Erik Brejls hjemmeside

Start

Kirstin Nørgaard-Pedersen

DET SKANDERBORGSKE RYTTERDISTRIKT
No 1. EKSTRAKT AF SELVEJERNES INDKOMNE ADKOMSTER.


Forud for salget af ryttergodset blev selvejerbøndernes adkomster afskrevet og indsendt til rentekammeret. I de tilfælde hvor myndighederne fandt at disse adkomster var bevis for virkeligt selveje kunne ejerne undgå, at deres gårde eller huse kom til auktion, hvis de indvilligede i at betale 100 rdl. pr. tønde hartkorn. Begrundelsen for betalingen var, at de på lige fod med ryttergodsets fæstebønder havde nydt godt af flere reduktioner af hartkornet, og at de ligeledes havde fået hjælp fra kronen i tilfælde af ulykker, ildebrand og sygdom blandt kvæget. Den her gengivne ekstrakt ligger sammen med de fuldstændige afskrifter af skøder og andre adkomster i to pakker i Rigsarkivet, der desuden indeholder kopier af kvitteringer for indbetalingen, hvoraf halvdelen skulle falde straks salget havde fundet sted. De to pakker bestilles på følgende måde:

RA. Renteskriverkontorerne 1679-1771.
Diverse. 2247.24-25. 1767 Kommissionsakter vedr. afhændelsen af kronens gods i Skanderborg distrikt.

SKANDERBORG AMT
VOR HERRED
ØRRITSLEV SOGN
ØRSKOV

1. ERIK PEDERSEN For gården no. 1 og derunder liggende Tue Mølle.

1.Tingsvidne skøde af 17. maj 1720, hvorved herredsskriver Lassen efter fuldmagt på hr. general major Brockdorfs vegne skøder til Peter Woetmann selvejergården i Ørskov som står for hartkorn 6 tønder 1 skp. 3 f samt Tue mølle 4 skp. 1 fjr. 1 alb.
2. Auktionsskøde af 14 januar 1738 på Peter Woetmanns fradøde selvejergård med tilliggende Tue mølle for hvilken enken Mette Pedersdatter i Pinds mølle ved auktion var blevet højstbydende med 201 rdl .
3. skøde af dato 3 november 1738 udgivet af fornævnte enke til hendes svoger Erik Pedersen på berørte selvejergård med tilliggende.
NB: I Krigs- og landgilde jordebøgerne er Tue mølle ikke anført at være selvejergods.

2. CHRISTEN SØRENSEN nu ERNST WOETMANN for ejendommen Øster Stendrup under gården no. 3.

1. Et tingsvidne skøde af 21. september 1694, hvorved Søren Hansens hustru Bodel Pedersdatter af Horndrup afhænder hendes arvepart udi det øde selvejer bondejord og skov i Øster Stendrup til Jørgen Sørensen i Ørskov.
2. En panteforskrivning af 26. september 1706 udgivet af enken Bodel Pedersdatter i Ustrup til Jens Olesen i Ørskov på summa 124 rdl. hvorimod pantsattes den halve part af hendes Ejendoms jord og skov Øster Stendrup kaldet.
3. En Dito udgivet den 23. januar 1715 af Søren Jensen og hustru fornævnte Bodel Pedersdatter i Ustrup til Jens Olesen i Ørskov som derved for atter lånte 120 rdl. pantsætter den anden halve part i berørte ejendom.
4. Ved skiftet efter bemeldte Jens Olesen den 14. februar 1730 har Eske Pedersen af Båstrup efter fuldmagt deklareret på Søren Jensen af Ustrup hans vegne, det han ikke havde videre prætention på sit pant de 7 søsterlodder i Øster Stendrup, ville ej hellere indløse samme, men overlader det for de penge, han og afdøde hustru derpå havde bekommet.
Ejendommen Øster Stendrup kaldes ikke selvejergods i Krigsjordebogen.

 3. JØRGEN JENSEN for en halv gård af no.6.

 1. Tingsvidne skøde af 16. januar 1705, hvorved Steffen Eriksen på egne og søskendes vegne afhænder til Anders Jørgensen deres faders fradøde halve øde gårds jord og ejendom på Ørskov mark.
 2. Skøde af 24. februar 1767 udgivet af Erik Pedersen til Jørgen Jensen på selvejerrettigheden udi Peder Pedersens fradøde gård i Ørskov.

 4. NIELS SØRENSEN for en halv gård af no.6.

Til oplysning om denne gårds selvejerrettighed har beboeren intet andet at forevise end en skifteforretning af dato 3. april 1717 efter afgangne Eske Andersen, som beboede den hele gård no.6 hvoraf erfares, at halvparten af den jord og ejendom på Ørskov mark, som bruges til denne ryttergård og står for 2 td. 1½ skp. reduceret hartkorn, skal, efter derud påberåbte, ved skiftet foreviste pante- og købebreve være selvejergods, og at Peder Andersen har ved skiftet afstået såvel sin egen som søskendes til ham overdragne parter i denne ejendom til Eske Andersens enke for 50 rdl. men som pengene ikke blev betalt, tog Peder Andersen ejendommen til pant derfor, og brugte samme til sin dødsdag, da den tilfaldt hans broderdatter Anne Eskesdatter som eneste arving, der nu har beboeren Niels Sørensen til ægte.

KATTRUP SOGN
BORUP

5. ANDERS JENSEN for ejendommen vester Stendrup under gården no. 3.

1. Tingsvidne skøde af 20. november 1639 angående denne ejendom østen ved Tebstrup sø beliggende, som Jørgen Jensen af Tvingstrup efter hafte skriftlig fuldmagt fra Knud Galten med flere i Borup skøder til Knud Lassen sst.
2. Skøde af 25. februar 1767 udgivet af afgangne Jens Andersen Vinter i Borup hans arvinger til Anders Jensen sst. på berørte bøndergods i Vester Stendrup.

MØBALLE

6. PEDER RASMUSSEN for gården no. 3.

1. Kong Christian den Førstes benådningsbrev af 7. januar 1609 at Simon Tomasen i Møballe må beholde sit bondegods for sædvanlig årlig skyld ½ brændgalt og ½ tønde smør, og dermed fri for al anden tynge og afgift. Samme benådning er siden konfirmeret af Kong Frederik den 3. 1654 for Jørgen Eskesen på livstid.
2. Tingsvidne skøde af 31. maj 1678 på bemeldte selvejerbondegård i Møballe til Mads Andersen af Fillerup.
3. Dito af 3. februar 1713 på 3 parter udi samme gård og tilliggende 2 huse til Jens Madsen i Møballe.
4. Skøde af 1. november 1762 udgivet af Jens Madsens enke og medarvinger til Peder Rasmussen i Møballe på deres selvejergård og 2 huse sst., ansat i matriklen for hartkorn 8 td. 5 skp. 2 fjr. 1 alb.

KATTRUP

7. JENS MIKKELSEN for gården no. 3.

1. Skøde tingsvidne dateret tirsdagen næst Qvasimodo geniti søndag 1545, hvorved Anne Oles og Kirsten Jenses af Ørritslev overdrager deres arverettighed i en halv søsterlod i en gård i Kattrup til Peder Kjær og brødre.
2. Dito af 5. juli 1636 til Peder Andersen Kjær på nogle parter af hans iboede gård.
3. Dito af 30. november 1642 hvorved Peder Andersen Kjærs arvinger skøder til Jens Eskesen bondegårdeni Kattrup, Kærsgård kaldet.
4. Dito af 28. juli 1719 på 4de parten af fornævnte Kærsgård til Anne Olesdatter i Kattrup.
5. Skøde dateret 11. november 1762 udgivet af Jørgen Madsen i Grumstrup til Niels Rasmussen Kjær på hans hustrus arverettighed udi Kjærsgården i Kattrup, af hartkorn ager og eng 6 td. 1 skp. 2 fjr. 2 alb. med tilliggende gadehus, og et stykke skov Skinderballe kaldet samt herligheds ejendommen udi 2 skovparter Nederlund kaldet matr. for 3 fjr. 1 alb. hartkorn.
6. Dito af 7. marts 1767 udgivet af Niels Rasmussen Kjærs arvinger til Jens Mikkelsen på fornævnte selvejer- og herlighedsrettigheder.

8. LAURS JØRGENSEN for halve part af gården no. 5.

1. Tingsvidne skøde af 21. januar 1624 hvorved Jeppe Mikkelsens arvinger overdrager Peder Dinesen deres arvede rettighed udi en selvejergård i Kattrup med tilliggende øde ejendom Lundmark.
2. Dito af 13. april 1694 på den halve selvejergård i Kattrup, som Jens Andersen sst. afhænder til beboeren Rasmus Rasmussen med tilliggende liden skovpart.
3. Skøde af 30. april 1760 udgivet af Rasmus Rasmussens enke med flere på deres halve selvejergård i Kattrup til Laurs Jørgensen sst. af hartkorn 4 td. 2 skp. 3 fjr. 2 alb. skov ½ alb. og af byens alminding 1 alb.

9. ANDERS CHRISTENSEN for den anden halve part af gården no. 5.

1. Tingsvidne skøde af 5. maj 1624 hvorved Karen Jeppes med værge overdrager til Peder Dinesen den af ham selv påboende selvejergård i Kattrup.
2. Dito af 1. juli 1718 hvorved Jens Christensens arvinger skøder hans fradøde halve selvejergård til Christen Jensen af Kattrup.
3. Skøde dateret 16 april 1764 udgivet af Christen Jensen til hans søn Anders Christensen på en halv selvejergård i Kattrup med andel i Nederlund skov og mark.

10. FRU HOF JÆGERMESTER INDE von RØDER i HOVED for 1 td. 2 skp. hartkorn, købt af Søren Rasmussen, som beboer gården no. 6.

1. Tingsvidne skøde af 16. august 1678 hvorved Jens Eskesen og hustru i Kattrup afhænder til Tomas Andersen og hans fæstemø Maren Christensdatter en del jord og eng af hendes moders gårdspart nemlig 3 tønder hartkorns land i hver mark samt noget engjord.
2. Skøde af dato 14 april 1766 udgivet af Søren Rasmussen i Kattrup til hr. Hofjægermester von Røder i Hoved på et selvejerhus i Kattrup med indhegnet kålhave samt det dertil hørende selvejerjord af 10 skp. hartkorn med engslet og et lidet stykke selvejerskov Snarre skov kaldet.

