Erik Brejls hjemmeside

Start

Kirstin Nørgaard-Pedersen

STEDSMÅL, SAGEFALD OG FØRINGSPENGE
UDRAGET AF SKANDERBORG-ÅKÆR LEN
1581 TIL 1660

udarbejdet 1994-96 af Kirstin Nørgaard Pedersen

Afskrifterne er foretaget efter Rigsarkivets mikrofilm, de såkaldte mormonfilm med følgende numre:
    M.17903  Åkær len 1650-51 - 1654-55
    M.18705 år 1581-82 og 1694-95, skulle efter opgivelse kun dække Skanderborg Len, men det viste sig at Hads Herred, dog er med i regnskabet for 1681-82.
    M.18706 år 1658-60 kun Skanderborg len.
    M.18708 - M.18724 år 1698-99 til 1649-50 dog med lakuner før 1609-10 og efter 1646.

Uddragene indeholder alle stedsmål, sagefald og indtægter vedr. førlov (afgift ved arv over herredsgrænserne) Der er anvendt nutidig stavemåde, og for at lette søgning på computer er sted- og personnavne blevet normaliseret til den korteste for nutidig stavemåde. Med hensyn til Ole er dog den oprindelige form Oluf bibeholdt, da den er langt den almindeligste i originalerne. Herfra undtaget Birgitte og Berete, som findes i disse to former.
    Der skelnes ikke altid i originalerne imellem stedsmål (indfæstningsafgift) og husbondhold (selvejeres afgift til herlighedsejeren), den sidste afgift er dog almindeligvis væsentlig mindre end for stedsmål af en fæstegård eller et fæstehus samme sted.
    Lisbjerg herred i originalen er i alle tilfælde Øster Lisbjerg herred, og Nørre herred Djurs Nørre herred, hvor noget af krongodset var tilliggende strøgods til Skander borg len. I disse områder havde Dronningborg len også gods, og noget af Gern herred hørte under Silkeborg len.
 
Vissing i Gern herred kaldes nu Nør Vissing og Vissing i Ry birk Sønder Vissing. Der er udarbejdet en stednavnefortegnelse med angivelse af de retskredse, hvori de enkelte steder forekommer.

gennemset og rettet august 2010 Kirstin Nørgaard-Pedersen

Film nr. M.18705
                
Forsiden af regnskabet mangler

1581-82  oppebåret for stedsmål og sagefald, husbondhold, vraggods og førlov (= kronens indtægt for arv ud af herredet), i Skanderborg og Åkær Len, Anno 81

Ry Birk  1581-82
stedsmål

Rasmus Bertelsen i Ry til stedsmål af et boel, hans fader Bertel Andersen iboede. 1 okse 1 dlr.

Rasmus Hansen i Emborg til stedsmål af et vejsted ved Vestgård. 1 okse

Peder Ibsen i Ry af et hus sst. Jens Degn fradøde. 9 dlr.

Niels Obisen i Salten til stedsmål af en halv gård sst., som hans moder Karen Obis oplod. 4 okser 4 dlr.
Christen Sørensen i Illerup, af et boel Jens Gregersen i Addit oplod. 1 okse 1 dlr.

Niels Jensen i Vissing kloster til stedsmål af halv Emborg, som Jens Jensen fradøde. 100 dlr.

Skanderup Birk  1581-82
stedsmål

Tomas Knudsen i Vrold til stedsmål af en gård Villum Sørensen fradøde.  6 okser 6 dlr.

Peder Jensen i Veng af en gård sst. Søren Groersen fradøde. 6 okser 6 dlr.
 
Mads Nielsen i Vitved af en gård sst. Rasmus Sørensen oplod. 3 okser 3 dlr.

Rasmus Pedersen i Fastrup af en halv gård sst. hans fader oplod. 5 okser 5 dlr.

Mikkel Skomager i Vrold af et gadehus, som han selv opbygger. 1 okse

Laurits Skrædder i Hvolbæk til stedsmål af et hus sst. Jens Sørensen oplod. 3 dlr.

Peder Nielsen i Illerup af en gård sst. Rasmus Mikkelsen oplod og flyttede i den gård Peder Nielsen iboede. 2 okser

Rasmus Brygger i Vitved til Stedsmål af en halv gård Laurits Nielsen i Gram oplod. 2 okser 2 dlr.

Rasmus Hansen i Vitved af et boel Rasmus Brygger oplod. 1 okse 3 dlr.

Niels Sørensen i Svinsager af en gård i Vrold, Jens Hagensen fradøde.  5 okser 5 dlr. 

Tåning Birk  1581-82
stedsmål

Peder Andersen i Dørup til stedsmål af et boel Anne Villums oplod. 1 okse 2 dlr.

Stig Knudsen i Horndrup af en gård sst hans broder Laurits Knudsen oplod. 3 okser

Poul Rasmussen i Horndrup af en halv gård sst. Envold Sønniksen oplod. 3 okser 3 daler

Hjelmslev Herred  1581-82
stedsmål

Rasmus Sørensen i Blegind til stedsmål af en halv gård sst. Erik Sørensen oplod. 3 okser 7 dlr.

Rasmus Ibsen i Bjertrup af 2 skp. kirkeland, liggende på Bjertrup mark og skylder til Hørning kirke 1 sk.  2 dlr.

Søren Christensen i Blegind, til stedsmål af et boel, hans moder oplod. 3 okser 3 dlr.

Anders Andersen i Dørup af en halv gård, som hans fader oplod. 1 okse 1 dlr.

Framlev Herred  1581-82
stedsmål

Anders Tomasen i Hørslev til stedsmål af en gård sst., Gregers Jensen fradøde. 6 okser 6 dlr.

Laurits Rasmussen i Harlev af et gadehus sst., som Mikkel Smed oplod.
6 dlr.   

Christen Christensen i Borum af et boel, som Albret Pedersen fradøde. 8 dlr.

Anders Eriksen i Tåstrup af en gård Laurits Johansen fradøde. 6 okser 6 dlr.

Laurits Nielsen i Skovby af en gård sst., som Mads Lauritsen oplod. 2 okser 2 dlr.

Rasmus Skomager i Skovby til stedsmål af et boel sst. Niels Bund fradøde. 1 okse 3 dlr.

Simon Jensen Herskind til stedsmål af 3 agre liggende i Herskind mark og skylder til Herskind Kirke 3 skp. (byg). 1 okse 2 dlr.

Laurits Bund i Herskind af 9 skp land liggende i Herskind mark kaldes Groers ager skylder til Skivholme kirke 2 Skp byg. 6 dlr.

Mikkel Sørensen i Framlev, til stedsmål af en otting land liggende i st. (Gryens) vang skylder til Framlev kirke i 2 år 1 Fjr. korn og intet det tredje år. 1 okse

Peder Sørensen i Storring til stedsmål af 2 stykker jord kaldes Groager liggende i Storring mark, skylder til Storring kirke 3 skp. byg, og af et stykke land skylder til fornævnte kirke 1 sk. 3 dlr. 

Jens Nielsen i Galten af en ager kaldes lille Grålund skylder til Galten kirke 1 sk. 3 dlr.

Poul Bertelsen i Skovby af 1 (ørt) land liggende ved Skovby mark, og skylder til Storring kirke. 4 dlr.

Sabro Herred  1581-82
stedsmål

Rasmus Simonsen i Hadsten til stedsmål af en kirkegård sst., som Peder Madsen fradøde. 2 okser 3 dlr.

Gern Herred  1581-82
stedsmål

Keld Jensen i Vissing til stedsmål af en gård sst, hans fader Jens Sørensen oplod. 5 okser 5 dlr.

Jens Jespersen i Alling af et stykke kirkejord, liggende på Alling mark, og skylder til Alling kirke. 3 dlr.

Peder Jensen i Flensted af noget kirkejord, liggende i Flensted mark, skylder til samme kirke 2 ort, Dallerup Kirke 1 ort og til Låsby kirke 1 ort. 3 dlr.

Hans Lauritsen i Tørring af 2 kirkeagre liggende på Tørring mark, skylder til Alling Kirke 2 ort. 2 dlr.

Peder Lauritsen i Javngyde af et lidet stykke kirkejord, ved 1 skp land og af et stykke eng ved 1 ( ) eng, kaldes Musholm. Skylder til Tulstrup kirke 2 ort. 2 dlr.

Simon Eriksen i Tulstrup af 2 agre kaldes Rudsager liggende på Tulstrup mark, skylder til Tulstrup kirke 3 sk. 3 dlr.

Tyrsting Herred  1581-82
stedsmål
 
Søren Nielsen i Føvling til stedsmål af en gård Jens Jensen fradøde. 4 okser 4 dlr.

Jens Sigvardsen i Tønning af en halv gård sst. Laurits Skrædder fradøde. 2 okser 2 dlr.

Niels Lauritsen i Græstrup af en gård sst. Laurits Piigs fradøde. 2 okser 2 dlr.

Niels Jensen i Tyrsting, af et stykke kirkejord liggende i Tyrsting mark. 1 okse 2 dlr.

Hans Pedersen i Borum Mølle, til stedsmål af Rørbæk mølle, som Brix Villadsen oplod. 1 okse 2 dlr.

Hads Herred  1581-82
stedsmål

Jakob Mikkelsen i Randlev til stedsmål af en halvgård sst, Peder Tygesen oplod. 4 okser 4 dlr.

Simon Skriver i Odder, af den fjerde part af Fensten Hovgård, som Steffen Sørensen oplod. 2 okser 2 dlr.

Jens Jørgensen i Svorbæk af nogen stykker eng, liggende i Tvenstrup og Assedrup mark  26 dlr.

Jens Villumsen af en gård i Falling, som Rasmus Jensen fradøde. 3 okser 3 dlr.

Rasmus Olufsen på Endelave af et gårdsted, Laurits Jensen oplod. 2 okser

Fensten bymænd for de blev forundt, at de fik lovhævd på deres mark inden fire markskel  4 okser

Jens Sørensen og Mikkel Rasmussen i Hølken til stedsmål af 2 parter af en gård sst, som Mikkel Sørensen oplod. 7 okser 7 dlr.

Morten Rasmussen i Gjesing til stedsmål af Hovedstrupgård, som K.M. (mage)skiftede (med) Oluf Brockenhuus. 200 dlr.

Søren Mortensen til stedsmål af en gård i Gylling, som Jørgen Jensen fradøde. 80 dlr.

Peder Skrædder i Odder af noget kirkejord på Saksild mark, liggende til Odder kirke. 3 dlr.

Morten Rasmussen i Hovedstrupgård for han måtte beholde den sæd, som var sået til Hovedstrupgård, og give så meget rent korn igen, efter som det var ringe. Givet 2 okser

Søren Jensen i Torrild af en gård sst. som Jens Bugge fradøde. 4 okser 4 dlr.

Niels Sørensen på Endelave af en otting jord,, som Las Jensen oplod. 1 okse 1 dlr.

Hans Christensen i Ørting, til stedsmål af et boel,, som Karen Christens oplod. 2 okser 3 daler

Jens Sørensen i Randlev, af et halvt boel, som Rasmus Knudsen i Torrild oplod. 1 okse 1 dlr.

Laurits Pedersen og Rasmus Keldsen i Fensholt, til stedsmål af et stykke enemærke ved Torrild å kaldes Kågs Made. 4 okser

Niels Lauritsen i Ålstrup, af en gård sst., som Niels Sørensen fradøde. 2 okser (100) dlr.

Envold Pedersen i Ålstrup af en halv gård sst. Esben Jensen oplod. 2 okser 2 dlr.

Mikkel Sørensen i Sondrup til stedsmål af et gadehus, Anna Hanses oplod. 1 dlr.

Jens Sørensen i Sondrup af en halv gård, Mads Pedersen oplod. 2 okser 2 dlr.

Rasmus Nielsen i Ålstrup af et gadehus, Jens Sørensen i Sondrup oplod. 3 dlr.  

Mogens Jensen i Fensten til stedsmål af en halv gård, hans fader Jens Ovesen oplod. 3 okser 3 dlr.

Esben Jensen på Alrø til stedsmål af et hus, som Bodil Anderses oplod. 2 dlr. 

Peder Sørensen i Lemmestrup af en halv gård, hans moder Maren Sørens fradøde. 4 okser 4 dlr.

Peder Rasmussen i Gylling af en halv gård Jens Jostsen sst. oplod. 4 okser  

Jens Lauritsen i Ålstrup af en gård i Svinballe,, som Jens Smed fradøde. 7 okser 7 dlr.

Mikkel Pedersen i Gylling af et boel sst, Peder Rasmussen oplod. 1 okse 1 dlr.

Jørgen Jespersen i Trustrup af 4 små stykker jord liggende på Trustrup mark skylder til Falling kirke når det er i brug, 3 skp byg. 4 dlr.

Peder Christensen af en halv gård i Rude, som Niels Hyrde fradøde. 4 okser 4 dlr.

Søren Pedersen på Endelave af en fjerding jord som Knud Block oplod. 2 okser 2 dlr.

Ove Rasmussen og Mikkel Christensen i Kanne til stedsmål af et stykke jord, som lå i Kanne mark, og blev tildømt K.M. og kronen. 20 okser

Vor Herred  1581-82
stedsmål

Simon Nielsen i Brørup til stedsmål af et hus, som Mikkel Brantsen fradøde. 5 dlr.

Jens Rasmussen af en gård i Egebjerg, som Rasmus Andersen fradøde. 20 dlr.

Knud Ebbesen i Tebstrup af en gård hans fader Ebbe Sørensen fradøde. 4 okser

Jens Jørgensen i Yding af en halv gård sst. som Jens Svendsen oplod. 4 okser 4 dlr.

Jens Ebbesen i Tammestrup af en gård i Lundum, som Peder Sørensen fradøde. 4 okser 60 dlr.

Jørgen Sørensen i Yding af en halv gård i Gantrup, som Peder Christensen fradøde. 1 okse 1 dlr.

Peder Frandsen i Horndrup, af en kirkeblok, liggende til Ovsted Kirke i Horndrup mark  1 dlr.

Agner Christensen i Hylke af en halv gård, hans fader oplod. 4 okser 4 dlr.

Kirsten Anderses i Tvingstrup til stedsmål af 2 kirkeblokke liggende i Tvingstrup mark, skylder til Ørridslev kirke 4 skp byg. 2 dlr

Hans Simonsen i Nebel til Stedsmål af en halv gård sst, som Jens Jørgensen oplod. 2 okser 2 dlr.

Niels Adsersen af en halvgård i Tebstrup, som Peder Nielsen fradøde. 3 okser

Alle Gedved mænd til stedsmål af et stykke kirkejord, liggende på Gedved mark, skylder til Tolstrup kirke. 16 dlr.

Niels Jensen i Rådved af et stykke kirke eng liggende på Rådved mark, skylder til Hansted kirke 1 mark dansk. 1 okse 1 dlr.

Hans Sørensen i Hoved af et stykke kirkejord liggende på Hoved mark, skylder til Ørridslev Kirke 1 ørte byg. 8 dlr.

Søren Lauritsen i Rådved af noget kirkejord, liggende på Rådved mark, skylder til Hansted kirke 2 ørter byg. 2 okser

Jens Grøn i Hoved til stedsmål af noget kirkejord, liggende på Hoved mark, skylder til Ørridslev Kirke 1 ørte byg. 3 blokke ligger norden ved Ørridslev kirke, og skylder til fornævnte kirke 3 skp. byg. 1 okse 2 dlr.

SAGEFALD 1581-82

Ry birk  1581-82
Sagefald

Peder Sørensen i Vissing for Kirsten Simonsdatter han belå. 3 dlr.

Mads Christensen i Skovby for bordag han gjorde i Ry med Christen Poulsen i Tulstrup. 3 dlr.

Christen Poulsen i Tulstrup for bordag han var i, med Mads Christensen. 5 dlr.
 
Anders Gregersen, Rasmus Gregersen i Addit for vold de gjorde i Ry skov med Jens Sørensen i Hem. 2 okser

Påske Jensen i Vissing for et vold ham vor oversvoret, som han gjorde på Knud Mortensen i Krog. 1 okse 1 dlr.

Peder Christensen i Århus for bordag han var i med Peder Tomasens dreng i Ry. 5 dlr.

Søren Kræmmer i Vinding, for bordag han gjorde i Ry mod en af Niels Skrams tjenere. 3 dlr.

Anders Gregersen i Addit for en blok han stjal fra Niels Jørgensen sst. og solgte Søren Jensen i Ejer. 7 okser 7 dlr.

Peder Smed i Ry for bordag han gjorde på Knud Skrædder. 2 dlr.

S(   ) i Ry Mølle, for et stykke jord han havde liggende i hans mark, og ikke havde betalt tiende af samme jord. 1 okse
(Navnet måske Sejer)

Niels Bødker i Ry for Kirsten Jespers, han ville have beligget i Ry skov ved K.M.s mølle. 6 dlr.

Skanderup birk  1581-82
Sagefald

Niels Poulsen i Ovsted for manddrab han gjorde på Rasmus Nielsen i Drammelstrup, som sandemænd svor ham til hans fred, og gav til blodvide, og for K.M.s blev over ham lyst efter recessen. 100 dlr.
                                                             
Niels Mogensen i Ovsted, for et sår han var beskyldt for at have gjort Rasmus Nielsen i Drammelstrup. 20 dlr.

Jens Knudsen i Svejstrup for bordag han var i med Hans Rasmussen i Illerup. 3 dlr.

Peder Ibsen i Svinsager for bordag han var i med Jens Ibsens pige sst.  2 dlr.    

Rasmus Christensen i Hvolbæk for hans hustru var i bordag, med Rasmus Christensens hustru sst. 2 dlr.

Jens Pedersen i Vitved, for bordag han var i med Oluf Kræmmer i Århus  2 dlr.

Tomas Sørensen i Gjesing for han gjorde ufred i Jens Pedersens gård sst. 1 okse 1 dlr.

Rasmus Ibsen i Fruering for øl han falbød, den stund folkene var i kirke. 5 mark 1 sk.

Niels Knudsen i Hvolbæk for han vedkendte sig en af K.M.s okser i Ring kloster, som dog fandtes ikke at være. 1 okse

Jens Pedersen i Fastrup for bordag han var i med Jens Madsen sst. 2 dlr.

Jens Ibsen i Svinsager for en dreng slog hans pige, og han er i fordeling, hvad han ikke gav til kende. 1 dlr.

Tåning birk  1581-82
Sagefald

Jens Envoldsen i Tåning for han har siddet overhørig med ægt og arbejde han var udvist til. 3 dlr.

Peder Nielsen i Dørup for bordag han var i med Rasmus Keldsen i Vorladegård. 3 dlr.

Mads Poulsen i Hem for bordag han var i med Rasmus Knudsen sammesteds. 3 dlr.

Rasmus Keldsen i Vorladegård for bordag han var i med Niels Knudsen i Møldrup. 2 okser 1 dlr.

Erik Nielsen i Tåning for skov han huggede og solgte, videre end han havde befaling på, af hans husbond Claus Glambeck, eftersom han var skovsbefalet. 16 dlr.  

Hjelmslev herred  1581-82
Sagefald

Rasmus Smed i Stilling, for han løb i Hr. Jenses gård, og søgte efter ham med dragen værge. 1 okse

Knud Nielsen i Blegind for han gjorde hans tov, skønt han var i fordeling. 3 dlr.

Svend Jørgensen i Stilling for bordag han gjorde med en kvinde der sammesteds. 5 dlr.

Niels Bertelsen i Jeksen og Poul Rasmussen Adslev, for nogle bier de uddrog i Jeksen skov uden minde. 1 okse

Oluf Svendsen i Vitved, for bordag han var i med Knud Jensen i Stilling. 3 dlr.

Knud Mikkelsen i Mesing, for Birgitte Lauritsdatter han belå. 5 mark

Per Villumsen i Stilling, for 1 spyd han tog af en fejltagelse ved deres skilderhus. 5 dlr.

Framlev herred  1581-82
Sagefald

Niels Torsen i Skørring, for nogle bier han tog uden hjemmel. 6 okser

Jens Tomasen i Borum for jomfrukrænkelse. 5 mark

Peder Nielsen i Skørring for hans kvinde var i røgt og tiding for Niels Torsen sst. 1 okse

Mads Nielsen i Borum for Maren Mikkelsdatter han belå. 10 mark

Niels Rasmussen i Galten for jomfrukrænkelse. 5 mark

Jens Jensen i Skivholme for jomfrukrænkelse. 10 mark

Erik Terkelsen i Framlev for en hest han havde slået og er forsvoren. 1 okse

Mikkel Poulsen i Framlev for et læs elleved, han huggede i Lillering skov uden lov. 1 dlr.

Sabro herred  1581-82
Sagefald

Brant Madsen og Niels Frandsen i Norring for K.M.s fadebur var tilsagt at age, og sad overhørig. 1 okse

Mikkel Sørensen i Kvottrup for samme sag.  1 okse

Arendt Lauritsen i Mundelstrup for samme sag. 1 okse

Jens Nielsen og Søren Frandsen i Tørring for samme sag. 1 okse

Christen Jensen i Tørring for Noget ondt han sagde på tinget, han ikke kunne bevise. 1 okse

Ove Sørensen i Hår for hans tov han gjorde, og var fordelt. 1 okse

Mads Nielsen og Rasmus Nielsen i (Fristrup) for ægt og arbejde, de har siddet overhørig. 1 okse

Rasmus Knudsen i Vivild for han brød tingfreden for Jens Hammel i Hadsten. 5 dlr.

Jens Jørgensen og Jørgen Sørensen i Haldum for en rejse de sad overhørig. 3 dlr.

Keld Jørgensen og Jens Ovesen i Vitten i lige måde for en rejse. 2 dlr.

Jens Hansen i Voldby, for Birgitte Gregersdatter han belå, som var næst i kæden med hver andre, og ikke han formåede mere at udgive. 3 okser

Gern herred  1581-82
Sagefald

Laurits Smed i Tovstrup for manddrab han gjorde på Søren Nielsen sst, som Sandemænd Svor ham til hans fred, og gav til blodvide, og for K.M.s fred blev over ham lyst efter Recessen. 45 dlr.

Jesper Bagge i Sorring for bordag han var i med en karl af Skellerup. 3 dlr.

Niels Sørensen i Tovstrup, for en pige han belå og krænkede. 3 dlr.

Niels Christensen i Tovstrup for manddrab ham gjorde på Hans Mortensen sst, som sandemænd svor ham til hans fred, og gav til blodvide, og for K.M.s fred blev over ham lyst efter recessen. 100 dlr.

Jens Jørgensen i Tørring for bordag han var i med Rasmus Madsen i Emborg. 2 dlr.

Jens Terkelsen og Rasmus Pedersen i Vissing, for de har hugget uretmæssigt i (ting)skoven. 3 okser
Jens Andersen i Vissing for han havde befaling på Vissing skov og ikke han havde tilsyn. 1 okse

Anders Sørensen i Alling for en bøg han afførte af Alling skov uden hjemmel. 1 okse

Niels Møller i Tovstrup Mølle, (for) han havde skov i befaling. Der blev holdt syn til, og ikke kunne han gøre regnskab for hvad staver, som var hugget. 1 okse

Peder Lauritsen i Sorring for jomfrukrænkelse. 10 mark

Søren Jespersen i Linå for jomfrukrænkelse.  10 mark

Peder Jensen og Peder Madsen i Røgen for det øg de købte af en tyv.
1 okse

Mads Hansen i Røgen for han og hans hustru købte en gryde af en tyv. 1 okse

Tyrsting herred  1581-82
Sagefald

Jens Ibsen i Nimdrup for han havde beligget en kvinde, og havde hans egen hustru. 8 okser

Terkel Jensen og Joen Mikkelsen i Troelstrup for 2 bøge de huggede i Ring skov og var dem ret Oversvoret. 3 okser 4 dlr.

Hads herred  1581-82
Sagefald

Jens Andersen i Odder for en bøg han huggede ulovligt i Odder skov. 1 okse

Jens Kær i Skovgård for et ran ham var tillyst, for noget korn han tog fra Niels Simonsen i Randlev. 1 okse 4 dlr.

Jens Sørensen i Fensten for et brud på kirkefred, som var ham oversvoret. 4 dlr.

Niels Snedker i Tvis mølle for nogle pæle han havde slået i, mellem K.M.s mølledam og noget bondeeje, og lensmanden synede det. 30 dlr.

Mikkel Pedersen i Ørting, for gårdfred han brød i Per Krenges gård. 1 okse 1 dlr. 

Søren Poulsen i Assedrup for et svin han skulle have slagtet af K.M.s brændsvin i Christen Munks tid. 6 dlr.

Unge Rasmus Jørgensen i Trustrup, for bordag han var i med Rasmus Jensen sst. 3 dlr.

Rasmus Jensen i Trustrup for en kvinde han havde slået, deslige for han var rømt for K.M.s straf. 3 okser

Jørgen Skrædder i Gylling for han sagde, at de 8 mænd skulle have vidnet løgne på ham. 1 okse 1 dlr.

Jørgen Smed i Dyngby for en eg han huggede i Søby skov uforevist.
1 okse

Rasmus Ulriksen i Ørting for han slog Jens Sørensens hustru ved navn Maren Jenses. 3 dlr.

Ib Mikkelsen i Fensholt for han sad overhørig og ikke fremkom at ville (ride) vejen for K.M. fra Torrild og til slottet, efter det han var tilsagt. 1 okse

Rasmus Pedersen i Odder, for en bøg han tog fra Laurits Rods hus uden minde. 1 okse

Jesper Nielsen i Odder for en kvinde han slog i Snerild. 1 okse

Magdalene Møllerkone i Odder for noget, som hendes sønner tog ulovligt.  2 dlr.

Jesper Jensen i Ørting for bordag han var i med Jens Sørensens stedsøn. 1 okse

Jens Jensen i Svorbæk for gårdfred han og hans søn brød, i Anne Sørenses gård i Trustrup. 8 dlr.

Rasmus Møller i Skægs mølle for Jens Madsens heste og vogn i Gylling, han forholdt, som hans dreng og tog dem fra ham. 6 dlr.

Jens Skæg i Fillerup for bordag han var i med Jens Skrædders søn Tomas Jensen. 1 okse

Esben Jespersen i Trustrup for et ran ham var tillyst for noget korn, han tog fra Anne Sørenses i Amstrup. 1 okse 2 dlr.

Jørgen Pedersen og Gregers Pedersen i Odder for trætte i Søren Jensens gård i Rørt, om nattetide at stjæle æbler. 4 okser

Simon Rasmussen i Bjerager for 2 ege han havde hugget, i K.M.s skov uforevist, deslige for han var draget ud i en af K.M. tjeneres jord at pløje og var derover ransvoren. 2 okser

Niels Rasmussen i Gylling for 1 ørte havre, han sagde sig at have ydet, og sagde siden var ugjort. 1 ørte  2 okser

Peder Sørensen i Fillerup for en eg han havde ladet hugge, i K.M.s skov over skellet og var derfor ransvoren. 1 okse

Niels Sørensen og Hans Pedersen tjenende i Odder for de var om nattetide, i Søren Jensens gård i Rørt at stjæle æbler. 10 dlr.

Niels Andersen i Randlev for nogen svin han havde drevet ind, på K.M.s skov på Fuglsang uden minde, og ikke K.M.s breve fandtes på dem, ikke heller at være indskreven i bogen, deslige for en bordag han var i med Mads Rasmussen i Randlev. 24 dlr.

Mikkel Sørensen i Holm, og Knud Sørensen i Trustrup for et skel som være forandret i Odder skov, imellem K.M.s og Tørret skov. 6 okser 6 dlr.

Søren Sørensen i Fillerup for et får han førte til Åkær, og skulle have ydet for hans landgilde, som han lod sig afskrive for, dog han det ikke ydede. 1 okse 2 dlr.

Rasmus Pedersen i Ørting for 2 heste og en Vogn han tog fra Jens Frandsen i Søvind og kørte med dem imod hans minde. 1 okse

Peder Jørgensen i Søby for han fordølgede nogen af hans svin, og ikke betalte tiende for dem. 2 okser

Christoffer Nielsen i Oldrup, for en eg han huggede i Kastruplund uden lov. 1 okse 1 dlr.

Mogens Jensen i Spøttrup for bordag han var i med Jens Madsen sst. 1 okse

Jens Madsen i Spøttrup for bordag han var i med Mogens Jensen sst. 2 okser 2 dlr.

Jens Christensen i Oldrup for bordag han var i med Mogens Jensen sst. 6 dlr.

Hans Jensen i Oldrup for noget byg han tog fra hans husbond Christen Skrædder sst. 2 okser

Søren Pedersen i Ørting, for noget hø han tog ulovligt på Ørting mark. 2 okser 2 dlr.

Peder Olufsen i Sondrup, for han ulovet med Christoffer i Oldrup for en ask han huggede i Astruplund, eftersom han var tilbrevet at skulle tage vare på skoven. 1 okse

HUSBONDHOLD 1581-82

Peder Jensen i Skjoldelev til husbondhold af en gård der sammesteds, som Rasmus Jensen fradøde. 5 okser

Per Clemendsen af en hel gård, Villads Lauritsen i Vitten fradøde. 1 okse

Peder Due (eller Dyr) i Salten af den tredje part af en gård sammesteds, som Ove Andersen fradøde. 1 okse 1 daler

Rasmus Madsen i Storring af en gård sst, Simon Pedersen fradøde. 1 okse 1 dlr.
                                                                 
Niels Nielsen til husbondhold af en liden gård i Løgager, Søren Pedersen oplod. 1 okse

Søren Nielsen i Balle til husbondhold af Kirsten Anderses gård i Tvingstrup. 2 okser 2 dlr.

Jens Knudsen i Selling til husbondhold af en øde gård, i Vivild som Jens Regård iboede. 3 okser 3 dlr.

Jens Mikkelsen i Mesing, af en halv gård sst, som Jesper Mikkelsen oplod for ham  1 okse 1 dlr.

Jep Mikkelsen i Vedslet af to parter af en gård i Torrild, som Jens Jensen fradøde. 1 okse 2 dlr.

Anders Pedersen i Stilling til husbondhold af en gård der sammesteds, som Peder Svarts fradøde. 2 okser 2 dlr.

FØRLOV  1581-82

Mads Nielsen efter Hans Jensen, som døde i Farre. 28 sk.
Jens Villumsen efter Christen Christensen, som døde i Vissing. 28 sk.

Mads Jensen i Fastrup efter Mette Rasmusses, som døde i Hvilsted.
28 sk. 

Jens Jensen i Virring efter Jens Mortensen sst. 28 sk.

1594-95 NB! kun Skanderborg len det år.

STEDSMÅL 1594-95

Vor herred  1594-95

Christen Madsen i Solskov til stedsmål af en halv gård i Aggestrup, som Peder Sørensen oplod. 20 dlr.

Jørgen Andersen i Riis til stedsmål af en gård sst, som Søren Give for ham oplod. 12 dlr. 2 okser

Hans Briksen i Tebstrup til stedsmål af en halv gård i Tebstrup, Niels Helkær fradøde. 9 dlr.

Villum Jensen i Elbæk (Ekbirk), til stedsmål af halvparten af Brørup engmark, som Søren Jørgensen havde i brug. 3 dlr.

Tomas Jensen i Lundum til stedsmål af en gård i Rådved, som Peder Pedersen for ham oplod. 15 dlr.

Mikkel Joensen i Båstrup til stedsmål af den halve gård, hans moder Maren Joens har opladt. 24 dlr.

Hr. Morten i Lundum til stedsmål af den gård sst., som Tomas Jensen fraflyttede. 20 dlr. 1 okse

Kronens tjenere i Nebel til stedsmål af en eng ved Fiskebæk mølle. 1 okse

Peder Sørensen i Assendrup til stedsmål af et boel i Assendrup, som Maren Sørens oplod. 10 dlr.
 
Oluf Pedersen i Hylke til stedsmål af den gård i Tebstrup, Anders Sørensen Mosgård fraflyttede. 24 dlr. 2 okser

Jens Mikkelsen i Lundum til stedsmål af hans moder Apelone Mikkels gård sst. 80 dlr.

Niels Rasmussen i Assendrup til stedsmål af det boelshus hans fader fradøde. 6 dlr.

Rasmus Mikkelsen i Grumstrup til stedsmål af det hus i Grumstrup Laurits Bødker fradøde. 6 dlr.

Hr. Jost i Hylke for han blev bevilget, at måtte have forlenet af kronens part tiendekorn af Hylke sogn i dette år. 2 okser

Hylke sognemænd for de fik bevilget kronens tiende til stedsmål, af Hylke sogn. 28 okser

Tåning birk  1594-95
stedsmål

Hans Sørensen i Hjortbjerg til stedsmål af Havreballe, som Niels Knudsen fradøde. 240 dlr.

Søren Pedersen i Gantrup til stedsmål af hans faders gård, som hans moder oplod. 20 dlr.

Jens Christensen i Yding til stedsmål af den halve gård i Horndrup, Niels Eskesen fradøde. 24 dlr.

Christen Pedersen i Hem til stedsmål af hans faders gård, som han oplod. 60 dlr.

Jens Gregersen i Dørup til stedsmål af den halve gård, Jens Andersen oplod. 15 dlr.

Mads Nielsen sst. til stedsmål af den halve gård sst, hans fader Niels Jensen oplod. 14 dlr.

Jens Knudsen i Vorladegård til stedsmål af den gård i Dørup, Peder Nielsen iboede. 24 dlr.

Tyrsting herred  1594-95
stedsmål

Christen Markvarsen i Velling til stedsmål af den gård Søren Hvid fradøde. 22 dlr.

Peder Christensen i Vinding til stedsmål af et boels jord i Dauding, som Jens Jensen fradøde. 15 dlr.

Jens Olufsen i Træden til stedsmål af den gård i Træden, Anders Jostsen fradøde. 32 dlr.

Ry birk  1594-95
stedsmål

Salmon Torbensen i Ry til stedsmål af et hus i Ry, Jens Eriksen fradøde. 1 dlr. 1 okse

Obi Jensen i Pårup til stedsmål af Pårup, Jens Tomasen fradøde. 30 dlr. 4 okser

Niels Nielsen i Kragelund til stedsmål af en halv gård sst, Niels Jensen fradøde. 21 dlr.

Niels Knudsen i Emmer til stedsmål af en gård i Ry, Anders Rasmussen fradøde., Med det eng og jord han havde at bruge  15 dlr. 5 okser

Gern herred  1594-95
stedsmål

Niels Jensen i Mollerup til stedsmål af en halv gård i Tulstrup, som Søren Eskilsens kone iboede. 1 okse

Niels Christensen i Skovby til stedsmål af en øde forfalden gård i Røgen. 1 okse

Framlev herred  1594-95

Jens Jensen i Snåstrup til stedsmål af en gård i Herskind, Oluf Nielsen oplod. 50 dlr.

Søren Jensen i Labing til stedsmål af en halv gård i Storring, Søren Sørensen for ham oplod. 12 dlr.

Peder Christensen i Skovby til stedsmål af en liden gård sst., som Rasmus Klog fradøde. 26 dlr.

Jens Jensen i Hørslev til stedsmål af en liden gård i Hørslev, Niels Mikkelsen fradøde. 24 dlr. 2 okser

Christen Olufsen i Borum, til stedsmål af et boel i Skovby, Jens Clemendsen fradøde. 4 dlr. 1 okse

Peder Jensen i Boes til stedsmål af Rodegård, som Peder Madsen fradøde. 200 dlr.

Mikkel Jensen i Herskind til stedsmål af et hus sst, Peder Christensen fradøde. 7 dlr.

Peder Frandsen i Lillering til stedsmål af et boel i Skovby, som Søren Jensen fradøde. 2 dlr. 2 okser

Niels Jensen i Harlev til stedsmål af en gård i Tåstrup, som Rasmus Mikkelsen iboede, og var meget forfaldent  22 dlr. 4 okser

Mads Jensen i Skovby til stedsmål af et boel sst., Oluf Jensen fradøde., med noget kirkejord dertil. 4 dlr. 4 okser

Niels Snedker i Høver til stedsmål af et hus på Høver gade, Peder Ibsen iboede  3 dlr.

Hjelmslev herred  1594-95
stedsmål

Jens Jensen til stedsmål af en gård i Blegind som Rasmus Poulsen i minde oplod. 24 dlr.

Øuli Pedersen i Blegind til stedsmål af en halv gård sst, som Anders Pedersen iboer. Og oplod halvparten af samme gård. 28 dlr.

Niels Jensen i Flensted, til stedsmål af Lille mølle, som Mikkel Tømmermand fradøde. 24 dlr.

Skanderup birk  1594-95
stedsmål

Villads Briksen i Gram til stedsmål af et gadehus sst., som Karen Bertels oplod. 3 dlr.

Jens Nielsen i Skårup til stedsmål af et stykke eng i Bjørnkær, som Hans Snedker i Skårup før brugt  4 dlr. 1 okse

Søren Rasmussen i Hvolbæk til stedsmål af en halv gård sst., hans fader Rasmus Pedersen oplod. 4 dlr. 4 okser

Jens Nielsen i Svinsager til stedsmål af en halv gård, hans fader oplod. 5 dlr. 2 okser

Henrik Clausen i Stilling til stedsmål af et gadehus i Skårup, som Hans Snedker iboede. 2 dlr. 1 okse

Peder Møller i Skvæt mølle til stedsmål af et lidet stykke jord, som ligger ved enden af den toft han i brug har, som kaldes Ilballes toft. 1 okse

Jens Tomasen i Vitved til stedsmål af en halvgård, som Anne Sørens oplod for ham  1 dlr. 2 okser

Mads Jensen i Hvilsted, til stedsmål af et gadehus i Hvolbæk, som Mads Skrædder iboede. 1 dlr. 1 okse

Peder Madsen i Vester mølle til stedsmål af et stykke jord, som kaldes Stagsted. 2 dlr. 1 okse

Christen Nielsen i Gram til stedsmål af en halv gård sst., som Eske Nielsen fradøde. 2 dlr. 1 okse

Jørgen Nielsen i Hvolbæk til stedsmål af et hus, Laurits Skrædder oplod. 4 dlr.

Laurits Mouritsen i Veng til stedsmål af et gadehus sst., som Jens Mouritsen oplod. 7 dlr.

Jens Clemendsen i Svinsager til stedsmål af en halv gård sst., Peder Clemendsen fradøde. 5 dlr. 2 okser

Jens Rasmussen i Vrold til stedsmål af et gadehus sst., som Niels Vorbjerg i minde oplod. 4 dlr.

Niels Vorbjerg i Vrold til stedsmål af et gadehus i Skårup, som Henrik Clausen i minde oplod. 1 okse

Anders Sørensen i Tebstrup til stedsmål af en gård i Gjesing, Niels Poulsen fradøde. 50 dlr.

Niels Lauritsen i Virring til stedsmål af en gård sst., hans fader Laurits Pedersen fradøde. 60 dlr.

Nim herred i Bygholm len  1594-95
stedsmål

Jomfru Karen Glambeck til stedsmål af en otting kirkejord på Melgårds mark. 10 dlr.

Søren Andersen i Vrønding til stedsmål af den halve gård i Vrønding, som Terkel Skrædder for ham oplod. 15 dlr.

Johan Fischersdatter i Hornborg til stedsmål af 3 kirkeagre, på Hornborg mark kaldes Blansager, som hendes moder Maren Fischers fradøde. 4 dlr.

Hatting herred i Bygholm len  1594-95
stedsmål

Christen Jensen Skrædder i Stenderup til stedsmål af det kirkeboels hus og have, han påboer. 4 dlr.

Pors Olufsen i Dalby til stedsmål af 2 stykker kirkejord på Dalby mark, norden Dalby kirke, ligeledes af 2 stykker land på samme mark liggende til Dalby kirke som Peder Frandsen i Dalby før i fæste havde, og nu med hans brev og Segl, godvillig i minde for ham har opladt. 12 dlr.

SAGEFALD 1594-95

Vor herred 1594-95
sagefald

Anders Madsen i Ejer for hans sandemands ed, var til landsting magtesløs dømt. 16 dlr.

Peder Eskesen i Elling for hans sandemands ed var til landsting magtesløs dømt. 3 okser

Markvar Eskesen i Møballe for hans sandemands ed var til landsting magtesløs dømt. 9 dlr.

Jens Hansen i Tvingstrup for hans sandemands ed var til landsting magtesløs dømt. 20 dlr.

Jens Steffensen i Gedved for hans sandemands ed var til landsting magtesløs dømt. 20 dlr.

Anders Vinter i Birk for hans sandemands ed var til landsting magtesløs dømt. 16 dlr.

Niels Hansen i Borup for hans sandemands ed var til landsting magtesløs dømt. 60 dlr.

Niels Pedersen i Gedved for en bonderet. 3 dlr.

Steffen Rasmussen i Brigsted for en bordag han i var med Johan Sørensen i Ovdrup. 4 dlr.

Jens Kær i Brigsted for bordag han i var med Johan Sørensen i Ovdrup. 2 dlr.

Fornævnte Jens Kær for en bonderet.  3 dlr.

Jep Nielsen i Grumstrup, for bordag han i var med Peder Eriksen sst., 3 dlr.

Jørgen Mortensen i Grumstrup, for et par hammeler, han tog uden lov, til Berete Laurits sst., og bar dem did igen, også uden lov. 2 dlr.

Rasmus Sørensen i Skvæt mølle, som tjener Peder Møller sst., for en dreng han slog i Brørup ved Navn Niels Andersen. 3 dlr.

Rasmus Knudsen i Hylke, for han slog Poul Pedersen sst., uden skyld og brøde. 5 dlr.

Tomas Nielsen i Lundum for han slog Rasmus Poulsen i Ejer. 2 dlr.

Jens Hummelmester (Sverslev) for en kvinde han belå ved navn Else Lauritsdatter, som han selv bekendte. 8 dlr.

Rasmus Jensen i Ejer for nogen grise han skjulte og ikke betalte tiende af. 5 dlr.

Rasmus Poulsen i Ejer for en bonderet. 3 dlr.

Søren Gundesen i Ustrup for han købte med en tyv. 5 dlr.

Jep Christensen i Elling for en bonderet. 3 dlr.

Hans Jensen i Båstrup for en bonderet. 3 dlr.

Eske Andersen i Serridslev for en bonderet. 3 dlr.

Mikkel Jensen i Gangsted for nogen ord han tilsagde Anders Nielsen sst., og ikke kunde bevise. 5 dlr.

Hans Tomasen i Rådved for en bordag han i var, med Peder Frandsen i Hansted. 4 dlr.

Steffen Jensen i Birknæs for en bonderet. 3 dlr.

Jens Sørensen i Såby for han til landsting blev fældet, efter hans egen bekendelse. 2 okser

Knud Jensen i Ustrup for et tov han gjorde over Johan Christens i Yding, og blev til Landsting magtesløse dømt. 2 dlr.

Rasmus Fisker i Grumstrup for et tov han gjorde over Johan Christens i Yding. 2 dlr.

Rasmus Bødker i Gedved for et tov han gjorde over Johan Christens i Yding, og blev til Landsting magtesløs dømt. 2 dlr.

Simon Hansen i Ballebo og for et tov han gjorde over Johan Christens i Yding. 3 dlr.

Anders Knudsen i Ejer for en bordag han var i med Mads Fischer i Tåning. 3 dlr.

Bertel Ibsen i Yding for skælden og bordag han var i med Jens Sørensen i Hem. 2 dlr.

Peder Knudsen i Ørskov for en (Love), som han solgte Laurits Knudsen i Horsens. Og fru Karen Holgers lod ransage efter. 20 dlr. 6 okser

Søren Eriksen i Gedved for et tov han gjorde over Johan Christens i Yding, og blev til landsting magtesløs dømt. 3 dlr.

Knud Andersen i Ejer, for et delingsvidne han forseglede på Hr. Niels Frandsen i Elbæk, for Jørgen Frandsen i Horsens. Og varselsmanden, som var indført i samme vinde, har fragået for ting og dom, at de ikke havde givet eller gjort samme varsel, ej heller det hjemlet for ting og dom. Og for en ny bygning han har ladet sætte på Elling gade uden hjemmel og minde. 60 dlr.

Christen Madsen i Aggestrup for et tov han gjorde over Johan Christens i Yding, og blev til landsting magtesløs dømt. 3 dlr.

Rasmus Knudsen i Hylke for et tov han gjorde over Johan Christens
i Yding. 3 dlr.

Peder Poulsen i Hylke, for han var voldssvoren til Skanderup birketing, for han havde fisket på Ring klosters grund. 1 okse

Hans Sørensen i Tvingstrup for et tov han gjorde over Johan Christens i Yding, og blev til landsting magtesløs dømt. 3 dlr.

Anders Pedersen i Brørup for han slog Mikkel Jensen i Båstrup. 3 dlr.

Niels Hansen i Aggestrup for en bonderet. 3 dlr.

Laurits Sterk i Ås for en bordag han i var med Laurits Nielsen i Gangsted på Tyrrestrup. 4 dlr.

Rasmus Bugge i Søvind for bordag han i var med Jens Kær i Toftum. 2 dlr.

Eske Jensen i Brigsted for bordag han i var med Anders Pedersen i Kastrup. 3 dlr.

Poul Nielsen i Hjortbjerg for han tyvtede Christen Andersen i Hjortbjerg, og ikke kunde det bevise. 4 dlr.

Jens Lauritsen i Gangsted for han tyvtede Søren Briksen i Gedved, og ikke kunde det bevise. 4 dlr.

Knud Pedersen i Ustrup for en bonderet. 3 dlr.

Niels Mortensen i Yding, for bordag han i var med Jens Eriksen i Tørring, og skulle have været indskrevet i forgangen års regnskab. 3 dlr.

Tåning birk  1594-95
sagefald

Jens Sørensen i Hem for vold som ham blev oversvoret. 5 dlr.

Rasmus Olufsen sst. for vold ham var oversvoret.  5 dlr.

Mads Fischer i Tåning for vold ham var tillyst, og for bordag han i var med Anders Knudsen i Ejer. 2 dlr.

Peder Nielsen i Ustrup for noget smør han ulovlig tog i Ry. 5 dlr.

Tyrsting herred  1594-95
sagefald

Niels Jørgensen i Gadstrup for han belå Ellen Jenses sst. 12 dlr.

Christen Nielsen i Åstrup for han var delt til herredsting og landsting, for han ikke ville age K.M.s fadebur, efter som han var tilsagt. 10 dlr.

Ib Jensen i Ring for den bordag han var i med Laurits Tomasen sst. 4 dlr.

Jens Jensen i Træden for bordag han i var med Søren Jensen i Yding. 3 dlr.

Knud Olufsen i Slagballe for bordag han i var med Peder Skrædder i Slagballe i hans egen gård. 1 okse

Laurits Nielsen i Træden for noget sæd, som han ulovlig havde sået i kronens tjeneres jord i Træden. 5 dlr.

Peder Ibsen i Dauding for en love han havde, som Laurits Jørgensen i Arendtskov i Vrads herred sig vedkende var i hans værge, og havde ingen hjemmel til. 10 dlr.

Ry birk  1594-95
sagefald

Morten Andersen i Vissing for han modvilligt sad overhørig, så vel disse efterskrevne og ikke ville age K.M.s gods til Århus.  2 dlr.

de øvrige med samme forseelse og bøde er:

Rasmus Pedersen, Niels Jensen, Anders Pedersen, Anders Jensen, Morten
Jensen, Peder Sørensen, Jens Andersen Jens Pedersen i Addit  (hver) 2 dlr.

Niels Rasmussen i Boes for et lidet stykke have, han havde indhegnet imod grandernes minde  1 okse

Hr. Christen i Ry, for han (og) hans frænde Christen Skrædder sst., havde huset nogen tyve og skjult stjålet gods i hans hus, som tyven blev henrettet for. 60 dlr.

Peder Sand i Ry for han tilsagde sin sognepræst Hr. Christen i Ry nogen ord, som gælder ære og lempe. Og ikke han kunde slige sine ord bevise, blev derfor deslige fordelt og er dog en fattig mand. 12 dlr.

Jørgen Vendtzel og Hans Condella i glarhytten for vold, at de har slået Anders Brantsens søn i Ry, ved navn Peder Andersen. 18 dlr.

Mads Sørensen i Salten for han stjal noget ved og nogen reb fra en fattig dreng, og solgte til sin fordel.  6 dlr.

Niels Lauritsen i Svejstrup for han afførte noget korn, imod forbud af Ry birk. 8 dlr.

Jens Schøt i Ry for jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Gern herred  1594-95
sagefald

Johan Nielsen i Dallerup for han sad overhørig, og ikke ville age hans lensmand Manderup Parsbjerg. 2 dlr.

Iver Bagge i Sorring for han krænkede en forte med en grøft, ved Dallerup, og slog en karl i hans hoved. 2 dlr. 1 okse

Rasmus Pedersen i Røgen for hans kone købte et tørklæde og en linhat af en tyv og skjulte det. 2 dlr.
    
Jens Mogensen i Røgen for hans kone købte en gammel kvindekjortel af en tyv. 3 dlr.

Peder Mikkelsen i Flensted, for hans kone købte en damasktrøje af en tyv. 3 dlr.

Niels Jensen i Kilsgård for jomfrukrænkelse han tredje gang har begået. 10 dlr. 4 okser

Anders Bagge i Sorring for han hug og slog en karl af Hørslev på Årsvejen. 2 dlr. 1 okse

Rasmus Pedersen i Alling for åråd han var oversvoret, for han var i bordag med Anders Pedersen i Alling, der blev ihjelslagen  30 dlr.

Framlev herred  1594-95
sagefald

Peder Lauritsen i Snåstrup for jomfrukrænkelse. 6 dlr.

Jens Pedersen i Borum for han slog Peder Frandsen i Låsby med en
kniv. 6 dlr.

Niels Jensen i Skovby for han og hans kone købte med en tyv, som blev henrettet. 6 dlr.

Anders Mikkelsen i Tåstrup for han pløjede fra Christen Lauritsen i Tåstrup af hans ager og eng. 6 dlr.

Jens Johansen sst. for han stødte hul på Christen Lauritsens hoved, med en øksehammer. 2 dlr.

Rasmus Jensen i Koldt (og) hans broder en liden dreng Niels, for de huggede noget gærdsel i Søballe skov, ved 2 eller 3 byrder, og førte bort, og blev derfor ransvoren. 4 dlr.

Jens Jensen i Framlev som tjener Jens Eriksen for han lå hos et kvindfolk, er på Arild Huitfeldts stavn, og var de i slægt sammen på tredje mand. 30 dlr.

Jens Bunde i Snåstrup, for et træ han huggede over skellet i Stjær skov. 2 dlr.

Laurits Nielsen i Tåstrup, for han pløjede jord af en forte, imellem Tåstrup og Lillering 6 dlr.

Hjelmslev herred  1594-95
sagefald

Jørgen Olufsen i Hørning, for et kvindfolk han belå. 3 dlr.

Hans Jensen i Stilling for en kvindfolk han belå. 3 dlr.

Rasmus Ibsen i Bjertrup for han ville have slået Søren Hansen i Bjertrup, den tid han var tovsmand, og ville tage fra ham for deres vide, så og for han var i bordag med Niels Madsens dreng i Bjertrup. 3 dlr.

Jens Lauritsen, som tjente i Fregerslev, for et kvindfolk han belå. 3 dlr.

Niels Olufsen i Hørning, for en kvindfolk han belå. 3 dlr.

Oluf Pedersen i Jeksen, for han slog til en dreng med en økse. 2 dlr.

Rasmus Olufsen i Hørning for han købte en okse af den tyv, som blev hængt ved Ry birketing. 4 dlr. 

Jørgen Rasmussen i Blegind for han belå hans søskendebarn, og derfor blev kirkenævn oversvoret. 26 dlr.

Jens Pedersen i Hørning for han belå hans medsøskendebarn. 20 dlr.

Maren Nielsdatter i Hørning for hun lod sig beligge af hendes søskendebarn, og der for blev kirkenævn oversvoret. 20 dlr.

Hellof Nielsdatter, som tjente Rasmus Svendsen i Hørning, for hendes næstsøskendebarn belå hende. 10 dlr.

Skanderup birk  1594-95
sagefald

Jens Juel i Vissing sandemand i Skanderup birk, for han med hans medbrødre svor Søren Knudsen, Søren Jensen, og Niels Lauritsen i Svejstrup vold over, og de for sagen var stævnet. 2 dlr. 1 okse

Simon Nielsen i Fruering for han var med at sværge samme vold. 2 dlr. 1 okse

Laurits Pedersen i Virring for han var med at sværge vold. 2 dlr. 1 okse

Knud Rask i Vitved for han og var med at sværge samme vold. 12 dlr.

Anders Nielsen i Gram for bordag han gjorde. 2 dlr.

Knud Pedersen i Svejstrup for hans svend ikke var kommet efter K.M.s brev. 4 dlr.

Jens Tomasen i Vitved for bordag. 4 dlr.

Rasmus Jensen i Hårby for hans hund var ulemmet. 3 dlr.

Niels Sørensen i Hårby for en rejse han sad overhørig. 3 dlr.

Jens Rasmussen i Hundborg for hans hustru købte noget gods af en tyv. 1 okse

Poul Jensen i Svejstrup for han og købte gods af samme tyv. 3 dlr.

Maren Rasmusses i Hemstok for hun og købte med samme tyv. 3 dlr

Jens Høst i Veng for bordag han gjorde. 1 dlr.

Jørgen Sørensen i Virring for han slog til en dreng i gildehuset. 2 dlr.

Peder Lauritsen i Hvolbæk for bordag han var i med Rasmus Sørensen i Hvolbæk. 8 dlr.
Rasmus Rasmussen i Hårby for han pløjede noget jord, som han havde tilskrevet den kvinde, der oplod gården for ham. 4 dlr.

Jens Nielsen i Svinsager for et tingsvidne han viste for falsk. 8 dlr.

Søren Jensen i Gjesing mølle for han havde gravet vandet af sit rendeløb, som løber til hans mølle, og gravet det ind på Gjesing mark. 4 dlr.

Mikkel Rasmussen i Illerup for han købte med to tyve, som blev hængt ved Ry.  4 dlr.

Rasmus Sørensen i Hvolbæk for noget kratskov han havde opryddet. 4 dlr. 2 okser

Morten Bodelsen i Forlev for hans hustru af købte et hovedklæde af den kvinde, som blev rettet i Ry birk for tyveri. 2 dlr.

Niels Sørensen i Forlev for han i lige måde købte en gås af samme kvinde. 2 dlr.

Mikkel Christensen i Fastrup for hans søn slog en anden dreng med en fork. 3 dlr.

Rasmus Påske i Vitved for han slog Knud Rasks dreng. 3 dlr.

Poul Poulsen i Fruering for en bonderet. 3 dlr.

Jens Mikkelsen i Gram for hans søn blev voldssvoren for noget ved, som han tog uforevist i Skanderup skov, og for en økse han vedkendtes, og ikke han kunde bevise, det var hans. 1 okse

Jens Jørgensen i Vrold for han slog Tomas Knudsens pige med en knippel. 2 dlr.

Søren Rasmussen i Fruering for han slog præstens dreng sst. med en stob. 3 dlr.

Jens Nielsen i Forlev for han sad overhørig, og ikke vilde drive nogle okser til Pallesgård. 3 dlr.

Peder Nørgård i Vitved for nogen høstdages tjeneste, han stod tilbage med, som han skulle have gjort på Ring kloster mark. 3 dlr.

Jens Groersen i Fruering, for nogen høstdages gerning han stod tilbage med, som han skulle have gjort på Ring kloster mark. 2 dlr.

Lisbjerg herred  1594-95
sagefald

Oluf Jensen i Skæring en tjenestedreng for jomfrukrænkelse. 4 dlr.

Nim herred i Bygholm len  1594-95
sagefald

Niels Knudsen i Emmer for bordag han i var med Jost N:. 3 dlr.

Hans Ibsen i Hvirring for han belå Gertrud Peders i Birknæs. 5 dlr.

Hatting herred i Bygholm len   1594-95

Rasmus Bonde i Kvorning for bordag han i var med Peder Møllers dreng i Vads mølle. 3 dlr.

Mads Pedersen i (Jorekrauffuer) for han havde købt med en tyv. 5 dlr.

HUSBONDHOLD  1594-95

Hr. Laurits Ovesen i Kattrup til husbondhold af den gård han købte af Anders Pedersen i Kattrup. 2 okser

Søren Sørensen i Skovby til husbondhold af en gård i Alling, som Jens Jespersen iboede. 1 okse

Morten Jensen i Snåstrup til husbondhold af en jordegen bondegård i Snåstrup, hans fader Jens Bonde oplod. 6 dlr.

Niels Simonsen i Storring til husbondhold af en liden selvegen bondegård sst., Rasmus Madsen iboede. 1 dlr. 1 okse

Poul Mikkelsen i Blegind til husbondhold af halvparten af en jordegen bondegård i Hørning, som Peder Forlev tilforn iboede. 1 dlr. 1 okse

Anders Knudsen i Stilling til husbondhold af en halv jordegen bondegård, hans fader oplod. 1 dlr. 1 okse

FØRLOV  1594-95

Vor herred

Efter Søren Smeds Hans i Lundum. 28 sk. lybsk

Tyrsting herred

Efter Søren Hvidt i Velling. 28 sk. lybsk

Framlev herred

Efter Peder Skomager i Herskind. 28 sk. lybsk
Efter Rasmus Mikkelsen i Tåstrup. 28 sk. lybsk

RØMNINGSGODS  1594-95

Efterskrevne fortabte gods i Tvingstrup, som Jens Smeds hustru Johan Pedersdatter løb fra, som er halvparten af to kister for 11 sk. lybsk, halvparten af 1 dyne og 1 sengeklæde og 1 lagen for 12 sk. lybsk. Halvparten af 7 traver byg for 21 sk. lybsk, halvparten af 2 traver rug for 21 sk. lybsk, halvparten af en ko for 3 mark lybsk, halvparten af 3 får, for 1 mark 2 sk. lybsk
                   
Film nr. M18708

STEDSMÅL og SAGEFALD 1598-99

Hjelmslev herred  1598-99

Stilling
Rasmus Svendsen for han for 6 år siden havde beligget en kvinde, som er nær i slægt til hans hustru, han siden har bekommet. 55 dlr. 4 okser

Hørning
Jens Sørensen for et reb og tov han tog hjem på fiskedamme. 5 dlr.

Bøgskov
Søren Pedersen til husbondhold af en halv selvejer bondegård, som Anders Bonde i Blegind oplod. 1 dlr. 1 okse

Mesing
Ib Christensen for en vej, som han havde lukket ved hans ladevæg, hans bymænd til fortrængsel, og for noget ondt hans hustru har haft med Søren Poulsen sst. 4 dlr. 1 okse

Stilling
Søren Rask for noget ondt Oluf Lauritsen sst. havde ham tilsagt, for et lam han skulle have mødt ham med om morgenen tidlig, og det ikke kunde bevise. 3 dlr.

Anders Mikkelsen for en vindtraver, Oluf Rasmussen blev løsladt, og forsvor lammet for han blev beskyldt at skulle have stjålet, endog det ikke kunde bevises. 1 okse

Koldens mølle   
Peder Sørensen til fæste af samme mølle som Jens Nielsen oplod. 8 dlr. 1 okse 

Mesing   
Peder Christensen for træ han huggede i Forlev skov til mislykke. 3 dlr.

Blegind   
Øuli Pedersen til fæste af en halv gård sst., som Anders Pedersen oplod. 9 dlr. 1 okse

Skanderup birk  1598-99

Vitved   
Knud Rask for noget jord han havde været med at pløje, imellem Vitved og Gram i fælleden. 2 okser

Virring   
Mads Andersen til fæste af en halv gård sst., som Jens Andersen oplod. 2 okser

Forlev   
Niels Sørensen for en hund han havde, var ulemmet, som fandtes at løbe efter dyr. 5 dlr.

Illerup   
Laurits Jensen for en hund han havde, som fandtes i et dyr, endog samme dyr var dødt tilforn. 5 dlr.

Hemstok    
Laurits Nielsen for en hund han havde ulemmet og løb i skoven. 5 dlr.

Vrold    
Peder Poulsen til fæste af en halv gård sst., som hans moder fradøde. 14 dlr. 1 okse

Hemstok    
Jørgen Rasmussen til fæste af en gård sst., som hans moder oplod. 40 dlr. 4 okser

Skårup
Jens Fischer til fæste af en halv gård sst. som Jens Smed før iboede. 1 okse

Svejstrup   
Peder Knudsen i Nygård til fæste af et gadehus i Svejstrup, som Peder Andersen fradøde. 4 dlr.

Vrold    
Til førlov efter Niels Giødesens hustrus arvinger i Vrold  18 sk.
 
Illerup    
Poul Jensen til stedsmål af en gård, som hans fader oplod. 3 dlr. 3 okser

Skanderup   
Peder Basse til stedsmål af et gadehus i Hvolbæk, som Jørgen Nielsen fradøde. 2 dlr.

Virring   
Jens Jensen for hans søn belå en Kvinde ved navn Ingeborg Rasmusdatter. 2 dlr.

Illerup   
Peder Lauritsen for et slag han slog Niels Rasmussen i Emborg. 2 dlr.

Skanderup   
Melkior Christensen til fæste af et stykke jord uden for byen i Rølev. 2 dlr.

Svinsager    
Rasmus Sørensen for en berygtet kvinde han havde beligget. 2 dlr.

Røde mølle   
Christen Rasmussen til fæste af en halv gård i Skårup, som Rasmus Rasmussen ham oplod.

Virring   
Jens Sørensen til fæste af et halvt gadehus sst., som Søren Hansen oplod. 2 dlr.

Vor herred  1598-99
Stedsmål og sagefald
 
Yding   
Peder Jespersen til fæste af et gadehus sst., som Maren Nielses oplod. 2 dlr.

Båstrup    
Mikkel Jensen til feste af en halv gård Sst., som hans moder for ham oplod. 10 dlr. 2 okser

Mads Sørensen for han havde beligget en pige, ved navn Anne Jensdatter. 7 dlr.

Brørup     
Jens Sørensen til fæste af en halv gård i Hylke som Adser Christensen fradøde. 14 dlr. 3 okser

Brigsted    
Søren Kær til fæste af en gård sst., som hans moder oplod. 14 dlr. 4 okser

Gangsted    
Jørgen Nielsen til Husbondhold af den halve bondegård sst., som Jens Ibsen for ham oplod. 4 dlr.
Endnu Jørgen Nielsen til fæste af et stykke eng i Kørup mark. 4 dlr.

Hylke    
Anders Sørensen for noget ondt han tilsagde Jens Nielsen i Brørup, for nogen bier han havde med ham i fællig, og det ikke kunde bevise. 5 dlr.

Tvingstrup    
Markvar Sørensen for en berygtet kvinde han havde beligget. 2 dlr.

Søvind
Eske N: til fæste af den gård han påboer. 5 dlr.

Oustrup    
Anders Jensen til førlov efter Jens Adsersen i Hylke. 1 mark 2 sk.

Ørridslev
Jens Sørensen for bordag han gjorde med Mikkel Nielsen i Tyvkær. 2 dlr.

Jens Udsen for en liden bøg han huggede over skellet imellem ham og hans nabo. 4 dlr.

Ustrup    
Knud Jensen for en kvinde han slog et slag med en knippel. 1 dlr.

Hem    
Mads Pedersen til fæste af en halv gård i Hylke, som Jens Adsersen fradøde. 14 dlr. 3 okser

Kattrup    
Tomas Pedersen for en bordag han gjorde med Niels Ibsen sst. 2 dlr.

Riis    
Jørgen Andersen for en liden bøg han huggede i Riis skov. 2 dlr.

Yding    
Niels Jensen til fæste af et hus sst. som Jens Smed ham oplod. 3 dlr.

Gangsted    
Peder Sørensen til fæste af en gård sst. som hans moder oplod. 15 dlr. 1 okse Endnu Peder Sørensen til fæste af et stykke en i Kørup mark, som har været brugt tilforn under samme gård. 1 okse

Ås    
Niels Olufsen til fæste af en gård sst., som hans moder fradøde. 4 dlr. 3 okser

Toftum    
Christen Madsen til fæste af en gård sst., som Jens Sørensen fradøde. 10 dlr. 2 okser

Grumstrup    
Hans Simonsen til fæste af en halv gård sst., som Jens Madsen oplod. 11 dlr. 1 okse

Lundum    
Oluf Brantsen for en bordag han gjorde med Iver Snedker. 2 dlr.

Grumstrup   
Jens Rasmussen til fæste af et hus sst., som Anders Olufsen oplod. 7 dlr.

Hem    
Jens Sørensen for han måtte skifte gård med Rasmus Jensen i Yding og skal give, fordi at den gård han tilflyttede er bedre end den han fraflyttede. 8 dlr.

Gedved    
Anders Pedersen for han truede Peder Havreballe i hans eget hus. 2 dlr.

Gangsted    
Mikkel Lauritsen til fæste af en gård sst., som hans fader oplod. 12 dlr. 1 okse
Fornævnte Mikkel Lauritsen til fæste af et stykke eng i Kørup mark, som har været brugt under samme gård. 1 okse

Tebstrup    
Peder Basse til fæste af et gadehus sst., som stor Kirsten fraflyttede. 3 dlr.

Ås    
Eske N: for en tingfred han brød på vejen med hans egen stedfader. 5 dlr.

Brigsted    
Knud Ottesen for en bordag han gjorde med hans stedsøn, på tingvejen. 2 dlr.

Ås    
Søren Jensen for et stykke træ han huggede i fru Regitzes skov. 2 dlr.

Ustrup   
Christen Lauritsen for en kobbel han og Søren Andersen sst. de om kivedes. 1½ dlr.

Tåning Birk  1598-99
Stedsmål og sagefald

Horndrup    
Troels Jensen for et slag han slog Niels Pedersen med et krus. 2 dlr.

Mads Terkelsen for en berygtet kvinde han havde beligget. 2 dlr.

Hem    
Mads Pedersen for bordag han var i et gildelag. 5 dlr.

Vorladegård    
Niels Knudsen til fæste af en halv gård sst., som hans moder oplod. 20 dlr. 4 okser

Hem    
Niels Jensen for bordag han, var i med Jens Bertelsen. 2 dlr.

Jens Bertelsen for bordag han gjorde mod Niels Jensen. 2 dlr.

Havreballe    
Poul Sørensen for en berygtet kvinde han belå og han til samme skal have aftinget for en anden kvinde, han skulle have beligget. 2 dlr. 1 okse

Vorladegård   
Rasmus Knudsen for en bordag han var i med Rasmus Keldsen. 2 dlr.

Møldrup    
Laurits Nielsen for et træ han udtog til Iver Nielsen i Hem. 2 dlr.

Tyrsting Herred  1598-99
Stedsmål og sagefald

Ring    
Til førlov efter Niels Mørk. 1 mark 2 sk

Brædstrup   
Førlov efter Kirsten Peders. 1 mark 2 sk

Ring    
Peder Pedersen for en kvinde han havde beligget. 6 dlr.

Christen Nielsen for han blev fundet hans ene ræv, som lå såret i marken. Og dog kunde han ikke overbevises, om at han havde gjort det. 4 dlr.

item førlov efter Kirsten Jenses i Græstrup. 1 mark 2 sk

Åstrup    
Christen Skrædder og Niels Poulsen for de har sat et gærde og udelukket deres bymænd fra deres drift. 6 dlr.

Ring
Jens Madsen til fæste af en selvejer bondegård han påboer. 5 dlr.
 
Nedenskov
Morten Knudsen til førlov efter Christen Esbensen i Ustrup. 1 mark 2 sk.

Løgager
Jakob Bertelsen for hans tjener Jens Brun for hans tov og ed som han har svoret og gjort imellem Tønning og Troelstrup mark, som ridemand har gjort fra. 2 okser

Dauding
Niels Piig som er en af fornævnte sandemænd. 6 dlr. 1 okse

Vinding
Jens Didriksen en af fornævnte sandemænd. 1 okse

Søren Rask en af fornævnte sandemænd. 1 okse

Tønning
Niels Jensen Skrædder for hans hustru havde købt et lagen af hyrdekvinden der i byen, og hun havde købt det af en tyv. 3 dlr.

Slagballe
Peder Skrædder for en ed han sat overhørig, skal give der for. 2 dlr.

Burgårde
Jost Bertelsen for overhørelse for en ægt han sad overhørig. 2 dlr.

Føvling
Christen Jørgensen for en pige han havde beligget. 5 dlr.

Træden
Albret Envoldsen til fæste af en gård sst. som Tomas Lauritsen fradøde. 10 dlr. 3 okser

Ring
Søren Jørgensen til stedsmål af en gård sst., som hans stedfader oplod. 12 dlr. 2 okser

Velling
Søren Lauritsen til fæste af en gård sst. som Peder Lauritsen fradøde. 10 dlr. 1 okse

Ry Birk  1598-99
Stedsmål og sagefald

Ry
Jørgen Andersen til fæste af et hus, som Niels Vissing fradøde. 8 dlr.

Addit
Christen Nielsen for vold han gjorde mod Peder Jensen i Vissing kloster. 3 dlr.

Horn
Peder Andersen for vold han gjorde på Ry marked mod Jens Pedersen sst.  3 dlr.

Jens Pedersen for vold han gjorde mod fornævnte Peder Andersen på Ry marked. 3 dlr.

Troelstrup
Jep Lauritsen til fæste af 2 parter af en gård i Ry, som Laurits Andersen oplod. 17 dlr.

Engetved
Niels Andersen for en kvinde han havde beligget. 3 dlr.

Ry
Poul Skrædder for vold han gjorde med Niels Rasmussen i Emborg. 3 dlr.

Salten
Jesper Nielsen for en kvinde han havde beligget. 3 dlr.

Vissing
Jens Lauritsen for gårdfred han brød i Jens Lauritsens gård sst. 5 dlr.

Pårup
Peder Sørensen og Jens Jensen sst. for fiskeri de havde brugt i Salten å, uden lov. 3 dlr.

Emborg
Morten Jensen for vold hans hustru gjorde mod Anne Pedersdatter sst. 3 dlr.

Niels Rasmussen for vold han gjorde med Poul Skrædder i Ry. 5 dlr.

Ry
Anders Berentsen for en tyv han var befalet at skulle forvare, og for hans forsømmelse bortrømte. 3 dlr.

Niels Bødker for fornævnte tyv ham også var befalet at forvare, og han bortgik fra samme tyv og ikke blev hos ham (en tid). 3 dlr.

Fogstrup
Ib Christensen for et mundslag han slog Peder Flindt i Ry. 3 dlr.

Siim
Rasmus Jensen for Mads Fischers kost i Ry han fortæret her på slottet. 2 dlr. 

Ry
Peder Knudsen til stedsmål af et gadehus sst., som Peder Jensen oplod. 2 dlr.

Henning Felbereder til stedsmål af et hus i Ry som Skiør Hansen oplod. 8 dlr.

Hr. Christen for hans søn var i en bordag med Niels Rasmussen i Emborg. 3 dlr.

Emborg
Niels Rasmussen for en bordag han var i med Niels Christensen. 3 dlr.

Boes
Søren Nielsen for en kvinde han havde beligget ved navn Tove Jensdatter. 1 okse (hendes navn skrevet Tiue)

Peder Eriksen til fæste af en halv gård som Rasmus Pedersen oplod. 8 dlr. 1 okse

Siim
Søren Jensen for en kvinde han havde beligget. 3 dlr.

Ry
Jost Sørensen til stedsmål af en gård i Ry, som Peder Diffuer oplod. 14 dlr. 2 okser

Firgårde
Jakob Simonsen kældersvend til stedsmål af en gård der sammesteds, som Mikkel Rasmussen oplod. 35 dlr. 5 okser

Gern Herred  1598-99
Stedsmål og sagefald

Låsby
Anders Nielsen for han har beligget Anna Mikkelsdatter. 10 dlr. 1 okse

Tovstrup
Søren Nielsen for noget jord han havde pløjet og sået på Tovstrup mark, som han ikke havde ret til. 5 dlr.

Farre
Jost Sørensen til fæste af en forfalden gård i Røgen. 6 dlr.

Klintrup
Rasmus Pedersen for en kvinde han havde beligget. 3 dlr.

Kalbygård
Søren Jensen for en kvinde han havde beligget. 3 dlr.

Sorring
Anders Nielsen en gård sst. til fæste af den. 2 dlr. 1 okse

Alling
Jens Jensen til fæste af et gadehus sst., som Peder Svoldgård
oplod. 2 dlr.

Tovstrup
Peder Nielsen til fæste af en gård, sst. som Søren Torsen oplod. 7 dlr. 1 okse

Sabro Herred  1598-99
Stedsmål og sagefald

Haldum
Jens Amdisen for han har gjort ran, for han havde været fordelt. 1 okse
Niels Andersen til husbondhold af en selvejer bondegård i Lading, som Peder Jensen fradøde. 3 dlr. 1 okse

Hår
Villads Pedersen for nogen fjæl, som han tog af Jens Amdisens gård i Haldum uden forlov. 2 dlr.

Sabro
Jens Mortensen for en kvinde han havde beligget. 1 dlr. 1 okse

Lading
Svend Frandsen for nogen slag han havde slået Maren Anderses sst.  5 dlr.

Mundelstrup
Peder Simonsen for bordag han gjorde med Jens Jensen i Fårup. 2 dlr.

Skjoldelev
Poul Pedersen for en kvinde han kaldte en tyv og ikke kunde det bevise. 6 dlr.

Fårup
Peder Riis til fæste af en gård som Frands Sørensen fraflyttede. 15 dlr.

Fajstrup
Jens Simonsen for en kvinde han havde beligget. 5 dlr.

Sandby
Jens Knudsen til fæste af den anden halvpart af den gård, som Jens Frandsen sst. for ham oplod, som de begge påboer. 15 dlr. 2 okser

Kvottrup
Påske Poulsen for han købte en kårde af en tyv. 5 dlr.

Fårup
Tomas Pedersen for han har købt et lam af en hyrde, som tjente Laurits Restorf. 3 dlr.

Framlev Herred  1598-99
Stedsmål og sagefald

Søballe
Niels Mortensen til fæste af en gård sst. som hans fader fradøde. 30 dlr. 3 okser

Borum
Oluf Pedersen for en kvinde han havde med at gøre. 2 dlr.

Storring
Søren Jensen for hans forseelse at hans svoger Peder Frandsen i Galten har brugt et stykke skov i Galten skov som K.M.s og lenet tilhører til Øm kloster og nu er dømt under lov og kronen tilhører til Øm kloster. At han ikke det har givet tilkende og for nogen gadehuse han har sig tilholdt og ladet optage i Storring. 45 dlr. 2 okser

Skovby
Niels Nielsen for han skjulte noget gods, som en tyv ved navn Anne Andersdatter havde stjålet og lagt i Skovby skov. 5 dlr.

Søren Keldsen til fæste af et boel sst. som Christen Olufsen fradøde. 10 dlr.

Stjær 
Rasmus Mortensen for en kvinde ved navn Anna Andersdatter for nogle oste og flæsk, som hun havde stjålet. 8 dlr.

Lillering
Anders Pedersen for et spyd han tog i Århus og sagde sig at have taget det af en fejltagelse, og kunne det ikke bevise. 8 dlr. 1 okse

Harlev
Rasmus Poulsen til fæste af en liden gård sst. som hans fader oplod. 10 dlr. 1 okse

Rodegård 
Jørgen Lang til fæste af en halv gård der sammesteds som hans fader oplod. 26 dlr. 3 okser

Jens Lang for en kvinde han havde beligget, 5 dlr. 1 okse

Høver
Peder Jensen for en kvinde han belå. 3 dlr.

Skibby 
Peder Leth til fæste af den halve gård i Skibby, som hans fader påboede og oplod. 26 dlr. 3 okser

Skovby 
Peder Smed for hans hustru efter en, tyvs bekendelse, at hun skulle råde hende til at stjæle tvende får, endog fornævnte hans hustru ikke fik samme får. 2 dlr.

Framlev 
Niels Jensen til fæste af en gård med nogen jord, som Niels Jensen fradøde. 25 dlr. 2 okser

Storring 
Simon Pedersen til fæste af en gård hans fader fradøde. 1 dlr. 1 okse

Gammelgård 
Niels Jensen til fæste af en gård i Søballe, som Jens Rasmussen fradøde. 30 dlr.  3 okser

Labing
Peder Markvarsen til fæste af en gård sst. som Niels Andersen fradøde. 12 dlr. 3 okser

Storring 
Søren Jensen for han lod tage fra en mand for noget korn, som han ikke skulle have ret til, og for nogen takseringsmænd, som han havde med sig de tog nogle sække fra Erik i Framlev, og bar kornet hen i, uden hjemmel og minde. 1 okse

Ning Herred  1598-99
Stedsmål og sagefald

Storfulden 
Mogens Nielsen til stedsmål af en gård i Storfulden, som Søren Rasmussen for ham oplod. 12 dlr. 1 okse

Nim Herred 1598-99
Stedsmål og sagefald

Trebjerg 
Jens Nielsen til fæste af et boel han bor i, som Christen Lauritsen ham oplod. 9 dlr.

Vrønding
Terkel Skrædder til fæste af et forfaldent gadehus sst. som han påboer  2 dlr.

Lisbjerg Herred 1598-99
Stedsmål og sagefald

Skæring 
Anders Sørensen til stedsmål af en halv gård sst., som Oluf Nielsen oplod. 10 dlr. 2 okser

Peder Rasmussen til fæste af et gadehus, som Poul Andersen fraflyttede. 3 dlr.

Nørre Herred 1598-99
Stedsmål og sagefald

Villersø
Rasmus Sørensen til fæste af en gård i Torsø som Anders Bunde oplod. 20 dlr. 1 okse

Mols Herred 1598-99
Stedsmål og sagefald
 
Kelstrup
Anders Mikkelsen for kost og tæring han skulle have der med at stævne sandemændene i Feldballe birk for de havde svoret ham fredløs for manddrab. 2 okser

Hads Herred 1598-99
Stedsmål og sagefald

Tendrup
Niels Jensen til fæste af de 2 Parter af den gård i Hvilsted, som Rasmus Mikkelsen tilforn iboede, af de to parter af halvparten af et stykke eng og jord som kaldes Oksenballe, som fornævnte Rasmus Mikkelsen havde i brug. 16 dlr. 1 okse 

Endelave
Jens Lauritsen til fæste af to fjerding jord, som Oluf Ås oplod. 20 dlr. 2 okser

Endnu Jens Lauritsen på Endelave til fæste af et gårdsted. 1 dlr.
Niels Schøt på Endelave til fæste af en fjerding jord, som Oluf Ås oplod. 10 dlr. 1 okse

Laurits Sørensen til fæste af en fjerding jord, som hans moder oplod. 10 dlr. 1 okse

Endnu Laurits Sørensen til fæste af et halvt gårdsted, som Jens Lauritsen oplod. 1 dlr.

Niels Black på Endelave til fæste af en fjerding jord som hans moder oplod. 10 dlr. 1 okse

Spøttrup
Anders Mikkelsen til fæste af et Gadehus sst. som Knud Bødker fradøde. 6 dlr.

Hølken
Mikkel Sørensen til fæste af de 2 parter af en halv gård sst., som hans moder oplod. 18 dlr. 2 okser

Morsholt
Oluf Nielsen til husbondhold af en halv selvejer bondegård der samme steds, som Rasmus Jørgensen oplod. 1 dlr. 1 okse

Amstrup
Jørgen Sørensen til fæste af en gård sst. som Rasmus Jørgensen fradøde. 12 dlr. 1 okse

Randlev
Mikkel Rasmussen fæste to parter af en liden gård sst., som Niels Madsen oplod. 12 dlr. 1 okse

Torrild 
Peder Mikkelsen til fæste af den halve gård Anders Sørensen sst. oplod. 10 dlr. 1 okse

Ovsted 
Niels Poulsen for et sår og skade han gjorde Jørgen Nielsen i Rugård. 2 dlr. 

Rude
Oluf Eriksen til fæste af en gård, sst., som Jens Mikkelsen fradøde. 10 dlr. 2 okser

Gylling  
Niels Sørensen for en kvinde han havde beligget. 3 dlr.

Skovsgård
Jakob Lauritsen til stedsmål af Skovsgård, som Erik Jensen fradøde. 60 dlr. 6 okser

Torrild
Jens Rasmussen til fæste af en halv gård, som hans fader oplod. 2 dlr. 2 okser

Dyngby
Peder Sørensen til fæste af en gård sst., som Søren Johansen fradøde. 7 dlr. 2 okser

Torrild
Christen Olufsen for en berygtet kvinde han havde beligget. 1 dlr.

Assedrup
Niels Skrædder for han har huset og holdt en kvinde, som blev henrettet ved Hads herreds ting. 1 dlr.

Gosmer
Johan Ovesen for en dreng han skulle have slået, som døde noget derefter, som man mener skulle være af sårfeber, og man er ikke sikker på, at det var af de hug. 30 dlr.

Bjerager
Morten Smed til stedsmål af en halv gård Hans Jensen oplod. 1 okse 10 dlr.

Rasmus Andersen til stedsmål af et hus i Bjerager, som Morten Smed oplod. 1 dlr. 1 okse

Jørgen Emmersen for en berygtet kvinde han havde beligget. 2 dlr.

Ørting
Niels Sørensen for en kvinde han havde beligget. 1 dlr. 1 okse 

Krogstrup
Rasmus Juel for en berygtet kvinde han havde beligget, skal give 2 dlr.

Saksild
Jens Sørensen til fæste af en gård sst. som Niels Sørensen fradøde. 16 dlr. 2 okser

Ørting
Oluf Rasmussen for en kvinde han havde beligget. 3 dlr.

Loverstrup mølle
Niels Jensen for en kvinde han havde beligget. 1 okse

Torrild
Jens Nielsen og Påske Knudsen sst. for Mads Bager og hans søn for nogen får de skulle være kommet ulovligt til og solgt til Søren Fog i Nebel. 12 dlr.

Odder
Erik Andersen for hans broder, at han skulle føre tilstede igen, thi man mente, at han skulle have været en af de løsgængere som efter K.M.s brev skulle forskaffes til Koldinghus, og ikke han kunde få ham tilstede. 1 okse

Oldrup
Søren Rasmussen til stedsmål af en gård i Falling, Søren Madsen fradøde. 12 dlr. 4 okser

Torrild
Morten Knudsen til stedsmål af en halv gård Anders Mikkelsen oplod. 10 dlr. 2 okser

Boulstrup
Anders Nielsen fæstede de parter af en gård sst. hans moder oplod. 26 dlr. 2 okser

Randlev
Niels Jørgensen til fæste af et boel i Randlev, som Niels Jespersen fradøde. 6 dlr. 1 okse

Nølev
Jørgen Ibsen for en kvinde han havde beligget ved navn Karen Madsdatter. 3 dlr.

Tvenstrup
Jens Sørensen for en berygtet kvinde han havde beligget. 2 dlr.

Lerdrup
Christen Rasmussen til stedsmål af en gård sst., som hans fader fradøde. 16 dlr. 2 okse

Amstrup
Niels Kæmpe Sørensen til stedsmål af et hus sst. som Anders Pedersen oplod. 3 dlr.

Alrø 
Jens Tyrresen til stedsmål af en halv gård, som hans fader oplod. 9 dlr. 1 okse

Lerdrup 
Peder Pedersen til stedsmål af en gård Søren Sørensen oplod. 18 dlr. 1 okse

Krogstrup
Morten Jensen i Ravnholt til fæste af en gård der sammesteds, som Jens Rasmussen oplod. og den fjerde Part i Bølling mose og den fjerde part af liden pilbyg(ning), som fornævnte Jens Rasmussen tilforn i brug havde. 15 dlr. 4 okser

Ålstrup
Christen Nielsen og Niels Rasmussen til fæste af en gård der sammesteds, som Envold Pedersen dem oplod. 10 dlr. 1 okse

Gylling
Christen Tomasen til stedsmål af en gård i Amstrup, Jens Mikkelsen oplod. 10 dlr. 1 okse

Amstrup
Peder Knudsen til fæste af et boel i Amstrup, som Jens Christensen fradøde. 4 dlr. 1 okse

Rindelev
Søren Andersen til fæste af en halv gård sst., som Jørgen Sørensen fradøde. 10 dlr. 2 okser

Tvenstrup
Hans Rasmussen for en særk hans hustru skjulte, og var givet band for. 6 dlr. 1 okse

Tvingstrup
Jens Sørensen til fæste af en gård sst. som hans moder Anne Pedersdatter fradøde. 20 dlr. 2 okser (der stod Tvingstrup her)

Krogstrup
Jens Rasmussen til fæste af en halv gård i Torrild, som Rasmus Jensen oplod. 9 dlr. 1 okse

Endelave
Søren Stigsen til fæste af en fjerding jord og et halv gårdsted. 25 dlr.

Peder Olufsen til fæste af en fjerding jord og et helt gårdsted. 15 dlr.
    
Rasmus Olufsen til fæste af en halv fjerding jord. 12 dlr.

Rasmus Rasmussen en halv fjerding jord. 7 dlr.

Oppebåret til stedsmål af tiender og kirkejorder

Hjelmslev Herred  1598-99

Blegind
Hr. Niels på hans datters vegne til fæste af en kirkeager på Stilling mark, som Anders Knudsen tilforn i fæste havde. 3 dlr.

Vor Herred  1598-99
Stedsmål og sagefald

Yding 
Markvar Christensen til stedsmål af noget jord på Yding mark og Såby mark som ligger til Yding kirke. 3 dlr.

Gern Herred 

Sorring
Jørgen Mouritsen til fæste af noget jord på Sorring mark, som han beretter at have fæstet den tid han fæstede gården, endog han ikke havde fæstebrev derpå. 10 dlr.

Nim Herred i Bygholm len

Lund 
Oluf Jensen til fæste af et kirkeboel sst. som Mourits Jensen oplod. 6 dlr. 1 okse

Hads Herred  1598-99
Stedsmål og sagefald

Oldrup 
Jens Christensen til fæste af noget jord, som hans fader Christen Rasmussen havde i brug. 5 dlr.

1609-10 STEDSMÅL

Vor herred  1609-10
Stedsmål       

Den 2 maj
fæstede Christen Nielsen og Niels Markvarsen en gård i Vestbirk, som Anders Vinter iboede. 4 dlr. 2 okser

Peder Kær, til indfæste af en gård i Grumstrup, hans fader oplod. 16 dlr. 2 okser

Den 15. maj
fæstede Morten Jespersen en gård i Yding Jens Jørgensen fradøde. 16 dlr. 1 okse

Envold Jensen til indfæste af en gård i Brørup, Christoffer Adsersen oplod. 20 dlr. 1 okse

Jens Pedersen i Egebjerg af en gård sst. hans moder oplod. 12 dlr.

Den 22. November
fæstede Peder Hansen En gård i Purup, som Niels Nielsen fradøde. 60 dlr. 2 okser

Søren Rasmussen til stedsmål af en gård i Ovdrup, hans fader ham oplod. 6 dlr. 1 okse
 
Niels Pedersen af et gadehus i Yding, hans fader oplod. 2 dlr.

Mikkel Jensen i Gangsted til fæste af et stykke eng på Gangsted mark, som Steffen Nielsen i Horsens oplod. 2 td. havre

Jørgen Knudsen til indfæste af en halv gård i Ustrup, Rasmus Skovfoged fradøde. 5 dlr. 1 okse

Morten Madsen og Søren Andersen til fæste af en forfalden gård i Brørup, som Mads Mortensen oplod. 10 dlr.

Eske Nielsen af et hus i fornævnte Brørup, Morten Madsen oplod. 3 dlr.

Tyrsting Herred  1609-10
stedsmål

den 25. juni
fæstede Laurits Sørensen en gård i Træden, hans Moder oplod. 12 dlr. 1 okse

Gern Herred
 stedsmål

den 13. august
fæstede Mikkel Christensen i halv gård i Alling, som nogen tid lang stod øde.  3 skp. havre

Knud Madsen til indfæste af en halv øde gård i Javngyde, som Rasmus Clemendsen påboede. 1 skp. havre

den 17. januar
fæstede Rasmus Envoldsen en gård kaldes Bomholt, som hans moder  oplod. 20 dlr. 2 okser

Laurits Envoldsen af en forfalden gård i Alling, Rasmus Envoldsen oplod. 1 skp. havre

Jens Terkelsen af en gård i Låsby Rasmus Nielsen fradøde. 2 dlr. 2 okser

Rasmus Madsen til indfæste af en gård kaldes Kilsgård, Søren Simonsen oplod. 5 dlr.

Søren Simonsen i Javngyde fæstede en gård sst. på hans datters Kirsten Sørensdatters vegne, som Rasmus Madsen oplod. 2 okser

Framlev Herred  1609-10
stedsmål

Den 10. maj
Jens Jensen til husbondhold af en øde bondegård i Skovby. 4 dlr.

fæstede Jens Jensen En gård i Lillering, Poul Nielsen fradøde. 30 dlr. 2 okser

Morten Jensen af halvparten af Gammelgård, hans fader fradøde. 20 dlr. 2 okser

Den 2. juli
fæstede Jakob Nielsen en halvgård i Hørslev, som Maren Nielsdatter oplod. 6 dlr.

Peder Nielsen til indfæste af en halv gård i Skibby, hans fader oplod.  20 dlr. 3 okser

Peder Jensen til stedsmål af en halv gård i Stjær, Rasmus Ibsen fradøde. 8 dlr.

Peder Svendsen til husbondhold af en gård i Snåstrup, Morten Svendsen fradøde. 1 dlr. 1 okse

Rasmus Dinesen til indfæste af en gård i Herskind, Søren Jensen fradøde. 25 dlr. 2 okser

Sabro herred  1609-10
stedsmål

den 7. august
fæstede Jens Andersen en halv gård i Folby Rasmus Andersen fradøde., og gav til Husbondhold. 4 dlr.

Søren Nielsen i Hår til husbondhold af en halv gård sst. Rasmus Andersen fradøde. 4 dlr.

Frands Ibsen til indfæste af en gård i Sandby, Jens Knudsen fradøde. 40 dlr. 1 okse

Christen Nielsen til stedsmål af et gadehus i Lading, Søren Bertelsen fradøde. 3 dlr.

Skanderup birk  1609-10
stedsmål

Den 5. maj
fæstede Rasmus Jørgensen i Hårby en gård i Galten. 30 dlr. 3 okser

Simon Rasmussen til indfæste af et hus kaldes (Hoboel), som Henrik Clausen tilforn iboede. 3 dlr.

Poul Sørensen til fæste af en halv gård i Vitved Peder Pedersen oplod. 2 okser
                                          
Niels Jensen til fæste af et hus og en toft i Skårup, Søren Simonsen tilforn i brug havde. 2 tønder havre
Jens Lauritsen til fæste af en gård i Vrold, Niels Knudsen fradøde. 20 dlr.

Hans Madsen til fæste af en halv gård i Skårup, Søren Rasmussen oplod. 4 dlr.

Rasmus Nielsen til indfæste af en gård i Vrold, hans Fader oplod. 16 dlr. 

Mikkel Jørgensen af en halv gård i Hårby, Johan Hansen ham oplod. 10 dlr.

Søren Rasmussen til stedsmål af En halv gård i Skårup, som Søren Rasmussen ham oplod. 3 dlr.

Den 17. November
Fæstede Niels Pedersen halvparten af en halv gård i Virring, som Christen Bødker oplod. 3 dlr.

Søren Juel, Rasmus Jensen, Peder Jensen, Anders Sørensen, Rasmus Pedersen, Peder Sterk i Gjesing, fæstede et stykke eng i Gjesing mark, kaldes Djels ås, som Rasmus Rasmussen tilforn i fæste havde. 2 okser

Ry birk  1609-10
stedsmål

Anders Nielsen til indfæste af en halv gård i Vissing, Anders Jensen fradøde. 6 dlr.

Rasmus Lauritsen til fæste af en halv gård i Vissing, Anders Smed  oplod. 4 dlr.

Oluf Andersen af en halv gård i Addit, Jens Andersen fradøde. 4 dlr.

Laurits Gudichsen til fæste af en øde gårds ejendom i Ry, som Joen Mikkelsen tilforn havde i brug. 2 dlr.

Tomas Tøgersen til fæste af en halv gård i Salten, Jens Rasmussen oplod. 4 dlr.

Tåning birk  1609-10
stedsmål

Jens Jensen til indfæste af en gård i Tåning, hans fader oplod. 25 dlr. 1 okse

Søren Jensen af en gård i Tåning, Søren Nielsen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Lisbjerg herred  1609-10
stedsmål

Mads Sørensen til stedsmål af halvparten af en halv gård i Lystrup, hans fader oplod. 4 dlr. 1 okse

Nørre herred  1609-10
stedsmål

Niels Pedersen til fæste af en øde gård i Torsø, som aldeles var øde og helt forfalden. 1 tønde havre

Hads herred  1609-10
stedsmål

Mikkel Rasmussen i Nølev til fæste af et stykke kirkejord på Nølev mark, Jens Sørensen oplod. 2 dlr.

Rasmus Rasmussen til indfæste af en liden halv gård i Oldrup. 4 dlr.

Rasmus Sørensen af et boel i Dyngby Søren Madsen fradøde. 4 dlr.

Jørgen Nielsen af en liden gård i (Torup) Anders Knudsen fraflyttede. 2 dlr.

Rasmus Svendsen af en gård i Odder. 20 dlr. 1 okse

Søren Knudsen af et hus i Nølev, Kirsten Nielsdatter oplod. 2 dlr.

Søren Jensen til fæste af en halv gård i Søby, Ib Andersen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Anders Jensen til fæste af en gård i Gosmer hans broder oplod. 2 dlr. 1 okse

Mogens Rasmussen til husbondhold af en gård kaldes Amstrup. 1 okse

Søren Madsen til fæste af en liden gård i Torup, hans Moder oplod. 2 dlr. 1 okse  

Anders Bødker til indfæste af et hus i Amstrup Jørgen Eskesen oplod. 2 dlr.

Søren Nielsen til indfæste af en gård i Gylling, Niels Mikkelsen fradøde. 10 dlr.

Jens Rasmussen til fæste af en gård i Kærgård som hans moder oplod. 40 dlr. 2 okser

Jens Rasmussen af en gård i Tvenstrup hans fader fradøde. 40 dlr. 2 okser

Bendix Sørensen af en liden gård i Saksild, Ib Sørensen fradøde. 20 dlr.

Søren Mortensen, til indfæste af den tredje part i en gård i Boulstrup Anne Nielsdatter fradøde. 20 dlr.

Eske Henriksen af et hus i Randlev, Rasmus Hansen fradøde. 3 dlr.

Niels Olufsen til indfæste af to fjerding jord og et halvt gårdsted på Endelave, hans moder oplod. 22 dlr.

Rasmus Olufsen til fæste af et halv gårdsted på Endelave. 1 dlr.

Rasmus Jensen til fæste af en halv gård i Halling, som Rasmus Andersen fradøde. 20 dlr.

Film nr M18709

Den 10. december
udgav Peder Olufsen til husbondhold af en halv gård i Sander, som han påboer. 1 okse
Mogens Rasmussen til fæste af en halv gård i Hovedstrup, Peder Knudsen oplod. 10 dlr.

Tomas Andersen af et boel i Hvilsted, Jens Pedersen fradøde. 14 dlr.

Niels Block til indfæste af et halv fjerding jord (på Endelave), hans moder oplod. 7 dlr.

Niels Rasmussen Block af en halv fjerding jord og et halvt gårdsted, på fornævnte Endelave Bodil Blocks oplod. 8 dlr.

Søren Jespersen af en halv fjerding Jord sst., hans fader oplod. 7 dlr.

Poul Andersen til stedsmål af et hus i Torrild, Peder Fischers kvinde oplod.

Stedsmål af kirkegods 1598-99

Hjelmslev herred

Blegind Hr. Niels på hans datters vegne til fæste af en kirkeager på Stilling mark, som Anders Knudsen tilforn i fæste havde 3 dlr.

Vor herred

Yding Markvar Christensen til stedsmål af noget jord på Yding mark og Såby mark, som ligger til Yding kirke. 3 dlr.

Gern herred

Sorring Jørgen Mouritsen fil fæste af noget jord på Sorring mark som han  beretter at have fæstet tid han fæstede gården endog han ikke havde fæstebrev derpå. 10 dlr.

Nim birk

Lund
Oluf Joensen til fæste af et kirkeboel sst., som Mourits Jensen oplod. 6 dlr. 1 okse

Hads herred 

Ålstrup
Jens Christensen til fæste af noget jord, som hans fader Christen Rasmussen havde i brug. 5 dlr.

RØMNINGSGODS 1609-10

Sabro herred

Annammet efter Jens Poulsen i Skjoldelev, som blev fredløs svoren, for han ihjelslog Mikkel Andersen sammesteds, og er derfor bortrømt og hans boeslod til K.M.s som blev vurderet efter tingsvidnes lydelse, som efterfølger 1 skimlet øg 4 dlr, 1 sorthjelmet stud 4 dlr, 1 rødhovedet ungnød 5 mark, 3 får 2 lam, 1 so og 1 gris 3 mark, 1 gammel kedel 2 mark, 1 lille vandpotte 12 sk., 1 buløkse 1 håndøkse 1 mark, 1 lille gammel kiste 2 mark, Rug 1 ørte, byg 1 ørte, havre 2 ørter

SAGEFALD

Vor herred  1609-10

Jens Nielsen i Brørup aftinget for en pige han belå, og stod der for mig og det siden selv bekendte udgav. 1 okse

Anders Buhr i Ørslev, aftinget for han slog Peder Knudsens dreng der sammesteds, og tog en hat fra ham. 1 okse

Jens Andersen i Ustrup, til sagefald, for nogen ord han tilsagde Niels Schøt i Brørup og kunde dem ikke bevise. 1 okse

Poul Pedersen i Hylke, aftinget for han ihjelslog Rasmus Jørgensen der sammesteds, endog han for samme sag er fredsvoren, og han bøder til eftermålsmanden og slægten udredet, (gik) dog til K.M.s. 1 okse Søren Jensen i Ørskov, aftinget for jomfrukrænkelse  5 dlr.

Jens Andersen i Elling, aftinget for et kvindfolk han en tredje gang havde beligget. 5 dlr.

Erik Jensen i Tvingstrup, aftinget for Anne Jensdatter han tvende gange har beligget  5 dlr.

Rasmus Jensen i Ustrup, for jomfrukrænkelse. 2 dlr. 1 mark

Søren Rasmussen i Elling, aftinget for en berygtet kvinde han belå  15 mark

Anders Sørensen sst., for jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Tyrsting herred  1609-10
Sagefald

Jens Tomasen i Tønning aftinget for hans dreng var vedkommet en økse, og havde ingen hjemmel på. 2 dlr.

Jens Andersen sst., for et kvindfolk han belå. 9 mark

Niels Rasmussen i Træden aftinget for ulovlig skovhugst. 1 okse

Søren Jensen og for ulovlig skovhugst. 1 okse

Gern herred  1609-10
Sagefald

Mikkel Pedersen i Oustrup aftinget for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Anders Rasmussen i Javngyde, for bordag han i var med Jesper Madsen. 2 dlr.

Framlev herred  1609-10
Niels Lauritsen i Skovby, aftinget for han belå et berygtet kvindfolk. 15 mark

Niels Rasmussen i Høver for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Niels Jensen i Søballe for et kvindfolk han belå. 5 mark

Niels Nielsen i Storring, for han slog Rasmus hyrdedreng. 1 dlr.

Rasmus Jensen i Labing aftinget for jomfrukrænkelse. 9 mark

Peder Andersen i Borum for jomfrukrænkelse. 9 mark

Peder Holgersen i Galten for jomfrukrænkelse. 9 mark

Jens Lauritsen i Borum for en berygtet kvinde han havde beligget. 15 mark

Søren Knudsen og Knud Sørensen i Galten aftinget for deres hunde tog en hare på Galten kirkegård. 1 dlr. 1 okse

Søren Møller i Terp mølle aftinget for en økse og en naver, han havde købt ved en tyv. 1 dlr.

Peder Jensen i Rodegård, aftinget for bordag han i var med Jesper Lang. 1 okse

Sabro herred  1609-10
Sagefald

Jens Jensen i Lading aftinget for jomfrukrænkelse. 9 mark

Jørgen som tjener Simon Pedersen i Hår for jomfrukrænkelse. 9 mark  

Skanderup birk  1609-10
Sagefald

Niels Rasmussen i Hemstok aftinget for han slog Laurits Nielsens kvinde sammesteds. 2 okser

Ry birk  1609-10
Sagefald

Peder Nielsen i Addit aftinget for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Niels Jensen i Ry for bordag han i var med Jens Jensen i Emborg. 2 dlr.

Hads herred  1609-10

Jens Olufsen i Hadrup aftinget for løs lejermål. 1 okse

Anders Nielsen i Svejgård for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Mikkel Mikkelsen i Fillerup for løs lejermål. 2 dlr.

Jens Rasmussen i Højby aftinget for jomfrukrænkelse. 9 mark

Niels Sørensen i Oldrup, aftinget for en berygtet kvinde han belå. 1 dlr.

Jørgen Madsen i Torrild, aftinget for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Jens Nielsen i Onsted, aftinget for bordag han i var med Søren Jensen sst. 2 dlr.

Er på K.M.s nådigste behag, aftinget med Otte Rasmussen i Trustrup for han nu anden gang har beligget en pige, ligevel han har sin ægte hustru. 25 dlr.

Peder Nielsen i Fensten for jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Jørgen Jensen i Morsholt, aftinget for jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Jørgen Pedersen i Oldrup for jomfrukrænkelse. 9 mark

Christen Ottesen i Loverstrup, for løs lejermål med en berygtet kvinde. 1 dlr.

Hans Rasmussen i Svinballe, aftinget for han belå en pige, ligevel han havde sin ægte hustru. 20 dlr.

Morten Mortensen i Rørt for jomfrukrænkelse. 2 dlr. 1 mark

Rasmus Rasmussen i Tendrup for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Niels Jensen i Svinballe aftinget for løs lejermål. 2 dlr.

Rasmus Madsen i Spøttrup for jomfrukrænkelse. 9 mark

Peder Nielsen i Halling for en berygtet kvinde han belå. 2 dlr.

Peder Jensen i Falling for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Jep Rasmussen i Alrø for jomfrukrænkelse. 9 mark

Jens Mortensen i Kærgård for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Niels Olufsen i Balle for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Anders Sørensen i Helkær for løs lejermål. 2 dlr.

Jens Hald i Torrild aftinget for en berygtet kvinde han belå. 2 dlr.

FØRLOV  1609-10

Vor herred

Efter Jens Jørgensen i Yding. 2 mark 2 sk.
Tyrsting herred

Efter Laurits Madsen i Græstrup. 2 mark 2 sk.

Efter Maren Rasmusses i Træden. 2 mark 2 sk.

Sabro herred

Efter Jens Knudsens hustru i Sandby. 2 mark 4 sk.

Tåning Birk

Efter Jens Lauritsens hustru i Dørup. 2 mark 4 sk.

Annammet til stedsmål af det gejstlige i Skanderborg len, hvoraf Lensmanden ikke tilkommer Men K.M. alene til bedste, hvilken efterskrevne tiende, ham hans livstid stedt er

Annammet til indfæste af ærlig og velb. mand Hans Schram til Restrup, for K.M.s anpart korntiende af Sabro sognetiende, som der af 6 ørte tærsket Rug, 5 ørte byg, og 19 traver havre, som årlige af tiende udgives. 12 dlr. 

Oppebåret til sagefald af det gejstlige hvoraf lensmanden ikke tilkommer, men K.M.s alene til bedste

Den 20 april er annammet af Hr. Peder Nielsen i Borum, for hans forseelse, at han 2 børn tvende gange i husene i Borum og i Kirken sammesteds har døbt. Og efter K.M.s nådigste bevilling, samme sag med ham afsonet, på K.M.s nådigste behag for. 26 dlr.

STEDSMÅL 1610-11

Vor herred  1610-11
Stedsmål

Annammet af Mads Ibsen i Ørridslev, til fæste af tre kirkeagre, liggende norden Ørridslev kirke. 4 dlr.

Oppebåret af Tomas Andersen i Tolstrup, til fæste af en gård der sammesteds Jens Sørensen oplod. 40 dlr. 4 okser

Erik Jensen til fæste af en gård i Borup, Niels Hansen fradøde. 20 dlr. 2 okser

Jens Nielsen til fæste af et hus i Brørup, som Troels Rasmussen oplod. 4 dlr.

Peder Frandsen til fæste af en gård i Gedved, Hans Ingilsen oplod. 5 dlr. 1 okse

Jens Sørensen til stedsmål af en gård i Ejer, Knud Andersen fradøde. 60 dlr. 2 okser

Jens Sørensen af en forfalden gård i Tebstrup, som hans Briksen oplod. 1 okse

Joen Sørensen af en gård i Båstrup, hans fader iboede. 16 dlr. 2 okser

Niels Dinesen af et hus i Yding Søren Nielsen fradøde. 2 dlr.

Villum Fog af en gård i Nebel, som Erik Christensen for oplod. 1 dlr. 1 okse

Søren Rasmussen til fæste af en gård i Brørup, Mads Sørensen fradøde. 1 dlr. 1 okse

Rasmus Jensen af en halv gård i Ustrup, hans fader oplod. 14 dlr. 1 okse 

Anders Pedersen af et stokkehus i Ustrup, Jens Andersen oplod. 2 dlr.

Tyrsting herred  1610-11
Stedsmål

af Jesper Jensen i Træden, til fæste af en gård, Christen Lauritsen fradøde. 10 dlr. 1 okse

Jens Poulsen, til husbondhold af en halv gård i Sejet. 4 dlr.

Gern Herred  1610-11
Stedsmål

Niels Andersen i Flensted til stedsmål af en gård der sammesteds hans mor oplod 2 dlr. 2 okser

Stedsmål af en gård der sammesteds, hans moder oplod. 2 dlr. 2 okser

Jens Rasmussen af et boel i Vissing, Peder Nielsen oplod. 20 dlr.

Rasmus Pedersen af et øde byggested i Alling, at sætte et hus på. 1 tønde havre

Niels Mikkelsen af et hus i Låsby, Rasmus Pedersen fradøde. 5 dlr.

Jens Pedersen af en halv gård i Alling, øde og forfalden. 1 tønde havre

Christen Offersen, af et byggested, og et kålgårdssted på Flensted gade. 1 tønde havre

Framlev herred  1610-11
Stedsmål

Jørgen Jespersen til stedsmål af den fjerdepart i Rodegård, som hans moder oplod. 20 dlr. 1 okse

Gregers Gregersen i Hørslev, af en halv gård Anders Tomasen oplod. 10 dlr. 1 okse

Niels Nielsen af et hus i Hørslev, Niels Andersen oplod. 2 dlr.

Villum Nielsen af en halv gård i Borum, hans fader oplod. 6 dlr. 1 okse

Albret Christensen og Laurits Rasmussen til husbondhold af en gård i Borum, Søren Mikkelsen oplod. 1 dlr. 1 okse

Sabro herred  1610-11
Stedsmål

Jens Groersen af et hus i Lading, Mikkel Beer oplod. 2 dlr.

Søren Offersen i Sabro, til fæste af et hus, Peder Lauritsen oplod. 4 dlr.

Jens Nielsen til husbondhold af en halv gård i Skjoldelev. 1 okse

Peder Pedersen i Folby, til stedsmål af et hus i Norring, Peder Skrædder fradøde. 1 tønde havre

Hjelmslev herred  1610-11
Stedsmål

Niels Mortensen af en øde gård i Jeksen, som Jens Nielsen iboede. 1 ørte havre

Envold Sørensen af en gård i Dørup, Anders Jensen fradøde. 4 dlr.

Mads Jensen af en gård i Adslev, Knud Mouritsen fradøde. 2 dlr. 1 okse

Skanderup birk  1610-11

Poul Villumsen i Hvolbæk, til stedsmål af fjerdeparten i en gård der sammesteds, som Niels Mortensen oplod. 5 dlr. 1 okse

Hr. Knud i Fruering, til fæste af et stykke eng oven for Fuldbro, kaldes Bjørns kær, som Jens Nielsen i Skårup oplod. 1 okse

Søren Jensen til fæste af en gård i Gram, Knud Nielsen fradøde. 5 dlr.

Søren Rasmussen af en halv gård i Virring, tvende husmænd påboede, og oplod. 1 okse

Peder Sterk, til stedsmål af en gård i Gjesing. 20 dlr. 2 okser

Rasmus Sørensen af en halvgård i Gjesing, som Rasmus Pedersen oplod. 10 dlr. 1 okse

Anders Sørensen i Skanderup af en toft. 1 okse

Ry birk  1610-11
Stedsmål

Anders Obisen i Ry til fæste af nogen markedsboder og bosteder, fra Peder Skriver i Århus, hans bod, og op til Anne Simonsdatters bod sammesteds, så og et øde smedehus, tværs over for hans gård  2 okser

Morten Sørensen i Ry, af nogen markedsboder på Ry gade, fra Christen Pedersens bod, og op til kirkemuren. 1 dlr.

Jens Jensen af en forfalden gård i Addit, som Jens Påske oplod. 2 dlr.

Laurits Keldsen af et hus i Ry, hans fader oplod. 2 dlr.

Niels Steffensen af et hus sst., Jesper Knivsmed oplod. 5 dlr.

Niels Pedersen til stedsmål af et hus i Ry, som Laurits Pedersen oplod. 3 dlr.

Laurits Ovesen af et hus der sammesteds, Niels Christensen fradøde. 4 dlr.

Christen Hansen af en gård i Kragelund, Peder Pedersen fradøde. 10 dlr.

Peder Gudichsen af et hus i Ry, Poul Hyttes fradøde. 4 dlr.

Nim birk i Bygholm len  1610-11

Jens Olufsen af en gård i Nim hans Fader oplod. 12 dlr.

Erik Jensen af en halvgård sst., Niels Olufsen fradøde. 6 dlr.

Simon Jensen af et Hus i Brøstenbro, Søren Knudsen oplod. 4 dlr.

Mikkel Nielsen af et øde forfalden Hus der sammesteds. 1 tønde havre

Tåning birk  1610-11
Stedsmål

Søren Nielsen til fæste af en gård i Tåning, Jens Eriksen fradøde. 60 dlr. 2 okser

Anders Jespersen af en gård i Gantrup, hans moder fradøde. 2 dlr. 1 okse

Jens Jørgensen af en gård der sammesteds, hans fader fradøde. 8 dlr.

Envold Jensen af en gård i Tåning, hans fader oplod. 20 dlr. 2 okser

Frands Rasmussen af et hus der sammesteds. 2 dlr.

Søren Christensen af en gård i Dørup, hans fader for oplod. 10 dlr.

Troels Jensen til stedsmål af en gård i Horndrup, som hans Fader har opladt. 16 dlr. 1 okse

Søren Mortensen af en halv gård i Vorladegård, som Rasmus Knudsen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Ning herred  1610-11
Stedsmål

Jens Andersen af en gård i Stor Fulden, som Jørgen Nielsen oplod. 10 dlr. 

Hads herred  1610-11
Stedsmål

Rasmus Mikkelsen i Onsted til stedsmål af en gård sst., hans fader oplod. 20 dlr. 2 okser

Svend Jørgensen af en liden halv gård i Trustrup Otte Rasmussen oplod.  5 dlr. 1 okse

Søren Mikkelsen af en gård i Gylling, hans fader for oplod. 6 dlr. 1 okse

Jens Lauritsen på Endelave, af noget jord sst., kaldes Hutjord, som ham er fæstet for. 1 dlr.

Niels Mogensen af en gård i Spøttrup hans Fader oplod. 20 dlr. 2 okser

Søren Frandsen af en halv gård på Alrø, hans Fader oplod. 1 okse

Johan Rasmussen af et hus i Sondrup, Niels Jørgensen fradøde. 2 dlr.

Peder Jørgensen til fæste af halv Hårbygård, som hans moder oplod. 40 dlr. 2 okser

Niels Jensen i Ørting til husbondhold, af tredjeparten i en bondegård i Horndrup  5 dlr.

Mogens Jørgensen til Husbondhold af en gård i Oldrup, Søren Mogensen fradøde.  1 okse

Jens Jørgensen af et hus i Randlev, Niels Graver oplod. 2 dlr.

Anders Sørensen af en halv gård i Dyngby, Rasmus Jensen fradøde. 10 dlr. 1 okse

Søren Sørensen af en gård i Boulstrup, hans moder oplod. 10 dlr. 1 okse

Jens Rasmussen i Amstrup til husbondhold. 1 dlr. 1 okse

Oluf Jensen af en halv gård i Torrild, Søren Bugge oplod. 4 dlr.

Rasmus Nielsen af en fjerding jord på Endelave, som hans moder oplod. 14 dlr.

Niels Nielsen af en fjerding Jord og et halvgårdssted der sammesteds, som hans moder oplod. 20 dlr.

Christoffer Emmersen, af en gård i Svorbæk Niels Jensen oplod. 2 dlr. 2 okser

Oluf Pedersen af et boel i Ørting, hans fader oplod. 2 dlr. 2 okser

Mads Pedersen af et boel i Bjerager, hans moder oplod. 5 dlr.

Niels Sørensen af en halv gård i Gylling, Mikkel Sørensen oplod. 4 dlr. 2 okser

Knud Jensen i Kysing, til stedsmål af en gård der sammesteds, som Rasmus Pedersen fradøde. 4 dlr. 4 okser

Rasmus Jensen af en halvgård i Torrild, hans Fader oplod. 6 dlr. 1 okse

Mogens Jørgensen af en gård i Randlev, Jens Mikkelsen fradøde. 15 dlr. 1 okse

Niels Rasmussen, af en halv gård i Lemmestrup Søren Jensen oplod. 6 dlr. 1 okse

Jørgen Simonsen af en gård i Ørting, Jens Nielsen oplod. 20 dlr. 5 okser

Niels Emmersen af et hus i Ørting, Ib Jensen fradøde. 2 dlr.

Peder Jørgensen af et hus i Gylling, Niels Rasmussen oplod. 2 dlr.

Peder Juel af en halv gård i Søby, hans moder oplod. 15 dlr.

Jep Sørensen af en gård på Alrø, Niels Ibsen oplod. 2 dlr. 2 okser

Oluf Knudsen i Rørt, af noget kirkejord på Bjerager mark, til Bjerager kirke, hans fader oplod. 2 dlr. 2 okser

Mikkel Sørensen i Kysing, af en halv gård, hans moder oplod. 2 dlr. 2 okser

Søren Clausen af en gård i Hovedstrup, hans fader oplod. 4 dlr. 2 okser

RØMNINGSGODS  1610-11

Oppebåret efter Maren Pedersdatter i Sabro, som bortrømte for nogen ord, som sagdes om hende, at hun skulle have myrdet sit eget barn. 1 gammel rødt skørt, 1 gammel trøje, og nogle slidte stykker linklæder, som efter medfølgende tingsvidnes lydelse blev vurderet for  2 dlr. 17 sk.

SAGEFALD 1610-11

Vor herred  1610-11

Anders Sørensen i Gedved af tinget for en kvinde han belå. 15 mark

Rasmus Jensens Søn i Brædstrup aftinget for jomfrukrænkelse. 4 dlr.

Laurits Tomasen i Tammestrup for bordag han gjorde med Peder Knudsen i Gedved. 1 dlr.

Peder Knudsen i Gedved for samme bordag. 1 dlr.

Anders Sørensen i Gedved for bordag han gjorde med Gedved hyrde. 2 dlr.

Christoffer Ibsen i Kattrup for hans egen slægt Maren Pedersdatter han belå. 20 dlr.

Rasmus Madsen i Vedslet og hans søn Mads Rasmussen aftinget for bordag de gjorde med nogen af Keld Brockenhuus tjenere. 5 dlr.

Christen Rasmussen i Brædstrup aftinget for løs lejermål. 5 mark

Rasmus Jensen i Ustrup for jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Markvar Nielsen sst. aftinget for løs lejermål. 15 mark

Rasmus Lauritsen der sammesteds for lejermål. 15 mark

Peder Christensen i Hjortbjerg aftinget for løs lejermål. 15 mark
Laurits Jørgensen Hovgård i Ormstrup, aftinget for en fremmed gås han havde vedkendt sig og (den havde) intet mærke. 1 okse

Anders Nielsen i Elling for noget stål han fandt og ikke lovligt fremlyste. 3 dlr.

Jens Terkelsen i Ørridslev aftinget for løs lejermål. 15 mark

Tyrsting herred  1610-11
Sagefald

Tomas Nielsen i Ring for hans egen slægt i tredje led han belå. 10 dlr.

Morten Mortensen i Tønning for jomfrukrænkelse. 9 mark

Gern herred  1610-11
Sagefald

Søren Terkelsen i Låsby, for hans egen slægt i tredje led ved navn Inger Envoldsdatter han belå. 2 dlr. 1 okse

Joen Mikkelsen i Vissing for et mundslag han gav. 4 dlr.

Mikkel Sørensen i Tørring for en pige han belå, som var beslægtet til ham i tredje led. 10 dlr.

Framlev herred  1610-11
Sagefald

Søren Pedersen Forlev, Laurits Mortensen, og Laurits Jensen i Hørslev aftinget for nogen parlament de havde med Peder Ibsen i Skovby. 5 dlr.

