Erik Brejls hjemmeside

Start

Kirstin Nørgaard-Pedersen


  

SILKEBORG LEN 1596 - 1661
STEDSMÅL, HUSBONDHOLD, SAGEFALD OG FØRINGSPENGE
UDDRAGET AF LENSREGNSKABERNE I DET OMFANG DE ER BEVARET

Afskrevet 1994 af Kirstin Nørgaard Pedersen

Afskrivningen er foretaget efter Rigsarkivets mikrofilm. Alle stednavne er i nutidig stavemåde, bortset fra nogle få, som ikke har kunnet identificeres i Trap Danmark 4. udgave eller på generalstabskortet 1:100,  8. udgave 1961.
    Det samme gælder personnavne, som desuden er normaliseret, så for eksempel  Ole de få steder det forekommer er skrevet Oluf, og af de mange former Lars, Laurs, Las, Laurids og Laurits er kun bibeholdt Las og Laurits, samt patronymikon af disse, da det derimod ikke ser ud til, at der er tale om de samme personer er både Ib og Jep samt patronymikon af samme bibeholdt.
    I dette len er der i originalerne kun sjældent skelnet imellem stedsmål og husbondhold.
Teksten fremtræder her i noget forkortet form, for eksempel er der i stedet for sætningen "oplod for hannem" for det meste kun skrevet oplod.
    Noget af kronens gods i Velling birk skal søges i Dronningborg len. Ligeledes er en del af godset i Gern herred at finde i Skanderborg/Åkær len. Fortegnelse over stednavnene med de retkredse, hvori de forekommer findes i slutningen efter afskrifterne.
                       
            gennemset og rettet august 2010 Kirstin Nørgaard-Pedersen

Film nr. M.18689 

STEDSMÅL 1596-97

Vrads Herred  1596-97

Asklev, Hans Rask af en gård i Sebstrup Christen Nielsen oplod. 2 dlr. 2 okser

Hundshoved, Søren Tomasen af et gadehus, som Maren Jeps oplod. 2 dlr.

Harrild, Christen Olufsen af Rudstrupgård, som Søren Jørgensen fradøde. 9 okser 9 dlr.

Hids Herred  1596-97
Stedsmål

Gødvad, Hr. Christen af 1 gård som Søren Degn frarømte. 2 okser 2 dlr.

Balle, Jens Pedersen af det kirkeboel i Gødvad, som Erik Lassen afstod. 3 okser

Svostrup, Jens Joensen af et gadehus, som Joen Jensen oplod. 5 dlr.

Balle, Niels Lauritsen af et gadehus i Funder, Christen Sørensen fraflyttede 1 okse
Hinge, Anders Keldsen af et boel, Peder Smed oplod. 1 okse 2 dlr.

Rasmus Simonsen af 1 gård i Vinderslev, Peder Nielsen oplod. 2 okser 3 dlr.

Vium, Anders Jensen af 1 gård, som Anders Nielsen afdøde. 28 dlr.

Vinderslev Balle, Søren Andersen af Skovhuset, som Niels Tygesen afdøde. 20 dlr.

Elkær, Søren Pedersen af 1 gård, som hans moder fradøde. 5 dlr.

Pederstrup, Peder Christensen af 1 gård sst., som hans fader oplod. 18 dlr.

Demstrup, Niels Andersen af 1 gård i Knudstrup, som Hans Pals afdøde. 10 dlr.

Løsning, Jens Jensen af 1 gård, som hans fader oplod. 18 dlr.

Levring, Niels Jensen af 1 gård, hans moder afdøde. 14 dlr.

Grønbæk, Christen Tøgersen af halvparten af et gadehus, Peder Harbo fraflyttede. 4 dlr.

Lysdal, Niels Christensen af et stykke eng liggende ved Vinderslevgård sø. 1 okse

Elkær, Las Snedker af hans eget hus, som han var flyttet fra til Bording mølle og drog
tilbage. 9 dlr.

Karup Birk  1596-97
Stedsmål

Sangild, Hans Christensen af 1 gård sst., hans fader oplod. 3 okser

Gern Herred  1596-97
Stedsmål

Lyngby, Søren Jensen af hans faders gård sst., han oplod. 4 okser

Linå, Rasmus Rasmussen af et hus Las Portner afdøde. 4 dlr. 2 okser

Mølgård, Mads Nielsen af samme gård, hans fader oplod. 3 okser

Gern, Rasmus Jensen af et boel, som Jens Nielsen oplod for ham. 12 dlr.

Linå, Peder Madsen af en halv gård sst., som Peder Jensen afdøde. 4 okser

Borup, Anders Pedersen af Svostrup kirkegård, som Anders Pedersen afdøde 6 okser

Sinding, Anders Pedersen af halvparten af Asmildgård, som Søren Jensen afdøde 5 okser

SAGEFALD 1596-97

Vrads Herred  1596-97
Sagefald

Tollund, Anders Vestergård for bordag, han gjorde med Erik Tygesen sst. 6 mark

Tem, Niels Ovesen fordi hans hund bed en hare. 4 dlr.

Lind, Per Madsen og Mads Madsen for gårdfred, de gjorde mod Peder Jensen sst. 1 okse 1dlr.

Isen, Christen Eriksen for gårdfred, han gjorde mod Hans Skrædder i drukkenskab. 3 dlr.

Guldforhoved, Ebbe Jensen for hans kone malkede Jens Andersens køer. 1 okse

Kolpenknob, Jens Sørensen for bordag hans søn gjorde med Niels Nielsen i Vrads, og for
ham selv for bordag han gjorde med Christen Mouritsen i Karup. 1 okse

Ans mølle, Per Ibsen for bordag med Per Bertelsen i Ansøgård. 3 dlr.

Guldforhoved, Anders Jepsen for et træ han huggede i Guldforhoved skov. 2 mark

Ejstrup, Jørgen Lassen for han havde undsagt en husmand imod lensmandens minde og
gjorde tou, endog han var fordelt. 2 okser

Jep Mortensen for en ægt, han sad overhørig. 1 okse

Gjessø, Søren Jensen for gårdfred han gjorde mod Hans Skrædder i drukkenskab. 2 okser

Tømmerby, Oluf Ibsen for han lod afskrive sit skyldige ved, og han havde ikke ydet det. 2 okser

Allinggård, Karen Tomasdatter for ulovlig skovhugst, som hendes mand Lennart Dyrvogter
gjorde i Allingkloster skov, og for alle de sager lensmanden havde mod ham. 4 okser

Serup, Morten Poulsen for ulovlig skovhugst, og for han løj for lensmanden. 2 okser

Gødvad, Morten Jensen for ulovlig skovhugst. 2 okser

Bording, Hr. Anders for han blev forundt at sætte en mølle ved Klode vad. 5 okser

Horn, Knud Smed for en eg han huggede i Gern skov, og for han skjulte det. 6 okser

Lovdal, Knud Nielsen for Maren Christensdatter han belå. 6 mark

Bøgskov, Simon Jensen for Anne Sørensdatter han var i bordag med 3 mark.

Kolpenknob, Jens Sørensen for hans søn ville ikke age Kongens stål i Horsens og age til
Tømmerby. Havre 10 skp.

Vrads, Niels Nielsen for samme sag, havre 10 skp.

Jens Lassen for samme sag. Havre 10 skp.
Brolund, Mads Sørensen for samme sag. Havre 10 skp.

Frisbæk, Markvar Mikkelsen for en ægt han forsømte. Havre 3 td.

Nortvig, Jens Schøt for han ikke lod herredsmænd grave tørv i hans mark. 1 okse 6 dlr.

Snede, Mikkel Jensen hr. Nielses dreng for et sårmål. 2 mark

Hids Herred  1596-97
Sagefald

Sinding, Obi Hansen for et træ han huggede uden lov. 1 okse

Kragelund, Søren Frandsen for bordag han gjorde med Anders Keldsen. 2 dlr.

Asmildgård, Jens Eriksen for sår hans søn gjorde Boel Sørensdatter. 2 dlr.

Byglund, Las Olufsen for nogen ord han sagde Maren Mortensdatter og blev talt for løgn.
1 okse 1 dlr.

Kærsgård, Knud Nielsen for et træ han huggede i enemærket. 4 dlr.

Sinding, Søren Mortensen for han var ransvoren for noget gærde han tog fra lensmandens
folk. 1 okse

Kragelund, Peder Ibsen og Jørgen Jørgensen for ulovlig skovhugst. 1 dlr.

Jens Jensen og Niels Knudsen for samme sag. 1 dlr.

Engesvang, Iver Poulsen for gårdfred han gjorde med Jens Svendsen og Rasmus Svendsen
i Sporup. 1 okse

Stenholt, Christen Nielsen bordag han gjorde mod Iver i Engesvang. 3 mark

Lemming, Jens Dinesen for han husede Niels Christensen, som var stedt til Silkeborg. 2 dlr.

Alling, Søren Christensen for bordag han gjorde med Jens Koch i Funder. 1 dlr.

Svostrup, alle Svostrup sognemænd, så mange som havde købt med Lennart Dyrvogter imod
lensmandens minde. 28 dlr.

Kragelund, Søren Christensen for gårdfred han gjorde med Peder Christensen i Stenholt. 2 dlr.

Engesvang, Iver Poulsen for bordag han gjorde med Jens Snedker. 6 mark

Kragelund, Niels Knudsen for han ikke vilde age Peder Munks gods. Havre 1 ørte

Stenholt, Christen Pedersen for samme sag havre 1 ørte

Sinding, Anders Sørensen for ulovlig skovhugst. Havre 2 ørter
Lemming mænd, alle dem som købte med Lennart dyrvogter imod lensmandens minde. 9 dlr.

Sejling, Rasmus Pedersen for han var beskyldt for at skulle have beligget Maren Nielsdatter.
10 mark

Resdal, Mads Christensen for han flyttede en fra, som var lagt til i hans gård. 2 okser

Sejling, Rasmus Pedersen for bordag han var i med Jens Nielsen i Bording. 2 dlr.

Lemming, Søren Nielsen for Bordag han var i med Niels Pedersen i Nisset. Havre 2 ørte

Funder, Christen Jensen for nogen ege han huggede i sin toft uden lov. 1 okse

Funder, Niels Jensen for ulovlig skovhugst imod lensmandens minde. 1 okse

Lysgård herred  1596-97
Sagefald

Holmegård, Jens Jensen for gårdfred hans kone og hans søn Niels Jensen var oversvoren, som de havde svoret for at herredsfogden skulde gøre Glob Christensen udlæg. 2 okser

Pederstrup, Mikkel Jensen for gårdfred han gjorde i Christen Møllers gård i Mausing Mølle
med møllerens kone. 1 okse

Ans, Tomas Jensen for noget ved han var forevist at føre til Vinderslevgård, og han beholdt
noget deraf. 6 dlr.

Jens Tomasen, Jens Christensen for samme sag. 6 dlr.

Grønbæk Sogn, alle sognemænd, som havde købt med Lennart dyrvogter i Allinggård. 18
dlr.

Fruerlund Niels Hermansen for bordag han gjorde med Christen Pedersen sst. 2 dlr 1 ørte
havre

Christen Pedersen for samme sag. 2 dlr, 1 ørte havre

Ans, Simon Mikkelsen og Dorte Mortens for ulovlig visning. 6 dlr.

Tange, Søren Harbo for noget jord han pløjede i Poul Jensens skov. 1 okse

Levring Anders Jensen for bordag han var i med Mads Jensen sst. 6 mark

Karup Birk  1596-97
Sagefald

Trævads mølle, Peder Møller for bordag han gjorde med Jørgen Jensen i Funder. 3 mark

Gern Herred  1596-97
Sagefald
 
Skannerup, Anders Nielsen for han var ransvoren for noget hø. 3 dlr.

Skannerup, Niels Tomasen Hyrde for han købte med en tyv. 3 dlr.

Christen Sørensen Torning for noget jord han havde opbrudt uden lov, og for et hyrdehus. 2 dlr.

Farre, Peder Fog for han ikke vilde age K.M.s brevdrager. 1 okse 3 dlr.

Sminge, Jens Fisker for vold han var tillyst. 2 tønder havre

Horn, Anders Nielsen Vestergård for han tyvtede Niels smed for nogen stave og kunne det
ikke bevise. 4 dlr

Eldrup, Søren Jensen i Nordgård for hans (sage)fald, at han blev taget fra før hans landgilde.
3 mark

STEDSMÅL 1598-99

Vrads herred  1598-99

Rønkilde, Joen Nielsen til Stedsmål af Rønkilde, som hans moder oplod. 5 okser, 6 dlr.

Tømmerby mølle, Jens Møller for en have han nogen tid satte på fælles grund. 4 dlr.

Virklund, Las Jensen til stedsmål af en halv gård sst. Christen Andersen oplod. 5 okser, 5 dlr.

Grættrup, Jens Sørensen for han skiftede med Mikkel Nielsen, at de måtte flytte i hinandens
halve gård. 18 dlr.

Hundshoved, Anders Nielsen til Stedsmål af en halv gård i Grættrup Tomas Christensen
afdøde. 18 dlr.

Hampenbjerg, Niels Jensen til stedsmål af en halv gård i Lilholm Peder Madsen oplod. 2
okser, 12 dlr.

Boest, Laurits Christensen til stedsmål af en gård sst. hans fader afdøde. 23 dlr.

Hids herred  1598-99
Stedsmål

Funder, Claus Jensen til stedsmål af den fjerde part af den gård, Jens Moselund sst.
aflyttede. 1 okse 1 dlr.

Bording, Søren Jensen til stedsmål af fjerdeparten af den gård, Tomas Christensen oplod. 5 dlr.

Balle, Tomas Koch til stedsmål af en gård i Balle, Iver Sørensen afdøde. 3 okser 3 dlr.

Anders Nielsen sst. til stedsmål af en gård sst., Jens Rask afdøde og to kirkeagre der
tilligger. 4 okser 4 dlr.

Ans, Mikkel Tomasen til stedsmål af en gård i Asmildgård, Jens Eriksen afdøde. 7 okser

Serup, Christen Skrædder til stedsmål af halvparten af Grågård, Peder Christensen oplod. 1 dlr.

Sejling, Rasmus Christensen til stedsmål af et boel, Christen Mikkelsen sst. afdøde. Havre 2 ørter

Stenholt, Christen Nielsen af en halv gård sst., Jep Sørensen oplod. 1 okse 2 dlr.

Hjøllund, Rasmus Sørensen til stedsmål af fjerdeparten af den gård sst., Jens Andersen
oplod. 6 dlr.

Lysgård herred  1598-99
Stedsmål

Sjørslev, Anders Skrædder til stedsmål af et gadehus sst., Anders Smed oplod. 7 dlr.

Fuglemosegård, Niels Jensen til stedsmål af halv Fuglemosegård, hans fader oplod. 2 okser 4 dlr.

Borup, Niels Lassen til stedsmål af en halv gård i Roe, Jens Lærke afdøde. 6 dlr.

Hinge, Las Mortensen til stedsmål af 1 gård, Niels Pedersen sst. oplod. 10 dlr.

Ans, Niels Mortensen sst. til stedsmål af 1 gadehus i Hinge, Las Mortensen oplod. 6 dlr.

Vattrup, Peder Villadsen til stedsmål af et gadehus i Ans, Jens Jensen afdøde. 2 dlr.

Hinge, Poul Rasmussen til stedsmål af den halve gård, Rasmus Sørensen oplod. 1 okse 1 dlr.

Vorret, Mikkel Graversen til stedsmål af et gadehus, Christen Sørensen i Pederstrup. 5 dlr.

Grønbæk, Knud Eriksen til stedsmål af et halvt gadehus sst., Christen Jensen Skrædder
oplod. 4 dlr.

Hinge, Anne Nielsdatter af et gadehus, Niels Markvarsen oplod. 2½ dlr.

Gern herred  1598-99
Stedsmål

Voldby, Rasmus Andersen til stedsmål af den halve gård sst., lille Niels Mølgård iboede. 2 okser

Holmstol, Søren Pedersen til stedsmål af den halve gård, Søren Kirkemand i Skannerup
iboede. 2 okser

Laven, Peder Laven til Stedsmål af den gård, Mads Jensens hustru iboede. 2 dlr. (I margen udfor denne sidste: Øksne er bevilget at skal udgives på sommeren)

Tvilum birk  1598-99
Stedsmål

 
Horn, Jens Sørensen til stedsmål af den gård i Horn, Søren Bunde rømte. 3 dlr.
Ellerup, Mikkel Sørensen Skrædder til stedsmål af et gadehus, Per Mikkelsen rømte for tyveri. 1 dlr.

