Erik Brejls hjemmeside

Start

Kirstin Nørgaard-Pedersen
SKANDERBORG-ÅKÆR AMTS REGNSKABER
1661 til 1667-68
STEDSMÅL, HUSBONDHOLD, SAGEFALD OG FØRLOV UDDRAGET AF JORDEBOGSREGNSKABERNE

udarbejdet 1994-96 og gennemset og rettet 2010  Kirstin Nørgaard-Pedersen

Stednavnefortegnelse se under Skanderborg-Åkær len.

film nr. M.37748 til M.37751

Hjelmslev herred 1661-62
stedsmål

Jens Christensen af fjerdeparten en øde gård i Fregerslev, er bevilget et års frihed for skyld, landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1662.  2 dlr.

Peder Jensen af et øde boel i Bøgskov, Anders Hansen tilforn påboede. 1½ dlr.

Anders Pedersen til husbondhold af en halv selvejerbondegård i Blegind Jens Sørensen fradøde. 5 dlr.

Mikkel Knudsen i Jeksen for han sin øde og ubesåede gård igen skulle antage, besidde bygge og forbedre, er bevilget et års frihed for skyld, landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1662

Rasmus Madsen af Bodil mølle som hans fader Mads Rasmussen fradøde.  10 dlr.

Jens Christensen af et lidet gadehus i Løjenkær, Mikkel Rasmussen fradøde. 1 dlr.

Rasmus Tomsen af et gadehus i Fregerslev, Laurits Pedersen oplod, på hvis gårds grund det er bygget, og derfor i Jordebogen ej indført. Skal der af give årlig 18 sk. danske.  3 dlr.

Søren Andersen af en halv forskyldet gård i Adslev, Niels Jensen Basse oplod af armod. 3 dlr.

Skanderup Birk 1661-62
stedsmål

Knud Sørensen af et halvt øde gadehus i Skårup, Rasmus Pedersen forlod. ½ dlr.

Peder Rasmussen et gadehus i Gram, Jens Hadberg fradøde. 1½ dlr.

Tomas Andersen en halv gård i Vrold, hans fader fradøde. 9 dlr

Niels Rasmussen i Skårup af en halv lod i Ring kloster hestehave, som lå til Tammestrupgård, og hans fader tilforn i fæste havde. 5 dlr.

Ebbe Pedersen ibm. af 1-4 lod i samme hestehave, som hans fader Peder Nielsen afstod. 2½ dlr.

Jens Troelsen i Hvolbæk af en halv lod i Tammestrupgårds mark, som Rasmus Christensen tilforn i brug havde. 5 dlr.

Jens Lauritsen ibm. en halv lod i samme mark, som Mikkel Clausen tilforn i fæste havde. 5 dlr.

Unge Rasmus Pedersen ibm. 1-4 lod i forskrevne mark, Jens Mikkelsen tilforn havde i fæste og brug. 2½ dlr.

Niels Clausen ibm. ½ lod i samme mark, Morten Poulsen fradøde. 5 dlr.

Jens Rasmussen i Hvolbæk ½ lod i forskrevne Tammestrupgårds mark, Ove Nielsen tilforn i fæste havde. 5 dlr.

Søren Nielsen ½ lod i samme mark, Gunde Rasmussen fradøde. 5 dlr

Niels Jensen ibm. ½ part i samme forskrevne mark, Peder Poulsen fradøde. 5 dlr.

Søren Jensen de to parter af et gadehus i Veng, Niels Jensen fradøde.

Jens Ibsen en halv forfalden gård i Fruering, Tomas Jensen frakom. 6 dlr.

Jens Pedersen ½ boel i Fruering, Søren Jensen fradrog. 2 dlr.

Rasmus Mikkelsen af en liden gård i Gjesing, Christen Andersen fradøde. 6 dlr.

Af den part i Tammestrupgårds mark forskrevne Christen Andersen i fæste havde. 5 dlr.

Jens Andersen er uden fæste bevilget en halv øde gård i Virring st(ore) Niels Pedersen iboede, og er lovet frihed der på for landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1663.

Jens Nielsen en halv gadehus i Hvolbæk, Jens Andersen fradrog. 1 dlr.

Mads Clemendsen i forfalden gård i Illerup, Hans Poulsen formedelst armod afstod. 5 dlr.

Frands Pedersen 1 Gadehus i Gram, Anne Nielsdatter fradrog. 2 dlr.

Søren Christensen ½ gadehus i Skårup, Rasmus Christensen oplod. 1 dlr.

Jens Nielsen i Søballe på menige sognemænds vegne af K.M. anpart korntiende af samme sogn, som Rasmus Knudsen i Vengegård oplod skylder årligen 4 ørter rug, 4 ørter byg, 2 ørter havre. 10 dlr.

Vor Herred  1661-62
stedsmål

Mikkel Jensen 1 forfaldent gadehus i Assendrup, Rasmus Lauritsen fradøde. 2 dlr.

Hans Rasmussen en halv gård i Ørridslev, Jens Mikkelsen frastod. 4 dlr.

Peder Madsen og Anders Madsen i Tvingstrup antaget en øde nedfalden gård, hvor til i 3 år ej har været sået, hvilken Adser Eskesen tilforn påboede, er bevilget frihed for skyld, landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1663.

Jens Pedersen af en halv øde gård i Elling, Mikkel Jensen fradrog. Havre 4 tønder.

Albret Pedersen 1 gård i Grumstrup, Rasmus Rasmussen fradøde. 17 dlr.

Jens Rasmussen og Anders Rasmussen 1 øde gård i Brørup, Rasmus Andersen fradøde. 5 dlr.

Tomas Jensen 1 halv øde annekspræstegård i Dørup har ej været sået til i 3 år, er bevilget frihed for arbejde og landgilde til Phillippi Jacobidag 1663. Havre 1½ tønde.

Rasmus Jensen ½ øde gård ibm. Jens Jensen fradrog, bevilget frihed for arbejde og landgilde til Phillippi Jacobidag 1663. Havre 2 tønder

Niels Pedersen i Nebel bevilget at antage en øde gård ibm., han tilforn havde påboet, og der på at nyde frihed for landgilde og arbejde til Phillippi Jacobidag 1663, undtagen en ørte byg, han skal udgive i tilkommende år.

Jens Pedersen ibm. i lige måde med samme frihed bevilget hans øde gård igen at antage og skal han i tilkommende år give en tønde byg.

Hans Eriksen 1 boel i (Dørup), som hans fader fradøde. 2 daler

Peder Nielsen ½ ødegård i Gantrup, Niels Nielsen sidst iboede, ham bevilget frihed for ægt, arbejde og al landgilde det første Ar til Phillippi Jacobidag 1662 og næste år efter for halv landgilde og arbejde

Jens Madsen 1 boelshus i Tvingstrup, Anders Madsen fradrog. 2 dlr.

Hr. Niels Holgersen i Elbæk af 3 lodder Kørup mark. 15 dlr.

Søren Jensen 1 øde gadehus i Brørup, som Søren Rasmussen sidst iboede. 1 dlr.

Jacob Isaksen en afbrændt øde gård i Vestbirk, hvor på ham er bevilget halvtredje års frihed for arbejde og landgilde, fra Phillippi Jacobidag 1661

Jens Olufsen ½ gård i Tolstrup, Tammestrup have i 2 år stod øde og intet været sået til, er bevilget frihed dette år for arbejde og landgilde, og tilkommende år at være fri for rugskylden, men halvparten af den anden landgilde at udgive, og give halv arbejdspenge.

Niels Pedersen ½ øde gård i Vedslet, Rasmus Rasmussen Juel fradrog. 2 dlr.

Peder Ibsen en halv øde gård i Riis, Laurits Nielsen formedelst armod fradrog, bevilget frihed for landgilde ægt og arbejde nærværende år og næst tilkommende år at være fri for Rug skylden.  Havre 2 tønder.

Søren Jensen 1 gadehus i Båstrup, Jens Nielsen oplod. 1½ dlr.

Jens Nielsen en øde gård i Gantrup, Peder Sørensen fradøde. 2 dlr.

Jens Jensen en halv gård i Ørridslev, Søren Pedersen fradøde

Jørgen Madsen ibm. ½ gård hans fader fradøde. 6 dlr.

Anders Pedersen ½ gård i Tåning, Jens Knudsen fradøde. 8 dlr.

Poul Pedersen 1 gadehus i Horndrup, forskrevne Anders Pedersen fradrog. 2 dlr.

Jep Nielsen en halv gård i Ørridslev, hans bror Jens Nielsen oplod  6 dlr.

Forskrevne Jens Nielsen 1 gård ibm., Christen Jensen oplod. 12 dlr.

Rasmus Lauritsen 1 øde gård i Brørup, Oluf Rasmussen fradøde. 4 dlr.

Peder Jørgensen en halv gård i Grumstrup, hans fader fradøde. 10 dlr.

Peder Pedersen af Lundum Mølle, Christoffer Nielsen fradøde. 10 dlr.

Terkel Jensen af noget særjord på Yding mark, som har været brugt til den gård han påboer. 3 dlr.

Christoffer Pedersen antaget en øde ganske nedfalden og meget forskyldet halvgård i Ørridslev, hvor til ikke har været sået i 4 år, ham bevilget frihed for landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1664 og nogen årlig afslag på landgilden, eftersom ingen kan den besidde, og tåle at udgive al Landgilden

Jep Jørgensen ½ gård i Ustrup, Rasmus Pedersen fradøde. 6 dlr.

Peder Mikkelsen 1 gadehus i Vestbirk, Anders Nielsen fradrog.  2 dlr.

Niels Ottesen til husbondhold af fjerdeparten af en selvejergård i Tvingstrup, Hans Jensen fradøde. 3 dlr.

Jens Jensen 1 gård i Dørup, Jens Knudsen fradøde. 6 dlr.

Jens Rasmussen en halv øde anneksgård i Dørup har ej været sået til i 4 år, ham bevilget frihed for skyld, landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1663. 1 dlr.

Peder Tomsen 1 gadehus i Egebjerg, hans far oplod. 2 dlr.

Niels Nielsen den tredje part af et gadehus i Assendrup, Jens Poulsen fradøde. 1 dlr.

Søren Jensen en halv gård i Vorladegård, Rasmus Mortensen fradøde, med den part i Vor kloster eng Rasmus Mortensen i brug havde. 20 dlr.

Rasmus Rasmussen ½ gård i Ustrup, Rasmus Jensen fradrog. 7 dlr.

Simon Ingilsen 1 forfalden gård i Aggestrup, Jakob Sørensen formedelst armod afstod. 7 dlr.
Søren Ibsen ½ forfalden gård i Dørup, Jens Jørgensen oplod. 3½ dlr.

Niels Nielsen ½ øde gård i Gantrup, Jens Nielsen oplod. 2 dlr.

Niels Sørensen ½ boel i Dørup, Søren Pedersen oplod. 2 dlr.

Jens Gregersen ½ gadehus i Grumstrup, Mads Tomsen oplod. 2½ dlr.

Niels Nielsen 1 forfalden gård i Yding, Jens Andersen fradøde. 9 dlr.

Sejer Knudsen af 1 gård i Tåning, Niels Clausen fradøde. 40 dlr.

Mikkel Sørensen 1 forfalden gård i Grumstrup, Rasmus Nielsen Ørbæk fradøde. 8 dlr.

Peder Madsen ½ øde gård i Dørup, Niels Nielsen sidst iboede er bevilget frihed for landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1663. 2 dlr.

Søren Mikkelsen 1 boel i Gangsted, Jens Madsen iboede. 3 dlr.

Søren Troelsen (og) Troels Sørensen en halv øde gård i Dørup Rasmus Madsen sidst i boede er bevilget frihed på til kommende års rug landgilde.  2 dlr.

Søren Jensen ½ øde og afbrændt gård i forskrevne Dørup, Tomas Jensen tilforn iboede, er bevilget at være fri for rug landgilde næst kommende år og halv arbejdspenge  2 dlr.

Tyrsting herred  1661-62
stedsmål

Niels Nielsen ½ ødegård i Træden, Peder Andersen fradøde. 2 dlr.

Steffen Pedersen 1 gård i Gammelstrup. Tomas Andersen fradøde. 15 dlr.

Niels Hansen antaget en øde gård i Ring, Jens Sørensen sidst iboede, er bevilget frihed for landgilde og arbejde dette år og næstkommende år at være fri for rugskylden og halv arbejdspenge

Jens Jørgensen 1 forfalden næsten øde anneksgård i Brædstrup, som anden Jens Jørgensen fradøde. 2 dlr.

Jens Jensen i Dauding, 1 øde forskyldet gård ibm., Niels Nielsen Lauritsen iboede, som Anders Christensen havde antaget,  havde ikke midler til at bringe den på fode, bevilget frihed for skyld landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1664.

Christen Pedersen ½ gård i Ringhelle Niels Christensen, sidst iboede, har været øde 2 år, og intet sået dertil, er bevilget frihed dette år for landgilde og arbejde, og tilkommende år at være fri for rugskyld og halv Arbejdspenge.

Jens Jensen ½ øde gård i Træden, Peder Madsen sidst iboede, bevilget frihed dette år for landgilde og arbejde.

Jens Pedersen Mikkelsen ½ øde gård ibm., Niels Andersen sidst iboede, bevilget frihed dette år og tilkommende år for halv landgilde ægt og arbejde.