Jens Jensen i Lillering aftinget for toppen af et træ han solgte, som var ham udvist til bygning. 2 skæpper havre

Rasmus Christensen i Terp for løs lejermål. 2 dlr.

Rasmus Lauritsen i Harlev for en kvinde han belå. 3 dlr.

Peder, Hr. Peders dreng i Borum, for lejermål. 2 dlr.

Rasmus Mikkelsen i Stjær for plovfred han brød. 2 dlr.

Jens Olufsen i Stjær for jomfrukrænkelse. 2 okse

Knud Jensen i Tåstrup aftinget for løs lejermål. 5 mark

Laurits Pedersen i Galten for jomfrukrænkelse. 9 mark

Christen Lauritsen i Lundgård for løs lejermål. 2 dlr.

Svend Jensen i lige måde for lejermål. 5 mark

Jens Christensen i Skibby for jomfrukrænkelse. 9 mark

Laurits Mikkelsen i Framlev aftinget for sårmål. 6 dlr.

Søren Mouritsen i Tåstrup for bordag han gjorde med Rasmus Lauritsen der sammesteds. 2 dlr.

Sabro herred  1610-11
Sagefald

Svend Frandsen i Lading, aftinget for en hesteplag, som var kommet til hans øg, og ikke var blevet lovligt fremlyst til tinge. 6 dlr.

Jens Rasmussen i Sabro aftinget for jomfrukrænkelse. 2 dlr. 1 mark

Peder Esbensen der sammesteds for løs lejermål. 5 mark

Jørgen Pedersen i Hår for løs lejermål. 5 mark

Mikkel Andersen i Lading for gårdfred. 2 dlr. 1 okse

Anna Pedersdatter i Hår aftinget for en bonderet. 3 mark

Hjelmslev herred  1610-11
Sagefald

Henrik Nielsens dreng i Stilling aftinget for en bonderet. 9 mark

Niels Mortensen i Jeksen for bordag han gjorde med Søren Jensen i Virring. 2 dlr.

Øuli Ibsen i Mesing for et kvindfolk han belå og havde sin ægte hustru. 16 dlr.

Jeksen mænd aftinget for skov de havde stævnet uforevist. 6 skæpper havre

Skanderup birk  1610-11
Sagefald

Peder Sterk i Gjesing aftinget for løs lejermål. 2 dlr.

Anders Sørensens dreng der sammesteds for lejermål. 2 dlr.

Rasmus Pedersens dreng sst., i lige måde for lejermål. 2 dlr.

Troels Nielsen i Vrold for bordag han gjorde mod Peder Clemendsen. 5 dlr.

Morten Jensens dreng i Vitved for jomfrukrænkelse. 1 pund havre

Jørgen Jensen og Anne Knudsdatter i Skårup for bordag de gjorde med Hans Madsen sst. 2 dlr.

Hans Madsen sst., aftinget for samme bordag. 2 dlr.

Jens Rasmussen i Skanderborg Ladegård aftinget for Anna Jensdatter han belå. 9 mark

Ry birk  1610-11
Sagefald

Niels Gudichsen i Ry aftinget for bordag han gjorde med Jens Jensen i Emborg. 2 dlr.

Søren Hansen sst. for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Tåning birk  1610-11
Sagefald

Rasmus Jespersen i Vorladegård for bordag han gjorde med Søren Jensen i Elling. 1 dlr.

Niels Nielsen i Dørup for løs lejermål. 1 dlr.

Lisbjerg herred  1610-11
Sagefald

Rasmus Jensen i Studstrup for jomfrukrænkelse. 9 mark

Mikkel Jensen i Bjødstrup for jomfrukrænkelse. 9 mark

Oluf Pedersen i Lystrup aftinget for jomfrukrænkelse. 9 mark

Søren Sørensen i Bjødstrup, for noget af K.M.s skat, han havde oppebåret og ikke fra sig leveret. 10 dlr.

Hads herred  1610-11
Sagefald

Rasmus Jensen i Sondrup aftinget for løs lejermål. 2 dlr.

Rasmus Pedersen i Lindrup for jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Jens Stampe i Ålstrup for gårdfred. 4 dlr.

Jens Rasmussen i Torrild for jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Ove Pedersen i Dyngby for en kvinde han belå og havde ægte hustru. 10 dlr. 2 okser

Mads Pedersen i Bjerager aftinget for et kvindfolk han anden gang har beligget. 5 dlr. 1 okse

Mikkel Andersen i Amstrup for løs lejermål endog han havde sin egen hustru. 6 dlr.

Jesper Bertelsen i Rude for jomfrukrænkelse. 9 mark

Niels Sørensen i Bjerager for lejermål. 2 dlr.

Peder Jørgensen i Nølev for lejermål. 5 mark

Simon Jensen der sammesteds for jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Jens Rasmussen i Amstrup for lejermål. 2 dlr.

Jens Madsen i Balle for løs lejermål.  2 dlr.

Morten Jensen sst. for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Jens Poulsen og Mads Esbensen på Alrø aftinget for bordag de gjorde med Søren Mikkelsen sst. 5 dlr.

Niels Jensen i Sondrup for Karen Pedersdatter han belå. 8 dlr.

Jørgen Simonsen i Gylling for lejermål. 2 dlr.

Niels Nielsen på Endelave for jomfrukrænkelse. 9 mark

Niels Hjulmand i Torrild for lejermål, endog han havde sin ægte hustru, gav af sin yderste formue. 2 dlr.

Rasmus Pedersen i Boulstrup for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Jørgen Mikkelsen i Spøttrup aftinget for jomfrukrænkelse. 9 mark

FØRLOV  1610-11

efter Jens Eriksen i Tåning birk. 2 mark 4 sk.

Efter Rasmus Jensen i Hylke i Vor herred. 2 mark 4 sk.

Ligeledes efter Jens Rasmussen i Tolstrup. 2 mark 4 sk.

Efter Christen Lauritsen i Træden i Tyrsting herred. 36 sk.

Efter Poul Jensen i Stjær. 36 sk.

Efter Anders Sørensens hustru i Troelstrup. 36 sk.

Efter Karen Madses i Ring. 36 sk.

Efter Rasmus Pedersen i Låsby, i Gern herred. 1 dlr.

Efter Kirsten Mikkelsdatter i Bjedstrup i Hjelmslev herred. 36 sk.

Efter Maren i Skvæt mølle i Skanderup birk. 3 mark

Efter Mikkel Sørensen i Lerdrup i Hads herred. 3 mark

STEDSMÅL 1611-12
Vor herred  1611-12

Oppebåret af Rasmus Andersen i Brørup til fæste af en gård der sammesteds, hans fader oplod. 4 dlr. 1 okse

Søren Jespersen til fæste af et hus i Ørskov, som Jens Sørensen oplod. 3 dlr.

Søren Lauritsen af en halv gård i Yding hans moder oplod. 10 dlr. 1 okse

Peder Tomasen af en liden gård i Grumstrup, hans moder fradøde. 2 dlr.

Jens Pedersen af et hus sst., Morten Jensen oplod. 4 dlr.

Peder Nielsen i Hylke til fæste af et halvt hus der sammesteds, som Jens Pedersen oplod. 3 dlr.

Jens Andersen i Tvingstrup til fæste af et stykke kirkejord, som ligger til Ørridslev kirke. 2 dlr.

Anders Pedersen af et hus i Egebjerg, Peder Nielsen oplod. 4 dlr.

Jens Poulsen af et hus i Vedslet, som Peder Rasmussen oplod. 4 dlr.

Anders Mikkelsen af et Hus i Grumstrup, som Maren skrædderkvinde oplod. 4 dlr.

Gabriel Holgersen i Egebjerg, til fæste af tre kirkeblokke på Egebjerg mark ved Åsvad, som er liggende til Nebel kirke. 1 dlr.

Tyrsting herred  1611-12
Stedsmål

Niels Rasmussen af en gård i Træden hans moder oplod. 6 dlr. 1 okse

Peder Jensen til fæste af en halv gård kaldes Nimdrup Kæmpesgård, som hans fader oplod. 9 dlr. 1 okse

Peder Andersen af en halvgård i Tønning, Jens Knudsen oplod. 4 dlr. 1 okse

Oluf Madsen af en gård i Velling, hans moder oplod. 12 dlr. 1 okse

Peder Nielsen af en halv gård i Vinding, som Laurits Svendsen oplod. 1 okse

Gern herred  1611-12
Stedsmål

Laurits Poulsen er forlenet dette år at opsætte et hus på Anders Nielsen Toftagers sted i Låsby, for 1 mark lybsk årlig afgift og gav der af til fæste. 1 tønde havre

Framlev herred  1611-12
Stedsmål

Anders Jensen til fæste af Hørslevboel. 8 dlr.

Simon Rasmussen af en halv gård i Høver hans fader fradøde. 10 dlr. 1 okse

Niels Lauritsen af en gård i Skovby, Laurits Skriver oplod. 100 dlr. 

Knud Jensen af en gård i Herskind til stedsmål. 15 dlr. 1 okse

Rasmus Jensen af en halv gård i Stjær, hans fader oplod. 5 dlr. 1 okse

Sabro herred  1611-12
Stedsmål

Christen Frandsen af en halv gård i Lading, som Jens Nielsen oplod. 3 dlr.

Rasmus Skrædder og Jens Madsen af en halv Ledingsgård i Folby. 2 dlr.

Frands Pedersen til husbondhold af en halv gård i Kvottrup. 5 dlr.

Hjelmslev herred  1611-12

Stedsmål

Jørgen Lauritsen til fæste af en gård i Jeksen, som Niels Christensen iboede. 6 dlr.

Skanderup birk  1611-12
Stedsmål

Søren Jørgensen af et hus i Vitved, som hans moder besidder. 2 dlr.

Jens Mortensen af en halv gård i Virring, som Rasmus Lauritsen oplod. 3 dlr. 1 okse

Rasmus Poulsen af en halv gård i Fruering, som Kirsten Simons oplod. 2 dlr. 1 okse

Rasmus Tomasen af en halvgård i Gjesing, som Søren Juel oplod. 50 dlr. 2 okser

Rasmus Pedersen af en halvgård i Hvolbæk, Sejer Jensen oplod. 3 dlr. 2 okser

Søren Rasmussens søn Rasmus i Vrold til fæste af en liden gård sst., hans fader oplod. 20 dlr.

Jens Simonsen af en halv gård i Virring, hans fader fradøde. 3 dlr. 1 okse

Ry birk  1611-12
Stedsmål

Anders Sørensen af en gård i Firgårde, Jakob Simonsen fradøde. 30 dlr. 2 okser

Morten Sørensen i Ry af et stykke Jord, fra Jens Lauritsens kilde og til Peder Nielsens land i Ry. 2 dlr.

Jens Rasmussen af en gård i Tem, Simon Nielsen fradøde. 10 dlr. 1 okse

Søren Koch af et byggested ved Jens Davidsens toft i Ry. 1 dlr.

Rasmus Frandsen af en halv gård i Ry, Knud Frandsen fradøde. 6 dlr.

Søren Jensen Frost i Århus, til fæste af tre boder i Ry, som Peder Skriver fradøde., så og en bod der sammesteds som Christen Pedersen oplod. 1 dlr.

Nim birk i Bygholm len  1611-12
Stedsmål

Niels Olufsen af en gård i Nim, Laurits Nielsen oplod. 12 dlr.

Niels Tomasen af et boel i Nim. 3 dlr.

Jens Nielsen af et hus i Brøstenbro. 3 dlr.

Tåning birk  1611-12
Stedsmål

Jens Nielsen af en gård i Dørup, hans fader oplod. 4 dlr. 1 okse

Søren Nielsen i Tåning til fæste af en kirkeager er liggende til Tåning kirke. 2 dlr.

Rasmus Nielsen af en halv gård i Horndrup hans fader fradøde. 20 dlr. 2 okser

Lisbjerg herred  1611-12
Stedsmål

Peder Sørensen, til fæste af en gård i Kelstrup, som Anders Mikkelsen frarømte. 16 dlr.

Jens Sørensen af en gård i Bjødstrup Søren Rasmussen fradøde. 14 dlr.

Jørgen Nielsen af et boel i Elsted, som Jens Tyrrested oplod. 14 dlr.

Ning herred  1611-12
stedsmål

Peder Lauritsen af en gård kaldes Bording, som Ove Madsen fradøde. 30 dlr. 2 okser

Hads herred  1611-12
Stedsmål

Anders Tomasen Samsing, af fem fjerding jord på Endelave, som Niels Sørensen fradøde. 60 dlr.
Deslige af gårdstedet sammesteds. 1 dlr.

Niels Rasmussen af et hus i Amstrup, Anders Rasmussen oplod. 2 dlr.

Jens Sørensen af et gadehus i Randlev, som Jens Jørgensen oplod.

Søren Jensen af en halv gård i Odder, som Mikkel Jensen fradøde. 20 dlr. 2 okser
 
Peder Rasmussen af en halv gård i Højby, Rasmus Jensen fradøde. 60 dlr. 2 okser

Rasmus Pedersen i Fensten af en gård Mikkel Jensen oplod. 8 dlr. 1 okse

Jens Rasmussen i Falling, af en gård Rasmus Ibsen fradøde. 25 dlr. 2 okser

Niels Sørensen af en liden halv gård i Falling Christen Samsø fradøde. 8 dlr. 

Niels Rasmussen af en halv gård i Hundslund, som Poul Nielsen fradøde. 15 dlr. 2 okser

Rasmus Jensen af en halv gård i Torrild, Jens Nielsen fradøde. 6 dlr. 1 okse

Mikkel Jensen til fæste af Fillerup mølle, Anders Villadsen fradøde. 30 dlr.

Jørgen Rasmussen af en gård i Amstrup, hans fader fradøde. 13 dlr. 1 okse

Anders Johansen i Gosmer til fæste af et stykke kirkejord på Gosmer mark, som Johan Ovesen fradøde. 1 okse

Jens Pedersen af en gård på Alrø hans moder oplod. 8 dlr. 2 okser

Christen Nielsen i Gylling til fæste af en gård der sammesteds, som gammel Jens Sørensen tilforn påboede. 15 dlr. 3 okser

Rasmus Esbensen af et boel i Gylling hans fader fradøde. 1 okse

Anders Frandsen af et hus der sammesteds, Anne Johansdatter oplod. 2 dlr.

Mads Jensen af et hus i Amstrup Søren Markvarsen oplod. 2 dlr.

Rasmus Olufsen af et halv gårdsted og halvanden fjerding jord på Endelave, som hans fader oplod. 12 dlr.

Knud Ovesen i Odder til husbondhold af en halvgård i Sander. 1 okse

RØMNINGSGODS  1611-12

Oppebåret efter afgangne Tomas Poulsen i Skjoldelev, som var Åråd oversvoret for drabssag, og fandtes efter hans død, som efter hosliggende tingsvidnes lydelse er vurderet 1 ko for 3 dlr, 1 gammel hoppe 2 dlr, 2 får 1 dlr, adskilligt boskab 1 dlr. hans anpart i kornsæden til gården rug 1 ørte, byg 1 ørte, havre 1 tønde

oppebåret af Jakob Simonsens arvinger i Firgårde for to heste, som løb ham ihjel, og derfor blev dømt til K.M.s blev vurderet for. 8 dlr.

SAGEFALD 1611-12

Vor herred  1611-12

Oppebåret til sagefald af Søren Jensen i Ejer for han havde beligget en berygtet kvinde. 15 mark

Hans Rasmussen i Nebel for løs lejermål. 15 mark

Søren Andersen i Ørridslev for en berygtet kvinde han belå. 5 mark

Rasmus Juel i Ejer i lige måde for lejermål. 5 mark

Morten Nielsen i Hylke for bordag han gjorde med Tomas Lauritsen. 3 dlr.

Steffen Jensen i Gedved aftinget for nogen fladvanter han huggede ulovligt. 2 dlr.

Peder Andersen i Ås for en berygtet kvinde han belå. 5 mark

Steffen Andersen i Ørridslev aftinget for bordag han gjorde med Poul Nielsen sammesteds. 2 dlr.

Rasmus Sørensen og Jens Sørensen i Tebstrup for et Læs elleris de huggede ulovligt. 2 dlr.

Jens Lauritsen i Båstrup for bordag han gjorde med Peder Nielsen. 1 dlr.

Maren Bendtsdatter i Lundum for hun uførte præsten i Lundum kirke. 2 dlr. (Uføre = forulempe)

Jens Nielsen i Brædstrup for Maren Jepsdatter han belå. 2 dlr. 1 mark

Jep Andersen i Grumstrup for bordag han gjorde med Niels Knudsen der sammesteds. 6 dlr.

Niels Jensen i Birk aftinget for nogen ord han tilsagde Anders Christensen sammesteds, og kunne dem ikke bevise. 2 dlr.

Søren Jensen i Borup for han nu og anden gang har beligget Karen Pedersdatter. 2 dlr.

Peder Jensen i Tvingstrup, aftinget for en bonderet ham var overgået. 5 mark

Mads Rasmussen i Båstrup for jomfrukrænkelse. 9 mark

Niels Andersen i Hylke i lige måde for jomfrukrænkelse. 9 mark

Anders Nielsen i Vedslet for han belå hans egen slægt. 1 okse

Jakob Krabbe til Væbnersholm, for hans bonde greb en hare på Ring gård i K.M.s frihed, dog han havde hidset den på sit eget. 25 dlr.

Tyrsting herred  1611-12
Sagefald

Peder Knudsen i Kolben, aftinget for en berygtet kvinde han belå. 5 mark

Bodil Sørensdatter i Kolben for nogle skældsord, hun gav Johanne Christensdatter. 2 dlr.

Peder Pedersen i Bryrup for nogen ord han berettede, at have ydet sin landgilde her på slottet, og ikke så befandtes. 2 dlr.

Oluf Madsen og Niels Pedersen i Velling aftinget for bordag de gjorde med Peder Jensen i Træden. 20 dlr.

Hans Nielsen i Velling aftinget for bordag med Søren Lauritsen. 2 dlr.

Gern herred  1611-12
Sagefald

Laurits Sørensen i Vissing aftinget for jomfrukrænkelse. 9 mark

Peder Christensen i Javngyde i lige måde for jomfrukrænkelse. 9 mark

Niels i Dallerup i lige måde for jomfrukrænkelse. 9 mark

Rasmus Nielsen i Flensted for en berygtet kvinde han belå. 9 mark

Rasmus Andersen i Tovstrup for bordag han gjorde med Niels Pedersen der sammesteds. 1 dlr.

Anders Nielsen i Flensted og Jens Poulsen i Javngyde for bordag. 2 dlr.

Søren Pedersen i Låsby for han belå en berygtet kvinde. 1 dlr.

Niels Lauritsen i Tovstrup aftinget for en berygtet kvinde han belå. 1 dlr.

Rasmus Jensen i Skovsrod i lige måde for lejermål. 2 dlr.

Framlev herred  1611-12
Sagefald

Rasmus Jensen i Høver aftinget for jomfrukrænkelse. 9 mark

Bertel Simonsen i Storring for lejermål. 15 mark

Tor Lauritsen i Framlev for lejermål. 15 mark

Jens Jensen i Sjelle for lejermål. 2 dlr.

Morten Snedker i Skovby for bordag han gjorde med Simon Gammelgård. 2 dlr.

Mads Jensen i Høver for bordag med Jens Nielsen. 3 mark

Knud Lauritsen i Skivholme for bordag med Jens Jensen i Tåstrup. 3 mark

Peder Jensen i Høver for løs lejermål. 2 dlr.

Skovby mænd aftinget for deres sognetiende, de nogen tid lang har haft uden fæste. 1 okse

Sabro herred  1611-12
Sagefald

Niels Simonsen i Hår for løs lejermål med en berygtet kvinde. 1 dlr.

Rasmus Jensen i Haldum i lige måde for lejermål. 2 dlr.

Frands Pedersen og Niels Lauritsen i Kvottrup, for de efter en vrang tale og ville lade afskrive deres (ydeved). 1 okse

Jens Lauritsen i Kvottrup for bordag han gjorde. 5 mark

Peder Olufsen i Haldum for jomfrukrænkelse. 9 mark

Hjelmslev herred   1611-12
Sagefald

Peder Nielsen i Forlev for en berygtet kvinde han belå. 3 dlr.

Peder Rasmussen i Stilling for løs lejermål i lige måde. 2 dlr.

Jens Pedersen i Bjedstrup aftinget for han belå en berygtet kvinde. 2 dlr.

Søren Rasmussen i Mesing for jomfrukrænkelse. 7 mark

Skanderup birk  1611-12
Sagefald

Jakob Møller i Røde mølle for skovhugst han uden hjemmel har gjort i Fogedskov. 3 dlr.

Svend Lauritsen i Skårup for løs lejermål. 2 dlr.

Steffen Rasmussen i Hvolbæk for lejermål. 9 mark

Gram mænd for de ulovlig havde stævnet og hugget i Gram lund og kær. 18 tønder havre

Søren Pedersen i Vitved for han tvende berygtede kvinder han belå. 3 dlr.

Niels Simonsen i Virring for bordag han gjorde med Niels Andersen. 2 tønder havre

Ry birk  1611-12
Sagefald

Oluf Ribers dreng for bordag han gjorde. 5 dlr.

Søren Bertelsen i Firgårde aftinget for en berygtet kvinde han belå. 2 dlr.

Aksel Nielsen i Salten i lige måde for lejermål. 2 dlr.

Tåning birk  1611-12
Sagefald

Rasmus Jørgensen i Dørup for bordag han gjorde. 2 dlr.

Morten Christensen i Gantrup, for noget træ han udviste K.M.s tjenere, imod Lensmandens samtykke. 20 dlr. 1 okse

Mads Christensen i Gantrup for skovhugst han gjorde på en stub. 4 dlr.

Lisbjerg herred  1611-12
Sagefald

Søren Rasmussens arvinger i Bjødstrup for en gård han havde forsiddet. 7 dlr.

Jens Andersen i Skæring for jomfrukrænkelse. 9 mark

Mikkel Pedersen i Bjødstrup lejermål. 15 mark

Mikkel Jensen i Bjødstrup aftinget for en berygtet kvinde han belå. 1 okse

Hads herred  1611-12
Sagefald

Morten Mikkelsen i Vads mølle, Jep Nielsen, Jørgen Simonsen i Ålstrup, Rasmus Simonsen i Svinballe, og Christen Rasmussen i Falling, aftinget for bordag hver 3 dlr. er 15 dlr.

Jens Hansen i Fensten for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Jens Rasmussen i Ovdrup for jomfrukrænkelse.  2 dlr.

Jens Kær i Ørting og Rasmus Andersen sst. aftinget for de havde skældt hver andre for tyveri, og kunne det ikke bevise. 7 dlr. 1 okse

Jakob Christensen i Skovgård for lejermål. 2 dlr.

Oluf Pedersen i Odder aftinget for et træ han huggede i Odder skov. 2 dlr. 1 okse

Niels Sørensen i Ørting for en rejse han havde siddet overhørig. 4 dlr.

Jens Pedersen i Fillerup, for en berygtet kvinde han belå. 6 dlr.

Søren Sørensen Kærgård i lige måde for lejermål. 1 dlr.

Jens Bertelsen i Fensten, for han slog Anders Hansen med et bæger. 3 mark

Christen Tomasen i Gylling for løs lejermål. 2 dlr.

Jens Esbensen på Alrø for en pige han belå og siden blev befunden med hende i løs lejermål. 3 dlr.

Mikkel Rasmussen i Hadrup, for han nu anden gang har beligget Mette Knudsdatter. 3 dlr.

Simon Rasmussen i Torup for overhørelse i rans tov. 3 mark

Søren Jensen i Skablund for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Ib Rasmussen på Alrø, for han nu anden gang har beligget Karen Nielsdatter. 3 dlr.

Jens Hyrde i Falling aftinget for en berygtet kvinde han belå. 5 mark

Peder Sørensen i Tendrup for bordag han gjorde med hans egen husbond. 4 dlr. 

Søren Jensen i Fensholt for jomfrukrænkelse. 9 mark

Poul Jacobsen i Gylling for Jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Anders Nielsen i Halling, for han nu anden gang har beligget Anna Jensdatter. 2 dlr.

Niels Hjort i Rude aftinget for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Jens Pedersen på Endelave for jomfrukrænkelse. 9 mark

Jens Sørensen der sammesteds for jomfrukrænkelse. 9 mark

Jens Ovesen i Sander, hans Simonsen og Mikkel Skrædder i Odder, for bordag de gjorde med Mikkel Mikkelsen i Rørt.  1 okse

Niels Nielsen på Endelave for en berygtet kvinde han belå. 4 dlr.

Knud Ovesen i Sander, aftinget for jomfrukrænkelse og gav. 2 dlr.

Og på K.M.s nådigste behag aftinget med Peder Fischer i Odder for nogen ege han ulovligt har hugget i Odder skov gav derfor. 100 dlr.

Oppebåret til Sagefald af Laurits Jensen i Skårup i Skanderup birk for lejermål. 2 dlr.

FØRLOV  1611-12

oppebåret til førlov efter (følgende med samme sum 36 sk.)

Søren Nielsen i Yding
Erik Jensen i Borup
Sejer Jensen i Lundum
Jens Rasmussens kvinde i Ustrup
Terkel Olufsen i Låsby
Søren Rasmussen i  Bjødstrup
Mogens Olufsen i Skæring
Christen Steffensens kvinde i Lystrup 

Film nr. M.18710

STEDSMÅL 1612-13

Vor herred  1612-13

Niels Madsen i Grumstrup til fæste af en gård der sammesteds, som Knud Rasmussen oplod. 30 dlr. 2 okser

Mikkel Madsen til stedsmål af en halv gård i Grumstrup, som Niels Madsen oplod. 10 dlr. 1 okse

Peder Kreil i Grumstrup, til fæste af tre stykker kirkejord på Grumstrup mark, liggende til Vedslet kirke  6 dlr.

Hans Knudsen af en gård i Elling, som Laurits Jensen fradøde. 28 dlr. 2 okser

Anders Pedersen af en gård i Vestbirk, Knud Mortensen fradøde. 10 dlr. 1 okse

Rasmus Nielsen af en gård i Tebstrup, hans moder oplod. 16 dlr.

Jørgen Nielsen af et boel i Tebstrup, som Rasmus Hjulmand oplod. 8 dlr.

Hans Madsen af et kirkeboel i Båstrup, som hans fader oplod. 20 dlr.

Iver Olufsen af en gård i Gedved, Peder Frandsen oplod. 14 dlr.

Niels Nielsen af en gård i Hylke, som hans moder oplod. 30 dlr. 2 okser

Oluf Nielsen i Båstrup af et hus der sammesteds. 2 dlr.

Mads Lauritsen af en halv gård i Yding, som Kirsten Nielses oplod. 20 dlr. 

Jens Lauritsen af et boel i Yding, som hans fader oplod. 8 dlr.

Laurits Lauritsen af en halv gård i Nebel, som Jens Jørgensen fradøde. 8 dlr.

Søren Jensen til fæste af et boel i Gangsted, som Laurits Sørensen oplod. 2 dlr. 1 okse

Deslige af et stykke eng, på Kørup mark, som fornævnte Laurits Sørensen oplod. 2 dlr.

Niels Andersen af et hus i Ustrup, som Jens Andersen oplod. 1 dlr.

Knud Christensen i Yding, af noget kirkejord i Såby og Yding mark, liggende til Yding kirke, som Markvar Christensen fradøde. 4 dlr.

Hr. Jørgen Madsen i Kattrup, til husbondhold af en gård der sammesteds, som han købte af Sejer Pedersen. 1 okse

Jørgen Madsen af en halv gård i Hylke, som Jens Sørensen fradøde. 14 dlr. 1 okse

Adser Nielsen til stedsmål af en gård i Yding, som Anne Markvarses oplod. 40 dlr. 1 okse

Tyrsting herred  1612-13
Stedsmål

Oppebåret til stedsmål af Niels Jensen, af en halvgård kaldes Rugballe, som Søren Jensen oplod. 2 dlr.

Tomas Rasmussen af en halv gård i Bryrup, som Peder Pedersen fradøde. 10 dlr.

Gern herred  1612-13
Stedsmål

Mikkel Pedersen af et boel i Røgen, som Søren Dyr fradøde. 5 dlr.

Rasmus Pedersen af en gård i Tovstrup, som hans moder oplod. 10 dlr. 1 okse

Framlev herred  1612-13
Stedsmål

Rasmus Lauritsen i Storring af en halvgård der sammesteds, som Niels Simonsen oplod. 8 dlr.

Jens Nielsen af en gård i Hørslev, hans fader oplod. 12 dlr.

Johan Rasmussen af en gård i Høver, som Mikkel Beer fradøde. 30 dlr. 2 okser

Rasmus Lauritsen til stedsmål af en halv gård i Storring. 1 okse

Rasmus Jørgensen, af en gård i Høver, som Anders Nielsen oplod. 25 dlr, 1 okse

Knud Jensen af en halv gård i Tåstrup, som Rasmus Lauritsen oplod. 13 dlr.

Niels Jensen af en halv gård i Stjær, som Jens Udsen fradøde. 10 dlr.

Simon Christensen af et boel i Labing, som Niels Stigsen oplod. 10 dlr.

Sabro herred  1612-13
Stedsmål

Peder Ibsen til fæste af et Boel i Haldum, som Bodil Tomasen oplod. 4 dlr.

Oluf Amdisen i Haldum til husbondhold af en gård der sammesteds. 6 dlr.

Morten Nielsen i Hår til husbondhold. 4 dlr.

Hjelmslev herred  1612-13
Stedsmål

Søren Juel til fæste af en halvgård i Mesing, som Poul Jensen fradøde. 10 dlr. 2 okser

Rasmus Jensen af en halv gård i Stilling, som Søren Degn fradøde. 2 dlr. 1 okse

Jens Mikkelsen af en halv gård i Mesing, som Øuli Ibsen oplod. 6 dlr. 2 okser

Niels Rasmussen af et boel i Blegind, som Jørgen Rasmussen oplod. 5 dlr.

Peder Pedersen af en gård i Jeksen, som Laurits Christensen fradøde. 5 dlr.

Niels Simonsen af et Hus i Jeksen. 1 dlr.

Skanderup birk  1612-13
Stedsmål

Søren Jensen af en gård i Fruering, hans fader oplod. 10 dlr. 1 okse

Morten Stiiger til stedsmål af et hus ved Skvæt mølle. 2 tønder havre

Rasmus Jensen af en halv gård i Vitved, som Peder Nørgård fradøde. 10 dlr. 2 okser

Terkel Jensen til fæste af en gård i Vrold, som Dines Sørensen fradøde. 20 dlr.

Christen Mikkelsen af en gård i Fastrup, som hans fader oplod. 20 dlr. 1 okse

Laurits Jensen af en gård i Skårup, som hans fader oplod. 10 dlr.

Peder Poulsen af en gård i Fruering, som Simon Nielsen fradøde. 15 dlr. 1 okse

Jens Andersen til fæste af Vester mølle, som hans moder fradøde. 20 dlr.

Rasmus Pedersen af et boel i Fruering, som Niels Koch fradøde. 8 dlr.

Søren Jørgensen i Skanderup, af en have i Rølev som Zacharias Sønnikke i brug havde. 4 dlr.

Jakob Rasmussen i Skanderup, til fæste af to stykker jord, som ham er udvist ved Balle vase i Hoagers Krog. 3 dlr.

Peder Rasmussen af en gård i Illerup, hans fader fradøde. 12 dlr. 1 okse

Mikkel Pedersen af et hus i Vrold, som Maren fiskerkvinde oplod. 1 dlr.

Jens Tomasen til fæste af Gjesing mølle, som Rasmus Juel frarømte. 20 dlr.

Ry birk  1612-13
Stedsmål

Søren Frandsen af en gård i Vissing, som Mads Pedersen fradøde. 7 dlr.

Peder Grovsmed af et hus i Ry, som Anne Simonsdatter oplod. 2 dlr.

Jakob Ovesen Blytækker af et hus i Ry, som Anders Snedker oplod. 2 dlr.

Jens Sørensen af et boel i Ry, som Christen Havtorn fradøde. 2 dlr.

Annammet til fæste af Rasmus Pedersen, af en halv gård i Vissing, 7 dlr.

Peder Sørensen af en gård i Vissing kloster, som Peder Jensen oplod. 35 dlr. 1 okse

Jesper Ovesen af en halvgård i Addit, som Jens Jensen oplod. 5 dlr.

Nim birk  1612-13
Stedsmål

Hans Sørensen af en halv gård i Nim, som Christen Stolsvend fradøde. 6 dlr.

Tåning birk  1612-13
Stedsmål

Jens Iversen af en gård i Hem, som hans fader oplod. 30 dlr. 2 okser Oluf Nielsen af et hus i Tåning, som Laurits Frandsen oplod. 2 dlr.

Lisbjerg herred  1612-13
Stedsmål

Peder Jensen i Lystrup til fæste af en gård der sammesteds, som Niels Steffensen oplod. 20 dlr. 1 okse

Peder Andersen af Munkegård i Skæring, som Søren Olufsen fradøde. 200 dlr. 2 okser

Mads Olufsen af en gård i Lystrup, som Groers Sørensen fradøde. 7 dlr. 1 okse

Hads herred  1612-13
Stedsmål

Jost Knudsen af en halv gård i Rude, som Jens Tøgersen oplod. 10 dlr. 2 okser

Peder Sørensen af et hus i Dyngby, som Mikkel Tøgersen oplod. 3 dlr.

Rasmus Tomasen til fæste af et hus i Gylling, som Jens Andersen oplod. 5 dlr.

Jens Pedersen af en gård på Alrø, som Søren Madsen fradøde.,  10 dlr. 2 okser

Christen Rasmussen af et hus i Rørt, som Karen Søren Fogs, oplod. 3 dlr.

Rasmus Ovesen af et hus i Halling, som Rasmus Christensen fradøde. 3 dlr.

Oluf Madsen af et hus i Odder Christen Lauritsen oplod. 2 dlr.

Mads Jensen i Bjerager, til fæste af noget (stur)jord liggende på Bjerager mark, som hans fader fradøde. 8 dlr.

Knud Jensen af en gård i Fensten, som Steffen Villumsen fradøde. 10 dlr. 1 okse

Laurits Jensen af en halv gård i Sondrup, som Søren Rasmussen oplod. 6 dlr.

Morten Christensen i Jordrup, af et stykke kirkejord i Haldrup, og Oldrup mark, liggende til Hundslund Kirke, som hans moder oplod. 4 dlr.

Peder Nielsen til stedsmål af et boel i Hvilsted, som Jens Mogensen fradøde. 6 dlr.

Mikkel Pedersen i Kanne til fæste af tre stykker eng, liggende i Trustrup mark, som Jens Madsen Bjerager, havde tilforn i fæste. 5 dlr.

Mikkel Esbensen af et hus i Bjerager, som hans fader oplod. 3 dlr.

Rasmus Jensen af en halv fjerding jord, og et halv gårdsted på Endelave, som Jost Sørensen oplod. 7 dlr.

Jens Hansen af en gård i Fensten, som hans fader oplod. 10 dlr. 1 okse

Søren Mikkelsen til husbondhold af en gård i Fillerup, hans fader fradøde. 5 dlr.

Deslige til fæste af noget kirkejord i Fillerup mark liggende til Odder kirke, som hans moder oplod. 2 okser

Niels Bonde af et smedehus i Odder, som Sidsel Peders iboede. 3 dlr.

Annammet af Anne Eriksdatter til fæste af en gård i Fillerup, hendes livstid, som hendes moder for hende oplod. 12 dlr. 2 okser

Søren Rasmussen af et lidet boel i Sondrup, som Laurits Jensen oplod. 2 dlr.

RØMNINGSGODS  1612-13

efter Villads Hyrde i Kattrup, som to fingre blev afhugget, for en kvinde der sammesteds, han løgnagtig beskyldte for horeri. Og samme hans gods vurderet efter tingsvidnes lydelse for. 5 dlr.
 
Rømningsgods efter Øuli Ibsen i Mesing, som bortrømte for horeri, han bedrev i sit ægteskab. Og efter vurderingsvidne er vurderet for 5 dlr. 19 sk

Rømningsgods, efter Morten Rasmussen og Niels Rasmussen i Spøttrup, som bortrømte for drabssag og blev vurderet efter tingsvidnes lydelse for 14 dlr. 30 sk.

SAGEFALD 1612-13

Vor herred  1612-13

Peder Nielsen i Lundum for bordag han gjorde med sin stedfader, Oluf Madsen der sammesteds. 10 dlr. 1 okse

Tove Pedersdatter i Vedslet, for hun lod sig beligge af hendes søskendebarn. 3 dlr.

Rasmus Joensen i Grumstrup for Anne Jensdatter han belå, og fik hende til at beskylde en anden. 6 dlr.

Anders Jørgensen i Serridslev for jomfrukrænkelse. 2 dlr. 1 mark

Poul Pedersen i Hylke for jomfrukrænkelse med Mette Jensdatter. 2 dlr. 1 mark

Peder Bertelsen og Jens Mikkelsen i Birk for bordag de gjorde med hver andre. 4 dlr.

Niels Lauritsen i Birknæs for jomfrukrænkelse. 2 dlr. 1 mark

Rasmus Pedersen i Hoved aftinget for Margrete Nielsdatter, en berygtet kvinde han belå. 3 mark

Jens Stigsen i Borup, for Johan Jensdatter han belå. 2 dlr. 1 mark

Niels Lauritsen i Purup, for Kirsten Pedersdatter han belå. 2 dlr. 1 mark

Christen Adsersen i Hylke, for jomfrukrænkelse. 2 dlr. 1 mark

Niels Ibsen i Grumstrup for Karen Nielsdatter han belå  3 dlr.

Deslige for bordag han gjorde med Mikkel Sejersen i Grumstrup  2 dlr.

Anders Sørensen i Gedved for jomfrukrænkelse og for et mundslag han slog en kvinde. 3 dlr.

Søren Nielsen i Tvingstrup aftinget for en lokket kvinde han belå. 15 mark

Mads Knudsen i lige måde for løs lejermål han i lige måde havde begået. 15 mark

Tyrsting herred  1612-13
Sagefald

Anders Bunde i Gammelstrup for et spyd han har hos sig og ikke havde hjemmel til. 5 dlr.

Peder Jensen i Tønning for en lokket kvinde han belå.  15 mark

Poul Sørensen i Vinding, for slagsmål han i var med Frands Lauritsen der sammesteds.  5 dlr.

Gern herred  1612-13
Sagefald

Jens Terkelsen i Låsby for en pige han belå i hans ægteskab. 6 dlr. 1 okse

Laurits Sørensen i Flensted for løs lejermål. 2 dlr.

Christen Pedersen der sammesteds for lejermål han nu anden gang har bedrevet. 3 dlr.

Anders Pedersen i Alling for lejermål med en lokket kvinde. 2 dlr.

Niels Christensen i Låsby i lige måde aftinget for lejermål. 2 dlr.

Framlev herred  1612-13
Sagefald

Anders Sørensen i Labing for løs lejermål med en lokket kvinde  2 dlr.

Niels Jensen i Storring i lige måde for lejermål. 5 mark

Jens Sørensen i Skibby for en pige og en kvinde han har beligget. 6 dlr.

Mads Jensen i Høver for et føl han tog til møllen. 1 okse

Hans Jørgensen i Snåstrup for jomfrukrænkelse. 6 dlr. 1 okse

Peder Nielsen i Borum for jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Rasmus Sørensen i Rodegård for løs lejermål. 2 dlr.

Laurits Mortensen i Hørslevgård for jomfrukrænkelse med Kirsten Jensdatter. 3 dlr.

Morten Jensen i Skovby for jomfrukrænkelse med Maren Terkelsdatter. 3 dlr.

Søren Jensen i Skovby for bordag han gjorde med Jens Jensen i Framlev. 4 dlr.

Laurits Jørgensen og Jens Pedersen i Høver aftinget for bordag de gjorde med hver andre. 5 dlr.

Peder Jensen i Labing for et kvindfolk han belå, som han var trogivet til. 5 mark

Rasmus Jensen i Labing for to slag han slog på en dør i Niels Stigsens bolig der sammesteds. 3 dlr.

Peder Danielsen i Skibby for bordag han gjorde med Rasmus Jensen i Harlev, og for en krybbe han uden minde udtog i Rasmus Lauritsens gård i Skibby. 2 okser

Sabro herred  1612-13
Sagefald

Ester Pedersdatter i Sabro for hun lod sig beligge. 3 mark

Anne Jensdatter i Lading for hun og lod sig beligge. 3 mark

Anders Villumsen i Sandby for bordag han gjorde. 3 mark

Hjelmslev herred  1612-13
Sagefald

Jens Pedersen i Jeksen for et bitræ, hans folk tog af en fejltagelse i hans nabos gærde. 2 dlr.

Hans Jensen i Jeksen for Karen Poulsdatter han belå. 2 dlr.

Skanderup birk  1612-13
Sagefald

Christen Tyrsting i Hårby for nogen løgnagtige ord han sagde her på slottet. 4 dlr.

Rasmus Tomasen i Gjesing for tvende berygtede kvinder han har beligget. 3 dlr.

Søren Nielsen i Fastrup for et slag han slog Søren Mikkelsen der sammesteds. 2 dlr.

Niels Rasmussen i Hemstok, for nogen ord han havde tilsagt Laurits Nielsens hustru der sammesteds, hendes ære anlangende, og ikke kunne dem bevise. 1 dlr. 1 mark

Ry birk  1612-13
Sagefald

Jens Jensen i Emborg for jomfrukrænkelse han nu trende gange har bedrevet. 2 dlr. 2 okser

Jens Nielsen i Salten for hans egen slægt han belå. 24 dlr.

Laurits Nielsen i Nygård, for løs lejermål. 2 dlr.

Tomas Rasmussen i Tem for jomfrukrænkelse. 2 dlr. 1 mark

Tåning birk  1612-13
Sagefald

Jens Sørensen i Tåning for bordag han gjorde med Anders Envoldsen der sammesteds. 3 dlr.

Tomas Jensen i Tåning, for tvende berygtede kvinder han har beligget. 2 dlr. 1 mark 

Peder Pedersen i Tåning for løs lejermål. 5 mark

Oluf Jensen, Jens Jensen, Peder Pedersen, Rasmus Nielsen, Morten Jensen, Søren Ibsen, Anders Nielsen og Erik Jensen i Tåning, for en (vind)fælde de tog på Tåning skov uforevist. 8 dlr.

Lisbjerg herred  1612-13
Sagefald

Jens Nielsen i Skæring, for hans egen slægt Kirsten Groersdatter han har beligget. 50 dlr. 1 okse

Mikkel Nielsen i Obstrup for lejermål han nu anden gang har bedrevet. 3 dlr.

Hads herred  1612-13
Sagefald

Rasmus Andersen i Rude for Mette Jensdatter han belå. 2 dlr. 1 mark

Fornævnte Mette Jensdatter for hun lod sig beligge. 3 mark

Jørgen Hansen i Kysing Niels Madsen og Søren Madsen der sammesteds for bordag de gjorde med hver andre. 4 dlr.

Jens Lauritsen i Randlev for en risbøg, han hug i Vendsbjerg uforevist. 2 dlr.

Gregers Pedersen i Odder for han ikke holdt hans forpligt med Mikkel Joensen der sammesteds, anlangende en marktrætte, dem imellem var. 2 okser
    
Peder Rasmussen i Skablund for han med en kniv slog Laurits Møller i Glibing mølle. 3 dlr. (Skablund den gang skrevet Skobling).

Peder Mikkelsen i Torrild for han ikke havde opseende med ulovlig skovhugst, som var gjort i Torrild skov. 10 dlr. 2 okser

Jens Pedersen på Alrø for bordag han gjorde med Oluf Smed. 2 dlr.

Anne Andersdatter, Kristen Pedersdatter, Anne Nielsdatter på Endelave, Anne Pedersdatter, Sidsel Andersdatter i Odder for de har ladet dem beligge, af hver 3 mark er 4 dlr. dlr. 1 mark

Søren Madsen i Saksild for bordag han gjorde. 1 dlr.

Eske Pedersen i Odder, for Karen Poulsdatter han belå. 9 mark

Jens Nielsen i Sander i lige måde for lejermål. 2 dlr.

Rasmus Pedersen i Boulstrup for lejermål. 2 dlr.

Ove Pedersen i Kældergård, for en løgnagtig sag, som Rasmus Pedersen i Odder havde ham i forfølgning for. 1 okse

Rasmus Pedersen i Gylling for en berygtet Kvinde han belå. 2 dlr. 1 mark

Rasmus Pedersen i Odder for Kirsten Pedersdatter han belå. 3 dlr.

Forskrevne Kirsten Pedersdatter for samme lejermål. 3 dlr.

Rasmus Jensen i Odder for Maren Jørgensdatter han belå, gav for sig og hende 3 dlr. 1 mark

Peder Hansen i Gosmer for lejermål for sig og kvinde. 3 dlr.

Oluf Smed i Ørting for bordag han gjorde med Jens Pedersen. 2 dlr.

Rasmus Sørensen i Fensten for en berygtet kvinde han belå, gav for sig og hende. 3 dlr. dlr. 1 mark

Jens Rasmussen i Søby for løs lejermål, gav i lige måde for sig og kvinden. 3 dlr. 1 mark

Jørgen Pedersen i Oldrup, for Birgitte Rasmusdatter han belå, og en anden gang befunden i lejermål. 4 dlr.

Hans Jensen i Hovedstrup for Helle Rasmusdatter han belå, gav for sig og hende. 2 dlr. 1 mark

Peder Nielsen i Bjerager for Maren Jensdatter han belå gav for sig og hende. 2 dlr. 1 mark

Rasmus Jespersen i Fillerup for han ikke havde tilsyn med ulovlig skovhugst, som blev gjort i K.M.s skove. 1 okse

Jens Rasmussen i Gylling for Karen Sørensdatter han belå, gav for sig og hende 3 dlr.

Peder Madsen i Gylling for en berygtet kvinde han belå, gav for sig og hende 9 mark

Jens Hansen i Fensten for sig og Johan Jensdatter han belå 3 dlr.

Jens Madsen i Nølev, for et træ han huggede i Odder skov uforevist. 10 dlr. 1 okse 

FØRLOV  1612-13

Efter Laurits Jensen i Elling  26 sk.

Dernæst flg. navne (samme afgift)

Efter Sejer Nielsens kvinde i Ejer
Efter Morten Sørensens kvinde i Lundum
Efter Maren Christens i Yding
Efter Kirsten Jenses i Illerup

STEDSMÅL 1613-14 

Vor herred  1613-14 

Anders Ibsen i Grumstrup, af et hus Jens Andersen fradøde. 3 dlr.

Sejer Andersen af et hus i Ustrup Jens Sørensen fradøde. 3 dlr.

Ingil Ingilsen af en halv gård i Ås Anne Nielsdatter oplod. 10 dlr.
                                                                 
Keld Rasmussen af et hus i Grumstrup, som Peder Tomasen oplod. 2 dlr.

Jens Sørensen af en gård i Nebel, Oluf Madsen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Peder Jensen af en halv gård i Ustrup, Jørgen Smed fradøde. 10 dlr. 1 okse

Peder Jensen til fæste af en gård i Egebjerg, hans moder oplod. 6 dlr. 1 okse

Rasmus Jensen i Egebjerg af en gård sst., Jens Pedersen fradøde. 6 dlr. 1 okse

Esben Mortensen til stedsmål af en gård i Overby, Mads Frandsen oplod. 5 dlr.

Tyrsting herred  1613-14
Stedsmål

Peder Nielsen i Slagballe til fæste af en halv gård, hans moder oplod. 25 dlr.

Jørgen Pedersen i Ring til husbondhold af en liden gård sst. 2 dlr.

Jørgen Nielsen til fæste af en Otting jord i Ring, som hans moder oplod. 2 dlr. 1 okse

Knud Pedersen i Træden af en gård sst. Jesper Jensen fradøde. 16 dlr. 1 okse

Søren Ibsen af en gård i Træden, hans fader fradøde. 16 dlr. 1 okse

Mads Knudsen til stedsmål af en gård i Brædstrup, som Jens Krabbe fradøde. 6 dlr.

Gern herred  1613-14

Stedsmål

Anders Rasmussen i Sorring til husbondhold. 1 okse

Rasmus Andersen til fæste, af en halv gård i Vissing, som hans fader oplod. 8 dlr.

Simon Rasmussen, af en gård i Tovstrup, hans moder oplod. 10 dlr. 1 okse

Ebbe Pedersen af en forfalden gård i Tørring. 3 dlr.

Framlev herred  1613-14
Stedsmål

Mads Jensen, til fæste af en halv gård i Tåstrup, hans fader oplod. 16 dlr.

Laurits Christensen af en halvgård i Tåstrup, hans fader fradøde. 10 dlr. 1 okse

Knud Jensen i Tåstrup til fæste af halvparten af noget kirkejord på Tåstrup mark, liggende til Harlev kirke. 3 dlr.

Peder Nielsen i Borum, til fæste af en gård der sammesteds med hvis tilliggende, skov, ejendom, og kirkeager, som til samme gård har været brugt, og er samme ager liggende til Skivholme kirke, som nu forskrevne Peder Nielsen, efter Niels Jensens død fæstet har, og salig afgangne Claus Glambeck tilforn, tvende gange bortfæstet har, og nu igen bortfæstet er for 50 dlr. 2 okser

Jens Olufsen i Stjær, til husbondhold. 1 okse

Laurits Jensen, til fæste af et øde forfaldent boel i Labing, Simon Christensen tilforn havde i fæste, er liggende til Århus domkirke. 6 dlr.

Anders Pedersen i Borum til fæste af forskrevne boel i Labing efterdi forskrevne Laurits Jensen det ikke vilde beholde. 2 dlr.

Søren Nielsen af en halv gård i Borum, Villum Nielsen oplod, som han for to år siden har fæstet, deslige til fæste af en anden halv gård der sammesteds, som Peder Poulsen fradøde, tilsammen 26 dlr.

Sabro herred  1613-14
Stedsmål

Groers Jensen til husbondhold af en halv gård i Fårup, som Simon Pedersen fradøde. 3 dlr.

Niels Pedersen af en forfalden liden halvgård Ejstrup, som Groers Jensen, oplod. 3 dlr.

Hjelmslev herred  1613-14
Stedsmål

Søren Smed i Stilling til fæste af K.M.s anpart, som er halvpart i det smedehus på Stilling gade, som han selv iboer. 2 dlr.

Søren Lauritsen til husbondhold, af en halv gård i Stilling, som Jens Sørensen iboede. 1 okse

Niels Sørensen til husbondhold af en gård i Mesing. 1 okse

Hans Jensen til fæste af Koldens mølle. 8 dlr.

Skanderup birk  1613-14
Stedsmål

Anders Rasmussen til fæste af fjerdeparten af Vengegård, som hans moder oplod. 20 dlr. 1 okse

Anders Rasmussen af et hus i Svejstrup, som hans moder oplod. 2 dlr.

Ry birk  1613-14
Stedsmål

Hr. Niels til stedsmål af et hus i Ry, som Jens Nielsen oplod. 4 dlr.

Jens Knudsen til fæste af en halv gård i Vissing, som Jens Pedersen fradøde. 4 dlr.

Mads Eriksen af en halv øde gård i Vissing, som Jens Jensen frarømte. 2 dlr. 
 
Peder Pedersen i Folby til fæste af et boel i Ry, som Mads Eriksen oplod. 2 dlr.

Nim birk i Bygholm len  1613-14
Stedsmål

Peder Hansen i Nim, for en halvgård sst. Niels Boel oplod. 5 dlr.

Mourits Sørensen til stedsmål af et hus i Nim, som Maren Nielses oplod. 2 dlr.

Tåning Birk  1613-14
Stedsmål

Jens Rasmussen til fæste af en gård i Dørup, Troels Rasmussen fradøde. 28 dlr. 

Jens Rasmussen af et hus i Gantrup, Jens Olufsen fradøde. 3 dlr.

Poul Hansen til fæste af Ør kloster mølle som Peder Tysk fradøde. 60 dlr. 

Lisbjerg herred  1613-14
Stedsmål
Søren Groersen af en halv gård i Lystrup, Søren Madsen oplod. 10 dlr.

Christoffer Nielsen til fæste af en gård i Lystrup, hans fader fradøde. 100 dlr. 2 okser

Steffen Christensen til fæste af en halv gård sst., hans fader fradøde. 20 dlr. 2 okser

Hads herred  1613-14
Stedsmål

Mads Sørensen for en gård på Alrø, hans fader fradøde. 10 dlr. 2 okser

Peder Andersen til fæste af en gård i Oldrup, Hans Nielsen fradøde. 12 dlr. 1 okse

Rasmus Hovgård af et hus i Gylling, Søren Steffensen fradøde. 3 dlr.

Mogens Pedersen til fæste af halvparten af Hovgård i Randlev, som hans fader fradøde. 40 dlr. 2 okser

Søren Sørensen til husbondhold af en gård i Svorbæk. 1 okse

Jens Nielsen i Onsted til fæste af en halv gård sst., hans fader oplod. 8 dlr. 1 okse

Mikkel Olufsen af en gård i Kysing hans, fader fradøde. 4 okser

Søren Jørgensen af et gadehus i Gylling, som Maren Jens Påskes oplod. 2 dlr.

Peder Skrædder af et hus i Ålstrup, som Christen Nielsen oplod. 1 dlr.

Jens Sebastiansen af et lidet boel i Amstrup, som Rasmus Markvarsen oplod. 4 dlr.

Peder Andersen af et hus i Odder, som Anders Jørgensen fradøde. 2 dlr.

Niels Pedersen til fæste af en fjerding jord på Endelave, hans fader fradøde. 9 dlr. og af gårdsted 1 dlr. er tilsammen 15 dlr.

Niels Sørensen til husbondhold, af en liden gård i Torrild. 4 dlr.

Mikkel Nielsen i Rosborg til fæste af en gård i Snerild, som Peder Jensen blev ihjelslagen på. 2 dlr. 1 okse

Erik Rasmussen af en gård i Nølev, hans fader oplod. 20 dlr. 2 okser

Rasmus Joensen af en gård i Smedrup, hans moder oplod. 12 dlr. 3 okser 

Peder Hansen af en halvgård i Fensten, som Rasmus Pedersen oplod. 2 dlr. 1 okse

Oluf Knudsen i Rørt, har for tre år siden 1611 fæstet noget kirkejord på Rørt mark liggende til Bjerager kirke, for 2 daler og 2 okser, som i samme års regnskab er K.M.s ført til indtægt. Og nu befindes af Bjørn Andersens fæstebrev, som tilforn på samme jord er angiven, at der af er given tre okser til fæste, hvor for han nu har givet til videre fæste af samme jord. 1 dlr. 1 okse

RØMNINGSGODS  1613-14

Oppebåret efter Johanne Groerses i Skæring, som bortrømte for horeri, blev hendes gods vurderet efter tingsvidnes lydelse for 3 dlr. 23 sk.

SAGEFALD 1613-14

Vor herred  1613-14

Niels Jensen i Tebstrup for en pige han belå. 9 mark

Søren Ibsen i Ejer for en berygtet kvinde han belå. 15 mark

Niels Ibsen i Grumstrup aftinget for bordag. 2 dlr.

Søren Rasmussen i Gedved for en kvinde han belå. 14 mark

Tre små umyndige drenge i Grumstrup aftinget for slagsmål de gjorde på en anden dreng der i byen, ved navn Niels Ibsen. 3 dlr.

Ib Sørensen i Ørridslev, for lejermål med en berygtet kvinde. 4 dlr.

Rasmus Sørensen i Møballe for en berygtet kvinde han belå. 6 mark 

Anders Jensen i Gedved og Laurits Tomasen sst. aftinget for en kappe de fandt, og den ikke lovlig fremlyste. 8 dlr.

Peder Knudsen i Gedved for han slog Rasmus Jensen med en stav. 1 dlr.

Søren Mikkelsen i Tvingstrup for en berygtet kvinde han belå. 3 mark

Anders Jensen i Gedved for jomfrukrænkelse. 9 mark

Herluf Jensen og Peder Hansen i Purup aftinget for en parlement de i var med hver andre, skal give tilsammen. 6 dlr.

Søren Mikkelsen i Ås for han forulempede Mikkel Pedersen sst. i hans egen gård. 4 dlr.

Tomas Rasmussen i Båstrup for jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Oppebåret af Peder Jensen i Tvingstrup for lejermål. 5 mark

Mikkel Jensen i Ballebo for lejermål. 5 mark

Peder Poulsen i Lundum for jomfrukrænkelse. 1 okse

Søren Knudsen i Elling for bordag han gjorde. 5 dlr.

Christen Ibsen i Bjødstrup for lejermål. 15 mark

Poul Pedersen i Hylke aftinget for nogen mangel, som fandtes i hans regnskab, han gjorde Hylke kirke, skal give. 1 okse

Niels Bertelsen sst. i lige måde for samme sag. 4 dlr.

Mads Fritzsen i Overby aftinget for en hoppe han brugte i sin
plov, som han havde ingen hjemmel til. 40 dlr. 4 okser

Jens Sørensen i Grumstrup aftinget for nogen hasselvidjer hans dreng huggede i Lund skov. 2 dlr.

Tyrsting herred  1613-14
Sagefald

Peder Knudsen i Vinding for en berygtet kvinde han belå. 15 mark

Rasmus Jensen i Gammelstrup, for et ulovligt tov han tog på et syn, til Jens Jensens i Addit, som hans fader selv har bekendt med brev og segl. 5 dlr. 1 okse

Søren Ibsen i Træden for parlement han gjorde med en soldat. 2 dlr.

Anders Ibsen i Troelstrup for en pige han belå. 9 mark

Jens Rasmussen, Niels Lauritsen, Morten Lauritsen og Tomas Rasmussen i Gammelstrup, aftinget for de ikke havde opsyn med deres skov. Men nogen små træer der i er blevet stævnet. 4 dlr.

Gern herred  1613-14
 Sagefald

Kirsten Lauritsdatter aftinget for hun lod sig beligge af Jens Terkelsen i Låsby. 3 mark

Mikkel Pedersen i Vissing for en berygtet kvinde han belå. 15 mark

Søren Ersholt i Vissing for blodvide. 6 dlr.

Søren Simonsen i Javngyde aftinget for et kvindfolk, han i hans ægteskab belå. 10 dlr.

Kirsten Jensdatter i Sorring for hun lod sig beligge. 3 mark

Peder Andersen i Låsby for jomfrukrænkelse. 9 mark

Framlev herred  1613-14
Sagefald

Søren Nielsen i Herskind, aftinget for jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Niels Jensen i Sjelle for lejermål med en berygtet kvinde. 2 dlr.

Markvar Rasmussen i Søballe for en berygtet kvinde han belå. 5 mark

Anders Sørensen i Labing aftinget for han nu anden gang har beligget et kvindfolk. 4 dlr.

På K.M.s nådigste behag er aftinget med Peder Nielsen i Borum for hans trolovede fæstekvinde Magdalene Jensdatter han belå. 20 dlr.

Laurits Nielsen i Skivholme for en berygtet kvinde han belå. 5 mark

Laurits Fog i Skivholme aftinget for han befandtes i Borum skov med en Bøsse og skød efter en ørn, dog han ikke dræbte ørnen. Og der for på K.M.s nådigste behag aftinget med ham for. 4 dlr. 1 okse

Niels Lauritsen i Skovby for løs lejermål. 5 mark

Laurits Olufsen i Stjær, for nogen hasselvidjer han huggede i Stær skov. 1 dlr.

Laurits Jensen i Hørslevgård for jomfrukrænkelse. 9 mark

Sabro herred  1613-14
Sagefald

Joen Knudsen i Vivild aftinget for skovhugst uden hjemmel. 6 dlr.

Niels Madsen i Kvottrup for en berygtet kvinde han belå. 2 dlr.

Peder Esbensen i Sabro i lige måde for løs lejermål. 5 mark

Hans Pedersen i Folby i lige måde for løs lejermål. 5 mark

Skanderup birk  1613-14
Sagefald

Anders Sørensen i Gjesing aftinget for noget jord han sig vedkendte og det ikke kunne bevise. 1 okse

Jens Christensen i Vrold for jomfrukrænkelse. 9 mark

Niels Skrædder i Vrold for voldsbøde, med Peder Poulsen sst. 5 dlr.

Søren Juel i Virring for bordag med Mikkel Pedersen sst. 1 dlr.

Mikkel Nielsen i Hvolbæk for bordag med Tomas Jensen sst. 3 dlr.

Jens Rasmussen i Gram for bordag med Laurits Skrædder sst. 3 dlr.

Jørgen Lauritsen i Vitved for slagsmål han i var med Niels Lauritsen 3 dlr.

Sejer Jensen i Hvolbæk for hans (sage)fald af delingsdom. 3 dlr.

Knud Rasmussen i Fruering, aftinget for han havde sået i hans nabos jord, videre end ham var berettiget. 3 dlr.

Søren Mikkelsen i Svejstrup aftinget for han belå et kvindfolk, som på slegfreds vegne var ham beslægtet, i andet og tredje led. Og er på K.M.s nådigste behag aftinget med ham for 2 okser

Mikkel Pedersen i Virring for et mundslag han gav Søren Juel sst. 2 dlr.

Mikkel Skomager i Vrold aftinget for en liden bøg, som han huggede uforevist. 1 dlr.

Mikkel Pedersen i Vrold, for han har gjort bordag tvende gange. 2 dlr.

Laurits Villadsen i Vitved for bordag han gjorde med Magnus Berentsen i Skanderup. 3 dlr.

Christen Dinesen i Hårby, aftinget på K.M.s nådigste behag, for han vilde voldtage en pige. 2 okser

Knud Jensen Hattemager aftinget for bordag han gjorde med Jens Hattemager i Skanderup. 3 dlr.

Ry birk  1613-14
Sagefald

Villum Jensen i Vissing for jomfrukrænkelse. 9 mark
     
Jens Andersen i Addit for en kvinde han belå. 9 mark

Tomas Pedersen i Vissing for tvende berygtede kvindfolk han belå.  2 dlr.

Nim birk  1613-14
Sagefald

Anders Jensen i Nim aftinget for en pige ved navn Karen Knudsdatter, han belå. 9 mark

Forskrevne Karen Knudsdatter for hun lod sig beligge. 3 mark

Tåning birk  1613-14
Sagefald

Tomas Jensen i Tåning aftinget for K.M.s avling han forsømte. 4 dlr.

Søren Pedersen i Gantrup for bordag. 3 dlr.

Søren Nielsen i Tåning aftinget for voldsbøder, item for en bordag han i var med Jens Udsen i Riis, og for nogen ord han havde på Tåning birketing, skal give. 11 dlr. 1 okse

Lisbjerg herred  1613-14
Sagefald

Rasmus Andersen i Elsted for jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Mads Sørensen i Skæring aftinget for hans egen fæstemø han belå. 9 mark

Svend Knudsen i Skæring for en uberygtet kvinde han belå. 6 mark
Jens Nielsen i Egå i lige måde for løs lejermål. 6 mark

Søren Groersen i Lystrup aftinget for hans fæstemø han belå. 9 mark

Hads herred  1613-14
Sagefald

Jens Stampe i Ålstrup, Jens Rasmussen, Peder Jørgensen, Peder Knudsen, Peder Hansen der sammesteds, Peder Rasmussen i Brandbyge, og Søren Eriksen i Amstrup for ulovlig skovhugst de havde gjort i Fillerupvarre, hvorfor de er dømt og derfor på K.M.s nådigste Behag aftinget for 2 okser

Anders Mikkelsen på Endelave aftinget for han ikke betalte retteligt hans kvægtiende. 3 dlr.

Søren Jensen i Gylling for en pige han belå. 3 dlr.

Søren Madsen i Saksild for han slog Eske Simonsen der sammesteds med en vognkæp. 5 dlr.

Anders Rasmussen i Morsholt, for han slog Rasmus Roed i Odder med en kniv. 3 dlr.

Rasmus Pedersen og Peder Pedersen i Ørting for en eg de ulovligt havde hugget ved Svend Feldings vadested. 10 dlr. 1 okser

Mads Rasmussen i Randlev for jomfrukrænkelse. 5 dlr.

Oluf Andersen i Rørt for jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Anders Nielsen i Randlev aftinget for jomfrukrænkelse med Barbara Sørensdatter. 3 dlr.

Peder Jensen i Fensten, Rasmus Jensen, Søren Nielsen sammesteds aftinget for bordag med Anders Clemendsen i Sondrup. 6 dlr.

Jens Sørensen i Hovedstrup for et mundslag han slog en kvinde. 4 dlr.

På K.M.s nådigste behag aftinget med Jørgen Jensen i Odder for tvende kvindfolk han belå, som var med hver andre beslægtet i andet og tredje led. 10 dlr. 1 okse

På K.M.s nådigste behag er aftinget med Laurits Clemendsen i Vads mølle, Søren Markvarsen, Albret Hansen, Peder Sørensen Joensen, Oluf Joensen Markvarsen, Jørgen Rasmussen i Amstrup og Oluf Rasmussen i Helkær, for nogle bier de havde byttet og uden hjemmel ført bort fra Mads Jensen i Amstrup, hvorfor de var dømt. Skal give 2 okser

Jens Rasmussen i Kærgård aftinget for en uberygtet pige han belå i hans tjeneste ved navn Kirsten Steffensdatter. 3 dlr.

Esben Jensen på Endelave for Maren Andersdatter han belå. 3 dlr.

Anders Markvarsen i Torrild aftinget for en berygtet kvinde han belå. 6 mark

Niels Hyrde i Hovedstrup aftinget for en berygtet kvinde han belå i hans ægteskab. 2 dlr.

FØRLOV  1613-14

alle samme afgift 36 sk.

Efter Oluf Sørensens hustru i Hoved
Efter Mette Jenses i Træden
Efter Jesper Jensen sst.
Efter Simon i Fårup
Efter Christen Steffensen i Lystrup

Film nr M 18711 

Regnskab 1614-15 (forsiden mangler, men da regnskabet for 1615-16 findes senere på filmen er det næst følgende antagelig fra 1614-15)

Hjelmslev herred  1614-15
Stedsmål

Jens Pedersen i Jeksen på sine datterbørn Tomas Tomasen og Kirsten Tomasdatters vegne til husbondhold af en halv gård i Bjedstrup, som deres fader Tomas Tomasen fradøde. 1 okse

Jens Sørensen i Mesing til fæste af en liden kirkegård sst.., som Søren Knudsen oplod. 1 okse

Oluf Pedersen, til fæste af et hus i Jeksen skylder 1 mark. 1 dlr.

Søren Rasmussen til fæste af en halv gård i Blegind, Poul Rasmussen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Rasmus Keldsen af et hus i Jeksen, Niels Simonsen oplod. 1 dlr.

Peder Andersen i Fregerslev til fæste af tre kirkeagre på Fregerslev mark, de to ligger til Hørning kirke, skylder årlig 1 mark, den tredje ager ligger til Stilling kirke, skylder til kirken 2 sk. 3 dlr.

Skanderup Birk  1614-15
Stedsmål

Eske Dinesen til fæste af et hus i Vrold, som gamle Peder Vægter oplod. 1 dlr.

Jens Nielsen til fæste af en halv gård i Fastrup, som Rasmus
Poulsen fradøde. 12 dlr. 1 okse

Christoffer Christensen til fæste af halvparten af et hus i Skårup, som Søren Simonsen fradøde, deslige af et stykke jord i Gjesing dams ende, som Jakob Møller i Røde mølle oplod. 3 dlr. 

Rasmus Sørensen til fæste af en halv gård i Gjesing, som Rasmus Pedersen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Christen Christensen i til fæste af en gård i Vrold, Søren Nielsen oplod. 15 dlr. 1 okse

Rasmus Andersen til fæste af Røde mølle, som Jakob Christensen oplod. 10 dlr.
af et stykke jord oven for Fogedskov, som ligger til møllen  1 okse

Morten Jensen til fæste af en gård i Hemstok, som Niels Rasmussen har opladt. 40 dlr. 2 okser

Rasmus Pedersen til fæste af et hus i Virring, som Peder Smed fradøde. 2 dlr.

Niels Nielsen til fæste af et hus i Gram, som Anders Pedersen har opladt. 1 dlr.

Jens Sørensen af en halv gård i Hvolbæk, Peder Lauritsen oplod. 16 dlr. 1 okse

Knud Nielsen af en halv gård i Hvolbæk, hans fader Niels Knudsen oplod. 20 dlr. 1 okse

Søren Jørgensen i Vitved af en halv gård i Vitved, som Laurits Lauritsen oplod. 10 dlr.

Jens Jensen til fæste af et halvt gadehus i Skårup, som Niels Poulsen har opladt. 3 dlr.
 
Peder Segerman i Skanderup til fæste af en toft ved Eskebæk enge, som Rasmus Sørensen i Skanderup oplod, så og af en liden have i Rølev, som Maren Balzers har opladt. 1 okse

Af Jakob Rasmussen i Skanderup til fæste af en liden have ved Stakkershuset, som Søren Svarer oplod. 2 dlr.

Vor herred  1614-15
Stedsmål

Eske Jensen til fæste af en halv gård i Kattrup, som Jørgen Sørensen oplod. 10 dlr.

Søren Jørgensen i Grumstrup til fæste af et hus sst., som Anders Ibsen oplod. 3 dlr.

Anders Ibsen til fæste af et hus i Assendrup, som Jørgen Rasmussen oplod. 3 dlr.

Søren Havreballe i Gedved til husbondhold af en halv øde gårds eje på Gedved mark, som Otte Hansen fradøde. 3 dlr.

Anders Lauritsen til fæste af en halv gård i Ørskov, som Laurits Nielsen oplod. 1 okse
 
Poul Pedersen i Hylke til stedsmål af en halv gård sst., hans moder oplod. 16 dlr. 1 okse

Peder Ibsen til fæste af en gård i Grumstrup, som hans moder  Apelone Jeps oplod. 30 dlr. 1 okse

Laurits Pedersen af en forfalden Gård i Riis, som hans moder oplod. 5 dlr.

Søren Andersen i Ejer til fæste af to små kirkeagre, liggende til Ovsted kirke, skylder 4 sk. 1 dlr.
 
Rasmus Olufsen i Søvind af en kirkeager liggende til Søvind kirke, skylder 4 sk. 2 dlr.

Hr. Jens i Sneptrup af noget kirkejord på Tebstrup og Riis marker, liggende til Ovsted kirke skylder 12 sk.  2 dlr.

Peder Nielsen til fæste af en gård i Lundum, som Morten Sørensen oplod. 30 dlr. 2 okser
 
Anne Ovesdatter i Møballe af halvparten af den kirkejord på Møballe mark, Overby mark og Kattrup mark, så og af et stykke jord på Ørskov mark, som ligger til Kattrup kirke, og hendes afgangne husbond før hende i brug havde. 7 dlr.

Steffen Jensen i Gedved på sine egne og menige bymænds vegne til fæste af et stykke kirkejord på Gedved mark, som ligger til Tolstrup kirke, skylder 1 dlr. 4 dlr.

Rasmus Mikkelsen i Grumstrup til fæste af en halv gård i Aggestrup, som Christoffer Hansen oplod. 10 dlr.                  

Laurits Knudsen i Grumstrup til fæste af et hus der sammesteds, som Rasmus Mikkelsen oplod. 4 dlr.

Mikkel Sørensen i Ejer af et boels jord, som Mads Frandsen oplod. 2 dlr. 2 okser

Laurits Pedersen til fæste af en halv gadehus i Ustrup, som hans egen fader har opladt. 3 dlr.

Christen Pedersen til fæste af en Otting jord i Lundum, som Hr. Morten oplod. 10 dlr.

Af Frands Madsen til fæste af en halv gård i Tebstrup, som Niels Hylke fra døde. 8 dlr. 1 okse

Christen Sørensen og Jep Nielsen til fæste af en gård i Rådved, som fru Bodil i Rådved nogen tid lang, har haft i brug. 26 dlr. 1 okse

Tyrsting herred  1614-15
Stedsmål

Søren Tomasen af en gård i Tønning som Jens Andersen oplod. 40 dlr. 2 okser

Laurits Svendsen og Peder Nielsen i Vinding til fæste af tre kirkeagre, ligger til Vinding kirke, og skylder 4 sk. til kirken. 5 dlr.

Morten Eriksen af en gård i Troelstrup Anders, Sørensen fradøde. 80 dlr. 4 okser

Søren Tomasen af en halv gård i Tønning, som Jens Andersen har opladt. 40 dlr. 2 okser

Tomas Pedersen til fæste af en halv gård i Tønning, som Peder Andersen fradøde. 21 dlr. 1 okse

Tåning birk  1614-15
Stedsmål

Oluf Jørgensen til fæste af en gård i Gantrup, hans moder oplod. 8 dlr.

Søren Nielsen til fæste af en gård i Tåning, som Morten Jensen har opladt. 20 dlr. 2 okser

Niels Jensen til fæste af et hus i Tåning, som Niels Rasmussen tømmermand oplod. 4 dlr.

Peder Jørgensen til fæste af en gård i Gantrup, som Jep Madsen fradøde. 12 dlr.

Framlev herred  1614-15
Stedsmål

Er på K.M.s nådigste behag fæstet Hr. Mads Danielsen i Harlev, efterskrevne ejendom, som af gammel tid har ligget og endnu ligger til Harlev kirke, som er nogle agre på Højby mark, deslige Gåsekrogen og kirkens hoved mellem Harlevholms mark og Tarskov. Så og et stykke skov i Ring skov, kaldes Kirkeskov, som skylder til Harlev kirke - halvanden ørte rug, og en ørte havre. Og hans fader afgangne Hr. Daniel Kå, tilforn før ham har haft i fæste, efter Claus Glambecks fæstebrevs lydelse, hvoraf forskrevne Hr. Mads har givet til fæste. 40 dlr. 4 okser

Laurits Nielsen til fæste af en halvgård i Herskind, som hans moder Johanne Pedersdatter har opladt. 24 dlr. 1 okse

Søren Jensen til fæste af en halv gård i Skovby, som Laurits Houmand fradøde. 12 dlr.

Laurits Jensen til fæste af en halv gård i Skovby, Søren Jensen oplod. 8 dlr.
 
Jens Sørensen til husbondhold af en jordegen bondegård i Herskind, som Laurits Pedersen iboede. 1 okse

Tor Olufsen til husbondhold, af en jordegen bondegård i Stjær, som Jens Olufsen oplod. 1 okse

Rasmus Nielsen til fæste af en gård i Stjær Tor Olufsen oplod. 15 dlr. 1 okse

Christen Lauritsen af en liden halv gård i Hørslev, som Jens Mikkelsen har opladt. 7 dlr.

Gern herred  1614-15
Stedsmål

Rasmus Poulsen og Rasmus Tomasen til fæste af en forfalden gård i Javngyde, som Knud Skomager har opladt. 10 dlr.

Rasmus Rasmussen til fæste af en liden forfalden gård i Sorring, som hans fader Rasmus Hvas har opladt. 12 dlr.

Søren Terkelsen, til husbondhold af en gård i Flensted, Peder Jensen tilforn iboede. 1 okse

Forskrevne Søren Terkelsen, til fæste af noget kirkejord, som Peder Jensen før havde i brug. 1 okse

Ry birk  1614-15
Stedsmål

Ebbe Nielsen til fæste af en gård i Salten, som hans moder oplod. 10 dlr.

Peder Jensen til fæste af en halv gård i Vrads, som Peder Markvarsen oplod, og marken mesten af sand er fordærvet. 4 dlr.

Er på K.M.s nådigste behag, stedt og fæstet Jens Joensen, Ry mølle med sin ejendom, som Niels Simonsen har opladt. 100 dlr.
Niels Simonsen til fæste af halvanden gårds eje i Ry, dertil af nogle markedsboder sammesteds, fra Søren Frosts bod, og til Anne Simonsdatters bod, og et øde smedehus, tværs over for forskrevne gård, som på K.M.s nådigste behag er stedt og fæstet, og Anders Gertsen i Ry har opladt. 50 dlr.

Peder Nielsen og Laurits Gudichsen i Ry til feste af en halv gård, som Jens Nielsen og Laurits Ibsen sst. oplod. 6 dlr.

Peder Nielsen i Pinds mølle, til fæste af samme Pinds mølle, om han overlever hans fars død. 20 dlr.

Sabro herred  1614-15
Stedsmål

Knud Rasmussen i Vivild til fæste af et øde steds jord på Vivild mark. 3 dlr.

Poul Pedersen til fæste af et boel i Vitten Jesper Bilder afdøde. 6 dlr.

Nim Birk i Bygholm len  1614-15

Peder Jostsen til fæste af en halv gård i Nim, som hans fader fradøde. 6 dlr.

SAGEFALD 1614-15

Hjelmslev herred  1614-15

Søren Nielsen i Jeksen, for et læs grene han huggede i Jeksen skov. 1 td. havre

Jens Pedersen i Hørning for en pige han belå. 9 mark

Søren Jensen i Fregerslev for en lokket kvinde han belå. 5 mark

Skanderup birk  1614-15

Jens Rasmussen kornmåler på Skanderborg, som han har aftinget for jomfrukrænkelse, han nu anden gang har bedrevet. 15 dlr.

Niels Jensen i Svejstrup aftinget for en berygtet kvinde han har beligget i hans ægteskab. 15 dlr.

Peder Nielsen i Forlev aftinget for en berygtet kvinde han belå. 5 mark

Sejer Jensen, og Morten Poulsen Solbæk, de har aftinget for tre af deres drenge har hugget til vildum i Brøskov. 1 ørte havre
    
Laurits Nielsen i Hemstok aftinget for bordag han i var med Niels Rasmussen der sammesteds. 5 dlr.

Rasmus Madsen i Veng aftinget for løs lejermål med Maren Peders datter. 2 dlr.

Anders Sørensen i Gjesing for en af hans naboers ager han har brugt uden hjemmel og minde. 8 dlr.

Søren Rasmussen i Skårup for et slag han gav en kvinde der sammesteds. 2 dlr.

Niels Snedker i Vrold for nogen skældsord han havde på Mikkel skomager der sammesteds, som han ikke kunde bevise. 2 dlr.

Mikkel Skomager i Vrold for hans søn Rasmus Mikkelsen, havde gjort bordag der sammesteds. 2 dlr.

Christen Skrædder i Skanderup, for bordag han gjorde på en dreng der sammesteds. 1 dlr.

Jørgen Lauritsen i Vitved for bordag han gjorde der sammesteds. 1 dlr.

Søren Juel i Virring, aftinget for slagsmål han gjorde med
Mikkel Pedersen sst.  3 dlr.

Peder Rasmussen i Vitved, for slagsmål han gjorde med Ove Rasmussen sst. 2 td. havre

Rasmus Poulsen i Fruering for slagsmål han gjorde med Laurits Røgter. 2 dlr.

Peder Olufsen i Vrold, aftinget på tvende sine sønner Morten Pedersen og Mikkel Pedersen deres vegne, for bordag de gjorde med Frands Jensen, foged på Skanderborg Ladegård, hvorfor de var vold oversvoret. 2 td. havre

Christen Dinesen i Hårby, som har aftinget på hans søn Jens Christensens vegne, for et lam han til mistægt har taget på Jeksen mark. 5 td. havre

Vor herred  1614-15
Sagefald

Karen Knuds i Kattrup, som hun har aftinget, for hun var beskyldt for hendes tjenestedreng. 10 dlr.

På K.M.s nådigste behag er aftinget med Jens Jensen i Kattrup, for han i lige måde var beskyldt for forskrevne Karen Knudsdatter, og skal han rømme Kattrup by, og ikke komme der mere såfremt sagen ikke skal være uaftinget, og han straffes på sin hals. 10 dlr.

Søren Andersen i Ejer, aftinget for bordag han i var med Jespers dreng i Ejer. 3 dlr.

Anders Ibsen i Assendrup aftinget for et ulovlig tag han tog på Peder Rasmussen i Grumstrup. 10 dlr.

Niels Pedersen i Overby for jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Niels Ibsen i Rådved aftinget for en lokket kvinde han belå i Grumstrup. 9 mark

Christen Adsersen i Hylke for en berygtet kvinde han belå. 15 mark  Niels Andersen i Birknæs for jomfrukrænkelse. 9 mark

Rasmus Jensen i Grumstrup aftinget for en berygtet kvinde han belå. 15 mark
                                           
Niels Rasmussen i Brørup, for han slog Markvar Nielsen i Ustrup et slag med en greb. 2 dlr.

Jens Eskilsen i Ørridslev aftinget for en kvinde han tvende gange har beligget. 3 dlr.

Jørgen Ibsen i Kattrup for bordag han i var med Christen Pedersen i Ørridslev. 2 dlr.

Jakob Sørensen i Gedved for jomfrukrænkelse. 9 mark

Jens Lasen i Egebjerg for en pige han belå. 9 mark

Rasmus Jensen i Kattrup aftinget for en kvinde han var bortløbet med. 6 dlr.

Jens Poulsen i Hylke aftinget for et træ han var med at hugge på Hem skov uforevist. 5 dlr.

Niels Jensen i Brørup, Jens Sørensen sst. Laurits Sørensen sst. for de med var at hugge samme træ. 6 dlr.

Niels Jørgensen i Nebel, for en kvinde han tre gange har beligget. 10 dlr.

Peder Dinesen i Tvingstrup aftinget for han har nedstævnet af træerne i Tørring skov uforevist. 1 okse

Niels Christensen i Tvingstrup, aftinget for han i lige måde har været med i Tørring skov og nedstævnet uforevist.  6 dlr.

Tyrsting herred  1614-15
Sagefald

Peder Jensen i Troelstrup for tvende lokkede kvinder han har beligget.  5 dlr.

Jens Jørgensen i Vinding for en lokket kvinde han belå. 5 mark

Anders Nielsen i Gammelstrup for en pige han belå. 3 dlr.

Søren Sørensen i Brædstrup for nogen ord han tilsagde Jens Tygesen sst., og kunde dem ikke bevise. 5 dlr.

Troels Tomasen i Bryrup, hans arvinger Laurits Tomasen i Velling, og Jens Tomasen i Siim, for forskrevne deres broder Troels Tomasen, har ikke haft opsyn med skoven, som han havde i befaling. 8 dlr. 2 okser

Jens Jørgensen i Vinding for Anne Pedersdatter han belå. 9 mark 

Framlev herred  1614-15
Sagefald

Rasmus Rasmussen i Søballe for en berygtet kvinde han belå. 5 mark

Øuli Jensen i Borum for en berygtet kvinde han belå. 5 mark

Søren Nielsen i Harlev for en berygtet kvinde han belå. 15 mark
   
Laurits Pedersen i Galten for en pige ved navn Karen Sørensdatter han belå. 3 dlr.

Søren Jensen i Skibby for en berygtet kvinde han belå. 5 mark

Morten Snedker og Rasmus Sørensen i Skovby for de slog hverandre. 3 dlr.

Søren Poulsen i Harlev for jomfrukrænkelse. 9 mark

Peder Rasmussen i Framlev, for han slog Morten snedker i Skovby
med en vognkæp. 3 mark

Morten Jensen i Skovby, aftinget for et kindslag han slog Knud Ibsen sst. 3 mark

Laurits Christensen i Tåstrup for en berygtet kvinde han belå. 6 mark

Søren Jensen i Framlev for en berygtet kvinde han belå. 6 mark

Efter K.M.s nådigste bevilling aftinget med Peder Jensen i Høver for han i sit ægteskab, har beligget et kvindfolk, som i andet og tredje led var beslægtet med ham, og har han givet for samme hans forseelse  80 dlr. 2 okser

Henrik Hansen i Skovby, for en berygtet kvinde han har beligget. 5 mark

Jens Stien i Harlev for en berygtet kvinde han belå. 5 mark

Gern herred  1614-15
Sagefald

Rasmus Andersen i Låsby for Maren Pedersdatter han belå. 9 mark
 
Hr. Jens i Alling som har aftinget på hans stedsøn Mikkel Christensens vegne, for samme hans stedsøn har gjort ham vold i hans egen gård og udslaget hans vinduer. 21 dlr.

Anders Pedersen i Alling for hans fæstemø han belå. 9 mark

Mikkel Pedersen i Vissing til blodvide. 4 mark

Ry birk  1614-15
Sagefald

Anders Joensen i Vissing kloster som har aftinget for ulovlig skovhugst, som er gjort i Vissing kloster skov uforevist. 100 dlr. 

Herman Fischer på Silkeborg, for bordag han gjorde i Ry på Adser Hansen sst. 10 dlr.

Troels Nielsen i Siim, for en berygtet kvinde han belå. 1 dlr.
Jep Knudsen I Boes aftinget for løs lejermål han havde begået. 1 dlr.

Sabro herred  1614-15

Hans Lyngå i Haldum for en lokket kvinde han belå. 6 mark

Svend Frandsen i Lading aftinget for bordag. 5 dlr.

Peder Mortensen i Fårup for bordag. 4 dlr.

Mogens Frandsen i Sandby aftinget for løs lejermål. 1 dlr.

Christen Lauritsen, Mikkel Hansen, som tjener i Vitten og Laurits Poulsen tjenende i Lyngå, aftinget for nogen stakitter omkring Sønderager de tog, da de var faldet ned, tilsammen 4 dlr.

Nim birk i Bygholm len  1614-15
Sagefald

Anders Jensen i Nim, aftinget for en berygtet kvinde han belå. 15 mark

Hads herred  1614-15
Sagefald

Mads Rasmussen i Nølev for en pige Anne Nielsdatter han belå. 3 dlr.

Niels Sørensen i Kærgård for Maren Rasmusdatter han belå. 9 mark

Forskrevne Maren Rasmusdatter for hun lod sig beligge. 3 mark

Niels Sørensen Dam i Ørting, aftinget for skovhugst han uforevist havde gjort i Åkærs enemærke, hvorfor han er ransvoren. 1 okse

Er på K.M.s nådigste behag aftinget med Torrild bymænd, for de til vildum, havde kast en grøft til i Krogstrup mark, hvorfor de skal kaste en anden, efter sandemænds brev, og synsvidnes lydelse, og er med dem aftinget for samme deres forseelse. 2 okser

Oluf Nielsen i Fillerup og hans fæstemø Apelone Rasmusdatter han belå. 3 dlr.

Niels Madsen i Odder for en berygtet kvinde han belå. 2 dlr.

Mads Nielsen i Søby for jomfrukrænkelse han anden gang har bedrevet og beligget Anne Jørgensdatter. 1 okse

Af Niels Pedersen i Oldrup for Maren Rasmusdatter en berygtet kvinde han belå. 5 mark

Mads Esbensen i Rude for Dorte Andersdatter han belå. 2 dlr.

Jens Jensen i Tvenstrup aftinget for Anne Sørensdatter han belå, har givet for sig og hende. 3 dlr.

Jens Mortensen i Rudegård for en bordag han i var med Anders Jensen i Hvilsted, og udslog ham med en hammer. 2 dlr.

Jørgen Mikkelsen i Dybvad, for en berygtet kvinde han belå. 2 dlr.

Peder Poulsen i Porsborg, for Kirsten Sørensdatter han belå, har givet for sig og hende. 3 dlr.

Mikkel Pedersen i Hovedstrup, for en kvinde han i langsommelig tid har ligget i horeri med, efter han med hende er trolovet. 4 dlr.

Rasmus Andersen Skrædder i Oldrup aftinget for Mette Olufsdatter han belå i sit ægteskab. 8 dlr.

Niels Jensen i Sondrup for Maren Jensdatter han belå, har givet for sig og hende. 3 dlr.

Peder Andersen og Ove Johansen i Gosmer, Oluf Jørgensen, Søren Olufsen i Smedrup, gammel Rasmus Pedersen i Fensten, Peder Rasmussen i Højby, Jens Rasmussen i Tammestrup og Mikkel Sørensen i Rørt aftinget for ulovlig skovhugst, har hver givet 1 tønde havre er  8 td. havre

Tomas Rasmussen i Torrild aftinget for en kvinde han havde anden gang beligget. 2 dlr.

Niels Olufsen på Alrø aftinget for en kvinde, han anden gang har besovet, dog han havde hans ægte hustru. 20 dlr. 2 okser

Tomas Jensen i Smedrup aftinget for Kirsten Jensdatter han belå. 3 dlr.

Rasmus Jensen i Sondrup for nogle fjæl og brædder han har taget af en dam som var udbrudt, hvor af nogen fandtes i hans værn. 12 dlr.

Jens Rasmussen i Randlev Hovgård for Maren Hansdatter han belå. 3 dlr.

Anders Rasmussen i Fensten for Anne Rasmusdatter han belå. 3 dlr.

Poul Pedersen i Lindrup, Morten Rasmussen, Rasmus Sørensen, Peder Hansen, Niels Sørensen, Rasmus Jensen, Esben Jespersen i Gylling, Anne Jeps, Jens Nørgård, Søren Nielsen sst., Laurits Rasmussen i Nølev, Knud Jensen i Fensten, Jens Hansen, Jens Andersen sst. aftinget for de ulovligt har nedstævnet nogen grene af træerne på adskillige steder i skoven, har hver givet 1 td. havre er 14 td. havre
 
Sejer Eriksen i Fensten som han i lige måde har afhugget for ulovlig skovhugst. 3 td. havre

Er på K.M.s nådigste behag aftinget med Jørgen Rasmussen i Ørting, for en enke ved navn Birgitte Jensdatter der sammesteds han har beligget, og der foruden også tilforn har beligget tvende andre kvindfolk, hvorfor han var dom overgået, så han nu straks har afstået en gård i Ørting, som han for kort tid siden har stedt og fæstet, og er med ham tinget for samme lejermål efter hans yderste formue som K.M. det nådigst vil bevilge. 5 dlr. 2 okser

Peder Jørgensen i Højby aftinget på hans brødre Rasmus Jørgensen og Mads Jørgensens Vegne for bordag, de i var med Mads Rasmussen i Halling, i Peder Rasmussens gård sst. 5 dlr. 2 okser

Melkior Markvarsen i Oldrup for bordag han i var med Jørgen Pedersen der sammesteds. 2 dlr.

Niels Christensen i Ålstrup, for en berygtet kvinde han belå. 2 dlr.

Af Søren Jensen i Fensten for Anne Rasmusdatter han belå. 3 dlr.

Ingil Olufsen i Snerild for løs lejermål han havde bedrevet. 10 dlr.

FORBRUDT GODS  1614-15

Oppebåret Laurits Pedersens og hans hustru Anne Madsdatter i Skårup, deres efterladte gods, som begge for tyveri er henrømt, og samme deres gods vurderet, som er to gamle øg, for 2 dlr., seksten klepning af rug, byg og havre, for 1 mark. En gammel opslidt vadmelsdyne med lidt fyld i, to gamle blårgarnslagner og et gammelt brødet sengeklæde for 2 dlr., fire gamle standtønder., 2 bimpler, en gammel båndkniv og en ubrugelig bismer for 1 mark 4 sk. en gammel spids for 12 sk. en gammel ørk for 12 sk. nogle gamle fiskegarn for en mark og en fyrreskive for 3 mark, som efter hosliggende vurderingsvidne beløber tilsammen 4 dlr. 1 mark

Jesper Kræmmer i Røgen hans efterladte gods, efter han for tyveri var bortrømt, og har sig efterladt en gammel ko vurderet for 3 dlr., 5 små ubrugelige tinfade vejede 9 pund tin, vurderet for 3 mark. en liden gammel ubrugelig kobberkedel, vejede 11 pund kobber, vurderet for 2 mark og et lidet skrin for 3 mark, som beløber tilsammen. Efter hosliggende vurderingsvidnes lydelse 4 dlr. 2 mark

FØRLOV  1614-15

Efter Troels Tomasen i Bryrup 36 d.sk. 
Efter Peder Tysk i Øm kloster mølle 36 d.sk.
Efter Maren Jensdatter i Alling 36 d.sk.
Efter Kirsten Pedersdatter i Javngyde 36 d.sk.
Efter Jens Brendens (Brantsen ?) kone i Emborg 36 d.sk.
Efter Anne Rasmusses i Kysing i Åkær len 36 d.sk.

STEDSMÅL  1615-16

Hjelmslev herred  1615-16

Jens Sørensen i Mesing til stedsmål af halvanden gård sst., Søren Poulsen fradøde. 40 dlr. 4 okser

Jens Pedersen Af et hus i Jeksen, som Rasmus Pedersen oplod. 1 dlr.

Søren Pedersen af en gård i Dørup, som Joen Mortensen afdøde. 10 dlr.

Niels Christensen af en forfalden gård i Jeksen, Erik Jensen fraflyttede. 2 td. havre

Skanderup birk  1615-16

Rasmus Andersen i Røde mølle til fæste af en skov i Skårup mark, som Christoffer Christensen oplod. 6 dlr.

Rasmus Christensen i Virring af en halv gård i Hvolbæk, som Rasmus Christensen oplod. 20 dlr. 1 okse

Ove Nielsen til stedsmål af en halv gård i Skårup, som Rasmus Nielsen oplod. 11 dlr.

Søren Jensen af en gård i Forlev, Rasmus Pedersen har opladt. 21 dlr. 1 okse

Jens Sørensen af et halvt hus i Skårup, som Christoffer Christensen oplod. 15 mark

Rasmus Nielsen i Vrold for er ham bevilget at skifte sin gård med Rasmus Jensen i Gram. 5 dlr.

Poul Villumsen til stedsmål af en halv gård i Hvolbæk, som Rasmus Pedersen afdøde. 20 dlr. 1 okse

Søren Pedersen til fæste af den fjerdepart i en gård i Hvolbæk, som Poul Villumsen oplod. 16 dlr.

Laurits Pedersen i Gram af en halv gård sst., som Niels Sørensen fradøde. 8 dlr.

Christen Rasmussen af et boel i Svejstrup, som Niels Jensen fradøde. 20 dlr.

Frands Christensen af et hus i Vrold, som Maren Vægters oplod. 2 dlr.

Mikkel Jørgensen af en halv gård i Hårby, som Kirsten Johans afdøde. 10 dlr. 1 okse

Christen Pedersen for et hus i Hvolbæk, som Søren Pedersen iboede. 2 dlr.

Er på K.M.s nådigste behag stedt og fæstet Laurits Jørgensen og Søren Rasmussen i Vitved, fri for landgilde ægt og anden kongelig tynge, en halv øde gårds ejendom på Vitved mark, som i lang tid har været i brug under den gård i Vitved, de iboer og skal give der af til stedsmål. 2 okser og skal de årlig give Landgilde efter jordebogen, og gøre deres arbejdsfyldest, for to fulde redselgårde

Peder Lauritsen i Vitved af en gård, som Laurits Jørgensen sst. oplod. 16 dlr. 1 okse

Laurits Mikkelsen i Gram, af et halvt gadehus sst., som Niels
Sørensen oplod. 1 dlr.

Vor herred  1615-16
Stedsmål

Jens Jensen af et hus i Tebstrup, Søren Bødker fradøde. 4 dlr.

Niels Bertelsen til fæste af en forfalden halv gård i Yding, som hans fader Bertel Nielsen formedelst armod oplod. 8 dlr.

Berent Nielsen i Ørridslev, af en gård i Grumstrup, Christen Keldsen oplod 16 dlr. 1 okse

Mikkel Jørgensen af en gård i Kattrup, som Jens Jensen oplod 30 dlr. 2 okser

Mads Rasmussen af en forfalden gård i Vedslet, som Peder Gregersen oplod. 16 dlr.

Jens Terkelsen af en forfalden gård i Nebel, som Maren Christensdatter oplod. 10 dlr.

Laurits Jørgensen af en forfalden halv gård i Ås, som Mads Hansen oplod. 4 dlr.

Mikkel Jensen i Tebstrup til fæste af en halv gård, som Knud Ebbesen oplod. 10 dlr. 1 okse

Søren Lauritsen af et hus i Grumstrup, som Iver Hjulmand fradøde. 4 dlr.

Jens Pedersen af en gård i Ørridslev, som hans moder oplod. 66 dlr. 4 okser

Jens Sørensen af et hus i Brørup, som Niels Rosborg tilforn iboede. 3 dlr.

Jacob Nielsen af en gård i Lundum, som Jens Juel fradøde. 30 dlr. 1 okse

Jens Pedersen af en forfalden gård i Aggestrup, som ingen bygning var på, og Peder Rasmussen tilforn iboede. 3 dlr.

Peder Rasmussen til fæste af et hus i Grumstrup, som Jens Pedersen oplod. 5 dlr.

Mads Hansen i Ås, af en helt forfalden halv gård sst., som han tilforn nærværende år har opladt for Laurits Jørgensen sst. 2 dlr.

Jens Brixsen til fæste af en halv gård i Tebstrup, som hans datter fraflyttede. 5 dlr.

Morten Jensen af Urup til fæste af de to parter i den gård i Naldal, som Simon Hansen oplod. 30 dlr. 1 okse

Forskrevne Morten Jensen til fæste af noget kirkeskov i Gammelstrup skov, liggende til Gammelstrup kirke og skylder til kirken to td. havre. 1 okse

Oluf Jensen af en halv gård i Assendrup, som Joen Sørensen oplod. 10 dlr.

Otte Sørensen til fæste af en gård i Ustrup, som hans fader fradøde. 25 dlr. 2 okser

Morten Nielsen af et hus i Tebstrup, som Jens Jensen oplod. 2 dlr.

Tyrsting herred  1615-16
Stedsmål

Jens Pedersen af en halv gård i Bryrup, som Troels Tomasen fradøde. 15 dlr. og til fæste af et ålefiskeri, i Bryrup å, som mig er forlenet af fogden, at det altid har fulgt samme halve gård. 1 okse

Peder Andersen af en halv gård i Tønning, som Søren Nielsen fradøde. 15 dlr. 1 okse

Niels Pedersen af den tredje part af en gård i Velling, som Laurits Tomasen fradøde. 10 dlr. 1 okse

Niels Pedersen til fæste af en kirkegård i Træden, som Jens Eriksen fradøde. og, som (for) en stakket tid siden er noget af samme gård afbrændt, skal give. 16 dlr. 2 okser

Søren Mikkelsen og Jens Sørensen af en helt forfalden gård i Ring, som Niels Jensen iboede. 4 dlr.

Jens Jørgensen af en forfalden halv gård i Vinding, som Laurits Udsen oplod. 5 dlr.
               
Tåning birk  1615-16
Stedsmål

Rasmus Jensen i Hem bevilget at skifte og oplade sine gård til Rasmus Nielsen i Vrold  6 dlr.

Framlev herred  1615-16

Jens Nielsen af et boel i Hørslev, som Jens Pedersen iboede. 5 dlr.

Søren Jensen til fæste af et liden boel i Herskind, som Niels Madsen oplod. 6 dlr.

Mourits Rasmussen af et lidet gadehus i Framlev, som skal skylde årlig  6 sk. lybsk. 2 dlr.

Peder Sørensen i Labing, af en halv gård sst., som Niels Stigsen fradøde. 15 dlr.

Rasmus Mortensen i Hørslev, til fæste af en gård sst., som Jacob Skrædder oplod. 18 dlr.

Gern herred
Stedsmål

Rasmus Rasmussen i Vissing, af et hus Peder Eskesen fradøde. 6 dlr.

Peder Andersen i Låsby til fæste af en gård sst., hans moder fradøde. 20 dlr. 1 okse

Laurits Pedersen, til fæste af et kirkeboel i Fajstrup, som Niels Tybo oplod. 9 dlr.

Mogens Olufsen i Sandby et boel i Vitten, som Christen Tåstrup for ham oplod. 5 dlr.

Lisbjerg herred  1615-16
Stedsmål

Jens Sørensen i Egå af en gård sst., som var forfalden og Rasmus Nordmand oplod. 20 dlr. 1 okse

Søren Frandsen Sparre af et hus i Skæring, som Rasmus Rasmussen oplod. 5 dlr.

Nim birk i Bygholm len  1615-16

Jens Olufsen til stedsmål af en bolig i Brøstenbro, som hans
fader fradøde. 10 dlr.

Jens Jensen til fæste af et boel i Brøstenbro, som Søren Mikkelsen oplod. 5 dlr.

Hads herred  1615-16
Stedsmål

Rasmus Pedersen til fæste af en gård i Ørting, som Jørgen Simonsen oplod. 40 dlr. 4 okser

Søren Jensen og Rasmus Jespersen på Endelave til fæste af tvende otting jord sst., som deres fader fradøde. 14 dlr. og af gårdstedet  1 dlr.

Niels Rasmussen på Endelave af en otting jord sst., som Anders Nielsen oplod. 7 dlr.

Peder Sørensen af en halv gård i Ålstrup, som hans moder fradøde. 12 dlr. 1 okse

Peder Rasmussen af et gadehus i Gylling, som hans moder oplod. 2 dlr.

Rasmus Rasmussen til fæste af et hus i Sondrup, Søren Hansen fradøde. 5 dlr.

Søren Jensen af et hus i Amstrup, Clemend Nielsen oplod. 3 dlr.

Morten Jensen af et hus i Balle, som Kirsten Jensdatter oplod. 2 dlr.

Anders Pedersen af de to parter i Torup i Tvenstrup, som hans moder har opladt  25 dlr. 2 okser 

Peder Jensen af en halv gård i Saksild, som Otte Jensen oplod. 15 dlr. 1 okse

Rasmus Jensen af en gård i Halling, som Lauge Olufsen oplod. 20 dlr. 2 okser

Jens Ottesen af et hus i Snerild, som Morten Jensen oplod. 2 dlr. af tre stykker jord på Dyngby mark og et stykke på Bjerager mark liggende til Bjerager kirke, 4 dlr.

Melkior Markvarsen af et hus på Ørting gade. 1 dlr.

Clemend Ibsen af et boel i Odder, som Anders Pedersen fradøde. 10 dlr.

Søren Pedersen i Bjerager af en gård, som Tomas Sørensen sst. oplod. 16 dlr. 1 okse

Mads Jensen af en bolig i Amstrup, som Poul Andersen har opladt. 4 dlr

Anders Jensen af en Otting jord på Endelave, som Peder Olufsen oplod. 7 dlr og til fæste af gårdstedet der sammesteds. 1 dlr.

Søren Tomasen af en otting jord på Endelave, som Christoffer Nielsen  oplod. 7 dlr.

Rasmus Mikkelsen til fæste af et boel i Hvilsted, som Tomas Nielsen fradøde. 1 okse

Rasmus Ingilsen til fæste af noget kirkejord på Snerild mark, liggende til Odder kirke, som hans fader oplod. 5 dlr.

Rasmus Lauritsen i Odder af et boel, som hans moder oplod. 1 okse

Oluf Nielsen af et gadehus i Rude, som Anders Jensen oplod. 2 dlr.

Søren Nielsen til fæste af en halv gård i Boulstrup, som Søren
Mikkelsen oplod. 1 okse

Jens Hansen af en gård i Randlev, som er opladt ham. 16 dlr. 1 okse

Anders Pedersen i Terp til stedsmål af tredjeparten af en gård der sammesteds, som hans moder fradøde. 15 dlr. 1 okse

SAGEFALD 1615-16

Hjelmslev herred  1615-16

Christen Nielsen i Blegind for en kvinde han belå. 5 mark

Søren Smed i Stilling han har aftinget for en misdæder, som blev henrettet bekendte på ham (her = angav ham), at han for nogen År siden havde stjålet en sav fra slotsherren, og blev det ham dog ikke anderledes overbevist, gav derfor. 10 dlr.

Søren Mikkelsen i Mesing, aftinget for nogle små ringe han tog af opstanderne i K.M.s stalde, som han skulle opføre på den plads i stalden (da den) igen skulle oprejses. 5 dlr.

Skanderup birk  1615-16

Søren Knudsen i Vitved for jomfrukrænkelse. 9 mark

Jørgen Clemendsen i Gjesing for en kvinde han belå. 5 mark

Rasmus Pedersen i Virring for en kvinde han har beligget. 5 mark
 
Menige Skårup mænd for ulovlig skovhugst de har gjort i Skårup
skov. 30 dlr.

Fastrup mænd for de opbrød stenmuren ved Ring kloster, og aget igennem med deres plov og plovsard. 1 okse

Jens Christensen og Jens Jørgensen i Vrold for bordag de havde med hverandre. 4 dlr.

Terkel Jensen i Vrold for bordag han gjorde på Mads Sørensen sst. og slog ham med en vognkæp på Års vejen. 2 dlr.

Laurits Pedersen i Vengegård for en pige han belå. 9 mark

Jens Mikkelsen i Vrold for han mod hans pligt blev fundet hos Niels Skrædders kvinde i Illerup. 1 okse

Laurits Pedersen i Skanderup, for en kvinde han belå. 2 dlr.

Jens Madsen, Søren Keldsen, Claus Mikkelsen i Fastrup, Rasmus Christensen, Laurits Gundesen, Sejer Jensen, Rasmus Gundesen i Hvolbæk, Jens Clausen, Rasmus Sørensen Nørgård, Rasmus Jensen, Poul Sørensen og Christen Lauritsen i Vitved, aftinget fordi de beholdt bedre korn hjemme, end de havde ydet til tiende i Skanderborg Ladegård, efter synsvidnes lydelse, og har derfor samtlige givet. 40 td. havre

Peder Lauritsen, Søren Jensen, Hvolbæk, Peder Poulsen Jens Birk i Fruering, aftinget for de med var at opbryde muren omkring Ring kloster ladegårds mark og kørte der igennem med deres plove. 4 dlr.

Vor herred  1615-16
Sagefald

Jens Tøgersen i Åstrup, for tre knipper hasseltræ, hans folk ulovligt har taget i Dalum. 4 dlr.

Rasmus Jensen i Gedved, for jomfrukrænkelse. 9 mark

Troels Jensen for en pige han belå i Yding. 5 mark

Mikkel Ibsen i Kattrup aftinget for en bøsse han tog ulovligt i Jens Sørensens hus i Grumstrup. 20 dlr. 1 okse

Hr. Jost i Hylke, aftinget for han havde bekommet og tilskrevet sig en ager på Brørup mark og kaldte samme kirkens ager, dog andet siden er bevist, at det er kongens og lenets ager. 20 dlr.

Mikkel Nielsen i Tyvkær, for han havde lejet sin ager til hr. Jost i Hylke og bebrevet den bort uden fæstepenge. 6 dlr.

Tomas Jensen i Ustrup, for han slog Knud Rosborg uden til gården og gav ham nogen næveslag. 2 dlr.

Christen Rasmussen i Kattrup for en berygtet kvinde han belå. 5 mark

Anders Markvarsen i Møballe for en pige han belå. 9 mark

Søren Knudsen i Elling for en uforseglet stævning han fremlagde på Vor herredsting, og havde did stævnet K.M.s tjenere i Ovsted sogn. 8 dlr.

Søren Andersen i Ejer for et træ han huggede, som var udvist til to af K.M.s tjenere, og lod det stå, som var ham selv udvist. 5 dlr.

Eske Pedersen i Hylke for en pige han belå. 9 mark

Joen Nielsen sst. for en pige han belå. 9 mark

Christen Adsersen sst., for en kvinde ved navn Karen Vibys, hun havde gjort noget ringe tyveri og blev derfor benådet og mistede et øre. 6 dlr.

Jep Pedersen i Bjødstrup aftinget for to hjulnav han huggede i Ejer skov  1 dlr.

Eske Ibsen i Kattrup for hjemmel han havde gjort på nogen skovhugst i jordegne bønders skov. 2 dlr.

Laurits Tomasen i Gedved for en pige han belå, som var Anders Frandsens steddatter sst. 6 dlr.

Niels Jensen i Balle for en pige Anne Hansdatter han belå. 9 mark

Eske Andersen i Ørskov for et læs ris hans drenge huggede i Ustrup krat uforevist. 1 dlr.

Jens Jensen i Kattrup for han slog Mikkel Ibsen sst. et slag med en puster. 2 dlr.

Jens Rasmussen i Ørridslev, for han belå Anne Knudsdatter i Tvingstrup  3 dlr.

Niels Bunde i Riis for han slog hyrdens kvinde sammesteds tre slag med en kæp. 6 mark

Eske Madsen i Brigsted for en pige ved navn Margrete Jensdatter han belå. 9 mark

Niels Lauritsen i Purup for en berygtet kvinde han belå. 15 mark

Eske Pedersen i Ørskov for en kvinde han belå. 15 mark

Søren Fog i Ejer, for noget ulovlig skovhugst han til vildum har gjort i Ejer skov på K.M.s lod og part. 1 okse

Niels Poulsen i Ørridslev for han belå en ægtemands hustru, men kvinden var ikke til stede, så det blev ham ikke over bevist 3 dlr.

Peder Adsersen i Såby for Karen Jensdatter han belå. 9 mark

Lille Poul Pedersen i Hylke, for en Liden ask han huggede fra gammel Poul Poulsen sst. 4 dlr.

Tyrsting herred  1615-16
Sagefald

Anders Jensen i Tønning for skovhugst, han havde gjort i et stykke kirkeskov på Tønning mark, som han har i fæste. 2 okser

Niels Pedersen i Træden for en berygtet kvinde han belå. 5 mark

Peder Pedersen i Ring for hans hustru Bodil på nogen alterklæder og messehagel, som en tyv blev hængt for, og havde fået i forvaring. 12 dlr.

Knud Jensen i Gammelstrup for en kvinde han havde beligget. 2 dlr.

Tåning birk  1615-16
Sagefald

Anders Envoldsen i Tåning for bordag han i var med Jens Sørensen sst.  2 dlr.

Niels Nielsen sst., for bordag han gjorde med Anders Envoldsen der sammesteds. 2 dlr.
                                            
Anders Envoldsen, Søren Ibsen, Rasmus Frandsen Clemend Tomasen, Niels Nielsen og Anders Knudsen tjeneste drenge i Tåning aftinget, fordi de ikke har hugget et træ, som var dem forevist til Horsens hospital, men har i stedet hugget et andet, giver derfor samtlige  6 dlr.

Peder Sørensen i Krog for Maren Nielsdatter han belå. 5 mark

Frands Rasmussen i Tåning for han har bygget foruden råd (tilladelse) på gården. 2 dlr.

Oluf Nielsen sst., for han også i lige måde har bygget gården for nær. 2 dlr.

Niels Tømmermand sst., for han også har bygget nogen alen på gård en. 1 dlr.

Jens Terkelsen i Horndrup for en lokket kvinde han belå. 15 mark

Framlev herred  1615-16
Sagefald

Jens Nielsen i Skovby for en bøg han huggede Skovby skov uforevist, og er på K.M.s nådigste behag aftinget med ham for 10 dlr. 2 okser

Knud Jensen i Tåstrup har aftinget for overhørelse og for han ikke har gjort sin ægt og arbejde. 1 okse

Laurits Mikkelsen i Framlev for en berygtet kvinde han belå. 6 mark

Søren Nielsen i Skibby for en berygtet kvinde han belå. 2 dlr.

Peder Nielsen sst. for Maren Rasmusdatter i Harlev han belå 10 dlr.

Laurits Pedersen i Storring for jomfrukrænkelse. 9 mark

Rasmus Sørensen i Skibby for tvende berygtede kvindfolk han har beligget. 3 dlr.

Søren Poulsen i Harlev, for en berygtet kvinde og en pige han har beligget  10 dlr.

Jens Houmand i Skovby for jomfrukrænkelse. 9 mark

Søren Kræmmer for han slog Laurits i Tåstrup. 3 mark

Jep Nielsen i Høver for han rykkede Søren Jensen i Søballe i hans skæg. 1 dlr.

Peder Nielsen i Galten aftinget for et læs ved han huggede. 1½ dlr.

Gern herred  1615-16
Sagefald

Niels Pedersen i Vissing for bordag han i var med Søren Terkelsen sst. 6 dlr.

Tor Jensen i Kalbygård for jomfrukrænkelse. 9 mark

Johan Nielsen i Dallerup for en berygtet kvinde han belå.  6 mark

Jens Andersen i Låsby for han til vanvare havde skudt en mand noget lidet med en bøsse. 2 dlr.

Anders Joensen i Tørring, for han slog Ebbe Pedersen sst et slag med en sten, 3 mark

Rasmus Jensen i Vissing for bordag han gjorde i Peder Nielsens gård. 2 dlr.

Jens Sørensen i Javngyde for jomfrukrænkelse. 9 mark

Terkel Sørensen i Vissing for Joen Mikkelsens steddatter der sammesteds han belå, og har derfor aftinget 8 dlr.

Anders Jørgensen i Sorring for sårmål han gjorde Søren Skellerup i Holmstol. 9 mark.

Ry Birk  1615-16
Sagefald

Troels Nielsen i Siim for en pige ha belå. 9 mark

Sabro herred 1615-16
Sagefald

Laurits Poulsen i Lyngå aftinget for jomfrukrænkelse. 9 mark

Tomas Poulsen i Skjoldelev aftinget på K.M.s nådigste behag for hans slægt i tredje led han har beligget. 20 dlr.

Sidsel Andersdatter i Skjoldelev for hun lod sig beligge af hendes egen slægt, og blev landet forvist. 6 dlr.

Mikkel Pedersen i Folby, for en pige han belå. 9 mark

Lisbjerg herred 1615-1
Sagefald

Anne Jørgens i Torsø aftinget for hun har ladet sig beligge. 1 dlr.

Hads herred  1615-16
Sagefald

Rasmus Nielsen på Endelave for jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Peder Nielsen sst. for Jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Morten Jensen i Balle for en kvinde han anden gang har beligget. 4 dlr.

Morten Johansen i Snerild for jomfrukrænkelse. 3 dlr. 

Peder Sørensen på Alrø for en berygtet kvinde han belå. 5 mark

Peder Sørensen i Gylling for en berygtet kvinde han belå. 5 mark

Mads Rasmussen i Nølev for han nu anden gang har beligget en pige ved navn Mette Jacobsdatter. 3 dlr. 1 okse

Niels Christensen i Ålstrup, for han havde afvunden sine brødre har været i K.M.s tjeneste i Åkær mark og hugget noget torn ulovligt. 1 okse
ligeledes for han har beligget en pige ved navn Anne Poulsdatter i Amstrup. 9 mark

Clemend Simonsen i Gylling for Maren Bertelsdatter sst. han belå, som var en berygtet kvinde. 6 mark

Jens Esbensen på Alrø for bordag og parlament han gjorde med Anders Sørensen sst. 9 mark

Eske Jensen på Alrø for jomfrukrænkelse. 1½ dlr.

Ove Pedersen i Kældergård i Odder for tre bøge hans drenge uden hans vilje og viden havde hugget på Rasmus Pedersens skovskifte i Odder. 6 dlr. 2 okser

Jens Sørensen i Skårup for lejermål. 9 mark

NB! her er noget revet af øverst på siden, det afrevne ligger ved siden af og kan nogenlunde tydes:

Søren Jensen i Fensten for han efter hans faders død, stedte hans moders gård uden hendes samtykke og minde (afgiften kan ikke læses på filmen)

Poul Pedersen på Alrø, for hans (søskende) barn Bodil Mortensdatter han belå. 20 dlr.

Morten Sørensen sst., på hans datters vegne for Bodil Mortensdatter for hun lod sig beligge af hendes søskendebarn. 16 dlr.

Anders Clemendsen i Sondrup, for han havde gjort forprang med okser på landsbyerne. 16 dlr.

Peder Mikkelsen i Torrild for tre læs bøgetop af nogen vindfælder, han uforevist har ført af Torrild skov. 3 td. havre

Jens Sørensen i Oldrup for jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Jens Rasmussen i Hovedstrup, for Helle Rasmusdatter han nu anden gang har beligget. 1 okse

(den anden side af det afrevne)
Christen Ottesen i (.....strup) K.M.s tid på Snerild mark uanset han (...) noget siden havde afstået samme kirkens (...) Ingil Olufsen i Snerild, som det også havde sted og fæstet af Peder Mund, men efterdi fornævnte (Nie...) Pedersen den tid beholdt fru Margrete (... Schiels) forlov, som ham var given på fornævnte jord, da har han nu opladt det også, som fornævnte Christen Ottesen og gav derfor. 1 okse

Peder Nielsen i Bjerager for en pige han har beligget gav for sig og hende. 4 dlr.

Jørgen Hansen i Saksild for jomfrukrænkelse. 9 mark

Søren Jensen i Svinballe for en kvinde han belå. 3 dlr.

RØMNINGSGODS  1615-16

Efter Anders Esbensen og Magdalene Anderses som blev henrettet for tyveri deslige for fire andre personer, som var i følge med dem og bortrømte. Er fundet til Peder Pedersens i Ring (? Fruering).  8 dlr. 4 mark 15 sk. i penge. Item en gammel opslidt vogn, og af to små gamle heste, vurderet for 2 dlr. 12 sk. og en liden økse vurderet for 10 sk. som beløber sig tilsammen efter hosliggende tingsvidnes lydelse. 11 dlr. 2 mark

Anders Vinters søn i Såby, blev ihjelløbet af tvende små gamle øg, vurderet for 2 dlr. efter vurderingsvidnes lydelse. Men efterdi Mogens Fox tilhører halvparten af gården, som fornævnte Anders Vinter iboer, da tilkommer K.M. 1 dlr.

Oppebåret for en gammel hest, som var til Mads Olufsen Såby hans bane og blev vurderet efter tingsvidnes lydelse. 1 dlr. 22 sk.

