremlagde en fuldmagt, hvormed Laurids Bording i Århus giver hans tjener Niels Knudsen fuldmagt til at skøde til hr Christen Pedersen jord og hussted nedenfor Såby Hovgård, og nu solgte og skødede han fra mester Laurids Bording og til hr Christen Pedersen ovennævnte øde huspladser og byggesteder.

(237)

14/2 1668.

** Anders Holgersen, forvalter over krigskommissærens gods, stævnede alle hans tjenere imod dom for hvis, de resterer med af landgilde og i andre måder. sagen blev opsat 14 dage.

(238)

** Anders Holgersen med opsættelse 6/12 1667 stævnede Niels Jensen i Egebjerg mølle imod dom, hvorimod Niels Jensen fremlagde sit svar, at eftersom han ikke besidder eller har Haldrup mølle i fæste, ej heller har udlovet noget derpå at lade forfærdige, formener han sig fri for tiltale, dateret Egebjerg mølle 14/2 1668 NIS, hvorefter der blev afsagt dom: eftersom der ikke fremlægges bevis, at han førnævnte penge har lovet at udgive, kan han ikke dømmes til at forfærdige møllen.

(239)

** Rasmus Nielsen i Riis og Laurids Jensen sst. synsmænd afhjemlede syn på den gård i Riis, som Frands Pedersen påboede.
 
(240)

21/2 1668.

** Johan Lyllofsen stævnede Else Pedersdatter, sl Hans Jørgensens, i Overby imod dom, så og Niels Hansen og Jørgen Hansen sst imod dom, og fremlagde en håndskrift, udgivet af Hans Jørgensen i Overby til Peder Hansen i Horsens, forrige slotsskriver på Skanderborg, på 37 sletdaler, dateret 23/9 1652 Hans Jørgensen egen hånd, hvorpå var afskrevet betalinger, og han satte i rette, om sl Hans Jørgensens efterleverske og børn ikke burde betale resten. sagen blev opsat 6 uger.

(241)

** Niels Mouridsen på KM vegne stævnede KM tjenere og forbød alle og enhver at tage af vindfælder, som formedelst Guds vejrlig er faldet i KM skove og vildtbane, før det bliver synet og vurderet, og da at nyde efter vurderingen, om øvrigheden vil det bevilge, og i lige måder forbød, at ingen må tage gærdsel eller gærderis her i vildtbanen, som dyrene har deres stade, såfremt de ikke derfor vil stå til rette.

** Peder Mikkelsen, forvalter på Urup, stævnede efterskrevne imod dom for oldengæld brændpenge afgifter og andet. sagen blev opsat 6 uger.

(242)

** Mikkel Rasmussen i Gangsted lydeligt ved 6 høringe lod fordele efterskrevne for landbod efter loven, nemlig Jens Mikkelsen i Ås to sønner er i 3.led, hver 3 mark, Niels Eriksen sst en søn 3 mark, Jørgen Eskesen i Møballe 2 mark, hans søn 24 skilling, Peder Eskesen sst 2 mark, hans søn 24 skilling, Morten Jespersen i Grumstrup 4 mark, Knud Jonsen en søn 24 skilling, Oluf Pedersen sst en søn 24 skilling, Albret Pedersen sst 24 skilling, Anders Jespersen i Overby en søn 24 skilling, eftersom det er lagt af samfrænder, dateret Gangsted 13/10 1666.

28/2 1668.

(243)

** Morten Jespersen i Grumstrup og Anders Andersen sst fremlagde en kontrakt om efterskrevne aftægt Morten Jespersen skal have sin livstid i den gård, han er i, og har påboet

(244)

** Terkel Sørensen på Havreballegård hans fuldmægtig på generalkrigskommissær Otte Pogwisch hans vegne med opsættelse 14/2 stævnede hans tjenere imod dom og fremlagde en skriftlig restants på alt hvis, hans tjenere her i herredet rester med for 1663 og 1664, som de blev tildømt at betale eller lide nam og indvisning.

(246)

** Sejer Sørensen i Ballebo på hans mor Barbara Sejersdatter i Elbæk hendes vegne fremlagde en kontrakt mellem Jørgen Sørensen i Elbæk og hans mor Barbara Sejersdatter om den aftægt, hun skal have hendes livstid, og han har bedt Hans Sejersen i Elbæk, Niels Pedersen i Gangsted, Sejer Sørensen i Ballebo, som hun tog til hendes lovværge med ham at underskrive, dateret Elbæk 15/10 1668 Jørgen Sørensen HSS NPS SSS IIS.

(247)

** Laurids Jørgensen i Grumstrup. Sejer Sørensen i Ballebo lovede og tilforpligtede sig, eftersom Gud har hedenkaldt hans sl hustru Karen Jørgensdatter, at give hans børn Mikkel Sejersen og Apelone Sejersdatter til arv efter deres sl mor hver et halvt hundrede sletdaler en seng og en kiste, holde dem til skolegang og forsørge dem med klæder og underhold.

(248)

** Jørgen Sørensen i Elbæk et skøde. Sejer Sørensen i Ballebo solgte fra sig og hans arvinger og til hans bror Jørgen Sørensen og hustru Karen Jørgensdatter og deres arvinger den halve selvejer bondegård i Elbæk, som Jørgen Sørensen påboer, og som Sejer Sørensen er arveligt tilfaldet efter hans sl far Søren Jørgensen, som boede og døde sst, og efter hans andre søskende, såvel som hans mor for dem samtlige har afstået efter købebrev.

(249)

** Laurids Jørgensen i Grumstrup på hans søster Karen Jørgensdatters vegne. Jørgen Sørensen i Elbæk solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Karen Jørgensdatter og hendes arvinger halvparten at den halve selvejer bondegård i Elbæk, han påboer, som er arveligt tilfaldet ham, så vel som han har købt, og hans mor for ham har afstået.

(250)

** Jørgen Sørensen i Elbæk et afkald. Sejer Jørgensen i Ballebo gav hans bror Jørgen Sørensen afkald for al den arv, som han kunne være arveligt tilfaldet efter hans sl far Søren Jørgensen og hans sl bror Mikkel Sørensen, som boede og døde i Elbæk, og han takkede ham godt for god betaling, og de stod med hverandre til vedermåls ting.

6/3 1668.

** Jens Mikkelsen i Gangsted på Søren Andersens vegne i Gangsted. efterskrevne vidnede, at der ikke fandtes videre gods efter Søren Andersens hustru sl Helle Jensdatter, når hendes begravelses bekostning var udgjort, som i det meste kunne vurderes for i det højeste 6 sletdaler, eftersom de var i boet 12/2 1667. varsel til Jost Jensen i Firgårde, Søren Mortensen i Vitved, Jens Jensen i Gesing, Morten Pedersen i Enner.

(251)

** Jørgen Jørgensen i Kattrup. Sidsel Jørgensdatter i Kattrup med hendes lovværge og ældste bror Jens Jørgensen i Møballe, og Jens Jørgensen på hans søster Anne Jørgensdatters vegne tilstod, at Jørgen Jørgensen har fornøjet Sidsel og Anne Jørgensdatter for deres arvelod og part i Engestrup mark, som de kunne tilfalde efter deres sl far Jørgen Jørgensen, som boede og døde i Møballe, og de takkede deres kære bror Jørgen Jørgensen godt for god betaling.

** Laurids Pedersen i Kattrup til 4.ting lovbød hans hustrus part i Engestrup mark, som er den halve part. varsel til Jørgen Jørgensen i Kattrup, Sidsel Jørgensdatter sst, Jens Jørgensen i Møballe, Anne Jørgensdatter af Kattrup.

** Peder Ibsen i Riis og Jørgen Ibsen i Bjødstrup, kirkeværger til Ovsted kirke, og Anders Ibsen i fogdens sted. synsmænd afhjemlede deres syn af mangel og brøst, som synligt kan findes på Ovsted kirke.

(253)

** Niels Mouridsen på KM og overjægermesterens vegne med opsættelse 24/1 stævnede efterskrevne for de svin, de 1667 har haft indbrændt på KM olden, hvorefter Envold Christensen i Tammestrup på hans bror Christen Christensens vegne i Tammestrupgård fremlagde KM frihedsbrev på Tammestrupgård til Christen Christensen, forrige skriver på Skanderborg, at han skal nyde bruge og beholde gården kvit og fri for landgilde ægt arbejde og anden tynge og besværing hans livstid, dateret Københavns slot 12/7 1660, og han mente sig for tiltale i den dag bør fri at kendes, og Jørgen Jensen i Holm svarede, at han havde ladet sine svin indbrænde hos ridefogdens hustru Abigael Jensdatter Bjørn, som havde fået en tønde malt, hvorefter der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale deres oldengæld, men Envold Christensen, som fremlægger KM brev, kan ikke tilfindes at udgive nogen oldengæld af hans gårds skov.

(255)

** Christen Jensen i Riis til 4.ting lovbød den bondegård i Riis, som han påboede, samt et enemærke. varsel til Mads Jensen på Toft, Christen Nielsen, Mads Nielsen, anden Christen Nielsen, og Karen Nielsdatter alle på Toft samt Jens Nielsen i Kolding.
 
14/3 1668.

** Peder Lassen i Ørridslev og Jens Jensen sst stævnede Anders Jespersen i Overby Søren Eriksen sst og Jørgen Eskesen i Møballe imod dom og tiltalte dem for deres soldaterhold, som er i lægd med hverandre, om de ikke bør betale hver fuldt til deres soldat, eftersom de hver boer på en fuld gård. sagen blev opsat 6 uger.

** Terkel Sørensen, ridefoged på Lerbæk, hans fuldmægtig på hans excellence krigskommissærens vegne med opsættelse 14/2 fremlagde en skriftlig restants på Hanstedgårds tjenere og for korn, de på adskillige tider har bekommet til borgen, og på husbondens vegne begærede han dom, som lød: forskrevne personer bør betale de penge og korn, de tiltales for.

(257)

** Peder Ibsen i Riis og Jørgen Ibsen i Bjødstrup, kirkeværger til Ovsted kirke, stævnede Peder Jensen Skøt i Tebstrup, forrige kirkeværge til samme kirke, imod dom for det, han er skyldig til Ovsted kirke, nemlig 83 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Eske Jørgensen i Kattrup et skøde. Laurids Pedersen i Kattrup med hans ægtehustru Maren Jensdatter solgte og skødede fra dem og deres arvinger og til Eske Jørgensen og hans arvinger al den lod og part, som førnævnte Maren Jensdatter har i den bondeejendom, som kaldes Engestrup mark, som ligger mellem Kattrup Overby og Møballe markskel, som er den halve part.

(258)

** Poul Lauridsen i Birknæs stævnede efterskrevne imod dom for oldengæld fæstepenge skattepenge og korntiende. sagen blev opsat 6 uger.

(259)

** Clemend Clemendsen, KM forrige forvalter over Skanderborg len, stævnede efterskrevne imod dom, for det, han har forstrakt dem med af borgekorn og rede penge efter en skriftlig restants, som blev fremlagt. sagen blev opsat 6 uger.

(260)

** Clemend Clemendsen stævnede efterskrevne og fremlagde en restants. sagen blev opsat 6 uger.

(261)

** Clemend Clemendsen stævnede Mikkel Pedersen, forrige delefoged i Voer herred, og fremlagde en fortegnelse på det, bønderne beretter at have betalt Mikkel Pedersen, som ikke er klareret hos Clemend Clemendsen, om han ikke bør betale hvis, som han har oppebåret. opsat 6 uger.

** Anders Ibsen i Horndrup, delefoged til Skanderborg, på KM vegne med opsættelse 31/1 stævnede Villum Sørensen i Ejer imod dom og fremlagde et tingsvidne, udstedt 24/1, angående det tøj, han tog i Søren Nielsens hus i Tåning, som to eksekverryttere havde eksekveret for matrikelskatten, og han fremlagde en seddel fra Frederik van der Liedt, at da der mangler to kvartalers kontribution af Peder Jensens ødegård i Ejer, hvoraf Søren Nielsen er forundt en eng, så befales lægdsmanden at lade vurdere og sælge rugsæden, og der blev afsagt dom: da rugsæden skal sælges for at betale den resterende skat, så bør Villum Sørensen forskaffe Søren Nielsen hans tøj og klæder igen.

(262)

** Morten Mikkelsen, skriver på Odensegård, stævnede efterskrevne imod dom og tiltalte dem efter en dom, udstedt 23/2 1665, for deres efterskrevne resterende landgilde, som de blev tildømt at betale, og nu satte han i rette, om de ikke burde betale inden 15 dage, hvorefter Søren Sørensen i Ballebo fremlagde sit svar, at han søges for den resterende landgilde for 1660-61-62-63, hvilket var før han fik sin fars gård i brug, og han har ikke lovet at betale noget af hans fars landgilde, hvorfor ham formener sig fri for tiltale, og Mikkel Knudsen i Ballebo fremlagde enken Anne Sørensdatters svar angående det, hun havde betalt, og formente, at hun burde have forskånsel for resten, og der blev afsagt dom: da de ikke fremlægger bevis, at de har betalt noget på forrige dom, så bør de betale det resterende inden 15 dage.

(264)

20/3 1668.

(dimmeluge)

27/3 1668.

(265)

** Søren Jensen i Gangsted stævnede Christen Staffensen i Gedved og Tøger Staffensen sst imod dom og tiltalte dem for et kåbeklæde, de havde lovet hans hustru nu sl Johanne Staffensdatter til medgift, den tid hun kom til ham og ikke vil betale. sagen blev opsat 6 uger.

** den sag med Anders Ibsen i Horndrup delefoged og Holger Madsen i Ejer om hans gårds brøstfældighed er med bevilling opsat 14 dage.

** Søren Jensen Dallerup i Horsens stævnede efterskrevne imod dom anlangende efterskrevne gæld. sagen blev opsat 6 uger.

(266)

** Peder Jensen Skøt i Tebstrup på egne og Mikkel Sørensens vegne sst med opsættelse 7/2 fremlagde tingsvidne, udstedt 31/1 næst afvigte, hvor han tilbød Jens Jensen i Hoved en dug, og nu fremlagde Jens Jensen et tingsvidne, udstedt 10/8 1666, hvor han lod fordele Anne Pedersdatter Mikkel Sørensens hustru i Tebstrup for halvparten af en dug, som hun med Peder Jensens datter Mette Pedersdatter havde lånt af hans hustru, og Peder Jensen lovede at betale hendes part, og nu blev der afsagt dom: Peder Jensen og Mikkel Sørensen bør betale hver sin part af samme dug.

(267)

3/4 1668.

** Anders Ibsen i Horndrup på Maren Andersdatters vegne i Hoved stævnede Anders Albretsen i Ustrup imod dom for en kvie, han afkøbte hende for 7 sletdaler, som han ikke vil betale. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Ibsen i Horndrup fremlagde en befaling fra amtsskriveren, hvormed han på KM vegne befaler samtlige delefogder i Skanderborg amt at give de bønder tilkende, som har ydet noget korn til nogen af amtmand Korfits Trolles tjenere, at samme korn bliver dem ikke godtgjort, eftersom amtmanden ingen myndighed har til at annamme landgilde, og her foruden har delefogderne at advare samtlige resterende bønder, at de skal påtænke at have penge rede til det, de resterer med for 1666-67.

** Anders Ibsen i Horndrup på Clemend Clemendsen, KM forrige forvalter, hans vegne stævnede efterskrevne KM tjenere imod dom for hvis, de resterer med af landgilde tiende og andet. sagen blev opsat 6 uger.

(268)

** Jens Jensen i Hoved stævnede Mads Frandsen i Ejer og hans sønner Holger Madsen og Frands Madsen imod dom, og talte med hans søn Jens Madsen, og tiltalte dem for 50 sletdaler efter deres brev, som de har udgivet til Jens Jensen og hans far Jens Christensen i Hoved, dateret Hoved 12/12 1666 med deres egenhændige underskrifter. opsat 6 uger.

(269)

** Eske Jensen i Elling stævnede Rasmus Hansen i Elling imod dom for 9 1/2 sletdaler, han rester med af huspenge af Eske Jensens hus, som han påboer, for forleden år, som han bør betale samt have hans fæste forbrudt. sagen blev opsat 6 uger.

** Johan Ernst, ridefoged til Skanderborg, fremlagde en opskrift på hvis, som er stedet og fæstet i Skanderborg amt fra 1/5 1666 til 1/5 1667.

(270)

** Peder Mikkelsen, forvalter på Urup, med opsættelse 21/2 fremlagde en skriftlig restants på det, efterskrevne bønder er ham skyldig, og der blev afsagt dom: de bør betale det, de rester med, inden 15 dage.

(271)

** Søren Lauridsen i Tåning. Jens Keldsen i Ejer kendte sig skyldig at være ham 25 sletdaler, hvorfor han pantsætter hans hustrus part af den halve gårds eje på Ejer mark, som er den 4.part af førnævnte halve gårds jord og ejendom, som han skal bruge for renten af sine penge til 1670.

10/4 1668.

(272)

** Las Sørensen i Tåning. Jens Keldsen i Ejer tilstod, at han i 4 år har haft det jord og ejendom i brug, som ligger på Ejer mark, som er de 3.parter, som er Kirsten Jensdatters part, som Laurids Sørensen er værge for, og han lover at give hende lovens renter deraf, og svare hvis rettighed årligt deraf skal gives til KM skatter og skyld, og de stod med hverandre til vedermåls ting.

** Christen Jensen i Riis bød sig i rette, eftersom han er stævnet af løjtnant Baldser Wilde, om han har noget at tiltale ham for.

17/4 1668.

** Mikkel Christensen Skovrider leverede Niels Mouridsen 4 sletdaler, som han annammede på hans husbond Johan Ernst vegne, som er betaling for den fol, som var sl Niels Iversens, og var forfalden til KM for 4 sletdaler.

(273)

** Erik Eskesen i Ørskov. Anders Holgersen, forvalter på Tyrrestrup, forpligtede sig og sine arvinger, at eftersom Erik Eskesen har solgt hans gård og ejendom i Ørskov til ham, så skal han have jord og byggested norden i byen kvit og frit hans og hans hustrus livstid, og efter deres død, skal det efterfølge Anders Holgersen og hans arvinger.

** Anders Holgersen lod afhjemle syn på den skovspart på Ås mark, som Jens Mikkelsen sst har haft i brug.

** Anders Holgersen forbød førnævnte Jens Mikkelsen at føre noget af afgrøden fra den ødegårds jord, før det bliver lovligt delt og skiftet.

(274)

** Anders Holgersen fremlagde et købebrev, hvormed Erik Eskesen i Ørskov og hustru Anne Staffensdatter sælger til Anders Holgersen hans selvejer bondegård i Ørskov med 5 otting jord og skovspart, som er arveligt tilfaldet ham, som skal følge Anders Holgersen for et fuldt køb, underskrevet til vitterlig af hans bror Jens Eskesen sst og Jørgen Eskesen i Møballe med flere.

** Jens Pedersen i Såby på Anne Mikkelsdatters vegne sst. Mads Jensen og Knud Nielsen i Såby bekendte, at de er kommet i en venlig kontrakt med deres mor Anne Mikkelsdatter således, at eftersom hun har opladt hendes gård for dem, så skal hun have efterskrevne til aftægt.

(275)

24/4 1668.

** den sag med Mikkel Pedersen og Anders Ibsen på Clemend Clemendsens vegne er med bevilling opsat 1 måned.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup på Niels Mikkelsen Skrædders vegne sst stævnede Mikkel Mikkelsen til Morten Pedersens i Kattrup imod dom for gæld og fremlagde et brev, udgivet af Mikkel Mikkelsen i Tammestrup til Niels Mikkelsen Kjær i Grumstrup på 20 sletdaler, dateret 12/4 1657 Mikkel Mikkelsen egen hånd. sagen blev opsat 6 uger.

(276)

** Rasmus Nielsen på overjægermesterens vegne. på spørgsmål svarede Laurids Jørgensen i Grumstrup, at han lod indbrænde hans far Jørgen Mikkelsens svin på Forlev skov og betalte Rasmus Nielsen brændpenge for dem, og siden at de var blevet fede, måtte han ikke bekomme dem igen, førend han betalte Niels Hjort i Forlev oldengæld for dem, og han sagde, at han havde Rasmus Nielsens forlov og fuldmagt dertil, og Mikkel Lassen vidnede, at han også på hans far Las Mikkelsens vegne havde ladet hans svin indbrænde på Forlev skov og i lige måder leverede Niels Hjort oldengæld, og andre vidnede, at de ligeledes betalte ham oldengæld.

(277)

** Christen Jensen i Riis stævnede løjtnant Baldser Wilde imod dom for resterende penge på hans obligation, dateret Horsens 13/11 1667, nemlig 140 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Mikkelsen, forvalter over Urup, på Peder Nielsen, islandsk købmand i København, barnfødt i Gedved, hans vegne. Niels Olufsen i Gedved kendte sig at være sin søn Peder Nielsen skyldig 160 sletdaler, som han lover at betale til påske førstkommende, og herfor pantsætter han til ham den halve bondegård i Gedved, han iboer.

(278)

** den sag mel Jørgen Ibsen i Bjødstrup, kirkeværge til Ovsted kirke, og Peder Jensen Skøt i Tebstrup blev med bevilling opsat 1 måned.

** Jørgen Jensen i Hoved kro på Laurids Frosts vegne stævnede efterskrevne imod dom og fremlagde et forpligts tingsvidne, udstedt 18/5 1666, angående resterende kirketiende 1665. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Mikkelsen i Gangsted på hans datter Kirsten Jensdatters vegne i Brørup. synsmænd afhjemlede syn på hendes drengebarn, som var 4 år gammelt, som var meget ilde vanfør, og havde ganske stort nedløb, som ikke synes at kan komme til sin helbred, med mindre det skal under badskærs hånd og opskæres, og det er dem vitterligt, at barnets forældre er kommet i så stor armod, at de ikke kan formå deres vanføre barn at lade helbrede, formedelst at de ikke kan betale nogen badskærløn, hvorfor de fattige folk er forårsaget at søge godtfolk om nogen hjælp til det lille barns førlighed, om alle kristne vil give noget lidt, enhver efter sin egen vilje, hvilket Gud rigeligt vil belønne.

** Clemend Clemendsen med opsættelse 14/3 næst afvigte begærede endelig dom over indstævnede for restants, som de blev tildømt at betale.

(279)

** Anders Ibsen på Clemend Clemendsens vegne efter 6 ugers opsættelse æskede dom over Baldser Segmands tjenere for restants, som de blev tildømt at betale inden 15 dage eller lide nam af deres bo og gods.

** Anders Ibsen på KM vegne med opsættelse 7/2 stævnede Holger Madsen i Ejer og Mads Frandsen sst imod dom og fremlagde et synsvidne, udstedt 25/10 1667, angående den gårds brøstfældighed, som de besidder, og der blev afsagt dom: de bør samme gård at forfærdige og ved magt holde efter recessen, eller lide nam af deres bo og gods, hvor det findes kan.

(280)

1/5 1668.

** Peder Pedersen i Monbjerg. Tomas Andersen sst vedgik, at han havde givet Peder Pedersen nogen hug og sår forleden lørdag var 8 dage, og de er nu for retten blevet forligt og nu herefter at være venner, og hvilken af dem, som efter denne dag giver hver andre årsag til klammer eller trætte, skal give sin husbond 10 rigsdaler.

** Jørgen Jensen i Holm stævnede hr Niels Holgersen i Elbæk, og talte med hans søster Anne Lisbet, og fremlagde en skriftlig forpligt, udgivet af hr Niels Holgersen på 50 rigsdaler foruden de 35 rigsdaler, han er indført i skiftebrev over skifte efter hans sl hustru, som han lover at betale Jørgen Jensen til skt Olufsdag, hvorfor han pantsætter ham hans enemærke, dateret 11/6 1667.

(281)

8/5 1668.

** løjtnant Baldser Wilde stævnede Christen Jensen i Riis for spørgsmål æskning og anden lovmål, og fremæskede rigtigt skøde på den halve gård i Riis, som han har købt, samt den lovligt at lade lovbyde.

** Jens Nielsen i Yding på menige Yding bymænds vegne forbød alle og enhver i Gantrup Krog og Dørup at komme på deres mark eller i deres skov fra 14 dage før skt Volborgdag og til 14 dage efter skt Mikkelsdag enten med volddrift eller beden med hopper heste køer eller andet fæmon, og hvem, som derefter findes, at lide derfor som for andet uhjemlet.

(282)

** Jens Nielsen i Gantrup Rasmus Nielsen og Niels Nielsen sst. Jens Rasmussen og Christen Andersen sst lovede på Maren Pedersdatter af Gantrup hendes vegne for hende, at eftersom førnævnte har bevilget hvis gods, som deres sl bror Peder Nielsens børn, som de er værger for, nemlig Maren Pedersdatter, Anne Pedersdatter, Johanne Pedersdatter, som de var tilfaldet efter deres sl far, at blive i boet hos deres mor Maren Pedersdatter til deres underholdning og føde, eftersom de er så små, at de ikke kan tjene deres brød på andre steder, og hun ikke har nogen anden middel at forsørge dem med, end de 9 sletdaler, som er tilfaldet hvert barn.

** Søren Jensen Dallerup i Horsens med opsættelse 27/3 stævnede efterskrevne imod dom for gæld til sl Kirsten Jørgensdatter i Tebstrup, og nogle indstævnede fremlagde opskrift på det, de havde betalt hende, og nogle benægtede gælden, hvorefter der blev afsagt dom: da der intet findes afskrevet på deres breve, så bør de betale gælden, og hvis, som er uden brev i lige måder at betale så mange, som ikke har benægtet gælden, og samtlige at betale inden 15 dage.

(284)

15/5 1668.

** Christen Knudsen i Testrup til 4.ting fremæskede af Johan Ernst og af Anders Ibsen i Horndrup alle gamle og ny adkomstbreve, Testrupgårds ejendom vedkommende, til oplysning for selvejerne, hvortil Johan Ernst svarede, at hvilken dag ejerne bliver forelagt at møde, så skal brevene blive dem leveret på åstederne.

** Christen Knudsen i Testrup fremæskede af Peder Gjordsen, hvad hjemmel han har til at bemægtige sig halv Testrupgård og ejendom, hvorpå Peder Gjordsen fremlagde en forpagtnings kontrakt fra Johan Ernst til ham på halv Testrupgård for 5 år, som er fra 1668 til 1673, dateret Testrup 24/10 1667 Johan Ernst Mawors Peder Gjordsen.

(285)

** Anders Ibsen i Horndrup på Maren Andersdatters vegne i Hoved kro med opsættelse 3/4 stævnede Anders Albretsen i Ustrup imod dom for gæld, som han blev tildømt at betale.

(286)

** Anders Ibsen på Clemend Clemendsen, forrige forvalter over Skanderborg len, hans vegne efter opsættelse 3/4 stævnede KM tjenere for restants, som de efter forrige domme blev tildømt at betale.

** Jens Jensen i Hoved med opsættelse 3/4 stævnede Mads Frandsen i Ejer Holger Madsen og Frands Madsen sst imod dom for gæld efter deres brev på 50 sletdaler, som de blev tildømt at betale.

(1)

** rettens betjente.

(2)

22/5 1668.

** Frands Pedersen Helt på KM vegne tilsagde alle varselsmænd, at de straks skal give alle KM bønder kald og varsel for hvis, som er opbrudt og pløjet i KM skove og vildtbane, som er KM vildtbane til stor skade.

** Christen Knudsen Bhi i Testrup. efterskrevne selvejere, som af landsdommerne var tilfundet at gøre det til endelighed mellem Johan Ernst, ridefoged i Voer herred, på den ene side, og Christen Knudsen Bhi i Testrup på den anden side, at omskille hvem af dem mest lod og del i Testrup bondegård kan tilkomme, da har de overset alle skøder og adkomster, og da tilkommer Christen Knudsen Bhi de to parter i Testrupgård og ejendom, med den søsterlod iberegnet, som Knud Andersen i Ejer til Christen Adsersen, forrige i Hjordbjerg, har solgt, og Johan Ernst kan ikke tilkomme uden den 3.part efter landstingsdoms og adkomsters indhold.

(3)

** Anders Eskesen i Ørskov til 4.ting lovbød hans hustrus Anne Pedersdatters part i den halve selvejer bondegård i Kattrup, som hendes bror Christen Pedersen påboer, så vidt hun er arveligt tilfaldet efter hendes sl forældre, som Christen Pedersen tilbød at indløse.

** Jens Lassen i Hansted æskede afkald. Peder Sørensen, barnfødt i Hansted, på sine egne og bror sl Niels Sørensens vegne, som Jens Lassen var forordnet værge for, gav ham afkald for den arv, som de arveligt er tilfaldet efter deres sl far, efter tingsvidne udstedt 1/12 1654, og de takkede ham godt for god betaling.

(4)

** Hans Pedersen i Hansted. Jens Lassen i Hansted lovede og tilforpligtede sig at holde ham skadesløs med det værgemål, han var i for Peder Sørensen og sl Niels Sørensen, barnfødt i Hansted, eftersom Peder Sørensen nu er sin egen værge.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup på sin mor Karen Jørgensdatters vegne og på sl Melchior Jensens arvingers vegne stævnede efterskrevne imod dom for gæld efter deres udgivne breve. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Ibsen i Bjødstrup og Peder Ibsen i Riis med opsættelse 14/3 stævnede Peder Jensen Skøt i Tebstrup, forrige kirkeværge til Ovsted kirke, imod dom for hvis, han er skyldig Ovsted kirke, nemlig 83 sletdaler og fremlagde Ovsted kirkes bog og fremviste det sidste regnskab, som Peder Jensen har gjort, og der blev afsagt dom: Peder Jensen bør betale det, han er Ovsted kirke skyldig inden 15 dage, eller derefter at lide nam og vurdering i hans bo og gods efter recessen.

(5)

29/5 1668.

** Anders Holgersen, forvalter på Hanstedgård, på sine egne og medarvingers vegne indæskede sl hr Niels Holgersen, sognepræst til Søvind og Gangsted sogne, så mange den sl mands kreditorer, som kunne have noget at fordre efter ham, da at møde over skifte i Elbæk præstegård 2/6, og dertil blev tilnævnt efterskrevne vurderingsmænd.

(6)

** Frands Pedersen Helt ridefoged på KM og menige Gangsted bymænds vegne. efterskrevne Gangsted bymænd gav last og klage over de Elbæk mænd, som med hyrde og hjord voldeligt driver på deres mark, som de ikke har rettighed til, og for de pinsedag forjog deres hyrde, og tog deres hjord og drev den til Ballebo, og satte den i Sejer Sørensens gård.

** Envold Christensen i Tammestrup lod fordele efterskrevne, enhver for sine faldsmålsbøder, eftersom de tilforn er delt for hovedgælden.

** Envold Christensen lod fordele efterskrevne for hvis udlæg, som ham hos dem er tilvurderet for resterende brohavre.
 
(7)

5/6 1668.

** Christen Staffensen i Gedved et afkald. Laurids Jørgensen i Gedved på sine egne, såvel som på sine brødre Jens Jørgensen og Peder Jørgensen deres vegne, og Mikkel Pedersen i Gangsted på hans hustru Maren Jørgensdatters vegne gav ham afkald for den arv, som de kunne være arveligt tilfaldet efter deres sl forældre Jørgen Lauridsen og Sidsel Jensdatter, som boede og døde i Gedved, og de lovede at holde ham og hans arvinger for førnævnte arv kvitteret kravsløs og skadesløs holden.

** Niels Mikkelsen Skrædder i Grumstrup. Mikkel Mikkelsen, nu værende i Kattrup, lovede at betale ham 8 sletdaler til skt Mikkelsdag på en håndskrift, han havde udgivet til Niels Mikkelsens bror Mikkel Mikkelsen Kjær.

** Frederik van der Liedt, amtsskriver over Skanderborg amt, tilbød KM tjenere, som er gjort udlæg hos for hvis, de resterer med af deres landgilde for 1667, om de det straks vil indløse.

(8)

** Jens Lauridsen i Gangsted på menige Gangsted bymænds vegne. efterskrevne vidnede, at den mark, som kaldes Krørup mark, har fulgt hegnet og fælled med Gangsted Vestermark, førend nu i år.

** Jørgen Jensen i Hoved kro på Laurids Frosts vegne i Hoved med opsættelse 24/4 stævnede efterskrevne imod dom, og fremlagde et forpligts tingsvidne, udstedt 16/5 1666, angående resterende kirketiende for 1665, som de blev tildømt at betale inden 15 dages forløb.

(9)

** Frederik van der Liedt amtsskriver stævnede Søren Jensen Terkelsen i Horndrup imod dom for en af KM køer, som han skulle have på foder, hvilken ko formedelst hans forsømmelse omkom på marken, om han ikke bør betale 8 sletdaler for førnævnte ko. sagen blev opsat 6 uger.

** Anne, sl mester Sørens, i København ved sin fuldmægtig stævnede ritmester Anders Eriksen Vinter i Ejer imod dom anlangende gæld og fremlagde hendes fuldmagt, affattet på tysk, og fremlagde en obligation, udgivet af Anders Vinter, lydende på 100 rigsdaler til Anne, sl mester Søren Clemendsens i København, dateret København 23/4 1661, hvorfor han pantsætter 44 sølvknapper et forgyldt bæger og armbånd, og han fremlagde en anden obligation på 35 rigsdaler, dateret 9/11 1662, samt en fortegnelse på renter og omkostning, og en seddel på 4 favne brænde, som Anders Vinter havde lovet hende. sagen blev opsat 6 uger.

(12)

12/6 1668.

** Frands Pedersen Helt på KM vegne lod afhjemle syn på KM skove, hvorledes de nu er ved magt, og hvis skade, der kan være gjort i 2 år.

(13)
.
** Frands Pedersen Helt tilsagde alle sognefogder, at enhver i sit sogn skal give ham tilkende hvis, som passerer med lejermål slagsmål eller i andre måder, som vedkommer KM intrader, og hvem af dem, som ikke vil give ham sligt tilkende, vides derfor selv at stande til rette.

** Frands Pedersen Helt på KM vegne gav tilkende, at eftersom de Gangsted mænd har anfanget en trætte med de Elbæk mænd, hvilken trætte formedelst forbøn og deres armods skyld er bilagt, hvorfor en proces ikke skal komme nogen af dem til hinder eller skade i nogen måder.

** Peder Gjordsen i Testrup stævnede Hans Tomasen i Ustrup imod dom og fremlagde en skriftlig på det, han er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(14)

19/6 1668.

** Anders Holgersen, forvalter på Hanstedgård, på husbonds vegne lod afhjemle syn på en enghave ved Egebjerg mølle, som Niels Jensen tilholder sig og i mange år har haft i brug, og med ris og staver indhegnet.

(15)

** Anders Holgersen. Peder Jensen i Hansted, der mindes 60 år, vidnede, at den enghave, som kaldes Jes Andersens surkær, som Niels Jensen i Egebjerg mølle nu har i brug, har ligget til den gård, som Frands Lassen i Hansted nu påboer, og det første han kunne mindes, boede der en mand i samme gård, som hed Jep Andersen og hans søn Anders Ibsen efter ham, og de havde førnævnte have i brug til deres gård. andre vidnede det samme.

** Anders Holgersen. synsmænd afhjemlede syn på noget jord i Bleld skov, som var opbrudt og pløjet så meget, som kan være 4 tønder boghvedeland.

(16)
** Anders Holgersen forbød og lod forlægge al ulovlig sæd, som er sået i hans husbonds tjeneres jord, det at afføre under et fuldt ran, og tilbød dem frøgæld igen.

** Niels Jensen i Egebjerg mølle. efterskrevne vidnede, at den enghave, som kaldes Jep Andersens surkær, har været brugt til Egebjerg mølle i 26 år, både den tid Niels Nielsen i Rådvedgård boede på møllen, og nu siden Niels Jensen kom til den, men om de havde det i minde eller ej, vidste de ikke, og på Anders Holgersens spørgsmål svarede Niels Jensen, at han kendte sig ved hvis, hans husbond ville unde ham, og som hans formand har brugt før ham.

(17)

** Frands Pedersen Helt på KM vegne forbød og lod forlægge al ulovlig sæd, som dette år er sået i KM tjeneres jord, det af afføre under et fuldt vold, og tilbød den frøgæld igen.

** Christen Frost i Borup til 4.ting forbød og lod forlægge al ulovlig sæd, som er sået i den jord, som er til det bondehus i Ballebo, som er hans selvejerhus, det at afføre under et fuldt ran, og tilbød frøgæld.

** grev Ditlev Rantzau stævnede Niels Pedersen i Lundum Peder Pedersen og Jens Sørensen i Lundumskov imod dom for hvis, de resterer med af deres gårdes landgilde for 1666-67. sagen blev opsat 6 uger.

** Søren Mortensen i Gedved stævnede Tøger Staffensen i Gedved imod dom, så og Christen Staffensen sst og tiltalte dem for 11 sletdaler, som hans hustru Kirsten Staffensdatter havde lånt dem. sagen blev opsat 6 uger.

(18)

** Henrik Mund til Serridslevgård forlagde al ulovlig sæd, som kan befindes at være sået i hans tjeneres jord, og forbød at afføre noget af afgrøden under ran og dele, og tilbød dem frøgæld.

** hr Jens Jensen i Kattrup stævnede Rasmus Rasmussen Tømmermand i Grumstrup imod dom for husleje af et hus i Kattrup bondegård, som han havde lejet. sagen blev opsat 6 uger.

** Mads Jonsen i Båstrup, kirkeværge til Hylke kirke. på provstens befaling aflagde synsmænd syn på Hylke kirkes brøstfældighed.

(20)

26/6 1668.

** Christen Knudsen Bhi i Testrup hans 4.ting til Peder Gjordsen i Testrup at forlægge den sæd, som kan være sået i hans jord på Testrup mark, eftersom han tilkommer mere end halvparten og tilbød ham frøgæld igen, hvortil han svarede, at det han havde sået, havde han sået i minde.

** Anders Holgersen, forvalter på Hanstedgård, på husbondens vegne stævnede Jens Andersen i Tebstrup imod dom for hvis, han resterer med af hans gårds landgilde i 3 år næst forleden, om han ikke burde betale det, og om hans fæste ikke burde være forbrudt. sagen blev opsat 6 uger.

(21)

** Frands Pedersen Helt ridefoged forbød al ulovlig sæd, som kan være sået i KM tjeneres jord, det at afføre under ran og tilbød frøgæld igen.

** Mikkel Mikkelsen i Kattrup stævnede Jens Olufsen i Tammestrup imod dom for 6 sletdaler efter hans brev af 14/9 1660. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Knudsen Bhi i Testrup stævnede Johan Ernst i Kolding imod dom, at eftersom han tilkommer de to parter i Testrupgård efter ejeres brevs indhold af 18/5 1668, og Johan Ernst ikke videre end den 3.part, om han ikke bør besidde al Testrup efter loven, og Johan Ernst at tage skæppeskyld af sin trediepart efter ejeres retmæssige kendelse, eftersom Johan Ernst er en tysk udenlandsk mand, som ikke kan have samfrænder at opkalde. sagen blev opsat 6 uger.

(22)

3/7 1668.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup efter 6 ugers opsættelse fremlagde en håndskrift, udstedt 5/3 1650 af Mikkel Andersen i Vedslet til hr Melchior Jensen, som han nu med håndspålæggelse nægtede at have udgivet.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup på sin mors og sl hr Melchior Jensen, forrige præst til Torrild og Vedslet sogne, hans arvinger deres vegne med opsættelse 22/5 fremlagde håndskrifter, udgivet af Las Sørensen i Assendrup, dateret 21/11 1636 og 5/3 1650, og af Mikkel Jensen i Vedslet, udgivet 4/5 1650, og af Frands Andersen i Assendrup, dateret 6/3 1650, og så mødte Karen Lasses i Assendrup og svarede, at hun og hendes sl mand Las Sørensen havde betalt på samme gæld et par stude, hvorefter der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale efter deres håndskrifter, men da Las Sørensens håndskrift er over 20 år gammel og ikke fornyet, kan hun ikke tilfindes at betale.

(24)

** Peder Hansen, forpagter på Palsgård, stævnede hr Anders Nielsen Kå i Hylke imod dom, eftersom den af provsten er henvist til verdslig ret, og fremlagde hans obligation til Peder Hansen, handelsmand i Horsens, lydende på 64 rigsdaler, dateret Horsens 24/10 1660, som han blev tildømt at betale.

(25)

10/7 1668.

** Anders Ibsen i Horndrup, KM delefoged, på KM vegne tilsagde alle sognefogder, at de i morgen skal møde ved Skanderborg og tage de bønder med dem, som ikke har slået den eng til slottet, som var tilskiftet dem, at den straks kan blive slået uden nogen forsømmelse.

** Anders Ibsen i Horndrup tilbød dem i herredet, som der er gjort udlæg hos for restantsen, om de vil indløse det, og hvis ikke, da det straks at afføres fra dem til KM fornødenhed.

(26)

** Jens Lauridsen i Gangsted på sine egne og menige Gangsted bymænds vegne. synsmænd afhjemlede syn på Krørup mark, som de ikke kan synes andet end ret at være, end den bør med rette efterfølge fælled og hegnet, eftersom den grænser så nær Gangsted by, at den ikke kan være uhegnet.

** Peder Gjordsen i Testrup. efterskrevne vidnede, at de på hans vegne var hos Christen Knudsen i Testrup at bede ham, og han efter ejernes afsigt ville lade det engjord skifte på Testrup mark mellem ham og Johan Ernst, så han kunne vide hvor vidt engslæt, han deraf kunne tilkomme, hvortil Christen Knudsen Bhi svarede, at han gerne ville have det delt.

(27)

** Frands Pedersen Helt ridefoged på KM vegne stævnede Niels Hansen i Vestbirk imod dom, formedelst han besidder KM gård i Vestbirk, og spurgte ham, om han havde fæstebrev derpå, hvortil han svarede, at den, der har forundt ham gården, skulle vel være hans hjemmel dertil. opsat 6 uger.

** Henrik Mund til Serridslevgård. synsmænd afhjemlede syn på Serridslev gade, som var ganske forgravet efter ler, så ikke nogen kan vel komme frem og tilbage ad gaden uden største fare.

** Henrik Mund. efterskrevne vidnede, at de på Serridslev gade hørte, at deres husbond forbød Niels Nielsen i Serridslev, at han ikke måtte opgrave gaden og bortføre derfra, som kunne være byen til skade, og straks derefter hans husbond var gået fra stedet, læssede han hans vogn med ler af gaden og kørte dermed til Horsens.

** Erik Eskesen i Ørskov til 3.ting lovbød den selvejer bondegård i Ørskov, som han påboede, såvel som den part i Nederlund, som han er arveligt tilfaldet. varsel til Maren Staffensdatter i Vridsted, Peder Andersen i Gram, Anne Eskesdatter i Havreballe, Kirsten Staffensdatter i Eldrup, Staffen Pedersen i Lundum og hans hustru Maren Staffensdatter, Jens Eskesen i Ørskov, Anders Eskesen Bur sst, Søren Staffensen og Peder Staffensen i Lundum og Jens Eskesen i Kattrup, Niels Eskesen Grøn til hans værelse hos Rasmus Andersen i Svinballe.

(28)

** Jørgen Andersen i Serridslev på sin husbonds vegne. synsmænd afhjemlede syn på husbondens efterskrevne gårde og gods i Serridslev by, hvis brøstfældighed derpå kunne findes.

(30)

** Anders Ibsen i Horndrup på KM og ridefogdens vegne forbød samtlige efterskrevne Ejer bymænd at hugge lidt eller meget i Riis eller Ejer skov, enten på KM eller bønderskov, undtagen det bliver dem lovligt forevist, eftersom der ikke vides noget ret skel mellem KM og bondens skov.

17/7 1668.

** Jens Lauridsen i Gangsted på menige Gangsted bymænds vegne og Hans Sejersen i Elbæk på egne og menige Elbæk bymænds vegne, og i overværelse af deres sognepræst hr Oluf, bekendte at de var forenet og forligt om deres tvist om Krørup mark, at den skal efterfølge hegnet og fælled med Gangsted Vestermark, og de lovede at gøre og bruge god hegnslov og naboskab med hverandre, som af Arilds tid været har.

(31)

** Anne, sl mester Sørens, i København med opsættelse 5/6 stævnede ritmester Anders Vinter i Ejer imod dom angående gældssag, hvorefter Anders Vinter fremlagde et sendebrev på tysk fra, Anne sl mester Sørens, hvori hun lover at kvittere ham for 50 rigsdaler, hun har modtaget af Erik Bild, og han svarede, at når han fik hans panter igen, ville han betale hvis han blev hende skyldig, hvorpå der blev afsagt dom: Anders Vinter bør indfri hans obligationer eller have indvisning i guld og sølvpant.

(32)

** Mads Nielsen i Grumstrup, kirkeværge til Vedslet kirke. synsmænd afhjemlede, efter stiftskriveren og provstens befaling, syn på Vedslet kirkes mangel og brøstfældighed.

(33)

** Frederik van der Liedt amtsskriver med opsættelse 5/6 stævnede Søren Jensen Terkelsen i Hundrup imod dom, som blev afsagt: da der ikke fremlægges nogen befrielse, at KM ko ikke er omkommet for hans forsømmelse, så bør han betale samme ko, som den er vurderet for.

24/7 1668.

** Christen Knudsen Bhi i Testrup. Sejer Sørensen i Ballebo og Laurids Nielsen i Borup hjemlede, eftersom de af tinget var opnævnt til gøre deling på Testrupgård og ejendom, så havde de været på Testrup og der bad Peder Gjordsen, som boer på gården med Christen Knudsen, om han ville gå med dem til førnævnte deling og at kaste lod derom, hvortil han svarede, at han sad på gården som forpagter, og havde ikke myndighed dertil.

(34)

** Christen Knudsen Bhi lod læse ejernes afsigt af 22/5 næst afvigte, hvorefter Peder Gjordsen som forpagter skulle rette sig, og ikke videre at bruge, end Johan Ernsts lod kan tilstrække sig i Testrup bondegårds bygning og ejendom, og Peder Gjordsen endnu tilbød skifte af engen på Testrup mark, og Christen Knudsen fremæskede Peder Gjordsens fuldmagt fra Johan Ernst, hvorpå Peder Gjordsen fremlagde sit forpagtningsbrev.

** Christen Frost i Borup på KM og amtsskriverens vegne stævnede alle KM tjenere imod dom for hvis, de resterer med til KM for 1666 efter en restants. sagen blev opsat 14 dage.

(35)

** Niels Sørensen i Vedslet og Las Mikkelsen sst bekendte, at de var vel og venligt forligt om den gård, de påboer, at det skal blive lige sådan imellem dem i gård og mark, som er skiftet mellem dem tilforn.

** Jørgen Tomasen i Tolstrup, kirkeværge til Tolstrup kirke. synsmænd afhjemlede syn på Tolstrup kirkes mangel og brøstfældighed.

(36)

** Laurids Frost i Hoved på velfornemme mand Morten Mikkelsens vegne stævnede Jens Jensen Mand i Tebstrup og hans søn Søren Jensen Mand sst samt anden Jens Jensen Mand i Tvingstrup imod dom og fremlagde en dom, udstedt 14/6 1643, at da det bevises med et pantebrev, udgivet 10/10 1632, af Jens Jensen og anden Jens Jensen Mand i Tvingstrup til Søren Jensen i Tvingstrup og hans hustru på 50 sletdaler mod pant i et hus og dets ejendom, og da pengene ikke er betalt, da bør de gøre Søren Jensen skøde derpå, og nu satte Laurids Frost i rette, at eftersom Søren Jensen og hustru har transporteret samme pant og hus i deres gælds betaling til Morten Mikkelsen, om ikke Jens Jensen Mand og anden Jens Jensen Mand bør give og gøre ham skøde på hus og ejendom. sagen blev opsat 6 uger.

(37)

** Peder Gjordsen i Testrup med opsættelse 12/6 stævnede Hans Tomasen i Ustrup imod dom angående gæld, som han blev tildømt at betale.

31/7 1668.

(38)

** Frands Pedersen Helt ridefoged på KM vegne stævnede Oluf Staffensen, som tjener i Monbjerg imod dom og Anne Jensdatter i Gedved imod dom for lejermål, de har begået med hverandre. sagen blev opsat 6 uger.

** Jonas Hansen i Elling, herredsfoged i Voer herred, stævnede sl Mikkel Lassens hustru i Ustrup og hendes sønner Christen Mikkelsen og Søren Mikkelsen sst imod dom og tiltalte dem for det forløfte, som han og Anders Ibsen er i for dem til borgmester Jesper Nielsen i Århus, om de ikke burde betale inden 15 dage. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Eskesen Grøn, værende i Horsens, på sine egne og søskendes vegne stævnede Jens Eskesen i Kattrup og Erik Eskesen i Ørskov imod dom, og fremlagde sit indlæg, at han lader stævne sin bror Jens Eskesen, som har været hans formynder i 19 år, for at gøre regnskab samt betale ham og hans andre søskende, enhver sin kvota af en obligation til deres sl far på 60 sletdaler, og Jens Eskesen og bror Erik Eskesen for at gøre rigtighed for 50 sletdaler, de hos sl Knud Pedersen i Horsens har oppebåret, og sætter i rette på egne og søskende, nemlig Hans Hansen i Havreballe Jens Eskesen i Ørskov Anders Eskesen sst og Peder Andersen i Gram deres vegne, om de ikke inden 15 dage bør betale dem. sagen blev opsat 6 uger.

(39)

** Niels Eskesen Grøn stævnede Erik Eskesen i Ørskov imod og fremlagde sit indlæg, at eftersom hans bror Erik Eskesen har ladet lovbyde den broderlod, som er tilfaldet ham i Nederlund, da har han ladet byde og byder sølv penge og fuld værd, da han formener sig nærmere det at tilhandle end en fremmed. sagen blev opsat 6 uger.

(40)

** grev Ditlev Rantzau med opsættelse 19/6 stævnede Niels Pedersen i Lundum og Peder Pedersen sst for deres resterende landgilde, som de blev tildømt at betale.

** hr Jens Jensen i Kattrup med opsættelse 19/6 stævnede Rasmus Rasmussen Tømmermand i Grumstrup imod dom for gæld, som han blev tildømt at betale.

(41)

** Simon Mortensen i Gedved med opsættelse 19/6 stævnede Tøger Staffensen i Gedved og Christen Staffensen sst imod dom anlangende gældsfordring, som de blev tildømt at betale.

7/8 1668.

** Henrik Møller KM rentemester stævnede Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, imod dom, formedelst han har lovet for Jens Nielsen, som boede i Haldrup mølle, som han nu er rømt fra. sagen blev opsat 6 uger.

(42)

** Frederik von der Liedt amtsskriver på KM vegne med opsættelse 24/6 stævnede alle efterskrevne KM tjenere efter en skriftlig restants, som de blev tildømt at betale eller derfor at lide nam og vurdering.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged på KM vegne stævnede Jens Jensen i Grumstrup imod dom, efterdi han har stedet og fæstet den gård i Grumstrup, Hans Jensen fradøde, om han ikke bør betale fæste deraf. sagen er opsat 6 uger.

** Jørgen Jørgensen i Urup mølle stævnede Jens Iversen i Såby imod dom for 8 daler, som han er i forløfte for ham til Peder Mogensen i Horsens. sagen blev opsat 6 uger.

(46)

** Christen Knudsen Bhi i Testrup med opsættelse 26/6 stævnede Johan Ernst i Kolding og fremlagde sit skriftlige indlæg, hvori han begærer dom angående Testrupgård, samt tingsvidner, udstedt 22/5 og 24/7, hvorefter der blev afsagt dom: da Johan Ernst ikke er videre berettiget i Testrupgård end den 3.part, og Christen Knudsen de 2.parter, og recessen formelder, at een arving og ikke flere skal besidde et bondeeje, så bør Johan Ernst tage skæppeskyld af sin 3.part.

(47)

** Anders Holgersen, forvalter på Hanstedgård, med opsættelse 26/6 stævnede Jens Andersen i Tebstrup imod dom og fremlagde en dom, udstedt 6/9 1667, angående resterende landgilde for 1666, som han blev tildømt at betale inden 15 dage, såvel som og hans fæste at være forbrudt.

14/8 1668.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged på KM vegne stævnede Laurids Sørensen i Tåning imod dom, for han har siddet overhørig med en del af hans gårds landgilde og arbejdspenge fra 1661 til 1665, om hans fæste ikke derfor bør være forbrudt. sagen blev opsat 6 uger.

(48)

** Anders Ibsen i Horndrup, delefoged i Voer herred, på Søren Pedersens vegne i Torp fremlagde et tingsvidne af Nim herredsting, udstedt 8/7, næst forleden, hvor Niels Ottesen af Tvingstrup tilforpligtede sig at give Søren Pedersen i Torp 43 sletdaler og en mærplag, som er for alt hvis arvepart, Søren Pedersens hustru Anne Hansdatter er arveligt tilfaldet i den bondegård i Tvingstrup, som Otte Simonsen iboer, og derimod forpligter Søren Pedersen sig at give Niels Ottesen skøde på førnævnte gård, og til 4.ting lovbød han den selvejer bondegård i Tvingstrup, Otte Simonsen iboer. varsel til Søren Andersen i Tvingstrup og hans datter Kirsten Sørensdatter og Johanne Sørensdatter med deres lovværge, Johan Jensdatter sst med lovværge, Hans Lauridsen sst, Boel Jensdatter i Ørridslev med lovværge, og hendes børn Hans Sørensen sst, Jens Sørensen i Hoved samt Kirsten Sørensdatter og anden Kirsten Sørensdatter i Ørridslev med lovværger.

(49)

** Anders Holgersen, forvalter på Hanstedgård, fremlagde hans skrift til hr Oluf Rasmussen, sognepræst til Søvind og Gangsted sogne, at da der af hans sl bror hr Niels Holgersens kreditorer, tillige med Anders Holgersen på egne og søsterbørns vegne for fordring over skifte, holdt i Elbæk præstegård 2/6 1668, er gjort udlæg i al præstegårdens sæd og avl samt den halve korntiende af Søvind og Gangsted sogne, så tilbydes derfor hr Oluf Rasmussen, om han vil beholde det for den pris, det er takseret for, dateret Hanstedgård 3/8 1668 Anders Holgersen.

(50)

21/8 1668.

** Anders Holgersen forvalter stævnede Erik Eskesen i Ørskov og hans hustru Anne Staffensdatter imod dom, eftersom de har solgt den selvejer bondegård i Ørskov, og den arvepart, de kan have i Nederlund efter købebrev, udstedt her af tinget 17/4 næst forleden, hvori Erik Eskesen forpligter sig til at give Anders Holgersen skøde derpå, og da Anders Holgersen foregiver at have betalt gården og indfriet pantebreve, så satte han i rette, om de ikke burde give ham skøde derpå. opsat 6 uger.

(51)

28/8 1668.

** Jørgen Madsen i Ørridslev. efterskrevne vidnede, at de var på kornloftet på Skanderborg slot 1666 ved skt Mortensdags tide, og der så de, at Jørgen Madsen ydede 12 skæpper havre, som Mads Andersen, den tid kældersvend på slottet, annammede, som var hans skyldhavre for førnævnte år.

** Christoffer Pedersen i Ørridslev. efterskrevne vidnede, at den gård, han iboer, ikke er uden en halvgård, og ikke er noget videre brug til samme gård end som til en halvgård.

(52)

** Knud Jensen i Gedved. efterskrevne, som mindes op til 70 år, vidnede, at imidlertid har der ikke været nogen bygning på den ødegårds ejendom på Gedved mark, som ligger mellem Knud Jensens og Niels Andersens jord, og der har heller ikke været bygning på et ødegårds eje på Elling mark.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged på KM vegne et vidne, at efterskrevne KM gods i Voer herred, en del har været øde på nogle års tid, og en part er det endnu.

(53)

** Anders Ibsen på Mikkel Christensen i Yding, skovrider i Voer herred, hans vegne stævnede sl Søren Ibsen i Ejer hans efterleverske Apelone Jensdatter, samt hans børn og arvinger, nemlig Peder Sørensen Krog sst, Anne Sørensdatter sst, anden Anne Sørensdatter sst, og Karen Sørensdatter sst imod dom for sl Søren Jensen Krogs håndskrift udgivet for 12 sletdaler, dateret Ejer 30/7 1651. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Ottesen i Tvingstrup et skøde. Anders Ibsen i Horndrup fremlagde et akkord tingsvidne af Nim herredsting, udstedt 8/7 næst afvigte, hvor Niels Ottesen i Tvingstrup forpligtede sig til at give Søren Pedersen i Torp 43 sletdaler og en plag, som var for den arvepart, Søren Pedersens hustru var tilfaldet i den gård i Tvingstrup, Otte Simonsen påboer, og derimod forpligtede Søren Pedersen at give ham skøde derpå, og nu solgte og skødede han fra Søren Pedersen og hans hustru Anne Hansdatter den lod og del, hun er arveligt tilfaldet i ovennævnte gård.

(54).

4/9 1668.

(55)

** Anders Ibsen i Horndrup, delefoged i Voer herred, lod læse Korfits Trolles befaling, hvorledes han skal forholde sig med hvis af bønderne skal annammes af landgilde og andet, idet han skal advare dem, at de efter denne dag intet skal yde til skriver kornmåler delefoged eller andre, uden de lader det afskrive på en seddel eller i en bog, som de altid skal beholde hos sig, og det samme skal underskrives, og der foruden have at holde en kontrabog imod alt det, bønderne indleverer og lader afskrive, og desuden skal delefogden advare alle inderster husmænd og boelsmænd, at de herefter skal gøre arbejde til slottet, og derfor være fri for arbejdspenge.

(56)

** Laurids Frost i Hoved på velfornemme mand Morten Mikkelsens vegne med opsættelse 24/7 stævnede Jens Jensen Mand i Tebstrup og anden Jens Jensen Mand i Tvingstrup imod dom og fremlagde en dom udstedt 14/6 1643, hvor de tildømmes at give skøde på deres pantsatte bondehus i Tvingstrup, deres mor iboer, og som er dem arveligt tilfaldet efter deres far, idet de ikke har penge til at indløse pantet, og Laurids Frost fremlagde en fuldmagt af Morten Mikkelsen i Odensegård til at tage skøde af hans morbror Søren Jensen i Tvingstrup på det hus, som Morten Mikkelsen har givet Laurids Frost pantebrev på, og der blev afsagt dom: efter fremlagde dom af 14/6 1643 bør begge Jens Jensen Mand give Laurids Frost på Morten Mikkelsens vegne skøde.

(57)

** Anders Holgersen, forvalter på Hanstedgård, med opsættelse 21/8 fremlagde et købebrevs tingsvidne, udstedt 17/4 næst forleden, hvor han fremlagde et købebrev, hvormed Erik Eskesen i Ørskov og hustru Anne Staffensdatter sælger og skøder til Anders Holgersen, forvalter på Tyrrestrup, hans selvejergård i Ørskov og hans skovspart i Nederlund, dateret 15/4 1668 Erik Eskesen egen hånd og til vitterlighed hans bror Jens Eskesen i Kattrup, og Anders Holgersen fremlagde en transport til ham fra hr Oluf Knudsen til Saksild og Nølev sogne på en obligation, udgivet af Erik Eskesen på 185 sletdaler, som hans bror Jens Eskesen i Kattrup er i løfte for, underskrevet af hr Oluf Knudsen og til vitterlighed hans svoger hr Søren Pedersen til Hundslund sogn, hvorefter Erik Eskesen fremlagde sit skriftlige svar, at eftersom han ikke mente, Anders Holgersen havde efterkommet deres kontrakt med betaling, så burde han gøre gården ryddelig og erstatte ham hans skade, hvorpå der blev afsagt dom: Erik Eskesen og hustru bør efterkomme deres udgivne købebrev og gøre Anders Holgersen nøjagtigt skøde.

(61)

11/9 1668.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged med opsættelse 31/7 stævnede Oluf Staffensen i Monbjerg imod dom for lejermål med Anne Jensdatter i Gedved, og de blev tildømt at betale deres lejermålsbøder.

** Iver Andersen, borger i Horsens, på Niels Eskesen Grøns vegne sst med opsættelse 31/7 stævnede Erik Eskesen i Ørskov imod dom og Anders Holgersen sst, om han har noget dertil at svare, og dernæst blev fremlagt et skrift, at da hans bror Erik Eskesen i Ørskov har givet ham varsel anlangende den arvelod, som hans søskende er tilfaldet efter deres sl forældre i Nederlund, så efterdi han vil afhænde sin arvelod, så formener han sig nærmere at købe end en fremmed, eftersom han har en broderlod deri, og giver hans svoger Hans Hansen i Havreballe fuldmagt til på hans vegne at byde sølv og penge derfor, underskrevet Horsens 3/7 1668 Niels Eskesen Grøn, og der blev endnu fremlagt et skriftligt indlæg og fuldmagt, at samme ejendom aldrig har ligget til den gård i Ørskov, Erik Eskesen påboer, men er en særejendom, som ligger i Kattrup sogn, og er samtlige søskende tilfaldet, som kan regnes til 7 broderlodder, og endnu er uskiftet, og dog har Erik Eskesen afhændet sin part til Anders Holgersen, da forvalter på Tyrrestrup, før det er lovligt lovbudt, hvilket synes at være sket mod at lov og ret, og han satte i rette som tilforn, at han formener sig det nærmere at tilhandle end en fremmed, dateret Horsens 11/9 1668 Niels Eskesen Grøn egen hånd, og der blev fremlagt hans fuldmagt samt et tingsvidne udstedt 26/3 1652, hvor Hans Hansen i Havreballe til 4.ting forbød Erik Eskesen i Ørskov, Anders Eskesen, Markor Eskesen, Niels Eskesen sst, Jens Eskesen i Kattrup, og Jens Eskesen, som er hos ham, at bruge hans hustru Anne Eskesdatters arvepart i Lund mark eller Ågårds mark på Ørskov mark, som hun har arvet efter hendes sl forældre Eske Andersen og Maren Jensdatter, som boede og døde i Ørskov, før det bliver dem lovligt skiftet imellem, eller og sat på bondeskyld af samfrænder, og Erik Eskesen i Ørskov på egne og søskendes vegne tilbød for dette år at ville give ham bondeskyld, og så mødte Anders Holgersen, eftersom han var stævnet anlangende den skovspart i Nederlund, som han af Erik Eskesen havde købt tillige med den gård i Ørskov, som Erik Eskesen efter købebrevs indhold tilforpligter sig at give ham skøde på, og han fremlagde en dom, udstedt 4/9 næst forleden, hvori Erik Eskesen og hustru bliver tildømt at give ham skøde, og nu formente Anders Holgersen, at Niels Grøn billigt bør med ham om samme skovspart at handle, og Erik Eskesen for hans tiltale fri at blive, hvorefter der blev afsagt dom: da der fremlægges købebrev og dom af 4/9 næst afvigte, hvori Erik Eskesen er tildømt at give Anders Holgersen skøde på samme gård og skovspart, så bør samme dom stå usvækket og ved sin fulde magt.

(64)

** Iver Andersen på Niels Grøns vegne med opsættelse 31/7 næst afvigte stævnede Jens Eskesen i Kattrup og Erik Eskesen i Ørskov imod dom, og han fremlagde et skiftebrev, dateret 1/5 1651, som da blev holdt skifte efter Niels Eskesens sl forældre, hvor den yngste bror Niels Eskesen blev udlagt for sin part den gårdsavl i Horsens, som han skal nyde for ejendom, og hans ældste bror Jens Eskesen skal gøre ham rigtighed for, til han bliver hans egen værge, og der foruden findes et brev på Jens Eskesen i Kjærsgård i Kattrup udgivet til hans sl far Eske Andersen lydende på 60 sletdalers selvejer bondegods, som var deres forældres, nemlig en selvejer ødegårds eje i Ørskov by og mark, kaldes Ågård, deres part i det selvejer gods og skov, kaldes Lund, som alle søskende har til skifte, og alle 8 søskende skal have sin part i, desligeste fremlagde en seddel, som lyder, at 8/10 1651 bekom Jens Eskesen i Kattrup og Erik Eskesen i Ørskov 50 sletdaler, som Knud Pedersen i Horsens var deres sl far skyldig, hvorimod Jens Eskesen fremlagde sit svar, at da Niels Eskesen er født 4/11 1634, og skiftet efter deres sl forældre stod 1651, og da loven siger, at når man er sine 18 vintre, så er man sin egen værge, hvoraf det ses, at han en kort tid efter skiftet har været sin egen værge, og derfor mener sig fri for hans 1.posts tiltale, og hvad sig den 3.post anlanger, da oppebar han ingen penge af Knud Pedersen, hvilket han med ed vil bekræfte, hvorefter der blev afsagt dom: Jens Eskesen bør gøre Niels Eskesen regnskab for hvis, han kan have under værgemål, og han og hans bror Erik Eskesen bør gøre regnskab for de 50 sletdaler, som er oppebåret af Knud Pedersen.

(67)

** studiosus Vesti Hansen på hr Jens Jensen Holmbo, sognepræst til Kattrup med sine annekser, hans vegne begærede kundskab og tingsvidne om, hvorledes han havde forholdt sig i den næst forleden svenske krigstid, såvel som da polakkerne var her i landet, og efterskrevne vidnede, at hr Jens Jensen Holmbo i samme bedrøvelige og besværlige tider har forholdt sig som en retsindig sjælesørger, så at der er aldrig blevet forsømt en eneste prædiken, men har med stor troskab antaget sig både sine enge tilhørere i alle sine tre sogne, så vel som af fremmede sogne og herreder, at han derover er gerådet i største besværlighed, ja af de svenske ynkeligt udplyndret og på sit legeme pinligt trakteret, og det særdeles, for det var kommet de svenske til øren, at han fra dem havde til sig bragt nogle af deres ryttere, som han leverede til KM officerer og med deres fulde mundering kom til KM gavn og tjeneste, og ydermere, at da polakkerne antog os, da uanset mange præster formedelst polakkernes store tyranni måtte forlade hus hjem kirke og kirketjeneste, så deres tilhørere derover blev moksen forarmede, blev hr Jens Jensen ved sit hus, satte sit liv i fare mange gange, eftersom adskillige partier både kejserlige og brandenborgske ham med de polske salvegarder, som da stod hos ham, ville overfalde, thi både for hans tales færdighed og traktement bevægede og tvang han samme partier, at de deres forsæt med plynderi afstod og forlod, og hr Jens Jensen Holmbo lod ikke aleneste gå til det, som han havde selv, men til at befri hans sognefolks og andres uden hans sogne og uden herredet deres fæ heste og gods, som de havde hos ham, eftersom han havde en temmelig stærk salvegarde af de polske, der hans egne midler var af hænderne, lånte og borgede han hos andre, som Gud havde forundt og efterladt midler penge og sølv, og intet efterlod i nogen måder, hvormed han kunne udvise sin troskab til kongen, og sin kærlighed mod sine tilhørere og andre, som flyede til ham, så han var en retsindig præstemand en trofast far og god nødhjælper imod alle, som han kunne tjene og hjælpe.

(68)

** Jonas Hansen i Elling og Anders Ibsen i Horndrup med opsættelse 31/7 stævnede sl Mikkel Lassens hustru i Ustrup imod dom, og fremlagde deres forpligts tingsvidne, udstedt 28/6 1667, angående deres forløfte, og der blev afsagt dom: sl Mikkel Lassens arvinger bør holde Jonas Hansen og Anders Ibsen skadesløse.

(69)

18/9 1668.

** Mads Jonsen i Båstrup og Laurids Jonsen sst, kirkeværger til Hylke kirke, på stiftsskriver Jesper Nielsen Hutfeld, borgmester i Århus, hans vegne stævnede Christen Eskesen i Hylkegård, og talte med hans bror Christoffer Eskesen sst, imod dom for hvis, han er i forløfte for sl Mikkel Lassens efterleverske og arvinger til Jesper Nielsen, på Hylke kirkes vegne efter tingsvidne, udstedt 28/6 1667. opsat 6 uger.

** Jens Rasmussen i Gantrup. efterskrevne vidnede, at han er så ganske forarmet, formedelst hans fæmon og heste er ham frafaldet, som han skulle drive hans avling med, idet der døde 6 høveder og 8 heste og øg, så han er kommet i så stor armod og fattigdom, at han ikke uden hans ganske ruin kan formå at udgive hans efterstående landgilde til KM.

(70)

** Søren Pedersen i Dørup på menige Dørup bymænds vegne et vidne, at efterskrevne Dørup bymænd formedelst stor misvækst i forrige åringer, og deres gårde er højt forskyldte, og de har meget ond og ringe mark med meget ringe avl og ond græsning, er nu så forarmede, at de ikke kan formå at udgive halvdelen af deres restants og arbejdspenge uden deres største ruin og ødelæggelse.

(71)

** Søren Sørensen i Gantrup på Gantrup bymænds vegne et vidne, at Gantrup by er en meget ringe og forarmet by med en ringe og ond kornmark, som er overgroet med en slags onde urter, som fordærver og ødelægger deres korn, og de har ingen høavling eller græsning uden meget ringe, og de har stor misvækst, så de er meget forarmede, så den største del af dem ikke kan formå at udgive halvt så meget landgilde, som de rester med til KM.

** Oluf Staffensen i Monbjerg på sine egne og Anne Jensdatters vegne i Gedved. efterskrevne vidnede, at de er så forarmede, at de ikke kan formå at udgive deres lejermålsbøder, som de var faldet for efter recessen.

(72)

** Frands Pedersen Helt ridefoged på KM vegne lod læse KM åbne brev angående indførsel af efterskrevne proviantskat.

 (74)

** Peder Ibsen i Riis, kirkeværge til Ovsted kirke, lod fordele efterskrevne for hvis, de rester med af kirkens tiende for 1667.

25/9 1668.

** Espen Madsen, borger i Mariager, hans fuldmægtig stævnede Peder Jensen Skøt i Tebstrup og Mikkel Sørensen sst for det, de resterer med til Henrik Thott på Boltinggård og fremlagde en restants for kannikketjenere. sagen blev opsat 6 uger.

(75)

** Rasmus Andersen i Svinballe på Erik Eskesens vegne i Ørskov. efterskrevne, som for 3 uger siden var otte mænd vidnede, at de så, at Erik Eskesen fremlagde en seddel, som KM ridefoged Frands Helt tog til sig og sagde, han ville se, om det var på rette papir, og så lagde han brevet fra sig igen, og ikke Erik Ebbesen annammede det, hvorimod Frands Helt på KM vegne formente sig at have adgang til samme brev, men Erik Eskesen svarede, at det kom ikke kongesagen ved, hvorfor han mente samme obligation at blive ved retten til sagens uddrag.