Mads Pedersen et boel i Ring, hans fader fradøde. 3 dlr.

Niels Mortensen en halv forfalden gård kaldes Nimdrup Kæmpesgård, hans fader Morten Nielsen formedelst armod afstod. 4 dlr.

Peder Lauritsen Brand et anneksboel i Bryrup, Rasmus Pedersen afstod. 6 dlr.

Ry Birk  1661-62
stedsmål

Poul Pedersen en halv ødegård i Ry, Rasmus Pedersen oplod. 3 dlr.

Rasmus Pedersen et gadehus forskrevne, Poul Pedersen for ham afstod. 3 dlr.

Christoffer Spydstrup og Søren Klog i Ry, af en afbrændt gård ibm., Rasmus Andersen og Anders Rasmussen påboede bevilget frihed dette år for landgilde og arbejde. 2 dlr.

Poul Pedersen en øde gadehus i Ry, Rasmus Pedersen fradøde. 2 dlr.

Tomas Pedersen 1 gadehus ibm., Knud Christensen oplod. 2 dlr.

Rasmus Christensen 1 gadehus ibm., hans broder fradrog. 2 dlr.

Søren Jensen Klog i Ry af priorjord, som Christian Hinderbolt oplod. 6 dlr.

Peder Madsen ½ afbrændt gård i Ry, Christian Hinderbolt fradrog. 5 dlr.

Christoffer Spydstrup 1 hus, Christian Hinderbolt havde. 2 dlr.

Ulrik Olufsen og Søren Pedersen 1 forfalden gård i Ry, Mads Andersen fradøde. 10 dlr.

Gern Herred  1661-62
stedsmål

Niels Nielsen ½ øde gård i Røgen, Niels Lauritsen frastod. 2 dlr.

Rasmus Torsen ½ øde gård i Flensted, Laurits Rasmussen sidst iboede, har stået øde i 3 år, bevilget frihed for landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1663.

Karen Eriksdatter i Tulstrup af 1 stykke Eng kaldes Allingholm som hendes afgangne husbond Jens Bertelsen tilforn i fæste havde. 7 dlr.

Rasmus Nielsen ½ øde gård i Flensted, Laurits Sørensen sidst iboede, har været øde i tre år, bevilget frihed for landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1663.

Peder Sørensen 1 gadehus i Sorring, Rasmus Nielsen fradrog. 2 dlr.

Jens Andersen 1 forfalden gård i Javngyde, Rasmus Andersen Dyr formedelst armod afstod. 6 dlr.

Erik Jensen til husbondhold af et selvejerboel i Sorring, Jens Sørensen Mølhave længe har påboet, og (som han) nu har arvet. 4 dlr.

Christoffer Jensen en halv gård i Sorring, Rasmus Rasmussen Huas fradøde. 14 dlr.

Niels Rasmussen ½ øde forfalden gård i Sorring, Jens Rasmussen fradøde. 2 dlr.

Tomas Lauritsen af Skovsrod med tilliggende Tyges eng hans fader fradøde. 20 dlr.

Poul Lauritsen ½ anneksgård i Dallerup, Niels Johansen oplod. 9 dlr.

Mads Rasmussen ½ gård i Vissing, Karen Rasmusdatter formedelst armod frastod. 5 dlr.

Peiter Ferdinand Hochwies kaptajn af Oustrup, som ganske var forfalden og Engelbrekt var siden fradød, hvis hustru gården oplod. 50 dlr.

Niels Johansen 1/3 gård i Vissing, Hans Andersen oplod. 6 dlr.

Tomas Andersen (og) Jens Andersen 1 gård i Alling, deres moder frastod. 8 dlr.

Laurits Simonsen ½ gård ibm., hans moder oplod. 4 dlr.

Jens Pedersen ½ ødegård i Flensted, Peder Lauritsen sidst iboede, er bevilget frihed for landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1663.

Niels Nielsen ½ gård i Flensted, Peder Jensen oplod. 5 dlr.

Søren Pedersen 1 gadehus i Vissing, anden Søren Pedersen frastod. 2 dlr.

Framlev herred  1661-62
stedsmål

Søren Jensen ½ forfalden gård i Stjær, Jens Pedersen fradøde. 4 dlr.

Mads Pedersen ½ gård i Skovby, Christen Sørensen oplod. 8 dlr.

Rasmus Nielsen 1 gadehus i Herskind, Mads Pedersen kvitterede. 2 dlr.

Forskrevne Mads Pedersen 1 halv gård i Herskind, Anders Jensen fradøde. 10 dlr.

Christen Sørensen ½ gård i Skovby han for 2 måneder siden afstod for Mads Pedersen, som den igen kvitterede. 4 dlr.

Rasmus Pedersen 1 boel i Stjær, Søren Pedersen fradrog. 3 dlr.

Berent Johansen 1/3 gård i Høver, hans fader oplod. 10 dlr.

Niels Sørensen ½ gård i Skovby, Christen Sørensen, som den for 3 måneder siden stedte, oplod. 4 dlr.

Søren Pedersen til husbondhold af en halv selvejergård i Sjelle, Søren Olufsen for ham oplod. (4 dlr.) 

Sabro herred  1661-62
stedsmål

Anders Rasmussen i Skjoldelev af det hus og jord Hr. Oluf Parsbjerg var pantsat (til), for hans gård, som K.M. blev tildømt.  5 dlr. 
i margen ud for sidste herpå er intet fremvist

Christen Nielsen et hus i Skjoldelev, Jens Lauritsen fradøde. 2 dlr.

Simon Jensen til husbondhold af 1 selvejergård i Kvottrup, Niels Lauritsen oplod. 6 dlr.

Rasmus Pedersen 1 øde boel i Vitten, anden Rasmus Pedersen fradrog. Havre 1 tønde.

Hads herred  1661-62
stedsmål

Søren Sørensen ½ gård i Nølev, Rasmus Andersen tilforn iboede. 4 dlr.

Peder Rasmussen ½ forfalden gård i Spøttrup, Søren Jensen oplod. 7 dlr.

Søren Jensen ½ forfalden gård i Assendrup, som Knud Påske af armod afstod. 3 dlr.

Rasmus Rasmussen en forfalden gadehus i Nølev, Søren Jensen afstod. 2 dlr.

SAGEFALD

Hjelmslev herred  1661-62

Mikkel Jensen i (Ad)slev for ulovligt smørkøb og forprang. 4 dlr.

Skanderup birk  1661-62

Søren Tomsen i Skanderborg, og Peder Basballe for klammeri og slagsmål. 4 dlr.

Jens Sørensen i Vrold for lejermål med Johan Sørensdatter i Horndrup, af yderste formue efter hosliggende tingsvidnes formelden. 6 dlr.

Vor herred  1661-62

Rasmus Rasmussens hustru i Grumstrup for slagsmål med Jørgen Rasmussens hustru ibm. 2 dlr.

Søren Rasmussen i Yding for slagsmål med Peder Keldsen ibm. 2 dlr.

Johanne Sørensdatter i Horndrup for lejermål med Jens Sørensen i Vrold af yderste formue 1½ dlr.

Ingil Sørensen i Vedslet for lejermål begået med Karen Nielsdatter ibm., som er bortrømt, i hans ægteskab, af yderste formue efter hosliggende tingsvidne. 6 dlr.

Mette Andersdatter i Grumstrup for lejermål med en rytter ved navn Jens Lauritsen, af yderste formue efter tingsvidnets formelding. 3 dlr.

Anne Jensdatter i Horndrup for lejermål med Jens Mortensen ibm., som døde i fjendetiden. Af yderste formue 1½ dlr.

Anders Jensen i Horndrup for lejermål med Maren Lauritsdatter ibm., af yderste formue 6 dlr.

Anders Pedersen i Gangsted for lejermål med Bodil Sørensdatter i Ås af yderste formue. 4 dlr.

Tyrsting herred  1661-62
sagefald

Rasmus Pedersen i Bryrup for afgiften af noget ålefiskri i en å, han er stedt af afgangen velb. hr Oluf Parsbjerg, han på nogle års tid har beholdt afgiften inde hos sig, nemlig en slet mark årlig 4 dlr.
I margen: denne post til nærmere forklaring

Ry Birk  1661-62
sagefald

Christen Andersen i Fogstrup for han med sin hustru og hendes far har overfaldet Peder Sørensen og hans hustru ibm. 10 dlr.

Framlev herred 1661-62
sagefald

Morten Hansen i Skovby for han og hans hustru overfaldt Jesper Jørgensen ibm. med Slag og skælden, der han med herredsfogden på rettens vegne var i gården at ville gøre udlæg for gæld. 10 dlr.

Niels Sørensen i Galten for ulovlig skovhugst i Galten skov. 20 dlr.

Jens Christensen i Galten for ringe skovhugst ulovligt. 3 dlr.

FØRLOV  1661-62

Efter Jørgen Jensen i Stilling, 2 søsterlodder. 1½ dlr.
Efter Rasmus Pedersen i Randlev. 3 ort
Efter Søren Jensens hustru i Hvilsted. 3 ort

Film 37749

STEDSMÅL

Hjelmslev herred  1662-63
 
Niels Jensen af en liden grynmølle kaldes Lille Mølle, som hans far Jens Rasmussen fradøde. 10 dlr.

Peder Rasmussen af Kolt af de to parter af en ødegård i Jeksen, Mikkel Knudsen oplod. 3 dlr.

Jens Sørensen af en halv ødegård i Hørning, som Søren Mikkelsen oplod. 6 dlr.

Rasmus Esbensen af en halv gård i Fregerslev, Laurits Pedersen og hans moder oplod. 9 dlr.

Rasmus Jensen af halvparten af Koldensgård, som er øde og nedbrændt, hvilken Niels Sørensen for nogen tid siden antog og nu igen forlod. 2 dlr.

Peder Rasmussen til husbondhold af en halv selvejergård i Mesing, Poul Bertelsen oplod. 1 dlr. 1 okse

Anders Jensen af en halv selvejergård i Bjertrup, til husbondhold, som hans broder Rasmus Jensen fradøde. 10 dlr.

Jens Poulsen til husbondhold af en halv selvejergård i Fregerslev, Rasmus Jensen oplod. 1 dlr. 1 okse

Poul Lauritsen til husbondhold af en halv selvejergård i Hørning, Niels Poulsen fradøde. 9 dlr.

Søren Poulsen af en gård i Mesing med tilliggende halve ødegårds eje, som Rasmus Mikkelsen fradøde. 30 dlr.

Rasmus Nielsen af halvparten en øde gård kaldes Koldens gård, som Mogens Nielsen frastod. 9 dlr.

Peder Rasmussen til husbondhold af en fjerdepart i en selvejergård i Stilling, som Anders Andersen oplod. 10 dlr.

Mikkel Jensen og Mikkel Rasmussen til husbondhold af en selvejergård i Stilling Jørgen Jensen fradøde, og hans efterlevende hustru oplod. 1 dlr. 1 okse

Jens Jensen og Peder Jensen af en selvejergård i Adslev, Jens Sørensen fradøde til husbondhold 10 dlr.

Jens Jensen af et gadehus i Blegind, Rasmus Sørensen fradøde. 4 dlr.

Skanderup birk  1662-63
stedsmål

Skanderborg ladegård

Peder Jensen, Mourits Christensen og Rasmus Nielsen af Skanderborg Ladegårds ejendom og jord, som ligger oppe i marken så vidt til ladegården hører. Sønderager, Hestehaven, Tuereng, Hørmarken og Eskebæk undtagen, hvilket efter K.M. brev i fire parter til fire gårde er skiftet og delt, skal give årlig landgilde af hver part, som det nu er sat og takseret for. en fjerding smør, to ørter rug to ørter byg, to ørter havre, et brændsvin, en fårenød, et lam, en gås, fire høns, tyve æg, og en rigsdaler gæsteri. Skal de nyde deres livstid alle fire parter og der af give skyld og landgilde, gøre ægt og arbejde med al anden udgift for fire gårde, dog når nogen af dem ved døden afgår, skal deres anpart være falden og den igen fæstes, er dem bevilget frihed på rugskylden dette år, og halvparten af anden landgilde, giver til fæste  100 dlr.
Forskrevne tre mænd af K.M. anpart korntiende af forskrevne fire gårde såvel som Præstens anpart, eftersom han for tiden af ladegårds mark og en by som af gammel tid blev lagt øde og jorden lagt under ladegården, nyder K.M. anpart korntiende af Gram by skal der af årligen gives til afgift 4 tønder rug, 4 tønder byg og 6 tønder havre, samme tiende skal de deres livstid nyde og beholde og når nogen af dem ved døden afgår skal deres anpart da fæstes (ud). 12 dlr.

Gammel Rasmus Rasmussen af et halvt gadehus i Skårup, Rasmus Pedersen fradøde 2 dlr.

Mads Sørensen af en halv gård i Skårup, Laurits Nielsen fradøde  10 dlr. af en Part i hestehaven. 5 dlr.

Peder Jensen af et Gadehus i Vrold, Mads Sørensen oplod

Rasmus Christensen af en halv forfalden gård i Virring, Christen Nielsen oplod. 6 dlr.

Søren Sørensen af en halv gård i Hårby, Jens Tøgersen oplod. 15 dlr.

Søren Jensen af en halvt gadehus i Virring, Peder Rasmussen oplod. 3 dlr.