Oppebåret af Niels Lauritsen smed i Tovstrup hans boeslod som blev forbrudt, for et manddrab han gjorde, og blev fredløs svoren. Som beløber sig i bo og boskab. 15 dlr. 11 sk.

Deslige Oppebåret af Jens Jyde i Firgårde hans boeslod, som i lige måde blev fredløs svoren, formedelst også for manddrab han begik, og fandtes efter ham en gammel hest vurderet for 3 dlr. 34 sk. et gammelt øg for 1½ dlr. 16 sk. et føl for 5 dlr. 14 sk. fire får for 2 dlr. 17 sk. en gammel skive og en kiste for 63 sk. to svin for 48 sk. Og halvparten af rugsæden vurderet for 2 ørte rug, som gør til hobe efter tingsvidnes lydelse. 14 dlr. 8 sk.

Bertel Andersen i Gedved hans efterladte gods, som til K.M. var forfalden for han lang tid før han døde var blevet fredløs svoren for manddrab, og var samme hans gods to små sølvdubletter, vejet til 5 daler. et sølv livspænde, vejet til syv daler, en liden guldring vurderet for 6 mark, en liden sølvske vejet 4 mark. ligeså en gammel bøsse, en liden gammel kiste, et skrin, et flæskeforråd en gammel fedel og nogle gamle karleklæder. Vurderet tilsammen med forskrevne sølv efter hosliggende vurderingsvidnes lydelse for 24 dlr. 21 sk.

FØRLOV 1615-16  36 sk. ved alle, hvor intet andet er nævnt

Efter Christen Olufsen i Såby hans arvinger 
Efter Laurits Tomasen i Velling
Efter Birgitte Sørensdatter i Gantrup
Efter Maren Peders i Labing
Efter Rasmus Mogensen i Ning Herred
Efter Jens Skrædder i Labing
Efter Mikkel Pedersen i Kanne i Åkær Len 3 mark
Efter Jens Sørensen i Hasle 3 mark

STEDSMÅL 1616-17

Hjelmslev herred  1616-17

Laurits Mikkelsen i Mesing for en halv gård, hans fader Mikkel Lauritsen oplod. 10 dlr. 2 okser

Skanderup birk 1616-17
Stedsmål

Søren Sørensen tømmermand i Skanderup til fæste af et lidet stykke jord ved Eskebækbro. 1 tønde havre

Anders Rasmussen i Vrold, af halvparten af en gård i Vrold, som Tomas Knudsen oplod. 8 dlr. 1 okse

Peder Segerman i Skanderup, af en liden have næst sønden op til Jens Kupps have, som Maren Peder Murmands oplod. 1 dlr.

Rasmus Jensen til fæste af halvparten af en gård i Gjesing, Søren Juel oplod. 30 dlr. 2 okser

Peder Pedersen af et boel i Vitved, som Mogens Tomasen fradøde. 10 dlr.

Peder Pedersen i Skårup af et gadehus, som Rasmus Christensen oplod. 2 dlr.

Vor herred  1616-17
Stedsmål

Brix Pedersen til fæste af en gård i Ørridslev, som hans broder for kort tid siden havde stedt og nu er fradød. 40 dlr. 2 okser

Søren Pedersen af en liden gård i Gedved, som Iver Olufsen oplod 10 dlr. 1 okse

Rasmus Poulsen i Grumstrup af et hus Keld Rasmussen oplod. 2 dlr.

Jens Andersen, til fæste for halvparten af Purup, som Peder Hansen fradøde. 50 dlr. 2 okser

Hr. Holger Gabrielsen i Hylke af noget kirkejord, på Ustrup, Brørup, og Hylke marker, ligger en del til Hylke kirke. 2 dlr. 1 okse

Morten Jensen i Naldal af den tredje part af den gård han påboer, som Christen Kyndesen oplod. 20 dlr. 2 okser

Eske Madsen af en gård i Gedved, som hans fader oplod. 15 dlr. 2 okser

Niels Rasmussen af et lidet boel i Balle. som Bertel Lauritsen fradøde. 16 dlr.

Mikkel Pedersen af en bolig i Yding, som Envold Jørgensen oplod. 5 dlr.

Tyrsting herred  1616-17
Stedsmål

Jørgen Nielsen i Ring, som han blev bevilget at skifte gård med Jens Steffensen sst. 10 dlr.

Tåning birk  1616-17
Stedsmål

Søren Mikkelsen af et hus i Horndrup, som Claus Nielsen oplod 2 dlr.

Framlev herred  1616-17
Stedsmål

Laurits Nielsen i Herskind, af en gård sst., som hans moder oplod. 24 dlr. 1 okse

Søren Jensen af en gård i Galten og et hus, som er bygget på denne gårds grund, som Knud Sørensen, og Johan Lauritsdatter har opladt og afstået. 100 dlr. 2 okser

Niels Rasmussen i Harlev af en gård sst., som hans moder oplod. 20 dlr. 1 okse

Niels Pedersen i Herskind af en gård sst., som hans fader Peder Schøt oplod. 20 dlr.

Gern herred  1616-17
Stedsmål

Jesper Sørensen i Alling af en halv gård der sammesteds, som Anne Rasmusdatter oplod, og var så godt som øde. 2 td. havre

Jens Pedersen af et forfalden hus, ved Tomas Lovmands i Låsby, skylder 2 mark lybsk. 1 dlr.

Niels Rasmussen af en øde forfalden liden gård i Alling, som Peder Pedersen tilforn iboede og drog derfra for armod. 1 tønde havre

Ry birk  1616-17
Stedsmål

Jørgen Sørensen i Vissing af en gård sst., som Jørgen Sørensen for kort tid siden fæstede og er nu fradød. 10 dlr.

Knud Koch i Ry af et byggested ham på K.M.s nådigste behag er bevilget at bygge et hus på sønder i Ry, skal skylde årlig 4 sk lybsk. 1 dlr.

Tomas Tomasen i Salten til stedsmål af en halv gård sst., som Jens Rasmussen fradøde. 6 dlr.

Niels Andersen af et hus i Emborg, hans fader oplod. 1 dlr.

Morten Ibsen af en gård i Salten, som Jens Sørensen oplod. 10 dlr.

Jens Mikkelsen af et hus i Siim, som var øde. 2 dlr.

Mikkel Jensen af en halv gård i Vissing, som Morten Pedersen oplod. 6 dlr.

Jens Jørgensen af et hus i Ry, som Niels Jensen oplod. 2 dlr.

Jens Ibsen af en gård i Ry, Jens Søndergård oplod. 12 dlr.

Morten Rasmussen af et stykke jord i Ry. 1 dlr.

Lisbjerg herred  1616-17
Stedsmål

Christen Rasmussen i Lystrup af en gård sst., som Peder Jensen oplod. 20 dlr.

Hads herred  1616-17
Stedsmål

Søren Sørensen i Morsholt til stedsmål af en halv gård sst., Jens Sørensen fradøde. 16 dlr. 1 okse

Peder Pedersen af en gård i Ørting, som hans moder oplod. 7 dlr. 2 okser

Peder Sørensen på Endelave af et halv gårdsted, som hans moder Karen Sørens oplod. 1 dlr.

Forskrevne Peder Sørensen af en otting jord, som store Peder Andersen oplod. 7 dlr.

Jens Jensen af en liden gård i Falling, som Jens Rasmussen fradøde. 12 dlr. 2 okser

Jens Sørensen af et gadehus i Dyngby, som Søren Skrædder oplod. 2 dlr.

Rasmus Sørensen af en forfalden halv gård i Assedrup, som Søren Jensen fradøde. 8 dlr. 1 okse

Jakob Jensen i Århus til fæste af Kannegård med sin tilliggende, som Mikkel Pedersen fradøde, og tilforn i brug havde. 120 dlr. 4 okser

Jørgen Sørensen i Tvenstrup af en gård sst., hans moder oplod 60 dlr. 2 okser

Niels Sørensen af en gård i Onsted, som Rasmus Mikkelsen fradøde. 35 dlr. 2 okser

Jens Madsen af en gård i Dyngby, som hans fader oplod. 5 dlr. 1 okse

Niels Rasmussen af en 1 gård i Fensten som Rasmus Nørgård fradøde. 5 dlr. 1 okse

Rasmus Sørensen af en otting jord på Endelave, som Niels Pedersen Skrædder oplod. 7 dlr.

Niels Pedersen af en otting jord på Endelave, som hans moder oplod. 7 dlr.

Esben Jensen af en otting jord der sammesteds, hans fader oplod 7 dlr.

Niels Esbensen af en otting jord, og et gårdsted, på forskrevne Endelave, som hans fader fradøde. 8 dlr.

Rasmus Andersen af en fjerding jord på Endelave, som Anders Sørensen Schøt oplod. 14 dlr.

Niels Andersen af en fjerding jord på forskrevne Endelave, som hans fader oplod. 14 dlr.

Simon Sørensen af en gård i Fensten, som hans moder oplod. 12 dlr. 1 okse

Rasmus Pedersen af en gård i Fensten, som Rasmus Pedersen for ham oplod. 12 dlr. 1 okse

Niels Christensen af et hus i Amstrup, Mads Jensen fradøde. 3 dlr.

Jens Olufsen af et hus i Sondrup, Rasmus Nielsen oplod. 3 dlr.

Jørgen Sørensen i Amstrup, af et stykke øde hus, som stod i hans kålgårdshave. 5 dlr.

Søren Sørensen af en forfalden gård på Alrø, som Niels Jensen fradøde. 12 dlr. 1 okse

Mads Rasmussen i Spøttrup af en gård sst., som hans moder oplod 12 dlr. 1 okse

Erik Poulsen af Bjerager Hovgård, som hans moder oplod. 60 dlr. 5 okser

Johan Sørensen i Torup, af en halv gård Søren Mikkelsen oplod. 10 dlr. 1 okse

Rasmus Olufsen af en gård i Falling, som Jens Villumsen oplod. 16 dlr. 1 okse

Anders Jensen af et boel i Hvilsted, som Christen Hansen oplod 6 dlr. 1 okse

Jørgen Mikkelsen af et hus i Gylling. 3 dlr.

Eskild Poulsen i Amstrup, af en gård sst., hans fader fradøde. 10 dlr. 1 okse

SAGEFALD 1616-17

Skanderup birk  1616-17
Sagefald

Vitved mænd som de aftinget for ulovlig skovhugst, de har gjort i Vitved skov uforevist. 20 td. havre

Rasmus Påske i Vitved i lige måde for ulovlig skovhugst, han har gjort i Vitved skov. 1 okse

Peder Poulsen i Fruering, aftinget for bordag han gjorde Niels Rasmussen i Brørup. 3 dlr.

Peder Sørensen i Vrold, for bordag han gjorde med Salmon Schot sst. 2 dlr.

Laurits Jensen i Virring, for en økse han havde i sit værge, og havde ingen hjemmel til. 5 dlr.

Søren Juel i Mesing aftinget på K.M.s nådigste behag, for et af hans børn har med en anden taget til vildum fem svin som tilhørte Jens Rasmussen i Torrild. 6 dlr.

Jens Andersen i Vitved for en berygtet kvinde han belå. 6 mark

på K.M.s nådigste behag er aftinget med Knud Andersen i Svejstrup, for han med Jens Harbo i Siim, har eftersøgt en tyv som havde frastjålet ham en ny vogn, og da de havde fundet samme tyv, har han taget sin koster igen, og ladet tyven løbe, og har siden ved sin ed med oprakte fingre fordulgt samme vogn, og selv lyst der efter til tinge, og i kirken, eftersom tingsvidner derom formelder. 20 dlr.

Laurits Nielsen i Hemstok, for samme vogn ha været skjult og dulgt, inden lukke og lås i hans gård, siden den er taget tilbage fra tyven. Og ikke han har givet det tilkende, den tid den er bleven lyst efter til tinge og i kirken. 20 dlr. 1 okse

Søren Bunde, Jens Christensen, Peder Nielsen i Vitved, for parlament de var i med hverandre, gav hver 2 dlr. er 5 dlr.

Laurits Jensen og Peder Lauritsen i Illerup, for de har ladet indbrænde fremmede svin på Kongens skov sst., i stedet for deres egne svin, og har holdt dem fri for oldengæld. 4 dlr.

Vor herred 1616-17
Sagefald

Er på K.M.s nådigste bevilling aftinget med Hans Jensen i Tvingstrup, for han belå en lokket slegfredskvinde Kirsten Torsdatter i Tvingstrup, som for lang tid siden skal være beligget af en, som han er beslægtet, i andet og tredje led hvilket dog efter hans beretning skal være ham ubevidst. 10 dlr.
  
Rasmus Ibsen i Ustrup for nogen hasselvånder han huggede i Dalum, på Brørup mark uforevist. 1 dlr.

Søren Andersen i Gedved, og Peder Sørensen i Gangsted, for de nedkørte muren på Ring kloster mark, og ikke ville køre gennem leddet. 3 td. havre

Jens Rasmussen i Gedved for en pige han belå ved navn Kirsten. 9 mark

Jens Poulsen i Hylke for han slog Poul Madsen sst. 4 dlr.

Niels Knudsen i Birk for han afpillede nogen bark af tre ege uden minde, i hans gårds skov. 3 dlr.

Peder Jensen i Tvingstrup for en lokket kvinde han tvende gange har beligget.  10 dlr.

Søren Sørensen hyrde i Båstrup, for en kvindfolk han har beligget i hans ægteskab. 12 dlr.

Søren Jensen i Lundum for han med var, at slå nogen folk på Tebstrup mark, som de gik og bjerget deres korn. 4 dlr.

Anders Jensen i Lundum, for han med var i samme bordag, dog han gjorde igen skade. 1 dlr.

Anders Poulsen i Ørskov for en lokket kvinde han belå. 15 mark

Søren Andersen i Ørridslev for en lokket kvinde han belå. 5 mark

Jep Nielsen i Bleld aftinget for et træ han var med at hugge til vildum, fra Jep Envoldsen der sammesteds. 4 dlr.

Jep Sørensen sammesteds han i lige måde var med At hugge samme træ. 2 dlr.

Laurits Jørgensen i Overby for et læs ris han huggede på kongens skov. 3 dlr.

Niels Træden i Yding aftinget for bordag han i var med Niels Smed sst., i hans gård. 5 dlr.

Oluf Jørgensen i Yding for han var i Niels Smeds gård og gjorde gårdfred, og slog Laurits Jensen og hans søn der sammesteds. 6 dlr.

Laurits Sørensen Hovgård i Grumstrup, for nogen ord han på Vor herreds ting har tilsagt Jens Sørensen sst. Og kunde dem ikke bevise. 1 dlr. 1 okse

Per Ibsen i Gangsted for en skæppe kul hans søn huggede noget af, som han skulle have med til Århus. 1 okse

Anders Nielsen i Ørskov for han belå en pige ved navn Anne Fogsdatter sst. 3 dlr.

Tyrsting herred 1616-17
Sagefald

Rasmus Pedersen, Hans Christensen, Albret Jensen, Laurits Sørensen og Frands Sørensen i Træden, for nogen gammel helmet og forfaret egeskov, de har ryddet af deres agerender og afført uforevist, gav hver to daler er. 10 dlr.

Jens Herman, Peder Pedersen, Terkel Jørgensen i Ring, Peder Pedersen i Brædstrup, tjenestedrenge og Anne Frandsdatter inderste i Ring aftinget for de rugkærver de tog med dem fra Skanderborg ladegårds mark de sammesteds var at inddrive K.M.s korn. Gav samtlige. 12 dlr.

Jens Pedersen i Bryrup for han belå hans pige ved navn Anne Jensdatter, dog han har hans ægte hustru. 20 dlr.

Tåning birk  1616-17
Sagefald

Anders Hansen i Hem for hans trolovede fæstemø han belå. 9 mark

Framlev herred  1616-17
Sagefald

Anders Sørensen i Labing, for han nu anden gang har beligget en lokket kvinde. 1 okse

Niels Gammelgård i Søballe for en helmet eg huggede i hans gårds toft uforevist, gav derfor eftersom på K.M.s nådigste vegne er aftinget. 3 dlr.

Rasmus Mortensen i fornævnte Søballe for en helmet eg han i lige måde huggede på hans agerender ved hans gård. 2 dlr.

På K.M.s nådigste bevilling aftinget med Peder Jensen i Høver, for en eg han uforevist huggede i Høver skov som berettes at skal være i skellet, mellem K.M. og ham. 1 okse

Rasmus Madsen i Stjær for ulovlig skovhugst, han har gjort i Stjær Overskov uforevist er på K.M.s nådigste bevilling aftinget for. 1 okse

Rasmus Sørensen i Stjær for et læs ved, han nedstævnet i Stjær skov uforevist, 1 dlr.
Søren Jensen i Labing for en pige han belå. 6 mark

Søren Jensen i Søballe for han har været berygtet, at han skulle have beligget Peder Jensens hustru der sammesteds. 40 dlr.

Forskrevne Peder Jensens Hustru Mette Andersdatter i Søballe aftinget for samme sag. 30 dlr.

Jens Jensen i Storring for han belå Anne Spanis. 2 dlr.

Peder Frandsen, Niels Mortensen, Søren Knudsen og Frands Pedersen i Galten, for skovhugst de har gjort i Klosterskov. 2 okser

Poul Sørensen i Herskind i lige måde for skovhugst i Herskind skov. 1 okse

Jens Labing i Skovby for jomfrukrænkelse. 9 mark

Rasmus Eriksen i Galten for lejermål. 9 mark

Peder Pedersen i Rodegård for han har beligget et berygtet kvindfolk. 6 mark

Gern herred  1616-17
Sagefald

Jens Christensen i Låsby for en berygtet kvinde han belå. 6 mark

Ry birk  1616-17
Sagefald

Søren Nielsen i Addit, for bordag han gjorde Jens Andersen sst. og blev derfor voldssvoren. 5 dlr.

Jens Pedersen Holch i Salten for overfald han har gjort K.M.s skovfoged Marcus Nielsen i Engetved, både i Salten og i P(  ). Er derfor på K.M.s nådigste bevilling aftinget med ham 50 dlr. 2 okser

På K.M.s nådigste bevilling aftinget med Jens Harbo i Siim, for han med Knud Andersen i Svejstrup har opsøgt en tyv, som havde frastjålet Knud en vogn, og der de har fundet samme tyv, har Jens Harbo gjort hestebytte med ham, og beholdt han sig Rasmus hestetøj puder og seler, så og ladet sønderhugge og forkomme Christen Dinesens vognlejer i Hårby, som samme tyv havde stjålet sst., alle forskrevne sager skjult og dulgt, efter tingsvidnes lydelse. 50 dlr.

Giøde Jensen og Søren Jensen i Ål for bordag de gjorde med hverandre i Vissing kloster. 8 dlr.

Tomas Pedersen i Engerum, Jens Christensen og Anders Christensen i Ulkær, for bordag de gjorde med hverandre, også i Vissing kloster. 12 dlr.

Hans Clausen i Firgårde i lige måde for bordag. 6 mark

Hans Troelsen i Skørring for han fulgte nogen skytter ind i K.M.s enemærke Vengelund, der de sammesteds skød et dyr og det bortførte, hvorfor samme nu så vel som skytterne er dom overgangen dog K.M. nådigst har ham sagen efterladt. 100 dlr.

Sabro herred  1616-17
Sagefald

Jesper Olufsen i Haldum for jomfrukrænkelse. 9 mark

Jørgen Nielsen i Hår for en lokket kvinde han belå. 6 mark

Terkel Nielsen sst. for en kvinde han belå, som manden var frarømt. 6 dlr.

Anders Rasmussen i Lading for han slog hyrdens kvinde der sammesteds. 3 dlr.

Lisbjerg Herred  1616-17
Sagefald

Steffen Christensen i Lystrup for en lokket kvinde han belå. 9 mark

Kirsten Sørensdatter sst., for hun lod sig beligge. 3 mark

Hads herred  1616-17
Sagefald

Rasmus Jensen i Odder for en pige han belå. 6 mark

Søren Pedersen i Oldrup aftinget for hans søn Rasmus Sørensen, for han slog Mogens Jørgensen sst. med en sten, at hans tænder faldt ud. 10 dlr.

Mikkel Andersen i Torrild for en kvinde han belå. 2 dlr.

Rasmus Rasmussen i Torrild for bordag han i var med Anders Smed. 6 dlr.

Niels Olufsen på Alrø for en bordag han gjorde med Jørgen Joensen sst. 2 dlr.

Jørgen Rasmussen i Falling for en pige ved navn Karen Jensdatter han belå, gav for sig og hende. 3 dlr.

Søren Nielsen i Boulstrup for et knivslag han slog Peder Nielsen der sammesteds. 3 mark

Maren Nielsdatter i Odder for hun lod sig beligge af Rasmus Pedersen sammesteds. 3 mark

Jens Christensen i Oldrup for en lokket kvinde han belå. 15 mark

Envold Skomager i Fillerup, for et slemt hus med kæltringer og andet skarnsfolk han har holdt og huset og herberget dem, eftersom hans bymænd har ham påvunden, efter tingsvidnes lydelse. 10 dlr. 2 okser

Søren Jensen i Fensten for bordag han gjorde med Jens Bertelsen sst. 2 dlr.

Peder Mikkelsen i Torup aftinget på Søren Hansen i Gosmer hans vegne, for et svin han sagde sig at have købt, og havde dog ingen hjemmel til. Men svinet tilhørte kromanden i Skanderborg. 10 dlr. 2 okser

Anders Jensen i Onsted for en stud han bortsolgte, som han tilforn havde solgt K.M. 5 td. havre

Rasmus Rasmussen i Torrild for en pige han belå gav for sig og hende. 6 dlr.

Karen Sørens i Tvenstrup for ulovlig skovhugst hendes sønner gjorde i Trepløs, og huggede en eg uden hjemmel. 1 okse

Knud Andersen i Rørt for ulovlig skovhugst han gjorde i Sønder Rev uden hjemmel og minde. 30 dlr. 1 okse

Peder Rasmussen i Brandbyge for ulovlig skovhugst han og uforevist og uden hjemmel og minde har gjort i Gylling. 1 okse

Mikkel Olufsen, Knud Jensen og Jens Sørensen i Kysing for tre ege de huggede ulovligt i Søndermark uden hjemmel og minde. 20 dlr.

Jens Nielsen og Jens Emmersen i Assedrup for tvende ege de ulovligt uden hjemmel og minde huggede i Trepløs, og lod samme skære i fjæl. 30 dlr.

Erik Rasmussen i Nølev for skovhugst, han ulovlig uforevist og uden hjemmel og minde havde gjort i Nølev. 30 dlr. 1 okse

Peder Madsen i Gylling for han nu anden gang har været i lejermål og beligget en pige. 3 dlr.

Jørgen Gregersen i Odder, for et svin han brændte til skoven med kongens brænde(mærke) uden lov og minde. 3 dlr.

Christen Tomasen og Niels Sørensen i Bjerager for seks svin de tog af skoven, før end de betalte oldengælden. 3 dlr.

Peder Mikkelsen i Ålstrup for Gertrud Albretsdatter han belå. 9 mark

Christen Pallesen i Svinballe for en berygtet kvinde han belå. 6 mark

Erik Sejersen og Rasmus Pedersen i Fensten for parlament de var i med hverandre. 4 dlr.

Rasmus Nielsen på Endelave for en pige han belå. 3 dlr.

Knud Rasmussen i Rude for han slog Oluf Pedersens kvinde der sammesteds. 2 dlr.

Poul Rasmussen i Torrild for en berygtet kvinde han belå. 2 dlr.

Oluf Nielsen der sammesteds for en pige han belå. 2 dlr.

Søren Rasmussen i Tvenstrup, for han belå Anne Knudsdatter i Rørt. 3 dlr.

Forskrevne Anne Knudsdatter for hun lod sig beligge. 3 mark

Niels Lauritsen i Hvilsted for et knivslag han slog Frands Rasmussen sst. 3 dlr.

Frands Rasmussen for han fortav kongens sag og ikke påkærede forskrevne Niels Lauritsen. 1 dlr.

Peder Ibsen i Gylling for Gertrud Andersdatter han nogen tid lang har haft omgængelse med. 5 dlr.

Anders Sørensen i Gylling, for en lokket kvinde han har ligget nogen tid i et uret levnet med. 5 dlr.

Niels Arendtsen sst., som en skøge Karen Spanis, han har holdt deres og sværmeri med i hans hus. 5 dlr.

Ove Mortensen i Lindrup for han har ligget i et uret levnet med Volborg Bøgs, som han tvende gange tilforn har bødet for. 1 okse
 
Knud Jensen på Alrø for han nogen tid har liget i med Karen Mortensdatter sst., dog han har hans ægte hustru. 20 dlr. 1 okse

(Nedenstående fra Ry birk, Vor og Gern herred er skrevet til sidst, som om der var tale om Hads herred.)

Hr. Niels Christensen i Ry for bordag han gjorde med Liborius Andersen sst. 3 dlr.

Jens Jensen i Skørring og Niels Jensen i Hoved for bordag de gjorde i Ry med nogen soldater  5 dlr. 36 sk.

FØRLOV 1616-17

Efter Tomas Sørensen i Tammestrup. 3 ort
Efter Barbara Sørens i Elbæk. 3 ort
Efter Karen Hansdatter i Kanne i Åkær len. 3 ort

Film nr. 18712

STEDSMÅL 1617-18

Bogen er i en mindre god tilstand, idet den ser ud til at være afgnavet i kanten, men da margen er temmelig bred mangler kun lidt af det indskrevne.

Kongetiende  1617-18
Stedsmål af kongens anpart korntiende

Annammet til stedsmål af den Gejstlige jurisdiktion som K. M. alene tilkommer.

Den 23. august oppebåret af Laurits Sørensen i Hårby til stedsmål af K.M.s anpart korntiende af Veng sogn, som han og menige sognemænd i Veng er stedt og fæstet hans livstid for den årlige afgift, som er 10 ørte korn og til stedsmål af hver ørte 1 dlr. er 10 dlr.

den 29. september annammet af Anders Madsen i Sjelle, til stedsmål af K.M.s anpart korntiende af Sjelle sogn, som han på Sjelle sognemænds vegne er stedt og fæstet hans livstid, og skylder 14 ørte korn er 14. dlr

Den 3. november er oppebåret af Jesper Pedersen i Oustrup til stedsmål af K.M.s anpart korntiende af Røgen sogn, som ham er stedt og fæstet hans livstid og skylder 7 ørter korn er 7 dlr.

Den 3. december annammet af Jens Nielsen i Onsted til stedsmål af K:M.s anpart korntiende af Hvilsted sogn, som ham på sognemændenes vegne hans livstid, er stedt og fæstet, og skylder årlig 18 ørter korn er 18 dlr.

Oppebåret af Niels Mogensen i Halling til stedsmål af Halling sognetiende, som ham på menige sognemænds vegne er stedt og fæstet hans livstid, og skylder årligt 16 ørter korn er 16 dlr.

Hjelmslev herred 1617-18
Stedsmål

Peder Rasmussen i Mesing af en gård i Mesing, som af ildsvåde siden afbrændte, som er ganske aldeles afbrændt, er ham derfor på K.M.s nådigste behag forundt for 2 okser

Rasmus Mouritsen i Mesing af en gård der sammesteds, som Jens Mortensen oplod, som og af ildsvåde var ganske aldeles afbrændt. 1 okse

Hans Jensen af en gård i Mesing deslige en øde gårds eje samme steds, så og den for(      ) part af tre øde gårde i forskrevne Mesing. 20 dlr.

Jørgen Adsersen i Blegind, af en gård sst., som Søren Rasmussen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Søren Smed af et hus i Stilling som han selv har opbygget, og skal skylde årligt (    ) 1 dlr.

Skanderup birk  1617-18
Stedsmål

Peder Lauritsen til stedsmål af en gård i Alken, hans fader Laurits Fischer fradøde, og hans moder har opladt. 100 dlr. 4 okser
Forskrevne Peder Lauritsen i Alken, af et lidet stykke kirkemark liggende til Dover kirke. 2 dlr.

Niels Pedersen i Virring af en halv gård sst., som Niels Simonsen fradøde, og blev slagen ihjel af et (ohred) 5 dlr. 1 okse

Jens Kræmmer i Svinsager af et boel i Virring, Rasmus Pedersen oplod. 10 dlr.

Jens Tomasen af en gård i Svinsager Jens Kræmmer oplod. 25 dlr. 2 okser

Poul Jensen i Svejstrup af et hus sst., Rasmus Jørgensen oplod. 3 dlr.

Niels Tomasen i Virring af en gård hans fader oplod. 8 dlr. 1 okse

Jens Rasmussen i Skanderup, af tvende kornhaver i Hedagers krog, som Jakob Rasmussen fradøde. 4 dlr.

Jens Rasmussen af en halv gård i Illerup som Mikkel Rasmussen oplod. 8 dlr. 1 okse

Søren Rasmussen af et boel i Svejstrup, som Rasmus Rasmussen fradøde. 16 dlr.

Vogn Jensen i Skanderup af nogen jord på Skanderborg, og nogen eng i Eskebækdam, som afgangen Balzer Tømmermand tilforn havde. 2 dlr.

Peder Nielsen i Fruering til stedsmål af en gård sst., Peder Nedergård fra døde. 12 dlr. 1 okse

Niels Sørensen af en gård i Forlev, som Søren Jensen for ham oplod. 30 dlr. 2 okser

Vor herred  1617-18
Stedsmål
 
Envold Jensen i Tvingstrup af en gård der sammesteds hans fader Jens Frandsen fradøde, og hans moder oplod. 24 dlr. 2 okser

Peder Rasmussen af en gård i Vedslet, som hans moder oplod. 20 dlr. 2 okser

Jens Madsen af en liden gård i Grumstrup, som Hans Sørensen oplod. 20 dlr. 2 okser

Knud Jensen i Båstrup af en liden gård i (   ), Søren Eriksen fradøde. 5 dlr. 1 okse

Erik Jensen i Gangsted, af et stykke eng i (    )rup mark, som hans fader oplod. 1 okse
( stednavn delvis slidt væk, kan ikke ses på filmen)

Hans Pedersen i Kattrup, af en gård der sammesteds med sin tilliggende, som Peder Eskesen oplod. 30 dlr.

Niels Olufsen i Nebel, af en halv kirkegård sst., som Jep Fog oplod. 15 dlr.

Peder Sørensen af Birknæs, som Morten Jensen oplod. 100 dlr. 4 okser

Niels Jensen af et hus i Grumstrup, som Rasmus Lauritsen oplod. 5 dlr.

Søren Lauritsen af en gård i Ås, som  Rasmus Lauritsen oplod. 20 dlr.

Rasmus Sørensen af et hus i Ustrup, som Niels Andersen afdøde. 5 dlr.

Jens Nielsen af en halv gård i Ås, som Mads Hansen oplod. 6 dlr.

Rasmus Jensen af en liden gård i Gedved, som Tønne Henriksen oplod. 10 dlr. 1 okse

Niels Adsersen i Bleld, for ham blev bevilget en forfalden gård i Møballe, Villum Jensen Fog oplod, og Villum Fog, blev bevilget det hus i Bleld, som forskrevne Niels Adsersen fraflyttede. 3 dlr.

Niels Sørensen i Elling, af en gård sst., Hans Knudsen oplod. 25 dlr. 2 okser

Tyrsting herred  1617-18
Stedsmål

Oluf Bertelsen i Ring af en for falden gård der sammesteds kaldes Ringhelle, Hans Sørensen oplod. 5 dlr.

Peder Mikkelsen i Ring, til stedsmål af en halv gård der sammesteds, som Jens Jensen Hatt iboede. 8 dlr.

Jens Christensen i Vorbjerg, af en gård i Ring som Jørgen Nielsen oplod. 20 dlr. 1 okse

Peder Nielsen af en ringe halv gård i Binding, som Jens Jørgensen oplod. 5 dlr.

Framlev herred  1617-18
Stedsmål

Christen Lauritsen af et hus i Herskind, som Morten Jensen fradøde, og ingen afgift der er given til K.M. og kronen før nu. Han deraf skal give til K.M. årligt 1 rigsdaler, og nu til stedsmål 4 dlr.

Anders Pedersen i Borum, af en kirkeager liggende til Borum kirke, som Anders Nielsen sst. oplod. ½ dlr.

på K.M.s nådigste behag, er stedt og fæstet Anders Pedersen i Borum, et hus der sammesteds, som Christen Christensen for lang tid siden fradøde, og Dorte Christens nu har opladt. 1 okse

Christen Lykke i Herskind til fæste af et stykke eng på Herskind mark, som Anders Nielsen i Borum oplod. 1½ dlr.

Jens Mikkelsen Mortensen i Borum af et hus i Hørslev, som Niels Nielsen fradøde. 2 dlr.

Gern herred  1617-18
Stedsmål

Jens Sørensen i Tørring af en gård sst., som hans fader Søren Rasmussen oplod, som var noget forfalden. 1 okse

Rasmus Sørensen i Vissing af et boel i Vissing, som Jens Rasmussen frakom. 12 dlr.

Rasmus Clemendsen af et hus i Alling, som Ped(  ) = Peder Svendsen for ham oplod. 5 dlr.  

Ry birk  1617-18
Stedsmål

Peder Jensen af en gård i Ry, som Jep Lauritsen fradøde. 10 dlr.

Anders Bertelsen j Århus, af et stykke jord i Ry, næst synden op til Rasmus Saugmands hus, og have, som ham er Bevilget at bygge et hus på med en have dertil, hvor af han årlig skal give til K.M. en rigsmark. Og nu til stedsmål 4 dlr.

Rasmus Troelsen af Pinds mølle, som Peder H(  )sen kort tid tilforn stedte, og nu har opladt. 15 dlr. (navn slidt væk)

Niels Andersen af Pårup, som Niels Padk(  ) fradøde. 30 dlr. 1 okse

Søren Gudichsen i Ry, af et stykke fri jord, ret ved hr. Nielses toft, skal årlig skylde 4 sk. lybsk, og nu til stedsmål 1 dlr.

Sabro herred  1617-18
Stedsmål

Iver Skrædder i... (tom plads) af et boel Christen Jensen fradøde. 5 dlr.

Jens Andersen i Åby, af en gård, som Peder Poulsen sst. fradøde, og var meget forfalden. 5 dlr.

Hads herred  1617-18
Stedsmål

Rasmus Rasmussen af et hus i Ørting, som Hans Pedersen fradøde. 5 dlr.

Niels Jensen i Torrild, af et hus i Oldrup, som Niels Christensen oplod. 3 dlr.

Niels Gylling af en otting jord på Endelave, som Søren Mikkelsen oplod. 7 dlr.

Rasmus Mikkelsen på Alrø, af en gård der sammesteds, som Bent Jensen fradøde. 12 dlr. 1 okse

Jens Pedersen af en gård i Gylling, som Bjørn Jensen oplod. 15 dlr. 2 okser

Mikkel Jensen i Saksild af en halv gård sst., som hans moder fradøde. 25 dlr. 2 okser

Søren Eskesen af en gård i Fensten, som hans moder oplod. 12 dlr. 1 okse

Jost Nielsen af en gård i Onsted, som N(  ) Sørensen oplod. 35 dlr. 2 okser  (navn slidt væk)

Er bevilget Knud Christoffersen i Dybvad en halv gård i Fensten, som Jens Rasmussen fradøde, efter K.M.s nådigste, bevilling uden fæste

Søren Jensen i Odder af en halv gård i Ondrup, som Rasmus Andersen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Niels Christensen i Ålstrup af en gård i Tendrup, som gammel Peder Pedersen oplod. 12 dlr. 1 okse

Jens Ottesen i Snerild af et boel i Fillerup, som Hans Jensen oplod. 20 dlr.

Anders Jensen i Rørt af en gård sst., som hans fader Jens Andersen oplod. 26 dlr. 2 okser

Søren Mikkelsen i Halling, af en gård i Fensten, Sejer Eriksen oplod. 63 dlr. 2 okser

Rasmus Andersen af en gård i Nølev, som Anders Jørgensen oplod. 20 dlr. 2 okser

Søren Knudsen i Nølev af et hus, som Jens Jensen fradøde. 10 dlr.

Rasmus Lauritsen af en otting jord på Endelave, som Rasmus Dinesen oplod. 7 dlr. af gårdstedet den fjerde part. 1½ dlr.

Søren Sørensen af en otting jord på Endelave, som Anders Andersen oplod og et halvt gårdsted. 8 dlr.

Rasmus Nielsen af en fjerding jord, som hans fader på Endelave oplod. 14 dlr. af et halvt gårdsted. ½ dlr.

Bertel Ibsen af en gård i Gylling, som hans moder oplod. 35 dlr. 2 okser

Niels Pedersen af en gård i Svorbæk, som Søren Jensen fradøde. 16 dlr. 1 okse

Niels Rasmussen af en halv gård i Lemmestrup, som Søren Jensen fradøde. 10 dlr. 1 okse

Peder Nielsen af et boel i Boulstrup, som hans fader Niels Pedersen oplod. 7 dlr. 1 okse

Søren Rasmussen i Dyngby fæstede en gård, som hans fader oplod. 15 dlr. 1 okse

Frands Andersen i Dyngby fæstede en gård sst., Anders Sørensen oplod. 15 dlr. 1 okse

Jens Christensen i Torrild fæstede, Mikkel Bund fradøde. 4 dlr. (andet stod der ikke)

Knud Jensen af et boel i Randlev, som Niels Rasmussen oplod. 12 dlr.

Anders Rasmussen af en gård i Ørting, som Søren Pedersen oplod. 50 dlr. 2 okser

Tomas Jensen af en halv gård i Smedrup, som hans broder Laurits Jensen oplod. 15 dlr. 2 okser

Rasmus Nielsen Schøt på Endelave, for en fjerding jord, hans moder oplod. 14 dlr. af et halv gårdsted ½ dlr.

Søren Jensen af et hus i Odder, som Anders Jensen oplod 2 dlr.

SAGEFALD 1617-18

Hjelmslev herred  1617-18
Sagefald

Laurits Andersen i Gram, for en af K.M.s borddug fandtes i hans værn, og havde ingen hjemmel dertil. 1 okse

Jørgen Lauritsen i Stilling for han slog Mikkel Pedersen sst. 5 dlr.

Niels Pedersen i Adslev for løst lejermål. 1½ dlr.

Jørgen Andersen i Blegind for lejermål. 1½ dlr.

Skanderup birk  1617-18
Sagefald
 
Anders Madsen i Virring, for han slog et vindue ud i Fruering. 1½ dlr.

Søren Juel i Virring for bordag han i var med Morten Skrædder der sammesteds. 2½ dlr.

Niels Sørensen i Vrold som han slog et vindue ud sst. 1½

Jens Kræmmer i Svinsager, aftinget med nogen andre mænd, som havde forsømt fire læs de skulle have indført til slottet. 4 dlr.

Peder Simonsen i Virring, for han til uvidende tog en vogn, som var pantet fra hans husbond. 2½ dlr.

Knud Nielsen i Hvolbæk, af tinget for der fandtes noget rug i hans hus, som Rasmus Jensens steddatter, havde båret der ind. 3 dlr.

Rasmus Pedersen i Fruering for jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Niels Ousberg i Skanderup for lejermål han i var med et kvindfolk. 9 mark

Rasmus Pedersen i Hvolbæk for hans datter til vildum, tog to skæpper rug fra ham, som hun bar til Knud Nielsens. 5 td. havre

Efter K.M.s brev og befaling er på hans nådigste behag aftinget med Gunde Christensen Bødker i Skanderup, for et kvindfolk han vilde voldtage. 50 dlr.

Rasmus Rasmussen i Svejstrup for han har købt to okser til forprang og der dem igen bortsolgt til andre, og ikke vilde sælge dem til K.M. 4 dlr.

Mikkel Andersen i Gram for et lidet træ han til vildum har hugget i Gram skov. 1 ørte havre

Niels Eskesen i Gram for et lidet træ han huggede i Helkær uforevist. 2 dlr.

Anders Sørensen i Gjesing for hans søn var i bordag med Rasmus Jensens ditto sammesteds. 4 td. havre

Søren Rasmussen i Svinsager for ulovlig skovhugst. 3 dlr.

Estrid i Skanderup for bordag hun i var med Jens Sørensen i Hvolbæk, og slog ham med en sten. 3 dlr.

Anders Jensen i Alken for Maren Jensdatter i Veng han belå, og tog hende til ægte. 9 mark

Jakob Ibsen i Skanderup som en kvinde han har beligget, dog hun tilforn havde haft lejermål med en anden karl, hvilken person var i andet og tredje led med forskrevne Jakob, dog tilmed skal han rømme landet. 30 dlr.

Peder Lauritsen i Vitved for en egeblok han tog fra Rasmus Sørensen i Stilling, uden hans vilje og minde. 15 dlr. 1 okse
Jens Mikkelsen i Gram for ulovlig skovhugst.1 okse

Søren Jensen i Illerup for Maren Jensdatter han belå, og havde sin ægte hustru, gav af hans yderste formue. 12 dlr.

Vor herred  1617-18
Sagefald

Peder Ibsen i Birknæs for bordag han i var med Anders Vinter sst.
3 dlr.

Laurits Jørgensen i Grumstrup, for to lagener han tog til mistægt på Skanderborg i stedet for de lagener han havde lånt til K.M.s behov. 10 dlr.

Hans Sørensen og Mikkel Sørensen i Grumstrup, for en parlament de var i med Anders Fischer der sammesteds. 1 okse

Poul Pedersen og hans søn Jens Poulsen i Hylke aftinget for de slog Jens Andersen i Ustrup. 10 dlr. 1 okse

Jens Sørensen i Ejer aftinget for han havde siddet overhørig og ikke gjort ægt eller arbejde men ladet gården forfalde, hvorfor han gav efter hans formue. 1 okse

På K.M.s nådigste behag aftinget med Jep Envoldsen i Bleld, for hans bondeskov han har forhugget til udpint. 10 dlr. 2 okser

Niels Ibsen i Ørridslev for en lokket kvinde han belå. 1½ dlr.

Tvende mænd i Tvingstrup for hans kvinde slog en anden kvinde et slag med en greb. 1 dlr.

Peder Sørensen i Grumstrup for en berygtet kvinde han belå. 10 mark
  
Søren Havreballe i Gedved for han slog Maren Sørensdatter sst. 1½ dlr.

Karen Sørensdatter i Båstrup for hun lod sig beligge af en ægtemand, som tilforn har aftinget for sagen. 2 dlr.

Mads Nielsen i Møballe, for han har beligget et berygtet kvindfolk ved Navn Kirsten Andersdatter. 1½ dlr.

Maren Nielsdatter i Grumstrup for hun har ladet sig beligge. 3 mark

Gyde Nielsdatter i Vedslet for en bonderet. 3 mark
 
Vedslet sognemænd aftinget for de forsømte, et engskifte på Ring kloster mark. 3 dlr.

Anne Jensdatter i Grumstrup for en bonderet. 3 mark

Erik Henriksen i Gedved aftinget for han er delt for en løgner. 10 dlr.

Kirsten Sørensdatter i Tammestrup for hun lod sig beligge. 3 mark

Søren Jensen i Tvingstrup, for noget ved han ulovligt tog i Madeskoven på Skanderborg. 4 dlr.

Anders Jensen i Bleld for han i lige måde uden minde tog noget ved i Madeskoven. 4 dlr.

Christen Simonsen i Nebel, for han slog Jens Eriksens hustru sst. 2 dlr.

Jep Sørensen i Borup for jomfrukrænkelse. 9 mark

Oluf Madsen i Ørridslev for en økse han sig vedkendte, som var Dines Dinesens i Tvingstrup. 2 dlr.

Søren Lauritsen i Ås for en lokket kvinde han belå. 5 mark

Eske Madsen i Brigsted for et kvindfolk han har beligget. 5 mark

Johanne Villumsdatter i Gedved for hun lod sig beligge. 3 mark

Jep Rasmussen i Grumstrup for han belå Maren Sørensdatter sst. og tager hende til ægte. 9 mark

Morten Rasmussen i Hjortbjerg, for Kirsten Pedersdatter han belå. 12 dlr.

Jens Jensen i Gangsted, for han har taget gavn af dem, som skulle udskrives i K.M.s arbejde, så og for han har set igennem fingre med nogen, som har siddet overhørig. 2 okser

Anne Ibsdatter i Ustrup for hun tvende gange har ladet sig beligge af tvende karle, hvilke personer var hverandre i andet og tredje led beslægtet, og skal hun rømme landet. 8 dlr.

Volborg Jensdatter i Riis, for hun lod sig beligge af Anders hyrdedreng i Ustrup, som tilforn har aftinget for sagen, og gav hun efter hendes formue. 3 dlr.

Karen Rasmusdatter i Gedved som Niels Ibsen i Ørridslev belå, og han for lang tid siden havde aftinget for samme lejermål, og er hun straffet med tårn og fængsel, og gav siden efter hendes formue. 3 dlr.

Peder Nielsen og Mikkel Lauritsen i Assendrup for en sæk de fandt, og ikke oplyste den til tinge. 8 dlr.

Morten Knudsen i Eldrup for et Kvindfolk ved navn Anne Jørgensdatter i Egebjerg han belå, og er straffet med fængsel og kunde for armods skyld ikke give mere end. 6 dlr.

Jørgen Rasmussen i Grumstrup for han belå Anne Jensdatter, og er straffet med fængsel og siden givet efter hans yderste formue. 6 dlr.

Forskrevne Anne Jensdatter for hun lod sig beligge gav efter hendes formue, skal og straffes med fængsel når hun bliver forløst. 3 dlr.

Maren Pedersdatter i Egebjerg som hun lod sig beligge, blev straffet med fængsel gav også efter hendes formue. 3 dlr.

Søren Jørgensen i Grumstrup for Sidsel Nielsdatter han belå, er begge straffet med tårn og fængsel, og gav så samtlige efter deres yderste formue. 8 dlr.

Tyrsting herred  1617-18
Sagefald

Christen Nielsen i Velling for bordag han gjorde med Anders Pedersen i Slagballe. 1½ dlr.

Anne Hansdatter i Tønning for hun lod sig beligge af Jens Pedersen i Bryrup. 3 mark
 
Jens Knudsen i Føvling og Jens Christensen i Ring for deres frænde Niels Jensen Bou må blive benådet på tvende for lejermål han havde bedrevet med hans hustrus søster, eftersom K.M.s nådigst har ham benådet. 32 dlr.

Kirsten Jenses i Tønning for en bonderet. 3 mark

Jens Jensen i Træden for en pige han belå ved navn Karen Andersdatter. 3 dlr.

Mette Marcusdatter i Velling for hun har ladet sig beligge. 3 dlr.

Karen Rasmusdatter i Gammelstrup for hun lod sig beligge af en karl, som hun kaldte Jens N: som kom til hende i marken, og ikke hun vidste hvor han havde hjemme. 6 dlr.

Christen Poulsen i Sejs, for bordag han i var med hans svoger Jep Nielsen sst. 5 dlr.

Føvling sognemænd aftinget for kirkens korn de har beholdt hos dem uden fæste, og ikke de har givet så meget af kirkens part, som af K.M.s part, gav for slig deres forseelse. 24 dlr.

Tåning birk  1617-18
Sagefald

Kirsten Sørensdatter hun lod sig beligge. 3 mark

Peder Pedersen i Tåning for en lokket kvinde han belå. 10 mark

Jens Sørensen i Dørup for Johanne Tomasdatter han belå, og taget hende til ægte. 9 mark

Kirsten Frandsdatter i Tåning for hun lod sig beligge, af Peder Pedersen. 6 dlr.

Anders hyrdedreng i Sneptrup for en lokket kvinde han har beligget, er straffet med fængsel, og gav efter hans formue. 4 dlr.

Niels Hem i Tåning, for han købte en fløjelshue med en tyv, og kørte en mands vogn af Horsens til Egebjerg uden minde. 3 dlr.

Framlev herred  1617-18
Sagefald
 
Niels Pedersen i Borum aftinget for nogen risege, han har hugget i hans gårds skov uforevist. 20 dlr.

Villum Nielsen der sammesteds, for han også har hugget nogen Riis Ege, på hans gårds skov uforevist. 10 dlr.
tillige med for skovrydning de har gjort for deres agerender. 4 dlr.

Peder Nielsen i Harlev for jomfrukrænkelse. 9 mark

Søren Jensen i Borum for han slog Jens Leth i Skivholme et slag med et træ. 3 mark

Niels Pedersen i Herskind for han slog noget græs i rugvangen. 1 dlr.

Isak Pedersen i Sjelle for et berygtet kvindfolk han har beligget. 1 dlr.

Jens Dinesen i Herskind for en pige han belå. 9 mark

Niels Jensen i Skibby for jomfrukrænkelse. 9 mark

På K.M.s nådigste behag er aftinget med Rasmus Jensen hjulmand, som han har beligget en pige, som berettes at skal værre ham beslægtet i tredje led. 20 dlr.

Johan Jensdatter i Framlev for hun lod sig beligge. 3 mark

Peder Kå i Skibby for nogen jord han vedkendte sig for hans gårds ejendom, og kunde det ikke bevise, deslige for en hyrdekvinde han slog et slag. 1 okse

Bertel Simonsen i Storring for Sidsel Mikkelsdatter hans egen slægt, i andet og tredje led han belå, og måtte rømme landet. 40 dlr.

Peder Leth i Skibby for en eg han uden forlov har hugget i gærdestedet mellem Peder Kå og sig. 2 dlr. 1 okse

Kirsten Lauritsdatter i Høver for hun lod sig beligge af Rasmus Hyrde i Søballe, og taget ham til ægte. 3 dlr.

Rasmus Mikkelsen i Skibby for Bodil Nielsdatter han belå. 12 dlr.

Gern herred  1617-18
Sagefald

Søren Sørensen i Tørring for han belå Maren Sørensdatter. 1 okse

Erik Sørensen i Tovstrup for han har beligget et kvindfolk, som var hverandre beslægtet /: som berettes :/ og skal han rømme landet. 10 dlr.

Peder Sørensen i Vissing for en pige han har beligget. 9 mark

Tor Knudsen i Tovstrup for en kvinde han nu anden gang har beligget. 3 dlr.

Niels Nielsen Dyr i Låsby for jomfrukrænkelse. 9 mark

Anders Christensen i Alling for Tulstrup degn han gjorde sårmål. 1½ dlr.

Ry birk  1617-18
Sagefald

Villum Jensen i Vissing for en lokket kvinde han belå. 5 mark
 
Jørgen Jensen i Ry for bordag han gjorde mod Knud Hvid der sammesteds  4 dlr.

Sabro herred  1617-18
Sagefald

Tomas Poulsen i Folby for en pige han belå, 9 mark

Lisbjerg herred  1617-18
Sagefald

Rasmus Madsen i Lystrup for en lokket kvinde han belå. 2 dlr.

Forskrevne kvinde i navn Karen Albretsdatter for hun lod sig beligge. 3 mark

Nim birk  1617-18
Sagefald

Søren Jensen i Nim for lejermål han havde med Mette Lauritsdatter der sammesteds og tog hende til ægte. 9 mark

Ning herred  1617-18
Sagefald

Anders Nielsen i Fulden for Maren Christensdatter han belå. 12 dlr.

Hads herred  1617-18
Sagefald

Clemend Mikkelsen i Smedrup for bordag han i var med Søren Olufsen og Clemend Sørensen sst. 4 dlr.

Mogens Pedersen og Peder Pedersen i Nølev, som han slog Anders Helst og hans søn. 5 dlr. 1 okse

Niels Christensen i Ålstrup for bordag han i var med Søren Mikkelsen i Lerdrup. 3 dlr.

Peder Jensen i Amstrup for en kvinde han belå. 3 dlr.

Rasmus Nielsen på Endelave for han belå hans trolovede fæstemø. 9 mark

Bertel Olufsen for hans hustru havde slået en anden kvinde. 3 dlr.

Peder Sørensen for han slog Mette Skrædderkone. 3 dlr.

Anne Mogensdatter i Fensten for hun havde ladet sig beligge. 3 mark

Karen Mortensdatter på Alrø for en bonderet. 3 mark

Mogens Jørgensen i Oldrup for hans hustru til vildum har købt af Mikkel Mortensens får. 2 okser

Ove Jørgensen i Randlev for bordag han var i med Herluf i Torrild på Horsens veje. 5 dlr.

Niels Kolholt i Ålstrup for han bed Jesper Pedersens kvinde i hendes hånd. 2 dlr.

Jens Rasmussen i Torrild for han havde købt en okse med en tyv, som han havde ingen hjemmel til. 12 dlr.

Niels Danielsen i Oldrup for en kvinde han belå og tog hende siden til ægte. 5 mark

Rasmus Lauritsen i Odder for ulovlig skovhugst. 3 td. havre

Rasmus Svendsen i Odder for ulovlig skovhugst. 5 dlr.

Jens Rasmussen i Rørt for Bodil Knudsdatter han belå, gav for sig og hende 3 dlr.

Jens Christensen hyrde i Torrild for nogen klæder, han har købt af en tyv. 7 dlr.

Bendt Madsen i Rude for han slog en karl mod jorden og rykkede ham i håret. 5 mark

Clemend Jørgensen i Randlev for en kvinde han belå, gav for sig og hende. 3 dlr.

Eske Jensen på Alrø for lejermål, gav for sig og hende 3 dlr.

Jens Sørensen, Niels Sørensen og Peder Sørensen i Ørting, er på K.M.s nådigste behag aftinget med dem, for de har på Hads herreds ting ved deres højeste ed med oprakte fingre, nægtet et otte og seksten mands vinde og der for er forfulgt til herredsting og landsting, og deres nægtelsesvidne magtesløs dømt. 100 dlr. 6 okser

Jørgen Olufsen, Jens Kær, Anders Pedersen Vestergård, Rasmus Andersen, Jens Stampe, Rasmus Pedersen vesten kirken, Rasmus Pedersen sønden kirken, Peder Pedersen, Søren Sørensen, Rasmus Pedersen, østen kirken, Peder Jensen Østergård og Oluf Ibsen
i Ørting, aftinget for de tog en vogn fra Søren Pedersen der sammesteds for nogen uvide, uanset at han ikke derfor var lov forvunden, og ikke heller viden var så høj, som de tog fra ham for. 4 okser

Anders Kærgård for en berygtet kvinde han belå. 6 mark

Rasmus Sørensen i Højby for en berygtet kvinde han belå. 9 mark

Søren Terkelsen i Tvenstrup for en slem kvinde han belå. 6 mark

Niels Jensen Kræmmer for en pige han belå. 9 mark

Peder Pedersen i Fensten for en pige han belå. 9 mark

Kirsten Rasmusdatter i Halling for hun har ladet sig beligge. 3 mark
Hans Svendsen i Odder for ulovlig skovhugst. 2 dlr.

Peder Madsen i Gylling for jomfrukrænkelse. 9 mark

Maren Jensdatter i Rude for hun lod sig beligge af Jørgen Hansen i Saksild. 6 dlr.

Peder Nielsen for Maren Niels Mikkelsens datter han belå, og tager hende til ægte giver for sig og hende. 3 dlr.

Tomas Pedersen Niels Christensens dreng i Krogstrup, aftinget for Kirsten Falcks i Torrild en berygtet kvinde han belå. 12 dlr.

Søren Mikkelsen i Vads mølle for en pige Maren Rasmusdatter han belå. 12 dlr.

Peder Sørensen i Hadrup for Helga Nielsdatter han belå  12 dlr.

Jens Madsen i Balle, som tjener Maren Nielses sst., for lejermål han i var med Dorte Rasmusdatter sammesteds. 12 dlr.

Forskrevne Dorte Rasmusdatter for hun lod sig beligge. 6 dlr.

Jens Nielsen i Sander for Karen Sørensdatter han belå. 12 dlr.

Søren Jensen i Svinballe for Mette Andersdatter han belå. 3 dlr.

Mikkel Jacobsen i Gylling for Karen Jensdatter han belå. 12 dlr.

Forskrevne Karen Jensdatter for hun lod sig beligge. 6 dlr.

Peder Jørgensen i Odder for Maren Jørgensdatter i Snerild han belå og tager hende til ægte, gav for sig og hende 4 dlr.

Mads Jensen i Amstrup for Margrete Pedersdatter han belå, og tager hende til ægte gav for sig og hende 3 dlr.

Rasmus Rude i Odder for han skiftet en trøje med en tyv 4 dlr.

Maren Rasmusdatter i Sondrup, aftinget af hendes yderste formue for hun lod sig beligge og er straffet med fængsel. 2 dlr.

En skøge for hun havde ladet sig beligge. 6 dlr.

FORBRUDT GODS  1617-18

Efter Jens Rasmussen i Vissing, som blev fredløs svoren og bortrømte, for Ellen Jørgensdatter der sammesteds han dræbte og ihjelslog, og fandtes efter ham, som blev vurderet, efter hosliggende tingsvidnes lydelse, et brun øg og et føl for 3½ dlr. 32 sk. en grå plag for 1½ dlr. 8 sk. og to gamle får og et lam for ½ dlr. 8 sk. en liden ungnødskalv for ½ dlr. 8 sk. kornet i marken og i laden 3 td. rug 2 sider flæsk 3 mark 3 sk. nogen redskaber og andet boskab for ½ dlr. 8 sk. beløber sig tilsammen 7 dlr. 8 sk. Rug 3 td.

Efter Jens Rasmussen som tjente i Kanne, og dræbte Rasmus Mikkelsen i Onsted og fandtes efter ham i tilstående gæld efter medfølgende tingsvidnes lydelse 29 dlr. 16 sk.

FØRLOV  1617-18

Efter Mikkel Gravers hustru i Vrold 3 ort
Efter hr. Jost i Hylke 3 ort
Efter Søren Rasmussen i Blegind 3 ort
Efter Søren Nielsen i Tvingstrup 26 sk.
Efter Dines Henriksen i Gedved 26 sk.
Efter Jens Albretsen i Tammestrup 26 sk.
Efter Niels Villumsen i Borum 26 sk.

STEDSMÅL 1618-19

KONGETIENDE
Stedsmål af kongens anpart korntiende

Den 9. september oppebåret af Morten Jensen i Gammelgård til Stedsmål af K.M.s anpart korntiende af Stjær sogn, som ham og menige Stjær sognemænd er stedt og fæstet hans livstid, for den sædvanlige afgift som er 11 ørte korn og til stedsmål af hver ørte 1 dlr 4 sk. e. 11 dlr 4 sk.

Oppebåret af Peder Frandsen i Galten til stedsmål af K.M.s anpart korntiende af Galten sogn, som ham på Galten sognemænds vegne er stedt og fæstet hans livstid og skyder 9 ørter korn er 9 dlr. 34 sk.

Ligeledes er annammet af Morten Jensen i Gammelgård stedsmål af K.M.S anpart korntiende af Storring sogn, som skylder årlig 10 ørter korn. 10½ dlr.

Hjelmslev herred  1618-19
Stedsmål

den 3. maj fæstede Jens Jensen i Adslev halvparten af en liden gård, Peder Pedersen der sammesteds oplod. 4 dlr.

Jens Poulsen til fæste af en gård i Jeksen, som Niels Christensen fradøde. 1 okse

Jens Jensen til fæste af en gård i Dørup, som Jens Lauritsen fradøde. 16 dlr.

Peder Pedersen i Adslev af en gård der sammesteds, som Peder Nielsen fradøde. 7 dlr.

Søren Knudsen af en gård i Hørning, som Søren Jensen fradøde. 12 dlr.

Mads Lauritsen i Bering til fæste af en gård der sammesteds, som Peder Lauritsen oplod. 30 dlr. 2 okser

Laurits Mikkelsen i Bjertrup og Hans Mouritsen der sammesteds til fæste af fire kirkeagre, som er liggende på Bjertrup mark til Hørning kirke, skal give til kirken årlig 2 mark 9 sk. og nu til stedsmål 4 dlr.
 
Peder Nielsen til fæste af en liden halv gård i Hørning, som Rasmus Olufsen fra døde. 4 dlr. 1 okse

Skanderup birk  1618-19
Stedsmål

Morten Jørgensen til fæste af en gård i Vrold, som hans fader fradøde. 20 dlr.

Rasmus Jacobsen i Skanderup af en liden have vest op til Rasmus Bådsmands have, som hans fader Jakob Rasmussen tilforn havde i fæste. 2 dlr.

Laurits Andersen af et hus i Gram, som hans moder fra døde. 3 dlr.

Søren Villadsen af halvparten af et gåde hus i Vitved, som Laurits Lauritsen fradøde. 3 dlr.

Eske Rasmussen af en gård i Vitved, som Morten Nielsen fradøde. 30 dlr. 2 okser

Søren Mikkelsen af en forfalden halv gård i Vitved, som Rasmus Påske fra døde. 10 dlr. 1 okse

Knud Andersen af halvparten af Vengegård, som hans fader for ham oplod. 40 dlr. 2 okser

Knud Tomasen til fæste af en halv gård i Vitved, som Rasmus Jensen Jul fra døde. 30 dlr. 1 okse

Steffen Rasmussen i Virring af en gård der sammesteds, som Søren Rasmussen fradøde. 10 dlr. 1 okse

Mads Pedersen af et hus i Vrold, og Eske Dinesen fradøde. 2 dlr.

Ove Rasmussen i Vitved af et hus han selv har opbygget og skal give der af til jordskyld 6 sk. lybsk, og nu til stedsmål 3 dlr.

Jens Rasmussen i Skanderup til stedsmål af syv små blokke på Lusberg, som Peder Boring fradøde. 2 dlr.

Jens Iversen i Skanderup, er på K.M.s nådigste behag sted og fæstet otte små agre på Lusberg og en liden have ved Møllevadet, som hans moder tilforn havde i brug. 3 dlr.

Peder Ibsen i fornævnte Skanderup nu i lige måde på K.M.s nådigste behag, sted og fæstet ham fem små blokke på Lusberg, som Peder Geding tilforn af havde i fæste 2 dlr.

Jens Nielsen af et hus i Vrold, som hans fader Niels Villadsen oplod. 1 dlr.

Vor herred  1618-19
Stedsmål

Niels Pedersen af et hus i Tebstrup, som Jørgen Fynbo fradøde. 5 dlr.
Morten Bondesen i Brørup, af en gård i Lundum, som Oluf Madsen oplod. 80 dlr. 4 okser

Niels Jensen i Bleld af en gård i Ørskov, Som Brunik Pedersen fradøde. 60 dlr. 2 okser

Søren Jensen i Assendrup og Jens Knudsen sst., for de blev bevilget at skifte gadehus med hverandre. 2 dlr.

Jens Andersen i Egebjerg af et hus der sammesteds, Peder Finsen oplod. 5 dlr.

Rasmus Knudsen af en gård i Vestbirk, hans moder oplod 13 dlr. 1 okse

Stigsen Jensen i Egebjerg af en halv gård i Gedved, som blev afsagt på tinge. 8 dlr.

Claus Jensen i Ustrup af en gård der sammesteds, hans moder oplod. 24 dlr. 2 okser

Jens Rasmussen af en halv forfalden gård i Ås, Jens Holm oplod. 4 dlr.

Laurits Tomasen i Gedved af en halv forfalden gård der sammesteds, Anders Frandsen oplod. 15 dlr.

Søren Ibsen til fæste af en liden forfalden gård i Ejer, som Rasmus Jensen fradøde. 10 dlr.

Poul Madsen af en halv gård i Brørup, Som Knud Jensen fradøde. 10 dlr.

Niels Ibsen af en liden halv gård i Tolstrup i Tammestrup, som Søren Frandsen fradøde. 12 dlr. 1 okse
(NB! der er to stednavne indskrevet)

Simon Knudsen i Ås, af en forfalden halv gård i Ås, som hans fader fradøde. 5 dlr.

Niels Jensen af en liden halv gård i Vestbirk, som Anders Christensen oplod. 6 dlr. 1 okse

Frands Jensen af en halv gård i Bjødstrup, som Tomas Sørensen fradøde. 8 dlr. 1 okse

Tyrsting herred  1618-19

Jens Jørgensen i Vinding af en liden ottings gård i Ring, som Jens Sørensen oplod. 8 dlr.

Laurits Jensen af en gård i Velling, som Søren Lauritsen fradøde. 10 dlr. 1 okse

Simon Tomasen af en gård i Føvling, som Christen Jørgensen fradøde. 10 dlr. 2 okser

Morten Tomasen af en gård i Gammelstrup, som hans fader Tomas Skrædder oplod. 20 dlr. 2 okser

Jens Pedersen i Tyrsting af den fjerde part af en øde gårds eje på Tyrsting mark, som berettes at ligge til præsten der sammesteds i stedet for en anneksgård, og gives årlig til præsten af samme fjerde part 5 skp. Rug 5 skp. havre og nu deraf til stedsmål til K.M. 4 dlr.

Jens Sørensen i Gudsø, til fæste af en gård i Tulstrup, som Niels Ibsen fradøde. 80 dlr. 3 okser
af noget kirkejord på Tulstrup mark, som er brugt til samme gård. 3 dlr.

Tåning birk  1618-19
Stedsmål

Jens Rasmussen af Krog, som Rasmus Pedersen fradøde. 40 dlr. 1 okse

Peder Rasmussen af en gård i Dørup som Jens Rasmussen oplod. 20 dlr. 1 okse

Christen Nielsen i Møldrup, til fæste af Møldrupgård, som hans moder oplod. 40 dlr. 1 okse

Framlev herred  1618-19

Jost Andersen af en gård i Søballe, som Rasmus Mortensen tingskriver afdøde. 40 dlr. 3 okser

Frands Pedersen af en gård i Skovby, som Jens Rasmussen har opladt. 20 dlr. 1 okse

Gern herred  1618-19
Stedsmål

Niels Rasmussen til fæste af en gård i Javngyde, som Villum Jensen oplod. 40 dlr. 1 okse

Søren Jørgensen i Veng, af en forfalden gård i Vissing, som Søren Terkelsen fradøde. 10 dlr. 1 okse

Troels Nielsen i Røgen til fæste af en gård der sammesteds, som
hans moder oplod. 6 dlr.

Rasmus Nielsen i Tørring, af en lide forfalden halv gård sst.,
som hans fader har opladt. 4 dlr.

Jens Sørensen af en gård i Javngyde, som hans moder oplod. 20 dlr. 1 okse

Peder Sørensen i Viby af en gård i Låsby, som Peder Andersen fradøde. 20 dlr.

Keld Mikkelsen i Flensted til fæste af en halv gård i Låsby, som Joen Mikkelsen oplod. 10 dlr. 1 okse

Rasmus Andersen i Flensted af en gård der sammesteds Keld Mikkelsen oplod. 16 dlr.

Jens Jørgensen af et hus i Sorring, som Jørgen Mouritsen oplod. 6 dlr.

Ry Birk  1618-19
Stedsmål

Brix Pedersen af et hus i Ry, hans fader oplod. 2 dlr.

Søren Mortensen af en liden halv gård i Vissing, som hans moder oplod. 4 dlr.

Peder Jensen af et hus i Emborg, som Peder Jensen fradøde. 6 dlr.

Søren Bertelsen til fæste af en gård i Firgårde, som Søren Jyde og Jens Jydes hustru oplod. 50 dlr. 2 okser

Jens Andersen til fæste af et hus i Ry, Berent Skomager fradøde. 10 dlr.

Brix Nielsen af et hus i Ry, som Anders Hutter fradøde. 10 dlr.

Laurits Sørensen af en halv gård i Addit, som en forarmet mand Jens Sørensen oplod. 5 dlr.

Christen Snedker til fæste af et hus i Ry, som Niels Snedker oplod. 4 dlr.

Anders Svarre til fæste af et hus i Ry, som Jørgen Smed fradøde. 3 dlr.

Sabro herred  1618-19
Stedsmål

Rasmus Nielsen til fæste af et boel i Lyngå, som Søren Eriksen oplod. 10 dlr.

Lisbjerg herred  1618-19
Stedsmål

Groers Nielsen til fæste af et boel i Lemme som Søren Nielsen oplod. 3 dlr.

Mads Andersen til fæste af en halv gård i Lystrup, som hans moder oplod. 12 dlr.

Niels Hjulmand af Søren Spares hus I Skæring, som han oplod. 8 dlr.

Hads herred  1618-19
Stedsmål

Søren Nielsen i Boulstrup til fæste af en halv gård sst., som Søren Mikkelsen oplod.  1 okse

Jørgen Jørgensen i Odder, af en gård i Bjerager, som Søren Pedersen oplod. 16 dlr. 1 okse

Peder Jensen i Falling af et boel i Helkær Laurits Nielsen oplod. 12 dlr. 1 okse

Søren Tomasen i Tvenstrup af en gård sst., hans fader fradøde. 35 dlr. 2 okser

Jens Rasmussen Falling af en gård i Fensten, som Rasmus Rasmussen oplod. 15 dlr. 2 okser

Peder Rasmussen af en halv gård i Ørting, som Peder Skrædder frarømte, for hans egen broder han ihjelslog. 25 dlr. 2 okser

Anders Jørgensen til fæste af en forfalden gård i Gosmer, som Anders Skrædder fradøde, som blev ihjelslagen. 15 dlr. 1 okse

Niels Pedersen af et boel i Oldrup, som Rasmus Jensen oplod. 6 dlr. 1 okse

Jens Jespersen af et hus i Odder, som Knud Vester fradøde. 5 dlr.

Jens Sørensen af en helt forfalden gård i Dyngby, som Rasmus Madsen oplod. 10 dlr. 1 okse

Christen Ottesen i Loverstrup mølle af noget kirke jord på Torrild mark og liggende til Odder kirke, som Rasmus Ingilsen oplod i Odder. 4 dlr.
(Det ses ikke tydeligt på filmen om navnet i stedet skulle være Christen Olsen.)

Rasmus Pedersen af en helt forfalden gård i Dyngby, som Søren Madsen oplod. 5 dlr. 1 okse

Herman Jensen til fæste, af et lidet boel i Odder som Rasmus Lauritsen Roed oplod. 3 dlr.

Jens Lauritsen i Randlev til fæste af et boel der sammesteds, hans fader oplod. 10 dlr. 1 okse

Jens Jørgensen i Oldrup af en gård i Ørting Jens Kær oplod. 50 dlr. 3 okser

Anders Nielsen i Ørting af et forfalden boel, som Rasmus Ibsen for hans armods skyld oplod. 1 okse

Niels Christensen i Rude af en gård i Odder, som Jørgen Pedersen oplod. 20 dlr. 2 okser

Ib Pedersen i Odder fæstede en gård sst., som hans fader oplod. 15 dlr. 2 okser

Hans Sørensen i Hovedstrup af en gård, som hans moder oplod. 25 dlr. 1 okse

Jens Nielsen af en forfalden gård i Boulstrup, som hans fader oplod. 10 dlr. 1 okse

Søren Rasmussen på Endelave fæstede en otting jord, som Christoffer Nielsen oplod. 7 dlr.

Søren Lauritsen sst. til fæste af en otting jord, som Niels Pedersen oplod. 7 dlr. af et gårdsted 1 dlr.

Niels Nielsen fæstede en otting jord på Endelave, hans moder oplod. 7 dlr.

Mourits Andersen til fæste af en gård i Assedrup, som Tomas Påske fradøde. 20 dlr. 1 okse

Peder Rasmussen af en halv gård i Saksild, som Anders Frandsen oplod. 20 dlr. 2 okser

Søren Jensen i Fensten, af en gård sst., som hans moder oplod. 15 dlr. 1 okse

Rasmus Jensen af en otting jord på Endelave, som Peder Andersen oplod. 7 dlr.

Peder Tomasen af en otting jord på fornævnte Endelave, som Anders Nielsen oplod. 7 dlr. og af et halvt gårdsted sst. ½ dlr.

Niels Rasmussen af et halvt gårdsted på Endelave, som hans fader oplod. ½ dlr.

Poul Rasmussen af en otting jord på Endelave, som Mette Nielses oplod. 7 dlr. og af ½ gårdsted sammesteds, som hans fader oplod. ½ dlr.

Niels Jensen af en liden gård i Amstrup, som Jens Sørensen oplod. 10 dlr. 1 okse

Eskild Tuesen af en halv gård i Rude, som Jens Madsen fradøde. 25 dlr. 2 okser

Søren Bertelsen af et hus i Kysing, som hans fader oplod. 5 dlr.

Jens Pedersen af en halv gård i Fillerup, som hans fader Peder Sørensen oplod. 20 dlr. 2 okser

Herluf Pedersen i Torrild, af noget kirkejord på Torrild mark, liggende til Torrild kirke, som Limbreck degn tilforn havde i brug og skal nu give der af kirken årlig 2 skp. byg og nu til stedsmål 3 dlr.

Rasmus Pedersen af et lidet hus i Gylling, som Maren Anderses fraflyttede. 1 dlr.

SAGEFALD 1618-19

Hjelmslev herred  1618-19

Den 3. Maj aftinget Jens Pedersen i Adslev, for Anne Pedersdatter han belå. Blev straffet med fængsel og gav efter hans yderste formue 6 dlr.

Johanne Mortensdatter i Blegind for hun har ladet sig beligge, blev straffet med fængsel og gav efter hendes yderste formue 3 dlr.

Skanderup Birk  1618-19
Sagefald

Peder Rasmussen i Fastrup, for et kvindfolk i Vitved han belå. 12 dlr.

På K.M.s nådigste behag aftinget med Svend Lauritsen i Fruering for han har holdt ølsalg mod K.M.s forordning. 6 dlr.

I lige måde aftinget med Peder Skrædder og Jens Lovring i Skårup, for de har også mod K.M.s forordning brugt ølsalg, og gav der for af deres yderste formue 10 dlr.

Anders Bertelsen for Karen Jensdatter af Halling han belå. 12 dlr.

Forskrevne Karen Jensdatter for hun lod sig beligge. 6 dlr.
 
Peder Rasmussen og Poul Jensen i Illerup, for ulovlig skovhugst, de til vildum har gjort. 4 dlr.

Peder Poulsen i Fruering for han har vedkendt sig et lam, som tilhørte hr. Knud i Fruering, og kunde det ikke bevise. 1 okse

Peder Nielsen i Fruering for bordag han gjorde med Jens Pedersen sammesteds. 5 dlr.

Søren Rasmussen Tåstrup i Vitved, aftinget for bordag sår og skade, han gjorde Rasmus degn der sammesteds. 10 dlr. 1 okse

Hans Madsen i Skårup, for et bitræ han tog fra Niels Andersens kålgårdsgærde sst., uden hjemmel og minde. 16 dlr.

Peder Basse i Skanderup, aftinget for ud af hans hus blev skudt med en bøsse af nogen unge karle og løst selskab, og Claus Sørensen af Fruering fik deraf nogen skade, hvor for han gav 10 dlr.

Laurits Nielsen i Skanderup aftinget for han havde samme bøsse i hånden, den tid den blev afskudt, og gav af hans yderste formue 3 dlr.

Jens Christensen i Vrold for han tog et får ud af dyrehaven mellem plankeværket 1 okse

Terkel Jensen i Vrold for bordag han gjorde med Jens Rasmussen sst. 3 dlr.

Christen Lauritsen i Vitved, for hans søn Jens Christensen har haft nogen skændsord, med Rasmus degn og hans hustru, så og for nogen parlament han var i med Jens Tomasens hustru der sammesteds. 4 dlr.

For lejermål:

Maren Knudsdatter i Skanderup. 3 dlr.
Gertrud Olufsdatter i Virring  2 dlr.
Margrete Jensdatter sammesteds  2 dlr.
Johanne Nielsdatter sst.  2 dlr.
Sidsel Mikkelsdatter i Illerup  2 dlr.

i højre margen ud for ovenstående: disse lokkede kvindfolk blev straffet med fængsel og gav af deres yderste formue.

Søren Bertelsen i Fruering for lejermål med et kvindfolk, som han også tilforn har beligget. 16 dlr.

Vor herred  1618-19
Sagefald

Jakob Nielsen i Lundum aftinget for han med var at gøre bordag med Niels Envoldsen i hans eget hus, og forligte samme sag og ikke aftinget noget til K.M.s. 10 dlr.

Niels Nielsen i Lundum for han også var med i forskrevne bordag, og siden brød en kontrakt, han havde gjort med Niels Envoldsen for samme bordag. Gav der for 20 dlr.

Peder Sørensen i Båstrup, aftinget for en parlament han i var, med Jens Nielsen i Møballe. 1 dlr.

Søren Gundesen i Ustrup, for en kvinde han lokket, som var i hans eget brød, og tog hende så til sig igen mod hans pligt. 40 dlr.

Giøde Olufsen i Ørridslev aftinget for han forholdt Peder Sterk der sammesteds et krav for, endog han tilbød det efter brevet, og ville dem ikke annamme. 2 dlr.

Anders Jensen i Ustrup for han løb fra hans husbond, og tog et værge fra Mikkel Jensen i Båstrup uden hans vilje og minde skal give 1 okse

efterskrevne tjenestedrenge aftinget, fordi gav deres heste af K.M.s korn, som de skulle så i Ring klosters mark,
Rasmus Nielsen i Brigsted. 2 dlr.
Anders Pedersen i Vestbirk. 2 dlr.
Hans Pedersen i Naldal. 2 dlr.
Søren Jensen Kirkegård i Yding. 2 dlr.
Jørgen Jensen sst. 2 dlr.
Morten Jespersen sst. 2 dlr.
Jens Sørensen i Tørring. 2 dlr.
Oluf Jensen sst. 2 dlr.

Aftinget med efterskrevne, som har opbrudt ladedøren på Ring kloster og taget hø og givet deres heste, de sammesteds tog ud på marken
Anders Jensen i Gedved. 1 dlr.
Rasmus Jensen. 1 dlr.
Villum Rasmussen. 1 dlr.
Anders Jensen i Grumstrup. 1 dlr.
Burik Nielsen sst. 1 dlr.

Peder Poulsen i Lundum mølle for en pige han belå ved navn Kirsten Olufsdatter, som var trolovet til en anden, og han også i lige måde var trolovet til en anden kvindeperson, som han også havde beligget og bødet for 80 dlr. 2 okser

Jakob Nielsen i Lundum, for nogen ord han tilsagde Jens Andersen i Ustrup og Peder Ibsen i Grumstrup på Vor herreds ting og kunde dem ikke bevise. 4 dlr.
 
Knud Jensen i Gangsted, aftinget for han belå Peder Ibsens datter der sammesteds, som var betroet hendes forældres nøgle og lås, hvilken gerning han først i dannemænds nærværelse har benægtet og det siden bekendt og vedgået. 20 dlr.

Knud Joensen i Overby aftinget for 24 små risbøge han selv bekendte at have hugget i hans gårds skov uforevist. 5 dlr. 1 okse

Eske Pedersen i Hylke for parlament han gjorde med Søren Simonsen sst. 1½ dlr.

Jep Mikkelsen i Lundum for sæd han har haft i Envold Andersens jord sst. 5 dlr.

Peder Andersen i Ås, for han slog et slag ud med en kande og ramte Anne Anderses og hendes dreng. 1 dlr.

Søren Jensen i Brigsted for jomfrukrænkelse, og efterdi han havde intet men rømte for sagen, er han fængslet tilholdet og siden med ham på K.M.s nådigste behag aftinget for 4 dlr.

Niels Rasmussen i Kattrup for en almindelig skøge han belå og blev straffet med fængsel og jern, og gav deres yderste formue. 6 dlr.

Adser Hjulmand i Grumstrup for en parlament han gjorde med Niels Madsen sst. 5 dlr.

Anders Jensen i Hoved for hans fæstemø han belå førend de kom sammen i ægteskab. 9 mark

Karen Rasmusdatter i Ørskov for hun lod sig beligge, er derfor straffet med fængsel og jern og gav af sin alleryderste formue 2 dlr.

Jesper Mortensen i Overby og hans tvende drenge Laurits Jørgensen og Peder Ibsen aftinget for de har hugget og afført fra Tebstrup skov uden hjemmel og minde og er kommen til Jesper Mortensens gårds behov. 5 dlr.

Envold Pedersen og Søren Pedersen i Overby for de huggede og afførte fra Tebstrup skov uden hjemmel og minde. 7 dlr.

Mads Rasmussen i Vedslet for gårdfred han gjorde hans broder Peder Rasmussen sst. 5 dlr.

Hans Madsen Degn i Båstrup for slagsmål han i var med Rasmus Jensen der sammesteds. 3 dlr.

Niels Jørgensen i Nebel for han har købt noget korn på Nebelgård i forprang. 4 dlr.

Tomas Jensen i Egebjerg for en liden riseg han huggede i Tebstrup kær til en stjært, uden minde. 1 dlr.

Mads Rasmussen i Båstrup for parlament han var i med Tomas Jensen sst. 1 dlr.

Øuli Pedersen i Kattrup, for parlament han i var med Jørgen Nielsen i Tebstrup på Ry veje. 1 dlr.

Søren Mikkelsen i Ås, for han dulgte sig og ikke udgav sin kongeskat som pebersvend. 20 dlr.

Jens Lauritsen i Tebstrup, for en bøg han huggede til vildum i Riis skov. 1 dlr.

Aftinget Morten Jensen i Birknæs, for han har tvende steder opdæmmet Fullebæk de Gantrupmænd til skade på deres enge. 2 okser

Søren Sørensen i Bjødstrup for en lokket kvinde han belå, blev straffet med fængsel og gav af hans alleryderste formue 6 dlr.

Mikkel Ibsen i Kattrup, for han belå Volborg Christensdatter og skal tage hende til ægte. 9 mark

Forskrevne: Volborg Christensdatter, for hun lod sig beligge. 6 mark

Anne Sørensdatter i Brigsted har ladet sig beligge, blev derfor straffet med fængsel og gav sin yderste formue 2 dlr.

Kirsten Christensdatter i Bleld for hun lod sig beligge, blev straffet med fængsel og gav af sin yderste formue 2 dlr.

Jørgen Nielsen i Tebstrup for bordag han gjorde med Mikkel Krabbe i Riis på Ry veje. 1 dlr.

Mikkel Krabbe for samme bordag. 3 mark

Frands Ibsen for han også med var i samme bordag. 1 dlr.

Jens Nielsen i Båstrup for Sidsel Pedersdatter han belå og tager hende til ægte. 9 mark

Forskrevne Sidsel Pedersdatter for hun lod sig beligge. 3 mark

Niels Sørensen i Rådved for en lokket kvinde han belå, blev straffet og gav af sin yderste formue 6 dlr.

Mads Pedersen i Vorladegård, for han tog en hest i Ejer for sin gæld, og havde ikke herredsfogden med sig. 2 okser

Tyrsting herred  1618-19
Sagefald

Den 16. september aftinget Jens Rasmussen i Gammelstrup for hans søn Rasmus Jensen har været beskyldt for en umulig gerning med en hoppe efter tingsvidnes lydelse, hvilket dog ikke er uden en liden drengs vidne, og er derfor af K.M. bevilget, at den sag mod ham må aftinges. Hvorfor med ham på K.M.s nådigste behag er aftinget for 100 dlr.

Anders Jensen i Tønning og Tomas Skrædder i Gammelstrup, kirkeværger til Tønning kirke aftinget for en brudestol de har gjort i Tønning kirke og den dyrt afskrevet med brudepenge. 10 dlr.

Morten Jensen i Birknæs for han gjorde mened imod sin sognepræst på Vor herreds ting, og kunde det ikke bevise. 10 dlr. 2 okser

Jens Pedersen i Bryrup, for nogen træer han uforevist huggede i Slagballe skov. 12 dlr.

Tåning birk  1618-19
Sagefald

Kirsten Pedersdatter i Dørup aftinget for hun lod sig beligge af Morten Rasmussen i Hjortbjerg. Blev straffet med fængsel, og gav af hendes yderste formue 3 dlr.

Efterskrevne Bønder i Tåning aftinget for de gav deres heste
af K.M.s korn, som de skulle så i Ring klosters mark
Anders Envoldsen. 2 dlr.
Clemend Mortensen. 2 dlr.
Anders Knudsen. 2 dlr.

Oluf Jensen i Tåning for tvende bordag han har i været, som er dølget og ikke givet til kende eller påtalt. 10 dlr.

Rasmus Nielsen og Jens Jensen i Horndrup, for et læs elleris de
tog i Horndrup kær  2 dlr.

Troels Jensen i Jordrup aftinget for Anne Ibsdatter han der sammesteds belå, blev straffet med fængsel og gav efter hans formue 3 dlr.

Framlev herred  1618-19
Sagefald

Sidsel Mikkelsdatter i Storring aftinget, for hun lod sig beligge af Bertel Simonsen sammesteds, som er hendes egen slægt i andet og tredje led, skal straks rømme landet, og gav af hendes formue, på K.M.s nådigste behag. 10 dlr.

Jens Jensen i Søballe aftinget for Kirsten Jørgensdatter han belå. 12 dlr.

Peder Jensen i Stjær for sårmål han gjorde Peder Rasmussen sammesteds, som han gik ved sin faders plov. 5 dlr.

Søren Jensen i Skibby for et lokket kvindfolk han har beligget for lang tid siden, og gav af sin alleryderste formue 7 dlr.

Kirsten Jørgensdatter i Gammelgård for hun lod sig beligge af Jens Jensen sst., som for nogen tid siden har aftinget for sagen, og gav hun efter hendes yderste formue 2½ dlr.

Christen Schøt i Herskind for en berygtet kvinde han har været i lejermål med, endog han havde hans ægte hustru. 24 dlr.

Maren Framlevs i Hørslev en arm stakkel for hun lod sig beligge gav af sin alleryderste formue. 1 dlr.

Søren Nielsen i Skibby for han belå et kvindfolk, og tager hende til ægte, gav 9 mark

Gern herred  1618-19
Sagefald

Rasmus Sørensen som tjente Svend Knudsen i Sorring, aftinget for en pige han belå og gav af hans alleryderste formue.  6 dlr.

Niels Sørensen i Skovsrod, for Karen Sørensdatter i Javngyde han belå 12 dlr.

forskrevne Karen Sørensdatter for hun lod sig beligge. 6 dlr.

Johan Nielsen i Dallerup, for en lokket kvinde han belå, gav efter hans formue 8 dlr.

Mikkel Jensen i Vissing for Johanne Jensdatter han belå og tog hende til ægte 3 dlr.

Forskrevne Johanne Jensdatter for hun lod sig beligge. 1 dlr.

Søren Pedersen i Sorring for Maren Jensdatter i Bomholt, han belå, og gav efter hans yderste formue. 6 dlr.

Jens Sørensen i Javngyde, for bordag han gjorde med Jens Pedersen sst. 1 dlr.

Rasmus Væver i Flensted for bordag han gjorde med Søren Hyrde der sammesteds. 1 dlr.

Rasmus Dyr i Ersholt aftinget for bordag tvende hans sønner i var, med Christen Troelsen og Niels Troelsen i Skørring på Ry veje. 1 okse

Sidsel Nielsdatter i Javngyde for hun har ladet sig beligge, blev straffet med fængsel og gav efter hendes yderste formue 2 dlr.

Ry Birk  1618-19
Sagefald
Laurits Prytz i Års aftinget for bordag han gjorde i Ry. 3 dlr.

Jep Jensen i Firgårde, for et kvindfolk han belå i hans ægteskab, og gav af hans yderste formue. 12 dlr.

Jørgen Sørensen i Vissing for han efter en rømningskarl har påsagt en pige en snak. 10 dlr.

Karen Nielsdatter i Firgårde, for hun Lod sig beligge. Blev straffet og gav af yderste formue. 2 dlr.

Markvar Nielsen i Engetved, for han har hjemlet Obi Åskov i Salten ulovlig skovhugst han har gjort i Salten skov. 2 okser

Mikkel Madsen Skrædder i Ry for et mundslag han slog Niels Jørgensen i Ry, da begge var på K.M.s arbejde i Ry skov at hugge digetømmer. 5 dlr.

Sabro herred  1618-19
Sagefald

Anne Pedersdatter i Vitten hyrdehus, aftinget for hun lod sig beligge, gav derfor af sin alleryderste formue 2 dlr.

Peder Elgård i Haldum for uføre han gjorde Jens Amdisen sammesteds. 6 mark

Anne Nielsdatter i Hår for hun lod sig beligge af Jørgen Pedersen blev der for straffet og gav af sin formue 2 dlr.

Lisbjerg herred  1618-19
Sagefald

Mads Andersen i Lystrup for et lokket kvindfolk han belå. 12 dlr.
 
Gertrud Rasmusdatter i Elsted for hun lod sig beligge af Eske Ovesen sammesteds, blev straffet med fængsel og gav af sin yderste formue 4 dlr.

Esben Jensen i Skæring for han stødte et vindue i Skæring hyrdehus. 2 dlr.

Jens Groersen i Skæring for et kvindfolk han belå, gav af sin alleryderste formue 4 dlr.

Eske Ovesen i Elsted for Gertrud Rasmusdatter han belå, gav af sin yderste Formue 10 dlr.

Nim Birk  1618-19
Sagefald

Niels Jensen i Nim for Kirsten Olufsdatter han belå, og tager hende til ægte. 3 dlr.

Hads herred  1618-19
Sagefald

Melkior Melkiorsen i Ørting for Kirsten Jørgensdatter i Amstrup han belå 12 dlr.
Ove Gregersen i Odder på sin egen og sin broder Jørgen Gregersens vegne aftinget på K. M. nådigste behag, for de er inddraget i K.M.s skov Nør Rouf, og der hugget og afført to læs ved uden hjemmel og minde, hvorfor de blev ransvoren, og de slet stævnede sagen til landsting, og blev der dømt rovvide. 20 dlr. 3 okser

Jens Jørgensen i Snerild aftinget for eg han uden hjemmel og minde huggede mellem sig og hans nabo Mikkel Jensen. 4 dlr.

Peder Andersen i Hundslund for kirkefred hans hustru gjorde med Rasmus Olufsens kone i Hundslund kirke, deslige for grene han har stævnet i Spekær uforevist, så og for nogen ord han tilsagde Simon Jørgensen i Demstrup på Hads herreds ting, og kunde det ikke Bevise, men blev derfor delt for løgner, og gav af hans yderste formue. 7 dlr.

Anne Rasmusdatter i Randlev, for hun lod sig beligge af Jens Rasmussen i Præstholm blev derfor straffet med fængsel og tårn. Gav af sin yderste leve 2 dlr.

Niels Pedersen i Oldrup for Maren Andersdatter han belå. 12 dlr.

Rasmus Ovesen i Hundslund, for hans hustru gjorde noget klammeri i Hundslund kirke med Peder Ovesens hustru i Hundslund. 5 dlr.

Anne Rasmusdatter i Søby for hun lod sig beligge af Søren Jensen i Fensten. 6 dlr.

Søren Jensen i Fensten for Anne Rasmusdatter han belå. 12 dlr.

Claus Jensen, Søren Olufsen, og Oluf Jørgensen i Smedrup, aftinget for en bøg, de var forevist i Gyllingnæs til K.M.s brødbagning og maltgerning, som de modvilligt nedhuggede, så den faldt i en anden bøg, hvor over en karl, som krøb oppe i samme træ, der at nederhugge, faldt med træet og slog sig ihjel, de også bortførte toppen af det træ der nedfaldt, som ikke var forevist. Er på K.M.s nådigste behag med dem aftinget for 1 okse

Peder Rasmussen i Saksild, for Kirsten Rasmusdatter han belå. 12 dlr.

Forskrevne Kirsten Rasmusdatter for hun lod sig beligge, blev straffet med fængsel og gav af sin yderste formue 2 dlr.

Hans Jensen i Ørting for bordag han gjorde med Erik Jensen sst. 4 dlr.

Mette Mogensdatter i Fensten for hun lod sig beligge af Søren Jensen sammesteds, blev straffet med fængsel og gav hendes yderste formue. 3 dlr.

Clemend Jørgensen i Ørting for nogen rugkærver han har taget til vildum fra Jens Kær. 1 okse

Søren Rasmussen i Fillerup for Anne Jensdatter han belå. 12 dlr.

Jens Rasmussen i tjenende i Smedrup, for en pige i Smedrup han belå  12 dlr.

Rasmus Pedersen i Tvenstrup for han købte med en misdæder. 2 dlr.

Jørgen Sørensen sammesteds for han i lige måde handlet med samme misdæder. 2 dlr.
Maren Andersdatter i Oldrup for bonderet og gav af hendes yderste formue. 2 dlr.

Jens Rasmussen i Tvenstrup, for et sølvbælte af Jens Sørensens gods sammesteds, han havde fået i hænde, og ikke det åbenbaret, og var tildømt derfor at stande til rette. 20 dlr. 2 okser

Jens Hansen tjenende i Smedrup for han har beligget Johanne Rasmusdatter der sammesteds. 12 dlr.

Hans Sørensen i Hovedstrup for han har beligget Helle Rasmusdatter, gav for sig og hende 18 dlr.

Rasmus Rasmussen i Torrild for Maren Pedersdatter han har beligget. 12 dlr.

Jens Sørensen i Hadrup for han belå Anne Christensdatter der sammesteds. 12 dlr.

Mads Esbensen i Rude for Dorte Andersdatter han har beligget. 12 dlr.

Mikkel Mikkelsen i Odder for han har liget med Maren Nielsdatter, som og tilforn har ladet sig beligge, af en anden, dog han nu tager hende til ægte. 3 dlr.

Jens Esbensen og Jens Jensen på Alrø, for de slog hver andre et slag med en vognkæp. 2 dlr.

Peder Poulsen i Fensten for han var forsømmelig med hans kirkegang, stod skrifte og gav til K.M. 2 dlr.

Dorte Andersdatter i Rørt for hun lod sig beligge af Mads Esbensen i Rude. 6 dlr.

Christen Hansen i Ørting for Ellen Rasmusdatter han belå og tager hende til ægte. 9 mark

forskrevne: Ellen Rasmusdatter. 3 mark

Johanne Rasmusdatter i Smedrup blev straffet med fængsel, for hun lod sig beligge, og gav af sin yderste formue 2 dlr.

Ingil Ibsen og Knud Knudsen i Rude, for de skovede tvende bøge i Nør Rouf. 4 dlr.

Eske Mortensen i Lerdrup, Søren Bunde og Jørgen Mortensen sammesteds for noget underskov de har af ryddet for deres agerende. 1 okse

Anders Jensen i Hvilsted for han i lige måde har ryddet på Hvilsted mark  2 dlr.

Maren Rasmusdatter i Torrild for hun lod sig beligge af Niels Smed i Randlev. 6 dlr.

FORBRUDT GODS  1618-19

Den 2. november, er vurderet efterskrevne misdæderes efterladte gods, som er Maren Alrø af Hundslund og Mette Kongens i Ørting hvilke begge blev brændt, så og Mette Kongens husbond ved navn Hans Hyrde, som rømte for sagen. Item Karen Mortens på Alrø, Maren Pouls i Gylling. Og vurdering af gammel Maren Lauritses, som i lige måde blev brændt, og
Vidne no: 1 deres efterladte gods vurderet. Ligeledes er også vurderet Peder Jensens gods i Ørting som rømte, for han ihjelslog sin egen broder.

 Item Karen Rasmusdatters gods i Hundslund og Mette Pedersdatters gods, som begge rømte for troldomssag, hvilke Alle forskrevne misdædere deres gods beløb sig Vurderet efter Vurderingsvidnes lydelse for 82 dlr. 1½ Mark 8 Sk. Hvormed er bekostet på brev, nævningsed, landstingsdomme, kost og tæring til Viborg og fra. Item givet skarpretter for dem at rette, og bekostning i anden måde på dem anvendt efter tingsvidnes lydelse, til hobe tre rigsdaler 1 mark 4 Sk bliver så igen, som K.M.s af deres gods tilkommer 26 dlr. ½ mark 4 Sk

Tingsvidne nr. 2
Villads Hyrde i Ry, rømte også for troldoms sag, og hans efterladte gods vurderet, en gammel flamsk sengeklæde for 2 rigsdaler, to gamle hynder for 1 sletdaler, en kjortel for 2 sletdaler, og hans får for 2 rigsdaler, som beløber efter hosliggende vurderingsvidners lydelse  6 dlr.

Tingsvidne nr. 3
Ligeledes er vurderet efterskrevne misdædere i Skanderup birk og Hjelmslev herred deres gods efter at de for deres troldoms gerning er henrettet, som var Kirsten Lisbjerg af Gram, Maren Lovring af Skårup og Anne Åkvinde af Jeksen, som beløber sig samme deres gods 39 dlr. ½ Sk. Og der fra taget 24 dlr. 2 mark som på dem er bekostet og anvendt bliver så igen som K.M. tilkommer efter tingsvidnes lydelse

Tingsvidne nr. 4
Rømningsgods efter Rasmus Nielsen i Grumstrup, som bortrømte for tvende køer han dræbte, for Jens Sørensen sammesteds og blev fundet efter ham en gammel ko vurderet for 9 sletmark og et gammelt får for 1 mark beløber efter tingsvidnes lydelse  2 dlr.

FØRLOV 1618-19

Efter Hans Pedersen i Elbæk er arvet og betalt for, hvoraf arvingerne har givet til førlov. 2 mark 4 sk.

Deslige efter Peder Knudsen i Bleld. 2 mark 4 sk.

Film nr M.18713

STEDSMÅL 1619-20

Kongetiende 1619-20
Stedsmål af kongens andel korntiende

Den 12. august oppebåret af Peder Andersen i Hårup til stedsmål på sin egne og menige sognemænds vegne af Føvling sognetiende K.M.s anpart som skylder 15½ ørte korn af hver ørte 1 dlr. er 15½ dlr

Den 7. januar annammet af Anders Rasmussen i Kolben på menige Bryrup sognemænds vegne til stedsmål af K.M.s anpart korntiende af Bryrup sogn som er 9½ ørte. 9½ dlr.

Hjelmslev herred  1619-20
Stedsmål

Den 25. juni fæstede Niels Knudsen halvparten af et boel i Blegind, som Peder Nielsen oplod. 6 dlr.

Niels Knudsen til fæste af et hus i Jeksen, som Jens Pedersen oplod. 2 dlr.

Anders Rasmussen i Siim til fæste af et stykke kirkejord i Mesing mark, som ham hans livstid er stedt og fæstet til den gård i Mesing, som Rasmus Jensen Mogensen iboede. 4 dlr.

Christen Christensen til stedsmål af en gård i Adslev, som er den gård, og Rasmus Mouritsen fradøde. 6 dlr. 1 okse

Skanderup Birk  1619-20
Stedsmål

Rasmus Pedersen til fæste af en liden forfalden halv gård i Virring, som Morten Mikkelsen fradøde. 5 dlr. 1 okse

Søren Pedersen af en gård i Illerup, som Søren Andersen oplod. 16 dlr. 1 okse

Peder Rasmussen af en halv gård i Gram, som Jens Rasmussen oplod. 1 dlr. 1 okse

Peder Nielsen snedker i Skanderup af et stykke jord til en kålhave, ned mod søen østen og sønden for K.M.s have ved Kanslersgård er liggende, og sønden op til Søren Christensens have, hvor af han årlig skal give 4 sk. til jordskyld og nu til stedsmål ½ dlr.

Mikkel Rasmussen snedker i Skanderup, af et stykke jord til en kålhave næst sønden op til forskrevne Peder Snedkers have, hvor af han også skal give til årlig jordskyld 4 sk. og nu til stedsmål ½ dlr.

Anders Jensen til fæste af en halv gård i Vitved, som Knud Tomasen for kort tid siden fæstede for 20 dlr. og 1 okse, og forlod så både gård og enken der boede, er der for nu på K.M.s nådigste behag, bevilget denne Anders Jensen, som enken tager til ægte, samme halve gård for 8 dlr. 1 okse

Israel Christensen til fæste af et hus i Vrold, Rasmus Vægter fradøde, og hans hustru nu har opladt. 2 dlr.

Simon Pedersen til fæste af en halv gård i Hårby, som Mikkel Jørgensen oplod. 10 dlr. 1 okse

Poul Sørensen af en gård i Vitved, som tvende gange på en kort tid forleden er stedt og fæstet, og Anders Jensen nu sidste gang har opladt  20 dlr. 1 okse

Vor herred 1619-20
Stedsmål

Laurits Sørensen i Brørup, til fæste af et hus der sammesteds, som Peder Lauritsen Spillemand fradøde. 5 dlr.

Hans Pedersen i Kattrup af et boel i Gedved, som Jens Knudsen oplod. 20 dlr.
Søren Hansen af en gård i Grumstrup, som Niels Knudsen oplod 20 dlr. 2 okser

Laurits Ibsen til fæste af en gård i Grumstrup, som Store Jens Sørensen oplod. 50 dlr. 2 okser

Rasmus Sørensen af en halv gård i Grumstrup, som Laurits Ibsen oplod. 20 dlr. 2 okser

Jens Mikkelsen af en liden forfalden gård i Gangsted, som Jens Nielsen fradøde. 6 dlr.
deslige fæstede han et stykke eng i Kørup mark. 5 dlr.

Niels Poulsen til stedsmål af en halv gård i Ørridslev, som Rasmus Sørensen oplod. 21 dlr.

Laurits Jensen, Jens Esbensen og Rasmus Esbensen i Gangsted, fæstede hver en part i Kørup mark, som hr. Jens Jensen tilforn havde i brug, og de nu har stedt og fæstet, hver sin anpart deraf for 5 dlr., er 15 dlr.

Peder Pedersen af halvparten af et hus i Grumstrup, som Jens Knudsen oplod. 3 dlr.

Knud Nielsen af en halv gård i Vestbirk, som Jens Christensen fradøde. 6 dlr. 1 okse

Den 17 december, fæstede Peder Rasmussen et hus i Assendrup, som Jens Knudsen oplod. 5 dlr.

Rasmus Rasmussen af et hus i Grumstrup, som Peder Rasmussen oplod. 5 dlr.

Peder Jensen af en gård i Ørridslev Poul Jensen oplod. 30 dlr. 2 okser

Jørgen Pedersen af en liden forfalden gård i Riis, som Mikkel Knudsen oplod. 6 dlr.

Niels Bertelsen til fæste af halvparten af et hus i Båstrup, Niels Bertelsen oplod.  3 dlr.

Den 4. februar, fæstede Laurits Nielsen et hus, som han har bygget sig i Båstrup næst sønden op til Jens Olufsens, skal give til årlig afgift og til stedsmål 1 td. havre (årlig afg. mangler)

Jens Lauritsen af øde forfalden gård i Lundum, som Envold Andersen for armods skyld frarømte. 20 dlr.

Jens Rasmussen i Brigsted til fæste af en kirkeager på Søndermark og er liggende til Søvind kirke, som Rasmus Olufsen fradøde. i½ dlr.

Tyrsting herred 1619-20
Stedsmål

Peder Nielsen i Troelstrup til fæste af Ulstrup, som Jep Andersen fradøde. 40 dlr. 2 okser

Rasmus Eriksen til fæste af en gård i Burgårde, som hans fader Erik Nielsen fradøde. 40 dlr. 1 okse

Den 4 februar Laurits Nielsen til stedsmål af en liden forfalden kirkegård i Gadstrup, som hans moder Mette Nielses oplod. 6 dlr.

Tåning birk 1619-20
Stedsmål

Niels Sørensen til fæste af en gård i Dørup, som Johanne Jenses oplod. 20 dlr. 1 okse

Niels Christensen af en gård i Vorladegård, som hans moder fradøde. 40 dlr. 2 okser

Laurits Hansen af en halv gård i Vorladegård, som Rasmus Knudsen oplod. 60 dlr. 2 okser

Framlev herred  1619-20

Jens Sørensen til fæste af en halv gård i Hørslev, som Christen Lauritsen oplod. 6 dlr.

Christen Lauritsen af et hus i Hørslev, som forskrevne Jens Sørensen oplod. 4 dlr.

Laurits Hansen til fæste af et boel i Storring, som Peder Sørensen oplod. 1 okse

Jens Dinesen af en halv gård i Herskind, som Niels Schøt fradøde. 20 dlr.

Jesper Poulsen glarmester, til fæste af et hus i Skovby, Niels Jensen fradøde. 2 dlr.

Jens Jensen til fæste af et hus i Høver, som hans fader Jens Skomager fradøde. 4 dlr.

Morten Andersen af et hus i Galten, som Poul Sørensen oplod. 2 dlr.

Søren Jensen til fæste af en halv gård i Labing, som hans broder Poul Jensen oplod. 18 dlr.

Tor Olufsen til fæste af en gård i Stjær, som Rasmus Nielsen oplod. 12 dlr. 1 okse

Gern herred  1619-20

Stedsmål

Jens Knudsen i Firgårde til fæste af et hus, som Rasmus Mikkelsen i Vissing oplod. 4 dlr.

Mikkel Mortensen af et hus i Addit, Anne Frandsdatter oplod. 2 dlr.

Rasmus Jensen af et hus i Låsby, som hans fader fradøde. 8 dlr.

Mikkel Jørgensen af en gård i Javngyde,, som Mads Mikkelsen fradøde. 24 dlr. 1 okse

Rasmus Nielsen af en halv gård i Sorring, som Søren Jespersen oplod. 15 dlr.

Niels Rasmussen af et gadehus i Vissing, som hans fader Rasmus Markvarsen oplod. 4 dlr.

Christen Pedersen af en gård i Flensted, som Rasmus Andersen for kort tid siden fæstede, og den nu har opladt. 16 dlr.

Rasmus Andersen i Flensted til fæste af en gård der sammesteds, som Peder Mikkelsen har opladt. 16 dlr.

Christen Mortensen af en gård i Klintrup, som Peder Pedersen fradøde. 10 dlr. 1 okse

Den 19. marts fæstede Bertel Jensen i Tulstrup et stykke eng i Alling mark, kaldes Allingholm og skylder et otting smør, som Simon Ibsen i Fuglsang havde i fæste og har opladt, gav der for 1 okse

Ry birk  1619-20
Stedsmål

Søren Nielsen af Siim til fæste af en gård i Ry, som Morten Sørensen iboer og har opladt. 11 dlr. 1 okse

Jens Jensen i Siim til fæste af en halv gård der sammesteds, som han forundte Rasmus Jensen sst., på det gården igen kunde samles under et, efter at den en tid lang har været adskilt, er der bevilget til at fæste samme halve gård for 4 dlr.

Den 28. januar fæstede Simon Ibsen et hus mellem Ry og Ry mølle, Fuglsang med toft og have der tillige, som hans fader Jep Kedelsmed oplod. 12 dlr.

Ligeledes til fæste af et stykke eng kaldes Allingholm, som hans fader også har opladt, og skylder årlig 1 otting smør, gav til stedsmål 3 dlr.

Peder Ibsen af en and forfalden gård i Addit, som Keld Lauritsen fradøde. 6 dlr.

Gudich Christensen til fæste, af en halv gård i Ry, som Jesper
Christensen fradøde. 6 dlr.

Den 4. marts fæstede Jep Andersen en gård i Ry, hans fader oplod. 10 dlr.

Jesper Nielsen i Salten, til fæste, af en halv gård i Ry, som Peder Jensen oplod. 6 dlr.

Lisbjerg herred  1619-20
Stedsmål

Rasmus Sørensen af et hus i Lemme, som Bertel Nielsen fradøde. 5 dlr.

Hads herred  1619-20
Stedsmål

Jørgen Madsen til fæste af en øde gård i Torup. 5 dlr.

Niels Sørensen af en otting jord på Endelave, som Søren Mikkelsen oplod. 7 dlr.

Anders Jensen af en otting jord, Peder Olufsen fradøde. på fornævnte Endelave. 7 dlr.  deslige af et halvt gårdsted. ½ dlr.

Erik Olufsen af en liden halv gård i Ørting, som helt er forfalden, og Oluf Rasmussen oplod. 2 dlr. 1 okse

Peder Jensen af et lidet hus i Rude, som Oluf Nielsen fradøde. 1½ dlr.
Deslige til stedsmål af to stykker kirkejord til Nølev kirke liggende, det ene i Rude søndermark er tre agre, og det andet i Rude Nørremark er to agre, ude ved Nølev markskel. 6 dlr.

Søren Rasmussen af et gadehus i Tvenstrup, som Maren Christensdatter oplod. 3 dlr.

Mikkel Tøgersen af et øde hus i Bjerager, som Johanne Jensdatter er afflyttet. 1 td. havre

Rasmus Sørensen af en forfalden halv gård i Assedrup, som Rasmus Rasmussen afflyttede for armods skyld. 1 okse

Peder Nielsen af en gård i Assedrup, som hans moder oplod. 25 dlr. 1 okse

Jens Pedersen af en gård i Lemmestrup, som Søren Rasmussen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Jep Rasmussen til fæste af en forfalden halv gård i Fensten, som Niels Rasmussen fradøde. 5 dlr. 1 okse

Mads Nielsen af et hus i Søby, som Jep Rasmussen oplod. 4 dlr.

Niels Sørensen af en liden halv gård i Torrild, som Jens Pedersen fradøde. 10 dlr.

Peder Jensen i Fensten af en gård, hans broder fradøde. 20 dlr. 1 okse

Niels Andersen i Fillerup til fæste af en halv gård, Peder Sørensen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Palle Hansen af Ålstrup, til fæste af en gård i Gylling, som Esben Jespersen oplod. 24 dlr. 2 okser

Mads Rasmussen af en gård i Fensten, som Mikkel Sørensen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Jørgen Simonsen, til fæste af en gård i Ålstrup, som fornævnte Palle Hansen oplod. 20 dlr. 1 okse

Mikkel Pedersen af Torrild, til fæste af en halv gård i Fensholt, som Søren Pedersen fradøde. 30 dlr. 1 okse
Deslige af halvparten, ud af et stubs jord ved Torrild å, som kaldes Krogsmark, som fornævnte Søren Pedersen også tilforn havde i brug. 1 okse

Søren Lauritsen af et boel i Drammelstrup, som Niels Pedersen fradøde. 10 dlr. 1 okse

Jens Pedersen til fæste af en halv gård i Gylling, som hans fader Peder Andersen oplod. 20 dlr. 3 okser

Rasmus Esbensen i Gylling til fæste af en gård sst., Jens Jensen oplod. 15 dlr. 2 okser

Jens Christensen af en gård i Kysing, som Jens Olufsen oplod. 12 dlr. 2 okser

Mikkel Ingilsen af en gård i Kysing, som Mikkel Olufsen oplod. 15 dlr. 2 okser

Rasmus Andersen i Tvenstrup af en halv øde gård sst., Simon Jørgensen fradøde. 4 dlr. 1 okse

Hans Hansen i Bjerager til fæste af et gadehus i Fillerup, som Iver Jørgensen skrædder oplod. 3 dlr.

Søren Jensen af en gård i Fensholt, som hans fader oplod, og Jens Rasmussen og Søren Pedersen havde tre parter tilsammen i brug, som de også oplod. 15 dlr. 3 okser

Søren Madsen af en halv gård i Torrild, som Knud Jørgensen oplod. 20 dlr. 2 okser

Peder Jensen af et boel i Gylling, som Rasmus Esbensen drog fra og afsagde af Kommissæren pålagt en soldat at holde, hvilket han nu ikke længere formåede at udstå, men efterdi boelet ikke skulle stå øde, da er det stedt og fæstet fornævnte Peder Jensen for. 1 okse

Rasmus Jensen i Rørt til fæste af noget kirkejord i Rørt mark, nu er liggende til Saksild kirke, og skylder årlig til kirken to skæpper byg, og nu til stedsmål 2 dlr.

Peder Jensen af en bolig i Halling, som Rasmus Knudsen fradøde. 7 dlr.

Rasmus Rasmussen ved Hvolgård i Ørting af to blokke kirkejord i Ørting mark, som skylder årligen til Halling kirke, to skæpper byg, og Knud Christensen i Fensten har opladt 2 dlr.

SAGEFALD 1619-20

Hjelmslev herred  1619-20

Anne Pedersdatter i Adslev for hun lod sig beligge, af sin alleryderste evne og formue 2 dlr.

Søren Tomasen i Stilling, for nogen hasselvidjer han huggede i Holdkær. 5 dlr.

Peder Nielsen i Hørning, aftinget for han slog skriverdrengen i Skanderborg ladegård med en vognkæp, han samme tid var ude i K.M.s bestilling at (betale) tiende gav der for. 10 dlr.
 
Jens Pedersen Adslev, for en lokket kvinde han belå. 12 dlr.

Skanderup birk  1619-20
Sagefald

Niels Christensen i Gjesing, for et lokket kvindfolk han belå. 12 dlr.

Rasmus Jensen i Vrold for han belå Maren Pedersdatter der sammesteds, og tager hende til ægte. 9 mark

Jens Lauritsen i Vitved, for han lod nogen drenge og børn drikke gilde i sit hus, skulde derfor hans fæste været fradømt, men gav på K.M.s nådigste behag 1 okse

Samme drenge og børn i fornævnte Vitved, som der gildet gav for deres forseelse. 10 dlr.

Rasmus Madsen i Veng for Maren Pedersdatter han belå. 12 dlr.

Søren Pedersen i Gjesing for Mette Jensdatter sst. han belå. 12 dlr.

Mikkel Rasmussen i Veng for Anne Mikkelsdatter han belå. 12 dlr.

Jørgen Pedersen i Skanderup for Mette Nielsdatter han belå. 12 dlr.

Mette Nielsdatter aftinget for hun lod sig beligge af Peder Sørensen i Forlev. 6 dlr.

Mette Jensdatter beligget af Søren Pedersen i Gjesing, skal give 2 dlr.

Birgitte Sørensdatter i Skårup for hun lod sig beligge af en Soldat i Gern herred. 2 dlr.

Maren Pedersdatter i Hårby for hun lod sig beligge. 2 dlr.

Jørgen Pedersen i Skanderup for han udslog Peder Kræmmers vinduer sammesteds. 5 dlr.

Johanne Envoldsdatter i Veng for hun og lod sig beligge af Søren Mikkelsen, blev straffet med fængsel og gav af sin yderste evne 4 dlr.

Maren Pedersdatter i Veng for hun lod sig beligge af Jens Knudsen i Søballe, blev straffet og gav 4 dlr.

Anne Mikkelsdatter i Veng, for hun lod sig beligge af Mikkel Rasmussen sst., er straffet og gav af sin yderste formue 4 dlr.

Margrete Esbensdatter i Hårby for hun lod sig beligge af Rasmus Madsen i Veng. 6 dlr.

Vor herred  1619-20
Sagefald

Anders Pedersen og Rasmus Jensen i Gedved aftinget for de med en liden umyndig dreng ved navn Niels Jensen, slog Anders Sørensen i Gangsted på Horsens veje, ved Hansted hole gav der for af deres yderste formue, på K.M.s nådigste behag 10 dlr.

Niels Jensen i Hoved aftinget for slagsmål han var i med Niels Kræmmer i Ørridslev. 6 dlr.

Søren Mikkelsen i Vedslet, for Ingeborg Rasmusdatter sst., han belå, gav efter hans yderste formue 6 dlr.

Johanne Mikkelsdatter i Tolstrup aftinget for hun lod sig beligge af Anders Christensen sst., blev straffet med fængsel og gav efter hendes formue 2 dlr.

Jens Sørensen i Grumstrup for han skrev af hans egen hest, formente sig at ville have tagsmærke på den uanset han ikke havde fogden med sig. 1 okse

Peder Mikkelsen i Lundum for han belå Karen Nielsdatter sammesteds, gav K.M. halv bøde, efterdi han også var til Rostrup tjener. 6 dlr.

Rasmus Knudsen i Vedslet for Tyre Nielsdatter han belå, og tager hende til ægte. 5 mark

Rasmus Jensen i Båstrup, aftinget for hans datter Maren Rasmusdatter lod sig beligge af sit medsøskendebarn Rasmus Grøn, gav på K.M.s nådigste behag, og blev landet forvist. 12 dlr.

Knud Pedersen i Gangsted, for han huggede Kirsten Jensdatter sammesteds med en le. 6 dlr. 1 okse

Laurits Nielsen i Ørskov for en mand af Gram han slog et slag på Ørskov mark. 2 dlr.

Otte Torsen i Gedved for Inger Andersdatter han belå. 12 dlr.

Forskrevne Inger Andersdatter for hun lod sig beligge. 6 dlr.

Niels Knudsen i Overby for Anne Pedersdatter han belå. 12 dlr.

Forskrevne Anne Pedersdatter for hun lod sig beligge. 6 dlr.

Peder Christensen i Kattrup, for en okse hånd købte med en tyv, som Knud Lauritsen i Borup vedkendte sig. 2 dlr. 

Anne Knudsdatter i Tvingstrup, for hun lod sig beligge af en soldat, blev straffet med fængsel og gav af sin yderste formue. 10 dlr.

Joen Sørensen i Båstrup for en kvinde Maren Ibsdatter ham bekendte, som han vidste hun redte til barsel, og ikke hun tilforn udlagde ham som hendes barnefader, gav derfor. 6 dlr.

Eske Jensen i Gedved for Maren Sørensdatter han belå. 12 dlr.

Jens Jensen i Elling for Maren Pedersdatter i Riis han belå, gav for sig og hende. 2 okser

Christen Jensen i Ørridslev til blodvide for Rasmus Andersen han slog. 2 dlr.

Niels Nielsen i Lundum af bordag han gjorde mod Jens Rasmussen sst. 5 dlr.

Anne Lauritsdatter i Brørup for et lammeskind fandtes i hendes værge, som Mikkel Jensen sig vedkendte. 2 dlr.