(76)

** Morten Mikkelsen på Ørridslevgård på Fyn ved sin fuldmægtig Laurids Frost. Jens Jensen Mand i Tebstrup solgte og skødede til Mikkel Mortensen al den lod og part, han har arvet efter hans sl forældre i det bondehus i Tvingstrup, som var pantsat til Søren Jensen og hustru sst efter pantebrev og dom, udstedt 14/6 1643, og overdraget til Mikkel Mortensen.

(77)

** Morten Mikkelsen på Ørridslevgård på Fyn lod fordele Jens Jensen Mand i Tvingstrup efter en dom, udstedt 4/9 næst afvigte, hvor han er tildømt at give Morten Mikkelsen skøde på det hus i Tvingstrup efter pantebrevs formelding, udstedt 10/10 1632.

2/10 1668.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, lod fordele Erik Eskesen i Ørskov og hans hustru Anne Staffensdatter efter dom, udstedt 4/9 næst forleden, hvor han er tildømt at give Anders Holgersen skøde på den gård i Ørskov og skovspart i Nederlund.

(78)

** Tomas Jensen, borger i Fredericia. synsmænd afhjemlede syn på den halve bondegård i Vestbirk, som hr Jens Olufsen i Hammel har ladet sig indføre i til brugelig pant, som Morten Andersen iboer, samt på husene, hvorledes de er skiftede.

(79)

** Anders Jensen i Ladegård et afkald. Søren Rasmussen i Vrold på hans hustru Anne Knudsdatters vegne, Mikkel Mikkelsen i Enner på hans hustru Anne Knudsdatters vegne, Jens Jensen i Ladegård på hans hustru Karen Knudsdatters vegne gav ham afkald for al den arvelod og part, som deres hustruer kunne være arveligt tilfaldet efter deres sl far Knud Nielsen, som boede og døde i Vorladegård.

** Jørgen Tomasen i Tolstrup på hans søster Anne Tomasdatters vegne i Vorladegård. Anders Jensen i Vorladegård, eftersom hans hustrus mor Anne Tomasdatter har opladt hendes gård for ham, som han nu påboer og har i fæste, så forpligter han sig til at give hende efterskrevne aftægt.

(80)

** Anders Ibsen i Horndrup på Jens Sørensen fænrik hans vegne. synsmænd afhjemlede syn på det korn, som løjtnant Baldser Wilde har ladet så til den bondegård i Riis, som Jens Sørensen årligt skal have landgilde af.

(81)

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged på KM vegne stævnede Jens Jensen i Grumstrup imod dom, eftersom han har stedet og fæstet den gård i Grumstrup, som Hans Jensen fradøde, om han ikke bør betale fæste deraf og stå til rette for gårdens brøstfældighed. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Stigsen i Riis på Christen Jensens vegne, som forrige boede sst, lovbød den selvejer bondegård i Riis, og fremlagde et landstingsvarsel til alle Christen Jensen og hans hustru Anne Christensdatter, som tilforn boede i Riisgård, deres arvinger.

(82)

9/10 1668.

** Anders Andersen i Lystrup. efterskrevne vidnede, at det er dem vitterligt, at Elle Rasmusdatter, som nu boer i Ølsted, tjente Anders Andersen, før de svenske sidst kom i landet, og da tjente hun ham med utroskab og stjal hans korn af hans loft og hans gammeløl af hans kælder og forkom der fra ham til hendes egen nytte.

(83)

** Frands Pedersen Helt ridefoged på KM vegne lod afhjemle syn på den gårds brøstfældighed i Ustrup, som sl Mikkel Lassen påboede.

** Søren Jensen i Ustrup på menige Ustrup bymænds vegne et vidne, at efterskrevne Ustrup bymænd, formedelst den største del af deres kvæg og fæmon forleden år af lungesot er bortdøde, desligeste stor misvækst på deres korn, så de moxen intet vårkorn har avlet på nogen års tid, så de er nu kommet i største armod og fattigdom og i stor restants af deres landgilde til KM, så den største part af dem ikke kan formå deres resterende landgilde at betale, om de skal blive ved deres gårde.

(84)

** Jens Rasmussen i Brørup på sine egne og Brørup bymænds vegne et vidne, at efterskrevne er meget forarmede formedelst stor misvækst, og de har ikke avlet så meget byg eller havre, at de kunne så igen, og samme by er meget ond og ringe, så den største del af dem er kommet i så stor armod og fattigdom, så de ikke uden største elendighed kan betale deres resterende landgilde, som de rester med for forleden år, om de nogenledes skal blive ved deres gårde.

** Jens Lauridsen i Gangsted Mikkel Jensen i Ås Hans Madsen i Ørridslev på deres egne og deres bymænds vegne et vidne, at efterskrevne i ovennævnte byer er i lige måder meget forarmede og i største fattigdom, så de ikke kan formå at udgive al deres resterende landgilde, uden den største elendighed, om de skal blive ved deres gårde.

(85)

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged på Mikkel Christensen skovriders vegne med opsættelse 28/8 stævnede sl Søren Ibsen Krog i Ejer hans efterleverske Apelone Jespersdatter, og fremlagde en håndskrift, udgivet af Søren Ibsen Krog på 12 sletdaler til Mikkel Christensen i Vorladegård, hvorfor han pantsætter 3 køer, dateret Ejer 30/7 1651, hvorefter der blev afsagt dom: arvingerne bør betale hver deres kvota af gælden.

(86)

16/10 1668.

** Frands Pedersen Helt på Peder Mørk, forpagter på Palstrup, hans vegne stævnede ritmester Anders Vinter i Ejer imod dom og fremlagde en obligation, udgivet af Anders Vinter på 22 rigsdaler til Peder Mørk på Palstrup, dateret 16/3 1666, med påskrift, at den 21/2 1668 er givet i betaling til Morten Madsen, KM kornmåler og skovrider i Skanderborg amt. sagen blev opsat 6 uger.

(87)

** Frands Helt på KM vegne stævnede Svend Sørensen, som tjente Sejer Knudsen i Tåning, imod dom for lejermål med Anne Jensdatter, som tjente Mikkel Pedersen sst. sagen blev opsat 6 uger.

** Frands Helt på KM vegne til 3.ting fremlyste en stud, som blev vurderet til 6 sletdaler, eftersom det var et lidet nød.

(88)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, stævnede Erik Eskesen i Ørskov imod dom for 185 sletdaler efter hans obligation af 7/8 1655 til hr Oluf Knudsen i Saksild, som har transporteret den til Anders Holgersen, samt for anden gæld, som bedrager tilsammen 460 sletdaler, som Erik Eskesen ikke vil dekortere i det køb om den gård i Ørskov. sagen blev opsat 6 uger.

(89)

** Hans Albretsen i Hylke på sine egne og Søren Poulsen Niels Eskesen og Søren Jørgensen sst deres vegne. efterskrevne vidnede, at de er så forarmede, at de ikke kan formå at udgive al deres resterende landgilde.

23/10 1668.

** Mikkel Rasmussen i Gangsted på hans far Rasmus Simonsens vegne i Ballebo stævnede Jens Mikkelsen i Gangsted imod dom for hvis, han er skyldig blevet til Gangsted kirke fra 1663-64, da han var kirkeværge tilsammen med Rasmus Simonsen, som er halvparten af 79 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

(90)

** Mikkel Rasmussen i Gangsted stævnede Jørgen Ibsen, som nu tjener Jens Knudsen i Grumstrup, og tiltalte ham, at eftersom han har fæstet sig med ham, og ulovligt om natten er undveget af hans tjeneste. opsat 6 uger.

** Christen Mikkelsen i Ustrup på sin mor Maren Eskesdatters vegne sst stævnede Christen Eskesen i Hylkegård Christoffer Eskesen sst og Berete Eskesdatter sst for dom, eftersom de i langsommelig tid har siddet i fællebunden bo og ikke vil holde rigtig skifte og deling med deres søster Maren Eskesdatter hvis hende kunne tilkomme efter hendes sl forældre Eske Sørensen og Agnete Tomasdatter, som boede og døde i Hylkegård, såvel som efter hendes 3 søskende, som også er døde der i boet, hvortil Anders Ibsen i Horndrup på deres vegne svarede, at når Christen Mikkelsen ville føre hans mors medgift ind i boet igen, så god som hun blev udgjort med, skulle der ske skifte og deling. sagen blev opsat 6 uger.

(91)

30/10 1668.

** Jonas Nielsen, foged på Boller. synsmænd afhjemlede syn på en død karl, som lå på Rasmus Envoldsen salsgulv i Lundumskov, som var skudt ved hans venstre skulderblad, og desuden havde han et hul ved øret, som var stødt med enden af en bøsse, og han havde utallige slag i hoved og bag på kroppen. varsel til Jens Christensen Frirytter i Horsens og Jens Pedersen Brender og Mikkel Knesen i deres kvarter i Horsens.

** Jonas Nielsen. Peder Henriksen, barnfødt i Hammel, fremlagde hans skriftlige vidne, hvad ham i denne sag er bevidst.

(92)

** Jonas Nielsen. Rasmus Envoldsen i Lundumskov vidnede, at nu på onsdag sidst forleden var 14 dage om natten kom en rytter ved navn Jens Brender og spurgte hans søn Envold Rasmussen, om ham kendte Søren Nielsen, hvortil han svarede, at han kendte ham vel, og han havde tjent præsten i Hygum i Frøs herred, hvorefter han red bort, men senere kom han igen med 2 ryttere Jens Christensen Frirytter og Mikkel Knesen, og de råbte og bandede grueligt i gården, hvorfor to af hans sønner Envold Rasmussen og Anders Rasmussen gik til døren, og på deres spørgsmål svarede Envold, at han kendte Søren Nielsen, som stod hos dem, vel og han var en god ærlig karl, og han fulgtes med ham på hjemvejen til de kom til Lundum bro, hvortil Jens Frirytter svarede, det er løgn din skælm, han er en snaphane, og du er lige så god som ham, og i det samme gik Søren Nielsen ind ad døren, og Jens Frirytter og Jens Brender løb efter ham og slog døren i efter dem, og så hørte de, at der gik et skud af, og da de stødte døren op, da lå Søren Nielsen slet død på gulvet, og rytterne sagde, at de ville hente ham i morgen. Anders Rasmussen Envold Rasmussen Anne Rasmusdatter og Kirsten Nielsdatter vidnede det samme.

(94)

** Niels Sørensen, boende i Hammel, gav last og klage over nogle ryttere, nemlig Jens Christensen Frirytter i Horsens Jens Brender og Mikkel Knesen, som ligger i kvarter i Horsens, for de på hedensk vis har overfaldet hans søn, sl Søren Nielsen, og på morderisk vis dræbt ham på hans retfærdige hjemrejse til hans gård, som han havde opladt for ham, formedelst hans alderdom og skrøbelighed, hvorfor han nu må gå fra hans gård i største armod, fordi hans eneste søn er omkommet, og da han ikke selv har midler, indstiller han samme sag for hans husbond.

(95)

** Niels Sørensen fremlagde Peder Henriksen, barnfødt i Hammel, hans skriftlige vidne, hvori han beretter, at forgangen onsdag var han og Søren Nielsen, barnfødt sst, og Envold Rasmussen, barnfødt i Lundumskov rejsende og ville hjem til deres forældre, eftersom de forgangen påske var udrejst i Haderslevhus len og har tjent der siden, og da de kom til Lundum bro, lagde de dem på vejen for at tøve efter en vogn, som kom efter med deres tøj, for at hjælpe den over broen, som var meget brøstfældig, og da kom ryttere og en løjtnant, som sagde, hvad ligger i her for, er i røvere og skælme, hvortil de svarede, at det kunne de ikke være, de havde kun to stokke i deres hænder, men de ventede på en vogn med deres tøj, men løjtnanten beordrede dem til at følge med ham til Horsens, og der ville han sende et par karle med dem til Lundum, eftersom de påberåbte dem på den mands søn i Lundum, som de var i følge med, og hvis det var sandt det de sagde, skulle der intet ondt vederfares dem, og Søren Nielsen bad løjtnanten, om han måtte gå til borgmester Peder Jensen, som var født i Hammel, og kendte hans forældre, som boer i Hammel og ligger til Jernit, og rentemester Mogens Friis var deres husbond, hvilket blev ham tilladt, men borgmesteren var ikke hjemme, og så kom Jens Frirytter og to andre ryttere, og da de kom uden for byen, bandt de deres ene hånd til hver sin hest, og så red de gennem vand og synd, så stærkt de kunne, og når de ikke kunne følge med, stødte de dem med deres pistoler, så de undertiden faldt og blev slæbt efter hestene, og da de kom til broen, truede de med, at de ville skyde dem og kaste dem i åen, så skreg de og bad for deres liv, og så forlangte Jens Frirytter penge af dem, som de gav dem, hvorefter de fortsatte til Lundum, og når de ikke kunne løbe, stødte og piskere rytterne dem, og da de kom til den mands gård, bekræftede Rasmus Envoldsen, at han kendte dem, og da hans søn Envold kom til døren, gik Søren Nielsen ind ad døren med ham, og så sprang Jens Frirytter og en anden ind efter dem, og Peder Henriksen hørte et skud, hvorpå han gemte sig under et træ, til rytterne var redet bort.

(98)

** Jens Eskesen i Kattrup stævnede hans bror Erik Eskesen i Ørskov imod dom og fremlagde hans obligation på 150 sletdaler til at betale den selvejer bondegård i Ørskov, som han havde købt af hr Oluf Knudsen sst, som han lovede at betale til skt Mikkelsdag 1656, dateret 12/5 1655 Erik Eskesen egen hånd, og han fremlagde sit skriftlige indlæg. sagen blev opsat 6 uger.

(99)

** på stiftskriveren Jesper Nielsen Hutfeld af Århus hans vegne. Laurids Jonsen og Mads Jonsen i Båstrup, kirkeværger til Hylke kirke, med opsættelse 18/9 stævnede Christen Eskesen i Hylkegård imod dom, og fremlagde et forpligts tingsvidne af 29/6 1667 angående udlæg for en sum penge, som sl Mikkel Lassen skulle være Hylke kirke skyldig, og da boet ikke kan strække sig over den 3.part, så har Christen Eskesen lovet derfor, som han har lovet at betale i tre terminer, hvorefter der blev afsagt dom: Christen Eskesen bør betale den første termin af samme sum eller lide nam og udlæg af hans bo og gods.

(101)

6/11 1668.

** Espen Madsen, borger i Mariager, med opsættelse 25/9 stævnede Peder Jensen Skøt i Tebstrup og Mikkel Sørensen sst imod dom, og de var mødt og benægtede ved ed, at de har aldrig givet eller ydet nogen tid den ørte byg, som de tiltales for, som skal være gæsteribyg, men de har givet til gæsteri 3 rigsort, og de fremlagde kvittering på landgilde, hvorefter der blev afsagt dom: da der fremlægges en underskreven restants, så bør de betale hvis, de resterer med.

(102)

** Jens Pedersen i Hylke mølle. Jens Poulsen i Vinding gav ham afkald på hans hustru Johanne Pedersdatters vegne for al den arv, hun kunne være tilfalden efter hendes sl forældre Peder Nielsen og Kirsten Pedersdatter, som boede og døde i Ulstrup, som hendes morbror Jens Pedersen har været værge for, og de takkede ham godt for god betaling.

(103)

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged fremlagde hans skriftlige klage over amtsskriver Frederik van der Lidt, for han har taget den løn fra ham, som øvrigheden har undt ham for hans store umage og besværlighed, og han har skrevet to ryttere på ham, som skulle blive hos ham så længe, indtil han betaler hans gårds frihed, hvilket amtsskriveren har taget fra ham.

(104)

** Anders Ibsen. efterskrevne vidnede, at amtsskriveren havde spurgt dem, om de havde ydet noget af deres gårdes landgilde til delefoged Anders Ibsen, og da de svarede nej, da befalede ham dem, at de heller intet skulle yde til ham, før de fik anden besked.

** Frands Helt ridefoged på KM vegne. synsmænd afhjemlede syn på en pige, som kunne være 9 år, som lå død ved en tørvegrav østen Tammestrup, og de kunne ikke se andet, end hun var druknet i tørvegraven.

** Frands Helt til 4.ting forbød alle tørve og lergrave, hvor nogen kunne tage skade, at de, som grunden tilhører, bør indhegne eller tilkaste dem, såfremt de ikke vil stå til rette for hvis skade, derover forårsages.
 
(105)

** Søren Rasmussen i Grumstrup og Jens Andersen i Tolstrup. efterskrevne vidnede, at formedelst sygdom gennem nogle år er de kommet i så stor armod og fattigdom, og er nu moxen øde, så de ikke uden deres største armod kan formå at betale deres resterende landgilde.

** Mikkel Sørensen i Vedslet på sige egne og efterskrevne Vedslet sognemænds vegne. efterskrevne vidnede, at de formedelst stor misvækst og af Guds store tørke og solens hede er blevet så forknyttede, så de deraf og af andre årsager ikke har kunnet afstedkomme at betale deres resterende landgilde, om de skal blive ved deres gårde.

(106)

** Jens Mikkelsen i Tebstrup på sine egne og Tebstrup bymænds vegne og Anders Mortensen i Ejer på efterskrevne Ejer Riis og Bjødstrup mænds vegne et vidne, at efterskrevne er forarmede af misvækst og andre årsager, så de er kommet i stor restants med landgilde til KM for forleden år.

(107)

** Jens Pedersen i Nebel på sine egne og efterskrevne i Nebel sogn og Peder Madsen i Tolstrup Tammestrup på sine egne og naboers vegne et vidne, at efterskrevne er så forarmede, at de ikke kan formå at betale deres resterende landgilde for forleden år.

13/11 1668.

** Clemend Clemendsen, KM forvalter over Skanderborg amt. efterskrevne vidnede, at en søndag sidst i høst så de Christen Frost i Borup med to vogne på den ager på Ballebo mark, som han og Søren Sørensen i Ballebo omtvister, og han tog kornet af samme ager og satte tienden på marken.

(108)

** Eske Andersen i Sattrup på Kirsten Jensdatters, sl Poul Nielsens, sst hendes vegne. Rasmus Nielsen i Sattrup på sine egne vegne, Niels Sørensen i Tåning på Maren Nielsdatter og Anne Nielsdatters vegne, Rasmus Pedersen i Yding på sine egne og søster Anne Pedersdatter i Ladegård hendes vegne, Rasmus Jensen i Sattrup på sin mor Karen Rasmusdatters vegne, Tord Andersen i Sattrup på sin hustru Mette Rasmusdatters vegne, Jens Jensen i Sattrup på sine egne vegne, Søren Andersen i Elling på sin hustru Maren Jensdatters vegne, og Søren Sørensen i Birk på sin hustru Kirsten Rasmusdatters vegne gav Kirsten Jensdatter afkald for den arv, de kunne være tilfaldet efter hendes sl husbond Poul Nielsen, som boede og døde i Sattrup, og de takkede hende for god betaling i alle måder.

(110)

** Frands Pedersen Helt ridefoged på KM vegne stævnede efterskrevne, som rester med deres stedsmål, imod dom. sagen blev opsat 6 uger.

20/11 1668.

** Clemend Clemendsen, KM forvalter, lod afhjemle syn på efterskrevne KM skove for den skade, der kan være gjort med skovhugst på en tre årstid.

(112)

** Clemend Clemendsen lod afhjemle syn på efterskrevne skove i Tyrsting herred og Nim birk for hvis, der kan være hugget fra 64 og hidindtil.

(114)

** Jørgen Jensen i Hoved kro lod fordele Anders Brixen i Ustrup for gæld.

** Mikkel Lassen i Assendrup æskede til skifte efter sl Karen Lasses, som boede og døde i Assendrup, alle som kunne have rigtig gæld at fordre, da at møde på mandag 8 dage førstkommende.

27/11 1668.

(115)

** Clemend Clemendsen, KM forvalter. synsmænd afhjemlede syn på efterskrevne KM skove i Voer herred for hvis skade, der kan være gjort ved skovhugst fra 1665 og hidindtil, mærket og umærket.

(116)

** Jens Nielsen Tunbo, borger og handelsmand i Horsens, fremlagde en dom af Horsens byting, udstedt 11/8 næst forleden, hvor Baldser Wilde, forrige løjtnant, blev tildømt at betale hans gæld, og hvis det ikke sker, da at lide indvisning, og samme dom er påskrevet, at Jonas Hansen i Elling, herredsfoged i Voer herred, med 4 vurderingsmænd har gjort indførsel i løjtnantens halve bondegård i Riis for 54 rigsdaler.

(117)

** Jens Rasmussen, borger i Horsens, stævnede efterskrevne imod dom gældssag anlangende, og fremlagde skriftligt på stemplet papir en fortegnelse over gælden, og han fremlagde en obligation, udgivet af Niels Brixen i Hylke til Rasmus Jensen, barnfødt i Vestermølle, på 17 sletdaler, dateret Skanderup 28/5 1649 Niels Brixen egen hånd. sagen blev opsat 6 uger.

(119)

** Anders Ibsen i Horndrup på Hans Albretsens vegne i Hylke stævnede sl Rasmus Nielsens hustru i Ustrup Anne Hansdatter imod dom og fremlagde hendes sl mands obligation på 10 sletdaler, dateret Hylke 7/12 1651. sagen blev opsat 6 uger.

** Poul Pedersen i Nebel fremlyste et sortbrunt øg, som har været hos ham i en 6 ugers tid, og det blev vurderet for 6 sletdaler.

(120)

** Frands Pedersen Helt, ridefoged til Skanderborg, på Morten Madsen i Ry hans vegne med opsættelse 16/10 næst forleden stævnede ritmester Anders Vinter i Ejer imod dom, om han ikke burde betale Morten Madsen omtalte sum efter hans obligation, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

(121)

** Frands Helt efter 6 ugers opsættelse begærede dom over Svend Sørensen, som tjente Sejer Knudsen i Tåning, for lejermål med Anne Jensdatter, og han blev tildømt at betale hans lejermålsbøder.

4/12 1668.

** Anders Ibsen i Horndrup på Clemend Clemendsen, KM forvalter, hans vegne stævnede Las Sørensen i Tåning imod dom, at eftersom han i hans ægteskab har begået lejermål med Maren Sørensdatter, som på tinget har udlagt ham til barnefar, om han ikke derfor har forbrudt hans boeslod til KM. sagen blev opsat 6 uger.

** Poul Pedersen i Tolstrup mølle et afkald. Albret Madsen i Stensballe på hans hustru Karen Jacobsdatters vegne gav Poul Pedersen afkald for al den arv, hun var arveligt tilfaldet efter hendes sl far Jacob Pedersen, som boede og døde i Helbjerg mølle i Bjerre herred.

(122)

** Mikkel Rasmussen i Gangsted med opsættelse 23/10 begærede endelig dom, og Jens Ibsen på Jørgen Ibsens vegne fremlagde hans svar, at han ikke havde fuldkomment fæstet sig til ham, men på en 8 dages tid det måtte forsøge og siden afgøre, om han ville blive der eller ikke, hvorefter der blev afsagt dom: da Jørgen Jensen ikke selv møder til gensvar, så bør han stå til rette efter recessen.

(123)

** Christen Mikkelsen i Ustrup på sin mor Maren Eskesdatters vegne med opsættelse 23/10 næst forleden stævnede Christoffer Eskesen i Hylkegård og begærede endelig dom, hvortil Anders Ibsen på de indstævnedes vegne svarede, at Christen Mikkelsen burde indføre hans mors medgift i boet igen, så skulle der ske rigtigt skifte, hvorefter der blev afsagt dom: de bør gøre rigtighed for hvis, som hun kunne tilfalde efter hendes sl brødre, men de kan ikke tilfindes at gøre hende noget skifte efter hendes sl forældre, eftersom hun er udgiftet og har bekommet hendes udfærd af fælles bo.

11/12 1668.

** Søren Villumsen, orgemester i Horsens. Hans Nielsen, som tjener Envold Christensen i Tammestrup, vidnede, at han 7/11 kørte han Søren Orgemester i Horsens til Tammestrup, og da kom Casimir Bertelsen Klokker af Horsens ridende og havde en liden vol i sin hånd og truede Søren Villumsen dermed, og sagde til ham, din skælm din hundspot og din kongens brødtyv, og tog så en pistol af hans hylster, og sagde til Søren Orgemester, jeg skal vel finde dig en anden gang, og red sin vej.

(124)

** Laurids Pedersen Lund i Horsens, fuldmægtig på Mikkel Rasmussen i Horsens og hans medarvingers vegne, stævnede Jens Pedersen i Søvind imod dom og fremlagde hans fuldmagt, underskrevet af Mikkel Rasmussen på egne og bror Niels Rasmussens vegne egen hånd, Jens Mikkelsen egen hånd, og fremlagde dernæst et forlig og kontrakt indeholdende, at eftersom Gud har hedenkaldt Jens Pedersens hustru Ingeborg Rasmusdatter, så er han således forligt med hendes arvinger, at han skal give dem hvis, hun til ham indførte, som er kvæg for 26 sletdaler, som han har lovet at betale til skt Mikkelsdag førstkommende, dateret Elbæk 29/11 1663, med påskrift, at der resterer 14 sletdaler på dette brev. sagen blev opsat 6 uger.

(125)

** Laurids Pedersen Lund på Johan Aschens vegne stævnede Jens Mikkelsen i Gangsted imod dom anlangende gæld for kramvarer, han for nogen tid lang siden har bekommet. sagen blev opsat 6 uger.

(126)

** Anders Jensen, borger i Horsens, stævnede efterskrevne i herredet for gæld til ham og hans far sl Jens Sørensen efter fremlagte obligationer. sagen blev opsat 6 uger.

(127)

** Knud Pedersen i Hansted stævnede Peder Pedersen i Lundum mølle og hans tjenestekarl Søren Andersen imod dom, for han havde fæstet sig til ham og annammet fæstepenge, og dog har han fæstet sig til en anden mand, hvorved han har lidt stor skade, eftersom han ikke i rette tid kunne få en dygtig karl i stedet, om han ikke burde indstille sig i hans tjeneste, eller lide efter 2.bogs 31.kap. sagen blev opsat 6 uger.

(128)

** Jens Eskesen i Kattrup med opsættelse 30/10 næst forleden stævnede Erik Eskesen i Ørskov imod dom for det, der rester på hans obligation til hans bror Jens Eskesen, hvilket han blev tildømt at betale.

** Clemend Clemendsen, KM forvalter over Skanderborg len, lod afhjemle syn på den gårds brøstfældighed i Ejer, som Mads Frandsen tilholder sig. varsel til Mads Frandsen og hans søn Holger Madsen i Ejer.

(129)

** Clemend Clemendsen stævnede menige KM tjenere, så mange, som rester med smørlandgilde nærværende år, og fremlagde en skriftlig restants, hvorefter de blev tildømt at betale hvis, de rester med efter restantsen.

(131)

18/12 1668.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, på Otte Pogwischs vegne stævnede hans tjenere imod dom for hvis, de rester med af landgilde og andet efter en doms formelding, udstedt 6/12 1667, og efter en skriftlig restants for 1667. sagen blev opsat 6 uger.

(132)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, et skøde. Erik Eskesen af Ørskov med hans ægtehustru Anne Staffensdatter skødede fra dem og til Anders Holgersen og hustru Kirsten Johansdatter al den selvejer bondegård i Ørskov, som Erik Eskesen og hustru tilforn påboede og har købt.

(133)

** ransnævninge og skursnævninge.

(134)

8/1 1669.

** Frands Helt på KM og forvalterens vegne foregav, at eftersom Maren, Niels Hyrdes kvinde i Lundum, har givet klage over Staffen Pedersens søn i Lundum Peder Staffensen, at han skulle have slået hende, og nu har forligt sig med hverandre, og da anlangende kongesagen lovede Staffen Pedersen at ville indstille sig for forvalteren og være i hans minde.

** Frands Pedersen Helt, ridefoged til Skanderborg på KM vegne med opsættelse 13/11 næst forleden stævnede efterskrevne i Ovsted sogn, som rester med stedsmål, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Søren Poulsen i Hylke. hans søn Niels Sørensen i Hylke lovede og tilforpligtede sig at betale hans fars gæld, der iblandt til hans bror Jens Sørensen 16 sletdaler, som han arvede efter hans sl mor Maren Envoldsdatter og hans bror Poul Sørensen 11 sletdaler, som også er hans arv, hvorimod skal han have efterskrevne korn kvæg og redskab, og desuden lovede han at give sin mor Johanne Pedersdatter 6 sletdaler til hjælp til et kåbeklæde, og lovede at drive sin fars avl lige ved sit eget.

(135)

** Anders Ibsen i Horndrup på Maren Jensdatters vegne i Borup. for dom stod Maren Jensdatter, at eftersom hun af Jens Frandsen i Horsens er stævnet imod dom for nogen gæld, som hendes sl mand Jens Jensen skulle have været Jens Frandsens formand sl Tomas Andersen eller hans hustrus far sl Knud Pedersen skyldig, da benægtede hun, at hun slet intet var skyldig til dem, men alt var betalt.

(136)

15/1 1669.

** blev læst KM brev, at vi nådigst har tilgivet og efterladt den brøde, som Laurids Sørensen i Tåning til os for hans lejermål med Maren Sørensdatter kan have forbrudt, så vidt os deraf berettiget er, hvorefter vedkommende sig har at rette.

** Clemend Clemendsen, KM forvalter, på KM vegne stævnede Mads Frandsen i Ejer imod dom, for han besidder en af KM gårde i Ejer uden øvrighedens hjemmel og har ladet gården ganske forfalde, og der foruden sidder overhørig med landgilde ægt og arbejde, om han ikke bør stå til rette derfor og betale brøstfældighed og landgilde, eller at være i KM nåde og unåde. sagen blev opsat 14 dage.

(137)

** Anders Ibsen på KM og forvalterens vegne stævnede KM tjenere imod dom for hvis, de rester med af deres arbejdspenge og småbederi for 1668 efter en skriftlig restants. sagen blev opsat 14 dage.

** Anders Ibsen stævnede Hans Lauridsen i Ladegård imod dom, eftersom øvrigheden har tillagt ham den landgilde, som går af Hans Lauridsens gård, som han ikke vil betale til ham, om han ikke bør betale inden 15 dage. sagen blev opsat 6 uger.

(138)

** Eske Jensen i Elling stævnede Rasmus Jensen i Elling imod dom for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Nielsen i Torup stævnede Mikkel Rasmussen i Gangsted og Mikkel Jensen sst imod dom, og Jens Mikkelsen sst og Maren Jespersdatter, om de ville have noget dertil at svare, og beskyldte dem efter et skiftebrevs tingsvidne, udstedt 15/11 1667, for efterskrevne Mikkel Sørensens fædrene arv, som de har hos dem bestående, om de ikke bør betale det til sl Mikkel Sørensens arvinger, nemlig Karen Sørensdatter og Jens Jensen i Gangsted, så og Anne Jensdatter i Kannerup, eftersom Mikkel Sørensen er ved døden afgangen. sagen blev opsat 6 uger.

 (1)

** tingbogens autorisation 1669.

** rans og skursnævninge.

(2)

22/1 1669.

** Jens Poulsen, forvalter på Marselis gods, stævnede Marselis tjenere i Hansted og Lundum sogn imod dom for hvis, de rester med til deres husbond. sagen blev opsat 4 uger.

** Jens Rasmussen, borger og indvåner i Horsens, med opsættelse 27/11 næst afvigte stævnede efterskrevne imod dom gældssag anlangende og fremlagde en skriftlig restants samt obligationer og en transport fra hans bror Rasmus Jensen i Vestermølle, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale enhver sin kvota, som de søges for.

(4)

** Hans Albretsen i Hylke med opsættelse 27/11 næst tilforn stævnede sl Rasmus Nielsens hustru i Ustrup Anne Hansdatter imod dom for hendes sl mands gæld på 10 sletdaler til Rasmus Pedersen i Hylke efter hans fremlagte obligation, dateret 7/12 1651, hvorefter der blev afsagt dom: Anne Hansdatter bør betale hendes sl mands gæld til Hans Albretsens formand sl Rasmus Pedersen i Hylke.

(5)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, på Otte Pogwischs vegne med opsættelse 18/12 næst forleden stævnede hans tjenere imod dom for hvis, de rester med til deres husbond, som de blev tildømt at betale.

(6)

29/1 1669.

** læst KM forordning, som indeholder, at da den stakkede favn ved, som føres til København, ikke skulle være så lang, som det bør at være, nemlig en sjællandsk alen, da forbydes alle og enhver, som førnævnte favne ved enten hugger eller fører, at de skal hugge efter dette mål.

(7)

** Clemend Clemendsen KM forvalter. på spørgsmål svarede Morten Pedersen i Ejer, at slet ingen anden havde udgivet KM rettighed af den gård, han påboer, andre end ham selv, og han havde også bygget og forbedret gården.

** Clemend Clemendsen på KM vegne med opsættelse 15/1 næst forleden, begærede dom, og så mødte Mads Frandsen i Ejer og begærede opsættelse. sagen blev opsat 1 måned.

** Anders Ibsen i Horndrup og Jonas Hansen i Elling tilbød sl Mikkel Lassens hustru i Ustrup at indløse det efterskrevne udlæg, som er tilvurderet dem for det forløfte, som de har været i for hende og hendes børn.

(8)

** Rasmus Rasmussen i Grumstrup gav last og klage over Niels Pedersen, hyrdens søn i Grumstrup, for at han har slået hans søn Oluf Rasmussen med et økseskaft over hans ryg, så han sig nu næppelig kan røre eller bestille noget.

** Clemend Clemendsen, KM forvalter, med opsættelse 15/1 stævnede menige KM tjenere imod dom for hvis, de resterer med af arbejdspenge og andet efter en skriftlig restants for 1668, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

(9)

5/2 1669.

** Frands Pedersen Helt, ridefoged til Skanderborg, på KM vegne tilbød til 4.ting sl Mikkel Lassens hustru i Ustrup og børn, om de ville skaffe ham nøjagtig forlover for den gård, som de besidder, at de den ville for dens brøstfældighed holde ved hævd og magt, samt at de ville svare KM tilbørlig rettighed i rette tid, og hvis de ikke ville efterkomme det, så vil han samme gård opbyde til en anden, som den vil annamme.

(10)

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged på KM og forvalterens vegne. synsmænd afhjemlede syn på den gårds brøstfældighed i Ejer, som Morten Pedersen påboer.

** Mikkel Pedersen i Tåning indæskede til arv og gæld efter hans sl hustru Kirsten Jensdatter, som boede og døde i Tåning, den sl kvindes arvinger og kreditorer, at møde på bopælen på onsdag førstkommende. varsel til Jens Frandsen i Ejer, Breiet Envoldsen i Tåning, Jens Envoldsen i Horndrup, Poul Envoldsen og Anne Envoldsdatter sst, Kirsten Rasmusdatter sst, Karen Envoldsdatter i Tebstrup.

(11)

** Rasmus Rasmussen i Grumstrup. synsmænd aflagde deres syn på hans søn Oluf Rasmussen, som havde to blå streger over hans ryg, men om det var af slag eller ikke, ved de ej.

** Rasmus Lauridsen Skolemester i Kattrup lod fordele Jep Jørgensen i Ustrup efter en dom, udstedt 20/11 1663, for 6 sletdaler.

** Anders Jensen, borger og handelsmand i Horsens, med opsættelse 11/12 næst forleden stævnede efterskrevne imod dom gæld anlangende, og fremlagde efterskrevne obligationer, hvorpå han begærede dom, og da ingen var mødt til gensvar, blev de dømt til at betale deres gæld inden 15 dage.

(13)

** Laurids Pedersen Lund i Horsens på Mikkel Rasmussen i Horsens og hans medarvingers vegne med opsættelse 11/12 næst forleden stævnede Jens Pedersen i Søvind imod dom og fremlagde hans fuldmagt samt et skriftligt forlig og kontrakt mellem Jens Pedersen og hans sl hustru Ingeborg Rasmusdatters arvinger, og der blev afsagt dom: Jens Pedersen bør jo at betale forskrevne rest på sit skadesløsbrev.

(14)

** Laurids Pedersen Lund på Johan von Aschens vegne med opsættelse 11/12 stævnede Jens Mikkelsen i Gangsted imod dom for kramvarer og fremlagde en fuldmagt fra købmand Johan von Aschen, forrige borger i Horsens og nu indvåner i Fredericia, til at indkræve og annamme ovennævnte fordringer, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

(16)

** Anders Ibsen i Horndrup på Knud Pedersens vegne i Hansted med opsættelse 11/12 stævnede Peder Pedersen i Lundum mølle og hans tjenestekarl Søren Andersen imod dom, idet han havde fæstet sig til ham til skt Mikkelsdag og annammet fæstepenge, og dog har han fæstet sig til en anden mand, hvorefter der blev afsagt dom: han bør indstille sig i Knud Pedersens tjeneste, eller og at lønne ham en karl efter recessen.

(17)

** Jonas Hansen i Elling herredsfoged stævnede sl Jørgen Jensens hustru i Tvingstrup og hendes søn Jens Jørgensen samt hendes andre børn imod dom for 50 sletdaler, som sl Jørgen Jensen var tilforordnet at opkræve af Ørridslev sogn og til han skulle have leveret, om de ikke bør betale ham førnævnte penge, eftersom de ikke har holdt skifte. opsat 6 uger.

(18)

12/2 1669.

** Jørgen Madsen, liggende i kvarter i Horsens, stævnede Mads Lauridsen i Grumstrup og Peder Lauridsen sst imod dom og tiltalte Mads Lauridsen for omkostninger på en dom af Århus kapitel mellem Mads Lauridsen og Jørgen Madsens søster Karen Madsdatter, og tiltalte Peder Lauridsen for et par pistoler, som han har lovet ham på et køb med den gård, han afkøbte hans bror Mads Lauridsen. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, på Otte von Pogwischs vegne med opsættelse 18/12 stævnede hans forrige tjenere til Tyrrestrup imod dom for hvis, de rester med efter dom, udstedt 6/12 1667, hvori efterskrevne blev tildømt at betale hvis, de rester med fra 30/6 1665-67, og der blev afsagt dom: de bør betale efter den forrige dom.

(23)

19/2 1669.

** Laurids Knudsen i Borup, kirkeværge til Kattrup kirke. synsmænd afhjemlede syn på det hus i Kattrup, som er til Kattrup kirke.

(24)

** Mikkel Pedersen i Grumstrup på sin mors og samtlige hr Melchior Jensen arvingers vegne stævnede efterskrevne imod dom for resterende tiende for 1558-61-65-66. sagen blev opsat 6 uger.

** Frands Pedersen Helt ridefoged på KM og forvalterens vegne stævnede Søren Lassen i Tåning imod dom, eftersom han 22/3 1664 har fæstet Morten Pedersens halve gård i Ejer, om han ikke bør betale gårdens brøstfældighed og såvel som sig til gården at begive, eller også derfor at være i øvrighedens minde. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Poulsen, forvalter over Gabriel Marselis gods, med opsættelse 22/1 stævnede alle hans tjenere imod dom og fremlagde en restants, som de blev tildømt at betale.

(26)

26/2 1669.

** Peder Pedersen i Ullerslev på Fyn på præsident borgmestre og råds vegne i Nyborg stævnede efterskrevne tjenere, som de fattige i Nyborg har bekommet i betaling efter sl fru Birgitte Brockenhus til Urup, for hvis resterende interesse, de til dato kan restere med, og som de blev tildømt at betale.

(27)

** Peder Pedersen i Ullerslev ligeledes stævnede Peder Jensen i Vestbirk, som bor i den gård, som Jens Troelsen fradøde, hvori de fattige i Nyborg er berettiget efter kommissærernes forretning 34 rigsdaler, hvorfor fremæskes af Peder Jensen hvis interesse af samme, de fattige kan være berettiget, hvortil han svarede, at samme gård har han fæstet af fru Mette Grubbe til Rask, hvortil han leverer afgiften, og har betalt stedsmålspenge, hvorpå der blev afsagt dom: da de fattige efter kommissærernes afsigt er berettiget 34 rigsdaler, som de skal annamme hos fru Mette Grubbe, så kan Peder Jensen ikke tilfindes at betale noget deraf.

(28)

** Frands Pedersen Helt ridefoged på KM og amtsforvalterens vegne stævnede sl Mikkel Lassens hustru i Ustrup imod dom for at skaffe forsikring for den årlige afgift efter jordebogen samt for gårdens brøstfældighed, og da enken ingenlunde har villet skaffe forsikring, om gården ikke efter recessen bør bortfæstes til en anden. opsat 14 dage.

** Søren Jørgensen i Hylke. Christoffer Nielsen i Firgårde i Dover sogn på hustru Johanne Jensdatters vegne gav ham afkald for al den arv, hun kunne være arveligt tilfalden efter hendes sl far Jens Nielsen, som boede og døde i Hylke, og de takkede ham godt for god og oprigtig betaling.

(29)

** Palle Pedersen, forvalter på Stensballegård, på rentemester Henrik Møllers vegne stævnede hans efterskrevne tjenere til Tyrrestrup imod dom for hvis, de rester med efter jordebogen af landgilde og arbejdspenge. sagen blev opsat 6 uger.

(30)

** Palle Pedersen på rentemester Henrik Møllers vegne. efterskrevne afhjemlede deres syn på den gårds brøstfældighed i Søvind, som Jens Pedersen om natten med alt sit gods hemmeligt er frarømt.

** Palle Pedersen på Henrik Møllers vegne stævnede Jens Pedersen i Søvind imod dom for resterende skyld arbejdspenge skat magasinkorn og lånekorn, om han ikke bør betale eller lide nam og vurdering, og for sin gårds ulovlige undvigelse at pågribes og straffes til fængsel og arbejde på Bremerholm. sagen blev opsat 6 uger.

(31)

** Mads Jonsen i Båstrup og Laurids Jonsen sst lod fordele efterskrevne for hvis, de er i forløfte for dem til Clemend Clemendsen.

** Clemend Clemendsen, KM forvalter over Skanderborg len, med opsættelse 15/1 stævnede Mads Frandsen i Ejer imod dom, for han besidder en KM gård uden øvrighedens hjemmel og minde, og har ladet gården ganske forfalde, og fremlagde et synsvidne, udstedt 11/12 næst forleden, hvorefter der blev afsagt dom: Mads Frandsen bør stå til rette for gårdens brøstfældighed og for resterende skyld og landgilde, samt for at han har besat en KM gård, og være i KM nåde og unåde.

(33)

5/3 1669.

** Christen Pedersen Frost i Borup stævnede Jørgen Nielsen i Tebstrup for vidner, og efterskrevne vidnede, at de var med Jens Frandsens tjenere af Horsens og Christen Frost i Jørgen Nielsens gård for at gøre Jens Frandsen udlæg for hvis, han var ham skyldig, og da så de ikke, at Christen Frost gjorde Jørgen Nielsen nogen overlast eller fortræd, men han begærede af ham, at han ville vise dem noget til udlæg, og da svarede han, at han ville give dem døden og djævlen, og han skulle besætte dem og føre dem af hans gård, da sagde Christen Frost til ham: ikke så, Jørgen Nielsen, stil de godtfolk tilfreds for deres fordring, da sagde Jørgen Nielsen til ham: tøv lidet, ret nu skal jeg komme til eder og vise eder noget andet, og løb ind efter en økse, som han truede dem med, og havde ikke været nogle kvinder, som forhindrede ham i hans onde forsæt, da havde han måske gjort skade med den.

(35)

** Anders Ibsen delefoged spurgte efterskrevne, om de lovligt var optaget til tinge til vurderingsmand at gøre Jens Frandsen af Horsens noget udlæg hos Jørgen Nielsen i Tebstrup, hvortil de svarede, at Christen Frost med herredsfogdens fuldmagt havde bedt dem derom, men de var ikke optaget dertil på tinge.

** Anders Ibsen delefoged stævnede Christen Pedersen i Borup for syn og vidner, og synsmænd afhjemlede, at de havde været i Jørgen Nielsens gård i Tebstrup og synet hans salsdør, hvor revlerne var kløvet midt over, og den midterste fjæl i døren var revet noget fra den nederste ende.

(36)

** Anders Ibsen på KM og amtsforvalterens vegne begærede vidner forhørt anlangende den sag i Jørgen Nielsens gård i Tebstrup, og da vidste sættefogden ikke samme vidne at udstede, eftersom Jens Frandsen i Horsens og hans tjenere ikke var stævnet.

** Frands Pedersen Helt, ridefoged til Skanderborg, på overjægermesterens tjener Rasmus Nielsen hans vegne stævnede efterskrevne imod dom for oldengæld, de resterer med for forgangen år. sagen blev opsat 14 dage.

(37)

12/3 1669.

19/3 1669.

** den dom anlangende oldengæld for 1665 er med bevilling opsat 14 dage.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged på KM og forvalterens vegne. synsmænd afhjemlede deres syn på efterskrevne skovskifter i Elling skov for hvad, der kunne være hugget på en to års tid.

(38)

26/3 1669.

** Frands Pedersen Helt ridefoged på KM vegne lod læse KM forordninger angående forbud mod at skyde efterskrevne slags vildt på nærmere bestemte tider, samt at enhver bonde, som besidder en helgård, årligt skal så en skæppe hampefrø, og af en halvgård 1/2 skæppe.

(39)

** Anders Ibsen i Horndrup på Maren Eskesdatter, sl Mikkel Lassens efterleverske, i Ustrup hendes vegne til 3.ting indæskede til arv og gæld efter sl Mikkel Lassen, som boede og døde i Ustrup, så mange, som kunne have nogen gæld at fordre, at møde på mandag førstkommende til skifte.

** Jørgen Madsen, som tjener for rytter under oberstløjtnant Johan Libris kompagni, på sin søster Karen Madsdatters vegne, barnfødt i Ølsted, med opsættelse 12/2 stævnede Mads Lauridsen i Grumstrup og Peder Lauridsen sst imod dom, og fremlagde en dom af Århus kapitel, udstedt tamperdagen 16/12 1668, hvor Karen Madsdatter havde indstævnet Mads Lauridsen angående en trolovelse mellem dem, som hun formener, ikke bør kendes ved magt, formedelst hun højligt og hårdeligt af sin bror Jørgen Madsen skal være nødt og tvunget dertil, og da hun havde forholdt sig kristeligt og vel, blev trolovelsen kendt død og magtesløs, og de havde begge deres kristelige frihed til ægteskab med de personer, Gud vil tilføje dem, og nu mente Jørgen Madsen, at Mads Lauridsen burde betale ham hvis omkostning, han havde bekostet på skilsmissedommen, hvortil han svarede, at han ingen omkostning var tildømt, hvorfor herredsfogden indfandt sagen for sin gunstige overdommer.

(40)

2/4 1669.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged på KM og forvalterens vegne. synsmænd afhjemlede syn på Gantrup skov for skovhugst. varsel til menige Gantrup bymænd.

(41)

** Peder Mikkelsen, forvalter på Urupgård, stævnede Niels Madsen hos Peder Madsen i Tolstrup Tammestrup imod klage vidner og dom, og gav last og klage over ham, for han om natten er rømt fra den gård i Monbjerg, han havde i fæste, og ikke lovligt har opsagt den, og taget med sig alt hvis korn kvæg bo og boskab, og gården fandtes ganske ryddelig.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup på sin mors og sl hr Melchior Jensens arvingers vegne med en opsættelse 19/2 stævnede efterskrevne imod dom for resterende tiende, og nu svarede Morten Jespersen, at han havde givet hr Melchior korn penge og tømmer, så han var hans arvinger slet intet skyldig, hvilket han ved ed bekræftede, og der blev afsagt dom: da Morten Jespersen ved ed bekræfter at have betalt sin tiende, som han efter hr Melchiors regnskabsbog skulle restere med, så turde dommeren ikke understå sig i den sag at dømme, men indfandt den for overdommere.

(42)

** Peder Mikkelsen, forvalter på Urupgård, stævnede efterskrevne Urups tjenere imod dom for hvis, de rester med af deres gårdes landgilde. sagen blev opsat 6 uger.

(44)

** Peder Mikkelsen, forvalter på Urupgård, lod afhjemle syn på den gård i Monbjerg, som Niels Madsen er frarømt, for dens brøstfældighed.

** Christoffer Eskesen i Elling et skøde. Henrik Heide i Elling med hans ægtehustru Karen Eskesdatter, så og Peder Eskesen sst på sine egne vegne solgte og skødede til deres bror Christoffer Eskesen al den arvelod og part del og rettighed, som de kan være arveligt tilfaldet efter deres sl forældre Eske Pedersen og Karen (blank) datter i den halve selvejer bondegård i Elling, deres bror Christoffer Eskesen nu påboer.

(45)

** Christen Knudsen Bhi i Testrup et skøde. Christen Pedersen Frost i Borup fremlagde en fuldmagt, udgivet af Johan Ernst og Abigael Jensdatter Bjørn, til ham til at give Christen Bhi skøde på al den andelspart, de er berettiget i Testrup, hvilket han nu solgte og skødede fra Johan Ernst Mawors og hans hustru Abigael Jensdatter Bjørn og til Christen Bhi.

(46)

** Frands Pedersen Helt, ridefoged til Skanderborg, på overjægermesterens vegne med opsættelse 5/3 stævnede efterskrevne for resterende oldengæld, som de blev tildømt at betale.

(47)

** den sag med Lasses søn i Tåning om den gård i Ejer er opsat 14 dage.

9/4 1669.

(dimmeluge, holdtes ingen tingdag)

16/4 1669.

** Frands Helt ridefoged på KM og forvalterens vegne tilsagde og advarede menige KM tjenere så mange, som rester med noget af deres gårdes landgilde eller arbejdspenge, at de klargør derfor inden i morgen aften, og han tilsagde dem, som ikke har gjort deres gærder færdige ved dyrehaven, at de straks uden længere forhaling gør dem færdige.

** Clemend Clemendsen, KM forvalter, stævnede sl Mikkel Lassens hustru i Ustrup Maren Eskesdatter desligeste hendes børn Christen Mikkelsen og Søren Mikkelsen, så og Kirsten Mikkelsdatter og Margrete Mikkelsdatter imod dom, for de ikke lovligt til trødingsdag har holdt skifte og deling eller ladet boet registrere, men siddet år og dag, før de har holdt skifte, så der nu ikke fandtes gods og formue, som enten KM eller forvalteren kunne nær nå deres gælds fordring, om de ikke bør gøre boet så godt, som det var til trødingsdag, og indføre godset igen i boet med kønsnævn, så KM præst og kirke kan ske ret. sagen blev opsat 6 uger.

(48)

** Palle Pedersen, forvalter på Stensballegård, på rentemester Henrik Møllers vegne med opsættelse 26/2 stævnede hans tjenere til Tyrrestrup imod dom for hvis, de rester med efter jordebogen for 1668, som de blev tildømt at betale.

** Palle Pedersen på Henrik Møllers vegne med opsættelse 26/2 stævnede Jens Pedersen i Søvind imod dom for resterende skyld og arbejdspenge, og for han er rømt fra hans gård, hvorpå der blev afsagt dom: han bør betale hans restants, og belangende han er rømt fra hans gård, om han ikke bør straffes med fængsel, da eftersom samme post lader sig ærerørig anse, så bliver den indfundet for den gunstige overdommer.

(49)

23/4 1669.

** Frands Helt, ridefoged til Skanderborg, lod læse KM åbne breve mod at indføre småmønt fra fremmede steder af højere værdi end 15 rigsdaler, samt om højesterets afholdelse 7/6 førstkommende.

(50)

** Anders Ibsen i Horndrup. synsmænd afhjemlede syn på noget jord på Riis mark, som berettes at ligge til den gård i Riis, Christen Jensen påboede, og samme jord er ikke indhegnet enten med dige eller stave. varsel til Christen Jensen, forrige boede i Riis, og Jørgen Jensen i Holm.

** Clemend Clemendsen, KM forvalter, stævnede alle KM tjenere imod dom for alt hvis, de resterer med af deres gårdes landgilde arbejdspenge for 1668, og der blev fremlagt en restants, som sluttes, at Anders Ibsen straks indfordrer og afbetaler denne, såfremt han ikke vil stå til rette, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale deres restants.

(51)

30/4 1669.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged på KM vegne. efterskrevne, der mindes op til 30 år, vidnede, at den jord på Hyllumkær på Riis mark ikke har været indhegnet eller indgærdet mellem hegnet og fælled, men har fulgt hegnet og fælled med det andet næst liggende byens jord, og den har været brugt til den gård i Riis, Christen Jensen påboede.

(52)

** Anders Ibsen på KM vegne stævnede Jens Pedersen, som tjener Christen Jensen i Yding imod dom for lejermål med Karen Iversdatter i Såby, om han ikke bør betale hans lejermålsbøder 12 rigsdaler. sagen er opsat 6 uger.

** Mads Frandsen i Ejer stævnede Niels Smed i Ørridslev imod dom for 20 rigsdaler, han er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(53)

7/5 1669.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged på KM og amtsforvalterens vegne stævnede Jens Mikkelsen i Tebstrup imod dom for resterende KM tiende af Ovsted sogn, som i nogen års tid resterer. sagen blev opsat 14 dage.

** Christoffer Eskesen i Elling lovbød den halve selvejer bondegård i Elling, som han nu påboer, som ham er arveligt tilfaldet og har købt af hans søskende. varsel til Peder Madsen i Tolstrup Tammestrup og hans søn Holger Pedersen, Peder Eskesen i Elling, Karen Eskesdatter sst.

** Jørgen Jensen i Holm til 4.ting tilbød Christen Jensen af Riis og hans hustru Anne Christensdatter det enemærke, som de har pantsat ham, med så skel han sine penge skadesløs igen af dem måtte bekomme.

(54)

** Frands Pedersen Helt, foged til Skanderborg, på Rasmus Nielsens vegne i Ry stævnede Rasmus Hansen i Brigsted imod dom for 13 1/2 sletdaler efter hans brev, udgivet til Søren Nielsen på Endelave, dateret 26/5 1658 og underskrevet med egen hånd, hvortil Rasmus Hansen svarede, at han havde betalt gælden og begærede, at sagen måtte opstå i 6 uger. sagen blev opsat 6 uger.

** Frands Helt på KM vegne stævnede Søren Lassen i Tåning imod dom, eftersom han har fæstet Morten Pedersens halve gård i Ejer efter fæstebrev, dateret 22/3 1664, og nu er en del af samme gård øde, om han ikke bør betale samme gårds brøstfældighed og begive sig til gården. sagen blev opsat 14 dage.

(55)

** Frands Helt på KM vegne stævnede Peder Sørensen Krog i Ejer og Peder Pedersen sst imod dom, eftersom de besidder KM gårde og ikke vil fremvise hjemmel eller adkomst, de dertil har af øvrigheden, om de ikke bør fremvise deres hjemmel. sagen blev opsat 14 dage.

** Hans Jensen i Riis stævnede Niels Nielsen Hyrde i Riis imod dom, eftersom har er fæstet til at vogte Riis bys fæmon og lovet at svare hvis skade, det tog for hans forsømmelse, og han har ladet Hans Jensens ko blive i marken, hvor den er omkommet, om han ikke bør betale ham den. sagen blev opsat 6 uger.

** Jonas Hansen i Elling, herredsfoged i Voer herred, til 4.ting tilbød sl Eske Pedersens børn og arvinger af Elling, alt hvis jord og ejendom, som er pantsat ham af sl Eske Pedersen efter pantebrev, dateret 27/1 1652, som lyder på 20 rigsdaler, hvorfor han har pantsat et selvejer bondehus i Elling, og efter et pantebrevs tingsvidne af 9/7 1652 et selvejer bondehus i Elling, og efter et pantebrevs tingsvidne, udstedt 3/12 1652, på 20 rigsdaler med pant i et markskifte, og et pantebrev dateret 20/12 1653 på 24 sletdaler med pant i et skifte, og et pantebrev 16/6 1655 med pant i et engskifte for 24 sletdaler, som han tilbød dem at indløse inden 2 måneder. varsel til Henrik Heide i Elling og hans hustru Karen Eskesdatter, Christoffer Eskesen og Peder Eskesen sst.

(56)

14/5 1669.

** Peder Mikkelsen, forvalter på Urupgård, med opsættelse 2/4 næst forleden stævnede efterskrevne imod dom, og der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale hvis, de søges for, inden 15 dage.

21/5 1669.

(57)

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged på KM vegne efter 14 dages opsættelse æskede dom over de Ovsted mænd for resterende KM tiende. sagen blev opsat 1 måned.

** Frands Helt ridefoged æskede dom efter 14 dages opsættelse over Lasses søn i Tåning Søren Lassen og Peder Krog i Ejer og Peder Juel. sagen blev opsat 1 måned.

28/5 1669.

** den sag anlangende sl Mikkel Lassens hustru og arvinger i Ustrup om det skifte, der er holdt efter ham, blev opsat 14 dage.

4/6 1669.

11/6 1669.

** Christen Frost i Borup æskede til arv og gæld efter hans sl bror Niels Pedersen, som døde i Borup, at møde på førstkommende onsdag til skifte.

(58)

** den sag anlangende sl Mikkel Lassens enke blev opsat 14 dage.

** Hans Køster på sin bror Berend Hansen Køsters vegne i Jels i Gram herred. Knud Pedersen i Gedved gav og gjorde Berend Køster en evig trøg og fri årfejde og forsikring anlangende den drabssag, som skete af våde med hans søn Jens Knudsen i Gedved 17/5 1666, hvorom han er venligt og vel forligt med Berend Køster, så den sag ikke skal komme Berend Køster til hinder eller skade i nogen måde, men skal være død og magtesløs.

** Anders Ibsen delefoged på KM vegne efter opsættelse 30/4 æskede dom over Jens Pedersen, som tjener Christen Jensen i Yding, for lejermålsbøder, som kan blev tildømt at betale.

** Mads Frandsen i Ejer med opsættelse 30/4 næst forleden stævnede Niels Knudsen Smed imod dom for 20 rigsdaler, han var ham skyldig, som han blev tildømt at betale.

(59)

** Morten Pedersen i Ejer lod fordele efterskrevne for brohavre, som de rester med, og han er lægdsmand for at opkræve fra 1660-65.

18/6 1669.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup stævnede Rasmus Jensen i Kattrup imod dom for et vidnes aflæggelse med opholden finger 22/6 1666 og det 14/3 1667 anderledes forklarer, som han ved ed på Viborg landsting har aflagt, hvorved Mikkel Pedersen har lidt skade for 40 rigsdaler, om han ikke bør erstatte ham hans skadeslidelse og for slig aflæggelse at lide som vedbør. samme sag er opsat 6 uger.

(60)

** Jens Andersen i Grumstrup et afkald. Anders Andersen i Grumstrup på sine egne og sin bror Hans Andersens vegne, såvel som hans søster Maren Andersdatters vegne, Jørgen Andersen sst på egne vegne gav deres bror Jens Andersen afkald for al den arv, som dem kunne være arveligt tilfaldet efter deres sl far Anders Jensen, som boede og døde i Grumstrup, og efter deres mor Karen Hansdatter sst, og de takkede ham godt for god betaling.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup stævnede Erik Eskesen i Ørskov imod dom for 12 sletdaler efter hans udgivne brev, dateret 8/6 1666, som han blev tildømt at betale.

(61)

** Christoffer Eskesen i Elling et skøde. Eske Sørensen af Dragerup i Grandløse sogn på Sjælland fremlagde en fuldmagt af hans far Søren Eskesen Skytte, boende i Dragerup, eftersom hans far sl Eske Pedersen i Elling er afgået ved døden, og der er tilfaldet ham en broderlod, til at afhænde denne til hvem, der lyster, dateret Holbæk 7/6 1669, og nu stod Eske Sørensen på sin fars vegne, Peder Hansen af Boring i Nim herred på sine egne og søskende Maren Andersdatter og Anne Hansdatters vegne og solgte og skødede al den lod, som Søren Eskesen Skytte efter hans sl far, og Peder Hansen og hans søstre Maren Andersdatter og Anne Hansdatter arvede efter deres sl mor Maren Eskesdatter kunne være arveligt tilfaldet i den halve selvejer bondegård i Elling, som Christoffer Eskesen påboer.

(62)

** Niels Knudsen Smed i Ørridslev stævnede Mads Frandsen i Ejer og hans sønner Frands Madsen og Jens Madsen sst imod dom anlangende hans hustrus arvelod i den bondegård i Ejer, som hun er arveligt tilfaldet efter hendes sl forældre og bror, som de har brugt 5 år, og i den tid er husene blevet forfaldne og skoven meget forhugget, om de ikke bør lide for den ulovlige brug, og svare for hvert år, de har brugt samme jord og ejendom. sagen blev opsat 6 uger.

(63)

** Mikkel Pedersen i Grumstrup på Frands Helts vegne efter opsættelse 7/5 æskede dom over Rasmus Hansen i Brigsted for gæld, som han blev tildømt at betale.

25/6 1669.

** Søren Rasmussen af Borup gav last og klage over Søren Bertelsen i Ballebo og hans søn Søren Sørensen og over Ingild Simonsen sst og hans søn Anders Ingildsen, eftersom de har overfaldet ham, da han ville kræve hans løn, med mange hug og slag, slog ham til jorden, trådte på ham, og slæbte ham omkring, så han siden ikke har kunnet gøre nogen gavn, og de indstævnede benægtede ved ed, at de ikke overfaldt ham.

(64)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, på husbonds vegne forbød al ulovlig sæd, som kan være ført i hans tjeneres jord, og forbød dem at afføre det under et fuldt ran og tilbød dem frøgæld igen.

(65)

** Svend Rasmussen i Sattrup opsagde den gård i Sattrup, som han havde i fæste, hvortil Peder Mikkelsen, forvalter på Urup svarede, at han lovligt forholder sig derimod til Philippi Jacobi førstkommende.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, på sl Rasmus Envoldsens efterleverske Anne Andersdatter i Lundum skov hendes vegne, at da hendes sl mand er afgået ved døden onsdag 2/6, så er der efter loven berammet skifte 1/7, hvorfor han begærer, at den sl mands kreditorer møder med håndskrifter eller købmandsbøger.

(66)

** Henrik Mund til Serridslevgård forbød og lod forlægge al ulovlig sæd, som kan være sået i hans tjeneres jord, og forbød at afføre afgrøden under et fuldt ran, og tilbød dem frøgæld igen.

3/7 1669.

** Anders Ibsen i Horndrup på mester Villum Badskær ved Skanderborg hans vegne. Poul Sørensen i Horndrup vidnede, at Simon Sørensen i Tebstrup har åreladet ham en gang nu i år.

** Anders Ibsen delefoged på KM vegne forbød al ulovlig sæd, som kan være sået i KM tjeneres jord og tilbød dem frøgæld igen.

** Anders Ibsen på KM vegne advarede og tilsagde alle KM tjenere, at de holder de stave i beredskab, som er udvist til KM fornødenhed, så de kan blive ydet på de forordnede steder.

(67)

9/7 1669.

** mester Villum Badskær ved Skanderborg. Simon Sørensen i Tebstrup lovede at komme til Skanderborg for at tale mester Villums minde for den forseelse, han har begået imod KM brev, idet han har åreladet Poul Sørensen i Horndrup, og så lod mester Villum sin tiltale bestå i 14 dage, om han imidlertid ville indstille sig til ham og tale hans minde.

** Jens Jensen i Hoved stævnede Mads Frandsen i Ejer og hans sønner Frands Madsen og Holger Madsen og lod dem fordele efter dom 15/3 1668.

(68)

** Mads Lauridsen i Grumstrup stævnede Anne Rasmusdatter i Grumstrup og Rasmus Rasmussen sst imod vidner, og efterskrevne vidnede, at de hørte, at Mads Lauridsens søster krævede Anne Rasmusdatter for nogle penge, hun var Mads Lauridsen skyldig, hvortil hun svarede, at han havde et øg i pant, og Anders Ibsen på KM vegne svarede, at hun havde ingen magt at pantsætte noget af et fællebunden bo, uden det sker med lovværgens samtykke.

** Rasmus Jensen i Holms mølle fremlagde en forpligt og pantebrev, udgivet af Jesper Jensen i Gedved til ham på 10 sletdaler, dateret 8/7 1668, med pant i et stykke jord.

** Anders Rasmussen i Lundumskov på sin mor Anne Andersdatters vegne. efterskrevne vidnede, at de 1/7 havde været i sl Rasmus Envoldsens hus i Lundumskov over et venligt skifte mellem hans efterladte hustru Anne Andersdatter og på hendes vegne hendes søn Jens Rasmussen i Eriknaur, Anders Rasmussen i Lundumskov på egne og søskende Envold Rasmussen Niels Rasmussen Christen Rasmussen og Anne Rasmusdatter sst deres vegne og på hans søster Maren Rasmusdatter i Trebjerg hendes vegne, Knud Jørgensen i Eriknaur på hans hustru Anne Rasmusdatters vegne, Niels Poulsen på hans hustru Kirsten Rasmusdatters vegne, og registreret og vurderet boet, og der blev fordret og gjort udlæg for bortskyldig gæld.

(72)

** Frands Helt ridefoged på KM og amtsforvalter Clemend Clemendsens vegne stævnede Søren Lassen i Tåning imod dom, for han 1664 har fæstet en gård i Ejer, og en del af den er nu øde, om han ikke bør betale brøstfældighed og begive sig til gården og betale KM landgilde, som han blev tildømt.

16/7 1669.

(73)

** Ingild Simonsen i Ballebo på sine egne og hans søn Anders Ingildsens vegne. efterskrevne vidnede, at de var tilstede, da Søren Rasmussen Soldat kom for at få sin løn, og da gjorde Ingild Simonsen og hans søn ham intet ondt med hug eller slag.

** Søren Sørensen i Ballebo på sine egne og far Søren Bertelsens vegne. efterskrevne vidnede, at de ikke så, at Søren Sørensen og hans far gjorde Søren Rasmussen Soldat noget ondt, men soldaten rev sin kjortel itu, og ville levere den til lægdsmanden, der derfor ikke ville annamme den.

(74)

23/7 1669.

** Søren Nielsen i Gesager på husbond Tage Krabbe til Gunderslevholm hans vegne stævnede Henrik Jensen Kæltring, som sidder anholdt på Grundet, for vidner og hans datter Maren Henriksdatter for vidner og begærede af menige herredsmænd deres kundskab om Henrik Jensen Kæltring, hvorledes han har forholdt sig, hvortil efterskrevne svarede, at i den tid, de har kendt ham, hvor han har boet i Birk, har han haft rygte og tidende på sig for tyveri og har købt og solgt med tyve, og ingen på markeder kunne vide sig i sikkerhed for ham og hans kompagni, og han har haft omgang med tyve og skælme.

(75)

30/7 1669.

** Jens Lauridsen i Gangsted på sine egne og menige Gangsted bymænds vegne stævnede efterskrevne i Elbæk og i Elbæk præstegård for vidner, og Jens Jensen i Gangsted vidnede, at på pinsedag 1668 så han på Krørup mark, at Simon Hansen i Elbæk stødte hyrdens pige omkuld med en kæp, og så tog de Elbæk mænd de Gangsted mænds fæmon og drev det til Ballebo, men hvor de der gjorde af det, vidste han ikke. andre vidnede derom

(76)

** Jens Lauridsen i Gangsted lod afhjemle syn på hyrdens datter, som havde en lille blå plet på hendes hals.

** Frands Helt, ridefoged til Skanderborg, på KM og amtsforvalterens vegne lod afhjemle syn på Jørgen Tomasens skovspart i Tolstrup skov for det, der kan være hugget, som hr Jens Jensen i Kattrup for synsmændene havde berettet, han havde ladet hugge til sin fornødenhed.

(77)

** den sag anlangende Niels Smed i Ørridslev og Mads Frandsen er med begge parters bevilling opsat 14 dage.

** Frands Helt ridefoged lod afhjemle syn på Yding enemærkeskov.

** Frands Helt ridefoged på Karen Pedersdatters vegne i Kattrup fremlagde hendes stedfar Anders Jensens brev, at da hendes sl mand Christen Mikkelsen har omgåedes ham meget kristeligt i hans høje alderdom, så forærer han Christen Mikkelsens og Karen Pedersdatters børn Anne Maren Karen Peder Mikkel halvparten af de penge, Christen Mikkelsen var ham skyldig, dateret Kattrup 16/1 1668 AIS, hvilket han nu tilstod, og der foruden har han givet hans steddatter halvparten af den overblevne gæld, idet hun har fortjent det, eftersom hun har hjulpet ham i hans høje alderdom og skrøbelighed, og hun lovede at forsørge ham som tilforn.

(78)

** Mikkel Pedersen i Grumstrup med opsættelse 18/6 stævnede Rasmus Jensen i Kattrup imod dom for et vidnes aflæggelse med opholden finger, og fremlagde en dom af Viborg landsting 14/3 1667 og et tingsvidne af Voer herredsting, udstedt 22/6 1666, hvor Peder Nielsen, der tjener ridefogden, vidnede, at næste aften før juleaften havde han ingen synsmænd kunnet bekomme til at syne det træ, Mikkel Pedersen ulovligt havde hugget, hvorfor han næste morgen rejste til Skanderborg, hvor Korfits Trolle gav ham en skriftlig befaling til efterskrevne fire mænd i Kattrup, at de skulle gå med Peder Nielsen til Mikkel Pedersens gård i Grumstrup for at syne det træ, som lå i hans gård, og så begav han sig med de fire mænd til Mikkel Pedersens gård i Grumstrup, og da var det største deraf hugget i splinter, og på Mikkel Pedersens spørgsmål, hvorledes han var kommet i hans gård uden herredsfogden, svarede Peder Nielsen, at han havde slotsherrens befaling, og den skulle vi rette os efter, og da tog Mikkel Pedersen et træ op fra jorden og sagde, den skulle han rette sig efter, og slog ham over armen, så den er moxen ugavnlig, og Peder Mikkelsen rykkede brevet af hans hånd og smed det ned i dyndet, og så tog han fat i Peder Nielsen og hans hustru bagtil tog ham i håret og stødte ham mod jorden og handlede meget ubarmhjertigt og ilde med ham rykkede og slog ham meget ubarmhjertigt, og han bad de fire mænd, at de ville drage til minde, og de vidnede, som Peder Nielsen før dem havde vidnet, og Rasmus Jensen i Kattrup på landstinget havde vidnet, at han ikke vidste andet derom, end det, Peder Nielsen havde sagt ham, hvorefter han besvarede spørgsmål om det, han havde set i Mikkel Pedersens gård, og samme dom formelder, at slig klage syn eller vidner ikke kan komme Mikkel Pedersen til hinder eller skade i nogen måde men magtesløs at være, og Mikkel Pedersen være fri for tiltale, hvorefter Rasmus Jensen fremlagde sit svar, at samme dom ikke tillader Mikkel Pedersen nogen fordring at have hos nogen i denne sag, og der blev afsagt dom: da landsdommen ikke tilholder Mikkel Pedersen nogen skadeslidelse at søge hos Rasmus Jensen, så indfandt dommeren sagen for overdommerne.