Jens Sørensen af et halvt gadehus i Fruering, Jens Nielsen frastod. Havre 2 tønder.

Søren Pedersen i Vrold af en gård i Illerup, Anders Pedersen fradøde 14 dlr.

Rasmus Nielsen af en halv øde gård i Virring, Søren Jensen Svinsager frastod. Havre 3 tønder.

Peder Nielsen af et halvt gadehus Fruering, som Rasmus Rasmussen sidst iboede. Havre 1½ tønde.

Rasmus Pedersen af et gadehus i Svejstrup, hans fader Peder Johansen oplod. 5 dlr.

Ulrik Nielsen af tredjeparten af en liden halvgård i Vitved, Tomas Nielsen oplod. 9 dlr.

Mads Nielsen af et gadehus i Virring, Peder Christensen oplod. 4 dlr.

Jens Pedersen af en halv gård i Veng, Rasmus Pedersen afstod. 12 dlr.

Rasmus Rasmussen af et halvt gadehus i Veng, Jens Tomsen fradøde. 3 dlr.

Niels Knudsen af halvparten Bjedstrup, hans fader Knud Jensen oplod. 30 dlr.

Bertel Pedersen af en halv gård i Forlev, hans fader Peder Sørensen oplod. 12 dlr.
Jens Nielsen af en halv gård i Vrold. 20 dlr.

Rasmus Rasmussen af et gadehus i Vrold, Rasmus Sørensen hans fader oplod. 6 dlr.

Peder Nielsen af en halv gård i Skårup, hans fader Niels Pedersen oplod 12 dlr.

Hans Sørensen af fjerdeparten af en gård i Tebstrup, hans fader Søren Hansen oplod. 16 dlr.

Jens Pedersen af en halv gård i Gram, hans fader Peder Jensen oplod. 9 dlr.

Søren Jensen af en halv gård i Gram, Anders Laugesen oplod. 10 dlr.

Rasmus Knudsen af halvparten af den halve gård i Gram, hans fader Knud Rasmussen påboer, og han for ham oplod. 9 daler

Jens Pedersen af en halv gård i Svejstrup, Rasmus Sørensen oplod. 20 dlr.

Peder Pedersen af en 1 halv gård i Vrold, Tomas Andersen oplod. 20 dlr.

Albret Frandsen af en halv gård i Vrold, Erik Jensen oplod

Anders Christensen af halvparten af den halve gård i Gjesing, Rasmus Mikkelsen oplod. 12 dlr.

Vor herred  1662-63
stedsmål

Ovsted sognemænd af K.M.s anpart korntiende af Ovsted sogn som Søren Knudsen tilforn på sognemændenes vegne i fæste havde og fradøde, og de nu i Jens Mikkelsen i Tebstrup hans livstid skal nyde, skylder til årlig afgift 8 ørter rug 6 ørter byg og 7 ørter havre. 31 dlr.

Ebbe Sørensen af en halv ødegård i Riis, Morten Madsen sidst iboede, skal være fri for ruglandgilde, og halvparten af den anden landgilde, så og dette års fri for arbejdspenge. Havre 2 tønder.

Jep Pedersen af et gadehus i Yding sogn, Søren Dinesen oplod. 2 dlr.

Knud Sejersen i Ballebo af en halv lod i Hårup mark, hans søn Sejer Knudsen oplod. 2½ dlr.

Søren Nielsen bevilget uden fæste en øde ruineret gård i Ejer Erik Vinter sidst iboede er bevilget frihed for skyld og landgilde i to år til Phillippi Jacobidag 1664 og et års arbejde til Phillippi Jacobidag 1663.

Jens Nielsen af en liden forfalden gård i Elling, forskrevne Søren Nielsen besad og frastod. 8 dlr.

Morten Pedersen bevilget en halv øde gård i Ejer uden fæste, som Jens Jørgensen sidst iboede har været øde i 3 år, bevilget halvandet års frihed for skyld og landgilde, ægt og arbejde.

Rasmus Nielsen en liden gård i Elbæk, Jens Knudsen fradøde. 10 dlr.
Af en halv lod i Kørup mark forskrevne Jens Knudsen tilforn i fæste havde. 2½ dlr.

Jens Hansen af Riis af en halv øde gård i Bjødstrup, som Frands Jensen fradrog, er bevilget frihed dette år til Phillippi Jacobidag 1663 for skyld, landgilde og arbejdspenge og tilkommende år at give halv landgilde. Havre 1 tønde.

Niels Sørensen af et nedfaldet hus i Brørup, Peder Jensen iboede. 1 dlr.

Niels Nielsen og Rasmus Nielsen af en øde gård i Gantrup, Jesper Andersen sidst iboede, bevilget frihed på tilkommende års rugskyld fra Phillippi Jacobidag 1663 til årsdagen 1664 og den anden landgilde at udgive. Havre 2 tønder.

Mads Nielsen af et lidet gadehus i Tvingstrup, Jørgen Pedersen frastod. 2 dlr.

Poul Envoldsen af en halv gård i Horndrup, Niels Sørensen fradøde. 8 dlr.

Jens Nielsen af en halv øde og nedbrudt gård i Tebstrup, Hans Sørensen tilforn iboede. Havre 1 tønde.

Knud Sørensen i Gangsted af en liden gård ibm., som hans broder Jens Sørensen fradøde med den lod i Kørup mark forskrevne hans broder i fæste havde. 7 dlr.

Jens Jensen af en forfalden fast (= næsten) øde gård i Brørup, Mikkel Sørensen fradøde. 8 dlr.

Peder Jensen af en fjerde part af en øde gård i Dørup, Tomas Jensen frastod. 10 dlr.

Christen Knudsen i Gedved til husbondhold af en halv selvejergård ibm., Knud Jensen oplod. 10 dlr.

Jens Jensen ibm. af en halv selvejergård ibm. til husbondhold, som Jens Jespersen oplod. 8 dlr.

Jens Tomsen af en halv gård i Ås, hans fader Tomas Clemendsen oplod. 8 dlr.

Jens Nielsen af en halv gård i Gedved, Claus Hansen oplod. 10 dlr.

Peder Sørensen af en fjerdepart af en gård i Tvingstrup, Peder Madsen oplod. 10 daler

Jens Rasmussen af en halv gård i Gedved, Rasmus Jensen oplod. 12 dlr.

Mikkel Hansen af en halv gård i Elbæk, hans fader Hans Sejersen oplod. 20 dlr.

Peder Knudsen af en halv øde anneksgård i Ås, Anders Rasmussen fradøde. 7 dlr.

Rasmus Jørgensen af en halv gård i Båstrup, som hans fader Jørgen Rasmussen oplod med den klosterjord forskrevne Jørgen Rasmussen i brug og fæste havde. 20 dlr.

Simon Hansen til husbondhold af en halv selvejergård i Elbæk, Hans Simonsen iboede. 6 dlr.
Af en halv lod i Vor mark forskrevne Hans Simonsen i brug og fæste havde. 2½ dlr.

Rasmus Rasmussen af fjerdeparten af en gård i Ustrup, anden Rasmus Rasmussen oplod. 8 dlr.

Steffen Jensen af et øde afbrændt gadehus i Gantrup, Niels Nielsen sidst iboede, skal det opbygge. 2 dlr.

Peder Simonsen til husbondhold af den tredje part i en selvejergård i Tvingstrup, hans fader Simon Nielsen oplod. 7 dlr.

Jens Knudsen til husbondhold af en øde selvejerbondegård i Gangsted, Anders Pedersen tilforn iboede og for Niels Holgersen oplod. 10 dlr.
Af en lod i Kørup mark forskrevne Anders Pedersen havde i brug og Hr. Niels Holgersen oplod. 5 dlr.

Jens Tomsen til husbondhold af en gård i Tvingstrup, Søren Jensen oplod. 1 dlr. 1 okse

Niels Hansen af Vestbirk bevilget uden fæste en halv gård ibm. de allierede afbrændte, som har været øde siden fjenderne kom i landet og Laurits Lauritsen sidst iboede, ham tilsagt frihed for skyld og landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1665.

Søren Pedersen i Vestbirk forundt den anden halve part af forskrevne øde gård med lige forskreven kondition.

Tyrsting herred  1662-63
stedsmål

Peder Dinesen er bevilget foruden fæste en halv gård ganske øde i Løver, som Peder Pedersen fradrog, skal nyde frihed der på for skyld og landgilde ægt og arbejde i 3 år fra Phillippi Jacobidag 1662 til Phillippi Jacobidag 1665.

Anders Pedersen af Vorbjerg, af en halv øde afbrændt gård i Brædstrup, Knud Madsen sidst havde i fæste, er ham bevilget frihed der på for skyld og landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1664 og det foruden fæste.

Jacob Christensen af Dal, bevilget at antage en halv ødegård i Ring, Poul Lauritsen påboede skal nyde frihed for landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1664.

Christen Jespersen af en gård i Træden, Laurits Jensen fradøde. 11 dlr.

Jens Andersen af en halvgård i Tønning, hans fader Anders Jensen oplod 16 dlr.

Søren Jensen af et boel i Tønning, Jens Ovesen fradøde. 8 dlr.

Niels Mikkelsen af Astrup til husbondhold af en selvejergård i Vinding, Niels Torbensen fradøde. 9 dlr.

Peder Nielsen af en halv forfalden gård i Burgård, Jens Pedersen frastod. 7 dlr.

Hr. Oluf Nielsen i Vinding af den tredje part Hanseholm af Vor kloster enge, som hans formand Hr. Anders Nielsen tilforn i fæste og brug havde. 5 daler

Søren Olufsen og Niels Olufsen i Velling af en liden afbrændt gård ibm., deres fader Oluf Sørensen fradøde. 5 daler

Frands Steffensen af Dauding bevilget en øde nedfalden gård ibm. uden fæste, som Anders Hansen sidst iboede, skal have frihed for skyld, landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1665 og skal han straks gården antage, bygge, besidde forbedre og ved magt holde, så han efter denne tid er gået kan give skyld og landgilde, med arbejde og anden rettighed, som der af bør at gå, og har Jens Mortensen i Burgård, lovede på hans vegne det at efterkomme

Knud Madsen af en gård i Træden, Jens Pedersen fradøde. 7 dlr.

Niels Sørensen af en boelsgård i Gammelstrup, Christen Jensen for ham oplod. 18 dlr.

Oluf Rasmussen af en halv gård i Bryrup, hans fader Rasmus Pedersen oplod. 8 dlr. 

Ry birk  1662-63
stedsmål

Christen Tomsen i Addit af noget Eng ved (Vilholt) bro, som til den halve gård han iboer har været brugt. 3 dlr.

Peder Nielsen af et øde gadehus i Ry, som Laurits Christensen sidst iboede. 1 dlr.

Rasmus Olufsen af et halvt gadehus i Addit, Jacob Mortensen oplod. 1 dlr.

Peder Andersen af en gadehus i Ry, Poul Sørensen afstod, som fæstede det forgangen år. 2 dlr.

Søren Sørensen Yde af en halv gård i Ry, Ulrik Olufsen afstod, som fæstede den forgangen år. 8 dlr.

Engelbrekt Lauritsen i Ry af et øde afbrændt hus ibm., Maren Munk i Folby tilforn havde. 1 dlr.

Christen Pedersen af en halv ødegård i Vrads Markvar Pedersen fradrog. Havre 1 tønde.

Laurits Jørgensen af et gadehus i Ry, Tomas Pedersen oplod. 4 dlr.

Laurits Nielsen af et gadehus i Ry, hans fader Niels Rasmussen oplod. 5 dlr.

Christen Jespersen af en halv øde afbrændt gård i Ry, hans fader Jesper Nielsen oplod. 4 dlr.

Unge Christen Salmonsen af en halv gård i Ry hans fader Salmon Torbensen oplod. 10 dlr.

Peder Frederiksen af et gadehus i Ry, hans fader Frederik Hansen oplod. 3 dlr.

Gern Herred  1662-63
stedsmål

Tomas Nielsen i Røgen, af en ganske øde afbrudt gård ibm., Henrik Jacobsen sidst iboede, er bevilget to års frihed for skyld, landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1664. Havre 1 tønde.

Jens Nielsen af en halv forfalden gård i Tørring, Peder Jensen fradrog. 3 dlr.

Jens Christensen uden fæste bevilget en halv øde gård i Flensted, Peder Andersen tilforn havde, er bevilget frihed for skyld og landgilde dette år og næst efterkommende Ar till Phillippi Jacobidag 1664 så imidlertid og fri for arbejdspenge.

Niels Nielsen af en halv ødegård i Røgen, Niels Lauritsen fradrog. 3 dlr.

Anders Mikkelsen til husbondhold af en halv selvejergård i Røgen, Jens Rasmussen oplod. 10 dlr.

Mads Nielsen af en halv gård i Røgen, hans fader Niels Madsen oplod. 10 dlr.

Laurits Envoldsen af en halv forfalden gård i Alling, hans fader Envold Lauritsen oplod. 6 dlr.

Niels Mikkelsen af en halvgård i Ersholt, Jens Rasmussen fradøde han skal ægte hans datter. 12 daler

Niels Rasmussen en halv ødegård i Flensted, Jens Rasmussen sidst brugte, bevilget uden stedsmål og frihed for landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1664.

Niels Madsen af et gadehus i Alling, hans fader Mads Pedersen oplod 5 dlr.

