Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-PedersenVIBORG LANDSTINGS DOMBØGER B 1616-1664.


(1)

x/1 1616.

** ---- med en opsættelse af landstinget 18/11 sidst forleden havde stævnet ---- byfoged i Grenå for en dom han 8/5 sidst forleden dømt har imellem ---- og Peder Jensen rådmand sst. derefter blev afsagt, så efterdi nu bevises hr Rasmus Mikkelsen for ting og dom har sigtet Peder Jensen for en løgner, efter han for hr Rasmuses tiltale var kvitdømt, og byfogden derfor har tildømt hr Rasmus Mikkelsen at lide tiltale, da vidste dommerne ikke imod samme vidne og dom at sige eller magtesløs dømme.

(4)

** Niels Poulsen i Tange og Anders Jepsen i Kejlstrup gjorde deres ed, som deres medbrødre sandemænd havde gjort næste landsting før jul og udlagde et drengebarn Poul Mikkelsen, som i Iller skov skulle være ihjelslået, han af vanlykke at være omkommet.

** Christian Holck til Bustrup høvedsmand på Silkeborg med en opsættelse af landstinget 2/12 sidst forleden havde stævnet hr Niels Pedersen Vrager i Skorup for han har indført i sin stævning, at det vidne som Mads Vistisen i Allinggård og Laurids Pedersen i Fravsing i Christian Holcks vidne vidnet har, det at være et købevidne og løgnevidne. da formedelst dommernes samt flere gode mænds forbøns skyld afstod Christian Holck samme trætte.

(6)

** Anders Christensen i Vorning og Søren Jensen sst havde stævnet mester Mads Hvas i Vorning for et vidne han til Sønderlyng herreds ting 21/11 på sine egne og på sin hustru Bodil Jensdatters vegne vidnet har og mester Madses søn Morten Madsen på sine egne vegne, uanseet Bodil Jensdatter ikke selv var til vedermåls ting for at vidne med oprakte fingre. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidne med en adelsmands kundskab og andre vidnesbyrd bekræftes, da vidste dommerne ikke imod det at sige eller magtesløs dømme, og efterdi førnævnte nævninge deres ed og tov derefter gjort og svoret har, da kunne dommerne ikke kende nogen årsag samme deres ed og tov at kunne fælde.

(10)

** Mogens Kås til Støvringgård havde stævnet Peder Selgensen i Vilsted herredsfoged i Slet herred for en uendelig dom han til Slet herreds ting 19/10 sidst forleden dømt har og deri tildømt KM tjenere i ---- Niels Tollesen og Niels Christensen at have gjort uret. derefter blev afsagt, så efterdi ---- og ikke på fersk fod vidnet har, da fandt dommerne samme vidne magtesløs at være og den dom derefter dømt er ingen magt at have.

(12)

** Iver Juul til Villestrup havde stævnet efterskrevne for et vildigt vidne de 23/11 sidst forleden til Hindsted herreds ting vidnet har anlangende noget agerjord, som skulle være rebdragen jord til deres gårde. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har vidnet i deres egen sag og ikke vidnet med oprakte fingre, da fandt dommerne samme vidne magtesløs at være.

(13)

** fru Kirsten Juul til Kærsholm havde stævnet Jens Tøgersen i Grågård for et vidne han til Lysgård herreds ting 6/2 sidst forleden forhvervet har, hvor han havde spurgt Peder Poulsen, født i Hårup, om han havde beligget Karen, Anders Tuesens datter i Hauge, og han da at have fremkommet og bekendt at være hendes barnefar. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Poulsen ikke samme vidne og bekendelse med helgens ed og oprakte fingre har gjort og bekendt, da fandt dommerne samme vidne og bekendelse ingen magt at have.

(15)

** Niels Lauridsen ridefoged til Hald med en opsættelse af landstinget 16/12 sidst forleden havde stævnet Anders Jensen byfoged i Hobro for en dom han 27/11 sidst forleden til Hobro byting dømt har imellem hr Christen Lambertsen i Hobro på den ene og Christen Lauridsen borgmester og Peder Christensen sst på den anden side dømt har. derefter blev afsagt, så efterdi bevises med mester Laurids Bertelsen, da superintendant i Århus hans, brev dateret 29/7 1573, førnævnte hr Christen Lambertsen til præsteembede at være viet og ordineret, og han har gjort tjeneste i Hobro kirke både før og siden han i fængsel skal være indsat og ikke bevises ham nogen gjort gerning på Mikkel Kirketorp at have gjort, men Mikkel Kirketorp har vidnet, at han ikke begærede enten stok eller jern til hr Christen Lambertsen, og Anders Jensen byfoged dog ikke har kunnet kende Christen Lauridsen og Peder Christensen uret at have gjort, da vidste dommerne ikke samme hans dom at følge.

(22)

** Falk Lykke til Skovgård KM befalingsmand på Christianopel havde stævnet Jens Christensen i Vidstrup herredsfoged i Sønderhald herred for gæld, han har tildømt Falk Lykke at betale til Stygge Høg til Vang, som Falk Lykkes salig bror Erik Lykke har været Stygge Høg skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi Mikkel Rasmussen og Laurids Jensen begge beskylder samme dom og den ikke findes at være endelig, da fandt dommerne samme dom at være som den udømt var, og sagen til herredsting igen at komme.

(23)

** Christen Rasmussen i Søby havde stævnet Rasmus Amdisen i Glatved for et tingsvidne han 4/10 1614 til Sønderherreds ting med vrang undervisning forhvervet har anlangende Christen Rasmussens stedfar Niels Andersen i Søby skal have kendt sig sin hustru og stedbørn efter den dag ingen ydermere anpart at have i den selvejer bondegård han påboer, uanseet Christen Rasmussen kender sig på sine egne og søsters vegne 3 broderlodder i samme gård, og ligeledes havde stævnet Rasmus Amdisen for et pantebrev, hans far salig Amdi Pallesen i Glatved skal have givet hans stedfar på en part i samme gård. derefter blev fremlagt tingsvidner af Sønderherreds ting 15/3 1597 og 18/11 1600, hvorefter blev afsagt, så efterdi Christen Rasmussen nu beviser med pantebreve, skøder og domme sig og sin søster at have lod og part i førnævnte ejendom, og de vidner og pantebrev Rasmus Amdisen nu fremlagt har findes om samme ejendom at være udganget, da fandt dommerne samme vidne og sidste pantebrev og desligeste førnævnte vidne, som ikke er vidnet på fersk fod samme syn og dele ingen magt at have og ikke at komme Christen Rasmussen og hans søster imod deres breve til hinder eller skade.

(27)

** Gert Kappelmand Kandestøber borger i Århus havde stævnet Erik Andersen borger sst for et tingsvidne, han på Århus byting 16/11 sidst forgangen forhvervet har anlangende nogen ord, Gert Kandestøber Erik Andersen på Århus byting tilsagt har. derefter blev afsagt, eftersom samme vidne bemelder førnævnte ord at være sagt om vilkår og ikke om ---- tale, da fandt dommerne samme vidne at være som uvidnet var og ingen til hinder eller skade at komme i nogen måder.

(28)

** Laurids Terkildsen i Torlund havde stævnet Anders Graversen i Ejstrup for en uendelig landstingsdom, han imod Laurids Terkildsen skal have bekommet, anlangende en klage og vidne Sidsel Terkildsdatter vidnet har, hvilken dom han formener med vrang undervisning at være forhvervet. så mødte Laurids Terkildsen og mente samme hans hustrus vidne og nævningsed lovlig og ret at være, dog afstod han samme vidne, klage, syn og nævningsed.

(30)

** Laurids Terkildsen i Torlund havde stævnet Anders Graversen i Ejstrup for en klage han 23/11 til Hastrup birketing over Laurids Terkildsen klaget har, at han har slået ham, så han styrtede omkuld i dynd og møg. derefter blev afsagt, så efterdi samme klage ikke til Laurids Terkildsens værneting er drevet og gjort, da fandt dommerne den magtesløs at være.

(31)

** Christen Pedersen i Nibe havde stævnet Christen Madsen i Klæstrup for en uendelig dom han til landstinget forhvervet har, hvilken dom Christen Pedersen formener ingen lovlig stævning for at have fanget. derefter blev afsagt, så efterdi samme dom ikke lyder ydermere end til den blev stævnet på ny og det nu sket er, da bør den ikke længere magt at have.

(32)

** Christen Pedersen i Nibe havde stævnet Christen Madsen for han til Nibe birketing har fradømt ham hans rette tiltale. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Pedersen ikke for Christen Madsen har bevist, Christen Eriksens hest nogen skade ham at have gjort, og Christen Madsen ikke har vidst at stede høring over Christen Pedersen, da kunne dommerne ikke kende hans ulempe deri at være.

(33)

20/1 1616.

** Jens Christensen Ans borger i Århus havde stævnet Laurids Tostrup borger i Århus for 125 daler, han ham skyldig er, for hvilke pending han er delt blevet. derefter blev afsagt, så efterdi Laurids Tostrup 2 gange tilforn er stævnet og ikke er mødt, men sig nu som tilforn fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme dele ved magt at være.

** Knud Gabriel til ---- havde stævnet Erik Tomasen birkefoged i Nørholm for en dom han til samme birketing dømt har og tildømt hans tjener Mads Lauridsen at bøde til Jens Juel 20 lod sølv for birkefred. samme dag blev opsat til i dag 14 dage.

(34)

3/2 1616.

** Stygge Høg til Vang havde stævnet Søren Jensen Udesen i Bendstrup for en dom han til Sønderhald herreds ting 16/10 sidst forleden imellem ham og Falk Lykke til Skovgård dømt har, hvori han har kvitdømt Falk Lykke, som han formener, imod hans eget brev, han Stygge Høg givet har. samme sag blev opsat til i dag 14 dage.

(35)

** Søren Jensen i Randers havde stævnet Laurids Sørensen i Klarup for en uendelig dom han til landstinget 18/11 sidst forleden forhvervet har på KM vegne anlangende afgangne Jørgen Smeds gods. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte stævning ---- ikke er stævnet ved deres navne, da vidste dommerne ikke i samme sag at dømme, førend den lovligt stævnes og kaldes.

3/2 1616.

** Jørgen Skeel til Sostrup befalingsmand på Kalø havde stævnet Johan Worm i Århus for en sum pending, han ham skyldig er efter hans udgivne brev. samme sag blev opsat til i dag 14 dage.

(36)

** Rasmus Mikkelsen borger i Mariager havde stævnet Søren Jensen byfoged i Randers for en dom, han 18/9 sidst forleden til Randers byting dømt har, anlangende et indlæg Rasmus Mikkelsen skulle være udlagt i salig Niels Bangs gård i Randers, som Jep Jensen iboede, for 70 daler, salig Mads Nielsen i Randers var salig Mikkel Skriver pligtig efter hans brev. derefter blev afsagt, så efterdi samme dom ikke er endelig, bør den at være som den udømt var, og sagen til byting igen at komme.

(37)

** Eske Bille til Ellinge befalingsmand på Mariager kloster havde stævnet hr Byrge Pedersen i Torup og Poul Jensen i Farsø for deres forseglede brev dateret 6/2 1615, at de har indlagt Peder Mikkelsens hustru i Farsø Mette Sørensdatter i den stol i Farsø kirke i kvindeskamlerne ved den nør side næst alteret. derefter blev afsagt, så efterdi det tilhører provst, sognepræst og 7 bedste sognemænd at udlægge og forevise enhver sit stolestade i kirken, da kunne dommerne ikke kende førnævnte brev så nøjagtigt, at det bør nogen magt at have.

(38)

** Niels Skriver borger i Århus havde stævnet fru Else Bille salig Carl Bryskes efterleverske til Mørkegård, Gert Bryske til Katholm og Truid Bryske til Vosnæsgård, arvinger efter Carl Bryske, for de uden rettergang i hans fraværelse skal have ham af hans rådmands bestilling afsat. derefter blev afsagt, så efterdi Truid Bryske ikke til hans hovedgård findes at være lovligt stævnet, da vidste dommerne ikke i samme sag at dømme, førend han er lovligt stævnet og kaldet.

(39)

** Christen Nielsen i Torup med en opsættelse af landstinget 2/12 sidst forleden havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Rinds herreds ting vidnet har, anlangende at Christen Nielsen skulle have slået Niels Sørensen sst to gange imod jorden på Torup mark. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke har vidnet på fersk fod, da fandt dommerne samme vidne, syn og klage magtesløs at være.

(41)

** Stygge Høg til Vang med en opsættelse af landstinget 2/12 havde stævnet Niels Lauridsen Rasmus Christensen og Søren Christensen sandemænd i Nibe for en deres ed og tov, de 21/10 har gjort over Mourids Andersen som tjente Ingvard Mikkelsen sst og ham har for vold kvitsvoret for jord og gødning, han skulle have afført af en Stygge Høgs grund og ejendom, uanseet det kunne bevises. derefter blev afsagt, så efterdi ingen er mødt samme sandemandsed at i rette lægge, da fandt dommerne samme sandemandsed magtesløs at være.

(42)

17/2 1616.

** Eske Bille til Ellinge befalingsmand på Mariager kloster havde stævnet Jens Sael borger i Mariager for et købebrev og adkomst, hvormed han tilholder sig noget klosterjord, uanseet han det ikke af Eske Bille har sted og fæst, og ligeledes stævnet Rasmus Nielsen borger sst, som samme købebrev udgivet har. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Sael og Rasmus Nielsen to gange er stævnet og ikke er mødt til gensvar, men sig nu som tilforn fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme købebrev og adkomst ikke så lovligt og nøjagtigt at være, at det bør at komme Eske Bille på KM jorder og ejendom at henfæste til hvem han lyster til forhindring.

(43)

** Christen Skriver i Tostrup havde hidkaldt sandemænd af Hids herred til at udlægge Erik Pedersen, som boede i Kragelund, hans bane, som formenes Anne Rasmusdatter i Kragelund skal have gjort, og fremlagde et tingsvidne af Hids herreds ting 16/1 sidst forleden, at da der stod bryllup i hr Steffens hus i Kragelund, da lå præstekonen Anne Rasmusdatter så syg i hendes kammer, at hun ikke kunne stå på hendes fødder, og efterskrevne, der iblandt Erik Pedersens søn Jens Eriksen i Kragelund, vidnede, at om aftenen, da brudefolkene var fulgt til sengs, da gik Erik Pedersen ind i præstekonen Anne Rasmusdatters kammer for at spørge hende, om hun ville være forligt med hans hustru Mette Eriks, og da de kom derind, lå han død på gulvet med hans hoved mod en kiste. dernæst gjorde sandemænd deres ed og efterdi ikke bevistes nogen håndgerning at være gjort på Erik Pedersen, udlagde de ham af hastighed og drukkenskab at være død blevet og det ham til bane og livs at være lagt.

(47)

** Niels Christensen og Christen Jespersen i Ebstrup havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Hids herreds ting 20/6 sidst forleden med Jacob Skriver ridefoged til Silkeborg vidnet har noget jord anlangende, som skulle være udlagt fra Sejling til de gadehuse ved Ebstrup. derefter blev afsagt, så efterdi Jacob Skriver har afstået hvis domme ydermere om samme ejendoms fæste er anlangende om bemelder, da fandt dommerne samme dom at være som den udømt var, og sagen til herredsting igen at komme.

(51)

** Christen Ibsen byfoged i Århus med flere med en opsættelse af landstinget 2/12 sidst forleden havde stævnet Poul Sørensen og Christen Sørensen i Århus for et vidne, de til Århus byting vidnet har, at de så Rasmus Jørgensen sadelmager slog til Hans Nielsen bøssemagersvend med et spyd i hans hoved, så han ravede og var næsten omkuld, og i det samme stak han efter Rasmus Jørgensen og dræbte ham. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har været deres vidne bestendig, og deres vidne med synsvidne bestyrkes og intet vidnesbyrd derimod fremlægges, da vidste dommerne ikke imod førnævnte vidne eller sandemandsed at sige eller magtesløs dømme.

(55)

** Søren Pedersen i Sinding Christen Jespersen i Ebstrup på deres egne og medfølgeres vegne, tjenere til Silkeborg, med en opsættelse af landstinget havde stævnet Søren Brun i Kejlstrup delefoged i Hids herred, for han til Hids herreds ting har ladet dem fordele for pending for deres brændsvin og skovsvin, uanseet KM brev tilholder dem ikke videre end en halv daler for hvert brændsvin at udgive. samme sag blev opsat til i dag måned.

** fru Birgitte Brahe til Turebygård havde stævnet Jens Svendsen i Tostrup for han har ladet hendes tjener Peder Lauridsen i ---- til Nibe birketing manddød oversværge og fra hans fred, og da vidner ikke stemmer overens, formener hun den bør magtesløs at være. sagen blev opsat til i dag 6 uger.

(56)

** Christian Holck til Bustrup høvedsmand på Silkeborg havde stævnet Jens Nielsen, fordum tjenende Rasmus Skriver i Gern, for han til Tvilum birketing 25/9 sidst forgangen er vold oversvoret for sår og skade, han har gjort Maren Madsdatter sst, og fast over 6 uger siden at være forganget og ikke han har bødet eller rettet for sig. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Nielsen to gange ikke er mødt til gensvar, da fandt dommerne efter samme doms lydelse Jens Nielsen efter recessen at fare som andre fredløse mænd.

(57)

** Søren Pedersen i Følle havde stævnet Just Rasmussen sst for et vidnesbyrdsvidne, han til øster Lisbjerg herreds ting 13/8 sidst forleden forhvervet har, anlangende efterskrevne skal have vidnet om noget jord i Dyrkærs made og dermed ville Søren Pedersen sin ejendom, som han i langsommelig tid i brug har haft, fravinde. derefter blev afsagt, så efterdi nu fremlægges synsvidne, voldgiftsvidne og afsigelse, og samme ikke er stævnet, da vidste dommerne ikke på samme vidne at dømme, førend førnævnte synsvidne, voldgift og afsigelse lovligt stævnes og kaldes.

(59)

** Laurids Brun i Volstrup havde stævnet Søren Sørensen sst for han deler og forfølger ham for en gård i Volstrup, som han mener sig at skulle have nogen part i og sigter Laurids Brun for 90 daler, han skulle være ham skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi herredsfogden har tilfundet Laurids Brun at gøre Søren Sørensen rede og regnskab for hans anpart i førnævnte bondegård, imidlertid han har været hans værge som for anden hans anfordring, når han af samfrænder bliver sat for bondeskyld, da vidste dommerne ikke imod hans dom deri at sige, og da han har ladet Laurids Brun fordele, bør han for samme dele kvit at være.

(60)

** Terkild Pedersen borger i Horsens havde stævnet Steffen Nielsen rådmand sst for han 18/1 sidst forgangen skal have ladet ham fordele for en sum penge og regnskab som dem skulle imellem være anlangende 946 sletdaler, han har oppebåret til Lübeck og Hamborg at købe ham bøsser og værger for og ikke gjort regnskab. derefter blev afsagt, så efterdi nu bevises med tingsvidne Terkild Pedersen at have stået til vedermåls ting med Steffen Nielsen, da han er delt blevet, ---- og han derfor er delt blevet, da vidste dommerne ikke ham af samme dele at kvitdømme, førend han retter for sig.

(62)

** Mads Mortensen i Nørholm havde stævnet Knud Nielsen sst for et sigtelsesvidne, han til Nørholm birketing 13/10 sidst forleden forhvervet har, anlangende Mads Mortensen skulle have smurt noget skarn på Knud Nielsen. derefter blev afsagt, så efterdi Knud Nielsen nu som tilforn ikke er mødt og sig fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme sigtelsesvidne magtesløs at være og ikke at komme Mads Mortensen på hans gode rygte og navn til hinder eller skade i nogen måder.

(63)

2/3 1616.

(64)

** Ernst Normand til Tribbevitz befalingsmand på Bygholm havde stævnet sandemænd i Horsens for en sandemandsed, de til Horsens byting svoret og gjort har og deri kvitsvoret Niels Lauridsen og Poul Lauridsen for vold dem var tillyst, som de skulle have gjort Anders Jensen. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises Niels Lauridsen og Poul Lauridsen at have gjort nogen uførm i førnævnte hus, og sandemænd derfor har dem kvitsvoret, da vidste dommerne ikke imod den deres ed at sige, men efterdi sandemænd har været opkrævet at tove om Johanne Adsersdatter og Kirsten Adsersdatter, og de dog intet over dem enten til eller fra har svoret, da har de dermed gjort uret og bør derfor at stande til rette.

(67)

** Bertel Mikkelsen i Knudstrup og Niels Lauridsen sst med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 8/1 sidst forleden til Lysgård herreds ting vidnet har, at de 13/11 skulle have seet dem have haft nogen hassel på deres vogn. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd nu ved helgens ed og oprakte fingre er deres vidne bestendig, og Bertel Mikkelsen og Niels Lauridsen ikke beviser dem førnævnte dag at have været på andre åsteder, da vidste dommerne ikke imod førnævnte vidner at sige eller magtesløs dømme.

(69)

** Christian Holck til Bustrup høvedsmand til Silkeborg havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Vinderslev birketing 31/8 sidst forleden vidnet har angående en eng i Vinderslev. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidne, som er ejendom angældende og findes om magelav at være vidnet, og ikke samme magelav med lensmandens samtykke skal være sket, da fandt dommerne samme vidne ingen magt at have, og efterdi samme dom efter førnævnte vidne, som nu er undersagt, er udgået, bør samme dom at være som den udømt var.

(70)

** Mikkel Andersen i Vinderslev og Niels Pedersen i Hørup på deres egne og medtjeneres vegne i Lysgård herred til Silkeborg havde stævnet Anders Nielsen i Levring for en dom, han til Lysgård herreds ting dømt har, hvori han har tildømt efterskrevne for deres brændsvin videre at udgive end af Arilds tid. derefter blev afsagt, så efterdi samme herredstingsdom ikke medfører førnævnte vidisse efter KM brev dateret 22/12 1590 for fogden at have været fremlagt, da fandt dommerne samme dom et være som udømt var, og førnævnte mænd som efter førnævnte dom er delt blevet af samme dele kvit at være.

(72)

** Rasmus Nielsen i Skorup på sine egne og menige birkemænds vegne i Tvilum birk havde stævnet Jens Jensen i Gern for en dele, han over efterskrevne udstedt har imod den dom som Clemend Jensen i Borre til førnævnte birketing afsagt har 20/2 1615 angående betaling for deres brændsvin ifølge efterskrevne KM vidisse dateret 22/12 1590 til kronens tjenere i Silkeborg len. derefter blev afsagt, så efterdi med KM vidisse bevises, førnævnte mænd med 2 mark for hvert brændsvin nådigst at være forskånet, og de dog derimod er delt blevet, da fandt dommerne Rasmus Nielsen og hans medbrødre at samme dele kvit at være.

(75)

** Søren Pedersen i Sinding på sine egne og hans efterskrevne medfølgeres vegne, tjenere til Silkeborg, med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Søren Brum i Kejlstrup delefoged i Hids herred, for han 12/12 sidst forleden til Hids herreds ting har ladet efterskrevne fordele for pending for deres brændsvin og skovsvin, som er imod efterskrevne KM brev, dateret 22/12 1590. derefter blev afsagt, så efterdi med KM vidisse bevises, førnævnte mænd med 2 mark for hvert brændsvin nådigst at være forskånet, og de dog derimod er delt blevet, da fandt dommerne Søren Pedersen og hans medbrødre at samme dele kvit at være.

(78)

** Mikkel Nielsen til ---- (tidligere til Kyø) havde stævnet Anders Christensen i Ris herredsfoged i Års herred for domme, han til førnævnte ting dømt har og i hans sidste dom tildømt Mikkel Nielsen at lide rigens æskning og tiltale for stor Åstrup kirkes indkomst, uanseet han for ting og dom har tilbudt at ville betale med sølv, pendinge og gode varer. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte vidne ikke udtrykkeligt bemelder, hvor mange åringer samme tiende skulle være ydet, og førnævnte dom og æskningsvidne ikke klarligt indeholder nogen vis sum eller hvor meget, Mikkel Nielsen skulle have betalt til førnævnte kirke, da fandt dommerne samme vidne dom og æskningsvidne ikke at komme Mikkel Nielsen til nogen forhindring.

(82)

** Simon Nielsen Skomager i Svostrup havde stævnet Ellen Jensdatter for to klager, hun til Hids herreds ting 28/11 og 18/2 på ham klaget har, at han skulle have slået hende, hvilket han højligt har benægtet. derefter blev afsagt, at så vidt samme klage med synsvidne bestyrkes og bekræftes, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end samme klage bør ved magt at blive.

(84)

** Knud Nielsen i Nørholm havde stævnet Mads Mortensen sst, for han til Nørholm birketing 12/1 sidst forleden har ladet ham fordele for en løgner, for han havde sigtet ham for at have smurt det skarn på ham, som synsmænd havde omhjemlet. derefter blev afsagt, så efterdi varselsmænd ikke har forklaret, hvor de gjorde Knud Nielsen varsel for samme dele, og han dog derefter er delt blevet, da fandt dommerne ham af den dele kvit at være.

(85)

** Kirsten Jensdatter borgerske i Randers havde stævnet Christen Jensen Bang barnfødt sst for en uendelig dom han til landstinget skal have forhvervet over en uendelig dom, hun har forhvervet på borgmester og råds dom i Randers for nogen pending hun tiltales for, som Christen Bang har bekostet og udlagt for hendes salig søn Niels Christensen Bay, som skal være blevet død i Halland ?. da efter mange ord dem imellem var blev de om samme udlæg og bekostning således fordraget at Kirsten Jensdatter skal give Peder Nielsen på Christen Bangs vegne 26 sletdaler.

(86)

** Knud Gyldenstjerne til Tiim befalingsmand på Hald havde stævnet Mogens Storm forrige skriver til Hobro ting for et vidne, han har skrevet 21/7 sidst forleden, hvilket vidne ikke skal findes indskrevet i rådstuebogen. derefter blev afsagt, så efterdi samme sag ikke til Mogens Storms værneting er ordelt, da fandt dommerne den der at komme.

(87)

** Steen Brahe til Knudstrup og fru Margrete Lange salig Knud Brahes til Engelsholm havde stævnet efterskrevne for et syn, de skal have været opkrævet til på nogen agre, som de ikke har efterkommet. samme sag blev opsat til næste landsting efter sankt hans dag.

(88)

** fru Dorte Munk til Sødal med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Christen Andersen i Rostrup herredsfoged i Sønderlyng herred for en dele han over hendes tjener Lave Jensen har udstedt anlangende nogen rest, han skulle være skyldig af den gård i Kvorning han iboede. (ufuldendt grundet manglende blad)

(89)

16/3 1616.

** Niels Friis borger i Århus havde stævnet Maren Christoffersdatter borgerske sst for to vidner, hun 29/2 sidst forleden til Århus byting med hendes søn Christoffer Jensen sst vidnet har, at hun skulle have leveret Niels Friis 100 rigsdaler, hvilket han benægter. efter skudsmål blev samme sag opsat til i dag 6 uger.

(90)

** Just Høg til Vang havde stævnet efterskrevne i Ferslev for vidner, de 28/2 sidst forleden til Horsens birketing med Søren Rasmussen i Ferslev med flere vidnet har, at de lørdag nat efter sankt pouls dag ikke har været fra deres huse og ikke været i Bjørnholms hestehave på Just Høgs endels skov og der ulovligt hugget. efter skudsmål blev samme sag opsat til 2.landsting efter påske.

(91)

** Niels Christensen borger i Randers på sine egne og hans hustrus mor Maren Kedelsmeds og andre hans medarvingers vegne med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Jens Christensen borger sst for et gældsbrev, salig Mads Olufsen Kedelsmed har udgivet til salig Mads Ryum, hvilket gældsbrev skal være 36 år gammelt, og ikke samme gæld blev æsket over skifte efter salig Mads Kedelsmed og ikke heller fremlagt over skifte efter Jens Christensens hustru Anne Pedersdatters død. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Christensen ikke samme brev eller segl vil beskylde for noget uretfærdigt brev at være, da vidste dommerne ikke imod førnævnte brev at sige eller magtesløs dømme.

(92)

** Jørgen Pedersen i Klejs havde stævnet Kirsten Peders i Kalsbøl for et vidne, hun med hendes datter Else Pedersdatter til Bjerre herreds ting 3/6 1615 vidnet har. ligeledes havde han stævnet Peder Jensen i Ustrup, Kirsten Pedersdatter i Nebsager og Johanne Pedersdatter i Klejs for et vidne, de med deres søster vidnet har samt Peder Sørensen i Vrigsted for et vidne, han med hans søsterdatter førnævnte Else Pedersdatter vidnet har. dernæst blev fremlagt samme vidne, hvori Kirsten Peders i Kalsbøl vidnede, at straks efter hendes søn Holger Pedersen var død, kom Jørgen Pedersen i Klejs til hende, om hun ville tilstede, at han måtte bekomme Kalsbøl til stedsmål, og hun ville give ham hendes datter Else Pedersdatter til ægte, da skulle han skikke sig vel imod dem begge. Peder Pedersen i Kalsbøl Johanne Pedersdatter og Kirsten Pedersdatter i Hyllerød vidnede, at de hørte at Jørgen Pedersen havde samme ord til deres mor. Peder Sørensen i Vrigsted vidnede, at Jørgen Pedersen var hos ham om han ville hjælpe ham til samme stedsmål. derefter blev afsagt, så efterdi det er Else Pedersdatters egen mor, søskende og morbror som samme vidne vidnet har og ikke på fersk fod, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(94)

13/4 1616.

** Niels Grøn i Borup havde hidkaldt sandemænd af Hatting herred manddød at sværge over Anders Jensen fordum foged på Urup for Peder Hansen i Purup, han uden skyld og brøde har ihjelslået og fremlagde tingsvidner af Vor herreds ting, hvor hr Jesper Poulsen i Østbirk, hr Morten Nielsen i Lundum, førnævnte Anders Jensens bror Mikkel Jensen i Svelle ? med flere vidnede, at Anders Jensen og Peder Hansen kom i klammeri, hvorunder Peder Hansen blev stukket i hans liv. dernæst gjorde sandemænd deres ed og svor Anders Jensen manddød over og fra hans fred.

(96)

** Christian Holck til Bustrup høvedsmand på Silkeborg havde hidkaldt sandemænd af Vrads herred hærværk at sværge over Niels Jensen i Tollund og Christen Nielsen sst for de gårde de iboer bruger og besidder imod deres husbonds vilje og minde, og fremlagde en dom af Vrads herreds ting 19/2 forgangen år, hvori de for overhørighed imod ham på KM vegne er fradømt deres fæste. dernæst gjorde sandemænd deres ed og svor Christen Nielsen og Niels Jensen hærværk over.

(97)

** Eske Bille til Ellinge KM befalingsmand på Mariager kloster havde stævnet Niels Nielsen i Fogstrup på den tid i dommersted på Vrads herreds ting for domme, han til førnævnte ting dømt har imellem ham og Jørgen Jensen i Agerskov og Jens Christensen i Søgård noget skovhugst anlangende. da efterdi de gode mænd landsdommere ikke var tilstede blev samme sag opsat til i dag 14 dage.

(98)

** Iver Juul til Villestrup havde stævnet Jens Remmer i Veggerby for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet anlangende den gårds brøstfældighed i Veggerby, som Niels Poulsen iboer, og han og hans søn Søren Jensen Remmer tilforn iboede. da efterdi landsdommerne ikke var tilstede, blev samme sag opsat til i dag 14 dage.

** mester Christen Stub sognepræst til Vorfrue kirke i Århus havde stævnet Niels Mikkelsen i Hørret herredsfoged i Ning herred for en dom, han til Ning herreds ting 14/2 1615 dømt har imellem ham og Jens Sørensen og Tomas Jespersen i Ingerslev om noget jord på Ingerslev mark. da efterdi de gode mænd landsdommere ikke var tilstede, blev samme sag opsat til i dag 14 dage.

(99)

** Axel Rosenkrantz til Kølskegård havde stævnet Mikkel Nielsen i Høbjerg foged til Katholm birketing for en opsættelse, han over Gert Bryske udstedt har anlangende hvis tiltale, Axel Rosenkrantz har til Gert Bryske for en sum pending, han er ham pligtig. da efterdi de gode mænd landsdommere ikke var tilstede, blev samme sag opsat til i dag 14 dage.

(100)

** Just Høg til Bjørnholm havde stævnet Mikkel Nielsen i Høbjerg foged til Katholm birketing for en dom han 2/3 sidst forleden til Katholm birketing afsagt har, hvori han har fradømt ham hans tiltale til Gert Bryske anlangende hvis gæld, han er ham pligtig. da efterdi de gode mænd landsdommere ikke var tilstede, blev samme sag opsat til i dag 14 dage.

(101)

** Christen Høg til Todbøl havde stævnet Søren Nielsen i Tørring herredsfoged i Vrads herred for en dom, han 16/8 sidst forleden til samme ting dømt har imellem ham og Hans Skram til Ristrup, og i samme dom fradømt han hans tiltale til Byrge Lauridsen i Hjortsvang for 4.parten bygning af det hus, Byrge Lauridsen iboer. efter skudsmål blev samme sag opsat til i dag 14 dage.

(102)

** Erik Rantzau til Gesingholm havde stævnet Mikkel Nielsen i Høbjerg foged til Katholm birketing for 2 opsættelser, han til samme ting over Gert Bryske udstedt har anlangende hans tiltale for en sum pending, han i Holsten på hans vegne har udlagt. da efterdi de gode mænd landsdommere ikke var tilstede, blev samme sag opsat til i dag 14 dage.

(103)

** Peder Jensen i Sønderbæk havde stævnet Christen Jensen i Kondrup og Niels Nielsen i Sønderbæk for et vidne, de til Sønderlyng herreds ting vidnet har, at Peder Jensen skulle have jaget hans husbond fru Maren Skram hendes foged Christen Pedersen ud af hans hus og kaldt ham en tyv og skælm. efter skudsmål blev samme sag opsat til i dag 14 dage.

(104)

27/4 1616.

** Stygge Høg til Vang med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Mikkel Nielsen i Høbjerg foged til Katholm birketing for 2 opsættelser, han til samme ting over Gert Bryske udstedt har anlangende hvis tiltale Stygge Høg har til ham for adskillige løfter, han for ham har været i. derefter blev afsagt, så efterdi Mikkel Nielsen har opsat samme sag flere gange, alligevel der ingen mødte til gensvar og i så måder Axel Rosenkrantzes sag forhalet, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end Mikkel Nielsen har sig deri forseet og bør at igen give Axel Rosenkrantz hvis billig kost og tæring, han derfor har ladet anvende.

(106)

** Axel Rosenkrantz til Kølskegård med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Mikkel Nielsen i ---- foged til Katholm birketing for 2 opsættelser, han til samme ting over Gert Bryske udstedt har anlangende tiltale for en sum pending, han er ham skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi Mikkel Nielsen har opsat samme sag flere gange, alligevel der ingen mødte til gensvar og i så måder Axel Rosenkrantzes sag forhalet, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end at Mikkel Nielsen har sig deri forseet og bør at igen give Axel Rosenkrantz hvis billig kost og tæring, han derfor har ladet anvende.

(107)

** Falk Lykke til Skovgård befalingsmand på Christianopel med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Jens Christensen i Tustrup herredsfoged i Sønderhald herred for en dom, han 11/3 dømt har, anlangende nogen gæld med skadelidelse han Falk Lykke har tildømt at betale Stygge Høg til Vang, som Falk Lykkes bror Erik Lykke skulle have været Stygge Høg skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi Falk Lykke af KM og rigsrådet ikke er kvitfundet for hans anpart, han på hans bror Erik Lykkes vegne kunne tilkomme at betale, hvilken herredsfogden derfor har tildømt ham at betale, da vidste dommerne ikke imod samme herredstingsdom at sige eller magtesløs dømme.

(110)

** Eske Bille til Ellinge befalingsmand på Mariager kloster med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Niels Nielsen i Fogstrup på den tid i dommersted på Vrads herreds ting for en dom, han til samme ting dømt har imellem ham og Jørgen Jensen i Agerskov noget skovhugst anlangende. derefter blev afsagt, så efterdi Eske Bille for Niels Nielsen har sat i rette om Jørgen Jensen ikke burde at straffes for samme skovhugst som for andet tyveri, og Niels Nielsen dog ikke har dømt i samme sag eftersom for ham var i rette sat, da fandt dommerne ikke samme hans dom at følge men ingen magt at have, og sagen til Niels Nielsen igen at komme.

(112)

** Iver Nielsen i Hadbjerg havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Galten herreds ting 16/5 næst forgangen år vidnet har, at Iver Nielsen skulle have tøjret sine kalve i Hadbjerg vang på andre steder end hans gårdsted. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidner er vider og vedtægt angældende, som Iver Nielsen ikke har benægtet, da vidste dommerne ikke imod samme vidner og dele at sige, men efterdi Iver Nielsen ikke har tilsagt førnævnte oldermand nogen ord, som hans ære og lempe kunne være for nær og dog for en løgner er delt blevet, da fandt dommerne ham af den dele kvit at være.

(114)

** Eske Brock til Estrup befalingsmand på Dronningborg havde stævnet Anders Christensen i Virring og Søren Jensen sst, for de til Lyng herreds ting 5/12 forgangen år er gårdfred oversvoret. derefter blev afsagt, så efterdi de indstævnede er gårdfred oversvoret, og 6 ugers dag forløbet er, og ikke de har bødet eller sat for dem eller borgen sat, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end recessen deri at følge, og Anders Christensen og Søren Jensen at fare som andre fredløse mænd.

(115)

** Eske Brock til Estrup befalingsmand på Dronningborg havde stævnet Palle Lauridsen i Gullev for et tingsvidne til Hovlbjerg herreds ting 15/12 1614, som han for kort tid siden på Dronningborg skriverstue har fremlagt anlangende et løfte, Palle Lauridsen skal have lovet for Tomas Gregersen i Sall. derefter blev afsagt, så efterdi det vidne, Palle Lauridsen nu fremlagt har, ikke aldeles kommer overens med hovedvidnet og tingbogen, da fandt dommerne samme vidne, Palle Lauridsen har i rette lagt, magtesløs at være.

(116)

** Christen Høg til Todbøl med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Søren Nielsen i Tørring herredsfoged i Vrads herred for en dom, han 16/8 sidst forleden til førnævnte ting dømt har imellem ham og Hans Skram til Ristrup og i samme sin dom har fradømt ham sin ret og tiltale til Byrge Lauridsen i Hjortsvang, eftersom Hans Skram samme tid skulle have ladet læse adkomstbreve på samme hus. derefter blev afsagt, så efterdi der ingen breve i samme dom findes indført, efter hvilke den skulle være dømt, da fandt dommerne samme dom ingen magt at have.

(118)

** Hans Skram til Ristrup havde stævnet fru Ellen Rostrup til Vedø for hun har ladet fordele hans tjenere på Mols, som gode mænd ham efter Gert Bryskes strenge forpligt har indført i. derefter blev afsagt, så efterdi fru Ellen Rostrup har ladet indstille samme sag til herredsting, om førnævnte bønder og gods burde hende at følge og i så måde tvistes i sagen, og førnævnte tjenere dog, før dom er gjort, er delt blevet, da fandt dommerne dem af samme dele kvit at være.

(123)

** Iver Juul til Villestrup befalingsmand på Gudumkloster med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Jens Remmer i Veggerby og hans søn Søren Jensen Remmer for en uendelig dom, de til landstinget har forhvervet anlangende den gårds brøstfældighed i Veggerby, som Niels Poulsen iboer. derefter blev afsagt, så efterdi nu fremlægges synsvidne dom Jens Remmers forpligt med flere breve, som ikke er stævnet, da vidste dommerne ikke om førnævnte vurdering at dømme, førend førnævnte breve lovligt stævnes og kaldes.

(127)

** fru Anne Friis salig Gert Rosenkrantzes til Stensballegård havde stævnet Anders Sørensen birkefoged til Stensballe birketing for en dom, han til førnævnte ting 6/4 dette år afsagt har og ikke har stedet hende til æskning over fru Birgitte Rosenkrantz, hvad adkomst hun har til et stykke jord liggende ved Halmstad, som hun og to af hendes søskende har skænket Anders Nielsen i Ålborg fordum foged på Næs. derefter blev afsagt, så efterdi nu fremlægges adelspersoners breve på begge sider samme ejendom anlangende, og fogden derfor ikke har vidst derpå at dømme men den for sin tilbørlig dommer indstillet, da vidste dommerne ikke imod hans dom at sige.

(130)

** Verner Sandberg til Kvelstrup befalingsmand på Lundenæs med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Peder Jonsen i Kongsgård herredsfoged i Mols herred for en dele, han skal have udstedt over hans efterskrevne tjenere for ægt og arbejde. derefter blev afsagt, så efterdi fru Ellen Rostrup har ladet indstille samme til herredsting, om førnævnte bønder og gods bør hende at følge, da fandt dommerne dem af den dele kvit at være.

(132)

** Mogens Lykke til Hessel med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Rasmus Pedersen i Mårup herredsfoged i Sønderherred for en dom, han til Sønderherreds ting 11/2 sidst forleden dømt har anlangende nogen gård gadehuse og gods liggende i Ålsrode, som Mogens Lykke af Gert Bryskes jordegods annammet har efter hans strenge brev og forpligt, som han Mogens Lykke udgivet har for 1350 enkende rigsdaler, som han for ham godsagt har, hvilket gods han af herredsfogden er tildømt, og som han formener bør følge ham med ægt og arbejde, skyld og landgilde. derefter blev afsagt, så efterdi i førnævnte herredstingsdom konkluderes og besluttes ikke Truid Bryske eller Gjord Bryske at være mødt til gensvar, da samme dom er udgået, da fandt dommerne samme herredstingsdom ingen magt at have.

(137)

** Knud Lauridsen indvåner i Horsens på sine umyndige søskende og Peder Lauridsen borgersøn sst hans vegne havde stævnet Hans Volbertsen byfoged sst for en dom han til Horsens byting 15/3 sidst forleden dømt har imellem dem og fru Margrete Lange til Engelsholm hendes fuldmægtig Christen Tomasen foged sst anlangende en æskning, som de ville have over fru Margrete Lange om noget gods og arv, som Knud Lauridsen på hans umyndige søskendes vegne og Peder Lauridsen på egne vegne ville udæske og udfordre efter en æskningsseddel, og de mener samme børns fædrene og mødrene arv, som Margrete Lange skal have hos sig, er udkommet af købing og bør at komme derind igen, men byfogden har frafundet dem samme æskning. endvidere formener de at fru Margrete Lange har udgjort en søsterlod til Jacob Abild borger i Århus, som hans hustru var arveligt tilfaldet. derefter blev afsagt, så efterdi Knud Lauridsen tilbyder at ville gøre sig vederhæftig med hans kones far Christen Adsersen i Hjordbjerg hans loven og vissen, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end når sligt ske kunne, da Knud Lauridsen at bekomme førnævnte umyndige børns gods, og efterdi Peder Lauridsen er hans egen værge, bør han sin anpart af samme arv at bekomme, og Christen Tomasen dermed afstod samme dom hidstævnet er.

(140)

** Knud Christoffersen i Dybvad med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet ung Peder Rasmussen i Ørting og hans søster Ellen Rasmusdatter for et vidne, de til Hads herreds ting 11/12 sidst forleden vidnet har, at de havde seet et stort dyr ligge i Knud Christoffersens kålhave. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke har vidnet dem at have seet Knud Christoffersen sådant dyr at have skudt, og om det var levende eller dødt, og samme vidne findes at være vidnet 6 uger efter, gerningen skulle være sket, da kunne dommerne ikke kende samme vidne og syn så noksom, at det må komme Knud Christoffersen til hinder eller skade i nogen måde.

(142)

** Christen Jensen i Ålum havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Fussing birketing vidnet har anlangende nogen ris, Christen Jensen skulle have hugget i Fussing skov. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidner med syn gjort gerning og pant bestyrkes, og intet vidnesbyrd derimod fremlægges, da vidste dommerne ikke imod samme vidne eller sandemandsed at sige eller magtesløs dømme.

(144)

** Christen Sørensen i Hverrestrup havde stævnet Christen Jensen i Ålestrup for et syn, han til Rinds herreds ting 9/10 sidst forgangen forhvervet har anlangende den gård i Hverrestrup, som kaldes Bjerggård, ikke kunne opbygges med mindre end 30 daler. derefter blev afsagt, så efterdi nu bevises med delevidne Christen Sørensen i andre måder at være delt, end som han nu stævnet har, da vidste dommerne ikke nu for ham at dømme.

(145)

** Villum Worm borger og rådmand i Århus med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Jens Andersen Molbo og hans mor Maren Anderses i Ebeltoft for nogen gård og ejendom i Ebeltoft, som de skal have pantsat Peder Andersen slotsskriver på Kalø og Hieronimus Andersen borger i Ebeltoft, som han formener at være gjort under et skin af den årsag, de ville ham og andre deres retfærdige gæld fravinde, som de og deres medarvinger efter afgangne Rasmus Andersen er tildømt at betale. tilmed skal Jens Andersen og hans mor have pantsat mere end deres egen hovedlod, efterdi der endnu intet skifte efter salig Anders Kræmmer ?, fordum borgmester i Ebeltoft, er gjort. efter skudsmål blev samme sag opsat til i dag 6 uger.

(147)

** Niels Lauridsen ridefoged til Hald på hr Christen Lambertsen kapellan i Hobro hans vegne havde stævnet Anders Jensen byfoged sst for en dom, han 15/4 sidst forleden til Hobro byting dømt har, i hvilken han har dømt Christen Lauridsen borgmester og Peder Christensen rådmand sst dem imod hr Christen at have forseet, for de 21/7 sidst forleden har i fængsel ladet hæfte og anholde hr Christen, og han mener, samme dom bør ved sin fuldmagt at blive. derefter blev afsagt, så efterdi Mikkel Kirketorp ikke har begæret stok eller jern til hr Christen Lambertsen, og han dog er blevet indsat, og byfogden derfor har tilfundet Christen Lauridsen og Peder Christensen at have forseet dem, da vidste dommerne ikke imod hans dom at sige eller magtesløs dømme.

(148)

** Niels Christensen i Bystrup med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Tomas Pedersen i Spanggård for et tingsvidne, han til Rinds herreds ting 7/8 sidst forleden forhvervet har efter en misdæders mund ved navn Anne Gjordsdatter den dag, hun er dømt og aflivet blevet, at hun da har udlagt Niels Christensen at have haft hans legemlige fællig med hende, hvilket hun tilforn altid har benægtet, så vel som da hun på Lynderup i to præsters nærværelse, da hun havde annammet sakramentet, havde benægtet, at hun aldrig har haft nogen legemlig omgængelse med ham, hvorfor Niels Christensen formener samme hende sidste bekendelsesvidne bør magtesløs at være. derefter blev afsagt, at da Tomas Pedersen ikke er mødt med samme vidne nogen gensigelse herimod at gøre, da fandt dommerne samme bekendelsesvidne magtesløs at være og ikke at komme Niels Christensen til nogen forhindring.

(149)

** Peder Jensen i Sønderbeg (Sønderbæk) med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Sønderlyng herreds ting vidnet har, at Peder Jensen skal have jaget hans husbond fru Maren Skram hendes foged Christen Pedersen uf af hans hus og kaldt ham tyv og skælm. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidne er vidnet om de ord, Peder Jensen skulle have kaldt Christen Pedersen tyv og skælm, og han ikke slige ord er gestendig, så bør samme vidne og klage ikke at komme Peder Jensen til nogen forhindring

(151)

** Mads Sørensen i Tange havde stævnet Niels Sørensen i Kærsgård, for han 15/4 sidst forleden til Lysgård herreds ting havde ladet ham fordele for 11 daler. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte mænd på begge sider skal have regnskab imod hinanden, og ikke Mads Sørensen var i sognet, da han skulle være givet varsel men at have været i KM bestilling, da fandt dommerne ham af samme dele kvit at være.

(152)

** Christen Hammer i Mammen havde stævnet Jep Christensen i Mammen, for han nogen tid siden til Middelsom herreds ting har ladet ham fordele for nogen pending, han skulle være ham skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Hammer ikke har rettet for sig inden 4.ting og ikke heller benægtet gælden og derfor er delt blevet, da vidste dommerne ikke ham af samme dele at kvitdømme, førend han retter for sig.

(153)

** mester Christen Stub sognepræst til Vorfrue kirke i Århus med en opsættelse af landstinget i dag ---- dage havde stævnet Niels Mikkelsen i Hørret herredsfoged i Ning herred, for han nægtede at ville forsegle ham en stævning. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises mester Christen Stub at have begæret nogen stævnings forsegling af Niels Mikkelsen, som han skulle have nægtet at udstede, da kunne dommerne ikke kende Niels Mikkelsen herredsfogeds ulempe deri at være.

** Peder Mikkelsen i Ulbjerg havde stævnet Jens Madsen i lille Torup for en klage, han til Rinds herreds ting 5/8 1611 på Peder Mikkelsen i Torup gjort har for sårmål, han havde gjort ham. derefter blev afsagt, så efterdi intet bevis fremlægges, med hvilket Jens Madsens klage kan bestyrkes, og intet lovmål på fersk fod efter samme klage findes at være drevet, da fandt dommerne samme klage magtesløs at være.

(154)

** Mogens Lykke til Hessel med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Mikkel Nielsen i Høbjerg for en dele, han har forhvervet til Katholm birketing over Mikkel Smed i Ålsrode Søren Mikkelsen Jens Madsen Erik Rasmussen og Søren Tomasen sst, for de ikke med folk, heste og vogn er mødt på Katholm at udage møg af gården og gøde gårdens jord, som har været dem tilskiftet. så mødte Christen Pedersen i Århus på Truid Bryskes og Mikkel Nielsens vegne og afstod samme dele, de indstævnede derfor at skal kvit være.

(155)

** Jens Jensen i Siim havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Ry birketing 4/5 sidst forleden vidnet har, at de to agre som ligger på Siim mark ved Fægyden, som Rasmus Jensen en tid lang har haft i brug, skal være bevilget af salig Claus Glambek, uanseet samme to agre af Arilds tid skal have ligget til menige Siim mænd. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidne ikke på fersk fod men efter en død mand og ikke i hans levende live findes at være stævnet, da fandt dommerne samme vidne magtesløs at være.

** Stygge Høg til Vang havde stævnet Jørgen Lykke til Vig ? for en sum pending som hans salig bror Erik Lykke skulle være ham skyldig. da efter ord og tale dem imellem var blev sagen således fordraget, at Jørgen Lykke skal give Stygge Høg 120 rigsdaler.

(156)

** Niels Skriver borger i Århus med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Jens Mikkelsen Loft i Østerby for et vidne, han til Ning herreds ting 28/3 1609 vidnet har anlangende en supplikat, som Niels Skriver havde skrevet for ham, hvori Jens Mikkelsen Loft og hans søn Erik Jensen klagede til kongen over Keld Bryske, og han ville ikke have klaget til kongen, havde Niels Skriver og hans hustru ikke fået ham dertil. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidne, Jens Loft vidnet har, formelder Niels Skriver den tid at have været til vedermåls ting, og ikke det benægtet i nogen måde, da vidste dommerne ikke imod samme vidne at sige eller magtesløs dømme.

(157)

** mester Mads Hvas i Vorning havde stævnet Jens Bjerring borger og rådmand i Viborg for et gældsbrev, som mester Mads og Peder Trommeslager skulle have imellem været, som Jens Bjerring og hans medarvinger er tilfaldet efter salig mester Peder Rimboldsen kannik og sognepræst i Viborg. dertil blev stævnet Anne Jensdatter salig Peder Trommeslagers og Dorte Block salig mester Peder Rimboldsens efterleverske, om de havde noget dertil at svare. så mødte Jens Bjerring og fremlagde mester Madses brev, dateret Viborg 28/9 1598 og underskrevet Mads Hvas Mortensen. derefter blev afsagt, så efterdi mester Mads samme brev udgivet og forseglet har, da vidste dommerne ikke imod samme brev at sige eller magtesløs dømme.

(158)

** Christen Pedersen i Tindbæk mølle havde stævnet Dorte Brock salig mester Peder Rimboldsens efterleverske i Viborg, for Peder Block foged på Restrup på hendes vegne 11/3 sidst forleden til Hornum herreds ting har ladet ham fordele for mølleskyld, han skulle reste med, da han boede i Skaber mølle for 1604-1608 efter mester Peder Rimboldsens jordebog. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Møller ikke benægter samme skyld, som tilbage står, og derfor er delt blevet, da vidste dommerne ikke ham af den dele at kvitdømme, førend han retter for sig.

(159)

** hr Christen Lambertsen kapellan i Hobro havde stævnet Anders Jensen byfoged i Hobro for en dele, han 15/4 til Hobro byting over Christen Lauridsen borgmester sst og Peder Christensen rådmand sst udstedt har, for de 21/7 sidst forleden har ham i fængsel ladet hæfte og formener, samme dele bør ved sin fuldmagt at blive. da på det sagen her forinden med billig middel kunne blive afstillet, har dommerne den opsat i 6 uger.

(160)

** Iver Juel til Villestrup havde stævnet Christen Christensen i Bystrup for et ondt og forargeligt levned og blodskam, han har i ligget med Anne Gjordsdatter født i Skringstrup i Skals sogn og fremlagde et tingsvidne af Rinds herreds ting 19/6 og 3/7, hvori Anne Gjordsdatter bekendte, at Christen Nielsen Brock og hans søn Christen Christensen havde haft deres legemlige fællig med hende, og Christen Gundesen skytte på Villestrup med flere vidnede, at da de tog Anne Gjordsdatter, og Christen Brock og hans søn hørte, hun skreg, da begav de dem af gården ad marken, men mens Christen Brock kom hjem igen, så havde de ikke set hans søn Christen Christensen siden. dernæst havde kirkenævninge svoret Christen Christensen et fuldt kirkenævn over for sit onde kætterske levned. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Christensen ikke er mødt men sig nu så vel som tilforn fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme nævningsed ved fuldmagt at være.

(163)

18/5 1616.

** Jørgen Kås til Gelskov befalingsmand på Århusgård havde stævnet Markor Sørensen i Villersø herredsfoged i Nørherred for en dom, han til Nørherreds ting 7/9 sidst forleden dømt har anlangende en ejendom Tved i Glesborg sogn, som i langsommelig tid har været brugt for en fællesbunden ejendom og under fæfod, som Markor Sørensen har tildømt Niels Pedersen i Glesborg Jens Mov og Lave Sørensen sst og andre i Glesborg ingen part i samme ejendom at skulle have. med begge parters bevilling blev samme sag opsat til i dag 6 uger.

(165)

** Anders Hansen i Boller ? havde hidkaldt sandemænd af Vor herred til at udlægge Jens Andersens bane, som blev dødfundet i en sandgrav ved Egebjerg mølle og fremlagde et tingsvidne af Vor herreds ting 14/4 sidst forleden, hvor synsmænd hjemlede, at sandbakken var faldet ned på drengen, så der blev kastet mere end 20 læs sand af ham. dernæst gjorde sandemænd deres ed og udlagde Jens Andersen af sin egen våde og ulykke at være omkommet, eftersom de selv har udspurgt.

(166)

** Predbjørn Gyldenstjerne til Vosborg høvedsmand på Bøvling på hans datter fru ---- Gyldenstjerne hendes vegne deres visse bud Christen Hansen i Bigum havde stævnet Jep Madsen i Svinding for et vidne, han til Sønderlyng herreds ting 8/4 vidnet har, at Christen Hansen skulle have bedt ham, at han ikke længere skulle være på den skov, som ligger til Hans Terkildsens gård i Ålum, og dermed ville befri sig for hvis, som var hugget i samme skov, imidlertid han var skovfoged. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Hansen ikke for første vidne har fået varsel, og han ikke er bestendig de ord, Jens Torbensen ham påvidnet har, og Jens Torbensen har været delt, da fandt dommerne begge samme vidner magtesløs at være.

(168)

** Christian Holck til Bustrup befalingsmand på Silkeborg havde stævnet Laurids Jepsen i Resendal herredsfoged i Hids herred, for han 30/4 sidst forleden har tilstedt Søren Vinter i Lemming på sine egne og flere Hids herredsmænd deres vegne tilbud beskrevet, at de i 3 ting har standet for tingsdom og opbudt hver 2 rigsmark for enhver deres brændsvin, uanseet der ikke derfor skal have været givet 14 dages varsel. derefter blev afsagt, så efterdi varselsmænd har været bestendig for samme vidne at have givet 14 dages varsel, og fogden derefter har samme tilbudsvidne udstedt, da kunne dommerne ikke kende hans ulempe deri at være eller imod førnævnte vidne at sige.

(169)

** Peder Christensen i Hindsels havde stævnet Niels Nielsen i Fogstrup herredsfoged i Vrads herred for en synsvidne, han til Vrads herreds ting 24/4 sidst forgangen har stedt Jacob Tomasen ridefoged til Silkeborg anlangende adskillige træer, som skulle have været hugget i Løgager skov, imod afgangne Jacob Bertelsens hustru, børn og arvinger i Løgager. samme sag blev opsat til i dag 6 uger.

(171)

** Niels Tomasen i Mejlby havde stævnet Niels Olufsen i Hårup Rasmus Pedersen i Bygballe og Oluf Pedersen sst for en dom, de til øster Lisbjerg herreds ting 6/12 sidst forgangen år forhvervet har og med samme dom ville hans hustru og søskende deres rette fædrene arv fravinde, som deres stedfar Jesper Olufsen havde til sig annammet, som var Niels Olufsens bror og Rasmus Pedersen og Oluf Pedersens morbror, som havde arvet efter ham. derefter fremlagde Niels Tomasen et tingsvidne af samme ting 5/11 1594, hvori efterskrevne vidnede, at de 20/10 var på skifte i Mejlby efter salig Peder Jensen Løje imellem Ellen Tøstesdatter og hendes børn Tøste Pedersen, Anne Pedersdatter og Karen Pedersdatter, og deres arvegods havde Jesper Olufsen til sig annammet. derefter blev afsagt, så efterdi samme hans dom ikke er endelig, da fandt dommerne den at være som den udømt var, og sagen til herredsting igen at komme.

(173)

** Anders Rasmussen byfoged i Grenå havde stævnet Hans Jensen i Ålsrode, for han på Herkules Overbjergs vegne i Kalundborg har ladet ham stævne til landstinget for kost og tæring, han ydermere ville begære, end landsdommerne ham tildømt har. derefter blev afsagt, så efterdi den sag ikke til Hans Jensens værneting er ordelt, fandt dommerne den der at komme.

** Niels Munk til Mølgård på sine egne og på sin bror Søren Munk hans vegne havde stævnet Niels Munk til Serreslevgård for et tingsvidne, han efter en skriftlig klage til Horsens byting 17/2 forhvervet har, hvilken klage de ikke mener kan bevises. efter skudsmål blev samme sag opsat til i dag måned.

(174)

** Palle Lauridsen i Gullev havde stævnet Tomas Mogensen i Stevnstrup med flere for nogen gamle delevidner, de på ham forholder, og desligeste stævnede Laurids Hansen skriver til Hovlbjerg herreds ting, for han har ladet ham fordele for brevpenge. derefter blev afsagt, så efterdi samme delebreve på 6 mark ikke findes årligt til tinge at være læst og påskrevet, da fandt dommerne dem magtesløse at være, og efterdi Laurids Hansen ikke beviser Palle Lauridsen at være ham nogen brevpending pligtig eller navngiver, hvad breve han af ham ubetalt skal have bekommet, da fandt dommerne Palle Lauridsen af samme dele kvit at være.

(175)

** Palle Lauridsen i Gullev havde stævnet Tomas Mogensen i Stevnstrup samt efterskrevne for et voldsvidne, de på ham skal forholde, uanseet han skal have stillet Tomas Mogensen tilfreds for volden ham var oversvoret, og ikke samme voldsbrev årligt til tinge skal være læst og påskrevet, hvorfor det ikke burde at komme ham til forhindring. dernæst fremlagde han et brev, dateret 26/10 1606 indeholdende at Tomas Mogensen i Stevnstrup er forligt med Palle Lauridsen i Gullev og hans bror Christen Lauridsen i Gullev om hvis sår, de hans hustru Ellen Andersdatter gjort har, og de har tilfredsstillet ham for samme sag. derefter blev afsagt, så efterdi Tomas Mogensen ikke vil benægte, at han samme tid bekom 2 daler af Palle Lauridsen på bemeldte forligelsesmål, og efterdi voldsbrevet ikke årligt er læst og påskrevet, da vidste dommerne ikke imod førnævnte brev at sige men fandt samme vold derimod ikke at komme Palle Lauridsen til nogen forhindring.

(177)

25/5 1616.

** Niels Krabbe til Torstedlund havde stævnet efterskrevne for et syn og hjemmel, de til Hornum herreds ting 17/7 sidst forleden har hjemlet, at de havde været til den bro og vase ved Estrup, som var øde og ufærdig, så man ikke kunne uden skade derover komme. sagen blev opsat til i dag 14 dage.

(178)

** fru Helvig Kås til Restrup havde hidkaldt sandemænd af Rinds herred at udlægge Giise Jensdatters bane, som blev dødfundet bag ved Peder Færgemands hus i Sundstrup. dernæst blev fremlagt et tingsvidne af Rinds herreds ting 6/5 dette år, hvori efterskrevne vidnede, at de fandt Giise Jensdatter mellem Sundstrup og færgehuset og at hun var en gammel skrøbelig kvinde. dernæst gjorde sandemænd deres ed, og eftersom de havde udspurgt, udlagde de Giise Jensdatter af hendes egne skrøbelighed at være død blevet og det hende til bane at være lagt.

(180)

8/6 1616

** Laurids Ebbesen til Tulstrup befalingsmand på Skanderborg havde hidkaldt sandemænd af Gern herred til at udlægge Jens Pedersen i Javngyde hans bane, som er fundet i et træ sst og fremlagde et tingsvidne af Gern herreds ting 25/5 sidst forleden, hvor synsmænd hjemlede, at de havde været i Javngyde skov, hvor Jens Pedersen sad i en eg i en grenkløft og var død, og en gren af samme eg var faldet på ham og havde klemt hans hovedben sønder. dernæst gjorde sandemænd deres ed og udlagde Jens Pedersen af ulykke at være omkommet og det ham til bane at være lagt.

(181)

** Jens Mikkelsen i Agdrup havde stævnet sandemænd af Hads herred at udlægge Anders Jensens bane, som blev ihjelslået i Poul Skomagers hus i Fillerup og fremlagde for sandemænd et tingsvidne af Hads herreds ting 27/5 sidst forleden, hvori efterskrevne vidnede, at de var til Poul Skomagers, hvor Anders Jensen i Odder stod og lagde sit regnskab i en pose, og da gik Anne Ruses ud på gulvet med en kniv i sin hånd og da Anders Jensen vendte sig om slog hun ham med kniven i hans strube, hvoraf han fik sin bane. dernæst gjorde sandemænd deres ed og udlagde Anne Ruses at være Anders Jensens bane og derfor svor hende fra hendes fred.

(182)

** Jens Mikkelsen i Agdrup på KM vegne havde hidkaldt sandemænd af Hads herred at udlægge Anders Jensen på Alrø hans bane, som er dødfundet imellem Gyllingnæs og Alrø land og først fremlagde for sandemænd et tingsvidne af Hads herreds ting 27/5 dette år, hvori efterskrevne vidnede at på lørdag var måned sidst forleden, da var de i Åkær i pligtsgerning, og da de kom til stranden kunne de ikke få båden ud for dynd, hvorfor de ville gå over deres ----, men Anders Jensen ville gå op til Amstrup og blive til Jørgen Mosgårds om natten, hvorfra han gik næste dag. dernæst gjorde sandemænd deres ed og udlagde Anders Jensen af hans egen våde og ulykke at være druknet og det ham til bane lagt.

(183)

** Christen Christensen i Bigum havde stævnet Anders Christensen skriver på Dronningborg for et hans udgivne kundskab, han til hr Jens Nielsen i Hersum givet har, indeholdende at salig hr Anders Madsen, som boede i Hersum, skulle for 14 år siden på Sønderlyng herreds ting have forsvoret arv og gæld på hans datters vegne efter Jens Jensen Dal, som boede i Vorning, og skulle have kastet 3 nøgler på tinget, som hans datter skulle have antvortet hans svoger, på hvilket kundskab herredsfogden har kvitdømt hr Jens Nielsen for hans tiltale, og Christen Christensen formener at den ikke bør at komme ham på hans retfærdige gæld til hinder eller skade. samme sag blev opsat til i dag måned.

(184)

** Eske Bille til Ellinge befalingsmand på Mariager kloster med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Anders Keldsen i nør Onsild for en dom, han til Onsild herreds ting 24/6 1615 dømt har imellem Peder Nielsen i Hobro og en Mariager klosters tjener lille Niels i sønder Onsild anlangende nogen landbod og 40 mark over rette bøder hans dom om formelder, uanseet førnævnte Niels Andersen tilforn på hans børns vegne til Peder Nielsen skal have udlagt landbod, så vidt han burde. derefter blev afsagt, så efterdi herredsfogden ikke har påkendt, om der burde videre bøder at udlægges end rette landbod, da fandt dommerne den hans dom at være som den udømt var, og sagen til herredsting igen at komme.

(185)

** Søren Pedersen i Følle havde stævnet Just Rasmussen sst for et tingsvidne, han til øster Lisbjerg herreds ting 2/8 sidst forleden forhvervet har, som Anders Rasmussen i Følle Tomas Rasmussen i Ugelbølle Laurids Jespersen i Følle Rasmus Lauridsen sst og Peder Rasmussen i Agri skal have vidnet om nogen ejendom i Dyrkær made og med samme vidne Søren Pedersen sin ejendom fravidnet. derefter blev afsagt, så efterdi Anders Rasmussen Tomas Rasmussen og Laurids Jespersen er Just Rasmussens brødre og svoger og i så måde vildige, og der ikke findes at være givet varsel for førnævnte synsvidne, da fandt dommerne samme vidne synsvidne klage og dom ingen magt at have, og efterdi voldgiftsmænd har funderet deres sigelse på samme vidne og synsvidne, imens de stod ved magt, og de nu er undersagt, da bør samme afsigelsesvidne magtesløs at være.

(188)

** Johan Nielsen Murmand borger i Horsens havde stævnet Laurids Pedersen forrige foged på Barretskov for et vidne, han til Bjerre herreds ting 23/3 sidst forleden vidnet har, at han 1610 har leveret Johan Nielsen Barrit kirkes tiende, og intet han skulle have bekommet derfor. desuden havde han stævnet hr Laurids Rasmussen i Barrit. derefter blev afsagt, så efterdi Johan Nielsen Murmand tilstår samme korn af Laurids Pedersen at have bekommet, og ikke han beviser med kvittants samme korn betalt at være, da vidste dommerne ikke imod førnævnte vidne dom og dele at sige eller magtesløs dømme.

(190)

** Niels Pedersen i Vejrum på sine egne og efterskrevne deres vegne havde stævnet Peder Nielsen Koldbæk sst, for han har ladet dem fordele til Sønderlyng herreds ting for vider, han har dem skrevet for. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte videbrev bemelder, at dersom ikke enhver ikke betaler sin vide, som var forbrudt, da skulle de tiltales til herredsting, og efterdi førnævnte mænd findes efter deres videbrev at være for samme deres videpending delt blevet, da vidste dommerne ikke dem af samme dele at kvitdømme, førend de retter for dem, som det sig bør.

(191)

** hr Jens Nielsen sognepræst til Hersum kirke havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Sønderlyng herreds ting 7/5 sidst forleden vidnet har, at for 14 år siden da Anne Andersdatter, Jens Jensens hustru, som døde i Vorning, kørte af hendes gård i en vogn, da havde hun en gammel dyne med mere i samme vogn med sig, men om det var af det gods, som var forsvoret, vidste de ikke. hr Jens Nielsen mente, at da samme vidne ikke var vidnet på fersk fod, og han ikke derfor havde fået lovligt varsel, da burde samme vidne magtesløs at være. varselsmænd vidnede, at de stævnede hr Jens Nielsen og hans hustru Anne Andersdatter for dette vidne. derefter blev afsagt, så efterdi varselsmændene ikke har navngivet, hvor de gjorde hr Jens og hans hustru varsel enten til deres sognekirke bopæl eller mundtligt, da fandt dommerne samme vidne ingen magt at have.

(192)

** Niels Nielsen i Gern havde stævnet Kirsten Sørensdatter sst for en klage, hun 16/4 sidst forleden til Tvilum birketing på ham klaget har, at han har ført sæd i hendes jord uden hendes minde, hvortil Niels Nielsen svarede, at det skete af våde og derfor ville fratræde sæden og sit arbejde, og derfor afstod Kirsten Sørensdatter samme klage.

(193)

** Niels Lauridsen ridefoged til Hald på hr Christen Lambertsen kapellan i Hobro hans vegne havde stævnet Anders Jensen byfoged i Hobro for en dele, han 15/4 til Hobro byting over Christen Lauridsen borgmester i Hobro og Peder Christensen rådmand sst udstedt har, for de 21/6 sidst forleden har i fængsel ladet ham hæfte, hvilken dele han formener bør ved sin fuldmagt at blive. derefter blev afsagt, så efterdi byfogden Anders Jensen har tildømt Christen Lauridsen og Peder Christensen at have forseet dem, for de hr Christen Lambertsen i fængsel har ladet anholde, og de efter samme dom er delt blevet, da vidste dommerne ikke imod førnævnte dele at sige.

(196)

22/6 1616.

** Anders Jespersen i ---- havde hidkaldt sandemænd af Nim herred manddød at sværge over Laurids Jensen i Molgier, for Søren Pedersen sst han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Nim herreds ting 5/6 dette år, hvor efterskrevne vidnede, at de stod hos Laurids Jensen og Søren Pedersen, og da spildte Søren Pedersen øl af sit bæger i Laurids Jensens krave, og da sprang Laurids Jensen ud på gulvet og æskede Søren Pedersen ud, og senere hentede en vognkæp hvormed han slog Søren Pedersen i hans hoved. så er Laurids Jensen ikke mødt, og dernæst gjorde sandemænd deres ed og svor Laurids Jensen manddød over og fra hans fred, for Søren Pedersen han ihjelslog.

(198)

** Peder Christensen i Hindsels havde stævnet Niels Nielsen herredsfoged i Vrads herred for et tingsvidne, han til samme ting 24/4 sidst forgangen har udstedt Jacob Tomasen ridefoged til Silkeborg efter en varselsseddel til Peder Christensen og hans søn Christen Pedersen. samme sag blev opsat til i dag 14 dage.

(199)

** Peder Christensen i Hindsels på hans søn Christen Pedersens vegne Peder Jacobsen i Løgager på sine egne og sin mor Birgitte Pedersdatter hendes vegne Anders Jacobsen, født i Løgager, på sine egne vegne havde stævnet efterskrevne for et syn og vidne, de til Vrads herreds ting 19/4 1615 vidnet og hjemlet har anlangende syn i Løgager skov på hvis træer, som var hugget og afført. sagen blev opsat til i dag 6 uger.

(200)

** Knud Gyldenstjerne til Tiim havde stævnet Laurids Pedersen i Gråskov for et vidne, han 10/5 sidst forleden til Karup birketing vidnet har, at for 3 uger siden var en ung karl hos ham i hans gård, som sagde sig at have hjemme i Ginding herred og begærede at han ville drage med ham til Karup birketing og unde ham og sine medbrødre et vidne beskrevet efter en kvindes mund Mette Hvid, at hun skulle undskylde en karl. sagen blev opsat til i dag 6 uger.

(203)

** Jens Kare borgmester i Randers havde stævnet Søren Andersen Bay, for han 1/7 sidst forleden til Randers byting skal have stedt høringsdele over ham på Peder Skov og Niels Lauridsens vegne, uanseet Jens Andersen Kare skal have ladet gøre skudsmål, for regnskab for det værgemål, han har haft at forestå for hvis arv, Niels Lauridsen og Sidsel Lauridsdatter er tilfaldet efter deres salig far Laurids Andersen, hvis børnegods han bør levere Peder Skov på hans hustrus vegne og Niels Lauridsen på egne vegne, når de forlanger det. derefter blev afsagt, så efterdi bevises Jens Kares skudsmål at være gjort den dag, han er delt blevet, og Søren Jensen på Jens Kares vegne tilbyder, han at vil være til rede og regnskab med Peder Skov og Niels Lauridsen, da fandt dommerne Jens Kare af den dele kvit at være, og dem på begge sider med hinanden til rede og regnskab at komme.

(205)

** Niels Lauridsen i Støttrup havde stævnet Anders Keldsen i ----for han til Rinds herreds ting 25/3 dette år har ladet ham fordele for korntiende af Hvilsom mark. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Lauridsen siger sig ikke noget korn på samme mark at have sået eller avlet, og det nu ikke ham overbevises at have gjort, og han dog derfor er delt blevet, da fandt dommerne ham af den dele kvit at være.

(206)

** Jens Sael borger i Mariager havde stævnet Peder Black borger og skomager i Mariager, for han 29/5 sidst forleden skal have givet nogen vidne på ham beskrevet om nogen ord, som skulle være faldet imellem Jens Sael og Rasmus Mikkelsen. derefter blev afsagt, så efterdi bevises den ene af de 8 mænd at have været delt, da han og hans medbrødre vidnede førnævnte vidne, da fandt dommerne samme vidne magtesløs at være.

(208)

** Byrge Jensen i Mariager havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Mariager byting 29/5 sidst forleden vidnet har, at 25/4 skulle Morten Jensen sst være kommet til dem og klaget, at Byrge Jensen havde slået ham, og da skulle han have haft et sårmål på hans arm. derefter blev afsagt, så efterdi nu bevises den ene varselsmand at have været delt, da han og hans medbror gjorde varsel for samme vidne, da fandt dommerne samme vidne og sandemandsed ingen magt at have.

(210)

** Christen Nielsen i Overlade havde stævnet Christoffer Jensen Else Jensdatter og hr Jens sst for et vidne, de til Ål birketing 24/5 sidst forleden vidnet har, at han skulle have sagt til dem, at Karen Jensdatter på Bjørnsholm skulle have ført 3 sække fulde af fætalje fra Bjørnsholm til Grønnerup til hendes søster, hvilke ord han nægtede at have haft til hr Jenses til hans hustru eller hans søn. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Nielsen ikke førnævnte ord for ting og dom har haft, og ikke han vil være dem gestendig, da fandt dommerne samme vidne som uvidnet var og ingen til hinder eller skade at komme.

(212)

** Jens Nielsen i Støttrup havde stævnet Jens Christensen i Svenstrup foged til Ål birketing, for han ikke ville forsegle et tingsvidne, som han til Ål birketing 19/4 sidst forleden udstedt har. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Nielsen beviser med tingsvidne samme 8 mænds vidne inden tinge at være ganget, som Jens Christensen ikke har forseglet, da fandt dommerne Jens Christensen forpligtet at være samme vidne at forsegle eller derfor at lide tiltale.

(213)

** Laurids Nielsen byskriver i Hobro havde stævnet Mette Mikkelsdatter i Velling for en skriftlig klage, hun til Hobro byting 26/2 gjort har, at Laurids Nielsen har krænket hende på hendes ære. så mødte Peder Madsen i Roum på Mads Pedersen Brøndum og Mette Mikkelsdatters vegne og fremlagde hendes klage, at Laurids Nielsen var kommet ind til hende ved 10 slet om natten, da hun lå i hendes seng, og ligeledes fremlagde Mads Pedersen Brøndums klage over Laurids Nielsen, for han er gået ind til hans hustrus datter Mette Mikkelsdatter, hvilket hun har bekendt for præsten.

(215)

** Christen Ibsen byfoged i Århus lod læse et tingsvidne af Århus byting 24/7 sidst forleden, hvori han lod oplyse 2 grå heste og en gammel beslagen vogn, som blev fundet på gaden 9/6 sidst forleden, om der var nogen, som ville med rette vedkende sig førnævnte heste og vogn, kunne de den igen bekomme, men ingen var fremkommet.

** Verner Parsberg til Sandbygård havde stævnet Christen Mouridsen i Hejring herredsfoged i Rinds herred, for han 8/7 sidst forleden skal have sted høring over efterskrevne hans tjenere i Lynderup sogn, uanseet de aldeles vidste af samme gæld. derefter blev afsagt, så efterdi samme tjenere ikke selv var tilstede, blev samme sag opsat til i dag måned.

(216)

** Mads Madsen i Truust havde stævnet Hans Gremersen tjenende på Silkeborg for en klage, han 29/4 sidst forleden til Tvilum birketing skal have gjort formeldende om 5 bøge, som ulovligt i Tvilum nørskov skulle være hugget. derefter blev afsagt, så efterdi Mads Madsen ikke selv var tilstede, blev samme sag opsat en måned.

(217)

** Niels Tomasen i Mejlby havde stævnet Niels Olufsen i Skødstrup herredsfoged i øster Lisbjerg herred, for han 17/7 sidst forleden til samme ting skal have imod KM ny reces og mandat fradømt Niels Tomasen for høringsdele og 4.ting over Niels Olufsen i Hårup og hans søskende for deres anpart, som de er tildømt at stande til rette for efter deres bror Jesper Olufsens død for det børnegods, han havde til sig annammet efter salig Peder Jensen Løje i Mejlby, eftersom Niels Tomasens hustru Karen Pedersdatter selv har en søsterlod. ligeledes havde han stævnet Oluf Pedersen Rasmus Pedersen i Bygballe Maren Pedersdatter og hendes lovværge. nu mødte Niels Tomasen og fremlagde samme dom, som indeholder, at han med høringsdele havde tiltale til Niels Olufsen Oluf Pedersen Rasmus Pedersen og Maren Pedersdatter med hendes lovværge for hvis arv, de er tildømt at udgive, som Peder Jensen Løjes børn var tilfaldet efter deres far Peder Jensen Løje, som deres stedfar Jesper Olufsen havde til sig annammet under værgemål. da mødte Niels Olufsen og berettede, at han før 3.ting havde indstævnet herredsfogdens dom til landstinget. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Tomasen havde høringsdele til Niels Olufsen i Hårup og hans søsterbørn og ikke bevises nogen landstings stævning i samme sag til tinget at være læst, og fogden dog har dømt Niels Tomasen fra høring, da fandt dommerne samme dom ingen magt at have og førnævnte herredsfoged sig deri at have forseet og bør derfor igen give Niels Tomasen hvis skellig billig kost og tæring, han derpå anvendt har.

(218)

** fru Hilleborg Då salig Jørgen Skrams til Tjele havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Sønderlyng herreds ting vidnet har anlangende nogen ord, som skulle være faldet imellem hendes tjener Anders Christensen i Fovlum og Jacob Jensen sst. derefter blev afsagt, så efterdi bevises Anders Christensen at have vedgået nogen af de ord, bemeldte vidne indeholder, da vidste dommerne ikke imod samme vidne at sige eller magtesløs dømme.

(219)

** Christen Smed i Svenstrup havde stævnet Søren Ibsen i Smidstrup for et håndskrift, at Christen Smed skulle have lovet for sin bror, som er dateret for 28 år siden, som han aldrig har været påmindet om. sagen blev opsat 6 uger.

(220)

** Knud Gyldenstjerne til Tiim befalingsmand på Hald med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Laurids Pedersen i Gråskov for et vidne, han 10/5 sidst forleden til Karup birketing vidnet har, at for 3 uger siden var en ung karl hos ham i hans gård, som sagde sig at have hjemme i Ginding herred og begærede, at han ville drage med ham til Karup birketing og unde ham og sine medbrødre et vidne beskrevet efter en kvindes mund Mette Hvid, at hun skulle undskylde en karl. derefter blev afsagt, så efterdi Laurids Pedersens vidne er kun een persons kundskab, som regnes for intet vidne, men efterskrevne har vidnet at Laurids Pedersen har talt med Peder Tomasen, da vidste dommerne ikke imod samme vidne og Mette Hvids bekendelse at sige eller magtesløs dømme.

(225)

** Knud Gyldenstjerne til Tiim befalingsmand på Hald med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Niels Lauridsen skriver på Hald med flere for et vidne, de til Nørlyng herreds ting 11/5 sidst forleden vidnet har, at de havde seet to karle komme gående med Mette Hvid i skoven sydvest fra Ginding herreds ting og Mikkel Vistisen i Torp havde vidnet, at han havde seet Erik Pedersen i Egelund og Christen Pedersen i Feldborg komme gående med Mette Hvid sydvest fra tinget. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har vidnet to karle at være kommet med Mette Hvid og Mikkel Vistisen har båret kundskab om, at en af de to personer har været Erik Pedersen, og Christen Pedersen nu i dag tilstår at han var hos, da han kom til dem, da vidste dommerne ikke imod samme vidne eller Mette Hvids bekendelse at sige, og efterdi Mikkel Vistisen alene har vidnet om Christen Poulsen at skulle have hos været, og ikke hans kundskab med andre vidner befæstes, da kunne dommerne ikke kende samme hans enlige vidne så noksom at det må komme Christen Poulsen til nogen forhindring.

(230)

17/8 1616.

** Anders Ingildsen i Rud havde hidkaldt sandemænd af Hads herred til at udlægge Karen Pallesdatter i N, som er dødfundet ved en høvogn som lå væltet i Saksild skov og først fremlagde et tingsvidne af Hads herreds ting 29/7 dette år, hvori Mogens Jensen, barnfødt i Elkær, vidnede at da de skulle køre hjem med et læs hø, da væltede det ned over Karen Pallesdatter. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Karen Pallesdatter af hendes egen ulykke og samme læs hø væltede at være omkommet og det hende til bane og livs lagt.

(232)

** Niels Christensen Viborg borgmester i Mariager havde stævnet Anders Nielsen i Lystrup for et vidne, han til Mariager byting 19/6 sidst forleden vidnet har anlangende et skippund stål, som Niels Viborg af Jens Andersen Bay borger i Mariager for 13 år siden skulle have bekommet, hvilket stål Anders Nielsen førte til Jens Bays gård på en vogn, Jens Viborg havde lånt af salig hr Mortens hustru Johanne Rimboldsdatter og hans sønner Christen Mortensen og Peder Mortensen i Udbyneder. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidne ikke findes på fersk fod men om det, som for 13 år siden skulle være sket, at være vidnet og tilmed ikke endelig, da fandt dommerne samme vidne magtesløs at være.

(233)

** Mourids Mouridsen borger i Randers havde stævnet Mikkel Jensen i Sletten og hans medarvinger efter Mette Lauridsdatter, som døde i Sletten og var salig Rasmus Lauridsens arving, som var Mikkel Jensen og hans medarvingers morbror og var Mourids Mouridsens værge for en broderlod og anpart, som Mourids Mouridsen i den bondegård i Sletten efter sin salig far arveligt kunne tilfalde, og salig Rasmus Lauridsen da har været Mourids Mouridsens værge og farbror for ham i bondegods, hvilket han har bortpantet til salig Oluf Rasmussen fordum borger i Århus i hans umyndige år, og Peder Saxe borger i Århus skal have tilforhandlet sig samme pantebrev, og han formener samme pantebrev, så vidt hans anpart belanger, ikke at komme ham på hans arvepart til forhindring, og efterdi Mikkel Jensens mor Mette Lauridsdatter var Rasmus Lauridsens søster og næste arving, om hun ikke burde at stå ham til rette for hans fædrene arvepart. så mødte Morten Andersen i Århus på Peder Saxe og Maren Lauridsdatter i Århus deres vegne og begærede, at sagen nogen tid måtte bero, hvorfor den blev opsat til i dag 14 dage.

(234)

17/8 1616.

** Eske Brock til Estrup KM befalingsmand på Dronningborg havde stævnet Truid Bryske til Estrup birketing 6/8 efter hans brevs indhold at ville lade udæske af ham 600 rigsdaler, som Truid Bryske hans bror Gert Bryske var Eske Brock skyldig. da efter mange ord dem imellem var blev de så forenet, at Truid Bryske skal afstå til Eske Brock det pantebrev, han har på 3 gårde i Favsing for 800 daler til ham er pantsat af hans bror Gert Bryske.

(235)

** Jens Jensen i Randrup Søren Pedersen sst og Clemend Nielsen i Uttrup med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Mette Christensdatter salig Christen Pallesens efterleverske i Hobro som afkald efter salig Peder Sørensen, som boede og døde i Hobro på deres navne forhvervet har, uanseet de ikke har bekommet hvis dem arveligt var tilfaldet efter salig Peder Sørensen og ikke Mette Christensdatter ville holde den kontrakt, hun med dem gjort har. derefter blev afsagt, så er ingen mødt på Mette Christensdatters vegne til nogen gensigelse herimod at gøre men nu som tilforn dem for rettergang undholder, da fandt dommerne bemeldte afkald og dele magtesløs at være.

(236)

** Frands Ibsen i Remmerslund havde stævnet Jens Jensen Christen Jørgensen og Jens Sørensen sst for en klage, de til Hatting herreds ting for et år siden skal have gjort anlangende, at Frands Ibsen skulle have bandet truet og undsagt og ikke ville betale uden part af hvis, han blev skrevet for på deres stævne, og han havde stævnet Jens Jensen for en anden klage, at hans barn Jep Frandsen skulle have slået Jens Jensens barn Tomas Jensen, og havde stævnet Sidsel Jensdatter sst for en klage, hun på hans hustru Kirsten Frandses gjort har, at hun skulle have kaldt hende en tyv. derefter blev afsagt, så efterdi samme klagevidner ikke med nogen lovlige vidnesbyrd eller syn bestyrkes, da fandt dommerne samme klage magtesløs at være.

(238)

** fru Lene Juel til Halkærholm havde stævnet Peder Selgensen i Vilsted herredsfoged i Slet herred for en dom, han skal have dømt imellem en hendes tjenere Christen Christensen i Tolstrup og Anders Nielsen i Nørgård om en bordag, de har været i med hinanden. da efter flere ord dem på både sider imellem var, blev de så forligt, at Niels Pedersen på hans søn Anders Nielsens vegne lovede at give Christen Christensen 10 sletdaler til badskærløn for den skade, han ham gjort har.

(239)

** Niels Jensen i Hobro havde stævnet Christen Badskær sst for en uendelig dom, han til landstinget skal have forhvervet over en klage, Niels Jensen har forhvervet til Hobro byting på Christen Badskær, som havde lovet ham at kurere hans ben, hvilket han ikke havde efterkommet. derefter blev afsagt, så efterdi samme bytingsdom ikke er endelig eller formelder længere end til sagen kom igen for fogden til byting, og efterdi bemeldte vidnesbyrd ikke er tilstede, da opsatte dommerne sagen til i dag 14 dage.

(240)

** Mads Madsen i Truust havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 29/4 sidst forleden vidnet har, at de på deres egne og medgranders vegne skulle have givet ham 18 skæpper byg, for han skulle gå med dem i skoven og udvise dem deres vogntømmer. så mødte efterskrevne, som vidnede med oprakte fingre og helgens ed, at ridefogden Hans Nielsen var i KM og hans husbonds forfald forhindret, så han ikke for retten kunne møde, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

(242)

31/8 1616.

** hr Niels Eskesen i Hornum havde hidkaldt sandemænd af Hornum herred manddød at sværge over Anders Poulsen i Hæsum, for Anders Nielsen i Estrup han ihjelslog og først fremlagde for sandemændene et tingsvidne af Hornum herreds ting 5/8 dette år, hvori efterskrevne vidnede, at Anders Nielsen var kommet til Anders Poulsens gård med et værge i sin hånd og æsket ham ud, og Anders Poulsen kom ud og havde intet i sin hånd og bad ham gå, da søgte Anders Nielsen ham med samme værge, og Anders Poulsen tog et ålejern som lå på taget og stødte Anders Nielsen fra sig og ramte ham på halsen, og han faldt baglæns til jorden, og det var dem vitterligt, at Anders Poulsen var nødt til at værge sit liv. da Anders Nielsens hustru Maren Poulsdatter hørte bulderet fra hendes brors gård, turde hun ikke gå derover. hr Niels Eskesen gav last og klage, at hans søn Anders Nielsen i Estrup er overgået til Hæsum med et lidet barn i sine arme at lade hans hustrubror Anders Poulsen vide, hvad fortræd deres søster gjorde ham. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Anders Poulsen manddød over og til hans fred, for Anders Nielsen han ihjelslog.

(246)

** Hans Christoffersen i Vesterby havde hidkaldt sandemænd af Hatting herred manddød at sværge over Jørgen Mikkelsen i sønder Aldum for Peder Rasmussen sst, han ihjelslog og fremlagde for sandemændene et tingsvidne af Hatting herreds ting 5/8 dette år, hvori efterskrevne vidnede, at der kom nogen ord imellem Peder Rasmussen og Jørgen Mikkelsen, og Jørgen Mikkelsen slog Peder Rasmussen i hans hoved med en kande, hvorefter de kom i slagsmål på gulvet, og da de blev skilt ad, løb de ud, og Jens Mikkelsen slog Peder Rasmussen i hans hoved med en sten. dernæst gjorde sandemændene deres ed og efter førnævnte vidnesbyrd og de selv sanden om samme drab har udspurgt, svor de Jørgen Mikkelsen manddød over og fra hans fred, for Peder Rasmussen han ihjelslog.

(247)

** Laurids Mikkelsen i Rudgård (i Hvilsted sogn) havde hidkaldt sandemænd af Hads herred manddød at sværge over Jens Rasmussen, som tjente i Kanne for hans bror Rasmus Mikkelsen i Onsted, han ihjelslog i sit eget hus og først for sandemændene fremlagde et tingsvidne af Hads herreds ting 12/8 dette år, hvori efterskrevne vidnede, at da salig Rasmus Mikkelsen var draget af hans klæder og ville i seng, da bankede det på døren, og da han lukkede op kom Mikkel Jensen som tjente i Rosborg og Jens Rasmussen ind i stuen og straks stak Jens Rasmussen Rasmus Mikkelsen i hans liv. så er ingen på manddræberens vegne mødt. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Jens Rasmussen manddød over og fra hans fred, for Rasmus Mikkelsen han ihjelslog.

(248)

** Jens Jensen i Gultentorp havde hidkaldt sandemænd af Fleskum herred manddød at sværge over Peder Lauridsen i Sæderup for Jens Jensen i Visse, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Fleskum herreds ting 19/8 dette år, hvori efterskrevne vidnede, at de så Jens Jensen i Visse kom gående ud af Christen Jensens dør, og hans kone og små børn sad i vognen, da kom Peder Lauridsen gående bag efter ham, og da Jens Jensen vendte sig om, slog Peder Lauridsen til ham med en kniv, og blev Jens Jensen straks hjerteslaget og blev død. så er ingen mødt på manddræberens vegne, og dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Peder Lauridsen manddød over og fra hans fred for Jens Jensen, han ihjelslog.

(249)

** Christian Holck til Bustrup befalingsmand på Silkeborg havde stævnet Hans Volbertsen byfoged i Horsens for nogle vidner, han 6/8 skal have udstedt over Christen Graversen i Fruergård anlangende bordag 29/7 i Søren Ørbæks hus skal være sket. derefter blev afsagt, så efterdi samme sag findes for sandemænd at være indkommet, som er opkrævet derom at tove, da vidste dommerne ikke på førnævnte vidner at dømme, førend sagen formedelst sandemænd bliver ordelt.

** Eske Brock befalingsmand på Dronningborg havde stævnet Anders Keldsen i nør Onsild herredsfoged i Onsild herred, for han til Onsild herreds ting 3/4 sidst forleden har kvitfundet Søren Christensen Uldis i Hobro og tilfundet ham at have 14 dages varsel for nogle vidner og klage, Peder Nielsen i Hornum på Eske Brocks vegne skulle have haft beskrevet. derefter blev afsagt, så efterdi det befindes Hobro i Onsild herred at være liggende og Søren Uldis 8 dages varsel for samme klage og vidne har fanget, og Anders Keldsen dog ikke har villet stede Peder Nielsen samme vidner og klage, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end Anders Keldsen jo deri har gjort uret og bør derfor at stande til rette og samme hans dom magtesløs at være.

(250)

** Christian Holck befalingsmand på Silkeborg havde stævnet Laurids Jepsen i Resendal herredsfoged i Hids herred for en dom, han 7/5 til førnævnte ting dømt har imellem Christian Holck og Niels Sørensen Vinter og Niels Nielsen i Hvinningdal anlangende nogen elleris, de tog i KM vildtbane KM dyrestade til stor skade. derefter blev afsagt, så efterdi samme dom ikke er endelig, bør den at være som udømt, og sagen til herredsting igen at komme.

(251)

** Niels Viborg borgmester og Rasmus Mikkelsen i Mariager havde stævnet Jens Sael sst for et delevidne, han til Mariager byting 24/10 1619 efter Byrge Jensens befaling skal have forhvervet over Christen Lauridsen Smed med flere efterskrevne i Mariager for skat, de skal med restere til Mariager by, uanseet Jens Sael ikke nogen tid har været byens kæmner. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises, Peder Ridefoged og hans medbrødre at have fået varsel til deres bopæl ikke heller mundtligt eller til deres sognekirke for førnævnte dele, og de dog efter det varsel er delt blevet, da fandt dommerne dem af den dele kvit at være.

(252)

** Jens Sael borger i Mariager havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Mariager byting 8/7 sidst forleden vidnet har om nogle ord, som skulle være faldet imellem Jens Sael og Rasmus Mikkelsen sst på bytinget 29/5 sidst forleden, at da synsmænd ville afhjemle deres syn, da fremkom Jens Sael og berettede, at Byrge Jensen var udenlands og burde derfor at have mere end 8 dages varsel, så fremæskede Rasmus Mikkelsen fuldmagt af Jens Sael at svare for Byrge Jensen i KM voldssager, da svarede Jens Sael at han ikke kunne løbe til Norge og hente fuldmagt, men ville Rasmus Mikkelsen have den, da måtte han drage bort og hente den, for hvilke ord han blev dømt til at lide dele og tiltale. derefter blev afsagt, så efterdi den ene vidnesmand har været delt, da han og hans medbrødre vidnede samme vidne, da fandt dommerne samme vidne og dom ingen magt at have.

(254)

** Anne Mortensdatter, født i Horsens, havde stævnet hendes stedfar Mads Pedersen borger i Horsens og hendes bror Gøde Terkildsen sst for et bænkebrev og forpligt dateret 2/4 1616, hvori hun skulle have fraskrevet sig fra al arv, hun kunne tilfalde efter hendes salig mor Anne Sørensdatter, hvilken forpligt hun ved sin højeste ed hårdeligt benægter. ligeledes havde hun stævnet hendes bror Gøde Terkildsen for et afkaldsvidne han på hendes vegne til Horsens byting 4/6 dette år forhvervet har. derefter blev afsagt, så efterdi Anne Mortensdatter ikke samme brev for ting og dom har indgået og da straks tingsvidne taget, ikke heller hun det har forseglet eller vil være bestendig, da fandt dommerne samme brev og afkald ikke at komme Anne Mortensdatter til hinder eller skade i nogen måder.

(256)

** Anders Jensen i Binderup fremlagde en stævning af Ove Urup til Ovesholm, hvormed han lader stævne efterskrevne herredsnævninge i Hids herred, for de 10/7 sidst forleden til førnævnte ting har ladet hans tjener Peder Keldsen i Skygge plovfred oversværge, for han har slået Christen Christensen i Skygge og taget hans plov af furen og brudt den. derefter blev afsagt, så efterdi Ove Urup samme sag skal have ladet stævne, og ikke Anders Jensen fremlægger nogen fuldmagt at Ove Urup at gå i rette, da vidste dommerne ikke nu for Anders Jensen i denne sag at dømme.

(257)

** fru Lisbeth Bryske til Tirsbæk havde stævnet Jens Olufsen med flere for et vidne, de til Hatting herreds ting 12/8 sidst forleden vidnet har, at de så Svend Rasmussen i Davgård huggede en eg i Davgård fællesskov, og han samme dag ikke var i hans far Rasmus Svendsens gård, hvortil Svend Rasmussen svarede, at han huggede ikke samme eg, men at den var kommet i hans fars gård, ville han ikke benægte. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Olufsen og hans medfølgere nu er mødt og var deres vidne bestendig, som med Svend Rasmussens bekendelse bekræftes, da vidste dommerne ikke imod Jens Olufsen og hans medfølgere deres vidne at sige eller magtesløs dømme, men fandt Rasmus Pedersens og hans medfølgere deres vidne magtesløs.

(260)

** Anders Keldsen i Papsøhus havde stævnet Peder Nielsen i Nipgård for nogle deler, han har ladet ham overkomme for 3 dagsgerninger og tiende, uanseet han har tilbudt Peder Nielsen samme tiende, men han den ikke ville annamme, og han formener at han har gjort de dagsgerninger, han var tilsagt. derefter blev afsagt, så efterdi Anders Keldsen ikke benægter samme tiende, og han ikke for fogden eller høring har rettet for sig, og han derfor er delt blevet, da vidste dommerne ikke ham af den dele at kvitdømme, før han retter for sig.

(261)

** Anders Keldsen i Papsøhus havde stævnet Peder Nielsen i Nipgård for efterskrevne forpligt, han skulle have, som Anders Keldsen og hans hustru Anne Andersdatter 10/5 1602 har givet hr Hans Sørensen i Hinge. derefter blev afsagt, så efterdi samme forpligt ikke formelder til Peder Nielsen men til hr Hans Sørensen at være udgivet, og ikke Peder Nielsen fremlægger nogen fuldmagt af hr Hans samme forpligtsvidne at frembære, men hr Hans Sørensen i sit brev bekender, at Anders Keldsen har tiendet ham ærligt og vel, da vidste dommerne ikke Peder Nielsen samme forpligt at må vidne eller den at komme Anders Keldsen til nogen forhindring.

(262)

** Peder Nielsen i Nipgård havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 12/8 sidst forleden til Lysgård herreds ting vidnet har, at de skulle have hørt, at Peder Nielsen kaldte Anders Keldsen i Papsøhus for en tyv og en skælm. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Nielsen ikke samme ord for ting og dom har haft og ikke vil være dem bestendig, da fandt dommerne samme vidne magtesløs at være og ikke komme Peder Nielsen til nogen forhindring.

(263)

** fru Anne Lykke salig Claus Maltesens til Højris på hendes tjener Jens Lauridsen Ørmark i Rørbæk hovgård hans vegne havde stævnet Christen Skriver i Tostrup for nogen vidner, han 22/4 sidst forleden til Hobro byting over hendes tjener Jens Lauridsen forhvervet har. ligeledes havde hun stævnet hr Jens Sørensen Fog i Hobro for et vidne, han samme dag vidnet har, at Jens Lauridsen var kommet i hans stue med Christen Skriver og havde berettet, at han havde gjort forhandling med Christen Skriver, at han skulle have opladt ham Tostrup og begærede at præsten ville hjælpe ham til gode hos Johan Brockenhuus, at han kunne fange gården i hans minde, og følges med ham derhen, hvilke vidner Jens Lauridsen højligt benægter. samtidig havde han stævnet Sofie Nielsdatter Christen Christensen Skrivers hustru i Tostrup, for hun havde vidnet, at Jens Lauridsen og hendes husbond var blevet forligt om 100 rigsdaler, som Jens Lauridsen skulle give dem til minding, for at oplade ham Tostrup. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har vidnet om de ord og forligelsesmål, som Christen Skriver og Jens Lauridsen skal have haft og gjort, og ikke Jens Lauridsen er sådanne ord og forligelse bestendig, og Christen Skrivers hustru findes vildig, da fandt dommerne samme vidne, klage, dom og dele ingen magt at have.

(269)

** Poul Nielsen i Tolstrup havde stævnet Jens Brøde i Troelstrup, for han til Rinds herreds ting har ladet ham fordele efter et gammelt forrevet og makuleret gældsbrev på nogen pending, han skulle være Anders Holmgård, som boede i Skringstrup, skyldig. ligeledes havde han stævnet Jens Nielsen og Vogn Nielsen i Skringstrup med samme brev. så mødte Vogn Nielsen med samme brav, dateret Tostrup 1.søndag i advent 1600, hvormed Poul Nielsen i Tostrup kender sig skyldig at være sin bror Anders Nielsen i Tostrup 30 daler. derefter blev afsagt, så efterdi samme brev findes skrabet og makuleret, da kunne dommerne ikke kende det noksom, men fandt Poul Nielsen, som efter det delt er, af samme dele kvit at være.

(270)

** Anders Mikkelsen borger i Grenå havde stævnet efterskrevne, for de 25/3 til Grenå byting har gjort en afsigelse imellem ham på den ene og Terkild Ibsen og Christen Tomasen på den anden side om Anders Mikkelsens skude, som de bortfragtede, og da efterdi Anders Mikkelsen havde bortlejet Mikkel Ibsen og Christen Tomasen sin skude og ikke til nogen bestemt tid, da kunne de ikke finde deres forsømmelse deri. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte mænd har funderet deres dom og sentering på førnævnte breve og vidne, som står ved sin fuldmagt, da vidste dommerne ikke imod samme dom og afsigelse at sige, medens førnævnte breve og vidne findes urykket.

(271)

** Mogens Pax til Torup på hans tjener Anders Buur i Serreslev hans vegne havde stævnet Knud Sørensen i Stensballe foged til Stensballe birketing for to tingsvidner, han der til tinget skulle have forhvervet over Anders Buur 13/4 og 11/5 sidst forleden, hvor han på fru Birgitte Rosenkrantzes vegne lyste Jens Lauridsen Bødker i Haldrup et fuldt ran til for noget mog, han skulle have bortført fra den halve gård, han iboer. derefter blev afsagt, så efterdi bevises Jens Bødker at have vedgået gerningen 8 dage før, Anders Buur skulle have lyst ran, og efterdi Rasmus Pedersen ikke har udgivet samme sin sentens og dom under hans eget brev og segl men ved et tingsvidne lader udgå, da kunne dommerne ikke kende samme vidne noksom at være, og efterdi førnævnte ord ikke er nogen mands ære eller lempe anrørende, og Anders Buur dog for dem for en løgner er delt blevet, da fandt dommerne ham af den dele kvit at være.

(274)

** Verner Parsberg til Sandbygård med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Christen Mouridsen i Hejring herredsfoged i Rinds herred, for han 8/7 sidst forleden skal have stedt høring over efterskrevne hans tjenere for noget rug, de skulle være Jens Madsen Skriver i Viborg skyldig, deriblandt Søren Mortensen i Rind, ---- Mortensen sst og Christen Mortensen i Viborg for deres salig far Morten Christensen i Rind. derefter blev afsagt, så efterdi det register, Jens Madsen fremlægger, findes makuleret, og det skal være 21 år, siden gælden skulle være faldet, og ikke bevises samme gæld af førnævnte mænd i deres levende live eller efter deres død på trødningsdag at være æsket, og de dog for samme korn er delt blevet, da fandt dommerne dem af den dele kvit at være.

(276)

** Ulrik Sandberg til Kvelstrup havde stævnet Gert Bryske for rigens æskning, han over ham til Lysgård herreds ting skal have forhvervet for en stor sum penge, han er ham pligtig, hvorfor han formener sig i lige måder æskning til landstinget bør at undes og stedes. så er Gert Bryske ikke mødt til gensvar, hvorefter Ulrik Sandberg blev undt samme æskning, hvorefter han æskede af Gert Bryske i lige måde, som til herredsting æsket er.

(278)

14/9 1616.

** Laurids Ebbesen til Tulstrup befalingsmand på Skanderborg havde hidkaldt sandemænd af Hjelmslev herred til at udlægge Poul Tomasen i Bjertrup hans bane, som skal være faldet af en vogn på Bjertrup mark og slået hans hals sønder, og fremlagde et tingsvidne af Hjelmslev herreds ting 26/8 dette år, at da Poul Tomasen kørte sin vogn, faldt han af vognen og til jorden. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Poul Tomasen at våde og vanlykke at være faldet af samme vogn og ham det til bane og livs lagt.

(279)

** Jens Tordsen i Søby havde hidkaldt sandemænd af Gern herred manddød at sværge over Poul Lauridsen, som tjente i Galten, for Jens Nielsen sst, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Gern herreds ting 31/8 dette år, hvori efterskrevne vidnede, at de så at Jens Nielsen i Hammel og Poul Lauridsen i Ovstrup var inde i Niels Villumsens gård i Hammel, og da slog Jens Nielsen til Poul Lauridsen med en pundert, som bad ham lade være i fred, og da fik Poul Lauridsen en kniv i hånden, hvorefter Jens Nielsen faldt til jorden og døde. dernæst gjorde sandemændene deres ed, og eftersom de har spurgt af mænd og kvinder Poul Lauridsen at have gjort nødværge, svor de ham manddød over og til hans fred for Jens Nielsen, han ihjelslog.

(280)

** Anders Nielsen i Horn med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Jens Christensen foged på Tvilum for et tingsvidne, han på Tvilum birketing 13/5 sidst forleden forhvervet har anlangende nogen ord, som uforvarende skal være faldet fra Anders Nielsen, således det skal være løgn og skalkhed, som hørtes fra Jens Christensen, uanseet han ikke skal have navngivet nogen person. derefter blev afsagt, så efterdi samme sag findes 6 uger at være opsat og ikke førnævnte mænd nu er mødt med samme vidne dom og dele, da kendte dommerne samme vidne dom og dele magtesløs at være.

(282)

** Morten Pax til Kyndbyholm havde stævnet Peder Nielsen i Korning og Oluf Lauridsen i Urlev for et vidne, de til Nim herreds ting 12/6 sidst forleden efter Søren Madsen i Lysholt hans tilskyndelse vidnet har, at de skel, som Jens Andersen i Flemming havde synsmænd forevist, holdtes for ret skel imellem Laurids Lauridsens gårds skovsmål og Jens Andersens gårds skovsmål, idet Peder Nielsen skulle have boet i Jens Andersens gård. så mødte efterskrevne, som vidnede at Peder Andersen med flere var lovligt i deres husbonds forfald forhindret, så de ikke kunne møde, hvorfor dommerne opsatte samme sag til i dag 6 uger.

(283)

** Morten Pax til Kyndbyholm havde stævnet Søren Madsen i Lysholt og Jens Andersen i Flemming, for de under deres husbonds navn og segl har ført ham trætte på sin skov og ejendom til en hans gård i Flemming, som dertil har ligget i mange år. så mødte efterskrevne og vidnede, at Søren Madsen og Jens Andersen var lovligt i deres husbonds forfald forhindret, så de ikke kunne møde, hvorfor sagen blev opsat til i dag 6 uger.

(285)

** Jon Jensen Tunglund borger i Århus med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Rasmus Nielsen Hedegård borger sst for et tingsvidne, han til Århus byting for langsommelig tid siden har forhvervet over Jon Jensen for 11 daler, han skulle være ham pligtig, og ladet fordele Jon Jensen for samme 11 daler imod et rigtigt afkald og kvittering, som Rasmus Hedegård selv har givet Jon Jensen efter hans salig hustru Else Nielsdatter ---- på Rasmus Hedegårds hustru Inge Christoffersdatters vegne, som var Jon Jensens steddatter og på hendes søskendes vegne, som Rasmus Hedegård selv har forseglet. derefter blev afsagt, så efterdi samme sag har været opsat 6 uger, og ikke førnævnte mænd nu er mødt med samme vidne dom og dele, da fandt dommerne samme dele og vurdering magtesløs at være.

(286)

** Søren Christensen i Stistrup havde stævnet Jens Mikkelsen i Gørup for et forbudsvidne og klage, han 19/8 til Rinds herreds ting over ham forhvervet har og forbudt ham at befatte sig med den halve bondegård i Stistrup, som han af Jens Vognsen i brug havde efter fæstebrev af 15/1 1613. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises Søren Christensen at have forbrudt den halve gård eller derfra dømt og udvist, eller hø af samme gård har ført eller førnævnte fæhus ladet nedbryde, da fandt dommerne samme forbudsvidne og klage ingen magt at have.

(288)

** Peder Kuri i Vesterris havde stævnet Rasmus Mikkelsen byfoged i Mariager for en dom, han har dømt til Mariager byting anlangende 25 rigsdaler, som Christen Vognsen og Anders Jensen i Mariager har oppebåret af Peder Kuri på den fragt, de skulle have for den kalk, de førte til Helsingborg, og de har givet Peder Kuri deres forpligt at skulle kvittere samme pending i den fragt, de skulle have, hvilket ikke er sket, og dog er de blevet kvitdømt for tiltale. derefter blev afsagt, så efterdi samme bytingsdom ikke er endelig, fandt dommerne den at være som den udømt var, og sagen til byting igen at komme.

(289)

** Tomas Poulsen i Kejlstrup havde stævnet Maren Poulsdatter i Nygård for en uendelig dom, hun til landstinget har forhvervet over en endelig landstingsdom anlangende nogen gæld, han skulle være hende skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi Tomas Poulsen beviser med endelig landstingsdom samme vidne og herredstingsdom at være ved magt dømt, da bør førnævnte uendelige landstingsdom derimod ingen magt at have.

(290)

** Søren Jensen i Veggerby havde stævnet Christen Andersen sst og hans søn Anders Christensen, for de har ladet ham fordele til Hornum herreds ting for gæld og andet, han skulle være ham skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises med Søren Jensens brev sig Christen Andersen bemeldte gæld pligtig at være, og ikke slig gæld for ting og dom indgået eller vil være den bestendig, da fandt dommerne Søren Jensen af den dele kvit at være.

(291)

** Niels Pedersen i Lyngå havde stævnet Christen Svendsen, som boede i Vitten, som for tyveri har været fængslet for en bekendelse, han på Sabro herreds ting 6/7 skal have bekendt og da beskyldt Troels Pedersen og hans hustru for tyvesag. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder intet udedisk menneske står til troende, og efterdi Christen Svendsen findes en tyv, som af fængslet er udbrudt, da bør samme hans bekendelse ingen magt at have eller komme Troels Pedersen og hans hustru til hinder eller skade.

(292)

** Niels Pedersen i Lyngå havde stævnet Niels Terkildsen i Vitten for en bekendelse, han til Sabro herreds ting efter en misdæder Mette Albretsdatter i Vitten, Christen Svendsens kvinde, hendes beskyldning forhvervet har, hvori hun har beskyldt Troels Pedersen og hans hustru for at havde taget nogen af Niels Terkildsens penge. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder intet udedisk menneske står til troende, og efterdi Mette Albretsdatter findes en tyv og derfor standet sin ret, da bør samme hendes bekendelse ingen magt at have eller komme Troels Pedersen og hans hustru til nogen forhindring.

(293)

** Anne Tygesdatter salig Splid Sørensens efterleverske i Randers havde stævnet Tomas Ibsen borger i Tisted for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet imod sit eget brev og gæld, som han salig Splid Sørensen pligtig var, hvilket brev var dateret pinsedag 1615. derefter blev afsagt, så efterdi Tomas Ibsen vedgår pending at have været Splid Sørensen skyldig, og ikke han beviser dem til fulde at have betalt, da vidste dommerne ikke imod bemeldte brev at sige, undtagen Tomas Ibsen sig selvtolvte kan lovværge samme gæld ikke pligtig at være.

(297)

28/9 1616.

** Frands Pedersen i Løjenkær på sine egne og på Mikkel Nielsen i Snerild og Jens Nielsen i Solbjerg deres vegne havde stævnet Rasmus Eriksen i Hvilsted for nogen uendelige domme, han til landstinget har forhvervet, hvori to uendelige domme, som til herredstinget er udgivet over et forpligtsbrev som Rasmus Pilgårds far Erik Mikkelsen skal have udgivet, skal være magtesløs dømt anlangende om græsning, hvori Erik Mikkelsen skal have udlagt nogen jord og ejendom på Hvilsted mark og i samme brev bepligtet fra sig og sine arvinger og til Eske Rasmussen, der boede i Balle, Rasmus Sørensen og Mikkel Pedersen i Drammelstrup til dem og deres arvinger med græsning og al afgrøde. efter skudsmål blev samme sag opsat til i dag måned.

(298)

** Johan Nielsen Murmand borger i Horsens havde stævnet borgere og sandemænd, for de 20/8 sidst forleden til Horsens byting skal have Johan Nielsens søn Niels Johansen et fuldt vold oversvoret for bordag, han skulle have været i med Christen Christensen borgersøn sst. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises med synsvidne, Niels Johansen at skulle have gjort Christen Christensen sår og skade, og Niels Johansen dog er vold oversvoret, da fandt dommerne ham af den dele kvit at være.

(299)

** Laurids Ebbesen til Tulstrup befalingsmand på Skanderborg havde stævnet sandemænd i Horsens, for de til Horsens byting har kvitsvoret Christen Graversen i Fruergård for sår og skade, som Peder Frandsen i Gedved har beskyldt ham for. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Frandsen har haft sår og skade, og han derfor udtrykkeligt har sigtet Christen Graversen ham det at have gjort, og sandemændene dog har Christen Christensen for vold kvitsvoret, da vidste dommerne ikke samme deres ed at følge men magtesløs at være.

(302)

** Christen Høg til Todbøl havde stævnet efterskrevne for deres skriftlige vidne til Nørvang herreds ting 13/8 og til Vrads herreds ting 21/8 sidst forleden, at de havde seet hans tjener Jens Andersen i Kovtrup skulle have æsket Jacob Eriksen i Davding at slås med sig, hvorimod Jens Andersen hans hustru Anne Christensdatter og deres sønner Tomas Jensen og Mikkel Jensen sst vidnede, at Jacob Eriksen i Davding kom gående i deres gård og søgte deres far med et værge, og siden kom Mikkel Ibsen i Kovtrup og hans hustru Karen Eriksdatter med en hellebard og en stang og slog til Jens Andersen. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd nu er mødt og med helgens ed og oprakte fingre været deres vidne bestendig samme bordag at være sket på forten, som Jacob Eriksen selv tilstået har, da vidste dommerne ikke imod samme deres vidne at sige, men fandt Jens Andersen hans hustru og børns klage, sigtelse, syn og vidner, så vidt de bemelder gerningen i gården at skulle være sket, ikke at komme Mikkel Ibsen og hans hustru til nogen forhindring.

(307)

** Anne Tygesdatter salig Splid Sørensens efterleverske i Randers havde stævnet Jens Hansen Bay borger sst for 100 daler, han var hende skyldig. derimod havde Jens Bay æsket af hende 100 daler, som han lånte Splid Sørensen i Viborg snapsting sidst forleden, som Magnus Gardener af Hamborg leverede ham på Jens Bays vegne. derefter blev afsagt, så efterdi Anne Tygesdatter og Jens Bay har vedgået samme 100 daler at skulle blive bestående på Magnus Gardeners beretning og ed, og efterdi han derom siden har båret sit kundskab, at han antvortede Splid Sørensen bemeldte 100 daler, da vidste dommerne ikke imod Magnus Gardeners ed og kundskab at sige eller magtesløs dømme.

(309)

** Anne Tygesdatter salig Splid Sørensens efterleverske i Randers havde stævnet Jens Hansen Bay borger sst for 500 dalers kvittering, han tilholder sig i de 700 daler, han på regnskab er skyldig blevet, hvilke 500 daler Jens Bay berettede på hendes vegne at være erlagt til Arent Amsing i Hamborg. derefter blev afsagt, så efterdi Rudolf og Arent er bosiddende i Hamborg og der deres kvittants udgivet, vidste dommerne ikke over deres udgivne kvittants dommere at være.

(310)

** Jens Frandsen i Gerning med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet hr Tomas Hansen kapellan til sankt Mortens kirke i Randers med flere anlangende de ord, som salig Peder Andersen, som døde under badskærs hånd i Randers, havde haft for præsten, inden han døde. ligeledes havde han stævnet den dødes bror Christen Andersen i Gerning og sin egen bror Peder Frandsen i Albæk. derefter blev afsagt, så efterdi hr Tomas Hansens og vidnesbyrds kundskab og vidner om de ord, Peder Andersen for præsten skal have haft, ikke stemmer overens og efterdi ikke bevises, at Peder Andersen i levende live har sigtet Jens Frandsen for sår eller skade, og Jens Frandsen straks efter Peder Andersens død begærede at måtte lægge hans hånd på ham, og ikke det blev ham tilstedt, men da han af jorden blev optaget og gjort bøn til Gud, om han var skyldig, at der da måtte ske jærtegn, og intet jærtegn da skete, da fandt dommerne samme vidner, syn og sandemandsed ikke at komme Jens Frandsen på hans fredløsmål til nogen forhindring.

(315)

** hr Hans Poulsen i Torsager havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 8/6 sidst forleden til Torsager birketing vidnet har anlangende den tid, der blev udlagt det udlæg fra de gårde i Torsager for den brøst, der var på den jord som var udlagt tilforn, og da lod hr Poul sig dermed fornøje. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidne ikke bemelder på nogen enkende år eller dag, da sligt ejendomsudlæg skulle være sket, ikke heller lovligt varsel derfor at være givet, da fandt dommerne samme vidne magtesløs at være.

(316)

** Søren Rasmussen i Vorde havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til øster Lisbjerg herreds ting 22/5 vidnet har anlangende Rasmus Tordsen i Bygballe hans arv og gods, og efter kontrakt, som 28/4 sidst forleden blev gjort på Søby kærgård, skulle Rasmus Nielsen i Spørring være Rasmus Tordsens værge og annamme hans gods. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidne findes at være vidnet efter den kontrakt, som til landstinget tilforn er underkendt, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(318)

** Eske Brock befalingsmand på Dronningborg havde stævnet Christen Nielsen tjenende Laurids Christensen i ---- for han til Gerlev herreds ting er tingfred oversvoret, som findes 40 marks sag, for sår og skade han Claus Sørensen i Kastbjerg gjort har, og 6 ugers dagen er forløbet, og ikke han har sat borgen eller nævningseden rykket. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Nielsen for endelig dom er hidstævnet, og ikke han er fremkommet men sig nu som tilforn fra rettergang undholder, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end recessen deri at følge, og Christen Nielsen at fare som andre fredløse mænd.

(319)

** Jens Sael borger i Mariager havde stævnet Rasmus Mikkelsen sst for en dom, han til landstinget 14/9 har forhvervet, hvori han har bekommet et vidne magtesløs, som Jens Sael til Mariager byting skal have forhvervet om nogen ord og bekendelse, Jep Lauridsen i Kals skal have haft og bekendt. da ---- ikke var mødt, opsatte dommerne sagen i en måned.

(320)

** Rasmus Poulsen i Krannestrup havde stævnet ---i Skødstrup herredsfoged i øster Lisbjerg herred for en dom, han til samme ting 7/8 sidst forleden afsagt har og dømt Anne Groersdatter i Bygballe salig Tord Rasmussens efterleverske kvit for noget gods ---- han er arveligt tilfaldet efter hans salig forældre, som Rasmus Poulsen formener, hans stedmor Anne Groersdatter har inde hos sig, som hendes salig husbond har annammet til sig af en selvejer bondegård i Trustrup i Galten herred. derefter blev afsagt, så efterdi Rasmus Nielsen i Krogsager er blevet tilforordnet at være Rasmus Tordsens værge og hans gods annamme, og herredsfogden derfor ikke har vidst, Anne Groersdatter burde til Rasmus Tordsens gods at svare, da vidste dommerne ikke imod samme hans dom at sige eller magtesløs dømme.

(321)

** Jørgen Arenfeldt til Vorgård med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet ---- byfoged i Århus for en dom, han til Århus byting 11/4 sidst forleden afsagt har og deri kvitdømt Villum Worm imod hans egen hånd. derefter blev afsagt, så efterdi Villum Worm og hans søn Johan Worms brev ikke bemelder, een for dem begge førnævnte pending for førnævnte øksne at skulle erlægge og betale, og efterdi Villum Worm sin anpart har betalt, og byfogden derfor ikke har vidst at stede Christen Sørensen nogen tiltale til Villum Worm for Johan Worms anpart, da vidste dommerne ikke imod samme hans dom at sige eller magtesløs at være.

(323)

** Mandrup Parsberg til Hagsholm KM befalingsmand på Ålborg slot havde stævnet Anders Jensen i Buderup og Peder Brock foged på Restrup for et vurderingsvidne, de til Hornum herreds ting 27/5 sidst forleden forhvervet har anlangende vurdering af salig Peder Madsens bo i Sønderholm. derefter blev afsagt, så efterdi samme synsmænd og vurderingsmænd ikke er navnligt stævnet, da vidste dommerne ikke på samme synsvidne og vurdering at dømme, førend førnævnte synsmænd og vurderingsmænd lovligt stævnes.

(324)

12/10 1616.

** Mandrup Parsberg til Hagsholm på KM tjener Mads Pedersen i Dal hans vegne havde stævnet ---- for efterskrevne udlægsvidne, han havde forhvervet til Hornum herreds ting til en gård i Sønderholm, som Mads Pedersens salig far Peder Madsen påboede. derefter blev afsagt, så efterdi samme syn og vurdering ikke i Peder Madsens levende live at være taget og forhvervet, da kunne dommerne ikke kende samme syn, vurdering og udlæg så noksom ----.

(326)

** Jens Pedersen i Ø havde hidkaldt sandemænd af Sønderlyng herred manddød at sværge over hr Stig Andersen i Højslev for hans bror Niels Pedersen i Mollerup, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Sønderlyng herreds ting 24/9 dette år, hvor efterskrevne vidnede, at da salig Niels Pedersen gik fra Ørum hjem til Mollerup, kom hr Stig Andersen i Højslev kørende og kørte ham omkuld, og da Niels Pedersen sagde, i måtte have varet mig ad før i kørte på mig, da slog hr Stig ham i hans hoved med et stakket værge. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor hr Stig Andersen manddød over og fra hans fred.

(328)

** Ove Clemendsen i Spørring havde stævnet Jens Jensen sst for efterskrevne kontrakt og forligelse, som han ikke mener Jens Jensen har efterkommet, hvormed Ove Clemendsen i Spørring med hans hustru Inger Rasmusdatter og hans sønner Clemend Ovesen og Anders Ovesen deres samtykke har sted og fæst Jens Jensen barnfødt i Todbjerg den 3.part i den selvejer bondegård i Spørring, Ove Clemendsen påboer, dateret x/x 1614. derefter blev afsagt, så efterdi af Ove Clemendsen og Jens Jensen samme kontrakt på begge sider at være gjort, da vidste dommerne ikke imod førnævnte kontrakt at sige, men dersom Ove Clemendsen mener sig at være sket forkort, da derom til herredsting at gå så meget som ret og lov kan findes.

(329)

** Mads Pedersen Brøndlund i Hobro havde stævnet Anders Jensen byfoged i Hobro for et vidne, han 1/7 der til tinget udstedt har imellem hr Jens Nielsen Glenstrup og Mads Pedersens søn Peder Madsen om noget jord, Mads Pedersen har i leje af salig Jens Brask og Esben Andersen i Gundestrup. derefter blev afsagt, så efterdi Mads Brøndum har haft samme jord i hævd og brug, og Peder Madsen dog har indgået kontrakt med hr Jens og hans mor Maren ---- om samme jords leje, Mads Brøndum dertil uadvaret og ukaldt, da fandt dommerne samme kontraktsvidne ikke at komme Mads Brøndlund på førnævnte jords brug til nogen forhindring.

(331)

** Frands Juel til ---- havde stævnet Gert Bryske for en sum penge, han var ham skyldig, hvorfor han derover til Lysgård herreds ting har bekommet rigens æskning over ham, og formente at han i lige måde bør til landstinget æskning over Gert Bryske fange beskrevet, hvilket blev undt ham, hvorefter han æskede af Gert Bryske i lige måde, som til herredsting æsket er.

(332)

** Christian Holck til Bustrup befalingsmand på Silkeborg havde stævnet efterskrevne for deres sandhed at være bekendt, om de 12/8 sidst forleden på Lysgård herreds ting ikke hørte, at ridefogden til Silkeborg spurgte Peder Nipgård, om han ville være de ord bekendt, at han skulle have kaldt Anders Keldsen en tyv og skælm. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises, at førnævnte mænd deres sanden til deres værneting at have bekendt, da fandt dommerne dem der at komme.

(333)

25/10 1616.

** Morten Pax til Kyndbyholm med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Nim herreds ting 12/7 sidst forleden vidnet har angående skel imellem efterskrevne bønders skovlodder. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Pedersen findes hos Laurids Lauridsen i gårde at være bosiddende, og ikke han for samme vidne har fået varsel, da fandt dommerne samme vidne og synsvidne magtesløs at være.

(336)

** Morten Pax til Kyndbyholm med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet efterskrevne for et vidne, de efter Anders Ibsen Banbjerg, som da boede i Flemming, hans tilskyndelse skal have vidnet til Rugårds birketing anlangende om skel imellem den gårds skov, Anders Banbjerg da påboede og den gårds skov, Laurids Lauridsen og Søren Lauridsen iboede. derefter blev afsagt, så efterdi Søren Madsen samme vidner til tinge har brugt, og han med dem findes hidstævnet, og sagen i 6 uger er opsat, og ikke Søren Madsen nu vil bemeldte vidner i rette lægge, da fandt dommerne samme vidne magtesløs at være.

(337)

** Hans Skram til Ristrup havde stævnet Gert Bryske for adskillige løfter, som han for ham i langsommelig tid har været i, hvorfor han har været forårsaget at forfølge ham med rigens æskning, hvilket også til landstinget blev undt ham.

(338)

** Jens Jensen i Værum havde stævnet Peder Sørensen sst, for en uendelig dom han til landstinget forhvervet har, hvori han skal have bekommet et tingsvidne magtesløs, som skal være udgået til Sønderlyng herreds ting, hvori Jens Jensen havde sigtet ham, for han havde tjent ham som en skælm. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises Peder Sørensen uretfærdigt at have tjent, da fandt dommerne samme sigtelsesvidne ingen magt at have.

(339)

** Rasmus Pedersen i Løjenkær på sine egne og på Mikkel Nielsen i Snerild og Jens Mikkelsen i Solbjerg deres vegne havde stævnet efterskrevne for et vidne, de med Rasmus Eriksen i Hvilsted 9/9 til herredstinget vidnet har om noget jord, som Rasmus Eriksens far Erik Mikkelsen havde udlagt fra sin gård og til ---- og Rasmus ---- der boede i Balle, og de havde vidnet, at det græs på den jord på Hvilsted mark, som var udlagt fra Pilgård og til Kærgård, har efterfulgt Rasmus Pilgårds bolig ulast og ukæret indtil nu, og Rasmus Pilgårds forældre og han selv holdt lukkelse og gærdsel derfor. derefter blev afsagt, så efterdi nu bevises den ene varselsmand at have været fordelt, da han og hans medbrødre gav varsel for samme vidne, da fandt dommerne samme varsel og vidne ingen magt at have.

(341)

** Rasmus Pedersen i Løjenkær på sine egne og Mikkel Nielsen i Snerild og Jens Mikkelsen i Solbjerg deres vegne med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Rasmus Eriksen i Hvilsted for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet over to uendelige domme, som til Hads herreds ting dømt er efter et forpligtsbrev, som Rasmus Pilgårds far Erik Mikkelsen skal have udlagt noget jord på Hvilsted mark fra sig og sine arvinger og til Eske Rasmussen som boede i Balle, Rasmus Sørensen og Mikkel Pedersen, som var i Drammelstrup, og deres arvinger. derefter blev afsagt, så efterdi samme landstingsdom ikke lyder længere end til sagen blev stævnet på ny og det nu sket er, da bør den ikke længere magt at have, men om førnævnte ejendom bør Rasmus Pedersen og hans medbrødre at efterfølge eller ej, indsatte dommerne til herredsting at komme.

(342)

** Vogn Jensen i Glerup havde stævnet Christen Byrialsen i Bygum og Byrial Miltersen i ---- for et hjemmegjort stuebrev, de har givet Anders Jensen på en part i en bondegård i Klotrup, hvormed han vil fortrænge Vogn Jensen. derefter blev afsagt, så efterdi samme brev er ejendom angældende, og ikke det til tinge er vidnet og varsel for givet, da fandt dommerne samme brev ingen magt at have.

(343)

** Søren Christensen havde stævnet Keld Pedersen i Lund ---- for et stuebrev, de har udgivet. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte vidner bekender dem ingen brev til Keld Byrialsen at have udgivet, da dersom det befindes, da bør det ingen magt at have.

(344)

** Jens Sael borger i Mariager havde stævnet efterskrevne for at vidne, de til Mariager byting 18/8 sidst forleden vidnet har om nogen ord, han i Mariager kirke skal have haft til Rasmus Mikkelsen sst anlangende en ørte havre, som Jep Lauridsen i Kals i Hindsted herred skulle have lovet Rasmus Mikkelsen, for han ikke skulle blive voldsvoret til Mariager byting. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidner på begge sider efter sagden ----, og en part ikke på fersk fod taget, da fandt dommerne samme vidner at være, som de uvidnet og uudgivet var og ingen til hinder eller skade at komme i nogen måde.

(348)

9/9 1616.

** Knud Sørensen i Galten havde stævnet hr Niels Fog i Storring med flere for et vidne, de til Framlev herreds ting 20/12 1615 vidnet har, anlangende Knud Sørensen og Johanne Lauridsdatter var berygtet for hverandre at ----, som han mente ikke at burde komme dem til hinder eller skade på deres gode navn og rygte. da efterdi de gode landsdommere ikke var tilstede blev sagen opsat til i dag 14 dage.

(349)

** Jens Nielsen i Borum havde hidkaldt sandemænd af Framlev herred manddød at sværge over Frederik Christoffersen, født i Nim, for Peder Nielsen i Borum, Niels Pedersens søn sst, han ihjelslog, og fremlagde et tingsvidne af Framlev herreds ting, hvor Niels Pedersen vidnede, at hans søn Peder Nielsen og Frederik Christoffersen legede med nogle skolebørn på Borum kirkegård, da satte han sig på Frederik Christoffersens kniv. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Frederik Christoffersen manddød over og til hans fred for Peder Nielsens død, som skete af våde.

(350)

** Mandrup Parsberg til Hagsholm befalingsmand på Ålborg slot havde hidkaldt sandemænd af Bjerre herred manddød at sværge over Oluf Nielsen, barnfødt i Overby, for Simon Pedersen i Husby, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Bjerre herreds ting, hvor Peder Andersen i Husby vidnede, at fredag nat da var Oluf Nielsen i Munkgård i Peder Andersens abildhave og ville stjæle æbler, og da hans husmand Simon Pedersen fornemmede det, da sprang Oluf Nielsen ned af samme træ og slog til Simon Pedersen med en kniv, så han deraf døde. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Oluf Nielsen manddød over og fra hans fred, for sagesløs mand Simon Pedersen han ihjelslog.

(351)

** Jens Pedersen tjenende Peder Smed i Mjels havde stævnet Søren Mikkelsen i nør Tranders for en dele, som han over ham til Fleskum herreds ting har forhvervet anlangende gæld, som han benægter. da eftersom de gode landsdommere ikke var tilstede, blev sagen opsat til i dag 14 dage.

(352)

23/11 1616.

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg havde hidkaldt sandemænd af Sabro herred manddød at sværge over Rasmus Pedersen i Vitten for Christen Lauridsen sst, han skal have dræbt og fremlagde for sandemændene et tingsvidne af Sabro herreds ting 19/9 dette år, hvor efterskrevne vidnede, at på søndag 3 uger siden de havde skrevet deres vide, da sad mange af Vitten mænd ved den østre kirkegavl og da kom Rasmus Pedersen og Christen Lauridsen i skænderi ---- og hr Gregers berettede, at da han havde givet Christen Lauridsen sakramentet, spurgte han ham, om han beskyldte nogen for hans sygdom, da svarede han, at han beskyldte ingen undtagen Gud i Himmerig. dernæst gjorde sandemændene deres ed, og ---- og som de selv har udspurgt sandhed, svor de Rasmus Pedersen kvit for samme beskyldning.

(353)

** Christian Holck befalingsmand på Silkeborg med en opsættelse af landstinget ---- havde stævnet efterskrevne for deres sandhed og vidne at være bekendt, om de 12/8 sidst forleden på Lysgård herreds ting ikke hørte, at Hans Nielsen tilspurgte Peder Nipgård, om han ville være de ord bestendig, at han kaldte Anders Keldsen sst en tyv og skælm, og da var alle 8 mænd tilstede og i lige måde ved helgens ed og oprakte fingre var samme vidne bestendig.

(354)

** Knud Sørensen i Galten med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet hr Niels Pedersen Fog i Storring Peder Frandsen i Galten med deres medbrødre for et vidne, de til Framlev herreds ting 20/12 1615 vidnet har anlangende Knud Sørensen og Johanne Lauridsdatter i Galten skulle have ligget i et uskikkeligt levned med hverandre, og de søgte dug og disk med hverandre, og de havde deres fæmon fætalje og avling og alt andet til hobe. dertil svarede Knud Sørensen og svor sig ikke at have haft legemlig fællig med Johanne Lauridsdatter og bad menige herredsmænd, at de ville bede Gud, om at han ville gøre sandt jærtegn, at dersom han havde haft legemlig fællig med hende, at der skulle fare så mange djævle i ham ----. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har vidnet om rygte og tidende og ikke om nogen gjort gerning, dem selv at skulle være vitterlig, da kunne dommerne ikke kende samme vidner så noksom, at de må komme Knud Sørensen til nogen forhindring.

(355)

** Hans Pedersen i Karup havde stævnet Christen Nielsen sst for et vidne, han til Karup birketing 13/10 sidst forleden vidnet har, at han skulle have hos været i Hans Pedersens hus, da han skulle have forligt sig med Anders Christensen Tordsen i Tulstrup om et øg. så mødte Hans Nielsen og afstod samme vidner, så de skal være, som de uvidnet var, og ingen til hinder eller skade at komme i nogen måde.

(356)

** Niels Jensen i Iller hans visse bud hans bror Peder Jensen sst havde stævnet nævninge i Lysgård herred, for de har ham ran oversvoret for noget rug han har høstet og afført på Iller mark, og havde stævnet Peder Lauridsens steddøtre Anne Wormsdatter og Maren Wormsdatter i Iller for et vidne, de på hans mor Ellen Nielsdatter vidnet har, at hun skulle have været med at høste og afføre samme rug. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidne med gjort gerning bestyrkes, da vidste dommerne ikke noget derimod at sige, og da bevises afgrøden at være lovbudt, og førnævnte folk dog derimod førnævnte korn har høstet og afført, og nævninge derfor har dem ran oversvoret, da vidste dommerne ikke imod samme nævninges tov at sige eller magtesløs dømme.