(83)

6/8 1669.

** Claus Jørgensen i Holm gav last og klage over Rasmus Jensen i Holms mølle og hans sønner Albret Rasmussen og Jens Rasmussen, for de på adelvejen overfaldt ham med økser kølle og sten, så han næppe kom fra dem med livet, og han kan ikke være i fred for dem i mark eller by, eftersom de har undsagt ham uden given årsag.

** Claus Jørgensen i Holm lod afhjemle syn på hans sår og skade.

** Claus Jørgensen i Holm. Mette Nielsdatter, som tjener i Holm, vidnede om overfaldet, og at Rasmus Jensen og hans sønner truede og undsagde Claus Jørgensen, at han skulle få en ulykke, hvortil Rasmus Jensen Møller svarede, at det var usandt, hun sagde, og ydermere sagde han, at hun ikke var tilstede den gang.

(84)

13/8 1669.

** Henrik Mund til Serridslevgård. efterskrevne vidnede, at de tog fire heste i hus, som stod i tøjr på Serridslevgårds mark, som tilhørte Jørgen Jørgensen i Blirup og Peder Madsen sst, som afhentede hestene, og satte en fjederlås og en skærekniv i pant for dem.

(85)

** den sag anlangende Niels Smed i Ørridslev og Mads Frandsen i Ejer og hans to sønner blev med begge parters bevilling opsat 1 måned.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged på amtsforvalterens vegne forbød Peder Jensen i Ejer og Jens Pedersen sst, at de ikke skulle levere deres gårdes landgilde til ritmester Anders Vinter i Ejer, som er assigneret det, førend de skatter af udlagte prinsessestyr og andet, som han er amtsforvalteren skyldig, bliver erlagt, men levere det til forvalteren.

20/8 1669.

** Anders Jensen i Kannerup på hr Peder Mortensen i Lundum hans vegne stævnede menige Hansted sognemænd imod dom for de penge, som han har udlagt for dem til kontribution af KM og kirkens tiende for 1662-63 og for den skat, han har udlagt for dem for to ødegårde. opsat 6 uger.

(86)

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged på KM vegne stævnede menige Hansted sognemænd imod dom for resterende KM tiende for 1661-62. sagen blev opsat 6 uger.

27/8 1669.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged på Jens Andersen i Davding, herredsfoged i Tyrsting herred, og hans medarvingers vegne. synsmænd afhjemlede deres taksering af det selvejer bondehus i Ejer, som ritmester Anders Vinter iboer, som de vurderede for 60 rigsdaler. varsel til Anders Vinter i Ejer Hans Eriksen og Peder Eriksen sst.

(87)

3/9 1669.

** Niels Nielsen i Rådvedgård. efterskrevne vidnede, at den ager, som kaldes Stavnsager på Rådved mark, og en blok bag Niels Lauridsens toft ligger i Niels Nielsens rebsjord, som er til hans gård og er i hans gårds mål. varsel til Christen Jensen i Rådved.

(88)

** Poul Pedersen i Ballebo stævnede Poul Rasmussen Snedker i Hornum i Nim herred for vidner, og efterskrevne vidnede, at det sorte øg, som nu stod for retten, blev stjålet fra Poul Pedersen for 4 år siden, og han har selv opfødt det fra føl.

(89)

** Eske Jensen i Elling stævnede Rasmus Hansen sst imod dom og tiltalte ham for husleje af det hus, han iboer. sagen blev opsat 6 uger.

10/9 1669.

** Christen Jensen i Rådved. efterskrevne, der mindes op til 26 år, vidnede, at Stavnsager på Rådved mark og en blok bag Niels Lauridsens toft har været brugt til Jens Nielsens gård, som Christen Jensen iboer, men ager og blok ligger i Niels Nielsens gårds jord.

(90)

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged på forvalterens vegne. synsmænd afhjemlede syn på Karen Sørensdatter i Ejer, som havde et blåt øje, som hun beskyldte Peder Pedersen Juel af Ejer for at have gjort hende, og efterskrevne vidnede, at han kom til hende på marken, slog hende omkuld og trådte på hende.

** Henrik Mund til Serridslevgård stævnede Jørgen Jørgensen og Peder Madsen i Blirup imod dom og fremlagde tingsvidne, udstedt 13/8 næst afvigte, hvormed bevises, at de har haft fire af deres heste sat over mark og markskel på hans mark, og stod i tøjr, om de ikke bør at indstille sig og tale husbondens minde eller lide videre tiltale. sagen blev opsat 6 uger.

(91)

** Niels Knudsen Smed i Ørridslev med opsættelse 18/6 stævnede Mads Frandsen i Ejer og hans sønner Frands Madsen og Jens Madsen imod dom, og der blev afsagt dom: da skade på gård og skov ikke bevises ved syn, så kan der ikke kendes, før anderledes bevises, og da de bruger hans hustrus arvepart, så bør de have det i hans minde, eller derfor at stå til rette.

17/9 1669.

** Frands Helt, ridefoged til Skanderborg, på KM vegne stævnede alle KM tjenere i Yding imod dom angående Yding enemærkeskov, hvor en del skal være opbrudt. sagen blev opsat 14 dage.

(92)

** Envold Christensen i Tammestrup lod afhjemle syn og taksering på den bro, som ligger i Hansted by, som Christen Christensen, stiftsskriver over Viborg stift, i denne sommer på egen bekostning har ladet opsætte af nyt egetømmer 104 alen lang og 6 alen bred, og overklædt med tykke egebol, og for enderne så langt udbygget, som den har været af Arilds tid, og de syntes, den kunne have kostet 300 rigsdaler at opsætte.

(93)

24/9 1669.

** Niels Jørgensen i Tvingstrup fremlyste et gammelt øg med et lille føl, som han 6 uger har holdt hos sig til bedste, om der findes nogen ejer, og de blev vurderet til 1 rigsdaler.

** Mikkel Christensen i Yding, skovrider i Voer herred, vidnede, at nu på tirsdag sidst forleden var 8 dage kom han ridende i Riis skov, og da hørte han et skud, og da rendte han efter skuddet, og så røgen stod lige op i luften, men han fandt intet andet end en sortbrun hest, og da han gik videre, kom der en karl, som han syntes var Hans Jonasen med en bøsse, og da han så ham, sprang han straks til samme hest og red bort, men da han selv havde sat sin hest fra sig i tykningen, løb han til Riis, hvor han lånte en hest, og sammen med to andre red de til Jonas Hansens gård i Elling, og der kom samme karl ridende, og da han så dem, sprang han af hesten med en bøsse i hånden, og løb ind i Jonas Hansens toft, hvorefter de greb hesten, som var den samme hest, som han så i skoven.

(94)

** Frands Helt ridefoged på KM vegne. efterskrevne fra Riis vidnede, at de red med skovrider Mikkel Christensen til herredsfoged Jonas Hansens gård i Elling, hvor de greb den hest, som Mikkel Christensen havde set i skoven, som blev fremvist for retten, og så fremkom Jonas Hansen og gav tilkende, at samme hest er frakommen ham for nogen tid siden.

(95)

** Søren Tomasen i Haldrup på Jens Madsen på Rosenholm hans vegne stævnede efterskrevne i Toftum imod dom for resterende landgilde for 1667 og 1668. sagen blev opsat 6 uger.

1/10 1669.

** Jørgen Tomasen i Tolstrup på Poul Pedersens vegne i Tolstrup mølle stævnede Jens Andersen i Lundum imod dom for 8 sletdaler efter hans håndskrift, dateret 27/2 1656. sagen blev opsat 6 uger.

(96)

** Mikkel Christensen i Yding, KM skovrider, på overjægermesterens vegne. synsmænd afhjemlede taksering af efterskrevne KM oldenskove i Voer herred.

** Frands Helt ridefoged på KM vegne gav tilkende, at eftersom skovrider Mikkel Christensen har fremlagt sin klage over Hans Jonasen i Elling, om han har noget bevisligt herimod at pretendere, hvortil Jonas Hansen på hans vegne begærede opsættelse, så han kunne føre vidner, hvorimod Frands Helt satte i rette, om Hans Jonasen ikke burde lide som den, der har forseet sig imod KM ordre til Mikkel Christensen, og begærede, at Hans Jonasen stiller nøjagtig borgen til sagens retmæssige uddrag. sagen blev opsat 6 uger.

(97)

** den sag med de Yding mænd er endnu opsat 1 måned.

** Laurids Nielsen i Borup stævnede Jørgen Mogensen i Bleld og Peder Mikkelsen i Tvingstrup imod dom, gæld anlangende og fremlagde deres udgivne breve til hans sl formand Anders Jørgensen, som var blevet læst på skifte i Borup 15/6 1665. sagen blev opsat 6 uger.

(98)

** Laurids Jørgensen i Grumstrup. Sejer Sørensen i Ballebo på sine børn Mikkel Sejersen og Apelone Sejersdatters vegne, Jørgen Sørensen i Elbæk på sin hustru Karen Jørgensdatters vegne gav ham afkald for al den arv, de kunne være arveligt tilfaldet efter Laurids Jørgensens far sl Jørgen Mikkelsen, som boede og døde i Grumstrup.

** Anders Jensen i Kannerup på hr Peder Mortensen, sognepræst til Lundum og Hansted sogne, hans vegne med opsættelse 20/8 stævnede menige Hansted sognemænd imod dom, hvorimod de indstævnede ved ed benægtede at være hr Peder noget skyldig, hvorfor de ikke kunne tilfindes at betale.

(99)

8/10 1669.

15/10 1669.

** Clemend Clemendsen KM forvalter stævnede Anders Ibsen i Horndrup, delefoged i Voer herred, imod dom, eftersom han er betroet KM restants at indfordre og derfor nyder sin frihed, om han ikke bør betale hvis, som resterer af restantsen, hvortil Anders Ibsen svarede og begærede opsættelse i sagen, som blev opsat 14 dage.

(100)

** Jonas Hansen i Elling herredsfoged. efterskrevne, som tjente Christen Frost i Borup i sommer, vidnede, at Hans Jonasen af Elling var i Borup hos sin svoger Christen Frost fra søndag til onsdag morgen 15/9, da han red hjem igen, og Morten Christensen, som tjente Jonas Hansen i Elling, vidnede, at han 14/9 red hjem på en sortbrun hest af Jonas Hansens, og da han red tilbage til gården, slog han den løs uden for toftegærdet, og nu blev hesten ført for retten, og han bekendte, at det var den samme hest.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, stævnede alle Hanstedgårds tjenere imod dom for hvis, de resterer med af deres gårdes landgilde.sagen blev opsat 6 uger.

(101)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, lod afhjemle syn på en fersk bøgestub i Bleld Østerskov, og de fandt senere kroppen i Anders Sørensens gård i Bleld.

** Anders Ibsen i Horndrup, delefoged til Skanderborg, på KM vegne stævnede alle KM tjenere imod dom for hvis, de resterer med af deres landgilde. opsat 1 måned.

** Anders Ibsen delefoged på KM vegne stævnede Mikkel Pedersen i Grumstrup imod dom for hvis, som resterer på restantsen, midlertid han var delefoged i Voer herred for 1663-64-65, om han ikke bør betale inden 15 dage. sagen blev opsat 6 uger.

(15)

22/10 1669.

29/10 1669.

** Anders Ibsen i Horndrup på Jørgen Lauridsens vegne, barnfødt i Forlev, stævnede Peder Nielsen Brand i Hem imod dom, eftersom han har haft Jørgen Lauridsens mor Maren Jørgensdatter til ægte, som for rum tid siden ved døden af afgået, om han ikke med skiftebrev burde bevise, hvis han arveligt kunne tilfalde. sagen blev opsat 6 uger.

** den sag over Anders Ibsen for KM restants blev opsat 14 dage.

5/11 1669.

** Niels Jensen i Egebjerg mølle fremlagde sin skriftlige klage over Knud Pedersen i Hansted og hans stedsøn Niels Hansen, som 22/10 overfaldt ham på hans retfærdige vej, og tilføjede ham mange slag med kæppe, så han faldt til jorden, hvorefter de hidsede deres hund på ham, så han måtte tigge sit liv.

(103)

** Niels Jensen Møller i Egebjerg mølle. synsmænd afhjemlede syn på hans sår og skade af slag og hundebid, som han beskyldte Knud Pedersen og hans stedsøn Niels Hansen i Hansted for at have gjort.

(104)

** Knud Pedersen i Hansted stævnede Niels Jensen i Egebjerg mølle og gav last og klage over ham, formedelst han i Hansted skov for 14 dage siden tog hans svin fra Knud Pedersens drenge, som havde indtaget dem, formedelst de gik på olden, og han løb efter dem og ville have slået dem, og senere kom Niels Jensens dreng Mogens og slog hans drenge, da de ville drive en so med svin hjem, hvilket Niels Jensen benægtede, han havde ikke slået hans drenge eller taget nogle svin fra dem.

** Knud Pedersen i Hansted. synsmænd afhjemlede syn på hans dreng, som havde et hul i hans hoved og nogle blåslag på kroppen.

** Jens Ibsen i Serridslev lod fordele Peder Tomasen i Tvingstrup for 15 sletdaler efter hans brev, dateret 3/1 1666.

(105)

12/11 1669.

** Knud Pedersen i Hansted stævnede Niels Jensen i Egebjerg mølle og hans tjener Mogens imod dom, for han har ladet sine svin gå i Hansted skov på olden uden hjemmel. sagen blev opsat 6 uger.

** Laurids Frost i Hoved stævnede efterskrevne, men formedelst ikke alle var blevet stævnet, blev der ikke udrettet mere i denne sag.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, på Niels Jensen Møller i Egebjerg mølle hans vegne stævnede Knud Pedersen i Hansted og hans stedsøn Niels Hansen sst imod dom, for de har overfaldet Niels Jensen uden nogen tvist og årsag, om de ikke bør erstatte for sårbod til kongen og bonden, og straffes efter loven. sagen blev opsat 6 uger.

(106)

** Anders Holgersen på krigskommissærens vegne stævnede Albret Jensen i Ås imod dom for en fuldkommen ryttermundering for 40 rigsdaler, som er leveret ham, og som han ikke har leveret fra sig. sagen er opsat 6 uger.

** Laurids Nielsen i Borup med opsættelse 1/10 næst forleden stævnede Jørgen Mogensen i Bleld og Peder Mikkelsen i Tvingstrup imod dom, om de ikke bør betale, som de søges for og indfri deres breve, hvilket de blev tildømt.

** Jørgen Tomasen i Tolstrup på sl Poul Pedersens hustrus vegne i Tolstrup mølle med opsættelse 1/10 stævnede Jens Andersen i Lundum imod dom, og nu fremlagde Jens Andersen en opskrift med modkrav, hvorefter der blev afsagt dom: han bør betale sit skadesløsbrev med omkostninger, og anlangende hans opskrift, da bør han søge det lovligt efter recessen.

(107)

** Frands Helt, ridefoged til Skanderborg, på KM vegne med opsættelse 1/10 angående Mikkel Christensen skovriders klage over Hans Jonasen, som er indført i tingbogen 24/9 næst afvigte, og nu mødte Jonas Hansen i Elling, herredsfoged i Voer herred, på sin søns vegne og fremlagde et tingsvidne, udstedt 15/10 næst forleden, og han formente hans søn burde frikendes, hvorefter der blev afsagt dom: eftersom Mikkel Christensen i sin klage ikke egentlig sigter Hans Jonasen for at have været i KM vildtbane med en bøsse, og tingsvidnet ikke formelder, at han er blevet set der, og der fremlægges tingsvidne, at Hans Jonasen har været i Borup fra søndag til onsdag hos hans svoger Christen Frost, og karlen var set i skoven tirsdag mod aften, så bør han være fri for tiltale.

(108)

** den dom med KM restants og den dom over Anders Ibsen for restants er opsat 14 dage.

19/11 1669.

** Laurids Frost i Hoved stævnede Tomas Jensen i Tvingstrup Jens Tomasen Peder Tomasen Anders Rasmussen og Peder Madsen sst for en doms fornyelse, udstedt 5/6 1668, for resterende kirketiende efter fremlagte forpligts tingsvidne, udstedt 18/5 1666, som de blev tildømt at betale, og nu mødte Niels Tomasen og tilbød at betale derfor, hvorefter der blev afsagt dom: de bør efter forrige dom at betale inden 15 dage.

(110)

** Christen Knudsen Bhi i Testrup stævnede Eske Jørgensen, som tjener i Sattrup, imod dom, for han uden opsigelse er rømt af hans tjeneste i Christen Knudsens fraværelse. sagen blev opsat 6 uger.

26/11 1669.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged til 4.ting lod fordele efterskrevne.

** den dom over Anders Ibsen for KM restants er endnu opsat i 14 dage.

** Niels Jensen i Egebjerg mølle og Knud Pedersen i Hansted for retten tog hverandre i hånd, og bekendte, at de var venligt og vel forligt om deres iring og tvistighed anlangende slagsmål, så alt, som er forhvervet i denne sag, skal være død og magtesløs.

(111)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, med opsættelse 15/10 stævnede alle Hanstedgårds tjenere imod dom for deres resterende landgilde, som de blev tildømt at betale.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged på KM og amtsforvalterens vegne med opsættelse 15/10 næst forleden stævnede efterskrevne og fremlagde en restants, som de indstævnede blev tildømt at betale.

(112)

3/12 1669.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged på KM vegne lod afhjemle syn på det hus i Ustrup, som Peder Mouridsen iboer, for dets brøstfældighed.

10/12 1669.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, stævnede alle Tyrrestrups tjenere imod dom for hvis, de resterer med til deres forrige husbond. sagen blev opsat 6 uger.

(113)

** Clemend Clemendsen, KM forvalter, stævnede Anders Ibsen i Horndrup delefoged imod dom og fremlagde en restants for 1668 på i alt 1291 rigsdaler, som delefogden nyder sin løn og frihed for at indfordre, hvorfor han bør betale den, hvortil Anders Ibsen svarede, at han ville gøre sin yderste flid med at indfordre det, men hvis som var umuligt, kunne han intet svare til, eftersom der findes mange forarmede,  og der blev afsagt dom: delefogden bør indfordre og betale restantsen.

(114)

** Rasmus Jensen i Kattrup. Jens Tomasen i Tvingstrup kendte sig at være Rasmus Jensen skyldig 20 sletdaler, hvorfor han pantsætter 3 sine agre på Tvingstrup mark, hvilke penge skal blive stående til 1679, hvis han ikke vil eller kan indløse dem før, og ellers skal agrene følge Rasmus Jensen.

** Anders Ibsen i Horndrup delefoged på Jørgen Lauridsens vegne, barnfødt i Forlev, med opsættelse 29/10 stævnede Peder Nielsen i Hem imod dom angående skifte efter hans mor Maren Jørgensdatter, som Jørgen Lauridsen har haft til ægte, og der blev afsagt dom: Peder Nielsen bør gøre sin stedsøn rigtighed for sin arv, eller lide dele og tiltale.

(115)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, stævnede Søren Nielsen i Eldrup imod dom eftersom hans sl bror Anders Nielsen, som boede og døde i Bleld, har efterladt sig nogle små umyndige børn, om han ikke burde tage et af børnene, nemlig Karen Andersdatter, til sig og være værge for efter loven. sagen blev opsat til snapsting førstkommende.

17/12 1669.

** Frands Helt ridefoged på KM vegne stævnede alle KM tjenere imod dele for hvis ydeved, som de resterer med for nærværende år og lod dem fordele efter en skriftlig restants, som blev oplæst, og Christen Bhi i Testrup og Jens Jensen i Hoved svarede, at der ikke går ydeved af deres gårde.

(116)

** Frands Helt på Urban Jacobsen i Horsens vinhandler hans vegne stævnede Didrik Cortsen Ehlers i Horsens for vidne, og Rasmus Andersen af Kattrup vidnede, at han afkøbte Didrik Cortsen en halv pægl brændevin.

** Clemend Clemendsen, KM forvalter over Skanderborg len, stævnede alle KM tjenere imod dom for hvis, de resterer med for 1669 efter jordebogen. sagen blev opsat 6 uger.

(117)

24/12 1669.

** den sag med Anders Holgersen anlangende Albret Jensen i Ås er med bevilling og begæring opsat til snapsting førstkommende.

7/1 1670.

** ransnævninge.

** skursnævninge.

** Christen Knudsen Bhi i Testrup med opsættelse 19/11 næst afvigte stævnede Eske Jørgensen, der tjener i Sattrup, imod dom, som blev afsagt: da han uden lovlig opsigelse er undveget at hans tjeneste og ikke gjort rigtighed for hvis, han har haft under hænder, så bør han stå til rette.

(118)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, på Otte Pogwischs vegne med opsættelse 12/11 næst afvigte stævnede Albret Jensen i Ås imod dom for en fuld mundering, han havde annammet, og ikke vil levere fra sig, som han blev tildømt at betale.

14/1 1670.

** Niels Hansen i Overby skriver lod fordele efterskrevne for hvis, de er ham skyldig for brevpenge.

21/1 1670.

(119)

28/1 1670.

** Christoffer Eskildsen i Elling og Henrik Heide på hans hustru Karen Eskildsdatters vegne til 4.ting lovbød efterskrevne jord og ejendom. varsel til Peder Madsen i Tammestrup og hans børn Anne Pedersdatter og Karen Pedersdatter og hans søn Mads Pedersen og Eske Pedersen i Tolstrup, Holger Pedersen i Monbjerg, og fremlagde et landstingsvarsel.

(120)

** Laurids Knudsen i Borup lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, med opsættelse 10/10 1669 stævnede hans husbonds forrige tjenere til Tyrrestrup imod dom for hvis, de resterer med for 1665/1666 efter doms formelding 12/2 1669, som blev fremlagt, og som de blev tildømt at betale, hvorefter der nu blev begæret og afsagt dom: da den forrige dom står ved magt, så bør de betale hvis, de resterer med.

(121)

4/2 1670.

** Niels Olufsen i Gedved stævnede Jørgen Jensen i Holm imod dom for noget korntiende, han har bortført af den jord, som ligger til det hus, Henrik Knudsen i Gedved iboede, og ført det til Holm. opsat 6 uger.

(122)

** Jørgen Jensen i Holm stævnede Christoffer Eskesen i Elling og hans søster Karen Eskesdatter og hendes mand Henrik Heide og deres børn Karen Jensdatter Maren Jensdatter og Anne Jensdatter for dom angående noget jord, de efter lovbud og købebrev har solgt ham og fået betaling for, om det ikke bør efterfølge Jørgen Jensen og hans hustru Margrete Clausdatter, og der gik varsel til Peder Eskesen i Elling Peder Madsen i Tammestrup hans døtre Karen og Anne Pedersdatter, hans søn Mads Pedersen sst, Eske Pedersen, der tjener i Tolstrup, Holger Pedersen, der tjener i Monbjerg, og Eske Jensen i Elling, Jens Nielsen, Jens Pedersen, Knud Jensen og Jens Nielsen, alle i Elling. sagen blev opsat 6 uger.

12/2 1670.

(123)

** Jørgen Jensen i Holm spurgte Niels Olufsen i Gedved, om han havde ladet slå det græs i Faldmade, som Jørgen Jensen skulle have i brug efter Niels Olufsens brevs indhold, hvortil han svarede, at hans søn havde hans halve gård i pant, og han skulle bruge jorden til gården, og Jørgen Jensen måtte bevise, om han havde slået noget ulovligt.

** Jørgen Jensen i Holm lydeligt ved 6 høringe lod fordele efterskrevne, der iblandt Jens Rasmussen i Sattrup og hans hustru Inger Jensdatter.

** Frands Helt, ridefoged til Skanderborg, stævnede Niels Pedersen i Grumstrup imod dom for lejermål med Maren Hansdatter sst. opsat 6 uger.

(124)

** Jonas Hansen herredsfoged til 4.ting lovbød et stykke selvejerjord på Elling mark, som er tilvurderet ham i hans gælds betaling efter sl Eske Pedersen, som boede og døde i Elling, efter tingsvidne 26/9 1662. varsel til Christoffer Eskesen i Elling og hans søster Karen Eskesdatter og hendes mand Henrik Heide samt deres børn Karen Jensdatter Maren Jensdatter Anne Jensdatter, samt Peder Eskesen sst, Peder Madsen i Tammestrup og hans børn Karen Pedersdatter og Anne Pedersdatter, hans søn Mads Pedersen sst, Eske Pedersen, der tjener i Tolstrup, Holger Pedersen, der tjener i Monbjerg.

18/2 1670.

** Jørgen Jensen i Holm et skøde. Jonas Hansen i Elling herredsfoged solgte og skødede til ham og hans hustru Margrete Clausdatter et stykke jord i Elling Østerskov, kaldes Kildemandsskifte.

(125)

25/2 1670.

** Laurids Christoffersen ved Skanderborg på KM forvalter Clemend Clemendsens vegne stævnede alle KM tjenere. sagen blev opsat 8 dage, formedelst ikke alle varselsmænd mødte.

 (1)

** tingbogens autorisation.

** rans og skursnævninge.

4/3 1670.

(2)

** Laurids Christoffersen ved Skanderborg på KM og amtsforvalterens vegne stævnede alle KM tjenere imod dom for alt hvis, de er skyldig til KM og forvalteren efter irettelagte restants indhold.(fortsættes på 3).

** Mikkel Rasmussen i Gangsted et skøde. Jens Knudsen i Gangsted solgte og skødede fra sig og arvinger og til Mikkel Rasmussen og hans hustru Sidsel Hansdatter og deres arvinger al den selvejer bondegård i Grumstrup, som han selv påboer, og Jens Knudsen tilforn påboede.

(3)

** (fortsat fra 2) hvorefter der blev afsagt dom: førnævnte KM tjenere bør betale enhver, så vidt de resterer med, inden 15 dages forløb.

(4)

** Laurids Christoffersen stævnede efterskrevne imod dom for hvis, de resterer med af landgilde arbejdspenge småbederi og andet efter jordebogen, om de ikke har forbrudt deres fæste, sagen blev opsat 6 uger.
 
11/3 1670.

** Laurids Christoffersen på amtsforvalterens vegne tilsagde alle sognefogder, at de skal være lægdsmænd for soldaterne i enhvers fogderi, og tillige med soldaterne skal møde på Skanderborg slot på førstkommende onsdag morgen god betiden, hvor kaptajnen selv møder.

** Laurids Christoffersen efter Clemend Clemendsens befaling på Niels Olufsens vegne i Gedved tilbød Jørgen Jensen i Holm 3 sletdaler, som er for et stykke jord Faldmade, som Jørgen Nielsen skal have Niels Olufsens brev på at bruge i 7 år, og Jørgen Nielsen svarede, at han ville efterkomme sin aftale med forvalteren, og ville annamme pengene og kassere brevet, og de bekendte at være venligt og vel forligt om jorden og deres tvistighed om tiende eller andet.

(6)

** Laurids Christoffersen på KM vegne. efterskrevne vidnede, at de så, at Jørgen Jensen i Holm tog den rug bort fra den jord på Gedved mark, som ligger til det hus, Henrik Knudsen iboede, men de så ingen kærver blive stående igen på ageren.

** Jørgen Jensen i Holm stævnede Niels Olufsen i Gedved for æskning vidne og spørgsmål, om han med en god samvittighed kan nægte, at han har undt ham det hus og jord kvit og frit for tiende, hvortil han svarede, at han var forligt med ham, og ville ikke videre svare dertil.

** Jørgen Jensen i Holm et vidne. efterskrevne vidnede, at Niels Olufsen i Gedved har pantsat det bondehus, Henrik Knudsen iboede, med tilliggende jord samt efterskrevne jord norden Holms mølle til Jørgen Jensen i Holm, og lovet at holde ham det tiende kvit og skadesløs.

(7)

18/3 1670.

** Laurids Frost i Hoved lod fordele efterskrevne for resterende kirketiende af Ørridslev kirke.

** Jørgen Jensen i Holm et skøde. Henrik Heide i Elling og hustru Karen Eskesdatter, Christoffer Eskesen sst solgte og skødede fra dem og til Jørgen Jensen og hustru Margrete Clausdatter efterskrevne selvejer bondejord, som kaldes Rishøj skifte og Tagkær skifte og Møllehøj skifte.

(9)

26/3 1670.

** Jens Jensen i Hoved på Tomas Jensen, indvåner i Fredericia, hans vegne stævnede Morten Andersen i Vestbirk imod dom og fremlagde et synsvidne, udstedt 2/10 1668. sagen blev opsat 6 uger.

8/4 1670.

** Peder Johansen på Jens Poulsen, forvalter over Marselisborgs gods, hans vegne stævnede samtlige Marselis tjenere imod dom for hvis, de skyldig er deres husbond efter en skriftlig restants, som de blev tildømt at betale inden 15 dage, eller derefter at have indvisning.

(10)

** Peder Johansen gav tilkende, at nu førstkommende onsdag skal holdes skifte og deling efter sl Søren Rasmussen, som boede og døde i Rådved, om nogen kunne have gæld at fordre efter ham.

** Laurids Christoffersen i Skanderborg, KM delefoged, på KM og husbond Clemend Clemendsens vegne stævnede Jonas Hansen herredsfoged for vidne, og han vidnede, at 11/3, da Jørgen Jensen i Holm og Niels Olufsen i Gedved for retten blev forligt om noget jord på Gedved mark, da tog Jørgen Jensen deres kontrakt ud af hans hånd og gik ud fra retten, og andre, som samme dag var 8 mænd, vidnede det samme.
 
(11)

** Las Nielsen i Nebel stævnede Anders Mikkelsen i Tvingstrup og hans hustru Boel Jørgensdatter, Kirsten Jørgensdatter, Kirsten Sørensdatter, Boel Jensdatter, Gunder Jørgensdatter, Maren Jensdatter, Søren Jørgensen i Skive, og lovbød et øde bondehus og ejendom på Tvingstrup mark, som han har købt, og Christen Jacobsen af Tvingstrup bød sølv og penge.

(12)

** Jonas Hansen herredsfoged tilbød Jørgen Jensen i Holm de 3 sletdaler, som blev leveret i retten 11/3 efter forlig mellem Jørgen Jensen og Niels Olufsen, men han var ikke mødt.

** Christen Jacobsen i Tvingstrup et skøde. Las Nielsen i Nebel og Mads Nielsen sst solgte og skødede til ham et selvejer bondehus i Tvingstrup, som han har købt af sl Jørgen Jensen i Tvingstrup, med tilliggende grund.

(13)

** Jørgen Lauridsen i Tvingstrup stævnede Søren Jørgensen i Skive for et pantebrevs fornyelse, udgivet af hans sl far, og stævnede Anders Mikkelsen i Tvingstrup og hans hustru Boel Jørgensdatter, Kirsten Jørgensdatter, Kirsten Sørensdatter, Boel Jensdatter, Gunder Jørgensdatter, Maren Jensdatter sst, de umyndige med deres lovværge, og Jørgen Madsen i Ørridslev, og han fremlagde forberørte brev, udgivet af Jørgen Jensen i Tvingstrup til Jørgen Lauridsen sst, lydende på 20 sletdaler, hvorfor han pantsætter et fald jord på Trebjerg østen Adser Eskildsens jord, dateret Tvingstrup 10/1 1655 Jørgen Jensen egen hånd.

(14)

** Jens Nielsen i Tvingstrup stævnede Søren Jørgensen i Skive for et pantebrevs fornyelse, udgivet af hans sl far, samt Anders Mikkelsen i Tvingstrup og hans hustru Boel Jørgensdatter. Kirsten Jørgensdatter, Kirsten Sørensdatter, Boel Jensdatter, Gunder Jørgensdatter, Maren Jensdatter, og Jørgen Madsen i Ørridslev, og fremlagde omtalte brev udgivet af Jørgen Jensen i Tvingstrup 5/3 1654 til Jens Nielsen på 35 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham efterskrevne jord.

15/4 1670.

** Anders Ibsen i Horndrup på KM og amtsforvalterens vegne lod afhjemle syn på den gårds brøstfældighed i Ejer, som Jens Madsen sst har i fæste, og den gårds brøstfældighed, Boj Ebbesen i Riis har i fæste.

(15)

** Las Sørensen i Tåning stævnede Breiet Mikkelsen sst for husleje, og han mødte og tilbød regnskab, hvorfor sagen blev opsat 6 uger.

(16)

** Anders Ibsen på KM vegne lod afhjemle syn og taksering på den gårds brøstfældighed i Ustrup, Hans Tomasen påboer.

** den sag anlangende dom på deres fæste, som ikke har betalt deres resterende landgilde, blev med bevilling opsat 8 dage.

22/4 1670.

** Laurids Christoffersen på KM vegne stævnede Rasmus Nielsen og Niels Nielsen i Gantrup for vidner og syn.

(17)

** Laurids Christoffersen, KM delefoged, stævnede Anders Jespersen i Overby og Søren Eriksen sst for vidner, og Rasmus Jensen i Kattrup vidnede, at han på amtsforvalterens befaling havde tilsagt dem at møde i Horsens med deres heste og vogne og tage KM tjenere at køre dem til Skanderborg, sidst kongen var på Skanderborg, men de blev hjemme og sad overhørig og ville ikke køre i KM ægt, og Laurids Christoffersen satte i rette, om de ikke for deres forseelse og modvillighed burde stille øvrigheden tilfreds eller lide videre tiltale. sagen blev opsat 6 uger.

** Laurids Christoffersen på KM vegne med opsættelse 4/3 næst forleden begærede dom for resterende skyld og landgilde, og de indstævnede blev fradømt deres fæste.

(18)

** Anders Ibsen i Horndrup på Niels Eskesen Grøns vegne i Horsens stævnede Claus Sørensen, forrige skolemester i Skanderborg, for vidne, og Claus Skuster sst, om han havde noget at svare dertil, og Mikkel Jonsen i Båstrup vidnede, at han annammede en fjerding sild af Niels Grøn, som han førte til Skanderborg, som Claus Sørensen annammede.

** Jørgen Madsen i Ørridslev på Boel Jensdatters vegne i Tvingstrup stævnede Søren Jørgensen i Skive, Jens Jensen i Tvingstrup, Anders Mikkelsen, Kirsten Jørgensdatter, Kirsten Sørensdatter for lovbud, og han lovbød den halve part af det, Boel Jensdatter er berettiget i den bondegård i Tvingstrup, hun iboer, som er tilskødet hende af sl Jens Jørgensen, fædrene jord til fædrene frænder og mødrene jord til mødrene frænder, og til dem, der mest vil give og bedst betale.

** Christen Jacobsen i Tvingstrup et skøde. Boel Jensdatter sst med hendes værge Jørgen Madsen i Ørridslev solgte og skødede til sin trolovede fæstemand førnævnte Christen Jacobsen den halve part af det, hun er berettiget i den halve bondegård i Tvingstrup, hun iboer, og hun har købt af hendes sl mand Jens Jørgensen efter skøde, her på tinget udstedt 3/5 1667, med dens tilliggelse.

(19)

** Jørgen Madsen i Ørridslev på Boel Jensdatters vegne i Tvingstrup. Christen Jacobsen i Tvingstrup solgte og skødede til hans trolovede fæstemø Boel Jensdatter halvparten af det øde bondehus og ejendom i Tvingstrup, som han har købt af Las Nielsen i Nebel efter skøde 8/4 1670 med halvparten af dets tilliggende grund.

(20)

29/4 1670.

** Laurids Christoffersen i Skanderborg, KM delefoged, stævnede Jørgen Jensen i Holm for dom, efterdi han har forholdt Niels Olufsen i Gedved den kontrakt, som han havde fornøjet Jørgen Nielsen for. sagen blev opsat 6 uger.

(21)

** Peder Olufsen i Hem, skovfoged over Højlund skov, stævnede Rasmus Nielsen i Gantrup og Niels Nielsen sst for syn, og synsmænd afhjemlede syn på to staver, som var hugget i skoven, og som havde været små ege, og skovfogden fremviste en økse og en tømme, han havde pantet fra de indstævnede, og fremæskede dem, om de ville vedkende dem pantet.

** Laurids Christoffersen lod læse og påskrive et KM brev anlangende KM skove i Skanderborg len, og lod læse en skriftlig befaling fra amtsforvalteren, at da det er forebragt KM, hvorledes skovene forhugges og ødelægges her i amtet, så forbydes al træhugst før videre ordre, og alle fogder påmindes at have flittig opsigt, så intet passerer herimod og hvilke af dem, der ser igennem fingre, skal tiltales og udstå lige straf.

(22)

** Jørgen Jensen i Hoved kro på Poul Knudsen af Århus hans vegne stævnede Anders Brungsen i Egebjerg og Hans Nielsen sst og Niels Nielsen i Rådvedgård imod dom for skat og landgilde, han har udlagt for dem. sagen blev opsat 6 uger.

6/5 1670.

(23)

13/5 1670.

** Ludvig Jørgensen på Frands Rantzaus vegne stævnede Helle Tomasdatter i Tolstrup mølle imod dom for resterende landgilde af møllen for 5 år, årligt 20 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Jensen i Vorladegård stævnede Peder Nielsen i Ladegård og Hans Sørensen sst for vidne. efterskrevne, der mindes op til 50 år, vidnede, at så længe har det stykke eng i Klostereng, kaldes Fiskerholm, halvparten deraf har ligget til den halve gård i Vorladegård, som Anders Jensen nu påboer, og til ingen anden gård, og er et særsted, hvortil Peder Nielsen i Ladegård svarede, at hans sl far, som boede på den anden halve gård var ganske forarmet, formedelst der var intet af Klostereng til den halvpart af gården, han påboede.

(24)

** Laurids Christoffersen i Skanderborg, KM delefoged, på KM og amtsforvalterens vegne et vidne. Jens Tomasen i Tvingstrup lovede at stille øvrigheden tilfreds for de vinduer, han skal have indslået på det hus i Tvingstrup, som Maren Christensdatter iboer.

20/5 1670.

** Christen Knudsen Bhi i Testrup på Peder Christensen, byfoged i Horsens, hans vegne stævnede Jens Lauridsen i Rådved og ritmester Vinter i Ejer imod dom for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

(25)

** Laurids Christoffersen, delefoged til Skanderborg, på KM vegne stævnede efterskrevne imod dom for maltrejser til Århus, de har forsømt og mente, de burde betale deres bøder, for de har siddet overhørig. sagen blev opsat 6 uger.

(26)

** Laurids Christoffersen på KM vegne stævnede Holger Madsen i Ejer og Karen Sørensdatter sst, som har udlagt ham som barnefar i Ovsted kirke, for deres lejermålsbøder uden opsættelse, eftersom der siges, at Holger Madsen agter sig af landet med det første, hvorfor de nu blev tildømt at betale deres bøder, han 12 rigsdaler og hun 6 rigsdaler.

27/5 1670.

** Laurids Christoffersen KM delefoged stævnede Envold Christensen i Tammestrup imod dom for KM anpart korntiende, han rester med for 1662 til 1668 af den gård, han har i brug, som forvalteren har måttet betale. sagen blev opsat 6 uger.

(27)

** Hans Jost Nort, løjtnant i Tebstrup, stævnede Jens Andersen i Tebstrup for vidnesbyrd at påhøre. intet videre blev udrettet i sagen.

** Jørgen Pedersen i Ørridslev på Boel Sørensdatters vegne. Jens Jensen i Ørridslev lovede at give Boel Sørensdatter årlige efterskrevne aftægt hendes livstid efter deres kontrakt.

(28)

3/6 1670.

** Peder Nielsen i Hem. Jørgen Lauridsen af Ladegård gav ham afkald for al den arv, som han arveligt kunne tilfalde efter hans sl far Laurids Nielsen, som boede og døde i Forlev, og hans sl mor Maren Jørgensdatter.

10/6 1670.

** Peder Mikkelsen på Urup stævnede alle efterskrevne Urups tjenere for hvis, de er skyldig efter dom og restants.

(29)

** Laurids Nielsen i Grumstrup stævnede Mette Olufsdatter og hendes søn Rasmus Rasmussen for vidne klage og dom, og Rasmus Nielsen Smed vidnede, at Mette Olufsdatter kom løbende efter Laurids Nielsens hustru Maren Sørensdatter og slog hende med en vognkæp og rev hende i håret, og synsmænd synede hendes sår, som hun klagede, at Rasmus Tømmermands hustru Mette Olufsdatter gjorde hende, og de kunne ikke være i fred for hendes gevalt og overskælden.

** Poul Knudsen af Århus med opsættelse 29/4 begærede dom, hvorefter Niels Nielsen i Rådvedgård ved højeste ed benægtede at være ham noget skyldig, hvorfor han blev fri for tiltale, men de øvrige indstævnede blev tildømt at betale deres gæld.

(30)

17/6 1670.

** Laurids Christoffersen, KM delefoged, på KM og forvalterens vegne stævnede alle KM tjenere og tilbød dem at indfri hvis kvæg bæster og andet, som er udvurderet dem til betaling af deres skyld og landgilde.

** Laurids Nielsen i Grumstrup stævnede Mette Olufsdatter og hendes mand Rasmus Rasmussen og søn Oluf Rasmussen imod dom, formedelst hun har overfaldet hans hustru med hug og slag. sagen blev opsat 6 uger.

(31)

** Niels Ibsen i Østbirk på hans mor Maren Nielsdatters vegne sst. Peder Sørensen i Østbirk på sine egne og Maren Ibsdatter og Margrete Ibsdatter og Niels Jensens vegne i Vestbirk og Maren Jensdatter sst deres vegne og Søren Sørensen i Østbirk på egne vegne Rasmus Hansen i Vestbirk på hustru Kirsten Sørensdatters vegne gav hende afkald for al den arv, de kunne være arveligt tilfaldet efter sl Anders Sørensen, som boede og døde i Østbirk, og de takkede hende for god betaling i alle måder.

** Peder Olufsen i Hem lod fordele efterskrevne i Ladegårds sogn, som rester med kirketiende til Ladegårds kirke.

(32)

25/6 1670.

** Tomas Lauridsen, KM ridefoged til Skanderborg, på KM vegne stævnede KM forvalter Clemend Clemendsen samt KM forrige ridefoged Johan Ernst i Kattrup, hvor han opholdt sig, samt efterskrevne bønder og KM tjenere, og synsmænd afhjemlede syn på efterskrevne KM skove for hvis, der kan være hugget deri på 4 års tid.

(34)

** Ludvig Jørgensen på Frands Rantzaus vegne med opsættelse 13/5 begærede endelig dom for resterende landgilde, som de blev tildømt at betale.

(35)

** Oluf Hansen i Horndrup. Anders Ibsen i Horndrup på Anne Poulsdatters vegne, der tjener i Sneptrup, Maren Poulsdatter og Johanne Poulsdatter, som tjener i Båstrup, gav ham afkald for al den arv, som dem kunne være arveligt tilfaldet efter deres sl oldemor, Oluf Hansens forrige sl hustru, Anne Sørensdatter, som boede og døde i Horndrup.

** Peder Simonsen i Tvingstrup et lovbud. Anders Ibsen i Horndrup på sl Simon Nielsen, som boede og døde i Tvingstrup, hans arvingers vegne til 4.ting på deres vegne lovbød den halve selvejer bondegård i Tvingstrup, som Peder Simonsen iboer. varsel til Peder Mikkelsen i Tvingstrup Otte Simonsen sst for dette lovbud.

(36)

** Laurids Knudsen i Borup stævnede Toer Ottesen i Kattrup og hans datter Sidsel Tordsdatter imod dom, eftersom Toer Ottesen har fæstet hans datter for at tjene ham et år, og hun er undveget af tjenesten, om han ikke bør lønne ham en anden tjener. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Andersen i Serridslev på sin husbond Henrik Mund til Serridslevgård hans vegne stævnede hans tjenere i Serridslev by, og synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, der fandtes på husene.

(38)

** Jørgen Andersen på husbonds vegne forbød at ulovlig sæd, som kan være sået i hans tjeneres jord, og tilbød dem frøgæld igen.

** Rasmus Sørensen på Tyrrestrup på Palle Pedersen, forvalter over Tyrrestrup, hans vegne stævnede efterskrevne Tyrrestrups tjenere imod dom for hvis, de resterer med af deres gårdes landgilde efter jordebogen. sagen blev opsat 6 uger.

(40)

** Rasmus Sørensen på Palle Pedersens vegne stævnede Niels Jensen i Toftum for dom, formedelst han uden nogen opsigelse eller tilladelse er bortrømt den gård, han havde i fæste, og for resterende landgilde 68-69. sagen blev opsat 6 uger.

(41)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, forbød al ulovlig sæd, som kan være sået i Otte Pogwischs tjeneres jord, ikke det at afføre under et fuldt ran, og tilbød frøgæld igen.

** Tomas Lauridsen, ridefoged til Skanderborg, på KM vegne forbød og aflyste, at ingen sig tilfordrister at holde ulemmede hunde, som boer i vildtbanen, og ingen udfører nogen ild i skov eller hede, hvis de ikke vil stå til rette, hvis der derover sker nogen skade.

** Anders Ibsen på KM vegne forbød og lod forlægge hvis ulovlig sæd, som kan være sået i KM tjeneres jord, ikke det at afføre under et fuldt ran og tilbød frøgæld igen.

1/7 1670.

** Poul Lauridsen i Birknæs stævnede Anders Tomasen i Monbjerg imod dom, og talte med hans søn Tomas Andersen, og tiltalte ham for 12 sletdaler efter en dom, udstedt 4/3 1664. sagen blev opsat 6 uger.

(42)

** Søren Rasmussen i Gedved med flere gav last og klage over Rasmus Jensen i Tingsted mølle og Adser Christensen i Gedved mølle, formedelst de uden deres hjemmel driver på deres mark med deres fæmon over åen her ved tinget og lader deres græs og eng opæde, som synet viste, og som de indstævnede ikke kunne benægte.

** Tomas Lauridsen ridefoged på KM vegne forbød hvis ulovlig sæd, som kan være sået i KM tjeneres jord, ikke det at afføre under et fuldt ran.

** Jonas Hansen herredsfoged lod fordele menige Søvind mænd for bropenge.

8/7 1670.

(43)

** Tomas Lauridsen, ridefoged til Skanderborg, på KM vegne stævnede Peder Olufsen i Hem, skovfoged over Højlund skov, Mikkel Christensen i Yding skovrider, Søren Andersen i Møldrup og menige Ladegårds bymænd og lod afhjemle syn på KM skov og vildtbane Højlund hvis skade, som er gjort derpå af ulykkelig ildebrand, hvor der var skadet 200 ege og bøgetræer, og ilden var opstået i en udbrændt kulmile, som skovfogden berettede, at Søren Andersen i Møldrup havde oprejst og ladet brænde, og skovrideren berettede, at han kom ridende til skoven, da den brændte, og han ved ikke, om Søren Andersen havde hjemmel dertil, og samme tid fik han forsamlet folk, som slukkede ilden, og ellers havde skoven stået i fare.

(44)

** Tomas Lauridsen fremæskede Søren Andersen af Møldrup, hvad hjemmel han havde til at oprejse og lade brænde nogen mile i KM skov og vildtbane, og til at hugge træ til samme mile, men han var ikke mødt.

** Søren Rasmussen i Gedved på sine egne og menige Gedved bymænds vegne stævnede Rasmus Jensen i Tingsted mølle og Adser Christensen for vidnesbyrd, og efterskrevne af Gedved vidnede, at de var over åen på Gedved mark og ville have tager møllernes fæmon i hus, som gik på deres mark uden deres minde, og da kom Rasmus Jensen Møller og hans stedsønner og hans søn Jens Rasmussen og tog deres fæmon fra dem uden deres minde, og Adser Christensen svarede, at han ikke vidste, om hans fæmon var med eller ikke, men benægtede ikke, at hans fæmon har gået på deres mark.

(45)

** Las Jørgensen i Ørskov stævnede Mette Andersdatter i Ørskov, Markor Jørgensen sst, Eske Jørgensen og Jørgen Jørgensen, som tjener i Skanderborg, Anders Jørgensen i Bleld, Jørgen Nielsen i Møballe Jacob Nielsen Mette Nielsdatter sst, Eske Nielsen i Ørskov, Jørgen Sørensen, Mette Sørensdatter sst, Peder Lassens børn i Ørridslev, Laurids Pedersen Karen Pedersdatter, Jens Jørgensens børn sst, Jørgen Jensen, Jens Jensen Søren Jensen Mette Jensdatter og anden Jens Jensen Maren Jensdatter og Jørgen Andersen i Borup, Karen Sørensdatter i Ørskov for vidne og fremlagde en skriftlig forhandling, dateret 20/3 1665, mellem Mette Andersdatter i Ørskov og hendes børn og børnebørn, som hun vedgik at være skyldig, og de bekom efterskrevne til udlæg for gælden, og dertil svarede Markor Jørgensen på hans sl bror Anders Jørgensen i Borup hans børns vegne, at han ikke bekom nogen medgift af hans mor Mette Andersdatters bo, så at deri sker hans brorbørn forkortning.

(46)

** Tomas Lauridsen ridefoged på KM vegne tilbød KM tjenere, så mange, som er sket nogen udvurdering hos for resterende skyld og landgilde, at de kan indløse det med rede penge inden 8 dage.

15/7 1670.

** Tomas Lauridsen, ridefoged til Skanderborg, på KM vegne stævnede Frands Madsen i Ejer og Jens Nielsen i Elling for syn, og lod afhjemle syn på ulovlig skovhugst i Ejer skov, og Mikkel Christensen skovrider vidnede, at han kom ridende til de to mænd i Ejer skov, som hver havde et læs træ på deres vogne, og Jens Nielsen Møller i Elling sagde til ham, at Frands Madsen havde givet ham forlov dertil, og skovfogden frapantede ham en økse, og de stod med hverandre til vedermåls ting.

(47)

** Tomas Lauridsen efter samme varsel satte i rette, om ikke Jens Nielsen Møller og Frands Madsen bør lide for ulovlig skovhugst, andre slige modvillige til afsky og eksempel. sagen blev opsat 14 dage.

22/7 1670.

** læst KM brev, at proprietærer, som har afstået gods til rytterhold, eller amtsskrivere fogder eller andre sig skal understå at indkræve nogen restants af dem, som har påtaget sig at være ryttere, eller godsets besiddere, som af kommissærerne er kendt dygtigt til ryttergårde, ej heller befatte sig med dette års landgilde og afgrøde af samme gårde.

(48)

** Søren Andersen af Møldrup stævnede Mikkel Christensen i Yding skovrider og Peder Olufsen af Hem og Jens Eskesen i Kattrup for vidner, og Anders Sørensen af Møldrup vidnede, at for 6 uger siden kom Søren Nielsen Soldat af Kattrup til Møldrup og ville låne en lyngle, og han havde en svamp i hånden, som han havde i ilden, og da sagde hans far til ham, at han ikke måtte gå ud med ilden, hvortil han svarede, at der var andre i skoven, som også skulle have noget tobak, så han red bort dermed, og Morten Sørensen i Møldrup vidnede, at morgenen derefter så han, at Søren Nielsen kørte af skoven med nogle andre, og da stod røgen op, og Niels Nielsen i Gantrup vidnede, at han kom til Søren Andersen af Møldrup i Højlund, hvor han stod ved hans mile, som endnu brændte, og ved den tid var der brændt meget af skoven, men han kunne ikke se, hvorfra den ildebrand var kommet, og på spørgsmål svarede Jens Eskesen af Kattrup, at han var i Højlund for at hente lyng, men han kunne ikke huske, hvad tid det var, og han havde ikke ild eller gjorde ild i skoven, men han vidste ikke, hans folk havde noget der, og han gik ud af retten, og ville ikke svare videre dertil.

(49)

** Tomas Lauridsen ridefoged på KM vegne stævnede Søren Andersen i Møldrup imod dom anlangende ulovlig ildebrand og kulmile i KM skov og vildtbane, om han ikke burde være i KM nåde og unåde. opsat 6 uger.

(50)

29/7 1670.

** Mikkel Villadsen i Tebstrup stævnede Peder Jensen Skøt i Tebstrup for vidnesbyrd, og Anne Pedersdatter sst vidnede, at Peder Jensen Skøt afsagde Mikkel Villadsen, at han ikke ville have ham længere end til påske, eftersom han ikke ville have svende om sommeren, hvilket Peder Jensen nægtede ved højeste ed, men hun havde vidnet ham uret på, og Jens Andersen sst vidnede, at Mikkel Villadsen afsagde, at han ikke ville tjene Peder Jensen længere end til påske, og han klagede over, at da han 3.påskedag kom fra kirke, da ville Peder Jensen ikke give ham øl og mad.

** den sag med Frands Madsen af Ejer om skovhugst blev opsat 1 måned.

** Las Nielsen i Grumstrup med opsættelse 17/6 næst afvigte fremlagde et syn af 10/6 næst afvigte og begærede dom, og Mette Olufsdatter blev tildømt efter loven at lide for blåslag på Laurids Nielsens hustru.

(51)

5/8 1670.

** læst KM breve anlangende prinsessestyr og rytterholds forplejning.

** Anders Holgersen på Otte Pogwischs vegne stævnede Marselis på Havreballegård og Knud Pedersen i Hansted for syn og vidner, og han lod afhjemle syn på en ager på Hansted mark for hvad, der kunne ligge til Knud Pedersen og Knud Andersens gårde.

(52)

** Anders Holgersen et vidne. Knud Pedersen i Hansted vedkendte sig omtvistede ager at ligge til den gård, han har i fæste, som han kan mindes, den har gjort i 40 år, da hans far boede på gården, men den var lejet bort til en skrædder i 14 år, og siden har der 15 år ligget i båre. andre vidnede, at de ikke vidste, om ageren lå til hans gård eller ikke.

** Anders Holgersen stævnede Jens Pedersen Smed i Hansted og Anne Hansdatter sst for syn, og der blev afhjemlet syn på Anne Jeppes sst, som havde 2 blåslag, som hun beskyldte smedekonen for, og på smedens kone, som havde blåslag på hendes ryg, som hun beskyldte Anne Jeppes for.

** Tomas Lauridsen ridefoged på KM vegne stævnede Søren Nielsen Soldat, som tjener Jens Eskesen Kjær i Kattrup, imod dom for ulovlig ild, som han har ført i Højlund skov efter vidnes indhold af 22/7, om han ikke bør være i KM nåde og unåde og lide på kroppen med fængsel og jern på Bremerholm. han var ikke mødt, hvorfor sagen blev opsat 6 uger.

(53)

** Laurids Knudsen i Borup efter opsættelse 25/6 over Toer Ottesen i Kattrup begærede dom over ham og hans datter Sidsel Tordsdatter, og hun blev tildømt at stille ham tilfreds, og Toer Ottesen blev tildømt at betale ham 9 mark, som han var ham skyldig.

** Rasmus Nielsen i Eldrup på Palle Pedersens vegne efter opsættelse 25/6 æskede dom over Tyrrestrups tjenere for restants og over Niels Jensen af Toftum, som er frarømt hans gård, og de blev tildømt at betale deres restants, og Niels Jensen bør stå til rette for sin bortrømning.

12/8 1670.

** Poul Lauridsen i Birknæs med opsættelse 1/7 næst afvigte stævnede Anders Tomasen i Monbjerg imod dom og fremlagde en dom, udstedt 4/3 1664, hvor Anders Tomasen svarede, at når Poul Lauridsen ville levere ham det, han havde annammet, så ville han betale til hans husbond, og han intet var Poul Lauridsen skyldig, og nu mødte Anders Tomasen og svor ved sin sjæl med opholden finger og lagde sin hånd på dommen, at han var Poul Lauridsen intet skyldig, og der blev afsagt dom: da han ved ed benægter gælden, så vidste dommeren ikke at tilfinde ham at betale gælden, men indfandt sagen for hans gunstige overdommer.

(54)

** Peder Andersen i Brørup gav last og klage over Anders Rasmussen af Brørup, formedelst han uden nogen given årsag på tirsdag sidst forleden overfaldt hans hustru på hans egen gårds grund og på morderisk vis medhandlet hende med hug og slag, og han og hans bror Jens Rasmussen overfaldt ham på gaden med mange skældsord, så han måtte tigge sig fra dem, og han og hustru kan ikke vide dem i sikkerhed for dem i mark og by.

(55)

** Peder Andersen i Brørup. synsmænd afhjemlede syn på hans hustrus sår og skader, som hun beskyldte Anders Rasmussen sst for at have gjort, og Peder Andersen gav last og klage over Anders Rasmussen og Jens Rasmussen, for de trådte hans gærde ned for hans toft, hvorefter Boel Clausdatter af Brørup vidnede om overfaldet på hans hustru.

** Henrik Heide i Elling stævnede Eske Hansen i Elling imod dom, eftersom han har en del ejendomsjord i brug, som ligger til den gård, han påboer, og giver ham årlig bondeskyld deraf, om han ikke også burde betale hvis kontribution, som deraf kan gange. sagen blev opsat 6 uger.

(56)

** Rasmus Jensen, som nu tjener i Elling, fremlagde en kontrakt, som indeholder, at eftersom Rasmus Jensen i Tebstrup har afstået og opladt den gård i Tebstrup, han påboer, for Peder Sørensen og hans steddatter Maren Rasmusdatter, da skal Rasmus Jensen og hans hustru Maren Sørensdatter have deres livstid efterskrevne til deres ophold. kontrakten var dateret 12/1 1669.

(57)

19/8 1670.

** Tomas Lauridsen ridefoged på KM vegne stævnede samtlige efterskrevne Ejer bymænd for spørgsmål, eftersom det formenes, at der skal være sået på Ejer mark af andre byer og fremmede bønder, som ikke boer i byen, på deres gårdes jord adskillige slags korn, såvel som eng skal være afhøstet imod KM forordning 9/7 1670, så svarede Anders Mortensen og Villum Sørensen i Ejer, at de kun de havde avlet på deres gårdes jord, men fremmede udenbys mænd har høstet korn på marken på deres naboers jord, men de vidste ikke, hvor det var kommet hen.

(58)

** Tomas Lauridsen stævnede Hans Staffensen i Tåning imod samme lovmål, formedelst han har høstet og bortført sæd af Ejer bys grund, som han ikke kan benægte er ført til Tåning, hvorfor han bør lide som den, der KM mandat overtræder.

** Peder Jensen Skøt i Tebstrup stævnede Anne Pedersdatter i Tebstrup imod dele for 6 sletmark husleje af et hus, han har lejet af ham, og der blev opmeldt 6 mænd, som meldte hende delt.

** Tomas Lauridsen ridefoged fremæskede af Peder Andersen af Brørup, for han har gjort klage over Anders Rasmussen i Brørup, hans vidner, hvortil han svarede, at Søren Rasmussen af Brørup ligger på sin sygeseng.

26/8 1670.

(59)

** Anders Holgersen på Hanstedgård stævnede Fog Jørgensen i Bleld og Maren Knudsdatter sst imod dom for lejermål med hverandre, som er 18 rigsdaler lejermålsbøder. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Mogensen i Bleld på Fog Jørgensens vegne sst. efterskrevne vidnede, at han er så forarmet, at han ikke kan formå at betale den lejermålsbøde, han er faldet til for Maren Knudsdatter i Bleld, eftersom han er kun en ung dreng, som ikke har tjent for nogen løn noget sted, så han kunne tjene så meget, at han kunne betale bøderne.

** Søren Sørensen i Lundum på Maren Knudsdatters vegne i Bleld. samme vidnede, at hun er så forarmet, at hun ikke fuldkommeligt kan betale de lejermålsbøder, som hun har begået med Fog Jørgensen af Bleld.

** Tomas Lauridsen ridefoged på KM vegne stævnede Hans Staffensen i Tåning imod dom for havre, han har skal have afhøstet af Peder Krogs gårds grund i Ejer, og spurgte ham, om han kunne benægte det, og dertil svarede Peder Krog, at han havde undt Hans Staffensen havren for betaling, sagen blev opsat 6 uger.

(60)

** Peder Andersen af Brørup stævnede Anders Rasmussen af Brørup for vidnes påhør, og Søren Madsen af Brørup og hans hustru Maren Jensdatter vidnede, at for 14 dage siden kom Anders Rasmussen gående på Peder Andersens toft, og da sagde Peder Andersen til ham, at han havde ingen ærinde at gå over hans toft, da svarede Anders Rasmussen, at han vidste, han tog ikke med sig af gærdet, og kaldte Peder Andersen hr Hopmand, og sagde, at Gud ske lov der ikke kommer så stor blæst, at hatten blæser af det ene øre på det andet.

(61)

** Peder Andersen af Brørup stævnede Anders Rasmussen i Brørup imod dom, for han har slået hans hustru, om han ikke burde bøde for hvert blåslag efter loven og recessen. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Holgersen stævnede Jens Smed i Hansted og hans hustru samt Anne Jeppes sst og hendes mand Jep Rasmussen sst imod dom for slagsmål, om de ikke hver burde at betale sårbod til deres husbond. opsat 6 uger.

** Tomas Lauridsen ridefoged på KM vegne efter opsættelse 15/7 stævnede Frands Madsen i Ejer og Jens Nielsen i Elling for dom, og de blev tildømt at lide efter recessen.

2/9 1670.

** Tomas Lauridsen ridefoged på KM vegne stævnede efterskrevne i Yding for syn og vidne og deres hjemmel at fremlægge for skovhugst, de har begået imod KM forordning 28/4 næst afvigte, og spurgte dem, om de ville tilstå eller fragå hvis, Jens Vinter i Yding skovfoged foreviste dem, og i alt blev forskrevne træ takseret for 16 læs ved, og Jens Vinter svarede, at han havde forbudt dem at hugge træ i skoven.

(63)

** Eske Jensen i Elling stævnede Rasmus Hansen i Elling imod dom for 1 fjerding smør 6 sletdaler og 2 daler husleje. sagen blev opsat 6 uger.

** Tomas Lauridsen, ridefoged til Skanderborg, på KM vegne lod afhjemle syn og taksering af brøstfældighed på efterskrevne gårde.

(67)

** Tomas Lauridsen ridefoged efter opsættelse 22/7 næst afvigte stævnede Søren Andersen i Møldrup imod dom for ulovlig milebrænding i KM skov, og han blev tildømt at stå øvrigheden til rette, eller lide efter recessen.

9/9 1670.

** Tomas Lauridsen, ridefoged til Skanderborg, begærede indskrevet anlangende Jørgen Madsen i Ørridslev kom for retten og lod et brev læse og påskrive, og da løftede han på hatten og satte den på sit hoved igen, og da stødte ridefogden hatten af ham og sagde, han skulle ære KM ret og bad ham stå med hans hat i hånden for retten, og i det samme, han slog hatten af hans hoved, da slog Tomas Lauridsen blækhornet om på tingbordet og væltede blækket.

** Tomas Lauridsen stævnede Jens Nielsen Vinter i Yding skovfoged og efterskrevne Yding mænd for dom og vidne, og Jens Nielsen Vinter vidnede, at de træer, som de indstævnede huggede i Yding skov, blev hugget siden KM forordnings forbud udgik, og han havde forbudt dem det ved kirken, og Tomas Lauridsen satte i rette, om de ikke burde lide efter jyske lovs 2.bog 74.kap og der foruden at lide, som overtræder KM mandat, til fængsel og jern. sagen blev opsat 6 uger.

(68)

** Jens Eskesen i Kattrup på Karen Pedersdatters vegne sst til 4.ting lovbød den 3.part af den selvejer bondegård i Kattrup, som hun påboer, og den 3.part i Nederlund skov og mark. varsel til Peder Christensen i Kattrup, Mikkel Christensen sst, Anne Christensdatter, Maren Christensdatter, Karen Christensdatter, sl Christen Mikkelsens børn sst, og Mikkel Mikkelsen sst.

(69)

** Jens Eskesen i Kattrup på Jens Eskesens vegne i Ørskov til 4.ting lovbød den halve part af det jord og ejendom, som han har arvet efter hans sl forældre i Nederlund skov og mark, såvel som halvparten af det, han har arvet i den øde gård i Ørskov, kaldes Ågård. varsel til Jens Eskesen i Kattrup Erik Eskesen i Ørskov Anders Eskesen sst.

** Jens Eskesen i Kattrup på Karen Pedersdatters vegne til 4.ting æskede til skifte og deling efter hendes sl husbond Christen Mikkelsen, som boede og døde i Kattrup, alle den sl mands arvinger og kreditorer. varsel til Mikkel Mikkelsen i Kattrup og Niels Mikkelsen i Sondrup.

16/9 1670.

** Tomas Lauridsen ridefoged på KM vegne begærede opnævnt 12 synsmænd til at vurdere og taksere KM og selvejernes skove i Vor herred, hvor mange svin, der dette år kunne fedes på olden i hver skov især, og efterskrevne blev opnævnt.

(70)

** Jørgen Madsen i Ørridslev stævnede Anders Mikkelsen i Tvingstrup, Christen Jacobsen, og Kirsten Jørgensdatter og anden Kirsten Jørgensdatter, Jens Jensen Vinter sst for tilbud og æskning, og til 4.ting tilbød sl Jørgen Jensens arvinger af Tvingstrup det hus og ejendom, som er pantsat ham efter pantebrevs tingsvidne 2/3 1655, om de vil indløse det inden to måneder, hvortil Anders Mikkelsen af Tvingstrup svarede, at Søren Jørgensen af Skive, som er ret formynder for det umyndige barn Jens Jensen i Tvingstrup, er ikke stævnet.

** Anders Mikkelsen af Tvingstrup stævnede Jørgen Madsen i Ørridslev og Jep Nielsen sst for vidner og æskning og fremæskede af Jørgen Madsen det pantebrev, han har på det hus i Tvingstrup, som han har i pant, hvortil han svarede, at når han fik sine penge, skulle han få pantebrevet, hvortil Anders Mikkelsen svarede, at han begærede kun en kopi, og efterskrevne, som havde boet i huset, vidnede om hvad, de havde leveret Jørgen Madsen årligt deraf, og Anders Mikkelsen mente, han havde taget ubillig åger og rente af hans penge.

(71)

** Jep Nielsen i Ørridslev stævnede Anders Mikkelsen i Tvingstrup og Christen Jacobsen sst, Kirsten Jørgensdatter, Kirsten Jørgensdatter, Jens Jensen Vinter sst og til 4.ting tilbød sl Jørgen Jensens arvinger det jord og ejendom, som er pantsat ham af sl Jørgen Jensen efter pantebrev, udstedt 21/3 1656, om de vil indløse det, og Anders Mikkelsen tilbød at indløse det og begærede dilation.

(72)

** Frands Jensen i Tebstrup stævnede Peder Sørensen i Tebstrup, Maren Rasmusdatter sst, Maren Sørensdatter sst for vidnesbyrd, og efterskrevne vidnede, at da der stod skifte efter sl Rasmus Jensen, som boede og døde i Tebstrup, da blev alt gods og gæld hos Rasmus Jensen, Maren Rasmusdatters stedfar, og hendes mor Maren Sørensdatter år 1655, og nogen tid efter kom fjenderne i landet og ødede både barnets og moderens gods, og kort tid efter brændte gården, som Rasmus Jensen oplod for Maren Rasmusdatter og Peder Sørensen.

** Tomas Lauridsen ridefoged på KM vegne med opsættelse 5/8 stævnede Søren Nielsen Soldat, som tjener Jens Eskesen i Kattrup, imod dom, og fremlagde tingsvidne 22/7, og der blev afsagt dom: da det ikke bevises, at han har ført ild i KM skov og vildtbane, og ridefogden sætter i rette på fængsel og jern, så lader sagen sig anse ærerørig, hvorfor dommeren indfinder den for hans gunstige overdommer.

23/9 1670.

(73)

** Mikkel Christensen i Yding, skovrider i Vor herred. synsmænd afhjemlede taksering på efterskrevne KM oldenskove, hvor mange svin, hver skov dette år kan fede.

** Peder Johansen på Marselis vegne stævnede Anders Holgersen på Hanstedgård for vidnesbyrd, og Knud Andersen i Gangsted med flere sst imod vidnesbyrd, og Niels Pedersen af Gangsted vidnede, at han tjente Hans Pedersen i Gangsted, før de første svenske kom i landet, men han vidste intet om den ager, han er stævnet for, hvorpå Peder Johansen spurgte Anders Holgersen, om han på sin principals vegne vedkendte sig den omtvistede ager for ejendom, hvortil han svarede ja.

(74)

** Anders Holgersen på generalkrigskommissærens vegne. synsmænd afhjemlede syn på Hansted Nørskov, som de satte for 8 svins olden.

** Henrik Heide i Elling med opsættelse 12/8 stævnede Eske Jensen i Elling imod dom og fremlagde sit indlæg og fortegnelse på den jord, der er frakommet den gård, Henrik Heide og Christoffer Eskesen påboer, og det øde gårds eje, som Jonas Hansen og Christoffer Eskesen har i brug, som er frakommet i søskendeskifte, og nu ligger til Eske Jensens gård i Elling, hvoraf han årligt skylder efterskrevne, ud af hvilke jord og landgilde, underskrevne har udgivet for Eske Jensen KM skatter og tiende i 9 år, som kan beløbe sig til 20 rigsdaler, og Eske Jensen svarede, at han ikke ved af, at han er dem nogen bondeskyld skyldig og fremlagde en forening af dato 1552, som ikke melder om nogen bondeskyld af den Vestergård, Eske Jensen iboer, og da der ikke fremlægges noget bevis, så bør han være fri for tiltale.

(75)

30/9 1670.

** Peder Ibsen i Riis stævnede for Skanderborg port, og Hans Jensen i Riis vidnede, at der er ikke videre brug eller jord i marken til den gård, Peder Ibsen eller Søren Nielsen påboer, end som til en af de andre små gårde i byen, og ikke uden den 3.part, som der er til en af de to fulde gårde i byen. andre vidnede det samme.

** Jørgen Madsen i Ørridslev stævnede Anders Mikkelsen og Christen Jacobsen af Tvingstrup for vidnesbyrd, og Otte Simonsen i Tvingstrup vidnede, at det hus i Tvingstrup, som Jørgen Madsen har i pant af sl Jørgen Jensens arvinger, stod øde i fjendernes tid og blev nedbrudt, og det stod øde i 4 år derefter, hvorpå de blev enige om afregning.

