Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-Pedersen


TVILUM BIRKS TINGBOG 1683-1686

Bjarne Nørgaard-Pedersen 2010
TVILUM BIRKS TINGBOG 20/7 1683 - 5/11 1686.
** tingbogens autorisation.

20/7 1683.
** synsmænd hjemlet, at som i går var 5 uger, var de til syn på Tvilum at syne noget, som var kommen fra Karen Jensdatters bo og gods i Truust, og samme gods havde Oluf Nielsen i Nykirke bekommet af hans hustrus mor Karen Jensdatter i Truust.

27/7 1683.
(var ingen 8 mænd at bekomme)

3/8 1683.
** hr Niels Friis i Skorup begærede vidne. synsmænd hjemlet, at som i går var 15 dage, var de til syn på Skorup mark, som hørte hr Niels Friis til, hvori der var gjort skade som efterfølger.

10/8 1683.
(var ingen 8 mænd at bekomme)

17/8 1683.
(var ingen 8 mænd at bekomme)

24/8 1683.
(var ingen 8 mænd at bekomme)

31/8 1683.
** Jens Nielsen, skriver på Tvilum, på sin husbond Peder Rosenørns vegne med en opsættelse her af tinget 17/8 næst afvigte, som indeholder at hr Erik Tomasen af Gjern er stævnet for en bøg, hans folk har hugget i Peder Rosenørns skov, hvortil hr Erik Tomasen svarede, at han havde hjemlet hans folk samme bøg, idet kongelige privilegier tilholder sognepræster at nyde deres nødtørftige ildebrand, hvorefter hr Erik Tomasen blev tildømt at stande Peder Rosenørn til rette efter loven og recessen, men da hr Erik Tomasen tiltales at lide derfor som for uhjemlet, da det ansees at være en ærerørig sag, da henstilles det på sine tilbørlige steder.

7/9 1683.
(var ingen 8 mænd at bekomme)

14/9 1683.
** Jens Nielsen på Tvilum på sin husbonds vegne efter 6 ugers opsættelse fik dom over Oluf Nielsen i Nykirke for den ko og den kar, som han har bekommet af Karen Jensdatter i Truust og ville have bortført af den gode mands stavn, ham uafvidende, og Oluf Nielsen er tildømt at stande Peder Rosenørn til rette og lide derfor.

21/9 1683.
(var ingen 8 mænd at bekomme)

28/9 1683.
(var ingen 8 mænd at bekomme)

5/10 1683.
(var ingen 8 mænd at bekomme)

12/10 1683.
(var ingen 8 mænd at bekomme)

19/10 1683.
** vurderingsmænd tilstod at deres attest, anlangende den kommissions taksering på skovene og engene i Tvilum birk og Gjern herred, samme deres kundskab og afhjemling er de gestendig.

26/10 1683.
(var ingen 8 mænd at bekomme)

2/11 1683.
(var ingen 8 mænd at bekomme)

9/11 1683.
** Jens Nielsen spurgte Jens Rasmussen Tordsen og Søren Jensen i Truust, om Niels Jensen i Truust havde sået noget rug i deres gårds jord og bortført afgrøden deraf, hvortil de svarede, at de af nød og tvang til deres skatters udlæggelse havde givet ham to små stykker jord til at så rug i, og ingen forbud de havde fået i nogen måder. sagen blev opsat 4 uger.

** Gregers Nielsen, degn i Skorup, havde 3. ting til en del enlige kvindfolk, som sidder til huse i Horn, Truust og Fårvang, for hans nannest, som de skulle være ham skyldig for næst forleden jul og påske.

16/11 1683.
** hr Niels Friis i Skorup havde stævner Gregers Nielsen, degn i Skorup, for dom, hvortil ingen genmæle er kommen, og er sagen opsat 4 uger.

23/11 1683.
(var ingen 8 mænd at bekomme)

30/11 1683
** hr Erik Tomasen havde stævnet Peder Rosenørn til Tvilum for syns afhjemling, hvor imod Jens Nielsen, skriver på Tvilum, fremlagde efterskrevne indlæg, at hr Erik Tomasen bør at lade forkynde adkomst på samme stykke skov, hvorefter blev afsagt, da hr Erik Tomasen har ladet opkræve synsmænd til et stykke skov, hvori han ingen lod eller del har, da turde birkefogden ikke udstede syn i dag i den sag.

7/12 1683.
(var ingen 8 mænd at bekomme)

14/12 1683.
** Niels Friises sag med Gregers Degn i Skorup er opsat 14 dage, såvel Anders Nielsen i Sminge, Niels Jensen i Voel, Anders Christoffersen sst er også opsat 14 dage.