(359)

** Eske Brock til Estrup befalingsmand på Dronningborg med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde hidstævnet efterskrevne nævninge, for de til Nørhald herreds ting 20/8 sidst forleden har kvitsvoret Peder Sørensen i Asferg for gårdfred og husfred, og fremlagde et tingsvidne af samme herredsting dette år 16/7, indeholdende at Peder Nielsen og Peder Sørensen i Asferg skulle have været i parlament med hverandre i Christen Pedersens hus sst. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises, Peder Sørensen at have slået Peder Nielsen, eller ham af husbonden til huset Christen Pedersen for nogen gårdfred eller husfred at være påklaget, og nævningene derfor har Peder Sørensen for gårdfred og husfred kvitsvoret, da vidste dommerne ikke imod deres ed at sige.

(361)

** Truid Bryske til Estrup med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 11/9 sidst forleden til Skern birketing imod hans tjener Rasmus Christensen i Løvskal vidnet har anlangende en åleruse, som ulovligt skal være frataget ham. derefter blev afsagt, så efterdi Rasmus Christensen har selv bekendt og vedkendt sig halvparten af samme ruse, og ikke han har nogen hjemmel der nogen ruse at sætte, da vidste dommerne ikke imod samme vidne og sandemandsed at sige eller magtesløs dømme.

(363)

** Hans Pedersen tjenende på Estrup i Salling havde stævnet Anders Pedersen i Levring herredsfoged i Lysgård herred for en dom, han til Lysgård herreds ting 16/10 1615 dømt har over nogen vidner, Hans Pedersen til samme ting forhvervet har anlangende, at Oluf Jespersen i Elsborg tog 3 eller 4 nød fra ham og hans salig mor Volborg Hanses det år, pestilensen regerede, som var i Hans Pedersens umyndige år. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises samme udlæg med nogen uretfærdighed at være gjort, og ikke det på fersk fod findes at være påtalt, og fogden derfor ikke har vidst at tildømme Oluf Jespersen for samme udlæg at stande Hans Pedersen til rette, da vidste dommerne ikke imod samme hans dom at sige eller magtesløs dømme.

(365)

** Christian Holck til Bustrup befalingsmand på Silkeborg med en opsættelse af landstinget havde stævnet efterskrevne for deres vidne at være gestendig, om de ikke 25/8 om aftenen hørte i Hindbjerg i Erik Pedersens hus, at Hans Nielsen ridefoged til Silkeborg ledte i Lysgård herreds tingbog efter et benægtelsesvidne, han 24/8 skulle være forkommet på Viborg landsting, som Peder Nipgård skal have gjort. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises førnævnte vidnesmænd deres sanden til ---- ting at have bekendt, da fandt dommerne dem der at komme.

(366)

** Niels Andersen borger i Horsens havde stævnet hr Niels Mikkelsen i Gern Morten Christensen i Skørring og Rasmus Jespersen sst for et vidne, de til Gern herreds ting 7/9 sidst forleden vidnet har anlangende skifte, som skulle være ganget 15 år forleden imellem Karen Mikkelsdatter i Alling og hr Jens på den ene side og Karen Mikkelsdatters stedbørn og nye børn på den anden side, og i deres vidne har kundgjort det skifteregister de efter vidnet har, hr Jens Christensen i Alling så vel som Niels Andersen hans hustrus mor Karen Mikkelsdatter da at ville befri for ---- hans hustru Karen Christensdatter ---- kunne arveligt tilfalde ---- far hr Christen Jensen. ligeledes havde han stævnet Mikkel Christensen i Alling for et afkald, han hans stedfar givet har. efter begge parters bevilling blev samme sag opsat til snapsting førstkommende.

(367)

** Morten Pax til Kyndbyholm på sine egne og på sin bror Mogens Pax til Torup og fru Birgitte Rosenkrantz til Væreholm salig Claus Glambeks efterleverske deres vegne havde stævnet Poul Jørgensen i Torup for et syn og vidne ---- Åsted bro. så mødte Oluf Eskesen i Ilved Hans Nielsen på Silkeborg og Jens Block på førnævnte lodsejeres vegne og afstod samme synsvidne, så det ingen magt at skal have.

(368)

** Morten Pax til Kyndbyholm på sine egne og på sin bror Mogens Pax til Torup og fru Birgitte Rosenkrantz til Væreholm salig Claus Glambeks efterleverske deres vegne havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Vrads herreds ting 19/10 1614 vidnet har, at den å neden Åsted bro skal være for nogen år forleden gravet af sin Arilds rende, så vandet er forhøjet med en dæmning. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte syn og vidne ikke om bemelder, når førnævnte dæmning og kast, de omvidnet har, skulle være kastet og gjort, da kunne dommerne ikke kende samme vidne, syn og klage så noksom, at de bør nogen magt at have.

(371)

** Morten Pax til Kyndbyholm på sin hustru fru Sidsel Glambek og på sin bror Mogens Pax til Torup på hans hustru fru Sofie Glambek og fru Birgitte Rosenkrantz til Væreholm salig Claus Glambeks efterleverske deres vegne havde stævnet Søren Nielsen i Tørring ---- for to synsvidner, han har udstedt anlangende nogen vandstævning, grøft og dæmning ved Åsted bro til Bjerge mølle liggende. derefter blev afsagt, så efterdi ---- og deres fædrene arv og gods ---- ikke lovligt for samme synsvidne har fået noget varsel, da fandt dommerne samme synsvidne magtesløs at være.

(373)

** Morten Pax til Kyndbyholm på sine egne og på fru Birgitte Rosenkrantz salig Claus Glambeks efterleverske og Mogens Pax til ---- deres vegne havde stævnet efterskrevne for et synsvidne og vidne ----- anlangende en å, vandløb og dæmning. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises at være givet varsel for hvilken dag og tid, synsmændene skulle være på åstederne, da kunne dommerne ikke finde samme synsvidne så noksom, at det bør nogen magt at have, og efterdi førnævnte herredstingsdomme er udgivet efter de vidner, som i dag er underkendt, da bør samme herredstingsdomme ikke at komme Morten Pax og fru Birgitte Rosenkrantz til nogen forhindring.

(376)

** Morten Pax til Kyndbyholm på sine egne og på fru Birgitte Rosenkrantz til Væreholm og Mogens Pax til Torup deres vegne havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Vrads herreds ting 18/9 sidst forleden vidnet har, at den å som løber under Åsted bro, skal være faldet af sin Arilds rende og løb, og desligeste havde stævnet efterskrevne synsmænd for et syn, de til Nørvang herreds ting 27/9 sidst forgangen afhjemlet har om en dæmning ved Åsted bro. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte vidne og syn ikke om bemelder samme å skulle være faldet af sin Arilds rende, da kunne dommerne ---- kende ----.

(379)

** Reinholt Surlænder borger i Randers med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Christen Nielsen borger sst, for han har ladet ham fordele for 640 hollandske gylden, som han har lovet for ham. derefter blev afsagt, så efterdi Reinholt Surlænder fordres for samme pending og efter sin egen forpligt at være delt blevet, da vidste dommerne ikke ham af samme dele at kvitdømme, før han retter for sig.

(381)

** Jacob Jensen i Almind havde stævnet Mads Jensen i Vranum for han til Lysgård herreds ting har ladet ham fordele for 6 mark for et svin, han skulle have solgt ham. derefter blev afsagt, så efterdi Jacob Jensen befindes samme svin at have bekommet og ikke beviser sig det at have betalt, og derfor er delt blevet, da vidste dommerne ikke ham af den dele at kvitdømme, førend han retter for sig.

** Peder Jensen i lille Torup i Mogensgård på sine egne og medarvingers vegne efter salig Offued Jensdatter, som døde i Helstrup, havde stævnet Christen Pedersen Dyrby i Helstrup, for han til Helstrup birketing skal have ladet ham fordele for faldsmål efter et andet delevidne, som de skulle have været fordelt for hovedgæld og dermed at ville tiltvinge dem at skulle gøre ham afkald efter salig Offued Jensdatter, hvilke deler ved landstinget er underkendt dog uendelig. derefter blev afsagt, så efterdi nu bevises ---- samme deler og faldsmål ---- ingen magt at have.

(382)

7/12 1616.

** ---- i Assendrup havde hidkaldt sandemænd af Hads herred manddød at sværge over Søren Nielsen i Krekær for Jørgen Pedersen Peder Tomasens søn sst, han ihjelslog i hans fars gård og fremlagde et tingsvidne af Hads herreds ting 18/11 dette år, hvor efterskrevne vidnede, at da de var forsamlet til Peder Påskes da kom Søren Nielsen med en økse i hans arm og satte sig på en kiste, og de drak en omgang øl eller to ---- hugget langs ned af hans kind og ned i struben, så han deraf havde fået sin død. andre vidnede, at da Jørgen Pedersen blev begravet i Nølev kirkegård, da hørte de, at Ellen Nielses i Assendrup samme tid på hendes søn Søren Nielsens vegne, som var i Krekær værende, kendtes manddød over graven. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Søren Nielsen manddød over og fra hans fred.

(283)

** Mandrup Parsberg til Hagsholm havde hidkaldt sandemænd af Slet herred manddød at sværge over Peder Jensen Ladekarl i stor Åstrup for Hans Smed i Borup, han ihjelslog, og først fremlagde for sandemændene tingsvidner af Slet herreds ting 14/11 og 28/11 dette år, hvori efterskrevne vidnede, at Hans Smed havde sårmål i hans hoved og på hans arme, og klagede at dem havde Peder Jensen Ladekarl gjort ham, og Hans Smeds hustru Maren Skagbos klagede, at siden hendes mand havde fået samme slag, havde han ikke været tilpas. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Peder Jensen manddød over og til hans fred for Hans Smed, han ihjelslog.

(386)

** Jens Pedersen i Sinding havde stævnet Søren Horn i Kejlstrup, for han har ladet ham fordele for ulovlig skovhugst, uanseet han ingen ulovlig skovhugst skal være overbevist. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises Jens Pedersen noget af samme træ at have hugget eller samme skov at have haft i varetægt, da fandt dommerne Jens Pedersen af samme dele kvit at være.

(387)

** Jens Høg til Vang havde stævnet Gert Bryske for rigens æskning til landstinget anlangende adskillige løfter som, Jens Høg med andre gode mænd for Gert Bryske har været i efter hans udgivne breves indhold, og nu begærede Jens Høg æskning at måtte undes beskrevet, eftersom han til herredsting bekommet har, hvilket blev ham undt og derefter æskede han af Gert Bryske ligesom til herredsting æsket er.

(390)

21/12 1616.

** Eske Brock befalingsmand på Dronningborg havde stævnet Jens Sael borger i Mariager for en dele, han til Mariager byting 24/10 1610 på byens vegne efter Byrge Jensens sst hans befaling har forhvervet over Christen Lauridsen Smed Peder Rasmussen og flere i Mariager for skat, som de skulle med restere til Mariager by, som de skulle udgive til hyldningen. derefter blev afsagt, så efterdi ingen bevisning fremlægges Christen Lauridsen Smed og hans medbrødre deres anpart af førnævnte skattepending at have betalt, førend de er delt blevet, og ikke Jens Sael samme delebreve at have brugt, siden de til landstinget er underdømt, da kunne dommerne ikke kende Jens Saels ulempe deri at være.

(393)

** Eske Bille til Ellinge havde stævnet Jens Sael borger i Mariager for nogen ord, han i Mariager kirke skal have haft til Rasmus Mikkelsen sst anlangende en ørte havre, som Jep Lauridsen i Kals i Hindsted herred skulle have lovet Rasmus Mikkelsen, for han ikke skulle blive voldsvoret til Mariager byting. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Sael ---- og hvis ord dem skulle være imellem faldet, skal være sket efter sagden, og bevises de vidner derom er udgået her til landstinget er fundet som uvidnet og uudgivet og ingen til hinder eller skade at komme, da vidste dommerne ikke andet derom at dømme end som tilforn dømt er, samme ord og vidner Rasmus Mikkelsen og Jens Sael ikke til hinder eller skade at komme i nogen måde.

(395)

** Rasmus Mikkelsen borger i Mariager havde stævnet ---- 23/11 sidst forleden ---- angældende nogen ord, som Jens Sael skulle have haft til Rasmus Mikkelsen, da synsmænd skulle afhjemle deres syn, da fremkom Jens Sael og berettede, at Byrge Jensen var udenlands og burde derfor at have mere end 8 dages varsel, så fremæskede Rasmus Mikkelsen fuldmagt af Jens Sael at svare for Byrge Jensen i KM voldssager, da svarede Jens Sael, at han ikke kunne løbe til Norge og hente fuldmagt, men ville Rasmus Mikkelsen have den da måtte han drage bort og hente den. derefter blev afsagt, så efterdi samme ord og vidner ikke er nogen deres ære og lempe angældende eller gøres bevisligt KM sag formedelst slige ord at være blevet forspildt, da kunne dommerne ikke kende førnævnte vidner og dom så noksom og nøjagtig, at de bør enten af parterne til hinder eller skade at komme i nogen måde.

(397)

** Knud Lauridsen borger i Horsens på sine umyndige søskendes vegne havde stævnet fru Margrete Lange til Engelsholm for hans umyndige søskendes arv, som han formener, han skulle have hos sig og ville forskaffe hans hustrufar Christen Adsersen i Hjordbjerg for sig til vissen og loven, men dertil skal Christen Adsersen have svaret, at han havde skødet og afhændet sit gods til hans børn, hvorfor han ikke kendte sig vederhæftig, men dersom han kunnet have kendt sig vederhæftig, ville han have lovet for ham. dernæst blev fremlagt hans bror Peder Lauridsen i Horsens hans sendebrev til Niels Grøn, at han ikke samtykkede, at hans bror Peder Lauridsen skulle have hans umyndige søskende Kirsten Lauridsdatter og Laurids Lauridsen deres arvegods under værgemål. derefter blev afsagt, så efterdi Knud Lauridsen til landstinget har erbudt sig at forskaffe sin hustrus far Christen Adsersen i Hjordbjerg for sig til vissen og loven for samme børnegods, og ikke han det gjort, har ej heller forskaffet en anden vederhæftig mand i hans sted som fru Margrete Lange kunne være forsikret med, da vidste dommerne ikke imod Knud Lauridsens erbydelse, som han selv gjort har, at sige, førend ---- og hvem siden påskader ---- til Horsens byting, som arven faldet er ----.

(400)

** Rasmus Finsen i Gern havde stævnet ---- til Tvilum birketing anlangende, at Mette Nielsdatter i Gern skulle have sigtet ham for hendes barnefar til det barn, hun sidste gang har bekommet. derefter blev afsagt, så efterdi bevises Mette Nielsdatter ---- og Rasmus Finsen med helgens ed ---- fingre gjort har, da vidste dommerne ikke Mette Nielsdatters vidne og sigtelse nogen magt at have.

(402)

** Peder Saxe borger i Århus havde stævnet Mourids Mouridsen i Randers for nogen uendelige domme, han til landstinget har ladet forhverve anlangende en gård i Sletten. så mødte Mourids Mouridsen og fremlagde en dom af landstinget 16/1 1608, hvori han havde stævnet Peder Saxe for et pantebrev, han skulle have forhvervet af Oluf Rasmussen borger i Århus, indeholdende at Rasmus Lauridsen ? havde pantsat hans lod og part ---- til Mourids Mouridsen. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Saxes børn efter deres afgangne mor har lod og part i samme gård og ikke de er stævnet og kaldet, da vidste dommerne ikke på førnævnte samfrænders brev, pante og følgebrev at dømme, før de lovligt stævnes og kaldes.

(404)

** Sejer Pedersen barnfødt i Testrup havde stævnet efterskrevne for et vidne, de har vidnet over ham til Vrads herreds ting 5/11 1615, at det er dem vitterligt, at han skulle være bortdraget af fru Birgitte Rosenkrantzes tjeneste på Væreholm uden hendes minde og i hendes fraværelse, uanseet han var af hendes tjeneste på Væreholm, førend hun rejste til Halmstad. derefter blev afsagt, så efterdi ---- varsel givet ----, da kunne dommerne ikke kende bemeldte vidne så nøjagtigt, at det imod førnævnte varsel bør nogen magt at have.

(406)

** Anders Olufsen Riber borger i Århus havde stævnet Christen Ibsen sst for et vidne, han over ham til Århus byting har forhvervet anlangende gæld. opsat for skudsmål til snapsting.

(407)

** ---- varselsmænd vidnede, at de havde givet Sejer Pedersen varsel ----. derefter blev afsagt, så efterdi Sejer Pedersen har tjent fru Birgitte Rosenkrantz for en foged, hvilket han ikke selv benægter, og ikke gøres bevisligt han drog deraf med vilje, da vidste dommerne ikke imod førnævnte vidne at sige eller magtesløs dømme.

(408)

** Sejer Pedersen barnfødt i Testrup med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Jens Andersen for et løgnagtigt varsel, han til Vor herreds ting 28/6 skulle have givet anlangende ---- Sejer Pedersen ----.

(0)

18/1 1617.

(1)

** Christen Holck til Bustrup høvedsmand på Silkeborg havde stævnet Tomas Gregersen i Sael, for han til Vejerslev birketing 2/11 1615 er vold oversvoret for nogen gærdestænger, han af KM skov Bur skov uden hjemmel har bortført. derefter blev afsagt, så efterdi Tomas Gregersen to gange tilforn et stævnet og ikke er mødt til gensvar men sig nu som tilforn fra rettergang undholder, da vidste dommerne ikke andet derom at sige end recessen at følge, og Tomas Gregersen at fare som andre fredløse mænd.

(2)

** Iver Juul til Villestrup havde hidkaldt sandemænd af Hornum herred manddød at sværge over Anders Christensen i Byrsted for Christen Olufsen buddreng på Pandumgård, han ihjelslog, og fremlagde et tingsvidne af Hornum herreds ting 20/10 sidst forgangen, hvori Anne Simonsdatter i Byrsted vidnede, at på fredag var 8 dage sidst forleden da var Christen Olufsen i deres gård, og da hun gik ud af døren så hun, at Anders Christensen lå oven på Christen Olufsen, og da hun havde skilt dem ad, da blødte Christen Olufsen. dernæst gjorde sandemændene deres ed og efter den forfarenhed, som de om samme sag forfaret og udspurgt har, svor de Anders Christensen kvit for samme beskyldning, og Christen Olufsen af sygdom og skrøbelighed af Gud at være hedenkaldt.

(4)

** hr Jens Christensen præst i Haderup havde stævnet Mads Vistisen i Allinggård for et vidne, han til Lysgård herreds ting 12/7 sidst forleden forhvervet har anlangende markskel imellem Allinggård og Lemming, hvilket vidne han ikke formener bør at komme hr Jens på hans gård i Lemming til nogen skade og forhindring. så mødte efterskrevne og vidnede, at Mads Vistisen var lovligt forhindret i KM tømmer at hugge og udvise, hvorfor sagen blev opsat en måned.

** Jørgen Friis til Favrskov på hans tjener Mads Knudsen i Tinning Rasmus Knudsen Jens Knudsen og Christen Knudsen hans brødre sst havde stævnet Jens Amdisen i Haldum for to pantebreve, han skal have i rette båret på Sabro herreds ting imod Peder Bonde i Svejstrup, det første under dato 1594, hvori Amdi Jensen bekendte sig skyldig at være hans søn Jens Amdisen 73 daler og derfor pantsatte ham halvparten af den gård i Haldum Amdi Jensen iboede, og det andet under dato 1593, hvori Amdi Jensen pantsatte sin søn Jens Amdisen den 3.part af samme gård, hvilke pantebreve de formener ikke bør at forhindre dem i deres fædrene arv, som dem arveligt er tilfaldet efter deres morfar førnævnte Amdi Jensen. derefter blev afsagt, så efterdi samme jord ikke har været lovbudt efter loven, da fandt dommerne samme pantebreve, så vidt de er ejendom angældende, magtesløs at være, og efterdi herredsfogden har tildømt førnævnte arvinger at betale deres anpart af salig Amdi Jensens pantebreve, da vidste dommerne ikke imod hans dom at sige eller magtesløs dømme.

(6)

** Jørgen Friis til Favrskov havde stævnet Peder Bonde i Svejstrup og hans medbrødre synsmænd på hans tjener Jens Christensen i Lyngå hans vegne for et syn, de skal have afhjemlet til Sabro herreds ting for nogen skovhugst i Vivild skov, som han formener Christen Ibsen borger i Århus, som samme gård tilhørte, skulle have ladet hugge. derefter blev afsagt, så efterdi ikke befindes at være givet varsel for samme syn, da fandt dommerne samme synsvidne magtesløs at være, og efterdi herredsfogdens dom er dømt på samme synsvidne, som nu er undsagt, da fandt dommerne det ingen magt at have.

(8)

** Peder Nielsen i Nipgård havde stævnet Anders Pedersen i Levring herredsfoged i Lysgård herred for en dele, han 13/1 sidst forleden til samme ting over ham udstedt har, uanseet Peder Nielsen samme dag med helgens ed skal have benægtet, at han ikke havde de ord om Anders Keldsen, som da boede i Papsøhus, som da på ham blev påvidnet. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte vidne om de ord, som Anders Keldsen skulle være tilsagt til landstinget, er underkendt, og han dog derimod er delt blevet, da fandt dommerne Peder Nielsen af samme dele kvit at være.

(10)

** Peder Nielsen i Nipgård med en opsættelse af landstinget 7/12 sidst forleden havde stævnet Anders Keldsen som boede i Papsøhus, for en bekendelse, han 9/8 sidst forleden til Lysgård herreds ting gjort har på 3 hallind træer, han efter Peder Nielsens befaling har hugget i Nipgård skov. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Nielsen ikke er bestendig at have befalet Anders Keldsen samme træ at hugge og ikke det ham overbevises, da fandt dommerne Anders Keldsens bekendelse magtesløs, og den dom derefter dømt er ingen magt at have.

(12)

** Jens Jacobsen i Højris. dernæst mødte Anders Skriver og var sin dom bestendig. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Knudsens brev ikke lyder på nogen rente af samme pending at skulle udredes og bevises Jens Jacobsen samme pending at have annammet og kvitteret Jens Tøgersen og Anders Pedersen, og intet nøjagtigt bevis fremlægges samme kedel at have været lånt Birgitte Pedersdatter, og herredsfogden derfor ikke har vidst at stede høring over Jens Tøgersen og Anders Pedersen for samme pending og kedel, da kunne dommerne ikke kende hans ulempe deri at være.

(14)

** Christen Smed i Svenstrup havde stævnet Niels Christensen i Torup for en dom, han 19/2 sidst forgangen år til Hornum herreds ting forhvervet har, at Laurids Kras, efter et forpligtsvidne Niels Christensen til salig Niels Jensen udgivet har, ikke at have vidst at stede høring over Niels Christensen for landgilde af den gård, han iboer, som tilhører Christen Smed. så mødte Niels Nielsen i Torup på sin far Niels Christensens vegne og fremlagde samme dom. derefter blev afsagt, så efterdi samme herredstingsdom ikke er endelig, fandt dommerne den at være som udømt var, og sagen til herredsting igen at komme.

(15)

** Jens Jacobsen i Højris havde stævnet Jens Tøgersen i Grågård for en dele, han over hans søster Magdalene Jacobsdatter forhvervet har, for hun skulle være draget fra ham af sin tjeneste. så mødte Jens Tøgersen og afstod samme dele.

** Mandrup Parsberg til Hagsholm havde stævnet Jens Jensen i Ejstrup for et gammelt delebrev, han skal have på hans tjeners pige Maren Jensdatter sst, for hun nogen år forleden har lovet ham sin tjeneste. derefter blev afsagt, så efterdi af opskriften på samme delebrev forfares det ikke årligt til tinge læst og påskrevet at være, da fandt dommerne samme delebrev magtesløs at være.

(16)

** Niels Sørensen i Revshale havde stævnet Peder Nielsen Lyngholm i Skygge for et brev, han skulle have givet ham angående forlig om plovfred. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Sørensen vedgår det hans signet at være, som for bemeldte brev findes trykt, da vidste dommerne ikke imod samme brev at sige eller magtesløs dømme, undtagen Niels Sørensen selvtolvte afværger sig samme brev ikke at have udgivet og forseglet.

(17)

** Niels Munk og Søren Munk havde stævnet Anders Christensen i Rise herredsfoged i Års herred for en dom, han 19/11 sidst forleden over dem har dømt og tildømt dem at fly Niels Rosenkrantz til Gundersted en hund igen eller derfor at stande til rette, uanseet det ikke var bevist, at de nogen hund fra ham har taget. så mødte Niels Rosenkrantz og berettede, at han nogen tid lang har været udenlands og derfor ikke samme dom har tilstedt. da formedelst dommernes underhandling, afstod Niels Rosenkrantz samme herredstingsdom, hvorfor dommerne fandt den at være som udømt og uudgivet og ingen til hinder eller skade at komme.

(19)

** Iver Hansen i Grølsted med en opsættelse af landstinget 7/12 sidst forleden havde stævnet Niels Nielsen sst for et vidne, han til Karup birketing 28/10 sidst forleden vidnet har, at Iver Hansen ulovligt skulle have hugget et træ i Klinghale skov, hvilket han benægter. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Nielsen ikke sit vidne og kundskab med helgens ed og oprakte fingre gjort har, og ikke andre vidnesbyrd at have vidnet nogen enkend vis år, dag eller tid, og varselsmænd ikke har bestået, når de gav Iver Hansen varsel, da kunne dommerne ikke kende samme vidne synsvidne og tilsigelsesvidne så noksom, at de bør nogen magt at have.

(22)

** Peder Jensen på sine egne og på Anne Mortensdatter salig Christen Jensens efterleverske i Nibe hendes vegne havde stævnet Peder Kuri i Vesterris, for han til Nibe birketing 28/10 sidst forleden har ladet dem fordele for nogen gæld, salig Christen Jensen skulle være ham skyldig efter hans regnskabsbogs lydelse. da efter flere ord dem imellem var blev de således forenet, at Peder Jensen skal give Peder Kuri 24 sletdaler for begges gæld.

(23)

** Jens Christensen i Søgård havde stævnet Niels Nielsen i Fogstrup, for han har ladet ham fordele til Vrads herreds ting for nogen pending og øksne, Niels Nielsen skulle have lovet og godsagt for ham til hans husbond for skovhugst. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Christensen har sig tilforpligtet bemeldte pending og øksne med det første at skulle udlægge og ikke gøres bevisligt det sket at være, og han derfor efter sin egen forpligt er delt blevet, da vidste dommerne ikke ham af samme dele at kvitdømme, førend han retter for sig.

(24)

** Holger Rosenkrantz til Rosenholm havde stævnet Anders Nielsen i Hvolbæk og Anders Simonsen i Mammen for to uendelige domme, de til landstinget har forhvervet over en bekendelse, som Peder Christensen i Mollerup på Sønderlyng herreds ting 15/10 vidnet og bekendt har, hvorledes Anders Nielsens søn i Hvolbæk Niels Andersen i Hvolbæk skulle have givet ham ild i en træsko og bedt ham gå til Mollerup og sætte ild på Niels Christensens ladehus. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Christensen findes at være et lidet umyndigt barn, da kunne dommerne ikke kende hans bekendelse, han på Niels Andersen gjort har, så noksom og nøjagtig, at den må komme Niels Andersen til nogen forhindring.

(25)

** Rasmus Værn borger i Ebeltoft havde stævnet Christen Kjønsen byfoged sst for en dom, han 25/3 sidst forleden til Ebeltoft byting dømt har anlangende nogen KM proviant, som Jens Ovesen borger sst af Kalø under sin hævd havde annammet og var tilbetroet alene i regnskab at skulle føre til København, og det der at levere og igen at annamme rigtig kvittans og føre til Kalø, og ikke Rasmus Værn har været befalet at skal have med samme proviant at bestille. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises at Rasmus Værn noget deraf i sin forvaring har annammet, og fogden dog ikke har vidst Rasmus Værn for hans anpart af samme afmål at kvitdømme, da vidste dommerne ikke hans dom at følge, men fandt den ingen magt at have.

(27)

** Niels Christensen i Snæbum havde stævnet Tomas Andersen sst, for han har ladet ham fordele til Onsild herreds ting, uanseet han ham intet var skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi bevises Niels Christensen bemeldte 18 mark til kirken skyldig at være blevet, og ikke han beviser dem at have betalt men derfor er delt blevet, da vidste dommerne ikke ham af samme dele at kvitdømme, førend han retter for sig.

(28)

** Rasmus Nielsen i Viby havde stævnet Jens Olufsen borger i Århus, for han 12/12 sidst forleden til Århus byting har ladet ham fordele for gæld. derefter blev afsagt, så efterdi Rasmus Nielsen ikke beviser, at han har betalt samme gæld og derfor er delt blevet, da vidste dommerne ikke ham af samme dele at kvitdømme, førend han retter for sig.

(29)

** Christen Ibsen byfoged i Århus havde stævnet Anders Olufsen Riber borger sst for en uendelig dom, han til landstinget forhvervet over en uendelig dom, Christen Ibsen over ham forhvervet har for pending, han er ham skyldig. da er Anders Olufsen ikke mødt med samme uendelige dom, men hovedsagen opsatte dommerne til i dag 6 uger.

(30)

** Iver Hansen i Grølsted med en opsættelse af landstinget 7/12 sidst forleden havde stævnet synsmænd for et syn, de til Tvilum birketing 19/8 sidst forleden skal have afhjemlet om nogen jord og eng på Grølsted mark. derefter blev afsagt, så efterdi synsmænd ikke har afsagt når eller hvilken dag, de skulle have været på førnævnte åsteder, og ikke heller varselsmændene at have afhjemlet dem at have givet varsel for hvad tid, bemeldte synsmænd på åstederne møde skulle, da kunne dommerne ikke kende samme synsvidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(32)

** Wulf Baltsersen borger i Århus havde stævnet Søren Rask i Kejlstrup den dag i dommersted for en dom, han til Hids herreds ting 15/10 sidst forleden dømt har anlangende en gæld, som han tiltalte salig Jens Andersens hustru Anne Jepsdatter i Kejlstrup for 9 sletdaler, som Jens Andersen er ham skyldig for en sæk humle, han ham afkøbte 1610. derefter blev afsagt, så efterdi samme regnskabsbog ikke var for fogden i rette, da han førnævnte dom udgivet har, og den nu i rette lægges, da fandt dommerne den dom at være som udømt, og sagen til herredsting igen at komme.

(33)

** Stygge Høg til Vang havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Slet herreds ting 14/11 sidst forleden vidnet har anlangende de skulle have hørt rygte og tidende, at Peder Jensen Ladekarl i Åstrup skulle have slået Hans Smed, som boede i Borup. derefter blev afsagt, så efterdi bevises Christen Lauridsen at have været delt, da han og hans medbrødre vidnede samme vidne, da fandt dommerne ham og efterskrevne, som efter ham vidnet har, til deres 3 marks fald, og deres vidne magtesløs at være.

(34)

** Niels Andersen borger i Horsens med en opsættelse af landstinget 23/11 sidst forleden havde stævnet hr Niels Mikkelsen i Gern Morten Christensen i Skørring og Rasmus Jespersen sst for et vidne, de til Gern herreds ting 7/9 sidst forleden vidnet har anlangende skifte, som skulle være ganget imellem Karen Mikkelsdatter i Alling og hr Jens på den ene side og Karen Mikkelsdatters stedbørn og egne børn på den anden side, med hvilket vidne hr Jens Christensen i Alling og Niels Andersens hustrumor Karen Mikkelsdatter dem vil befri for hvis, hans hustru Karen Christensdatter kunne arveligt tilkomme efter hendes salig far hr Christen Jensen. så mødte hr Jens Christensen og fremlagde et tingsvidne af Gern herreds ting 7/9, hvori hr Niels Mikkelsen i Gern vidnede, at han var i Alling præstegård 13/10 1601 over skifte efter salig hr Christen Jensen imellem hans hustru Karen Mikkelsdatter og hr Jens på den ene side og hans børn Maren Christensdatter, Kirsten Christensdatter, Mikkel Christensen, Dorte Christensdatter, Anne Christensdatter, Karen Christensdatter, Maren Christensdatter og Christen Christensen om hvis efterskrevne, som dem kunne tilfalde efter deres salig far. derefter fremlagde hr Jens en dom af Gern herreds ting samme dato, hvori blev afsagt, så efterdi bevises at Niels Andersen og hans hustru Karen Christensdatter har bekommet videre gods og pending, end hans hustrus fædrene arv sig belanger, da vidste fogden ikke andet end hr Jens burde for Niels Andersens tiltale kvit at være. da efter fremlagte kundskab afstod Niels Andersen denne beskyldning og for retten kvitterede hr Jens Christensen for al den tiltale, han kunne have til ham på sin hustrus vegne for hendes fædrene arv og gav ham afkald derfor.

(37)

** Frands Lykke til Kokkedal havde stævnet Morten Pedersen i Udbyneder, for han til Overgård birketing er vold oversvoret både for konge og bondesagen, for han har slået en af hans tjenere Christen Smed, og 6 ugers dagen er forløbet, og ikke han har rettet for sig. derefter blev afsagt, så efterdi Morten Pedersen ikke er mødt til gensvar og sig nu så vel som tilforn fra rettergang undholder, da vidste dommerne ikke andet derom at sige end recessen deri at følge, og Morten Pedersen at fare som andre fredløse mænd.

(38)

** Albret Skeel høvedsmand på Riberhus havde stævnet efterskrevne nævninge for en ed, de til Fussingø birketing 4/5 sidst forleden svoret har over Oluf Nielsen i over Fussing for en uhørsom gerning, han bedrevet har. derefter blev afsagt, så efterdi Oluf Nielsen 3 gange har været stævnet og ikke er mødt til gensvar og sig nu som tilforn fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme nævningsed ved fuld magt at være.

(39)

1/2 1617.

** Erik Lauridsen borger i Århus havde stævnet Erik Mikkelsen borger sst for et vidne, han 12/12 1616 til Århus byting forhvervet har anlangende nogen regnskabs og gældssag dem at have imellem været, som de har udgivet på dannemænd til minde og ret. da efterdi de gode mænd landsdommere ikke var tilstede, blev samme sag opsat til i dag 14 dage.

11/2 1617.

** Envold Seefeld til Visborggård havde hidkaldt sandemænd af Hindsted herred for at udlægge Søren Christensen i Søndergård hans bane, som blev dræbt hellig tre kongers aften om natten, som Christen Pedersen Kærmand i Visborg og Christen Smed sst skal have dræbt og fremlagde for sandemændene et tingsvidne af Hindsted herreds ting 12/1 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at da de gik hjem fra Palle Andersens i Visborg, hvor de havde drukket deres vide af, da så de Christen Pedersen slog til Søren Christensen med en kniv. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Christen Pedersen at være Søren Christensens bane og svor ham manddød over og fra hans fred.

(41)

** mester Niels Villadsen kannik og sognepræst til Århus domkirke mester Peder Tøgersen og mester Bonde Nielsen sognepræster i Randers havde stævnet Niels Terkildsen i Vitten for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet over en herredstingsdom, som de til Sabro herreds ting 2/5 sidst forleden forhvervet har, hvori han er tildømt at lide høringsdele for noget hans gårds landgilde, han til samme præster skal være skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte herredstingsdom, efter hvilken førnævnte dele drevet er, ikke er stævnet, da vidste dommerne ikke på den dele at dømme, før bemeldte herredstingsdom lovligt stævnes.

(42)

** Iver Lykke til Eskær havde stævnet Jens Poulsen i Harre som der bruger med købmandskab for nogen uendelige domme, han til landstinget har forhvervet og magtesløs fanget nogen domme vidner og breve anlangende nogen koster og breve, han skulle have taget fra den karl, som lod sig kalde Jens og er til herredsting forfulgt for samme sag. derefter blev afsagt, så efterdi nu fremlægges Mads Christensen og Laurids Nielsens vidne sigtelse og klage, og ikke de findes stævnet, da vidste dommerne ikke på Søren Nielsen og Anders Christensens vidne at dømme, førend Mads Christensen og Niels Lauridsens vidne, sigtelse og klage lovligt stævnes.

(44)

** Jørgen Friis til Favrskov på hans tjener Peder Bonde i Svejstrup hans vegne med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Hovlbjerg herreds ting vidnet har, at de skulle have seet, Christen Ibsen i Gejlund skulle have betalt Peder Bondes hustru Anne Frandsdatter 4 daler efter hendes forrige husbond salig Steffen Pallesen i Lindgård hans testamente, dateret 27/1 1602. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke har vidnet om nogen enkend dag, år eller tid, når samme pending skulle have været betalt, da kunne dommerne ikke kende det vidne så noksom, at det bør nogen magt at have, og da det ikke bevises Christen Ibsen samme pending at have betalt, og han derfor er delt blevet, da vidste dommerne ikke ham af samme dele at kvitdømme, før han retter for sig.

(46)

** Mads Christensen i Stevnstrup med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne for en sandemandsed, de til Velling birketing 3/12 sidst forgangen år over ham hans hustru og pige med flere svoret har for en bordag, de skulle have været i med en soldat Niels Christensen. derefter blev afsagt, så efterdi Mads Christensen og hans medfølgere findes at være vold oversvoret, som er 40 marks sag anlangende, og ikke bevises bemeldte sandemandsed inden 6 ugers dag, efter den svoret er, at være stævnet og kaldet, da vidste dommerne ikke på samme sandemandsed at dømme.

(47)

** Rasmus Jensen i Søby havde stævnet Mikkel Jensen i Stevnstrup og Søren Terkildsen i Grund for et vidne, de til Sønderhald herreds ting 25/12 vidnet har anlangende nogen ord, Rasmus Nielsen skulle have haft i Søby til Niels Terkildsen i Tammestrup, at han skulle lade sig trolove med Mette Jensdatter født i Søby, hvilke ord han benægter, og det var vildige vidner, idet det ene vidne var Mette Jensdatters bror og den anden Terkild Sørensens søn. derefter blev afsagt, så efterdi Rasmus Jensen ikke slige ord for ting og dom har haft, og da straks tingsvidne efter taget, og ikke han vil være dem bestendig, da fandt dommerne samme vidne ingen magt at have.

(49)

** Rasmus Jensen i Søby havde stævnet Terkild Sørensen i Stevnstrup og Mette Jensdatter og hendes værge sst for en beskyldning, som de ham 2/12 beskyldt har, at han skulle være hendes barnefar, hvilket han benægter ved sin højeste ed, at han aldrig har haft legemlig handel med hende. derefter fremlagde Terkild Sørensen Mette Jensdatters klage over Rasmus Jensen, at han havde haft sin vilje med hende, indtil Niels Terkildsen begærede hende til ægteskab, og efter Rasmus Jensens bedrageri er hun blevet frugtsommelig, så hun sigtede ham for sin barnefar til det barn hun fødte 2.juledag, og hun ikke havde haft legemlig fællig med andre end Rasmus Jensen, før hun kom i ægteskab med Niels Terkildsen. derefter gjorde og gav Rasmus Jensen sin lov selvtolvte med dannemænd og dannesvende, at han ikke var hendes barnefar, og derpå gjorde han og hans lovsmænd deres ed. derefter blev afsagt, så efterdi Rasmus Jensen ikke findes at være tildømt samme lov at give, da fandt dommerne den lov at være som ugjort, men efterdi han er sigtet af Mette Jensdatter, da fandt dommerne ham pligtig at være sin lov og værn til hans værneting at give og fulddrive.

(52)

** Knud Mikkelsen i Fregerslev havde stævnet Mads Pedersen og Søren Pedersen i Årslev for et skiftevidne, de har forhvervet imellem dem og deres stedmor Kirsten Jensdatter til Hasle herreds ting, og ikke Knud Mikkelsen, som Kirsten Jensdatter har gjort til sin værge som er hendes søstersøn, det skal have indgået. så mødte Mads Pedersen og Søren Pedersen og fremlagde samme vidne af Hasle herreds ting 29/4 sidst forleden, hvori Søren Madsen i Årslev, Mikkel Sørensen i Brabrand, Jens Sørensen i Gellerup på Mads Pedersen og Søren Pedersens vegne, Jens Mikkelsen i Fregerslev, Iver Mikkelsen i Edslev og Peder Dinesen i Terp på Kirsten Jensdatters vegne i Årslev har bekendt, at de 3/4 sidst forleden var i Kirsten Jensdatters gård i Årslev over en venlig kontrakt og skifte om hvis efterskrevne, som var arveligt tilfaldet Mads Pedersen og Søren Pedersen efter deres far salig Peder Sørensen som boede og døde i Årslev. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte 6 mænd samme skifte for ting og dom har kundgjort og afsagt, og Knud Mikkelsen selv har været til vedermåls ting, da bemeldte vidne efter førnævnte skifte ganget er, da vidste dommerne ikke imod førnævnte skiftetingsvidne at sige eller magtesløs dømme.

(54)

** Erik Lauridsen borger i Århus med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Erik Mikkelsen borger sst for et vidne, han 12/12 1616 til Århus byting har forhvervet anlangende nogen regnskab og gældssag dem at have imellem været. derefter blev afsagt, så efterdi samme sag på fire mænd er voldgivet og ikke den ene af dem har mødt med de tre at sige dem på, da fandt dommerne samme afsigelse ikke noksom, men de fire mænd med det fordeligste tilsammen at komme og Erik Lauridsen og Erik Mikkelsen at imellem sige.

(55)

** Laurids Sørensen som boede i Klejtrup havde stævnet Niels Clemendsen borger i Hobro, for han til Viborg landsting skal have givet Laurids Sørensen 6 ugers varsel for hvis tiltale, som han kunne have til ham, og formener sig ingen rømningsmand at være, så at han bør have 6 ugers varsel, men har sin bopæl i Overgård birk. så mødte Niels Clemendsen og berettede, at han ikke vidste af, at Laurids Sørensens værneting skulle være Overgård birketing og gav tilkende, at han intet efter samme varsel havde taget beskrevet og derfor ville afstå samme varsel, efterdi han nu ved Laurids Sørensens bopæl.

(56)

** Tord Keldsen i Hobro havde stævnet Jørgen Tobberup sst, for han har ladet ham fordele efter en forpligt anlangende noget møg, som skulle ligge et vandsted til skade. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte delebrev bemelder Jørgen Tobberup og Tord Keldsen to at de 8 mænd at være, dog Jørgen Tobberup har ladet Tord Keldsen fordele, samme delevidne ikke indeholder, hvorfor Tord Keldsen er delt blevet, da fandt dommerne samme delebrev ingen magt at have.

(57)

1/3 1617.

** hr Niels Jacobsen i Kirketorp med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Hornum herreds ting 2/12 sidst forgangen år vidnet har, at de skulle have hørt, at Maren Christensdatter skulle have stedt sig til Niels Christensen Vendelbo i Busted. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke har vidnet på fersk fod men om det løfte, som langsommelig tid tilforn skulle være sket, da kunne dommerne ikke kende samme vidne og dom nøjagtig, men efterdi Maren Christensdatter var i hr Niels Jacobsens tjeneste og ikke bevises hende den lovligt at have opsagt, men Johanne Vognsdatters kundskab formelder, når hun har stedt sig til hr Niels Jacobsens hustru Anne Andersdatter, da vidste dommerne ikke imod samme vidne og dele at sige.

(61)

** Christen Mikkelsen barnfødt i Århus havde stævnet Vogn Pedersen borger sst for en kvittans, han har ladet forkynde på Århus byting, hans bror Jens Mikkelsen skal have udgivet til Knud Sørensen i Storring på et brev, Knud Sørensen har givet Christen Mikkelsen, hvilken kvittans han mener ikke kunne komme ham til hinder eller skade på Knud Sørensens udgivne brev, efterdi samme brev lyder på ham. så mødte Vogn Pedersen og fremlagde samme kvittans til Knud Sørensen borger i Århus angående regnskab for hvis kost, Christen Mikkelsen hos ham bekommet har og hvis gæld, han er ham skyldig og da blev Knud Sørensen skyldig 7 daler, dateret 29/5 1614. og har Knud Sørensen hos sig Mogens Andersens brev i Farre på 60 daler og Rasmus Jespersen i Århus hans brev på 10 daler, som Jens Mikkelsen tilkom halvparten af. dernæst fremlagdes et underskrevet brev af Århus rådhus 22/11 1602, at da var skikket Hans Davidsen borger og rådmand i Kalundborg på sin hustru Anne Knudsdatters vegne og på sin hustrus søster Maren Nielsdatters vegne og Knud Sørensen i Storring på sine egne og sin datter Maren Knudsdatters vegne, og Jens Mikkelsen på sine egne og sine brødre Erik Mikkelsen og Christen Mikkelsen deres vegne på den ene og Rasmus Rasmussen på sine egne vegne med Vogn Pedersen skriver på Århusgård efter lensmandens befaling på den anden side og kendtes dem at være forligt om 404 daler, som Rasmus Rasmussen var førnævnte hans medarvinger skyldig. derhos fremlagde et brev dateret 24/11 1612, indeholdende at ovennævnte var forligt om købet af den selv og andet. derefter fremlagde et tingsvidne af Gern herreds ting 18/5 1609 bemeldende af Mogens Andersen i Farre og Peder Mogensen i Farre havde kendt, at de var forligt med Jens Sørensen Hvas i Storring og Vogn Pedersen i Århus om den gæld, Mogens Andersen var salig Kirsten Rasmuses skyldig, og kendtes dem skyldig at være Jens Sørensen Hvas og Vogn Pedersen 60 rigsdaler og fremlagde Rasmus Jespersens brev i Århus til Rasmus Eriksen udgivet lydende på 10 daler, dateret 6/3 1589. derefter blev afsagt, så efterdi af fremlagte breve forfares Jens Mikkelsen at have været Christen Mikkelsen hans brors værge og ikke Christen Mikkelsen beviser sig selv sit gods og værgemål at have forestået, da Jens Mikkelsen samme kvittans udgivet har, da vidste dommerne ikke imod bemeldte kvittans og bytingsdom at sige eller magtesløs dømme.

(63)

** Rasmus Finsen i Gern havde stævnet Niels Madsen i Truust for et vidne, han til Tvilum birketing 27/1 og 10/2 sidst forleden vidnet har anlangende landgilde af hans gård, han skulle have udgivet midlertid han var delefoged til Silkeborg. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Madsen har vidnet i sin egen sag om den landgilde, han skulle have udgivet og ikke Rasmus Finsen derfor har fået varsel, da fandt dommerne samme vidne ikke at komme Rasmus Finsen til nogen forhindring.

(64)

** hr Jens Christensen præst i Haderup med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Mads Vistisen i Allinggård for et vidne, han til Hids herreds ting 23/7 sidst forleden forhvervet har anlangende markskel imellem Allinggård og Lemming. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidnesbyrd har vidnet om skel imellem førnævnte marker og ikke deres vidne med sandemandsbrev eller ridemandsbrev bekræftes, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(65)

** Anders Stangerum i Mariager havde stævnet Rasmus Madsen, for han 3/11 1615 uskyldigt har lemlæstet hans datter Karen Andersdatter, hvorfor han er delt blevet og ikke rettet for sig, og nu begærede Anders Stangerum opnævnt vurderingsmænd, som vurderede hendes skade for 5 sletdaler.

(66)

** Christian Holck til Bustrup befalingsmand på Silkeborg havde stævnet Peder Andersen i Voel for en uendelig dom, han til landstinget forhvervet har over to deler, Christian Holck skal have over ham for adskillige løfter og gæld han har lovet og skyldig er. derefter blev afsagt, så efterdi samme landstingsdom ikke lyder længere end til sagen blev stævnet på ny og det nu sket er, da bør den ikke længere magt have men hovedsagen, samme dele er pådømt, opsatte dommerne til i dag 14 dage.

** Carl Lauridsen i Vrigsted havde stævnet Gabriel Holgersen i Egebjerggård og Steffen Nielsen borger og indvåner i Horsens for en skriftlig seddel og besked, de skal have givet fra dem anlangende 80 rigsdaler, de på hans vegne skal have lovet fru Anne Friis til Stensballegård, uanseet han aldrig har bedt dem derom. formedelst skudsmål blev sagen opsat til i dag måned.

(67)

** Casper Nielsen i Gern havde stævnet Iver Hansen i Grølsted for en dom, han til Tvilum birketing skal have dømt, formeldende at Casper Nielsen at lide tiltale for tingbøger for 1611 og 1612, som Casper Nielsen ved højeste ed berettede, at han havde leveret salig Henrik Lønborg igen, forrige birkefoged til Tvilum birketing, før han ved døden afgik, som er på 4.år. sagen blev opsat til i dag måned.

(68)

** Rasmus Sørensen i Mollerupgård havde stævnet efterskrevne, for de har ham vold oversvoret til Århus byting 30/1 sidst forleden, for han skulle have været på Århus mark den tid, Mogens Jensen i Terp og hans tjenestedreng Mads Pedersen kom i bordag med hverandre. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises Rasmus Sørensen at have gjort nogen sår eller skade, men Mogens Jensen har undskyldt Rasmus Sørensen, at han ikke gjorde ham sår eller skade, og sandemænd dog har ham vold oversvoret, da fandt dommerne Rasmus Sørensen af den vold kvit at være.

(69)

** Christen Ibsen byfoged i Århus med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Anders Olufsen Riber borger sst for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet over en dele og uendelig dom, Christen Ibsen på ham forhvervet har for en sum penge, han er ham skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi nu fremlægges Anders Olufsens rigtige brev og segl, han Christen Ibsen skal være pligtig, og ikke bevises ham samme pending at have betalt, og han derfor er delt blevet, da vidste dommerne ikke ham af samme dele at kvitdømme, førend han retter for sig.

(70)

** Mourids Mouridsen borger i Randers med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Jens Christensen i Skåde på hans medbrødre samfrænders vegne, for de nogen tid efter Mourids Mouridsens far var ved døden afgået har været i Slet i den bondegård, som Mourids Mouridsens salig forældre og hans bror og søster tilhørte, og udlagt hans farbror og farsøster deres arvepart i samme bondegård, og udlagde Mourids Mouridsen i hans umyndige år den anpart han kunne tilfalde, som kunne være den 5.part. ligeledes havde han stævnet Peder Saxe borger i Århus, som samme gård har sig tilforhandlet. med mange flere ord dem imellem var blev Peder Saxe og Mourids Mouridsen om Mourids Mouridsens anpart i samme gård i så måde forligt og fordraget, at Mourids Mouridsen til Ning herreds ting skal lade lovbyde og give Peder Saxe skøde derpå, og Peder Saxe derefter at give Mourids Mouridsen 12 sletdaler.

(72)

** Rasmus Ibsen i Robdrup havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Galten herreds ting 7/1 sidst forleden vidnet har på Maren Nielsdatter i Robdrup anlangende noget fætalje, hun skulle have stjålet fra Niels Keldsens hustru i Robdrup for 11 år siden, da hun var et barn og 10 år gammel. da havde Ellen Pedersdatter Jens Sørensens hustru i Robdrup vidnet, at da hun gik til barsel til Niels Keldsens i Robdrup, da mødte hun Maren Nielsdatter, som nu er Rasmus ---- hustru i Robdrup med noget fætalje, og da hun kom til Niels Keldsens, spurgte hun hans hustru Bodil Poulsdatter, som lå på sin barselsseng, hvor hun havde hendes fætalje. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidne findes nu at være vidnet om den gerning, som for ti år siden skal være sket og ikke på fersk fod, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom og nøjagtigt, at det bør nogen magt at have.

(74)

** Peder Knudsen i Bendstrup med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Christen Ibsen byfoged i Århus, for han 7/11 sidst forleden skal have ladet ham fordele til Århus byting uden nogen lovlig årsag. derefter blev afsagt, så efterdi nu bevises, Peder Knudsen at have gjort Christen Ibsen og andre på tinget ulyd og ikke ville give plads og rum og han derfor er delt blevet, da vidste dommerne ikke ham af samme dele at kvitdømme, førend han retter for sig.

(75)

** Peder Lauridsen i Hvolbæk havde stævnet Anders Knudsen i Vengegård foged til Skanderup birketing for en dom, han til samme birketing snapsting 1617 dømt har imellem ham og hr Knud Jensen i Fruering og hans hustru Maren Bondesdatter, og dømt ham til at lide tiltale, for han havde beskyldt hr Knud for han havde taget en rigsdaler af hans salig mor for hendes jordefærd. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte dom ikke bemelder, hvilken enkende dag den skal være dømt, eller hvem derfor er stævnet, da fandt dommerne samme dom at være som den udømt var og ingen til hinder eller skade at komme.

(76)

** Laurids Mikkelsen i Bjertrup havde stævnet Maren Pedersdatter sst for et skøde, hun har forhvervet på nogen lodder og parter i den gård i Bjertrup, Laurids Mikkelsen iboer, skønt hun ikke er arving dertil, og han var arving dertil og havde budt sølv og pending at ville købe samme lodder. så mødte Tomas Rasmussen i Lemming og mente samme skøde lovligt at være, hvorefter sagen blev opsat til i dag måned.

(77)

15/3 1617.

** Anders Nielsen i Sødring havde hidkaldt sandemænd af Nørhald herred til at udlægge Jens Rasmussen som boede i Tved hans bane, som blev dødfundet udenfor Damsgård 6/2 sidst forleden, og fremlagde for sandemændene et tingsvidne af Nørhald herreds ting 20/2 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at de var i salig Jens Rasmussens hus, og da kom han og Niels Ibsen i Bjerregård nogen ord imellem, og da gik Niels Ibsen ud og Jens Rasmussen kom efter ham med et draget værge og stak Niels Ibsen, så han var nødt til at værge sit liv. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Niels Ibsen at være Jens Rasmussens bane og svor ham manddød over og til hans fred, eftersom de selv derom har udspurgt.

(78)

** Jørgen Skeel ridder til Kalø havde stævnet efterskrevne, for de til Sønderhald herreds ting 4/3 sidst forleden har Karen Andersdatter, som kaldes Føvting, et fuldt kirkenævn oversvoret for adskillige trolddoms kunster hun har gjort. desligeste havde stævnet efterskrevne vidner samt Karen Andersdatter og hendes datter Maren Madsdatter og deres lovværge og fremlagde tingsvidner af Sønderhald herreds ting, øster Lisbjerg herreds ting Feldballe birketing Torsager birketing og Ebeltoft byting, hvori efterskrevne, der iblandt Karen Jørgensdatter Søren Andersens hustru i Tåstrup, Morten Sørensen kvinde i Kare Anne Mortens, vidnede om hendes trolddoms kunster og spøgeri. derefter blev afsagt, så efterdi bevises, at Karen Andersdatter har lovet folk ondt og det dem i adskillige måder at være vederfaret, og hun har brugt adskillige kunster og signelser, som hun selv og hendes datter har tilstået, og hende i langsommelig tid et trolddomsrygte at have efterfulgt, og intet vidnesbyrd derimod fremlægges, hvorfor nævningene har hende kirkenævn oversvoret, da vidste dommerne ikke nogen årsag dem for deres ed og tov at kunne fælde.

(85)

** Mogens Kås til Støvringgård havde stævnet Niels Lauridsen i Mellerup for et vidne, han til Støvring herreds ting 28/8 1616 har forhvervet, hvori efterskrevne, som mindes op til 40 år, vidnede at den tønde som årligt har været udgivet af den jord, som ligger til den bolig som Niels Knudsen i Støvring iboer, har været ydet til Mellerup sogn. derefter blev afsagt, så efterdi bevises samme ejendom at ligge i Støvring mark og sogn, og førnævnte Mellerup mænd har tiendet deraf til deres sognekirke Mellerup kirke, og i så måder vidnet i deres egen sag, da kunne dommerne ikke kende samme vidne og dom så noksom at, de kan forhindre Niels Knudsen sin tiende af samme ejendom til kongen kirken og præsten at udgive i det sogn, han boer i og jorden ligger i.

(87)

** Morten Pedersen i Serup havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Hids herreds ting 14/1 sidst forleden vidnet har om Nissetgårds ejendom, endog de efter kontrakt er venligt forligt, at hver af dem sin halve gård at bruge og beholde, og Søren Sørensen i Nisset ville ene tilholde sig al Nissetgårds brug, og han mener samme vidne magtesløs at være og Morten Pedersen den at beholde og besidde efter kontraktens lydelse. så blev fremlagt samme vidne, hvori Mogens Sørensen i Nisset vidnede, at den stund hans salig mor Johanne Ulfs levede, da brugte hun jorden, uden 25 alen jord, og derimod brugte salig Søren Bonde 35 alen jord, og Søren Ulf at have vidnet, at han kunne mindes i 20 år, da han var hos hans salig oldemor, da brugte hun 25 alen jord, og Søren Bonde derimod 35 alen. derefter blev afsagt, så efterdi der tvistes om hvor stor lod enhver af førnævnte parter skal have i samme gård, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør forhindre uvildige dannemænd enhver sin anpart i førnævnte ejendom at udvise, når de lovligt bliver tilfundet.

(89)

** Jens Pedersen i Søften havde stævnet hr Jacob Terkildsen sst provst i Lisbjerg herred for en dom, han til Lisbjerg herreds ting 13/12 1615 forhvervet har anlangende nannest, som Jens Pedersen er tildømt at give ham efter præstens kaldsbrev, dateret 4/5 1578. derefter blev afsagt, så efterdi ikke benægtes hr Jacob Terkildsen og hans formænd samme nannest som anden tiende at have efterfulgt, og fogden derfor ikke har vidst ham det at fradømme, da vidste dommerne ikke imod samme hans dom at sige eller magtesløs dømme.

(90)

** Christen Jespersen i Ebstrup havde stævnet Sidsel Sørensdatter sst for en klage, hun til Hids herreds ting 11/2 sidst forleden klaget har, at hun skulle have ladet lyse til bands i kirken efter hendes plovjern, som var taget af hendes bagplov, og da skulle Christen Jespersen offentligt i kirken have bekendt, at han tog dem af ploven, idet de var hans. derefter blev afsagt, så efterdi Sidsel Sørensdatter ikke samme klage gjort bevislig, da fandt dommerne samme klage ingen magt at have.

(91)

** Niels Andersen Hedebo borger i Varde havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Århus byting vidnet har, at Niels Andersen skulle have voldgivet de 400 daler, som Peder Ibsen i Århus var ham pligtig, på efterskrevne mænd, hvilket Niels Andersen benægter. efter skudsmål blev sagen opsat til i dag 6 uger.

** hr Rasmus Jensen Kat præst til Assels kirke i Mols havde stævnet Christen Mikkelsen i Skørping for et vedersigelsesvidne, han skulle have gjort til Hellum herreds ting og der forsvoret arv og gæld efter Peder Jensen i Roskilde, hvilket vidne han formener ikke så lovligt og ret at være, eftersom det ikke er gjort i Hornum herred, som gælden er gjort og fremlagde et tingsvidne af Hornum herreds ting 17/10 1603, hvor efterskrevne vidnede, at Mette Poulsdatter i Roskilde arvede hendes fars pending i Skørping alene og Mette Poulsdatters bror Christen Mikkelsen i Skørping beholdt samme arv i hans fars bo hos sig. sagen blev opsat til i dag måned.

(92)

** Eske Bille til Ellinge befalingsmand på Mariager kloster havde stævnet Jens Sael borger i Mariager for et delevidne, han til landstinget 31/8 sidst forleden har i rette båret over nogle borgere sst og med samme delevidnet forspildt nogen vidner og forfølgning, som byfogden Rasmus Mikkelsen sst over Jens Sael forhvervet har. sagen blev opsat til i dag 14 dage.

(93)

29/3 1617.

** Peder Pedersen i Folby ridefoged til Skanderborg havde hidkaldt sandemænd af Sabro herred manddød at sværge over Rasmus Jørgensen i Mundelstrup for Christen Madsen, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Sabro herred 27/2, hvori efterskrevne vidnede, at Christen Madsen soldat overfaldt Rasmus Jørgensen med en dragen degen, så han var nødt til at værge sit liv. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Rasmus Jørgensen manddød over og til hans fred, for Christen Madsen han ihjelslog, eftersom de selv sanden derom har udspurgt.

(94)

** Laurids Ebbesen til Tulstrup befalingsmand på Skanderborg havde hidkaldt sandemænd af Hads herred til at udlægge Helle Peders i Odder hendes bane, som druknede i hendes gårdsted i Odder, og fremlagde for sandemændene et tingsvidne af Hads herreds ting 17/3, hvori efterskrevne vidnede at Helle Peders var af alderdom og skrøbelighed så skrøbelig, at hvis hun faldt omkuld, da var hun ikke selv så mægtig, at hun kunne rejse sig, og da hun ville hente en lille kedel vand i Odder bæk, var hun faldet deri. så mødte Helle Peders søn Eske Pedersen i Ajstrup og fremlagde sognepræsten hr Laurids Madsen i Odder hans underskrevne brev indeholdende, at Helle Peder Jepsens hustru i Odder var så skrøbelig, at hun ikke kunne oprejse sig af hvad sted hun sad på. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Helle Peders at våde og vanlykke at være omkommet.

(96)

** Jens Jørgensen i Pederstrup havde hidkaldt sandemænd af Hids herred manddød at sværge over Rasmus Jacobsen, som tjente Peder Jensen i Holm for Jens Nielsen, som tjente set, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Hids herreds ting 3/5 dette år, hvori efterskrevne vidnede, at da Jens Nielsen og Rasmus Jacobsen sad til Peder Knudsens i Serup og drak en kande øl, da bad Jens Nielsen, at Rasmus Jacobsen skulle lægge til at betale hans øl, efterdi han var i skyldning med ham, da rejste Rasmus Jørgensen sig og drog sit værge ud og stak igennem Jens Nielsen, hvorefter han undløb. endvidere vidnede de, at Rasmus Jørgensen var født i Ødis på hin side Kolding og var søn af en degn Jacob. så var ingen mødt på manddræberens vegne, og dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Rasmus Jørgensen manddød over og fra hans fred.

(97)

** Jens Pedersen i Funder på sine egne og menige Funder mænds vegne havde stævnet Laurids Jepsen i Resendal herredsfoged i Hids herred, for han skal have forholdt dem nogen vidner om markskel imellem Funder mark og Sejl mark, som de ikke fik varsel for. sagen blev opsat til næste landsting efter påske.

** Christen Sørensen i Brandstrup havde stævnet hr Anders Nielsen i Vinkel for en seddel, han skal have udgivet til Jørgen Jensen barnfødt i Toftum blandt andet indeholdende, at hr Anders skulle have spurgt Jørgen Jensens bror salig Erik Jensen, som døde i Toftum, om Christen Sørensen i Brandstrup havde betalt ham den hest, han bekom af ham, og han da skulle have sagt nej. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises med Christen Sørensens brev, og segl han samme pending Erik Jensen at have været skyldig, som han højligt benægter, da kunne dommerne ikke kende førnævnte seddel og vidne så noksom, at de bør nogen magt at have, men fandt Christen Sørensen af samme dele kvit at være.

(99)

** Niels Terkildsen i Vitten med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Morten Pedersen i Vissing, for han på hans husbond mester Niels Villadsen kannik i Århus og på mester Bonde i Randers deres vegne har ladet ham fordele til Sabro herreds ting for nogen restants, han skulle reste med af den ejendom han påboer. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Terkildsen ikke har afbevist sig bemeldte restants at have betalt, og fogden derfor ikke har vidst ham for høring at kvitfinde, da vidste dommerne ikke imod hans dom at sige, og efterdi Niels Terkildsen for bemeldte restants er delt blevet, da vidste dommerne ikke ham af den dele at kvitdømme, førend han retter for sig.

(101)

** Carl Lauridsen i Vrigsted med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Gabriel Holgersen i Egebjerggård og Steffen Nielsen borger og rådmand i Horsens for en skriftlig seddel, de skal have givet fra dem anlangende 80 rigsdaler, de på hans vegne skal have lovet fru Anne Friis til Stensballegård, uanseet han aldrig har ombedt dem at love for sig. derefter blev afsagt, så efterdi Carl Rasmussen har gjort sin ed, at han ikke har lovet fru Anne Friis samme pending eller ombedt Gabriel Holgersen og Steffen Nielsen at love for sig, da kunne dommerne ikke kende førnævnte brev og vidne så noksom, at de bør nogen magt at have, men fandt Carl Rasmussen af bemeldte dele kvit at være.

(103)

** Hans Lykke til Krabbesholm havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Horsens byting 11/3 vidnet har, anlangende hans tjener Niels Graversen i Tulstrup skulle have bekendt at være Maren Oluf Bugges i Horsens gæld pligtig, endog han det benægter. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har vidnet om de ord og bekendelse, Niels Graversen og Maren Bugges skulle være imellem faldet, og ikke han er samme ord bestendig, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(105)

** Eske Bille til Ellinge KM befalingsmand på Mariager med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Jens Sael borger i Mariager for et delevidne, han til landstinget 1/8 sidst forleden har i rette båret over Christen Lauridsen Smed med flere borgere sst og med samme delevidne forspildt nogen vidner og forfølgning, byfogden Rasmus Mikkelsen sst over Jens Sael forhvervet har. derefter blev afsagt, så efterdi denne sag, om Jens Sael bemeldte delevidne at i rette lægge eller ej, ikke til hans værneting er ordelt, da fandt dommerne den der at komme.

(106)

** Hans Madsen foged på Stensballegård havde stævnet Carl Lauridsen i Vrigsted for slagsmål og bordag med ham i Horsens 12/4 1616. sagen blev opsat til i dag måned.

** Peder Nielsen i Nipgård havde stævnet Anders Pedersen i Levring herredsfoged i Lysgård herred, for han har stedt høring over ham for 3 rigsdaler fogedpenge, som skulle være af de 30 rigsdaler, han havde lovet hans husbond Christian Holck til sagefald på KM vegne. så mødte Hans Nielsen og fremlagde samme delebrev, hvortil Peder Nielsen svarede, at han ville rette for sig og udlagde samme pending, som Hans Nielsen annammede og gav Peder Nielsen kvit, hvorefter dommerne fandt samme dele ikke at komme Peder Nielsen til nogen forhindring.

(107)

** Hans Jørgensen i Farre med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Laurids Pedersen sst, for han på sin husbonds vegne har ladet dem fordele hver for en okse efter et hjemmegjort stuebrev. derefter blev afsagt, så efterdi de Farre mænd samtlige har vedtaget ikke at skulle give hr Jacob bemeldte nannest under hver en okses fortabelse til husbonden, og nu bevises dem derimod samme nannest til præsten at have udgivet, og Hans Jørgensen, som ikke har villet samme okse afbetale, derfor er delt blevet, da vidste dommerne ikke ham af den dele at kvitdømme, førend han retter for sig.

(109)

** Mikkel Andersen i Farre og Peder Mogensen sst havde stævnet hr Jacob Pedersen i Røgen for nogen ulovlig dele, han over dem til Gern herreds ting har ladet forhverve for en snes æg og kage. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Mogensen og Peder Nielsen tilstår at de tilforn har udgivet slig nannest til præsten, før den ny reces er udgået, og efterdi samme reces ikke formener præsten den sædvanlige nannest, han tilforn nydt har, og de derfor er delt blevet, da vidste dommerne ikke dem af samme dele at kvitdømme, førend de retter for sig.

(110)

12/4 1617.

** Laurids Nielsen i Ørskov på KM vegne havde hidkaldt sandemænd af Vor herred til at udlægge Mikkel Andersens bane, som blev ihjelslået i Assendrup og fremlagde et tingsvidne af Vor herreds ting 19/5 dette år, hvori efterskrevne vidnede, at de hos var i Anders Ibsens stue i Assendrup, og da hørte og så Søren Ibsen i Blegind og Mikkel Andersen i Grumstrup deres ord, at den ene sagde sig at være bedre på at bruge værge end den anden, og de kom sammen på gulvet, og Søren Ibsen havde et draget værge i hånden og da gjorde han Mikkel Rasmussen sår og skade. der blev tilkendegivet, Søren Ibsen for gerningen at være bortrømt og samme drab i så måde vedgået. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Søren Ibsen at være Mikkel Andersens bane og svor ham manddød over og fra hans fred.

(111)

** Niels Munk og Søren Munk med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Ernst Diede til Mølgård for hans brev og forpligt, dateret Mølgård 3/8 1616, i hvilken han har tilforpligtet sig at stille dem tilfreds for hvis, han har brugt af den søsterlod, de Niels Munk afkøbt har. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte herredstingsdom ikke angiver, hvor mange penning, korn eller andet, Ernst Diede burde at betale, da fandt dommerne samme dom at være som den udømt var, og sagen til herredsting igen at komme.

(114)

** Christen Mikkelsen i Skørping havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Hornum herreds ting 17/10 1613 skal have vidnet, anlangende at Mette Poulsdatter i Roskilde arvede hendes far Poul i Skørping alene, og hendes bror Christen Mikkelsen i Skørping beholdt samme arv i hans fars bo hos sig, uanseet Mette Poulsdatters husbond afgangne Peder Jensen ? i Roskilde 17 år tilforn skal have givet Christen Mikkelsen afkald. så fremlagde Christen Mikkelsen et tingsvidne af Hellum herreds ting 7/9 1602, indeholdende at Niels Pedersen efter førnævnte Christen Mikkelsens fuldmagt forsvor arv og gæld efter Christen Mikkelsens svoger Peder Jensen og hans søster Mette Poulsdatter, som da var døde i Roskilde. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Mikkelsen har ladet vedersige arv og gæld efter Peder Jensen og Mette Poulsdatter, da kunne dommerne ikke kende bemeldte vidne, som siden om bemeldte arv vidnet er, så noksom, at det bør nogen magt at have, imens førnævnte vedersigelsesvidne står urykket.

(115)

26/4 1617.

** Christian Holck til Bustrup befalingsmand på Silkeborg havde hidkaldt sandemænd af Hids herred til at udlægge Jacob Lauridsens barn, som 19/3 omkom i Balle og først fremlagde for sandemænd et tingsvidne af Hids herreds ting 8/4 dette år, hvori Maren Sørensdatter i Balle vidnede, at hun havde kogt noget mad i en kedel, som blev sat i salset på gulvet på ilden, og der gik to får på salsgulvet, og da skød et af fårene et barn Jacob Lauridsen i samme kedel, og samme barn var hos sin oldemor Christen Lauridsens hustru Maren Sørensdatter, som er anden Maren Sørensdatters søster, som boer i gårde med dem. derefter gjorde sandemændene deres ed, og eftersom de selv sanden har udspurgt, udlagde de Jacob Lauridsen af våde og vanlykke af får at være skudt i kedlen, og det ham til bane og livs lagt.

(116)

** Niels Andersen Hedebo borger i Varde med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Århus byting vidnet har, at Niels Andersen skulle have voldgivet de 400 daler, som Peder Ibsen i Århus er ham pligtig efter hans skadesløsbrevs lydelse. derefter blev afsagt, så efterdi samme sag har været opsat 6 uger, og Peder Ibsen ikke er mødt med samme vidne og dom, da fandt dommerne samme vidne og dom ingen magt at have.

(117)

** Knud Gyldenstjerne til Tiim KM befalingsmand på Hald havde hidkaldt sandemænd af Lysgård herred hærværk at sværge over Anders Nielsen i Almind, for han er inddraget i hans stedfars Anders Skrædders gård i Vranum og slået hans vinduer ind, og fremlagde et tingsvidne af Lysgård herreds ting 14/4 dette år, hvor Anders Nielsen mødte og ikke kunne benægte, at han indslog samme vinduer. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Anders Nielsen hærværk over.

(118)

** Christian Holck til Bustrup KM befalingsmand på Silkeborg havde stævnet hr Niels Pedersen i Skorup med flere sst og i Truust for et vidne, de til Tvilum birketing 7/10 sidst forleden vidnet har, blandt andet indeholdende at Anders Nielsen i Horn og ung Niels Andersen i Sminge ikke at have været i bordag med hverandre til hr Niels Pedersens stue i Skorup 10/9 sidst forleden. derefter blev afsagt, så efterdi bevises Anders Nielsen for samme lovmål har afstillet og derfor for lovmål at være kvitladt, og efterdi da dommerne samme vidner på begge sider har ladet læse og overse, da kunne dommerne ikke kende dem imod hinanden at være vidnet og derfor ikke vidste på dem at dømme.

(122)

** Hans Madsen foged på Stensballegård med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Carl Lauridsen i Vrigsted for slagsmål og bordag, han skal have ført sig i med ham i Horsens 12/4 1616 og da ikke at have gjort som en ærlig karl egner. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd deres vidne med syn og gjort gerning bestyrkes, og intet vidnesbyrd Carl Lauridsen derimod fremlægger, da vidste dommerne ikke imod samme vidne, syn og klage at sige eller magtesløs dømme, og efterdi bemeldte vidnesbyrds vidne, som nu er ved magt fundet, formelder Carl Lauridsen at have hugget og stukket bag på Hans Madsen, da han lå på jorden, da kunne dommerne ikke kende Carl Lauridsen samme gerning så ærligt at have gjort, som det sig burde.

(125)

** Jørgen Andersen skrædder og borger i Århus på sine egne og sin bror Peder Andersen i Voel hans vegne havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Gern herreds ting 21/12 sidst forleden vidnet har, at Jørgen Andersen og Peder Andersen skulle være kommet i Reinholt Møllers hus ved Silkeborg og uførmet folkene i huset. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har vidnet, at Jørgen Skrædder har taget en kniv og truet Reinholt dermed, og Peder Andersen at have taget Reinholts værge, og ingen vidnesbyrd derimod fremlægges, da vidste dommerne ikke imod samme vidne eller klage at sige eller magtesløs dømme, og efterdi nævninge efter bemeldte vidne har Jørgen Skrædder og Peder Andersen husfred oversvoret, da vidste dommerne ingen årsag dem for samme deres ed og tov at kunne fælde.

(128)

** Laurids Ebbesen til Tulstrup befalingsmand på Skanderborg havde stævnet Christen Frost i Hoved herredsfoged i Vor herred for en dom, han dømt har imellem Niels Grøn og Karen Jeppes i Kattrup og hendes sønner Eske Ibsen Jørgen Ibsen og Mikkel Ibsen og tildømt Karen Jeppes og hendes tre sønner for deres selvejer bondeskov, de har afhugget, at de derfor bør stå til rette. derefter blev afsagt, så efterdi bevises Karen Jeppes og hendes sønner strengt at være forbudt bemeldte skovskifter til upligt at forhugge, men mange og adskillige træer i begge skovskifter at være hugget, så deraf forfares slig mangfoldige træer ikke til Karen Jeppes og hendes børns gårds bygning eller ildebrands fornødenhed at være kommet, og fogden derfor har tildømt dem derfor at stande til rette, da vidste dommerne ikke imod hans dom at sige, før KM anderledes derom forordner.

(131)

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg havde stævnet Christen Frost i Hoved herredsfoged i Vor herred for en dom, han 26/3 sidst forleden til Vor herreds ting har afsagt og tildømt Jep Envoldsen i Bleld at stande til rette, for han har hugget sin skov til upligt, hvortil Jep Envoldsen svarede, at han kun kort tid havde haft samme gård i brug, siden hans far ved døden var afganget, og han måtte købe halvparten af hans bror Jørgen Envoldsen i Bleld efter skøde af 30/6 1616. derefter blev afsagt, så efterdi af førnævnte skøde forfares, det ikke at være endnu et år siden Jep Envoldsen bekom samme gård, som bemeldte skovskifte er tilliggende og ikke bevises bemeldte træer, som førnævnte synsvidne om bemelder, siden den tid at være hugget og afført, og førnævnte skøde ikke var for fogden, da han dømte, da fandt dommerne den hans dom at være som udømt var.

(132)

** Christen Sørensen i Svanfolk på sine egne og sine medarvingers vegne havde stævnet Søren Jensen i Veddum for fledføringsbreve, han af salig Christen Andersen i Veddum skal have bekommet, hvormed han Christen Sørensen og hans medarvinger fra deres rette arv efter Christen Andersen ville forholde. så mødte Laurids Sørensen i Vrå på Søren Jensens vegne og fremlagde et tingsvidne af Hindsted herreds ting 11/7 1602, hvori Christen Andersen tog i Søren Jensens hånd, som var hans stedsøn, og afhændede fra sig og sine arvinger og til Søren Jensen og hans arvinger alt hvis gods og boskab, som kunne findes efter hans død. derefter blev afsagt, så efterdi loven medfører, at hvem som sig vil fledføre, han skal først lovbyde sig og sin pending til dem ham skal arve, og efterdi Christen Andersen ikke findes lovligt med sit gods lovbudt, da fandt dommerne samme fledførings kundskab og vidne ingen magt at have.

(133)

** Jon Villumsen i Grønnen havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Slet herredsting 23/6 dette år vidnet har, at den tid der blev skiftet efter salig Laurids Brygger, som døde i Grønnen, da 2.dagen derefter hentede Peder Lauridsen i Ravnstrup med hans far Laurids Mortensen 2 øg 2 ungnød og 2 køer, som var udlagt i Grønnen til salig Erik Mortensens søn, og de to køer blev tilbage i boet, og Inger Andersdatter beholdt dem, hvilket vidne Jon Villumsen mener ikke bør at komme ham til hinder eller skade, idet samme køer ikke var æsket over graven eller over skifte, da Jon Villumsen er kommet i boet, og ikke heller salig Laurids Christensens søn, som er i Grønnen, er stævnet. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidne ikke bemelder på nogen enkende vis år, dag eller tid, når Inger Andersdatter skulle have bekommet de køer, som omvidnet er, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(134)

** Mourids Mouridsen borger i Randers havde stævnet Frands Rasmussen byskriver sst, for han til Randers byting har ladet ham fordele for noget Mourids Mouridsens stedbørns fædrene arv, som deres mor Maren Stens, som er Mourids Mouridsens hustru, til sig skulle have annammet, indtil de blev fuldt 12 år gamle, og fremlagde samme delevidne dateret 7/5 1614, hvori han er blevet fordelt for hvis guld sølv pending og gods, som Rasmus Steensen og Steen Steensen borgersønner sst efter deres salig far Steen Hofmand arveligt er tilfaldet, og som Mourids Mouridsen forholder deres formynder hans svoger Frands Rasmussen. derefter blev afsagt, så efterdi Mourids Mouridsen har sig tilforpligtet at forskaffe Frands Rasmussen nøjagtig vederlæggelse for samme børns fædrene arv inden måneds dag eller at blive i førnævnte dele, og ikke bevises han samme sin forpligt har efterkommet, da vidste dommerne ikke ham af samme dele at kvitdømme, førend han retter for sig.

(136)

** Jens Jensen i Værum havde stævnet Christen Sørensen ved Værum bro for en uendelig dom, han til landstinget forhvervet har anlangende breve og kontrakt, han med vrang undervisning skal have fanget magtesløs. derefter blev afsagt, så efterdi denne sag, om Jens Jensen bør Christen Sørensen hans brev igen at levere, eller om han ham nogen uret har gjort eller ej, ikke til Jens Jensens værneting er ordelt, da fandt dommerne den der at komme.

(137)

** Jens Nielsen i vester Stræt på Laurids Nielsen Lillebonde borger i Oslo ---- i Norge hans vegne havde stævnet Anne Eriksdatter salig hr Erik Lauridsens datter, som boede i Nykøbing for et vidne hun til Nørherreds ting i Mors 1/10 sidst forleden vidnet har, som er tvært imod det vidne, hun til Oslo byting vidnet har og hendes vidne og bekendelse til Løgstør birketing 24/6 samme år anlangende legemlig fællig med Anders Christensen i Nykøbing, salig Christen Gregersens søn, både før og siden hendes husbond Laurids Lillebonde drog fra hende, hvilket Anders Christensen havde benægtet deri uskyldig at være. derefter blev afsagt, så efterdi fremlægges det borgervidne, som Jens Nielsen over Anders Christensen forhvervet har, og det klagevidne ikke findes stævnet og kaldet, da vidste dommerne ikke i samme sag at dømme, førend bemeldte klage lovligt stævnes og kaldes.

(139)

10/5 1617.

** Niels Christensen Bonde i Sønderup havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Hornum herreds ting 24/3 sidst forleden vidnet har, at de var i Tøttrup til Niels Bertelsens og havde seet, at Niels Christensen Bonde og hans bror Christen Christensen komme efter Tomas Nielsen i Tøttrup, og Niels Bonde havde slået ham med en økse, hvorfor han er husfred og gårdfred oversvoret. da efterdi de gode landsdommere ikke var tilstede, blev samme sag opsat til i dag 14 dage.

(140)

** Niels Jensen i Fravsing sandemand i Lysgård herred gjorde sin ed og tov, ligesom hans medbrødre sandemænd i dag 14 dage gjort har over ---- for han har indslået Anders ---- vinduer i Vranum.

24/5 1617.

** Mads Nielsen i Kovsted havde hidkaldt sandemænd af Støvring herred manddød at sværge over Peder Pedersen, født i Rodsted, for Bo Christensen, han ihjelslog og fremlagde tingsvidner af samme herreds ting 30/4 og 6/5 dette år, hvor førnævnte Mads Nielsen gav last og klage over Peder Pedersen i Rodsted, for han desværre har dræbt hans søstersøn Bo Christensen, og efterskrevne vidnede, at Peder Pedersen kom ridende ned i Kovsted enge, og så ville Bo Christensen genne samme øg fra ham, og så slog Peder Pedersen til ham med en svøbe og sprang af hesten og slog videre med en kæp. dernæst gjorde sandemænd deres ed og svor Peder Pedersen manddød over og fra hans fred for Bo Christensen, han ihjelslog, eftersom han er rømt for samme gerning.

(142)

** Rasmus Jørgensen i Høver havde hidkaldt sandemænd af Gern herred fil at udlægge hans søster Ellen Jørgensdatter i Vissing hendes bane, som Jens Rasmussen sst ihjelslog med en økse og fremlagde et tingsvidne af Gern herreds ting 10/5 dette år, hvori efterskrevne vidnede, at Peder Rasmussen i Vissing og Jon Mikkelsen sst kom i slagsmål, og der kom andre til hjælp, og da kom Jens Rasmussen i Vissing løbende af hans gård med en buløkse og slog Ellen Jørgensdatter i hendes skulder. så er ingen mødt på Jens Rasmussens vegne og dernæst gjorde sandemænd deres ed og udlagde Jens Rasmussen at være Ellen Jørgensdatters bane, og han hende af dage taget og derfor svor ham fra hans fred.

(143)

** Mandrup Parsberg til Hagsholm havde hidkaldt sandemænd af Hornum herred Peder Lauridsen hyrde, som vogtede fæ i Volstrup, som er dødfundet ved Mølgård hans bane at udlægge og fremlagde for sandemænd et tingsvidne af førnævnte herreds ting 5/5 dette år, hvori efterskrevne vidnede, at de var i Mølgård 3.påskedag sidst forleden, og da drak Peder Lauridsen meget øl og brændevin, og da han gik ud af døren, faldt han omkuld og straks efter døde. dernæst gjorde sandemænd deres ed og udlagde Peder Lauridsen hyrde af drukkenskab og ulykke at være omkommet.

(146)

** Mette Jensdatter i Termestrup havde stævnet Rasmus Jensen i Søby, for han 31/3 sidst forleden selvtolvte har frasvoret sig for hendes barnefar, som hun har sigtet ham for, og samme hans ed lov og værn at have drevet imod hendes sigtelse og imod dannekvinders vidner, som var hos hende i hendes barnefødsel. efter skudsmål blev samme sag opsat til næste landsting efter pinse.

** Iver Lykke til Havnø med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Mikkel Nielsen i Høbjerg foged til Katholm birketing for en dom, han til samme birketing 22/2 udgivet har indeholdende, at Iver Lykke havde haft tiltale til efterskrevne Ålsrode mænd for skyld landgilde ægt og arbejde, som de burde at udgive til ham, og ikke Mikkel Nielsen har indført Iver Lykkes indførselsbrev i hans dom. derefter blev afsagt, så efterdi for fogden har været i rette lagt bemeldte indførselsbrev, Iver Lykke i samme Ålsrode gods at være indført, der er imod KM og rigsråds dom på samme gods efter det skøde tilforn derpå gjort er, og fogden derfor ikke har vidst sig dommer i den sag at være men den hensat for sin tilbørlig dommer, da kunne dommerne ikke kende hans ulempe deri at være.

(149)

** Peder Andersen i Grønbæk med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Bertel Nielsen markvogter i Gern for en klage og beskyldning, han til Tvilum birketing 17/3 sidst forleden på ham klaget har, for Peder Andersen skal have slået ham på ilden og gjort ham den skade på hans hånd, hvorfor han er vold oversvoret. derefter blev afsagt, så efterdi nu fremlægges synsvidne, hvormed førnævnte klage og sandemandsed bestyrkes, da vidste dommerne ikke på bemeldte sigtelse klage og sandemandsed at dømme, førend førnævnte synsvidne lovligt stævnes og kaldes.

(150)

** Mandrup Parsberg til Hagsholm havde stævnet Peder Selgensen i Vilsted herredsfoged i Slet herred for en dom, han til Slet herreds ting dømt har imellem Verner Parsberg og Laurids Vilsen i Årup anlangende hvis stedsmålsbrev, Laurids Vilsen har på Vilsted korntiende og kvittans, at han årligt har ydet samme tiende og afgift, som han ikke ville lægge i rette, og Peder Selgensen alligevel har fundet ham kvit derfor. efter skudsmål blev samme sag opsat til næste landsting efter pinsedag førstkommende.

(151)

** Mandrup Parsberg til Hagsholm KM befalingsmand på Ålborg slot havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Hornum herreds ting 24/3 sidst forleden vidnet har anlangende hvis slagsmål og bordag, som skulle være sket i Tøttrup 9/3 sidst forleden imellem KM tjener Christen Christensen i Skivum og Tomas Nielsen og Christen Nielsen i Tøttrup, hvilke vidner ikke stemmer overens, og Christen Nielsen i Tøttrup og hans mor Kirsten Nielsdatter sst er vildige, idet han selv har med været i samme bordag. efter skudsmål blev samme sag opsat til næste landsting efter pinsedag.

(152)

** mester Henrik Nielsen i Selde sognepræst sst og hr Jacob Jacobsen i Nykøbing med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Anders Jensen i Klotrup for en dom, han til Rinds herreds ting 12/2 1616 forhvervet har anlangende nogen gæld, han salig mester Niels efter hans restants og register skyldig skulle være for resterende tiende for 15-16 år siden. så mødte Jens Andersen i Klotrup på hans far Anders Jensens vegne og fremlagde samme dom, hvori Anders Jensen blev kvitfundet for samme gæld. derefter blev afsagt, så efterdi samme herredstingsdom ikke er endelig, og den anden efter samme uendelige dom findes at være funderet, da bør begge domme ingen magt at have, og sagen til herredsting igen at komme.

(153)

** Niels Lauridsen i Tostrup havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Rinds herreds ting 28/4 sidst forleden vidnet har anlangende nogen skændsord, som skulle være faldet imellem Niels Lauridsen og Jens Sørensen i Tostrup på påskedag, da de gik fra kirken, at Jens Sørensens hund tog livet af hans fæmon. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Lauridsen ikke samme ord for ting og dom har haft og da straks tingsvidne efter taget, og som han i dag benægter, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det kan komme Niels Lauridsen til nogen forhindring.

(154)

** Christen Sørensen i Jelstrup havde stævnet Anders Christensen i ---- for en uendelig dom, han til Års herreds ting 6/3 dømt har, i hvilken han har tildømt Jesper Jensen i Sønderup den arv, som faldt i Hobro efter hans søster Anne Jensdatter indtil så længe, at der kom nærmere arvinger, og nu er kommet skrivelse fra København fra KM mundkok Simon Lange, at han har et datterbarn hos sig Geske Christensdatter, som han er værge for, som er Anne Jensdatters sønnebarn og mener at hun bør tage arv i fars sted. derefter blev afsagt, så efterdi samme dom ikke er endelig, og Christen Sørensen vil bevise Anne Andersdatter andre arvinger end Jesper Jensen at have, da fandt dommerne samme sag til herredsting igen at komme.

(156)

** Maren Nielsdatter i Torup på sine egne og sine to børn Niels Gundesen og Maren Gundesdatter deres vegne havde stævnet Anders Pedersen i Torup for æskningsvidner, han til Rinds herreds ting 12/5 sidst forleden forhvervet har, anlangende han der at have æsket efter salig Gunde Ibsen i Torup pending og andet, og Maren Nielsdatter mente ikke hendes husbond var ham noget skyldig. ligeledes havde hun stævnet Christen Pedersen ---- i København født i Sundstrup for et æskningsvidne, han i lige måde har forhvervet anlangende hvis efterskrevne, som Gunde Ibsen for ham havde haft under værgemål i hans umyndige år. derefter blev afsagt, så efterdi Anders Pedersen og Christen Pedersen ikke fremlægger brev segl eller nøjagtigt bevis på sådan pending boskab varer og afgift, som førnævnte æskningsvidne pålyder, da fandt dommerne samme æskningsvidne ingen magt at have.

(158)

21/6 1617.

** Tomas Knudsen i Trige havde hidkaldt sandemænd af øster Lisbjerg herred selv at udlægge Anders Knudsen i Mejlby hans bane, som blev dræbt, og fremlagde et tingsvidne af øster Lisbjerg herreds ting 21/5, hvor efterskrevne vidnede at sankt Volborg aften sidst forleden, da Laurids Christensen Smed i Todbjerg og Anders Knudsen Spillemand var til hobe i Mejlby, og da forligtes de som brødre og venner, men da folk gik hjem, og det var noget mørkt, da ville Laurids Smed støde døren i med et værge, hvor balgen var sønder, og da kom Anders Spillemand i vejen. dernæst gjorde sandemænd deres ed og udlagde samme gerning af Laurids Smed at være sket af våde og vanlykke og derfor svor ham manddød over og til hans fred for Anders Knudsens død.

(159)

** Christian Holck til Bustrup befalingsmand på Silkeborg havde hidkaldt sandemænd af Vrads herred at udlægge Niels Pedersen i Kolpensig hans bane, som skal være ihjelslået af et træ i Virklund skov og fremlagde et tingsvidne af Vrads herreds ting 11/6 dette år, hvori efterskrevne vidnede, at de var i Virklund skov for at vælte to ege, og idet samme træ ville falde, råbte de to karle, som huggede, at de skulle forvare dem for samme træ, så det ikke skulle falde på dem, så løb de til side, og der de så til, da lå Niels Pedersen under samme træ. dernæst gjorde sandemænd deres ed og udlagde Niels Pedersen af våde og vanlykke af førnævnte træ at være ihjelslået.

(160)

** Christian Holck befalingsmand på Silkeborg havde hidkaldt sandemænd af Lysgård herred til at udlægge Peder Jepsen i Elkær hans bane, som er dødfundet i Grågård sø, og først fremlagde for sandemænd et tingsvidne af Lysgård herreds ting 2/7 dette år, hvor efterskrevne synsmænd hjemlede, at de havde ikke kunnet se nogen synsgerning på Peder Jepsen, men syntes, at hans øg var blevet løbsk og var løbet i søen og der omkommet både øg og mand. dernæst gjorde sandemænd deres ed og udlagde Peder Jepsen af våde og vanlykke i samme sø at være draget og omkommet.

(161)

** Eske Brock til Estrup KM befalingsmand på Dronningborg havde hidkaldt sandemænd af Sønderlyng herred hærværk at sværge over Peder Christensen Lavrbjerg i Bjerregrav for Mads Ibsens kålgårdsdør sst, han har sønderbrudt, og fremlagde et tingsvidne af Sønderlyng herreds ting 3/7 dette år, hvor efterskrevne vidnede, at de så Peder Christensen løb efter Peder, som tjener mester Adser sst, ind i Mads Ibsens kålgård, og derved stødte han samme dør ned, så den faldt ind i salset. dernæst gjorde sandemænd deres ed og svor Peder Christensen Lavrbjerg hærværk over.

(162)

** Villum Hansen borger og indvåner i Randers havde stævnet Søren Jensen byfoged sst for en dom, han til Randers byting 30/9 sidst forleden dømt har imellem ham og Jens Hansen Bay sst anlangende 600 rigsdaler, Jens Bay er ham skyldig, som han efter hans håndskrift vil betale med rede pending og ingen andre varer, hvilket Søren Jensen ikke har anseet men tildømt Jens Bay at rette for sig med penge og andre varer. derefter blev afsagt, så efterdi samme bytingsdom ikke er endelig, bør den at være som udømt var, og sagen til Randers byting igen at komme.

(163)

** Christian Holck til Bustrup befalingsmand på Silkeborg havde stævnet Peder Nielsen i Farre for gårdfred han til Gern herreds ting 12/4 nærværende år er oversvoret, for han overfaldt herredsfoged Jesper Pedersen, da han var i hans gård for at gøre udlæg. derefter blev afsagt, så efterdi bevises Peder Nielsen at være gårdfred oversvoret, som findes 40 marks sag at være, og 6 ugers dag og mere siden forløbet er, og ikke han har bødet sat eller rettet for sig, da vidste dommerne ikke andet derom at sige end recessen deri at følge, og Peder Nielsen at fare som andre fredløse mænd.

(164)

** fru Anne Friis salig Gert Rosenkrantzes til Stensballe havde stævnet Niels Lauridsen borger i Horsens for et skøde, som han skal have forhvervet til Horsens byting 18/2 sidst forleden, som Carl Lauridsen i Vrigsted har gjort ham for en gård i Horsens by, som han arvede og købte af hans medarvinger efter salig Iver Hansen, som boede og døde i Horsens. derefter blev afsagt, så efterdi bevises Carl Lauridsen at have været delt, da han Niels Lauridsen samme skøde gjort har, da fandt dommerne samme skøde magtesløs at være, og efterdi bemeldte købe eller pantebrev og tingsvidne ikke nu fremlægges, bør de ingen magt at have indtil de bliver stævnet på ny.

(166)

** Christian Holck til Bustrup befalingsmand på Silkeborg havde stævnet Maren Sørensdatter i Balle, anden Maren Sørensdatter Christen Lauridsens hustru sst og Christen Lauridsen selv for et vidne, de til Hids herreds ting 8/4 nærværende år vidnet har anlangende et barn Jacob Lauridsen, som skal have fanget sin bane til sin død i Niels ---- gård i Balle af et får, som skulle have skudt samme barn i en kedelfuld hed såd, som stod på salsgulvet, og formente samme deres vidne vildigt at være, eftersom de er samme barns nære slægt og forældre. dernæst blev fremlagt samme tingsvidne og derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte vidnesbyrd nu er mødt og med helgens ed og oprakte fingre været deres vidne bestendig, og intet vidnesbyrd derimod fremlægges, da vidste dommerne ikke imod samme vidne at sige eller magtesløs dømme og kunne ikke finde nogen årsag sandemænd for samme deres ed og tov at fælde.

(168)

** fru Hilleborg Då salig Jørgen Skrams til Tjele havde stævnet efterskrevne, for de til Hornum herreds ting har svoret en hendes tjenere Sinnet Christensdatter væverkone i Brasted kirkenævn over for trolddomssager. sagen blev opsat til i dag måned.

(169)

** Laurids Ebbesen til Tulstrup KM befalingsmand på Skanderborg på egne og hustrus vegne lod afsige arv og gæld efter hendes salig bror, som døde 11/5 1617.

** Mandrup Parsberg til Hagsholm KM befalingsmand på Ålborg på KM tjener Christen Christensen i Skivum hans vegne og Niels Christensen i Sønderup på sine egne vegne med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet efterskrevne, der iblandt Tomas Nielsens bror Christen Nielsen for vidner, de til Hornum herreds ting 24/3 sidst forleden vidnet har anlangende bordag i Tøttrup, og de havde seet, Niels Christensen Bonde og hans bror Christen Christensen komme efter Tomas Nielsen i Tøttrup og Niels Bonde havde slået ham med en økse, hvorfor han er husfred og gårdfred oversvoret, for de havde uførmet Christen Jensen i Tøttrup hans gæster. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd er mødt og med helgens ed og oprakte fingre var samme deres vidne bestendig, som med synsvidne bekræftes gerningen at være sket, og intet vidnesbyrd derimod fremlægges, da vidste dommerne ikke imod førnævnte vidne syn sigtelse og klage at sige eller magtesløs dømme, og efterdi recessen formaner husfred og gårdfred at være, når nogen med oplagt råd kommer til gårde og uførmer husbond hans hustru eller gæster, og da det ikke for dommerne er bevist, da fandt dommerne Niels Christensen og Christen Christensen af samme husfreds og gårdfreds tov kvit at være.

(174)

** Peder Pedersen i Ejstrup havde stævnet Søren Christensen sst for et vidne, han til Nørhald herreds ting forhvervet har, som hans hustru Anne Jensdatter med ham vidnet har, at Peder Pedersen med en økse i hånden og andre løb efter Søren Christensen. derefter blev afsagt, så efterdi Søren Christensens egen hustru har vidnet samme vidne, og i så måde vildig, og tilmed et een persons kundskab, som regnes for intet vidne, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom at der bør nogen magt at have, og efterdi førnævnte klage ikke gøres bevisligt, bør det ikke at komme Peder Pedersen til hinder eller skade.

(176)

** Søren Christensen i Ejstrup havde stævnet Peder Pedersen sst for en klage, han 13/5 sidst forleden skal have klaget på Nørhald herreds ting, at Søren Christensen skulle have givet ham mange onde ord og æsket ham ud med en fork. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte vidnesbyrd ikke er mødt til gensvar, da fandt dommerne dem for hjemsiddelse og uhørsom hver til deres 3 marks fald og deres vidne så vel som førnævnte klage ingen magt at have.

(178)

** Mette Jensdatter i Termestrup med en opsættelse af landstinget 24/3 sidst forleden havde stævnet Rasmus Jensen i Søby, for han 31/3 sidst forleden selvtolvte har frasvoret sig et være hendes barnefar. derefter blev afsagt, så efterdi Mette Jensdatter har beskyldt Rasmus Jensen for hendes barnefar, og han derimod selvtolvte har givet sin lov og værn sig deri uskyldig at være, og intet bevis fremlægges, med hvilket samme lov rykkes og tilbagedrives kan, da vidste dommerne ikke imod førnævnte lov at sige eller magtesløs dømme, men fandt Mette Jensdatters beskyldning derimod ingen magt at have.

(181)

** Terkild Sørensen i Termestrup havde stævnet Jens Christensen i Tustrup herredsfoged i Sønderhald herred, for han 12/5 sidst forleden har fradømt Mette Jensdatter i Termestrup hendes lov og værn, som hun har tilbudt i 3 ting tilforn at ville ædle og drive med 24 lovsmænd imod Rasmus Jensen i Søby, så at han er hendes rette barnefar, som hun har sigtet ham for. derefter blev afsagt, så efterdi samme dom ikke er endelig, bør den at være som den udømt var, og hvem videre påskader da indstævne sig samme sag igen til herredsting.

(182)

5/7 1617.

** Christen Pedersen i Hvam havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Rinds herreds ting 23/6 sidst forleden vidnet har anlangende nogen ord, Christen Pedersen skulle have haft i Hvam kirke til Kirsten Keldsdatter i Hvam, at hun skulle have troldet ham 25 heste og øg ihjel. da efterdi de gode landsdommere ikke var tilstede, blev samme sag opsat til i dag 14 dage.

** Falk Lykke til Skovgård havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Nørherreds ting 14/4 sidst forleden vidnet har anlangende et skovskifte, som er skiftet Falk Lykke til i søskendeskifte. da efterdi de gode landsdommere ikke var tilstede, blev samme sag opsat til i dag 14 dage.

(183)

19/7 1617.

** Hans Skram til Ristrup havde hidkaldt sandemænd af Sabro herred manddød at sværge over Jens Nielsen Østergård i Lading for Niels Pedersen i Skjoldelev, han ihjelslog og først fremlagde et tingsvidne af Sabro herreds ting 26/6 dette år, hvori efterskrevne vidnede, at Jens Nielsen og Niels Pedersen kom i slagsmål med en fork og en vognkæp, men siden blev forligt om samme bordag. dernæst blev fremlagt hr Niels Torup præst i Lading hans brev, at da han meddelte Niels Pedersen det hellige sakramente, da klagede han på ingen, som var skyld i hans skrøbelighed. dernæst gjorde sandemænd deres ed og svor Jens Nielsen manddød over og til hans fred for Niels Pedersen han ihjelslog.

(185)

** Just Høg til Bjørnholm havde hidkaldt sandemænd af Hatting herred manddød at sværge over Jørgen Sørensen i Davgård for Christen Mikkelsen sst, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Hatting herreds ting 4/7 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at Christen Mikkelsen huggede til Jørgen Sørensen sst med en økse, før Jørgen Sørensen gjorde ham de sår og skade, han fik sin død af. dernæst gjorde sandemænd deres ed og svor Jørgen Sørensen manddød over og til hans fred for Christen Mikkelsen, han ihjelslog.

(186)

** Søren Christensen i Fløjstrup havde hidkaldt sandemænd af Sønderhald herred manddød at sværge over Tomas Mikkelsen, som tjente i Hørning, for hans bror Peder Christensen, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Sønderhald herreds ting 7/7 dette år, hvori efterskrevne vidnede, at da Niels Rasmussen i Hørning og Tomas Mikkelsen blev uens med hverandre, så kom Peder Christensen imellem og ville de skulle forliges, og da fik han hans skade. dernæst gjorde sandemænd deres ed og eftersom de selv sandhed har udspurgt samme gerning af våde at være sket svor de Tomas Mikkelsen manddød over og til hans fred for Peder Christensens død.

(187)

** Christen Pedersen i Borup havde hidkaldt sandemænd af Års herred manddød at sværge over Anders Pedersen i Borup, for Christen Pedersens bror Niels Jørgensen sst han ihjelslog og fremlagde for sandemænd et tingsvidne af Års herreds ting 24/6, hvori efterskrevne vidnede, at da Anders Pedersen og Laurids Pedersen var i slagsmål da, skilte Niels Jørgensen dem ad, og da sagde Niels Pedersen til ham, vil du ikke unde ham det, så skal du selv få det, og gav ham 4 knivslag i hans bryst. dernæst gjorde sandemænd deres ed og svor Anders Pedersen manddød over og fra hans fred, for Niels Jørgensen han ihjelslog

(188)

** Christian Holck KM befalingsmand på Silkeborg havde hidkaldt sandemænd af Lysgård herred til at udlægge Hans Christoffersen hans bane, som er dødfundet ved Holms mølleå og fremlagde et tingsvidne af Lysgård herreds ting 14/7 sidst forleden, hvor synsmænd afhjemlede deres syn på en lille dreng Hans Christoffersen, som gik der i herredet med en lille pige Maren Christoffersdatter at tigge i Guds navn. dernæst gjorde sandemænd deres ed og udlagde Hans Christoffersen af våde og vanlykke i samme å at være druknet og det ham til bane og livs lagt.

(189)

** Laurids Ebbesen til Tulstrup befalingsmand på Skanderborg havde hidkaldt sandemænd af Framlev herred til at udlægge et barn Johanne Rasmusdatter hendes bane og fremlagde et tingsvidne af Framlev herreds ting 16/7 dette år, hvor Rasmus Sørensen hyrde i Stjær gav last og klage, at Stjær bytyr havde stukket hans barn. dernæst gjorde sandemænd deres ed og som de bekendte dem selv samme barn at have beseet at det var stukket i den højre lår og ilde medfaret udlagde de førnævnte tyr at være Johanne Rasmusdatters bane.

** Poul Pedersen i Troelstrup havde hidkaldt sandemænd af Tyrsting herred at udlægge hans barn Peder Poulsens bane, som er dødfundet på Troelstrup gade og fremlagde for sandemænd et tingsvidne af Tyrsting herreds ting 1/7 dette år, hvori efterskrevne vidnede, at de så at Oluf Nielsen i Troelstrup hans sortebrune ganger slog Peder Poulsen ihjel, da den gik løs på gaden. dernæst gjorde sandemænd deres ed og efter førnævnte vidner, og som de selv sanden har udspurgt, udlagde de førnævnte ganger at være Peder Poulsens bane.

(191)

** Ove Jensen i Løgstør havde stævnet Laurids Tuesen sst, for han til Løgstør birketing, da han sad i fogdens sted, har dømt imellem Ove Jensen og Søren Jørgensen ridefoged til ---- i hvilken dom han har tildømt Søren Jørgensen den jord, som Ove Jensens hus påstår, uanseet Ove Jensen har sted og fæst samme jord af Palle Rodsteen. derefter blev afsagt, så efterdi samme birketingsdom ikke er endelig, fandt dommerne den at være som den udømt var, og den dele derefter drevet er ingen magt at have, men sagen til birketing ved endelig dom at ordeles.

(192)

** Jørgen Jensen og hans bror Niels Jensen i ----strup havde stævnet Jens Lauridsen borger i Ebeltoft for 140 daler, han var dem skyldig og derfor pantsat dem en gård i Ebeltoft, som var dem tildømt at følge som ejendom. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Lauridsen ikke er mødt men sig nu som tilforn fra rettergang undholder, da fandt dommerne førnævnte herredstingsdom ved sin fuldmagt at være.

(194)

** fru Hilleborg Då salig Jørgen Skrams til Tjele havde stævnet efterskrevne, for de til Hornum herreds ting har svoret en hendes tjenere Sinnet Christensdatter vævekone i Brasted kirkenævn over for trolddomssager, som hun selv har bekendt, og fremlagde tingsvidner af Hornum herreds ting, hvor efterskrevne vidnede om Sinnet Christensdatter hendes mand Christen Pedersen og hendes datter Anne Iversdatter. derefter blev afsagt, så efter Sinnet Christensdatter har lovet folk ondt, som dem på deres fæmon at være vederfaret, og hun i fængslet har begæret forgift til sig, og slig hendes gerninger og onde bedrifter med præstemænds kundskab bekræftes, og nævninge derfor har Sinnet Christensdatter kirkenævn oversvoret, da vidste dommerne ikke nogen årsag dem for samme deres ed at kunne fælde.

(202)

** Niels Moesgård borger i Århus på hans husbonds vegne havde stævnet Peder Jonsen i Kongsgård herredsfoged i Mols herred for en dom, han til Mols herreds ting 14/6 dømt har og fradømt ham fra hvis æskning, han på sin husbonds vegne ville begære over fru Ellen Rostrup for hvis pending, hun er salig Keld Brockenhuuses arvinger skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi samme herredstingsdom ikke er endelig, bør den at være som udømt, og sagen til herredsting igen at komme.

(203)

** hr Laurids Jensen Trane sognepræst i Mariager havde stævnet Jørgen Nielsen borger sst for to klager, han på ham til Mariager byting forhvervet har, at hr Laurids er kommet i hans hus at ransage efter noget gods, og ligeledes havde stævnet Jørgen Nielsens hustru Kirsten Jensdatter. derefter blev afsagt, så efterdi Anne Jacobsdatter selv har bedt hr Laurids bese samme skrin, om der var noget deri, som ham tilhørte, og Kirsten Jensdatters vidne er vildigt, da fandt dommerne samme klage og vidne ikke at komme hr Laurids Trane til nogen forhindring.

(205)

** Jørgen Skeel til Sostrup havde stævnet kirkenævninge i Todbjerg sogn, for de til øster Lisbjerg herreds ting 25/6 sidst forleden skal have svoret Peder Rasmussens hustru Bodil Ibsdatter Hovens i Grøttrup kirkenævn over for trolddomskunst og spøgeri og fremlagde tingsvidner af samme ting, Rosenholm birketing samt Torsager birketing, hvori efterskrevne vidnede, at hun over 20 år har været berygtet for en skarp troldkvinde, og blev fremlagt hr Niels Rasmussen i Todbjerg hans underskrevne kundskab, at han ofte havde advaret hende i skriftemål. Hans Mikkelsen i Kolind og hans hustru Kirsten Rasmusdatter, Peder Ibsen i Egå og hans bror Jens Ibsen som var i Randers, Niels Lauridsen i Hornslet og hans hustru Anne Rasmusdatter, Albret Glarmester i Hornslet og hans hustru Anne Albrets vidnede om hendes trolddomsgerninger. derefter blev afsagt, så efterdi bevises Bodil Ibsdatter at have lovet folk ondt og det dem at være vederfaret, og hun selv har tilstået, at have forgjort mælk, og af en anden troldkvinde Karen Føvting at være udlagt, og Christen Sørensen har lagt hans hånd på hende og sigtet hende for en vitterlig troldkvinde, hvorfor nævninge har svoret hende kirkenævn over, da vidste dommerne ikke nogen årsag dem for samme deres ed og tov at kunne fælde.

(219)

2/8 1617.

** Christian Holck til Bustrup befalingsmand på Silkeborg havde hidkaldt sandemænd af Hids herred til at udlægge Maren Nielsdatter i Ebstrup hendes bane og fremlagde et tingsvidne af Hids herreds ting 15/7 dette år, hvori efterskrevne vidnede, at de var i Christen Nielsens stue i Ebstrup, og da ville Maren Nielsdatter bære noget op på loftet og gik ind i buret, og da de hørte hun gav sig, løb de derind, og da lå hun på gulvet ved siden af stigen. dernæst gjorde sandemænd deres ed og udlagde Maren Nielsdatter af våde og vanlykke at være nedfaldet af førnævnte stige og deraf fanget sin død.

(221)

** Hans Skram til Ristrup havde stævnet jomfru Helvig Ulfeld og jomfru Kirsten Ulfeld til Østergård for et vidne, de 17/7 sidst forleden til Ning herreds ting har ladet forhverve om nogen stolestader i Tulstrup kirke, som hans tjener Jens Ibsen skulle have samtykket at måtte skiftes, skønt han ingen fuldmagt dertil havde haft, og i lige måde efterskrevne Tulstrup sognemænd havde samtykket. derefter blev afsagt, så efterdi der tvistes om stolestader og ikke bevises, herredsprovsten med sognepræsten og bedste sognemænd at have overværet, da førnævnte forhandling skal være gjort om førnævnte stolestade, da kunne dommerne ikke kende førnævnte vidne så noksom, at det kunne forhindre provsten præsten med de 7 fornemste sognemænd enhver sit bekvemme stolestade i kirken at udvise.

(222)

** Hans Jensen i Ålsrode havde stævnet Rasmus Pedersen herredsfoged i Sønderherred for en dom, han 19/11 sidst forleden til Sønderherreds ting dømt har og tildømt Hans Jensen at dele og skifte med Maren Anderses i Ebeltoft hvis arv, hende kunne tilkomme efter Hans Jensens salig hustru Bodil Jensdatter efter et landstings udlæg, som han ville efterkomme, om hun ville stå til rette med hendes anpart af hvis gæld, han og hans hustru var bortskyldig. derefter blev afsagt, så efterdi Maren Anderses og hendes søn Jens Andersen Molbo ikke er mødt med samme dom men dem som tilforn fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme herredstingsdom magtesløs at være og ikke at komme Hans Jensen til nogen forhindring.

(223)

** Peder Andersen i Grønbæk med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Bertel Nielsen markvogter i Gern for en klage og beskyldning, han til Tvilum birketing 17/3 sidst forleden skal have klaget og beskyldt Peder Andersen, at han skulle have jaget ham på ilden, stødt ham og gjort ham skade på hans hånd. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte klage og syn ikke med nogen vidnesbyrd bestyrkes Peder Andersen Bertel Markvogter nogen skade at have gjort, og ikke bevises noget vidne klage eller syn for sandemændene at være i rette lagt, da kunne dommerne ikke kende bemeldte klage,, syn og sandemandsed så noksom, at de bør at komme Peder Andersen til nogen forhindring.

(226)

** Peder Grøn født i Hoved havde stævnet Christen Frost i Hoved herredsfoged i Vor herred, for han 3/10 1604 ikke har villet meddele Peder Grøn sin skriftlige stævning, og desuden for han til Vor herreds ting 18/6 dette år har kvitfundet Sejer Pedersen i Kattrup for hvis gæld, han og hans kvinde er ham skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Grøn ikke beviser sig nogen stævning af Christen Frost at have begæret, og ikke bevises nogen varselsmand at have hos inden tinge tilstede, som har hjemlet varsel over Sejer Pedersen, og fogden derfor ikke har vidst at stede høring over Sejer Pedersen, da kunne dommerne ikke kende hans ulempe deri at være.

(227)

** Hans Skram til Ristrup havde stævnet jomfru Helvig og jomfru Kirsten til Østergård for et vidne, de 17/6 sidst forleden til Ning herreds ting har ladet forhverve, som hr Christoffer Andersen præst i Astrup med flere vidnet har, at da fru Ellen Rostrup kom til Pederstrup hovgård, da stod hun i stolen i Tulstrup kirke hos jomfru Helvig Ulfeld og jomfru Kirsten Ulfeld. derefter blev afsagt, så efterdi Hans Skram formener førnævnte vidner videre i sagen at være vitterligt, end som de vidnet har, da fandt dommerne dem til herredsting at komme og der at vidne, hvis de kan gøre lovligt og med rette.

(228)

** Mads Madsen forrige delefoged i Truust med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Hans Gremersen på Silkeborg for en seddel, han skulle have bekommet, og derefter beskyldt Mads Madsen for at skulle have fordulgt KM sager og ikke tjent så trolig, som han burde. derefter blev afsagt, så efterdi samme seddel ikke befindes at være underskrevet eller forseglet og ikke bevises Mads Madsen nogen bøder efter samme seddel at have udgivet, da kunne dommerne ikke kende samme seddel så nøjagtig, at den bør at komme Mads Madsen til nogen forhindring, men efterdi Mads Madsen er sigtet for samme seddel at have skrevet, og han det vedgår, da vidste dommerne ikke imod samme sigtelse at sige, men efterdi førnævnte birketingsdom ikke er endelig, bør den at være som udømt, og samme dele ingen magt at have.

(231)

** Tue Jacobsen i Skive på sine egne og på Tomas Nielsen og Knud Hansen borger i Nykøbing deres vegne med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Gregers Tomasen foged på Bjørnsholm for et vold, han 27/6 til Ål birketing forhvervet har over dem, for de er inddraget på Livland og der i skoven i dalen hugget bådstager og ført til deres skib. derefter blev afsagt, så efterdi sandemænd ikke inden 6 ugers dag har gjort deres ed og tov, og vidnerne ikke stemmer overens, da kunne dommerne ikke kende samme sandemandsed og vidner så noksom, at de kan komme Tue Jacobsen Tomas Nielsen og Knud Hansen til nogen forhindring.

(233)

** Rasmus Christensen i Sejling havde stævnet Christen Nielsen sst for et delevidne, han til 4.ting 24/6 sidst forleden har fremlagt med hr Mikkels fuldmagt i Sejling for videpenge og byg, han for 8 år siden skal være skrevet for på hr Mikkels videstævne. derefter blev afsagt, så efterdi kun een person til tinge har forkyndt samme varsel for førnævnte dele, da kunne dommerne ikke kende det varsel noksom, og den dele ingen magt at have.

(234)

** Laurids Jacobsen foged på Palstrup havde stævnet Maren Pedersdatter forrige præstekvinde i Højbjerg, for hun for kort tid siden skulle have beskyldt ham for hendes barnefar, endog hun i hendes barnefødsel skulle have beskyldt en anden derfor, og hr Anders Nielsen forrige præst i Højbjerg havde stævnet Laurids Jacobsen med en uendelig dom, han har forhvervet med vrang undervisning. derefter blev afsagt, så efterdi samme beskyldningsvidne ikke nu fremlægges, da fandt dommerne det magtesløs, indtil hvem der har deri at sige stævner på ny.

(235)

** Rasmus Madsen i Kielsgård havde stævnet Anders Stenhugger i Århus og efterskrevne i Ry for et vidne, de til Ry birketing 22/5 sidst forleden vidnet har anlangende det drab og bordag, som skete i Ry kirke, at Anders Gertsen i Ry ikke skulle have været i kirken den tid. sammeledes havde han stævnet Jens Jonsen i Ry mølle, som er Anders Gertsens svoger. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte vidnesbyrd nu er mødt og er deres vidne bestendig, og de med hinanden bestyrkes, og ingen vidnesbyrd derimod fremlægges, da vidste dommerne ikke imod samme vidner at sige eller magtesløs dømme, og efterdi intet bevis fremlægges, at Anders Gertsen har med været, da Anders Hytter har bekommet sin skade, og nævningene derfor har Anders Gertsen for åråd kvitsvoret, da vidste dommerne ikke imod deres ed at sige eller magtesløs dømme.

(238)

** Christen Rasmussen i Søby på sine egne og sin søster Tyra Rasmusdatters vegne havde stævnet Rasmus Nielsen i Albøge for et lovbudsvidne, han til Sønderherreds ting 9/2 1613 forhvervet har, anlangende han på Karen Pallesdatter i Rønde hendes vegne skulle have lovbudt den lod og anpart, som hun skal være tilfaldet i den gård i Glatved, Amdi Pallesen fradøde, og som Rasmus Amdisen iboer, så og i den gård i Søby, Niels Andersen iboer, hvilket lovbud skulle være sket i Christen Rasmussens umyndige år, og hverken han eller hans lovværge har derfor fået varsel. dernæst blev fremlagt samme lovbud og skøde dateret 16/2 1613, hvormed Karen Pallesdatter skødede til Rasmus Amdisen ovennævnte anparter, og derefter et tingsvidne af samme ting 2/10 1610, hvori Rasmus Amdisen tilspurgte Niels Andersen i Søby, om han har andre adkomster eller breve, hvormed han på sine egne sin hustrus og stedbørns vegne kunne tilholde dem den selvejer bondegård i Søby, han nu påboer, hvorefter blev fremlagt et tingsvidne af samme ting 4/12 1599, hvori efterskrevne vidnede, at de var på Albøge kirkegård og forligte Niels Andersen i Søby og Niels Sørensen i Fuglsang på sin afgangne bror Rasmus Sørensen i Søby hans børns vegne i så måde, at Niels Andersen med sin hustru Anne Christensdatter skal nyde bruge og beholde den gård i Søby, som salig Rasmus Sørensen iboede, og Niels Andersen nu iboer i 24 år. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Rasmussen og hans søster ikke for førnævnte lovbud har fået varsel, da fandt dommerne samme lovbudsvidne og skøde magtesløs at være.

(242)

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs til Isgård med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Jens Sørensen Rug i Todslev Poul Sørensen i Tostrup og Niels Lauridsen i Marie Magdalene, for de 7/8 1615 til Sønderhald herreds ting er tyveran oversvoret for gods, de i mørke og mulm har flyttet. derefter blev afsagt, så efterdi bevises med tingsvidne Jens Sørensen Poul Sørensen og Niels Lauridsen at være tyveran oversvoret og igæld og tvigæld og kongens ret af dem æsket og fordret er, og de dog dem --- ikke udlæg at ville gøre, da vidste dommerne ikke andet derom at sige end loven deri at følge, og Jens Sørensen Poul Sørensen og Niels Lauridsen at være formeldt på deres hals, som de var taget ved tyveriet.

(244)

16/8 1617.

** Henrik Bille til Tirsbæk havde hidkaldt sandemænd af Hatting herred manddød at sværge over Vinter Hyrde i Hedensted for Peder Rasmussen hyrde i Assendrup, han ihjelslog og fremlagde for sandemænd et tingsvidne af Hatting herreds ting 14/7 sidst forleden, hvori efterskrevne vidnede, at Peder Rasmussen hyrde kom og spurgte efter Vinter Hyrde, og dersom han fandt ham, da skulle det spørges inden aften, og da han kom til Vinter Hyrde, slog han til ham med en kniv, og Vinter Hyrde bad ham, at han ville give ham hans liv og var han samme tid nødt til at værge sit liv. dernæst gjorde sandemænd deres ed og svor Vinter Madsen hyrde manddød over og til hans fred for Peder Rasmussen hyrde, han ihjelslog.

(245)

** Jørgen Olufsen borger og rådmand i Ålborg havde stævnet Hans Tiedke barnfødt i Flensborg, for han til Horsens byting har offentligt beskyldt ham for en offentlig skælm og Guds ords foragter. da efterdi de gode mænd landsdommere ikke nu var tilstede, blev samme sag opsat til i dag måned.

** Knud Gyldenstjerne til Ågård havde hidkaldt sandemænd af Bjerre herred at udlægge Jørgen Rasmussen, som blev ihjelslået i Højby, hans bane og først fremlagde for sandemænd et tingsvidne af Bjerre herred 21/7 dette år, hvori efterskrevne vidnede, at Peder Rasmussen kom til Tomas Pedersen og Søren Poulsen i Højrup med en stav i sin hånd, som Jørgen Poulsen tog fra ham og slog ham omkuld, hvorefter Tomas Pedersen huggede ham i sit hoved med et værge. dernæst gjorde sandemænd deres ed og udlagde Tomas Pedersen at være Jørgen Rasmussens bane og svor ham manddød over og fra hans fred.

(247)

** Jørgen Skeel til Sostrup havde hidkaldt sandemænd af Sønderhald herreds ting manddød at sværge over Maren Madsdatter for Jens Madsen soldat, hun ihjelslog. dernæst gjorde sandemænd deres ed og svor Maren Madsdatter manddød over og fra hendes fred for Jens Madsen, hun ihjelslog, eftersom de selv derom har udspurgt, og hun for sagen er bortrømt.

** Johan Markorsen i Århus havde stævnet hr Torn Olufsen sognepræst i Ry for et vidne, han til Ry birketing 12/6 1616 vidnet har efter et vildt og forbistret menneske. da efterdi de gode mænd landsdommere ikke var tilstede, blev samme sag opsat til i dag 14 dage.

(248)

** Ulrik Sandberg til Kvelstrup befalingsmand på Lundenæs havde stævnet 24 mænd for et vidne, de på Feldballe birketing 9/1 1613 vidnet har om Johanne Rasmusdatter Jens Tuesens hustru i Koed om rygte og tidende trolddomssag anlangende, hende til gavn og bedste og befrielse for trolddomssag, hvilket deres vidne han formener ikke sanddru og ret at være. da efterdi de gode mænd landsdommere ikke var tilstede, blev samme sag opsat til i dag 14 dage.

(249)

** Verner Parsberg til Sandbygård på hans tjener Anders Vinter i Næsborg hans vegne havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Slet herreds ting 24/7 sidst med Niels Pedersen i Nørgård og hans søn Jens Nielsen sst vidnet har, at Jens Nielsen ikke truede eller talte til Anders Vinter i hans eng. da efterdi de gode mænd landsdommere ikke var tilstede, blev samme sag opsat til i dag 14 dage.

(250)

** Jørgen Skeel til Sostrup havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 17/7 sidst forleden til Rougsø herreds ting vidnet har anlangende den trætte som sig begiver imellem Falk Lykke til Skovgård og Jørgen Skeel om et skovskifte, at det skulle have ligget til Skovgård. så efterdi de gode mænd landsdommere ikke var tilstede, blev samme sag opsat til i dag 14 dage.

(251)

** fru Birgitte Brahe ? til ---- havde stævnet Jens Svendsen i Testrup, for han har ladet hendes tjener Peder Lauridsen Torup i Nibe til Nibe birketing manddød oversværge og fra hans fred, hvilket hun formener ikke så lovligt at være drevet, idet vidnerne ikke stemmer overens. da efterdi de gode mænd landsdommere ikke var tilstede, blev samme sag opsat til i dag 14 dage.

** Christen Andersen i Kornum ? havde stævnet Laurids Madsen sst for nogen ord, han skulle have ham tilsagt på Vår fruerstue i Jørgen Ernst Worm og fru Anne Due deres påhørelse, som skal være hans ære, gode rygte og navn for nær. da efterdi de gode mænd landsdommere ikke var tilstede blev samme sag opsat til i dag 14 dage.

(252)

30/8 1617.

** Ulrik Sandberg til Kvelstrup med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet hr Christen Ågesen præst til Koed og Nimtofte sogne med flere, for de med deres brev og segl har understået dem at ville erklære Johanne Rasmusdatter Jens Rasmussens hustru i Koed for trolddomssag, uanseet Ulrik Sandberg tilforn har ladet forhverve vidner over hende. derefter blev fremlagt samme brev, hvori underskrevne bekender, at de ikke har seet eller fornemmet noget uærligt med Johanne Rasmusdatter, førend hende nogen snak og tale påsiges, hvad sandingen derom er må Gud kende og dømme, dateret Nimtofte 11/6 1613. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesmænd ikke har vidnet med oprakte fingre og helgens ed, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom og nøjagtig, at det bør nogen magt at have.

(254)

** Jørgen Skeel til Sostrup befalingsmand på Kalø med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne, som mindes op til 64 år, for et vidne, de 17/7 sidst forleden til Rougsø herreds ting vidnet har anlangende de træer og ejendom i den trætte imellem Falk Lykke til Skovgård og Jørgen Skeel om det skovskifte, som skulle have ligget til Skovgård i mange år uden al klage. derefter blev afsagt, så efterdi varselsmændene ikke har navngivet, hvor de har givet varsel for førnævnte vidne, og vidnesmænd dog har vidnet om samme skovskifte, da fandt dommerne samme vidne magtesløs at være.

(258)

** Falk Lykke til Skovgård befalingsmand over Christianopels len med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Nørherreds ting 24/4 vidnet har anlangende et skovskifte, som er skiftet til Falk Lykke i søskendeskifte. derefter blev afsagt, så efterdi Falk Lykke befindes at være udenlands på Christianopel og der sst holder hus og ikke med 6 ugers varsel at være stævnet, da kunne dommerne ikke kende bemeldte vidner og dom så noksom og nøjagtig, at de bør nogen magt at have.

(262)

** Verner Parsberg til Sandbygård med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet synsmænd for et syn og hjemmel, de til Slet herreds ting 7/8 sidst forleden har hjemlet på 3 agre, hvori skulle være gjort skade for 4 læs hø. derefter blev afsagt, så efterdi Anders Vinter ikke har fået varsel for hvilken dag, synsmænd skulle være på åstederne, og vidnesbyrd ikke har vidnet hvilken enkende dag og tid, de skulle have seet Anders Vinters fæmon i Niels Pedersens korn, da fandt dommerne samme synsvidne og vidnesbyrdsvidne ingen magt at have.

(264)

** Verner Parsberg til Sandbygård på hans tjener Anders Sørensen Vinter i Næsborg hans vegne med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Slet herreds ting 24/7 med Niels Pedersen i Nørgård og hans søn Jens Nielsen vidnet har imod 3 sandfærdige vidnesbyrd, som tilforn har vidnet i samme sag. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Nielsen ikke er bestendig de ord, førnævnte vidne pålyder, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end samme vidne bør jo magtesløs at være.

(268)

** Stygge Høg til Vang havde stævnet ung Jens Elbæk i Hvanstrup og Byrial Jensen sst for et skudsmål, de 2/8 til Gislum herreds ting imod ham gjort har på Jens Elbæk og hans søns Niels Jensens vegne i Hvanstrup. derefter blev afsagt, så efterdi skudsmålsmænd med helgens ed og oprakte fingre har gjort Jens Elbæk og Niels Jensen deres skudsmål, at de var i deres husbonds lovlige forfald, og nu bevises, at de ikke i deres husbonds forfald har været, da fandt dommerne samme skudsmål usandfærdigt at være og derfor bør magtesløs at være, og førnævnte skudsmålsmænd derfor at straffes efter loven.

(270)

** Jens Nielsen Nejrup borger i Grenå havde stævnet Mikkel Pedersen Tirstrup borger sst for et stokkenævn, han havde i rette lagt på Grenå byting 28/7, som er udgået af samme byting dette år og 2/10 1587, hvori imellem linierne findes tilsat nogen ord, som han formener at være gjort i den mening Mikkel Pedersens hustru Anne Jensdatter for trolddomssag, hun er beskyldt for, at skulle komme hende til befrielse. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte ord, som findes i førnævnte stokkenævn imellem linierne indskrevet med en anden pen og blæk, end vidnet skrevet er, at være tegnet, og ikke samme vidne og tingbogen kommer overens, men samme ord i tingbogen er udelukket, da fandt dommerne samme stokkenævn magtesløs at være.

(271)

** Jørgen Kås til Gelskov havde stævnet Christen Ibsen borger i Århus anlangende et tingsvidne, som Jørgen Kåses fuldmægtig skal have forhvervet til Århus byting 24/7 sidst forleden indeholdende blandt andet, at Christen Ibsen på spørgsmål svarede, at registreringen efter salig Hans Albretsen blev gjort den dag, han blev begravet i Århus domkirke 7/1 1615, hvor arv og gæld blev afsagt og nøglen kastet på graven, endog Jørgen Kås formener sig at bevise, at samme præstemand skal være begravet 8/1 1615 efter domkirkens regnskabs lydelse. derefter blev afsagt, så efterdi Jørgen Kåses ridefoged samme vidne taget og forhvervet har, og intet derimod fremlægges uden aleneste den ene dag at være forskrevet for den anden, som af forseelse skal være sket, da vidste dommerne ikke samme vidne magtesløs at dømme.

(273)

** Jørgen Kås til Gelskov havde stævnet efterskrevne i Århus for et vidne, de til Århus byting 7/8 sidst forleden med Christen Ibsen forrige byfoged vidnet har anlangende registrering på afgangne hr Hans Albretsens bo og gods, for hvilken registrering skal være skrevet den dag, han blev begravet, og hvor arv og gæld efter ham blev forsvoret, og nøglen blev kastet på graven. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte mænd udtrykkeligt har vidnet, hvorledes med samme registrering er handlet, og intet bevis fremlægges, med hvilket samme vidne kan tilbagedrives, da vidste dommerne ikke imod samme vidne at sige eller magtesløs dømme.

(276)

** ---- hans visse bud velagte mand Oluf Tordsen i Gammelgård havde stævnet efterskrevne årådsnævninge, for de til Ry birketing har Peder Bertelsen åråd oversvoret, for han skulle have med været i Ry kirke den tid, Anders Hytter blev dræbt. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte nævninge ikke samme deres ed og tov endelig svoret og gjort har, da fandt dommerne samme nævningsed ingen magt at have.

(277)

** Johan Markorsen i Århus med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne nævninge, som har oversvoret ham årådstov til Ry birketing 16/7 dette år, uanseet han ikke har fanget varsel derfor. derefter blev afsagt, så efterdi samme nævninge ikke endeligt deres ed og tov svoret og gjort har, tilmed ikke bevises, at Johan Markorsen noget varsel for samme deres ed at have fanget, da fandt dommerne samme nævningstov ingen magt at have.

(278)

** Ulrik Sandberg til Kvelstrup med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Jens Rasmussen i Koed for en uendelig dom, han for nogen tid siden til Viborg landsting skal have forhvervet, hvori nogen vidner Ulrik Sandberg over Jens Rasmussens hustru Johanne Rasmusdatter trolddomssag anlangende skal være magtesløs kendt. derefter blev afsagt, så efterdi samme landstingsdom ikke lyder længere end til sagen blev stævnet på ny, og det nu sket er, da bør den ikke længere magt at have.

(279)

** Verner Parsberg til Sandbygård havde stævnet Christen Mouridsen i Hejring herredsfoged i Rinds herred, for han 28/7 sidst forleden ikke ville stede hans fuldmægtig høring over efterskrevne mænd i Rind, for de forgangen vinter skal have brugt fiskeri efter helt for hans grund og ejendom, hvilket ikke bevistes. derefter blev afsagt, så efterdi samme herredstingsdom ikke er endelig, bør den at være som udømt var, og sagen til herredsting igen at komme.

(280)

** Søren Andersen Bonde i Tøstrup med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet samfrænder for den afsigelse, de skal have gjort imellem Søren Andersen og hans bror Ude Terkildsen i Tøstrup, hvori de har tillagt Ude Terkildsen 5 søsterlodder og Niels Bonde 4 søsterlodder, uanseet han har bevist for samfrænder, at han har videre lod deri. så mødte Terkild Udesen i Skiffard på hans far Ude Terkildsens vegne og fremlagde samme sandemandsbrev af Nørherreds ting 23/5 1611, hvori de havde lagt samme bondegård, som Ude Terkildsen og Søren Andersen iboer, for 9 søsterlodder. derefter blev afsagt, så efterdi samfrænder har sagt Niels Bonde og Ude Terkildsen imellem, Ude Terkildsen til 5 lodder og Niels Bonde til 4 lodder i samme gård efter skødes lydelse, men ikke i deres brev har ladet indføre nogen skøder eller breve, som de har efter sagt og kendt, så deraf kunne have været beregnet, hvor stor en lod enhver kunne have i samme gård, da fandt dommerne bemeldte samfrænders brev ejermands brev og herredstingsdom ingen magt at have, og sagen til samfrænder igen at komme og dem begge tvistige parter om samme bondeejendom imellem at sige.

(282)

** Niels Jensen i Ry havde stævnet efterskrevne nævninge i Ry, for de til Ry birketing har ham åråd oversvoret for Anders Hytters død, at han skulle have været i råd og gerning, der han omkom, hvilket han ved sin Gud og salighed benægter. derefter blev afsagt, så efterdi nævninge ikke endeligt har gjort deres ed og tov, tilmed ikke bevises Niels Jensen noget varsel for nævningseden at have fanget, da fandt dommerne samme nævningsed ingen magt at have.

(283)

** Christen Byrialsen i Plejlstrup havde stævnet efterskrevne for et syn, de 7/7 sidst forleden til Hornum herreds ting har afhjemlet, at den gård i Plejlstrup, som Christen Byrialsen iboer, skulle være forfalden på tømmer ler og tag for 11 daler. derefter blev afsagt, så efterdi bevises den ene af synsmændene at have været delt, da han og hans medbrødre afhjemlede førnævnte syn, da kunne dommerne ikke kende samme synsvidne så noksom og nøjagtigt, at det kan komme Christen Byrialsen til nogen forhindring.

(284)

** Christen Byrialsen i Plejlstrup havde stævnet Laurids Kras i Molbjerg herredsfoged over Hornum herred for en dom, han til samme ting 4/8 sidst forleden dømt har og tildømt ham at lide tiltale for landgilde, som ikke skulle være ydet til rette tid. derefter blev afsagt, så efterdi forskrevne rest ikke til tilsagte tid skulle være ydet, hvilket Christen Byrialsen ikke har benægtet, og fogden derfor ikke har vidst andet, end Christian Byrialsen jo dermed har gjort uret og burde at stande til rette og lide tiltale, da vidste dommerne ikke imod hans dom at sige eller magtesløs dømme.