11. PEDER ADSERSEN for gården no.7.

1. Tingsvidne skøde af 16. august 1661 hvorved Søren Eriksen i Kattrup afhænder fjerde parten af påboede halve gård til hans fæstemø Maren Rasmusdatter.
2. Dito af 5. februar 1675 på halve parten af bemeldte halve gård afhændet til Hans Sørensen i Kattrup af Niels Sørensen og medarvinger.
3. Dito af 9 august 1695 hvorved Hans Sørensens enke med flere skøder denne halve selvejerbondegård til Rasmus Sørensen.
4. En skifteforretning af 21 november 1695 efter fornævnte Rasmus Sørensen.
5. Tingsvidne skøde af 7. februar 1696 angående berørte selvejergård, som derved til Erik Sørensen afhændes.
6. En ekstrakt af 2 skiftebreve for så vidt denne gårds selvejerrettighed vedkommer.

12. CHRISTIAN JØRGENSEN for gården no. 9.

1. Tingsvidne skøde af 27. november 1529 hvorved Anne Pedersdatter afhænder til Christen Eriksen hendes arverettighed af den 27. part udi hans påboede gård i Kattrup med tilliggende.
2. Skøde af 2 marts 1767 udgivet af arvingerne efter Niels Pedersen og hustru i Kattrup til Christian Jørgensen på selvejerrettigheden udi bemeldte deres fædres fradøde halve gård sammesteds.

13. SØREN ANDERSEN for et hus.

Skøde dateret 2 marts 1767 udgivet af arvingerne efter afgangne Rasmus Rasmussen og hustru i Kattrup til Søren Andersen Due på deres arvede selvejerhus i byen.

OVERBY

14. RASMUS JØRGENSEN for en halv gård af no.2.

1. Tingsvidne skøde af 9. marts 1578, hvorved Obe Christensen afhænder sine rettigheder udi hans faders fradøde gård i Overby til Jacob Christensen sst.
2. En panteforskrivning af 23. februar 1614 på 200 daler hvorimod fornævnte gård pantsattes af Jacob Christensen til Ole Madsen i Lundum.
3. Tingsvidne skøde af 9. marts 1642 hvorved Morten Jespersen af Grumstrup afhænder til Maren Pedersdatter i Overby sin halve gård sammesteds.
4. Dito af 24. januar 1649 på fjerdeparten af en søsterlod udi Overby og Møballe.
5. Skøde af 2. november 1751 udgivet af Mikkel Pedersen til hans søn Peder Mikkelsen på hafte halve selvejerbondegård i Overby.
6. Dito af marts 1767 udgivet af formynderen for bemeldte Peder Mikkelsens børn og til Rasmus Jørgensen i Overby på fornævnte halve selvejergård.

15. TOMAS TOMASEN for en halv gård af no.2.

1. Tingsvidne skøde af 1565, hvorved Albret Sørensen i Tammestrup afhænder sin arvepart i en gård med tilliggende i Overby til beboeren Envold Albretsen.
2. ditto af 12. januar 1597 på fornævnte gård til Peder Envoldsen i Overby.
3. Dito af 13. august 1652 hvorved Hans Pedersen skøder hans part udi sine forældres fradøde halve gård til hr. Anders Jensen.
4. Dito af samme dato på de øvrige parter af samme gård.
5. Dito af 8. december 1676, hvorved Jørgen Olesen af Hoved skøder Jacob Christensen de 2/3 parter udi en tilforhandlet halv selvejergård i Overby.
6. Dito af 29 juli 1703 på halve parten i bemeldte halve gård, som Jacob Christensens enke lader skøde hendes søn Christen Jacobsen.
7. Skøde af 2. november 1751 udgivet af fornævnte Christen Jacobsens arvinger til Tomas Tomasen i Overby på hans iboende halve selvejergård af hartkorn ager og eng 4 td. 6 skp. 2 fjr. 1 al. skov 1 alb.

TESTRUP

16. HR. KANCELLIRÅD BJØRN.

Et skøde udgivet af hr. Ritmester Glud til Kærgårdsholm, den 22. december 1758 til monsr. Andreas Bjørn på en del jordegods og tiender, hvorunder er begreben Testrupgård i Kattrup Sogn bestående af hartkorn ager og eng 7 td. 5. skp. 3 fjr. skov 2 alb.

OVSTED SOGN
ELLING

17. ANDERS CHRISTENSEN for gårdsparten no.1.

1. Tingsvidne skøde af 5. december 1649 angående en halv bondegårds øde eje, som Eske Pedersen afhænder til herredsfoged Jonas Hansen i Elling.
2. ditto af 3. marts 1713, hvorved Elias Jensen af Elling med flere afhænder til Christen Hansen en øde bondegårdseje på Elling mark.
3. Dito af 19. december 1754 angående halv parten af selvejerrettigheden i de toft, mark og engjorder den øde gårds jord kaldet, som Ellen Andersdatter afhænder til hendes mand Jens Jensen.
4. Skøde af 4. marts 1767 udstedt af Christen Hansens og Jens Jensens arvinger til Anders Christensen i Elling på selvejerrettigheden udi de hans påboende gårds tilhørende toft, mark og engjorder med videre.

18. NIELS PEDERSEN for gårdsparten no.1.

1. Tingsvidne skøde af 10. marts 1713 angående et selvejerhus og våning med tilliggende jord i Elling, som Jens Sørensen til Peder Sørensen har afhændet.
2. Dito af 27. november 1732 angående halv parten af samme hus og våning, som Peder Sørensen Dam afhænder til hans hustru Maren Nielsdatter.
3. Skøde af 4. marts 1767 udgivet af Peder Sørensens arvinger til Niels Pedersen på selvejerrettigheden i berørte hus og våning i Elling.

19. JACOB JENSEN for gårdsparten no.1.

1. Tingsvidne skøde af 4. oktober 1695 hvorved Eske Jensen til sin trolovede Fæste enke afhænder halvparten af den halve selvejergård i Elling, som han selv beboede.
2. Dito af 9. oktober 1720 ved hvilket Christen Hansen afhænder den ham arvelig tilfaldne halve part af den halve selvejergård i Elling til Jens Christensen Brixen.
3. Skøde af 8. september 1763 hvorved Jens Christensens enke med flere overdrager til deres medarving Jacob Jensen den halve selvejergård i Elling, som Jens Christensen var fradød.

20. JØRGEN JENSEN for gårdparten no.1.

Et tingsvidne skøde af 6. maj 1707 hvorved Eske Pedersen af Tolstrup Tammestrup med flere afhænder den dem arvelig tilfaldne rettighed udi 2 favne selvejerjord af en øde gårds eje på Elling mark til Hans Christoffersen i Elling såvel som og et selvejerbondehus sammesteds.

21. ESKE JENSEN for en halv gård af no.4.

1. Tingsvidne skøde af 24 januar 1651 hvorved Jens Jensen af Borup og medarvinger efter Jens Jørgensen afhænder til Eske Jensen den da af ham beboede bondegård i Elling med vedliggende Jorder.
2. Dito af 30. juni 1702 hvorved Eske Jensens arvinger afhænder samme halve selvejerbondegård til deres broder Jens Eskesen.
3. Dito af 29. marts 1753 hvorved Jens Eskesens enke med flere afhænder forberørte halve gård til Eske Jensen.

22. NIELS RASMUSSEN for en halv gård af no.4.

1. Tingsvidne skøde af 7 marts 1710 hvorved Eske Jensen som formynder for sin broders børn afhænder til Mads Nielsen ½ part af den halve selvejerbondegård i Elling for summa 50 sldl..
2. Skøde af dato 18. februar 1766 udgivet af Jens Tomasen i Ejer formynder for Christoffer Madsens børn til Niels Rasmussen på selvejerrettigheden i den halve gård i Elling som bemeldte børn efter deres fader havde arvet.

23. PEDER JENSEN for gården no. 5.

1. Tingsvidne skøde af 20. januar 1693 hvorved Christoffer Eskesen afhænder til sin søn Jens Christoffersen den halve selvejerbondegård i Elling som sælgeren da beboede.
2. Dito af 20. april 1714 angående den samme halve selvejergård som Hans Christoffersen afhænder til Jens Jensen.
3. Skøde af 4 marts 1767 udgivet af Jens Jensens arvinger til Peder Jensen på selvejerrettigheden i bemeldte Jens Jensens fradøde gård i Elling.

EJER

24. FRU ETATSRÅDINDE DE LICHTENBERG i Horsens for 3 gårdsparter under no.10 og 11, som beboes af Laurs Christensen, Iver Ottesen og Niels Jensen.

1. Skøde af 3. august 1685 udgivet af nogle mænd i Tåning til borgmester Hansen i Horsens på en øde gårds ejendom i Ejer by mark og skov.
2. Dito af 24. januar 1673 fra herredsfoged Andersen i Dauding og Peder Andersen i Troelstrup til Jørgen Hansen i Horsens på et selvejerbondehus med tilliggende i Ejer.
3. En købekontrakt af 17. februar 1678 og kvittering af 24 februar 1680 fra Søren Laursen og medarvinger til borgmester Hansen angående en halv gårds bondeejendom på Ejer mark øde og uden bygning.
4. En akkord imellem borgmester Hansen og Niels Hansen i Ris hvoraf ses at borgmesteren har overladt sin ejende bygning i Ejer efter skødet no.2.

TYRSTING HERRED
FØVLING SOGN
ÅSTRUP

25. JESPER STEFFENSEN for gården no. 1.

1. Et tingsvidne skøde af dato 18. juli 1743 som viser at Christen Pedersen af Åstrup har solgt til hans svigersøn Jens Mortensen selvejerrettigheden i hafte gård og tilliggende huse sammesteds.
2. Et dito af 9. oktober 1755 hvorved Jens Mortensen afhænder samme igen til beboeren Jesper Steffensen.

26. PEDER HANSEN WINTHER for gården no. 2.

1. Tingsvidne skøde af 30. oktober 1621 hvorved Vitus Fibritius i Åstrup afhænder til Jørgen Nielsen i Torp den halve bondegård i Neder Åstrup.
2. Et dito af 18. december 1695 efter hvilket Niels Madsen i Åstrup afhænder til Søren Nielsen sst. halvparten af den hele selvejerbondegård i Neder Åstrup. Det erfares desuden af samme tingsvidne, at bemeldte Niels Madsen har ligeledes solgt den anden halve part i berørte selvejergård til hans søn Mads Nielsen, men skødet derpå vides ikke hvor er.
3. Skøde af dato 12. november 1762 udgivet af Niels Madsen i Åstrup til hans svigersøn Peder Hansen Winther på selvejerrettigheden udi den halve gård i Åstrup, som sælgeren beboede, og svarer af hartkorn ager og eng 3 td. 1 skp. 3 fjr. ½ alb. skov 1½ alb.
4. Dito af 14. maj 1766 udgivet af Hans Rasmussen Møller til fornævnte Peder Hansen på selvejerrettigheden udi hans hafte halve gård i Åstrup af hartkorn 3 td. 1 skp. 3 fjr. ½ alb. skov 1½ alb.