Vejerslev birk  1598-99
Stedsmål

Tunglund, Søren Sørensen til stedsmål af en halv gård der samme steds, hans fader oplod. 4 dlr.

SAGEFALD 1598-99

Vrads herred  1598-99

Gludsted, Ebbe Madsen for bordag han gjorde med Knud Joensen sst. 9 mark

Tem, Søren Simonsen for bordag han gjorde med Anders Jensen sst. 5 mark

Anders Jensen for bordag han gjorde med Niels Obisen sst. 5 mark

Sigten, Christen Christensen for en ægt, han sad overhørig. 1 ørte havre

Rønkilde, Hans Madsen for samme sag. 1 ørte havre

Guldforhoved, Jens Andersen for samme sag. 1 ørte havre

Peder Christensen sst. for samme sag. 1 ørte havre

Hids herred  1598-99
Sagefald

Funder, Christen Nielsen for bordag han gjorde med Peder Nielsen inden Funder kirke. 3 dlr.

Tandskov, Jens Nielsen for han slog Rasmus Lassens kvinde sst. 3 mark

Resdal, Niels Lassen for en sår han gjorde Erik Stigsen sst. 3 mark

Gødvad, Jens Pedersen for husfred han gjorde Maren Hanses sst. 4 dlr.

Alling mølle, Jens Møller for bordag han gjorde med Peder Markmand i Allinggård. 2 dlr.

Lemming, Ib Madsen for Kirsten Nielsdatter han belå. 6 mark

Balle, Niels Andersen for et sår han gjorde Knud Mikkelsen. 3 mark

Erik Nielsen for et sår han gjorde Knud Nielsen i Kærsgård. 3 mark

Serup, Peder Christensen for to små fældede træer han huggede i Serup skov. 2 tønder havre

Lemming, Simon Mikkelsen for jomfrukrænkelse. 6 mark

Funder, Obi Sørensen for to vokssvin han sendte Peder Knudsen på Silkeborg. 2 tønder
havre

Nisset, Niels Sørensen for han slog Knud Hundes dør sønder. 1 okse

Lysgård herred  1598-99
Sagefald

Hinge, Søren Rasmussen for et stykke træ han huggede ulovligt. 1 ørte havre

Pederstrup, Niels Jensen for bordag han gjorde med Las Smed sst. 2 dlr.

Iller, Søren Nielsen for bordag han gjorde med Søren Christensen sst. 9 mark

Jens Christensen sst. for nogle ord han sagde til Søren Nielsen sst. en dag han var til guds bord. 6 dlr.

Hinge, Las Christensen for nogen træer han førte fra Holms mølle og til Skaber mølle. 2
mark

Tange, Anders Jensen Nipgård for han slog Peder Brød i Sjørslev på hans hjemvej. 2 dlr.

Grågård, Peder Knudsen for han sagde at Niels Jensen i Gråskov så hvem der skød det dyr ved Vinderslevballe, og siden sagde (han) at der blev ingen dyr skudt. 1 dlr.

Elkær, Søren Pedersen for han tjente hr. Hans i Hinge (og ikke) været færdig. 10 dlr.

Torning, Niels Jensen, Knud Jensen og Jens Nielsen for skovhugst i deres skov. 3 ørter havre

Tvilum birk  1598-99

Voel, Niels Rask for han befalede sin dreng ulovligt at hugge hallindtræer og vindfælder i kongens skove. 1 ørte havre

Søren Hjort sst. for overhørelse. 2 tønder Havre

Jens Nielsen for vold han gjorde sst. 1 dlr.

Karup Birk 1598-99
Sagefald

Karup, Hans Mogensen for vold han gjorde mod Peder Nielsen sst., og for han fik sin broder og søster til at vidne for sig. 10 dlr.

Film nr. M.18690

STEDSMÅL 1599-1600

Vrads Herred  1599-1600

Disse efterskrevne okser blev lovet forgangen år at måtte blive stående hos bønderne thi de
formåede ikke at udgive dem, som var af disse efterskrevne mænd og findes pengene indført i
det andet regnskab forgangen år 98.

Virklund, Jacob Jensen af 1 gård Christen Andersen oplod. 5 okser

Hampenbjerg, Niels Jensen af 1 gård Peder Madsen i Lilholm oplod. 2 okser

Hids Herred  1599-1600
Stedsmål
 
Stenholt, Christen Nielsen af 1 gård, Jep Sørensen sst. oplod. 2 okser

Sejling, Rasmus Christensen af et boel, Christen Mikkelsen afdøde. 2 okser

Lysgård herred  1599-1600
Stedsmål

Vattrup, Peder Villesen af et gadehus i Ans, Jens Jensen afdøde. 1 okse

Hinge, Poul Rasmussen af 1 gård, Rasmus Sørensen oplod. 1 okse

Gern herred  1599-1600

Skellerup, Niels Åbo af den gård Terkel Nielsen iboede. 1 okse

Farre, Peder Lassen af den gård Peder Keldsen iboede. 2 okser

Laven, Peder Laven af den gård Mads Jensens hustru iboede. 2 okser

Tvilum Birk  1599-1600
Stedsmål

Skorup, Mads Christensen Vittkel af den gård, Søren Nielsen iboede. 4 okser

Horn, Jens Sørensen af den gård, Søren Bunde rømte. 2 okser

Karup birk  1599-1600
Stedsmål

Ellerup, Mikkel Sørensen af et gadehus Peder Mikkelsen rømte. 1 okse

Bisballe, Peder Pedersen af 1 gård, Niels Vistisen i Åstrup afdøde. 3 okser

Byskov, Tomas Jensen af de 2 parter af den gård i Tømmerby, Christen Sørensen oplod. 6 okser 15 dlr.

Hjøllund, Niels Nielsen af den gård i Fogstrup, Christen Lauritsen afdøde. 6 okser 7 dlr.

Fogstrup, Erik Christensen af den gård i Hjortsballe, Jens Jensen oplod for ham 7 okser 3 dlr.

Snede, Niels Smed af et gadehus sst. Niels Knudsen oplod. 5 dlr.

Gjessø, Jens Nielsen af de 2 parter af den gård, Oluf Ibsen oplod. 5 okser 2½ dlr.

Virklund, Anders Christensen af 1 gård, hans fader oplod. 5 okser 5 dlr.

Nygård, Tomas Poulsen og Søren Clemendsen i Kejlstrup, som Jens Pedersen oplod. 31 dlr.

Tem, Niels Rask af et gadehus Søren Simonsen sst. oplod. 3 dlr.

Tykskovgård, Mikkel Jensen af et boel i Torbjerg, Jørgen Jørgensen oplod. 12 dlr.

Hids Herred  1599-1600
Stedsmål

Hvinningdal, Christen Nielsen af 1 gård sst. hans moder afdøde. 3 okser 5 dlr.

Serup, Poul Madsen for han måtte få den tredje part til det han havde tilforn. 5 dlr.

Jens Sørensen sst. af et gadehus, Palle Pedersen sst. oplod. 1 okse 10 mark

Lemming, Niels Smed af en toft ved hans hus. 10 mark

Funder, Søren Jensen af fjerdeparten af den gård, Rasmus Christensen sst. oplod. 5 dlr.

Borup, Niels Sørensen af et gadehus og 1 liden toft, Søren Nielsen oplod. 6 dlr.

Suderdam, Rasmus Nielsen af et gadehus, Niels Sørensen i Borup oplod. 5 dlr.

Kragelund, Jens Nielsen af et gadehus, Las Borgård afdøde. 1 okse

Holm, Tøger Christensen af den halve ålegård ved Holm mølle, Iver Pedersen oplod. 2 dlr.

Lysgård Herred  1599-1600
Stedsmål

Vinderslev, Mourits Sørensen af den halve gård, hans moder Anne Nielsdatter sst. iboer. 1okse 5 dlr.

Oustrup, Niels Sørensen af 1 gård i Bøglund, Hans Olufsen oplod. 1 okse 7 dlr.

Vattrup, Niels Poulsen af 1 gård i Gern, Rasmus Christensen oplod for ham. 9 dlr.

Voel, Søren Olufsen 1 gård i Iller, Jens Christensen afdøde. 15 dlr.

Almind, hr. Poul af 7 stykker jord på Almind mark. 2 dlr.

Elsborg, Niels Christensen af 1 gadehus i Vinderslev, Oluf Måel afdøde. 5 dlr.

Mausing, Anders Lassen af et boel i Ans, Dorte Mortens oplod

Iller, Jens Christensen af halvparten af 1 gård sst., Niels Lassen oplod. 1 okse 1 dlr.

Laven, Hans Bertelsen 1 gård sst., hans moder oplod. 3 dlr. 3 okser

Jens Pedersen af en gård hans fader oplod. 6 dlr. 6 okser

Gern herred  1599-1600
Stedsmål

Skannerup, Anders Pedersen af et gadehus, Anders Nielsen sst. iboede. 3 dlr. 1 okse

Niels Jensen af et gadehus sst., hans fader oplod. 1 okse 1 dlr.

Tvilum Birk  1599-1600
Stedsmål

Horn, Iver Christensen af den halve gård han iboede, han tilforn havde ikke uden halvparten
af. 1 okse

Skorup, Rasmus Rasmussen af den halve gård, Peder Jørgensen iboede. 3 okser

Klintrup, Jens Nielsen af den halve gård, Anders Tygesen i Voel afdøde. 2 okser 2 dlr.

Horn, Christen Nielsen af et boel i Gern, Jens Tomasen iboede. 2 okser 2 dlr.

Voel, Poul Sørensen af den gård, Niels Rask afdøde. 2 okser 3 dlr.

Vejerslev birk 1599-1600
Stedsmål

Tunglund, Søren Sørensen af en halv gård der sammesteds, hans fader oplod. 4 okser 4 dlr.

Karup Birk  1599-1600
Stedsmål

Karup, Christen Madsen af den gård sst., hans fader Mads Nielsen oplod. 2 okser 2 dlr.

Stenholt, Niels Ibsen til stedsmål af Karup mølle. 4 dlr

Oustrup, Niels Lassen af den gård, Las Sørensen iboede. 6 okser 2 dlr.

SAGEFALD 1599-1600

Hids Herred  1599-1600

Nisset, Niels Sørensen for han slog Knud Hyrdes dør sønder. 1 okse

Lysgård herred  1599-1600
Sagefald
Vium, Anders Jensen Nipgård for bordag han gjorde med Peder Brød i Sjørslev på sin hjemvej fra Kirkebjerg. 1 okse

Efterskrevne som blev og bevilget at udgives i dette år som er

Grågård, Peder Knudsen for han sagde at Niels Jensen i Gråskov så hvem der skød det dyr ved Vinderslev balle og siden sag der for og for noget træ blev hugget i hans skov. 6 okser

Efterskrevne er aftinget videre - -

(Båstrup), Hans Jørgensen for Laurits Kældermand på Lusberg han slog ihjel. 4 okser

Tollund, Anders Vestergård for deraf folk (var) sat falske navne på et brev. 12 dlr.

Hampenbjerg, Jens Ibsen for overhørelse. 1 ørte havre

Nørholt, Peder Nielsen og Bertel Lauritsen for en ægt de sad overhørig. 1 ørte havre
Jens Mortensen sst. for samme sag
Gudich Christensen for samme sag
alle 1 ørte havre
Peder Nielsen i Vrads for samme sag ½ ørte havre
Kolpenknob, Jens Sørensen for samme sag (ligeledes de efterfølgende)
Knudsholt, Jesper Lassen   
Christen Andersen sst.
Tollund, Tyge Eriksen
Bjerregård, Peder Christensen 
Hampenbjerg, Jens Gryn
Dyringhave, Bertel Madsen
Borst, Anders Knudsen
Norling, Jacob Schøt
Jesper Pedersen sst.
Tollund, Peder Madsen
Grove, Rasmus Joensen
alle hver 1 ørte havre

Hids Herred  1599-1600
Sagefald

Stenholt, Søren Nielsen for vold han gjorde i Karup birk mod Mikkel Sørensen i Tarp. 3 tønder havre

Ebstrup, Niels Bunde for han var delt for fæste af et ødegårds eje. 1 okse
Las Christensen sst. for samme sag 2 dlr.

Sinding, Christen Sørensen for sårmål. 3 mark

Sejling, Christen Sørensen for sårmål han gjord hr. Mikkel. 6 mark

Serup, Jesper Nielsen, Morten Poulsen, Bertel Salmonsen og så nogen af Serup mænd, som havde hugget i Seruplund. 2 ørter havre

Funder, Jens Pedersen for han solgte 1 stud imod forbud. 2 dlr. Nok for et lam han vedkendte sig og ikke kunde sig tilsværge. 3 okser 3 dlr.

Mausing, Peder Nielsen for sårmål han gjorde Hans Pallesen sst. 1 dlr.

Carsten Tøgersen for han tog penge af nogen mænd i Karup birk for 1 fæste og sagde, at
Søren Skriver tog penge for samme okser. 1 okse

Resdal, Mads Christensen for bordag han gjorde med Nielsen Lassen sst, 1 okse  (der står
Nielsen Lassen i originalen)

Mausing, Peder Maltesen for bordag han gjorde med Las Pallesen sst. 1 dlr.

Nortvig, Niels Andersen for jomfrukrænken. 6 mark

Kejlstrup, Søren Rask for et sår han gjorde Anders Pedersen Skomager i Sejling. 3 mark

Lysgård herred  1599-1600
Sagefald

Skræ, Rasmus Christensen for han havde taget noget havre fra fru Kirsten på Drivsholm og
hans broder (brevbærer). 15 dlr.

Torning, Mikkel Nielsen for jomfrukrænken han havde med Sidsel Pedersdatter. 6 mark

Grågård, Anders Pedersen for han slog Jens Nielsen i Bøgild. 12 dlr.

Skræ, Peder Nielsen, Anders Christensen, Mikkel Lassen, Rasmus Christensen sst. for de måtte drive og grave tørv i Karup birk det år. 2 ørter havre

Hinge, Jens Christensen for en stav han huggede i (Heensti) skov. 1 ørte havre

Bording, Niels Christensen for han måtte sidde til huse hos hans kvindes moder. 1 dlr.

Anders Poulsen for Anne Pedersdatter i Højbjerg han belå. 1 dlr.

Gern Herred  1599-1600
Sagefald

Mollerup, Laurits Rasmussen for kirkefred han gjorde med Jens Lovmands kvinde, og for noget hedejord han udbrændte på Mollerup mark. 1 okse 2 dlr.

Dalby, Jens Jørgensen for han ikke gjorde ladegårdsgærder færdige. 1 tønde havre

Jens Madsen for samme sag. 1 tønde havre

Farre, Giøde Nielsen for jomfrukrænken, efterdi han havde sin ægte kvinde og belå en anden.
2 okser.

Tvilum Birk  1599-1600

Skorup, Peder Nielsen Degn for en landsret. 2 mark

Horn, Peder Smed for han ikke gjorde rigtigt regnskab for kirkens tiende, han havde oppebåret. 1 okse 1 dlr.

Fårvang, Rasmus Madsen for han tiendet vidnede færdig. 1 okse 1 ørte havre

Horn, Anders Vestergård for bordag han var i med Knud Smed sst. 3 tønder havre

Vejerslev birk  1599-1600
Sagefald

Alle Vejerslev birkemænd for ulovlig skovhugst. 5 okser

Aidt, Niels Gerdsen for han dømte imod hans egen dom. (Efternavn her skrevet Gierissen)

Vejerslev, Anders Østergård for meneder. 1 okse

Borre, Mikkel Sørensen for ulovlig skovudviselse. 1 okse 2 dlr.

Aidt, Niels Obisen for vold han gjorde i birket. 4 dlr

Hans Madsen for samme sag. 4 dlr

Poul Sørensen for samme sag og for noget (vind)fælde han udtog ulovligt. 6 dlr.

Vejerslev, Christen Jensen i Østergård for et tøjr han skar sønder. 1 dlr. 3 ørter havre

Film nr. M.18690

STEDSMÅL 1608-09

Vrads herred  1608-09

Sebstrup, Hans von Brunsvig af 1 ødegård sst., Anders Pedersen iboede. 4 tønder havre

Nørhoved, Morten Tomasen af 1 øde boel sst. 4 dlr

Peder Nielsen af samme fornævnte boel, som Morten Tomasen oplod. 4 dlr.
 