21/12 1683.
** Anders Andersen på Søbygård på sin husbond Jens Poulsens vegne lod fordele Jens Christensen Skomager i Gjern og Rasmus Nielsen sst, sagende dem for korn og tiendekorn, de imod forbud har taget og bortført af en del hans tjeneres jord i Gjern.

(dermed endes dette gamle år, Gud give os alle en lyksalig nytår)

11/1 1684.
** Jens Nielsen, skriver på Tvilum, 3. ting til hr Erik Tomasen i Gjern for hvis oldengæld, som han til sin husbond med resterer, hvortil hr Erik Tomasen svarede, at dersom KM privilegier, som er meddelt gejstligheden, ikke kan friholde ham fra Peder Rosenørns hårde procedure, erbyder han sig gerne derfor at vil lide.

** Anders Andersen på Søbygård havde hans 4. ting til dem, som var hans husbond lånekorn skyldig.

18/1 1684.
** Jens Nielsen på sin husbond Peder Rosenørns vegne havde 4. ting med høringsdele over hr Erik Tomasen af Gjern for oldengæld 12 mark, han resterer med til Peder Rosenørn for svin, han har haft og ladet indbrænde på Peder Rosenørns oldenskov.

** hr Niels Christensen Friis begærede 8 mænds vidne. Gregers Nielsen Degn af Skorup lovede at betale ham 17 sletdaler, som hans salig far Niels Gregersen Degn i Skorup var ham pligtig.

25/1 1684.
(var ingen 8 mænd at bekomme)

1/2 1684.
(var ingen 8 mænd, ej heller noget at bestille)

8/2 1684.
(var meget Guds strenge vejrlig, så ingen folk var ved tinget, ej heller noget at bestille)

15/2 1684.
** Jens Nielsen, skriver på Tvilum, på sin husbonds vegne begærede 8 mænds vidne. Peder Rasmussen og Poul Sørensen i Horn hjemlede, at de i dag 14 dage var i Sorring og gav Niels Nielsen Rytter, Søren Jensen Suder, anden Søren Jensen samt Niels Andersen og Peder Jensen varsel for hvis syn og vidne, Peder Rosenørn agter over dem at lade forhverve, og synsmænd afhjemlede deres efterskrevne syn.

** Peder Nielsen af Barrit Enemærke 8 mænds vidne. Peder Nielsen af Horsens havde stævnet hr Erik Tomasen af Gjern, anlangende en gælds fordring på 100 rigsdaler efter hans udgivne forpligt, hvilket hr Erik Tomasen formente, han burde at bevise, at hans obligation var angiven på sine tilbørlige steder. sagen blev opsat 6 uger.

22/2 1684.
** Knud Ladefoged på Søbygård på sin husbond Jens Poulsens vegne bekom dom over en part her i birket for tiendekorn og lånekorn, som de blev tildømt at betale.

29/2 1684.
** Jens Nielsen Skriver på sin husbond Peder Rosenørns vegne havde stævnet Niels Nielsen Rytter, Søren Jensen Suder, anden Søren Jensen samt Niels Andersen og Peder Jensen, alle i Sorring, for vidner anlangende den tvist og uenighed, som skete i Skanderup ved Niels Mortensens hus sst, og Jens Nielsen fremlagde Niels Mortensens efterskrevne kundskab og forpligt, at han af Niels Nielsen Rytter i Sorring var overtalt til at kvittere det bol i Skanderup, som han iboer, og drage op til Sorring til det bol, han først påboede, og de indstævnede ville hjælpe ham med heste og slæder at føre hans gods derfra, og de kom om natten og havde brudt nogle vægge ud af laden, uden han vidste det, idet han ikke var hjemme, og han begærer, at han derfor ikke af husbonden må efterstræbes, og lover at han vil besidde samme bol i Skanderup, han påboer.

** Jens Nielsen Skriver på sin husbonds vegne bekom dom over så mange i birket, som er skyldig for borgekorn, som de blev tildømt at betale.

7/3 1684.
(var intet at bestille)

14/3 1684.
(var ingen 8 mænd, ej heller at bestille)

21/3 1684.
(var intet at bestille)

28/3 1684.

(var langfredag, og ingen ting holdtes)

2/4 1684.
(var tingdag efter loven, formedelst ingen ting blev holdt på langfredag, og intet var at bestille)

11/4 1684.
** Peder Nielsen af Horsens havde stævnet hr Erik Tomasen i Gjern præstegård for dom, anlangende 100 rigsdaler, som han skylder hans salig far Niels Eriksen, boende i Barrit Enemærke, efter hans obligation, dateret 2/4 1672, udgivet til hans morbror Niels Eriksen i Enemærke, som han blev tildømt at betale.