(76)

** Jens Pedersen Smed i Hansted stævnede Anne Jeppes i Hansted og hendes mand Jep Rasmussen sst og Karen Frandsdatter sst for vidnesbyrd, og efterskrevne vidnede, at Anne Jeppes og Jens Smed og hans hustru kom i slagsmål på Hansted gade, og de skilte dem ad.

7/10 1670.

** den sag anlangende Jens Smed i Hansted og Jep Rasmussen og deres hustruer blev med bevilling opsat 14 dage.

** Anders Pedersen i Egebjerg stævnede Mikkel Andersen i Hansted og hans hustru for tilbud om at annamme det gods og udlæg, som er tillagt ham på hustrus vegne over skifte hos Anders Pedersen efter skiftebrevs indhold af dato 24/9 næst afvigte, da han ikke videre vil stå derfor.

(77)

** Anders Pedersen i Egebjerg stævnede Mikkel Andersen i Hansted imod dom for det gods og udlæg, som han ikke vil annamme. opsat 14 dage.

** Peder Simonsen i Tvingstrup. Karen Pedersdatter, sl Christen Mikkelsens af Kattrup, gjorde ham til sin værge at tilskøde hendes trolovede fæstemand Jens Eskesen den 3.part af hendes bondegård og tilliggende ejendom i Kattrup by skov og mark og i Nederlund.

** Søren Eriksen i Overby stævnede Jens Jørgensen i Møballe for tilbud og æskning om hans adkomst til den jord, han bruger på Møballe mark, og Jens Jørgensen fremviste et pantebrev af 16/5 1623 på 16 sletdaler, og Eske Markorsens bevis, hvorefter han samme pantebrev tilkommer af dato 16/5 1637, og han begærede sine penge.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, på Otte Pogwischs vegne stævnede Marselis på Havreballegård og Knud Pedersen i Hansted imod dom, og fremlagde sit indlæg angående en ager på Hansted mark, som han mener, bør efterfølge den gård, Knud Andersen i Hansted påboer. opsat 14 dage.

(78)

** Rasmus Simonsen i Ballebo stævnede Søren Jensen i Gangsted Søren Lauridsen og Laurids Sørensen sst imod dom for hvis, som han er i forløfte for dem til Jørgen Hansen i Horsens. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Holgersen på Otte Pogwischs vegne med opsættelse 26/8 stævnede Fog Jørgensen i Bleld og Maren Knudsdatter sst imod dom for lejermål, og de blev tildømt at betale deres bøder.

(79)

** Anders Sørensen i Brørup på Anne Mikkelsdatters vegne sst et afkald. Søren Pedersen i Hylke på hans brødres børns vegne, nemlig Maren Pedersdatter i Brørup Mette Christensdatter i Båstrup gav hende afkald for al den arv, som de var arveligt tilfaldet efter deres sl far, som sl Peder Pedersen Tykær har haft hos sig under værgemål, og de takkede hende godt for god betaling.

** Jens Eskesen af Ørskov et skøde. Peder Simonsen af Tvingstrup på Karen Pedersdatters vegne i Kattrup og med hendes pålagte hånd solgte fra hende og arvinger og til hendes trolovede fæstemand Jens Eskesen den 3.part af den selvejer bondegård i Kattrup, hun har arvet efter hendes sl forældre.

(80)

** Peder Simonsen i Tvingstrup på Karen Pedersdatters vegne i Kattrup et skøde. Jens Eskesen af Ørskov solgte til hans trolovede fæstemø Karen Pedersdatter den halve part af den jord og ejendom, som ham er arveligt tilfaldet efter hans sl forældre i Nederlund skov og mark samt i den ødegård i Ørskov, som kaldes Ågård.

(81)

** Peder Andersen i Brørup med opsættelse 26/8 stævnede Anders Rasmussen i Brørup imod dom efter tingsvidne af 12/8, for han har slået hans hustru og fremlagde sin klage, og Anders Rasmussen benægtede ved ed, at han ikke slog hende, før hun først rykkede ham i håret, hvorpå han blev tildømt at betale for hvert blåslag til kongen og bonden efter loven og recessen.

14/10 1670.

(82)

** Christoffer Eskesen i Elling på sine egne og Henrik Heides vegne sst stævnede Eske Jensen i Elling for vidnesbyrd at påhøre, og efterskrevne vidnede, at Eske Jensens folk årligt bar både byg og havre til Christoffer Eskesen og Henrik Heide, men de vidste ikke hvorfor, og Peder Eskesen i Elling, som mindes 40 år, vidnede, at Eske Jensen og hans formand før ham årligt har givet bondeskyld af den jord, han har fra Christoffer Eskesens og Henrik Heides gård, til dem og deres formænd.

** Anders Sørensen i Brørup på Anne Mikkelsdatters vegne sst fremlagde en registrering af 25/9 1670 af det gods, som fandtes efter sl Peder Pedersen, som boede og døde i Brørup, at ligne hans efterleverske Anne Mikkelsdatter og hans efterladte børn imellem, nemlig den ældste søn Peder Pedersen, som er udenlands, Mikkel Pedersen, Niels Pedersen, Anne Pedersdatter, og på deres vegne deres farbror Søren Pedersen i Hylke, og der blev 32 sletdaler til deling mellem mor og børn.

(83)

** Eske Jensen i Elling med opsættelse 2/9 stævnede Rasmus Hansen i Elling imod dom, som nu tilbød at betale hvis, han var ham skyldig, om han ville give ham afslag, og han blev tildømt at betale inden 15 dage.

21/10 1670.

** Niels Christensen i Tebstrup. efterskrevne vidnede, at han er en gammel bedaget mand og har afstået halvgården, han påboer, for hans alderdoms skyld, og har selv 9 børn, så han kan ikke tage noget værgemål under hænder for sin brodersøn Peder Andersen i Bjødstrup at svare til. varsel til Anne Pedersdatter i Bjødstrup og hendes søn Peder Andersen og Mikkel Pedersen i Tåning, Niels Pedersen sst, Jørgen Christensen i Horndrup, Niels Christensen i Tåning.

(84)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, på Otte Pogwischs vegne med opsættelse 7/10 stævnede Marselis på Havreballegård og fremlagde et tingsvidne af 23/9, og Knud Pedersen af Hansted fremlagde et tingsvidne af Horsens byting 6/8 1670, og Rasmus Ebbesen af Horsens vidnede, at for 27 år siden tjente han i den gård i Hansted, sl Hans Pedersen da påboede, og nu Knud Pedersen påboer, og da fik han byg fra den omtvistede ager som sin løn for det år, han tjente Hans Pedersen, og Knud Pedersen fremlagde et tingsvidne, udstedt 23/9, og der blev afsagt dom: da de fremlagte tingsvidner strider mod hverandre, indfandt dommeren sagen for sin gunstige overdommer.

(86)

** Anders Holgersen på Otte Pogwischs vegne med opsættelse 26/8 næst afvigte fremlagde tingsvidne 5/8, hvorefter der blev afsagt dom: Anne Jeppes og Jens Smeds hustru bør betale sårbod efter syn og sigtelse.

** den sag med de Yding mænd og ridefogden blev opsat 3 uger.

28/10 1670.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, fremlyste 3 svin, som har gået på Hanstedgårds oldenskov siden Mikkelsdag, om der er nogen ejer.

** Christoffer Eskesen i Elling stævnede Eske Jensen i Elling imod dom og fremlagde sit indlæg. sagen blev opsat 6 uger.

(87)

4/11 1670.

11/11 1670.

** den sag med de Yding mænd anlangende skovhugst blev opsat 3 uger.

** Søren Lauridsen i Gangsted på sine egne og Søren Jensens vegne sst stævnede Rasmus Simonsen i Ballebo for vidnesbyrd, og efterskrevne vidnede, at Søren Lauridsen og Rasmus Simonsen skiftede øg og hest med hverandre, og Rasmus Simonsen lovede Søren Lauridsen 10 mark i skifte, og at Søren Jensen betalte Rasmus Simonsen 11 mark for en tønde rug, som han havde sagt god for ham til Jørgen Hansen i Horsens.

** Anders Holgersen på generalkrigskommissær Otte Pogwischs vegne stævnede alle hans tjenere for deres restants. sagen blev opsat 14 dage.

(88)

18/11 1670.

** Mikkel Andersen i Hansted. Søren Sørensen i Lundum lovede at betale ham 9 1/2 sletdaler, som er resten af hans håndskrift til Anders Pedersen i Egebjerg.

** Anders Ibsen i Horndrup på Elias Iversen amtsskriver hans vegne stævnede efterskrevne imod dom for oldengæld. sagen blev opsat 6 uger.

(89)

25/11 1670.

** Søren Nielsen i Fuldbro mølle på sin hustrus far Niels Frandsen sst hans vegne stævnede Anne Pedersdatter i Bjødstrup imod dom og fremlagde Niels Frandsens egenhændigt underskrevne indlæg, at da han har været sl Jørgen Ibsen, som boede og døde i Bjødstrup hans formand sl Anders Christensen gæld skyldig efter brev til sl Jørgen Ibsen og hans efterladte hustru Anne Pedersdatter, og da gælden er betalt, så bør hans brev tilstilles ham. sagen blev opsat 6 uger.

(90)

** Anders Pedersen i Egebjerg et afkald. Mikkel Andersen i Hansted på sin hustru Elle Jensdatters vegne gav ham afkald for al den arvelod, hans hustru er tilfaldet efter hendes sl forældre sl Jens Ibsen og Anne Nielsdatter, som han har haft under værgemål, og de takkede ham godt for god betaling.

(91)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, på Otte Pogwischs vegne med opsættelse 11/11 stævnede alle hans tjenere imod dom for hvis, de resterer med til deres husbond, som de blev tildømt at betale.

2/12 1670.

** efterskrevne blev opnævnt til at møde i Skanderborg i Johan Lyllofsens gård for at vurdere og taksere imod forrige vurdering, som er sket.

** den sag med de Yding mænd anlangende skovhugst er med ridefogdens og regimentskriverens bevilling opsat 3 uger.

(92)

** Jacob Nielsen i Eldrup lod fordele Terkel Jørgensen i Ørridslev.

9/12 1670.

** Anders Ibsen i Horndrup på hr Christen Jensens vegne i Sneptrup stævnede for Skanderborg port for vidner syn granskning og andre lovmål, og Envold Christensen i Tammestrup for samme, og efterskrevne, som mindes op til 60 år, vidnede, at sl hr Jens i Sneptrup holdt det for ret markskel imellem Sneptrup og Tammestrupgårds mark den bæk, som kaldes Voldkærs bæk og løber ned til Havreballe mark, hvor den kaldes Kvistbæk, og den skov, som folk altid har kaldt præstens Kvistskov.

(93)

** Envold Christensen i Tammestrup på sin bror ærlige og velfornemme mand Christen Christensens vegne stævnede for Skanderborg port og hr Christen i Sneptrup for vidne og syn, og Hans Hansen i Havreballe, som mindes 40 år, vidnede, at de 3 enstedsgårde Sneptrup Tammestrup og Havreballe har drevet til fælles med deres fæmon, hvor der ikke har været eng eller korn, og Inger Andersdatter i Horndrup, som mindes 54 år, vidnede at de 10 år, hun var hos hendes forældre i Tammestrup, da tilholdt de dem slet ingen lod eller del til i Kvistskov med skovhugst eller fædrift og så længe, hun kan mindes, da har Kvistbæk og Voldkærs bæk været holdt for ret markskel imellem Tammestrup og Sneptrup mark, og efterskrevne vidnede det samme, og de stod med hverandre til vedermåls ting.

(94)

** Johan Lyllofsen i Skanderborg stævnede efterskrevne vurderingsmænd for vurderingsvidne, og efterskrevne takseringsmænd afhjemlede deres taksering og vurdering af hans gård, som de vurderede til 814 sletdaler, og Envold Christensen i Tammestrup på Oluf Jespersens vegne fremlagde hans indlæg, at da samme gård af uvildige dannemænd er tilvurderet ham, så mener han, at der ikke bør tilstedes Johan Lyllofsen noget vurderingsvidne, før hans lovlige vurdering på tilbørlige steder bliver underkendt, dateret Skanderborg 9/12 1670 Oluf Jespersen Danathon, og nu tilbød Envold Christensen på Oluf Jespersens vegne Johan Lyllofsen at indløse pantet.

(96)

** Peder Lassen i Ørridslev på hans søster Maren Lauridsdatter i Grumstrup hendes vegne. Laurids Jørgensen i Grumstrup fremlagde en kontrakt mellem ham og hans mor Maren Lauridsdatter om hvad, hun skal have til ophold hendes livstid, dateret 4/12 1670 Laurids Jørgensen egen hånd, hvilket han lovede at holde sin mor årligt ubrydeligt i alle måder.

** Niels Jensen i Egebjerg mølle et afkald. Christen Jensen i Rådved på sin hustru Johanne Nielsdatters vegne gav ham afkald for al den arvelod, hun kunne være arveligt tilfaldet efter hendes sl mor Karen Jensdatter, som boede og døde i Egebjerg mølle, og de takkede ham godt for god og redelig betaling.

(97)

** Jørgen Andersen i Serridslev på Henrik Munds vegne stævnede Jens Folmersen i Serridslev imod dom for 4 års resterende brændsvinspenge 12 sletdaler og 2 års landgilde, om hans fæste ikke derfor bør være forbrudt. sagen blev opsat 6 uger.

16/12 1670.

** Anders Ibsen i Horndrup på hr Christen Jensens vegne i Sneptrup stævnede for Skanderborg slotsport samt Envold Christensen i Tammestrup for syn vidner og granskning, og han fremlagde synsmændenes skriftlige syn 9/12 på markskellet mellem Sneptrup præstegårds mark og Tammestrupgårds mark, og de begyndte ved Voldbæk vesten for præstegården og fulgte skellet til den bæk, som løber i Havreballe bæk mellem Tåning mark og Havreballe mark, hvilket de syntes at være ret markskel.

(98)

23/12 1670.

** Envold Christensen i Tammestrup stævnede for Skanderborg port samt hr Christen Jensen i Sneptrup præstegård for syn og vidner, og efterskrevne synsmænd afhjemlede, at de 13/12 synede det jord, som kaldes Kvistskov, som aldrig havde været dyrket fra den ager, som hr Christen i Sneptrup bruger, og de blev af Envold Christensen forevist en sandemandstov på markskellet mellem Tammestrup og Tåning mark, som meldte, at de havde sat skelsten imellem førnævnte marker, og nu søgte og fandt de 3 sten, som syntes at være skelsten, og de syntes, at Tammestrup måske kunne have lod i Kvistskov, eftersom Sneptrup mark ikke omtales i sandemandstovet af 1572, som blev fremlagt.

(99)

** Anders Ibsen i Horndrup på hr Christen Jensens vegne i Sneptrup præstegård stævnede for Skanderborg port samt Envold Christensen i Tammestrup for granskning til Tammestrup og Sneptrup marker, og Las Sørensen i Tåning fremlagde synsmændenes afsigt af 13/12, at de fandt, at der var halvanden gang så meget jord eller mere til Tammestrupgård som til Sneptrup præstegård, eftersom præstegårdens jord er ganske ringe, og Anders Ibsen begærede genpart af det pergaments sandemandstov, som Envold Christensen lod læse.

(100)

** Mikkel Fyns Køning kvartermester stævnede Peder Nielsen, som nu tjener i Såby og Karen Rasmusdatter af Lundum imod dom for deres lejermålsbøder, eftersom hun er besovet i den gård i Lundum, som af KM er tillagt ham, og har udlagt Peder Nielsen til barnefar, om de ikke bør betale deres lejermålsbøder, nemlig han 12 rigsdaler og hun 6 rigsdaler. sagen blev opsat 6 uger.

(101)

13/1 1671.

** ransnævninge skursnævninge vargærd foged tinghører og skriver.

(102)

13/1 1671.

** Envold Christensen i Tammestrup advarede alle, som rester med brohavre siden 1660, at de nu ville levere det i Horsens til Søren Jacobsen.

** Laurids Christoffersen i Skanderborg stævnede Gabriel Rasmussen i Egebjerg for dom for en gældsfordring efter brev, dateret 7/8 1658, som Rasmus Andersen, som boede i Bro i Nim birk havde udgivet til Eske Nielsen i Nim, og da han nu har Rasmus Andersens hustru til ægte, om han ikke bør betale gælden, som er 9 sletdaler, inden 15 dage.

** Morten Sørensen, ridefoged i Skanderborg len, på KM og overjægermesterens vegne stævnede efterskrevne herredsmænd imod dom for KM resterende oldengæld. sagen blev opsat 6 uger.

(103)

** Niels Sørensen Hjort i Forlev fremlagde en fuldmagt af Jens Tordsen, slotsdegn i København, at eftersom Christen Rasmussen i Båstrup har skrevet til ham og bedt ham annamme den arv, som for lang til siden er tilfaldet hans hustru Maren Rasmusdatter efter hendes sl forældre, som hendes sl bror Rasmus Rasmussen, Christen Rasmussens sl far, har haft hos sig, så giver han Niels Hjort fuldmagt til at annamme arven, og nu stævnede han Christen Rasmussen i Båstrup for det, han er Jens Tordsen skyldig og fremlagde en kontrakt på 48 sletdaler, som Rasmus Rasmussen i Båstrup er hans søster Maren Rasmusdatter skyldig for hendes arvepart efter forældre og søskende, dateret Båstrup 23/6 1655, Rasmus Rasmussen og Jørgen Rasmussen egen hånd. sagen blev opsat 6 uger.

(104)

** Peder Jensen i Hansted på Mette Madsdatters vegne i Tolstrup. Jørgen Jensen i Tolstrup tog i hans mor Mette Madsdatters hånd, og eftersom hun har afstået den anden halvpart af den gård, hendes sl mand Jens Jensen fradøde, så lover han at skaffe hende efterskrevne aftægt hendes livstid.

(105)

** Anders Ibsen i Horndrup på velagte Elias Iversens vegne med opsættelse 18/11 sidst forleden begærede dom over en del, som rester med oldengæld, hvortil en del af de indstævnede svarede, at de svin, de har haft på skoven, fik de intet flæsk på, hvorefter der blev afsagt dom: enhver, som har haft svin på KM skov, bør betale inden 15 dage.

20/1 1671.

** Søren Nielsen i Fuldbro mølle på sin hustrus far Niels Frandsen sst hans vegne med opsættelse 25/11 næst forleden stævnede Anne Pedersdatter i Bjødstrup imod dom og fremlagde et skiftebrev, som er holdt mellem Niels Frandsen hans børn og kreditorer, som indeholder, at Anders Ibsen i Horndrup på hans sl bror Jørgen Ibsen i Bjødstrup hans efterladte hustru Anne Pedersdatter og børns vegne krævede rentepenge af en håndskrift, Niels Frandsen havde udgivet til Jørgen Ibsens formand Anders Christensen, som boede og døde sst, hvortil han svarede, at gælden var betalt, og fremæskede hans brev, og nu fremæskede Søren Nielsen igen førnævnte brev, og Anne Pedersdatter i Bjødstrup og Anders Ibsen fremlagde brevet udgivet til Anders Christensen, da værende i Tåning, lydende på 15 rigsdaler, underskrevet 26/2 1659 Niels Frandsen egen hånd, hvorpå intet var afskrevet, hvorpå der blev afsagt dom: da der fremlægges skiftebrev, hvor der er gjort udlæg for rentepenge 10 sletdaler, som skulle blive stående, til det bevisligt kunne gøres hvis, der rester på håndskriften, og der fremlægges en håndskrift, hvorpå der intet findes afskrevet, da turde dommeren ikke understå sig at kende derpå, men indfinder det for hans gunstige overdommere.

(107)

27/1 1671.

** Erik Jørgensen i Ørskov på Dorete Simonsdatters vegne sst stævnede hr Søren Pedersen i Hundslund for vidner, og efterskrevne vidnede, at de på hendes vegne havde været hos hr Søren og begærede, at han ville give hende sin skrifteseddel, hvilket han ikke nægtede dem, men svarede, at hun skulle vel få den, og nu tilspurgte hun hr Søren, om han havde noget at beskylde hende, hvortil han svarede, at han var ikke stævnet for spørgsmål, men når hun ville stævne ham for sin tilbørlige dommer, da skal han svare hende dertil, men hvad han kan have hende, sin bortløbne hyrde, at beskylde eller dem, som har taget hende til huse, skal blive udført ved retten.

3/2 1671.

** Niels Jensen i Klostermølle på egne samt Jens Jensen i Dørup Peder Madsen og Anders Jensen i Ladegård deres vegne lod fordele efterskrevne, som de har lovet for til amtsskriveren for oldengæld.

(108)

** Holger Pedersen i Tammestrup til 4.ting afsagde det hus i Tolstrup Tammestrup, han har haft i fæste, eftersom han for armods skyld ikke kan besidde det eller svare dertil.

** Henrik Mund til Serridslevgård med opsættelse 9/12 stævnede Jens Folmersen i Serridslev imod dom, for han ikke rettidigt har betalt sin skyld og landgilde, og han blev derfor fradømt sit fæste.

10/2 1671.

** Jens Jensen i Elling stævnede Peder Sørensen i Monbjerg, og efterskrevne vidnede, at for 18 år siden, da Jens Jensens sl far Jens Pedersen, som boede og døde i Monbjerg, kom fra hans gård, da tog Peder Sørensen, som kom i gården, efterskrevne heste vogne indbo og korn, som var af Jens Jensens sl forældres gods.

(109)

** Hans Jonasen i Elling på kvartermesterens vegne af Lundum med opsættelse 23/12, da kvartermester Mikkel Fyns Køning stævnede Peder Nielsen og Karen Rasmusdatter imod dom for lejermålsbøder, som de nu blev tilfundet at betale.

17/2 1671.

24/1 1671.

** Anders Ibsen i Horndrup lod fordele Terkel Jørgensen i Ørridslev for 12 skæpper rug a 12 skilling, er 9 mark, samt omkostninger og brevpenge.

** Niels Sørensen Hjort i Forlev på Jens Tordsen, slotsdegn i København, hans vegne med opsættelse 13/1 stævnede Christen Rasmussen i Båstrup for det, han er ham skyldig, og han tilbød at rette for sig med heste og fæmon for hvis, som med rette kunne restere på hans sl fars brev, som han blev tildømt at betale med rente inden 15 dage.

(110)

** Jens Jensen i Elling stævnede Peder Sørensen i Monbjerg imod dom for hvis gods og løsøre, han havde taget til sig og beholdt af Jens Jensens sl forældres gods og fremlagde tingsvidne, udstedt 10/2 næst forleden. sagen blev opsat 6 uger.

(111)

** Elias Iversen, KM amtsskriver på Skanderborg, med opsættelse 13/1 stævnede efterskrevne herredsmænd for oldengæld og forpagtningspenge, som de blev tildømt at betale.

** Jesper Nielsen Hutfeld, stiftsskriver over Århus stift, stævnede Christen Eskesen i Hylkegård imod dom for hvis, han er i forlov for sl Mikkel Lassen i Ustrup hans efterleverske og arvinger til Jesper Nielsen på Hylke kirkes vegne efter forpligt og tingsvidne 28/6 1667 og fremlagde en dom af 30/10 1668, hvor Christen Eskesen er tilfundet at betale 1.termin af 107 sletdaler, som ikke er efterkommet. Christoffer Eskesen af Hylkegård på sin brors vegne i hans svaghed begærede opsættelse, hvorfor sagen blev opsat 6 uger.

(112)

3/2 1671.

10/3 1671.

** Eske Jensen i Elling på sine egne og menige Elling bymænds vegne stævnede Peder Mikkelsen, forpagter på Urup, menige Sattrup bymænd og Jacob Pedersen i Lillerup for vidne, og efterskrevne vidnede, at den jord og ejendom, som for rum tid siden er kommet fra lodsejere i Elling, og nu bruges til Lillerup og Sattrup, det var tilforn med rette ulast og upåkæret til Elling, og de bekom intet vederlag igen i nogen måder, og de giver skyld skatter landgilde og tiende deraf, hvortil Peder Mikkelsen svarede, at da det anrører grund og ejendom, så bør husbonden, som Urup og den største del af Sattrup tilhører, nemlig Peder Hansen i Hamborg, som har skøder og adkomstbreve, stævnes.

(113)

** Anders Ibsen i Horndrup på Jens Sørensen Adler fænrik hans vegne. efterskrevne vidnede anlangende den gård i Riis, siden den blev ham assigneret, at Christen Jensen, som boede på gården, solgte den halve gård til en løjtnant Baldser Wilde, og den anden halve part havde en karl Bertel Jensen Worm af Linå nogle år tilforn ladet sig indføre i og ved retten tildømt for Christen Jensens gæld til hans sl far, hvilken halve gård løjtnanten tilforhandlede sig, og da han ved krigsret blev fradømt sin bestilling, rejste han straks bort fra gården, og da hans hustru havde gjort i penge, hvad hun havde, rejste hun efter ham, og hvis ikke Jens Adler havde holdt tilsyn med gården, havde den været slet ruineret.

(114)

17/3 1671.

(115)

** Anders Nielsen Lindvig, regimentskriver ved oberst Rantzaus regiment, på KM vegne stævnede Peder Mikkelsen, forpagter på Urup, menige Sattrup bymænd og Jacob Pedersen i Lillerup for forbud, eftersom noget jord i forrige tider skal være kommet fra KM ryttergårde i Elling uden vederlag eller byen til afkortning på deres udgift, og da efter KM ordre intet må frakomme ryttergårde uden vederlag, da skal det følge ryttergårdene igen, og han forbød alle og enhver og særdeles de indstævnede at befatte sig med samme ejendom på Elling mark.

** Peder Staffensen i Lundum stævnede Peder Sørensen Skrædder i Lundum skov og hans hustru for vidne. efterskrevne vidnede, at de så og hørte ved Peder Staffensens hus, at Peder Skrædder truede ham med en økse og kaldte ham en skælm og tyv, og Karen Tomasdatter vidnede, at Peder Skrædders hustru Karen Christensdatter havde sagt til hende, at Peder Staffensen havde stjålet hendes huder, og at Peder Skrædder havde kaldt ham en flipper, hvortil Peder Skrædder svarede og benægtede at hvis, de har vidnet, har han aldrig sagt.

(117)

** Mads Frandsen i Ejer lod fordele efterskrevne for oldengæld, som har lovet for af Ejer skov til amtsskriveren.

** Clemend Clemendsen stævnede Peder Madsen i Tammestrup imod dom for resterende landgilde for 1668. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Ibsen på Clemend Clemendsens vegne stævnede efterskrevne Ladegårds mænd imod dom for resterende tiendekorn. sagen blev opsat 6 uger.

(118)

** Jens Rasmussen i Gantrup på sine egne og Gantrup bymænds vegne stævnede for Skanderborg port samt amtsskriveren for vidne, og efterskrevne vidnede, at Gantrup by er en meget ringe by, og marken er med hede og lyngbuske overgroet, så de moksen ingen vårsæd kan så, og forleden åringer har de haft stor misvækst, så de moksen intet har indavlet, så de er kommet i stor armod, så de ikke kan formå at betale deres fulde skyld eller landgilde, om de skal blive ved deres gårde.

(119)

24/3 1671.

** Jesper Jensen i Gedved til 3.ting lovbød al den selvejer bondegård i Gedved, som hans sl far Jens Jespersen påboede og fradøde, med dens tilliggende, og Niels Christensen af Gedved på Knud Jensen sst og hans datters vegne bød sølv og penge. varsel til Jens Jensen i Ladegård, Anne Olufsdatter i Gedved, Oluf Jensen sst, Peder Jensen og Eske Jensen og Anne Jensdatter sst.

** Mikkel Sørensen i Tebstrup på sin husbond grev Holcks vegne stævnede Søren Jensen i Tebstrup Jens Mikkelsen sst Laurids Andersen i Monbjerg og Jens Pedersen sst, og synsmænd afhjemlede syn på den gård i Tebstrup, som sl Peder Jensen Skøt fradøde, hvortil Jens Mikkelsen på den sl mands børns vegne svarede, at Peder Jensen havde forbedret gården meget, både med bygning og podning af træer, både æble og blommetræer.

(120)

** Peder Staffensen i Lundum på hr Peder Mortensen sst hans vegne lod fordele Jens Jørgensen i Monbjerg for 9 sletmark, som er for den part, ham er tilfaldet i den gård, Jens Jørgensen påboer.

31/3 1671.

** Peder Sørensen Skrædder i Lundumskov stævnede Peder Staffensen i Lundum for vidnes påhør, og efterskrevne vidnede, at Peder Staffensen truede Peder Skrædder med en økse og skældte ham for en gammel tyv og skælm, og hans hustru Karen Christensdatter for en gammel hore en tæve og en flipper, hvortil Peder Skrædder svarede, at hun var ikke mere flipper end Peder Staffensen, og da svarede han, at det kunne han bevise, at hun tog huden af en ko, som skulle have fået kalv, men ikke kunne, og nu ved højeste ed benægtede han, at han aldrig havde skældt Peder Skrædder for tyv eller skælm eller hans hustru for hore og tæve, andet end hun tog huden af den ko, som blev slæbt ud for hundene.

(121)

** Adser Christensen i Gedved mølle til 4.ting indæskede til arv og gæld efter sl Peder Jensen Skøt, som boede og døde i Tebstrup, alle hans arvinger og kreditorer at møde førstkommende torsdag til skifte.

(122)

** Peder Nielsen i Bjødstrup til 4.ting indæskede til skifte og deling efter sl Jens Jensen, som boede og døde i Bjødstrup, såvel som hans hustru Anne Ibsdatter, alle deres arvinger og kreditorer at møde på mandag førstkommende, hvor da er berammet at holdes skifte og deling efter dem. varsel til Mads Ibsen i Gantrup Hans Jacobsen i Ry og Christen Gundersen sst.

** Jens Mikkelsen i Tebstrup på sl Peder Jensen Skøts børns vegne fremlagde efterskrevne registrering og vurdering, dateret 24/2 1666, efter Peder Jensen i Tebstrup hans sl hustru Maren Christensdatter, for hvad, der kunne tilfalde hans børn Jens Pedersen Maren Pedersdatter Mette Pedersdatter, eftersom hans to døtre Karen Pedersdatter og Johanne Pedersdatter er udgift med medgift, og da blev der til hvert af de tre børn, eftersom broderen bevilgede søstrene lige med sig, 33 sletdaler, som faderen skal holde dem til bedste, hvilket blev forrettet i overværelse af Jens Mikkelsen, som har Peder Jensens datter Karen Pedersdatter til ægte.

(123)

** Jesper Jensen i Gedved et skøde. Anne Olufsdatter i Gedved og Jens Jensen i Ladegård på egne og mor Anne Olufsdatter og søskende Peder Jensen, Eske Jensen og Anne Jensdatter deres vegne solgte og skødede til Jesper Jensen og hans forhåbende fæstemø Karen Knudsdatter al den lod og part, som Anne Olufsdatter havde købt i den selvejer bondegård i Gedved med hendes sl mand Jens Jespersen, som de tilsammen påboede, som er den halve part, og desligeste den part, som Jens Jensen i Ladegård er arveligt tilfaldet efter hans sl far Jens Jespersen, og den part, Peder Jensen Eske Jensen og Anne Jensdatter er arveligt tilfaldet, og den part, som er tilfaldet Oluf Jensen.

(124)

7/4 1671.

** Hans Jonasen i Elling på kvartermesterens vegne af Lundum stævnede Maren Staffens i Lundum og hendes søn Peder Staffensen for udvisning af hendes halve gård, og efterskrevne vidnede, at da de på kvartermesterens vegne opsagde hende af hendes halvgård, da tog Maren Staffens deres seddel og gemte den, som hun ville beholde til at rette sig efter, og da Peder Staffensen gik til kvartermesteren derom, tog han et spanskrør og ville have slået ham, og Maren Staffens vidnede, at kvartermesteren kom i hendes stue og truede hende med samme spanskrør.

(125)

** Eske Jensen i Elling på egne og menige Elling bymænds vegne stævnede Peder Mikkelsen, forpagter på Urupgård, menige Sattrup bymænd og Jacob Pedersen i Lillerup imod dom angående ejendom og fremlagde tingsvidne, udstedt 10/3 næst afvigte, angående samme jord. sagen blev opsat 6 uger.

(126)

** Peder Staffensen i Lundumskov stævnede Peder Sørensen Skrædder i Lundumskov og hans hustru Karen Christensdatter imod dom, for de har angrebet og skældt ham på hans ære og truet og undsagt ham i hans hus, og de har skældt ham for en tyv og skælm, hvilket bevises med tingsvidne, udstedt 17/3 1671, som er ham til største skade og smerte, om de ikke for deres ham påførte unødvendige proces bør restituere ham hans lidte skade og omkostning. sagen blev opsat 6 uger.

(127)

** Jens Jensen i Elling med opsættelse 24/2 stævnede Peder Sørensen i Monbjerg imod dom for det gods og løsøre, han har taget til sig og beholdt af Jens Jensens sl fars gods, hvortil Peder Sørensen svarede, at hvis gods, han havde bekommet, havde ham betalt, som han ved ed bekræftede, og der blev afsagt dom: da Jens Jensen og hans søskende på de tider var umyndige, så bør Peder Sørensen gøre Jens Jensen og hans søskende rigtighed for hans gods inden 15 dage, til hvor det er betalt, eftersom det er børnegods, eller derefter lide nam og udlæg af hans bo.

** Jesper Nielsen Hutfeld, stiftsskriver over Århus len, med opsættelse 24/2 næst forleden stævnede Christen Eskesen i Hylkegård imod dom, og talte med hans bror Christoffer Eskesen, og fremlagde en forpligt og tingsvidne, udstedt 28/6 1667, angående udlæg af sl Mikkel Lassens bo for 107 sletdaler, som han var Hylke kirke skyldig, og da boet ikke kunne strække sig over den 3.part, så lovede Christen Eskesen med flere, een for alle og alle for een, at betale samme sum til Hylke kirke i 3 terminer, hvoraf resterer de sidste to terminer, hvortil Christoffer Eskesen svarede og erbød sig at betale hans anpart, som er den 5.part, hvorefter der blev afsagt dom: da omtalte gæld er rejst af Christoffer Eskesens søster og hendes sl mand Mikkel Lassen, og Christen Eskesen er tildømt at betale den første termin, hvilket han ikke har efterkommet, så bør han betale de resterende terminer efter forpligtens indhold.

(128)

14/4 1671.

** Mikkel Andersen i Hansted stævnede Anders Pedersen i Bleld imod dom for 6 sletdaler, han er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** kvartermester Mikkel Levin Køning stævnede Peder Staffensen i Lundumskov og hans mor Maren Staffens for vidne, og efterskrevne vidnede, at de så og hørte, at kvartermesteren lod afsige Maren Staffens hendes halve gård, eftersom hun ikke havde betalt hendes rettighed, og straks det var sket, kom hendes søn Peder Staffensen og spurgte om årsagen, og da sagde han to gange, at dersom kvartermesteren ville have den halve gård, så skulle han have den anden halve dertil, eftersom kun een kunne besidde gården, hvortil kvartermesteren svarede, at han ikke ville drive ham fra gården, men hvilken part Peder Staffensen ville have, så ville han være tilfreds med den anden part, og de så ikke, at han jog eller slog Peder Staffensen eller hans mor, uanset hun bad ham slå hende.

(130)

** Peder Ibsen i Riis med 6 høringe lod fordele efterskrevne, som rester med oldengæld, og han er i forløfte for.

** Anders Ibsen i Horndrup på Elias Iversen amtsskrivers vegne tilbød, om der var nogle, som ville leje de ødegårdes jord i herredet for skatterne, men ingen fremkom, som ville svare dertil eller begærede noget.

21/4 1671.

(holdtes ingen ting)

28/4 1671.

** Otte Simonsen i Tvingstrup fremlagde et pantebrevs tingsvidne, udstedt 15/11 1667, hvori sl Jørgen Jensen af Tvingstrup har kendt sig at være Otte Simonsen skyldig 21 sletdaler, hvorfor han pantsætter efterskrevne jordstykker, og dernæst fremlagde en håndskrift, udgivet af sl Jørgen Jensen til Søren Ibsen i Serridslev på 9 sletdaler, dateret 25/10 1651, som er transporteret til Otte Simonsen 12/8 1668, og han tilbød sl Jørgen Jensens arvinger, som besidder gården, nemlig Anders Mikkelsen og Christen Jacobsen, at indløse omtalte jord og betale ham hans penge.

(131)

** Jørgen Lauridsen i Tvingstrup fremlagde et pantebrev, udgivet af sl Jørgen Jensen i Tvingstrup, lydende på 24 sletdaler, hvorfor han pantsætter efterskrevne jord, dateret 18/4 1653, og han tilbød Søren Jensen og Jens Tomasen, som nu tillige boer på gården, at indløse jorden og betale ham hans penge.

(132)

** Clemend Clemendsen, forrige forvalter over Skanderborg len, et vidne om efterskrevne huse og gårde, som var øde 1668-69-70.

** Anders Ibsen på Clemend Clemendsens vegne med opsættelse 17/3 stævnede menige Ladegårds sognemænd imod dom for resterende tiendekorn, som de blev tildømt at betale.

** Anders Ibsen på Clemend Clemendsens vegne efter opsættelse stævnede Peder Madsen i Tammestrup imod dom, og satte i rette, om han ikke også bør holde bolet ved magt, så det kan stå for et fuldt syn, og der blev afsagt dom: Peder Madsen bør betale sin rest inden 15 dage samt holde bolet ved magt og hævd, til han det lovligt kvitterer.

5/5 1671.

(133)

** Peder Staffensen i Lundum stævnede Peder Sørensen Skrædder i Lundum og hans hustru. ikke videre blev forrettet, formedelst nogle vidner, som ikke havde fået varsel.

** Mikkel Sørensen i Tebstrup stævnede Ingeborg Adsersdatter i Tebstrup samt grev Holck for syn og vidne, og synsmænd afhjemlede syn på jord og abildhave ved Søndergård i Tebstrup, mellem Mikkel Sørensen og Ingeborg Adsersdatter, og de syntes, de havde lige meget jord, men Mikkel Sørensen burde have halvparten af abildhaven.

** Las Jørgensen i Ørskov stævnede Markor Jørgensen i Ørskov, Eske Jørgensen, Jørgen Jørgensen, Jørgen Sørensen, Mette Sørensdatter sst, Anders Jørgensen i Bleld, Jørgen Jensen i Ørridslev, Peder Lassen sst, Jørgen Nielsen i Møballe, Eske Nielsen, Jacob Nielsen, Mette Nielsdatter sst, og til 4.ting indæskede han til arv og gæld efter sl Mette Andersdatter, som boede og døde i Ørskov, at møde på bopælen mandag førstkommende, som er ret 30.dag, til skifte og deling.

(134)

** Mikkel Levin Køning af Lundum stævnede Peder Staffensen i Lundum og hans mor Maren Staffens sst imod dom og fremlagde sit indlæg, at han er forårsaget at indstævne disse af hans assignerede værter, eftersom de efter KM forordning ikke for deres landgilde til rette tid har kontenteret ham af den gård, de påboer, og Peder Staffensen har opsagt den halve part, han har fæstet, efter tingsvidne, udstedt 14/4 1671, og eftersom sl Staffen Pedersen er bortdød fra den halve gård, og ingen siden hans død har fæstet den, så mener han, at Peder Staffensen og hans mor bør ryddelig gøre hans assignerede gård, og han fremlagde et tingsvidne, udstedt 14/4. sagen blev opsat 6 uger.

(135)

** Clemend Clemendsen stævnede Søren Jørgensen Lovdal, borger i Skive, for vidner og dom anlangende hans sl far Jørgen Jensen i Tvingstrup hans gæld til Clemend Clemendsen, hvorfor han har sat ejendom til underpant, og han stævnede sl Jørgen Jensens arvinger sst, nemlig Gunder Jørgensdatter, Boel Jørgensdatter, Kirsten Jørgensdatter, Kirsten Sørensdatter, Jens Jensen sst, og han fremlagde et pantebrevs tingsvidne, udstedt 19/5 1647, lydende på 50 rigsdaler, og da der ingen rente er klareret siden 1655, så hovedsum og renter nu bedrager tilsammen 96 1/2 rigsdaler, om den pantsatte jord ikke bør efterfølge ham. sagen blev opsat 6 uger.

** Søren Eriksen i Kattrup. Søren Mikkelsen, barnfødt i Kattrup, gav sin farbror Søren Eriksen afkald for al den arv, som han kunne være arveligt tilfaldet efter hans sl far Mikkel Sørensen og mor Kirsten Bondesdatter, som han har haft under værgemål, og han takkede ham for god betaling.

(136)

12/5 1671.

** kvartermester Mikkel Levin Køning af Lundum. synsmænd afhjemlede syn på den gård, Staffen Pedersen påboede, samt dens skovspart.

(137)

** kvartermester Mikkel Køning lod afhjemle syn på en riseg, som lå ved Peder Staffensens isteradhus, og han begærede for retten, at Peder Staffensen ville fremvise hvad hjemmel, han havde dertil.

** kvartermester Køning på sin majors vegne stævnede Jens Pedersen i Såby for vidner og anden lovmål og han gav last og klage over ham, for han har taget en af KM rytterheste af Mads Christensens gård i Yding og brugt den til sit eget arbejde i harven på Såby mark, og Mads Christensen vidnede, at da han så, at rytterhesten var borte, fortalte rytteren, som var hos ham, at hans bror Jens Pedersen tog den til Såby med en tønde havre, og da han på Såby mark begærede hesten igen, slog Jens Pedersen ham til jorden, og sagde, at djævlen skulle fare i ham, hvis han ikke lod ham harve sin ager først.

(138)

** Erik Eskesen i Ørskov på Maren Staffens vegne i Lundum. Rasmus Nielsen i Eldrup og Peder Andersen i Lundum lovede til kvartermester Mikkel Levin Køning for Maren Staffens for den halve gård, hun påboer og bruger, at hvis årlig landgilde og anden rettighed skulle hun betale i rette tid samt holde gården ved magt, hvortil han svarede, at eftersom gården står i proces, ville han ikke nøjes med dette, før dommen er faldet.

** Niels Sørensen og Jens Nielsen i Tebstrup. synsmænd afhjemlede syn på den halve gård i Tebstrup, som Hans Sørensen Busk påboede, og som Niels Sørensen og Jens Nielsen nu har fæstet.

** Peder Jensen i Ejer lod fordele Jens Nielsen Brixen i Elling for oldengæld og brevpenge.

** Las Jørgensen i Ørskov. vurderingsmænd vidnede, at de 9/5 var forsamlet i Ørskov for at registrere vurdere skifte og dele hvis, som fandtes efter sl Mette Andersdatter, som boede og døde sst, imellem hendes børn og arvinger, i overværelse af hendes ældste søn Anders Jørgensen i Bleld, Eske Jørgensen i Ørskov, Markor Jørgensen, Las Jørgensen, som er gift i boet, Jørgen Jørgensen, sl Anders Jørgensens søn i Borup Jørgen Andersen og på hans vegne Anders Jørgensen i Bleld, sl Jens Jørgensens børn i Ørridslev på deres vegne Anders Jørgensen, sl Gertrud Jørgensdatter af Møballe på hendes børns vegne deres ældste bror Jørgen Nielsen af Møballe, sl Kirsten Jørgensdatter af Ørridslev på hendes børns vegne Peder Lassen i Ørridslev, og godset blev registreret og vurderet, som efterfølger, og der blev gjort udlæg for arv.

(139)

** Clemend Clemendsen stævnede efterskrevne i herredet, som ikke er udlagt til rytterhold, for hvis de er ham skyldig. opsat 6 uger.

(140)

** Peder Ibsen i Riis, kirkeværge til Ovsted kirke, på egne og Niels Stigsens vegne lod fordele efterskrevne i Ovsted sogn, som rester med kirkens tiende.

19/5 1671.

** Anders Ibsen i Horndrup på hr Christen Jensens vegne i Sneptrup stævnede Christen Christensen i Kejlstrup, stiftsskriver over Viborg stift, for syn og vidner, og Roer Mikkelsen i Skanderborg på Christen Christensens vegne fremlagde hans brev, at han er forhindret i at møde, eftersom han er i KM ærinde og forretning med kirkeregnskab, og da den tvistighed, som er imellem Tammestrup og Sneptrup gårdes ejendom, er indstævnet for landsdommerne, så formener han ikke, at syn og vidner i sagen bør udstedes, men retten kendte, at Anders Ibsen på hr Christens vegne kunne have sine vidner til forhør.

(141)

** Anders Ibsen på hr Christens vegne. efterskrevne, som mindes op til 60 år, vidnede, at det er dem fuldt vitterligt, at Kvistskov og jord ligger til Sneptrup præstegård, og der er en stor løbende bæk til markskel mellem Kvistskov og Tammestrup mark.

(142)

** Anders Ibsen på hr Christens vegne. synsmænd afhjemlede deres syn af 16/5 på markskel mellem Sneptrup præstegårds mark og Tammestrupgårds mark, og de kunne ikke anderledes synes, end Kvistbæk er ret markskel mellem ovennævnte gårdes marker.

(143)

** Anders Ibsen på hr Christens vegne. Anne Lauridsdatter, portnerens hustru i Skanderborg slotsport, vidnede, at 25/11 lod hr Christen Jensen stævne for slotsporten, om lensherren havde noget at svare anlangende den jordtrætte mellem Sneptrup og Tammestrup.

** kvartermester Mikkel Levin Køning på sin majors vegne. efterskrevne vidnede, at de næste søndag før påske så Jens Pedersen af Såby kørte og harvede med en rytterhest, som Mads Christensen i Yding holder.

** kvartermester Mikkel Levin Køning på sin majors vegne stævnede Jens Pedersen i Såby imod dom anlangende en af majorens rytterheste, som han uden forlov har brugt i sin harve imod KM ordre. sagen blev opsat 6 uger.

** regimentskriver Anders Nielsen Lindvig på korporal Christoffer Tiels vegne stævnede Jens Hansen i Ørskov imod dom, eftersom korporalen er hans gård assigneret, om han ikke bør skaffe korporalen husværelse i sin assignerede gård, og da det tilmed befindes, at han ikke sin udgift i tilbørlig tid har betalt, om han ikke har forbrudt sit fæste, hvortil han svarede, at korporalen havde to kamre, og tilbød de penge, som han resterer med, hvortil regimentskriveren svarede, at der æskedes ikke penge, men alene landgilden in natura efter jordebogen, og anlangende kamrene, så nyder korporalen dem ikke, men Jens Hansens flæsk og fætalje findes deri. sagen blev opsat 14 dage.

(144)

** regimentskriver Anders Nielsen Lindvig på KM og Elling bymænds vegne med opsættelse 7/4 stævnede Peder Mikkelsen, forpagter på Urupgård, imod dom og fremlagde sin skriftlige irettesættelse angående den jord, som i forrige tider er kommet fra samtlige lodsejere i Ellerup, som nu ligger til Lillerup og Sattrup, som skal være sket med et uendeligt sandemandstov, som ikke er lovligt efter recessen, eftersom samme ejendom er arveskifte bondejord, og der har været opnævnt fire adelsmænd, som samme sandemandstov til en endelighed skulle have konfirmeret, hvilket dog ikke er sket, men altid siden stået i en åben proces formedelst klager fra de Elling mænd, og da KM forordning formelder, at al jord, som er frakommet ryttergårde uden vederlag, det skal bonden have igen, så satte han i rette, om samme jord ikke igen skal følge og høre til Elling by, og fremlagde tingsvidne, udstedt 7/7 1630, hvor efterskrevne, som mindes op til 60 år, vidnede om det skel, som sandemænd havde lagt, og den jord, som har været brugt til Elling ulast og ukæret. og fremlagde et tingsvidne, udstedt 11/8 1630, hvor Jørgen Lauridsen, foged på Urup, på husbonds vegne tilbød de Elling mænd, at dersom de ville tage to mænd på deres side, ville han tage to mænd på husbondens side til at granske det markskel, sandemænd har svoret og gjort, hvortil Christen Sørensen svarede, at da sandemændsbreve og andre adkomstbreve skulle være ruineret og bortkommet, så begærede han på KM og lodsejernes vegne, at sagen måtte bero, til de kunne få kundskab om samme breve, endnu blev fremlagt et synsvidne udstedt 14/7 1630, hvor synsmænd afhjemlede deres granskning af markskellet imellem Holms mark og Elling mark.ligeledes blev fremlagt tingsvidne, udstedt 28/7 1630, hvor efterskrevne, der mindes op til 60 år, vidnede, at der aldrig har været trætte om markskel, før Jørgen Lauridsen har opkaldt sandemænd og fragået de Elling mænd et stykke af deres mark. derefter blev fremlagt et tingsvidne, udstedt 5/5 1630 og et klagevidne, udstedt 26/7 1661, angående sandemandsgangen, og blev fremlagt tingsvidne, udstedt 30/8 1661, hvor efterskrevne, som mindes op til 50 år, vidnede om sandemandstovet, hvorefter blev fremlagt et tingsvidne, udstedt 10/3 1671, samt KM forordning om rytteriet, dateret 5/10 1670, og krigskollegiets resolution, dateret 19/1 1671, hvorimod Peder Mikkelsen på Urup svarede, at hans husbond Peder Hansen i Hamborg ikke havde fået kald og varsel, og Jacob Pedersen i Lillerup mente, at han bør nyde det, som han har fæstet efter hans fæstebrev, udgivet 9/4 1647, af fru Birgitte Brockenhus, og der blev afsagt dom: da det med tingsvidner bevises, at en del jord er frakommet de Elling mænd uden vederlag, som er imod KM forordning, og som de efter KM resolution bør have igen, og Jacob Pedersen fremlægger fru Brockenhus fæstebrev på en del af samme jord, så tør fogeden ikke understå sig at kende i sagen, men indfinder den for de gode mænd landsdommere.
 
(150)

** Peder Staffensen i Lundum med opsættelse 7/4 stævnede Peder Sørensen Skrædder i Lundum imod dom og fremlagde tingsvidne, udstedt 17/3, hvorimod Peder Skrædder fremlagde tingsvidne, udstedt 31/3, hvorefter der blev afsagt dom: da der fremlægges vidne mod vidne, hvor begge parter har æreskældt hverandre, så samme sag lader sig ærerørig anse, så vidste fogden ikke mod recessen i samme sag at være dommer, men indfandt den for sin gunstige overdommer.

26/5 1671.

** Niels Jensen i Egebjerg mølle stævnede efterskrevne imod dom for hvis, de er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Mikkel Andersen i Hansted med opsættelse 14/4 næst forleden stævnede Anders Pedersen i Bleld imod dom for gæld 6 daler, som han blev tildømt at betale.

(151)

2/6 1671.

** Anders Nielsen Lindvig regimentskriver på major Johan Krembjergs vegne lod afhjemle syn på den gård i Ejer, som Mads Frandsen og Jens Madsen påboer, for dens brøstfældighed, og Anders Nielsen spurgte Mads Frandsen og hans søn Jens Madsen, om han kunne stille majoren vissen og lovning samme sin påboende gård at opbygge, ellers er deres gård hermed opsagt, hvortil Mads Frandsen svarede, at de fæstede gården for 1 1/2 år siden, og da var den meget forfalden, men de har færdiget på den siden, men de har ingen udvisning kunnet bekomme af bygningstømmer, men de vil opbygge gården, om de kan bekomme bygningstømmer til hjælp.

(152)

** Peder Johansen på Gabriel von Marselis vegne stævnede alle hans efterskrevne tjenere imod dom for hvis, de resterer med til deres husbond, om de ikke bør betale inden 15 dage. opsat 6 uger.

9/6 1671.

** Hans Jonasen i Elling på majorens vegne stævnede hr Christen Pedersen i Birk anlangende et stykke eng på Elling mark, som er tillagt majoren, hvis deraf resterer. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Jensen i Elling stævnede Peder Sørensen i Monbjerg for tilbud og vurderingsvidne, og efterskrevne vidnede, at de efter dom, udstedt 7/4, havde gjort udlæg hos Peder Sørensen i stude og køer, som de tilbød ham at indløse inden 3 ugers forløb.

** Hans Jonasen i Elling på kornettens vegne af Hylke stævnede Søren Jørgensen i Hylke og Rasmus Nielsen sst imod dom for hvis, de resterer med af deres kontribution og landgilde. sagen blev opsat 6 uger.

(153)

** Hans Jonasen på kornettens vegne til 1.ting opsagde Rasmus Nielsen og Søren Jørgensen i Hylke begge deres påboende gårde, at de efter KM ordre skal ryddelig gøre dem, eftersom de ikke i rette tid har villet klarere for hvis, de resterer med.

** Elias Iversen amtsskriver stævnede alle de beholdne tjenere og bønder til Skanderborg slot, som ikke er udlagt til rytterhold, i efterskrevne sogne for alt hvis, de resterer med til KM efter restants. opsat 14 dage.

** Morten Sørensen, ridefoged til Skanderborg, på KM og lensherrens vegne. synsmænd afhjemlede syn på det beholdne gods i herredet, som endnu skal være til slottet beliggende, for brøstfældighed på efterskrevne gårde huse og møller.

(158)

** Otte Simonsen i Tvingstrup stævnede Anders Mikkelsen og Christen Jacobsen i Tvingstrup imod dom anlangende hvis jord, Otte Simonsen har i pant af deres gårds jord, om de ikke bør indløse det. opsat 6 uger.

(1)

** tingbogens autorisation.

** ransnævninge skursnævninge og værgærd.

(2)

16/6 1671.

** Christoffer Tiel af Ørskov stævnede Jens Hansen i Ørskov og til 3.ting opsagde den gård, han påboer, at han førstkommende Philipi Jacobi skal gøre den ryddelig, hvorimod han fremlagde sit skriftlige svar, at han havde betalt hans skyld og landgilde til ham og formente, at så længe han kan udgive hans skyld og landgilde, bør han samme gård at nyde, hvortil Christoffer Tiel svarede, at der resterede 5 sletdaler.

(3)

** Niels Nielsen i Rådvedgård stævnede Christen Jensen i Rådved imod dom for en ager, han har ført sæd i, og som ligger i Niels Nielsens gårdspart. sagen blev opsat 6 uger.

** Las Mikkelsen i Vedslet på Maren Poulsdatters vegne sst. Maren Poulsdatter tog i hånd Rasmus Andersen i Vedslet og bekendte, at hun havde opladt for ham det hus, hun iboede, hvorimod hun skal have efterskrevne hendes livstid.

** den sag med Clemend Clemendsen anlangende det pant i Tvingstrup er med begge parters bevilling opsat 14 dage.

23/6 1671.

** Anders Lindvig regimentskriver på kornet Jørgen von Rabes vegne berettede, at kornettens to gårde i Hylke, som Rasmus Nielsen og Søren Jørgensen påboer, som er udlagt ham til kvarter, og efterdi KM forordning tilholder, at officererne selv deres gårde skal bebo, dog bonden efter recessen lovligt at opsige, tilmed har de to mænd ikke heller deres tilbørlige afgift i rette tid betalt, hvorfor han til 3.ting opsagde dem deres påboende gårde, at de kvitterer dem til Philipi Jacobi.

(4)

** Anders Lindvig på sin majors vegne til 3.ting gav til kende, at eftersom den gård i Ejer, som Mads Frandsen og Jens Madsen påboer, befindes ganske brøstfældig, og som de ikke vil opbygge, så advarede han dem om at skaffe forsikring at opbygge gården, ellers er gården hermed opsagt, at de skal kvittere den, og forbyder dem at befatte sig med afgrøden, før majoren bekommer kaution derfor.

** Christen Knudsen Bhi i Testrup stævnede Maren Sørensdatter, der tjente i Testrup, og talte med hende i Hadrup, for hun i hans fraværelse er bortløbet af hans tjeneste, og lod alting i huset stå i vove, så en del af hans gods bortkom, om hun ikke derfor bør stå til rette. sagen er opsat 6 uger.

(5)

** Anders Lindvig på major Johan Poul Krembjergs vegne gav til kende, hvorledes majoren af de gårde, som er tillagt ham til sit kvarter, et stykke eng i Birknæs, som hr Christen Pedersen i Birk har i fæste, og da majoren samme stykke eng vil lade bruge, så opsiger han hr Christen Pedersen samme stykke eng, så han intet med samme eng sig befatter.

** kvartermester Lindvig på korporal Christoffer Tiels vegne stævnede Jens Hansen i Ørskov for vidne, og efterskrevne, som var 8 mænd 19/5, vidnede, at de ikke hørte, at Jens Hansen skulle havde svaret korporal Tiel, at det var løgn, han sagde.

** kvartermester Lindvig på samme korporals vegne. synsmænd vidnede, at de var til syn til et kammer i Ørskov i Jens Hansens isterad, og da befandtes i samme kammer salttrug øltønder tre sider flæsk heglet hør tre gæs 2 fårelår med videre, og andre vidnede, at søndagen derefter var alt førnævnte gods af kammeret, så nær som to salttrug.

(6)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, på sin husbonds vegne forbød og lod forlægge alt ulovlig sæd, som dette år kan være sået i hans husbonds jorder, og tilbød dem deres frøgæld igen.

** Anders Holgersen stævnede Laurids Knudsen i Borup imod dom, eftersom KM forordning bemelder, at alle de ejendomme, som i forrige tider fra de udlagte ryttergårde ved pant eller køb kan være frakommet, da skal samme ejendomme uden modsigelse efterfølge dem, der nu besidder gården, og efterdi af gamle adkomster eragtes, at det bondeeje Tuemølle, som Laurids Knudsen har haft i hævd og brug, altid har ligget til den bondegård i Ørskov, som han har sig tilforhandlet, så bør Laurids Knudsen bevise på hvad måde, hans forfædre det bekommet har. opsat 4 uger.

(7)

** Mogens Jespersen i Ejer et skøde. Niels Knudsen Smed i Serridslev på sine egne samt sin hustru Gertrud Jespersdatters vegne solgte til hans svoger Mogens Jespersen og hans arvinger al den lod og part, som hun er arveligt tilfaldet i den selvejer bondegård i Ejer, nemlig den lille gård, som er den 3.part efter skiftebrev 19/9 1662, som hende arveligt er tilfaldet efter hendes sl forældre.

(8)

** Elias Iversen amtsskriver med 14 dags opsættelse stævnede alle de beholdne bønder, som ikke er udlagt til rytterhold, for hvis, de resterer med til KM efter fremlagte restants, som de blev tildømt at betale.

30/6 1671.

** kvartermester Mikkel Levin Køning på sin major og regimentskriverens vegne til 3.ting forbød og lod forlægge al sæd, som i dette år kan være sået i oberst Rantzaus regiments officerer og ryttergårdes jord, og tilbød dem deres frøgæld igen.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, tilbød Jørgen Sørensen i Elbæk et stykke ejendom, kaldes Enemærke, imellem Ås og Krørup mark.

(12)

** Anders Holgersen til 3.ting forbød Laurids Knudsen i Borup at høste eller afføre hvis afgrøde, som kan være sået i det bondeejendom, som kaldes Tuemølle, som med gamle skøder kan bevises at have ligget til den gård i Ørskov, som Anders Holgersen sig tilforhandlet har.

** Søren Jørgensen, borger i Skive og barnfødt i Tvingstrup, lod beskikke Jens Tomasen i Tvingstrup og hans hustru samt hendes søster Karen Sørensdatter formedelst nogle ord, de skulle have ladet falde til Søren Jørgensens søskende og svogre i Tvingstrup, angående en vildkat, som Søren Jørgensen for nogle år siden skulle have fanget på marken, og Jens Tomasen hans hustru Maren Sørensdatter og hendes søster Karen Sørensdatter benægtede, at de ikke har haft nogle ufine ord om Søren Jørgensen eller nogle af hans om vilde eller tamme katte.

(13)

** Jens Tomasen i Tvingstrup og Søren Jensen til 4.ting fremæskede Anders Mikkelsen og Christen Jacobsen i Tvingstrup og deres medarvinger med en kontrakt, som sl Jens Jørgensen og Anders Mikkelsen i Tvingstrup fremlagde på tinget 19/7 1667, eftersom Søren Jensen benægter aldrig at have gjort nogen kontrakt med sl Jørgen Jensen om jord eller ejendom, som de bør fremvise, så der ikke skal påføres Jens Tomasen nogen trætte om det jord, som Søren Jensen har skødet ham.

** Henrik Mund til Serridslevgård lod afhjemle syn på brøstfældighed, som findes på den gode mands efterskrevne gårde.

(15)

** Henrik Mund til 3.ting forbød og lod forlægge al ulovlig sæd, som kan være ført i hans tjeneres jorder og tilbød dem deres frøgæld igen.

** kvartermester Mikkel Køning på korporal Christoffer Tiels vegne med opsættelse 19/5 stævnede Jens Hansen i Ørskov imod dom og formente, at han burde skaffe korporalen nøjagtig husværelse i hans assignerede gård, og da han ikke sin afgift i tilbørlig tid har betalt, så bør hans fæste være forbrudt, og Jens Hansen tilbød korporalen de penge, som han med resterer, og korporalen fremlagde sit skriftlige indlæg og synsvidne 23/6, hvorefter Jens Hansen fremlagde sit skriftlige indlæg, og der blev afsagt dom: han bør gøre gården ryddelig til Philipi Jacobi, og skaffe korporalen hans kvarter samt betale hans resterende landgilde.

(17)

7/7 1671.

(18)

** Morten Madsen i Ry, KM skovrider, på KM og overjægermesterens vegne. Anders Ibsen i Horndrup beskyldte efterskrevne, at de havde været i Tørring skov og borttaget en vindfælde, som natten tilforn var nedblæst, og han fremviste de økser, han havde frapantet dem, hvortil de svarede og angav hvor meget træ, de hver især havde hentet i skoven.

** Anders Ibsen i Horndrup på Clemend Clemendsens vegne. synsmænd afhjemlede syn på det boel i Tolstrup Tammestrup, som Peder Madsen har fæstet, og taksering af dets brøstfældighed.

(19)

** Anders Ibsen på Clemend Clemendsens vegne stævnede alle de beholdne slottets tjenere for hvad, de resterer med efter fremlagte restants. sagen er opsat 14 dage.

** Niels Jensen i Egebjerg mølle med opsættelse 26/5 stævnede efterskrevne for dom for hvis, de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

(20)

14/7 1671.

** Peder Johansen på Gabriel von Marselis vegne med 6 ugers opsættelse stævnede hans efterskrevne tjenere imod dom for hvis, de resterer med, og fremlagde en restants, som de blev tildømt at betale.

(22)

21/7 1671.

** Morten Madsen på KM og overjægermesterens vegne stævnede efterskrevne imod dom angående ulovlig skovhugst. opsat 6 uger.

(23)

** Anders Ibsen på Clemend Clemendsens vegne. synsmænd afhjemlede syn og taksering af et stykke jord på Tvingstrup mark, kaldes Bjerregård, som sl Jørgen Jensen i Tvingstrup til Clemend Clemendsen har pantsat.

** Clemend Clemendsens restants er endnu opsat 1 måned.

(24)

** Anders Pedersen i Bleld. synsmænd afhjemlede syn på den gårds brøstfældighed i Bleld, som han nu har i fæste.

** Rasmus Jensen i Kattrup og Peder Eskesen i Møballe, kirkeværger til Kattrup kirke, lod afhjemle syn på Kattrup kirkes brøstfældighed.

(25)

** Hans Jonasen i Elling på kornet Jørgen von Rabes vegne med 6 ugers opsættelse stævnede Søren Jørgensen i Hylke og Rasmus Nielsen sst imod dom for hvis, de resterer med til ham af deres gårds kontribution, og fremlagde et opsigelsesvidne 23/6, og der blev afsagt dom: da det bevises, at deres gårde er dem lovligt opsagt, og de ikke i rette tid deres skyld og landgilde har betalt, så bør de gården kvittere og betale deres restants inden 15 dage.

(26)

28/7 1671.

** Anders Nielsen Kruse, borger i Århus, stævnede Ludvig Guldsmed i Århus og hans hustru samt en karl Matias Bølling i Skårupgård for vidner, og efterskrevne vidnede, at den karl Mads Sørensen, som tjente Anders Kruse i Århus, og nu er i tjeneste på Skårupgård, og nu kalder sig Matias Bølling, hans rette navn er Mads Sørensen, som 1657 på Fyn ihjelskød en ungkarl Tomas Rasmussen, som tillige med ham tjente fru Kirsten på Boller, hvorfor han straks bortrømte, og ikke siden har hørt eller set ham før nu på Skårupgård, og han har ikke bødet nogen bod derfor.

(27)

** Niels Nielsen i Rådvedgård med 6 ugers opsættelse 16/6 stævnede Christen Jensen i Rådved imod dom og fremlagde et tingsvidne 3/9 1669, hvori vidnes om en ager, som ligger i Niels Nielsens rebsjord, hvorefter Christen Jensen i Rådved fremlagde et tingsvidne 10/9 1669, hvori vidnes at samme ager i 20 år har været brugt til Christen Jensens gård, hvorefter der blev afsagt dom: eftersom der fremlægges vidne imod vidne, ved herredsfogden sig ikke dommer i denne sag, men indfinder det for sin gunstige overdommer.

(28)

** Anders Ibsen i Horndrup på Clemend Clemendsens vegne med opsættelse 5/5 stævnede Søren Jørgensen Lovdal, borger i Skive, for vidner og dom anlangende en gæld, hans sl far Jørgen Jensen i Tvingstrup har været Clemend Clemendsen skyldig, hvorfor han har sat ejendom til underpant, og stævnede i Tvingstrup sl Jørgen Jensens børn og arvinger sst, nemlig Gunder Jørgensdatter Boel Jørgensdatter Kirsten Jørgensdatter Kirsten Sørensdatter og Jens Jensen sst og fremlagde et pantebrevs tingsvidne 19/5 1647 på 50 rigsdaler, og derfor pantsat et øde byggested og jord, kaldet Bjerregård i Tvingstrup, og satte i rette, at eftersom der ingen rente deraf er klareret siden 1655, så hovedsum og renter bedrager sig 96 rigsdaler, om ikke førnævnte ejendom og jord bør følge Clemend Clemendsen, og fremlagde et takserings tingsvidne 21/7 næst afvigte, og der blev afsagt dom: sl Jørgen Jensens arvinger bør samme pant indløse inden to måneder, eller også samme ejendom at efterfølge Clemend Clemendsen.

(30)

30/8 1671.

** Rasmus Lauridsen i Tebstrup til 3.ting forbød dem, som har noget korn sået i det gårdsjord i Tebstrup, sl Peder Jensen Skøt fradøde, som han nu har i fæste, at føre det fra gården, at foderet efter KM forordning kan blive på åstederne.

(31)

** Niels Rasmussen i Sattrup på sine egne og menige Sattrup bymænds vegne. synsmænd afhjemlede syn på Sattrup rugvang, som var så ringe, at de ikke kan avle deres sæd igen, så de ikke kan udstå at give deres fulde skyld og landgilde. varsel for Urupgårds port.

** Peder Andersen i Brørup lydeligt med 6 høringe lod fordele Anders Rasmussen i Brørup for sårbod efter dom 7/10 1670.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, med 6 ugers opsættelse 23/7 stævnede Laurids Knudsen i Borup imod dom og fremlagde et gammelt pergaments skøde, udstedt af Vor herreds ting 1577, hvori Niels Knudsen i Ørskov og Hans Knudsen i Fregerslev solgte og skødede fra dem og deres arvinger og til deres bror Peder Knudsen i Ørskov hans hustru Johanne Pedersdatter og deres arvinger hver en fuld broderlod i de to gårdseje i Ørskov, som Peder Knudsen påboer, samt et stykke eng, kaldes Tuemølle eng, som de har arvet efter deres forældre Knud Pedersen og Anne Knudsdatter, som boede og døde i Ørskov, og han fremlagde et skøde her af tinget 1657, hvor Karen Knudsdatter i Tvingstrup med hendes ægtemand Hans Simonsen sst, og Maren Knudsdatter sst med hendes husbond Jørgen Olufsen solgte til førnævnte Peder Knudsen al den lod og part, som de har arvet efter deres forældre Knud Pedersen og Anne Knudsdatter, som boede og døde i Ørskov, i den gård i Ørskov, Peder Knudsen iboer, kaldes Salmandsgård, og i den øde gårdseje sst, kaldes Lillegård, og deres lod i den eng på Tammestrup mark, som Peder Knudsen har i hævd, som hans skiftebrev på bemelder, som Niels Pedersen, som boede i Ørskov, forhvervet har, og dernæst fremlagde han et skøde her af tinget 1579, hvor Boel Jørgens i Serridslev med hendes ægtemand Jørgen Bur sst solgte til hendes bror Peder Knudsen al den lod, hun har arvet i den ødegård og byggested i Ørskov, Peder Knudsen påboer, og et stykke fælles eng, kaldes Tuemølle eng, og han fremlagde et skøde af Vor herreds ting 1585, hvor Henrik Olesen i Frederiksstad i Norge med hans hustru Anne Knudsdatters råd vilje og samtykke solgte fra dem og arvinger og til hendes bror Peder Knudsen i Ørskov den lod og part, som hun er arveligt tilfaldet efter hendes sl far Knud Pedersen, som døde i Ørskov, i den gård i Ørskov, Peder Knudsen iboer, og han fremlagde hans indlæg angående samme ejendom Tuemølle, liggende imellem Ørskov Tolstrup og Eldrup marker, som af Arilds tid har ligget til hans gård i Ørskov, så han formener, at Laurids Knudsen bør med købebrev bevise, hvad sl Niels Grøn i Borup for samme ejendom givet har og af hvem, han har købt den, og han erbyder at betale den efter Niels Grøns indkøb eller efter den takst, som kronens og adelens gods af lige importans pantes eller afhændes for, og han formener, at Laurids Knudsen bør fremlægge sl Peder Knudsens skøde i Ørskov, hvoraf kan ses, hvor vidt samme ejendom solgt og skødet er, samt at erkyndige hvad adkomst, hans sl far Knud Lassen på samme ejendom har, hvortil Laurids Knudsen i Borup fremlagde et pergaments skøde af Voer herredsting 16/9 1640, hvor Anne Pedersdatter i Ørskov fremlagde et pergaments brev, udgivet af biskop Niels i Århus til Niels Pedersen i Ørskov, angående mageskifte af jord i Voer herred, vesten fra Tuemølle, kaldes møllejord, som vender østen på Borup eng og den nørre ende på Tuemølle dam og den søndre ende på Tolstrup kirkegårds eng, hvor imod Niels Pedersen har vederlagt et stykke jord fra Tolstrup kirkejord, så langt som den østre grøft rækker udover den søndre å og i den nørre å, som den gamle vej går over, til vitterlighed underskrevet af Christen Skram af Urup Niels Tomasen af Tyrrestrup hr Knud i Gylling hr Peder, sognepræst i Kattrup, og dateret MCDLXXXX (1490), og efter samme brev i hånd tog Anne Pedersdatter Knud Lassen i Borup med hendes sønner, nemlig Knud Lassen i Riis og Claus Lassen i Ørskov, deres hænder pålagt, solgte og skødede fra dem og arvinger og til førnævnte Knud Lassen hans hustru Karen Jensdatter og deres arvinger al den lod og part, som de har til og i førnævnte Tuemølle, som Anne Pedersdatter har arvet efter hendes sl far Peder Knudsen, som førnævnte gamle pergamentsbrev om formelder, og Laurids Knudsen fremlagde et lovbudsvidne, udstedt 22/7 1622, hvor Knud Lassen i Riis på sin mor Anne Pedersdatters vegne lovbød et bondejords eje i Tuemølle, og Knud Lassen i Borup bød sølv og penge, og derefter fremlagde han en gammel kvittering og stedsmålsbrev, som sl Niels Grøn i Borup har stedet den halve part af Tuemølle eng i Tolstrup sogn, dateret Skanderborg 12/4 1592, og han fremlagde kopi af regiments jordebogen på hvis, Laurids Knudsen til to rytterhold er tillagt, blandt andet af Tuemølle eng 1 otting smør 1 1/2 mark, dateret Skanderborg 28/7 1671, hvorefter der blev afsagt dom: da det med adkomster bevises, at Tuemølle af Arilds tid har ligget til den gård i Ørskov, som Anders Holgersen påboer, så bør den efter KM krigsråds resolution efterfølge hovedgården imod betaling.
 