(285)

** hr Morten Jensen sognepræst i Hellested sogn og provst i Stevns herred i Sjælland havde stævnet Christen Knudsen borger i Grenå, for han nogen tid forleden har bekommet fuldmagt at indfordre hans fædrene og mødrene arv i Jylland, hvorfor Christen Knudsen har opskrevet ham til en ganske stor omkostning og fortæring. derefter blev afsagt, så efterdi samme landstingsdom ikke lyder længere end til sagen blev stævnet på ny, og det nu sket er, bør den ikke længere magt at have, men om samme opskrift kost og tæring at pådømme indsatte dommerne til Grenå byting.

(286)

** Niels Madsen i Truust med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Rasmus Finsen i Gern for et vidne, han til Tvilum birketing 10/5 sidst forleden vidnet har, at Niels Madsen skulle have sagt, at Jens Christensen på Tvilum skal have bekommet 4 tønder byg for det års olden, hvilket Niels Madsen benægter. derefter blev afsagt, så efterdi samme sag for rigens ret er indkommet, da vidste dommerne dem ikke dommerne deri at være.

(287)

** Jens Jørgensen i Sjørup med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne, for et synsvidne de til Ål birketing 2/5 afhjemlet har, at de havde været til syn på Vogn Lauridsen i Vesterfald, som havde givet last og klage på Jens Jørgensen i Sjørup, for han mange gange slog ham til jorden. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte syn og klage ikke med nogen nøjagtige vidnesbyrd befæstes, kunne dommerne ikke kende det så noksom og nøjagtig, at det kan komme Jens Jørgensen til nogen forhindring.

(289)

** Niels Jensen Remmer i Kalstrup havde stævnet efterskrevne for et syn og vurdering, de til Hornum herreds ting 7/7 sidst forleden afsagt har, Niels Jensens gård at være bygfældig for 60 sletdaler. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Remmer efter sit stedsmålsbrev inden 3 år skulle bygge og forbedre samme gård, og samme synsvidne efter bemeldte 3 års mål er taget, og Niels Remmer intet derimod fremlægger samme synsvidne med at rykke, da vidste dommerne ikke imod det at sige, og efterdi Niels Remmer efter samme synsvidne og sin egne forpligt er delt blevet, vidste dommerne ikke ham af samme dele at kvitdømme, førend han retter for sig.

(291)

** Jens Sørensen i ---- havde stævnet Erik Nielsen i Burgårde herredsfoged i Tyrsting herred for et vidne, han til førnævnte ting 12/12 1615 udstedt har, hvori Jørgen Lauridsen i Ring og Jens Lauridsen i Nimdrup vidnede, at for 7 år siden var de med andre godtfolk i Hjortsvang, der Poul Albretsen i Ring blev trolovet med Inger Christensdatter, nuværende i Tønning, og siden har de tit og ofte budt hende ægteskab til på Jens Albretsens vegne og ville hjælpe dem til bo og væring øg fæ og hvis andet godt, de kunne afstedkomme, og formener samme vidne at være vildigt, idet de har vidnet med deres brorsøn ham til behjælpning, og ikke de har efterkommet hvis de lovet har. derefter blev afsagt, så efterdi Inger Christensdatter med hendes lovværge ikke har fanget varsel for samme vidne, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom og nøjagtig, at det bør nogen magt at have.

(292)

** Hans Dyre til Boller på sine egne og på Iver Dyre til Hvidstedgård hans vegne havde stævnet jomfru Ingeborg Galt til Tolstrup for 500 rigsdaler efter hendes brevs indhold, og hun for samme pending til Vor herreds ting 15/1 er tildømt at lide æskning efter rigens ret, og nu æskede Jens Simonsen på Hans Dyre og Iver Dyre deres vegne af jomfru Ingeborg Galt i dag til Viborg landsting i lige måde som til herredsting æsket er.

(293)

** Søren Christensen i Ejstrup havde stævnet Peder Pedersen sst, for han har ladet ham fordele for en løgner. så mødte Peder Pedersen og fremlagde et tingsvidne af Nørhald herreds ting 13/5 dette år, hvori Søren Christensen sigtede ham og hans bror for at have lovet ham ondt. derefter blev afsagt, så efterdi bevises at Søren Christensen har sigtet Peder Pedersen og hans brødre at have lovet ham ondt på hans fæmon, og det skulle være ham vederfaret, og ikke slige hans ord har bevist men derfor er delt blevet, da vidste dommerne ikke Søren Christensen af samme dele at kvitdømme, før han retter for sig.

(295)

13/9 1617.

** Niels Nielsen i Skelund havde hidkaldt sandemænd af Hellum herred manddød at sværge over Peder Nielsen i Bælum for Christen Madsen, barnfødt i Bælum, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Hellum herreds ting 11/8 dette år, hvori efterskrevne vidnede, at Christen Madsen kom flere gange i Peder Nielsens gård med et draget værge og æskede ham ud, for han ville hævne sig på ham, og Peder Nielsen kom ud med en fork og bad han flere gange gå hjem. så mødte Niels Nielsen i Skelund og gav last og klage på Peder Nielsen for Niels Nielsens bror Niels Madsen han desværre ihjelslog. dernæst gjorde sandemænd deres ed og svor Peder Nielsen i Bælum manddød over og til hans fred for Christen Madsen, han ihjelslog, eftersom de selv sandingen derom havde udspurgt.

(297)

27/9 1617.

** Villum Worm og Søren Jensen rådmand i Århus havde stævnet mester Henrik Christensen i Tirstrup hr Gregers Hansen i Feldballe Niels Pallesen i Herst med flere for et stuebrev og kundskab, de har udgivet på en bekendelse, som Bodil Ibsdatter Hovens, som på Kalø slot for trolddomssag er anholdt, skal have gjort for dem 3/9 sidst forleden anlangende en bekendelse, som hun tilforn 24/8 i dannemænds nærværelse gjort har, hvori Villum Worm og Søren Jensen skal være angivet, at de skulle have nødet og tvunget Bodil Hovens at udlægge Maren Justdatter Hans Grønbæks hustru i Århus for trolddomssag. efter skudsmål blev samme sag opsat til i dag måned.

(298)

** Anders Nielsen i Lystrup havde stævnet Maren Jonsdatter Tomas Pedersens hustru i Ajstrup for efterskrevne 12 nævninge for de 5/8 sidst forleden til Gerlev Herreds ting har svoret hende et fuldt kirkenævn over for trolddomssag, som hun bedrevet har og fremlagde tingsvidner af Gerlev herreds ting og Mariager byting, hvori Anders Jensen i Lystrup og hans hustru Mette Sørensdatter hr Rasmus Jensen i Tørslev hr Niels Pedersen præst i Falslev vidnede om hendes trolddoms kunster, og hun berettede selv, at for 8 år siden blev hun bidt af en gal hund, og da blev hun brændt med Falslev kirkenøgle, at hun ikke skulle blive vild, for hun var hundebidt. derefter blev afsagt, så efterdi bevises Maren Jonsdatter at have lovet Anders Nielsen ondt, og det ham på hans øg og fæmon er vederfaret, som han offentligt med pålagt hånd har sigtet hende for dem med trolddom at have forgjort, og hun har budt ham pending, og intet vidnesbyrd hun fremlægger sig ærligt og vel at have skikket, og nævninge derefter har hende kirkenævn oversvoret, da vidste dommerne ikke nogen årsag dem for samme deres ed og tov at kunne fælde.

(304)

** Jens Nielsen borger i Grenå med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet efterskrevne borgere sst for et kirkenævn, de var i taget over Anne Jensdatter Mikkel Tirstrups hustru sst og til Grenå byting 4/8 sidst forleden har hende kirkenævn oversvoret for trolddomssager, hun er beskyldt for og fremlagde tingsvidner af Grenå byting, hvori hr Terkild Pedersen forrige sognepræst i Grenå, med flere vidnede om hendes trolddom. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte tingsvidne efter Karen Føvtings ord indeholder udtrykkeligt om adskillig handel, Karen Føvting og Anne Jensdatter med hinanden beganget har, som Anne Jensdatter ikke benægter, og hende i langsommelig til et ondt trolddomsrygte har påhængt, og intet derimod fremlægges, da vidste dommerne ikke imod samme vidner og bekendelse at sige eller magtesløs dømme, og efterdi Jens Nielsen har lagt sin hånd på Anne Jensdatters hoved og sigtet og vedkendt hende for en vitterlig troldkvinde, og efterdi nævninge derfor har hende kirkenævn oversvoret, da kunne dommerne ikke finde nogen årsag dem for samme deres ed og tov at kunne fælde.

(309)

** Jørgen Kås til Gelskov med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet sandemænd i Års herred, for de nogen kort tid siden har fredløs svoret Niels Gregersen Bøssemager for Terkild Sørensen, han skal have dræbt. derefter blev afsagt, så efterdi for sandemænd har været bevist Terkild Sørensen at have løbet i Niels Gregersens hus med en murhammer i hånden og truet ham om nattetide, før han fik sin bane, tilmed bevises Niels Gregersen at have haft sår og skade i hans mundkrog, som han har beskyldt Terkild Sørensen ham at have gjort, før han fik sit banesår, og sandemænd dog har svoret Niels Gregersen fra sin fred, da fandt dommerne samme sandemandsed ikke at komme Niels Gregersen på hans fredløsmål til nogen forhindring.

(311)

** Jens Hansen Bay borger i Randers havde stævnet Poul Nielsen rådmand sst, for han til Randers byting har ladet ham fordele anlangende nogen rede pending efter hans brevs lydelse, og han beklager sig, at han ikke skadesløst kan betale ham med rede penge. derefter blev afsagt, så efterdi nu fremlægges Jens Hansen Bays underskrevne brev og forpligt på førnævnte pending med sin rente, og han derfor er delt blevet, da vidste dommerne ikke ham af samme dele at kvitdømme, førend han retter for sig.

(312)

** Laurids Ebbesen til Tulstrup befalingsmand på Skanderborg havde stævnet Niels Sørensen Jens Sørensen og Peder Rasmussen i Ørting for en benægtelse, de til Hads herreds ting 15/9 sidst forleden vidnet og gjort har anlangende en vogn, de havde taget fra Niels Pedersen i Ørting. derefter blev afsagt, så efterdi fremlægges tingsvidne Niels Sørensen Jens Sørensen Peder Rasmussen og Oluf Smed for tingsdom har bekendt, at de med var at tage samme vogn fra Søren Pedersen i Ørting, hvilket vidne med 12 mænds vidne befæstes, og Niels Sørensen Jens Sørensen og Peder Rasmussen dog med oprakte fingre og ed har benægtet dem ikke bemeldte ord at have haft, da kunne dommerne ikke kende samme 3 mænds benægtelse så sandfærdig, at det bør nogen magt at have men fandt det magtesløs.

(313)

** Matias Holst tjenende Gunde Rostrup til Sjelle skovgård med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Anders Pedersen i Levring herredsfoged i Lysgård herred, for at han 5/5 sidst forleden til Lysgård herreds ting skal have fradømt Christen Sørensen i Herskind 3.ting på Matias Holsts vegne til Laurids Jørgensen foged på Palstrup og forrige foged på Sjelle skovgård, for 10 sletdaler. derefter blev afsagt, så efterdi fremlægges Gunde Rostrups kvittants til Laurids Jørgensen, hvori han bekender, at han har gjort regnskab for alt hvis dem kunne være imellem, og fogden derfor ikke har vidst at stede 3.ting over Laurids Jørgensen for samme 10 daler, da vidste dommerne ikke hans ulempe deri at være eller imod hans dom at sige.

(316)

** Peder Poulsen i Hammershøj havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Sønderlyng herreds ting 5/8 sidst forleden vidnet har, at Peder Poulsen skulle have slået med sten i Laurids Lauridsens gård i Hammershøj, hvilket han benægter. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises Peder Poulsen at have gjort Laurids Lauridsen nogen skade, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom og nøjagtigt, at det bør at komme Peder Poulsen til nogen forhindring men fandt ham af det gårdfreds tov kvit at være.

(317)

** Jørgen Skeel til Sostrup KM befalingsmand på Kalø havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Rougsø herreds ting 17/7 sidst forleden vidnet har anlangende et skovskifte, som skulle have ligget til Skovgård. sagen blev opsat til i dag måned.

(318)

** Rasmus Smed i Hørning havde stævnet Jens Christensen i Tustrup foged til Sønderhald herreds ting for et vidne, han 7/7 sidst forleden til førnævnte ting havde forhvervet på Rasmus Smed anlangende nogen ord, han skulle have sagt til Germand Pedersen, hvilket han benægter. efter skudsmål blev samme sag opsat til i dag 14 dage.

(319)

** Gabriel Mouridsen borger i Mariager havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Mariager byting 4/7 sidst forleden vidnet har Gabriel Mouridsens hustru anlangende, hvilket vidne i to uendelige domme er magtesløs kendt. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte vidnesfolk ikke er mødt men dem nu som tilforn fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme vidne magtesløs at være og ikke at komme Gabriel Mouridsens hustru til hinder eller skade.

(320)

** Just von Beck borger i Århus med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Niels Jensen Guldsmed borger i Århus, for han har ladet ham fordele efter efterskrevne register. derefter blev afsagt, så efterdi bevises Just von Beck at have i hånd taget Niels Jensen Guldsmed og sagt ham sigelse ham inden den ottende dag at betale, hvilket sit løfte han ikke har efterkommet men derfor er delt blevet, da vidste dommerne ikke ham af samme dele at kvitdømme, førend han retter for sig.

(322)

** Søren Christensen forrige ridefoged til Bygholm med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Hans Tiedke barnfødt i Flensborg, for han til Horsens byting 8/7 sidst forleden har offentligt beskyldt ham for en offentlig skælm og et udedisk menneske, som er hans ære gode rygte og navn til stor forklejning og for nær, hvilken hans beskyldning han ikke kan bevise. derefter blev afsagt, så efterdi erfares at Hans Tiedke af Gud med melankolsk sygdom og hovedskrøbelighed at være besøgt, så fandt dommerne samme beskyldning ikke at komme Søren Christensen til forhindring ej heller Hans Tiedke til skade.

(324)

** Iver Lykke til Havnø havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 4/8 sidst forleden til Hornum herreds ting vidnet har anlangende noget smør, som Christen Byrialsen i Plejlstrup skulle have tilbudt Iver Lykkes fuldmægtig på Restrup. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har vidnet om det, som om aftenen tilforn skulle være sket og findes 8 dages varsel at være givet for samme vidne, da kunne dommerne ikke kende samme vidne nøjagtigt.

(325)

** Knud Gyldenstjerne til Tiim KM befalingsmand på Hald havde hidkaldt sandemænd af Rinds herred hærværk at sværge over Niels Tordsen i Troelstrup, for han har nedbrudt en væg i Peder Nielsens hus sst og fremlagde et tingsvidne af Rinds herreds ting 18/8 dette år, hvori synsmænd afhjemlede deres syn, hvortil Niels Tordsen svarede, at han ikke havde nedbrudt videre, end han havde sted og fæst. dernæst gjorde sandemænd deres ed og svor Niels Tordsen hærværk over.

(326)

** Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs til Isgård havde stævnet Christen Nielsen Degn i Kærende for et register og opskrift, han skal have i rette lagt imod hendes fuldmægtig på Hald herreds ting samt nogen sedler, hvormed han ville sig besmykke for hvis ulovlig skovhugst, som han de 3 sidste år han var hende skovfoged skal have ladet hugge. derefter blev afsagt, så efterdi herredsfogdens dom ikke findes udtrykkeligt forklaret, da bør samme dom at være som den udømt var, og sagen til herredsting igen at komme.

(327)

** Peder Lauridsen Durup borger i Hobro havde stævnet Jørgen Tobberup borger sst, for han har ladet ham fordele til Hobro byting 1/9 dette år for kornskade. derefter blev afsagt, så efterdi ikke i samme delevidne benævnes, hvor meget kornskade Peder Durup skal være fordelt for, da fandt dommerne ham af samme dele kvit at være.

(328)

** Anders Jensen Løvel borger i Hobro havde stævnet Christen Nielsen Skomager sst for et skøde, han skulle have på en kålhave, hans salig far Jens Løvel forrige borgmester sst skulle have tilhørt, dog Christen Nielsen beretter at have købt den af Anders Løvels stedfar salig Christen Jacobsen efter efterskrevne skøde, dateret 12/10 1607. derefter blev afsagt, så efterdi Anders Jensen ikke beviser sig og sine søskende nogen lod i samme kålgård at have, men Christen Jacobsen, som samme ejendom selv har tilhørt at have bortsolgt den, da vidste dommerne ikke imod samme skøde at sige eller magtesløs dømme.

(329)

** Hans Tiedke i Horsens havde stævnet Søren Christensen forrige ridefoged til Bygholm, Else Bangs Otte Wildstocks hustru i Horsens, som er Jørgen Olufsens søster, med flere for vidner, de til Horsens byting 8/7 sidst forleden vidnet har, at de havde hørt om Hans Tiedke, at han skulle have været meget aflægs af melankoli og dårskab, som skulle være sket før hans trolovelse med Jørgen Olufsen rådmand i Ålborg hans datter. derefter blev afsagt, at så vidt førnævnte vidner findes om Hans Tiedkes lejlighed efter sagen rygte og tidende at være vidnet, bør de ikke nogen magt at have.

(332)

** Verner Parsberg til Sandbygård havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 5/9 sidst forleden til Rinds herreds ting vidnet har, at Bertel Nielsen Christen Mortensen Anders Mikkelsen og Jens Jensen i Rind skulle have brugt fiskeri for Verner Parsbergs endels grund. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd findes 15/9 at have vidnet om den gerning, som forgangen år før jul skulle være sket og ikke om nogen enkende vis dag eller tid, og det fiskeri, de er tiltalt for, skulle være brugt for Rinds land, dog førnævnte vidne formelder, at det skulle være sket for Åstrupholm, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom og nøjagtig, at det bør nogen magt at have.

(334)

** Palle Christensen i Hobro havde stævnet Tord Keldsen sst for et voldgiftsvidne, han til Hobro byting forhvervet har og derefter har ladet sig tilskifte en gård og markjord i Hobro mark, uanseet Palle Christensen dertil på sin mors og søsters vegne, som han er værge for, såvel som på sin egen anpart i førnævnte ejendom ikke er stævnet og kaldet til førnævnte vidne. derefter fremlagde Tord Keldsen samme vidne, dateret 2/5 1608 hvori Mette Christensdatter salig Christen Pallesens efterleverske gav hendes sag til minde og ret om den arv og gods, som Tord Keldsen var arveligt tilfaldet efter Christen Pallesen i hus jord og ejendom, og gav hendes sag på hendes bror og værge Jens Bertelsen i Ove og Bertel Jensen hendes brorsøn i Barsbøl, og Tord Keldsen gav sin sag på Anders Poulsen ? i nør Onsild og Christen Lauridsen borgmester i Hobro, og da skiftede de Tord Keldsen en søsterlod til og for den søsterlod, hans hustru Anne Christensdatter kunne tilfalde, skal Tord Keldsen have efterskrevne jord, og alt andet skal følge Mette Christensdatter Palle Christensen og Margrete Christensdatter. derefter blev afsagt, så efterdi Palle Christensen og hans søskende findes at have lod efter deres far i førnævnte ejendom, og ikke samme voldgift samtykket, da kunne dommerne ikke kende samme voldgift så noksom og nøjagtig, at den bør nogen magt at have, men fandt samme afsigelse magtesløs at være.

(336)

** hr Anders Nielsen Munk forrige sognepræst til Elsborg og Højbjerg sogne havde stævnet efterskrevne, for hr Anders og hr Erik Hansen nu præst i Højbjerg 14/7 sidst forleden har indgivet deres sag og trætte på dem at skulle dem imellemsige om hvis iring dem imellem var om hvis gods fæmon og heste, som hr Erik har fanget af hr Anders Nielsens hustru Maren Pedersdatter, imens han var udenlands, og hun af nød og trang havde måttet sælge til hr Erik. derefter blev afsagt, så efterdi voldgiftsmænd har tilsagt hr Anders sit gods at følge efter KM benådningsbrev, dog at skulle igen give hr Erik hvis pending, han hans hustru derfor givet har, og intet er fremlagt, at der skal have været mere gods i boet end førnævnte afsigelse om formelder, da vidste dommerne ikke imod samme voldgiftsmænds afsigelse at sige eller magtesløs dømme.

(340)

** Jørgen Olufsen borger og rådmand i Ålborg med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Hans Tiedke barnfødt i Flensborg, for han til Horsens byting 8/7 sidst forleden har offentligt sigtet og beskyldt ham for dom og ret for en offentlig skælm og en Guds ords foragter, som er hans ære og lempe angældende. derefter fremlagde Jørgen Olufsen tingsvidner af Horsens byting, hvori efterskrevne, der iblandt Simon Tiedke og hans hustru Margrete Bangs vidnede, at de ikke havde fornemmet Hans Tiedke, som tjente Simon Tiedke i Horsens, havde haft nogen mangel eller mistet forstand, førend han kom fra Ålborg og havde drukket fæstensøl med Jørgen Olufsens datter Maren Jørgensdatter. derefter blev fremlagt hr Poul Mikkelsen sognepræst til Nim og Underup sogne og hr Keld Christensen i Horsens klosterkirke deres brev, at Hans Tiedke begærede, at hans fæstemø ikke skulle opholdes eller bedrages af hans vanvittighed. derefter blev afsagt, så efterdi af adskillige vidner og af Hans Tiedke forfares ham af Gud allernådigste med melankolsk sygdom og hovedskrøbelighed at være besøgt, så samme ord af slig tilfald og ubesindighed ham til førnævnte ting at kunne være faldet, da fandt dommerne samme beskyldning ikke at komme Jørgen Olufsen på hans ære gode rygte og navn til nogen forhindring og ikke heller Hans Tiedke til skade.

(343)

** Laurids Jørgensen foged på Palstrup havde stævnet Maren Pedersdatter forrige præstekvinde i Højbjerg, for hun for en stakket tid siden havde beskyldt ham for hendes barnefar, endog hun tilforn i hendes barnefødsel havde beskyldt en anden derfor. sagen blev opsat til i dag 14 dage.

(344)

11/10 1617.

** Verner Rasmussen i Labing ? mølle havde hidkaldt sandemænd af Sabro herred manddød at sværge over Tomas Christensen i Sabro for Tord Sørensen sst, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Sabro herreds ting 25/9 dette år, hvor efterskrevne vidnede, at Tord Sørensen slog efter Tomas Christensen med en kniv, så kom Anne Jensdatter i Sabro og ville være imellem, og han slog hende igennem hånden med kniven ellers havde han dræbt Tomas Christensen, og Tomas Christensen tog et værge og stak til Tord Sørensen, og det var dem vitterligt, at han var nødt til at værge sit liv. dernæst gjorde sandemænd deres ed og svor Tomas Christensen manddød over og til sin fred for Tord Sørensen han ihjelslog.

(345)

** Engelbret Nielsen i Hornborg havde hidkaldt sandemænd af Hatting herred til at udlægge hans bror David Poulsen sst hans bane, som blev dræbt på Bygholms mark. dernæst gjorde sandemænd deres ed og udlagde Peder Rasmussen som tjente Tomas Pedersen i Hjordbjerg at være David Poulsens bane og svor ham manddød over og fra hans fred, eftersom de selv sanden derom har udspurgt.

(346)

** Ulrik Sandberg til Kvelstrup havde stævnet efterskrevne, for de 22/9 sidst forleden til Sønderhald herreds ting har svoret Johanne Rasmusdatter Tuesens i Koed kirkenævn over for trolddomssager og fremlagde tingsvidner af Sønderhald herreds ting 25/1 1613, Torsager birketing 6/9 dette år, Bjørnholms birketing 23/8 dette år, hvori efterskrevne der iblandt Niels Tygesen i Koed og hans hustru Maren Pedersdatter Hans Mikkelsen i Kolind og hans hustru Kirsten Rasmusdatter vidnede om hendes trolddoms bedrifter. derefter blev afsagt, så efterdi bevises Johanne Rasmusdatter Tuesens har lovet folk ondt og det dem på helbred fæmon og kvæg at være vederfaret, og hun af to andre troldkvinder Karen Føvting og Bodil Ibsdatter Hovens at være udlagt, hvorefter hun er rømt, og hendes mand Jens Rasmussen Tuesen har svoret hende ikke at være tilstede og dog er befundet i skjul i halm i mønningen af et hus. samt det af tingsvidner erfares hende et ondt trolddomsrygte at have påhængt, og Rasmus Gregersen har lagt sin hånd på hendes hoved og sigtet hende for en vitterlig troldkvinde, og nævninge derfor har hende kirkenævn oversvoret, da vidste dommerne ikke nogen årsag dem for samme deres ed og tov at kunne fælde.

(353)

** Rasmus Smed i Hørning med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Jens Christensen i Tustrup herredsfoged til Sønderhald herreds ting for et vidne, han 7/7 til samme ting forhvervet har, at Rasmus Smed på deres grandestævne, som holdtes i våbenhuset, havde sagt til Germand Pedersen, tag vare på det skrin, du stjal som en tyv. derefter blev afsagt, så efterdi Rasmus Smed har bekendt at have haft samme ord, da vidste dommerne ikke imod førnævnte vidner at sige, men efterdi Rasmus Smed samme sine ord ikke har bevist, og han derfor er delt blevet, da vidste dommerne ikke ham af samme dele at kvitdømme, førend han retter for sig.

(354)

** Liborius Andersen barnfødt i Ry med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet efterskrevne årådsnævninge, for de til Ry birketing har svoret Peder Bertelsen Johan Markorsen og Niels Jensen i Ry åråd over for Anders Hytters død, som blev dræbt i Ry kirke, og ikke de har gjort deres ed efter loven. derefter blev så forhandlet, at førnævnte herredsnævninge skal samtlige give Liborius Andersen 9 rigsdaler, og dermed afstod Liborius Andersen sin tiltale.

(355)

** Laurids Jørgensen foged på Palstrup med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Maren Pedersdatter forrige præstekvinde i Højbjerg, for hun skal have beskyldt ham for hendes barnefar, skønt hun i hendes barnefødsel skal have beskyldt en anden derfor, hvilket han benægter. derimod havde hr Anders Munk fordum sognepræst til Højbjerg og Elsborg sogne stævnet Laurids Jørgensen for sådan beliggelse og Maren Pedersdatter for at bekende, hvem hendes rette barnefar var til de to børn hun avlede, imedens hr Anders var udenlands. derefter blev afsagt, så efterdi samme beskyldningsvidne ikke nu fremlægges bør det magtesløs at være indtil hvem der har deri at sige stævner på ny.

(356)

** fru Mette Brahe salig Peder Marsvins til ---- med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet en hendes tjenere Niels Ibsen barnfødt i Sjørslev, for han har lokket og beligget en hendes tjenestepiger Kirsten Nielsdatter, som tjente hende for brygger og bagepige på Avnsbjerg og var betroet over hendes øl og brød, hvorfor Niels Ibsen burde at stande til rette efter gårdsretten. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises Niels Ibsen og Kirsten Nielsdatter at have tjent i gårde sammen, da slig beliggelse sket er, da vidste dommerne ikke at kunne tilfinde Niels Ibsen at straffes og stande til rette efter gårdsretten.

(358)

** Søren Jensen borger i Århus havde stævnet Hans Deuster skriver på Århusgård og Peder Gregersen i Stadsegård for et stuebrev, de til Hans Grønbæk borgmester i Århus udgivet har 19/8 sidst forleden anlangende nogen uenighed, som sig skal have tildraget imellem Hans Grønbæk og Søren Jensen på Århus rådhus, hvorefter Søren Jensen skal være tildømt at være i KM nåde og unåde. sagen blev opsat til i dag 6 uger.

(360)

25/10 1617.

** Christen Ibsen borger i Århus havde stævnet Peder Steen byfoged sst for en dom, han til Århus byting dømt har og tildømt Christen Ibsen at gøre KM regnskab for hvis gods, som fandtes efter afgangne hr Hans Albretsen, uanseet der ikke fandtes gods over gælden. efter skudsmål blev samme sag opsat til i dag 6 uger.

(361)

** Christen Ibsen borger i Århus havde stævnet Peder Steen byfoged i Århus for en dom, han til Århus byting 22/10 sidst forleden dømt har og har tildømt Christen Ibsen at stande til rette, for han ikke har ført en regnskabsbog og tiendebog tilstede under forsegling, som skulle findes efter afgangne hr Hans Albretsen. efter skudsmål blev samme sag opsat til i dag 6 uger.

(362)

** Villum Worm borger og rådmand i Århus på sine egne og på Søren Jensen rådmand sst hans vegne havde stævnet hr Niels Sørensen præst i Rønde med flere for et vidne, de til Torsager birketing 11/10 sidst forleden med Niels Pallesen i Herst vidnet har anlangende Bodil Ibsdatter Hovens bekendelse, som hun på Maren Justdatter i Århus 17/8 og 24/8 sidst forleden bekendt har, hvilket vidne de mener er vidnet imod andre vidner og kundskab. efter skudsmål blev samme dag opsat til i dag 14 dage.

** Jørgen Skeel til Sostrup høvedsmand på Kalø havde stævnet Peder Rasmussen, som boede i Grøttrup, for kirkenævn ham skal være oversvoret for spøgeri og trolddom, han skal have været i råd og gerning med hans hustru Bodil Ibsdatter Hovens at gøre, og han er rømt af sognet, straks efter hans hustru blev pågrebet og anholdt for trolddom. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Rasmussen to gange tilforn findes hidstævnet og ikke er mødt til gensvar men sig nu som tilforn fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme nævningsed ved fuldmagt at være.

(364)

** Christian Holck til Søbo KM befalingsmand på Silkeborg havde stævnet Christen Pedersen i Grønbæk, for han for lang tid siden til Tvilum birketing er vold oversvoret 40 marks sag at være, og ikke han inden 6 ugers dag derefter har bødet sat eller borgen sat. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Pedersen to gange tilforn findes hidstævnet og ikke er mødt til gensvar men sig nu så vel som tilforn fra rettergang undholder, da vidste dommerne ikke andet derom at sige end recessen deri at følge, og Christen Pedersen at fare som andre fredløse mænd.

(365)

** Bertel Sørensen i Kirial havde stævnet efterskrevne, for de til Nørherreds ting 7/8 har hans hustru Mette Mikkelsdatter trolddomssager oversvoret imod adskillige sognevidner og præsten hr Peder Nielsen i Enslev hans kundskab, som har givet hende et godt rygte og navn, hvilket de ikke har anseet, men efter en troldkvindes bekendelse om hende og hendes datter Mette Sørensdatter har hende kirkenævn oversvoret. derefter blev afsagt, så efterdi recessen medfører intet udedisk menneske står til troende, og Karen Føvting at have været en misdæder og for trolddom standet sin ret og intet bevis fremlægges Mette Mikkelsdatter at have lovet noget menneske ondt, som er ham vederfaret, og ingen er fremkommet hende for trolddom at sigte, men i rette lægges adskillige sognevidner og kundskab hun sig ærligt og vel at have skikket og forholdt, da kunne dommerne ikke kende bemeldte troldkvindes bekendelse eller nævningsed så noksom og nøjagtig, at det må komme Mette Mikkelsdatter til nogen forhindring, førend anderledes bevises kan.

(368)

** fru Kirsten Juul salig Henrik Sandbergs til Kærsholm havde stævnet efterskrevne synsmænd for et syn, de til Middelsom herreds ting 11/9 sidst forleden skal have afhjemlet på hvis, der var hugget i hendes skov, og ligeledes havde stævnet Jens Christensen i Bjerring for han har ladet fordele Søren Jørgensen for en løgner. derefter blev afsagt, så efterdi intet bevis fremlægges imod førnævnte synsvidne, og ikke heller bevises af Jens Christensen nogen til upligt i førnævnte skov at have ladet hugge, da vidste dommerne ikke imod samme synsvidne at sige eller magtesløs dømme, og efterdi Søren Jørgensen for tingsdom har tilsagt Jens Christensen, at han har hugget 7 ege hallind og grønne i førnævnte stykke skov, og ikke han slige hans ord har bevist, men derfor er delt blevet, da vidste dommerne ikke ham af samme dele at kvitdømme, førend han retter for sig.

(370)

** Oluf Lauridsen borger i Århus havde stævnet Jens Christensen borger sst, for han til Århus byting 8/8 har ladet ham fordele med urette. derefter blev afsagt, så efterdi intet bevis fremlægges Oluf Lauridsen bemeldte pending, delebrevet pålyder, at være Jens Christensen skyldig, og han dog derfor er delt blevet, da fandt dommerne ham af den dele kvit at være.

(371)

** Peder Tomasen borger i Horsens havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Horsens byting 12/8 sidst forleden vidnet har, at Peder Tomasens hustru Kirsten Tomasdatter skulle have kaldt Henrik Hansens hustru Karen Jørgensdatter en lysetyv lagentyv og knivtyv, og ikke i deres vidne har vidnet, at Karen Jørgensdatter råbte først ud af hende vindue og kaldte Kirsten Tomasdatter en kagstrøgen hore og en tyv, og bad djævlen skulle fare i hende. derefter blev afsagt, så efterdi bevises Henrik Smed at have været delt, da han forhvervede samme vidne og i så måde umyndig, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom og nøjagtigt, at det bør nogen magt at have.

(373)

8/11 1617.

** Villum Worm borger og rådmand i Århus på sine egne og på Søren Jensen rådmand sst hans vegne med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet mester Henrik Christensen i Tirstrup hr Gregers Hansen i Feldballe Niels Pallesen i Herst Niels Mikkelsen i Hørret med flere for et stuebrev, de har forseglet og underskrevet på en bekendelse, som Bodil Ibsdatter Hovens, som på Kalø for trolddomssag er anholdt, skulle have gjort på samme slot 3/9 sidst forleden anlangende en bekendelse, som hun tilforn 24/8 i dannemænds overværelse gjort har, som hun nogen tid derefter i Hans Grønbæks og hans medfølgeres overværelse skal have benægtet, uanseet det ikke kan bevises, at enten Villum Worm eller Søren Jensen, som den sag fornemmelig var anrørende, måtte tilstedes at være hos samme hendes bekendelse på Kalø, og formener Villum Worm og Søren Jensen skal være angivet, at de i et kammer på Kalø skal have nødet og tiltvunget Bodil Iversdatter til at udlægge Maren Justdatter Hans Grønbæks hustru i Århus for trolddomssag. så mødte Laurids Jepsen i Resendal på Hans Hansen Grønbæks vegne og fremlagde et forseglet brev lydende, at 3/9 1617 har Bodil Ibsdatter Hovens, som er anholdt på Kalø for trolddom, godvilligt og uden al trussel eller pine bekendt, at hendes forrige bekendelse var gjort i hendes store pine, som bøddelen havde plaget hende med, og da hun havde udlagt efterskrevne kvinder, da sagde Villum Worm, det var ikke de kvinder, hun havde opregnet, men det var Hans Grønbæks hustru i Århus, thi deres hu hængte på hende, da spurgte Bodil Ibsdatter hvad hun hed, dertil svarede Villum Worm Maren Justdatter, så formedelst den store pine bekendte hun hvis, hende af Villum Worm og Søren Jensen Frost blev ombedt. så kom tilstede to dannekvinder som var Jørgen Knudsens hustru i Århus Mette Pedersdatter og Jens Christensens hustru sst Karen Hansdatter, og hun blev tilspurgt hvilken af dem var Maren Justdatter, og så pegede hun på Karen Hansdatter og sagde det var Maren Justdatter. ligeledes bekendte hun, at sidste gang hun blev pint, da lovede Villum Worm og Søren Jensen hende, at dersom hun ville blive ved de ord om Maren Justdatter, da skulle de skaffe det så, at hun skulle komme til et sværd. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder, intet udedisk menneske står til troende, og efterdi Bodil Ibsdatter har været en misdæder, som for trolddom og sin misgerning har standet sin ret, da kunne dommerne ikke kende samme kundskab og vidne, der efter hendes ord vidnet er så noksom og nøjagtig, at de må komme Villum Worm og Søren Frost til hinder eller skade i nogen måde.

(377)

** Villum Worm borger og rådmand i Århus på sine egne og på Søren Jensen Frost rådmand sst hans vegne med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet hr Niels Sørensen Ramten præst i Rønde Laurids Madsen på Kalø Henrik Smed Peder Frandsen og Tord Skrædder tjenende på Kalø for vidner, de til Torsager birketing med Niels Pallesen i Herst vidnet har anlangende Bodil Ibsdatter Hovens bekendelse, som hun på Maren Justdatter i Århus 17/8 og 24/8 sidst forleden bekendt har, og mener samme deres vidne ikke så lovligt og ret at være vidnet, at de bør at komme dem til hinder eller skade. derefter blev i rette lagt et tingsvidne af Torsager birketing 11/10 hvor Niels Pallesen på Hans Grønbæks vegne fremlagde efterskrevne brev af 17/4 1617, da den troldkvinde Bodil Hovens blev berettet og til døden berådt, da har hun intet bekendt om Maren Justdatter Hans Grønbæks i Århus, og 24/4 er Villum Worm og Søren Frost kommet til Kalø og ladet hende opskaffe fra fængslet og i kapellet, hvor hun upint er overhørt, og da har hun intet bekendt om Maren Justdatter, og straks efter blev hun i et kammer af bøddelen pint, indtil hun nævnte Maren Justdatters navn, hvorefter hun blev ledt i kapellet, og da bekendte hun efter Villum Worms og Søren Frosts vilje og begæring, dateret Århus 13/9 1617 Niels Sørensen Ramten. derefter vidnede Henrik Smed med flere, at de havde hørt og seet, at Bodil Hovens blev pint i Villum Worms og Søren Frosts nærværelse, og Søren Frost tilspurgte hende, hvem der havde forgjort Peder Skriver i Århus, og da hun svarede at det var ikke Maren Grønbæks, da lo de af hende og bad bøddelen skrue hårdere til, for nu var hun på ret vej, og da skreg hun og bad dem for Guds skyld, at de ville løse hende, så ville hun sige, hvad de ville have. derefter blev afsagt, så efterdi hr Niels Sørensen Ramten har tilstået med oprakte fingre og højeste helgens ed, at han ikke har hørt, at Villum Worm eller Søren Frost skulle have begæret af førnævnte misdæder Bodil Hovens, at hun skulle udlægge Maren Justdatter eller hendes navn af dem at være nævnt, hans vidne dog medfører hendes bekendelse at være sket efter Villum Worms og Søren Frosts begæring og vilje, da kunne dommerne ikke kende det hans vidne så nøjagtigt, at det bør nogen magt at have, og efterdi Peder Frandsens og hans medbrødre deres vidne sig hentyder på bemeldte misdæder hendes bekendelse, som efter recessen ikke bør at agtes nogen til skade, så vel som også på Villum Worms ord han skulle have haft med bemeldte misdæder, som han ikke vil være gestendig, men med højeste ed benægter, da kunne dommerne ikke kende deres vidne så nøjagtigt, at det bør at komme dem til hinder eller skade, og hvad Villum Worms benægtelse sig belanger, den vidste dommerne ikke at imodsige eller magtesløs dømme.

(382)

** Hans Hansen Grønbæk borgmester i Århus havde stævnet hr Hans Poulsen i Torsager hr Niels Sørensen Ramten i Rønde slotsprædikant på Kalø Simon Degn i Torsager med flere for efterskrevne hjemmegjorte stuebrev og bænkebrev, de til Villum Worm og Søren Jensen Frost i Århus 20/9 sidst forleden udgivet har anlangende hvis sig har tildraget på Kalø 24/8 sidst forleden, da den troldkvinde Bodil Hovens blev forhørt. derefter blev afsagt, så efterdi hr Hans Poulsen med flere deres vidne formelder, at Villum Worm og Søren Frost ikke skulle have begæret af førnævnte misdæder, at hun noget om Maren Justdatter skulle bekende og ikke lokket hende til nogen bekendelse at gøre, men efter udlæggelsen skulle have begæret at Maren Justdatters navn måtte udslettes, da vidste dommerne ikke imod samme vidne at sige eller magtesløs dømme, og endog hr Niels Sørensen her for retten fast vidner både til og fra, men da det med hans underskrevne brev bestyrkes, da vidste dommerne ikke noget derimod at sige, og efterdi recessen formelder, at intet udedisk menneske står til troende, da kunne de ikke kende Bodil Hovens bekendelse så noksom, at den må komme Maren Justdatter på hendes ære, gode navn og rygte til hinder eller skade.

(387)

** Christen Nielsen Swertfeger i Viborg med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Søren Christensen i Skamris, for han til Rind herreds ting har ladet hans bror Laurids Nielsen fordele for en lue og livstykke af vadmel og 4 alen lærred med mere, han skulle have bekommet, uanseet Laurids Nielsen har været i hans tjeneste. derefter blev afsagt, så efterdi varselsmændene for førnævnte dele ikke har navngivet, hvor de gjorde Laurids Nielsen varsel, og Søren Christensen selv bekender sig at være ham hans løn skyldig, og Christen Nielsen tilbyder, at når lønnen hans bror betales, skal bemeldte klæder og sko igen Søren Christensen tilstilles, og det befindes Laurids Nielsen at være et umyndigt barn på 10 år og dog for samme gods, som han i sin løn skal have oppebåret, er delt blevet, da fandt dommerne ham af disse deler kvit at være.

(388)

22/11 1617.

** Eske Bille til Ellinge KM befalingsmand på Mariager kloster havde stævnet efterskrevne, for de til Visborg birketing 5/11 sidst forleden har svoret Anne Nielsdatter, som kaldes Gammelmor, barnfødt i Bigum et fuldt kirkenævn over for trolddomssager, og fremlagde tingsvidner af Visborg birketing og Mariager byting, hvori efterskrevne vidnede om hendes trolddom, og hun selv bekendte, hvad hun havde bedrevet med Jens Christensens kvinde i Ajstrup Johanne Andersdatter Anders Jørgensens kvinde Maren Christensdatter og Jens Baks kvinde Maren Jensdatter sst. derefter blev afsagt, så efterdi Anne Nielsdatter selv har bekendt at have begået og med været at udrette adskillige trolddoms kunster, og hendes bekendelse befæstes med en anden troldkvinde Maren Jensdatters udlæggelse, og intet vidnesbyrd hun fremlægger sig ærligt kristeligt og vel at have skikket, men nævninge har hende efter samme hendes egne bekendelse kirkenævn oversvoret, da vidste dommerne ikke nogen årsag dem for samme deres ed og tov at kunne fælde.

(395)

** Knud Gyldenstjerne til Ågård havde stævnet Ernst Normand til Tribbevitz for nogen deler for kongeskat, han har forhvervet over hans vidnesbyrd, som han til dette landsting har ladet indkalde, hvormed Ernst Normand vil forspilde Knud Gyldenstjerne hvis vidner, han til Bjerre herreds ting har forhvervet. så mødte Ernst Normand og berettede sig ingen delebreve at have over Knud Gyldenstjernes tjenere for kongeskat, hvorefter blev afsagt, at så bør de ikke at komme dem til nogen forhindring.

** Knud Gyldenstjerne til Ågård og Axel Arenfeldt til Lysholt havde stævnet Morten Sørensen i Nøttrup herredsfoged i Bjerre herred for en dom, han til samme ting 25/10 sidst forleden dømt har, hvori han har tildømt deres tjenere i Bjerre uret at have gjort og burde derfor at stande til rette. derefter blev afsagt, så efterdi Bertel Mouridsen og Oluf Nielsen har ompløjet Mogens Olufsens pløjning og gødning og i så måde spildt hans arbejde, dog loven medfører, ingen at tage sig til rette men dele sig til rette, og de derfor for herredsfogden har været indstævnet og ingen er mødt, som dem samme gerning vil hjemle, og fogden derfor har tildømt dem uret at have gjort og burde derfor stande til rette, da vidste dommerne ikke imod samme herredsfogeds dom at sige eller magtesløs dømme.

(398)

** Knud Gyldenstjerne til Ågård befalingsmand på Vestervig kloster havde stævnet Morten Sørensen i Nøttrup herredsfoged i Bjerre herred for et syn og vidne, han til samme ting 9/11 sidst forleden har udstedt noget Knud Gyldenstjernes ejendom anrørende, som efter købebrev skulle ligge til den gård hans tjener Mogens Olufsen iboer, uanseet Knud Gyldenstjerne skriftligt har forbudt ham noget syn at udstede. efter mange ord dem imellem blev det så forhandlet, at Knud Gyldenstjerne på dommernes og andre gode mænds forbøns skyld afstod hvis sag og tiltale, han kunne have til førnævnte herredsfoged og skriver, og for retten bevilgede han og Ernst Normand en granskning på to gode mænd at komme på Bjerre mark og der forfare og granske, om forbemeldte ejendom efter købebrevs indhold bør at følge Knud Gyldenstjerne eller Ernst Normand og Axel Arenfeldt.

(401)

** Hans Lykke til Krabbesholm havde stævner Hans Volbertsen byfoged i Horsens, for han skal have gjort udlæg hos Maren Oluf Bondes sst for 40 enkende rigsdaler, hendes afgangne husbond var ham pligtig. derefter blev afsagt, så efterdi Maren Olufs findes aleneste for 40 daler at være delt blevet, og der findes udlæg for dem, og ikke nogen skadegæld eller omkostning at være æsket, og fogden derfor aleneste har undt vurdering og udlæg for hovedsum og rente, da kunne dommerne ikke kende hans ulempe deri at være.

(402)

** Knud Gyldenstjerne til Tiim med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Anders Jensen byfoged i Hobro for en dom, han til Hobro byting 27/11 1615 dømt har imellem Niels Lauridsen skriver på Hald på hr Christen Lambertsen kapellan i Hobro hans vegne på den ene og Christen Lauridsen borgmester sst på den anden side, anlangende Christen Lauridsen skal have ladet hr Christen Lambertsen indsætte i byens fængsel et par timer, indtil han satte sin datter og svoger Mikkel Kirketorp borgen, at de skulle være ubevaret, og ikke byfogden har kunnet kende Christen Lauridsen og Peder Christensen uret eller mod vidner og stadsretten at have gjort. da efter dommernes begæring afstod Knud Gyldenstjerne hans tiltale til Anders Jensen, men efterdi hans første dom tilforn har været hidstævnet, og ikke videre dommerne den har kunnet følge efter de årsager, bemeldte landstingsdom bemelder, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end Anders Jensen har sig deri forseet og bør derfor igen at give Knud Gyldenstjerne hvis billig kost og tæring, han derfor han ladet gøre og anvendt.

(404)

** Johan Ertmand borger i Ålborg havde stævnet Knud Christensen Guldsmed for et vidne, han til Nibe birketing 30/11 1616 forhvervet har anlangende, at Niels Jensen Suodi deri har vidnet, at Knud Christensen skulle have givet Johan Ertmand nogen pending på Maren Steffensdatters vegne i Nibe. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Jensens vidne er ikke uden een persons kundskab, som regnes for intet vidne og tilmed ikke vidner om nogen enkend dag eller om hvor mange penge, Johan Ertmand skulle være leveret, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom og nøjagtigt, at det bør nogen magt at have.

(406)

** Christen Christensen Degn i Hobro havde stævnet Daniel Sørensen Skomagersvend, barnfødt sst, for han har gjort ham en stor skade i hans arm, hvorfor han til bytinget er vold oversvoret. derefter blev afsagt, så efterdi bevises Daniel Sørensen til Hobro byting er vold oversvoret, som findes 40 marks sag at være og ikke inden 6 ugers dag har bødet borgen sat eller sandemandseden rykket, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end recessen deri at følge og Daniel Sørensen at fare som andre fredløse mænd.

(407)

** Stygge Høg til Vang havde stævnet gammel Jens Elbæk i Hvanstrup og hans søn Niels Jensen sst for et løgnagtigt skudsmål, de til Gislum herreds ting 2/8 sidst forleden har ladet gøre, hvorfor de bør straffes på deres fingre efter recessen. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Elbæk og hans søn Niels Jensen findes to gange hidstævnet og ikke er mødt til gensvar, så to domme er udganget, dem at være og blive de folk, som ikke bør at stå i lov eller tov med ærlige folk, da fandt dommerne gammel Jens Elbæk og Niels Jensen at stande efter førnævnte mandat til rette.

(409)


6/12 1617.

** Laurids Pedersen i Gødvad havde hidkaldt sandemænd af Hids herred til at udlede hans søn Jørgen Lauridsen i Gødvad hans bane, som Anne Kirsten Nielsdatter Lindgårds datter skal have skudt i en kedel og ihjelbrændt og fremlagde for sandemænd et tingsvidne af Hids herreds ting 11/11 dette år, hvori Peder Lauridsen i Gødvad og hans hustru Mette Christensdatter vidnede, at da de to børn legede på gulvet i deres sals da skød Anne Mogensdatter, som moderen sagde var et slegfredsbarn på 4 år, Jørgen Lauridsen baglæns i en kedel med pølser og såd, som stod på ilden. dernæst gjorde sandemænd deres ed og udlagde Anne Mogensdatter at være Jørgen Lauridsens bane og svor hende til sin fred, efterdi de begge var to små og umyndige børn.

(410)

** Anders Olufsen Riber i Århus havde stævnet Jacob Abel borger sst for et håndskrift og et halvt hundrede daler og sin regnskabsbog, han Jacob Abel med tilfredsstillet har, på Christen Ibsens vegne borger i Århus 191 rigsdaler, som han havde været Christen Ibsen skyldig, og Christen Ibsen med sit sendebrev har befalet Anders Olufsen den gæld at betale Jacob Abel, og dog er han af Christen Ibsen for samme pending nogle måneder derefter lovforvundet. da efterdi de gode mænd landsdommere ikke var tilstede blev samme sag opsat til i dag 14 dage.

(411)

20/12 1617.

** Jørgen Skeel høvedsmand på Kalø med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne nævninge i Voldby sogn, for de 14/8 sidst forleden har svoret Kirsten Andersdatter Hvids i Torsø et fuldt kirkenævn over for trolddoms kunster, hun skal have begået, hvorfor hun er bortrømt. sammeledes havde han stævnet Kirsten Andersdatter Hvids og hendes lovværge Peder Hvid. derefter blev afsagt, så efterdi Kirsten Andersdatter findes to gange tilforn hidstævnet og ikke er mødt men sig nu så vel som tilforn fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme nævningsed ved sin fuldmagt at være.

(412)

** Christen Kjønsen byfoged i Ebeltoft på KM vegne havde stævnet nævninge i Ebeltoft, for de har Gertrud Christensdatter, som kaldes Ringlefyr, kirkenævn oversvoret for trolddoms kunster, hun er udlagt og sigtet for af 6 troldkvinder, og hun og hendes husbond Niels Lauridsen Hede er tilbudt sig for slige trolddoms beskyldninger at befri, hvilket ikke er sket. ligeledes havde de stævnet efterskrevne vidner der iblandt Jens Sørensen i Stabrand og hans hustru Anne Andersdatter, som vidnede om hendes spøgeri og trolddom. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Sørensen og hans medbrødres vidne aleneste findes at være vidnet om rygte og tidende, og Jens Jørgensen i Stabrand og hans hustrus kundskab ikke med nogen nøjagtigt vidnesbyrd bestyrkes, at Gertrud Christensdatter skulle have lovet dem ondt og dem derefter vederfaret, og efterdi recessen medfører, intet udedisk menneske står til troende, og befindes at Karen Føvting Bodil Hovens og Johanne Tuesens at have været misdædere, som for sine misgerninger har stået deres ret, da fandt dommerne samme vidner bekendelser og nævningsed ikke at komme Gertrud Christensdatter på liv gods eller pending til hinder eller skade i nogen måde, førend anderledes bevises kan.

(416)

** Niels Lauridsen borger i Ebeltoft med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Jens Andersen Molbo og hans mor Maren Andersdatter for et vidne, de 20/10 næst forgangen til Ebeltoft byting vidnet har, at siden de var kommet i trætte med Niels Lauridsens hustru Gertrud Christensdatter sst, og hun havde lovet dem ondt, da havde de aldrig havde haft lykke til land eller vand, men stedse påført den ene ulidelige skade efter den anden. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Molbos og hans mors vidne ikke med nøjagtige vidnesbyrd bestyrkes, Gertrud Christensdatter at have lovet dem ondt og det dem at være vederfaret eller været skyldig i deres skade og ulykke, da kunne dommerne ikke kende førnævnte vidne, som Jens Molbo og hans mor i deres egen sag har vidnet og ikke med andre uvildige vidnesbyrd befæstes, så noksom at det bør at komme Gertrud Christensdatter til nogen forhindring.

(418)

** Søren Jensen borger i Århus havde stævnet Peder Steen byfoged sst for en dom, han til Århus byting 2/10 sidst forleden dømt har imellem Søren Jensen og Hans Grønbæk borgmester i Århus anlangende nogen tiltale, som Søren Jensen har ladet Hans Grønbæk indstævne for nogen ærerørige skændsord, han Søren Jensen skal have tilsagt, som han bør bevise eller lide tiltale. efter skudsmål blev samme sag opsat til næste landsting efter snapslandsting.

** Christen Knudsen borger i Grenå på sine egne og på Niels Christensen borger sst hans vegne med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Hans Jensen i Ålsrode og Christen Pedersen borger i Århus for tiltale og dele, de over Christen Knudsen forhvervet har for kost og tæring, som de på Johan Thorlippe til Hamborg og Herkules Overbjerg i Kalundborgs vegne skulle have gjort imod Christen Knudsen og hans medarvinger efter salig Rasmus Andersen, født i Ebeltoft, om gæld. derefter blev afsagt, så efterdi bemeldte register og opskrift på samme omkostning, efter hvilke førnævnte dele drevet er, ikke også er stævnet og kaldet, da vidste dommerne ikke på førnævnte dele at dømme før foromrørte opskrift og register lovligt stævnes og kaldes.

(419)

** Christen Knudsen borger i Grenå havde stævnet Rasmus Pedersen i Mårup herredsfoged i Sønderherred for en endelig dom, han imellem Christen Knudsen på hr Morten Jensen i Hellested i Sjælland hans vegne og Peder Jørgensen borger i Århus og desligeste Jens Mortensen i Homå til Sønderherreds ting 29/3 1614 dømt har anlangende en bondegård, Jens Mortensen iboer, hvori besluttes at efterdi en part i samme bondegård var indkøbt for hr Morten Jensen hans mor Anne Christensdatters pending og gods så vel som for Søren Skrivers pending og gods, og Peder Jørgensen og hans medarvinger efter en landstingsdom var tildømt igen i boet efter loven at indføre hvis, de efter Søren Jørgensen delt, skiftet og bekommet har, da vidste fogden ikke at kunne fradømme hr Morten Jensen sin anpart i førnævnte bondegård. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Jørgensen og Jens Mortensen to gange tilforn er hidstævnet og ikke er mødt til gensvar men dem nu så vel som tilforn fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme herredstingsdom ved fuld magt at være.

 (1)

17/1 1618.

** Poul Pedersen i Hylke havde hidkaldt sandemænd af Vor herred manddød at sværge over Rasmus Jensen soldat i Båstrup, for hans søn Jens Poulsen han ihjelslog og først fremlagde for sandemænd et tingsvidne af Vor herreds ting 3/12 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at da de var til barsel til Peder Lauridsens i Båstrup, da kom Rasmus Jensen soldat og Jens Poulsen i trætte sammen om et stob øl at uddrikke, da kastede Rasmus Jensen til Jens Poulsen med en kniv og ramte ham i hans hat, og derefter kom han med anden kniv og slog Jens Poulsen i hans bryst. dernæst gjorde sandemænd deres ed og svor Rasmus Jensen soldat manddød over og fra hans fred for Jens Poulsen, han ihjelslog.

** Iver Juul til Villestrup KM befalingsmand på Bøvling havde stævnet Bendt Hansen og Poul Nielsen borgere og rådmænd i Randers for hvis skøde, som de til Randers byting af Jens Hansen Bay borger og indvåner sst forhvervet har på Jens Bays gård i Randers, som Iver Juul formener imod loven forhvervet er og ikke at komme ham på hvis gæld, Jens Bay ham skyldig er, til hinder eller afbræk. derefter blev afsagt, så efterdi befindes Jens Hansen Bay at være fordelt, da han samme kontrakt og skøde til hans hustrufar Bendt Hansen indrømmet og gjort har, da kunne dommerne ikke kende samme kontrakt og skøde så lovlig og noksom, at de bør nogen magt at have eller komme Iver Juul til nogen forhindring.

(5)

** Søren Jensen Frost borger og rådmand i Århus på sine egne og på Villum Worm rådmand sst hans vegne med en opsættelse af landstinget 22/12 sidst forleden havde stævnet Hans Grønbæk borgmester i Århus for et vidne og benægtelse, han har forhvervet til øster Lisbjerg herreds ting 22/10 sidst forleden, som en misdæder Bodil Hovens skulle have bekendt, før hun for trolddom er blevet brændt, hvilket vidne og bekendelse, han formener er imod recessen. nu mødte Hans Grønbæk med samme tingsvidne, hvori Bodil Ibsdatter Hovens vidnede, at hun på Kalø havde gjort som Villum Worm og Søren Frost har hende dertil ladet tvinge og pine, og Villum Worm sagde til hende, da han lod hende pine, min hu hænger på Maren Justdatter Hans Grønbæks i Århus, og så gjorde hun deres begæring, for hun var ræd for mere pine. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder intet udedisk menneske står til troende, og efterdi Bodil Hovens har været en misdæder, som for sin misgerning samme dag, hun bemeldte ord haft har, har standet sin ret, da kunne dommerne ikke kende førnævnte vidne, som efter hendes ord udganget er, så noksom og nøjagtigt at det må komme Villum Worm og Søren Frost til hinder eller skade.

(7)

** Niels Jørgensen Møller i Bygholms mølle Anders Jensen Købmand borger i Horsens og Villads Keldsen sst havde stævnet Mogens Axelsen i Svenstrup og Jens Lauridsen i Rind for en dom, de til landstinget 22/12 sidst forleden har forhvervet over en bytingsdom 13/8 1616 til Horsens byting anlangende nogle Horsens borgere over Mogens Axelsen og Jens Lauridsen, afgangne Christen Riises arvinger, til Horsens byting forhvervet har, at de burde at betale salig Christen Riises gæld. derefter blev afsagt, så efterdi samme bytingsdom ikke en endelig, fandt dommerne den at være som udømt var.

(8)

** Falk Lykke til Skovgård KM befalingsmand på Christianopel havde stævnet efterskrevne, som mindes op til 40 år, for et vidne de 23/10 sidst forleden til Nørherreds ting vidnet har anlangende et skovskifte, som skulle ligge til Ulstrup by, men som Falk Lykke mener skal være Jørgen Skeels ejendom. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd udtrykkeligt har vidnet, at samme skov og ejendom at have ligget til Ulstrup by, og intet vidnesbyrd derimod fremlægges, da vidste dommerne ikke imod samme vidner og dom at sige eller magtesløs dømme.

(12)

** Terkild Sørensen barnfødt i Askov havde stævnet Steffen Nielsen borger i Horsens, for han 23/7 1616 til Horsens byting en uendelig dom har forhvervet anlangende Terkild Sørensens bror Lave Sørensens gods, breve og regnskab skal være Steffen Nielsen alene tildømt af den årsag, Lave Sørensen i nogen år har været med skib hensejlet og ikke igen kommet, uanseet Steffen Nielsen ikke kan bevise, at Lave Sørensen ved døden skal være afgået eller være ham noget skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi samme bytingsdom ikke er endelig, men formelder indtil hvem, der har deri at sige, stævner på ny, da dersom Terkild Sørensen påskader samme dom indstævner sig igen den for byfogden.

(13)

** Christen Andersen i Barmer havde stævnet Laurids Madsen sst for nogen ord, han Christen Andersen tilsagt har, som er hans ære gode rygte og navn for nær, idet han kaldte ham for en tyv, hvorfor fogden havde dømt ham til at bevise det eller derfor at stande til rette. derefter blev afsagt, så efterdi Laurids Madsen to gange tilforn er hidstævnet og ikke er mødt men sig nu som tilforn fra rettergang undholder, da fandt dommerne bemeldte herredstingsdom ved magt at være.

(14)

** Anders Rasmussen borger i Horsens havde stævnet Steffen Nielsen borger og rådmand sst for et delevidne, han over ham til Horsens byting forhvervet har efter en håndskrifts lydelse. derefter blev afsagt, så efterdi samme delebrev ikke findes årligt til tinge at være læst og forkyndt, da fandt dommerne førnævnte delebrev ingen magt at have.

(15)

** Christen Jensen Smed i Nørholm havde stævnet Jens Gundesen Smed sst, for han til Nørholm birketing har ladet ham fordele for nogen gæld, han skulle være ham skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Smed højligt benægter sig ikke førnævnte pending at være Jens Gundesen pligtig, og intet bevis på samme pending fremlægges, og Christen Smed dog derfor er delt blevet, da fandt dommerne ham af den dele kvit at være.

(16)

** Jørgen Andersen borger i Århus havde stævnet Peder Knudsen i Bredstrup, for han 5/12 1616 er vold oversvoret til Århus byting. derefter blev afsagt, så efterdi nu bevises Peder Knudsen at være vold oversvoret, for han i arrest er draget af byen, og ikke han derfor har bødet eller borgen sat, da vidste dommerne ikke andet derom at sige end recessen deri at følge, og Peder Knudsen at fare som andre fredløse mænd.

(17)

** Anders Pedersen i Gravballe på hans hustru Margrete Hansdatters vegne sst havde stævnet Jørgen Mader i Århus for en kvittants og håndskrift, som salig Henrik Lønborg skulle have givet ham på nogen gæld, dateret 28/7 1613. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte kvittants nu fremlægges findes underskrevet med Henrik Lønborgs hånd, og Anders Pedersen vedgår, det er Henrik Lønborgs underskrift, da vidste dommerne ikke imod samme kvittants at sige eller magtesløs dømme.

(18)

31/1 1618.

** Knud Gyldenstjerne til Tiimgård KM befalingsmand på Hald med en opsættelse af landstinget 30/12 sidst forleden havde stævnet 24 synsmænd for et syn, de har hjemlet og afsagt til Vrads herreds ting 29/10 sidst forleden på hvis, som var slået i Skærbæks mølledams eng. derefter blev afsagt, så efterdi nu fremlægges 24 synsmænds hjemmel, og den ikke er stævnet og kaldet, da vidste dommerne ikke i samme sag at dømme, før de 24 synsmænds hjemmel og vidne lovligt stævnes.

(20)

** Søren Jensen Frost borger og rådmand i Århus havde stævnet Peder Steen byfoged sst for en dom, han til Århus byting 2/10 sidst forleden dømt har imellem Søren Frost og Hans Grønbæk borgmester sst anlangende nogen tiltale, som Søren Frost har til Hans Grønbæk, for han skulle have kaldt ham en hundsfot, men han havde sagt, at han skulle blæse ad en hundsfot. derefter blev afsagt, så efterdi samme bytingsdom ikke er endelig, bør den at være, som den udømt var, og sagen til byting igen at komme.

(21)

** Jørgen Kås til Gelskov befalingsmand på Århusgård havde stævnet Peder Steen byfoged i Århus for en dom, han til Århus byting 11/12 sidst forleden imellem Jørgen Kås på KM vegne og Hans Grønbæk borgmester sst dømt har anlangende nogen ord, som Hans Grønbæk skal have Søren Frost rådmand sst på Århus rådstue tilsagt, hvilken dom han ikke formener ret at være. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte dom sig refererer på bemeldte første bytings uendelige dom, som her i dag er underkendt, da fandt dommerne denne dom, som efter den første uendelige dom er dømt, ingen magt at have.

** Christen Ibsen borger i Århus med en opsættelse af landstinget 20/12 sidst forleden havde stævnet Peder Steen byfoged sst, for han 20/8 sidst forleden til Århus byting har stedt Anders Olufsen borger sst hans ord beskrevet anlangende to boder i Århus, som mester Niels Spentrup sognepræst i Århus ville forhverve dom på, om de ikke burde ham at efterfølge for ejendom, og ikke Peder Steen har villet anse, at Anders Olufsen var delt af Christen Ibsen og var dømt i samme dele ved landstinget, og han dermed har dømt Anders Olufsen samme boder fra, som han ikke selv var mægtig at afhænde. da efter mange ord dem imellem var, blev mester Niels Spentrup og Christen Ibsen så forligt, at mester Niels Spentrup skal til Christen Ibsen udlægge de 14 rigsdaler, som samme bod findes at være bedre end pantet, og dermed afstod Christen Ibsen hvis beskyldning, han kunne have til samme domme og breve.

(23)

** Eske Bille til Ellinge havde stævnet Rasmus Mikkelsen byfoged i Mariager, for han sig undholder og ikke vil besegle den dom, som han selv dømt har på Mariager byting 2/12 næst forleden over Anne Nielsdatter, som kaldes Gammelmor, som for trolddom blev henrettet. derefter blev afsagt, så efterdi Rasmus Mikkelsen erbyder sig samme dom at ville forsegle, og intet bevis fremlægges nogen for den forsegling skade at have taget, da kunne dommerne ikke kende Rasmus Mikkelsens ulempe deri at være.

(24)

** Eske Bille til Ellinge befalingsmand på Mariager kloster havde stævnet Rasmus Mikkelsen byfoged i Mariager, for han ikke har villet stede hans fuldmægtig Mogens Jensen tingsvidne beskrevet efter en bekendelse, Anne Nielsdatter Gammelmor gjort har på Mariager byting 3/12, siden dom er hende overgået. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte 6 mænd har vidnet, at de ikke kunne høre, at Mogens Jensen begærede tingsvidne efter førnævnte bekendelse, og deres vidne ikke er stævnet og kaldet, da vidste dommerne ikke i samme sag at dømme, før de 6 mænds vidne lovligt stævnes og kaldes.

(26)

** Eske Bille til Ellinge havde stævnet Anne Jensdatter Karen Sørensdatter Kocks og Mikkel Knudsens mor Maren Knuds i Mariager for en benægtelse, de på Mariager byting 28/11 forhvervet har imod en bekendelse, som en troldkvinde Anne Nielsdatter Gammelmor har gjort på dem, belangende de ikke har kendt Gammelmor og ikke heller lovet hende noget, for hun skulle omkomme Eske Bille, uanseet samme troldkvindes bekendelse udtrykkeligt skal medføre, at de har lovet hende pending og andet derfor. derefter blev afsagt, så efterdi befindes Eske Bille at have været udenlands, da førnævnte vidner forhvervet er, og ikke derfor 6 ugers men aleneste 8 dages varsel at være givet, da kunne dommerne ikke kende samme benægtelsesvidner så noksom, at de bør nogen magt at have, men efterdi recessen udtrykkeligt bemelder, at intet udedisk menneske står til troende enten i vidnesbyrd eller nogen anden måde, og da Anne Nielsdatter Gammelmor, som har gjort samme bekendelse, for sin trolddom har stået sin ret, da fandt dommerne samme hendes bekendelse ikke at komme Anne Jensdatter Karen Sørensdatter og Maren Nielsdatter på deres liv ære gods eller pending til hinder eller skade, indtil anderledes bevises kan.

(30)

** Søren Nielsen i Pederstrup havde stævnet Niels Lauridsen i Vinderslev for en uendelig dom, han til landstinget med vrang undervisning har forhvervet, samt efterskrevne vidner for et vidne, de 1/12 sidst forgangen år til Lysgård herreds ting vidnet har anlangende Niels Lauridsens brev på 15 sletdaler til Else Pedersdatter i Pederstrup, førnævnte Søren Nielsens mor. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte brev findes af Niels Lauridsen forseglet, da vidste dommerne ikke imod den dele at sige eller magtesløs dømme, før han retter for sig.

(31)

** Jens Juel til Keldgård befalingsmand på Tranekær slot havde stævnet Anders Tomasen i Nørholm, for han til Nørholm birketing 22/8 sidst forleden er vold oversvoret for sår og skade, han hans tjener Christen Jensen i Nørholm gjort har, og ikke han har rettet for sig eller med loven eller visning har stillet ham tilfreds. derefter blev afsagt, så efterdi Anders Tomasen ikke er mødt og nu som tilforn sig fra rettergang undholder, da vidste dommerne ikke andet derom at sige end recessen at følge, og Anders Tomasen at fare som andre fredløse mænd.

(33)

14/2 1618.

** jomfru Ingeborg Galt til Tolstrup med en opsættelse af landstinget 20/12 sidst forleden havde stævnet fru Anne Friis til Stensballegård for en uendelig dom, hun 14/8 forgangen år til Vor herreds ting har forhvervet på tiende at give af den gård i Tolstrup, som hun har sig tilforhandlet af hendes morsøster fru Birgitte Rosenkrantz, hvilken gård jomfru Ingeborg selv lader bruge med hendes egen gårds ejendom tilsammen. derefter blev fremlagt samme dom af Vor herreds ting 14/8 1616, hvori besluttes at efterdi fru Anne Friis har sted og fæst KM anpart korntiende af Tolstrup sogn, og jomfru Ingeborg Galt boer på en bondegård i Tolstrup sogn og by, som ikke skal være hendes hovedgård, da burde hun tiende til fru Anne Friis. derefter blev afsagt, så efterdi samme herredstingsdom ikke er endelig, fandt dommerne den at være som udømt, og sagen til herredsting igen at komme.

(35)

** Peder Hansen i Århus med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Niels Sørensen købmand i Århus og hans hustru Bodil Frandsdatter sst for et vidne, de til Århus byting 10/11 vidnet har anlangende bordag imellem Peder Hansen salig mester Hans Lauridsens søn sst, og Joachim Semmelhöcken af Lübeck. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrds kundskab med hinanden bestyrkes, at Peder Hansen har gjort Joachim Semmelhöcken samme skade, og intet derimod han fremlægger, da vidste dommerne ikke imod samme vidne at sige eller Peder Hansen af samme vold at kvitdømme, før han retter for sig.

(37)

** Christen Pedersen i Nibe havde stævnet Christen Madsen i Klæstrup, for han har ladet ham fordele for kost og tæring, Christen Madsen skal være tildømt, for han af Christen Pedersen lovligt til samme landsting at være stævnet, hvilket Christen Pedersen benægter. derefter blev afsagt, så efterdi der tvistes om Christen Pedersen bør så meget for samme fortæring og omkostning at udgive eller ikke, og ikke nogen dom derom er udgået, og han dog er blevet delt, da fandt dommerne ham af den dele kvit at være, og sagen til birketing igen at komme.

(39)

** Mandrup Parsberg til Hagsholm KM befalingsmand på Ålborg slot med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Maren Nielsdatter og Anne Christensdatter i Nibe for et vidne, de 1/11 sidst forleden til Nibe birketing vidnet har, at Jens Jensen i Gelstrup havde lovet Christen Pedersen i Nibe hans tjeneste, og han skulle derfor give ham til løn 8 sletdaler og et par støvler. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Pedersens egen hustru og datter samme vidne vidnet har og i så måde vildige, og Jens Jensen har deres vidne benægtet, varselsmændene ikke heller har bekendt, hvor de gav Jens Jensen varsel, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom og nøjagtigt, at det bør nogen magt at have.

(40)

** Iver Juul til Villestrup KM befalingsmand på Bøvling gav tilkende, at han havde været forårsaget at lade sig indføre i Jens Hansen Bay borger i Randers hans gård og ejendom for 1500 rigsdaler, hvilket han formener rigtigt og lovligt at være. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte udlæg og vurdering lovligt til tinge ar afsagt, og intet derimod fremlægges, da vidste dommerne ikke imod samme udlægsvidne at sige eller magtesløs dømme.

(41)

** Eske Bille til Ellinge KM befalingsmand på Mariager kloster med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet efterskrevne nævninge i Mariager for deres ed og tov, de til Mariager byting 24/12 sidst forleden gjort har over Bodil Jensdatter Kleins for trolddomssager og fremlagde et tingsvidne af Mariager byting 12/11 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at i 12 år havde Bodil Kleins været berygtet for trolddom og spøgeri og imidlertid havde været fængslet to gange derfor, hvilket bekræftedes af hr Niels Pedersen præst i Vindblæs hans kundskab, og hun ligeledes var udlagt af den troldkvinde Anne Nielsdatter Gammelmor. på spørgsmål svarede Bodil Kleins at hun kom i trætte med salig Christen Mikkelsen om gæld, hun var hans salig far Mikkel Skriver skyldig, hvorfor hun havde sat ham to spænder i pant, som de ikke kunne finde efter hans død, og da sagde hr Jens i Glenstrup, lad hende få samme spænder igen. Christen Lauridsen smed i Mariager vidnede, at i sommer da hr Laurids Trane sst på embeds vegne var hos hans hustru, da bekendte hun, at Bodil Kleins havde givet hende en skål, hvor der syntes at have været slået æggeblommer i, som Bodil Kleins bad hende sætte under sin seng, hvor den stod en tid lang, men så bar hun dem hjem igen, og siden har hans hustru været afsindig. Poul Sørensen Pottemager i Mariager havde klaget og vedkendt sig Bodil Jensdatter for sin vitterlige troldkvinde for at have forgjort hans hustru Kirsten Jensdatter. derefter blev afsagt, så efterdi samme sag i dag måned har været her i rette, og Bodil Kleins desmidlertid er ved døden afgået, og ingen er mødt samme vidner og nævningsed at benægte, så efterdi samme vidner står ved deres fuldmagt og urykket og nævningene derefter har gjort deres ed, da vidste dommerne ikke imod samme nævningsed at sige.

(46)

** Ernst Normand til ---- KM befalingsmand på Stjernholm havde stævnet borgmestre og rådmænd i Horsens samt efterskrevne for adskillige vedtægter og forbud, de på Horsens rådhus har samtykket, hvori de har forbudt Horsens indbyggere på nogen vis tid om året byg eller havre at måtte udskibe eller udføre lade og samme forbud siden håndhævet, hvilket skal være sket KM uafvidende. derefter blev fremlagt efterskrevne vedtægter samt KM brev til Ernst Normand, hvorefter blev afsagt, så efterdi førnævnte mænd samme vedtægt og brev efter deres egen myndighed har gjort og udgivet, og ikke nogen tilladelse af KM eller deres øvrighed at have haft, da fandt dommerne samme vedtægt og forbudsbrev magtesløs at være.

(49)

** Jens Juul til Keldgård befalingsmand på Tranekær slot havde stævnet Erik Tomasen birkefoged i Nørholm for et hjemmelsvidne, han 23/1 sidst forleden har udstedt imellem Erik Hansen og Christen Jensen i Nørholm, at Erik Hansen havde givet Christen Jensen hjemmel at gå ind i Karen Ibsdatters hus sst, eftersom Gud har hedenkaldt hans farbror gamle Peder Troelsen, som var hans søster Dorte Hansdatters værge og havde hendes arv hos sig. derefter blev afsagt, så efterdi varselsmændene ikke har hjemlet, hvor de har gjort Karen Ibsdatter varsel, da kunne dommerne ikke kende samme hjemmelsvidne så noksom, at det bør nogen magt at have, man fandt det magtesløs.

(51)

** Knud Gyldenstjerne til Tiim havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 26/10 til Vrads herreds ting vidnet har, at de som tilforn har boet på Skærbæk mølle ikke skal have haft nogen brug med engslæt på søndersiden ved samme mølles dam, undtaget de har haft det i Jens Sørensen i Favrholt og formænds minde, til hvilken gård samme eng skal være brugt. dernæst bevilgede Knud Gyldenstjerne og Peder Christoffersen foged på Pallesbjerg på sin husbonds vegne granskning ved gode mænd på førnævnte åsteder.

(52)

** Eske Bille til Ellinge havde stævnet Rasmus Mikkelsen byfoged i Mariager, for han ikke har villet udstede tingsvidne beskrevet efter en bekendelse, som 3/12 næst forleden blev læst og påskrevet i den troldkvinde Gammelmors nærværelse, som samme bekendelse gjort har. dernæst blev fremlagt efterskrevne bekendelse, angående hvem hun og andre troldkvinder havde forgjort. derefter blev afsagt, så efterdi de personer, som i samme bekendelse er beskyldt at være bosiddende i andre herreder og ikke har fanget varsel, og samme varselsmænd ikke har gjort noget navnligt varsel, og fogden derfor efter samme misdæders bekendelse ikke har udstedt noget tingsvidne, da kunne dommerne ikke kende hans ulempe deri at være, men efterdi førnævnte 6 mænds vidne ikke med oprakte fingre og helgens ed efter recessen vidnet at være, da bør samme vidne ingen magt at have.

(56)

** Eske Bille til Ellinge havde stævnet efterskrevne borgere i Mariager for et stokkenævn, de til Mariager byting 26/11 har ladet forhverve anlangende Karen Kocks Anne Jensdatter og Maren Knuds i Mariager, som er beskyldt og udlagt for trolddom. dertil blev stævnet hr Laurids Trane hr Jens Nielsen i Glenstrup hr Anders Quist i Tørslev med deres medbrødre 24 mænd. dernæst blev fremlagt efterskrevne stokkenævn for Mads Rasmussens hustru Anne Jensdatter Mikkel Knudsens mor Maren Knuds og Karen Kocks, at de har forholdt dem som ærlige kristne dannekvinder. derefter blev afsagt, så efterdi nu fremlægges tingsvidne efter Anne Nielsdatter Gammelmors bekendelse, hun på Karen Kocks Anne Jensdatter og Maren Knuds 26/11 gjort har, og Eske Bille ikke har fanget varsel for det stokkenævn, som derimod er forhvervet, da kunne dommerne ikke kende samme 3 stokkenævn så noksom og lovlig, at de bør nogen magt at have.

(58)

** Peder Lauridsen Durup borger i Hobro havde stævnet Anders Jensen byfoged i Hobro for nogen uendelig landstingsdomme, han over ham har forhvervet anlangende en dom, han nogen tid tilforn har dømt om salig Hans Nielsens hovedlod og hvem, som skulle lade ham forrette og bekoste, som desværre ihjelslog salig Rasmus Smed, og med samme dom ville Anders Jensen Peder Durup tiltvinge at dømme ham på KM vegne at lade Niels Hansen forrette. derefter blev afsagt, så efterdi samme landstingsdom ikke lyder længere end til sagen blev stævnet på ny, og det nu sket er, da bør den ingen magt at have, og sagen til byting igen at komme.

(59)

28/2 1618.

** Peder Gregersen i Stadsegård havde stævnet Søren Jensen Frost borger og rådmand i Århus, for han til Ning herreds ting 3/2 sidst forleden har ladet ham fordele for gæld. derefter blev afsagt, så efterdi de tre af de otte tinghørere var delt, da førnævnte dele over Peder Gregersen blev udstedt, da kunne dommerne ikke kende samme delebrev så noksom, at det må komme Peder Gregersen til nogen forhindring.

** Maren salig Oluf Bugges borgerske i Horsens havde stævnet Gissel salig rådmand Clemend Olufsens, for hun har ladet hende fordele for 20 daler efter hendes salig husbond Oluf Bugges brev til Hans Frederiksen af Horsens, dateret Svinesund i Norge 27/8 1613. derefter blev afsagt, så efterdi fremlægges Oluf Jensen Bugges brev på førnævnte pending, og ingen nøjagtig kvittants derimod fremlægges, da vidste dommerne ikke hende af samme dele at kvitdømme, før hun retter for sig.

(61)

** Rasmus Nielsen i Funder havde stævnet Niels Nielsen sst for et vidne, han 3/2 sidst forleden til Hids herreds ting efter sin egen klage med Søren Brun i Kejlstrup delefoged skal have vidnet, at de var kommet til Rasmus Nielsen i Dyrhule i Funder nørskov, hvor han stod og gravede med en spade og skovl i en rævegrav og sagde, han gravede efter en odder. så mødte Hans Gremersen og afstod samme klage vidne og dele, så det ikke skal komme Rasmus Nielsen ti nogen forhindring.

(62)

** Iver Poulsen i Hjøllund på sine egne og på sin søn Eske Iversen sst hans vegne med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 2/10 sidst forleden til Hids herreds ting med Christen Rasmussen ridefoged til Silkeborg vidnet har anlangende, de skulle have seet Iver Poulsen og hans søn skulle have haft en eg på deres vogn i Kragelund kirkeskov og kørt bort fra roden med den, hvilket de benægter. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke udtrykkeligt har vidnet, at de har seet Iver Poulsen og hans søn Eske Iversen hugge samme træ eller fulgt dem til huse, da kunne dommerne ikke kende samme vidne syn bogsed og nævningsed så noksom, at de må komme Iver Poulsen og hans søn Eske Iversen til hinder eller skade.

(65)

** Eske Bille til Ellinge havde stævnet Rasmus Mikkelsen byfoged i Mariager for to stokkenævn, han til Mariager byting 26/11 har udstedt og givet beskrevet, hvilke stokkenævn er indført i tingbogen, dog ikke stemmer overens med deres forsegling. derefter blev tingbogen fremlagt, som fast i ens mening som stokkenævnet ombemelder, dog ikke udtrykkeligt ord fra ord med hinanden at komme overens. derefter blev afsagt, så efterdi tinghørere og vidner nu er mødt og er samme deres stokkenævn bestendig, og dersom det anderledes i tingbogen findes, vil de det ikke være bestendig, da kunne dommerne ikke kende Rasmus Mikkelsens ulempe deri at være, men dersom skriverens forseelse kan findes, bemeldte stokkenævn ikke med tingbogen at konkordere, da derom for hans tilbørlige dommer at gå så meget, som lov og ret kan findes.

(68)

** Laurids Terkildsen og Peder Knudsen i Binderup på deres egne og på Peder Terkildsen sst hans vegne havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 15/12 sidst forleden til Hornum herreds ting vidnet har om noget fiskeri, de skulle have brugt i Binderup å fra Mølletoften til fjorden. derefter blev afsagt, så efterdi Laurids Terkildsen og Niels Knudsen ikke vil benægte at have brugt fiskeri i førnævnte å, da vidste dommerne ikke imod bemeldte vidne og dele at sige eller magtesløs dømme.

(70)

** Oluf Lauridsen borger i Århus havde stævnet Jens Christensen borger sst anlangende gæld, Oluf Lauridsen skulle være ham skyldig efter hans regnskabsbog, hvori var antegnet: hr Niels Jacobsen i Randers. 13/1 1617 købte Oluf hans stedfar af mig efterskrevne tøj. derefter blev afsagt, så efterdi samme opskrift på førnævnte gods findes antegnet i bemeldte regnskabsbog, og intet derimod fremlægges, da vidste dommerne ikke imod samme opskrift i regnskabsbogen at sige eller magtesløs dømme.

(71)

** Knud Jensen i Hyllested havde stævnet Laurids Christensen i Homå for et delevidne, han på hans hustru Birgitte Andersdatter til Sønderherreds ting 13/6 har forhvervet for 4 sletdaler, hvilket hans hustru benægter. dernæst blev afsagt, så efterdi ikke bevises Birgitte Andersdatter samme pending er Laurids Christensen pligtig, og hun dog derfor er blevet delt, da fandt dommerne Birgitte Andersdatter af den dele kvit at være.

(72)

** Søren Amdisen i Glatved på sine egne og sine søskende Rasmus Amdisen Palle Amdisen Niels Amdisen og på hans farbrors børn Peder Sørensen og Mads Sørensen i Hoed deres vegne, som skal være medarvinger til den gård i Søby, Niels Andersen påboer som omtvistes, havde stævnet Christen Rasmussen i Søby for adskillige skøder og pantebreve, han skulle have på nogen lodder og parter i samme gård i Søby, hvormed han vil tilholde sig ydermere lod i samme gård, end som han med rette kan tilkomme. desligeste havde han stævnet Christen Rasmussen og hans søster Tyra Rasmusdatter Niels Andersen i Søby med samme skøder og pantebreve, Peder Mikkelsen i Søby Rasmus Mikkelsen sst Rasmus Troelsen sst Laurids Sørensen i Fuglsang Christen Nielsen sst Karen Sørensdatter i Hallendrup og Anne Sørensdatter i Søby, som samme skøder og pantebreve har udgivet. dernæst blev fremlagt et tingsvidne af Sønderherreds ting 11/11 1600, bemeldende Søren Mikkelsen i Søby i 3 ting har lovbudt den lod og anpart, han har i den gård i Søby Niels Andersen påboer, og Niels Sørensen i Fuglsang Amdi Poulsen i Glatved og Niels Andersen i Søby at have været til vedermåls ting. derefter blev afsagt, så efterdi fremlægges lovbudsvidne om en part af samme gård til tinge at have været lovbudt, og Søren Amdisens far da selv har været til vedermåls ting og ikke derpå gjort nogen forhindring, og Søren Amdisen ikke fremlægger nogen nøjagtig adkomst sin far nogen lod i bemeldte ejendom at skulle have, da vidste dommerne ikke på samme skøde eller pantebrev at dømme.

(73)

** Søren Amdisen i Glatved på sine egne og sine søskende Rasmus Amdisen Palle Amdisen Niels Amdisen og på hans farbrors børn Peder Sørensen og Mads Sørensen deres vegne havde stævnet Christen Rasmussen i Søby for en klage, han til Sønderherreds ting 3/10 1615 forhvervet har, hvori Christen Rasmussen gav last og klage på et tingsvidne, som hans stedfar Niels Andersen i Søby 4/10 1614 har udgivet, som Rasmus Amdisen i Glatved med vrang undervisning skal være forhvervet, anlangende Niels Andersen kendte sig sin hustru og stedbørn efter denne dag ingen anpart at have i den selvejer bondegård i Søby, Niels Andersen påboer. derefter blev afsagt, så efter varselsmændene både har hjemlet varsel og været tinghørere, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(74)

** Søren Amdisen i Glatved på sine egne og sine søskende Rasmus Amdisen Palle Amdisen Niels Amdisen og på hans farbrors børn Peder Sørensen og Mads Sørensen deres vegne havde stævnet Christen Rasmussen i Søby for en uendelig dom, han til landstinget 14/2 sidst forleden forhvervet har anlangende et skøde Karen Pallesdatter i Rønde hans bror Rasmus Amdisen i Glatved til Sønderherreds ting givet har, på den lod og anpart, hun arveligt var tilfaldet efter sin afgangne far Palle Amdisen i den selvejer bondegård i Søby, Niels Andersen påboer. derefter blev afsagt, så efterdi tvistes om hvis lod, Karen Pallesdatter skal have i førnævnte gård og ikke noget rigtigt bevis derpå fremlægges, da fandt dommerne denne sag til herredsting at komme, og fogden der at kende hvor vidt lod, hun i samme gård kan have, som hun lovligt kunne bortskøde.

(76)

14/3 1618.

** hr Torn Olufsen sognepræst til Ry havde stævnet Erik Nielsen i Burgårde herredsfoged i Tyrsting herred for et lovbuds tingsvidne, som han til Tyrsting herreds ting 4/11 sidst forleden udstedt har på en bondegård i Vinding, som Torben Pedersen iboer, uanseet hr Torn eller hans hustru Maren Christensdatter ikke derfor skal have fanget varsel, endog hans hustrus far hr Christen Nielsen i Ry 13/6 1615 har undt og bevilget, at hendes søskende og hende at de herefter skulle bruge de to bøndergårde, som han har i Vinding. desligeste havde han stævnet hr Christen Nielsen i Ry og hans sønner hr Niels Christensen Christen Christensen i Emborg og sin svoger Niels Lauridsen i Ry, for de har bortskødet hans hustrus anpart i samme gårde. da eftersom landsdommerne ikke var tilstede, blev samme dag opsat 14 dage.

(77)

28/3 1618.

** Eske Bille til Ellinge befalingsmand på Mariager kloster havde stævnet efterskrevne for deres ed og tov, de til Mariager byting 25/2 gjort har over Laurids Jespersen Hjulmand i Mariager for trolddomssager, han er beskyldt og udlagt for, som han mener ved magt bør at blive. derefter blev fremlagt et tingsvidne af Onsild herreds ting 21/2 dette år, hvor efterskrevne vidnede om Laurids Hjulmand, som havde lovet nogle en djævels færd, og at de havde hørt rygte og tidende, at Laurids Hjulmand på 15 års tid skulle kunne omgås med spøgeri og trolddom, men de havde ikke fornemmet, at han havde bedrevet det, før en troldkvinde Anne Nielsdatter Gammelmor født i Bigum havde udlagt ham. derefter blev fremlagt hr Niels Pedersen Mariager præst i Vindblæs hans kundskab, at midlertid han var kapellan og skolemester i Mariager og siden han blev præst har han hørt af godtfolk, at Laurids Hjulmand har faret med spøgeri og trolddom. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises at Laurids Hjulmand har lovet noget menneske ondt, og det dem på liv eller helbred vederfaret, da kunne dommerne ikke kende samme nævningsed så noksom, at den må komme Laurids Hjulmand til nogen forhindring før anderledes bevises kan.

(80)

** Iver Juul til Villestrup havde stævnet Mikkel Nielsen til ---- eftersom Iver Juul 12/9 1608 er kommet i løfte for ham for 200 rigsdaler, hvilket løfte tit og ofte er opsagt, og Iver Juul hans hånd og segl begæret men har ikke kunne bekomme det, skønt Mikkel Nielsen i sit brev har forpligtet sig dertil eller derfor lide rigens æskning, som Iver Juul derfor til Slet herreds ting 26/2 sidst forleden forhvervet har, hvorfor han nu blev undt samme æskning og derfor æskede af Mikkel Nielsen til Viborg landsting i lige måde, som til Slet herreds ting æsket er.

(82)

** Jens Nielsen i Ebstrup med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Kirsten Sørensdatter i Lemming for to klager, hun på ham til Hids herreds ting skriftligt gjort har, at han skal have givet hende hug slag og jordskud, hvilket han benægter, men hendes egen mand Jens Nielsen i Lemming har bekendt, at dem har han gjort hende. ligeledes havde han stævnet Søren Lauridsen i Møgelund, for han har ladet ham og hans mor Sidsel Sørensdatter og Christen Jespersen i Ebdrup fordele for noget gods, de skal have købt og bekommet i mindelighed af førnævnte Jens Nielsen. da slotsskriveren Christen Rasmussen på Silkeborg, som har brevene, er syg, så blev sagen opsat 6 uger.

(83)

** Iver Lykke til Havnø havde stævnet Christen Byrialsen, som boede i Plejlstrup og Niels Jensen, som boede i Munkholm for et opsigelsesvidne, de har forhvervet til Hornum herreds ting 23/6 og 30/6 1617 anlangende de gårde de iboede at have opsagt, hvilke opsigelsesvidner han formener ikke så lovlige at være, at de bør nogen magt at have, efterdi førnævnte mænd pludselig samme gårde er fraflyttet og ikke avlingen til samme gårde bjerget og indført har. derefter blev afsagt, så efterdi ovennævnte personer ikke er mødt til gensvar men dem nu som tilforn fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme vidne magtesløs at være og ikke at komme Iver Lykke på hans gård og gods til hinder eller skade.

(84)

** fru Ide Lykke til Buderup med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Gislum herreds ting 17/6 sidst forleden vidnet har på hendes tjener Karen Christensdatter i Binderup, at hun på grandestævne 29/6 1617 var kommet i skænderi med Anne Nielsdatter Niels Mikkelsens hustru sst om nogle ord, Maren Jensdatter skulle have sagt, og da slog Karen Christensdatter hendes hænder sammen og sagde til Maren Jensdatter, at hun vidste hverken hvad hun svor eller sagde. derefter blev afsagt, så efterdi forskrevne ord ikke er sagt for ting og dom og ikke Karen Christensdatter er dem bestendig, og undskylder Maren Jensdatter sig ikke at vide andet med hende end ære og godt, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(86)

** Tomas Rasmussen i Lemming på salig Poul Tomasens børns vegne, som boede i Bjertrup, og han er værge for havde stævnet Hans Mouridsen i Bjertrup og hans hustru Maren Pedersdatter for et vidne, de til Hjelmslev herreds ting 24/3 1617 har gjort Laurids Mikkelsen sst. da mødte Laurids Mikkelsen og fremlagde samme vidne, hvori Laurids Mikkelsen i Hørning Mikkel Sørensen i Mesing Niels Madsen i Bjertrup og Henrik Clausen i Stilling kundgjorde, at de var i Bjertrup, eftersom de var tilsagt af Laurids Mikkelsen på den ene og Maren Pedersdatter med hendes tilkommende husbond Hans Mouridsen på den anden side at forlige Laurids Mikkelsen og Maren Pedersdatter og da forligte dem så hvis lod og part, Maren Pedersdatter og hendes børn med Poul Tomasen har i den halve gård i Bjertrup, Laurids Mikkelsen påboer, den skal han have, og derimod skal han afstå den part, han har i den anden halve gård. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidne angår Poul Tomasens børns gods, og ikke deri benævnt og ikke de og deres lovværge derfor er stævnet, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det må komme Poul Tomasens børn til hinder eller skade.

(87)

11/4 1618.

** Søren Knudsen i Odder havde stævnet efterskrevne nævninger for et fuldt årdagstov, de har ham oversvoret efter en klage og beskyldning, som Helle Rasmusdatter barnfødt i Fillerup på ham gjort har, at han skulle have indgivet hende noget og derved havde været årsag til hendes fosters død, uanseet han hendes beskyldning hårdeligt benægter. derefter blev afsagt, så efterdi Helle Rasmusdatter beskyldning for nævningene er i rette lagt, og ikke tilforn har beskyldt Søren Knudsen for sin barnefar, men at en anden karl Morten Knudsen at have været hendes barnefar, og for hendes barns og fosters død er hedenrettet og stået sin ret, da kunne dommerne ikke kende samme Helle Rasmusdatters beskyldning og nævningsed så noksom, at den må komme Søren Knudsen til nogen forhindring.

(90)

** Jørgen Kås til Gelskov befalingsmand på Århusgård med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Jørgen Sommerfeld borgmester i Århus Villum Worm Niels Friis og Peder Ibsen rådmænd sst for et vidne, de til Århus byting 31/7 sidst forleden vidnet har anlangende hvis på rådhuset 19/7 da næst tilforn imellem Hans Grønbæk borgmester og Søren Jensen rådmand har tildraget, hvor Hans Grønbæk kaldte Søren Frost en hundsvot, hvorefter Søren Frost slog til Hams Grønbæk med et blækhorn, hvilket vidne han mener ret at være. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Pedersen, som en part af førnævnte vidne forhvervet har, samt den første af de otte mænd var fordelte, da samme vidner blev forhvervet og vidnet, da kunne dommerne ikke kende samme vidner så noksom og nøjagtige, at de bør nogen magt at have.

(95)

** Søren Jensen Frost borger og rådmand i Århus med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Århus byting 5/2 sidst forleden skal have vidnet om et forlig, som skulle være sket imellem Hans Grønbæk borgmester i Århus og Søren Frost i Århus kapitel, hvor de blev venligt og vel forligt om deres trætte. derefter blev afsagt, så efterdi Søren Frost ikke samme forligelse for ting og dom har indgået, som han ikke vil være bestendig, og samme vidner ikke på fersk fod er vidnet, da kunne dommerne ikke kende samme vidne og kundskab så nøjagtig, at de bør nogen magt at have.

(97)

** Jens Nielsen Skrædder i Mårslet havde stævnet (sag overstreget)

(100)

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg havde stævnet Ove Gregersen og Jørgen Gregersen i Odder, for de 28/6 sidst forleden til Hads herreds ting er blevet ran oversvoret, for de uden hjemmel er indgået i KM skov og der stævnet og afført to læs ved. derefter blev afsagt, så efterdi den sag, om Ove Gregersen og hans bror bør at stande til rette som for anden uhjemlet koste, ikke til herredsting ved dom er ordelt, da fandt dommerne den dertil at komme og der ved dom at ordeles, som det sig bør.


25/4 1618.

** Niels Pedersen i Velling havde hidkaldt sandemænd af Tyrsting herred til at udlægge Oluf Nielsen i Træden hans bane, som omkom i Træden skov og fremlagde et tingsvidne af Tyrsting herreds ting 24/3 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at da Oluf Nielsen med andre ville løfte et savskåret træ, da skred hans fødder og træet faldt ned på hans hoved. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Oluf Nielsen af våde og vanlykke af førnævnte træ at være ihjelslået.

(101)

** fru Ellen salig Tyge Sandbergs til Vedø hendes visse bud Christen Pedersen Harbou i Århus havde stævnet Christen Nielsen i Kærende og hans søn Jens Christensen for 14 hendes skovsedler, som han havde i rette lagt på Sønderherreds ting med hvis tiltale, hun havde til han for ulovlig skovhugst i hendes skovsparter, hvilke sedler han formener skal være raderede, hvortil Jens Christensen svarede, at samme sedler med mere var blevet ham frastjålet og begærede, at sagen nogen tid måtte opstå, at han imidlertid kunne søge efter samme skovsedler. derfor blev sagen opsat til næste landsting efter pinse førstkommende.

(102)

** Just Høg til Bjørnholm havde stævnet Rasmus Mikkelsen i Mariager for et vidne, han til Mariager byting udstedt har 15/10 sidst forleden anlangende to hans tjenere i Astrup Christen Pedersen Skrædder og Laurids Sørensens hustru Birgitte, for de skulle have lovet Anne Nielsdatter Gammelmor 1 mark for at omkomme Eske Bille, når han drog over Nørresund, hvilket de benægtede. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder, intet udedisk menneske står til troende hvad de vil sige eller vidne på nogen, og efterdi Anne Nielsdatter Gammelmor for sine misgerninger har stået sin ret, og Just Høgs tjenere ikke heller for samme vidne har bekommet noget varsel, da kunne dommerne ikke kende bemeldte vidne så noksom, at det må komme Christen Skrædder og Laurids Sørensens hustru til hinder eller skade i nogen måder.

(103)

** fru Edel Ulfeld salig Keld Brockenhuuses til Hanstedgård havde stævnet fru Dorte Skram salig Frands Pohls til Sterup for en dom, hun til Vor herreds ting over hende har forhvervet for 60 rigsdaler, uanseet afgangne fru Karen Brockenhuuses brev lyder på 60 uforfalskede daler og ikke er nævnt nogen rigsdaler. derefter blev afsagt, så efterdi fremlægges fru Karen Brockenhuuses brev på 60 daler, hvilket brev står ved sin fuldmagt, og herredsfogden derefter har tildømt fru Edel Ulfeld hendes anpart deraf at betale, da vidste dommerne ikke imod samme herredstingsdom at sige eller magtesløs dømme.

(104)

** Jens Jensen i Astrup havde stævnet efterskrevne i Nibe for en vurdering, de til Nibe birketing 17/1 sidst forleden vurderet og afsagt har anlangende nogen have og ejendom i Nibe liggende neden præstegården, som sognepræsten hr Laurids Mikkelsen iboer, som Laurids Vilsen i Årup har pantsat Jens Jensen. derefter blev afsagt, så efterdi fremlægges pantebrev på bemeldte ejendom, hvorefter vurdering er sket, og ingen er fremkommet derpå at anke, da vidste dommerne ikke imod samme vurdering at sige eller magtesløs dømme.

(106)

9/5 1618.

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg havde hidkaldt sandemænd af Sabro herred manddød at sværge over Jens Mikkelsen i Skjoldelev, for Reinholt Christensen sst han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Sabro herreds ting 30/4 dette år, hvori efterskrevne vidnede, at de på Skjoldelev gade så, at Reinholt Christensen slog Jens Mikkelsen i hans pande med en stav, så han nær var faldet omkuld, og derefter hentede han en vognkæp og slog Jens Christensen 2-3 slag, så han var nødt til at værge sit liv. så mødte Jens Mikkelsens far Mikkel Jensen med et synsvidne, at Jens Mikkelsen havde flere åbne sår i hans hoved, som han beskyldte Reinholt Christensen for. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Jens Mikkelsen manddød over og til hans fred.

(107)

** Niels Rasmussen Vinter tjenende i Revshale i Kragelund sogn på sine egne og på sin bror Peder Rasmussen Vinter i Kragelund hans vegne havde stævnet Obbe Hansen i øster Bording, for han for ved en 16 år forleden i Niels Vinter og Peder Vinters barndom og umyndige år skal have med et hjemmegjort skøde solgt til hr Anders Jensen sognepræst i Bording den 3.part af deres bondeeje i en bolig og værested Elbæk i Klode mark i Kragelund sogn, hvilken 3.part skal være dem tilfaldet efter deres salig forældre, som skal gøres bevisligt med det skøde, deres salig far Rasmus Nielsen Vinter havde på førnævnte Elbæk, og deres stedfar Obbe Hansen selv intet bondeeje havde, hvormed han kunne tilholde sig noget i deres forældres bondeeje. så mødte Jens Andersen i Nørlund på sin far førnævnte hr Anders Jensens vegne og fremlagde et skøde dateret Bording 26/4 1602, hvori Obbe Hansen med sin hustru Kirsten Eriksdatters samtykke har solgt til hr Anders Jensen den 3.part af Elbæk. dernæst blev fremlagt et skøde af Hids herreds ting 4/5 1591, hvor Niels Sørensen i Stenholt solgte og skødede til Rasmus Nielsen Vinter i Bording Elbæk ejendom. derefter blev afsagt, så efterdi bevises med skøde, Niels Rasmussen og hans bror at have lod og part i samme ejendom, og Obbe Hansen dog det til hr Anders Jensen har solgt, samme køb ikke heller findes til tinge at være gjort eller lovbudt, da fandt dommerne bemeldte køb eller skødebrev magtesløs at være.

(109)

** Niels Rasmussen Vinter tjenende i Revshale på sine egne og på sin bror Peder Rasmussen Vinter i Kragelund hans vegne havde stævnet deres halvbror Jens Pedersen i Sinding, for han for langsommelig tid siden i deres barndom, imidlertid han var deres rette lovværge, skal have forpantet til hr Anders Jensen i Bording den 3.part af deres salig fars bondeeje, som skal være dem arveligt tilfaldet efter deres salig far Rasmus Vinter, som boede i øster Bording, og efter deres mor Kirsten Eriksdatter sst. så blev fremlagt samme pantebrev dateret Bording 10/9 1602, hvori Jens Pedersen for 20 daler pantsætter til hr Anders Jensen den 3.part af Elbæk, som hans 3 søskende, som er Peder Rask Niels Rask og Anne Rasksdatter havde arvet efter deres salig far Rasmus Nielsen Vinter. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte pantebrev er af Jens Pedersen, da børnenes værge, udgivet og loven formelder, værge ikke at må afhænde børnejord, hvilket pant ikke til tinge lovligt gjort eller lovbudt, da fandt dommerne samme pantebrev magtesløs at være.

(110)

** Christen Ibsen i Elkær havde stævnet Christen Mouridsen i Hejring herredsfoged i Rinds herred for en dom, han 3/11 sidst forleden imellem Tomas Pedersen i Spanggård og Maren Nielsdatter i Torup med hendes to børn Niels Gundesen og Maren Gundesdatter deres lovværge dømt har nogen bier anlangende, som salig Gunde Ibsen havde til fællig med Christen Eriksen i Bystrup, og i samme sin dom tildømt førnævnte Gunde Ibsens børn og arvinger at skifte samme bier i lige lodder eller i andre måder, som redelig og ret var. derefter blev afsagt, så efterdi herredsfogden har tildømt Maren Nielsdatter og hendes børn samme bier ved lod redeligt og ret at skifte, hvilket er sket, da vidste dommerne ikke imod samme herredstingsdom at sige eller magtesløs dømme.

(112)

** fru Maren Skram til Tjele havde stævnet Anders Keldsen i Onsild herredsfoged i Onsild herred, for han nogen tid forleden, da hendes tjener Anders Simonsen i Vammen havde 4.ting til Niels Viborg borgmester i Mariager hans tjenere boende i Skellerup for brokorn, som de er skyldig til Tjele, da har opsat sagen, uanseet ingen er mødt med fuldmagt. derefter blev afsagt, så efterdi ingen af samme 3 mænd er mødt til 3.ting imod fru Maren Skrams at gange i rette men dem til 4.ting at være forfulgt med høringsdele, og fogden dog ikke efter recessen har stedt høring over dem, men sagen opsat en måned, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end Anders Keldsen har sig deri forseet og bør derfor igen at give hende hvis billig kost og tæring, hun derfor har ladet anvende.

(113)

** Iver Lykke til Havnø havde stævnet Christen Byrialsen i Ersted for et fru Dorte Krabbes brev, som han berømmer sig af at skulle kvitholde for landgilde af Plejlstrup, som han iboede, på nogen års tid. så fremlagde Christen Byrialsen et brev, dateret 17/12 1608, hvormed Dorte Krabbe har sted og fæst Byrial Jensen i Rodsted en hendes gårde i Sønderup sogn Plejlstrup, som hans søn Christen Byrialsen skal påbo, og da den er øde og skal opbygges, skal han have den fri for afgift, ægt og arbejde i 6 år, og derefter skal han give hende eller hendes arvinger årligt 1 ørte rug 1 ørte byg 1 skovsvin og 1 gås. derefter blev afsagt, så efterdi fru Dorte Krabbe samme gård til Iver Lykke har solgt og skødet, så han den ikke for nogen arv efter hende har bekommet, da kunne dommerne ikke kende bemeldte fæstebrev at må komme Iver Lykke på hans retfærdige skyld og landgilde af samme gård til nogen forhindring.

(115)

** Jørgen Andersen Skrædder borger i Århus havde stævnet Peder Knudsen i Bredstrup for en stævning, han har i rette lagt på Århus byting 14/11 1616, hvormed han har ladet stævne nogen folk, som skulle vidne imod Jørgen Skrædders tiltale til Peder Knudsen. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Knudsen for ting og dom samme stævning at have fremlagt og ladet læse og et segl fra et andet brev taget, som på et andet stykke voks for samme stævning at være klinet, da kunne dommerne ikke kende Peder Knudsen med samme stævning at have omgåedes, som det sig burde.

(116)

** Steen Brahe til Knudstrup befalingsmand på Kalundborg havde stævnet Gert Bryske for et pantebrev, han til Søren Jensen Frost borger og rådmand i Århus har udgivet på to gårde ved Mindet, som han arvede efter hans salig far Carl Bryske, som Søren Frost har opladt og afhændet til fru Sofie Rostrup Steen Brahes og hendes arvinger, som han mener lovlig og ret at være. derefter blev afsagt, så efterdi ovennævnte personer to gange ikke er mødt samme breve og bytingsdom at beskylde, så de derfor er fundet ved sin fuldmagt, og de endnu ikke er fremkommet, da fandt dommerne samme bytingsdom ved sin fuldmagt at være.

(117)

6/6 1618.

** Eske Bille til Ellinge befalingsmand på Mariager kloster havde stævnet efterskrevne nævninge i Mariager for deres ed og tov, de til Mariager byting 20/5 sidst forleden svoret og gjort har over Laurids Jespersen Hjulmand der sst, som sidder fanget for trolddom, han er sigtet og beskyldt for, hvilken ed og tov han formener lovlig og ret at være og fremlagde et tingsvidne af Mariager byting 6/4 sidst forleden, hvori efterskrevne, der iblandt Søren Vævers hustru Ingeborg Jørgensdatter i Mariager, vidnede at Rasmus Hjulmand havde været berygtet for trolddom og spøgeri, og folk havde været rædde for ham, og Laurids Hjulmands hustru Karen Nielsdatter havde sagt, at dersom hendes mand kom ud igen af det fængsel på klostret, da skulle de, som havde været med at forfølge ham få en skammelig færd. derefter blev afsagt, så efterdi der ikke findes andre vidner end de forrige at være i rette lagt undtaget Niels Vinters og Søren Væver og deres medfølgere deres vidner, som dog ikke lyder hvem Laurids Hjulmand slige ord skulle have tilsagt, og ikke heller bevises han nogen trolddom har gjort eller lovet noget menneske ondt, som dem er vederfaret, da vidste dommerne ikke heller den sidste nævningsed at følge eller andet på Laurids Hjulmand at dømme end som tilforn sket er, førend lovligt bevises han nogen på liv og gods eller velfærd at have lovet ondt, og det dem at være vederfaret.

(123)

** Peder Andersen i Hundslund havde stævnet efterskrevne for klager og vidner, de til Hads herreds ting på Peder Andersens mor Maren Anderses i Hundslund klaget og vidnet har angående hendes trolddom. dertil blev stævnet Maren Anderses Alrø og hendes lovværge Peder Andersen i Hundslund og hendes bror Morten Sørensen Bager på Alrø. Knud Jensen i Fensten vidnede, at for 8 år siden drak han Maren Anderses datter i Hundslund ved navn Mette Andersdatter til i Svinballe gildehus med et bæger øl, da ville hun ikke tage det af ham, så slog han øllet på hende og slog efter hende med bægeret, da sagde Maren Anderses til ham, det skal du få en ulykke for, og dagen derefter blev hans ganske lemmer ben og hemmelighed så tykke, at han ikke i nogen måder var sig selv mægtig, og da lovede Maren Sørensdatter Alrø hans mor Karen Jenses i Svinballe, at han skulle komme i hans tjeneste inden 8 dage, hvilket også skete. Niels Rasmussen i Hundslund og Peder Rasmussen i Elkær havde vidnet, at deres far salig Rasmus Pedersen, som boede og døde i Elkær, på sin sygeseng klagede på Maren Anderses, at hun havde lovet ham ondt. Anne Rasmuses i Elkær vidnede det samme. derefter blev afsagt, så efterdi fremlægges adskillige vidner om Maren Anderses onde trolddomsløfter og bedrifter, og adskillige har lagt deres hænder på hende og sigtet og ved deres højeste ed vedkendt dem hende for en vitterlig troldkvinde, at hun dem på deres helbred har forgjort, og intet hun derimod fremlægger, da vidste dommerne ikke imod samme vidner at sige, og efterdi førnævnte nævninge som boer i sognet hos hende, derfor har hende trolddomsnævn oversvoret, da vidste dommerne ikke nogen årsag dem for samme deres ed og tov at kunne fælde men den ved magt at være.

(130)

** fru Maren Skram til Tjele og Claus Då til Ravnstrup havde stævnet Laurids Kras i Molbjerg herredsfoged i Hornum herred, for han til samme ting 18/9 sidst forleden har fradømt deres salig fars søster fru Hilleborg Då, at Jep Andersen i Bradsted ikke burde at bekoste hvis den troldkvinde Sindet Christensdatter Vævekone i Bradsted at lade forfølge og dømme til døde. derefter blev afsagt, så efterdi samme dom ikke er endelig, fandt dommerne den at være som udømt, og sagen til herredsting igen at komme.

(131)

** Just Høg til Bjørnholm med en opsættelse af landstinget 21/4 sidst forleden havde stævnet Rasmus Mikkelsen i Mariager for et vidne, han til Mariager byting 15/10 sidst forleden har udstedt anlangende to af hans tjenere i Astrup Christen Pedersen Skrædders hustru Kirsten og Laurids Sørensens hustru Birgitte, at de skulle have udlovet 2 mark for at omkomme Eske Bille. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Pedersen og Laurids Sørensens hustru deres navne i førnævnte troldkvindes bekendelse og vidne at være benævnt, og de ikke for samme vidne har fanget noget varsel, og Rasmus Mikkelsen dog samme bekendelsesvidne har udstedt, da kunne dommerne ikke andet kende, end at han sig deri har forseet.

(132)

** Erik Sørensen i Tinning havde stævnet Clemend Jensen i Borre for et delevidne, han til Vejerslev birketing 12/3 sidst forleden over han har forhvervet anlangende, at han skulle have beligget sit næstsøskendebarn Birgitte Nielsdatter, som tjente Jens Mikkelsen i Vejerslev, og samme dele er udstedt efter et vidne, som er vidnet efter rygte og tidende, han i samme gerning skulle være skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi Erik Sørensen er forbudt sig ikke af birket at begive, før loven har fanget sin ende, men af birket er undveget, da vidste dommerne ikke ham af den dele at kvitdømme, før han retter for sig.

(133)

** Laurids Tomasen i Vrønding havde stævnet efterskrevne sst for en klage, de til Ning herreds ting 25/2 sidst forleden på Laurids Tomasen gjort har for en hest, han har bekommet til Ry marked, som har været skabet og dermed påført dem skade og ulykke med deres øg og heste. derefter blev afsagt, så efterdi Laurids Tomasen bekender sig samme hest fra Ry marked at have bekommet, da vidste dommerne ikke imod førnævnte vidner at sige, men da han til alle helgens dag har fraskilt sig den, og førnævnte klage nu i år 25/2 at være udgået og i så måder ikke på fersk fod, da kunne dommerne ikke kende samme klage og uendelige dom så noksom og nøjagtig, at de bør nogen magt at have

(136)

** Peder Gedsted i Læsten havde stævnet Rasmus Jensen for en klage, han til Sønderlyng herreds ting 9/12 sidst forleden har frembåret og deri beskyldt førnævnte Peder Sørensen for trolddomssag, at han har forkommet ham på hans helbred. derefter blev fremlagt tingsvidner, hvori efterskrevne vidnede, at der havde fulgt ham et rygte for trolddom og tyveri i 8 år, og de vidnede om deres køers manglende mælk og andet, han skulle være skyld i, og Rasmus Jensen i Læsten vidnede, at Peder Gelsted og hans hustru Dorte Pedersdatter kom gående og hun hissede deres hund på hans gæs, og da han påtalte det, svarede hun intet, og siden den dag blev han forkommet på sit helbred. dernæst vidnede Niels Nielsen i Sønderbæk, at Peder Sørensen Gedsted kom til hans og klagede sig og sagde, han vidste ikke hvor han ville bære sig ad, om han ville drukne sig eller ej, da sagde Niels Nielsen, drukn ikke dig selv, så er både legeme og sjæl fortabt, så blev han i dølgsmål hos ham til palmesøndag, og da begærede han at låne en af hans hustru Johannes læderkjortler til at drage til Viborg i, og låne ham hans søn Christen at tage den tilbage igen, men Niels Nielsen nødte ham til at tage kjortlen af igen, hvorunder han havde en økse, og så gik han fra ham. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd er mødt og er deres vidner bestendig, hvilke vidner med Peder Gedsteds bortvigelse bestyrkes, som han selv her i dag ikke kan benægte, og Rasmus Jensen har lagt sin hånd på hans hoved og med højeste helgens ed og oprakte fingre vedkendes sig ham for en vitterlig troldmand, som ham på hans helbred og førlighed har forgjort, og nævninge som har boet i sognet hos Peder Gedsted har ham kirkenævn oversvoret, da vidste dommerne ikke nogen årsag dem for samme deres ed og tov at kunne fælde.

(142)

** Jens Juel til Keldgård hans visse bud Søren Hår havde stævnet Erik Tomasen birkefoged i Nørholm og Anders Villumsen birkeskriver sst for et synsvidne udganget til samme birketing 24/9 sidst forleden, som er udstedt anderledes end det i tingbogen findes indskrevet og mener, de derfor uret at have gjort. da efter dommernes forbøn og underhandling havde Søren Hår på hans husbonds vegne afstået samme sag, og de lovede at give ham på hans husbonds vegne 6 rigsdaler.

** Christen Pedersen Skrædder i Hvam med en opsættelse af landstinget 9/5 sidst forleden havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Rinds herreds ting 23/2 vidnet har anlangende, at han skulle have bekommet 2 øg og 4 skæpper rug af Peder Glarmester, da han drog af den gård i Hvam og over i Fyn. derefter blev afsagt, så efterdi det ene vidne var fordelt, da han og hans medbrødre vidnede samme vidne og ikke bevises, at Christen Skrædder har bekommet samme 4 skæpper rug, da fandt dommerne samme vidne og dele magtesløs at være.

(143)

** Kirsten Andersdatter i Elsborg havde stævnet Matias Svendsen i Tange for en uendelig dom, han har forhvervet til landstinget, hvori han skal have fanget nogen vidner magtesløse, som skal have vidnet med Kirsten Andersdatter, om han skulle have bedt om hende til ægte, før han belå hende, uanseet samme vidner tilforn til landstinget er fundet ved sin fuldmagt, idet han ikke ville benægte det. derefter blev afsagt, så efterdi nu fremlægges endelig landstingsdom samme vidne at være ved magt dømt, da vidste dommerne ikke den at forandre eller andet i den sag at dømme.

(145)

** Hans Jensen i Ålsrode havde stævnet Casper Pedersen i Grenå for et vidne, han 20/4 på Grenå byting vidnet har anlangende 6 rigsdaler, Mikkel Tirstrup skulle have antvortet Hans Jensen samt en tønde øl. derefter blev afsagt, så efterdi Hans Jensen ikke vil benægte, at han samme 6 daler og øl har bekommet, da vidste dommerne ikke imod samme vidne og dom at sige eller magtesløs dømme.

(146)

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs til Vedø med en opsættelse af landstinget 25/4 sidst forleden havde stævnet Christen Nielsen Degn i Kærende for 14 skovsedler, som fru Ellen Rostrup med egen hånd har underskrevet, som har været i rette lagt på Sønderhald herreds ting imod hvis tiltale, hun har til ham for ulovlig skovhugst i hendes skovsparter, og hendes fuldmægtig Christen Pedersen Harbou mener, en del af dem er raderet og i år og dato forandret. derefter blev afsagt, så efterdi samme skovsedler har været i rette lagt, og ikke fru Ellen Rostrup har beskyldt dem for at være falske eller urigtige, men hendes fuldmægtig tilstår bemeldte sedler at have været rigtige nok, da kunne dommerne ikke kende samme sedler for falske at være bragt til tinge.

(149)

** Christen Knudsen borger og rådmand i Grenå havde stævnet Christen Pedersen i Århus og Hans Jensen i Ålsrode, for de til Grenå byting skal have ladet ham fordele for kost og tæring den sag anlangende, som de har forfulgt på Herkules Overbjerg i Kalundborg og Johan Thorlippe til Hamborg deres vegne gæld at skulle udfordre, som salig Rasmus Andersen dem skyldig var. derefter blev afsagt, så efterdi samme sag og fortæring og opskrift fra landstinget er hjemfundet til byting der at ordeles, og efterdi byfogden i sin dom ikke har forklaret, hvor meget Christen Knudsen burde derfor at udgive, da fandt dommerne den hans dom som udømt var, og førnævnte deler ingen magt at have, og sagen til byting igen at komme, og byfogden endelig at forklare, hvor meget Christen Knudsen bør for hans anpart af samme fortæring og opskrift at betale.

(151)

20/6 1618.

** Jens Harbou i Nørbæk havde hidkaldt sandemænd af Lysgård herred manddød at sværge over Christen Jensen i Tange for Anders Harbou sst, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Lysgård herreds ting 1/6 dette år udganget, hvor efterskrevne vidnede, at de var inde til Anders Ravnholts i Højbjerg, og da kom Christen Jensen ind og sagde, at nu havde han gjort den gerning, han skulle gå i skov og skjul for, og da så de Anders Sørensen Harbou i Tange lå foran kakkelovnen og hans bukser løse og hængte om benene på ham. dernæst blev fremlagt hr Erik Hansen præst i Højbjerg hans kundskab, indeholdende at da ham meddelte Anders Harbou sakramentet i hans bror Mads Sørensen Harbous hus i Tange, da beskyldte han Christen Jensen, for han slog ham uredeligt, da han sad på sin hemmelighed. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Christen Jensen manddød over og fra hans fred, for Anders Harbou han ihjelslog.

(153)

** Axel Arenfeldt hans visse bud Søren Madsen Lysholm med en opsættelse af landstinget 9/5 sidst forleden havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Bjerre herreds ting 6/12 sidst forleden vidnet har, at Søren Madsen på Bjerre herreds ting skulle have sagt til Morten Gårdfoged på Møgelkær, at det var skarn og fyldekalk han stod med, som var Knud Gyldenstjernes breve. da efter mange ord dem imellem var afstod Knud Gyldenstjerne for dommernes og andre gode mænds underhandling samme vidner dom og dele med Søren Madsen, som lovede at give Knud Gyldenstjerne to gode færdige staldøksne.

(155)

** Stygge Høg til Vang havde stævnet Christen Sørensen i Brårup for et bænkebrev, han af Jens Nielsen i Brårupholm Christen Nielsen i Ovtrup Tomas Sørensen og Anders Mortensen i Brårup udgivet har, med hvilket bænkebrev han vil fravende Stygge Høgs tjener Niels Madsen i Stensgård hans rette arv, som ham var arveligt tilfaldet efter hans salig farsøster Kirsten Nielsdatter som døde i Brårup. derefter blev fremlagt et tingsvidne af Slet herreds ting 3/9 1601 indeholdende vurdering hos Christen Sørensen i Brårup efter salig Kirsten Nielsdatters død. derefter blev afsagt, så efterdi fremlægges vurderingsvidne, og førnævnte vurderingsmænd og vidner ikke findes stævnet, da vidste dommerne ikke på samme brev og dom at dømme, førend bemeldte vurderingsmænd og vidner lovligt stævnes.

(156)

** Niels Andersen Skrædder i Sminge på sine egne og sin bror Jens Andersens vegne havde stævnet Rasmus Finsen i Gern, for han 1/6 1618 til Tvilum birketing har ladet dem fordele for nogen gæld efter efterskrevne register for 1615-1618. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Andersen vedgår sig og sin bror førnævnte korn at have fanget, og ikke afbeviser hvad derpå resterer at have betalt, men derfor er blevet delt, da vidste dommerne ikke dem af samme dele at kvitdømme, før de retter for sig.

(158)

** Christen Nielsen i Ebstrup og Jens Nielsen i Lemming med en opsættelse af landstinget 9/5 sidst forleden havde stævnet Hans Gremersen forrige ridefoged til Silkeborg for nogen delevidner, han over dem har forhvervet anlangende trætte imellem Jens Nielsen og hans hustru Kirsten Sørensdatter, endog de for slig dele ikke har bekommet varsel. sammeledes havde stævnet Søren Lauridsen i Møgelund, Kirsten Sørensdatters far. da efter mange ord og tale dem derom imellem var, blev den sag med Christen Rasmussens samtykke venligt og vel forligt, så alle deler vidner eller forfølgning som over Jens Nielsen i Lemming Christen Nielsen Sidsel Sørensdatter og Christen Jespersen i samme sag taget og forhvervet er, skal være død og magtesløs, og Jens Nielsen forpligtede sig til at skikke sig med sin hustru Kirsten Sørensdatter kristeligt og vel, og Søren Lauridsen tilsagde Jens Nielsen, at hans datter Kirsten Sørensdatter skal handle sig imod hendes husbond som en ærlig dannekvinde.

(159)

** Anders Sørensen og Søren Andersen i Funder på deres egne og på efterskrevnes vegne i Funder med en opsættelse af landstinget 28/3 sidst forleden havde stævnet Laurids Jepsen i Resendal herredsfoged i Hids herred og Jens Pedersen Skov i Funder for nogen domme, de for nogen år siden har forhvervet til Hids herreds ting, som skal formelde, at hvor som nogen sær stuk findes i Funder mark, det skulle de stede og fæste, og derved trænge dem noget jord fra deres gårde. dertil blev stævnet Christen Jespersen i Ebstrup Niels Jespersen i Serup og deres medarvinger efter salig Jesper Nielsen, som samme dom dømt har. derefter blev afsagt, så efterdi ikke for fogden er bevist nogen sær stedsmål eller årlig afgift tilforn af samme jord at være udgivet, og han dog har tildømt førnævnte mænd at stede og fæste og afgift deraf at udgive, da vidste dommerne ikke samme herredsfogeds dom at følge.

(162)

** Jens Smed i Ølsted havde stævnet efterskrevne for en afsigelse, de til Hatting herreds ting 26/5 1606 afsagt har imellem Jens Smed og afgangne Jørgen Due i Ølsted om en trætte imellem dem om skel imellem begge deres tofter, hvor de har sat sten efter deres eget sind og tykke. så mødte Peder Jørgensen Due i Ølsted og berettede, at hans far Jørgen Due og Jens Smed havde tilforn voldgivet deres sag på dannemænd ifølge fremlagte tingsvidne af Hatting herreds ting 19/5 1606, og derefter blev fremlagt samme mænds efterskrevne afsigelse 26/5 samme år, hvor de satte sten imellem dem til ret skel. derefter blev afsagt, så efterdi bevises førnævnte voldgiftsmænd har dem imellem kendt og forenet som forskrevet står, da vidste dommerne ikke Jens Smed på førnævnte 4 mænds afsigelse at må tale.

(164)

** Mikkel Ibsen i Lemming havde stævnet Niels Pedersen i Blegind, for han til Ning herreds ting 29/4 1617 har ladet ham fordele for et gældsbrev, endog Niels Pedersen skulle være ham gæld skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi Mikkel Ibsen erbyder sig at vil betale forskrevne rest med Niels Pedersens gældsbrev til ham, og Mikkel Ibsen dog imod samme tilbud er blevet delt, da fandt dommerne ham af de deler kvit at være.

(165)

** Jens Nielsen i Gravballe havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 11/6 1616 til Hids herreds ting vidnet har, da Søren Rask i Kejlstrup og hans medbrødre havde afhjemlet det syn i Gravballe, at Jens Nielsen da skulle have svaret, at det var ikke sandfærdigt. nu mødte Jens Nielsen og sagde, at de 16 mænd ikke havde forurettet ham, og han ikke beskyldte dem for noget løgnagtigt, og dermed afstod Peder Olufsen på sine egne og sine medbrødres vegne samme vidner og dele.

(166)

** Jørgen Gregersen og Ove Gregersen i Odder med en opsættelse af landstinget 9/5 sidst forleden havde stævnet Peder Andersen skovfoged i Odder, for han 12/1 sidst forleden til Hads herreds ting har beskyldt dem, for de skulle have hugget og bortført 2 læs ved af KM skov, hvorfor nævninge svor dem et fuldt tyveran over. deres far Gregers Pedersen i Odder havde bedt skovfogden ikke klage så hårdt på hans sønner, for de fik kun en ringe ting til nogle stave og gærde. derefter blev afsagt, så efterdi ned vidner og synsvidner bevises gerningen at have været gjort, og intet de to brødre herimod fremlægger, hvormed det kan tilbagedrives ikke sådant at være, da vidste dommerne ikke imod samme klage vidne synsvidne bogsed og nævningsed at sige eller magtesløs dømme.

(169)

4/7 1618.

** Envold Jensen i Vitten havde hidkaldt sandemænd af Sabro herred til at udlægge Birgitte Jensdatter i Lyngå hendes bane, som Anders Pedersen sst skal have ihjelslået og blev fremlagt et tingsvidne af Sabro herredsting 28/5 dette år, hvori efterskrevne vidnede, at de så Jens Mikkelsen i Lyngå og hans hustru Birgitte Jensdatter kom gående til Anders Pedersen, og Birgitte Jensdatter satte hendes næver i sin side og sagde til Anders Pedersen, kom nu hid til mig, om du vil mig noget, og så kom de i favnen på hverandre og faldt omkuld, og Jens Mikkelsen slog en stang sønder på Anders Pedersen, som han lå på jorden, så kom Anders Pedersens hustru, og ellers havde Jens Mikkelsen slået ham ihjel den stund, han lå på jorden, og var Anders Pedersen nødt til at værge sit liv. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Anders Pedersen at være Birgitte Jensdatters bane og svor ham hendes bane på og til hans fred, eftersom de selv sanden derom har udspurgt.

(170)

** Christian Holck KM befalingsmand på Silkeborg havde hidkaldt sandemænd af Vrads herred at udlægge Jens Rasmussen, som er død i sengen hos sine egne forældre, hans bane. så var tilstede barnets mor og svor, at hendes barn lå hos hende om natten næst væggen, og hendes husbond Rasmus Remsnider lå ved stokken, og ikke han var skyldig i samme barns bane. så var sandemændene mødt og mente, de ikke burde i samme sag at tove og begærede opsættelse, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

(171)

18/7 1618.

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg havde stævnet kirkenævninge over Maren Brandts for deres ed og tov, de 21/7 sidst forleden svoret har til Gern herreds ting anlangende trolddomsbedrift og kunster og fremlagde adskillige tingsvidner af Gern og Hjelmslev herreder og Skanderup birks ting, indeholdende at Anders Nielsen i Kalbygård stod for tingsdom og ville bestille noget sit lovmål, og da var han stukket af en bi i øjet, og da gik Maren Brandts til ham på tinget og ville have gjort kors over samme øje, hvilket han ikke ville tilstede hende, så spurgte Peder Pedersen i Folby hende ad, hvad for kors der kunne hjælpe på sligt, så opregnede hun sådanne ord, jeg forbyder under Guds høje lydelse enten at bryde eller bolde den syge ham overhænger som kål/kul i ---- og død mand i jord, så skal de forvisnes og forormes. Laurids Andersen og Søren Jensen i Sorring vidnede, at for 16 år siden var Maren Brandts deres hyrdekone i Sorring, da drev de hende af byen for trolddom og spøgeri, da lovede hun dem, at deres køer ikke skulle fange kalv i 4 år, hvilket også skete. endvidere blev vidnet, at da hun blev grebet i Vissing og blev ført til tinge, faldt hun der på sine knæ og bad så mange djævle skulle tage sig, som der er til, om hun kunne trolddom og straks i det samme spyttede hun 3 gange tilbage over sin aksel, så spurgte Peder Pedersen hende ad, hvorfor hun spyttede, jo sagde hun, jeg spytter fanden fra mig. desuden blev vidnet om Keld Kræmmer Maren Brandts mand, og Karen Nielsdatter i Dallerup vidnede at hendes mor Maren Brandts i Dallerup havde forrådt hende og hendes husbond Tomas Rasmussen og fik dem til at stjæle og lovede, at hendes husbond blev hængt. Jon Andersen spurgte Maren Brandts, om hun selv ville kalde kirkenævn over sig eller han skulle, hvortil hun svarede, at han måtte selv kalde kirkenævn over hende, og hun blev tilbudt, om der var nogen af samme 15 mænd var hendes avindsmand, hun skulle det give til kende, da skulle han udskiftes igen. dernæst begærede hun at måtte benådes, hun ville rømme rige og land og aldrig komme her mere, og da svor de hende et fuldt kirkenævn over. dernæst berettede Peder Pedersen, at hun tilforn for trolddom er kirkenævn oversvoret, og da gjorde hun sin forpligt under livsstraf at rømme landet og dog siden med spøgeri ladet sig befinde. derefter blev afsagt, så efterdi bevises at Maren Brandts har lovet folk ondt, og det dem i nogen måde er vederfaret, som hun har vedgået, og tilstår adskillige midler og signelser hun har brugt, hvorfor hun er kirkenævn oversvoret, da vidste dommerne ikke nogen årsag imod deres ed at sige eller dem derfor at fælde.

(177)

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg havde stævnet nævninge over Mette Lauridsdatter Kongens hyrdekone i Yding for deres ed og tov, de 22/6 sidst forleden svoret og gjort har og hende kirkenævn oversvoret for trolddomsgerninger og fremlagde tingsvidner af Vor og Hads herreders ting, hvori blandt andre Brunck Pedersen i Ørridslev vidnede, at siden Mette Kongens havde givet ham en drik imod hans svaghed, da gik han aldrig. Mads Jørgensen i Ørridslev vidnede, at da Mette Kongens tjente ham, da havde han 6 køer med kalve, og da sagde hun, hun ville sige hvor mange fik kviekalve og hvor mange fik studekalve, og det fandtes lige så. andre vidnede, at hun havde gjort kors over deres syge fæmon, og nogen blev så bedre, hvilke gerninger hun vedgik. derefter blev afsagt, så efterdi Mette Kongens intet fremlægger mod samme beskyldninger, og nævninge har hende kirkenævn oversvoret, da vidste dommerne ikke imod samme deres ed og tov, som med Mette Konges egen bekendelse og bortvigelse befæstes, at sige eller magtesløs dømme.

(181)

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg havde stævnet efterskrevne nævninge, for de til Vor herreds ting har svoret Maren Lyrings kirkenævn over for trolddomssag og fremlagde tingsvidner af Vor og Hjelmslev herreds ting og Ry og Skanderup birks ting, hvor efterskrevne vidnede, at da hr Jens Jensen ikke ville lade hende age til Havreballe, da lovede hun ham ondt, og på 9.dag derefter mistede en af hans piger det ene øje, og de vidste ikke hvor det gik til. Laurids Ibsen i Ry vidnede, at siden han i stedet for øl flyede vand i et stob til Maren Lyrings, da kunne han aldrig så snart være af en skade, før han var i en anden. derefter blev afsagt, så efterdi af vidnesbyrd forfares, at Maren Lyrings har lovet folk ondt, som er dem vederfaret, og hun tilstår at have brugt signelser, og nævninge derfor har hende kirkenævn oversvoret, da vidste dommerne ikke nogen årsag dem for samme deres ed og tov at kunne fælde.

(186)

** Verner Parsberg til Sandbygård på efterskrevne hans tjeneres vegne havde stævnet Christen Mouridsen i Hejring herredsfoged i Rinds herred for en dele, han til Rinds herreds ting 1/5 har udstedt over samme mænd for kage og æg, som de nogen tid ikke har givet sognepræsten hr Jens Andersen i Ulbjerg. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte mænd ikke tilforn har givet hr Jens samme kage og æg, og de dog derfor er blevet delt, da fandt dommerne dem af den dele kvit at være.

(187)

** Christian Holck befalingsmand på Silkeborg med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde hidkaldt sandemænd af Vrads herred at udlægge Jens Rasmussen, som er blevet død i sengen hos sine egne forældre hans bane, og fremlagde to tingsvidner af Vrads herreds ting 10/6 og 17/6 sidst forleden, hvor Rasmus Remsnider ved Silkeborg vidnede, at han var drukken, da han gik i seng, og om morgenen var barnet som var 9 uger gammelt død. derefter blev afsagt, så efterdi ikke er gjort nogen håndgerning på samme barn, og dommerne ikke kumme finde i loven eller recessen sandemænd om slig sag at skulle sværge, da vidste de ikke fylding på sandemænd at stede i samme sag at tove.