Lille Isen, Erik Pedersen af 1 gård sst. Terkel Sørensen for ham oplod. 1 okse 6 dlr.

Tem, Jørgen Sørensen og Søren Nielsen af den øde gård sst. 6 dlr.

Jens Sørensen af ½ gård sst. 3 dlr.

Virklund, Rasmus Nielsen af en halv gård sst. Jens Sørensen afdøde. 3 okser, 4 dlr.

Jens Rasmussen af halvparten af den gård, hans fader forgangen år oplod for ham. 3 okser, 4 dlr.

Lovdal, Søren Mikkelsen af samme gård, Jens Ibsen afdøde. 8 okser

Kolpensig, Peder Christensen af ½ gård sst., Jens Dinesen afdøde. 1 okse 4 dlr

Hids herred  1608-09
Stedsmål

Nebel, Jens Sørensen Bryn (eller Grym) af 1 gadehus sst. Christen Brantsen rømte. 2 dlr.

Rasmus Nielsen af den tredje part af den gård sst. Peder Nielsen afdøde. 6 dlr.

Funder, Palle Hansen af 1 gadehus sst. Tomas Sørensen for ham oplod. Deslige af ½ gård sst. som Tomas Koch afdøde. 1 okse

Svostrup, Jens Andersen af fjerdeparten af 1 gadehus, som Simon Nielsen og Rasmus Jensen
iboede. 2 dlr.

Mads Rask af et gadehus sst., hans moder oplod for ham. 2½ dlr.

Las smed af 1 øde byggested til 1 gadehus, 3 tønder havre

Mausing, Peder Lassen af 1 gård sst., hans moder Kirsten Tuesdatter for ham oplod, og for 1 liden eg han huggede i Tandskov skov 6 okser, 6 dlr.

Dalsgård, Peder Nielsen af ½ gård sst. som han tilforn havde halvparten af. 1 okse

Gern herred  1608-09
Stedsmål

Skannerup mølle, Søren Nielsen af halvparten af Svolgårds jord, som Søren Mølhave har i
fæste. 3 dlr.

Horn, Christen Clausen af 1 boel i Skannerup, Søren Nielsen oplod for ham. 1 okse

Tvilum birk  1608-09
Stedsmål

Horn, Christen Lauritsen af 1 gadehus sst., Jens Hof for ham oplod. 4 dlr.

Jens Pedersen af ½ gadehus sst., Simon Andersen oplod for ham. 2 dlr.

Søren Nielsen af 1 gadehus sst. 3 dlr.

Peder Jensen Dalsgård af ½ øde gård sst., Las Markvarsen i brug havde. 1 okse, 1 dlr.

Trust, Christen Nielsen af 1 gård i Volsted Niels Jensen oplod for ham. 4 okser

Virum, Jens Pedersen af 1 gård sst., Niels Rasmussen for ham oplod. 4 okser

Skorup, Rasmus Nielsen af 1 gård sst., Christen Andersen for ham oplod. 4 okser

Voel, Rasmus Sørensen af ½ gård sst., Las Jensen oplod for ham. 1 okse

Vejerslev birk 1608-09
Stedsmål

Ågård, Jens Envoldsen  for han må beholde Ågård for det stedsmål hans broder der af gav. 1 okse

Aidt, Christen Pedersen og Peder Christensen af 1 ødegård Christen Andersen afdøde. 2 td. Havre

Niels Andersen af 1 gadehus sst.,  1 td. Havre

Christen Frandsen af ½ ødegård sst.,  Poul Sørensen oplod for ham 2½ td havre

Karup Birk og Ud herreder 1608-09 (dvs. strøgods i andre fjernere liggende herreder)
Stedsmål

Vore, Peder Andersen af 1 øde boel i Karup Niels Skrædder iboede. 2½ td havre

Børsting, Christen Sørensen af 1 boel sst., Søren Maltesen afdøde. 1 okse

Morten Sørensen af ½ gård sst.,, som han tilforn iboede. 2 okser

Kølvrå, Anders Madsen af 1 gård i Karup Christen Nielsen afdøde. 2½ td havre

Lysgård Herred 1608-09
Stedsmål

Levring, Anders Skriver af ½ ødegård sst., Niels Degn afdøde. 3 dlr.

Knudstrup, Mikkel Christensen af ½ gård i Kjellerup Mads Sørensen afdøde. 5 dlr.

Elsborg, Jens Nielsen af 1 øde hus sst., Jens Poulsen afdøde. 1 dlr.

Højbjerg, Mikkel Nielsen af 1 gård i Døssing, Roer Andersen afdøde. 5 okser 8 dlr.

Hinge, Niels Mogensen af Mads Skomagers hus. 2 dlr.

Frausing, Niels Jensen af 1 stykke jord kaldes kirkejord. 1 okse

Sjørslev, Søren Mikkelsen af ½ gård Mads Mikkelsen for ham oplod. 1 okse

Almtoft, Niels Pedersen af ½ gård sst., Jep Christensen for ham oplod. 1 okse

Sjørslev, Søren Christensen af ½ gård sst., Søren Mikkelsen afdøde. 3 dlr.

Levring, Jens Madsen af ½ gård sst., hans Moder afdøde og for bordag. 3 okser

Vinderslev, Jens Jørgensen af ½ gård i Pederstrup Jens Simonsen oplod for ham. 1 okse

Hinge, Søren Christensen af 1 hus i Elkær Peder Svarre iboede

Vandet, Jens Sørensen af halv Tolstrup, som Erik Sørensen oplod for ham. 3 okser, 2 dlr.

Haderup, Peder Andersen af 1 gård i Grønbæk, Niels Mouritsen afdøde. 4 okser

Almtoft, Niels Nielsen af 1 gård i Hørup Erik Mortensen iboede, 4 okser 3 dlr.

Levring, Christen Nielsen Bjerre af ½ gård i Almtoft, Niels Nielsen iboede. 2 okser 1 dlr.

Vinderslev, Christen Christensen af ½ gård i Almtoft, Niels Nielsen iboede. 2 okser, 1 dlr.

Vium, Mogens Mogensen af ½ gård sst., Christen Pedersen oplod for ham og hans datter. 1 okse, 1 dlr.

Bøgild, Mikkel Andersen af Højbjerg og Elsborg sognetiender K.M.s og kronens anpart korn-tiende som han tilforn havde fæstet. 2 okser

Hids Herred 1608-09
Stedsmål

Kejlstrup Hans Pedersen skriver af K.M.s og kronens anpart korntiender af Grønbæk. 8 dlr.

udfor margen ved de to sidste

af hosbemeldte, har lensmanden sig intet tilskrevet og kommer K.M. alene til bedste og er så i
summen afkortet.

SAGEFALD 1608-09

Vrads herred 1608-09

Tollund, Christen Nielsen, som for han for nogen år siden måtte være kirkeværge og for hans
søns forpligt. 2 okser

Bjørnskov, Søren Smeds arvinger for han havde forsat hans tou for nogen år siden, som han var lovligen tilkaldt, og for han havde l slået en karl uden brøde på alfar veje, og slog hans breve fra ham. 4 okser

Sigten, Peder Christensen for bordag. 1 okse, 1 dlr.

Grættrup, Hans Jensen for kvinden han belå. 2 okser, 20 dlr.

Tollund, Christen Nielsen for bordag han gjorde med Dines Poulsen i Snede. 1 dlr.

Gludsted, Ebbe Madsen for 1 ægt han sad overhørig. 5 mark

Hampen, Ebbe Poulsen for samme sag 2 dlr.

Krejbjerg, Peder Knudsen for samme sag. 5 mark

Ejstrup, Christen Nielsen for samme sag. 2½ mark

Udstrup, Jens Pedersen for førlov. 3 mark

Gludsted, Jens Pedersen for noget korn og foder. 21 dlr. for noget hø (som) fandtes i gården for nogen år siden. 2 okser

Borst, Christen Nielsen for 1 ægt han sad overhørig. 5 mark

Hids herred 1608-09
Sagefald

Engesvang, Niels Sørensen for han for nogen år siden ikke kendtes ret fordeling. 3 okser

Kragelund, Hr. Steffen for ulovlig skovhugst og for andre sager. 4 okser
(i margen her af har Lensmanden sig intet tilskrevet o.s.v.)

Lemming, Christen Rask for bordag han gjorde med Simon Hyrde. 1 okse

Mausing, Søren Tuesen for lov at give 2½ tønde havre og 3 skp.

Allinggård, Tomas Gregersen for bordag. 9 mark

Nisset, Niels Lassen for jomfrukrænken. 9 mark

Elle Frandsdatter for bonderet. 3 mark

Engesvang, Niels Hammer for hans forseelse. 2 okser

Funder, Anders Sørensen for ran og for den afgrøde af Abbedstoft og for noget gods han tog
igen i Mausing og for ulovlig skovhugst. 2 okser, 2 dlr.

Gern herred 1608-09
Sagefald

Farre, Jens Pedersen for horesag. 1 okse , 2 dlr.

Mette Sørensdatter for bonderet 3 mark

Hårup, Peder Nielsen for bordag med Niels Rask. 2 dlr.

Tvilum birk 1608-09
Sagefald

Trust, Anders Jespersen for uret han blev oversvoren. 4 dlr

Ellerup, Peder Jensen for noget uhjemlet gods fandtes i hans gård som var Jens Sørensens. 1 okse, 1 dlr.

Sminge, Jens Andersen, Niels Andersen for førlov for arv de fik i Skårup. 2 dlr.

Horn, Rasmus Nielsen for vold. 2 dlr.

Søren Andersen for vold. 4 dlr

Las Mouritsen for bordag. 3 dlr.

Voel, Peder Andersen for bordag han og hans broder gjorde med Jens Pedersen sst. 1 okse, 2 dlr.

Horn, Kirsten Pedersdatter, bonderet. 3 mark

Simon Andersen for bordag 2½ td havre

Anne Frandsdatter for bordag 2½ td havre

Gern, Anders Ersholt for vold han blev oversvoret,. 1 okse

Jens Sørensen for vold han blev oversvoret. 3 dlr.

Mette Jørgensdatter for bonderet. 3 mark

Mette Nielsdatter for bonderet. 3 mark

Horn, Søren Andersen, Jens Andersen for bordag de var i med Las Markvarsen sst. 4 dlr

Grølsted, Anders Christensen for jord han har pløjet af Iver Hansens jord uden hans minde. 5 td. Havre

Grølsted, Christen Sørensen for bonderet 1 dlr. 8 sk.

Maren Christensdatter for bonderet. 3 mark

Skorup, Rasmus Nielsen for jomfrukrænken. 9 mark

Kirsten Nielsdatter for bonderet. 3 mark

Anne Nielsdatter for bonderet. 3 mark

Anne Olufsdatter for bonderet. 3 mark

Grølsted, Laurits Rasmussen for noget hassel (voller) han opbrød for hans agerende. 3 dlr.

Fårvang, Jens Pedersen for jomfrukrænkelse. 9 mark

Inger Jespersdatter for bonderet 3 mark

Vejerslev birk 1608-09
Sagefald

Aidt, Poul Sørensen for vold. 3 dlr.

Vejerslev, Envold Nielsen for en bonderet. 1 dlr. 8 sk

Maren Hansdatter for bonderet. 3 mark

Niels Hansen og Jens Sørensen i Skibelund for førlov 1½ dlr.

Bøgskov, Jens Rasmussen for han tog nogen hasselvoller ulovlig. 2 dlr.

Lysgård Herred 1608-09
Sagefald

Ans, Jens Lovring for bordag 2½ dlr.

Grønbæk, Peder Pedersen for bordag. 1½ dlr.

Vium, Christen Sejling for Anne Jostdatter han belå og for gårdfred. 1 okse, 2 dlr.

Vinderslev, Jens Jørgensen for Kirsten Lasdatter han belå. 2 okser

Mikkel Olufsen for Karen Andersdatters boeslod. 1 okse

Sommer Smed for hans boeslod. 1 okse

Elkær, Christen Lucassen for han gjorde imod hans forpligt. 1 okse

Frausing, Jesper Pedersen for 1 eg han tog i hans have ulovlig. 1 okse

STEDSMÅL 1610-11

Vrads herred 1610-11

Ansø mølle, Jens Rasmussen af Ansø mølle, som Peder Ibsen oplod. 2 okser

Bjørnskov, Peder Ibsen, som tilforn boede i Ansø mølle til stedsmål af 1 gård i Bjørnskov,
som Las Smed oplod 3 okser

Kolpensig, Niels Pedersen af ½ gård sst., som hans fader for ham oplod. 2 okser

Vrads, Ebbe Nielsen af 1 gård sst., hans fader for ham oplod. 2 okser, 10 dlr.

Virklund, Niels Jensen, af 1 gård sst., Søren Jensen iboede. 3 okser, 2 dlr.

Hampen, Drevs Poulsen af 1 Gadehus som var af ny opbygget. 3 dlr.

Tem, Peder Andersen af ½ ødegård sst. 3 dlr.

Krejbjerg, Jørgen Christensen af 1 gård sst., Peder Knudsen for ham oplod. 24 dlr.

Nørhoved, Christen Jensen af 1 gård sst., hans fader Jens Mortensen afdøde 10 dlr.

Grættrup, Terkel Ibsen, af 1 gadehus sst.,, Jørgen Christensen for ham oplod. 5 dlr.

Hids herred 1610-11
Stedsmål

Borup, Store Jens Nielsen af halvparten af hans faders Gård. 2 okser, 2 dlr.

Grauballe, Søren Pedersen af 1 gård i Sinding, Anders Christensen fradøde. 3 okser, 3 dlr.

Kragelund, Søren Christensen, Niels Berg, Christen Nielsen, Svend Christensen, Erik Pedersen, Anders Svendsen, Erik Bunde, Hans Lassen Rasmus Sørensen, Niels Bertelsen, Jens Madsen af Knudsørhede, for de må bruge, med sæd og drift til Kragelund, som de af Arild hede har gjort derfor. 6½ dlr.

Funder, Laurits Pedersen af 1 gård sst., Ernst Hoykom oplod, og gården siden afbrændte. 2
okser 2 dlr.

Gødvad, Tomas Nielsen af ½ gadehus sst., Søren Mikkelsen oplod. 3 dlr.

Sinding, Niels Pedersen af ½ gård sst., hans fader oplod. 1 okse 1½ dlr.

Gødvad, Peder Lassen, af ½ gård sst., hans fader Las Pedersen oplod. 1 okse

Hadebæk, Niels Mortensen af ½ gård sst., Christen Tøgersen oplod. 1 okse

Balle, Jakob Rasmussen for han måtte flytte til Gødvad til Christen Eriksens fjerdepart af 1 gård og Christen Eriksen for han måtte flytte til Balle til Jakob Rasmussens gård. 1 okse

Alling mølle, Anders Christensen af samme mølle, som Jens Pedersen afdøde. 60 dlr.

Serup, Hr. Jørgen af Lemming sognetiende K.M.s og kronens anpart korntiende, af hver ørte korn en rigsdaler er 9 dlr.

Funder, Palle Hansen af et stykke eng ligger til det hus han iboer. 1 td. havre

Mausing, Gravers Nielsen af ½ gård sst., Christen Eriksen afdøde. 1 okse. 1 dlr.

Lemming, Jens Sørensen af 1 gård sst., Søren Madsen afdøde. 2 okser, 4 dlr.

Kragelund, Hr. Søren Andersen til stedsmål af hans gårds part i Knudsørhede. 1 dlr.

Grauballe, Frands Andersen af ½ gård sst., hans fader Anders Jensen oplod. 1 okse, 2 dlr.

Jens Nielsen sst. af ½ gård sst., hans fader Niels Pedersen oplod
1 okse, 4 dlr.

Funder, Niels Nielsen af ½ ødegård sst., Niels Pedersen fraflyttede. 5 dlr.

Poul Rasmussen af 1 gadehus han selv  har nyopbygget. ½ tønde havre

Serup, Peder Madsen af 1 gadehus Jens Sørensen Skrædder oplod. 5 dlr.

Oluf Pedersen af halvparten af den bolig hans fader påboer og nu har opladt. 5 dlr.