(35)

11/8 1671.

** korporal Hans Brunsvig af Ustrup. synsmænd afhjemlede syn på den gårds brøstfældighed i Ustrup, som Hans Tomasen påboer, som de ikke syntes kan færdiggøres for under 6 rigsdaler.

(36)

** korporal Hans Brunsvig forbød Hans Tomasen, at han ikke skulle lade komme noget foder fra gården, som er sået i hans gårds jord, og begærede, at eftersom hans gård er assigneret ham og kvartermesteren i deres gage, at han ville forskaffe dem vis forlovning for bemeldte gård at holde ved lige, hvortil han svarede, at når han kan få nogen udvisning for betaling, så vil han holde gården ved lige og yde landgilden.

** Anders Ibsen i Horndrup på Mogens Jespersens vegne lovbød den 3.part af den lille gårds eje, som Mogens Jespersen og Gertrud Jespersdatter efter deres sl forældre var arveligt tilfaldet. varsel til Abild Jespersdatter på Agersbøl Gertrud Jespersdatter i Serridslev Karen Jespersdatter i Ejer.

18/8 1671.

(mødte ingen til ting mere end som herredsfogden skriveren, så og Anders Ibsen i Horndrup og Peder Ibsen i Riis, hvorfor intet blev udrettet)

25/8 1671.

(37)

** Peder Ibsen i Riis et skøde. Anders Ibsen i Horndrup med skriftlig fuldmagt af Mogens Jespersen Rønning, dateret Sneptrup 28/6 1671, solgte til Peder Ibsen og hans hustru Maren Jensdatter den 3.part af den lille gårds eje i Ejer, som Mogens Jespersens forældre tilforn beboet har, som var tilfaldet ham og hans søster Gertrud Jespersdatter efter skiftebrev, og som han af hende har tilforhandlet sig.

(38)

** Clemend Clemendsen, forrige KM forvalter over Skanderborg len, med opsættelse 7/7 fremlagde en skriftlig restants,  som de blev tildømt at betale.

(41)

1/9 1671.

** regimentskvartermester Henrik Schmedt stævnede Hans Tomasen i Ustrup imod dom, for han ikke i rette tid har ydet hans smørlandgilde, og der er stor brøstfældighed på KM fæstegård, og han ej heller vil stille forlover for sig den at holde ved lige, om han ikke derfor bør at have sit fæste forbrudt og svare til den skade, der forårsages. opsat 6 uger.

** Mikkel Christensen Skovrider til 3.ting på KM og overjægermesterens vegne forbød og aflyste, at ingen tilfordrister sig at holde ulemmede hunde eller geder i KM vildtbane.

8/9 1671.

(mødte ingen af herredsmændene ved tinget undtaget Knud Jensen i Gedved samt herredsfogden og skriveren)

15/9 1671.

(42)

** Rasmus Jensen i Tåning stævnede Anders Ibsen i Horndrup for vidner spørgsmål og syn, og efterskrevne vidnede, at Anders Ibsen i Tåning kirke, da prædiken var endt, sagde, at der løber en af Tåning mænd og sætter nogen skel på Horndrup mark, enten han er gal eller har været gal eller vil blive gal, og på kirkegården tilspurgte han Rasmus Jensen i Tåning, om han ville kende sig ved det stykke eng, som ligger ved vadestedet, og Rasmus Jensen spurgte ham, om han kendes ved det stykke eng, som ligger imellem åerne ved vadestedet, som Rasmus Jensen formener ligger til tre gårde i Tåning, hvortil han svarede, at han efter vidner og sandemandsbrev kendtes ved Horndrup mark, så længe de står ved magt.

** Peder Christensen i Assendrup. Søren Jensen i Assendrup bekendte, at eftersom Peder Christensen for ham har opladt den gård sst, som han påboede, da skal Peder Christensen og hans hustru Anne Knudsdatter have til deres aftægt og ophold deres livstid dette efterskrevne

(43).

** Niels Hansen i Overby stævnede Eske Hansen i Kattrup og Jørgen Jørgensen sst imod dom, og beskyldte Eske Hansen, at eftersom KM forordning bemelder, at intet fra ryttergårdenes ejendom må bortvendes, såvel som efter KM råds resolution, at hvis jord, som i forrige tider er frakommet de nu udlagte ryttergårde, uden vederlag eller gården til afkortning på skyld og landgilde, sådan jord bør bonden at have igen, da efter gamle adkomster bevises, at et stykke jord, som kaldes Engestrup mark, altid har ligget til den gård i Overby, som Niels Hansen og hans mor påboer og skylder til Stensballegård, hvilken jord Eske Hansen og Jørgen Jørgensen har i brug, og sætter i rette, om samme øde jord ikke bør følge samme hans gård i Overby, og om Eske Hansen og Jørgen Jørgensen ikke bør fremlægge adkomst. opsat 6 uger.

(44)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, på husbonds vegne lyste Hansted skov i fred, at ingen sig tilfordrister at lade nogen ulovlige svin indkomme på olden, såfremt de ej derfor vil lide skade.

22/9 1671.

30/9 1671.

(mødte ikke flere folk til ting end som Anders Ibsen i Horndrup Jens Ibsen i Serridslev Rasmus Jensen i Tåning og Hans Tomasen i Ustrup samt herredsfogden og skriveren)

6/10 1671.

** Laurids Frost i Hoved lydeligt ved høringe lod fordele efterskrevne for diverse gæld.

** Rasmus Jensen i Tåning. efterskrevne i Tåning vidnede, at de i Tåning kirke hørte, at Anders Ibsen i Horndrup sagde, at der var en, som havde sat nogen skel på deres mark, enten han havde været gal eller ville blive gal, og det var siden, al tjenesten i kirken var endt.

(45)

** Jonas Hansen i Elling lod fordele Tomas Jensen i Fredericia for hvis, han rester med til ham efter hans udgivne håndskrift, lydende på 15 sletdaler 3 mark, dateret Elling 20/12 1655.

13/10 1671.

** Eske Hansen i Kattrup. efterskrevne, som mindes op til 60 år, vidnede, at en del af Engestrup mark, som Eske Hansen har i brug, har i 60 år været brugt til samme gård, han i fæste har, og ligger under een skyld med samme gård ulast og upåkæret. varsel til Niels Hansen i Overby og hans mor Else Pedersdatter.

(46)

** Johan Sommer, fuldmægtig over de von Sprechelers gods af Hamborg, stævnede Laurids Jensen i Rådved imod dom, og talte med hans søn Jens Lauridsen, og fremlagde en transport af Peder Jensen i Viborg, forrige skriver på Stjernholm, til Johan Sommer på den gæld, som Laurids Jensen er ham skyldig efter hans obligation, som han ham forholder, lydende på 15 sletdaler, som var for skyld og landgilde af den gård i Vrønding, Laurids Jensen påboede 1647, dateret Lund 17/12 1651. sagen blev opsat 6 uger.

(47)

** Jonas Hansen i Elling herredsfoged på fru Margrete Gabels i Ringkloster hendes vegne stævnede Karen Nielsdatter i Horndrup imod dom for lejermålsbøder, og talte med hendes mand Laurids Jensen til Anders Ibsens i Horndrup. sagen blev opsat 6 uger.

** kvartermester Henrik Schmedt på sine egne samt korporal Hans Brunsvigs vegne med opsættelse 1/9 næst forleden stævnede Hans Tomasen i Ustrup imod dom og fremlagde et synsvidne og vidne 11/8, hvorefter der blev afsagt dom: da Hans Tomasen ikke har stillet nogen forlovning for sig for KM gård at holde ved lige og yde hans skyld og landgilde i ret tid, så bør hans fæste at være forbrudt, samt svare til den skade, som derover på KM gård forårsages, uden han det anderledes kan have i hans rette øvrigheds minde, såvel som at betale hans resterende skyld og landgilde.

(48)

** Morten Madsen KM skovrider på KM og overjægermesterens vegne med opsættelse 21/7 stævnede Anders Pedersen i Tåning, og fremlagde et tingsvidne 7/6, hvorefter Sejer Knudsen i Tåning fremlagde sit skriftlige svar, at han ikke havde begået ulovlig skovhugst, og Laurids Sørensen Egebjerg og Anders Pedersen af Tåning på deres egne og de andre Tåning mænds vegne svarede, at de havde ikke bekommet andet af KM skov end som nogle gamle rådne grene, som de havde sanket på deres kornagre, som de altid har nydt uden forhindring af Arilds tid, hvorpå der blev afsagt dom: da eftersom samme sag lader sig ærerørig anse, tør fogden sig ikke understå deri at kende, men indfinder den for hans gunstige overdommer.

(49)

20/10 1671.

27/10 1671.

** Anders Ingildsen i Ballebo et vidne. efterskrevne vidnede, at den ager, som ligger ved den søndre side af gærdet på Ballebo gade, har tilforn ligget til den gård i Ballebo, som Anders Ingildsen påboer, og kom fra samme gård for 42 år siden, men hvorledes Ingild Simonsen i Ballebo og Christen Frost i Hoved blev forligt om den, vidste de ikke. varsel til Laurids Frost i Hoved og Christen Frost i Borup.

(50)

** Jens Poulsen, forvalter over Gabriel von Marselis gods, stævnede efterskrevne imod dom for hvis, de er skyldig efter fremlagte restants. sagen blev opsat 6 uger.

(51)

** Anders Ibsen i Horndrup stævnede Rasmus Jensen i Tåning imod dom anlangende deres tvist om et lidet stykke eng ved vadestedet, og satte i rette, om ikke den løbende bæk burde at være ret markskel mellem Horndrup og Tåning marker, men da korporalen, som er assigneret Rasmus Jensens gård, ikke var stævnet, blev sagen opsat 6 uger.

** Niels Hansen i Overby med opsættelse 15/9 fremlagde en gammelt brev, hvori Bjørn Kås til Stårupgård med flere bevidner at have siddet og hørt et tingsvidne lydende, at Jens Albretsen i Kattrup herredsfoged i Voer herred Jens Mikkelsen i Hoved og Jens Brun i Yding gør vitterligt, at MDXXXJ (1531) tirsdag næst efter Vorfruedag ----- fik Mikkel Sørensen i Overby et tingsvidne af efterskrevne 12 mænd, som vidnede, at så længe de kunne mindes og havde hørt af gamle forældre, da har Engestrup mark været brugt til den gård i Overby, som Mikkel Sørensen iboer, og givet årligt en halv tønde smør til Stensballe, og dernæst fremlagde et tingsvidne 23/12 1653 af sl Hans Jørgensen forhvervet, hvori 24 mænd vidner, at hans gård er højt forskyldet, samt et synsvidne 9/5 1654 og et skriftligt indlæg, at da samme jord altid har ligget til den gård i Overby, han påboer, og skylder årligt til Stensballe deraf en halv tønde smør, men nu bruges af Eske Hansen og Jørgen Jørgensen, om ikke samme ejendom efter KM råds resolution bør igen følge samme gård i Overby, hvortil Eske Hansen i Kattrup fremlagde et tingsvidne 13/10 næst afvigte og et stedsmålsbrev, som formelder, at 13/2 1654 har Eske Hansen i Kattrup sted og fæstet halvparten af den gård sst, hans far Hans Pedersen påboer, og fremlagde hans skriftlige indlæg, og Jørgen Jørgensen i Kattrup fremlagde sit skriftlige indlæg, at Niels Hansen tingskriver gør sin irettesættelse på sine egne og mors vegne anlangende et stykke jord, som Jørgen Jørgensen og hans bror Eske Jørgensen har en liden lod i, som kaldes Engestrup mark, som efter gamle skøder har sit udspring fra Jørgen Eskesens gård i Møballe, som kan erfares af et pergaments skøde af dato 1499, hvor Kirsten Svends har solgt til Peder Markorsen hendes rettighed i Engestrup mark, og at samme jord er arv og eje bevises med en søskende skiftekontrakt 7/7 1602, og jordskyld af samme jord siden til denne dag endnu gives af til Jørgen Eskesens gård, hvorfor han formoder for denne irettesættelse at frikendes, og han erindrer fogden om, at alle interesserede, hans bror Eske Jørgensen og hr Jens Jensen i Kattrup, ikke er stævnet, og fremlagde en søskende skiftekontrakt af MDLXXX (1580), som formelder, at først skal Jørgen Pedersen i Møballe have den gård i Elling, Søren Staffensen iboer, så og de 11 stykker jord, som i søskendeskifte er kommet fra sl Eske Adsersen og hans medarvinger, så og den halve gård i Stenderup, kaldes Østergård, og et stykke eng og skov i Engestrup mark, og han fremlagde et delevidne at Viborg landsting 29/1 1651 af Jørgen Jørgensen i Møballe forhvervet, hvori formeldes, at Niels Jørgensen i Møballe er fordelt for skøde på det jord i Engestrup mark, hvorefter der blev afsagt dom: da alle, som har lod i Engestrup mark, ikke er stævnet, så kan der ikke kendes, før alle vedkommende stævnes.
 
(55)

3/11 1671.

** kvartermester Mikkel Levin Køning på sin majors vegne. efterskrevne vidnede, at Christen Jensen i Yding sagde, at hvem, der havde kastet den grøft udenfor laden så nær ind på hans jord, havde gjort som en skælm, men han navngav ingen, hvortil han svarede, at han ikke har sagt andet, end dersom han havde gjort sådan imod hans nabo, da havde han gjort som en skælm.

** kvartermester Køning. Hans Erlandsen, rytter under majorens kompagni klagede, at Christen Jensen i Yding skældte ham for en skælm, og tog en sten i hver af hans hænder og ville have slået ham, og det var formedelst den grøft, han havde gravet ved sin husbonds hus, og Hans Erlandsen bad ham lade være, hvorefter Christen Jensen hentede en økse, som han kastede fra hånd til hånd, men gik hjem, da trompeter Lorents bad ham derom.

** Mikkel Christensen Skovrider på lensherrens vegne. synsmænd afhjemlede deres taksering af to heste og en vogn.

** Rasmus Jensen i Tåning. synsmænd afhjemlede syn i Tåning Enkær på et stykke eng imellem to åer ved vadestedet imellem Tåning mark og Horndrup mark, som Anders Ibsen og de Horndrup mænd tilforn med Rasmus Jensen omtvistet har.

(56)

** Rasmus Jensen i Tåning stævnede efterskrevne for at vidne, om Anders Ibsen ikke solgte dem en stak hø, som var avlet på det stykke eng, som de nu omtvister, hvortil Søren Nielsen af Tåning svarede, at han burde bevise, at han havde fået noget i hans fraværelse.

(57)

10/11 1671.

17/11 1671.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup på kvartermester Henrik Schmedt og korporal Hans Brunsvigs vegne tilbød Hans Tomasen i Ustrup hvis vurdering, som de har bekommet hos ham 31/10 efter dom 13/10, om han vil indløse det, og da hans fæste er forbrudt, så tilbød Mikkel Pedersen, om der er nogen, som vil fæste gården og holde den ved lige.

** Anders Ingildsen i Ballebo stævnede Laurids Frost i Hoved og Christen Frost i Borup for æskning og tilbud, og han fremstod og fremæskede af dem hvad adkomst, de har på de to huse i Ballebo og den ager ved den søndre side på gærdet ved Ballebo gade, og tilbød at ville indløse samme huse og ager efter KM forordning, så fremlagde Laurids Frost et skøde af Voer herredsting 5/10 1631, hvormed Ingild Simonsen og Søren Ingildsen i Ballebo solgte til Christen Frost i Hoved to agre, som ligger på den østre side Christen Frosts bondehus og kålgårdsted i Ballebo.

(58)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, stævnede alle krigskommissærens tjenere imod dom for alt hvis, de resterer med efter dom fra 1664 og hid indtil. sagen blev opsat 14 dage.

(59)

** Anders Holgersen stævnede Hans Jensen i Lundum og Johanne Jensdatter i Lund imod dom for lejermål, som de har begået med hverandre på hans herres gods, om de ikke bør betale deres lejermålsbøder. opsat 6 uger.

** Anders Holgersen. synsmænd afhjemlede syn på en egestub i Hansted skov, som kunne være så stor som til hjulnav, som han beskyldte Rasmus Jensen i Hansted og hans svend Laurids Knudsen for at have hugget.

** kvartermester Mikkel Køning på sin majors vegne stævnede Jørgen Nielsen i Tebstrup imod dom for en rytterhest, som han har afhændet uden sin officers minde og fremlagde KM forordning om rytterheste, hvortil han svarede, at han inden 14 dage vil forskaffe en hest, som officererne vil nøjes med, eller penge i stedet. sagen blev opsat 14 dage.

(60)

** kvartermester Køning stævnede Christen Jensen i Yding imod dom og fremlagde et tingsvidne 3/11, og satte i rette, at da han har kaldt for en skælm den rytter, som efter hans husbonds befaling har gravet en grøft, så vandet ej skulle løbe ind i hans husbonds lade og korn, og der ej har gjort nogen utilbørlig gerning, og formener, at Rasmus Jensen bør det at bevise eller at lide derfor. opsat 6 uger.

** Clemend Clemendsen stævnede en del i herredet efter en restants, som har bekommet borgekorn, og satte i rette, om de ikke bør betale det. sagen blev opsat 6 uger.

24/11 1671.

** Christen Jensen i Yding. synsmænd afhjemlede syn på en grøft, som er kastet noget ind i Christen Jensens toft i Yding.

(61)

** Henrik Mikkelsen i Underup på Johan Sommer, fuldmægtig over de von Sprechelers gods af Hamborg, med opsættelse 13/10 stævnede Laurids Jensen i Rådved imod dom, som blev afsagt: Laurids Jensen bør sit udgivne brev at betale med rente og anvendte omkostning skadesløs inden 15 dage.

** Niels Jensen i Ustrup på fru Margrete Gabels i Ringkloster hendes vegne med opsættelse 13/10 fremlagde en skriftlig seddel fra hr Anders Nielsen Kare i Hylke, indeholdende, at Karen Sørensdatter, der den tid tjente i Hjordbjerg, 26/2 blev absolveret i Hylke kirke, og udlagde samme tid Laurids Eriksen i Hjordbjerg til barnefar, samt fremlagde et skriftligt indlæg af Margrete Gabels, sl kaptajn Johan Weichs nachgelassene wittibe, hvorefter der blev afsagt dom: Karen Sørensdatter bør betale sine lejermålsbøder 6 rigsdaler inden 15 dage, eller derefter at ske nam og vurdering i hendes gods og løsøre.

(62)

1/12 1671.

** den sag med Jørgen Nielsen i Tebstrup er endnu opsat 14 dage.

** Anders Holgersen på generalkrigskommissær Otte Pogwischs vegne stævnede Rasmus Jensen i Hansted og hans svends Las Knudsen så og Jens Pedersen i Egebjerg og hans svend Jacob Frandsen imod anlangende noget skovhugst, de skal have begået i Hansted skov, om de ikke bør stille husbonden tilfreds derfor. opsat 6 uger.

(63)

** Rasmus Jensen i Tåning stævnede Rasmus Nielsen i Tåning Niels Christensen sst imod dom for indkvartering, han har holdt i to år, for stue rum og stald, og for oldengæld. opsat 6 uger.

** Anders Ingildsen i Ballebo stævnede Laurids Frost i Hoved og Christen Frost i Borup imod dom, og dernæst fremlagde et skriftligt indlæg angående en ager ved Ballebo gade og to huse, som står derpå, som Christen Frost tilholder sig, og da han formener, samme huse og ager i forrige rider er kommet fra hans halvgård, så bør de igen til gården at komme efter KM forordning 5/1 1671, og begærede dom, men da Laurids Frost og Christen Frost ikke i dag ville være i rette, blev sagen opsat 6 uger.

(64)

** Hans Rasmussen på overjægermesterens og Peder Zeibigs vegne. synsmænd afhjemlede syn på efterskrevne KM skove for ulovlig skovhugst samt for hvor mange svin, der kunne fedes, når fuld olden var.

(65)

8/12 1671.

** Anders Ibsen i Horndrup med opsættelse 27/10 fremlagde et tingsvidne 15/11 1661, hvor Søren Knudsen i Riis vidnede, at for 40 år siden var der et gærdet markskelsgærde mellem Tåning mark og Horndrup mark vesten for åen, for at gæs og fæmon ikke skulle gå i kornet, og i 20 år har der ingen have været, og andre vidnede, at i 60 år har de Tåning mænd haft samme mark vesten åen i rolig hævd, og de Horndrup mænd har ikke holdt sig til nogen brug vesten åen, og han fremlagde et synsvidne 6/12 1661 angående syn på markskel mellem Tåning Horndrup og Havreballe marker, og han fremlagde en sandemandsed og tov 10/1 1662 anlangende samme efterskrevne markskel, hvorefter Rasmus Jensen af Tåning fremlagde et tingsvidne 15/11 1661 angående ret markskel mellem Tåning og Horndrup og  et tingsvidne 3/11 næst forleden samt hans skriftlige indlæg, hvorefter der blev afsagt dom: da de fremlagde tingsvidner strider imod hverandre, og ikke heller loven tilholder nogen herredsfoged at kende noget markskel, så indfinder herredsfogden den for hans overdommer.

(69)

** Anders Ibsen i Horndrup på lensherrens vegne stævnede de beholdne slottets tjenere for dom for hvis, de med resterer af landgilde og lånekorn, om de ikke bør betale inden 15 dage. opsat 4 uger.

** Jens Poulsen, forvalter over Gabriel von Marselis gods, med opsættelse 27/10 fremlagde sl borgmester Jacob Sørensen i Århus hans skriftlige og nummererede obligationsbog, som indeholder afregninger med efterskrevne i Egebjerg Hansted og Rådved angående deres gæld, dels efter jordebogen, blandt andre med Niels Lauridsens enke Karen Hansdatter,
og han formente, enhver burde betale hvis, de skyldig er efter restants og underskrevne regnskaber og obligationer, hvor imod efterskrevne svarede, og dels benægtede og dels vedgik gælden, hvorefter der blev afsagt dom: de, der vedgår gælden, bør betale, og angående dem, der benægter gælden imod en død mands hånd, som med to mænd til vitterlighed er underskrevet, da ved fogden ikke i de poster at kende, men indfinder dem for hans gunstige overdommere.

(75)

15/12 1671.

** Oluf Rasmussen Juel i Malling på Gabriel von Marselis vegne stævnede Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, og Knud Andersen i Hansted anlangende en ager på Hansted mark, som tilhører hans husbonds gård, Knud Pedersen sst iboer, som Anders Holgersen sig har vedkendt, og Knud Andersen i Hansted, som samme ager sig har villet tilvidnet, hvilket vidne og vedkendelse af landsdommerne er magtesløs kendt 26/4 1670, hvorfor han formener, at Knud Andersen bør at lide som en meneder, og Anders Holgersen bør at betale den anvendte omkostning samt afgrøden på marken, som formedelst hans vedkendelse er blevet ødelagt. opsat 6 uger.

(76)

** Anders Ibsen i Horndrup lod afhjemle syn på skovhugst i Nim skov og taksering af hvor mange svin, der kunne fedes der, når fuld olden er.

(77)

** Markor Jørgensen i Ørskov stævnede Anders Eskesen i Ørskov for vidne, og efterskrevne vidnede, at Anders Eskesen i Ørskov har altid stået i den stol hos Peder Madsen i Tvingstrup i Ørridslev kirke siden sidste fjendetid, og Markor Jørgensen har også haft yderst stolestade i sin stol i førnævnte kirke i 18 år, hvortil Anders Eskesen svarede, at de vidner, som Markor Jørgensen har ført, er vildige vidner.

** Envold Christensen i Tammestrup til 4.ting lydeligt med 6 høringe lod fordele efterskrevne for gæld.

(78)

** Mikkel Sørensen i Tebstrup stævnede Rasmus Lauridsen i Tebstrup imod dom, og fremlagde synsvidne 5/5 på noget jord og abildhave ved Søndergård i Tebstrup, og de syntes, at Mikkel Sørensen og Ingeborg Adsersdatter havde lige meget jord, og de syntes, at Mikkel Sørensen tilkom halvparten af abildhaven, og han satte i rette, om ikke førnævnte ager og halve abildhave bør efterfølge den halve gård, han har i fæste. opsat 6 uger.

(79)

22/12 1671.

** Oluf Rasmussen Juel i Malling på Dorete Friis, sl Mikkel Sørensens, fordum hospitalsforstander i København, hendes vegne stævnede hr Anders Nielsen Kor i Hylke imod dom anlangende en gældsfordring. opsat 5 uger.

12/1 1672.

(80)

** skursnævninge vargærd foged skriver og tinghører.

** Søren Nielsen i Fuldbro mølle stævnede Anne Pedersdatter i Bjødstrup for tilbud, og efterskrevne vidnede, at de forgangen år efter Niels Frandsens begæring i Fuldbro mølle tilbød Anne Pedersdatter efterskrevne varer, som hun var blevet tilvurderet over skifte i Fuldbro mølle, men de havde ikke varerne med dem, hvortil Anders Ibsen på Anne Pedersdatters vegne svarede, at når hun kan bekomme de varer, så skal Niels Frandsen bekomme sit brev igen.

** Anders Ibsen i Horndrup på Clemend Clemendsens vegne med opsættelse 17/11 fremlagde en skriftlig restants, som de blev tildømt at betale.

(81)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, med opsættelse 17/11 stævnede Hans Jensen i Lundum og Johanne Jensdatter i Lund imod dom for lejermålsbøder, som de blev tildømt at betale.

(82)

** Anders Holgersen med opsættelse 17/11 fremlagde domme her af tinget 6/12 1667 og 25/11 1670 over Hanstedgårds tjenere for alt hvis, de med resterer til år 1671, som de blev tildømt at betale.

19/1 1672.

26/1 1672.

** Poul Eriksen i Bjerager Hovgård på sin sl broderbørns vegne i Overby stævnede Anders Jespersen i Overby for syn på Overby mark, og synsmænd afhjemlede syn på den gårds brøstfældighed i Overby, sl Søren Eriksen påboede og fradøde, samt på det jord og ejendom, som er til sl Søren Eriksens og Anders Jespersens halve gårde sst.

(83)

** Anders Eskesen i Ørskov. efterskrevne vidnede, at det er dem i Guds sandhed vitterligt, at Anders Eskesen i Ørskov er ældre gift end som Markor Jørgensen sst, hvortil Markor Jørgensen svarede, at Anders Eskesen er gift på den halve gård, han påboer, og dertil nyder sin fulde stolestade i kirken, og samme gård ikke ligger i stolestade med ham.

(84)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, på sin husbonds vegne med opsættelse 1/12 fremlagde et synsvidne 17/11, hvorefter der blev afsagt dom: de bør stille husbonden tilfreds for samme skovhugst.

** Anders Ingildsen i Ballebo med opsættelse 1/12 fremlagde et tingsvidne 27/10 næst forleden, og et æsknings og tilbudsvidne 17/11 sidst afvigte, og Laurids Frost i Hoved på sine egne og Christen Frosts vegne fremlagde skøde 5/10 1631, hvor Søren Ingildsen i Ballebo skødede til Søren Bertelsen i Ballebo og hans datter Anne Sørensdatter sst den halve gård i Ballebo, som Søren Ingildsen nu iboer og har i brug, undtagen hvis skøde og pant Christen Frost har i samme ejendom, både det bondehus og agerland efter hans adkomstbrevs formelding, og i lige måde var mødt Christen Knudsen Bhi i Testrup på sin frænde og bror Adser Pedersen Bhi i Norge hans vegne og fremlagde et skiftebrev efter bemeldte Laurids i Hoved hans sl forældre, som formelder, og eftersom Peder Christensen Bhi i Borup har bekommet sin hustru Karen Christensdatters udfærd, og derfor har givet afkald efter hendes sl far Christen Frost, så blev førnævnte Peder Bhi og Laurids Frost forligt, at Peder Bhi og hustru Karen Frost skal have for den arv, hende ydermere efter hendes sl forældre kunne tilfalde, det bondehus i Ballebo, som Poul Pedersen og Jens Knudsen påboer, og Peder Bhi lovede at give afkald, og eftersom bemeldte Adser Bhi skal have en arvelod i førnævnte hus efter sine sl far Peder Bhi i Borup, så formener Christen Knudsen, at ikke nogen dom udstedes, før Adser Bhi bliver lovligt derimod stævnet, hvilket herredsfogden samtykkede, men anlangende den ager, som Laurids Frost sig tilholder, da eftersom Søren Ingildsen i skøde 5/10 1631 undtager både bondehus og agerland, som sl Christen Frost havde efter adkomsts formelding, så tør fogden sig ikke understå imod samme skøde at kende, men indfinder samme post for sin gunstige overdommer.

(86)

3/2 1672.

** Anders Ibsen på lensherrens vegne efter 6 ugers opsættelse æskede dom over efterskrevne beholdne bønder for hvis, de med resterer til Skanderborg, som de blev tildømt at betale.

9/2 1672.

** Oluf Rasmussen i Malling på Jens Poulsens vegne på Skumstrup stævnede Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, og talte med to af hans døtre, for vidne, og efterskrevne vidnede, at det hør, som var sået i den ager på Hansted mark 1670, samme hør blev på marken stående, formedelst Anders Holgersen og Knud Pedersen i Hansted trættedes om samme ager.

(87)

** Oluf Rasmussen på Gabriel von Marselis vegne med opsættelse 15/12 fremlagde en dom af Viborg landsting 26/4 1670 angående samme ager, hvor Knud Andersens vedkendelse bliver kendt magtesløs, og Anders Holgersen fremlagde sit skriftlige svar, at da landsdommerne ikke har tilkendt ham at betale nogen omkostning, så formener han sig fri for tiltale, hvorpå der blev afsagt dom: da landstingsdommen ikke formelder noget om kost og tæring, som det heller ikke tilkommer nogen herredsfoged at tildømme nogen, så indfinder han den for sine overdommere.

(88)

** Oluf Rasmussen, delefoged til Havreballegård, på Dorete Friis, sl Niels Sørensen, fordum hospitalsforstander i København, hendes vegne med opsættelse 22/12 næst forleden stævnede hr Anders Nielsen Kor i Hylke imod dom anlangende gældsfordring, 44 rigsdaler med 6 års rente, og fremlagde provstens stævning til verdslig ret, og dernæst fremlagde hr Anders Nielsens obligation, samt en skriftlig opsigelse, og begærede endelig dom, som lød: hr Anders Nielsen Kor bør samme sin udgivne obligation at betale inden 15 dage.

(91)

** Hans Jonasen i Elling på Envold Christensens vegne i Tammestrup fremlagde et syn, dateret 29/8 1660, på Tammestrupgårds brøstfældighed, som blev takseret for i alt 182 rigsdaler.

(92)

** Mikkel Sørensen i Tebstrup med opsættelse 15/12 begærede dom, hvorpå Rasmus Lauridsen i Tebstrup, barnfødt i Vrold, fremlagde sit fæstebrev på den halve gård i Tebstrup, sl Peder Jensen Skøt fradøde, dateret Åby 22/6 1671 Rasmus Jensen på husbond grev Christian Holcks vegne, hvorefter der blev afsagt dom: da Mikkel Sørensen fremlægger synsvidne, som strider imod Rasmus Lauridsens fæstebrev, så tør fogden ikke i samme sag at dømme, men indfinder den for sin gunstige overdommer.

(93)

16/2 1672.

** Anders Holgersen tilbød Jens Andersen i Tebstrup hvis vurdering og udlæg, som han har bekommet hos ham for restants, om han det vil løse for den pris, han det bekommet har.

23/2 1672.

(blev ikke tinget sat, formedelst de otte mænd ikke kunne bekommes)

(94)

1/3 1672.

** Jens Nielsen i Gantrup til 4.ting afsagde sin halvgård i Gantrup, som han havde i fæste, eftersom han formedelst sit armbrud den ikke længere kan besidde. varsel for Skanderborg port.

** Anders Holgersen på sin søster Anne Lisbets vegne stævnede Anders Brixen i Ustrup imod dom for hvis, han er hende skyldig, 18 skæpper rug, som hun har lånt ham. sagen blev opsat 6 uger.

** Poul Eriksen i Bjerager ved sin fuldmægtig Eske Markorsen i Møballe lovbød den halve selvejer bondegård i Overby, som sl Søren Eriksen og Lene Sørensdatter påboede. varsel til hr Anders Jensen i Overby og hans hustru Lene Nielsdatter og sl Søren Eriksens børn, nemlig Erik Sørensen Søren Sørensen Maren Sørensdatter Else Sørensdatter, så og Anders Jespersen i Overby.

(95)

** Niels Sørensen Hjort i Forlev fremlagde en dom, udstedt 24/2 1671, hvorpå var skrevet 22/2 1672 er gjort efterskrevne udlæg efter denne dom, og vurderingsmændene tilstod, at efter førnævnte udlæg var sket, da blev alle dokumenter leveret på bopælen til Christen Rasmussen i Båstrup.

8/3 1672.

(blev ikke tinget sat, formedelst de otte mænd ikke kunne bekommes)

15/3 1672.

** Niels Sørensen Hjort i Forlev på Karen Nielsdatter og Otte Jensen i Gesing deres vegne stævnede korporal Anders Loloh i Tåning for vidne, og efterskrevne, der iblandt Christen Pedersen Frost i Borup, vidnede, at de i Horsens så Gabriel Tomasen i Gesing komme ridende på gaden, og korporal Loloh slog og stak til ham med sin kårde, og Gabriel Tomasen råbte, ja korporal, nu har i givet mig min rest.

(96)

** Markor Jørgensen i Ørskov stævnede Niels Eskesen i Horsens for vidne og klage, og han gav klage over ham, for han er inddraget i deres skov i Nederlund, og der lod hugge en grimet eg, som var ret skel mellem Markor Jørgensen og hans søskendes skovspart og Niels Eskesen og hans søskendes skovspart.

** Markor Jørgensen i Ørskov. Las Jørgensen i Ørskov vidnede, at han 17/2 kom til Anders Ibsen af Kattrup og Rasmus Jørgensen sst i Nederlund, og de havde kastet en grimet eg, som var ret skel imellem Markor Jørgensen og søskendes skovspart og Niels Eskesen og søskendes skovspart, og da stod Niels Eskesen hos dem med en lang bøsse i sin hånd. andre vidnede det samme, og Niels Eskesen spurgte Markor Jørgensen, om han kendes sig ved nogen lod eller part på sine egne og søskendes vegne i den jord og skov østen Lund å, som Niels Eskesens sl far har købt af Peder Dinesen i Kattrup, hvortil han svarede, at når han får varsel for spørgsmål, vil han svare, og ydermere svarede Niels Eskesen, at Markor Jørgensen ikke skal bevise, at enten Niels Eskesen eller nogen af hans søskende har samtykket eller været overværende det skifte i Lund.

(97)

** Rasmus Lassen i Nebel stævnede sl Søren Iversens børn og arvinger af Nebel imod dom, nemlig Peder Sørensen i Nebel på sin hustrus vegne, Jørgen Jensen i Bleld på sin hustrus vegne, og Peder Sørensen i Serridslev på sin hustrus vegne, og beskyldte dem for 7 sletdaler, som sl Søren Iversen til Mads Nielsen i Nebel skyldig var. opsat 6 uger.

22/3 1672.

** Jens Nielsen i Urup mølle til 4.ting lovbød det halve hus og 4.parten af det øde gårds eje på Elling mark, som hans hustru Margrete Tomasdatter er pantsat og tildømt efter dom og pantebrevs formelding. varsel til Karen Nielsdatter, sl Gabriel Tomasens i Gesing og hendes datter Maren Gabrielsdatter, så Otte Jensen sst og Anne Tomasdatter i Grumstrup Anne Gabrielsdatter sst og Anne Jensdatter på Hanstedgård. Anders Holgersen på Hanstedgård bød sølv og penge.

(98)

29/3 1672.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup stævnede Christen Knudsen Bhi i Testrup for dom angående nogle penge, som han var sl hr Melchior Jensen i Torrild skyldig efter hans håndskrift, som Mikkel Pedersen til sig har annammet, og hvoraf han fremlagde en kopi, lydende på 34 sletdaler, hvorfor han har pantsat hr Melchior Jensens hans skøde på Testrup, dateret 16/12 1665, og satte i rette, om han ikke bør betale inden 15 dage. opsat 6 uger.

(99)

** kvartermester Mikkel Levin Køning på korporal Christoffer Tiels vegne af Ørskov et vidne. Peder Gjordsen i Hoved vidnede, at da korporal Tiel kom i gården i Hoved at tilsige Jens Jensen, han skulle holde hans karabiner i beredskab, bandt han hans hest ved en vogn i gården og gik med Peder Gjordsen ind, og da kom Jens Jensens hustru Johanne Olufsdatter og råbte, de skulle komme ud, Laurids Frosts orne dræber korporalens hest, og da havde hesten skade i det ene ben, og da han ville trække den til dammen at to blodet af den, kom ornen igen og søgte korporalen og hesten, så han kunne næppe værge dem, så spurgte Laurids Frost, om ornen havde gjort skade på dem før, hvortil de svarede nej.

(100)

** kvartermester Køning. synsmænd afhjemlede syn på korporal Tiels hest, hvorledes den var hugget af ornen, og da havde den et hug gennem hasen og gennem det tykke bag på hans lår.

** Knud Jensen i Såby et vidne. efterskrevne vidnede, at de havde skiftet den gård og gårdsted samt dens brug, som Knud Jensen og Niels Knudsen i Såby påboer, mellem dem, som følger.

(101)

5/4 1672.

(dimmeluge)

12/4 1672.

(ikke tinget kunne blive sat, formedelst de 8 mænd ikke kunne bekommes)

19/4 1672.

** kvartermester Køning på korporal Tiels vegne af Ørskov stævnede Laurids Frost i Hoved imod dom og fremlagde et tingsvidne 29/3 og formente, Laurids Frost burde oprette korporalen skaden og betale samme hest, som blev hugget af hans orne. opsat 4 uger.

26/4 1672.

(102)

** Jens Jensen i Tebstrup til 3.ting indæskede til arv og gæld efter hans sl hustru Kirsten Andersdatter, som boede og døde i Tebstrup, så mange, som har noget at fordre efter den sl kvinde, at møde 27/4, som er 30.dagen efter hendes afgang, som er berammet at holdes skifte. varsel til den sl kvindes mor Kirsten Mortensdatter i Ullis Maren Andersdatter og Karen Andersdatter sst Morten Andersen i Alstrup og Anne Andersdatter sst, så og Jens Andersen i Bystrup og Anne Andersdatter i Horndrup.

** Rasmus Lassen i Nebel med opsættelse 15/3 fremlagde sl Søren Iversen i Nebel hans håndskrift, dateret -/- 1656, lydende på 7 sletdaler, som han er Rasmus Lassens sl farbror Mads Nielsen skyldig, for korn, han lånte ham i polakkernes tid, og som sl Søren Iversens arvinger blev tildømt at betale.

** Jonas Hansen på lensherrens vegne. synsmænd afhjemlede syn på den gårds brøstfældighed i Gantrup, som Jens Nielsen påboer.

(103)

** Jonas Hansen på lensherrens vegne stævnede Jens Nielsen Hylke i Gantrup imod dom for resterende landgilde og for hans gårds brøstfældighed, og satte i rette, om han ikke burde betale inden 15 dage, hvortil han svarede, at han havde betalt rug og bygskyld. opsat 4 uger.

3/5 1672.

(104)

** Christen Knudsen Bhi i Testrup stævnede Mikkel Pedersen i Grumstrup og til 4.ting fremæskede hans gældsbrev af 16/12 1665, og hvad myndighed han har af sl hr Melchior Jensens arvinger til at kræve samme gæld, hvortil Mikkel Pedersen svarede, at når Christen Bhi ville betale brevet, eller bevise, at det var betalt, skulle han straks bekomme det.

** Nicolaus Poulsen, borger i Horsens, på kaptajnløjtnant hr August Kridels vegne fremlagde en skriftlig oplysning, som lyder, eftersom et dødt menneskes benrad er fundet på Bygholms ladegårds grund i Bygholms mølleå til Nim herreds side, som 2/4 er blevet optaget på land og synet med nogle af den dødes klæder, og lagt i en kiste med gærde omkring på stedet, så lader han på kaptajnløjtnantens vegne oplyse om nogen er, som samme person kunne vedkende, de sig da på Bygholm ville angive. varsel til Jens Jørgensen Fuglsang i Møballe og hans hustru, Jens Jensen Vinter i Ørridslev og hans hustru, Jens Jensen Vinter i Tvingstrup og hans hustru og Envold Jensen i Egebjerg og hans hustru.

(105)

** Nicolaus Poulsen lod fremlægge en beskikkelse, at da forfares, at en person af Enner for nogen tid siden skal være borte blevet, og ikke vides, om han er ihjelslaget, og samme person skal have slægt i Voer herred, nemlig Jens Jensen Vinter i Ørridslev Jens Jensen Vinter i Tvingstrup og Jens Jørgensen Fuglsang i Møballe, da har han ladet dem sligt at forstandige, om den døde dem kunne vedkomme, de da deres svar herpå ville skrive, og derpå findes således svaret, at vi vil møde og forfare, om samme er vores søstersøn, som blev borte ved kyndelmisse, eller ej, Jens Jørgensen IIS IIS.

(106)

10/5 1672.

** kvartermester Mikkel Køning på korporal Christoffer Tiels vegne stævnede Jens Hansen i Ørskov for syn, og synsmænd afhjemlede syn på den brøstfældighed, som findes på den gård i Ørskov, som Jens Hansen påboer, hvortil Jens Hansen svarede, at dersom han må nyde og besidde samme gård, så lover han at holde den ved hævd, og bygge og forbedre så forsvarligt, som en anden kronens gård.

(107)

** samme kvartermester. eftersom KM ordre tilholder, at officerer må selv besidde deres assignerede gårde, og da med dom bevises, at Jens Hansen er fradømt hans gård, da bør han betale hvis brøstfældighed, som befindes, og gøre gården ryddelig, og han begærede endelig dom, som lød: Jens Hansen bør betale gårdens brøstfældighed, og gården fra sig levere efter KM udgangne forordning.

(108)

** samme kvartermester på sin majors vegne stævnede Jens Nielsen Svejstrup i Yding med flere imod dom for hvis, de med resterer til majoren, nemlig for adskillige læs ved og byg, og eftersom de har ydet deres andre afgifter in natura, så formenes, at de pligtig er samme ved og byg in natura at levere, som de blev tildømt.
 
** Laurids Frost i Hoved et vidne. Mikkel Pedersen i Grumstrup vidnede, at den orne, som Laurids Frost havde, den har ikke gjort ham eller hans naboer nogen skade på folk eller fæmon, men har gjort langt mere gavn der i byen. andre vidnede det samme.

** kvartermester Mikkel Levin Køning på Christen Pedersen Skrædders vegne i Lundum stævnede Helle Tomasdatter i Tolstrup mølle og hendes mand Adser Møller imod dom, og beskyldte dem for 7 sletdaler, som Christen Pedersen har lånt hende. sagen blev opsat 6 uger.

(109)

** Envold Christensen i Tammestrup lod fordele menige mænd i efterskrevne sogne, så mange, som rester med brohavre.

(110)

** Mikkel Pedersen i Grumstrup på kornet Jørgen Rabes vegne et vidne. synsmænd afhjemlede syn på den gårds brøstfældighed i Hylke, som er tillagt kornetten, og Søren Jørgensen sst påboer, og de forbød ham efter denne dag at befatte sig med gården, eftersom den er tildømt kornetten, hvortil Søren Jørgensen svarede og tilbød at reparere gården og være kornetten hørig og lydig i alle måder, om han vil bevilge ham at besidde gården.

** Mikkel Pedersen. samme mænd afhjemlede, at de samme dag gjorde udlæg for resterende landgilde, og Mikkel Pedersen tilbød Søren Jørgensen, om han samme vurderede kvæg ville løse, så kunne han det bekomme.

(111)

** Mikkel Pedersen i Grumstrup med opsættelse 29/3 fremlagde et brev, som lyder, at 1668 20/4 har enken Karen Jørgensdatter med sl hr Melchior Jensens arvinger i Torrild præstegård været forsamlet og er forenet om stærvboet, så enhver part sin lod bekommet har, hvis gældsbreve efter registreringen med al gæld og den sl mands regnskabsbog, da har Mikkel Pedersen det til sig annammet og lovet det med al flid, enken og arvingerne til bedste, at indfordre, underskrevet Rasmus Jensen M:M: Mikkel Pedersen egen hånd Hans Jensen egen hånd, på Kirsten Jensdatters vegne SIS. endnu fremlagde en seddel, som lyder: er mig underskrevne leveret af Mikkel Andersen et skøde, som min godefar hr Melchior Jensen mig ved nærværende bud har tilstedet, dateret Grumstrup 11/3 1667 Mikkel Pedersen, og findes påskrevet: har jeg underskrevne annammet mit skøde på Testrup, som jeg igen straks til hr Melchior Jensen at levere, Torrild præstegård 12/4 1667 Christen Knudsen Bhi egen hånd, og Christen Knudsen Bhi fremlagde sit skriftlige indlæg, at da han, et fjerding år før Melchior Jensen døde, har indfriet hans gældsbrev, så formoder han for Mikkel Pedersens fordring at frikendes, dateret Testrup 10/5 1672 Christen Knudsen Bhi egen hånd, og endnu fremlagde en dom af Århus 13/10 1669, at efterdi parterne ikke kunne forliges indbyrdes med den deling og skifte, de selv har gjort, provsten uafvidende, da skulle sl hr Melchior Jensens efterleverske Karen Jørgensdatter og samtlige sl hr Melchiors arvinger møde til provsten hr Hans i Odder, og der at forliges, eller også 4 uger derefter at holde rigtigt dele og skifte, hvorpå findes skrevet 10/11 1669 er Jens Pedersen i Forlev efter denne dom mødt i Odder præstegård, men ingen andre mødte, Hans Lauridsen egen hånd. 5/12 er vi underskrevne samt hr Christen Nielsen i Randlev og hr Oluf Jensen i Torrild mødt i Fensholt i Karen Jørgensdatters hus og gård efter doms indhold, og da var hun og hendes medarvinger ikke hjemme, og ingen af hendes medarvinger mødte, uden Jens Pedersen på hans hustrus vegne, Hans Lauridsen egen hånd, hvorpå der blev afsagt dom: da fremlagte obligation og liden seddel ikke er på den rette sort papir efter KM forordning, så bør de blive i retten, til så længe det bliver angivet i KM kammerkollegium, at derpå kan vorde kendt.

(113)

** Jonas Hansen i Elling herredsfoged lod fordele efterskrevne for hvis, de er ham skyldig.

(114)

17/5 1672.

** den sag mellem korporalen af Ørskov og Laurids Frost i Hoved er endnu opsat i 14 dage.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup på kvartermester Henrik Schmedt og korporal Hans Brunsvigs vegne. efterskrevne vidnede, at de var i korporalens kvarter i Ustrup, og der var tilstede en mand af Mesing med Laurids Jonsen af Båstrup, og Laurids Jonsen lovede til fæste af en gård i Ustrup, som Hans Tomasen påboede, og for den karl oplod, 30 rigsdaler, og så fremlagde Laurids Jonsen sit skriftlige svar. at han aldrig har lovet for Rasmus Rasmussen i Mesing til stedsmål af Hans Tomasens gård i Ustrup eller betale hans gæld med anden skel, end at Rasmus Rasmussen kunne komme fra det rytteri og den gård, han nu påboer i Mesing, med hans officerers minde.

(115)

** Jonas Hansen i Elling stævnede Søren Nielsen i Ejer for dom og tiltalte ham efter hans brev for 28 sletdaler med efterstående rente. sagen blev opsat 6 uger.

24/5 1672.

** Jost Hansen amtsskriver stævnede alle de beholdne tjenere til Skanderborg slot, så mange, som noget med resterer efter en skriftlig restants. sagen blev opsat 14 dage.

(116)

** Peder Madsen i Tvingstrup lod fordele Niels Jespersen hyrde i Tvingstrup for 3 sletdaler for en kvie, som han har ladet forkomme for sin forsømmelse, og ikke med det gode vil oprette ham skaden igen.

** Niels Hansen i Overby på Jens Andersen i Davding og hans medarvingers vegne tilbød sl Erik Vinters børn og arvinger af Ejer det bondehus og ejendom i Ejer, som sl Erik Vinter til bemeldte Jens Andersens sl far pantsat har efter pantebrevs formelding, om nogen vil indløse det for den vurdering, derpå er sket efter tingsvidnes indhold 27/8 1669, og fremlagde en varselsseddel af Viborg landsting 28/3 næst afvigte, hvormed stævnes sl Erik Vinters børn for dom, som sl Anders Jensen, forrige herredsfoged i Tyrsting herred, hans efterladte arvinger agter at lade forhverve. varsel til ritmester Anders Vinter i Ejer, hvor han sidst boede, Hans Eriksen og Peder Eriksen sst med hans lovværge, Gertrud Eriksdatter i Hemstok med hendes lovværge.

(117)

** hr Niels Olufsen i Vissing stævnede Jørgen Jensen i Holm imod dom, og tiltalte ham for en lovbog, som han har lånt af den sl mand hr Jens i Kattrup, som efter den sl mands død er tilvurderet hr Niels Olufsen over skifte efter sl hr Jens. sagen blev opsat 6 uger.

** Jost Hansen amtsskriver med opsættelse 24/4 fremlagde et synsvidne af samme dag, og Jens Nielsen i Gantrup fremlagde kvitteringer, og der blev afsagt dom: Jens Nielsen bør betale gårdens brøstfældighed og den resterende landgilde inden 15 dage, eller derefter ske nam og udlæg.

(118)

31/5 1672.

** Henrik Jensen på lensherrens vegne lod læse KM resolution angående husmændene, som ikke til nogen hartkornstakst i ryttergårdenes udlæg er beregnet, eller dertil i rytterbogen indført, at de skal blive reserveret ved slottet eller amtet til forefaldende håndarbejde og bygnings fornødenhed, mens derimod på det nordjyske regiment til hest deres vegne på en stor andel husmænd pretentionerer, uanset overofficererne ved samme regiment samme resolution er fremvist, og da rygtet går, at en ny inkvisition desangående af regimentskriveren anstilles, så advares alle KM underdommere i Skanderborg og Åkær amter, at de sig aldeles efter denne allernådigste resolution forholder.

(119)

** hr Jens Jensen Storring af Sneptrup. synsmænd afhjemlede syn og taksering af det selvejer bondehus i Ejer by, som Jørgen Hansen i Horsens til hr Jens Jensen for leje har afstået efter deres kontrakt. brøstfældigheden bedrog sig til 61 rigsdaler.

(120)

** regimentskvartermester Henrik Schmedt på sine egne og korporal Hans Brunsvigs vegne stævnede Laurids Jonsen i Båstrup og fremlagde et tingsvidne 17/5 næst forleden, og satte i rette, om Laurids Jonsen ikke burde sit løfte at holde, og betale stedsmål og resterende landgilde. på Laurids Jonsens begæring blev sagen opsat 14 dage.

(121)

** Jost Hansen amtsskriver stævnede efterskrevne for dom for resterende landgilde til Skanderborg. sagen blev opsat 14 dage.

** korporal Christoffer Tiel af Ørskov med opsættelse 19/4 stævnede Laurids Frost i Hoved imod dom for hans orne, som har ilde hugget og skamferet hans hest, hvorfor han formener, at Laurids Frost bør at oprette ham sin skade, hvorefter Laurids Frost fremlagde tingsvidne 10/5, og da hesten dagligt bruges under saddel og findes uden mangel og lyde, formener han for korporalens tiltale bør fri at være, og der blev afsagt dom: da skaden ikke er takseret og vurderet, og der ikke har været klaget på ornen tilforn, så bør Laurids Frost for den tiltale fri at være.
 
(122)

7/6 1672.

** Anders Pedersen Kjær af Monbjerg stævnede Jørgen Jensen i Holm imod dom og tiltalte ham for hans løn. sagen blev opsat 6 uger.

14/6 1672.

** regimentskvartermester Henrik Schmedt og korporal Hans Brunsvig et vidne. Laurids Jonsen i Båstrup tilstod, at de var forligt om deres tvist anlangende den gård, Hans Tomasen i Ustrup påboede, som Laurids Jonsen nu har fæstet til sig selv eller hvilken anden karl, han dertil kan bekomme, og lovede at betale Hans Tomasens landgilde og indfæstning.

(123)

** Anders Ibsen i Horndrup på lensherrens vegne. efterskrevne, som var stævnet anlangende sl Hans Christensen af Sneptrup, som døde i Egebjerggård, vidnede, at 2.pinsedag var de i Egebjerggård, og da var Hans Christensen i stuen, og Christoffer Eriksen sst og hans bror Laurids Eriksen af Hjordbjerg hos ham, og de havde ingen tvistighed med hverandre, og da Hans Christensen tog afsked med Christoffer Eriksen og hans hustru, da fulgtes Christoffer ud med ham, og lidt efter kom han ind igen, og senere hørte de, at Hans Christensen lå i gyden, og nogle karle bar ham ind og lagde ham på en seng, og næste morgen bad ham om noget at drikke, og han skulle holdes under hans hoved, når han skulle drikke, og de troede, at han havde været drukken og vidste ikke, at han var så hårdt syg, før han begyndte at drages med døden, og om morgenen døde han. andre vidnede, at 2.pinsedag, da Hans Christensen kom ud fra Christoffer Eriksens, da faldt han af sin hoppe, og sprang så hastigt op igen, at han faldt ned på den anden side, så satte han sig op igen, og bad, de skulle sige Christoffer og hans kæreste en god aften, og red op ad gyden. flere vidnede derom, og Rasmus Lauridsen vidnede, at i går 8 dage var han med amtsskriveren til Egebjerggård, og da de ville omride gården, så de en karl, der løb fra gården, og da de søgte efter ham, fandt de Anders Jensen under noget bøgepur, og han sagde, at hans husbond Christoffer Eriksen aftenen tilforn havde befalet ham at løbe hen, og at husbonden 2.pinsedag slog Hans Christensen med knytnæve under hans øre, og Christoffer Eriksens hustrus far Niels Nielsen i Rådvedgård begærede genpart.

(128)

** Anders Holgersen på hr Peder Mortensens vegne i Lundum stævnede Rasmus Jensen i Tingstedholms mølle imod dom, samt Jens Jørgensen i Monbjerg og tiltalte Rasmus Møller for landgildemel og Jens Jørgensen for rentepenge. sagen blev opsat 6 uger.

** Just Hansen amtsskriver med opsættelse 24/5 og 31/5 fremlagde en restants på landgildekorn mølleskyld tiendekorn og provstekorn, som de blev tildømt at betale.

(132)

21/6 1672.

(133)

** Just Hansen amtsskriver. synsmænd afhjemlede syn og taksering af efterskrevne broer i Voer herred for hvis brøstfældighed, derpå findes.

(134)

** Just Hansen amtsskriver stævnede Rasmus Rasmussen af Egebjerg for vidne angående det drab på sl Hans Christensen af Sneptrup.

** Just Hansen til 1.ting på lensherrens vegne forbød Laurids Eriksen af Hjordbjerg, at han efter denne dag intet af hans landgilde eller arbejdspenge skal levere til fru Gabels i Ringkloster, med mindre hun KM benådningsbrev in originali for lensherren fremviser.

** løjtnant Peder Klejs af Riis stævnede Søren Nielsen i Riis for dom og tiltalte ham for resterende landgilde. sagen blev opsat 14 dage.

(135)

** Christen Frost i Borup. synsmænd afhjemlede syn på et bondehus i Ballebo, som Poul Pedersen og Søren Rasmussen påboer, for brøstfældighed.

(136)

** Just Hansen amtsskriver fremæskede, om nogen på Christoffer Eriksens vegne har noget at svare imod den beskyldning, som gik beskrevet for 8 dage siden, og hans bror Laurids Eriksen begærede genpart.

28/6 1672.

** Just Hansen amtsskriver på lensherrens vegne stævnede Ørridslev sognemænd, og formedelst varslet ikke var lovligt, blev ikke videre i den sag i dag udrettet.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, på sin husbonds vegne til 3.ting forbød og lod forlægge al hvis ulovlig sæd, som kan være sået i hans husbonds tjeneres jord, og det at afføre under et fuldt ran, og tilbød frøgæld.

(137)

** Hans Jonasen på regimentskriverens vegne stævnede efterskrevne kvinder for deres lejermålsbøder. sagen blev opsat 6 uger.

** Jonas Hansen i Elling herredsfoged med opsættelse 17/5 fremlagde en håndskrift, udgivet af Søren Nielsen, lydende på 28 sletdaler, dateret Elling 4/4 1654, som han blev tildømt at betale.

5/7 1672.

(138)

** kvartermester Mikkel Køning af Lundum på Christen Pedersens vegne sst stævnede Adser Christensen i Tolstrup mølle og hans hustru Helle Tomasdatter for vidne og dom, og efterskrevne vidnede, at forleden år, der skifte blev holdt efter sl Poul Pedersen i Tolstrup mølle, da var Christen Pedersen af Lundum i møllen og krævede nogen gæld efter sin sl bror, men der blev ingen udlæg afsat til ham, og dertil svarede Christen Pedersen, at mølleren og hans hustru lovede ham 7 sletdaler, hvilket Adser Møller benægtede ved sin højeste ed, hvortil kvartermesteren på Christen Pedersens vegne svarede og formente, at hans hustru bør betale eller møde selv for retten, eftersom hun har fået pengene.

** Just Hansen amtsskriver på lensherrens vegne stævnede menige mænd i Ørridslev sogn for dom for hvis, de med resterer af KM anpart korntiende af sognet for 1671, hvilket de er tildømt at betale efter dom 14/6 næst afvigte. på sognemændenes begæring blev sagen opsat 6 uger.

(139)

** kvartermester Mikkel Levin Køning på Christen Pedersen Skrædders vegne af Lundum stævnede Adser Christensen i Tolstrup mølle og hans hustru Helle Tomasdatter imod dom angående 7 sletdaler, som Christen Pedersen har fordret over skifte efter hans sl bror i Tolstrup mølle, hvortil Adser Møller svarede, at hverken han eller hans hustru har bekommet noget af ham, som ikke er betalt. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Mikkelsen, forpagter på Urup, stævnede efterskrevne imod dom for alt hvis, de er ham skyldig af deres landgilde og andet. sagen blev opsat 6 uger.

(140)

** Peder Mikkelsen stævnede efterskrevne for dom for adskillig restants, som de er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Olufsen i Hoved på Johan Ernst, forrige ridefoged over Skanderborg amt, hans vegne stævnede Peder Simonsen i Tvingstrup imod dom for 20 rigsdaler resterende stedsmål af KM anpart korntiende. sagen blev opsat 6 uger.

12/7 1672.

** Just Hansen amtsskriver på lensherrens vegne stævnede Anders Eriksen Vinter ritmester af Ejer til den gård i Ejer, som Peder Jensen påboer, og synsmænd afhjemlede syn på dens brøstfældighed.

(141)

** Just Hansen amtsskriver fremlagde et syn, som hr Christen Jensen i Sneptrup havde begæret, på en karl Hans Christensen af Sneptrup, som fandtes død i Egebjerggård i en seng, og synsmændene fandt ingen åbne sår, men på ryggen og skuldrene var han ganske forandret, sort og blå, mere end andre steder, og af næsen flød der noget rødligt tøj af, og brystet meget ophovnet. varsel til Christoffer Eriksen i Egebjerggård og Anders Jensen, som tjente Christoffer Eriksen.

(142)

** Just Hansen til 4.ting fremæskede Christoffer Eriksen af Egebjerggård selv i egen person at møde og svare til den beskyldning, som 14/6 gik beskrevet anlangende den drabssag med sl Hans Christensen af Sneptrup, men ingen fremkom, uden Laurids Eriksen, som begærede genpart.

** hr Christen Jensen i Sneptrup stævnede Envold Christensen i Tammestrup imod dom og tiltalte ham for hans fulde korntiende for 1661 og 1670 og 71, hvortil han svarede, at det måtte navngives, hvad den fulde tiende skulle være, hvortil blev svaret, at det er den 3.part af hans korntiende. sagen blev opsat 6 uger.

** Just Hansen amtsskriver på lensherrens vegne fremlagde en skriftlig beretning, anlangende sl Hans Christensen af Sneptrup, lydende: på 2.pinsedag om eftermiddagen kom sl Hans Christensen ridende til mig, og syntes at være noget beskænket med begæring, jeg ville låne ham min hest til den hoppe, han red på, hvilket blev ham bevilget, og noget senere red han fra mig, indtil han kom op ad Egebjerg gyde, og som godtfolk siger, at han faldt af sin hoppe og slog sig ilde, og da min hustru og folk kom derop og ville hjælpe ham til rette, klagede han, at have fået et slemt fald, så han hverken kunne stå eller gå, og siden blev han lagt på en seng, indtil han 3.pinsedag om morgenen døde. Egebjerggård 1/6 1672 Christoffer Eriksen egen hånd.

(143)

** Laurids Jonsen i Båstrup stævnede Hans Tomasen i Ustrup imod dom, eftersom der findes noget rugsæd til den gård i Ustrup, Hans Tomasen tilforn påboede, som Laurids Jonsen nu har fæstet, om samme rug ikke bør efterfølge gården. sagen blev opsat 14 dage.
 
(144)

10/7 1672.

** Laurids Jonsen i Båstrup stævnede Hans Tomasen i Ustrup for syn på den gårds brøstfældighed i Ustrup, han tilforn påboede, og synsmænd afhjemlede deres syn.

(145)

** den sag med Anders Kjær i Monbjerg og Jørgen Jensen i Holm er endnu med bevilling opsat 14 dage.

** Just Hansen amtsskriver på lensherrens vegne. Anders Jensen, som tilforn tjente Christoffer Eriksen i Egebjerggård, vidnede om sl Hans Christensens død, at 2.pinsedag hørte han, at Christoffer Eriksen og Hans Christensen kastede nogle ord sammen, mens han sad på hans hoppe, og Christoffer Eriksen slog ham to slag under hans øre, og straks efter faldt han af hoppen, men satte sig op på den igen, og Anders Jensen trak hoppen på vej, hvorefter han gik i seng, og på spørgsmål svarede han, at Christoffer Eriksen havde bedt ham om at løbe bort, men han bød ham ikke noget derfor.

(146)

** Christen Christensen, stiftsskriver over Viborg stift, fremlagde KM missive til Korfits Trolle, da lensherre over Skanderborg og Åkær amter, at han alvorligt skal tilholde bønderne i Voer og Hads herreder straks at betale den resterende brohavre for Hansted bros vedligeholdelse til Christen Christensen, og tilholde de bønder, som hidindtil har vedligeholdt dæmningerne og stenbroen, som sædvanligt at reparere den, så broerne ikke skulle ruineres, dateret 15/12 1665.

** Henrik Mund til Serridslevgård. synsmænd afhjemlede syn på den gårds brøstfældighed i Serridslev, som Jørgen Andersen påboer.

(147)

** Hans Tomasen i Ustrup og Rasmus Rasmussen sst bekendte, at de således med hverandre var forenede, at Hans Tomasen har opladt til Rasmus Rasmussen den gård i Ustrup, som han tilforn påboede, eftersom han ikke kunne udgive sin skyld og landgilde, og skal Rasmus Rasmussen betale til øvrigheden, som nu er kvartermester Schmedt og korporal Brunsvig, den resterende landgilde for 1671, og der foruden skal han give Hans Tomasen til sit ophold efterskrevne hans livstid.

(148)

** Mikkel Rasmussen i Kattrup stævnede Peder Jensen i Tebstrup imod dom for hvis, han er Mikkel Rasmussen skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

26/7 1672.

** Laurids Eriksen i Hjordbjerg på sin bror Christoffer Eriksens vegne i Egebjerggård stævnede Anders Jensen, Christoffer Eriksens tjener, som nu er anholdt, samt hr Christen Jensen i Sneptrup og hans hustru Emmerentze Lauridsdatter, Jens Christensen og Sofie Christensdatter med hendes lovværge, Morten Lutter og sin hustru Helene Christensdatter samt efterskrevne vidner for vidner, og efterskrevne vidnede, at 2.pinsedag så de, sl Hans Christensen af Sneptrup red og ad Egebjerg gyde, og Anders Jensen gik hos ham, og da drog Hans Christensen sin kårde og søgte Anders Jensen, som tog en staver af gærdet for at værge sig med, og løb derfra, og Hans Christensen stak efter ham, hvorefter Anders Jensen kastede en sten og ramte ham, så gik Hans Christensen tilbage til sin hoppe og ville have sat sig i sadlen, men faldt om og blev liggende, og Anders Jensen ved ed benægtede, at han hverken slog ham med staver eller sten.

(150)

** Just Hansen amtsskriver stævnede Niels Nielsen i Rådvedgård for vidne og fremlagde Niels Nielsens supplikation til lensherren om at forordne en vederhæftig mand, som kan svare på hans svoger Christoffer Eriksens vegne til tinge anlangende den drabssag på sl Hans Christensen i Sneptrup, og Just Hansen på lensherrens vegne berettede, at Niels Nielsen kom med den indførte begæring silde om aftenen, hvorfor slotsherren bad ham komme igen om morgenen, men han kom intet igen.

(151)

** Niels Sørensen i Møgelkær på Henrik Rantzaus vegne stævnede Jørgen Jensen i Tolstrup imod dom for hvis landgilde, han med resterer, nemlig fra 1665-1669, og satte i rette, om han ikke burde betale inden 15 dage, hvilket han blev tildømt.

(152)

** Envold Christensen i Tammestrup på sine egne og sin bror Christen Christensens vegne stævnede hr Christen Jensen i Sneptrup for forbudsvidne og lovbudsvidne, og stævnede hr Jens Jensen, og talte med ham i Tammestrup og Poul Pedersen i Horndrup for samme lovmål, og de forbød alle og enhver at have nogen brugelighed med pløjning sæd eller i nogen måder i Tammestrupgårds enemærke eller fælled samt fædrift inden ret markskel, eller ulovlig sæds afgrøde fra stedet at bortføre, hvorimod tilbørlig frugtgæld for retten lovbydes og frembydes, hvorimod svarede Christen Knudsen Bhi i Testrup på hr Christen Jensens vegne og fremlagde en dom af Viborg landsting 26/5 1671 og formente, at ingen forlæggelse, så vidt Sneptrup præstegårds jord og grund vedkommer, at udstedes, og der blev afsagt dom: da forbudet ikke er sket efter loven, og landstingsdommen formelder, at samme sag på begge sider er ophævet, så kan intet forbudsvidne udstedes.

(153)

** Oluf Nielsen i Ørridslev stævnede Christoffer Pedersen i Ørridslev for syn, og synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, som findes på den gård i Ørridslev, Christoffer Pedersen påboer, og som han har afstået til Oluf Nielsen til Volborgdag 1673, og fremlagde deres kontrakt.

** Jørgen Jørgensen af Urup mølle og Jens Nielsen Møller af samme mølle tilstod, at de var vel forligt om den hest, Jens Nielsen Møller ihjelskød for Jørgen Jørgensen, hvilken hest han lover at betale med 10 rigsdaler, og han lover, at Jørgen Jørgensen skal beholde de husværelser i møllen, som han har til sin aftægt efter deres forrige kontrakt.

(154)

** Jørgen Andersen i Serridslev et afkald. Mads Sørensen af Hummelevhus ved Boller på sine egne og sin brodersøn Rasmus Jensen Backs vegne gav ham afkald for al den arvelod og part, som dem kunne være arveligt tilfaldet efter Jørgen Andersens sl hustru Anne Jensdatter, som boede og døde i Serridslev.

** hr Peder Mortensen i Lundum efter opsættelse 14/6 sidst forleden æskede dom over Jens Jørgensen i Monbjerg for 1 rigsdaler, som han blev tildømt at betale.

2/8 1672.

(155)

** Anders Pedersen Kjær af Monbjerg med opsættelse 7/6 stævnede Jørgen Jensen i Holm imod dom angående hans efterskrevne fortjente løn, hvortil han svarede, at han havde ikke tjent ham et år, og han var ham intet skyldig, og fremlagde et tingsvidne af Nim herreds ting 31/7 sidst forleden angående hans tjenestetid og løn, hvorefter der blev afsagt dom: da tingsvidnet udviser hvis løn, Anders Kjær af Jørgen Jensen skal have bekommet, så kan fogden ikke kende der imod så længe, det står ved sin fuldmagt.

(156)

** Rasmus Jensen i Holms mølle stævnede Peder Hansen af Hamborg og hans fuldmægtig Peder Mikkelsen, forpagter på Urup, samt hr Peder Mortensen i Lundum, sognepræst til Lundum og Hansted sogne, for syns opkrævelse til Holms mølle, og synsmænd afhjemlede syn og taksering af hvis brøstfældighed, som findes på møllen. brøstfældigheden beløb sig til 157 sletdaler.

9/8 1672.