Niels Nielsen af en halv forfalden gård i Javngyde, Niels Poulsen formedelst armod frastod. 11 dlr.

Niels Nielsen og Jens Simonsen i Javngyde bevilget uden fæste en afbrændt gård i Tørring, Jens Sørensen sidst iboede har været øde på sjette år, som er tilsagt frihed for skyld og landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1665 og skal de gården opbygge, siden ved magt holde og efter forskrevne tid yde give og gøre, hvad der bør gå af gården.

Framlev herred  1662-63
stedsmål

Rasmus Sørensen af et boel i Framlev, Jens Steffensen for ham oplod. 5 dlr.

Morten Jensen af et gadehus i Høver, Rasmus Nielsen oplod. 3 dlr.

Jens Olufsen af et hus i Høver, som Jens Mortensen frastod. 3 dlr.

Niels Rasmussen af en halv forfalden gård i Herskind, Anders Jensen fradøde. 13 dlr.

Skørring sognemænd af k. m. anpart korntiende dem er sted og fæstet i Søren Pedersen i Rodegård hans livstid, som Søren Sørensen i Skørring på songnemændenes vegne tilforn i fæste havde og fradøde, skylder årligen 4 ørter rug 4 ørter byg 2 ørter havre og 1 skæppe gryn. 12 dlr.

Erik Pedersen til husbondhold af en halv selvejergård i Borum hans fader Peder Andersen oplod. 1 dlr. 1 okse

Jacob Jensen til husbondhold af en selvejergård i Sjelle hans fader Jens Jacobsen fradøde. 10 dlr.

Simon Jensen af en halv gård i Skovby, Niels Sørensen for ham oplod. 25 dlr.
Hans Lauritsen af en halv selvejergård til husbondhold i Borum, Laurits Sørensen tilforn ejede. 1 dlr. 1 okse

Jens Madsen af halvparten af en halv gård i Labing, Niels Madsen oplod. 14 dlr.

Peder Rasmussen af 1 halvparten en halv gård i Stjær, hans fader Rasmus Rasmussen oplod. 14 dlr.

Niels Lauritsen af den fjerdepart en gård i Høver, Hans Rasmussen oplod. 14 dlr.

Hans Hansen af en halv gård i Galten, Niels Tomsen fradøde. 20 dlr. 1 okse

Anders Hansen af den tredje part af hans fader Hans Andersens gård i Skovby, han for ham oplod. 25 dlr.

Knud Rasmussen af et boel i Stjær, Rasmus Pedersen oplod. 10 dlr.

Niels Tomsen til husbondhold af en selvejergård i Borum, Peder Jensen oplod. 1 dlr. 1 okse.

Søren Jørgensen og Peder Jørgensen af en halv gård i Tåstrup, Jørgen Nielsen oplod. 27 dlr.

Niels Sørensen til husbondhold af en halv selvejergård i Storring, Maren Nielsdatter hr. Jens Jensens ibm. tilhører. 10 dlr.

Frands Sørensen af et boel i Galten, Rasmus Jensen oplod. 7 dlr.

Anders Jostsen af den tredje part af en gård i Søballe, hans fader Jost Andersen oplod. 20 dlr.

Peder Sørensen af et gadehus i Hørslev, Søren Mortensen fradøde. 6 dlr.

Anders Jacobsen i Hørslev af en halv gård, hans fader Jacob Andersen fradøde. 16 dlr.
 
Jacob Eriksen til husbondhold af en fjerdepart af en selvejergård i Labing, hans fader Erik Rasmussen oplod. 6 dlr.

Morten Jensen Bunde af tredjeparten af en gård i Høver, Johan Rasmussen Bunde oplod, 20 dlr.

Anders Jensen af halvparten af den gård hans fader, Jens Olufsen i Hørslevboel påboer, og han for ham oplod. 12 dlr.

Mikkel Pedersen til husbondhold af en halv selvejergård i Sorring Niels Rasmussen oplod. 1 dlr. 1 okse

Sabro Herred  1662-63
stedsmål

Hr. Peder Nielsen i Skjoldelev af et hus med tilliggende jord i Skjoldelev, som Niels Rasmussen sidst iboede og for ham oplod, hvilket han skal bygge, forbedre og ved magt holde, og der af give og gøre landgilde og arbejde, som det sig bør. 6 dlr.

Anders Nielsen til husbondhold af en selvejergård i Skjoldelev, Jens Pedersen tilforn besad. 1 dlr. 1 okse

Palle Tomsen af et boel i Skjoldelev, Mikkel Jensen oplod. 8 dlr.

Jens Jensen af en halv øde afbrændt gård i Fajstrup, Tomas Rasmussen sidst brugte, bevilget frihed for landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1665.

Hads herred  1662-63
stedsmål
 
Peder Rasmussen af en halv øde gård i Hvilsted, som i tre år ej er sået til, ham bevilget frihed for dette års skyld og landgilde og for halvt landgilde i tilkommende år så og fri for halvanden års arbejdspenge fra sidst forbigående Phillippi Jacobidag 1662. Havre 1 td.

Esben Jørgensen i Oldrup af en liden bolig ibm., Christen Rasmussen fradrog. 4 dlr.

Niels Hansen til husbondhold af en halv øde selvejergård i Randlev, Rasmus Olufsen sidst iboede  6 dlr.

Jens Johansen, som har et boel i Randlev, og Søren Simonsen, som har en halv ødegård ibm., for dem bevilges at tuske (bytte) med hver andre. 4 dlr.

Anders Nielsen i Balle, af noget jord kaldes lille Åkærs Enemærke liggende inden Balle mark, som Søren Pedersen i Snerild havde i fæste og fradøde, skylder årligt 2 skp. byg 2 skp. havre, den at beholde med den kondition, at det ikke er udlagt til salig hr. rigens drosts børn. Der som det befindes, da Anders Nielsen igen at tage fæste, og jorden frastå, med mindre det kan haves i deres minde, (som) det er skødet (til). 6 dlr.

SAGEFALD

Skanderup birk  1662-63

Jens Rasmussen i Hvolbæk for lejermål han i forleden fjendetid ud i sit ægteskab har begået med Maren Rasmusdatter ibm. Af yderste formue på K.M.s nådigste behag. 13 dlr.

Iver Sørensen i Vrold for lejermål med Bodil Nielsdatter, som han tog til ægte. 9 ort

Vor herred  1662-63
sagefald

Laurits Andersen i Kattrup for lejermål med Maren Andersdatter i Ustrup, af yderste formue. 6 dlr.

Maren Jensdatter i Gangsted sig i lejermål forført med en rytter i forleden (fejde)tid, formår intet at give efter hosliggende tingsvidnes formelding

Peder Simonsen i Tvingstrup for lejermål med Anne Pedersdatter ibm. på Tyrrestrup gods, af yderste formue. 5 dlr.
Envold Christensen i Tammestrup for lejermål med Maren Rasmusdatter. 12 dlr.

Maren Rasmusdatter for samme sag. 6 dlr.

Peder Ottesen i Ørskov for lejermål med  Maren ..... i Ørridslev, af yderste formue efter medfølgende tingsvidne. 4 dlr.

Tyrsting herred  1662-63
sagefald

Steffen Pedersen i Gammelstrup for bordag og slagsmål med Terkel Madsen ibm. 4 dlr.

Herluf Bang i Højen for han var med Mads Lauritsen og Peder Jensen, som angreb K.M.s tjener Anders Albretsen i Træden, (som) ham fængslet og igen løslod på K.M.s nådigste behag. 12 dlr.

Ry birk  1662-63
sagefald

Jens Teglmand af Ribe for klammeri med Morten skrædder i Ry. 3 dlr.

Jens Nielsen af Hjortballe for lejermål i forleden fjendetid med Else Henriksdatter af Ry, af yderste formue efter tingsvidnes formelding. 6 dlr.

Framlev herred  1662-63
sagefald

Søren Jensen i Sjelle for lejermål med Sidsel ....... han tog til ægte. 9 ort

Rasmus Nielsen i Tåstrup for kirkefred 10 lod sølv er 5 dlr.

Jens Knudsen ibm. i lige måde 5 dlr.

Søren Nielsen i Galten for tvistighed han havde med Mikkel Bertramsen ibm. 30 dlr.

FORBRUDT GODS 1661-62

Efter Anders Eskesen i Elling, som begik et drab og bortrømte. For hvad korn han havde sået, hvilket blev vurderet og sig bedrog over omkostningen og bortskyldige gæld 15 slette dlr. er 10 dlr. 1 ort 8 sk.

STEDSMÅL

Hjelmslev herred  1663-64

Søren Rasmussen til husbondhold af en selvejergård i Stilling, hans fader Rasmus Sørensen fradøde. 1 dlr. 1 okse

Knud Andersen af en halv gård i Dørup, hans fader Anders Rasmussen oplod 9 dlr.

Anders Pedersen af Holme bevilget en øde afbrændt gård i Jeksen, Jens Poulsen sidst iboede tilsagt frihed for skyld, landgilde og arbejdspenge til Phillippi Jacobidag 1666.

Rasmus Jensen antaget halvparten af en ødegård i Mesing, Rasmus Mouritsen sidst i boede, ham tilsagt frihed for skyld, landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1665.

Jens Sørensen af Svejstrup den anden halve part af forskrevne ødegård lige som forskrevne frihed bevilget og formedelst han intet får af høet dette år er ham også tilsagt frihed for smørret fra Phillippi Jacobidag 1665 til 1666.

Niels Rasmussen af tredjeparten af en gård i Dørup, Rasmus Rasmussen oplod. 9 dlr.

Skanderup birk  1663-64
stedsmål

Rasmus Nielsen i Fastrup af en halv gård ibm., han for hans søn havde opladt, som bortdøde. 14 dlr.

Peder Esbensen af et halvt gadehus i Vrold, hans broder Jørgen Esbensen oplod. 6 dlr.

Mikkel Jensen i Vitved af en halv gård, st(ore) Rasmus Hansen oplod. 12 dlr.

Poul Rasmussen af et gadehus i Vrold, Anders Eriksen oplod. 5 dlr.

Søren Christensen i Skårup og Peder Nielsen i Fruering for at tuske (bytte) med hver andre. 3 dlr.

Niels Pedersen af et halvt hus i Skårup, hans fader forskrevne Peder Nielsen oplod. 1 dlr.

Peder Mikkelsen af en halv forfalden gård i Fruering, Niels Olufsen fradrog og hans fader Oluf Christensen på hans vegne afsagde. 7 dlr.

Niels Sørensen Bunde af en liden halv gård i Vitved, hans fader Søren Mortensen fra døde. 10½ dlr.

Jens Jensen af en halv gård i Vitved, hans fader Jens Sørensen oplod. 16 dlr.

Søren Jensen af en lille øde gård i Vitved, hvor på han skal opbygge 8 binding hus forsvarlig med ler og tag inden førstkommende skt. Mikkelsdag, som Jens Sørensen oplod. 8 dlr.

Mikkel Rasmussen af en halv gård i Virring, hans fader Rasmus Poulsen oplod 12 dlr.

Rasmus Mikkelsen af halvparten en halv gård i Gjesing, han for et år siden oplod for Anders Christensen, som nu igen den kvitterede. 7 dlr.

Rasmus Nielsen af en halv gård i Vrold, over Niels Nielsen fradøde og hans moder oplod, 20 dlr.

Tomas Jensen af halvparten af den halve anneksgård i Vitved, som Knud Sørensen for ham oplod. 11 dlr.

Jens Sørensen af et halvt hus i Vrold, hans fader Søren Rasmussen fradøde. 3 dlr.
Rasmus Lauritsen af en halv gård i Vrold, Jens Sørensen oplod. 20 dlr.

Iver Sørensen uden fæste bevilget et øde gadehus i Vrold han skal opbygge inden Mikkelsdag, og efter den tid der af gøre arbejde lige ved de andre husmænd

Niels Pedersen af et øde afbrudt hus i Hvolbæk, Mikkel Nielsen fradrog, som han skal nyde fri for landgilde og arbejde til Phillippi Jacobidag 1665 og skal være forpligtet huset inden næstkommende Mikaeli at opbygge, hvor for Jens Nielsen Møller i Skårup lover og godsiger

Rasmus Jensen og Mads Jensen af en øde gård i Illerup, Mads Clemendsen oplod. 8 dlr.

Laurits Pedersen af et hus i Svejstrup, Mads Jensen oplod. 4 dlr.

Morten Knudsen og Bodil Knudsdatter af et lidet stykke jord på Lusberg og et lidet stykke eng, liggende ved Kærs eng for Skanderborg, som Jens Grøn fradøde. 5 dlr.

Vor herred  1663-64
stedsmål

Niels Pedersen et gadehus Borup, Niels Sørensen oplod. 3 dlr.

Jens Jensen af en bygfældig gård i Hoved, kaptajn Johan Wiche med K.M.s nådigste tilladelse afstod, imod en gård i Ring kloster forskrevne Jens Jensens fader Jens Christensen iboede og i fæste havde. 40 dlr.

Mads Jensen af en halvgård i Såby, hans fader Jens Madsen oplod. 20 dlr.

Peder Sørensen af en halv gård i Nebel, Søren Iversen fradøde  havre. 2 tønder.

Jørgen Ibsen af en halv gård i Bjødstrup, Anders Christensen oplod. 8 dlr.