18/4 1684.
(var bededag, hvor ingen ting holdtes)

25/4 1684.
(var og bededag, hvor ingen ting holdtes)

2/5 1684.
(var og bededag, hvor ingen ting holdtes)

9/5 1684.
** sr Rasmus Fischer på Allinggård havde stævnet Peder Pedersen Frausing i Skorup for dom, anlangende resterende landgilde for 1681 og 1682, såvel for den halvgård i Skorup, han uden hans tilladelse er fraflyttet. opsat 3 uger.

16/5 1684.
(8 mænd)

23/5 1684.
(var ingen 8 mænd at bekomme)

30/5 1684.
** Peder Rasmussen på sr Rasmus Fischers vegne efter opsættelse begærede dom over Peder Pedersen Frausing og menige Skorup sognemænd, at de er tildømt at betale eller nam og vurdering i deres bo efter loven, samt og hvis gamle domme, over dem er forhvervet, heri at være fornyet. belangende Peder Pedersen Frausing, da formener Peder Rasmussen, eftersom han imod hans husbonds tilladelse er bortrømt af den halve gård, han påboede, og ikke betalt resterende landgilde, at Rasmus Fischer bør at have indvisning i hans bo og løsøre, hvortil Peder Pedersen svarede, at han ikke bortrømte, men er blevet så forarmet, at han ikke kunne blive ved gården, hvorefter han blev tildømt sin restants at betale eller derfor have indvisning i hans gods og løsøre.

6/6 1684.
** Søren Andersen i Voel. Anders Andersen i Voel lovede at holde ham og hans arvinger skadesløs for de to hans broderbørn, salig Jens Andersen Bækgårds, som han har annammet og til sig taget i boen.

13/6 1684.
(var ingen 8 mænd at bekomme)

20/6 1684.
(var og ingen 8 mænd, ej heller at bestille)

27/6 1684.

4/7 1684.
** hr Erik Tomasen havde stævnet sr Peder Rosenørn til Tvilum for vidne for forbud på brændeved og ildning at føre og for syn til en stavn i Koris samt for taksering på olden i Gjern skov.

** Christen Mortensen Degn gav til kende, hvorledes salig Rasmus ---- enke Anne Nielsdatter af Gjern på kirkestævne havde haft nogle uforskammede ord om ham, hans hustru ---- Christensdatter og hendes søster Madelin Christensdatter, og samme ord var ærerørige, hvortil Anne Nielsdatter svarede, at hun havde ingen årsag til at beskylde dem for den sæk, som var indkommet i hendes hus og begærede, at han med sine vidner måtte bero, hvorefter Christen Mortensen afstod hans vidner.

** Anders Andersen på Søbygård havde stævnet Horns bymænd, så mange der havde vogn og heste, for at vidne om nogle ege, som er pultet på hans husbond Jens Poulsens skov i Gjern skov, og efterskrevne vidnede om hvis bark, Peder Jørgensen i Horn havde pultet og siden solgt i Viborg.

11/7 1684.
(var intet at bestille)

18/7 1684.
** Jens Nielsen på Tvilum havde stævnet hr Erik Tomasen i Gjern, angående Gjern skov, om den har været delt. Peder Pedersen i Sminge, som kan mindes 43 år, han havde boet i Sminge, da kan han ikke mindes, at Gjern skov har været skiftet eller delt i nogen skovsparter men har været en samlet skov og særkøb og har været holdt for enemærke til Tvilum. andre, som mindes op til 50 år, vidnede det samme.

** hr Erik begæret at måtte indføres efterskrevne indlæg, hvori han blandt andet beklager sig over Niels Gregersen, for han imod KM lov har udstedt høringsdele over ham for 3 sletdaler, som han for oldengæld skulle være Peder Rosenørn skyldig, hvorimod Niels Gregersen svarede, at hvis hr Erik kan bevise sine posters angivelse, da vil birkefogden vide sig derefter at rette og forsvare.

** Anders Andersen på Søbygård havde stævnet Søren Nielsen i Horn med flere sst, for de ikke i dag 14 dage har mødt at vidne, angående nogen egetræer, som er bleven pultet i Gjern skov, som siges Peder Jørgensen skulle have gjort, hvorefter de indstævnede og synsmænd vidnede derom.

** Jens Nielsen havde stævnet hr Erik Tomasen af Gjern for synsmænds opkrævelse angående en stavn i Koris, som Peder Rosenørn og hr Erik omtvistede.