Jens Tomasen i Bleld for Maren Jensdatter han belå, havde intet og gav af yderste evne. 6 dlr.

Dines Dinesen i Tvingstrup aftinget på Dines Jørgensens vegne for Anne Nielsdatter han belå, og efterdi han havde selv intet, gav fornævnte Dines Dinesen. 4 dlr. 1 okse

Anne Andersdatter i Tvingstrup for hun lod sig beligge af Tomas Jensen, som er på adelsgods sst., hun blev straffet og gav af sin evne 3 dlr.

Søren og Rasmus Poulsen i Hylke aftinget for bordag og parlement de gjorde med Niels og Rasmus Bertelsens sønner i Båstrup gav derfor 4 dlr.

Rasmus Bertelsen i Båstrup for han gav årsag til samme parlement 1½ dlr.

Tyrsting herred  1619-20
Sagefald

Aftinget med Jens Pedersen i Tønning for slagsmål han i var med Morten Eriksen i Troelstrup på Ry veje. 5 dlr.

Oluf Nielsen i Troelstrup for nogle kulmiler, han lod de Vissing mænd tilstede at brænde i Vissing skov uden hjemmel. 2 okser

Peder Lauritsen i Træden for Kirsten Jørgensdatter han belå, gav derfor 9 mark

Peder Jensen i Kolben for Maren Jørgensdatter han belå, og har slet intet, men gav af sin yderste formue 6 dlr.

Jens Rasmussen i Troelstrup for Mette Nielsdatter han belå, havde intet, og gav dog af sin yderste formue 6 dlr.

Tåning birk  1619-20
Sagefald

Peder Lang i Tåning, for nogen svin han fik brændt uden hjemmel og minde. 6 dlr.

Peder Pedersen i Dørup for hans fæstemø han belå, gav for sig og hende efterdi de kommer sammen i ægteskab. 2 mark

Anne Jacobsdatter i Horndrup for hun lod sig beligge blev derfor straffet, og gav af sin yderste formue  2 dlr.

Søren Knudsen i Tåning for han solgte et træ af det ved han skulle yde i Horsens Hospital. 1 dlr.

Framlev herred  1619-20
Sagefald

Maren Andersdatter i Tåstrup, aftinget for hun lod sig beligge af Peder Poulsen der sammesteds. 6 dlr.

Peder Poulsen i Tåstrup for han belå Maren Andersdatter i hendes faders brød, hun gik med hendes forældres nøgle og lås. 20 dlr.

På K.M.s nådigste behag, aftinget med Peder Frandsen i Galten, for en riseg han huggede over skellet, mellem K.M.s skov og hans egen bondeejendom. 1 okse

Niels Jensen, Peder Andersen, Niels Olufsen, Simon Christensen, Peder Andersen og Jens Nielsen tjenestedrenge i Borum, aftinget for de har holdt gilde mod K.M.s brev, givet 2 dlr. er 12 dlr.

Rasmus Pedersen i Harlev mølle for Karen Christensdatter han belå, og tager hende til ægte. 9 mark

Forskrevne Karen Christensdatter for hun lod sig beligge. 3 mark

Niels Terkelsen i Sjelle for han belå Anne Christensdatter sst., blev straffet med fængsel og gav efter hans yderste formue 6 dlr.

Peder Lauritsen i Hørslevgård for han belå Kirsten Mikkelsdatter sammesteds, blev straffet med fængsel og gav efter hans yderste formue  8 dlr.
Forskrevne: Kirsten Mikkelsdatter blev og straffet med fængsel, og gav efter hendes yderste formue 4 dlr.

Søren Sørensen i Hørslev for Anne Lauritsdatter han belå, og tager hende til ægte. 3 dlr.

Jens Knudsen i Søballe for Maren Pedersdatter han belå. 12 dlr.

Gern herred  1619-20
Sagefald

Jens Påske i Vissing for Anne Andersdatter han belå, og tager hende til ægte, gav for sig og hende. 3 dlr.

Peder Sørensen i Vissing, aftinget for Kirsten Nielsdatter han belå. 12 dlr.

Peder Villumsen i Sorring, for hans fæstemø Maren Christensdatter han belå. 9 mark

forskrevne Maren Christensdatter for hun lod sig beligge. 3 mark

Jens Christensen i Tovstrup, for et kvindfolk ved navn Anne Jensdatter i Låsby han belå. 12 dlr.

Kirsten Nielsdatter i Vissing, for hun lod sig beligge af Oluf Nielsen sammesteds, gav af sin yderste formue, efter at hun blev straffet med fængsel og jern. 3 dlr.

Mette Nielsdatter i Sorring for hun lod sig beligge af Oluf Nielsen sammesteds, blev straffet og gav af sin evne. 3 dlr.

Søren Jensen i Dallerup, for bordag han gjorde med Laurits Bonde. 3 mark

Ry birk  1619-20
Sagefald

På K.M.s nådigste behag aftinget med Kirsten Rasmusdatter i Emborg, for ulovlig skovhugst hendes dreng Niels Pedersen gjorde i Emborg mark. 13 dlr.

Poul Jensen skrædder i Vissing for Maren Rasmusdatter i Emborg han belå. 12 dlr.

Forskrevne Maren Rasmusdatter i Emborg for hun lod sig beligge af Poul Jensen. 6 dlr.

Niels Lauritsen i Ry for bordag han gjorde med Jep Kedelsmeds dreng. 4 dlr.

Simon Schøt i Vrold, og Oluf Spillemand i Århus aftinget, for de i Ry marked gjorde bordag med Laurits Spillemand i Århus, hvor over han mistede den ene hånd, gav af deres yderste formue. 20 dlr.

Jesper Madsen i Salten, for han slog hans stedmoder to mundslag. 10 dlr.

Peder Christensen i Salten for han udskød et vindue i Knud Nielsen stue sst. 4 dlr.

Ebbe Asklev i Salten for han slog hans stedsøn, hvorfor han skulle have været voldssvoren. 10 dlr.

Markvar Nielsen i Engetved, for bordag han gjorde i Ry i Tomas Svares hus 5 dlr.

Jens Vissing i Ry for bordag han gjorde i Ry med en møllersvend af Ry mølle. 4 dlr.

Jens Iversen aftinget for et kvindfolk han belå, og er falden i en stor sygdom og derfor benådet på 2 dlr.

Niels Steffensen i Ry for nogle egeblokke han uden hjemmel og minde har fået af Ry skov og ladet dem skære i fjæl, gav derfor 1 okse

Sabro herred  1619-20
Sagefald

Rasmus Nielsen i Hummelure, for Anne Poulsdatter han belå, og tager hende til ægte, gav for sig og hende. 3 dlr.

Anne Jensdatter i Fristrup for hun lod sig beligge af Jens Pedersen som tjener i Dronningborg slot og gav af sin yderste evne. 3 dlr.

Erik Madsen i Vitten, for bordag han gjorde med en soldat. 2 dlr.

Lisbjerg herred  1619-20
Sagefald

Knud Rasmussen i Elsted for Kirsten Nielsdatter han belå. 12 dlr.

Hads herred  1619-20
Sagefald

Bodil Knudsdatter på Alrø, for hun anden gang har ladet sig beligge af Søren Jørgensen sammesteds. 6 dlr.

Mikkel Jacobsen i Gylling for Karen Jensdatter han belå, og er dette anden gang han har hende beligget. 12 dlr.

Rasmus Rasmussen på Alrø for Birgitte Vinters han belå. 12 dlr.

Kirsten Mikkelsdatter på Alrø for hun lod sig beligge af Søren Jørgensen, blev derfor straffet i fængsel og gav af sin alleryderste formue 2 dlr.

Jens Esbensen på Alrø for Maren Mikkelsdatter han belå nu tredje gang skal give 12 dlr.

Anders Pedersen sst. for Anne Pedersdatter han belå. 3 dlr.

Johanne Jensdatter i Hundslund for hun lod sig beligge af Søren
Jensen i Oldrup. 6 dlr.

På K.M.s nådigste behag aftinget med Jens Pedersen og Jens Andersen på Alrø for 2 mark skatpenge de oppebar af to halve drenge, og ikke førte sig dem til regnskab, men siger sig at de med samme 2 mark skal have hjulpet to halvgårdsmænd i samme skat, dog de ikke har givet skriveren det tilkende gav 1 okse

Christen Sebastiansen i Ålstrup for Anne Rasmusdatter i Amstrup han blev beskyldt af for lejermål, blev straffet med fængsel og gav af sin yderste formue 2 dlr.

Anne Rasmusdatter for hun lod sig beligge, blev også straffet med fængsel, og gav af yderste evne 2 dlr.

Karen Jensdatter i Gylling for hun lod sig beligge af Mikkel Jacobsen, blev også i lige måde straffet og gav af sin formue 2 dlr.

Mette Rasmusdatter i Amstrup for hun lod sig beligge af Morten Nielsen i Falling, som også derfor bortrømte hun blev straffet med fængsel og gav af yderste evne 2 dlr.

Søren Jensen i Oldrup for Johanne Jensdatter i Hundslund han belå. 12 dlr.

Anne Rasmusdatter i Oldrup for hun lod sig beligge af en værkdreng Niels Smed der sammesteds blev straffet med fængsel, og gav af sin yderste evne 2 dlr.

Rasmus Knudsen, Simon Lauritsen, Hans Eriksen, Jens Jensen i Randlev, Erik Poulsen, Jens Jensen, Mikkel Jensen, Peder Poulsen Skovgård i Bjerager. Anders Sørensen, Anders Jensen og Morten Jensen i Rørt, nævninge over Kristen Jensdatter i Randlev for de svor hende en troldoms nævn over til Hads herreds ting, og blev siden af landsdommer samme nævn underdømt. Gav derfor samtlige på K.M.s nådigste behag 5 okser

Rasmus Rasmussen i Gylling for Anne Pedersdatter han belå. 12 dlr.

Anne Rasmusdatter i Søby for hun lod sig beligge af Niels Pedersen der sammesteds, blev straffet med fængsel og gav af sin yderste evne 3 dlr.

Maren Mikkelsdatter på Alrø for hun Lod sig beligge af Jens Esbensen på Alrø, blev straffet med tårn og gav af formue 1½ dlr.

Peder Jørgensen i Assedrup, for Kirsten Pedersdatter han belå og tager hende til ægte, gav for sig og hende 3 dlr.
Anders Pedersen i Ørting for han slog fogden på Åkær med et glas 6 dlr.

Jørgen Ottesen i Morsholt for Maren Ibsdatter i Ørting han belå. 12 dlr.

Forskrevne Maren Ibsdatter for hun lod sig beligge af Jørgen Ottesen, blev straffet med fængsel gav af sin formue 2 dlr.

Jørgen Mikkelsen på Alrø aftinget på hans søn Søren Jørgensens vegne for Kirsten Mikkelsdatter der sammesteds han belå. 12 dlr.

Morten Hansen i Snerild for Else Jensdatter i Balle, han anden gang har beligget. 12 dlr.

Niels Pedersen i Torrild for han slog Andersen Jensen sst. med en træskovl. 1 td. havre
Karen Mogensdatter i Odder, for hun lod sig beligge af Rasmus Nielsen i Bisgård. 6 dlr.

Rasmus Nielsen i Odder aftinget for Karen Mogensdatter han belå. 12 dlr.

Peder Rasmussen i Ørting for nogle ord han havde til Oluf Smed sst., og det ikke kunde bevise. 1 okse

Mads Rasmussen i Fensten for han belå sin fæstemø og tager hende til ægte, gav for sig og hende 9 mark

Margrete Rasmusdatter i Odder for hun lod sig beligge af en karl ved navn Hans Nielsen, som tjener Peder Lauritsen boende i Ry. 6 dlr.

Søren Jensen i Fensten for Mette Andersdatter i Hundslund han belå. 12 dlr.

Rasmus Jensen i Hundslund for Maren Andersdatter han belå blev straffet med fængsel, og gav af sin formue 1 okse

Forskrevne Maren Andersdatter for hun lod sig beligge blev straffet med fængsel og gav af sin alleryderste evne  2 dlr.

Anne Nielsdatter i Amstrup for hun lod sig beligge af Dines Jørgensen i Kærgård, som for gerningen er bortrømt blev straffet med fængsel og gav 2 dlr.

Anne Sørensdatter i Amstrup, for hun lod sig beligge af Morten Nielsen i Falling, som er bortrømt hun blev straffet og gav 2 dlr.

På K.M.s nådigste behag, aftinget med Laurits Simonsen i Falling, for han gik til sakramentet i Falling kirke, og ikke han tilforn har været hos præsten til skrifte, skal derfor stå åbenbarlig skrifte gav derfor 2 okser

Mette Andersdatter i Hundslund for hun lod sig beligge, blev straffet med fængsel og gav af sin yderste formue. 3 dlr.

Jens Jørgensen tjenende i Søby for han om natten gik uden hjemmel og minde er inddraget i K.M.s skov ved Birk, og der med været og hugget tre risbøge, og afført og er på K.M.s nådigste behag aftinget med ham. 5 dlr. 1 okse

Mads Jørgensen tjenende i Højby, for han med fornævnte Jens Jørgensen var inddraget i K.M.s skov Viselberg og huggede tre risbøge og dem afførte uden hjemmel og minde gav derfor 5 dlr. 1 okse

Jørgen Pedersen i Torrild for skovhugst han gjorde i Torrild skov uden hjemmel og minde. 2 dlr.

Herluf Pedersen i Torrild for bordag, han og Jens Pedersen så og Rasmus Rasmussen Torrild har været i med hverandre skal give for sig og dem 5 dlr.

FORBRUDT GODS  1619-20

Den 5. juni er efter Laurits Sørensen i Vissing, som omkom sig selv, efter vurderingsvidnes lydelse 6 rdl. 14 sletdaler to (kalve), tre gammel øg vurderet for 7 sletdaler, 4 geder for en sletdaler, en gammel kiste for 2 sletmark et skrin for 12 sk. og 2 små svin for 24 sk., som beløber til hobe 28 rdl. 12 sk. og efterdi der var tvivl om hans død, så sandemænd derom måtte sværge, og dom der på forhverve til landsting, der er på samme sag fortæret og til bekostet 6 dlr. 14 sk. bliver så igen, som K.M.s tilkommer. 22½ dlr.

Den 8. april har Rasmus Rasmussen i Sorring efterladt sig der han bortrømte for Peder Jensen Spillemand han ihjelslog -
1 ko for 2 dlr. 22 sk., 7 får og lam for 7 mark og en jerngryde for 22 sk. af hvilke er bekostet og udgivet til sandemænds hesteleje efter loven 30 sk. item for en sandemands ed for landstinget 1½ dlr., og tvende landstingsdomme for 1½ dlr. bliver så igen, som K.M.s tilkommer efter tingsvidnes lydelse 1 dlr. 14 sk.

FØRLOV 1619-20

Efter Søren Bødker i Vinding, er oppebåret til førlov af arv, hans arvinger efter ham har bekommet og bortført ½ dlr. 4 sk.

Efter Joen Jensen i Vivild ½ dlr. 4 sk. 

STEDSMÅL 1620-21

Hjelmslev herred  1620-21

Jens Madsen til fæste af en liden halv gård i Mesing, som Peder Poulsen oplod. 6 dlr. 1 okse

Anders Andersen i Stilling til fæste af en kirkeager på Stilling mark, hans moder havde i fæste og fradøde, hvor af han skal give Stilling kirke der af til årlig afgift tre skæpper byg og K.M. til stedsmål. 3 dlr.
Deslige af tvende stykker kirkejord på Stilling mark, Jens Sørensen har opladt, og skal give der af til Stilling kirke to skæpper byg og K.M. til stedsmål, som beløber til hobe. 15 dlr.

Mikkel Pedersen i Stilling af to stykker kirkejord på Stilling mark, som Jens Sørensen har opladt, og giver årligt til Stilling kirke to skæpper byg og K.M.s til stedsmål. 1½ dlr.

Hans Hansen i Koldens mølle, til fæste af halvparten af Koldensgård, som Jens Jensen oplod. 5 dlr. 1 okse

Skanderup Birk  1620-21
Stedsmål

Christen Jensen og Rasmus Pedersen fæstede en halv gård i Hvolbæk, som Søren Pedersen og Søren Jensen fradøde. 10 dlr. 2 okser

Jep Christensen til fæste af den fjerde part af samme fornævnte gård i Hvolbæk, som Christen Jensen fradøde. 10 dlr. 1 okse

Søren Rasmussen i Hvolbæk af en gård sst., som hans fader Rasmus Sørensen fradøde. 35 dlr. 2 okser

Rasmus Lauritsen af en gård i Hvolbæk, Simon Jensen fradøde. 35 dlr. 2 okser

Jens Sørensen i Båstrup af en gård i Hvolbæk Laurits Gundesen fradøde. 35 dlr. 2 okser

Rasmus Jensen af en halv gård i Hvolbæk, som Knud Nielsen fradøde. 35 dlr. 2 okser

Dines Rasmussen af et hus sst., som Jens Pedersen fradøde. 5 dlr.

Søren Christensen i Skanderup til fæste af et stykke eng sst., i
Rølev mose, som Mette Glarmesters oplod. 1 okse

Tomas Badskær i Skanderup til fæste af en have i Rølev, som Melkior Christensen fradøde. 4 dlr.

Jens Christensen til fæste af en halv gård i Vitved, som hans fader Christen Lauritsen oplod. 15 dlr. 1 okse

Rasmus Pedersen til fæste af Fuldbro mølle, som Søren Eriksen har opladt, og efterdi samme mølle er øde og ikke bruges formedelst søen ved Skanderborg er opstukken og maleværket og vandværket af nyt vil forfærdiges, førend den igen kan komme i brug, da er på K.M.s nådigste behag den bortfæstet for 30 dlr.

Rasmus Rasmussen til fæste af et boel i Fruering, som Jens Nielsen fradøde. 15 dlr. 1 okse

Rasmus Rasmussen til fæste af et hus i Gram, som hans fader Rasmus Nielsen oplod. 1 dlr.

Peder Rasmussen til fæste af en gård i Veng, som Niels Mikkelsen fradøde. 12 dlr. 1 okse

Vor herred  1620-21
Stedsmål

Jens Andersen af et hus i Ørridslev, som Jørgen Bertelsen oplod. 13 dlr.

Anders Nielsen af et hus i Vedslet, som Jep Christensen oplod. 4 dlr.

Søren Iversen til fæste af en halv gård i Nebel, som Jens Jensen oplod. 10 dlr.

Jens Andersen til fæste af en gård i Blirup, som hans moder oplod. 8 dlr.

Søren Rasmussen af et hus i Tebstrup, som Anders Rasmussen oplod. 5 dlr.

Jørgen Nielsen i Tammestrup til fæste af en halv gård i Gedved, som Anders Frandsen oplod. 10 dlr.

Niels Rasmussen af en helt forfalden gård i Haldrup, som Jens Pedersen oplod. 5 dlr.

Peder Bertelsen til fæste af et halvt hus i Båstrup, som Niels Rasmussen Væver oplod. 4 dlr.

Jens Jensen i Elling til fæste af en gård i Borup, som Bodil Pedersdatter oplod. 45 dlr. 2 okser

Tyrsting herred  1620-21

Jens Jørgensen i Tyrsting til fæste af halvparten af noget kirkegårds jord i Tyrsting mark liggende til Tyrsting anneksgård, som Niels Jensen fradøde. 6 dlr.

Anders Jensen af en halv gård i Tønning, som Peder Madsen oplod. 14 dlr. 1 okse

Hr. Andersen i Vinding til fæste af den tredje part af Hanseholm, som hans formand har haft i brug. 5 dlr.

Jørgen Pedersen i (Ring)helle, til fæste af en ond forfalden halv gård i Gadstrup, som Mads Knudsen oplod. 5 dlr.

Tåning birk  1620-21

Rasmus Pedersen af en forfalden gård i Gantrup, som hans moder fradøde. og stod øde. 6 dlr.

Peder Christensen af Hjortbjerg, med al sit tilliggende, hans fader fradøde. og hans moder oplod. 100 dlr. 2 okser

Framlev herred  1620-21
Stedsmål

Mads Rasmussen til fæste af halvparten af en gård i Skovby, hans fader oplod. 20 dlr. 1 okse

Gern herred  1620-21
Stedsmål

Den 16 Oktober er på K.M.s nådigste behag stedt og fæstet Rasmus Jensen af Skovsrod hans livstid Kalbygård med et gadehus på gårdens grund og al sit tilliggende så og tvende enge kaldes Stadsegårds eng og Langvads eng, som i langsommelig tid har været i fæste og brug under samme gård, og hans moder søster Anne Pedersdatter nu har opladt, dog hun selv hendes livstid har bosiddelse i gården, efter den frihed hende nådigst af K.M.s og er forlovet, efter hans M.s brev, af hvilket forskrevne gård og enge Rasmus Jensen gav K.M. til stedsmål. 150 dlr. 4 okser

Ry Birk  1620-21
Stedsmål

Jørgen Jensen til fæste af et hus i Ry Jens Davidsen fradøde. 12 dlr.

Henrik Augustinussen til fæste af en halv gårds eje i Ry, som Jens Davidsen fradøde, og hans efterladte hustru har opladt. 8 dlr.

Gudich Christensen til fæste af en halv gårds ejendom forskrevne Jens Davidsen fradøde, og til samme har udskilt under forskrevne gård som Gudich Christensen iboer. 6 dlr.

Christen Rasmussen af et hus i Ry, som Anders Nielsen oplod penge. 8 dlr.

Morten Rasmussen af et stykke jord Jakob Blytækker oplod, som var ham udvist til et byggested. 1 dlr.
Peder Schøt af et lidet stykke jord, som Rasmus Degn i Ry har opladt. 1 dlr.

Peder Christensen af en gård i Salten, som Tomas Tomasen fradøde. 12 dlr. 1 okse

Den 22. december, fæstede Anne Rasmusdatter et boel i Ry, som Søren Steffensen fradøde. 20 dlr.

Christoffer Væver sst. fæstede et hussted i Ry næst op til hans faders hus. 1 dlr.

Simon Nielsen til fæste af et hus i Ry, Jørgen Jensen for kort tid siden har stedt, og nu igen har opladt. 8 dlr.

Rasmus Jensen af de tre parter af en gård i Firgårde, som Jakob Jensen fradøde og hans hustru Maren Andersdatter har opladt, og hun ikke at oplade den fjerde part for nogen anden, af hvilken forskrevne tre parter, så og halvparten af et gadehus, som berettes at Jakob Jensen selv efter bevilling har ladet bygge og opsætte, gav han der af til fæste. 50 dlr. 1 okse

Esben Pedersen af en halv gård i Ry, som Peder Jensen oplod. 8 dlr.

Den 9. februar i fæstede Niels Rasmussen i Emborg de tre parter i den gård hans fader fradøde, som hans moder oplod. 30 dlr. 2 okser

Eske Mikkelsen af et stykke jord i Ry næst op til Anders Svarres 1 dlr.

Søren Jensen i Ry, fæstede et stykke jord sst., næst op til Knud Hvids hus, gav til fæste 1 dlr.

Jens Jørgensen af en halv gård i Siim, som Jørgen Jensen oplod. 16 dlr.

Sabro herred  1620-21
Stedsmål

Peder Pedersen i Folby er på K.M.s nådigste behag stedt og fæstet nogen boder på Ry gade, så og et fiskeri ved Ry bro, som Morten Sørensen i Ry har haft i fæste og brug og nu har opladt. 2 dlr.

Lisbjerg herred  1620-21
Stedsmål

Den 8 oktober fæstede Peder Lauritsen halvparten af den anpart i den gård hans fader Laurits Pedersen påboer i Vrønding. 16 dlr. 1 okse
Forskrevne Peder Lauritsen til fæste af den anden halve part, som hans fader nu er fradød  12 dlr. 1 okse

Peder Tomasen af en gård i Egå, som Anders Sørensen fradøde. 20 dlr. 2 okser

Jens Frandsen af en gård i Spørring Christen Sørensen fradøde. 20 dlr.

Nim birk  1620-21
Stedsmål

Eske Nielsen og Mourits Sørensen til fæste af en gård i Nim, Henrik Jacobsen fradøde. 8 dlr.
Anders Nielsen af et hus i Nim, som Eske Nielsen afflyttede. 2 dlr.

Laurits Nielsen af et hus, som Mourits Sørensen afflyttede. 2 dlr.

Af en halv gård i Nim, som Knud Mortensen oplod. 5 dlr.

Hads herred 1620-21
Stedsmål

Den 27. juni fæstede Søren Mikkelsen tvende halve gårde i Ålstrup, som Christen Nielsen fradøde. 40 dlr. 2 okser

Rasmus Nielsen Schøt på Endelave, til fæste af en fjerding jord på Endelave, og et halv gårdsted sammesteds. 25 dlr.

Knud Mikkelsen i Saksild af en gård i Dyngby, som stod øde. 4 td. havre

Niels Jørgensen af en liden halv gård i Oldrup, som Rasmus Lauritsen fradøde. 10 dlr. 1 okse

Niels Jensen af en gård i Sondrup, som stod øde og er sted og fæstet for 2 td. havre

Herluf Pedersen i Torrild af Øksenballekrog, som Niels Jørgensen Rasmus Knudsen og Niels Rasmussen i Hvilsted har opladt. 50 dlr. 4 okser

Niels Vesten i Tvingstrup til fæste af en gård i Tvenstrup kaldes Pedhole, som Søren Jensen oplod. 30 dlr. 2 okser

Søren Eskesen af en gård i Amstrup, som Anders Christensen fradøde. 12 dlr. 2 okser

Peder Sørensen af en gård i Amstrup, som Rasmus Mikkelsen sammesteds fradøde. 12 dlr. 2 okser

Jens Sørensen af en gård i forskrevne Amstrup, som Jørgen Sørensen fradøde. 12 dlr. 2 okser

Jens Nielsen af en halv gård i Tvenstrup, som Jørgen Nielsen gik soldat af og fradøde, men efterdi ej nogen vilde den antage for soldat at holde, da er på K.M.s nådigste behag den fæstet fornævnte Jens Nielsen for. 8 dlr. 1 okse

Rasmus Pedersen af en liden forfalden gård i Bjerager, som Anders Pedersen gik soldat af og fradøde, ville ikke heller nogen antage den for soldat at holde, er derfor bortstedt for 16 dlr. 1 okse

Rasmus Sørensen af en liden gård i Fillerup, som hans moder oplod. 18 dlr. 1 okse

Erik Christensen af en gård i Tvenstrup, Jørgen Sørensen fradøde. 45 dlr. 2 okser

Mikkel Jensen til fæste af en gård i Nølev, som hans stedfader oplod. 25 dlr. 1 okse

Rasmus Simonsen af en gård i Saksild, som hans moder Maren Tues oplod. 45 dlr. 2 okser

Niels Rasmussen Vinter af en otting jord på Endelave, Rasmus Nielsen Mikkelsen oplod. 5 dlr. 1 mark

Christen Madsen i Torup af en forfalden gård Jørgen Madsen fraflyttede  5 dlr.

Mads Brock i Amstrup af et boel, Jens Sørensen sst. afflyttede. 4 dlr. 1 okse

Søren Eskesen i Lerdrup fæstede en gård sst., Anders Christensen oplod. 12 dlr. 2 okser

Niels Pedersen i Fensten af en Halv gård i Halling, som Simon Pedersen fradøde. 60 dlr. 1 okse

Jens Pedersen i Søby af noget særjord på Fensten mark, som Knud Christoffersen oplod. 10 dlr. 1 okse

Søren Bojesen af et gadehus i Torrild. 3 dlr.

Rasmus Andersen til fæste af en gård i Gylling, som Søren Jensen
Nørgård fradøde. 20 dlr. 2 okser

Laurits Sørensen af et hus i Ålstrup Laurits Skrædder fradøde. 4 dlr.

Jørgen Knudsen til fæste af Tvis mølle, som hans fader og moder fradøde. 30 dlr. 1 okse

Jost Eriksen født i Loverstrup, fæstede halvparten af Loverstrup, som hans moder oplod, og der om har lovet at den anden halvpart ikke skal frakomme ham og til nogen anden. 45 dlr. 2 okser

Christen Bertelsen i Gylling, til fæste af en gård kaldes Helkær, som Ove Sørensen fradøde. 100 dlr. 4 okser

Mikkel Rasmussen i Jordrup til fæste af noget kirkejord til Hundslund kirke liggende i Hadrup og Oldrup mark, som Morten Christensen fradøde. 3 dlr.

Jørgen Jensen af en gård på Alrø, som Mads Sørensen fradøde. 15 dlr. 1 okse

Ove Jørgensen af en halv gård i Gylling, som Laurits Pedersen fradøde. 25 dlr. 2 okser

SAGEFALD 1620-21

Hjelmslev herred  1620-21

Rasmus Poulsen i Fregerslev, for Karen Rasmusdatter han belå. 12 dlr.

Søren Mikkelsen i Mesing for Anne Rasmusdatter der sammesteds han belå, og gav for sig og hende efterdi han tager hende til ægte. 3 dlr.

Karen Rasmusdatter i Fregerslev for hun lod sig beligge af Rasmus Poulsen, blev straffet og gav af sin yderste formue. 3 dlr.

Mette Pedersdatter i Adslev for hun lod sig beligge af Peder Jensen sst. 6 dlr.

Skanderup birk  1620-21
Sagefald

Rasmus Madsen i Veng for Margrete Christensdatter han belå, gav af sin yderste evne. 10 dlr.

På K.M.s nådigste behag aftinget med Iver Gregersen kældersvend på Skanderborg for Anne Jensdatter fadeburspige han belå. Gav af hans yderste formue. 30 dlr.

Søren Jensen og Peder Nielsen i Fruering, for de pløjede over mark og markskel ind i Skårup mark. 2 okser

Peder Nielsen i Vitved for Anne Ovesdatter han belå, gav af sin alleryderste evne og formue. 3 dlr.

Mikkel Jespersen i Hårby aftinget for Anne Lauritsdatter sst. han belå. 7 dlr.

Maren Andersdatter i Hårby for hun lod sig beligge af Jens Andersen sst. 2 dlr.

Vor herred  1620-21
Sagefald

Poul Gundesen i Ustrup for Maren Jensdatter han belå. 12 dlr.

Bertel Andersen i Kattrup for han var i Karen Jeps abildhave uden hjemmel og minde. 1 dlr.

Søren Jensen i Ørridslev for han var med ham i samme have. 5 mark

Maren Sørensdatter i Gedved, for hun lod sig beligge af Eske Jensen, blev straffet med fængsel og gav efter sin yderste evne. 11 mark

Eske Ibsen i Kattrup for Anne Pedersdatter på Manderup Parsbjergs gods han belå, gav af sin yderste evne 7 dlr.

Bertel Tvist af Horsens aftinget for gårdfred han gjorde i Eske Andersens gård i Ørskov. 5 dlr.

Maren Hansdatter i Bleld, for hun lod sig beligge, blev straffet med fængsel og gav af sin yderste evne 4 dlr.

Søren Jensen Pedersen i Grumstrup, for en kvinde han belå ved navn Anne Lauritsdatter, og havde sin ægte hustru, gav af sin yderste formue. 20 dlr.

Forskrevne Søren Jensen i Grumstrup for Anne Mikkelsdatter også har beskyldt ham for sin barnefader og på det han må benådes at blive i landet, har hans slægt aftinget på K.M.s nådigste behag for. 60 dlr. 2 okser

Jens Stigsen, Jens Sørensen og Jens Pedersen i Vestbirk aftinget for bordag de gjorde til Knud Nielsens i Ustrup. 15 dlr.

Birgitte Rasmusdatter i Brigsted for hun lod sig beligge af Jens
Rasmussen sst. 6 dlr.

Tyrsting herred  1620-21
Sagefald

Maren Jørgensdatter i Vinding, for hun lod sig beligge af Peder
Jensen, og gav af sin alleryderste formue. 5 dlr.
Anne Jensdatter i Troelstrup, for hun lod sig beligge og gav. 6 dlr.

Tåning birk  1620-21
Sagefald

Erik Sørensen i Tammestrup, aftinget for Maren Andersdatter i Tebstrup han belå, og tager hende til ægte. 9 mark

Knud Jensen i Hem for Anne Mikkelsdatter han belå og tager hende til ægte. 9 mark

Framlev herred  1620-21
Sagefald

Peder Lauritsen i Harlev aftinget for Kirsten Mikkelsdatter han belå og tager hende til ægte. 3 dlr.

Henrik Jensen i Skovby for Simon Jensens vinduer han udslog. 1 okse

Mads Jørgensen i Høver for en letsindig kvinde han belå, og gav af hans yderste formue. 14 dlr.

Jens Simonsen i Skovby for hans trolovede fæstemø Else Jespersdatter han belå gav 3 dlr.

Anne Sørensdatter i Herskind for hun lod sig beligge af Tomas Jensen gav derfor af sin yderste evne. 4 dlr.

Peder Nielsen i Harlev for Kirsten Pedersdatter i Tåstrup han belå. 12 dlr.

Jens Lauritsen i Hørslevgård aftinget for Johanne Mikkelsdatter sst. han belå. 8 dlr.

Jens Jensen i Søballe for Else Nielsdatter sst. han belå. 12 dlr.

Frands Pedersen i Skovby for blodvide han gjorde Niels Nielsen sst. 1 dlr.

Peder Kå i Skibby for Karen Bertelsdatter han i hans ægteskab belå, gav. 30 dlr. 1 okse

Søren Knudsen i Galten for nogen ord han har tilsagt Peder Rasmussen tjenende Niels Mortensen sst. 2 okser

Gern herred  1620-21
Sagefald

Anne Jensdatter i Tovstrup for lejermål, blev straffet med fængsel og gav af hendes formue. 5 dlr.

Joen Rasmussen i Tovstrup, for forskrevne Anne Jensdatter han belå. 12 dlr.
Maren Rasmusdatter i Dallerup for Rasmus Rasmussen sst. hende belå og gav hun af hendes yderste evne 3 dlr.

Anne Nielsdatter i Låsby for hun lod sig beligge af Kelds dreng Jens sst. 3 dlr.
Erik Sørensen i Tovstrup for hans slægt i tredje led Anne Pedersdatter han belå. 20 dlr.

Ry birk  1620-21
Sagefald

Niels Nielsen og Peder Jensen i Vrads aftinget for ulovlig skovhugst de har hugget egen i Vrads skov, gav af deres yderste formue 1 okse

Mikkel Alling i Ry for han til Ry birketing blev voldssvoren for Niels Simonsens skæg i Ry han afrykkede. 12 dlr.

Søren Rasmussen i Ry for Maren Pedersdatter sst. han belå og tager hende til ægte, gav for sig og hende 3 dlr.

Niels Christensen i Firgårde for Maren Pedersdatter i Vissing han belå, gav af hans yderste evne. 8 dlr.

Maren Pedersdatter i Veng for hun lod sig beligge af Anders Mikkelsen sst. gav af sin yderste evne. 2 dlr.

Jens Andersen i Ry for bordag han gjorde med Jens Harbo i Siim. 3 dlr.

Mikkel Skrædder i Ry, for han med skændsord overfaldt Morten Sørensen sst. i hans eget hus. 3 dlr.

Niels Nielsen i Ry for et knivslag han slog Peder kedelsmedesvend i Ry  1½ dlr.

Sabro herred  1620-21
Sagefald

Jens Ibsen i Kvottrup for Maren Rasmusdatter han belå, og gav af sin alleryderste formue. 8 dlr.

Lisbjerg herred  1620-21
Sagefald

aftinget Kirsten Pedersdatter i Elsted for hun lod sig beligge af Mikkel Nielsen sst. 6 dlr.

Nim birk  1620-21
Sagefald

Jens Nielsen og Karen Knudsdatter for lejermål efterdi han tager hende til ægte 9 mark

Hads herred  1620-21
Sagefald

Den 11. juni aftinget Peder Knudsen i Krogstrup for ulovlig skovhugst han og hans tjener har ført i K.M.s skov Tingbjerg uden hjemmel og minde gav 2 okser

Rasmus Andersen på Alrø for Anne Sørensdatter han belå og tager hende til ægte. 3 dlr.

Oluf Sørensen sst. for Kirsten Mikkelsdatter han belå og ægter hverandre. 3 dlr.

Peder Nielsen i Præstholm for Kirsten Christensdatter han belå og tager hende til ægte. 3 dlr.

Jens Pedersen i Søby for Maren Tøgersdatter han belå og ægter hende. 3 dlr.

Jens Sørensen i Svinballe for Anne Christensdatter han belå og ægter hende. 3 dlr.

Jens Christensen i Oldrup for Maren Ibsdatter han belå og tager hende til ægte. 3 dlr.

Christen Skrædder i Tvenstrup, for han for ting og dom kaldte Jørgen Lauritsen en tyv, og det ikke straks fuldt ham påkendtes. 3 mark

Eske Jensen i Odder for Anne Jørgensdatter i Nølev lod ham fordele. 3 mark

Søren Tomasen i Rørt for Anne Jørgensdatter lod ham fordele. 3 mark

Rasmus Clemendsen i Nølev for han lod sig fordele af Anne Jørgensdatter. 3 mark

Anders Rasmussen i Kærgård aftinget for Maren Jensdatter i Tvenstrup har han beligget, er trolovede og vil ægte hver andre, gav af deres yderste formue 9 mark

Svend Sørensen i Ørting for hans slog en spillemand med en spids gav  2 dlr.

Rasmus Sørensen i Gylling for Anne Rasmusdatter han belå, er trolovede og vil ægte hver andre. 3 dlr.

Søren Knudsen i Torrild for Anne Mikkelsdatter sammesteds han belå er trolovede og vil ægte hver andre. 3 dlr.

Peder Sørensen, Rasmus Sørensen og Rasmus Rasmussen på Endelave, for de overfaldt Rasmus Jensen sst., i hans eget hus, gav samtlige 6 dlr.

Niels Sørensen Stigsen og Lille Niels Sørensen to små drenge, for de slog hverandre deres næse og mund i blod. 4 dlr.

Rasmus Pedersen i Fensten for han slog Søren Pedersen sst., gennem hans trøje med en krus. 2 dlr.

Sidsel Rasmusdatter i Amstrup for hun lod sig beligge af Niels Jensen bissekræmmer, blev straffet med fængsel og gav af sin yderste evne. 3 dlr.

Anne Ovesdatter i Helkær for hun lod sig beligge af Rasmus Pedersen i Amstrup, gav af hendes yderste formue. 3 dlr.

Rasmus Pedersen i Rørt for Gertrud Nielsdatter i Boulstrup han belå. 12 dlr.
Mads Rasmussen i Skægs mølle for Karen Rasmusdatter han belå gav. 12 dlr.

Forskrevne Karen Rasmusdatter for hun lod sig beligge gav af hendes yderste evne. 3 dlr.

Jens Jørgensen i Snerild for han lod sig fordele af Herluf Pedersen i Torrild gav. 3 mark

FORBRUDT GODS  1620-21

Oppebåret efter Jens Andersen, som belå Maren Nielsdatter i Vissing, efterdi han er Bortrømt blev hans efterladte gods vurderet som kunne beløbe 6 dlr. kurant

FØRLOV  1620-21

Efter Jep Adsersen i Såby 2 mark 4 S
Efter Jens Sørensens hustru i Grumstrup 2 mark 4 S
Efter Niels Vævers hustru i Båstrup 2 mark 4 S
Efter Rasmus Nielsen i Ballebo 2 mark 4 S
Efter Christen Adsersen i Hjortbjerg 2 mark 4 S
Efter Lambrik Rasmussen i Torrild 3 mark
Efter Laurits Pedersen sammesteds 3 mark
Efter Helle Nielsdatter i Nølev 3 mark

STEDSMÅL 1621-22

Hjelmslev herred  1621-22

Simon Christensen til husbondhold af en gård i Jeksen Oluf Pedersen fradøde. 1 okse

Skanderup birk  1621-22
Stedsmål

Tomas Bartskærer i Skanderup til fæste af tvende haver i Rølev, den ene liggende østen og den anden vesten op til Søren Jørgensens have, som hans hustrus fader Melkior Christensen før ham havde i brug og fradøde. 2 dlr.

Claus Henriksen forrige kromand for Skanderborg til fæste af noget jord i Hedager krog, som han en tid lang har haft i brug og nu skal gives til jordskyld af 1 mark og til fæste. 4 dlr.

Poul Nielsen i Vitved af en gård sst., som Rasmus Sørensen Nørgård  oplod. 15 dlr. 1 okse

Hans Ibsen til fæste af et hus i Gram, som Laurits Skrædder for ham oplod. 3 dlr.

Knud Tomasen i Vitved af en halv gård sst., som Rasmus Jensen fradøde. 15 dlr. 1 okse

Jens Christensen af en halv gård i Hårby, hans fader fradøde. 15 dlr. 1 okse

Anders Andersen af en gård i Fregerslev, Niels Sørensen fradøde. 30 dlr. 1 okse

Niels Madsen af et boel i Illerup, Jens Rasmussen fradøde. 6 dlr. 1 okse
Jost Andersen i Skanderup af en kornhave ved Eskebæk, som Anders Hylke fradøde. 1 okse

Jens Rasmussen i Skanderup, af et stykke jord ved Møllevadet og et lidet stykke eng og jord næst op til Balzer Tømmermands, i Hedagers Krog, og en liden have i Rølevmose, som Jens Balzersen  oplod. Item et lidet stykke eng og jord i Gammel Kobbel, som Niels Knop havde i fæste, en lide have i Rølev Rasmus Påske oplod så og et rusested og tejnested i Rølevmose og en liden tejnested i lille Søbæk, som Rasmus Koch, havde i fæstede og brug. 5 dlr.

Peder Segerman i Skanderup af en have i Rølev næst præstens have, som Rasmus Sørensen Koch havde i fæste. 2 dlr.
så og af 1 liden have, næst neden for byens plankeværk, som Jens Knop i brug havde. 1 dlr.

Vor herred  1621-22
Stedsmål
 
Jens Rasmussen af en gård i Ejer, som Jens Sørensen for ham oplod. 40 dlr.

Oluf Hansen af et hus i Egebjerg, som Anders Pedersen for ham oplod. 5 dlr.

Jørgen Rasmussen af en halv gård i Gadstrup, som hans fader, Rasmus Jensen for ham oplod. 16 dlr. 1 okse
deslige af 1 lidet rusested, som hans fader også oplod. 3 dlr.

Anders Mikkelsen af en halv gård i Båstrup, som hans fader Mikkel Joensen oplod. 17 dlr. 1 okse

Mikkel Jensen i Grumstrup af en halv gård i Elling, som Knud Andersen fradøde. 12 dlr. 1 okse

Niels Jensen af et hus i Tebstrup, som hans fader oplod. 4 dlr.

Christen Adsersen af en halv gård i Hylke, som Jørgen Madsen fradøde. 16 dlr. 1 okse

Søren Eskesen af en halv gård i Hylke, som hans fader Eske Sørensen oplod. 16 dlr. 1 okse

Rasmus Nielsen af en gård i Ustrup, som hans fader Rasmus Ibsen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Mikkel Jensen af en halv gård sst., som hans fader Jens Bonde, oplod. 10 dlr. 1 okse

Hans Nielsen og Eske Nielsen af en gård i Hylke, som Poul Pedersen oplod. 40 dlr. 2 okser

Joen Nielsen af et hus i Brørup, som Eske Nielsen oplod. 5 dlr.

Jens Nielsen af et hus i Båstrup, som Laurits Nielsen oplod. 5 dlr. 

Gregers Tomasen af en halv gård i Brørup, som hans moder oplod. 5 dlr. 1 okse

Niels Ibsen af en gård i Yding, Knud Christensen fradøde. 30 dlr. 2 okser

Niels Nielsen af et hus i Assendrup, som Søren Jensen fradøde. 5 dlr.

Jep Sørensen af et hus i Bleld, som Villum Fog oplod. 6 dlr.

Jens Tomasen af en halv gård i Nebel, Jørgen Ibsen oplod. 10 dlr.

Rasmus Knudsen af et hus i Grumstrup, som Rasmus Madsen fradøde.  5 dlr.

Christen Jensen af en halv gård i Yding, som Store Jens Lauritsen oplod. 14 dlr. 1 okse

Sidsel Anderses i Ørridslev af noget jord på Ørridslev mark. 2 okser

Tyrsting herred  1621-22
Stedsmål

Anders Christoffersen i Hjortbjerg til fæste af Langballe, som Jens Mortensen fradøde. 60 dlr. 2 okser
Ligeledes af noget af Or klosters eng, som bruges under gården  1 dlr. 1 okse
Og på K.M.s nådigste behag er stedt ham også et stykke jord i Langballe mark, som Jens Mortensen tilforn før ham havde i fæste og brug  2 dlr. 2 okser

Mads Nielsen af en gård i Træden, Jens Poulsen fradøde. 10 dlr. 1 okse

Poul Nielsen af Vissing til fæste af forskrevne gård i Træden, som forberørte Mads Nielsen straks afsagde sig med, efter tingsvidners lydelse. 10 dlr. 1 okse

Steffen Nielsen i Troelstrup, af den tredje part af den gård han iboer. 20 dlr. 1 okse

Peder Jensen af Vinderup til fæste af Nørre mølle, som Jakob Jensen oplod. 16 dlr.

Jørgen Nielsen til husbondhold af en gård i Obstrup, som Vitus Fabricius ham har solgt. 1 okse

Tåning birk  1621-22
Stedsmål

Søren Jensen, af en liden halv gård i Horndrup, som Anders Sørensen fradøde. 5 dlr. 1 okse

Framlev herred  1621-22
Stedsmål

Jens Jensen af 1 gård i Hørslev, som Rasmus Mortensen fradøde. 16 dlr. 1 okse

Rasmus Madsen af en halv gård i Høver, hans moder fradøde. 18 dlr. 1 okse

Jørgen Rasmussen af en gård i Galten, som Jens Pedersen fradøde. 40 dlr. 1 okse

Søren Sørensen af et hus i Hørslev, Peder Rasmussen fradøde. 2 dlr.

Peder Lauritsen af en gård i Snåstrup, som Hans moder oplod. 16 dlr. 1 okse

Christen Jørgensen i Tåstrup, af en gård sst., som Rasmus Lauritsen fradøde. 16 dlr. 2 okser

Niels Jensen af en gård i Borum, som hans fader Jens Rasmussen for ham oplod. 12 dlr. 1 okse

Søren Jespersen af en gård i Skovby, som hans fader Jesper Lauritsen oplod. 16 dlr. 1 okse

Niels Gregersen af et hus i Herskind, som Peder Rasmussen oplod. 4 dlr.

Gern herred  1621-22
Stedsmål

Anders Lauritsen degn, af et liden bolig i Alling, som Jens Poulsen fradøde, hvor af han årlig skal gøre den sædvanlig tynge, og ikke agtes for nogen degnebolig. 2 dlr.

Peder Lauritsen af et hus i Flensted, som hans fader, Laurits Poulsen oplod. 3 dlr.

Christen Sørensen, af en gård i Salten, som Niels Jespersen fradøde. 10 dlr. 1 okse

Jens Sørensen af en gård i Tovstrup, som Niels Christensen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Ry birk  1621-22
Stedsmål

Christen Nielsen Skomager, af halvparten af et hus i Ry, Morten Sørensen oplod. 5 dlr.

Jørgen Henriksen i Ry, af et hus sst., som hans fader Henrik Felbereder oplod. 8 dlr.

Rasmus Jensen af et hus i Addit, som Anne Frandsdatter oplod. 2 dlr.

Anders Bødker i Ry af et lidet stykke jord, sønden i Ry, han har sat et lidet hus på 1 dlr. skal give til årlig skyld 4 sk. lybsk

Jens Pedersen af Århus til fæste af Ry mølle, som Jens Joensen fradøde. 120 dlr.

Else Andersdatter i Ry til fæste af et boel, som, som Joen Nielsen fradøde. 8 dlr.

Niels Lauritsen og Morten Rasmussen i Ry til fæste af et gårds eje, som Søren Nielsen oplod, Morten Rasmussen. 6 dlr.  Niels Lauritsen. 2 dlr.

Sabro herred  1621-22
Stedsmål

Rasmus Nielsen af et hus i Sabro, som Søren Offersen oplod. 3 dlr.

Jens Jensen i Haldum, af Eskes jord på Haldum mark, som hans fader for ham oplod. 6 dlr.

Jens Jensen af et hus i Lading, som Anne Jensdatter oplod. 2 dlr.

Peder Pedersen i Folby af nogle markedsboder på Ry gade, og den halve part af et fiskeri i ved Ry bro. 2 dlr.

Lisbjerg herred  1621-22
Stedsmål

Niels Sørensen i Amdrup, til fæste af halvparten, den gård hans fader Søren Jensen påboer, som han oplod. 18 dlr. 1 okse

Rasmus Sørensen til fæste af halvparten den gård, som kaldes Amdrup, som hans fader Søren Madsen oplod. 14 dlr. 1 okse

Nim birk  1621-22
Stedsmål

Terkel Knudsen, af en halv gård i Nim, som Jens Sørensen fradøde. 7 dlr.

Jens Troelsen til fæste af et hus i Brøstenbro, som Karen Pedersdatter oplod. 5 dlr.

Hads herred  1621-22
Stedsmål

Peder Jensen af et gadehus i Fensten, som Gammel Rasmus Pedersen
oplod. 3 dlr.

Anders Jørgensen af et hus i Oldrup, som Niels Jensen oplod. 3 dlr.

Mads Rasmussen af en gård i Nølev, som hans fader oplod. 25 dlr. 1 okse

Jens Jensen af et boel i Odder, som Søren Vinter fradøde. 10 dlr. 1 okse

Anders Jensen af en gård i Smedrup, som Oluf Jørgensen fradøde. 20 dlr. 2 okser

Niels Madsen af en liden gård i Randlev, som Laurits Nielsen fradøde. 16 dlr. 1 okse

Jens Pedersen af et hus i Ørting, som Melkior Melkiorsen oplod. 3 dlr.

Hans Lauritsen af et hus i Gylling Christen Væver fradøde. 3 dlr.

Peder Eriksen af et hus i Kysing, som Søren Bertelsen fradøde. 3 dlr.

Erik Sørensen af en gård i Tvenstrup, som Jens Rasmussen fradøde. 30 dlr. 2 okser

Jens Jensen af et hus i Sondrup, som Jørgen Rasmussen fradøde. 3 dlr.

Niels Simonsen af et boel i Helkær, Peder Jensen fradøde. 16 dlr. 1 okse

Jens Pedersen til fæste af Over Fillerup mølle, som hans fader fradøde. 24 dlr.

Søren Nielsen til fæste af en fjerding jord på Endelave, som hans moder Sidsel Sørens oplod. 14 dlr.
Deslige af en fjerding jord, og et halv gårdsted jord sst., som Rasmus Nielsen Mikkelsen har opladt. 15 dlr.
I lige Måder af en halv fjerding jord Christoffer Nielsen oplod. 7 dlr.

Søren Lauritsen sst. til fæste af en otting jord, som Niels Jensen Block oplod. 7 dlr.

Hans Jørgensen af en halv gård i Fillerup, som Niels Andersen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Anders Nielsen af en halv gård i Fensten, som Jep Tømmermand fradøde. 10 dlr. 1 okse

Rasmus Simonsen af en gård i Dyngby, som Søren Bendtsen fradøde. 16 dlr. 1 okse

Mads Sørensen af en gård i Dyngby, hans moder oplod. 16 dlr. 1 okse

Søren Pedersen af en halv gård i Gylling, som Søren Nielsen oplod. 12 dlr. 1 okse

Rasmus Rasmussen af en halv gård Trustrup, som Rasmus Pedersen oplod. 5 dlr. 1 okse

Rasmus Adsersen af en halv gård i Torrild, som hans moder oplod. 10 dlr. 1 okse

Frands Rasmussen af en halv gård i Hvilsted, som Jens Jørgensen oplod. 10 dlr. 1 okse

Jep Simonsen af en gård i Gylling, som Søren Andersen oplod. 20 dlr. 2 okser

Niels Pedersen af Endelave til fæste af en fjerding jord, og et halvt gårdsted, hans fader Peder Mortensen oplod. 25 dlr.

Rasmus Sørensen sst. af en otting jord, hans moder oplod. 7 dlr.

Bonde Offersen af en fjerding jord og en halv gårdsted sst., Anne Sørensdatter oplod. 25 dlr.

Peder Jørgensen af en gård i Assedrup, som Peder Påske oplod. 25 dlr. 1 okse

Jens Olufsen af et boels jord i Hvilsted, som Peder Nielsen fradøde. 5 dlr. 1 okse

Jørgen Jensen af et hus i Odder, som Peder Smed oplod. 4 dlr.

Gert Pedersen i Odder, af en liden bolig, som Herman Hansen fradøde. 5 dlr. 1 okse

Erik Sørensen i Tvenstrup af fire stykker kirkejord på Tvenstrup mark  2 dlr.

Steffen Mikkelsen i Dyngby af et boel sst., Rasmus Sørensen fradøde. 3 dlr. 1 okse

SAGEFALD 1621-22

Skanderup Birk  1621-22

Morten Jørgensen i Vrold for bordag han gjorde. 5 dlr.

Peder Keldsen i Virring for jomfrukrænkelse. 12 dlr.

Vor herred  1621-22
Sagefald

Søren Tomasen i Aldrup for Kirsten Pedersdatter han belå. 12 dlr.

Eske Pedersen i Hylke for han nu anden gang har været i lejermål, og har beligget et kvindfolk, ved navn Anne Jensdatter. 20 dlr.

Niels Bertelsen i Båstrup for hans drenge har slået til vildum to vognlæs fuld af græs i Ring kloster mark, over markskellet. 1½ dlr.

Jens Sørensen i Ejer for Anne N: han belå i Tåning. 12 dlr.

Søren Havreballe, i Gedved for han gik bag til Søren Rasmussen sst., og slog ham med en vognkæp, så han faldt af sin vogn. Han også tilforn for en anden bordag var voldssvoren, og gav nu til sagefald for samme sager 20 dlr.

Niels Ibsen i Tolstrup for han i sit ægteskab belå Maren Jensdatter i Ørridslev, hvilket han selv bekendte og gav af hans yderste formue 6 dlr. 1 okse

Jens Andersen i Purup for han på Yding skov udviste Anders Nielsen i Ås en bøg uden hjemmel og minde, er derfor aftinget med ham for. 5 dlr. 1 okse

Anders Jensen i Tvingstrup for Kirsten Torsdatter han belå. 12 dlr.

Anders Jensen i Grumstrup for en gren han huggede i Horndrup kær, uforevist. 5 dlr.

Søren Jensen i Brigsted for Rasmus Spillemands hustru han belå gav sin yderste formue 16 dlr.

Johanne Rasmusdatter i Tvingstrup, for hun lod sig beligge, af Søren Andersen i Ørridslev gav af sin yderste formue 9 sletmark

Birgitte Andersdatter der sammesteds for hun lod sig beligge af Mikkel Skrædders dreng i Horsens, gav af sin yderste formue 2 dlr.

Tyrsting Herred  1621-22
Sagefald

Morten Knudsen i Nørskov på hans datter, Kirsten Mortensdatters vegne i Birknæs for et ondt rygte, hun i var for Jørgen Hansen af Elling, som hendes mand Peder Sørensen fandt i sit hus om nattetide. 20 dlr.

Jørgen Hansen også for han om nattetide lod sig befinde i forskrevne Peder Sørensens hus og gav af sin yderste formue. 10 dlr.

Christen Pedersen i Slagballe for parlement han gjorde med Anders Tøgersen der sammesteds. 4 dlr.

Tåning birk  1621-22
Sagefald

Søren Rasmussen og Stig Knudsen i Tåning, for bordag de med hver andre i var. 4 dlr.

Knud Nielsen Vorladegård for en parlement han gjorde med Søren
Mortensen sst. 2½ dlr.

Anne Ibsdatter i Horndrup for hun lod sig beligge af Envold Poulsen, og har slet intet efter tingsvidnes lydelse, men på hendes vegne udgav Troels Jensen og Søren Ibsen sst. 2 dlr.

Stig Knudsen i Tåning for Anne Madsdatter han belå. 12 dlr.

Søren Jensen i Træden for Karen Rasmusdatter han belå. 12 dlr.

Framlev herred  1621-22
Sagefald

Søren Jensen og Søren Rasmussen i Stjær, for parlement de gjorde mod Niels Andersen på Århus veje 3 dlr.

Søren Andersen og Jens Pedersen i Tåstrup for bordag de gjorde mod hverandre. 1½ dlr.

Rasmus Jensen i Høver for Maren Envoldsdatter han belå. 12 dlr.

Rasmus Lauritsen, Peder Lauritsen Leth, og Peder Kå i Skibby, for ulovlig skovhugst de uforevist og uden hjemmel og minde har gjort i Skibbylunde. 50 dlr. 3 okser
  (NB! der stod Peder Lauritsen Leth, så enten er der tale om en slægtning til Peder Nielsen Leth, måske tjenestekarl eller også kan det være en fejl fra skriverens side, da den først indskrevne hed Lauritsen. Det vides med sikkerhed at de 3 bønder i Skibby på den tid hed Rasmus Lauritsen, Peder Nielsen Leth og Peder Danielsen Kå).

Margrete Rasmusdatter i Sorring for Rasmus N: belå hende. 4 dlr.
(hører antagelig hjemme i regnskabet for det efterfølgende Gern herred, for der står ikke andet)

Gern herred  1621-22
Sagefald

Jens Andersen i Låsby for Dorte Nielsdatter i Ry han belå  12 dlr.

Johanne Pedersdatter i Vissing for hun lod sig beligge af Niels Skrædder i Firgårde. 3 dlr.

Rasmus Andersen i Sorring for Margrete Rasmusdatter sst. han belå, gav af sin yderste evne 6 dlr.

Anne Knudsdatter i Låsby for hun lod sig beligge, af Jens Pedersen i Flensted. 3 dlr.

Søren Pedersen i Vissing, for Anne Jensdatter han belå og tog hende til ægte. 9 mark

Ry birk  1621-22
Sagefald

Anders Gregersen i Ry for bordag han gjorde mod Anne Simonsdatter sst.  4 dlr.

Christen Nielsen Ry for bordag han har gjort. 5 dlr.

Jørgen Henriksen i Ry for hans egen fæstemø han belå. 9 mark

Sabro herred  1621-22
Sagefald

Jens Jensen i Vinding for Apelone N: han belå. 12 dlr.

Hads herred  1621-22
Sagefald

Jens Mikkelsen i Dyngby for han overfaldt Åkær ladegårdsfoged. 6 dlr.

Gertrud Nielsdatter i Boulstrup for hun lod sig beligge af Rasmus Pedersen sst., blev straffet med fængsel og gav sin yderste formue 2 dlr.

Kirsten Rasmusdatter i Halling, for hun lod sig beligge af en spillemand Morten Brun, og gav af sin yderste evne. 2 dlr.

Rasmus Jensen i Ovsted, for Anne Pedersdatter han belå. 1 okse

Anne Pedersdatter for hun lod sig beligge af fornævnte Rasmus Jensen, blev straffet med kagstol, og gav af sin yderste evne. 3 dlr.

Niels Pedersen i Oldrup, for et knubslag han gav Rasmus Rasmussen sammesteds. 1½ dlr.

Hans Smed i Fillerup for Johanne Bisgårds han belå. 3 dlr. 1 okse

Søren Lauritsen på Endelave for han slog Peder Sørensen i hans hoved med en vognkæp. 4 dlr.

Mette Rasmusdatter i Ålstrup, for hun lod sig beligge, af Peder
Mikkelsen i Vadsmølle, gav af sin yderste formue. 2 dlr.

Bodil Pedersdatter i Ørting for hun lod sig beligge af en degn i Horsens, blev straffet med fængsel og gav sin yderste formue. 2 dlr.

Søren Andersen på Endelave for Mette Christoffersdatter han belå og vil ægte hende. 3 dlr.

Peder Mikkelsen i Vads mølle for Mette Rasmusdatter han belå. 12 dlr.

Søren Rasmussen i Gylling og Margrete Poulsdatter i Amstrup han belå  12 dlr.

Niels Knudsen i Tvis mølle for Mette Jensdatter i Snerild han belå. 12 dlr.

Oluf Rasmussen i Hvilsted for han slog Niels Rasmussen med en vognkæp. 3 mark

Rasmus Nielsen i Amstrup på hans stedsøn Rasmus Pedersens vegne, for han var bortrømt for fire år siden af årsag, Anne Ovesdatter beskyldte ham for barnefader. 1 okse

Jep Simonsen i Gylling for hans fæstemø Dorte Sørensdatter sst. han belå og tager hende til ægte gav for sig og hende 9 mark

Ove Jørgensen på Alrø, for Kirsten Mikkelsdatter han belå, og lovede at tage hende til ægte, blev derfor lovens bøder efter forordningen, men efterdi han ikke tog hende til ægte, og nu igen belå hende, da er derfor med ham aftinget for 3 okser

Oluf Poulsen i Lerdrup, for Anne Bjørnsdatter han belå. 12 dlr.

Sidsel Nielsdatter i Oldrup, for hun lod sig beligge af Rasmus Roed, gav af sin yderste formue  3 dlr.

Mikkel Mortensen i Oldrup for Johanne Andersdatter han belå i hans ægteskab. 20 dlr. 1 okse

Anders Pedersen i Gosmer, for Bodil Knudsdatter han belå. 12 dlr.

Jørgen Ottesen i Balle for Maren Ibsdatter han belå. 12 dlr.

Maren Ibsdatter for hun lod sig beligge af Jørgen Ottesen i Balle. 6 dlr.

Simon Jensen i Saksild for Maren Ibsdatter han belå, og vil tage
hende til ægte. 3 dlr.

Knud Jensen i Kysing for Anne Eriksdatter han belå. 2 okser

De tre Svinballe mænd for modvillig overhørelse. 3 okser

Søren Rasmussen i Ørting, for et vidne han vidnede mod hans broder Peder Rasmussen, imod Oluf Rasmussen og Ørting Bymænd. 1 okse

Rasmus Rasmussen i Rude for Maren Pedersdatter han belå og tager
hende til ægte. 3 dlr.

Oppebåret efterskrevne faldsmål af Niels Knudsen i Tvis mølle 9 mark kurant Recessen beløber, som han udlagde, Jens Jensen i Snerild for hans datter han belå, af Jens Jensen i Snerild 3 mark for Hans Jørgensen løj ved ham for ting og dom, deslige af forskrevne Hans Jørgensen for samme sag 3 mark, så og 3 mark af Jens Pedersen i Odder, for han af Morten Jørgensen var delt for sit faldsmål, til hobe efter medfølgende tingsvidnes lydelse 2½ dlr. i ½ ort 6 sk.

FORBRUDT GODS  1621-22

Efter Jep Jensen i Firgårde som var bortrømt, hvilket blev vurderet efter medfølgende tingsvidnes lydelse for 5 dlr. 26 sk.

FØRLOV 1621-22

Efter Jakob Jensen i Firgårde 3 ort

STEDSMÅL 1622-23

Kongetiende 1622-23
Stedsmål af kongens anpart korntiende

Oppebåret af velbyrdig Mand Tyge Brahe til Tostrup til fæste af K.M.s anpart korntiende til Tyrsting sogn, som årligen skylder hans M. 6½ ørte korn, af hver ørte 1 dlr. er 6½ dlr.

Hjelmslev herred  1622-23
Stedsmål

Knud Andersen i Stilling til fæste af tvende stykker Stilling kirkejorder, som Anders Mikkelsen fradøde. 3½ dlr.

Jens Rasmussen til fæste af Lille mølle, som Niels Jensen oplod. 10 dlr.

Jens Poulsen af et hus i Jeksen, som Jens Pedersen oplod. 3 dlr.

Niels Sørensen til fæste af en tredje part af en gård i Blegind,
som Anders Jørgensen oplod. 12 dlr.

Skanderup Birk  1622-23
Stedsmål

Niels Rasmussen til fæste af en gård i Hemstok og, som Laurits Nielsen fradøde. 45 dlr. 2 okser

Knud Rasmussen i Gram til fæste af et gadehus sst., som Peder
Lauritsen oplod. 3 dlr.

Niels Jensen til fæste af en gård i Vrold, som Morten Jørgensen oplod. 20 dlr.

Joen Nielsen til fæste af et hus i Svejstrup, som hans fader Niels Lauritsen oplod. 3 dlr.

Jens Andersen til fæste af et halv gadehus i Vitved, som Oluf Svendsen fradøde. 3 dlr.

Søren Rasmussen til fæste af en halv gård i Fastrup, som hans fader oplod. 20 dlr. 1 okse

Søren Rasmussen i Vitved til fæste af et halvt hus sst., som hans moder oplod. 3 dlr.

Søren Lauritsen til fæste af et hus i Veng, som Laurits Mouritsen for ham oplod. 4 dlr.

Rasmus Madsen til fæste af en halv gård i Hårby, som Mikkel Jørgensen oplod. 15 dlr. 1 okse

Laurits Joensen til fæste af en halv gård i Hvolbæk, som Søren Rasmussen fradøde. 30 dlr. 2 okser

Jens Jensen i Skårup til fæste af et hus sst., som Peder Pedersen fradøde. 2 dlr.

Vor herred  1622-23
Stedsmål

Peder Sørensen til fæste af et gadehus i Tvingstrup, som Niels Hovgård oplod. 5 dlr.

Rasmus Christensen til fæste af en gård i Tvingstrup, som Anne Olufs oplod. 22 dlr. 2 okser

Niels Andersen til fæste af en halv gård i Hylke, som Christen Christensen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Rasmus Mikkelsen til fæste af en halv gård i Aggestrup, som Jens Pedersen oplod. 6 dlr.

Søren Mikkelsen til fæste af en gård i Vedslet, som Hans Rasmussen fradøde. 6 dlr. 1 okse

Jens Lauritsen til fæste af en gård i Brigsted, som Eske Adsersen fradøde. 20 dlr. 2 okser

Rasmus Hansen i Egebjerg til fæste af et øde hus, som står i hans havested. 4 dlr.

Søren Pedersen til fæste af en gård i Tebstrup, som Søren Albretsen fradøde. 15 dlr. 1 okse

Peder Adsersen til fæste af en halv gård i Tebstrup, som Hans Skrædder fradøde. 12 dlr.

Mikkel Skov til fæste af et gadehus i Grumstrup, som Peder Eriksen fradøde. 2 dlr.

Anders Nielsen til fæste af et gadehus i Tebstrup, som Rasmus Andersen fradøde. 10 dlr.

Anders Jensen til fæste af en gård i Rådved, som Rasmus Pedersen oplod. 20 dlr. 1 okse

Mikkel Sejersen til fæste af en halv gård i Ballebo, som hans fader oplod. 40 dlr. 1 okse

Jens Sørensen til fæste af en gård i Gantrup, som Morten Christensen oplod. 10 dlr.

Søren Nielsen til fæste af et hus i Vestbirk, som Jørgen Tyrresen fradøde. 6 dlr.

Mads Clemendsen til fæste af en halv gård i Ejer, som Søren Andersen oplod. 20 dlr. 1 okse

Mads Rasmussen til fæste af et gadehus i Brørup, som Søren Nielsen fradøde. 2 dlr.

Søren Nielsen til fæste af et boel i Yding, som Niels Stor for ham oplod. 6 dlr. 1 okse

Tomas Jensen til fæste af et hus i Egebjerg, som Jens Andersen oplod. 4 dlr.

Tyrsting herred  1622-23
Stedsmål

Oluf Christensen i Åstrup til husbondhold af en gård hans moder oplod. 1 okse

Erik Andersen i Brædstrup til husbondhold af en gård i Brædstrup, som Peder Knudsen sidst iboede. 1 okse

Hr. Søren Jensen i Tønning et gadehus liggende til Tønning kirke, som hans formand tilforn har haft i brug. 2 dlr.

Knud Pedersen til fæste af en gård i Tønning, som hans moder oplod. 20 dlr. 2 okser

Laurits Jørgensen i Brædstrup til husbondhold af en gård, som han købte af Tyge Sørensens børn sst. 1 okse

Ærlig og velbyrdig Mand Tyge Brahe til Tostrup til fæste af K.M.s anpart Tyrsting sognetiende, som skylder 6½ ørte korn. 6½ dlr.

Tåning birk  1622-23
Stedsmål

Peder Pedersen i Gantrup til fæste af et gadehus sst., som Jens Rasmussen fradøde. 4 dlr.

Peder Jørgensen til fæste af et hus i Gantrup, som Peder Nielsen sidst iboede. 2 dlr.

Framlev herred  1622-23
Stedsmål

Mads Rasmussen til fæste af den anden halve part, af den gård i Skovby han påboer, som hans fader fradøde. 20 dlr. 1 okse

Simon Sørensen til fæste af halvparten Rodegård, som Jørgen Lang fradøde. 50 dlr. 2 okser

Knud Jensen til fæste af halvparten af den gård i Tåstrup han iboer, som Rasmus Rasmussen fradøde. 15 dlr. 1 okse

Niels Pedersen til fæste af et Gadehus i Hørslev, som Søren Worm oplod. 3 dlr.

Tor Lauritsen i Framlev, til fæste af en gård i Søballe, som Maren Knuds fradøde. 50 dlr. 2 okser

Simon Sørensen i Skibby til fæste af et hus i Harlev, som Bertel Jensen oplod. 6 dlr.

Knud Jensen i Tåstrup til fæste af halvparten af tyve små blokke af Harlev kirkejord. 3 dlr.

Gern herred  1622-23
Stedsmål
 
Rasmus Nielsen i Sorring af noget Dallerup kirkejord og eng til fæste  6 dlr. 1 okse

Niels Rasmussen til fæste af en gård i Klintrup, som Christen Mortensen oplod. 30 dlr. 1 okse

Niels Andersen af en halv gård i Kalbygård, som Anders Nielsen for ham og hans datter oplod. 30 dlr. 1 okse

Ry birk  1622-23
Stedsmål

Jens Lauritsen til fæste af halvparten af et hus i Firgårde, som Bertel Nielsen oplod. 2 dlr.

Troels Hagensen i Siim en gård i Boes, som Søren Nielsen fradøde, til fæste 30 dlr. 1 okse

Jens Jensen til fæste af den gård i Ry med dens tilliggende boder, som Niels Simonsen fradøde. 50 dlr.

Rasmus Rasmussen i Siim til fæste af et boel sst., som Rasmus Joensen oplod. 10 dlr. 1 okse
Tomas Mortensen til fæste af Nim Skovgård, som hans fader Morten Knudsen oplod, med hvad tilliggende ejendom, som hans fader i brug har haft. 100 dlr. 3 okser

Tomas Jensen til fæste af den fjerde part af den gård han iboer i Firgårde, som Maren Andersdatter fradøde. 2 dlr. 1 okse

Lisbjerg herred  1622-23
Stedsmål

Christen Jensen til fæste af den gård i Amstrup, som hans fader fradøde. 30 dlr. 2 okser

Søren Pedersen til fæste af en halv gård i Skæring, som Rasmus Rasmussen iboede. 5 dlr. 1 okse

Nim birk  1622-23
Stedsmål

Niels Jensen i Nim til fæste af en halv gård sst., som Rasmus Simonsen oplod. 3 dlr.

Hads herred  1622-23
Stedsmål

Rasmus Nielsen på Endelave til fæste af i ½ fjerding jord, deslige af et halv gårdsted hans fader Oluf Nielsen oplod. 21½ dlr. 
 ( NB! det står der, så det er vel en stedfar).

Rasmus Rasmussen sst. af en otting jord og ½ gårdsted, som Mette Nielses oplod. 7½ dlr.

Peder Sørensen sst. fæstede en fjerding jord og 1 gårdsted, som Bertel Olufsen fradøde. skal give. 15 dlr.

Søren Rasmussen sst. af et halv gårdsted hans moder oplod, skal give  ½ dlr.

Niels Jensen til fæste af et gadehus i Rude, som Niels Rasmussen oplod. 3 dlr.

Søren Pedersen til fæste af et øde hus i Dyngby, som Tomas Jensen fradøde. 2 td. havre

Rasmus Tygesen til fæste af et hus i Randlev, som Søren Andersen oplod. 3 dlr.

Jens Pedersen til fæste af et boelshus i Tvenstrup, som Jørgen Væver oplod. 5 dlr.

Niels Jensen af et hus i Gylling Rasmus Albretsen fradøde. 2 dlr.

Jens Rasmussen af et hus i Bjerager, som Mikkel Tøgersen oplod. 1 td. havre

Søren Pedersen af en gård i Fensten, som hans fader Peder Bonde oplod. 15 dlr. 1 okse

Peder Rasmussen en halv gård i Hvilsted, som Jens Sørensen fradøde til fæste 15 dlr. 1 okse

Rasmus Ibsen i Assedrup til fæste af et boel i Saksild, som Peder Bertelsen fradøde. 8 dlr. 1 okse

Rasmus Rasmussen til fæste af et boel i Ørting, som Anders Nielsen fradøde. 15 dlr. 2 okser

Rasmus Madsen til fæste af et hus i Ørting, som Rasmus Rasmussen fraflyttede. 1 okse

Rasmus Madsen til fæste af en gård i Torrild, som Knud Mikkelsen fradøde. 16 dlr. 2 okser

Rasmus Rasmussen fæstede en halv gård i Gylling, som Niels Sørensen fradøde. 13 dlr. 2 okser

Søren Nielsen på Endelave til fæste af en fjerding jord og ½ gårdsted, som hans moder oplod. 15 dlr.

Søren Pedersen sst. til fæste af en otting jord hans fader Peder Mortensen oplod. 7 dlr.

Rasmus Esbensen sst. fæstede en otting jord, som hans fader Esben Bondesen oplod for. 7 dlr.

Niels Sørensen født på Samsø til fæste af tre fjerding jord og et halv gårdsted, Sidsel Sørensdatter for ham og hendes datter oplod. 42½ dlr.

Esben Jensen på Endelave til fæste af en otting jord, hans fader oplod, og et gårdsted  8 dlr.

Jens Jørgensen i Skablund, fæstede en gård på Alrø, Rasmus Jensen fradøde. 15 dlr. 1 okse

Clemend Nielsen i Fensten, fæstede et boel i Gylling, som Mikkel Jacobsen oplod. 6 dlr.

Morten Eskesen i Lerdrup til fæste af en liden gård i Gylling, som Jens Clemendsen fradøde. 15 dlr. 2 okser

Rasmus Jensen i Gylling fæstede et hus på Gylling gade, som Christen Bødker oplod. 3 dlr.

Rasmus Pedersen af et hus i Nølev han selv har opbygget. 3 dlr.

Rasmus Rasmussen til fæste af en forfalden gård i Ålstrup, som Jens Jensen nogen tid lang har besiddet. 2 dlr. 1 okse

Jens Sørensen til fæste, af halvparten af det hus i Ålstrup, som fornævnte Rasmus Rasmussen afflyttede. 4 dlr.

Peder Jensen til fæste af den anden halve part af samme hus. 4 dlr.

Morten Jensen i Falling til fæste af en gård sst., som hans moder oplod. 20 dlr. 1 okse

Rasmus Rasmussen til fæste af Skægs mølle, som hans moder fradøde. 24 dlr.

Jens Svendsen i Odder til fæste af den gård, som Søren Nielsen og Niels Nielsen tilforn iboede. 20 dlr. 1 okse

Søren Madsen i Torrild til fæste af en halv gård sst., som Knud Jørgensen oplod. 20 dlr. 1 okse

Søren Rasmussen i Ørting til fæste af en gård sst., som Peder Rasmussen fradøde. 20 dlr. 2 okser

Søren Jørgensen i Lerdrup til fæste af en gård sst., som hans fader Jørgen Jespersen fradøde. 15 dlr. 1 okse

Fornævnte Søren Jørgensen til fæste af fire stykker Falling kirkejorder, liggende på Lerdrup mark, som fornævnte hans fader tilforn havde i fæste. 4 dlr.

Knud Jørgensen i Odder til fæste af ½ gård sst., som hans fader Jørgen Frandsen oplod. 31 dlr. 2 okser

SAGEFALD 1622-23

Hjelmslev herred  1622-23

Søren Rasmussen i Hørning for bordag han havde begået mod Rasmus Jensen i Stilling så og for en hest han uforvarende for ham ihjelstak. 1 okse

Skanderup birk  1622-23
Sagefald

Peder Nielsen i Vrold for jomfrukrænkelse med Karen Christensdatter sst. 12 dlr.

Peder Simonsen i Virring for en havre ager han høstede i mod forbud. 4 td. havre

Jens Simonsen i Virring for bordag han var i. 1 ørte havre

Rasmus Pedersen i Hvolbæk for bordag han var i. 1 ørte havre

Søren Rasmussen i Hvolbæk for bordag han var i. 1 ørte havre

Deslige Jens Sørensen i Virring, aftinget for bordag. 1 ørte havre

Rasmus Madsen i Veng for lejermål med Maren Pedersdatter i Hårby. 12 dlr.

Fornævnte Rasmus Christensen i Veng for lejermål Med Margrete Christensdatter i Vissing, som han tager til ægte gav begge. 4 dlr.

Rasmus Jensen Ingerslev i Hvolbæk for bordag han gjorde med Poul Sørensen i Vitved. 3 dlr. 1 okse

Vor herred  1622-23
Sagefald

Jens Lauritsen i Yding for bordag han i var og slog Rasmus Nielsen i Hem. 3 dlr.

Poul Sørensen i Grumstrup for en berygtet kvinde i Ørridslev ved navn Margrete han har beligget. 12 dlr.

Peder Sørensen i Vestbirk for et læs ved han afhændede, som han skulle have leveret på Horsens ladbro, og skulle have været ført til København. 1 okse
Jens Sørensen i Brørup for nogen bordstaver han huggede i Dalum skov uden lov og minde. 2 td. havre

Envold Pedersen i Overby for lejermål med Maren Sørensdatter i Kattrup. 12 dlr.

Peder Sørensen i Birknæs for bordag han i var med Morten Jensen sst. 5 dlr.

Peder Sørensen i Ørskov aftinget for et skifte han gjorde med Niels Ibsen i Tammestrup med en hest, og ikke siden vilde holde. 4 dlr.

Tyrsting herred  1622-23
Sagefald

Rasmus Knudsen i Tønning for lejermål han har beganget med Anne N: sst. gav 12 dlr.

Peder Jensen i Nimdrup for et læs ved han afhændede, som han i Horsens skulle have leveret, som til København skulle have været forsendt, gav 4 dlr.

Peder Ibsen i Burgårde for en eg han huggede i Burskov uforevist gav 1 okse

Peder Jensen i Nør mølle for slagsmål han havde gjort med hans stedfader. 4 dlr.

Rasmus Svendsen i Vissing for en liden eg så meget, som to læs ved han huggede uforevist gav der for 2½ dlr.

Peder Andersen sst. aftinget for han med var at hugge samme eg og at bortføre gav 2½ dlr.

Tåning Birk  1622-23
Sagefald

Jens Steffensen i Dørup for han med var og slog Rasmus Nielsen i Hem, gav. 5 dlr.

Niels Pedersen i Gantrup for han slog Maren Pedersdatter sst. 2 dlr.

Jens Terkelsen og Rasmus Mortensen i Lundum, for parlement de i var med Christen Nielsen i Møldrup gav begge 5 dlr.

Framlev herred  1622-23
Sagefald

Anders Jensen Skovby for et træ han havde stævnet, gav 1½ dlr.

Jens Simonsen i Herskind aftinget for en kvinde han havde beligget ved navn Maren Mikkelsdatter sst., gav 12 dlr.

Peder Pedersen i Rodegård for jomfrukrænkelse med Karen Pedersdatter sst., gav 12 dlr.

Jens Jensen i Søballe for lejermål med Kirsten Jørgensdatter sst. 16 dlr.

Fornævnte Jens Jensen aftinget for bordag han har i været med Jens Mortensen i Skovby, gav 1 dlr.

Tor Lauritsen i Framlev for lejermål med Johanne Jensdatter sst. gav 12 dlr.

Niels Nielsen i Harlev aftinget for jomfrukrænkelse med Anne Lauritsdatter sst., som han siden tog til ægte gav. 3 dlr.

Fornævnte Anne Lauritsdatter for samme sag. 3 mark

Laurits Christensen i Tåstrup aftinget for nogen skældsord, han havde haft med Mads Jensen sst., gav 2 dlr.

Mikkel Rasmussen i Hørslevgård for lejermål med Maren Madsdatter
sst., gav af sin yderste formue  6 dlr.

Fornævnte Maren Madsdatter for samme sag gav af sin yderste formue 6 mark

Volborg Nielsdatter i Framlev aftinget, for hun har ladet sig beligge af Søren Jensen i Århusgårds len, gav af sin yderste formue 6 mark

Maren Mortensdatter i Hørslev aftinget for hun har ladet sig beligge af Mikkel i True, gav af sin yderste formue 6 mark

Ry birk  1622-23
Sagefald

Laurits Sørensen i Addit for slagsmål han havde været i med Oluf Andersen sst., gav 5 dlr.

Peder Christensen i Salten for en bøg han ulovligt har hugget i Salten skov. 2 dlr. 1 okse

Troels Hagensen i Siim aftinget for lejermål han har beganget med Maren Madsdatter sst., gav af hans yderste formue 6 dlr.

Søren Gudichsen i Ry for et træ af Vosgårds bro er fundet i hans gård. 5 dlr.

Maren Madsdatter i Siim aftinget for hun lod sig beligge af Troels Hagensen gav af sin yderste formue. 3 dlr.

Obi Nielsen Asklev i Salten aftinget for bordag han i var med Jens Holch sst. 5 dlr.

Anders Sørensen i Siim for lejermål med hans trolovede fæstemø ved navn Sidsel Simonsdatter gav 10 mark

Fornævnte Sidsel Simonsdatter for samme sag. 3 mark

Rasmus Andersen, Rasmus Madsen, Jesper Olufsen og Peder Keldsen i Addit, aftinget for nogen fisk de har taget af K.M.s garn, som hans M.s fisker havde sat i Langesø, gav 20 dlr.

Hads herred  1622-23
Sagefald

Anne Rasmusdatter på Endelave, aftinget for hun lod sig beligge af Clemend Sørensen sst., gav af sin yderste formue  2 dlr.

Søren Pedersen i Fensten for Birgitte Nielsdatter sst., han har beligget 12 dlr.

Christoffer Clemendsen, Niels Pedersen og Mikkel Lauritsen aftinget, for noget ved de tog fra Mikkel Pedersen i Fensholt hans dreng ved Skanderborg have 1 okse

Jens Rasmussen i Oldrup for tre td. kalk, han ved Norsminde havde ladet annamme og ikke fandtes at være leveret, gav 2 okser

Barbara Sørensdatter i Odder, for hun lod sig beligge af en bissekræmmer ved navn Hans N. gav 6 dlr.

Jep Rasmussen i Randlev, aftinget for Johanne Rasmusdatter sst., han har beligget, og siden tog hende til ægte, gav 3 dlr.

Peder Jørgensen i Odder aftinget for Jørgen Nielsens tjenestepige i Rude N.N. han har beligget, gav 12 dlr.

Søren Pedersen i Saksild for Anne Rasmusdatter sst., han har beligget, og tog hende til ægte gav 3 dlr.

Niels Hansen i Randlev aftinget for Anne Knudsdatter i Dyngby han har beligget gav 12 dlr.

Birgitte Jensdatter i Ørting for hun har ladet sig beligge af Jørgen Simonsen, som nu skal være i Lolland gav 6 dlr.

Peder Rasmussen tjenende i Kanne, for lejermål med Karen Jensdatter i Gylling, gav af sin yderste formue 1 okse

Anders Sørensen i Oldrup aftinget for lejermål med Anne Rasmusdatter i Smedrup gav 12 dlr.

Morten Rasmussen i Gylling, Christen Bertelsen Helkær på hans hustrus vegne, og Niels Rasmussen i Hundslund, for et vidne de til Hads herreds ting, mod en skriftlig kontrakt vidnet har, gav hver 5 dlr. og 2 okser  15 dlr. 6 okser

Rasmus Andersen i Fillerup for han drog bort med Hans Hansens hustru der sammesteds og var kort tid borte gav 5 dlr. 1 okse

Niels Sørensen født i Odder aftinget for Karen Sørensdatter han belå, gav 12 dlr.

Anne Jensdatter i Balle aftinget for hun lod sig beligge af Jep Pedersen født i Balle gav 6 dlr.

FORBRUDT GODS  1622-23

Efter Peder Nielsen husmand i Veng, som bortrømte for tyveri hvilket blev vurderet efter medfølgende tingsvidnes lydelse for 2½ dlr.

Efter Rasmus Nielsen i Svinballe som bortrømte for manddrab, hvilket blev vurderet efter medfølgende tingsvidnes lydelse 21 dlr. 1 mark, rug 6 ørter byg 8 ørter havre 4 ørter

Efter Mikkel Lauritsen i Svorbæk som bortrømte for tyveri, hvilket blev vurderet efter medfølgende tingsvidnes lydelse 6½ dlr. 1 mark 8 sk. byg 1 tønde havre 1 tønde

FØRLOV  1622-23

Efter Maren Lauritsdatter i Ørskov  2 mark 4 sk.
Efter Eske Adsersen i Brigsted 2 mark 4 sk.
Efter Birgitte Ivers i Grumstrup 2 mark 4 sk.
Efter Hans Skrædder i Tebstrup 2 mark 4 sk. 
Efter Jens Markvarsen i Kattrup 2 mark 4 sk.
Efter Rasmus Rasmussen i Tebstrup 2 mark 4 sk.
Efter Niels Terkelsen i Kvottrup 2 mark 4 sk.

Film nr 18714

STEDSMÅL  1623-24

Kongetiende  1623-24
Kongens andel af korntiende

Annammet af Peder Segerman slotsfoged på Skanderborg af K.M.s anpart korntiende af Mesing sogn, som skylder hans M. årligen 10 ørte korn, deslige af Fruering sogn, som skylder hans M. årligen 24 ørte. Ligeledes af Vitved sogn, som skylder 11 ørte korn, af hver ørte 1 dlr., som beløber tilsammen 45 dlr.

Mester Jørgen Pedersen Slots Prædikant på Skanderborg af K.M.s og kirkens part Skanderup sognetiende, som skylder hans M. årligen 12 ørte korn. 12 dlr.

Jens Jensen i Tåning, på menige sognemænds vegne af K.M. anpart korntiende af Tåning sogn, som skylder årligen hans M. 14 ørter 2 skp. korn, af hver ørte 1 dlr beløber 14 dlr. ½ mark

Hjelmslev herred  1623-24
Stedsmål

Jens Hansen i Koldens mølle af halvparten af Koldens gård, som Jens Jensen oplod. 10 dlr

Skanderup birk  1623-24 Stedsmål

Søren Nielsen i Fastrup af en halv gård sst, som hans fader Niels Sørensen oplod. 20 dlr. 1 okse

Rasmus Nielsen i Boes, af Røde mølle tvende tilliggende tofter, som Rasmus Andersen fradøde. 10 dlr. 2 okser

Ove Poulsen i Alken af en gård sst, som hans fader Poul Sørensen fradøde. 100 dlr. 2 okser

Jens Andersen, Poul Hansen, Peder Hansen og Jens Knudsen, af Ring kloster, med al den tilliggende årdags jord, engbjergning og fædrift, som tilforn har været avlet, under Skanderborg, Vesterhaven og det østre kornhus undtagen, for årlig afgift dog på K.M.s nådigste behag, 7 ørter rug, 8 ørter byg, 8 ørter havre, 2 td smør, 4 lam, 4 gæs, 8 høns, 80 æg, 4 fårenød, 4 brændsvin, 4 dlr. gæsteri, og stedsmål. 400 dlr.

Troels Jensen i Vrold af et hus sst, som Jacob Jensen fradøde. 3 dlr

Peder Pedersen i Vrold, af et hus sst, som Mikkel Graver fradøde. 3 dlr.

Anders Madsen i Virring af en gård i Svinsager, som Jens Jensen Koch oplod. 25 dlr. 2 okser

Vor herred  1623-24
Stedsmål

Laurits Sørensen i Assendrup af en gård sst, som hans fader Søren
Hansen oplod. 20 dlr. 2 okser

Knud Pedersen Gangsted af en gård sst, som hans fader Peder Ibsen oplod. 20 dlr. 1 okse

Forskrevne Knud Pedersen af et stykke eng liggende på Kørup mark, som fornævnte hans fader oplod. 5 dlr.

Jens Sørensen i Såby af en gård sst., hans moder Anne Jensdatter oplod. 40 dlr. 2 okser

Mikkel Nielsen i Vestbirk af en halv gård sst., som Knud Nielsen oplod. 7 dlr. 1 okse

Søren Sørensen i Brørup af en halv gård sst., Knud Pedersen fradøde. 20 dlr. 2 okser

Frands Jensen i Rådved af et hus sst., som Anders Hansen oplod. 5 dlr

Søren Jensen i Nebel af et boel sst., som Laurits Lauritsen fradøde. 5 dlr. 1 okse

Christen Jensen i Båstrup af en halv gård i Ørridslev som Peder Stærk oplod. 26 dlr

Joen Knudsen i Overby af en gård sst., som hans fader Knud Joensen oplod. 50 dlr. 2 okser

Frands Nielsen i Rådved af en gård sst., som Sidsel Knudsdatter oplod. 24 dlr.

Peder Tomasen i Ry af en liden gård sst., som Jens Adsersen fradøde. 10 dlr.

Mikkel Lauritsen i Grumstrup af en gård i Ustrup, Jens Andersen oplod. 20 dlr. 1 okse

Mikkel Jensen i Ustrup af en halv gård sst., som Rasmus Jensen oplod. 10 dlr. 1 okse

Niels Sørensen i Såby af en gård i Yding Hans Pedersen fradøde. 25 dlr. 1 okse

Smeden i Yding af et smedehus sst., som Niels Smed fradøde. 3 dlr.

Søren Jensen i Grumstrup til fæste af en gård sst., som hans fader Jens Sørensen oplod. 40 dlr. 2 okser

Peder Dinesen i Kattrup til husbondhold af en bondegård sst., som Karen Jeps for ham og hendes datter oplod. 1 dlr. 1 okse

Jens Sørensen i Ejer af en forfalden gård sst., som Sejer Nielsen fradøde. 20 dlr.
 
Mikkel Rasmussen i Tebstrup af en liden gård sst., som Rasmus Bertelsen oplod. 10 dlr. 1 okse

Tyrsting herred  1623-24
Stedsmål

Laurits Jensen i Gammelstrup af en gård sst., som hans fader Jens
Rasmussen oplod. 20 dlr. 2 okser

Niels Knudsen i Træden af en gård sst., som hans fader Knud Sørensen oplod. 15 dlr. 1 okse

Jens Sørensen i Vinding til husbondhold af en halv bondegård sst.,
som Jens Pedersen oplod. 5 dlr.

Gregers Nielsen i Tønning af en halv gård sst., som hans fader Niels Jensen oplod. 15 dlr. 1 okse

Peder Jensen i Træden af en gård sst., som Niels Pedersen oplod. 16 dlr. 1 okse

Jens Jensen i Træden af en gård sst., som Poul Jensen oplod. 10 dlr. 1 okse

Tåning birk  1623-24
Stedsmål

Jens Mikkelsen i Dørup af en gård sst., som hans fader Mikkel Rasmussen oplod. 15 dlr. 1 okse

Anders Jensen i Dørup, af en gård sst., som Rasmus Sørensen oplod 15 dlr. 1 okse

Niels Pedersen i Træden af Or klostermølle, med sin tilliggende som Poul Hansen oplod. 50 dlr.

Peder Jørgensen Rebslager i Gantrup af en halv gård sst., som hans broder Jens Jørgensen oplod. 3 dlr.

Framlev herred  1623-24
Stedsmål

Peder Pedersen i Rodegård af en gård sst., som hans fader Peder Jensen oplod. 60 dlr. 3 okser

Rasmus Jespersen i Serup af halv gård i Skovby, som Laurits Jensen i Sorring oplod. 50 dlr. 2 okser

Jens Mortensen i Skovby af en halv gård sst., som hans fader Morten Snedker oplod. 15 dlr. 1 okse

Jens Keldsen sst af et gadehus, som tilforn har ligget til Niels Lauritsens gård sst. 6 dlr.

Peder Pedersen i Herskind af et gadehus sst., som Rasmus Beckman tilforn havde i brug. 1 dlr.
Peder Lauritsen smed i Stjær till fæste af et boel sst., som Niels Pebel oplod. 6 dlr.

Morten Andersen i Hørslevgård af en gård i Hørslev, som Jens Jensen fradøde. 20 dlr.

Niels Sørensen i Stjær af den anden halve part af den gård han iboer, som Morten Sørensen oplod. 20 dlr.

Rasmus Andersen i Tåstrup af en gård sst., hans fader Anders Mikkelsen oplod. 20 dlr. 1 okse

Rasmus Jensen i Tåstrup af en halv gård sst., som hans Moder Anne Jørgensdatter oplod. 7 dlr. 1 okse

Niels Mortensen i Herskind af en meget forfalden halv gård i Hørslev, som Gregers Gregersen oplod. 8 dlr.

Bymændene i Stjær af et hus sst., som Peder Smed fradøde, for årlig afgift ½ mark. 3 dlr.

Peder Simonsen i Herskind af en halv gård i Labing, som Niels Simonsen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Rasmus Sørensen i Stjær af en halv gård sst., som Jens Sørensen oplod. 15 dlr. 1 okse

Gern herred  1623-24
Stedsmål

Jens Rasmussen af Ersholtgård, som hans fader Rasmus Dyr oplod. 20 dlr. 1 okse

Christen Sørensen i Låsby og Christen Nielsen i Flensted af en forfalden gård i Flensted, som Niels Andersen fradøde. 13 dlr.

Ry birk  1623-24
Stedsmål

Laurits Jensen i Ry af et hus sst., som Søren Ibsen fradøde. 5 dlr.

Bertel Jensen i Tulstrup, Anders Rasmussen i Siim, Jens Pedersen i Ry mølle, og Jens Jensen i Ry, af ålegårdene ved Ry mølle, som til dels har været brugt til Skanderborg, for tønde ål saltet årlig afgift, dog på K.M.s nådigste behag stedsmål 50 dlr.

Niels Gudichsen af et hus i Ry, som han selv har opbygget, årlig afgift ½ mark, stedsmål 2 dlr.

Peder Tomasen snedker i Ry af et stykke jord sst., mellem Niels Gudichsen og Anders Svarer, som Anders Bertelsen oplod, og fornævnte Peder Tomasen på sin egen bekostning selv skal opsætte bygning på. 1 dlr.

Niels Rasmussen, og Christen Christensen Emborg af et stykke eng, liggende i Emborg var ved Mosgård, som tilforn var høstet, og indavlet til K.M.s får i schæferiet ved Ry, skal give til årlig afgift 1 td smør, stedsmål 1 okse

Sabro herred  1623-24
Stedsmål
Peder Rasmussen i Vitten til fæste af et kirkeboel sst., som Iver Skrædder oplod. 5 dlr.

Lisbjerg herred  1623-24
Stedsmål

Jens Jørgensen i Skæring af en halv gård sst., som Peder Dinesen oplod. 30 dlr. 2 okser

Nim birk  1623-24
Stedsmål

Terkel Nielsen af et gadehus i Nim, hans fader oplod. 2 dlr.

Hads herred  1623-24
Stedsmål

Jørgen Rasmussen i Fillerup af en gård sst., som hans fader oplod. 30 dlr. 2 okser

Jens Pedersen Bagger af en halv gård i Gylling, som hans fader fradøde. 15 dlr. 1 okse

Niels Rasmussen på Endelave af en fjerding jord, som hans moder oplod. 14 dlr.

Søren Tomasen sst., af en otting jord og ½ gårdsted Kirsten Rasmusses oplod. 7½ dlr.

Frederik Jørgensen i Sondrup af en gård sst., som Søren Jensen fradøde. 15 dlr. 1 okse

Jens Sørensen af en gård i Spøttrup, som Mikkel Jensen fradøde 16 dlr. 1 okse

Rasmus Jensen i Gylling af en halv gård sst., hans fader oplod. 20 dlr. 1 okse

Peder Jensen i Snerild af en halv gård sst., som Otte Jensen oplod. 8 dlr. 1 okse

Mikkel Sørensen i Randlev af et gadehus i Boulstrup som Mikkel Boldsen fradøde. 5 dlr.

Bertel Jensen i Fensten af en gård i Lemmestrup, som Jens Andersen fradøde. 20 dlr. 2 okser

Søren Offersen på Endelave af en otting jord Rasmus Nielsen fradøde. 7 dlr.

Anders Rasmussen i Saksild af en halv gård sst., hans moder oplod. 25 dlr. 2 okser 

Rasmus Jensen i Sondrup af et gadehus sst., som Karen Christensdatter oplod. 1½ dlr.

Jens Rasmussen i Falling, til fæste af en halv gård i Ørting, som Jens Sørensen oplod. 20 dlr. 1 okse

Bendix Sørensen i Dyngby af en forfalden gård sst., som Anne Jensdatter oplod. 12 dlr. 1 okse

Niels Rasmussen i Dyngby af en forfalden gård sst., som Peder Rasmussen oplod. 12 dlr. 1 okse

Søren Jørgensen i Dyngby af et gadehus sst., som hans moder Karen Sørensdatter oplod. 3 dlr.

Peder Pedersen i Gylling af en gård sst., som Clemend Mikkelsen oplod. 18 dlr. 1 okse

Søren Terkelsen i Lemmestrup af en gård sst., som Niels Nielsen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Søren Mikkelsen i Halling af en gård sst., som hans fader Mikkel Sørensen oplod. 20 dlr. 2 okser

Offer Jensen i Svinballe af en gård sst., som Rasmus Nielsen frarømte  40 dlr. 2 okser

Ove Jørgensen i Morsholt til fæste af noget kirkejord liggende i Morsholt mark, som hans moder oplod. 1 dlr. 1 okse

Niels Sørensen i Bjerager af et boel sst., som Iver Rasmussen oplod. 1 okse

Peder Rasmussen i Ørting af en halv gård sst., som hans fader oplod. 20 dlr. 1 okse

Christen Hansen sst., af den gård sammesteds, som fornævnte Peder Rasmussen fraflyttede. 20 dlr. 2 okser

Jens Nielsen i Onsted af en halv gård sst., som hans fader Niels Poulsen oplod. 12 dlr. 1 okse

Rasmus Jensen i Gylling af en liden gård i Helkær, som Oluf Rasmussen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Jens Envoldsen i Ørting af et boel sst., som Erik Olufsen oplod. 8 dlr. 1 okse

Niels Mikkelsen i Ørting af en meget forfalden halv gård i Bjerager, som Anders Jacobsen fradøde. 8 dlr. 1 okse

Den 30. april er efter K.M.s nådigste befaling og på hans M.s nådigste behag stedt og bortfæstet efterskrevne Åkær ladegårds tilliggende ugedags engjord og fædrift, til efterskrevne hans M.s bønder og tjenere i Hads herred, som er først til de Fillerup bymænd samtlige, Ajstruplund mænd halvparten af Brunbjerg til retterstedet for 10 dlr. årlig afgift, stedsmål 50 dlr.

Søren Nielsen i Fillerup og Niels Christensen i Krogstrup Røndeshave og Nordrup for 4 dlr. årlig afgift, stedsmål 15 dlr.

Ondrup bymænd samtlige af Nors mark og Kærshaven med noget eng nedenfor til mosen 10 dlr. årlig afgift, stedsmål 40 dlr.

Morsholt mænd af de brune bakker, fra de Ondrup mænds jord med noget eng og ringe årdags jord fra Bilsbæk led og til en eng, som de Ørtingmænd vedtog årlig afgift 5 dlr., stedsmål 12 dlr.

Ørtingmænd af Egebjerg og Hestebjerg til det gamle havested oven ladegården og siden ned med Åkærsvejen til Bilsbæk samt engen i den indkast (=indhegnede) hestehave årlig afgift 15 dlr., stedsmål 40 dlr.

Christen Ottesen i Loverstrup Mølle, Rasmus Rasmussen i Neder Loverstrup mølle, og Rasmus Jensen i Skovmølle, af et lidet fald jord næst fornævnte havested, og over til Hjorthøje årlig afgift 3 dlr., stedsmål 12 dlr.

Oldrup bymænd samtlige fra fornævnte Hjorthøje uden for Dyrmose, og til bækken i Pugmosen, og siden så vidt som tornkrattet nås oven for den gamle ladegård for årlig afgift 10 dlr., stedsmål 40 dlr.

Jakob Jensen i Kanne, Peder Andersen, og Søren Andersen i Ondrup, af Dyrmose, og Dyrmose balge, årlig afgift 6 dlr., stedsmål 20 dlr.

Kærgårdsmænd, fra Svend Feldings dam og til den liden Hestehave, og siden op ad Ladegårdsvejen til Vibens oven ved Hundslund mark for 10 dlr. årlig afgift, stedsmål 30 dlr.

Falling og Ålstrupmænd af den jord og eng imellem Falling og Jægergården 30 dlr. årlig afgift, stedsmål 80 dlr.

Svinballemænd fra det gamle Hestehave led, og ned til det dige, som løber til Vads mølledam, at bruge til fædrift, for årlig afgift 6 dlr., stedsmål 16 dlr.

Forskrevne Svinballemænd og Morten Mikkelsen i Vads mølle, af Humlemosen og noget ringe årdags jord 6 dlr. årlig afgift, stedsmål 20 dlr.

Morten Mikkelsen i Vads mølle fra fornævnte dige, og ned til Oldrup til den balge, som han selv har i fæste, og op til Borsfeld, for årlig afgift 4 dlr., stedsmål 10 dlr.

Sondrup og Amstrupmænd fra fornævnte balge og ned til havet, ved Bjergene der oven for og til fornævnte Borsfelder, at bruge til fædrift for årlig afgift 5 dlr, stedsmål 15 dlr.

Jakob Jensen i Kanne af Skidenløkke årlig afgift 5 dlr., stedsmål 20 dlr.

Holger Christoffersen af den liden Hestehave og den indelukkede Humlehave samt det røde jord og eng til den bæk, som ligger fra Svend Feldings Vandingssted for årlig afgift 5 dlr., stedsmål 20 dlr.

Niels Christensen i Krogstrup og Niels Christensen i Falling, af et lidet stykke eng norden for Svend Feldings Vandingssted, årlig afgift 3 dlr., stedsmål 10 dlr.

Laurits Møller i Glibing mølle af et lidet fald jord norden Fuglsang og op til en liden brun høj årlig afgift 3 dlr., stedsmål 10 dlr.

Hundslund og Torupmænd, af et fald jord fra Hundslund markskel, til Hjortesten og der fra til Oldrupvejen, og siden til Kresballe bæk årlig afgift 6 dlr., stedsmål 20 dlr.

Hr. Niels Mortensen i Præstholm, og hr. Christen Jørgensen i Halling af noget af Tvis eng årlig afgift 2 dlr., stedsmål 8 dlr.

Jens Pedersen i Søby af et lidet stykke eng sønden bækken ved den gamle ladegård årlig afgift 1 dlr., stedsmål 3 dlr.

Jakob Jensen i Odder af et stykke jord ved den gamle ladegård årlig afgift 1½ dlr., stedsmål 6 dlr.

Jakob Jensen og Holger Christoffersen af noget jord i heden over den gamle ladegård mellem de Hundslundmænd og Glibing møller til fædrift årlig afgift 2 dlr., stedsmål 10 dlr.

SAGEFALD  1623-24

Skanderup birk  1623-24

Jens Mikkelsen i Vrold for lejermål med Johanne Sørensdatter sst. 12 dlr.

Vor herred  1623-24
Sagefald

Søren Jensen i Yding for bordag han i var med Adser Nielsen sst. 5 dlr.

Lille Niels Andersen i Hylke for en liden risbøg så meget som 1 læs ved, han huggede uforevist. 3 dlr.

Christen Nielsen i Møldrup for en liden bøg, han huggede i Vissing skov uforevist. 1 dlr. 1 okse

Peder Christensen i Kattrup for nogle skældsord han gav Eske sst., og han ikke kunne overbevises. 5 dlr.

Søren Pedersen i Gedved for noget unødige ord, han gav Rasmus Sørensen sst. 2 dlr.

Knud Lauritsen i Ørskov for lejermål med Inger Ibsdatter sst. 12 dlr.

Jens Simonsen i Gangsted for lejermål med Karen Pedersdatter sst., som han siden tog til ægte. 9 mark

Adser Nielsen i Yding for bordag han i var med Jens Sørensen sst. 4 dlr.

Laurits Nielsen i Elbæk for lejermål med Anne Christoffersdatter sst., som var hverandre begge i 3 led beslægtet af hans yderste formue, og straks måtte rømme landet, 16 dlr.

Forskrevne Anne Christoffersdatter for samme sag i lige måde af hendes yderste formue og straks rømte landet. 8 dlr.

Jens Andersen i Brigsted, Poul Nielsen og Jens Lauritsen sst., for ran Eske Ibsen i Kattrup på Vor herreds ting havde oversvoret og deres tov på landstinget blev magtesløs gjort, hver af dem 3 dlr. er 9 dlr.

Tyrsting herred  1623-24 
Sagefald

Oluf Sørensen i Velling for lejermål med Mette Markvarsdatter sst. 12 dlr.

Tåning birk  1623-24
Sagefald

Søren Knudsen i Tåning for lejermål med Gertrud Sørensdatter sst. 12 dlr.

Tolv drenge I Tåning sogn for sognefogden Niels Hem sst., de ulovligt havde pantet hver en daler, er 12 dlr.

Framlev herred  1623-24
Sagefald

Jens Dinesen i Herskind for bordag han havde i været med Niels Rasmussen i Skørring. 2 dlr.

Gern herred  1623-24
Sagefald

Maren Pedersdatter i Vorret for hun havde ladet sig beligge af en rejsende karl. 6 dlr.

Jens Rasmussen i Fensholt, for bordag han havde i været med Rasmus Lauritsen i Låsby. 6 mark

Ry birk  1623-24
Sagefald

Rasmus Andersen i Vissing, for bordag han havde i været med Jens Jensen i Ry. 5 dlr.

Rasmus Jensen i Ry for bordag med Anne Pedersdatter sst. 5 dlr.

Lisbjerg herred  1623-24
Sagefald

Anne Jensdatter i Vegerslev for hun lod sig beligge af en soldat. 6 dlr.

Jens Esbensen i Lystrup, for lejermål med Maren Villadsdatter sst., som han tog siden til ægte. 9 mark

Fornævnte Maren Villadsdatter for samme sag. 3 mark

Hads herred  1623-24
Sagefald

Mette Jensdatter i Snerild for lejermål med Peder Jørgensen i Odder. 6 dlr.

Mette Jensdatter i Snerild for lejermål med Niels Knudsen i Tvis mølle af hendes yderste formue 4 dlr.

Karen Sørensdatter i Fillerup for hun lod sig beligge af Niels Sørensen i Odder af hendes yderste formue 4 dlr.

Rasmus Nielsen Vinter på Endelave for hans trolovede fæstemø han belå før de kom i ægteskab. 9 mark

Jens Effersen på Alrø for lejermål med Bodil Mortensdatter sst. 12 dlr.

Rasmus Jørgensen i Odder for Karen Rasmusdatter i Snerild han en tid lang har været berygtet for og nu er bleven åbenbaret. 12 dlr.

Rasmus Jacobsen i Gylling for lejermål med Anne Nielsdatter sst. 12 dlr.

Anna Rasmusdatter i Hadrup for hun lod sig beligge af Anders Sørensen sst., af hendes yderste formue 4 dlr.

Jens Lauritsen i Gylling for lejermål med en uberygtet kvinde ved navn Mette Rasmusdatter sst., gav af hans yderste formue. 1 okse

Fornævnte Mette Rasmusdatter for samme sag af hendes yderste formue 2 dlr.

Jens Ingversen født i Hovedstrup for lejermål med Anne Sørensdatter i Saksild af hans yderste formue. 1 okse

Jesper Jørgensen på Alrø for lejermål med Maren Sørensdatter sst. af hans yderste formue. 1 okse

Forskrevne Maren Sørensdatter for samme sag af hendes yderste formue 3 dlr.

Anne Knudsdatter i Randlev for hun lod sig beligge af Niels Hansen sst., af hendes yderste formue 4 dlr.

Peder Villumsen i Tvenstrup for lejermål med Mette Jensdatter sst., af hans yderste formue 6 dlr.

Jens Nielsen i Torrild aftinget på K.M. nådigste behag for hans datters bryllup han gjorde videre end hans M.s forordning ham tillod. 1 okse

Mikkel Knudsen i Rude for lejermål med Anne Andersdatter, som han siden tog til ægte. 9 mark

Fornævnte Anne Andersdatter for samme sag. 3 mark

Jep Rasmussen i Randlev for lejermål med Anne Sørensdatter sst., af hans yderste formue 8 dlr.

Rasmus Nielsen i Morsholt for lejermål med Karen Rasmusdatter i Odder, som han siden tog til ægte. 9 mark

Fornævnte Karen Rasmusdatter for samme sag 3 mark

Rasmus Jørgensen i Odder for Kirsten Jensdatter sst., han har beligget for dem begge af deres yderste formue. 1 okse

Rasmus Jensen i Fensten og Peder Rasmussen sst., for bordag de i var med Jens Pedersen i Lemmestrup og Søren Terkelsen i Fensten. 10 dlr.

Peder Jensen i Fensten for han med var i samme sag. 3 dlr.

Just Eriksen i Ajstrup for bordag han i var med Peder Andersen i Bisgård. 1 okse

Oluf Rasmussen i Torrild for lejermål med Sidsel Thildfod sst., af hans yderste formue. 2 dlr.

Anders Jensen i Snerild for lejermål med Karen Rasmusdatter sst., som var begge i andet led -/: efter K.M.s nådigste bevilling :/ af hans yderste formue og straks rømte landet. 30 dlr.
Fornævnte Karen Rasmusdatter for samme sag af hendes yderste formue, som og straks rømte landet. 20 dlr.

Morten Hansen i Snerild for lejermål med Else Jensdatter sst. 1 okse

Jep Pedersen aftinget for Anne Jensdatter i Balle han havde beligget af hans yderste formue og straffet med fængsel. 2 dlr.

Jørgen Rasmussen i Brandbyge for lejermål med Maren Nielsdatter i Odder. 12 dlr.

Fornævnte Maren Nielsdatter for samme sag. 6 dlr.

Laurits Frandsen i Ørsted for lejermål med Anna Rasmusdatter i Fillerup. 12 dlr.

Anders Sørensen i Oldrup for lejermål med Maren Jensdatter sst. 12 dlr.

Anders Jørgensen i Oldrup for nogle båndstænger, han havde hugget uforevist. 1 okse

Maren Jensdatter i Oldrup for hun har ladet sig beligge af Anders Sørensen sst., af hendes yderste formue 3 dlr.

Mikkel Pedersen i Fensholt for Anne Sørensdatter han for fem år forleden har beligget. 7 dlr.

Rasmus i Lerdrup for lejermål med Mette Knudsdatter sst., som ville ægte hverandre, for dem begge 3 dlr.

FØRLOV  1623-24  I SKANDERBORG LEN

efter Maren Sørensdatter i Svejstrup. 3 mark
Efter Knud Pedersen i Brørup. 3 mark
Efter Helle Jensdatter i Assendrup. 3 mark
Efter Kirsten Hansdatter i Vedslet.  3 mark
Efter Jens Adsersen i Riis. 3 mark
Efter Hans Pedersen i Yding. 3 mark
Efter Søren Tomasen sst. 3 mark
Efter Niels Simonsen i Labing. 3 mark
Efter Rasmus Lauritsen i Framlev. 3 mark

FØRLOV  1623-24  I ÅKÆR LEN

efter Birgitte Jensdatter i Ovsted

STEDSMÅL 1624-25

Hjelmslev herred  1624-25

Mikkel Pedersen i Blegind af en tredjepart af en gård sst., som Niels Sørensen fradøde. 12 dlr.

Jens Sørensen i Stilling af en forfalden gård sst., som hans fader oplod 16 dlr. 1 okse

Skanderup birk  1624-25
Stedsmål

Peder Nielsen i Skårup af en halv gård sst., som Rasmus Nielsen oplod.
1 okse

Rasmus Mikkelsen af en halv gård i Svejstrup hans fader Mikkel Sørensen oplod. 14 dlr. 1 okse

Anders Rasmussen i Vrold af en halv gård sst., som Tomas Knudsen oplod. 10 dlr. 1 okse

Jens Jensen i Nygård af Rindelev, som Morten Jørgensen fradøde 1½ dlr. 4 okser

Mikkel Poulsen i Illerup af en halv gård i Svejstrup, som Jost Knudsen oplod. 14 dlr. 1 okse

Peder Jensen i Virring af et halvt hus sst., som Rasmus Nielsen fradøde. 3 dlr.

Tomas Pedersen i Gjesing af en halv gård sst., som Rasmus Sørensen oplod. 13 dlr. 1 okse

Jens Jensen i Skårup af en halv for falden gård sst., som hans moder oplod. 7 dlr.

Fornævnte Hans Madsen i Skårup, af et gadehus sst., fornævnte Jens Jensen oplod. 2 dlr.

Rasmus Pedersen i Svinsager, af en halv gård sst., som Jens Tomasen oplod. 15 dlr. 1 okse

Rasmus Rasmussen i Ingerslev af en gård i Gram, som Søren Jensen fradøde. 4 dlr. 1 okse

Peder Mortensen i Mesing af et gadehus i Skårup, som Peder Andersen skrædder oplod. 2 dlr.

Søren Madsen i Vrold af et gadehus sst., som Rasmus Vægter oplod. 1 dlr.

Peder Segerman slotsfoged på Skanderborg af en liden have, ved Eskebæk, som Mikkel graver tilforn havde i brug og fradøde. 2 dlr.

Vor herred  1624-25
Stedsmål

Tomas Jensen i Tvingstrup af en gård sst., som hans fader Jens Bruniksen oplod. 20 dlr. 1 okse

Anders Mikkelsen i Grumstrup, og Rasmus Rasmussen sst., af tvende gadehuse sst., som de for hverandre oplod. 2 dlr.

Knud Jensen i Gangsted, af en gård sst., som hans fader Jens Lauritsen oplod. 20 dlr. 1 okse

Fornævnte Knud Jensen af en part af Kørup mark, som hans fader i brug havde. 5 dlr.

Gunde Sørensen i Ustrup af en halv gård sst., som hans fader Søren Gundesen oplod. 20 dlr. 1 okse

Søren Ibsen i Ustrup, af et gadehus sst., som Rasmus Sørensen oplod. 5 dlr.

Anders Knudsen i Gangsted af en liden bolig sst., som Rasmus Jensen oplod. 6 dlr.

Niels Rasmussen i Gangsted, af et hus i Gangsted, som hans fader Rasmus Lauritsen fradøde. 4 dlr.

Søren Rasmussen i Søvind, af et kirkeboel sst., som hans fader Rasmus Sørensen oplod. 14 dlr.

Erik Nielsen i Ås, af en gård sst., som hans fader Niels Eriksen oplod. 15 dlr.

Christen Jensen i Såby af en gård i Tørring, som Peder Holgersen oplod. 25 dlr. 1 okse

Mads Clemendsen i Ejer af en halv bygfældig gård, som Søren Andersen sst., oplod 6 dlr. 1 okse

Laurits Lauritsen i Lundum af et hus i Tebstrup, som Jens Lauritsen fradøde. 5 dlr.

Morten Rasmussen i Torrild af et hus i Bjødstrup, som Jep Pedersen fradøde. 5 dlr.

Niels Pedersen i Assendrup af en gård sst., som hans fader Peder Nielsen fradøde. 12 dlr. 1 okse

Svend Nielsen i Tendrup til husbondhold af en halv selvejerbonde gård i Tvingstrup, som Dines Dinesen fradøde. 6 dlr.

Tyrsting herred  1624-25
Stedsmål

Christen Pedersen i Slagballe af et kirkeboel i Bryrup og et stykke kirkejord liggende til samme boel kaldes Kentsøbjerg, som Jørgen Svendsen oplod. 8 dlr. 1 okse

Hr. Anders Jensen i Ring af et stykke kirkeskov kaldes Egetorp liggende til Ring kirke, som hr. Tomas Jensen fradøde. 6 dlr.

Oluf Christensen i Astrup af et Stykke Føvling kirkejord liggende vesten ved fornævnte kirke som Jakob Krabbe har opladt. 1 dlr.

Jørgen Mikkelsen i Bygholm mølle af Nørre mølle, som Peder Jensen oplod. 12 dlr.

Rasmus Knudsen i Tønning af en halv gård sst., som hans fader, Knud Jørgensen oplod. 20 dlr. 1 okse

Anders Sørensen i Vinding til husbondhold af en selvejer bondegård sst., hans fader oplod. 1 okse

Mads Tøgersen i Slagballe, af en halv gård sst., som hans moder oplod. 40 dlr. 1 okse

Søren Torbensen i Vinding til husbondhold af en halv bondegård sst., som hans fader Torben Pedersen afstod. 4 dlr.

Framlev herred  1624-25
Stedsmål

Anders Jensen i Stjær af et hus sst., som Poul Envoldsen oplod. 5 dlr.