(188)

** Tyge Høg til Vang havde stævnet Peder Selgensen i Vilsted herredsfoged i Slet herred for en dom, han 21/11 1616 dømt har anlangende en arv en af hans tjenere Niels Madsen i Stensgård
i ---- Christen Sørensen i Brårup. så mødte Christen Sørensen og fremlagde samme dom af Slet herreds ting, hvori var fremlagt et tingsvidne af samme ting 3/9 1601, indeholdende at efterskrevne var i Brårup på ret trødningsdag efter salig Kirsten Nielsdatters død i Brårup, og da tilbød Christen Sørensen hendes arvinger skifte og jævning efter hans salig hustru. derefter blev afsagt, så efterdi bemeldte arvinger er tilbudt skifte og jævning i boet, og fogden har tilfundet dem at betale i gælden, ligesom de kendes ved lod i arv, da vidste dommerne ikke imod hans dom at sige eller magtesløs dømme.

(189)

** Mandrup Parsberg til Hagsholm med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet sandemænd i Nibe, for de til Nibe byting har Jens Poulsen Bødker i Nibe åråd oversvoret. derefter blev fremlagt et tingsvidne af Ålborg byting 17/4 og af Nibe byting 23/5 sidst forleden, hvor Jens Bødker vidnede, at den tyske pige Cathrine Madsdatter af Greifswald kom ind med forgift i hans hus, hvilket hun bekendte, men hun ikke vidste, hvem der havde forgivet hans børn, men at hun kogte grøden, som var det sidste de fik før de døde, men de otte folk, som først fik af samme grød, de skadede intet. endvidere blev der foretaget syn, og Jens Bødker lagde sin hånd på hans børns lig og da fornemmede de ingen tegn i nogen måder. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte Cathrine samme forgift og rottekrudt har indbåret i Jens Bødkers hus, hvoraf førnævnte børn er blevet forgiftet og fanget deres død, hvorfor hun efter hendes egen bekendelse for samme børns død var aflivet og stået sin ret, og ikke bevises at Jens Bødker har været medvider eller årsag til hans børns død, og sandemændene dog har ham åråd oversvoret, da vidste dommerne ikke samme deres ed og tov at følge.

(193)

** Jørgen Kås befalingsmand på Århusgård havde stævnet Søren Jensen i Spørring for en uendelig dom, han 20/6 sidst forleden til landstinget har forhvervet over et delevidne, Jørgen Kås på KM vegne på Søren Jensen til vester Lisbjerg herreds ting 13/5 forhvervet har anlangende landgilde af nogen særjord og ejendom på Spørring mark, og efterskrevne, som mindes op til 50 år, vidnede derom. derefter blev afsagt, så efterdi bevises med tingsvidne og jordebog, samme småjord at være sær fæstejord, da kunne dommerne ikke kende samme vidne, som nu hidstævnet er, så noksom, at det burde nogen magt at have, og efterdi Søren Jensen for samme landgilde er blevet delt, da vidste dommerne ikke ham af samme dele at kvitdømme, før han retter for sig.

(196)

** Mandrup Parsberg til Hagsholm høvedsmand på Ålborg slot med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde givet til kende, at han havde købt af Niels Friis nogle gårde i Vrangstrup, da har han været forårsaget til herredsting og landsting at lade begære dom, om de ikke bør ham og hans arvinger at efterfølge, og da er de til Hovlbjerg herredsting blevet ham tildømt. derefter blev afsagt, så efterdi ingen er fremkommet samme herredstingsdom at påanke, og Niels Friis i sin skrivelse gerne seer, samme dom bliver ved magt fundet, da vidste dommerne ikke imod samme herredstingsdom at sige eller magtesløs dømme.

(198)

** Mandrup Parsberg til Hagsholm med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde givet tilkende, at han til mageskifte har bekommet af Erik Friis Palle Friises søn halvparten af en gård i Vadsted i Gern herred og købt den anden halvpart af Erik Friises bror Niels Friis, så har han været forårsaget til herreds og landsting at begære dom, om den ikke bør ham og hans arvinger at efterfølge, og de er til Gern herredsting blevet tildømt ham at efterfølge for ejendom. derefter blev afsagt, så efterdi ingen er fremkommet samme herredstingsdom at påanke, men Erik Friis og Niels Friis i deres brev giver til kende, at de intet derimod har at svare men gerne seer, samme dom bliver ved magt fundet, da vidste dommerne ikke imod samme herredstingsdom at sige eller magtesløs dømme.

(200)

** Anders Tomasen i Klattrup havde stævnet Christen Lauridsen Skellerup borger i Hobro, for han imod hans egen forpligt har gjort hans datterbarn skøde på en gård i Hobro og givet fæstebrev på samme gård imod sit pantebrev, hvilket skøde og fæstebrev, han mener bør magtesløs at være. derefter blev fremlagt samme pantebrev lydende på 400 rigsdaler til Anders Tomasen i Ovegård, dateret 5/1 1616. derefter blev afsagt, så efterdi fremlægges Christen Lauridsens pantebrev dateret 5/1 1616, hvori han har pantsat Anders Tomasen til underpant førnævnte gård, hvilket pantebrev endnu står ved sin fuldmagt, da kunne dommerne ikke kende bemeldte skøde, som siden derimod gjort er, så noksom og nøjagtigt, at det bør nogen magt at have.

(201)

** Just Høg til Bjørnholm havde stævnet Rasmus Mikkelsen forrige byfoged i Mariager for et tingsvidne, han til samme byting 15/10 sidst forleden stedet har, anlangende to af hans tjenere i Astrup Christen Skrædders hustru og Laurids Sørensens hustru anlangende at de har udlovet 2 mark for at omkomme Eske Bille. derefter blev afsagt, så efterdi Rasmus Mikkelsen tilforn for samme sag har været hidstævnet og da endelig kendt sig at have forseet, da vidste dommerne ikke videre på hans forseelse at dømme, men han derfor bør at igen give Just Høg en billig kost og tæring.

(202)

** Laurids Christensen i Torning havde stævnet Peder Sørensen i Iller for et afkaldsvidne, at hans hustru Else Jensdatter skulle have givet Peder Sørensen kvit og kravesløs for hvis, han på hendes vegne havde annammet under sit værgemål, uanseet Else Jensdatter da skulle have været et umyndigt barn og intet andet værgeskab end Peder Sørensen, og da har han listet hende til at give sig førnævnte vidne på det, han ville hende hendes rette arvegods fravende, og for en dom Peder Sørensen til Lysgård herreds ting efter førnævnte vidne har forhvervet, at han bør for Laurids Christensens tiltale kvit at være. så blev de her for retten forligt, så Peder Sørensen lovede at give Laurids Christensen på Else Jensdatters vegne halvfemte daler for samme hendes arvepart, som Laurids Christensen kvitterede ham for på hans hustrus vegne.

(203)

1/8 1618.

** Peder Lauridsen i Pederstrup havde hidkaldt sandemænd af Hids herred manddød at sværge over Peder Lauridsen i Kragelund for Hans Lauridsen Bonde sst, han ihjelslog og fremlagde tingsvidner af Lysgård herreds ting 7/7 og 14/7 sidst forleden, at eftersom Peder Lauridsen i Kragelund desværre havde ihjelslået Hans Lauridsen Bonde sst, hvorfor han er manddød tillyst, da tilbød eftermålsmanden førnævnte Peder Lauridsen i Pederstrup, som er salig Hans Bondes bror, dag og stunder til på lørdag 3 uger, sandemænd har svoret, og den dag til aften. da fremkom Stig Sørensen i Tandskov på Peder Lauridsens vegne kendtes manddød bod og bedring til og begærede dag og stunder. derefter vidnede efterskrevne, at de så Peder Lauridsen Pig og Hans Lauridsen Bonde i Kragelund skændtes om Hans Bondes øg, som Peder Pig havde taget i hus, eftersom han var markmand, og da tog Peder Pig en kniv og gav Hans Bonde et knivslag i hans bryst, så han faldt omkuld, og de bar ham hjem i en dyne. dernæst gjorde sandemændene deres ed og efter førnævnte vidner og som de selv sanden har udspurgt, da svor de Peder Lauridsen manddød over og fra hans fred for Hans Bonde han ihjelslog.

(205)

** Christen Ibsen borger i Århus havde stævnet Anders Olufsen borger sst for to uendelige domme, han til landstinget har forhvervet, og da kvitdømt af delen, Christen Ibsen havde ham i, for en sum penge, han har udlagt for ham. derefter blev afsagt, så efterdi Anders Olufsen var delt, midlertid han samme to uendelige domme forhvervet har og i så måder umyndig, da fandt dommerne samme uendelige domme magtesløse at være.

(206)

** Søren Rasmussen i Hjortshøj havde stævnet Tord Jensen i Hobro for en dom, han på Rasmus Nielsens vegne i Egå til landstinget 18/7 sidst forleden skal have bekommet, i hvilken han har fanget em anpart i et skøde magtesløs, som Mikkel Tordsen, som for nogen tid siden skal være død, skal på to børns vegne have solgt til Søren Rasmussen. med flere ord dem imellem var, blev da så forhandlet og forligt, at Rasmus Sørensen på hans far Søren Rasmussens vegne lovede at give Rasmus Nielsen 15 sletdaler, og Rasmus Nielsen da straks på hans hustrus vegne at skal give Søren Rasmussen skøde på hans anpart i samme gård.

(207)

** Poul Sørensen i Fjelsø og hans søn Just Poulsen sst med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Ove Ovesen sst, for han 18/6 har klaget på ham til Rinds herreds ting anlangende nogen uenighed imellem Just Poulsen og Ove Ovesen, hvorfor de er kommet i slagsmål. derefter blev afsagt, så efterdi det ene vidne var delt, da han og hans medbrødre vidnede samme vidne, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(208)

** Mikkel Ibsen borger i Grenå havde stævnet Rasmus Jensen Møller borger sst for et vidne, han 30/3 sidst forleden til Grenå byting med Peder Loumand borger sst vidnet har anlangende en halv tønde fisk, Mikkel Ibsen skulle have bekommet af Peder Loumand i vilje og minde. derefter blev afsagt, så efterdi samme herredstingsvidne og dele ikke fremlægges, og Rasmus Jensen Møllers vidne ikke er uden een persons kundskab, som agtes for intet vidne, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så nøjagtigt, at det må komme Mikkel Ibsen til hinder eller skade.

(210)

** Christen Pedersen som boede i Sødring havde stævnet Peder Tomasen foged på Demstrup, for han til landstinget er tilfundet at føre Christen Pedersen hjem til herredsting, og der af ham at få hans forpligt, at han ikke skulle rømme inden 6 ugers dag, og efter han har gjort samme forpligt, har sat ham i fængsel og jern. derefter blev afsagt, så efterdi samme sag ikke til Peder Tomasens værneting er ordelt, fandt dommerne den der at komme.

(211)

** Jens Nielsen i Gravballe med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Søren Brun i Kejlstrup, for han på Christen Rasmussens vegne på Silkeborg har ladet ham fordele til Hids herreds ting 19/5 sidst forleden for 15 rigsdaler fogedpenge, og der ikke er gået dom før samme dele, og samme penge havde han nogen tid tilforn antvortet Hans Gremersen, som den tid var ridefoged. derefter blev afsagt, så efterdi samme dele er blevet opsat 6 uger til i dag, og Søren Brun ikke har villet i rette lægge samme dele, da fandt dommerne samme dele magtesløs at være og ikke komme Jens Nielsen til nogen forhindring.

(212)

** Jens Nielsen i Gravballe havde stævnet Søren Brun i Kejlstrup for en dele, han til Hids herreds 21/7 1618 har forhvervet anlangende den sag, som han forgangen år aftinget har, og dertil udgivet 7 rigsdaler. så mødte Søren Brun og afstod samme dele, hvorfor dommerne fandt samme dele ikke at komme Jens Nielsen til hinder eller skade.

** Ove Ovesen i Fjelsø havde stævnet Jep Nielsen i Gedsted for et vidne, han til Rinds herreds ting 8/6 sidst forleden forhvervet har lydende, at Just Poulsen i Fjelsø for ting og dom har ladet syne 18 store sårmål, og han havde klaget på Ove Ovesen sst, at han skulle have gjort ham samme sår. så mødte Just Poulsen og Poul Sørensen og afstod samme klage vidner og deler, hvorfor dommerne fandt samme klage vidner og deler ikke at komme Ove Ovesen til hinder eller skade i nogen måder.

(213)

** Jens Gundesen borger i Hobro havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Gislum herreds ting 14/3 sidst forleden vidnet har, at de 14/6 1614 var i Christen Jensens gård i Suldrup, og da kom Jens Gundesen og førte sig i trætte med hans hustru Kirsten Vognsdatter og tit og ofte kaldte hende en hore. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Gundesen ikke er samme ord bestendig men undskylder Christen Jensens hustru, sig ikke andet at vide med hende end ære og godt, da fandt dommerne samme vidne og dom at være som uvidnet og uudgivet var og ikke komme enten af parterne til hinder eller skade.

(215)

** Erik Friis til Søndergård havde stævnet Markor Sørensen herredsfoged i Nørherred for en dom, han til Nørherreds ting dømt har imellem Jørgen Kås til Mejlgård og Erik Friis anlangende et stykke skov, som Erik Friis formener at skulle ligge til Tustrupgård i søskendeskifte. derefter blev afsagt, så efterdi for fogden har været i rette lagt en adelspersons brev så vel som også ---- efter KM dom på Erik Friis på sin ære at være sagt, og fogden derfor ikke har vidst sig at være dommer i den sag, da kunne dommerne ikke kende hans ulempe deri at være.

(217)

15/8 1618.

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg havde hidkaldt sandemænd af Gern herred at udlægge Niels Rasmussen i Klintrup hans bane, som blev fundet død i Christen Sørensens gård sst og fremlagde et tingsvidne af Gern herreds ting 8/8 dette år, hvor synsmænd afhjemlede syn på et barn, som kunne være 8 år, som lå død under en slæbe, som de syntes at have stået op ad en væg, og barnet selv været årsag til, at samme slæbe var nedfaldet. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Niels Rasmussen af våde og vanlykke at være af samme slæbe ihjelslået.

29/8 1618.

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg havde stævnet Jens Jensen i Snerild og hans medbrødre nævninge, for de 17/8 sidst forleden til Hads herreds ting har Knud Nielsen i Odder, som kaldes Grydergård-Knud, et fuldt kirkenævn for trolddomssag oversvoret. Søren Knudsen i Odder på hans far førnævnte Knud Nielsens vegne havde stævnet efterskrevne vidner. derefter blev fremlagt tingsvidner af Hads herreds ting, hvori Jep Pedersen i Odder, salig Peder Ibsens søn, beskyldte Knud Nielsen at være årsag til hans salig mor Helle Pedersdatters død, og Rasmus Rasmussen i Hostrup ? vidnede, at Knud Nielsen havde lovet hans bror Morten Juel, som var herredsfoged i Hads herred, en ulykke, hvorefter han blev blind og døde. Maren Sørensdatter Alrø og Mette Lauridsdatter Kongens stod for tingsdom og beskyldte Knud Grydermand for en vitterlig troldmand. derefter blev afsagt, så efterdi Knud Nielsen af troldkvinder er udlagt for en troldmand, og andre har beskyldt ham, at han med sine trolddomskunster har været årsag til folks død, og nævningene har ham derfor kirkenævn oversvoret, da vidste dommerne ikke imod samme nævningsed at sige eller magtesløs dømme, men fandt hr Laurids Madsen i Odder, Knud Sørensen og deres medfølgeres vidne derimod ingen magt at have.

(223)

** Morten Sørensen Bager på Alrø med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet hr Simon Pedersen sst og hans medfølgere for et vidne, de til Hads herreds ting 6/7 sidst forleden vidnet har om rygte og tidende om Morten Bagers hustru Karen Mortens, at hun på 10 års tid skulle fare med trolddom og spøgeri. dernæst fremkom Mette Lauridsdatter Kongens og beskyldte Karen Mortens, for de var i selskab sankt mortens nat at ville forgøre Knud Kræmmers, og Eske Jensen på Alrø hans bror Søren Jensen vidnede, at Morten Bagers datter Karen Mortensdatter og Jørgen Jensens hustru Anne Mortensdatter sagde til ham, at de havde talt med Eske på Åkær og lovet ham en kåbe, for han ikke skulle vidne ydermere på hende til landstinget. derefter blev afsagt, så efterdi adskillige har vidnet om hendes trolddom og spøgeri, og at hun har været årsag til vanlykke, og af andre troldkvinder udlagt, hvorfor nævninge har hende kirkenævn oversvoret, da vidste dommerne ingen årsag dem for samme deres ed og tov at kunne fælde.

(229)

** Rasmus Nielsen i Svinballe havde stævnet Morten Jørgensen i Rindelev herredsfoged i Hads herred for to misdæderes bekendelse og beskyldning, han 22/6 og 2/8 sidst forleden til Hads herreds ting over hans hustru Karen Jenses udstedt har, at hun har været med dem i trolddoms bedrift. derefter blev afsagt, så efterdi intet udedisk menneske står til troende, og efterdi Maren Alrøs og Mette Kongens findes at være to misdædere, som for deres trolddom har stået deres ret, da kunne dommerne ikke kende samme deres bekendelser så noksom, at de må komme Karen Jenses på liv ære gods eller velfærd til hinder eller skade.

(231)

** Rasmus Pedersen i Hundslund på sin søster Mette Pedersdatter Bagerkvinde sst hendes vegne med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Hads herreds ting 25/6 sidst forleden vidnet har, at de havde hørt rygte og tidende, at Mette Bagerkvinde havde forgjort deres bytyr i Sondrup, for de ikke ville unde hende den til en ko. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd selv har stillet deres vidner i tvivl og ikke udførligt har sigtet Mette Bagerkvinde for samme tyr, og bemeldte vidne om rygte og tidende ikke med nøjagtige vidnesbyrd bekræftes, og de to misdædere Maren Alrø og Mette Kongens ord ikke står til troende, da kunne dommerne ikke kende samme vidner bekendelse og nævningsed så noksom, at de må komme Mette Bagerkvinde til hinder eller skade.

(235)

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg havde stævnet nævninge af Halling og Randlev sogne, for de 17/8 sidst forleden til Hads herreds ting har Sidsel Jensdatter, som kaldes lamme Sidsel, kirkenævn oversvoret for trolddom efter adskillige klager og beskyldninger og fremlagde tingsvidner af Hads herreds ting 10/8 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at på 10 års tid havde lamme Sidsel haft ord og rygte for trolddom og spøgeri, og da Maren Alrøs blev sigtet for trolddom, da rømte lamme Sidsel. Mette Kongens bekendte, at lamme Sidsel kastede Mikkel Skriver og hans hustru salig Karen Lauridsdatter deres sygdom på. derefter blev fremlagt hr Jens Madsen præst til Randlev og Bjerager sogne hans attest. Jens Ovesen i Halling beskyldte lamme Sidsel for hans hustru Bodil Knudsdatters skade. derefter blev afsagt, så efterdi lamme Sidsel har lovet folk ondt, som dem derefter på helbred eller andet er hændt, og hun er beskyldt for en vitterlig troldkvinde, og har forgjort folk, og nævninge har hende derfor kirkenævn oversvoret, da vidste dommerne ikke årsag dem for samme deres ed og tov at kunne fælde.

(239)

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg havde stævnet Eske Mortensen i Lerdrup for et stuebrev, han har udgivet til sin bror Ove Mortensen sst, at dersom Eske Mortensen kan bekomme sin salig mors gård til stedsmål, da skal han unde sin bror Ove Mortensen efterskrevne jordstykker, dateret Lerdrup 20/2 1585. derefter blev afsagt, så efterdi samme brev findes at være et hjemmegjort brev og KM ejendom angældende, som lensmanden ikke har forseglet, da kunne dommerne ikke kende samme brev så noksom, at det bør nogen magt at have.

(241)

** hr Laurids Trane sognepræst i Mariager havde stævnet Magdalene Pedersdatter Peder Mikkelsens (Peder Lauridsens) efterleverske i Hov med sine børn Peder Pedersen tjenende på Mariager kloster, Kirsten Pedersdatter tjenende i Ålestrup, så og Jens Andersen i Hov for et vidne, de til Mariager byting 12/8 sidst forleden vidnet har anlangende Magdalene Pedersdatter for nogen år forleden har givet hr Laurids en ungstud for hendes husbond Peder Lauridsens lig at begrave, hvilken han benægter. derefter blev afsagt, så efterdi bevises at hr Laurids samme stud for Peder Lauridsens begravelse at have fanget, hvilket hr Laurids selv bekender, da vidste dommerne ikke imod samme vidne at sige eller magtesløs dømme.

(243)

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg havde stævnet kirkenævninge i Fregerslev for deres ed og tov, de til Hjelmslev herreds ting 29/7 sidst forleden gjort har over Anne Ellekone for trolddom, og fremlagde tingsvidner af Hjelmslev Vor Framlev og Hasle herreders ting og Skanderup birketing, hvori efterskrevne vidnede om hendes bedrifter, der iblandt Jens Jensen i Grumstrup, som vidnede, at for 16 år siden var hans søster Maren gift og var hos ham, og da gav hun Anne Ellekone en kjortel, for at hun skulle skaffe hende af med hendes mand, kjortelen beholdt hun, men manden blev ved livet. Eske Nielsen i Tvingstrup vidnede, at for 16 år siden da kom hun ind til Simon Bildsen i Ås og gav sig i sengen til ham, og han døde straks derefter, og hans bror Niels Bildsen gennede hende ud. Anne Ellekones datter Anne Rasmusdatter vidnede, at siden hun var et barn, da har hendes mor brugt spøgelse, og det var bedre om hun var blevet brændt for 20 år siden. andre vidnede, at Hans Madsen i Skårup havde købt Anne Ellekone til at forgøre 3 øg for Søren Fisker, og hans hustru Maren Rasmusdatter var med dertil. Rasmus Rasmussen gav last og klage på hende, for hun for 2 år siden på hans bryllupsdag om aftenen med hendes trolddomskunster havde gjort ham skade på hans mandermål, så han ikke siden i sådanne måder havde været tilpas, som han var tilforn, og hun i så måder tog hans lønlige lem fra ham for det, hans hustru gjorde hende ondt, for hun dyppede et stykke brød i en gryde. Maren Sørensdatter Alrø svor, at Anne Ellekone havde lært hende trolddom. derefter blev afsagt, så efterdi bevises, at Anne Ellekone har lovet folk ondt og det dem en part på helbred og kvæg at være vederfaret, og efterskrevne har lagt deres hænder på hendes hoved og ved deres højeste ed og oprakte fingre sigtet for deres vitterlige troldkvinde, og nævninge derfor har hende kirkenævn oversvoret, da vidste dommerne ingen årsag dem for samme deres ed og tov at kunne fælde.
 
(249)

** Laurids Ebbesen KM befalingsmand på Skanderborg havde stævnet efterskrevne nævninge i Skanderup birk for deres ed og tov, de 14/8 sidst forleden gjort har, hvori de Kirsten Lisbjergs trolddomssag oversvoret har og fremlagde tingsvidner af Skanderup birk, hvor Christen Knudsen i Sondrup vidnede, at da hans bror Anders Knudsen lå syg i Skanderup, da klagede han, at hans fæstemø Anne Lisbjergs var årsag til hans sygdom, hvoraf han døde i Sondrup. Mette Nielsdatter i Skanderup vidnede, at 3 uger før påske stod hendes fæstensøl med Adser Christensen hendes fæstemand, og 8 dage derefter lå der udenfor hendes far Niels Jensens hus 6 ---- korsvis, og siden har hendes fæstemands hjerte været tvært imod hendes. Mette Lauridsdatter Kongens vidnede, at Kirsten Lisbjergs var en vitterlig troldkvinde. derefter blev afsagt, så efterdi bevises at Kirsten Lisbjergs har lovet folk ondt, som dem er vederfaret, og efterskrevne har sigtet hende for en vitterlig troldkvinde, og nævningene har hende kirkenævn oversvoret, da vidste dommerne ikke imod samme deres ed og tov at sige eller magtesløs dømme.

(254)

** Jens Jensen i Kvotrup havde stævnet efterskrevne for et vidne de til Onsild herreds ting 30/5 sidst forleden vidnet har, som iblandt andet indeholder, at Jens Jensen skulle have bekommet 3 plovjern af det forbrudte gods, som Jens Sørensen i Asferg frarømte. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Jensen ikke ved sin ed vil benægte sig samme plov og plovjern at have bekommet, da vidste dommerne ikke imod samme vidne dom eller dele at sige eller magtesløs dømme.

(255)

** Maren Lauridsdatter i Ridemands mølle på hendes husbond Jens Sørensens vegne med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Morten Jensen i Lynggård på Mandrup Parsbergs vegne for et synsvidne, han 9/3 til Hornum herreds ting har forhvervet på hvis brøstfældighed findes på Ridemands 3 huse ved samme mølle. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Møller sig har tilforpligtet samme 30 daler, husets brøstfældighed er vurderet for, at betale, da vidste dommerne ikke imod samme synsvidne at sige eller magtesløs dømme og ikke Jens Sørensen Møller af den dele at kvitdømme, før han retter for sig.

(256)

** Maren Lauridsdatter i Ridemands mølle på hendes husbond Jens Sørensens vegne med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet efterskrevne, for de 20/1 sidst forleden vidnet har, at der skulle være sket forkort på deres korn og maling, som de har ført til ham, hvilket han benægtede, at han havde ikke taget videre af deres korn end den rette told, han burde at have. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte mænd har vidnet i deres egen sag, og ikke deres vidner med andre uvildige vidnesbyrd befæstes, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så nøjagtigt, at det må komme Jens Sørensen Møller til hinder eller skade.

(258)

** Byrial Miltersen i Klotrup på sine egne og på anden Byrial Miltersen hans vegne og Niels Nielsen sst havde stævnet Peder Lauridsen i Klotrup og hans to sønner Tomas Pedersen og Jens Pedersen for et vidne, de til Rinds herreds ting 23/7 sidst forleden vidnet har, hvormed de ville dem selv gods tilvende. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Lauridsen og hans sønner selv har vidnet førnævnte vidne, som findes vildigt og i deres egen sag, som ikke med nøjagtigt kundskab befæstes, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(259)

** Mandrup Parsberg høvedsmand på Ålborg slot med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Jens Nielsen i vester Stræt for et vidne, han til Slet herreds ting 9/7 sidst forleden forhvervet har, at Jep Sørensen i Næsborg Niels Jensen sst og Christen Kock i Kornum havde været i Jens Nielsens lade og der taget Søren Nielsen født i Kongelv i Norge og kaldt ham en tyv og bortført ham med dem. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises med syn, at Jep Sørensen og hans medfølgere har gjort Jens Nielsen og hans folk nogen skade, da kunne dommerne ikke kende forskrevne vidner klage eller nævningsed så noksom eller nøjagtig, at de må komme Jens Sørensen Niels Jensen og Christen Kock til nogen forhindring.
(262)

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs til Vedø havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Bjørnholm birketing 1/8 dette år vidnet har, anlangende Mikkel Skomager i Tirstrup 14/3 kom til Søren Sørensen i Tirstrup og lånte en hest at ride til fogden på Rugård på. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke har vidnet på fersk fod og ikke om nogen enkend måned dag eller tid, da kunne dommerne ikke kende samme vidner så noksom, at de bør nogen magt at have.

(263)

** Jacob Krabbe til Våbensholm havde stævnet Erik Nielsen i Burgård herredsfoged i Tyrsting herred for en dom, han til samme ting 11/7 sidst forleden dømt har imellem Jacob Krabbe og Christen Nielsen i Åstrup anlangende noget skov, han skulle have ladet hugge i kirkeskoven. derefter blev afsagt, så efterdi samme dom ikke er endelig, fandt dommerne den at være som udømt, og sagen til herredsting igen at komme.

(264)

** Hans Andersen Grønbæk borger i Århus havde stævnet Christen Pedersen Harbou sst, for han har nogle bænkebreve og tingsvidner på en skibspart, som Hans Andersen har købt i Ebeltoft af Peder Lauridsen og Peder Olufsen sst, og samme skibspart ikke at have fulgt Christen Pedersen efter hans brev og tingsvidnes lydelse, men Hans Andersen efter hans brev at have efterfulgt for et fuldkomment købt køb. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Pedersen og Niels Jensen, som forhandlingen og vidnet har indgået, at have været to af de otte mænd tinghørere og i så måde vidnet om den iring dem selv har været imellem, da kunne dommerne ikke kende bemeldte brev eller ulovligt tingsvidne, hvorpå det sig refererer, så noksom og nøjagtig, at de bør nogen magt at have.

(266)

** Johan Thorlippe borger i Hamborg med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Hans Andersen Grønbæk borger i Århus for et hjemmegjort købebrev eller bænkebrev, han af Peder Olufsen i Ebeltoft skal have bekommet. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Lauridsen og Peder Olufsen har solgt Hans Andersen bemeldte to parter i samme skib, hvilke parter ham siden har efterfulgt, da vidste dommerne ikke imod samme købebrev at sige eller magtesløs dømme.

(267)

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs til Vedø havde stævnet efterskrevne for et skudsmål, de til Bjørnholm birketing har gjort, at Mikkel Nielsen Skomager i Tirstrup den dag skulle være i hans husbond Oluf Sandbergs forfald hos fogden på Rugård at købe foder, så han den dag ikke kunne møde, hvilket skudsmål hun formener falsk at være. derefter blev afsagt, så efterdi bevises, at Mikkel Nielsen ikke har været på Rugård hos fogden, som de har vidnet om, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end Niels Rasmussen og Rasmus Jensen har gjort samme skudsmål løgnagtigt og bør derfor fældt at være.

(270)

** Godslev Budde til Rødslet befalingsmand på Børglum kloster med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Mikkel Nielsen til Østerfald for et fru Anne Krabbe som boede på Stenholt hendes brev på al hendes anpart i Stenholt, at den skulle følge Godslev Budde kvit og fri, hvilket brev han endnu ikke har fået af Mikkel Nielsen, hvorfor han har været forårsaget det ved rigens æskning af ham at udfordre, eftersom rigens æskning over ham til Ål birketing er udgået, og nu til landstinget blev han undt samme æskning over Mikkel Nielsen.

(271)

** Jens Nielsen i Ørskov havde stævnet Niels Grøn i Borup ridefoged til Skanderborg for vidner, han har forhvervet til Vor og Hads herreders ting over hans datter Maren Jensdatter i Ørridslev, at en troldkvinde Mette Kongens havde sagt, at Mette Jensdatter skulle havde ladet hendes husbond Brunck Pedersen i Ørridslev forgifte på hans bryllupsaften, der han gik til hans brudeseng og tog hans mandermål fra ham. Maren Pedersdatter i Ørridslev salig Brunck Pedersens mor vidnede. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder, intet udedisk menneske står til troende, og eftersom en misdæder Mette Kongens, som samme sin bekendelse gjort har, som for sine misgerninger og trolddom har stået sin ret, her og fremlægges tingsvidne og præstens kundskab, at bemeldte Maren Jensdatter altid at have fulgt et ærligt rygte, da fandt dommerne samme bekendelse magtesløs at være og ikke at komme hende til hinder eller skade.

(273)

** Lydik Lydiksen Skrædder i Nibe med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Tomas Lauridsen sst for et vidne, han til Nibe birketing 11/4 over ham forhvervet har for et skørt, han skulle gøre til hans hustru, som ikke var rigtigt gjort. derefter blev afsagt, så efterdi Lydik Lydiksen har tilforpligtet sig inden 14 dage samme skørt at skulle færdiggøre eller stande til rette derfor, hvilket han ikke har villet efterkomme, og han derfor er blevet delt, da vidste dommerne ikke ham af samme dele at kvitdømme, før han retter for sig.

(275)

** Peder Jensen Loumand i Grenå havde stævnet Mikkel Ibsen sst for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet og af den dele han for en halv tønde fisk, han skal være kommet i til Grenå byting, hvilken fisk han skulle have bekommet af Peder Jensen. derefter blev afsagt, så efterdi intet nøjagtigt bevis fremlægges, Mikkel Ibsen samme fisk at have bekommet, og delen derefter endelig til landstinget at være underkendt, da fandt dommerne Mikkel Jensen af samme dele kvit at være.

(276)

** Mourids Mouridsen borger i Randers havde stævnet Mogens Christoffersen i Værum, for han for nogen tid siden til Randers byting og til Viborg landsting har ladet ham fordele for nogen gæld, han beskylder ham for at være Tomas Nielsen i Randers pligtig. derefter blev afsagt, så efterdi Mourids Mouridsen benægter sig ikke samme pending at være Mogens Christoffersen pligtig, og intet bevis derpå fremlægges, og han dog derover er blevet delt, da fandt dommerne Mourids Mouridsen af den dele kvit at være.

(277)

** Morten Mikkelsen i Vads mølle på sin mor Inger Mikkels vegne havde stævnet Morten Jørgensen i Rindelev herredsfoged i Hads herred for to beskyldninger, han til samme ting 12/6 og 3/8 efter to misdæderes beskyldninger har udstedt, som har udlagt hende for trolddomskunster. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder, intet udedisk menneske står til troende, og efterdi Maren Alrøs og Mette Kongens, som har gjort samme bekendelse, er misdædere og for deres trolddom har stået deres ret, og der også fremlægges stokkenævn og præstens kundskab, at Inger Mikkels sig ærligt og vel at have skikket, da fandt dommerne samme misdæderes bekendelser magtesløs at være, og ikke komme Inger Mikkels til hinder eller skade.

(278)

** Ove Sørensen i Halkær havde stævnet Morten Jørgensen i Rindelev herredsfoged i Hads herred for en misdæders bekendelse, han 22/6 sidst forleden til Hads herreds ting udstedt har, hvori Maren Sørensdatter Alrøs på hans spørgsmål havde svaret, at hun tvivlede på om det var ham, der var med dem i den dans ved Guldhøj sankt volborg nat. derefter blev afsagt, så efterdi en misdæder ikke står til troende, og Maren Alrø for trolddom har stået sin ret, og Ove Sørensen har fremlagt stokkenævn og sognevidne, at han sig ærligt og vel har skikket, da kunne dommerne ikke kende førnævnte misdæder Maren Alrøs bekendelse så noksom, at den bør komme Ove Sørensen til hinder eller skade.

(280)

** Jens Madsen i Hundslund på hans hustru Else Jenses vegne havde stævnet Morten Jørgensen i Rindelev herredsfoged i Hads herred for en misdæders bekendelse, han til Hads herreds ting udsted har, hvori Else Jenses skal være beskyldt, for hun skulle have forgjort sin nabo salig Poul Hansen, som boede og døde i Hundslund. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder, intet udedisk menneske står til troende, og efterdi Mette Kongens har været en troldkvinde og for sin misgerning har stået sin ret, da kunne dommerne ikke kende samme bekendelse eller udlæggelse så noksom og nøjagtig, at de må komme Else Jenses til hinder eller skade.

(281)

** Jens Sørensen og Niels Sørensen i Ørting havde stævnet Morten Jørgensen i Rindelev herredsfoged i Hads herred for en misdæders beskyldning, han 13/8 sidst forleden til samme ting over dem udstedt har, at Mette Kongens havde beskyldt dem, for at de ville lade slotsherren Laurids Ebbesen Peder Segemand og Jacob Jensen forgøre. derefter blev afsagt, så efterdi et udedisk menneske ikke står til troende, og efterdi Mette Kongens har været en misdæder, som for sin trolddom har stået sin ret, da kunne dommerne ikke kende samme hendes bekendelse så noksom eller nøjagtig, at den må komme Jens Sørensen og Niels Sørensen til hinder eller skade.

(283)

12/9 1618.

** Hans Sørensen borger i Horsens havde hidkaldt sandemænd af Hatting herred manddød at sværge over Simon Rasmussen i Stubberup for hans bror Søren Sørensen sst, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Hatting herreds ting 10/8, hvor efterskrevne vidnede, at Simon Rasmussen og Søren Sørensen på deres grandestævne kom i trætte om jord, som Søren Sørensen skulle have frapløjet ham, og da tog Simon Rasmussen en kølle og slog Søren Sørensen i hans hoved dermed. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Simon Rasmussen manddød over og fra sin fred.

(284)

26/9 1618.

** Laurids Pedersen Fog i Farre havde stævnet Niels Gødesen delefoged sst, for han 12/9 sidst forleden til Gern herreds ting havde ladet ham fordele for nogen geder, som skulle være i hans gård efter et enligt vidne, som Jens Mortensen hyrde i Farre og hans hustru Anne Nielsdatter skal have vidnet, hvorefter han er blevet delt, uanseet at Laurids Pedersen har fremlagt Rasmus Testrup borger i Århus hans sendebrev, at han vedkendte sig samme geder og begærede, at hyrden ville drive dem til sin morbror hr Niels i Storring. derefter blev afsagt, så efterdi den ene varselsmand var delt, der han og hans medbror gjorde varsel for samme vidne og dele, da kunne dommerne ikke kende bemeldte vidne og dele så noksom, at de må komme Laurids Pedersen til hinder eller skade.

(286)

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg havde stævnet Hans Skram til Ristrup for et delevidne, han har forhvervet over KM tjenere i Sabro Jens Rasmussen med flere Sabro bymænd. derefter blev afsagt, så efterdi intet bevis fremlægges, at samme mænds svin nogen skade på Hans Skrams korn har gjort, tilmed delevidnet ikke ombemelder, at varselsmændene ikke til tinge har bestået at have givet varsel for samme dele, da kunne dommerne ikke kende samme delevidne så noksom og nøjagtigt, at det bør nogen magt at have.

(287)

** Hans Deuster skriver på Århusgård havde stævnet Peder Steen byfoged i Århus for en seddel, han hr Christen Stub sognepræst til Vorfrue kirke i Århus 4/3 sidst forleden tilskrevet har, formeldende at Else Pedersdatter Kannes er gået i barselseng og bekendte, at hun har avlet barn med Hans Deuster, og begærede at det må komme til dåben. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Steen har tilladt fogedsvenden samme seddel at lade skrive, at bemeldte barn måtte komme til dåben, og Hans Deuster ikke her for retten har villet fragå, at han jo med Anne Pedersdatter har haft legemlig fællig, så samme seddel med hans egne ord bestyrkes, da vidste dommerne ikke imod samme seddel at sige eller magtesløs dømme.

(288)

** Jens Juel til Keldgård statholder i Norge havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Nibe birketing 15/8 sidst forleden med Mads Jørgensen og Jørgen Mikkelsen i Nørholm vidnet har anlangende det kær og tørvegrøft i Nørholm kær, som de agter dem at tilvende. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har lagt deres vidner i tvivl og ikke endeligt vidnet, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(290)

** Jens Juel til Keldgård havde stævnet Søren Pedersen birkefoged i Nibe og Jens Nielsen birkeskriver sst for genparten til nogen vidner, som Mandrup Parsberg til samme ting har forhvervet anlangende Jens Juels bondegårds sæd og grund for Nørholm, hvilke genparter hans foged skal være forholdt. derefter blev afsagt, så efterdi det er lang tid siden, samme vidner er udgået, og Poul Kras har begæret genparten til dem, som ikke var ham tilstedt, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end førnævnte birkefoged og skriver har sig jo deri forseet og bør derfor igen at give Jens Juel hvis kost og tæring, han derfor har anvendt.

(291)

** hr Laurids Trane i Mariager med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Niels Viborg borgmester sst for en hjemmegjort skriftlig bekendelse og bænkebrev, han 19/7 sidst forleden til Mariager byting har ladet læse og påskrive anlangende Mogens Sørensen Knivsmed sst, imidlertid han har været fængslet for Niels Viborgs vinduer han har indslået, på hr Laurids Trane skal have gjort, anlangende nogen ord, som skulle være faldet imellem hr Laurids og Søren Knivsmed om Niels Viborg og Søren Knivsmeds hustru. derefter blev afsagt, så efterdi hr Laurids Trane ikke bemeldte ord, som førnævnte bekendelse og vidner om bemelder, for ting og dom har sagt, som han ikke er bestendig men slige ord til tinge har benægtet, da kunne dommerne ikke kende samme bekendelse og vidner så noksom og nøjagtig, at de må komme hr Laurids Trane til hinder eller skade i nogen måder.

(294)

** hr Laurids Trane i Mariager med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Niels Viborg borgmester i Mariager for et vidne, han 15/7 sidst forleden til Mariager byting forhvervet har, anlangende hr Laurids skulle for nogen tid siden have haft og forholdt Niels Viborgs fordelte tjener Christen Sørensen, som rømte af hans tjeneste, hvilket er imod den kontrakt, som er ganget imellem dem. med flere ord og tale dem imellem var, blev her afsagt, at så vidt førnævnte vidner med hr Laurids Tranes egen bekendelse, at Christen Sørensen undertiden var i hans arbejde, befæstes, vidste dommerne ikke imod førnævnte vidner at sige eller magtesløs dømme.

(296)

** Hans Skram til Ristrup havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 17/8 sidst forleden til Sabro herreds ting med hr Niels i Skjoldelev vidnet har, hvilket vidne Hans Skram ikke mener så lovligt at være. så mødte Peder Pedersen i Folby på hr Nielses vegne og afstod samme vidne, hvorefter dommerne fandt samme vidne ingen magt at have.

(297)

** Otte Christoffersen Rosenkrantz til Boller havde stævnet nævninge, for de til Boller birketing har Anne Jeppes kirkenævn oversvoret for trolddom hun skal have brugt, ligeledes havde stævnet efterskrevne vidner samt Anne Jeppes og hendes lovværge og husbond Jep Christensen i Boller og fremlagde tingsvidner af Boller og Skanderup birketing 15/8 og 31/7 dette år, hvor efterskrevne vidnede, at Anne Nielses, som tilforn har boet i Sejet og nu kaldes Anne Jeppes, lovede Hans Pedersen som var ladegårdsfoged på Boller en ond færd, for han fængslede hendes datter Anne Nielsdatter, den tid hun havde myrdet hendes eget barn som var 1611, og straks derefter kom han i ulykke og dræbte Jens Fynbo i Nebel, og siden har hun haft et ondt trolddomsrygte. derefter blev afsagt, så efterdi Anne Jeppes har lovet Hans Pedersen ondt, og det ham er vederfaret, og Niels Pedersen har ved helgens ed har beskyldt hende, at hun ved hendes trolddom kunst har været årsag til hans bror Hans Pedersens død, og hun af en anden troldkvinde Mette Kongens findes at være udlagt, som med hendes onde rygte og levned bestyrkes, og nævninge, som boer i sognet hos hende, har hende kirkenævn oversvoret, da vidste dommerne ikke nogen årsag dem for samme deres ed at kunne fælde.

(300)

** Anders Troelsen i Ellinge på hans mor Maren Troelses vegne havde stævnet Niels Grøn i Borup ridefoged til Skanderborg for to vidner, han har forhvervet til Vor og Hads herreds ting efter en misdæder Mette Kongens bekendelse og beskyldning, at Maren Troelses skulle have med været og formedelst trolddom forgjort Brunck Pedersen i Ørridslev. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder, intet udedisk menneske står til troende, og efterdi Mette Kongens, som samme bekendelse gjort har, har været en misdæder, som for sin trolddom har stået sin ret, og der fremlægges sognepræsten med mange dannemænds kundskab, Maren Troelses et ærligt navn og rygte at have efterfulgt, da fandt dommerne samme misdæders bekendelse ikke at komme Maren Troelses til hinder eller skade.

(301)


** Rasmus Sørensen i Ustrup på hans hustru Birgitte Ibsdatters vegne havde stævnet Niels Grøn i Borup ridefoged til Skanderborg for to vidner, han på KM vegne har forhvervet til Vor og Hads herreds ting efter en misdæder Mette Kongens bekendelse og beskyldning, at Birgitte Ibsdatter skulle have været med og formedelst forgjort Brunck Pedersen i Ørridslev. derefter blev afsagt, så efterdi intet udedisk menneske står til troende, og Mette Kongens, som samme bekendelse gjort har, for sin trolddom har stået sin ret, og Birgitte Ibsdatter sig ærligt og vel har forholdt, da fandt dommerne Mette Kongens bekendelse ikke at komme Birgitte Ibsdatter til hinder eller skade.

(303)

** Niels Krag til Nørbeg havde stævnet Laurids Navl til Hedegård for en sum penge, han til jomfru Margrete Bille til Donslund skyldig er efter hans udgivne brev, som han for ham har lovet at betale, og dersom han led nogen skade, skulle han annamme hans og hans hustru fru Karen Krags anpart i det sønderste af Nørbegs gods til evindelig ejendom, hvilket han ved Sønderlyng herreds ting blev tildømt. derefter blev afsagt, så efterdi samme herredstingsdom er endelig, og efter Laurids Navls eget udgivne brev at være udgivet, og Laurids Navl intet anker på samme dom, da fandt dommerne samme herredstingsdom ved fuldmagt at være.

(305)

** Kaj Rantzau til Rantzausholm havde stævnet efterskrevne i Svenstrup for et vidne, de til Hornum herreds ting 24/8 dette år vidnet har, anlangende de på Svenstrup grandestævne havde hørt, at Svend Pedersen havde sagt til Rasmus Pedersen, at han ikke havde gjort ham den skade, synsmænd havde omhjemlet. derefter blev afsagt, så efterdi Svend Pedersen ikke er samme ord bestendig eller slige ord for ting og dom at være faldet, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom og nøjagtigt, at det må komme Svend Pedersen til hinder eller skade i nogen måder.

(306)

** Kaj Rantzau til Rantzausholm KM befalingsmand på København slot havde stævnet efterskrevne i Svenstrup for et syn, de til Hornum herreds ting 3/8 hjemlet og afsagt har anlangende Rasmus Pedersen i Svenstrup hans 3 fingre skulle være slået, som han har beskyldt hans tjener Svend Pedersen for at have gjort. derefter blev afsagt, så efterdi intet bevis fremlægges, Svend Pedersen skal have gjort Rasmus Pedersen den skade på hans finger, da kunne dommerne ikke kende samme synsvidne bør at komme Svend Pedersen til nogen forhindring, og førnævnte dele ingen magt at have.

(307)

** Iver Lykke til Eskær havde stævnet Niels Munk til Mølgård for en klage, han på hans tjener Niels Basse til Års herreds ting 4/8 gjort har for gårdfred, han skulle have gjort på Mølholm. så mødte Niels Munk og berettede, at han tilforn til hjemting har afstået samme vidne og klage, og da fandt dommerne samme klage og vidne ikke at komme Niels Basse til hinder eller skade.

(308)

** Laurids Nielsen Lillebonde borger i Oslo med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Anne Eriksdatter salig hr Erik Lauridsens datter, som boede i Nykøbing, for et vidne hun til Nørherreds ting i Mors 1/10 1616 med Anders Christensen borger i Nykøbing vidnet har, som skal være tvært imod det vidne, hun til Oslo rådstue vidnet har og hendes vidne og bekendelse til Løgstør birketing 24/6 samme år anlangende legemlig fællig med Anders Christensen i Nykøbing, salig Christen Gregersens søn, både før og siden hendes husbond Laurids Lillebonde drog fra hende, hvilket Anders Christensen havde benægtet. derefter blev afsagt, så efterdi Anne Eriksdatter til Løgstør birketing har vidnet på Anders Christensen og siden tværtimod beskyldt ham, og i så måder ikke uden for et udedisk menneske at kan eragtes, da kunne dommerne ikke kende samme vidner så nøjagtig, at de bør Laurids Nielsen eller Anders Christensen til hinder eller skade at komme i nogen måder.

(312)

** Peder Simonsen Fog på Keldgård havde stævnet efterskrevne sandemænd i Hasle herred, for de skulle have svoret hans far Simon Pedersen i Århus manddød over og fra hans fred, hvilken deres ed og tov til landstinget er kendt magtesløs. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte sandemænd ikke er mødt til gensvar men nu som tilforn dem fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme sandemands ed ikke at komme Simon Pedersen på hans fredløsmål til hinder eller skade.

(313)

10/10 1618.

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg havde stævnet nævninge i Gylling, for de 3/8 sidst forleden til Hads herreds ting har Maren Pouls i Søby, Poul Jensens hustru, kirkenævn oversvoret for trolddomssager. dernæst blev fremlagt tingsvidner af Hads herreds ting, hvori efterskrevne vidnede om hendes bedrifter, der iblandt Søren Andersen i Gylling hans datter Dorte Sørensdatter, og Anders Jensen Tømmermand ved Skanderborg som vidnede at da hans salig farbror Jep Andersen, son boede og døde i Søby, blev gift sidste gang, da blev hans hemmelighed taget fra ham, så fik han råd derfor, og fik den så igen, men så blev den borte. derefter blev afsagt, så efterdi bevises at Maren Pouls har lovet folk ondt og det dem på helbred liv kvæg og i andre måder at være hændt, hvilket med andre troldkvinders bekendelse og udlæggelse af hende bestyrkes, og efterskrevne har lagt deres hænder på hendes hoved og ved ed og oprakte fingre har sigtet hende for en vitterlig troldkvinde, og nævninge har hende kirkefred oversvoret, da vidste dommerne ikke imod samme deres ed at sige eller magtesløs dømme.

(319)

** Jørgen Lauridsen i Trustrup på hans mor Maren Lauridses vegne havde stævnet efterskrevne vidnesbyrd for et vidne, de 10/8 og 24/8 sidst forleden til Hads herreds ting om rygte og tidende om Maren Lauridses vidnet har. derefter vidnede Jens Sørensen i Sondrup Søren Sørensen i Trustrup og Maren Rasmusdatter Ellen Rasmusdatter og Christen Rasmussen sst at deres mor salig Helle Jensdatter i Trustrup klagede på Maren Lauridses. Mette Lauridsdatter Kongens beskyldte Maren Lauridses for en vitterlig troldkone at være, som var med hende og hendes selskab på Alrø sankt volborg nat at ville forgøre Knud Kræmmer, og senere var hun med at forgøre byggen, men da blev deres skriver Gryder Knud kastet omkuld, så det ikke ville lykkes for dem, og de havde en med dem som legede på sækkepibe og en på skalmeje. derefter blev afsagt, så efterdi Maren Lauridses for 18 år siden for trolddom at være anklaget, og Helle Jensdatter i hendes sygdom har klaget på hende for samme hendes sygdom og begge hendes sønner Jens Sørensen og Søren Sørensen har lagt deres hænder på Maren Lauridses hoved og vedkendtes hende for en vitterlig troldkone, og nævningene har hende kirkenævn oversvoret, da kunne dommerne ikke finde nogen årsag dem for samme deres ed og tov at kunne fælde.

(324)

** Verner Parsberg til Sandbygård havde stævnet efterskrevne, for de 21/9 sidst forleden på Rinds herreds ting har vidnet, at de mænd som havde boet i Virksund færgehus har haft deres fri ildebrand med lyng og tørv og lukkelse til deres kålgård. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd selv har lagt deres vidne i tvivl og ikke endeligt vidnet har, da fandt dommerne samme deres vidne ingen magt at have.

(325)

** Rasmus Andersen i Stilling havde stævnet Henrik Clausen sst, for han har bortstedt et stykke jord i Stilling, hvilken jord Rasmus Andersen med sin søster Maren Andersdatter er ejer og arving til så vel som Henrik Clausen, og han har dog uden deres vidne og minde stedt samme jord til Søren Rasmussen Smed i Stilling efter et fæstebrev dateret 14/8 1614. derefter blev afsagt, så efterdi Rasmus Andersen og hans søster har lod og part i samme ejendom og ikke indgået og samtykket samme fæstebrev, da kunne dommerne ikke kende førnævnte fæstebrev så noksom og nøjagtigt, at det må komme Rasmus Andersen eller hans søster til nogen forhindring.

(326)

** Rasmus Mikkelsen i Mariager havde stævnet Jens Worm i Næsborg, for han til Mariager byting med dele har ham forfulgt for kost og tæring, hans husbond Just Høg har bekostet på en trætte for et vidne, Rasmus Mikkelsen har udstedt på to hans tjeneres hustruer i Astrup og ikke derfor har fanget varsel. da Jens Worm var i hans husbonds forfald, så han ikke kunne møde, blev sagen opsat til i dag 14 dage.

(327)

** Niels Gyldenstjerne til Bjørnsholm havde stævnet Christen Pedersen i ---- foged til Ål birketing for en dom, han 15/5 til samme ting dømt har imellem Niels Gyldenstjerne og Poul Pedersen i Munksjørup anlangende en frihed på den halve gård i Sjørup, Poul Pedersen iboer. så mødte Poul Pedersens hustru Maren Hansdatter og berettede, at hende samme halve gård af salig fru Irmgard Gyldenstjerne hendes livstid uden afgift er bevilget. derefter blev afsagt, så efterdi for fogden har været fremlagt fru Irmgard Gyldenstjernes brev, at hun Maren Hansdatter samme halve gård hendes livstid uden afgift ægt og arbejde har bevilget, og fogden derfor ikke har vidst at stede høring over Poul Pedersen for samme skyld og arbejde, da kunne dommerne ikke kende hans ulempe deri at være eller imod hans dom at sige.

(328)

** Jørgen Strømsen borger i Århus på sine egne og på Jens Olufsen sst hans vegne med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Gregers Pedersen og Jørgen Pedersen i Odder, for de 4/7 til Århus byting er vold oversvoret. derefter blev afsagt, så efterdi Gregers Pedersen og Jørgen Pedersen til Århus byting er vold oversvoret, og langt mere end 6 uger er forganget, og ikke de har bødet eller borgen sat eller sandemandseden rykket, da vidste dommerne ikke andet derom at sige end recessen deri at følge, og de bør at fare som andre fredløse mænd.

(329)

** Hans Ravn i Rolse havde hidkaldt sandemænd af Mols herred manddød at sværge over Søren Madsen i Egens for Niels Pedersen, som var Egens hyrde, han ihjelslog og fremlagde tingsvidner af Mols herreds ting 19/2 og 26/9 dette år, hvor Søren Pedersens far Peder Rasmussen i Vrinders gav last og klage over Søren Madsen, og efterskrevne vidnede, at da Søren Madsen kom ridende, da slog Niels Pedersen til ham med en sten, så han faldt af hesten, og derefter slog til ham med en økse, hvorpå de kom sammen og sloges. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Søren Madsen manddød over og til hans fred.

(330)

** Jens Jensen i Ørting havde stævnet Morten Jørgensen i Rindelev herredsfoged i Hads herred for et tingsvidne, han 3/8 sidst forleden til samme ting efter en misdæder Mette Kongens beskyldning udstedt har, at Jens Jensens hustru Anne Jenses skulle have lånt en kærne af Stilling hyrdekone, og da hun fik den hjem igen, da kunne hun ikke kærne smør i den en ganske måned. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder, at intet udedisk menneske står til troende, og Mette Kongens, som samme beskyldning på Jens Jensens hustru gjort har, for sine misgerninger har stået sin ret, og Jens Jensen derimod fremlægger sognepræsten med andre dannemænds kundskab, at hans hustru sig ærligt og vel har skikket, da kunne dommerne ikke kende Mette Kongens ord og beskyldning så noksom og nøjagtig, at den bør at komme Jens Jensens hustru Mette Jenses til hinder eller skade i nogen måde.

(332)

** Anders Jørgensen borgmester i Horsens på Kirsten Jacobsdatters vegne sst havde stævnet Peder Madsen indvåner sst, for han bruger det hus, han nu besiddet uden tiende og rente, hvorfor han er vold oversvoret. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Madsen til Horsens byting findes vold oversvoret, og 6 ugers dag er forganget, og ikke han har bødet eller sat borgen, da vidste dommerne ikke andet derom at sige end recessen deri at følge, og Peder Madsen at fare som andre fredløse mænd.

(333)

** Tomas Andersen i Ry havde stævnet hr Christen Nielsen og hr Niels Christensen i Ry og efterskrevne indvånere i Ry for et vidne, de 6/8 sidst forgangen til Ry birketing vidnet har, at de skulle have hørt, at Tomas Andersens hustru Anne Christensdatter skulle være berygtet for trolddom. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd aleneste har vidnet om rygte og tidende og ikke om deres egen vitterlighed eller gjort gerning, og recessen formelder intet udedisk menneske står til troende, og Mette Kongens som en troldkvinde har stået sin ret, da kunne dommerne ikke kende samme vidne, bekendelse eller nævningsed så noksom og nøjagtig, at det må komme Anne Christensdatter til hinder eller skade i nogen måde.

(335)

** hr Laurids Trane i Mariager havde stævnet Niels Viborg borgmester sst for et forbudsvidne, han til Mariager byting har forhvervet anlangende nogen at huse eller at helle hans fordelte tjener Christen Sørensen, som er rømt af hans tjeneste. derefter blev afsagt, så efterdi hr Laurids Tranes navn ikke i samme vidne er nævnt, og ikke derfor varsel givet, da kunne dommerne ikke kende samme forbudsvidne så noksom, at det må komme hr Laurids Trane til hinder eller skade.

** Anders Hansen indvåner i Ålborg havde stævnet hans far Hans Lauridsen Væver borger i Mariager for et skøde, som han til Mariager byting 7/1 1617 på hans vegne udgivet har til Jens Clausen på noget ejendom i Mariager. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte købebrev aleneste bemelder på det hus og ejendom, Jens Clausen og Søren Kornmåler iboer, og Jens Clausens skøde er på al ejendommen, da kunne dommerne ikke kende samme skøde så noksom eller nøjagtigt, at det bør nogen magt at have.

(337)

24/10 1618.

** Laurids Ebbesen til Tulstrup befalingsmand på Skanderborg havde hidkaldt sandemænd af Hads herred til at udlægge Søren Nielsen i Smedrup hans bane, som er omkommet i Gyllingnæs, og fremlagde et tingsvidne af Hads herreds ting 28/10 dette år, hvori efterskrevne vidnede, at Søren Nielsen var klatret op til toppen af et træ og begyndte at hugge grene af det, så gik træet omkuld. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Søren Nielsen af våde og vanlykke at være omkommet, og det ham til bane og livs lagt.

(338)

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg havde hidkaldt sandemænd af Hjelmslev herred til at udlægge Knud Jensens bane, som er dødfundet i Blegind skov og fremlagde et tingsvidne af Hjelmslev herreds ting 5/10, hvor efterskrevne vidnede, at da de med Knud Jensen i Blegind og hans søn Steffen Knudsen var i Blegind skov, da faldt Knud Jensen ned af et træ og slog hans hals sønder. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Knud Jensen af våde og vanlykke at være nedfaldet og omkommet og det ham til bane og livs lagt.

(339)

** Mads Lauridsen i Yding havde hidkaldt sandemænd af Vor herred til at udlægge Maren Madsdatter i Yding hendes bane, som er omkommet i en tørvegrav på Yding mark og fremlagde for sandemændene et tingsvidne af Vor herreds ting 23/9 sidst forleden, hvori blandt andre Laurids Madsen og Kirsten Madsdatter vidnede, at de drog Maren Madsdatters lig op af en tørvegrav, og da havde hun haft en fork i hånden at skulle løfte nogen tørv af noget hamp, som lå i røde, og som hun havde en stor tørv på forken, er forken kommet af hånden og hun var kommet baglæns i en anden tørvegrav og druknet. på Niels Grøn i Borup hans spørgsmål svarede hendes far Mads Lauridsen i Gylling, at han tiltænkte ikke nogen at være årsag til hendes død. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Maren Madsdatter at våde og vanlykke i samme pyt at være faldet og omkommet.

(340)

** Ejler Gyldenstjerne til Bidstrup på sin tjener Niels Pedersen Kær i Vissing hans vegne havde stævnet Niels Mortensen borger i Randers for en uendelig dom, han til landstinget 25/9 sidst forleden forhvervet har, hvori han har fanget et afsigelsesvidne magtesløs dømt anlangende at arv og gæld efter Peder Sørensen Kær i Vissing hans død skulle være forsvoret, hvilken dom Ejler Gyldenstjerne formener med vrang undervisning at være forhvervet. dernæst blev fremlagt et vidne af Galten herreds ting 28/2 1609, hvori efterskrevne vidnede, at den tid Peder Sørensen Kær i Vissing døde, da blev arv og gæld efter ham forsvoret og nøglen kastet på graven af hans søn Niels Pedersen Kær og begge hans svogre. Peder Baltsersen ridefoged på Dronningborg fremlagde en forseglet tingbog under dato 23/4 1594, hvori efterskrevne vidnede, at Niels Madsen i Vissing på hans hustru og hendes søskendes vegne forsvor arv og gæld efter Peder Kær, som døde i Vissing. derefter blev afsagt, så efterdi arv og gæld i 4 tingdage efter Peder Kær at være forsvoret og afsagt, og intet Niels Mortensen derimod fremlægger, hvormed han kan bevise Peder Kærs børn og arvinger noget af hans efterladte gods at have dem dermed befattet, da vidste dommerne ikke imod samme vidne at sige eller magtesløs dømme.

(341)

** Christen Nielsen borger i Ålborg på sine egne og sin bror Niels Nielsens vegne, som han er værge for, havde stævnet Ejler Meier borger og rådmand i Randers for en uendelig dom, han til landstinget med vrang undervisning uden lovlig stævning imod ham har forhvervet anlangende en dom, Jens Vendelbo borger sst i dommersted til bytinget dem imellem dømt har, at dersom Christen Nielsen og Niels Nielsen på deres afgangne bror mester Tøger Nielsens vegne, fordum latinske skolemester i Randers, var ham noget skyldig, da burde de stævnes til deres værneting. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises Christen Nielsen og hans medarvinger noget i Randers by og købing af Ejler Meier at have udtaget eller noget løfte til ham for slig gæld udlovet, og Jens Vendelbo derfor ikke har vidst mester Tøgers arvinger at tilfinde for samme gæld der at lide tiltale men til deres værneting at ordeles, da vidste dommerne ikke imod samme hans dom at sige eller magtesløs dæmme.

(342)

** Mikkel Sørensen Mosgård i Framlev havde stævnet Jens Pedersen i Laven Niels Smed i Linå og Jens Nielsen i Mollerup for en uendelig dom, de til landstinget på deres egne og deres medgældneres vegne efter salig Niels Mosgårds testamente, 10/10 sidst forleden forhvervet har over to uendelige domme, som på samme testamente dømt er. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte mænd bemeldte testamente pålyder ikke selv er fremkommet samme gæld at benægte og fragå, da vidste dommerne ikke på samme testamente at dømme, førend de det lovligt stævner og kalder og samme gæld benægter, som det sig bør.

(343)

** Søren Munk og Niels Munk til Mølgård havde stævnet Ernst Diede I Ebdrup for en klage, han 15/8 sidst forleden til Gislum herreds ting forhvervet har, at de skulle have kaldt ham en skælm og tyv og i hans hus overfaldet ham, som hans hustru Karen Sørensdatter og hans søn Frederik Diede havde bevidnet. så mødte efterskrevne og vidnede, at Ernst Diede var så syg, at han ikke kunne møde, hvorpå efter hans begæring sagen blev opsat til i dag 14 dage.

(344)

** Søren Munk og Niels Munk til Mølgård havde stævnet Ernst Diede i Ebdrup for hans brev og forpligt, hvori han har forpligtet sig at gøre dem skøde på Mølgård og Mølgård gods, hvilken forpligt han ikke har efterkommet. så mødte efterskrevne og vidnede, at Ernst Diede var så syg, at han ikke kunne møde, hvorpå efter hans begæring sagen blev opsat til i dag 14 dage.

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs til Vedø havde stævnet Mikkel Nielsen Skomager i Tirstrup, for han til landstinget er tildømt ikke at agtes bedre end Niels Rasmussen Skomager og Rasmus Jensen Skomager, som for et løgnagtigt skudsmål er fældet blevet. derefter blev afsagt, så efterdi nu fremlægges endelig dom her af landstinget, Mikkel Skomager at være fundet ikke at agtes bedre end dem, som samme skudsmål gjort har, da vidste dommerne ikke videre i den sag på ham at dømme, end samme landstingsdom medfører.

(345)

7/11 1618.

** Peder Nielsen i Loverstrup havde hidkaldt sandemænd af Hads herred til at udlægge Rasmus Rasmussens bane, som er omkommet i Halling skov og først fremlagde et tingsvidne af Hads herreds ting 26/10, indeholdende at hr Jørgen Mogensen i Halling og andre vidnede, at Rasmus Rasmussen i Halling skov havde hugget et træ, som var blevet udvist ham, men det blev hængende på et andet træ, hvorfor han løb op ad stammen for at hugge det fri, skønt de andre advarede ham, og da sagde han, dør jeg her så dør jeg ikke et andet sted, og da faldt han ned på sit hoved og stødte sin hals sønder. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Rasmus Rasmussen af våde og vanlykke af samme træ at være nedfaldet, eftersom de selv sanden derom har forfaret.

(347)

** Christen Christensen i Volsted havde hidkaldt sandemænd af Fleskum herred manddød at sværge over Vogn Jensen i Flamsted for Knud Christensen i Volsted, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Fleskum herreds ting 5/10 dette år, hvori Anders Christensen Bygsæk i Volsted og Birgitte Nielsdatter i Flamsted vidnede, at de 16/9 sidst forleden var i Flamsted og så salig Knud Christensen kom kørende, og Vogn Jensen kom ud af Peder Gregersens gård med en vognkæp i hånden og løb til Knud Christensens vogn og slog ham nogle slag, og da han rejste sig op, slog han ham under øret, så han faldt død ned af vognen. derefter slog han Anders Christensen Bygsæk nogle slag, og så Niels Pedersens datter Birgitte Nielsdatter og sagde til Vogn Jensen hvi handler i så med min morbror, hvortil han svarede, hvor er din far og ung Christen Bygsæk, jeg skal --- dem alle sammen. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Vogn Jensen manddød over og fra hans fred.

(349)

** Mads Nielsen i Sivested havde hidkaldt sandemænd af Nørherred manddød at sværge over Rasmus Jensen Kjørt i Hemmed for Niels Pedersen sst, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Nørherreds ting 15/10 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at de mænd som havde takseret for olden i Embedsbo skov var i Peder Stigsens gård i Embedsbo, og som de havde siddet og drukket 2 kander øl eller flere, da gav Niels Pedersen Rasmus Jensen sst mange slemme ord og tog i hans skæg og slog ham på munden, og da de gik hjem, kom de i parlament og slog på hverandre med deres økser. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Rasmus Jensen manddød over og til hans fred.

(350)

** Rasmus Jensen i Vore havde hidkaldt sandemænd af Onsild herred manddød at sværge over Jens Worm i Astrup for Søren Jensen født i Vore, han på Edderup mark ihjelslog. dernæst gjorde sandemændene deres ed og begærede sagen opsat, hvorfor den blev opsat 1 måned.

** hr Laurids Trane i Mariager med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Niels Viborg borgmester sst for et vidne, som han for langsommelig tid siden til samme byting har forhvervet anlangende nogen ord, som var faldet imellem dem, da de gik fra Mariager kloster ned til broen ved kirkeporten, og hr Laurids skulle have sagt, i har ikke behov at forføre mig for min øvrighed, dersom i slår på mig da slår jeg på eder igen, og slog i vejret med hans hånd. derefter blev afsagt, så efterdi hr Laurids Trane ikke bemeldte ord for ting og dom har sagt, og ikke han er dem bestendig, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom og nøjagtig, at det må komme hr Laurids Trane til hinder eller skade i nogen måde.

(352)

** Jens Nielsen i vester Stræt på Laurids Nielsen boende i Oslo hans vegne havde stævnet Anne Eriksdatter salig hr Eriks datter, som boede i Nykøbing, for to vidner, som hun har vidnet med helgens ed og oprakte fingre til Løgstør birketing og Nørherreds ting i Mors, som findes tvært imod hverandre. derefter blev afsagt, så efterdi Anne Eriksdatter nu som tilforn ikke er mødt men sig for rettergang undholder, da fandt dommerne Anne Eriksdatter for samme hendes vidne fældet at være.

(353)

** Hans Worm i Serup med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Poul Mortensen i Serup, for han 9/6 sidst forleden på Hids herreds ting har haft sit 3.ting til Hans Worm for noget tømmer skulle være udvist af KM skov til den gård de begge iboer, hvoraf han havde solgt noget til Viborg, siden det brændte af byen. derefter blev fremlagt kong Christians missive til Christian Holck skrevet på Koldinghus 7/9 1618, at da han er kommet i forfaring, at Jens Worm af en af KM bønder er saggivet for en eg, han af KM orlovsskov ulovligt skulle have bekommet og afhændet, så efterdi KM tjenere bør være uden mistanke, beder han Christian Holck om at tiltale Hans Worm. derefter blev afsagt, så efterdi intet nøjagtigt bevis eller vidnesbyrd fremlægges Hans Worm samme træer enten i Holm skov eller Serup skov at have bekommet, da kunne dommerne ikke kende samme vidne og klage så noksom, at de må komme Hans Worm til hinder eller skade.

(355)

** Christian Holck befalingsmand på Silkeborg havde stævnet Niels Andersen Skrædder i Sminge og hans bror Jens Andersen sst for en benægtelse, de til Tvilum birketing 18/5 nærværende år for ting og dom ved deres helgens ed og oprakte fingre imod Rasmus Finsen i Gern gjort har, da han havde 3.ting til dem for nogen gæld, de er ham skyldig, hvorfor han mener de bør at straffes på deres fingre. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Andersen beviser med Rasmus Finsens underskrevne brev, at han al regnskab imellem dem har klareret, da vidste dommerne ikke på Niels Andersen og Jens Andersens fælding at dømme.

(357)

** Søren Jensen i Burgård havde stævnet Mette Andersdatter i Ebeltoft salig Anders Jensen Kræmmers efterleverske for et vidne, hun til Ebeltoft byting 12/1 sidst forleden har ladet forhverve efter et hjemmegjort bænkebrev udgivet af hr Niels Sørensen sognepræst i Ebeltoft og Søren Nielsen --- skolemester sst, anlangende nogen sølvskeer, som var blevet borte for Mette Andersdatter efter hendes salig husbonds død, og da skulle Søren Jensen have sagt, at han vel vidste, hvor de var. derefter blev afsagt, så efterdi Søren Jensen ikke slige ord for ting og dom har sagt, som han ikke vil være bestendig, og samme vidne ikke bemelder, hvilken dag og tid slige ord skulle være faldet, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom og nøjagtig, at det må komme Søren Jensen til hinder eller skade.

(359)

** Anders Christensen Bygsæk i Volsted havde stævnet efterskrevne, for et vidne de til Fleskum herreds ting 10/8 sidst forleden vidnet har anlangende Anders Christensen i Volsted kirke, da Jens Pedersen sst begærede sognevidne på hans søn Peder Jensens vegne, da svarede Anders Bygsæk, vil han have det vidne for det lam, han solgte Jens Kock. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd er deres vidne bestendig, og intet Anders Christensen derimod fremlægger men vedgår samme ord at have sagt, da vidste dommerne ikke imod samme vidne at sige eller magtesløs dømme.

(360)

** Laurids Madsen i Vinderslev havde stævnet Mikkel Andersen sst for en dom, han til landstinget har forhvervet, hvori han har magtesløs fanget et tingsvidne, Laurids Madsen til Lysgård herreds ting forhvervet har, at Mikkel Andersen ham skal have tilsagt, at han holdt et tyvehus og horehus. derefter blev afsagt, så efterdi loven formelder, tingsvidne så stærkt at være, at der ikke må lov imod gives, og Mikkel Andersen samme ord for ting og dom Laurids Madsen at have tilsagt, så bemeldte 8 mænds vidne straks derefter er udgået, da vidste dommerne ikke imod samme vidne at sige eller magtesløs dømme.

(361)

** Laurids Madsen i Vinderslev havde stævnet Mikkel Andersen sst for en uendelig dom, han til landstinget bekommet har over en anden dom, Laurids Nielsen tilforn på nogen vidner og klage anlangende kro og ølsalg, han har brugt, forhvervet har. derefter blev afsagt, så efterdi Laurids Madsen ikke benægter, at han har solgt øl undertiden, så samme vidne dermed bestyrkes, og intet derimod han fremlægger, da vidste dommerne ikke imod samme vidne og klage at sige eller magtesløs dømme.

(362)

** Anders Olufsen Riber borger i Århus havde stævnet Christen Ibsen forrige byfoged sst for et delevidne, han til Århus byting over ham forhvervet har 22/1 sidst forleden for gældssag. derefter blev afsagt, så efterdi Anders Olufsen i andre måder er delt blevet, da vidste dommerne ikke nu for ham at dømme.

(363)

21/11 1618.

** Erik Friis til Søndergård havde stævnet Markor Sørensen i Villersø herredsfoged i Nørherred for en dom, han for nogen tid siden dømt har imellem Jørgen Kås til Mejlgård KM befalingsmand på Århusgård og Erik Friis om et stykke skov og ejendom. derefter blev afsagt, så efterdi Markor Sørensen herredsfoged tilforn for samme dom har været hidstævnet og ikke hans ulempe da er fundet, da vidste dommerne ikke videre på ham i samme sag at dømme end som tilforn dømt er.

(364)

** Jørgen Nielsen Bødker i Århus med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet efterskrevne for deres ed og tov, de over Margrete Ovesdatter Munks gjort og svoret har for trolddom og spøgeri, hun skulle have gjort, og fremlagde et tingsvidne af Århus rådhus 8/10 sidst forleden, hvori Jørgen Nielsen Bødker fremlagde hans hustru Kirsten Jørgensdatters klage. derefter blev afsagt, så efterdi af bemeldte vidner forfares, at Mette Munks har lovet folk ondt, som dem derefter på liv og helbred er vederfaret, og hende i langsommelig tid et ondt trolddomsrygte har efterfulgt, og af en anden troldkvinde Mette Kongens udlagt, og nævningene derfor har hende kirkenævn oversvoret, da vidste dommerne ikke nogen årsag dem for samme deres ed og tov at fælde.

(368)

** Niels Nielsen i Ålborg på sine egne og hans bror Christen Nielsens vegne havde stævnet Niels Rasmussen forrige locat i Randers, for han til Randers byting har ladet dem fordele for en bog, han skulle have lånt Niels Nielsen, uanseet han samme dag har tilbudt Niels Rasmussen samme bog. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Nielsen har tilbudt Niels Rasmussen samme bog, da kunne dommerne ikke kende samme dom og dele så noksom, at de bør nogen magt at have.

(370)

** Jens Juel til Keldgård statholder i Norge med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet efterskrevne for et syn, de til Nibe birketing 23/5 sidst forleden har hjemlet og afsagt anlangende Jens Juels grund og ejendom Nørholm, som han af KM er med forlenet, samt for en klage samme dag angående bundgarn, som var sat i fiskens opgang. derefter blev afsagt, så efterdi samme syn og vidnesbyrd ikke med genparten overens stemmer, da kunne dommerne ikke kende bemeldte syn og vidne nøjagtigt, men fandt dem så vel som den klage ingen magt at have.

(373)

** Oluf Nielsen Mule borger i Horsens havde stævnet Rasmus Skriver borger sst for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet anlangende noget gods, som Rasmus Skriver har bekommet til vurdering for gæld. da efter flere ord dem imellem var, blev sagen så forhandlet, så Oluf Mule lovede for hvis mangel, som kunne findes på samme gods, at skulle give Rasmus Skriver 6 sletdaler, og dermed afstod Rasmus Skriver samme dom dele og vurdering.

(374)

** Erik Friis til Søndergård havde stævnet Markor Sørensen herredsfoged i Nørherred for et vidne, han har udstedt til Nørherreds ting imod en herremands brev og segl, som han har indført i hans dom, og havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til samme ting 11/12 med Jørgen Kås til Gelskov vidnet har om et stykke jord og ejendom, som skulle ligge til Tustrupgård. derefter blev afsagt, så efterdi nu her for retten af begge parter i rette lægges adskillige adelspersoners skøder bemeldte omtvistede ejendom anlangende, og dommerne ikke over samme skøder findes dommer at være, da vidste de ikke på samme vidne at dømme, før førnævnte adelspersoners adkomster for sin tilbørlig dommer bliver indkaldt og derom kendt, som det sig bør.

(378)

** Rasmus Mikkelsen i Mariager med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Jens Worm i Kastbjerg, for han til Mariager byting med dele har forfulgt ham for kost og tæring, som hans husbond Just Høg skal have ladet bekoste på en trætte for et vidne, Rasmus Mikkelsen skal have udstedt på to hans tjeneres hustruer i Astrup, og ikke de har fanget lovligt varsel derfor. derefter blev afsagt, at efter dommerne havde efterseet samme opskrift, da tilkom det Rasmus Mikkelsen for samme kost og tæring til Just Høg at udrede 30 sletdaler, og dermed bør han af den dele kvit at være.

(379)

** Søren Udesen i Bendstrup havde stævnet Anders Bonde i Lime for et skiftebrev, han skulle have, hvor Lime Bondegård blev skiftet og delt i skov mark ager og to gårdsted, hvilket skiftebrev Søren Udesen skulle have i 3 ting æsket af Anders Rasmussen Bonde, efterdi Søren Udesen skulle være den bedste arving til samme gård. så mødte Anders Bonde og fremlagde samme skiftebrev eller tingsvidne af Hald herreds ting 1513, hvor Mogens Andersen i Lime udlagde Niels Ibsen i Lime på hans hustrus vegne efterskrevne jord, som efterskrevne mænd havde skiftet. derefter blev afsagt, så efterdi Basti Jensen siger sig ingen beskyldning til samme tingsvidne eller skiftebrev at have men aleneste begæret, det at måtte heri indføres, så hans bror sig derefter kunne rette, da vidste dommerne ikke imod samme tingsvidne eller skiftebrev at sige eller magtesløs dømme.

(380)

** Rasmus Jensen i Harlev havde stævnet hr Mads Danielsen i Harlev for en dele, han over ham har forhvervet for nogen pending tiendegæs og korn, hvilket han benægter ikke er ham pligtig. derefter blev afsagt, så efterdi varselsmændene ikke har bestået, hvor de gav Rasmus Jensen varsel for samme dele enten til hans bopæl sognekirke eller mundtligt, og han dog efter det varsel er delt blevet, da fandt dommerne ham af den dele kvit at være.

(381)

** Søren Tomasen i Tørring havde stævnet Sidsel Lauridsdatter i Vinten samt Niels Lauridsen i Lundumskov for et tingsvidne, de skulle have forhvervet til Nim herreds ting, hvormed de ville fravende Søren Tomasen hans retfærdige gæld efter Mourids Poulsens død efter hans brev. derefter blev fremlagt samme tingsvidne af Nim herreds ting 2/9 sidst forleden, hvor Sidsel Lauridsdatter på sine egne vegne og Niels Lauridsen i Lundum skov på hendes børns vegne, efterdi den ældre bror Jep Lauridsen ikke for sygdom kunne møde, afsagde arv og gæld efter Mourids Poulsens død. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises Sidsel Lauridsdatter og hendes børn at have befattet dem med noget af salig Mourids Poulsens gods, efter han ved døden er afgået, da vidste dommerne ikke imod samme afsigelsesvidne at sige eller magtesløs dømme.

(382)

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde Søren Jensen i Tvenstrup, for han til Hads herreds ting har hjemlet Hans Rasmussen sst et sølvbælte på 24 lod sølv, som Søren Jensen fik af hans far, som han tjente som soldat. dertil svarede Laurids Ebbesens fuldmægtig, at Søren Jensens fars hustru rømte fra ham, og hendes gods skal være KM tildømt. derefter blev afsagt, så efterdi der ikke findes noget varsel for samme vidne at være givet, da kunne dommerne ikke kende det så noksom og nøjagtig, at det bør nogen magt at have.

(383)

** Christen Poulsen i Hvilsum havde stævnet Eske Ibsen i Gedsted for en dele han til Rinds herreds ting over Mikkel Sørensen i Hvilsum 26/10 skal have forhvervet, anlangende han skulle have lovet Eske Ibsens hustru Gertrud Nielsdatter, at han skulle tjene hende det år. derefter blev afsagt, så efterdi Mikkel Sørensen benægter ikke at have lovet sig til Eske Ibsens hustru, og ikke noget bevis derfor fremlægges, og Mikkel Sørensen dog derfor er blevet delt, da fandt dommerne ham af den dele kvit at være.

** Christen Poulsen i Hvilsum havde stævnet Jep Hansen i Fjelsø for en dele, han over Mikkel Sørensen i Hvilsum har forhvervet, anlangende han skulle have lovet ham tjeneste, hvilken han benægter. derefter blev afsagt, så efterdi Mikkel Sørensen selv bekender 4 skilling af Jep Hansen at have oppebåret, for han har lovet ham sin tjeneste, og ikke han det holdt har men derfor er delt blevet, da vidste dommerne ikke ham af den dele at kvitdømme, før han retter for sig.

(384)

** Søren Andersen i Gylling på hans hustru Mette Sørens vegne havde stævnet Morten Jørgensen i Rindelev herredsfoged i Hads herred for et tingsvidne, han efter en misdæder Maren Pouls som kaldes Sømtøjet beskyldning 19/10 sidst forleden til samme ting har udstedt, anlangende at Mette Plovmands, Søren Andersens hustru i Gylling, skulle have forgjort Søren Frandsens kone i Gylling. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder, intet udedisk menneske står til troende, og Maren Pouls som samme beskyldning gjort har for sin trolddom har stået sin ret, og derimod fremlægges sognepræsten og andre dannemænds kundskab Mette Sørens altid et ærligt rygte og navn at have påhængt, da kunne dommerne ikke kende samme misdæders bekendelse så noksom og nøjagtig, at det må komme Mette Sørens til hinder eller skade.

(385)

** Simon Degn i Gylling havde stævnet Jacob Jensen i Kanne for et tingsvidne, han til Hads herreds ting 19/10 sidst forleden forhvervet har lydende, at Maren Pouls i Søby skulle have beskyldt Simon Degn for trolddomssager, som hun af had og avind for hans sandheds vidnesbyrd, som han på hende vidnet har, ham har påsagt. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder, intet udedisk menneske står til troende, og efterdi Maren Pouls som samme beskyldning gjort har for sin trolddom har stået sin ret, da kunne dommerne ikke kende samme beskyldning så noksom og nøjagtig, at den må komme Simon Clemendsen til hinder eller skade i nogen måde.

(387)

** Søren Mikkelsen i Fensten på hans mor Maren Mikkels i Halling hendes vegne havde stævnet Morten Jørgensen i Rindelev herredsfoged i Hads herred for et tingsvidne, han 19/10 sidst forleden til samme ting efter en misdæders bekendelse har udstedt, anlangende Maren Pouls, som kaldes Sømtøjet, havde beskyldt Maren salig Mikkel Storums kone i Halling, at hun skulle have frataget Simon Pedersen og Hans Olufsen i Halling deres lykke, og det af den årsag at Maren Mikkels datter og svoger i Søby skal Maren Pouls deres sandhed påvidnet. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder, intet udedisk menneske står til troende, og Maren Pouls som samme beskyldning gjort har for sin trolddom har stået sin ret, og derimod fremlægges sognepræstens kundskab og stokkenævn Maren Mikkels sig ærligt og vel at have skikket, da kunne dommerne ikke kende samme misdæders bekendelse så noksom, at den må komme Maren Mikkels til hinder eller skade.

(388)

** Jens Rasmussen i Gylling på hans mor Karen Rasmuses Fiskekones vegne havde stævnet Morten Jørgensen i Rindelev herredsfoged i Hads herred for et tingsvidne, han efter en misdæder Maren Pouls hendes beskyldning,, 19/10 sidst forleden til samme ting har udstedt, at Karen Fiskekone skulle have kastet Niels Sørensen i Gylling hans sygdom på. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder, intet udedisk menneske står til troende, og Maren Pouls som samme bekendelse gjort har for sin trolddom har stået sin ret, og ingen anden ville beskylde Karen Rasmuses for nogen trolddom, da kunne dommerne ikke kende Maren Pouls bekendelse så noksom, at den må komme Maren Rasmuses til hinder eller skade.

(389)

** Søren Jørgensen i Gylling på hans hustru Anne Sørens vegne havde stævnet Morten Jørgensen i Rindelev herredsfoged i Hads herred for et tingsvidne, han 19/10 sidst forleden til samme ting efter en misdæder Maren Pouls, som kaldes Sømtøjet, hendes beskyldning har udstedt, at Anne Sørens skulle have lært af lamme Sidsel, hvorledes hun skulle få Søren Jørgensen til ægte, og gav hende 3 mark derfor men forholdt hende pengene, indtil der var lyst 1.gang. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder, intet udedisk menneske står til troende, og Maren Pouls som samme bekendelse gjort har for sin trolddom har stået sin ret, og derimod fremlægges sognepræsten med andre gode mænds kundskab, Anne Sørens et ærligt rygte har efterfulgt, da kunne dommerne ikke kende samme Maren Pouls bekendelse så noksom, at den må komme Anne Sørens til hinder eller skade i nogen måde.

(391)

** Rasmus Pedersen i Odder på Inger Mikkels vegne i Vads mølle havde stævnet Morten Jørgensen i Rindelev herredsfoged i Hads herred for et tingsvidne, han efter en misdæder Maren Pouls hendes beskyldning har udstedt til samme ting 19/10 sidst forleden, hvori hun skal have udlagt Inger Mikkels, at hun var med at sætte kobberhesten ned i havet, og hun burde aldrig gå på jorden. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder intet udedisk menneske står til troende, og Maren Pouls som samme bekendelse gjort har for sin trolddom har stået sin ret, og derimod fremlægges sognepræsten med andre gode mænds kundskab, Inger Mikkels et ærligt rygte har efterfulgt, da kunne dommerne ikke kende samme Maren Pouls bekendelse så noksom, at den må komme Inger Mikkels til hinder eller skade i nogen måde.

(392)

** Peder Jensen i Fensten på hans mor Maren Jenses sst hendes vegne havde stævnet Morten Jørgensen i Rindelev herredsfoged i Hads herred for et tingsvidne, han efter en misdæder Maren Pouls hendes beskyldning til Hads herreds ting 19/10 sidst forleden har udstedt, at Maren Jenses i Fensten salig Jens Andersens hustru skulle have taget lykken fra Jens Rasks hustru sst både på hendes gæs og andet. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder, intet udedisk menneske står til troende, og Maren Pouls som samme bekendelse gjort har for sin trolddom har stået sin ret, og derimod fremlægges tingsvidne Maren Jenses sig ærligt og vel at have skikket og forholdt, da kunne dommerne ikke kende samme Maren Pouls bekendelse så noksom, at den må komme Maren Jenses til hinder eller skade i nogen måde.

(394)

** Rasmus Pedersen i Odder på Mikkel Pedersen i Kysing og hans hustru Mette Mikkels vegne havde stævnet Morten Jørgensen i Rindelev herredsfoged i Hads herred for to misdædere Mette Kongens og lamme Sidsel Jensdatters beskyldninger, han 3/8 og 17/8 sidst forleden til Hads herreds ting har udstedt efter tingsvidnes indhold, anlangende de har beskyldt Mette Mikkels, at da Knud Rasmussen i Kysing var draget til Elkær til hans mor, da var hun med at bære en nyfødt kalv fra hans gård til Mikkel Pedersens gård og tilbage igen, og den levede kun 3 dage. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder, intet udedisk menneske står til troende og Mette Kongens og lamme Sidsel som samme bekendelse gjort har for deres trolddom har stået deres ret, og derimod fremlægges sognepræsten med andre gode mænds kundskab, Mette Mikkels et ærligt rygte har efterfulgt, da kunne dommerne ikke kende bemeldte to misdæderes bekendelse så noksom, at den må komme Mette Mikkels til hinder eller skade i nogen måde.

(396)

** Søren Jensen i Søby på hans hustru Birgitte Pedersdatters vegne havde stævnet Morten Jørgensen i Rindelev herredsfoged i Hads herred for et tingsvidne efter en misdæder Maren Pouls Sømtøjets beskyldning, han 28/9 sidst forleden til Hads herreds ting har udstedt, at Birgitte Pedersdatter skulle have forgivet hendes forrige husbond salig Jep Andersen i Søby med rottekrudt, som hun gav ham i hornfisk grød og anden mad, og videre bekendte Maren Pouls, at i 18 eller 19 uger måtte salig Jep Andersen aldrig have legemlig fællig med Birgitte Pedersdatter, thi undertiden rev han hendes klæder og særk sønder og ville have haft hans vilje med hende, og han måtte dog ikke. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder, intet udedisk menneske står til troende, og Maren Pouls som samme bekendelse gjort har for sin trolddom har stået sin ret, og derimod fremlægges tingsvidne, Jens Andersen ikke for sin sygdom på førnævnte hans hustru at have klaget, da kunne dommerne ikke kende samme Maren Pouls bekendelse så noksom, at den må komme Birgitte Pedersdatter til hinder eller skade i nogen måde.

(397)

** Jens Pedersen i Gylling på hans hustru Birgitte Ibsdatters vegne havde stævnet Morten Jørgensen i Rindelev herredsfoged i Hads herred for et tingsvidne efter en misdæders bekendelse, han 19/10 til Hads herreds ting har udstedt, at Birgitte Pedersdatter skulle have bekommet to børn med Jens Pedersen, som hun skulle have myrdet. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder, intet udedisk menneske står til troende, og Maren Pouls som samme bekendelse gjort har for sin trolddom har stået sin ret, og derimod fremlægges sognepræsten med andre gode mænds kundskab, Birgitte Ibsdatter et ærligt rygte har efterfulgt, da kunne dommerne ikke kende samme Maren Pouls bekendelse så noksom, at den må komme Birgitte Ibsdatter til hinder eller skade i nogen måde.

(398)

5/12 1618.

** Rasmus Jensen i Vor med en opsættelse af landstinget i dag måned havde hidkaldt sandemænd af Onsild herred manddød at sværge over Jens Worm i Astrup for Søren Jensen født i Vor ---- herred, han på Edderup mark ihjelslog, og fremlagde tingsvidner af Onsild herreds ting 3/10 og 24/10 sidst forleden, hvor synsmænd afhjemlede deres syn på Søren Jensen, som klagede at en karl han ikke kendte slog ham med et spyd. to kvinder, som havde kørt med Jens Worm i Kastbjerg fra Mariager vidnede, at Jens Worm kørte over en rugagerende på Edderup mark, hvorfor Søren Jensen slog til ham med to sten, så Jens Worm var nødt til at værge hans liv. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Jens Mikkelsen Worm manddød over og fra hans fred for Søren Jensen, han ihjelslog, eftersom de selv sandhed derom har udspurgt.

(400)

** Niels Krabbe til Torstedlund havde stævnet Christen Lauridsen i Sønderup og Niels Mouridsen i Overvad sst for et vidne, de til Hornum herreds ting vidnet har, at det stolestade Søren Tøgersens kone Maren Pedersdatter i Sønderup står i i Sønderup kirke, det skulle ikke ligge til andre gårde end til de to gårde, som Laurids Jensen og Niels Christensen iboer, og efterskrevne, som mindes op til 40 år, vidnede at Mette Christensdatter, som boede i den gård i Sønderup, Søren Tøgersen iboer, søgte aldrig det stolestade, som Maren Pedersdatter nu søger, men da Søren Tøgersens hustrumor boede i den gård Mads Lauridsen nu iboer, da søgte hun samme stol, og siden hun kom i Søren Tøgersens gård søgte hun og deri og hendes sønnekone efter hende ind til denne tid. derefter blev afsagt, så efterdi at hvor tvist findes om stolestader, tilhører det provsten, sognepræsten med syv fremmeste sognemænd efter ordinansen enhver sit bekvemme stolestade at forevise, da fandt dommerne samme sag om bemeldte stolestade for dem at indkomme.

(401)

** Søren Munk og Niels Munk med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Ernst Diede i Ebdrup for en klage, han 15/8 sidst forleden til Gislum herreds ting forhvervet har, at de i Ebdrup skulle have skældt ham for en skælm og en tyv og overfaldet ham i hans hus. derefter blev afsagt, så efterdi nu fremlægges synsvidne, som ikke er stævnet, da vidste dommerne ikke om bemeldte klage og synsvidne at dømme, før samme synsvidne lovligt stævnes.

(402)

** Søren Munk og Niels Munk til Mølgård med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Ernst Diede i Ebdrup for en forpligt, hvori han har forpligtet sig at gøre Søren Munk skøde på Mølgård, hvilken hans forpligt han ikke har efterkommet, hvorfor herredsfogden har tildømt ham at give og gøre Søren Munk skøde. derefter blev afsagt, så efterdi samme herredstingsdom ikke er endelig, vidste dommerne ikke den at følge men fandt den som udømt var, og sagen til herredsting igen at komme.

(403)

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs til Vedø havde stævnet Hans Sørensen i Ebdrup birkefoged i Bjørnholm birk, for han med vidtløftige opsættelser ikke vil forelægge Mikkel Skomager i ----dag for sin lovværn at ædle og fuldgøre, som Hans Sørensen har tildømt ham for hvis breve, han røvede og fratog hendes tjener Niels Tomasen Snedker i Ålsrode på vejen fra Bjørnholm til Vedø. derefter blev afsagt, så efterdi Mikkel Skomager er tilfundet sin lov og værn at ædle og fulddrive til bemeldte birketing, da fandt dommerne Hans Sørensen birkefoged forpligtet at være Mikkel Skomager en vis dag og tid at forelægge, som han sin tilfundne lov og værn kan ædle og fulddrive.

(404)

** Hans Ravn i Rolse på sin husbond Hans Skade til Rolsegård hans tjener Peder Rasmussen Kornmand i Vrinders hans vegne havde stævnet efterskrevne sandemænd i Mols herred, for de til landstinget skal have svoret Søren Madsen i Egens til hans fred for Niels Pedersen hyrde sst, han skal have ihjelslået. derefter blev afsagt, så efterdi Søren Lauridsen og hans medbrødre alene har vidnet om nogen ord, Søren Madsen for dem skulle have haft, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have, men efterdi Anders Poulsens og hans medbrødres vidne udtrykkeligt formelder, Niels Pedersen har søgt Søren Madsen og slået ham fra hesten med en sten og slået ham med en økse, før Niels Pedersen fik nogen skade, og sandemændene derfor har svoret Søren Madsen til sin fred, da vidste dommerne ikke imod samme vidne eller sandemandsed at sige eller magtesløs dømme.

(407)

** fru Maren Skram til Tjele havde stævnet Peder Nielsen Lyngholm i Skygge for en uendelig dom, han skal have forhvervet til landstinget på nogen deler, hendes tjener Niels Madsen i Skygge skal have ladet Peder Nielsen i Skygge overkomme til Hids herreds ting 19/5 sidst forleden anlangende et vidnesbrev at forsegle om nogen sæd, Peder Nielsen skal have ompløjet på Skygge mark. derefter blev afsagt, så efterdi bemeldte synsmænd har stillet deres syn i tvivl og ikke endeligt hjemlet, da kunne dommerne ikke kende dette synsvidne eller dele så nøjagtig, at de må komme ham til nogen forhindring.

(409)

** Niels Mikkelsen i Tirstrup havde stævnet Christen Pedersen Harbou tjenende fru Ellen Rostrup til Vedø for nogen uendelig dom, han har forhvervet til landstinget på hans fredløsmål, anlangende at Gert Bryske for nogen år siden har ladet ham vold oversværge til Bjørnholm birketing, som han formener af den gode mand at være afstået. derefter blev afsagt, så efterdi ikke sandemandseden fremlægges, da vidste dommerne ikke på hans fredløsmål at dømme, førend eden i sig selv kommer tilstede og da gås om, hvis ret er, og efterdi ikke fremlægges tingsvidne og sandemandsed Niels Mikkelsen at være vold oversvoret, da vidste dommerne ikke på hans fredløsmål at dømme.

(410)

** Mandrup Parsberg KM befalingsmand på Ålborg slot hans visse bud Jacob Vognsen ridefoged sst gav tilkende, hvorledes Halkær bro i Ålborg len skal være forfalden, så ingen uden fare kan komme derover, og Laurids Kras i Molbjerg herredsfoged i Hornum herred har tildømt bønderne i Hornum herred samme bro at færdigholde. derefter blev afsagt, så efterdi bemeldte lodsejere og deres tjenere ikke for førnævnte syn og vidner har fanget varsel, da kunne dommerne ikke kende samme syn og vidner så noksom, at de bør nogen magt at have, og efterdi herredsfogden efter samme syn og vidner, som nu er underkendt, har sin dom funderet og ikke for ham har været bevist, samme bro nogen adelvej af Arilds tid at have været, som de Hornum herredsmænd til købing eller fra har brugt, eller tilforn nogen tynge dertil at have udgivet, og fogden dog har tildømt førnævnte lodsejeres tjenere at tilhjælpe førnævnte bro at bygge og færdigholde, da fandt dommerne samme hans dom ingen magt at have.

(414)

** Peder Munk til Sæbygård havde stævnet Christen Pedersen i Sødring for sit fængsel, han har brudt og undrømt på Demstrup 14/8 om natten imod hans forpligt, som han har givet på Gerlev herreds ting 10/8 næst tilforn. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Pedersen ikke er mødt men sig endnu som tilforn fra rettergang undholder, da fandt dommerne Christen Pedersen dermed imod sin udgivne forpligt at have gjort uret og derfor at fare som andre fredløse mænd.

(415)

19/12 1618.

** Anne Christensdatter i Mariager havde stævnet efterskrevne, for de til Mariager byting 18/11 sidst forleden har hende vold oversvoret, for hun skal have slået Rasmus Jensen sst på munden. derefter blev afsagt, så efterdi Rasmus Jensen ikke er mødt med samme sandemandsed, så bør samme sandemands ed ikke at komme Anne Christensdatter til hinder eller skade.

** Laurids Nielsen i Forlev havde stævnet Peder Segemand slotsfoged på Skanderborg for et tingsvidne, han til Skanderup birketing 24/7 sidst forleden forhvervet har efter to misdædere Maren Brandts og Mette Kongens deres bekendelse anlangende trolddomssag, de har beskyldt hans hustru Sidsel Nielsdatter for, at hun skulle have taget en kalv i Søren Nielsens nøds i Forlev og båret hjem til hendes eget og siden gravet den ned i jorden og dermed ville have Søren Nielsen og hans søn Niels Sørensens lykke fra dem. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder, intet udedisk menneske står til troende, og Mette Kongens og Maren Brandts som samme bekendelse gjort har for deres trolddom har stået deres ret, og derimod fremlægges stokkenævn og sognepræstens kundskab, Laurids Nielsens hustru et ærligt rygte har efterfulgt, da kunne dommerne ikke kende bemeldte to misdæderes bekendelse så noksom, at den må komme Sidsel Nielsdatter til hinder eller skade i nogen måde.

(417)

** Jens Jørgensen indvåner i Mariager med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Gabriel Mouridsen sst for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet over nogen deler, som Jens Jørgensen forhvervet har over Christen Rasmussen i Hem for nogen svin, han for Jens Jørgensen skal have huset. derefter blev fremlagt skudsmål, at Christen Rasmussen var i hans husbonds forfald forhindret, hvorfor sagen blev opsat til snapsting.

(418)

** Ernst Normand til Tribbevitz KM befalingsmand på Stjernholm havde stævnet Morten Sørensen i Nøttrup herredsfoged i Bjerre herred for en dom, han til Bjerre herreds ting 28/11 afsagt har imellem ham på KM vegne og Knud Gyldenstjerne til Ågård befalingsmand på Skivehus anlangende hans tjenere i Skjold og Bjerre sogne, til Møgelkær liggende, som han for KM påbudne skat har kvitdømt. sagen blev opsat til snapsting førstkommende.

(420)

** Ernst Normand til Tribbevitz havde stævnet Hans Theiste på Lundgård for hans æres forpligt, anlangende at inden philipi jacobi dag sidst forleden skulle han sig have indstillet med efterstående regnskab af Lysekloster len i KM rentekammer og klargøre for hvis, han derpå skyldig blev, hvilket han ikke har efterkommet, så Ernst Normand selv har måttet betale hvis, han derpå skyldig var. derefter blev afsagt, så efterdi af Hans Theistes forpligt befindes ham en fribåren og adelsperson at være, over hvilke dommeren ikke findes at være dommer, da vidste han ikke på hans ære og lempe at dømme, men den sag henstiller for sin tilbørlig dommer.

(0)

16/1 1619.

** herren forfremmer hvem ham ikke forglemmer.

(1)

** Eske Brock til Estrup befalingsmand på Dronningborg havde hidkaldt sandemænd af Sønderhald herred til at udlægge Anne, Niels Sørensens stedbarn i Vivild hendes bane, som Niels Sørensen Krog selv skal have dræbt og først fremlagde for sandemændene et tingsvidne af Sønderhald herreds ting 14/9 sidst forleden udgået, hvor efterskrevne der iblandt Morten Christensens hustru Anne Jensdatter vidnede, at Niels Sørensen sad ved deres kakkelovn med sit stedbarn, og da det skreg, spurgte de Niels Sørensen, hvad det skadede, da sagde han, jeg varmer det ved kakkelovnen, og da havde han brændt det. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Niels Sørensen at være sit stedbarn Anne M hendes bane og derfor svor ham fra sin fred, efterdi han for sagen er bortrømt, og som de selv sandingen har udspurgt.

(2)

** Niels Krabbe til Torstedlund på jomfru Helvig Krabbe til Kølbygård hendes vegne havde stævnet Anders Christensen herredsfoged i Års herred for to uendelige domme, som han til førnævnte ting 13/1 og 30/6 næst forgangen år dømt har og da kvitdømt Mads Simonsen i Skivum for brokorn at udgive af en halv gård sst, uanseet Simon Madsen Mads Simonsens far er samme halve gård bevilget til hans søn. derefter blev afsagt, så efterdi begge herredstingsdomme ikke er endelige, fandt dommerne dem som udømt var, og sagen til herredsting igen at komme.

(4)

** fru Lene Juel salig Jørgen Dues til Bratskov og hendes børn Frands Due Mandrup Due og jomfru Anne Due havde stævnet Anders Christensen i Rise for en dom, han til Års herreds ting 4/8 sidst forleden dømt har, hvori han har tildømt fru Lene Juel og hendes børn efterskrevne gårde for evindelig ejendom efter Gert Bryskes skødebrev at følge. derefter blev afsagt, så efterdi Gert Bryske ikke er mødt til gensvar, da fandt dommerne samme herredstingsdom ved dens fuldmagt at blive, og førnævnte gård bør fru Lene Juel Frands Due Mandrup Due og jomfru Anne Due for evindelig ejendom at efterfølge.

(5)

** Kaj Rantzau på hans bror Frands Rantzaus vegne havde stævnet Peder Jensen i Volsted, for han til Fleskum herreds ting 7/12 sidst forleden har ladet Anders Christensen i Volsted fordele for nogen ord, han skal have ham tilsagt. derefter blev afsagt, så efterdi bemeldte tingsvidne ikke udtrykkeligt formelder, Anders Christensen nogen ord at skulle have sagt, at Peder Jensen samme lam ulovligt skulle have solgt, som kunne være hans ære eller lempe anrørende, og Anders Christensen for retten har erklæret, at han ikke ved andet med Peder Jensen, end hvis ærligt er, han dog for samme ord for en løgner er fordelt blevet, da fandt dommerne ham af den dele kvit at være.

(7)

** Poul Knudsen i Ålborg havde stævnet Søren Frandsen borger sst for et vidne, han til Nørholm birketing 20/11 sidst forleden forhvervet har, at Søren Frandsen skulle have ladet læse tingsvidner og breve anlangende et plankeværk, som Margrete Jørgensdatters folk skulle have nedtaget, da lovede Poul Knudsen ham, at han ville påminde hans morsøster Margrete Jørgensdatter ingen videre gevalt at gøre ham, og derefter fremlagde han et tingsvidne af Ålborg byting 29/3 1613, hvori Jørgen Knudsen sst på hans mor Dorte Jørgensdatters vegne lod fordele Jens Jensen for gæld. derefter blev afsagt, så efterdi en af de otte tinghørere var delt, da han og hans medbrødre vidnede førnævnte vidne, da kunne dommerne ikke kende bemeldte vidne så noksom og lovlig, at det bør nogen magt at have.

(8)

** Jens Andersen Krog borger og rådmand i Ålborg havde stævnet Matias Kræmmer borger sst for et vidne, han til Nørholm birketing vidnet har 13/11 sidst forleden anlangende nogen ærerørige ord og tale, som Søren Frandsen borger i Ålborg skulle have haft til Matias Kræmmer. med flere ord dem imellem var afstod Jens Andersen Krog samme vidne, så det skal være, som det ikke vidnet var, og ingen til hinder eller skade at komme i nogen måder.

(9)

** Peder Nielsen i Hornum på sine egne og medbrødre sandemænd i Onsild herred deres vegne havde stævnet efterskrevne for vidner, de til Onsild herreds ting 24/10 vidnet har anlangende en dom imellem Jens Worm i Kastbjerg og Søren Jensen i Edderup, som død blev, hvilke vidner førnævnte sandemænd formener ikke sanddru at være, at de bør at komme dem imod den ed, de har svoret, til hinder eller skade. derefter blev afsagt, så efterdi efterskrevne vidner er blevet forhørt, kommer de i adskillige måder med deres mundheld ikke overens, og deres ord en part imod deres forrige vidne og til den dødes skade ikke at konkordere, da kunne dommerne ikke kende samme deres vidne så noksom, at det bør nogen magt at have, men efterdi sandemænd har gjort deres ed, efter de selv sanding har udspurgt, som loven dem tillader, og de derfor har svoret Jens Worm manddød over og fra hans fred, da vidste dommerne ikke imod samme deres ed og tov at sige eller magtesløs dømme.

(12)

** Christian Holck befalingsmand på Silkeborg på KM tjener Peder Andersen i Sejl hans vegne havde stævnet efterskrevne nævninge i Kragelund sogn, eftersom de til Hids herreds ting 22/12 sidst forleden har Anne Simonsdatter, som kaldes Engel, som nogen tid har haft sit tilhold i Kragelund, kirkenævn oversvoret for trolddom, som hun er påklaget og påvidnet efter adskillige vidner og efter hendes egen bekendelses indhold og fremlagde et tingsvidne af Hids herreds ting 8/12 sidst forleden, hvori vidnede efterskrevne Peder Jensen vognsvend i Funder hans hustru Maren Lauridsdatter og hendes søn Laurids Pedersen, Svend Christensen i Kragelund hans datter Anne Svendsdatter. derefter blev afsagt, så efterdi Anne Simonsdatter har lovet folk ondt, og det dem en part på liv helbred kvæg mælkende og i andre måder at være vederfaret, eftersom hun af bemeldte personer til tinge og for retten derfor er sigtet og beskyldt, og hun har været gestendig sig adskillige signelser at have brugt, og intet derimod hun fremlægger, og nævninge derfor har hende kirkenævn oversvoret, da vidste dommerne ikke imod deres ed og tov at sige eller dem derfor at fælde.

(21)

** Jens Jørgensen borger i Mariager havde stævnet Morten Jensen tjenende på Trudsholm for et vidne, han til Onsild herreds ting 17/10 sidst forleden vidnet har om nogen ord, at Jens Jørgensen skulle have haft sine svin i Kragelund i Hem skov, hvilket Ellen Christensdatter, Christen Rasmussens datter i Hem og hans hustru Kirsten Rasmusdatter også havde vidnet. sagen blev opsat 6 uger.

(22)

** Christian Holck til Bustrup befalingsmand på Silkeborg havde stævnet Poul Mortensen i Serup og hans søn Salmand Poulsen sst for et vidne, de til Hids herreds ting 22/12 sidst forleden vidnet har, at den tid Frands Rantzau havde Silkeborg, da blev Hans Worm udvist en hul eg i Holm skov, og de havde seet, han huggede en halind eg i deres gårds skov, hvilket vidne de har vidnet i deres egen sag om hvis ærerørige ord, de Hans Worm har tilsagt. derefter blev afsagt, så efterdi Poul Mortensen har vidnet samme vidne med sin egen søn og ikke på fersk fod, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom og nøjagtigt, at det bør nogen magt at have.

(24)

** Niels Munk på sine egne og på sin bror Søren Munks vegne havde stævnet Ernst Diede i Ebdrup for et vidne, han til Gislum herreds ting 9/1 sidst forleden forhvervet har, at han har tilbudt dem et skøde på halvparten af hvis gods, han har tilforpligtet sig at skulle gøre dem og dermed ville fraholde dem et skøde på halv Mølgård og dets gods. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Munk og Søren Munk, som er udenherreds bosiddende, ikke har fået 14 dags varsel, da kunne dommerne ikke kende samme varsel og vidne så noksom lovlig, at det bør nogen magt at have.

(25)

** Jacob Nielsen foged på Jernit havde stævnet Johanne Nielsdatter i Søby for et vidnesbyrd, hun i sin egen sag vidnet har til Hovlbjerg herreds ting 30/4 sidst forleden, anlangende hun har beskyldt hans tjener Rasmus Christensen i Nygård at være hendes barnefar. derefter blev afsagt, så efterdi Johanne Nielsdatter ikke er mødt nogen modstand herimod at gøre men sig endnu som tilforn fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme beskyldning og vidne magtesløs at være og ikke at komme Rasmus Christensen til hinder eller skade i nogen måde.

(26)

** Ernst Normand til Tribbevitz KM befalingsmand på Stjernholm med en opsættelse af landstinget 19/12 sidst forleden havde stævnet Morten Sørensen i Nøttrup herredsfoged i Bjerre herred for en dom, han til samme ting 28/11 afsagt har imellem ham på KM vegne og Knud Gyldenstjerne befalingsmand på Skivehus anlangende hans tjenere til Møgelkær liggende i Skjold og Bjerre sogne, som han for KM skat har kvitdømt. derefter blev afsagt, så efterdi loven bemelder, at mindre end 7 mænd må ej ting holde, og efterdi bemeldte tingsvidne af 1565 ikke indeholder bemeldte 24 mænd for 7 eller 8 mænd at have vidnet, og ikke noget varsel for det at være givet, da kunne dommerne ikke kende samme 24 mænds vidne så noksom, at det bør nogen magt at have, men efterdi førnævnte vidnesbyrd udtrykkeligt har vidnet, at Knud Gyldenstjerne har skov mark og eng i bemeldte sogne, som ligger til Møgelkærgård, og efterdi herredsfogden i Bjerre herred, efter førnævnte syn og vidner er ved magt kendt, og efter kong Frederiks brev og sædvanlige domme har Knud Gyldenstjernes ugedagsbønder i Skjold og Bjerre sogne for kongeskat kvitdømt, da vidste dommerne ikke imod samme hans dom at sige eller magtesløs dømme, førend KM med menige rigens råd anderledes derom forordner.

(37)

** Mette Andersdatter i Ebeltoft med en opsættelse af landstinget 21/11 sidst forleden havde stævnet Hieronimus Andersen i Ebeltoft og Maren Kjønsdatters børn og deres lovværge Søren Jensen i Burgård og Jens Sørensen i Stabrand for et løst register, de i rette skal have båret, hvormed de ville hende fravinde hendes retfærdige gæld. dernæst blev det så forhandlet, at Hieronimus Andersen og Søren Jensen på deres egne og medarvingers vegne afstod samme register og brev, så de skal være, som de ugjort var.

(38)

30/1 1619.

** Laurids Ebbesen KM befalingsmand på Skanderborg havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Vor herreds ting vidnet har på Johanne Pedersdatter kaldet Pus i Lundum, at hun i langsommelig tid har haft et ondt rygte for trolddom, og fremlagde et tingsvidne af Vor herreds ting 2/9 sidst forleden, hvori Karen Nielsdatter, Oluf Madsens hustru i Lundum, vidnede, at hun ikke beskyldte Johanne Pedersdatter for hendes sygdom, og det gjorde Maren Pouls, salig Poul Møllers, i Lundum mølle og hendes svoger Niels Møller heller ikke. desuden vidnede Maren Poulsdatter i Urup mølle, hendes første husbond Jens Møller og hendes bror Niels Poulsen, og Maren Envoldsdatter vidnede om salig Jens Mortensen hendes første mand. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte klage på Johanne Pedersdatter ikke med nøjagtige vidnesbyrd bekræftes, at hun har lovet folk ondt, og dem det skulle være hændt, men de til tinge samme klage har afstået, og vidnesbyrd alene har vidnet efter rygte og tidende, da kunne dommerne ikke kende samme klage og vidner så noksom, at de bør nogen magt at have, og efterdi nævningene derfor har hende for trolddomssag kvitsvoret, da vidste dommerne ikke imod samme deres ed og tov at sige eller magtesløs dømme.

(43)

** Mads Sørensen Harbou i Tange havde stævnet Peder Jacobsen i Løgager for en dom, han 19/10 næst forleden til Lysgård herreds ting har forhvervet, hvori han skal være dømt fra sin gård, uanseet han ikke har hugget noget i skoven, og hans forpligt, dateret 2/9 1611, ikke tilholder ham nogen skovvogter at være for salig Jacob Bertelsen. derefter blev afsagt, så efterdi Mads Sørensen sig har tilforpligtet samme halve gård inden bestemt tid at opbygge, hvilket ikke sket er, og fogden derfor har fundet Mads Sørensen sit fæste dermed at have forbrudt, da vidste dommerne ikke imod samme hans dom at sige eller magtesløs dømme.

(44)

** Søren Nielsen i Horn havde stævnet Clemend Jensen i Borre birkefoged til Tvilum birketing for et tingsvidne, han 11/1 sidst forleden til bemeldte ting forhvervet har, anlangende Søren Nielsen skulle have ham tilsagt, at han måtte ingen lov eller ret ske, midlertid han stod i rettergang. derefter blev afsagt, så efterdi bemeldte ord ikke findes at være nogens ære og lempe anrørende, og Søren Nielsen nu her ham erklærer, at han ham intet beskylder andet end godt, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom og nøjagtig, at det må komme Søren Nielsen til nogen forhindring.

(45)

** Erik Mogensen i Tiset havde stævnet Søren Jensen sst for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet over en anden uendelig dom, Erik Mogensen tilforn forhvervet har, anlangende et gærde om en have de omtrætter, og ligeledes for et forpligtsvidne af Ning herreds ting 16/3 1613 som Erik Mogensens far Mogens Eriksen skulle have gjort til granderne på 40 skæpper byg. derefter blev afsagt, så efterdi Mogens Eriksen samme sin forpligt for ting og dom gjort har, og loven formelder tingsvidne så stærkt at være, at efter ej må lov gives, da vidste dommerne ikke imod samme forpligtsvidne at sige eller magtesløs dømme.

(46)

** Rasmus Bertelsen i Tirstrup havde stævnet Søren Pedersen. dernæst blev sagen forhandlet og forligt at Rasmus Bertelsen lovede at betale Søren Pedersen for samme øg 10 sletdaler.

(47)

** Morten Eriksen i Troelstrup havde stævnet Jørgen Poulsen i Kørup for et skøde, han skal have forhvervet af Morten Eriksens bror Peder Eriksen i Lindved på det hus i Vrønding deres fælles ejendom, og ikke førnævnte hus har været skiftet imellem Morten Eriksen og hans søskende, så Peder Eriksen kunne vide, hvilken hans part er. så mødte Jørgen Poulsen og fremlagde samme skøde af Nim herreds ting 30/10 1605, hvor Peder Eriksen har solgt fra sig og sine arvinger til Jørgen Poulsen og hans hustru Maren Eriksdatter og deres arvinger den lod og part, han efter hans salig far Erik Pedersen, som boede og døde i Kørup, har arvet i det hus i Vrønding, som hans salig far tilhørte. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises samme ejendom lovligt til tinge at være lovbudt, da kunne dommerne ikke kende samme skøde så noksom og lovligt, at det bør nogen magt at have.

** Eske Pedersen i Ejstrup havde stævnet Morten Jensen i Balle og Mads Hansen sst for et tingsvidne og stuebrev, de skal have af hans far Peder Ibsen i Odder på en gård i Balle som kaldes Juelsgård, som er Eske Pedersens mødrene arv. så mødte Morten Jensen og fremlagde et tingsvidne af Hads herreds ting 4/9 1615, hvormed Peder Ibsen og hans hustru, Eske Pedersens mor, har sted og fæst Morten Jensen og hans hustru Karen Ottesdatter førnævnte gård. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Ibsen i sin og hustrus levende live samme gård til Morten Jensen for ting og dom sted og fæst har, og han ikke samme sit fæste har forbrudt, da vidste dommerne ikke imod samme tingsvidne at sige eller magtesløs dømme, men efterdi Mads Hansen ikke er mødt med samme brev at i rette lægge, fandt dommerne berørte brev ingen magt at have, indtil hvem, der har deri at sige, stævner på ny.

(49)

** Jørgen Kås til Gelskov KM befalingsmand på Århusgård havde stævnet efterskrevne kirkenævninge for deres ed og tov, de 12/1 sidst forleden til Ning herreds ting gjort og svoret har over Anne Jensdatter Sommer i Fløjstrup for trolddomskunst. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte nævninge ikke samme deres ed og tov endeligt har gjort, da fandt dommerne den usvoret at være, og sagen til nævningene igen at komme, og de derom endeligt at tove, som det sig bør.

** Anders Lauridsen i Volstrup havde stævnet Anders Keldsen i nør Onsild herredsfoged i Onsild herred for et klagevidne, han Peder Nielsen i Hornum skal have udstedt, for han skulle have bortført kongens og kirkens tiende af Niels Christensens halvgård i Snæbum. da gav Poul Baltsersen tilkende, at efterdi samme dom ikke findes til Anders Lauridsens værneting dømt, vil han den afstå, så den ikke skal komme Anders Lauridsen til nogen forhindring.

(50)

** Jens Andersen i Gravballe havde stævnet Jens Nielsen sst for en klage, han til Hids herreds ting 29/4 1617 på ham gjort har, at han skal have gjort ham 22 sårmål, hvilket Jens Andersen benægter. dernæst blev det så forhandlet og forligt, at Jens Andersen skal give Jens Nielsen for samme sår og skade 3 sletdaler.

(51)

** Mikkel Christensen forrige ridefoged til Ørum slot havde stævnet efterskrevne borgmester og råd i Hobro, for de ham til stor skade ikke har ladet registrere boet efter hans afgangne mor Maren Jensdatter, som for rum tid siden ved døden er afgået. derefter blev afsagt, så efterdi denne sag ikke til borgmester og råds værneting er ordelt, da fandt dommerne den der at komme, og der en uvildig dommer i fogdens sted at sætte.

(52)

** Jens Christensen i Tirstrup havde stævnet Christen Pedersen Harbou i Århus for en uendelig dom, han over ham til landstinget har forhvervet anlangende nogen domme, han har dømt imellem fru Ellen Rostrup til Vedø og Christen Nielsen Degn i Kærende anlangende noget skovhugst. derefter blev afsagt, så efterdi herredsfogden har tilfundet Christen Nielsen at stå fru Ellen Rostrup til rette for så mange træer, som han ikke med hendes sedler afbeviser at være hugget med hendes vilje og minde, da vidste dommerne ikke hans ulempe deri at være.

(54)

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs til Vedø med en opsættelse af landstinget 19/12 sidst forleden havde stævnet Jens Christensen i Trustrup herredsfoged i Sønderhald herred og Anders Pedersen Skovlkær herredsskriver, for de ikke har villet indføre i et delevidne, som hun har ladet forhverve over Jens Christensen i Kærende, så vidt hendes beskyldning om formelder. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte beskyldning til herredsting, da delen er ganget, findes i rette lagt, læst og påskrevet, så samme dele derefter er udstedt og refererer sig på samme beskyldning, da kunne dommerne ikke kende fogdens og skriverens ulempe deri at være.

(56)

** Jens Nielsen i Gravballe havde stævnet Christian Holck befalingsmand på Silkeborg for en forpligt anlangende et fire binding hus at nedbryde inden 8 dage efter hans forpligt, og ham et andet sted at udvises til samme hus. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Nielsen findes til herredsting og landsting for samme gærde at afbryde og jorden ryddelig gøre at være fordelt blevet, da vidste dommerne ikke nu for ham at dømme.

(59)

13/2 1619.

** Christen Nielsen i Vellev havde hidkaldt sandemænd af Middelsom herred manddød at sværge over Christen Jensen, som tjente i Langå, for hans bror Frands Nielsen, som boede i Terp, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Hovlbjerg herreds ting 14/1 og 28/1 sidst forleden, hvor efterskrevne, der iblandt Peder Madsen i Langå og hans søn Mads Pedersen, vidnede om slagsmål på Langå mark mellem Frands Nielsen og Christen Jensen. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Christen Jensen manddød over og til hans fred.

(62)

** Christian Holck KM befalingsmand på Silkeborg havde hidkaldt sandemænd af Gern herred at udlægge Jens Nielsen Holm, som lå død under en bøg i Farre skov, hans bane og fremlagde et tingsvidne af Gern herreds ting 6/2 sidst forleden, hvor efterskrevne fra Farre kundgjorde, at de var til syn til Jens Nielsen Holm, som lå død under en bøg i Farre skov blå og blodig, og hans venstre lår var sønder. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Jens Nielsen af våde og vanlykke af være faldet af samme træ og slået sig ihjel.

** Christen Pedersen i Svostrup havde hidkaldt sandemænd af Hids herred manddød at sværge over Rasmus Christensen Foged i Sejling for Christen Pedersens bror Peder Pedersen i Dalsgård, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Hids herreds ting 12/6 sidst forleden, hvori efterskrevne vidnede, at de var i Niels Salmandsens hus i Sejling, hvor Peder Pedersen i Dalsgård og Rasmus Christensen i Sejling sad og drak, hvorover de kom i parlament, og da Peder Pedersen ville gå hjem slog Rasmus Christensen ham med et spyd under hans øre, så han faldt til jorden, og Kirsten Christensdatter i Dalsgård klagede, at hendes mand Peder Pedersen kom hjem og klagede, at Rasmus Christensen i Sejling havde slået ham ganske ilde. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Rasmus Christensen manddød over og fra hans fred.

(65)

27/2 1619.

** Christen Høg til Todbøl havde stævnet Christen Tomasen foged på Engelsholm, for han til Vrads herreds ting 2/9 sidst forleden har ladet en hans tjenere Jens Andersen i Kovtrup fordele, for han har forkrænket en forte ved Kovtrup by. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Andersen har forpligtet sig at forskaffe samme forte 8 alen vid eller derfor at lide tiltale, hvilket han ikke har efterkommet, så han derfor er delt blevet, da vidste dommerne ikke Jens Andersen af den dele at kvitdømme, før han retter for sig.

(66)

** Christen Høg til Todbøl havde stævnet Mikkel Ibsen i Kovtrup for et delevidne, han over en hans tjenere Jørgen Andersen sst 4/11 til Vrads herreds ting forhvervet har. derefter blev afsagt, så efterdi samme delebrev skulle være forhvervet 4/10 1618, hvilken dag indfaldt på en søndag, som ikke nogen tingdag holdtes, da kunne dommerne ikke kende samme delevidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(68)

** Søren Munk og Niels Munk til Mølgård havde stævnet Ernst Diede i Ebdrup for et synsvidne, han til Gislum herreds ting 15/8 sidst forleden forhvervet har, angående hans frammersdør, hvori der var slået to slag med en økse, og for en klage, han har gjort på dem, for de skulle have overfaldet ham i hans hus. da efter flere ord dem imellem var blev det så forhandlet, at Niels Basse på Jørgen Grubbes vegne og fru Karen Sørensdatter på hendes husbonds vegne afstod samme syn, klage og vidne.

(69)

** Niels Andersen i vester Bølle havde stævnet Christen Nielsen i Ebdrup Vogn Pedersen sst og Peder Maltesen i Skringstrup for den store overvold, som de har gjort på ham og slået ham bag på hans hoved og slået hans arm sønder. da efter flere ord dem på begge sider imellem var, blev de om samme sag så forligt, at Peder Maltesen Vogn Pedersen og Christen Nielsen samtlige skal give Niels Andersen for samme hans skade 15 sletdaler.

(70)

** mester Jens Jacobsen Krog læsemester i Århus domkirke havde stævnet Jens Lauridsen rådmand og borger sst for klage og vidne, han imod ham til Århus byting 3/9 1618 skulle have forhvervet, anlangende at han skulle være uden lovlig minde indkommet på deres salig fars liberie og registreret hvis bøger, der fandtes, og for nogen bøger mester Jens uden hans og hans brors minde af deres salig fars liberie udfået. da eftersom Jens Lauridsen var lovligt i KM og byens bestilling forhindret, så han ikke kunne møde, blev sagen opsat til næste landsting efter påske førstkommende.

** Mikkel Lauridsen boende i Ferslev havde stævnet Peder Nielsen i Vorså ? for en dele, han har forhvervet til Fleskum herreds ting noget forleden på 13 daler, som Mikkel Lauridsens morfar hr Laurids Vinter i Ferslev skulle have været Peder Nielsen pligtig. så mødte Poul Knudsen i Ålborg på Peder Nielsens vegne og fremlagde et brev indeholdende, at jeg Laurids Vinter sognepræst i Ferslev kender mig at være Just Pedersen i Dal 13 daler pligtig på hans brorbarn Gertrud Andersdatters vegne, dateret Ferslev 25/6 1606, og da Peder Nielsen nu har Gertrud Andersdatter til hustru så tilkommer gælden i så måder ham. derefter blev afsagt, så efterdi Mikkel Lauridsens morfar hr Laurids Vinters underskrevne brev fremlægges på 13 mark til Gertrud Andersdatter at skulle udgive, når hun det behov har, og Peder Nielsen nu har hende til ægte og derfor ladet Mikkel Lauridsen for samme pending tiltale efter hans morfars brevs indhold og derfor er delt blevet, da vidste dommerne ikke ham af den dele at kvitdømme, før han retter for sig.

(71)

** Anders Jensen Skriver borger i Ålborg med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Christen Pedersen i Hedegård foged til Ål birketing for en dom, han 23/10 sidst forleden dømt har belangende en sum pending, som hr Otte Lauridsen i Kærsgård var ham skyldig, og fremlagde hans brev, hvori Otte Lauridsen i vester Kærsgård sognepræst til Bjørnsholm og Malle kirker lover at betale Anders Jensen Skriver, borger og rådmand i Ålborg og ridefoged til Ålborg slot hvis gæld, hans far Laurids Vilsen i Årup ? var ham skyldig, dateret 9/11 1613. derefter blev afsagt, så efterdi hr Otte Lauridsen i hans underskrevne brev på hans fars vegne har lovet Anders Jensen samme penning at betale, og samme sag af provsten til verdslig ret indfundet, og intet derimod har været bevist dem noget regnskab om samme gæld at være, og fogden dog har fundet dem til regnskab, da vidste dommerne ikke samme hans dom at følge men fandt den magtesløs at være.

(74)

** Jørgen Ernst Worm til Vår hans visse bud Niels Jensen foged sst med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Søren Pedersen og Christen Sørensen i Nibe for et vidne, de til Nibe birketing 16/1 sidst forleden efter deres eget bænkebrev vidnet har i deres egen sag dem selv til behjælpning imod Stygge Høgs tiltale, hvori de har angivet, førnævnte Niels Jensen at skulle have optaget et garn, hvilket han benægter. så blev fremlagt Stygge Høgs brev, hvori han begærer, at sagen nogen tid måtte opstå, hvorfor sagen blev opsat til næste landsting efter påske.

(75)

** Søren Nielsen i Tåning havde stævnet Peder Hellesen sst for nogen vidner om nogen ord, dem skulle være imellem faldet på Tåning birketing 23/1 21/9 og 12/10 1611, at Søren Nielsen tog Jens Jensens vogn i Tåning og med hans bror Oluf Jensen kørte til skoven for at skyde den store hjort, som han sagde, han havde forlov til, men de så den ikke. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidne alene bemelder om ord og tale, som skal være faldet og ikke om nogen gjort gerning, nogen skulle have seet Søren Nielsen gøre, da kunne dommerne ikke kende samme vidner så noksom, at de bør nogen magt at have.

(77)

** Rasmus Clemendsen i Fillerup havde stævnet Gregers Pedersen i Odder og Jens Jensen i Snerild for en uendelig dom, de har forhvervet til landstinget over en dele, Rasmus Clemendsen har dem i for nogen gæld, de er ham pligtig for en arv, Gregers Pedersen har ham afkøbt efter hans salig morsøster Mette Gregersdatters død, som boede og døde i Århus, og Jens Jensen at være Rasmus Clemendsen skyldig for hvis arv, ham tilfaldt efter hans salig bror Søren Clemendsen, som boede og døde i Snerild, i boet hos Jens Jensen. derefter blev afsagt, så efterdi Gregers Pedersen og Jens Jensen ikke har været tilstede og samme gæld benægtet, da opsatte dommerne samme sag til 2.landsting efter påske førstkommende.

13/3 1619.

** Christen Høg til Todbøl med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Niels Nielsen i Fogstrup for domme, han til Vrads herreds ting næst forgangen år skal have dømt anlangende en svingel, som Christen Høg skal have ladet opsætte på sin egen endels grund østen for Møllerup by, sin eng og korn dermed at hegne, og ikke han formener sig med samme svingel nogen ret alsvoren vej at forkrænke, og Niels Nielsen i samme sin dom skal have ladet indføre i beslutningen, at for ham var bevist at samme vej var en ret alfar vej. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Høg ikke med fogdens skriftlige stævning derfor har været stævnet for samme vidne, efter hvilket fogden sin dom har funderet, da fandt dommerne samme herredstingsdom at være som udømt, og sagen til herredsfogden igen at komme.

(79)

** Christen Høg til Todbøl med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Eske Christensen i Tåning Christen Terkildsen sst og deres medbrødre for vidner, de til Nørvang herreds ting 30/6 sidst forgangen år vidnet har om en alfar vej, som skulle gå fra Kovtrup by og østen igennem Møllerup by og mark, som skulle være Christen Høgs endels grund og ejendom. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd udtrykkeligt har vidnet, samme vej på førnævnte åsteder at have ligget i 46 år mere eller mindre efter hver deres minde, og intet derimod Christen Høg fremlægger, da vidste dommerne ikke imod samme vidner at sige eller magtesløs dømme.

(83)

** Anne Pedersdatter i Århus med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Peder Steen byfoged i Århus for domme, han til samme byting dømt har, i hvilken dom han har tildømt Hans Deuster på Århusgård at give Anne Pedersdatters værge 9 rigsdaler, for han hende beligget har og avlet barn ved ham, som hun har beskyldt ham for. derefter blev afsagt, så efterdi Anne Pedersdatter for samme bøders udlæg to gange til Århus byting har været indstævnet og ikke er mødt, og Hans Deuster derfor har været forårsaget 3.gang for endelig dom hende med hendes lovværge at lade stævne, og fogden derefter efter loven har tildømt Anne Pedersdatters frænder og værge for samme lejermål at have tilbudt af Hans Deuster 9 rigsdaler, da vidste dommerne ikke imod samme hans dom at sige eller magtesløs dømme.

(84)

** Holger Rosenkrantz til Rosenholm befalingsmand på Dalum kloster havde stævnet Niels Olufsen i Skødstrup herredsfoged i øster Lisbjerg herred for en dom, han 25/11 sidst forleden dømt har anlangende Jens Clemendsen i Mørke, som kom i Mørke kirke til hans sognepræst hr Just Saxe med hustru og børn, og da sakramentet blev uddelt, gik Jens Clemendsen ud af kirken og det ikke ville annamme. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Clemendsen alene for herredsfogden har været i rette kaldt for sådan hans utilbørlige gerning, og ---- han findes at være en bonde og ikke nogen gejstlig person, og han dog ikke har vidst sig i samme sag at kunne dømme, men den for sin tilbørlige dommer indsat, da fandt dommerne samme hans henfindelse at være, som den ugjort var, og sagen til herredsting igen at komme.

(85)

** Søren Brun i Kejlstrup sandemand i Huds herred svor, som hans medbrødre svoret har, Rasmus Christensen i Sejling manddød over og fra hans fred.

** Bagge Griis til Trinderup havde stævnet Anders Keldsen i nør Onsild herredsfoged i Onsild herred for en dom, han har dømt imellem ham og Claus Kås til Øland anlangende to breve, som Bagge Griis har udgivet til salig Envold Kruse til Vingegård, som han formener skal være indløst. derefter blev afsagt, så efterdi herredsfogden i sin dom har tildømt Bagge Griis at lide tiltale og tilmed sagen for sin tilbørlig dommer indfundet og i så måde ikke endelig deri har dømt, da fandt dommerne den hans dom at være som udømt, og sagen til herredsting igen at komme.

(86)

** Peder Madsen fordum foged på Hansted havde stævnet Peder Pedersen Dal borger i Horsens, for han 9/2 til Horsens byting har ladet ham vold oversværge for et hus, som han skulle have besat i Horsens, og ikke Peder Dal skulle have anseet, at Peder Madsen skulle have samme hus i pant. derefter fremlagde Peder Dal et tingsvidne af Horsens byting 15/12 sidst forleden, hvori Søren Jensen Kræmmer borger i Horsens og hans hustru Kirsten Jacobsdatter tilstod, at de af Peder Pedersen bager sst havde bekommet 200 rigsdaler for det pantebrev, Kirsten Jacobsdatter fik af afgangne Iver Hansen efter hans fuldmagt til Anders Jørgensen borgmester sst på hendes vegne. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Madsen intet bevis fremlægger sig til samme hus at være berettiget, men Peder Pedersen i rette lægger tingsvidne og kundskab det til ham at være opdraget, så ham er leveret hvis pantebreve derpå er udgivet, da vidste dommerne ikke ham af samme vold at kvitdømme, førend han retter for sig.

(89)

** fru Dorte Munk til Sødal på hendes tjener Christen Carlsens vegne havde stævnet Anders Tomasen i Klejtrup for adskilligt gods, han har ladet Christen Carlsens hustru Maren Andersdatter fratage, da hun boede i Vus ? mølle efter hendes forrige salig husbonds død. derefter blev afsagt, så efterdi samme sag, om Anders Tomasen bør at stå til rette eller ej, ikke til hans værneting er ordelt, fandt dommerne den der at komme.

(90)

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs til Vedø med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Peder Jonsen i Kongsgård hans hustru Anne Lauridsdatter Jon Pedersen Laurids Pedersen Ellen Pedersdatter Magdalene Pedersdatter Anne Pedersdatter Lisbeth Pedersdatter og Mikkel Pedersen sst med deres lovværge for en dom, Peder Jonsen 30/8 1617 til Middelsom herreds ting dømt har imellem fru Ellen Rostrup og salig Keld Brockenhuuses arvinger samt fru Edel Ulfeld Just Brockenhuus og Johan Brockenhuus, eftersom fru Ellen Rostrup har hægtet til Keld Brockenhuus for hvis løfter, han med flere dannemænd var i for Gert Bryske, og da har Peder Jonsen tildømt hende et brev på den 3.part at fuldgøre. derefter blev afsagt, så efterdi fru Ellen Rostrup har bepligtet sig at betale Keld Brockenhuus 1333 daler efter hendes brev, og fogden derefter har tilfundet hende samme brev at efterkomme, og anlangende at fru Ellen Rostrup med vrang undervisning var tiltvunget samme brev at udgive eller videre at skulle betale end hendes anpart af hovedbrevet, hvilket fogden har hensat for sin tilbørlig dommer, kunne dommerne ikke kende hans ulempe deri at være.