25/7 1684.
** Jens Nielsen, skriver på Tvilum, havde stævnet hr Erik Tomasen i Gjern for syns afhjemmelse til den stavn i Koris, hvor hr Erik skulle have ladet hugge en bøg, og da så de, at samme stavn stod 6 favn sønden fra hr Eriks ager og stod i skov og grøn jord.

** Jens Nielsen havde stævnet hr Erik i Gjern angående nogen varsels sedler, som skulle være forkyndt på Tvilum, hvormed hr Erik Tomasen stævner assessor Peder Rosenørn til Tvilum, Jens Poulsen til Søbygård og Karen Madsdatter, salig borgmester Niels Mogensens, i Randers for synsmænds opkrævelse til Framlev herreds ting, angående den bøgestavn, hr Erik Tomasen har ladet hugge i Koris skov.

** Jens Nielsen havde stævnet hr Erik Tomasen i Gjern for vidne og spørgsmål, angående nogen poster, som i hans kald og embede skal være passeret, blandt andet angående ligprædikener, begravelser og deres betaling.

1/8 1684.

8/8 1684.

** Anders Andersen på Søbygård havde stævnet Niels Lauridsen i Gjern og Peder Jørgensen i Horn for dom, Niels Lauridsen for han har borttaget noget træ af hans husbonds skov, og Peder Jørgensen, for han skal have afrøvet nogen ege deres bark i Gjern skov, og derefter har han været i Viborg og solgt samme bark, hvorefter skovfogder sigtede Peder Jørgensen for at have pultet samme eg i Gjern skov og havde solgt samme bark i Viborg.

15/8 1684.
** Niels Gregersen, KM birkefoged til Tvilum birk, havde stævnet hr Erik Tomasen i Gjern for vidne, skudsmål og andet, angående hvis beskyldninger, som hr Erik imod ham her på tinget for nogen tid siden har indlagt. Niels Gregersen begærede af menige Tvilum birkemænd, at de ville meddele ham skudsmål, hvorledes han havde forholdt sig imod dem på 35 års tid, han har været birkefoged, såvel som og næst forleden to svenske fejdetider, hvortil efterskrevne mænd svarede, at han i de 35 år havde forholdt sig kristeligt og oprigtigt, og i de to svenske tider har han efter evne og formue hjulpet dem til rette, både med ord og i gerning, så de takker ham godt for hans kristelige og omhyggelige medfart.

** Jens Nielsen, skriver på Tvilumgård, havde stævnet alle så mange sognemænd i Tvilum for smørrestants 1684, som de med resterer. sagen opsat 3 uger.

22/8 1684.
** Jens Nielsen på Tvilum havde stævnet alle Tvilum tjenere i Gjern by for smørrestants 1684, som de med resterer. sagen opsat 8 dage.

29/8 1684.
(var ingen 8 mænd, ej heller noget at bestille)

5/9 1684.
(var ingen 8 mænd, ej heller at bestille)

12/9 1684.
** Jens Nielsen på Tvilum havde stævnet Niels Stokholms to sønner, Christen Nielsen og Christoffer Nielsen, og Laurids Jensen Husmand og Peder Lauridsen sst, angående dom for deres fæste og stedsmål, de rester med. opsat 5 uger.

** Jens Nielsen havde stævnet Anders Nielsen i Sminge for en grøn eg, han har hugget i Sørkild. opsat 4 uger.

** Anders Andersen på Søbygård havde stævnet menige bymænd i Tvilum sogn for tiendekorn og lånekorn, som de rester med. opsat 4 uger.

19/9 1684.
(var ingen 8 mænd, ej heller at bestille)

26/9 1684.
** hr Niels Friis i Skorup fik hans 3. ting til Anders Sael i Skorup for 2 daler, som var landmålers bekostning, som han for ham efter begæring har udlagt.

3/10 1684.
** Jens Nielsen på Tvilum på sin husbond Peder Rosenørns vegne. synsmænd afhjemlet syn på Kongensbros brøstfældighed.

10/10 1684.
** Anders Andersen begæret dom over Jens Skomager og Rasmus Smed i Gjern og Christen Nielsen i Holmstol for nogle svin, de har udtaget til Anders Tøgersen i Gjern uden hans husbonds tilladelse, som var indtagen, formedelst de brændt var gået på olden. opsat 4 uger.

17/10 1684.
(var ingen 8 mænd at bekomme, ej heller at bestille)

24/10 1684.

(var ingen 8 mænd at bekomme, ej heller noget at bestille)

31/10 1684.