Allinggård, Mads Vistisen af 1 hus kaldes Suderdam og er tilforn ingen afgift afgangen havre
1 td

Karup Birk, med de andre udherreder 1610-11
Stedsmål

Holmsland, Jens Pedersen af to parter af ½ gård kaldes Østerby. 18 dlr.

Lading, Peder Sejersen af 1 gård sst., hans Stedfader Peder Rasmussen afdøde. 3 okser

Bering, Søren Nielsen af fjerdeparten af den gård sst., Tomas Lassen oplod. 1 okse, 2 dlr.

Borbjerg, Mads Christensen af 1 øde hus sst.,  2 dlr.

Karup, Frands Jepsen af 1 gård sst., som hans fader oplod. 3 okser, 2 dlr.

Gern Herred 1610-11
Stedsmål

Linå, Peder Iversen af 1 gadehus sst., som Rasmus Simonsen afdøde. 1 okse

Skannerup, Søren Nielsen af 1 ødegård sst., som er præstegården. 3 dlr.

Dalby, Las Pedersen af 1 gård sst., som Jens Madsen frarømte. 4 dlr

Lyngby, Søren Nielsen, af 1 gård sst., som Peder Jensen afdøde. 2 okser

Christen Poulsen af ½ gård sst., Rasmus Ibsen for ham oplod. 2 okser

Mollerup, Peder Pedersen af ½ gård sst., Peder Mikkelsen afdøde. 1 okse

Hårup, Mikkel Nielsen, af ½ ødegård sst., Niels Villadsen oplod 1 tønde havre

Skannerup, Jens Pedersen, Niels Pedersen og Christen Clausen af 1 øde gård sst., Christen
Torning iboede 6 dlr.

Hårup, Søren Knudsen af ½ gård sst., hans fader oplod. 5 dlr.

Tvilum Birk 1610-11
Stedsmål

Voel, Frands Pedersen af ½ gård sst., som Rasmus Keldsen for ham oplod. 1 okse

Skårup, Envold Nielsen af 1 boel sst., som Jens Sørensen afdøde. 1 okse

Niels Sørensen af 1 gård sst., som hans moder oplod. 2 okser, 4 dlr.

Søren Nielsen af ½ gård, Mads Mikkelsen oplod. 1 okse 2 dlr.

Trust, Peder Andersen af 1 gård sst., som Søren Nielsen oplod. 3 okser

Peder Lassen af ½ gård sst., Anders Christensen oplod. 1 okse

Sminge, Christen Andersen af ½ gård sst., Erik Lauritsen oplod. 2 okser, 2 dlr.

Gern, Christen Lassen af 1 gård sst., som Jens Pedersen oplod. 18 dlr.

Jens Pedersen sst. af 1 boel, Christen Lassen oplod. 6 dlr.

Horn, Christoffer Pedersen af ½ gård sst., Anders Nielsen oplod. 6 dlr.

Vejerslev birk 1610-11

Aidt, Niels Jensen af 1 gadehus, Niels Andersen oplod. 3 dlr.

Borre, Søren Mikkelsen af 1 gård hans moder oplod. 20 dlr.

Lysgård herred 1610-11
Stedsmål

Højbjerg, Jens Jensen af 1 gård sst., Niels Mikkelsen oplod. 2 okser, 4 dlr.

Hinge, Christen Lassen af ½ boel sst., Rasmus Simonsen oplod. 5 dlr.

Vinderslev, Søren Hjulmand af ½ hus, som Simon Smed oplod. 1 dlr.

Torning, Mogens Nielsen af ½ gård i Sangild, Peder Christensen afdøde. 1 okse, 3 dlr.

Frausing, Jens Mortensen af ½ boel i Ans, Jens Lovring oplod. 1 okse

Hinge, Niels Simonsen, af ½ gård i   Vinderslev, Christen Andersen afdøde. 1 okse 2 dlr.

Peder Simonsen af ½ gård i Hinge, hans moder oplod. 4 dlr.

Ans, Simon Skrædder af 1 enghave ved hans hus, som Las Karup oplod. 1 dlr.

Vinderslev, Peder Bertelsen af Søren Jensens gård sst. 2 okser 2 dlr.

Mikkel Skrædder af Peder Bertelsens halve gård sst. 1 okse, 2 dlr.

Karup, Las Christensen af 1 boel sst., Christen Pedersen for ham oplod. 2 dlr.

Vistrup, Søren Ørnsen af 1 gård i Ans som Hans Lauritsen afdøde. 2 okser, 4 dlr.

Hvam, Søren Nielsen af ½ gård i Vium Christen Sejling for ham oplod. 1 okse, 3 dlr.

Vinderslev, Karen Andersdatter af 1 hus Christen Skomager oplod. 2 dlr.

Almtoft, Rasmus Jensen af ½ gård i Fruerlund, Christen Nielsen afdøde. 2 okser 4 dlr.

Frausing, Niels Jensen og hans grander, for de måtte opbryde det hus Las Korup iboede. 1
okse. 3 dlr.

Knudstrup, Bertel Skrædder af den endelsjord Skaffentoft i Knudstrup mark. 1 okse

Hørup, Jens Worm, af 1 øde boel sst., som Balzer Pedersen tilforn havde i brug. 1 tønde
havre af 1 stykke eng, som tilforn har været brugt til Lysdal. 1 tønde havre

Pederstrup, Peder Pedersen af ½ gård sst., Anders Christensen fradøde. 1 okse, 1 dlr.

Iller, Peder Jensen af den gård sst., Mikkel Poulsen afdøde. 2 okser, 3 dlr.

Vinderslev, Las Rebslager af 1 forhus sst., som Maren Krylles iboede. 1 tønde havre

Mikkel Andersen af ½ gård sst., som Peder Andersen oplod og har han tilforn stedet den anden halve part af samme gård

Levring, Mikkel Nielsen, af ½ gård sst., som hans moder oplod. 1 okse. 2 dlr.

Hinge, Augustinus Clausen, af ½ gård sst. hans fader oplod. 4 dlr.

Almtoft, Christen Jensen Sevel, af ½ gård sst., Niels Graversen oplod. 1 okse, 2 dlr.

SAGEFALD 1610-11

Vrads herred 1610-11

Hampen, Niels Jensen for bordag han gjorde. 4 dlr.

Tømmerby, Knud Jespersen for 1 kvinde han belå. 3½ dlr.

Skade, Christoffer Eriksen, for han uformet hr. Søren Pedersen i hans eget hus. 5 dlr.

Tollund, Søren Tygesen for han givet sig ind til sin broder ulovligt. 5 dlr.

Hids Herred 1610-11
Sagefald

Funder, Morten Sørensen for skørlevned hans broder Tomas Sørensen har ligget i med Sejl
Maren,. 5 dlr.

Kragelund, Hans Lassen for 1 sår han gjorde Dorte Sørensdatter, og for 1 mile han
bortsolgte og for 1 anden sårmål. 17 mark

Stenholt, Søren Nielsen for ulovlig skovhugst i Stenholt skov. 1 okse For bordag han gjorde med Niels Bording Kræmmer i Engesvang. 1½ dlr.

Sinding, Søren Mortensen for onde ord han gav K.M.s (hoinnekerer) da han skulle age derom. 3 tønder 2 skæpper havre

Kragelund, Jens Jensen for 2 sår han gjorde Jørgen Jørgensen sst.  1½ dlr.

Jørgen Jørgensen for overhørelse. ½ td. Havre

Svend Christensen for overhørelse. 1 td havre

Gødvad, Peder Christensen for bonderet og jomfrukrænken. 9 mark

Alling, Søren Christensen for 1 ægt han forsømte med Eske Billes dreng og for vold han blev
oversvoret. 5 dlr.

Funder, Jens Lassen for gårdfred han var oversvoren. 3 dlr.

Morten Nielsen for gårdfred han har gjort mod Anne Rasmusdatter sst, 1 td. Havre

Mausing, Anders Jensen for ran han var oversvoret for 2 ege han huggede i Mausing skov.
2 okser

Serup, Niels Madsen for jomfrukrænken, og bonderet. 9 mark

Husnæs, Christen Christensen for 1 sårmål han gjorde Jens Pedersen i Funder. 3 mark

Balle, Mikkel Pedersen for 1 sårmål han gjorde Jacob Rasmussen sst. 3 mark

Svostrup, Anders Pedersen for 1 sårmål han gjorde Jacob Jensen i Asmildgård. 3 mark

Karen Nielsdatter for bonderet. 3 mark

Svostrup, Christen Holm for 1 bonderet 3 mark

Sejling, Peder Lassen for 2 sår han gjorde Jens Markmand sst, 6 mark

Jens Nielsen for 1 sår han gjorde Peder Lassen sst. 3 mark, for 1 bonderet. 3 mark

Holm, Christen Holm for jomfrukrænken. 9 mark

Elbæk, Søren Lassen for 3 sårmål. 9 mark

Borup, Peder Rasmussen for bordag 1½ dlr.

Niels Jensen for bordag 1½ dlr.

Serup, Poul Pedersen for han løj om Stig Sørensen for dommeren. 3 mark

Gødvad, Las Pedersen for bonderet. 3 mark

Kirsten Nielsdatter for bonderet. 3 mark

Sejling, Hr. Mikkel Sørensen, for han løj om Hr. Steffen i Kragelund, på tinget og fogden derfor tildømte ham at udlægge. 3 mark

Kragelund Hr. Steffen Andersen, for samme sag for han tilsagde Hr. Mikkel Nogen onde ord
og kunde dem ikke bevise. 3 dlr.

Engesvang, Niels Sørensen for lov for hans broder Poul Sørensen, for bordag han gjorde med
Søren Nielsen i Stenholt, og slog ham to knivslag. 1 okse

Kærsgård, Søren Jensen for bordag han gjorde med Niels Skomager i Balle. 3 mark

Funder, Morten Koch, for bordag hans søn gjorde med Peder Jensens søn og hustru. 2 dlr.

Karup birk 1610-11
Sagefald

Karup, Mikkel Lassen for 1 vold og overhørelse 9 dlr.

Hans Christensen sst. for 1 vold. 5 dlr.

Arvad mølle, Mourits Møller for 2 hjul han solgte 9 dlr.

Gern herred 1610-11
Sagefald

Farre, Jens Poulsen førlov, for arv han tog efter Jens Jensens hustru sst., og Anders Nielsen
i Borum for samme sag. 1½ dlr.

Hårup, Mikkel Nielsen, for Maren Villadsdatter sst. han har beligget. 2 dlr.

Tvilum birk 1610-11
Sagefald

Trust, Anders Pedersen for bonderet. 6 mark

Grølsted, Inger Sørensdatter for bonderet. 3 mark

Skorup, Maren N: for samme sag. 3 mark

Voel, Maren Tomasdatter for bonderet. 3 mark

Trust, Anders Esbensen for jomfrukrænken. 9 mark

Maren Rasmusdatter for 1 bonderet 3 dlr.

Gern, Anders Rasmussen for 1 vold. 5 dlr.

Horn, Søren Andersen for bonderet. 1½ daler

Karen Jensdatter for bonderet. 3 mark

Skorup, Jens Nielsen for han har solgt ulovligt af skoven. 1 okse

Maren Nielsdatter for bonderet. 3 mark

Sminge, Jens Andersen og hans med arvinger, Rasmus Sørensen, Anders Sørensen, og Jørgen
Sørensen for førlov for arv de tog efter fornævnte Jens Andersens hustru derfor. 9 mark

Grølsted, Laurits Rasmussen, for hans børn døde hos ham, og for noget jord han har ord
pløjet fra en mand mod hans forpagt. 1 okse

Trust, Peder Lassen for jomfrukrænken. 9 mark

Karen Andersdatter for bonderet. 3 mark

Vejerslev birk 1610-11
Sagefald

Tunglund, Niels Sørensen for bonderet 1 dlr. 8 sk

Johanne Madsdatter for samme sag. 3 mark

Vejerslev, Rasmus Andersen for bonderet 2½ dlr.

Birgitte Rasmusdatter for samme sag. 3 mark

Aidt, Karen Rasmusdatter for bonderet
3 mark

Mads Groersen for ½ fur jord han pløjede fra Poul Sørensen 2 tønder havre

Katvad mølle, Las Pedersen for bonde ret. 9 mark

Lysgård herred 1610-11
Sagefald

Grønbæk, Mourits Nielsen for bonderet
3 dlr.

Levring, Mikkel Nielsen for Inger Pedersdatter han belå. 2 dlr.

Riis, Peder Wormsen for sårmål. 5 dlr. (Navnet her skrevet Orumsen)

Grønbæk, Kirsten (       ) for hun lod sig beligge. 3 mark

Jens Simonsen for bonderet. 9 mark

Vinderslev, Las Rebslager for husfred han gjorde Christen Skomager sst, 15 mark

Jens Pedersen for nogen ord han til sagde Las Mikkelsen sst., og dem ej kunde bevise

Hinge, Rasmus Jensen, for nogen Ål han stanget i Vinderslevgårds damme. 2 dlr.

Vinderslev, Christen Andersen for gårdfred. 3½ dlr.

Almtoft, Christen Revl for Mette (Sømmepige) han belå. 2 dlr. (Hans efternavn i originalen: Reffuell, hendes tilnavn Sembpige)

Torning, Alle Torningmænd for skovhugst og for hærværk de var oversvoren og tillyst for deres landgilde. 3 okser 3 dlr.

Elsborg, Jep Kirkegård for gårdfred hans dreng gjorde. 2½ dlr.

For hans dreng stak Jens Tredal i Levring. 2½ dlr.

Hinge, Peder Simonsen og hans broder Niels for (Kaare Niels) var oversvoren, og for bordag
Peder han gjorde med Niels Kønde. 1 okse 3 dlr.

Oustrup, Iver Nielsen for en kvinde han belå. 1 okse

Inger Jensdatter for hun lod sig beligge. 3 mark

Årestrup, Mette Madsdatter for bonderet 2½ mark

Levring, Anders Skrivers stedsøn for Bordag. 3 mark

Jens Madsen for bordag. 3 mark

Kjellerup, Jens Nielsen for noget gods han kendte sig ved, og ikke kunde det bevise. 3 okser
1 dlr.

Grønbæk, Søren Sørensen for nogen spottelige ord han talte om alterets sakramente. 1 okse

Mikkel N: for en stav han udgravede. 1 tønde havre

Vium, Hr. Tøger for en trætte han havde med Peder Nipgård. 1 okse

Roe, Gregers Pedersen for bordag. 3 dlr.

Knudstrup, Niels Jensen for 1 eg han huggede i Vrengårdskov ulovligt. 8 dlr.

Vore, Mikkel Christensen for overhørelse. 1 okse

Hauge, Anders Tuesen, Esben Keldsen for overhørelse. 1 okse

STEDSMÅL 1611-12

Gern herred 1611-12

Jens Lang fæstede en gård i Lyngby, som Søren Nielsen oplod. 18 dlr.

Christen Christensen fæstede en gård i Farre, som Knud Rasmussen blev fradømt 8 dlr.

Niels Rasmussen Svolgård fæstede en halv gård i Hårup, som han selv tilforn iboede og var
fradømt. 1 okse

Peder Iversen fæstede et gadehus i Linå som Johanne Tomasdatter tilforn iboede
6 dlr.

Peder Sørensen og Jens Pedersen i Skannerup og Søren Pedersen i Holmstol lejet en ødegårds jord og eng ejendom i Skannerup indtil nogen ville stede og fæste den. 6 dlr.

Tvilum Birk 1611-12
Stedsmål

Jens Rasmussen fæstede en gård i Grølsted, som Simon Lassen fradøde. 44 dlr.

Niels Christensen fæstede en gård i Horn, Boel Esbens oplod 20 dlr.

Jens Olufsen fæstede en gård i Grølsted som Anders Christensen fradøde. 80 dlr.

Tomas Jensen i Ellerup fæstede femteparten af den gård han iboer 4 dlr.

Niels Christensen fæstede et gadehus i Horn, som er en liden toft og nogen eng til i marken
som Peder Brorsen fradøde. 20 dlr.

Anders Mogensen fæstede et boel i Gern, som Niels Jensen fradøde. 14 dlr.

Søren Mortensen fæstede et hus i Skannerup, som Jens Nielsen tilforn iboede og var
fradømt. 10 dlr.

Jens Sørensen fæstede 1 gård i Horn, som Peder Sørensen Smed oplod gav 12 dlr.