RING SOGN
BREDSTRUP

27. CHRISTEN ANDERSEN for gården no. 5.

1. Tingsvidne skøde af 26. maj 1651 hvorved Peder Jensen i Ring afhænder fjerdeparten af den selvejergård i Bredstrup, som han havde købt af Peder Eriksen sst. til Anne Jensdatter sammesteds.
2. Dito af 26. januar 1664 som viser at Niels Eriksen af Bredstrup har skødet den fjerde part af selvejer bondegården sst., som han efter faderen Erik Andersen havde arvet, til Knud Villadsen af Knude.
3. Dito af 5. december 1703 hvorefter Peder Eriksen skøder til Søren Christensen Pig den selvejerbondegård i Bredstrup, som efter ny Matrikel består af hartkorn 2 td. 3 skp. 1½ fjr.
4. Dito af 11. december 1715, at Knud Christensen, som formynder for Josef Christensens arvinger, skøder til Laurs Jensen af Vinding den halve selvejergård i Bredstrup, som bemeldte Josef Christensen havde beboet.
5. Et ditto af 11. december 1715 angående et stykke ejendom i længde 18 og bredde 18 Alen, som fornævnte Laurs Jensen har skødet og afhændet fra omtalte halve selvejerbondegård til Christen Josefsen og hans arvinger.
6. En kontrakt af 18. marts 1748 hvorved Jens Lassen i Bredstrup afstår sin halve selvejergård til Christen Andersen.

GREDSTRUP SOGN
DAUDING

28. SØREN FRANDSEN

Hans påboende gård i Matriklen no.2 af hartkorn 2 td. 7 skp. 3 fjr. 2 alb. er i krigs- og landgilde jordebøgerne anført at være selveje, men efter foreviste fæstebrev derpå af dato 1. december 1741 er dette urigtig. I des sted siger han sig at have selvejerrettighed i den part af gården no. 7, som nu beboes af

PEDER JENSEN og står for hartkorn 2 td. 7 skp. 3 fjr. 1 2/3 alb. skov 2 alb. hvorom haves:
En panteforskrivning udgivet den 14. januar 1744 af Søren Frandsen til Jens Jensen af Sønder Vissing på summa 100 sldl. hvorimod han pantsætter 2 selvejerhuse tillige med selvejerrettigheden i det sted, som Jens Jensen beboede og skylder af hartkorn 3 td. hvilket skal være det samme som nu beboes af Peder Jensen. Efter påtegning på bemeldte forskrivning har Søren Frandsen indfriet samme den 12. januar 1763.

29. NIELS NIELSEN for gården under no.7.

En panteforskrivning dateret 14. januar 1744 udgivet af Steffen Jensen Knub i Dauding til Anders Andersen i Møldrupgård for summa 100 sldl., hvorimod pantsattes selvejerrettigheden i hans gård i Dauding med tilhørende 3 huse. Obligationen er siden af Steffen Jensen indfriet den 4. januar 1746.

30. SØREN SØRENSEN for havende part af gårdenunder no.7.

En panteforskrivning af 14. januar 1744 udgivet af Jens Hansen i Dauding til Jens Sørensen i Burgård på summa 85 sldl. imod pant af selvejerrettigheden udi påboede gård og tilliggende 2 huse. Samme er af Søren Sørensen indfriet den 29. december 1760.
VINDING SOGN og by

31.- 34. inklusive: HR. GENERAL KRIGS KOMMISSÆR von HIELMCRONE til Herningholm hans adkomster til selvejerrettigheden udi de 2 gårde under no.4 og 5, som står anført i jordebogen således:
No 4. Steffen Jørgensen og Søren Sørensen 4 td. 5 skp. 1 fjr. skov 1 fjr.
Anders Madsen fjerde part 1 td. 4 skp. 1 fjr. 2 alb. skov 1 alb.
No 5. generalkrigskommissær Hielmcrone 2 td. 4 skp. 2 fjr. 2 alb. skov 1½ alb.
 Peder Andersen 2 td. 4 skp. 2 fjr. 2 alb. skov 1½ alb.

1. Et tingsvidne skøde af 6. oktober 1663 hvorved Søren Jensen af Vinding afhænder til sin broder Anders Jensen og fæstemø Maren Jensdatter en otting jord på Vinding mark.
2. Ditto af 29. oktober 1633 på en bondegård i Vinding med tilliggende som Peder Torbensen i Hedegård og medarvinger til Niels Torbensen afhænder. Så og et dito skøde af 17. december samme år angående den halve part af fornævnte gård, som Niels Torbensen afhænder til hans fæstemø Maren Jensdatter.
3. Ditto af 10. december 1667 på den halve øster part af Christen Jensens påboede gård i Vinding, som er de 2 ottinger over al byens mark til Jens Sørensen af Troelstrup. På samme papir:
Et dito skøde af 26. august 1684 til Peder Andersen af Dauding på 4de parten af Christen Jensens fradøde selvejendoms gård i Vinding.
4. Skøde dateret København den 25. juni 1716 udgivet af Poul Nielsen Vinding til hans søster Anne Nielsdatter på den tre fjerdedel part bondeeje udi Niels Torbensens fradøde selvejergård i Vinding af hartkorn 4 td. 4 skp. 3 fjr. 3 alb.
5. Skøde af 20. april 1718 hvorved Peder Andersen af Vinding overdrager Christen Knudsen af Sejet en halv selvejerbondegård i Vinding bestående af 2 otting jord over al byens mark.
6. Et ditto af 3. november 1724 udstedt af Maren Nielsdatter i Velling til Sr, Palle Møller på de 3/4 parter bondeeje udi en hendes arvelig tilfalden selvejergård i Vinding, som står for hartkorn 6. tønder 1 skp. 2 fjr. 2 alb. skov 1 fjr. 1 alb.
7. Ditto af 16. februar 1724 hvorved Jens Nielsen afhænder til Jens Pedersen hans iboende fjerde part selvejergård bestående af 1 td. 4 skp. 1 fjr. 1 alb. hartkorn.
8. Ditto af 15. november 1724 hvorved Maren Nielsdatter i Velling afhænder til Sr. Palle Møller 3/4 part bondeeje af hendes selvejergård i Vinding.
9. Ditto af 24. august 1731 udgivet af Jens Christensen i Vinding til Sr, Palle Møller i Velling på 2 otting selvejergård i bemeldte Vinding, af hartkorn 2 td. 4 skp. 2 fjr. 2 alb foruden skovskyld.
10. Et tingsvidne af 25. oktober 1724 hvor udi Maren Nielsdatter i Vinding lader hendes selvejergård lovbyde.

Til hr. general Krigs Kommissæren udgivne skøder:

11. Et skøde af dato 10. september 1765 på Peder Andersens selvejerbondegård i Vinding, som står for hartkorn ager og eng 2 td. 4 skp.2 fjr. 2 alb. skov 1½ alb. og svarer til hans majestæt af herligheden årlig 2 rdl. 56 sk.
12. Et dito af 5. november 1765 på Anders Madsens selvejerbondegård i Vinding af hartkorn ager og eng 1 td. 4 skp. 1 fjr. 2 alb. skov 1 alb. og skylder årlig af herligheden 1 rdl. 53 sk.
13. Et ditto dat. Tebstrup den 26. april 1766 udgivet af birkedommer Bangs enke, som derved iblandt andet skøder til hr. general krigskommissæren selvejerrettigheden eller bondeejet udi:
1. Steffen Jørgensens påboende gård i Vinding stående for hartkorn ager og eng 4 td. 5 skp. 1 fjr. skov 1 fjr. samt det på gårdens grund beliggende hus.
2. En halv gård sammesteds, som svarer af hartkorn 2 td. 4 skp. 2 fjr. 2 alb. skov 1½ alb. hvortil sælgeren har fået adkomst ved udlægsforretning af 22. april 1758
14. Husbondholdsbrev på fornævnte Anders Madsens selvejersted.
15. Husbondholdsbrev på Steffen Jørgensens selvejersted.
16. Husbondholdsbrev på Peder Andersens selvejersted.

35. JUEL PEDERSEN for en halv part af gården no. 6.

1. Tingsvidne skøde af 6. august 1710 på en halv selvejerbondegård i Vinding, som Jens Andersen Mariager sst. med flere afhænder til beboeren Ole Svendsen.
2. Dito af 12. december 1748, hvorved Ole Svendsens arvinger afhænder til Juel Pedersen den halve selvejerbondegård i Vinding, som han nu iboer.

36. SKOVRIDER SCHULTZ for den halve part af gården no. 6, som han og Søren Tomasen står anført for i jordebogen.
 
1. Tingsvidne skøde af 3. november 1706 hvorved Søren Jensen af Vinding med flere afhænder til Søren Nielsen sst. deres selvejerrettighed af en otting jord udi Kæmpegården sammesteds.
2. En købekontrakt af 14. februar 1747 imellem skovrider Søren Jensens enke og skovrider Schultz angående hendes gård i Vinding med tilliggende for 310 rdl.
3. Skøde af 30. december 1765 udgivet af Søren Sørensen til skovrider Schultz på hans selvejergård i Vinding af hartkorn 1 td. 1 skp. 3 fjr. 2 3/4 alb. skov 1 alb.

HJELMSLEV HERRED
MESING SOGN og by

37. DANIEL RASMUSSEN for den halve part af gården no. 2.

1. Tingsvidne skøde dat. mandagen næst for palme søndag ao 14__. hvorved Jens Grobesen i Blegind skøder sin del på Mesing- Forlev og Ravndals marker af ager eng og skov til Ole Mikkelsen.
2. Dito af 14. marts 1670, hvorved Poul Bertelsen med flere skøder Bertel Poulsen og Peder Rasmussen hver lige meget af rettigheden udi deres påboede selvejergård i Mesing med underliggende.
3. Skøde af 10 november 1766 udgivet af Bertel Groersen til Daniel Rasmussen på hans halve selvejergård i Mesing, det nordre skovskifte af skoven på Forlev mark undtagen.

38. PEDER POULSEN for den halve gård no.2.

1. De 2 første ved næst forrige Nummer påberåbte skøder, som tillige angår denne gårds part.
2. Skøde af 25. februar 1767 udgivet af Niels Pedersens enke på bonde selvejerrettigheden i hendes faders fradøde halve gård i Mesing til itzige beboere Peder Poulsen.

39. RASMUS RASMUSSEN for en halv gård af no. 3 og anpart i en tredje del af Bondestriibet 4 skp. 3 fjr. 1/3 alb. i Ravndals og Forlev skove, hvorpå Peder Sørensen i Forlev har husbondholds Brev.