(var ingen 8 mænd, ej heller noget at bestille)

7/11 1684.
** Niels Gregersen birkedommer havde stævnet hr Erik Tomasen i Gjern for dom, angående den beskyldning hr Erik over ham på birketinget 18/7 næst afvigte har i retten indlagt, som han formener, han bør at bevise, hvorimod blev fremlagt hr Eriks svar, at hvis han tilforn for retten har fremlagt, vedstår han. sagen er opsat 4 uger.

** Christen Mortensen, degn i Gjern, bekom dom over efterskrevne for hans nannest og degnerente, som de ham pligtig er.

14/11 1684.
(var intet at bestille)

21/11 1684.
(ingen 8 mænd at bekomme, og intet at bestille)

28/11 1684.
(var ingen 8 mænd at bekomme)

5/12 1684.
(var ingen 8 mænd at bekomme, ikke heller at bestille, undtagen den sag imellem hr Erik og Niels Gregersen er opsat 14 dage)

12/12 1684.
(var ingen 8 mænd at bekomme, ej heller noget at bestille)

19/12 1684.
** Jens Nielsen på Tvilum på sin husbond Peder Rosenørns vegne havde stævnet amtsskriver Søren Sørensen i Randers for vurdering og taksering. synsmænd hjemlet, at de i dag her til tinget havde været til syn og seet en brun hest, som dem syntes var 15 år gammel, og samme hest kunne ikke være over 3 sletdaler værd.

** den sag imellem hr Erik Tomasen og Niels Gregersen er opsat til næste tingdag efter jul, formedelst Peder Pedersen i Sminge, som skulle kende i sagen, er så svag, at han ikke kunne møde.

(dermed endes denne gamle år)

(i Jesu navn begyndes dette nye år)

9/1 1685.
(sandemænd i nærværende år)

** Jens Nielsen på Tvilum på sin husbonds vegne havde stævnet Oluf Pedersen i Holmstol med hans to sønner, Peder Olufsen og Jens Olufsen, for klage, syn og vidner, angående noget skovhug, som de i hans husbonds skov havde begået.

** Niels Gregersen i Gjern, KM birkefoged, bekom dom imellem ham og hr Erik Tomasen i Gjern, angående den beskyldning, hr Erik 16/7 næst afvigt over ham her på birketinget har beskyldt, da efterdi ingen bevis eller erklæring er fremlagt, da er Niels Gregersen for hr Eriks ubevislige beskyldning frikendt.

16/1 1685.
(var intet at bestille)

23/1 1685.
(var heller intet at bestille)

30/1 1685.
(var intet at bestille)

6/2 1685.
** Anders Andersen på Søbygård begærede efter 6 ugers opsættelse dom over Anders Nielsen i Sminge for 6 skæpper rug, som han til hans husbond skyldig er og ikke vil betale, og han da er tildømt at lide nam og vurdering i hans bo og gods, hvis han ikke retter for sig inden 14 dage.

13/2 1685.
(var ingen 8 mænd, ej heller at bestille)

20/2 1685.
** Jens Nielsen på Tvilum begæret. Anders Nielsen Vestergård i Voel skovfoged gav last og klage over Niels Eriksen i Skanderup for to ege, han har huggen i Voel skov.

27/2 1685.
(var ingen 8 mænd, ej heller at bestille)

6/3 1685.
(var intet at bestille)

13/3 1685.
** Jens Nielsen på Tvilum fremlagde et skriftligt tilbud til hr Erik i Gjern angående hvis, hr Erik Peder Rosenørn pligtig er efter højesterets dom, om han det vil betale eller ikke, som Jens Nielsen begærede at måtte indføres i tingbogen. da formedelst hr Erik ingen varsel havde bekommet, kunne det ikke tilstedes.

** Jens Nielsen på Tvilum gav last og klage over Sidsel Christensdatter, Christen Degns hustru, i Gjern for overlast og slagsmål, hun i Gjern kirke i morgenbøn har begået imod Karen Eriksdatter, Rasmus Pedersens hustru, i Gjern. Anders Tøgersen i Gjern vidnede, at i dag 14 dage hørte og så han, at Sidsel Christensdatter beskyldte Karen Eriksdatter, at hun skulle have haft ulovlig legemlig omgængelse med hendes mand Christen Degn, og dermed slog hun hende med knytnæve i kirken i næse og mund.

20/3 1685.

27/3 1685.

** Niels Mikkelsen i Skorup havde stævnet hans søn Niels Nielsen for et tingsvidne, han agter at forhverve, angående hans forpligt efter en kontrakt, som her i dag for retten er læst og påskrevet.
3/4 1685.