Velb. Otte Pogwisch af K.M.s anpart korntiende af Søvind sogn skylder årlig 5 ørter rug, 5 ørter byg og 5 ørter havre som Ebbe Gyldenstjerne tilforn i fæste havde og afstod. 26 dlr.

Velb. Otte Pogwisch af K.M.s Anpart korntiende af Hansted sogn skylder årlig 9 ørter, 4 skp Rug, 11 ørter 4 skp. byg og 9 ørter 4 skp. havre som fru Hilleborg Bille tilforn i fæste havde, af hendes husbond atter velb. Bering Pogwisch på hendes vegne opladt. 30 dlr.

Mikkel Jensen af en halv gård i Båstrup, Christen Mikkelsen oplod. 27 dlr.

Niels Sørensen af et gadehus i Ustrup, Søren Nielsen hans fader oplod. 4 dlr.

Peder Pedersen Juel og Søren Jensen af en ødegård i Ejer, Anders Vinter frastod, som de straks skal opbygge og ved magt holde. Havre 4 td.

Rasmus Rasmussen af en halv gård i Horndrup, Jørgen Christensen oplod. 12 dlr.

Søren Simonsen i Gangsted af en halv lod i Kørup mark, Knud Sejersen i Ballebo fradøde. 2½ dlr.

Anders Christensen af en halvgård i Såby, Jens Sørensen fradøde. 13 dlr.

Niels Sørensen af halvparten af en halv gård i Hylke, hans fader Søren Poulsen oplod. 16 daler

Mikkel Jensen af en halv forfalden gård i Dørup, hans fader Jens Mikkelsen fradøde. 12 dlr.

Christen Jensen af en gård i Rådved, Niels Mikkelsen fradøde hvis datter han skal ægte. 21 dlr.

Christen Nielsen af en halvgård i Tebstrup, Niels Christensen oplod. 12 dlr.

Oluf Jensen af en halv gård i Grumstrup, hans fader Jens Hansen fradøde. 20 dlr.

Søren Sørensen af et øde afbrændt gadehus i Assendrup, Rasmus Nielsen fraflyttede, som han inden Mikaeli forsvarlig skal opbygge. 8 dlr.

Laurits Jensen af en halv ødegård i Dørup, Jens Rasmussen havde antaget og igen forlod. 2 dlr.

Søren Mikkelsen af en halv gård i Grumstrup, hans fader Mikkel Rasmussen oplod. 20 dlr.

Rasmus Nielsen til husbondhold af en halv selvejergård i Elling, Eske Jensen oplod. 1 dlr. 1 okse

Unge Jens Sørensen af en ødegård i Aggestrup, Anders Rasmussen fradøde, hvis efterladte hustru han skal ægte 10 dlr.

Søren Lauritsen af halvparten af en halv gård i Ejer, Morten Pedersen formedelst armod oplod. 8 dlr.

Hans Olufsen af et lidet gadehus i Tebstrup, hans fader Oluf Rasmussen oplod. 3 dlr.

Tyrsting herred  1663-64
stedsmål

Niels Jensen Grauballe af en gård af en gård i Troelstrup, Niels Andersen fradøde. 40 dlr.

Jens Pedersen af en liden forfalden 2 ottings gård i Velling, Peder Christensen formedelst armod afstod. 6 dlr.

Søren Mogensen til husbondhold af en halv øde selvejer gård i Ring, Søren Bertelsen oplod. 6 dlr.

Jens Knudsen af en halv øde gård i Træden, Søren Nielsen afstod. 6 dlr.

Niels Pedersen til husbondhold af en halv øde selvejergård i Ring, Poul Albretsen sidst påboede, bevilget frihed til Phillippi Jacobidag 1665. 5 dlr.

Peder Christensen af de 2 parter af en gård i Velling, Niels Dinesen oplod 6 dlr.

Niels Dinesen bevilget halvparten af en halv øde afbrændt gård i Løver, som på 8 års tid har været øde og Niels Mortensen sidst påboede, tilsagt frihed for skyld, landgilde ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1666 og det uden fæste at nyde.

Ry birk  1663-64
stedsmål

Christen Pedersen af halvparten af en halv gård Vorret, Niels Iversen oplod. 3 dlr.

Knud Christensen af et gadehus i Ry, Peder Lauritsen fradøde. 4 dlr.

Christen Andersen af en halv forfalden gård i Vrads, Christen Pedersen fradrog. 4 dlr.

Christoffer Spydstrup i Ry, af en halv forfalden gård ibm., Gregers Rasmussen oplod. 4 dlr.

Peder Clausen af et øde gadehus i Ry, Jesper Nielsen oplod. 1 dlr.

Christen Rasmussen af et boelshus i Ry, Niels Lauritsen oplod. 4 dlr.

Maren Andersdatter, Søren Klogs i Ry af priorjord, som hendes afgangne husbond i fæste havde. 6 dlr.

Laurits Christensen af en halv gård i Ry, som var øde, hr. Laurits Pedersen frastod, bevilget frihed for landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1665. 2 dlr.

Niels Nielsen af et gadehus i Ry, Søren Villumsen fradøde. 3 dlr.

Anders Nielsen i Mørke af et gadehus i Ry, Søren Nielsen fradøde og hans hustru oplod. 4 dlr.

Peder Salmonsen af et øde gadehus i Ry, Søren Virklund sidst i boede for 37 år siden, hvilket han skal opbygge. 1 dlr.

Anders Jespersen i Ry af et øde gadehus, han skal opbygge, som Engelbrekt Lauritsen oplod. 2 dlr.

Hans Henriksen af et gadehus i Ry, Henrik Mortensen fradøde og hans moder oplod. 3 dlr.

Poul Jørgensen i Ry bevilget uden fæste et gadehus afbrudt byggested ibm., som han skal opbygge og give årlig sædvanlig huspenge af, hvilket hus hans fader Jørgen Poulsen sidst havde

Gern herred  1663-64
stedsmål

Søren Madsen til husbondhold af en halv selvejergård i Sorring Anders Olufsen og Christen Rasmussen tilforn iboede. 6 dlr.

Rasmus Johansen af tredjeparten i en gård i Vissing, Rasmus Sørensen oplod. 10 dlr.

Niels Nielsen af halvparten af en forfalden gård kaldes Kilsgård Joen Rasmussen oplod. 20 dlr.

Christen Rasmussen af en gård i Tulstrup med Allingholm, og al anden gårdens tilliggende, som afgangne Jens Bertelsen i brug og fæste havde K.M. tilhørende hvis efterladte enke han skal ægte  80 dlr.

Framlev herred  1663-64
stedsmål

Søren Andersen og Hans Andersen af halvparten af den del af Hørslevgård, deres fader Anders Sørensen oplod og i fæste havde. 30 dlr.

Christen Lauritsen til husbondhold af en selvejergård i Herskind, Peder Sørensen fradøde. 1 dlr.

Jens Pedersen af halvparten af den halve gård i Stjær, Anders Nielsen oplod. 12 dlr.

Mikkel Rasmussen og Laurits Rasmussen af den gård i Harlev, Jens Rasmussen fradøde. 30 dlr.

Anders Knudsen af en gård i Galten, Mikkel Bertramsen for ham oplod. 20 dlr.

Søren Rasmussen af en halvgård i Skovby Niels Sørensen fradrog. 9 dlr.

Søren Sørensen af et gadehus i Skovby, Jesper Poulsen oplod. 4 dlr.

Henrik Lauritsen af halvparten af den halve gård i Skovby, hans far Laurits Madsen påboer. 8 dlr.

Rasmus Nielsen og Mikkel Nielsen af den halve gård i Høver, Niels Rasmussen Rodkær fradøde. 30 dlr.

Erik Pedersen af en halv gård i Borum, Tomas Nielsen fradøde og hans hustru oplod ved hendes søn Niels Tomsen. 24 dlr.

Niels Nielsen af en halv forfalden gård i Hørslev, Poul Hansen fradøde hvis hustru han skal ægte. 7 dlr.

Jens Danielsen af en halv selvejergård i Skivholme til Husbondhold, som Peder Sørensen tilforn havde tage husbondhold på og nu var dømt fra gården. 1 dlr. 1 okse

Niels Sørensen af halvparten en halvgård i Hørslevboel, hans fader gammel Søren Jensen oplod. 13 dlr.

Mads Simonsen af en halv gård i Skovby, Simon Andersen oplod. 22 dlr.

Rasmus Lauritsen af fjerdeparten af en gård i Høver, Søren Simonsen oplod. 15 dlr.

Anders Nielsen og Jacob Nielsen i Sjelle, til husbondhold af en selvejergård ibm., deres fader Niels Jacobsen for dem oplod. 1 dlr. 1 okse

Jens Jensen af halvparten af en halv gård i Labing, hans fader Jens Jensen fradøde. 14 dlr.

Sabro herred  1663-64
stedsmål

Peder Jensen af en halv afbrændt gård i Fristrup, Søren Poulsen afstod. Havre 4 tønder.

Mikkel Jensen til husbondhold af en halv selvejer gård i Geding, Niels Mikkelsen oplod. 10 dlr.
Niels Pedersen af et Gadehus i Skjoldelev, Christen Nielsen oplod. 3 dlr.

Poul Madsen af en halv selvejergård til husbondhold i Geding, hans fader Mads Lauritsen oplod. 1 dlr. 1 okse

Mikkel Jensen til husbondhold af en halv selvejergård i Skjoldelev, hans fader Jens Mikkelsen frastod. 6 dlr.

Jens Christensen af et boel i Voldum, hans fader Christen Sørensen oplod
(ses ingen afgift indskrevet)

Hads herred  1663-64
stedsmål

Jørgen Nielsen af Malling Bisgård, af en halv forfalden gård kaldes Riis gård, som Peder Jensen fradøde, hvis efterladte enke han skal ægte. 12 dlr.

Niels Jensen af forskrevne halve gård, forskrevne Jørgen Nielsen fradøde. 30 dlr.

Rasmus Sørensen bevilget uden fæste en ødegård i Assedrup, har stået øde på sjette år tilsagt frihed til Phillippi Jacobidag 1665. for skyld, landgilde, ægt og arbejde og fri for kontribution til Phillippi Jacobidag 1667

Jørgen Nielsen af en halv gård i Nølev, Rasmus Knudsen fradøde og hans efterladte hustru oplod i Erik Jacobsens nærværelse. 22 dlr.

Jens Rasmussen af en liden halv gård i Nølev, Jørgen Nielsen oplod 16 dlr.

Mikkel Jørgensen af et gadehus i Nølev, hans fader Jørgen Mikkelsen oplod. 4 dlr.

Anders Sørensen Basse til husbondhold af en halv øde selvejergård i Randlev, som Jens Sørensen i sidst iboede. 2 dlr.

Niels Jensen og Jens Jensen, bevilget en øde gård i Svorbæk som på 7 års tid har været ganske øde og Rasmus Hansen sidst iboede, skal nyde frihed for skyld og landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1666 og imidlertid at give årlig en slet daler til kontribution. og skal de gården opbygge og der på sætte 8 fag hus inden st. Mikkelsdag, siden efterhånden bygge og gården ved magt holde og årligen efter forskrevne tid give og gøre der af hvad der sig bør. hvorfor Hans Jensen i Odder Bisgård lover

SAGEFALD

Skanderup birk  1663-64

Christen Rasmussen i Fastrup for nogle små risege, han ulovlig har hugget i Hvolbæk på K.M.s nådigste behag. 16 dlr.

Birgitte Lauritsdatter i Vrold for lejermål med Christen Nielsen i Hylke, af yderste formue 2 dlr.

Vor herred  1663-64
sagefald

Knud Christensen i Yding for lejermål med Margrete Simonsdatter, af yderste formue 6 dlr.

Forskrevne Margrete Simonsdatter ganske forarmet efter tingsvidnes formelding.

Peder Mortensen hyrde i Grumstrup, for lejermål i hans ægteskab beganget med Johanne Andersdatter af yderste formue. 12 dlr.

Peder Pedersen inderst i Tvingstrup, for lejermål i hans ægteskab begået med Johanne Jensdatter ibm., af yderste formue. 22 dlr.

Gern herred  1663-64
sagefald

Peiter Jensen og Sejer Jensen i Røgen for bordag og slagsmål med Niels Rasmussen Eldrup, og hans søn Søren Nielsen ibm. på K.M.s nådigste behag 1  okse

Niels Rasmussen og hans søn for samme sag 6 dlr.

Karen Jensdatter i Kilsgård for lejermål med Tomas Lauritsen i Skovsrod, af yderste formue. 3 dlr.

Hads herred  1663-64
sagefald

Jens Pedersen i Hvilsted for lejermål med Anne Eskesdatter, han tog til ægte. 9 ort

Erik Jacobsen i Randlev for slagsmål med Hans Mogensens hustru ibm., ved navn Kirsten Sørensdatter, skete i K.M.s hus ibm., Søren Bødker iboer. 2 dlr.

Birgitte Rasmusdatter i Drammelstrup til førlov efter Jens Rasmussen i Ovsted. 3 ort

STEDSMÅL

Hjelmslev herred  1664-65

Rasmus Rasmussen af halvparten af en halv gård i Mesing, Rasmus Sørensen oplod. 11 dlr.