(157)

** Just Hansen amtsskriver på lensherren Christoffer Sehesteds vegne stævnede efterskrevne imod spørgsmål, men ingen var mødt.

** Hans Jonasen i Elling på oberst Ditlev Rantzaus vegne stævnede Jens Hansen i Ørskov, og talte med hans steddatter Maren Markorsdatter i Las Jørgensens gård, hvor Jens Hansen har sin væring, og regimentskriver Hans Nielsen Lindvig vidnede, at da korporal Christoffer Tiel og Jens Hansen i Ørskov var i tvistighed med hverandre, da blev han nogle gange tilbudt, at han skulle betale korporalen hvis, han var ham skyldig og forliges med ham, men han ville ikke lade sig bekvemme til forlig.

** Just Hansen amtsskriver på lensherrens vegne stævnede Christoffer Eriksen af Egebjerggård, at da han for 8 dage siden har ladet læse KM tilladelse en fuldmægtig, som ham i den sag afgangne Hans Christensen af Sneptrup hans dødelige afgang, så begærede han af ham, at han til i dag otte dage vil skaffe en kopi af samme KM tilladelse, hvilket han lovede.

(158)

** Anders Nielsen Lindvig regimentskriver advarede og tilsagde alle ryttergårdenes besiddere, at de holder deres broer og landeveje ved lige, så vidt som de af Arilds tid gjort har.

16/8 1672.

** den sag med Just Hansen amtsskriver anlangende Ørridslev tiende er med begge parters bevilling opsat 14 dage.

** Just Hansen amtsskriver på slotsherrens vegne stævnede Christoffer Eriksen i Egebjerggård for spørgsmål, så og Mikkel Rasmussen sst og Anders Jensen for spørgsmål, og Mikkel Rasmussen og Anders Jensen svor, at de intet videre var bevidst om sl Hans Christensen af Sneptrup hans dødelige afgang.

(159)

** Just Hansen amtsskriver på lensherrens vegne begærede kopi af efterskrevne KM tilladelse til Christoffer Eriksen i Egebjerggård til at antage en fuldmægtig, som Christen Knudsen Bhi af Testrup lod læse.

** Just Hansen amtsskriver, at eftersom Christen Knudsen Bhi har fremlagt KM tilladelse, at Christoffer Eriksen sig en fuldmægtig må antage, som en sag imod amtmanden kunne udføre, så formener han, at Christen Knudsen først skal aflægge sin ed for amtmanden, samme sag retfærdigt at udføre, og der blev afsagt dom: eftersom samme sag angår liv og ære, og recessen tillader en ens blodsforvandte i slig sag må gå i rette og svare, da ved fogden ej Christen Knudsen Bhi at frafinde, men at have sine vidner forhørt.

** Christen Knudsen Bhi i Testrup på Christoffer Eriksens vegne af Egebjerggård fremlagde en varselsseddel til efterskrevne, der iblandt Anders Jensen, som er anholdt på Skanderborg, og Mikkel Rasmussen, Christoffer Eriksens avlskarl, som i lige måde er anholdt sst, og efterskrevne vidnede, hvorledes han af ryttere blev arresteret, hvilken anholdelse skete af årsag, at Anders Jensen, som på slottet er arresteret, nogle gange havde bedt om, at Mikkel Rasmussen blev arresteret, eftersom ingen var, der bedre besked om afgange Hans Christensens dødelige afgang vidste.

(162)

** Just Hansen amtsskriver på slotsherrens vegne stævnede ritmester Anders Eriksen Vinter i Ejer imod dom og irettelagde et synsvidne 12/7 samt en til slotsherren indgiven matrikel og en kopi af ritmester Anders Vinters benådningsbrev til ham og hans hustru i hans og hendes livstider på to gårde, nemlig Nissumgård i Skanderborg birk, og den anden i Ovsted sogn, som hans sl far Erik Vinter tilforn har påboet, dateret 22/10 1662, og han satte i rette, at eftersom kontributionen af den halve gård i Ejer står ubetalt fra 1671-1672 og med tingsvidne 12/7 næst afvigte bevises, at brøstfældigheden udgør 78 rigsdaler, om samme gård ikke igen bør at være forfaldet. sagen blev opsat 1 måned.

(164)

** Mikkel Pedersen i Grumstrup på sin oberst Ditlev Rantzaus vegne stævnede Jens Hansen i Ørskov imod dom, og tiltalte ham for hans supplikation til KM krigskollegium, som obersten noget for nær skal angå, og anderledes bevises med tingsvidne 9/8 næst forleden, om han ikke for sine ubevislige ord bør at lide efter recessen. opsat 1 måned.

** Peder Mikkelsen, forpagter på Urup, med opsættelse 5/7 fremlagde efterskrevne restants, som de blev tildømt at betale.

(168)

** Peder Mikkelsen med opsættelse 5/7 fremlagde efterskrevne restants, som de blev tildømt at betale.

(169)

** kvartermester Mikkel Levin Køning på Christen Pedersen Skrædders vegne af Lundum med opsættelse 5/7 fremlagde et tingsvidne 5/7 sidst forleden, og Christen Pedersen svor, at han havde lånt Adser Møllers hustru og hendes sl mand førnævnte penge, som de blev tildømt at betale.

(170)

** Jørgen Olufsen på Johan Ernst, forrige ridefoged over Skanderborg amt, hans vegne med opsættelse 5/7 stævnede Peder Simonsen i Tvingstrup imod dom for 20 rigsdaler resterende stedsmål af KM anpart korntiende af Ørridslev sogn, hvortil han svarede på sognemændenes vegne, at eftersom KM ordre forskåner ryttergårdene for al restants at skal være fri og efterladt, så formener han, at sognet bør være fri for denne tiltale, hvilket blev dømt.

23/8 1672.

** Just Hansen amtsskriver på lensmandens vegne stævnede efterskrevne sandemænd i herredet for deres ed og tov anlangende sl Hans Christensen af Sneptrup efter loven at afsige, og han gav 1.kald på førnævnte sandemænd sl Hans Christensens banemand at udrede.

(171)

** Jens Hansen, født i Serridslev, begærede herredsmændenes kundskab, hvorledes han har skikket sig og hvad dem om hans skrøbelighed er bevidst, og dernæst fremlagde et tingsvidne 28/6 1643, hvor han begærede sit stokkenævn, og efterskrevne vidnede, at hans forældre var Hans Jensen og Maren Frandsdatter, som boede og døde i Serridslev by Nebel sogn, og han har skikket sig kristeligt ærligt og vel, og anlangende hans skrøbelighed, at da han tjente i Riis, påkom der ham en stor sygdom om vinteren, og i samme sygdom kom frost i hans fødder, og deraf bekom den ulykkelige skrøbelighed, og nu gav herredsmændene ham et godt vidne og kundskab, og han lang tid har haft sit tilhold i Ejer, og efter samme sygdom måtte han lade sit højre ben afskære og halvparten af venstre fod.

** Peder Ibsen i Riis lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Ibsen i Horndrup på hr Christen Jensens vegne i Sneptrup med opsættelse 12/7 fremlagde et skriftligt indlæg anlangende korntiende, som Envold Christensen i Tammestrup var ham skyldig, hvorefter Envold Christensen fremlagde sit indlæg, og der blev afsagt dom: Envold Christensen bør betale den tiende, han vedgår, men angående tienden for 1661, som han fragår, som årligt burde fordres og i tingsvidne indføres, så indfinder fogden denne post for sin overdommer.

(173)

30/8 1672.

** Jørgen Jørgensen Møller af Sattrup stævnede Jens Nielsen Møller i Urup mølle for dom anlangende den hest, som han ihjelskød for Jørgen Møller, og fremlagde et kontrakts tingsvidne 26/7 sidst forleden, og satte i rette, om han ikke burde betale samme hest. opsat 6 uger.

** Just Hansen amtsskriver på slotsherrens vegne. Anders Jensen, som er anholdt på Skanderborg slot, begærede, at Christoffer Eriksen tillige med ham ville lægge hånd på sl Hans Christensen af Sneptrup, hvortil Christoffer Eriksen svarede, at så vidt lands lov og ret formår i denne sag, skal blive efterkommet, så vidt ham vedkommer.

** Rasmus Jensen i Kattrup på sin søn Mikkel Rasmussens vegne med opsættelse 19/7 stævnede Peder Jensen i Tebstrup imod dom, og der blev afsagt dom: Peder Jensen bør betale 6 daler, som han søges for.

** Just Hansen amtsskriver på lensherrens vegne med opsættelse 5/7 stævnede menige mænd i Ørridslev sogn, hvortil at svare mødte regiments kvartermester Mikkel Levin Køning og fremlagde Just Hansens kvitteringer på samme tiende, men da den ikke var betalt rettidigt, ville han samme proces sig have forbeholden, samt fremlagde hans skriftlige indlæg, at når ryttergårdene tienderne havde betalt, da er de ej amtmændene eller skrivere i nogen måde undergivet, hvorfor fogden ikke turde på deres fæste at kende, men indfandt samme sag for sin gunstig overdommer.

(175)

6/9 1672.

** Just Hansen amtsskriver på slotsherrens vegne lod afhjemle syn på en vejrmølle på Tammestrupgårds mark, som er opbygget i Envold Christensens kålhave, og hvorpå kunne males gryn og malt.
 
** Just Hansen på lensherrens vegne stævnede sandemændene i herredet og gav 2.kald på dem anlangende sl Hans Christensen af Sneptrup, som blev død fundet i Egebjerggård 3.pinsedag, hans bane efter loven at udlede, og fremlagde en landstings lysningsseddel til samme sandemænd.

(176)

** Just Hansen amtsskriver på lensherrens vegne stævnede Christoffer Eriksen i Egebjerggård for lovmål, og Anders Jensen, som er anholdt på Skanderborg slot gjorde sin ed og begærede 2.gang, at Christoffer Eriksen ville lægge hånd på sl Hans Christensen, fordi han er skyldig i hans død, og ydermere sagde han, at han ville gå til sin død derpå, hvortil Christoffer Eriksen svarede, at vidnesbyrdene kan det noksom udvise.

** Jep Nielsen i Ørridslev stævnede Rasmus Andersen Hyrde i Ørridslev for vidne og dom, og han gav klage over ham, formedelst han slog en hans bedste ko ihjel for ham, og han benægtede ikke, at han slog den.

** Jep Nielsen i Ørridslev satte i rette, om ikke Rasmus Andersen Hyrde jo bør at betale ham for hans ko. sagen blev opsat 14 dage.

** Christen Knudsen Bhi i Testrup stævnede Christen Sørensen, som tjener i Borup for dom, og tiltalte ham for 15 sletdaler, som han har leveret ham for et par stude, som han har købt af ham, og ikke samme stude i hånd og hævd bekommet har. sagen blev opsat 6 uger.

(177)

** kvartermester Mikkel Levin Køning på løjtnant Peder Klejs vegne af Riis med opsættelse 21/6 stævnede Søren Nielsen i Riis for dom, som lød: han bør betale hvis, han med resterer, og da han har siddet overhørig og ikke betalt i rette tide, hans fæste at være forbrudt efter recessen.

13/9 1672.

** Just Hansen amtsskriver på lensherrens vegne stævnede Christoffer Eriksen i Egebjerggård for lovmål og fremlagde Anders Jensen, som er anholdt på slottet, hans supplikation til amtmanden, at han vil anbefale, Christoffer Eriksen og han må lægge hånd på den afdøde Hans Christensen, at Gud som en retfærdig dommer noget tegn lader se, hvem i hans død skyldig er, hvortil Christoffer Eriksen svarede, at da sagen allerede var i sandemænds hænder, vidste han ikke videre deri at gøre.

(178)

** Christen Sørensen i Borup stævnede Christen Knudsen Bhi i Testrup for vidner, og efterskrevne vidnede, at Christen Sørensen i sommer solgte Christen Knudsen to stude, som var friske og føre 14 dage derefter.

** den sag med Just Hansen amtsskriver anlangende ritmester Vinters gård i Ejer er endnu opsat 14 dage.

** den sag med Jens Hansen i Ørskov og obersten er opsat 14 dage.

** Jens Andersen i Davding, herredsfoged i Tyrsting herred, stævnede ritmester Anders Eriksen Vinter af Ejer samt manden, der boer i det pantsatte hus, og Hans Eriksen Peder Eriksen sst og Gertrud Eriksdatter i Hemstok med lovværge, og fremlagde en varselsseddel af Viborg landsting til sl Erik Vinters børn, og eftersom sl Erik Vinter af Ejer hans børn ikke har villet indløse det pantsatte hus i Ejer, som er pantsat til sl Anders Jensen, satte derfor i rette, om det ikke burde efterfølge Jens Andersen og hans medarvinger. sagen blev opsat 6 uger.

(179)

** regimentskriver Anders Lindvig stævnede en del oberst Rantzau rytterbønder, og synsmænd afhjemlede syn på efterskrevne ryttergårde for hvis brøstfældighed, der derpå kunne findes.

(181)

** Christen Frost på regimentskriverens vegne stævnede alle KM og ryttergårdes besiddere for dom og formente, at enhver af de indstævnede bør sin påboende gård forsvarligt inden 6 uger at opbygge og reparere, eller derefter at betale, såvel som lide på deres fæste. opsat 6 uger.

20/9 1672.

(182)

** Just Hansen amtsskriver på lensherrens vegne stævnede Hans Nielsen i Egebjerg og hans hustru Maren Ingildsdatter Rasmus Rasmussen og hans hustru Tyra Frandsdatter Christoffer Eriksen og hans hustru, Anne Nielsdatter, Maren Jensdatter med flere for vidner angående sl Hans Christensen, som blev død i Egebjerggård 3.pinsedag, og Maren Sørensdatter vidnede, at 2.pinsedag kom Christoffer Eriksen med en tørvespade og sagde, nu har jeg givet ham så meget, han skal føle i to dage, hvortil han svarede, at Anders Jensens søster har vidnet ham usandt på, og andre vidnede, at da Maren Sørensdatter med andre piger kom ind fra haven, sad han for sin bordende.

(183)

** Just Hansen stævnede sandemændene i herredet og gav dem 3.kald anlangende afgangne Hans Christensen, som blev død fundet i Egebjerggård 3.pinsedag hans banemand at udlede.

** Mikkel Mikkelsen af Kattrup. Poul Eriksen af Bjerager på sine broderbørns vegne i Overby bekendte, at han havde forundt Mikkel Mikkelsen og hans hustru Maren Nielsdatter den halve selvejer bondegård i Overby, som nu til rytterhold er udlagt, og hans sl bror Søren Eriksen og hustru Lene Sørensdatter tilforn påboede og fradøde, som han skal have nyde og beholde i 12 1/2 år, og skal han holde den ved hævd og lige.

** den sag med Jep Nielsen og Rasmus Hyrde er endnu opsat 4 uger.

(184)

27/9 1672.

** Christoffer Sehested, slotsherre over Skanderborg amt, stævnede Karen Andersdatter Vævepige af Egebjerg for at vidne om en samtale imellem hende og Rasmus Rasmussen og hans hustru Tyra Frandsdatter angående Anders Jensen og den afgangne Hans Christensen, men hun var ikke mødt.

** Just Hansen med opsættelse 16/8 stævnede ritmester Anders Eriksen Vinter, og der blev afsagt dom: da kopi af KM benådningsbrev fremlægges, hvori Anders Vinter samme gård forundes hans livstid, da turde fogden sig ikke understå derpå at kende, men indfinder den for sin overdommer.

** Niels Sørensen Degn i Båstrup et afkald. Anders Iversen i Horsens på Karen Nielsdatters vegne, nu værende i København, såvel som Hans Nielsen i Ustrup hans vegne, Jens Rasmussen i Brørup på hans hustru Kirsten Nielsdatters vegne gav ham afkald for al den arv lod og part, som dem kunne arveligt tilfalde efter sl Niels Iversen, som boede og døde i Båstrup, og de takkede ham for god redelig betaling.

** Hans Jonasen i Elling på regimentskriverens vegne. synsmænd afhjemlede syn og taksering af den gårds brøstfældighed, som Rasmus Nielsen og Niels Sørensen påboer.

(185)

** Hans Jonasen til 4.ting æskede til skifte i morgen efter ----.

** Mikkel Skovrider i Yding advarede alle og enhver, som holder geder på KM skove, at de afskaffer dem inden næstkommende mandag.

4/10 1672.

** Just Hansen amtsskriver på lensherrens vegne. synsmænd afhjemlede syn på en vejrmølle på Tammestrupgårds mark I Envold Christensens kålhave.

(186)

** Anders Ibsen i Horndrup på sine egne såvel som Mads Rasmussen og Morten Sørensens vegne stævnede Staffen Andersen i Horndrup Poul Envoldsen Las Sørensen Rasmus Sørensen Søren Jensen Terkelsen og Jens Sørensen og tiltalte dem, for de har ladet ham og de andre stævne for syn til jord på Horndrup mark, og fremlagde et tingsvidne 6/12 1643, hvori findes indført en dom, udstedt af Tåning birketing 1576 angående forlig om marktrætte, hvor deres navngivne formænd havde udlagt jord til de indstævnedes gårde, hvorfor han mener, der ikke bør komme syn eller reb på den mark, hvor udlæg een gang er sket. sagen blev opsat 4 uger.

(187)

** Mads Nielsen i Grumstrup et afkald. Sejer Jørgensen i Gesing og Mikkel Pedersen i Grumstrup gav ham afkald for al den arv, som de arveligt kunne tilfalde efter hans sl hustru Karen Andersdatter, førnævnte Sejer Jørgensens mor og Mikkel Pedersens oldemor, som boede og døde i Grumstrup.

11/10 1672.

** Mikkel Christensen i Yding, KM skovrider, lod afhjemle oldensyn på KM skove, men der fandtes ikke nogen olden i skovene.

** Rasmus Andersen i Ustrup stævnede Jep Nielsen i Ørridslev for vidne anlangende en ko, som de omtvister, og efterskrevne vidnede, at de een gang havde vidnet i sagen, og vidste ikke videre.

** Jørgen Jørgensen Møller af Sattrup med opsættelse 30/8 stævnede Jens Nielsen i Urup, som blev tildømt at betale resten på førnævnte hest efter deres kontrakts indhold.

(188)

18/10 1672.

** Christen Knudsen Bhi i Testrup med opsættelse 6/9 stævnede Christen Sørensen, som mødte og svarede, at Christen Knudsen afkøbte ham et par stude, men ikke han lovede at stå Christen Bhi for dem, og Christen Bhi fremlagde tingsvidne 13/9, og der blev afsagt dom: Christen Sørensen bør betale Christen Bhi 15 sletdaler inden 15 dage.

** Jep Nielsen i Ørridslev med opsættelse 6/9 fremlagde et tingsvidne af samme dato, og satte i rette, om Rasmus Hyrde ikke burde at betale samme ko, og Rasmus Hyrde fremlagde et skriftligt svar, hvori han benægter at have slået koen ihjel, men den er død af sygdom, hvorpå der blev afsagt dom: da Rasmus Hyrde ikke benægter at have slået koen, hvorefter den er død, så bør han betale halvparten efter vurderingen.

(1)

** tingbogens autorisation.

** ransnævninge vargærd skursnævninge.

(2)

25/10 1672.

** Jens Andersen i Davding, herredsfoged i Tyrsting herred, med opsættelse 13/9 stævnede ritmester Anders Eriksen Vinter af Ejer Hans Eriksen Peder Eriksen sst og Gertrud Eriksdatter i Hemstok med lovværge for dom, som sl Anders Jensen, forrige herredsfoged i Tyrsting herred, hans efterladte børn og arvinger agter at lade forhverve, og satte i rette om det pantsatte hus ikke bør efterfølge Jens Andersen og hans medarvinger, og fremlagde et pantebrevs tingsvidne 9/7 1652, udstedt af Erik Jensen Vinter i Ejer, på 50 sletdaler til betaling 1653, og fremlagde en dom af Voer herreds ting 20/3 1663 samt et vurderingsvidne 27/8 1669 og et tilbudsvidne 24/5 sidst afvigte og opskrift på sagens omkostninger, hvorefter der blev afsagt dom: det pantsatte hus bør efterfølge Jens Andersen og hans medarvinger til evindelig ejendom.

(5)

** Hans Jonasen i Elling med opsættelse 13/9 stævnede en del oberst Ditlev Rantzaus regiments udlagte efterskrevne bønder imod dom og formente, det enhver indstævnet bør sin gård inden 6 uger at opbygge, eller dets bygfæld inden 15 dage at betale, og lide på deres fæste, hvilket de blev tildømt.

2/11 1672.

(6)

8/11 1672.

** Peder Simonsen i Tvingstrup et skøde. Hans Andersen af Tendrup på Dines Simonsen, borger i København, Niels Simonsen og Jørgen Simonsen sst, såvel som Søren Simonsen, boende i Norge i Bohuslen på Esholt deres vegne Peder Mikkelsen i Tvingstrup på sin hustru Maren Simonsdatters vegne solgte og skødede til deres kære bror Peder Simonsen og hans arvinger al den arvelod, som de kunne være arveligt tilfaldet efter deres sl far Simon Nielsen, som boede og døde i Tvingstrup i den selvejer bondegård sst, som Peder Simonsen iboer.

(7)

** Anders Ibsen i Horndrup stævnede menige Horndrup bymænd samt forrige synsmænd, som har synet på Horndrup mark, og synsmænd afhjemlede syn på Horndrup mark, som Anders Ibsen foreviste dem, af skellet mellem hans enghave og Staffen Andersens eng, som er sat på hans grund.

(9)

15/11 1672.

** Anders Ibsen i Horndrup stævnede Staffen Andersen i Horndrup for vidne, og efterskrevne vidnede, at Staffen Andersens mellemgærde er indflyttet på Anders Ibsens grund, og det gærde til den gård, Rasmus Sørensen og Jens Sørensen med deres far Søren Terkelsen påboer, er også sat på Anders Ibsens grund.

(10)

** kvartermester Mikkel Levin Køning af Lundum stævnede Jens Andersen i Lundum for dom for hvis, han med resterer af hans påboende gårds afgift og landgilde, og satte i rette, om han ikke bør betale inden 15 dage, og for han har siddet modvillig, hans fæste derfor at være forbrudt, hvilket han blev tildømt.

** Peder Olufsen i Hem. synsmænd afhjemlede syn på Ladegårds kirkes brøstfældighed.

(11)

22/11 1672.

** kvartermester Mikkel Lindvig af Lundum på major Poul Krembjergs vegne. synsmænd afhjemlede syn på den ryttergårds brøstfældighed, som Peder Sørensen i Tebstrup påboer, samt taksering af hans rytters mundering og hans gods og løsøre, eftersom han sig ej efter KM forordning kan mundere. varsel til Peder Sørensen.

(12)

** kvartermester Mikkel Lindvig stævnede Peder Sørensen i Tebstrup for dom, for han sig ikke efter KM ordre har munderet, eller holdt en karl at ride for sig, og lader gården så forfalde, hvorfor han bør klarere hvis, han med resterer, og have sit fæste forbrudt, hvilket han blev tildømt.

(13)

** Hans Jonasen i Elling på regimentskriverens vegne stævnede efterskrevne, som på det udlagte gods har begået lejermål, hvorfor de bør betale deres bøder, hver karlsperson 12 rigsdaler og kvinder 6 rigsdaler. sagen blev opsat 14 dage.

29/11 1672.

** Søren Sørensen i Tebstrup. efterskrevne vidnede, at hans drengebarn er meget vanfør og har nedløb, og han ikke har nogen middel, at han kunne betale nogen badskærløn for dens helbred, så han er højlig fornøden at besøge godtfolk om nogen hjælp i Guds navn til barnets førlighed.

(14)

6/12 1672.

** Anders Holgersen. synsmænd afhjemlede syn på nogle gærder, som var borttaget, og han beskylder Erik Eskesen og hans hustru og børn for en del deraf, og en part Jens Nielsen og hans børn, som de lovede at sætte op igen.

** Anders Holgersen stævnede krigskommissærens tjenere for dom for alt hvis, de med resterer af landgilde og andet fra 1665 og hidindtil. sagen blev opsat 4 uger.

(15)

** Anders Holgersen stævnede Jens Nielsen i Urup mølle for dom og tiltalte ham for resterende skyld, 20 tønder mel og 13 daler. opsat 1 måned.

** Hans Jonasen i Elling på regimentskriverens vegne med 14 dages opsættelse begærede dom for lejermålsbøder, som de blev tildømt at betale.

13/12 1672.

(blev ingen ting holdt formedelst Guds strenge vejrlig, og mødte ingen af herredsmændene ved tinget)

20/12 1672.

** Søren Jensen i Eldrup, kirkeværge til Tolstrup kirke. synsmænd afhjemlede efter KM forordning syn på Tolstrup kirkes brøstfældighed

(16)

** Niels Stigsen i Riis kirkeværge. synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, som findes på Ovsted kirke

(17)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård. synsmænd afhjemlede syn på Hansted kirke, hvad brøstfældighed derpå findes.

(19)

** Anders Holgersen på kirkeværge Niels Pedersen i Lundum hans vegne. synsmænd afhjemlede syn på Lundum kirkes brøstfældighed.

(20)

** Søren Sørensen i Lundum oplyste en grå hest, som er kommet til ham, og han har haft hos sig 3 uger, om nogen ejermand vil vedkende sig den.

10/1 1673.

** ransnævninge skursnævninge vardgierd foged skriver tinghører.

** Claus Sørensen af Skanderborg på slotsherrens vegne stævnede Anders Ibsen i Horndrup for syn, og synsmænd afhjemlede deres syn på Horndrup mark, hvor de havde overmålt enhver bymand sin agerjord.

(22)

** Jens Mikkelsen i Ås, kirkeværge til Søvind kirke. synsmænd afhjemlede syn på Søvind kirkes brøstfældighed.

(23).

** Sejer Sørensen i Ballebo. synsmænd afhjemlede syn på Gangsted kirke hvis brøstfældighed, derpå findes.

(25)

** Hans Jonasen i Elling lod fordele efterskrevne for gæld.

** Peder Nielsen i Overby til 3.ting oplyste en brun hest, som har været hos ham en måned før jul, og som blev vurderet for 1 rigsdaler.

17/1 1673.

** Mads Jonsen i Båstrup, kirkeværge til Hylke kirke. synsmænd afhjemlede syn på Hylke kirkes brøstfældighed

(26).

** Anders Holgersens sag med restants er endnu opsat 14 dage.

24/1 1673.

** Anders Ibsen i Horndrup på sine egne og sandemænds vegne begærede kopi af en landstings stævning, hvortil Rasmus Jensen svarede, at han burde hente den hos den forordnede stævningsskriver i Viborg.

(27)

** Jørgen Hansen i Horsens et skøde. Jens Andersen i Davding, herredsfoged i Tyrsting herred, og Peder Andersen i Troelstrup solgte og skødede fra dem deres hustruer og arvinger og til Jørgen Hansen og hans arving et selvejer bondehus i Ejer, som ritmester Anders Vinter iboede.

(28)

31/1 1673.

** hr Christen Jensen i Sneptrup et afkald. hr Jens Jensen Storring af Ejer gav hr Christen Jensen afkald for al den arvelod, som hans hustru Sofie Christensdatter var arveligt tilfaldet efter hendes sl far Christen Sørensen, som boede og døde i Tammestrup og hendes sl søster Lisbet Christensdatter, og han takkede hr Christen Jensen for god og redelig betaling.

** Rasmus Jensen i Kattrup. efter KM befaling afhjemlede synsmænd syn på Kattrup kirkes brøstfældighed.

(29).

** samme Rasmus Brungsen. synsmænd afhjemlede syn på det hus i Kattrup, som hører til Kattrup kirke, som Mikkel Mikkelsen i Overby tilforn iboede.

(30)

** Johan Sommer af Underup, fuldmægtig over de von Sprechelers gods af Hamborg stævnede Christoffer Pedersen i Ørridslev imod dom anlangende en stud, som han havde afstået til ham, men taget igen. opsat 6 uger.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård. synsmænd afhjemlede syn på Egebjerg mølle, som på nytårsnat udbrød, for hvis brøstfældighed og skade derpå er sket, og da var udbrudt over den vestre dæmning 25 alen i længden og 4 alen i bredden, og der er anvendt efterskrevne til reparation af dæmning og omløb.

(31)

** Anders Holgersen. synsmænd afhjemlede syn på Urup mølle, som er ganske udbrudt, møllestenene i stykker og mølleværket ganske øde, så den kan ikke repareres ringere end med 100 rigsdaler.

** Anders Holgersen efter opsættelse 6/12 æskede dom over generalkrigskommissærens efterskrevne tjenere til Hanstedgård for alt hvis, de med resterer og fremlagde en dom 22/1 1669 med restants 1665-1668, og efter en dom 12/1 1672 for restants 1668-1673, som de blev tildømt at betale.

(33)

** Anders Holgersen efter samme opsættelse æskede dom over Jens Nielsen i Urup mølle for hvis, han ham skyldig er, som han blev tildømt at betale.

** Anders Holgersen på hr Peder Mortensens vegne i Lundum efter opsættelse 5/12 æskede dom over efterskrevne, som rester med tiende, som de blev tildømt at betale.

(34)

7/2 1673.

** Anders Ibsen i Horndrup på slotsherrens vegne stævnede Asmus Trompeter til hans kvarter hos Niels Brixen i Hylke, kornettens tjener Laurids Sørensen og Peder Jonsen paukeslager, og Christen Rasmussen i Båstrup gav klage over dem, formedelst de gik i vejen for ham, da de gik ud fra kirken, og de overfaldt ham på kirkevejen og slog ham med sten og deres dragne kårder, og han var næppe kommet fra dem med sit liv.

** Anders Ibsen. efterskrevne vidnede om rytternes overfald på Christen Rasmussen, som ikke gav dem årsag til klammeri.

(35)

14/2 1673.

** Christoffer Pedersen i Ørridslev. efterskrevne vidnede, at den halve gård, som Hans Rasmussen i Ørridslev påboer, er lige så god på brug både i mark og by som den halve gård, Christoffer Pedersen påboer.

** Niels Ibsen i Grumstrup, kirkeværge til Vedslet kirke. synsmænd afhjemlede syn på Vedslet kirkes brøstfældighed.

(36)

** Jens Pedersen Ky på oberst Ditlev Rantzaus vegne stævnede Jens Hansen i Ørskov til hans svogers Las Jørgensen, som han sidst holdt hus, og talte med hans steddatter, for dom angående hans supplikation, som angiver, at han ingen hjælp har befundet hos obersten, og satte i rette, at han pligtig er samme at bevise. sagen er opsat 6 uger.

(37)

21/2 1673.

** Mikkel Andersen i Nissumgård på Just Hansen amtsskrivers vegne gav kald og varsel til efterskrevne nævninger i Voer herred, som er opnævnt til at gøre deres ed og tov over Laurids Sørensen, som tjener kornetten i Hylke, anlangende kirkefred om det slagsmål efter tingsvidne 7/2.

** Mikkel Andersen i lige måde gav kald og varsel på nævninger til at gøre deres ed og tov over Asmus Trompeter i Hylke, som forskrevet er.

** Mikkel Andersen gav 1.kald på efterskrevne nævninger for samme kirkefred, som 1.vidne om formelder, over Peder Paukeslager i Hylke.

** hr Christian Zidsker i Kattrup. synsmænd afhjemlede deres syn på Kattrup præstegårds brøstfældighed i nærværelse af Jørgen Olufsen på sin mors vegne.

(38)

** Rasmus Andersen Bråd på deres excellence og participanter i Brobyværk på Fyn deres vegne stævnede for Urupgårds port Peder Hansen af Hamborg angående hans afdøde bror Cornelis Hansen, forrige forvalter over Brobyværk, i København hans efterladte regnskabsbøger breve og dokumenter Brobyværk vedkommende, som Peder Hansen efter hans brors død sig med befattet og haft har, samt gøre dem fornøjelse for hans sl brors forvaltning og dets regnskaber, som er uklareret, og fremlagde en beskikkelse til Johan Tømmermand i København, hvor Cornelis Hansen boede, angående hvad, der er sket med hans bøger breve og dokumenter efter hans død, dateret København 7/3 1671, hvorpå fandtes påskrevet, 22/3 1658 døde Cornelis Hansen i min gård i store Færgestræde, og hans efterladte midler blev af rettens betjente straks forseglet indtil 27/8 1661, hvor de ved rettens middel blev registreret, og alle regnskabsbøger og dokumenter angående Brobyværk blev leveret Peder Hansen af Hamborg hans tjener Johan Bockman, underskrevet Jon Jacobsen, og fremlagde en beskikkelse til Peder Madsen, renteskriver i København, angående hvad er sket med et skrin, indeholdende Cornelis Hansens breve og regnskabsbøger, hvorpå er påskrevet, at han har aldrig set noget skrin, men bøger og breve fandtes i en lærredspose, dateret København 31/10 1671, og der blev fremlagt et indlæg, at Peder Hansen, købmand af Hamborg, bør irettelægge regnskabsbøger og breve, Brobyværk vedrørende, hvorefter Peder Mikkelsen, forpagter på Urup, fremlagde sit skriftlige indlæg, at Peder Hansen ikke har sin bopæl på Urup, så han bør stævnes til sit værneting i Hamborg. sagen blev opsat 6 uger.

(45)

28/2 1673.

** Laurids Knudsen i Borup på sin søster Kirsten Knudsdatters vegne i Hatting tilbød Niels Jørgensen i Eldrup pant på det gårdsavl på Horsens mark, som ham er tillagt over skifte efter sl Søren Knudsen i Hatting på Maren Sørensdatters vegne, om han vil annamme pant derpå, og give hans søster Kirsten Knudsdatter afkald, hvortil han svarede, at når han ville sætte ham det i pant for 100 sletdaler og give ham forsikring på 50 sletdaler, så vil han annamme pant derpå og give afkald.

** Peder Staffensen i Lundum æskede til skifte efter hans sl far Staffen Pedersen, som boede og døde i Lundum, alle den sl mands arvinger og kreditorer. varsel til Søren Staffensen i Lundum Rasmus Nielsen i Eldrup Erik Eskesen i Ørskov Rasmus Lauridsen i Vrigsted.

** Laurids Frost i Hoved, kirkeværge til Ørridslev kirke. synsmænd afhjemlede syn på Ørridslev kirkes brøstfældighed.

(47)

** Peder Zeibig på KM og overjægermesterens vegne et syn. synsmænd afhjemlede syn på hvis, som er ulovligt hugget i efterskrevne skove.

(48)

** Anders Ibsen på slotsherrens vegne gav 2.kald på nævninger for at gøre deres ed og tov over Laurids Sørensen, som tjener kornetten i Hylke, anlangende kirkefred angående det slagsmål, han har begået på Hylke kirkevej mod Christen Rasmussen i Båstrup.

** Anders Ibsen i lige måder 2.kald på efterskrevne nævninger for at gøre deres tov over Asmus Trompeter i Hylke, anlangende samme kirkefred.

** Anders Ibsen i lige måder 2.kald på efterskrevne nævninger for at gøre deres ed og tov over Peder Paukeslager for samme kirkefred.

** Anders Ibsen begærede kopi og tingsvidne efter en seddel, som Rasmus Jensen af Tåning for retten fremlagde og begærede læst og påskrevet, dateret Vinderslevgård 1/2 1673 D Rantzau, at da Sejer Knudsen og Laurids Sørensen Egebjerg i Tåning imod lov og ret deres gårds grund og ejendom ej vil forsvare, uanset han har befalet dem det, og da der også trættes om Rasmus Jensens gårds grund, så befales de alle at møde på Viborg landsting 12/3 med deres fæstebreve, såfremt enhver, som ulydig befindes, ikke på sit fæste vil tiltales.

(49)

7/3 1673.

** Anders Ibsen i Horndrup på slotsherrens vegne gav 3.kald på sandemænd, som er opnævnt for at gøre deres tov anlangende kirkefred, hvor til de svarede, at intet var fremlagt under forsegling, hvorefter de kunne gøre deres tov.

** Christoffer Eriksen i Egebjerggård stævnede Just Hansen amtsskriver Morten Lutter i Horsens og Maren Sørensdatter i Egebjerg alle for vidne, og efterskrevne vidnede, at Maren Sørensdatter havde bekendt for dem, at Morten Lutter havde tilskyndet hende til at vidne på Christoffer Eriksen, på det hun kunne frelse hendes brors liv, som sad anholdt på Skanderborg, og blev fremlagt Morten Lutters brev, hvori han nægter at have købt Maren Sørensdatter til at vidne i hvis, hun tilforn har vidnet i den drabssag med hans sl hustrus bror.

(51)

** Knud Andersen i Birk lod fordele Jørgen Andersen i Serridslev for 12 sletdaler, som er resten af hans udgivne brev, dateret 10/10 1670.

** Rasmus Jensen i Dørup på sine egne og efterskrevne Dørup bymænds vegne fremlagde deres bys vide og vedtægtsbrev.

(52)

** Jens Poulsen, forvalter over Gabriel von Marselis gods stævnede alle efterskrevne hans tjenere og irettelagde en skriftlig restants, som de blev tildømt at betale.

(55)

14/3 1673.

** Peder Zeibig på KM og overjægermesterens vegne stævnede Anders Jespersen i Overby Mikkel Mikkelsen sst Rasmus Jensen i Kattrup og Eske Hansen sst for dom for ulovlig skovhugst, som er begået i deres skovsparter. sagen blev opsat 6 uger.

** Johan Sommer af Underup med opsættelse 31/1 fremlagde et tingsvidne af Nim herreds ting 6/11 1672, hvori efterskrevne vidnede, at de to stude, som Christoffer Pedersen af Ørridslev havde på græs hos Søren Simonsen i Vinten, dem lod han selv afhente, skønt han sagde, at den ene tilhørte Johan Sommer, og nu svarede Christoffer Pedersen, at han aldrig havde solgt Johan Sommer en stud, eller bekommet noget af ham, hvorefter der blev afsagt dom: da Christoffer Pedersen nægter at have solgt en stud til Johan Sommer, som dog sætter i rette, om Christoffer Pedersen ikke bør betale ham den, så tør fogden sig ikke understå i samme sag at kende, men indfinder det for sin gunstige overdommer.

(57)

21/3 1673.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup stævnede Knud Hansen og Morten Hansen i Torrild for vidner, og efterskrevne vidnede, at 2.juledag var Knud Hansen og hans bror Morten Hansen hos Mikkel Pedersen og fæstede hans bondegård i Fensholt, og lovede ham 16 rigsdaler til fæste, og de lovede at antage samme gård til skt Volborgdag førstkommende.

(58)

** Just Hansen amtsskriver på lensherrens vegne stævnede Anders Ibsen i Horndrup for dom og fremlagde en skriftlig befaling, eftersom af Christen Rasmussen i Båstrup hans indgivne klage fornemmes, hvorledes han af Rasmus Trompeter Peder Paukeslager og kornet Rabes tjener Laurids Sørensen på hans rette vej er blevet overfaldet, så forordnes Anders Ibsen samme sag at påtale, Skanderborg slot 28/1 1673 Just Hansen, og han fremlagde et indlæg, at da Anders Ibsen imod samme befaling ikke på KM vegne har forfulgt sagen, om han ikke derfor bør have sit fæste forbrudt. på Anders Ibsens begæring blev sagen opsat 6 uger.

(59)

** Just Hansen stævnede alle de beholdne bønder så mange, som med noget resterer efter restants indhold, om de ikke bør betale. opsat 14 dage.

** Villum Badskær af Horsens stævnede Peder Gjordsen i Hoved imod dom og tiltalte ham for 4 sletdaler og et læs hø, som han skylder ham, for hans hustrus arm han lægede. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Nielsen i Urup mølle. synsmænd afhjemlede syn på Urup mølle for hvad derpå, siden den nu sidst udbrød, kan være bekostet og anvendt.

(60)

4/4 1673.

** den sag med KM restants er endnu opsat 14 dage.

** Mikkel Andersen i Nissumgård fremlagde en skriftlig befaling i Anders Ibsens sag imod herredsfogden og skriveren, at han som foged og Niels Sørensen i Skanderborg som skriver at betjene retten.

** Anders Ibsen i Horndrup stævnede Jonas Hansen i Elling herredsfoged og Niels Hansen herredsskriver for vidne, og efterskrevne vidnede, at 7/3 for retten hørte de, at Anders Ibsen i Horndrup, at hvis vidner og dokumenter, som var forhvervet i den sag anlangende den kirkefred med Christen Rasmussen i Båstrup, begæredes af rettens betjente måtte oplæses af tingbogen.

(61)

** Rasmus Andersen Bråd fuldmægtig på deres excellence og herrer participanter i Brobyværk på Fyn deres vegne med opsættelse 21/2 for Urupgårds port stævnede Peder Hansen af Hamborg, og fremlagde en dom af Københavns rådstue 25/10 1671, hvori er indført efterskrevne registrering af sl Cornelis Hansens gods, som blev forseglet 22/3 1658 samt et tingsvidne af samme byting 2/12 1672, hvori er indført Peder Hansens indlæg indeholdende, at han aldrig har haft hans sl brors regninger i forvaring, men de må af andre folk være borttaget, hvorimod at svare mødte Peder Hansens svigersøn Paulus Gerdrandt af Hamborg og fremlagde hans indlæg, og i blandt andet findes indført i foromrørte rådstuedom en beskikkelse til Peder Hansen af Hamborg, som svarede, at han intet efter hans sl bror arvede og ville ikke heller gælde, og svor ved sin højeste ed, at han ikke vidste, hvor hans sl brors skrin var, og der blev afsagt dom: da Peder Hansen har nægtet imod Jon Jacobsens vidne anlangende sl Cornelis Hansens skrin, da ved fogden sig ikke dommer i denne sag, men indfinder det for sin gunstige overdommer.

(65)

11/4 1673.

(og mødte ikke flere folk, derfor intet blev bestilt)

18/4 1673.

** Rasmus Jensen i Hadrup til 3.ting lovbød den selvejer bondegård i Elbæk, som Simon Hansen og Peder Andersen sst påboer, som Rasmus Jensen tilforn har købt. varsel til Mikkel Rasmussen i Hadrup Morten Rasmussen Rasmus Rasmussen Else Rasmusdatter Anne Cathrine Rasmusdatter med deres lovværger.

** Just Hansen amtsskriver med opsættelse 21/3 næst forleden fremlagde en skriftlig restants for 1672, som de blev tildømt at betale.

(69)

25/4 1673.

** Peder Mikkelsen, forpagter på Urupgård, stævnede samtlige efterskrevne Urup tjenere imod dom for hvis, de med resterer af landgilde og andet. sagen blev opsat 6 uger.

** korporal Frederik Norendorf et skøde. Rasmus Jensen af Hadrup solgte og skødede fra sig og hustru Anne Mikkelsdatter og deres arvinger og til Frederik Norendorf og arvinger den bondegård i Elbæk, som Simon Hansen og Peder Andersen påboer og to gadehuse.

(70)

** Anders Ibsen i Horndrup på overjægermesteren og Peder Zeibigs vegne med opsættelse 14/3 fremlagde et synsvidne 28/2, hvortil Anders Jespersen i Overby svarede, at det, som var hugget i hans ejendoms skov, det var bortstjålet, og Mikkel Mikkelsen sst svarede, at eftersom der var umyndige børn, som er arvinger til den halve selvejer bondegård, han påboer, så formener han, de bør have kald og varsel, og der blev afsagt dom: da sagen lader sig ærerørig anse, da ved fogden ikke deri at kende, men indfinder det for sin gunstige overdommer.

(71)

2/5 1673.

** den sag anlangende Anders Ibsen i Horndrup og Just Hansen amtsskriver er endnu opsat 14 dage med begge parters bevilling.

** kvartermester Mikkel Levin Køning på sin majors vegne. synsmænd afhjemlede syn og taksering af brøstfældighed på KM gæstegård i Ejer, som Jens Madsen og hans far påboer.

(73)

** hr Laurids Pedersen i Hylke lod afhjemle syn på Hylke præstegårds brøstfældighed.

(74)

** hr Christian i Kattrup stævnede Jens Ibsen i Kattrup og Rasmus Andersen sst imod dom for et års huspenge af den gård i Kattrup, hr Christian har holdt rytter af. opsat 14 dage.

** Villum Badskær i Horsens med opsættelse 21/3 fremlagde et skriftligt indlæg, at han forårsages at stævne Peder Gjordsen i Hoved anlangende hans hustru, som kom til ham 10/6 1671, og hendes venstre arm var ulykkeligt i to nær albuen, hvorfor han hende, næst Guds hjælp, havde hjulpet, så hun kunne bruge den til nytte igen, og for samme hans møje havde Peder Gjordsen lovet ham 10 sletdaler og et læs hø, hvoraf han har fået 6 sletdaler, hvorefter Peder Gjordsen fremlagde sit svar, at han var bartskæren intet skyldig, og der blev afsagt dom: da Peder Gjordsen ikke ved ed benægter gælden, så bør han betale den inden 15 dage.

(75)

9/5 1673.

(mødte ikke flere til otte mænd den dag)

16/5 1673.

** Jørgen Sørensen i Brigsted til 3.ting afsagde det hus i Hyldkrog på Brigsted mark sig aldeles intet dermed at ville befatte, og efterskrevne vidnede, at han aldrig havde haft samme hus eller jord i brug.

(76)

** Christen Knudsen Bhi i Testrup til 4.ting lovbød halvparten af Testrupgård, og fremlagde en varselsseddel af Viborg landsting til hans venner og frænder både på fædrene og mødrene side.

** kvartermester Mikkel Levin Køning på sin majors vegne stævnede Mads Frandsen i Ejer og hans søn Jens Madsen sst imod dom og fremlagde et tingsvidne 2/5 næst forleden og formente, at da de lader KM gård forfalde og har bortstjålet og solgt tømmeret deraf, så bør de gårdens brøstfældighed straks at reparere eller også derfor have deres fæste forbrudt, hvorefter der blev afsagt dom: de bør reparere gårdens brøstfældighed, eller have deres fæste forbrudt, og angående det bortstjålne tømmer, eftersom det er ærerørigt, så indfinder fogden det for sin overdommer.

(77)

** hr Christian i Kattrup hans sag med Rasmus Andersen og Jens Ibsen i Kattrup er endnu opsat 1 måned.

23/5 1673.

** Jørgen Jensen i Holm stævnede Frands Madsen i Ejer for vidner, og efterskrevne vidnede, at de 14/4 sidst forleden var i Birk kirke, den tid Jørgen Jensen i Holm lod den grav grave til sin sl kones lig, og da fandtes nogle gamle forrådnede fjæl og ben i samme grav, hvilke ben Jørgen Jensen lagde i en kiste i samme grav med en nattrøje og nathue, som kom i samme grav, og de så, at Jørgen Skrædder stod med en lue, som var en sølvsnor om, og han stod med noget andet i sin hånd, og stod Frands Madsen med Jørgen Jensen til vedermåls ting med hans hustru Karen Jespersdatter.

(78)

** Frands Madsen i Ejer stævnede Jørgen Jensen i Ejer for vidner, og efterskrevne vidnede, at de var tilstede i Birk kirke, da den grav blev gravet til Jørgen Jensens sl hustru, og da så de to hele kister og en liden halv kiste, som til et barn, og da de vristede kisterne i stykker med en stålstang, så de i den ene kiste en hue på et hoved af brun fløjl med en sølvsnor om, og i den anden kiste var et hoved med langt hår på, så gult som et rav, og havde en lue på af sort flor med sort knipling om, og en sort lidse i, som han næppe kunne rykke i stykker, og der var en, som tog den lue, og der var et stykke silketøj, så som kunne have været for en pude, og var rød og gul, som Jørgen Skrædder tog hjem og vaskede, og der var og en nattrøje, som var grøn, med sølvknipling for hånden på, som var nogen små huller på, og der var nogen, som ville skue samme nattrøje, og den tid, de havde den imellem dem, rykkede de benene ud af ærmerne, og de så, at humlen lå så hel og holden i kisterne, som de havde været taget af ens loft i dag, og der var kistefjæl i samme begravelse, som var så stærk, at de måtte hugge den i stykker med en økse, før den kunne komme op, og Jørgen Jensens folk bar jord ud af kirken og sten ind i kirken til at mure graven med, og præstekonen kom ind i kirken og sagde til ham, at Gud ville straffe ham, for de mange mennesker og kister, han brød op på samme sted, og nu stod Jørgen Jensen til vedermåls ting, og fremæskede, om der var nogen, som kunne sige ham på, det både benene og hvis liget tilhørte blev jo i graven i en benkiste, og han ikke i nogen måder forringede noget deraf.

(79)

** Henrik Jacob på Skanderborg på slotsherrens vegne begærede dom efter opsættelse 21/3, hvorimod Anders Ibsen i Horndrup fremlagde hans svar, at han havde ikke siddet slotsherrens befaling overhørig belangende den kirkefreds forfølgning, som er begået mod Christen Rasmussen i Båstrup, men har den med al flid efterkommet, og irettelagde et tingsvidne 4/4 næst afvigte, og Jens Eriksen i Kattrup vidnede, at Anders Ibsen fik befalingen fra amtsskriveren 6/3, som nævningerne næste dag 7/3 skulle gøre deres tov, og ingen befaling havde han at skaffe papir til samme breve at udskrive, eller leveret nogen penge dertil.

(80)

30/5 1673.

** Just Hansen på slotsherrens vegne stævnede Søren Jensen i Assendrup og hans hustru Kirsten Pedersdatter imod klage anlangende det slagsmål, de har begået mod Knud Andersen og hans hustru sst, og Knud Andersen gav klage over ham og hustru, for de overfaldt dem, da de stod og snakkede med præsten udenfor Vedslet kirke, og slog dem til jorden med en staver.

(81)

** Just Hansen stævnede Jens Mikkelsen i Tebstrup for resterende tiende, samtlige Brørup og Båstrup bymænd for resterende landgilde og Peder Simonsen i Tvingstrup for resterende KM anpart tiende. opsat 6 uger.

6/6 1673.

** Jens Nielsen af Skanderborg på Just Hansen amtsskrivers vegne stævnede Søren Jensen i Assendrup og hans hustru for syn og vidne anlangende det slagsmål med Knud Andersen sst, og synsmænd afhjemlede deres syn, og han var noget stor forpå oven sin hemmelighed.

(82)

** Peder Mikkelsen, forpagter på Urup, med opsættelse 25/4 fremlagde en skriftlig restants på hvis, Urupgårds tjenere med resterer for 1672, som de blev tildømt at betale.

** kvartermester Køning på sin majors vegne. synsmænd afhjemlede syn på den KM ryttergårds brøstfældighed i Lundum, som Peder Møller påboer.

(83)

** Jens Nielsen i Skanderborg på Just Hansen amtsskrivers vegne stævnede Christen Nielsen Mosgård i Tebstrup imod dom for 3 års resterende landgilde, om han ikke derfor bør have sit fæste forbrudt. opsat 14 dage.

13/6 1673.

** Mads Olufsen i Kattrup på hr Christian Zidskers vegne sst efter opsættelse 2/5 æskede dom over Jens Ibsen og Rasmus Andersen i Kattrup for resterende huspenge, eftersom hr Christian har munderet en rytter af samme gård, hvorfor han formener, at han bør nyde hvis, som går af samme gård efter KM forordning, hvorefter Jørgen Jensen i Holm fremlagde et pantebrev 6/5 1661, hvori sl Jens Jensen i Kattrup har pantsat til ham samme bondegård, og formente, at hr Christian derfor ikke kunne have nogen rettighed i samme gård, hvorefter der blev afsagt dom: eftersom hr Christian har munderet en rytter af samme gård, og kommissærerne tilmelder, at de, som holder ryttere, skal nyde gårdens afgift efter KM forordning, så bør de indstævnede betale inden 15 dage.

** Jens Nielsen i Skanderborg på Just Hansen amtsskrivers vegne stævnede Peder Pedersen i Lundum mølle for dom, for han ikke betalt hans resterende skyld og tilmed lader møllen forfalde, om hans fæste ikke bør være forbrudt. sagen blev opsat 14 dage.

(84)

** Jens Nielsen af Skanderborg på Just Hansen amtsskrivers vegne gav 1.kald på efterskrevne nævninger, som er opnævnt til at gøre deres ed og tov over Søren Jensen i Assendrup for slagsmål, han har begået på Knud Skrædder på hans kirkevej fra Vedslet kirke.

** i lige måder gav 1.kald på efterskrevne nævninger, som er opnævnt at gøre deres ed og tov over Søren Jensens hustru Kirsten Pedersdatter for slagsmål, hun og hendes mand har begået imod Knud Skrædder i Assendrup.
 
20/6 1673.

** Niels Rasmussen af Skanderborg på Kirsten Madsdatters, sl Clemend Clemendsens, vegne stævnede Anders Mikkelsen i Tvingstrup og Christen Jacobsen sst for forbud og forbød og lod forlægge al hvis ulovlig sæd, som er sået i det fald jord på Tvingstrup mark, som kaldes Bjerregård, imod Kirsten Madsdatters vilje og minde, og tilbød frøgæld igen.

** Niels Rasmussen på Kirsten Madsdatters vegne stævnede Anders Mikkelsen og Christen Jacobsen i Tvingstrup for lovmål, for de uden hjemmel har sået i det fald jord på Tvingstrup mark, som kaldes Bjerregård, hvorfor han formener, at den ulovlige sæd bør at være forbrudt, og alene tilkomme husbonden, hvortil kvartermester Køning på deres vegne svarede, og tilbød hende rente af samme pant, som hun forganget år bekommet har, og da KM ordre formelder, at fra ryttergårdene må intet bortvendes, da formener han, at de bør være fri for tiltale. sagen blev opsat 14 dage.

(85)

** Just Hansen amtsskriver. synsmænd afhjemlede syn på Lundum mølle.

(86)

** Just Hansen amtsskriver på slotsherrens vegne med opsættelse 6/6 stævnede Christen Nielsen Mosgård i Tebstrup for 3 års resterende landgilde, som han blev tildømt at betale, samt have sit fæste forbrudt.

** Rasmus Sørensen af Tyrrestrup på Falle Pedersen, forvalter på Stensballegård, hans vegne stævnede efterskrevne Tyrrestrup tjenere imod dom for alt hvis, de husbonden skyldig er fra 1668-1673. opsat 14 dage.

27/6 1673.

** Just Hansen amtsskriver på slotsherrens vegne gav 2.kald på nævninger, som er opnævnt efter tingsvidne 13/6 at møde i dag 14 dage deres ed og tov at gøre. varsel til Søren Jensen i Assendrup og hans hustru.

(87)

** Just Hansen med opsættelse 13/6 æskede dom over Peder Pedersen af Lundum mølle og beskyldte ham for sidste års mølleskyld, og efter syn 20/6 for møllens brøstfældighed, hvorefter kvartermester Køning på Peder Møllers vegne fremlagde et svar, at da han for 12 år siden antog møllen, blev han bevilget bygningstømmer af KM skov, hvilket han ikke har bekommet, men af sine egne midler holdt møllen ved magt, hvorfor han formener sig fri for tiltale, hvorefter der blev afsagt dom: da han resterer med et helt års landgildemel af KM mølle, såvel som møllen findes brøstfældig, skønt han har nydt frihed og afslag på sin skyld, for møllen at holde ved lige, så bør hans fæste at være forbrudt, og der foruden betale hvis brøstfældighed, som findes derpå.

(88)

** Just Hansen stævnede Christen Christensen og Envold Christensen i Tammestrup for vidner og syn, hvorefter efterskrevne synsmænd var det syn gestændig, anlangende den vejrmølles beskaffenhed, der var opbygget ved Tammestrupgård, som de afhjemlede 16/9, som blev fremlagt, hvortil Envold Christensen i Tammestrupgård svarede, at der ingen vejrmølle findes ved samme gård, men en liden kværn blev sidst forleden sommer opbygget og straks igen nedbrudt, ingen til nogen prejudice skade eller fortræd, men kun til at male gryn til egen fornødenhed.

** kvartermester Mikkel Levin Køning på sin majors vegne til 3.ting opsagde Poul Lauridsen i Birknæs den gård, han påboer, som er assigneret major Johan Poul Krembjerg, som han skal gøre ryddelig til Philipi Jacobi 1674, eftersom majoren samme gård agter selv at bebo efter KM ordre.

(89)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, på sin husbonds vegne til 3.ting forbød og lod forlægge al hvis ulovlig sæd, som kan være ført i hans husbonds tjeneres jord, og ikke det at afføre under et fuldt ran, og tilbød dem deres frøgæld igen.

4/7 1673.

** Morten Lutter af Horsens bød sig i rette, om nogen har noget at tiltale ham for, de da det ville give til kende, hvortil Christoffer Eriksen af Egebjerggård svarede, at hans varselsmænd endnu ikke er kommet til stede.

** Just Hansen amtsskriver. synsmænd afhjemlede syn på den halve gård i Tebstrup, Christen Nielsen Mosgård påboer.

(90)

** Niels Rasmussen af Skanderborg på Kirsten Madsdatter, sl Clemend Clemendsens, hendes vegne begærede dom efter opsættelse imod Christen Jacobsen og Anders Mikkelsen i Tvingstrup. sagen blev opsat 1 måned.

** Christen Christensen på Kejlstrup stævnede hr Christen Jensen i Sneptrup og hr Jens Jensen i Ejer for forbud og lovbud, og forbød alle og enhver at have nogen brugelighed i Tammestrupgårds endel eller fælled, og forbød af afføre nogen ulovlig sæd, og tilbød dem deres frøgæld igen. så fremlagde Jens Christensen af Sneptrup et skriftligt svar på sin far hr Christen Jensens vegne indeholdende, at han formoder ikke, at Christen Christensen kan have ret eller føje til noget forbud at gøre på nogen sæd, så vidt Sneptrup præstegårds jord og grund efter syn kan strække, ikke agtende landsdommernes dom og forening, som samme sag imellem dem ophæver, samt dom af Voer herreds ting 26/7 1672.

** Envold Christensen i Tammestrup stævnede Niels Olufsen og Hans Staffensen i Tåning for spørgsmål, om de havde givet ham varsel for den dom, Just Hansen amtsskriver har på restants, hvortil de svarede, at de havde givet ham varsel for samme dom, som tingbogen udviser.

(91)

** Envold Christensen stævnede Christen Jacobsen Smed ved Tammestrup for dom for 12 sletdaler, som han er ham skyldig. opsat 6 uger.

** Henrik Jensen på Just Hansen amtsskrivers vegne stævnede menige Horndrup bymænd imod dom, og tiltalte dem for resterende landgilde, som de er tildømt at betale. sagen blev opsat 14 dage.

** Christen Jacobsen i Tvingstrup og Anders Mikkelsen sst bekendte, at de med hverandre er forenede og forligt om deres gårdsrum huse og abildhave såvel som alt andet, som de havde mellem hver andre at skifte, som følger.

(92)

** Rasmus Nielsen i Eldrup på Falle Pedersen, forvalter over Tyrrestrup, hans vegne med opsættelse 20/6 fremlagde et tingsvidne af Stensballe birketing 31/5 næst forleden angående hans husbonds efterskrevne tjeneres restants for 1668-1672, som de nu blev tildømt at betale.

(93)

11/7 1673.

** Jens Christensen af Horsens på Jørgen Hansens vegne sst lod læse en obligation, af hr Peder Mortensen i Lundum til Jørgen Hansen udgivet af dato 2/9 1671 på 53 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham den part, han er berettiget i Holms mølle, som Rasmus Jensen påboer.

** Just Hansen amtsskriver på slotsherrens vegne stævnede i Tammestrup Christen Christensen og Envold Christensen imod dom og beskyldte dem efter tingsvidne 27/6, at Christen Christensen eller hans fuldmægtig på Tammestrupgård Envold Christensen en vejrmølle har opbygget i kålhaven ved gården imod recessens forbud mod vejr eller hestemøller på steder, hvor landgildemøller kunne forrette maling, og uden slotsherrens bevilling. sagen blev opsat 6 uger.

** Just Hansen på slotsherrens vegne stævnede Christen Christensen og Envold Christensen i Tammestrup for syn, og synsmænd afhjemlede syn på Tammestrupgård og dens tilliggende ejendom for skovhugst.

(94)

** Just Hansen på slotsherrens vegne stævnede Søren Jensen i Assendrup og hans hustru Kirsten Pedersdatter for nævningers opkrævelse og gav 3.kald på efterskrevne nævninger til at gøre deres ed og tov over Søren Jensen og hustru for slagsmål, de har begået på Knud Skrædder i Assendrup og hans hustru på kirkevejen fra Vedslet kirke, og begærede fylding på nævningene, og så fremkom samtlige nævninge, så mange som tilstede var, og begærede at sagen måtte bero 8 dage, eftersom nogle af dem ikke var tilstede, hvilket blev dem bevilget.

(95)

** Morten Lutter, KM postmester i Horsens, stævnede Christoffer Eriksen i Egebjerggård for vidner og klage, og til 3.ting fremæskede ham, om han har ham noget at beskylde, ellers svarer han ham intet videre herefter til Voer herredsting, eftersom han er forordnet af KM postvæsen i Horsens at forestå, og hver fredag kommer to af KM poste i hans hus, som ikke må forsømmes, så herefter må Christoffer Eriksen søge ham ved sit værneting.

** Just Hansen amtsskriver stævnede Peder Simonsen i Tvingstrup for tilbud og tilbød ham på samtlige Ørridslev sognemænds vegne KM anpart korntiende der af sognet til fæste, med mindre de kan fremlægge nøjagtigt fæstebrev af slotsherrens formand udgivet, og så fremlagde Peder Simonsen en dom her af tinget 30/8 1672, og et fæstebrev, dateret Testrup 2/5 1667, på KM anpart korntiende af Ørridslev sogn, og han fremlagde en dom 16/8 1672, og på spørgsmål svarede Peder Simonsen, at han havde ikke andre fæstebreve med sig.

(96)

** Just Hansen amtsskriver på slotsherrens vegne stævnede efterskrevne imod dom for resterende smørskyld. sagen blev opsat 6 uger.

** Just Hansen amtsskriver efter opsættelse 30/5 sidst forleden æskede dom over Peder Andersen i Brørup og beskyldte ham for efterskrevne 3 års resterende landgilde, hvorefter der blev afsagt dom: hans fæste bør være forbrudt, og der foruden bør han betale hvis, han med resterer.

(97)

** den sag med Brørup og Båstrup bymænd er endnu opsat 14 dage.

** Eske Jensen i Elling på sine egne og Niels Christensens vegne i Tebstrup lod fordele efterskrevne i Ovsted sogn for resterende kirketiende.

** Anders Holgersen på sin herre Otte Pogwischs vegne stævnede Albret Jensen i Ås imod doms fornyelse og fremlagde en dom 7/1 1670 angående en ryttermundering, som er leveret Albret Jensen, som han ikke vil levere fra sig, hvorfor han blev tildømt den at betale, hvorpå blev kendt, at samme dom bør at være fornyet, og Albret Jensen at betale inden 15 dage.

(98)

18/7 1673.

** Just Hansen amtsskriver på slotsherrens vegne begærede fylding på kirkenævninge, som er opnævnt til at gøre deres ed og tov over Søren Jensen af Assendrup og hans hustru Kirsten Pedersdatter for slagsmål, de har begået imod Knud Andersen sst og hans hustru på deres kirkevej, og så blev tilnævnt to mænd, som tog hver andre i hånd og fyldte de mænd til deres tov, hvorefter blev fremlagt klage 30/5 og synsvidne 30/6, hvorefter efterskrevne nævninge svor Søren Jensen og hans hustru Kirsten Pedersdatter et fuldt kirkefred over, og da Søren Jensen tilforn havde været hos slotsherren og begærede, at ham denne sag måtte efterlades, så blev den ham efterladt, mod han betalte processens bekostning til papir og skriverløn, dog på den måde, at Søren Jensen og hans hustru herefter lader Knud Andersen og hans hustru være i fred.

(99)

** den sag med Just Hansen amtsskriver mod de Horndrup mænd er endnu opsat 1 måned.

25/7 1673.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård. på hans begæring blev tilmeldt 4 dannemænd, som tillige med herredsfogden kunne gøre ham udlæg efter en dom 31/1 næst forleden hos Jens Nielsen i Urup mølle.

(100)

** Anders Holgersen tilbød Jens Nielsen af Urup mølle den hoppe, som er tilvurderet ham for KM skat, om han vil den løse, hvortil han svarede, at han havde ikke penge dertil.

** Peder Staffensen i Lundum til 4.ting æskede til arv og gæld efter hans sl mor Maren Nielsdatter, som boede og døde i Lundum. varsel til Søren Staffensen i Lundum Rasmus Nielsen i Eldrup Erik Eskesen i Ørskov Rasmus Lauridsen i Vrigsted.

** Laurids Knudsen i Borup stævnede Niels Jørgensen i Eldrup imod dom og tiltalte ham på hans søsters vegne for afkald for hvis arv, sl Søren Knudsens datter var tilfaldet efter hendes sl mor. opsat 6 uger.

** den sag med Just Hansen amtsskriver og de Brørup og Båstrup mænd er endnu med bevilling opsat 14 dage.

1/8 1673.

** Niels Rasmussen af Skanderborg på Kirsten Madsdatter sl Clemend Clemendsens vegne med opsættelse 20/6 irettelagde en dom 28/7 1671, at sl Jørgen Jensens arvinger bør samme pantsatte jord at indløse inden to måneder, eller det derefter af efterfølge Clemend Clemendsen hans hustru og arvinger til evindelig ejendom, hvorefter kvartermester Køning på Anders Mikkelsen og Christen Jacobsens vegne svarede, at da de har betalt hende rente af samme jord, så bør de nyde jorden til deres gård, som er en KM ryttergård, og KM ordre tilholder, at fra ryttergårdes grund må intet bortvendes eller afgå, hvorefter der blev afsagt dom: da KM forordning forbyder, at jord frakommer ryttergårde, og her irettesættes for ulovlig sæd, hvilket synes ærerørigt, så indfinder fogden det for sin overdommer.

(102)

8/8 1673.

(holdtes ingen ting formedelst de 8 mænd ikke kunne bekommes)

16/8 1673.

(holdtes ingen ting formedelst ikke 8 mænd kunne bekommes)

23/8 1673.

** Just Hansen amtsskriver på slotsherrens vegne med opsættelse 11/7 fremlagde et tingsvidne 27/6, hvortil svarede Envold Christensen i Tammestrup, at der ikke med den lille kværn og tilhørende hus er gjort nogen skade og formener derfor, at samme kværn til egen nytte må bruges, hvorefter der blev afsagt dom: da kværnen er opbygget uden KM eller slotsherrens minde, og eftersom gården hører KM til, da bør samme mølle KM at tilkomme og henhøre.

(103)

** Just Hansen amtsskriver med opsættelse 11/7 næst forleden fremlagde en skriftlig restants på resterende smørlandgilde, som de blev tildømt at betale.

** Envold Christensen i Tammestrup med opsættelse 5/7 begærede dom, som lød: Christen Jacobsen bør inden 15 dage betale 12 sletdaler.

(104)

** Just Hansen amtsskriver efter opsættelse 30/5 æskede dom over Christen Rasmussen i Båstrup Niels Tomasen sst Jørgen Gregersen i Brørup og Søren Madsen sst for resterende efterskrevne landgilde, som de blev tildømt at betale, samt for deres modvillighed at have deres fæste forbrudt.

** Just Hansen efter opsættelse 4/7 æskede dom over Søren Jensen og Mads Rasmussen i Horndrup for resterende efterskrevne landgilde, som lød: efterdi der tilforn er faldet dom på deres restants, og de endnu ikke har betalt, så bør de jo at have deres fæste forbrudt.

30/8 1673.

(mødte ikke så mange mænd, at tinget kunne blive sat)

5/9 1673.

** den sag med Laurids Knudsen i Borup og Niels Jørgensen i Eldrup blev med begge deres bevilling endnu opsat 14 dage.

12/9 1673.

(mødte ingen folk ved tinget undtaget Niels Jørgensen i Eldrup og Mikkel Skovrider af Yding)

19/9 1673.

(holdtes heller ingen ting, formedelst 8 mænd ikke kunne bekommes)

26/9 1673.

(105)

** kvartermester Mikkel Levin Køning af Lundum på sin majors vegne. synsmænd afhjemlede syn og taksering af hvis brøstfældighed, som kan findes på den KM ryttergård i Ejer, som Christoffer von Jopwitz påboer.

(106)

** kvartermester Køning på sin majors vegne. synsmænd afhjemlede syn på den gård i Riis, Peder Ibsen påboede og til Niels Knop har opladt.

3/10 1673.

** Just Hansen amtsskriver på slotsherrens vegne stævnede Niels Christensen i Tebstrup for vidner og dom, og efterskrevne vidnede, at da han og hans naboer på amtsskriverens befaling høstede det korn, som var sået til den halve gård i Tebstrup, Christen Mosgård frakom, som var udlagt til KM resterende landgilde, da blev der 5 traver havre, og den tid, de bandt samme havre, da var de i heden at høste rug, og imidlertid blev samme havre taget af ageren, og de gik med løjtnanten til Niels Christensen i Tebstrup, og på løjtnantens spørgsmål svarede han, at han ikke havde taget videre, end han kunne få hjemmel til om fornøden.

(107)

** Mikkel Christensen Skovrider på KM og overjægermesterens vegne. synsmænd afhjemlede syn på efterskrevne KM oldenskove i Voer herred hvis svin, de førnævnte år kunne fede.

** Jørgen Tomasen i Tolstrup. efterskrevne vidnede, at af hans gård går efterfølgende landgilde.

(108)

** Jørgen Tomasen i Tolstrup på Bold Hansdatters vegne af Ørridslev. efterskrevne vidnede, at af den gård i Ørridslev, som Hans Madsen påboede, går efterskrevne landgilde.

** kvartermester Mikkel Køning på sin majors vegne stævnede Christoffer Jopwitz af Ejer imod dom anlangende gårdens brøstfældighed og fremlagde et synsvidne 26/9, og satte i rette, om han ikke bør betale 6 rigsdaler inden 15 dage, hvortil han svarede, at han havde kun boet i gården i 3 måneder, og da har han anvendt 70 rigsdaler på gården, hvorefter der blev afsagt dom: da det med synsvidne bevises, at samme gård er blevet forringet, imidlertid han har beboet den, så bør han betale til sin rette øvrighed efter synsvidnes indhold inden 15 dage.

(109)

10/10 1673.