10/4 1685.

** Jens Nielsen på Tvilum havde stævnet menige sognemænd i Skorup for dom, angående deres kirketiende at være forbrudt. opsat 14 dage.

24/4 1685.
** hr Erik Tomasen i Gjern havde stævnet Christen Degn i Gjern og hans hustru for vidner, angående ham og hans hustrus uenighed og uforlig imellem hverandre. efterskrevne vidnesfolk vidnede blandt andet, hvorledes Sidsel Christensdatter havde fortalt, at hendes mand havde slået hende, så hun ikke turde gå hjem men bad, at hun måtte blive der om natten.

** Christen Degn i Gjern havde stævnet hr Erik Tomasen i Gjern for vidne. vidnesfolk vidnede, at de efter ombedelse var med Christen Mortensen Degn omkring i Gjern i hver mands gård for at fornemme, hvad skudsmål de deres sognedegn ville give, være sig i embede, skoleholdelse, drukkenskab og slagsmål, da svarede de, at de intet havde at beskylde ham i fornævnte poster.

** ligeledes havde stævnet hr Erik Tomasen i Gjern, angående vidne om hans kones svaghed. da vidnede Christen Lauridsen Degn i Linå, at hans datter Sidsel Christensdatter, Christen Mortensen Degns hustru, ikke nu er ved hendes fulde forstand. andre vidnede videre om hendes tilstand.

1/5 1685.
** hr Erik Tomasen i Gjern havde stævnet Christen Degn i Gjern med sin hustru Sidsel Christensdatter med hendes bror Jens Christensen for vidner. Jens Pedersen Skrædder af Ellerup vidnede, at næste søndag, som Christen Degn var forbudt degnestolen af provsten, da hørte han, siden gudstjeneste var forrettet i kirken, at Christen Degn sagde, at provsten havde forment ham sin degnestol, som var imod loven, ydermere vidnede han, at på skærtorsdag sidst forleden da tændte Christen Degn kirkelysene og satte dem på alteret og begyndte sangen først i kirken efter prædiken. andre vidne det samme, hvorimod Christen Degn svarede som efterfølger.

** Christen Mortensen Degn havde stævnet hr Erik Tomasen for vidne og spørgsmål. Anders Tøgersen og Mourids Sørensen i Gjern vidnede, at for 2 år siden da hr Erik og Christen Degn var kommen i nogen uenighed sammen, da var de efter Christen Degns begæring til hr Eriks og bad, at han ville være hans ven og forlade ham hvis, han havde forseet sig imod ham, da svarede hr Erik nej, han ville ikke forliges med ham den skælm, tyv og rakker, og han skulle få en ulykke, ydermere vidnede Mourids Sørensen, at da hans kone gik i kirken efter hendes barnefødsel, da ofret hun præsten på alteret 2 mark, og da slukkede han lyset og kastede samme 2 mark i hendes stol igen, førend han drog af messesærken. andre vidnede om præstens offer.

8/5 1685
** Jørgen Nielsen begæret og bekom sit skudsmål og vidne, hvorledes han ved ulykkelig ildebrand er forarmet og nødes til at søge godtfolk.

15/5 1685.
** Jens Nielsen bekom dom over alle Tvilum tjenere, som rester med deres landgilde for 84, samt for stedsmål, de rester med, som de blev tildømt at betale.

** ydermere bekom dom over Tvilum sognemænd for deres tiendekorn for 84, som de med resterer efter restants indhold, at de er tildømt deres fæste at have forbrudt, og Peder Rosenørn er tildømt sit tiende på ageren at annamme, og de at betale den resterende tiende inden 15 dage eller derfor lide nam og vurdering i deres bo.

** Johan Sørensen i Resendal bekom dom efter 6 ugers opsættelse over en del i Voel og Sminge for deres brokorn for 83 og 84, som de med resterer, at de er tildømt at betale inden 15 dage.

22/5 1685.
(8 mænd, var intet at bestille)

29/5 1685.

5/6 1685.
** Hans Jørgensen kvartermester på ritmester Bornichs vegne i Farre havde stævnet Jens Christensen Skrædder i Ellerup for nogle penge, han skulle være Hans Hauschildt skyldig. er opsat 14 dage.

12/6 1685.

(var ingen 8 mænd, ej heller noget at bestille)

19/6 1685.

26/6 1685.

** KM birkefoged Niels Gregersen. synsmænd afhjemlet, at de i dag 8 dage synet Gjern bros og Sminge bros brøstfældighed, og de var ganske brøstfældige.