Vejerslev Birk 1611-12
Stedsmål

Velling, Peder Jensen Jens gravers som i Velling fæstede 1 gård i Vejerslev Niels Hansen oplod ham gav 40 dlr. 4 okser

Vrads herred 1611-12
Stedsmål

Anders Jørgensen fæstede 1 gård i Ejstrup som hans moder oplod for ham. 40 dlr.

Christen Pedersen fæstede en øde bondegård i Lind, som blev skødet under kronen, eftersom
den var forbrudt. 10 dlr.

Peder Nielsen fæstede et hus i Leret som han selv tilforn iboede i lige måde er dømt under kronen gav. 4 dlr

Oluf Pedersen fæstede 1 gård i Søhale, som hans fader Peder Olufsen oplod. 12 dlr.

Lysgård Herred 1611-12
Stedsmål

Frands Rasmussen fæstede Højbjerg mølle, som hans fader Rasmus Frandsen oplod 36 dlr.

Rasmus Simonsen fæstede et boel Askland Myr tilforn iboede og frarømte efter der var taget dom på hans hals. 20 dlr. (se under sagefald samme år Las Myre)

Christen Lassen fæstede halvparten af et boel i Hinge, som fornævnte Rasmus Simonsen fraflyttede. 6 dlr.

Mikkel Christensen fæstede en halv gård i Kjellerup som Anders Jepsen oplod ham, og en tid lang havde brugt gav. 8 dlr.

Peder Jensen fæstede 1 boel i Hinge, som Christen Lassen oplod. 6 dlr.

Søren Nielsen fæstede 1 gård i  Pederstrup som hans Moder Else Sørensdatter oplod. 6 dlr. 2 okser

Christen Jensen i Iller og Bertel Mortensen sst. skiftede med hverandre, så at Christen Jensen skal have Bertel Mortensens boel han iboer og Bertel Mortensen skal have Christen Jensens gadehus og gav Christen Jensen af det boel. 5 dlr. og Bertel Mortensen af at det hus 2 dlr.

Rasmus Sørensen fæstede 1 gård i Hinge som hans moder Kirsten Dyrsdatter oplod for ham.
8 dlr.

Hids Herred 1611-12
Stedsmål

Tomas Koch i Balle og Søren Knudsen sst. har skiftet med hverandre så Tomas Koch skal have det hus Søren Knudsen iboede som er 1/3 part af et gadehus. 1 dlr. og Søren Knudsen skal have den gård Tomas Koch iboede. 1 okse

Didrik Nielsen fæstede 1 gadehus i Lemming, som Mette Rasmusdatter iboede 5 dlr.

Jens Nielsen fæstede 1 gård i Broum, som hans fader fradøde til den halve gård han tilforn havde ved gav 50 dlr. (Stednavnet tydet med ret stor sikkerhed. Et nu forsvundet stednavn?)

SAGEFALD 1611-12

Gern Herred 1611-12

Søren Nielsen i Skannerup mølle aftinget for bordag, han gjorde med markmanden i Gern. 6 dlr.

Johanne Tomasdatter i Voel aftinget, for hun sig har ladet beligge. 1 dlr.

Karen Keldsdatter i Lyngby aftinget i lige måde for hun har ladet sig beligge af Peder
Nielsen, så og Peder Nielsen for han har beligget hende. 2 dlr.

Jens Pedersen i Skellerup og Maren Madsdatter sst. aftinget for lejermål og skørlevned de har ligget i. 2 dlr.

Knud Rasmussen i Farre gav, for han har forset hans gård og er sagt i fald. 30 dlr.

Christen Nielsen i Hårup for ulydighed som han var delt for. 2 dlr.

Niels Rasmussen Svolgård i Hårup, for han og i lige måde to gange var delt for ulydighed. 2 dlr.

Mikkel Sørensen i Ellerup for han har beholdt en hare hos sig 3 dlr.

Jens Dyr som tjener Præsten i Gern for to kvindfolk han har beligget. 1 okse

Anne Pedersdatter i Ellerup optinget for hun har ladet dig beligge. 1 dlr.

Christen Nielsen, Las Markvarsen, Peder Nielsen og Jens Sørensen i Horn for de var vold over-svoret for en ringe sag, havre 8 tønder

Jens Nielsen i Skorup aftinget for vold han var oversvoret for Slagsmål han gjorde mod Peder Christensen. 5 dlr.

Niels Jensen i Voel aftinget for en kvinde han har beligget og det forsvor 6 dlr.

Jens Pedersen i Horn for vold han var oversvoret for et slagsmål han gjorde. mod Peder Nielsen. havre ½ tønde

Vejerslev Birk 1611-12
Sagefald

Jens Envoldsen i Ågård aftinget for vold han var oversvoret for 1 kvinde han havde slået.
Havre 3 tønder

Vrads Herred 1611-12
Sagefald

Niels Jensen i Virklund for bordag, han gjorde med Søren Jensen sst. og for han ville have dølget sagen og ville benægte den. 1 okse

Ove Andersen i Tem for ulovlig kro og ølsalg imod K.M.s brev. 1 dlr.

Søren Olufsen i Tem for bordag han gjorde med Søren Jensen i Virklund. 1 dlr.

Gravers Mortensen og Christen Knudsen i Fruergård for dem og Christen Graversen for bordag og slagsmål de gjorde med Jens i Bjerring. 1 okse

Søren Jensen i Virklund aftinget for bordag. 5 dlr.

Peder Ibsen i Lind aftinget for 2 bordag og slagsmål han har været i, så og 1 kvindfolk han har beligget. 12 dlr.

Simon Jensen i Bøgskov aftinget for adskillige lovmål. 1 okse
Jens Christensen i Fogstrup aftinget for slagsmål han gjorde med Peder Andersen i Tem 3dlr.

Jens Andersen i Bjerregård for slagsmål med dem i Fruergård og for ulydighed, at han ikke ville møde til jagt med K. M.s jæger. 5 dlr.

Mads Svenningsen i Lind for ulovlig skovhugst og afførsel. 8 dlr.

Niels Rask i Tem for ulovlig krohus og ølsalg, ulovlig skovhugst, og nogen kul han ulovligt har afført fra K.M.s kulmile. 30 dlr.

Las Knudsen og Søren Christensen i Tømmerby for ulovlig skovhugst. 6 dlr.

Peder Andersen i Tem for bordag med Jens Christensen i Fogstrup. 1 dlr.

Niels Jensen i Sebstrup for slagsmål han gjorde på Årsveje i K.M.s bestilling. 2 dlr.

Jens Rask i Sebstrup, Rasmus Torbensen i Brande og Jens Christensen i Fogstrup for noget træ tømmer de ulovlig tog. 6 dlr.

Christen Jørgensen i Hampen optinget for adskillige lovmål var ham overgået efter tingsvidners lydelse. 20 dlr.

Jens Skrædder i Grættrup for ulydighed, han ikke ville age K.M.s bestilling så og for 1 føl han fordulgte og ikke vilde (betale) tiende for. 6 dlr.

Lysgård Herred 1611-12
Sagefald

Anders Jepsen i Kjellerup for 1 gård han der sammesteds har brugt og er sagt i fald. 8 dlr. Nok for et sandemandsbrev der for tenderede i sit denomu og han havde brugt 16 dlr.

Las Jensen i Levring for han havde beligget Mette Poulsdatter sst, 1 dlr.

Anders Pedersen i Knudstrup for ulydighed, han var fordelt for. 1 okse

Niels Lassen i Hinge for slagsmål med Claus Harkenberg. 2 dlr.

Mikkel Skrædder og Christen Jensen i Almtoft for slagsmål med Jens Madsen i Svostrup 2 (sønner). 3 dlr.

Annammet som Jens Madsen i Levring udlagde til blodvide for Jens Pedersen han dræbte og
blev svoret til fred. 3 mark

Peder Christensen i Hinge for slagsmål 2 dlr.

Jens Knudsen i Hinge optinget for bordag og 3 knivslag han havde gjort på nogen folk i Hinge. 3 dlr.

Niels Wormsen i Riis for hans kvinde og Jens Nielsen i Riis for Peder Wormsens kvinde optinget for de var oversvoret havre 6 td.

Hids Herred 1611-12
Sagefald

Anders Christensen i Alling mølle aftinget for voldssag for han havde slået Daniel Smed i Randrup i Viborg byes frihed. 10 dlr.

Maren Pedersdatter optinget for sårmål hun har begået mod Morten Koch og hans hustru i Funder. 2 dlr.

Jens Madsen i Dalsgård aftinget for tvende hans sønner Mads Jensen og Anders Jensen, for slagsmål og adskillige sårbøder de har gjort på 3 drenge i Lysgård herred. 8 dlr.

Hans Lassen i Kragelund aftinget for Mette Pedersdatter han har beligget endog han havde hans ægte hustru. 30 dlr.

Niels Bording Kræmmer Engesvang aftinget for sig og hans pige Inger Poulsdatter for adskillige lovmål, som var dem overgået både ran, løgn og bonderet hun var overgået. 30 dlr.

Fornævnte Niels Bording Kræmmer, som han havde købt ulovligt med K.M.s brev og blev tildømt K.M.s. 2 okser

Jens Madsen i Dalsgård aftinget for hans søn Mads Jensen for sårbøder mod Peder Pedersen
som tjener Hans Jepsen. 2 dlr.

Christen Tygesen i Borup aftinget for slagsmål med Las Simonsen i Asmildgård 1 dlr. (navn
her skrevet Tychsen)

Morten Koch i Funder aftinget for slagsmål med Mette som tjener på Vinderslevgård. 1 okse

Morten Nielsen i Funder aftinget for ran han var oversvoren. havre 1 tønde

Morten Koch sst. gav deslige for han var Ran oversvoren. havre 1 tønde

Anders Sørensen i lige måde. Havre 1 tønde

Las Jensen og Obi Clausen. Havre 1 tønde

Jens Pedersen i Funder for bordag, han gjorde med Else Nielsdatter og Jens Lassen. havre 1 tønde

Anders Sørensen gav for ulovlig kro havre 2 tønder

Jens Skov sst. aftinget for ulovlig kro og bordag. havre 1 tønde

Maren Christensdatter for ulovlig krohus. havre 2 tønder

Hr. Steffen i Kragelund optinget for en usandfærdig benægtelse han til Hids herreds ting har gjort, og på K.M.s nådigste behag er aftinget med ham, at må give derfor 100 dlr, de 40 i år og de 60 i tilkommende år. Så føres de af til regnskab dette år. 40 dlr.

RØMNINGSGODS 1611-12

Er annammet fra Las Myre i Århus hans bo blev vurderet for, efter han bortrømte for forfølgning velb. Frands Rantzau havde over ham, for han havde sagt ham tjeneste, og var hans part af boet som var tilbage efter vurderingsvidnes lydelse, 40 dlr. 1 M, Rug 13½ skæppe 1 fjr. Havre 12 skp.

STEDSMÅL 1612-13

Gern Herred 1612-13

Søren Andersen fæstede den halve gård i Skannerup, som Søren Hjulmand havde opsagt, og ikke kunde besidde for hans armods skyld 9 dlr.

Søren Rasmussen fæstede den halve gård i Holmstol, som Kirsten Rasmusdatter oplod for ham. 21 dlr.

Tvilum birk 1612-13
Stedsmål

Tomas Hansen fæstede den halve gård i Gern, hans far fradøde. 24 dlr.

Peder Sørensen Mølhave fæstede den halve gård i Gern, Anne Tomasdatter fradøde. 8 dlr.

Anders Nielsen fæstede de 3 parter af den gård i Trust, som Mads Madsen oplod for ham. 18 dlr.

Niels Nielsen i Grølsted fæstede den gård sst., hans fader oplod gav. 22 dlr.

Rasmus Jensen skrædder fæstede det gadehus i Gern, som Niels Nielsen fradøde. 4 dlr.

Iver Christensen i Nårup fæstede den gård i Gern, Rasmus Sørensen oplod. 50 dlr.

Vejerslev birk 1612-13
Stedsmål

Søren Mikkelsen fæstede den sjette part af en gård i Vejerslev, som hans broder Peder Mikkelsen oplod. 1 dlr. 1 okse

Hr. Jens i Vejerslev og Poul Andersen i Trust fæstede et stykke klostereng og jord liggende under (Hofmandsbak) og (Trust by). 2 dlr. 1 okse

Vrads Herred 1612-13
Stedsmål

Eske Andersen fæstede en halv gård Smedebæk som Anders Nielsen oplod for ham. 8 dlr.

Jens Christensen i Hestlund fæstede de 2 parter af en gård i Gludsted, Ebbe Madsen oplod. 16 dlr.

Laurits Madsen fæstede en halv gård i Hampen, som Jens Pedersen fradøde. 9 dlr.

Morten Jensen fæstede en halv gård i Hampen som Karen Christensdatter oplod. 9 dlr.

Christen Nielsen fæstede et hus i Borst, som Laurits Christensen oplod. 1½ dlr.

Niels Jensen i Nørhoved fæstede en halv gård sst., som Peder Nielsen fraflyttede. 5½ dlr.

Rasmus Jensen sst. fæstede et gadehus i Nørskov Boel Knudsdatter tilforn iboede 1 dlr.

Lysgård Herred 1612-13
Stedsmål

Søren Nielsen fæstede en halv gård i Torning Christen Sørensen oplod. 10 dlr.

Søren Jensen fæstede et boel i Hørup, som Hans Worm tilforn brugte. 6 dlr.

Tomas Nielsen fæstede en halv gård i Hinge som Las Christensen oplod. 10 dlr.

Hans Jørgensen i Bostrup festede den halve gård sst., hans moder fradøde 100 dlr. 4 okser

Peder Jensen fæstede en halvgård i Levring som Jens Christensen fradøde 9 dlr.

Jens Mortensen fæstede en halv gård i Levring Jens Pedersen fradøde. 8 dlr.

Hids Herred 1612-13
Stedsmål

Laurits Nielsen fæstede Kærsgård mølle, som Ambrosius Portner oplod. 1 okse

Sidsel Sørensdatter i Ebstrup, fæstede den gård i Lemming til en hendes børn, som Christen Nielsen oplod. 2 okser

Laurits Bødker i Hvinningdal stedsmål af en øde gård i Funder, dog skal han afstå samme gård igen, når der kommer nogen, som vil besidde og bygge den Havre 2 td.

Terkel Christensen fæstede den halve gård i Sinding, Rasmus Mortensen fradøde. 2 okser

Jens Nielsen fæstede samme dag en halv gård i Grauballe, Jens Funder afdøde. 2 okser

Anders Lauritsen bødker fæstede et gadehus i Nebel Jens Degn oplod. 1½ dlr.

Ebbe Nielsen bødker fæstede det gadehus i Kærsgård, som Niels Bødker fradøde. 1½ dlr.

Jesper Madsen fæstede et gadehus i Gødvad, som hans hustrus moder oplod 2½ dlr.

Karup Birk 1612-13
Stedsmål

Niels Andersen fæstede en halv gård i Karup hans stedfader oplod. 9 dlr.

SAGEFALD 1612-13
Gern Herred 1612-13

Peder Nielsen i Mollerup optinget for Else Nielsdatter i Linå han havde beligget 1½ dlr.

Else Nielsdatter optinget for hun af fornævnte Peder Nielsen lod sig beligge. 1 dlr.

Niels Rask optinget for slagsmål han var i med Maren Christensdatter. Havre 1 td.

Søren Andersen i Skannerup optinget for en klage han ikke kunde bevise. Havre 2 td.

Laurits Rasmussen i Laven, optinget for noget Rug han havde lejet fra hans gård havre 1 td.

Tvilum Birk 1612-13
Sagefald

Søren Pedersen skrædderdreng i Voel optinget for vold var ham oversvoren. 6 dlr.

Niels Andersen i Sminge optinget for bordag, han havde været i med Peder Nielsen i Horn, gav 2 dlr.

Herman Pedersen i Voel optinget for vold han var oversvoret, for hans armods skyld skal give. 5 dlr.

Søren Nielsen i Voel optinget for Anne Lauritsdatter sst. han har beligget. 1½ dlr.

Peder Nielsen i Horn optinget for Niels Andersen skrædder i Sminge han har hugget og var vold oversvoren. 8 dlr.

Peder Andersen i Voel optinget for han var med Christen Christensen sst. at slagte en okse, og forbytte en okse med en (Sønderbo) 100 dlr.