Rasmus Jensen i Blegind, til husbondhold af halvparten af den halve selvejergård, hans stedfader Anders Pedersen påboer. 1 dlr. 1 okse

Peder Jensen Smed, af et gadehus i Blegind, bymændene i forrige tider har opbygget og K.M. nu er tildømt, skal årligen give der af 1 ort. 4 dlr.

Niels Jensen ibm. af et hus, i lige måde er tildømt K.M., skal årlig give der af 18 sk. 3 dlr.

Søren Jensen af en forfalden gård i Hørning, Jens Sørensen hans fader oplod. 10 dlr.
Laurits Envoldsen af tredjeparten af en gård i Mesing, Christen Mikkelsen oplod. 15 dlr.

Peder Madsen af en slet halv øde og forskyldet gård kaldes Koldens gård, Rasmus Jensen forlod. Havre 3 tønder.

Peder Sørensen af en ødegård i Adslev, Peder Tomsen formedelst armod fradrog. Havre 2 tønder.

Skanderup birk  1664-65
stedsmål

Kaptajn Johan Wiche af den del og lod i Ring kloster Hestehave, som har været brugt til to halve gårde i Skårup, Søren Jensen Hage (Hase?) og Mads Sørensen havde i fæste. 10 dlr.

Mikkel Poulsen og Mikkel Jensen i Vitved, for dem bevilges at skifte gårde med hver andre. 10 dlr.

Poul Mortensen af en halv forfalden gård i Gram, som Jens Poulsen fradøde, hvis hustru han skal ægte. 8 dlr.

Poul Jensen af en halvgård i Skårup, Jens Rasmussen fradøde. 10 dlr.
Af den part i Ring Kloster Hestehave som forskrevne Jens Rasmussen havde i fæste. 5 dlr.

Anders Andersen af et halvt gadehus i Illerup, Rasmus Jensen iboede. 4 dlr.

Rasmus Sørensen og Jens Sørensen af en gård i Gjesing, deres fader Søren Jørgensen oplod. 30 dlr.

Peder Jensen af en halv gård i Gjesing hans fader, Jens Jensen oplod. 30 dlr.

Rasmus Hansen i Gjesing af et stykke eng kaldes Gjesing dams ende og et stykke jord kaldes Pilholm, som hans fader Hans Rasmussen for ham oplod. 1 okse

Mikkel Rasmussen af et halvt gadehus i Fruering, Christen Sørensen fradøde. 2 dlr.

Rasmus Jensen Vandmand af 1 lidet stykke jord mellem Dyrehaven og Eskebro, Hans Svendsen oplod 2 dlr.

Knud Sørensen af en halv gård i Fastrup, Rasmus Nielsen fradøde. 30 dlr.

Tomas Jensen af halvparten af den halve anneksgård i Vitved, Knud Sørensen frastod. 10 dlr.

Rasmus Jensen af en halv gård i Gram, hans fader Jens Poulsen oplod. 10 dlr.

Hans Rasmussen af en gård i Svinsager, Mads Frandsen oplod. 18 dlr.

Jens Sørensen i Fastrup af halvparten af den halve gård han påboer, som han for nogen tid siden afstod for Mikkel Nielsen, der nu den igen for ham oplod. 8 dlr.

Forskrevne Mikkel Nielsen af en halv gård i Fruering, Jacob Ibsen for ham oplod. 10 dlr.

Søren Mikkelsen af et øde jordsmon i Vrold, hvor på han et gadehus skal opbygge, som hans fader Mikkel Jensen oplod. 2 dlr.

Rasmus Pedersen af et øde gadehus i Vrold, som var slet (=helt) øde og afbrændt og afbrudt, og Joen Lauritsen oplod. 1 dlr.

Rasmus Knudsen i Vengegård af et gadehus Søren Jensen oplod. 2 dlr.

Albret Frandsen af en halvgård i Hvolbæk, Laurits Jensen for ham oplod. 22 dlr.
Af den part i Tammestrupgårds mark forskrevne Laurits Jensen i fæste og brug havde. 5 dlr.

Erik Jensen i Vrold af hans halve gård, han for to år siden oplod for forskrevne Albret Frandsen. 10 dlr.

Anders Nielsen af en halv forfalden gård i Skårup, Mads Sørensen oplod. 7 dlr.

Niels Poulsen af en liden forfalden gård i Vitved, hans fader Poul Nielsen fradøde. 12 dlr.

Jens Pedersen af et halvt boel i Fruering, Jens Christensen fradøde, og hans hustru oplod. 6 dlr.

Laurits Rasmussen af et gadehus i Vrold, Niels Rasmussen fradøde. 4 dlr.

Mikkel Pedersen af en halv gård i Gram, Hans Jensen oplod. 8 dlr.

Vor Herred  1664-65
stedsmål

Jens Iversen i Såby af en halv gård ibm., hans fader Iver Jensen oplod. 12 dlr.

Hans Tomsen af en halv gård i Ustrup, hans broder Jens Tomsen frastod. 10 dlr.

Niels Knudsen af en halv forskyldet gård i Riis, Frands Pedersen formedelst armod frastod. 1 dlr.

Jens Jensen af en halv gård i Vorladegård, Morten Sørensen (frastod). 24 dlr.

Niels Ibsen af en forfalden gård i Grumstrup, Anders Mikkelsen oplod. 20 dlr.

Mads Nielsen af fjerdeparten af en forfalden gård i Dørup, Søren Troelsen fradøde. 4 dlr.

Jens Christensen af et gadehus i Elling, hans fader Christen Jensen oplod. 4 dlr.

Rasmus Nielsen af en halv anneksgård i Yding, hans fader Niels Rasmussen oplod. 11 dlr.

Anders Andersen af halvparten af en halv gård i Egebjerg, hans fader fradøde og hans moder oplod. 12 dlr.

Jens Jørgensen af halvparten af en halv gård i Egebjerg, hans fader Jørgen Terkelsen oplod. 14 dlr.

Peder Steffensen af en halv gård i Lundum, hans fader Steffen Pedersen oplod. 30 dlr.
Rasmus Lauritsen i Nebel bevilget uden fæste en ødegård ibm., har stået øde på ottende år og er ganske afbrudt og øde, som Jens Terkelsen sidst i boede. Er ham tilsagt frihed for skyld, landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1667 og for kontribution til Phillippi Jacobidag 1666. Næste år efter at give halv kontribution siden at give og gøre alt, hvad der bør at gives og gøres af gården, og skal han inden førstkommende Mikaeli opbygge seks binding hus forsvarlig, og siden efterhånden der på bygge, og give og gøre hvad han bør, hvor for hans fader Laurits Nielsen har lovet

Jørgen Jørgensen i Båstrup af en halv gård ibm., hans fader Jørgen Rasmussen fradøde. 16 dlr.

Søren Pedersen af halvparten af den halve gård i Egebjerg med et øde gadehus, som Jørgen Terkelsen havde og oplod. 14 dlr.

Knud Jensen af en gård i Grumstrup, Morten Jespersen oplod. 32 dlr.

Peder Hansen af et jordløst gadehus i Vestbirk, Peder Mikkelsen for ham oplod. 2 dlr.

Peder Sørensen af en halv forskyldet gård i Tvingstrup, Envold Envoldsen oplod. 14 dlr.

Rasmus Sørensen af et gadehus i Brørup, Anders Nielsen oplod. 3 dlr.

Hans Hansen i Såby af et gadehus i Ustrup forskrevne Rasmus Sørensen oplod. 3 dlr.

Niels Jensen af et gadehus i Tebstrup, hans fader Jens Nielsen oplod. 3 dlr.

Mikkel Christensen af en meget forfalden gård i Yding, Niels Andersen oplod og fradrog. 10 dlr.

Peder Envoldsen og Rasmus Pedersen af en liden forskyldet halvgård i Yding, forskrevne Mikkel Christensen frastod. 6 dlr.

Knud Sejersen af en halv forfalden gård i Vedslet, hans fader Sejer Andersen formedelst armod afstod. 4 dlr.

Jens Sørensen og Rasmus Sørensen af en halv gård i Horndrup, deres fader Søren Jensen Terkelsen frastod. 28 dlr.

Anne Tomasdatter i Vorladegård af den part i Vor kloster enge, som hendes afgangen husbond Knud Nielsen i fæste havde. 1 okse i borgen for fæstepenge

Tyrsting herred  1664-65
stedsmål

Poul Jensen af Ål har antaget den halve ødegård i Brædstrup, Peder Sørensen sidst påboede. Ham bevilget frihed på landgilde og arbejde til Phillippi Jacobidag 1667 og at være forskånet for kontribution et år

Forskrevne Poul Jensen af den anden halve part af samme gård, som Anders Pedersen formedelst armod fradrog, lovede ham frihed til Phillippi Jacobidag 1666. Havre 1½ tønde

Knud Nielsen af en halv forfalden gård i Gammelstrup, Christen Jensen blev fradømt. 20 dlr.
Niels Adsersen og Adser Nielsen af en gård i Træden, Christen Jespersen oplod. 16 dlr.

Ry birk  1664-65
stedsmål

Laurits Sørensen i Overgård af halvparten af et stykke jord kaldes Bordinghoved, som Frederik Meier i fæste havde og fradøde. 2 dlr.

Niels Rasmussen i Øster Bording, af den anden halvpart af samme stykke jord. 2 dlr.

Peder Mogensen af en halv gård i Ry med priorjord, som Søren Jensen Klog fradøde og i fæste havde. 20 dlr.

Forskrevne Peder Mogensen af en halv ødegård ibm., forskrevne Søren Jensen Klog havde stedt, og Rasmus Andersen tilforn sidst iboede. 4 dlr.

Peder Simonsen af en halv gård i Fogstrup, hans fader Simon Pedersen oplod. 12 dlr.

Simon Nielsen af en halv gård i Addit, Christen Pedersen fradøde. 12 dlr.

Gern Herred  1664-65
stedsmål

Jens Joensen af halvparten Kilsgård, hans fader Joen Rasmussen oplod. 14 dlr.

Oluf Andersen af et boel i Vissing, Søren Terkelsen oplod. 9 dlr.

Knud Joensen og Laurits Sørensen af en ødegård i Røgen, Tomas Nielsen fradrog, dem bevilget frihed til Phillippi Jacobidag 1665 for landgilde, ægt og arbejde. Havre 2 tønder.

Søren Madsen af Oustrup som kaptajn Ferdinand Hochwies frastod. 80 dlr.

Søren Jensen af en forfalden gård i Javngyde, Anders Jensen formedelst armod frastod. 24 dlr.

Peder Pedersen af en halv gård i Tørring var øde, som Niels Nielsen antog og nu formedelst armod igen frastod. 4 dlr.

Framlev Herred  1664-65
stedsmål

Dines Jensen i Herskind af en halv gård ibm., hans fader Jens Dinesen oplod. 16 dlr.

Rasmus Rasmussen af en halv øde forskyldet gård i Stjær, Søren Jensen Geding fradrog. Havre 4 tønder.

Rasmus Pedersen og Mikkel Pedersen af en gård i Galten, Anders Knudsen oplod. 30 dlr.

Rasmus Johansen af en gård i Høver, Morten Nielsen fradøde, hvis hustru han skal tage til ægte. 24 dlr.

Hads herred  1664-65
stedsmål

Christen Mogensdatter salig Anders Nielsens i Balle, af noget særjord hendes husbond havde i fæste og stedte for tre år siden. 4 dlr.

Tøger Rasmussen i Porsborg og Jens Jensen i Fensten af K.M.s anpart korntiende af Gosmer sogn på menige Gosmer sognemænds vegne, som Rasmus Tøgersen i Porsborg på sognemændenes vegne tilforn havde i fæste og nu har afstået, skylder til K.M. 3 ørter havre og til Århus latinskole 3 ørter rug og 6 ørter byg. fæstebrevet, Rasmus Tøgersen var given på sognemændenes vegne, berettes at være bleven ud i ilden den tid Porsborg afbrændte. 30 dlr.

Unge Peder Pedersen af en halv øde selvejergård i Randlev, Peder Mogensen sidst brugte. 4 dlr.

Rasmus Nielsen Bødker af halvparten en halv ødegård i Hvilsted, Rasmus Nielsen formedelst armod forlod. Havre 2 tønder.

SAGEFALD

Skanderup birk  1664-65

Mads Andersen i Forlev for Jørgen Esbensens hustru i Vrold han slog, hvor for han vold skal have været oversvoren. 10 dlr.

Oluf Sørensen i Forlev for slagsmål med Søren Jensen Land i Stjær. 6 dlr.

Niels Pedersen i Skårup for en liden stængel han huggede i Fogedskov. 2 dlr.

Niels Sørensen i Forlev for hans hustru slog Kirsten Mikkelsdatter, hvorfor hende vold skulle have været oversvoren. 10 dlr.

Peder Jensen i Skanderborg for 2 vedgrene han uden forlov havde hugget i Skanderup skov, som var et halvt læs. 1½ dlr.

Morten Madsen i Skanderborg for lejermål med Karen Pedersdatter. 12 dlr.

Karen Pedersdatter for samme sag. 6 dlr.

Vor herred  1664-65
sagefald

Maren Lauritsdatter i Grumstrup for lejermål med Jens Jensen i Hoved. 6 dlr.

Jens Jensen i Hoved for samme sag. 12 dlr.

Anne Jørgensdatter i Tebstrup for lejermål med Jens Hansen Hjulmand ibm. 6 dlr.