(92)

** Christen Knudsen borger i Grenå havde stævnet Peder Kvast byskriver sst for en dom, han til Grenå byting imellem ham og Peder Jensen borger sst dømt har for nogen ord, Peder Jensen for ting og dom ham tilsagt har, at han ikke var på Grenå rådhus i Anne Tirstrups skriftemål, der hun for hendes misgerninger blev skrevet. dernæst blev de med sammenlagte hænder venligt og vel forligt så alle hvis vidner dom og breve på enten sider forhvervet er skal aldeles være kasserede døde og magtesløse.

(93)

** Christen Knudsen borger i Grenå havde stævnet Anders Rasmussen byfoged sst for en dom, han til Grenå byting 30/11 næst forleden år dømt har imellem ham og Christen Pedersen i Århus og tildømt Christen Knudsen en stor udgift, som skulle være anvendt på en trætte, og tildømt Christen Pedersen 1 rigsmark vognleje. derefter blev afsagt, så efterdi byfogden har tildømt Christen Pedersen for et halvt mål til vognleje en rigsmark, tilmed samme hans beslutning i nogen måde lagt i tvivl, da fandt dommerne den hans dom at være som udømt, og sagen til byting igen at komme.

(95)

** Christen Knudsen borger i Grenå havde stævnet Anders Rasmussen byfoged sst for en dom, han til Grenå byting 8/2 imellem ham og Christen Pedersen i Århus på Johan Thorlippes vegne dømt har, idet Christen Knudsen ikke har godvilligt fuldgjort sin hustrus bror salig Rasmus Andersens skadesløs gældsbrev til Johan Thorlippe udgivet, og betalt sin søn Niels Christensen og sin hustrus anpart deraf. derefter blev afsagt, så efterdi byfogden har tildømt Christen Knudsen for hver mils vej at give Christen Pedersen en rigsmark, og tilmed giver til kende, Christen Pedersen ikke alene for den sag men og andre sager på den tid havde at bestille, og byfogden dog har tildømt Christen Knudsen sådan sum pending alene for sin anpart til ham at udgive, da vidste dommerne ikke den hans dom at følge.

(97)

** Jens Andersen Molbo i Ebeltoft på sine egne hans mor Maren Jensdatter og Søren Andersen og Maren Andersdatter sst deres vegne havde stævnet Hans Jensen i Ålsrode, for han har ladet dem fordele på Herkules Overbjergs vegne borger i Kalundborg efter en ubillig og usandfærdig opskrift på kost og tæring. så blev fremlagt et delebrev af bytinget 3/8 1616, som bemelder Maren Jensdatter Jens Andersen Søren Andersen Maren Andersdatter og Søren Jensen Kræmmer på sin hustru Maren Andersdatters vegne at være fordelt. derefter blev afsagt, så efterdi der tvistes om Maren Jensdatter og hendes medarvinger bør sådan sum pending for denne bekostning at udrede eller ikke, og ikke nogen dom derom er udgået, men de dog derfor er delt blevet, da fandt dommerne dem af den dele kvit at være, og sagen til deres værneting at komme.

(98)

** Jens Andersen i Ebeltoft på sine egne sin mor og søskende Søren Andersen og Maren Andersdatter deres vegne havde stævnet Christen Pedersen Harbou i Århus, for han nogen tid forleden til Ebeltoft byting har ladet dem fordele på Johan Thorlippes vegne i Hamborg efter en ubillig og usandfærdig opskrift anlangende kost og tæring. derefter blev afsagt, så efterdi der tvistes om Maren Jensdatter og hendes medarvinger efter samme opskrift bør samme sum pending for samme bekostning og skadegæld at udrede eller ej, og de dog derfor er delt blevet, da fandt dommerne dem af samme dele kvit at være, og sagen til deres værneting igen at komme.

(100)

** Peder Jensen i lille Torup havde stævnet efterskrevne for et vidne og syn, de til Middelsom herreds ting på ham vidnet har. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Jensen ikke er taget ved stub eller stavn, som loven udviser, og synsvidnet ikke bemelder, at være noget af det træ i skoven er hugget som i Peder Jensens gård skulle være fundet, da kunne dommerne ikke kende samme vidne og syn så noksom, at de må komme Peder Jensen til nogen forhindring.

(101)

** Jens Olufsen i Hole havde stævnet Anne Lauridsdatter sst og hendes datter Maren Christensdatter for et vidne, de 30/1 til Gislum herreds ting på ham vidnet har, at de havde seet, at Jens Olufsen var kommet i Mourids Christensens gård og udæsket ham og skulle have slået til væggen med sten. derefter blev afsagt, så efterdi Mourids Christensens egen hustru og steddatter samme vidne vidnet har og i så måder vildige, og deres vidne ikke med andre uvildige vidner bestyrkes, da kunne dommerne ikke kende samme deres vidne syn klage eller nævningsed så noksom og nøjagtig, at de må komme Jens Olufsen til nogen forhindring.

(103)

10/4 1619.

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg hans visse bud Bertel Jensen i Tulstrup havde hidkaldt sandemænd af Gern herred om Laurids Sørensen i Vissing, som er dødfundet i hans fars lade sst, sandemænd at udlægge hvad var ham til bane og livs lagt og fremlagde for sandemændene et tingsvidne af Gern herreds ting 13/3 sidst forleden, hvori efterskrevne vidnede, at Laurids Sørensen som blev dødfundet i hans far Søren Terkildsens lade i Vissing, han havde ligget syg, og efter hans fars død havde han ønsket at han var af med hans liv. Laurids Sørensens bror Rasmus Sørensen vidnede det samme. dernæst gjorde sandemændene deres ed, og udlagde Laurids Sørensen sig selv at have af dage taget og derfor svor ham hans egen bane på.

(104)

** Peder Ibsen i Odder og sin søn Jep Pedersen havde stævnet Mads Hansen i Odder for et vidne, han 5/4 sidst forleden til Hads herreds ting forhvervet har, hvormed han sig vil tilholde det hus i Balle, han iboer, efter et hjemmegjort fæstebrevs indhold, at Jep Pedersen skulle have fæstet ham samme hus hans livstid. derefter blev afsagt, så efterdi det 1.vidne Jens Jensen har været fordelt, da han og hans medbrødre vidnede samme vidne, da kunne dommerne ikke kende samme deres vidne så noksom og nøjagtigt, at det bør nogen magt at have.

(105)

** Christian Holck befalingsmand på Silkeborg havde stævnet efterskrevne nævninge, for de til Vrads herreds ting 10/3 sidst forleden har Maren Jensdatter Mørs kirkenævn oversvoret og fremlagde et tingsvidne af Lysgård herreds ting 22/2 sidst forleden, hvor blandt andre Søren Nielsen i Sjørslev vidnede om hans far Niels Vestergård sst. så blev fremlagt et tingsvidne af Hids herreds ting 23/2 sidst forleden, hvori blandt andre Kirsten Sørensdatter i Moselund hendes mand Villads Pedersen og hendes søn Peder Villadsen samt Maren Hansdatter i Bording hendes mand Gravers Jensen og Søren Christensen i Ibsgård hans far Christen Jørgensen vidnede. dernæst blev fremlagt et tingsvidne af Hammerum herreds ting 27/2 dette år indeholdende blandt hr Jens Nielsen Gistrup i Gellerup og hr Jens Clemendsen Ikast i Ikast deres attester. derefter blev afsagt, så efterdi Maren Jensdatter Mørs har lovet folk ondt, og det dem i adskillige måder er vederfaret, og hun af en anden troldkvinde at være beskyldt og udlagt, så vel som hende i langsommelig tid et ondt rygte for trolddom at have efterfulgt og intet vidnesbyrd eller kundskab, hun fremlægger sig ærligt og vel at have forholdt, og hun ikke søger kirken eller sakramentet, hvorfor nævninge har hende kirkenævn oversvoret, da vidste dommerne ikke imod samme nævningsed at sige eller dem derfor at fælde.

(114)

** Christian Holck befalingsmand på Silkeborg havde stævnet Bertel Salmandsen i Serup for en afgangne Frands Rantzaus seddel, han på Maren Jørgensdatter i Serup hendes vegne med fuldmagt til Hids herreds ting 9/2 nærværende år har ladet fremlægge dateret 2/2 1608 anlangende en hallind eg, som er Hans Worm bevilget i Holm skov, og Poul Mortensen ville bevise, at Hans Worm har bekommet samme eg og solgt deraf til Viborg, siden det var brændt af byen. da efter flere ord dem imellem var afstod Christian Holck for dommernes forbøns skyld hvis tiltale, han kunne have til Poul Mortensen.

(115)

** Christian Holck befalingsmand på Silkeborg havde stævnet Jens Nielsen Borup i Grønbæk, eftersom han til landstinget 30/1 sidst forleden har stævnet tingbogen af Hids herred for 1618, som han har angivet urigtig at være, eftersom den dom ham overganget er ikke rigtigt i samme tingbog findes indført, hvorfor han havde begæret den under forsegling. derefter blev afsagt, så efterdi Christian Holck formener adskillige vidner og breve i samme tingbog er indskrevet og ikke skal være udskrevet, da kunne dommerne ikke anderledes kende for ret, at samme tingbog bør af forseglingen optages, og siden i forvaring at tilstede holdes, om nogen den vil beskylde.

(116)

** Iver Juul til Villestrup KM befalingsmand på Bøvling på hans tjener Christen Sørensen i Plovhuse eftermålsmand efter Søren Christensen Holck i Nibe hans vegne havde stævnet Oluf Pedersen i Ågård for et vidne, han til Nibe birketing 23/1 sidst forleden forhvervet har anlangende en kontrakt imellem Søren Holck og Anders Lauridsen i Nibe for de sår og skade, Anders Lauridsen Søren Holck gjort har. derefter blev afsagt, så efterdi samme kontrakt med Søren Holcks kvittanser, som han i levende live udgivet har, bestyrkes den halve sum pending samme kontrakt omformelder at have annammet, da vidste dommerne ikke imod samme kontraktsvidne at sige eller magtesløs dømme.

(118)

** Niels Andersen i Volstrup på hans søsterdatter Lucie Christensdatter i Giver hendes vegne med en opsættelse af landstinget 27/2 sidst forleden havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Års herreds ting 24/11 vidnet har om Lucie Christensdatters gerninger rygte og tidende. deriblandt vidnede Kirsten Nielsdatter i Giver om hendes mand Peder Knudsen, og Christen Nielsen og hans kone Birgitte Andersdatter i Giver mølle, Tomas Pedersen i Torsted og hans kone Kirsten Nielsdatter vidnede om Lucie Christensdatter og hendes mand Jens Lauridsen. derefter blev afsagt, så efterdi ingen af førnævnte vidner udtrykkeligt ombemelder, at Lucie Christensdatter skulle have lovet nogen ondt, og det dem derefter er vederfaret, og Søren Andersen Hugger hans vidne og sigtelse ikke er uden een persons kundskab i hans egen sag, som ikke med andre vidnesbyrd bestyrkes, da kunne dommerne ikke kende samme vidner beskyldning og nævningsed så noksom, at de bør at komme Lucie Christensdatter på liv eller ære til hinder eller skade i nogen måder, før det anderledes bevises kan.

(122)

** Claus Nielsen ridefoged til Næsborg los læse et brev, hvori Christian Grubbe til Lystrup på hans hustru Jytte Gyldenstjernes vegne afsagde arv og gæld efter salig Eske Bille til Ellinge.

(123)

** Peder Nielsen i Skårupgård på sine egne og hans medbrødres vegne med en opsættelse af landstinget 27/2 sidst forleden havde stævnet Niels Pallesen i Herst herredsfoged i vester Lisbjerg herred for en sandemandsed og tov, hans far Palle Ibsen i Herst har udstedt til førnævnte ting onsdagen næst for Vorfrue dag visitationis 1556. sammeledes havde stævnet de sandemænd, som da var i førnævnte herred deres arvinger som er Tomas Olufsen i Spørring i sin far Oluf Jensens sted Søren Sørensen i Trige i sin far Søren Jensens sted Søren Nielsen sst i sin far Niels Todbjerg i Pannerup hans sted Peder Sørensen i Lisbjerg i Peder Jensen ? sst hans sted Christen Jensen i Lisbjerg i Jens Lauridsen i Ølsted hans sted Søren Ibsen i Jep Frandsens sted i Elev Jens Mikkelsen i Grundfør i Jens Sørensen sst hans sted for en sandemandsed og tov, de gjort har imellem Elev og Trige mark. derefter blev afsagt, så efterdi i samme sandemandsbrev ikke navnlig benævnes hvem sandemændene har været, der samme ed gjort har, så deraf kunne forfares om de eller deres arvinger kunne være stævnet, og ikke heller bevises, at førnævnte mænd, hvis arvinger nu her stævnet er, samme tov skulle have gjort, da vidste dommerne ikke på førnævnte ed at dømme.

(124)

** Christen Jensen i Bode havde stævnet mester Christen Stub kannik i Århus for en dom, han til Rougsø herreds ting 18/2 sidst forleden har ladet forhverve og der ladet Christen Jensen dømme fra hans gårds fæste. så mødte mester Christen Stub og afstod samme herredstingsdom, og derefter bør den ingen magt at have.
 
** Mikkel Ibsen i Lemming havde stævnet Niels Pedersen i Blegind for en dele til Nim herreds ting med urette for gældsbreve, som salig Anders Ibsen havde givet sin salig bror Simon Ibsen på nogen gæld, hvilken gæld Mikkel Ibsen og sin søster arvede efter deres salig bror, og Niels Pedersen derefter har ladet Mikkel Ibsen fordele, uanseet han ikke bekom videre, end som han havde ret til. da blev det så forhandlet, at Niels Pedersen og Mikkel Ibsen indgav samme sag på deres husbond Otte Rosenkrantz til Rosenholm, og hvad han dem imellem siger, skal de på begge sider lade sig nøje med.

(125)

** Christen Jensen i Bode med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet mester Christen Stub kannik i Århus for et synsvidne, han 22/10 sidst forleden til Rougsø herreds ting har ladet forhverve anlangende en øde ejendom, som Christen Jensen har sted og fæst sin livstid til den gård han iboer. derefter blev fremlagt efterskrevne synsvidne af førnævnte ting 12/3 1603 på den gård, som Søren Eriksen Skriver iboede og Christen Jensen nu iboer. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Jensen ikke i sit fæstebrev sig har forpligtet samme ejendom at opbygge, da kunne dommerne ikke kende samme synsvidne så noksom og nøjagtigt, at det må komme Christen Jensen på nogen pendings udgift til forhindring.

(127)

** Peder Jensen borger i Horsens havde stævnet Else Hanses for en håndskrift på nogen pending, som Else Hanses skulle have forhvervet af hans hustru Maren Jørgensdatter i hendes umyndige år, hvilket brev hendes formynder Søren Jørgensen borger sst ikke har forseglet. derpå blev fremlagt samme brev dateret 14/6 1618, hvori Maren Jørgensdatter salig Jørgen Sørensens datter i Horsens kender sig at være Else Hanses skyldig 56 rigsdaler. derefter blev afsagt, så efterdi Maren Jørgensdatter var møbarn og under værge, da hun samme brev skal have underskrevet, og ikke hendes værge sligt med hende samtykket eller beseglet, da kunne dommerne ikke kende samme brev og dom så lovlig eller nøjagtig, at de bør nogen magt at have.

(128)

** Christen Pedersen Skrædder i Hvam med en opsættelse af landstinget 27/2 sidst forleden havde stævnet Anders Jensen i Glerup, for han 6/7 sidst forleden til Rinds herreds ting har ladet ham fordele for en løgner for nogen ord, han skal have haft i Hvam kirke om Kirsten Keldsdatter sst, uanseet han tilforn med hendes husbond Jens Kock skal være forligt. ligeledes havde han stævnet hr Hans Jensen præst til Hvam kirke for hans seddel i samme sag. da for dommernes forbøns skyld afstod Anders Jensen samme gæld, så Christen Skrædder skal være kvit imod 5 sletmark derfor at udgive, og ligeledes afstod Anders Jensen samme tiltale om førnævnte ord.

(130)

** Ingeborg Mikkelsdatter borgerske i Århus havde stævnet efterskrevne for et hjemmegjort bænke og stuebrev, de har udgivet, at de skulle have været hos Anne Pedersdatter i Ris og tilspurgt hende, om Niels Lauridsen borger i Horsens havde haft nogen legemlig brug og handel med hende, siden han blev trolovet med Ingeborg Mikkelsdatter, og hun havde benægtet det ikke at have haft, uanseet det med tingsvidne kan bevises, Anne Pedersdatter for samme sag at have aftinget hos KM og byfoged Hans Volbertsen i Horsens, og Niels Lauridsen har lovet at stille byfogden tilfreds for samme sag, efterdi Anne Pedersdatter har avlet og født samme barn ved Niels Lauridsen 40 uger og 3 dage efter han blev trolovet med Ingeborg Mikkelsdatter, og ikke hun har søgt seng med ham, siden hun sådan hans onde brug fornemmede at være sket, og samme stuebrev ikke må forhindre skilsmisse imellem hende og Niels Lauridsen. derefter blev afsagt, så efterdi bemeldte brev og tingsvidne to gange tilforn findes her til landstinget at være stævnet og da at være undersagt, og ovennævnte personer ikke er mødt men dem nu som tilforn fra rettergang undholder, fandt dommerne samme bænkebrev og tingsvidne magtesløs at være og ikke at komme Ingeborg Mikkelsdatter til nogen forhindring.

(131)

** Stygge Høg til Vang på hans tjener afgangne Jens Vognsens efterleverske Kirsten Miltersdatter i Gørup og begge deres børn Vogn Jensen og Gertrud Jensdatter deres vegne så vel som på salig Anne Jensdatters vegne havde stævnet Peder Lauridsen, som boede i Klotrup, for adskillige efterskrevne klage og æskning han til Rinds herreds ting 16/2 sidst forgangen år forhvervet har anlangende noget gods og boskab af hans bo skulle være fra ham kommet, hvori han klager på Anne Jensdatter hans hustru, som i hans fraværelse er rømt og taget adskilligt boskab med sig, og ligeledes klager på Jens Vognsen i Gørup og hans hustru Kirsten Miltersdatter for hvis, de har lovet ham til medgift med deres datter. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises bemeldte personer af Peder Lauridsen at have bekommet eller været ham pligtig hvis, bemeldte hans æskningsseddel om bemelder, da kunne dommerne ikke kende samme klage og æskningsseddel så nøjagtig, at de bør nogen magt at have, og efterdi samme herredstingsdom ikke er endelig, da fandt dommerne den at være som udømt og hvem videre påskader indstævner sig sagen til herredsting.

(134)

** Stygge Høg til Vang havde stævnet Peder Lauridsen, som boede i Klotrup, for han til Rinds herreds ting har ladet Stygge Høgs tjeners søn Vogn Jensen i Gørup fordele og beskylde for en bryggekedel efter hans egen vurdering så god som 15 daler, endog han er en ung dreng og hjemme i sin mors hus, så han ikke behøver nogen bryggekedel. derefter blev afsagt, så efterdi Vogn Jensen ikke er tilstede, blev denne sag opsat til i dag måned.

(135)

24/4 1619.

9/5 1619.

** Søren Jensen i Kare havde hidkaldt sandemænd af Nørhald herred manddød at sværge over Rasmus Pedersen i Vore for Christen Andersen Stigsen tjenende sst, han ihjelslog og fremlagde tingsvidner af Nørhald herreds ting 27/4 og 4/5 sidst forleden, hvori efterskrevne vidnede om slagsmål imellem dem. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Rasmus Pedersen i Vore manddød over og til hans fred for Christen Andersen, han ihjelslog, eftersom de selv sandhed derom har udspurgt.

(136)

** Niels Christensen i Kærende havde hidkaldt sandemænd af Sønderhald herred manddød at sværge over Frands Andersen Kørbak i Vedø for hans bror Jens Christensen Degn, han ihjelslog og fremlagde for sandemændene et tingsvidne af Sønderhald herred 26/4 sidst forleden, hvor blandt andre Jens Nielsen i Koed vidnede, at Jens Christensen i Kærende kom i hans hus med et draget værge i den ene hånd og en kniv i den anden og bad hans hustru Maren Jensdatter hente sig en kande øl, og da hun svarede, at hun intet havde, slog han hende med sit blotte værge og slog tappene af tønderne, så øllet flød på gulvet, og så gik han ud på gaden og sønderhuggede vinduer, og da hentede Jens Nielsen hans husbonds foged Frands Kørbak, som var i byen, og da søgte Jens Christensen ind på Frands Kørbak, som ville undvige ham og da han ikke længere kunne fri sig, skød han ham med en lille bøsse i nødværge. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Frands Andersen Kørbak manddød over og til hans fred.

(138)

** Laurids Ebbesen til Tulstrup befalingsmand på Skanderborg med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet kirkenævninge af Falling sogn, for de 12/4 sidst forleden til Hads herreds ting har svoret Mette Pedersdatter Rasks kirkenævn over for trolddomssag efter adskillige vidner og beskyldninger. derefter blev afsagt, så efterdi Mette Pedersdatter Rasks har sig udgivet for at kunne fly dem bedre, som var forgjort, så vel som hende i langsommelig tid et ondt rygte for trolddom og spøgeri at have påhængt, som og med præstens kundskab bekræftes, og to misdædere Maren Alrøs og Mette Kongens bekendelser også stemmer overens, så nævningene efter førnævnte vidner og hendes egen bekendelse ved deres ed og tov har hende kirkenævn oversvoret, da vidste dommerne ikke nogen årsag imod samme deres ed og tov at sige eller dem derfor at fælde.

(142)

** mester Christen Hansen superintendant over Vendelbo stift med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Erik Tomasen birkefoged til Nørholm birketing for en dom, han til førnævnte ting 26/2 sidst forleden afsagt har imellem mester Christen Hansen og Søren Frandsen borger i Ålborg anlangende nogen rettighed, han på Klitgårds grund skal tilholde sig. derefter blev afsagt, så efterdi samme sag i 4 uger har været opsat og fogden da endelig har dømt i sagen, uanseet ingen er mødt imod sagsøgeren til gensvar, da fandt dommerne samme hans dom at være som udømt var, og sagen til birketing igen at komme.

(143)

** Mandrup Parsberg til Hagsholm befalingsmand på Ålborg slot med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Jens Nielsen i vester Stræt for en dom, han til Slet herreds ting 29/10 sidst forleden over Jens Nielsen forhvervet har anlangende den øde gård i Næsborg, som salig Laurids Vinter iboede, som har i langsommelig tid stået øde, og ingen bosiddende folk har været deri og ikke holdt den ved sin magt. derefter blev afsagt, så efterdi herredsfogden i sin dom aleneste har tildømt Jens Nielsen at have gjort uret og burde at stande til rette og ikke specificeret hvorledes med samme sag skulle procederes efter recessen, da fandt dommerne samme hans dom som udømt var og fogden, når den for ham lovligt indstævnes, endelig derom dem imellem at dømme og forklare som det sig bør.

(144)

** Christen Jensen i Bode med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet mester Christen Stub kannik i Århus for et stedsmålsbrev, han skal have givet Tomas Lauridsen i Hollandsbjerg på en ejendom i Bode, som Christen Jensen skulle have stedt til den gård, han iboer. derefter blev afsagt så efterdi af universitetets fundats og privilegier forfares, ingen kannik at skulle kaldes for anden øvrighed end for KM, da vidste dommerne ikke på mester Christen Stubs fæstebrev at dømme, ikke heller den hjemmel derefter gjort er at imodsige, medens fæstebrevet står ved magt.

(146)

** Eske Brock befalingsmand på Dronningborg havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 26/4 sidst forleden til Randers byting vidnet har, at skipper Hans Jensen af Helsingør 21/9 havde været i Niels Jacobsen rådmands hus i Randers og ham ombedt, om han den dag ville gå i rette med ham om den skude og salt, han var forhindret, formedelst han ikke skulle have stunder at ligge der længere. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd 26/4 har vidnet om de ord, som Hans Jensen forganget år 21/9 skulle have haft, og ikke derom på fersk fod vidnet har, og Hans Jensen ikke heller sådanne ord vil være gestendig, da kunne dommerne ikke kende samme vidner så nøjagtig, at de bør nogen magt at have.

(149)


** Eske Brock til Estrup KM befalingsmand på Dronningborg med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Jens Vendelbo borger i Randers for en dom, han nogen tid tilforn har dømt til Randers byting imellem Niels Jacobsen borger og rådmand i Randers på Randers bys vegne og Hans Jensen indvåner i Helsingør og fradømt Hans Jensen en skude og nogle læster salt, formedelst nogle tønder salt af samme skude i Randers fjord skal være solgt, den halve part til KM at være forbrudt og den anden halve part til Randers by. derefter blev afsagt, så efterdi Hans Jensen er stævnet for rettergang til Randers byting til 28/9 at møde, og Jens Vendelbos dom dog findes 8 dage tilforn 21/9 udgivet, så han ikke for samme dom lovligt at være stævnet, og det af indlagte dokumenter forfares Søren Andersen den største part af samme skib og gods at tilhøre, og han ikke til samme dom er kaldet, og byens privilegier, som for Jens Vendelbo er i rette lagt, ikke heller tilholder, dersom sådan forseelse kunne være sket, noget af samme skib eller gods til Randers by at skulle være forbrudt, da kunne dommerne ikke kende Jens Vendelbos dom så noksom, at den bør nogen magt at have men magtesløs at være.

(157)

** Christen Høg til Todbøl havde stævnet Niels Nielsen i Fogstrup herredsfoged i Vrads herred for en dom, han til førnævnte ting 21/4 sidst forleden dømt har anlangende en hans tjenere Jens Andersen i Kovtrup, som han 2/9 har stedt høringsdele over, uanseet Jens Andersen både før og siden han er delt blevet har tilbudt at rette for sig. derefter blev afsagt, så efterdi samme herredstingsdom ikke er endelig, fandt dommerne den at være som udømt, og sagen til herredsting igen at komme.

** Stygge Høg til Vang havde stævnet Peder Lauridsen som boede i Klotrup for han har ladet en af hans tjeneres søn Vogn Jensen i Gørup fordele til Rinds herreds ting for en bryggekedel. derefter blev afsagt, så efterdi varselsmændene ikke har bestået, hvor de gjorde Vogn Jensen varsel for samme dele, kunne dommerne ikke kende det varsel noksom, men fandt Vogn Jensen at den dele, han derefter er kommet i, kvit at være.

(158)

** fru Margrete Lange til Engelsholm med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Jens Andersen i Kovtrup for et vidne, han skal have forhvervet til Vrads herreds ting 8/1 1617, i hvilket vidne Christen Høg formener, at Mikkel Ibsen skulle have beskyldt Jens Andersen at omgås med skælmstykker, hvormed han ville eftertragte Mikkel Ibsen. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte vidne ikke bemelder, at Mikkel Ibsen har nævnt Jens Andersens navn, men han nu her holder ved sin højeste ed og oprakte fingre sig ikke at have ment Jens Andersen, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør at komme Mikkel Ibsen til nogen forhindring.

(159)

** Christen Høg til Todbøl havde stævnet Jens Andersen i Kovtrup for en forpligt, han til Vrads herreds ting 2/7 1617 ham aldeles ubevidst og imod hans vilje og tilladelse til Christen Tomasen foged på Engelsholm gjort har, i hvilken han har tilbudt at gøre en vej 8 alen vid, som udløber fra Kovtrup by ud til deres mark. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Andersen har været Christen Høgs foged, da han har sig tilforpligtet samme Kovtrup bys forte at gøre 8 alen vid, og med syn bevises, den ikke på hans endels ejendom er gjort eller mod hans vilje er sket, da vidste dommerne ikke imod samme forpligt at sige eller magtesløs dømme.

(160)

** Christen Høg til Todbøl havde stævnet Christen Tomasen foged på Engelsholm og Mikkel Ibsen i Kovtrup, for de til Vrads herreds ting 2/9 og 4/11 sidst forleden har beskyldt to af hans tjenere Jens Andersen og Jørgen Andersen i Kovtrup, for de med deres toftegærder har indhævdet og forkrænket en markvej. derefter blev afsagt, så efterdi for samme deler over Jens Andersen og Jørgen Andersen tilforn at have været hidstævnet, og da endelig dom derom er ganget, da vidste dommerne ikke samme endelige dom at forandre.

(162)

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs til Vedø havde stævnet Hans Sørensen i Ebdrup for en dom, han til Bjørnholm birketing 13/3 sidst forleden over Mikkel Skomager i Tirstrup dømt har for nogen breve, han skulle have taget fra hendes tjener. derefter blev afsagt, så efterdi samme birketingsdom ikke er endelig, fandt dommerne den at være som udømt var, og sagen til birketing igen at komme.

** Jørgen Arenfeldt til Vorgård på hans tjenere Jens Sørensen i Ørup og Christen Sørensen i Pismølle deres vegne havde stævnet Ulrik Sandberg til Kvelstrup for et delevidne, han ved sin tjener Anders Mikkelsen i Tirstrup over dem til Bjørnholm birketing skal have forhvervet, for at de skulle have med været ved Tirstrup kirke langfredag 1616 og der taget Mikkel Nielsen Skomager i Tirstrup. derefter blev afsagt, så efterdi bevises med delebrev, at Anders Mikkelsen selv har været delt, da han forhvervede bemeldte dele over Jens Sørensen og Christen Sørensen og i så måder umyndig, da fandt dommerne samme dele ingen magt at have.

(164)

22/5 1619.

** ingen dommer, småsager opsat.

19/6 1619.

** Jens Rasmussen i Ilshøj havde hidkaldt sandemænd af Støvring herred om manddød at sværge over Morten Hansen Kiil for Jens Jensen i Mejlby, han har ihjelslået og fremlagde et tingsvidne af Randers byting 10/5 sidst forleden, hvori efterskrevne vidnede, at Jens Jensen slog Morten Hansen med en tørvekrog, så blodet løb ham i øjnene, hvorefter han løb fra ham og Morten Hansen bagefter ham med en kniv i hånden og gjorde ham dermed sin bane. så var Morten Hansen selv tilstede og sagde sig til samme gerning og ulykke at have været forårsaget. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Morten Hansen manddød over og fra hans fred for Jens Jensen, han ihjelslog, eftersom de selv sandhed derom har udspurgt.

(165)

** Christen Nielsen i vester Alling havde stævnet Rasmus Pedersen i Mosekær Anders Mikkelsen og hans far Mikkel Rasmussen sst med flere efterskrevne for en kontrakt, de har med været og gjort 19/5, som skal formelde at Rasmus Pedersen skulle give Anders Mikkelsen 20 daler for den bordag, som de har gjort tilsammen, hvilket forlig Christen Nielsen formener ikke retfærdigt at være efterdi salig Kirsten Nielsdatter, førnævnte Rasmus Pedersens hustru, som ved døden er afganget, skal have gjort en hård klage over Anders Mikkelsen, at han var årsag til hendes død. derefter blev afsagt, så efterdi samme kontrakt ikke alene bemelder om hvis bordag, imellem Rasmus Pedersen og Anders Mikkelsen været har, men også hentyder på Kirsten Nielsdatters klage og hendes børn eller andre ikke derpå at måtte klage, endog hun til hendes død for samme sygdom og skrøbelighed skal have klaget på Anders Mikkelsen, da kunne dommerne ikke kende samme kontrakt så nøjagtig, at den bør at forhindre sandemænd om førnævnte Kirsten Nielsdatters bane at tove, når de dertil findes lovligt kaldet.

(167)

** Poul Rasmussen i Randlev på hans hustru Kirsten Jensdatters vegne havde stævnet Jens Nielsen Smed sst for en klage, han til Hads herreds ting 24/5 sidst forleden på Kirsten Jensdatter gjort har, anlangende Jens Smeds ko skulle en morgen tidlig være kommet malket af Poul Rasmussens gård og siden blev samme ko død, og nogle hans køer derover været fordærvet. derefter vidnede efterskrevne om hvis bedrifter, Kirsten Jensdatter havde gjort. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd stiller deres vidnesbyrd i tvivl, og ingen fuldkommen har sigtet Kirsten Jensdatter for nogen trolddomsgerning, og ikke Jens Nielsens enlige klage med nøjagtige vidnesbyrd bevises, da kunne dommerne ikke kende samme vidner klage sigtelse og nævningsed så noksom, at de bør at komme hende på liv eller ære til hinder eller skade, førend anderledes hende overbevises kan.

(173)

** Mandrup Parsberg til Hagsholm høvedsmand på Ålborg slot havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Hornum herreds ting 7/6 sidst forleden vidnet har, at Gertrud Lauridsdatter og Maren Nielsdatter i Søgård i Hjeds skulle have sagt til Maren Andersdatter, Anders Jensens datter sst, at hun skulle få en djævel, for hun havde slået Gertrud Lauridsdatters barn Keld Pedersen, hvilket de benægtede, men Kirsten Andersdatter Anders Jensens egen hustru Laurids Andersen Peder Andersen og Jens Andersen hans egne sønner vidnede deres far til vilje. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidne ikke er vidnet på fersk fod, da samme ord skulle være faldet, og en part af vidnesbyrd findes at være vildige, og Gertrud Lauridsdatter og Maren Nielsdatter med helgens ed og oprakte fingre samme ord og vidne benægter, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have men magtesløs at være.

(175)

** Palle Christensen i Kellerup og Niels Nielsen i Hørup med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet efterskrevne for et vidne, de vidnet har efter en misdæder Anne Simonsdatter som kaldes Engel hendes ord og bekendelse indeholdende blandt andet, at førnævnte Palle Christensen og hans hustru Mette som er født i Nipgård Niels Nielsen og hans hustru Sidsel skulle have været med hende at tage hjertet og den ene fod af en tyv, som hængte ved Lysgård herreds ting. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder, intet udedisk menneske står til troende, og efterdi Anne Simonsdatter har været en troldkvinde, som for sine misgerninger har standet sin ret, da kunne dommerne ikke kende samme misdæder Anne Simonsdatters bekendelse så noksom, at den må komme Palle Christensen Niels Nielsen og deres hustruer til hinder eller skade i nogen måde.

(177)

** Christen Nielsen i vester Alling havde hidkaldt sandemænd af Sønderhald herred til at udlægge Rasmus Pedersens Germands hustru Kirsten Nielsdatter i Mosekær hendes bane, som døde i Mosekær. først for sandemændene blev fremlagt hendes egenhændigt underskrevne klage på Anders Mikkelsen, og dernæst et tingsvidne af Sønderhald herreds ting 19/4 26/4 3/5 1619, hvori efterskrevne vidnede om slagsmål mellem Rasmus Pedersen hans søn Rasmus Rasmussen og Anders Mikkelsen, hvorefter Mikkel Rasmussen på hans søn Anders Mikkelsens vegne fremlagde hr Hans Pedersen Årslev i Årslev hans underskrevne brev. dernæst gjorde sandemændene deres ed, og efterdi ikke for dem bevises, Anders Mikkelsen at have slået Kirsten Nielsdatter, men 7 uger efter samme parlament imellem hendes husbond børn og Anders Mikkelsen sket var i barselsseng ved døden er afgået, da vidste de ikke at sværge ham hendes bane på men derfor kvit at være.

(179)

** Christen Høg til Todbøl havde stævnet Niels Nielsen i Fogstrup dommer til Vrads herreds ting for en dom, han 12/5 sidst forgangen til samme ting dømt har, og hvori han har dømt en vej, som løber østen ud af Møllerup by op over hans endels mark, at være en ret adelvej. derefter blev afsagt, så efterdi med tingsvidner bevises i langsommelig tid at have gået en strygende alfar vej fra Kovtrup by til Møllerup igennem Møllerup by og øster til Egholm mølle Tørring og Horsens, som til landstinget ved endelig dom er ved magt kendt, og fogden derfor har tildømt samme vej herefter som tilforn at blive en landstrygende vej, da vidste dommerne ikke imod samme hans dom at sige eller magtesløs dømme.

(181)

** Christen Høg til Todbøl med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Vrads herreds ting 4/11 1618 vidnet har, at de har været forskikket fra Mikkel Ibsen i Kovtrup til Hammergård 13/10 sidst forleden med al den tiende, som Christen Høg kunne tilkomme af Mikkel Ibsens kornagre, hvilket vidne han formener ikke ret at være af den årsag, at han ikke har hos været, da hans korn blev kastet og talt. derefter blev fremlagt et tingsvidne af samme ting 12/8 sidst forleden, hvori efterskrevne vidnede, at de havde været på Mikkel Ibsens mark og talte med hans stedsøn Jens Jensen og forbød Mikkel Ibsen at indføre hans korn, og Mikkel Ibsen og hans hustru Karen Eriksdatter svarede dem, at de havde ikke stunder at gå med dem at tælle kornet. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd udtrykkeligt har vidnet, hvorledes Christen Høg en part Mikkel Ibsens korn har ladet omkaste og igennem ransaget, som han ikke fragår, og ikke bevises Mikkel Ibsen nogen urigtighed med samme tiende har begået, da vidste dommerne ikke imod samme vidner at sige eller magtesløs dømme.

(187)

** Rasmus Nielsen tjenende Peder Pedersen i Dalsgård i Hids herred havde stævnet Clemend Jensen i Borre og Jens Christensen i Tvilum for en klage, de 26/4 sidst forleden til Tvilum birketing på ham klaget har anlangende en bordag, de skal have i været. så mødte Christen Rasmussen ridefoged til Silkeborg og berettede, at hans husbond Christian Holck var forrejst til København, før samme stævning blev forkyndt og mente derfor, de ikke burde efter samme stævning at dømme, hvorefter dommerne ikke vidste for Rasmus Nielsen efter samme stævning at dømme.

(188)

** Knud Gyldenstjerne til Vosborg havde stævnet efterskrevne nævninge, for de 10/5 til Rinds herreds ting har kvitsvoret Peder Eriksen i Hedehuset for ran for tre træer, han skal have taget i hans skov. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Maltesen i Skringstrup har hjemlet Peder Eriksen et træ i hans husbonds skov Fussingø skov, og samme hjemmel stod ved sin fuldmagt, og nævningene derfor har Peder Eriksen for ran kvitsvoret, da vidste dommerne ikke imod samme deres ed og tov at sige.

(189)

** Ulrik Sandberg til Kvelstrup befalingsmand på Lundenæs havde stævnet Daniel Block foged på Bjørnholm for et vidne, han har forhvervet til Bjørnholm birketing, at hans tjener Mikkel Nielsen i Tirstrup skulle have pantet to forke fra Laurids Sørensen og Søren Rasmussen i Tirstrup, som de stod og læssede to læs træ, som de ulovligt skulle have hugget i hans husbonds endels skov, og han slog til Laurids Sørensen med en bøsse, før han ville lade sig pante. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd udtrykkeligt har vidnet, at Mikkel Nielsen Skomager slog Anders Sørensen med en bøsse, hvilket Mikkel Skomager for ting og dom bekendt har, og sandemænd derfor har ham vold oversvoret, da vidste dommerne ikke imod samme vidner eller sandemandsed at sige eller magtesløs dømme.

(191)

** Jens Nielsen i Mårslet havde stævnet hans brødre Rasmus Nielsen i Bjertrup og Mourids Nielsen i Mårslet for nogen uendelige domme, de har forhvervet over ham til landstinget over hvis dom tingsvidner og breve, som Jens Nielsen over dem taget og bekommet har. ligeledes havde han stævnet Mikkel Jensen i Ajstrup, som har vidnet om et forligelsesmål, hvilket Jens Nielsen benægter. da efter flere ord dem imellem var, voldgav Jens Nielsen Rasmus Nielsen og Mourids Nielsen samme deres sager og trætte om bondeskyld pantegodsgæld og andet på 4 dannemænd.

(192)

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs til Vedø havde stævnet efterskrevne for et syn og hjemmelsvidne, de til Sønderhald herreds ting 15/2 sidst forleden vidnet og afhjemlet har, at de havde seet i skellet i Kærende holt imellem hende og Envold Kruse til Ryomgård, at der skulle være hugget en grøn bøg. på grund af forfald blev denne sag opsat en måned.

(193)

** Peder Sørensen i Tisted med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Søren Sørensen i Gandrup for et vidne, han 13/2 til Gislum herreds ting forhvervet har, hvori efterskrevne vidnede om to stude, som Peder Sørensen og Søren Sørensen omtrætter, at de skulle være salig Niels Ibsens stude, som døde i Tisted. derefter blev afsagt, så efterdi det ene vidne bemelder samme stude Niels Ibsen at have tilhørt i hans levende live, og ikke det indeholder ham dem at have ejet, da han ved døden afgik, og det andet vidne at være vidnet efter hyrdens ord og ikke om sin egen vitterlighed, og bemeldte Anne Pedersdatters og lille Søren Sørensen at være Søren Sørensens egen hustru og søn og i så måder vildige, da kunne dommerne ikke kende begge samme vidner så noksom og nøjagtig, at de bør nogen magt at have.

(194)

** Peder Nielsen i Kvorning havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Sønderlyng herreds ting 25/5 vidnet har, anlangende at Peder Nielsen skulle have taget i Jens Sørensens skæg på Kvorning kirkegård, der grandestævne blev holdt, og skulle have tyvtet ham. derefter blev afsagt, så efterdi samme ord bemeldte vidne pålyder ikke er faldet for ting og dom, og Peder Nielsen ikke er dem gestendig, da kunne dommerne ikke kende samme vidne og ord så noksom, at de bør nogen magt at have.

(195)

3/7 1619.

** Anders Jensen Skomager i Horsens havde hidkaldt sandemænd af Vor herred om manddød at sværge over Christen Jensen i Bleld for Rasmus Andersen sst, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Vor herreds ting 16/6 sidst forleden, hvori efterskrevne vidnede, at Christen Jensen og Rasmus Andersen var i bordag sammen på Bleld gade og Rasmus Andersen kastede til Christen Jensen med en vognkæp og stak efter ham med et draget værge, før Christen Jensen gjorde ham nogen skade. så mødte Søren Jensen i Kattrup på sin bror Christen Jensens vegne og fremlagde genpart af samme vidne. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Christen Jensen manddød over og til hans fred for Rasmus Andersen, han ihjelslog, eftersom de selv sanden derom har udspurgt og vitterligt er.

(196)

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg havde hidkaldt sandemænd af Framlev herred om Rasmus Nielsen i Skibby hans bane, som skulle være druknet, sandemænd at udlægge, hvad ham til bane og livs lagt og først fremlagde for sandemændene et tingsvidne af Framlev herreds ting 23/6 sidst forleden, hvori efterskrevne vidnede, at da de sad nede ved åen neden for Skibby, så kom Rasmus Nielsen som tjente Rasmus Lauridsen sst gående og spurgte, om de ville gå i bad i åen, da svarede de nej, så gik han langt fra dem og da de hørte, det plaskede i åen, så de hans ene hånd, og da de kom derhen, lå han på 4 alen vand og var død, og synsmænd hjemlede, at de kunne intet steds på hans krop finde blå eller blodig. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Rasmus Nielsen af våde og vanlykke i samme å at være druknet, og det at være ham til bane og livs lagt.

(197)

** Niels Andersen i Spettrup havde hidkaldt sandemænd af Bjerre herred om manddød at sværge over Hans Pedersen i Spettrup for hans brorsøn Niels Hansen som tjente i Kragelund, han ihjelslog og fremlagde for sandemændene et tingsvidne af Hatting herreds ting 14/6 sidst forleden, hvori efterskrevne vidnede, at 5.pinsedag kom Niels Hansen og Hans Pedersen, barnfødt i Stovby, i Hans Olufsens hus, og da de havde drukket en stund, sang Niels Hansen et vers af en vise og sagde til Hans Pedersen, at han skulle kvæde ellers skulle han få hug, og da han svarede, at det kunne han ikke, slog Niels Hansen til ham med en kniv, og Hans Pedersen fangede også en kniv og gjorde Niels Hansen dermed skade i sin arm, og det var dem vitterligt, at Hans Pedersen dermed værgede sit liv. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Hans Pedersen manddød over og til hans fred for Niels Hansen, han ihjelslog efter førnævnte vidner, og som de selv sandhed derom har udspurgt.

(198)

** Jørgen Friis til Favrskov på jomfru Helvig Ulfeld til Moesgård hendes vegne havde hidkaldt sandemænd af Ning herred til at udlægge Christen Pedersen, som tjente på Moesgård hans bane, som blev ihjelslået i lille Fulden og fremlagde et tingsvidne af Ning herreds ting 1/6 sidst forleden, hvori Anders Terkildsen i Beder vidnede, at han 2.pinsedag om aftenen, da han var budt til Søren Ibsens hus i lille Fulden til barsel, da så han, at Søren Ibsen slog Christen Pedersen omkuld i bækken og tog hans eget værge fra ham og huggede hans hoved sønder, så hjernen lå uden på hans aksel, og Clemend Ibsen Søren Ibsens bror slog Christen Pedersen med et spyd. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Søren Ibsen at være Christen Pedersens bane og derfor svor han fra sin fred efter førnævnte vidner, og som de selv sandhed derom har udspurgt.

** Tomas Lauridsen i Aldrup havde hidkaldt sandemænd af Vor herred om Laurids, som vogtede Urupgårds får, som blev moksen dødfundet på Urup mark, hans bane, sandemænd at udlægge hvad var ham til bane og livs lagt og fremlagde for sandemændene et tingsvidne af Vor herreds ting 16/6 sidst forleden, hvori efterskrevne vidnede, at de kom til samme dreng, som lå på marken, og Hans Pedersens hest stod hos ham og tøjret var opringet om drengens arm, og som de rejste ham op og ville se, om han kunne stå, da kom livet af ham. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde samme hest at være Laurids Hyrdedrengs bane og ham til livs lagt.

(199)

** Anne Peders i Revn havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Sønderherreds ting 6/4 sidst forleden med Rasmus Sørensen i Saldrup på Eske Brock befalingsmand på Dronningborg hans vegne vidnet har om 4 bøge, som skulle være hugget af en skovpart i Allelev og skulle være seet i hendes gård. da efterdi de gode mænd og dommere ikke er tilstede, blev samme sag opsat til i dag 14 dage.

(200)

17/7 1619.

** Jørgen Arenfeldt til Vorgård på Jens Mikkelsen anden Jens Mikkelsen i Attrup deres vegne havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 12/6 til Bjørnholm birketing vidnet har, at de skulle have seet store og lille Jens Mikkelsen hugge og afføre en eg i Hestehaven på Ulrik Sandbergs fælles skovskifte. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidne ikke er vidnet på fersk fod, men lang tid efter sådan gerning og skovhugst skal være sket, og vidnesbyrd ikke har vidnet om nogen vis dag eller tid, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have men magtesløs at være.

(201)

** Søren Knudsen i Stavn med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Anders Jensen i Terpet, for han på Stavn grandestævne har påvidnet Søren Knudsen, at han havde kaldt Jens Podemester blabberøv og ligeledes havde stævnet Jens Christensen og hans hustru Sinnet Christensdatter i Stavn for de havde vidnet, at han havde kaldt Niels Kock i Stavn rejsebukser, og han havde kaldt Søren Andersens kone en hesselhøne. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidne ikke til tinge er vidnet eller varsel for givet og en part ikke på fersk fod men alle efter Søren Knudsens ord og sagen, som han ikke er bestendig, da kunne dommerne ikke kende samme vidner så noksom eller nøjagtig, at de bør nogen magt at have men magtesløs at være.

(202)

** Christen Jensen i Tisted på Morten Hansen Kiils vegne havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Randers byting 10/5 sidst forleden vidnet har anlangende bordag imellem Morten Kiil og Jens Jensen i Mejlby, som død blev. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd udtrykkeligt har vidnet om, hvorledes samme drab og gerning sig skal have tildraget, og intet derimod fremlægges, da vidste dommerne ikke imod samme vidne at sige eller magtesløs dømme, og efter sandemænd efter samme vidne har gjort deres ed og tov, da vidste de ingen årsag dem derfor at fælde eller samme deres ed at imod dømme.

(204)

** Jørgen Ernst Worm til Vår med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Frederik Budde til Gunderupgård for rigens æskning, han til Gislum herreds ting har ladet ham med forfølge for adskillige løfter efter hans efterskrevne skadesløsbrevs indhold, og formener han i lige måde bør æskning til landstinget over ham at have beskrevet. så er Frederik Budde ikke mødt til gensvar, da blev Niels Jensen undt samme æskning på Jørgen Ernst Worms vegne, som til herredstinget æsket er.

(206)

** Iver Lykke til Eskær og Gert Bryske med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Frederik Budde til Rødslet for 2000 rigsdaler hovedstol efter hans udgivne hovedbrev, som de har godsagt for ham i Holsten, og ikke har han flyet dem deres hånd og segl igen, hvorfor han til Gislum herredsting er tildømt at lide æskning. så er Frederik Budde ikke mødt nogen gensigelse her imod at gøre, da blev Iver Lykke og Gert Bryskes fuldmægtig på deres vegne undt æskning, og han æskede af Frederik Budde, som til herredstinget æsket er.

(207)

** Jacob Lykke til Tandrup og Hans Lykke til Krabbesholm med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Frederik Budde til Rødslet for 2000 rigsdaler hovedstol efter hans udgivne hovedbrev, som de har godsagt for ham i Holsten, og ikke han har flyet dem deres hånd og segl igen, hvorfor han til Gislum herredsting er tildømt at lide æskning. så er Frederik Budde ikke mødt nogen gensigelse her imod at gøre, da blev Iver Lykke og Gert Bryskes fuldmægtig på deres vegne undt æskning, og han æskede af Frederik Budde, som til herredstinget æsket er.

(208)

** ---- med en opsættelse af landstinget havde stævnet Knud Jensen salig Jens Jensens søn i Remmerslund og Mikkel Sørensen i Hedensted for et delebrev, der skal være udganget af Hatting herreds ting 7/11 1614 som medfører salig Jens Jensen i Remmerslund har fordret Iver Olufsen, barnfødt i Urlev, for 12 rigsdaler efter hans brev og segl, hvilket han benægter aldrig at have givet ham. derefter blev afsagt, så efterdi bemeldte hovedbrev ikke fremlægges, fandt dommerne det samt den dele magtesløs at være og ikke at komme Iver Olufsen til hinder eller skade.

(209)

** Mogens Lykke til Hessel havde stævnet Daniel Madsen foged på Bjørnholm og Niels Madsen podemester ved Bjørnholm for et vidne, de til Bjørnholm birketing 17/4 sidst forleden vidnet har, anlangende at Mikkel Jensen skulle have haft mange bud til Just Høg til Bjørnholm, og Daniel Black havde taget ham i tjeneste på hans husbonds vegne. derefter blev afsagt, så efterdi begge vidner ikke findes vidnet om enkende dag eller tid, når Mikkel Jensen skulle være stedt til Just Høg, da kunne dommerne ikke kende begge vidner så noksom, at de bør nogen magt at have.

(210)

** Poul Nielsen i Mammen havde stævnet Mads Pedersen sst, for han til Middelsom herreds ting 10/6 sidst forleden har ham beskyldt og påvidnet, at han havde seet ham have haft sin vilje og fællig med et øg, hvilket han benægter. derefter blev afsagt, så efterdi Mads Pedersens vidne er ikke uden een persons kundskab, som agtes og regnes for intet vidne og ikke heller med andre vidnesbyrd bestyrkes, da kunne dommerne ikke kende samme hans enlige vidne så noksom og nøjagtig, at det bør nogen magt at have.

(211)

31/7 1619.

** Peder Madsen i Albøge havde hidkaldt sandemænd af Sønderherred manddød at sværge over Jens Pedersen i Søby for Niels Madsen sst, han ihjelslog og først fremlagde et tingsvidne af Sønderherreds ting 13/7 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at Jens Pedersen i Søby var kommet til dem og sagt, at Niels Madsen lå død på Søby mark, og Maren Madsdatter i Albøge gik derud og fandt hendes bror Niels Madsen ligge død og var blå og blodig, og andre vidnede, at de havde hørt rygte og tidende, at Jens Pedersen var Niels Madsens dødsbane, og at der blev sendt bud til Jens Pedersen, at han skulle komme og lægge sin hånd på Niels Madsens lig, om han var uskyldig, og intet han kom. da Niels Madsen blev begravet i Albøge kirkegård, da klagede og kærede hans bror Peder Madsen manddød over graven og sigtede Jens Pedersen for hans død. så er Jens Pedersen ikke mødt, og dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Jens Pedersen manddød over og fra hans fred for Niels Madsen, han ihjelslog, eftersom de selv sandhed derom har udspurgt.

(213)

** Peder Sørensen i Navndrup havde hidkaldt sandemænd om voldtægt at sværge over Christen Jørgensen i Bjerregrav for hans søster Kirsten Sørensdatter, han skal have voldtaget imod hendes vilje og samtykke og fremlagde en skriftlig klage over Christen Jørgensen, for han tirsdag eftermiddag 15/6 har overfaldet deres søster og søsterdatter Kirsten Sørensdatter, da hun gik i hendes arbejde og rejste tørv, rev og sled hende omkuld, splittede hendes klæder og voldtog hende, og dersom Gud ikke havde hjulpet hende, var hun ikke kommet fra ham med livet, underskrevet i Bjerregrav 21/6 1619 Peder Sørensen Claus Christensen. derefter blev fremlagt et tingsvidne af Rinds herreds ting 28/6 sidst forleden, hvori efterskrevne, der iblandt Kirsten Sørensdatters mor Maren Christensdatter, vidnede. dernæst blev fremlagt hr Jens Nielsen i Hersum med flere deres sognevidne, at Kirsten Sørensdatter i Bjerregrav, barnfødt i Vestrup i Gislum herred, har de 17 år hun har været i Bjerregrav har skikket sig ærligt og vel. dernæst fremlagde Christen Jørgensen et tingsvidne af Rinds herreds ting 26/7 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at de hørte 21/6 da Kirsten Sørensdatter var på tinget, at hun sagde, at Christen Jørgensen rev og sled hende og ville have gjort hende skam, og han gjorde hende ingen skam. derefter gjorde sandemændene deres ed og svor Christen Jørgensen voldtægt over og fra hans fred, for Kirsten Sørensdatter han har voldtaget.

(217)

** Claus Då til Ravnstrup havde stævnet Jens Elbæk i Torup for et vidne, han til Års herreds ting 16/4 1616 på hans egne mors og medarvingers vegne forhvervet har og der bevilget Claus Dås tjener Poul Jensen i Mejlby en halv bondegård, de har i Mejlby kvit og fri i 3 år, uanseet han da var delt. derefter blev afsagt, så efterdi Poul Jensen samme forpligt for ting og dom har gjort, og ingen samme dele har påtalt, førend nu langsommelig tid efter, da vidste dommerne ikke imod samme hans forpligt og dom at sige eller magtesløs dømme.

(219)

** Claus Då til Ravnstrup havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Års herreds ting 9/8 sidst forleden vidnet har, at de skulle have seet Claus Dås tjener Poul Jensen i Mejlby bjerge hø til den halve gård, Jens Elbæk og hans medarvinger tilhører. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd udtrykkeligt har vidnet Poul Jensen at have bjerget hø til samme halve gård og ført til den bolig han påboer, da vidste dommerne ikke imod samme vidne at sige eller magtesløs dømme.

(220)

** Eggert Kås på sine egne sine brødres og søskendes vegne afsagde arv og gæld efter deres salig bror Niels Kås, som på en Ostindienrejse med KM flåde skal være død.

** Simon Nielsen i Andi havde stævnet efterskrevne for en voldgift, de har indgået på Sønderhald herreds ting 9/5 sidst forleden imellem Simon Nielsen og Peder Sørensen i Andi, og ikke førnævnte mænd har villet fuldgøre samme deres voldgift. derefter blev afsagt, så efterdi samme sag på 4 dannemænd at være voldgivet, og ikke førnævnte tvistige parter for dem er mødt, så de derom kunne gøre til ende, da indfandt dommerne samme sag til førnævnte voldgiftsmænd at komme og begge parter forpligtet at være for dem at møde.

(220)

** Rasmus Nielsen tjenende Peder Pedersen i Dalsgård havde stævnet Clemend Jensen i Borre og Jens Christensen i Tvilum for en klage, de 26/4 til Tvilum birketing på ham klaget har anlangende en bordag, han beskyldes at have været i med dem. derefter blev afsagt, så efterdi samme stævning ikke findes for Clemend Jensen at være forkyndt, da vidste dommerne ikke i samme sag at dømme, før Clemend Jensen lovligt stævnes og kaldes.

(221)

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs til Vedø med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne for et syn og hjemmelsvidne, de til Sønderhald herreds ting 15/2 sidst forleden vidnet og afhjemlet har, at de skulle have seet i skellet i Kærende holt imellem hende og Envold Kruse til Ryomgård at skulle være hugget en grøn bøg. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Pedersen var delt og fuldmægtiget samme delebrev at i rette lægge, da vidste dommerne ikke ham myndig at være at gange i rette eller for ham at dømme, før han sig for samme dele lovligt forklarer.

(222)

** Knud Lauridsen borger i Horsens havde stævnet Peder Lauridsen borger sst, for han har ladet ham fordele for nogen sum pending efter nogle håndskrifter, som han har betalt. derefter blev afsagt, så efterdi ingen breve eller bevisning fremlægges, Knud Lauridsen samme pending at være Peder Lauridsen pligtig, som han er delt for, da fandt dommerne Knud Lauridsen af disse deler kvit at være.

(223)

** Christen Jensen Ravn i Ørum havde stævnet Jacob Jørgensen i Mollerup, for han 6/6 har ladet ham fordele til Sønderlyng herreds ting for 50 dalers bygfældighed på den gård han iboer, uanseet han ikke skal have uden halvparten af gården. derefter blev afsagt, så efterdi synsmænd udtrykkeligt i stykvis samme gårds bygfældighed har omhjemlet, og intet Christen Jensen derimod fremlægger, da vidste dommerne ikke imod samme syn eller dele at sige eller magtesløs dømme.

(225)

** Søren Pedersen Loft i Viby havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 19/2 sidst forleden til Viby birketing med Morten Terkildsen i Beder har vidnet, at de for 4 år siden skulle have seet at Morten Terkildsen antvortede Søren Pedersen Loft 4 rigsdaler, hvilket han benægter. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidnesbyrd ikke er vidnet på fersk fod eller ved enkende dag eller tid, og ikke samme vidne med Søren Lofts brev og segl bekræftes, og han benægter sig ikke slig pending at have bekommet, da kunne dommerne ikke kende bemeldte vidne eller dele så noksom og nøjagtig, at de bør nogen magt at have.

(226)

** Peder Nielsen i Skjoldelev på Erik Jensen Loft i Østerby hans vegne havde stævnet efterskrevne, for de 24/6 til Århus byting har svoret Erik Jensen Loft manddød over og fra hans fred for Peder Andersen i Balle, som pinseaften sidst forleden blev dræbt i Århus. derefter blev afsagt, så efterdi den ene sandemand ikke har gjort lovligt forfald, men en anden i hans sted har gjort eden, som ikke dertil var mægtig, da kunne dommerne ikke kende samme sandemandsed så noksom lovlig fuldkommen, at den bør nogen magt at have.

(227)

** Terkild Sørensen i Tammestrup havde stævnet efterskrevne for et vidne, han 23/12 1616 til Sønderhald herreds ting har vidnet, at da Terkild Sørensen og Rasmus Jensen i Søby var i tale om Maren Jensdatter, da sagde Terkild Sørensen til Rasmus Jensen, i har ligget hos hende, siden byg var sat. derefter blev afsagt, så efterdi befindes sagen om Maren Jensdatters beliggelse, som Rasmus Jensen var beskyldt for, at have hængt i trætte, da samme ord skulle være faldet, og hendes beskyldning endnu at have stået ved magt, da kunne dommerne ikke kende samme forrige vidne og dele at må komme Terkild Sørensen til hinder eller skade.           

(228)

14/8 1619.

** Jørgen Skeel høvedsmand på Kalø havde stævnet nævninge af Vistoft sogn, for de 29/7 sidst forleden til Mols herreds ting har Maren Rasmusdatter født i Strands et fuldt kirkenævn oversvoret for blodskam, hun skal have begået med hendes søskendebarn Rasmus Nielsen, Niels Mikkelsen Stubs søn i Vistoft, og avlet barn tilsammen myrdet og omkommet efter rygte og tidende, og hun selv har bekendt at have været med barn og fremlagde tingsvidner af Mols herreds ting og Torsager birketing. derefter blev afsagt, så efterdi Maren Rasmusdatter på adskillige tider er blevet beseet og malket og da befundet sådan kvinde, der reder til barsel og siden som den, der har født barn, og i lige måde er gjort bevisligt hende med Rasmus Nielsen at have søgt seng og brugt legemlig fællig, og hun har sig forstukket, da hun blev eftersøgt, og da han for gerningen blev berygtet, da straks at være bortrømt, og nævningene derfor har hende kætteri oversvoret, da vidste dommerne ikke nogen årsag dem for samme deres ed og tov at kunne fælde.

(232)

** Knud Christensen i Asp havde hidkaldt sandemænd af Hellum herred at udlægge Maren Christensdatter sst hendes bane, som skulle af et læs hø være slået og omkommet i en pyt og fremlagde et tingsvidne af Hellum herreds ting 20/7 dette år, hvori synsmænd hjemlede, at de havde set Maren Christensdatter lå i en vandpøl, så vandet stod over hende, og lå et halvt læs oven på hende. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Maren Christensdatter af våde af høet i samme vandpyt at være ned----, og det hende til bane og livs lagt.

(233)

** Søren Jørgensen tjenende i Kanne havde stævnet Bodil Mortensdatter på Alrø, for hun 21/5 sidst forleden til Hads herreds ting skal have beskyldt Søren Jørgensen for hendes barnefar at være til hendes sidste barn, hvilket han benægter, og formente at Poul Pedersen, som var barnefar til hendes første barn, også at være barnefar til hendes sidste barn, men er rømt af riget. derefter blev afsagt, så efterdi det befindes Bodil Mortensdatter at være en letfærdig og løsagtig kvinde, som tilforn skal være bekrænket, og ikke hendes rette lovværge har sigtet Søren Jørgensen for samme beliggelse, da kunne dommerne ikke kende samme hendes sigtelse og beskyldning så noksom, at den bør at komme Søren Jørgensen til hinder eller skade i nogen måder.

(234)

** Niels Jacobsen borger i Randers og hans medbrødre rådmænd sst og Christen Skriver borger sst på sine egne vegne havde stævnet Niels Lauridsen borgersøn i Randers, nu borger i Ålborg, for to uendelige landstingsdomme, han 17/7 og 31/7 sidst forleden til landstinget har forhvervet over en dom, som Christen Skriver 5/7 til Randers byting har dømt anlangende Niels Lauridsens patrimonium og arv og værgemål efter salig Jens Kare forrige borgmester sst og efter hans salig far Laurids Andersen borger sst, som døde for 15-16 år siden her sst, hvilke uendelige domme de formener med vrang undervisning at være forhvervet. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Skriver i adskillige måder samme sin dom uendelig har senteret og ikke endelig parterne adskilt, derfor bør hans dom som udømt at være, og sagen til byting igen at komme.

(236)

** Eske Brock til Estrup KM befalingsmand på Dronningborg havde stævnet Jens Sørensen Block i Odden for en dom, han til Hindsted herreds ting 22/7 sidst forleden har dømt imellem Eske Brock og Anders Lauridsen i Volstrup om KM og Snæbum kirkes korntiende af det rug på Snæbum mark, som Anders Lauridsen ikke på ageren har afsat. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Jensen i Funder på hans hustru Maren Lauridsdatters vegne og hendes søn Laurids Pedersen sst på egne vegne med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Christen Rasmussen ridefoged på Silkeborg for nogle vidner, han til Hids herreds ting 3/12 sidst forleden forhvervet har anlangende en misdæder Anne Simonsdatter i Kragelund, som kaldtes Engel, som for samme sine misgerninger er blevet hedenrettet, som havde beskyldt Anne Lauridsdatter og Laurids Pedersen for trolddom, og salig Anne Baltsersdatter i Sejl havde beskyldt Maren Lauridsdatter for at have forgjort hende. derefter blev afsagt, så efterdi tyve, troldkarle eller troldkvinder ikke står til troende, og deres vidner ikke med anden kundskab bekræftes, dem nogen at have lovet ondt og derefter vederfaret, men med sognevidne bevises, at Maren Lauridsdatter og hendes søn har skikket og forholdt sig ærligt, da kunne dommerne ikke kende samme misdæders bekendelse og førnævnte vidne og nævningsed så noksom, at de må komme Maren Lauridsdatter til nogen forhindring, før anderledes bevises, men efterdi Jens Pedersen og hans medfølgeres ed ikke er endelig tovet og gjort, da bør den ingen magt at have.

(243)

** Christian Holck befalingsmand på Silkeborg havde stævnet efterskrevne kirkenævninge af Funder sogn, for de til Hids herreds ting 6/7 har Margrete Nielsdatter i Elling for trolddomssag kvitsvoret, uanseet for dem var bevist, at hun var beskyldt for trolddomssag, hvorfor formenes deres ed bør magtesløs at være. derefter blev afsagt, så efterdi for nævningene ingen er fremkommet, som ville eller kunne sigte Margrete Nielsdatter for trolddom, og nævningene derfor har kvitsvoret hende, da vidste dommerne ikke imod samme nævningsed eller tov at sige eller magtesløs dømme.

(244)

** Niels Gødesen i Farre med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Gern herreds ting 1/5 vidnet har efter en løs tale og snak, Niels Gødesen og Peder Ersholt i Skannerup skulle have haft, at Niels Gødesen skulle ville unde Søren Jensen i Mølhave en eg, som var hul ved roden, i den lille øde gårds skov, og efterskrevne vidnede, at Gøde og Niels Gødesen i Farre var til Mølhave, og da sagde Niels Gødesen til Erik Sørensen Søren Jensens søn i Mølhave, at han havde undt hans far en eg. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Gødesen samme ord ikke for ting og dom har sagt, og han ikke er dem bestendig, da kunne dommerne ikke kende bemeldte vidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(245)

** Niels Gødesen i Farre havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Gern herreds ting 1/5 vidnet har, at da de var til syn til den omtvistede eg i lille ødegård i Mølhave skov, da sagde Niels Gødesen i Farre delefoged til Silkeborg, at såfremt Søren Jensen i Mølhave ville lade hans søn Erik Sørensen udskrive det pantebrev på en gård i Farre, da ville han hjemle dem den eg. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Gødesen ikke samme ord for ting og dom har sagt, som han ikke er bestendig, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(247)

** Verner Parsberg til Sandbygård havde stævnet efterskrevne nævninge i Lynderup sogn, som har svoret Karen Nielsdatter Ulbjergs i Lynderup by kirkenævn over for trolddom, som hun skal have bedrevet, og fremlagde et tingsvidne af Rinds herreds ting 5/7 sidst forleden, at ladegårdsfogden på Lynderupgård en morgen, inden gårdens kvindfolk vandt vindebroen ned, havde fundet hende blandt køerne, og en af de køer, hun havde malket, døde inden 10 dage derefter. Poul Jensen i Lynderup vidnede, at han kom i skænderi med Karen Ulbjergs, og da lovede hun ham to gange, at han ville få skam, og to dage efter kom han i vanlykke og slog låret sønder på Hovgårds tyr, og han ankede hende derfor. Maren Christensdatter, Anders Mikkelsens kone i Rinds og Jens Madsen Fisker i Lynderup og hans hustru Gertrud Jørgensdatter, Niels Bonde i Hjarbæk og hans hustru Kirsten Tomasdatter og Peder Lyngsø og hans hustru Sidsel Lauridsdatter i Hjarbæk vidnede om Karen Nielsdatter, som boede i hendes bror Søren Humlemands gård i Lynderup. derefter blev afsagt, så efterdi Karen Nielsdatter har lovet nogen ondt på deres helbred kvæg og i andre måder, som er hændt dem, hvoraf hun en part for ting og dom har været gestendig, og et trolddomsrygte har hende i langsommelig tid påhængt, og Jens Madsen og Niels Lauridsen for retten med pålagte hænder har sigtet hende for en vitterlig troldkvinde, og nævningene ved deres ed har hende kirkenævn oversvoret, og hun intet derimod fremlægger sig ærligt og vel at have skikket og forholdt sig, da vidste dommerne ikke nogen årsag dem for samme deres ed og tov at kunne fælde.

(256)

** Laurids Christensen i Roum på sine egne og på Jens Ibsen og Jens Pedersen sst deres vegne havde stævnet Peder Byrialsen i Ålestrup for en dom, han 31/7 til landstinget har forhvervet, hvori han har fanget en kvittans magtesløs, som Maren Jensdatter salig Niels Byrialsens efterleverske i Randers dem på deres landgilde skal have kvitteret. derefter fremlagde Peder Byrialsen samme efterskrevne kvittans dateret Randers 14/10 1618, hvorefter blev afsagt, så efterdi samme bondegods, Laurids Christensen og hans medbrødre påboer, som Peder Byrialsens brorbørn tilhører, og han er deres rette lovværge, og Maren Jensdatter har annammet landgilden deraf og sin kvittans derpå udgivet, da kunne dommerne ikke kende samme kvittans så noksom, at den bør nogen magt at have.

(257)

** Ulrik Sandberg til Kvelstrup havde stævnet Christen Pedersen tjenende på Restrup for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet over en dele, Mikkel Nielsen skomager i Tirstrup til Bjørnholms birketing har forhvervet over Christen Pedersen for hvis gæld, han er ham skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi intet bevis på samme gæld fremlægges, og Christen Pedersen benægter samme gæld, og varselsmændene ikke har navngivet, hvor de har givet ham varsel, da fandt dommerne samme delebrev magtesløs at være.

** Niels Krabbe til Torstedlund med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet efterskrevne synsmænd for et syn og hjemmel, som de har afsagt og hjemlet til Sønderlyng herreds ting 1/6 sidst forleden anlangende syn på Velds mark til noget gammel grøn jord. derefter blev afsagt, så efterdi varselsmænd ikke har angivet, hvor de gav varsel for samme syn, og synsmændene både har synet og vidnet, da kunne dommerne ikke kende samme synsvidne og dele så noksom, at de bør nogen magt at have.

(259)

** Søren Jensen i Veggerby havde stævnet Niels Christensen i Nibe, for han 29/5 sidst forleden til Nibe birketing har sigtet ham med flere personer for sår og skade, han havde ved hans øje. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Christensens sigtelse hentyder på 5 personer, som ham samme sår skulle have gjort, og vidnesbyrd ikke i det ringeste har vidnet, hvem der har givet ham samme sår, da kunne dommerne ikke kende samme sigtelse klage vidne og sandemandsed så noksom og nøjagtig, at de bør nogen magt at have.

(262)

** Søren Jensen i Vranum havde stævnet Else Henriksdatter Søren Nielsen hustru sst for en skriftlig klage, hun 21/6 sidst forleden på Lysgård herreds ting har frembåret og lod læse, at han skulle have rykket hende i hendes hår og slået hende til jorden, hvilken hendes klage han benægter. så blev Søren Jensen og Søren Jensen for retten forligt, så Søren Jensen skal give Søren Nielsen og hans hustru 20 sletdaler

** Just Høg til Bjørnholm havde stævnet Christoffer Pedersen i Pederstrup for et gammelt forbudsvidne, han for 10-12 år siden har forhvervet til Bjørnholms birketing angående hvis rishugst, der kan findes på Ovdrup mænds lodskifte enge, og dermed fratvinge Just Høgs tjenere deres rishugst på deres lodskifte enge. sagen blev opsat til i dag 14 dage.

(263)

28/8 1619.

** Ejler Gyldenstjerne til Bidstrup havde hidkaldt sandemænd af Hovlbjerg herred manddød at sværge over Christen Smed i Bidstrup for Niels Christensen sst, han ihjelslog og fremlagde for sandemændene et tingsvidne af Hovlbjerg herreds ting 5/8 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at Niels Christensen, som var noget drukken, var kommet i parlament med Maren Christensdatter, som han 3 uger tilforn havde slået, og da bad Christen Smed ham lade hans gamle hustru og ham selv i fred, da tog Niels Christensen et plovskær og slog Christen Smed i hans hoved, så han måtte værge sig og slog Niels Christensen i hans bryst med en kniv. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Christen Smed manddød over og til hans fred.

(264)

** Jens Ibsen i Davgård havde hidkaldt sandemænd af Bjerre herred manddød at sværge over Søren Jensen i Davgård for Søren Ibsen, Jep Sørensens søn sst, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Bjerre herreds ting 26/7 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at Jens Sørensen i Davgård og Søren Ibsen sst kom nogle ord imellem, og da tog Jens Sørensen en kølle og bad Søren Ibsen komme ud med ham, og i det samme tog Søren Jensen en bismer og slog Søren Ibsen i hans tinding, og da fik hans sit banesår. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Søren Jensen i Davgård manddød over og fra hans fred.

(265)

** Jørgen Friis til Favrskov havde stævnet Laurids Ebbesen til Tulstrup befalingsmand på Skanderborg og Ejler Gyldenstjerne til Bidstrup for efterskrevne brev og segl dateret 23/3 1587, formeldende efterskrevne sandemænd i Sabro herred havde været på Sabro herreds ting og der stadfæstet deres ed anlangende markskel imellem Favrskov mark, som Rasmus Let iboede, og Vivild mark. derefter blev afsagt, så efterdi samme sandemands brev er markskel anlangende, som ikke på tinge for 8 mænd er vidnet, og der ikke er givet varsel til lodsejerne, da kunne dommerne ikke kende samme sandemands brev så noksom, at det bør nogen magt at have.

(267)

** Kirsten Nielses i Skærbæk havde stævnet Jørgen Christensen ridefoged på Kalø for en uendelig dom, ham til landstinget 14/8 sidst forleden på Lave Sørensen i Glesborg hans vegne har forhvervet efter en herredstingsdom og testamente, som hendes salig husbond Niels Pedersen 1619 i sit levende live har gjort. derefter blev afsagt, så efterdi Lave Sørensen til tinge en part af samme gæld har betalt og derved vedgår gælden, og fogden har tildømt ham samme gæld at betale, da vidste dommerne ikke imod samme testamente, vidner og dom at sige.

(269)

** Niels Mortensen borger i Randers havde stævnet mester Bonde Nielsen sst for en dom, han har forhvervet på Randers rådhus anlangende hans fars fuldmagt, og hans svoger hr Knud i Storring om en ligsten i sankt Mortens kirke, og samme dom tilholder Niels Mortensen at skal lade udhugge samme navn og bogstaver, som derpå tilforn har stået og at lægge den på samme sted igen. desligeste blev stævnet mester Bonde Nielsen og mester Niels Villadsen i Århus og hr Knud i Storring. da efter flere ord dem imellem var indgav de på begge sider samme deres sag og trætte om samme ligsten på efterskrevne mænd.

(270)

** Just Høg til Bjørnholm med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Ulrik Sandberg til Kvelstrup for to uendelige domme, han 8/5 og 13/6 har forhvervet over Just Høgs tjenere sandemænd i Bjørnholms birk, for de har kvitsvoret Laurids Block i Tirstrup for vold for nogen elle, han havde på sin vogn. dernæst blev afsagt, så efterdi samme sag har været opsat over 6 uger, og ikke bemeldte vidnesbyrd er mødt, da fandt dommerne samme vidne og dom magtesløs at være og ikke at komme sandemændene til forhindring.

(271)

** Anders Jensen i Glerup på sine egne og på Vogn Jensen sst hans vegne med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Anders Jensen i Klotrup for nogle synsvidner, han til Rinds herreds ting har forhvervet på engskade på Glerup mark. dertil blev stævnet førnævnte Anders Jensen og hans søn Jens Andersen. derefter blev afsagt, så efterdi samme sag har været opsat 6 uger og Anders Jensen ikke er mødt, da fandt dommerne samme synsvidne delevidne og vurdering magtesløs at være.

(272)

** Anders Jensen Skriver forstander i Helliggejst kloster i Ålborg med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Christen Pedersen i stor Binderup for en dom, han til Gislum herreds ting 15/7 sidst forleden dømt har anlangende noget jord på Hole mark, som skal ligge til hospitalets bolig i Hole. derefter blev afsagt, så efterdi samme herredstingsdom ikke er endelig, fandt dommerne den som udømt, og sagen til herredsting igen at komme.

(273)

** Anders Jensen Skriver forstander i Helliggejst kloster i Ålborg med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Niels Basse i Vannerup og Mourids Christensen i Hole for et vidne, de 10/7 sidst forleden til Gislum herreds ting forhvervet har belangende et stykke jord, som Anders Skriver formener ligger til hospitalets bolig i Hole. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke har forklaret, på hvad åsteder samme jord, de har vidnet om, skal være beliggende, kunne dommerne ikke kende samme deres vidne så nøjagtigt, at det bør nogen magt at have.

(274)

** Søren Bertelsen i Todbjerg havde stævnet Niels Olufsen i Skødstrup herredsfoged i øster Lisbjerg herred, for han 7/7 sidst forleden har tildømt ham at stande for 6 høringe efter samme dom efter et gammelt gældsbrev, Jens Pedersen i Elkær bar i rette, dateret 1600, som salig Oluf Lauridsen, som boede i Mejlby, skal have været Peder Frandsen i Ovstrup skyldig, som Jens Pedersen skal være til arv faldet efter Peder Frandsen, og ikke Søren Bertelsen var Oluf Lauridsens rette arving, som døde 1602. derefter blev afsagt, så efterdi Oluf Lauridsens brev på samme gæld fremlægges, som ikke med kvittans bevises at være betalt, og fogden derfor har tildømt Søren Bertelsen og hans medarvinger at betale, da vidste dommerne ikke imod samme brev og dom, så vidt det Søren Bertelsen vedkommer, at sige, ikke heller ham af den dele at kvitdømme.

(275)

** Jens Nielsen barnfødt i Aidt havde stævnet Poul Sørensen sst for et forligelsesbrev og kontrakt, han til Vejerslev birketing 7/7 har ladet læse og påskrive, indeholdende at Jens Nielsen skulle have givet Poul Sørensen på sin søn Søren Poulsens vegne kvit og kæreløs for hvis sår og skade, Søren Poulsen gjorde ham, hvilket brev han nu i dag for retten underskrev. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Nielsen har underskrevet samme brev, da vidste dommerne ikke imod samme brev at sige eller magtesløs dømme.

(276)

** Palle Fasti til Mindstrup havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Nim herreds ting 9/6 sidst forleden vidnet har, at de 25/5 var i Hornborg fælles skov og der seet Hans Pedersen hans søn Christen Hansen og Mikkel Poulsen i Korning skulle have kørt fra stub med en grøn eg. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke udtrykkeligt har vidnet, at de har seet Hans Pallesen og hans medfølgere at have hugget samme træ eller taget dem ved stub eller stavn, da kunne dommerne ikke kende samme vidne og syn så lovlig og noksom, at de bør nogen magt at have.

(278)

** Mikkel Andersen i Skåde med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Jens Sørensen i Ingerslev og Jens Andersen i Edslev for et gammelt gældsbrev, som de skulle have af Mikkel Andersen på en sum penge, han var dem pligtig for 20 år siden, hvilket brev han formener er falsk. derefter blev afsagt, så efterdi de indstævnede ikke er mødt til gensvar, da fandt dommerne samme brev og dele magtesløs.

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs til Vedø med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Jørgen Olufsen i Tirstrup birkeskriver til Bjørnholm birketing for et delevidne, han for nogen tid siden til samme ting har forhvervet over Christen Pedersen Harbou i Århus for 12 skilling brevpenge. derefter blev afsagt, så efterdi befindes Jørgen Olufsen en rum tid siden samme delebrev at have kasseret, da bør samme delebrev ingen magt at have.

(280)

** Tomas Pedersen i Hornum havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Onsild herreds ting 3/7 har vidnet anlangende trætte, Tomas Pedersen skulle have været i med Jens Madsen tjenende hr Keld i Hornum. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke har vidnet at have seet Tomas Pedersen i hr Kelds gård have gjort nogen håndgerning på Jens Madsen, og ikke hans klage med tingsvidne eller syn bekræftes, da fandt dommerne samme vidne klage og nævningsed ingen magt at have.

(282)

11/9 1619.

** Laurids Ebbesen til Tulstrup havde hidkaldt sandemænd af Hjelmslev herred om Jens Jensens bane, barnfødt i Virring som døde i Stilling sø, sandemænd at udlægge, hvad ham var til bane og livs lagt og fremlagde et tingsvidne af Hjelmslev herreds ting 23/8 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at de fandt hans nøgne lig i søen og hans klæder lå lagt sammen ved siden på Stilling sø og lå hans skjorte ved siden af, som han ville have taget bad. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Jens Jensen af våde og vanlykke i Stilling sø at være druknet.

** sandemændene af Sønderlyng herred gav tilkende at være hidkaldt om manddød at sværge over Jens Sørensen i Nørbæk for Peder Tuesen Kock sst, han skal have ihjelslået, og eftermålsmanden ikke er fremkommet, hvorfor de dog tilbød deres ed at gøre efter KM forordning. da er tilstede Søren Sørensen i Løvskal på hans bror Jens Sørensens vegne, som tjente hr Jesper Pedersen i Nørbæk og fremlagde et brev, hvormed Peder Tuesen Kock kendes at være forligt med Jens Sørensen om det knivslag, han gjorde ham, så han skal give Jens Kock 4 sletdaler og betale badskærløn, og da skal han ikke gøre nogen klage på ham, hvilket brev hans sønner Knud Pedersen i Hviding og Tue Pedersen var bestendig. dernæst blev fremlagt et tingsvidne af samme ting 27/9 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at Jens Sørensen i trætte med en anden karl i nødværge desværre i stedet ramte Peder Kock. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Jens Sørensen manddød over og til hans fred.

(284)

** Christian Holck til Bustrup befalingsmand på Silkeborg havde hidkaldt sandemænd af Hids herred om hærværk at sværge over Maren Andersdatter og Karen Andersdatter i Funder, for de havde taget deres fars 3 øg ud af Rasmus Rasmussen sst hans hus, som han havde indtaget i hans eng. derefter blev fremlagt et tingsvidne af Hids herreds ting 10/8 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at de så Anders Sørensens to døtre i Funder Maren Andersdatter og Karen Andersdatter komme af Rasmus Rasks gård med tre øg, og Rasmus Rask hans hustru Maren Andersdatter og hans søn Rasmus Rask vidnede. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Maren Andersdatter og Karen Andersdatter hærværk over.

(285)

** Verner Parsberg til Lynderupgård havde hidkaldt sandemænd af Rinds herred Anne Ulfs bane at udlægge, som skal være ihjelstukket i Lynderupgårds tårn. sagen blev opsat 14 dage.

(286)

25/9 1619.

** Verner Parsberg til Lynderupgård med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde hidkaldt sandemænd af Rinds herred for Anne Ulfs bane at udlægge, som var ihjelstukket i Lynderupgårds tårn og fremlagde et tingsvidne af Rinds herreds ting 6/9 sidst forleden, hvor Karen Ulfs havde vidnet, at den nat hendes mor om morgenen blev ihjelstukket i Lynderupgårds tårn, da sagde hun til hende, at hun havde gemt en kniv i hendes snørliv, som de ikke kunne finde, da de overledte hende, og sagde til hende, vil du først slå mig ihjel og siden dig selv, da svarede Karen Ulfs nej. så var Karen Ulfs tilstede og svor, at hun aldeles intet med hendes mors død havde at gøre. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Anne Ulfs sig selv at have ihjelslået og derfor svor hende hendes egen bane på.

(287)

** Christian Holck befalingsmand på Silkeborg med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet efterskrevne kirkenævninge af Ejstrup sogn for de 10/8 sidst forleden har svoret Helvig Mortensdatter, Jep Mortensens hustru i Ejstrup, kirkenævn over for trolddomssag, for hun har været med at forgøre Peder Pedersen i Ejstrup. dernæst blev fremlagt et tingsvidne af Vrads Herreds ting 12/3 sidst forleden, hvori efterskrevne vidnede, at da Peder Pedersen gennede Christen Mouridsens ko i Ejstrup af hans eng, da lovede Christen Mouridsens kvinde Kirsten Bertelsdatter ham, at han skulle få en ufærd derfor, og Helvig Mortensdatter havde forgjort Peder Pedersen og var skyld i hans sygdom og vanførsel. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder, misdæderes ord ikke står til troende, og Maren Mørs og Kirsten Bertelsdatter, som har gjort samme bekendelse, for deres misgerninger har stået deres ret, og ikke Peder Pedersens sigtelse og bemeldte vidner med nøjagtigt kundskab bestyrkes, at Helvig Mortensdatter har lovet Peder Pedersen noget ondt, som ham er vederfaret, da kunne dommerne ikke kende samme bekendelse, så vidt den Helvig Mortensdatter anlanger, ej heller sigtelse vidne og nævningsed så nøjagtig, at de må komme Helvig Mortensdatter på liv eller ære til hinder eller skade, førend anderledes bevises kan.

(291)

** Christen Pedersen i vester Bølle med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Rinds herreds ting 9/8 sidst forleden vidnet har, at hr Laurids Pedersen sst hans bier skulle være fløjet til Christen Pedersens kålgård til en gammel kube og en gammel kage, og hr Laurids Pedersens hustru Johanne Nielsdatter var fulgt med og havde bedt Christen Pedersen om at tage hendes bier, og da havde han svaret, at dersom hun og hendes pige ikke pakkede dem derfra, da skulle djævlen følge dem derfra. da efter flere ord dem imellem var blev de på begge sider så forenet, at Christen Pedersen lovede at lade følge hr Laurids en bistok til at nyde og beholde.

(293)

** Ellen Lauridsdatter Buck hr Peder Hansens hustru i Sønderup havde stævnet efterskrevne for adskillige vidner, de til Hornum herreds ting 16/11 1618 og 12/7 sidst forleden vidnet har anlangende trolddoms bedrift, hvorfor nævninge har Bodil Jensdatter Degn i Sønderup kirkenævn oversvoret. Kirsten Nielsdatter i Sønderup vidnede, at Bodil Jensdatter havde lovet hendes husbond Niels Christensen ufærd, og siden fik han ondt i sit ben, og andre vidnede, at for 3 år siden lovede hun hr Peder og hans hustru, at de ikke skulle kunne holde folk, og det har de ikke siden kunnet og ikke dem selv eller deres kvæg er sket lykke eller held. derefter blev afsagt, da efterdi ikke for nævningene var bevist, at Bodil Jensdatter skulle have lovet hr Peder eller hans hustru nogen ufærd på deres liv eller helbred, som dem derefter skal være hændt, da kunne dommerne ikke kende samme vidner og nævningsed så noksom, at de bør at komme Bodil Jensdatter på hendes liv til nogen forhindring.

(295)

** Niels Rasmussen Vinter i Revshale havde stævnet hans bror Jens Pedersen i Sinding og hans stedfar Obbe Hansen i øster Bording for et skøde, som de til Hids herreds ting 17/11 sidst forgangen år har givet hr Anders Jensen præst i Lemming sogn Jens Pedersen på sine egne vegne og Obbe Hansen på sin datter Kirsten Obbesdatters vegne, som han er værge for, og solgt ham den lod og part, som de arveligt var tilfaldet efter deres mor salig Kirsten Eriksdatter, som døde i Bording, i den bolig og bondeeje som kaldes Elbæk. så mødte Jens Andersen på sin far hr Anders Jensens vegne og fremlagde samme skøde. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Pedersen først har solgt Niels Rasmussen sin lod og part i samme ejendom, som han har forpligtet at give ham skøde på, som han ikke har efterkommet, hvorfor han er blevet delt, da kunne dommerne ikke kende det skøde, han siden imod sin første forpligt har gjort, nøjagtigt, sammeledes efterdi Obbe Hansen har solgt sin datters mødrene ejendom, og loven formelder, værge ikke at må afhænde børnegods, fandt dommerne den hans skøde ikke lovligt men magtesløs at være.

(297)

** Albret Skeel til Fussingø havde stævnet Christen Sørensen i Drammelstrup for en dom, han 27/2 til Bjørnholms birketing dømt har anlangende noget rishugst, hvor han har fradømt Christen Jensen foged på Katholm klage og vidner, han på sin husbonds vegne ville forhverve over Hans Sørensen i Ebdrup for ulovlig skovhugst. så mødte Christen Sørensen og afstod samme dom, så den skal være som udømt og ingen til hinder eller skade at komme.

** Albret Skeel til Fussingø havde stævnet Christen Sørensen i Drammelstrup for en dom, han 14/8 til Bjørnholms birketing dømt har anlangende et skudsmål, som på Albret Skeels vegne til samme ting er gjort, at han i KM tjeneste var udenlands. derefter blev afsagt, så efterdi fogden ikke har anseet Albret Skeels skudsmål, at han har udenlands, men har udstedt vidner, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end sætfogden Christen Sørensen har sig forseet og bør derfor at give Albret Skeel, hvis billig kost og tæring han derpå han anvendt.

(299)

** Just Høg til Bjørnholm med en opsættelse af landstinget 28/8 sidst forleden havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Sønderherreds ting 13/4 sidst forleden vidnet har anlangende udvisning af bygningstømmer. nu mødte Albret Skeel og gav tilkende, at efterdi samme vidner og beskyldning uden lovligt varsel var forhvervet, så ville han afstå dem og den dom, derefter var dømt, så den skal være som udømt.

** Albret Skeel til Fussingø KM befalingsmand på Riberhus med en opsættelse af landstinget 28/8 sidst forleden havde stævnet Christen Sørensen i Drammelstrup for en dom, han til Bjørnholm birketing 3/4 har dømt og tildømt Ebdrup bymænd rishugst i Albret Skeels endels skov, til hvilken dom han ikke er stævnet. nu mødte Daniel Block og afstod samme dom, så den skal være som udømt og ingen til hinder eller skade at komme.

(300)

** Albret Skeel til Fussingø havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 27/2 sidst forgangen til Bjørnholm birketing vidnet har anlangende nogen rishugst, Ebdrup bymænd skulle have i Albret Skeels endels skove i Bjørnholms skove, som han formener er imod gammel hævd og adkomst, og fremlagde efterskrevne lodsejeres skiftebrev dateret 30/4 1600. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har vidnet, at Ebdrup bymænd i langsommelig tid har haft deres fri rishugst på samme åsteder ulast og ukæret, og derimod fremlægges lodsejeres skiftebrev, som ikke formelder dem nogen rishugst at skal være berettiget, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så nøjagtigt og sanddru, at det bør nogen magt at have, og efterdi Hans Sørensen og hans medbrødres vedkendelse henstrækker sig imod samme skiftebrev, da bør den ingen magt at have.

(305)

** Eske Brock til Estrup befalingsmand på Dronningborg med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Jens Sørensen Block i Arden for en dom, han til Hindsted herreds ting 22/7 sidst forleden har dømt imellem Eske Brocks fuldmægtig og Anders Lauridsen i Volstrup om KM og Snæbum kirkes tiende. derefter blev afsagt, så efterdi for Jens Block har været i rette lagt en 6 ugers opsættelse i samme sag, og han dog ikke deri endeligt har kendt, da kunne dommerne ikke andet kende, end bemeldte Jens Block har forseet sig deri og bør derfor igen at give Eske Brock hvis billig kost og tæring, han på samme dom har anvendt.

** Anders Sørensen i Funder havde stævnet Rasmus Rasmussen sst for et klagevidne, han til Hids herreds ting over to Anders Sørensens døtre Maren Andersdatter og Karen Andersdatter har klaget anlangende nogen øg, de skulle have udtaget af hans hus, som han havde indtaget af hans eng, hvilken klage er gjort på to umyndige børn, og han benægter, de ikke har udtaget nogen øg. sammeledes havde han stævnet Maren Lauridsdatter førnævnte Rasmus Rasmussens hustru og hans søn Rasmus Rasmussen. derefter blev afsagt, så efterdi Rasmus Rasmussens hustru og søn som for retten har vidnet er vildige, og en af varselsmændene var delt, da der blev givet varsel, da kunne dommerne ikke kende bemeldte klage vidner og sandemandsed så noksom, at de bør nogen magt at have.

(308)

** Erik Iversen indvåner i Sæby med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Ellen Hansdatter og Anne Rasmusdatter for et vidne, de til Grenå byting har vidnet 21/11 1615, at Erik Iversen var deres barnefar. derefter blev afsagt, så efterdi Anne Rasmusdatter og Ellen Hansdatter har vidnet, at Erik Iversen er deres barnefar, men ikke har sigtet ham efter loven, da kunne dommerne ikke kende samme deres vidne og dom så noksom, at de bør nogen magt at have.

(309)

** Jep Jensen i Randers havde stævnet Søren Jensen Lang borger sst, for han 13/9 sidst forleden til Randers byting har ladet ham fordele for gæld efter Mourids Christensens regnskabsbog. derefter blev afsagt, så efterdi Jep Jensen er delt for 1 mark mere, end der er indskrevet i Mourids Christensens regnskabsbog, da fandt dommerne Jep Jensen af den dele kvit at være, og sagen til byting ved dom at ordeles.

(310)

** Niels Lauridsen indvåner i Ålborg med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Søren Jensen Bang borger i Randers for en skriftlig klage, han 9/8 sidst forleden til Randers byting har ladet i rette lægge, anlangende to ruder i et vindue i hans lille stue skulle have sønderslået. derefter blev afsagt, så efterdi Søren Jensen Bang ikke til tinge ved ed har klaget og ikke med vidnesbyrd bekræftes, Niels Lauridsen samme gerning at have gjort, og der ikke fremlægges noget syn, da kunne dommerne ikke kende samme klage tingsvidne og sandemandsed så noksom, at de bør nogen magt at have eller komme Niels Lauridsen til forhindring.

(312)

** Christian Holck KM befalingsmand på Silkeborg havde stævnet Rasmus Nielsen i Borup, for han til Tvilum birketing for nogen tid siden er vold oversvoret, for han har uførmet hans tjener Jens Christensen foged på Tvilum. derefter blev afsagt, så efterdi Rasmus Nielsen for rum tid siden er vold oversvoret, som findes 40 marks sag at være, og han ikke inden 6 ugers dag efter sidste henfindelse i samme sag har stævnet samme sandemandsed rykket bødet eller borgen sat, da vidste dommerne ikke andet derom at sige end recessen deri at følge, og Rasmus Nielsen at fare som andre fredløse mænd.

(313)

** Niels Jensen byens kæmner i Hobro med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Laurids Christensen borger sst for en dom, han til Hobro byting 9/8 dømt har imellem Niels Jensen og Christen Bystrup sst anlangende byens fald i 5 svin, som fandtes efter salig Peder Støvlemager, der døde i Hobro, som Christen Bystrup har optaget uden Niels Jensens minde. derefter blev afsagt, så efterdi samme bytingsdom ikke er endelig, fandt dommerne den som udømt, og sagen til Hobro byting igen at komme.

(314)

** Stygge Høg til Vang havde stævnet efterskrevne, for de til Rinds herreds ting 7/6 sidst forleden har vidnet med Peder Lauridsen i Dollerup anlangende, at hans hustru salig Anne Jensdatter skulle være draget fra Peder Lauridsen og til hendes salig far Jens Madsen i Gørup. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidner ikke bemelder på enkende år dag eller tid, sligt skulle være sket, og nogle vidnesbyrd har lagt deres vidner i tvivl, da kumme dommerne ikke kende samme vidner så noksom, at de bør nogen magt at have.

(315)

** Peder Lauridsen i Dollerup havde stævnet Christen Pedersen i Binderup herredsfoged i Gislum herred for en dom, han til samme herredsting har dømt og tilfundet ham at give Kirsten Miltersdatter Vogn Jensen og Gertrud Jensdatter kost og tæring for en klage, han har forhvervet anlangende noget gods, hans hustru skulle have ført til dem imod hans vilje. så mødte Henrik Pedersen og afstod samme dom og begge deler, hvorefter dommerne fandt samme dom og deler ikke at komme Peder Lauridsen til hinder eller skade.

(316)

** Niels Andersen i Mammen med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne sst for et vidne, de 10/6 til Middelsom herreds ting vidnet har anlangende skænderi imellem ham og Mads Pedersen i Mammen, for han havde skrevet Niels Andersens svin på toldestokken, da skulle Niels Andersen have sagt, du skrev mig som en skælm. derefter blev afsagt, så efterdi bemeldte ord ikke for ring og dom er faldet og da straks derefter tingsvidne taget, og Niels Andersen ikke er dem bestendig, da kunne dommerne ikke kende bemeldte vidne og dom så noksom eller nøjagtig, at de bør nogen magt at have.

(317)

** Peder Nielsen i Skygge havde stævnet Niels Madsen sst, for han har ladet ham fordele for et videbrev at besegle. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Nielsen har tilbudt samme videbrev at besegle, da fandt dommerne ham af den dele kvit at være.

(318)

** Jens Thielsen borger i Horsens havde stævnet Morten Lauridsen borger sst for en skriftlig klage, han 31/8 sidst forleden til Horsens byting på hans hustru Sidsel Andersdatters vegne har gjort, som bemelder at Sidsel Andersdatter skulle have stukket hans hustru Sofie Terkildsdatter 3 sting bag i hendes ryg, hvilket hun benægter, og da det ikke er bevist, mener Jens Thielsen det ikke bør at komme hans hustru Sidsel Andersdatter til hinder eller skade. da efter flere ord dem imellem var, blev de for retten venligt fordraget, så Morten Lauridsen afstod samme klage syn og vidne.

(319)

** Niels Jensen i Ørridslev havde stævnet Jens Sørensen sst for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet over Anders Buur i Ørskov og hans medbrødre vidnesmænd for et vidne, de har vidnet med førnævnte Niels Jensen om det yderste stolestade i karleskamlen i Ørridslev kirke i den stol Niels Jensen og Jens Sørensen begge i står, og efterskrevne som mindes op til 60 år vidnede at det yderste stolestade i den stol Niels Jensen og Jens Sørensen nu i står, har ligget og ligger til den gård, som Niels Jensen nu iboer og salig Peder Jørgensen, som boede i samme gård, stod yderst i samme stolestade den stund han levede. derefter blev afsagt, så efterdi der tvistes om stolestader, og det tilhører herredsprovsten med sognepræsten og ni bedste sognemænd sådanne stolestader at udvise, da fandt dommerne den sag til dem at komme.

(320)

** fru Anne Krabbe til Baggesvogn havde stævnet Peder Block i Gerholm og hans tre sønner Sendts Block Niels Block og Jacob Block sst deres sandhed at vidne, som de af landsdommerne var tildømt at vidne om hvem, der havde nedkastet det lukkelse for Hareskov dam. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Block og hans sønner ikke har efterkommet landstingsdommen, og de derfor et stævnet til deres værneting, da fandt dommerne Peder Block og hans sønner hver til deres 3 marks fald, som Peder Block straks betalte, så de derfor bør kvit at være, og tilfandt dem endnu til deres værneting at vidne, hvis dem i samme sag vitterligt er.

(321)

** Jørgen Skeel til Sostrup tilbød og oplagde de 185 daler, om nogen på Erik Rantzaus dem ville annamme og ham derfor kvittere, men ingen fremkom.

** fru Kirsten Juul til Kærsholm med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet efterskrevne for en vedkendelse, de 12/7 sidst forleden til Lysgård herreds ting med Jens Pedersen i Skræ gjort har og dermed forspildt hendes sag imod Jens Pedersen for 3 grønne ege, han om nattetide har afsavet og bortrøvet i hendes skov, som man havde ransaget for i hans og hans søster Maren Pedersdatters gård i Skræ. derefter blev afsagt, så efterdi synsmænd udtrykkeligt har hjemlet dem at have seet samme tre ege at være afsavet og så fulgt vognslaget til Jens Pedersens gård og der fundet samme træer og straks taget taksmærke på samme træer, og ingen vidner derimod fremlægges, da vidste dommerne ikke imod samme syn klage eller bogsed at sige eller magtesløs dømme.

(326)

** Peder Felbereder borger i Horsens havde stævnet Jens Jensen i Grumstrup for sår og skade, han var med at gøre ham udenfor Horsens, hvorfor han er vold oversvoret, og han ikke har rettet eller sat for sig inden 6 ugers dag. derefter blev afsagt, så efterdi der er forhvervet to uendelige domme i sagen over Jens Jensen, der nu som tilforn ikke er mødt men sig for rettergang undholder, da vidste dommerne ikke andet derom at sige end recessen at følge, og Jens Jensen at fare som andre fredløse mænd.

(327)

9/10 1619.

** Jep Hansen i Ullerup havde hidkaldt sandemænd af Bjerre herred manddød at sværge over Erik Ibsen i Glud for hans bror Laurids Hansen sst, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Bjerre herreds ting 25/9 sidst forleden, hvor efterskrevne, der iblandt Karen Lauridsdatter Laurids Hansens hustru, vidnede, at da de var i marken at hente boghvede, da kom Jens Sørensens sønner og piger i Glud som var Erik Ibsen Knud Ibsen og Inger Ibsdatter sst og overfaldt Laurids Hansen bagfra, og mens pigerne holdt ham, slog Erik Ibsen ham åbne sår i hans hoved, som var benhugne, og de slog ham til hans død. derefter blev fremlagt hr Søren Andersen i Glud hans attest, at da han meddelte Laurids Hansen alterets sakramente, klagede han på Jep Sørensens sønner. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Erik Ibsen manddød over og fra hans fred.

(330)

** Niels Pedersen i Gødvad havde hidkaldt sandemænd af Hids herred hærværk at sværge over Søren Christensen sst for nogen stager, han skal have nedbrudt for hans abildhave og borttaget hans frugt og fremlagde et tingsvidne af samme herreds ting 10/10 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at de havde set Søren Christensen Christen Sørensens Skomagers søn i Gødvad kom ind til dem med æbler og blommer, og Christen Sørensens hustru Inger Jensdatter lovede Niels Pedersen 5 stød til hans skov, for han ikke skulle klage på hendes søn. Søren Pedersen i Gødvad Christen Vindings søn som er 14 år gammel vidnede. dernæst gjorde sandemændene deres ed, at efterdi intet bevis for er fremlagt, at Søren Christensen skulle have været i Niels Pedersens abildhave og gjort ham nogen skade på hans frugt eller lukkelse, da svor de Søren Christensen kvit for samme hærværk.

(331)

** Niels Jensen i Hjorthede havde hidkaldt sandemænd af Sønderlyng herred manddød at sværge over Christen Andersen i Hviding for Jens Andersen sst, han ihjelslog. sagen blev opsat 14 dage.

(332)

** Niels Nielsen i Hjorthede med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde hidkaldt sandemænd af Sønderlyng herred manddød at sværge over Christen Andersen i Hviding for Jens Andersen sst, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Sønderlyng herreds ting 21/9 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at Christen Andersen kom kørende til det dynd, som var tilskiftet hans far Anders Lauridsen og som var blandet med hans møddings mog, og da holdt Jens Andersens vogn deri og var læsset med mog, da kom Christen Andersen i slagsmål med Jens Jensen, som kørte samme vogn, og da kom Jens Andersen gående med en skovl og slog Christen Andersen, som tog en gren og slog igen. dernæst gjorde sandemændene deres ed, og efterdi ikke er bevist med syn eller vidner, Christen Andersen at være gjort sår eller skade med od eller æg, så han derfor kunne være nødt til at værge sit liv, men for sagen er bortrømt, da svor de ham manddød over og fra hans fred.

(333)

** Kirsten Mogensdatter salig Poul Nielsens efterleverske i Randers med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Søren Jensen borger i Randers for en uendelig dom, han til landstinget ved sin fuldmægtig Niels Lavesen sst har forhvervet på den dele, hun over ham til Randers byting har forhvervet på nogen gæld, Anne Pedersdatter var skyldig efter hendes salig husbonds regnskabsbog, hvilken dele Søren Jensen mener uret at være og havde stævnet Kirsten Mogensdatter og hendes søn Mads Poulsen og Anne Poulsdatter Hans Bendtsen Niels Bendtsen Anne Bendtsdatter og Maren Bendtsdatter. derefter blev fremlagt Hans Lavesen, barnfødt i Borup, hans brev hvori han tilbyder at ville betale hans stedmor Kirsten Mogensdatter de 2 mark for 3 stob øl, hvorpå blev fremlagt Poul Nielsens regnskabsbog, hvori er indført 18/11 1612 blev hr Lave Jensens efterleverske Anne Pedersdatter i Randers mig skyldig 2 mark 3 skilling for 3 stob øl hendes stedsøn Hans Lavesen har bekommet. derefter blev afsagt, så efterdi Poul Nielsens regnskabsbog i rette lægges, hvori Anne Pedersdatter findes indtegnet for 2 mark, hun er ham skyldig for 3 stob mjød hendes stedsøn Hans Lavesen skal have bekommet, så Søren Jensen for sin hustrus gæld er blevet delt, da vidste dommerne ikke imod samme regnskabsbog at sige eller Søren Jensen af den dele at kvitdømme, før han retter for sig.

(337)

** Stygge Høg til Vang med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Gislum herreds ting 31/8 de med Christen Jensen i Svoldrup vidnet har, anlangende at de i Farsø havde hørt Stygge Høgs tjener Jep Lauridsen i Støttrup havde lovet Christen Jensen 20 daler på hans søn Mads Ibsens vegne, hvilket han benægter. dernæst blev afsagt, så efterdi ikke med brev bevises, at Jep Lauridsen har lovet samme penge at betale, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør at komme Jep Lauridsen til nogen forhindring.

(339)

** fru Else Bille til --- gård havde stævnet Mogens Jensen skriver på Skivehus og Christen Rasmussen ridefoged på Silkeborg for en uendelig dom, de til landstinget 4/8 sidst forleden har forhvervet over en dele, som hendes tjener har forhvervet til Vrads herreds ting 10/10 1618 over Elsborg sognemænd, for de ikke vil fremlægge et retfærdigt lægdsbrev på Elsborg sognetiende. derefter blev afsagt, så efterdi af samme delebrev forfares, at to af de 8 mænd tinghørere var delte, som har vidnet samme delebrev, da kunne dommerne ikke kende samme delevidne så nøjagtigt, at det bør nogen magt at have.

(340)

** Anders Christensen i Alling mølle havde stævnet Laurids Jepsen i Resendal herredsfoged i Hids herred for en dele og beskyldning for 33 skæpper mel, han skulle være afgangne Søren Skriver skyldig fordum slotsskriver på Silkeborg. derefter blev afsagt, så efterdi Anders Christensen rester med 33 skæpper mel af samme mølle for 1610, og derfor er blevet delt, da vidste dommerne ikke Anders Christensen af den dele at kvitdømme, før han retter for sig.

(341)

** Niels Pedersen i Tørring havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Gerlev herreds ting 21/6 sidst forleden med Søren Sørensen foged på Demstrup vidnet har angående en vaks so, som Niels Pedersen har ladet oplyse til tinge, som skulle have fået grise i hans værge. derefter blev afsagt, så efterdi Søren Sørensen har haft lang respit samme dom at igenkalde, men det ikke har gjort men undholder sig for rettergang, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end samme vidne burde magtesløs at være og ikke komme Niels Pedersen på hans ære eller lempe til hinder eller skade i nogen måde.

(342)

** Jens Nielsen i Gravballe havde stævnet hans bror Jens Nielsen i Borup for to forpligter, han skal have gjort til deres far og mor og Jens Nielsen i Gravballe, at han skulle hjælpe ham til en gård, og efterdi deres far havde undt Jens Nielsen i Borup den halve gård, han iboer, da har Jens Nielsen i Gravballe forpligtet sig ikke at stede den anden halve part, hvilken forpligt han ikke har holdt og dermed aftvunget Jens Nielsen i Gravballe hans retfærdige arv og fædrene halve gård. så mødte Jens Nielsen i Borup og skød sig til sit værneting, hvorefter blev afsagt, så efterdi samme sag ikke til hans værneting er ordelt, så fandt dommerne den der at komme.

(343)

6/11 1619.

** Laurids Jensen og Christen Christensen i Skals på deres egne og deres efterskrevne medbrødres vegne havde stævnet Knud Christensen i Tostrup Jens Knudsen og Christen Lauridsen sst for et vidne, de til Rinds herreds ting 9/8 sidst forleden vidnet har anlangende Jep Sørensen og Christen Lauridsen i Tostrup deres hø skulle af Guds vejrlig være ført på Skals enge imellem deres hø. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke har vidnet om nogen enkende dag eller tid, som sådant skulle være sket, de har vidnet om, men selv lagt deres vidner i tvivl, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have, og efterdi deres bymænd efter samme vidne er blevet delt, fandt dommerne dem af den dele kvit at være.

(344)

** Jens Smed i Ølsted havde stævnet Niels Sørensen i Ølsted og hans medbrødre for en klage, de til Hatting herreds ting 2/8 sidst forleden har gjort men ikke bevist anlangende nogen ord, han skulle have sagt angående deres vider. da efter flere ord dem imellem var, blev de for retten med sammenlagte hænder venligt og vel forligt, så alle hvis vidner breve og deler som dem imellem ganget er skal være aldeles kasserede.

(345)

** Christian Holck til Bustrup KM befalingsmand på Silkeborg havde stævnet hr Jacob Pedersen sognepræst til Røgen og Sporup sogne for en supplikat, Niels Gødesen i Farre for nogen tid siden har overleveret ham, og han til Gern herreds ting har bekendt at have ladet digte og skrive, som formenes hr Jacob Pedersen for Niels Gødesen har skrevet og sammenføjet. derefter blev fremlagt Niels Gødesens efterskrevne supplikat til lensmanden angående hans trætte med Søren Jensen i Mølhave, hvorefter blev afsagt, så efterdi hr Jacob Pedersen har været indkaldt for herredsprovsten, som har indfundet ham for verdslig ret, og da han ikke til sit værneting har bekendt sin sandhed, da fandt dommerne ham der at komme at vidne under hans faldsmål.

(347)

20/11 1619.

** Peder Nielsen i Fovlum havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Gislum herreds ting 10/10 sidst forleden vidnet har på Peder Nielsens hustru Else Sørensdatter, at hun skulle have været i Jens Sørensens fåresti sst og ledt efter et lam, hvilket hun benægter, og vidnerne ikke var uvildige, idet Anne Jensdatter var Jens Sørensens datter og Anne Svenningsdatter tjente ham. dernæst blev Peder Nielsen og Jens Sørensen for retten forligt, og Jens Sørensen afstod samme vidne og syn, så de skal være som uvidnet og uudgivet og ingen til hinder eller skade at komme.

(348)

** Laurids Jensen i Søndergård i Sønderup havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 12/7 sidst forleden til Hornum herreds ting vidnet har, at på skærtorsdag sidst var et år, da havde de hørt i Sønderup kirke og på kirkegården, at hans hustru Maren Olufsdatter nogle gange havde sagt og bedt Gud om, at hr Peder Hansen i Sønderup blev så vild og gal inden påskeaften, at de måtte binde ham både med bolt og jern, hvilket hun benægter. dertil blev stævnet hr Peder Hansen og hans hustru Else Lauridsdatter. derefter blev afsagt, så efterdi vidnerne ikke er mødt til gensvar men nu som tilforn undholder dem for rettergang, da fandt dommerne samme vidner magtesløs at være og ikke at komme Maren Olufsdatter på hendes gode ære, rygte og navn til hinder eller skade.

(350)

** Mogens Kås til Støvringgård havde stævnet Hans Torbensen foged på Trudsholm for to uendelige domme, han til landstinget 6/11 sidst forleden har forhvervet over et klagevidne, Christen Tuesen i Skellerup til Onsild herreds ting på Christen Jørgensen i Skrødstrup og hans hustru Maren Madsdatter forhvervet har, at de skulle have høstet noget havre på Krogsager. derefter blev afsagt, så efterdi to vidner, som Hans Torbensen har fremlagt, ikke er stævnet, da vidste dommerne ikke i hovedsagen at dømme, før de to vidner stævnes og kaldes.

(351)

** Kirsten Jensdatter borgerske i Randers på hendes søn Anders Christensen Bays vegne havde stævnet Else Pedersdatter, Christen Rosens hustru, og Birgitte Nielsdatter sst for et vidne, de 25/10 sidst forleden til Randers byting har vidnet, at Anders Bay i hans hus skulle have gjort skade. derefter blev afsagt, så efterdi samme synsvidner og synsmænd ikke er stævnet og kaldet, vidste dommerne ikke på samme vidne klage og sandemandsed at dømme, før de lovligt stævnes.

(353)

** Christen Jensen i Skedshale havde stævnet Mourids Jensen i Skove, for han i en dom til Rinds herreds ting 20/8 har ladet indføre en misdæder Karen Nielsdatter Ulbjerg bekendelse, at Christen Jensen og hans søn var årsag til den ulykke, som tildrog sig på fjorden med mestermanden, at han med Lynderupgårds folk så nær var omkommet på det skib, hvilket hun af et djævlens løgnagtigt indskud har løjet ham på, og ikke han har eller har haft nogen søn. derefter blev afsagt, så efterdi to uendelige domme i samme sag er forhvervet, men ingen er mødt og nu som tilforn dem fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme misdæders bekendelse så vidt den Christen Jensen anlanger magtesløs at være.

(354)

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet efterskrevne synsmænd for et syn og hjemmelsvidne, de til Sønderhald herreds ting 15/2 sidst forleden vidnet og afhjemlet har angående en grøn bøg, som var hugget og bortført. så mødte Hans Gremersen og på hans husbonds vegne afstod samme vidne, hvorfor det ingen magt bør at have.

(355)

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Sønderhald herreds ting 5/7 vidnet har, at de skulle have seet hendes forrige tjener Jens Pedersen Harbou ved Sønderhald herreds ting 22/3 sidst forleden, hvilket skulle være vidnet Hans Gremersen foged på Ryomgård til befrielse. derefter blev afsagt, så efterdi samme sag har været opsat 6 uger og ikke Hans Gremersen samme vidne ville i rette lægge, da fandt dommerne samme vidne magtesløs at være.

(356)

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs hendes visse bud Christen Pedersen Harbou borger i Århus med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet efterskrevne, som var tinghørere til Sønderhald herreds ting og Rasmus Jensen i Søby, som sad i dommersted 15/2 og 22/2 sidst forgangen angående vidner om skovtrætte, som Hans Gremersen foged på Ryomgård har påført hende. så mødte Hans Gremersen og afstod samme vidner, hvorfor dommerne fandt samme to vidner ingen magt at have.

(357)

** Stygge Høg til Vang havde stævnet Else Keldsdatter for et forsværgelses tingsvidne, at hun har forsvoret arv og gæld efter hendes salig husbond Christen Fisker, som døde i Nibe og dermed ville forspilde hans tjeners retfærdige gæld. dernæst blev fremlagt et tingsvidne af Nibe birketing 25/7 1612, hvor efterskrevne vidnede, at på onsdag var 8 dage, da Christen ----Fisker blev begravet, kastede hans hustru Else Keldsdatter nøglen på graven og forsvor, at hun hverken ville arve eller gælde efter ham. derefter blev afsagt, så efterdi Else Keldsdatter ikke har forrykket noget af boet, siden hun det forsvor, men det straks derefter af dannemænd at være vurderet og hende tilladt huset at besidde, da vidste dommerne ikke imod samme vedersigelse vurdering og hjemmel at sige eller magtesløs dømme.

(358)

** Jens Tomasen i Vosnæs havde stævnet efterskrevne for et vidne de 13/9 1618 vidnet har, at de i hvedesæden ved middagstid mellem nogen buske havde seet Jens Tomasen ligge imellem Anne Pedersdatters ben og krøbet på hende, som er Anders Sørensen Brands hustru i Vosnæs, og sagde til dem, derfor skal i få skam. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke har vidnet på fersk fod og ikke vidnet om nogen vis dag, når de sligt skulle have seet, og en part vidnet om rygte og tidende, da fandt dommerne samme vidner magtesløs at være.

(359)

** Jens Tomasen i Vosnæs havde stævnet Jens Mikkelsen i Mårup for en bekendelse, han efter en misdæders mund Karen Andersdatter Føvtings, som for sin trolddom er blevet hedenrettet, som blandt andet har bekendt, at Jens Tomasen skulle have været hos hende og ville give hende 2 mark, for hun skulle tage livet af hans hustru Mette Esbensdatter og Anders Brand, så ville han have hans hustru til ægte. dernæst blev afsagt, så efterdi misdæderes ord ikke står til troende, og efterdi Karen Andersdatter, som samme bekendelse har gjort, har for sine misgerninger og trolddom stået sin ret, da kunne dommerne ikke kende samme hendes bekendelse eller den dom så noksom, at de bør at komme Jens Tomasen til hinder eller skade.

(360)

** Søren Bang borger i Randers havde stævnet Christen Pedersen Harbou fru Ellen Rostrups tjener for en uendelig dom, han har forhvervet på en dele over ham for gæld efter hans brevs lydelse, han har været Poul Andersen i Hebelstrup skyldig, som han siden har givet ham. dertil blev stævnet Poul Andersen foged på Hammelmose. dernæst blev fremlagt samme brev, hvori Christen Pedersen ridefoged til Åstrup len kendes at være Poul Andersen foged på Hammelmose 10 sletdaler skyldig, dateret 29/4 1610. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Pedersen ikke kan bevise samme gæld at have betalt, da vidste dommerne ikke ham af samme dele at kvitdømme, før han retter for sig.

(362)

** Niels Jensen i Hejlskov på sine egne og sin far Jens Ibsen sst hans vegne havde stævnet efterskrevne, som 15/4 sidst forleden til Sønderhald herreds ting var tinghørere, for et vidne de samme dag har vidnet, at de havde hørt, at Jens Ibsen og hans far skulle have hjemlet, at de havde givet Jens Pedersen Harbou mundtligt varsel ved tinget, hvilket de benægter. dertil blev stævnet Envold Kruse til Hjermeslevgård og fru Else Rostrup. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Jensen på sin og sin fars vegne ved ed og oprakte fingre benægter, at de ikke samme varsel at have afhjemlet, og en af de 8 mænd tinghørere har været delt, da han og hans medbrødre vidnede om samme varsel, da kunne dommerne ikke kende samme varsel og vidne så nøjagtigt, at de bør nogen magt at have.

(365)

** Just Høg til Kyøholm havde stævnet Peder Selgensen i Vilsted herredsfoged i Slet herred for en dom, han til Slet herreds ting 9/9 sidst forleden imellem Just Høg og Aksel Rosenkrantz har dømt og fradømt Just Høg hans 3.ting til Jens Andersen i Borup, for han ikke har villet gøre arbejde til Kyøholm af det hus, han iboer, liggende til Boelsmarken i Borup. derefter blev afsagt, så efterdi af Aksel Rosenkrantzes bog forfares samme hus på Boelsmarks ejendom er bygget, som Jens Andersen har sted, men hans tilskiftede lod ikke formelder ham samme hus at være berettiget, men Just Høgs lod indeholder ham samme ejendom at være tilfaldet, og herredsfogden dog har efter sådanne dokumenter ikke om samme hus endeligt har adskilt, da fandt dommerne disse hans domme at være som udømt, og sagen til herredsting igen at komme.

(367)

** Christen Nielsen borgersøn i Randers havde stævnet sandemænd i Randers, for de 25/10 sidst forleden til Randers byting har ham vold oversvoret, for han med et værge skulle have hugget Henrik Malersvend i hans hoved, hvilket han benægter. dernæst blev fremlagt et synsvidne af samme ting 4/10 sidst forleden, hvor synsmænd afhjemlede deres syn på Henrik Malersvend, som havde en skramme over hams venstre øje, som han beskyldte Christen, Niels Bodelsens søn i Randers, for at han havde hugget ham. derefter blev afsagt, så efterdi samme sandemandsed og synsmænds ed ikke er stævnet, da vidste dommerne ikke derpå at dømme, før de stævnes.

(368)

** Knud Christensen i Lysgård havde stævnet efterskrevne for en bekendelse, de efter en misdæders mund ved navn Anders Sørensen Munk forhvervet har, som for hans trolddoms bedrift er brændt, og i samme bekendelse skal han have påklaget Anne Christenskone i Lysgård, at hun kunne trolddom, endog hun for langsommelig tid siden er ved døden afgået. derefter blev afsagt, så efterdi intet udedisk menneske står til troende, og efterdi Anders Sørensen, som samme bekendelse har gjort, for sine misgerninger har stået sin ret, da kunne dommerne ikke kende førnævnte hans bekendelse så noksom, at den bør nogen magt at have.

4/12 1619.

(369)

** Oluf Ibsen foged på Boller havde hidkaldt sandemænd af Hatting herred manddød at sværge over Knud Andersen i Stenderup for Anders Sørensen i Lystrup, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Hatting herreds ting 1/11 sidst forleden, hvor Anne Andersdatter i Ejstrup vidnede, at 18/10 om aftenen sad hun i hendes hus og hørte, at Knud Andersen bandede hendes mand Søren Andersen, og da han gik ud til ham, kom de sammen og hendes mand fik hans bane, idet han fik et sår i livet, så tarmene løb ud. dernæst blev fremlagt hr Søren Jensen præst i Urlev hans brev, at da han meddelte Anders Sørensen alterets sakramente, da sagde Anders Sørensen, at Knud Andersen gjorde ham hans sår. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Knud Andersen manddød over og til hans fred.

(371)

** Niels Pedersen i Gødvad havde stævnet Christen Sørensen Skomager sst, for han har sigtet Niels Pedersen for hvis hug, hans søn Søren Christensen har fanget. derefter blev afsagt, så efterdi Søren Christensen har sigtet Niels Pedersen for hug og slag, som med syn bekræftes, og ingen vidnesbyrd Niels Pedersen derimod fremlægger, da vidste dommerne ikke imod samme sigtelse og dele at sige eller magtesløs dømme.

(372)

** Peder Byrialsen i Ålestrup havde stævnet Peder Jensen ---- ----for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet, hvori han har bekommet en dele magtesløs, som Peder Byrialsen over Laurids Christensen Jens Ibsen og Jens Pedersen i Roum til Rinds herreds ting forhvervet har for resterende skyld til bonden af de boliger de iboer. derefter blev afsagt, så efterdi i samme delebrev ikke specificeres hvad eller hvor meget, førnævnte mand findes at være fordelt for, da fandt dommerne ham af den dele kvit at være.

(373)

** Peder Madsen i Engesvang på sin mor Dorte Mikkelsdatters vegne havde stævnet Mogens Axelsen i Svostrup og Jens Tøgersen i Grågård for to bekendelser, de efter en misdæder ved navn Anders Munk, som for sine misgerninger er hedenrettet, hans mund og sagden til Fjends herreds ting 6/7 og til Karup birketing 2/7 forhvervet har, hvori han har beskyldt Dorte Mikkelsdatter, at hun skulle være så god som han i trolddoms kunster, hvilket hun benægter. derefter blev afsagt, så efterdi ovennævnte personer to gange tilforn er stævnet og ikke er mødt til gensvar, så to uendelige domme er udgået, da fandt dommerne samme bekendelse magtesløs at være og ikke at komme Dorte Mikkelsdatter til hinder eller skade.

(374)

** Gert Bryske havde stævnet Frederik Budde til Gunderup for 2000 rigsdaler hovedstol og rente, som Gert Bryske har lovet og godsagt for, og Gert Bryske har måttet indløse Frederik Buddes hovedbrev, hvorfor Frederik Budde til Gislum herreds ting er tildømt at lide æskning. derefter blev afsagt, så efterdi Frederik Budde ikke er mødt nogen gensigelse herimod at gøre, så blev Gert Bryske undt samme æskning, hvorefter han æskede af Frederik Budde her i dag til landstinget i lige måde som til herredsting.

(375)

** Iver Juul til Villestrup hans tjener Simon Christensen foged på Lundbæk havde stævnet Ingvard Mikkelsen i Nibe for et vidne, han til Nibe birketing 19/11 1617 har forhvervet anlangende, at Ingvard Jensen skulle have været i Christen Jensens gård i Nibe og gjort ham sår og skade, hvilket han benægter. derefter blev afsagt, så efterdi tilforn to uendelige domme er udgået, og samme personer nu som tilforn dem for rettergang undholder, da fandt dommerne samme vidne og dele magtesløs at være og ikke komme Ingvard Jensen til hinder eller skade.

(0)

19/1 1622.

** herren forfremmer hvo ham ikke forglemmer. Christen Jensen Vorde egen hånd.

** landsdommere: Niels Krag, Gunde Lange, Peder Bertelsen.

(1)

19/1 1622.

** Mandrup Parsberg til Hagsholm havde hidkaldt sandemænd af Hellum herred til at udlægge Peder Sørensen i Terndrup hans bane, som er dødfundet mellem Terndrup og Blæsborg og fremlagde et tingsvidne af Hellum herreds ting 15/1 sidst forleden, hvor Niels Lauridsen Smed i Blæsborg og hans hustru Birgitte Nielsdatter vidnede, at Peder Sørensen havde drukket øl hos dem og derefter ville gå hjem, og da han blev fundet, faldt de på knæ ved liget og bad til Gud, at der måtte ske jærtegn, om nogen af dem var skyldig i hans død, og intet skete på liget i nogen måde. dernæst gjorde sandemændene deres ed, at eftersom det ikke for dem bevistes, Peder Sørensen med nogen samme aften at have været i parlament eller nogen dødssår at have haft, udlagde de Peder Sørensen af våde og vanlykke i kæret at være omkommet, og det ham til bane og livs lagt.

(2)

** Reinholt Heidersdorff KM befalingsmand på Stjernholm på KM vegne havde stævnet Hans Gjordsen i Klakring, for han nogen tid siden har levet et uskikkeligt levned med sin hustru Maren Jørgensdatter, som han har slået og bortjaget, hvorfor han efter kapitelsdom er tildømt at straffes af sin øvrighed, og Knud Galt til Palsgård har hensat hans forseelse til KM og siden til Bjerre herredsting, hvor han efter KM missive er tildømt at straffes med fængsel og arbejde samt på hans formue. derefter blev afsagt, så efterdi Hans Gjordsen og Knud Galt to gange er stævnet og ikke mødt til gensvar, så to domme er udgået, hvori samme herredstingsdom er fundet ved sin fuldmagt at blive, og Hans Gjordsen med fængsel og arbejde at straffes og på hans formue at stå KM til rette, så fandt dommerne samme dom lovlig og ret at være.

(3)

** Mandrup Parsberg til Hagsholm KM befalingsmand på Ålborg slot havde stævnet efterskrevne 4 ransnævninge i Sønderhald herred, for de har kvitsvoret Niels Udesen i Kastrup for ran 15/10 sidst forleden for en bøg, han på Mandrup Parsbergs skov har hugget og bortført. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte nævninge og Niels Udesen ikke er mødt til gensvar, så to domme er udgået, og de nu som tilforn dem fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme nævningsed magtesløs at være.

(4)

** Reinholt Heidersdorff befalingsmand på Stjernholm havde stævnet Keld Skriver i Oens herredsfoged i Hatting herred for to domme, han til samme ting 4/6 1614 og 5/11 sidst forleden dømt har, hvori han har fradømt KM ægt og arbejde af den gård i Ølsted, Laurids Jensen nu iboer, efter KM benådningsbrev dateret 18/3 1581, som blandt andet indeholder, at imod den gård i Gårslev, som Hans Hansen til KM har skødet, da har han undt og bevilget, at Hans Hansens efterleverske Anne Olufsdatter og deres børn efter hende, imedens en af deres sønner Hans Hansen lever, må nyde og beholde 3 deres jordejer bøndergårde i Skærup Børkop og Ølsted. hertil blev stævnet Hans Hansen i Skærup og Niels Hansen i Vejle med hvis skøder, de har på samme gårde. derefter blev afsagt, så efterdi KM brev formelder, at Hans Hansen og Anne Olufsdatter og deres søn Hans Hansen må beholde ovennævnte tre gårde deres livstid kvit og fri for ægt og arbejde, og deres søn Hans Hansen endnu lever, og fogden derfor ikke har vidst at tildømme Laurids Jensen af samme gård nogen ægt eller arbejde, da vidste dommerne ikke imod samme hans dom at sige eller hans ulempe deri at være.

(5)

** Mogens Kås til Støvringgård befalingsmand over Mariager kloster havde stævnet efterskrevne, som har været tinghørere til Års herreds ting 20/11 sidst forleden, for et vidne de 11/12 sidst forleden vidnet har om nogen ord, Niels Andersen i Ulstrup skulle have sagt 20/11, at det skriftemål, der skete i Ulstrup kirke gik ikke sagte af at de kunne høre det indeni kirken til tårnet, hvilke ord han benægter at have sagt. andre havde vidnet, at da Niels Andersen hans hustru og børn var til skrifte, da kunne de ikke høre hvis skriftemål, som faldt, idet det skete i løndom. så mødte Christen Schiønning og afstod samme vidner, hvorefter blev afsagt, at samme vidner bør ingen magt at have.

(6)

** hr Laurids Pedersen sognepræst til Ulstrup og Gundersted kirker havde stævnet Niels Andersen i Ulstrup for et vidne, han til Års herreds ting 20/11 sidst forleden vidnet har, samt hans hustru Maren Jørgensdatter hans søn Jens Nielsen hans datter Kirsten Nielsdatter og hans søsterdatter Kirsten Christensdatter, at da Niels Andersen begærede af præsten, at han ville skrifte ham, da svarede han, at det gjorde ingen gode, for han forfulgte ham og volddrev hans stubbe med hans svin og gæs, og til Maren Jørgensdatter sagde han, da hun begærede sine synders forladelse, hvad godt gør det. lev ilde, som i har gjort, i har skilt folk ved liv og helbred. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Andersen og hans hustru har vidnet i deres egen sag, og en del vidnesbyrd er vildige, og samtlige har vidnet efter Poul Pedersens ord, som han ikke er gestendig, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så nøjagtigt, at de bør nogen magt at have eller komme hr Laurids Pedersen til nogen forhindring.

(7)

** Oluf Mule borger i Horsens havde stævnet Laurids Jelovsen borger sst for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet anlangende et delevidne, Oluf Mule har forhvervet over ham for nogen gæld, han er ham skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi med Laurids Jelovsens regnskabsbog bevises, at han med Oluf Mule har været over regnskab, og intet skal være blevet ham pligtig, da fandt dommerne Laurids Jelovsen af samme dele kvit at være.

(8)

** Oluf Mule borger i Horsens havde stævnet Jens Mortensen Skrædder borger sst, for han på Laurids Jelovsens vegne skal have ladet ham fordele for en sum penge for kost og tæring. derefter blev afsagt, så efterdi Oluf Mule alene efter den landstingsdom, som i dag er undersagt, findes at være blevet delt, og ikke nogen kost og tæring pligtig, da fandt dommerne Oluf Mule af den dele kvit at være.

** Mogens Kås til Støvringgård havde stævnet Anders Christensen i Rise herredsfoged i Års herred for en dom, han til Års herreds ting for nogen tid siden imellem Niels Andersen i Ulstrup og Laurids Schiønning på afgangne hr Christen Lauridsen forrige præst i Ulstrup hans vegne har dømt, og deri tildømt Niels Andersen med flere at udgive til hr Christen Lauridsen tiendeost æg og kage, som skal være imod KM reces. derefter blev afsagt, så efterdi samme dom ikke er endelig, fandt dommerne den som udømt at være, og sagen til herredsting igen at komme.

(9)

** Anders Jensen i Århus havde stævnet efterskrevne for et syn og hjemmel, de til Århus byting 10/1 sidst forleden har gjort, hvori de har afsagt, at Anders Jensens tagdrop af hans sidehus skal indfalde på Gert Kandestøbers bygning, som skal være et gammelt hus. derefter blev afsagt, så efterdi samme synsvidne ikke bemelder at være givet varsel til Gert Kandestøbers vederpart, da kunne dommerne ikke kende samme synsvidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(10)

** Hans Dyre til Boller havde stævnet Peder Selgensen i Vilsted herredsfoged i Slet herred for en dom, han til Slet herreds ting 20/12 sidst forleden dømt og afsagt har imellem ham og Jørgen Ernst Worm til Vår og dømt Jørgen Worm kvit for rigens æskning, som Hans Dyre har forhvervet over ham for adskillige løfter, han er i for ham efter hans breves indhold, hvilke breve herredsfogden ikke har anseet, hvormed han mener, han har gjort uret og bør stå til rette. sagen blev opsat 6 uger.

(13)

** Iver Lykke havde stævnet Peder Selgensen herredsfoged i Slet herred for en dom, han 20/12 sidst forleden har afsagt imellem Jørgen Ernst Worm og Iver Lykke, hvori han har kvitfundet Jørgen Ernst Worm for rigens æskning, som Iver Lykke ville forhverve over ham for nogle løfter, han er i for ham efter hans udgivne breve, og han mener ikke hans dom er så lovlig, at den bør nogen magt at have. sagen blev opsat 6 uger.

(14)

** Christian Tomasen til Tanderup havde stævnet Niels Jespersen i Boest for en dele, han 12/12 sidst forleden til Vrads herreds ting forhvervet har over en hans tjenere Søren Nielsen Borgsmed i Tørring og hans hustru Maren Jensdatter anlangende nogen gæld, de skal være ham pligtig. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises at Søren Nielsen og hans hustru er samme gæld skyldig, og de dog derfor er blevet delt, da fandt dommerne dem af den dele kvit at være.

(15)

** Niels Krabbe til Torstedlund havde stævnet Niels Navnholt i Mammen, for han til Middelsom herreds ting har ladet hans tjener Peder Olufsen i Mammen fordele for et videbrev at forsegle. derefter blev så forhandlet, at Peder Olufsen skal møde ved Middelsom herreds ting på torsdag førstkommende og forsegle samme videbrev.

** Iver Juul til Villestrup havde stævnet Christen Poulsen i Dal herredsfoged i Fleskum herred for en dom, han 6/6 1620 til samme ting har dømt anlangende et hus, som Peder Jensen i Mels på menige granders vegne har ladet opsætte på de åsteder, deres forrige hyrdehus har påstået. derefter blev afsagt, så efterdi samme omtvistede hus skal være bygget på Mjels bys forte og fælled, menige bymænd til bedste, og ikke lodsejere og grander for samme syn har fået varsel, da kunne dommerne ikke kende samme synsvidne og dom så noksom, at den bør nogen magt at have men magtesløs at være.