Vejerslev Birk 1612-13
Sagefald

Christen Jensen i Vejerslev optinget for voldsbøde for slagsmål med Poul Mortensen 4 dlr.

Poul Mortensen sst. optinget for samme slagsmål med Christen Jensen. 4 dlr
 
Peder Christensen i Aidt optinget for Mette Rasmusdatter han havde beligget. 1½ dlr.

Anders Nielsen i Trust optinget for han havde beligget Kirsten Rasmusdatter. 1½ dlr.

Laurits Envoldsen i Vejerslev optinget for voldsbøder for slagsmål med Christen Brun på Tvilum. 1 okse

Vrads Herred 1612-13
Sagefald

Anders Mortensen i Bjørnskov optinget for kirkefred han var oversvoren. 3 dlr.

Gregers Degn i Åle optinget for han havde slået hans broder Peder Christensen 1½ dlr.

Peder Christensen i Åle optinget for slagsmål han havde været i med hans broder 1½ dlr.

Peder Ibsen i Ejstrup optinget for overhørelse, så han ikke var i K.M.s jagt. 1 dlr.

Søren Mikkelsen i Lovdal optinget for bordag han var i med Christen Pedersen i Leret. 3
mark

Niels Jensen i Sebstrup optinget for Kirsten Obisdatter han har beligget. 1½ dlr.

Jens Nielsen skrædder i Vrads optinget for et vinde han har vundet over Troels Poulsen og ikke kunde bevise det 15 dlr.

Christen Andersen i Hundshoved og Anders Christensen sst. optinget fordi de ikke havde
gjort deres plankeværk færdigt. 6 mark

Christen Knudsen i Kræmmergård optinget for han ikke var i K.M.s jagt. 3 mark

efterfølgende ser ud til at være dømt for samme forseelse:
Gravers Mortensen. 3 mark
Ebbe Madsen i Gludsted. 3 mark
Anders Lassen i Ejstrup. 3 mark
Jens Frandsen i Rønslund. 3 mark 
Christen Nielsen i Ejstrup. 3 mark
Niels Jensen i Tollund. 3 mark
Tomas Smed i Krejbjerg. 3 mark

Anders Jensen i Tømmerby optinget for Gertrud Knudsdatter han har beligget første gang. 6 mark

Niels Jensen i Lille Tollund optinget for han ikke ville tage med Ranstou. 5 dlr.

Gertrud Knudsdatter i Tømmerby optinget for hun havde ladet sig beligge af Anders Jensen
1 dlr.

Lysgård  herred 1612-13
Sagefald

Søren Andersen i Oustrup optinget for han havde beligget Maren Ibsdatter i Ungstrup. 6 mark

Jep Poulsen, som tjener Kirsten Poulsdatter i Bøgild, for Kirsten Tomasdatter, som også tjente Kirsten Poulsdatter. 6 mark

Poul Simonsen i Ås optinget for hans søster slog Jens Lovrings hustru 1½ dlr.

Niels Christensen i Hinge optinget for Mette Madsdatter han havde beligget. 6 Mark

Niels Olufsen i Revl optinget for Birgitte Jørgensdatter han havde beligget. 6 mark

I lige måde optinget Birgitte Jørgensdatter for hun havde ladet sig beligge af Niels Olufsen. 1
dlr.

Karup Birk 1612-13
Sagefald

Jens Ibsen i Skårup optinget for han havde slået hyrdekvinden sst. gav. 5 dlr.

Christen Pedersen Hyrde sst. optinget for han klaget på fornævnte Jens Ibsen for et slag. 1 dlr.

Hids Herred 1612-13
Sagefald

Anders Pedersen i Sinding optinget for en lokket kvinde ved navn Anne Nielsdatter i Smerup
han har beligget. 6 mark

Laurits Nielsen i Vestenbjerg optinget for bordag, han har været i med Niels Bording
Kræmmer. 3 mark

Karen Andersdatter i Svostrup optinget for hun har ladet sig beligge af Jens Sørensen
Fischer. 2½ mark

Volborg Rasmusdatter optinget for hun har ladet sig beligge af Hans Ladefoged. 2½ mark

Anne Jensdatter i Serup optinget for hun havde ladet sig beligge af Jens Pedersen. 2½ dlr.

Niels Begh i Kragelund for slagsmål. 3 mark

Christen Nielsen i Ebstrup optinget for sårmål med Hyrden i Nisset. 6 mark

Laurits Jensen i Kragelund for bordag han havde været i. 3 mark

Palle Skrædder i Funder aftinget for en halvgård i Funder han havde forseet og ladet for falde. Så og for nogen ord han havde sagt og ikke kunde bevise. 1 okse og 1 liden kullet kvie

Film nr 18691

STEDSMÅL 1614-15

Gern Herred 1614-15

Peder Hansen i Fårup fæstede det hus sst., Søren Pedersen den gammel slagter oplod. 3 dlr.

Knivholt møller fæstede det hus og de haver, som Ernst Fox fradøde. 20 dlr.

Søren Nielsen i Skannerup mølle fæstede den halve part af en liden halvgårdsjord kaldes Svolgårds jord, som han selv tilforn havde fæstet halvparten af 18 dlr.

Jens Nielsen i Farre fæstede en øde gård i Skannerup, som i nogen år havde stået øde. 5 dlr.

Vrads Herred 1614-15
Stedsmål

Jørgen Sørensen i Rudstrup fæstede den halve gård i Tem, som Niels Rask oplod for ham 20 dlr.

Søren Pedersen i Sønder Groest fæstede den gård sst., hans fader oplod. 20 dlr.

Niels Ibsen fæstede den halve gård i Tolstrup hans moder oplod. 20 dlr.

Søren Jensen værende i Kejlstrup fæstede et gadehus i Tollund. 14 dlr.

Peder Torbensen i Vinding fæstede den gård i Tem sogn, som kaldes Hedegård 64 dlr.

Hids Herred 1614-15
Stedsmål

Niels Jensen i Funder fæstede hans faders gård Jens Bjerisgård oplod for ham. 20 dlr.

Anders Poulsen fæstede et gadehus i Nebel, som Anne Jenses oplod. 3 dlr.

Rasmus Jensen i Balle fæstede en halv gård i Bording, Jens Clausen oplod. 26 dlr. 2 okser

Niels Andersen i Bording fæstede den gård i Sinding Rasmus Tomasen fradøde. 16 dlr. 4 okser

Rasmus Hansen fæstede den sidste part af den gård i Nisset 10 dlr.

Niels Mortensen i Villebæk fæstede den halve gård sst. til den anden halve part han tilforn
havde. 17 dlr. 1 okse

Christen Jensen i Serup fæstede det hus sst., Tomas Degn oplod for ham. 3 dlr.

Tomas Degn i Serup fæstede et byggested på Lemming gade. 2 dlr.

Anders Rebslager fæstede et øde byggested på Lemming gade. 2 dlr.

Christen Pedersen i Kærsgård fæstede en halv gård sst., hans moder oplod. 30 dlr.

Erik Pedersen i Hinge fæstede en gård i Lemming som Mads Lassen fradøde gav 60 dlr. 1 okse

Jens Villumsen i Mausing fæstede hans moders gård sst, 30 dlr.

Peder Nielsen værende i Serup fæstede den halve gård i Lemming Jens Drevsen fradøde. 24 dlr.

Laurits Christensen i Balle fæstede halvparten af den gård i Gødvad, som Morten Jensen oplod. 12 dlr.

Lysgård Herred 1614-15
Stedsmål

Søren Andersen i Oustrup fæstede det boel som hans fader oplod og Anders N. fradøde. 12 dlr.
Mikkel Poulsen fæstede et hus i Tange 3 dlr.

Peder Sørensen fæstede en gård i Højbjerg hans moder Anne Jensdatter oplod for ham. 24 dlr.

Peder Sørensen i Iller fæstede en halv gård sst. kaldes Vestergård som Christen Skrædder oplod. 10 dlr.

Mads Nielsen i Torning fæstede et gadehus sst., som Jens Nielsen blev fradømt 6 dlr.

Tvilum birk 1614-15
Stedsmål

Niels Hansen i Gern fæstede et boel sst., som Anders Madsen fradøde og blev ihjelslagen.
16 dlr.

Niels Nielsen i Gern fæstede et boel sst., Niels Nørup fradøde. 18 dlr.

Hans Sørensen i Gern fæstede den gård sst., Niels Jørgensen iboede. 36 dlr.

Christen Sørensen i Farre fæstede den gård i Gern som Jens Jensen oplod. 50 dlr.

Niels Jensen i Aidt fæstede et hus sst., som Anders Jensen fradøde 6 dlr.

Karup Birk 1614-15
Stedsmål

Mikkel Ibsen fæstede en gård i Åstrup, som Søren Christensen fradøde. 20 dlr. 3 okser

Jens Hansen i Sangild fæstede en halv gård i Sangild, som Hans Christensen fradøde. 21 dlr.

Peder Mikkelsen i Karup fæstede et boel sst., hans fader Mikkel Jensen oplod for ham. 1 okse

Niels Andersen i Karup fæstede den halve part af den gård, han tilforn havde. 20 dlr.

Alle små Herreder

Sabro Herred 1614-15
Stedsmål

Mikkel Jensen i Lading fæstede den gård sst., Peder Sørensen blev fradømt for han havde ladet gården forfalde. 42 dlr. 4 okser

Middelsom Herred 1614-15
Stedsmål

Søren Nielsen i Bjerring fæstede 1½ part af den gård, Tomas Lauritsen blev fradømt. 12 dlr.

Hr. Oluf Andersen Grønbæk i Tem, som fæstede K.M.s anpart korntiende af Tem sogn, gav for hver ørte 1 daler 18 dlr.

SAGEFALD 1614-15

Vrads Herred 1614-15

Optinget hyrden i Tem for ulovligt træ han har fældet. 4 dlr

Jens Andersen i (Ad)horsbjerg optinget, for han havde siddet overhørig med ægter og andre ulydigheder, så og for ulovlig skovhugst han har hugget i Isenlund, som det han blev overbevist
40 dlr. for uden 30 daler som er bekostet på brevpenge og kostpenge, da han en langsommelig
tid siddet fanget her på slottet. Af den Årsag han forhærdes mod loven, og ikke ville for hans gerninger optinge eller stille tilfreds

Jens Rasmussen i Ansø mølle optinget for en stykke træ, som var udvist til møllens bygfældighed og siden bevilget og siden bevilget Niels Eriksen i Hampenbjerg samme træ
ulovligt at bortføre, 18 dlr.

Christen Ibsen i Tolstrup og Niels Ibsen sst. optinget til deres broder Morten Ibsens forsvar og skade han har gjort hans egen broder Peder Ibsen. 12 dlr.

Peder Ibsen sst. optinget for 3 sår han gjorde hans broder Morten Ibsen. 5 dlr.

Christensen i Guldforskov optinget for adskillige sårmål, jordslag og ransbøder. 10 dlr.

Rasmus Christensen, Jens Andersen og Søren Jensen i Guldforskov optinget for ulydighed.
10 dlr.

Christen Andersen i Hjortsballe optinget for bordag han var i med Peder Andersen i Tem. 1½ dlr.

Jens Asgersen i Vesterlund optinget for ulovlig skovhugst. 40 dlr.

Peder Jensen i Virklund optinget for sig og hans kvinde, som han havde beligget, før de kom
i ægteskab. 4 dlr

Niels Eriksen i Hampenbjerg optinget for adskillige lovmål, som var ham overgået først for et træ, han ulovligt tog fra Vrads kirke, som var købt for kirkens penge til Kirkens bygfældighed.
Ligeledes noget træ han ulovlig tog fra Virklund skov og lod bortføre med adskilligt mere. Og andre K.M.s sager han havde taget gunst og gavn for og skjult dem og underslagen mens han var delefoged gav derfor foruden 50 daler, som blev afregnet for hans fordring med breve penge og andet, som blev bekostet og åmund på ham til landstinget gav. 8 dlr. 1 okse

Jep Nielsen hyrde i Virklund optinget for bordag han havde være i med Kirsten
Rasmusdatter. 2 dlr. 1 M.

Jens Nielsen i Tømmerby optinget for hans gård, som han havde opladt og ikke efter hans opladelsesbrev vilde holde, og der efter blev dømt fra gården. 24 dlr.

Niels Rask i Tem optinget for hans gård han havde ladet forfalde på bygning. 8 dlr.

Søren Nielsen borsmed i Tørring optinget for nogen tingsvidner, han har udstedt og for det ikke at have stået med oprakte finger og helgens ed efter Recessen. 30 dlr.

Hids Herred 1614-15
Sagefald

Jens Hansen i Lemming optinget for Margrete Christensdatter han har beligget. 2 dlr.

Karen Nielsdatter i Svostrup optinget for hun sig har ladet beligge 3 dlr.

Mette Jensdatter i Nebel optinget for hun sig har ladet beligge. 2 dlr.

Jens Lassen i Lemming optinget for ulyde, han har gjort på tinget. 1½ dlr.

Svend Christensen i Kragelund optinget for bordag han havde været i med Laurits Jensen
sst, 6 mark

Tomas Degn i Serup optinget for hærværk husfred og gårdfred han var oversvoren 7 dlr.

Søren Andersen i Funder optinget for bordag og sårmål, han gjorde på Jens Sørensen i
Alling. 2 dlr.

Jens Pedersen i Funder optinget for et sår han gjorde Laurits Jensen i Bjerisgård. 1½ dlr.

Rasmus Christensen i Sejling optinget for lovmål, som var ham overgået. 20 dlr.

Lysgård herred 1614-15
Sagefald

Niels Poulsen, Christen Mikkelsen, Søren Nielsen og Jens Pedersen optinget for ulovlig
tørvegravning. 1 okse

Peder Pedersen i Roe optinget for sig og Anne Christensdatter han har beligget gav for sig og
hende. 3 dlr.

Jesper Pedersen i Frausing optinget for bordag han havde været i med hans bror 6 dlr.

Joen Pedersen i Frausing optinget for sårmål han gjorde Maren Pedersdatter sst. 3 dlr.

Jens Nielsen i Kjellerup optinget for bordag han havde været i med Knud Knudsen sst. og
Niels Pedersen i Hørup gav. 10 dlr.

Tomas Andersen i Revl og Jens Pedersen i Hauge optinget for bordag med hver andre. 3 dlr.

Jesper Sørensen i Højbjerg optinget for Kirsten Andersdatter sst. han havde beligget. 2 dlr.

Mads Svendsen i Tang optinget for gårdfred, der var ham oversvoret. 3½ dlr. 1 M

Niels Svendsen i Tang optinget for gårdfred han har gjort i Mads Sørensens gård sst, 3½ dlr.
1 mark

Gregers Pedersen i Iller optinget for bordag og slagsmål, han har lemlæstet Peder Andersen
sst, 24 dlr.

Claus Hjortensbjerg i Hinge optinget for hans forseelse, for hans Sognepræst havde bandsat  ham for druk og sværmer,  han havde gjort i Hinge under prædikenen i Hinge By på bodsdagen. 1 okse

Alle Hinge mænd optinget for gærdsel de ulovligt havde hugget. 20 dlr.

Annammet af Peder Ostenfeld ridefoged sammesteds, som han havde i hans husbonds fraværelse oppebåret af to lokkede kvindfolk i Højbjerg sogn og igen givet dem en seddel til præsten at de bekom skrifte. 2 dlr.

Gern Herred 1614-15
Sagefald

Laurits Pedersen i Skannerup udgav til blodvide for en Karl han ihjelslog, og derfor blev svoret til fred og bod efter vidnesbyrd og sandemænds afsigelse. 3 mark

Annammet, som Søren Bertelsen tjenende i Lyngby blev fradømt, som han ulovlig havde købt mod forbud her i lenet. 1 okse

Tvilum og Karup Birk 1614-15
Sagefald

Rasmus Nielsen i Skorup optinget for vold han var oversvoret mod Jens Nielsens kvinde. 5 dlr.

Peder Nielsen i Fare optinget for vold han var oversvoret. 5 dlr.

Oluf Spillemand i Gern optinget for vold han var oversvoret for han har slået Margrete, hans
datter. 5 dlr.

Mikkel Lassen Korup optinget for hans dreng Peder Sørensen for vold han var oversvoret. 5 dlr.