3/7 1685.

10/7 1685.
** Anders Sael i Skorup begærede synsmænd til at syne hans gårds brøstfældighed.

17/7 1685.

** Jens Nielsen på Tvilum begærede af Voel og Sminge mænd, at de ville fremvise, om de Horn og Fårvang mænd havde nogen tid ferdet på Sminge bro med dem. Terkild Rasmussen og Jens Pedersen i Voel vidnede, at for 30 år siden har de ikke holdt deres anpart ved lige med de Voel og Sminge mænd.

** Jens Nielsen begærede og fik tingsvidne efter et syn 7/5 84 på noget gammelt og utjenligt tømmer, som de havde seet på Tvilum samme tid.

24/7 1685.
** Jens Nielsen, skriver på Tvilum, havde stævnet Knud Svendsen, Anders Nielsen og Laurids Andersen i Sminge for nogle træer, som de i hans husbonds skov har hugget. så fremstod synsmænd og afhjemlet deres efterskrevne syn.

31/7 1685.
** Oluf Nielsen Vorgård på Christence Madsdatters vegne havde stævnet hr Erik Tomasen af Gjern for dom, angående hendes pension, hr Erik Tomasen årligt til hende skal give, hvormed han resterer efterskrevne korn, penge og andet. da hr Erik ikke er mødt, blev sagen opsat 6 uger.

** Anders Eg i Opstrup på Jens Poulsens vegne bekom dom efter 5 ugers opsættelse på så mange i Tvilum birk, som er Jens Poulsen skyldig, både for borge og tiendekorn og andet efter restants indhold.

7/8 1685.
(var ingen 8 mænd at bekomme, ej heller noget at bestille)

14/8 1685.
(var ingen 8 mænd at bekomme)

21/8 1685.
(var ingen 8 mænd at bekomme)

28/8 1685.
** Jens Nielsen på Tvilum havde stævnet Knud Svendsen, Laurids Andersen og Anders Nielsen i Sminge for dom. opsat 14 dage.

4/9 1685.

(var ingen 8 mænd at bekomme, ej heller noget at bestille)

11/9 1685.

** Oluf Nielsen Vorgård prokurator efter 6 ugers opsættelse begæret dom over hr Erik Tomasen af Gjern for hvis, han med resterer til Christence Madsdatter, salig hr Niels Clemendsens, af Gjern for hendes efterskrevne årlige pension for 1683 og 1684, og fremlagde efterskrevne henfindelse dom af dato 4/6 1685, af herredsprovst Jens Olufsen af Hammel, til den verdslige ret, samt efterskrevne kontrakt, dateret Århus 24/6 1674, hvorefter hr Erik Tomasen blev tildømt at betale Christence Madsdatter efterskrevne ydelser.

18/9 1685.
(var ingen 8 mænd, ej heller at bestille)

25/9 1685.
(intet at bestille)

2/10 1685.
(intet at forrette)

9/10 1685.
(intet i nogen måder at forrette)

16/10 1685.
(intet at bestille eller forrette)

23/10 1685.
(var intet i nogen måder at forrette eller bestille)

30/10 1685.
(intet at forrette)

6/11 1685.
(var ingen 8 mænd til stede, ikke heller noget at forrette)

13/11 1685.
(var heller ingen 8 mænd at bekomme)

20/11 1685.
** Jens Pedersen i Fårvang havde stævnet Jens Nielsen i Voel og saggav ham for 1 tønde havre, han var Jens Pedersen skyldig.

27/11 1685.
(intet i nogen måder at bestille)

4/12 1685.

** Jens Nielsen, skriver på Tvilum, havde stævnet Anders Nielsen i Sminge for en grøn bøg, han har hugget i hans husbonds skov. sagen er opsat 14 dage.

11/12 1685.
(var aldeles intet i nogen måder at bestille)

18/12 1685.
** hr Niels Friis i Skorup havde stævnet Anders Sael og Laurids Andersen i Skorup for hvis, som de var ham skyldig. sagen opsat 6 uger.

(dermed endes dette gamle år)

(i Jesu navn begyndes dette nye år)

8/1 1686.
(var intet i nogen måder at forrette eller bestille)

15/1 1686.
** Jens Poulsen på Søbygård havde stævnet Niels Andersen i Truust anlangende tiendekorn, som er 10 skæpper rug, som han er skyldig.

22/1 1686.
** hr Niels Christensen Friis i Skorup havde stævnet Peder Frausing i Skorup for hvis, han er hr Niels Friis skyldig. sagen opsat 3 uger.