1. Lovbuds og skøde tingsvidne dat. Ao 1450 på det 8de år næst mandag efter michaeli, da Per Johansen har solgt til Ove Mikkelsen hans bondegods på Mesing Forlev og Ravndals marker.
2. Tingsvidne skøde dateret mandagen efter Skt. Olaj dag 1458, hvorved Jens Steffensen overdrager Ove Mikkelsen rettigheden i hans påboede gård i Mesing med tilliggende på fornævnte marker.
3. Tingsvidne af dato mandagen for midfaste 1460 angående bemeldte gods.
4. Tingsvidne skøde af 24. juli 1517 hvorved Volborg Mikkelsdatter med flere afhænder til Mikkel Sørensen deres arveparter og købte rettighed i Forlev Gods, Bondestribet kaldet.
5. Tingsvidne af 22. april 1586 angående Forlev marks deling.
6. Skøde af 7. maj 1766 udgivet af Rasmus Laursens arvinger til medarvinger Rasmus Rasmussen på selvejerrettigheden i Rasmus Laursens fradøde gård med tilliggende i Ravndals og Forlev skov.

40. LAURS ANDERSEN for en halv gård af no.3 og anpart i fornævnte Bondestrib.

1. De ved beboeren Rasmus Rasmussen anførte første 5 Dokumenter, som og vedkommer denne halve gård.
2. Skøde af 5. maj 1766 udgivet af formynderen for afg: Peder Mikkelsens børn på hans fradøde selvejergård med andel af Bondestribet til Laurs Andersen.

41. JACOB JENSEN for et hus.

1. Skøde tingsvidne af 16. december 1734, hvorved Poul Pedersen sælger Niels Andersen et stykke jord af længde 33 og bredde 30 alen.
2. Et skøde af 8. juni 1759 udgivet af Anders Nielsen til Jacob Jensen på et selvejerhus i Mesing, med tilliggende for summa 160 rdl.

STILLING SOGN og by

42. SØREN POULSEN for halve part af gården no. 2.

1. Tingsvidne skøde af 30. oktober 1702 hvorved Karen Andersdatter lader afhænde til Peder Rasmussen en hendes påboede selvejergård i Stilling.
2. Skøde af 23. februar 1767 udgivet af formynderen for afgangne Peder Rasmussens børn til Søren Poulsen på selvejerrettigheden i en gård i Stilling med tilliggende hus.

43. MIKKEL CHRISTENSEN for halve part af gården no. 2.

1. Tingsvidne skøde af 15. december 1710 hvorved Peder Nielsen med flere skøder deres arverettighed udi Mikkel Jensens påboende selvejergård til beboerens fæstemø Mette Poulsdatter.
2. Skøde af 21. april 1764 udgivet af formynderen for Ole Christensens arving til Mikkel Christensen på selvejerrettigheden i gården, Søgaard kaldet.

44. SØREN JACOBSEN for gården no. 4 og et hus.

1. Tingsvidne skøde af 11. april 1737 hvorved Mikkel Pedersens enke skøder til hendes fæstemand Knud Justsen selvejerrettigheden i hendes påboende gård i Stilling.2. Dito af 22 juli 1745 hvorved Knud Justsen af Pinds mølle afhænder selvejerrettigheden i den gård og tilliggende huse, som Mikkel Pedersen var fradød til Søren Jacobsen af Stilling.

45. JENS NIELSEN for gården no. 6.
 
1. Tingsvidne skøde af 10. oktober 1707 hvorved Jens Rasmussen af Vitved med flere skøder til Søren Poulsen deres rettighed i nogle selvejerbondeparter.
2. Skøde af 10. december 1765 udgivet af afg. Rasmus Mortensens arvinger på hans fradøde selvejergård til Jens Nielsen Nørgård i Stilling.

46. SØREN NIELSEN for gården no. 7.

1. Tingsvidne skøde af 6. marts 1693 hvorved Jens Pedersen afhænder sin selvejergårds halve part til Else Nielsdatter i Stilling.
2. Skøde af 17. februar 1766 udgivet af Jens Nielsen på selvejerrettigheden i faderens fradøde gård til Søren Nielsen i Stilling.

47. PEDER PEDERSEN for halve parten af no.8 og et hus.

Et skøde af dato 12. september 1765 udgivet af Peder Nielsen i Stilling hans arvinger til deres medarving Peder Pedersen på deres andel af selvejerrettigheden i bemeldte Peder Nielsens fradøde gård.
NB: huset som står på gårdens Grund er kommen jordebogen til forbedring i året 1754.

48. PEDER NIELSEN for en halv gård af no.8.

1. Tingsvidne skøde af 15. november 1697 hvorved Peder Nielsen med flere skøder deres arverettighed i Anders Nielsens påboende selvejergård til beboeren.
2. Skøde af 24. juli 1765 udstedt af Jens Nielsen på hafte part af bondeeje selvejerrettighed udi hans faders fradøde halve gård i Stilling til hans broder Peder Nielsen.

BLEGIND SOGN og by

49. JOHAN CHRISTIANSEN for en gårdspart af no.2.

1. Tingsvidne Skøde af 7. marts 1718 hvorved Jens Sørensen Grenå afhænder til Peder Rasmussen i Blegind halvparten af en halv selvejerbondegård sst., som han sig af Mikkel Sørensens arvinger havde tilforhandlet.
2. Skøde af 9. marts 1767 udstedt af Peder Rasmussens arvinger til Johan Christiansen på deres arvede selvejerrettighed i en halv gård i Blegind.

50. PEDER JENSEN for en part af gården no. 2.

Et skøde af 10. marts 1767 udgivet af arvingerne efter Peder Rasmussen og Jens Pedersen i Blegind til Peder Jensen på selvejerrettigheden i hans påboende gård sst.

51. JENS SØRENSEN for en part af gården no. 2.

1. Tingsvidne skøde af 19. oktober 1674 hvorved Anders Pedersen i Fregerslev afhænder til Søren Jensen i Blegind halvparten af en halv selvejerbondegård sst.og al det sær jord og eng i Sønder- og Nør Blegind, Aldrup mark, undtagen en søsterlod.

2. Dito af 31. oktober 1755 hvorved Jens Sørensen Grenå afhænder selvejerrettigheden i hans gård i Blegind til Jens Sørensen Bjertrup.

HØRNING SOGN og by

52. RASMUS IVERSEN for den halve part af gården no. 3.

Tingsvidne skøde af 28. november 1737 på selvejerrettigheden i den gård i Hørning, som Rasmus Iversen beboer, hvilken af Jens Madsen i Bjedstrup på egne og sin søsters vegne til ham overdrager.

53. NIELS MIKKELSEN DUE for halvparten af gården no. 3 og huset som Rasmus Poulsen påboer.

1. Tingsvidne skøde af 15. november 1652 hvorved Knud Laursens enke overdrager hendes halve bondegårds rettighed til Søren Mikkelsen.
2. Skøde af 1. marts 1739 udgivet af Maren Nielsdatter og værge med flere i Hørning og Søballe til Niels Mikkelsen på deres arvelig tilfaldne selvejergård i Hørning.
NB: Om selvejerhuset mentioneres intet udi disse adkomster, men samme er i året 1745 kommen jordebogen til forbedring.

54. NIELS ESPENSEN for gården no. 6.

1. Skøde af 20. april 1712 udgivet til Espen Jensen af Jens Espensens arvinger på selvejergården i Hørning som han havde påboet.
2. Dito af 10. februar 1767 udgivet til Niels Espensen af Espen Jensens arvinger på hans fradøde selvejergård i Hørning.

55. MORTEN POULSEN for den halve gård af no.7.

1. Tingsvidne skøde af 21. november 1664 hvorved Peder Jensen af Dørup skøder til Mads Sørensen hans arverettighed udi den bondegård i Hørning som bemeldte Mads Sørensen påboede.
2. Skøde af 17. februar 1767 udstedt af Morten Poulsen og Hans Mortensen af Hørning til Poul Mortensen sst. på en halv selvejergård sammesteds, som bemeldte Morten Poulsen beboede.

56. MIKKEL JØRGENSEN for halvparten af gården no. 7.

1. Tingsvidne skøde af 3. april 1699 hvorved Poul Laursen af Fregerslev med flere skøder deres arverettighed udi den halve selvejergård i Hørning, som Poul Nielsen beboede, til bemeldte Poul Nielsen.
2. Skøde af 10. februar 1767 udgivet af Søren Jensen og Jens Hansen i Gram som formyndere for Las Jensens børn til Mikkel Jørgensen på selvejerrettigheden i Las Jensens fradøde gård.

57. NIELS PEDERSEN LETH for den halve gård af no.8.

1. Tingsvidne skøde af 30. oktober 1693 hvorved Peder Olesen af Hørning med flere skøder til Jens Bendixens enke selvejerrettigheden i den bondegård i Hørning som bemeldte enke da påboede.
 2. Dito af 15. september 1758 angående selvejerrettigheden udi Peder Leths fradøde gård i Hørning, som arvingerne skøder til deres medarving Niels Pedersen Leth.

58. NIELS NIELSEN for en halv gård af no.8.

1. Tingsvidne skøde af 19. december 1698 på selvejerrettigheden udi Ole Pedersens fradøde gård i Hørning som hans arvinger afhænder til Rasmus Jensen fra Labing.
2. Skøde udgivet den 1. februar 1767 af Niels Olesen til hans søn Niels Nielsen på selvejerrettigheden i hans tilhørende gård i Hørning.

59. PEDER ESPENSEN for gården no. 9.

1. Tingsvidne skøde af 27. Januar 1623 hvorved Hans Jensen skøder til Rasmus Lassen hans rettighed i en gård i Hørning.
2. Skøde udgivet den 11. februar 1767 af Søren Rasmussen Kocks enkes arvinger til Peder Espensen sst. på bemeldte Søren Kock og hustrus fradøde selvejergård.

60. CHRISTOFFER CHRISTOFFERSEN for et hus der i byen.

Skøde af 17 februar 1767 udgivet af Otte Johansens arvinger til Christoffer Christoffersen.

 FREGERSLEV

 61. JENS SØRENSENS ENKE for gården no. 2 hvoraf halvdelen er selveje.

Tingsvidne skøde af dato 14. oktober 1722 angående selvejerrettigheden i bondeejet udi den halve gård som Jens Sørensen påboede, overdraget til ham af Rasmus Pedersen efter hafte fuldmagt.

BJERTRUP

62. RASMUS RASMUSSEN for en halv gård af no.2 og et hus på hans gårds grund, som beboes af Laurs Jensen, hvoraf svares årlig til kassen 32 s.