Jens Skram til Sjelle Skovgård, af K.M.s anpart korntiende af Skørring by, som skylder hans M. årlig 7½ ørte korn. I lige måde af hans K.M.s anpart Korntiende af Rodegård, som skylder 2½ ørte korn af hver ørte 1 dlr., beløber 10 dlr.

Laurits Sørensen i Addit af en halv gård i Skovby, som Niels Lauritsen oplod. 40 dlr. 1 okse

Niels Jensen af et hus i Skovby som Niels Lauritsen sst., oplod. 4 dlr.

Mads Jensen i Tåstrup af en halv gård sst., som hans moder fradøde. 8 dlr. 1 okse

Rasmus Jensen i Svejstrup af en halv gård i Storring, som Laurits Hansen oplod. 5 dlr. 1 okse

Jens Sørensen i Lillering af brakjord og skov på Lillering mark, som Jens Sørensen fradøde. 2 dlr.

Gern herred  1624-25
Stedsmål

Keld Mikkelsen i Låsby af en halv gård sst., som Joen Mikkelsen fradøde, og havde tilforn den anden halve part,  20 dlr. 1 okse

Peder Lauritsen i Flensted af et hus sst., som Niels Dyr fradøde. 4 dlr.

Niels Nielsen smed i Javngyde af et stykke jord bymændene oplod, at bygge et smedehus på, til årlig afgift 3 sk og stedsmål 1 dlr.

Terkel Sørensen i Vissing af et boel sst., som Rasmus Sørensen oplod. 10 dlr.

Jens Rasmussen i Flensted af en gård sst., som Joen Andersen fradøde. 24 dlr.

Envold Sørensen i Vissing, af et afbrændt boel sst., Jens Boes fradøde, og han på hans egen bekostning skal opbygge. 5 dlr.

Mikkel Pedersen sst., af et hus på gaden sst., som han selv skal opbygge og give årlig der af 1 mark, stedsmål 1 dlr.

Ry birk  1624-25
Stedsmål

Jens Andersen i Addit af en halv gård sst., som Jens Pedersen oplod. 14 dlr.

Svend Frandsen i Nørskov af et hus i Ry, som Eske Mikkelsen oplod. 4 dlr.

Søren Rasmussen i Fogstrup af en halv gård i Vordet, som Peder Ibsen oplod. 16 dlr.

Jens Mortensen af Fårehuset ved Ry, som tilforn har været brugt til schæferiet, årlig afgift 1 td rug, stedsmål 10 dlr.

Jens Andersen i Addit af en halv gård sst., som Laurits Sørensen oplod. 10 dlr.

Rasmus Rasmussen i Vissing af en gård sst., som Jørgen Sørensen fradøde. 20 dlr.

Sabro herred  1624-25
Stedsmål

Rasmus Nielsen i Geding til husbondhold af en bondegård sst., som Jens Jensen oplod. 1 okse

Lisbjerg herred  1624-25
Stedsmål

Jens Pedersen i Bjødstrup af en halv gård sst., som Søren Jørgensen fradøde. 106 dlr. 1 okse

Nim birk  1624-25
Stedsmål

Mads Jørgensen i Nim af en halv øde for falden gård i Nim, som Hans Mikkelsen fradøde. 3 td havre

Hads herred  1624-25
Stedsmål

Søren Rasmussen i Falling af en halv gård i Ørting, som Niels Sørensen oplod. 16 dlr. 1 okse

Rasmus Simonsen i Ålstrup til husbondhold af en selvejer bondegård sst., hans moder fradøde. 1 dlr. 1 okse

Søren Sørensen i Rindelev til husbondhold af en selvejer bondegård i Sondrup, som Rasmus Pedersen fradøde. 1 dlr. 1 okse

Mikkel Mikkelsen i Odder af et gadehus sst., som Niels Bunde oplod. 3 dlr.

Rasmus Nielsen i Grumstrup af en forfalden gård i Tvenstrup, som Rasmus Mikkelsen fradøde. 12 dlr. 1 okse

Jens Nielsen i Gangsted, af en øde gård i Ålstrup, som Jens Mikkelsen Buck oplod. 10 dlr.

Jørgen Rasmussen i Svinballe af en gård sst., som hans moder oplod. 40 dlr. 2 okser

Anders Rasmussen i Ørting af en halv gård sst., hans fader oplod. 20 dlr. 1 okse

Søren Pedersen i Randlev af et lidet boel sst., som Jens Henningsen fradøde. 12 dlr. 1 okse

Peder Mikkelsen i Halling af en gård sst., hans moder oplod. 38 dlr. 2 okser

Rasmus Mikkelsen sst., af en gård i Skablund, som Rasmus Jørgensen oplod. 45 dlr. 2 okser

Søren Tomasen i Boulstrup af en liden gård sst., som Jens Nielsen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Rasmus Jørgensen i Odder af et lidet boel sst., som Gert Pedersen oplod. 5 dlr. 1 okse

Niels Jensen af en Mølle i Odder, som Peder Hansen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Fornævnte Niels Jensen af et stykke jord liggende på Odder mark kaldes Malestedet. 4 dlr.

Søren Jensen i Randlev, af et gadehus sst., hans moder oplod. 4 dlr.

Christen Bertelsen i Helkær på menige Falling sognemænds vegne, af K.M.s anpart Falling sognetiende, som skylder hans K.M. årligt 20 ørter korn af hver ørte 1 dlr. er 20 dlr.

Rasmus Rasmussen i Ørting, af en halv gård sst., som hans fader Rasmus Pedersen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Peder Pedersen i Ørting af et gadehus sst., som Niels Sørensen oplod. 2 dlr.

Jens Sørensen i Torup af en meget forfalden halv gård sst., som hans fader Søren Mikkelsen oplod. 6 dlr. 1 okse

Rasmus Jensen i Odder af en gård sst., som hans fader Jens Rasmussen oplod. 20 dlr. 1 okse

Jørgen Knudsen i Tvis mølle af den tolvte part af en have liggende ved fornævnte mølle som kaldes Abildhave  2 dlr.

Peder Jensen i Torrild af den fjerde Part af en gård sst., som Oluf Jensen fradøde. 6 dlr. 1 okse

Jens Rasmussen i Rørt af en halv gård sst., som Søren Tomasen oplod. 15 dlr. 1 okse

Rasmus Jensen i Rindelev af en halv gård i Randlev, som Simon Lauritsen oplod. 12 dlr. 1 okse

Frands Rasmussen i Hvilsted af en halv gård sst., som Rasmus Knudsen oplod. 6 dlr. 1 okse

Rasmus Ibsen i Skablund af en halv forfalden gård i Tvenstrup, som Jens Madsen fradøde. 6 dlr. 1 okse

Rasmus Ibsen i Randlev af et gadehus sst., som Rasmus Tygesen fradøde. 3 dlr.

Peder Andersen i Saksild, af en halv forfalden gård i Dyngby, som Villads Clemendsen oplod. 6 dlr. 1 okse

Søren Tomasen på Endelave af en otting jord, som Søren Pedersen oplod. 7 dlr.

Rasmus Sørensen sst af en otting jord, hans fader oplod 6 dlr. og af ½ gårdsted ½ dlr. 7½ dlr.

Rasmus Ibsen sst., af to otting jord, som Birgitte Nielsdatter oplod 14 dlr. og af ½ gårdsted ½ dlr. er tilsammen 15 dlr.

Søren Rasmussen sst., af en otting jord og et gårdsted hans fader oplod. 8 dlr.

Anders Jensen sst., af en otting jord og et gårdsted Peder Nielsen oplod. 8 dlr.

Rasmus Esbensen sst., af en otting jord og ½ gårdsted Christoffer Nielsen oplod. 7½ dlr.

Jørgen Nielsen degn i Torrild af noget af Torrild kirkejorder, som Herluf Pedersen sst., oplod, og tilforn har ligget til den forrige degn. 3 dlr.

SAGEFALD 1624-25

Hjelmslev herred  1624-25

Niels Pedersen i Hørning for lejermål med Karen Jensdatter i Fregerslev af hans yderste formue og straffet med fængsel. 6 dlr.

Jens Sørensen i Adslev for lejermål med Maren Madsdatter i Koldens mølle af hans yderste formue og straffet med fængsel. 6 dlr.

Jens Pedersen i Dørup for lejermål med Johanne Andersdatter sst., i lige måde af hans yderste formue og blev straffet med fængsel. 6 dlr.

Skanderup birk  1624-25
Sagefald

Peder Jensen i Skanderup for lejermål med Maren Nielsdatter i Stilling af hans yderste formue og var straffet med fængsel. 4 dlr.

Peder Rasmussen i Veng for lejermål med Karen Pedersdatter sst., af hans yderste formue 6 dlr.

Else Nielsdatter sst., for han havde ladet sig beligge af en væversvend i Århus af hendes yderste formue 2 dlr.

Terkel Jensen og Mikkel Skomager i Vrold for et slag de gav hverandre med en kæp i marken begge 4 dlr.

Morten Poulsen i Vitved for bordag han i var med Jens Tomasen sst., på K.M.s nådigste behag 3 dlr.

Peder Nielsen sst., for tvende slag han slog Johanne Nielsdatter sst. med en kæp. 3 dlr.

Jens Berentsen i Skanderup for lejermål med Maren Jacobsdatter sst., af hans yderste formue, og var straffet med fængsel. 4 dlr.

Vor herred  1624-25
Sagefald

Peder Jensen skrædder i Ejer for lejermål med Anne Villumsdatter sst., og havde sin ægte hustru. 2 okser

Jørgen Rasmussen i Båstrup for lejermål med Maren Rasmusdatter sst. 12 dlr.

Jens Ibsen i Ejer for lejermål med Johanne Jensdatter sst. 12 dlr.

Rasmus Poulsen i Grumstrup for lejermål med Anne væverkvinde sst., og har sin ægte hustru, af hans yderste formue 12 dlr.

Peder Sørensen i Grumstrup for lejermål med Johanne Rasmusdatter sst., af hans yderste formue 1 okse

Anders Rasmussen i Grumstrup for lejermål med Maren Rasmusdatter sst., af Hans yderste formue, og straffet med fængsel. 6 dlr.

Dines Andersen i Tvingstrup for drenge gildelag han havde imod forordningen i hans hus forgangen år, på K.M.s nådigste behag, eftersom han havde ringe formue 2 dlr.

Anders Jensen og Jørgen Jensen i Tvingstrup for de med var at drikke fornævnte gilde, hver af dem 2 dlr. er 4 dlr.

Jens Andersen tjenende Dines Andersen i Tvingstrup for han og med var i samme gilde. 2 dlr.

Tomas Jensen i Tvingstrup for han og med var i fornævnte gilde. 2 dlr.

Niels Nielsen sst. for han og med var i samme gilde. 2 dlr.

Jens Madsen i Hem for en parlement han gjorde i Jens Nielsens gård i Dørup med en spillemand. 2 dlr.

Anders Hansen sst., for parlement han i var med Peder Rasmussen sst.  1 dlr.

Jens Jensen i Tvingstrup og Peder Simonsen sst., for gilde de havde drukket imod forordningen hver af dem 2 dlr. er 4 dlr.

Tyrsting herred  1624-25
Sagefald

Laurits Jørgensen hyrde i Ring for nogen utilbørlige ord han tilsagde Jens Jørgensen sst., og det ham ikke kunne overbevise. 4 dlr. 23 Sk

Oluf Sørensen i Velling for lejermål med Anne Sørensdatter sst. 12 dlr.

Jens Ibsen i Slagballe for lejermål med Anne Knudsdatter i Gantrup, af hans yderste formue og var straffet med fængsel. 6 dlr.

Framlev herred  1624-25
Sagefald

Niels Sørensen i Hørslevgård for lejermål med Karen Christensdatter sst. 12 dlr.

Jens Mikkelsen i Adslev for et vindue han har udslagen i Harlev. 1 dlr.

Gern herred  1624-25
Sagefald

Johan Nielsen i Dallerup for lejermål med Maren Rasmusdatter sst. 12 dlr.

Tor Jensen i Kalbygård for lejermål med Bodil Rasmusdatter i Låsby. 12 dlr.

Ry birk  1624-25
Sagefald

Anders Pedersen i Ry for parlement han i var med Markvar i Engetved. 10 dlr.

Niels Jacobsen i Firgårde for lejermål med Birgitte N: sst. han har beligget, af hans yderste formue 6 dlr.

Peder Nielsen i Addit for lejermål med Birgitte Rasmusdatter sst. 12 dlr.

Nim birk  1624-25
Sagefald

Mette Eskesdatter i Nim for hun lod sig beligge af en vandringskarl, af hendes yderste formue 3 dlr.

Hads herred  1624-25
Sagefald

Herluf Pedersen i Torrild på K.M.s nådigste behag aftinget for noget ulovlig skovhugst han til sin gårds behov har hugget og forbrugt, deslige for noget stævnings- og skovhugst han har ladet bortsælge, af Torrild og Fensholt skov, som han har vært betroet, efter Mikkel Pedersen i Fensholt hans angivne seddel og synsvidnes lydelse. 5 dlr. 1 okse

Peder Mikkelsen i Halling for lejermål med Johanne Poulsdatter sst. 12 dlr.

fornævnte Johanne Poulsdatter for samme sag 6 dlr.

Jens Mikkelsen tjenende i Onsted for lejermål med Volborg Rasmusdatter i Snerild. 12 dlr.

Clemend Pedersen i Randlev, Erik Jacobsen, Jens Rasmussen, Rasmus Sørensen, Niels Lauritsen, Peder Nielsen, Peder Jensen, Ove Jørgensen, Søren Jensen, Søren Bjørnsen, Søren Pedersen, Peder Andersen, Erik Rasmussen og Rasmus Pedersen sst., for de imod K.M.s mandat og forordning holdt gilde forgangen sommer, i Randlev gildehus hver af dem 2 dlr., som beløber 26 dlr.

Anders Olufsen i Odder for lejermål med Maren N:datter sst. 12 dlr.

Volborg Rasmusdatter i Snerild for hun lod sig beligge af Jens Mikkelsen i Onsted. 6 dlr.

Otte Simonsen i Ålstrup for lejermål med Kirsten Nielsdatter i Amstrup, som var hinanden i tredje led beslægtet, af hans yderste formue og rømte straks landet. 20 dlr.

Ove Rasmussen i Hvilsted for lejermål med Johan Poulsdatter sst. 1 okse

Rasmus Rasmussen og Rasmus Pedersen i Højby som ulovlig gilde har holdt forgangen sommer imod K.M. forordning, hver af dem 2 dlr. beløber 4 dlr.

Mikkel Pedersen og Jens Nielsen i Nølev som i lige måde havde holdt ulovlig gilde hver 2 dlr. beløber 4 dlr.

Menige Falling sognemænd, for de i langsommelig tid har brugt og tilholdt dem kirkens anpart korntiende af fornævnte Falling sogne uden sted og fæste, samtlige på K.M.s nådigste behag. 50 dlr. 10 okser

Peder Simonsen i Spøttrup, Peder Rasmussen, Jørgen Mikkelsen og Rasmus Knudsen sst., Jørgen Rasmussen i Halling, Jørgen Knudsen, Mogens Ottesen og Knud Ottesen for de har drukket gilde imod K.M.s forordning dem hver 2 dlr. beløber 16 dlr.

Niels Knudsen i Ørting for lejermål med Karen Sørensdatter sst., af hans yderste formue 1 okse

Rasmus Steffensen i Gylling for lejermål med Maren Sørensdatter sst., af hans yderste formue 1 okse

Jens Ibsen i Gylling for lejermål med Karen Nielsdatter sst., som han siden tog til ægte 9 mark

Fornævnte Karen Nielsdatter for samme sag. 3 mark

Mogens Pedersen i Nølev Jens Andersen, Christen Nielsen, Mads Jensen, Rasmus Jensen, Søren Rasmussen sst., og Rasmus Sørensen i Assendrup, for gilde de havde drukket imod K.M.s forordning, hver af dem 2 dlr. beløber. 14 dlr.

Anders Pedersen og Niels Ovesen i Gosmer for de i lige måde har drukket gilde imod forordningen 4 dlr.

Maren Andersdatter i Snerild for hun lod sig beligge af Mikkel Nielsen sst., og han havde sin ægte hustru, som var hende i andet og tredje led beslægtet af hendes yderste formue 1 okse

Karen Sørensdatter i Ørting for hun lod sig beligge af Niels Knudsen sst. 6 dlr.

FORBRUDT GODS 1624-25

Skanderborg len  1624-25

Annammet forbrudt gods efter Anne Jørgensdatter afgangne Mikkel Gravers i Vrold, som hængte sig selv, hvilket blev vurderet efter medfølgende tingsvidnes lydelse for 4 sletdaler 20 sk.

Oppebåret arveløst gods efter Jakob Pedersen sst., som ingen var at vedkende, og blev vurderet efter hosliggende tingsvidnes lydelse for 4 sletdaler 16 sk.

FØRLOV  1624-25

Skanderborg len  1624-25

Efter Peder Poulsens hustru i Mesing. 3 ort
Efter Morgen Jørgensen i Rindelev. 3 ort
Efter Ove Nielsen i Hvolbæk. 3 ort
Efter Anders Skrædder i Skanderup. 3 ort
Efter Rasmus Jensens hustru i Båstrup. 3 ort
Efter Jens Jensens hustru i Nebel. 3 ort
Efter Morten Jensen i Birknæs. 3 ort

STEDSMÅL 1624-25

Hjelmslev herred  1625-26

Rasmus Lauritsen i Hørning på menige sognemænds vegne af K.M.s anpart Hørning sognetiende, som årlig skylder 15½ ørte 1½ skp korn hver ørte 1 dlr. er  15½ dlr. ½ ort

Peder Nielsen i Hårby af en meget forfalden liden halv gård i Skårup, som Jens Nielsen fradøde. 8 dlr.

Jens Tomasen i Dørup af en meget forfalden liden gård sst., Mikkel Mikkelsen fradøde. 6 dlr.

Peder Sørensen i Hørning af en gård sst., Karen Pedersdatter oplod. 10 dlr. 1 okse

Jens Sørensen i Dørup af en liden gård sst., som hans fader Søren Jensen oplod. 8 dlr.

Jens Christensen i Jeksen af en forfalden gård sst., som Peder Nielsen fradøde. 8 dlr.

Peder Jensen i Stilling til husbondhold af en selvejerbondegård sst., hans moder oplod. 1 dlr. 1 okse

Jesper Pedersen af en halv gård i Blegind Niels Knudsen fradøde 10 dlr. 1 okse

Skanderup birk  1625-26
Stedsmål

Jens Jensen Koch i Svinsager af en øde gårds eje i Skårup, som Jens Nielsen hidtil har haft under sin gårds brug, han nu fradøde som han selv skal opbygge 3 dlr.

Rasmus Madsen i Veng af et hus sst., hans fader Mads Pedersen fradøde. 5 dlr.

Jens Andersen, Peder Hansen, Poul Hansen og Jens Knudsen af K.M.s anpart korntiende af Ring kloster, som årlige skylder 4 ørter 1 skp. korn af hver ørte 1 dlr. beløber 4 dlr. ½ ort

Tomas Pedersen i Gjesing af en halv gård sst., som Rasmus Sørensen oplod. 15 dlr.

Niels Rasmussen i Gjesing af en halv gård sst., som hans fader Rasmus Jensen oplod. 20 dlr. 1 okse

Anders Jørgensen i Veng af en gård sst., som Jørgen Poulsen hans fader oplod. 20 dlr.

Jens Rasmussen i Skårup af en halv gård sst., Niels Andersen fradøde. 8 dlr.
Tomas Nielsen i Vitved af en halv gård sst., som hans moder oplod. 12 dlr. 1 okse

Peder Jørgensen i Ravnholt af en liden forfalden gård i Gram, som Rasmus Rasmussen fradøde efter han den i 6 uger havde i fæste 5 dlr.

Søren Tomasen i Ingerslev af en gård i Svinsager, som Anders Madsen fradøde. 25 dlr. 2 okser

Morten Poulsen i Vitved af en halv gård sst., som Poul Poulsen fradøde. 10 dlr. 1 okse

Christen Andersen i Gjesing af en halv gård sst., som Tomas Pedersen for kort tid siden fæstede, og nu igen oplod. 10 dlr.

Niels Lauritsen i Hvolbæk af et lidet hus I Skårup, som Niels Hagensen fradøde. 2 dlr.

Knud Rasmussen i Ring af et gadehus sst., som Rasmus Jensen oplod. 1 dlr.

Rasmus Jensen i Skårup af et halvt gadehus sst., som Hans Madsen oplod. 1 dlr.

Dorte Nielsdatter afgangen Peder Segermans i Skanderup, af K.M.s anpart korntiende af Fruering Vitved og Vissing sogne hendes s: husbond fradøde, og årligen skylder 44½ ørte korn af hver ørte 1 dlr. beløber 45 dlr.

Fornævnte Dorte Nielsdatter af en liden toft ved Eskebæk eng et stykke jord ved Eskebæk dam, en liden have ved Byens plankeværk, og en liden have i Rølev, som fornævnte hendes husbond fradøde. 8 dlr.

Niels Andersen i Gjesing af en gård sst., hans moder oplod. 30 dlr. 1 okse

Jens Rasmussen i Gjesing af en gård sst., som hans fader Rasmus Jensen oplod. 20 dlr. 2 okser

Vor herred  1625-26
Stedsmål

Jens Tomasen i Ustrup af en gård sst., som hans stedfader Hans Sørensen oplod. 40 dlr. 1 okse

Søren Sørensen i Grumstrup af et gadehus sst., som Jens Clausen fradøde. 4 dlr.

Jesper Madsen i Lillerup af K.M.s anpart Lundum sognetiende, som Niels Grøn i Borup afstod, og årlige skylder hans M. 15 ørte korn af hver ørte 1 dlr. beløber 15 dlr.

Morten Savmand i Gangsted af et lidet boel sst., som Skeris Johansen fradøde og hans hustru oplod. 6 dlr.

Søren Ibsen i Ejer af en meget forfalden halv gård sst., som Peder Jensen fradøde og hans hustru oplod. 12 dlr.

Peder Knudsen i Grumstrup af et hus sst., Niels Lauritsen oplod. 4 dlr.

Peder Nielsen i Grumstrup af en halv gård i Ørskov som Anders Lauritsen fradøde. 18 dlr.

Jens Jensen i Gedved af en gård sst., som Jesper Pedersen fradøde. 30 dlr.

Eske Pedersen i Ørskov af en gård sst., hans moder oplod. 30 dlr. 1 okse

Anders Andersen i Egebjerg af en liden gård sst., som Søren Hansen fradøde. 15 dlr.

Hans Christensen i Ås af en gård sst., som Mikkel Jensen fradøde 12 dlr.

Jens Jørgensen i Grumstrup af et gadehus sst., som Peder Pedersen fradøde. 5 dlr.

Søren Pedersen i Grumstrup af et gadehus sst., som Søren Lasen fradøde. 4 dlr.

Niels Nielsen i Purup af en gård i Yding, som Johan Rasmusdatter oplod. 30 dlr.

Jørgen Jørgensen i Assendrup af et hus sst., som hans fader Jørgen Jørgensen oplod. 6 dlr.

Niels Hansen i Tebstrup af en forfalden gård sst., som hans fader oplod. 10 dlr.

Christen Rasmussen i Gangsted af en gård sst., hans fader oplod. 12 dlr.

Jens Nielsen i Dørup af en halv gård sst., som Maren Nielses hans moder oplod. 15 dlr.

Tyrsting herred  1625-26
Stedsmål

Peder Poulsen i Dauding til husbondhold af den selvejergård sst., som Peder Båg påboer og har opladt. 6 dlr. 1 okse

Anders Pedersen i Slagballe af en gård sst., som hans moder Karen Peders oplod. 35 dlr. 1 okse

Erik Andersen i Brædstrup på menige sognemænds Vegne af K.M.s anpart korntiende af Ring sogn, som årligen skylder 6½ ørte korn af hver ørte 1 dlr. beløber 6½ dlr.

Peder Torbensen i Vinding af Rørbæk mølle, som Peder Jensen fradøde. 20 dlr.

Jens Andersen i Tønning af en halv gård sst., som hans fader oplod. 20 dlr.

Søren Nielsen i Træden af en gård sst., hans moder Maren Nielses oplod. 12 dlr. 1 okse

Peder Mathiesen af Nørre mølle som Jørgen Mikkelsen oplod. 6 dlr.

Peder Jensen af en halv forfalden gård i Græstrup, som Mads Knudsen oplod. 5 dlr.

Framlev herred 1625-26
Stedsmål

Jørgen Nielsen i Tåstrup af en gård sst., som hans forældre fradøde og havde 4 små søskende. 15 dlr. 1 okse

Rasmus Pedersen i Framlev af en halv gård i Herskind, som Peder Lauritsen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Jens Rasmussen i Stjær til husbondhold af en selvejer bondegård i Storring, som Jørgen Mikkelsen fradøde. 1 dlr. 1 okse

Jens Simonsen i Skovby af en halv gård sst., som Søren Jespersen for kort tid siden fæstede og nu fradøde. 12 dlr. 1 okse

Jens Simonsen i Herskind af et boel sst., som Simon Pedersen oplod. 6 dlr.

Christen Jensen i Skovby af et gadehus sst., som Niels Jensen fradøde. 3 dlr.

Peder Andersen i Borum til husbondhold af en jordegen bondegård sst., Lille Anders Pedersen oplod. 1 dlr. 1 okse

Rasmus Rasmussen i Stjær af en halv gård sst., hans fader oplod 16 dlr. 1 okse

Søren Rasmussen i Stjær af en halv gård sst., Rasmus Sørensen oplod. 16 dlr. 1 okse

Peder Christensen i Herskind af en smedje sst., Peder Nielsen fradøde. 1 dlr.

Jens Mortensen i Sjelle af en gård i Rode Simon Sørensen fra døde og kort forleden af vådeild var afbrændt. 50 dlr. 4 okser

Gern herred  1625-26
Stedsmål

Niels Pedersen i Vissing af en halv gård sst., hans fader fradøde 12 dlr.

Joen Frandsen af en selvejer bondegård i Sorring, som Laurits Joensen afstod til husbondhold. 1 dlr. 1 okse

Peder Rasmussen i Veng af en gård i Vissing som Søren Ersholt oplod. 16 dlr. 1 okse

Søren Simonsen i Yderup af en halv gård i Javngyde som Anders Nielsen fradøde. 16 dlr.

Anders Andersen i Vissing af et gadehus sst., som Mikkel Pedersen oplod. 2 dlr.

Rasmus Rasmussen i Dallerup til husbondhold af en selvejer bondegård sst., som hans fader oplod. 1 dlr. 1 okse

Anders Terkelsen i Låsby af et hus sst., bymændene har bevilget ham og skal årligt give til jordskyld ½ mark. 1 dlr.

Anders Christensen i Alling af en gård sst., hans fader Christen Jensen oplod. 15 dlr.

Ry birk  1625-26

Anders Sørensen i Siim af en gård sst., som Jens Harbo fradøde. 30 dlr. 1 okse

Frederik Hansen i Ry af et hus sst., som Anders Pedersen oplod. 8 dlr.

Peder Tomasen af en gård i Salten Christen Sørensen oplod. 12 dlr.

Laurits Andersen i Vissing kloster af en halv gård i Vissing Mikkel Jensen fradøde. 15 dlr.

Sabro herred  1625-26

Christen Sørensen i Sandby af et boel sst., hans fader oplod. 6 dlr.

Jørgen Lauritsen i Sabro af en halv øde og forfalden gård i Fajstrup, som Jens Jensen fraflyttede. 3 td. havre

Jens Tomasen i Tilst af en halv øde og forfalden gård i Fajstrup, som Mikkel Pedersen tilforn iboede. 2 td. havre

Anders Nielsen i Sabro af et boel sst., som Christen Jensen oplod. 12 dlr.

Hr. Niels Poulsen i Skjoldelev af et hus sst., på den gamle kirkegård, som hans formand hr. Niels Torup tilforn i brug havde på K.M.s nådigste behag 2 dlr.

Peder Jensen i Sabro af den tredje part af en forfalden gård sst., som hans moder oplod. 10 dlr.

Lisbjerg herred  1625-26
Stedsmål

Peder Eriksen i Løjenkær af et gadehus sst., som Kirsten Sørensdatter oplod. 4 dlr.

Nim birk  1625-26
Stedsmål

Poul Jensen i Nim af et lidet forfaldent boel sst., som Peder Tomasen fradøde. 2 dlr.

Hads herred  1625-26

Hr. Christen Nielsen i Randlev af Randlev kirkejorder, som ligger i Randlev, Bjerager, Boulstrup, og Halling marker, som hr. Jens Madsen fradøde. 24 dlr.

Peder Jensen i Odder af et gadehus sst., som Mikkel Mikkelsen oplod. 2 dlr.

Jakob Pedersen i Assendrup af en forfalden gård i Nølev som Mads Sørensen oplod. 20 dlr. 1 okse

Rasmus Jensen i Fensten af en halv øde og forfalden gård sst., som Rasmus Pedersen påboede. 1 okse

Søren Adsersen i Torrild af fjerdeparten af en gård sst., som Peder Jensen for kort tid siden fæstede, og igen afstod. 6 dlr.

Søren Andersen i Saksild, husbondhold af en selvejer bondegård sst., hans fader oplod. 1 dlr. 1 okse

Mogens Eriksen i Trustrup af en liden gård sst., som hans fader Erik Jespersen oplod. 12 dlr. 1 okse

Niels Rasmussen i Trustrup af en gård i Sondrup, som Rasmus Nielsen oplod. 12 dlr. 1 okse

Rasmus Rasmussen i Trustrup til husbondhold af en selvejer bondegård sst., hans fader oplod. 1 dlr. 1 okse

Niels Sørensen i Egholm af en gård i Torup, som Christen Madsen fradøde. 10 dlr.

Søren Rasmussen i Brandbyge af et gadehus i Amstrup som Niels Villadsen fraflyttede. 3 dlr.

Peder Rasmussen i Falling af en liden forfalden gård sst., som Søren Sørensen fradøde. 10 dlr.

Knud Sørensen i Balle af noget særjord på Balle mark, som Mikkel Jensen og Peder Lauritsen i Snerild en tidlang har haft i brug. 1 okse

Jakob Jensen i Kanne af et lidet ørredfiskeri i Assedrup å, og Fiskebæk, som en tid lang har stået øde efter at hans M. det selv havde ladet bruge og tilforn har ligget og været brugt til fornævnte Kanne. 1 okse

Rasmus Rasmussen i Gylling af en halv gård sst., som hans fader oplod. 16 dlr. 1 okse

Søren Jensen i Rude af en halv gård i Hundslund, som Niels Rasmussen fradøde. 12 dlr. 1 okse

Ove Poulsen i Lerdrup af en gård som Christen Rasmussen sst., fradøde. 21 dlr. 1 okse

Peder Jensen i Spøttrup af en gård sst., hans fader Jens Tøgersen oplod. 12 dlr. 1 okse

Peder Jensen i Torrild af en gård i Snerild Jens Jørgensen oplod. 20 dlr. 1 okse

Søren Sørensen i Gylling af et lidet bolig sst., hans moder for oplod. 6 dlr.

Rasmus Pedersen i Randlev af en liden gård sst., hans fader Peder Sørensen oplod. 15 dlr. 1 okse

Jesper Nielsen i Gylling af en halv gård sst., som Rasmus Nielsen oplod. 15 dlr. 1 okse

Peder Rasmussen i Sondrup af en øde forfalden gård sst., Laurits Jensen oplod. 1 dlr. 1 okse

Peder Jensen i Dyngby af et hus sst., Søren Jørgensen oplod. 4 dlr.

Jens Rasmussen i Rørt af en halv gård i Dyngby som Jens Sørensen oplod. 12 dlr. 1 okse

Søren Mikkelsen i Hvilsted af en halv gård, hans moder oplod. 12 dlr. 1 okse

Mikkel Sørensen i Hølken af tredje parten af en halv gård sst., hans moder oplod. 3 dlr. 1 okse

Jens Jensen af et hus i Rørt, som Anders Keldsen fradøde. 3 dlr. Rasmus Sørensen i Odder af et hus sst., som Oluf Villadsen oplod 3 dlr.

Søren Eriksen i Loverstrup af en gård i Kysing, som Knud Jensen fradøde og skal ægte hans datter. 24 dlr. 2 okser

Rasmus Jensen i Fensholt af et afbrændt forfaldent boel i Rørt, Hans Sørensen oplod. 1 okse

Jens Nielsen i Torrild af en halv forfalden gård i Randlev, som Rasmus Jensen for kort tid fæstede og straks fradøde. 10 dlr.

Niels Rasmussen i Sondrup af en gård i Trustrup, som hans moder oplod. 12 dlr. 1 okse

Rasmus Nielsen i Sondrup af en gård sst., som Niels Rasmussen fraflyttede. 5 dlr. 1 okse

SAGEFALD 1625-26

Hjelmslev herred  1625-26

Peder Rasmussen i Stilling for bordag han i var med Søren Rasmussen smed sst. 4 dlr.

Skanderup birk  1625-26
Sagefald

Tomas Glarmester i Skanderup for et ulovligt plankeværk han havde på Skanderup gade, som han igen skal tage op. 10 dlr.

Jørgen Ibsen i Vrold for et stykke af en eg han havde hugget uforevist. 1 dlr.

Morten Hansen i Virring for skændsord, som hans hustru havde i været med Jens Simonsen sst. 2 skp. havre

Vor herred  1625-26
Sagefald

Knud Pedersen i Gangsted for han slog Jens Lauritsen sst., på hans mund der han gik fra kirke. 3 dlr.

Anders Jensen i Grumstrup for en liden eg han huggede uforevist til en stang i hans vogn. 1 dlr.

Poul Gundesen Ustrup for lejermål med Maren Jensdatter sst., som han tog til ægte, dem begge 3 dlr.

Anders Eskesen i Aggestrup for bordag han var i med en karl sst. 2 dlr.

Peder Dinesen i Kattrup for han havde drukket noget brændevin om morgenen og gik så til alters samme dag, item for en høle som fandtes hos ham uden hjemmel. 20 dlr.

Jens Jensen i Møballe for lejermål med en berygtet kvinde sst., ved navn Gertrud Madsdatter af hans yderste formue og straffet med fængsel. 6 dlr.

Claus Hansen i Ørridslev for lejermål med Maren Nielsdatter sst., af hans yderste formue og straffet med fængsel. 6 dlr.

Jesper Mortensen i Overby for hans hustru slog Maren Villadsdatter sst. i hendes eget hus. 7 dlr.

Tyrsting herred  1625-26
Sagefald

Christen Pedersen i Troelstrup for lejermål med Maren Ebbesdatter i Burgårde af hans yderste formue, og var straffet med fængsel. 3 dlr.

Jens Rasmussen i Dauding for lejermål med Birgitte Knudsdatter sst., og havde sin ægte hustru af hans yderste formue 14 dlr.

Jens Nielsen kræmmer for han var ransvoren for en tømme, han havde taget i Grumstrup uden minde, item for han ikke havde ladet sig antegne i K.M.s skatteregister. 16 dlr.

Christen Stål i Velling for han svor med fornævnte Jens Nielsen der han tog den tømmen i Grumstrup uden minde. 5 dlr.

Oluf Christensen i Åstrup for lejermål med Johanne Christensdatter sst. 12 dlr.

Fornævnte Johan Christensdatter for samme sag. 6 dlr.

Framlev herred  1625-26
Sagefald

Gregers Keldsen i Harlev for lejermål med Karen Pedersdatter sst., af hans yderste formue 8 dlr.

Anne Nielsdatter i Framlev for lejermål med Mikkel Jensen sst., af hendes yderste formue 2 dlr.

Søren Jensen i Skovby for lejermål med Mette Tomasdatter sst., og havde hans ægte kvinde, af hans yderste formue 12 dlr.

Gern herred  1625-26
Sagefald

Else Jensdatter i Kalbygård for hun lod sig beligge af Jesper Jørgensen i Skørring af hendes yderste formue 2 dlr.

Anne Sørensdatter i Vissing for hun lod sig beligge af Hans Jensen Skotte i Ry. 6 dlr.

Laurits Bertelsen i Skovsrod for lejermål med Kirsten Groersdatter sst. 12 dlr.

Karen Sørensdatter i Javngyde for hun lod sig beligge af Niels Rasmussen sst., af hendes yderste formue og var straffet med fængsel. 2 dlr.

Anne Knudsdatter i Javngyde for hun lod sig beligge af Søren Schøt sst., af hendes yderste formue og straffet med fængsel. 2 dlr.

Niels Sørensen i Tørring for lejermål med Anne Christoffersdatter sst. 12 dlr.

Fornævnte Anne Christoffersdatter for hun lod sig beligge af fornævnte Niels Sørensen i Tørring. 4 dlr.

Ry birk  1625-26
Sagefald

Jens Jensen i Ry for lejermål med Søren Ersholts datter i Vissing. 12 dlr.

Jens Sørensen i Vilholt for bordag han havde i været med Mikkel Skrædder i Ry. 5 dlr.

Nim birk  1625-26
Sagefald

Jens Tomasen i Nim for lejermål med Anne Steffensdatter sst., 12 dlr.

Hads herred  1625-26
Sagefald

Rasmus Ingversen i Rørt for lejermål med Maren Andersdatter sst., som han tager til ægte. 9 mark
 
Fornævnte Maren Andersdatter for samme sag. 3 mark

Peder Jørgensen i Svorbæk for han slog Niels Pedersen sst., et slag med en sten. 1½ dlr.

Mikkel Knudsen i Rude for lejermål med Anne Andersdatter sst., som han tog til ægte, dem begge 3 dlr.

Jørgen Eskesen i Lerdrup for lejermål med Mette Sørensdatter sst., af yderste formue 1 okse

Jens Eskesen sst., for lejermål med Maren Tomasdatter sst., af yderste formue 1 okse

Jens Sørensen i Bjerager for lejermål med Kirsten Rasmusdatter sst. 12 dlr.

Søren Pedersen i Dyngby for lejermål med Anne Sørensdatter sst., for dem begge 18 dlr.

Søren Andersen i Ørting for lejermål med Anne Sørensdatter sst. 12 dlr.

Fornævnte Maren Sørensdatter af hendes yderste formue og straffet med fængsel. 4 dlr.

Niels Madsen i Ovdrup for lejermål med Karen Sørensdatter sst. 12 dlr.

Jens Pedersen i Oldrup for lejermål med Kirsten Jensdatter sst. 12 dlr.
 
Maren Tomasdatter i Lerdrup af hendes formue og var straffet med fængsel for lejermål med Jens Eskesen sst. 2 dlr.

Maren Sørensdatter i Gylling for lejermål med Rasmus Steffensen sst., af hendes yderste formue og var straffet med fængsel. 2 dlr.

Anne Ovesdatter i Gylling for lejermål med Rasmus Pedersen sst. af hendes yderste formue og straffet med fængsel. 2 dlr.

Mette Sørensdatter i Gylling for lejermål med Jørgen Rasmussen i Lerdrup af hendes yderste formue og straffet med fængsel. 2 dlr.

Maren Rasmusdatter i Gylling for lejermål med Rasmus Rasmussen sst., som rømte til Sjælland, af hendes yderste formue og straffet med fængsel. 2 dlr.

Kirsten Rasmusdatter i Dyngby for lejermål med Jens Sørensen i Bjerager af hendes yderste formue 2 dlr.

Jens Nielsen i Sander på hans søn Rasmus Jensens vegne for han modvilligen havde overfaldet K.M.s tjener, som ham tilsagde at skibe hans K.M.s korn. 5 dlr. 1 okse

FORBRUDT GODS 1625-26

Vor herred

Annammet forbrudt gods efter Jens Jensen i Kattrup, som blev hængt for tyveri hvilket blev vurderet efter medfølgende tingsvidne både korn sæd og andet for 18 sletdaler.

Oppebåret rømningsgods efter Knud Schøt sst., som for tyveri bortrømte og blev vurderet med korn sæd og andet efter medfølgende tingsvidne for. 3 sletdaler ligeledes oppebåret rede penge, som fandtes efter fornævnte Knud Schøt og af dannemænd blev talt og befandtes for 30 sletdaler

Oppebåret efter Jens Andersen i Ejer som for tyveri blev hængt for Århus, og blev vurderet efter hosliggende vurderingsvidne for 15 sletdaler 26½ sk.

Gern herred  1625-26

Oppebåret efter Kirsten Pedersdatter i Vissing, som tog sig selv af dage efter medfølgende vurderingsvidne vurderet for 20 sletdaler.

Ry birk  1625-26
 
Annammet efter Peder Pedersen i (Soer), som var arveløs og skulde have arvet sin fader, som imidlertid døde, blev vurderet efter medfølgende tingsvidne for 5½ sletmark

Hads herred  1625-26

Efter Knud Jensen som tjente Rasmus Sørensen i Fillerup, som formedelst tyveri blev oversendt til Bremerholm. Først som fandtes hos fornævnte Rasmus Sørensen i Fillerup byg 3 td havre 8 td,

Hos Peder Rasmussen i Elkær for bøndergods efter hans oldemoder sst. 5 sletdaler, Søren Christensen i Skanderup, som han havde lånt 5 sletdaler 24 sk.

Efter Mikkel Nielsen i Snerild, som bortrømte for lejermål med en kvinde, som var hans hustru i andet og tredje led beslægtet og blev vurderet efter medfølgende tingsvidne for 16½ dlr. 8 sk.

FØRLOV  1625-26

Afgangen Peder Segerman forrige slotsfoged på Skanderborg len, som ingen livsarving efter sig havde, derfor hans rette arvinger han i lentekæden, som hans efterladte hustru Dorte Nielsdatter handlede med og afkøbte dem den ganske halve boeslod, være sig ved hvad navn det nævnes kan for 400 sletdaler, og der foruden at betale K.M. den sidste part, efter hans M.s forordning, beløber 80 sletdaler.

Efter Rasmus Jostsen i Birk. 3 mark
Efter Peder Jensen i Ejer. 3 mark
Efter Peder Ebbesen i Vedslet. 3 mark

Framlev herred  1625-26

Jens Mogensen til Sindinggård er nådigst af K.M. forlenet efterskrevne fire gårde i Skivholme, som er Mads Pedersen 1 ørte malt, Niels Jensen ½ ørte malt, Peder Eriksen 1 ørte malt og Anders Pedersen 9 skp malt

1626-27 indledes med forskellige mandtalsregistre bl. på spindepenge, mens regnskabet for sommeren 1627 er med i regnskabet for 1629-30.
Endvidere findes regnskabet for 1626-27 fotograferet efter 1630-31.
Her er alt ombrudt, så det fremtræder i kronologisk rækkefølge

film nr, M.18715

STEDSMÅL 1626-27

Skanderup birk  1626-27

Envold Nielsen i Svejstrup af et hus sst, som Jørgen Nielsen fradøde

Søren Jensen i Skanderup af en liden have ved Stakkershuset, som Peder Basse oplod. 2 dlr.

Christen Jørgensen i Føvling af en halv gård i Gram, Jens Jensen oplod. 7 dlr.

Søren Jensen i Virring af en halv gård sst. Søren Juel fradøde. 12 dlr. 1 okse

Jacob Jensen Koch af 5 agre på Lusberg, som Peder Jensen portner i Skanderup oplod. 2 dlr.

Frands Christensen i Vrold af en gård sst. hans moder Maren Christens oplod 20 dlr. 1 okse

Niels Lauritsen Solbjerg af en halv forfalden gård i Virring, Niels Tomasen fradøde. 12 dlr. 1 okse

Erik Jensen i Fruering af et øde forfaldent gadehus i Virring Rasmus Sørensen fradøde. 1 dlr.

Knud Rasmussen i Hvilsted af en halv gård i Fastrup, som Jens Madsen fradøde. 20 dlr. 1 okse
Jørgen Jørgensen i Århus af fjerdeparten af Ring kloster, som Peder Hansen fradøde. 110 dlr.

Tomas Jensen i Siim af en gård i Hårby, som Knud Nielsen fradøde.  20 dlr. 1 okse

Peder Nielsen i Rosborg af en halv gård i Fastrup, som Knud Rasmussen sidst forleden den 3. Januar fæstede og straks fradøde. 5 dlr. 1 okse

Anders Ibsen i Ørridslev af den halve part af Vengegård, som Anders Rasmussen fradøde. 50 dlr. 2 okser

Peder Sørensen i Forlev af en halv gård sst., som hans fader Søren Nielsen oplod. 13 dlr. 1 okse
Fornævnte Peder Sørensen af et stykke eng liggende vesten ved Forlev vang kaldes Kringel, som fornævnte hans fader i lige måde oplod. 2 dlr.

Vor herred 1626-27
Stedsmål

Jep Sørensen i Balle af en halv forfalden gård i Bjødstrup, som Gertrud Nielses oplod. 6 dlr.

Rasmus Pedersen i Assendrup af et gadehus i Birk, hans fader Peder Rasmussen oplod. 5 dlr.

Peder Rasmussen i Grumstrup af et hus sst., som Anne Rasmusdatter oplod. 5 dlr.

Søren Rasmussen i Ejer af et hus i Bleld, som Jep Sørensen oplod. 6 dlr.

Rasmus Påske i Haldrup, af en halv gård sst., som Laurits Jensen fradøde. 14 dlr.

Rasmus Hagensen i Grumstrup af en halv gård sst. som Niels Madsen fradøde. 18 dlr.

Peder Sørensen i Båstrup af et gadehus sst., som Jens Olufsen fradøde 4 dlr.

Anders Jensen i Skanderup af Hylke mølle, som Oluf Olufsen oplod. 6 dlr.

Søren Jørgensen i Grumstrup af en halv gård sst., hans fader Jørgen Sørensen oplod. 20 dlr. 1 okse

Tomas Mikkelsen i Grumstrup af en halv gård sst., hans fader Jørgen Sørensen oplod 20 dlr. 1 okse
(sådan står der, måske er det en fejlskrivning med gentagelse af den ovenstående oplader, ellers må han være hans stedfar)

Rasmus Mortensen i Brørup af en halv gård sst., hans fader Morten Madsen oplod. 3 dlr.

Peder Poulsen af Lundum mølle, som hans moder fradøde. 40 dlr.

Niels Jespersen i Vedslet af et gadehus sst., som Kirsten Knuds oplod. 2 dlr.

Hr. Morten i Lundum og Niels Pedersen sst. til husbondhold af en forfalden bondegård sst. 4 dlr.

Søren Rasmussen i Grumstrup af en liden gård sst., som Peder Ibsen fradøde. 18 dlr.
Peder Sørensen i Ustrup af en liden gård i Brørup, som Laurits Iversen fradøde. 12 dlr.

Niels Ibsen i Elling af et boel sst., som Rasmus Hansen fradøde. 15 dlr.

Peder Rasmussen i Grumstrup af en halv forfalden gård i Vedslet, Mads Rasmussen oplod. 8 dlr.

Rasmus Rasmussen i Grumstrup af et hus sst., som Peder Rasmussen oplod. 5 dlr.

Jens Bertelsen i Grumstrup af et gadehus sst., Rasmus Rasmussen oplod. 4 dlr.

Rasmus Mikkelsen i Vedslet af et gadehus sst., som Mikkel Rasmussen oplod. 3 dlr.

Niels Jørgensen i Møballe af en gård sst., som hans moder oplod. 40 dlr. 2 okser

Hr. Christen Jensen i Elbæk af en part i Kørup mark, som Villum Jensen sst. oplod. 4 dlr.

Søren Jensen i Tvingstrup til husbondhold af en selvejer bondegård sst., hans moder fradøde. 6 dlr.

Jens Rasmussen i Kattrup af en gård i Ustrup, Mikkel Jensen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Knud Sørensen i Ballebo af en halv gård sst., hans moder oplod 20 dlr. 1 okse

Søren Sørensen i Ballebo af en liden gård i Aggestrup, som Christen Madsen fradøde. 16 dlr.

Tyrsting herred  1626-27 
Stedsmål

Jørgen Christensen i Føvling af en gård sst., hans moder Karen Tomasdatter oplod. 20 dlr.

Simon Olufsen i Brædstrup til husbondhold af en liden forfalden bondegård sst., som Laurits Jørgensen fradøde.  5 dlr.

Framlev herred  1626-27
Stedsmål

Simon Sørensen i Skovby af en gård sst., hans fader oplod. 20 dlr. 2 okser

Christen Jensen i Labing af en halv gård i Skovby, som Laurits Sørensen oplod og for to år siden fæstede. 30 dlr.

Jens Mikkelsen i Harlev af et lidet boel sst., som Simon Sørensen fradøde. 4 dlr.

Rasmus Nielsen i Tulstrup af et gadehus i Hørslev, som Niels Jepsen fradøde. 3 dlr.

Mikkel Rasmussen i Lyngby af et gadehus i Hørslev, som Jens Mortensen fradøde. 5 dlr.

Gern herred  1626-27
Stedsmål

Poul Nielsen i Javngyde af et afbrændt boels jord sst. til et af hans børn. 2 skp. havre

Christen Tøgersen af forskrevne boels jord, som Poul Nielsen  oplod. 2 skp. havre

Jens Bertelsen i Tulstrup af K.M.s anpart korntiende af Tulstrup sogn, som årligt skylder hans M. 13½ ørte 4 skp. korn af hver ørte 1 dlr. beløber penge 13½ dlr. 22 sk.

Søren Sørensen i Tørring af et ødegårds eje sst, Søren Påske selvtredje bruger under deres gårds avl. Og han selv skal opsætte bygning på. 2 td. havre

Christen Jensen i Tørring af en gård sst., som Rasmus Nielsen fradøde. 15 dlr. 1 okse

Rasmus Rasmussen i Tørring af en gård sst, som Anders Jensen fradøde. 15 dlr.

Jens Nielsen i Røgen af en gård sst, som Jens Rasmussen fradøde. 12 dlr.

Niels Terkelsen i Låsby af et gadehus sst., som Niels Mikkelsen oplod. 4 dlr.

Laurits Bertelsen af Skovsrod gård, og et stykke eng kaldes Tyge eng, som Anne Pedersdatter oplod. 100 dlr.

Niels Sørensen i Tørring af en halv gård sst., som Anders Rasmussen oplod. 10 dlr.

Rasmus Jensen i Tovstrup til husbondhold af en selvejer bondegård sst., som hans fader Jens Rasmussen oplod. 8 dlr.

Ry birk  1626-27
Stedsmål

Laurits Pottemager i Ry af et hus sst, som Christoffer Væver oplod. 2 dlr.

Jens Mikkelsen i Vissing af en halv gård sst., som Peder Eriksen fradøde. 13 dlr.

Rasmus Andersen i Ry af et boel sst., som hans fader fradøde.  5 dlr.

Jens Nielsen i Ry af et boel sst., som Niels Svertfeger fradøde. 6 dlr.

Anders Nielsen i Ry af et lidet øde jordsmål sst. han på K.M.s nådigste behag er bevilget, at må opsætte et lidet hus på for årlig landgilde ½ mark, stedsmål dlr.

Poul Sørensen i Ry af et hus sst., som Knud Koch oplod. 10 dlr.

Frands Badskær i Ry, fæstede et forfaldent hus sst., som Søren Koch oplod.  4 dlr.

Hans Brantsen sst af de to parter af hans faders gård sst., som hans fader oplod. 30 dlr. 2 okser

Peder Markvarsen i Vrads af en forfalden gård sst., som Peder Jensen fradøde. 8 dlr.

Sabro herred  1626-27
Stedsmål

Mads Lauritsen i Kvottrup af en halv forfalden gård i Fårup, som Jens Andersen oplod. 5 dlr.

Lisbjerg herred  1626-27
Stedsmål

Anders Pedersen i Vegerslev af et boel sst., hans fader Peder Pus fradøde 20 dlr. (sådan står der)

Laurits Knudsen i Skæring af en halv forfalden gård sst., som Mads Andersen fradrog. 2 dlr.

Hads Herred  1626-27
Stedsmål

Niels Andersen og hans broder Rasmus Andersen på Endelave af en fjerding jord og et halvt gårdsted sst., deres fader oplod. 15 dlr.

Mikkel Rasmussen sst. af en fjerding jord og et halvt gårdsted hans fader oplod. 15 dlr.

Rasmus Knudsen i Spøttrup af et hus i Nølev, Søren Bertelsen fradøde. 3 dlr.

Mads Rasmussen i Saksild af et hus i Nølev, som Christen Rasmussen fradøde. 3 dlr.

Peder Rasmussen i Kysing af en halv gård i Nølev, Simon Madsen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Søren Rasmussen i Brandbyge af en gård i Amstrup, Albret Jensen oplod. 16 dlr. 1 okse

Jens Pedersen i Søby af en gård i Fensten, Mogens Villumsen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Rasmus Rasmussen i Gylling af en gård sst., hans fader oplod 20 dlr. 2 okser

Rasmus Mikkelsen i Nølev af en gård sst., hans fader fradøde 30 dlr. 2 okser

Rasmus Nielsen i Balle husbondhold af en jordegen gård sst. 1 dlr. 1 okse

Morten Jensen i Balle af en gård i Snerild, Jens Jensen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Søren Rasmussen i Fillerup husbondhold af et lidet selvejer boel sst., Rasmus Clemendsen oplod. 4 dlr.

Knud Pedersen i Kysing af en fjerdepart af en gård sst., Peder Jensen fradøde. 10 dlr.

Mogens Rasmussen i Hovedstrup af en liden halv gård og noget boelsjord sst., Peder Knudsen oplod. 1 okse

Jens Jensen i Sondrup af et boel sst., som Oluf Pedersen oplod. 5 dlr.

Oluf Pedersen af et hus i Sondrup, Jens Jensen oplod. 2 skp. havre

Rasmus Andersen af en forfalden halv gård i Sondrup, Rasmus Jensen oplod. 5 dlr.

Forskrevne Rasmus Jensen af et hus i Sondrup, Rasmus Andersen oplod. 2 skp. havre
Mads Jensen i Nølev af en gård sst., hans fader fradøde. 20 dlr. 1 okse

Niels Jensen i Lerdrup af en gård sst., hans moder oplod. 16 dlr. 2 okser

Rasmus Poulsen i Torrild af et hus sst., Niels Pedersen oplod. 2 dlr.

Villum Joensen i Tvenstrup til husbondhold af en selvejer bondegård sst., hans fader oplod. 1 dlr. 1 okse

Terkel Frandsen i Halling af et gadehus sst., Rasmus Knudsen fradøde. 2 dlr.

Jørgen Tomasen i Boulstrup af en liden gård sst., Søren Sørensen fradøde 15 dlr. 1 okse

Niels Jensen i Fillerup af et boel sst., Hans Ottesen fradøde. 10 dlr.

Knud Pedersen af et hus i Saksild, Mette Rasmusdatter oplod 4 dlr.

Søren Rasmussen i Gylling af en gård i Amstrup, Rasmus Nielsen oplod 15 dlr. 1 okse

Anders Jensen på Endelave af 2 fjerding jord og ½ gårdsted, Niels Olufsen fradøde. 29½ dlr.

Laurits Jensen af 1½ fjerding jord og et gårdsted på forskrevne Endelave, Anders Jensen oplod. 22 dlr.

Rasmus Rasmussen i Halling af en liden gård., sst Jep Jensen fradøde. 10 dlr. 1 okse

Jens Rasmussen i Svorbæk til husbondhold af en selvejer gård sst., Mikkel Lauritsen frarømte. 1 dlr. 1 okse

Jørgen Nielsen i Torrild af en lav liden gård sst., Mikkel Rasmussen oplod. 6 dlr.

Jens Ingversen i Hovedstrup af en gård sst., hans moder oplod. 12 dlr. 1 okse

Søren Mikkelsen i Hadrup til husbondhold af et lidet selvejer boel sst., Eske Rasmussen fraflyttede. 3 dlr.

Christen Mikkelsen i Oldrup til husbondhold af de 2 parter af en selvejer gård sst., Jørgen Nielsen fradøde. 4 dlr.

Rasmus Rasmussen i Gylling af et gadehus i Randlev, Hans Lang oplod. 4 dlr.

Jørgen Rasmussen i Sødrup til husbondhold af en selvejer bondegård sst., hans fader Rasmus Jørgensen oplod. 1 dlr. 1 okse
(stednavn var stavet Sødrup, er måske Sondrup)

Lars Pedersen i Torrild af en halv gård sst., hans fader Peder Lauritsen fradøde og efterlod sig 16 børn, på K.M.s nådigste behag 15 dlr. 1 okse

Hans broder Jørgen Pedersen af den anden halve part, i lige måde på K.M.s nådigste behag. 15 dlr. 1 okse
Peder Jensen i Kysing af en gård i Ørting, som Anders Pedersen oplod, og skal ægte hans datter.  70 dlr.

Peder Jørgensen i Svorbæk af en gård sst, hans fader Jørgen Pedersen oplod. 40 dlr. 1 okse

Forskrevne Jørgen Pedersen til husbondhold af en selvejergård i Tvenstrup som Rasmus Sørensen fradøde. 1 dlr. 1 okse

Søren Jørgensen på Alrø af en forfalden gård sst., som Morten Bagger blev fradømt, formedelst han den havde forsiddet. 15 dlr. 1 okse

SAGEFALD 1626-27

Skanderup birk  1626-27

Jens Madsen i Fastrup for lejermål med Karen Mikkelsdatter sst. 12 dlr.

Vor herred  1626-27
Sagefald

Gunde Sørensen i Ustrup for lejermål med Maren Jensdatter sst. 12 dlr.

Forskrevne Maren Jensdatter for samme sag. 6 dlr.

Søren Ibsen i Ustrup for slagsmål med Rasmus Sørensen og hans hustru sst. 5 dlr.

Jens Sørensen i Tebstrup for bordag han i var med Mikkel Rasmussen sst. 3 Dlr.

Peder Nielsen i Overby for lejermål med en berygtet kvinde i Tvingstrup, af hans yderste formue 4 dlr.

Jens Jensen i Tørring for lejermål med Johanne Keldsdatter sst. 12 dlr.

Peder Christensen i Aggestrup for lejermål med Niels Hansens datter sst, som han siden tog til ægte for dem begge 3 dlr.

Tyrsting herred  1626-27
Sagefald

Laurits Sørensen i Træden for lejermål med en berygtet kvinde ved navn Karen Pedersdatter sst., af hans yderste formue 6 dlr.

Framlev herred  1626-27
Sagefald

Peder Lauritsen i Labing for lejermål med Sidsel Andersdatter i Borum. 12 dlr.

Fornævnte Sidsel Andersdatter for samme sag. 6 dlr.

Niels Rasmussen i Høver for lejermål med Else Mikkelsdatter sst. 12 dlr.

Forskrevne Else Mikkelsdatter for samme sag. 6 dlr.

Gern herred  1626-27
Sagefald

Jens Jensen i Vissing for lejermål med Anne Nielsdatter sst., af hans yderste formue og var straffet med fængsel. 6 dlr.

Ry birk  1626-27
Sagefald

Laurits Ibsen Borger i Ribe for bordag han i var med hans medborger Niels N: i Ry 2 dlr.

Anders Lauritsen i Kejlstrup for vold han gjorde mod Laurits Pedersen i Skanderup. 10 dlr. (Stednavn her stavet Kedelstrup)

Søren Koch i Ry for Bordag med Jens Ibsen sst. 2 dlr.

Jens Fischer i Ry for bordag han i var med Jens Sørensen i Borup 2 dlr.

Søren Nielsen i Addit for bordag han i var med Peder Ibsen sst. 6 dlr.

Jens Mikkelsen i Siim for lejermål med Anne Frandsdatter og havde sin ægte hustru, af hans yderste formue 12 dlr.

Hads herred  1626-27
Sagefald

Svend Lauritsen i Drammelstrup for lejermål med Gudi Pedersdatter sst., og havde sin ægte hustru af hans yderste formue. 30 dlr.

Peder Andersen i Odder for lejermål med Kirsten Rasmusdatter sst., af hans yderste formue 1 okse

Kirsten Emmersdatter i Tvis mølle for lejermål med Rasmus Nielsen i Odder Bisgård, af hans yderste formue 2 dlr.

Peder Ovesen i Hundslund for han sad overhørig og ikke ville skibe K.M.s korn. 5 skp. havre

Niels Mikkelsen i Vads mølle for lejermål med Maren Rasmusdatter sst. 12 dlr.

Jørgen Hansen i Hovedstrupgård for lejermål med Anne Ingilsdatter i Hovedstrup. 12 dlr.

Poul Pedersen på Alrø for lejermål med Kirsten Sørensdatter sst. 12 dlr.

Rasmus Nielsen i Odder for Lejre mål med Kirsten Emmersdatter sst. af hans yderste formue. 1 okse

Kirsten Rasmusdatter i Saksild for hun lod sig beligge af Peder Andersen i Odder af hendes yderste formue og var straffet med fængsel. 2 dlr.

Christen Jensen i Randlev for lejer mål med Karen Jacobsdatter sst., af hans yderste formue 6 dlr.

Rasmus Poulsen i Amstrup for lejermål med Mette Rasmusdatter sst.
12 dlr.

FØRLOV 1626-27

Efter Søren Juel i Mesing. 3 mark

Skanderup birk  1626-27

Efter Peder Hansen i Ring kloster. 3 mark
Efter Christen Jacobsen skrædder i Hårby. 3 mark

Hads herred  1626-27

Efter Peder Jørgensen i Smedrup. 3 mark
Efter Niels Poulsen i Onsted. 3 mark
Efter Anne Rasmusses i Brandbyge. 3 mark
Efter Niels Rasmussen i Hundslund. 3 mark
Efter Rasmus Rasmussen i Svinballe. 3 mark
Efter Jens Nielsen i Trustrup. 3 mark
Efter Mikkel Bartolomæus moder i Loverstrup mølle. 3 mark
Efter Rasmus Pedersens hustru i Mesing. 3 mark
Efter Erik Sørensens hustru i Tvenstrup. 3 mark
Efter Jep Rasmussen i Gylling. 3 mark
Efter Rasmus Tygesen i Tvenstrup. 3 mark
Efter Rasmus Clemendsens hustru i Lemmestrup. 3 mark
Efter Peder Nielsens hustru i Fensten. 3 mark
Efter Jens Påskes hustru sst. 3 mark

FORBRUDT GODS 1626-27

Ry birk

Efter Mads Nielsen i Salten, som druknet sig selv efter hosliggende vurderingsvidne 18 sletdaler. som er 12 dlr.

Hads herred

Efter Lukas Maler, som druknede sig selv efter hosliggende vurderingsvidne 6½ dlr. 1 mark 8 sk.

Efter Maren Rasmusdatter af Gylling, som blev rettet, for hendes eget barn hun myrdede, efter hosliggende vurderingsvidne. 2 dlr.
 
STEDSMÅL (fra regnskabet for 1629-30)

Hjelmslev herred  sommeren 1627

Jens Mikkelsen i Bjertrup husbondhold af en halv selvejer bondegård sst., Niels Madsen fradøde. 5 dlr.

Søren Pedersen i Bjertrup af ½ selvejer bondegård sst., Poul Tomasen fradøde. 1 okse

Peder Rasmussen i Hørning husbondhold af ½ bondegård sst., Poul Forlev afstod. 1 okse

Mikkel Poulsen i Stilling 1 selvejer bondegård sst., Rasmus Nørgård fradøde. 1 dlr. 1 okse

Øuli Mikkelsen i Blegind ½ selvejer bondegård sst., som Peder Øuli tilforn iboede. 4 dlr.

Anders Andersen i Stilling ½ bondegård sst., som Søren Lauritsen afstod. 1 okse

Rasmus Lauritsen i Hørning, husbondhold af en selvejer bondegård sst., Laurits Mikkelsen afstod. 1 dlr. 1 okse

Peder Nielsen og Rasmus Mikkelsen i Mesing en selvejergård sst., Rasmus Jensen afstod 1 dlr. 1 okse

Skanderup birk  sommeren 1627
Stedsmål

Rasmus Jensen i Virring ½ gård sst., Niels Lauritsen fradøde. 12 dlr. 1 okse

Anne Mikkelsdatter i Fruering 1 gadehus sst., Laurits Sørensen oplod. 2 dlr.

Jens Nielsen i Vitved 1 gård i Fastrup Christen Mikkelsen fradøde. 40 dlr. 1 okse

Christen Pedersen i Hvolbæk 1 hus sst., Dines Jensen oplod. 4 dlr.

Vor herred  sommeren 1627
Stedsmål

Jens Christensen i Vrold 1 gård i Horndrup, Anders Sørensen oplod for ham og hans datter. 40 dlr.

Jens Nielsen i Eldrup 1 gård sst., hans moder Anne Nielses oplod. 50 dlr. 2 okser

Rasmus Pedersen i Tebstrup 1 boel sst., hans fader Peder Rasmussen oplod. 12 dlr.

Peder Sørensen i Gantrup, 1 gård sst., som Anne Peders oplod. 12 dlr.

Mads Madsen i Dørup, 1 gård sst., som hans fader Mads Nielsen oplod. 20 dlr.

Hans Simonsen og Niels Simonsen i Elbæk en part eng i Kørup mark, Villum Jensen sst. oplod. 5 dlr.

Søren Jørgensen i Elbæk husbondhold af en selvejer bondegård, hans fader afstod. 6 dlr.

Jens Andersen i Såby ½ gård sst., hans fader Anders Christensen oplod. 30 dlr. 1 okse

Søren Jensen i Horndrup ½ gård sst., hans fader oplod. 15 dlr.

Rasmus Jensen 1 gård kaldes Krog, hans fader Jens Rasmussen oplod 20 dlr.

Tyrsting herred  sommeren 1627
Stedsmål

Laurits Frandsen i Træden 1 forfalden gård sst., som Rasmus Olufsen fradøde. 14 dlr.

Oluf Sørensen i Velling 1 liden gård sst., Christen Markvarsen oplod. 18 dlr.

Framlev herred  sommeren 1627
Stedsmål

Søren Pedersen i Stjær ½ gård sst., hans fader Peder Sørensen oplod. 15 dlr. 1 okse

Jens Lauritsen i Stjær ½ gård sst., hans fader Rasmus Johansen oplod. 12 dlr. 1 okse (Sådan står der, måske en stedfar)

Gern herred  sommeren 1627
Stedsmål

Joen Rasmussen i Kilsgård de 3 parter af fornævnte Kilsgård, hans fader oplod. 40 dlr. 2 okser

Mikkel Pedersen i Flensted af Åsbækgård i Låsby, Niels Pedersen fradøde. 20 dlr. 2 okser

Ry birk  sommeren 1627
Stedsmål

Hans Jensen i Ry 1 hus sst., Christen Remsnider oplod. 10 dlr.

Jakob Hansen i Ry et hus sst., som Jens Lauritsen fradøde. 2 dlr.

Hads herred  sommeren 1627
Stedsmål

Oluf Nielsen på Alrø 1 gård sst., hans Fader Niels Olufsen oplod. 20 dlr. 1 okse

Jens Nielsen i Boulstrup 1 forfalden bondegård sst., Peder Knudsen fradøde. 1 okse

Rasmus Pedersen i Fensten ½ gård sst., hans fader oplod. 10 dlr. 1 okse

Peder Nielsen i Hundslund ½ gård sst., Jens Madsen oplod. 20 dlr.

Jørgen Rasmussen i Snerild 1 hus i Odder, Peder Poulsen fradøde 4 dlr.

Rasmus Sørensen i Fensten en afbrændt gård sst., Knud Christoffersen oplod. 5 dlr. 1 okse

Mads Rasmussen i Skægs mølle 1 gård i Lerdrup, Søren Bunde fradøde. 20 dlr. 1 okse

Dines Jensen i Hvolbæk, 1 lidet boel i Hvilsted, Niels Tomasen fradøde. 4 dlr.

Niels Jensen i Gylling oplod et hus for Frands Sørensen sst. 3 dlr.

Jørgen Mikkelsen sst. 1 hus, Per Jørgensen oplod. 3 dlr. 

Rasmus Rasmussen i Gylling et hus sst., Rasmus Hovgård oplod. 3 dlr.

SAGEFALD  (fra regnskabet for 1629-30)

Skanderup birk  sommeren 1627

Karen Mikkelsdatter i Fastrup, som lod sig beligge af Jens Madsen sst., af hendes yderste formue 3 dlr.

Vor herred  sommeren 1627

Niels Ibsen i Yding for lejermål med Kirsten Jensdatter sst., og havde hans ægte hustru en gammel kvinde, af hans yderste formue 12 dlr.

Hads herred  sommeren 1627

Peder Andersen i Ørting, var i bordag med Peder Tunbo sst. 1 okse

Hans Jensen i Ondrup, lejermål med Maren Ibsdatter sst., og havde sin ægte hustru, af hans yderste formue. 10 dlr.

Peder Jørgensen i Højby for bordag han i Var med Morten Leger på

STEDSMÅL

Hjelmslev herred  1629-30
Stedsmål

Rasmus Andersen i Stilling af en halv øde gård sst., Påske Pedersen var frarømt. ½ dlr.

Jens Sørensen i Blegind ½ gård sst., Niels Pedersen formedelst armod afstod. 10 dlr.

Christen Nielsen i Mesing ½ forfalden gård sst., Laurits Mikkelsen af armod oplod. 10 dlr.

Peder Andersen i Fregerslev af en liden halv gård sst., Knud Mikkelsen fraflyttede 8 dlr., og til husbondhold, af den anden halve part, som berettes at være selveje. 2 dlr. beløber 10 dlr.

Mikkel Knudsen i Jeksen 1 forfalden gård sst., Jens Mortensen fradøde. 6 dlr.

Anders Rasmussen i Dørup 1 liden gård sst., Envold Sørensen fradøde. 5 dlr.

Christen Nielsen i Mesing ottende part af Mesing kirkejord, Laurits Mikkelsen oplod. 1 dlr.

Jens Pedersen i Jeksen 1 øde gård sst., Jens Christensen fraflyttede. 2 td. havre

Peder Sørensen i Adslev en bolig sst., hans fader Søren Pedersen oplod. 3 dlr.

Jens Pedersen i Blegind 1 gård sst., Jørgen Andersen fradøde. 11 dlr.

Skanderup birk  1629-30
Stedsmål

Knud Nielsen i Vrold af en afbrændt øde gård sst., Terkel Jensen af den årsag fraflyttede. 5 dlr.

Dover sognemænd samtlige af K.M.s anpart korntiende sst., i Hans Berentsens livstid i Boes. 20 dlr.

Jens Jensen i Svejstrup 1 gård sst., Niels Østergård fradøde 14 dlr. 2 okser

Jens Sørensen i Illerup 1 gård sst., hans fader Søren Rasmussen fradøde. 16 dlr.

Rasmus Rasmussen i Veng 1 gård sst., hans fader Rasmus Jensen fradøde. 15 dlr.

Søren Jensen af Gjesing mølle, som Jens Tomasen fradrog, og var næsten øde. 14 dlr.

Gunde Rasmussen i Hvolbæk 1 halv gård sst., hans fader Rasmus Gundesen fradøde. 10 dlr. 1 okse

Mikkel Jensen i Hvolbæk ½ gård sst., Rasmus Jensen fradøde. 12 dlr. 1 okse

Rasmus Nielsen i Fastrup ½ gård sst., Søren Nielsen fradøde. 22 dlr.

Peder Villumsen i Skanderup 2 blokke på Lusberg, Morten Leeger fradøde. 2 dlr.

Peder Jensen i Gram ugedagstjener 1 liden gård sst., Jens Mikkelsen fradøde. 12 dlr.

Rasmus Pedersen sst. 1 gård hans fader Peder Andersen oplod. 12 dlr.

Hans Rasmussen i Gjesing ½ gård sst., Rasmus Tomasen fradøde. 24 dlr.

Rasmus Andersen i Svinsager ½ forfalden gård sst., Anders Poulsen oplod. 8 dlr.

Knud Rasmussen i Gram en for falden ½ gård sst., Laurits Pedersen oplod. 3 dlr.
Forskrevne Laurits Pedersen et boelshus sst., fornævnte Knud Rasmussen fradrog. 2 dlr.

Jens Rasmussen i Vitved halvparten af ½ gård sst., Knud Tomasen oplod. 6 dlr.

Knud Rasmussen i Vitved de to parter af hans faders gård sst., som af vådeild er afbrændt, og som han oplod. 6 dlr.

Poul Jørgensen i Hårby ½ forfalden gård sst., Jens Christensen oplod. 8 dlr.

Rasmus Pedersen, 1 øde og forfalden gård i Forlev, Søren Troelsen for armod fraflyttede. 4 dlr.

Peder Nielsen i Hårby, en øde og af fjenderne nedbrændt gård sst., Søren Jensen for armod fraflyttede og oplod. 3 dlr.

Anders Laugesen i Gram 1 gadehus sst., Jens Jensen oplod. 1 dlr.

Vor herred  1629-30
Stedsmål

Peder Sørensen i Grumstrup ½ gård sst., hans fader Søren Mikkelsen oplod. 30 dlr.

Søren Tomasen i Haldrup 1 gård sst., Jep Markvarsen fradøde. 20 dlr.
 
Jørgen Knudsen i Nebel ½ kirkegård sst., Niels Olufsen fradøde. 10 dlr.

Jørgen Terkelsen i Egebjerg, 1 liden gård sst., og et lidet hussted, bruges under samme gård, som Rasmus Hansen fradøde. 14 dlr.

Christen Hansen af Hylke mølle, som Anders Jensen oplod. 6 dlr.

Jens Clemendsen i Gantrup 1 forfalden gård sst., som Rasmus Pedersen fradøde. 8 dlr.

Niels Jensen i Gantrup ½ forfalden gård sst., hans fader Oluf Jørgensen oplod. 4 dlr.
(der stod sådan, der er vel tale om en stedfader)

Peder Pedersen i Gantrup ½ forfalden gård sst., Birgitte Christensdatter oplod. 4 dlr.

Poul Jespersen i Dørup tredje part af en eng, som Rasmus Keldsen fradøde. 2 dlr.

Peder Troelsen i Dørup 1 gård sst., som Rasmus Jensen oplod. 16 dlr.

Gunde Sørensen i Ustrup ½ gård sst., hans fader Søren Gundesen oplod. 20 dlr.

Laurits Christensen i Yding 1 liden halv gård sst., som Mette Mikkels oplod. 10 dlr.

Jens Sørensen i Tørring, 1 gård sst., hans fader Søren Jensen fradøde. 20 dlr.

Anders Ibsen i Vedslet, 1 forfalden gård sst., Tor Jensen fradøde. 8 dlr.

Oluf Pedersen i Assendrup 1 gadehus sst fornævnte Anders Ibsen oplod. 2 dlr.

Knud Jensen i Grumstrup, 1 gadehus sst., som Niels Jensen fradøde 3 dlr.

Peder Mikkelsen i Grumstrup 1 gadehus sst., Anders Mikkelsen fraflyttede. 3 dlr.
Anders Jensen i Grumstrup 1 gård sst., hans moder Maren Jørgens oplod. 20 dlr.

Søren Gyes i Bjødstrup ½ øde gård sst., Frands Jensen fradøde. 6 dlr.

Søren Rasmussen i Bjødstrup, 1 boel sst., Keld Pedersen oplod. 4 dlr.

Jørgen Simonsen i Kattrup ½ gård i Tammestrup, Peder Sørensen fradøde. 15 dlr.

Søren Ibsen i Ejer en gård sst., Søren Pedersen med hustru og børn af pestilens var fradøde. 32 dlr.

Anders Jensen i Bleld et stykke Nebel kirkejord, liggende på Bleld mark, afgangne fru Birgitte Rosenkrantz til Værholm havde i brug. 2 dlr.

Anders Jørgensen i Serridslev af et stykke fornævnte kirkejord på Serridslev mark, fornævnte velb. fru Birgitte havde i fæste. 2 dlr.

Rasmus Christensen i Nebel et stykke fornævnte kirkejord, på Nebel mark, velb. fru Birgitte og havde i fæste. 2 dlr.

Fornævnte Rasmus Christensen ½ øde kirkegård i Nebel, velb. fru Birgitte forundt var i hendes livstid, af de fire regerende herrer. 9 dlr.

Jens Jensen i Gedved på sognemænds vegne K.M.s anpart Tolstrup sognetiende, som skylder 13 ørte korn. 13 dlr.

Velb. Mogens Pax til Rask, K.M.s anpart Vor sognetiende, som skylder 13 ørte korn. 12 dlr.

Jørgen Rasmussen i Grumstrup ½ gård sst., Maren Sørens oplod. 15 dlr.

Jens Madsen i Såby 1 gård sst., hans moder Gertrud Madses fradøde. 70 dlr.

Terkel Jensen i Yding, 1 gård sst., Niels Sørensen oplod. 32 dlr.

Laurits Frandsen i Yding et hus sst., Niels Smed fraflyttede. 1 dlr.

Knud Sørensen i Yding ½ afbrændt gård sst., Peder Frandsen sidst iboede  3 skp. havre

Jens Knudsen i Elling 1 gård i Dørup Jens Nielsen fradøde. 16 dlr.

Velb. Knud Ulfeld til Urup, K.M.s anpart korntiende i Nebel sogne, som skylder årligt 20 ørte korn. 20 dlr.

Rasmus Jensen i Lundum 1 gård sst., Jens Albretsen fradøde. 60 dlr.

Laurits Mikkelsen i Vedslet, 1 meget forfalden gård sst., Mikkel Simonsen fradøde. 16 dlr.

Jens Jensen i Riis 1 liden gård sst., som Peder Tomasen oplod. 12 dlr.

Peder Tomasen i Riis, 1 liden ottingsgård sst., som hans fader Tomas Smed afdøde  12 dlr.
Albret Jensen i Riis 1 ottings gård sst., Laurits N: fradøde 12 dlr.

Jens Sørensen i Tammestrup ½ afbrændt gård sst., Niels Ibsen fradøde. 10 dlr.

Jens Ibsen i Tørring 1 hus sst., Frands Rasmussen fradøde. 2 dlr.

Peder Andersen i Lundum den gård sst., Jens Lauritsen fradøde. 50 dlr.

Jens Sørensen i Riis, 1 gadehus sst., Søren Ouges oplod. 2 dlr.

Christen Frost i Hoved, på menige sognemænds vegne, K.M.s anpart Ørridslev korntiende. 26 dlr.

Oluf Madsen i Båstrup, 1 gadehus sst., som Peder Bertelsen fradøde. 1 dlr.

Anders Nielsen i Båstrup 1 hus sst., fornævnte Oluf Madsen oplod 1 dlr.

Mads Rasmussen i Gangsted, et forfaldent boel sst., Morten Rasmussen oplod. 4 td. havre

Rasmus Olufsen i Hede mølle en gård i Grumstrup, Laurits Ibsen fradøde. 20 dlr.

Mikkel Jensen i Ballebo en gård sst., Hans fader Jens Madsen oplod. 20 dlr.

Jens Madsen i Bjødstrup ½ gård sst., Jep Sørensen fradøde. 4 dlr.

Rasmus Sørensen i Grumstrup, en liden forfalden halv gård sst., Rasmus Hansen fradøde. 12 dlr.

Stig Knudsen i Riis en gård sst., Niels Lund fradøde. 25 dlr.

Hans Nielsen i Eldrup en gård i Tammestrup Envold Jensen fradøde. 30 dlr.

Anders Troelsen i Brørup en forfalden halv gård sst., Envold Jensen oplod. 4 dlr.

Jens Rasmussen i Båstrup 1 hus i Brørup som, Anders Troelsen oplod. 4 dlr.

Anders Eskesen en gård i Tvingstrup Peder Jørgensen oplod. 20 dlr.

Oluf Madsen i Dørup en halv gård sst., Jens Madsen for armod oplod. 5 dlr.

Envold Jensen i Ørskov en forfalden gård sst., Erik Rasmussen fradøde. 20 dlr.

Rasmus Jensen i Yding 1 øde forfalden gård sst., hans fader Jens Lauritsen for armod oplod. 2 td. havre

Rasmus Nielsen i Tørring, ½ gård sst., Søren Nielsen oplod. 10 dlr.

Jep Sørensen i Grumstrup, et forfaldent hus sst., Anders Frokær frarømte. 2 dlr.

Tyrsting herred  1629-30
Stedsmål

Niels Sørensen i Tønning ½ gård sst., Tomas Pedersen fradøde. 12 dlr.

Søren Jensen i Træden af en liden forfalden gård sst., Jens Jensen fradøde. 10 dlr.

Jens Albretsen i Træden 1 forfalden gård sst., Knud Pedersen fradøde. 10 dlr.

Rasmus Pedersen i Bryrup ½ gård sst., som Jens Pedersen fradøde. 12 dlr.

Velb. Jakob Krabbe til Væbnersholm, K.M.s anpart Føvling korntiende, som skylder 15½ ørte 3 skp. korn. 16 dlr.

Søren Tomasen i Tønning på mange sognemænds vegne, af korntienden K.M.s anpart af Tønning sogn. 12½ dlr. 1 ort

Christen Pedersen i Velling ½ gård sst., Tomas Sørensen fradøde 5 dlr.

Laurits Torbensen husbondhold af ½ selvejer bondegård i Vinding, hans fader oplod. 5 dlr.

Esben Jensen i Ring 1 øde og slet forfalden gård sst., Peder Mikkelsen var fradraget. 3 td. havre

Jesper Olufsen i Løver 1 ganske øde gård sst., Ludvig N. for to år forleden fradrog. 2 skp. havre

Oluf Christensen i Træden en øde og forfalden gård sst., Søren Ibsen fradøde. 18 dlr.

Hans Mortensen i Brædstrup 1½ øde gård sst., Peder Jensen var fradød. 4 dlr.

Peder Pedersen i Ring, en halv Øde og forfalden gård sst., Laurits Madsen oplod. 4 dlr.

Framlev herred  1629-30
Stedsmål

Peder Nielsen i Tåstrup 1 forfalden gård sst., hans fader Niels Pedersen for armod afstod. 10 dlr.

Laurits Pedersen i Skovby 1 gård sst., Rask Nielsen oplod. 20 dlr.

Laurits Madsen i Skovby ½ gård sst. Laurits Jensen frarømte, efter den af fjenderne var nedbrændt  4 td havre

Iver Jørgensen i Skovby ½ forfalden gård sst., Niels Nielsen fradøde. 10 dlr.

Jens Pedersen i Tåstrup en gård sst., Christen Jørgensen fradøde. 14 dlr.

Søren Jensen i Borum ½ gård sst., Niels Pedersen af armod oplod. 10 dlr.

Jens Steffensen i Framlev et gadehus sst., Mourits Rasmussen oplod. 2 dlr.

Niels Sørensen i Stjær på mange sognemænds vegne af korntiende i Stjær sogn K.M.s anpart. 10½ dlr.

Christen Andersen i Borum ½ gård i Skovby Christen Jensen lod sig afminde. 24 dlr.
Peder Rasmussen af Snåstrup mølle, som Søren Møller fradøde. 43 dlr.

Morten Rasmussen ½ gård i Stjær, Simon Mortensen fradøde. 10 dlr.

Jens Nielsen en øde ejendom og et hus i Stjær, Niels Sørensen Pebbel oplod. 3 dlr.

Laurits Rasmussen ½ gård i Stjær, som Niels Sørensen oplod. 10 dlr.

Søren Sørensen i Hørslev et øde og af fjenderne nedhugget boel sst., Christen Lauritsen frarømte. 2 td. havre

Rasmus Christensen sst. 1 gadehus Rasmus Nielsen frarømte. 1 dlr.

Gern herred  1629-30
Stedsmål
 
Søren Sørensen i Vissing af 1 forfalden gård sst., Rasmus Sørensen fradøde. 10 dlr.

Rasmus Rasmussen i Vissing 1 gadehus sst., Niels Rasmussen fradøde. 4 dlr.

Peder Lauritsen i Javngyde et øde boel sst., Christen Tybo frarømte. 2 dlr.

Peder Christensen i Javngyde 1 hus sst., Jens Rasmussen oplod. 2 dlr.

Tomas Pedersen i Vissing et boel sst., hans fader Peder Tomasen fradøde. 7 dlr.

Rasmus Andersen i Vissing 1 boel sst., Envold Sørensen fradøde. 7 dlr.

Jens Rasmussen i Røgen 1 gård sst., Jens Rasmussen fradøde. 8 dlr.

Peder Madsen i Røgen 1 boel sst., Mikkel Dyr oplod. 4 dlr.

Joen Knudsen i Tovstrup ½ gård sst. en meget forfalden gård, som Simon Jensen oplod. 3 dlr.

Niels Andersen i Kalbygård ½ gård sst., Anders Nielsen fradøde. 14 dlr.

Niels Rasmussen i Flensted 1 øde forfalden og nedhugget gård sst., Christen Sørensen frarømte. 3 dlr.

Mikkel Sørensen i Tørring ½ forfalden gård sst., Ebbe Pedersen oplod. 2 dlr.

Ry birk  1629-30
Stedsmål

Herman Hansen af Ry mølle, som Jens Hjort fradøde. 50 dlr.

Niels Pedersen i Ry, 1 gård sst., Jesper Nielsen fradøde. 15 dlr.

Niels Jørgensen et boel i Ry, som hans fader Jørgen Nielsen fradøde. 8 dlr.

Christen Sørensen i Ry 1 boel sst., som Christen Nielsen fradøde. 12 dlr.

Jørgen Henriksen sst. et boel som Mikkel Skrædder fradøde. 12 dlr.

Rasmus Pedersen i Ry et forfaldent boel, hans fader Peder Ibsen fradøde. 2 dlr.

Peder Poulsen sst. et meget forfaldent boel, hans fader Poul Skrædder fradøde. 2 dlr.

Niels Nielsen knivsmed i Ry 1 boel sst., som Jørgen Henriksen oplod. 6 dlr.

Jens Andersen i Ry et forfaldent boel sst., Knud Andersen Hvid fradøde. 3 dlr.

Anders Nielsen en forfalden øde gård sst., som Gudich Christensen fradøde. 4 dlr.

Liborius Andersen et boel med fjerdeparten af en gård i Ry, Hans Andersen fradøde. 10 dlr.

Hans Jørgensen i Vissing 1 liden gård sst., som Søren Frandsen oplod. 16 dlr.

Fornævnte Søren Frandsen et hus i Emborg, Peder Andersen fradøde. 4 dlr.

Søren Rasmussen ½ gård i Vorret, Peder Ebbesen fradøde. 10 dlr.

Peder Markvarsen i Vrads ½ forfalden gård sst., Niels Stål fradøde, og er fordrevet af samme. 2 dlr.

Niels Lauritsen i Vissing ½ gård sst., hans moder oplod. 11 dlr.

Jørgen Henriksen i Ry ½ gård sst., Laurits Gudichsens hustru oplod. 5 dlr.

Albret Nielsen i Ry ½ gård sst., Morten Rasmussen fradøde. 5 dlr.

Søren Jensen i Salten 1 forfalden gård sst., som Morten Ibsen frarømte. 4 dlr.

Clemend Rasmussen i Ry 1 gård sst., som Søren Nielsen fradøde, med priorjorden. 24 dlr.

Herman Hansen i Ry mølle et øde stykke ejendom, som kedelsmeden Simon Ibsen tilforn havde i brug, for hans hus af fjenderne blev afbrændt. 4 dlr.

Søren Jensen i Salten ½ gård meget forfalden sst., Mads Nielsen fradøde. 4 dlr.

Christen Pedersen i Siim en gård sst., Anders Rasmussen fradøde 30 dlr.

Niels Lauritsen væver i Ry et afbrændt jordsmål, Anders Bødker fradøde. 1 dlr.

Niels Nielsen et boel sst., Jørgen Hytter oplod. 10 dlr.

Laurits Tomasen en gård i Ry, Jep Andersen fradøde. 7 dlr.

Anders Madsen i Kragelund ½ forfalden gård sst., Niels Nielsen oplod. 3 dlr.

Jens Lauritsen sst. den anden halve part af fornævnte gård  2 dlr.

Sabro herred  1629-30
Stedsmål

Jens Nielsen i Sabro en meget forfalden gård sst., Morten Pelsen af armod oplod. 6 dlr.

Rasmus Albretsen i Mundelstrup, en ½ forfalden degneboel sst., Anders Simonsen oplod. 3 dlr.

Peder Jensen i Sabro ½ øde og nedbrudt gård sst., Jens Rode frarømte. 1 td. havre

Nim Birk  1629-30
Stedsmål

Søren Knudsen i Brøstenbro 1 hus sst., Jens Olufsen fraflyttede. 2 dlr.

Mikkel Knudsen i Brøstenbro 1 hus sst., Mikkel Tysk fradøde. 2 dlr.

Christen Pedersen sst. et hus Søren Jensen fradøde. 1 dlr.

Søren Envoldsen et hus sst., Mads Jensen fradøde. 1 dlr.

Niels Nielsen et hus sst., Jens Nielsen fradøde. 1 dlr.

Søren Mikkelsen i Nim et hus sst., Poul Jensen fraflyttede. 1 dlr.

Jens Nielsen et hus i Nim, Rasmus Hansen fradøde. 1 dlr.

Simon Steffensen sst. et hus, Frands Pedersen fradøde. 1 dlr.

Jens Pelsen Bro i Nim en øde og forfalden gård sst., Rasmus Eskesen sidst iboede. 4 dlr.

Gregers Sørensen i Brøstenbro 1 hus, Laurits Jensen fradøde. 1 dlr.

Anders Pelsen 1 hus i Nim, Terkel Nielsen fradøde. 1 dlr.

Frederik Christoffersen i Nim 1 gård sst., hans fader Christoffer Holgersen fradøde. 80 dlr.

Jens Tomasen i Nim 1 hus, Peder Hansen fradøde. 2 dlr.

Peder Jensen i Brøstenbro et gadehus sst., Christen Bødker oplod. 1 dlr.

Hads herred  1629-30
Stedsmål

Jens Rasmussen i Torrild to parter af et lidet boel sst., Mikkel Rasmussen fradøde. 10 dlr.

Anders Tøgersen i Søby af en halv gård sst., som Søren Jensen fradøde. 12 dlr. 1 okse

Peder Jensen i Gylling en liden halv gård sst., Rasmus Andersen oplod. 10 dlr.
Jørgen Mikkelsen sst. et lidet boel, fornævnte Peder Jensen fraflyttede. 4 dlr.

Niels Sørensen i Gylling 1 liden gård sst., som Rasmus Esbensen fradøde. 12 dlr.

Hans Hansen i Torrild 1 gård sst., som Anders Knudsen fradøde. 24 dlr.

Jens Rasmussen i Ørting en gård sst., Rasmus Pedersen Kæmpe oplod. 20 dlr.

Hans Jensen i Kysing 1 gård sst., hans moder fradøde. 21 dlr.

Mikkel Ottesen i Snerild et boel i Oldrup, Niels Pedersen fradøde. 5 dlr.

Niels Jensen i Hundslund et lidet boel sst., Rasmus Molbo fradøde. 12 dlr.

Rasmus Lauritsen i Ålstrup 1 gård i Ørting, Jens Stampe fradøde. 20 dlr.

Rasmus Tomasen i Bjerager et forfaldent boel i Odder, Søren Skrædder fradøde. 5 dlr.

Rasmus Rasmussen Nørballe i Gylling, på menige sognemænds vegne, K.M.s anpart korntiende af Gylling sogn  15 dlr.

Rasmus Jacobsen i Gylling en forfalden halv gård sst., Rasmus Jensen fradøde. 7 dlr.

Rasmus Jensen i Gylling et lidet boel sst., fornævnte Rasmus Jacobsen oplod. 4 dlr.

Rasmus Mikkelsen Storm i Skablund, på menige sognemænds vegne K.M.s anpart Hundslund sognetiende. 30 dlr.

Søren Andersen på Endelave en otting jord og et halvt gårdsted, hans fader Peder Andersen oplod. 7½ dlr.
(der stod sådan, må være enten skrivefejl eller der er måske tale om en stedfader)

Søren Frandsen i Onsted 1 gård sst., Maren Madses oplod. 20 dlr.

Ove Gregersen i Odder en gård sst., Jep Pedersen fradøde. 30 dlr.

Morten Nielsen sst. halvparten af Bisgård, Niels Mogensen fradøde. 25 dlr.

Mikkel Lauritsen i Blegind en gård i Assedrup, Rasmus Sørensen fradøde. 12 dlr.

Søren Jørgensen i Gylling en gård sst., Peder Hansen oplod. 18 dlr.

Erik Jensen i Rude, en gård sst., Jørgen Nielsen tilforn iboede 24 dlr.

Keld Rasmussen i Sondrup 1 øde gård sst., Rasmus Jensen og Jørgen Brunsen fradøde. 3 td havre

Mikkel Steffensen i Gosmer ½ øde gård sst., Anders Jørgensen fra døde. 3 dlr.

Jørgen Poulsen i Gosmer et boel fornævnte Mikkel Steffensen fraflyttede. 4 dlr.

Mogens Nielsen i Fillerup ½ gård i Oldrup, Niels Jørgensen fradøde. 12 dlr.

Rasmus Andersen i Randlev 1 gård sst., hans fader Anders Nielsen oplod. 12 dlr.

Peder Andersen i Ørting ½ gård sst., Jørgen Olufsen oplod. 20 dlr.

Jens Jørgensen i Skablund husbondhold af en selvejer bondegård sst., hans fader fradøde. 1 dlr. 1 okse

Jens Rasmussen på Alrø 1 øde gård sst., Knud Jensen fradøde. 5 dlr.

Iver Jørgensen på Alrø ½ øde gård sst., Jørgen Mikkelsen fradøde. 3 dlr. 

Poul Sørensen i Kysing 1 forfalden gård sst., Mikkel Sørensen afstod. 10 dlr.

Oluf Christensen på Alrø 1 øde gård sst., Niels Frandsen fradøde. 3 dlr.

Rasmus Jensen i Sondrup ½ øde gård sst., Rasmus Nørgård oplod. 2 td. havre

Hans Pedersen i Amstrup et boel sst., Mogens Buck fradøde. 3 dlr.

Søren Sørensen i Amstrup 1 gård sst., hans fader fradøde. 10 dlr.

Niels Knudsen i Ålstrup, 1 øde gård sst., Clemend Pedersen oplod. 10 dlr.

Niels Pedersen i Lerdrup 1 øde gård sst., Niels Jensen af fjenderne var frajaget. 12 dlr.

Jens Bertelsen i Kysing ½ gård sst., hans fader Bertel Madsen oplod. 6 dlr.

Mads Jensen sst ½ gård, Jens Sørensen oplod 6 dlr.

Knud Mortensen i Kærgård, 1 gård sst., Laurits Pedersen fradøde 30 dlr.

Søren Jensen i Sondrup 1 liden øde gård sst., gammel Søren Jensen fradøde. 3 dlr.

Søren Jespersen i Sondrup ½ øde gård sst., Søren Pedersen fradøde. 3 dlr.

Rasmus Simonsen i Torup husbondhold af en selvejergård sst., hans fader oplod. 5 dlr.

Jens Rasmussen i Ovdrup 1 selvejergård sst., husbondhold som Jens Ovdrup fradøde. 1 dlr. 1 okse
Fornævnte Jens Rasmussen af tre stykker Hundslund kirkejorder på Tendrup mark, fornævnte Jens Ovdrup havde i fæste. 1 dlr.

Jørgen Iversen på Endelave af en fjerding jord og et halv gårdsted, hans fader oplod. 15 dlr.

Mikkel Rasmussen sst. en otting jord, fornævnte Iver Jørgensen oplod. 6 dlr.

Erik Rasmussen i Rørt ½ øde gård sst., som Jens Rasmussen oplod. 10 dlr.

Fornævnte Erik Rasmussen af noget Saksild kirkejord på Rørt mark, Rasmus Jensen afstod. 2 dlr.

Søren Pedersen i Dyngby ½ gård sst., Mikkel Jørgensen oplod. 6 dlr.

Oluf Poulsen i Amstrup 1 gadehus sst., Peder Alrø fradøde. 1 dlr.

Jørgen Gregersen i Odder ½ gård sst., hans fader fradøde. 20 dlr.

Søren Pedersen i Fensten 1 øde gård sst., hans moder oplod. 5 dlr.

Søren Frandsen i Gylling ½ øde gård sst., Søren Ibsen oplod. 5 dlr.

Rasmus Sørensen et boel sst., fornævnte Søren Frandsen oplod. 2 dlr.

Rasmus Rasmussen i Snerild husbondhold af en øde bondegård sst., Mikkel Nielsen fraflyttede. 3 dlr.

Jørgen Jørgensen i Bjerager, 1 øde gård sst., hans fader fradøde. 5 dlr.

Rasmus Pedersen i Balle, husbondhold af en liden selvejergård sst., Morten Jensen fraflyttede. 4 dlr.

Jens Rasmussen i Gosmer 1 gård sst., Peder Andersen oplod. 18 dlr.

Peder Nielsen Schøt på Endelave 1 fjerding jord og 1 gårdsted, hans moder oplod. 15 dlr.

Unge Jens Pedersen sst. 1 fjerding jord og 1 gårdsted, hans fader Peder Andersen oplod. 15 dlr.

Niels Christensen i Falling 1 gård sst., hans fader Christen Madsen fradøde. 30 dlr.

Rasmus Knudsen i Nølev ½ gård sst., Peder Rasmussen fradøde. 10 dlr.

Peder Sørensen i Gylling ½ forfalden gård sst., Jens Nørgård oplod. 6 dlr.

Rasmus Jørgensen i Lerdrup en liden forfalden gård sst., hans fader oplod. 10 dlr.

Peder Nielsen i Boulstrup, en afbrændt øde gårds eje, under det boel han iboer sst., Niels Rasmussen sidst i brug havde. 2 skp. havre

Søren Nielsen i Rude et gadehus sst., Niels Jensen fradøde. 1 dlr.

Mads Pedersen i Odder et hus sst., Peder Andersen fradøde. 1 dlr.

Jens Madsen i Torrild et hus sst. Søren Mikkelsen fradøde. 1 dlr.

Jørgen Rasmussen i Halling en liden forfalden halv gård sst., Rasmus Jørgensen oplod. 5 dlr.

Peder Mikkelsen i Kysing ½ gård sst., hans Fader Mikkel Pedersen oplod. 5 dlr.

Poul Pedersen på Alrø en gård sst., Søren Frandsen oplod. 10 dlr.
NB! Her udtaget stedsmål fra sommeren 1627. (se ovenfor)

SAGEFALD 1629-30

Hjelmslev herred  1629-30

Anders Nielsen i Blegind for Lejermål med Maren Jensdatter sst., som er hver andre i tredje led beslægtede /: på K.M.s nådigste behag :/ af hans yderste formue og forrejst landet. 14 dlr.

Vor herred  1629-30

Jens Nielsen i Ustrup for Lejermål med Maren Andersdatter sst., af hans yderste formue 4 dlr.

Framlev herred  1629-30

Jens Steffensen i Framlev for en eg han forgangen vinter uforevist har hugget i Skovbo skov. 4 dlr.

Hads herred  1629-30

Jens Rasmussen i Ørting for lejermål med Anne Pedersdatter sst., af hans yderste formue 6 dlr.

Mads Rasmussen i Dyngby. lejermål med Anne Jensdatter i Kysing, som han tog til ægte. 2 dlr. 1 ort

Fornævnte Anne Jensdatter for samme sag. ½ dlr. 1 ort

Maren Jensdatter i Tulstrup havde ladet sig beligge af Christen Rasmussen sst., af hendes yderste formue 3 dlr.

Peder Sørensen i Lerdrup, lejermål med Bodil Jensdatter i Spøttrup /: som var berygtet :/ den stund fjenderne var i landet, for dem begge 4 dlr.

NB! Sagefald for sommeren 1627 flyttet op i kronologisk orden

På filmen er der endvidere byttet om i rækkefølgen for regnskaberne 1630-31 og 1631-32. Her er de ombrudt i kronologisk orden:

STEDSMÅL 1630-31

Hjelmslev herred  1630-31

Peder Pedersen i Jeksen, af et kirkehus sst., hans fader Peder Steffensen fradøde. 4 dlr.

Jens Madsen, af et halvt boels jord på Mesing mark, Johanne Mouritsdatter oplod. 6 dlr.

Skanderup birk  1630-31
Stedsmål

Søren Jensen i Randlev af fjerdeparten af Ring kloster, Poul Hansen fradøde. 60 dlr.

Niels Christensen 1 liden halv forfalden gård i Skårup, Ove Nielsen oplod. 5 dlr.

Søren Sørensen ½ gård i Virring, Mads Sørensen oplod. 10 dlr.

Peder Jensen et hus i Virring, Søren Groersen fradøde. 2 dlr.

Hans Rasmussen af et stykke eng i Gjesing dam og to agre derhos, samt et stykke eng Kaldes Pilholm. 2 dlr. 1 okse

Peder Rasmussen i Skårup ½ gadehus sst., Niels Lauritsen oplod. 2 dlr.

Jacob Jacobsen i Skanderup, et stykke jord og Eng i Rølev mose og Gammelkobbel fra adelvejen ned til Henne sø, Gunde Christensen Bødker tilforn i fæste havde. 2 dlr.

Laurits Pedersen ½ næsten øde og forfalden gård i Gram, Peder Rasmussen fradøde. 3 dlr.

Mogens Jensen ½ gård i Virring, Christen Sørensen oplod. 10 dlr.

Rasmus Andersen af Vester mølle, Jens Andersen fradøde. 30 dlr.

Jens Pedersen 1 lidet hus i Fruering, Hans Sørensen fradøde. 2 dlr.

Rasmus Sørensen 1 hus i Gram, Rasmus Mikkelsen fradøde. 2 dlr.

Mogens Pedersen ½ forfalden gård i Svinsager, hans fader Peder Ebbesen fradøde. 8 dlr.

Peder Lauritsen 1 forfalden gård i Illerup, hans fader Laurits Jensen fradøde. 12 dlr.

Søren Jensen ½ forfalden gård i Virring, Mikkel Pedersen formedelst armod afstod. 7 dlr.

Laurits Nielsen 1 gadehus i Veng, Envold Sørensen oplod. 1 dlr.

Niels Jensen, 1 afbrændt gård i Vrold, Peder Poulsen for armod fraflyttede. 3 dlr.

Søren Sørensen ½ øde gård i Svinsager, Jens Tomasen for armod afstod. 2 td. havre

Laurits Jørgensen i Skanderup af nogle agre på Lusberg, samt noget jord og eng i Eskebæk dam, Vogn Jensen oplod. 8 dlr.

Jens Mortensen 1 øde gadehus i Gram, Jens Rasmussen sidst iboede. 1 dlr.

Søren Christensen i Skanderup af en liden have ved Stakkershus øde, og noget eng i Rølev mose, samt noget jord i hr. Aggers Krog, Claus Henriksen tilforn i fæste havde og fradøde. 10 dlr.

Villum Knudsen ½ gård i Svinsager, hans fader Knud Nielsen oplod. 8 dlr.

Jens Knudsen i Ring kloster af K.M.s anpart korntiende af Ring kloster, på menige Ring klostermænds vegne, Jens Andersen på deres vegne samtlige tilforn i fæste havde og fradøde. 4 dlr. ½ mark

Vor herred  1630-31
Stedsmål

Christen Sørensen af Tammestrupgård Anders Hovgård løjtnant tilforn var med forlenet, og nu var meget forfalden. 50 dlr.

Søren Jørgensen i Elbæk af et stykke jord på Kørup mark, hans fader Jørgen Sørensen oplod. 5 dlr.

Mikkel Andersen i Gangsted, til husbondhold af en liden selvejergård sst., Erik Jensen sidst iboede. 3 dlr.
Af et stykke jord på Kørup mark fornævnte Erik Jensen oplod. 5 dlr.

Søren Andersen 1 liden gård i Gangsted, og et stykke jord på Kørup mark, Anders Mikkelsen fradøde. 10 dlr.

Søren Jensen ½ gård sst., hans fader Jens Jespersen oplod. 10 dlr.

Søren Pedersen skrædder i Brigsted, af en kirkeager liggende til Søvind kirke, Jens Bertelsen fradøde. 1½ dlr.

Erik Christensen, degn til Ovsted kirke, af Ovsted kirkejord, som skylder årlig til samme kirke 5 mark, Niels Lund tilforn i fæste havde og fradøde. 6 dlr.

Jørgen Knudsen ½ forfalden gård i Haldrup, Rasmus Påske fradøde. 8 dlr.

Anders Jensen tømmermand 1 gård i Brørup, Søren Rasmussen i fjendens
tid fradrog. 10 dlr.

Erik Jensen ½ forfalden gård i Ås, Søren Lauritsen oplod. 5 dlr.

Knud Lauritsen i Borup på menige sognemænds vegne af K.M.s anpart korntiende af Kattrup sogn, som skylder årlig 15 ørter korn. 15 dlr.

Knud Rasmussen i Elbæk af et stykke jord på Kørup mark, Villum Jensen fradøde. 2½ dlr.

Claus Hansen ½ gård i Ørridslev, Søren Pedersen formedelst armod afstod. 16 dlr.

Anders Pedersen i Gangsted et stykke jord i Kørup mark, Hans Jensen fradøde. 5 dlr.

Tomas Mikkelsen ½ gård i Grumstrup, hans fader Mikkel Ibsen fradøde. 12 dlr.

Jørgen Mikkelsen 1 hus sst., Søren Ibsen oplod. 2 dlr.

Rasmus Sørensen i 1 hus i Tebstrup, Søren Rasmussen fradøde. 1 dlr.

Peder Jensen ½ gård Sst., Peder Adsersen fradøde. 10 dlr.

Anders Mikkelsen 1 gård i Grumstrup, Peder Kær fradøde. 20 dlr.

Jørgen Sørensen ½ forfalden gård sst., Brunik Nielsen oplod. 16 dlr.

Rasmus Rasmussen 1 forfalden gård i Vedslet, Rasmus Nielsen fradøde. 10 dlr.

Anders Mikkelsen i Grumstrup af 2 stykker jord på Grumstrup mark liggende til Vedslet kirke, Peder Kær fradøde. 6 dlr.

Niels Ibsen i Yding og Jens Nielsen i Eldrup, /: På K.M.s nådigste behag :/ for de måtte bevilges at skifte gårde med hverandre. 50 dlr.

Jens Albretsen 1 øde for falden gård i Ustrup, Otte Sørensen for stor armod oplod. 16 dlr.

Peder Rasmussen 1 øde og for falden gård i Vedslet, Mads Rasmussen og for stor armod oplod. 4 dlr.

Niels Mikkelsen 1 gård i Rådved Anders Jensen fradøde. 26 dlr.

Adser Nielsen i Yding af et stykke jord på Såby og Yding mark, liggende til Yding kirke, Niels Ibsen oplod. 3 dlr.

Ove Madsen ½ gård i Gedved, hans broder Eske Madsen oplod. 10 dlr.

Knud Lauritsen i Borup af noget Kattrup kirke jord på Møballe, Overby, Kattrup og i Ørskov marker liggende, som Anne Ovesdatter i Møballe tilforn i fæste havde og fradøde. 7 dlr.

Søren Christensen 1 gård i Tørring, Envold Jensen fradøde. 24 dlr.

Peder Nielsen ½ forfalden gård i Grumstrup, hans moder Anne Jensdatter oplod. 12 dlr.

Laurits Ottesen af de 2 parter af Møldrup, Christen Nielsen oplod. 25 dlr.

Sejer Andersen 1 øde for falden gård i Vedslet, Niels Ibsen for armod afstod 8 dlr.

Anders Sørensen 1 hus i Ustrup fornævnte Sejer Andersen oplod. 2 dlr.

Peder Christensen i Hjortbjerg, på sine egne og menige Hylke sognemænds vegne, af K.M.s anpart af Hylke sognetiende, Jens Andersen i Ring kloster tilforn i fæste havde og fradøde. 10 dlr.

Tyrsting herred  1630-31
Stedsmål

Hr. Erik Holgersen i Vissing, af et stykke eng i blandt Or kloster eng, som for Otte Ovesen tilforn i fæste havde og fradøde. 5 dlr.

Søren Jensen 1 for falden gård i Gammelstrup, Morten Tomasen fradøde. 15 dlr.

Mads Nielsen 1 forfalden gård i Træden, Jens Albretsen fradøde. 10 dlr.
Jens Jørgensen 1 forfalden gård i Ring, Jens Christensen oplod. 3 td. havre

Fornævnte Jens Christensen, et lidet boel i Ring, Jens Jørgensen oplod. 2 td havre

Ry birk  1630-31
Stedsmål

Jørgen Henriksen i Ry 1 gård sst., Niels Knudsen med hvad han i fæste havde for ham oplod. 10 dlr.

Liborius Andersen ½ gårds eje i Ry, Niels Pedersen tilforn i fæste havde. 5 dlr.

Niels Steffensen ½ gårds eje sst., Jens Ibsen oplod. 10 dlr.

Rasmus Nielsen 1 hus sst., Morten Rasmussen fradøde. 8 dlr.

Peder Christensen 1 hus i Ry, Laurits Ovesen fradøde. 6 dlr.

Anders Hovgård løjtnant 1 hus i Ry, Jens Vissing afstod. 5 dlr.

Gern herred  1630-31
Stedsmål

Laurits Rasmussen 1 øde gård i Tørring, Rasmus Rasmussen sidst iboede. 2 td. havre

Niels Sørensen 1 øde gård i Flensted, som Rasmus Andersen fradøde. 2 td. havre

Framlev herred  1630-31
Stedsmål

Niels Rasmussen ½ gård i Firgårde, Søren Bertelsen afstod. 18 dlr.
(N. R. må være fra Framlev herred, måske fra Framlev. Der står kun som her)

Rasmus Sørensen 1 gård i Høver, Simon Rasmussen fradøde. 32 dlr.

Erik Olufsen ½ forfalden gård i Skovby, Christen Andersen afstod. 26 dlr.

Jens Mortensen i Høver af et lidet kirkehus, Jørgen Madsen fradøde. 2 dlr.

Poul Poulsen ½ gård i Harlev, Peder Jensen fradøde. 40 dlr.

Anders Hansen 1 hus i Skovby, Jens Keldsen afstod. 4 dlr.

Peder Jørgensen ½ gård i Stjær, Niels Sørensen fradøde. 10 dlr.

Hans Andersen ½ gård i Skovby, Erik Olufsen oplod, og selv for ½ år forleden havde fæstet. 20 dlr.

Sabro herred  1630-31
Stedsmål

Søren Eriksen i Hadsten på sin egne og menige Hadsten sognemænds vegne, af K.M.s anpart korntiende af Hadsten sogn, som sognemændene i Erik Christensens livstid tilforn i fæste havde. 9 dlr.

Niels Christensen af et forfaldent degneboel i Lyngå, Morten Christensen fradøde. 3 dlr.

Lisbjerg herred  1630-31
Stedsmål

Søren Snedker 1 forfalden gård i Skæring, Niels Joensen fradøde. 4 dlr.

Nim birk  1630-31
Stedsmål

Hans Madsen ½ øde gård i Nim, Jens Olufsen Bro afstod. 2 td. havre

Jørgen Obisen ½ gård sst., Jens Olufsen oplod. 3½ dlr.

Hads herred  1630-31
Stedsmål

Jesper Rasmussen 1 gård i Falling, hans moder Maren Rasmusdatter oplod. 30 dlr.

Niels Jensen husbondhold af en gård sst., Jørgen Pedersen smed fraflyttede. 6 dlr.

Jens Hansen 1 hus Spøttrup, Niels Simonsen oplod. 2 dlr.

Jens Iversen 1 forfalden boel i Torrild, Jens Sørensen smed afstod. 4 dlr.

Oluf Nielsen 1 øde hus sst., Anders Jensen fradøde. 1 dlr.

Ove Jørgensen ½ forfalden gård på Alrø, Søren Sørensen oplod. 2 dlr.

Maren Knuds i Odder af en agerende, som nogle års tid lensmanden og Hans Glambeck uden bevis har været brugt til en selvejer bondegård sst. 1 dlr.

Rasmus Jensen 1 øde gård i Hvilsted, Niels Lauritsen formedelst armod fraflyttede. 2 td. havre

Søren Clausen i øde gård i Rude, Oluf Eriksen for armod fraflyttede. 2 td. havre

Jens Nielsen af halvparten af Hovedstrupgård, som Anne Mortens oplod. 40 dlr.

Mads Jensen tredjeparten af Svejgård i Bjerager, hans moder Karen Vinters oplod. 15 dlr.

Rasmus Tomasen 1 øde gård i Fensten, Simon Sørensen fradøde. 3 dlr.

Peder Rasmussen 1 øde gård i Spøttrup, Rasmus Pedersen for armod fraflyttede. 3 td. havre

Oluf Sørensen 1 boel i Odder Rasmus Pedersen fradøde. 10 dlr.

Niels Rasmussen på Endelave af 1 otting, jord Rasmus Nielsen oplod. 7 dlr.

Jens Rasmussen sst. af 1 fjerding jord, hans fader Rasmus Jensen oplod. 14 dlr.

Rasmus Sørensen sst., 1 fjerding jord og ½ gårdsted, hans fader Søren Rasmussen oplod. 15 dlr.

Hr. Jørgen Iversen sst., af 1 engjord hans formand hr. Lauge Madsen tilforn i Brug og fæste havde. 14 dlr.

Søren Pedersen 1 gård i Ørting, Anders Rasmussen fradøde. 30 dlr.

Søren Jensen 1 hus sst., Rasmus Rasmussen fradøde. 2 dlr.

Niels Sørensen 1 hus i Nølev, Jens Jørgensen oplod. 1½ dlr.

Rasmus Lauritsen i og Jens Rasmussen i Ørting, af den del af Åkærs jord deres formænd før dem i fæste havde. 4 dlr.

Jens Rasmussen ½ øde forfalden gård i Dyngby, Søren Sørensen for armod frarømte. 2 td. havre

Rasmus Clausen 1 øde gård i Rude, Just Knudsen fradøde. 2 td. havre

Rasmus Jensen 1 øde gård sst., Simon Madsen fraflyttede. 2 td. havre

Jørgen Sørensen 1 øde boel i Trustrup, Jens Pedersen var fradød. 3 dlr.

Rasmus Jensen 1 øde hus i Sondrup, Oluf Pedersen fradøde. 1 td. havre

Rasmus Pedersen i Randlev af noget kirkejord og eng, hans fader Peder Sørensen før ham i brug og fæste havde. 1 dlr. 1 okse

Hr. Jørgen Iversen, af K.M.s anpart korntiende af Endelave, som hans formand her Lauge Madsen fradøde. 7½ dlr.

Jens Sørensen 1 gård i Smedrup Peder Mikkelsen fradøde. 20 dlr.

Jørgen Poulsen 1 liden gård i Lerdrup, Niels Pedersen fradøde. 12 dlr.

Jens Eskesen 1 gård sst., hans fader Eske Mortensen oplod. 12 dlr.

Søren Jensen, Niels Jensen, Peder Nielsen i Hundslund og Niels Sørensen i Torup af den part i ladegårds mark ved Åkær, som deres formænd før dem i fæste havde. 8 dlr.

Jens Pedersen i Fillerup af noget jord i Åkærs mark, som Rasmus Jensen tilforn i fæste havde og oplod. 2½ dlr.

Morten Andersen i Gosmer, af et stykke Gosmer kirkejord, som årligen skylder til forskrevne kirke 5 skp. havre og hans fader Anders Johansen tilforn i fæste havde, og fradøde. 1 okse

Niels Rasmussen 1 øde forfalden gård i Randlev, Rasmus Knudsen for armod afstod. 3 skp. havre
Jørgen Knudsen i Tvis mølle, af noget jord på Åkærs mark, Mogens Jørgensen i Oldrup tilforn i brug havde og fradøde. 5 dlr.

Jens Mikkelsen 1 gård i Torrild, Jens Nielsen fradøde. 16 dlr.

Rasmus Nielsen ½ gård i Lemmestrup, hans fader Niels Rasmussen oplod. 8 dlr.

Rasmus Pedersen 1 lidet boel i Amstrup og noget jord i Sondrup bjerge, Peder Sørensen fradøde. 6½ dlr.

Peder Sørensen ½ øde gård i Sondrup, Søren Pedersen sidst iboede. 2 td. havre

Christen Jensen ½ gård i Nølev Rasmus Andersen afstod. 6 dlr.

Anders Pedersen 1 gård på Alrø, Hans fader Peder Føvling fradøde. 10 dlr.

Mads Mortensen 1 lidet halv boel i Bjerager, hans fader Morten Smed fradøde. 6 dlr.

Søren Jensen 1 lidet gadehus i Rørt, Søren Ravn fradøde. 1 dlr.

Rasmus Andersen ½ gård med tilliggende ejendom i Fensholt, Jens Rasmussen i fæste havde og fradøde. 16 dlr.

Oluf Jensen 1 liden gård i Falling, Jens Iversen oplod. 10 dlr.

Forskrevne Oluf Jensen af den part af Åkærs jord, som forskrevne Jens Iversen før ham i fæste havde og oplod. 3 dlr.

Niels Eskesen ½ øde forfaldent boel i Rørt, som Eske Mortensen for armod oplod. 4 dlr.

SAGEFALD 1630-31

Skanderup birk  1630-31

Mogens Jensen i Virring for lejermål med et løsagtigt kvindfolk, imidlertid kejserens folk var i Jylland. 4 dlr.