** Henrik Jensen af Skanderborg på slotsherrens og amtsskriverens vegne stævnede major Johan Poul Krembjerg i Birknæs for syn og vidne anlangende den gårds deling i Tebstrup, som Poul Nielsen påboer, samt stævnede Poul Nielsen i Tebstrup for syn og vidne, og efterskrevne vidnede, at de havde med været at dele den gård, som Poul Nielsen påboer, mellem ham og løjtnant Hans Just sst, som den halve part har fæstet, og da løjtnanten ikke var tilfreds, blev fremlagt befalingen til forretningen, dateret Skanderborg slot 4/9 1673 og underskrevet Johan Poul Krembjerg Just Hansen, samt delingsforretningen.

(111)

** hr Peder Mortensen i Lundum stævnede Anders Rasmussen i Lundumskov og Christen Pedersen sst imod dom og tiltalte dem, eftersom de har til sig taget efter sl Rasmus Envoldsen af Lundumskov gods og gæld at betale efter den sl mands død, og hr Peder Mortensen har godsagt for Rasmus Envoldsen til Jørgen Jensen i Holm for korn, han har fået for 19 sletdaler, som han til Jørgen Jensen har betalt, og satte i rette om ikke Anders Rasmussen, som er den sl mands søn og Christen Pedersen, som er hans svoger, ikke bør betale ham. sagen blev opsat 6 uger.

(112)

17/10 1673.

(blev ingen ting holdt, formedelst 8 mænd ikke kunne bekommes)

24/10 1673.

** Laurids Knudsen i Borup på Laurids Pedersens vegne i Ammitsbøl stævnede Dorete Froms, sl Anders Madsens, i Kolding for vidne, og efterskrevne vidnede, at 1670 noget efter skt Mikkelsdag var de i Kolding i sl Anders Madsens hus, da så de, at Laurids Pedersen af Ammitsbøl begærede af Dorete Froms, at hun skulle skille ham af ved de køer, hun havde hos ham, eftersom der var lungsot iblandt deres fæmon, hvortil hun svarede, at så skulle han kun beholde dem hos sig, hun ville betale ham.

** Just Hansen amtsskriver stævnede kvartermester Mikkel Levin Køning i Lundum for vidne, og efterskrevne vidnede, at 10/10 hørte og så de, at kvartermesteren tog noget papir på tingbordet og viste herredsfogden og spurgte, om det var ret forordnet papir, men de så ikke, at han rev noget i stykker, men Henrik Jensen råbte og bad de otte mænd drages til minde.

(113)

** Henrik Jensen på slotsherrens vegne stævnede i Birknæs major Johan Poul Krembjerg imod dom anlangende gårds deling i Tebstrup, som Poul Nielsen Mosgård og løjtnant Hans Just nu har i fæste, samt stævnede Poul Nielsen Mosgård imod dom anlangende samme gårds skifte og deling. på majorens begæring blev sagen opsat 14 dage.

** Mikkel Sørensen i Birk på Gertrud Nielsdatters vegne sst et afkald. Anders Nielsen i Vestbirk på sine egne og sin bror Jørgen Nielsens vegne gav hende afkald for al den arv, som dem kunne tilfalde efter deres sl far Niels Mikkelsen, som boede og døde i Birk.

(114)

** Rasmus Nielsen af Bjødstrup på Anne Pedersdatters vegne sst til 3.ting indæskede til arv og gæld efter sl Jørgen Ibsen, som boede og døde sst, alle den sl mands arvinger og kreditorer at møde på onsdag førstkommende, hvor da er berammet skifte. varsel til Jørgen Hansen i Horsens Morten Lutter sst Niels Rask i Tebstrup Laurids Eriksen i Hjordbjerg Jørgen Christensen i Horndrup Anders Ibsen sst Niels Frandsen i Fuldbro mølle Søren Nielsen Hem i Tåning Hans Eriksen Vinter i Ejer Peder Sørensen Krog sst Henrik Heide i Elling.

31/10 1673

(mødte ingen folk ved tinget undtaget to mænd)

7/11 1673.

(blev heller ikke holdt ting, formedelst de 8 mænd ikke kunne bekommes)

14/11 1673.

** Jørgen Andersen i Serridslev på sin husbond Henrik Munds vegne oplyste en sort fol, som har været hos ham i 14 dage.

(115)

** Adser Christensen af Tolstrup mølle. efterskrevne vidnede, at hvis kvæg og fæmon, han havde forleden år og en del dette år, er ham frafaldet af skab og anden sygdom, en del er druknet og i andre måder omkommet, såvel som også ulvene en stor del af hans geder og får og små fæmon ihjelrevet, så han moxen intet har beholdt af heste eller andet fæmon.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, stævnede alle Hanstedgårds tjenere for dom for resterende landgilde, og satte i rette, om enhver ikke jo bør betale hvis, de med resterer. sagen blev opsat 6 uger.

21/11 1673.

** hr Peder Mortensen i Lundum stævnede Jens Jørgensen i Monbjerg og Peder Sørensen sst imod dom for hvis, de er ham skyldig af deres landgilde, så vidt han er berettiget i deres gård. opsat 6 uger.

** hr Peder Mortensen med opsættelse 10/10 irettelagde en dom 8/12 1654, hvori Rasmus Envoldsen blev tildømt at betale 18 daler skadesløst inden 15 dage, og begærede dom, som lød: sl Rasmus Envoldsens søn Anders Rasmussen og hans svoger Christen Pedersen bør betale gælden.

(116)

28/11 1673.

** Søren Pedersen i Dørup stævnede Rasmus Jensen i Dørup imod dom og tiltalte ham for 20 sletdaler efter brev, som er af hans sl fars gæld, hvoraf resterer 6 sletdaler, som han lovede at betale.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, stævnede Søren Envoldsen, som tjener i Egebjerg, imod dom og tiltalte ham for 4 sletdaler, som er stedsmål af halvparten af hans far Envold Jensens gård, som han for ham har opladt, og der foruden samme gård at tiltræde. opsat 6 uger.

(117)

** hr Peder Mortensen i Lundum stævnede menige mænd imod dom for resterende tiende og anden rettighed, de er ham skyldig. opsat 6 uger.

5/12 1673.

** Peder Rasmussen Smed i Tåning på egne og medarvingers vegne stævnede Rasmus Pedersen i Grumstrup imod dom, eftersom deres moster Maren Pedersdatter har haft sit husværelse hos Rasmus Pedersen, og er født i samme gård, og døde forgangen sommer, og efterladt sig efterskrevne, og satte i rette, om han ikke bør betale Peder Rasmussen Smed og hans brødre, nemlig Niels Rasmussen Søren Rasmussen Rasmus Rasmussen deres anpart af forskrevne gods og penge. sagen blev opsat 6 uger.

(118)

12/12 1673.

** Just Hansen amtsskriver fremlagde en kontrakt lydende, at eftersom en af KM gårde i Tebstrup er udlagt til rytterhold, og det halve til slottet endnu beholden er, og da det ikke er specificeret, hvor vidt en hver halvpart skulle være, har Just Hansen og major Johan Poul Krembjerg forordnet 8 uvildige dannemænd, som samme gårds bygning med tilliggende ager og eng at skifte og dele, hvilken deling er indleveret, som følger.

(119)

19/12 1673.

(blev ingen ting holdt, formedelst de 8 mænd ikke kunne bekommes)

(120)

9/1 1674.

** ransnævninge skursnævninge og vardgjer.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård. efterskrevne vidnede, at sl hr Niels Holgersen i Elbæk ungefær ved påsketid 1668 blev meget syg af en heftig vattersot, som fortsatte til 1/5, hvor han lagde mål og forstand, og derefter imellem søndag og mandag døde. varsel til Jørgen Jensen i Holm.

** Anders Holgersen et vidne, at Peder Madsen i Tvingstrup med flere både slog rev og afførte al den afgrøde, som forleden sommer voksede i det enemærke, som ligger imellem Ås og Krørup mark, som i forrige tider tilhørte hr Niels i Elbæk, hvortil Peder Madsen svarede, at de havde lejet det af Jørgen Jensen i Holm.

(121)

** Anders Holgersens sag med restants er med bevilling opsat 8 dage.

16/1 1674.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, med opsættelse 14/11 fremlagde en skriftlig restants 1668-1674 efter jordebogen samt domme, hvilken restants de blev tildømt at betale.

(123)

** Niels Nielsen i Monbjerg stævnede Peder Sørensen i Monbjerg og Jens Jensen Hårup i Tebstrup for dom, og tiltalte Peder Sørensen for sin fædrene arvepart, som han er værge for, og Jens Hårup for 14 mark, som rester på en kvie, han ham afkøbt har. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Holgersen på hr Peder Mortensen i Lundum hans vegne efter opsættelse 21/11 æskede dom over Jens Jørgensen og Peder Sørensen i Monbjerg for resterende landgilde, som de blev tildømt at betale.

(124)

23/1 1674.

** hr Peder Mortensen i Lundum med opsættelse 28/11 irettelagde en dom 31/1 1673 og saggav efterskrevne i sognet for resterende tiende og anden rettighed for flere år, samt efterskrevne husinderster i Hansted sogn, formedelst de findes modvillig, og ikke vil gøre ham dagsgerning, og der blev afsagt dom: enhver bør betale den resterende tiende og andet, og husinderster bør gøre enhver en dagsgerning efter ordinantsen.

(125)

30/1 1674.

** Søren Madsen i Brørup på Just Hansen amtsskriver hans vegne. synsmænd afhjemlede syn på Peder Andersens gård i Brørup for dens brøstfældighed.

(126)

** Rasmus Jensen af Åby på Christian Christoffer, greve af Holck, hans vegne stævnede Mikkel Sørensen i Tebstrup for restants af landgilde samt hans stedsøn Jacob Christensen for samme, og Rasmus Lauridsen i Tebstrup for udlæg, han annammede efter sl Peder Jensen Skøt, som de blev tildømt at betale.

(127)

** Anders Holgersen med opsættelse 28/11 næst afvigte gav Søren Envoldsen sag for gården at tiltræde, eftersom fæste er betalt, hvilket han blev tildømt.

** Peder Rasmussen Smed af Tåning på sine egne og medarvingers vegne med opsættelse 5/12 fremlagde en håndskrift, af Rasmus Pedersen i Grumstrup udgivet til hans søster Maren Pedersdatter lydende på 20 sletdaler, dateret 19/4 1647, hvorefter der blev afsagt dom: Rasmus Pedersen bør gøre Peder Rasmussen og medarvinger rigtighed for hvis arvepart, de efter deres sl moster kunne tilfalde, men da håndskriften er over 20 år, som er imod recessen, så indfinder fogden det for sin overdommer.

6/2 1674.

** Niels Sørensen, ridefoged til Møgelkær, på sl Henrik Rantzaus arvingers vegne stævnede Jørgen Jensen i Tolstrup for efterskrevne resterende landgilde for 1672-73, som han blev tildømt at betale.

(128)

** Anders Holgersen på Just Hansen amtsskrivers vegne. synsmænd afhjemlede syn på Ringkloster bro for dens brøstfældighed.

13/2 1674.

(129)

** Gunde Sørensen i Ustrup et vidne. Søren Gundesen i Ustrup tilstod at eftersom hans far Gunde Sørensen havde opladt den gård i Ustrup, han påboede, da skal hans far og mor have efterskrevne til deres aftægt og ophold deres livstid, og dersom hans far ved døden afgår inden hans mor, da skal hun have halvparten af forskrevne hendes livstid.

** Søren Gundesen i Ustrup et vidne. Gunde Sørensen i Ustrup tilstod, at han er hans søn Søren Gundesen skyldig dette efterskrevne, som han har bekommet af ham, imidlertid han var i KM tjeneste, 1667 og 1669, hvorfor han nu for samme gæld betaler ham med efterskrevne korn løsøre og bohave.

(130)

20/2 1674.

** Peder Mikkelsen, forpagter på Urupgård, stævnede samtlige efterskrevne Urupgårds tjenere imod dom for restants, de er ham skyldig, der iblandt Anders Jensen og Niels Jensen på deres sl bror Rasmus Jensens vegne i Sattrup, hvilken restants de blev tildømt at betale.

(132)

** Peder Mikkelsen stævnede efterskrevne i Birk og Lundum sogne imod dom for restants og anden gæld, som de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

(133)

** Anders Jensen i Kannerup et lovbud. Christen Jensen i Rådved på sine egne og mor Karen Christensdatters vegne og med fuldmagt af Jens Lassen i Hansted på hans hustru Mette Jensdatters vegne, Peder Sørensen i Egebjerg på sin hustru Karen Jensdatters vegne Christen Jensen i Rådved og Simon Jensen i Hansted på deres egne vegne lovbød den anpart øde ejendom på Gedved mark, som deres sl mormor Karen Andersdatter i Kannerup var arveligt tilfaldet efter hendes sl far Anders Jensen, som boede og døde i Eldrup. varsel til Jens Andersen i Lundum Jørgen Jensen i Holm Jens Lassen i Hansted Peder Sørensen i Egebjerg Christen Jensen i Rådved Simon Jensen i Hansted, og Anders Jensen i Kannerup tilbød sølv og penge for samme ejendom.

(134)

** Rasmus Jørgensen i Båstrup og Søren Jørgensen i Hylke på deres sl søster Anne Jørgensdatter, som boede og døde i Båstrup, hendes børns vegne. Niels Jensen i Båstrup tilstod, at han havde gjort et venligt forlig mellem sig og sine børn, nemlig Jens Nielsen Jørgen Nielsen og Maren Nielsdatter i overværelse af deres to morbrødre Rasmus Jørgensen og Søren Jørgensen og deres farbror Knud Jensen i Hårby, og han lover at give dem al den arv, de kunne tilfalde efter deres sl mor Anne Jørgensdatter, hver af sønnerne 44 sletdaler og datteren 30 sletdaler og hendes sl mors kåbe og livskårne klæder, som hun selv gav hende i sin sidste endeligt, og han lover at betale den bortskyldige gæld.

** Knud Tomasen, ladefoged på Skanderborg slot, på Just Hansen amtsskrivers vegne. synsmænd afhjemlede syn på Lundum bros brøstfældighed, som ikke kan gøres færdig ringere end 24 rigsdaler.

** Knud Tomasen på Just Hansens vegne. synsmænd afhjemlede syn på Vorvads bro, hvis brøstfældighed ikke kan gøres ringere end 70 rigsdaler.

(135)

27/2 1674.

(mødte ingen folk ved tinget formedelst Guds strenge vejrlig, blev ingen ting derfor holdt)

6/3 1674.

(blev heller ingen ting holdt, formedelst de 8 mænd ikke kunne bekommes)

13/3 1674.

** Anders Christensen i Såby på Maren Nielsdatters vegne sst. Niels Jensen i Såby tilstod, at han med sin mor Maren Nielsdatter er således forenet, at eftersom hun har opladt den halve gård, som hun påboede, da lover han hende til sin ophold og aftægt efterskrevne hendes livstid.

** Niels Jensen i Såby et afkald. Anders Jensen i Såby på sine egne og bror Rasmus Jensens vegne Anders Christensen sst på Anne Jensdatters vegne i hendes egen nærværelse gav Niels Jensen afkald for al den arv lod og part, som dem arveligt kunne være tilfaldet efter deres sl far Jens Andersen, som boede og døde i Såby.

(136)

** Hans Jonasen af Elling på oberst Ditlev Rantzaus vegne stævnede Jens Hansen af Ørskov imod dom, eftersom han i sin supplikation har foregivet, at han hos hans oberst har angivet og ingen hjælp befundet, skønt obersten har ladet ham tilbyde, at han med korporalen skulle gøre rigtighed, så de kunne blive forligt, som han ikke har villet bekvemme sig til, og satte i rette, om han ikke sit angivende bør bevise, eller derfor lide, som vedbør. sagen blev opsat 1 måned.

** Anders Lindvig regimentskriver stævnede Mikkel Pedersen i Grumstrup og Christen Knudsen Bhi i Testrup imod dom angående en obligation, som Mikkel Pedersen skal have irettelagt, som af Christen Knudsen Bhi er udgivet, hvilken ej skal være skrevet på det rette sorts papir efter KM påbud, og satte i rette, om samme obligations sum ikke bør at være forbrudt, og Mikkel Pedersen og Christen Knudsen at stå til rette. sagen blev opsat 1 måned.

(137)

20/3 1674.

** Las Sørensen i Tåning indæskede til skifte efter hans sl hustru Johanne Pedersdatter, alle hendes arvinger eller kreditorer at møde på bopælen 24/3, hvor da er berammet at holde skifte og deling. varsel til Breiet Mikkelsen i Horndrup Villum Sørensen i Ejer Jens Pedersen i Såby, og Jens Iversen sst til at møde med skiftebrev efter Las Sørensens sl formand Christen Jensen, som boede og døde i Tåning.

** Laurids Ebbesen i Hansted fuldmægtig på Johanne Christoffersdatter de Hemmer, sl borgmester Mads Hansens, af Randers hendes vegne stævnede Eske Jensen i Søvind Jørgen Nielsen og Jens Jensen sst imod dom for resterende landgilde og arbejdspenge. opsat 14 dage.

(138)

27/3 1674.

** Christen Sørensen på Jens Poulsen Koldings vegne på Vilhelmsborg stævnede Niels Obbesen i Rådved og Jens Sørensen sst imod vidner og syn for hvis, som skal være hugget i Rådvedgårds skov, og han gav last og klage over de to ryttere, for de nat og dag hugger ege og bøge i skoven.

** Christen Sørensen. synsmænd afhjemlede syn på hvis skovhugst, som i denne vinter er hugget i Rådvedgårds skov.

** Hans Jonasen på oberst Ditlev Rantzaus vegne til 4.ting tilbød Jens Hansen af Ørskov en bolig og væring på regimentsgodset, om han den vil annamme.

(139)

** Peder Tomasen i Tvingstrup æskede til skifte og deling efter hans sl far Tomas Jensen, som boede og døde i Tvingstrup, hans arvinger og kreditorer at møde på bopælen 4/4, da skifte er berammet. varsel til Jens Tomasen i Tvingstrup Jørgen Tomasen Rasmus Mikkelsen i Ås Peder Pedersen sst Hans Nielsen i Agestrup Eske Hansen i Kattrup Jørgen Pedersen i Ørridslev Otte Simonsen i Tvingstrup Jens Frandsen i Horsens Jørgen Lauridsen i Tvingstrup Jens Ibsens hustru i Serridslev Anders Jørgensen i Bleld.

** Christen Knudsen Bhi i Testrup. Tord Ottesen i Kattrup gav Christen Knudsen sådan forpligt, at eftersom han har begået nogen forseelse imod Christen Knudsen, og han for godtfolks forbøns skyld har ladet sagen falde, da lover han herefter ikke at gøre ham nogen skade i hans skov eller mark under hans fæstes fortabelse.

3/4 1574.

** Laurids Ebbesen, fuldmægtig på Johanne Christoffersdatter de Hemmer, sl borgmester Mads Hansens, af Randers hendes vegne med opsættelse 20/3 stævnede Eske Jensen i Søvind og Jørgen Nielsen sst for efterskrevne resterende landgilde, som de blev tildømt at betale.

(140)

10/4 1674.

** den sag med Jens Hansen af Ørskov, så og den sag med Mikkel Pedersen i Grumstrup og Christen Bhi i Testrup er endnu opsat 14 dage.

17/4 1674.

(dimmeluge)

24/4 1674.

** Ingild Olufsen i Stensballe stævnede Kirsten Eskesdatter, Peder Rasmussens hustru, i Serridslev med sin lovværge for vidne at påhøre, og efterskrevne vidnede, at hun skældte Ingild Olufsen med mange ærerørige ord og skældte ham for en tyv og skælm.

(141)

** Peder Mikkelsen på Urup. efterskrevne vidnede, at de på hans vegne 10/4 var hos Niels Ibsen i Østbirk Peder Bødker Hans Pedersen og Rasmus Hansen i Sattrup og først tilbød dem deres plovkvæg, som de selv uden nam har ladet drive til Urup, for en del af deres restants, som de er ham skyldig, at de det igen skulle afhente og dyrke deres gårdes jord, ligesom de tilforn gjort har, og dernæst tilbød dem hvis sædekorn, de kunne have fornøden til deres avling, at deraf kunne kendes Peder Mikkelsen hverken at ville deres ruin eller proprietærens skade, og forbød dem at kvittere deres fæstede gårde, indtil den rette opsigelsestid, men dersom nogen her forinden kvitterede deres gårde, da som andre rømningsmænd at angribes, hvor de kan antræffes.

** Søren Gundesen i Ustrup til 3.ting indæskede til arv og gæld efter hans sl far Gunde Sørensen, som boede og døde i Ustrup.

** den sag med Jens Hansen af Ørskov er endnu opsat 14 dage.

(142)

** i lige måder den sag mellem Mikkel Pedersen i Grumstrup og Christen Bhi er også opsat 14 dage.

1/5 1674.

** Ingild Olufsen i Stensballe. Kirsten Eskesdatter i Stensballe tilstod, eftersom hun i hast har talt ham nogle ufine ord til, og da han vil lade sagen falde, så beder hun om forladelse for sin forseelse.

8/5 1674.

** Anders Nielsen Lindvig regimentskriver på oberst Ditlev Rantzaus vegne med opsættelse 13/3 stævnede Jens Hansen af Ørskov og irettelagde en kopi af Jens Hansens supplikation, som han har indgivet til KM krigskollegieråd anlangende hans tvist med korporal Christoffer Tiel, og irettelagde et tingsvidne 9/8 1672 og domme 30/6 1671 og 10/5 1672 og tilbudsvidne 27/3 næst forleden, hvorefter der blev afsagt dom: da irettesættelsen formelder, at Jens Hansen skulle have angivet det, han ikke kunne bevise, hvilket synes ærerørigt, så indfinder fogden det for hans gunstige overdommer.

(143)

15/5 1674.

** Just Hansen amtsskriver på slotsherrens vegne fremlagde en del Horndrup mænds udgivne supplikation til slotsherren, nemlig Staffen Andersen Poul Envoldsen Laurids Sørensen Oluf Hansen Rasmus Rasmussen Peder Lassen og Rasmus Sørensen, hvorledes de er meget forskyldet, eftersom enhver af dem har ringere avl end deres naboer, og dog giver en del af dem lige så meget med dem, som har mere ager og eng at bruge, hvorfor de beder, at eng og ager må lignes dem imellem, og enhver at give, som de har at bruge, så de nogenledes kunne KM gårde besidde, og på samme var skrevet slotsherrens resolution, at da der befindes en temmelig ulighed, så ville det være bedst, at marken blev rebet, på det landgilde og kontribution iblandt bymændene uden nogen afkortning fordeles kunne, og amtsskriveren fremlagde et tingsvidne af Skanderborg birketing 18/10 1672 angående syn på Horndrup mark samt KM befaling, at der straks gøres den tilbørlige anordning, at samme bys jord og eng lige deles imellem samtlige naboer, så de lige landgilde med hverandre kunne udgive, hvorefter han fremlagde en seddel på mændene, som skulle rebe skifte og dele jorderne, og som skal møde 4/4 ved Horndrup jorderne til de 4 hele og 3 halve gårde at skifte i bymændenes nærværelse, og fremlagde en befaling til rebsmændene angående gårdene og deres landgilde, og rebsmændene fremlagde deres rebnings forretning, og så begyndte de på Rasmus Sørensen og Jens Sørensen, som begge boer på en halv gård, og skulle tage første mål i marken, og målte så hans gårdsted, og fortsatte, om efterfølger, og Just Hansen fremlagde en fortegnelse på landgilden, og han stod med rebsmændene til vedermåls ting.

(153)

** Just Hansen stævnede de beholdne tjenere imod dom for resterende landgilde. sagen blev opsat 14 dage.

22/5 1674.

(blev ingen ting holdt, formedelst de 8 mænd ikke kunne bekommes)

29/5 1674.

(blev heller ingen ting holdt formedelst mangel på 8 mænd)

5/6 1674.

(kunne ikke heller de 8 mænd bekommes, derfor tinget ikke kunne blive sat)

12/6 1674.

(kunne ikke heller de 8 mænd bekommes, blev derfor intet udrettet)

19/6 1674.

(mødte ingen folk til tinget mere end Jacob Pedersen i Lillerup Peder Eskesen i Møballe og Mikkel Mikkelsen i Overby)

26/6 1674.

(154)

3/7 1674.

** Envold Christensen i Tammestrup på sin bror Christen Christensen, nu forvalter på Urupgård, hans vegne lod forbyde alle og enhver, som nogen sæd kan have ført i Urups underliggende bondejorder, og ikke har sted og fæst, dets afgrøde at afføre under et fuldt ran.

** Envold Christensen lod lyse Urupgårds tilliggende skove i hegn og hævd, og forbød al ulovlig skovhugst.

** Mikkel Christensen, KM skovrider i Voer herred, oplyste en vogn med hammel og reb, som han fandt i Riis skov, og lå ved vognen 60 unge risbøge, men folkene undrendte ham med hestene fra vognen.

** Christen Bhi i Testrup stævnede Mikkel Mikkelsen af Ås imod dom og stævnede Anders Jensen af Ås, som nu tjener i Hoved, og beskyldte Mikkel Mikkelsen, for han er veget af hans tjeneste, dog med det vilkår, at han i sit sted skulle fremskaffe en dygtig karl, og fremstillede Anders Jensen, som i havresæden undveg sin tjeneste, hvorved hans avling blev forsømt. opsat 4 uger.
 
(155)

10/7 1674.

** Jacob Pedersen i Lillerup stævnede samtlige Elling bymænd for vidne, og efterskrevne vidnede, at det jord, som for rum tid siden ved sandemandsgang er kommet fra Elling, så vidt Jacob Pedersen har haft i brug og fæste 24 år, deraf betaler Jacob Pedersen endnu som tilforn skatten, dertil svarede Eske Jensen i Elling, at siden samme jord er kommet til Elling, har de givet skat og skyld deraf.

** Envold Christensen i Tammestrup på sin bror Christen Christensen, forvalter på Urup, hans vegne stævnede for Urupgårds port Peder Hansen af Hamborg og Peder Mikkelsen, forrige forpagter sst, og Mikkel Sørensen i Østbirk skovfoged for syn, og synsmænd afhjemlede syn på Urupgårds brøstfældighed og tilhørende skoves tilstand og beskaffenhed.

(157)

17/7 1674.

** Christen Frost i Borup stævnede Jørgen Jensen af Ørridslev for dom, for han har sted og fæstet sig med ham, eftersom hans tjenestekarl og rytter kom ud i mønstring og KM forfald, men fra sin tjeneste udeblev, om han ikke derfor bør lønne ham en karl. opsat 14 dage.

** Henrik Mund til Serridslevgård et synsvidne. synsmænd afhjemlede syn på den gode mands gods i Serridslev by, efterskrevne gårde og huse.

(159)

** Christen Knudsen Bhi i Testrup på Laurids Frosts vegne i Hoved og hr Oluf Rasmussens vegne i Elbæk lod fordele Terkel Jørgensen i Ørridslev.

24/7 1674.

(160)

** Hans Jacobsen af Elling på kaptajnløjtnant Jørgen Rabes vegne. synsmænd afhjemlede syn på Laurids Knudsens gård i Borup for hvis brøstfældighed derpå findes.

** Anders Jensen i Kannerup et skøde. Jens Lassen i Hansted på sin hustru Mette Jensdatters vegne Peder Sørensen i Egebjerg på sin hustru Karen Jensdatters vegne Christen Jensen i Rådved og Simon Jensen i Hansted på deres egne vegne solgte og skødede fra dem og til Anders Jensen i Kannerup og hans hustru Karen Nielsdatter al den anpart del og rettighed i den øde bondegård i Gedved by, liggende i Overholm, som deres sl mormor Karen Andersdatter af Kannerup arveligt var tilfaldet efter hendes sl far Anders Jensen, som boede og døde i Eldrup, og som dem igen er tilfaldet, og de stod med Anders Jensen til vedermåls ting.

(161)

31/7 1674.

** Hans Jonasen i Elling på kaptajnløjtnant Rabes vegne stævnede Oluf Jensen i Grumstrup imod dom og tiltalte ham, for han har befundet sig ulydig imod sin husbond, idet han en sæk havre, som han skulle have aget ud til lejren, kastede af vognen, og siden da han kom til lejren med læsset, leverede han det ikke til kaptajnløjtnantens tjener, men uden forlov straks ville bortkøre, satte derfor i rette, om han ikke hans fæste at være forbrudt. opsat 1 måned.

(162)

** Oluf Nielsen i Trebjerg på ritmesterens vegne til Bjerre stævnede Adser Christen Møller i Tebstrup for syn på Tolstrup mølle, og synsmænd afhjemlede syn på Tolstrup mølles brøstfældighed, hvilken brøstfældighed beløber sig til 80 sletdaler.

(163)

** løjtnant Hans Just Nort af Tebstrup stævnede Jens Pedersen Soldat af Dørup imod dom, eftersom han nu sidst forleden i foråret bekom sin afsked fra kompagniet med sådan kondition og vilkår, at han KM halve gård i Tebstrup, som løjtnanten påboede, skulle fæste, men som han ulovligt undveg, og satte i rette, om han ikke bør betale den forsømte avling og skade, samt at indstille sig i kompagniet. sagen blev opsat 4 uger.

(164)

** Peder Zeibig på KM og overjægermesterens vegne. synsmænd afhjemlede syn på efterskrevne KM skove i Voer herred, hvis deri findes ulovligt hugget.

(165)

** Just Hansen amtsskriver på slotsherrens vegne stævnede menige Gangsted bymænd imod dom for resterende landgilde af Krørup mark, om ikke deres fæste deraf bør være forbrudt. opsat 6 uger.

** Just Hansen amtsskriver stævnede Jens Mikkelsen i Tebstrup imod dom for resterende KM tiende, han på sognemændenes vegne har i fæste, samt Envold Christensen i Tammestrup imod dom for resterende tiende. sagen blev opsat 6 uger.

** Just Hansen stævnede alle de beholdne slottets tjenere imod dom for alt, hvis de med resterer efter restantsens indhold. sagen blev opsat 14 dage.

(166)

** den sag med Christen Bhi i Testrup og Mikkel Mikkelsen i Ås er endnu opsat 14 dage.

7/8 1674.

** Just Hansen amtsskriver. synsmænd afhjemlede syn på Peder Andersens gård i Brørup, hvis brøstfældighed derpå nu findes.

** Eske Jensen i Elling til 4.ting lod fordele efterskrevne i Ejer for deres anpart resterende kirketiende og tiende af de øde gårde i sognet.

14/8 1674.

** Anders Tomasen i Monbjerg stævnede samtlige Monbjerg bymænd for vidne, og Knud Jensen i Eldrup vidnede, at det stykke jord på Monbjerg mark, som kaldes Potmosehoved, har han brugt til samme gård i 11 år, mens han boede på gården, før Anders Tomasen kom dertil, som var før polakkernes tid, ulast og upåkæret, og siden har Anders Tomasen brugt det ulast og upåkæret til forleden år, hvor nogen ville gøre ham forfang. andre, der mindes op til 48 år, vidnede det samme.

(167)

** Envold Christensen i Tammestrup på sin bror Christen Christensen, forvalter på Urupgård, hans vegne stævnede Søren Pedersen, tjenende i Birk præstegård, imod dom, eftersom han har sted og fæst den halve gård i Monbjerg, som Peder Pedersen for ham opladt har, men ikke vil tiltræde den, om han ikke bør antage den og den resterende landgilde og arbejde deraf siden fæstebrevets dato tilbørligt at betale. opsat 6 uger.

** Christen Knudsen Bhi i Testrup lod fordele Terkel Jørgensen i Ørridslev for 15 skæpper byg, som han er ham skyldig.

** Christen Bhi på hr Christian Zidsker i Kattrup hans vegne stævnede Terkel Jørgensen i Ørridslev for dom for 2 års resterende tiende. denne sag blev opsat 6 uger.

(168)

** Christen Bhi med opsættelse 3/7 æskede dom over Mikkel Mikkelsen af Ås og Anders Jensen af Hoved, som lød: Mikkel Mikkelsen, som har sted og fæst sig med Christen Bhi, men ikke tjent sin tjeneste ud, han bør betale ham en anden karls løn, og Anders Jensen, som er bortgået at hans tjeneste, han bør stå ham til rette efter loven.

** Just Hansen amtsskriver på slotsherrens vegne med opsættelse 31/7 fremlagde en skriftlig restants på hvis, de beholdne tjenere med resterer, hvorefter nogle af de indstævnede fremlagde deres svar, der iblandt Christen Mikkelsen i Båstrup fremlagde KM benådningsbrev, hans hustru har på den gård, de iboer, dateret 17/11 1646, i sin mening at Kirsten Pedersdatter sl Jon Mikkelsens efterleverske er bevilget og tilladt, at hun den gård, hun påboer i Båstrup by, må beholde fri for ægt og arbejde hendes livstid, hvorefter der blev afsagt dom: enhver bør betale hvis, de med rette skyldig er, og belangende Christen Mikkelsen af Båstrup, som fremlægger KM benådningsbrev, da ved fogden ikke imod samme brev at kende, men indfinder den post for sin gunstige overdommer.

(174)

** Anders Ibsen i Horndrup begærede sit herredsvidne og skudsmål, og efterskrevne 24 dannemænd og samtlige, som tilstede var, vidnede ved ed, at så længe hver af dem har kendt Anders Ibsen, da har han forholdt og skikket sig som er ærlig mand, såvel også siden han blev delefoged 1656 efter hans bestallingsbrevs formelding, og til 1669, da har han skikket sig ærligt og vel og ikke søgt noget til egen profit, men til KM gavn og bedste, og ikke nogen mand til skade og ruin, desligeste i den onde og besværlige fejde og ufredstid har han været på enhver mands gavn og bedste og hjulpet mange, at de er blevet ved deres gårde og næring, og ingen kan have noget på ham at klage, men takker ham godt i alle måder.

(175)

21/8 1674.

** Jens Rasmussen i Gantrup på menige Gantrup bymænds vegne. synsmænd afhjemlede syn på Gantrup kornvang på deres rug og bygsæd, og Just Hansen amtsskriver fremlagde sit svar.

(177)

** hr Christian Zidsker i Kattrup stævnede menige Kattrup bymænd for spørgsmål og vidne, om de havde andet videbrev end det, som er oprettet i sl hr Jørgen Madsens og sl hr Olufs tid, hvortil de svarede nej.

** hr Christian Zidsker i Kattrup. synsmænd hjemlede, men da de ikke nu kunne vide dagen, de synede, blev ikke videre afhjemlet.

** Peder Madsen i Dørup på sine egne og menige Dørup bymænds vegne. synsmænd afhjemlede syn på Dørup rugvang.

(178)

** Just Hansen amtsskriver efter opsættelse 31/7 begærede dom over efterskrevne, som resterer med deres smørlandgilde, som de blev tildømt at betale.

(179)

28/8 1674.

** hr Christian Zidsker i Kattrup stævnede Jens Eskesen Kjær i Kattrup for syn og klage, og han gav klage over ham for et hus på 11 binding, som han ladet opbygge, og dersom kommer skødesløse folk i samme hus at bo, står præstegården i fare for ildebrand, hvortil han svarede, at samme hus står på hans gårds grund og ingen mand for nær, og er andre huse, som står præstegården nærmere.

** Jens Eskesen Kjær i Kattrup stævnede hr Christian Zidsker i Kattrup for vidne, og efterskrevne, som mindes op til 60 år, vidnede, at der har stået en bygning på den plads tilforn, som Jens Kjær nu har opbygget, og det står mere fra præstegården, end det gamle gjorde, og Mette Andersdatter og hendes søster Maren Andersdatter vidnede, at for 50 år siden flyttede deres far Anders Bødker ind i samme hus, som stod der tilforn, og hr Christian spurgte Jens Kjær, om samme hus var indført i KM jordebog, og han svarede, at han ingen varsel havde fået for spørgsmål.

(181)

** løjtnant Hans Just Nort af Tebstrup stævnede Jens Pedersen Soldat af Dørup for vidne, og efterskrevne vidnede, at de var tilstede, da løjtnanten og Jens Pedersen akkorderede om den halve gård i Tebstrup, som løjtnanten da påboede, og han lovede at skaffe Jens Pedersen sin afsked, og dersom det ikke skete, skulle deres kontrakt være som ugjort.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup på kaptajnløjtnant Rabes vegne oplyste en hest, som har været på Grumstrup mark, siden rytteriet kom fra lejren.

(182)

** den sag med løjtnant Hans Just i Tebstrup og Jens Pedersen Soldat af Dørup er endnu opsat 14 dage, så og den sag med Oluf Jensen i Grumstrup.

4/9 1674.

** Jens Eskesen Kjær i Kattrup stævnede hr Christian Zidsker i Kattrup, og synsmænd afhjemlede syn på det hus i Kattrup, som Jens Eskesen Kjær har ladet opbygge, som de ikke syntes stod præstegården eller nogen anden for nær i nogen måde.

** Jens Pedersen Soldat af Dørup stævnede Christoffer Sehested, slotsherre på Skanderborg slot, for vidne, og Tomas Jensen i Dørup vidnede, at han var i skriverstuen i foråret, før soldaterne skulle marchere, og da hørte han, at Jens Pedersen Soldats kone Mette Knudsdatter sagde til amtsskriveren, at de ikke kunne komme til det boel i Tebstrup eller det besidde, eftersom de havde ingen middel eller råd dertil, dertil svarede Just Hansen amtsskriver, at han havde fæstet samme boel eller halve gård betinget af, at kaptajnen meddelte ham hans pas, og Jens Pedersen derefter har sået en del til den halve gård, formener hans opsigelse ikke at være lovlig, men Jens Pedersen at forblive KM soldat.

(183)

11/9 1674.

(mødte ikke så mange folk ved tinget, at de otte mænd kunne bekommes, og eftersom tinget ikke kunne blive sat, da er den sag med løjtnanten i Tebstrup og Jens Pedersen Soldat opsat 8 dage, og i lige måde den sag om tiende i Ovsted og restants af Kørup mark er opsat 8 dage)

18/9 1674.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup stævnede Christen Knudsen Bhi i Testrup for dom gældssag anlangende, eftersom han ikke har efterkommet landstings dommen sit skøde at levere, eller den gæld, hvorfor samme skøde er pantsat, nemlig 43 sletdaler, at betale. sagen blev opsat 6 uger.

(184)

** Jens Rasmussen i Gantrup på sine egne og Gantrup bymænds vegne stævnede slotsherren Christoffer Sehested og amtsskriver Just Hansen for vidne, og efterskrevne vidnede, at Gantrup mark er en meget skarp og sandig mark med lyng, og er i mange år misvækst på deres rugsæd, og den største del af Gantrup bymænd er meget forarmede, så dersom de skal betale deres fulde arbejdspenge og landgilde, de med resterer, kan en del af dem moxen intet have igen, men må gå fra deres gårde af armod.

** løjtnant Hans Just Nort af Tebstrup med opsættelse 31/7 irettelagde et tingsvidne 28/8 næst forleden, og satte i rette, at Jens Pedersen Soldat burde erstatte ham hans anvendte bekostning og brevpenge, hvorefter Jens Pedersen Soldat af Dørup fremlagde et tingsvidne 4/9 næst forleden, og et skriftligt indlæg, at løjtnanten havde slået og tvunget ham til at fæste det boel i Tebstrup, som han aldrig fik i fæste, og da løjtnanten ikke efterkom deres kontrakt, så måtte han for armods skyld begive sig i KM tjeneste igen, og formener at samme kontrakt som ugjort bør at være, hvorefter der blev afsagt dom: de bør på begge sider deres kontrakt at holde og efterkomme, og hvad sig belanger den irettesættelse over Jens Pedersen, at han som tilforn skulle være KM soldat, det henstiller fogden til sit militæriske forum og krigsretten.

(186)

** den sag med de tiender af Tammestrupgård og Ovsted sogn samt på restants af Kørup marker er endnu med bevilling opsat 8 dage.

25/9 1674.

** Just Hansen amtsskriver med opsættelse 31/7 begærede dom, og Jens Mikkelsen i Tebstrup fremviste kvittering på samme resterende tiende af Ovsted sogn, og Envold Christensen af Tammestrupgård fremlagde KM konfirmationsbrev, dateret 19/9 1670, som formelder, at hans bror Christen Christensen er forundt Tammestrupgård fri for landgilde ægt og arbejde hans livstid, og der blev afsagt dom: fogden turde sig ikke understå imod samme KM benådningsbrev at dømme, men indfandt sagen for sin gunstige overdommer.

(187)

** Niels Rasmussen på Stadsegård på Jens Poulsens vegne stævnede samtlige Marselis tjenere i Hansted og Lundum sogne imod dom for alt hvis, de rester med til deres husbond efter restants indhold, og Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, og Knud Andersen i Hansted for dom, hvilken gæld de blev tildømt at betale.

(191)

** Mikkel Christensen i Yding skovrider på overjægermesterens og Peder Zeibigs vegne lod afhjemle syn på KM skove for hvad olden, dette år er.

** Envold Christensen i Tammestrup på sin bror Christen Christensen, forvalter på Urupgård, hans vegne med opsættelse 14/8 stævnede Søren Pedersen for dom, som lød: han bør samme halve gård at antage, som han har sted og fæst, og give og gøre hvis, deraf er gangen siden fæstebrevets dato, og det inden 15 dage.

** Just Hansen amtsskriver på slotsherrens vegne med opsættelse 31/7 næst forleden saggav dem at restere af Krørup mark for 1674, som de blev tildømt at betale.

(192)

** Christen Mikkelsen i Båstrup stævnede Maren Madsdatter af Båstrup imod dom angående adskilligt af hendes sl mands gæld efter breve 1641-1650. sagen blev opsat 6 uger.

2/10 1674.

9/10 1674.

** kvartermester Mikkel Levin Køning af Lundum på hr kaptajnløjtnant Rabes vegne stævnede hr Christian Zidsker i Kattrup for vidne og klage, og efterskrevne vidnede, at de så kvartermesteren og præsten stod udenfor præstegården med et brev, og præsten gik ind i gården og sagde, at han ikke skøttede derom, de måtte eksekvere ham, og dertil svarede kvartermesteren, at præsten blev krævet for 2 tønder og en skæppe hartkorn, som efter KM forordning er tillagt Femgården i Ås og en gård i Overby, og præsten gav ham ovennævnte svar.

(193)

** Mads Olufsen i Kattrup på hr Christian Zidskers i Kattrup hans vegne stævnede efterskrevne for syn, men da der ikke var givet lovligt varsel til alle interesserede, så bør de først give lovligt varsel.

** løjtnant Hans Just Nort af Tebstrup stævnede Jens Pedersen i Dørup for spørgsmål anlangende den halve gård i Tebstrup, som løjtnant Hans Just for ham opladt har, da svarede hans hustru, at de havde intet dermed at bestille, man han tjente KM som rytter, der skulle de søge ham.

(194)

** Anders Ibsen i Horndrup på Karen Pedersdatters vegne i Tåning til 3.ting indæskede til arv og gæld efter hendes sl mand Jens Jensen Bendsen, som boede og døde i Tåning, alle den sl mands arvinger og kreditorer, at møde 14/10 til skifte. varsel til den sl mands børns morbroder Laurids Frederiksen i Ørting for værgemål, og Karen Jensdatter i Ørbæk og Søren Jensen i Hylke, og børnenes farbrødre Laurids Jensen i Tåning Niels Jensen Jørgen Jensen, så og Anne Jensdatter med lovværge, desligeste Las Sørensen sst for værgemål.

16/10 1674.

(blev ingen ting holdt, formedelst 8 mænd ikke kunne bekommes)

23/10 1674.

** kvartermester Mikkel Levin Køning af Lundum på kaptajnløjtnant Jørgen Rabes vegne stævnede hr Christian Zidsker i Kattrup imod dom, eftersom han bruger en KM ryttergård sst, og ikke endnu efter KM ordre har munderet en rytter, som på mønstring kan for god agtes, men fattes en hest og andet, og ej heller betaler den del, som samme gård mere skylder end til en rytter, som er tillagt nogen fattige ryttergårde, men rester for 2 år, som er 2 tønder og 1 skæppe korn, og formente, at hr Christian Zidsker bør KM ordre efterkomme, og lide derfor, så obersten må magt have, samme gård med en anden dygtig rytter at besætte lade. sagen blev opsat 14 dage.

(196)

** Anders Jensen i Kannerup på Kirsten Fogsdatter, sl Mads Olufsens, hendes vegne af Bleld et afkald. Knud Jensen af Eldrup på sine egne vegne Søren Eskesen af Søvind på sin hustru Kirsten Jensdatters vegne Jens Poulsen i Nebel på sine egne vegne Las Nielsen på sin hustru Johanne Poulsdatters vegne Jens Olufsen sst på sine egne vegne Jens Lassen i Hansted på Las Olufsen i Nebel Johanne Olufsdatter og Volborg Olufsdatter deres vegne, som deres rette værge, gav hende afkald for al den arvelod, som dem kunne være arveligt tilfaldet efter hendes sl mand Mads Olufsen, som boede og døde i Bleld.

** Las Nielsen i Riis på Niels Nielsens vegne af Monbjerg stævnede Mads Rasmussen i Horndrup imod dom, og fremlagde en fuldmagt af Niels Nielsen i Monbjerg på egne og søster Maren Nielsdatters vegne til deres kære morbror Las Nielsen i Riis ved retten at tiltale Mads Rasmussen, nu boende i Horndrup, for deres tilfaldne fædrene arvepart efter deres sl far Niels Sørensen, som boede og døde i Monbjerg, som Mads Rasmussen og hans sl hustru Maren Mortensdatter havde hos dem efter skiftebrevs indhold, hvoraf resterer 29 sletdaler, og findes derpå skrevet: eftersom Mads Rasmussen, nu boende i Horndrup, er indkommet i sl Niels Sørensens bo i Monbjerg, og har fået hans hustru til ægte, og annammet godset, som var i boet, såvel børnenes gods, hvoraf rester 29 sletdaler, om han ikke bør betale inden 15 dage. opsat 6 uger.

(197)

30/10 1674.

** Mikkel Pedersen i Grumstrup på sine egne og medarvingers vegne med opsættelse 18/9 fremlagde en dom af Viborg landsting 22/4 næst afvigte, og formente, at Christen Knudsen bør betale eller hans skøde at levere, hvortil Christen Knudsen begærede, at han ville fremlægge sl Melchior Jensens arvingers fuldmagt, siden landsdommen er afsagt, hvorefter blev fremlagt førnævnte bevis, at da Mikkel Pedersen i Grumstrup søger Christen Bhi og fordrer af ham sit skøde på Testrup på sl hr Melchior Jensens arvingers vegne, eller en sum penge efter obligations indhold, da begæres at samme Mikkel Pedersens fordring må blive bestående hos Christen Bhi, underskrevet Gauerslund af hr Rasmus Jensen og Skanderborg af Rasmus Jensens bror Hans Jensen, hvorpå blev indført sl hr Melchior Jensens arvingers brev 20/4 1668 og den deri indførte obligation, udgivet af Christen Knudsen Bhi, dateret 16/12 1665, samt en revers 11/3 1667, hvorefter der blev afsagt dom: Christen Knudsen Bhi bør efterkomme landstingsdommen inden 15 dage, og så vidt hr Rasmus Jensen og Hans Jensen kan vedkomme, at blive bestående efter deres begæring.

(201)

** kvartermester Mikkel Levin Køning af Lundum på sin major Johan Poul Krembjergs vegne. synsmænd afhjemlede syn og taksering af hvis bygning, som fandtes på Birknæs, som majoren selv har ladet opbygge og bekoste. summarum af det, der er bekostet, bliver 158 rigsdaler.

(202)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, oplyste 2 hopper, som i langsommelig tid har været ved Hanstedgård, om der er nogen ejermand.

** Tomas Jensen, indvåner i Fredericia, et synsvidne. synsmænd afhjemlede syn på den bondegårds brøstfældighed i Vestbirk, som Morten Andersen og Rasmus Hansen påboer, og dens skovsparter.

(203)

** Tomas Jensen stævnede Rasmus Hansen for dom for gæld. opsat 14 dage.

6/11 1674.

** Mikkel Levin Køning kvartermester på kaptajnløjtnant Jørgen Rabes vegne fremlagde et skriftligt vidne og kundskab, underskrevet af kvartermester Henrik Schmedt korporal Hans Casper og Mikkel Pedersen, dateret Borup 29/10 næst forleden, og begærede dom. så mødte i rette Peder Olufsen i Kattrup på hr Christians vegne og fremlagde hans svar anlangende den selvejer bondegård i Kattrup by, som han af Jørgen Jensen i Holm har afkøbt efter hr Jens død, som havde pantsat ham den, og da havde han forbedret rytterens mundering med ny sadel bidsel og støvler, og han tilbød at betale hvis, som rester af gården til vedkommende, hvorefter der blev afsagt dom: hr Christian Zidsker bør at forskaffe hvis, som fattes på hans rytter mundering, og udgive til de andre interesserede det øvrige af samme gårds landgilde.

(204)

** Mikkel Rasmussen i Ballebo på korporal Frederik Norendorfs vegne. synsmænd afhjemlede syn på korporalens bondegård i Gangsted, som Simon Hansen og Peder Andersen påboer, og det hus, Rasmus Mortensen påboer, for brøstfældighed.

** Hans Jonasen i Elling på Anders Nielsen Lindvig regimentskriver hans vegne stævnede så mange, som er ham penge skyldig for deres navn i jordebogen at indskrive. sagen blev opsat 6 uger.

(205)

** Jens Eskesen Kjær i Kattrup stævnede hr Christian i Kattrup imod dom, for han har anklaget ham for et gadehus, som Jens Kjær har ladet opbygge på hans egen købte grund, som han formente burde stå uden nogen mands forhindring eller tiltale, og hr Christian bør betale ham hans anvendte bekostning. sagen blev opsat 6 uger.

13/11 1674.

** Jonas Hansen herredsfoged et vidne. efterskrevne vidnede, at Jens Jensen, som tjente hr Peder for avlskarl, stede og fæste sig med Jonas Hansen for et år, og han gav ham fæstepenge og lovede ham efterskrevne løn. sagen blev opsat 14 dage

(206)

20/11 1674.

** Anders Ibsen i Horndrup gav last og klage over de Horndrup mænd, for de har frapløjet ham og hans søstersøn Søren Hansen efterskrevne, så de ikke kan føre sæd i et fald, og han gav klage over Søren Jensen Terkelsen og hans sønner Rasmus Sørensen og Jens Sørensen formedelst et gærde, som formener ham gang til sit hus.

27/11 1674.

** kvartermester Mikkel Levin Køning af Lundum oplyste en ko, som en tid lang har gået her i egnen, om der er en ejermand, som den vil vedkende.

(207)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, stævnede menige Hanstedgårds tjenere imod dom for hvis, de resterer med. opsat 14 dage.

** Jonas Hansen i Elling herredsfoged med opsættelse 13/11 fremlagde et tingsvidne 13/11, og der blev afsagt dom: da det med tingsvidne bevises, at Jens Jensen har sted og fæst sig med Jonas Hansen, men på andre steder er bortrejst, så bør han lønne Jonas Hansen en karl igen for et års løn.

4/12 1674.

** Envold Christensen i Tammestrup på sin bror Christen Christensens vegne stævnede Peder Staffensen i Lundum for dom, for han har rodhugget en frisk bøg i Urupgårds skov, og er ved stubben frapantet en økse, om han ikke bør lide efter KM skovordinants. sagen blev opsat 6 uger.

(208)

** Mikkel Pedersen i Grumstrup på kaptajnløjtnant Jørgen Rabes vegne stævnede hr Christian Zidsker i Kattrup imod dom angående 8 alen grå klæde til hans rytter, om han ikke bør betale det. opsat 14 dage.

** Christen Frost i Borup oplyste en kviekalv, som har været hos hans fæmon siden en måned efter skt Mikkelsdag, om der er nogen ejermand.

** Envold Christensen i Tammestrup på sin bror Christen Christensen, forpagter på Urupgård, hans vegne stævnede alle Urupgårds tjenere imod dom for resterende landgilde. sagen blev opsat 14 dage.

(209)

** Henrik Albretsen i Tammestrup. Niels Jørgensen i Krog Niels Jørgensen sst og Jens Jørgensen i Monbjerg på deres egne vegne gav ham afkald for al den arvelod, dem kunne arveligt tilfalde efter Henrik Albretsens sl hustru Sidsel Jørgensdatter og deres egen far sl Jørgen Nielsen, som boede og døde i Tammestrup.

** Niels Hansen i Overby fremlagde en skriftlig kontrakt indeholdende, at Peder Nielsen i Overby på hans mor Else Pedersdatters vegne bekender, at hun og hans bror Niels Hansen er akkorderet som følger anlangende den gård, de påboer, og eftersom Niels Hansen den halve part har fæstet, da er den delt imellem dem, som følger, dateret 28/9 1670.

(211)

11/12 1674.

** kvartermester Mikkel Levin Køning af Lundum til 3.ting oplyste en stud, som har været i Lundum en tid lang.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, med opsættelse 27/11, begærede dom over de indstævnede for hvis, de med resterer efter domme og restants, som de blev tildømt at betale, eller lide nam og udlæg.

(212)

** belangende med Jørgen Møllers rest for Urup mølle er opsat 4 uger.

** Anders Jensen af Tvingstrup på sin mor Johanne Jensdatters vegne af Tvingstrup fremlagde to håndskrifter, udgivet af Hans Jensen i Tvingstrup til hans søster Johanne Jensdatter sst, lydende på 4 1/2 sletdaler og 8 skilling, dateret 24/1 1654, og på 16 sletdaler, dateret 6/1 1657. varsel til Otte Simonsen i Tvingstrup og hans søn Niels Ottesen.

(213)

18/12 1674.

** Just Hansen amtsskriver stævnede alle de beholdne slottets tjenere i efterskrevne sogne imod dom for alt hvis, de med resterer af landgilde og andet. sagen blev opsat 6 uger.

** Laurids Knudsen i Borup til 4.ting lod fordele Christen Pedersen i Tebstrup og Jacob Jensen sst for gæld, de er ham skyldig.

** Jonas Hansen i Elling lod fordele efterskrevne for gæld.

(214)

** Morten Sørensen i Horndrup stævnede Christen Jacobsen i Tvingstrup imod dom, eftersom han er indkommet i sl Jens Jørgensens bo og taget hans hustru til ægte, og er blevet den sl mands søster Kirsten Jørgensdatter skyldig 6 sletdaler 4 mark 5 skilling, satte derfor Morten Sørensen på sin hustru Kirsten Jørgensdatters vegne i rette, om han ikke bør betale. samme sag blev opsat 6 uger.

** Envold Christensen i Tammestrup på sin bror Christen Christensen, forpagter på Urupgård, hans vegne. synsmænd afhjemlede syn på efterskrevne gårde for deres brøstfældighed.

(215)

** Envold Christensen med opsættelse 4/12 næst forleden saggav efterskrevne Urupgårds tjenere efter restantsens indhold, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

(216)

** Anders Nielsen Lindvig regimentskriver med opsættelse 6/11 næst forleden saggav efterskrevne for hvis, de er ham skyldig for at blive skrevet i jordebogen, for skifte og for at indkomme i uskiftet bo, og Eske Hansen i Kattrup fremlagde en kontrakt, at hans søskende ingen arv ville fordre efter deres far, eftersom han ville underholde ham hans livstid, dateret 19/6 1669, hvorefter der blev afsagt dom: enhver bør betale hvad, de er ham skyldig, dog Eske Hansen at være fri for tiltale.

(218)

** Jens Eskesen Kjær i Kattrup med opsættelse 6/11 fremlagde et klagevidne 28/8 og synsvidne 4/9 næst forleden, hvorefter der blev afsagt dom: da der har stået er bygning på samme plads tilforn, så bør førnævnte hus at blive stående.

1675.

** ransnævninge skursnævninge vardgjerd.

(219)

8/1 1675.

** Rasmus Andersen Bråd af Møgelkær, fuldmægtig på samtlige participanter i Brobyværk, deres vegne stævnede på Urup hovedgård Peder Hansen i Hamborg imod beskyldning og dom, og fremlagde højesterets dom 19/8 og et skriftligt indlæg, og Christen Christensen, forpagter på Urupgård, svarede på Peder Hansens vegne, at han ikke har dug eller disk på Urupgård, men tilbyder, at han kan stævnes i København, hvorefter blev fremlagt højesterets dom, hvori er irettelagt den indstævnede landstingsdom 10/10 1673, som til slutning indeholder, at de omtvistede papirer bør søges hos Peder Madsen, eftersom det ikke bevises, at Peder Hansen sig videre dermed at have befattet, hvilket højesteretsdommerne ikke vidste herimod noget at kende, hvorefter blev fremlagt Otte Pogwischs skriftlige indlæg, hvorefter Peder Hansens fuldmægtig fremlagde en protest, dateret Hamborg 4/8 1674 Peder Hansen, hvorefter blev fremlagt Jon Jacobsen Tømmermands indlæg, dateret København 19/8 1674, og der blev afsagt dom: Peder Hansen bør at fremskaffe participanterne de omtvistede dokumenter, og blev indskrevet den skriftlige beskikkelse, dateret Møgelkær 28/9 1674, og det skriftlige indlæg, dateret Møgelkær 8/1 1675, og dernæst blev indskrevet Christen Christensens indlæg på Peder Hansens fuldmægtigs vegne.

(230)

** Rasmus Andersen Bråd på Johan Jacobsen Tømmermand i København hans vegne stævnede imod beskyldning og dom og fremlagde en attest med regnskab på hvis, sl Cornelis Hansen var ham skyldig samt et skriftligt indlæg, dateret Møgelkær 8/1 1675, hvorimod svarede Christen Christensen på Peder Hansens vegne. sagen blev opsat 6 uger.

(232)

** Envold Christensen i Tammestrup på sin bror Christen Christensens vegne lod fordele efterskrevne for hvis, de med resterer.

(233)

** Christen Jensen i Rådved stævnede Peder Andersen i Lundum og hans hustru Boel Jensdatter imod dom for et sølvbæger, Boel Jensdatter af ham lånt har, og som er 10 sletdaler værd, foruden arbejdsløn. sagen blev opsat 4 uger.

15/1 1675.

** Envold Christensen i Tammestrup på sin bror Christen Christensen stævnede Jens Pedersen Husmand i Såby for vidner, og efterskrevne vidnede, at han i Østbirk skov, som er til Urupgård, huggede en eg, hvorfor han blev frapantet to økser, og derefter kørte han to læs hjem.

(234)

** Peder Olufsen i Kattrup på hr Christians vegne til 4.ting fremæskede Mette Jørgensdatter Hammers og hendes børn, nemlig hr Niels Olufsen i Vissing Jørgen Olufsen i Hoved Mads Olufsen og Peder Olufsen i Kattrup Ingeborg Olufsdatter i Tåning Johanne Olufsdatter og Maren Olufsdatter med deres lovværger, om de har ved arv eller køb nogen rettighed i den bondegård i Kattrup, som han sig af Jørgen Jensen i Holm har tilforhandlet, og til 4.ting lovbød samme bondegård, hvilket skete med fuldmagt af hr Christian Zidsker til hans svoger Peder Olufsen. varsel til hr Niels Olufsen i Vissing Ingeborg og Maren Olufsdatter i Tåning Jørgen Olufsen i Hoved Johanne Olufsdatter i Skanderborg med lovværge Mads Olufsen og Peder Olufsen i Kattrup og deres mor Mette Jørgensdatter Hammers med lovværge, dertil svarede bemeldte Mads Olufsen af Kattrup, at han i samme bondegård har tilforhandlet sig af sl hr Mads Jørgensens arvinger, nemlig hr Jørgen Madsen i Fyn og Anne Madsdatter i Engum deres fædrene part, som næstkommende fredag skal bevises.

(235)

** Envold Christensen i Tammestrup på sin bror Christen Christensens vegne stævnede Jens Pedersen Husmand i Såby imod dom for ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 14 dage.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, på Mikkel Andersens vegne i Hansted stævnede Anders Pedersen i Bleld imod dom for 6 sletdaler efter dom 26/5 1671. sagen blev opsat 14 dage.

** Søren Jensen i Ladegård et afkald. Peder Rasmussen i Vestbirk på sin hustru Sidsel Rasmusdatters vegne og på hendes søster Sidsel Rasmusdatters vegne, Morten Rasmussen i Ladegård på sine egne og bror Rasmus Rasmussens vegne gav ham afkald for al den arv, som dem kunne være arveligt tilfaldet efter hans hustrus sl forældre Rasmus Mortensen og Maren Pedersdatter, som boede og døde i Ladegård.

(236)

22/1 1675.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, med opsættelse 27/11 næst afvigte stævnede Jørgen Jørgensen, forrige møller i Urup mølle imod dom, og satte i rette, om han ikke jo burde at betale hvis landgilde, som han med resterer, og fremlagde en dom 16/1 1674 og Hanstedgårds jordebog, hvorefter Jørgen Jørgensen fremlagde sit fæstebrev, som indeholder, at han skulle kvitteres årligt for 3 1/2 pund mel, og derimod skulle han selv forskaffe hvis, der behøves til møllen, undtagen tømmer og fjæl, og han fremlagde tingsvidne 24/2 1660, at polakkerne skar mølledæmningen ud ved Urup mølle og fordærvede dæmningen for kværnen, tog jernet af kværnen, huggede tømmerværket sønder, forjagede Jørgen Møller fra møllen tog hans formue fra ham spolerede møllen, så den i langsommelig tid stod øde, og intet blev malet derpå, og fremlagde et synsvidne 21/11 1662 anlangende samme mølles brøstfældighed samt en fortegnelse på hvis tømmer, som Jørgen Møller har købt, siden der stod skifte efter sl fru Birgitte Brockenhus, og han formente, at han nyder det, som den gode herre har gjort og afslået, og tilbyder Anders Holgersen, om han vil betale hans anpart af samme tømmer, så vil han betale melet, hvorefter der blev afsagt dom: Jørgen Jørgensen bør betale førnævnte resterende tønder mel, undtagen hans gunstige øvrighed anderledes vil ham benåde.

(238)

** Jørgen Olufsen i Hoved fremlagde en fuldmagt, hvori underskrevne bekender, at da deres bror og fastersøn Mads Olufsen har betalt den part, som de arveligt er tilfaldet efter deres sl far i den bondegård, så giver de deres bror Jørgen Olufsen i Hoved fuldmagt til at lovbyde og skøde Mads Olufsen al den part, som de er tilfaldet, Engum 4/11 1674 Anne Madsdatter, sl hr Berends i Engum, på mine egne og søster Anne Madsdatter Sommers, sl hr Berends, i Engum vores vegne stadfæster Jacob Madsen Lund, hvorefter Jørgen Olufsen lovbød førnævnte arveparter. varsel til Margrete Holgersdatter i Horsens og hendes børn Anders Holgersen i Ørskov hr Christian Zidsker i Kattrup og Jørgen Jensen i Holm.

** Mads Olufsen i Kattrup et skøde. Jørgen Olufsen i Hoved fremlagde sin fuldmagt og i hånd tog sin bror Mads Olufsen og solgte og skødede fra hr Jacob Madsen Lund og Anne Madsdatter Sommers al den arvelod og part, som de kunne være arveligt tilfaldet efter deres sl far hr Mads Jørgensen af Gammelby i den selvejer bondegård i Kattrup, som sl hr Jørgen Madsen tilhørte.

(239)

29/1 1675.

** Peder Jensen i Tebstrup til 4.ting æskede til arv og gæld efter sl Niels Jørgensen, som boede og døde i Tebstrup, den sl mands arvinger og kreditorer at møde på torsdag førstkommende til skifte. varsel til Morten Madsen i Riis og hans hustru Karen Jørgensdatter i Tebstrup med lovværge Maren Jørgensdatter i Vorup ved Randers med lovværge.

** Niels Sørensen i Kattrup på sine egne og medarvingers vegne til 3.ting lovbød halvparten af den halve selvejer bondegård i Kattrup, som hans far sl Søren Eriksen påboede og fradøde, som de er arveligt tilfaldet efter deres sl mor. varsel til Kirsten Knudsdatter i Kattrup og hendes børn Boel Nielsdatter og Peder Christensen med deres lovværge, Anne Sørensdatter med lovværge og hendes børn Søren Sørensen, desligeste Maren Rasmusdatter sst med lovværge og børn Rasmus Sørensen Erik Sørensen Johanne Sørensdatter med lovværge.

(240)

** den sag med Envold Christensen i Tammestrup anlangende Anders Staffensen i Lundum om skovhugst er opsat 14 dage.

** så og den sag med Jens Pedersen i Såby om skovhugst er opsat 14 dage.

** Mikkel Christensen i Yding, KM skovrider. synsmænd afhjemlede syn på den gård i Ladegård, Mikkel Skovrider er assigneret, og Peder Nielsen og Anders Jensen påboer.

** Mikkel Andersen i Hansted med opsættelse 15/1 fremlagde en dom 26/5 1671, hvori Anders Pedersen blev tildømt at betale ham 6 sletdaler, og Anders Pedersen svarede, at han var ham intet skyldig, og der blev afsagt dom: han bør betale 6 sletdaler med brevpenge og forfalden rente.

(241)

5/2 1675.

** Tomas Madsen af Vestbirk stævnede Morten Andersen i Vestbirk imod dom, eftersom han har opsagt den halve gård i Vestbirk, som Tomas Madsen tilhører, om han ikke bør efterlade hø og foder og efterlade gården efter KM forordning. sagen blev opsat 14 dage.

** Tomas Madsen forbød Morten Andersen af Vestbirk at hugge noget i hans selvejerskov, eller føre noget fra gården.

(242)

** Envold Christensen i Tammestrup på sin bror Christen Christensens vegne. synsmænd afhjemlede syn og taksering af det hus brøstfældighed i Sattrup, som Holger Andersen påboer.

** Hans Sørensen i Kattrup et skøde. Niels Sørensen i Kattrup på sine egne vegne Søren Rasmussen sst med sin hustru Anne Sørensdatter og Peder Christensen i Hoved og hans hustru Kirsten Knudsdatter solgte og skødede fra dem og deres arvinger og til Hans Sørensen og hans arvinger al den lod og part, deres hustruer har været arveligt tilfaldet efter deres sl mor Boel Nielsdatter i den halve selvejer bondegård i Kattrup, sl Søren Eriksen påboede.

12/2 1675.

(243)

** Christen Jørgensen i Tebstrup fremlagde en skriftlig forening og forlig imellem Peder Jensen i Tebstrup på sine to sønner Jørgen Pedersen og Peder Pedersen deres vegne, Christen Pedersen sst på sine egne vegne, og Jens Pedersen på sin hustru Karen Pedersdatters vegne på den ene og Christen Jørgensen i Tebstrup på den anden side, belangende hvis gods og løsøre, deres sl søstre Maren Pedersdatter og Anne Pedersdatter sig har efterladt, og da skal Christen Jørgensen beholde alt hvis, de ejede, og derimod skal han betale til sine ovennævnte medarvinger 10 sletdaler.

** Tomas Andersen i Kattrup stævnede Jens Andersen i Kattrup imod dom for hvis efterskrevne, han med resterer af landgilde kontributioner og arbejdspenge. sagen blev opsat 14 dage.

** Christen Frost i Borup stævnede Søren Rasmussen Husmand i Ballebo for syn, og han fremlagde et skriftligt syn på det hus i Ballebo, som Søren Rasmussen påboer, samt fremlagde en forpligt, dateret 30/7 1672, hvori Søren Rasmussen forpligter sig til at forfærdige samme hus, og satte i rette, om han ikke bør betale brøstfældigheden, hvilket han blev tildømt.

(244)

** Jonas Hansen i Elling. Peder Jensen i Tebstrup og Christen Jørgensen sst gav ham afkald for den gårdsavl på Horsens mark og det bo i Horsens, som han har haft under værgemål for Maren Peders, nu sl, af Tebstrup og hendes andre søskende, så Peder Jensen og Christen Jørgensen på sl Maren Pedersdatter og hendes søskende og deres arvingers vegne lovede at holde ham og hans arvinger for samme værgemål skadesløs i alle måder.

(245)

19/2 1675.

** Søren Sørensen i Lundum oplyste to hopper, som på en måneds tid har været hos ham, om nogen ejermand vil dem vedkende, er de hos ham.

** Rasmus Andersen Bråd, fuldmægtig på samtlige participanter i Brobyværk på Fyn deres vegne, med opsættelse 8/1 stævnede Peder Hansen af Hamborg og begærede dom, hvorefter Christen Christensen, forvalter på Urupgård, fremlagde Peder Hansens fuldmægtigs indlæg, hvorefter han fremlagde et tingsvidne af Københavns byting samt tre forbydelser med derpå tegnede svar, og dernæst fremlagde skriftligt indlæg, og Christen Christensen fremlagde Peder Hansens fuldmægtigs svar, hvorefter der blev afsagt dom: Peder Hansen bør højesteretsdommen at efterkomme og fyldestgøre.

(254)

** Rasmus Andersen Bråd, fuldmægtig på Johan Tømmermand i København hans vegne med opsættelse 8/1 næst forleden fremlagde Johan Tømmermands indlæg, som er indgivet i højesteret 19/8 1674, hvorefter Christen Christensen, forpagter på Urupgård, fremlagde et indlæg, og der blev afsagt dom: Peder Hansen bør søges ved Københavns byting.

(255)

** Tomas Jensen, indvåner i Fredericia, med opsættelse 5/2 fremlagde et synsvidne 30/10 næst forleden, hvorefter der blev afsagt dom: Morten Andersen bør efterlade noget foder til avlingens fortsættelse og betale gårdens brøstfældighed.

** Just Hansen amtsskriver på slotsherrens vegne med opsættelse 18/12 fremlagde en skriftlig restants efter jordebogen, og nogle af de indstævnede fremlagde kvitteringer, og der blev afsagt dom: enhver bør betale hvis, de med resterer, og de, der fremlagde kvitteringer, bør være fri for tiltale.

(257)

26/2 1675.

** kornet Mikkel Levin Køning af Lundum på majorens og regimentets vegne stævnede Peder Gjordsen i Hoved imod dom, eftersom han har hans gård til Jørgen Olufsen opladt, og ikke efter KM ordre og recessen har gården bebygget, om han ikke bør lade gården forfærdige, eller efter KM ordre det efterskrevne specificerede ved gården at forblive. opsat 14 dage.

** kornet Mikkel Køning et vidne. synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, som findes på den halve ryttergård i Hoved, Peder Gjordsen påboede.