1. Tingsvidne skøde af 2. november 1675 hvorved Ole Poulsen af Ingerslev med flere skøder til Jens Pedersen hans påboede halve selvejergård i Bjertrup.
2. Skøde af 2. marts 1767 udgivet af arvingerne efter Rasmus Jensen i Bjertrup til Rasmus Rasmussen sst. på selvejerrettigheden i en halv gård der i byen.
3. Et Husbonds brev af 10. november 1757 meddelt Laurids Jensen på fornævnte selvejerhus.

63. SØREN SØRENSEN for en halv gård af no.2.

1. Tingsvidne skøde af 15. Januar 1727 hvorved Rasmus Jensen af Dørup og medarvinger afhænder selvejerrettigheden i en halv bondegård i Bjertrup til Søren Pedersen sst.
2. Skøde af 2. marts 1767 udstedt af arvingerne efter Søren Pedersen til Søren Sørensen på bemeldte halve selvejergård.

64. JENS MORTENSEN for en halv gård af no.3.

1. Et købebrev af 28. september 1735 angående en halv selvejergård i Bjertrup.
2. Et skøde af 2. marts 1767 udgivet af Rasmus Pedersen i Borum som formynder for Morten Jensens børn til Jens Mortensen i Bjertrup på selvejerrettigheden i en halv gård sst.

65. PEDER ENVOLDSEN for en halv gård af no.3.

1. Tingsvidne skøde af 13. april 1657 hvorved Karen Lauridsdatter af Bjertrup afhænder til Peder Mikkelsen i Blegind halve parten af indkøbte halve part i hendes påboende halve bondegård.
2. Skøde af 2. marts 1767 udgivet af Jens Madsen i Bjertrup med flere til Peder Envoldsen sst. på selvejerrettigheden i en halv gård der i byen.

66. JENS CHRISTIANSEN for gården no. 4.

1. Tingsvidne skøde af 15. februar 1717 hvorved Jens Troelsen af Fregerslev skøder til Jens Pedersen Dues datter en fjerde part af selvejer bondegårdeni Bjertrup, som hun beboede.
2. Skøde af 2. marts 1767 udgivet af Tomas Rasmussens arvinger til Jens Christiansen på selvejerrettigheden i en gård i Bjertrup

ADSLEV SOGN og by

67. RASMUS LAURSEN for den halve part af gården no. 4 og et hus.

1. Tingsvidne skøde af dato 5. marts 1518 hvorved Anne Pedersdatter med søn og værge Tomas Pedersen skøder til Søren Nielsen hendes arverettighed udi den gård med tilliggende, som køberen beboede
2. Skøde af 24. februar 1767 udgivet af Anders Laursen til sin broder Rasmus Laursen på hans rettighed udi faderens fradøde selvejergård med tilliggende 2 gadehuse.

68. PEDER JENSEN for en halv gård af no.4.

1. Tingsvidne skøde af 31. maj 1706 hvorved Niels Pedersen af Gram med flere skøder til Rasmus Pedersen hans påboende halve selvejergård i Adslev.
2. Skøde af 24. februar 1767 udgivet af Søren Jensen og Jens Jensen til deres broder Peder Jensen på Jens Sørensens forhen påboede selvejergård i Adslev.

JEKSEN

69. RASMUS JØRGENSEN for gården no. 4.

1. Tingsvidne skøde af 11. april 1670 angående den bondegård i Jeksen, som Laurids Jørgensen beboede, hvilken af Søren Mikkelsen i Mesing på Doctor de Brobergue til Sjelle Skovgård hans vegne er skødet til degnen Christen Ibsen Mariager i Mesing.
2. Dito af 20. september 1686 hvorved Christen Ibsen overdrager halve parten af samme selvejergård til sin søn Peder Christensen.
3. Dito af 17. december 1703 angående den anden halve part i samme gård som til beboeren Peder Christensen af Jørgen Møller i Pinds mølle og medarvinger overdrages.
4. Skøde af 12. juni 1765 udgivet til Rasmus Jørgensen af Niels Hansen og Niels Jørgensen på hans Nielsens fradøde selvejergård i Jeksen.

FRAMLEV HERRED

SJELLE SOGN og by

70. LAURS ANDERSEN for en halv gård af no.7.

Skøde af dato 10. februar 1767 udgivet af Anders Christensen i Sjelle hans arvinger på hans fradøde gårds selvejerrettighed til Laurs Andersen, som nu beboer gården.

71. PEDER RASMUSSEN for en halv gård af no.7.

1. Tingsvidne skøde af 5. oktober 1687 hvorved Jens Sejersen skøder halve parten af rettigheden i hans faders fradøde selvejergård til sin fæstemø Kirsten Pedersdatter.
2. Dito af 4. november 1696 hvorved Rasmus Tåstrup af Adslev og Niels Eskesen i Sabro afhænder til Ole Sejersens hustru den selvejergård som hun da beboede i Sjelle.
3. Dito af 30. januar 1709 hvorved Andersen True af Sjelle på egne og medarvingers vegne afhænder til Anders Nielsen deres arverettighed i Ole Sejersens fradøde selvejergård.
4. Skøde af 30. juli 1766 udstedt af Niels Andersens arvinger til Peder Rasmussen i Sjelle på selvejerrettigheden i fornævnte Niels Andersens fradøde gård sst.

72. JOHAN PEDERSEN for en halv gård af no.8.

1. En købekontrakt af 28. oktober 1695 imellem Jens Nielsen og Niels Jensen angående halv parten af bondeejet udi en selvejerbondegård i Sjelle.
2. Tingsvidne skøde af 20. november samme År, hvorved Jens Nielsen efter berørte købebrev giver Skiøde på gården.
3. Skøde af marts 1767 udgivet af arvingerne efter Niels Lauridsen og Rasmus Rasmussen i Sjelle til Johannes Pedersen på selvejerrettigheden i hans nu påboende gård.

73. RASMUS JUSTSEN for en halv gård af no.8.

1. Et købebrev af 13 marts 1714 imellem Laurs Jacobsen og Jens Andersen på den ene og Niels Pedersen Ladefoged på den anden side angående Anders Jensens fradøde halve selvejergård i Sjelle.
2. Tingsvidne skøde af 11. april ditto år hvorved Niels Jensen af Tovstrup mølle efter hafte fuldmagter skøder til Niels Pedersen berørte Anders Jensens fradøde halve selvejergård.

74. OLE PEDERSEN for gården no. 9.

1. Tingsvidne skøde af 30. november 1597 hvorved Villads Nielsen i Spørring med flere afhænder til Anders Pedersen i Borum deres arverettighed udi Peder Svendens iboede gård i Sjelle og 4 Agre På Herskind mark.
2. Et skøde og Ejendoms tingsvidne af 14 april 1706, hvor udi er indrykket et skøde udgivet den 11. marts 1705 af Jens Nielsen til Christen Christensen Børsting på 2 parter af hans påboede selvejergård i Sjelle.
3. Tingsvidne skøde af 20 december 1731 hvorved Christen Børsting igen afhænder sin selvejerrettighed i denne gård til sønnen Christen Christensen.
4. Dito af 5 juli 1742 på halvparten af Christen Børstings selvejergårds Bonde Eje som han til sin hustru afhænder.
5. Skøde af 31 juli 1766 udstedt af Christen Børstings arvinger til Ole Pedersen i Sjelle på selvejerrettigheden i berørte gård.

SKIVHOLME SOGN

HERSKIND

75. STEFFEN SIMONSEN for gården no. 9 og et hus.

1. Tingsvidne skøde af 19 marts 1684 hvorved Anne Nielsdatter med lovværge og hendes broder Jens Nielsen skøder til Peder Rasmussen den selvejerbondegård med tilliggende Gadehuse i Herskind, som bemeldte Anne Nielsdatter påboede.
2. Skøde af dato 18 februar 1767 udgivet af formynderne for afg: Christen Rasmussens børn på selvejerrettigheden udi Hans fradøde gård og huse i Herskind til Steffen Simonsen sst.

76. NIELS SØRENSEN for gården no. 16.

1. Tingsvidne skøde af 30. januar 1700 hvorved Christen Lassen afhænder sin hafte selvejer bondegård i Herskind til Peder Rasmussen Balles hustru.
2. Skøde af 10 februar 1767 udstedt af arvingerne efter Niels Andersen i Herskind til Niels Sørensen på selvejerrettigheden i fornævnte Niels Andersens fradøde gård.

STJÆR SOGN og by

77. PEDER NIELSEN SØBALLE for ejendommen Perritshave på Storring mark.

1. Skøde af 12. oktober 1681 udgivet af Laurids Jensen Fogh Hører i Horsens til Jens Nielsen i Søballe.
2. Dito af 29 september 1763 hvorved arvingerne efter Niels Jensens enke i Søballe overdrager den halve del af ejendommen til deres medarving Peder Nielsen Søballe i Stjær.

78. JENS JENSEN for bemeldte Perritshave.
Skøde af 1. oktober 1750 udgivet af Laurs Poulsen og hustru i Illerup til Eske Rasmussen i Stjær på den halve part af bemeldte Ejendom. for det øvrige Refereres til de forhen ved Peder Søballe citerede Dokumenter, som angår det samme.

79. JENS RASMUSSEN for gården no. 13 og 14.

1. Et skøde tingsvidne af 29. oktober 1690 angående den selvejergård i Stjær, som Jens Rasmussen da beboede, hvilken til skov Rider Jens Andersen i Stjær er solgt og afhændet af Sogne Præsten.
2. Dito af 8 april 1745 hvor efter selvejerrettigheden i denne gård til beboeren Jens Rasmussen er afhændet af Niels Jensen Kjæmpe.
Det ved gårdenbeliggende gadehus som sælgeren forbeholder sig i skødet til opholdssted for hans moder, har Jens Rasmussen ved skiftetefter Hende den 26. september 1746 betalt og indløst.

FRAMLEV SOGN og by

80. NIELS PEDERSEN for den hele gård no.1.

1. Tingsvidne skøde af 14. juni 1654 på en part af Niels Jensens beboede selvejerbondegård i Framlev, og det øde bygge på Snåstrup mark, som Frands Jensen af Yderup med flere afhænder til beboeren Niels Jensen.
2. Dito af 25. oktober 1682 på den hele selvejerbondegård i Framlev og øde byggested paa Snåstrup mark, som Rasmus Steffensen af Yderup på sin hustrus vegne afhænder til beboeren Jens Andersen.
3. Dito af 11. maj 1707 på samme gård og øde bygge sted, som nu Jens Andersen af Framlev med øvrige lodsejere til Daniel Jensen overdrager.
4. Et lovbuds tingsvidne på samme gård og ejendomme af 10. februar 1735.
5. Tingsvidne skøde af 17 februar dito år hvorved Daniel Jensens enke med lovværge skøder halv parten af hendes selvejergård med tilliggende til hendes itzige mand Niels Jensen.
6. Lovbuds tingsvidne af 26. juni 1755.
7. Tingsvidne skøde af 3. juli 1755 på bemeldte gård og ejendom på Snåstrup mark afhændet til Anne Rasmusdatter af Niels Jensen Herskind.