(16)

** Iver Juul til Villestrup befalingsmand på Bøvling havde stævnet Christen Mouridsen i Hejring herredsfoged i Rinds herred for en dom, han 2/7 sidst forleden dømt har imellem Iver Juul og Joachim Olufsen i Hørby og i sin dom tildømt ham fri fiskeri i Hørby sø, formedelst hans forældre har igen købt en selvejer bondegård sst, som var forfaldet til kronen. derefter blev afsagt, så efterdi samme herredstingsdom ikke er endelig, fandt dommerne den som udømt. dernæst for retten lovede Joachim Olufsen, at han herefter ikke skal bruge fiskeri i samme sø, hvorefter Iver Juul på dommernes begæring afstod hans tiltale.

(18)

** Niels Jensen Islænder borger i Randers havde stævnet Jørgen Pedersen borger i Tisted, som ham til Randers byting tiltaler for 70 sletdaler efter et brev til Maren Pedersdatter i København, og Jørgen Pedersen fremlagde efterskrevne brev, hvori Niels Jensen Islænder borger i København kender sig skyldig at være Maren Pedersdatter salig Hans Ibsens efterleverske sst 70 sletdaler, dateret 29/11 1614. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Jensen fremlægger hans brev, som han ved højeste ed og oprakte fingre tilstår sig fra Maren Pedersdatter at have indfriet og betalt, da kunne dommerne ikke kende samme brev, som Jørgen Pedersen fremlægger, så noksom rigtigt, at det bør nogen magt at have.

(19)

** Peder Mikkelsen foged på Sødal havde stævnet Anders Christensen ---- i Vorning for en vurdering og afsigelse, Peder Mikkelsen skal lade tage på den skade, Anders Christensen har gjort ham på hans næse. da var Anders Christensen ikke mødt, og på begæring blev opnævnt efterskrevne, som vurderede Peder Mikkelsens skade på hans næse for 10 rigsdaler.

(20)

** fru Edel Ulfeld havde stævnet Hans Volbertsen byfoged i Horsens for en dom, han nogen tid siden til Horsens byting dømt har anlangende en skovspart, som var udlagt hende for hvis gæld, Peder Hansen borger i Horsens var hende skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi fogden ikke i sin dom udtrykkeligt har forklaret enten til eller fra, som for ham har været i rette lagt, da fandt dommerne den hans dom som udømt, og sagen til byting igen at komme.

** Jørgen Mund til Serreslevgård havde stævnet Niels Munk på Serreslevgård for en sølvhalsring guld og en rosenobel, som Niels Munk til Jørgen Munds søster jomfru Birgitte Mund skyldig er efter kontrakts indhold, som han forholder ham, hvorfor han har forfulgt ham til Vor herreds ting med rigens ret, og han der rigens æskning skal være overgået. da er Niels Munk ikke er mødt til gensvar, hvorefter Christen Pedersen blev undt æskning, og han æskede på Jørgen Munds vegne af Niels Munk her til landstinget i lige måde som til herredstinget æsket er.

(21)

2/2 1622.

** Poul Sørensen i Vinding havde hidkaldt sandemænd af Tyrsting herred til at udlægge Rasmus Nielsen sst hans bane, som blev dødfundet i Vinding natten efter 7/12 sidst forleden og fremlagde et tingsvidne af Tyrsting herreds ting 8/1 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at de 7/12 var gået til Niels Sørensen i Vinding og hans hustru Anne Jensdatter, og da var deres barn Rasmus Nielsen brændt, og Niels Sørensen berettede, at han havde lagt sit barn i vuggen og gik ud at fodre, og da var Niels Pedersen og hans hustru Anne Christensdatter inde i hans stue at brygge, og havde sat bryggekedlen på en skammel, og da det ene ben sank nogen ned i jorden, da skvulpede noget urt over på barnet i vuggen. Poul Sørensen i Vinding på hans bror Niels Sørensens vegne fremlagde hans skriftlige klage, og Niels Pedersen fremlagde sit skriftlige vidne. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Rasmus Nielsen af våde og vanlykke af samme urt at være brændt blevet og det ham til bane og livs lagt.

(23)

** Peder Munk til Sæbygård havde stævnet Hans Pogwisch til Damsbo og Holger Rosenkrantz til Boller for 4000 rigsdaler hovedstol, som Peder Munk med flere har godsagt og lovet for deres salig far og hustrufar afgangne Otte Christoffer Rosenkrantz, som ikke er betalt, hvorfor de bør lide æskning. da blev Søren Sørensen undt samme æskning, og han æskede på Peder Munks vegne af Hans Pogwisch og Holger Rosenkrantz her til landstinget i lige måde som til birketing æsket er.

** Niels Sørensen i Nøddelund på sine egne og medgranders vegne havde stævnet Jens Jensen i Gullev for en dom, han til Hovlbjerg herreds ting 1/11 sidst forleden forhvervet har efter en klage for nogle tørv, som ham er frataget, som han beskyldte Nøddelund mænd for. derefter blev afsagt, så efterdi samme klage ikke med vidnesbyrd bevises Nøddelund bymænd samme tørv at have bortført, men de det højligt benægter, da kunne dommerne ikke kende samme klage dom og dele så noksom, at de bør nogen magt at have.

(25)

** Ulrik Sandberg til Kvelstrup på hans tjener Søren Christensen Degn i Kærende hans vegne havde stævnet Søren Jensen byfoged i Randers for en dom, han 17/12 sidst forleden til Randers byting har dømt, hvori han har tildømt Hans Gremersen indvåner i Randers alene at betale Søren Christensen hvis kost og tæring, han har anvendt. derefter blev afsagt, så efterdi det ikke bevises, at Hans Gremersen på sin husbonds vegne bemeldte frue for KM og rigens kansler skulle have indkaldt, så han derfor kunne være pligtig dem nogen kost og tæring at erstatte, og byfogden derfor ikke har vidst at tilfinde Hans Gremersen bemeldte frue nogen kost og tæring at give men alene tilfundet ham at betale Søren Christensen kost og tæring, han på samme hans sag har anvendt, da vidste dommerne ikke den hans dom at imodsige, og da de to bytingsdomme ikke er endelig, bør de som udømt at være, og sagen til byting igen at komme.

(28)

** Stygge Høg til Vang havde stævnet Peder Selgensen i Vilsted herredsfoged i Slet herred for en dom, han til samme ting 20/12 sidst forleden afsagt har imellem Stygge Høg og Jørgen Ernst Worm og tildømt Jørgen Worm at lide tiltale efter rigens ret, og nu han sin dom fra sig har leveret, befindes den anderledes at være, idet han har tildømt Stygge Høg noget gods at skulle annamme. derefter blev afsagt, så efterdi Jørgen Ernst Worm til Stygge Høg har udlagt jordegods for 2160 speciedaler, og fogden derfor kar kendt Jørgen Ernst Worm for Stygge Høgs tiltale kvit, og godset Stygge Høg at følge, da vidste dommerne ikke imod samme herredstingsdom at sige eller fogdens ulempe deri at være.

(29)

** Hans Skram til Ristrup med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Christen Pedersen borger i Viborg for et tingsvidne, han 23/8 sidst forleden til Sabro herreds ting har forhvervet, hvor efterskrevne havde vidnet om en vej over Hanghede. dernæst gav de på begge sider til kende, samme sag var indgivet til granskning på to deres fælles venner, og hvis de om samme vej gransker det fra dem at give beskrevet.

(30)

** Jens Nielsen i Skals ? havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Rinds herreds ting 7/1 sidst forleden med Søren Jensen i Bartum vidnet har anlangende, at salig Niels Jensen i Ørris ikke havde fået betaling af Christen Pedersen i Hørup for de to køer, han solgte ham, og Anne Jensdatter i Bartum havde vidnet, at ikke hun eller hendes bror fik betaling for samme køer. derefter blev afsagt, så efterdi Anne Jensdatter har vidnet i hendes egen sag, og de samtlige har vidnet efter en død mand Niels Jensens mund, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(31)

** Johan Brockenhuus til Lerbæk havde stævnet Christen Frost i Hoved herredsfoged i Vor herred for en dom, han 8/9 sidst forleden på Vor herreds ting dømt har imellem hans mor fru Edel Ulfeld og Jep Envoldsen i Bleld anlangende hvis skov, som ligger til den gård i Bleld, som Jep Envoldsen iboer, som han har forhugget. derefter blev afsagt, så efterdi herredsfogden ikke i sagen udførligt har dømt til eller fra, da fandt dommerne den hans dom som udømt at være, og sagen til herredsting igen at komme.

** Mourids Nielsen i Battrup på sine egne og på sine brødre Rasmus Nielsen i Mårslet Laurids Nielsen sst og på sin svoger Jens Bondesen i Beder hans vegne havde stævnet Peder Rasmussen i Ravnholt for to uendelige domme, han til landstinget har forhvervet over et afsigelsesvidne, som Mourids Nielsen og hans medfølgere har gjort til Ning herreds ting 1/7 1619 dem ikke at ville annamme arv og gæld efter deres salig mor Maren Lauridsdatter, som boede og døde i Ravnholt. så mødte Peder Rasmussen og fremlagde samme domme af landstinget 8/12 og 19/1 sidst forleden, hvori samme vedersigelsesvidne er magtesløs kendt og ikke at komme Peder Rasmussen til hinder eller skade, hvortil Mourids Nielsen fremlagde samme vedersigelsesvidne af Ning herreds ting 1/7 1619, hvor 8 mænd vidnede, at Søren Rasmussen på sine egne og søskendes vegne til 3.ting havde tilbudt Rasmus Nielsen Mourids Nielsen Laurids Nielsen Jens Nielsen og Jens Bondesen på hans hustrus vegne, om de ville komme til hus og annamme hvis arv, som dem lovligt tilfaldt efter deres mor og betale halvparten af hvis vitterlige gæld, som deres salig stedfar Rasmus Pedersen og deres mor bortskyldig var, og da fremstod Mourids Nielsen Rasmus Nielsen Laurids Nielsen på deres egne og på deres svoger Jens Bondesen vegne, og da de ikke vidste at svare til nogen gæld efter deres stedfar og mor, afsagde de arv og gæld, og Jens Nielsen afsagde sig arv og gæld undtaget hvis bondegods i Ning herred, som han havde arvet efter hans salig far Niels Madsen, som boede og døde i Battrup, og hans mor Maren Lauridsdatter. derefter blev fremlagt provst hr Morten Andersen i Tiset hans attest, at 24/3 1619 blev Maren Lauridsdatter berettet og søndag derefter 5/4 blev hun begravet i Tiset kirkegård, og da var tilstede begge hendes sønner Rasmus Nielsen og Mourids Nielsen, som bygger og boer i Battrup, og deres svoger Jens Mikkelsen i Beder by og afsagde, at de ikke ville kræve arv eller betale gæld efter hendes død. derefter blev afsagt, så efterdi Mourids Nielsen og hans medarvinger til tinge har afsagt arv og gæld efter deres salig mor, og ikke derefter befattet sig med hendes efterladte gods, da vidste dommerne ikke imod samme vedersigelse at sige eller magtesløs dømme.

(33)

** Laurids Jensen i Hauge på salig Ernst Harkens børns vegne, som han er værge for, havde stævnet Peder Jacobsen i Løgager for en dom, han på sine egne og mor Birgitte Jacobs og sine søskende og medarvingers vegne til Gern herreds ting 17/1 sidst forgangen år har forhvervet, anlangende Laurids Jensen på førnævnte børns vegne at være tildømt at betale en sum penge, salig Ernst Harken havde sat salig Jacob Bertelsen i Løgager øg heste og en bryggekedel i pant for. hertil blev stævnet Peder Jacobsen og hans medarvinger Birgitte Jacobs i Løgager, Anders Jacobsen sst, Peder Christensen i Hindsels på sine børns vegne, Bertel Jacobsen sognepræst til Levring kirke. derefter blev afsagt, så efterdi samme sag er gæld anlangende, og ikke samme dom til Laurids Jensens værneting er dømt og ikke heller de børn, som gælden er anlangende er stævnet, da kunne dommerne ikke kende samme dom så noksom, at den bør nogen magt at have eller komme Laurids Jensen til nogen forhindring.

(34)

** Niels Sørensen i Gravlev havde stævnet Søren Andersen og Hans Nielsen sst for et vidne, de til Hornum herreds ting 20/9 sidst forleden vidnet har, at de i høsten skulle have set ham føre noget rug af Borup mark og på Gravlev mark. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke har vidnet om nogen enkende dag eller tid, da Niels Sørensen skal have afført samme rug, og deres vidner ikke stemmer overens, da kunne dommerne ikke kende samme deres vidne klage og nævningsed så nøjagtig, at de bør nogen magt at have.

(35)

** Mogens Kås til Støvringgård havde stævnet Jens Sørensen Sael borger i Mariager for et skøde, han til Mariager byting af Anne Sørensdatter afgangne Peder Friises hustru sst skal have forhvervet på et hus sst, som hun til ham har solgt, uanseet der findes barn, som salig Peder Friis med hende sig har efterladt. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Sael og Anne Sørensdatter to gange tilforn er stævnet og ikke mødt til gensvar men dem nu som tilforn fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme skøde magtesløs at være og ikke komme afgangne Peder Friises efterladte barn til hinder eller skade.

(36)

** Anders Tygesen i Gøttrup på hans hustru Maren Keldsdatters vegne Peder Lauridsen Købmand sst på hans hustru Else Andersdatters vegne og på hans datter Maren Pedersdatters vegne og Keld Jensen i Gøttrup med en opsættelse af landstinget 8/12 sidst forleden havde stævnet efterskrevne for et stuebrev, de har udgivet, at de i Fredbjerg fruerstue 31/1 sidst forleden havde hørt, at Anne Pedersdatter, født i Fredbjerg, havde bekendt, at hun tog pending af hendes frues pending og antvortede Anders Tygesens hustru Maren Keldsdatter samt Peder Lauridsen og hans hustru samt Keld Jensen. derefter blev afsagt, så efterdi ovennævnte personer ikke er mødt nogen gensigelse herimod at gøre, da fandt dommerne samme bekendelse, sigtelse og klage magtesløs at være.

(37)

16/2 1622.

** Søren Jensen i Kvosted havde hidkaldt sandemænd af Rinds herred manddød at sværge over Knud Byrialsen i nør Borup for Niels Olufsen i sønder Borup, han ihjelslog og først for sandemændene fremlagde et tingsvidne af Rinds herreds ting 14/1 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at Niels Olufsen for dem havde klaget, at Knud Byrialsen havde slået hans pandeben sønder med en vognkæp, og andre vidnede, at de havde seet Knud Byrialsen kom fra salig Niels Olufsen, som lå på jorden, med et stykke træ i hans hånd. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Knud Byrialsen manddød over og fra hans fred.

(38)

** Rasmus Jespersen i Revn havde hidkaldt sandemænd af Sønderherred og Niels Jespersen i Revn hans bane, som er dødfundet på Kragsø, sandemænd at udlede, hvad ham var til bane og livs lagt og fremlagde et tingsvidne af Sønderherreds ting 22/1 sidst forleden, hvor Søren Mikkelsen i Homå vidnede, at da han kørte med Niels Jespersen fra Grenå over isen på Kragsø, kørte Niels Jespersen i en våge, så begge hans heste druknede, og Niels og han kom næppe af vognen, og da ville Niels Jespersen ikke gå med ham men blev ved vognen, som stod på isen, og han ikke vidste, at han ikke var kommet hjem. Søren Tomasen borger i Grenå og hans hustru Karen Sørensdatter vidnede, at på snapsmandag var Niels Jespersen hos dem og solgte noget korn, og da ville han køre Søren Mikkelsen i Homå hjem. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Niels Jespersen af våde og vanlykke på isen på Kragsø af frost og kulde at være omkommet.

(39)

** Søren Keldsen i Hallendrup havde stævnet Niels Christensen sst, for han på Niels Christensen i Mygind og Søren Nielsen Lemmer deres vegne har ladet ham fordele for 15 skæpper rug, han skulle være Jep Nielsen Gerrild pligtig. derefter blev afsagt, så efterdi ikke med brev bevises Søren Keldsen har været Jep Nielsen gæld skyldig, da kunne dommerne ikke kende samme testamente og dele så noksom, at de må komme Søren Keldsen til nogen forhindring.

(40)

** Hans Ravn i Rolse på hans husbonds tjenere Søren Eriksen og Mikkel Eriksen sst og deres medbrødres vegne havde stævnet Laurids Pedersen og Mikkel Pedersen i Andrup og deres medarvinger efter Jep Pedersen for et hjemmegjort bænkebrev dateret 14/3 1607, som Mads Mikkelsen i Andrup havde gjort anlangende hvis gods, han havde som skulle efterfølge Karen Peders og hendes børn Laurids Pedersen Mikkel Pedersen og Jep Pedersen. derefter blev afsagt, så efterdi Mads Mikkelsens brev alene formelder, han at have afhændet til Karen Pedersdatter og hendes børn alt hvis, han havde eller kunne få for hans underholdning sin livstid at kunne beholde, og ikke bevises han sig med sit gods og pending til andre sine arvinger at have ladet lovbyde og derefter til tinge fledført efter loven, da kunne dommerne ikke kende samme bænkebrev og tingsvidne så noksom, at de bør nogen magt at have eller komme Mads Mikkelsens arvinger på hvis, de efter ham kunne arve, til nogen forhindring.

(41)

** Rasmus Jensen i Værum havde hidkaldt sandemænd af Galten herred manddød at sværge over Søren Jensen Skrædder sst for Niels Jensen sst, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Galten herreds ting 8/1 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at de var til Jens Rasmussens i Værum, og da kom nogen ord imellem hans hustru Anne Christensdatter og Søren Jensen Skrædder, som skar noget klæde ved bordet, for han havde beskyldt hende for at have haft fællig med Niels Jensen, som sad ved bordet. så sprang Niels Jensen over border og gav sig i favn til Søren Skrædder, som slog til ham med en kniv. så var Søren Skrædder nu tilstede og svarede, at han blev overfaldet af Niels Jensen, som selv var løbet på kniven. derefter blev fremlagt en dom af Galten herreds ting 15/1 sidst forleden, at da der var tvivl, om gerningen var sket i nødværge, og loven formelder, at sandemænd skulle sværge om alle drabssager, da vidste fogden ikke andet, end sagen burde at indkomme for sandemænd. derefter blev afsagt, da efterdi recessen formelder, at dersom drab ikke sker af våde eller nødværge og manddræberen gribes, da bør han bøde liv for liv, og da Søren Skrædder har dræbt Niels Jensen og straks pågrebet, da vidste dommerne ikke at stede fylding på sandemænd over ham at tove, men den sag af herredsfogden og domsmænd at ordeles.

(42)

** mester Christen Hansen domskolemester i Århus og Christen ---- på Sidsel Nielsdatters vegne samt alle salig Niels Friises arvinger og børns vegne havde stævnet hr Niels Mikkelsen Basse præst i Årslev for nogen uendelige domme, han til landstinget har forhvervet over en dele, han har forhvervet. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises at hr Niels Basse er Niels Friis samme stedsmål pligtig, og han dog derfor er blevet delt, da fandt dommerne hr Niels Basse af den dele kvit at være.

(43)

** fru Helvig Kås til Restrup havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Hornum herreds ting 3/9 sidst forleden har vidnet anlangende nogen pæle, hendes tjener Peder Christensen Hovmand i Nibe skulle have sat på Gelstrup mark til skel mellem Nibe og Gelstrup, som synsmænd har omhjemlet. da efter flere ord dem imellem var, afstod de på begge sider samme uendelige landstingsdom syn og vidner, og sandemænd lovligt at opkræves skel imellem samme byer at sværge eller tove.

(44)

** Jens Olufsen, som boede i Mariager, havde stævnet sandemænd i Mariager, for de 9/1 sidst forleden til Mariager byting har ham og hans bror Niels Olufsen sst vold oversvoret for sår og skade, de skulle have gjort Niels Bertelsen Remsnider. derefter blev afsagt, så efterdi samme syn og klage, hvorpå sandemænd deres ed har funderet, ikke er stævnet, da vidste dommerne ikke på samme sandemandsed at dømme, før de stævnes og kaldes.

** Mogens Kås til Støvringgård havde stævnet Peder Christensen i Mariager for et skøde, han for nogen tid forleden af Jens Sael borger sst skal have bekommet på et hus og ejendom i sankt Peders dal sst, som han iboer, uanseet det skøde, Jens Sael af Anne Sørensdatter afgangne Peder Friises bekommet har, ikke findes så lovligt, som det sig burde, af den årsag samme hus og ejendom skal findes fra et umyndigt barn ud af et uskiftet fællig, uden øvrighed eller værges samtykke, af Anne Sørensdatter at være skødet. derefter blev afsagt, så efterdi ovennævnte personer ikke er mødt og dem nu som tilforn fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme skøde magtesløs at være og ikke at komme Peder Friises efterladte umyndige barn på hans retfærdige arv til hinder eller skade.

(45)

** Christen Jensen Kold i Løgsted havde stævnet Jacob Jensen i Løgsted for nogen landstingsdom, han skal have forhvervet over ham på kost og tæring, for Christen Kold havde stævnet ham til landsting og var ikke selv mødt. da efter flere ord dem imellem blev de så for retten så forenet, at Christen Jensen Kold lovede at give Jacob Jensen 3 kurant daler for kost og tæring.

(46)

** Hans Nielsen borger i Hobro med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Tord Keldsen sst for nogen uendelig dom, han til landstinget har forhvervet over en dele, som Hans Nielsen har ladet ham komme i til Hobro byting for gæld, han skal være ham skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi med regnskabsbog bevises, hvad Tord Pedersen har bekommet og betalt, som han ikke vil vide for falsk, og han derfor er blevet delt, da vidste dommerne ikke Tord Keldsen af den dele at kvitdømme, før han retter for sig.

(47)

** Søren Jensen mønsterskriver i Skanderup ved Skanderborg havde stævnet Niels Christensen i Hvolbæk for en usandfærdig klage, han på ham til Skanderup birketing har gjort, anlangende Søren Jensen skulle have været årsag til at et af Niels Christensens øg skulle være død blevet. derefter blev afsagt, så efterdi Søren Jensen ikke benægter at have haft Niels Christensens øg og vogn og kørt fra Ry til Skanderborg, hvor samme øg er dødfundet, så syn og vidne med hans egen vedgåelse bekræftes, da vidste dommerne ikke imod samme klage vidne og dele at sige eller magtesløs dømme.

(49)

2/3 1622.

** Obbe Rasmussen borger i Horsens havde stævnet Hans Volbertsen byfoged sst for en dom, han til bytinget 13/11 sidst forleden dømt har og da ikke efterfulgt landsdommernes dom men efterfulgt sine forrige domme. derefter blev afsagt, så efterdi med 6 mænds vidne af Horsens rådstue bevises, sagen på 6 dannemænd at være indgivet til endelig ende at gøre, og fogden derfor ikke har vidst at tilfinde Obbe Rasmussen nogen tiltale over de 6 mænd, imens samme rådstuevidne står urykket, da vidste dommerne ikke imod samme hans dom at sige eller hans ulempe deri at kende.

(50)

** Obbe Rasmussen borger i Horsens havde stævnet efterskrevne borgere i Horsens for en vedtægt, som de har sagt for ham, eftersom de ingen skriftlig vedtægt havde, hvorover Obbe Rasmussen har lidt stor skade. derefter blev afsagt, så efterdi samme vedtægt har været hidstævnet og da til kende givet ingen skriftlig vedtægt at være gjort og den da, dersom den fandtes, er underkendt, da vidste dommerne ikke den dom at forandre eller videre på samme vedtægt at kende.

(51)

** Jørgen Olufsen borger i Ålborg med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet hr Gregers Iversen i Brovst provst i Han herred for et pantebrev, han skal have bekommet af Jens Pedersen Skriver i Ålborg på et hus i Nibe, hvilket pantebrev han formener ikke så lovligt at være, at det bør nogen magt at have. derimod havde hr Gregers Iversen stævnet Jørgen Olufsen for en vurdering og udlæg, han havde bekommet i samme pantsatte hus, for gæld, Jens Skriver ham skyldig var. derefter blev afsagt, så efterdi med pantebrev bevises, af hr Gregers Iversen samme hus 1616 til Ålborg byting at være pantsat, hvilket pantebrev stod ved sig fuldmagt, da samme hus til Jørgen Olufsen blev vurderet og udlagt, da fandt dommerne samme vurdering magtesløs at være.

(53)

** Henrik Brun borger i Ålborg havde stævnet Laurids Ibsen i Ebeltoft for en dom, han til landstinget 1618 har forhvervet for kost og tæring, for Henrik Brun skulle lade ham stævne til landstinget, og ikke han er mødt og givet ham sag. derefter blev afsagt, så efterdi Laurids Ibsen og Henrik Brun har indgivet deres sag på fire dannemænd og hvad, de dem imellem siger, skal de orges og nøjes med på begge sider, da vidste dommerne ikke videre i samme sag at dømme.

(54)

** Jens Olufsen borger i Mariager havde stævnet Niels Bertelsen Remsnider sst for et synsvidne og klage, han til Mariager byting 18/12 sidst forleden forhvervet har anlangende adskillige sår, som han klagede, at Jens Olufsen og hans bror Niels Olufsen skulle have gjort ham. derefter blev afsagt, så efterdi samme klage og syn ikke med vidnesbyrd bekræftes, at Jens Olufsen eller hans bror skulle have gjort Niels Remsnider nogen sår, da kunne dommerne ikke kende samme ubevislige klage eller sandemandsed så nøjagtig, at de bør nogen magt at have.

(55)

** Christen Høg til Todbøl havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Gerlev herreds ting 21/1 sidst forleden vidnet har, at hans tjener Tomas Andersen skulle have truet og stukket oldermanden i sine bukser og ikke de har navngivet, hvad trusselsord han skulle have haft. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har vidnet i deres egen sag, og der ikke er givet lovligt varsel, da kunne dommerne ikke kende samme vidne og nævningsed så noksom, at de bør nogen magt at have.

(56)

** Morten Poulsen i Åbo havde stævnet Christoffer Pedersen borger i Århus for en dele, han til Århus byting over ham har forhvervet for en sum penge, han var ham skyldig efter hans regnskabsbog. da blev de her for retten så forenet, at Morten Poulsen skal give Christoffer Pedersen for samme gæld 20 sletdaler.

(57)

** Peder Jensen i Lem havde stævnet Clemend Jensen i Borre birkefoged til Vejerslev birketing for en dom, han har dømt anlangende hans brordatter Maren Jensdatter, som han er lovværge og formynder for, anlangende hvis gods som hun er arveligt tilfaldet efter hendes salig far Jens Jensen og tildømt hendes stedfar Laurids Envoldsen i Vejerslev at beholde samme gods. derefter blev afsagt, så efterdi samme birketingsdom ikke er endelig fandt dommerne den som udømt var, og sagen til birketing igen at komme.

** fru Anne Kås salig Preben Bilds til Torupgård med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 17/9 sidst forleden til Års herreds ting vidnet har anlangende et sildebundgarn, som var hende frataget i fjorden på hendes grund. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke har vidnet på fersk fod men på 3.år, efter samme garn er blevet optaget, og en part vidnesbyrd har lagt deres vidne i tvivl, og garnet igen efter KM dom at være leveret, da kunne dommerne ikke kende samme vidner bør at komme nogen til hinder eller skade.

(60)

** Mogens Kås til Støvringgård havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Middelsom herreds ting 1/8 sidst forleden over Poul Jensen i Hjermind vidnet har, at han skulle have taget et øg i Hjermind havrevang, imidlertid han var markmand og gennet det i Hjermind fold, hvilket øg skulle tilhøre Peder Jensen i Hjorthede, og samme øg skulle være sprunget over gærdet i samme fold og deraf bekommet den skade, hvoraf det døde. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke har vidnet om nogen enkende dag eller tid, da samme øg skulle have fået nogen skade, og de ikke stemmer overens, da kunne dommerne ikke kende samme vidne dom og dele så nøjagtig, at de bør nogen magt at have.

(61)

** Anders Pedersen i Levring havde stævnet doktor Lucas Paludanus i Viborg for en opskrift, han til Lysgård herreds ting har ladet læse og påskrive anlangende efterskrevne opskrift på kost og tæring, han af landsdommerne er tildømt at udlægge. derefter blev afsagt, så efterdi dommerne samme opskrift har igennemseet og overvejet, kunne de ikke kende den for højt eller ubilligt at være opskrevet og derfor ikke vidste imod den at sige.

(62)

** fru Maren Skram til Tjele havde stævnet efterskrevne for nogen brev og segl, de Hans Sørensen på Tjele har givet anlangende nogen øg og stude, som de har solgt ham til forprang som findes imod KM forordning og imod hendes vilje. så mødte Hans Sørensen og berettede sig ingen brev af dem at have forhvervet, hvorefter blev afsagt, at dersom han har samme brev, bør det ingen magt at have.

** Vogn Lauridsen i Ranum havde stævnet Inger Christensdatter i Hornum, som havde været hyrdekone i Ranum, og hendes datter Anne Pedersdatter for et vidne, de til Ål birketing 14/9 sidst forleden vidnet har på hans hustru Maren Knudsdatter og hendes mor Karen Christensdatter i Ranum, at de havde bedt hende, om hun ville fly dem em skefuld mælk af hver ko i Ranum, som hun ville komme i hendes konød, som var dødt, og da ville hun bekomme det igen i live. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke har vidnet på fersk fod eller om nogen vis dag eller tid og er vidnet efter sagen og ikke om nogen gjort gerning eller deres egen vitterlighed, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have og ikke komme Vogn Lauridsens hustru på hendes ære rygte og navn til hinder eller skade.

(64)

** Hans Dyre til Boller med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Peder Selgensen i Vilsted herredsfoged i Slet herred for en dom, han til samme ting 20/12 dømt har imellem ham og Jørgen Ernst Worm og har dømt Jørgen Worm kvit for rigens æskning, som Hans Dyre ville forhverve over ham for adskillige efterskrevne løfter, som han er i for ham efter hans strenge brevs indhold, og det formedelst det tilbud Jørgen Worm har gjort på udlæg i jordegods ifølge efterskrevne jordebog, og han formener at herredsfogden deri har gjort uret og bør stande ham til rette. derefter fremlagde Hans Dyre efterskrevne opskrift på hans anvendte bekostning på sagen. derefter blev afsagt, så efterdi Jørgen Ernst Worm har tilbudt at lade gøre udlæg i jordegods, og dersom det ikke tilstrækker at betale med rede penge, hvorfor fogden ikke har vidst nogen æskning over ham at udstede, da vidste dommerne ikke imod fogdens dom at sige eller magtesløs dømme.

(77)

** Iver Lykke Christoffersen med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Peder Selgensen i Vilsted herredsfoged i Vilsted herred for en dom, han til Slet herreds ting 20/12 sidst forleden dømt har imellem ham og Jørgen Ernst Worm og da kvitfundet Jørgen Worm for rigens æskning, som Iver Lykke ville forhverve over ham for nogen løfter han er i for ham efter hans breves indhold, og det af årsag, at Jørgen Ernst Worm havde tilbudt og udlagt til betaling jordegods efter fremlagte efterskrevne jordebog. derefter blev afsagt, så efterdi Jørgen Ernst Worm har tilbudt at rette for sig med udlæg i jordegods, da vidste dommerne ikke imod fogdens dom, som ikke har vidst efter bemeldte udlæg og tilbud over Jørgen Ernst Worm nogen æskning at udstede, at sige eller magtesløs dømme.

(86)

16/3 1622.

** Søren Nielsen i Ørsted havde hidkaldt sandemænd af Rougsø herred at udlægge Rasmus Eriksens bane, som for nogen tid siden skal være ynkeligt omkommet og fremlagde et tingsvidne af Rougsø herreds ting 20/9 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at for 9 år siden blev Rasmus Eriksen, som boede i Hollandsbjerg afsindig, og nu i sommer, da han blev borte, var han fra sin fornuft. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Rasmus Eriksen at den sygdom og afsindighed, som er pålagt ham, var årsag til hans død.

(87)

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg hans visse bud Peder Pedersen i Folby havde stævnet Niels Nielsen i Sejl for en ejendom, han tilholder sig i Hobro efter et brev, som salig Anders Maltesen skal have givet ham, som Laurids Ebbesen ikke formener, han har efterkommet, og derefter fremlagde efterskrevne brev, hvori Anders Maltesen til Faddersbøl for lang tids tjeneste for ham og hans salig søn har undt Niels Nielsen en ejendom i Hobro hans livstid, dateret Brusgård 4/12 1600. dernæst begærede Peder Pedersen samme brevs indhold beskrevet, hvilket dommerne ikke vidste ham at nægte.

(88)

** Verner Parsberg til Lynderupgård, som efter KM missive var formynder for Hans Lindenovs børn under hans Ostindienrejse, og da han på samme rejse er hedenkaldt, og hans efterleverske fru Else Thott vil afsige sig arv og gæld efter hendes salig husbond, da afsiger han på Hans Lindenovs børns vegne arv og gæld efter deres salig far, dateret Lynderupgård 4/3 1622.

** Verner Parsberg til Lynderupgård på fru Else Thotts vegne lod afsige arv og gæld efter hendes salig husbond Hans Lindenov efter hendes fuldmagt, dateret København 19/2 1622.

** Jørgen Arenfeldt til Vorgård havde stævnet Just Høg til Bjørnholm for et vidne, han 11/12 1619 har ladet forhverve over hans tjener Jens Mikkelsen i Attrup anlangende noget korn, han skulle være Just Høg skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Madsen, som samme vidne forseglet har, og den ene af de otte mænd var delt, da samme vidne blev vidnet og udgivet, da kunne dommerne ikke kende bemeldte vidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(89)

** Jørgen Arenfeldt til Vorgård havde stævnet Just Høg til Bjørnholm for en gammel restants, han har i rette båret, at Jens Mikkelsen skulle have bekommet på Bjørnholm 3 sletdaler at købe dansk hamp for, som skal være imod Jens Mikkelsens benægtelse. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Mikkelsen tilforn for samme tre daler er blevet fordelt og til landsting dømt i samme dele, hvorefter han har betalt de tre daler, idet han ikke da havde Daniel Blocks kvittans tilstede, og på det han samme dele kunne blive erlediget har gælden erlagt og i så måder restantsen vedgået, da vidste dommerne ikke samme restants deri, så vidt allerede udlagt er, at imodsige.

(90)

** Just Høg til Bjørnholm havde stævnet Jørgen Simonsen i Bolle mølle for en opskrift, han har skrevet på en opsættelse, som var skrevet på Rosmus birketing 9/1 1622. derefter blev afsagt, så efterdi samme opsættelse til landstinget er udgivet 19/1 næst forleden, og Jørgen Mikkelsen har den påskrevet 9/1 tilforn på Rosmus birketing at være læst, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end Jørgen Mikkelsen har forseet sig og bør igengive Just Høg hvis billig kost og tæring, han for hans forseelse har anvendt.

(91)

** Claus Doerhus af Brunsvig havde stævnet Søren Sørensen i Ustrup for en dom, han har dømt 12/1 til Boller birketing og dømt ham fra rigens æskning anlangende en sum penge, salig Otte Christoffer Rosenkrantz til Boller ham pligtig var. derefter blev afsagt, så efterdi for fogden er bevist, at Boller og Rosenvold til fru Ellen Marsvin er solgt, og fogden derfor ikke har vidst nogen æskning der til tinget over dem at udstede, da kunne dommerne ikke kende hans ulempe deri at være, men Claus Doerhus til et andet ting, hvorunder andet salig Otte Christoffer Rosenkrantzes gård eller gods endnu usolgt kan være liggende, sin proces at begynde.

(92)

** Jacob Ouserin borger i København havde stævnet Søren Sørensen i Ustrup for en dom, han har dømt 12/1 til Boller birketing og dømt ham fra rigens æskning anlangende en sum penge, salig Otte Christoffer Rosenkrantz til Boller ham pligtig var. derefter blev afsagt, så efterdi for fogden er bevist, at Boller og Rosenvold til fru Ellen Marsvin er solgt, og fogden derfor ikke har vidst nogen æskning der til tinget over dem at udstede, da kunne dommerne ikke kende hans ulempe deri at være, men Jacob Ouserin til et andet ting, hvorunder andet salig Otte Christoffer Rosenkrantzes gård eller gods endnu usolgt kan være liggende, sin proces at begynde.

(93)

** Peder Galt til Tiselholt havde stævnet Niels Madsen birkefoged til Overgårds birketing for en dom, han 29/11 sidst forleden til førnævnte ting dømt har og kvitfundet Frands Lykke til Overgård for hvis tiltale, Peder Galt havde til ham for hvis gæld, han tilkommer efter afgangne Frands Banner at betale. derefter blev afsagt, så efterdi samme birketingsdom ikke er endelig, fandt dommerne den som udømt, og sagen til birketing igen at komme.

** Rasmus Sørensen i Viderup havde stævnet Rasmus Lauridsen i Viderup og hans hustru Mette Rasmusdatter samt hans døtre Anne Rasmusdatter og Kirsten Rasmusdatter for et vidne, de 16/12 1620 på Mols herreds ting vidnet har, at Rasmus Sørensen skulle have været i deres hus og bedt om deres barn Anne Rasmusdatter for hæder og ægte, hvilket han straks benægtede ved og oprakte fingre, og Anne Pedersdatter bekendte, at hun havde sit levende barn under hendes bælte, og Rasmus Sørensen var hendes barnefar og havde lovet hende ægteskab. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd findes vildige og er vidnet efter Rasmus Sørensens ord og mundheld, som han ikke er gestendig, og de ikke med andre uvildige vidner bekræftes, da kunne dommerne ikke kende samme vidner så noksom, at de bør nogen magt at have.

(95)

** Knud Gyldenstjerne til Tiim havde stævnet Søren Sørensen i Ustrup birkefoged til Boller birketing for en dom, han til samme ting 2/2 sidst forleden dømt har, hvori han har frafundet den gode mand hvis tiltale, han kunne have til afgangne Otte Christoffers arvinger for gæld. derefter blev afsagt, så efterdi for fogden har været bevist, at Boller og Rosenvold til Ellen Marsvin er solgt, så fogden derfor ikke har vidst endelig dom at udgive, da kunne dommerne ikke deri kende hans ulempe, men Knud Gyldenstjerne til et andet ting, hvorunder afgangne Otte Christoffers gård eller gods findes usolgt liggende, sin proces at begynde.

(96)

30/3 1622.

** Søren Skriver forstander i Helliggejst kloster i Ålborg med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Jens Andersen i Guldbæk Anders Jensen og Johanne Christensdatter sst for et vidne, de til Hornum herreds ting 4/2 sidst forleden vidnet har i sin mening, at Christen Jensen i Guldbæk intet har bekommet noget af de børnepenge i Peder Keldsens bo i Sjørup, som han er værge for, hvilket vidne Søren Skriver formener ikke ret at være, af den årsag det ene vidne er hans egen datter, det andet hans kones søn og det tredie hans brorsøn. ligeledes havde han stævnet Laurids Kras i Molbjerg herredsfoged i Hornum herred for en dom, han 4/2 sidst forleden til samme ting dømt har imellem Søren Skriver og Christen Jensen i Guldbæk anlangende 88 daler og en opgjort seng, som Christen Jensen på hans datters børns vegne, han er værge for, er vurderet fuldkommen fyldest for af Peder Keldsens bo i Sjørup, og efterskrevne vidnede, at de i Peder Keldsens bo havde gjort udlæg for den arv, salig Peder Mogensen, som døde sst, hans børn Mogens Pedersen og Tomas Pedersen efter deres far var tilfaldet, og Christen Jensen var værge for, og som Peder Keldsen godvilligt skal have udlagt til hans stedbørns værger Christen Jensen i Guldbæk og Niels Mogensen i Hjeds. dertil blev stævnet Peder Keldsen i Sjørup og hans hustru Kirsten Christensdatter. derefter blev afsagt, så efterdi bevidnes, at Christen Jensen intet af samme børnepenge har bekommet, men med Peder Keldsens forpligt bevises, at samme børnepenge er bevilget hos ham i fire år uden rente at skulle bestå, hvilken dag og termin endnu ikke er forbi, da vidste dommerne ikke imod Jens Andersen og hans medfølgeres vidner og derpå funderede dom at sige eller magtesløs dømme, men Peder Lauridsen og hans medbrødres vidne, som ikke er lovligt givet varsel for, ingen magt at have.

(100)

** Søren Madsen i Veggerby havde stævnet Mikkel Jensen og Christen Jensen i Hornbæk i Slet herred for et vidne, de til Hornum herreds ting 4/2 sidst forleden vidnet har, at Søren Andersen, Anders Sørensen og Birgitte Jensdatters søn, som boede i Veggerby, var i Roskilde og gik til skole der fire år efter den store pestilens og døde der, hvilket vidne han mener falsk at være og vidnet af den årsag, at de begge er Birgitte Jensdatters søskende og vidnet dem selv til behjælpning og ville indkræve arv ligesom Anders Christensens i Vokslev hans hustru Maren Jensdatters arv efter hendes salig søstersøn Anders Sørensen, som skulle være død i Roskilde. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd befindes vildige og ikke har vidnet på fersk fod men mange år efter Søren Andersen ved døden er afgået og ikke bevises, arv efter Søren Andersens far eller mor at være krævet, da kunne dommerne ikke kende samme vidne og dele så noksom, at de bør nogen magt at have.

(102)

** Niels Madsen Tømmermand borger i Viborg havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Horsens byting 4/9 vidnet har, at Niels Madsen var kommet ind til Anne Oluf Bjørnskovs i Horsens og der slået Christen Envoldsen Bonde i Tyrsted med en kniv. dernæst blev fremlagt hr Oluf Knudsen i Tyrsted hans brev dateret 19/11 1621, at da han i godtfolks overværelse meddelte Christen Bonde sakramentet, klagede han meget, at Niels Tømmermand i Viborg gjorde ham hans banesår. derefter blev afsagt, så efterdi varselsmændene har givet Niels Tømmermand varsel til et hus, som foregives han ikke at have boet, da kunne dommerne ikke kende samme vidne nøjagtigt, men efterdi sandemænd ikke alene på samme vidne, men og som de selv sandhed har udspurgt, har svoret Niels Tømmermand manddød over og fra hans fred, da vidste dommerne ikke imod samme sandemandsed at sige eller magtesløs dømme.

(105)

** Verner Parsberg til Lynderupgård på Jens Lauridsen Rind sognedegn til Lynderup og Ulbjerg sogne hans vegne havde stævnet Palle Pedersen i Gørup med flere efterskrevne for et underskrevet fuldmagtsbrev, de imod Jens Lauridsen har i rette lagt for herredsprovsten i Fjelsø kirke 12/2 sidst forleden, som efterskrevne Ulbjerg sognemænd havde udgivet og deri givet Palle Pedersen med flere fuldmagt at afsige degnen fra hans kald, for han er flyttet af Ulbjerg sogn og degnebolet, som nu står øde, og han ikke underviser deres børn i deres børnelærdom. derefter blev afsagt, så efterdi samme brev er Jens Lauridsen Degns embede angældende, og ikke førnævnte mænd er mægtige ham at afsætte, og der ikke er givet varsel derfor, da kunne dommerne ikke kende samme brev så nøjagtigt, at det bør nogen magt at have men magtesløs at være.

(106)

** Peder Nielsen i Pisselhøj havde stævnet Anders Nielsen i Gislum for en dele, han over ham har forhvervet til Års herreds ting 4/2 sidst forleden, hvori han har delt ham for 3.parten af en arv, som Anne Christensdatter født i Skivum og nu tjenende i Sønderlund, skal være tilfaldet efter hendes salig far og mor, som døde i Skivum. derefter blev afsagt, så efterdi Anders Nielsen for ting og dom har bekendt, at han har Anne Christensdatters børnepenge hos sig i sit bo, og han dog har ladet Peder Nielsen for 3.parten fordele, da fandt dommerne Peder Nielsen af den dele kvit at være.

(107)

13/4 1622.

** Verner Parsberg til Lynderupgård med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet fru Anne Kås til Torupgård for adskillige vidner, hun imod ham har forhvervet på Fjends herreds ting 19/3 sidst forleden om det gamle bundgarn, han af KM til sidste fardag blev tildømt igen at lade levere hid, efterdi han samme bundgarn har ladet overlevere på Torupgård 28/1 sidst forleden efter KM doms indhold, og fru Anne Kås samme garn til nøje har ladet annamme, og ikke des mindre har ladet forhverve vidner derover. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Nielsen på fru Anne Kåses vegne tilstår, at hun samme garn har ladet annamme til fuld nøje, så KM dom dermed er efterkommet, afstod de på begge siden efter dommernes begæring alle domme og vidner samme bundgarn anlangende.

(110)

** Christen Kås på Hartvig Kås til Møllerup hans vegne havde stævnet sandemænd i Rougsø herred for deres ed og tov, de til landsting 16/3 sidst forleden gjort har og svoret Rasmus Eriksen, som boede i Hollandsbjerg, af sygdom og afsindighed at være død og det årsag til hans bane, hvilken deres ed og tov Christen Kås ikke mener så kristeligt og retfærdigt at være svoret og gjort, at den bør ved magt blive. derefter blev afsagt, så efterdi Rasmus Eriksen i nogle år har været syg og fra sine sanser og fornuft, og sandemændene ikke alene efter vidner, men og som de selv sandhed har udspurgt, som loven dem tillader, har udlagt den sygdom og afsindighed, Rasmus Eriksen af Gud var pålagt, har været årsag til hans død, og intet nøjagtigt vidnesbyrd derimod fremlægges, da vidste dommerne ikke imod samme sandemandsed at sige men den ved magt at være.

(112)

** Anne Burisdatter borgerske i Horsens havde stævnet Niels Kollemorten borger sst for en uendelig dom, han nogen tid forleden til landstinget har forhvervet anlangende et stolestade i Klosterkirken, hans hustru Mette Sørensdatter skal være tildømt, uanseet Anne Burisdatter samme stolestade skal have sig tilforhandlet, at hendes datter Lisbeth Albretsdatter det skal have og nyde, som kirkeværgen har solgt hende. derefter blev afsagt, så efterdi samme hjemmegjorte kontrakt stuebrev og bænkebrev ikke fremlægges, bør de magtesløs at være og ikke komme Niels Kollemortens hustru på hendes rette stolestade i kirken efter hendes alder og giftermål til nogen forhindring.

(113)

27/4 1622.

** Mogens Kruse til Balle havde stævnet Rasmus Mikkelsen borger i Mariager for en sum penge og kalk, han er ham skyldig, som han har ladet ham fordele for. derefter blev sagen opsat 6 uger.

(114)

** Eske Brock befalingsmand på Dronningborg havde stævnet Jens Jensen i Dyrby for et synsvidne, han til Nørhald herreds ting 21/8 sidst forleden har forhvervet anlangende syn i Dyrby kær, hvor der var gravet grøfter de Dyrby mænd på deres fædrift til trængsel. derefter blev afsagt, så efterdi af synsvidnet forfares, at der 7/8 var givet Eske Brock 3 ugers varsel for samme syns afhjemmelse, som dog skete 14 dage efter, varslet var givet, da kunne dommerne ikke kende samme syn og vidne så nøjagtig, at de bør nogen magt at have.

(115)

** fru Ellen Marsvin til Vallø lod fremlægge et tingsvidne af Boller birketing 13/4 1620, hvori hun lod læse og påskrive efterskrevne jordebog over Boller gård og tilliggende ejendom, som Holger Rosenkrantz Ottesen til Boller og Hans Pogwisch har tilskødet hende med efterskrevne skøde. derefter fremæskede hendes fuldmægtig, om der var nogen, som ville vedkende sig nogen lod eller del deri at have, men ingen har været tilstede det at vedkendes.

(125)

** Just Høg til Bjørnholm med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Jens Mikkelsen i Attrup, for han på Rosmus birketing 4/10 1620 har benægtet ikke at være Just Høg korn eller pending pligtig. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Mikkelsen var delt, da han samme benægtelse til Rosmus birketing har gjort, da kunne dommerne ikke kende samme hans benægtelse så nøjagtig, at den bør nogen magt at have men magtesløs at være.

(127)

** Just Høg til Bjørnholm havde stævnet Hans Sørensen i Ebdrup for en dom, han 19/12 sidst forleden til Bjørnholm birketing har dømt anlangende Jens Mikkelsen i Attrup, han har kvitdømt af dele for 3 daler, han har fordelt ham for. derefter blev afsagt, så efterdi birkefogden har kvitdømt Jens Mikkelsen for dele, som ikke befindes hans dom at være på nogen dele at dømme, da fandt dommerne den hans dom magtesløs, og han at igengive Just Høg hvis billig kost og tæring, han derpå har anvendt.

** Sidsel salig Clemend Olufsens efterleverske i Horsens havde stævnet Kirsten salig Steffen Nielsens borgerske i Horsens, for hun har ladet hende fordele for en stor sum penge efter et løst register, uanseet hun har regnskab derimod. derefter blev afsagt, så efterdi salig Clemend Olufsen har børn og arvinger, som med Sidsel Clemends til hvis gæld, som efter ham kan findes, burde at svare, og hun dog alene for sådan gæld er blevet delt, da fandt dommerne Sidsel Pedersdatter af den dele kvit at være.

(128)

** Kirsten salig Steffen Nielsens efterleverske i Horsens havde stævnet Gissel salig Clemend Olufsens efterleverske i Horsens, for hun har ladet hende fordele for efterskrevne sølv og guldsmykker, som hun har lånt hende 5/6 1615. derefter blev afsagt, så efterdi fremlægges Kirsten Steffens underskrevne brev, hvilket brev hun ikke har efterkommet, da vidste dommerne ikke Kirsten Steffen Nielsens af samme dele at kvitdømme, før hun retter for sig.

(129)

** Claus Doerhus af Brunsvig havde stævnet Søren Sørensen i Ustrup birkefoged til Boller birketing for en dom, han til førnævnte birketing 22/12 1621 dømt har imellem salig Otte Christoffer Rosenkrantzes arvinger og ham anlangende en sum penge, han var Claus Doerhus skyldig og formener samme dom ret at være. derefter blev afsagt, så efterdi salig Otte Christoffer Rosenkrantzes gæld ikke er betalt, og fogden derfor har tildømt Hans Pogwisch og Holger Rosenkrantz at betale eller lide rigens æskning, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end Hans Pogwisch og Holger Rosenkrantz jo bør Claus Doerhus samme penning efter salig Otte Christoffer Rosenkrantzes brevs indhold at kontentere eller derfor lide æskning.

(130)

** Jacob Ouserin borger i København havde stævnet Søren Sørensen i Ustrup birkefoged til Boller birketing for en dom, han til førnævnte birketing 22/12 1621 dømt har imellem salig Otte Christoffer Rosenkrantzes arvinger og ham anlangende en sum penge, han var Jacob Ouserin skyldig og formener samme dom ret at være. derefter blev afsagt, så efterdi salig Otte Christoffer Rosenkrantzes gæld ikke er betalt, og fogden derfor har tildømt Hans Pogwisch og Holger Rosenkrantz at betale eller lide rigens æskning, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end Hans Pogwisch og Holger Rosenkrantz jo bør Jacob Ouserin samme penge at betale eller lide æskning.

(132)

** Erik Jensen i Østerby havde stævnet efterskrevne i Århus for nogen delevidner, de har forhvervet over ham, hvilket han benægter sig ikke at være dem noget skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi samme personer ikke er mødt men nu som tilforn dem fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme delevidne magtesløs at være og ikke at komme Erik Jensen til hinder eller skade.

(133)

11/5 1622.

** Søren Gregersen i Levring havde stævnet Søren Christensen i Træholt for en dom, han til landstinget 30/3 sidst forleden har forhvervet anlangende et vidne, førnævnte Søren Christensen har forhvervet til Lysgård herreds ting 18/12 1620, hvori efterskrevne vidnede, at salig Erik Christensen i Levring skiftede alt, hvis salig Sidsel Nielsdatter i Træholt havde, og Erik Christensen annammede hans part, som ham tilfaldt efter førnævnte hans mor, hvilket vidne blev fundet magtesløs at være og ikke komme Søren Gregersen til hinder på hans rette tilfaldne gods. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke har vidnet om nogen enkende dag år eller tid, når sådant skifte skulle være sket og tilmed kort tid efter Erik Christensens død, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom eller nøjagtig, at det bør nogen magt at have.

(134)

** Eske Brock befalingsmand på Dronningborg gav til kende, at han og Peder Galt til Tyrrestrup har været i lov for salig Otte Christoffer Rosenkrantz for 7000 rigsdaler, som Eske Brock salig Eske Billes arvinger og Otte Brahe har været forårsaget alene at betale, hvorfor de til Vor herreds ting 20/2 sidst forleden har indstævnet Peder Galt, som blev tildømt halvparten af samme sum at betale eller derfor lide rigens æskning. derefter blev afsagt, så efterdi herredsfogden har tildømt Peder Galt halvparten af samme sum at betale, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end Peder Galt bør jo Eske Brock og Otte Brahe samme 4000 daler med sin rente at kontentere eller derfor lide æskning.

(135)

** Johan Brockenhuus til Lerbæk havde stævnet fru Anne Friis salig Gert Rosenkrantzes til Stensballegård for hans salig fars Keld Brockenhuuses hånd og segl, som han for hende skal have udsat for 3000 enkende rigsdaler efter hendes derpå udgivne skadesløsbrev, som hun ikke har efterkommet, hvorfor hun til Stensballegård birketing er blevet tildømt straks at forskaffe ham hans salig fars hånd og segl igen. derefter blev afsagt, så efterdi fru Anne Friis ikke har efterkommet hendes skadesløsbrev, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end fru Anne Friis jo bør forskaffe Johan Brockenhuus hans salig fars hånd og segl for 3000 dalers lov skadesløs igen eller derfor at lide æskning.

(137)

25/5 1622.

** fru Ellen Marsvin til Ellensbjerg lod læse hendes efterskrevne underskrevne brev, at da hun har tilforhandlet sig Boller og Rosenvold af salig Otte Christoffer Rosenkrantzes arvinger, og nogen formener, at hun ikke har købt dem så dyrt, som de kunne være værd, da på det at ingen skal kunne hende sådanne ord eftersige, da tilbyder hun, at dersom nogen adelsperson inden år og dag vil igengive hende hendes udlagte pending, da vil hun straks afstå samme gårde.

(138)

** Hans Felthus rådmand i Ålborg havde hidkaldt sandemænd af Slet herred manddød at sværge over Anders Nielsen, Niels Pedersens søn i Nørgård for hans bror Anders Bang i Ålborg, han har ihjelslået og fremlagde et tingsvidne af Slet herreds ting 15/4 sidst forleden, hvor efterskrevne i Tolstrup vidnede, at de så Anne Knudsdatter førnævnte Niels Pedersens hustru i Nørgård fulgtes med Anders Bang til hans vogn og gik så ind, og så stod Anders Bang af og skød hans bøsse af, og så kom Anders Nielsen og han sammen i leddet. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Anders Nielsen manddød over og fra hans fred.

(139)

** Ernst Normand til ---- KM befalingsmand på Antvorskov havde stævnet Knud Galt til Palsgård for 1500 rigsdaler, som Ernst Normand på hans vegne havde erlagt, samt for to løfter på 6000 rigsdaler, hvorfor han er tildømt at betale ham 1500 rigsdaler og forskaffe ham hans hånd og segl for de to forløfter skadesløs. derefter blev afsagt, så efterdi den ene stævningsmand var delt, da han og hans medbror stævnede for herredstingsdom, da kunne dommerne ikke kende samme dom så nøjagtig, at den bør nogen magt at have.

(141)

** Eske Brock befalingsmand på Dronningborg havde hidstævnet sandemænd af Støvring herred manddød at sværge over Oluf Andersen Poulsen, som tjente Niels Poulsen i Vestrup for Christen Ibsen sst, Jep Sørensen i Harreslev hans søn, han ihjelslog og fremlagde for sandemændene et tingsvidne af Støvring herreds ting 1/5, hvor efterskrevne vidnede, at 9/4 da Niels Poulsen og hans hustru Maren Rasmusdatter i Vestrup var gået i deres seng, da slog Oluf Andersen Christen Ibsens hoved sønder med en fork, som Oluf Andersen selv erkendte, hvorefter han er bortrømt. så er Oluf Andersen Poulsen ikke mødt til gensvar, og dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Oluf Andersen Poulsen manddød over og fra hans fred.

(142)

** Ernst Normand til ---- havde stævnet jomfru Ingeborg Galt til Tolstrup for et løfte, han for hende har gjort for 200 rigsdaler, og hun har tilforpligtet sig hans hånd og segl sig igen at forskaffe til sankt martini 1616, og da det ikke skete, er hun til Vor herreds ting 15/5 sidst forleden tildømt at forskaffe den gode mand hans hånd og segl. derefter blev afsagt, så efter jomfru Ingeborg Galt ikke har efterkommet sin forpligt, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end jomfru Ingeborg Galt bør at forskaffe Ernst Normand hans hånd og segl igen skadesløs eller derfor lide æskning.

(143)

** Ernst Normand til ---- havde stævnet Christen Frost i Hoved herredsfoged i Vor herred for en dom, han til samme ting 15/5 sidst forleden imellem Ernst Normand og jomfru Ingeborg Galt til Tolstrup har dømt, hvori han har kvitdømt jomfru Ingeborg Galt for hans tiltale og rigens æskning, han agtede over hende at forhverve anlangende 1500 rigsdaler, han har udlagt for hende. derefter blev afsagt, så efterdi fogden ikke udtrykkeligt har dømt om hvis for ham var indstævnet og i rette sat men en del forbigået, da fandt dommerne den hans dom som udømt at være, og sagen til herredsting igen at komme.

(144)

** Jens Block i Arden på Peder Nielsens vegne i Visborg havde stævnet sandemænd i Visborg birk for deres ed og tov, de til samme ting 1/5 sidst forleden gjort har om en kvindes død ved navn Anne Rasmusdatter, hvor de har Peder Nielsen Greve manddød oversvoret, uanseet han i hendes død var aldeles uskyldig, men hun for tyveri, som hos hende befandtes har sig selv ombragt, og på broen udenfor vindebroen på Visborggård har ladet sig falde af en vogn ned i graven og der druknet, hvilket efterskrevne bevidnede. derefter blev afsagt, så efterdi ikke for sandemændene er blevet bevist, at Peder Nielsen skal have gjort nogen håndgerning på Anne Rasmusdatter eller hende ombragt, men hun selv i samme grav skal have begivet sig og druknet, da han var af vognen fra hende vindebroen at forfærdige, og sandemændene dog har ham manddød oversvoret, da vidste dommerne ikke samme deres ed at følge eller den at komme Peder Nielsen til nogen forhindring.

(146)

** Jacob Jensen i Vranum havde stævnet efterskrevne i Vranum for et vidne, de til Lysgård herreds ting 18/4 sidst forleden vidnet har anlangende, at de havde været i Vranum kirke 7/4 og seet Anders Nielsen i Tostrup kom og gik i en stol i kirken og Jacob Jensen havde stødt til ham, så han var gået omkuld. ligeledes havde han stævnet Jens Nielsen i Vranum, som er førnævnte Anders Nielsens bror. derefter blev afsagt, så efterdi varselsmændene ikke har bestået, hvor de gav Jacob Jensen varsel enten til hans bopæl eller mundtligt, da kunne dommerne ikke kende samme vidne og nævningsed så noksom, at de bør at komme Jacob Jensen til nogen forhindring.

(147)

** Iver Juul til Villestrup havde stævnet efterskrevne for vidner de til Onsild herreds ting 12/1 og 2/1 sidst forleden har vidnet og dermed ville fravinde Iver Juuls tjener Christen Nielsen i Hornum hans hustru hendes rette stolestade i Hornum kirke, som hende efter hendes alder og giftermål med rette tilkommer ovenfor Mogens Mouridsens hustru sst, som nylig er gift og dog trodseligt vil trænge sig uden for hende. derefter blev fremlagt samme vidne, hvor efterskrevne vidnede, at samme stol havde været til Morten Pedersens gård i Hornum, og hans hustru Elise Nielsdatter stod deri, mens hun levede, og det er den gård, Mogens Mouridsen nu har sted og fæst. derefter blev afsagt, så efterdi der tvistes om samme stolestade, da fandt dommerne den sag til herredsprovsten sognepræsten og nogen sognemænd at komme.

(148)

** Jens Christensen i Tustrup med en opsættelse af landstinget 13/4 sidst forleden havde stævnet efterskrevne synsmænd for et vidne, de til Torsager birketing 24/11 sidst forleden vidnet har anlangende syn til den gård i Tustrup, Jens Christensen og Anders Rasmussen påboer, og da har de vidnet, at Jens Christensen har mere af samme ejendom end Anders Rasmussen. derefter blev afsagt, så efterdi varselsmændene ikke har afhjemlet at have stævnet hvilken dag eller tid, synsmændene skulle være på samme ejendom, og synsvidnet ikke er forhvervet til det herredsting, godset er liggende i, da kunne dommerne ikke kende samme synsvidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(149)

** Bodil Jørgensdatter i Ørridslev Christen Jensen og Hans Pedersen sst med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Søren Bondesen foged til Stensballe birketing for et vidne, han til samme ting 30/5 sidst forleden over dem udstedt har anlangende noget gods, de skulle have taget i Stensballe og bortført. derefter blev afsagt, så efterdi sagen har været opsat 6 uger, og vidnesbyrd ikke er mødt til nogen gensigelse, da fandt dommerne samme vidne magtesløs at være.

(150)

** Mogens Keldsen i Stenild havde stævnet efterskrevne for et hjemmevidne, de til Gislum herreds ting 1/4 1621 hjemlet og vidnet har om to øde gårde i Nyrup, som han har haft i brug. derefter blev afsagt, så efterdi samme personer nu som tilforn ikke er mødt og to domme er udgået, hvori samme synsvidne og klage er magtesløs fundet, da fandt dommerne samme syns og klagevidne magtesløs at være og ikke komme Mogens Keldsen til hinder eller skade.

(151)

** Eske Brock befalingsmand på Dronningborg havde stævnet efterskrevne nævninge i Sønderlyng herred anlangende deres ed og tov, de nogen tid forleden imellem Maren Christensdatter i Hammershøj og Mads Pedersen sst, nu boende i Hviding, gjort har, som til landstinget findes magtesløs dømt, og en uendelig dom på deres fælding har bekommet, anlangende Mads Pedersen havde overfaldet Søren Christensens fæstemø Anne Christensdatter og slået hende, så hun havde måttet værge for sig, og da havde de svoret hende husfred over og kvitsvoret Mads Pedersen. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte nævninge nu som tilforn ikke er mødt til gensvar og dem fra rettergang undholder, da fandt dommerne førnævnte nævninge for samme deres ed og tov fældt at være.

(152)

** Niels Andersen i Løgstør på hans hustru Maren Madsdatters vegne havde stævnet sandemænd i Løgstør, for de 12/9 sidst forleden til Løgstør birketing har hans hustru vold oversvoret for sår og skade, hun skulle have gjort Margrete Olufsdatter i Niels Andersens hus, uanseet hun i drukkenskab har overskældt hans hustru. derefter blev afsagt, så efterdi sandemænd og Christen Selgensen i Løgstør, som samme klagevidne har forhvervet, nu som tilforn ikke er mødt, men dem fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme sandemandsed syn og klage ingen magt at have og ikke komme Maren Madsdatter til forhindring.

(153)

8/6 1622.

** nogen ringe sager opsat.

22/6 1622.

** Mikkel Sejersen i Vedslet havde hidkaldt sandemænd af Vor herred om Jens Jensen, barnfødt i Kattrup, hans bane, som er dødfundet i vandet ved Gangsted bro, sandemænd at udlægge, hvad var ham til bane og livs lagt og fremlagde for sandemændene tingsvidner af Nim og Vor herreders ting 5/6 sidst forleden, hvori Karen Knudsdatter født i Kørup vidnede, at 29/4 var hun og hendes mand Jens Jensen i Kattrup inde til Jørgen Ibsens i Horsens, og da var der ingen uenighed imellem dem. andre vidnede, at Jørgen Ibsen borger i Horsens og barnfødt i Kattrup var blevet seet ved Gangsted bro, og der gik rygte og tidende, at han skulle være Jens Jensens bane, og straks da Jens Jensens lig blev fundet, skulle han være bortrømt. så mødte Mikkel Ibsen i Kattrup og fremlagde fuldmagt af Jørgen Ibsen til at svare for ham til tinget, mens han var i Norge hans handel at udrette. dernæst gjorde sandemændene deres ed og efter vidner, såvel som Jørgen Ibsen for samme sag er rømt, udlagde de Jørgen Ibsen at være Jens Jensens bane og derfor svor ham manddød over og fra hans fred.

(155)

** Jørgen Skeel befalingsmand på Kalø havde hidkaldt sandemænd af Nørherred til at udlægge Anne Rasmusdatter i Nimtofte hendes bane, som Søren Rasmussen sst skal have ihjelslået og fremlagde et tingsvidne af Nørherreds ting 23/3, at de æskede Søren Rasmussen at lægge hans hånd på Anne Rasmusdatters lig og gøre sin årsag, da sagde han at han ville, men kom dog ikke frem. andre vidnede, at Søren Rasmussen i Svenstrup slog Peder Rasmussens hustru Anne Rasmusdatter op til en væg og stødte hende med sine fødder, men Mads Rasmussen i Nimtofte benægtede, at hans bror Søren Rasmussen slog ikke Anne Rasmusdatter, men turde dog ikke hæfte sin ed ved. derpå blev fremlagt hr Hans Lauridsen i Nimtofte hans vidne, at da han meddelte Anne Rasmusdatter sakramentet, klagede hun på ingen. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Søren Rasmussen at være Anne Rasmusdatter hendes bane og derfor svor ham fra sin fred.

(157)

6/7 1622.

** nogen ringe sag opsat i 14 dage.

20/7 1622.

** Laurids Ebbesen til Tulstrup befalingsmand på Skanderborg havde hidkaldt sandemænd af Framlev herred manddød at sværge over Niels Rasmussen tjenende på Starupgård for Christen Sørensen Skytte i Herskind, han ihjelslog og fremlagde for sandemændene et tingsvidne af Framlev herreds ting 10/7 1622, hvor efterskrevne vidnede, at de så Niels Rasmussen som tjente på Skovgård og Christen Sørensen Skytte kom kørende gennem Labing, og da de kom uden byen, stod de af vognen og slog sammen med to værger, og Christen Skytte faldt omkuld, og Niels Rasmussen huggede til ham og kørte sin vej. så er Niels Rasmussen ikke mødt. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Niels Rasmussen manddød over og fra hans fred.

(158)

** Rasmus Mikkelsen i Hyllested havde hidkaldt sandemænd af Sønderherred til at udlægge Niels Pedersen, som tjente på Skærsø, og som blev slået ved Gravlev mølle 2.pinsedag sidst forleden, hans bane og fremlagde et tingsvidne af Sønderherreds ting 2/7 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at Niels Pedersen klagede, at de sår og skade han fik ved Gravlev mølle 2.pinsedag, at Rasmus Møllers dreng Rasmus Rasmussen slog ham over hans hals med en stang. dernæst blev fremlagt hr Jacob Sørensen Hommand præst til Hyllested hans kundskab, at da ham meddelte Niels Pedersen sakramentet, klagede han ikke på nogen. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Rasmus Rasmussen at være Niels Pedersens bane og derfor svor ham fra hans fred.

(160)

** Anders Jespersen i Truust havde hidkaldt sandemænd af Hasle herred om hans bror Anders Jespersen som tjente i Torsølund hans bane at udlede og fremlagde et tingsvidne af Hovlbjerg herreds ting 27/6 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at da de om natten kørte hjem fra Århus, stod der nogle karle i Hasle med dragne degener, og Anders Jespersen stod hos dem med en fork, og da gik han til hans vogn, og da havde han fået den skade i hans arm, som han fik sin død af. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Christen Nielsen i Haslund at være Anders Jespersens bane og derfor svor ham fra hans fred.

(162)

** Jens Nielsen i Sejling med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Anders Jonsen i Vissingkloster, for han har ladet ham fordele for kost og tæring for en landstingsrejse, for han har stævnet sandemændene i Ry birk og ikke givet dem sag, eftersom han til landstinget 13/4 var tildømt at betale hvis, Peder Pedersen i Folby på Anders Jonsens vegne til Viborg landsting fortæret og anvendt har frem og tilbage fra Folby til Viborg. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Nielsen er tildømt at give sandemænd og Anders Jensen kost og tæring, for han ikke er mødt at give dem sag, som han ikke har udredet og derfor blevet delt, da vidste dommerne ikke Jens Nielsen af samme dele at kvitdømme, før han retter for sig.

(163)

** Christen Sørensen og Peder Sørensen i Sorring på deres egne og på deres mor Mette Christensdatter og bror Rasmus Sørensens vegne med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet afgangne Jens Jonsens arvinger i Ry mølle, som er Anne Jons i Kalbygård, Anders Jonsen i Vissingkloster og Anne Nielsdatter i Ry mølle for et skøde, de til Gern herreds ting har gjort og givet Jens Jonsen i Vissingkloster på al den gård og gårds ejendom, Laurids Jonsen i Sorring iboer, uanseet Mette Christensdatter og hendes sønner er langsommelige åringer tilforn bebrevet at skal nyde og have noget hus og ejendom deres livstid og til evindelig eje. dertil blev stævnet Anne Jons Anders Jonsen Tord Jonsen og Jens Jonsen i Vissingkloster. derefter blev afsagt, så efterdi Mette Christensdatter og hendes børn er tilladt en part af samme ejendom, som skødet, Anders Jonsen siden derpå gjort har, ombemelder, og ikke samme gadehus i sidste skøde findes undtaget, da kunne dommerne ikke kende samme lovbud eller skøde så noksom og nøjagtig, at de bør nogen magt at have men magtesløs at være.

(164)

** Kaj Rantzau til Rantzausholm befalingsmand på Kalundborg slot med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Hellum herreds ting 28/5 sidst forleden vidnet har, at for to år siden kom Poul Christensen, Christen Lauridsens søn i nør Kongerslev til Peder Lauridsen sst og begærede af ham, at han ville låne hans far et stykke jord på nør Kongerslev mark til 2 skæpper boghvede, hvilket han lånte. dernæst blev i rette lagt et vedkendelsesvidne, hvori Peder Lauridsen vedkendte sig samme jord for hans rette gårdsjord. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidne og vedkendelse er ejendom angældende, og ikke derfor lodsejerne har fanget varsel, da kunne dommerne ikke kende bemeldte vidne og vedkendelse så noksom, at de bør nogen magt at have.

(165)

** Søren Jensen i Fredbjerg havde stævnet Jens Jensen Skrædder sst for to klager, han på ham til Gislum herreds ting 18/5 og 25/5 sidst forleden gjort har anlangende, at Søren Jensen skulle have slået Jens Skrædders søn Poul Jensen med en sten og slået hans hustru Birgitte Poulsdatter. derefter blev afsagt, så efterdi samme klage vidne ikke med nogen sandfærdige vidner bestyrkes samme gerning at være sket, og nogle vidner efter Søren Jensens ord, som han ikke er gestendig, da kunne dommerne ikke kende samme syn og klage så noksom og nøjagtig, at de bør nogen magt at have.

(167)

** Jens Jensen i Fredbjerg på hans hustru Birgitte Poulsdatters vegne med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne herredsnævninge for husfred, de har oversvoret hans hustru til Gislum herreds ting 1/6 sidst forleden efter en ubevist klage, som Jens Pedersens dreng i Fredbjerg Søren Jensen har påklaget hende, og Jens Pedersen i Fredbjerg hans hustru Anne Pedersdatter vidnede, at Søren Jensen kom blodig ind i deres stue. derefter blev afsagt, så efterdi Søren Jensens klage ikke med nøjagtige vidnesbyrd bekræftes, da kunne dommerne ikke kende samme vidne klage og nævningsed så noksom, at de bør nogen magt at have.

(168)

** Kaj Rantzau til Rantzausholm med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet kirkenævninge, for de til Hellum herreds ting 19/9 sidst forleden skal have Anne Pedersdatter, Peder Christensen Hundehoveds hustru i Seem, kirkenævn oversvoret for trolddom, hun er udlagt for, og for samme sag er rømt, da Krøbbel-Maren blev brændt ved førnævnte ting, og da hun er blevet pågrebet, er hun udbrudt af sit fængsel, og fremlagde et tingsvidne af Hellum herreds ting 5/9 1620, hvori efterskrevne vidnede om hendes påståede trolddomsgerninger, som en del kun havde hørt rygte og tidende om. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke udførligt har vidnet, Anne Pedersdatter nogen trolddomsbedrift at have begået, eller hun har lovet nogen ondt, som dem derefter på liv eller helbred er vederfaret, da kunne dommerne ikke kende samme vidner sigtelse eller nævningsed så noksom, at de bør at komme hende til på hendes liv til forhindring. belangende de vidner om hendes udbrydelse af fængslet, da vidste dommerne ikke de vidner at imodsige, men da Anne Pedersdatter begærede af Laurids Hansen, at hun på hendes liv måtte forskånes, da ville hun være overbødig at rømme af landet, hvilket han på hans husbonds vegne bevilgede, mod at hun bepligtede sig inden i dag 14 dage at rømme Nørjylland, og dersom hun efter den tid betrædes her i landet, skal hun uden al videre dom have forbrudt sin hals.

(173)

** Frederik Pedersen borger i Horsens havde stævnet Hans Volbertsen byfoged i Horsens for en dom, han til Horsens byting afsagt har imellem ham og Jens Thielsen borger sst og deri kvitfundet Jens Thielsen for høringsdele for en sum penge, han var skyldig, og hvorfor han havde pantsat hans hustrus arvelod. så efterdi samme bytingsdom ikke er endelig, fandt dommerne den som udømt at være, og sagen til byting igen at komme.

** Anders Pedersen i Gerlev havde stævnet Poul Nielsen sst for en uendelig dom, han 25/5 sidst forleden har forhvervet over nogen vidner, som i samme dom er kendt magtesløs, og han mener, samme dom ikke så lovlig skal være, og stævnede efterskrevne, som 1/7 1611 havde vidnet om hans ejendom. derefter blev afsagt, så efterdi ovennævnte personer er fældet for deres hjemsiddelse og uhørsom, og de ikke er mødt og deres fæld udlagt, da vidste dommerne ikke på samme fældningsdom at dømme, før de retter for dem.

(174)

** Knud Gyldenstjerne til Tiim med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Anders Skriver i Levring herredsfoged i Lysgård herred for en dom, han 5/11 sidst forleden til samme ting har dømt imellem ham og Jens Rasmussen i Bisballe, formedelst han har haft omgængelse med Niels Sael, da han var udbrudt af Hald slot, hvor han på sin livsstraf for en drabssag var indsat, og Jens Rasmussen intet derimod havde fremlagt. derefter blev afsagt, så efterdi Anders Skriver samme sin dom har sluttet efter sigtelse og gensigelse, endog samme hans dom i ingen måde omformelder, vederparten for ham var mødt eller nogen på hans vegne, som har haft nogen rettergang, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end Anders Skriver har forseet sig og bør derfor at igengive Knud Gyldenstjerne hvis billig kost og tæring, han derpå har anvendt.

(175)

** Mogens Kruse til Balle med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Rasmus Mikkelsen borger i Mariager for 287 kurant daler, som rester på 398 læster kalk, som han at Mogens Kruse har bekommet til at udskibe til KM behov. derefter blev afsagt, så efterdi Rasmus Mikkelsen vedgår kun en part af samme kalk at have betalt og derfor for resten er blevet delt, da vidste dommerne ikke Rasmus Mikkelsen af den dele at kvitdømme, før han retter for sig.

(176)

** Jens Sørensen i Sejling havde stævnet Jens Nielsen sst for et delevidne, han har forhvervet over ham for nogen ord, han skulle have tilsagt ham. derefter blev afsagt, så efterdi samme delebrev alene formelder om nogen ord, Jens Sørensen skulle have tilsagt Jens Nielsen, at han skulle have taget hans brors øg af kornet, og intet fremlægges hvormed kunne bevises, om han havde taget samme øg eller ikke, og Jens Sørensen dog for samme ord er blevet delt, da fandt dommerne ham af den dele kvit at være.

(177)

** Jens Sørensen i Sejling havde stævnet Laurids Jepsen i Resendal herredsfoged i Hids herred for en dom, han til Hids herreds ting 3/7 sidst forleden har afsagt, hvori han har tildømt Jens Sørensen og hans medarvinger at give Jens Nielsen skøde på hans anpart i 12 agre og blokke, som de har udlagt til ham og hans arvinger, og Jens Nielsen at være forpligtet at give Jens Sørensen og hans søskende skøde på alt andet ejendom, som han havde lod i. da efter flere ord dem imellem, blev de for retten så forenet, at de på begge sider lovede at møde til Hids herreds ting og gøre hinanden skøde på samme ejendom efter deres forrige kontrakts indhold.


(178)

** Knud Lauridsen i Borup havde stævnet efterskrevne for et vold, de har oversvoret ham til Horsens byting for parlament med Niels Nielsen i Lund. derefter blev afsagt, så efterdi Hans Volbertsen, som samme sandemandsed forhvervet har, den tid var delt og i så måde ikke myndig inden tinge at måtte sysle, da kunne dommerne ikke kende samme sandemandsed så noksom, at den bør nogen magt at have.

** Axel Rosenkrantz til Buderupholm havde stævnet efterskrevne varselsmænd, for de har bestået, at de havde været for Buderupholms port og givet varsel på Peder Skyttes vegne i Mastrup for opsigelse af den halvgård, han iboer. derefter blev afsagt, så efterdi varselsmænd med deres højeste ed og oprakte fingre har været bestendig at have givet lovligt varsel, og intet derimod fremlægges, hvormed kan bevises ikke så at være, da vidste dommerne ikke imod samme varsel og opsigelsesvidne at sige eller magtesløs dømme.

(179)

** Hans Jensen i Vinge med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Søren Andersen i Vinge for nogen ord, som han skulle have sagt i Tjelegårds borgestue anlangende, at han skulle have fundet noget tingest udenfor Hans Jensens dør i Vinge, og at Hans Jensens hustru Maren Olufsdatter skulle have begæret og bekommet samme tingest af ham, som var i form som en ligbåre med 4 fødder og derhos en liden hestesko med to huller. dernæst blev fremlagt et brev angående samme, som var skrevet i overværelse af Maren Olufsdatter hendes husbond Hans Jensen og hendes bror Poul Olufsen i Mammen. derefter blev afsagt, så efterdi samme brev er givet efter Søren Andersens ord og mundheld, som ikke med andre vidner bestyrkes, da kunne dommerne ikke kende samme brev så noksom, at det bør nogen magt at have men magtesløs at være.

(180)

** Jacob Bendtsen i Randers havde stævnet Karen Mogensdatter salig Hans Bendtsens efterleverske for en dele hun har forhvervet over ham til Randers byting for nogen gæld, han skulle have været hans salig bror skyldig efter hans brev dateret 3/3 1619. derefter blev afsagt, så efterdi i rette lægges Jacob Bendtsens brev på samme pending, som ikke med kvittants bevises at være betalt, og han derfor er blevet delt, da vidste dommerne ikke Jacob Bendtsen at samme dele at kvitdømme før han retter for sig.

(181)

3/8 1622.

** Oluf Pedersen i Søhale havde hidkaldt sandemænd af Vrads herred manddød at sværge over Christen Pedersen Snedker for Anders Pedersen Smed i Ejstrup, han har ihjelslået og fremlagde et tingsvidne af Vrads herreds ting 10/7 dette år, hvori efterskrevne vidnede, at Christen Pedersen slog Anders Smed i hans hoved med en vognkæp, så han faldt omkuld og slog ham et slag, mens han lå på jorden, og andre vidnede, at da salig Anders Smeds lig blev begravet, da var der ingen som på Christen Snedker hans vegne som kendtes manddød over graven eller i nogen måde tilbød bod og bedring. så er Christen Pedersen Snedker ikke mødt, og dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Christen Pedersen Snedker manddød over og fra hans fred.

(182)

** Rasmus Gregersen i Hyrup havde hidkaldt sandemænd af Bjerre herred om manddød at sværge over Claus Nielsen tjenende i Hyrup for hans søn Laurids Rasmussen sst, han ihjelslog med en høle og fremlagde et tingsvidne af Bjerre herreds ting 13/7 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at de havde seet, at Laurids Rasmussen og Claus Nielsen talte sammen på marken, hvorefter Laurids Rasmussen gik sin vej, men Claus Nielsen løb efter ham og slog ham med en høle, så han faldt død om, og Claus Nielsen løb bort. så er Claus Nielsen ikke mødt at undskylde eller nogen gensigelse herimod at gøre. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Claus Nielsen manddød over og fra hans fred.

(183)

** Christen Pedersen Skrædder i Hvam havde stævnet Christen Tomasen Skrædder i Hvam, for han har ladet ham fordele for 9 daler, han var ham skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Pedersen ikke har betalt sit fremlagte brev, hvorfor han er blevet delt, da vidste dommerne ikke Christen Pedersen af den dele at kvitdømme, før han retter for sig.

(184)

** Otte Velstock borger i Horsens havde stævnet Anne Christensdatter i Tolstrup for et vidne, hun til Slet herreds ting 24/4 har vidnet, at hun havde stået norden hendes hus og hørt salig Anders Bang, som blev dræbt ved Nørgård, havde udæsket Anders Nielsen. derefter blev afsagt, så efterdi Anne Christensdatters vidne formelder, at hun har stået udenfor sit hus i Tolstrup og seet Anders Bangs håndtering og skyderi og hørte ham udæske Anders Nielsen, og da hendes vidne med syn bestyrkes, at de gørligt kunne se imellem hendes hus og Nørgård, og bestyrkes med Karen Madsdatters kundskab, da vidste dommerne ikke Else Christensdatters vidne at imodsige eller magtesløs dømme.

(185)

** Jens Sørensen i Sejling havde stævnet Jens Nielsen sst for en klage og sigtelse, han til Hids herreds ting 1621 har forhvervet, som han mener magtesløs bør være. da efter flere ord dem imellem var, blev de for retten venligt og vel forligt, så Jens Sørensen sine bøder til Jens Nielsen for samme slagsmål udlagde, som han annammede og afstod samme klage, syn og sigtelse.

(186)

17/8 1622.

** Søren Nielsen Vinter i Karlby havde hidkaldt sandemænd af Galten herred manddød at sværge over Niels Jensen i Astrup for Peder Rasmussen Vinter i Røved, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Galten herreds ting 23/7 sidst forleden, hvor synsmænd afhjemlede deres syn, at han var dræbt af knivslag i hans bryst, og Søren Vinter beskyldte Niels Jensen derfor. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Niels Jensen i Astrup manddød over og fra hans fred.

31/8 1622.

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg havde hidkaldt sandemænd af Gern herred til at udlægge Anne Sørensdatter i Sorring hendes bane, som er dødfundet sst i en kilde (brønd) og fremlagde et tingsvidne af Gern herreds ting 17/8 sidst forleden, hvor Søren Jespersen i Sorring vidnede, at hustru Lisbeth i Sorring kom løbende, at Anne Sørensdatter var faldet i hendes kilde, og andre vidnede, at hun tit og ofte havde været sanseløs. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Anne Sørensdatter af våde og hendes misforstand i kilden at være druknet.

(187)

** Jens Rasmussen i Tvingstrup havde hidkaldt sandemænd af Vor herred til at udlægge hans bror Hans Rasmussen Bonde, som døde i Vedslet, hvis ham var til bane og livs lagt og fremlagde et tingsvidne af Vor herreds ting 29/7 sidst forleden, hvor synsmænd hjemlede, at havde været til syn til Hans Bonde på Vedslet mark hos hans vogn, og de syntes, han var kommet ned af vognen på hans hoved. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Hans Rasmussen af våde og vanlykke at være faldet af vognen og ihjelslået og det ham til bane og livs lagt.

(188)

** Tomas Kås til Ørndrup lod læse efterskrevne frasigelse, at eftersom Gud har hedenkaldt salig Anne Vind salig Envold Kruses, og da de ikke ved, hvor megen gæld findes efter hende, så frasiger Tomas Kås på sine egne og hustru samt svogre og svogersker Iver Vind Jørgen Vind Henrik Vind jomfruerne Birgitte Vind og Else Vind samt fru Anne Vind til Rammegård deres vegne arv og gæld efter salig fru Anne Vind.

** Søren Nielsen i Blær havde stævnet efterskrevne for et syn, de til Års herreds ting 16/4 sidst forleden har afhjemlet, at de havde været til syn til Laurids Vinters hustru i Blær hendes sår, som Laurids Nielsen klagede, at Søren Nielsens søn Niels Sørensen i Blær skulle have gjort hende. derefter blev afsagt, så efterdi Søren Nielsen ikke er delt til sit værneting, som der ikke er givet varsel for, og delebrevet findes dateret nærværende år 21/9, hvilken dag endnu ikke er kommet, da kunne dommerne ikke kende samme dele så nøjagtigt at det bør nogen magt at have, og efterdi samme hidstævnede syn og klage ikke fremlægges, fandt dommerne dem magtesløs at være.

(189)

** Inger Poulsdatter i Korsø havde stævnet Mogens Jensen i Gørup, for han til Rinds herreds ting 24/6 har ladet hende hendes børn og svoger fordele for 7 daler, han skulle have lånt hendes husbond salig Christen Ibsen i Åstrup for 22 år siden. så fremlagde Morten Nielsen samme delebrev 24/6 sidst udganget, hvori han lod fordele Inger Poulsdatter Christen Christensen Morten Christensen Gertrud Christensdatter i Hvam Kirsten Christensdatter Lisbeth Christensdatter Anne Christensdatter og deres lovværger. derefter blev afsagt, så efterdi samme seddel alene formelder, at Christen Ibsen har begæret samme 7 daler til låns af Mogens Jensen, og Christen Ibsen ved ed havde benægtet samme pending at have annammet, og de ikke til trødningsdag efter Christen Ibsen at have været æsket, da kunne dommerne ikke kende samme seddel og dele så nøjagtig, at de bør at komme Inger Poulsdatter eller hendes medarvinger til nogen forhindring.

(190)

** Niels Jacobsen borgmester i Randers med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde salig Jens Kares arvinger, eftersom Niels Jacobsens hustrus salig far Peder Lauridsen forrige borgmester i Randers ved køb og pantebrev dateret 29/11 1613 har bekommet en gård af salig Jens Kare. deslige havde han stævnet salig Jens Kares arvinger, som er Baltser Jensen Kare Jens Jensen Kare Anders Jensen Kare Kirsten Jensdatter Kare borgerske i Randers samt hr Peder Pedersen i Mørke på hans hustru Margrete Sørensdatters vegne, sammeledes Peder Skov i Randers Niels Lauridsen borgmester sst på sine egne og sin søster Maren Jørgensdatters vegne, som han er værge for. så mødte hr Peder Pedersen og fremlagde et underskrevet brev, at da han fornemmer, at der ikke befindes noget skifte eller jævning er ganget efter salig Jens Kares hustru Maren Kares med deres børn og børnebørn, hvor deres lod og anpart kunne falde i salig Jens Andersen Kares ejendom og gods, hvorfor han mente at samme pant ikke burde at komme han på hans hustrus vegne på hendes tilfaldne arv til forhindring. dertil svarede Niels Jacobsen, at salig Jens Kare havde haft samme gård i hånd og hævd, da han den til Peder Lauridsen ved hr Peder Pedersens hustrus egen far Søren Jensen har pantsat, og dersom hr Peder Pedersen havde noget deri at sige, burde han det hos den hans hustrus værge, som da var, at fordre. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte pantebrev formelder, at dersom Jens Andersen Kare ved døden blev hedenkaldt, før samme gård blev indløst, og den ikke et halvt år derefter af hans arvinger blev Peder Lauridsen eller hans arvinger afløst, da skulle samme gård følge Peder Lauridsen eller hans arvinger, og borgmester og råd i Randers derfor efter to uendelige domme har tildømt samme gård at følge Niels Jacobsen og hans arvinger, så vidste dommerne ikke imod samme rådhusdom at sige, men den ved sin fuldmagt at blive.

(192)

** Henrik Lange til ---- på sine egne og medarvingers vegne Hans Lange Christen Lange, Jørgen Krag, Christen Krag og Jacob Krag gav afkald for arv efter salig fru Anne Vind salig Envold Kruses, og i lige måde på Iver Langes vegne.

** Jens Sørensen i Albøge med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Christen Kjønsen byfoged i Ebeltoft for et skøde, han skal have udgivet til hr Niels Pedersen sst om et hus, som Rasmus Smed påboede, uanseet Jens Sørensen samme hus lang til tilforn har købt af Rasmus Smeds arvinger. derefter blev afsagt, så efterdi samme skøde to gange er underkendt, og ikke hr Niels Pedersen er mødt med samme skøde det at i rette lægge, og Christen Kjønsen giver til kende, intet fuldkomment skøde til hr Niels Pedersen på samme gård at være gjort, da dersom der befindes samme skøde at være gjort, da fandt dommerne det magtesløs.

(193)

** Poul Nielsen i Torup med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Mads Pedersen i Mammen for to uendelige landstingsdomme, han har forhvervet, hvor han har fanget en herredstingsdom og dele magtesløs. derefter blev afsagt, så efterdi bemeldte landstingsdomme ikke er stævnet og kaldet, vidste dommerne ikke i hovedsagen at dømme, før de lovligt stævnes.

(194)

** Peder Nielsen i Hasle på sine egne og Peder Mikkelsen sst hans vegne havde stævnet Anders Jespersen i Truust for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet anlangende et vidne, som Peder Nielsen og Peder Mikkelsen til Hasle herreds ting har vidnet om det slagsmål, som skete i Hasle natten efter 2.pinsedag, da Christen Nielsen i Haslund dræbte Anders Jespersen i Torsølund. derefter blev afsagt, så efterdi samme landstingsdom ikke lyder længere, end til den blev stævnet på ny, og det nu sket er, da bør den ikke længere magt at have.

14/9 1622.

** Niels Gyldenstjerne til Iversnæs havde stævner fru Anne Friis salig Gert Rosenkrantzes til Stensballegård for hans hånd og segl, som han for hende har udsat lovet og godsagt har i to hovedbreve. derefter blev afsagt, så efterdi i rette lægges fru Anne Friises skadesløsbreve, hvori hun forpligter sig at forskaffe Niels Gyldenstjerne hans hånd og segl igen, som hun ikke har efterkommet, hvorfor der er gået endelig dom til herredsting og siden to gange stævnet til landsting, og ikke fru Anne Friis er mødt, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end fru Anne Friis bør at forskaffe Niels Gyldenstjerne hans hånd og segl igen skadesløs eller derfor lide æskning.

(196)

** Søren Terkildsen i Grund på hans søster Anne Terkildsdatter, Jens Rasmussen Tysks hustru i Værum, hendes vegne med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Poul Skriver ridefoged til Dronningborg for to vidner, han til Galten herredsting 26/2 sidst forleden forhvervet har efter en misdæders bekendelse ved navn Søren Jensen Skrædder, som for hans misgerninger blev rettet og skulle have tilstået, at hun skulle have haft legemlig fællig med ham så vel som med to brødre Peder Møller og Jens Rasmussen Møller, som er født i Værum mølle, og andre vidnede om hendes uskikkelige liv og levned med Søren Skrædder og de to brødre, hvorfor hun er kirkenævn oversvoret for kætteri. derefter blev fremlagt hr Peder Christensen i Værum hans vidne om Søren Jensen Skrædders bekendelse for ham og hr Peder Olufsen i Galten. derefter blev afsagt, så efterdi samme bekendelse er gjort af en misdæder, og som angår Anne Terkildsdatter på hendes liv, og ikke derfor har fået varsel, og andre vidner ikke har vidnet om nogen gjort gerning med to brødre, da kunne dommerne ikke kende samme bekendelse eller nævningsed så nøjagtig, at de bør at komme hende på hendes liv til nogen forhindring, men efterdi vidnesbyrd har seet Søren Skrædder har haft legemlig fællig med Anne Terkildsdatter, og intet derimod fremlægges, hvormed hun kunne sig befri, da vidste dommerne ikke imod samme vidne eller Søren Skrædders bekendelse, så vidt han i så måder med nøjagtige vidner bekræftes, at sige eller magtesløs dømme.

(201)

** Jens Tomasen borger i Ebeltoft på sine egne og på Peder Andersen Grønbæk og medbrødre i Ebeltoft, som æskede gæld efter afgangne Peder Guldsmed, deres vegne med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Peder Hansen Tysk indvåner i Grenå for nogen uendelig dom, han har forhvervet til landstinget anlangende deres regnskabsbøger, hvorefter byfogden skal have dem deres gæld tildømt. derefter blev afsagt, så efterdi samme bytingsdom ikke er endelig, fandt dommerne den som udømt at være, og sagen til byting igen at komme.

(202)

** Knud Hansen i Kørup havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 24/7 sidst forleden til Vor herreds ting vidnet har, at Jens Jensen i Kattrup, som er dødfundet ved Hansted bro, skulle 27/4 være kommet ind til dem i Kattrup med et brev, at hans hustru Karen Knudsdatter, førnævnte Knud Hansens datter, skulle have skrevet ham til, at han skulle komme ud til Horsens til hende og tage den kapitelsdom med sig, som var gået imellem dem, hun ville minde ham den af, og siden havde de ikke seet ham, før han lå død ved Hansted bro, hvilket brev hun benægter aldrig at have skrevet. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd en del har vidnet efter en død mands ord, han skal have sagt, og ikke med nøjagtige vidner bekræftes, at Karen Knudsdatter har været i råd eller gerning, at Jens Jensen skal være omkommet, da kunne dommerne ikke kende samme vidner og nævningsed så nøjagtig, at de bør at komme Karen Knudsdatter på liv eller ære til nogen forhindring men magtesløs at være.

(204)** Jens Poulsen i Snede med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Anders Jensen i Tønning og Peder Ibsen i Davding for en voldgifts afsigelse, de til Tyrsting herreds ting 25/6 sidst forleden afsagt har anlangende den bondegård i Sejet, som Jens Poulsen og Jesper Nielsen omtvister, hvilken afsigt skal være imod to andre dannemænds afsigt. da efterdi de fire voldgiftsmænd ikke har kunnet komme overens, da voldgav de deres sag og trætte på 6 uvildige dannemænd.

(205)

** Søren Pedersen i Ondrup med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Hans Jensen i Ondrup for en beskyldning og klage, han til Hads herreds ting 4/8 sidst forleden har gjort på ham anlangende nogen pending, som skulle være borte for ham. derefter blev afsagt, så efterdi Hans Jensens enlige vidne alene formelder om mummesnak imellem ham og Søren Pedersen, som ikke med nøjagtige vidnesbyrd bestyrkes, da fandt dommerne samme vidne magtesløs at være og ikke komme Søren Pedersen til hinder eller skade.

(206)

** Søren Pedersen i Ondrup havde stævnet efterskrevne for vidner de til Hads herreds ting 25/8 med Hans Jensen i Ondrup vidnet har anlangende nogen pending og fællig med en hest, og med samme deres vidne de vil bestyrke Hans Jensens klage på Søren Pedersen, Peder Sørensens søn i Ondrup. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har vidnet efter Christen Sørensens sagen, han om samme penge og hest har haft, og ikke om deres egen vitterlighed og om rygte og tidende, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så nøjagtig, at de bør nogen magt at have eller komme Søren Pedersen til hinder eller skade.

(207)

** Otte Kås til Vingegård med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Sønderlyng herreds ting 16/7 sidst forleden vidnet har anlangende en åleruse, som Otte Kås havde ladet sætte i Vinge sø. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke har vidnet endeligt men selv lagt deres vidner i tvivl, da fandt dommerne ikke samme deres vidne magtesløs at være.

(208)

** Ulrik Sandberg til Kvelstrup befalingsmand på Lundenæs med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet efterskrevne lovsmand for en lov, de 21/6 sidst forleden på Hald herreds ting har gjort og svoret hr Hans Lauridsen i Nimtofte, at han ikke skulle være Bodil Iversdatter i Hoed hendes barnefar til det barn, hun reder til barsel med, som hun og hendes bror Niels Mikkelsen i Hoed beskylder ham for. derefter blev afsagt, så efterdi recessen tilholder at ingen, som til nogen kønsed blevet tildømt, må af dommeren tilstedes at bør bruge andre sin ret at fulddrive end de, som i herred med ham er bosiddende, og hr Hans Lauridsen iblandt sine lovsmænd har brugt to ungkarle, som ikke er bosiddende eller har noget sted og fæst, da kunne dommerne ikke kende samme lov så noksom efter recessen at være fulddrevet, at den bør nogen magt at have.

(210)

** Otte Velstock borger i Horsens havde stævnet Niels Pedersen i Nørgård for to uendelige domme, han til landstinget har forhvervet over en klage, han har gjort over Niels Pedersen og hans hustru Anne Andersdatter og over en sigtelse til Henrik Pedersen og hans hustru til Slet herreds ting. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Vodskov og Hermand Jensen befindes udenlands at være forrejst, der de til samme dom er stævnet og ikke med 6 ugers stævning kaldet, vidste dommerne ikke i hovedsagen at dømme, førend de lovligt stævnes.

(211)

28/9 1622.

** Christen Jensen bodderdreng tjenende på Torstedlund havde stævnet Peder Hansen foged på Nørlund for et brev, han til Hornum herreds ting 2/9 sidst forleden har ladet læse og påskrive, som jomfru Riborg Arenfeldt har udgivet anlangende nogen ord, Christen Bodderdreng skulle have sagt om Anne Christensdatter, som døde i Torsted mølle, at Apelone Christensdatter møllerkone i Torsted mølle havde sagt til ham, at hendes datter Anne Christensdatter, som tilforn havde tjent hendes søster Helvig blev advaret, at Gude Galde ville lade tage hende, hvilke ord han benægtede at have haft. derefter blev afsagt, så efterdi samme brev af jomfru Riborg Arenfeldt at være udgivet og underskrevet, og dommerne ikke over hendes brev er dommere, da vidste de ikke på samme hendes brev at dømme, men hvem påskader da indkalder sig den for sin tilbørlig dommer.

(212)

** Jørgen Arenfeldt til Vorgård på hans tjener lille Jens Mikkelsen i Attrup hans vegne hans visse bud Christen Sørensen havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Bjørnholm birketing 8/5 sidst forleden vidnet har anlangende en okse, som Jens Mikkelsen for 3 år siden havde befalet Rasmus Pedersen gå til Ebdrup at hente. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Sørensen var delt, så han ikke kunne sysle til tinge, da vidste dommerne ikke nu for at dømme.

** Gregers Høg til Rørbæk med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 17/6 sidst forleden til Hornum herreds ting vidnet har anlangende, at Maren Terkildsdatter i Svenstrup og Mogens Tomasen skulle være indkommet samme dag på Hornum herreds ting med en spidse og en fork og rykket Rasmus Pedersen i Svenstrup af tinget til at slås med dem. derefter blev afsagt, så efterdi Mogens Tomasen og hans hustru Maren Terkildsdatter med våben og værge har udæsket Rasmus Pedersen at slås med dem og overfaldet ham med mange utilbørlige ord, da vidste dommerne ikke imod samme vidne at sige, og efterdi nævningene derfor har dem tingfred oversvoret, da vidste dommerne ikke dem for samme deres ed og tov at kunne fælde men ved magt at være.

(213)

** Ernst Normand til ---- havde stævnet Knud Galt til Palsgård for to løfter på 6000 rigsdaler, og Knud Galt har forpligtet sig at skaffe Ernst Normand hans hånd og segl for førnævnte løfter igen, hvilket ikke er sket, hvorfor han er tildømt at forskaffe Ernst Normand hans hånd og segl igen eller derfor lide rigens æskning. derefter blev afsagt, så efterdi samme herredstingsdom ikke er endelig, fandt dommerne den som udømt var, og sagen til herredsting igen at komme.

(215)

** Albret Christensen i Bodalskrog havde stævnet (blank). derefter blev fremlagt et vidne af Hindsted herreds ting 21/7 sidst forleden, at Albret i Krogen havde den hule bøg. ville ikke have beskrevet.

** fru Ellen Marsvin til Ellensbjerg havde stævnet Morten Sørensen i Nøttrup herredsfoged i Bjerre herred, for han 14/9 sidst forleden ikke har villet anse en landstings stævning, som hun har ladet stævne nogen vidnesfolk i Bjerre by med, anlangende Bjerre skov og mark skulle være ret rebet skov og mark, så længe de kunne mindes. derefter blev afsagt, så efterdi Knud Gyldenstjerne for Møgelkær port er givet 8 dages varsel for samme vidne, og fogden derfor ikke har vidst samme vidne at udstede, før Knud Gyldenstjerne som er udenlands i KM bestilling får 6 ugers varsel, da kunne dommerne ikke kende Morten Sørensens ulempe deri at være eller imod hans dom at sige.

(217)

** Søren Christensen i Hørby med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Anne Mikkelsdatter i Hvoldals mølle for et klagevidne og sigtelsesvidne, hun til Hindsted herredsting 11/7 sidst forleden på ham har gjort, at han skulle have taget 3 svin fra hende ved Hvoldals mølle, uanseet han samme dag havde benægtet, at han ikke tog dem fra hende, men tog dem i hans grønne eng. derefter blev afsagt, så efterdi Anne Mikkelsdatters klage og sigtelse ikke med nogen nøjagtige vidnesbyrd bestyrkes at have seet Søren Christensen tog samme svin fra hende, da kunne dommerne ikke kende samme hendes klage og sigtelse bogsed og nævningsed så nøjagtig, at de bør nogen magt at have.

(218)

** Søren Jensen i Vosnæs med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet efterskrevne, for de ikke efter voldgift og tingsvidne til øster Lisbjerg herreds ting 5/11 1617 er mødt på åstederne at granske og forfare hvis uret, som fandtes imellem Søren Jensen og Jens Tomasen, og der sætte stabel og sten imellem begge deres jord. dernæst blev afsagt, så efterdi Søren Jensen og Jens Tomasen har indgivet samme deres tvistige sag på fire mænd, og hvad de gjorde i den sag skulle stå uigenkaldt, da vidste dommerne ikke imod samme deres voldgift at sige, men efterdi de 4 mænd ikke har adskilt, hvor vidt enhver burde at have, da fandt dommerne den deres afsigelse ingen magt at have og sagen til dem igen at komme.

(220)

** Jens Tomasen i Vosnæs havde stævnet Søren Jensen sst for et delevidne, han 15/10 1617 forleden har forhvervet over ham anlangende nogen uenighed imellem dem om noget gærdsel. derefter blev afsagt, så efterdi Søren Jensen og Jens Tomasen 5/11 1617 har indgivet deres sag om jordtrætte på 4 mænd, som skulle dem imellemsige, og loven bemelder, den sidste kontrakt fortager hvis tilforn ganget er, da fandt dommerne Jens Tomasen af samme dele, han for samme jordtrætte er kommet i, kvit at være.

** Christian Holck befalingsmand på Silkeborg havde stævnet Clemend Jensen i Borre dommer til Tvilum birketing for en dom, han imellem Christian Holck og Niels Jensen i Truust afsagt har 16/9 sidst forleden anlangende hvis ulovlig gerning og røveri, som er sket i Niels Jensens hus fra Niels Rasmussen barnfødt i Sjelle skovgård. derefter blev afsagt, så efterdi for birkefogden med klagevidne har været bevist, at Niels Rasmussen i Niels Jensens hus af Anders Andersen Smed i Grønbæk er samme pending bøsse og værge frarøvet i Niels Jensen nærværelse, dog han ikke har anholdt Anders Smed, endog Niels Jensen har været KM betroede delefoged i birket, og birkefogden derfor har tildømt Niels Jensen deri uret at have gjort og burde at stande til rette, da vidste dommerne ikke imod samme hans dom at sige eller magtesløs dømme.

(223)

** Niels Christensen Viborg borgmester i Mariager med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Amdi Christensen i Glenstrup for en uendelig dom, han 20/7 til landstinget har forhvervet over et udlæg og vurderingsvidne, Niels Viborg 9/3 1603 til Mariager byting har forhvervet i salig Laurids Humlemands hus og have, som ham for en sum penge er tilvurderet, som salig Laurids Humlemands hustru Anne Lauridsdatter da påboede. derefter blev afsagt, så efterdi tre af de otte mænd tinghørere, som samme vidne til tinget har vidnet, også har været vurderingsmænd, da kunne dommerne ikke kende samme vurderingsvidne så noksom og lovligt, at det bør nogen magt at have.

(225)

** Jens Rasmussen i Bisballe havde stævnet Laurids Jørgensen i Tostrup, for han til Lysgård herreds ting har ladet ham fordele for noget rug og bygtiende, hvilket Jens Rasmussen benægtede, og som han ville bevise med kvittants. så mødte Knud Gyldenstjerne og afstod samme dele.

** Laurids Jensen i Hauge havde stævnet Jesper Pedersen i Ovstrup herredsfoged i Gern herred for en dom, han til Gern herreds ting 27/1 1621 dømt har og deri tildømt Laurids Jensen at føre det gods, som salig Ernst Hocher havde i Striben, der han ved døden afgik, tilstede med en kønsed, uanseet samme herredsting ikke var hans værneting, hvorfor han mener, fogden har uret gjort. derefter blev afsagt, så efterdi tre herredstingsdomme indeholder, at Laurids Jensen har været stævnet og ikke mødt eller indskudt sig til sit værneting, så fogden derfor samme domme har udgivet, og de siden til landstinget, formedelst de ikke til hans værneting ganget var, og det ikke formedelst nogen Jesper Pedersens ulempe eller uret, som deri skulle være gjort, da kunne dommerne ikke kende Jesper Pedersens ulempe deri at være.

(226)

** Hans Grønbæk borger i Århus havde stævnet Mads Nielsen indvåner i Århus for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet over en dele, som Hans Grønbæk til Århus byting over ham har forhvervet. derefter blev afsagt, så efterdi samme dele med Hans Grønbæks regnskabsbog bestyrkes, og samme bog ikke er stævnet, da vidste dommerne ikke i hovedsagen at dømme, før samme bog lovligt stævnes og kaldes.

(227)

** Iver Lykke Christoffersen havde stævnet Niels Sørensen i øster Bølle herredsfoged i Sønderherred for en dom, han til samme ting 23/7 sidst forleden dømt har imellem Iver Lykke og fru Edel Mogensdatter til Hessel anlangende hendes brev og segl, anlangende salig Mogens Lykkes gæld, som hun ikke har holdt og efterkommet. derefter blev afsagt, så efterdi samme dom ikke er endelig, fandt dommerne den som udømt, og sagen til herredsting igen at komme.

** Claus Då til Ravnstrup havde stævnet Peder Hansen foged på Nørlund for et synsvidne, han til Års herreds ting 6/8 sidst forleden forhvervet har på en indelukket toft, som ligger til Claus Dås gård i Mejlby, som Poul Jensen iboer. derefter blev afsagt, så efterdi samme synsvidne er ejendom angældende, og Claus Då som er ret jordejer ikke derfor har fanget varsel, da kunne dommerne ikke kende samme synsvidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(228)

** Poul Lauridsen i Tilst en af sandemændene i Hasle herred gav til kende, at han af skrøbelighed ikke havde kunnet møde til landsting med sine medbrødre sandemænd, hvorfor han nu i dag mødte og udlagde Christen Nielsen i Haslund at være Anders Jespersen, som tjente i Torsølund, hans bane og svor ham fra hans fred, som hans medbrødre tilforn gjort har.

** Christen Jensen i Guldbæk på hans datter Kirsten Christensdatters vegne med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Søren Skriver forstander i Helliggejst kloster i Ålborg for en dele, han til Hornum herreds ting 13/5 sidst forleden over hende forhvervet har for korn og adskillige varer, hun har ført af kirkens boeslod i Sørup, midlertid boet stod uskiftet imellem Kirsten Christensdatter og de fattige. derefter blev afsagt, så efterdi en del af de fattiges anpart dem tilkommer i Peder Keldsens bo, midlertid Kirsten Christensdatter det at have haft under hænder, at være ødt og forkommet, hvorfor Søren Skriver har ladet hende fordele, da vidste dommerne ikke imod samme vurdering at sige, men efterdi Kirsten Christensdatter efter samme dele ved nam er besøgt og udlæg gjort, dog Søren Skriver ikke har bekommet fuldt udlæg, bør samme dele efter loven ikke videre at komme hende til forhindring.

(230)

** Jacob Jensen i Løgstør på Hans Pedersen i Leira Claus Pedersen på ---- Christen Pedersen på Agger og Jens Pedersen sst alle boende i Norge deres vegne havde stævnet Christen Jensen Kold i Løgsted for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet over en birketingsdom af Løgstør birketing, hvori blev afsagt, så efterdi ovennævnte brødre ikke har bekommet nogen arv efter deres mor, men deres søster er udgift med hjemfærd af fællesbo, og Christen Jensen Kold på sin hustrus vegne tilstod at have givet Anne Sørensdatter afkald for arv efter hendes mor, så bør Christen Jensen Kold igen fra sig at levere hvis, han i så måder har oppebåret, og siden samme pending at gods at skiftes imellem arvingerne. derefter blev de så for retten forenet, at Christen Jensen skal give Jacob Jensen på Hans Pedersen Claus Pedersen, Christen Pedersen og Jens Pedersen brødre deres vegne for hvis, de kan være berettiget i samme pending sølv og arv, han til sig har annammet, 70 sletdaler.

(231)

** Christen Pedersen i Nibe havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 16/9 sidst forleden til Hornum herreds ting vidnet har, at de skulle have seet førnævnte Christen Pedersen og hans folk jaget Søren Nielsen i Gelstrup fra sin plov og sønderbrudt den. så mødte en part af vidnerne birkefogden og delefogden og mente samme stævning ulovlig var forkyndt, idet den fandtes påskrevet, læst på Hornum herreds ting 23/9 1622, og begærede den under forsegling, hvilket skete.

12/10 1622.

** Hans Sørensen i Gylling havde hidkaldt sandemænd af Hads herred manddød at sværge over Rasmus Nielsen i Svinballe for Clemend Rasmussen sst, han ihjelslog og fremlagde for sandemændene et tingsvidne af Hads herreds ting 23/9 sidst forleden, at på grandestævne lod Rasmus Nielsen Clemend Rasmussens far Rasmus Rasmussen skrive for tre heste, som havde gået løse, og da Clemend Rasmussen ville lade Rasmus Nielsen skrive for hans svin, som havde gået i deres vang, sprang Rasmus Nielsen op og stak ham i maven med sin madkniv. dernæst blev fremlagt hr Frederik Arildsen i Hundslund hans attest, at da han meddelte Clemend Rasmussen sakramentet, da berettede han det samme. så var Rasmus Nielsen ikke mødt, og dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Rasmus Nielsen manddød over og fra hans fred.

(233)

** Søren Bjørnsen i Ørsted havde hidkaldt sandemænd af Rougsø herred for manddød at sværge over Jens Andersen sst, som var ladefoged på Stenalt, for hans bror Jep Bjørnsen i Ørsted, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Rougsø herreds ting 20/8 sidst forleden, hvor synsmænd afhjemlede syn på Jep Bjørnsen, hvis pande var knust, som han sagde Jens Andersen forrige ladefoged på Stenalt havde gjort, og efterskrevne vidnede, at der kom nogen ord imellem Jep Bjørnsen og Jens Andersen, som da slog Jep Bjørnsen omkuld på stenbroen. så gjorde sandemændene deres ed og eftersom de selv grundelig sandhed havde udspurgt og forfaret, at Jens Andersen sagesløs har dræbt Jep Bjørnsen, da svor de ham manddød over og fra hans fred.

(234)

26/10 1622.

** ingen dommer. sagerne opsat.

9/11 1622.

** Iver Friis til Volstrup gav til kende, at eftersom hans hustrufar Godslev Budde af alderdom og skrøbelighed og af rådgivere, som dertil havde været bekvemmelig, skriftligt havde ladet ham forstå, at han var til sinds at gøre hans hustru Dorte Budde arveløs for hendes fædrene, og han derefter sit gods har afhændet, da er Iver Friis imod al hans vilje forårsaget på hans hustru fru Dorte Buddes vegne arv og gæld efter ham at forsværge, hvilket han også har ladet forkynde og forsværge over salig Godslev Buddes grav i sankt Budolfi kirke 25/10 sidst forleden.

23/11 1622.

** Tønne Friis til Hesselager befalingsmand på Ålborg slot havde hidkaldt sandemænd af Rinds herred manddød at sværge over Morten Jensen i Skivum for Jens Christensen sst, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Års herreds ting 5/11 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at de var på Dal marked og så, at Jens Christensen Jens Mortensen i Skivum og hans bror Terkild Mortensen i Skivum sad i en bod og drak til hobe, og Jens Christensen blev skældagtig og gik ud og kom tilbage med en fork og æskede dem ud, og da de tog forken fra ham og holdt ham, kom Jens Mortensens søn Morten Jensen og slog Jens Christensen et knivslag i hans bryst, og for samme gerning er han bortrømt. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Morten Jensen manddød over og fra hans fred.

(238)

** Anders Rasmussen i Tustrup med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Peder Brodersen i Galten Søren Tomasen sst Christen Poulsen i Røved og deres medbrødre samfrænder, som har været opnævnt til Sønderhald herreds ting at skulle komme til den gård i Tustrup, Jens Christensen og Anders Rasmussen påboer, og dem derom adskille, og samfrænderne har dem ikke endeligt om samme gårds ejendom adskilt. derefter blev afsagt, så efterdi samme sag tilforn på samfrænder er indfundet om samme ejendom endelig at adskille, og ikke deres sigelse er gjort endelig, da fandt dommerne samme deres afsigt at være som den ugjort var, og sagen igen til bemeldte samfrænder at komme og endeligt imellem Anders Rasmussen og Jens Christensen at imellemsige.

(239)

** Anders Rasmussen i Tustrup med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Niels Groersen borger i Randers for sin lod og anpart i den gård i Tustrup, Anders Rasmussen og hans hustru Mette Groersdatter iboer, som han havde arvet efter hans salig far Groers Madsen og hans salig mor Maren Sørensdatter, som boede og døde i Tustrup, som han har skødet Christen Nielsen i Hadbjerg på salig Mads Groersens børns vegne, som er Groers Madsen Rasmus Madsen Mads Madsen Anne Madsdatter og Mette Madsdatter efter det købebrev, Niels Groersen har givet deres far Mads Groersen for nogen tid lang siden, hvilken lod og part ikke har været lovbudt til næste frænder eller til Anders Rasmussen og Mette Groersdatter, hans søster, som boer på gården og er den største arving. så mødte Christen Nielsen og fremlagde et tingsvidne af Sønderhald herreds ting 15/7 dette år, hvor den 6.part i den halve selvejergård, Anders Rasmussen påboer, blev lovbudt til salig Mads Groersens børn og deres lovværge Christen Nielsen i Hadbjerg, og der blev givet varsel til Anders Rasmussen i Tustrup og Peder Groersen i Essenbækgård. derefter blev afsagt, så efterdi samme gods ikke findes til Niels Groersens næste arvinger at være lovbudt, da fandt dommerne samme lovbudsvidne og skøde ingen magt at have.

(240)

** Laurids Tomasen i Askildrup med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Hellum herreds ting 1/10 sidst forleden vidnet har, at for 13 år siden skulle salig Anders Mouridsen i Horsens have solgt Christen Jensen i Askildrup en bryggekedel, hvilket deres vidne førnævnte Laurids Tomasens hustru Mette Christensdatter benægter, men hendes forrige husbond Anders Mouridsen havde pantsat ham samme kedel for 9 sletdaler. Jens Mikkelsen i Gerding havde vidnet, at han havde begæret af hans farbror Anders Mouridsen, før han flyttede til Fræer, at han ville unde ham samme bryggekedel at indløse fra Christen Jensen. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd udtrykkeligt har vidnet, at Christen Jensen afkøbte Anders Mouridsen samme kedel og betalte ham derfor, da vidste dommerne ikke imod samme vidne at sige eller magtesløs dømme

(243)

** Hans Hansen Hamborg borger i Århus på residerende kapitel hos Århus domkirke deres vegne havde stævnet Niels Mikkelsen i Langballe herredsfoged i Ning herred for en uendelig dom, han har afsagt på Ning herreds ting 8/1 sidst forleden imellem bemeldte kapitel og Peder Gregersen i Stadsegård anlangende årlig afgift til deres domkirkes bygning af nogle stykker jord liggende i Stadsegårds mark kaldes Smedetoft, hvilken afgift han har forholdt dem. derefter blev afsagt, så efterdi samme dom ikke er endelig, fandt dommerne den som udømt var, og sagen til herredsting igen at komme.

(244)

** Niels Pedersen i Hørup havde stævnet Peder Jensen i Hørup for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet og deri magtesløs dømt en dele, som Niels Pedersen over ham til Lysgård herreds ting 21/5 sidst forleden har forhvervet anlangende et gærde, han har sat ham til fortrængsel. derefter blev afsagt, så efterdi samme synsvidne ikke er hidstævnet, vidste dommerne ikke i hovedsagen at dømme, før den lovligt stævnes.

(245)

** Jens Nielsen i Gravballe havde stævnet Søren Brun i Kejlstrup for et vidne, han har forhvervet anlangende tiende af hans avling, uanseet hans sognemænd har gjort tingning både på hans og deres vegne med Hans Skriver i Kejlstrup for skæppekorn med rede penge. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Nielsen i Gravballe vedgår at have brugt kornavl på bemeldte Gravballe mark bemeldte åringer og ikke tiendet deraf, men til tinge med høringsdele for KM anpart er forfulgt, da vidste dommerne ikke Jens Nielsen i Gravballe af samme dele at kvitdømme, førend han retter for sig.

(246)

** Erik Sørensen Møller i Torsted mølle havde stævnet efterskrevne for to vidner, de på ham vidnet har til Hindsted herreds ting 29/8 og til Hornum herreds ting 2/9, at de på deres husbonds vegne havde forbudt Erik Møller at lade begrave Anne Christensdatters lig, som der lå død, og de havde været med jomfru Riborg Arenfeldt i samme mølle og hørte, at Karen Pedersdatter på Nørlund havde sigtet Anne Christensdatter, som tilforn havde tjent på Nørlund, at hun nogen gange havde taget nøglen af Gude Galdes bukser om nattetide og opladt hans skrin og taget penge, som hun havde givet hendes mor Apelone Christensdatter, Erik Møllers hustru. derefter blev afsagt, så efterdi med fru Helvig Marsvins seddel bevises, at Christen Knudsen tjener som ladefoged på Blomesholm i Norge og Karen Pedersdatter er i Sæby, så de derfor efter stævningens påskrift ikke er lovligt stævnet, da vidste dommerne ikke i samme sag at dømme, før de lovligt stævnes.

(247)

** Mikkel Jensen i Møldrup havde stævnet efterskrevne, for de til Hindsted herreds ting 31/10 sidst forleden skulle have Maren Nielsdatter i Møldrup kirkenævn oversvoret for trolddomssag, som Mikkel Jensen havde sigtet hende for, og fremlagde et tingsvidne af Hindsted herreds ting 26/9 sidst forleden, hvori Peder Skrædders hustru i Møldrup Anne Jensdatter og Peder Sørensens hustru Maren Jensdatter sst vidnede, at de var til Mikkel Jensens, da Vorherre havde kaldt hans hustru Karen Jensdatter, og liget var lagt i kisten, og lyset stod og brændte på den, da tog Maren Nielsdatter to lange halmstrå og lagde korsvis, og da Mikkel Jensen spurgte, om hun ville gøre hans børn faderløse og kors for ham, da svarede hun det kan vel ske. andre vidnede, at da Christen Murmester havde bryllup med Maren Christensdatter, førnævnte Maren Nielsdatters datter, da om aftenen, siden Maren Christensdatter havde lagt halm i hendes brudeseng, da tog Maren Nielsdatter tre halmstrå og kastede ind under sengen, og andre stoppede hun i fodenden af sengen. andre vidnede, at de aldrig havde hørt rygte og tidende om Maren Nielsdatter for nogen trolddom, før Mikkel Jensen beskyldte hende. Christen Nielsen i Volsted mødte på hans søster Maren Nielsdatters vegne. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke udtrykkeligt har vidnet, at Maren Nielsdatter har lovet nogen ondt, som dem derefter med trolddoms kunst eller bedrift skal være dem tilføjet, men efter præstens kundskab og sognevidne bevises, at hun har skikket sig ærligt og kristeligt, da kunne dommerne ikke kende samme vidne syn og sigtelse eller nævningsed så noksom, at de må komme Maren Nielsdatter til nogen forhindring, førend hende anderledes overbevises kan.

(250)

** Niels Christensen Viborg borgmester i Mariager havde stævnet Byrge Jensen byfoged sst for en dom, han 9/10 sidst forleden til Mariager byting dømt har anlangende noget salig Laurids Humlemands gods og ejendom sst, som Niels Viborg skal være tilvurderet og udlagt 1603 for hvis gæld, salig Laurids Humlemand var ham skyldig, og hvilket gods han havde bekommet efter Ellen Lauridsdatter, Laurids Humlemands datter sst, som døde i Vestergade sst, som hun efter hendes afgangne far havde arvet, og Amdi Christensen i Glenstrup og hans søster Maren Christensdatter Christen Lauridsen samt deres medarvinger siden arveligt tilfaldt efter Ellen Lauridsdatter. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Viborg for retten har tilbudt at rette for sig for samme gods, han uden hjemmel skulle have bekommet, og fogden derfor har tildømt ham samme gods igen at udlægge efter loven og derfor at bøde 3 mark til kongen og 3 mark til bonden og stå til rette for samme gods, han i langsommelig tid har brugt, da vidste dommerne ikke imod samme bytingsdom at sige eller magtesløs dømme.

(254)

** Rasmus Nielsen i Grølsted havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Vejerslev birketing 17/10 sidst forleden vidnet har anlangende et øg, som Rasmus Nielsen skulle have solgt Jens Nielsen i Aidt. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Jensen og Niels Jensen udtrykkeligt har vidnet, at Rasmus Nielsen solgte Jens Nielsen samme øg for 3 daler, hvilket køb Rasmus Nielsen ikke vil benægte men sværger, at han ikke fik pending, da vidste dommerne ikke imod samme to menneskers vidne at sige eller magtesløs dømme.

(255)

** hr Oluf Christensen i Ørum og hr Jørgen Christensen i Karlby havde stævnet sandemænd af Århus for deres ed og tov, de til Århus byting 26/9 sidst forleden gjort har over Rasmus Rasmussen Bonde borger sst og svoret ham til sin fred, for salig Christen Olufsen Pind borger sst han dræbte, hvilket de ikke mener, at de har gjort ret i, men Rasmus Bonde burde med rette fra sin fred at have været svoret. dernæst blev fremlagt et tingsvidne af Århus byting 26/9 sidst forleden, hvori Søren Mogensen Skrædder hans hustru Maren Villadsdatter og Tomas Rougsings hustru Maren Andersdatter sst samt Christen Olufsen Pinds datter Bodil Christensdatter Pinds og Anne Knudsdatter, Jens Lauridsens hustru alle i Århus vidnede om det parlament imellem Rasmus Bonde og Christen Pind, og hr Oluf Christensen og hr Jørgen Christensen mente, at eftersom Rasmus Bonde havde gjort deres far den skade, da burde han derfor miste sin fred. derefter blev afsagt, så efterdi forfares, at Rasmus Bonde har været i trætte og parlament med Christen Pind, der han samme skade har bekommet og ikke bevises, at Rasmus Bonde dertil at have været forårsaget, og sandemændene dog har svoret Rasmus Bonde manddød over og sin fred at holde, da vidste dommerne ikke samme deres ed at følge, så den må komme Rasmus Bonde på hans fredløsmål til befrielse.

(258)

** Sidsel Christensdatter indvåner i Randers på hendes søn Jens Lauridsen fordum organist i Århus hans vegne med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet sandemænd i Århus, for de til Århus byting 1/8 sidst forleden har svoret hendes søn Jens Lauridsen manddød over og fra hans fred for Lorents Baltsersen Trompeter i Århus, han skulle have ihjelstukket, og Laurids Baltsersens hustru Maren Jensdatter havde klaget, at Jens Lauridsen ynkeligt havde dræbt hendes husbond. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Organist ikke har været overfaldet af Lorents Baltsersen med hug eller slag, så han derfor kunne være forårsaget at gøre nødværge, og han straks derefter er rømt, og sandemændene derfor har ham manddød oversvoret og fra hans fred, da vidste dommerne ikke nogen årsag samme deres ed at imodsige, men den ved magt at være.

(260)

** Søren Rasmussen i Svenstrup hans visse bud og bror Mads Rasmussen med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Nørherreds ting 23/5 sidst forleden vidnet har angående Anne Rasmusdatters død. derefter blev afsagt, så efterdi bevises, at Søren Rasmussen har slået hende op til en væg stødt hende med foden og slået Anne Rasmusdatter, som med syn og klage bestyrkes, og sandemændene derfor har svoret Søren Rasmussen i Svenstrup hendes bane på og fra hans fred og intet nøjagtigt derimod fremlægges, hvormed han kan befries, da vidste dommerne ikke imod samme vidner og sandemandsed at sige eller magtesløs dømme.

(263)

** Otte Velstock borger i Horsens havde stævnet Niels Pedersen i Nørgård og hans hustru Anne Knudsdatter og hans døtre Bodil Nielsdatter og Anne Nielsdatter for nogen benægtelse, de skal have gjort til Slet herreds ting, at de ikke hos var, da salig Anders Bang borger i Ålborg blev dræbt ved Nørgård. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Pedersen hans hustru og døtre med oprakte fingre har benægtet dem ikke at have hos været, der salig Anders Bang fik hans banesår, og intet derimod fremlægges, hvormed kan bevises dem i samme drab at have været medvidere eller hos, der den gerning gjort er, men nævningene for samme sag har dem kvitsvoret, da vidste dommerne ikke imod samme benægtelse at sige eller magtesløs dømme.

(264)

** Laurids Frandsen Smed i stor Åstrup havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Slet herreds ting 6/6 sidst forleden med Mikkel Christensen i Åstrup vidnet har, at de 19/5 på Åstrup gade hørte, at Laurids Smed sagde til Mikkel Christensen, tag den grå sæk du holdt op på høloftet. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har vidnet om Laurids Frandsens ord, som han ikke er bestendig, men for ting og dom højligt benægter, da fandt dommerne samme vidne magtesløs at være.

(265)

** Obbe Rasmussen borger i Horsens med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Peder Pedersen Dal borger sst for en dom, han til Horsens byting 12/3 over ham har forhvervet anlangende nogen kost og tæring, Peder Pedersen på egne og medbrødres vegne har anvendt til landstinget. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises at Peder Pedersen og hans medbrødre af Obbe Rasmussen har været hidstævnet, og byfogden dog har tildømt Obbe Rasmussen at igengive og betale Peder Pedersen og hans medbrødre hvis kost tæring og vognleje, de derpå har anvendt, da vidste dommerne ikke samme hans dom at følge eller den dele så noksom, at den bør nogen magt at have.

(266)

** Obbe Rasmussen borger i Horsens med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Hans Volbertsen byfoged sst for en dom, han 12/3 sidst forleden til Horsens byting forhvervet har anlangende nogen kost og tæring, Hans Volbertsen til landstinget har anvendt. derefter blev afsagt, så efterdi for Anders Jørgensen har været i rette lagt en dom af landstinget, hvori Hans Volbertsens dom er ved magt kendt, og Hans Volbertsens ulempe deri ikke kan findes, og Anders Jørgensen derfor har tilkendt Obbe Rasmussen at igengive Hans Volbertsen billig kost og tæring, da vidste dommerne ikke hans dom at imodsige.

(267)

** Bodil Sørensdatter salig Christen Markorsens efterleverske borgerske i Ebeltoft havde stævnet Mikkel Sørensen og Rasmus Sørensen i Andkær for en løgnagtig gæld, som hendes salig husbond skulle være deres far skyldig, som ikke med brev bevises. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte personer ikke er mødt og nu som tilforn dem fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme vidne magtesløs at være og ikke at komme Bodil Sørensdatter eller hendes børn til hinder eller skade.

(268)

** to ringe landsting næst før jul. nogle ringe sager, som til snapslandsting blev opsat.

 (1)

18/1 1623.

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg havde hidkaldt sandemænd af Hads herred til at udlægge Kirsten Andersdatter af Endelave, som er omkommet i Gylling skov, hvad hende var til bane og livs lagt og fremlagde et tingsvidne af Hads herreds ting 24/11, hvor efterskrevne vidnede, at nogle personer var kommet til dem meget forfrosne, så de af kulde nær var omkommet, idet de var kommet i stor havsnød, og Kirsten Andersdatter havde ikke kunnet vinde med dem til byen men blev i skoven, og de havde svoret, at de gav det til kende, at hun var tilbage. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Kirsten Andersdatter af frost og kulde ulykkeligt at være omkommet.

(2)

** Niels Grøn i Borup ridefoged til Skanderborg hans visse bud Jørgen Grøn i Astrup havde hidkaldt sandemænd af Tyrsting herred om Johannes Sørensen hans bane at oplede, som døde i Bredvads mølle og fremlagde et tingsvidne af Tyrsting herred 10/12 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at de var i møllen for at få malet mel, og da gik møllersvenden ned fra loftet for at se til kværnen, og da den gav et skrig fra sig, gik de ned ad stigen, og da lå møllersvenden død ved knaghjulet med hans hoved knust. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Johannes Sørensen af våde og vanlykke formedelst knaghjulene i møllen at være ihjelslået.

(3)

** Frederik Reedtz til Tygestrup KM befalingsmand på Tryggevælde med en opsættelse af landstinget 23/11 sidst forleden havde stævnet efterskrevne i Klakring for et vidne, de 22/6 sidst forleden til Bjerre herreds ting vidnet har anlangende et stolestade i Klakring kirke, at Mette Olufsdatter på Barretskov skulle have stødt Sidsel Pedersdatter i Helbjerg mølle af hendes rette stolestade. desligeste stævnede han Peder Møller i Helbjerg mølle og Sidsel Pedersdatter sst. dernæst blev afsagt, så efterdi samme sag over 6 uger har været opsat, og ingen er mødt dertil at svare, da fandt dommerne samme vidner magtesløs at være.

(4)

** Frederik Reedtz til Tygestrup med en opsættelse af landstinget 23/11 sidst forleden havde stævnet Hans Krag i Klakring for en klage, han skal have gjort til Bjerre herreds ting 19/6, at Mette Olufsdatter tjenende på Barretskov skulle have stødt Sidsel Pedersdatter i Helbjerg mølle fra hendes rette stolestade i Klakring kirke, hvilket han formener er en uretfærdig klage, idet samme stolestade hører Frederik Reedtz til. derefter blev afsagt, så efterdi samme sag over 6 uger har været opsat, og ingen er mødt dertil at svare, og der ikke imod recessen uden bevilling kan gøres længere forhaling, da fandt dommerne samme klage magtesløs at være.

(5)

** Gude Galde til Nørlund havde stævnet Anders Christensen i Rise herredsfoged i Års herred, for han 22/10 sidst forleden til samme ting har dømt hans tjener Peder Hansen fra 3.ting for hans tiltale til Mikkel Jensen i Kokborg. derefter blev afsagt, så efterdi samme dom ikke er endelig, fandt dommerne den at være som udømt, og sagen til herredsting igen at komme.

** Gude Galde til Nørlund havde stævnet efterskrevne for et vidne, han 10/12 sidst forleden til Års herreds ting har vidnet anlangende Gude Galdes tjener Jacob Lauridsen i Mejlby og Knud Christensen sst skulle være forligt om alt, hvis dem imellem har været. derefter blev afsagt, så efterdi Jacob Lauridsen har givet hans husbond samme sag til lovmåls forfølgning og 8 dage derefter har indgået kontrakt og forligelse med Knud Christensen og ikke Gude Galde derfor har fanget noget varsel, da kunne dommerne ikke kende samme forligelsesvidne så noksom, at det bør at komme Gude Galde på sin tiltale i samme sag til nogen forhindring.

(6)

** Gude Galde til Nørlund havde stævnet Anders Christensen i Rise herredsfoged i Års herred for en dele og dom, han 9/7 og 13/9 sidst forleden til Års herreds ting over hans tjener Poul Nielsen i Troelstrup udstedt har anlangende nogen gæld, Christen Nielsen i Tøttrup æskede af Poul Nielsen. derefter blev afsagt, så efterdi fremlægges en kontrakt, hvori Poul Nielsen og Christen Nielsen bekender dem om samme deres trætte at være forligt, og Anders Christensen derfor ikke har udstedt samme vidne, da kunne dommerne ikke kende hans ulempe deri eller videre på samme dele at dømme.

(7)

** Niels Sørensen i Sejlflod havde stævnet Knud Christensen i Asp for en dele, han over ham til Storvorde birketing har forhvervet anlangende nogen gæld efter hans brev dateret 1/1 1614. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Sørensens brev alene lyder på 9 daler og 10 skæpper byg, som han er Knud Christensen skyldig, og han dog for mere gæld findes at være delt, da fandt dommerne Niels Sørensen af den dele kvit at være.

(9)

** Peder Hansen indvåner i Grenå og hans hustru Margrete Johansdatter, på salig Peder Guldsmed i Ebeltoft hans arving Claus Witts vegne med en opsættelse af landstinget 21/12 sidst forleden havde stævnet efterskrevne for gæld, de er salig Peder Guldsmed skyldig, deriblandt Mourids Sørensen i Mårup og hans bror Peder Sørensen sst. efter flere ord dem imellem var, blev kreditorerne og Claus Witt her for retten forligt, at kreditorerne skal give Claus Witt et halvt hundrede sletdaler.