(258)

** Anders Pedersen i Bleld stævnede Jens Smed i Hansted imod dom for 2 tønder rug, tønden 2 daler. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Hansen på Poul Madsens vegne af Jeksen fremlagde en fuldmagt, og derefter til 3.ting lovbød den selvejer bondegård i Gangsted, som Mikkel Jensen sst og hans søn Jens Mikkelsen har i fæste og påboer. varsel til Poul Madsen i Jeksen Peder Andersen i Sejet Søren Christensen ved Skanderborg på hans stedsøn Christen Sørensens vegne i Viborg og Laurids Christoffersen ved Skanderborg på hans hustru Anne Sørensdatters vegne Christen Ibsen i Jeksen og hans hustru Anne Madsdatter.

5/3 1675.

** Just Hansen amtsskriver på slotsherrens vegne stævnede efterskrevne Horndrup mænd imod dom, at som de havde affærdiget Staffen Andersen i Horndrup til København at søge KM tilladelse på deres bys mark at skifte og dele, da har han af Just Hansen oppebåret 10 rigsdaler til hans fortæring, og da marken efter KM tilladelse blev delt, har han udlagt 8 rigsdaler til tingsvidne og anden bekostning, hvilke penge han fornemmer, at Staffen Andersen og hans naboer bør betale. sagen blev opsat 6 uger.

(259)

** Poul Madsen i Jeksen på sine egne og medarvingers vegne. Jens Mikkelsen i Gangsted tilstod at være dem skyldig 28 sletdaler, som er for resten af den selvejer bondegård i Gangsted, som han dem afkøbt har, og til ydermere forsikring fremstod Anders Ingildsen i Ballebo og Mikkel Jensen i Gangsted som tro forlovere og selvskyldnere.

** Jens Mikkelsen i Gangsted på sine egne og forhåbende fæstemø Mette Ingildsdatter af Ballebo hendes vegne et skøde. Laurids Christoffersen af Skanderborg fremlagde en fuldmagt af Christen Sørensen i Viborg, eftersom han er tilfaldet efter hans sl mormor Maren Nielsdatter, hr Peder Pedersens, som boede og døde i Adslev, med flere interesserede arvinger en bondegård i Gangsted, hvilken arvepart, han vil afhænde, og derfor giver hans far Søren Christensen, indvåner i Skanderborg, samme arvepart til tinge at lovbyde, dateret 5/2 1674 Christen Sørensen Grøn, med påskrift, at da han ikke selv kan være tilstede, giver han Laurids Christoffersen fuldmagt, dateret Skanderborg 5/3 1675, Søren Christensen, hvorefter Peder Andersen i Sejet på sine egne og hustru Anne Madsdatters vegne Laurids Christoffersen på sin hustru Anne Sørensdatters vegne og Christen Sørensen af Viborg hans vegne og Poul Madsen af Jeksen på sine egne vegne solgte og skødede til Jens Mikkelsen og Mette Ingildsdatter al den arvepart, dem var arveligt tilfaldet i bemeldte bondegård i Gangsted.

(260)

** Niels Rasmussen af Skanderborg på Kirsten Madsdatter, sl Clemend Clemendsens, af Skanderborg hendes vegne stævnede en del imod dom for gæld og restants efter dom 25/8 1671. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Gjordsen i Hoved. Jens Jensen af Skanderborg vidnede, at han 14/1 i Hoved overværede en venlig kontrakt og forlig imellem Peder Gjordsen og Jørgen Olufsen således at Peder Gjordsen afstod den halve gård, han påboede for Jørgen Olufsen, og så skulle Jørgen Olufsen give ham efterskrevne til minde, som de lovede at holde.

(261)

12/3 1675.

** Anders Mikkelsen i Tvingstrup på egne og Christen Jacobsens vegne sst til 4.ting fremæskede af Søren Andersen i Tvingstrup hvad adkomst eller pantebrev, som han har på det jord af deres gårds jord, som han bruger.

** kornet Mikkel Levin Køning på KM majoren og regimentets vegne med opsættelse 26/2 fremlagde synsvidne og fæstebrev til Jørgen Olufsen, dateret 20/1 1675, hvorefter der blev afsagt dom: da Peder Gjordsen førnævnte halve gård har opladt, og den til en anden er bortfæstet, da bør Peder Gjordsen samme halve gård fra sig at levere.

(262)

19/3 1675.

** Anders Mikkelsen i Tvingstrup begærede to stævningsmænd indført, og eftersom de ikke havde stævnet for dom, blev ikke derved udrettet.

** Jørgen Jensen i Holm stævnede efterskrevne i herredet og lod dem fordele for hvis, de er ham skyldig og ikke vil betale.

(263)

** Jørgen Jensen i Holm lod fordele Tomas Jensen i Vestbirk for gæld 28 rigsdaler efter hans brev, dateret 15/2 1660.

** Knud Jensen i Gedved på Peder Nielsen i København hans vegne. Niels Olufsen i Gedved på sine egne og hustru Else Pedersdatters vegne vedgik at være sin kære søn Peder Nielsen skyldig 200 rigsdaler, som er for en håndskrift, han efter indstændig begæring har indløst fra Peder Madsen renteriskriver i København, hvorfor han pantsætter den halve selvejer bondegård i Gedved, som han med sin hustru påboer, på lige kondition som ham tilforn den anden halve part er pantsat.

(264)

** Hans Jonasen af Elling på kaptajnløjtnant Jørgen Rabes vegne. synsmænd afhjemlede syn på den gård i Vestbirk, Tomas Vinter påboer, for hvis brøstfældighed derpå findes, som er i penge 35 sletdaler.

26/3 1675.

** Peder Jensen af Ringkloster på fru Margrete Gabels vegne. synsmænd afhjemlede syn på den gård Hjordbjerg, som Laurids Eriksen påboer.

(265)

** Peder Jensen på fruens vegne stævnede Kirsten Rasmusdatter i Tebstrup imod dom, og talte med hende og hendes mand Frands Jensen, og saggav hende for lejermålsbøder 6 rigsdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Ibsen i Horndrup stævnede efterskrevne menige Horndrup sognemænd for syn på Horndrup mark, og synsmænd afhjemlede syn på noget jord og eng på Horndrup mark, som var frapløjet Anders Ibsen og hans søstersøn Søren Hansen, og som de overmålte, og de indstævnede erbød ham hans jord og eng, eftersom målet har været dem forvildet.

(266)

** kornet Mikkel Køning af Lundum på Anders Mikkelsen i Tvingstrup og Christen Jacobsens vegne stævnede Kirsten Madsdatter, sl Clemend Clemendsens, i Skanderborg for vidne anlangende hendes gældsfordring, hun søger hos dem efter sl Jørgen Jensen, som boede og døde i Tvingstrup, og efterskrevne vidnede, at imidlertid sl Knud Lassen i Borup var delefoged, kom sl Jørgen Jensen i rest og bagstå for skyld og landgilde, hvorfor han satte samme jord i pant, som var af gårdens tilliggende jord.

(267)

** Jørgen Jensen i Holm stævnede efterskrevne imod dom gæld anlangende der iblandt Peder Hansen for 5 sletdaler, som han skyldig var til sl hr Christen Svendsen i Nim, og siden overdraget til sl Niels Clausen i Tåning, og Jørgen Jensen nu er berettiget. sagen blev opsat 6 uger.

** hr kornet Mikkel Levin Køning af Lundum. Peder Staffensen i Lundum kendte sig at være ham skyldig 15 sletdaler, som han har lånt ham til hans sl fars gæld, hvorfor han pantsætter ham et hans gadehuse og ejendom i Lundumskov, Christen Pedersen Skrædder påboer.

(268)

** Tomas Andersen i Kattrup efter opsættelse 12/2 æskede dom over Jens Eskesen i Kattrup for resterende landgilde og kontribution, hvorefter han fremlagde hans skriftlige svar, hvorefter der blev afsagt dom: han bør betale hvis, han med resterer efter foromrørte pro kvota lige ved andre.

** Anders Mikkelsen i Tvingstrup på sine egne og Christen Jacobsens vegne stævnede Søren Andersen sst imod dom angående adkomst på det jord og ejendom, som han har brugt af deres gårds jord, om samme jord ikke bør efterfølge dem og deres arvinger, hvorefter Søren Andersen fremlagde et gældsbrev, udgivet af sl Jørgen Jensen i Tvingstrup 2/4 1636 lydende på 31 sletdaler med videre, hvorfor han pantsætter til Jens Andersen sst en del af hans gårds jord. samme sag er opsat 6 uger.

(1)

** tingbogens autorisation.

** ransnævninge skursnævninge vargier.

(2)

9/4 1675.

** Christen Andersen i Lund på borgmester Peder Jensens vegne af Årupgård lydeligt ved høringe lod fordele Niels Jensen Vinter i Tvingstrup efter dom af Nim herredsting 18/3 1674, som er til huse hos Dorete Tomasdatter.

** Anders Holgersen på sin herres vegne forbød alle og enhver at hugge noget træ i Bleld mark og have under et fuldt ran, og forbød alle ulovlige veje, som de kører over deres mark og korn, men at følge den rette landevej og alfare veje.

** Anders Jensen i Kannerup oplyste en hvid orne, som har været hos ham siden jul, om der er nogen ejermand, som vil betale ham sin omkostning.

** Anders Pedersen i Bleld med opsættelse 26/2 stævnede Jens Smed i Hansted imod dom og saggav ham for 2 tønder rug, tønden 2 daler, hvortil han svarede, at han var ham slet ingen gæld skyldig, hvorpå der blev afsagt dom: da Jens Pedersen Smed fragår gælden, så bør Anders Pedersen bevise sit krav.

(3)

16/4 1675.

** Niels Jensen i Såby et afkald. Christen Jensen i Østbirk med fuldmagt af hans søn Laurids Andersen, tjenende i Lund i Tamdrup sogn, og på hans og sine børns vegne, nemlig Peder Christensen og Anne Christensdatter gav ham afkald for al den arv, som dem kunne arveligt tilfalde efter deres sl søster bemeldte Niels Jensens hustru Sidsel Andersdatter, som boede og døde i Såby, og de takkede ham godt for god og redelig betaling.

(4)

** Rasmus Jensen i Dørup indæskede til skifte og deling efter hans sl forældre Jens Olufsen og Else Sørensdatter, som boede og døde i Dørup.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, stævnede Knud Andersen i Hansted og lod ham fordele efter en dom 24/4 1672 for kost og tæring, han er tildømt at betale for det vidne om en ager, som han skulle forskaffe.

** Niels Rasmussen af Skanderborg på Kirsten Madsdatter, sl Clemend Clemendsens, hendes vegne stævnede menige mænd i efterskrevne sogne imod dom for resterende tiendekorn efter en dom 28/4 1671. opsat 6 uger.

(5)

** Just Hansen amtsskriver med opsættelse 5/3 stævnede Staffen Andersen i Horndrup og efterskrevne i Horndrup, som har affærdiget Staffen Andersen til København at søge KM tilladelse på deres bys mark at skifte og dele, hvortil de af Just Hansen har oppebåret 10 rigsdaler, og da marken blev delt, yderligere 8 rigsdaler til tingsvidne brevpenge med anden bekostning, som de blev tildømt at betale.

(6)

23/4 1675.

** Jørgen Olufsen i Hoved stævnede Peder Gjordsen i Hoved imod dom, eftersom han er fraflyttet den gård, han påboede, og den igen er Jørgen Olufsen sted og fæst, om han ikke bør levere gården fra sig med hvis, dertil hører efter recessen og KM rytterordinants. opsat 6 uger.

** Mikkel Sørensen i Østbirk på Christen Christensen, forpagter på Urupgård, hans vegne stævnede Rasmus Rasmussen, som boede i et hus i Monbjerg, for dom, for han ulovligt er frarømt huset. opsat 6 uger.

30/4 1675.

** Anders Ibsen i Horndrup på Kirsten Madsdatter, sl Clemend Clemendsens, hendes vegne i Skanderborg. synsmænd afhjemlede syn på det hus i Tolstrup Tammestrup, som Jesper Jensen påboer, for dets brøstfældighed, hvortil han svarede, at han havde intet fået at forbygge på huset, som Clemend Clemendsen lovede ham.

(7)

** Christen Christensen på Urup stævnede Peder Staffensen i Lundum for ulovlig skovhugst, han havde begået, og ikke imod løfte havde indstillet sig. sagen blev opsat 4 uger.

(8)

** Christen Christensen på Urup. efterskrevne vidnede, at Rasmus Rasmussens hustru, som boede i Monbjerg, gik i kirke 2.påskedag og så om natten derefter rømte han fra huset med alt hvis, der var i huset, og lod huset øde og ledig.

7/5 1675.

** Envold Christensen, herredsfoged i Voer herred, advarede og tilsagde, at alle og enhver, som noget her ved rettens middel har at søge, de da her efter dags til 10 slet ville indstille, så skal dem vederfares, hvis lov og ret er.

14/5 1675.

** hr kornet Mikkel Levin Køning på sin major Johan Poul Krembjergs vegne stævnede efterskrevne imod dom for resterende kontribution, og formener, at de for sådan forseelse bør have deres fæste forbrudt, og det de med resterer in natura at levere ham eller i næste købstad. opsat 14 dage.

(9)

** Just Hansen amtsskriver stævnede Villum Christensen i Horndrup, og talte med Poul Envoldsens hustru, hvor han har hans tilhold, for vidne og syn, og synsmænd afhjemlede syn på Søren Hansen i Horndrup hvis skade, som han påklager, Villum Christensen havde gjort ham, og han havde knivslag i ryggen og venstre bryst.

** Rasmus Sørensen i Horndrup på Berete Jensdatter, sl Laurids Davidsens, i Horndrup hendes vegne. vurderingsmænd afhjemlede deres vurdering af sl Laurids Davidsens bo og formue i Horndrup, som beløb sig til 18 daler, og derimod blev angivet efterskrevne gæld, som beløb sig til 17 daler, som enken ville fornøje kreditorerne for.

(10)

21/5 1675.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, lod fordele Knud Andersen i Hansted for hans faldsmål efter delevidne 17/4.

(11)

** Anders Holgersen på Anne Andersdatter i Egebjerg og hendes mor Karen Fogsdatter i Lundumskov deres vegne stævnede menige Lundumskovs bymænd imod dom belangende en kontrakt 18/5 1664, de skal have indgået med Anders Loft sst om en plads til 4 spænd hus på egen bekostning at måtte opsætte på deres forte ved hyrdehuset, som han selv hans hustru Karen Fogsdatter og datter Anne Andersdatter skal nyde deres livstid, og de formener derfor, at de må nyde den deres livstid, eller bymændene dem derfor at kontentere. sagen blev opsat 14 dage.

28/5 1675.

** Hans Jonasen i Elling på hr major Johan Poul Krembjergs vegne med opsættelse 14/5 begærede dom over de indstævnede, hvoraf en del mødte og svarede, at de havde helt eller delvist betalt det, de søges for, og som de blev tildømt at betale, på nær Niels Jensen i Yding, som ved ed bekræfter, at det aldrig tilforn er fordret af den gård, han påboer.

(12)

** Anders Ibsen i Horndrup på Kirsten Madsdatter, sl Clemend Clemendsens, hendes vegne med opsættelse 16/4 fremlagde en dom 28/4 1671, hvori er indført efterskrevne restants for resterende tiende, som de da blev tildømt at betale, og nu blev de tildømt at betale hvis, de ikke med kvittering kan afbevise at være betalt.

(14)

** den sag mellem Peder Staffensen i Lundum og Christen Christensen på Urup er endnu opsat i 14 dage.

** Christen Christensen på Urupgård forbød og aflyste alle usædvanlige og ulovlige sær og tværveje og køren, som sker over Sattrup mark igennem Holm skov Stenhave og enemærke samt Urupgårds skov enemærke og Kollerup.

** Envold Christensen i Tammestrup herredsfoged på sine egne og hr Christens vegne i Sneptrup forbød og aflyste alle usædvanlige og ulovlige sær og tværveje og køren, som sker over Tammestrup og Sneptrup marker eller skove, og hvis nogen efter denne dag med heste og vogne der betrædes, og dem noget vidrigt vederfares, de da vil have skade for hjemgæld, og svare til hvis skade på korn og eng, af dem kan være sket.

4/6 1675.

** den sag med de Lundumskov mænd om det hus sst er endnu opsat 4 uger.

** Jørgen Olufsen i Hoved med opsættelse 23/4 næst forleden fremlagde et fæstebrev, udgivet af major Krembjerg til Jørgen Olufsen på den halvgård, Peder Gjordsen påboede, dateret Birknæs 30/1 1675, hvortil Peder Gjordsen fremlagde tingsvidne 5/3 og synsvidne 26/2 og kvittering på samme gårds rettighed fra 1670 til 1674, dateret Birknæs 13/2 1675, og fremlagde en dom 12/3, hvorefter der blev afsagt dom: da han godvilligt har opladt gården efter gjorte kontrakt, og betalt officererne for hvis, han af samme gård burde at betale, så bør han være fri for tiltale.

(17)

** Jens Christensen, ladefoged på Urup, på Christen Christensen, forpagter sst, hans vegne med opsættelse 23/4 fremlagde et tingsvidne 30/4, og der blev afsagt dom: da Rasmus Rasmussen uden lovlig opsigelse om natten er bortrømt, så bør han pågribes som en anden rømningsmand.

(18)

11/6 1675.

18/6 1675.

** Christen Christensen, forpagter på Urupgård, stævnede menige mænd og ungkarle imod dom, eftersom de to gange er forelagt sig på Skanderborg slot til soldaterudskrivning at indstille, men de fleste af dem er udeblevet, rigens tjenestes forsømmelse til største nachdel, da formenes, at så mange af bemeldte ungkarle, som allerede er undveget, såvel som de andre, som sig modvilligt har forholdt, at de straffes med fængsel og jern på Bremerholm, hvor de efter dags kan betrædes. opsat 14 dage.

** Christen Christensen stævnede menige Urupgårds tjenere imod dom for smørlandgilde nærværende år. sagen blev opsat 6 uger.

(19)

** Rasmus Jensen af Dørup. efterskrevne vidnede, at de 21/4 var over skifte og deling i Dørup i Rasmus Jensens bo efter hans sl forældre Jens Olufsen og Else Sørensdatter, som boede og døde sst, i overværelse af deres efterladte børn, nemlig førnævnte Rasmus Jensen Jens Jensen Søren Jensen i Birk og Anne Jensdatter i Dørup, på hendes vegne hendes mand Jens Rasmussen sst, og boet blev vurderet, som følger for 18 sletdaler, som blev udlagt til resterende landgilde, hvorfor der ikke kunne ske udlæg til andre kreditorer, der iblandt Henrik Jensen, som fordrede lejermålsbøder, som Rasmus Jensen har begået med Maren Sørensdatter sst.

(20)

** Rasmus Jensen i Dørup et afkald. Søren Jensen i Birk på sine egne vegne Jens Rasmussen i Dørup på sin hustru Anne Jensdatters vegne gav ham afkald for den arvelod, som dem kunne være arveligt tilfaldet efter deres sl forældre Jens Olufsen og Else Sørensdatter, som boede og døde i Dørup.

** Jens Christoffersen i Elling på sine egne og brors vegne. Christoffer Eskesen i Elling for retten lyste hans to sønner Jens Christoffersen og Hans Christoffersen, som han har avlet med Johanne Rasmusdatter sst, som nu er hans ægte hustru, i kuld og køn for hans rette børn og sande arvinger, så de nu efter denne dag skal være og blive lige gode og delagtige i arvegods og ejendom, hvis Gud ham vil beskære og forlene vil, lige så fuldkommen som andre hans ægte børn.

25/6 1675.

** Christen Christensen, forpagter på Urupgård, forbød lovbød og lod forlægge al ulovlig sæd, som kan være sået i nogen af Urupgårds tjeneres jorder, og det ikke at afføre under ran.

(21)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, stævnede Jørgen Jensen i Holm for vidner og dom og fremlagde hans skriftligt indlæg, at han på hans søster Karen Holgersdatter, sl hr Jens Olufsens i Omme, hendes børns vegne søger Jørgen Jensen belangende et enemærke imellem Ås og Kørup og efter skiftebrevs indhold, dateret Elbæk præstegård 1/6 1668, befindes anmeldte børn i samme enemærke at være udlagt for en del af deres fædrene gods, hans sl bror hr Niels Holgersen i Elbæk, forrige sognepræst til Søvind og Gangsted menigheder, har været værge for, nemlig 73 sletdaler, og satte i rette, at Jørgen Jensen deres arvepart lovligt ved uvildige dannemænds afdeling at lade ske, så vidt deres part i samme enemærkes ejendom sig kan strække, dateret Hanstedgård 25/6 1675, og han fremlagde omtalte skiftebrev, hvori er udlagt til hans børn 120 rigsdaler.

3/7 1675.

(22)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, forbød og lod forlægge al ulovlig sæd, som kan være sået i nogen af Hanstedgårds underliggende tjeneres jorder, ikke det at afføre under ran og tilbød dem frøgæld igen.

** Anders Holgersen stævnede Peder Pedersen i Lundum og Christen Pedersen og Morten Pedersen i Lundumskov samt sl Jens Brixens hustru Maren Rasmusdatter i Lundum med lovværge for vidnesbyrd at påhøre, og efterskrevne vidnede, at Jens Brixen, som var i Urup mølle, han døde sst, og hans brødre Peder Pedersen og Christen Pedersen med flere af Lundum sognemænd hentede hans lig fra møllen, og hans hustru blev i møllen, eftersom hun var meget syg og skrøbelig, og hun bad dem, at de for Guds skyld skulle fly hende derfra, eftersom hun havde intet at nære sig og sine børn med, og nogle dage senere kom Christen Pedersens hustru af Lundum med en vogn og hentede hende med hvis armod, hun havde, som var to gamle dynevår, og førte hende til Lundum, og der var 3 små unggrise ved møllen, som hendes to små pigebørn hentede siden derfra og sagde, at præsten skulle have de to deraf for hans begravelse.

(23)

** Christen Christensen, forpagter på Urup, stævnede Tord Ottesen af Monbjerg for det hus, han sidst iboede, og fandt ingen folk i huset, hvorfor de skrev på døren, at de havde der været, og saggav ham, for han er rømt af samme hus, som han havde sted og fæst, om han ikke derfor bør at stå til rette som en anden forløben og rømningsmand. opsat 8 dage.

** hr Peder Mortensen i Lundum stævnede Anders Rasmussen og Christen Pedersen i Lundumskov for en doms fornyelse, og fremlagde førnævnte dom 21/11 1673, hvor de blev tildømt at betale sl Rasmus Envoldsen af Lundumskov hans gæld efter en dom 8/12 1654, hvilken dom blev fornyet.

(24)

** Anders Holgersen på Anne Andersdatter og Karen Fogsdatters vegne med opsættelse 21/5 begærede dom, som lød: de Lundumskov mænd bør deres kontrakt at holde, og Anne Andersdatter og Karen Fogsdatter førnævnte hus at besidde deres livstid, eller at flytte det, når de så synes, såfremt de Lundumskov mænd vil det på stedet til fælles nytte have, da bør de betale Anders Lassens hustru eller datter derfor.

(25)

9/7 1675.

** Christen Christensen, forpagter på Urup, stævnede Peder Eskesen, som tjente Søren Jensen i Monbjerg og Jep Pedersen hos Las Andersen sst med flere, og Søren Jensen og Las Andersen vidnede, at da de sidst skrev soldater ved Skanderborg, da gik karlene bort fra dem uden deres minde.

** Christen Christensen. Jens Christensen, ladefoged på Urup vidnede, at i mandag otte dage om natten da antastede han Jens Mouridsen af Birk på vejen med alt hans gods, som han var frarømt den halve gård i Birk, han i fæste havde og påboede, og så førte han ham samt hans hustru og børn med sig til Urupgård, hvor han var i 3 dage, og så gik han igen, og hans hustru og gods blev tilbage.

** Christen Christensen stævnede Jens Mouridsen for dom, eftersom han uden årsag er rømt fra hans halvgård i Birk uden nogen lovlig opsigelse, og formener, han bør lide som en anden rømningsmand. opsat 14 dage.

(26)

** Christen Christensen. efterskrevne vidnede, at Tord Ottesen, som havde sted og fæst et hus i Monbjerg, han rømte derfra igen for 3-4 uger siden.

** Christen Christensen efter opsættelse 18/6 æskede dom over ungkarle i Birk sogn, som ikke har villet møde og er bortrømt for udskrivning af soldater, og de blev tildømt at straffes som KM ulydige underordnede.

16/7 1675.

** Jonas Nielsen i Horsens fremlagde et pantebrev, udgivet af Terkel Pedersen, forvalter over Søndergård på Fyn til Jonas Nielsen i Horsens, lydende på 300 sletdaler, hvorfor han pantsætte en af hans 2 gårde i Eldrup i Tolstrup sogn, som Niels Jørgensen og Niels Jensen påboer, dateret Fredericia 9/5 1675.

(27)

** Knud Pedersen regimentskriver fremlagde en skriftlig seddel, at eftersom KM har forordnet ham til regimentskriver, så advares samtlige KM officerer og rytterbønder, at hvis ved deres gårde kan forefalde af sagefaldsbøder skifter og deslige, eller nogen forurettes eller påføres trætte, har de ham det at tilkendegive.

(28)

** Christen Christensen, forpagter på Urupgård. synsmænd afhjemlede syn på Urupgårds enemærke, hvor græsset var opædt, og hvor der fandtes fæmøg og hestemøg, og de så Peder Løgballes hjorddrenge med 11 høveder og får, som de drev udenfor Løgballe have. varsel til Peder Løgballe.

** Christen Christensen stævnede Peder Løgballe imod dom, for han med fæmon og bæster har volddrevet Urupgårds enemærkeskov, og han har en del andres høveder til sig taget til græsning på omtalte steder, hvorfor han formener, at Peder Nielsen bør betale skaden. opsat 14 dage.

23/7 1675.

(29)

** Jens Pedersen af Hornumkær på Niels Jensen, forvalter over baron Vilhelm Gyldenkrones gods, hans vegne stævnede samtlige husbondens tjenere i efterskrevne byer imod dom for alt hvis, de med resterer. sagen blev opsat 14 dage.

** den sag med Jens Mouridsen af Birk en endnu opsat 1 måned.

30/7 1675.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, stævnede Jens Jensen, som tjener sl Anders Jørgensens enke Karen Jensdatter i Bleld, for dom, eftersom han sidst forleden, da soldaterudskrivning var på Skanderborg slot, da er af den årsag rømt og mødte ikke. opsat 14 dage.

** Christen Christensen, forpagter på Urupgård, med opsættelse 18/6 fremlagde en skriftlig restants på smørlandgilde til Urupgård, som de blev tildømt at betale.

(30)

** Christen Christensen med opsættelse 3/7 fremlagde et vidne 9/7 og et delevidne 8/1 næst forleden, hvori Tord Ottesen af Monbjerg blev fordelt for stedsmål af det hus sst, som han iboede, hvortil han fremlagde sit skriftlige svar, at han aldrig samme hus af ham havde sted eller fæst, hvorefter der blev afsagt dom: da det bevises, at han har fæstet samme hus, så bør han lide som en anden rømningsmand og pågribes.

(31)

6/8 1675.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, stævnede skriftligt Jørgen Jensen i Holm for dom vidner og æskning og Niels Lauridsen i Ammitsbøl Jens Jørgensen i Bolund Claus Jørgensen, forpagter på Skerrildgård, og Elsebet Jørgensdatter i Holm, Jørgen Jensens datter, om de har noget dertil at svare. sagen blev opsat 14 dage.

** Jørgen Jensen i Holm. Rasmus Andersen i Kattrup bekendte, at han er ham 7 sletdaler skyldig, hvorfor han pantsætter en ko.

** hr Christen Jensen i Sneptrup et afkald. hr Jens Jensen Storring, sognepræst til Ovsted og Tåning sogne på hustru Sofie Christensdatters vegne, samt Morten Lutter, borger og handelsmand i Horsens, på sin hustru Ellen Christensdatters vegne gav ham afkald og kvittering for al den arv, som dem kunne være arveligt tilfaldet efter deres sl mor Emmerentze Lauridsdatter, som boede og døde i Sneptrup præstegård.

(32)

** Jens Pedersen af Hornumkær på Niels Jensen, forvalter over baron Vilhelm Gyldenkrones gods, hans vegne med opsættelse 23/7 fremlagde en skriftlig restants, som de blev tildømt at betale.

(35)

13/8 1675.

** Eske Jensen i Elling, kirkeværge til Ovsted kirke, på sine egne og medbror Niels Christensen i Tebstrup hans vegne stævnede efterskrevne i Ovsted sogn for hvis tiende, de med resterer til kirken af deres eget og af de øde gårde. opsat 14 dage.

(36)

** Mads Jensen i Båstrup, kirkeværge til Hylke kirke, på sine egne og hans bror Laurids Jensens vegne stævnede Mads Nielsen i Grumstrup Christen Eskesen i Hylkegård og Rasmus Nielsen i Hylke imod dom for hvis forløfte, de har gjort til Hylke kirke for sl Mikkel Lassens arvinger af Ustrup, og eftersom sl Jonas Hansen af Elling og Anders Ibsen i Horndrup har betalt deres part af samme forløfte, så bør de andre førnævnte forlovere betale resten efter deres forpligt. opsat 14 dage.

20/8 1675.

** Iver Andersen Felbereder af Horsens på Sidsel Lauridsdatter af Odense på Fyn hendes vegne stævnede hr Peder Mortensen i Lundum imod dom gældssag anlangende, og fremlagde provstens henfindelse til verdslig ret, samt en obligation, udgivet af hr Peder Mortensen, lydende på 100 rigsdaler, til Sidsel Lauridsdatter, dateret Horsens 12/10 1655, og fremlagde Sidsel Lauridsdatters egenhændige underskrevne fuldmagt. sagen blev opsat 14 dage.

(38)

** den sag mellem Anders Holgersen og Jørgen Jensen i Holm er endnu atter opsat 14 dage.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, på KM og sin herres vegne med opsættelse 30/7 sidst forleden begærede endelig dom over Jens Jensen, som blev tildømt at stå til rette som den, der overtræder KM mandat, og derfor vedkommende at tilfreds stille, såfremt han ikke vil pågribes og straffes, som vedbør.

** Christen Christensen, forpagter på Urupgård, med opsættelse 9/7 stævnede Jens Mouridsen af Birk imod dom og fremlagde et vidne af 9/7, hvorefter der blev afsagt dom: han bør sin frarømte husbond sin lovlige restants at betale, og stille ham tilfreds for sin undvigelse.

27/8 1675.

** Mads Nielsen i Grumstrup stævnede Mads Jensen og Laurids Jonsen i Båstrup for æskning og vidne, og efterskrevne vidnede, at sl Mikkel Lassens hustru af Ustrup er indflyttet til hendes brødre i Hylkegård og har været hos dem en tid lang og været deres foræsel.

(39)

** Mads Jensens sag på Hylke kirkes vegne er endnu opsat 14 dage.

** den sag med Eske Jensen i Elling for resterende kirkens tiende er endnu opsat 4 uger.

3/9 1675.

** den sag mellem Anders Holgersen og Jørgen Jensen i Holm er endnu efter Jørgen Jensens begæring opsat 14 dage.

** Iver Andersen Felbereder i Horsens på Sidsel Lauridsdatter i Odense hendes vegne med opsættelse 20/8 begærede dom, hvortil Anders Holgersen på hr Peder Mortensens vegne tilbød at rette for sig med jordegods, som er udlagt ham efter sl fru Birgitte Brockenhus til Urup, eftersom samme penge til hende blev lånt, og fremlagde kommissærernes forretning, at eftersom hendes jordegods og løsøre til gældens betaling ikke kunne tilstrække, da er kreditorerne kortede deres rente, og der blev gjort hr Peder efterskrevne udlæg for 200 rigsdaler, dateret 27/5 1662, hvorefter der blev afsagt dom: den dannekvinde bør imod samme erbydelse at tage og gøre sig betalt med samme jordegods efter den takst, som forordningen om jordegods udlæg tilholder.

(41)

10/9 1675.

** Jens Pedersen i Røde mølle stævnede Niels Sørensen i Hylke imod dom for 7 sletdaler, som han har lånt ham, og 2 sletdaler, han har lånt hans hustru Maren Jensdatter, samt en vogn og rug. sagen blev opsat 6 uger.

(42)

18/9 1675.

** Just Hansen amtsskriver på slotsherrens vegne stævnede Søren Rasmussen af Tebstrup for vidner og dom, og han spurgte Peder Nielsen af Lundum, af hvad årsag han på mønstringen havde klaget for slotsherren, at Søren Rasmussen truede med at stikke ham med sin dragne kårde, hvortil han svarede, at han havde sagt, at Søren Rasmussen havde stukket ild på nogle træer i skovene, og da svarede han, skulle jeg spørge dig, om jeg måtte gå hen til træet og drikke en pibe tobak, og da havde han de en kårde imellem dem, og Peder Nielsen bekræftede, at Søren Rasmussen stod ved træet og drak en pibe tobak, og så tog han en glød fra piben og stak til træet og tog den til sig igen, men vidste ikke, om det brændte siden, hvortil Søren Rasmussen svarede, at da han kom i skoven, var der ild i træet, og han tog et stykke råddent træ med ild i, og tændte en pibe tobak, og kastede den så igen fra sig til træet. andre vidnede derom.

(43)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård med opsættelse 6/8 sidst forleden irettelagde et skiftebrev efter sl hr Niels Holgersen i Elbæk 1/6 1668 anlangende sl hr Jens Lauridsens børn i Omme deres fædrene arv, og Jørgen Jensen i Holm fremlagde sl hr Niels Holgersen af Elbæk hans skøde på det omtvistede enemærke, dateret 1/8 1662, og et tingsvidne 1/5 1668, hvor han stævnede hr Niels Holgersen i Elbæk, og talte med hans søster Anne Lisbet og fremlagde hr Niels Holgersens forpligt, hvori han tilstår at være Jørgen Jensen skyldig 50 rigsdaler, som han har lånt ham, foruden 35 rigsdaler, han er indført i skifte efter hans sl hustru, hvorfor han pantsætter hans enemærke og leverer ham hans skøde derpå, dateret Holm 11/6 1667 Niels Holgersen, og nu fremlagde han provsten hr Christen Pedersen i Birk hans skriftlige erklæring og lodseddel om samme enemærke, som på skifte efter sl hr Niels Holgersen blev udlagt ham for hans krav på 85 sletdaler, og ingen andre kreditorer blev indvist deri, endog samme enemærke er takseret for 200 sletdaler, dateret 5/2 1672 Christen Pedersen, og for det sidste fremlagde sit skriftlige svar, at omtalte enemærke bør efterfølge ham og hans sl kones arving, indtil pantebrevet bliver indløst, hvorefter der blev afsagt dom: da det tingsvidne, som Jørgen Jensen kalder et pantebrev, ikke er forkyndt, som recessen tilholder, så kan det ikke svække forskrevne skiftebrev, men sl Jens Lauridsens børn bør deres tilfaldne lod i samme enemærke at nyde, og Jørgen Jensen sin part.

(47)

** Niels Christensen i Tebstrup stævnede Peder Ibsen i Ejer imod vidne, og efterskrevne vidnede, at der blev avlet fuld avl til den gård i Ejer, Peder Ibsen nu påboer, det første år, som han den antog, men noget blev forødet.

** Morten Madsen i Ry. synsmænd afhjemlede syn på Kloster mølles bro og taksering af dens brøstfældighed.

(48)

** Jørgen Hansen i Overby lod fordele Søren Lauridsen i Tebstrup for 11 sletdaler, som han er ham skyldig for et fedesvin.

** Niels Hansen i Overby stævnede Rasmus Sørensen, som tjener sl Jørgen Nielsens hustru i Tebstrup, formedelst han har sted og fæst sig med ham og annammet fæstepenge. sagen blev opsat 14 dage.

25/9 1675.

** Envold Christensen i Tammestrup herredsfoged stævnede Frands Madsen i Ejer imod dom for korn, han har lånt ham. sagen blev opsat 6 uger.

(49)

** Eske Jensen i Elling på sine egne og Niels Christensens vegne i Tebstrup med opsættelse 13/8 fremlagde et tingsvidne 18/9, hvorefter der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale hvis tiende, de søges for.

** Mads Jonsen i Båstrup, kirkeværge til Hylke kirke, på sine egne og Laurids Jensen sst hans vegne med opsættelse 13/9 fremlagde et forpligts tingsvidne 28/6 angående sl Mikkel Lassens gæld til Hylke kirke, dateret Ustrup 18/6 1667, og fremlagde en dom 7/4 1671, hvori Christen Eskesen blev tildømt at betale de to sidste terminer efter forpligtens indhold, hvorefter der nu blev afsagt dom: Christen Eskesen bør betale til Hylke kirke, hvis han efter hans forpligts lydelse, een for alle og alle for een, er kirken skyldig.

(51)

2/10 1675.

** Christen Christensen, forpagter på Urupgård, stævnede menige mænd i efterskrevne byer imod dom for resterende landgilde tiende og jordleje, samt for hvis, enhver har ført af marken foruden tiendes erlæggelse. sagen blev opsat 14 dage.

** Christen Christensen på Anders Humbles vegne, degn i Birk, stævnede Johanne Pedersdatter, som tjente Jens Pedersen i Såby, for en klæde rejsekjortel, som hun af hans hustru Anne Poulsdatter har bekommet, og ikke vil hende betale. sagen blev opsat 6 uger.

(52)

** Christen Christensen. efterskrevne vidnede, at Johanne Pedersdatter, som tjente Jens Pedersen i Såby, var hos degnekonen Anne Poulsdatter i Birk, efter at hun havde ladet hende give varsel, og akkorderede med hende om en kjortel, og lovede at betale 4 sletdaler inden Mikkelsdag.

** Anders Jensen i Vrold stævnede Christoffer Eskesen i Elling imod dele efter en dom 17/5 1667, så fremkom Christoffer Eskesen og lovede at betale ham. hvorfor delen blev ophævet.

8/10 1675.

** Peder Mikkelsen i Åbogård stævnede efterskrevne for dom for hvis gæld, de er blevet ham skyldig, imidlertid han havde Urupgård i forpagtning. sagen blev opsat 6 uger.

(53)

15/10 1675.

(54)

** Niels Hansen i Overby med opsættelse 18/9 begærede endelig dom: da Rasmus Sørensen har lovet at tjene ham et år og annammet fæstepenge, hvilket han ikke har efterkommet, så bør han betale ham et fuldt års løn.

22/10 1675.

** Jens Pedersen i Røde mølle med opsættelse 10/9 begærede dom, hvortil Niels Sørensen af Hylke svarede, at eftersom han søges af hans hustrus far Jens Pedersen Møller for gæld, så er hans svar, at når han holder skifte efter sin sl hustru Anne Nielsdatter, som var hans hustrus mor, og han bekommer hendes arvepart, og Jens Pedersen vil betale ham husleje for 4 binding hus i 3 år, og hans hustrus løn, så lover han at betale ham, hvorefter der blev afsagt dom: da der intet bevis fremlægges, at han er Jens Pedersen noget skyldig, så bør de gøre regnskab i uvildige dannemænds overværelse.

(55)

29/10 1675.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, stævnede samtlige Hanstedgårds tjenere for alt hvis, de med resterer af landgilde og andet. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Holgersen stævnede efterskrevne Hanstedgårds tjenere imod dom for alt hvis, de med resterer af landgilde og andet fra 1668-1676. sagen blev opsat 6 uger.

(56)

5/11 1675.

12/11 1675.

** Christen Christensens sag med restants på Urups tjenere er endnu med bevilling opsat 14 dage.

** Peder Nielsen i Overby fuldmægtig på overførster Peder Zeibigs vegne stævnede Jens Jensen Hårup i Tebstrup imod dom, og efterskrevne vidnede, at de med Peder Nielsen synede i Jens Hårups gård 2 læs nyhuggede risbøge, hvortil han svarede, at de var hugget på hans egen gårds grund.

** Mikkel Rasmussen i Ballebo på Laurids Frosts vegne i Hoved lovbød en ager på Ballebo mark. varsel til Christen Frost i Borup Boel Frosts og Inger Frosts i Hoved med deres lovværge.

(57)

** Mikkel Rasmussen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Mikkel Rasmussen. synsmænd afhjemlede syn på den gård i Gangsted, Søren Andersen og Rasmus Nielsen påboer, og derefter fremlagde Mikkel Rasmussen en kontrakt, hvormed han fæster til Søren Andersen og Rasmus Nielsen hans selvejer bondegård i Gangsted på efterskrevne vilkår, dateret 21/1 1672.

(58)

** Peder Nielsen Overby på fru Margrete Gabels vegne af Ringkloster stævnede Magdalene Hansdatter Norts af Tebstrup med hendes lovværge imod dom for hvis efterskrevne, hun har bekommet hos hende i 1671, og satte i rette, om hun ikke bør betale derfor. sagen blev opsat 4 uger.

** Niels Hansen i Overby stævnede Jørgen Andersen i Serridslev og Erik Eskesen i Ørskov Niels Sørensen Degn i Båstrup og Søren Madsen i Brørup for dom angående brevpenge og gæld. opsat 6 uger.

** Envold Christensen i Tammestrup, herredsfoged i Voer herred, med opsættelse 25/9 begærede dom over Frands Madsen, som blev tildømt at betale for det korn, han søger ham for, med dets anvendte bekostning.

(59)

** Jacob Pedersen i Lillerup på Christen Christensens vegne med opsættelse 2/10 næst forleden fremlagde et tingsvidne 2/10, hvorefter der blev afsagt dom: Kirsten Pedersdatter bør betale Anders Humble hvis, han søger hende for inden 15 dage, eller derfor at lide dele.

19/11 1675.

** Peder Nielsen Overby på overførster Peder Zeibigs vegne stævnede Jens Pedersen i Såby Morten Jensen sst Knud Jensen i Såby Hovgård Jens Lassen Hyrde i Såby for syn klage og vidne, og Jens Nielsen Vinter i Yding skovfoged gav last og klage over Jens Pedersen og Morten Jensen, som boer i præstens huse formedelst ulovlig skovhugst, som de begår i hans anbefalede skov, som han skal have indseende med, og synsmænd afhjemlede syn på risbøge, som fandtes ved deres huse.

(60)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, stævnede Knud Andersen i Hansted og hans søn Anders Knudsen for forbud og æskning, og udæskede Knud Andersen, som tilforn er fordelt for 20 rigsdaler efter en landsdom, som er kost og tæring, og han har ikke villet rette for sig, og derhos forbød han sønnen såvel som alle andre enten at huse eller helle ham.

** Peder Mikkelsen af Åbogård med opsættelse 8/10 begærede endelig dom, og herimod svarede Jens Madsen i Monbjerg, som ved højeste ed benægtede at være ham noget skyldig, og der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale hvis, de ham skyldig er, på nær Jens Madsen, som bør være fri for tiltale.

(61)

** Anders Ingildsen i Ballebo et skøde. Mikkel Rasmussen i Ballebo med fuldmagt af Laurids Frost i Hoved solgte og skødede fra ham og hans arvinger og medarvinger og til Peder Ingildsen og hans arvinger en ager,  som ligger ved Ballebo ved Christen Frosts bondehuse.

(62)

26/11 1675.

** Anders Holgersen til 4.ting udæskede Knud Andersen i Hansted efter tingsvidnes indhold, som i dag 8 dage indført er.

3/12 1675.

** Anders Jensen Tunbo i Horsens på Boel Hansdatter, sl Johan Andersens, hendes vegne sst stævnede Laurids Christensen Frost i Hoved og Christen Knudsen Bhi i Testrup imod dom for gæld efter regnskabsbog. opsat 6 uger.

(63)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, på sin herre Otte Pogwisch samt Kirsten Fogsdatter i Bleld deres vegne stævnede Markor Jørgensen i Ørskov for klage og vidne, og han fremlagde Kirsten Fogsdatters skriftlige klage, at 2.dagen efter hendes husbond Jørgen Jørgensen, efter de havde levet i ægteskab nogle få dage, afgik ved døden, da kom hans bror Markor Jørgensen i Ørskov i hendes hus og med trusler fik hende til at udlevere nogle dokumenter, som var i hendes sl mands gemme, som skulle tilhøre ham og hans søskende, og dertil svarede Markor Jørgensen, at før hans død befalede hans bror sin hustru at fly ham dokumenterne, og da han efter broderens død gik til hans hustru, gav hun ham dem med god vilje.

(64)

** Anders Sørensen i Brørup på sin stedsøn Jacob Madsens vegne æskede til arv og gæld samt skifte og deling efter Jacob Madsens sl hustru Mette Sørensdatter. varsel til Søren Rasmussen i Brørup Anders Sørensen Rasmus Jørgensen i Hylke Anders Jensen i Brørup Jens Sørensen i Ustrup.

** Christen Christensen, forpagter på Urupgård, med opsættelse 2/10 fremlagde en skriftlig restants til Urup, beregnet fra Martini 1674-75, som de blev tildømt at betale.

(66)

10/12 1675.

** Peder Nielsen Overby på overførster Peder Zeibigs vegne stævnede Jens Jensen Hårup i Tebstrup imod dom og fremlagde et tingsvidne 12/11, og satte i rette, om han ikke bør skaffe hjemmel til de risbøge, som er fundet i hans gård. sagen blev opsat 6 uger.

(67)

** Niels Eskesen Grøn i Horsens stævnede Jørgen Jensen i Hoved kro for dele for 1 rigsdaler.

** hr Christian Zidsker i Kattrup stævnede Falle Pedersen, forvalter på Stensballegård, for vidner, og Jørgen Tomasen i Tolstrup og Jacob Hansen i Gedved vidnede, at for 6 år siden, som de har været kirkeværger til Tolstrup kirke, da har de årligt af kirkens indkomst leveret til præsterne i Kattrup nemlig hr Jens, og efter hans død til hr Christian for vin og brød til menigheden 3 tønder byg, og Jørgen Jensen i Tolstrup vidnede, at i 28 år, imedens hans sl far Jens Jensen i Tolstrup var kirkeværge, leverede han årligt det samme, dertil svarede Falle Pedersen, at husbonden selv vil forskaffe vin og brød.

** Peder Nielsen Overby på overførster Peder Zeibigs vegne stævnede Knud Jensen i Såby Hovgård Jens Pedersen i Såby Morten Jensen sst og Jens Lassen Hyrde sst imod dom og fremlagde tingsvidne 19/11, og satte i rette, om de ikke burde skaffe hjemmel til de risbøge ved deres huse. sagen blev opsat 6 uger.

(68)

** Anders Nielsen i Lundum et afkald. Maren Sørensdatter med hendes værge Peder Lassen i Rådved gav ham afkald og kvittering for al den arvelod og part, som hun kunne være arveligt tilfaldet efter hendes to søskende Eske Sørensen og Maren Sørensdatter, som Anders Nielsens far sl Niels Pedersen i Lundum har haft under værgemål.

** Jacob Madsen i Brørup fremlagde en skriftlig forening mellem ham og hans sl hustrus far Søren Rasmussen sst, at de er forligt om boet og hvis arv, ham efter hans sl datter kunne tilfalde, og han skal give hans hustrus far efterskrevne, og desuden er gård huse og gårdsrum delt imellem dem efter lodtagelse, som følger.

(69)

** Jacob Madsen et afkald. Søren Rasmussen af Brørup gav ham afkald for den arv, han kunne tilfalde efter hans sl datter Jacob Madsens hustru sl Mette Sørensdatter.

** Anders Holgersens sag belangende bøndernes resterende landgilde er med bevilling opsat 8 dage.

17/12 1675.

** Mikkel Rasmussen i Ballebo stævnede Laurids Sørensen i Gangsted for dele på Jørgen Hansens vegne for 2 skæpper byg, han er ham skyldig.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, med opsættelse 29/10 fremlagde en dom 11/12 1674 på hvis, efterskrevne Hanstedgårds tjenere med resterer fra 1665 til 1668, som de blev tildømt at betale.

(73)

** Anders Holgersen med opsættelse 29/10 begærede dom over efterskrevne for deres resterende landgilde, som de blev tildømt at betale.

(74)

24/12 1675.

** Søren Hansen i Horndrup på Inger Andersdatters vegne sst æskede til arv og gæld efter hendes sl husbond Anders Ibsen, som boede og døde i Horndrup, hans arvinger og kreditorer, at møde 3/1 til skifte og deling. varsel til Jens Andersen i Grumstrup Jens Kjær i Kattrup Søren Ibsen i Serridslev sl Jens Ibsens arvinger, Eske Ibsens arvinger sst, Boel Hansdatter i Horsens med hendes lovværge, sl Jørgen Ibsens arvinger i Bjødstrup, Peder Ibsen i Ejer, Såby Anders Hansen Jep Hansen i Yding, Jens Hansen sst, Ladegård Anders Jensen, Iver Pedersen i Dørup.

** Niels Hansen i Overby med opsættelse 12/11 næst forleden fremlagde Søren Madsens udgivne brev 1/6 1668, samt de breve, som de indstævnede ikke ville indløse, som de blev tildømt at betale.

(75)

** Peder Nielsen Overby på fru Margrete Gabels vegne i Ringkloster med opsættelse 12/11 begærede dom over Magdalene Hansdatter, som blev tildømt at betale de varer, som hun hos hende har bekommet.

** ransnævninge skursnævninge vargier foged skriver og tinghører.

(76)

7/1 1676.

14/1 1676.

** Niels Sørensen i Vedslet på sine egne og Las Mikkelsens vegne sst. efterskrevne vidnede, at de to mænd har betalt deres rytter det første år, han red for dem, 18 sletdaler og det andet år 12 sletdaler samt hø, som Frederik korporal annammede på hans vegne.

** hr Niels Jørgensen i Ring stævnede hr Christian Zidsker i Kattrup imod dom, og fremlagde provstens henfindelse til verdslig ret angående 50 sletdaler, som han skulle lægge fra sig over de 100 rigsdaler, som til de fattiges direktører i København for sin præstegårds bygning til hr Niels Jørgensen i Ring efter skiftebrevs formelding efter sl hr Jens Jensen Holmbo i Kattrup, dateret Birk præstegård 10/6 1675, og blev fremlagt skiftebrev efter sl Jens Jensen Holmbo i Kattrup, dateret 4/3 1672. sagen blev opsat 6 uger.

(77)

** Anders Andersen i Egebjerg et vidne. efterskrevne vidnede, at han har betalt hans rytter for et halvt år, som han har redet for ham, så han var ham intet skyldig, og efterskrevne havde også betalt deres ryttere, og desuden betalte de til dem, da de udred, og Frederik korporal oppebar til rytterne adskillige sletdaler.

** Anders Nielsen i Egebjerg gav tilkende, eftersom sl Christen Jensen, som fordum boede i Riis, ved døden afgik i hans hus, og han lod ham begrave i Hansted kirkegård og bekostede hans jordefærd, og fremviste en del breve, hvor iblandt en afståelse fra løjtnant Baldser til ham om den gård i Riis, og fremlagde hans efterladte klæder, som blev vurderet, og han fremæskede om der var nogle arvinger, som ville indløse det.

(78)

** Anders Andersen i Grumstrup på sine egne og en del efterskrevne Grumstrup bymænds vegne et vidne angående deres resterende rytterløn, som regimentskriveren lod fordre, hvilket han benægtede ikke at være sin rytter noget skyldig, og efterskrevne vidnede, at efterskrevne bønder havde betalt deres rytter, og der foruden oppebar Frederik Korporal yderligere betaling.

(79)

** Rasmus Andersen i Ås et vidne, at han har betalt sin rytter.

** Mikkel Rasmussen i Ballebo på sine egne og Hans Sejersen i Elbæk og Hans Nielsen i Agestrup deres vegne, og efterskrevne vidnede, at de havde betalt deres ryttere, og de var dem intet skyldig.

(80)

** Mikkel Pedersen i Vedslet og Jep Nielsen sst. efterskrevne vidnede, at de havde betalt deres ryttere deres løn.

(81)

** Knud Sejersen i Vedslet og Ingild Sørensen sst. efterskrevne vidnede, at de har betalt deres ryttere deres løn.

** Søren Jørgensen i Hylke et afkald. Oluf Eskesen af Hylke mølle på sin hustru Maren Jensdatters vegne gav hendes stedfar Søren Jørgensen afkald for al den arv, som hun kunne være arveligt tilfaldet efter hendes sl far Jens Nielsen, som boede og døde i Hylke.

(82)

** regimentskriveren foregav, om der var flere, som ville forhverve vidner angående deres rytterløn, så skulle det og stå for fulde.

21/1 1676.

** Jens Eskesen Kjær i Kattrup. efterskrevne vidnede, at han havde betalt sin rytterløn, og bevidnede, at andre efterskrevne ligeledes havde betalt deres rytteres løn.

(83)

** Christen Knudsen i Gangsted og Søren Gundesen i Ustrup. efterskrevne vidnede, at da havde betalt deres rytterløn.

(84)

** Peder Rasmussen i Vestbirk på sine egne såvel som Vestbirk bymænds vegne. efterskrevne vidnede, at efterskrevne Vestbirk bymænd havde betalt deres ryttere deres løn.

(85)

** Anders Jensen Tunbo af Horsens på Boel Hansdatters vegne med opsættelse 3/12 begærede dom, hvorefter blev fremlagt et skriftligt indlæg fra Laurids Frost i Hoved, at da han søges for gæld efter en regnskabsbog, som ikke er bekræftet med hans hånd, så formoder han for den fordring fri at være, men tilbyder at de gør regnskab, og derefter blev fremlagt Christen Knudsen Bhi i Testrup hans indlæg, som indeholder modkrav, og han tilbyder ligeledes at der gøres regnskab, hvorefter der blev afsagt dom: da gælden ikke er vedkendt af de indstævnede, som dog tilbyder regnskab, så bør de gøre regnskab i to uvildige dannemænds overværelse.

(86)

28/1 1676.

(87)

** Rasmus Nielsen i Hylke stævnede Rasmus Lauridsen i Tebstrup og hans hustru Ingeborg Adsersdatter, og Anders Rasmussen i Hylke og hans hustru Dorete Poulsdatter imod dom angående varer, de har udtaget i Horsens. sagen blev opsat 4 uger.

** Peder Nielsen Overby på overførster Peder Zeibig hans vegne med opsættelse 10/12 begærede dom over Jens Pedersen og Morten Jensen for de risbøge, som skal være fundet ved deres huse, og da de ikke fremlagde hjemmel, blev de for den første forseelse tildømt at stille KM tilfreds.

** Peder Nielsen Overby med opsættelse 10/12 æskede dom, hvorefter Jens Jensen af Tebstrup bekræftede, at de ris, som synsvidnet om formelder, har han hugget på sit engmål og agerland til den gård, han har fæstet, og fremlagde Anders Holgersen på Hanstedgård hans hjemmel dertil, og Knud Jensen i Såby Hovgård fremlagde hans husbond Laurids Bording på Ryomgård hans hjemmel til hans skovhugst, hvorefter der blev afsagt dom: da de fremlægger hjemmelssedler, bør de for tiltale fri at være.

(89)

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, stævnede Anders Knudsen i Hansted imod dom. sagen blev opsat 6 uger.

** Poul Lauridsen i Birknæs stævnede Peder Pedersen og Søren Pedersen i Monbjerg for dom for hvis restants, de er ham skyldig, af den part, som ved udlæg på skifte efter sl fru Birgitte Brockenhus, sl Jacob Ulfelds til Urup, blev overdraget ham og Anders Jensen, borger i Horsens, som er mere end den 6.part med dens herlighed. opsat 6 uger.

(90)

** Poul Lauridsen stævnede Erik Sørensen i Gedved mølle Peder Andersen i Vestbirk og Oluf Nielsen i Yding for dom angående skyld og gæld. sagen blev opsat 6 uger.

4/2 1676.

** Christen Christensen, forpagter på Urup, stævnede menige Østbirk bymænd for syn og vidne, og efterskrevne vidnede, at de var med Christen Christensen udenfor Østbirk, og da kom Jesper Nielsen af Østbirk kørende med 2 vogne med bøgekævler, og de fulgte med vognene til Urup, og andre vidnede, at de med Christen Christensen fulgte vognslaget til Birk Nørskov til stavnen, som træet nylig var hugget, og der stod Niels Ibsen af Østbirk med heste og vogn og læssede bøgegrene på vognen.

(91)

** Christen Christensen. synsmænd afhjemlede syn på skovhugst i Birk skov, hvor der adskillige steder var mange stavne, og derefter var de i Østbirk by, og da fandtes træ i efterskrevne mænds gårde.

** Niels Sørensen i Dørup på sine egne og sin far Søren Pedersens vegne gav tilkende, at eftersom hans far er meget skrøbelig gammel og afmægtig, så afsiger han det boel i Dørup, som han har i fæste, at de intet efter denne dag dertil kan svare, eftersom Niels Sørensen har fæstet den øde og afbrændte gård der i byen, som han skal opbygge og svare til. varsel for Skanderborg slots port.

** Just Hansen amtsskriver stævnede menige og beholdne slottets tjenere imod dom for resterende skyld og landgilde. opsat 6 uger.

(92)

** Eske Markorsen i Møballe på Jørgen Eskesens vegne sst stævnede Anders Jespersen i Overby imod dom, og fremlagde en seddel, dateret Horsens 9/3 1668, at da købte Anders Jespersen lægdsmand rødt klæde og dets beredning til en soldaterkjole for 19 mark, og satte i rette, om han ikke bør betale. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, oplyste et øg, som en rum tid har været ved Hanstedgård, og nogen ejermand vil ham betale.

12/2 1676.

** Anders Jensen i Kannerup på Kirsten Fogsdatters vegne i Bleld et afkald. Las Jørgensen i Ørskov med fuldmagt af Eske Jørgensen i Ørskov på egne og bror Markor Jørgensens vegne sst Las Jørgensen sst på egne og brorsøn Jørgen Andersen i Borup, og på brorbørns Jens Andersen Mette Andersdatter Kirsten Andersdatter og Maren Andersdatter i Bleld deres vegne Jens Jensen i Ørskov på egne og søskende Jørgen Jensen Søren Jensen anden Jens Jensen Mette Jensdatter og Maren Jensdatter i Ørridslev deres vegne Jørgen Nielsen i Møballe på egne og søskende Eske Nielsen Jens Nielsen Mette Nielsdatter i Lundumskov deres vegne Peder Lassen i Ørridslev på hustru Kirsten Jørgensdatter og deres børn Laurids Pedersen og Karen Pedersdatters vegne Jørgen Sørensen i Ørskov på egne og søskende Mette Sørensdatter i Bret og Karen Sørensdatter i Monbjerg deres vegne gav Kirsten Fogsdatter i Bleld afkald for al den arv, de efter deres sl bror og blodsforvandte og hendes sl husbond Jørgen Jørgensen, som boede og døde i Bleld, kunne tilfalde.

(94)

** Anders Jensen fremlagde en varselsseddel af Viborg landsting 22/12 1675, hvormed stævnedes sl Jørgen Jørgensen, som boede og døde i Bleld, hans efterladte arvinger, enten de findes inden eller udenlands.

18/2 1676.

25/2 1676.

** Knud Andersen i Birk stævnede Christen Christensen på Urup for vidne, og Rasmus Nielsen af Emborg bekræftede ved sin sjæl, at han for 9 uger siden solgte Knud Andersen af Østbirk et læs grønt bøgetræ, som han tilforn havde købt af overførster Peder Zeibig, som var af en vindfælde.

(95)

** hr Niels Jørgensen i Ring med opsættelse 14/1 begærede dom over hr Christian Zidsker af Kattrup, som ved sin svoger Peder Olufsen af Kattrup lod fremlægge et tingsvidne 21/2 1673 angående syn på Kattrup præstegårds brøstfældighed, samt hans skriftligt svar, at da hr Niels Jørgensen af Ring, som er hans svoger, søger ham for 50 sletdaler, skønt det med tingsvidne bevises, at præstegårdens bygning ej var af højere værdi end 100 rigsdaler, hvorfor han i den post og andre, som både han og hans mor har over at besvære på tilbørlige steder, formener sig fri for tiltale, hvorefter der blev afsagt dom: da enken og arvinger al arv og gæld efter sl hr Jens i Kattrup har vedersagt og fragået, hvorfor al boets middel til den sl mands kreditorer skal være udgjort, blandt hvilke og de omtvistede 50 sletdaler, som præstegårdens bygning højere og bedre er agtet, end som forordningen fordrer, som hr Christian Zidsker, som nu er præstegårdens besidder, er anskrevet at skulle betale hr Niels Jørgensen, og da samme skiftebrev står ved sin fulde magt, så bør han betale inden 15 dage.

(97)

3/3 1676.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, på sin søster Karen Holgersdatter, sl hr Peder Mortensens af Lundum, hendes vegne fremlagde en varselsseddel af Viborg landsting 19/1, hvormed stævnes sl Peder Mortensen, som boede og døde i Lundum præstegård, hans efterladte arvinger gældnere og kreditorer at møde til skifte og deling.

** Hans Jonasen i Elling lod fordele Niels Jensen i Ris for 2 mark.

** Just Hansen amtsskriver på slotsherrens vegne stævnede Jens Christensen i Sneptrup imod dom angående omkostning på hans sl brors trætte, samt hr Jens Jensen i Ejer, om han havde noget dertil at svare, angående de penge, der er anvendt til den proces, som han på hr Christen Jensens vegne, som er sognepræst til Ovsted og Tåning sogne, angående hans sl stedsøn Hans Christensens død, lod føre, dateret 20/8 1675 Christoffer Sehested, og fremlagde en fortegnelse over omkostningerne angående hans søn Hans Christensen, som blev dødfundet i Egebjerggård 3.pinsedag 1672, som var 6/6, som blev i alt 125 rigsdaler, hvorpå er ham af Jens Christensen forstrakt 2 rigsdaler 4 mark, og den tid den sl mand levede, havde han anmodet hr Jens Jensen Storring, sognepræst til Ovsted og Tåning sogne, at han ville anmode sin farbror om betaling for hvis penge, til denne proces var blevet udgivet, dog intet er blevet påfulgt, den sl mand efter at hans hustru forleden år ved døden afgik, ej heller for slotsporten lod give varsel, da skifte skulle holdes, så denne betaling på skiftestedet kunne have været søgt, den sl mand endog har købt hans hustrus arvinger fra sig for en vis penge, og den velagte ungkarl Jens Christensen i Sneptrup, som er eneste arving efter hans sl far hr Christen Jensen, den sl mands bo efterladte bo aleneste til sig egner, og satte i rette, om han ikke af hans sl fars efterladte midler forskrevne udlagte penge samt processens bekostning bør betale inden 15 dage. sagen blev opsat 4 uger.

(100)

10/3 1676.

** den sag med Anders Holgersen og Anders Knudsen i Hansted er med bevilling efter begæring opsat 14 dage.

** den sag med Poul Lauridsen i Birknæs og hans indstævnede er med bevilling opsat 3 uger.

** Hans Jonasen i Elling til 4.ting med 6 høringe lod fordele Niels Jensen i Riis for 2 mark.

17/3 1676.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, stævnede Knud Andersen i Hansted og hans søn Anders Knudsen for vidne, og efterskrevne vidnede, at han med sine børn har siddet i fællig siden 1666, da hans sønner fæstede gården, og der er ikke nogen tid skiftet eller delt dem imellem.

** Anders Holgersen. synsmænd afhjemlede syn på Jens Lauridsens gård i Rådved, og taksering af dens brøstfældighed.

(101)

** Anders Holgersen. synsmænd afhjemlede syn på en risbøg i Hansted Nørskov, som var stævnet 4 alen fra jorden, som Søren Pedersen i Egebjerg skulle have hugget.

** Just Hansen amtsskriver hans sag med restants er endnu opsat 14 dage.

** Peder Eskesen i Elling på sine egne og sin søster Karen Eskesdatters vegne. efterskrevne vidnede, at de havde skiftet og delt 14 favne jord over Elling mark mellem Peder Eskesen og Karen Eskesdatter på den ene og deres bror Christoffer Eskesen på den anden side, som de til fælles med deres medarvinger ejer, som efterfølger. varsel til Christoffer Eskesen i Elling og Peder Madsen i Tammestrup.

(103)

24/3 1676.

(holdtes ingen ting)

31/3 1676.

** den sag med Just Hansen amtsskriver og Jens Christensen i Sneptrup er endnu opsat 14 dage.

** Jens Christensen i Sneptrup stævnede slotsherren Christoffer Sehested såvel som Just Hansen amtsskriver for vidne, og efterskrevne vidnede, at de var tilstede i Sneptrup præstegård nogle dage efter sl Hans Christensen af Egebjerg i Egebjerg var blevet ombragt, da Mikkel Pedersen på amtsskriverens vegne tilspurgte sl hr Christen Jensen, om han ville have noget med samme drabssag at bestille, hvortil han svarede, at han aldeles intet ville have dermed at bestille, hvortil Just Hansen på slotsherrens vegne svarede, at han derfor har været forårsaget processen på KM vegne at søge, som sl hr Christen Jensens arvinger må betale.

(104)

** Christen Christensen, forpagter på Urup, stævnede Søren Pedersen af Monbjerg for vidne, og efterskrevne vidnede, at for 6 uger siden bortrømte Søren Pedersen om nattetide fra den halve gård sst, som han havde sted og fæst, og med sig tog alt hvis, han havde, og hans bror Jens Pedersen bortkørte et læs havre for ham.

** Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård, stævnede Søren Pedersen i Egebjerg for vidne, og efterskrevne vidnede, at han under prædiken huggede en bøg i Hansted Nørskov og læssede på sin vogn.

(105)

** Anders Holgersen stævnede Søren Pedersen af Egebjerg imod dom for ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Holgersen stævnede Jens Lauridsen i Rådved imod dom for han ulovligt er rømt af den gård sst, som han har påboet, og taget med sig foder korn heste hopper kvæg svin og får, hvoraf den største del var i husbondens restants udlagt, og efterladt gården næsten øde, og satte i rette, om han ikke bør betale hvis, han er skyldig, samt gårdens brøstfældighed. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Holgersen med opsættelse 28/1 fremlagde et skriftligt indlæg, at eftersom han har stævnet hans husbonds tjener Anders Knudsen i Hansted imod dom, for han har huset og hellet hans fordelte mand Knud Andersen, som ikke har villet agte en landsdom, hvori han er tildømt at betale hr Marselis 30 rigsdaler for kost og tæring og ikke heller to delemål af 16/4 og 21/5 1675, satte derfor i rette, om ikke Anders Knudsen pligtig er ommeldte 30 rigsdaler at betale, hvilket han blev tildømt.

(106)

** Just Hansen amtsskriver med opsættelse 4/2 fremlagde en restants, hvorefter de blev tildømt at betale deres resterende landgilde,

(108)

** Christen Christensen, forpagter på Urupgård, stævnede menige mænd for doms fornyelse, og fremlagde en dom 18/12 1675, som blev fornyet.

** Eske Markorsen i Møballe med opsættelse 4/2 æskede dom over Anders Jespersen lægdsmand for klæde til en soldaterkjortel, som han blev tildømt at betale, og som han kan søge erstatning for hos de andre lægdsbrødre, eftersom han ej alene er pligtig at betale for hele lægdet.

(109)

7/4 1676.

** Christen Christensen, forpagter på Urupgård, stævnede Jesper Nielsen i Birk for resterende landgilde og arbejdspenge, og Søren Pedersen sst og den kvinde, han har besovet, for deres lejermålsbøder. opsat 6 uger.

** Søren Rasmussen i Brørup til 3.ting saggav for dele Jacob Madsen sst for en kiste, han af ham har bekommet, og ikke med det gode vil betale.
 
** landsdommer Peder Lerche stævnede alle KM udlagte rytterbønder i efterskrevne sogne for at møde, deres restants til Clemend Clemendsen at høre oplæst, og fremlagde forommeldte restants.
 
(120)

** landsdommer Peder Lerche fremlagde en restants for proviantkorn og flæskeskat for 1668 og 69, imedens sl Clemend Clemendsen havde amtet i forpagtning, for efterskrevne øde gårde og øde boel.

(121)

14/4 1676.

** Peder Eskesen i Elling stævnede Christoffer Eskesen i Elling Peder Madsen i Tammestrup og Karen Eskesdatter i Elling med hendes lovværge for lovbud, og han lovbød hans anpart af de 4 favne jord over Elling mark, så vidt han deri arveligt er berettiget.

** Just Hansen amtsskriver på slotsherrens vegne stævnede Jens Christensen i Sneptrup imod dom anlangende omkostning på hans sl brors trætte, og stævnede hr Jens Jensen i Ejer, om han vil have noget dertil at svare, og Jens Christensen fremlagde hans svar, at hverken hans sl far eller han selv eller hans søskende med samme proces i ringeste måder dem har villet befatte, og heller ikke fremlægges nogen forpligt af ham eller hans sl far bemeldte proces bekostning at ville betale, som heller ikke blev søgt, da skifte efter hans sl mor næst afvigte høst blev holdt, hvorfor han formener, at han bør frikendes, og dernæst irettelagde en supplikation af hr Jens Jensen Storring, sognepræst til Ovsted og Tåning, anlangende sl Hans Christensens lig af Sneptrup, som på 3.år har stået i åben grav på Ovsted kirkegård, hvorfor han anmoder slotsherren om at vise den døde den store velgerning og hans efterladte slægt og svogre den nåde, at de ham må lade begrave, hvilket blev bevilget, eftersom Anders Jensen af sandemændene er blevet svoret til den afdødes bane og til hans fred igen, af KM fængsel er nu bortrømt, og han fremlagde et tingsvidne 31/3 og en landstings stævning, dateret 4/8 1675, hvormed stævnes alle sl Emmerentze Lauridsdatters, sl hr Christens i Sneptrup, hans sl hustru hendes arvinger og kreditorer at møde 15/9 til skifte og deling, og for det sidste fremlagde Jens Christensen sl Hans Christensens afkald, udstedt 22/8 1662, hvori han kvitterer hans stedfar hr Christen Jensen i Sneptrup for al den arv, han var tilfaldet efter hans sl far Christen Sørensen, som boede og døde i Tammestrup, hvorpå der blev afsagt dom: som af indlagte dokumenter kan forstås, lader det sig vel anse, at sl hr Christen Jensens arvinger for samme fordrings betaling vel burde at være forskånet, men efterdi irettelægges to af slotsherrens sedler, som synes imod hverandre at være stridig, så vil fogden have denne sag henvist til hans højvise gunstige overdommer.

(124)

21/4 1676.

** Rasmus Sørensen i Horndrup stævnede Mikkel Tomasen i Illerup og Peder Caspersen i Hem for tilbud, og han tilbød dem og deres hustruer, som er hans søskende, om de ville til dem annamme hans gamle forældre med gods og gæld og dem deres underholdning at forskaffe,