81. JENS ANDERSEN for gården no. 4.

1. Skøde af dato 26 marts 1721 udgivet af skov Rider Zolner til Rasmus Rasmussen Møller i Labing mølle på Bondeskÿlden af den halve gård i Framlev med tilliggende Ejendomme og tørve Skifter for summa 130 sldl..
2. Tingsvidne skøde af 9. maj 1754 hvorved Jens Jensen på hans broder Anders Jensens vegne skøder til Jens Andersen selvejerrettigheden i hans halve gård i Framlev med videre efter forberørte skov Rider skødes Formelding, samt et på gårdens hartkorn liggende hus i Lillering, som Anders Jensen og Nabo Rasmus Madsen ved auktion efter Madame Blichfeldt sig har tilforhandlet.

82. RASMUS MADSEN for gården no. 5.

1. En Genpart tingsvidne skøde af 8 december 1735, som i Anledning, at alle på dette steds selvejerrettighed hafte gamle og ny adkomster, i ildebranden 1747 var bleven opbrændt, er efter begæring udstedt af Birke Retten den 23 september 1751, ved hvilket skøde, Daniel Rasmussen havde afhændet den halve selvejergårds rettighed, som han beboede, til hans svigersøn Rasmus Madsen af Lillering.

83. JENS JENSEN i skovby for huset i Framlev, som Christen Nielsen beboede.

Skøde af dato 10. januar 1719 udgivet af skov Rider Zolner til Rasmus Møller i Labing mølle på et selvejerhus i Framlev for summa 60 sldl..

SNÅSTRUP

84. NIELS NIELSEN i Fregerslev for 1/4 part. NIELS PEDERSEN i Skibby for 1/4 part. NIELS NIELSEN sst. for 1/2 part. udi gården no. 1, som Rasmus Sørensen beboer.

1. Tingsvidne skøde af 15. april 1696 hvorved Jens Jensen Harlev på sin moders og søskendes vegne afhænder selvejergården i Snåstrup således, nemlig: til Niels Leth den halve part Jens Poulsen 1/2 part Mogens Nielsen og Niels Nielsen den anden halve gård af bemeldte halve gård og hosstående hus. Som er: til Niels Leth 1/2 part af gårdenog en halv part af Højby marks Jord. Jens Poulsen 1/4 part af gårdenog Højby marks Jord. Mogens og Niels Niels sønner 1/4 part af gårdenog Højby marks jord.
NB: Højby marks jord er efter jordebogen fæstegods
2. En Forening af 12. maj 1737 imellem Niels Leth i Fregerslev og Peder Leth samt Mogens Nielsen og Niels Leth i Skibby angående gårdeni Snåstrup, som De i Fællesskab har købt.

LILLERING

85. JACOB BERNTZ enke for et hus.

Skøde tingsvidne af 10. juli 1755 hvorefter Rasmus Madsen af Framlev har solgt og afhændet til Jacob Berntz et ham tilhørende selvejerhus i Lillering for summa 110 rdl. og årlig afgift til sælgeren for en skæppe hartkorn 4 mark.

Husmand Peder Christensens påboende hus tilhører Rasmus Madsen i Framlev og omtales i hans Nabo Jens Andersens skøder under no. 81.

STORRING SOGN og by

86. MIKKEL POULSEN for gården no. 3.

1. Tingsvidne skøde af 8. oktober 1662 hvorved Anders Pedersen i Sind (Søvind?) med flere afhænder til Niels Pedersen Peder Simonsens fradøde selvejerbondegård i Storring.
 2. Dito af 23. december 1734 angående fornævnte gård som Peder Nielsen af Gammelgård skøder til sin søn Peder Pedersen.

87. ANDERS CHRISTENSEN for en halv gård af no.4.

1. Tingsvidne skøde af 15. december 1675 på en Søren Simonsens selvejerbondegård i Storring med tilliggende gadehuse, som han til Niels Johansen afhænder.
2. Dito af 2 november 1712 hvorved Niels Johansen skøder halv part af deres gård til Hans Bertelsen.

88. JENS NIELSEN for den anden halve part af no.4.

1. Tingsvidne skøde af 3. marts 1706, på en halv part af Niels Johansens selvejerbondegård i Storring til hans søn Johan Nielsen
2. Dito af 10. juni 1743 hvorved Jens Bertelsen skøder sin fæstemø halve parten af hans halve selvejergård i Storring.

89. CHRISTEN MIKKELSEN for sin anpart af gården no. 5.

1. Et købebrev af 11. februar 1673 udgivet af Laurids Jensen Fogh på egne og broders vegne til løjtnant Knoff på en selvejergård og gadehus i Storring.
2. Dito af 14. maj 1679 udgivet af Løjtnant Knoff til skovrider Hatting på fornævnte gård og hus.
3. En panteforskrivning af dato 4. maj 1721 fra enken Kirsten Tomasdatter til hendes søn Tomas Pedersen, som for 274 rdl. 28 sk. pantsattes selvejerrettigheden i hendes påboende gård.

90. ANDREAS PEDERSEN for en anpart af gården no. 5 og et selvejerhus som Jørgen Andersen står anført for.

Et tingsvidne skøde af 14. januar 1745 hvorved Tomas Pedersen afhænder selvejerrettigheden i hans iboede halve gård til Anne Hansdatter. De ved naboen Christen Mikkelsen anførte Dokumenter vedkommer også denne gård.

91. SKOVRIDER MØNSTER for gården no. 9 og 10.

1. Et auktionsskøde af 2. maj 1719 på selvejerrettigheden og bondeejet i den halve gård i Storring Cremergaarden kaldet, for hvilken skovrider Peter Mønster havde ved auktionen gjort højeste Bud med 113 rdl.
2. Et ditto af dato 30. juli 1765 på selvejerrettigheden udi fornævnte skovrider Mønsters fradøde halve gård til hans søn skovrider Christian Mønster, som ved auktionen er bleven samme tilslagen for den summa 190 rdl.

92. SØREN ANDERSEN for gården no. 11.

1. Et transportbrev af 25. maj 1718 udgivet af hr. Bøghs enke med flere til hr. Leedemarck på bondeejet udi deres halve selvejergård i Storring for 20 rdl.
2. Skøde af 4. oktober 1723 udgivet af hr. Leedemarck til Niels Andersen på selvejerrettigheden i en gård i Storring Smedegården kaldet.

HØVER

93. RASMUS CHRISTENSEN for en halv gård af no.1.

1. Auktionsskøde af 24. februar 1750 på birkedommer Snells fradøde selvejergård i Høver for hvilken Tomas Espensen fra Kjærsgård var bleven højstbydende med 666 rdl. 4 mark.
2. Tingsvidne skøde af 27. april 1758 hvorved Tomas Espensen afhænder til Rasmus Christensen selvejerrettigheden i den halve del af fornævnte gård i Høver for 400 rdl.

94. NIELS SØRENSEN for den anden halve part af gården no. 1.

Tingsvidne skøde af 17. april 1758 hvorved Tomas Espensen afhænder selvejerrettigheden i samme halve gård til Niels Sørensen for 400 rdl.

GALTEN SOGN og by

95. NIELS JENSEN for havende 2 gårdsparter af no.2 og 3 og et hus.

1. En Kongelig Bevilling dateret Århus næste Tirsdag efter Martini 1553, at borgmester Knud Galten må beholde sin bondegård i Galten for sædvanlig tynge og tjeneste til hans majestæt og kronen.
2. Et tingsvidne skøde af dato 6. marts 1622 hvorved Morten Andersen på egne og søskendes vegne afhænder deres rettighed i den gård i Galten, som Peder Frandsen da beboede, til bemeldte Peder Frandsen og arvinger.
3. Dito af 25. november 1745, hvorved Ernst Ludwig Denke af Alken på Ellen Jørgensdatters vegne afhænder til Niels Jensen hendes selvejerrettighed i påboede gård i Galten.
4. Auktionsskøde af 6. juni 1748, på birkeskriver Vissings hafte selvejergård i Galten, for hvilken gårds selvejerrettighed Knud Sørensen Tulstrup og Niels Jensen i Galten er ved Auktionen bleven højstbydende med 431 rdl.

96. OLE RASMUSSEN for gårdsparterne af no.2 og 3.

1. Tingsvidne skøde af 24. oktober 1632, hvorved Laurs Pedersen afhænder til sin broder Frands Pedersen, hans og søster Anne Pedersdatters rettighed i den selvejerbondegård i Galten som bemeldte Frands Pedersen beboede.
2. Dito af 27. januar 1664, hvorved Laurs Rasmussen med flere afhænder deres arvelig tilfaldne rettighed i en selvejergård i Galten til beboeren Søren Frandsen.
3. Dito af 22. juli 1711, hvorved Claus Jessen afhænder selvejergården, vesters i Galten by beliggende til Mademoisselle Arnkiel.
4. Dito af 25. juni 1745 angående bemeldte selvejergård, som Madame Arnkiel afg. jagt- og sessionsskriver Buchwalds enke skødte til birkeskriver Vissing i Skanderborg.
5. Dito af 30. marts 1687, efter hvilket Herlov Jensen på Peder Laursens enkes vegne skøder til Søren Andersen af Galten, bemeldte enkes arvelod og rettighed udi den selvejerbondegård sst., som Søren Andersen beboede.
6. Skøde af 21. december 1712 udgivet af Mette Knudsdatter og værge med flere til Knud Sørensen i Galten på den selvejergård som Søren Andersen påboede og fradøde.
7. Tingsvidne skøde af 14. juni 1753, hvorved Knud Sørensen Tulstrup af Galten overdrager hans søn Anders Knudsen selvejerrettigheden udi påboede selvejergård med de tillagte 3 selvejerhuse.

97. JENS HERLOVSEN for gården no. 4.
1. Tingsvidne skøde af 29. juni 1681, hvorved Peder Rasmussen af Galten på sin moders vegne overdrager til Søren Knudsens fæstemø Maren Sørensdatter al hendes arverettighed i fjerdeparten af den selvejergård i Galten som Søren Knudsen da påboede.
2. En Revers af 28. december 1690, udgivet af Erik Jørgensen i Dallerup, angående den halve selvejerbondegård i Galten, som ham den 6. januar 1679 af Søren Knudsens moder var pantsat, men siden af bemeldte hendes søn indfriet.
3. Skøde af 12. februar 1723, udgivet af Søren Knudsen til Knud Sørensen på hans selvejerbondegård i Galten.
4. Dito. af 25. november 1763, angående bemeldte af Knud Sørensen beboede selvejergård af hartkorn 6 td. 1 alb. og skov 3 fjr. 2 alb, som hans arvinger afhænder til Jens Herlovsen.