Jørgen Sørensen i Elbæk for lejermål med Bodil Sørensdatter hyrdens datter af Ås af yderste formue efter tingsvidne og straffet med fængsel. 2 dlr.
Peder Simonsen i Tvingstrup for lejermål med Anne Pedersdatter i Tvingstrup. 12 dlr.

Søren Pedersen i Vestbirk for lejermål med Maren Madsdatter ibm. 6 dlr.

forskrevne Maren Madsdatter ganske forarmet formår intet at give

Mikkel Andersen i Elling for begået lejermål med Karen Pedersdatter ibm., formår intet give efter tingsvidnes formelding

Mikkel Pedersen i Tåning for lejermål han i ægteskab har begået med Karen Mortensdatter i Vrold. 40 dlr.

Tyrsting Herred  1664-65
sagefald

Terkel Madsen i Gammelstrup for en guldring en pige ved navn Kirsten Lauritsdatter fandt på Gammelstrup mark, og han af hende annammede og solgte før den blev fremlyst. 1 okse

Jens Sørensen i Tønning for slagsmål med Søren Jensen ibm. 5 dlr.

Peder Nielsen i Tønning for lejermål med Else Nielsdatter ibm. 6 dlr.

Jens Pedersen i Gammelstrup til huse hos Terkel Madsen, for lejermål i hans ægteskab begået med Kirsten Olufsdatter ibm. af yderste formue efter tingsvidne. 5 dlr.

Maren Olufsdatter i Dauding for lejermål med Niels Sørensen i Fredericia, som der sammesteds døde. 6 dlr.

Ry Birk  1664-65
sagefald

Laurits Troelsen i Boes som Christian fisker har i pant for vold. K.M.s birkerettighed. 10 dlr.

Gern Herred  1664-65
sagefald

Thomas Lauritsen i Skovsrod for lejermål med Karen Joensdatter i Kilsgård af yderste formue efter tingsvidne. 6 dlr.

Framlev herred  1664-65
sagefald

Oluf Lauritsen i Stjær for slagsmål med Søren Jensen Geding ibm. 4 dlr.

Morten Hansen og store Rasmus Madsen for (trætte). 4 dlr.

Christen Sørensen og Søren Rasmussen for samme sag. 1 dlr.

Peder Nielsen i Skovby for samme sag. 3 ort

STEDSMÅL 1665-66

Stedsmålene ligger i regnskabet 1665-66 som løse bilag. Til gengæld er de nogle steder daterede.

Hjelmslev herred  1665-66

7.12 1665 fæstede Mikkel Jensen i Blegind halvparten af den anneksgård i Blegind, som (er) opladt for ham  8 dlr.

7.12 1665 Rasmus Rasmussen i Mesing Søren Poulsens halve gård, som han for ham oplod. 18 dlr.

17.4 1666 fæstede Morten Jensen i Hørning halvparten af hr. Esbens anneksgård i Hørning, der blev opladt for ham. 4 dlr.

Skanderup birk 1665-66
stedsmål

6.12 1665 Daniel Jensen i Hvolbæk en halv gård i Hvolbæk, som blev opladt for ham. 15 dlr.

25.1 1666 Mikkel Jensen i Skanderborg noget jord liggende her for Skanderborg, som Peder Villumsen tilforn havde i fæste og nu for ham oplod. 7 dlr.

15.2 1666 Christen Olufsen i Fruering en halv gård i Svinsager, som Hans Rasmussen tilforn iboede. 9 dlr.

5.3 1666 Rasmus Hansen i Virring en halv øde og afbrændt gård i Virring, som i lang til ikke har været besat. 2 dlr.

17.4 1666 Jens Nielsen i Vrold en halv gård i Vrold, som Rasmus Nielsen oplod 20 dlr.

Vor herred  1665-66

29.5 1665 Peder Pedersen i Ås by i Gangsted sogn en halv gård, som Rasmus Knudsen iboede og fradøde. 3 dlr.

8.6 1665 stedte Hans Albretsen en halv gård kaldet Gåsefolden i Hylke sogn, som Rasmus Pedersen fradøde skal give til fæste. 18 dlr.

15.6 1665 fæstet Mads Rasmussen halvparten af den gård i Horndrup, Anne Mortensdatter af armod oplod gav 10 dlr.

20.9 1665 stedte Peder Lauritsen af Randers en halv gård i Horndrup, som Peder Nielsen tilforn påboede skal give til stedsmål 18 dlr.

11.2 1666 fæstede Peder Mouritsen i Båstrup et gadehus i Ustrup, som Jens Bunde fradøde gave til stedsmål 4 dlr.

Tyrsting herred  1665-66
stedsmål

9.6 1665 fæstede Frands Mikkelsen en halv gård i Træden sogn, som Jens Pedersen oplod, skal give i fæste 4 dlr.

9.6 1665 fæstede Jens Pedersen Mikkelsen en hel gård i Træden, som Hans Albretsen oplod, gav til fæste 9 dlr.

18.2 1666 fæstede Niels Pedersen den tredje part af den gård i Velling, som hans moder Else Nielsdatter oplod gav til fæste. 2 dlr.

Ry birk  1665-66
stedsmål

30.5 Stedte Jens Poulsen i Fogstrup af lensherren velb. Corfitz Trolle en halv gård, som Christen Andersen for ham oplod gav til fæste 7 dlr.

Framlev herred  1665-66
stedsmål

Niels Madsen i Tåstrup sted og fæstet en gård sammesteds, som hans fader tilforn påboede og fradøde. 18 dlr.

Jørgen Nielsen i Gellerup stedt og fæstet en halv gård i Stjær, som Jens Pedersen ibm. tilforn påboede og fradøde udlovede der af til fæstepenge 10 dlr.

Jens Tomsen i Ustrup stedt og fæstet den gård i Søballe, som Jens Pedersen tilforn påboede og fradøde. Udlovede til fæste til nytårsdag at betale 22 dlr.

Gern herred 1665-66
stedsmål

Rasmus Eriksen stedte og fæstede et øde hus i Tørring, som Peder Sørensen Skrædder tilforn påboede og fradøde. Udlovede deraf til fæste til st. Hans dag at levere 3 dlr.

Anders Bunde i Sorring har ladet en liden dreng, hans søn ved navn Laurits Andersen tage husbondhold på den halve bondegård, han selv påboer. 5 dlr.

Niels Nielsen i Javngyde stedt og fæstet den halve øde gård, som Niels Poulsen tilforn påboede og i armod og elendighed fradøde. Udlovet 2 tønder havre, er 2 dlr. 2 mark.

Knud Hansen i Tulstrup siden derefter stedt og fæstet forskrevne halve øde gård, som Niels Nielsen måtte afstå og oplade formedelst han den ikke kunde besidde, giver han deraf til fæste penge 1 dlr. 2 mark.

Helle Nielsdatter i Vissing sted og fæstet et halvt øde hus ibm., som Karen Hansdatter tilforn påboede. 1 dlr.

Niels Nielsen i Alling har stedt og fæstet en halv øde gård i Tørring, som Anders Sørensen tilforn påboede udlovede der af til fæste 2 dlr.

Rasmus Lauritsen i Sorring stedt og fæstet en liden halvgård sammesteds, skal give der af til fæstepenge. 5 dlr 2 mark.

Rasmus Pedersen i Veng stedt og fæstet de 2 tredjedele af en gård i Tørring udlovet der af til fæste 4 dlr.

Sabro herred  1665-66
stedsmål

Hr. Peder i Skjoldelev stedt og fæstet et gadehus sammesteds, udlover der af 2 dlr.

Mads Dal i Sandby stedt og fæstet et hus, udlovede der af til fæste 2 dlr.

Hads herred  1665-66
stedsmål

Søren Pedersen i Svorbæk har stedt og fæstet den gård sammesteds, som hans salig fader Peder Jørgensen påboede og fradøde. Udlovede til stedsmål 13 dlr. 2 mark, den halve part til skt. Olufsdag og den anden halve til Mikaeli der næst efter at bringe.

Jens Clemendsen i Kærgård i Hvilsted sogn stedt og fæstet den halve part af samme gård, som hans K.M. der i tilkommer giver der af til fæste 2 dlr.
 
REGNSKABET 1666-67
Under uvisse indtægter er stedsmålene kun summariske.

Stedsmål fundet som løse bilag til regnskaberne:

Framlev herred 1666-67
stedsmål

Berent og Mikkel Johansen i Høver af deres faders gård til fæstepenge 10½ dlr.

Anders Knudsen i Galten den tredje part af den gård ibm. Rasmus Pedersen i boer, som ham har opladt. 6 sletdaler.

Jens Sørensen ibm. af en halv forfalden gård, som Hans Hansen fradøde. 10 sletdaler.

Laurits Rasmussen i Galten af hans fader Rasmus Sørensens ½ gård, som ham har opladt, givet der af til fæstepenge 14 sletdaler.

Jens Jensen i Høver af en halv gård ibm. udgivet til fæste penge 6 sletdaler.

Knud Pedersen af Solbjerg givet af en halv gård i Harlev, som Laurits Rasmussen ibm. oplod. 12 Sletdaler.

Gern herred  1666-67
stedsmål

Sørens Madsen i Oustrup for K.M.s anpart korntiende af Røgen sogn stedsmål 10½ sletdaler.

Niels Mikkelsen i Ersholt af samme ringe halve gård, som han nu har stedt 4 sletdaler.

Søren Terkelsen i Vissing af en halv gård sammesteds givet 6 sletdaler.

Niels Johansen fæstet den tredje part af Hans Andersens gård i Vissing, udlovet 4½ sletdaler.

Niels Gregersen i Gern given husbondhold af en ringe gård i Flensted. 12 sletdaler.

Hads Herred  1666-67
stedsmål

Jens Svendsen i Assedrup fæste en halv ødegård sammesteds for 6 sletdaler.

Anders Sørensen af Vekslund har fæstet en halvgård i Nølev, givet 15 sletdaler.

NB. Fornævnte 14 rdl. af Hads herred går af igen, formedelst de bondegårde til velb. Axel Jost var udlagt, før stedsmålene blev erlagt, hvorfor jeg fornævnte 14 rigsdaler til velb. Axel Josts tjenere igen har tilstillet efter kvitterings lydelse.

Framlev herred  1666-67
stedsmål

Søren Frandsen af Galten har tinget for stedsmål 4 dlr.

Skanderup birk  1666-67
stedsmål

den 12. december 1666 bortfæstet velbyrdige Corfitz Trolle den halve gård i Hvolbæk, til Laurits Troelsen, som Albret Frandsen fradøde og gav til stedsmål 27 dlr. hvilke forberørte på ny Slotsherren selv annammede.

den 4 september fæstede Jens Sørensen i Veng den halve gård i Veng, som Hans Pedersen fradøde og gav til stedsmål 10 dlr.

1667 den 21. februar stod det skifte i Hvolbæk efter Albret Frandsen og gav hans arvinger, som var hans søster førlov 3 rigsort.

afregning fra slotsfogden Hieronimus Phoell 1666-67

Vor herred: Herredsfogdens afregning 

den 30. maj 1666 Jens Knudsen i Grumstrup fæstede sammesteds en gård som Sidsel Rasmusdatter oplod 16 dlr.

den 10. juli Søren Steffensen i Lundum ½ gård ibm., som Jens Andersen oplod. 11 dlr.

den 10. juli Søren Olufsen et hus i Rådved, Niels Andersen oplod. 1 dlr.

den 26. august Laurits Jørgensen i Grumstrup ½ gård, hans fader Jørgen Mikkelsen oplod. 16 dlr.

den 27. august Jens Rasmussen en halv gård i (Vor) ladegård, hvor Hans Sørensen sidst på boede. 5 dlr. 2 mark.

den 1 september Hans Pedersen i Grumstrup fæstede et hus, som Rasmus Rasmussen oplod 2 dlr 4 mark.

den 2. september Niels Nielsen i Dørup fæstede ½ gård i Grumstrup, som Maren Pedersdatter for ham oplod. 5 dlr.

den 11. september Søren Hansen og Iver Hansen ½ gård i Dørup til fæste 11 dlr.

den 19.9 Rasmus Andersen fæstede ½ gård i sammesteds og den halve lod i Kørup (mark) 12 dlr 3 mark.

den 28. november Jens Mogensen stedte ½ gård i Ustrup i Hylke sogn, som Rasmus Rasmussen fradøde. 8 dlr.

den 15. december fæstede Peder Pedersen et hus i Gantrup, som Peder Nielsen fradøde til fæste 3 dlr.

8. januar fæstede Niels Sørensen i Vedslet den halve gård, Laurits Mikkelsen påboer for 6 dlr.

Tyrsting herred  1666-67
stedsmål

den 20. februar fæstede Niels Pedersen i Velling den tredjepart af den gård, hans moder Dorte Nielsdatter iboer, og (er) ellers meget forarmet den ikke kan holde. 1 dlr.

Ry birk  1666-67
stedsmål

14. juni fæstede Niels Sørensen en gammel mand Addit et halvt jordløst hus. 1 dlr.

11. oktober Claus Andersen stedte en gadehus i Ry by, som hans fader Anders Ibsen oplod 4. dlr.

STEDSMÅL og SAGEFALD på løse bilag

Framlev herred  1667-68

Rasmus Jensen fæstede en halv gård i Skovby, som Christen Sørensen frastod, har givet deraf til fæste. 5 dlr.