(11)

** Niels Sørensen i Tange Mads Harbou og hans datter Anne Madsdatter og Peder Madsen sst med en opsættelse af landstinget 7/12 sidst forleden havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Middelsom herreds ting 21/3 sidst forleden over dem vidnet har, at de skulle have gjort ransgerning med et vod, de skulle have frataget nogen af de Bjerring mænd. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har seet, Niels Sørensen og hans medfølgere havde indtaget samme vod, og intet derimod fremlægges, da vidste dommerne ikke imod samme vidne syn og klage at sige, men da samme klage Peder Nielsen og Niels Sørensen anlanger, og ikke med vidnesbyrd befæstes dem at have med været voddet at borttage, da bør samme klage ikke komme dem til forhindring, og efterdi samtlige 6 personer var lyst et fuldt ran til, og nævningene har dem hver et fuldt ran oversvoret, da kunne dommerne ikke kende den lovmål og nævningsed så noksom at være procederet, som det sig burde, og derfor fandt de samme bogsed og nævningsed ingen magt at have.

(14)

** Mogens Kås til Tidemandsholm gav til kende, at eftersom KM havde befalet ham sig salig Envold Stygges brødre og søstres værgemål at påtage, og da han har efterladt sig en stor gæld, da forårsages han på salig Envold Stygges brødre og søstre, som er jomfruerne Birgitte Stygge Christence Stygge Anne Stygge og Jesper Stygge, som er ude af landet, deres vegne at vedersige og forsværge arv og gæld efter ham.

** fru Else Munk salig Niels Stygges lod læse og påskrive et brev, at eftersom hendes søn salig Envold Stygge var ved døden afgået i Landskrona og der begravet, og da han skal have efterladt sig en stor gæld, forårsagedes hun til at vedersige arv og gæld efter ham.

(15)

** Mogens Lauridsen i Onsted havde stævnet Mikkel Ibsen i Kattrup for en dele, han til Vor herreds ting forhvervet har over hans mor Karen Jeppes i Kattrup og søskende Eske Ibsen og Karen Ibsdatter sst for 8 eller 9 snese daler. derefter blev afsagt, så efterdi Mikkel Ibsen var delt, da han samme dele over hans mor Karen Jeppes forhvervet har, da fandt dommerne Karen Jeppes af den dele kvit at være.

** Jørgen Arenfeldt til Vorgård med en opsættelse af landstinget 23/11 sidst forleden havde stævnet Just Høg til Bjørnholm for et delevidne, hans foged Jens Poulsen på landstinget 28/9 sidst forleden i rette bar over Christen Sørensen i Ørup. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Sørensen ved sin højeste ed benægter sig ikke at have købt eller fået noget rug af Jens Poulsen og ikke med hans brev bevises, og han dog er blevet delt, da fandt dommerne Christen Sørensen af samme dele kvit at være.
 
(17)

** Christian Holck befalingsmand på Silkeborg havde stævnet Anders Pedersen Vendelbo i Gravballe for et skøde, han på den selvejer bondegård i Skellerup, han har bekommet med hans nu afgangne hustru Margrete Hansdatter, afgangne Henrik Lønborgs efterleverske, til Gern herreds ting 17/11 1621 har givet Reinholt Møller på Silkeborg og hans hustru Anne Pedersdatter, hvilket skøde han formener ikke så lovligt at være gjort, efterdi Anders Pedersen Vendelbo ikke har børn med Margrete, og de ikke har vidst nogen af hendes rette arvinger, efterdi hun er udenlandsk. derefter blev afsagt, så efterdi befindes Anders Pedersens hustru Margrete hendes arvinger ikke for samme lovbudsvidne at være kaldet, og godset dog efter det lovbudsvidne er bortsolgt, da kunne dommerne ikke kende samme skøde, som efter samme ulovlige lovbud gjort er, så nøjagtigt, at det bør nogen magt at have.

(18)

** Peder Møller af Silkeborg mølle med en opsættelse af landstinget 7/12 sidst forleden havde stævnet Jens Jørgensen kældersvend på Silkeborg for et vidne, han til Gern herreds ting 10/8 sidst forleden vidnet har på Peder Møllers hustru Maren Møllerkvinde, for hun skulle have været i Silkeborg ålekiste og taget 7-8 ål, hvilket hun benægter. derefter blev afsagt, så efterdi varselsmændene ikke har navngivet, hvor de gav Peder Møller varsel, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(19)

** Iver Iversen barnfødt i Edslev med en opsættelse af landstinget 9/11 sidst forleden havde stævnet Mikkel Eriksen i Amstrup for et forbudsvidne, han på Jens Jensen klosterforstanders vegne i Århus har forhvervet på nogen sæd, som Iver Iversen har sået i hans og hans mors og søstres eget bondeboel i Ingerslev, som Peder Bjørnsen i klosteret har tingsvidne på at skulle beholde hans livstid. dertil blev stævnet Mikkel Jensen i Edslev Rasmus Tomasen i Emborg og Iver Iversen. derefter blev afsagt, så efterdi varselsmændene ikke har hjemlet, hvor de har givet førnævnte personer varsel, da kunne dommerne ikke kende samme vidner så noksom lovlige, at de bør nogen magt at have.

(20)

** Mikkel Nielsen borger i Horsens havde stævnet Jens Pedersen Påske borger sst for et vidne, han på Horsens rådhus 15/10 forhvervet har, hvor efterskrevne vidnede, at Mikkel Nielsen skulle have givet Jens Pedersen mange ukvemsord og kaldt ham en tyv og skælm og hans mor en gammel tæve. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har vidnet efter Mikkel Nielsens ord, som han ikke er bestendig men højligt benægter og erklærer, at han ved ikke andet med Jens Pedersen end det, som ærligt og godt er, da fandt dommerne samme vidne dom og dele magtesløs at være.

(21)

** Jørgen Arenfeldt til Vorgård med en opsættelse af landstinget 13/11 sidst forleden havde stævnet Just Høg til Bjørnholm for et delevidne, han ved sin tjener Jens Poulsen 27/4 sidst forleden på landstinget har i rette båret over hans tjener Jens Mikkelsen i Årup for 7 tønder havre, uanseet han benægter intet at være den gode mand skyldig. derefter mødte Jens Poulsen og gav tilkende, at gælden var betalt, så delen derfor var igen leveret, hvorefter dommerne fandt samme delebrev ingen magt at have.

(22)

** Jørgen Arenfeldt til Vorgård med en opsættelse af landstinget 23/11 sidst forleden havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Bjørnholm birketing 18/5 sidst forleden vidnet har, at Jens Mikkelsen for 3 år siden lod hente nogle Just Høgs stude i Ebdrup. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Mikkelsen har stillet Daniel Block tilfreds for samme stude, og han er blevet fordelt, da kunne dommerne ikke kende samme vidne og dele bør at komme Jens Mikkelsen imod samme kvittans til nogen forhindring men ham derfor kvit at være.

(24)

** Rasmus Skriver borger i Horsens med en opsættelse af landstinget 7/12 sidst forleden havde stævnet Peder Hansen indvåner sst for en fortegnelse, han 30/9 sidst forleden på Horsens byting har skrevet på løst papir, at Rasmus Skriver skulle have lyst Peder Lauridsen borger sst et fuldt ran til for sten, han tog på Lodbrohoved. derefter blev sagt, så efterdi ikke bevises at Rasmus Skriver til fuldt mål har beskyldt Peder Lauridsen for nogen sag, som kunne være hans ære anrørende, da kunne dommerne ikke kende samme opskrift vidne dom og dele bør nogen magt at have men magtesløs.

(26)

** Niels Munk til Mølgård lod læse en underskrevet afsigelse, hvori hans bror Jørgen Munk til Mølgård lod afsige arv og gæld efter hans hustrus bror salig Envold Stygge.

** Keld Tomasen i Hvam havde stævnet Anders Christensen i vester Bølle for en klage, han til Rinds herreds ting 16/9 sidst forleden på ham klaget har, at han skulle have gjort ham sår og skade på Dal marked. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd udtrykkeligt har vidnet, at de har seet Keld Tomasen gjorde Anders Christensen den skade, og intet derimod fremlægges, da vidste dommerne ikke imod samme vidner syn sigtelse klage og dele at sige eller magtesløs dømme, og eftersom Keld Tomasen efter samme vidner for sårmålsbøder er delt blevet, vidste dommerne ikke ham af den dele at kvitdømme, før han retter for sig.

(28)

** Christian Holck befalingsmand på Silkeborg med en opsættelse af landstinget 23/11 sidst forleden havde givet til kende, at ung Jens Nielsen i Gravballe imod forbud har ført sæd i noget jord, som ligger til den gård i Borup, hans bror stor Jens Nielsen påboer, og ung Jens Nielsen og hans hustru Karen Madsdatter og hendes bror Laurids Madsen havde høstet og afført afgrøden til Gravballe. derefter blev afsagt, så efterdi ikke befindes Jens Nielsen i Gravballe for samme lovbudsvidne om frøgæld har fanget varsel, da kunne dommerne ikke kende samme lovbudsvidne og uendelige dom opkrævelse og sandemandsed så noksom at være procederet, at de bør nogen magt at have, men efterdi vidnesbyrd udtrykkkeligt har vidnet at have seet Jens Nielsen i Gravballe hans hustru og hendes bror høstede korn af de 6 agre og bortført det, da vidste dommerne ikke imod samme vidne at sige.

(32)

** Niels Christensen Viborg i Mariager havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Mariager byting 7/8 sidst forleden vidnet har anlangende en gang og kørevej fra Skibsgyden til Vestergade, som Niels Viborg skulle have ladet tillukke. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Viborg for samme ejendom er tildømt at bøde 3 mark og samme gods fra sig igen at udlægge, og da han ikke har efterkommet det, da vidste dommerne ikke nu for ham at dømme.

(33)

** Peder Sørensen i Hørup havde stævnet Christen Nielsen i Bygum for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet anlangende et pantebrev, som Peder Sørensen for nogen tid siden til Rinds herreds ting skal have forhvervet af Christen Nielsens søskendes værge Peder Byrialsen i Ålestrup på en gård i Bygum, Mads Poulsen sidst iboede, og i rette lagde samme pantebrev af Rinds herreds ting 19/11 1621, hvori Maren Jørgensdatter i Bygum hendes søn Niels Andersen og Peder Byrialsen Maren Jørgensdatters værge pantsatte til Peder Sørensen den gård i Bygum, som Mads Poulsen sidst iboede. derefter blev afsagt, så efterdi samme bøndergods ikke har været lovligt lovbudt, da kunne dommerne ikke kende samme pantebrev så noksom, at den bør nogen magt at have.

(34)

** Peder Jacobsen i Løgager havde stævnet Niels Nielsen i Fogstrup herredsfoged i Vrads herred for en dele, han til samme ting 11/12 sidst forleden over ham udstedt har anlangende, at han i hr Mikkels stævning har berettet, at hr Steffen Andersen ikke tilforn har villet bekende sin sandhed om hvem, der blev udlagt for Anne Christensdatters barnefar, der den blev kristnet i Funder kirke. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Jacobsen alene i provstens stævning har tilkendegivet, at hr Steffen ikke endda havde vidnet sin sandhed i samme sag og ikke bevises, at han har beskyldt ham for det, som kunne være hans ære anrørende, og han dog for samme ord er blevet delt, da fandt dommerne Peder Jacobsen af den dele kvit at være.

(35)

** Peder Jacobsen i Løgager havde stævnet Niels Nielsen i Fogstrup herredsfoged i Vrads herred for en dele, han 11/12 sidst forleden over ham udstedt har anlangende kost og tæring, som hr Mikkel i Sejling ville have over ham efter en uendelig dom. så mødte hr Mikkel og berettede, at Peder Jacobsen havde ham for hans dom i Århus kapitel indstævnet, og samme hans dom er ved magt kendt, så Peder Jacobsen var ham kost og tæring pligtig, men efter dommernes begæring afstod hr Mikkel samme kost og tæring samt dele, så Peder Jacobsen bør af samme dele kvit at være.

** Frederik Munk til Krogsgård havde stævnet fru Anne Friis salig Gert Rosenkrantzes efterleverske til Stensballe for hvis gods, som Johan Brockenhuus til Lerbæk er indført for i Haraldskær, som han mener, hun bør indløse og indfri ham til Haraldskær og bør hendes brev at efterkomme. derefter blev afsagt så efterdi er fremlagt fru Anne Friises brev, hvori hun bepligter sig at forskaffe Frederik Munk hans hånd og segl for førnævnte løfter, eller han derefter skulle annamme hendes gård Haraldskær i et brugeligt pant, som hun efter hendes brev af 20/2 1622 har indrømmet ham til ejendom, indtil han bekom sin hånd og segl igen, hvilket hun ikke har efterkommet, men en del af godset til Johan Brockenhuus er udlagt, og birkefogden derfor har tildømt hende samme gods igen fra ham at indfri, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end fru Anne Friis bør at indløse og forskaffe Frederik Munk samme gods til Haraldskær, som Johan Brockenhuus derfra er udlagt eller derfor lide æskning.

(38)

** Poul Knudsen borger i Ålborg havde stævnet Poul Kras i Nørholm for han 1/11 sidst forleden til Nørholm birketing på hans husbond Niels Krag til Agerkrog hans vegne for hovedgæld at have ladet fordele Margrete Jørgensdatter borgerske i Ålborg og hendes lovværge førnævnte Poul Knudsen for 3 tønder saltede vårsild. så mødte Niels Krag og afstod samme dom og dele, hvorefter dommerne afsagde, at da bør de ikke at komme Margrete Jørgensdatter til hinder eller skade.

** Erik Sørensen Møller i Torsted mølle havde stævnet efterskrevne for vidner, de på ham har vidnet til Hindsted herreds ting 29/8 og til Hornum herreds ting 2/9 sidst forleden, at de på deres husbonds vegne havde været i Torsted mølle og forbudt ham at lade begrave Anne Christensdatters lig, og ligeledes havde stævnet Peder Hansen foged på Nørholm for vidner, han på Gude Galdes vegne har taget på ham til Hornum herreds ting 7/10 sidst forleden, at han mod forbud havde ladet begrave Anne Christensdatters lig, hvorefter han 4/11 havde ladet ham fordele derfor. derefter blev afsagt, så efterdi det ikke bevises, at Anne Christensdatter formedelst forgift eller i andre måder at være ombragt eller selv sit liv at have forkortet, og ikke noget lovmål for tyveri hende at have været overgået, hvorfor hendes lig billigt kunne forholdes at begraves, da kunne dommerne ikke kende samme forbud klage sigtelse og dele at må komme Erik Sørensen til hinder eller skade.

(40)

** Niels Krabbe til Torstedlund med en opsættelse af landstinget 23/12 sidst forleden havde stævnet efterskrevne for adskillige vidner, de til Års herreds ting 22/1 sidst forleden vidnet har, at efterskrevne, som mindes op til 50 år, havde så længe kørt over Fårebroens vad fra Nørlund til Ålborg med deres husbonds gods, og at der var sat pæle og svingel for Fårebroens vad. derefter blev afsagt, så efterdi er fremlagt adskillige vidner, som har vidnet at samme vej i 50 år har været med pæle eller svingel forhindret, så ingen måtte køre eller ride over samme vad, uden de har det i deres minde af Torstedlund, og det ikke har været nogen adelvej, da kunne dommerne ikke kende samme vidner, som ikke udtrykkeligt har vidnet førnævnte vej over bemeldte vad at være nogen ret gammel adelvej til købstad strand og fra, men fast mere at det var den retteste og næste vej fra Nørlund og til Ålborg og i så måde ikke endeligt, og ikke heller førnævnte synsvidner så noksom, at de bør nogen magt at have.

(46)

** Mogens Godske til Lidemark på sine egne og på Peder Galt til Tiselholt hans vegne med en opsættelse af landstinget 28/9 sidst forleden havde stævnet Jens Madsen birkefoged til Overgård birketing for en dom, han til førnævnte ting 8/8 sidst forleden dømt har imellem Peter Galt og hans egen husbond Frands Lykke og tildømt Frands Lykke at betale Peder Galt hovedsummen og rente, siden den gæld er krævet ham af dem, af den sum penge Frands Lykkes morfar salig Frands Banner har været afgangne Mogens Godske skyldig, men kvitdømt ham for rente fra den tid, den skulle have været betalt. derefter blev afsagt, så efterdi birkefogden i sin dom ikke udtrykkeligt har forklaret, hvad Frands Lykke for sin anpart burde for samme brevs indhold at betale, så fogden i så måde dem ikke endeligt har adskilt, da fandt dommerne den hans dom at være som udømt og hvem påskader, indstævner sig sagen til birketinget igen.

(48)

** Poul Poulsen i Vindblæs med en opsættelse af landstinget 9/11 sidst forleden havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Slet herreds ting 30/11 1620 vidnet har på hans hustru Karen Olufsdatter sst, at hende skulle have fulgt et trolddomsrygte. Jens Nielsen i Hornbæk og hans hustru Anne Jensdatter, som tidligere boede i Ardrup ? mølle og Anne Jensdatter i Vindblæs og hendes datter Maren Andersdatter vidnede om hende. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd mestendels har vidnet efter rygte og sagden, og det ikke udtrykkeligt bevises, at Karen Olufsdatter skulle have lovet nogen ondt, som dem derefter skulle være hændt, da fandt dommerne samme vidner og klage magtesløs at være.

(50)

** Niels Christensen borger i Hobro havde stævnet Jørgen Tobberup sst for et rådhusvidne, han har forhvervet anlangende et sengeklæde med mere, Niels Christensen og hans hustru skulle have pantsat ham. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte rådhusseddel indeholder, at Jørgen Tobberup skulle have stævnet Niels Christensen og hans hustru Anne Lauridsdatter men ikke benævnes, hvem der skulle være stævnet, så den ikke kan eragtes for nogen lovlig stævning, da kunne dommerne ikke kende samme seddel så nøjagtig, at den bør nogen magt at have men magtesløs.

** Jens Christensen i Bygum med en opsættelse af landstinget 21/12 sidst forleden havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Gislum herreds ting 10/8 vidnet har, at de skulle have været i Suldrup i Kirsten Vognsdatters stue og der forligt hende og førnævnte Jens Christensen om hvis, dem imellem har været, og Jens Christensen da skulle have lovet, at han skulle gøre hende afkald, og Claus Då derefter havde ladet fordele Jens Christensen, for han ikke har villet give Kirsten Vognsdatter, salig Christen Jensens efterleverske, afkald for et halvt bo, som Jens Christensen i Bygum og hans hustru Karen Jensdatter havde til sig annammet efter hendes salig bror Christen Jensen, som døde i Suldrup. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Christensen efter deres kontrakt har til sig annammet 25 daler og det ikke benægter, da vidste dommerne ikke imod samme vidne om deres forligelse at sige eller magtesløs dømme, og efterdi førnævnte Jens Christensen ikke efter samme kontrakt har gjort Kirsten Vognsdatter afkald men derfor er blevet delt, vidste dommerne ikke ham af den dele at kvitdømme, førend han retter for sig.

(52)

** fru Helvig Kås salig Hannibal Gyldenstjernes til Restrup med en opsættelse af landstinget 21/12 sidst forleden havde stævnet Laurids Schiønning i Grarup for et syn og hjemmel, han til Gislum herreds ting 2/3 sidst forleden forhvervet har anlangende den gårds bygfældighed i Suldrup, salig Christensen iboede. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Christensen har indgået kontrakt med Kirsten Vognsdatter om rugavl, som er sket rum tid efter samme syn og vurdering, og Jens Christensen for ting og dom har annammet 25 sletdaler for samme rugavl, og ikke han, da samme kontrakt gjort er, samme vurdering har undtaget, og loven bemelder, den sidste kontrakt fortager alt, hvis tilforn gjort var, da vidste dommerne ikke imod samme kontraktsvidne på samme syn eller vurdering at dømme.

(54)

** Oluf Lauridsen borger i Århus havde stævnet Jens Christensen sst, for han har ladet udvurdere af hans bo for 17 daler efter et gammelt delevidne, uanseet det til landstinget for lang tid siden magtesløs er dømt. derefter blev afsagt, så efterdi Oluf Lauridsen for samme gæld er blevet fordelt, og derefter er gjort vurdering og udlæg i hans bo, da vidste dommerne ikke imod samme vurdering at sige eller magtesløs dømme.

(55)

** Niels Pedersen i Nørgård havde stævnet efterskrevne borgere i Ålborg for et vidne, de til Ålborg byting 6/5 sidst forleden vidnet har, at de havde hørt rygte og tidende, at Niels Pedersen skulle være en parlamentsmager og ført sig i parlament med mange godtfolk. dertil blev stævnet hr Knud Christensen i Vilsted og hr Hans Tomasen i Næsborg. derefter blev afsagt, så efterdi ovennævnte personer ikke er mødt til gensvar, så to domme er udgået, at samme vidne er magtesløs fundet, og de endnu som tilforn dem for rettergang undholder, da fandt dommerne samme vidne magtesløs at være og ikke at komme Niels Pedersen til hinder eller skade.

(56)

** Niels Pedersen i Nørgård havde stævnet Jens Andersen Vodskov borger i Ålborg for en klage, han på Slet herreds ting 15/4 sidst forleden har frembåret, at han gav klage og klage over Niels Pedersen og hans hustru Anne Knudsdatter og hans to døtre Bodil Nielsdatter og Anne Nielsdatter samt hans husfolk som var tilstede, da Anders Nielsen havde dræbt salig Anders Bang, hvilken klage han ikke har bevist. derefter blev afsagt, så efterdi ovennævnte personer ikke er mødt til gensvar men dem fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme vidne og sigtelse magtesløs at være og ikke at komme Niels Pedersen hans hustru og børn eller folk til hinder eller skade.

(57)

** Peder Jensen Tømmermand i Mariager havde stævnet Søren Lauridsen sst for et syn sigtelse samt vidner, han til Mariager byting på adskillige tider over hans hustru Maren Sørensdatter har forhvervet anlangende spøgeri og trolddoms gerninger, og Søren Lauridsen lagde sin hånd på Maren Sørensdatters hoved og fuldt og fast beskyldte hende, at hun var årsag i hans salig far Laurids Skrivers død og forgjorde ham med trolddom. derefter blev afsagt, så efterdi Søren Lauridsens sigtelse ikke med nøjagtige vidner bekræftes, at Maren Sørensdatter har lovet nogen ondt, som dem derefter formedelst trolddomskunst kunne være hændt, da kunne dommerne ikke kende samme sigtelse vidne og nævningsed så nøjagtig, at den bør nogen magt at have eller at komme Maren Sørensdatter til hinder eller skade, førend hende anderledes overbevises.

(59)

** Mikkel Sørensen i Elkær havde stævnet Laurids Lauridsen i Ebeltoft for et tingsvidne, han til Ebeltoft byting 4/2 sidst forleden på sin mor Kirsten Frandses salig Frands Lauridsens efterleverske skal have forhvervet anlangende nogen pending, Frands Lauridsen skulle have været førnævnte Mikkel Sørensens far salig Søren Knudsen i Vrinders skyldig efter brevs lydelse. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke har vidnet på fersk fod og ikke heller om nogen vis dag eller tid og tilmed på en død mand, men mere findes vidnet imod brev og segl på samme gæld, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så nøjagtigt, at det bør nogen magt at have.

(60)

** Peder Sørensen i øster Velling kirkeværge til Velling kirke havde stævnet Peder Nielsen i Velling med flere for en dom, de til Velling birketing har forhvervet anlangende birkefogden Peder Andersen i Grensten skulle have kvitdømt dem for noget korn, de skulle have udlovet til Velling kirkes bygning. derefter blev afsagt, så efterdi samme dom ikke er endelig, fandt dommerne den at være som udømt var, og sagen til birketing igen at komme.

1/2 1623.

** Mads Lauridsen i Onsted havde stævnet hr Jørgen Madsen i Kattrup for en uendelig dom, han til landstinget 18/1 sidst forleden har forhvervet imod Mads Lauridsens uendelige dom, som han har forhvervet anlangende det pantebrev, som Karen Jeppes i Kattrup Mikkel Ibsen og Eske Ibsen sst har gjort hr Jørgen Madsen på nogen anparter i en gård i Kattrup, som han mener magtesløs bør at være. derefter blev afsagt, så efterdi Karen Jeppes Eske Ibsen Jørgen Ibsen og Mikkel Ibsen ikke videre i samme ejendom til hr Jørgen Madsen har pantsat end deres lodder og parter og ikke den part, Mads Lauridsen på hans hustrus vegne kunne være berettiget, da vidste dommerne ikke imod samme pantebrev at sige eller magtesløs dømme

(61)

** Christen Jensen i Funder havde stævnet Jens Pedersen sst for en uendelig dom, han har forhvervet til landstinget over nogen vidner, Christen Jensen har forhvervet over ham for en daler, han skulle have taget fra ham. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har vidnet efter Jens Pedersens ord og mundheld, som han ikke er bestendig, og de ikke stemmer overens, da kunne dommerne ikke kende samme vidne og Christen Jensens ubevislige klage så noksom, at den bør at komme Jens Pedersen til nogen forhindring men magtesløs at være.

(63)

** Anders Pedersen i Gerlev havde stævnet Poul Nielsen sst for et synsvidne, han 11/3 til Gerlev herreds ting har forhvervet anlangende en ager på Gerlev mark, eftersom hr Anders Pedersen i Gerlev Peder Hammer og Jens Christensen dem foreviste. derefter blev afsagt, så efterdi synsmænd både har synet og tilmed vidnet samme ager at skulle ligge til Poul Nielsens gård og i så måde båret kundskab om ejendom, som ikke tilhører synsmænd og vidnesbyrd at omvidne, da fandt dommerne samme synsvidne magtesløs at være.

(64)

** Jesper Mortensen i Overby med en opsættelse af landstinget 7/12 sidst forleden havde stævnet efterskrevne for et vidne, som de 10/9 sidst forleden til Vor herreds ting på ham vidnet har efter rygte og tidende, at han kunne fare med spøgeri med folks mælkende at fordærve, hvilket vidne han mente var vildigt, idet Envold Jensen i Tåning og Envold Pedersen i Overby er søskendebørn. derhos havde han hidkaldt Laurids Nielsen i Ørskov for et vidne, han 2/10 på hans hustru Kirsten Jørgensdatter har vidnet, at da hun blev ført til tinget, eftersom Jesper Mortensen skulle have anklaget hende, da skulle hun have sagt, at hun skulle fly ham brændt til Vor herreds ting for de kunster han kunne, hvilke vidner Jesper Mortensen mente burde magtesløs være og ikke komme ham og hans hustru til hinder eller skade. dernæst blev vidnet, at næste søndag efter hellig trefoldigheds søndag sidst forleden var 3 år, da Peder Envoldsen i Overby gjorde hans datters bryllup, da havde Jesper Mortensen sagt, at han kunne sætte 3 knive i en bjælke og malke blod at den ene vand af den anden og mælk af den tredie. derefter blev fremlagt et tingsvidne af Vor herreds ting 18/9 sidst forleden, hvor otte mænd havde vidnet, at Jesper Mortensen den tid han sagde, at de skulle straks se tegn og underlige gerninger, da bad han herredsmændene, at de med ham ville bede til Gud, at Gud ville lade se og ske tegn på ham, om han var skyldig i nogen af de sager, Envold Pedersen lagde ham til, og derpå tog salt brød og ord, og begærede af Envold Pedersen at han ville gøre det samme, og han det ikke gjorde. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd en del har vidnet om rygte og tidende, og om de ord Jesper Pedersen for 3 år siden skulle have haft, hvilke ord han ikke er bestendig, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så nøjagtigt, at det bør nogen magt at have men magtesløs at være.

(65)

** Jesper Mortensen i Overby med en opsættelse af landstinget 7/12 sidst forleden havde stævnet Envold Pedersen sst for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet over et vidne, som til Vor herreds ting 11/9 sidst forleden er udgået anlangende adskillige ukvemsord og skælden, Envold Pedersen skal have overfaldet ham med i hans egen gård og kaldt ham en troldkarl, hvilke ord han benægtede, men han spurgte Jesper Mortensen, om han kunne give dem et råd til deres mælkende, som i så langsommelig tid havde været fordærvet. derefter blev afsagt, så efterdi Envold Pedersen ikke vil Jesper Mortensen erklære, at han ikke ved med ham andet end ærligt, så deraf forfares, at han har beskyldt Jesper Mortensen på hans ære, og samme vidne dermed bestyrkes, da vidste dommerne ikke imod samme vidne at sige eller magtesløs dømme.

(66)

** Knud Rasmussen i Malling bisgård havde stævnet Mikkel Pedersen i Pøl for nogen ord, han ham på Ning herreds ting har tilsagt anlangende 7 daler, Mikkel Pedersen skulle have antvortet Knud Rasmussen for den sag at aftinge med Jens Pedersen Øvli i Starup og Anne Madsdatter i Nors. derefter blev afsagt, så efterdi Mikkel Pedersen alene med sine egne ord har tilsagt Knud Rasmussen, det han skulle have antvortet ham bemeldte 7 daler samme sag med at aftinge, hvilket Knud Rasmussen ikke er bestendig, og ikke Mikkel Pedersen sådanne sine ord og tilsagn kan bevise, da kunne dommerne ikke kende bemeldte vidne og tilsagn så noksom, at de bør nogen magt at have.

(67)

** Niels Christensen Skriver borger i Århus havde stævnet Peder Christoffersen byfoged sst for en dom, han 28/11 sidst forleden til Århus byting har afsagt, anlangende Niels Skriver skal 1621 have tilforpligtet sig på hans datter Sidsel Nielsdatter og salig Niels Friises arvinger vegne at indfordre hvis restants, som findes i Palle Rosenkrantz Axelsens provsti og kannikkedom i Århus, som Niels Friis har haft under forsvar. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Skriver i sit brev har sig tilforpligtet at udfordre samme restants på Niels Friises arvingers vegne, og ikke han beviser samme restants at have indfordret, og byfogden derfor har tildømt ham samme sit brev at holde og efterkomme, da vidste dommerne ikke imod samme hans dom at sige eller magtesløs dømme.

(68)

15/2 1623.

** hr Niels Pedersen Fog i Storring havde stævnet Øvli Jensen i Skivholme for et vidne, han til Framlev herreds ting 18/9 sidst forleden har forhvervet, at Jens Olufsen og Rasmus Nielsen i Stjær skulle have sagt, at de ikke rettere vidste, end han havde part i den gård i Stjær, Rasmus Nielsen iboer, efter sin far, og ville efter samme vidne sælge i samme gård, hvad han lyster førnævnte hr Niels sine lodder, som hans forfader i gammel tid har ejet, til forkrænkning, og formener at Øvli Jensen ikke med adkomst kan bevise sig nogen lod deri at have. derefter blev afsagt, så efterdi det ene vidne var delt, så Jens Olufsens vidne derfor ikke kan eragtes for uden een persons vidne, og de ikke heller har vidnet med oprakte fingre og ed, da fandt dommerne samme vidne magtesløs at være.

(69)

** Stygge Høg til Vang havde stævnet Anders Christensen i Bjerregrav for en uendelig dom, han har forhvervet over et sognevidne, som Stygge Høg har ladet forhverve til Bjerregrav kirke og over et tingsvidne til Rinds herreds ting, og mener samme dom er usandfærdigt forhvervet af den årsag, at de personer, som samme sognevidne og tingsvidne har forhvervet, ikke er lovligt stævnet til samme dom. derefter blev afsagt, så efterdi Bjerregrav sognemænd har vidnet i deres egen sag om hvis ulejlighed og skade, Anders Christensen og hans børn skal have tilføjet dem, som ikke med andre vidnesbyrd bekræftes, men med stokkenævn og sognevidne bevises de sig vel at have skikket, da fandt dommerne samme sognevidne ingen magt at have.

(70)

** Stygge Høg til Vang havde stævnet Anders Christensen i Bjerregrav for en dom, han til landstinget har forhvervet anlangende at hans tjenere Henrik Pedersen samt Claus Christensen i Bjerregrav skal give Anders Christensen kost og tæring, for de skulle have stævnet ham til landsting og ikke mødt og givet ham sag. derefter blev afsagt, så efterdi Anders Christensen ikke beviser sig til det landsting af dem at være hidstævnet, da bør samme dom ikke at komme Claus Christensen og Henrik Pedersen til nogen forhindring.

(71)

** Laurids Jensen Agerskov borger i Viborg havde stævnet Poul Lauridsen i Almind for to uendelige domme, han til landstinget har forhvervet over et skøde og tingsvidne til Lysgård herreds ting 25/6 1604 skal være udgået, hvori samme skøde er fundet magtesløs. derefter fremlagde Laurids Jensen samme skøde af Lysgård herred mandag 8/9 1600 hvor otte mænd vidnede, at Jep Christensen i Almind på sine egne og med sin søster Mette Christensdatters og med sine brorbørn afgangne Laurids Christensen og Niels Christensen i Almind deres børn Laurids Lauridsen Christen Lauridsen Poul Lauridsen Niels Lauridsen og Christen Nielsen sst deres vegne, som han var værge for, Anders Christensen i Vium Tomas Christensen i Almind på deres egne, Jens Mikkelsen og Jens Ibsen sst på deres hustruer Maren Christensdatter og Volborg Christensdatter at have siddet inden alle fire stokke for tingsdom solgt skødet og afhændet fra dem og til hr Jochim deres halve selvejer bondegård i Vium sogn i Almind by, som Jens Ibsen da iboede, som skylder årligt til bondeskyld 1 1/2 ørte korn og anpart i Katballe skov og mark. derefter blev afsagt, så efterdi bemeldte arvinger, som samme skøde har gjort, ikke samtlige er stævnet, da vidste dommerne ikke på samme skøde og tingsvidne at dømme, før de lovligt stævnes.

(72)

** Villads Pedersen Kræmmer borger i Viborg havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Rinds herreds ting 27/1 sidst forleden med hr Anders Rasmussen præst i Låstrup vidnet har anlangende nogen tilbud, de på hr Anders Rasmussens vegne skulle have tilbudt Villads Pedersen det korn, han og hr Anders har været i køb om. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd dels er een persons kundskab, som agtes for intet vidne, og dels ikke formelder om nogen vis dag eller tid, når Villads Pedersen samme rug på hr Anders Rasmussens vegne skulle være tilbudt, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom eller nøjagtigt, at det bør nogen magt at have.

(73)

1/3 1623.

** på Viborg landsting, som holdtes i Asmildkloster, var skikket Niels Jensen i Fredbjerg som med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet kirkenævninge i Ertbølle, for de til Gislum herreds ting 25/1 sidst forleden har Maren Jensdatter, som kaldes det vilde får, kirkenævn oversvoret for trolddomssag og fremlagde et tingsvidne af Gislum herreds ting 30/11 sidst forleden, hvori Niels Christensen i Risgård hans søster Mette Christensdatter, som er Christen Madsens i Grynderup hans hustru, og Niels Jensens hustru i Fredbjerg Else Simonsdatter og hr Christoffer Christensen præst i Strandby med flere vidnede om Maren Jensdatters bedrifter, og der havde fulgt hende et trolddomsrygte. derefter blev afsagt, så efterdi Maren Jensdatter tilforn har lovet folk ondt, som dem efter sådanne hendes løfte en del på liv og helbred og en part på kvæg og i andre måder skal være hændt og vederfaret, som en del med andre vidner bekræftes, og intet derimod fremlægges, hvormed bevises Maren Jensdatter Vildfår sig ærligt og kristeligt at have skikket, men i 11 år ikke har søgt kirken, og nævningene, som i sognet hos Maren Jensdatter er boende, derfor har hende kirkenævn oversvoret, da vidste dommerne ikke nogen årsag dem for samme deres ed og tov at kunne fælde men den ved magt at være.

(79)

** Christen Pedersen sandemand i Vor herred gjorde sin ed og udlagde Hans Rasmussen af våde og vanlykke at være faldet af vognen og ihjelslået, ligesom hans medbrødre sandemænd tilforn svoret har.

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg havde hidkaldt sandemænd af Vor herred til at udlægge Jørgen Nielsen i Vestbirk hans bane, som er dødfundet ved Lundum mølle, hvad ham var til bane og livs lagt og fremlagde for sandemændene et tingsvidne af Vor herreds ting 1/2 sidst forleden, hvor synsmænd hjemlede, at de havde været på Lundum mark i en hulvej, hvor de så Niels Markorsen i Vestbirk hans heste og vogn stod, og et læs ved var væltet ned over Niels Markorsens søn Jørgen Nielsen. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Jørgen Nielsen af våde og vanlykke af samme læs ved at være ihjelslået.

** hr Søren Jensen i Urlev havde stævnet Peder Nielsen Juel i Dalby for en dom, han 1/11 sidst forleden til Hatting herreds ting forhvervet har formeldende blandt andet, at Peder Juel ikke videre smør skulle udgive til hr Søren af den anneksgård, han iboer, end som KM og kirkens jordebog ham tilholder. derefter blev afsagt, så efterdi samme herredstingsdom findes at være funderet på kirkens jordebog, endog den ikke for herredsfogden har været fremlagt, da fandt dommerne samme herredstingsdom at være som udømt, og sagen til herredsting igen at komme.

(80)

** Poul Lauridsen i Almind på sine egne og søskende Niels Lauridsen sst og Laurids Lauridsen tjenende på Silkeborg deres vegne havde stævnet Kirsten Jepsdatter i Almind for hendes salig far Jep Christensen, som boede i Almind, skal have bortsolgt deres anpart i en bondegård i Almind, som dem med rette tilhørte, og samme ejendom var solgt til afgangne hr Jens Tomasen som boede i Agerskov. hertil blev stævnet hr Jens Tomasen hans arvinger som er Laurids Jensen Agerskov borger i Viborg og Søren Jensen sst, som samme skøde arvet har. item Jello Christensen i Fløjgård hr Hans i Næsborg Anne Tomasdatter sst Christen Jensen i Tisted Morten Jensen sst Jørgen Jensen hr Niels Christensen i Vridsted Erik Christensen Påske ? Maren Christensdatter i Almind Christen Tomasen sst Bodil Tomasdatter tjenende i Tapdrup. så mødte Laurids Jensen Agerskov og fremlagde efterskrevne skøde dateret 8/9 1600. derefter blev afsagt, så efterdi samme skøde på samme ejendom for 23 år siden er gjort, og ikke midlertid derpå har været klaget, men ejendommen i så lang tid har efterfulgt hr Jens Tomasen og hans arvinger, da vidste dommerne ikke imod samme skøde at sige eller magtesløs dømme.

(82)

** Iver Iversen i Emborg havde stævnet Knud Rasmussen i Malling bisgård, for han har ladet ham fordele til Ning herreds ting for husbondhold af det boel i Ingerslev, Peder Bjørnsen iboede, uanseet Iver Iversen har sit værelse og bopæl i et andet len og herred. derefter blev afsagt, så efterdi der tvistes om Iver Iversen har haft samme ejendom i besiddelse eller den til brug, og ikke nogen nøjagtig bevis eller dom derom er udgået, og han dog for samme husbondhold er blevet delt, da fandt dommerne Iver Iversen af den dele kvit at være, og sagen til herredsting ved dom at ordeles.

** Jep Pedersen i Odder med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Hads herreds ting 23/7 1621 har vidnet anlangende det jordsmon østen Jep Pedersens gård. med flere ord dem imellem var blev de så forenet, at Jep Pedersen for retten lovede at udlægge hvis jord, han af byens forte til sin gård har indhævdet.

(83)

** Mogens Kås til Støvringgård på Anders Christensen Stangerum borger i Mariager hans vegne med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet hr Laurids Jensen hospitalsforstander i Viborg for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet over en dele, Anders Stangerum til Mariager byting 27/3 forgangen år har forhvervet over ham for en sum penge, han er ham skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi samme dele ikke lyder endelig men alene på vilkår, da kunne dommerne ikke kende den dele så nøjagtig, at den bør nogen magt at have men magtesløs være.

(84)

** Laurids Lindenov til Vorgård havde hidkaldt sandemænd i Århus, for de 16/1 sidst forleden til Århus byting har svoret Hartvig Skuster i Århus til hans fred, for han har dræbt Hans Gløsen Rottbrog skustersvend sst. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd udtrykkeligt har vidnet, at Hans Gløsen Rottbrog har overfaldet Hartvig Skomager og hans hustru Birgitte i deres eget hus, og søgt Hartvig Skomager med en kniv og degen i hænderne, så Hartvig Skomager har været tiltvunget sit liv at værge, og sandemændene derfor har svoret Hartvig Skomager manddød over og til sin fred, da vidste dommerne ikke imod samme sandemandsed at sige, men den ved sin fuldmagt at blive.

(85)

15/3 1623.

** Peder Munk til Havgård (Havbrogård) havde stævnet Christen Harbou til neder Hvolris for en klage, han til Rinds herreds ting 3/12 1622 over Jens Andersen i Palsgård har gjort, for han ikke har ydet kirkens tiende til Bjerregrav kirke. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Munk tilstår, at Jens Andersen til Palsgård har brugt nogen ringe avl og deraf ikke har tiendet, og Christen Harbou derfor har gjort samme klage på ham for kirkens anpart af samme tiende, han ikke har udgivet, da vidste dommerne ikke imod samme klage at sige eller magtesløs dømme.

(86)

** Jacob Bendtsen borger i Randers havde stævnet Tomas Poulsen borger sst, for han 13/1 sidst forleden på Laurids Festen borger i Lübeck hans vegne har ladet ham fordele for 320 daler. så mødte Tomas Poulsen og berettede pengene at være betalt og derfor havde leveret brevene fra sig, og derfor lod Jacob Bendtsen af den dele, hvorefter blev afsagt, at samme dele bør ikke at komme Jacob Bendtsen til nogen forhindring.

** Rasmus Bendtsen borger til Lübeck havde stævnet Tomas Poulsen borger i Randers for et delevidne, han 13/1 sidst forleden til Randers byting på ham forhvervet har lydende på Laurids Festen borger i Lübeck på 660 daler. så mødte Tomas Poulsen med samme dele og formente den lovligt at være drevet til Randers, hvor Rasmus Bendtsen holdt hus, hvortil Rasmus Bendtsen svarede, at han endnu skulle være borger i Lübeck og ikke sit borgerskab der opsagt, hvilket Tomas Poulsen ville bevise ikke var rigtigt, hvorfor sagen blev opsat til næste landsting efter påske.

(87)

** Rasmus Bendtsen borger til Lübeck havde stævnet Tomas Poulsen borger i Randers for en dele, han 13/1 sidst forleden til Randers byting har forhvervet lydende på Poul Warnebeck borger i Lübeck på 1400 daler. så mødte Tomas Poulsen og afstod samme dele, hvorefter blev afsagt, at samme dele ikke bør at komme Rasmus Bendtsen til nogen forhindring.

** Christen Lauridsen Brems borger i Ålborg havde stævnet Niels Viborg i Mariager for et skøde, han for nogen tid forleden til Mariager byting af Christen Jensen i Alstrup skal have bekommet på et hus med tilliggende have liggende i Vestergade sst, som Christen Lauridsen Brems skulle være arveligt tilfaldet efter hans afgangne forældre, hvilket skøde Christen Jensen skulle have udgivet i Christen Lauridsens umyndige år, derefter blev fremlagt samme skøde dateret 14/3 1604, hvori Christen Jensen på salig Laurids Bremses søn Christen Lauridsens vegne skødede samme hus til Niels Viborg. derefter blev afsagt, så efterdi samme skøde refererer sig på den pant til Niels Viborg på samme hus skulle være opladt, og det pantebrev ikke er stævnet og kaldet, da vidste dommerne ikke på samme skøde at dømme, før samme pant lovligt stævnes og kaldes.

(88)

** Jens Bang borger i Ålborg havde stævnet Jens Nielsen borger sst for et pantebrev, han ham på hans hus til Ålborg byting 12/11 1621 har givet, og da han havde ladet Jens Nielsen indstævne for borgmester og råd, da er Niels Mikkelsen i stor Binderup hans stedsøn Søren Maltesen fremkommet og i rette lagde et delevidne af Gislum herreds ting 13/5 1620, hvor Niels Mikkelsen har ladet fordele Jens Nielsen for 91 daler. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Nielsen var fordelt, før han sin ejendom til Jens Bang har forpantet, da vidste dommerne ikke efter denne stævning på samme dele at dømme.

(89)

** mester Jens Jacobsen læsemester i Århus domkirke havde stævnet Christen Sejling borger i Århus for en dom, han 20/2 sidst forleden afsagt har og tildømt ham at stå dele, fordi der skal være et hus nedfaldet i hans tid i læsestolens residens, uanseet han med tingsvidne kan bevise, samme hus før hans tid at havde været forfaldet, og i samme dom tilstedt Hans Hamborg på kapitlets vegne 3.ting over mester Jens Jacobsen mester Christen Hansen Karen Lauridsdatter Magdalene Hansdatter for hvis, i mester Hans Horsens og mester Jens Jacobsens tid på samme residens kunne være forfalden. derefter blev afsagt, så efterdi samme syn, som nu nyligt er forhvervet, ikke forklarer hvor meget på samme residens kan være forfaldet i enhver læsemesters tid, da fandt dommerne samme dom, som på nyt og uforklaret syn funderet er, som den udømt var, og lovligt syn på ny til samme residens at opkræves og da for synsmændene at fremlægges mester Laurids Borums og mester Jens Jacobsens forhvervede synsvidner, at de derefter kunne forfare hvor meget, samme gård i enhver læsemesters tid kan være forfaldet.

(92)

** Christen Jensen (Christen Nielsen) i lille Torup havde stævnet Niels Jensen i Grensten for et vidne, han til Velling birketing 10/12 bekommet har, hvor Christen Nielsen Kvist i Hallendrup og Laurids Jensen i Grensten havde vidnet, at salig Christen Jensen, som døde i Viborg og er barnfødt i Grensten, at han skulle have sagt til dem, at Christen Jensen i lille Torup var ham mange penge skyldig, hvilket han benægtede. Laurids Jensen og Niels Jensen i Grensten er førnævnte salig Christen Jensens brødre. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har vidnet efter en død mand, og samme gæld ikke heller med brev eller nøjagtigt kundskab bevises, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(93)

** Anders Tygesen løjtnant i Skanderborg havde stævnet Peder Bhi foged til Tåning birketing for en dom, han imellem ham og Frederik Lauridsen dømt har og deri ikke ville anse hans kontrakt, at han skulle holde den gård, Anders Tygesen ham undt har, ved hævd og bygning. derefter blev afsagt, så efterdi samme birketingsdom ikke er endelig fandt vi den som udømt at være, og sagen til Frederik Lauridsens værneting igen at komme.

(94)

29/3 1623.

** Anders Andersen i Himmelstrup og Niels Pedersen i Tulstrup havde stævnet Niels Jacobsen i Middelhede herredsfoged i Middelsom herred for en dom, han til samme herredsting 6/2 sidst forleden afsagt har, hvori han har tildømt dem at stande til rette for nogen pending, de af mester Mads Hvas i Vorning skal have bekommet, skønt det ikke er bevist, at de enten penge eller andet af Niels Jensen Søgård eller hans hustrus efterladte arv at have bekommet, end som mester Mads dem givet har, men Niels Pedersen skal være af mester Mads Hvas og Svend Lauridsen i Hammershøj for Niels Søgård og hans hustrus efterladte gods og pending kvitteret. derefter blev afsagt, så efterdi samme herredstingsdom ikke er endelig, fandt dommerne den som udømt at være, og sagen til herredsting igen at komme.

(95)

** hr Niels Tomasen i Sjelle havde stævnet Søren Jensen byfoged i Randers for et tingsvidne, han til Randers byting 10/3 sidst forleden over ham har udstedt anlangende nogen ord, som er faldet på Randers bro imellem hr Niels og Frands Rasmussen byskriver i Randers, hvor hr Niels var sprunget af slæden og sagt til byskriveren, at han havde skrevet for ham som en skælm, da svarede Frands Rasmussen, at han skulle selv blive en skælm, indtil han beviste ham noget skælmsstykke over. derefter blev afsagt, så efterdi hr Niels Tomasen ikke slige ord for ting og dom har haft, men dem højligt benægter, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have eller nogen til hinder eller skade at komme.

(97)

** Niels Sørensen i Tange med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde efterskrevne for en bogsed, de til Middelsom herreds ting har svoret og bundet og har ham ran oversvoret, endog ham ingen ransgerning skal være påbevist. derefter blev afsagt, så efterdi hvis vidner og klage om samme vod ved landstinget er kendt ved magt og været i sin fulde ----, da samme bogsed og nævningsed er svoret, så de ikke derfor er underkendt, men alene for de ikke så noksom er procederet, da vidste dommerne ikke på samme mænds fælding for samme bogsed og nævningsed at dømme eller videre derom at kende, end som tilforn dømt er, og som landstingsdom bemelder og medfører.

(98)

** Søren Christensen i Hørby havde stævnet Niels Christensen i Volstrup, for han på hans søster Anne Christensdatters vegne til Hindsted herreds ting har ladet ham fordele for 10 daler, han skulle være hende skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi ovennævnte personer nu som tilforn ikke er mødt, hvorfor to uendelige domme er udgået, i hvilke samme brev og dele er magtesløs fundet, da fandt dommerne samme brev og dele magtesløs at være.

(99)

** Søren Christensen i Hørby havde stævnet Mads Keldsen i Sønderup, for han skal have ladet ham fordele for 10 sletdaler, som salig Mads Jensen, som boede og døde i Hørby, for 12 år siden skulle have været ham skyldig, hvilke Mads Jensens hustru benægtede. derefter blev afsagt, så efterdi Mads Keldsen ikke er mødt til gensvar men sig endnu som tilforn fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme brev og dele magtesløs at være.

26/4 1623.

** Eske Brock befalingsmand på Dronningborg havde hidkaldt sandemænd af Hovlbjerg herred at udlede en karl som er dødfundet ved Gudenå hans bane, som formenes skulle være Laurids Offersen, som tjente Peder Olufsen Let i Astrup, som mødte og berettede, at Laurids Offersen var rømt af hans tjeneste, hvorefter Anders Sejersen bevilgede samme sag opsat 12 uger.

(100)

** Knud Gyldenstjerne til Tiim befalingsmand på Hald havde hidkaldt sandemænd af Lysgård herred til at udlede Rasmus Rasmussen, som tjente Christen Skrædder i Almind hans bane, som af en gren skal være ihjelslået og fremlagde et tingsvidne af samme herredsting 9/4 sidst forleden, hvor synsmænd hjemlede, at de havde været til syn i Christen Skrædders gård på Rasmus Rasmussen, som havde et stort åbent sår i hans hoved, som var gjort af en gren, som var faldet ned fra en rådden eg. derpå gjorde sandemændene deres ed og udlagde Rasmus Rasmussen at våde og vanlykke af samme egegren at være ihjelslået.

(101)

** Niels Krabbe til Torstedlund havde stævnet efterskrevne for et syn, de har afsagt til Hornum herreds ting 31/3 sidst forleden anlangende en vej, som skal løbe fra Torsted by og ad Dynstrup made. derefter blev afsagt, så efterdi de forrige synsmænd, som om samme vej har hjemlet, ikke har fået varsel for det sidste syn, da kunne dommerne ikke kende samme synsvidne så lovligt at være forhvervet, at det bør nogen magt at have men magtesløs være.

** Niels Jensen i Haverslev og Mikkel Jensen sst havde stævnet Peder Hansen foged på Nørlund for en uendelig dom, han til landstinget på hans husbonds vegne har forhvervet 13/11 sidst forleden over en hjemmel og to benægtelser, anlangende at Søren Andersen i Rostrup til Hindsted herreds ting 1/8 sidst forleden har hjemlet Niels Jensen og Mikkel Jensen, og de skulle have benægtet, at de ikke havde af Gude Galdes træer på deres vogn. så mødte Gude Galde og afstod samme dom.

(102)

** Niels Jensen i Haverslev og Mikkel Jensen i Haverslev havde stævnet Niels Knudsen som forrige sommer var foged på Nørlund for et vidne, han til Års herreds ting 2/7 sidst forgangen vidnet har, at han havde seet dem komme med grønne voller på deres vogn, som han formente, de havde taget i hans husbonds skov. ligeledes blev stævnet Christen Mikkelsens arvinger i Haverslev som er Kirsten Mouridsdatter i Haverslev Ingeborg Christensdatter Christen Christensen og Mikkel Christensen sst Maren Christensdatter i Mejlby og Anne Christensdatter i Tolstrup for et vidne, deres far Christen Mikkelsen til Hindsted herreds ting 15/8 vidnet har. så mødte Gude Galde og afstod samme dom, så den ikke skal komme Niels Jensen og Mikkel Jensen til hinder eller skade.

** Niels Munk til Mølgård på hans bror Søren Munks vegne med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 18/12 sidst forleden til Vrads herreds ting har vidnet, at salig Terkild Krabbe skulle være nedkommet af Sälen til salig jomfru Else Glambeks begravelse, som stod i Horsens 12/6 sidst forleden, og da udæskede han Søren Munk, og de slog sammen med to dragne værger, og der fik Terkild Krabbe skade. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd på begge sider udtrykkeligt har vidnet om samme gerning, som ikke er imod hverandre, da vidste dommerne ikke imod samme vidner på enten sider at sige eller magtesløs dømme.

(104)

** Tønne Friis til Hesselager befalingsmand på Ålborg slot havde stævnet efterskrevne kirkenævninge i Sørup, for de til Ål birketing 4/4 har Anne Jensdatter i Ranum, Palle Jensens hustru, kirkenævn oversvoret for trolddoms sager, som hun var beskyldt for. derefter blev afsagt, så efterdi det ikke bevises, at Anne Jensdatter har lovet Jacob Nielsen eller andre ondt, som dem efter hendes løfte formedelst trolddom kunne være vederfaret, uden Jacob Nielsens sigtelse, som efter to onde ånders løgnagtige skælden er gjort, og ikke med sanddru vidnesbyrd befæstes, da kunne dommerne ikke kende samme nævningsed så nøjagtig, at den bør at komme Anne Jensdatter til nogen forhindring, førend hendes anderledes overbevises kan.

(106)

** Tønne Friis til Hesselager havde stævnet efterskrevne kirkenævninge, for de til Ål birketing 4/4 sidst forleden har Mette Poulsdatter i Ranum kirkenævn oversvoret for trolddomssag efter sigtelse og tingsvidnes indhold, og efterskrevne vidnede, at de havde seet Jacob Nielsen Løbers barn Niels Jacobsen, som flere gange var afmægtig, mens de var der, og da spurgte Jacob Nielsen barnet og sagde, din onde ånd og slemme djævel, hvad gør du i det uskyldige barn, svar mig med samme navn, som du er udsendt i, da svarede det af barnets mund, det har Mette Poulsdatter og Palles Anne gjort. Bodil Nielsdatter i Ranum salig Søren Løbers hustru og Maren Sørensdatter Christen Pedersens hustru med flere vidnede, at der havde fulgt Mette Poulsdatter et trolddomsrygte i mange år. derefter blev afsagt, så efterdi af samme vidner og sigtelse ikke udtrykkeligt findes at være bevist, at Mette Poulsdatter har lovet nogen ondt, som dem straks efter hendes løfte på liv eller helbred skal være vederfaret, men mestendel af samme vidner og sigtelse findes gjort efter den onde satan, som er en løgnagtig ånd, hans ord, og nævninge derefter har svoret hende kirkenævn over, da fandt dommerne samme nævningsed ikke at komme Mette Poulsdatter på hendes liv eller ære til nogen forhindring, førend hende anderledes overbevises kan.

(108)

** Erik Sørensen Møller i Torsted mølle havde stævnet Karen Pedersdatter, som havde tjent på Nørlund, for et vidne, hun til Hornum herreds ting 2/9 sidst forleden vidnet har og for en bekendelse, hun på Nørlund har gjort og bekendt på Anne Christensdatter, som tilforn tjente på Nørlund, og på ham og hans hustru Apelone Christensdatter, at Anne Christensdatter havde taget penge af Gude Galdes skrin og af fru Anne Marsvins kommode taget en pudehynde, som med andet om natten blev båret til Torsted mølle. derefter blev afsagt, så efterdi samme bekendelse vidner sigtelse og klage med Gude Galdes underskrevne sigtelse bestyrkes, at han har sigtet Erik Møller og hans hustru at være tyve og tyvemedvidere, da vidste dommerne ikke på samme bekendelse sigtelse vidne klage og dele at dømme, imens samme hans sigtelse for sin tilbørlig dommer stander urykket, men efterdi ikke bevises Erik Møller og hans hustru ikke er svoret til tyve, så derefter igæld og tvigæld af dem kunne æskes efter loven, og Peder Hansen dog sådanne bøder af dem udæsket har, da kunne dommerne ikke kende samme æskning så noksom, at den bør nogen magt at have.

(113)

** fru Anne Brahe salig Otte Lindenovs til Borreby lod læse og påskrive efterskrevne skøde, dateret Vorgård 29/11 1622, indeholdende at fru Anne Krabbe til Baggesvogn havde skødet noget hendes jordegods til fru Anne Brahe, og derefter fremæskede, om der var nogen som deri kendte sig nogen lod eller rettighed, men da er ingen fremkommet.

(114)

** fru Anne Brahe salig Otte Lindenovs til Borreby lod fremlægge et tingsvidne af Hindsted herred nærværende år 17/4, hvor hun havde ladet læse og påskrive efterskrevne skøde, hvormed fru Anne Krabbe til Baggesvogn havde skødet til fru Anne Brahe noget hendes jordegods i Hindsted herred.

** Jørgen Skeel høvedsmand på Kalø havde stævnet Mogens Kås til Støvringgård for et vidne, han 16/3 162x til Middelsom herreds ting har forhvervet, hvor efterskrevne havde vidnet om nogen ejendom på Hjorthede, som var indstenet for Mogens Kås. så mødte Mogens Kås og afstod samme vidner syn tilbud ejerstov og dom, hvorefter de bør ingen magt at have.

(115)

** fru Edel Ulfeld til Hanstedgård havde stævnet Morten Sørensen i Nøttrup herredsfoged i Bjerre herred for en dom, han 5/4 sidst forleden til same ting har dømt imellem hende og Bendt Pedersen i Brund anlangende tiltale med høringsdele, som hun har til ham for resten af hans anpart af husleje jordleje og bygfældighed efter hans bror afgangne Jens Pedersen, som han arvede og i langsommelig tid boede i hendes gård i Horsens, og da har fogden ment, at hendes opskrift på skadelidelse havde været ubillig. derefter blev afsagt, så efterdi samme herredsting ikke er endelig, fandt dommerne den at være som udømt og hvem videre påskader, da indstævner sig sagen til herredsting igen.

(116)

** Frederik Reedtz til Tygestrup med en opsættelse af landstinget 29/3 sidst forleden havde stævnet Morten Sørensen i Nøttrup herredsfoged i Bjerre herred for en dom, han 25/1 imellem fru Edel Ulfeld og hans tjener Bendt Pedersen i Brund, anlangende efterskrevne brev hans salig bror Jens Pedersen, som boede og døde i Horsens, til salig Keld Brockenhuus har udgivet 26/8 1609 anlangende husleje og jordskyld af en gård i Horsens, han har brugt. derefter blev afsagt, så efterdi fremlægges Bendt Pedersens salig brors brev på hvis husleje med mere, han skulle give salig Keld Brockenhuus, og Bendt Pedersen har gået i arv efter ham, og herredsfogden derfor har tildømt ham hans anpart af hans salig brors gæld at betale, da vidste dommerne ikke imod samme herredstingsdom at sige eller magtesløs dømme.

(118)

** Niels Christensen Viborg i Mariager havde stævnet efterskrevne i Mariager for et vidne, de til Mariager byting 2/8 sidst forleden vidnet har anlangende en gang og kørevej fra Skibsgyden til Vestergade, som Niels Viborg skulle have ladet tillukke. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Viborg findes at være tildømt at bøde sine 3 mark til kongen og bonden for noget ejendom, han sig uden hjemmel skal have tilholdt, og dommerne tilforn ikke har vidst for ham at dømme, da vidste de ikke heller nu at stede ham til rettergang, før han sig erklærer, som det sig bør.

(119)

** Søren Simonsen i Grund havde med en opsættelse af landstinget 29/3 sidst forleden havde stævnet Mads Andersen og Tomas Pedersen Holst borgere i Horsens for et hjemmegjort købebrev, de imellem dem har gjort 14/3 sidst forleden imod hans vilje og minde anlangende en gård i Horsens, som Mads Andersen iboer, uanseet samme gård skal være ham udpantet, hvilket pantebrev ikke er opsagt, og hvilket brev indeholder, at Tomas Pedersen skal betale Mads Andersen et hus og 200 sletdaler og hans hustru og hendes datter Maren Jørgensdatter 11 sletdaler. derefter blev afsagt, så efterdi samme brev er ejendom anlangende, og det ikke til tinge er gjort, som det sig burde, men findes et stuebrev at være, da kunne dommerne ikke kende samme hjemmegjorte brev så noksom eller nøjagtigt, at det bør nogen magt at have.

(121)

** Jacob Madsen Smed i Grumstrup havde stævnet Maren Jensdatter sst for et løgnagtigt vidne, hun på ham til Vor herreds ting 2/4 vidnet har, at han havde haft nogle lam i hans hus, som ikke var hans egne. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidne ikke er uden een persons kundskab, som regnes for intet vidne, og ikke vidnet på fersk fod, da fandt dommerne samme vidne magtesløs at være.

(122)

** Johan Brockenhuus til Lerbæk havde stævnet Peder Galt for hans anpart, han kan tilkomme at betale anlangende det forløfte, som Peder Galt og hans far Keld Brockenhuus med flere var i kommet for afgangne Christoffer Rosenkrantz, og Johan Brockenhuus alene har været forårsaget at indløse. derefter blev afsagt, så efterdi der er udgået to uendelige domme i sagen, og Peder Galt endnu ikke er mødt, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end Peder Galt bør jo betale Johan Brockenhuus sin anpart i samme rest eller derfor at lide æskning efter recessen.

(123)

** Christian Holck KM befalingsmand på Silkeborg med en opsættelse af landstinget 29/3 sidst forleden havde stævnet Laurids Jepsen i Resendal foged i Hids herred for et tingsvidne, han til herredstinget har udstedt og forseglet, anlangende Jens Nielsen i Borup til 3.ting skulle have lovbudt den sæd, som hans bror Jens Nielsen i Gravballe havde ført i hans jord og tilbød frøgæld, og ikke i samme lovbudsvidne findes at være givet Jens Nielsen i Gravballe varsel. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidne er udgivet foruden varsel imod recessen, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end at Laurids Jepsen har sig dermed forseet og bør at stande Christian Holck til rette.

(127)

** Christen Nielsen i Nølev havde stævnet Dorte Knudsdatter i Odder for en beskyldning, hun til Hads herreds ting på ham gjort har og beskyldt ham for hendes barnefar, hvilket han benægter, og hun desuden er et løsagtigt kvindfolk. derefter blev afsagt, så efterdi Dorte Knudsdatter nu som tilforn ikke er mødt til nogen gensigelse men sig nu som tilforn fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme bekendelse magtesløs at være og ikke at komme Christen Nielsen til hinder eller skade.

(128)

10/5 1623.

** Christian Holck befalingsmand på Silkeborg havde hidkaldt sandemænd af Gern herreds ting hærværk at sværge over Niels Gødesen i Farre Sejer Gødesen og deres mor Margrete Andersdatter Gøde Nielsens efterleverske sst, for de imod forbud besidder den gård i Farre, som Gøde Nielsen afdøde, og som de er fradømt for oversiddelse med rejser og gårdens brøstfældighed, og fremlagde et tingsvidne af Gern herreds ting 22/3 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at de havde udvist Margrete Andersdatter og hendes sønner Niels Gødesen Christen Gødesen Sejer Gødesen og Anders Gødesen. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Margrete Gødes Niels Gødesen og Sejer Gødesen hærværk over.

(129)

24/5 1623.

** hr Christen Jensen sognepræst til Tved sogn med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Ulrik Sandberg til Kvelstrup for en uendelig dom, han til landstinget 26/4 har forhvervet det præstekald anlangende, som ham på Tved sogn af sognemænd er undt og givet, hvilket hans kaldsbrev af den årsag skal være magtesløs fundet. så blev fremlagt hans efterskrevne kaldsbrev, at Tved sognemænd efter hr Jacob Pedersens død havde hørt hr Christen Jensens forklaring på evangeliet og efter formaning af provsten hr Oluf Sørensen Dal i Helgenæs, blev de samtykket at kalde ham som deres sognepræst. derefter blev afsagt, så efterdi samme kaldsbrev med Jørgen Skeels konfirmationsbrev på KM vegne bekræftes, og landsdommerne ikke over samme hans brev er dommere, da vidste de ikke på samme kongebrev at dømme men hvem påskader indstævnet sig sagen for sin tilbørlige dommer.

(130)

** Søren Jensen i Hørby havde stævnet Jens Gundesen i Hobro for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet over hans uendelige dom anlangende et vidne, at efterskrevne skulle have seet Søren Jensen med et draget værge i sin hånd på Hobro gade, men ikke havde vidnet, at de havde seet ham gøre skade. derefter blev afsagt, så efterdi Maren Jensdatter alene har vidnet, at Søren Jensen skulle have hugget Laurids Jensen i hans kindben, hvilket vidne ikke er uden een persons kundskab og regnes for intet vidne, og de øvrige vidner ikke har vidnet, at de har seet ham gøre samme skade, da fandt dommerne samme vidne og dele magtesløs at være.

(131)

** Niels Christensen Viborg i Mariager havde stævnet Christen Lauridsen Brems møller i Ålborg mølle, for han har ladet ham stævne samt hans egen morbror og rette lovværge Christen Jensen i Alstrup, som for 20 vintre siden var med Christen Brems på Mariager byting, da Christen Jensen skødede til Niels Viborg det hus, som hans salig far Laurids Brems iboede, og Poul Kræmmer borgmester oplod det pant, han havde i samme hus. dertil blev stævnet hr Laurids hospitalsforstander i Viborg og hans hustru og børn Bodil Jensdatter Poul Kræmmers efterleverske Byrge Jensen i Mariager på hans hustrus vegne og Christen Bager i Randers på hans hustrus vegne og Anders Stangerum i Mariager, som er værge for tre af Poul Kræmmers børn Peder Poulsen Poul Poulsen og Margrete Poulsdatter med det pantebrev, Poul Kræmmer havde af Laurids Brems. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Jensen i Ålestrup har været en udenbys mand, som efter stadsretten ikke kunne være Christen Lauridsens værge for hvis gods, han i Mariager by er tilfaldet, og værger ikke heller må afhænde børnegods i deres umyndige år, da kunne dommerne ikke kende samme skøde så nøjagtigt, at det bør nogen magt at have.

(132)

** Iver Lykke Christoffersen havde stævnet Niels Skriver i øster Bølle herredsfoged til Sønderherreds ting, for han ikke ville tilstede hans fuldmægtig at få KM brev brudt læst og forseglet. derefter blev afsagt, så efterdi bevises Knud Lauridsen på Iver Lykkes vegne at have været til Sønderherreds ting og leveret fogden samme 10 dages brev og begærede, at det måtte blive brudt læst og forseglet og herredsfogden det ikke ville bryde eller forsegle, da vidste dommerne ikke andet derom at sige end Niels Sørensen jo sig dermed har forseet.

(133)

** Adser Nielsen i Yding med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet sandemænd i Ry birk, for de til Ry birks ting har svoret Jens Sørensen og hans søn Søren Jensen i Yding kvit, at de ikke skulle have været med at gøre ham sår og skade. derefter blev afsagt, så efterdi ikke er bevist, at Jens Sørensen skal have gjort Adser Nielsen nogen sår eller skade, og sandemændene derfor har Jens Sørensen for vold kvitsvoret, da vidste dommerne ikke imod samme deres ed at sige.

(134)

** Oluf Rasmussen i Tørslev mølle med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Niels Christensen herredsfoged i Hald herred samt efterskrevne domsmænd for en dom, de til samme herreds ting forganget år 10/3 dømt har, hvori de har tildømt Maren Jensdatter værende hos førnævnte Oluf Rasmussen at lide på sit liv for et utidigt kommet foster, som hun kun 15 uger skal have med været, hvilket hun har bekendt og sig fraskilt og hverken med liv eller lemmer skal have været så fuldkommet, som det sig burde, og formener Oluf Rasmussen på Maren Jensdatters vegne, at hun ikke burde at lide på sit liv for det, som ikke liv har haft. derefter blev afsagt, så efterdi samme sag har været opsat 6 uger og ingen med samme dom er fremkommet den i rette at lægge, da fandt dommerne samme dom ingen magt at have eller at komme Maren Jensdatter på hendes liv til nogen forhindring.

(135)

** Ulrik Sandberg til Kvelstrup KM befalingsmand på Lundenæs med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet hr Hans Lauridsen præst til Koed og Nimtofte kirker for en lov og ed, han skal have svoret til Sønderhald herreds ting 25/11 sidst forleden imod den beskyldning og sigtelse, Bodil Iversdatter og hendes bror har gjort, at han er hendes rette barnefar, hvilken lov og ed Ulrik Sandberg ikke mener lovlig og ret at være svoret. dernæst for dommernes forbøns skyld afstod Ulrik Sandberg denne stævning og tiltale, så samme lovsed skal blive ved sin fuldmagt.

** Christian Holck befalingsmand på Silkeborg havde stævnet Laurids Pedersen i Fravsing herredsskriver i Lysgård og Hids herred for et lovbuds tingsvidne, som er udgået til Hids herreds ting 13/7 1621, hvori Jens Nielsen i Borup havde lovbudt den sæd, hans bror Jens Nielsen i Gravballe havde ført i hans jord. derefter blev afsagt, så efterdi Laurids Pedersen selv tilstår samme tingsvidne under de otte mænds navne at have skrevet, som det til tinge skulle være ganget, og dog ikke i tingbogen findes at være indskrevet, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end Laurids Pedersen sig jo dermed har forseet.

(137)

** Obbe Rasmussen borger i Horsens med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Jens Sørensen Ørbæk borger sst for et benægtelsesvidne, han til Horsens byting 7/1 sidst forleden har gjort imod et rådstuevidne 25/1 1620, formeldende at Jens Ørbæk havde stået for tingsdom imod Obbe Rasmussen og der taget dom på en sæk humle, som Obbe Rasmussen sigter ham for. derefter blev afsagt, så efterdi samme benægtelse ikke befindes at være imod samme rådstuevidne, da vidste dommerne ikke imod samme benægtelsesvidne at sige eller magtesløs dømme.

(138)

** Obbe Rasmussen borger i Horsens med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Hans Volbertsen byfoged sst for en dom, han 18/2 nærværende år har dømt anlangende førnævnte sæk humle. derefter blev afsagt, så efterdi samme sag har på dannemænd været indgivet, og de har dem imellem sagt, så de med samme trætte skulle være forligt, og ikke samme deres afsigt tilholder at Jens Ørbæk skal levere Obbe Rasmussen samme humle, og byfogden derfor har Jens Ørbæk for Obbe Rasmussens tiltale kvitsvoret, da vidste dommerne ikke imod hans dom at sige eller magtesløs dømme.

(139)

** Gude Galde til Nørlund havde stævnet Søren Christensen i Næsby den tid foged til Ål birketing for en uendelig dom, han 11/1 1622 til samme birketing har dømt imellem Gude Galde og Svend Fredbjerg boende i Gude Galdes gård Kærsgård, som Godslev Budde har solgt ham, men Svend Fredbjerg forholder ham skyld landgilde og andet deraf, og i samme dom har han ikke har vidst sig at dømme, før den kom for hans overdommer. derefter blev afsagt, så efterdi samme birkefoged intet har dømt i sagen enten til eller fra, da fandt dommerne den hans dom som udømt var, og sagen til birketing igen at komme.

** Knud Gyldenstjerne til Tiim befalingsmand på Hald havde stævnet Niels Nielsen i Fogstrup herredsfoged i Vrads herred for en dom, han 12/3 sidst forleden der til tinget har afsagt og dømt Peder Madsen i Skærbæk mølle ikke pligtig at være sin mølleskyld at frembringe til Hald slot. derefter blev afsagt, så efterdi samme herredstingsdom ikke er endelig, fandt dommerne den at være som udømt, og sagen til herredsting igen at komme.

(140)

** Niels Tordsen i Årestrup havde stævnet efterskrevne for et vidne, de med Peder Hansen foged vidnet har 17/2 anlangende Niels Tordsen skulle have taget noget træ og et stykke møllesten. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke har vidnet, hvor Niels Tordsen tog samme træ og sten, eller hvem det har tilhørt, da kunne dommerne ikke kende samme deres vidne og nævningsed så nøjagtig, at de bør nogen magt at have.

(141)

** Christen Sørensen i Vælds havde stævnet Laurids Pedersen i Helstrup for en benægtelse, han 12/3 sidst forleden til Velling birketing benægtet har, at hvis rug han lånte af Christen Sørensen, det havde han lovet ham penge for. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Sørensen holder ved sin ed, at han lånte Laurids Pedersen samme rug, som han lovede ham igen med rug at betale, og derimod intet bevis fremlægges, da kunne dommerne ikke kende Laurids Pedersens benægtelse så nøjagtig, at den må komme Christen Sørensen på vederlag for samme udlånte rug til nogen forhindring.

** Rasmus Nielsen i Grølsted havde stævnet Niels Andersen i Skorup for et vidne, han til Tvilum birketing 21/4 sidst forleden vidnet har, at han tog de hassel i Grølstedlund, hvilket han nu benægtede. så mødte Rasmus Finsen og afstod samme vidne og sandemandsed, hvorefter dommerne fandt samme vidne og sandemandstov ikke at komme Rasmus Nielsen til nogen forhindring.

(142)

** Obbe Rasmussen borger i Horsens havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 13/5 sidst forleden vidnet har, at Obbe Rasmussen skulle have slået Jens Ørbæk for hans bryst med hans knytnæve, hvilket han benægtede. så mødte Jens Ørbæk og afstod samme vidne, hvorefter blev afsagt, at det bør ikke at komme Obbe Rasmussen til hinder eller skade.

** Christen Mikkelsen i Hobro havde stævnet Laurids Rasmussen Hans Nielsens stedsøn sst for en uendelig dom han til landstinget har forhvervet anlangende klage syn og sigtelse, som Christen Mikkelsen på hans og hans mors vegne forhvervet har, og han og hans mor er ikke stævnet til samme dom. derefter blev afsagt, så efterdi samme landstingsdom ikke lyder længere, end til sagen bliver stævnet på ny, og det nu er sket, da bør den ikke længere nogen magt at have.

(143)

** Peder Galt til Tiselholt og Mogens Godske til Lidemark med en opsættelse af landstinget 29/3 sidst forleden havde stævnet Jens Madsen i Udbyneder foged til Overgård birketing for en dom, han til samme ting 20/2 sidst forleden dømt har og deri kvitfundet Frands Lykke for sin anpart at betale af hvis gæld, salig Frands Banner skulle være afgangne Mogens Godske skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi Mogens Godske tilstår sig samme sag til førstkommende herredag at have indkaldt, om førnævnte hovedbrev ikke bør at blive ved sin fuldmagt og efterkommes, da vidste dommerne ikke på samme bytingsdom at dømme, førend samme breve for sin tilbørlig dommer bliver omkendt.

(145)

** Gert Bryske med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 11/2 sidst forleden til Sønderherreds ting vidnet har, anlangende Gert Bryske adskillige gange havde slået uførmet og udjaget hans hustru Kirsten Sandberg, så hun nær var frosset ihjel, så hun måtte søge tilflugt i en gård, hvor de gemte hende, for Gert Bryske ledte efter hende og ville skyde hende ihjel og brænde gården af. andre vidnede, at de havde seet, Gert Bryske og Drude Jacobsdatter søgte seng med hverandre, som de kunne have været to ægtefolk, han i hans skjorte og hun i sin inderste særk, og de ikke agtede hvem det så. dertil blev stævnet Mads Sørensen og hans hustru Maren Simonsdatter i Ålsrode Kirsten Pedersdatter salig hr Jacobs i Tved og Mette Hansdatter Knud Pedersens hustru i Ålsrode. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd udtrykkeligt har vidnet om den gerning og bedrift de har seet og hørt Gert Bryske med fru Kirsten Sandberg at have begået, og de ved ed er deres vidnesbyrd bestendig og intet derimod fremlægges, da vidste dommerne ikke imod samme vidne at sige.

(152)

** Ulrik Sandberg befalingsmand på Lundenæs havde stævnet hr Daniel Christoffersen præst til Lavrbjerg og Lerbjerg sogne og 24 mænd for et sognevidne, som de har udgivet i Lavrbjerg kirke 28/4 1622, at Drude Jacobsdatter, født i Haderslev, som har tjent på Løjstrup hos Gert Bryske, har skikket sig som en god og ærlig pige. derefter blev afsagt, så efterdi hr Daniel Christoffersen og hans medbrødre 24 mænd alene har vidnet, at de ikke andet vidste eller havde hørt med Drude Jacobsdatter end ærligt, og intet derimod fremlægges, da vidste dommerne ikke imod samme sognevidne at sige eller magtesløs dømme.

(153)

7/6 1623.

** Morten Christensen i Vivild havde hidkaldt sandemænd af Sønderhald herred manddød at sværge over Søren Rasmussen Bonde sst for hans søn Peder Mortensen, han skulle have dræbt og fremlagde et tingsvidne af Sønderhald herreds ting 5/3 sidst forleden, hvor efterskrevne, der iblandt Christen Bay, vidnede, at en væg på gildehuset var faldet ned på Morten Christensens barn, og Søren Rasmussen ved ed benægtede, at han ikke tog det løsholt fra samme gildehusvæg. dernæst gjorde sandemændene deres ed og efterdi ikke er bevist, at Søren Rasmussen skulle have gjort nogen håndgerning på Peder Mortensen, så han kunne være skyldig i hans død, da svor de Søren Rasmussen for drabssag kvit og udlagde Peder Mortensen af våde og vanlykke formedelst samme væg at være ihjelslået.

(154)

5/7 1623.

** Christen Mikkelsen i Hobro havde stævnet efterskrevne, for de har hans mor Bodil Christensdatter vold oversvoret, for hun skulle have lukket Hans Nielsens stuedør så hårdt, at en vindue gik sønder. derefter blev afsagt, så efterdi samme klage syn og sigtelse ikke med nogen nøjagtige vidner bekræftes, at Bodil Christensdatter har sønderstødt samme vindue men alene døren efter sig tillukket, da kunne dommerne ikke kende samme klage syn sigtelse og sandemandsed så nøjagtig, at de bør at komme Bodil Christensdatter til nogen forhindring.

(156)

** Jens Pedersen i Davgård havde hidkaldt sandemænd af Hatting herred manddød af sværge over Jens Nielsen i Dalby for hans bror Rasmus Jensen i Davgård, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Hatting herreds ting 9/6 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at på Davgård gade sagde Rasmus Jensen til Jens Nielsen, gør min bror intet ondt, og da slog Jens Nielsen ham med en kniv og gjorde ham hans banesår. så er Jens Nielsen ikke mødt. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Jens Nielsen i Dalby manddød over og fra hans fred for Rasmus Jensen, han ihjelslog.

** Jens Jensen i Skern havde hidkaldt sandemænd af Middelsom herred at udlægge Christen Lauridsen Skern, som boede i Restrupkrog, hans bane, som Laurids Jensen i Løvskal og hans bror Søren Jensen sst skal have myrdet. på sandemændenes begæring bevilgede Jens Jensen sagen opsat en måned.

** hr Niels Finsen i Gammelby havde stævnet Niels Justsen borger i Horsens for en dom, han 10/6 dette år til Horsens byting dømt har imellem hr Niels Finsen med sin stedsøn Jørgen Frandsen Brun borger i Køge og Ernst von Baden borgmester i Horsens i så måder efter en taksering af Sorø klosters jyske gods, som Frands Jørgensen, der døde i Horsens, havde haft under forsvar, at mester Hans Steffensen forstander på samme kloster skal være tilfundet at have æskning i Frands Jørgensens gods og ejendom. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Justsen i sin dom har tildømt Ernst von Baden æskning og udlæg i Frands Jørgensens gods og ejendom for samme indkomsts oppebørsel og dog ikke i sin dom lader indføre hvis jordebog missiver og andre breve, hvorefter samme oppebørsel skulle kræves, da fandt dommerne samme hans dom at være, som den udømt var, og sagen til byting igen at komme.

(157)

** Jens Lauridsen Skrædder i Væt havde stævnet Kirsten Nielsdatter Lykke sst for en bekendelse, hun til Galten herreds ting 27/6 sidst forleden har gjort, anlangende han skulle være hendes barnefar til det barn, hun sidst fik, som hun tilforn har skyldt Jens Nielsens Skrædders søn Niels Jensen for, som boer i Jebjerg, som bevises med hr Daniel Christoffersens bevis, dateret Lavrbjerg 8/9 1622. derefter blev afsagt, så efterdi Kirsten Nielsdatter Lykke ikke fuldkommen har sigtet Jens Lauridsen Skrædder for sin barnefar at være men tilforn for præsten en anden udlagt og er en letfærdig kvinde, som tilforn har ladet sig beligge, da fandt dommerne samme hendes hidstævnede beskyldning ingen magt at have.

(158)

** Jørgen Brockenhuus og fru Kirsten Rosenkrantz til Sebbergård salig Johan Brockenhuuses efterleverske havde stævnet Troels Christensen i Overlade birkefoged til Ål birketing for en dom, han til samme ting 13/6 nu sidst dømt har og deri dømt Jørgen Ernst Worm til at lide rigens æskning for en sum penge, som salig Johan Brockenhuus var kommet i løfte for Jørgen Ernst Worm. derefter blev afsagt, så efterdi samme birketingsdom ikke er endelig, fandt dommerne den ingen magt at have, og sagen til birketing igen at komme.

(159)

** Mikkel Tordsen i Vadum havde stævnet Hans Gremersen borger i Randers for en uendelig dom, han har forhvervet over ham til landstinget om 38 daler, han skal have udgivet sit æresbrev på til salig Splid Sørensen, der boede i Randers, hvilket han benægtede, da han hverken kunne læse eller skrive. da efter flere ord dem imellem var, blev de for retten forenet, at Mikkel Tordsen lovede at give Hans Gremersen 19 sletdaler.

(160)

** Mogens Jensen i Krannestrup på sine egne og sine søskende og medarvingers vegne og hans søsterdatter Anne Sørensdatters vegne med en opsættelse af landstinget 10/3 sidst forleden havde stævnet salig Jens Blacks arvinger, som er Jens Christensen Gertrud Christensdatter Anne Christensdatter Maren Christensdatter og Edel Christensdatter i Lerbjerg for et skøde, deres salig far Christen Black har udgivet til deres mor Gertrud Madsdatter, før de blev gift, hvori han ikke alene sin egen arvepart men også den 4.part i gården til hende har bortskødet, uanseet hans søskende det med ham har hjemløst, hvilket skøde er dem selv til fordel og hans søskende til skade. dertil var stævnet salig Mogens Brorsens hustru og arvinger som er Kirsten Nielsdatter i Hallendrup Peder Mogensen i Galten Margrete Mogensdatter i Nielstrup Mette Mogensdatter i Hadbjerg Ellen Mogensdatter i Hallendrup og Niels Mogensen hvis bopæl ikke vides, samt salig Edel Mogensdatter Kirsten Tomasdatter og Jens Tomasen med deres lovværge, så og alle salig Laurids Mogensens arvinger, som er alle førnævnte personer, såvel som salig Christen Poulsens børn i Allestrup, som er Ellen Christensdatter og Mette Christensdatter Poul Christensen Mogens Christensen og Jens Christensen med deres lovværge samt Søren Poulsen i Hadbjerg, som er salig Laurids Mogensens arvinger, så og Jens Rasmussen Niels Christensen Tomas Jensen og Jens Christensen i Allestrup hans arvinger, som er Mogens Jensen Mette Jensdatter med de andre deres søskende og lovværge, ved hvilke og på hvis vegne første skøde gjort er med hvis lovbudsvidner, salig Mogens Brorsen på førnævnte part gjort har. desligeste var stævnet Christen Blacks børn med samme skøde og Gertrud Madsdatter og hendes bror Niels Madsen, som sidste skøde forhvervet har. så mødte Søren Jensen og fremlagde et skøde af Galten herreds ting 12/1 1608, bemeldende at Christen Jensen Black tog i hånd Niels Madsen på hans søster Gertrud Madsdatters vegne og solgte og skødede til hende den lod og part, han havde arvet i den selvejer bondegård i Lerbjerg efter hans salig far Jens Black, som fordum boede i samme gård, samt den 4.part han havde indkøbt af salig Mogens Brorsens arvinger. dernæst fremlagde han et lovbudsvidne på Christen Jensens vegne i Lerbjerg, hvortil var givet lovligt varsel til Mogens Jensen og hans andre søskende og hans mor Margrete Andersdatter. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises Christen Jensen at have været mægtig samme anpart i førnævnte gård at afhænde, og som ikke har været lovbudt til fædrene og mødrene frænder, da kunne dommerne ikke kende samme lovbud eller skøde så lovlig og nøjagtig, at de bør nogen magt at have.

(161)

** Mogens Jensen i Krannestrup på sine egne og på sine søskende Mette Jensdatter og Anne Jensdatters vegne havde stævnet Peder Mogensen i Galten Jens Rasmussen i Grundfør Niels Christensen i Nielstrup Tomas Jensen i Lerbjerg, desligeste Jens Christensens arvinger i Allestrup, som er Mogens Jensen Mette Jensdatter Margrete Jensdatter Edel Jensdatter og Else Jensdatter med deres lovværge for et skøde, de 4/6 1605 på Galten herreds ting til Christen Jensen i Lerbjerg gjort har og skødet ham et pant og pantebrev, som salig Mogens Brorsen i Hallendrup havde pantet af salig Peder Jacobsen og hans hustru Margrete Andersdatter i den gård i Lerbjerg, salig Christen Jensen iboede, hvilket skøde Mogens Jensen mener er gjort imod loven, idet bonden må sælge sin egen jord, men ikke andres, hvorfor samme skøde bør være magtesløs, og ikke heller Mogens Jensen eller hans søskende har fanget varsel for samme lovbudsvidne, som er Margrete Andersdatters børn og arvinger. dertil blev kaldet Mogens Brorsens hustru og arvinger, som er Kirsten Nielsdatter i Hallendrup Peder Mogensen i Galten Margrete Mogensdatter i Grundfør Kirsten Mogensdatter i Allestrup Bodil Mogensdatter i Nielstrup Mette Mogensdatter i Hadbjerg Ellen Mogensdatter i Lerbjerg i hendes sted hendes arvinger som er to Mette Tomasdatter, Kirsten Tomasdatter Jens Tomasen og deres lovværge, så og salig Laurids Mogensens arvinger i hans sted alle førnævnte personer såvel som og salig Christen Poulsen i Hadbjerg, som er salig Laurids Mogensens arvinger Peder Mogensen i Galten Jens Rasmussen Niels Christensen Tomas Jensen Jens Christensen i Allestrup hans arvinger i hans sted Mogens Jensen Mette Jensdatter Maren Jensdatter Margrete Jensdatter Edel Jensdatter og Else Jensdatter med deres lovværge, så og salig Christen Blacks børn og arvinger som er Jens Christensen Gertrud Christensdatter Anne Christensdatter Maren Christensdatter og Edel Christensdatter med deres lovværge, samt Gertrud Madsdatter med hendes lovværge og Niels Madsen i Østergård, som er sammes morbror, så og Margrete Andersdatter og hendes lovværge. så mødte Søren Jensen i Lerbjerg og fremlagde samme skøde af Galten herreds ting 4/6 1605 udgivet bemeldende Peder Mogensen i Hallendrup på sine egne sin mor og to brødres vegne Jens Christensen i Allestrup på sin hustrus vegne Jens Rasmussen sst på sin hustrus vegne Niels Christensen i Brandstrup på sin hustrus vegne Tomas Jensen i Lerbjerg på sin hustrus vegne havde solgt fra dem og deres arvinger til evindelig eje det pant og pantebrev, som Mogens Brorsen havde pantet af salig Peder Jacobsen og hans hustru Margrete Andersdatter, som var 4.parten af den bondegård i Lerbjerg. derefter blev fremlagt et lovbudsvidne af samme ting 5/2 1605, hvor Mogens Brorsen lovbød et pant, som Margrete Andersdatter og hendes husbond havde gjort ham i den gård i Lerbjerg, Christen Jensen iboede, og der blev gjort varsel til hende i samme gård. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Mogensen og hans medbrødre for evindelig ejendom har bortskødet samme bondeeje, endog det var pantet og ikke dem fuldkommen solgt, og Peder Mogensen og har solgt hans umyndige søskendes anpart, som han var værge for, hvilket loven forbyder børneværger, og samme gods ikke er lovbudt efter loven, da kunne dommerne ikke kende samme lovbudsvidne og skøde så lovlig, at de bør nogen magt at have.

(162)

** Anders Christensen i Halling på Anne Lauridsdatters vegne i Boldrup havde stævnet efterskrevne kirkenævninge, for de til Års herreds ting har Birgitte Lauridsdatter kirkenævn oversvoret for trolddom, som han mener bør ved sin fuldmagt at blive og fremlagde et tingsvidne af samme herreds ting 1/4 dette år udgivet, hvor førnævnte Anders Christensen gav last og klage på hans bror Christen Christensen og hans mor Anne Lauridsdatter i Boldrup deres vegne over Birgitte Lauridsdatter, for hun tog livet af salig Christen Jespersen i Boldrup med hendes spøgeri, og efterskrevne vidnede, at så længe de havde kendt Birgitte Lauridsdatter, havde der fulgt hende et trolddomsrygte, og andre vidnede om hendes trolddom. derefter blev afsagt, så efterdi ikke befindes Birgitte Lauridsdatter for nævningene lovligt at være overbevist nogen trolddoms bedrift at have gjort, og hun heller ikke er sigtet for sådan gerning, så nævningene derom kunne tove, da kunne dommerne ikke kende samme nævningsed så nøjagtig, at den må komme hende på hendes liv til nogen forhindring, men efterdi hun selv vedgår at kunne signe og måle og har opregnet hvis ord, hun ville have brugt, som hentyder til Gud og den hellige trefoldigheds navn til misbrug og vanære, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end Birgitte Lauridsdatter efter KM forordning bør sin boeslod at have forbrudt og pligtig at rømme alle KM riger, lande og forstrande inden i dag 6 uger førstkommende, såfremt hun derefter befindes, da at straffes som vedbør.

(164)

** Anders Rasmussen i Tustrup havde stævnet Jens Christensen sst for et skudsmålsvidne, han har forhvervet på Sønderhald ting 20/1 dette år, som 24 mand med ham har vidnet, hvilket Anders Rasmussen formener, Jens Christensen skal have ladet anderledes indføre det, end han begærede, og han mener, en del af de 24 mænd ikke kunne mindes så længe, som de har vidnet om, og Niels Sørensen i Gundestrup skal være Jens Christensens svoger. så mødte Jens Christensen med samme 24 mænds vidne, som han mente sandfærdigt at være, hvortil Anders Rasmussen svarede, at han havde stævnet alle 24 mænd i egen person, men kun een var mødt, og da fandt dommerne enhver for deres hjemsiddelse og uhørsom til deres 3 marks fald, og samme vidne ingen magt at have.

(165)

** Christen Christensen i Volstrup med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Søren Christensen i Hørby for to uendelige og een endelig dom, han til landstinget har bekommet over en dele, Christen Christensen på hans søsters vegne over ham til Hindsted herreds ting har forhvervet for 10 daler efter hans udgivne brev, til hvilke domme Christen Christensen ikke har været stævnet. derefter blev afsagt, så efterdi samme to uendelige domme er påskrevet adskillige tider at være læst og påskrevet, hvilket ikke med herredsskriverens hånd er underskrevet, og ikke heller Søren Christensen vil vedgå, hvis håndskrift der er, at deraf forfares samme opskrift ikke at være så lovlig, men endelig dom med vrang undervisning at være forhvervet, da fandt dommerne samme domme ikke længere magt at have.

(166)

** Anders Bødker i Ry hans hustru Lisbeth Henriksdatter havde stævnet Else Niels Jensens i Torlund for en sigtelse og klage, hun til Vrads herreds ting på Lisbeth Henriksdatter gjort har anlangende en kåbe, hun til sankt Sørens marked skulle have mistet, som hun skulle have antvortet Lisbeth Henriksdatter i forvaring. derefter blev afsagt, så efterdi Else Mouridsdatter har vidnet i hendes egen sag, og Jens Nielsen hendes egen søn er vildig, og andre har vidnet efter hendes ord og mundheld, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så nøjagtigt, at det bør nogen magt at have.

(167)

** Anders Rasmussen i Tustrup havde stævnet Jens Christensen sst for et vidne, han til Sønderhald herreds ting 12/5 sidst forleden har forhvervet anlangende nogen ord, Anders Rasmussen skulle have haft til ham, hvilket han benægter, og mener de har vidnet efter Jens Christensens had og avind, og en af dem Rasmus Sørensen i Fløjstrup er hans svoger. så mødte Jens Christensen og afstod samme vidne, så det ikke skal komme Anders Rasmussen til nogen forhindring.

(168)

** Christen Pedersen i Lundgård i Læsten havde stævnet Mads Kræmmer boende i Viborg for et brev, han af Christen Jensen i Hammershøj har forhvervet, anlangende førnævnte Mads Pedersen skulle have betalt Christen Jensen noget på det brev lydende på 18 daler og dermed ville fravende den retfærdige gæld, som Mads Pedersen til Christen Jensen skyldig er, som Christen Pedersen har købt af Christen Jensen. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Jensen 1618 har opdraget til Christen Pedersen hvis gæld ham tilstod og leveret ham samme brev på 18 daler, og dog 1622 har udgivet sin kvittants samme pending at skulle være betalt, da kunne dommerne ikke kende den hans kvittants så nøjagtig, at den må komme Christen Pedersen på samme gæld til nogen forhindring.

(169)

19/7 1623.

** Didrik Krefting borger til Bremen havde stævnet Albret Bomhoff borger til Bremen for en klage, han i Randers rådhus 26/5 næst forleden på ham har gjort, anlangende han skulle have sigtet ham på hans ære og mandermål og kaldt ham skælm og tyv. så mødte Albret Bomhoff og berettede, at han ikke forstod sig på landets lov, hvorledes han for sådant vidne skulle give varsel og derfor afstod samme klage og vidne, men sagde sig på ny at ville lade stævne og varsel give og derefter vidne forhverve, som det sig burde.

** Eske Brock befalingsmand på Dronningborg med en opsættelse af landstinget 25/4 sidst forleden havde hidkaldt sandemænd af Hovlbjerg herred at udlede en karl, som er dødfundet ved Gudenå, hans bane og fremlagde et tingsvidne af Hovlbjerg herreds ting 19/12 sidst forleden, hvor synsmænd afhjemlede syn på en karl, som blev fundet druknet ved Gudenå. dernæst gjorde sandemændene deres ed, at efterdi intet bevis fremlægges, hvem samme karl skulle have været, eller nogen derpå at have talt eller ham eftersøgt, så nogen for hans død skulle være beskyldt, og synsmændene ikke heller har kunnet syne nogen håndgerning på ham at være gjort, da udlagde de samme karl af våde og vanlykke at være druknet og det ham til bane og livs lagt.

(170)

** Niels Torbensen i Hovtved havde stævnet Christen Skytte sst for et vidne og sigtelse, han på ham til Hindsted herreds ting 12/6 sidst forleden gjort har, at han skulle have seet for 20 år siden, at Niels Torbensen havde haft fællig med et øg i Overgårds skov, hvilket han benægter. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Skyttes vidne ikke er vidnet på fersk fod, ikke heller om nogen vis dag eller tid, og ikke er uden een persons kundskab, som regnes for intet vidne, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så lovligt og nøjagtigt, at det bør nogen magt at have men magtesløs at være.

(171)

** Knud Andersen i Grensten havde stævnet Anders Sørensen i Vellinggård for en dele, han til Velling birketing 17/6 sidst forleden over ham udstedt har for en gæld, Niels Mogensen i Grensten fordrer efter afgangne Anders Nielsen sst. derefter blev afsagt, så efterdi Knud Andersen for ting og dom har sig tilforpligtet samme penge og rug at betale, og ikke han beviser samme gæld at have betalt, og han derfor er blevet delt, da vidste dommerne ikke Knud Andersen af samme dele at kvitdømme, førend han retter for sig.

** Niels Ibsen borger i Viborg med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne for et vidne, de på ham til Rinds herreds ting 5/5 sidst forleden vidnet har, for han havde sagt til Christen Olufsen, at han skulle give ham et sengeklæde igen, han tog op på vejen fra Viborg, hvilket han benægter og ikke har kaldt Christen Olufsen tyv eller skælm. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har vidnet om Niels Ibsens ord, som han ikke er bestendig men højligt benægter, og nu for retten har erklæret Christen Olufsen, at han ikke ved andet med ham, end som en ærlig dannemand vel anstår, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så nøjagtigt, at det bør nogen magt at have men magtesløs at være.

(172)

** Kirsten Jørgens borgerske i Horsens havde stævnet Gissel Clemends borgerske sst for en uendelig dom, hun til landstinget har forhvervet på et sigtelsesvidne, som Hans Volbertsen byfoged i Horsens har sagt for Sidsel Clemends til Kirsten Jørgens, hvilket vidne i samme dom blev kendt magtesløs og ikke at komme Sidsel Clemends til hinder eller skade. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises Hans Volbertsen at have haft nogen fuldmagt af Sidsel Clemends sådan en sigtelse på hendes vegne at gøre, og hun ikke for samme vidne er givet varsel, da fandt dommerne samme sigtelsesvidne ikke at komme Sidsel Clemends til nogen forhindring.

(173)

** Christen Mikkelsen i Hobro havde stævnet Oluf Nielsen sst for et pantebrev og gældsbrev, salig Christen Pedersen i Hobro skulle have udgivet anlangende en lod jord, ham skulle være arveligt tilfaldet efter hans salig forældre. derefter fremlagde Oluf Nielsens medarving Peder Andersen efterskrevne brev, hvori Christen Pedersen salig Peder Nielsen borgmesters søn i Hobro kender sig at være hans farbror Anders Nielsen borger i Hobro 15 daler skyldig, dateret Hobro 24/6 1573, og dernæst et pantebrev for samme penge på en lod jord i Østermark, dateret Hobro 1573. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Andersen selv tilstår, samme ejendom pantet i langsommelig tid ikke har efterfulgt og ikke heller lovligt til tinge er gjort, da kunne dommerne ikke kende samme pantebrev så nøjagtigt, at det bør nogen magt at have, men efterdi Christen Pedersens ukasserede gældsbrev i rette lægges, og ikke med kvittants bevises samme gæld at være betalt, da vidste dommerne ikke samme gældsbrev at imodsige.

(174)

** Albret Nielsen i Bjerring havde stævnet Jens Nielsen i Karmark for et købebrev, han har i rette lagt til Middelsom herreds ting 12/6 sidst forleden bemeldende, at han havde solgt til Jens Nielsen hans arvelod i Horslevgård efter hans salig far Niels Sørensen, så og hvis arvelod, som han kunne tilfalde efter hans mor Ellen Tomasdatter, som endnu lever, hvilket brev Albret Nielsen benægter at have læst eller vidst, hvad det indeholdt, før det 12/6 blev i rette lagt. da efter flere ord dem imellem var, blev der for retten så forhandlet at Jens Nielsen lovede at give sin bror Albret Nielsen 30 sletdaler, og derimod lovede Albret Nielsen at han med det første, samme gods kan blive lovbudt, skulle møde til Hovlbjerg herreds ting og gøre Jens Nielsen nøjagtigt skøde på hans anpart i Horslevgård.

(175)

** Mikkel Jørgensen i Hesselballe havde stævnet Peder Påske borger i Horsens for nogen uendelig dom, han til Horsens byting har forhvervet anlangende om nogen brug, som han vil tilholde sig på Horsens mark, som er en gårdsavl, uanseet Mikkel Jørgensen samme gårdsavl har købt og betalt, og ikke han har sted og fæst Peder Påske samme gårdsavl. da efter flere ord dem imellem var, blev de for retten så forenet, at Mikkel Jørgensen lovede at betale Peder Påske hvis dannemænd kan synes, han for hvis sæd, han nu har i samme jord, bør med rette at betale.

(176)

2/8 1623.

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg havde hidkaldt sandemænd af Vor herred til at udlægge Peder Pedersen, som boede i Vrold, Filipus Skrædder, født i Holsten, og Søren Nielsen skræddersvend, født i Træden, deres bane, som er dødfundet i åen mellem Vrold land og Horndrup land og fremlagde for sandemændene et tingsvidne af Vor herreds ting 25/6 dette år, hvor synsmændene afsagde, at de kunne ikke andet syne på de tre karle, end de havde været deres egen bane og var druknet af en knobskib. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Peder Pedersen Filipus Skrædder og Søren Nielsen af våde og vanlykke at være druknet.

** Jens Jensen i Skern med en opsættelse af landstinget i dag måned havde hidkaldt sandemænd af Middelsom herred at udlægge Christen Lauridsen Skern, som boede i Restrupkrog, hans bane, som Laurids Jensen i Løvskal og hans bror Søren Jensen sst i Christen Lauridsens hus ynkeligt skal have myrdet og fremlagde et tingsvidne af Middelsom herreds ting 19/6, hvor synsmænd afhjemlede deres syn på den dræbte, som havde mange hug og sting, og desuden var der slået 11 vinduer sønder, og Maren Pedersdatter i Restrupkrog Christen Lauridsens hustru vidnede, at Laurids Jensen Krog og Søren Jensen Krog overfaldt og huggede og stak hendes husbond, til han lå død på jorden og derefter skamferede alt i huset. Christen Jensen i Stevnstrup på hans bror Søren Jensens vegne tilbød sølv og guld og begærede tid og dage efter loven, indtil sandemænd havde svoret. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Søren Jensen at være Christen Lauridsens bane og derfor svor ham fra hans fred.

(177)

** Laurids Nielsen i Pisselhøj havde hidkaldt sandemænd af Gislum herred manddød at sværge over Anders Nielsen i Gislum for Laurids Nielsens bror Peder Nielsen Brun i Gislum, han ihjelslog og fremlagde for sandemændene et tingsvidne af Gislum herreds ting 19/7 dette år, hvor Else Nielsdatter i Gislum førnævnte Peder Nielsens hustru vidnede, at Anders Nielsen og hendes husbond kom i trætte om kornskade, og Peder Nielsen sagde, lad mig være i fred, men Anders Nielsen slog ham med en kniv i hans bug og gjorde ham hans dødssår, og Else Nielsdatters søn Tomas Mortensen i Hesborg kom til hjælp. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Anders Nielsen manddød over og fra hans fred.

(181)

** Søren Nielsen i Vrangstrup med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde hidkaldt sandemænd af Galten herred manddød at sværge over Rasmus Nielsen i Værum for Jens Nielsen sst, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Galten herreds ting 27/5 sidst forleden, hvor Anne Jensdatter i Værum salig Jens Nielsens efterleverske vidnede, og synsmænd afhjemlede syn på salig Jens Nielsen og Rasmus Nielsen, som begge havde mange slag, og efterskrevne vidnede, at Jens Nielsen gav Rasmus Nielsen mange slemme uhøflige ord, så det var en skam at høre derpå, og da bad Rasmus Nielsen ham, at han ville gå hjem, han ville intet være i trætte med ham, da svarede Jens Nielsen nej, de skulle følges hjem, og Rasmus Nielsen skulle få den styrtende syge, inden de kom hjem. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Rasmus Nielsen manddød over og til hans fred.

(183)

** Mads Ibsen i Ørridslev en af sandemændene i Vor herred gjorde sin ed, som hans medbrødre tilforn havde gjort, og udlagde Jørgen Nielsen i Vestbirk af våde og vanlykke af et læs ved at være ihjelslået.

** Tomas Pedersen i Spanggård på ungkarl Gert Tomasen, født i Sønderlade, og på sin hustru Gidsel Tomasdatters vegne og egne vegne vedersagde og forsvor arv og gæld efter deres salig far Tomas Gertsen, som boede og døde i Sønderlade, som Tomas Pedersen og Gert Tomasen tilforn over graven i Bjørnsholms kirke 23/7 sidst forleden har gjort.

(184)

16/8 1623.

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg havde stævnet Christen Jensen degn i Havrum, for han skal have ladet hans tjener Oluf Nielsen i Njær fordele for 6 skæpper byg. derefter blev afsagt, så efterdi vurderingsmænd ikke til tinge har afsagt samme vurdering og ikke navngivet dag eller tid, og tilmed ikke med fogden først at have søgt Oluf Nielsens hus og bo efter recessen, da kunne dommerne ikke kende samme vurderingsvidne så nøjagtigt, at det bør nogen magt at have.

(185)

** Verner Parsberg til Lynderupgård havde stævnet Erik Jørgensen i Hvam for to tingsvidner, han 12/5 sidst forleden på Rinds herreds ting forhvervet har anlangende adskillige omstændigheder med en ko og 3 svin, Niels Knudsen i nør Borup skal have bekommet i Verner Parsbergs gård i nør Borup i sin gælds betaling af Anders Nielsen og hans mor Anne Jensdatter, Niels Andersens hustru i nør Borup. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Andersen af Verner Parsberg har været fordelt, da hans søn og hustru førnævnte ko og svin til Niels Knudsen har afhændet, så Niels Andersens gods derfor ikke lovligt måtte flyttes, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom eller nøjagtigt, at det bør nogen magt at have men magtesløs at være.

(186)

** Christen Nielsen i Stovby på sin egen og menige bymænds vegne havde stævnet hr Arent Pedersen i Gerlev Peder Hammer (Hans Hammer) med flere for en vedkendelse, de til Gerlev herreds ting 6/11 1620 gjort har på en hede imellem Stovby og Gerlev. derefter blev afsagt, så efterdi Anders Pedersen og hans medfølgere deres vedkendelse og vidne er gjort og vidnet i deres egen sag, og synsvidnet sig hentyder på markskel, som ikke med noget sandemandsbrev bestyrkes, og samme synsvidne ikke er endeligt, da kunne dommerne ikke kende samme vedkendelse vidne og syn så noksom og nøjagtig, at de bør nogen magt at have med magtesløs at være.

(187)

** Christen Nielsen i Pederstrup havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Fleskum herreds ting 30/6 sidst forleden vidnet har, anlangende at hans hustru Maren Pedersdatter skulle have slået Peder Jensen i Nørgård i Nøvling på hans mund på tinget, hvorfor hun er tingfred oversvoret. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd udtrykkeligt har vidnet, at de har seet, Maren Pedersdatter slog Peder Jensen på sin mund, og samme vidne straks på fersk fod samme dag er vidnet, og intet derimod fremlægges, da vidste dommerne ikke imod samme vidne eller nævningsed at sige eller magtesløs dømme.

(188)

** Anders Jensen Guldsmed borger i Ålborg med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Jens Andersen Vodskov for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet over ham for nogen vurdering, ham 10/12 1622 i Skovstrup hovgård skal være udlagt hos salig Christen Jensens hustru Gertrud Tordsdatter, eftersom han har delt hende til Fleskum herreds ting 21/10 sidst forleden for samme gæld. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Nielsen i fogdens sted med Jens Christensen alene samme vurdering til tinge har kundgjort og afsagt, og ikke havde taget to eller 4 mænd med sig samme vurdering at gøre efter recessen, da kunne dommerne ikke kende samme vurdering så noksom, at den bør nogen magt at have.

(190)

** Hans Dyre til Boller havde stævnet Christen Andersen i Rejstrup herredsfoged i Sønderlyng herred for en dom, han til samme ting 25/3 dømt har imellem Hans Dyre og hans medarvinger efter salig jomfru Inger Stygge til Viskum anlangende to huder, som den salig jomfru i hendes levende live skal have givet Mourids Pedersen i Svinding at barke for sig. derefter blev afsagt, så efterdi samme herredstingsdom ikke er endelig, fandt dommerne den som udømt var, og sagen til herredsting igen at komme.

(191)

** Christen Jensen i Hald havde stævnet Knud Pedersen i Hald og hans søn Laurids Knudsen for et vidne, de til Nørhald herreds ting med Peder Knudsen sst 7/1 sidst forleden vidnet har, at han skulle have kaldt Peder Knudsen tyv og skælm, hvilke vidner han mener er vildige, idet Knud Pedersen er Peder Knudsens far og Laurids Knudsen hans bror. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har vidnet efter Christen Jensens ord og mundheld, han til Peder Knudsen skal have haft, som han ikke er bestendig, og tilmed erklærer Peder Knudsen, at han ikke ved med ham andet, end hvad en ærlig karl vel sømmer og anstår, da kunne dommerne ikke kende samme vidne og dele så noksom, at de bør nogen magt at have men magtesløs at være.

(193)

** Mogens Kås til Støvringgård på hans tjener Niels Pedersen i nør Tulstrup hans vegne havde stævnet Jens Nielsen i lille Torup, for han 3/6 sidst forleden til Middelsom herreds ting har ladet Niels Pedersen fordele for nogen pending, som han ikke mener, han er ham skyldig, hvilke penge han skulle have bekommet af Niels Søgård og Anne Søgård i Tulstrup, og ikke heller Jens Nielsen eller hans bror Søren Nielsen befindes at være Niels Søgårds arvinger. da efter flere ord dem imellem var blev Niels Pedersen og Jens Nielsen for retten så forenet, at Niels Pedersen skal betale Jens Nielsen på sin og sin bror Søren Nielsens vegne 16 sletdaler.

(194)

** Peder Andersen Glarmester borger i Randers havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Randers byting 16/6 sidst forleden vidnet har, at Peder Glarmester skulle have rakt sin mund frem og sagt til Hans Glarmester, er du bedre end en skælm, så slå mig på min mund, med hvilket vidne Hans Glarmester ville tilbage drive sandemænd, som har ham vold oversvoret for sår og skade, han havde gjort Peder Glarmester. da efter flere ord dem imellem var, blev Peder Glarmester og Hans Glarmester nu for retten forligt, så de på begge sider afstod samme sandemandsed.

(195)

** Frands Rantzau til Mogenstrup ? med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Gislum herreds ting 14/6 med Hans Vinter i Kællingtand på hans tjener Svend Pedersen degn i Nyrup vidnet har, at han ikke har lært deres børn deres børnelærdom og holder et uskikkeligt hus med partiske folk samt solgt øl med mere. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidne ikke med bispens provstens eller sognepræstens kundskab bekræftes, men samme mænd af had, som det synes, samme vidne i deres egen sag at have vidnet, da kunne dommerne ikke kende, samme vidne og nævningsed bør nogen magt at have men magtesløs at være.

(196)

** Peder Jacobsen i Løgager med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Christen Jespersen i Ebstrup Erik Hansen Christen Nielsen og Christen Nielsen Bonde sst for en uendelig landstingsdom, de har forhvervet over et synsvidnes indhold til Hids herreds ting 13/8 1622 for ulovlig skovhugst i Ebstrup fællesskov. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidne ikke indeholder navnlig hvem derfor har fanget varsel, og ikke heller findes nogen månedsdag i samme delebrev indført, når dette skulle være udgivet, da kunne dommerne ikke kende samme syn og dele så noksom, at de bør nogen magt at have eller komme samme mænd til nogen forhindring.

(197)

** Oluf Madsen Smed i Gern på hans søn Anders Olufsens vegne havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Tvilum birketing 9/6 sidst forleden vidnet har, at Anders Olufsen skulle have slået Niels Markmand i Gern med en ellekæp, og der ingen skade skal være sket. derefter blev afsagt, så efterdi Anders Olufsen er en liden umyndig dreng, som ikke er kommet til lovalder, at han kan være sin egen værge, og han dog ikke for samme vidne syn klage eller sandemandsed med sin lovværge har fanget varsel, da kunne dommerne ikke kende samme vidne syn klage og sandemandsed så noksom, at de bør nogen magt at have men magtesløs at være.

(199)

** Rasmus Bendtsen borger i Randers med en opsættelse af landstinget 2/8 sidst forleden havde stævnet Peder Christoffersen byfoged i Århus, for han 16/6 til samme byting skal have anseet skudsmål, som er gjort for Villum Worm borgmester sst, så han derfor skal være draget fra hans retfærdige lovmåls forfølgning, som han til 3.ting har til ham for 250 mark lübsk. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Christoffersen alene ved tingsvidne har givet samme skudsmål beskrevet, som for Villum Worm gjort er, og ikke ved sin egen enlig forsegling enten har dømt til eller fra, eller sagen til en vis tid opsat, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end Peder Christoffersen sig dermed har forseet og bør derfor igen at give Rasmus Bendtsen hvis billig kost og tæring, han derfor har anvendt.

(200)

** Niels Christensen i Horsens havde stævnet Niels Lund i Ris for en dele, han 3/7 sidst forleden til Horsens byting over ham forhvervet har for gæld, han er ham skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte delebrev indeholder, at det efter Niels Christensens egen forpligt skal være forhvervet, og samme forpligt ikke fremlægges eller noget bevis på samme gæld, da fandt dommerne Niels Christensen af den dele kvit at være.

** Rasmus Pedersen borger i Horsens havde stævnet Niels Lund i Ris for en dele, han 8/7 til Horsens byting over ham har forhvervet anlangende en sum penge, han skulle være ham skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi samme delebrev indeholder, det efter Rasmus Pedersens forpligt skal være forhvervet, og ikke samme forpligt eller bevis på samme gæld fremlægges, da fandt dommerne Rasmus Pedersen af den dele kvit at være.

(201)

** Jens Jensen i Snerild med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Rasmus Pedersen i Odder for to uendelige domme, han til landstinget har forhvervet anlangende nogen ord, som Jens Jensen skulle have tilsagt ham, at han skulle være en kætterunge, hvilket Jens Jensen formener vidnet at skal være efter et tingsvidnes indhold, som 22/7 1594 er udgået, hvori Anne Sørensdatter i Odder skal have beskyldt Rasmus Pedersen og hans far Peder Skrædder at have haft omgang med hende og begge ligge i et ondt levned med hende. derefter blev afsagt, så efterdi de nævninge, som ved døden er afgået, eller dem, som nævningseden forhvervet har, eller deres arvinger ikke er stævnet, da vidste dommerne ikke i hovedsagen at dømme, før de lovligt stævnes.

(202)

** Jørgen Andersen Skrædder i Viborg med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Hads herreds ting 8/6 1618 vidnet har, at de 10/2 samme år var tilstede i Borum og så, at Jørgen Skrædder slog knep med sine fingre for kaptajnens næse og sagde, at han ville skide i deres ---- med flere ukvemsord, han skulle have haft, og han mener, at da samme vidner ikke er vidnet på fersk fod, og hans ord ikke er faldet for ting og dom, da bør de ingen magt at have. men da Rasmus Pedersen i Odder, som havde forhvervet samme vidne, da var fordelt, afstod Ejler Gabrielsen samme vidne, dom og dele.

(203)

** Niels Jensen i Suldrup havde stævnet Gert Tomasen i Fredbjerggård for en bekendelse, han til Gislum herreds ting 5/3 sidst forleden har forhvervet efter en misdæder Maren Jensdatter, som kaldes det vilde får, hendes ord, at hun havde beskyldt Niels Jensens hustru Maren Pedersdatter for trolddomskunster med mælk at fordærve med mere. derefter blev afsagt, så efterdi Gert Tomasen to gange er stævnet og ikke er mødt til gensvar men sig nu som tilforn fra rettergang undholder, fandt dommerne samme misdæders bekendelse magtesløs at være og ikke at komme Niels Jensens hustru Maren Pedersdatter til hinder eller skade.

(203)

30/8 1623.

** fru Kirsten Rosenkrantz til Sebbergård havde hidkaldt sandemænd af Slet herred manddød at sværge over Claus Ibsen i Valsted for Christen Dinesen Murmester ved Sebbersund, han ihjelslog og først fremlagde et tingsvidne af Slet herreds ting 14/8 sidst forleden, at Christen Dinesen og Claus Ibsen kom i trætte, da de sad og drak øl, da tog Claus Ibsen murmesterens egen hammer og huggede ham i hans hoved. så er Claus Ibsen ikke mødt, og dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Claus Ibsen manddød over og fra hans fred.

(205)

** Eske Brock til Estrup KM befalingsmand på Dronningborg havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Galten herreds ting 27/5 sidst forleden vidnet har, og som 2/8 sidst forleden til landstinget var indstævnet. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har vidnet efter Jens Nielsens ord og mundheld, og hr Keld Rasmussens kundskab ikke er endeligt, så samme synsvidne ikke med ikke med nøjagtigt kundskab bevises, at Jens Nielsen bemeldte Rasmus Nielsen sådan skade at have gjort, som de omhjemlet har, da kunne dommerne ikke kende samme vidne kundskab og syn så nøjagtige, at de bør nogen magt at have, og efterdi ikke for sandemændene er bevist, at Rasmus Nielsen skal have gjort nødværge, og sandemændene dog har svoret ham til hans fred, da vidste dommerne ikke den deres ed at følge men magtesløs at være.

(208)

** Eske Brock befalingsmand på Dronningborg på hans tjener Rasmus Andersen i Ugelbøllegård hans vegne havde stævnet Anne Sørensdatter i Torsager for et vidne, hun til Torsager birketing 5/4 sidst forleden vidnet har, at Rasmus Andersen skulle være hendes barnefar, hvilket han benægter. derefter blev afsagt, så efterdi Anne Sørensdatter ikke på fersk fod har beskyldt Rasmus Andersen for hendes barnefar, men hr Peder Pedersen Sommer i Mørke tilstår, hende at have bekendt det for 15 eller 16 år siden at være sket, hun og siden har været gift, men først påtalt det nu, da kunne dommerne ikke kende samme hendes beskyldning så noksom, at den bør nogen magt at have eller at komme Rasmus Andersen til nogen forhindring.

(209)

** Christen Nielsen i Grølsted på Grølsted bymænd deres vegne havde stævnet hr Niels Pedersen i Skorup for en uendelig dom, han til landstinget over Jens Nielsen i Grølsted Niels Jensen i Farre og deres medfølgere vidnesmænd har forhvervet anlangende noget jord, som Skorup og Grølsted mænd omtrætter, og som efterskrevne, som mindes op til 32 år, vidnede om, der iblandt Mourids Pedersen i Truust, som for 32 år siden var hjemme i Skorup hos hans far. derefter blev afsagt, så efterdi varselsmændene ikke har hjemlet, hvem de har givet varsel, kunne dommerne ikke kende samme varsel vidne og klage så nøjagtig, at de bør nogen magt at have.

(210)

** mester Jens Jacobsen læsemester i Århus domkirke med flere opsættelser af landstinget havde stævnet Mogens Christoffersen i Værum dommer til Galten herreds ting for en dom, han til samme ting 19/8 1617 afsagt har anlangende hvis herlighed, ham af KM af en gård i Hadbjerg er undt og forlenet ifølge hans efterskrevne brev. derefter blev afsagt, så efterdi sagen i langsommelig tid fast over 6 uger har været opsat, så der imod recessen ikke kan gøres længere ophold, og ikke samme herredstingsdom fremlægges, fandt dommerne samme herredstingsdom ingen magt at have.

(212)

** Poul Skriver borger og indvåner i Randers ridefoged til Dronningborg havde stævnet Peder Eriksen borger i Viborg for et brev og segl, han til hr Tøger Jacobsen i Skivum skal have leveret, som han af hans mor Anne Andersdatter i Tøttrupgård har købt, og ligeledes for et hjemmegjort pantebrev, hvormed Peder Eriksen til hr Tøger Jacobsen til underpant for 400 daler sætter Tøttrupgård, som Peder Eriksens mor salig Anne Andersdatter, fordum boende i Knudstrup, ejede, uanseet Peder Eriksen kun en ringe part i samme gård skal have haft, dog har han også hans to søstre Gertrud Eriksdatter og Kirsten Eriksdatter, så vel som og hans bror Niels Vinter hans søn Anders Vinter og hans søsterbørn Peder Skrivers hustru og hendes søskende deres lodder i samme gård bortpantet. nu mødte Morten Jacobsen i Holmgård og fremlagde Anne Andersdatters købebrev, hun hendes søn Peder Eriksen gjort og givet har, og Søren Vinter i Næsborg hendes bror og hendes sønner Anders Eriksen og Anders Vinter i Klejtrup har det forseglet og underskrevet, dateret Klejtrup 4/10 1593. derefter blev fremlagt Peder Eriksens pantebrev, underskrevet af hans hustru Inger Andersdatter. derefter blev afsagt, så efterdi Søren Vinter, Anders Eriksen og Anders Vinter, som samme brev med Anne Andersdatter til Niels Christensen forseglet har, de eller deres arvinger ikke er stævnet, da vidste dommerne ikke på samme brev og Peder Eriksens pantebrev, han siden derefter udgivet har, at dømme, før de lovligt stævnes.

(214)

** Isak Pedersen til ---- hans foged og tjener Mads Andersen havde stævnet Mette Jensdatter, barnfødt i Holbæk i Rougsø herred nu boende i Randers, for en løgnagtig fuldmagt, hun skal have givet Anders Torstensen, hvorefter han skal have forhvervet nogen løgnagtige bænkebreve, anlangende at hun skulle være Mads Andersens ægte hustru, hvilke bænkebreve hr Christen Madsen i Holbæk har forseglet, hvilke breve han mener bør magtesløse at være. hun mødte dog ikke frem og da magtesløs kendt.

** Christen Jensen i Havrum havde stævnet Anne Pedersdatter Jens Pedersens hustru sst og hans dreng for et vidne, de 21/6 sidst forleden til Nørhald herreds ting på hans hustru Kirsten Mikkelsdatter vidnet har, at hun skulle have stjålet 3 brød fra Anne Pedersdatter. ligeledes blev stævnet Anne Pedersdatters søster Karen Pedersdatter og hendes næstsøskendebarn Magdalene Hansdatter. derefter blev afsagt, så efterdi bemeldte folk to gange tilforn er hidstævnet og nu som tilforn ikke er mødt og dem fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme vidner og dele magtesløs at være og ikke komme Christen Jensen eller hans hustru til hinder eller skade.

(215)

18/9 1623.

** Laurids Ebbesen til Tulstrup KM befalingsmand på Skanderborg havde hidkaldt sandemænd af Hads herred til at udlægge Søren Christensen på Alrø hans bane, som 7/8 sidst forleden er omkommet og fremlagde et tingsvidne af Hads herreds ting 18/8 sidst forleden, hvor Peder Frandsen på Alrø vidnede, at på torsdag var 8 dage om aftenen tog han Søren Skrædder med i sin båd til Alrø og da de var kommet i land, blev Søren Skrædder borte for ham, og da de næste dag ledte efter ham, fandt de ham stående i dynd, og da Søren Skrædders hustru Anne Pedersdatter havde toet hans ansigt, overså synsmændene hans ganske krop, og da havde han ingen hug eller slag. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Søren Christensen Skrædder af våde og vanlykke i vand og dynd at være draget og omkommet.

(217)

27/9 1623.

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg havde hidkaldt sandemænd af Gern herreds ting til at oplede Villum Hjulmand i Sorring hans bane, som er dødfundet neden for Alling ved færgestedet, og fremlagde et tingsvidne af Gern herreds ting 20/9 sidst forleden, hvor synsmænd hjemlede, og de havde ikke kunnet syne andet, end han havde fået hans bane af at være druknet, og andre vidnede, at han ville gå til Ry til en badskær og er omkommet, da han selv ville ro sig over. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Villum Christensen af våde at være druknet og omkommet og ham det til bane og livs lagt.

** Simon Olufsen og hans bror Mikkel Olufsen i Jebjerg havde stævnet Peder Nielsen sst for et vidne, han til Galten herreds ting 2/3 sidst forleden vidnet har, at han skulle have været til Niels Olufsens i Jebjerg, hvor de to brødre sad og doblede med Christen Hjulmand om nogen øl, som Niels Hjulmand ikke ville betale, så de derfor skulle have slået ham til jorden. da efter flere ord dem imellem var, blev de for retten så forligt, at Simon Olufsen og Mikkel Olufsen skulle give Christen Hjulmand 10 sletdaler.

(218)

** Peder Jensen Skriver rådmand i Viborg med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Hans Nielsen borger i Hobro for et stykke kålgårdsjord, han har ladet indelukke fra den gård i Hobro, som Peder Skriver af salig Jørgen Skram er med forlenet. derefter blev afsagt, så efterdi Hans Nielsen ikke er mødt til nogen gensigelse derimod at gøre, og der ikke imod recessen kan gøres videre forhaling, da fandt dommerne samme vedkendelse og dom magtesløs at være.

(219)

** Knud Gyldenstjerne til Tiim KM befalingsmand på Hald med en opsættelse af landstinget 16/8 sidst forleden havde stævnet efterskrevne for et syn, de til Vrads herreds ting 12/3 afhjemlet har til Torlund eng, hvortil ikke var opkaldt 8 uvildige mænd men kun 7, hvoraf Søren Terkildsen i Snede er Laurids Smeds hustrus bror, og Christen Lauridsen i Grættrup har Laurids Smeds fosterdatter. derefter blev afsagt, så efterdi de to varselsmænd og deres faldsmål har udrettet, da bør samme dom magtesløs at være, og dernæst afstod Johan Brockenhuus samme syn opkald og vedkendelse, hvorefter de ikke bør at komme Knud Gyldenstjerne til nogen forhindring.

(220)

** Johan Brockenhuus til Lerbæk på hans mor fru Edel Ulfelds vegne havde stævnet Søren Simonsen i Grund for en dom, han til Vor herreds ting 20/7 sidst forleden forhvervet har, hvor herredsfogden har tildømt hende at betale en part af hvis skade, som var gjort på Niels Tomasen i Rådvedgård hans eng. så mødte Søren Simonsen og Niels Tomasen og samtlige afstod samme dom, hvorfor den ikke bør at komme fru Edel Ulfeld til nogen forhindring.

** fru Ellen Marsvin til Ellensborg med en opsættelse af landstinget 30/8 sidst forleden havde stævnet Simon Andersen i Hansted for et vidne, han til Vor herreds ting 2/7 sidst forleden vidnet har, at Niels Tomasen i Rådvedgård skal have drevet et af hendes svin af hendes enemærke og slået det med en knippel. nu mødte Johan Brockenhuus på hans mor fru Edel Ulfelds vegne og afstod samme vidner og deler, hvorfor de ikke bør at komme Niels Tomasen til hinder eller skade.

(221)

** Dines Dinesen i Tvingstrup havde stævnet Ove Sørensen sst for nogen usandfærdige ord, han på Vor herreds ting 16/7 sidst forleden har ham tilsagt, at han skal have slået hans bror Peder Sørensen ihjel. derefter blev afsagt, så efterdi Ove Sørensen findes to gange at være hidstævnet og ikke er mødt til gensvar, hvorfor to uendelige domme er udgået, hvori samme klagevidne er magtesløs kendt, og han nu som tilforn sig fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme klagevidne magtesløs at være og ikke komme Dines Dinesen til nogen forhindring.

(222)

** Christen Sørensen Plovmand og Morten Pedersen i Løgstør havde stævnet Jens Nielsen i Stræt, for han dem til Løgstør birketing har ladet vold oversværge, for de efter Gregers Lauridsen borger i Lemvig hans begæring har udført ham nogen købmandsvarer og hans søstersøn Niels Jensen, som førnævnte Jens Nielsen er far til, og den tid Gregers Lauridsen var der med korn, da ville samme barn med sin morbror Gregers Lauridsen hjem til sin mor Anne Lauridsdatter i Skørbæk, til hvilken drengs udførsel de har haft Gregers Lauridsens hjemmel samme dreng at føre til Skørbæk. så mødte Jens Nielsen og afstod samme vold, og derefter fandt dommerne samme vold og sandemandsed ikke at komme Christen Sørensen og Morten Pedersen til nogen forhindring.

(223)

** fru Edel Ulfeld til Hanstedgård havde stævnet Jens Andersen ridefoged til Stjernholm for en uendelig landstingsdom, han har forhvervet på Jørgen Smed på Stjernholm hans vegne anlangende over en anden uendelig landstingsdom, hun til landstinget har ladet forhverve, hvori en sandemandsed skal være magtesløs dømt, som over hendes tjeners søn Jacob Nielsen i Hansted og hendes egen smed Christen Nielsen på Hanstedgård skal være oversvoret for bordag, de har gjort i Horsens med Jørgen Smed. derefter blev afsagt, så efterdi befindes samme sandemandsed ikke inden 6 ugers dag efter at være tovet og svoret efter loven, da kunne dommerne ikke kende samme sandemandsed så noksom lovlig, at den bør nogen magt at have.

(224)

** Gregers Lauridsen i Lemvig havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Løgstør birketing 16/7 sidst forleden vidnet har, at han skulle have givet Jens Nielsen i vester Stræt hans hustru Birgitte Harbous nogen utilbørlige ord og taget hans søstersøn Niels Jensen med sig imod hendes vilje. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har vidnet efter Gregers Lauridsens ord, som han ikke er bestendig eller for tingsdom indgået, og Jens Nielsen selv tilstår Gregers Lauridsen at være morbror til samme slegfredsbarn, så han derfor på mødrene side er ret værge, da fandt dommerne samme vidne og klage magtesløs at være og ikke at komme Gregers Lauridsen til nogen forhindring.

(225)

** Jens Sørensen i Albøge havde stævnet Christen Kjønsen byfoged i Ebeltoft for et æsknings tingsvidne, han til samme ting 3/3 sidst forleden skal have forhvervet, at han skulle have fremæsket hvis breve og adkomst, Rasmus Smeds arvinger havde til det hus, som Jens Sørensen købt har af hans arvinger, som er Mikkel Sørensen i Albøge Jens Sørensen og Søren Sørensen sst. derefter blev afsagt, så efterdi Rasmus Sørensen Smeds arvinger har tilforpligtet sig at gøre Jens Sørensen skøde til tinge, og ikke de for samme æskningsvidne har fanget noget varsel, da kunne dommerne ikke kende samme æskningsvidne så nøjagtigt, at det må komme Jens Sørensen imod hans købebrev til nogen forhindring.

(226)

** Jens Hansen i Støvring havde stævnet Peder Gundesen i Ellidshøj for et vidne, han til Hornum herreds ting 18/8 har forhvervet, som Søren Jensen i Støvring Johanne Sørensdatter og Kirsten Sørensdatter sst har vidnet, at førnævnte Jens Hansen skal have bidt deres søn og bror Jens Sørensen i hans finger, hvilket vidne han formener er vildigt, idet far mor og søster har vidnet med deres egen søn og bror. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidne syn og klage med Jens Sørensens sigtelse befæstes, at Jens Hansen har gjort ham sår og skade, da vidste dommerne ikke imod samme vidne syn klage og dele at sige, uden Jens Hansen sig imod samme sigtelse kan forværge efter loven, som det sig bør.

(227)

** Peder Jensen i Nørremølle havde stævnet hr Tomas Jensen i Ring for en dele, han til Tyrsting 22/10 1622 over ham forhvervet har anlangende 35 sletdaler på førnævnte Peder Jensens farbrors søns vegne, som hr Tomas har taget til sig og ville være værge for, uanseet Peder Jensen formener sig nærmere at være værge for. desuden har han ikke fanget lovligt varsel, idet den ene varselsmand Jens Ibsen i Ring er hr Tomases svoger. sammeledes havde han stævnet Jens Sørensen i Nimdrup og Christen Olufsen i Brendstrup for to deler, de over ham har forhvervet til samme ting 5/11 anlangende deres part i 60 daler, dog han intet er dem skyldig, men tilholder dem deres part i et pantebrev, som fandtes efter førnævnte Peder Jensens salig fars død. derefter blev fremlagt et tingsvidne af Tyrsting herreds ting 22/10 1622, hvori hr Tomas på Poul Jørgensen i Ring præstegård hans vegne, som han er ret værge for, havde ladet fordele Peder Jensen Møller og hans 4 søskende Laurids Jensen Anne Jensdatter Maren Jensdatter og Kirsten Jensdatter med deres lovværge for 35 daler. dernæst blev fremlagt et tingsvidne af samme ting 5/11, hvor førnævnte Jens Sørensen havde ladet førnævnte Peder Jensen fordele for hans anpart af 40 daler, som han har oppebåret af Poul Albretsen i Ring, som er for de 80 daler, salig Jens Lauridsen, som boede i Nimdrup, havde Poul Albretsens gård i pant for. derefter blev afsagt, så efterdi tvistes om, hvem samme barns værge bør at være så vel som og om Peder Jensen er pligtig samme pending til Jens Sørensen og Christen Olufsen at udrede eller ej, da fandt dommerne samme sag til herredsting at komme.

(228)

** fru Edel Ulfeld til Hanstedgård havde stævnet Morten Sørensen i Nøttrup herredsfoged i Bjerre herred for en dom, han 6/9 til samme ting dømt har imellem hende og Bendt Poulsen i Brund anlangende resten af hvilke jordskyld og brøstfældighed af hendes gård i Horsens, hans bror Jens Pedersen iboede, hans anpart, som han er arveligt tilfaldet og tildømt at betale, men Morten Sørensen har kvitdømt ham for skadelidelse.
derefter blev afsagt, så efterdi Bendt Pedersen har tilbudt sin anpart af samme husleje, jordskyld og bygfældighed efter fru Edel Ulfelds seddels indhold at betale, hvorfor fogden ikke har vidst høring over ham at udstede eller nogen skadelidelse at dømme, da vidste dommerne ikke imod samme herredstingsdom at sige eller fogdens ulempe deri at kende.

(230)

** Jens Jørgensen borger i Mariager havde stævnet Poul Christensen i Stovby Niels Jensen sst og Mikkel Jensen i Gerlev, for de til Gerlev herreds ting 10/2 1617 har afsagt dem arv og gæld efter Jens Nielsen,, nemlig Poul Christensen på hans hustru Birgitte Christensdatters vegne efter hendes forrige husbond og Niels Jensen og Mikkel Jensen efter deres far Jens Nielsen, som boede og døde i Dalbyover. derefter blev afsagt, så efterdi Poul Christensen Niels Jensen og Mikkel Jensen for ting og dom har afsagt arv og gæld efter salig Jens Nielsen, da vidste dommerne ikke imod samme vedersigelsesvidne at sige eller magtesløs dømme.