98. KNUD JENSEN for gården no. 5 og et hus, som nu beboes af Anders Nielsen.

1. Et tingsvidne skøde af 7. august 1672, hvorved Mikkel Bertelsens enke med værge afhænder hendes selvejerbondegård i Galten til Jacob Albretsen, dog gadehusene undtagen.
2. Skøde, udgivet den 24. juli 1721, af enken Anne Pedersdatter med værge Jens Lundgård i Rode og søn Peder Herlovsen til Jens Herlovsen i Galten på deres selvejerbondegård sst.
3. Tingsvidne skøde af 28. marts 1743 angående samme gård med tilliggende huse, som Anders Pedersen af Galten skøder til hans stedsøn Knud Jensen, undtagen et gadehus oven i byen, som reserveres Anders Pedersen til beboelse sin livs tid.
4. Et lovhævdsbrev af 21 november 1547.
5. Et Skel Brew af 11. april 1627, angående skelsætning imellem de 4 selvejerbønder i Galten deres gårdes skovmål i Galten bondeskov.

99. FRANDS SIMONSEN anneksbonde for et selvejerhus.

Skøde af dato 13. december 1748, udgivet af birkeskriver Vissing i Skanderborg til Frands Simonsen i Galten på et hus og en øde bygge plads sst.

100. FRANDS PEDERSEN for et hus.

Tingsvidne skøde af 3 juli 1732, hvorved Frands Rasmussen overdrager hans svigersøn Peder Mogensen et gade hus i Galten for 60 sldl..

NB: De i denne by værende 4 selvejerhuse er opbygget tid efter anden siden krigsjordebogens indretning, og svares af hver årlig 24 sk.

GERN HERRED

LÅSBY SOGN
FLENSTED

101. JENS RASMUSSEN BONDE for gården no. 1 og 4 huse.

1. Tingsvidne skøde dateret lørdagen snapsting 1613, hvorved Poul Lauridsen af Skivholme og Niels Jørgensen i Taastrup skøder til Søren Terkildsen i Flensted deres hustruers arverettigheder i en halv gård sst.
2. Et dito af 12. februar 1739, hvorved Rasmus Envoldsen afhænder til sin ældste søn Jens Rasmussen selvejergården med tilhørende 4 gadehuse i Flensted.

TULSTRUP SOGN
TØRRING

102. ANDERS PEDERSEN for gården no. 9.

1. Et tingsvidne skøde af 10. december 1631, hvorved Laurids Pedersen af Skannerup afhænder en hans selvejerbondegård i Tørring til Peder Andersen.
2. Skøde af 29. september 1765, udstedt af arvingerne efter Rasmus Laursen på selvejerrettigheden i hans fradøde gård i Tørring til beboeren Anders Pedersen.

ALLING SOGN og by

103. ANDERS RASMUSSEN for en halv gård af no.3.

1. Tingsvidne skøde af 21. april 1717, hvorved Peder Envoldsen af Bomholt på egne og broderkones vegne skøder til skovrider Soetmann bondeejet i den halve gård i Alling, som de sig af magister Poulson havde tilforhandlet.
2. Dito af samme dato på berørte halve gård, som skovrideren igen afhænder til Rasmus Jensen.

104. HR PROVST GLAHN for en halv gård no.3.

1. Tingsvidne af 22. december 1660, hvorved Just Andersen og medarvinger efter derud indlemmede skøde af 28. maj 1632 afhænder til Anders Nielsen i Mollerup Rasmus Frandsens fradøde selvejerbondegård.
2. Skøde af dato 2. april 1757, udgivet af Anders Sørensen Broge til provst Glahn på et selvejerbondested i Alling af hartkorn 1 td. 6 skp. 1 alb.

105. ERIK DINESEN i Kilsgård for boelet no.7.

1. Auktionsskøde af 8. september 1721 på et selvejerboel i Alling, som Dines Jensen i Kjærs mølle har købt for 97 sldl..
2. Skøde af dato 31. marts 1749, udgivet af Dines Jensen til hans søn Erik Dinesen på fornævnte boel af hartkorn 1 td. 1 skp.

106. JØRGEN RASMUSSEN for gården no. 10.

1. Tingsvidne skøde af 26. maj 1632, hvorved Just Andersen og medarvinger overdrager deres arverettighed i den 3. part af selvejerrettigheden i Rasmus Frandsens fradøde gård i Alling til Jesper Sørensen.
2. Skøde af 27. september 1765 udgivet af Peder Rasmussen og Peder Sørensen til Jørgen Rasmussen på selvejerrettigheden udi Søren Nielsens forhen påboede gård i Alling.

107. ANDERS ANDERSEN HÅRUP og AMBROSIUS CHRISTOFFERSEN i Tulstrup for et hus.

1. Skøde af 6. april 1731 på et hus i Alling, som hr. Cortsens enke har solgt til Dines Mørk i Kjærs mølle for 60 sldl..
2. Dito af 24. december 1757, udgivet af Jens Hansen i Kjærs mølle til Anders Andersen og Ambrosius Christoffersen på et gadehus i Alling.

DALLERUP SOGN og by

108. CLAUS JACOBSEN for en halv gård under no.1, 3 og 5.

Vel er dette Sted anført i krigsjordebogen at være selveje, men beboeren har dog intet andet at legitimere sin selvejerrettighed med end hans formand Hans Nielsens på denne gård /: som forrige beboere blev fradømt :/ meddelte husbondholdsbrev af 18. november 1746, hvoraf herved følger kopi. Af samme erfares, at antageren havde selv, uden bekostning for hans majestæts kasse, anskaffet sig den ved stedet erfordrede besætning og sædekornet, og at han derimod skulle være selvejer og ejendommen berettiget. Den itzige beboer Claus Jacobsen har ægtet fornævnte Hans Nielsens enke og taget husbondhold på stedet den 14. marts 1750.

109. JENS MIKKELSEN for en halv gård under no.1, 3 og 5 samt et hus.

En købekontrakt af 31. marts 1744 imellem Niels Sørensen og søn Morten Nielsen på en halv selvejer bondegård i Dallerup, som sælgeren beboede.

SORRING

110. SØREN JENSEN for den halve part af gården no. 1 med tilliggende af Bjarup og Volstrup marker. Denne halve gård har tilforn været af de såkaldte selvejere efter.

1. Et skøde tingsvidne af dato 15. november 1724, ved hvilket Johan Gesius har solgt selvejerrettigheden der udi til Laurs Jensen. Men da gården under hans beboelse kom i stor vanmagt både på bygning og besætning foruden pådragne penge og korn restancer og efterkommeren Jens Sørensen ikke på anden måde kunne antage sig stedet, end at befries for indfæstnings svarelse og betaling af de resterende afgifter, samt desuden at bevilges en del bygnings hjælp og tillige nyde det indavlede korn, uden noget deraf for sæden at betale, så blev den i året 1728 en fæstegård som hos følgende under
2. Kopi af det Jens Sørensen derpå meddelte fæstebrev udviser, og efter hans død har sønnen Søren Jensen, som nu beboer stedet ligeledes fået fæstebrev derpå den 8. november 1759.

111. ANDERS LAURSEN for den anden halve part af gården no. 1 med tillæg af Bjarup og Volstrup marker og 3 i byen værende huse, som beboes af Niels Eriksen Christen, Jokumsen og Jens Andersen.

1. Tingsvidne skøde af 9. november 1661, hvorved Niels Nielsen i Flensted overdrager Anders Laursen sin hustrus arverettighed udi selvejergården, som da beboedes af bemeldte Anders Laursen.
2. Skøde dateret 30. oktober 1766, udgivet af Laurs Andersen i Sorring til hans søn Anders Laursen på selvejerrettigheden udi hans selvejergård og huse der i byen.
NB: Efter Krigsjordebogen er Bjarup og Volstrup marker ikke selvejergods.

112. PEDER JENSEN Skrædder for gården no. 3 og huset, som Jens Andersen beboer.

1. Tingsvidne skøde af 18. september 1675, hvorved Søren Jensen på sine søskendes vegne afhænder til Peder Jensen selvejerrettigheden udi den bondebolig i Sorring, som bemeldte Peder Jensen beboede.
Angående huset:
2. En kontrakt imellem Peder Jensen og beboeren Jens Andersen af dato 14. oktober 1754.

113. SØREN JENSEN for gårdsparten af no.4.

Tingsvidne skøde af 9. marts 1698, hvorved Erik Jørgensen af Sorring på egne og sin broders vegne med flere overdrager til Søren Jensen, den halve selvejergård sst., som han påboede, med tilliggende gade hus samt Bjarup og Volstrup marker.
NB: I Jordebogen står denne gård ikke anført for nogen af disse marker, men alene gården no. 1 for 5 skp. 1 alb.

114. CHRISTEN ERIKSEN for gårdsparten af no.4.

Et tingsvidne skøde af 25. juni 1681, som viser, at Peder Rasmussen af Tovstrup har solgt til Niels Christensen den halve selvejergård i Sorring, som Laurs Christensen havde beboet.

115. JESPER JENSEN for et hus der i byen på Christen Eriksen selvejerbondegårds grund, men intet skøde derpå.

116. JOHAN FRIDERICH Skrædder for et hus.

1. Tingsvidne skøde af 26. marts 1727, hvorved Tomas Hansen afhænder til Jens Sørensen et hus i Sorring.
2. Skøde af 14. september 1728, udgivet af Jens Sørensen i Sorring til Niels Jensen af Flensted på et hus med tilliggende i Sorring for 40 rdl.

TOVSTRUP

117. JENS LAURSEN for gården no. 14.

1. Tingsvidne skøde af 3. april 1624 på den 5.part af Jens Rasmussens iboede gård i Tovstrup, som Jens Mortensen og Niels Mortensen i Herskind til ham overdrager.
2. Dito af 13. maj 1711, hvorved Niels Jensen Møller i Tovstrup mølle og medinteresserede skøder til Laurs Tomasen i Låsby syv niendedele af Rasmus Rasmussens fradøde gård i Tovstrup, hvori Kongen tilhører herligheden.