29/1 1686.
(var intet i nogen måder at bestille eller forrette)

5/2 1686.
(var slet intet i nogen måder at forrette)

12/2 1686.
** Anders Andersen på Søbygård havde stævnet Christen Mortensen, degn i Gjern, for hvis gæld, han var ham skyldig.

19/2 1686.
(var intet i nogen måder at bestille)

26/2 1686.
(denne tingdag var intet i nogen måder at bestille og forrette)

5/3 1686.
(intet i nogen måder at forrette eller bestille)

12/3 1686.
** Christen Degn i Gjern havde stævnet Niels Jensen og Anders Jensen i Gjern, saggav dem for hans degnerente, som de til ham er skyldig for 85.

19/3 1686.
(var ingen 8 mænd at bekomme, ej heller noget at bestille)

26/3 1686.
** Jens Skrædder i Gjern havde stævnet Søren Krog i Voel for 6 mark, som han var ham skyldig.

2/4 1686.
(var intet i nogen måder denne tingdag at bestille eller forrette)

9/4 1686.
(var intet denne tingdag at bestille eller forrette)

16/4 1686.
(var intet at bestille)

23/4 1686.
(var ingen 8 mænd at bekomme, ej heller at bestille eller forrette)

30/4 1686.

7/5 1686.
(var der intet i nogen måder at forrette)

14/5 1686.
(var intet at bestille eller forrette)

21/5 1686.
(var ingen 8 mænd at bekomme, ej heller noget at bestille)

28/5 1686.
** KM birkefoged Niels Gregersen lod gøre forbud på alle ulovlige kroer her i birket efter forordningen.

4/6 1686.
(samme dag var der intet at bestille)

11/6 1686.
(var ingen 8 mænd at bekomme, ej heller noget at forrette)

18/6 1686.
** Jens Nielsen, skriver på Tvilum, havde stævnet Anders Sael i Skorup for gæld, han til hans husbond skyldig er. sagen er opsat 4 uger.

25/6 1686.
(denne tingdag var der intet at bestille)

2/7 1686.
(Anne Nielsdatter i Gjern lod oplyse en vaks hest, og da var der intet mere at bestille)

9/7 1686.
(var ingen 8 mænd at bekomme, ej heller noget at bestille)

16/7 1686.
** Jens Nielsen på Tvilum havde stævnet Jens Overgård i Gjern for en grøn eg, han ulovligt har hugget i hans husbonds skov, Koris skov. opsat 6 uger.

23/7 1686.
(denne tingdag var der intet heller i nogen måder at bestille eller forrette)

30/7 1686.
(var der ingen 8 mænd, ej heller noget i nogen måder at forrette)

6/8 1686.
** Jens Nielsen, skriver på Tvilum, havde stævnet Anders Nielsen i Sminge for en grøn bøg, som han ulovligt har hugget i hans husbonds skov. sagen er opsat 4 uger.

13/8 1686.
(var ingen 8 mænd at bekomme, ej heller noget at bestille)

20/8 1686.
** Gregers Degn i Skorup havde stævnet Anders Jensen og Hans Andersen.

27/8 1686.
(var ingen 8 mænd, ej heller noget at bestille)

3/9 1686.
(intet videre denne tingdag i nogen måder at bestille)

10/9 1686.
(var ingen 8 mænd at bekomme, ej heller noget at bestille eller forrette)

17/9 1686.
(var intet denne tingdag at bestille)

24/9 1686.
(var ingen 8 mænd, ej heller noget at forrette)

1/10 1686.
(var intet i nogen måder at bestille)

8/10 1686.
(var ingen 8 mænd at bekomme, ej heller noget at forrette eller bestille)

15/10 1686.
** Jens Nielsen, skriver på Tvilum, havde stævnet alle Rosenørns tjenere i Tvilum birk for borgekorns restants, de med resterer for 85.

22/10 1686.
(var ingen 8 mænd at bekomme, ej heller noget at forrette eller bestille)

29/10 1686.
(var heller ingen 8 mænd at bekomme)

5/11 1686.
** Jens Nielsen, ridefoged på Tvilum, gav last og klage over hyrden i Voel by, navnlig Jens Nielsen, og saggav ham på sin principals vegne for en kvie, som han havde ladet blive fra hjorden borte fra en af hans husbonds tjenere Peder Rasmussen i Voel, og satte i rette, om hyrden Jens Nielsen pligtig er Peder Rasmussen samme kvie at erstatte. sagen er opsat 3 uger.

udarbejdet 2010 af Bjarne Nørgaard-Pedersen Agernvej 95 DK-8330 Beder