** Niels Krabbe til Torstedlund havde stævnet Christen Mouridsen i Hejring herredsfoged i Rinds herred for han 7/7 sidst forleden har dømt hans tjener Anders Keldsen i Hannerup fra vidne efter hans tilbud sølv og pending, om Anne Jensdatter i Viborg kunne bevise sig nogen pant at have på den gård i Bjerregrav, Christen Jørgensen iboede og fremæskede, om han havde noget skøde derpå. derefter blev afsagt, så efterdi samme herredstingsdom ikke er endelig, fandt dommerne den som udømt, og hvem påskader da indstævner sagen til værneting igen.

(231)

** Christen Lauridsen Brems indvåner i Ålborg med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Laurids Christensen Stangerum den tid i dommersted til Mariager byting for en uendelig dom, han 9/7 sidst imellem Christen Lauridsen og Niels Viborg i Mariager dømt har anlangende det skøde, som Niels Viborg havde på salig Laurids Bremses ejendom. derefter blev afsagt, så efterdi samme bytingsdom ikke er endelig, fandt dommerne den at være som udømt, og sagen til byting igen at komme.

** Søren Sørensen i Nibe havde stævnet 24 mænd for et vidne, de til Nibe byting 18/1 sidst forleden vidnet har anlangende rygte og tidende, at Søren Sørensen skulle have taget noget salt af KM toldbod sst. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd alene har vidnet om rygte og tidende, da kunne dommerne ikke kende samme vidne og dom så noksom, at de bør nogen magt at have.

(233)

** Hans Sørensen i Gylling havde stævnet Rasmus Nielsen som boede i Svinballe for han med en kniv havde dræbt Clemend Rasmussen, som var født i Svinballe, og for samme misgerning er manddød oversvoret og fra sin fred, hvorfor han bør æresløs være og straffes, om han nogetsteds kunne antastes, og han havde forhvervet to uendelige domme, hvor Rasmus Nielsen er æresløs fundet. derefter blev afsagt, så efterdi Rasmus Nielsen nu som tilforn ikke er mødt, da fandt dommerne ham for slig sin gerning æresløs at være.

** Rasmus Pedersen i Odder havde stævnet Eske Pedersen i Ajstrup for en uendelig dom, han har forhvervet over nogen deler, Rasmus Pedersen over ham efter hans udgivne brev på 60 daler, som han har bekommet i rede penge af en fattig mand Peder Tomasen i Balle. derefter blev afsagt, så efterdi Eske Pedersen nu som tilforn ikke er mødt, da fandt dommerne samme uendelige dom magtesløs at være, og Eske Pedersen i samme dele at blive, til han retter for sig.

(234)

11/10 1623.

25/10 1623.

** Peder Clemendsen i Begtrup havde hidkaldt sandemænd af Mols herred manddød at sværge over Peder Sørensen Hellesen i Vittrup for hans søn Rasmus Pedersen, han dræbte og fremlagde et tingsvidne af Mols herreds ting 28/10 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at på deres vide og grandelav da faldt Peder Sørensen og Peder Clemendsen i skænderi om Peder Sørensens svin, som havde været i Peder Clemendsens korn, og da kom Rasmus Pedersen og ville forsvare hans far, og da tog Peder Sørensen en kniv ud og gav ham et knivslag. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Peder Sørensen manddød over og fra hans fred.

(235)

** Hans Gremersen borger i Randers havde stævnet Søren Jensen byfoged sst (intet mere)

** Hans Gremersen borger i Randers havde stævnet Søren Jensen byfoged sst for to domme, han 22/9 sidst forleden imellem ham og Rasmus Bendtsen sst dømt har anlangende deres mellemværende om humle og penge. dernæst blev fremlagt et tingsvidne 14/10 1622, hvor Mads Sørensen Værum på borgmester og råds vegne lod fordele Rasmus Bendtsen, for han 24/7 sidst forleden har været over skifte i hans salig far Bendt Hansens hus sst og ikke har villet underskrive skiftebrevet. derefter blev afsagt, så efterdi Rasmus Bendtsen har været delt, da to domme og tingsvidne 22/9 er dømt og udgivet, da kunne dommerne ikke kende samme domme tingsvidne og opladelsesvidne og Søren Jensen Århuses dom så noksom, at de bør nogen magt at have men magtesløs at være.

(237)

** Rasmus Bendtsen indvåner i Randers havde stævnet Mads Sørensen Værum borger sst, for han 14/10 1622 til bytinget på KM og byens vegne har fordelt ham for 650 rigsdaler, som skal være den 6.part af hvis, han efter hans salig far arveligt var tilfaldet, og efter samme dele er gjort indlæg i hans tilfaldne jord og ejendom, uanseet han ikke formener sig imod KM mandat har forseet sig. så mødte Hans Gremersen på Niels Jacobsen borgmester og Søren Jensen byfogeds vegne og afstod samme dele, hvorfor dommerne fandt samme delebrev og indlægsvidne ingen magt at have.

(238)

** Rasmus Bendtsen indvåner i Randers havde stævnet Mads Sørensen Værum borger sst, for han på borgmester og råds vegne 14/10 1622 til Randers byting har ladet ham fordele, for han ikke ville underskrive skiftebrev efter hans salig far Bendt Hansen, da skifte blev holdt 24/7 1622 imellem Rasmus Bendtsen og Jacob Bendtsen på deres egne vegne Karen salig Hans Bendtsens i hendes brors Peder Skovs overværelse og hun som en mor på hendes og salig Hans Bendtsens børn ved navn Mogens Hansen Mads Hansen Bendt Hansen Anne Hansdatter Søren Hansen Peder Hansen og Karen Hansdatter deres vegne Jens Baltsersen Bay på salig Jens Hansen Bays og Åse Bendtsdatters børn ved navn Hans Jensen Bay Søren Jensen Bay og Maren Jensdatter Bays vegne. sammeledes Kirsten salig Poul Nielsens på sin datterbørns som er Niels Bendtsen ung Hans Bendtsen Anne Bendtsdatter og Maren Bendtsdatter deres vegne. derefter blev afsagt, så efterdi samme skiftebrev er lagt i tvivl og ikke endelig gjort, og der tvistes om Rasmus Bendtsen bør det at besegle eller ej, og ingen dom derom er gået, da fandt dommerne ham af den dele kvit at være, og sagen til Randers byting ved dom at ordeles, som det sig bør.

(239)

** borgmester og råd i Ribe med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Terkild Hansen borger i Horsens oldermand for købmandslavet for en dele, han har forhvervet til Horsens byting over to medborgere Mads Hansen og Jens Viborg borgere i Ribe, for de skal have solgt og brugt deres købmandsskab med handel i Horsens og der omkring i landet, og formener samme dele er imod byens privilegier, hvorimod blev fremlagt kong Hanses privilegium under dato 1500, og Ribeborgerne lod fremlægge et privilegium under dato 1492, at de måtte handle i alle købstæder. da efter begge parters bevilling blev samme sag opsat 6 uger.

(240)

** Jens Christensen i Tustrup havde stævnet synsmænd for en hjemmel, de til Sønderhald herreds ting 23/6 sidst forleden hjemlet har med Anders Rasmussen i Tustrup anlangende den gård, han og Jens Christensen iboer, og har stillet deres hjemmel imod 12 samfrænders ed, som har været på samme gård og adskilt den imellem dem. derefter blev afsagt, så efterdi synsmænd ikke udtrykkeligt har afhjemlet deres syn og selv lagt det i tvivl, da kunne dommerne ikke kende samme synsvidne så nøjagtigt, at det bør nogen magt at have.

(242)

** Anders Rasmussen i Tustrup med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet samfrænder for deres ed og tov, de har svoret og gjort til Sønderhald herreds ting 28/4 imellem ham og Jens Christensen i Tustrup, som han ikke mener er rigtigt gjort. så mødte Jens Christensen og fremlagde efterskrevne tingsvidne, hvori var indført to pergamentsbreve af Sønderhald herreds ting 1565, bemeldende at Groers Madsen i Tustrup og Christen Pedersen sst er forligt om den gård, de påboer, om hvilke udarvinger den ene skulle svare, og hvilke den anden skulle svare, og formedelst Christen Pedersen og hans bror Jens Pedersens lod var ringere end Groers Madsens har han udlagt efterskrevne agre til dem. dernæst fremlagde Anders Rasmussen et pergaments skøde af samme ting 1579 bemeldende Anne Christensdatter i Tustrup og hendes søn og værge Jens Christensen da har solgt til Groers Madsen og hans arvinger halvparten af den udlægsjord, som Groers Madsen selv tilforn har udlagt Christen Pedersen. så fremlagde de begge to ejeres breve 26/11 1593, som Hans Christensen og Mads Groersen begge har forhvervet, hvori de har indsvoret til Hans Christensen og Mads Groersen for endels jord og enemærke, som deres lovhævd og adkomstbreve på formelder, undtagen Tomas Christensens lod og del i Tustrup. derefter blev afsagt, så efterdi Anders Rasmussen ikke har bevist, at samfrænder har tillagt Jens Christensen videre end hans rette anpart, da vidste dommerne ikke imod samme samfrænders afsigelse at sige eller magtesløs dømme.

(246)

** Knud Lauridsen borger i Horsens med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Anne Svanes salig Hans Ribers sst for en dele, hun har forhvervet over ham. derefter blev afsagt, så efterdi Knud Lauridsen har lovet at stille Anne Svanes tilfreds inden kyndelmisse, hvilket han ikke har efterkommet, og han derfor er blevet delt, da vidste dommerne ikke Knud Lauridsen af samme dele at kvitdømme, før han retter for sig.

(247)

** Niels Olufsen i Nøvling havde stævnet Jens Jensen i Oppelstrup for et vidne, han til Fleskum herreds ting 4/8 sidst forleden har forhvervet, at Niels Olufsen samme dag inden tinge har kaldt Jens Jensen en tyveunge, og Niels Olufsen vil bevise at Jens Jensens far Jens Hermandsen ? har været berygtet for tyveri, hvorfor han er bortrømt. så mødte de begge og erklærede, at de ikke vidste andet end ærligt om hinanden, og dermed blev de venligt forligt.

** Poul Madsen i Visse havde stævnet Søren Poulsen sst for en dele, han har forhvervet over ham til Fleskum herreds ting for kornskade, han skulle have gjort i hans korn forgangen sommer. derefter blev afsagt, så efterdi det ikke bevises, at Poul Madsens fæmon har gjort skade på Søren Poulsens korn, og han dog er blevet delt derfor, da fandt dommerne Poul Madsen af den dele kvit at være.

(248)

8/11 1623.

** Peder Christoffersen byfoged i Århus havde stævnet Rasmus Bendtsen indvåner i Randers angående kost og tæring, som Peder Christoffersen til landstinget er tildømt at udgive til Rasmus Bendtsen, som han formener af ham er for højt ansat. efter flere ord dem imellem var, blev de for retten så forenet, at Peder Christoffersen skal give Rasmus Bendtsen for samme omkostning 10 sletdaler.

(249)

** Rasmus Bendtsen borger i Randers med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet sandemænd i Århus, for de til Århus byting på Villum Worms vegne har ham vold oversvoret, for han imod arrest er draget af byen, uanseet han ikke har forseet sig imod byens frihed. nu mødte nogen sandemænd på deres og deres medbrødres vegne og formente de ikke andet kunne sværge, end de har gjort, og Villum Worm afstod samme vold og sandemandsed, hvorfor blev afsagt, at den derfor ingen magt bør at have eller at komme Rasmus Bendtsen til hinder eller skade.

** Villum Worm borger i Århus havde stævnet Peder Christoffersen byfoged for en dom, han imellem ham og Rasmus Bendtsen i Randers til Århus byting 11/9 sidst forleden dømt har, og deri kvitfundet Villum Worm for Rasmus Bendtsens tiltale efter en håndskrift, han 1620 til Hans Schröder i Hamborg udgivet har, som Hans Schröder har overdraget til Rasmus Bendtsen. da efter flere ord dem imellem var, blev Villum Worm og Rasmus Bendtsen for retten venlig og vel forligt, at Villum Worm skal erlægge Rasmus Bendtsen 60 mark lybsk.

(251)

** Rasmus Pedersen Testrup borger og kæmner på byens vegne havde stævnet Anders Nielsen Segalt borger sst for en dom, han til bytinget 27/1 nærværende år har dømt imellem Århus by og Peder Christoffersen byfoged anlangende nogen boeslod og sagefald efter Rasmus Rasmussen Bonde og Jens Lauridsen Organist, som begge manddrab i Århus har begået og derfor fredløs svoret og bortrømt, og Peder Christoffersen alene på KM vegne deres halve boeslodder blevet tildømt, uagtet Århus har købstadsret og andre friheder. derefter blev afsagt, så efterdi sætfogden ikke i sin dom har forklaret, hvem samme forbrudte gods burde at følge, da fandt dommerne samme hans dom at være som udømt, og sagen til Århus byting igen at komme.

** Peder Keldsen Ammelhede borger og indvåner i Randers havde stævnet Mads Sørensen Værum borger sst for han til Randers byting forganget år 16/5 på borgmester og råds vegne har ladet ham fordele, for han ikke ville underskrive de skiftebreve, som er ganget imellem hans hustru og hendes børn anlangende hvilken arv, de kunne tilfalde efter deres fars død. dernæst blev i rette lagt samme efterskrevne skiftebrev dateret 5/12 1621 efter salig Anders Sørensen Skrædder imellem hans efterleverske Mette Lucasdatter i overværelse af hendes trolovede fæstemand Peder Keldsen Ammelhede og hendes tre børn Ove Andersen Peder Andersen og Anne Andersdatter, barnfødt her sst, i overværelse af deres fødte værge og farbror Peder Ovesen i Kovsted. da efter flere ord dem imellem var, blev der så forhandlet af Peder Keldsen nu her for retten samme skiftebrev besegler og dermed kvit at være af den dele.

(254)

** Gert Rantzau til Breitenburg havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Estrup birketing 30/9 sidst forleden vidnet har, at efterskrevne skulle have ført noget korn af Søren Sørensens jord i Allestrup. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Brorsen har befalet samme mænd samme korn at afføre, da vidste dommerne ikke imod samme vidne at sige eller magtesløs at dømme.

(255)

** Frederik Reedtz til Tygestrup KM befalingsmand på Tryggevælde på jomfru Abel Bryskes vegne og Johan Brockenhuus til Lerbæk med en opsættelse af landstinget 27/9 sidst forleden havde stævnet efterskrevne, som mindes op til 40 år, for et vidne de 5/6 sidst forleden med Mikkel Jensen i Hammerum til Hastrup birketing har vidnet anlangende nogen enge de Torlund mænd og Niels Mouridsen i Torlund omtvister. derefter blev afsagt, så efterdi Frederik Reedtz er forordnet at være værge for jomfru Abel Bryske, og han er udenlands og ikke givet 6 ugers varsel for samme vidne, da kunne dommerne ikke kende samme vidner så noksom, at de bør nogen magt at have.

(257)

** Mikkel Tomasen i Dalbyover havde stævnet Niels Lauridsen i Dalbyover med flere for et vidne, de til Gerlev herreds ting 15/12 sidst forleden vidnet har, anlangende han skulle have kaldt stor Niels Lauridsen en oksetyv, hvilket han benægter, og at stor Niels Lauridsen, ung Niels Lauridsen og Anders Lauridsen er brødre, som har vidnet i deres egen sag. så mødte Poul Skriver ridefoged til Dronningborg på Niels Lauridsens vegne og afstod samme vidner, hvorfor dommerne fandt samme vidner ingen til hinder eller skade at komme.

** Mikkel Tomasen i Dalbyover havde stævnet stor Niels Lauridsen i Dalbyover for et vidne, han til Gerlev herreds ting 8/9 sidst forleden efter Mikkel Tomasens mund har forhvervet for nogen ord, som kunne være ham til forklejning på ære og lempe. derefter blev afsagt, så efterdi bemeldte tingsvidne ikke formelder, at Mikkel Tomasen har tilsagt Niels Lauridsen nogen ord, som kunne være ham på ære og lempe til forklejning, da kunne dommerne ikke kende samme vidne bør at komme Mikkel Tomasen til nogen forhindring.

(258)

** Jørgen Brockenhuus til Sebbergård og fru Kirsten Rosenkrantz salig Johan Brockenhuuses til Sebbergård havde stævnet Troels Christensen i Overlade birkefoged til Ål birketing for en dom, han 8/8 sidst forleden dømt har og tildømt Jørgen Ernst Worm at lide rigens æskning for 1000 rigsdaler, som salig Johan Brockenhuus var kommet i løfte for Jørgen Ernst Worm. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises, at Jørgen Ernst Worm har indløst samme sum fra Jørgen Brockenhuus og hans mor, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end han bør samme sum med rente at betale eller derfor at lide æskning efter rigens ret.

(259)

** Palle Jensen i Ranum på hans hustru Anne Jensdatters vegne havde stævnet Gregers Tomasen i Vester Fald og Anders Nielsen i ---- for vidner, de til Ål birketing 28/2 og 14/3 sidst forleden forhvervet har, at efterskrevne skulle have hørt i Jacob Nielsens stue i Ranum, at hans barn, som skulle være besat, havde sagt, at Mette Pouls og Palles Anne skulle have vist den onde ånd i ham, så ofte hans far spurgte ham derom, uanseet hans hustru aldrig havde lovet samme barn eller andre noget ondt, men Jacob Nielsen fuldt og fast havde vedkendt sig hans hustru for sin troldkone. derefter blev afsagt, så efterdi bemeldte personer nu som tilforn ikke er mødt, så to uendelige domme er udgået, hvor samme vidner er magtesløs kendt, da fandt dommerne samme vidner klage og sigtelser magtesløs at være og ikke at komme Anne Jensdatter på hendes gode rygte og navn til hinder eller skade.

(260)

** Vogn Lauridsen i Ranum havde stævnet efterskrevne for et stuebrev, som de for nogen år siden skal have udgivet og Tomas Brun i Års til Års herreds ting 21/10 lod læse og påskrive, at han skulle være forligt med salig Tyge Lauridsen, som boede i Støttrup, om hvis arvelod, som kunne være ham tilfaldet efter Tomas Nielsen Bruns salig hustru Anne Lauridsdatter, Vogn Lauridsens søster. derefter blev fremlagt samme stuebrev, hvori efterskrevne vidnede, at de i dag var på skifte i Gislum, som var den rette trødningsdag efter salig Anne Lauridsdatters død, og Tyge Lauridsen spurgte, om der var noget at arve efter hans salig søster, og da svarede Tomas Nielsen, at han vidste vel selv, hvad der var, og berettede at en ko var pantsat hans bror Peder Nielsen, og brevet var dateret Gislum 4/9 1602. derefter blev afsagt, så efterdi samme brev er en bænkebrev, som ikke til tinge er vidnet og tilmed på en død mand, da kunne dommerne ikke kende samme brav så nøjagtigt at det bør nogen magt at have.

(261)

** Christen Pedersen i Binderup Jens Pedersen Oluf Sørensen i Nyrup Christen Nielsen Niels Sørensen i Gislum havde stævnet Laurids Nielsen Brun i Pisselhøj, for en klage han på sine egne og hans bror Tomas Nielsen Brun i Års hans vegne 19/7 sidst forleden til Gislum herreds ting på dem klaget har, at de skulle med råd og dåd være kommet til hans bror salig Peder Nielsens gård i Gislum samme tid, han desværre blev dræbt af Anders Nielsen sst. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke har vidnet, at Christen Pedersen Jens Pedersen Oluf Sørensen Smed Christen Nielsen Niels Sørensen eller hans hustru Maren Jensdatter skulle have gjort nogen håndgerning på salig Peder Nielsen eller været medvider til samme drab, så de dermed nogen årådsgerning kunne have begået, da kunne dommerne ikke kende samme vidne og klage så nøjagtig, at de bør at komme førnævnte personer til hinder eller skade.

(263)

** Christian Holck befalingsmand på Silkeborg havde stævnet Peder Sørensen i Farre for et vidne, han har forhvervet til Gern herreds ting 9/8 sidst forleden, hvor Rasmus Hyrde i Farre havde vidnet, at ingen af Farre bymænd havde nogen bukke. derefter blev afsagt, så efterdi Rasmus Jensens vidne er ikke uden een persons kundskab, som agtes for intet vidne, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(264)

** Christian Holck befalingsmand på Silkeborg havde stævnet Peder Sørensen i Farre for et vidne, han forhvervet har til Gern herreds ting 16/11 1622, at han havde forbudt KM tjenere i Gern herred til Silkeborg at holde geder imod KM brev, uanseet de har holdt bukke i byen hos dem selv så vel som andre steder i hver by i herredet. derefter blev afsagt, så efterdi varselsmændene ikke i deres varsel har navngivet i hvilke kirker eller hvem, de havde givet noget varsel, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(265)

** Erik Sørensen i Mølhave med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Rasmus Finsen i Gern for et vidne, han til Gern herreds ting 9/8 på hans husbonds vegne har forhvervet, at Ellen Lauridsdatter i Veng havde udlagt Erik Sørensen til hendes barnefar til det pigebarn, hun da stod med i hendes arm. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har vidnet, at Ellen Lauridsdatter har udlagt Erik Sørensen for hendes rette barnefar, og han det ikke har villet benægte, da vidste dommerne ikke imod samme vidne at sige eller magtesløs dømme.

** Peder Jensen Lovmand borger i Grenå på sine egne og hans bror Tomas Jensen Lovmands vegne havde stævnet Søren Ibsen borger sst for et delevidne, han har forhvervet til Grenå byting, imidlertid de ikke har været i landet, og med samme dele ville tiltvinge dem at give afkald for hvis, de efter deres afgangne søster Anne Jensdatter har arvet og bekommet. derefter blev afsagt, så efterdi samtlige arvinger er fordelt, og ikke uden Peder Jensen og Tomas Jensen har fået varsel for samme vidne, da kunne dommerne ikke kende samme dele så noksom, at den bør nogen magt at have.

(266)

** Søren Olufsen ved Hvalpsund havde stævnet Gert Tomasen i Sønderlade for et vidne, han 8/3 sidst forleden til Gislum herreds ting på Niels Jensen i Fredbjerg hans vegne efter en misdæders bekendelse har forhvervet, at Maren Jonsdatter, som kaldes det vilde får, da skal have bekendt, at Maren Pedersdatter færgekone ved Hvalpsund skulle have været så god som hun og brugt trolddom i to år, og Søren Olufsen mener hans hustru deri er uskyldig og havde forhvervet to uendelige domme, hvor samme vidner er magtesløs kendt. derefter blev afsagt, så efterdi ovennævnte personer ikke er mødt til gensvar, da fandt dommerne samme bekendelse magtesløs at være og ikke komme Søren Olufsens hustru Maren Pedersdatter på hendes ære, liv, gode rygte og navn til hinder eller skade.

(267)

22/11 1623.

** ingen dommere. Peder Bertelsen alene. var nogen ringe sager som blev opsat til i dag 14 dage.

6/12 1623.

** Mogens Kås til Støvringgård med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Anders Keldsen i nør Onsild herredsfoged i Onsild herred, for han til samme ting 9/6 sidst forleden har stedt Bagge Griis til Trinderup 3.ting med høringsdele over Dines Mouridsen i Hornum, uanseet han var i lovligt forfald, hvorimod Keld Andersen på hans far Anders Keldsens vegne fremlagde hans svar. derefter blev afsagt, så efterdi Dines Mouridsen har ladet gøre skudsmål, at han var i husbondens arbejde forhindret, så han ikke kunne møde at svare for sig, og Anders Keldsen dog samme dag har ved 3.ting over ham beskrevet, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end Anders Keldsen har sig dermed forseet og bør derfor billig kost og tæring at udgive.

(268)

** Mogens Kås til Støvringgård befalingsmand over Mariager kloster havde hidkaldt sandemænd af Støvring herred hærværk at sværge over Peder Eskesen i Bjergby Anders Lauridsen Peder Sørensen Niels Mikkelsen Rasmus Mikkelsen og Mikkel Randlev sst samt Mads Mikkelsen i Kondrup, for de bruger de gårde, som de er lovligt fradømt og udvist fra for overhørighed. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor de indstævnede mænd et fuldt hærværk over.

(269)

** Mogens Kås til Støvringgård med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 8/8 til Rinds herreds ting vidnet har, at Vogn Jensen i Torup var i Mads Lauridsens gård sst og der gjort parlament og bordag. derefter blev afsagt, så efterdi Mogens Kås og flere vidner ikke er stævnet for samme vidner, da kunne dommerne ikke kende samme sidste vidne og nævningsed så nøjagtig, at de bør nogen magt at have.

(271)

** Ejler Meier borgmester i Randers havde stævnet Søren Jensen byfoged sst for en dom, han til Randers byting 10/11 næst forleden imellem ham og Rasmus Bendtsen har afsagt, og deri tildømt Ejler Meier at betale sit udgivne forlovsbrev, som han 1615 for afgangne Bendt Hansen fordum borger sst har udgivet. derefter blev afsagt, så efterdi det ikke bevises med kvittans, at samme gæld er betalt, og byfogden derfor har tildømt Ejler Meier samme sit brev at betale, da vidste dommerne ikke imod samme hans dom at sige eller magtesløs dømme.

(272)

** Hans Gremersen borger i Randers havde stævnet Søren Jensen byfoged sst for en dom, han til bytinget 19/11 næst forleden har afsagt imellem Tomas Poulsen borger sst og Hans Gremersen og tildømt Hans Gremersen at betale Tomas Poulsen 300 daler, uanseet der om samme gæld er gjort forlig. derefter blev afsagt, så efterdi Hans Gremersen med tingsvidne har bevist, at han var forligt med Rasmus Bendtsen om samme gæld, før Rasmus Bendtsen samme gæld til Tomas Poulsen har overdraget, og byfogden dog har tildømt Hans Gremersen samme 300 daler til Tomas Poulsen at udgive, da kunne dommerne ikke kende samme bytingsdom og dele så nøjagtig, at de bør nogen magt at have.

(274)

** Anders Rasmussen i Tustrup gav tilkende, at eftersom der var trætte imellem ham og Jens Christensen om den gård, de begge iboer, og sagen af samfrænder er ordelt, og Anders Rasmussen i deres afsigelse skal være ----, hvorfor han har været forårsaget at tilbyde Jens Christensen en landstingsgranskning af gode mænd, så blev udmeldt efterskrevne gode mænd dertil.
 
(275)

** Jens Bang borger i Ålborg med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Niels Mikkelsen i stor Binderup for et delevidne dateret Gislum herreds ting 13/5 1620, hvor han har ladet fordele hans svoger Jens Nielsen Simested borger i Ålborg for 91 sletdaler, med hvilken dele Niels Mikkelsen ved hans fuldmægtig hans stedsøn Søren Maltesen har ladet forspilde Jens Bang hans tiltale, han har til Jens Nielsen. derefter blev afsagt, at eftersom samme delebrev ikke er indført i tingbogen, og ikke med fogdens og dannemænds segl forseglet, da kunne dommerne ikke andet derom kende, end samme delebrev findes falsk og urigtigt og bør magtesløs at være.

(278)

** Eske Brock til Estrup befalingsmand på Dronningborg havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Sønderlyng herreds ting 24/10 1620 har vidnet, at Niels Jensen Søgård i Hammershøj var så forarmet, at han ikke kunne give KM skat, uanseet efter Niels Søgårds og hans hustrus død har de efterladt dem en stor formue. hertil blev stævnet Niels Søgårds og hans hustrus arvinger, som er Christen Jensen i Hjorthede Peder Christensen i Terp Christen Nielsen i Torup Søren Nielsen i ----, Christen Nielsen sst. dernæst blev fremlagt et tingsvidne af Middelsom herred 2/5 sidst forgangen år angående Niels Søgård, som boede i Lee, hans kiste som stod hos Niels Pedersen i Tolstrup, som mester Mads Mortensen præst i Vorning, med fuldmagt af Niels Søgårds hustru, lod åbne og som indeholdt en del penge, hvoraf Christen Jensen, som var Niels Søgårds arving på hans hustrus vegne, fik 160 daler. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har vidnet, at Niels Søgård var fattig og forarmet og ikke i herredet har haft nogen formue, men har haft penge og andet i et andet herred, som først efter hans død er åbenbaret, da vidste dommerne ikke på Peder Justsens og hans medbrødres vidne for nogen usandfærdighed at dømme.

(280)

** Otte Marsvin til Dybæk havde stævnet efterskrevne 24 mænd for et syns afsigelse, de til Lysgård herreds ting 16/9 1622 har afsagt anlangende syn på Bastrup mark, som ligger til Bastrup. derefter blev afsagt, så efterdi Otte Marsvin, som er Peder Marsvins børns værge, er udenlands, og ikke er stævnet med 6 ugers varsel, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(282)

** Laurids Nielsen Guldsmed borger i Ålborg med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Års herreds ting 29/7 sidst forleden vidnet har anlangende en krob imellem Laurids Guldsmed og Christen Andersen Skomagers ejendomme i Ålborg, at den har været brugt til Christen Andersens ejendom. derefter blev afsagt, så efterdi Laurids Guldsmed har bevist med vidner og adkomst at samme krob har været brugt til den ejendom, han har i værge, da kunne dommerne ikke kende samme vidner så nøjagtig, at de må komme Laurids Guldsmed til nogen forhindring men magtesløs at være.

(283)

** Christoffer Friis til Astrup havde stævnet Niels Nielsen i Skovstrup for et vidne, han til Fleskum herreds ting 1/9 sidst forleden vidnet har, at han skulle have været med at gøre Anders Nielsen Guldsmed i Ålborg udlæg fra Christen Jensens hustru Gertrud Tordsdatter i Skovstrup hovgård anlangende en stud, hendes forrige husbond salig Christen Jensen skulle være Anders Guldsmed skyldig, hvilket Jens Andersen Anders Guldsmeds søn bevidnede. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Nielsens vidne om samme vurdering 1/12 forganget år ikke er vidnet på fersk fod, da kunne dommerne ikke kende samme vidne og dele så noksom, at de bør nogen magt at have.

(285)

** borgmester og råd i Ribe med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Terkild Jensen oldermand for købmandslavet i Horsens for en dele, han har forhvervet til Horsens byting over to deres medborgere Hans Madsen og Jens Viborg i Ribe, for de har brugt deres købmandsskab med handel i Horsens og der omkring i herredet. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises at Hans Madsen og Jens Viborg nogen ulovlig handel har brugt imod deres privilegier i Horsens, og de dog er blevet delt, da fandt dommerne Hans Madsen og Jens Viborg af den dele kvit at være.

(286)

** Gabriel Mouridsen borger i Mariager med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Christen Lauridsen Brems i Gammelmølle i Ålborg for en uendelig dom, han har forhvervet til landstinget anlangende et skøde, som Gabriel Mouridsen skal have bekommet af Niels Christensen Viborg borgmester i Mariager anlangende to boder. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har vidnet om ejendom, som ikke tilhører vidnesbyrd at vidne om, og en del har lagt deres vidner i tvivl, da fandt dommerne samme vidne magtesløs at være.

(287)

** Christen Byrialsen i Ersted med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Morten Jensen i Suldrup for et vidne, de til Fleskum herreds ting 8/9 forhvervet har, at Else Nielsdatter i Ersted havde klaget, at Christen Byrialsen skulle have taget i hendes hår og stødt hende til jorden, hvilket han benægtede. derefter blev afsagt, så efterdi Else Nielsdatter for ting og dom ved hendes højeste ed har sigtet Christen Byrialsen for håndgreb og jordskud, og intet derimod fremlægges, da vidste dommerne ikke imod samme klage sigtelse og vidne at sige, eller Christen Byrialsen af den dele at kvitdømme.

(288)

** Niels Krabbe til Torstedlund havde stævnet efterskrevne for syn og hjemmel, de til Hornum herreds ting 8/9 sidst forleden afsagt har, at de var på syn til Otte Christensen Christen Byrialsens søn i Ersted, som havde et blåslag ved hans øje. derefter blev afsagt, så efterdi samme syn ikke med vidnesbyrd er bevist, at Else Nielsdatter skulle have gjort Otte Christensen samme blåslag, da kunne dommerne ikke kende samme syn eller dele så nøjagtig, at de bør nogen magt at have.

(289)

** Søren Nielsen i Tåning havde stævnet hr Jens Jensen i Sneptrup for et delevidne, han til Vor herreds ting 15/8 sidst forleden over ham har forhvervet anlangende nogen ord, han skulle have tilsagt hr Jens Jensen. nu for retten erklærede han, at han ikke vidste med hr Jens Jensen andet, end som en ærlig præstemand i alle måder vel egner og anstår, hvorefter de for retten blev forligt.

(290)

** Jens Poulsen i Hole hans visse bud og søn Christen Jensen havde stævnet Gert Tomasen i Fredbjerg for en bekendelse, han til Gislum herreds ting 8/3 sidst forleden har forhvervet efter en misdæders mund ved navn Maren Jensdatter, som kaldes det vilde får, hvori hun har beskyldt Jens Poulsens hustru Maren Jensdatter, at hun skulle være en troldkvinde. derefter blev afsagt, så efterdi Gert Tomasen nu som tilforn ikke er mødt men sig for rettergang undholder, da fandt dommerne samme bekendelse magtesløs at være og ikke at komme Jens Poulsens hustru Maren Jensdatter på hendes liv ære gode navn og rygte til hinder eller skade.

(291)

** Peder Christensen i Ullits havde stævnet Gert Christensen i Fredbjerg for et en bekendelse, han til Gislum herreds ting 8/3 sidst forleden forhvervet har efter en misdæders mund ved navn Maren Jensdatter, som kaldes det vilde får, som skal have beskyldt hans hustru Karen Lauridsdatter at være skyldig i trolddomskunster og skulle være en troldkvinde. derefter blev afsagt, så efterdi Gert Tomasen nu som tilforn ikke er mødt og sig for rettergang undholder, da fandt dommerne samme bekendelse magtesløs at være og ikke at komme Peder Christensens hustru Kirsten Lauridsdatter på hendes liv ære og gode navn og rygte til hinder eller skade.

** Søren Nielsen i Tåning havde stævnet hr Jens Jensen i Sneptrup og Anders Sejersen i Tammestrup for et vidne, de til Vor herreds ting 18/6 sidst forleden vidnet har i deres egen sag anlangende nogen gæld, de skulle være ham skyldig, som han benægter aldrig at have fået de penge. derefter blev afsagt, så efterdi hr Jens Jensen ikke ved sin ed vil holde, at samme penge til Søren Nielsen er betalt, da kunne dommerne ikke kende samme vidne eller dom så nøjagtig, at de må komme Søren Nielsen på hans betaling til nogen forhindring.

(292)

** Laurids Lauridsen i Tørslev havde stævnet Anders Skriver i stor Sjørup for en vedkendelse, han til Rougsø herreds ting 30/10 næst forleden har gjort på et kvienød, hvilken vedkendelse ikke bør at komme Laurids Lauridsen på Guds og hans egen hjemmeføding til nogen forhindring. dertil blev stævnet blandt andre hr Peder Jensen i Udby, Anne Jensdatter i stor Sjørup for et vidne, hun med hendes morbror førnævnte Laurids Lauridsen vidnet har, og Laurids Lauridsens hustru Anne Lauridses. derefter blev afsagt, så efterdi samme sag om det kvienød findes ganske tvivlsom, så er der i så måder forhandlet, at samme kvienød skal gives til Randers hospital, og Anders Skriver Laurids Lauridsen og hans søn Rasmus Lauridsen tilstod ikke at vide med hverandre andet en al ære og godt, og dermed blev de med sammenlagte hænder venligt og vel forligt, så alle vidner på begge sider skal være kasserede døde og magtesløse.

(293)

** hr Peder Jensen sognepræst til Børglum med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Bertel Henningsen foged til Kristrup birk for en dom, han til samme birketing har dømt anlangende gæld, hr Iver Pedersen præst til Kristrup er hr Peder Jensen skyldig, og birkefogden har først besluttet sin dom på breve, som skulle være imod hverandre og siden kvitdømt hr Iver Pedersen for tiltale. så mødte hr Iver Pedersen og berettede, at hr Peder Jensen var bortskyldig en sum penge i København, og hans kreditorer havde ladet gøre arrest på den gæld, han hr Peder Jensen pligtig var, hos hans far doktor Peder Iversen i Viborg. derefter blev afsagt, så efterdi med hr Peder Jensens indløste breve bevises, samme gæld tilforn er betalt, da kunne dommerne ikke kende samme arrest eller birketingsdom så nøjagtig, at de må komme hr Peder Jensen på hans gælds anfordring til forhindring.

(296)

** Niels Pedersen i Tørring havde stævnet Jens Jensen i Knejsted herredsfoged i Gerlev herred for en dom, han 6/10 sidst forleden har dømt og kvitfundet en part af Tørring bymænd for tiltale, som Søren Sørensen foged på Demstrup har til dem på hvis vider, de var faldet for efter videbogens indhold. derefter blev afsagt, så efterdi samme herredstingsdom ikke er endelig, da fandt dommerne den som udømt at være, og sagen til herredsting igen at komme.

20/12 1623.

** Claus Då til Ravnstrup med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Verner Parsberg til Lynderupgård, for han har pantsat Claus Då 3.parten af Bonderupgård for 4000 speciedaler efter hans udgivne efterskrevne pantebrev dateret 1621. derefter blev afsagt, så efterdi Verner Parsberg har pantsat Claus Då 3.parten af Bonderupgård, som Verner Parsberg tilstår ikke at ville indløse, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end samme 3.part af Bonderupgård bør Claus Då for ejendom at følge.

(298)

** Christen Rasmussen i Holbæk havde stævnet Ture Tomasen i Holbæk med flere for et vidne, de med Peder Rasmussen i Holbæk har vidnet til Rougsø herreds ting 23/10 om to stykker jord, som ligger i en have ved Holbæk, som skulle have efterfulgt Skyttegården i Holbæk. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Rasmussen og hans medbrødre, som først om samme jord vidnet har, ikke har fået varsel for Ture Tomasens og hans medbrødres vidne, som derimod er vidnet, da fandt dommerne sidste vidne magtesløs at være.

(299)

** Christoffer Jacobsen i Helsingør på sine egne og hans mor Karen Jeppes i Kattrup hendes vegne havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Vor herreds ting 19/11 vidnet har om en ejendom Nederlund, uanseet Karen Jeppes medarvinger Maren Ibsdatter i Onsted Anne Ibsdatter i Gammelstrup førnævnte Christoffer Jacobsen og Karen Ibsdatter i Kattrup ikke har fanget varsel, som er medarvinger i samme gård, og da har de vidnet, at Eske Andersen og hans salig far Anders Buur har holdt en soldat af en øde ejendom på Ørskov mark kaldes Angård og de anden af en øde ejendom kaldes Nederlund, som Eske Andersen Anders Buur og Karen Jeppes i Kattrup og hendes medarvinger har brugt til hobe, og dertil har de stævnet Karen Jeppes i Kattrup og hendes to sønner Eske Ibsen og Mikkel Ibsen. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte vidne og herredstingsdom bemelder om Karen Jeppes og hendes medarvinger skulle bruge samme ejendom, og ikke hendes medarvinger samtlige derfor er stævnet, da fandt dommerne samme vidne dom og dele magtesløs at være.

(300)

** Christian Holck befalingsmand på Silkeborg med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Christen Jensen Skov i Funder, for han har lokket og beligget Anne Nielsdatter sst i hendes enkesæde og avlet børn, som hun har beskyldt ham for for hendes sognepræst hr Steffen Andersen i Kragelund. derefter blev afsagt, så efterdi Anne Nielsdatter har sigtet Christen Jensen for hendes rette barnefar, og han for samme beliggelse er blevet delt, da vidste dommerne ikke Christen Jensen af samme dele at kvitdømme, før han retter for sig eller forværger sig ikke hendes barnefar at være.

(301)

** Mandrup Parsberg til Hagsholm havde stævnet Anders Simonsen i ---- for han til Sønderlyng herreds ting 23/9 sidst forleden har ladet Maren Christensdatter i Kvorning fordele for 2 sletdaler, som hun skal bøde for til granderne i Kvorning til vide. derefter blev afsagt, så efterdi samme delebrev ikke indeholder Maren Christensdatter derfor at have fanget noget varsel, da fandt dommerne samme delebrev magtesløs at være.

(302)

** fru Birgitte Sehested i hendes husbond Hans Lykkes fraværelse og med hans fuldmagt lod vedersige arv og gæld efter hans salig mor fru Dorte Krabbe.

** Iver Lykke Eriksen og jomfru Johanne Lykke to vedersigelser som foran er rørt.

** det gamle år forgangen ere, vi takker dig o herre kære.

 (1)

17/1 1624.

** Ernst Normand KM befalingsmand på Antvorskov havde stævnet Morten Sørensen herredsfoged i Bjerre herred for en dom, han til Bjerre herreds ting 29/11 sidst forleden dømt har imellem ham og Niels Grøn i Borup og hans hustru Ingeborg Galt anlangende hvis efterskrevne jord og gods, Ernst Normand har afkøbt dem, som hende efter hendes salig forældre er arveligt tilfaldet, og som fogden har tildømt Ernst Normand for evindelig ejendom at følge. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Grøn og Ingeborg Galt har solgt samme gårde til Ernst Normand efter skødets indhold og herredsfogden derfor har tildømt Ernst Normand samme gods for ejendom at efterfølge, da vidste dommerne ikke imod samme herredstingsdom at sige men den ved magt at blive.

(2)

** fru Helvig Kås til Restrup havde stævnet Niels Knudsen i Binderup for et vidne, han til Hornum herreds ting har forhvervet om et stolestade i Vokslev kirke, som skulle ligge til den gård, Mads Nielsen iboer og Mikkel Christensen og salig Simon Pedersen tilforn iboede. derefter blev afsagt, så efterdi det tilhører provsten og sognepræsten og 7 bedste sognemænd at udvise stolestader i kirken, da fandt dommerne samme sag til dem at komme.

(3)

** Johan Brockenhuus til Lerbæk havde stævnet Jens Sørensen i Galten for en dele, han til Ål birketing 5/12 sidst forleden har overkommet to af hans tjenere Søren Christensen og Jens Nielsen i Næsby for skyld og landgilde, de skulle være fru Kirsten Juel skyldig for 1623, uanseet de er hans tjenere, som Palle Rodsteens brev om formelder. derefter blev afsagt, så efterdi der tvistes om samme skyld og landgilde, hvem den med rette bør at følge, og KM forordning formelder, at ingen skulle fordeles for sager, som over 3 dalers værd er, da fandt dommerne Søren Christensen og Jens Nielsen af den dele kvit at være.

(4)

** Tomas Rasmussen i Lemming havde stævnet Ove Sørensen borger i Århus for en dele, han over ham til Århus byting 30/11 sidst forleden har forhvervet anlangende varer, han af ham har bekommet efter hans regnskabsbog. derefter blev afsagt, så efterdi Tomas Rasmussen vedgår samme gæld, som ikke er betalt, hvorfor han er blevet delt, da vidste dommerne ikke imod samme dom at sige, ikke heller Tomas Rasmussen af den dele at kvitdømme.

(5)

** Falk Gøye til Bratskov lod afsige al arv og gæld efter hans salig moster fru Dorte Krabbe, som blev begravet 19/12, på jomfru Johanne Lykkes vegne.

** Sidsel Pedersdatter salig Peder Ibsens efterleverske i Århus hendes stedbørn Søren Pedersen og Maren Pedersdatter havde stævnet Niels Madsen fogedsvend for et tingsvidne, han til Århus byting 6/11 sidst forleden har forhvervet, at han på deres vegne har vedersagt arv og gæld efter hendes stedsøn deres bror Jens Pedersen. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Madsen ikke har haft nogen fuldmagt til sådan vedersigelse at gøre, da kunne dommerne ikke kende samme vedersigelse så noksom, at den bør nogen magt at have.

(6)

** den rasende kælling af Randers efter stævningen. så var Karen Worms her tilstede og svor, at hun i samme sag er uskyldig, og hun ikke har lovet nogen ulykke, som derefter skulle være dem vederfaret, som ikke kunne bevises, og mente samme vidner og nævningsed ikke burde nogen magt at have. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Justsen Saxe af Stavanger i Norge havde stævnet Peder Christoffersen byfoged i Århus for en dom, han til Århus byting 18/12 sidst forleden har dømt imellem ham og Mads Nielsen indvåner i Århus anlangende gæld, Peder Saxe havde at fordre hos ham efter hans egen forpligt, som var fra den tid, Mads Nielsen tjente Torn Sørensen KM foged i Stavanger. derefter blev afsagt, så efterdi Mads Nielsen har forpligtet sig at betale Peder Saxe 8 daler, og byfogden dog har Mads Nielsen kvitfundet for samme pending efter hans forpligt at betale, da fandt dommerne den hans dom ingen magt at have.

(8)

** Niels Jensen i Lillefulden og Laurids Sommersen i Fløjstrup havde stævnet Jens Rasmussen i Lillefulden for et delevidne, han til Ning herreds ting har forhvervet anlangende en sum gæld. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Jensen og Laurids Sommersen for samme gæld til tinge er forfulgt, hvorefter de er blevet delt, da vidste dommerne ikke Niels Jensen og Laurids Sommersen af samme dele at kvitdømme, før de retter for sig.

(9)

** Jørgen Grubbe Ejlersen til Tostrup på sine børns vegne lod afsige arv og gæld efter hans salig hustrus mor fru Dorte Krabbe, eftersom hun har efterladt sig en stor gæld.

** Iver Juul til Villestrup havde stævnet Peder Jensen, Jens Nielsen og Søren Jensen i Lund for et vildigt sankevidne, de har forhvervet til Hornum herreds ting 1/9 sidst forleden, hvori Maren Sørensdatter i Lund, som er førnævnte Jens Nielsens mor og førnævnte Peder Jensens faster, havde vidnet, at de steder som samme mænd har gravet og blandet møg i, de har været brugt til Lunden i 40 år. Anders Nielsen i Stubberup, som er førnævnte Jens Nielsen i Lund hans bror og søskendebarn med førnævnte Peder Jensen i Lund, og Anders Christensen i Vokslev som er søskendebarn med de to mænd i Lund vidnede det samme. derefter blev afsagt, så efterdi en del af vidnerne er vildige og ikke heller for samme vidne er givet lovligt varsel, da kunne dommerne ikke kende samme vidne eller vedkendelse, som ikke med adkomst bekræftes, så nøjagtig, at de bør nogen magt at have.

(11)

** Iver Juul til Villestrup havde stævnet Anders Christensen i Doens for nogen vedkendelsesvidner, han til Hindsted herreds ting 21/8 og 11/9 sidst forleden til Jens Black i stor Arden herredsfoged i Hindsted herred Anders Jensen i Binderup og Niels Smed i stor Arden på Iver Juuls grund og ejendom i lille Arden endels mark udstedt har. derefter blev afsagt, så efterdi deres vedkendelse er ejendom anbelangende, og ikke Iver Juul, som deri findes interesseret, derfor ikke har fanget noget varsel, og deres vedkendelse ikke med adkomst bekræftes, da fandt dommerne samme vedkendelsesvidne magtesløs at være.

(12)

** Aksel Lykke lod vedersige arv og gæld efter hans salig mor fru Dorte Krabbe.

** Jens Nielsen i Fravsing havde stævnet Christoffer Jensen ridefoged til Silkeborg for en dom han til landstinget skal have forhvervet over en uendelig dom, Jens Nielsen tilforn har forhvervet over et klagevidne, Maren Rasmusdatter, som er Rasmus Simonsens datter i Ans, til Lysgård herreds ting har gjort på Jens Nielsens mor Maren Eriksdatter og hans søster Johanne Nielsdatter i Fravsing, at de skulle have slået dem. derefter blev afsagt, så efterdi bemeldte klagevidne ikke fremlægges, da fandt dommerne det magtesløs at være og ikke at komme Jens Nielsen til forhindring.

(13)

** Christen Rasmussen i Holbæk havde stævnet Rasmus Jensen sst og hans far Jens Lauridsen for et vidne, de 13/11 til Rougsø herreds ting vidnet har, at de havde set Christen Rasmussen stod ved Peder Rasmussens kålgårdsdør med en økse, hvilket han benægtede. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke udtrykkeligt har vidnet, at de har seet Christen Rasmussen i Peder Rasmussens hus og selv lægger deres vidne i tvivl, da kunne dommerne ikke kende samme vidne eller Peder Rasmussens sigtelse så nøjagtig, at de bør nogen magt at have.

(14)

31/1 1624.

** Laurids Ebbesen KM befalingsmand på Skanderborg havde stævnet sandemænd af Tyrsting herred til at udlægge Oluf Nielsens bane, som blev dræbt i Peder Bangs gård i Davding og fremlagde for sandemændene et tingsvidne at Tyrsting herreds ting 23/12 sidst forleden, hvori efterskrevne vidnede, at de 21/9 var i Peder Bangs gård, og da hørte de Oluf Nielsen råbte og sagde, han slog mig, og da lå han på jorden og sagde, Peder Jørgensen i Græstrup havde slået ham med en kniv i hans bryst, og hr Tomas Jensen i Ring vidnede, at da han meddelte Oluf Nielsen sakramentet, da sigtede han Peder Jørgensen for hans sår. så mødte Jens Pedersen på sin far Peder Jørgensens vegne og fremlagde et forlig mellem Oluf Nielsen og Peder Jørgensen i Græstrup om samme sår. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Peder Jørgensen at være salig Oluf Nielsens bane og ham uskyldig at have ihjelslået og derfor svor ham fra hans fred.

(15)

** Mourids Pedersen i Svinding med en opsættelse af landstinget 20/12 sidst forleden havde stævnet Niels Jensen buddreng på Viskumgård for et vidne, han til Sønderlyng herreds ting 12/8 sidst forleden vidnet har, at han talte med Mourids Pedersen om nogle huder, som han havde at barke for salig jomfru Inger, og da skulle han have svaret, at hendes foged Jens Knudsen skulle have hentet dem, hvilket vidne Mourids Pedersen benægter. derefter blev afsagt, så efterdi Mourids Pedersen tilbyder samme huder fra sig at levere, og fogden derfor har tildømt Hans Dyre og sine medarvinger samme huder at være følgagtig for sin arbejdsløn, da vidste dommerne ikke imod samme herredstingsdom at sige eller magtesløs dømme.

(16)

** Just Christoffersen indvåner i Viborg på hans søster Anne Christoffersdatter i Skals hendes vegne med en opsættelse af landstinget 6/12 havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Rinds herreds ting 17/11 sidst forleden vidnet har, at de havde ydet til salig Jens Nielsen i Skals blandt andet kongeskat af Ulbjerg sogn, hvilket vidne han mener bør magtesløs at være og ikke at komme Anne Christoffersdatter til hinder eller skade. derefter blev afsagt, så efterdi ovennævnte personer ikke er mødt, da fandt dommerne samme vidner magtesløs at være.

(17)

** Hans Jørgensen i Bastrup havde stævnet efterskrevne for et vidne de til Lysgård herreds ting 24/5 1619 har hjemlet og afsagt, anlangende hvis efterskrevne årlig skyld og landgilde Bastrupgård og ejendom skulle være god for at udgive, hvilket han mener er imod KM jordebog og Christoffer Gersdorffs skøde. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formaner, at ingen må besvære sine tjenere med ydermere fordring, end som de plejer af gammel tid, da kunne dommerne ikke kende samme 12 mænds afsigt og hjemmel at må komme Hans Jørgensen på videre landgilde af samme gård at udgive, end af Arilds tid ganget, til nogen forhindring.

(19)

** Maren Oluf Bugges borgerske i Horsens havde stævnet Anne Svanes borgerske sst for delevidner, hun har forhvervet over hende for kost og tæring. derefter blev afsagt, så efterdi Maren Bugges ikke er tildømt nogen kost og tæring, og hun dog derfor er delt, da fandt dommerne hende af samme dele kvit at være.

(20)

** Laxmand Gyldenstjerne lod afsige arv og gæld efter fru Else Friis Henrik Holcks til Hvolgård.

** Tønne Andersen borger i Mariager havde stævnet hr Niels Pedersen i Fuglslev for en dele, han over ham til Mariager byting 7/5 sidst forleden har forhvervet for 2 skæpper rug og en hængelås, han lånte ham, midlertid han gik i Mariager skole. derefter blev afsagt, så efterdi Tønne Andersen ikke fuldkommen benægter at være ham samme rug pligtig, og han derfor er blevet delt, da vidste dommerne ikke ham af samme dele at kvitdømme

(21)

** Søren Christian i Hørby havde stævnet Christen Christensen sst, for han 12/12 sidst forleden har ladet ham fordele til Hindsted herreds ting for 21 skæpper rug, som skulle være vide for skade, hans kvæg skulle have gjort i deres bys korn, hvilket han benægtede. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte folk nu som tilforn ikke er mødt og undholder dem fra rettergang, da fandt dommerne samme dele og vurdering magtesløs at være.

(22)

14/2 1624.

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg havde hidkaldt sandemænd af Hads herred at udlægge Rasmus Olufsen i Fensholt hans bane, som 2.juledag næst forleden er omkommet sst og fremlagde et tingsvidne af Hads herreds ting 26/1 nu sidst, hvor Sidsel Rasmusdatter i Fensholt vidnede, at 2.juledag lagde hun et spædbarn hun havde Rasmus Olufsen i Jens Sørensens ovn i Fensholt, for hun havde ingen anden plads at forvare samme hendes barn, thi hun ville gå til Torrild kirke at høre Guds ord, og satte fjæl og stang for, og da hun kom hjem var samme fjæl og stang borte fra ovnen, og en lille galt havde ædt næsen og den øverste af munden på samme barn, så det ikke kunne die, og fingrene af den ene hånd, så det døde 2.dagen derefter. hendes datter Karen Simonsdatter vidnede det samme. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde samme gris at være Rasmus Olufsens bane.

(23)

** Niels Nielsen i Vivild på hans søn ung Niels Nielsen sst hans vegne havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Kristrup birketing 4/12 har vidnet anlangende et slagsmål på Kristrup mark, hvor 4-5 karle skulle have slået Søren Pedersen i Alling, som hans hustru Maren Nielsdatter i vester Alling vidnede om. derpå blev fremlagt hr Niels Pedersen i øster Alling hans håndskrift, at da han meddelte Søren Pedersen sakramentet, klagede han på de karle, der havde overfaldet ham. derefter blev afsagt, så efterdi Søren Pedersen ikke på fersk fod har klaget, at Niels Nielsen skulle have slået ham, og vidnesbyrd til deres egen befrielse har vidnet, at Niels Nielsen skulle have gjort ham hans største skade med en vognkæp endog af synsmænd forfares, at samme skade var gjort med en fork, da kunne dommerne ikke kende samme vidner syn klage og sandemandsed så nøjagtig, at den bør at komme ung Niels Nielsen til nogen forhindring.

(28)

** Herlov Jensen i Torrild havde stævnet Mikkel Pedersen i Fensholt for en uendelig landstingsdom, han har forhvervet over et vidne, som Herlov Pedersen skal have vidnet anlangende et lam, som blev ommærket for Jens Rasmussen i Fensholt, som havde Mikkel Pedersens mærke. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke har vidnet om nogen vis dag eller tid og har vidnet efter andre deres ord og mundheld, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(29)

** Christian Holck befalingsmand på Silkeborg havde stævnet Søren Sørensen i Resdal for et gammelt skiftebrev på stolene i Serup kirke, han har haft for landstinget for dermed at ville bevise, stolene i Serup kirke ligeligt har været delt, uanseet en del af sognemændene har klaget dem brøstholden, at stolene ikke har været dem så rigtigt imellem delt og skiftet, og provsten hr Mikkel Sørensen i Sejling har i 3 ting æsket, om sognemændene havde noget skiftebrev og intet er blevet fremlagt. så blev fremlagt det gamle indlægsbrev af 1596 forseglet af 7 sognemænd og hr Jens Sørensen i Serup provst i Hids herred. derefter blev afsagt, så efterdi samme gamle indlægsbrev i langsommelig tid har stået ved magt og upåtalt, da vidste dommerne ikke imod samme gamle indlæg at sige, og efterdi den ny forordning er gjort af en del mænd, som ikke boer i Serup, og ikke af de bedste 7 sognemænd med provsten og præsten hr Jørgen Nielsen i Serup, da fandt dommerne den magtesløs at være.

(31)

** Søren Poulsen i Helstrup havde stævnet Anne Jensdatter Gertrud Mogensdatter og Else Pedersdatter sst for et vidne, de til Velling birketing 12/1 sidst forleden vidnet har om noget rug og byg, som Jens Christensen i Helstrup skulle have ydet Maren Sørensdatter sst, som han mener vildigt at være, idet det første vidne er Jens Christensens mor det andet hans hustru og det tredie hans søsterdatter. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke har vidnet om nogen vis år dag eller tid, når Maren Sørensdatter samme pending skulle have bekommet, og deres vidne ikke med kvittans bekræftes, da kunne dommerne ikke kende deres vidne så nøjagtigt, at det må komme Jens Christensen på samme gæld imod hans forpligt til nogen befrielse men magtesløs at være.

** Hans Gremersen borger i Randers havde stævnet Søren Jensen byfoged sst for en dele, han til Randers byting 30/7 1621 har udstedt over ham for en sum penge for kost og tæring. dertil blev stævnet Bodil Hansdatter og hendes husbond Jens Nielsen i Ålsrode, som er afgangne Hans Jensens arving, forrige foged på Løjstrup, som samme dele forhvervet har. derefter blev afsagt, så efterdi samme delebrev ikke formelder om nogen vis sum, Hans Gremersen skulle være delt for, da kunne dommerne ikke kende den dele nøjagtig men bør magtesløs at være.

(32)

** Rasmus Bendtsen indvåner i Randers havde stævnet Hans Gremersen sst for et vidne, han 2/2 sidst forleden til Randers byting har forhvervet, anlangende at han skulle tiltale Rasmus Bendtsen for 994 hollandske skålpund humle, tønden 18 mark, som han uden hans hjemmel skal have solgt. da efter flere ord dem imellem var, blev de for retten så forenet, at de på begge siden indgav samme trætte på to købmænd, som skal have fuldmagt dem imellem at sige.

(33)

** Mogens Kås til Støvringgård havde stævnet Jens Nielsen i Vestrup forrige herredsskriver i Gislum herred for et falsk delevidne, han har skrevet for Niels Mikkelsen i Binderup over hans svoger Jens Nielsen Simested i Ålborg. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Nielsen tilforn offentligt har bekendt samme delebrev hjemme i sit hus at have skrevet, som ikke er indskrevet i tingbogen, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end Jens Nielsen Skriver jo med samme delebrev har omgåedes falsk og bør derfor som en falskner at stande til rette.

(35)

** Knud Rasmussen og hans bror Niels Rasmussen og deres mor Mette Rasmuses på Vorsø havde stævnet hr Niels Finsen i Gammelby for en dom, hvori han er tildømt udlæg i afgangne Frands Jørgensen fordum borger i Horsens hans efterladte gods for gæld til hr Niels Finsen og hans stedsøn Jørgen Frandsen i Køge. derefter blev afsagt, så efterdi byfogden har tildømt hr Niels Finsen på sin og Jørgen Frandsens vegne vurdering og udlæg i Frands Jørgensens bo og ikke dermed dømt Knud Rasmussen og hans medkreditorer fra hvis, de med rette kunne kræve, da vidste dommerne ikke imod samme bytingsdom i det punkt at sige.

(36)

** Laurids Pallesen i Balle med flere havde stævnet Hans Skriver i Kejlstrup med flere for et skiftebrev på stolestader i Balle kirke, som de for 32 år siden skulle have været med at forsegle, som så godt som aldeles intet holdes og efterkommes, formedelst mange af sognefolkene fra adskillige steder er kommet til Balle, tilmed er kirken nyligt med stole forbedret. derefter blev fremlagt samme gamle brev, hvor år og dato ikke kunne læses, som indeholder, at der skulle være skiftet kirkeskamler i Balle kirke. derefter blev afsagt, så efterdi samme gamle brev er så forfalden og revet, så man deraf ikke kan kende nogen vis ordning i kirken om stolestader, da kunne dommerne ikke kende samme gamle brev så fuldkomment, at det bør nogen magt at have.

(37)

28/2 1624.

** Hans Grønbæk borger i Århus havde stævnet Søren Hansen borger i Århus for et pant, han for rum tid siden har givet ham på en halv gård sst, som tid efter tid forfalder, som var blevet tildømt Hans Grønbæk at efterfølge som ejendom. derefter blev afsagt, så efterdi Søren Hansen ikke er mødt og nu som tilforn sig fra rettergang undholder, da fandt dommerne samme bytingsdom på samme halve gård ved sin fuldmagt at være.

(38)

** Niels Pedersen Skrædder i Randers på hans hustrumor Karen Jensdatter Worms vegne med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet efterskrevne for vidner, de har vidnet til Randers byting angående hendes trolddomskunster, som hun benægter. Ellen Byrgesdatter vidnede, at efter hendes husbond Niels Poulsen havde været i trætte med Karen Worms, da blev han hastigt syg og lå en tid lang, som han havde været forbistret, og der kom ondt i stuen, og de bad Gud, at han ville fri dem for den lede ånd, så for den ud af stuen og gav en slem stank fra sig. Else Børges vidnede, at hun var med hendes datters mand Niels Poulsen, da han skulle sejle til Halland, og de udstod megen modgang på rejsen, og al den stund Niels Poulsen var med dem på skibet, fulgte den en slem sort ravn, indtil skibsfolkene satte ham i land, og siden fornemmede de intet til samme ravn. Peder Pedersen Hattemager og hans hustru Maren Rasmusdatter Søren Andersen Bay og hans hustru Maren Tomasdatter vidnede om ulykker, som skyldtes Karen Worms. andre vidnede, at da Bodil Ebbesdatter og Karen Worms var i trætte sammen, da lovede Karen Worms hende en ulykke, og at hun inden juleaften skulle komme i bøddelens hånd, og næste juleaften skulle Bodil Ebbesdatter være stubt til kagen for et sølvbælte, hun havde taget fra Reinholt Skov, så bøddelen straks derefter trak hende af byen, og da klagede hun, at Karen Worms havde lovet hende ondt, som hende var vederfaret, og de havde aldrig tilforn hørt, at samme kvinde havde været berygtet for tyveri. derefter blev fremlagt et tingsvidne af Hobro byting 16/2 sidst forleden, hvori efterskrevne vidnede, at Villum Bysvend beskyldte Karen Worms, at hun om nattetide malkede godtfolks køer, derfor blev hendes far vred, som da var byfoged, og løb ud med et spyd at slå bysvenden, da underløb han spydet og slog ham ihjel med en kniv, og bysvenden mistede hans hoved derfor. ligeledes blev vidnet om skifte efter Karen Worms bror i Hobro Jens Justsen. derefter blev afsagt, så efterdi bevises, at Karen Jensdatter Worms skal have lovet folk ondt, som dem derefter skal være vederfaret, for hvilke gerninger hun er sigtet, og Maren Kastbjerg for retten har sigtet hende for at have været med i Vindblæs kirke og andetsteds at bruge trolddomsgerninger, og dermed ville have forgjort den gode frue, og intet derimod fremlægges, at Karen Worms har skikket sig ærligt, og nævningene har svoret hende kirkefred over, da kunne dommerne ikke finde nogen årsag dem for samme deres ed at kunne fælde men den ved magt at være. ** stubt til kagen

(47)

** Laurids Ebbesen befalingsmand på Skanderborg havde stævnet ransnævninge i Vor herred, for nogle af dem har Eske Ibsen i Kattrup ran oversvoret, og andre af dem har ham kvitsvoret for samme ran, som Eske Andersen i Ørskov har tillyst ham, for han skulle have hugget i hans skov. derefter blev afsagt, så efterdi Eske Ibsen har vedgået samme hassel at have hugget, før nævningene gjorde deres ed, og de dog har ham ran oversvoret, da kunne dommerne ikke kende den deres ed bør nogen magt at have, men efterdi 5 nævninge har ham kvitsvoret, da vidste dommerne ikke den deres ed at imodsige.

** Hans Gremersen borger i Randers havde stævnet efterskrevne for en vurdering, de til Randers byting har gjort på en skade, Tomas Sørensen Fussing hans stedsøn Claus Sørensen skulle have bekommet af Hans Gremersens bøsse. derefter blev afsagt, så efterdi samme sag ikke her til retten har været indstævnet og vurderet, som det sig burde, da kunne dommerne ikke kende samme deres vurdering så lovlig, at den bør nogen magt at have.

(48)

** Mads Jensen i Jebjerg i Galten herred havde stævnet kirkenævninge i Ørum sogn, for de 27/1 sidst forleden har svoret Gertrud Pedersdatter Kås i Jebjerg trolddomssag over, uanseet det ikke er bevist. derefter blev fremlagt et tingsvidne af Galten herreds ting 9/12 sidst forleden, hvor Mogens Christoffersen i Værum vidnede, at da den troldkvinde Karen Andersdatter Flutens, som blev brændt i Kalø len, hun havde udlagt Gertrud Kås for trolddom, da havde han været på Dronningborg på Mads Jensen og hans hustru Gertrud Pedersdatter Kås deres vegne og lovet Eske Brock 20 rigsdaler, for hun måtte blive i rolighed for samme sag. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises at Gertrud Pedersdatter med trolddom skal have forgjort nogen eller lovet dem ondt, som derefter skulle være hændt dem, og nævninge dog har hende kirkenævn oversvoret, da kunne dommerne ikke kende samme nævningsed så lovlig, at den bør at komme Gertrud Pedersdatter på hendes liv til nogen forhindring, før hende anderledes overbevises kan.

(50)

** Eske Brock KM befalingsmand på Dronningborg havde stævnet kirkenævninge i Randers for deres ed og tov, de har gjort og svoret over Maren Jensdatter Kastbjerg i Randers for trolddomsbedrift. derefter blev fremlagt hendes efterskrevne skriftlige bekendelse. derefter blev afsagt, så efterdi det er bevist, at Maren Jensdatter Kastbjerg har lovet folk ondt, som er vederfaret dem, og hun har bekendt at have øvet trolddomskunster, og nævningene derfor har svoret hende kirkenævn over, da vidste dommerne ikke nogen årsag dem for samme deres ed og tov at kunne fælde men fandt den ved sin fuldmagt at være.

(52)

** Niels Nielsen Ovesen i Lem havde stævnet Søren Udesen i Bendstrup for et delevidne, han 25/8 sidst forleden på Hald herreds ting på hr Søren Andersen konrektor i Århus skole hans vegne har i rette båret anlangende skyld og landgilde, han rester med af hans gård, og desligeste for et synsvidne på hans gårds bygfældighed. derefter blev afsagt, så efterdi synsmænd udtrykkeligt har vidnet om bygfældighed på Niels Nielsens gårdspart, og intet derimod fremlægges, da vidste dommerne ikke imod samme synsvidne at sige, men efterdi samme herredstingsdom ikke er endelig, bør den at være som udømt, og sagen til herredsting igen at komme.

(54)

** Mikkel Pedersen i Fensholt havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Hads herreds ting 2/1 sidst forleden vidnet har om et lammeskind, som er mærket at skulle være Mikkel Pedersens fåremærke, og samme skind skulle være Jens Rasmussen i Fensholt egen hjemmeføding. da efter flere ord dem imellem var, afstod Jens Rasmussen samme vidne og bekendte ikke at vide med Mikkel Pedersen andet, end al ære og godt, og dermed blev de forligt.

(55)

13/3 1624.

** Rasmus Hansen i Ebdrup med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde hidkaldt sandemænd af øster Lisbjerg herred til at udlægge Søren Eriksen i Bjødstrup hans bane, som blev slået fredag nat sidst forleden, og fremlagde et tingsvidne af øster Lisbjerg herreds ting 11/2 sidst forleden, hvor synsmænd hjemlede, at de havde været til syn i Bjødstrup til Erik Sørensens søn Søren Eriksen, som havde hug og sår i hoved og på krop, og efterskrevne vidnede, at Søren Eriksen havde sagt, at Peder Lauridsen i Bjødstrup skovgård havde slået ham til jorden og siden vidste han ikke hvor mange slag han fik. så mødte Peder Lauridsen og fremlagde hr Niels Sørensen i Rønde hans underskrevne vidne, han for provsten hr Peder Sommer i Hornslet vidnet har, at da han meddelte Søren Eriksen sakramentet, da vidste han ingen, der var årsag til hans skade. andre vidnede, at de var på kirkegården, da Søren Eriksens døde krop blev taget op af jorden, og Peder Lauridsen lagde sin hånd på det og bad Gud, at der måtte ske et jærtegn, om han var skyldig, men intet skete. dernæst svor sandemændene Peder Lauridsen kvit og Søren Eriksen selv af sin egen forseelse sin egen bane på.

(57)

** Hans Skram til Skovgård bød sig i rette imod Jørgen Madsen på hans husbonds vegne. derefter blev afsagt, så efterdi Jørgen Madsen ikke fremlægger samme stævning, da bør Hans Skram for den stævning kvit at være.

(58)

** Tønne Friis befalingsmand på Ålborg slot havde hidkaldt sandemænd af Års herred til at udlægge Anne Christensdatter, som lå død under en tørvestak i Christen Jensen Smeds gård i Dybvad, hendes bane. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Anne Christensdatter at våde og vanlykke af tørvestakken at være ihjelslået.

** Peder Nielsen i Hornum havde stævnet Keld Andersen i nør Onsild for et forbudsvidne, han til nør Onsild herreds ting 28/2 har forhvervet, hvor han har ladet Peder Nielsen forbyde at pløje og så mere til den gård, han iboer end han har gjort. så mødte Keld Andersen og afstod samme forbudsvidne, og da fandt dommerne samme forbudsvidne ingen magt at have.

(59)


** Anders Jensen Guldsmed borger i Ålborg havde stævnet Anne Nielsdatter i Torup og Laurids Nielsen sst for et vidne, de til Fleskum herreds 30/9 1622 ting har vidnet, at i høst da de gik med Skovstrup fæ, kom Anders Guldsmed og hans søn Jens Andersen og tog en stud fra deres fæ. da efter flere ord dem imellem var, blev de for retten således forligt, at Anders Guldsmed skal give Christoffer Friis 8 sletdaler.

(60)

** Hans Skram til Skovgård havde stævnet Just Høg til Bjørnholm for tre forløftsbreve, som Hans Skram på hans vegne med andre gode mænd har udgivet lovet og godsagt for Just Høg, som han ikke har hjemløst og tilstillet Hans Skram efter hans forpligtsbreves indhold anlangende 12000 rigsdaler med sin rente, eftersom samme forløfte er lovligt opsagt, hvorfor han til Bjørnholms birketing er tildømt at lide æskning. så lod Just Høg give tilkende, at efter forhandling imellem ham og Niels Krag om Trudsholm havde Niels Krag lovet at betale til KM omtalte breve, hvorefter Hans Skram afstod samme stævning.

(61)

** Lene Lydik Andersens i Ribe. så mødte Tyge Skov på fru Anne Friises vegne og berettede, at Lene Lydik Andersens hendes datter siden skal have kontraheret med fru Anne Friis, at Lene Lydiks skulle indløse et smykke og beholde det, til hendes penge blev betalt. samme sag opsat til næste landsting efter påske.

(61)

** Christen Pedersen i Hvam havde stævnet Erik Jørgensen sst, for han til Rinds herreds ting 19/1 har ladet ham fordele for en skæppe byg. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Pedersen benægter ikke at være Erik Jørgensen bemeldte skæppe byg skyldig, og intet bevis fremlægges, og han dog derfor er blevet delt, da fandt dommerne ham af den dele kvit at være.

(62)

** Frederik Munk til Haraldskær havde stævnet fru Anne Friis salig Gert Rosenkrantzes efterleverske til Stensballe for 1000 rigsdaler, som hun til Stensballe birketing er tildømt at betale, hvorfor hun bør gøre ham udlæg i hendes jordegods. nu blev tilfundet efterskrevne gode mænd til at gøre Frederik Munk udlæg i fru Anne Friises løsøre eller gods.

(63)

** Hans Sørensen KM tolder i Ålborg med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Niels Jacobsen og Ejler Meier borgmester i Randers for at afmindelsesbrev, de 30/5 1621 i hans hustrus far Bendt Hansen fordum borger i Randers hans stue skal have bevilget og underskrevet belangende hvis arv, hans hustru Anne Bendtsdatter efter hendes salig mor Karen Poulsdatter nogle år tilforn arveligt er tilfaldet. dertil blev stævnet samtlige salig Bendt Hansens arvinger, børn og børnebørn nemlig Rasmus Bendtsen Jacob Bendtsen Peder Skov afgangne Hans Bendtsens efterladte børns lovværge, Jens Baltsersen Bay salig Åse Bendtsdatters børns lovværge desligeste og Tomas Poulsen og Mads Poulsen, som skal være værge for salig Karen Poulsdatters tre børn Niels Bendtsen Hans Bendtsen og Maren Bendtsdatter. nu blev fremlagt samme brev angående arveskifte og arvepartiafmindelse imellem Bendt Hansen i hans søn Hans Bendtsen rådmand sst hans hosværelse på den ene og Tomas Poulsen og Mads Poulsen borgere sst i deres mor Kirsten Madsdatter salig Poul Nielsens efterleverske hendes nærværelse på deres salig søster Karen Poulsdatter hendes fire børn ved navn Niels Bendtsen Hans Bendtsen Anne Bendtsdatter og Maren Bendtsdatters vegne på den anden side. derefter blev afsagt, så efterdi samme afmindelsesbrev ikke på fersk fod er gjort, og ikke heller så lovligt som det sig med skifte burde at ske, da kunne dommerne ikke kende samme afmindelsesbrev bør at komme Hans Sørensen på hans lovlige anfordring han på hans hustrus vegne kan have til hendes værge for hendes mødrene arv til forhindring.

(67)

** mester Jens Jacobsen læsemester i Århus domkirke havde stævnet Mogens Christoffersen i Værum herredsfoged til Galten herreds ting for en dom, han 24/2 sidst forleden har dømt og fradømt ham hans tiltale til Jens Jensen i Hadbjerg for den gård, han allernådigst med sin rettighed er forlenet, som Jens Jensen besidder imod hans vilje. derefter blev afsagt, så efterdi der tvistes om den rettighed, som tilforn har fulgt KM og Eske Brock har protesteret, om han ikke til sagen burde stævnes, og herredsfogden derfor ikke har vidst deri at dømme, før Eske Brock blev stævnet, da vidste dommerne ikke imod samme herredstingsdom at sige eller fogdens ulempe deri at være.

(68)

** Mogens Kås til Støvringgård havde stævnet Anders Pedersen Mørk i Ålborg for et vidne, han til Ålborg byting 23/2 sidst forleden vidnet har, at 4/9 1622 var han i Anders Skrivers hus sst for Jens Nielsen Simested for at æske nogen tingsvidner, med hvilket vidne Jens Nielsen og hans svoger Niels Mikkelsen i Binderup vil tilbagedrive Jens Nielsen i Vestrup forrige herredsskriver i Gislum herred hans bekendelse om et falsk delebrev. derefter blev afsagt, så efterdi Anders Pedersens vidne ikke er uden een persons kundskab og ikke er vidnet på fersk fod, og der ikke er givet lovligt varsel, da fandt dommerne samme vidne magtesløs at være.

(69)

** Stygge Høgs opsættelse. så mødte Gabriel Mouridsen borger i Mariager på Just Høgs vegne og berettede blandt andet, at hvis løfte Stygge Høg kunne være i for Just Høg, ville han rette for sig med jordegods. sagen blev opsat til første landsting efter påske.

** Niels Madsen i Fredbjerg på hans hustru Bodil Vognsdatters vegne havde stævnet efterskrevne for en bekendelse til Gislum herreds ting 8/3, som Maren Jensdatter, som kaldes det vilde får, har gjort, at Bodil Vognsdatter skulle have begæret af hende, at hun skulle gifte hendes søsterdatter i Vannerup med en af enkens sønner i Fragtrup, hvilket hun benægter at have sagt. derefter blev afsagt, så efterdi recessen bemelder, ingen troldkarle eller troldkvinder med flere står til troende, hvad de vidner på nogen, og Maren Jensdatter, som har gjort samme bekendelse, har været en troldkvinde og misdæder, som for sin misgerning har stået til rette, da kunne dommerne ikke kende samme hendes bekendelse så noksom, at den bør nogen magt at have eller komme Bodil Vognsdatter til hinder eller skade.

(70)

** Peder Jacobsen i Løgager på sine egne og på sin bror hr Bertel Jacobsen i Levring Anders Jacobsen i Løgager samt hans mors vegne med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Niels Nielsen i Fogstrup herredsfoged i Vrads herred for en dom, han 24/11 1619 har dømt imellem ham og deres svoger Peder Christensen i Hindsels på hans søn Christen Pedersens vegne anlangende arv efter deres far salig Jacob Bertelsen og efter deres mor Birgitte Pedersdatter, når hun ved døden afgår. derefter blev afsagt, så efterdi herredsfogden ikke i sin dom har forklaret, hvorledes med arv og skifte efter salig Jacob Bertelsen skulle procederes, så hans dom ikke er endelig, da fandt dommerne samme hans dom at være som udømt og ingen til hinder eller skade at komme.

(71)

** Falk Gøye til Bratskov på hans mosterdatter jomfru Johanne Lykkes vegne til Bajlumgård havde stævnet Verner Parsberg til Lynderupgård for to af hendes gårde i Himmersyssel i Farsø sogn i Vannerup, som Verner Parsberg tilholder sig efter et pantebrev, som Iver Lykke Christoffersen har givet ham på Eskærgård med tilliggende gods, uanseet samme herregård er Jomfru Johanne Lykke arveligt tilfaldet efter hendes salig far. derefter blev afsagt, så efterdi samme gårde i Vannerup er indført i Iver Lykkes underskrevne jordebog, han har leveret Verner Parsberg, og samme gårde er indført i jomfru Johanne Lykkes lod, da vidste dommerne ikke i den sag at være dommere, men hvem påskader da indkalder sagen for sin tilbørlige dommer.

(73)

10/4 1624.

** Jens Nielsen Ray i Randers på hans hustru Anne Jensdatters vegne med en opsættelse af landstinget 14/2 sidst forleden havde stævnet efterskrevne for vidner, de til Randers byting 24/1, 8/12 og 26/1 vidnet har på hans hustru for trolddom, hvilket hun benægter. derefter vidnede Christen Mortensens barn Karen Christensdatter Frands Rasmussen hans datter Karen Frandsdatter, Søren Andersen Bay og hans hustru Maren Tomasdatter med flere om Anne Jensdatters bedrifter, og Rasmus Tømmermand vidnede, at for 10 år siden havde han været i trætte med Karen Worms, og da kom hendes datter Anne Jens Rays imod ham og spurgte ham, om han ville have hendes mor brændt og sagde, han skulle få en ulykke derfor, og så gik han til sit arbejde, og han havde ikke hugget mere end 3 hug, før han huggede sit ben sønder, så han derfor lå ved sin seng i 14 uger. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises, at Anne Jensdatter har lovet nogen ondt, som dem derefter er vederfaret, og de to misdædere, som for deres misgerninger den ene forvist af byen og den anden brændt, deres bekendelser ikke efter recessen at agtes, da kunne dommerne ikke kende samme vidner klage sigtelse bekendelse og nævningsed så nøjagtig, at de bør nogen magt at have eller at komme Anne Jensdatter på hendes ære eller liv til nogen forhindring.

(80)

** Rasmus Bendtsen indvåner i Randers havde stævnet Hans Gremersen borger sst for en dom, han til landstinget 13/3 sidst forleden har forhvervet efter en afsigt, som Peder Skov og Peder Let imellem dem har gjort, som Hans Gremersen ikke vil efterkomme. derefter blev afsagt, så efterdi Rasmus Bendtsen og Hans Gremersen har indgivet deres trætte på to mænd, som har fuldmagt dem imellem at kende, og de har afsagt, at Rasmus Bendtsen skulle betale Hans Gremersen 75 daler, da vidste dommerne ikke samme deres afsigt at imodsige eller magtesløs dømme.

(81)

** Rasmus Pedersen Testrup borger i Århus på sine egne og Hans Andersens vegne på Christen Nielsen Friis og Tønne Nielsen Friis salig Niels Friis fordum rådmand i Århus hans sønners vegne, som de er tilforordnede formyndere for, havde stævnet Sidsel Pedersdatter salig Peder Ibsens fordum rådmand i Århus hans efterleverske, hendes datter Maren Pedersdatter og stedsøn Søren Pedersen samt Anne Nielsdatter salig Oluf Jensen fordum borger sst hans efterleverske og hendes børn for et løst register, som Peder Ibsen og Oluf Jensen for svogerskab har underskrevet og dermed har fraskrevet de to moderløse og faderløse børn, som Niels Friis havde med sin første hustru 300 daler af deres moders gods og tilskrevet Sidsel Nielsdatters børn, deres halvsøskende Carl Nielsen Rasmus Nielsen og Niels Nielsen til deres opfødsel på hendes stedbørn Christen Nielsen og Tønne Nielsen deres vegne. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Ibsen og Oluf Jensen som værger med de to umyndige børn har underskrevet samme register og forhandling på 300 daler på deres vegne at skulle udgives, samme børn til skade og ikke agtet deres bedste, som de burde efter loven, da kunne dommerne ikke kende samme register og forhandling så nøjagtig, at den må komme Christen Nielsen Tønne Nielsen eller deres formyndere på samme 300 daler til forhindring, og samme bytingsdom ingen magt at have.

(84)

** Laurids Lindenovs opsættelse. så mødte sandemændene og formente, at de ikke kunne sværge anderledes, end som de har gjort, og Peder Lauridsen berettede, at han for sandemænd med vidnesbyrd havde bevist, at Søren Eriksen på sit yderste ikke havde klaget over ham og mente, at samme sandemandsed burde ved magt at blive. sagen blev opsat til i dag måned.

(85)

** Holger Rosenkrantz til Rosenholm med en opsættelse af landstinget 13/3 sidst forleden havde stævnet Niels Christoffersen i Svingel i Tise sogn i Jerslev herred for en hjemmel, han har givet Morten Jensen i Svenstrup anlangende nogen køer, han ved nam havde taget fra Christen Madsen i Klæstrup for gæld til Niels Christoffersen. derefter blev afsagt, så efterdi med endelig landstingsdom bevises, at den vurdering på samme køer, hvorefter Niels Christoffersen kan være til dem berettiget, er underdømt, og Niels Christoffersen dog sin kvittering til Morten Jensen har udgivet, da kunne dommerne ikke kende samme kvittans at må komme Christen Madsen til nogen forhindring, og efterdi samme dom ikke er endelig, bør den at være som udømt.

(86)

** Holger Rosenkrantz til Rosenholm havde stævnet Morten Jensen i Svenstrup for en vurdering, han til Hornum herreds ting 3/12 1621 har forhvervet, anlangende efterskrevne var i Christen Madsens gård og der vurderede fra ham og til Morten Jensen på Niels Christoffersens vegne i Svingel i Tise sogn for gæld, han var ham skyldig, to køer og to kvier. derefter blev afsagt, så efterdi første vurdering 27/10 1621 til landstinget er magtesløs dømt, og derefter 3/12 på ny har afsagt samme vurdering, da kunne dommerne ikke kende samme vurdering så lovlig, at den bør komme Christen Mortensen til nogen forhindring.

(88)

** Christen Sørensen forrige kældersvend på Overgård havde stævnet Søren Stålsen foged på Overgård, for han har overfaldet ham, mens han sad værgeløs ved bordet og hugget og skamferet ham i hans arm med en degen. efter flere ord dem imellem var, blev de her for retten venligt forligt, så Søren Sørensen lovede for samme badskærløn og omkostning at give Christen Sørensen 20 sletdaler.

** fru Helvig Kås salig Hannibal Gyldenstjernes til Restrup havde stævnet Christen Mouridsen i Hejring for en dom, han til Rinds herreds ting 1/3 sidst forleden dømt har imellem hendes tjener Poul Sørensen i Fjelsted og Jens Andersen i Klotrup, hvori han har tildømt Poul Sørensen at have gjort uret, efterdi han ikke har sat sin tiende af i kærv eller neg på ageren til den, der den skulle oppebære. derefter blev afsagt, så efterdi adskillige tingsvidner fremlægges, som ikke har været for herredsfogden, da fandt dommerne den hans dom som udømt, og sagen til herredsting igen at komme.

(89)

** Christian Holck til Bustrup havde stævnet efterskrevne for en uendelig dom, de til landstinget har forhvervet over nogen domme deler og synsvidner, som Christian Holck har ladet forhverve over dem til Lysgård herreds ting for ulovlig skovhugst i KM skov. derefter blev afsagt, så efterdi samme syn ikke er stævnet og kaldet, da vidste dommerne ikke på samme dele og syn at dømme, før det lovligt stævnes og kaldes

(91)

** Knud Gyldenstjerne til Møgelkær havde stævnet Morten Sørensen i Nøttrup herredsfoged i Bjerre herred for en dom, han til Bjerre herreds ting 10/5 sidst forleden dømt har imellem ham og Peder Galt Gjordsen anlangende noget gods i Bjerre herred, som Peder Galt for rum tid siden har forskrevet Knud Gyldenstjerne for hvis løfter og udlæg, han for ham har gjort, og fogden har tildømt Knud Gyldenstjerne hvis gods, som er tilfaldet Peder Galt i Palsgård jordegods, til evindelig ejendom. derefter blev fremlagt en underskrevet lod på hvis efterskrevne jordegods, som var ham arveligt tilfaldet, som var underskrevet af Knud Galt Axel Galt Peder Galt Mogens Kås på jomfru Sofie Galts vegne, Iver Vind på jomfru Sidsel Galts vegne Jens Sørensen borger i Horsens på fru Margrete Galts vegne og Niels Grøn. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Galt har forskrevet Knud Gyldenstjerne alt hvis jordegods, han efter hans far og bror kunne tilfalde, og herredsfogden har tildømt ham samme gods at efterfølge, da vidste dommerne ikke imod samme herredstingsdom at sige, men ved sin fuldmagt at blive.

(94)

** Rasmus Nielsen borger i Hobro havde stævnet efterskrevne for løgnagtige beskyldninger og vidner de til Hobro byting har gjort og vidnet på hans hustru Anne Lauridsdatter, at hun skulle være en troldkvinde. efterskrevne vidnede, at Anne Lauridsdatter og Søren Bysvend havde været i skænderi for et af hendes svin, Søren Bysvend havde slået ihjel, og da sagde hun, at han skulle få utak for sin umage, og sankt volborgnat så han, tre sorte katte kom springende ned af kirketrappen. Peder Mikkelsen og hans hustru Gertrud Knudsdatter vidnede, at de havde seet på Søren Bysvend, at hans lønlige ting og mandermål var borte, så han havde ikke det, han havde godt af, og Søren Bysvend beskyldte Anne Lauridsdatter derfor. Jens Sørensen vidnede, at Anne Lauridsdatter kom ind i hans bryggers til hans kone og sagde, deres barn Laurids i skolen havde sagt, at hun skulle have siddet under Jens Sørensens bænk og klukkede som en høne med nogen kyllinger, og da svarede hans kone, det har siddet under vort ølkar i vores kælder lade og nu under en slagbænk, er det eder der sidder, det ved i og ikke jeg. Anne Rasmusdatter Rasmus Nielsens hustru vidnede i lige måder. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke har vidnet, at Anne Lauridsdatter har lovet nogen ondt, som dem derefter er vederfaret og ikke heller har vidnet, at hun har bedrevet nogen trolddomsgerning, da kunne dommerne ikke kende samme vidne klage sigtelse og nævningsed så nøjagtig, at den bør nogen magt at have.

(95)

** Niels Christensen Viborg i Mariager havde stævnet Poul Nielsen i Mariager for en klage, han til Mariager byting har gjort på Niels Viborg, at han skulle have ønsket ham ulykke, før han drog til Viborg, og bad ham gøre hans bøsser rene, hvilket Niels Viborg benægter, men samme klagevidne har han gjort sig selv til befrielse for det manddrab, som han havde gjort. sammeledes for en dom, han til bytinget har forhvervet over ham for kost og tæring, Poul Nielsen har fortæret, der han sad anholdt for det manddrab, han havde gjort på den anden Niels Viborgs dreng. dertil blev stævnet Børge Jensen sst og hans hustru Bodil Pedersdatter og hendes søstersøn Anders Christensen for et vidne, de har vidnet. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Viborg til Mariager byting er tildømt sine 3 mark til KM og bonden at udlægge, hvilken dom til landstinget er ved magt kendt, og han ikke sig derfor har erlediget, da vidste dommerne ikke for Niels Viborg at dømme, førend han sig derfor erlediger, som det sig bør.

(96)

** Jens Block i Arden på sine egne og ransnævninges vegne i Hindsted herred havde stævnet Søren Christensen i Hørby for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet over dem, hvori de er fundet fældet at være. derefter blev afsagt, så efterdi Søren Christensen har været delt, da han samme uendelige dom har forhvervet, da fandt dommerne samme uendelige dom ingen magt at have.

(97)

** Knud Madsen i Hastrup havde stævnet Peder Madsen i Spentrup, for han med flere 9/5 1620 til Nørhald herreds ting har ladet ham fordele for stedsmål med mere. derefter blev afsagt, så efterdi samme delebrev ikke bemelder hvor meget, Christen Madsen skulle være Peder Madsen skyldig, da fandt dommerne Christen Madsen af den dele kvit at være.

** Knud Madsen i Hastrup på hans søn Peder Knudsens vegne havde stævnet Peder Madsen i Spentrup, for han har ladet ham fordele for 3 skæpper byg og 4 skæpper havre. derefter blev afsagt, så efterdi Peder Knudsen ikke har betalt hvis tiendekorn, han rester med, så han derfor er blevet delt, da vidste dommerne ikke Peder Knudsen af den dele at kvitdømme, før han retter for sig.

(98)

** Knud Madsen i Hastrup havde stævnet Peder Madsen og Laurids Lauridsen i Spentrup for en dom, de 2/3 sidst forleden til Nørhald herreds ting har forhvervet, at han skulle betale dem 13 daler efter Mads Pedersens testamentes indhold, hvilke penge ikke har været fordret, uanseet hans søn Peder Madsen var i gården, der han lå syg. derefter blev afsagt, så efterdi samme testamente ikke med Knud Madsens brev eller segl befæstes, at han skal være Mads Pedersen 13 sletdaler pligtig, hvilket han benægter, da kunne dommere ikke kende samme testamente eller dom at må komme Knud Madsen på samme pendings udgift til hinder eller skade.

(99)

** Christen Lauridsen borgmester i Hobro havde stævnet Mogens Storm sst for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet anlangende en kontrakt, som for 70 år forleden er udgivet om et slagsmål imellem Søren Sørensen og Niels Lauridsen sst. derefter blev afsagt, så efterdi samme sag ikke til hjemting er ordelt, fandt dommerne den dertil at komme.

** Jens Nielsen i Dolmer på sine egne og på Jens Nielsen i Skiffard hans vegne havde stævnet Rasmus Jensen i Søby for en uendelig dom, han 13/3 til landstinget har forhvervet over en samfrændeafsigelse, Rasmus Jensen selv nogen år forleden har forhvervet på den gård og ejendom i Søby, Rasmus Jensen selv iboer, og da har samfrænder omkendt hvor stor lod og part, førnævnte Jens Nielsens hustrus far og hans medarvinger havde i samme gård, så og hvad årlig skæppeskyld de derover skal have. og nu fremlagde Jens Nielsen tingbogen af Sønderherreds ting 22/2 1602, hvor samfrænder har afsagt, at Rasmus Jensen var jo næst alene at besidde al gården og gårdens tilliggelse, eftersom han var den største og bedste arving, idet Rasmus Jensen og hans medarvinger tilkom 5 søsterlodder og Søren Sørensen i Skiffard og hans medarvinger 3 søsterlodder. derefter blev afsagt, så efterdi Rasmus Jensen selv har æsket og forhvervet samfrænder, som hver sin lod i samme gård har tillagt og i langsommelig tid har stået upåtalt, da vidste dommerne ikke Rasmus Jensen mægtig på samme samfrænders brev at tale.

(100)

** Stygge Høg til Vang med en opsættelse af landstinget 13/3 sidst forleden gav tilkende, at han til Bjørnholms birketing har forhvervet endelig dom over Just Høg til Bjørnholm for gæld efter hans udgivne skadesløsbreve. derefter blev afsagt, så efterdi Just Høg tilbyder at ville rette for sig med efterskrevne jordegods, da tilfandt dommerne efterskrevne mænd at taksere samme gods og siden imod Stygge Høgs fordring at likvidere.

(105)

24/4 1624.

** Rasmus Nielsen i Geding havde stævnet Rasmus Testrup borger i Århus for et stuebrev anlangende en stor sum penge, som Rasmus Nielsen skulle give ham til husleje af en gård, som Rasmus Testrup havde lejet ham i 4 år, hvilket han benægter, og ikke heller har han bedt sin søn Jens Rasmussen at underskrive samme brev. derefter blev fremlagt samme brev, forseglet af Rasmus Nielsen Lund nu boende i Halling og underskrevet af hans søn Jens Rasmussen. derefter blev afsagt, så efterdi fremlægges Rasmus Nielsens forseglede brev, som han ikke vil holde for falsk, da vidste dommerne ikke imod samme brev at sige eller Rasmus Nielsen af samme dele at kvitdømme, før han retter for sig.

(107)

** Oluf Lauridsen borger i Århus havde stævnet Peder Christoffersen byfoged sst for nogen delebreve, han til Århus byting og til landstinget over ham har forhvervet for en løgner, for han skulle have sagt, at han gjorde ham uret, idet han havde stedt nam og tag i hans bo anlangende Jens Christensens opskrift i hans regnskabsbog for den gæld, afdøde hr Niels Jacobsen kapellan i Randers skulle være ham pligtig. derefter blev afsagt, så efterdi i rette lægges bytingsdom, som før samme dele findes udganget, hvilken dom ikke findes stævnet, da vidste dommerne ikke på bemeldte dele at dømme, før bytingsdommen lovligt stævnes og kaldes.

(108)

** Hans Gremersen borger i Randers havde stævnet Søren Jensen byfoged sst for en dom, han til Randers byting 2/2 næst forleden afsagt har, hvori han har kvitfundet Tomas Poulsen borger sst for Hans Gremersens tiltale for noget gods, han har lånt ham. derefter blev afsagt, så efterdi Hans Gremersen og Tomas Poulsen Bay har gjort rede og regnskab med hinanden, og fogden derfor har kvitfundet Tomas Poulsen for tiltale, da vidste dommerne ikke imod samme hans dom at sige eller magtesløs dømme.

(109)

** Mogens Kåses opsættelse. så mødte Jacob Jørgensen på fru Sofie Brahes vegne og berettede, at hun nogen tid ikke har været hjemme i landet og begærede at sagen måtte bero, til den gode frue hjemkommer.

** Niels Krag til Trudsholm lod læse og påskrive tingsvidner af Gerlev herreds ting 22/3 5/4 og 12/4 sidst forleden, hvori han har ladet læse og påskrive efterskrevne forseglede skøder, hvormed Just Høg til Bjørnholm skøder til ham Trudsholm med efterskrevne bøndergods, og Margrete Podebusk Frederik Rantzaus skøder til ham efterskrevne deres bøndergods.

(114)

** Jacob Thenober borger i Horsens med en opsættelse af landstinget 13/3 sidst forleden havde stævnet Hans Volbertsen byfoged i Horsens for en dom, han til bytinget 10/2 nu sidst mellem Rasmus Skriver på borgmester og råds vegne på den ene og Jacob Thenober på den anden side har dømt, at han efter en opskrift skulle have haft flere personer til hans bryllupskost i Horsens 12/10 og 13/10 1623, end KM forordning om formelder, og tildømt ham 200 daler in specie at have forbrudt. så blev fremlagt efterskrevne opskrift på bryllupsgæsterne, hvor iblandt var mester Hans Samuelsen hr Gjord Pedersen hr Otte Sørensen hr Mads Christensen hr Daniel Samuelsen hr Peder i Assens hr Morten i Rorup hr Terkild i Ølsted hr Christen i Hvirring hr Jørgen i Kattrup hr Jens i Vær hr Holger i Hylke hr Søren i Tønning hr Niels i Præstholm hr Søren i Ørre Holger Rosenkrantz på Åkær. derefter blev afsagt, så efterdi samme opskrift alene findes af borgmester og råd, som selv er sagsøgere i deres egen sag, at være underskrevet, og ikke med lovlig vidnesbyrd til tinge ganget, da kunne dommerne ikke kende samme opskrift og dom bør nogen magt at have.

(115)

8/5 1624.

** Søren Jensen i Hornsgård havde hidkaldt sandemænd af Hornum herred manddød at sværge over Tomas Pedersen tjenende Søren Jensen i Lunden, for Søren Nielsen sst han havde ihjelstukket og fremlagde for sandemændene et tingsvidne af samme ting 12/4, hvor efterskrevne vidnede, at de var indbudt til Peder Jensens i Lunden, og da søgte Søren Jensen Tomas Pedersen med en kniv i hans hånd, og Tomas Pedersen slog til ham med et spyd. så blev fremlagt Tomas Pedersens fuldmagt, hvori han bekender sig samme gerning desværre at have gjort, og tilbød guld sølv gunst og gode ord, eftersom gerningen er tildraget og lejde og dage, til loven har haft sin gænge. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Tomas Pedersen manddød over og fra hans fred.

(116)

** Christian Holck befalingsmand på Silkeborg havde hidkaldt sandemænd af Gern herred til at oplede Dorte Pedersdatters bane, som på palmelørdag sidst forleden af hendes egen husbond Niels Jensen skal være dræbt og fremlagde et tingsvidne af Gern herreds ting 10/4 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at Niels Jensen markmand løb efter hans hustru Dorte Pedersdatter med en økse og slog hende oven i hendes hoved. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Niels Jensen at være hans hustrus bane og derfor svor ham fra hans fred.

(117)

** Peder Pedersen i ---- havde hidkaldt sandemænd af Rinds herred til at udlægge Tomas Pedersen, som boede i Vinge, hans bane, som blev slået i Herup og fremlagde et underskrevet brev, hvori efterskrevne kendes, at de var i Tomas Pedersen Fiskers hus i Vinge 16/3 sidst forleden, hvortil de var bedt af hans hustru Maren Keldsdatter, og da gav Tomas Pedersen last og klage på en ung karl Christen Nielsen huggede ham i siden af hans hoved, som var benhugget. dernæst blev fremlagt et tingsvidne af Rinds herred, hvor Niels Bodsens hustru i Herup Anne Jensdatter med flere vidnede, at Tomas Pedersen drog sit værge og søgte Christen Nielsen, som tog sit værge og slog ham et lille slag i hans hoved, for han var nødt til at værge sit liv. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Christen Nielsen at være Tomas Pedersens bane og svor ham manddød over og til hans fred.

(118)

** Peder Hansen i Fjelsø havde stævnet Anne Pedersdatter afgange Poul Jensens i Randers og Morten Christensen, for de skulle have forsvoret arv og gæld efter salig Poul Jensen. så mødte Hans Pedersen Bager og fremlagde et vedersigelsesvidne af Randers byting 9/12 1622, hvor Anne Pedersdatter på sine egne vegne og Morten Bager på sin salig søsters børn Poul Jensens børns vegne havde afsagt arv og gæld efter Poul Bager. derefter blev afsagt, så efterdi Anne Pedersdatter og Morten Bager for ting og dom har afsagt arv og gæld efter Poul Bager, og ikke har befattet dem med hans efterladte gods, da vidste dommerne ikke imod samme afsigelsesvidne at sige eller magtesløs dømme.

(119)

** Anders Justsen i Torup havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 12/6 sidst forleden til Rinds herreds ting har vidnet, at Tomas Møller i Ulbjerg mølle og hans folk havde kastet møllebækken 10 favne af sin Arilds rende og gænge, og han skulle have ladet grave tørv på Tolstrup mark til samme mølle, uanseet hans medarving og lodsejer til samme mølle Bagge Justsen ikke skal have fanget varsel. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke har vidnet om nogen vis dag eller tid, og der ikke heller er givet varsel, da kunne dommerne ikke kende samme vidne og syn så nøjagtigt, at de bør nogen magt at have.

(120)

** Søren Christensen i Gedsted havde stævnet hans far Christen Sørensen sst for en klage, han til Rinds herreds ting 8/3 sidst forleden har klaget på ham og hans hustru, at de skulle have slået Christen Sørensens hustru Anne Nielsdatter, så hun lå og skreg, og hans søn Christen Christensen måtte hjælpe hende hjem. derefter blev afsagt, så efterdi syn og vidner ikke med vidner bevises, at Søren Christensen skulle have gjort Anne Nielsdatter nogen uførm, da kunne dommerne ikke kende samme klage og syn så nøjagtig, at de bør nogen magt at have.

(121)

** Ernst Ernstsen borgmester i Horsens havde stævnet Hans Volbertsen byfoged sst for en vurdering og udlæg, han har gjort i afgangne Frands Jørgensens gård og gods i Horsens for hvis gæld, hr Niels Finsen i Gammelby på hans stedsøn Jørgen Frandsen Brun borger i Køge hans vegne havde krævet. derefter blev afsagt, så efterdi vurderingsmændene ikke har afsagt, hvad de stykvis til samme gæld har udsat, da kunne dommerne ikke kende samme vurderingsvidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(122)

** Knud Lauridsen borger i Horsens med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Jens Abel Hans Andersen borgere i Århus og sin bror Laurids Lauridsen, som er umyndig, i Horsens for et skøde, de har gjort og et skiftebrev, som de indbyrdes har gjort, ham ubevidst, på ejendom og gods i Horsens, som dem arveligt er tilfaldet efter hans bror Peder Lauridsen, som døde i Horsens, hvoraf Knud Lauridsen skal tilfalde den 3.part en broderlod. derefter blev fremlagt en kontrakt mellem Hans Andersen Jens Abel og Laurids Lauridsen på den ene side og Anne Svanes på den anden side om hvis gæld, deres salig svoger og bror Peder Lauridsen, som boede og døde i Horsens, var hende skyldig, og da har de skødet til hende deres arveparter. derefter blev afsagt, så efterdi de indstævnede alene har solgt deres egne arveparter til Anne Svanes, da kunne dommerne ikke kende Knud Lauridsen på samme køb og skøde at må tale.

(123)

** Jørgen Sørensen i Vellev havde stævnet Jens Pedersen sst for nogle delevidner, han har forhvervet over ham til Hovlbjerg herreds ting og landstinget anlangende resterende stedsmål, han skulle give salig Gertrud Jensdatter i Vellev, hvilket han mener er uretfærdigt, eftersom Jens Pedersen ikke har hans andre søskendes fuldmagt, og Jens Pedersen og hans hustru Margrete skal have bekommet efterskrevne varer af ham. med flere ord dem imellem var blev de for retten så forenet, at Jørgen Sørensen lovede at give Jens Pedersen 5 sletdaler.

(124)

** Christen Ibsen borger på jomfru Lisbeth Friises vegne lod vedersige arv og gæld efter fru Else Friis til Hvolgård.

** Oluf Parsberg cit Oluf Parsberg. sagen blev opsat 14 dage.

** den sag af Lisbjerg herred blev opsat 14 dage.

(125)

22/5 1624.

** Tomas Jensen i Firgårde havde stævnet Jens Pedersen Møller i Ry mølle for nogen ord, han til Ry birketing 22/1 sidst forleden har sagt, at Peder Andersen Mikkel Jørgensens dreng i Javngyde havde sagt, at Peder Jensen skulle have været på mølleloftet med en sæk, uanseet Peder Andersen ikke havde sagt det. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke udtrykkeligt har vidnet om nogen gjort gerning, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så nøjagtigt, at det bør nogen magt at have eller komme Tomas Jensen til hinder eller skade.

(126)

** Peder Lauridsen i Bjødstrup med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne for et vidne, de 25/2 sidst forleden har vidnet om Søren Eriksen i Bjødstrup hans ord, før han ved døden er afgået. der iblandt vidnede Niels Rasmussen i Korup som er salig Søren Eriksens hustrus far, Maren Sørensdatter sst hans hustrus mor, Maren Eriksdatter hans søster. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd er vildige og vidnet efter Søren Eriksens ord, da kunne dommerne ikke kende samme vidner så nøjagtige, at de bør komme Peder Lauridsen til nogen forhindring, og da vidnesbyrd har vidnet, at Peder Lauridsen samme nat ikke var af hans gård, og intet derimod fremlægges, da vidste dommerne ikke imod deres vidne eller imod den sandemandsed, som har kvitsvoret Peder Lauridsen, at sige eller magtesløs dømme.

(130)

** Otte Marsvins opsættelse. sagen blev opsat til i dag 14 dage.

(131)

** fru Sofie Below salig Christen Thotts til Boltinggård havde stævnet Just Høg til Bjørnholm for et løfte, hendes salig husbond med flere har været i for ham for 3500 daler efter hans skadesløsbrev, han derpå udgivet har, hvilket han ikke har efterkommet, hvorfor han til Bjørnholms birketing er blevet tildømt samme gæld at betale. derefter blev afsagt, så efterdi Just Høg tilbyder at rette for sig med efterskrevne jordegods, så blev tilfundet gode mænd at gøre fru Sofie Below udlæg deri.

(132)

** borgmester og råd i Randers havde stævnet Christen Madsen Skriver borger sst, som sad i dommersted til bytinget 23/2 sidst forleden, for de har ladet saggive Rasmus Bendtsen, for han ikke ville udgive KM bøsseskyttepengeskat og anden byens tynge, han var takseret for, efterdi han bruger borgerlig næring, og har flyttet en stor formue med sig fra Lübeck og en anselig arv efter hans far er tilfaldet. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Madsen har dømt om det punkt, som ikke for ham var indstævnet, og tilmed samme hans dom ikke er endelig, da fandt dommerne samme dom at være som udømt, og hvem påskader da indstævner sagen til bytinget igen.

(134)

** Oluf Parsberg til Jernit med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Verner Parsberg til Lynderupgård og Hans Skram til Skovgård, eftersom Verner Parsberg til underpant har forskrevet Hans Skram den 3.part af Jernit hovedgård for 5000 daler, og Hans Skram har afhændet samme panterettighed til Oluf Parsberg, som ikke er tilsinds at lade det så længe henstå. derefter blev afsagt, så efterdi samme pantebrev for KM og rigens råd til første almindelige herredag er indstævnet, da vidste dommerne ikke om samme pant at dømme.

(135)

** Knud Offersen borger i Kolding med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet jomfru Lisbeth Friis til Vosnæsgård, for hun skulle have udlagt 8 heste og føl på Vosnæsgård, da han var foged på gården og skulle levere sit regnskab fra sig, som han ikke måtte godtgøres i sit regnskab. derefter blev afsagt, så efterdi jomfru Lisbeth Friis ikke da ikke på Vosnæsgård har haft værelse eller holdt dug og disk, og dog der for samme vidner er givet 8 dages varsel, da kunne dommerne ikke kende samme vidner og domme så lovlige, at de bør nogen magt at have men magtesløs at være.

(138)

** Niels Madsen i Resdal havde stævnet Niels Jespersen i Serup, for han til Hids herreds ting 16/3 har ladet ham fordele for hans hustru Johanne Pedersdatter har en tid lang gået i Niels Jespersens kones stol i kirken, skønt han kan bevise, at samme yderste stolestade og skammel har af langsommelig tid ligget til den gård, Niels Madsen nu iboer. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Madsen var fordelt for det stolestade hans hustru sig tilholder, og ikke hun selv for samme gerning er tiltalt, og dog er han blevet delt, da fandt dommerne Niels Madsen af samme dele kvit at være.

(139)

** Hartvig Kås til Møllerup havde stævnet Just Høg til Bjørnholm for en sum penge, han til Gert Rantzau med flere gode mænd for ham lovet og godsagt har, hvorfor han er tildømt at lide tiltale. derefter blev afsagt, eftersom Just Høg tilbyder at rette for sig med efterskrevne jordegods, da tilfandt dommerne gode mænd til at gøre Hartvig udlæg deri.

(141)

** Herlov Pedersen i Torrild havde stævnet efterskrevne for nogen vidner, de med Mikkel Pedersen i Fensholt og hans søn Peder Mikkelsen sst til Hads herreds ting har vidnet anlangende nogen kongeskat, de skal have leveret Herlov Pedersen. derefter blev afsagt, så efterdi samme vidne ikke er vidnet på fersk fod og ikke heller om nogen vis dag eller tid, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

(142)

5/6 1624.

** fru Ellen Marsvin til Ellensborg havde hidkaldt sandemænd af Rinds herred hærværk at sværge over Christen Eriksen i Bystrup og hans sønner Erik Christensen Peder Christensen og Niels Christensen for hendes tjener Poul Keldsens dige i Bystrup, de har nedbrudt og ompløjet. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Christen Eriksen og hans sønner hærværk over.

19/6 1624.

** nogen ringe sager opsat.(143)

3/7 1624.

** Niels Ibsen i Elsted havde hidkaldt sandemænd af Hasle herred manddød at sværge over Niels Rasmussen i Herst for Søren Sørensen i Elsted, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af vester Lisbjerg herreds ting 16/6 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at 7/5 på deres hjemvej fra Århus da slog Søren Sørensen til Niels Rasmussen to slag med en vognkæp, så tog Niels Rasmussen en vognkæp og slog ham et slag igen. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Niels Rasmussen manddød over og til hans fred.

17/7 1624.

** Niels Mikkelsen i Ølsted havde hidkaldt sandemænd af Bjerre herred manddød at sværge over Mads Pedersen i over Vrigsted for Niels Mikkelsens bror Hans Mikkelsen i Vrigsted kær, han ihjelslog og fremlagde et tingsvidne af Bjerre herreds ting 19/6 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at Mads Pedersen i granders forsamling gik bagfra til hans bror og slog ham med en økse under hans øre. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Mads Pedersen manddød over og fra hans fred.

(144)

** fru Helvig Kås til Restrup havde hidkaldt sandemænd af Rinds herred hærværk at sværge over Peder Pedersen Skrædder i Hvam for hendes tjener Kirsten Christensdatter i Hvam hendes kålgårdsdige, han har gravet og nedbrudt efter syns afhjemmelse. dernæst gjorde sandemændene deres ed og svor Christen Pedersen hærværk over.

(145)

31/7 1624.

** Mogens Nielsen og Mads Poulsen borgere i Randers på Maren Mogens Skovs Margrete Mogensdatter og Kirsten salig Poul Nielsens deres vegne med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet borgmestre og rådmænd i Randers, for de har taget beskrevet en misdæders ord, nemlig Maren Kastbjerg, som først for sine misgerninger skal være kirkenævn oversvoret, som til landstinget er stadfæstet, og siden af byfogden og borgmester og råd til bytinget været dømt til ilden og antvortet i bøddelens hånd, som har bragt hende på pinestedet, som hun straks er blevet pinligt forhørt, og da ikke det ringeste på førnævnte kvinder har sagt førend rum tid efter, at de en juleaften skulle have været i sankt Mortens kirke sst og har med "draffue docker" ? omgåedes, hvilket de hårdeligt benægter. derefter blev afsagt, så efterdi sagen har været opsat 6 uger, og ingen er mødt med samme bekendelse, da fandt dommerne samme misdæders bekendelse så vidt den Maren Skovs Margrete Mogensdatter og Kirsten salig Poul Nielsens anlanger ikke at komme dem på deres ære rygte og navn til hinder eller skade.

(146)

** Laurids Ebbesen til Tulstrup med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde hidkaldt sandemænd af Sabro herred at udlægge et spædbarn, som er dødfundet i Hår å, og fremlagde et tingsvidne af vester Lisbjerg ting 6/6 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at Edel Rasmusdatter, som var i Ølsted til huse i vinter, om hende hørte de rygte, at hun havde været frugtsommelig, og hun skulle have omkommet hendes foster og derefter bortrømt, og de havde set hende vanke frem og tilbage ved Hår å, hvor samme barn blev fundet dødt. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde Edel Rasmusdatter at være samme barns bane og derfor svor hende fra hendes fred.

(147)

** Laurids Lindenov til Oregård havde hidkaldt sandemænd af Ning herred til at udlægge Rasmus Pedersen, som tjente i Fløjstrup hans bane, som var omkommet i Ning herred og af en hest at have fanget sin skade og fremlagde et tingsvidne af Ning herreds ting 6/7 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at Rasmus Pedersen var kommet til dem med samme grå hest og klagede sig, at den havde slået ham i hans bryst, så han havde meget ondt. dernæst gjorde sandemændene deres ed og udlagde samme grå hest at være Rasmus Pedersens bane ham at have ihjelslået.

** Kirsten Rasmusdatter i Mygind havde stævnet Peder Sørensen i Andi for en dele, han til Sønderhald herreds ting har udstedt over hende, at hr Hans Pedersen i Årslev har ladet hende fordele, for hun huser hans lovforvundne mand, uanseet hun ikke har ham i sit brød. derefter blev afsagt, så efterdi Laurids Mortensen både har ladet Kirsten Rasmusdatter fordele og selv har været tinghører i samme dele, da fandt dommerne Kirsten Rasmusdatter af den dele kvit at være.

(148)

** Svend Fredbjerg i Kærsgård havde stævnet Peder Hansen foged på Nørlund for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet, hvori han har fanget en dom magtesløs, som til Ål birketing skal være afsagt anlangende hvis skifte afgangne Godslev Budde og han har gjort anlangende Kærsgård, han nu iboer, hans livstid at besidde uden al afgift, og da vidste fogden ikke deri at kunne dømme, eftersom Svend Fredbjerg kender sig for en fri adelsmand. derefter blev afsagt, så efterdi for fogden har være i rette sat, om Svend Fredbjerg ikke var pligtig samme skyld og landgilde af Kærsgård at udgive, og han intet derom endeligt har dømt, da fandt dommerne den hans dom at være som udømt, og sagen til birkefogden igen at komme.

(149)

** Laurids Christensen i Volsted med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Christen Poulsen i Dal herredsfoged i Fleskum herred for en uendelig dom, han 2/6 sidst forleden har dømt og tildømt Laurids Christensen at lide tiltale for en stævning over en del Volsted grander for hvad rygte, de har hørt om en karl nogen utilbørlig gerning der skulle have gjort. derefter blev afsagt, så efterdi samme dom ikke er endelig, fandt dommerne den som udømt at være, og sagen igen til herredsting igen at komme.

(150)

** Johan Brockenhuus til Lerbæk havde stævnet Niels Krag i Assendrup birkefoged til Tirsbæk birketing for en dom, han 30/6 har dømt, som han har gjort uendelig, uanseet samme sag tilforn i 6 uger har været opsat. derefter blev afsagt, så efterdi samme birketingsdom ikke er endelig, fandt dommerne den som udømt, og sagen igen til birketing at komme.

(151)

** Niels Christensen i Nøvling med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Tord Nielsen i Gultentorp, for han til Fleskum herreds ting 10/3 sidst forleden har ladet hans hustru Kirsten Andersdatter fordele, for hun skal have forment Tord Nielsens hustru Mette Sørensdatter hendes rette stolestade i Nøvling kirke, uanseet hun ikke holder sig til andre stole end som har ligget til Nørgård i 60 år. så mødte Carsten Andersen ridefoged til Ålborg slot og afstod samme vidne klage og dele, hvorfor dommerne fandt det ingen til hinder eller skade at komme.

** Holger Rosenkrantz til Rosenholm havde stævnet Svend Mortensen i Hvam for nogen deler, han har forhvervet over hans tjener Christen Pedersen i Hvam efter et delebrev af Hvam grandestævne 22/12 1622. derefter blev afsagt, så efterdi samme delebrev ikke til tinge er udstedt eller derfor givet varsel, da kunne dommerne ikke kende samme dele så noksom lovlig, at den bør nogen magt at have.

(152)

** Knud Gyldenstjerne til Møgelkær med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Laurids Ebbesen til Tulstrup med flere for en indførsel, de har gjort ham i noget salig Otte Christoffer Rosenkrantzes købstadsgods i Horsens by for en sum penge, Knud Gyldenstjerne har været i lov for Otte Christoffer Rosenkrantz, som har udgivet sit skadesløsbrev derpå. derefter blev afsagt, så efter gode mænd ved indførselsbrev har indført Knud Gyldenstjerne i førnævnte gård med tilliggelse for samme gæld at nyde og beholde, da vidste dommerne ikke andet derom at sige and samme gård, boder og ejendom jo bør Knud Gyldenstjerne Henriksen for ejendom at efterfølge, med mindre det inden år og dag ham lovligt bliver afløst.

** hr Jens Nielsen kapellan til Vorfrue kirke og præst til hospitalet i Århus med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Jens Lauridsen rådmand sst for et vidne, han 13/5 sidst forleden til Århus byting har forhvervet formeldende, at mester Jens Jacobsen lektor til domkirken skulle have benægtet, at han ikke nogen tid havde haft en præstekjortel og en samari i sit hus, som Jens Lauridsen ham på sin søster Margrete Lauridsdatters vegne tiltaler for, som tværtimod er bevist. så blev fremlagt Margrete Lauridsdatters brev, at da hun og hendes salig husbond var hendes bror skyldig 44 daler samt 26 daler til hendes salig husbonds begravelse, så har han af medynk annammet hendes salig husbonds præstekjortel kappe og to grovgrin samari, som hun er hans hjemmel til, dateret Århus 17/12 1623. derefter blev afsagt, så efterdi mester Jens Jacobsen har benægtet sig ikke at have givet hr Jens Nielsen samme klæder eller haft dem i sit gemme, og ikke vil fragå hr Jens Nielsen jo samme klæder i hans hus har haft og ikke vil benægte, at de er kommet fra Margrete Lauridsdatter med hendes vilje hr Jens Nielsen til nytte at skulle bruges, da kunne dommerne ikke kende samme benægtelsesvidne bør at komme hr Jens Nielsen på nogen tiltale at lide, det han samme klæder som uhjemlet skulle bekomme, til hinder eller skade, og efterdi ikke fremlægges nogen bytingsdom før samme dele er udgået, fandt dommerne samme dele ingen magt at have.

(155)

** hr Jens Nielsen kapellan til Vorfrue kirke og præst til hospitalet i Århus med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet mester Jens Jacobsen rektor til domkirken for en dom, han 20/5 og en dele 27/5 på ham forhvervet har anlangende 12 ugers kost, som han hos ham skulle have bekommet, uanseet det ikke var bevist. derefter blev afsagt, så efterdi byfogden endelig sin dom har senteret og dømt, uanseet hr Jens Nielsen ikke var mødt, da fandt dommerne den hans dom og dele magtesløs at være.

(156)

** Stygge Høg til Vang med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet Jørgen Brockenhuus til Sebberkloster for to uendelige og en endelig dom, han til Slet herreds ting over ham har forhvervet, hvori han som salig Johan Brockenhuuses arving er tildømt 3150 rigsdaler med rente og interesse at betale, og nu blev tilfundet gode mænd at gøre ham udlæg i Jørgen Brockenhuuses løsøre eller gods.

(158)

** Otte Marsvin til Dybæk med en opsættelse af landstinget i dag 8 uger havde stævnet Anders Skriver i Levring, herredsfoged i Lysgård herred, for en dom, han 5/4 sidst forleden dømt har og tildømt Johan Rantzau til Palstrup at betale 80 tønder havre til Otte Marsvin, hvilken dom han formener ret at være. derefter blev afsagt, så efterdi samme tingsvidne, Niels Villumsen har vidnet, og regnskaber ikke har været for herredsfogden i rette lagt, der han sin dom har udgivet, da fandt dommerne den hans dom at være som udømt, og sagen til herredsting igen at komme.

(160)

** Herlov Pedersen i Torrild med en opsættelse af landstinget i dag måned havde stævnet efterskrevne for et vidne, de med Mikkel Pedersen i Fensholt 1/6 til Hads herreds ting har vidnet anlangende en rigsdaler, Herlov Pedersen skulle have annammet af Peder Mikkelsen i Torrild på to af hans drenges vegne. så mødte Mikkel Pedersen og afstod samme vidne, hvorefter dommerne fandt bemeldte vidne magtesløs.

(161)

** Herlov Pedersen i Torrild havde stævnet Peder Mikkelsen i Torrild, for han har beskyldt ham for nogen kongeskat, han på to drenges vegne skulle have leveret ham. så mødte Peder Mikkelsen og afstod samme beskyldning, hvorefter dommerne fandt det magtesløs og ingen til hinder eller skade at komme.

** Margrete Rantzau lod afsige arv og gæld efter hendes salig bror Bendix Rantzau.

** Laurids Jørgensen Friis rådmand i Viborg i dag 14 dage havde stævnet Christen Mouridsen i Hejring herredsfoged i Rinds herred for en dom, han til samme ting 22/12 sidst forleden har dømt, og tildømt Mette Christensdatter salig Christen Jensens datter i Hannerup en gård i Bjerregrav, som Christen Jørgensen iboer. derefter blev afsagt, så efterdi Laurids Friis har samme bondegård i hævd og possession og deraf udreder hvis kongelig tynge deraf bør gå, da kunne dommerne ikke kende samme synsvidne bør at komme ham på samme pant til nogen forhindring.

(162)

** Laurids Pedersen i Farsø havde stævnet Gert Tomasen barnfødt i Sønderlade for en bekendelse, han har forhvervet til Gislum herreds ting, at den misdæder Maren Jensdatter, som kaldtes det vilde får, skulle have bekendt, at Laurids Pedersens hustru Mette Andersdatter var en troldkone, hvilket hun benægtede. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder, at troldkarle troldkvinder med flere ikke må vidne på nogen, og Maren Jensdatter har været en misdæder og troldkvinde, da kunne dommerne ikke kende samme hendes bekendelse så nøjagtig, at den må komme Mette Andersdatter på hendes ære rygte og navn til hinder eller skade.

** Christen Pedersen i Nibe med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Jens Christensen i Gelstrup, for han i dommersted til Nibe ting 22/5 har kvitfundet hr Laurids Mikkelsen og Maren Nielsdatter for 3.ting på hans husbonds vegne, for de ikke har villet tale hans minde for resterende skyld og landgilde. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Christensen ikke har dømt endeligt, da fandt dommerne den hans dom som udømt at være, og sagen til birketing igen at komme.

(163)

** Christen Pedersen i Nibe havde stævnet Søren Pedersen birkefoged sst, for han ikke har villet tilstede ham nogen mænd af tinge, som kunne se og syne hans hånd og arm. derefter blev afsagt, så efterdi Christen Pedersen af birkefogden har begæret syn til hans hånd og arm, og Søren Pedersen ikke har villet tilstede ham samme syn, efterdi intet varsel derfor var givet, da kunne dommerne ikke kende Søren Pedersens ulempe deri at være.

** Niels Nielsen i Farsø på hans mor Maren Jensdatters vegne havde stævnet Gert Tomasen barnfødt i Sønderlade for en bekendelse, han har fremlagt på Gislum herreds ting 8/3 sidst forleden, at en misdæder Maren Jensdatter, som kaldes det vilde får, skal have bekendt, at hans mor Maren Jensdatter var lige så god at tage folk deres mælk fra dem som hun var. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder, at troldkvinder med flere ikke må vidne på nogen, da kunne dommerne ikke kende samme hendes bekendelse så nøjagtig, at den må komme Maren Jensdatter i Farsø på hendes ære gode rygte og navn til hinder eller skade.

(164)

** Karen Simonsdatter i Farsø havde stævnet Gert Tomasen barnfødt i Sønderlade for en bekendelse, han har forhvervet til Gislum herreds ting 8/3 1623 anlangende en misdæder Maren Jensdatter, som kaldes det vilde får, for hun har bekendt, at Karen Simonsdatter var en vitterlig troldkvinde, hvilket hun benægtede. derefter blev afsagt, så efterdi recessen formelder, at troldkvinder med flere ikke må vidne på nogen, da kunne dommerne ikke kende samme hendes bekendelse så nøjagtig, at den må komme Karen Simonsdatter på hendes ære gode rygte og navn til hinder eller skade.

(165)

** hr Jens Nielsen kapellan til Vorfrue kirke og præst til hospitalet med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Kirsten Mortensdatter tjenende Jens Lauridsen rådmand sst for et vidne, hun 15/4 til Århus byting har vidnet, at hun 2.juledag var til sakramente i Vorfrue kirke og mester Bonde Nielsen sognepræst gik først og meddelte messebrød, og hr Jens Nielsen kapellan gik efter med vin og ikke gav hende noget af vinen, og ikke hun gav ham det tilkende før 19/1, hvilket vidne mester Bonde Nielsen har forhvervet, efterdi han eftertragter ham. derefter blev afsagt, så efterdi Kirsten Mortensdatters vidne ikke er uden een persons kundskab, som agtes og regnes for intet vidne, som ikke med andre uvildige vidner bekræftes, da kunne dommerne ikke kende samme hendes enlige vidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

** Jens Andersen i Klotrup havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Rinds herreds ting 3/5 sidst forleden vidnet har, at 20/3 1622 blev de forligt på Fjelsø kirkegård med Jens Andersen om hvilken tiende, de årligt skulle give ham. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd har vidnet i deres egen sag om den tingning, de med Jens Andersen har gjort på samme tiende, som Jens Andersen ikke er bestendig, da kunne dommerne ikke kende samme vidner så noksom, at de bør at komme Jens Andersen på sådan årlig tingning til nogen forhindring, og samme dom ingen magt at have.

(168)

** Frederik Reedtz til Tygestrup med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Bjerre herreds ting 22/5 har vidnet om et stykke endels jord Bøgballe, hvor hans tjener Søren Pedersen i Vrigsted skal have hugget to træer, og formener samme træer er hugget i fælles skov. derefter blev afsagt, så efterdi den ene varselsmand har været fordelt, da han og hans medbror hjemlede varsel for de to vidner, da kunne dommerne ikke kende samme vidner så noksom, at de bør nogen magt at have.

(169)

** Frederik Reedtz til Tygestrup havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Bjerre birketing 3/7 sidst forleden vidnet har, at salig Hans Mikkelsen skulle have klaget for dem, at Mads Pedersen i Vrigsted havde gjort ham hans banesår, og fordum havde han klaget af hans bror Søren Pedersen var årsag. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd alene har vidnet efter en død mands ord og mundheld, og ikke med syn bekræftes, at Søren Pedersen skal have gjort nogen håndgerning på Hans Mikkelsen, da kunne dommerne ikke kende samme vidner så noksom, at de bør komme Søren Pedersen til forhindring.

(171)

** Gert Rantzau til Breitenburg med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Bjerre herreds ting 26/6 har vidnet anlangende noget eng kaldes Bøgballe. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd både har vidnet og synet og tilmed lagt deres vidne i tvivl, da kunne dommerne ikke kende samme vidne så noksom, at det bør nogen magt at have.

** Tønne Friis til Hesselager med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Laurids Kras i Molbjerg for en uendelig dom, han 3/5 til Hornum herreds ting har dømt og tildømt to KM tjenere Morten Jensen og Christen Pedersen i Volstrup at stå Christen Madsen til rette for noget fæmon, som ham for gæld er fravurderet. derefter blev afsagt, så efterdi samme herredstingsdom ikke er endelig, da fandt dommerne den som udømt at være, og sagen til herredsting igen at komme.

(173)

** Obbe Rasmussen Bager i Horsens havde stævnet Christen Frost i Hoved for et pant, som salig Anne Olufs fordum borgerske i Horsens har ladet pantsætte til Christen Frost, og ikke taget hendes søn til sin værge for hans skrøbeligheds skyld, og efter Anne Olufs død har borgmester og råd sat ham en fuldmægtig på, som hans sager kunne forfølge, hvorefter Obbe Rasmussen på Peder Olufsens vegne havde opsagt samme pant. derefter blev afsagt, så efterdi byfogden i hans dom ikke har ladet indføre pantebrev eller andre dokumenter sagen angældende, da fandt dommerne den hans dom som udømt at være, og sagen til byting igen at komme.

** Obbe Rasmussen Bager med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Niels Lauridsen indvåner i Horsens for et brev, som Obbe Rasmussen har givet ham, dateret 13/11 1611, på 22 daler for 2 års husleje af den gård, han iboer, og da var Niels Lauridsen foged på Lerbæk. derefter fremlagde Christen Frost et vedkendelsesvidne af Horsens byting 24/2 sidst forleden om den gård i Horsens, som Niels Lauridsen skulle have solgt Obbe Rasmussen, og Christen Frost skulle have en søsterlod i efter hans hustrus bror Jens Lauridsen, hvilken lod han havde solgt Niels Lauridsen. derefter fremlagde Obbe Rasmussen et skøde af Horsens byting 29/6 1613, hvor Peder Lauridsen i Vorbjerg på hans bror Niels Lauridsens vegne har solgt til Obbe Rasmussen og hans hustru Maren Obbes efterskrevne hans gård i Horsens. derefter blev afsagt, så efterdi Obbe Rasmussen ikke med kvittans beviser samme penge at være betalt, da vidste dommerne ikke imod samme brev at sige, og da ingen lod er undtaget i Niels Rasmussens skøde, da kunne Niels Lauridsens seddel ikke komme Obbe Rasmussen imod hans skøde til hinder.

(175)

** Christoffer Jensen i Overlade med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Niels Jensen i Vestergård for en dom, han til Ål birketing 30/4 har dømt og tildømt ham hans salig fars brev at betale, hvilken gæld ikke til trødningsdag var æsket men først 5 år efter salig hr Jens Nielsens død. derefter blev afsagt, så efterdi birkefogden alene har tildømt Christoffer Jensen sin fars brev at efterkomme, hvilket ikke ham alene tilkommer at betale, idet han har mor og bror levende, da kunne dommerne ikke kende samme dom så lovlig, at den bør nogen magt at have.

(176)

** Christoffer Jensen i Overlade med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet tre sandemænd i Ål birk, for de er faldet fra deres medbror Christoffer Jensen, som er den 4.sandemand og fortovsmand og svoret han vold over, uanseet han har benægtet med oprakte fingre, at han aldrig har gjort Anders Christensen i Overlade sår eller skade, hvorfor han har sig selv kvitsvoret. derefter blev afsagt, så efterdi førnævnte sandemænd ikke er mødt, da fandt dommerne samme sandemandsed ikke at komme Christoffer Jensen til hinder eller skade.

(177)

** Jens Nielsen borger i Ålborg og Niels Mikkelsen i stor Binderup med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Jens Nielsen i Vestrup forrige skriver til Gislum herreds ting, for han skal have bekendt, at han skulle have skrevet et delevidne i hans hus for Niels Mikkelsen lydende på en mand i Ålborg. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Nielsens bekendelse ikke er svoret med ed og oprakte fingre og ikke på fersk fod, da kunne dommerne ikke kende samme hans bekendelse og vidne så nøjagtigt, at de må komme Jens Nielsen i Ålborg og Niels Mikkelsen i Binderup til hinder eller skade.

(179)

** Niels Trolle til Trolholm med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet sandemænd i Vrads herred for en sandemandsed og tov, de til Vrads herreds ting 4/2 sidst forleden har afsagt imellem Skærbæk møllemark Sillerup møllemark Sillerup mark og stor Borlund mark. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Trolle alene for sin person har tilsagt Knud Gyldenstjerne at ville være ham 14 dages varsel gestendig, og hans bønder, som samme gods har i fæste, ikke for samme dom og sandemandsed er stævnet eller givet varsel, da kunne dommerne ikke kende bemeldte lysning opkrævelse dom og sandemandsed så lovlig, at de bør nogen magt at have.

(181)

14/8 1624.

** Jens Jensen i Snerild med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Rasmus Pedersen i Odder for en uendelig herredstingsdom, han til Hads herreds ting 7/6 sidst forleden har forhvervet anlangende nogen ord, Jens Jensen på tinge har tilsagt Rasmus Pedersen, idet han har kaldt ham en kætterunge. derefter blev afsagt, så efterdi samme herredstingsdom ikke lyder anderledes end til hvem, der har deri at sige, stævner på ny, da hvem samme dom påskader indstævner den til herredstinget igen.

** Jens Christensen Gert Hermandsen Søren Poulsen og Ove Nielsen Guldsmed i Århus havde stævnet Jens Nielsen afgangne Niels Guldsmeds søn i Århus, for han trodsigt har siddet i 5 år og brugt guldsmedeembede, guldsmedene til stor skade, og imod borgmester og råds dom, at han skulle gøre sin rettighed som andre guldsmede. derefter blev afsagt, så efterdi samme bytingsdom ikke er endelig, fandt dommerne den hans dom som udømt, og sagen til byting igen at komme.

(182)

** Peder Jensen borger i Randers med en opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Christen Jensen i Roum for noget rug, som han Peder Jensen på hans hustru Maren Jensdatter og hendes børns vegne er pligtig, hvilken rug han havde bekommet af hendes salig forrige husbond Niels Byrialsen. derpå blev fremlagt et skiftebrev dateret Randers 23/4 1616, og derefter blev afsagt, så efterdi med skiftebrev bevises, samme gæld er tilfaldet alle salig Niels Byrialsens arvinger, og Anders Nielsen ikke har haft fuldmagt hendes anpart i samme gæld at fordre, da kunne dommerne ikke kende samme hans seddel så nøjagtig, at den bør at komme hende på hendes anpart i samme gæld at fordre til forhindring, og efterdi samme dom ikke er endelig, da fandt dommerne den som udømt at være, og sagen til herredsting igen at komme.

(183)

** Frederik Munk til Haraldskær havde stævnet fru Anne Friis til Stensballe for 537 rigsdaler, som han på hendes vegne har givet Johan Brockenhuus sit brev på, som han selv har måttet indfri, og som hun til Stensballe birketing er blevet tildømt at betale. nu blev tilfundet gode mænd til at gøre ham udlæg i Anne Friises løsøre og jordegods.


(184)

** Mogens Kås til Støvringgård havde stævnet fru Sofie Brahe salig Peder Munks til Sæbygård for hendes salig mands gæld, hvorfor hun har pantsat ham efterskrevne gårde, som hun bør at indløse eller samme ejendom at følge ham som ejendom. derefter blev tilfundet gode mænd til at gøre Mogens Kås fyldest i samme gårde, som ham for ejendom bør at følge.

(186)

** Jens Jørgensen i Mariager på hans tjener Jens Nielsen sst hans vegne havde stævnet efterskrevne for et synsvidne, de til Hobro byting skal have afsagt anlangende nogen sårmål, de skulle have seet Christen Bystrup