Vor herred  1630-31
Sagefald

Søren Pedersen i Overby havde ompløjet 3 furer af en sået ager fra Jesper Mortensen sst., af hans yderste formue. 5 dlr.

Jens Nielsen i Eldrup for lejermål med Karen Mortensdatter sst., af hans yderste formue 6 dlr.

Niels Jensen i Tørring for lejermål med Maren Jensdatter sst. 6 dlr.

Claus Lauritsen i Ørskov, for nogle skændsord mellem ham og Eske Andersen sst. 6 dlr.

Store Niels Nielsen i Hylke for nogle skændsord han havde givet præsten der i sognet. 8 dlr.

Niels Christensen i Tebstrup for han havde villet overfalde Niels Jensen i Tørring på hans tingvej. 5 dlr.

Jens Sørensen i Vestbirk for lejermål med Karen Pedersdatter sst., af hans yderste formue og straffet med fængsel. 5 dlr.

Clemend Pedersen sst. for lejermål med Maren Mortensdatter, som er død, af hans yderste formue og straffet med fængsel. 5 dlr.

Jens Andersen i Ring kloster og Jens Grøn i Skanderup for et ulovligt delevidne de brugte til landstinget, og med slig under retning forhvervede en dom. 40 dlr.

Peder Jensen i Hylke for lejermål med Sidsel Madsdatter sst., som han tog til ægte, for dem begge 9 mark

Tyrsting herred  1630-31
Sagefald

Gregers Andersen i Tønning for lejermål med Maren Jensdatter sst., af hans yderste formue 6 dlr.
                               
Maren Jensdatter for samme sag af yderste formue 2 dlr.

Anders Jensen i Grumstrup for lejermål med et kvindfolk, ved navn Maren Eriks af yderste formue 1 okse

Hans Nielsen i Ring for lejermål med Mette Lauritsdatter sst., af yderste formue 4 dlr.

Jørgen Sørensen i Grumstrup for skænderi og banden, han sig førte på Vor herreds ting med Jens Andersen i Ring kloster, om lukkelsen om Vesterhaven ved Ring kloster. 1 okse

Gern herred  1630-31
Sagefald

Envold Rasmussen i Bomholt for lejermål med Else Nielsdatter sst., af hans yderste formue 6 dlr.

Hads herred  1630-31
Sagefald

Niels Nielsen på Endelave for lejermål med Maren Sørensdatter sst., af hans yderste formue og var straffet med fængsel. 6 dlr.

Forskrevne Maren Sørensdatter for samme Sag af hendes yderste formue og straffet med fængsel. 3 dlr.

Rasmus Rasmussen i Gylling for lejermål med Anne Ovesdatter sst. imidlertid de kejserske var her i landet, og nu forfares fornævnte Anne Ovesdatter på slegfreds vegne fornævnte Rasmus Rasmussens hustru at være beslægtet, på K.M.s nådigste behag. 10 dlr.

Rasmus Sørensen sst. for lejermål med Maren Jensdatter, af yderste formue og straffet med fængsel. 3 dlr.

Forskrevne Maren Jensdatter af yderste formue og straffet med fængsel. 2 dlr.

Ove Andersen i Rude for lejermål med et kvindfolk ved navn Maren Andersdatter af hans yderste formue 6 dlr.

Forskrevne Maren Andersdatter for samme sag af yderste formue 2 dlr.

Kirsten Mortensdatter i Hovedstrupgård for lejermål med Mads Nielsen sst., som bortrømte af yderste formue 3 dlr.

FORBRUDT GODS  1630-31

efter Søren Eriksens hustru i Elling, som døde 3 år forleden,
og siden ingen arvinger til hendes gods er kommen, er oppebåret
efter hosliggende tingsvidnes formelding 12 dlr. hver til 96 sk d.

STEDSMÅL 1631-32

Hjelmslev herred  1631-32

Jens Madsen i Mesing af et boel sst., Jens Rasmussen fradøde. 10 dlr.

Simon Tomasen i Stilling en liden halv gård i Vitved, Søren Jørgensen fradøde. 8 dlr.

Skanderup birk  1631-32
Stedsmål

Peder Poulsen ½ liden gård i Hvolbæk, Poul Villumsen fradøde. 8 dlr.

Tomas Rasmussen 1 afbrændt gårdsted i Vrold, hans fader Rasmus Tomasen oplod /: på samme gårdsted skal han opsætte bygning : 3 dlr.

Jens Mikkelsen 1 gadehus i Vrold, Mikkel Skomager oplod. 2½ dlr.

Christen Pedersen ½ forfalden gård i Hvolbæk, Jens Sørensen fradøde. 10 dlr.

Peder Mikkelsen ½ gadehus i Virring, Erik Jensen fradøde. 1 dlr.

Jens Nielsen ½ liden for falden gård i Gram, hans fader Niels Jensen forarmet afstod. 2 dlr.

Jens Poulsen i Gram ½ forfalden gård sst., hans fader Poul Jensen oplod. 2 dlr.

Laurits Mikkelsen ½ for falden gård i Gram, Peder Jørgensen for armod afstod. 3 dlr.

Vor herred  1631-32
Stedsmål
Søren Nielsen 1 gadehus i Brørup, Joen Nielsen fradøde. 1 dlr.

Peder Christensen 1 gadehus i Grumstrup, Knud Jensen oplod. 2 dlr.

Peder Nielsen 1 øde boel i Dørup, Mads Pedersen oplod. 2 dlr.

Peder Mikkelsen af den tredje part i en forfalden halv gård i Ås. 1 dlr.

Mester Jørgen Pedersen, slotsprædikant af K.M.s anpart korntiende af Vedslet sogn, som Peder Kær tilforn i fæste havde og fradøde. 27 dlr.

Steffen Skrædder i Tørring 1 gadehus sst,, han selv har opbygget. 1 dlr.

Søren Rasmussen ½ liden for falden gård i Horndrup, Jens Christensen fradøde. 10 dlr.

Niels Christensen 1 gadehus i Tebstrup, Morten Nielsen fradøde. 3 dlr.

Peder Tomasen 1 liden gård i Kattrup, hans fader Tommes Eriksen fradøde. 21 dlr.

Simon Knudsen ½ øde for falden gård i Ås, Ingil Ingilsen for armod fraflyttede. 5 td. havre

Knud Sørensen 1 øde boel i Ballebo, Mikkel Tømmermand iboede før fjenderne kom i landet, og siden har stået øde. 1 td. havre

Jens Hansen 1 gård i Grumstrup. Laurits Jørgensen oplod. 24 dlr. 1 okse

Niels Troelsen ½ gård i Dørup, hans fader Troels Jensen oplod. 15 dlr.

Rasmus Knudsen ½ gård i Bjødstrup Søren Giøes fradøde. 10 dlr.

Peder Sørensen ½ gård i Grumstrup, hans fader Søren Mikkelsen fradøde. 32 dlr.

Tyrsting herred  1631-32
Stedsmål

Christen Pedersen ½ øde gård i Velling, Laurits Smed afstod. 4 dlr.

Niels Nielsen ½ ødegård i Løver, Jesper Olufsen sidst iboede. 1 td. havre

Mikkel Knudsen i Bjødstrup 1 øde for falden gård i Ring, Jesper Jensen for armod frakom. 1 td havre

Søren Andersen 1 boel i Tønning, Peder Andersen fradøde. 20 dlr.

.............. 1 gård i Gammelstrup, som ............. tilforn i fæste havde og afstod. 15 dlr.
(NB! både den nye og forrige fæsters navne mangler, den afsatte plads er ikke udfyldt)

Ry birk  1631-32
Stedsmål

Christen Pedersen i Siim af et stykke eng oven Vosgård bro i Vissing kloster mark, som tilforn har været fæstet til et hus i Addit. 1 dlr.

Christen Madsen ½ gård i Ry, Jørgen Henriksen oplod. 12 dlr.

Niels Lauritsen ½ gård i Vissing, Jens Villumsen fradøde. 8 dlr.

Poul Seidt ½ gård i Ry, Jens Ibsen for armod fraflyttede. 5 dlr.

Jens Ibsen af et gadehus i Ry, Poul Sørensen oplod. 5 dlr.

Jørgen Poulsen ½ afbrændt byggested i Ry, som hr. Niels fradøde. 1 dlr.

Augustinus Henriksen af ½ gårds eje i Ry, Liborius Andersen oplod. 10 dlr.
Ligeledes 1 hus sst., Jens Schøt fradøde. 3 dlr.

Jørgen Poulsen 1 gadehus i Ry, hans fader Poul Skomager fradøde. 3 dlr.

Jakob Tomasen 1 gadehus i Emborg, Søren Frandsen fradøde og hans hustru oplod. 4 dlr.

Gudich Lauritsen i Ry, af et boel sst., Niels Smed fraflyttede. 6 dlr.

Søren Sørensen af en gård i Ry, Anders Nielsen fradøde. 14 dlr.

Rasmus Andersen de tre parter af Møldrup, Laurits Ottesen sst. for en stakket tid siden fæstede og nu oplod. 26 dlr.

Peder Andersen og Villum Jensen 1 gård i Vissing, Rasmus Andersen oplod. 20 dlr.

Gern herred  1631-32
Stedsmål

Joen Knudsen ½ forfalden gård i Tovstrup, Simon Jensen for armod fraflyttede. 2 dlr.

Peder Rasmussen ½ gård i Tovstrup, som af fjenderne var nedbrudt, og som Jens Sørensen oplod. 5 dlr.

Søren Villumsen 1 øde for falden gård i Røgen, Christen Jensen fradøde. 5 dlr.

Rasmus Rasmussen i Javngyde ½ afbrændt gård sst., Rasmus Tomasen fradøde. 6 daler

Framlev herred  1631-32
Stedsmål

Steffen Byrresen et gadehus i Borum, Anders Pedersen fradøde. 2 dlr.

Jens Olufsen ½ gård i Hørslevboel, Anders Jensen fradøde. 8 dlr.

Christoffer Pedersen i Århus til husbondhold af 1 selvejer bondegård i Borum, Christen Andersen fradøde. 6 dlr.

Søren Jensen i Borum på sine egne og menige sognemænds vegne, af K.M.s anpart Borum sogne tiende, Anders Pedersen tilforn i fæste havde og fradøde. 10 dlr.

Jens Lauritsen ½ gård i Hørslevboel, Rasmus Jensen fradøde. 12 dlr.

Morten Nielsen i Galten af en otting jord på Galten mark, kaldes Rodegårds jord, hans fader Niels Mortensen oplod. 24 dlr.

Ligeledes 1 ager på Galten mark ligger til Galten kirke, som forskrevne hans fader oplod skylder til kirken 3 skp. byg. 3 dlr.

Søren Pedersen ½ øde for falden gård i Stjær, Jens Nielsen oplod. 4 dlr.

Hans Andersen 1 gadehus i Skovby, er bygget i hans kålgårdssted. 1 dlr.

Jens Rasmussen ½ gård i Herskind, hans fader Rasmus Jensen oplod. 20 dlr.

Niels Sørensen af halvparten Hørslevgård, som Jens Pedersen fradøde. 70 dlr.

Morten Simonsen i Skovby 1 boel sst. med to små boels jord til, som hans fader Simon Jensen Høver i fæste havde og fradøde, og hans moder oplod. 10 dlr.
Forskrevne Morten Simonsen af 1 stykke eng på Galten mark, og 1 ager på Skovby mark liggende til Skovby kirke, som og berettes hans fader i brug havde, og stedse har været brugt til samme boel. 3 dlr.

Rasmus Jensen 1 hus i Skovby, Simon Jensen Høver tilforn i fæste havde og fradøde. 3 dlr.

Laurits Pedersen i Galten 1 liden ager på Galten mark, kaldes Søndertoftager liggende til Galten kirke, som hans fader Peder Frandsen i fæste havde og fradøde. 1 dlr.

Søren Mortensen ½ gård i Stjær, Søren Rasmussen fradøde. 15 dlr.

Rasmus Jensen ½ gård i Stjær, Niels Jensen oplod. 15 dlr.

Sabro herred  1631-32
Stedsmål

Peder Rasmussen til husbondhold ½ gård i Hår, hans fader Rasmus Nielsen oplod. 4 dlr.

Jens Jensen 1 øde boel i Vitten, Niels Jensen formedelst armod fraflyttede. 2 dlr.

Velbyrdig Christian Holch den unge af noget Folby kirkejord. 10 dlr.

Nim birk  1631-32
Stedsmål

Jens Lauritsen af et hus i Nim, Jens Tomasen oplod. 1 dlr.

Karen Gregersdatter 1 boel i Brøstenbro, Jens Lauritsen afstod. 5 dlr.

Søren Brørup 1 hus i Brøstenbro, Mikkel Knudsen oplod. 3 dlr.

Hads herred  1631-32
Stedsmål

Jost Eriksen ½ part af Loverstrup, som hans moder Kirsten Eriks
oplod. 30 dlr.

Anne Jacobsdatter af noget jord i Fillerup liggende til Odder kirke, og skylder årlig 1 ørte rug 1 ørte byg, som hendes afgangne husbond Søren Nielsen i fæste havde og fradøde. 2 okser

Rasmus Rasmussen i Gylling af 1 gadehus, Jørgen Mikkelsen oplod. 1 dlr.

Niels Rasmussen 1 gadehus i Gylling, Peder Rasmussen fradøde. 1 dlr.

Rasmus Poulsen 1 øde hus i Amstrup, som Mads Jensen fradøde. 1 dlr.

Mads Rasmussen ½ liden gård i Bjerager, Mads Mortensen oplod, og for ti uger forleden fæstede. 5 dlr.

Jens Nielsen ½ forfalden gård i Dyngby, som Mikkel Jørgensen fradøde. 8 dlr.

Jørgen Pedersen ½ ødegård i Rude, Knud Knudsen sidst iboede. 4 td. havre

Mogens Andersen 1 liden gård i Odder, Rasmus Jensen afdøde. 10 dlr.

Knud Mortensen i Kærgård af den del Åkærs ladegårds jord, Laurits Pedersen i fæste havde og fradøde. 15 dlr.

Christen Mikkelsen 1 liden forfalden gård i Amstrup, Søren Sørensen fradøde. 15 dlr.

Søren Rasmussen ½ liden gård i Gylling Søren Nielsen fradøde, og hans hustru oplod. 10 dlr.

Niels Jensen 1 gammelt smedehus i Torrild, Jens Smed frarømte. 3 dlr.

Niels Nielsen på Endelave af et fjerding jord, og et gårdsted, Søren Mikkelsen oplod. 15 dlr.
Forskrevne Niels Nielsen af en otting jord Sidsel Sørensdatter sst. oplod. 7 dlr.

Peder Sørensen på Endelave af en otting jord hans moder i brug havde 7 dlr.

Niels Madsen i Fillerup til husbondhold af en gård sst., Peder Nielsen fradøde. 4 dlr.

Mikkel Jensen af en liden halv gård i Fillerup, Rasmus Jensen oplod. 3 dlr.

Jens Jensen sst. af den anden halvpart af samme gård, som Jens Pedersen fradøde. 3 dlr.

Søren Pedersen til husbondhold af en øde selvejergård i Rude, som Knud Mikkelsen fradøde. 4 dlr.

Peder Rasmussen i Falling, af et stykke jordsmon under Trodsmose, som tilforn har været brugt til Åkærs ladegård, og ingen hidtil har villet stede, hvor af han skal give til årlig afgift 1 ort, og til stedsmål 1 dlr.

Niels Christensen i Lerdrup af et stykke i fornævnte mose, imellem den jord, de Morsholtmænd og Oluf Degn bruger, for lige afgift til stedsmål 1 dlr.

Rasmus Jensen af et gadehus i Randlev, hans fader oplod. 2 dlr.

Jørgen Pedersen ½ liden øde gård i Torrild, hans fader oplod. 1 okse

Mikkel Hansen 1 boel i Svinballe, Søren Steffensen oplod. 1 okse

Jens Knudsen ½ gård i Halling, hans fader Knud Jørgensen fradøde på K.M.s nådigste behag. 15 dlr.

Forskrevne Jens Knudsen, af noget Halling kirkejord, liggende på Halling mark, som forskrevne Knud Jørgensen i fæste havde og fradøde, skylder årligt seks skp. byg og tre skp. havre. 12 dlr.

Peder Jørgensen 1 gård i Gylling, Rasmus Rasmussen Sønderballe, for sin armod oplod. 20 dlr.

Jens Nielsen i Dyngby ½ gård sst., Søren Pedersen oplod. 8 dlr.

Søren Pedersen 1 øde for falden gård i Dyngby, Søren Rasmussen for armod fraflyttede. 10 dlr.

Niels Jørgensen i Skablund af fire små blokke, hvor i kan sås fire skæpper byg, liggende på Skablund mark, og skylder efter hans beretning til Hundslund Kirke 6 sk. årlig. 3 dlr.

Niels Nielsen 1 lidet boel i Odder, hans fader Niels Nielsen oplod. 5 dlr.

Peder Andersen 1 lidet boel i Odder, Clemend Rasmussen oplod. 5 dlr.

SAGEFALD 1631-32

Vor herred  1631-32

Rasmus Rasmussen i Vedslet for noget møg han havde ført, fra en anden gård der i byen, og til hans gårds jord. 4 dlr.

Laurits Sørensen i Grumstrup for lejermål med Maren Jensdatter sst., af hans yderste formue efter medfølgende tingsvidnes formelding 6 dlr.

Maren Jensdatter for samme sag, og af hendes yderste formue, efter hosliggende tingsvidnes formelding 3 dlr.

Niels Sørensen i Eldrup for lejermål med Anne Sørensdatter i Kattrup, af hans yderste formue efter hosliggende tingsvidnes formelding 6 dlr.

Niels Jensen i Tønning for lejermål med Maren Jensdatter sst. 12 dlr.

Jørgen Sørensen i Grumstrup for en liden skallet egestub, han havde hugget i Hoved skov uforevist. 1 dlr.

Knud Jensen i Vedslet for lejermål med Bodil Nielsdatter sst., som han tog til ægte, for dem begge ½ ort

Rasmus Eriksen i Kattrup for lejermål med Anne Jensdatter sst. 12 dlr.

Anders Mortensen I Elling for lejermål med Kirsten Sørensdatter sst. 12 dlr.

Jakob Pedersen i Lundum mølle for bordag og slagsmål med Niels Knudsen i Lundum. 1 okse

Jørgen Jørgensen i Kattrup for lejermål med Maren Hansdatter sst. 12 dlr.

Søren Madsen i Brørup for lejermål med Johanne Sørensdatter sst. 12 dlr.

Bertel Jensen i Båstrup for lejermål med Maren Jensdatter sst. som han tog til ægte for dem begge 9 mark

Markvar Nielsen i Vestbirk for lejermål med Karen Sørensdatter sst. 12 dlr.

Knud Rasmussen i Båstrup for lejermål med Anne Andersdatter sst. 12 dlr.

Claus Lauritsen i Ørskov, for lejermål med Anne Jensdatter, som berettes at skal være bortrømt. 12 dlr.

Søren Ovesen i Tvingstrup for nogen ege han uforevist huggede i Hoved skov. 1 td havre

Tyrsting herred  1631-32
Sagefald

Anders Sørensen og Niels Sørensen i Tønning have aftinget, for de og deres medbrødre Jørgen Poulsen i Ring, Jørgen Nielsen i Astrup, Steffen Nielsen i Troelstrup, Jens Poulsen i Sejet, Jens Christensen i Træden, og Niels Pedersen i Føvling har med Herredsfogden med været og dømt en dom over Lars Keldsen, som tilforn har boet i Kloborg, samme deres dom til Landsting at være underdømt, efter K.M.s brev. 200 dlr.

Ry birk  1631-32
Sagefald

Inger Lauritsdatter i Ry for lejermål med Christen Jensen, som er bortdraget, af hendes yderste formue 3 dlr.

Maren Skrædderkone i Ry for lejermål med Niels Knivsmed sst., af hendes yderste formue 3 dlr.

Gern herred  1631-32
Sagefald

Karen Andersdatter i Låsby for hun lod sig beligge af Anders Sørensen hestekøber, af hendes yderste formue 4 dlr.
Framlev herred  1631-32
Sagefald

Frands Nielsen i Labing, for lejermål med Maren Pedersdatter sst., og derefter siden bortdrog, af hans yderste formue 4 dlr.

Sabro herred  1631-32
Sagefald

Frands Ibsen i Sandby for et løsagtigt kvindfolk ved navn Anne Jensdatter, som tjente ham, han belå, og havde hans egen hustru på K.M.s nådigste behag 60 dlr.

Hads herred  1631-32
Sagefald

Jørgen Olufsen i Saksild, aftinget for et skandskrift, han havde optegnet på (Loversted) våbenhusdør over Rasmus Pilgård delefoged i Hads herred. 10 dlr.

Bendix Villadsen i Morsholt for lejermål med Helle Pedersdatter, som tilforn i fjendens tid var berygtet, af yderste formue efter medfølgende tingsvidnes formelding 6 dlr.

Søren Jensen i Morsholt for lejermål med Maren Nielsdatter han tog til ægte, dem begge 3 dlr.

Mette Nielsdatter i Odder for lejermål med Christen Ibsen, som er bortrømt, efter hosliggende tingsvidne af hendes yderste formue 4 dlr.

Anders Christensen i Saksild og Oluf Knudsen i Rørt for dem selv og deres medbrødre ransnævninger aftinget, for en ransed de til Hads herreds ting over Jørgen Pedersen i Torrild gjort har, og ikke findes ret at være, skal give på K.M.s nådigste behag 2 okser

Jørgen Pedersen i Torrild for noget stævning han med sin faders drenge Adskillige tider i K.M.s skove gjort har, så og for noget tvist med Søren Madsen sst. 1 okse

Niels Jensen i Trustrup, for 2 læs ved han uforevist, tog af en vindfælde i Odder skov. 1 td. havre

Niels Jensen i Hundslund, for et læs ved han stævnede af en eg. 1 dlr. havre

Tøger Knudsen i Porsborg, for lejermål med Birgitte Sørensdatter sst., af hans yderste formue efter hosliggende tingsvidnes formelding. 6 dlr.

Knud Andersen i Trustrup for lejermål med Mette Jensdatter sst. 12 dlr.

forskrevne Mette Jensdatter for samme sag. 6 dlr.

FORBRUDT GODS  1631-32

Annammet af Jørgen Pedersen i Riis for et gammelt værge han fandt i Riis skov, hvilket til Vor herreds ting blev oplyst, og sig ingen vedkendte, blev efter hosliggende tingsvidne vurderet for 8 sk.
Oppebåret efter Jens Hansen som tjente, Jakob Lauritsen i Skovsgård, og for lejermål bortrømte, efter hosliggende vurderings vidne 2 dlr. 32 sk.

Efter Jørgen Nielsen i Rude, som druknede sig selv og hans hustru, som ingen vilde tage arv og gæld efter, er oppebåret efter hosliggende vurderingsvidne 7 dlr. 30 sk

Ligeledes oppebåret efter Otte Simonsen i Ålstrup, som for lejermål bortrømte, efter hosliggende vurderingsvidnes formelding 2½ dlr. 1 mark 16 sk.

Af Christen Sørensen i Tammestrup er oppebåret, for et lidet horsøg, ingen vilde vedkendes, og blev vurderet efter hosliggende vidne for 1 dlr.

FØRLOV  1631-32

Efter Oluf Sørensens Hustru i Hoved. 3 mark
Efter Peder Andersen i Tønning. 3 mark
Efter Niels Lund i Riis. 3 mark
Efter Peder Sørensens hustru i Vissing kloster. 3 mark
Efter Søren Frandsen i Emborg. 3 mark

film NR. 18717

Hjelmslev herred  1632-33
Stedsmål

Jens Andersen og Mikkel Pedersen i Blegind af de to parter af den gård sst. Anders Jørgensen fradøde, og Mikkel Pedersen den tredje part tilforn havde stedt. 20 dlr.

Anders Rasmussen af en liden gård i Dørup hans fader Rasmus Andersen oplod. 10 dlr.

Morten Nielsen i Bjertrup husbondhold af en ½ selvejergård sst. hans fader Niels Madsen fradøde. 5 dlr.
forskrevne Morten Nielsen, af en liden kirkeager, liggende til Adslev kirke, som forskrevne hans fader tilforn i fæste havde. ½ dlr.

Jens Sørensen i Adslev husbondhold af ½ selvejergård sst., hans fader Søren Nielsen afstod. 5 dlr.

Anders Sørensen af 1 liden forfalden gård i Adslev, Mads Jensen, formedelst armod og alderdom oplod. 12 dlr.

Mikkel Poulsen i Stilling af en liden kirkeager på Stilling mark, liggende til Stilling kirke, som Rasmus Svendsen tilforn i fæste havde og fradøde. 1 dlr.

Morten Sørensen husbondhold af ½ selvejergård i Blegind, Øuli Mikkelsen fradøde. 1 okse

Mogens Jensen af 1 forfalden boel sst., Jesper Pedersen formedelst armod afstod. 6 dlr.

Søren Pedersen 1 boel i Bøgskov, Laurits Degn fradøde. 10 dlr.

Skanderup birk  1632-33

Peder Johansen af 1 gadehus i Svejstrup, Laurits Jensen fradøde. 2 dlr.

Knud Jensen af Bjestrupgård som hans fader Jens Knudsen oplod. 50 dlr. 2 okser

Jens Poulsen 1 gård i Illerup hans fader Poul Jensen afstod. 15 dlr. 1 okse

Gregers Tomasen ½ gård i Veng hans fader Tomas Jensen oplod. 10 dlr. 1 okse

Jens Sørensen ½ gård i Fastrup hans fader Søren Mikkelsen afstod. 32 dlr. 1 okse

Mikkel Sørensen 1 liden gård i Skårup, Rasmus Ibsen fradøde. 12 dlr.

Anders Jespersen ½ gård i Hårby, hans fader Jesper Andersen oplod. 10 dlr.

Jens Jensen i Rindelev af noget jord og fædrift i Ring kloster mark, som de Ring klostermænd har opladt, efter det dem aldeles er ubelejligt beliggende, og den gård han iboer til stor fortrængsel, efter tingsvidners videre formelding, skal deraf årligen give til landgilde, som jordebogen summarum med formenes ½ ørte byg. På K.M.s nådigste behag. 1 okse

Niels Sørensen ½ forfalden gård i Vitved, hans fader Søren Bunde afstod. 8 dlr.

Laurits Jensen i Vitved ½ gård i Hørning, Peder Sørensen oplod. 6 dlr. 1 okse

Mads Frandsen af den fjerde part Ring kloster, så vidt afgangne Jens Andersens efterlevende hustru nu i brug har. 80 dlr. 2 okser

Jacob Jacobsen af Fuldbro mølle med tilliggende fiskeri, som Rasmus Pedersen formedelst armod frakom, efter at den ganske meget var forfalden og næsten øde. På K.M.s nådigste behag. 50 dlr.

Niels Jensen 1 liden gård i Skårup, Jens Jensen Koch oplod. 10 dlr.

Mads Andersen ½ gård i Virring Søren Sørensen afstod, og forskrevne Mads Andersen kort tid tilforn selv oplod. 10 dlr.

Vor herred  1632-33
Stedsmål

Rasmus Jørgensen ½ gård i Hylke, Lille Niels Andersen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Jens Sørensen 1 gård i Vestbirk, Søren Steffensen oplod. 25 dlr. 1 okse

Jesper Andersen 1 gård i Gantrup, hans fader Anders Jespersen for ham oplod. 15 dlr.

Søren Sørensen 1 gård sst., hans fader Søren Pedersen oplod. 15 dlr.

Niels Lauritsen ½ gård i Hylke, hans fader Laurits Nielsen afstod 20 dlr. 1 okse

Mads Ibsen 1 forfalden gård i Gantrup hans moder, Maren Mortensdatter oplod. 15 dlr.

Niels Jensen 1 gård i Gedved, hans fader Jens Pedersen oplod. 25 dlr. 1 okse

Søren Pedersen 1 liden gård i Gangsted, hans fader Peder Sørensen fradøde. 23 dlr.

Af den part i Kørup mark, forskrevne hans fader i fæste havde. 5 dlr.

Anders Rasmussen 1 forfalden gård i Aggestrup hans fader Rasmus Mikkelsen oplod. 12 dlr.

Peder Mikkelsen husbondhold af en selvejergård i Gangsted, Jørgen Pedersen og Jørgen Nielsen oplod. 1 dlr. 1 okse
Af den part i Kørup mark, de tilforn i fæste havde.  5 dlr.

Anders Pedersen, husbondhold af 1 liden selvejergård sst., Hans Jensen fradøde. 6 dlr.

Søren Bertelsen, husbondhold af ½ selvejergård i Ballebo, Søren
Ingilsen oplod. 5 dlr.

Jens Nielsen ½ gård i Horndrup, Søren Jensen afstod. 12 dlr.

Knud Nielsen ½ gård i Vorladegård, Mads Pedersen oplod. 30 dlr. 2 okser

Niels Troelsen i Dørup, af den tredje part af et boels jord på Dørup mark hans fader i fæste havde og fradøde. 2 dlr.

Frands Mogensen 1 gadehus i Grumstrup, Svend Sørensen fradøde. 3 dlr.

Søren Hansen 1 øde hus sst., Rasmus Rasmussen formedelst armod fradrog  2 dlr.

Jens Mikkelsen ½ øde gård i Ørridslev, Christen Tors formedelst armod frakom. 8 dlr.

Christen Jensen ½ gård sst., Søren Pedersen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Niels Nielsen ½ forfalden gård i Gantrup, Peder Rebslager oplod. 5 dlr.

Søren Pedersen ½ gård i Ustrup, Jens Jørgensen for armod afstod. 10 dlr. 1 okse

Jens Sørensen 1 lidet boel i Tammestrup, som Jens Mikkelsen fraflyttede 5 dlr.

Joen Nielsen 1 gadehus i Brørup, Søren Hjulmand afstod. 1 dlr.

Peder Sørensen 1 gadehus i Tebstrup Niels Fischer fradøde 1 dlr.

Peder Christensen og Niels Christensen i Tåning 1 gård sst., deres fader Christen Rasmussen oplod. 40 dlr.

Tyrsting herred  1632-33
Stedsmål

Jens Pedersen i Træden 1 forfalden gård sst., hans fader Peder Jensen oplod. 16 dlr. 1 okse

Jens Bertelsen 1 gård i Træden, hans fader Bertel Jensen afstod. 20 dlr. 1 okse

Laurits Pedersen husbondhold af ½ selvejergård i Dauding, hans moder oplod. 1 dlr. 1 okse

Niels Sørensen 1 øde forfalden gård i Gammelstrup, Laurits Jensen formedelst armod frakom. 10 dlr.

Hans Nielsen i Ring af 1 liden kirkeager på Ring mark liggende til Ring kirke, som Jørgen Poulsen sst. oplod. 2 dlr.

Tomas Jensen 1 øde gård i Ring, Mikkel Knudsen formedelst armod fraflyttede. 1 ørte havre

Ry birk  1632-33
Stedsmål

Mads Andersen 1 liden gård i Ry, hans moder Else Nielsdatter oplod. 14 dlr.

Erik Madsen ½ gård sst., hans fader Mads Eriksen fradøde. 15 dlr.

Tomas Hansen ½ gård i Vissing, Rasmus Lauritsen fradøde. 16 dlr.

Jens Sørensen af Vilholt, som ganske blev af de kejseriske afbrændt, og hans fader Søren Jensen henrettet. 40 dlr.

Jens Påske ½ gård i Vissing, Peder Andersen formedelst armod afstod. 10 dlr.

Anders Pedersen ½ gård sst., hans fader Peder Mortensen oplod. 15 dlr.

Laurits Jensen 1 gadehus i Ry, Niels Nielsen Præst frarømte. 10 dlr.

Simon Pedersen 1 gård i Fogstrup, hans fader Peder Simonsen fradøde. 26 dlr. 1 okse

Christian Hinderbolt 1 gadehus i Ry, Anders Hovgård oplod. 8 dlr.

Jesper Nielsen et afbrændt byggested i Ry, Jørgen Poulsen oplod for ham 1 dlr.

Gern herred  1632-33
Stedsmål

Søren Andersen 1 liden gård i Låsby hans fader, Anders Rasmussen
oplod. 20 dlr. 1 okse

Peder Jensen 1 boelshus i Javngyde, Peder Christensen fradøde. 8 dlr.

Peder Mikkelsen ½ gård i Vissing, Morten Pedersen fradøde. 16 dlr.

Anders Pedersen husbondhold af 1 selvejergård i Tørring, som Anders Hansen og Niels Mikkelsen iboede. 1 dlr. 1 okse
Laurits Rasmussen væver 1 øde gård sst., Rasmus Rasmussen sidst iboede  2 td. havre

Peder Simonsen ½ forfalden gård: i Alling, med den part i Oudals mark, Anders Pedersen i fæste havde og fradøde. 5 dlr.

Peder Sørensen ½ gård i Tovstrup, hans fader Søren Pedersen oplod. 15 dlr.

Rasmus Andersen ½ gård i Tovstrup, hans fader Anders Sørensen afstod. 15 dlr.

Rasmus Nielsen i Tulstrup, af noget kirke jord, liggende til Tulstrup kirke Joen Andersen i Kalbygård tilforn i brug havde. 4 dlr.

Peder Andersen 1 forfalden gård i Flensted, Christen Pedersen fradøde. 12 dlr.

Framlev herred  1632-33
Stedsmål

Rasmus Frandsen 1 gård i Storring, hans fader Frands Pedersen oplod med hvad han i fæste havde. 20 dlr. 2 okser

Mads Mikkelsen 1 lidet øde forfaldent boelshus sst., Christen Pedersen fradøde. 1 dlr.

Jens Jensen 1 gadehus i Høver hans fader Jens Jensen oplod. 4 dlr.

Niels Rasmussen 1 lidet boel i Herskind, Jens Simonsen fradøde. 6 dlr.

Mikkel Andersen ½ gård i Framlev, Christen Smed fradøde. 24 dlr.

Laurits Jensen 1 gård i Galten, hans fader Jens Pedersen fradøde 30 dlr.

Peder Pedersen ½ gård sst., hans fader Peder Nielsen afstod. 15 dlr.

Laurits Nielsen halvparten af den gård i Tåstrup, hans fader Niels Jensen fradøde. 16 dlr.

Jørgen Lauritsen 1 gård i Høver, hans fader Laurits Jørgensen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Anders Andersen 1 gadehus i Skovby, Hans Skomager fradøde. 5 dlr.

Jens Sørensen 1 gadehus i Harlev, Mikkel Rasmussen skrædder fradøde. 8 dlr.

Niels Rasmussen 1 øde forfalden gård i Harlev, Frands Mikkelsen formedelst armod ikke længere kunde besidde. 20 dlr.

Peder Rasmussen 1 gadehus i Høver, Niels Jensen fradøde. 5 dlr.

Niels Rasmussen 1 gård i Høver, hans fader Rasmus Jørgensen Rodkær fradøde. 30 dlr. 2 okser

Hads herred  1632-33
Stedsmål

Rasmus Pedersen af en øde forfalden gård i Fensten, Søren Pedersen for noget kort tid tilforn fæstede og fradøde. 10 dlr.

Niels Steffensen 1 liden gård i Gylling, hans fader fradøde. 15 dlr.

Niels Nielsen 1 liden forfalden gård i Randlev, Niels Madsen for armod oplod. 8 dlr.

Rasmus Olufsen i gadehus i Rude, Anders Mikkelsen fradøde. 3 dlr.

Jørgen Christensen 1 liden gård i Falling, Morten Jensen fradøde 12 dlr. 1 okse

Af den del i Åkærs mark, forskrevne Morten Jensen i brug havde. 3 dlr.

Rasmus Simonsen 1 gård i Krogstrup, Niels Christensen fradøde. 40 dlr. 2 okser

Hans Mortensen 1 liden gård i Torrild, hans fader Morten Knudsen oplod. 20 dlr. 1 okse

Tomas Jensen 1 liden fjerdingsgård sst., hans fader Jens Sørensen afstod. 16 dlr.

Søren Pedersen 1 liden gård i Snerild, hans fader Peder Eriksen for ham oplod. 15 dlr.

Hr. Melissæus i Torrild, og hr. Christen Nielsen i Randlev, af Røndesgavl og Nordrup i Åkær mark, som Niels Christensen i Krogstrup og Søren Nielsen i Fillerup tilforn i fæste havde og fradøde. 15 dlr.

Rasmus Andersen husbondhold af den fjerdepart af en selvejergård i Rude, Knud Mikkelsen fradøde. 1 okse

Rasmus Hansen 1 afbrændt gård i Svorbæk, Christoffer Emmersen fradøde. 12 dlr.

Rasmus Mikkelsen i Nølev, af en liden kirkeager på Nølev mark liggende til Nølev kirke, hans fader Mikkel Rasmussen i fæste havde og fradøde. 1½ dlr.

Peder Rasmussen ½ gård i Hølken, Niels Jensen oplod. 28 dlr.

Jens Nielsen 1 lidet boel i Amstrup hans fader Niels Gram oplod. 10 dlr.

Niels Sørensen Vinter 1 fjerding jord og ½ gårdsted på Endelave, hans fader Søren Vinter oplod. 15 dlr.

Søren Rasmussen 1 otting jord sst., hans fader Rasmus (-tom plads-) afstod. 7 dlr.

Knud Jensen ½ gård i Ondrup, hans moder Johan Jenses oplod. 26 dlr.

Søren Jørgensen i Ålstrup af et lidet stykke eng ved Svend Feldings Vandsted, som Niels Christensen i Krogstrup tilforn i fæste havde og fradøde. 4 dlr.

Peder Jensen 1 øde forfalden gård i Gylling Jep Simonsen formedelst armod oplod. 10 dlr.

Rasmus Andersen 1 liden halv gård sst., forskrevne Peder Jensen oplod. 12 dlr.
Jens Nielsen 1 øde forfalden gård i Hovedstrup, Hans Sørensen for ham oplod. 2 dlr. 1 okse

Jørgen Knudsen i Tvis mølle af noget jord i Åkær ladegårdsmark, Rasmus Sørensen i Oldrup tilforn i fæste havde og fradøde. 5 dlr.

Søren Rasmussen 1 lidet forfaldent boel i Hovedstrup, Søren Sørensen for armod oplod. 8 dlr.

Rasmus Sørensen Sueder, 1 otting jord på Endelave, Rasmus Schøt afstod. 7 dlr.

Peder Poulsen Svejgård i Bjerager, på sine egne og menige sognemænds vegne, af K.M.s anpart korntiende af Bjerager sogn, skylder årlig 10 ørter rug, 14 ørter byg og 10 ørter havre, som Oluf Juel i Dyngby tilforn i fæste havde og oplod. 34 dlr.

Knud Poulsen i Hovedstrup 1 forfaldent boel, Mogens Rasmussen oplod. 1 dlr.

Niels Jensen af et gadehus i Torrild, Kirsten Jenses afstod. 2 dlr.

SAGEFALD 1632-33

Skanderup birk  1632-33

Søren Jensen i Virring, for et sår han gjorde Jep Rasmussen sst. 6 dlr.

Rasmus Hansen i Vester mølle, for hans hustru havde tilforhandlet sig et bitræ af en kvindeperson, som for hendes tyveri blev henrettet på K.M.s nådigste behag. 20 dlr.

Karen Christensdatter afgangne Jens Knudsens i Ring kloster, for noget skovhugst hendes husbond forskrevne Jens Knudsen, til de andre tre mænd i Ring kloster, uden hjemmel og forlov havde været i Tvilum og Noersom hede, så og for en grav i Ring kirke hun lod opkaste og begrave forskrevne hendes husbond i, uden forlov på K.M.s nådigste behag. 50 dlr.

Med Jørgen Sommerfeld, Søren Jensen og Maren Hansdatter i Ring kloster i en efter K.M.s nådigste befaling, og på hans M.s nådigste behag aftinget for noget skovhugst, de havde gjort i Noersom hede. 50 dlr.

Laurits Christensen i Virring for lejermål med Maren Rasmusdatter sst., af hans yderste formue efter hosliggende tingsvidnes formelding 8 dlr.

Niels Jensen i Hvolbæk for lejermål med Kirsten Jensdatter, som tjente Mikkel Jensen sst., af yderste formue efter medfølgende tingsvidnes formelding 6 dlr.

Jens Nielsen sst. for lejermål med Bodil Jørgensdatter der sammesteds, af hans yderste formue efter hosfølgende tingsvidnes lydelse 4 dlr.

Vor herred  1632-33
Sagefald

Mikkel Rasmussen skrædder i Grumstrup for ulovlig forprang med korn og oksekøb iblandt bønderne, og for ulovlig kornsæd imod recessen, så og for han ikke havde ladet sig skrive i skat, på K.M.s nådigste behag 30 dlr.

Johanne Sørensdatter i Brørup for lejermål med Søren Madsen sst., af hendes yderste formue efter tingsvidnes lydelse 3 dlr.

Maren Hansdatter i Båstrup for lejermål med Jørgen Jørgensen i Kattrup af hendes yderste formue efter tingsvidne 1 dlr.

Anne Nielsdatter i Riis for lejermål med Rasmus Tomasen sst., som bortrømte. 6 dlr.

Jørgen Mikkelsen i Grumstrup for bordag og slagsmål med (-tom plads-) af hans yderste formue. 2 dlr.

Anders Rasmussen i Aggestrup for han havde taget en hest fra sognefogden, han ham havde frapantet, for en rejse han sad overhørig. 4 dlr.

Tomas Jensen i Ustrup for gårdfred ham var oversvoren, for han om nattetide havde ufør med Rasmus Nielsens hustru sst. 10 dlr.

Niels Nielsen i Purup for lejermål med et kvindfolk på Torup stavn  12 dlr.

Peder Sørensen i Grumstrup, for et lidet træ han uforevist huggede i Emborg Vore. 1 okse

Søren Hansen sst., for en liden stub han uforevist huggede i Hoved skov og for nogle skændsord han havde til hans naboer. 5 dlr.

Niels Sørensen i Elling for en liden stub han huggede uforevist i Riis skov af hans yderste formue. 1 dlr.

Claus Hansen i Ørridslev for nogle usande ord og mundsnak ham og hans hustru mellem havde været, og ikke nogen af dem kunde bevises, hvad de hverandre havde fortænkt (= mistænkt) for  6 dlr.

Laurits Jensen i Gangsted for han havde benægtet en gammel kontrakt, han tilforn havde været med at gøre og samtykke på K.M.s nådigste behag  1 okse

Mikkel Jensen sst. for han sad overhørig og ikke tog byg at male i gryn, og for han nægtede sognefogden ham ikke havde tilsagt, hvilket siden anderledes blev bevist. 1 okse

Niels Knudsen i Riis, for lejermål med Helle Jensdatter sst., som han siden tog til ægte. 9 mark

Mikkel Lauritsen i Ustrup for en bod han fæstede før end sandemænd fik svoret. 110 Sletdaler, gør 73 dlr. 32 sk

Tyrsting herred  1632-33
Sagefald

Jens Hansen i Burgårde /: på K.M.s  nådigste behag :/ for han havde dømt en til galgen, hvilken dom siden til landsting er magtesløs kendt :/ efter hosliggende tingsvidnes formelding af yderste formue med slægt og Venners hjælp. 200 dlr.

Ry birk  1632-33
Sagefald

Peder Andersen i Ry for lejermål med Kirsten Pedersdatter sst., af hans yderste formue efter tingsvidnes lydelse. 6 dlr.

Framlev herred  1632-33
Sagefald

Rasmus Lauritsen i Skibby for han havde pløjede nogen furer jord på adskillige steder fra hans nabo Peder Kå, så og for han på nogle steder, fra samme hans nabo havde slaget noget eng. 6 dlr.

Peder Kå i Skibby for nogle furer jord han havde pløjet fra hans nabo Rasmus Lauritsen og for noget gærdsel, han af samme hans nabos grund havde afført. 4 dlr.

Rasmus Pedersen i Framlev for lejermål med Maren Jensdatter sst., af hans yderste formue efter medfølgende tingsvidne. 3 dlr.

Laurits Christensen i Framlev, for bordag han i var, med Rasmus Nielsen i Flensted på Århus veje. 2 dlr.

Mads Rasmussen i Labing, blodvide. ½ dlr. 

Nim birk  1632-33
Sagefald

Johanne Lauritsdatter i Nim for lejermål med Søren (-tom plads-) i Bjerre herred, af hendes yderste formue efter hosliggende tingsvidnes formelding 3 dlr.

Hads herred  1632-33
Sagefald

Niels Jensen i Tvenstrup for en liden bøg han til vildum havde hugget i Odder skov. 5 dlr. 2 okser

Rasmus Simonsen i Krogstrup for lejermål med Anne Jensdatter i Salten. 12 dlr.

Niels Svendsen i Odder for en bøgestub på 4 læs, han uden hjemmel lod hugge i Odder skov. 6 dlr.

Rasmus Jensen i Randlev for han var i Rasmus Andersens have, og vilde tage æbler. 2 dlr.

Sidsel Nielsdatter i Lemmestrup for en hynde, hun berettede at have købt af en kæltringskvinde og Christen Ottesen i Loverstrup mølle vedkendes på K.M.s nådigste behag. 1 okse

Jens Lauritsen i Hvilsted for lejermål med Inger Jensdatter sst., som bortrømte. 12 dlr.

Clemend Pedersen i Randlev for lejermål med Margrete Christoffersdatter sst., som han tog til ægte. 3 dlr.

Laurits Christensen i Fillerup for lejermål med Anne Jensdatter i Ondrup, af hans yderste formue efter foreliggende tingsvidnes formelding 6 dlr.

Fornævnte Anne Jensdatter, for samme sag. 6 dlr.

Jens Christensen i Vedslet for 2 små egestubbe, han uforevist havde hugget i Torrensbjerre. 3 dlr.

Søren Rasmussen i Hovedstrup for lejermål med Anne Pedersdatter
sst., som han tog til ægte, for dem begge 9 mark

FORBRUDT GODS  1632-33

Oppebåret for noget gods, Tomas Jensen i Ustrup frarømte i Rasmus Nielsens hus sst., som efter medfølgende vidne blev vurderet for 3½ dlr. 6 sk

Deslige annammet af Christen Sørensen i Tammestrup ridefoged, som han på K.M.s vegne, annammede til sig på Vor herreds ting, efter dom 9 kurantmark, hvilke Rasmus Eriksen i Kattrup tilbød Anne Jensdatter sst., for lejermål han med hende havde beganget, og
hverken hun eller hendes værge ville annamme. 7½ mark

Ligeledes annammet af Peder Ovesens gods i Hundslund, som for drab blev henrettet, så og af Jens Pedersen i Fensten, som en tyv rømte fra sst. Er tilsammen vurderet, efter hosliggende tingsvidnes formelding for 10½ dlr. 16 sk. rug 2 pund, byg 2½ td 1 skp., havre 7 skp.

FØRLOV  1632-33

Efter Peder Skrædder i Vedslet. 3 mark
Efter Christen Smed i Framlev. 3 mark
Efter Peder Skrædder Lundgård i Labing. 3 mark

STEDSMÅL 1633-34

Hjelmslev herred  1633-34

Laurits Nielsen i Jeksen af et gadehus sst., som Knud Nielsen fradøde. 3 dlr.

Peder Simonsen i Hadborg, af en forfalden gård i Stilling, som Jens Sørensen formedelst armod frakom. 8 dlr.

Jens Poulsen Hårby 1 forfalden gård i Jeksen, Peder Pedersen for armod afstod. 8 dlr.

Laurits Hansen 1 hus i Jeksen, forskrevne Jens Hårby Afstod. 2 dlr. 

Rasmus Jyde 1 liden forfalden gård i Mesing Peder Rasmussen, formedelst armod oplod. 5 dlr. 

Laurits Pedersen i Gram ½ øde forfalden gård i Hørning, Peder Sørensen formedelst armod fradrog. 3 td. havre

Skanderup birk  1633-34
Stedsmål
 
Rasmus Sørensen af en halv forfalden gård i Gram, Peder Jørgensen formedelst armod afstod. 8 dlr.

Peder Jørgensen 1 gadehus sst., Rasmus Sørensen oplod. 2 dlr.

Lille Niels Pedersen i Virring den fjerde part af en forfalden øde gård sst., Christen Sørensen afstod. 4 dlr.

Jens Grøn i Skanderup af 2 agre på Lusberg fra slotsprædikantens toft til Jacob Kochs ager, som Rasmus Væver før ham i fæste havde og fradøde. 4 dlr.

Christen Sørensen 1 hus i Skårup, Niels Fischer afstod. 4 dlr.

Rasmus Jensen 1 hus i Fruering forskrevne Christen Sørensen fraflyttede  2 dlr.

Peder Villumsen i Skanderup, af noget årdags jord i Gammelkobbel, mellem Rølev mose og Henne sø, fra enden af hans eng og lige igennem ned til Henne sø, som han er bevilget for 1 ort til årlig afgift. 3 dlr.

Jens Christensen fjerdeparten af Ring kloster, Jens Knudsen før ham i fæste havde og fradøde. 90 dlr. 2 okser

Søren Rasmussen 1 forfalden gadehus i Vrold Evald Christensen fradøde. 2 dlr.

Niels Lauritsen ½ gård i Skårup meget øde og forfalden, Laurits Jensen formedelst armod oplod. 6 dlr.

Rasmus Rasmussen i Fruering 1 gadehus i Vitved, Ove Ottesen oplod. 2 dlr.

Ove Ottesen Degn til Fruering sogn, 1 forfalden degneboel i Fruering, Rasmus Rasmussen måtte oplade. 5 dlr.

Mikkel Jensen 1 gadehus i Vrold, Steffen Skomager fradøde. 3 dlr.

Mads Poulsen ½ gadehus i Skårup, Niels Lauritsen oplod. 3 dlr.

Jens Tøgersen ½ forfalden gård i Hårby, Niels Christensen for armod fraflyttede. 8 dlr.

Jørgen Sommerfeld i Ring kloster, på sin egne og de andre klostermænds vegne, K.M.s anpart korntiende af Ring kloster skylder 1½ ørte 1 skp rug, 1 ørte 4 skp. byg, og 3 td havre. 4 dlr. 1 mark

Peder Pedersen Skriver på Åkær, af en liden have med noget ringe eng og årdags jord, Jens Nielsen i Skanderup for ham oplod. 1 okse

Anders Madsen i Såby 1 gård i Vrold, Jens Nielsen oplod. 40 dlr.

Rasmus Nielsen i Røde mølle ½ øde forfalden gård i Skårup, Peder Nielsen Jyde for armod afstod. 6 dlr.

Christen Hansen af Røde Mølle, forskrevne Rasmus Nielsen afstod. 21 dlr.

Rasmus Madsen i Hårby og Rasmus Rasmussen i Siim, for de blev bevilget at tuske gård med hverandre. 1 okse

Anders Lauritsen ½ forfalden gård i Gram, Laurits Pedersen fraflyttede. 2 td. havre

Jens Jensen 1 lidet gadehus sst., Anders Lauritsen afstod. 1 dlr.

Niels Ibsen ½ øde gård i Vitved, Simon Tomasen fradøde. 12 dlr.

Vor herred  1633-34   NB! Tåning birk er herfra ført under Vor herred.

Morten Pedersen i Rådved af ½ øde forfalden gård i Gantrup, Jens Clemendsen formedelst armod afstod. 6 dlr.

Niels Mikkelsen ½ gård i Gangsted, Mikkel Jensen oplod. 10 dlr. 1 okse

Jens Nielsen ½ forfalden gård i Båstrup, Niels Bertelsen formedelst armod oplod. 12 dlr.

Niels Nielsen ½ gård i Hylke, hans moder Bodil Sørensdatter oplod. 15 dlr. 1 okse

Oluf Rasmussen i gadehus i Båstrup, Jens Nielsen oplod. 3 dlr.

Christen Jensen ½ gård i Ørridslev, Claus Hansen oplod. 10 dlr. 1 okse

Søren Nielsen i Grumstrup 1 øde annekspræstegård i Yding, hr. Jesper Poulsen i Birk en tid lang har brugt avlingen til, og nu har afstået. 16 dlr.

Jens Mikkelsen af tredjeparten en forfalden gård i Ås, Peder Mikkelsen fradøde. 4 dlr.

Markvar Eskesen i Møballe 1 gård i Ørskov, Eske Pedersen oplod. 30 dlr. 2 okser

Niels Eriksen 1 gård sst. Envold Jensen oplod. 30 dlr. 2 okser

Anders Tomasen i Lund, 1 liden gård i Kattrup Peder Tomasen for armod afstod, som den et år forleden havde fæstet. 18 dlr.

Anders Mortensen i Horndrup 1 gård i Tørring, Rasmus Rasmussen fradøde. 40 dlr.

Velb. Johan Brockenhuus til Lerbæk, K.M.s anpart korntiende af Hansted sogn. 30 dlr.

Rasmus Rasmussen 1 øde gadehus i Grumstrup, Søren Hansen afstod. 2 dlr.

Rasmus Pedersen ½ øde gård i Yding, Rasmus Jensen for armod fraflyttede. 6 td havre

Jens Frandsen 1 gadehus i Brørup, Jens Hvid fradrog. 2 dlr.
Poul Jespersen ½ gård i Gantrup, Oluf Jørgensen afstod. 6 dlr.

Forskrevne Oluf Jørgensen tredjeparten af 1 boel i Dørup, Poul Jespersen oplod. 3 dlr.

Morten Jespersen 1 gård i Grumstrup, Tomas Mikkelsen oplod. 40 dlr. 1 okse

Anders Troelsen ½ forfalden gård i Brørup, Envold Jensen blev fradømt. 5 dlr.

Niels Jensen 1 gård i Tørring, hans moder Anne Jensdatter fradøde. 40 dlr.

Niels Lauritsen i Tyrsted af noget kirke jord skylder årlig til Hansted kirke 4 skp. byg som Simon Sørensen i Rådved tilforn i fæste havde og oplod. 14 dlr.

Laurits Mikkelsen 1 gård i Grumstrup, Anders Sørensen fradøde. 20 dlr.

Oluf Hansen ½ gård i Horndrup, Rasmus Nielsen fradøde. 20 dlr.

Niels Sørensen ½ gård i Yding, Rasmus Jensen for armod fraflyttede. 15 dlr.

Rasmus Pedersen af Hylke mølle, som Christen Hansen oplod. 8 dlr.

Mads Clausen ½ øde kirkegårds eje i Nebel, Rasmus Christensen tilforn i fæste havde. 12 dlr.

Anders Knudsen ½ gård i Tåning, Søren Nielsen afstod. 20 dlr.

Peder Sørensen i Birknæs, af et stykke eng i Birknæs mark, som blev skift fra fru Birgitte Brockenhuus til kronen, skylder årlig 2 fjerding smør. 1 okse

Eske Mortensen og Jens Mortensen 1 gård i Horndrup, deres fader Morten Mortensen fradøde. 25 dlr.

Hans Jensen i Gedved 1 hus sst., Peder Knudsen i fæste havde og fradøde. 6 dlr.

Eske Pedersen i Ørskov af noget ringe kirkejord på Ørskov
mark, hans fader i fæste havde  2 dlr.

Tyrsting herred  1633-34
Stedsmål

Morten Christensen i Tyrsting, af den fjerdepart en øde annekspræstegårds eje på samme mark, som Jens Pedersen Snedker oplod. 6 dlr.

Anders Pedersen ½ gård i Nimdrup, Peder Jensen oplod. 10 dlr. 1 okse

Jens Sørensen i Troelstrup ½ forfalden gård i Ring Jens Christensen Morbjerg, formedelst armod fraflyttede. 5 dlr.

Niels Mortensen 1 forfalden gård i Velling, Niels Pedersen fradøde. 15 dlr.

Ry birk  1633-34
Anders Jensen og Erik Jørgensen 1 gård i Salten, Jens Holch afstod. 20 dlr.

Rasmus Andersen 1 forfalden gård i Ry, Laurits Alling fradøde. 10 dlr.

Salmon Torbensen 1 hus i Ry, Rasmus Andersen oplod. 6 dlr. (her skrevet Torbensen).

Niels Nielsen 1 hus sst., hans fader fradøde. 6 dlr.

Laurits Ottesen 1 øde gadehus sst., Jørgen Poulsen sidst i fæste havde. 2 dlr.

Peder Sørensen i Bording, af et stykke jord, kaldes Bordinghoved, som Søren Vinter sst., i fæste havde. 2 dlr.

Steffen Jensen ½ gård i Addit G. Jens Andersen oplod. 10 dlr.

Gern herred  1633-34
Stedsmål

Mikkel Hansen af 1 forfalden gård i Røgen, hans fader Hans Mikkelsen
afstod. 10 dlr.

Knud Rasmussen ½ forfalden gård i Alling, Jesper Sørensen formedelst armod oplod. 5 dlr.

Peder Andersen i Lerbjerg ½ gård i Låsby, Jens Terkelsen fradøde. 16 dlr.

Niels Terkelsen 1 boel sst., kaldes Åsbæk, som Mikkel Pedersen oplod. 10 dlr.

Anders Nielsen 1 gadehus sst., Niels Terkelsen afstod. 3 dlr.

Laurits Nielsen ½ forfalden gård i Tovstrup, Jens Huas for armod oplod. 8 dlr.

Framlev herred  1633-34
Stedsmål

Frands Christensen 1 boel i Framlev, Jens Poulsen oplod. 12 dlr.

Jens Jensen ½ gård sst., hans fader Jens Jensen fradøde. 14 dlr.

Knud Jensen ½ liden gård i Stjær, Søren Mortensen fradøde. 16 dlr.

Søren Sørensen i Skørring på sine egne og menige sognemænds vegne, af K.M.s anpart korntiende af Skørring sogne, som velb. Hans Skram fradøde. 10 dlr. 1 mark

Hans Andersen ½ gård 1 Skovby, Rasmus Jespersen afstod. 20 dlr. 1 okse

Mads Rasmussen ½ forfalden gård i Labing, Søren Mortensen frakom. 20 dlr.

Jens Knudsen 1 gård i Stjær, Rasmus Sørensen afstod. 15 dlr.

Mikkel Rasmussen ½ forfalden gård i Hørslev, Gregers Gregersen formedelst armod afstod. 8 dlr.

Mikkel Pedersen 1 hus sst., Mikkel Rasmussen oplod. 3 dlr.

Christen Sørensen 1 liden forfalden gård i Skovby, Frands Pedersen
formedelst armod oplod. 21 dlr.

Nim birk  1633-34
Stedsmål

Mikkel Knudsen 1 hus i Brøstenbro, Søren Envoldsen afstod. 5 dlr.

Frederik Christoffersen i Nim, K.M.s anpart korntiende af Nim sogn, hans moder i fæste havde og fradøde. 10 dlr.

Hads herred  1633-34
Stedsmål

Ove Jørgensen 1 liden forfalden gård i Randlev, Mikkel Sørensen fradøde. 12 dlr.

Rasmus Poulsen 1 gård i Lerdrup, hans fader Poul Pedersen fradøde. 60 dlr. 2 okser

Niels Mikkelsen 1 boel i Fillerup, Oluf Johansen fradøde.  12 dlr.
Ligeledes af den jord i Åkær ladegårds mark, forskrevne Oluf Johansen i fæste havde. 2 dlr.

Dines Jørgensen 1 gadehus i Sondrup, Rasmus Jensen fradøde. 2 dlr.

Niels Esbensen på Endelave, af 1 otting jord, Rasmus Sørensen oplod. 7 dlr.

Jens Mikkelsen ½ forfalden gård i Randlev, Simon Lauritsen formedelst armod afstod. 8 dlr.

Jens Andersen 1 liden forfalden gård i Nølev hans fader Anders Jensen oplod. 13 dlr. 1 okse

Jens Knudsen 1 gadehus sst., Søren Knudsen afstod. 3 dlr.

Jens Sørensen 1 gård i Ørting, Søren Pedersen fradøde. 40 dlr. 2 okser

Søren Andersen 1 liden forfalden gård i Oldrup, Rasmus Rasmussen oplod. 14 dlr.

Peder Pedersen 1 øde gård i Boulstrup, Jørgen Sørensen sidst iboede. 3 td. havre

Anders Jørgensen 1 gård på Alrø, hans fader fradøde. 15 dlr.

Peder Rasmussen 1 liden gård i Dyngby, Knud Mikkelsen fradøde. 12 dlr.

Rasmus Pedersen 1 gård i Spøttrup, Rasmus Simonsen fradøde. 10 dlr.

Søren Andersen 1 hus i Halling, Rasmus Jørgensen sig hidindtil har tilholdt, skal årlig give deraf ½ ort. 2 dlr.

Mads Sørensen 1 hus sst., som Niels Pedersen hidindtil har tilholdt sig, skal og årlig give deraf ½ ort. 2 dlr.

Peder Madsen ½ forskyldet og forfalden gård i Sondrup, Peder Tygesen formedelst armod fraflyttede. 2 td. havre

Morten Knudsen 1 gård i Torrild, Jens Pedersen fradøde. 18 dlr. 1 okse

Peder Sørensen ½ gård i Gylling, Jens Jensen fradøde. 10 dlr.

Søren Ibsen 2 parter af en gård i Boulstrup, Rasmus Mortensen oplod. 15 dlr.

Jens Rasmussen 1 forfalden gadehus i Randlev, som Rasmus Rasmussen oplod. 3 dlr.

Peder Olufsen 1 liden forfalden gård i Dyngby, Rasmus Pedersen oplod. 10 dlr.

Rasmus Rasmussen 1 øde forfalden gård i Ørting, Søren Sørensen formedelst armod afstod. 1 okse

Søren Jensen halvparten ½ gård i Hundslund, Peder Nielsen oplod
5 dlr.

Mikkel Steffensen ½ forfalden gård i Gosmer, Anders Jørgensen for armods skyld og gårdens bygfældighed blev fradømt. 3 td. havre

Jens Nielsen 1 liden forfalden gård i Assedrup, Peder Nielsen fradøde. 13 dlr. 1 okse

Poul Pedersen 1 lidet gadehus i Odder, Mads Pedersen oplod. 1 dlr.

Niels Knudsen i Ålstrup af den jord, Clemend Pedersen sst. i fæste havde og fradøde. 4 dlr.

Laurits Sørensen sst. af noget jord i Åkær mark, Jesper Pedersen i brug havde og fradøde. 4 dlr.

Peder Pedersen Skriver på Åkær, og hans hustru Maren Nielsdatter, af K.M.s anpart korntiende, af Saksild sogn skylder 16 ørte korn. 32 dlr.

SAGEFALD 1633-34

Skanderup birk  1633-34

Niels Jensen i Vrold for klammeri og slagsmål han gjorde med Søren Sørensen i Hylke. 1 okse

Vor herred  1633-34
Sagefald

Søren Fog i Ejer for et lidet træ han havde hugget til vildum i Ejer skov. 1 okse

Morten Jespersen i Overby for lejermål med et løsagtigt kvindfolk, som bortrømte. 12 dlr.

Søren Jensen i Yding for lejermål med Maren Andersdatter sst., af hans yderste formue 4 dlr.

Eske Andersen i Ørskov, for han på nogle Års tid ikke havde udgivet skat, af en landbogård han har i brug, men efter et gammelt tingsvidne sig frihed tilholdt, hvilket blev underkendt, derfor efter K.M.s nådigste bevilling. 100 dlr.

Tyrsting herred  1633-34
Sagefald

Terkel Jørgensen i Astrup for han fandtes med en bøsse, imod K.M.s forbud, og for han med samme bøsse skød efter nogle kalve, som bedede på Astrup mark, efter og K.M.s nådigste bevilling. 10 dlr. 2 okser

Framlev herred  1633-34
Sagefald

Søren Huas i Storring for lejermål med Johanne N. i Skovby. 12 dlr.

Mads Mortensen i Galten for lejermål med Maren Sørensdatter sst., af hans yderste formue. 10 dlr.

Laurits Rasmussen i Skibby, for lejermål med Johanne N: som tjente hans fader. 12 dlr.

Niels Simonsen for lejermål med Maren Jespersdatter i Skovby, af hans yderste formue 10 dlr.

Niels Rodkær i Høver for lejermål med Else Lauritsdatter sst. 12 dlr.

Hads herred  1633-34
Sagefald

Jørgen Pedersen og Erik Christensen i Tvenstrup, Peder Andersen i Odder, Anders Jensen i Rørt, Niels Knudsen i Nølev, Jens Jørgensen i Ørting, Rasmus Juel i Søby, og Unge Jørgen Pedersen i Torrild sandemænd i Hads herred for en ed de havde gjort til Viborg Landsting kort forleden, og af landsdommerne blev underdømt, efter K.M.s nådigste bevilling. 300 dlr.

Anne Rasmusdatter i Falling, for hun lod sig beligge af Jens Rasmussen sst., af hendes yderste formue. 2 dlr.

Forskrevne Jens Rasmussen for samme sag, af hans yderste formue. 3 dlr.

Peder Storm i Halling, for der fandtes af være hugget noget i Falling skov, som er skovfoged over og ikke han vidste hvem det havde gjort. 1 okse

Anders Rasmussen i Hadrup for parlement han havde gjort i Jens Mikkelsens gård sst. 10 dlr.

Jens Rasmussen i Ørting for noget hø, han tog fra Jens Jensen i Falling  1 okse

Rasmus Pedersen i Falling, for noget elleskov, han ved Åkær ulovligt har hugget og afført. 1 okse

Søren Sørensen i Halling, for lejermål med Kirsten Jensdatter i Lemmestrup, af hans yderste formue 6 dlr.

Forskrevne Kirsten Jensdatter, af hendes yderste formue 3 dlr.

Christen Sørensen i Loverstrup for lejermål med Johanne Pedersdatter i Assedrup, af yderste formue 3 dlr.

Søren Keldsen i Fensten, for et får han havde solgt til en mand sst., og af forseelse siden slagtede. 2 dlr.

Anders Jensen, Jens Pedersen Ørting, Søren Sørensen, Niels Olufsen Mads Sørensen, Søren Mikkelsen, Anders Sørensen Bunde, Anders Sørensen Føvling, Jesper Sørensen og Søren Jørgensen på Alrø, for et vidne de vandt til Hads herredsting, om en vagt før fjendens indfald skulle have været holdt ved strandsiden på Alrø, og sig siden anderledes befandtes. På K.M.s nådigste behag 4 okser

FORBRUDT GODS  1633-34

Oppebåret af Christen Sørensen i Tammestrup ridefoged til Skanderborg, som han på Vor herreds ting annammede af Søren Pedersen i Gedved efter doms formelding, og efter Laurits Mikkelsen i Serridslev, som de tilkom ikke ville til sig annamme 1 dlr.

Annammet af Søren Rasmussen i Horndrup for en liden skabet hoppe, til ham var kommet, og ingen vilde vedkendes, blev vurderet, efter medfølgende vurderingsvidnes indhold for 1 dlr. 32 sk
         
Efter Sidsel Pedersdatter i Fogstrup, som bortrømte, annammet efter hosliggende vidnes formelding 7½ dlr. 16 sk

FØRLOV  1633-34

Efter Niels Torbensen i Vinding. 3 mark
Efter Rasmus Rasmussen i Tåning. 3 dlr. (der står dlr.)
Efter Rasmus Christensen i Nebel. 3 mark
Efter Peder Knudsen i Gedved. 3 mark
Efter forskrevne Peder Knudsens hustru. 6 mark
Efter Torben Pedersen i Vinding. 3 mark
Efter Christen Pedersen i Flensted. 3 mark

film nr. M.18718

Hjelmslev herred  1634-35
Stedsmål

Laurits Sørensen til husbondhold af tredjeparten en selvejer bondegård i Hørning, som Hans Jensen afstod. 4 dlr.

Hans Sørensen i Dørup, af et lidet gadehus sst., Søren Bertelsen fradøde. 1 dlr.

Mikkel Rasmussen 1 hus i Løjenkær, Peder Eriksen afstod. 3 dlr.

Skanderup birk  1634-35
Stedsmål

Søren Sørensen ½ øde gård i Svinsager, Rasmus Pedersen formedelst armod afflyttede. 6 dlr.

Anders Jensen 1 hus i Svejstrup, Poul Jensen fradøde. 3 dlr.

Henrik Simonsen af det hus imellem ladegården og Stilling kaldes Hadborg, hans fader fradøde. 8 dlr.

Jens Madsen i Solbjerg ½ forfalden gård i Fruering, Rasmus Pedersen fradøde. 10 dlr.

Knud Sørensen ½ afbrændt gård i Vitved, Søren Mikkelsen oplod. 8 dlr.

Rasmus Pedersen i Virring, af 3 stok langhus, som Knud Andersen sidst iboede skal give deraf årligt give 1 sk. 1 td. havre

Vor herred  1634-35
Stedsmål

Mikkel Jensen 1 gadehus i Vedslet, hans fader Jens Knudsen oplod. 2 dlr.

Laurits Knudsen 1 gadehus i Tåning, Søren Jensen fradøde. 3 dlr.

Rasmus Pedersen 1 gadehus i Grumstrup Søren Jørgensen fradøde. 3 dlr.

Jørgen Nielsen ½ gård i Yding, hans broder Jens Nielsen oplod. 25 dlr.

Hans Hansen af Havreballe, som hans fader Hans Sørensen fradøde. 100 dlr. 2 okser

Jens Mikkelsen i Gangsted 1 gadehus ved hans gård, som Mads Rasmussen efter K.M.s nådigste befaling måtte afflytte. 6 dlr.

Søren Poulsen ½ gård i Hylke, Niels Lauritsen fradøde. 16 dlr. 1 okse

Steffen Pedersen 1 gård i Lundum, Rasmus Jensen afstod. 50 dlr. 1 okse

Terkel Pedersen af de 2 parter Møldrup, Rasmus Andersen afstod, og for kort tid siden fæstede. 20 dlr.

Peder Nielsen 1 liden gård i Yding, Morten Esbensen fradøde. 30 dlr. 1 okse

Rasmus Nielsen 1 gadehus i Tebstrup, Anders Nielsen fradøde. 2 dlr.

Søren Simonsen ½ gård i Gangsted, Niels Mikkelsen fradøde. 12 dlr. 1 okse

Laurits Sørensen 1 gård i Tåning, Christen Jensen fradøde. 50 dlr.

Søren Jensen ½ gård i Hylke, Christen Adsersen fradøde. 15 dlr. 1 okse

Søren Jensen 1 forfalden gård i Yding, som Niels Sørensen halvparten af i fæste havde og frarømte og Christen Jensen den anden halve part formedelst armod afstod. 14 dlr.

Rasmus Mortensen ½ gård i Brørup, Søren Andersen for hans forsømmelses skyld, og gårdens bygfældighed blev fradømt, på K.M.s nådigste behag. 8 dlr.

Søren Hansen ½ forfalden gård i Båstrup, Hans Jensen fradøde. 12 dlr.

Tyrsting herred  1634-35
Stedsmål

Christen Torbensen 1 gård i Træden, Niels Rasmussen fradøde. 20 dlr.

Christen Tomasen 1 kirkegård sst., Peder Jensen fradøde. 20 dlr.

Jens Pedersen 1 gård i Burgårde, Rasmus Eriksen fradøde. 40 dlr. 1 okse

Ry birk  1634-35
Stedsmål

Jens Poulsen 1 boelshus i Ry, Anders Nielsen afstod. 1 dlr.

Niels Toste 1 boelshus sst., Anders Væver fraflyttede. 1 dlr.

Hans Jensen af fårehuset ved Ry, hans fader Jens Mortensen fradøde. 6 dlr.

Jens Steffensen ½ gård i Vissing, Peder Mikkelsen fradøde. 10 dlr.

Jørgen Eriksen ½ gård i Salten, hans søn Erik Jørgensen fradøde 12 dlr.

Christen Pedersen i Siim af et stykke særjord med noget eng hos, de Emborgmænd oplod, formedelst det lå dem ubelejligt, og de ingen nytte deraf havde, hvoraf han årligen skal give 1 dlr. 1 okse

Gern herred  1634-35
Stedsmål

Jens Sørensen 1 øde forfalden gård i Tørring, Rasmus Væver formedelst armod afstod. 4 dlr.

Rasmus Sørensen 1 boel i Tørring, Peder Simonsen oplod. 6 dlr.

Lille Rasmus Jensen i Tovstrup, på menige sognemænds vegne, af K.M.s anpart korntiende af Dallerup sogn. 12 dlr. 1 mark

Knud Christensen 1 gadehus i Låsby, Rasmus Lauritsen oplod. 7 dlr.

Framlev herred  1634-35

Søren Mortensen 1 hus i Hørslev, Rasmus Mikkelsen oplod. 3 dlr.

Jens Steffensen 1 øde forfalden boel i Framlev, Frands Christensen kort tid forleden fæstede, og igen for armod afstod. 8 dlr.

Mads Mortensen 1 gadehus i Galten, hans fader Morten Madsen fradøde. 3 dlr.

Jens Frandsen 1 gadehus sst., hans fader Peder Clemendsen fradøde. 3 dlr. (sådan stod der, måske en stedfar)

Tomas Nielsen ½ gård i Borum, Søren Nielsen oplod. 14 dlr.

Jens Keldsen 1 gadehus i Skovby, Anders Hansen afstod. 4 dlr.

Mikkel Steffensen 1 hus i Framlev, Jens Steffensen oplod. 4 dlr.

Jens Mikkelsen 1 hus i Harlev, Jens Sørensen afstod.  4 dlr.

Las Rasmussen 1 gård i Galten, Rasmus Jørgensen fradøde. 40 dlr. 1 okse

Jens Pedersen ½ gård i Hørslev, Jens Nielsen fradøde. 16 dlr.

Sabro herred  1634-35
Stedsmål

Niels Pedersen 1 boel i Sabro, Anders Kræmmer oplod. 10 dlr.

Peder Lauritsen i Fårup, på menige sognemænds vegne, af K.M.s anpart korntiende af Fårup sogn, skylder 4 ørte rug, 4½ ørte byg, 2 ørte havre og 4 skp. gryn. 11 dlr. 1 mark

Mikkel Pedersen ½ øde gård i Fristrup, Mikkel Hansen formedelst armod fraflyttede. 1 td. havre

Nim birk  1634-35
Stedsmål

Knud Clemendsen 1 hus i Brøstenbro. 6 dlr.

Niels Rasmussen 1 gadehus sst. 7 dlr.

Hads herred  1634-35
Stedsmål

Jens Madsen ½ øde forfalden gård i Randlev, Jens Rasmussen formedelst armod fradrog. 5 td havre

Poul Andersen ½ forfalden gård i Rude, hans fader formedelst armod afstod. 8 dlr.

Søren Nielsen ½ gård i Kysing, Mads Jensen fradøde. 6 dlr.

Simon Jensen i Saksild, af noget kirkejord liggende til Bjerager kirke, som hans fader Jens Mogensen oplod. 6 dlr.

Claus Andersen ½ gård i Saksild, Peder Eriksen oplod. 25 dlr.

Steffen Rasmussen på Endelave af 1 fjerdingsgård og ½ gårdsted, Christen Lauritsen oplod. 15 dlr.

Laurits Jensen ½ gård i Smedrup, Rasmus Jensen formedelst armod frakom  16 dlr.

Peder Jensen til husbondhold af en liden selvejer bondegård i Randlev  6 dlr.

Jens Sørensen 1 øde forfalden gård i Boulstrup, Søren Nielsen sidst iboede. 5 td havre

Søren Nielsen ½ gård i Kysing, Jens Sørensen fraflyttede  6 dlr.

Søren Pedersen 1 øde forfalden gård i Rude, Mads Bunde formedelst armod frakom. 5 td havre

Jens Jensen i Smedrup, 1 forfalden gård sst., Anders Jensen fradøde. 12 dlr.

Jakob Smed 1 hus i Odder, Jørgen Jensen afstod. 3 dlr.

Rasmus Pedersen ½ gård i Torrild, Laurits Pedersen fradøde. 20 dlr.

Rasmus Sørensen 1 boel i Rørt, hans fader Søren Rasmussen fradøde. 20 dlr.

Jens Pedersen 1 boel i Ørting, Jens Olufsen oplod. 11 dlr.

Peder Jensen 1 gård i Torrild, Rasmus Jensen fradøde. 15 dlr. 1 okse

Rasmus Nielsen ½ gård i Nølev, Mikkel Madsen oplod. 20 dlr.

Søren Andersen 1 øde gadehus i Ålstrup, Jens Bødker sidst iboede. 2 dlr.

Rasmus Madsen 1 gård i Kærgård, Jens Rasmussen fradøde. 55 dlr. 2 okser
Forskrevne Rasmus Madsen af den eng og jord i Åkærs mark, forskrevne Jens Rasmussen i fæste havde. 15 dlr.

Mogens Eskesen 1 liden gård i Torrild, Rasmus Madsen oplod. 20 dlr. 1 okse

Jens Jensen 1 meget forfalden gård i Randlev, Hans Eriksen formedelst armod måtte afstå. 10 dlr.

Peder Ovesen 1 næsten øde og forfalden gård i Dyngby, Rasmus Simonsen for armod oplod. 10 dlr.

Niels Jensen 1 øde forfalden gård i Ålstrup, Jens Rasmussen for armod måtte afstå. 6 dlr.
Forskrevne Niels Jensen af noget jord i Åkærs mark forskrevne Jens Rasmussen i fæste havde. 3 dlr.

Søren Jensen Påske i Fensten 1 liden gård sst., hans moder Kirsten Jenses oplod. 20 dlr.

Jens Jensen i Rindelev, af et stykke jord liggende straks vest for hans gård, kaldes Øksenballe Krog, som en boelsmand i Torrild ved navn Helge Pedersen tilforn i fæste havde og fradøde. 40 dlr.

Søren Andersen 1 liden gård i Trustrup, Morten Eskesen afflyttede. 20 dlr.

Peder Rasmussen 1 hus i Ålstrup, Peder Jørgensen fradøde. 4 dlr.

Laurits Jacobsen halvparten af Skovsgård i Randlev, hans fader Jakob Lauritsen oplod. 45 dlr. 1 okse

Simon Sørensen 1 gadehus i Tulstrup, Peder Knudsen fradøde. 4 dlr.

SAGEFALD 1634-35

Skanderup birk  1634-35

Rasmus Sørensen i Fastrup for lejermål med Kirsten Jensdatter sst., som han tog til ægte. 9 mark

Jens Christensen i Ring kloster for bordag og slagsmål, han i var med Jørgen Sommerfeld sst. 10 dlr.

Rasmus Nielsen og Jens Jensen hyrde i Skårup for bordag og slagsmål de med hver andre gjorde. 2 dlr.

Rasmus Jensen i Gjesing for lejermål med Anne Olufsdatter i Skanderup, af hans yderste formue, efter foreliggende tingsvidne 4 dlr.

Jens Frandsen i Hvolbæk, for lejermål med Maren Jensdatter sst., som han tog til ægte. 9 mark

Vor herred  1634-35
Sagefald

Søren Jensen i Nebel for 1 lidet stykke rådden bøg han uforevist huggede i Ejer skov. 3 dlr.

Mikkel Lauritsen i Ustrup, Søren Pedersen i Hylke, og Niels Nielsen sst. for gilde de mod K.M.s forordning har holdt, hver 2 dlr. er 6 dlr.

Poul Pedersen i Hylke og Eske Pedersen sst. for gårdfred de var oversvoren, hver efter recessen 15 ort er 7½ dlr.

Søren Eskesen i Hylke, for han havde bevilget nogle folk at drikke en tønde øl, i den halve gård han har fæstet. 10 dlr.

Rasmus Rasmussen i Båstrup for lejermål med Apelone Ingilsdatter. 12 dlr.

Tyrsting herred  1634-35
Sagefald

Niels Torbensen i Vinding, for lejermål med Karen Jensdatter sst., efter medfølgende tingsvidne af yderste formue 6 dlr.

Jens Pedersen skrædderdreng født i Dauding, for han havde slået Peder Jensen sst i hans aksel (= skulder) med en kniv, så og en stud stukken til døde, efter doms formelding 50 dlr.

Ry birk  1634-35
Sagefald

Søren Schøt i Ry, for lejermål med et løsagtigt kvindfolk efter hosfølgende tingsvidne af yderste formue 2 dlr.

Niels Rasmussen sst. for lejermål med Birgitte Lauritsdatter, som han tog til ægte. 9 mark

Framlev herred  1634-35
Sagefald

Else Lauritsdatter i Høver, for lejermål med Niels Rasmussen sst., af hendes yderste formue efter tingsvidnes formelding 2 dlr.

Jens Nielsen i Hørslev for et knivslag han slog Morten Andersen sst. 2 dlr.

Jens Sørensen i Harlev for bordag og slagsmål han gjorde med Anne Pedersdatter sst. 2 dlr.

Sabro herred  1634-35
Sagefald

Peder Væver i Haldum, for han havde købt med en tyv, som brød fængslet. 5 dlr.

Niels Mortensen i Hår for bordag han havde gjort i byens fælles jord. 3 dlr.

Hads herred  1634-35
Sagefald

Esben Jensen i Torrild for lejermål med Maren Jensdatter i Kærgård, af yderste formue efter hosliggende tingsvidnes formelding 2 dlr.

Forskrevne Maren Jensdatter for samme sag, af yderste formue efter og hosfølgende tingsvidne 2 dlr.

Jens Pedersen Vester på Alrø for han havde sigtet Jørgen Jensen sst., at han i fjendens tid skulle have haft nogle utilbørlige ord, hvilket han ikke kunde bevise, på K.M.s nådigste behag. 2 okser

Jens Jørgensen i Søby for lejermål med Anne Sørensdatter sst., af yderste formue efter medfølgende tingsvidnes formelding. 6 dlr.

Forskrevne Anne Sørensdatter for samme sag af yderste formue, efter tingsvidne. 2 dlr.

Christen Mikkelsen i Amstrup, for en kvie han skulle have mistaget og bortført af Lerdrup mark og i Århus igen løsslået. 20 dlr.
Hans Christensen i Falling for bordag, han havde i været med Anders Buck sst. 4 dlr.

Peder Jensen, Niels Poulsen, Peder Pedersen, Rasmus Pedersen, Jens Nielsen, Jens Jensen, Rasmus Mikkelsen og Niels Hansen i Randlev, for gilde de havde holdt mod K.M.s forordning, hver 2 dlr. er 16 dlr.

Jens Sørensen, Claus Andersen, Mads Sørensen, Søren Jensen, Søren
Pedersen, Jens Tomasen, Hans Andersen, Jens Berentsen, Rasmus Olufsen, Hans Simonsen, Mogens Jensen og Mikkel Jensen i Saksild for gilde de har holdt mod K.M.s forordning, hver 2 dlr. beløber 24 dlr.

Oluf Rasmussen i Torrild for lejermål med Anne Rasmusdatter sst., som vil ægte hverandre. 9 mark

Jens Pedersen i Balle, for lejermål med Karen Nielsdatter sst., som og vil ægte hverandre. 9 mark

Rasmus Rasmussen i Kysing for lejermål med Karen Sørensdatter sst., som hverandre vil ægte. 9 mark

Niels Hansen i Krogstrup for lejermål med Anne Nielsdatter i Torrild, som og hverandre vil ægte. 9 mark

Søren Jørgensen i Ålstrup, for han ikke vilde stede Jesper Rasmussen i Fillerup nogle hans vidner beskrevet, om de ord Jost Eriksen i Loverstrup og forskrevne Jesper Rasmussen imellem faldt på Hads herreds ting, en tingdag han var i dommers sted forordnet, på K.M.s nådigste behag. 2 okser

Jost Eriksen i Loverstrup, for noget skænderi, han med Jesper Rasmussen i Fillerup har på hans kirkevej været, efter K.M.s behag. 30 dlr.
der foruden hans bøder efter loven for kirkefred 10 lod sølv, er 5 dlr.

FORBRUDT GODS 1634-35

Vor herred  1634-35

Annammet af Christen Sørensen i Tammestrup Ridefoged, for 2 geder og 1 ko, på Vor herreds ting blev oplyst og ingen vilde vedkendes, blev vurderet efter hosliggende vurderingsvidnes formelding for 5 slette mark gør 3 mark 8 sk

Af forskrevne Christen Sørensen annammet, for 1 liden sosvin, og 1 andet svin, ingen vilde vedkendes, efter medfølgende vidners formelding  2½ mark 4 S

Oppebåret af forskrevne Christen Sørensen for 2 får og 2 lam, Rasmus Nielsen Bødker i Ry frarømte, blev vurderet efter hosfølgende tingsvidnes Lydelse for 3 mark 8 sk

Ry Birk  1634-35

Annammet efter Jens Mikkelsen i Siim, som bortrømte, 1 fole, 1 hoppe, 1 bismer, 4 får 1 Gammel dyne, 1 gammel sengeklæde, 1 skive og ½ Vogn, blev vurderet tilsammen, efter hosliggende tingsvidnes formelding for 10 dlr. 8 sk

Efter Niels Jensen i Addit, som bortrømte for lejermål med Kirsten Madsdatter sst., og havde sin ægte hustru, annammet hans halve boeslod, som efter medfølgende vidnes formelding blev vurderet for 4 dlr.

Framlev herred  1634-35

Oppebåret af Peder Pedersen i Folby Ridefoged, for en ko K.M. tilfaldt, efter Søren Mogensen i Sjelle, som for noget tyvesag var angrebet, og blev tildømt at forsværge landet, efter medfølgende tingsvidne 2½ dlr. 16 sk

Af forskrevne Peder Pedersen annammet for en Ko, på Framlev herreds ting blev oplyst, og ingen siden vedkendtes, som blev vurderet efter hosfølgende tingsvidnes lydelse for 2 dlr.

Sabro herred  1634-35

Efter Jens Hansen i Haldum, som blev fredløs svoret, fandtes en ungnødskalv, som blev vurderet, efter hosliggende vidnes formelding for 1 dlr.

Hads herred  1634-35

Annammet efter Birgitte Pedersdatter i Amstrup, som druknede sig selv, nogle gamle klæder, blev vurderet efter medfølgende vurderingsvidnes formelding for 3 dlr.

Oppebåret efter Jens Jensen i Saksild som bortrømte, for 2 kvindepersoner han havre beligget, som var søskendebørn 4 stude og 1 gammel Ko, vurderet tilsammen efter hosliggende vidnes indhold for 24 slette dlr., 4 skp, rug skæppen 24 sk., 3 td. byg skæppen 16 sk. 5 skp. havre skæppen 8 sk, og en gammel kiste for 2 slette mark beløber tilsammen 21½ dlr. 16 sk,

Efter Rasmus Andersen skrædder i Fillerup, som bortrømte for 2 kvindepersoner han havde beligget i hans ægteskab, noget gods og havre til hobe for 4½ sletdaler vurderet, samt to skp byg for 9 mark og 6 skp havre for 3 mark beløber tilsammen, efter medfølgende vurderingsvidnes formelding 5 dlr.

FØRLOV  1634-35

Efter Niels Mikkelsen i Gangsted. 3 mark
Efter Morten Esbensen i Yding. 3 mark
Efter Elle Sørensdatter i Snerild. 4 mark
Efter Poul Pedersen i Lerdrup. 3 mark
Efter Karen Andersdatter i Saksild. 3 mark

STEDSMÅL 1635-36

Hjelmslev herred  1635-36

Jens Rasmussen til husbondhold af ½ gård i Stilling, Niels Jensen
frakom. 1 okse

Peder Nielsen i Jeksen til husbondhold af en liden selvejergård sst., som hans fader Niels Lauritsen afstod. 6 dlr.

Skanderup birk  1635-36
Stedsmål

Jens Mikkelsen i Hvolbæk af et gadehus sst., som Morten Andersen afstod. 3 dlr.

Peder Nielsen i Vitved af et gadehus i Gram, som Jens Mortensen fradøde. 1 dlr.

Christen Rasmussen i Fastrup af ½ gård sst., som Jens Nielsen fradøde. 24 dlr.

Jens Sørensen i Odder af ½ gård i Vitved, som Jens Mikkelsen oplod.     10 dlr.

Jens Mikkelsen i Vitved af ½ afbrændt gård sst., hvoraf Rasmus Christensen den tredjepart i fæste havde og fraflyttede, og Knud Rasmussen, som de tre parter har fæstet ham halvparten af al gården samtlige. 10 dlr.

Dines Nielsen af en forfalden og næsten afbrændt i Vitved, Jens Christensen for armod oplod. 10 dlr.

Søren Hansen i Assendrup af 1 hus i Skårup Hans Madsen afstod. 3 dlr.

Jørgen Sørensen slottets Glarmester af 1 liden kålhave imellem Balzer Badskærs og Tomas Badskærs have, som hans fader tilforn i fæste havde og fradøde. 1 dlr.

Jørgen Nielsen i Vitved af ½ gård sst., som hans fader Niels Jensen afstod. 25 dlr. 2 okser

Niels Mikkelsen af ½ gård i Fastrup, Søren Rasmussen fradøde. 22
dlr.

Søren Hansen af ½ gård i Fastrup, som Jens Nielsen oplod. 25 dlr.

Hans Poulsen af 1 gård i Illerup, Søren Pedersen for armod afstod. 16 dlr. 1 okse

Laurits Christensen af ½ gård i Virring, som Rasmus Andersen oplod. 14 dlr.

Jens Jespersen af ½ gård i Gram, som hans fader Jesper Jensen afstod. 6 dlr.
 
Niels Lauritsen i Gram af 1 gadehus sst., som Peder Nielsen oplod. 1 dlr.

Rasmus Pedersen af 1 lidet gadehus i Hvolbæk Anne Eskes oplod. 1 dlr.

Vor herred  1635-36
Stedsmål

Mogens Eskesen i Ørskov af noget kirkejord liggende til Ørridslev kirke, på Ørskov mark, som Eske Pedersen tilforn i fæste havde. 4 dlr.

Søren Sørensen af 1 gadehus i Brørup, som Jens Rasmussen afstod. 4 dlr.
Tomas Clemendsen i Yding, af en forfalden gård sst., hans fader Clemend Tomasen fradøde. 30 dlr.

Rasmus Jensen i Tvingstrup af 1 gård i Kattrup, som Mikkel Jørgensen fradøde. 62 dlr. 2 okser

Søren Jørgensen i Grumstrup af 1 gård i Båstrup, som Rasmus Andersen fradøde. 30 dlr.

Niels Olufsen af 1 hus i Grumstrup, Søren Bertelsen fradøde. 2 dlr.

Søren Andersen af 1 forfalden og forskyldet boel i Ejstrup, Jakob Nielsen fradøde. 2½ td havre

Rasmus Jensen af halvparten af Krog, som hans fader Jens Rasmussen fradøde. 30 dlr.

Annammedes af tvende stykker af Ø kloster eng, kaldes Stubholm, og 1 stykke ved Lindholms side på Langvase skylder årligen 1 fjerding smør. 4 dlr.

Peder Christensen i Hjortbjerg af K.M.s og kronens anpart korntiende af Vor sogn, som sognemændene tilforn i Jens Rasmussen i Krog hans livstid i fæste havde, skylder 1 ørte 3 skp. rug og 2 ørte byg. 14 dlr. 1½ ort

Jens Nielsen af ½ gård i Dørup, Niels Lauritsen fradøde. 20 dlr.

Laurits Jensen af 1 boel i Dørup, Oluf Jørgensen oplod. 10 dlr.

Jens Pedersen af en gård i Tåning, Søren Fog oplod. 50 dlr.

Christen Rasmussen i Gangsted af den part i Kørup mark, som hans fader Rasmus Jespersen tilforn i fæste havde og fradøde. 5 dlr.

Søren Jensen i Vedslet af 1 øde gadehus sst., som Jep Christensen
fradøde. 2 dlr.

Peder Jensen af 1 hus i Brørup, Søren Sørensen oplod. 4 dlr.

Mikkel Rasmussen af 1 hus i Grumstrup, Rasmus Pedersen oplod. 3 dlr.

Niels Rasmussen af 1 forfalden gadehus i Assendrup, som Rasmus Rasmussen fradøde. 1 dlr.

Tyrsting herred  1635-36
Stedsmål

Anne Nielsdatter i Tyrsting af halvparten af 1 øde annekspræstegårds jord sst., hendes husbond Jens Jørgensen i fæste havde, og fradøde. 6 dlr.

Jens Pedersen af Arrevad mølle, af Nørre mølle som Peder Mathiesen oplod. 10 dlr.

Jørgen Jensen af ½ øde gård i Løve som Jesper N: sidst iboede og frarømte. 1 td havre

Ry birk  1635-36
Stedsmål
Niels Jensen i Addit af ½ gård sst., som Oluf Andersen fradøde  10 dlr. 

Salmon Torbensen i Ry, af ½ gårdsseje Jørgen Henriksen oplod. 10 dlr.

Peder Pedersen af 1 hus i Ry, som Laurits Skrædder afstod. 6 dlr.

Søren Hansen i Hornborg af 1 gård i Ry, Jørgen Henriksen oplod.  15 dlr.

Niels Lauritsen i Ry af 1 hus sst., Jens Vissing fradøde. 3 dlr.

Gern herred  1635-36
Stedsmål

Lauge Rasmussen i Alling af 1 gadehus sst., hans fader Rasmus Pedersen fradøde. 3 dlr.

Rasmus Rasmussen af 1 boel med hvad jord til i Alling, Rasmus Sørensen oplod. 5 dlr.

Anders Christensen af 1 gadehus i Låsby, som Anders Nielsen afstod. 4 dlr.

Rasmus Sørensen i Tørring af et stykke jord han er bevilget at bygge 1 gadehus på, som Søren Sørensen oplod, og bymændene samtlige bevilgede, skal give deraf til årlig afgift ½ ort. 2 dlr.

Mikkel Rasmussen af ½ gård i Låsby, som hans fader Rasmus Søndergård oplod. 20 dlr.

Morten Jensen i Tørring af 1 gård sst., hans fader Jens Mortensen fradøde. 10 dlr.

Framlev herred  1635-36

Anders Sørensen af halvparten af Hørslevgård, hans moder Maren Jespersdatter oplod. 60 dlr. 2 okser

Rasmus Madsen i Veng af ½ gård i Skovby, Jens Mortensen afstod. 16 dlr.

Forskrevne Rasmus Madsen har straks igen opladt fornævnte ½ gård til Jørgen Jensen i Høver, og gav han endnu videre deraf 4 dlr.

Laurits Nielsen Fog i Storring af 2 agre kaldes Godeager, og 1 ager kaldes Laugs Agertorne på Storring mark liggende til Storring kirke, som bruges til Søren Nielsens gård, skal give deraf årligt til kirken 1 okse

Søren Jensen i Storring af Kammersballe liggende til forskrevne kirke skylder ½ ørte rug til kirken. 1 okse

Rasmus Andersen i Storring af ½ gård i Borum, som Villum Nielsen fradøde. 20 dlr.

Oluf Olufsen af ½ forfalden gård i Hørslev, som Jens Sørensen oplod. 8 dlr.

Forskrevne ½ gård, har forskrevne Oluf Olufsen igen opladt for Jesper Andersen og gav videre deraf til stedsmål. 1 dlr.

Jens Sørensen i Hørslev af 1 øde forfalden gård, som Morten Andersen formedelst armod fradrog. 8 dlr.

Rasmus Pedersen af 1 gadehus i Harlev, Jens Mikkelsen fraflyttede. 4 dlr.

Rasmus Jensen af 1 gadehus i Herskind, Niels Nielsen fraflyttede. 1 dlr.

Mikkel Rasmussen af ½ forfalden gård i Hørslev, som Niels Mortensen formedelst armod oplod. 8 dlr.

Sabro herred  1635-36

Christen Sørensen af 1 øde forfalden boel i Haldum, som Peder Ibsen formedelst armod måtte fraflyttede. 2 td. havre

Anders Nielsen i Sabro ½ øde gårdsseje kaldes Per Lauritsens Gård samt et halv boel, som Peder Jensen oplod. 10 dlr.

Peder Tomasen i Haldum af noget øde ubebygget jord, som Jens Jensen oplod. 1 ørte havre

Nim birk  1635-36

Mikkel Sørensen af 1 gadehus i Nim, hans fader Søren Mikkelsen oplod. 8 dlr.

Jesper Sørensen af 1 hus i Nim, Anders Sørensen oplod. 5 dlr.

Jacob Jensen af 1 gadehus i Nim, Maren Mortens oplod. 2 dlr.

Hads herred  1635-36
Stedsmål

Mads Knudsen i Balle af noget jord i samme mark, som hans fader Knud Sørensen i Balle tilforn i fæste havde, og afstod. ½ dlr. 1 okse

Peder Jensen af en gård i Amstrup, Niels Jensen fradøde. 20 dlr.

Af den part i Åkær ladegårds mark, som forskrevne Niels Jensen i fæste havde på K.M.s nådigste behag ½ dlr.

Jørgen Rasmussen i Ondrup af 1 liden selvejergård sst til husbondhold, som Erik Nielsen fradøde. 5 dlr.

Mogens Jørgensen i Oldrup til husbondhold af de tre parter af 1 selvejer bondegård sst., Christen Mikkelsen fradøde. 4 dlr.

Niels Villumsen af et forfalden boel i Odder, som Niels Emmersen formedelst han det lod forfalde fraflyttede  8 dlr.

Jens Mikkelsen til husbondhold af 1 selvejerbondegård i Hadrup, som Peder Sørensen fradøde. 1 dlr. 1 okse

Jesper Jensen 1 Hadrup til husbondhold af selvejer bondegård sst., som Mikkel Knudsen afstod. 4 dlr.

Jens Pedersen i Ondrup til husbondhold af ½ selvejer bondegård, som Søren Andersen tilforn i brug havde. 5 dlr.

Tomas Hansen i Hvilsted af ½ liden forfalden gård, som Rasmus Jensen formedelst armod fraflyttede. 3 td. havre

Jens Ibsen af 1 øde hus i Odder, som Mikkel Ovesen sidst i fæste havde. 2 dlr.

Peder Mikkelsen af 1 gadehus i Ålstrup, som Simon Sørensen for nogen kort tid siden fæstede. 3 dlr. 

Jørgen Jensen i Oldrup til husbondhold af 1 selvejer bondegård sst., som Rasmus Sørensen fradøde. 1 dlr. 1 okse

Rasmus Jensen af ½ forfalden gård i Fensten, som Rasmus Pedersen afstod. 10 dlr.

Rasmus Mikkelsen af 1 gård i Saksild, Jens Clemendsen oplod. 36 dlr.

Hans Bertelsen i Gylling af 1 liden gård sst., som Simon Degn fradøde, på K.M.s nådigste behag 17 dlr.

Peder Pedersen Skriver på Åkær, af noget af Åkærs jord og eng, Holger Christoffersen forrige skriver i fæste havde, og fradøde, medens de kejserske var i Jylland, og siden den tid mesten har ligget ubrugt, endog afgiften årlig deraf er udgivet. 30 dlr.
og skal han herefter give 2 rigsdaler årlig mere afgift deraf, end forskrevne Holger Christoffersen har givet.

Søren Tomasen af 1 liden forfalden øde gård i Bjødstrup, Søren Tomasen for armod frakom. 3 td havre 

Jens Sørensen i Ørting på menige sognemænds vegne af K.M.s anpart korntiende af Ørting sogn. 12 dlr.

Rasmus Mikkelsen af en øde forfalden gård i Rude, Anders Ingilsen fradøde. 12 dlr.

Peder Jensen i Ørting af noget jord i Åkær ladegårds mark, som Anders Pedersen tilforn i fæste havde og fradøde. 3 dlr.

Jens Andersen af 1 gård på Alrø, hans fader Anders Jensen oplod. 20 dlr.

Jens Andersen Geding af ½ gård sst., som Anders Bunde oplod. 10 dlr.

Sejer Nielsen i Torrild af 1 boel sst., Herluf Pedersen fradøde. 20 dlr.

Laurits Rasmussen af en fjerding jord og 1 gårdsted på Endelave, som Maren Rasmusdatter og Lille Peder Sørensen afstod. 15 dlr.

Niels Rasmussen af 1 otting jord og ½ gårdsted sst., som Rasmus  Sørensen oplod. 7½ dlr.

Eske Hansen af en øde forfalden halv gård i Halling, som Jørgen Rasmussen formedelst armod afstod. 8 dlr.

Jens Andersen i Bjerager af 1 liden halv gård sst., som Niels Melkiorsen fradøde. 8 dlr.

Niels Rasmussen i Odder af noget engjord ved gammel ladegård på Åkærs mark, som Jens Jensen sst. tilforn i fæste havde og fradøde. 10 dlr.

Jens Sørensen af 1 liden gård i Saksild, som Mikkel Rasmussen fradøde. 28 dlr.

Poul Rasmussen på Endelave af 1 otting jord, hans fader Rasmus Poulsen oplod. 7 dlr.

SAGEFALD 1635-36

Vor herred  1635-36

Peder Pedersen Voetmand, blodvide for Jørgen Madsen Hovgård han for nogen tid siden af våde ihjelslog. 3 mark

Clemend Mortensen i Tåning for lejermål med Maren Pedersdatter sst., som han tog til ægte 9 mark

Peder Sørensen i Tåning, for lejermål med Birgitte Nielsdatter i Yding, af yderste formue 6 dlr.

Christoffer Envoldsen og Niels Envoldsen i Ustrup for nogle hasselvidjer de ulovligt havde hugget i Brørup mark. 4 dlr.

Anders Andersen Gjesing for lejermål med Maren Rasmusdatter i Horndrup, så og for han hos var i Hylkegård, der Niels Lauritsen blev dræbt, af yderste formue efter tingsvidne 8 dlr.

Niels Olufsen i Gedved for lejermål med Kirsten Olufsdatter sst. 12 dlr.

Søren Sørensen i Brørup for en fure jord han havde pløjet fra sine grander. 2 dlr.

Erik Jensen i Tåning for lejermål med Sidsel Nielsdatter i Taulov  12 dlr.

Anne Mogensdatter i Haldrup for lejermål med en, som hun berettet skulle hedde Laurits Ibsen, hvilken skal have været hos hende om aften sildig, og hun ikke kendte, og er ingen at finde hvis navn så er. 6 dlr.

Tyrsting herred  1635-36
Sagefald

Peder Nielsen i Dauding for lejermål med Maren Jensdatter sst. 12 dlr.

Ry birk  1635-36
Sagefald
Tomas Jensen i Firgårde for hans kvinde Maren Jørgensdatter, har købt en del af et alterklæde, en tyv havde stjålet af Grønbæk kirke. 10 dlr. 2 okser

Inger Andersdatter i Addit for hun lod sig beligge af Jens Olufsen i Ringkøbing, efter hosliggende tingsvidnes formelding  4 dlr.

Jesper Andersen i Ry, for vold ham var oversvoren, for Christen Nielsens vinduer sst. han udslog. 5 dlr.

Jens Lauritsen i Salten for bordag han var i med Niels Sørensen sst. 3 dlr.

Kirsten Pedersdatter i Ry for lejermål med Peder Andersen sst., af yderste formue. 2 dlr.

Rasmus Rasmussen i Nygård for lejermål med (- pladsen tom -) af yderste formue efter tingsvidnes formelding 2 dlr.

Rasmus Jensen i Yding for lejermål han i sit ægteskab beganget har med Maren Lauritsdatter sst., som var en enke, af yderste formue. 10 dlr.

Forskrevne Maren Lauritsdatter for lejermål med forskrevne Rasmus Jensen. 6 dlr.

Framlev herred  1635-36
Sagefald

Niels Eriksen i Herskind for lejermål med Anne Jensdatter sst. af yderste formue efter tingsvidne. 3 dlr.

Søren Nielsen i Tåstrup, for slagsmål med Anne Nielsdatter sst. 1 dlr.

Jørgen Lauritsen i Høver for slagsmål med Rasmus Madsen sst. og for en uendelig landstingsdom, han ulovlig havde forhvervet, om samme sag 

Peder Pedersen i Borum for lejermål med Karen Lauritsdatter og smedens datter i Borum, af yderste formue efter tingsvidne 7 dlr.

Sidsel Mortensdatter i Galten for lejermål med N.R.K. i Veng af yderste formue. 2 dlr.

Hads herred  1635-36
Sagefald

Oldrup bymænd for ulovlig skovhugst i Pugmose på K.M.s nådigste behag. 20 td. havre

Anne Olufsdatter i Tvis mølle for lejermål med Rasmus Andersen skrædder i Fillerup, som havde sin ægte hustru, af yderste formue efter tingsvidnes formelden 2 dlr.

Jens Sørensen i Assedrup for Jens Pedersen i Gylling han på Århus veje, slog nogle slag med en tøjrkølle. 2 dlr.

Jens Nielsen i Randlev for lejermål med Kirsten Christoffersdatter i Gosmer. 12 dlr.

Søren Clemendsen i Fillerup for noget ulovligt fiskeri han havde brugt i en bæk ved Snerild. 1 okse

Jens Jensen i Fillerup for lejermål med Magdalene Nielsdatter i Balle, som tog hverandre til ægte. 9 ort

Rasmus Jensen i Torrild for lejermål med Maren Hansdatter sst., af yderste formue 6 dlr.

Rasmus Jørgensen i Odder for lejermål med Kirsten Jørgensdatter sst., som ægte hverandre. 9 mark

Rasmus Simonsen i Torup for lejermål med Anne Jensdatter i Oldrup. 12 dlr.

Forskrevne Anne Jensdatter. 6 dlr.

Søren Pedersen for lejermål med Anne Jensdatter sst. vil ægte hverandre. 9 mark

Rasmus Jensen i Skovmølle for lejermål med Mette Eskesdatter i Odder, og havde hans ægte hustru på K.M.s nådigste behag af hans yderste formue 4 dlr. 1 okse

Peder Nielsen på Endelave for lejermål med Anne Jensdatter. 12 dlr.

Søren Jensen i Saksild for lejermål med Anne Pedersdatter i Balle, af yderste formue 4 dlr.

Forskrevne Anne Pedersdatter for samme sag. 1 dlr.

Rasmus Simonsen i Halling, for lejermål han med tvende kvindfolk havde begået ved navn Anne Rasmusdatter i Randlev og Karen Nielsdatter i Amstrup af yderste formue 8 dlr.

Forskrevne Anne Rasmusdatter for samme sag af yderste formue efter tingsvidne 2 dlr.

Jørgen Jørgensen i Loverstrup for lejermål med Maren Jensdatter i Lemmestrup af yderste formue 3 dlr.

Forskrevne Maren Jensdatter for samme sag, af yderste formue 3 dlr.

Rasmus Olufsen i Hovedstrupgård, og Kirsten Jensdatter i Saksild, for lejermål og tog hverandre til ægte. 9 ort

Jens Jensen Buck i Falling, for nogen sølvringe forgyldt, som han fandt i fjendens tid, og straks igen afhændede, til hans kontribution med at betale, og ikke har det lovligt tilkendegivet på K.M.s nådigste behag. 1 okse

Peder Poulsen i Svejgård i Bjerager, for noget han havde stævnet i Bjerager skov. 2 td havre

FORBRUDT GODS  1635-36

Annammet af Christen Sørensen Ridefoged i Vor herred og Tyrsting herred, for 2 små svin på Vor herreds ting blev oplyst og ingen vilde vedkendes efter hosliggende Vurderingsvidne ½ dlr. 16 sk

Efter Søren Jensen i Hylke, som for manddrab bortrømte, efter medfølgende vurderingsvidnes formelding annammet 7 dlr. 1 mark 16 sk

Deslige annammet efter Rasmus Mouritsen efter hosfølgende tingsvidne, som og for manddrab bortrømte 4 dlr.

Oppebåret af Peder Pedersen i Folby ridefoged, Morten Nielsen Bedsted 1 får for lejermål han i sit ægteskab har beganget med Peder Allis kvinde der samme steds  

FØRLOV  1635-36

Efter Niels Melkiorsen i Bjerager. 3 mark
Efter Anne Jensdatter i Hølken. 3 mark
Efter Jørgen Sørensen i Trustrup. 3 mark
Efter Jesper Jensen i Odder. 3 mark

Film nr. M.18719

STEDSMÅL 1636-37

Hjelmslev herred  1636-37
Stedsmål

Knud Sørensen af en meget forfalden gård i Jeksen, som Jens Poulsen Hårby fradøde. 8 dlr

Peder Sørensen i Adslev af Barilds jord på hans mark, som Peder Pedersen oplod. 6 dlr

Niels Jensen 1 forfalden gård i Adslev, hans fader Jens Jensen Basse afstod. 8 dlr.

Mads Nielsen i Hørning til husbondhold af en halv selvejergård sst., som Oluf Jørgensen fradøde. 5 dlr.

Poul Sørensen i Tiset af 1 boel sst., Morten Frandsen fradøde. 6 dlr.
(stednavnet var skrevet Thising)

Rasmus Mikkelsen i Mesing af 1 gård sst., som Jens Sørensen oplod. 30 dlr. 2 okser

Skanderup birk  1636-37
Stedsmål

Rasmus Rasmussen i Skårup 1 lidet gadehus, Jens Sørensen afstod. 2 dlr.

Jens Frandsen af 1 gadehus i Hvolbæk som, er sat på menige bymænds jord, fra begyndelsen til et hyrdehus, og hidindtil har været ufæstet, skal årlig give deraf 9 Sk. 4 dlr.

Rasmus Rasmussen af Vitved af ½ gård i Fastrup, Niels Mikkelsen frakom. 20 dlr. 1 okse

Torkild Saxe i Århus af den fjerdepart af Ring kloster, som Søren Jensen Sparre oplod. 60 dlr.

Peder Ingversen i Hvilsted ½ forfalden gård i Svejstrup Christen Rasmussen fradøde. 11 dlr.

Jens Andersen i Virring af et hus i Hvolbæk Christen Pedersen hyrde fradrog. 1 dlr.

Hans Jensen i Vrold 1 gård sst., Knud Nielsen formedelst armod afstod. 25 dlr.

Jens Sørensen 1 lidet gadehus i Skårup, Søren Hansen afdrog og for ham oplod. 2 dlr.

Mester Jørgen Pedersen slotsprædikant af en liden have, Søren
Løber oplod, på K.M.s nådigste behag. 3 dlr.

Vor herred  1636-37
Stedsmål

Peder Jensen 1 liden øde gård i Riis, som Jens Jensen Adsersen formedelst armod fradrog. 6 dlr.

Mads Nielsen i Grumstrup, af 1 gård sst., gammel Jørgen Sørensen fradøde, hvis hustru han skal tage til ægte. 60 daler 2 okser

Søren Jensen af et hus i Grumstrup, Jens Rasmussen fradøde. 3 dlr.

Jens Sejersen af Ballebo af en gård i Elbæk, Hans Nielsen fradøde. 25 dlr. 2 okser
Af den Anpart af Kørup mark som er 2 parter, forskrevne Hans Nielsen i fæste havde. 10 dlr.

Terkel Pedersen af den tredje part af Møldrup, som Christen Nielsen oplod og fradrog. ½ dlr.

Ditlev Rasmussen af en øde forfalden gård i Haldrup, som Niels Rasmussen formedelst armod afstod. 12 dlr.

Christen Ibsen ½ forfalden gård i Rådved, som Stig Jensen formedelst armod oplod. 12 dlr.

Niels Rasmussen af Lund 1 annekspræstegård i Yding, som Søren Nielsen afstod. 24 dlr. 1 okse

Jens Andersen 1 forfalden gård i Brørup, som Anders Troelsen formedelst armod oplod. 10 dlr.

Mikkel Tomasen af Egebjerg 1 liden gård i Vedslet, som Jørgen Jensen fradøde. 10 dlr.

Erik Gabrielsen af Hjortbjerg, som Peder Christensen Bhi oplod. 100 daler 4 okser

Niels Pedersen i Gantrup ½ gård sst., Jens Clemendsen fradøde, og hans Hustru formedelst armod afstod. 7 dlr.

Knud Rasmussen i Båstrup 1 afbrændt gård sst., som Niels Bertelsen og Jens Nielsen oplod. 16 dlr.

Jens Nielsen ½ gård sst., som Rasmus Adsersen fradøde, og hans hustru afstod. 8 dlr.

Oluf Rasmussen i Båstrup ½ gård i Brørup, som Gregers Rasmussen formedelst armod oplod. 8 dlr.

Rasmus Jensen af et hus i Båstrup, forskrevne Oluf Rasmussen afdrog. 2 dlr.

Jens Sejersen i Tammestrup ½ øde gård i Gedved som, Søren Pedersen fradøde. 5 dlr.

Ove Madsen ½ gård i forskrevne Gedved, som hans broder Eske Madsen formedelst armod afstod. 5 dlr.

Niels Madsen i Gangsted 1 øde forgældet boel sst., som Anders Knudsen frarømte. 2 dlr.

Tyrsting herred  1636-37
Stedsmål

Poul Pedersen i Vinding, 1 øde forfalden gård der sammesteds, som Peder Nielsen Pors formedelst han helt var forarmet måtte fraflytte. 10 dlr.

Peder Nielsen 1 gård i Gammelstrup, hans fader Niels Lauritsen oplod. 16 daler

Jens Lauritsen af ½ gård i Velling, hans fader Laurits Jensen afstod. 8 dlr.

Ry birk  1636-37
Stedsmål

Niels Sørensen og Laurits Keldsen i Addit af et hus sst., som Rasmus Jensen fradøde. 2 dlr.

Peder Mortensen ½ gård i Vissing, Villum Jensen oplod. 7 dlr.

Niels Rasmussen af et hus i Ry, som Jens Væver fradøde. 2 dlr.

Cort Felbereder, Augustinus Henriksen, Christen Henriksen, og Jørgen Henriksen, af den gamle stampemølle ved Ry mølle, som Henrik Felbereder tilforn i fæste havde. 4 dlr.

Christen Andersen af en halv gård i Ry, som Peder Nielsen fradøde. 10 dlr.

Peder Mikkelsen i Ry af et øde byggested, som han skal sætte bygning på, og Maren Cortsdatter oplod. 1 dlr.

Gern herred  1636-37
Stedsmål

Peder Lauritsen 1 gård i Røgen, som Hans Huas fradøde. 10 dlr.

Rasmus Jørgensen 1 gård der sammesteds, som Mikkel Hansen oplod. 10 dlr.

Framlev herred  1636-37
Stedsmål

Søren Pedersen i Skivholme til husbondhold af 1 selvejerbonde gård sst., som Knud Lauritsen fradrog. 1 dlr. 1 okse

Søren Andersen af et hus i Skovby, hans fader Anders Andersen oplod. 4 dlr.

Jens Rasmussen af et hus i Skovby, som Jens Keldsen afstod. 4 dlr.

Mikkel Olufsen i Hørslev af en forfalden gård sst., Jens Sørensen, som den forleden sommer fæstede, måtte afstå, formedelst han for armod den ikke kunne besidde og udgive skyld og landgilde, eller yde stedsmålet han deraf udlovede, hvorfor forskrevne Mikkel Olufsen, det udlovede stedsmål skal betale og give der foruden 6 dlr.

Sabro herred  1636-37
Stedsmål

Peder Lauritsen af Vissing af en forfalden gård i Fastrup, som Niels Jensen fradøde. 10 dlr.

Nim birk  1636-37
Stedsmål

Laurits Nielsen i Brøstenbro af et øde forfaldent hus sst., som Knud Clemendsen frarømte. 1 td. havre

Jens Christensen af en halv forfalden gård i Nim, som Gregers Sørensen formedelst armod oplod. 5 dlr.

Hads herred  1636-37
Stedsmål

Jørgen Mikkelsen i Oldrup til husbondhold af en selvejerbondegård sst., Rasmus Rasmussen afstod. 1 daler 1 okse

Jens Nielsen af en halv gård i Nølev, som Niels Christensen fradøde. 18 dlr. 1 okse

Jens Jensen ½ forfalden gård i Halling, som Rasmus Jørgensen formedelst armod oplod. 6 dlr.

Jens Terkelsen af et gadehus i Spøttrup, som forskrevne Jens Jensen fraflyttede. 2 dlr.

Peder Sørensen i Søby 1 lidet boel sst., som Søren Hovgård fradøde. 4 dlr.

Jens Nielsen i Trustrup 1 øde gård i Torup, som Johan Sørensen og Jens Sørensen for armod har afstået. 4 td. havre

Niels Mortensen af 1 liden gård i Trustrup forskrevne Jens Nielsen oplod. 8 dlr.

Anders Jørgensen i Oldrup, af den part i Åkær ladegårds mark, som Jens Sørensen Smed tilforn i fæste havde, og nu har opladt. 2½ dlr.

Rasmus Madsen i Odder af en gård sst., som Hans Svendsen fradøde. 21 dlr.

Jens Olufsen i Hundslund af noget af Åkærs jord som, Rasmus Pedersen fradøde. 2 dlr.

Tomas Olufsen i Hvilsted, 1 liden bolig sst., som Jens Olufsen fradøde. 5 dlr.
Jens Jensen i Hvilsted ½ gård, Søren Mikkelsen fradøde. 10 dlr. 1 okse

Mikkel Jensen 1 gadehus sst., Jens Jensen fradøde. 4 dlr.

Laurits Rasmussen 1 liden halv gård i Sondrup, som Rasmus Jensen oplod. 5 dlr.