118. MIKKEL OVERGÅRD i Tovstrup mølle for halvparten af gården no. 15 i Tovstrup.

1. Skøde af 22. april 1756, udgivet af Peder Laursen i Tovstrup på egne og medarvingers vegne til Niels Sørensen Møller i Tovstrup mølle på rettigheden i den halve selvejergård og tilliggende gadehus i bemeldte Tovstrup.
2. Dito af 30. april 1756 angående samme selvejegård og hus, som Niels Sørensen Møller igen afhænder til Christian Hansen Bonsak.

119. PEDER HOUGÅRD i Farre for den halve part af gården no. 15, som Mikkel Hansen beboer.

Et tingsvidne skøde af 30. maj 1694, som iblandt andet angår selvejergården med tilliggende gadehus i Tovstrup, hvilken på proviantforvalter Vegerslevs vegne skødes til Niels Jensen i Tarskov mølle og hans broder. Yngre skøder haves ikke på denne gård, men ved skiftet efter Laurs Nielsen i Skannerup Mølle, sluttet den 12. marts 1742 er Peder HOUGÅRD, som ægtede enken på Stedet, overladt halv parten af Tovstrup mølle med selvejerrettigheden udi den dertil brugende selvejergård i Tovstrup for summa 133 rdl. 2 mark.

120. JENS MADSEN for Boelet no.16.

1. Tingsvidne skøde af 11. juni 1625, hvorved Jens Rasmussen Bonde afhænder til Rasmus Pedersen et boel med tilliggende i Tovstrup.
2. Skøde af 12. marts 1748, udgivet af Mette Laursdatter i Kalbygård til Jens Madsen i Tovstrup på Jens Rasmussens iboede selvejerboel sst.

RØGEN SOGN
KLINTRUP

121. RASMUS RASMUSSEN for gården no. 5.

Skøde af dato 4. januar 1766 udgivet af Jørgen Dyhr og hustru i Tulstrup deres arvinger til Rasmus Rasmussen i Klintrup på selvejerrettigheden udi deres forældres fradøde gård sst.og tilliggende 2 gadehuse samt 6 skovskifter med videre.

RØGEN

122. LAURS JØRGENSEN for gården no. 3.

Om selvejerrettigheden i denne gård haves alene skifteforretningen efter forrige beboer Morten Rasmussen af 24. september 1757 og herved fremlagde husbondholdsbrev af 27. oktober 1760.
Følge samme afhandling i sessionen er den afdødes broder Christen Rasmussen i Røgen, som da havde skøde på gården, pligtig at give gårdens antagere Laurs Jørgensen sin derpå tilkommende skøde, hvorimod den i skifteforretningen indførte kontrakt skulle gælde, og beboeren Laurs Jørgensen være pligtig at betale årlig 10 sldl., indtil de 200 sldl. bliver afbetalt, som Terkel Laursen havde udlovet for gårdens selvejerrettighed til hans formand Morten Rasmussens børn, men det på gårdenhafte skøde, som i husbondholdsbrevet omtales, er Christen Rasmussen siden frakommet og er ufindeligt.

123. SVEND PEDERSEN for gården no. 4.
Skøde af dato 28. april 1764 til ham udgivet af Christen Bertelsen i Skannerup på den halve selvejergård i Røgen, som Niels Rasmussen forhen beboede, og står for hartkorn 4 td. 1 skp. 2 fjr. 2 alb.

SILKEBORG AMT

GERN HERRED

SPORUP SOGN
FARRE

124. PEDER PEDERSEN HOUGÅRD for gården no. 5.

1. En Kongelig Bevilling af 1525 at Jens Sejersen og arvinger i Farre må beholde den bondegård, som hans olde fader boede udi imod årlig afgift 1 fjerding smør og dertil stød og leding, som der mest tåler af at gange, men ej videre at besværes med tynge i nogen måde.
2. og
3. Samfrændeskifte afhandlinger af 1560 og 1575.
4. Skøde af 9. december 1626.
5. Dito af 5. oktober 1650.
6. Dito af 25. januar 1651.
7. Dito af 4. december 1652.
8. Dito af 19. april 1699.
9. Dito af 29. juni 1747.
10. Auktionsskøde af 24. februar 1749 på 7/10 søsterlodder i Mogens Hougårds hustrus og Datters efterladte selvejergård i Farre, som er Mogens Hougårds iboede gård og en halv gård Bejstrup kaldet med tilhørende og på gårdens grund stående 8. selvejerhuse, der alt er bleven Peder Hougård tilslagen for summa 560 rdl.

125. PEDER PEDERSEN for en halv gård af no.6.

1. Tingsvidne skøde af 9. juli 1653, hvorved Søren Jensen lader skøde til Peder Pedersen og Christen Pedersen, den selvejerbondegård i Farre som Anders Rasmussen påboede.
2. Dito af 29. januar 1670, hvorved arvingerne efter Peder Nielsen skøder til Anders Rasmussen deres arverettighed udi hans iboende selvejergård.
3. Dito af 10. oktober 1714 på den fjerde part af fornævnte selvejergård, som Rasmus Andersen skøder til sin fæstemø Anne Berentsdatter.
4. Dito af 19. august 1716, hvorved Rasmus Andersen skøder til sin fæstemø Karen Rasmusdatter den fjerde part af bondeejet udi hans iboende halve selvejergård i Farre.

126. JENS NIELSEN for den anden halve part af gården no. 6.

Herom handler de ved fornævnte Beboer anførte skøder.

127. SØREN ANDERSEN for en halv gård af no.7.

1. Tingsvidne skøde af 18. december 1694, hvorved Mikkel Sørensen af Lerbjerg med flere afhænder til Søren Nielsen Bejtrup, hans påboede selvejergård.
2. Skøde af 8. Januar 1759, udgivet af Peder HOUGÅRD til Søren Andersen på selvejerrettigheden udi den halve gård Bejtrupgården kaldet.

128. JENS JØRGENSEN for en halvpart af gården no. 10.

1. Tingsvidne skøde af 15. juni 1650, hvorved Else Mogensdatter lader afhænde til Peder Pedersen hendes arverettighed i den af Peder og Rasmus Mogens sønner beboede selvejergård.
2. Dito af 22. februar 1651, hvorved Anne Mogensdatter lader skøde til Peder Pedersen hendes arverettighed i fornævnte gård.
3. Dito af 31. januar 1657, hvorved Jens Rasmussen skøder til Peder Pedersen hans hustrus arve part udi den af køberen påboede halve selvejergård.

129. GREGERS NIELSEN for den anden halve part af gården no. 10.

Tingsvidne skøde af 11. december 1715, hvorved Niels Jensen Væt lader overdrage til sin søn Mogens Væt selvejerrettigheden i påboende halve gård i Farre.

130. Fornævnte JENS JØRGENSEN for det hus, som Hans Tomasen står anført for i jordebogen og nu beboes af Jens Nielsen, hvilket han beretter at være bygget på hans gårds grund og købt efter tingsvidne skøde dat. 9 marts 1651, som viser, at Laurs Fogh i Farre efter hr. Christen Rasmussen på Molsøe hans fuldmagt, har afhændet til Peder Pedersen og Rasmus Pedersen et selvejerbondehus i Farre med dertil liggende blok. Jens Jørgensen angiver og at det til huset brugende hartkorn af hr. Ole Pinds jord 3 skp. 3 fjr. er af hans gårds jord.
NB: hartkornet er ikke anført i krigsjordebogen for selvejer gods, og heller er der noget selvejerhus i Farre, hvoraf til kassen betales, men dette såvel som øvrige i jordebogen anførte huse svarer alle ligesom fæstehuse 2 rdl. 24 sk.

LINÅ SOGN
MOLLERUP

131. PEDER NIELSEN for gården no. 4.

1. Tingsvidne skøde af 28. juni 1634 på Søren Nielsens fradøde selvejergård i Mollerup, som Jens Nielsen har afhændet til Jens Sørensen sst.
2. Dito af 13. december 1703, hvorved Jens Sørensen af Skovsrod og medarvinger overdrager til Niels Sørensen selvejerrettigheden udi den gård i Mollerup, som han beboede med tilliggende gadehus.
3. Skøde af 24. februar 1767 udgivet af Søren Nielsen til hans broder Peder Nielsen på faderens fradøde selvejergård i Mollerup.

132. SØREN MOGENSEN for boelet no.5.

1. Tingsvidne skøde af 12. september 1640 hvorved Niels Gregersen af Gern efter fuldmagt afhænder til Jens Sørensen et selvejerboel i Mollerup.
2. Dito af 12. februar 1733 hvorved Envold Sørensen og Maren Nielsdatter overdrager selvejerrettigheden i deres boel sammesteds til Søren Mogensen sst.

133. BERTEL RASMUSSENS enke for gården no. 6.

1. Skøde af 1. juli 1696, udgivet af Peder Nielsen forvalter på Vestervig Kloster og medarvinger efter Niels Pedersen til deres broder og svoger Laurids Nielsen på en selvejerbondegård i Mollerup.
2. Tingsvidne skøde af 4. september 1738, hvorved Laurids Nielsen sælger og skøder samme gård til Bertel Rasmussen.

SKJELLERUP

134. ANDERS NIELSEN VESTERGÅRD for halv parten af gården no. 1.

1. Skøde af 12. maj 1721 udgivet af hr. Fischer på Allinggård til Niels Andersen Vestergård på selvejerrettigheden udi en hel gård i Skjellerup.
2. Tingsvidne skøde af 6 marts 1738 hvorved Niels Vestergård skøder til sin søn Anders Nielsen hans iboede halve selvejergård i Skjellerup.

135. NIELS TOMASEN for den halve part af gården no. 1.

1. Skødet af 12. maj 1721 anført foran ved Nabo beboeren.
2. Tingsvidne skøde af 17 august 1741, hvorved Niels Vestergård overdrager sin svigersøn Christen Andersen selvejerrettigheden udi hans gård i Skjellerup.

136. RASMUS JENSEN for et hus.

Skøde af 20. februar 1767 udgivet af Niels Vestergårds arvinger til Rasmus Jensen på et hus i Skjellerup.

137. ANDERS NIELSEN for et hus.

Et tingsvidne skøde af 17. juni 1756, hvorved Rasmus Jensen overdrager halv parten af hans påboende selvejerhus til Anders Nielsen Vestergård.

138. SØREN JENSEN i HÅRUP for et hus.

1. Tingsvidne skøde af 19. maj 1697, hvorved Anders Nielsen skøder til sin svoger Laurids Laursen et hans selvejergård tilhørende hus i Skjellerup.
2. Dito af 5. juli 1753, hvorved Laurids Laursens arvinger afhænder berørte hus til Søren Jensen i Hårup.
NB: I Skjellerup er kun 2 selvejerhuse som svarer til kassen.

Således rigtig ekstraheret Skanderborg Ladegård d 16. marts 1767. Moldrup.