Christen Rasmussen af et jordløst hus, givet til fæste deraf 2 dlr.

Anders Jostsen i Søballe fæstet den gård ibm., som Morten Poulsen fradøde, udlovede til fæste deraf 20 dlr.

Rasmus Hjulmand i Stjær en inderstemand forarmet, for lejermål han i hans ægteskab begik. Hans bo registreret af værd. beløb Penge 8½ sletdaler deraf til K.M. den halve part 4 dlr 1 mark 7 sk.

En husmand i Borum ved Navn Mikkel Rasmussen i lige måde forseet sig, hans bo registreret af værd beløb 12 sletdaler. deraf til K.M. den halve part efter dom. 6 sletdaler. 8 sk.

Niels Jørgensen af Skovby stedt og fæstet en liden gård i Høver, som Johan Bunde fradøde skal give deraf til fæste 14 dlr.

Gern herred  1667-68
stedsmål

Niels Jensen i Ersholt stedt og fæstet et hus i Javngyde givet til fæste deraf 2 sletdaler.

Søren Terkelsen i Vissing stedt og fæstet et boel i Vissing, som han tilforn havde overladt til Oluf Andersen udlovede deraf til fæste penge 4 dlr.

Mads Nielsen i Røgen stedt og fæstet en liden gård i Klintrup, givet deraf til fæstepenge 4 dlr. 4 mark.

Ung Niels Nielsen i Flensted fæstet en halv gård ibm., som er forskyldet og Rasmus Torsen ikke kunne besidde for armod, skal give deraf 2 dlr.

Laurits Nielsen i Vissing fæstet den halve gård ibm., som han tilforn af armod afstod 4 dlr.

Jens Andersen og hans søn Mads Jensen i Javngyde har sted og fæstet en gård sammesteds, som Rasmus Jensen afsagde og fradrog skal give 10 dlr.

Mads Pedersen i Alling fæstet et jordløst hus, som Mads Pedersen fraflyttede givet deraf 1 dlr.

Peder Rasmussen i Linå fæstet et forfaldent jordløst hus i Sorring, som Christen Pedersen fradrog for 1 dlr.

Laurits Nielsen i Tulstrup stedt og fæstet en halv gård ibm., som  Laurits Nielsen fradøde og det i enkens brødre nemlig Søren og Rasmus Andersen deres nærvær, givet deraf til fæste 8 dlr.

Rasmus Jensen af Javngyde stedt og fæstet den fjerde part af Kilsgård, som Joen Rasmussen sammesteds for ham oplod, skal give  til fæste 6 dlr.

Rasmus Pedersen og Peder Pedersen fæstet en ganske øde gård i Røgen, da på det samme gård kan blive opbygget og besat, for hans K.M. kan i sin tid bekomme sin skat og landgilde, er den på øvrighedens gode behag bevilget to års frihed på landgilde og til (er)kendelse her af havre 1 tønde. 1 sletdaler.

Anders Madsen i Alling fæstet en gård i Tovstrup, som bekom enken, Niels Pedersen fra døde givet der af til fæstepenge 20 dlr.

Niels Pedersen i Kalbygård har stedt og fæstet den halve part af den samme gård, som Mikkel Jørgensen for ham har frastået og skal give deraf til fæste 20 dlr.

Nim Birk  1667-68
stedsmål

Niels Steffensen af Mundelstrup har sted og fæstet den gård i Nim som Løjtnanten der sammesteds ikke kan holde vedlige giver deraf 5 dlr.

Christen Jensen af Vorup fest den halve gård i Nim, som Jens Andersen påboede og på bygning findes ganske øde, hvorfor han sig har forpligtet der på ny at opbygge og i brug føre, er han på øvrighedens gode behag forundt 1 års frihed for landgilde.
 
Sabro herred  1667-68
stedsmål

Eftersom en gård i Sabro herred i Fårup har i mange år stået øde derpå den samme gård kan vorde opbygget og besat er Niels Nielsen og Peder Rasmussen den forundt fæstefri og to års frihed på landgilde K.M.s skat undtagen, efter deres fæsteseddels videre formelding.

Ridefogdens afregning Anno 1667-68

Skanderup birk og Hjelmslev herred 1667

den 26. juli stedt og fæstet Peder Christensen i Virring et halvt hus ibm., som Tomas Sørensen for ham oplod gav til indfæstning 2 dlr.

den 27. september stedt og fæstet Søren Jensen i Forlev den gård, som Oluf Sørensen fradøde gav til stedsmål 16 dlr.

den 5. oktober stedt og fæstet Jesper Phillipsen halvparten f af Rindelevgård som Ebbe Jensen for ham oplod, gav til stedsmål 30 dlr.

den 2. november stedt og fæstet Poul Rasmussen det halve hus i Virring, som Maren Andersdatter for ham oplod og gav til indfæstning 2 dlr.

den 29. ditto mageskiftede Hans Rasmussen i Svinsager hans gård med Niels Jensen i Hvolbæk, som er en halv gård gav til mageskifte 23 ½ dlr.

den 2. december stedt og fæstet Knud Pedersen i Blegind i Hjelmslev herred den ødegård, som Peder Mikkelsen for armods skyld oplod, gav til indfæstning. ( ?)

Skanderup birk og Hjelmslev herred 1668

den 13. februar stedt Mikkel Pedersen den halve gård i Svinsager, som hans fader Peder Mikkelsen fradøde gav til stedsmål 9 dlr.

den 16. ditto stedt og fæstet Tomas Sørensen det halve hus i Skårup, som Niels Pedersen oplod, og gav til stedsmål 2 dlr.

den 12. marts stedt og fæstet Peder Jensen den halve gård i Rindelev, som Ebbe Jensen for ham oplod, gav til stedsmål 35 dlr.

den 15. oktober betalte Jens Sørensen i Veng for den halve gård, som han påboede stedsmål 10 dlr.
og beretter han at velb. Corfitz Trolle fæstet ham den halve gård for 20 rdl. af hvilke velb. Corfitz Trolle selv har annammet 10 dlr.

den 22. september betalte Laurits Gundesen i Virring penge, som han resterede af hans stedsmål for den halve gård han påboer 1½ dlr. 1 mark.
hvilken gård velb. Corfitz Trolle selv har fæstet ham efter denne Kopi af hvis stedsmålssedel lydende Jeg underskrevne har stedt og fæstet Laurits Gundesen halvparten af Oluf Rasmussens gård i Virring, som han nu påboer, eftersom han er en vanfør mand, og skal give til stedsmål otte dlr. og så snart han stedsmål lover som skal ske ved skt. Hans aften skal han fæstebrevet bekomme Skanderborg april 1767 Corfitz Trolle.
Man beretter at han har betalt til slotsherrens kældersvend seks rigsdaler og 2 mark af stedsmål.

Tyrsting og Vor herreder, Ry birk m.fl. steder 1667-68

den 24. maj fæstede Peder Christensen et anneksboel i Bryrup, som Poul Lauritsen oplod skal give 2 dlr.

den 24. maj stedte Rasmus Tomsen et jordløst hus i Ry, som Niels Væver påboede deraf 2 dlr.

den 4. august Niels Christensen en halv gård i Træden. 4 dlr.

den 13. august Steffen Jensen i Gantrup ½ gård ibm., Niels Nielsen fradøde deraf 5 dlr.

den 23. august Knud Hansen 1 gård i Bryrup kaldes Heich, Peder Christensen af armod fraflyttede, er forundt fri til Volborg 1668 og fri for fæste, for gården var øde og forfalden

den 24. august Søren Jensen i Dørup en øde gård i Birk, Jacob Jacobsen påboede deraf 2 dlr. 4 mark

den 9. september stedt Hans Jensen af Adslev ½ gård ibm., Simon Nielsen oplod, skal give der af 8 rdl.

den 24. oktober stedt Rasmus Rasmussen en øde plads i Grumstrup, som er fri givet for fæste

1668

den 4. januar stedt Jens Jensen i Træden 1 gård, Christen Jensen oplod skal give 4 dlr.

den 22. februar stedt Anders Andersen i Grumstrup 1 gård ibm., Knud Joensen oplod skal give 12 dlr.

den 22. februar fæstet Rasmus Nielsen og Laurits Nielsen af Vrold den øde gård i Riis, som Frands Pedersen sidst påboede fri for fæste

den 26. marts Jens Tomsen i Grumstrup et hus ibm., Jørgen Rasmussen fradøde 2 dlr 4 mark.
den 26. marts Christen Pedersen i Siim, Niels Christensen fæstet 1 gård ibm. til birkefogden for 50 dlr.

den 26. marts stedte Jens Jørgensen ½ gård i Gammelstrup, Steffen Pedersen oplod skal give 6 dlr.

den 26. marts Niels Knudsen 1 gård i Vissing, Steffen Sørensen forlod. 8 dlr.
 
den 26. marts Anders Jørgensen fæstet en gård i Yding, Rasmus Nielsen fradøde deraf 8 dlr.

den 26. marts Jens Pedersen et hus i Såby, Jens Jørgensen oplod skal give 2 dlr.

den 26. marts Peder Sørensen i Gedved fæstet ½ ødegård i Vestbirk fri for fæste, for han gården skal opbygge.

den 26. marts Rasmus Rasmussen ½ gård i Grumstrup, som Albret Pedersen oplod. 5 dlr. 2 mark.

den 26. marts fæstede Jørgen Pedersen i Grumstrup en halv gård, som var afbrændt for nogen tid siden deraf 3 dlr. 2 mark.

den 26. marts nok er bortfæstet halvparten af den gård som hans K.M. mig nådigst forundt har for min bestilling i Vorladegård, til Anders Jensen for 10 dlr., hvilke jeg underdanigst formoder mig tilhører, med landgilde af gården, samt et stykke eng kaldes Fiskeholm er til for 3 dlr.

den 26. marts nok bortfæstet Troels Pedersen i Dørup ½ gård ibm., Peder Troelsen oplod. 4 dlr.

den 26. marts Niels Jensen i Båstrup fæstet 1 gård ibm., Søren Hansen oplod deraf 20 dlr.

den 26. marts Peder Krog og Peder Juel i Ejer fæstede 1 gård ibm. 6 dlr.

den 26. marts Anders Steffensen i Ry fæstet ½ gård ibm., hans fader oplod deraf 8 dlr.

den 26. marts Poul Pedersen knivsmed i Ry et hus ibm., Christen Pedersen oplod for 1 dlr.

den 26. marts Hans Madsen et gadehus i Ry, Laurits Mikkelsen oplod, skal give deraf 2 dlr.

den 26. marts fæstede Jens Pedersen i Gedved ½ gård ibm., Tøger Jensen af armod fraflyttede skal give 5 dlr.

den 26. marts er blevet til fornævnte mand indfæstet Knud Jensen i Gedved derfor betalt 8 dlr.

den 26. marts Mads Pedersen i Ry ½ gård, hans fader oplod deraf 8 dlr.

den 26. marts Anders Ibsen på Niels Hansens vegne 1 hus i Riis 2 dlr.

den 26. marts Niels Hansen i Overby stedt halvparten af den gård hans fader Hans Jørgensen påboede. 10 dlr.

Fæstede til Vissing sognemænd K.M.s anpart korntiende deraf sognet for 14 dlr.

I lige måde fæstet til Vinding sognemænd K.M.s tiender der af
sognet 6 dlr.

Ørridslev sognemænd tiende deraf sognet for 20 dlr.

FØRLOV 1666

den 20. maj annammet på skifte efter Søren Jensens kvinde i Dørup 4½ mark

5. juni annammet Førlov efter Rasmus Nielsen i Yding 4½ mark

den 22. september annammet førlov efter Jens Pedersen i Træden. 4½ mark.

Stedsmål 1670-71 
kun et bilag fra Skanderup birk.
Det drejer sig tilsyneladende mest om huse, så alt andet må være blevet overtaget af rytterdistriktet dette år)

1670

den 6. september stedt og fæstet Jens Steffensen det halve hus i Vrold, som Peder Jensen har opladt, han gav til stedsmål 2 dlr.

den 23 september stedt og fæstet til Niels Jensen det hus i Vrold, som hans fader Jens Rasmussen fradøde og hans Moder Karen Lauritsdatter for opladt har. 4 dlr.

den 25. september stedt og fæstet Niels Rasmussen det hus i Vrold, som hans fader Rasmus Nielsen fradøde og hans Moder Karen Jensdatter opladt har. 4 dlr.

1671

den 4. februar stedt og fæstet Niels Tomsen det halve hus i Hvolbæk. som Anne Nielsdatter opladt har. 2 dlr.

den 23. februar Niels Jensen det halve hus i Vitved, som Jørgen Nielsen opladt har skal give til stedsmål 1 dlr.

den 12. februar stedt og fæstet Knud Lauritsen det halve hus i Vrold, som Jørgen Kaspersen har opladt. 2 dlr.

den 2. marts stedt og fæstet Søren Lauritsen af Vitved halvparten af den halve gård i Svinsager, som Niels Jensen opladt har skal give til stedsmål 6 dlr.

den 9. marts stedt og fæstet Peder Rasmussen af Vitved den halve kirkegård i samme by, som hans fader Rasmus Sørensen opladt har. 8 dlr.

den 10. marts stedt og fæstet Søren Andersen det halve hus i Vitved, som Laurits Sørensen opladt har. 2 dlr.