Peder Pedersen i Gylling 1 øde hus sst., som Jørgen Baden fradøde. 2 td. havre

Frederik Sørensen af 1 bolig i Gylling, som Søren Jørgensen fradøde. 4 dlr.

Jørgen Pedersen af en halv gård i Torrild, som hans fader Peder Mikkelsen oplod. 21 dlr. 2 okser

Morten Andersen i Gosmer 1 gård sst., som hans fader Anders Johansen fradøde. 30 daler 2 okser

Hans Hansen 1 gård i Ørting, som Jens Jørgensen fradøde. 50 dlr. 2 okser
Forskrevne Hans Hansen af den part i Åkær ladegårds mark forskrevne Jens Jørgensen i fæste havde 2 dlr.

Oluf Jørgensen ½ gård i Ørting, hans fader Jørgen Olufsen oplod. 14 daler 1 okse
Forskrevne Oluf Jørgensen af den part i Åkær ladegårds mark, hans fader i fæste havde. 2 dlr.

Niels Christensen ½ forfalden gård i Gylling, som Laurits Jepsen fradøde. 12 dlr.

Peder Jensen i Trustrup, 1 liden bolig sst., Jørgen Væver fradøde. 2 td. havre
Af fire kirkeagre til Hundslund kirke liggende, som forskrevne Jørgen Væver i fæste havde. 3 dlr.

Niels Steffensen af et boel i Gosmer, som Jørgen Poulsen fradøde. 10 dlr.

Jens Sørensen i Gylling af en halv gård sst., Søren Jensen oplod. 5 dlr.

Rasmus Rasmussen i Oldrup af 1 liden gård sst., som Søren Andersen fraflyttede. 6 dlr.

Mads Jensen i Kysing af 1 gård sst., som Frands Sørensen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Oluf Nielsen på Endelave af 1 otting jord, Søren Sørensen oplod. 7 dlr.

Rasmus Olufsen sst. 1 fjerding jord og ½ gårdsted, som Søren Nielsen oplod. 15 dlr.

Knud Nielsen af halvparten af Rudegård, som Jens Pedersen formedelst armod afstod. 20 dlr. 2 okser

Niels Mikkelsen af 1 liden gård i Hvilsted, som Erik Rasmussen fradøde. 16 dlr.

Morten Pedersen af en gård i Sondrup, som Frederik Jørgensen fraflyttede. 12 dlr.

Jens Rasmussen 1 gård i Fensten, som Jens Bertelsen fradøde. 20 dlr.

Rasmus Andersen i Hvilsted af to parter af en forfalden gård sst., som Frands formedelst armod oplod. 6 dlr.

SAGEFALD 1636-37

Hjelmslev herred  1636-37

Peder Sørensen i Adslev for lejermål med Gertrud Lauritsdatter sst., som han skal tage til ægte. 9 mark

Søren Olufsen Due i Bjertrup, for en bøg og nogle hasselris han uforevist, huggede på et af K.M.s skovskifter i Hørning skov. 1 okse

Vor herred  1636-37
Sagefald

Joen Knudsen i Overby for nogle små risbøge på hans gårds skov var hugget. På K.M.s nådigste behag. 1 okse

Rasmus Jensen i Møballe for fire små risbøge, han havde hugget i Overby skov på K.M.s nådigste behag. 6 dlr.

Mikkel Andersen i Gedved for nogen ris han uforevist havde hugget Tebstrup kær. 4 td. havre

Eske Andersen i Ørskov, for noget jord og skovsmål på forskrevne Ørskov mark han havde i samme mål indhævdet fra hans naboer, efter tingsvidnes formelding på K.M.s nådigste behag. 30 daler 2 okser

Birgitte Jensdatter af Hylke, som lod sig beligge af Anders Andersen i Gjesing, af hendes gods fandtes i Hylke seks forsultne får, som efter tingsvidnes formelding blev vurderet for. 2 dlr.

Hans Bertelsen af Nebel for lejermål med en kvinde på Værholms stavn 12 daler

Jens Lauritsen i Bjødstrup for noget uhjemlet hos ham blev fundet. 30 dlr.

Søren Nielsen Madsen for lejermål med Johanne Sørensdatter i Brørup, som tog hinanden til ægte. 9 mark

Simon Rasmussen i Horndrup for lejermål med hyrden Niels Hems datter i Tåning, af hans yderste formue, efter hosliggende tingsvidnes formelding, kvinden er ganske forarmet efter tingsvidnes lydelse  6 dlr.

Ry birk  1636-37
Sagefald

Laurits Torbensen, Augustinus Henriksen, og Christen Henriksen i Ry, for bordag og slagsmål de i var med Poul Sørensen sst., hver 4 dlr. er 12 dlr.

Herman Hansen i Ry mølle for vold ham var oversvoret 4 dlr.

Niels Markvarsen i Engetved for lejermål Med Anne Frandsdatter i Vinding. 12 dlr.

Framlev herred  1636-37
Sagefald

Søren Mortensen i Sjelle for lejermål med Anne N., som tjente Jesper Jensen sst. 12 dlr.

Jørgen Jensen i Storring for lejermål med Maren Nielsdatter, som tjente Niels Lauritsen i Hørslev. 12 dlr.

Niels Pedersen Fog og Søren Pedersen i Skivholme for bordag og slagsmål de i var med Rasmus Mikkelsen sst. 1 okse

Tåstrupmænd for noget krat de har afryddet, så og for noget de for deres fæ i Tåstrup skov har nedstævnet på K.M.s nådigste behag 12 dlr.

Rasmus Pedersen i Herskind for slagsmål Med Maren Smedekone og Laurits Jensen i Herskind. 2 dlr.

Nim birk  1636-37
Sagefald

Af Christen Sørensen ridefoged annammet Frederik Christoffersens blodvide i Nim 3 ort

Hads herred  1636-37
Sagefald

Efterskrevne Randlev mænd for ulovlig skovhugst i Sysseldige, på K.M.s nådigste behag, som er: Jens Jensen 1 td. havre, Poul Rasmussen 2 td. havre, Niels Bisgård 2 td. havre, Ove Jørgensen 1 td. havre, Rasmus Mikkelsen 1 td. havre, Rasmus Andersen 1½ td. havre, Jens Mikkelsen 2 td. havre

Søren Sørensen i Gylling, Bertel Ibsen og deres medbrødre, så og Rasmus Poulsen i Lerdrup og hans Medbrødre for noget underskov de uforevist havde hugget samtlige 20 td. havre

Jørgen Herlufsen i Torrild for nogen ord han havde talt imod Jørgen Pedersen sst.. imod forpligt og borgen, han for sig havde stillet, på K.M.s nådigste behag 2 okser

Mikkel Pedersen i Fensholt, Jens Rasmussen i Svinballe, Rasmus Madsen og Knud Mortensen sst., med deres medbrødre 12 nævninge for Borre Rasmusdatter i Halling, de for nogen tid siden havde kirkefred oversvoret, hvilken deres ed til landsting er kendt magtesløs, på K.M.s nådigste behag 6 okser

Jens Mikkelsen i Nølev for lejermål med Anne Pedersdatter i Gosmer. 12 dlr.

Erik Jacobsen i Hovgård for gårdfred han blev oversvoret. Efter loven 10 lod sølv er 5 dlr.

Mads Jacobsen og Anders Rasmussen for parlement de havde i været med Peder Andersen i Ørting. 4 dlr.

Jørgen Herlufsen i Torrild, for lejermål med Maren Mikkelsdatter sst. 12 dlr.

Forskrevne Maren Mikkelsdatter er ganske forarmet

Søren Sørensen i Gylling for lejermål med Birgitte Nielsdatter 12 daler Forskrevne Birgitte Nielsdatter for same sag 6 dlr.

Søren Jensen i Torrild for lejermål med Maren Madsdatter, som vil ægte hverandre. 9 ort

Simon Jensen i Saksild for Karen Nielsdatter i Fillerup, som han har beligget, som han vil tage til ægte. 9 ort

Søren Jensen i Falling for lejermål med Bodil Simonsdatter sst., som han skal ægte. 9 ort

Frands Andersen i Odder for lejermål med Sidsel Christoffersdatter sst., af yderste formue 4 dlr.

Forskrevne Sidsel Christoffersdatter er bortrømt og helt forarmet

Kirsten Christoffersdatter for hun lod sig beligge af Jens Nielsen i Randlev, som for samme sag tilforn har aftinget af yderste formue 2 dlr.

Mette Eskesdatter i Odder for lejermål med Rasmus Jensen i Skovmølle, som og for samme sag tilforn har aftinget af yderste formue 2 dlr.

Bendix Villadsen i Randlev for lejermål med Maren Jørgensdatter i Boulstrup, som vil tage hver andre til ægte. 9 ort

FORBRUDT GODS  1636-37

Oppebåret af Christen Sørensen (ridefogden) for Villum Rasmussen, som Maren Sørensdatter dræbte og omkom. Søren Pedersen i Gedved hans hele boeslod, den halve part, som K.M. tilkom og den anden halve part for bekostning på forskrevne penge blev anvendt. Blev vurderet til sammen efter hosliggende tingsvidnes formelding for 29 slet dlr. er 19 dlr. 22 sk.

Deslige af ham annammet (ridefogden), som af eftermålsmandens gods blev vurderet formedelst forskrevne Villum Rasmussens halve boeslod ikke til bekostningen kunde tilstrække efter og hosliggende tingsvidne. 4 dlr. 16 sk.

FØRLOV 1636-37

Efter Tomas Pedersen kældersvend. 3 mark
Efter Gammel Jørgen Sørensen i Grumstrup. 3 mark
Efter Jørgen Rasmussen i Halling. 3 mark
Efter Maren Madses i Ovsted. 3 mark
Efter Morten Knudsen i Rude. 3 mark
Efter Birgitte Pedersdatter i Morsholt. 3 mark
Efter Mette Nielses i Fillerup. 3 mark

STEDSMÅL 1637-38

Hjelmslev herred  1637-38
Rasmus Sørensen af en halv gård i Mesing, som Jens Mikkelsen oplod. 14 dlr.

Laurits Jensen i Hørning af en halv øde og forfalden annekspræstegård sst., som Laurits Pedersen frarømte. 1 td. havre

Knud Lauritsen i Hørning til husbondhold af en halv selvejergård sst., som Mads Nielsen oplod. 5 dlr.

Christen Pedersen af en halv selvejergård i Blegind, som Morten Sørensen frakom. 5 dlr.

Søren Lauritsen til husbondhold af en halv selvejergård i Bjertrup, Søren Mouritsen fradrog. 5 dlr.

Skanderup birk  1637-38
Stedsmål

Peder Nielsen af en halv gård i Virring, som hans fader Niels Pedersen oplod. 8 dlr. 1 okse

Rasmus Mikkelsen af en halv forfalden gård i Svinsager, som Søren Sørensen formedelst armod oplod. 4 dlr.

Vor herred  1637-38
Stedsmål

Niels Nielsen af en øde forfalden gård i Tvingstrup, som blev skiftet fra velb. Christoffer Paxs, og Mikkel Christensen fradrog. 10 dlr.

Ebbe Pedersen af Tolstrup, af en selvejergård i Gedved til husbondhold, som han købte af fru Ingeborg Galt i Borup. 1 dlr. 1 okse

Jens Adsersen af en annekspræstegård i Nebel, Jørgen Knudsen formedelst armod den halve part oplod og Mads Olufsen fra halvparten bortrømte. 10 dlr.

Niels Olufsen i Gedved til husbondhold af en selvejergård sst., som Anne Vinters afstod. 1 dlr. 1 okse

Jep Nielsen af et kirke boel i Grumstrup, som Rasmus Pedersen fradrog. 3 dlr.

Jørgen Ibsen af Tåning af en halvgård i Dørup, som Oluf Madsen fradøde. 13 dlr.

Jørgen Mikkelsen af een halv gård i Grumstrup, som Mikkel Andersen hans fader fradøde. 24 dlr. 1 okse

Søren Sørensen af et Gadehus i Tebstrup, som Niels Christensen fradrog  2 dlr.

Tyrsting herred  1637-38
Stedsmål

Søren Nielsen af en forfalden gård i Træden, som Niels Knudsen fradøde. 10 dlr.

Mads Madsen af en gård i Træden, som Oluf Christensen oplod 15 dlr.

Anders Pedersen af en halv forgældet gård i Ring, som meget er forfalden, Jens Jensen formedelst armod afstod. 5 dlr.

Ry birk  1637-38
Stedsmål

Christen Christensen af en halv gård i Addit, som unge Jens Andersen fradøde. 15 dlr.

Rasmus Rasmussen af en gård i Ry, Søren Hansen fradøde. 11 dlr.

Gern herred  1637-38
Stedsmål

Rasmus Lauritsen af Laven af en gård i Alling, Peder Pedersen fradøde og hans hustru oplod. 12 dlr.

Jens Keldsen af en halv gård i Låsby, som hans fader Keld Mikkelsen oplod. 20 dlr.

Laurits Ibsen af en gård i Flensted, hans fader Rasmus Ibsen fradøde. 10 dlr.

Peder Jensen af en gård der sammesteds, som hans fader Jens Envoldsen afstod. 12 daler

Joen Pedersen af en meget forfalden gård i Tørring, som Niels Sørensen fradøde. 8 dlr.

Framlev herred  1637-38
Stedsmål

Niels Simonsen i Vosgård af en gård i Galten, som Søren Jensen fradøde, hvis hustru han skal ægte. På K.M.s nådigste behag. 60 dlr. 2 okser

Søren Pedersen i Stjær af en halv gård sst., som hans fader Peder Sørensen fradøde. 16 dlr.

Søren Nielsen af Lyngby, af en liden gård i Skovby, som Niels Christensen oplod. 14 dlr.

Søren Rasmussen af en annekspræstegård i Stjær, som hans fader Rasmus Madsen fradøde. 30 dlr. 1 okse

Peder Christensen af et lidet gadehus i Skovby, som Rasmus Jensen oplod. 3 dlr.

Sabro herred  1637-38
Stedsmål

Rasmus Pedersen af en halv gård i Fårup, som hans fader Peder Mortensen oplod. 12 dlr.

Nim birk  1637-38
Stedsmål

Jens Sørensen af et øde hus i Nim, som Jesper Sørensen fradrog 2 dlr.
Hads herred  1637-38
Stedsmål

Jørgen Rasmussen i Falling af en gård sst., som Anders Buck fradøde. 18 dlr. 1 okse
Forskrevne Jørgen Rasmussen af den anpart i Åkærs ladegårds mark, som forskrevne Anders Buck i fæste havde. 3 dlr.

Jacob Mikkelsen i Fillerup til husbondhold af en liden forfalden selvejer bondegård sst., som Mikkel Mikkelsen fradøde. 5 dlr.

Frands Mikkelsen i Dyngby af en liden bolig i samme sted, som Rasmus Bang fradøde 6 dlr.

Jacob Mikkelsen i Fillerup af det jord i Åkær ladegårds mark, som Mikkel Mikkelsen i brug havde 5 dlr.

Søren Sørensen i Morsholt og Jørgen Knudsen i Tvis mølle af noget jord i Åkær ladegård mark, som Mogens Jørgensen og Hans Nielsen i Oldrup tilforn i brug havde og oplod. 5 dlr.

Peder Pedersen af en halv gård i Søby, som hans fader Peder Jensen fradøde. 26 dlr. 2 okser

Rasmus Nielsen i Trustrup af Noget jord i Åkær ladegårds mark, som Peder Nielsen i Hundslund oplod. 2 dlr.

Jens Nielsen i Snerild af en gård sst., som hans fader Niels Jensen oplod. 24 dlr.

Jesper Sørensen af en halv gård på Alrø, som hans fader Søren Mikkelsen afstod. 10 dlr.

Christoffer Jensen af en halv gård i Morsholt, som hans fader Jens Sørensen oplod. 15 daler 1 okse

Peder Lauritsen i Vedslet af en liden forfalden selvejergård i Oldrup, som Hans Eriksenafflyttede, til husbondhold 6 dlr.

Morten Knudsen i Balle, af K.M.s og kronens anpart korntiende af Odder sogn, som hans fader Knud Sørensen i Balle tilforn i fæste og brug havde og afstod, skylder til årlig afgift 7 ørter rug, 7 ørter byg og 2 ørter havre. 16 dlr.

Niels Jensen på Endelave af en otting jord Jørgen Iversen oplod. 6 dlr.

Oluf Nielsen sst., af en otting jord, Rasmus Nielsen Skytte oplod 7 dlr.

Hans Mikkelsen af et forfaldent og næsten øde bygge(sted) i Bjerager, Mads Pedersen for armod frakom.  2 td. havre

Rasmus Eriksen af en forfalden gård i Fensten Søren Keldsen fradøde. 18 dlr.

Rasmus Jensen af et hus i Torrild, som Simon Jacobsen fradøde. 4 dlr.

Niels Ovesen af en gård i Gosmer, som hans fader Ove Johansen fradøde. 25 dlr. 1 okse

Efter K.M.s udgangne missive, er fæstet Esben Christensen degn i Gosmer et boels jord i Gosmer mark, som Anders Johansen sst. i fæste havde og hans efterladte hustru, såvel som hans søn Morten Andersen har afstået, hvilken jord tilforn har ligget til et degneboel sst. og skal han deraf give og gøre al den tilbørlig rettighed til K.M. og kronen eftersom deraf tilforn er gået. 4 dlr.

Søren Pedersen på Endelave af en otting jord Rasmus Sørensen oplod. 7 dlr.

Jesper Mortensen af en otting jord, Søren Esbensen oplod. 7 dlr.
Forskrevne Jesper Mortensen af 2 otting jord, og et gårdsted, hans fader Morten Jespersen oplod. 15 dlr.

Mikkel Pedersen i Fensholt af en halv gård sst., som Rasmus Andersen oplod. 18 dlr. 2 okser

Jens Sørensen af en Liden halv gård i Gylling, som Jens Pedersen Bagger fradøde. 12 dlr.

Jens Pedersen i Ålstrup af et gadehus sst., som Peder Mikkelsen fraflyttede. 4 dlr.

Søren Andersen af et gadehus i Bjerager, som Rasmus Andersen fradøde, og hans hustru fradrog. 5 dlr.

Rasmus Sørensen til husbondhold, af en selvejerbondegård i Ålstrup, som Rasmus Simonsen fradøde. 1 dlr. 1 okse
Forskrevne Rasmus Sørensen af den part i Åkær ladegårdsmark, som forskrevne Rasmus Simonsen i fæste havde. 4 dlr.

SAGEFALD 1637-38

Skanderup Birk  1637-38

Rasmus Jensen i Hvolbæk for lejermål med Maren Christensdatter sst. 12 dlr.

Søren Jensen i Ring kloster for lejermål med en kvinde, som han skal tage til ægte. 9 ort

Niels Brink i Hvolbæk for lejermål med Kirsten Jensdatter sst., som han vil ægte. 9 ort

Vor herred  1637-38
Sagefald

Jørgen Sørensen i Sondrup, for lejermål med Maren Rasmusdatter af Vrold, af yderste formue efter tingsvidne 4 dlr.

Peder Jensen i Tåning for lejermål med Johanne Christensdatter sst. 12 dlr.

Hans Jensen i Gedved for lejermål med Helle Andersdatter sst. 12 dlr.

Kvinden er forarmet efter tingsvidnes formelding

Rasmus Sørensen i Kattrup for slagsmål han i var med Rasmus Sørensen Endelave og Rasmus Jensen i Møballe. 1½ dlr.

Niels Jensen i Gedved for Johanne Hansdatter sst., han slog med en skæppe. 1 dlr.

Rasmus Sørensen i Ustrup, for lejermål med Maren (- tom plads -). 12 dlr.

Jens Knudsen i Elbæk for lejermål med Maren Hansdatter sst., som han tog til ægte. 9 ort

Søren Mikkelsen i Ørskov for kvægtiende han falskeligt angav. 2 dlr.

Christen Nielsen i Grumstrup, for lejermål Med Maren Jensdatter sst. 12 dlr.

Gern herred  1637-38
Sagefald

Anders Dyr i Javngyde for 2 slag han har givet Maren Iversdatter sst. 1½ dlr.

Deslige for gårdfred han har gjort i Mikkel Jørgensens gård sst.
10 dlr.

Mads Mikkelsen af Hårup for lejermål med Gertrud Andersdatter i Kalbygård af yderste formue efter tingsvidne 3 daler

Volborg Nielsdatter i Vissing for lejermål med hendes søn sst. ved navn Rasmus Nielsen. 6 dlr.

Framlev herred  1637-38
Sagefald

Søren Pedersen i Skibby for lejermål med Mette Lauritsdatter sst. 12 dlr.

Jens Rasmussen i Borum for lejermål med Maren Øulisdatter sst., af yderste formue efter tingsvidne 3 dlr.

Niels Kromand sst., for han sønderhuggede gjordene på en tønde øl, for en anden mand der i byen, der ikke havde lov til at holde kro, og (øllet) blev spildt. 1 dlr.

Sabro herred  1637-38
Sagefald

Mikkel Jensen i Sandby for lejermål med Maren Frandsdatter sst., af yderste formue efter tingsvidne 3 dlr.

Hads herred  1637-38
Sagefald

Efter K.M.s nådigste missive aftinget med Jost Eriksen i Loverstrup forrige herreds foged i Hads herred for et delevidne, han havde ladet sin søn skrive ham i sit hus. Og ikke fandtes indført i tingbogen, på hans majestæts nådigste behag, af hans yderste formue 50 dlr.

Niels Rasmussen i Odder, Hans Nielsen i Hovedstrupgård, Søren Jørgensen i Ålstrup, Peder Stern i Halling, Niels Knudsen i Nølev, Jens Rasmussen i Gosmer, Niels Jensen i Tvenstrup, Morten Nielsen i Odder, Rasmus Jensen, i Halling og Rasmus Ørn i Randlev, med flere deres medbrødre vidnesmænd, for nogle vidner de til Hads herreds ting har vundet, anlangende en dele over nogle af herredsmændene for nogle brevpenge de skal have været den forrige herredsskriver skyldig, hvilke vidner til landsting er kendt magtesløse. På K.M.s nådigste behag, hans majestæt det nådigst således vil samtykke. 10 okser

Jens Ibsen i Dyngby for Mette Pedersdatter i Randlev han har beligget  12 dlr.

FØRLOV 1637-38

Efter Søren Ibsens hustru i Horndrup. 3 mark
Efter Frands Pedersen i Gedved. 3 mark
Efter Poul Lauritsen i Skivholme. 3 mark
Efter Knud Jensen i Stjær. 3 mark
Efter Maren Jeps i Storring. 3 mark
Efter Anders Hansen i Falling. 3 mark
Efter Jens Pedersens hustru i Rudegård. 3 mark
Efter Oluf Pedersens hustru i Ørting. 3 mark
Efter Peder Gertsen og hans hustru i Saksild. 3 mark   

Film nr. M.18720

STEDSMÅL 1638-39

Hjelmslev herred  1638-39

Peder Nielsen i Hørning af noget jord og en liden eng i Hørning mark, som er dømt under loven. 3 dlr.

Søren Ibsen sst. af en tredjepart af en selvejerbondegård sammesteds, som hans fader Jep Nielsen fradøde til husbondhold. 4 dlr.

Hr. Laurits Nielsen i Blegind af noget kirkejord og eng liggende i søndre og nordre Aldrup mark, hvor af gives årlig til sognepræsten til Skanderup kirke 18 skæpper byg og 9 S, som hans formand hr. Rasmus Nielsen tilforn i fæste havde. 1 dlr. 1 okse

Skanderup birk  1638-39
Stedsmål

Niels Andersen i Gram af 1 gadehus sst., som Niels Lauritsen oplod. 2 dlr.

Anders Nielsen i Veng af 1 gadehus sst., Søren Lauritsen oplod. 3 dlr.

Jens Jensen af ½ gård i Gjesing, som Peder Jensen Kær fradøde, og hans efterladte hustru afstod. 30 dlr. 2 okser

Anne Eriksdatter salig mester Jørgen Pedersens af K.M.s og kronens samt kirkens anpart korntiende af Skanderup sogn skylder årlig 5 ørter rug, 5 ørter byg, og 2 ørter havre, som hendes salig husbond tilforn i fæste havde. 12 dlr.

Søren Poulsen af 1 liden gård i Vitved, som Jens Tomasen fradøde, 18 dlr.

Niels Nielsen af 1 lidet halvt gadehus i Skårup, som Mads Poulsen oplod. 3 dlr.

Morten Stålsen af Balle, af den fjerdepart Ring kloster, som Terkel Saxe fradøde. 80 dlr. 1 okse

Vor herred  1638-39
Stedsmål

Christen Mikkelsen i Blirup af 1 forfalden gård sst., som Jens Lauritsen formedelst armod frakom. 10 dlr.

Niels Sørensen af Drammelstrup til husbondhold af 1 selvejerbondegård i Vestbirk, hans Pedersen iboede. 1 dlr. 1 okse

Mikkel Jensen af ½ gård i Gangsted, gammel Mikkel Jensen fradøde. 13 dlr. 1 okse

Forskrevne Mikkel Jensen og Søren Simonsen af den part i Kørup mark forskrevne gammel Mikkel Jensen i fæste havde. 5 dlr.

Jesper Jensen af ½ gård i Gangsted, hans fader Jens Jespersen oplod. 10 dlr. 1 okse

Søren Knudsen i Ballebo af 1 øde boel jord hans fader oplod. 4 dlr.

Søren Nielsen i Brørup, af et forfaldent hus sst., Jens Nielsen oplod. 2 dlr.

Søren Pedersen i Vedslet af 1 hus sst., Søren Knudsen oplod. 2 dlr.

Velb. Henrik Mund til Serridslevgård, af K.M.s og kronens anpart korntiende af Søvind og Gangsted sogne, hvoraf går til årlig afgift 10 ørter rug, 10 ørter byg og 11½ ørte havre. 31½ dlr.

Jørgen Jensen i Tvingstrup på sine egne og menige sognemænds vegne, af K.M.s anpart korntiende af Ørridslev sogn, som Christen Frost i Hoved, på sognemændenes vegne tilforn i fæste havde, og fradøde, skylder til årlig afgift 7 ørter rug, 9½ ørte byg, 9½ ørte havre, 6 skæpper gryn. 27 dlr.

Søren Pedersen i Gedved af 1 liden gård Mikkel Andersen fradøde. 15 dlr.

Christen Eskesen af en halv gård i Hylke, som hans broder Søren Eskesen fradøde. 22 dlr. 1 okse

Rasmus Knudsen i Gangsted af 1 hus sst. Niels, Rasmussen fradøde. 2 dlr.

Oluf Nielsen i Birk af 1 liden halv gård sst., som hans fader Niels Markvarsen oplod. 15 dlr.

Niels Christensen i Tebstrup af 1 liden halv gård sst., som Frands Madsen oplod. 12 dlr.

Peder Jensen af 1 hus i Brørup, som Maren Nielsdatter oplod 1 dlr.

Hans Jensen i Vedslet af 1 halv gård sst., som Anders Madsen Ibsen oplod. 8 dlr.

Laurits Sørensen af ½ gård i Horndrup, som Troels Jensen oplod. 14 dlr.

Anne Eriksdatter salig Mester Jørgen Pedersens i Skanderup af K.M.s og kronens anpart korntiende af Vedslet sogn, som hendes salig husbond tilforn i fæste havde, skylder til årlig afgift 9 ørter rug, 9 ørter byg og 9 ørter havre. 27 dlr.

Jep Sørensen af 1 gård i Dørup, som hans fader Søren Christensen oplod. 32 dlr.

Peder Andersen af 1 øde og helt forfalden gård i Gedved, Anders Pedersen fradøde, hans hustru ganske og aldeles var forarmet. 6 td. havre

Tyrsting herred  1638-39
Stedsmål
 
Oluf Rasmussen i Træden af 1 forfalden gård sst., som Laurits Frandsen fradøde. 15 dlr.

Christen Ibsen i Brædstrup af 1 liden gård sst., Peder Jensen fradøde. 12 dlr.

Peder Jensen i Træden af 1 annekspræstegård sst., som Christen Lauritsen fradøde. 22 dlr.

Niels Jensen i Træden af 1 gård sst., som Jens Jensen Mikkelsen fradøde. 22 dlr.

Ry birk  1638-39
Stedsmål

Rasmus Jensen af Virklund af 1 gård i Pårup, som Niels Andersen fradøde. 24 dlr.

Jens Jensen af ½ gård i Vissing, som Anders Clemendsen oplod. 10 dlr.

Laurits Ottesen i Ry af 1 stykke øde jord, liggende vesten ved Jens Ibsens toft, som har ligget under fælleden, med menige bymænds samtykke, skal deraf give til årlig afgift 1 ort. 2 dlr.

Niels Pedersen af 1 forfalden og næsten øde gadehus i Ry, som Christen Nielsen, oplod. 2 dlr.

Maren Munk i Folby af nogle kramboder i Ry og 1 hus sst., som hendes afgangne husbond Peder Pedersen tilforn i fæste havde, og skal hun give af forskrevne boder 1 rigsdaler  mere til årlig afgift end som tilforn deraf er gangen, på K.M.s nådigste behag. 2 okser

Henrik Split Ridefoged af 1 fiskeri ved Ry bro, som Peder Pedersen forrige ridefoged tilforn i fæste havde, på K.M.s nådigste behag. 1 okse

Gern herred  1638-39
Stedsmål

Mikkel Jørgensen i Javngyde af et lidet stykke kirkeeng på Javngyde mark liggende til Tulstrup kirke, kaldes Musholmen, som Jens Andersen oplod. 1 dlr.

Peder Andersen Munk af 1 gård i Låsby, som hans fader Anders Nielsen oplod. 31 dlr.

Niels Madsen af en gård i Røgen, som Rasmus Andersen fradøde. 14 dlr.

Peder Madsen af 1 afbrændt gård i Javngyde, som Jens Sørensen fradøde. 14 dlr.

Anders Jensen af 1 gård i Javngyde, som Jens Sørensen fradøde. 14 dlr.

Anders Jensen af 1 gård i Javngyde, som hans fader Jens Pedersen afstod. 26 dlr. 1 okse

Framlev herred  1638-39
Stedsmål

Velb. Valdemar Skram til Sjelleskovgård, af K.M.s og kronens anpart korntiende af Sjelle sogn, som Anders Madsen i Sjelle på menige sognemænds vegne i fæste havde og fradøde, skylder til årlig afgift 6½ ørte rug, 6 ørter byg, 1½ ørte havre ½ tønde gryn. 15 dlr. 16 sk

Peder Olufsen i Borum til husbondhold af 1 selvejerbondegård sst., som Christen Andersen fradøde. 1 dlr. 1 okse
Deslige af en kirkeager på Borum mark kaldes Løtager liggende til Borum kirke, som Anders Pedersen tilforn i fæste havde, gav årlig til kirken 2 sk. skal nu herefter årlig til kirken udgive 4 sk. ½ dlr.

Niels Jacobsen i Sjelle til husbondhold af 1 selvejerbondegård sst., hans fader Jacob Jensen oplod. 1 dlr. 1 okse

Hr. Jens i Storring af et forfaldent gadehus i Stjær liggende til Stjær kirke, Laurits Mortensen frakom. 3 dlr.

Anders Rasmussen i Stjær af ½ gård sst., som Knud Jensen fradøde. 20 dlr.

Jens Rasmussen af 1 forfalden gård i Storring, som hans fader Rasmus Lauritsen oplod. 16 dlr.

Morten Pedersen af et øde jordsmon i Galten til et gadehus at påbygge, som Søren Jensen tilforn i fæste havde. 2 dlr.

Sabro herred  1638-39
Stedsmål

Maren Munk i Folby, af K.M.s og kronens anpart af korntiende af Hår by i Voldum sogn, skylder til årlig afgift 4½ ørte rug, 5 ørter byg, 16 skp. havre og 4 skp. gryn, som hendes husbond Peder Pedersen tilforn i fæste havde. 11 dlr.

Forskrevne Maren Munk af K.M. anpart korntiende af Vitten sogn, som hendes salig husbond i fæste havde, skylder 4 ørter rug, 4½ ørte byg, 3 ørter havre og 2 skp. gryn. 11½ dlr. 1 mark 8 sk.

Nim birk  1638-39
Stedsmål

Peder Nielsen i Nim, af ½ gård sst., som hans fader Niels Pedersen oplod. 14 dlr.

Hads herred  1638-39
Stesmål

Jørgen Pedersen 1 gård i Saksild, som hans fader Peder Jensen fradøde. 20 dlr.

Søren Ibsen ½ gård i Gylling, som hans fader Jep Madsen oplod. 20 dlr.

Jesper Rasmussen i Falling af den jord i Åkær ladegårds mark, som hans moder Maren Rasmusses i fæste havde. 5 dlr.

Søren Jensen i Sondrup, Morten Pedersen og Peder Rasmussen sst. af en ringe del af Åkær ladegårds jord, som deres formand tilforn i fæste har haft. 3 dlr.

Keld Rasmussen i Sondrup af halvparten af den jord i Åkær ladegårds mark, som Jørgen Sørensen tilforn i fæste havde. ½ dlr.

Jørgen Pedersen af 1 forfalden bolig i Gylling, som Rasmus Sørensen oplod. 8 dlr.

Jens Frandsen af 1 liden gård i Bjerager, som Mikkel Jensen formedelst armod oplod. 20 dlr. 1 okse

Mads Hansen 1 liden forfalden gadehus i Odder, som Jens Ibsen fradøde, hvis hustru han skal ægte. 1 dlr.

Rasmus Rasmussen i Søby 1 gård sst. hans fader Rasmus Pedersen oplod. 40 daler 2 okser

Knud Andersen til husbondhold af 1 gård i Trustrup, som hans fader Anders Rasmussen oplod. 1 daler 1 okse

Bertel Jensen 1 gård i Svinballe, som hans moder oplod. 44 dlr. 2 okser
Deslige af noget jord i Åkær ladegårds mark, som hans moder og afstod. 8 dlr.

Knud Jensen i Ondrup af noget Åkær ladegårds jord hans moder fradøde. 4 dlr.

Jørgen Olufsen i Saksild 1 liden gård sst., hans fader Oluf Sørensen oplod. 30 daler

Jens Jensen i Rude 1 gård sst., som Søren Clausen fradøde. 16 dlr.

Sejer Hansen i Krogstrup af ½ gård sst., som hans moder oplod. 20 dlr. 1 okse

Søren Madsen i Falling 1 lidet boel sst., som hans fader oplod. 10 dlr.
Deslige af noget jord i Åkær ladegårds mark hans fader i fæste havde. 2 dlr.

Rasmus Rasmussen i Torrild til husbondhold af 1 selvejerbondegård sst., som hans moder afstod. 1 dlr. 1 okse

Søren Nielsen i Hadrup til husbondhold af ½ selvejerbondegård sst. 5 dlr.

Laurits Christensen i Fillerup 1 hus sst. Hans Hansen oplod. 4 dlr.

Jacob Rasmussen i Gylling ½ gård sst., som hans fader Rasmus Jensen, oplod. 16 dlr.

Rasmus Pedersen af et boel i Nølev, som hans fader Peder Nielsen fradøde. 10 dlr.
Niels Mortensen ½ gård i Rude, som Jep Bertelsen fradøde og hans hustru afstod. 15 dlr.

Peder Mikkelsen af en liden halv forfalden gård i Sondrup, som Laurits Rasmussen fradøde. 6 dlr.

Steffen Sørensen ½ gård i Gylling, som hans fader Søren Mikkelsen fradøde. 15 dlr.

SAGEFALD 1638-39

Vor herred  1638-39

Jens Pedersen i Borup for lejermål med Bodil Nielsdatter i Tebstrup. 12 dlr.
Kvinden er ganske forarmet

Jørgen Madsen og Søren Eriksen i Ørridslev for Knud Rasmussen i Elbæk, de på Horsens mark har overfaldet og ilde medfaret, efter tingsvidnes formelding, på K.M.s nådigste behag 16 dlr.

Christen Eskesen og Christen Jensen i Hylke for 2 bøgevinder og tjørne de uden forlov huggede i Dalum 1 td. havre

Jens Andersen i Vedslet for lejermål med tvende løsagtige kvindfolk, som løber fra et sted til et andet, af yderste formue efter tingsvidne 6 dlr.

Niels Rasmussen i Assendrup for nogle slag han slog Jørgen Mikkelsen i Vedslet, med en kæp. 3 td. havre

Peder Lauritsen i Tvingstrup for nogen tjørn og hassel han huggede i Hoved skov,  1 td. havre

Jens Pedersen i Ustrup, for slagsmål han havde i været med Søren Nielsen i Brørup. 3 dlr.

Forskrevne Søren Nielsen for samme sag. 1½ dlr.

Steffen Pedersen i Lundum for tingfred han blev oversvoret, 10 lod sølv. 5 dlr.

Ry birk  1638-39
Sagefald

Søren Markvarsen i Engetved for lejermål med Johanne Andersdatter af Hjortsvang. 12 daler

Gern herred  1638-39
Sagefald

Terkel Sørensen i Vissing, for nogle skældsord hans hustru har i været med nogle deres naboer imod forpligt. 8 dlr.

Anders Rasmussen Dyr i Javngyde for ulovlig skovhugst han har gjort efter tingsvidne og doms formelding, på K.M.s nådigste behag. 10 dlr. 1 okse

Framlev herred  1638-39
Stedsmål

Jens Mortensen i Stjær for en bøgestængel han uforevist har hugget i Stjær skov. 2 td. havre

Anders Sørensen i Hørslevgård for lejermål med Anne, tjente Maren Sørens sst. 12 dlr.

Niels Sørensen i Stjær for ulovlig skovhugst i Stjær skov. 3 dlr.
Søren Nielsen sst. for samme sag. 1 dlr.
Jens Mortensen sst. for samme sag. 1 dlr.

Niels Pedersen i Stjær for nogle små grene han har stævnet af en bøg i Stjær skov. 1 td. havre

Jørgen Lauritsen i Høver for noget gærdsel han uforlovet havde hugget. 1 td. havre

Hads herred  1638-39
Sagefald

Peder Olufsen i Lerdrup, for Vold han til Skanderup birketing blev oversvoret for Niels Nielsen i Mesing han slog. 2 dlr 1 okse

Jens Rasmussen i Ørting for et læs ved han uforevist har hugget, og afført af Egebjerg Sig. 2 td. havre

Niels Rasmussen i Gylling for slagsmål han havde i været. 1½ dlr.

Anders Steffensen i Fensten for Envold Lemmesen i Søby han huggede bag i hans ben. 2 dlr.

Steffen Rasmussen på Endelave, for han slog Mikkel Rasmussen sst. mod jorden og sønderrev hans skjorte. 5 dlr.

Oluf Sørensen i Odder for en bøg han uforevist har hugget oven for Skovmølle i Odder skov, og en eg i hans indelukkede have han og uforevist har hugget, samt 1 bøg han havde stævnet toppen af, som berettes alt sammen at være brugt til at bygge på den bolig han iboer, på K.M.s nådigste behag. 1 okse

Søren Rasmussen i Hovedstrup, for et stykke han bekom af samme bøgetop til at støtte hans hus med. 1 td. havre

Mette Hansdatter i Snerild for lejermål med Jens Christensen skrædder i Århus. 6 dlr.

Peder Jensen snedker af Kolding for lejermål med Lisbeth Terkelsdatter i Præstholm. 12 dlr.

Knud Nielsen i Rudegård for 2 læs ved han uforevist har hugget i Torrild skov. 2 td. havre

Mikkel Lauritsen i Rudegård for 1 læs ved han uforevist har hugget i Torrild skov. 1 td. havre

Jens Vestergård i Hvilsted for 2 læs ved han uforevist huggede i samme skov. 1 td. havre

Rasmus Pedersen i Torrild 3 læs ved han uforevist i Tusbjerg har hugget. ½ ørte og 2 skæpper havre
Unge Jørgen Poulsen sst. 1 læs ved han og uforevist havde hugget. 1 td. havre

Rasmus Rasmussen i Neder Loverstrup mølle for 2 læs ved han uforevist har hugget i Odder skov. 1 td. havre

Mogens Andersen i Odder for 7 læs ved han til forskellig tid uforevist har hugget i K.M.s skove. 4 td. havre

Efterskrevne har lensmanden aftinget med, for hvad de uforevist i K.M.s skove har hugget. På K.M.s nådigste behag,
Niels Pedersen og Rasmus Madsen i Odder 5½ læs ved, 4 td. havre.
Jørgen Knudsen i Tvis mølle 4 læs, 3 td. havre.
Tomas Bødker i  Hvilsted 1 læs, 1 td. havre.
Mogens Rasmussen i Hovedstrup 2 læs, 1 td. havre.
Rasmus Andersen i Nølev 1 td. havre.
Rasmus Knudsen sst. 8 læs, 1 td. havre.
Jens Nielsen sst., 1 læs, 1 td. havre.
Jørgen Jørgensen i Bjerager 1 td. havre.
Unge Morten Knudsen i Torrild 2 læs, 1 td. havre.
Søren Madsen sst., 22 læs,  1 td. havre 1 okse.
Hans Mortensen og Morten Knudsen i Torrild 8 læs, 2 td. havre.
Søren Jensen i Fensholt 3 læs, 2 td. havre.
Niels Tømmermand i Torrild 1 td. havre.
Tomas Jensen 1 læs, 1 td. havre.
Rasmus Simonsen i Krogstrup 13 læs og nogle små træer, 1 okse.
Peder Knudsen sst. 6 læs, 5 td. havre.
Christen Ottesen i Loverstrup mølle 7 læs, 5 td. havre.
Peder Jensen i Snerild 2 læs, 2 td. havre.
Rasmus Pedersen i Bjerager 1 td. havre.
Eske Jensen i Odder 1 ørte havre.
Ove Gregersen sst. 4 td. havre.
Jens Pedersen sst. 1½ læs, 1 td. havre.
Oluf Sørensen sst. 1 læs, ½ td. havre.
Morten Nielsen sst. 1 læs, ½ td. havre.
Knud Jørgensen sst. 1 læs, ½ td. havre.

Peder Jensen i Ørting og Hans Hansen sst. for nogle tjørn de ulovligt har hugget i Pugmose i Åkær ladegårds mark. 1 okse

Søren Mikkelsen i Fensten for nogen tjørn han har ryddet på Fensten mark 3 td. havre

Jens Jensen i Kysing for lejermål med Bodil Knudsdatter sst., som han skal tage til ægte. 9 ort

Mikkel Jensen i Snovdrup for gårdfred han blev oversvoret, af hans yderste formue. 2 dlr.

Mads Rasmussen i Fensten for lejermål med Anne Jensdatter i Boulstrup af hans yderste formue. 4 dlr.

Hans Rasmussen i Svinballe for skat af 1 boel sst., hans søn havde i fæste, han havde forsømt at lade skrive, og i nogle år ikke er udgivet, På K.M.s nådigste behag. 16 dlr. 1 okse

FØRLOV 1638-39

Efter Jens Andersens hustru i Brørup. 3 mark

STEDSMÅL 1639-40 (De første blade af regnskabsbogen er skadet).

Hjelmslev herred  1639-40

Anders Jørgensen i Hørning til husbondhold af 2 parter af 1  selvejer bondegård sst., hans fader Oluf Jørgensen fradøde. 6 dlr.

Poul Ibsen af en gård i Dørup, som Søren Pedersen oplod. 8 dlr.

Jens Sørensen i Blegind til husbondhold af ½ selvejerbondegård sst., hans fader Søren Pedersen fradøde. 5 dlr.

Peder Rasmussen af ½ gård i Mesing hans fader Rasmus Mortensen oplod. 20 dlr. 1 okse

Skanderup birk  1639-40
Stedsmål

Morten Olufsen af Hede mølle med tilliggende, som hans fader Oluf Olufsen i brug havde og oplod. 30 dlr.

Jens Jensen af 1 lidet halvt gadehus i Skårup, Rasmus Rasmussen oplod. 2 dlr.
Forskrevne Rasmus Rasmussen af 1 lidet halvt gadehus sst., forskrevne Jens Jensen oplod. 2 dlr.

Rasmus Sørensen i Vitved af ½ gård sst. Rasmus Mortensen Bunde fradøde og hans hustru afstod. 12 dlr.

Peder Mikkelsen af ½ gård i Svinsager, som Søren Sørensen oplod. 11½ dlr.

Laurits Knudsen af en gård i Vrold, Rasmus Pedersen fradøde. 30 dlr.

Rasmus Hansen af ½ gadehus i Virring, som Peder Mikkelsen afstod. 1 dlr.

Rasmus Sørensen i Gram og Knud Rasmussen i Vitved, for de er bevilget, at skifte de halve gårde med hverandre, de tilforn i fæste havde. 10 dlr.

Mikkel Hansen af ½ gadehus i Skårup, som Niels Nielsen fraflyttede. 2 dlr.

Rasmus Hansen af den fjerdepart af Ring kloster Jørgen Sommerfeld oplod. 80 dlr.

Søren Pedersen af ½ gård i Gram Christen Jørgensen fradøde. 10 dlr.

Mikkel Jensen af ½ annekspræstegård i Vitved, hans fader Jens Mikkelsen oplod. 11 dlr.

Jens Mortensen af 1 gård i Hemstok, hans fader Morten Jensen fradøde. 50 dlr. 1 okse

Laurits Christensen af ½ gård i Virring, Rasmus Andersen oplod. 12 dlr.

Søren Balzersen af 1 gadehus i Vrold, Jens Sørensen oplod. 4 dlr.

Vor herred  1639-40
Stedsmål

Niels Adsersen i Yding af 1 gård sst., som hans fader Adser Nielsen fradøde. 40 dlr.

Jens Olufsen af Hem af 1 gård i Yding, som Niels Mortensen fradøde, hvis hustru han skal tage til ægte40 dlr.

Jens  Rasmussen af Gjesing, af ½ gård i Gangsted Søren Jensen fradøde. 12 dlr. 1 okse og af ½ lod i Kørup mark. 2½ dlr.

Hans Sørensen i Tebstrup, af 1 øde forfalden gård sst., Mikkel Rasmussen fradøde, hvis hustru ganske var forarmet, på K.M.s nådigste behag. 2 td. havre

Hr. Christen i Birk, af noget kirkejord på Yding og Såby mark, liggende til Yding kirke, som Adser Nielsen i Yding fradøde. 1 okse

Niels Sørensen af ½ gård i Horndrup, som Troels Jensen oplod. 16 dlr.

Jep Jørgensen i Ustrup, af ½ gård sst., som Peder Jensen afstod. 20 dlr.

Rasmus Rasmussen af 1 gård i Grumstrup hans fader Rasmus Reesen fradøde. 31 dlr.

Knud Jensen af en selvejerbondegård i Gedved, som Jens Jensen Bunde fradøde til husbondhold. ½ dlr. 1 okse

Oluf Jensen i Tønning af 1 gadehus sst., som Laurits Knudsen skrædder fradrog. 10 dlr.

Niels Mortensen af 1 liden forfalden gård i Tebstrup, som Christen Jensen formedelst armod afstod. 10 dlr.

Peder Rasmussen i Gjesing af ½ gård i Grumstrup, Rasmus Pedersen fradøde. 30 dlr.

Hans Jensen af, 1 gadehus i Vedslet, som hans fader Jens Jensen oplod. 3 dlr.

Oluf Jensen af 1 gård i Nebel, hans fader Jens Sørensen oplod. 31 dlr.

Anne salig Mester Jørgens af K.M.s og kronens anpart korntiende af Tolstrup sogn, som Jens Jensen i Gedved på menige sognemænds vegne tilforn i fæste havde og fradøde, skylder til årlig afgift 4 ørter rug, 4 ørter byg og 5 ørter havre. 13 dlr.

Niels Christensen af ½ gård i Tebstrup, Peder Jensen frarømte og hans hustru afstod. 8 dlr.

Jens Pedersen i Serridslev af 1 lidet boel Peder Ladekarl oplod. 5 dlr.
 
Tyrsting herred  1639-40
Stedsmål

Anders Hansen, til husbondhold af 1 selvejerbondegård i Brædstrup, hans fader Hans Andersen fradøde. 1 dlr. 1 okse

Oluf Jensen af Nørre mølle, som Jens Pedersen afstod. 16 dlr.

Poul Pedersen i Vinding af 4 Ager på Vinding mark, hvor i kan sås 18 skæpper korn, liggende til Vinding kirke, skal give deraf til årlig afgift til kirken 1 td. byg.  6 dlr.

Tomas Andersen af 1 gård i Gammelstrup, Niels Sørensen oplod. 32 dlr.

Hans Nielsen i Ring af 1 forfalden halv gård sst., som Jens Sørensen oplod. 5 dlr.

Jens Sørensen i Ring af 1 øde og forfalden gård sst., som Tomas Jensen for armod afstod. 8 dlr.

Ry birk  1639-40
Stedsmål

Mads Tomasen af ½ gård i Salten, som Jørgen Eriksen fradøde. 12 dlr.

Niels Knudsen af halvparten den gård i Salten, hans fader Knud Nielsen fradøde. 12 dlr.

Rasmus Nielsen af 1 gård i Vissing, hans fader Niels Andersen oplod. 30 dlr.

Tomas Tomasen og Jørgen Pedersen i Salten, af 1 gård Peder Christensen fradøde. 30 dlr.

Jep Pedersen af 1 hus i Ry, Tomas Andersen oplod. 5 dlr.

Hans Nielsen af 1 hus i Ry, Peder Tomasen oplod. 6 dlr.

Maren Iversdatter af 1 hus i Ry, Jacob Skytte dyrvogter i fæste havde  2 dlr.

Rasmus Poulsen i Øster Bording, af en stub jord på Bording mark kaldes Bordinghoved, som hans formand Christen Sørensen i brug havde. 2 dlr.

Gern Herred  1639-40
Stedsmål


Jens Bertelsen i Klintrup til husbondhold af 1 gård sst., som Laurits Nielsen Bunde frastod. 1 dlr. 1 okse

Niels Lauritsen i Dallerup til husbondhold af 1 gård sst., som hans fader Laurits Nielsen fradøde. 1 dlr. 1 okse

Søren Jensen i Dallerup til husbondhold af ½ selvejergård sst., Jesper Pedersen i Oustrup tilhører. 5 dlr.

Mikkel Pedersen og Jørgen Jensen i Røgen til husbondhold af 1 selvejer bondegård sst., forskrevne Jesper Pedersen tilhører. 1 dlr. 1 okse

Rasmus Rasmussen og Jesper Sørensen i Alling til husbondhold af en selvejer bondegård sst., Rasmus Frandsen fradøde. 1 dlr. 1 okse

Søren Andersen i Tulstrup af 1 gård i Tørring, Christen Jensen, som for tyveri var beskyldt frarømte og hans hustru afstod. 11 dlr.

Niels Rasmussen i Sorring til husbondhold af 1 selvejerbondegård sst., hans fader Rasmus Lauritsen fradøde. 1 dlr. 1 okse

Søren Mikkelsen, af 1 gård i Røgen Tor Nielsen fradøde. 16 dlr.

Mikkel Jørgensen i Javngyde og Niels Andersen i Kalbygård, for de er bevilget at skifte gårde på K.M.s nådigste behag. 4 okser

Peder Andersen i Flensted på menige sognemænds vegne af K.M. og kronens anpart korntiende af Låsby sogn, som Niels Andersen i Flensted og Anders Nielsen Bunde i Låsby på menige sognemænds vegne tilforn i fæste havde, og afstod, skylder til årlig afgift 5½ ørte og 2½ skæppe rug, 4½ ørte og 3 Skæppe Byg, 1½ ørte havre og 1 tønde gryn. 14 dlr.

Søren Mikkelsen i Røgen af 1 kirkeager på Røgen og mark liggende til Røgen kirke, som Tor Nielsen i Røgen tilforn i fæste havde og fradøde. 3 dlr.

Framlev herred  1639-40
Stedsmål

Rasmus Poulsen og Søren Jensen i Framlev til husbondhold af en selvejer bondegård sst., som Peder Nielsen og Niels Lauritsen tilforn iboede. 1 dlr. 1 okse

Laurits Christensen og Mads Rasmussen i Labing til husbondhold af 1 selvejer bondegård sst., som Jens Jensen og Villum Jensen fradøde. 1 dlr. 1 okse

Jens Jensen i Snåstrup til husbondhold af 1 selvejerbondegård sst., som Peder Svendsen tilforn iboede. 1 dlr. 1 okse

Dines Rasmussen i Herskind af 1 gård sst., som Knud Jensen oplod. 40 dlr. 1 okse

Frands Nielsen af et hus i Skovby, som Peder Christensen blev fradømt. 2 dlr.

Søren Jensen i Tovstrup af 1 hus sst., Frands Christensen oplod. 3 dlr.
(der stod så vidt det kunne ses Tovstrup, som imidlertid er i Gern H.)

Sejer Andersen af 1 gård i Skovby, Jens Joensen Hoffmand fradøde. 40 dlr. 1 okse

Nim birk   1639-40
Stedsmål

Hr. Christen i Nim af 3 små stykker eng ved Brøstenbro liggende til Nim kirke, skal give der af årlig til kirken ½ rdl. og er samme eng takseret for 5 læs hø. 1 okse
Niels Nielsen af ½ gård i Nim, som Mourits Sørensen fradøde. 10 dlr.

Hads herred  1639-40
Stedsmål

Søren Jensen af 1 fjerdepart af 1 gård i Hundslund, som Peder Nielsen har opladt. 8 dlr.

Rasmus Christensen i Falling af 1 boel i Svinballe, Mikkel Hansen blev fradømt på K.M.s nådigste behag. 16 dlr.

Niels Jensen på Endelave af 2 fjerding er jord, som Niels Andersen Skytte fradøde penge. 28 dlr.
Og af ½ gårdsted forskrevne Niels Andersen fradøde. ½ dlr.

Peder Andersen af 1 forfalden gård i Assedrup, som hans fader Anders Sørensen såvel som hans moder, fordi faderen er afsindig har opladt. 12 dlr.

Ove Pedersen i Sander til husbondhold af 1 selvejerbondegård sst., som hans fader Peder Ovesen fradøde. 5 dlr.

Rasmus Pedersen i Ondrup til husbondhold af ½ selvejergård sst., hans fader Peder Sørensen fradøde.  5 dlr. og af den part af Åkær ladegårds mark forskrevne hans fader i fæste havde. 5 dlr.

Unge Rasmus Rasmussen i Ørting af den part i Åkær ladegårds mark Søren Sørensen sst. i fæste havde. 4 dlr.

Søren Pedersen i Oldrup af 1 gård sst., som Mikkel Mortensen fradøde. 40 dlr. 2 okser og af den part i Åkær ladegårds mark forskrevne Mikkel Mortensen i brug og fæste havde. 5 dlr.

Rasmus Rasmussen af 1 liden forfalden gård i Bjerager, som Rasmus Pedersen fradøde. 20 dlr.

Jens Nielsen af 1 bolig i Bjerager, som hans Mikkelsen fradøde. 5 dlr.

Rasmus Poulsen af 1 lidet boel i Torrild, som Søren Adsersen frastod. 8 dlr.

Søren Adsersen af 1 hus sst. forskrevne Rasmus Poulsen oplod. 3 dlr.

Rasmus Sørensen på Endelave af 1 fjerding jord og ½ gårdsted, hans moder oplod. 15 dlr.

Niels Knudsen af 1 gård i Assedrup, som Søren Clausen fradøde. 30 dlr.

Unge Rasmus Rasmussen Suder på Endelave af 1 fjerding jord hans fader oplod. 14 dlr.

Peder Nielsen Block af 1 fjerding jord og ½ gårdsted hans fader Niels Block afstod. 15 dlr.

Anders Tomasen på Endelave af 1 fjerding jord hans fader Tomas Esbensen oplod. 14 dlr.

Jens Pedersen af 1 gård i Fensholt, Søren Jensen fradøde. 26 dlr.

Mads Sørensen i Nølev af 1 gård sst., som Erik Rasmussen fradøde. 30 dlr.

Christen Jensen i Fillerup af 1 forfaldent gadehus i Torrild Oluf Nielsen oplod. 3 dlr.

Jens Nielsen Terp i Snerild af 1 hus sst., som Hans Jørgensen oplod. 5 dlr.

Clemend Simonsen i Gylling, af 1 lidet forfaldent gadehus sst., som Rasmus Pedersen oplod. 1 dlr.

SAGEFALD 1639-40

Hjelmslev herred  1639-40

Rasmus Sørensen i Stilling for lejermål med Karen Knudsdatter, som bortrømte, af yderste formue 4 dlr.

Søren Rasmussen Smed i Stilling for kalas og ølsalg, han har holdt imod K.M.s forordning 10 slette dlr. er 6½ dlr. 26 sk.

Skanderup birk  1639-40
Sagefald

Jørgen Nielsen i Vitved for lejermål med Maren Sørensdatter sst. 12 dlr.

Forskrevne Maren Sørensdatter for samme sag. 6 dlr.

Christen Hansen i Røde mølle for vold han til Skanderup birketing blev oversvoret. 10 dlr.

Peder Poulsen i Fruering for parlement han har i været med Jens Birk sst. 5 dlr.

Mikkel Rasmussen i Vitved for lejermål med Sidsel Lauritsdatter han tog til ægte. 9 mark

Jens Nielsen i Hvolbæk for lejermål med Sidsel Pedersdatter han tog til ægte. 9 mark

Vor herred  1639-40
Sagefald

Anders Jespersen i Overby for lejermål med Mette Pedersdatter i Grumstrup. 12 dlr.

Kvinden er aldeles og helt forarmet

Kirsten Eskesdatter i Møballe for lejermål med Niels Sørensen sst. 6 dlr.

Søren Pedersen i Ejer for lejermål med Maren Jørgensdatter i Bjødstrup  6 dlr.

Niels Sørensen i Møballe for lejermål med Kirsten Eskesdatter sst. 12 dlr.

Christen Mogensen i Ørskov for lejermål med Bodil Jensdatter i Tvingstrup, som han har trolovet. 9 mark

Hans Jensen i Tvingstrup for lejermål med Gertrud Jensdatter sst. af yderste formue 6 dlr. 
I margen: Tingsvidne, at han for sin fattigdoms skyld ej kunne udgive mere end halv bøde

Søren Madsen i Ørridslev for lejermål med en løsagtig kvinde, ved navn Birgitte Linds af yderste formue 3 dlr. (også efter tingsvidne)

Tyrsting herred  1639-40
Sagefald

Laurits Wulf i Ring for lejermål med Maren Olufsdatter i Dauding. 12 dlr.

Ry birk  1639-40
Sagefald

Søren Pedersen i Emborg, for lejermål med Kirsten Jensdatter i Boes, af yderste formue 4 dlr.

Gern herred  1639-40
Sagefald

Rasmus Rasmussen i Dallerup for lejermål med Anne Jensdatter i Tovstrup af yderste formue efter tingsvidne 6 dlr.

Niels Lauritsen i Dallerup, for lejermål han med Mette Rasmusdatter i sit ægteskab har beganget, af yderste formue på K.M.s nådigste behag. 30 dlr.

Forskrevne Mette Rasmusdatter af yderste formue 3 dlr.

Framlev herred  1639-40
sagefald

Søren Jensen, Tomas Nielsen og Maren Mortensdatter i Borum for ulovlig skovhugst i Borum Vindskov på K.M.s nådigste behag  3 dlr. 1 okser

Hads herred  1639-40
Sagefald

Anders Steffensen i Fensten for lejermål med Maren Rasmusdatter i Søby. 12 dlr.

Oluf Rasmussen i Højby for han slog Tøger Knudsen i Porsborg, et slag med en kæp. 1 dlr.

Frands Rasmussen på Alrø for lejermål med Kirsten Andersdatter sst., af yderste formue 4 dlr.

Jørgen Poulsen i Torrild for lejermål med Kirsten Jensdatter sst. 12 dlr.

Maren Rasmusdatter i Søby for lejermål med Anders Steffensen i Fensten. 6 dlr.

Rasmus Madsen i Odder for lejermål han i sit ægteskab har begået med Anne Pedersdatter, som tjente ham. Af yderste formue 20 dlr.

Jens Jensen i Rude for lejermål med Inger Jensdatter i Odder af hans yderst formue efter tingsvidne 3 dlr.

Jens Jensen i Kysing for lejermål med Bodil Knudsdatter sst. 12 dlr.

Bodil Knudsdatter for samme sag. 6 dlr.

Rasmus Pedersen i Højby for lejermål med Maren Jensdatter i Tammestrup. 12 dlr.

Maren Jensdatter for samme sag. 6 dlr.

Rasmus Andersen i Morsholt for lejermål med Maren Pedersdatter i Randlev. 12 dlr.

Forskrevne Rasmus Andersen for lejermål med Anne Nielsdatter i Ørting 12 dlr.

Jørgen Nielsen i Kærgård for lejermål med Anne Jensdatter i Sondrup af yderste formue efter tingsvidnes formelding. 3 dlr.

Rasmus Sørensen i Søby for lejermål med Maren Pedersdatter sst., som han tager til ægte. 9 ort

Niels Pedersen i Helkær for lejermål med Maren Jørgensdatter i Amstrup. 12 dlr.

Forskrevne Maren Jørgensdatter for samme sag. 6 dlr.

FORBRUDT GODS  1639-40

Efter Morten Sørensen i Blegind, som blev skilt ved hans hustru. ½ dlr. 20 sk.

Efter Jørgen Rasmussen i Gylling, som udbrød på Åkær og bortrømte 12½ dlr. 16 sk.

Efter Rasmus Nielsen født i Odder, som bortrømte formedelst han var beskyldt for at skulle have haft omgængelse med en hoppe 11½ sletdaler er 8½ rdl. 16 sk.

FØRLOV  1639-40

Efter Jacob Tygesen i Skanderup. 3 mark
Efter Maren Rasmusdatter i Elbæk. 3 ort
Efter Mikkel Knudsen i Hadrup. 3 mark
Efter Jens Knudsen i Hundslund. 3 mark
Efter Niels Poulsen i Randlev. 3 mark

film nr. M.18721

i bilagene for år 1639-40 ligger et par sider stedsmål, som kan se ud til at kunne have siddet i et af regnskabsbøgerne idet der ikke er nogen overskrift (Gern herred) (kan måske tidsfæstes ved sammenligning med jordebogen)

Oppebåret af Ellen Rasmusdatter i Tovstrup til fæste af et hus sst., hendes husbond Niels Lauritsen frarømte, for et manddrab han havde beganget. 1 dlr

Søren Pedersen og Rasmus Nielsen af en gård i Tovstrup, Jens Ibsen for dem oplod. 20 dlr.

Anders Pedersen af en halv gård i Elling, som næsten er øde 2 dlr.

Rasmus Andersen af en gård i Røgen s(  ) Frands Mogensen afdøde
10 dlr.

Ry birk  (1639-40)
Stedsmål

Laurits Henriksen af en gårds ejendom i Ry, Mads Jensen havde i brug, og gårdstedet der er husene helt afbrændt. 8 dlr.

Rasmus Tomasen til fæste af et hus i Emborg, som Rasmus Rasmussen fradøde. 6 dlr.

Christoffer Gertsen til stedsmål af en halv gård i Siim, Jens Tomasen fradøde. 24 dlr. 1 okse

Jacob Olufsen til fæste af et hus, skal skylde 8 sk., han er bevilget at opsætte ved Anders Madsens gårdsted i Ry. 1 dlr.

Christen Christensen af en gård i Emborg, som Jens Brander oplod. 100 dlr.

Christen Christensen af en forfalden halv gård i Addit, som Jens Påske iboede. 4 dlr.

Obi Nielsen af en gård i Salten, Niels Rasmussen fradøde 12 dlr.

Sabro herred (1639-40)
 
Christen Lauritsen i Vitten, til fæste af et boel sst., som Poul N. oplod. 3 dlr.

STEDSMÅL 1640-41

Hjelmslev herred  1640-41

Søren Nielsen af 1 boel i Tiset, Poul Sørensen fradøde. 6 dlr.
(stednavnet her skrevet Thising)

Niels Jensen af ½ gård i Dørup, Jens Jensen oplod. 6 dlr.

Knud Madsen af et gadehus i Dørup, som Tomas Sørensen fradøde. 2 dlr.

Poul Jensen til husbondhold af ½ selvejer bondegård i Stilling, hans broder Peder Jensen oplod. 5 dlr.

Skanderup birk  1640-41
Stedsmål

Jørgen Nielsen af 1 forfalden gård i Virring, som Mads Andersen fradøde. 18 dlr.

Laurits Ibsen af en gård i Hemstok, Niels Rasmussen fradøde. 70 dlr. 2 okser

Jens Rasmussen af 1 gård i Forlev, hans fader Rasmus Jensen fradøde. 25 dlr.
Niels Rasmussen af 1 gadehus i Gram, Maren Eskesdatter oplod. 2 dlr.

Vor herred  1640-41
Stedsmål

Rasmus Andersen af ½ forfalden gård i Gantrup, som Morten Pedersen fradøde. 8 dlr.

Peder Bhi af Horsens af 1 gård i Borup, Jomfru Sidsel Galt af K.M. nådigst at besidde var bevilget, og hun har opladt, samt K.M.s anpart i nogen enge kaldes Tue mølle, som til gården har været brugt. 200 dlr. 2 okser
Deslige af den part i Lundeved Hoved, som Niels Grøn i fæste havde. 50 dlr.

Anders Lauritsen i Gangsted af en gård sst., hans moder oplod. 20 dlr.
Af den part i Kørup mark, til samme gård har været brugt.  5 dlr.

Hans Jensen af Gangsted, af 1 øde forfalden gård i Nebel, Jens Jensen fradøde. 6 dlr.

Niels Sørensen af Vestbirk af 1 gård i Overby, Joen Knudsen oplod 80 dlr. 2 okser

Poul Pedersen af 1 forgældet og forfalden annekspræstegård i Nebel, Jens Adsersen formedelst armod afstod. 8 dlr.

Jørgen Jensen i Tvingstrup af en kirkeager på Tvingstrup mark, liggende til Ørridslev kirke kaldes Stenretsager. 1 dlr.

Simon Nielsen sst. af 1 kirkeager, liggende næst vesten for. 1 dlr.

Peder Jensen i Tebstrup af 1 gadehus sst., Søren Rasmussen fradøde. 3 dlr.

Rasmus Simonsen af ½ gård i Ballebo, Mikkel Sørensen fradøde
33 dlr.

Søren Jensen i Tebstrup af 1 liden gård sst., hans fader Jens Sørensen Mosgård fradøde. 12 dlr.

Rasmus Jensen af ½ gård i Yding, Søren Nielsen fradøde. 10 dlr.

Søren Rasmussen i Bjødstrup og Søren Andersen i Tebstrup, som boede hver på 1 forgældet og forfalden halv gård, for de med hverandre måtte skifte. 4 td. havre

Morten Madsen i Tebstrup af 1 gadehus sst., Rasmus Nielsen fradøde. 2 dlr.

Jørgen Lauritsen af Egebjerg af 1 forfalden gård i Gedved, som Peder Andersen fradøde. 10 dlr.

Peder Jensen i Egebjerg, af 3 blokke på Egebjerg mark liggende til Nebel kirke, gik tilforn deraf til Nebel kirke 5 sk. skal herefter årlig give 2 skp. byg, forskrevne jord har Gabriel Holgersen i Egebjerg, som det i fæste havde opladt. 2 dlr.

Oluf Nielsen i Grumstrup, af ½ gård sst., som hans fader Niels Madsen oplod. 30 dlr.

Søren Rasmussen af 1 ottingsgård i Grumstrup, hans fader Rasmus Sørensen oplod. 30 dlr.
Peder Rasmussen af 1 gadehus i Grumstrup, hans fader Rasmus Poulsen oplod. 3 dlr.

Joen Nielsen af 1 gadehus i Gangsted, Rasmus Knudsen oplod. 2 dlr.

Rasmus Mortensen i Vorladegård af ½ gård sst., Morten Sørensen fradøde, og hans moder afstod. 26 dlr. 1 okse

Ebbe Pedersen i Gedved af ½ gård sst., Laurits Tomasen formedelst armod frakom. 6 dlr.

Jens Jespersen til husbondhold, af 1 selvejerbondegård i Gedved, forskrevne Ebbe Pedersen iboede. 1 dlr. 1 okse

Rasmus Sørensen i Ustrup af 1 gadehus sst., Søren Ibsen formedelst armod fradrog.  3 dlr.

Anders Ottesen af 1 gård i Vedslet, Mikkel Tomasen fradøde. 16 dlr.

Tyrsting herred  1640-41
Stedsmål

Niels Jørgensen af Åstrup af Bredvad mølle, som Hans Hermansen fradøde. 130 dlr.

Anders Albretsen i Træden af 1 gård sst., hans fader Albret Jensen oplod. 16 dlr.

Søren Hansen af Nørre mølle, som Oluf Jensen oplod. 16 dlr.

Troels Tomasen af ½ gård i Bryrup hans fader, Tomas Rasmussen afstod. 12 dlr.

Peder Andersen af ½ gård i Nimdrup, kaldes Kæmpesgård, som Peder Jensen oplod. 30 dlr. 1 okse

Peder Pedersen af ½ ødegård i Løvet, Jørgen Jensen oplod. 4 dlr.

Græstrupmænd af noget kirkejord til Ring kirke, på Græstrup mark, kan sås 9 skæpper rug i, skal give årlig deraf til kirken 3 skp. byg. Så og et lidet stykke kirkeskov til samme kirke liggende, kaldes Egetorp giver årlig deraf til kirken 1 ørte byg, som de skal nyde i Christen Ibsen i Græstrup hans livstid. 10 dlr.

Peder Andersen i Nimdrup Kæmpesgård, af 1 stykke eng ved Nimdrup mark i Krabbebæk, kan avles tre læs hø på, samt tre agre på Nimdrup mark, kan sås 3 skp. korn ud, liggende til Græstrup kirke, skal årlig der af give til kirken 1½ ørte og 1 td. byg. 10 dlr.

Jens Rasmussen i Hjelmdrup, af et stykke kirkeskov liggende i Tyrsting herred, kaldes Røddingsballe, 1 stykke jord liggende på Dauding mark, Samt to agre ligger i Grevens toft, og 1 stykke eng kaldes Ulsig i Ring mark liggende, skal årlig været given til Græstrup kirke 1 ort og 5 skp. byg foruden den afgift, som går til K.M. og kronen. 8 dlr.

Niels Nielsen i Dauding af 1 gård sst., hans fader Niels Jensen oplod. 20 dlr. 1 okse

Velb. Oluf Då til Helnæs af K.M.s og kronens anpart korntiende af Tyrsting sogn, som salig velb. Tyge Brahe tilforn i fæste havde, hvor af går til årlig afgift 2½ ørte og 2½ skp. rug, 2 ørter byg, ½ ørte havre og 1½ skp. gryn. 6½ dlr.

Ry Birk  1640-41
Stedsmål

Laurits Offersen i Ry af ½ gård sst., Laurits Torbensen oplod. 13 dlr.

Rasmus Pedersen af 1 gadehus i Ry, Keld Rasmussen oplod. 4 dlr.

Søren Pedersen i Ry af 1/4 part i en gård sst., Christen Madsen fradøde. 10 dlr.

Jesper Nielsen af 1 hus i Ry, Maren Iversdatter for et halv år forleden havde fæstet og nu afstod. 2 dlr.

Jens Rasmussen i Siim af ½ gård sst., hans fader Rasmus Knudsen fradøde. 16 dlr.

Jens Bertelsen i Tulstrup af 1 gård sst., hans fader Bertel Jensen fradøde, samt 1 stykke eng kaldes Allingholm. 60 dlr.

Rasmus Poulsen af 1/4 af Stampemølle ved Ry mølle Cort Felbereder oplod. 1 dlr.

Rasmus Nielsen i Emborg af 1 stykke øde jord 1 gadehus har stået på, som Peder Jensen fradrog. 1 dlr.

Niels Sørensen i Addit af ½ gård sst., gammel Christen Christensen oplod. 16 dlr.

Gern herred  1640-41
Stedsmål

Rasmus Nielsen i Javngyde af de 2 parter en gård sst., som Jens Andersen oplod. 24 dlr.

Strange Hansen i Sorring af 1 hus sst., som Jep Pedersen fradøde. 3 dlr.

Niels Andersen i Mollerup til husbondhold af 1 selvejerboel i Alling, Simon Lauritsen påboer, og til fæste af noget kirkejord på Alling mark liggende til Alling kirke, som til samme boel har været brugt. Herefter årlig skal gives til kirken 1 skp. rug og 3 skp. byg. 1 okse   

Jesper Pedersen i Oustrup af 2 små stykker jord på Klintrup mark, og under den ene ager på Oustrup agerende, hvor i kan sås 3 skæpper byg, skal deraf årlig give til Røgen kirke, hvor samme jord tilligger 1½ skæppe byg. 1 dlr.

Niels Smed i Javngyde, af et lidet stykke eng på Javngyde mark, liggende til Tulstrup kirke, som Mikkel Jørgensen oplod. 1 dlr.

Morten Rasmussen i Tørring, af 2 stykker jord på Tørring mark, ligger til Alling kirke, kan sås 4 skæpper korn i, skal årlig give der af til kirken 1½ skp. byg 1 dlr.

Christen Nielsen i Flensted af ½ gård sst. Laurits Rasmussen formedelst armod afstod. 7 dlr.

Søren Pedersen af et gadehus i Alling, Rasmus Clemendsen fradøde. 3 dlr.

Anders Lauritsen i Alling af 1 gård sst., hans fader Laurits Envoldsen fradøde. 16 dlr.

Niels Sørensen i Røgen af en forfalden gård sst., Jens Rasmussen fradøde. 10 dlr.

Mikkel Hansen i Røgen af 1 øde forfalden gård sst., Rasmus Christensen fradøde. 5 dlr.

Rasmus Rasmussen i Sorring, af 1 liden kirkegård sst., Rasmus Nielsen fradøde og hans hustru han skal ægte. 16 dlr.
Af noget kirkejord liggende på Sorring mark til Dallerup kirke, forskrevne Rasmus Nielsen fradøde. 6 dlr.

Framlev herred  1640-41
Stedsmål

Johan Jespersen af Hårby af 1 gård i Høver, Rasmus Madsen fradøde. 40 dlr.

Peder Pedersen i Herskind af 3 stykker jord på Herskind mark liggende til Skivholme kirke, hvoraf han skal give årlig til kirken 4 skp. byg. 2 dlr.

Mikkel Sørensen og Søren Andersen i Borum til husbondhold af en selvejer bondegård sst., Jens Jensen og Mikkel Rasmussen iboede. 1 daler 1 okse

Søren Simonsen i Herskind, af 2 stykke jord på Herskind mark, hvor i kan sås 6 skæpper byg, liggende til Skivholme kirke, skylder årlig til kirken 2 skp. byg. 2 dlr.

Jens Rasmussen i Herskind af 1 ager på Herskind mark liggende til Skivholme kirke, kan sås 4 skæpper byg i, skal herefter give deraf til kirken 1½ skp. byg. 1½ dlr.

Poul Sørensen i Herskind af 2 stykker jord på Herskind mark, kan sås 1 td. byg i, liggende til Skivholme kirke, skal herefter give deraf til kirken 2½ skp. byg. 2½ dlr.

Laurits Jensen i Hørslev, af ½ gård sst., Mikkel Rasmussen oplod. 12 dlr.

Rasmus Lauritsen i Herskind af 1 øde hus sst., Rasmus Jensen fradøde. 1 td. havre

Søren Mortensen i Sjelle af 1 selvejerbondegård sst. til husbondhold, som hans fader Morten Jensen fradøde. 1 dlr. 1 okse

Sabro herred  1640-41
Stedsmål

Hans Mikkelsen i Vitten af 1 selvejer bondegård sst. til husbondhold, som Rasmus Troelsen oplod. 1 dlr. 1 okse

Mads Jensen til husbondhold af ½ selvejerbondegård i Hår, hans fader Jens Rasmussen Dal afstod. 6 daler

Christen Troelsen i Vitten af ½ gård sst., hans fader Troels Pedersen afstod. 10 dlr.

Jens Jensen af ½ Annekspræstegård i Fårup, Søren Madsen formedelst armod afstod. 6 dlr.

Nim birk  1640-41
Stedsmål

Jens Ibsen i Nim af ½ gård sst., som Peder Hansen fradøde. 10 dlr.

Jens Nielsen af ½ gård sammesteds, som hans fader Niels Jensen afstod. 10 dlr.

Hads herred  1640-41
Stedsmål

Rasmus Jensen i Falling, af ½ forfalden gård sst., som Niels Sørensen fradøde. 16 dlr.

Jens Sørensen af ½ gård sst., hans fader Søren Jensen afstod. 16 dlr.
Forskrevne Rasmus Jensen og Jens Sørensen af den part i Åkær ladegårds mark deres formænd i fæste og brug havde. 4 dlr.

Morten Knudsen i Balle, til husbondhold af 1 selvejerbondegård, hans fader Knud Sørensen fradøde. 1 dlr. 1 okse

Anders Rasmussen i Ørting, af 1 hus sst., Niels Sørensen oplod. 3 dlr.

Peder Knudsen i Kysing, af en gård sst., hans fader Knud Rasmussen fradøde. 25 dlr.

Peder Bertelsen af et boel i Tammestrup, hans fader Bertel Jensen fradøde. 20 dlr.

Anders Pedersen i Hundslund til husbondhold af en selvejerbondegård sst., hans fader Peder Ovesen fradøde. 6 dlr.

Esben Jørgensen og Anders Pedersen i Hundslund af den part i Åkær ladegårds mark, som Peder Ovesen i fæste havde. 4 dlr.

Joen Knudsen af Overby, af 1 gård i Kærgård Knud Mortensen fradøde. 85 dlr. 2 okser
Af den part i Åkær ladegårds mark, forskrevne Knud Mortensen i fæste og brug havde. 15 dlr.

Hans Nielsen i Hovedstrupgård af halvparten i samme gård, som Anne Mortens oplod. 60 daler 2 okser

Mogens Rasmussen af en liden øde forfalden gård i Hvilsted, Rasmus Jensen fradøde. 12 dlr.

Hans Ovesen degn i Saksild, af noget kirkejord på Rude mark, liggende til Nølev kirke, skylder årligt til kirken 4 skp. byg og 4 skp. havre, som Peder Jensen fradøde. 6 dlr.

Rasmus Jensen af en halv forfalden gård i Sondrup, Rasmus Nielsen afstod. 8 daler
Forskrevne Rasmus Jensen og Peder Mikkelsen i Sondrup af noget kirkejord, liggende til Hundslund kirke, skylder årligt til kirken 6 skp. byg. 5 dlr.

Jens Mortensen i Snerild af 1 boel i Odder, Jens Pedersen fradøde. 14 dlr.

Søren Pedersen på Endelave af ½ gårdsted Esben Jensen oplod. ½ dlr.

Peder Rasmussen af ½ fjerding jord sst., hans fader Rasmus Jespersen oplod. 7 dlr.

Søren Sørensen af 1 fjerding jord på fornævnte Endelave, som Rasmus Olufsen Øster fradøde. 14 dlr. og af ½ gårdsted  ½ dlr.

Jørgen Ibsen i Torrild af ½ gård sst., hans fader Jep Påske fradøde.  20 dlr.

Hans Sørensen i Ørting af 1 gadehus sst., Rasmus Madsen fradøde. 4 dlr.

Rasmus Mogensen i Boulstrup af 1 gård sst., Jens Sørensen fradøde. 12 dlr.

Laurits Holgersen af 1 gadehus i Rude, Peder Jensen fradøde. 2 dlr.

Søren Pedersen i Gylling af 1 liden gård sst., hans fader Peder Jensen oplod. 20 dlr.

Jens Olufsen i Dyngby af ½ gård sst., hans fader Oluf Juel fradøde. 18 dlr.

Søren Rasmussen i Dyngby af 1 boel Steffen Mikkelsen oplod. 12 daler

Erik Sørensen af den tolvte part, i en gård i Kærgård, K.M. tilkommer, som hans fader Søren Pedersen fradøde. 3 dlr.
Af 1 liden ager i Kærgårds Løkke, liggende til Hvilsted kirke, kan sås 2 skp. byg i, skal deraf årlig give til kirken herefter ½ mark.  1 dlr.

Jens Olufsen af ½ boel i Amstrup, som Jens Jørgensen fradøde. 5 dlr.

Af den part i Åkær ladegårds mark forskrevne Jens Jørgensen i brug og fæste havde. 1 dlr.

Rasmus Nielsen af Rosborg, af 1 gård i Torrild, Mads Pedersen Hjort fradøde. 60 daler 2 okser

Søren Albretsen i Fensten af ½ gård sst., som Anders Nielsen fradøde. 18 dlr.

Rasmus Olufsen til husbondhold af 1 selvejerbondegård i Randlev, Jens Tygesen fradøde. ½ daler 1 okse

Mikkel Nielsen i Sondrup af 1 liden bolig sst., Jens Jensen afstod. 6 dlr.

SAGEFALD 1640-41

Hjelmslev herred  1640-41

Anne Balzersdatter i Stilling, for lejermål med Henrik Simonsen i Hadborg af yderste formue. 2 dlr.

Mette Henriksdatter i Stilling, for lejermål med Tomas Simonsen sst., som bortrømte. 6 dlr.

Skanderup birk  1640-41
Sagefald

Jens Jensen i Svinsager for lejermål med Anne Andersdatter i Skårup af yderste formue. 3 dlr.

Jens Rasmussen i Forlev for slagsmål han i var, med Anders Knudsen sst.  3 dlr.

Vor herred  1640-41
Sagefald

Knud Rasmussen i Hem for lejermål med Birgitte Nielsdatter sst., af yderste formue 6 dlr.

Ry birk  1640-41
Sagefald

Jacob Hansen Snedker i Ry for noget gods han købte med en tyv. 2 dlr.

Rasmus Jensen i Boes, for lejermål med Anne Troelsdatter sst., af yderste formue 2 dlr.

Framlev herred  1640-41
Sagefald

Søren Pedersen i Skibby for lejermål med  (- tom plads -)  sst., som for hendes misgerning blev rettet. 12 dlr.

Niels Fog i Skivholme, for lejermål han i sit ægteskab har beganget, med Kirsten Pedersdatter sst. 10 dlr. 2 okser

Jens Rasmussen i Herskind for hans hustru Dorte Nielsdatter, nu anden gang har ligget hendes barn ihjel. Efter K.M.s nådigste behag af yderste formue, om han gården han påboer fremdeles skal besidde, aftinget på K.M.s nådigste behag. 10 dlr.

Sabro herred  1640-41
Sagefald

Oppebåret af Niels Jensen ridefoged, som K.M. tilfaldt efter Rasmus Land i Geding og hans tvende sønner, som bortrømte for falsk, efter hosliggende tingsvidnes formelding. 35 sletdaler 3 mark 4 sk. er 22½ dlr. 1½ ort og for 13 får stykket vurderet for 2½ slet mark og 4½ mark K.M. også efter dem tilfaldt 11 dlr. 16 k.

Peder Simonsen i Hår, for parlement han har i været med Jens Sørensen i Årslev. 2 td. havre

Hads herred 1640-41
Sagefald

Peder Jensen i Halling for Lejermål han i sit ægteskab har begået med Borre Rasmusdatter sst., af yderste formue. 13 dlr.

Forskrevne Borre Rasmusdatter for samme sag. 11 dlr.

Søren Nielsen Gylling på Endelave for Lejermål med Kirsten Rasmusdatter sst. 12 dlr.

Forskrevne Kirsten Rasmusdatter for samme sag. 6 dlr.

Johanne Jensdatter i Saksild for lejermål med David Pedersen i Århus. 6 dlr.

Maren Pedersdatter i Saksild for lejermål med Morten Pedersen sst. 6 dlr.

Søren Albretsen for lejermål med Mette Jensdatter i Ålstrup, som han tager til ægte 9. ort

STEDSMÅL 1641-42

Hjelmslev herred  1641-42

Peder Sørensen i Hørning til husbondhold af ½ selvejerbondegård sst., Peder Rasmussen fradøde. 5 dlr.

Peder Jensen i Hørning til husbondhold af ½ selvejer bondegård sst., som Anders Jørgensen frakom. 5 dlr.

Skanderup birk  1641-42
Stedsmål

Rasmus Jensen i Virring ½ gadehus sst., hans fader Jens Sørensen fradøde. 2 dlr.

Otte Sørensen i Skanderborg af den jord, eng og det fiskeri, Søren Christensen skytte i fæste havde, og har afstået. 10 dlr.

Jørgen Pedersen ½ gård i Virring, Rasmus Ibsen oplod. 12 daler

Peder Nielsen i Vrold 1 forfaldent gadehus sst., Søren Nielsen fradøde. 2 dlr.

Rasmus Jensen ½ gård i Gram, som Knud Rasmussen fradrog. 13 dlr.

Anders Sørensen ½ gård i Svinsager, Rasmus Andersen fradøde. 16 dlr.

Niels Jespersen ½ gård i Hårby, hans fader Jesper Andersen fradøde. 10 dlr.

Jens Rasmussen 1 hus i Skårup, Jens Simonsen fradøde. 2 daler

Jens Poulsen 1 gård i Gram, hans fader Poul Pedersen fradøde. 16 dlr.

Knud Jostsen i Svejstrup ½ gård sst., hans fader Jost Knudsen oplod. 24 dlr.

Christen Pedersen 1 gård i Vrold, Jens Lauritsen fradøde. 25 dlr. 1 okse

Peder Sørensen ½ gård i Virring, Jens Mortensen fradøde. 12 dlr.

Rasmus Pedersen i Ring ½ gård sst., Peder Nielsen afstod. 8 dlr.

Rasmus Sørensen i Vrold 1 gadehus sst., Mikkel Pedersen oplod. 2 daler

Peder Nielsen i Vitved ½ gård sst., Jens Sørensen oplod. 11 dlr.

Mads Poulsen 1 hus i Gram, Peder Jørgensen fradøde. 3 dlr.

Jørgen Mortensen ½ gård i Svinsager, Rasmus Mikkelsen oplod formedelst armod. 12 dlr.

Rasmus Mikkelsen ½ gadehus i Virring, Rasmus Jensen oplod. 2 dlr.

Rasmus Jensen 1 gård i Veng, Jens Rasmussen hans fader oplod. 24 dlr.

Jens Sørensen 1 gadehus i Skårup, Mikkel Hansen oplod. 2 daler

Jens Christensen degn til Fruering og Vitved kirke, 1 lidet degneboel i Fruering, Ove Ottesen fraflyttede. 3 td. havre

Vor herred  1641-42
Stedsmål

Christen Sørensen 1 gård i Dørup, som Mads Madsen fradøde. 30 daler

Søren Pedersen i Gantrup ½ gård sst., Poul Jespersen fradøde. 12 dlr.

Jens Olufsen i Yding på sine egne og menige sognemænds vegne, af K.M.s og kronens anpart korntiende af Yding sogn, som Anders Sørensen sst., tilforn på sognemændenes vegne i fæste havde og oplod, giver til årlig afgift 5 ørter, 4 skæpper rug, 4 ørter og 4 skp. byg. 10 dlr.

Rasmus Jørgensen ½ gård i Gedved, Ove Madsen oplod. 20 dlr.

Rasmus Jensen 1 gård i Ejer, hans fader Jens Rasmussen fradøde. 50 dlr. 1 okse

Jens Eriksen 1 gadehus i Tebstrup, som Jens Sørensen fradøde. 3 dlr.

Jacob Pedersen til husbondhold 1 selvejer bondegård i Vestbirk, som Niels Sørensen sidst iboede. 1 dlr. 1 okse

Christen Sørensen i Tammestrup, på sin egen og menige Ovsted sognemænds vegne af K.M.s og kronens anpart korntiende af samme sogn skylder til årlig afgift 8 ørter rug, 6 ørter byg og 7 ørter havre, som Frands Madsen i Tebstrup tilforn stod for og bortdøde. 21 dlr.

Jens Rasmussen i Tebstrup 1 gadehus sst., Peder Sørensen fradøde. 3 dlr.

Niels Tomasen i Rådved 2 Ager på Rådved mark kaldes Lilleager, som Jens Andersen i fæste havde og fradøde. 1 dlr.

Hans Sørensen 1 forfalden gård i Vestbirk, som Niels Iversen formedelst armod afstod. 10 dlr.

Jørgen Svendsen 1 gade hus i Assendrup, som Niels Rasmussen fradøde. 3 dlr.

Niels Jensen 1 lidet gadehus i Båstrup, Peder Sørensen fradøde. 5 dlr.

Anders Mortensen ½ gård i Ejer, Mikkel Sørensen fradøde. 10 dlr.

Søren Jensen i Gangsted ½ gård sst., som hans fader Jens Jensen oplod. 20 dlr.

Jacob Jørgensen ½ gård i Brørup, Jørgen Rasmussen hans fader oplod. 15 dlr.

Frands Pedersen 1 gård i Gangsted, Knud Pedersen fradøde. 40 dlr.
Af den part i Kørup mark forskrevne, Knud Pedersen i fæste havde. 5 dlr.

Niels Christensen i Gedved ½ gård sst., som Søren Rasmussen oplod. 25 dlr.

Søren Jensen i Gantrup 1 gård sst., hans fader Jens Sørensen oplod. 20 dlr.

Mikkel Pedersen 1 gård i Tåning, Anders Mortensen fradøde. 50 dlr. 1 okse

Iver Nielsen ½ gård i Vorladegård, hans fader Niels Knudsen oplod. 40 dlr. 1 okse

Niels Lauritsen i Ejer husbondhold 1 selvejer bondegård sst., Søren Fog fradøde. 1 dlr. 1 okse

Laurits Nielsen en gård i Nebel, Rasmus Christensen fradøde. 20 dlr.

Jesper Jensen i Gangsted, af den part 1 Kørup mark, hans fader Jens Jespersen i fæste havde. 2½ dlr.

Niels Nielsen i Gantrup 1 gadehus, på hans gårds grund, Peder Pedersens hustru iboede. 2 td. havre

Peder Jensen 1 gård i Ejer, Jens Sørensen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Tyrsting herred  1641-42
Stedsmål

Mads Pedersen i Tyrsting ½ øde annekspræstegård Anne Nielsdatter i fæste havde og fradøde. 6 dlr.

Søren Steffensen 1 gård i Burgårde, Peder Ibsen oplod. 50 dlr.

Eske Olufsen ½ gård i Troelstrup, hans fader Oluf Nielsen afstod. 40 dlr. 1 okse

Laurits Jensen i Astrup 1 stykke skov i Gammelstrup skov liggende til Tønning kirke, som Morten Jensen i Naldal i fæste havde og fradøde. 1 okse

Niels Andersen de 2 parter i 1 gård i Kolpen, hans fader Anders Rasmussen fradøde. 40 dlr. 1 okse
Forskrevne Niels Andersen af 1 stykke kirkeskov mark og eng, kaldes Lystruphave liggende til Bryrup kirke, hvor af han årlig skal holde vin og brød til kirken. 1 okse
Nok et fiskeri til samme kirke liggende kaldes Udvig, har tilforn skyldt til kirken 4 sk, skal herefter årlig give til kirken 16 sk.- 6 dlr.

Niels Andersen de 2 parter i 1 gård i Troelstrup, Steffen Nielsen fradøde og hans hustru oplod. 65 dlr. 1 okse

Niels Andersen i Kolpen på sin egen og menige Bryrup sognemænds vegne af K.M.s anpart korntiende af Bryrup sogn, som hans fader Anders Rasmussen tilforn i fæste havde og fradøde, hvor af går til afgift 4½ ørte rug, 3½ ørte byg, ½ ørte havre og 1½ skp. gryn. 9 dlr.

Ry birk  1641-42
Stedsmål

Niels Nielsen 1 gadehus i Ry, Jørgen Andersen oplod. 2 dlr.

Peder Jørgensen ½ gård i Vissing, som Jens Mikkelsen fradøde. 15 dlr.

(   ) Jensen i Vissing 1 gård sst., som Rasmus Nielsen oplod. 15 dlr.
(NB! fold i papiret, så navnet ikke kan læses på filmen)

Niels Andersen 1 gård i Fogstrup, hans fader Anders Jensen fradøde. 31 dlr. 1 okse

Anders Jensen ½ gård i Addit gammel Jens Andersen fradøde. 12 dlr.

Christen Henriksen den 4. part i 1 gård i Ry, hans fader Henrik Augustinussen fradøde. 10 dlr.

Esben Nielsen en halv gårds eje i Ry Niels Lauritsen oplod. 10 dlr.

Niels Tomasen ½ gård i Addit, Peder Ibsen oplod. 12 dlr.

Steffen Sørensen 1 gadehus, Jens Nielsen fradøde. 3 dlr.

Gern herred  1641-42
Stedsmål

Rasmus Pedersen 1 gård i Flensted, som store Jens Rasmussen fradøde. 14 dlr.

Niels Rasmussen i Sorring af noget eng, liggende til Dallerup kirke. Kan avles 3 læs hø på, som hans fader Rasmus Lauritsen i fæste og brug havde. 2 dlr.

Rasmus Jespersen 1 gård i Dallerup, Søren Nielsen fradøde. 18 dlr.

Jens Mikkelsen ½ gård i Tovstrup, hans fader Mikkel Rasmussen oplod. 10 dlr.

Søren Jensen 1 gård i Tørring, hans fader Jens Sørensen afstod. 14 dlr.

Jens Rasmussen 1 gård i Tovstrup, hans fader Rasmus Pedersen oplod. 20 dlr.

Rasmus Jespersen 1 gård i Sorring, Søren Knudsen fradøde, hvis hustru han skal ægte. 20 dlr.
Af 2 gadehuse, som står på gårdens grund, hvor af årligt skal gives af hver 1 ort og de, som boer i samme huse at gøre arbejde til slottet lige ved andre gadehusmænd. 5 dlr.

Peder Rasmussen ½ gård i Tovstrup hans fader Rasmus Andersen afstod. 12 dlr.

Peder Sørensen ½ gård i Vissing, hans fader Søren Dinesen oplod. 16 dlr.

Knud Nielsen i Vissing ½ gård, sst., hans fader Niels Clausen oplod. 20 dlr.

Morten Mortensen 1 gård i Røgen, Søren Villumsen oplod. 12 dlr.

Niels Rasmussen ½ gård i Låsby, Peder Andersen oplod. 20 dlr.

Anders Andersen 1 gadehus i Tovstrup, Søren Jensen fradøde. 3 dlr.

Christen Frandsen i Sorring ½ gård sst., Søren Jensen Klintrup oplod. 16 dlr.

Rasmus Nielsen 1 gadehus i Sorring, Strange Hansen oplod. 3 dlr.

Framlev herred  1641-42
Stedsmål

Jens Lauritsen 1 gård i Tåstrup Mads Jensen fradøde. 25 dlr. 1 okse

Peder Rasmussen i Stjær halvparten ½ gård sst., Jens Lauritsen oplod. 12 dlr.

Frands Nielsen ½ forfalden gård i Storring, som Laurits Hansen blev fradømt. 4 td. havre

Jens Jensen 1 gadehus i Skovby, forskrevne Frands Nielsen fradrog. 3 dlr.

Svend Torsen ½ gård i Stjær, hans fader Tor Olufsen oplod. 20 dlr.

Niels Jensen til husbondhold 1 selvejer bondegård i Framlev, hans fader Jens Jensen afstod. 1 dlr. 1 okse

Jens Rasmussen ½ gård i Harlev, hans fader Rasmus Jensen oplod. 20 dlr. 1 okse

Daniel Pedersen Kå ½ gård i Skibby, hans fader Peder Kå oplod. 50 dlr. 1 okse

Niels Rasmussen i Tåstrup, 1 gård sst. Rasmus Andersen fradøde. 25 dlr. 1 okse

Nim birk  1641-42
Stedsmål

Knud Mortensen 1 hus i Brøstenbro, som Søren Rasmussen oplod. 2 dlr.

Peder Pedersen ½ gård i Nim, hans fader Peder Jostsen fradøde. 20 dlr.

Niels Ibsen 1 gård i Korup, Anders Mortensen afstod. 55 dlr. 

Hads herred  1641-42
Stedsmål

Rasmus Mikkelsen 1 gård i Amstrup, Søren Rasmussen fradøde. 21 dlr.
Den part i Åkær ladegårds mark, forskrevne Søren Rasmussen i brug og fæste havde. 3 dlr.

Frands Frandsen 1 liden gård i Bjerager, Jens Jensen oplod. 18 dlr. 1 okse
Søren Jensen 1 boel i Randlev, som Knud Rasmussen oplod. 8 dlr.

Peder Bertelsen 1 liden gård i Lemmestrup, Rasmus Clemendsen fradøde. 20 dlr.

Tomas Rasmussen i boel i Lemmestrup, forskrevne Peder Bertelsen oplod. 12 dlr.

Mads Sørensen i Nølev på sine egne og menige sognemænds vegne af K.M.s og kronens anpart korntiende af Nølev sogn, som Mikkel Rasmussen på sine egne og samtlige sognemænds vegne i fæste havde og fradøde. Skylder til årlig afgift 4 ørter rug, 7 ørter byg, 3½ ørte havre og 1 skp. gryn. 15 dlr. 1 ort

Peder Jensen 1 gadehus i Gylling, som Hans Skomager fradøde. 3 dlr.

Niels Sørensen 1 gård i Randlev, Poul Rasmussen fradøde 21 dlr.

Mads Knudsen i Balle 1 gård i Dyngby, Mikkel Jørgensen fradøde. 24 dlr.

Morten Andersen 1 gård i Snerild, Mikkel Jensen fradøde. 20 dlr.

Rasmus Mikkelsen 1 gård i Assedrup gammel  Jens Nielsen fradøde. 25 dlr.

Hans Jensen 1 gård i Nølev, Mikkel Rasmussen fradøde. 25 dlr.

Clemend Hansen ½ gård i Odder, Jørgen Gregersen fradøde. 25 dlr.

Jens Mikkelsen 1 forfalden gård i Dyngby, hans moder afstod. 24 dlr.

Peder Nielsen 1 boel i Fillerup, Niels Jensen fradøde. 16 dlr.

Forskrevne Peder Nielsen den part i Åkær ladegårds mark, forskrevne Niels Jensen i brug og fæste havde. 5 dlr.

Rasmus Pedersen 1 otting jord på Endelave, Rasmus Nielsen Skytte oplod. 7 dlr.

Unge Rasmus Rasmussen Suder 1 otting jord og ½ gårdsted, hans fader oplod. 7½ dlr.

Søren Nielsen Gylling 1 fjerding jord, hans fader oplod. 14 dlr.

Søren Jensen i Saksild ½ gård sst., som Anders Rasmussen fradøde. 50 dlr. 1 okse

Søren Jørgensen 1 gård i Tvenstrup, Erik Sørensen fradøde. 50 dlr.

Jens Jørgensen til husbondhold ½ gård i Tvenstrup hans fader Jørgen Pedersen oplod. 1 dlr. 1 okse

Anders Sørensen i Fillerup til husbondhold 1 gård sst., hans fader Søren Nielsen fradøde. 1 dlr. 1 okse

Erik Rasmussen i Rørt 1 gård sst., hans fader Rasmus Jensen oplod. 40 dlr.

Knud Mortensen 1 gård i Rørt hans fader Morten Jensen fradøde. 30 dlr.

Clemend Sørensen ½ gård i Gylling, som Søren Frandsen hans fader fradøde. 24 dlr.

Søren Pallesen 1 gård i Gylling, som hans fader Palle Hansen oplod. 26 dlr.

Jens Eskesen i Oldrup til husbondhold ½ selvejerbondegård sst., som hans fader Eske Rasmussen oplod. 6 dlr.

Jørgen Jensen 1 gård i Lemmestrup, Bertel Jensen fradøde. 24 dlr.

Rasmus Nielsen 1 hus i Bjerager, hans fader Niels Sørensen fradøde. 8 dlr.

Hans Andersen ½ gård i Saksild, Søren Simonsen fradøde. 22 dlr.

Søren Sørensen ½ gård i Gylling, som Hans Sørensen Smed fradøde. 40 dlr. 1 okse

Søren Jensen 1 gård i Snerild, som Jens Nielsen fradøde. 24 dlr.

Søren Mikkelsen 1 boel i Gylling, Jørgen Mikkelsen fradøde. 12 dlr.

Rasmus Jacobsen 1 gård i Gosmer, Jens Rasmussen fradøde. 30 dlr. 1 okse

Peder Andersen 1 gård i Tvenstrup, hans fader Anders Pedersen fradøde. 30 dlr.

Niels Pedersen 1 gård i Amstrup, Jørgen Rasmussen fradøde. 20 dlr.

Den part i Åkær ladegårds mark, forskrevne Jørgen Rasmussen i fæste og brug havde. 3 dlr.

Jep Jensen 1 liden gård i Gylling, Søren Rasmussen fradøde. 20 dlr.

Knud Jensen 1 gadehus i Søby, Mads Nielsen fradøde. 3 dlr.

Mikkel Jensen 1 gadehus i Gylling, Niels Sørensen fradøde. 2 dlr.

SAGEFALD 1641-42

Skanderup birk  1641-42

Jens Kurvemand i Gjesing for lejermål med Anne Jensdatter sst., af yderste formue. 4 dlr.

Søren Rasmussen i Hvolbæk lejermål med Maren Christensdatter, som han tog til ægte. 9 ort

Mikkel Clausen i Vitved lejermål med Karen Sørensdatter sst., af
yderste formue. 6 dlr.

Rasmus Pedersen i Hvolbæk for lejermål med Kirsten Rasmusdatter og Kirsten Jensdatter sst. af yderste formue. 12 dlr.

Erik Knudsen af Svinsager ulovlig skovhugst i Skanderup skov. 4 dlr.

Jep Nielsen i Svejstrup lejermål med Anne Jostsdatter han tog til ægte. 9 ort

Niels Rasmussen i Gjesing lejermål med Maren Oves af yderste formue. 2 dlr.

Vor herred 1641-42
Sagefald

Anders Rasmussen i Grumstrup lejermål med Karen Jensdatter i Vedslet. 12 dlr.

Jesper Andersen i Gantrup lejermål med Johanne Jensdatter sst. 12 dlr.

Albert Ibsen i Ørridslev lejermål med Anne Ibsdatter i Bleld. 12 dlr.

Jørgen Andersen i Ås lejermål med Johan Andersdatter sst. af yderste formue 6 dlr.

Jacob Pedersen i Lundum mølle lejermål med Mette Sørensdatter i Lundum. 12 dlr.

Rasmus Pedersen i Kattrup lejermål med Anne Pedersdatter, som formedelst hendes misgerning blev (hen)rettet. 12 dlr.

Niels Pedersen i Lundum lejermål (- tom plads -) han tog til ægte. 9 ort

Jens Nielsen i Hylke lejermål med Sidsel Jensdatter sst. af yderste formue 4 dlr.

Anders Lauritsen i Gangsted lejermål med Maren Pedersdatter sst. 12 dlr.

Tyrsting herred  1641-42
Sagefald

Jens Andersen i Tønning lejermål med Maren Jensdatter sst., af yderste formue 4 dlr.

Ry birk  1641-42
Sagefald

Jens Lauritsen i Kragelund for slagsmål han har i været med hans nabo Anders Madsen. 2 dlr.

Gern herred  1641-42
Sagefald

Kirsten Jensdatter i Låsby lejermål med Søren Andersen af yderste formue. 4 dlr.

Framlev herred  1641-42
Sagefald

Kirsten Pedersdatter Herluf Høgs i Lundgård ulovlig skovhugst i Lundgårds skov, som er sket imidlertid forskrevne hendes afgangne husbond har haft samme skov i befaling at tilse, på K.M.s nådigste behag 4 okser

Mogens Rasmussen og Niels Rasmussen i Skibby for plovfred de er overkæret. 1½ dlr.

Forskrevne Mogens Rasmussen lejermål med Karen Jensdatter i Skibby af yderste formue 6 dlr.

Nim birk  1641-42
Sagefald

Knud Mortensen i Brøstenbro lejermål med Maren Clemendsdatter i Nim, som han tog til ægte. 9 ort

Hads herred  1641-42
Sagefald

Rasmus Pedersen i Højby lejermål med Mette Sørensdatter i Lemmestrup. 12 dlr.

Mads Knudsen i Balle lejermål med Maren Mikkelsdatter i Dyngby, han tager til ægte. 9 ort

Maren Christensdatter i Gylling lejermål med en rejsende karl ved navn Rasmus Jensen, som berettes at have hjemme norden Århus. 6 dlr.

Christen Rasmussen i Gylling lejermål med Maren Pedersdatter sst. 12 dlr.

Mette Sørensdatter i Lemmestrup lejermål med Rasmus Pedersen i Højby. 6 dlr.

Mikkel Jensen i Svinballe lejermål med Maren Keldsdatter i Sondrup af yderste formue 6 dlr.

Maren Pedersdatter i Gylling lejermål med Christen Rasmussen sst. 6 dlr.

Søren Hansen i Bisgård lejermål med Karen Hansdatter sst. af yderste formue 4 dlr.

Hans Pallesen i Gylling lejermål med Anne Sørensdatter sst., han tog til ægte. 9 ort

Søren Sørensen i Gylling lejermål med Mette Hansdatter sst., han tog til ægte. 9 ort

FØRLOV  1641-42

Vor herred

Efter Karen Rasmusdatter i Yding. 3 ort
Efter Mourits fisker i Tebstrup. 3 ort
Efter Anders Mortensen i Tåning. 3 ort

film nr. M.18722

STEDSMÅL 1642-43

Hjelmslev herred  1642-43

Rasmus Pedersen af ½ gård i Adslev, Peder Pedersen oplod. 9 dlr.
Skanderup birk  1642-43
Stedsmål

Rasmus Jensen 1 gård i Vitved, som hans fader Jens Lauritsen oplod. 22 dlr.

Jens Sørensen 1 gård sst., hans fader Søren Rasmussen afstod. 22 dlr.

Jens Lauritsen 1 gård i Veng, Rasmus Rasmussen fradøde. 25 dlr.

Unge Rasmus Sørensen ½ gård i Svejstrup, Rasmus Sørensen oplod formedelst armod. 16 dlr.

Tomas Nielsen ½ forfalden gård i Svinsager, hans fader Niels Tomasen formedelst armod afstod. 9 dlr.

Søren Mikkelsen ½ hus i Skårup, Jens Sørensen oplod. 1 dlr.

Jørgen Jensen 1 gadehus i Vrold, Mads Pedersen oplod. 5 dlr.

Hr. Jens i Fruering ½ øde gård sst., som Jens Madsen formedelst armod fradrog. 10 dlr.

Jens Eskesen af Odder ½ gård i Hvolbæk, Rasmus Lauritsen i armod fradøde, hvis hustru han skal ægte. 5 dlr.

Rasmus Pedersen ½ gård i Virring, lille Niels Pedersen oplod. 9 dlr.

Daniel Jensen 1 øde gadehus i Virring, Rasmus Hansen og Rasmus Rudegård oplod. 2 dlr.

Vor herred  1642-43
Stedsmål

Rasmus Pedersen ½ forfalden gård i Ørridslev, Niels Pedersen fradøde. 10 dlr.

Hans Jensen 1 gård i Gedved, Ove Madsen fradøde. 20 dlr.

Rasmus Pedersen 1 gadehus i Grumstrup, Jens Jørgensen oplod. 3 dlr.

Christen Ibsen ½ gård i Rådved, Jep Nielsen hans fader afstod. 16 dlr.

Jens Rasmussen ½ forfalden gård i Brørup, Rasmus Mortensen oplod. 10 dlr.

Peder Christensen 1 forfaldent hus i Tebstrup, Rasmus Sørensen fradøde. 2 dlr.

Søren Madsen 1 gård i Ørridslev hans fader fradøde. 16 dlr.

Niels Tomasen 1 hus i Ustrup, Rasmus Sørensen oplod. 2 dlr.

Søren Jensen ½ går i Gangsted, hans fader Jens Jensen fradøde. 15 dlr., og af den part i Kørup mark, som forskrevne hans fader i brug og fæste havde. 5 dlr.

Knud Andersen 1 gård i Gedved, Jesper Pedersen fradøde. 34 dlr.

Jens Madsen af Serridslev ½ gård i Nebel, Jens Tomasen fradøde. 12 dlr.

Niels Pedersen af Båstrup 1 hus i Brørup, Peder Jensen formedelst armod oplod. 2 dlr.

Anders Nielsen i Brørup 1 jordløst gadehus sst., Jens Rasmussen oplod. 2 dlr.

Hans Rasmussen ½ gård i Egebjerg Rasmus Jensen fradøde. 16 dlr.

Claus Hansen ½ forfalden gård i Gedved, som Ebbe Pedersen formedelst armod afstod. 8 dlr.

Christen Christensen ½ gård i Brørup kaldes Tyvkær, som Mikkel Nielsen fradøde. 16 dlr.

Rasmus Jensen ½ gård i Assendrup, Oluf Jensen oplod. 15 dlr.

Frands Jensen 1 lidet gadehus i Tebstrup, Peder Jensen fradrog  2 dlr.

Velb. Christoffer Pax til Stensballegård af K.M.s og kronens anpart korntiende af Vor sogn, som Mogens Pax tilforn i fæste havde og fradøde, skylder årlig 4 ørter rug, 4 ørter byg, 4 ørter havre  12 dlr.

Niels Clausen 1 gård i Elling, Diana Holgersdatter oplod. 40 dlr.

Adser Eskesen 1 gård i Tvingstrup, hans broder Anders Eskesen oplod. 20 dlr.

Jens Lauritsen 1 gård i Gangsted, hans broder Anders Lauritsen fradøde. 16 dlr.

Af den part i Kørup mark forskrevne hans broder i fæste havde. 5 dlr.

Laurits Nielsen i Nebel, af noget kirke jord på Nebel mark liggende til Nebel kirke, som Rasmus Christensen tilforn i fæste havde, skylder årlig til kirken 3 skp. byg. 4 dlr.

Mikkel Jensen 1 gadehus i Grumstrup, Rasmus Rasmussen fradøde. 3 dlr.

Tyrsting herred  1642-43
Stedsmål

Morten Nielsen ½ gård i Nimdrup Kæmpesgård, Anders Pedersen oplod. 20 dlr.

Jens Andersen 1 annekspræstegård i Træden, Peder Jensen fradøde. 15 dlr.

Terkel Pedersen i Møldrup, og Søren Andersen i Tønning, som havde ½ gård i fæste, de bevilges at skifte gårde på K.M.s nådigste behag 25 dlr.

Peder Pedersen 1 forfalden gård i Velling, Niels Mortensen frastod. 10 dlr.

Erik Christoffersen ½ øde gård i Ring, som Anders Pedersen forgangen år frarømte formedelst armod. 2 td. havre

Ry birk  1642-43
Stedsmål

Søren Gregersen 1 gård i Ry, Hans Frederiksen oplod. 20 dlr.

Søren Knudsen ½ gård i Salten, hans fader Knud Nielsen fradøde. 12 dlr.

Laurits Nielsen 1 gadehus i Ry, Peder Christensen oplod. 4 dlr.

Jørgen Hansen 1 gadehus i Ry, Laurits Jensen fradøde. 3 dlr.

Peder Madsen 1 gadehus i Ry , Rasmus Pedersen oplod. 4 dlr.

Christen Lauritsen 1 gadehus sst., Svend Frandsen oplod. 4 dlr. 1 ort

Søren Jensen 1 gård i Boes, Rasmus Mikkelsen fradøde og hans hustru formedelst armod afstod. 20 dlr. 1 okse

Jesper Nielsen i Ry ½ gård sst., Niels Lauritsen oplod. 16 dlr.

Jens Nielsen 1 gadehus sst., forskrevne Jesper Nielsen oplod. 6 dlr.

Niels Pedersen ½ gård i Vissing, som hans fader gammel Peder Mortensen fradøde. 10 dlr.

Rasmus Mikkelsen ½ øde og forfalden gård sst., Anders Nielsen afstod. 6 dlr.

Laurits Pedersen ½ øde og nedfalden gård sst., som Tomas Hansen formedelst armod fradrog. 4 dlr.

Gern herred  1642-43
Stedsmål

Joen Frandsen 1 øde gård i Røgen, Niels Alling frarømte. 4 td. havre

Peder Nielsen 1 forfalden gadehus i Vissing, Hans Knudsen oplod. 3 dlr.

Simon Lauritsen i Alling ½ gård sst., Rasmus Røgen afstod. 8 dlr.

Søren Pedersen 1 gård i Vissing, Joen Mikkelsen fradøde. 24 dlr.

Rasmus Madsen 1 gård i Vissing, Peder Rasmussen formedelst armod afstod. 20 dlr.

Framlev herred  1642-43
Stedsmål

Jens Envoldsen af Lundgård med sin tilliggende, som Herluf Andersen Høg fradøde. 80 dlr. 2 okser

Mikkel Jensen ½ gård i Skovby Jens Nielsen Lund oplod. 18 dlr.

Morten Jensen 1 gård i Herskind, Jens Jensen Stigsen fradøde. 40 dlr. 1 okse

Rasmus Jensen 1 gård sst. Laurits Nielsen fradøde. 40 dlr.

Rasmus Poulsen i boel i Stjær, Peder Christensen fradøde. 14 dlr.

Rasmus Simonsen 1 gård i Galten Laurits Jensen fradøde. 40 dlr. 1 okse

Niels Frandsen 1 gård i Herskind, Peder Pedersen fradøde. 40 dlr. 1 okse
Niels Frandsen af noget kirke jord forskrevne Peder Pedersen i fæste havde. 2 dlr.

Albret Ibsen 1 gård i Rode, Jens Mortensen fradøde. 100 dlr. 4 okser

Jesper Jørgensen i Skovby på sin egen og menige sognemænds vegne af K.M.s anpart korntiende af Skovby sogn, som Jens Jensen sst., tilforn på sognemænds vegne i fæste havde og fradøde. Skylder årlig 5 ørter rug 5 ørter byg 1½ ørte havre 1 td. gryn. 13 dlr.

Jens Envoldsen i Lundgård K.M. anpart korntiende af samme gård, som hans formand Herluf Andersen i fæste havde og fradøde skylder ½ ørte rug ½ ørte byg. 1 dlr.

Hans Andersen i Skovby K.M.s anpart korntiende af Skovbygård, hans formand Laurits Nielsen i fæste havde og fradøde, skylder ½ ørte rug ½ ørte byg. 1 dlr.

Niels Jensen 1 gadehus i Herskind, Niels Gregersen oplod. 9 dlr.

Poul Pedersen ½ gård i Hørslevboel, Jens Lauritsen fradøde. 12 dlr.

Knud Herlufsen 1 gård i Skovby, Peder Ibsen Mosgård fradøde. 40 dlr. 1 okse

Peder Lauritsen i Galten 1 liden kirkeager på Galten mark liggende til Galten kirke skylder 1 skp. byg. 1 dlr.

Sejer Lauritsen ½ gård i Tåstrup, Peder Nielsen oplod. 16 dlr.

Sabro herred  1642-43
Stedsmål

Rasmus Pedersen 1 boelshus i Vitten Mads Nielsen oplod. 1 dlr.

Jens Frandsen 1 boel i Sabro, Anders Nielsen oplod. 7 dlr.

Hads herred  1642-43
Stedsmål

Henrik Split slotsfoged på Skanderborg af K.M.s og kronens anpart korntiende af Torrild sogn, som Peder Mikkelsen i Torrild på sognemændenes vegne tilforn i fæste havde og fradøde. 20 dlr.

Anders Pedersen 1 gård i Lerdrup, hans fader Peder Pedersen fradøde. 30 dlr. 1 okse

Frands Nielsen ½ gård på Alrø, Mads Sørensen oplod. 15 dlr.

Søren Rasmussen ½ gård på Alrø, Ove Jørgensen fradøde. 15 dlr

Erik Poulsen ½ gård på Alrø, Jesper Jørgensen fradøde. 15 dlr.

Frands Eriksen 1 boel i Amstrup, Jens Pedersen fradøde. 10 dlr.
Den part af Åkær ladegårds mark forskrevne Jens Pedersen i fæste
havde. 1 dlr.

Peder Olufsen ½ forfalden gård i Amstrup, som Jens Sørensen Mosgård fradøde, og hans hustru formedelst armod afstod. 10 dlr.

Jørgen Hansen 1 liden bolig i Sondrup, Mikkel Nielsen fradøde. 8 dlr.

Jørgen Mikkelsen 1 gadehus i Nølev, som er bygget på byens jord skal deraf årlig give 1 ort. 3 dlr.

Frands Jensen 1 lidet gadehus i Trustrup Rasmus Iversen fradøde. 3 dlr.

Kysingmænd K.M.s anpart korntiende af Kysing by skylder 3 ørter korn. 3 dlr.

Jens Lauritsen i Odder af 1 boel, Søren Jensen dyrvogter sidst iboede. 6 dlr.

Randlev sognemænd af K.M.s og kronens anpart korntiende af samme sogn er fæstet i Erik Jacobsens livstid i Skovsgård, skylder til årlig afgift 4 ørter rug, 4 ørter byg og 5 ørter havre.  24 dlr.

Rasmus Mortensen 1 liden gård i Gylling, Bertel Ibsen fradøde. 20 dlr.