Jens Pedersen i Skellerup optinget for en kvinde som døde i Fare, som ikke ville udlægge hendes rette barnefader. 5 dlr.

Niels Andersen i Trust gav for sig og Else Ydesdatter i Grølsted han havde beligget. 5 dlr.

FØRLOV 1614-15
Annammet 
- af Laurits Nielsens arvinger i Hedegård. 3 mark
- af Maren Knudsdatters arvinger, da hun døde i Tem. 3 mark
- af Karen Vestensgård i Torlund, hendes arvinger. 3 mark
- af Maren Jenses i Sønder Groest hendes arvinger. 3 mark
- af Anders Jensen i Tem for arv som tilfaldt dem efter deres  moder. 3 mark
- af Las Nielsen Fog i Farre, for arv de bekom efter deres fader. 3 mark
- af Peder Jensen i Linå for arv han havde bekommet efter hans moder. 3 mark
- af Peder Iversens medarvinger blev ligeledes for udlæg. 3 mark
- af gammel Niels Bødkers arvinger i Balle. 3 mark

STEDSMÅL 1615-16

Gern Herred 1615-16

Jens Nielsen fæstede en gård i Hårup som Søren Knudsen i Skræ fradøde 40 dlr.

Rasmus Jensen i Fårup fæstede en halv gård sst., som Christen Pedersen fradøde 20 dlr.

Søren Nielsen i Skannerup mølle fæstede Svolgårds jord på Holmstol mark. 18 dlr.

Vrads Herred 1615-16
Stedsmål

Hr. Søren Skade og Tomas i Gribstrup fæstede et stykke jord på Klovborg mark 20 dlr.

Peder Andersen fæstede Smedebæk mølle. 20 dlr.

Jakob Tomasen i Grættrup af et gadehus sst., som Christen Mortensen fradøde. 5 dlr.

Mikkel Christensen i Vrads fæstede Ebbe Nielsens gård sst, 30 dlr.

Svend Jensen i Grættrup til fæste af et stykke jord til et byggested på Søren Christensens jord sst, 5 dlr.

Hids Herred 1615-16
Stedsmål

Jens Nielsen i Grauballe fæstede et halvt hus sst., Iver Pedersen fradøde. 2 dlr.

Anders Madsen i Borup fæstede hans moders halve gård. 15 dlr.

Jacob Rasmussen i Gødvad og Christen Eriksen i Balle for de måtte skifte gårde. 10 dlr.

Niels Nielsen i Hvinningdal fæstede hans moders halve gård. 40 dlr.

Peder Rasmussen i Mausing fæstede en halv gård, som hans moder oplod. 24 dlr.

Erik Iversen i Kejlstrup fæstede halv parten af Øster Kejlstrup, som Jens Andersen fradøde og hans hustru oplod. 60 dlr.

Laurits Jensen i Abildskov fæstede en halv gård i Abildskov Jens Jepsen fradøde. 20 dlr.

Christen Jespersen i Ebstrup fæstede en gård sst., som Niels Christensen oplod. 50 dlr.

Peder Pedersen i Dalsgård af den gård Mads Jensen fradøde. 50 dlr.

Lysgård Herred 1615-16
Stedsmål

Peder Sørensen fæstede en gård i Højbjerg, som hans moder oplod. 24 dlr.

Mikkel Poulsen i Tang fæstede et hus sst., som Niels Poulsen tilforn iboede. 3 dlr.
Peder Sørensen i Iller stedsmål af den halve gård Christen Skrædder iboede. 10 dlr.

Jens Jørgensen i Grønbæk fæstede et hus sst. 6 dlr.

Søren Christensen i Iller fæstede et hus sst., som Christen Nielsen tilforn iboede. 8 dlr.

Jesper Svendsen i Tang fæstede en halv gård sst., som Knud Pedersen Harbo iboede. 24 dlr.

Hans Knudsen i Elsborg fæstede en gård sst., som Jep Sørensen påboede. 40 dlr.

Peder Rasmussen fæstede en halv gård i Kjellerup, som Mourits Poulsen fradøde. 20 dlr.

Gravers Simonsen i Iller fæstede Niels Nielsens gård i Roe. 30 dlr.

Poul Rasmussen i Hinge af det boel Niels Mogensen fradøde 5 dlr.

Jens Nielsen Suderdam i Iller af et hus Bertel Mogensen fradøde. 5 dlr.

Christen Jensen i Levring fæstede en halv gård sst. som Jens Mortensen fradøde. 14 dlr.

Christen Nielsen i Levring fæstede et hus, som Christen Jensen oplod. 3 dlr.

Mads Nielsen Smed i Torning fæstede et hus sst., som Jens Christensen blev fradømt. 6 dlr.

Tvilum Birk 1615-16
stedsmål

Peder Madsen fæstede et boel i Gern, som Niels Hansen frarømte. 30 dlr.

Søren Christensen i Voel fæstede en halv gård sst., som Frands Pedersen fradøde. 24 dlr.

Christen Sørensen i Fårvang fæstede en halv gård sst., som hans fader Søren Nielsen oplod.
40 dlr.

Rasmus Pedersen i Klintrup fæstede et boel i Gern, som Jens Pedersen tilforn iboede. 20 dlr.

Rasmus Fridssøn fæstede en gård i Gern som Henrik Lønborg havde i brug, og det boel, som han fradøde og hans hustru oplod. 100 dlr. 4 okser

Jens Nielsen i Farre fæstede et halvt hus Søren Andersen fradøde. 4 dlr.

Christen Sørensen fæstede en gård i Gern Jens Jensen oplod. 50 dlr.

Vejerslev Birk 1615-16
Stedsmål

Anders Jensen i Aidt fæstede et boel som Oluf Mikkelsen fradøde. 16 dlr.

Niels Jensen i Grølsted fæstede et hus i Aidt som Anders Jensen fradøde. 6 dlr.

SAGEFALD 1615-16

Gern Herred 1615-16

Sigvard Sørensen født i Voldby aftinget for husfred og andre lovmål han havde gjort, som var
ham overgangen for Rasmus Knudsen i Farre, som han forulempede i hans eget hus. 40 dlr.

Peder Mogensen i Farre aftinget for tvende personer i Farre, som med var at forulempe Rasmus Knudsen sst. i hans eget hus og gård for lovmål, der var dem overgået. 34 dlr.

Anne Nielsdatter i Holmstol for lejermål. 2 dlr.

Christen Sørensens datter i Holmstol for lejermål 2 dlr.

Karen Rasmusdatter i Lyngby lejermål. 2 dlr.

Jens Skrædder i Farre for han var delt for K.M.s Jagt. 2 dlr.

Jens Pedersen i Farre og Laurits Jensen sst. for de var delt for at sidde K.M.s jagt
overhørig. 4 dlr

Jens Pedersen i Farre og Laurits Jensen sst. for de var delt for K.M.s Jagt de sad overhørig. 4 dlr

Jens Mortensen i Farre aftinget for vold han var oversvoret, for han var med til at slå Jens Pedersen i Voel 16 dlr.

Peder Mogensen, Peder Nielsen i Farre for ulydighed. 6 daler

Rasmus Nielsen Jens Pedersen i Farre for ulydighed. 4 daler

Rasmus Kræmmer i Linå for voldssag med Rasmus Nielsens Hustru i Sminge. 10 dlr.

Vrads Herred 1615_16
Sagefald

Søren Jensen i Guldforhoved aftinget for sårmål han havde gjort Niels Jensen sst, 10 dlr.

Christen Pedersen i Leret for ulovligt skovhugst. 6 dlr.

Rasmus Jensen i Guldforhoved for ulydighed. 1½ dlr.

Jens Jensen Nørvang aftinget for et lille barn der blev brændt for ham og døde. 10 dlr.

Søren Jensen og Karen Christensdatter i Grættrup for lejermål. 5 dlr.

Anders Sørensen i Ansøgård aftinget for ager og eng han bortlejede ulovligt fra hans gård. 20 dlr.

Niels Jensen i Guldforhoved for slagsmål og bordag. 10 dlr.

Keld Jensen sst. for bordag og slagsmål. 1½ dlr.

Niels Sørensen i Engesvang for han forsømte K.M.s jagt og ægt, og lod sig fordele til herredsting og landsting og rigens lovdagsbreve over sig bryde. 30 dlr.

Jens Pedersen i Guldforhoved for sårmål og bordag med Niels Jensen 3 dlr.

Peder Jensen ved Hampen for lejermål. 1½ dlr.

Peder Nielsen i Kæmpes mølle for lejermål. 4 dlr

Jens Rasmussen i Ågård for lejermål. 4 dlr

Eske Andersen i Smedebæk mølle aftinget for han havde forseet hans gård med bygning og ikke holdt den ved magt. 14 dlr.

Niels Jensen i Tollund aftinget for adskillige lovmål og hærværk, der var overgået ham. 30 dlr.

Ebbe Madsen i Gludsted aftinget for koster han havde solgt ulovlig mod K.M.s brev. 20 dlr.

Anders Pedersen i Tvilum for adskillige lovmål, der var overgået ham. 10 dlr.

Anne Knudsdatter i Virklund for lejermål. 4 dlr

Peder Tygesen i Dyringskov for ulydighed. 4 dlr

Jakob Tomasen i Tollund for købmandsskab og brug. 10 dlr.

Anders Christensen i Hundshoved for samme sag. 5 dlr.

Jens Sørensen i Grættrup for adskillige lovmål, der var overgået ham. 10 dlr.

Søren Pedersen i Grædsted, Niels Rasmussen, Rasmus Jensen sst., for de var delt for K.M.s jagt. 5 dlr.

Anders Sørensen i Ansøgård for han slog møllerens drenge i Ansø mølle. 1½ dlr.

Albret Lassen i Fogstrup for adskillige lovmål, han var forfulgt med for slagsmål. 7½ dlr.

Niels Madsen i Grættrup aftinget for hans datter Karen Nielsdatter, som havde født et barn i dølgsmål og nedgravet det i uhegnet jord. 30 dlr.

Hids herred 1615-16 
Sagefald

Didrik Nielsen i Lemming aftinget for bordag og slagsmål. 6 dlr.

Maren Pedersdatter i Nisset for lejermål. 3 dlr.

Niels Mortensen i Serup for bordag og slagsmål han og hans Hustru gjorde Tomas degn i Serup. 7 dlr.

Hans Jensen aftinget for slagsmål og ulydighed. 6 dlr.

Anders Jensen i Sinding for lejermål. 1½ dlr.

Johanne Nielsdatter i Lemming for lejermål. 4 dlr.

Morten Jensen i Gødvad for ulovlig skovhugst og hjemmel han gav til Jens Andersen i Grauballe. 5 dlr.

Christen Nielsen Skrædder i Funder for Bordag og slagsmål med Las Jensen. 8 dlr.

Jens Pedersen Skov i Funder for slagsmål og en løgnagtig klage han gjorde. 6 dlr.

Anne Christensdatter i Sinding for lejermål. 2 dlr.

Las Jensen i Funder aftinget for hans søn Jens Lassen for bordag og slagsmål med
ladefogden. 8 dlr.

Søren Nielsen i Engesvang og Søren Jensen sst. aftinget for ulydighed med K.M.s Jagt de forsømte. 4 dlr.

Jens Sørensen i Elling for samme sag. 1 dlr.

Peder Jensen i Overgård aftinget for ulovlig skovhugst i Funderskov. 8 dlr.

Søren Jensen i Gjessø på Palle Skrædders vegne i Funder for bordag og slagsmål. 8 dlr.

Jesper Jensen i Vester Kejlstrup for bordag han var i med Christen Rasmussen sst. 3 dlr.

Niels Kå i Grauballe, Peder Rask, Ove Pedersen sst. og Anders Madsen i Borup aftinget for åråd, de var tillyst at de love i veje og love for Las Simonsen i Asmildgård, på Århus veje og gjorde ham sår og skade. 48 dlr.

(  ) 9 nævninger, som var opkaldet at skulle sværge fornævnte personer åråd over, og de svor dem kvit, og samme deres tou er igen magtesløs dømt til landstinget. Aftinget og gav tilsammen.
30 dlr.

Peder Nielsen i Dalsgård på Mads Jensens vegne aftinget for bordag han gjorde med Anders Ibsen i Svostrup. 2 dlr.

Morten Koch i Funder aftinget på hans søns vegne for ulovlig skovhugst. 10 dlr.

Jens Pedersen i Funder for ulovlig skovhugst. 10 dlr.

Las Jensen i Funder på hans søn Jens Lassens Vegne aftinget for han i nogen År har forhærdet sig og ikke vil aftinge for adskillige lejermål han har begået, og var nogen gange sat i band 14 dlr.

Jakob Jensen i Abildskov for ulydighed, han forsømte K.M.s jagt. 2 dlr.

Christen Nielsen Skrædder i Funder for gårdfred han var tillyst. 10 dlr.

Niels Pedersen i Serup for lejermål. 5 dlr.

Peder Jensen i Lemming for lejermål. 3 dlr.

Jens Nielsen i Grauballe for slagsmål med Niels Asmild sst. 3 dlr.

Bertel Nielsen i Knudstrup på sin egne og svoger Niels Lassens vegne for ulovlig skovhugst.
20 dlr.

Søren Andersen i Levring lejermål. 5 dlr.

Jens Sørensen i Brorup for slagsmål med Gregers Pedersen i Iller. 3 dlr.

Gregers Simonsen i Iller for bordag med Jens Christensen sst, 2 dlr.

Tvilum Birk 1615-16
Sagefald

Keld Christensen i Trust for vold han var oversvoret. 10 dlr.

Søren Andersen i Fårvang og Peder Nielsen for adskillige lovmål der var dem overgået. 4 dlr

Christen Nielsen i Grølsted aftinget for ulovlig skovhugst. 18 dlr.

Niels Nielsen sst. aftinget for samme sag. 22 dlr.

Iver Hansen sst. aftinget også for ulovlig skovhugst. 23 dlr.

Peder Hansen i Fårvang aftinget for ulovlige geder han holdt og var delt for. 4 dlr

Niels Andersen i Sminge og Jens Andersen sst. for samme ulovlige geder. 6 dlr.

Jens Fisker i Sminge på hans søn Laurits Jensens vegne for vold han var oversvoret, for han var med at slå Jens Pedersen i Voel. 10 dlr.

Knud Mortensen i Sminge aftinget i lige måde for samme sag. 10 dlr.

Jens Pedersen i Horn på hans søn Anders Jensens vegne for han i lige måde var voldsvoret for samme sag. 10 dlr.

Søren Nielsen i Fårvang for ulovlige geder han var delt for ulovlige geder 4 dlr.

Jens Pedersen i Horn på hans datters vegne for lejermål. 4 dlr

Niels Pedersen i Fårvang aftinget for adskillige lovmål, der var ham overgået. 4 dlr

Niels Andersen i Voel for ulovlige geder, han var delt for. 2 dlr.

Frands Christensen i Grølsted for ulydighed. 3 dlr.

Else Pedersdatter i Trust for beliggelsesmål. 4 dlr

Søren Pedersen i Voel for ulydighed. 2 dlr.

Peder Andersen i Voel for ulovlige geder. 2 dlr.

Jens Nielsen født i Mølgård for tvende vold, han var oversvoret aftinget. 10 dlr.

Vejerslev Birk 1615-16
Sagefald

Jens Nielsen i Tunglund for lejermål. 4 dlr

Niels Olufsen i Borre for 2 voldssager han gjorde i fornævnte birk. 20 dlr.

Karup Birk 1615-16
Sagefald

Jens Åmod i Sunds aftinget for vold, han var oversvoret, som han havde gjort i fornævnte Karup. 5 dlr.

Anders Madsen i Karup for vold. han var oversvoret for han slog Christen Andersen på munden. 4 dlr

FØRLOV1615-16

Annammet af Kirsten Nielsdatters arvinger. som døde i Gødvad. 3 m

Annammet af Edel Jensdatters Arvinger som døde i Søhale. 3 mark

RØMNINGSGODS 1615-16

Er Annammet efter Christen Sørensen i Torning, som han frarømte og hans hustru Boel Lasdatter blev fradømt sit liv for tyveri, som de var beskyldt for, at deres bo og boeslod, som blev vurderet efter tingsvidnes lydelse til sammen for. 62 sletdaler

Er annammet efter Niels Hansen og hans hustru, som bortrømte af et boel i Gern deres efterladte bo og gods, som blev vurderet til samme efter tingsvidnes lydelse for. 47 sletdaler 1 mark 6 sk

Er annammet som en ved navn Christen Tollund frarømte og udbrød af fængsel, hans efterladte gods som fandtes til Peder Pedersen i Borup tilsammen vurderet efter tingsvidnes Indhold for. 3 slette daler

STEDSMÅL 1616-17

Vrads Herred 1616-17

Envold Hansen i Brolund, fæstede hans faders gård. 34 dlr.
Mads Ibsen i Isen fæstede den gård Christen Eriksen oplod. 16 dlr.