Hans Christensen ½ gård i Ørting, hans fader Christen Hansen fradøde. 24 dlr. 1 okse

Jens Poulsen 1 liden bolig i Sondrup, Rasmus Jensen fradøde. 5 dlr.

Niels Christensen i Falling på sine egne og menige sognemænds vegne K.M.s og kronens anpart korntiende af samme sogn. 20 dlr.

Jens Rasmussen 1 gård i Torrild, Jens Mikkelsen fradøde. 28 dlr. 1 okse

Niels Jensen 1 hus i Saksild, Søren Jørgensen fradøde. 5 dlr.

Rasmus Mortensen ½ gård i Torrild, Niels Sørensen og Rasmus Poulsen afstod. 15 dlr.

Søren Madsen i Bjerager af noget jord liggende på Bjerager mark, som hans fader Mads Jensen i fæste havde og fradøde, skylder årlig til Åkær  1 ørte byg. 10 dlr.

Unge Søren Jensen 1 gård i Saksild, som gammel Peder Rasmussen oplod. 30 dlr. 1 okse

Mikkel Hansen 1 gård på Alrø, Jens Rasmussen fradøde. 30 dlr.

Jens Rasmussen 1 liden gård i Gylling, Jens Sørensen fradøde. 15 dlr.

Jens Jørgensen 1 gadehus i Amstrup, Mads Pedersen fradøde. 2 dlr.

Arnoldus Frederiksen ½ liden annekspræstegård i Oldrup, Rasmus Rasmussen formedelst armod oplod. 6 dlr.

Søren Rasmussen ½ gård i Ørting, Niels Sørensen fradøde. 24 dlr. 1 okse
Den part af Åkær ladegårds jord forskrevne Niels Sørensen i fæste havde. 2 dlr.

Hans Sørensen 1 lidet boel i Odder, Rasmus Tomasen fradøde. 10 dlr.

Jens Jensen 1 gadehus i Odder, forskrevne Hans Sørensen oplod. 4 dlr.

Jørgen Hansen ½ gård i Ørting, Anders Pedersen oplod. 25 dlr. 1 okse

Christen Olufsen ½ gård i Dyngby, Peder Andersen oplod. 20 dlr.

Jens Nielsen 1 liden gård i Hølken, Jørgen Simonsen oplod. 25 dlr.

Hr. Hans Lauritsen i Odder, af den part i Åkær ladegårds mark, som Anders Rasmussen i Morsholt i fæste og brug havde og fradøde. 10 dlr.

Søren Rasmussen ½ gård i Torrild, Mikkel Jensen fradøde. 26 dlr. 1 okse

Jens Andersen ½ forfalden gård i Torrild, Jens Rasmussen Hald afstod. 12 dlr.

Hans Jensen i Nølev noget kirkejord på Nølev mark til Nølev kirke liggende, som Mikkel Rasmussen sst. tilforn i fæste havde og fradøde. 3 dlr.

SAGEFALD 1642-42

Vor herred  1642-43

Apelone Nielsdatter i Ørridslev lejermål med Laurits Sørensen sst. 6 dlr.

Jens Madsen i Hoved lejermål med Anne i Randlev af yderste formue 3 dlr.

Peder Christensen i Tebstrup lejermål med Maren Sørensdatter sst. han tog til ægte. 9 Ort

Steffen Pedersen i Lundum for slagsmål han i var med Rasmus Envoldsen og Anders Lauritsen sst. 4 dlr.

Jens Rasmussen i Tebstrup lejermål med Karen Sørensdatter i Tebstrup af yderste formue 3 dlr.

Jens Knudsen i Riis lejermål med Karen Nielsdatter i Tåning af yderste formue 3 dlr.

Anders Jespersen i Overby lejermål med Kirsten Mouritsdatter sst. 12 dlr.

Rasmus Pedersen i Lundum for et slag han slog Niels Pedersen sst. med en vognkæp 1½ dlr.

Rasmus Simonsen i Ballebo lejermål med Bodil Christensdatter han tog til ægte. 9 ort

Ry birk  1642-43
Sagefald

Søren Nielsen i Addit slagsmål han i var med Anne Rasmusdatter sst. 5 dlr.

Gern herred  1642-43
Sagefald

Javngydemænd for noget de i deres fodertrang for deres kvæg havde nedstævnet i Javngyde skov. 8 td. havre

Framlev herred  1642-43
Sagefald

Anne Sørensdatter og Anne Jensdatter for helligbrøde de er oversvoren, hver 3 ort er 1½ dlr. (intet stednavn indskrevet)

Frands Pedersen i Galten for af leje og af slægt fra Johanne Sørensdatter sst., mod hans forpligt, efter herredsting og landstingsdom. 16 dlr.

Niels Jacobsen og Jens Jacobsen i Sjelle, for gårdfred de er oversvoren, hver 10 lod sølv for kongesagen er 10 dlr.

Laurits Andersen i Hørslev for helligbrøde. 3 ort

Rasmus Jensen i Framlev lejermål med Maren Andersdatter i Lillering af yderste formue 2 dlr.

Jens Olufsen i Hørslevboel lejermål med Birgitte Forlevs sst., af yderste formue 2 dlr.

Hads herred  1642-43
Sagefaæd

Knud Andersen i Saksild lejermål med Karen Jensdatter sst. 12 dlr.

Tomas Andersen på Endelave lejermål med Kirsten Rasmusdatter sst. 12 dlr.

Jens Jensen i Saksild lejermål med Kirsten Clemendsdatter sst. 12 dlr.

Niels Pedersen i Boulstrup lejermål med Maren Nielsdatter i Bjerager han til ægte tog. 9 ort

Tomas Tomasen, Niels Andersen, Mikkel Knudsen i Assedrup og Jens Rasmussen i Nølev for gårdfred de blev oversvoret. 8 dlr.

Knud Pedersen i Højby lejermål med Maren Ibsdatter i Halling. 12 dlr.

Forskrevne Maren Ibsdatter for samme sag. 6 dlr.

Søren Andersen i Fensten, lejermål med Maren Nielsdatter i Gylling. 12 dlr.

Morten Jensen i Saksild lejermål med Maren Pedersdatter sst. 12 dlr.

Niels Sørensen Vinter i Balle lejermål med Johanne Lauritsdatter i Odder. 12 dlr.

FØRLOV  1642-43

Efter Jens Sørensen i Nebel. 3 ort
Efter Jens Tomasen i Nebel. 3 ort
Efter Johan Ovesens hustru i Halling. 3 ort
Efter Jens Mikkelsen i Torrild. 3 ort
Efter Rasmus Sørensen i Randlev. 3 ort

Bilag 16 tingsvidne angående arvepart, som skal tilfalde kongen og kronen hvis ingen arvinger melder sig afdøde var Jost Handelsmand i Skanderborg - -
"Om der kommer ingen af hans rette arvinger og kendes ved det efter, som så der på skifte mellem arvingerne, og dem arven tilkom efter Jost Handelsmands hustru Karen Tomasdatter, som er - -  
derefter vurderingen

STEDSMÅL 1643 og til den 9. januar 1644 da fjenden kom i Jylland

Hjelmslev herred  1643 - 9/1 1644

Knud Pedersen i Jeksen 1 gadehus sst., liggende til Adslev kirke, skal deraf årlig give til kirken 2 skp. byg. 5 dlr.

Peder Rasmussen af Svorbæk 1 boel i Bøgskov, Søren Pedersen sst. afstod. 6 dlr. 

Skanderup Birk  1643 - 9/1 1644
Stedsmål

Poul Poulsen 1 gadehus i Gram, Oluf Christensen oplod. 3 dlr.

Niels Knudsen 1 gadehus i Svejstrup, som Anders Jensen oplod. 3 dlr.

Jep Nielsen i Svejstrup ½ forfalden gård sst., Mikkel Poulsen oplod. 14 dlr.

Jens Jensen ½ gadehus i Skårup, hans fader Jens Jensen oplod. 2 td. havre

Rasmus Andersen af 1 gadehus i Vrold, hans fader Anders Rasmussen oplod. 2 td. havre

Vor herred  1643 - 9/1 1644
Stedsmål

Gunde Mortensen af Lundum mølle, Peder Poulsen fradøde. 35 dlr.

Niels Joensen 1 gadehus i Brørup hans fader Joen Nielsen oplod. 3 dlr.

Peder Andersen ½ forfalden gård i Yding, Rasmus Jensen formedelst armod fradrog. 5 dlr.

Søren Pedersen 1 gadehus i Rådved, Anders Hansen fradøde. 3 dlr.

Jens Andersen 1 gård i Yding, Terkel Jensen fradøde. 16 dlr.

Jens Knudsen ½ gård i Tåning, Anders Jensen fradøde.  50 dlr.

Søren Mikkelsen 1 gadehus i Assendrup, Jørgen Jørgensen oplod. 5 dlr.

Rasmus Jensen 1 gadehus i Ørridslev, som Jens Andersen oplod. 4 dlr.

Ovsted sognemænd af K.M.s og kronens anpart korntiende af samme sogn i Stig Knudsens livstid, som Christen Sørensen i Tammestrup på sognemænds vegne tilforn i fæste havde og fradøde. 21 dlr.

Tyrsting herred  1643 - 9/1 1644
Stedsmål

Laurits Nielsen 1 boel i Tønning, Lutt Valtersen oplod. 6 dlr.

Oluf Christensen ½ forfalden gård i Ringhelle, som Oluf Bertelsen formedelst armod afstod. 6 dlr.

Ry birk  1643 - 9/1 1644
Stedsmål

Tomas Pedersen Snedker 1 gadehus i Ry, Hans Nielsen Smed oplod. 4 dlr.

Laurits Sørensen af ½ forfalden gård i Vissing Jens Påske fradøde. 7 dlr.

Peder Pedersen 1 hus i Ry, Niels Madsen oplod. 4 dlr.

Salmon Torbensen i Ry ½ forfalden gård, Laurits Torbensen oplod. 11 dlr.

Niels Madsen 1 gadehus i Ry, som forskrevne Salmon Torbensen oplod. 5 dlr.

Jens Andersen af 1 boel i Siim, Rasmus Rasmussen oplod. 11 dlr.

Peder Jensen ½ gård i Kragelund, Jens Lauritsen oplod. 11 dlr.

Peder Sørensen 1 afbrændt gård i Boes, Jens Mikkelsen formedelst armod afstod. 8 dlr.

Gern herred  1643 - 9/1 1644
Stedsmål

Rasmus Madsen i Vissing, og Anders Jørgensen for de er bevilget at skifte gård med hverandre. 24 dlr.

Rasmus Nielsen af den tredjepart 1 gård i Javngyde, som Jens Andersen oplod. 15 dlr.

Framlev herred  1643 - 9/1 1644
Stedsmål

Niels Simonsen 1 gård i Skovby, Mads Rasmussen fradøde. 40 dlr. 1 okse

Søren Jensen ½ gård i Hørslevboel, som Oluf Jensen fradøde. 13 dlr.

Niels Mortensen af halvparten af Gammelgård hans fader Morten Jensen oplod. 20 dlr. 1 okse

Hr. Jens Jensen i Storring af 2 agre kaldes Gadeager og en ager kaldes Lavsagertorn på Storring mark liggende til Storring kirke, som Laurits Nielsen Fog tilforn i fæste havde og fradøde, skylder årlig til kirken 4 skp. byg, 6 dlr.

Nim birk  1643 - 9/1 1644
Stedsmål

Jens Rasmussen i Nim 1 gadehus sst., Jens Sørensen oplod. 5 dlr.

Hads herred  1643 og til 9. januar 1644
Stedsmål

Anders Jensen ½ gård i Halling, så og af den jord i Husby mark, som Johan Ovesen oplod. 40 dlr. 1 okse

Niels Sørensen 1 gadehus i Torup, Søren Rasmussen afstod. 3 dlr.

Søren Jørgensen i Tvenstrup af noget kirkejord til Tvenstrup kirke, skylder til kirken 2 skæpper byg. 3 dlr.

Jørgen Jørgensen af 1 selvejergård i Skablund til husbondhold, som Niels Jørgensen fradøde. 1 dlr. 1 okse
Forskrevne Jørgen Jørgensen af noget kirkejord på Skablund mark, liggende til Hundslund kirke, som forskrevne Niels Jørgensen i fæste havde. 3 dlr.

Mikkel Sørensen 1 bolig i Svorbæk, Karen Sørens oplod. 10 dlr.

Rasmus Mikkelsen 1 gård i Randlev, hans fader Mikkel Rasmussen fradøde. 12 dlr.

Niels Nielsen 1 gård i Randlev hans fader, Niels Rasmussen oplod. 17 dlr.

Søren Sørensen ½ forfalden gård i Torrild, som Jens Andersen forleden år fæstede og formedelst han stedsmålet ikke kunne betale fradrog, som denne sig nu har påtaget til udgiven og der for uden. 2 td. havre

Anders Eriksen 1 gård i Bjerager, Ove Pedersen fradøde. 50 dlr. 1 okse
Af en kirkeager liggende til Bjerager kirke, skylder 1 skp. byg. 2 dlr.

Christen Jensen ½ gård i Krogstrup, som Peder Knudsen fradøde. 22 dlr.

Søren Christensen ½ gadehus i Ålstrup, Peder Jensen oplod. 3 dlr.

Niels Sørensen 1 gård i Odder, Rasmus Madsen fradøde. 20 dlr. 1 okse

SAGEFALD 1643 - 9/1 1644
Skanderup birk  1643 - 9/1 1644

Knud Jostsen i Svejstrup for blodvide. 3 ort

Vor herred  1643 - 9/1 1644
Sagefald

Peder Sørensen i Serridslev, for lejermål med Kirsten Jensdatter sst. af yderste formue 4 dlr.

Bertel Rasmussen i Hylke lejermål med Anne Jensdatter, som løber om og boller. 5 dlr.

Maren Poulsdatter i Tebstrup lejermål med Hans Rasmussen, som tjente i Ystad i Skåne. 6 dlr.

Mette Sørensdatter i Brørup lejermål med Jørgen Sørensen af Horndrup som bortrømte. 6 dlr.

Berent Envoldsen i Tåning lejermål med Sidsel Nielsdatter, som løber om og boller af yderste formue. 4 dlr.

Jørgen Hansen i Havreballe lejermål med Bodil Jensdatter af yderste formue 3 dlr.

Sabro herred  1643 - 9/1 1644
Sagefald

Frands Ibsen i Sandby for en tophjelmet eg han uforevist huggede i Hans Brants skov. 2 okser

Hads herred  1643 og til 9. januar 1644

Oluf Jensen i Tvenstrup lejermål med Kirsten Mikkelsdatter i Randlev. 12 dlr.

Frands Andersen i Torrild lejermål med Maren Hansdatter i Sondrup. 12 dlr.

Anders Nielsen i Torrild lejermål med Mette Rasmusdatter sst., af yderste formue 4 dlr.

Bertel Jensen i Svinballe lejermål med Kirsten Mikkelsdatter i Trustrup. 12 dlr.

Poul Olufsen i Odder lejermål med Sidsel Mogensdatter sst. 12 dlr.

Peder Hansen i Tvenstrup lejermål med Tyre Jensdatter sst. 12 dlr.

Film nr. M.18723

STEDSMÅL fra 1645 da freden blev sluttet og til Phillippi Jacobidag Anno 1646  (i margen: den 7 August 1645)

Hjelmslev herred  7/8 1645 - 1646

Jens Poulsen af en øde kirkegård i Mesing, som Jens Jensen fradøde. 4 dlr.

Jørgen Sørensen af en forgældet gård i Adslev, som Christen Christensen formedelst armod afstod. 4 dlr.

Rasmus Madsen til husbondhold af en halv selvejergård i Hørning, hans fader Mads Pedersen oplod. 5 dlr.

Søren Mikkelsen til husbondhold af en halv selvejerbondegård i Mesing, hans fader Mikkel Sørensen oplod. 5 dlr.

Villum Rasmussen til husbondhold af en halv selvejerbondegård sst., som hans fader Rasmus Pedersen oplod. 5 dlr.

Rasmus Jensen i Hørning, til husbondhold af en halv selvejergård sst., Peder Jensen oplod. 5 dlr.

Skanderup birk  7/8 1645 - 1646
Stedsmål

Jens Pedersen af Røde mølle, som var ganske øde, og Christen Møller fradød. 10 dlr.

Jørgen Sørensen ½ gård i Hårby, Simon Pedersen fradøde. 8 dlr.

Rasmus Pedersen ½ går i Svejstrup, Søren Rasmussen fradøde. 10 dlr.

Rasmus Nielsen ½ øde gård i Virring, Rasmus Jensen fradøde. 6 td. havre

Morten Sørensen ½ gård i Vitved, Morten Poulsen fradøde. 8 td. havre

Clemend Clemendsen ved Skanderborg af et stykke eng, som ligger mellem Hedager skov og Skanderup skov kaldes Ivers eng, og en have ved Møllevandet går ud nede ved søen, som Maren salig Jens Iversens oplod. 4 dlr.

Peder Knudsen ½ gård i Gram, Jens Nielsen fradøde. 5 td. havre

Jens Nielsen 1/4 gård i Hvolbæk, Jep Christensen oplod. 4 dlr.

Menige sognemænd af K.M.s anpart korntiende af Veng sogn i Knud Nielsen af Vissing hans livstid, som Laurits Sørensen i Hårby på sognemændenes vegne tilforn i fæste havde og fradøde, skylder årlig 4 ørter rug, 4 ørter byg og 2 ørter havre. 10 dlr.

Peder Jørgensen ½ forfalden gård i Illerup, som Niels Madsen formedelst armod afstod. 5 dlr.

Rasmus Nielsen ½ afbrændt gård i Fastrup, Peder Nielsen oplod. 8 dlr.

Jens Sørensen ½ gård i Vitved, Peder Nielsen fradøde. 7 dlr.

Simon Pedersen 1 gård i Fruering, hans fader Peder Pedersen afstod. 16 dlr.

Rasmus Knudsen i gadehus i Veng, Jens Ibsen fradøde. 4 dlr.

Mikkel Clausen ½ gård i Hvolbæk, Gammel Rasmus Jensen fradøde. 8 dlr.

Rasmus Jensen Eskegård ½ gård i Vitved, hans fader Jens Clausen oplod. 8 dlr.

Jørgen Nielsen ½ hus i Vitved, Ove Madsen fradøde. 1 dlr.

Jens Pedersen Udsen ½ hus sst., hans fader Peder Udsen fradøde. 1 dlr. 
 
Søren Jørgensen 1 gård i Gjesing, Niels Andersen fradrog. 16 dlr.

Rasmus Nielsen 1 gadehus i Vrold, Peder Pedersen fradøde. 2 td. havre

Mikkel Pedersen 1 gård sst., Tønne Rasmussen oplod. 18 dlr.

Christen Christensen 1 øde gård i Hårby, Hans Sørensen fradøde. 2 td. havre

Gregers Tomasen ½ gård i Veng, hans fader Tomas Jensen fradøde. 7 dlr.

Jens Jespersen ½ øde gård i Gram, hans fader Jesper Jensen fradøde. 4 dlr.

Niels Pedersen 1 øde gård i Skårup, Niels Christensen fradøde. 2 td. havre

Christen Mikkelsen 1 øde gadehus sst., Peder Mortensen fradøde. 1 dlr.

Rasmus Sørensen ½ øde gadehus sst., Lille Jens Jensen fradrog. 1 td. havre

Anders Nielsen 1 gård i Veng, hans fader Niels Olufsen fradøde. 17 dlr.

Søren Mortensen af de 2 parter af en gård i Veng, Niels Rasmussen oplod. 9 dlr.

Mikkel Nielsen 1 lidet hus i Hvolbæk, Rasmus Pedersen fradøde. 1 dlr.

Christen Nielsen 1 lidet hus sst., Jens Houmand fradøde. 1 dlr.

Rasmus Pedersen 1 hus sst., Jens Mikkelsen oplod. 1 dlr.

Peder Pedersen af noget jord på Lusberg, og en liden have ved porten ved Skanderborg, som Maren Jens Iversens oplod. 5 dlr.

Jens Christensen i Ring kloster, af K.M.s anpart korntiende han selv udgiver, som er 4 skæpper rug, 4 skæpper byg og 6 skæpper havre. 1 dlr.

Morten Stålsen sst., i lige måde af sin anpart. 1 dlr.

Rasmus Hansen sst. i lige måde af sin part. 1 dlr.

Hr. Jens i Fruering ½ øde gård sst., Jens Jensen Birk oplod. 6 dlr.

Niels Rasmussen ½ gadehus i Vitved, Jens Andersen fradøde. 1 dlr.

Søren Nielsen ½ gård i Skårup, Laurits Jensen oplod. 2 td. havre

Dorte Nielsdatter Peder Segermans i Skanderborg af et stykke eng kaldes Skanderupgade, K.M. hende nådigst har bevilget, hvilket hidindtil har ligget til ladegården. 2 okser

Vor herred  7/8 1645 - 1646
Stedsmål

Hr. Christen Jensen af Tammestrupgård, som Christen Sørensen fradøde.  50 dlr.

Jens Ibsen ½ gård i Ørridslev hans fader, Jep Nielsen fradøde. 22 dlr.

Søren Pedersen 1 gård i Dørup, Peder Clemendsen fradøde. 22 dlr.

Mikkel Madsen ½ gård i Grumstrup, hans fader fradøde. 12 dlr.

Jens Rasmussen og Søren Rasmussen i Tebstrup, for de bevilges at skifte huse med hverandre. 2 td. havre

Ebbe Mikkelsen af en øde gård i Tebstrup, Niels Mortensen fradrog, 5 td. havre

Rasmus Jensen 1 øde gård sst., Rasmus Nielsen fradøde. 5 td. havre

Jens Andersen 1 øde gadehus sst., Rasmus Nielsen sidst iboede. 1 td. havre

Niels Christensen 1 gadehus sst., Laurits Lauritsen fradøde. 2 td. havre

Jens Pedersen 1 boel i Såby, Jens Jensen af armod oplod. 4 dlr.

Christoffer Nielsen af Lundum mølle, som Gunde Mortensen fradøde. 20 dlr.

Jacob Nielsen 1 gård i Ustrup, Jens Albretsen fradøde. 10 dlr.

Niels Pedersen 1 afbrændt gård i Nebel, Hans Jensen fradrog. 4 td. havre

Tomas Jensen ½ gård i Dørup, Niels Sørensen afstod. 11 dlr.

Erik Olufsen ½ gård i Hen, hans fader Oluf Rasmussen oplod. 22 dlr.

Frands Andersen 1 kirkeboel i Søvind, Søren Rasmussen fradøde. 6 dlr.

Mikkel Jørgensen ½ gård i Gangsted, Christen Rasmussen fradøde. 10 dlr.
Af den part i Kørup mark, forskrevne Christen Rasmussen havde. 5 dlr.

Jens Madsen 1 gadehus i Gangsted, Mikkel Sørensen fradøde. 2 td. havre

Jørgen Jacobsen 1 gadehus i Vestbirk, Søren Clemendsen fradøde. 2 td. havre

Jep Nielsen i Vedslet 1 forfalden gård, Anders Ottesen fradøde. 6 dlr.

Jørgen Jensen 1 gård i Ballebo, Mikkel Jensen fradøde. 16 dlr.

Søren Nielsen 1 gadehus i Tåning hans fader oplod. 3 dlr.

Rasmus Pedersen 1 gård i Tåning, Peder Juel fradøde. 50 dlr.
 
Christoffer Christensen ½ gård i Dørup, Niels Troelsen oplod. 11 dlr.

Rasmus Jensen og Niels Jensen i Ejer, til husbondhold efter af en selvejer øde gårds eje, på Ejer mark, som deres fader Jens Rasmussen fradøde. 1 dlr. 1 okse

Rasmus Rasmussen og Niels Tomasen 1 gård i Båstrup, Søren Jørgensen oplod. 16 dlr.

Niels Pedersen ½ gadehus i Hylke, Peder Nielsen fradøde. 2 td. havre

Anders Troelsen et gadehus i Ustrup, Jens Jensen afstod. 2 dlr.

Anders Hansen ½ gård i Grumstrup, hans fader oplod. 9 dlr.

Mourits Jensen et afbrændt gadehus i Båstrup, Niels Jensen fradrog. 2 td. havre

Anders Clemendsen ½ ødegård i Yding, Knud Sørensen afstod. 4 dlr.

Niels Jørgensen 1 gadehus i Tebstrup, Søren Sørensen fradøde. 2 dlr.

Niels Mikkelsen 1 øde gård i Vedslet, Rasmus Jensen afstod. 6 dlr.

Niels Clausen 1 gård i Tåning, Niels Jensen fradøde. 30 dlr. 

Simon Sørensen ½ afbrændt gård i Tvingstrup, Niels Nielsen oplod
3 td. havre

Mads Mortensen ½ øde gård i Ås, Søren (Lauritsen) fradøde. 2 td. havre

Rasmus Pedersen ½ gård i Ustrup, Jens Rasmussen oplod. 4 dlr.

Jens Jensen af en afbrændt gård i Elling, Niels Clausen i fæste havde og et stykke eng kaldes Tvingsted eng. 10 dlr.

Peder Jørgensen, et gadehus i Ørridslev, Rasmus Jensen oplod. 2 dlr.

Erik Vinter 1 boel i Ejer, som Anders Tomasen oplod og nu er bortdød. 4 dlr.

Tyrsting herred  7/8 1645 - 1646
Stedsmål

Jens Obisen ½ gård i Tønning, Terkel Pedersen oplod. 18 dlr.

Erik Mortensen ½ gård i Slagballe, Peder Nielsen fradøde. 30 dlr.

Morten Nielsen ½ afbrændt gård i Nimdrup Kæmpesgård, som Peder Andersen frarømte. 10 dlr.

Jens Albretsen 1 gård i Træden, Frands Sørensen afstod. 15 dlr.

Peder Lauritsen ½ gård sst., Mads Madsen oplod. 7½ dlr.

Laurits Madsen ½ øde gård i Ring, Erik Christoffersen fradrog. 2 td. havre

Anders Sørensen 1 gård i Ulstrup, Peder Nielsen fradøde. 12 dlr.
Af Ø kloster enge, som Peder Nielsen i fæste havde. 4 dlr.

Anders Hansen 1 øde gård i Dauding, Jens Rasmussen afstod. 10 dlr.

Jørgen Pedersen ½ gård i Vinding, Anders Jensen fradøde. 15 dlr.

Eske Olufsen 1/4 gård i Troelstrup, hans fader fradøde. 12 dlr.

Niels Andersen 1 gård i Velling, Oluf Madsen afstod. 10 dlr.

Sørens Christensen 1 lidet boel i Velling, Christen Madsen oplod. 2 td. havre

Corfitz Ulfeld til Matrup, af K.M.s anpart korntiende af Tyrsting sogn, som Oluf Då tilforn i fæste havde og afstod, skylder til årlig afgift 2½ ørte og 2½ skp. rug, 3 ørter byg, ½ ørte havre og 1½ skp. gryn. 6½ dlr.

Ry birk  7/8 1645 - 1646
Stedsmål

Jens Rasmussen 1 gård i Siim, Gammel Jens Rasmussen fradøde. 30 dlr.

Søren Jensen ½ gård i Ry, Brix Nielsen fradøde. 10 dlr.

Christen Christensen og Rasmus Andersen af 1 afbrændt gård i Emborg, som Christen Christensen fradøde. 50 dlr.

Rasmus Pedersen ½ gård i Vissing, Jens Steffensen fradøde. 7 dlr.

Laurits Ottesen i Ry af en liden jordsmon i hans gård, som Peder Mikkelsen oplod. 1 dlr.

Af 1 øde Gadehus sst., Søren Frost i Århus sidst i fæste havde. 2 dlr.

Niels Lauritsen 1 gadehus i Ry, Christen Jensen fradøde. 3 dlr.

Marcus Pedersen 1 gård i Vrads, hans fader Peder Marcussen fradøde 5 dlr.

Christen Jensens tredjepart af Engetved, Niels Andersen fradøde. 20 dlr.

Hans Berentsen i Boes af noget eng ved Næsgård, som tilforn har været brugt til Ry schæferi, og Niels Rasmussen og Christen Christensen i Emborg, som nu ved døden er afgangen i fæste havde. 2 okser

Johan Olufsen ½ gård i Salten, Obi Adslev oplod. 6 dlr.

Jens Lauritsen ½ hus i Firgårde, Tomas Jensen oplod. 1 td. havre

Hans Berentsen i Boes af Niholtshave bymændene oplod. 4 dlr.

Gern herred  7/8 1645 - 1646
Stedsmål

Jacob Lauritsen 1 gadehus i Vissing, Anders Andersen fradøde. 2 dlr.

Claus Nielsen 1 gård i Vissing, Jens Østergård oplod. 15 dlr.

Niels Pedersen 1 gård i Javngyde, Niels Andersen fradøde. 16 dlr.

Niels Lauritsen 1 hus sst., Niels Smed fradøde. 8 dlr.

Søren Lauritsen 1 gadehus i Sorring, som Jens Jørgensen fradrog. 2 dlr.

Rasmus Andersen ½ øde gård i Tovstrup, Peder Sørensen frarømte. 4 td. havre

Mikkel Jensen 1 gadehus i Flensted, Laurits Poulsen oplod. 4 dlr.

Anders Nielsen 1 lidet gadehus sst., Anne Sørensdatter i Kalbygård oplod. 1 dlr.

Niels Nielsen ½ øde gård i Tovstrup hans broder Laurits Nielsen formedelst armod afstod. 5 dlr.

Hans Rasmussen af 1 stykke jord, som hans broder lille Peder Rasmussen i Tovstrup oplod til at bygge et hus på. 3 dlr.

Lille Søren Sørensen Påske ½ forfalden gård i Tørring, som Jens Pedersen formedelst armod oplod. 4 dlr.

Rasmus Rasmussen 1 gård i Tovstrup, Rasmus Jensen afstod. 10 dlr.

Rasmus Pedersen 1 gadehus i Vissing, hans fader fradøde. 2 dlr.

Envold Rasmussen af halvparten af Bomholt, med sin tilliggende, som hans fader Rasmus Envoldsen oplod. 6 dlr.

Rasmus Andersen af de 2 parter af en gård i Javngyde, som hans fader Anders Dyr oplod. 11 dlr.

Niels Rasmussen ½ forfalden gård i Tovstrup, hans fader Rasmus Nielsen oplod. 6 dlr.

Laurits Nielsen ½ gård i Tulstrup, Niels Dyr fradøde. 8 dlr.

Jens Rasmussen til husbondhold af en halv selvejerbondegård i Røgen, Jørgen Jensen oplod. 5 dlr.

Jens Rasmussen i Kalbygård af Stadsegårds og Langvads eng, som hans fader Rasmus Jensen i fæste havde, og efter K.M.s brev skal bruges til den gård hans fader iboede. 20 dlr. 1 okse
Af 1 gadehus i Låsby, hans fader i fæste havde. 2 dlr.

Framlev herred  7/8 1645 - 1646
Stedsmål

Søren Jespersen ½ annekspræstegård i Høver, som Jep Nielsen fradøde. 17 dlr.

Rasmus Andersen 1 gadehus i Galten, Jens Frandsen fradøde. 3 dlr.

Jens Sørensen 1 gadehus i Framlev, Mikkel Steffensen oplod. 2 dlr.

Søren Jensen 1 gadehus i Skovby, Søren Andersen fradøde. 4 dlr.

Søren Jensen ½ gård i Hørslev, Niels Pedersen fradøde. 7 dlr.

Niels Leth i Skibby ½ gård hans fader Peder Leth oplod. 35 dlr.

Niels Jensen ½ gård i Herskind, hans Fader Jens Lauritsen fradøde. 28 dlr.

Niels Jensen 1 gård i Herskind, som Niels Frandsen oplod på K.M.s nådigste behag. 28 dlr. 1 okse

Jens Jacobsen til husbondhold af en selvejergård i Sjelle, som Anders Madsen fradøde. 1 dlr. 1 okse

Jørgen Simonsen 1 gård i Herskind, Morten Jensen fradøde. 36 dlr.

Rasmus Jensen ½  gård i Labing, Peder Simonsen fradøde. 20 dlr.

Rasmus Nielsen til husbondhold af en selvejer gård i Snåstrup, Jens Jensen fradøde. 1 dlr. 1 okse

Sabro herred  7/8 1645 - 1646
Stedsmål

Jesper Jensen 1 boel i Sandby, Søren Rasmussen fradøde. 6 dlr.

Niels Pedersen ½ forfalden gård i Fajstrup Peder Lauritsen oplod. 6 td. havre

Jens Jensen ½ annekspræstegård i Sabro, Jens Nielsen oplod. 20 dlr.

Nim Birk  7/8 1645 - 1646
Stedsmål

Christen Tomasen 1 gård i Nim, hans fader fradøde. 20 dlr.

Christen Jensen 1 gadehus i Brøstenbro, Jens Troelsen fradøde. 2 dlr.

Hans Pedersen 1 gadehus sst., Christen Bødker oplod. 1 dlr.

Jørgen Rasmussen ½ øde gård i Nim, Niels Nielsen frarømte. 6 td. havre

Mads Andersen ½ gård sst., Jens Ibsen fradøde. 10 dlr.

Jørgen Jørgensen ½ gård sst., Hans Madsen oplod. 8 dlr.

Rasmus Rasmussen ½ gård sst., Jens Nielsen fradøde. 8 dlr.

Hads herred  7/8 1645 - 1646
Stedsmål

Søren Rasmussen 1 boel i Amstrup, Niels Stampe oplod. 5 dlr.
Af den part i Åkær ladegårds mark forskrevne Niels Stampe i fæste  havde. ½ dlr.

Søren Jensen ½ gård sst., hans moder Barbara Rasmusdatter oplod. 10 dlr.
Forskrevne Søren Jensen og Peder Olufsen af den part i Åkær ladegårds mark Jens Sørensen tilforn i fæste og brug havde. 3 dlr.

Maren Hansdatter i Ålstrup af et stykke eng i Åkær Ladegårds mark Ved Svend Feldings vadested, som hendes afgangne husbond Søren Jørgensen havde i fæste og brug. 8 dlr.
Ligeledes af den part i Åkær ladegårds mark, som hendes husbond med de Falling og Ålstrup mænd havde i brug og fæste. 6 dlr.

Jens Lauritsen skovrider, af et stykke engjord liggende ved Åkærs gamle ladegård, som Jens Pedersen i Fensten tilforn i fæste havde og fradøde. 12 dlr.

Mikkel Simonsen og Jens Tomasen af 1 gård i Saksild, som Oluf Sørensen Smed og Tomas Nielsen fradøde. 40 dlr. 1 okse

Anders Sørensen 1 gård i Fensholt Mikkel Pedersen fradøde. 40 Dlr. 1 okse

Mikkel Sørensen 1 gård i Bjerager, Jacob Frandsen fradøde. 30 dlr. 1 okse

Mikkel Lauritsen ½ gård i Rudegård, hans fader fradøde 20 dlr. 1 okse

Peder Rasmussen 1 liden bolig i Hvilsted, Tomas Nielsen fradøde.  3 dlr.

Søren Madsen 1 gadehus i Torrild, Søren Adsersen oplod. 5 dlr.

Mogens Rasmussen ½ gård i Trustrup, Rasmus Jensen oplod. 15 dlr.

Søren Lauritsen ½ gård i Sondrup, Peder Rasmussen afstod. 8 dlr.

Søren Møller ½ gård sst., Rasmus Jensen fradøde. 8 dlr.

Anders Pedersen 1 lidet gadehus i Sondrup, Dines Jørgensen fradøde. 2 dlr.

Jens Jensen 1 gadehus sst., Rasmus Jensen fradøde. 2 dlr.

Morten Nielsen 1 forfalden hus sst., Hans Hansen oplod. 1½ dlr.

Tomas Tomasen ½ gård i Assedrup, Mourits Andersen oplod. 10 dlr.

Jacob Madsen 1 gård sst., Jens Emmersen fradøde. 20 dlr.

Jens Frandsen 1 gård i Hovedstrup, Søren Rasmussen fradøde. 10 dlr.

Søren Rasmussen 1 gård i Randlev, Jens Jensen fradøde. 15 dlr.

Rasmus Mogensen 1 boel sst., hans fader fradøde. 10 dlr.

Anders Pedersen 1 gård i Assedrup, Niels Pedersen oplod. 15 dlr.

Tøger Knudsen 1 øde gård i Spøttrup, Mads Rasmussen fradøde 10 dlr.

Tomas Rasmussen 1 gadehus sst., Frands Christensen fradøde. 1 dlr.

Tøger Sørensen 1 gadehus i Halling, Terkel Frandsen fradøde. 2 dlr.

Oluf Rasmussen 1 gård i Smedrup, Søren Olufsen oplod. 20 dlr. 1 okse

Peder Jensen 1 liden gård i Gylling, Morten Eskesen fradøde. 15 dlr.

Christen Mortensen 1 gård sst., Søren Jørgensen fradøde. 16 dlr.

Jens Pedersen ½ gård sst., Søren Pedersen oplod. 8 dlr.

Hans Pallesen 1 gadehus i Gylling, Niels Andersen fradøde. 2 dlr.

Søren Nielsen 1 gadehus sst., Rasmus Jensen fradøde. 3 dlr.

Søren Christensen 1 gård i Amstrup, Niels Pedersen fradøde. 15 dlr.

Af den part i Åkær ladegårds mark forskrevne Niels Pedersen i brug og fæste havde. 3 dlr.

Morten Jensen 1 liden gård i Falling, Peder Rasmussen fradøde. 25 dlr.
Af den part i Åkær ladegårds mark, som Peder Rasmussen med de Fallingmænd har brugt. 4 dlr.
Af Tors eng, som Peder Rasmussen i fæste havde  2 dlr.

Søren Jensen 1 liden boel i Amstrup, Jens Jensen oplod 3 dlr.

Simon Jensen 1 gård i Saksild, Jens Mogensen fradøde. 40 dlr. 1 okse

Rasmus Jensen ½ gård i Ørting, Jens Rasmussen fradøde. 20 dlr.

Oluf Pedersen ½ gård sst., Anders Rasmussen fradøde. 20 dlr.

Forskrevne Rasmus Jensen og Oluf Pedersen af den part i Åkærs ladegårds jord, deres formænd i fæste havde. 3 dlr.

Rasmus Jensen af 1 forfalden gård i Assedrup, som Rasmus Mikkelsen fradrog, og hans hustru Maren Jensdatter oplod. 18 dlr.

Jørgen Eskesen ½ gård i Rude, Eske Simonsen fradøde. 15 dlr.

Jens Jensen 1 boel i Fillerup, Niels Mikkelsen fradøde. 8 dlr.
Af den part af Åkær ladegårds jord, som forskrevne Niels Mikkelsen i brug havde. 3 dlr.

Laurits Jensen af Over Fillerup mølle, Hans Pedersen formedelst armod fraflyttede. 10 dlr.
Af den part i Åkær ladegårdsmark, som Hans Pedersen i fæste havde. 2½ dlr.

Poul Poulsen ½ gård i Odder Bisgård, Peder Andersen oplod. 25 dlr.

Jens Andersen 1 gård i Fensten, Jens Pedersen fradøde 30 dlr.
Af noget særjord på Fensten mark skylder til K.M. ½ ørte rug, ½ ørte byg, ½ ørte havre, som forskrevne Jens Pedersen i fæste havde. 14 dlr. 1 okse

Søren Simonsen ½ forfalden gård i Fensten, Rasmus Sørensen fradøde. 6 dlr.

Jens Knudsen ½ gård sst., hans fader oplod. 15 dlr.

Søren Sørensen 1 øde gård i Rørt, Rasmus Jensen fradrog. 5 dlr.

Oluf Pedersen ½ gård i Torrild, Søren Sørensen fradrog. 4 dlr.

Niels Smed 1 boelshus i Bjerager, Rasmus Nielsen oplod. 5 dlr.

Jørgen Ovesen 1 gård i Dyngby hans fader oplod. 20 dlr.

Rasmus Olufsen 1 gård i Brandbyge, Peder Rasmussen fradøde. 42 dlr. 1 okse Af den part i Åkær ladegårds mark, Peder Rasmussen i brug havde. 3 dlr.

Jens Sørensen 1 boel i Halling, Peder Jensen oplod. 5 dlr.

Mads Rasmussen 1 gadehus i Dyngby, Mikkel Jørgensen fradøde. 2 dlr.

Ove Jensen 1 gård i Amstrup, Eske Poulsen fradøde. 15 dlr.

Af den part i Åkær ladegårds mark, som forskrevne Eske Poulsen i fæste havde 3 dlr.

Hans Christensen ½ gård i Falling, Oluf Jensen fradøde. 13 dlr.

Af den part i Åkær ladegårds mark, forskrevne Oluf Jensen i fæste havde  4 dlr.

Oluf Rasmussen 1 boelshus i Hvilsted, hans fader oplod. 3 dlr.

Christen Knudsen i lidet jordløst hus i Sondrup, Søren Rasmussen fradøde. 1½ dlr.

Peder Nielsen af en fjerding jord på Endelave, og ½ gårdssted, som Esben Jensen fradøde. 15 dlr.

Niels Christensen sst., af 1 fjerding jord og ½ gårdssted, Peder Bertelsen fradøde. 15 dlr.

Niels Tennisen sst., af 1 fjerding og ½ gårdsted hans moder oplod. 15 dlr.

Laurits Rasmussen ½ fjerding jord sst., Lene Rasmusses afstod. 7 dlr.

Søren Pedersen ½ fjerding jord sst., Maren Mortensdatter oplod. 7 dlr.

Jens Jensen til husbondhold af en selvejergård i Torup, som Simon Knudsen fradøde. 6 dlr.
Af den part i Åkær ladegårds mark, forskrevne Simon Knudsen i fæste havde. 3 dlr.

Morten Andersen og Søren Pedersen i Snerild af et stykke jord liggende på Balle mark kaldes Kloster Enemærke, som Mads Knudsen i Dyngby, sidst i fæste havde. 4 dlr. 1 okse

Niels Jensen 1 gård i Kysing, Søren Eriksen fradøde. 10 dlr.

Jens Dinesen 1 boel i Saksild, Rasmus Ibsen fradøde. 6 dlr.

Rasmus Sørensen 1 gadehus i Randlev, Rasmus Jensen oplod. 3 dlr.

Niels Nielsen 1 gård i Fillerup, hans fader oplod. 35 dlr.

Anders Rasmussen ½ gård sst., Hans Jørgensen oplod. 15 dlr.

Niels Tomasen ½ gård i Ørting, Rasmus Jensen fradøde. 6 dlr.

Af den part i Åkær ladegårds jord, hans formand havde  1 dlr.

Peder Hansen 1 gård i Tvenstrup, hans fader fradøde. 30 dlr. 1 okse

Niels Mikkelsen 1 øde boelet i Trustrup, hans fader afstod. 2 dlr.

Anders Jensen i Halling på sin egne og menige sognemænds vegne, af K.M.s anpart korntiende af Halling sogn, som Niels Mogensen i Spøttrup, på sognemændenes Vegne tilforn i fæste havde og fradøde, skylder til årlig afgift 5 ørter rug, 6 ørter byg og 4½ ørte havre. 15½ dlr.

Mikkel Lauritsen i Rudegård på sin egen og menige sognemænds vegne af K.M.s anpart korntiende, af Hvilsted sogn, som Jens Mikkelsen i Onsted på sognemændenes vegne tilforn i fæste havde og fradøde, skylder 5 ørter rug, 7 ørter byg og 4½ ørte havre. 16½ dlr.

SAGEFALD OG FORBRUDT GODS  7/8 1645 - 1646

Tomas Pedersen i Ry, for vold han til Ry birketing blev oversvoret. 10 dlr.

Fandtes efter Tyre Sørensdatter i Tåning, hvis arvinger for tyveri bortrømte, efter hosliggende doms formelding. 6½ dlr. 11 sk.

Annammet for en tyv, som delte Søren Dinesen i Vissing og derfor blev K.M.s tildømt. 3½ dlr.

Film nr. M.18724

STEDSMÅL 1649-50 Skanderborg Len

Skanderup birk og Hjelmslev herred   1649-50

Niels Frandsen til stedsmål, af Fuldbro mølle, Jakob Koch tilforn i fæste havde, og fradøde. 50 dlr.

Christen Ibsen Skytte, af en liden forfalden øde gård i Veng, Niels Andersenafflyttede. 3 dlr.

Steffen Knudsen i Vitved af en lidet halvt boel, Peder Pedersen sst. tilforn iboede og oplod 2 sletdaler er 1 dlr. 32 sk.

Niels Jensen i Veng, af Et gadehus sst., Anders Nielsen tilforn Iboede og oplod. 1 dlr.

Jens Rasmussen af et gadehus i Hvolbæk, Jens Frandsen oplod. 1 dlr.

Søren Rasmussen af et hus i Fruering, Maren Nielsdatter sst., oplod. 2 sletdaler er 1 dlr. 32 sk.

Rasmus Andersen af 1 et gadehus i Hvolbæk, Rasmus Pedersen oplod. 10 sletdaler er 1½ dlr. 16 sk.

Søren Jensen af ½ gård i Svinsager, som næsten var øde, Mogens Pedersen senest iboede, og for armod afdrog. 2 dlr.

Rasmus Lauritsen i Hvolbæk af en halv gård Jens Sørensen sst., fradøde. 8 dlr.

Peder Sørensen i Virring af en halv gård, som ganske var bygfældig, hvilken Rasmus Nielsen fradøde, og hans hustru i armod fragik. 2 dlr.

Peder Poulsen i Vitved, af ½ gård sst., Jens Nielsen fradøde. 8 sletdaler er 5 dlr. 32 sk.

Jens Frandsen i Virring af den halve gård sst., hans hustrus moder
oplod. 10 sletdaler er 6½ dlr. 16 sk.

Søren Jensen i Dørup, af en liden forfalden gård sst., Jens Tomasen fradøde. 5 sletdaler er 3 dlr. 32 sk.

Jost Rasmussen i Mesing af en øde gård sst., Søren Nielsen frarømte 10 sletdaler er 6½ dlr. 16 sk.

Knud Madsen i Dørup af en ringe gård sst., gammel Anders Rasmussen sst. oplod, som var øde og nedfalden 4 sletdaler er  2½ dlr. 16 sk.

Mikkel Mikkelsen i fornævnte Dørup, af 1 gadehus sst., Knud Madsen oplod. 1 dlr.

Vor herred  1649-50
Stedsmål

Jens Hansen, af den gård i Ørskov, Markvar Eskesen fradøde. 36 dlr.

Jørgen Rasmussen i Grumstrup af 1 lille hus, hans fader Rasmus Knudsen sst. oplod. 2 dlr.

Frands Pedersen i Tulstrup af en halv gård i Bjødstrup, Søren Andersen iboede, og var ikke sået til. 5 dlr.

Niels Jensen af 1 lidet hus i Tebstrup, Frands Pedersenafflyttede. 3 dlr.

Claus Hansen i Gedved af den halve gård sst., Jørgen Sejersen fradøde. 8 dlr.

Velbyrdig Fru Birgitte Brockenhuus, salig Jacob Ulfelds til Vorup, af K.M.s anpart korntiende af Lundum sogn, som Jesper Madsen i Ejer, senest i fæste havde, og fradøde. 15 dlr.

Jens Jensen skrædder fæster 1 hus i Serridslev, Maren Nielsdatter oplod. 6 dlr.

Peder Jensen af en gård i Nebel, hr. Erik Clemendsen oplod. 12 dlr.

Peder Christensen af en øde gård i Assendrup, Rasmus Knudsen fragik. 3 dlr.

Rasmus Knudsen af 1 hus i Grumstrup, Peder Christensen, oplod. 4 dlr.

Rasmus Nielsen af 1 hus i Grumstrup, Søren Pedersen fradøde. 2 dlr.

Niels Møller i Kloster mølle, af 1 boel i Dørup Laurits Drejer fradøde. 8 dlr.

Anders Eskesen i fæste af den halve gård i Ørskov, Christoffer Schult oplod. 20 dlr.

Hans Nielsen af en forfalden gård i Aggestrup hans fader fradøde. 12 dlr.

Mikkel Pedersen i Grumstrup fæste af en gård sst., hans moder Karen Jørgensdatter oplod. 40 dlr.

Hans Jensen af 1 hus i Gedved, Hans Pedersen oplod. 3 dlr.

Niels Nielsen og Søren Sørensen, af en forfalden halv gård i Dørup, Jørgen Ibsen i armod afdrog. 2 dlr.

Ingil Sørensen stedte den øde halve gård i Vedslet Anders Ibsen, formedelst armod fraflyttede. 4 dlr.

Fornævnte Anders Ibsen gav intet til stedsmål, af 1 hus i fornævnte Vedslet Ingil Sørensen oplod. 2 dlr.

Niels Adsersen, af den halve gård i Vestbirk, Oluf Nielsen oplod. 4 dlr.

Oluf Nielsen af en ringe og ond gård i Yding, fornævnte Niels Adsersen frastod. 6 dlr.

Erik Vinter skovrider, fæstede af en forfalden, og næsten øde gård i Ejer, Mads Clemendsen fradøde. 20 dlr.

Laurits Frost i Hoved, af den halve gård sst., hans moder, Karen Lauritsdatter iboede, og oplod. 24 dlr.

Laurits Ibsen af 1 lille hus i Vestbirk, Jørgen Jacobsen sst. tilforn iboede og oplod. 3 dlr.

Christoffer Schult til fæste af en gård i Ørridslev Eske Andersen
fradøde. ½ okse

Christen Mikkelsen i Båstrup af en halv gård, og 1 lidet fiskeri i Kloster å, som hans nabo Laurits Mikkelsen oplod. 4 dlr.

Tyrsting herred  1649-50
Stedsmål

Peder Ibsen i Burgårde stedsmål af en halv gård sst., Jens Hansen oplod. 12 dlr.

Dines Jensen og Peder Andersen i Vinding af en liden øde gård, Niels Ibsen senest iboede. 2 dlr.

Jens Sørensen af en gård i Tønning, Rasmus Knudsen fradøde. 10 dlr.

Nim birk  1649-50
Stedsmål

Mathias Steffensen, og Jørgen Madsen af en øde gård i Nim, Jørgen Obisen og Jens Olufsen i armod forløb. 2 dlr.

Anders Pedersen af en liden halv gård i fornævnte Nim, hans broder Peder Pedersen oplod. 3 dlr.

Ry birk  1649-50
Stedsmål

Tomas Nielsen i Emborg, af en halv gård hans fader Niels Rasmussen iboede og fradøde. 20 dlr.

Peder Nielsen og Mikkel Lauritsen i Emborg af 1 gadehus, Rasmus Nielsen sst. afstod. 2 dlr.

Rasmus Rasmussen i Vissing af en ødegård, Jens Jørgensen sst. afdrog. 8 dlr.

Peder Rasmussen i fornævnte Vissing af ½ gård sst., hans fader oplod. 5 dlr.

Steffen Sørensen i Ry, af ½ gård Liborius Andersen fradøde. 5 dlr.

Søren Andersen i Firgårde af en øde halv gård Søren Bertelsen sst. afdrog. 8 dlr.

Anders Jensen i Vissing, af en øde og forfalden gård, Laurits Pedersen sst. fragik. 2 dlr.

Niels Bertelsen i Firgårde, af ½ gård sst. hans moder Maren Bertels oplod. 9 dlr.

Søren Koch i Ry, af 1 hus sst., Peder Mikkelsen fradøde. 2 dlr.

Gern herred  1649-50
Stedsmål

Rasmus Sørensen i Tørring af hans fader Søren Rasmussens gård sst., som han fradøde. 14 dlr.

Anders Jørgensen i Vissing af en halv gård, Rasmus Rasmussen sst. oplod. 12 dlr.

Søren Pedersen sst. af det hus forskrevne Rasmus Rasmussen, tilforn iboede og frastod. 2 dlr.

Maren Mikkelsdatter i Alling af 1 hus Mikkel Pedersen tilforn iboede. 1 dlr.

Niels Mikkelsen i Farre, af en øde og forfalden gård i Røgen. 3 dlr.

Peder Torsen af 1 øde boel i Låsby, Niels Terkelsen fradrog. 2 dlr.

Lave Rasmussen af 1 hus i Tovstrup, Laurits Knudsen oplod. 2 dlr.

Jacob Jensen i Alling af ½ gård Simon Lauritsen sidst iboede, og for armod afdrog. 3 dlr.

Framlev herred  1649-50
Stedsmål

Rasmus Nielsen i Tåstrup, af en øde gård Laurits Christensen fradøde. 3 dlr.

Niels Jensen i Herskind, af en gård sst. Rasmus Dinesen fradøde. 14 dlr.

Mogens Rasmussen sst., af en gård, Niels Frandsen iboede. 16 dlr.

Anders Jensen i fornævnte Herskind af en liden gård sst., Jens Rasmussen senest iboede, og i armod fragik. 10 dlr.

Jens Rasmussen i Skibby af en halv gård sst., hans fader Rasmus Lauritsen oplod. 8 dlr.

Niels Lauritsen i Borum af en halv gård, sst. Søren Jensen oplod. 16 dlr.

Hads herred  1649-50
Stedsmål

Rasmus Pedersen i Ørting af 1 gadehus sst., Jens Jensen oplod. 4 dlr.

Rasmus Olufsen i Fillerup af 1 boel sst., Peder Nielsen sst., fradøde. 12 dlr.

Simon Eskesen i Nølev, af en gård sst., Mikkel Jensen fradøde. 10 dlr.

Peder Rasmussen af en liden halv gård i Falling, Jens Sørensen for armod oplod. 12 dlr.

Jens Mikkelsen i Kysing af en forfalden gård sst., Poul Sørensen for armod oplod. 10 dlr.

Rasmus Andersen i Rude af en forfalden gård Rasmus Clausen fradøde. 10 dlr.

Knud Andersen i Saksild, af en halv gård sst., hans fader Anders Andersen Hansen oplod. 40 dlr.

Peder Jespersen i Ålstrup, af en halv gård sst., hans moder fradøde. 20 dlr.

Hr. Jørgen Iversen på Endelave, af 1 halvt gårdsted, Søren Rasmussen sst. senest i brug havde. 2 dlr.

Rasmus Andersen i Hvilsted af en gård i Hvilsted, Else Mikkelsdatter formedelst armod oplod. 15 dlr.

Jacob Simonsen af 1 gadehus i Torrild, Esben Jørgensen oplod. 1 dlr.

Poul Jørgensen i Bjerager, af en gård sst., Jørgen Eriksen oplod. 100 dlr.

Anders Frederiksen i Hundslund af en liden gård i Lindrup, Mads Rasmussen fradøde. 30 dlr.

Søren Nielsen i Odder af 1 gadehus sst., hans moder fradøde. 4 dlr.

Mikkel Jensen i Saksild af en gård sst., hans moder oplod. 50 dlr.

Simon Simonsen af en gård i fornævnte Odder, hans moder i lige måde oplod. 60 dlr.

Peder Jensen i Fensten af en gård i Søby, Rasmus Rasmussen fradøde. 50 dlr.

Jørgen Ibsen i Gylling af en halv gård sst., Ove Jørgensen oplod. 30 dlr.

Peder Sørensen i Balle af noget særjord på Balle mark, hans fader Søren Rasmussen, tilforn i fæste havde og fradøde. 8 dlr.

Hans Mortensen i Snerild af en gård sst., hans fader oplod. 20 dlr.

Peder Pedersen født i Ørting af en gård i Kysing, Hans Tunbo fradøde. 60 dlr.

Knud Pedersen i Gosmer af en liden gård sst., Morten Andersen fradøde. 16 dlr.

Jens Nielsen i Sondrup af en liden næsten øde gård sst., hans fader fradøde. 10 dlr.

Jens Lauritsen af en Århus fisker af 1 bundgarnsstade 1 neden for
Kysinghage. 2 dlr.

Jens Rasmussen i Hvilsted af den 3 part i en forfalden gård Frands Rasmussen sst. fradøde. 4 dlr.

Knud Pedersen i Rude af 1 forfalden, og næsten øde gadehus sst. Søren Nielsen oplod. 1 dlr.

Søren Hansen i Kysing af noget ringe særjord på Kysing mark, Søren Nielsen sst. oplod. 5 dlr.

Jørgen Pedersen i Torrild af de 2 parter i en øde gård, Jens Rasmussen Ebbesen sst. oplod. 3 dlr.

Christen Nielsen af en gård i Lindrup, Jens Eskesen for armod oplod. 20 dlr.

Rasmus Pedersen i Elkær husbondhold af den bondegård han iboer. ½ okse

Jørgen Ibsen i Torrild af en halv gård sst., hans moder, formedelst armod oplod. 5 dlr.

Film nr. M.18724

SAGEFALD 1649-50

Skanderborg len  1649-50

Anna Simonsdatter i Svejstrup, for hun har ladet sig beligge af en vandrende karl, som hun beretter ikke at vide, hvor han havde hjemme og heller vidste hans navn, gav for hendes forseelse efter recessen 6 dlr.

Søren Hage i Skårup for bordag og parlement, han har i været med hans egen stedfader og broder, aftinget for 10 dlr.

Af Anders Pedersen i Overby i Vor herred, annammet på hans kones søsters vegne, ved navn Johanne Pedersdatter, for hun havde avlet barn i hans hus, og han lod hende bortkomme, og ikke hendes barns fader udlagde, hvorfor fornævnte Anders Pedersen blev tildømt, hendes bøder at udgive. 6 dlr.

Niels Mikkelsen i Vedslet for lejermål han begik med hans hustru, førend han tog hende til ægte. 9 ort

Christen N. i Kattrup, for Apelone Rasmusdatter han besov. 12 dlr.

Søren Jensen Himmerig i Vinding i Tyrsting herred for lejermål begået med hans hustru, og siden taget til ægte. 9 ort

Søren Markvarsen i Engetved, for lejermål han har beganget med et løst kvindfolk, som bortrømte, gav efter hans formue 1 okse

Rasmus Jensen i Boes for lejermål med Maren Andersdatter i Alken han beganget har, som af barnet døde, og sig intet efterlod, gav for hans forseelse efter formue 1 okse

Niels Rasmussen Rodkær i Høver i Framlev herred for lejermål, han i hans ægteskab har beganget med Sidsel Rasmusdatter, aftinget efter hans yderste formue for 30 dlr. 4 okser

Rasmus Nielsen i Stjær for han slog hyrdens kvinde i Søballe 2 slag med en kæp. 4 dlr.

Niels Madsen Budder i Røgen for lejermål han med fornævnte hans broders hustrus søster beganget har, derfor udgivet begge deres bøder. 18 dlr.

Åkær len  1649-50

Rasmus Pedersen i Højby for han tredje gang havde besovet Mette Sørensdatter sst., hvilket han nægtet, og derfor blev tilfunden sig at lov sværge, hvilket han ikke kunne, og derfor aftinget efter hans yderste formue for 30 dlr.

Christen Nielsen i Amstrup aftinget efter yderste formue, for Inger Madsdatter han havde besovet 4 dlr.

Mikkel Sørensen i Brandbyge, for lejermål beganget med Maren Olufsdatter i Amstrup, gav efter hans yderste formue 6 dlr.

Steffen Pedersen i Gylling, for Anna Rasmusdatter han besov, og siden tog til ægte. 9 ort

FORBRUDT GODS  1649-50

Annammet hvad gods, som fandtes i den gård i Mesing, Søren Nielsen iboede og frarømte, som beløber efter hosliggende vurderingsvidnes lydelse 9 sletdaler 2 mark 1 sk. er 6 dlr. 2 mark 1 sk.

Oppebåret efter Tomas Pedersen i Nim, som blev overskikket til Bremerholm for tyveri, han havde begået. Beløb hans boeslod når gælden var betalt 2 sletdaler er 1 dlr. 32 sk.

FØRLOV  1649-50

Annammet af Peder Villumsen i Skanderborg til førlov, af noget gods, salig Anders Tømmermands Arvinger, fra Skanderborg afflyttede. 3 ort

Af Rasmus Lauritsen, Jens Mikkelsen i Bjertrup og Knud Lauritsen i Tønning, for noget ringe gods, de arvede efter en ungkarl i Bjertrup. 3 ort

Tingsvidne nr. 2 at Søren Nielsen Hagensen i Skårup er vanvittig og ikke ved sin fulde forstand og kan ikke formå at udgive over femten slette dlr., voldsbøder, til K.M. 1650 8/2 nov.

ÅKÆR LEN 1650-1655

Efter 1650 var Skanderborg og Åkær len adskilt, og desværre er kun 1658-60 bevaret for Skanderborg lens vedkommende og 1650 til 1655-56 for Åkær len de sidste findes registreret i jordebogsregnskaberne, mens de for Skanderborg len skal søges i selve lensregnskaberne.

Film nr. M.17903

Fra 1650 var Skanderborg og Åkær len igen delt i to hinanden uafhængige len. For Åkærs vedkommende findes stedsmål, husbondhold og sagefald fra da af i jordebogsregnskabet.

Hads herred  1650-51
Stedsmål

Anno 1650 den 27. juli fæstede Peder Nielsen på Endelave den fjerding jord, som Esben Bendtsen tilforn sammesteds i brug havde. 14 dlr.

4. Juli stedte Niels Rasmussen Jespersen på Endelave et halvt gårdsted hans moder tilforn i brug havde. ½ dlr

5. ditto fæstede Jens Villadsen i Dyngby den halve øde gård, Mads Rasmussen i Bjerager påboede, som næsten var forfalden og intet sået til. 6 td. havre

6. juli stedte Søren Jensen i Falling et lille gadehus uden avl. 2½ dlr.

8. juli fæstede lille Rasmus Rasmussen på Endelave halvanden fjerding jord, som hans broder Laurits Rasmussen tilforn i brug havde. 11 dlr.

Ditto fæstede Jep Bertelsen i Gylling det boel sst, Søren Sørensen fradøde. 10 dlr.

11. juli stedte Søren Simonsen i Randlev den halve ødegård sst, Jens Madsen var fradød og intet var sået til  5 td. havre

13. ejusdem fæstede Rasmus Tygesen i Randlev den øde gård sst unge Niels Rasmussen fradøde og intet var sået til. 7 td. havre

14. juli stedte Peder Sørensen i Amstrup et gadehus uden avl, som Jens Jørgensen sst tilforn påboede. 3 dlr.

15. juli fæstede Søren Hansen i Tvenstrup den øde gård i Randlev Jens Hansen tilforn iboede, og nu ved døden var afgangen. 6 td. havre

19. juli fæstede Søren Ibsen i Boulstrup tredjeparten af den gård han iboer og salig Morten Sørensen tilforn i brug havde. 10 dlr.

27. ditto fæstede Tomas Jørgensen i Dyngby det boel sst, Jens Mikkelsen fradøde. 14 dlr.

12. August fæstede Peder Rasmussen Endelave den øde gård i Rude Jens Jensen påboede, som ganske er forfalden og ingen sæd sået til. 6 td. havre

5. september fæstede Svend Jensen i Assedrup den gård i Nølev, Hans Broder Hans Jensen og hans hustru fradøde. 50 dlr.

8. ditto stedt Mathias Hansen i Ørting det boel i Trustrup, Peder Jensen Schøt tilforn iboede. 6 dlr.

18. oktober fæstede Niels Pedersen i Gylling den halve gård sst, Steffen Sørensen i boede. 10 dlr.

23. ditto stedte Peder Nielsen i Drammelstrup det boel sst, hans stedbroder Søren Lauritsen påboede. 12 dlr.

25. oktober fæstede Niels Sørensen i Torrild det hus sst, Jens Andersen påboede. 3 dlr.

Ditto fæstede Jørgen Nielsen i Ålstrup den gård i Ørting, Jens Rasmussen Bunde iboede. 16 dlr.

29. oktober stedte Rasmus Pedersen i Højby halvparten af den halve gård sst, hans fader Peder Rasmussen iboer for. 16 dlr.

3. november fæstede Jens Pedersen i Søby den gård sst, hans fader Peder Jensen påboede. 24 dlr.

8. ditto fæstede Søren Sørensen i Halling den halve gård sst, Niels Pedersen påboede. 10 dlr.

13. november stedte Ove Sørensen i Amstrup den gård sst, hans fader Søren Eskesen påboede. 8 dlr.

17. ditto fæstede Mikkel Rasmussen i Fillerup den gård sst, hans fader Rasmus Sørensen iboede. 10 dlr.

23. ditto fæstede Erik Jensen Smed i Fillerup den øde gård sst, hans fader Jens Pedersen iboede, og ganske var forarmet. 11 dlr. 2 sk.

24. november fæstede Rasmus Sørensen i Rørt det boel i Nølev Envold Jensen iboede. 6 dlr.

26. ditto har Rasmus Sørensen i Fillerup udlovet til husbondhold af den halve bondegård i Ondrup, Rasmus Pedersen tilforn påboede i stedet for ½ staldokse. 4 dlr.

26. ditto fæstede Laurits Jensen i Smedrup den gård i Ørting, Rasmus Lauritsen iboede. 14 dlr.

29. Ditto fæstede Oluf Andersen i Smedrup den halve gård sst, Laurits Jensen påboede og oplod. 8 dlr.

1. december fæstede Jens Tomasen i Smedrup den gård i Ørting, Oluf Rasmussen Smed iboede. 18 dlr.

ditto fæstede Jens Pedersen i Fensten den halve gård sst, hans fader Peder Jensen påboede. 12 dlr.

3. december fæstede Ove Bertelsen i Søby den halve gård sst, Tomas Envoldsen iboede. 7 dlr.

7. ditto stedte Peder Jensen på Alrø den gård sst, hans fader Peder Jensen Ørting iboede. 18 dlr.

8. december har Knud Olufsen i Rørt udlovet til husbondhold af den bondegård sst, hans fader Oluf Knudsen påboede i stedet for 1 staldokse 8 dlr.

Ditto fæstede Peder Jensen i Randlev den halve gård sst hans hustrus fader Jens Nielsen Smed påboede. 8 dlr.

14. december fæstede Rasmus Mikkelsen i Hølken den halve gård sst hans fader Mikkel Sørensen påboede. 15 dlr.

17. december fæstede Rasmus Nielsen i Dyngby den øde gård i Bjerager Jørgen Jørgensen sst påboede. 7 dlr.

Åkær len 1651

17. januar fæstede Erik Jacobsen i Randlev den øde gård sst, Rasmus Mikkelsen påboede og ikke har været sået til i to år. 6 dlr.

8. februar fæstede Erik Nielsen i Odder den halve gård i Fillerup Anders Rasmussen påboede. 10 dlr.

27. ditto fæstede Otte Mortensen i Snerild den gård i Odder Niels Christensen påboede for 11 dlr.

3. marts stedte Rasmus Nielsen på Endelave en Otting jord som Oluf Rasmussen tilforn i brug havde. 7 dlr.

26. april fæstede Esben Jensen på Endelave det halve gårdsted, som Oluf Rasmussen tilforn i brug havde. ½ dlr.

Sagefald og Førlov forleden år

Er annammet af Esben Rasmussens arvinger i Gylling, som efter at han ved døden var afgangen blev beskyldt at have beligget en kvinde ved navn Maren Sørensdatter i. Hans fulde bøde efter loven 12 dlr.

Annammet af Frands Terkelsens arvinger i Halling til Førlov 3 ort

I lige måde annammet af Rasmus Nielsens arvinger i Tammestrup til førlov 3 ort

Hads herred  1651-52
Stedsmål

Anno 1661 den 12. September fæstede Rasmus Pedersen på Endelave en otting jord, som Rasmus Rasmussen Vinter tilforn i brug havde. 7 dlr.

23. oktober fæstede Søren Sørensen på Alrø den halve gård sst, hans fader salig Søren Sørensen påboede. 10 dlr.

25. ditto stedte Niels Sørensen i Torrild den Ødegård sst, Jens Rasmussen Keldsen iboede for. 7 dlr.

4. November fæstede Peder Pedersen degn i Bjerager det hus sst, Peder Emmersen i boede. 3 dlr.

3. December stedte Jens Nielsen Grøn i Kærgård Glibing Mølle, som Laurits Møller sst. påboede. 8 dlr.

Den 3. december Sted Jens Nielsen Grøn I Kærgård, Glibing Mølle Som Laurits Møller sst. påboede for 8 dlr.

14. december fæstede Jens Jensen i Amstrup det boel i Gylling, Clemend Nielsen iboede. 5 dlr.

Ditto fæstede Christen Nielsen Finsen skomager i Gylling det hus i Ålstrup, Jens Pedersen iboede. 8 dlr.

16. december stedte Jens Andersen i Boulstrup den gård sst, Anders Rasmussen Juel påboede. 15 dlr.

17. ditto fæstede Rasmus Sørensen i Tulstrup den øde gård i Hovedstrup Jens Frandsen iboede. 3 td. havre

21. hujus fæstede lille Søren Pedersen på Endelave det halve gårdsted, Esben Jensen påboede. ½ dlr.

27. december fæstede Niels Pedersen i Odder den øde gård sst, Eske Jensen Hjort iboede. 3 tønder havre

Åkær len 1652

6. januar fæstede Peder Hansen på Alrø det hus sst., Mikkel Christensen iboede. 3 dlr.

9. ditto fæstede Morten Nielsen i Torrild den halve gård sst Oluf Pedersen påboede. 8 dlr.

22. ejusdem fæstede Rasmus Olufsen på Samsø det hus i Gylling Niels Jensen tilforn påboede. 3 dlr.

23. hujus stedte Niels Mogensen i Hovedstrup den gård sst hans fader Mogens Rasmussen påboede. 9 dlr.

27. Januar fæstede Laurits Madsen i Falling den gård i Brandbyge, Rasmus Olufsen påboede. 22 dlr.

28. ditto stedte Rasmus Jensen i Tvenstrup den øde gård sst., som Niels Nielsen påboede. 6 dlr.

30 hujus fæstede Jens Pedersen i Ålstrup den ødegård i Amstrup Søren Rasmussen formand iboede. 6 dlr.

5. februar fæstede Rasmus Sørensen i Halling den halve gård sst., Rasmus Rasmussen påboede. 6 dlr.

ditto fæstede Søren Tomasen i Smedrup den halve gård sst., Tomas Jensen påboede. 8 dlr.

27. februar fæstede Christen Nielsen i Grumstrup den halve gård i Torrild, Jørgen Pedersen Lauritsen påboede, som mesten stod øde. 6 dlr.

12. ditto fæstede Steffen Sørensen i Dyngby den gård i Hølken, Jørgen Jørgensen Degn tilforn påboede. 22 dlr.

2. marts fæstede Hans Mogensen i Randlev den øde gård sst., som Niels Nielsen iboede, som lang tid ikke har været sået til. 4 dlr.

ditto fæstede Søren Sørensen i Halling den halve gård sst., Jens Rasmussen iboede. 9 dlr.

I lige måde Jens Mogensen sst., den halve gård i Halling, Jens Rasmussen påboede. 9 dlr.

6. marts fæstede Otte Mikkelsen i Oldrup det boel sammesteds, hans fader Mikkel Ottesen iboede. 6 dlr.

7. ditto Jørgen Jensen i Randlev skal give K.M. til husbondhold af den halve bondegård Peder Mikkelsen iboede, som ganske stod øde. 4 dlr.

11. marts fæstede Tyge Jensen i Randlev det boel sammesteds, hans moder Mette Tygesdatter iboede. 8 dlr.

14. april fæstede Svend Rasmussen i Odder den gård sammesteds, hans fader Rasmus Svendsen påboede. 14 dlr.

ditto fæstede Tomas Tomasen i Assedrup den halve gård sammesteds Mourits Andersen påboede. 12 dlr.

15. April fæstede Christen Nielsen i Amstrup den halve ødegård sammesteds Peder Olufsen påboede. 5 dlr.

ditto fæstede Jørgen Rasmussen i Halling det hus sammesteds hans fader Rasmus Ovesen iboede. 4 dlr.

17. April fæstede Simon Frandsen i Dyngby den gård sammesteds hans fader Frands Jensen fradøde. 18 dlr.

18. ditto fæstede Oluf Nielsen på Endelave en otting jord, som Rasmus Nielsen tilforn havde i brug. 7 dlr.

18 ditto Knud Andersen i Morsholt til husbondhold af den halve bondegård sammesteds han besidder. 4 dlr.

18. april Rasmus Keldsen i Sondrup formedelst hans armod gav til husbondhold af den halve bondegård sammesteds, Jens Nielsen tilforn påboede og er ganske øde. 2 dlr.

20. april Jens Rasmussen i Hadrup til husbondhold af den part, hans fader Rasmus Jensen har i gården, han påboer. 2 dlr.

Niels Rasmussen i Torrild fæstede det hus sammesteds, Niels Sørensen tilforn havde stedt. 2½ dlr.

22. ditto fæstede Jens Nielsen i Ørting og hans søster Mette Nielsdatter, det hus sammesteds deres fader Niels Emmersen fradøde. 4 dlr.

22. april fæstede Hans Mortensen i Gylling den halve gård sammesteds, hans fader Morten Rasmussen påboede for 60 dlr.

27. april fæstede Oluf Pedersen på Endelave 3/4 jord af den halve gård hans trolovede fæstekvinde Anne Nielsdatter oplod. 3 dlr.

ditto fæstede Jørgen Nielsen i Dyngby den halve gård sammesteds, hans fader Niels Rasmussen påboer. 13 dlr.

samme dag fæstede Niels Sørensen i Gylling halvparten af den gård i Lerdrup, Anders Frederiksen påboer. 16 dlr.

Rasmus Rasmussen i Trustrup til husbondhold af den selvejergård, hans fader Rasmus Rasmussen påboer. 8 dlr.

27. april Søren Knudsen i Sander til husbondhold af den halve bondegård sammesteds, hans moder Anne Knudsdatter påboede. 4 dlr.

28. ditto Anders Rasmussen i Ålstrup fæstede den gård sammesteds, hans fader Rasmus Rasmussen påboer. 22 dlr.

Hads herred  1651-52
Sagefald

Er af sonet med Oluf Pedersen og Jens Pedersen i Hvilsted for skælden og bordag de har været i med Mikkel Jensen Skomager i Hvilsted af hver 1 rigsdaler. 2 dlr.

I lige måde afsonet med Rasmus Nielsen i Hvilsted, som og har været med i samme bordag, og formedelst hans armod givet ½ dlr.

Annammet til førlov efter Hr. Christen Jørgensens salig Hustrus Arvinger i Halling 3 ort

Af Dines Jensen Smeds arvinger i Hvilsted til førlov annammet 3 ort

Ligeledes annammet af salig Hans Jensens Arvinger i Nølev for hvis arv de efter ham bekommet har 3 dlr.

Peder Pedersen nu tjenende i Kanne for beliggelse, han har begået med Barbara Jensdatter i Ravnholt i Ning herred, som efter tingsvidnes formelding er så forarmet, at han den fulde bøde ej kan udgive og derfor med ham afsonet for 2 dlr.

Hads herred  1652-53
Stedsmål

2. maj fæstede Poul Andersen i Gylling den gård på Alrø Jep Sørensen tilforn påboede. 16 dlr.

3. ditto fæstede Frands Terkelsen i Halling halvparten af den gård i Spøttrup, Peder Jensen påboer. 8 dlr.

6. maj fæstede Søren Mikkelsen i Halling det hus sst., fornævnte Frands Terkelsen iboede. 3 dlr.

7. ditto fæstede Rasmus Nielsen på Endelave den otting jord, som Oluf Rasmussen sst. tilforn i brug havde. 7 dlr.

27. ejusdem Niels Jensen i Stavtrup skal give i husbondhold af den selvejer bondegård i Balle, Søren Rasmussen påboede. 8 dlr.

29. maj fæstede Niels Christensen på Endelave en otting jord, som Niels Rasmussen Vinter tilforn i brug havde for. 7 dlr.

1. juni fæstede Sejer Jensen i Tammestrup de to parter af den gård sst., hans far Jens Rasmussen påboer. 20 dlr.

ditto fæstede Hans Rasmussen i Gylling det øde gadehus sst., Peder Jensen Saugmand iboede. 3 dlr.

7. Juni fæstede Rasmus Jørgensen i Odder Mølle Neder Loverstrup mølle, som Jørgen Mortensen Møller for ham afstod. 20 dlr.

8. ditto fæstede Knud Jensen i Ålstrup det boel i Amstrup, Hans Pedersen påboer. 6 dlr.

23. juni fæstede Rasmus Mikkelsen i Spøttrup den halve gård i Hølken, som Peder Rasmussen fradøde. 15 dlr.

Ditto fæstede Søren Jensen i Halling det hus i Dyngby, hans fader Jens Sørensen iboer. 3 dlr.

14. Juni fæstede Niels Nielsen i Odder den halve gård sst., hans moder Mette Pedersdatter fradøde og hans far Niels Svendsen tilforn påboede. 15 dlr.

23. ditto fæstede Jakob Andersen i Rørt den gård i Nølev Jens Andersen fradøde for 20 dlr.

3. juli fæstede Hans Sørensen i Halling den Gård i Ålstrup, Jens Buck fradøde. 20 dlr.

4. Ditto fæstede Søren Sørensen Øster på Endelave den otting jord, som hans hustrus moder Maren Rasmusdatter på Endelave fradøde for 7 dlr.

7. Juli fæstede Peder Olufsen på Alrø den gård sst., Poul Pedersen fradøde for 18 dlr.

20. ditto fæstede Anders Nielsen i Torrild den halve part af det øde hus Jens Madsen sst. påboede. 1 dlr.

13. juli fæstede Niels Rasmussen Jespersen på Endelave den otting jord, som hans fader Rasmus Jespersen tilforn i brug havde. 7 dlr.

18. august fæstede Anders Rasmussen i Svinballe den halve gård sst., Jørgen Rasmussen tilforn påboede. 30 dlr.

27. august fæstede Mikkel Knudsen på Endelave en otting jord, som Rasmus Jensen tilforn i brug havde  7 dlr.

22. september Jørgen Mogensen i Tendrup til husbondhold af den halve selvejer bondegård sst., hans moder Karen Mortensdatter iboede. 4 dlr.

7. oktober Laurits Sørensen i Ondrup til husbondhold af den halve selvejer bondegård sst., hans moder Karen Sørens til ham afstod. 4 dlr.

28. ditto fæstede Niels Sørensen på Endelave en otting jord, som hans fader Søren Tomasen tilforn i brug havde. 7 dlr.

3. november Jørgen Villumsen i Tvenstrup til husbondhold af den halve selvejer bondegård sst. hans fader Villum Jørgensen til ham afstod. 4 dlr.

25. november fæstede Anders Rasmussen på Endelave en otting jord, som hans moder Maren Rasmusdatter for ham oplod, skal give 7 dlr.

2. december fæstede Jens Andersen i Svinballe den gård sst., Hans Rasmussen påboede. 16 dlr.

11. januar fæstede Jens Olufsen i Dyngby den gård i Saksild hans hustrus fader Bendix Sørensen påboede. 20 dlr.

Den samme dag fæstede Jens Bendixen i Saksild den halve gård i Dyngby fornævnte Jens Olufsen tilforn påboede. 24 dlr.

20. januar fæstede Søren Rasmussen i Sondrup halvparten af den gård sst., hans fader Rasmus Sørensen iboer. 16 dlr.

16. februar fæstede Hans Mikkelsen i Ondrup det boel i Sondrup Jens Poulsen iboede. 8 dlr.

28. februar fæstede Ouge Rasmussen i Odder det øde hus i Ålstrup Peder Sørensen skrædder i boede. 3 dlr. (Aage ?)

12. marts fæstede Søren Nielsen i Odder det boel i Torrild, Sejer Nielsen sst. fradøde og skal give. 40 dlr.

Samme dag fæstede Hans Jensen i Odder det hus sst., Søren Nielsen iboede 6 dlr.

15. marts fæstede Rasmus Pedersen i Bjerager den gård i Randlev Søren Hansen fradøde for 16 dlr.

16. ditto fæstede Rasmus Mortensen i Saksild den gård sst., Jørgen Olufsen tilforn iboede. 20 dlr.

Samme dag fæstede Christen Mortensen i Nølev det hus i Hovedstrup Knud Poulsen iboede. 7 dlr.

17. Marts fæstede Niels Sørensen på Endelave den otting jord, som Niels Rasmussen tilforn i brug havde. 7 dlr.

18. marts fæstede Peder Lauritsen i Torrild den halve gård sst., hans stedfader Rasmus Pedersen iboede. 26 dlr.

19. ditto fæstede Rasmus Bertelsen i Tammestrup den halve gård i Ørting, Oluf Jørgensen fradøde. 16 dlr.

SAGEFALD og FØRLOV  1652-53

Føres til indtægt som er annammet af Jens Esbensen i Svinballe for beliggelse, han har begået med Karen Pedersdatter i Amstrup, som efter tingsvidnes formelding er ganske forarmede, hun aldeles ingen bøder formår at udgive og han i lige måde formedelst armods skyld ikke kan udgive uden den halve part, som er 6 dlr.

Førlov efter Sejer Nielsen i Torrild 3 ort

I lige måde som Rasmus Mikkelsen i Amstrup har betalt til førlov efter Peder Rasmussens hustru i Ålstrup. 3 ort

Rasmus Jacobsen i Gosmer har betalt til førlov efter salig Jørgen Pedersen i Fensten  3 ort

Også efter Niels Hjulmands hustru i Gylling 3 ort

ingen stedsmål vedlagt regnskabet fra 1653-54

Hads herred  1654-55
Stedsmål

1654 den 3. juni fæstede Oluf Olufsen i Odder den gård sst., hans fader gammel Oluf Sørensen iboede. 30 dlr.

9. ditto Rasmus Andersen i Hadrup til husbondhold af den selvejer bondegård sst., hans fader Anders Rasmussen påboer en staldokse 8 dlr.

Den 27. juni fæstede Niels Jensen i Rude den gård med tilliggende jord, som Rasmus Mikkelsen sst. tilforn påboede og i brug havde. 40 dlr.

4. juli fæstede Søren Jensen i Nølev det hus sst., Mads Rasmussen påboede skal give. 6 dlr.

7. juli fæstede Søren Mogensen i Randlev den halve gård sst., Ove Jørgensen oplod. 22 dlr.

13. ditto fæstede Niels Lauritsen i Gylling den halve gård sst., Rasmus Rasmussen Melballe påboede. 30 dlr.

22. september fæstede Peder Rasmussen i Ålstrup den halve gård i Falling, Jens Sørensen tilforn påboede. 6 dlr.

25. ditto fæstede Rasmus Jensen i Fensten den gård sst., hans fader gammel Jens Rasmussen påboede. 40 dlr.

26. ejusdem fæstede Peder Keldsen i Sondrup den halve gård i Torup, Niels Sørensen sst. påboer skal give 20 dlr.

3. oktober Oluf Rasmussen i Hadrup til husbondhold af den halve gård sst. bondeeje, Niels Sørensen påboede. 4 dlr.

7. November fæstede Rasmus Jensen i Balle det hus i Snerild Jens Olsen iboede. 3 dlr.

28. ditto fæstede Morten Rasmussen i Saksild den gård i Trustrup, Rasmus Nielsen påboede. 24 dlr.

29. november fæstede Peder Bendtsen på Endelave det halve gårdsted og en fjerding jord, som hans fader Bendt Esbensen fradøde. 20 dlr.

27. december fæstede Søren Hansen i Randlev to parter af den gård i Randlev, Mogens Jørgensen påboer og for ham afstod. 40 dlr.

28. ditto fæstede Mathias Hansen i Trustrup den gård i Ørting hans hustrus fader Peder Pedersen påboede. 20 dlr.

Ditto fæstede Laurits Simonsen i Nølev det hus sst., Christen Nielsen iboede. 3 dlr.

29. ejusdem fæstede Jens Pedersen i Ørting, det boel i Trustrup Mathias Hansen iboede. 15 dlr.

Ditto fæstede Niels Christensen i Gylling det boel i Gylling, Rasmus Jensen fradøde skal ægte kvinden og give 8 dlr.

Den 2. Marts fæstede Peder Rasmussen på Alrø den gård sst., Jens Andersen Vester påboede og for ham oplod. 40 dlr.

9. marts fæstede Anders Pedersen i Sondrup den halve gård sst., Peder Madsen påboede. 10 dlr.

Ditto fæstede Peder Madsen i Sondrup det hus sst., Anders Pedersen boede. 3 dlr.

18. marts fæstede Christen Mogensen i Randlev den gård i Boulstrup, Rasmus Pedersen fradøde. 40 dlr.

28. ditto fæstede Rasmus Pedersen i Amstrup halvparten af den gård, hans fader Peder Jensen sst. afstod. 15 dlr.

Samme dag fæstede Niels Sørensen i Halling det hus i Dyngby Peder Jensen påboede. 1 dlr.

28 Marts fæstede Unge Jørgen Pedersen i Torrild og Mikkel Ibsen sst., K.M.s anpart korntiende af Torrild sogn. 20 dlr.

28. Marts fæstede Peder Jensen på Alrø den gård sst., Mikkel Hansen påboede. 16 dlr.

30. marts fæstede Rasmus Rasmussen på Alrø halvparten af den gård sst., hans fader Rasmus Mikkelsen oplod. 20 dlr.

Den 10. April fæstede Jens Ibsen i Torrild halvparten af den gård i Torrild hans broder, Jørgen Ibsen påboer og til ham afstod. 20 dlr.

22. ditto fæstede Søren Nielsen Gylling på Endelave en otting jord, som hans fader Niels Sørensen Gylling for ham afstod. 7 dlr.

SAGEFALD og FØRLOV  1654-55

Eftersom i næst forleden års regnskab er ført til indtægt af 30 rigsdaler, som Niels Rasmussen i Rude har udlovet til bøder for Jens Christoffersen på Åkær han har slået, ti rigsdaler og forskrevne penge af ham i tre år skal betales nemlig til hver påske ti rigsdaler, da så dette år 10 dlr.

Føres til indtægt den halve bo efter Rasmus Andersen i Randlev, som sig selv havde hængt og ombragt 10½ sletdaler., rug, 5 td. ½ skp. byg 2½ td. 3 skp., havre 3 td. 3½ skp.

Til indtægt føres som er annammet af Peder Christensen i Torrild for parlement han har været i med Jacob Simonsen sst. 2 dlr.

Niels Jensen i Hundslund til førlov efter hans Moder Margrete Mogensdatter sst. 3 ort

Jørgen Ovesen i Dyngby til førlov efter hans fader Ove Pedersen sst. 3 ort

Anders Rasmussen i Svinballe til førlov efter hans broder Peder Rasmussen i Falling 3 ort
Jens Jørgensen i Tvenstrup til førlov efter hans fader Jørgen Pedersen 3 ort

Beliggelsesmål

Jens Eriksen i Fensten med Maren Sørensdatter 12 dlr.

Sejer Jensen i Tammestrup med Birgitte Pedersdatter i Fensten 12 dlr.

Disse forskrevne to kvinder, nemlig Maren Sørensdatter i Fensten og Birgitte Pedersdatter sst. er efter tingsvidnes formelding så forarmede at intet hos dem for deres bøde er at bekomme

Film M.18706

Stedsmål 1658-60 Skanderborg len

Hjelmslev herred  1658

Den 20. december stedt og fæstet Hagen Troelsen den halve gård i Mesing, som Jens Rasmussen Påske tilforn i fæste havde og fradøde. 16 dlr.

Skanderup Birk  1658
Stedsmål

5. juli fæstede Rasmus Andersen i Skårup det halve hus sst., som Anders Jensen sidst iboede og fradøde.  1 dlr.

6. ditto Peder Jensen i Vrold et hus der sammesteds, som faderen Peder Nielsen fradøde.  1 dlr.

7. ditto fæstede Jens Jensen af Røde mølle den halve gård i Skårup, som Oluf Pedersen fradøde.  4 dlr.

15. juli fæstede Peder Andersen af Hvilsted den halve gård i Ring kloster, som Rasmus Jensen sidst i fæste havde og fradøde.  40 dlr.

Fornævnte Peder Andersen af halvparten af den eng, som er skiftet til fornævnte gård af Tammestrupgårds ejendom. 5 dlr.

Nok af hans gårds anpart K.M. og kronens tiende, som hans formand også før ham havde i fæste. 1½ dlr.

Samme dag fæstede Knud Jensen og Rasmus Jensen af Båstrup den gård i Hårby, som Tomas Jensen sidst påboede og fradøde. 11 dlr.

I lige måde samme dag fæstede Rasmus Nielsen og Niels Olufsen i Ring den øde gård sst., som hr. Jens Pedersen senest havde i fæste og fradøde.  3 dlr.

18. juli fæstede Christen Olufsen i Ring et hus sst., som Søren Rasmussen sidst iboede og fradøde. 1 dlr.

19. ditto fæstede Rasmus Mortensen i Vrold halvparten af det hus sst., som Anders Eriksen nu iboer og oplod. 1 dlr.

1. august fæstede Jens Jensen af Stilling den halve ødegård i Vitved, som Poul Nielsen senest iboede og fradøde. 3 dlr.

24. okt. stedte Søren Rasmussen i Vrold halvparten af den gård han selv påboer, som hans far senest i fæste havde og fradøde. 14 dlr.

Vor herred  1658
Stedsmål

6. juli stedte Jens Pedersen i Vejstrup den halve gård sammesteds, som Søren Pedersen sidst i fæste havde og fradøde. 10 dlr.

9. ditto stedte Jørgen Sørensen født i Gjesing, den gård i Grumstrup som Oluf Nielsen sidst påboede og fradøde. og enken til ham oplod. 35 dlr.

Ry Birk  1658

den 29 maj stedte Søren Klog i Ry en halv gårds eje, som Hans Lauritsen samme steds for ham oplod, fra de halvanden gårds eje han i brug havde
10 dlr.

Gern herred  1658

3. juli stedte Christen Rasmussen og Søren Nielsen den gård i Røgen, Mikkel Hansen forlod. 2 td. havre

Samme dag stedte Peder Christensen en gård i Klintrup, som Mikkel Keldsen fradøde. 1 stud

2. nov. stedte Niels Pedersen halvdelen af en  gård i Røgen hans fader oplod. 2 td. havre

4. ditto stedte Tomas Nielsen den gård i Røgen, Hans Pedersen forlod 2 td. havre

samme dag stedte Søren Villumsen den gård i Røgen, Henrik Jacobsen forlod. 4 dlr. td. havre

Gern herred  1659

9. januar stedte Peder Nielsen den gård i Javngyde, hans forældre fradøde.
18 dlr.

Framlev herred  1658
Stedsmål

8. august stedte Rasmus Pedersen den gård i Skovby, hans fader fradøde. 13 dlr. 2 mark

Sabro herred  1658
Stedsmål

6. juli stedte velb. Mogens Friis til Faurskov K.M. anpart korntiende af Sandby i bemeldte herred  6 dlr.

Tyrsting herred  1659
Stedsmål

5. januar stedte og fæstede Poul Madsen den gård i Troelstrup, som Eske Olufsen tilforn påboede og fradøde. skulde have givet til stedsmål 33 dlr. 2 mark

Nok fra Phillippi Jacob 1659 til årsdagen 1660

Hjelmslev herred  1659-60
Stedsmål

30. juni stedte Hieronimus Phoell K.M.s slotsfoged på Skanderborg K.M.s anpart korntiende af Hørning Sogn, som Rasmus Lauritsen i Hørning senest i fæste havde og fradøde. skulle give til stedsmål 15 dlr. 2½ ort

6. september stedte Bertel Poulsen i Mesing halvparten af sin fader Poul Bertelsens gård sammesteds, han for ham afstod. 5 dlr.

27. dec. fæstede Søren Jensen af Fregerslev et hus i Stilling, som Peder Sørensen sammesteds påboede og fradøde. 1 dlr.
 
10. Marts fæstede Rasmus Pedersen af Ondrup halvparten af den gård i Blegind, som Jens Neder sst. iboer og nu for ham har opladt  1½ dlr.

Ning herred  1659-60
Stedsmål

30. januar stedte Anders Hansen af Balle det boel i Bøgskov, som Anders Rasmussen sidst i fæste havde og fradøde. 2½ dlr.

Skanderup Birk  1659-60
Stedsmål

22. juli fæstede Jens Sørensen i Virring halvparten af den gård sammesteds, som Jørgen Nielsen nu iboer og for ham opladt har. 5 dlr.

3. sept. stedte M. Jesper Hansen slotsprædikant i Skanderborg K.M. anpart korntiende af Skanderup sogn, som Anne M. Jørgens sidst oppebåret har og nu er fradød, skal give til stedsmål 12 dlr.

2. okt. fæstede Laurits Jensen af Illerup den gård i Hemstok, Poul Andersen sidst i fæste havde og fradøde. 22 dlr.

4. ditto fæstede Anders Pedersen i Illerup den gård sammesteds hans fader Peder Rasmussen sidst i fæste havde og fradøde. 6 dlr.

10. ditto fæstede Jens Madsen af Stilling den halve gård i Vitved, Jens Sørensen Bjerregård iboer og for ham oplod. 3 dlr.

samme dag fæstede M. Jesper Hansen i Skanderborg et stykke jord i Rølev uden for Skanderborg beliggende mellem Dorte Segermans og Christian Fischers jord og enge. I lige måde et stykke eng kaldes Ivers eng, liggende mellem Søren Lauritsens eng og Jens Grøns Eng hvilket Anne S. M. Jørgensens sidst i brug havde og fradøde. 10 dlr.

30. oktober fæstede Christen Rasmussen i Hvolbæk den halve gård i Svinsager, Tomas Nielsen sidst i fæste havde og fradøde. skal give til stedsmål 3 dlr.

19 dec. stedte Mikkel Nielsen i Vrold den gård sammesteds, som hans fader sidst i fæste havde og fradøde. 12 dlr.

21. ditto fæstede Christen Christensen i Låsby den halve gård sst., som Rasmus Madsen sidst iboede og fradøde. 6 dlr.

Samme dag fæstede Mikkel Christensen i Hårby den halve gård sst., hans broder sidst i fæste havde og nu oplod. 4 dlr.

26. dec. fæstede Peder Sørensen i Bjerring den 1/4 gård i Virring, som Peder Nielsen Koch nu iboer og oplod. 2 dlr.

28. januar fæstede Jost Rasmussen den gård i Forlev, som Anders Andersen sidst i fæste havde og fradøde. 29 dlr.

8. februar fæstede Knud Sørensen den halve gård i Vitved, som Mikkel Andersen sidst i fæste havde og fradøde. 7 dlr.

5. marts fæstede Søren Christensen den halve gård i Skårup, som Jens Jensen sidst i fæste havde og nu for ham oplod. 3 dlr.

Samme dag fæstede Jens Jensen Røde mølle, som hans fader Jens Pedersen iboede og for ham nu har opladt, skal give til stedsmål 5 dlr.

6. marts fæstede Jørgen Carstensen den halve hus i Vrold, som Søren Pedersen iboer og oplod. 1 dlr. 2 mark

Samme dag fæstede Rasmus Pedersen den halve øde gård, som kaldes Nørgård i Virring. 2 dlr.

Samme dag fæstede Christen Pedersen det hus i Vrold, som Søren Balzersen iboede 1 dlr.

9. marts fæstede Mads Sørensen i Vrold det hus sst., som Laurits Knudsen iboede skal give 2 dlr.

25. marts fæstede Rasmus Jensen det halve hus i Vrold. som Berete Andersdatter oplod. 4 mark

28. april fæstede Mourits Lauritsen den halve gård i Gram, som Rasmus Jensen i boede og fradøde. skal give til stedsmål. 2 dlr.

Samme dag fæstede Jens Rasmussen den gård i Forlev, som Jost Rasmussen sidst i fæste havde og fradøde, skal give til stedsmål eftersom gården står øde og folkene var ganske uddøde. 14 dlr.

Vor Herred  1659-60
Stedsmål

28. August fæstede Hr. Niels Holgersen i Elbæk den part og del i Kørup mark som hans formand før ham i fæste havde og fradøde. 5 dlr.

3. sept. fæstede M. Jesper i Skanderborg K.M.s anpart korntiende af Vedslet sogn som Anne M. Jørgens i Skanderborg sidst i fæste havde og fradøde. 17 dlr.

Samme dag stedte bemeldte M. Jesper K.M.s anpart korntiende af Tolstrup sogn, som Anne salig Mester Jørgens i lige måde fradøde. 13 dlr.

14. sept. fæstede Poul Nielsen og Christen Nielsen den gård i Tebstrup, som Søren Mosgård fradøde. 6 dlr.

4. okt. fæstede Niels Andersen i Gedved den øde gård sammesteds, som Rasmus Eriksen tilforn i fæste havde og fradøde. skal give til stedsmål  6 dlr.

12. ditto stedte og fæstede Jens Rasmussen den halve gård i Assendrup som Jep Rasmussen fradøde. 6 dlr.

14. ditto fæstede Anders Nielsen den halve gård i Assendrup, som Rasmus Jensen tilforn påboede og fradøde. 4 dlr.

Samme dag fæstede Søren Gundesen i Ustrup halvparten af den gård  sammesteds, Rasmus Nielsen påboede og fradøde. 20 dlr.

19. ditto fæstede Niels Pedersen af Hadrup den gård i Gangsted, som Frands Pedersen fradøde. med samme gårds anpart i Kørup mark, skal give til stedsmål 25 dlr.

28. okt. fæstede Rasmus Knudsen af Elbæk og hans søn Anders Rasmussen den gård i Ås, som Rasmus Jensen har forladt. 6 dlr.

Samme dag stedte Rasmus Jensen halvparten af den gård i Ås, Mikkel Pedersen påboer og oplod. 4 dlr.

1. nov. fæstede Søren Jensen den halve gård i Gantrup, som Søren Pedersen fradøde. 6 dlr. 4 mark
 
2. ditto fæstede Hans Lauritsen i Hylke den halve gård i Vorladegård, som hans fader Laurits Hansen fradøde. 40 dlr.

Samme dag stedte og fæstede Søren Jørgensen i Hylke den halve gård sammesteds, som bemeldte Hans Lauritsen til ham har opladt. 20 dlr.

3. Nov. fæstede Knud Andersen af Torrild det hus i Assendrup, som Niels Nielsen fradøde. 1 dlr. 2 mark

5. ditto fæstede Jens Rasmussen i Brørup den halve gård i Vestbirk, som Niels Nielsen fradøde. 7 dlr.

26 nov. stedte Laurits Knudsen i Borup på Kattrup Sognemænds vegne K.M.s anpart korntiende af bemeldte sogn, som hans fader Knud Lauritsen fradøde. 15 dlr.

Samme dag stedte bemeldte Laurits Knudsen halvparten af den gård han påboer og hans far fradøde. 20 dlr.

Samme dag stedte og fæstede Jens Pedersen det hus i Båstrup, som Knud Jensen oplod. 3 dlr.

Samme dag stedte Søren Dinesen det hus i Yding, som Terkel Lauritsen tilforn i fæste havde og fradøde. 1 dlr.

1. dec. fæstede Anders Nielsen af Vestbirk en halv gård sammesteds, som Søren Sørensen fradøde. 10 dlr.

5. ditto fæstede Niels Jensen det hus i Båstrup, som Jens Pedersen oplod. 2 dlr.

8. ditto fæstede Rasmus Hansen den halve gård i Gantrup, som Søren Jensen fradøde. 8 dlr.

11. ditto stedte Peder Madsen den halve gård i Dørup, som Esben Envoldsen har opladt. 8 dlr.

Samme dag stedte Peder Nielsen i Gantrup den halve gård sammesteds, som hans far oplod. 8 dlr.

14 ditto. fæstede Jens Christensen af Ørslev halvparten af den gård i Såby, som Jens Sørensen fradøde. 16 dlr.

20. januar fæstede Niels Jørgensen af Tolstrup den gård Krog i Ladegård med det stykke eng i Vor kloster enge, som Rasmus Jensen fradøde. 35 dlr.

26. feb. fæstede Christen Jørgensen af Tebstrup det hus sammesteds, som Søren Hjulmand fradøde. 1 dlr.

19. marts fæstede Jørgen Lauritsen i Serridslev den gård i Nebel, som Oluf Jensen fradøde. 10 dlr.

24. ditto fæstede Peder Rasmussen den halve øde gård i Vestbirk, som Jens Rasmussen har forladt. 7 dlr.

Tyrsting Herred  1659-60
Stedsmål

30. sept. fæstede Jens Pedersen det øde boel i Tønning, som Jens Andersen fradøde. skal give til stedsmål  5 dlr.

12. okt. stedte Peder Jensen den gård i Burgårde, som hans fader Jens Pedersen Skrædder sammesteds fradøde. 15 dlr.

20. ditto fæstede Niels Rasmussen den halve gård i Tønning, som Jørgen Pedersen fradøde. 12 dlr.

29. ditto fæstede Laurits Nielsen den gård i Tønning, som Knud Pedersen sammesteds fradøde, og Peder Knudsen ham den halve part oplod. 32 dlr.

7. december fæstede Troels Tomasen den gård i Velling, som Jens Lauritsen fradøde. 2 dlr.

Samme dag fæstede Rasmus Pedersen den gård ved Bryrup kirke, som Christen Pedersen fradøde. 8 dlr.

11. feb. fæstede Søren Jensen i Troelstrup på Tønning sognemænds vegne K.M.s anpart korntiende af bemeldte sogn, som Niels Andersen i Tolstrup fradøde. 12 dlr. 3 ort

16. marts fæstede Rasmus Madsen den gård i Træden, som Mads Nielsen oplod. 5 dlr.

16. ditto fæstede Niels Gregersen den halve ødegård i Tønning, som hans fader Gregers Nielsen fradøde. 6 dlr.

24. ditto fæstede Anders Albretsen den gård i Træden, som Søren Jensen senest i fæste havde og fradøde. 6 dlr.

25. ditto fæstede Laurits Lauritsen af Føvling den afbrændte gård i Træden, som Anders Albretsen har forladt 3½ dlr.

27. marts fæstede Velb. Corfitz Ulfeld til Matrup K.M. Anpart korntiende af Føvling sogn, som hans salig moder fru Lisbeth Då senest havde i fæste. 15½ dlr. 3 mark

25. april fæstede Jens Pedersen den gård sammesteds, som hans fader Peder Ibsen fradøde. 18 dlr.

Nim Birk  1659-60
Stedsmål

11. dec. fæstede hr. Svend Christensen i Nim det hus sammesteds, som Mikkel Sørensen fradøde. 1 dlr.

3. januar fæstede Juel Nielsen af Andrup den halve gård i Nim, som Jens Christensen Degn sidst i fæste havde og fradøde. 2 dlr.

22. januar fæstede Niels Nielsen det hus i bemeldte Nim, som Adser Tomasen senest i fæste havde og fradøde. 1 dlr.

Samme dag fæstede Niels Sørensen det øde hus i Brøstenbro, som Jørgen Ovesen tilforn i fæste havde. ½ dlr.

Samme dag stedte Rasmus Mortensen 1 hus sammesteds, som Terkel Dinesen senest iboede. ½ dlr.

Gern Herred  1659-60
Stedsmål

26. august fæstede Anders Nielsen 1 hus i Sorring. 1 dlr.

28. Sept. stedte Niels Svendsen 1 gård i Sorring Rasmus Jespersen forlod. 4 dlr.

10. marts stedte Laurits Nielsen 1 gård i Klintrup, Laurits Clausen oplod. 4 dlr.

Framlev Herred  1659-60

5. sept. stedte Hans Rasmussen den gård i Høver, Rasmus Jørgensen fradøde. 4 dlr.

Samme dag stedte Rasmus Jespersen en halv gård i Skovby, Rasmus Sørensen fradøde. skal give til stedsmål 2 dlr. 4 mark

2. april stedte Jens Jespersen en halv gård i Stjær, Jens Knudsen var fraveget. 2 dlr.

29. marts stedte Jens Rasmussen en gård i Tåstrup Rasmus Jensen oplod skal give til stedsmål 6 dlr. 4 mark

Ry Birk  1659-60
Stedsmål

25. Sept. stedte Jens Tomasen et hus i Ry. 2 dlr. 2 mark

Samme dag stedte Poul Pedersen et hus sammesteds. 1 dlr. 2 mark

12. okt. stedte Tomas Pedersen et hus i Ry. 2 dlr.

20. okt. stedte Peder Knudsen Nedenskovgård. 33 dlr. 2 mark

4. Nov. stedte Niels Andersen Pinds mølle skal give til stedsmål 24 dlr.

Samme dag stedte Svend Rasmussen den fjerde part af en gård i Ry Christen Salmonsen for ham oplod. 2 dlr. 4 mark

4. dec. stedte hr. Lucius i Ry K.M.s anpart korntiende af Vissing Sogn, skal give til stedsmål 14 dlr.

19. dec. stedte Niels Nielsen et hus i Ry. 1 dlr.

3. april stedte Salmon Christensen en halv gård i Ry, Anders Nielsen oplod skal give til stedsmål. 2 dlr.


SKANDERBORG OG ÅKÆR LEN 1581TIL 1660
FORTEGNELSE OVER STEDNAVNENE 
udarbejdet 2002
Lisbjerg herred i originalen er i alle tilfælde Øster Lisbjerg herred, og Nørre herred Djurs Nørre herred, hvor noget af krongodset var tilliggende strøgods til Skander borg len.
Vissing i Gern herred er Nør Vissing, og Vissing i Ry birk er Sønder Vissing

    Stednavn    Retskreds

    A
    Addit        Ry birk
    Adslev        Hjelmslev herred
    Aggestrup    Voer herred
    Ajstrup        Hads herred
    Ajstruplund    Hads herred
    Aldrup        Voer herred
    Alken        Skanderup birk
    Alling        Gern herred
    Alrø        Hads herred
    Amstrup        Hads herred
    Arrevad mølle     Tyrsting herred
    Assedrup    Hads herred
    Assendrup    Voer herred
    Astrup        Tyrsting herred
    B
    Balle         Hads herred
    Ballebo        Voer herred
    Bering        Hjelmslev herred
    Birk (Østbirk)    Voer herred
    Birknæs        Voer herred
    Bjødstrup    Øster Lisbjerg herred
    Bjedstrup    Hjelmslev herred
    Bjerager        Hads herred
    Bjertrup        Hjelmslev herred
    Blegind        Hjelmslev herred
    Bleld        Voer herred
    Blirup        Voer herred
    Boes        Ry birk
    Bomholt        Gern herred
    Bording        Ry birk
    Bordinghoved    Ry birk
    Borum        Framlev herred
    Borup        Voer herred
    Boulstrup    Hads herred
    Brandbyge    Hads herred
    Bredvad mølle    Tyrsting herred
    Brigsted        Voer herred
    Bryrup        Tyrsting herred
    Brædstrup    Tyrsting herred
    Bygholm    Nim herred
    Brørup        Voer herred
    Brøskov        Voer herred
    Brøstenbro    Nim birk
    Burgårde    Tyrsting herred
    Båstrup        Voer herred

    D
    Dalby        Hatting herred
    Dallerup        Gern herred
    Dauding        Tyrsting herred
    Drammelstrup    Voer herred
    Dørup        Hjelmslev herred
    Dørup        Tåning birk/Voer herred
    Dybvad        Hads herred
    Dyngby        Hads herred

    E
    Egå        Øster Lisbjerg herred
    Egebjerg    Voer herred
    Egholm        Hads herred
    Ejer        Voer herred
    Ejstrup        Sabro herred
    Elbæk        Voer herred
    Elling        Voer herred
    Elsted        Øster Lisbjerg herred
    Emborg        Ry birk
    Endelave    Hads herred (før 1660)
    Engetved    Ry birk
    Ersholt        Gern herred
    Ersholtgård    Gern herred

    F
    Fajstrup        Sabro herred
    Falling        Hads herred
    Farre        Gern herred
    Fastrup        Skanderup birk
    Fensholt        Hads herred
    Fensten        Hads herred
    Fillerup        Hads herred
    Firgårde        Ry birk
    Flensted        Gern herred
    Fogstrup    Ry birk
    Folby        Sabro herred
    Forlev        Skanderup birk
    Framlev        Framlev herred
    Fregerslev    Hjelmslev herred
    Fristrup        Sabro herred
    Fruering        Skanderup birk
    Fårup        Sabro herred
    Fuldbro        Skanderup birk
    Føvling        Tyrsting herred

    G
    Gadstrup    Tyrsting herred
    Galten        Framlev herred
    Gammelgård    Framlev herred
    Gammelstrup    Tyrsting herred
    Gangsted    Voer herred
    Gantrup        Tåning birk/Voer herred
    Geding        Sabro herred
    Gedved        Voer herred
    Gern        Gern herred
    Gjesing        Skanderup birk
    Glibing mølle    Hads herred
    Gosmer        Hads herred
    Gram        Skanderup birk
    Græstrup    Tyrsting herred
    Grumstrup    Voer herred
    Gylling        Hads herred
    Gyllingnæs    Hads herred

    H
    Haderup        Hads herred
    Hadsten        Sabro herred
    Haldrup        Voer herred
    Haldum        Gern herred
    Halling        Hads herred
    Hansted        Voer herred
    Harlev        Framlev herred
    Harlevholm    Framlev herred
    Havreballe    Tåning birk
    Helkær        Hads herred
    Hem        Tåning birk/Voer herred
    Hemstok    Skanderup birk
    Herskind    Framlev herred
    Hjelmdrup    Tyrsting herred
    Hjortbjerg    Voer herred
    Holmstol    Gern herred
    Horn        Ry birk
    Hornborg    Nim herred
    Horndrup    Tåning birk/Voer herred
    Hoved        Voer herred
    Hovedstrup    Hads herred
    Hovedstrupgård    Hads herred
    Hår        Sabro herred
    Hårby        Skanderup birk
    Hårbygård    Hads herred
    Hummelure    Sabro herred
    Hundslund    Hads herred
    Hvilsted        Hads herred
     Hvolbæk     Skanderup birk
    Hylke    V    Voer herred
    Hylke mølle    Voer herred
    Hylkegård    Voer herred
    Højby        Hads herred
    Hølken        Hads herred
    Hørning        Hjelmslev herred
    Hørslev        Framlev herred
    Hørslevboel    Framlev herred
    Hørslevgård    Framlev herred
    Høver        Framlev herred

    I
    Illerup        Skanderup birk
    J   
    Javngyde    Gern herred
    Jeksen        Hjelmslev herred

    K
    Kalbygård    Gern herred
    Kane        Hads herred
    Kanegård    Hads herred
    Kattrup        Voer herred
    Kelstrup        Mols herred/Øster Lisbjerg herred
    Kilsgård        Gern herred
    Klintrup        Gern herred
    Kæmpesgård    Tyrsting herred
    Koldens mølle    Hjelmslev herred
    Kolpen        Tyrsting herred
    Korup        Nim birk
    Kragelund    Ry birk
    Krogstrup    Hads herred
    Kvorning    Hatting herred
    Kvottrup    Sabro herred
    Kysing        Hads herred
    Kysinghage    Hads herred
    Kældergård    Hads herred
    Kærgård        Hads herred

    L
    Labing        Framlev herred
    Lading        Sabro herred
    Lemmestrup    Hads herred
    Lerdrup        Hads herred
    Løgager        Tyrsting herred
    Lille mølle    Hjelmslev herred
    Lillering        Framlev herred
    Lillerup        Voer herred
    Linå        Gern herred
    Lindrup        Hads herred
    Loverstrup    Hads herred
     Loverstrup mølle  Hads herred
    Lund        Nim herred
    Lundgård    Framlev herred
    Lundum        Voer herred
    Lundum mølle     Voer herred
    Lyngby        Framlev herred
    Lystrup        (Øster) Lisbjerg herred
    Låsby        Gern herred

    M
    Malling        Ning herred
    Mesing        Hjelmslev herred
    Mollerup    Gern herred
    Morsholt    Hads herred
    Mundelstrup    Sabro herred
    Møballe        Voer herred
    Møldrup        Tåning birk

    N
    Naldal        Tyrsting herred
    Nebel        Voer herred
    Nebelgård    Voer herred
    Nedenskov    Tyrsting herred
    Nedenskovgård    Tyrsting herred
    Nim        Nim birk
    Nimdrup     Tyrsting herred
    Norring        Sabro herred
    Nygård        Ry birk
    Nølev        Hads herred

    O
    Obstrup        Øster Lisbjerg
    Odder        Hads herred
    Oldrup        Hads herred
    Ondrup        Hads herred
    Onsted        Hads herred
    Ormstrup    Voer herred
    Oustrup        Gern herred
    Ovdrup        Hads herred
    Overby        Voer herred
    Ovsted        Voer herred

    P
    Porsborg    Hads herred
    Purup        Voer herred
    Pårup        Ry birk

    R
    Randlev        Hads herred
    Ravnholt    Ning herred
    Ørbæk        Voer herred
    Røgen        Gern herred
    Riis        Voer herred
    Rindelev    Hads herred
    Ring        Tyrsting herred
    Ring kloster    Voer herred
    Rodegård    Framlev herred
    Rude        Hads herred
    Rudegård    Hads herred
    Rugballe    Tyrsting herred
    Rugård        Hads herred
    Ry        Ry birk
    Røde mølle    Skanderup birk
    Rørbæk mølle    Tyrsting herred
    Rørt        Hads herred
    Rådved        Voer herred

    S
    Sabro        Sabro herred
    Saksild        Hads herred
    Salten        Ry birk
    Sandby        Sabro herred
    Sander        Hads herred
    Selling        Sabro herred
    Serridslev    Voer herred
    Serridslevgård    Voer herred
    Siim        Ry birk
    Sjelle        Framlev herred
    Sjelleskovgård    Framlev herred
    Skablund    Hads herred
    Skanderborg ladegård     Skanderup birk
    Skanderup    Skanderup birk
    Skibby        Framlev herred
    Skivholme    Framlev herred
    Skjoldelev    Sabro herred
    Skovby        Framlev herred
    Skovmølle    Hads herred
    Skovgård    Hads herred
    Skovsrod    Gern herred
    Slægs mølle    Hads herred
    Skvæt mølle    Skanderup birk
    Skæring        Øster Lisbjerg herred
    Skæring Munkegård     Øster Lisbjerg herred
    Skårup        Skanderup birk
    Slagballe    Tyrsting herred
    Smedrup    Hads herred
    Sneptrup    Hads herred
    Snerild        Hads herred
    Snovdrup    Hads herred
    Snåstrup        Framlev herred
    Sondrup        Hads herred
    Sorring        Gern herred
    Spøttrup        Hads herred
    Stavtrup        Ning herred
    Stenderup    Hatting herred
    Stilling        Hjelmslev herred
    Stjær        Framlev herred
    Storfulden    Ning herred
    Storring        Framlev herred
    Studstrup    Øster Lisbjerg herred
    Svejgård    Hads herred
    Svejstrup    Skanderup birk
    Svinballe    Hads herred
         Svinsager        Skanderup birk   
    Svorbæk    Hads herred
    Såby        Voer herred
    Søballe        Framlev herred
    Søby        Hads herred
    Søvind        Voer herred

    T
    Tammestrup    Voer herred
    Tammestrupgård    Voer herred
    Tarskov mølle    Framlev
    Tebstrup    Voer herred
    Tem        Ry birk
    Tendrup        Hads herred
    Tilst        Sabro herred
    Tiset        Ning herred
    Tåning        Tåning birk
    Toftum        Voer herred
    Tolstrup        Tyrsting herred
    Torrild        Hads herred
    Torsø        (Djurs) Nørre herred
    Torup        Hads herred
    Tovstrup    Gern herred
    Trebjerg        Nim herred
    Trustrup        Hads herred
    Troelstrup    Tyrsting herred
    Træden        Tyrsting herred
    Tulstrup        Gern herred
    Tvenstrup    Hads herred
    Tvingsted    Hads herred
    Tvingstrup    Voer herred
    Tvis mølle    Hads herred
    Tyrrestrup    Voer herred
    Tyrsting        Tyrsting herred
    Tyvkær        Voer herred
    Tønning        Tyrsting herred
    Tørring        Gern herred
    Tåstrup        Framlev herred

    U
    Ulstrup        Tyrsting herred
    Ustrup        Voer herred

    V
    Vadsmølle    Hads herred
    Vedslet        Voer herred
    Vejstrup        Voer herred
    Velling        Tyrsting herred
    Veng        Skanderup birk
    Vengegård    Skanderup birk
    Vestbirk        Voer herred
    Vester mølle    Skanderup birk
    Viby        Ning herred
    Vilholt        Ry birk
    Villerslev     (Djurs) Nørre herred
    Vinderup    Tyrsting herred
    Vinding        Tyrsting herred
    Virring        Skanderup birk
    Vissing kloster    Ry birk
    Vissing        Gern herred
    Vissing Sønder    Ry birk
    Vitten        Sabro herred
    Vitved        Skanderup birk
    Vivild        Sabro herred
    Voldby        Sabro herred
    Voldum        Sabro herred
    Vordet        Ry birk
    Vorladegård    Tåning birk/Voer herred
    Vorret        Gern herred
    Vrads        (heri under Ry birk)
    Vrold        Skanderup birk
    Vrønding    Nim herred

    Y
    Yding        Voer herred

    Ø
    Ør kloster mølle    Tåning birk
    Ørridslev    Voer herred
    Ørskov        Voer herred
    Ørting        Hads herred

    Å
    Ålstrup        Hads herred
    Ås        Voer herred
    Åsbæk        Gern herred
     Åsbækgård     Gern herred
    Åstrup        Tyrsting herred