Christen Nielsen i Isenege af et boel hans fader Niels Madsen oplod. 24 dlr.

Niels Jensen i Virklund fæstede den halve gård, som hans far Jens Jensen fradøde. 16 dlr.

Thomas Ovesen i Tem fæstede hans faders hus, som han oplod. 3 dlr.

Oluf Jensen i Hampen fæstede en halv gård, som Christen Jørgensen sst. oplod. 20 dlr.

Hids Herred  1616-17
Stedsmål

Niels Rasmussen i Ebstrup fæstede et gadehus byggested der sammesteds, og fem stykker hede, som Niels Christensen tilforn til sin gård i brug havde, og som blev ham fradømt. 20 dlr.

Christen Pedersen i Grauballe fæstede sin faders gård. 50 dlr.

Jens Lauritsen i Gødvad fæstede Søren Fischers hus sst., som han oplod 10 dlr.

Niels Clausen i Nymølle fæstede den halve gård i Funder, som Palle Skrædder havde i brug. 16 dlr.

Jens Nielsen i Funder fæstede Christen Jensen Rydals hus sst., som han oplod. 6 dlr.

Peder Clausen ved Funder kirke fæstede den halve gård sst., Erik Eriksen havde i brug. 12 dlr.

Lysgård Herred 1616-17
Stedsmål

Christen Nielsen i Vium fæstede Søren Jensens halve gård, sst., som han oplod 20 dlr.

Tvilum Birk 1616-17
Stedsmål

Søren Jensen i Trust fæstede en halv gård sst., som hans fader oplod. 25 dlr.

Vejerslev Birk 1616-17
Stedsmål

Rasmus Jensen i Aidt fæstede en halv gård sst., Christen Jensen Bunde for ham afstod, som han ikke kunne holde ved magt. 20 dlr.

Peder Jensen fæstede et hus sst. 6 dlr.

Karup Birk 1616-17
Stedsmål

Christen Madsen fæstede Karup mølle. 16 dlr.

Ginding Herred 1616-17
Stedsmål

Las Rasmussen i Ure fæstede en halv gård Iver Madsen fradøde. 30 dlr.

Fjends Herred 1616-17
Stedsmål

Tomas Mikkelsen i Børsting, stedte en halv gård sst., som hans fader Mikkel Tomasen fradøde. 30 dlr.

SAGEFALD 1616-17

Gern Herred  1616-17

Søren Bagge i Linå aftinget for ulovlig skovhugst. 10 dlr.

Jens Sørensen i Mølhave for beliggelse. 4 dlr

Vrads Herred 1616-17
Sagefald

Rasmus Joensen i Nørhoved aftinget for et Barn, der formedelst hans og hans hustrus forsømmelse druknede i en brønd. 4 dlr

Frands Christensen i Borst for bordag. 3 dlr.

Anders Sørensen i (Ås)gård, for han slog Jens Møllers dreng i Ansø mølle. 1½ dlr.

Christen Nielsen i Borst, bordag og sårmål. 3 dlr.

Frands Nielsen i Isen skovfoged for ulovlig skovhugst, han havde ladet gøre og samtykket i, med andet som han i befaling havde. 50 dlr.

Christen Pedersen i Isen for ulovlig skovhugst i Isenskov. 10 dlr.

Peder Lassen sst. for samme sag.  10 dlr.
Peder Poulsen sst. for samme sag. 10 dlr.
Erik Pedersen sst. for samme sag. 10 dlr.
Jørgen Jensen sst. for samme sag. 10 dlr.
Anders Jensen sst. for samme sag. 10 dlr.

Peder Torbensen i Hedegård for han forsømte K.M.s jagt. 4 dlr

Mads Madsen i Snede for han slog Inge Pedersdatter. 4 dlr

Jens Frandsen i Nørlund for han forsømte K.M.s jagt. 4 dlr

Thomas Jensen i Virklund for han har beligget Anne Raskdatter. 5 dlr.

Rasmus Nielsen i Virklund for bordag med Søren Jensen sst. og sårmål han gjorde. 3 dlr.

Søren Jensen sst. for samme sag. 3 dlr.

Frands Jensen og Peder Madsen i Sebstrup for nogen bier de satte i et andet stade, og de havde ikke hjemmel dertil. 31½ dlr.

Birgitte Pedersdatter i Løgager, og hendes børn aftinget for ulovlig skovhugst, der befandtes at være gjort i hendes husbond Jacob Bertelsens tid, i Løgager skov. Så og for ulovlig frihed han tilholdt sig på oldengælden i samme skov imod K.M.s brev. Deslige for frihed på ægt og arbejde, som han og hendes børn, har tilholdt sig uden bevilling siden Jacob Bertelsen døde. 500 dlr.

Christen Pedersen i Leret, for tingfred han var oversvoret, for han slog Niels Andersen i Borst. 20 dlr.

Peder Christensen i Sigten, for han var fradømt sit fæste, for han havde bortskødet fra sin gård imod recessen. 20 dlr.

Hids Herred 1616-17
Sagefald

Las Pedersen i Funder for han slog Jens Stigsen sst, 2 dlr.

Jens Christensen sst. for han slog Las Pedersen. 2 dlr.

Niels Christensen i Moselund, for en tvende sår han havde stukket Laurits Jensen i
Kragelund. 3 dlr.

Anders Pedersen i Bording for ulovlig skovhugst der skete i bordingskov, han var skovfoged over. 100 dlr.

Frands Sørensen Huas i Sejling, for han har siddet Rigens lovdagsbreve overhørig og ikke vil rette for sig. 20 dlr.

Søren Pedersen i Sejling for han slog. hr. Mikkels Vinduer ind, og var derfor hærværk oversvoret. 7½ dlr.

Niels Andersen i Sinding for en grøn eg han ulovligt huggede i Bordingskov. 10½ dlr.

Christen Christensen i Skygge for nogen sårmål han gjorde Peder Lyngholm sst, 5 dlr.

Niels Nielsen og Niels Vinter i Hvinningdal, for noget ellekær de havde ryddet ulovligt i
K.M.s vildtbane. 37 dlr.

Niels Sørensen i Revshale for et brev han havde udgivet til Peder Lyngholm, og der i lovet at holde ham skadesløs for plovfred han gjorde på Christen Christensen i Skygge, og han samme brev igen ville have gjort magtesløs, og er til landsting dømt midt imod. 15 dlr.

Las Ovesen i Sinding for en halland egestaver, der ulovlig fandtes på hans gårds skovskifte i Sinding skov Ørtvedhage. ½ dlr.
Erik Eriksen ved Funder Kirke for Bordag og sårmål. 3 dlr.

Jens Nielsen i Grauballe for ulydighed. 3 mark

Lysgård Herred 1616-17
Sagefald

Niels Jensen og Elle Riis i Iller for noget korn de førte af Peder Lassen sst. hans ager og var ransvoren for. 6½ dlr.

Maren Pedersdatter i Riis for hun slog Johanne Lauritsdatter sst, 6½ dlr.

Esben Nielsen i Sjørslev for han slog Jens Stygge sst, 6½ dlr. 

Rasmus Sørensen for han slog Christen Nielsen i Vinderslev. 4 dlr

Niels Mikkelsen i Vium for han slog Johanne Savmands. 2 dlr.

Christen Jensen i Torning for jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Søren Sørensen i Grønbæk for han slog Jens Ris. 3 dlr.

Mourits Nielsen sst. for jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Peder Nielsen i Nipgård, for nogen træer, som var hugget ulovligt i hans gårds skov. 20 dlr.

Rasmus Christensen i Hinge, for han uden hjemmel og minde var inddraget i det hus sst., som Laurits Harkenberg afdøde, og for samme hus bygfældighed  på kronens vegne at forlov. 22 dlr.

Søren Jensen i Løsning, for skørlevned han i langsommelig tid har ligget i med en kvinde Maren Iversdatter og avlet 3 børn. 20 dlr.

Niels Poulsen i Torning, for han i hans ægteskab to gange har beligget en kvinde ved navn Mette Madsdatter. 100 dlr.

Niels Madsen i Vium for overhørelse. 3 mark

Tvilum Birk 1616-17
Sagefald

Er udgivet af afgangne Henrik Lønborg i Gern hans hustru og arvinger, for den gårds bygfældighed, som befandtes efter synsvidnes lydelse på den gård han i brug havde, som er blevet forglemt af Rasmus Finsen forrige skriver at føre til indtægt for Anno 1614, 100 dlr.

Annammet af de Fårvangmænd for ulydighed. 6 td. Havre

Iver Hansen i Grølsted for en eg han ulovligt huggede i Klingsfalle. 8 dlr.

Jens Pedersen i Mollerup for vold han var oversvoret, og ikke rettet for sig inden seksugers dagen. 14 dlr.

Christen Andersen, Hans Andersen og Niels Andersen i Sminge aftinget for helligbrøde. 3 dlr.

Mads Madsen i Trust for ulovlig skovhugst i Tvilum Nørskov, som han var skovfoged over, og var lovligt forfulgt med lovdagsbrev. 120 dlr.

Niels Nielsen i Gern, for vold han var oversvoret. 5½ dlr. for ulovlig køren. 1 td. Havre

Oluf Smed i Gern for ulovlig kære. 5 daler

Peder Andersen i Voel for vold han var oversvoret for bordag med Niels Andersen i Sminge.
6 dlr.
           
Niels Andersen i Sminge for vold han var overganget med Peder Andersen i Voel. 6 dlr.

Rasmus Finsen i Gern for ulydighed og for frihed han havde tilholdt sig med ægt og arbejde af den gård og boel uden lensmandens bevilling. 30 dlr.

Anders Nielsen Vestergård i Farre for adskillige lovmål han var overgangen til birketing, landsting og for rigens kansler. 50 dlr.

Vejerslev Birk 1616-17
Sagefald

Jens Mikkelsen i Vejerslev for en eng han og de andre bymænd havde brugt ulovligt. 8 dlr.

Jens Sørensen for samme sag . 6 dlr.
Tøger Pedersen for samme sag. 6 dlr.
Peder Jensen  for samme sag.  2 dlr.

Århus  1616-17
Sagefald

Skipper Laurits Andersen gav for han ubilligt forurettede K.M.s bønder, med korningbrød han annammede af dem, som vejfartet, at skulle fremføre til København, og dem derhos beskattede. 40 dlr. (antagelig brød bagt til kronen, som afgift, en afgift som senere blev erstattet med ydelse i penge)

FØRLOV 1616-17

Annammet af Jens Pedersen i Sminge hans arvinger til førlov. 3 mark

af Mette Peders arvinger i Pårup. 3 mark

af Peder Rasmussen i Vejerslev og Las Sørensen i Futting, af en arv efter Anne Poulsdatter. 6 mark

FORBRUDT GODS 1616-17

Er annammet for dette efterskrevne tømmer, som Niels Madsen i Trust ulovligt havde bekommet i K.M.s skov Tvilum Nørskov, som han havde i varetægt og befaling, og havde ladet savskære og hjemføre til sin gård uden hjemmel og tilladelse, eftersom det var vurderet efter tingsvidnes lydelse. Først for 6 stolper hver 7 alen lange 6 mark. for 12 stolper 6 mark, for 8 spær 8 alen lange hver for 1 s: daler Et stykke udskær for 4 sk. 10 løsholter for 2½ mark 11 vægfjæl for 2 S dlr. er tilsammen 5 daler 29 sk. Beløb næste forgangen år 96½ dlr. 17 S 4 skæpper rug 6 skp. havre 6 får 2 lam

under udgiftsbilagene ligger følgende:
Regnskab af det gods i Hald Alshøj Vester Tørslev, som K.M. har forlenet ærlig og velbyrdig mand Eske Brok til Ø. Estrup, befalingsmand på Dronningborg, som salig afgangne Christen Munk tilforn havde i forlening, beregnet fra Phillippi Jacobidag Anno 1616 og til Phillippi Jacobidag Anno 1617

Christen Andersen i Tørslev fæstede Jens Jensens gård sst, 30 dlr.

Christen Sørensen i Store Gerum fæstede den gård i Tørslev Maren Simons afdøde. 60 dlr.

STEDSMÅL 1617-18

Vrads herred 1617-18

Jens Jensen fæstede den halve gård i Virklund, Jens Tomasen fradøde. 20 dlr.

Peder Jensen i Gludsted fæstede et hus som Tomas Nielsen fradøde. 5 dlr.

Esben Andersen i Kolpensig fæstede selv samme gård 16 dlr.

Peder Eriksen i Isen fæstede en gård Erik Pedersen oplod. 20 dlr.

Christen Andersen i Nørskov fæstede et hus, som Niels Christensen oplod. 6 dlr.

Søren Pedersen i Virklund fæstede halvanden Jens Tomasens gård for. 26 dlr.

Hids Herred 1617-18
Stedsmål

Knud Andersen i Mausing fæstede en halv gård som Anders Tomasen fradøde. 20 dlr.

Jens Hansen i Lemming fæstede hans faders gård sst, 20 dlr.

Peder Madsen i Sinding fæstede halv Jens Pedersens gård han oplod. 24 dlr.

Jens Christensen i Funder fæstede sin faders halve gård. 16 dlr.

Jesper Madsen i Gødvad fæstede et boel i Ebstrup som Niels Damgård fradøde. 10 dlr.

Anders Keldsen i Stenholt fæstede halv den gård, som Rasmus Svendsen oplod. 20 dlr.

Lysgård Herred 1617-18

Mikkel Christensen i Elkær fæstede hans faders halve gård han oplod. 20 dlr.
Christen Lauritsen i Pederstrup fæstede en gård i Elkær Knud Villumsen fradøde. 35 dlr.

Rasmus Christensen fæstede Claus Dyrvogters hus. 10 dlr.

Christen Villumsen i Pederstrup fæstede et hus sst., som Peder Klode oplod. 10 dlr.

Søren Olufsen i Vinderslev fæstede Poul Jensens hus sst, 10 dlr.

Anders Pedersen i Hauge, fæstede en gård sst., som Jens Pedersen fradøde. 100 dlr.

Jens Jensen fæstede en gård Peder Ibsen druknede fra i Elkær, som Peder Bertelsen i Vinderslev lovede at betale. 37 dlr.

Jens Sørensen i Sjørslev fæstede hans faders halve gård, som han oplod 25 dlr.

Jens Lassen i Elkær fæstede en gård sst., som Peder Ibsen fradøde. 32 dlr.

Christen Pallesen i Kjellerup fæstede hans faders Palle Christensens halve gård han oplod. 30
dlr.

Niels Knudsen Smed i Vinderslev fæstede et hus, som Poul Smed oplod. 10 dlr.

Niels Olufsen i Vinderslev fæstede et hus, som Niels Christensen oplod 10 dlr.

Jens Sørensen i Torning fæstede en halv gård, som Søren Nielsen oplod. 16 dlr.

Esben Olufsen og Niels Pedersen i Elsborg fæstede en gård, som Christen Pedersen oplod. 70 dlr.

Niels Rask i Hinge fæstede en halv gård, som Las Mortensen fradøde. 20 dlr.

Niels Christensen fæstede en halv gård i Snabe, som blev opladt til ham 25 dlr.

Gern Herred 1617-18
Stedsmål

Jens Henriksen fæstede Peder Sørensens gård i Skannerup, som han oplod. 20 dlr.

Jens Tomasen i Skannerup fæstede et boel som Jens Henriksen fraflyttede. 14 dlr.

Erik Lassen i Dalbygård fæstede samme gård. 80 dlr.

Tvilum Birk 1617-18
Stedsmål

Rasmus Sørensen i Voel fæstede hans faders Peder Hjorts gård, han fradøde. 20 dlr. (Der er
måske talte om et sted navn "Hjortgård")

Jens Jensen Bødker i Voel fæstede et hus sst., som Søren Nielsen fradøde. 7 dlr.

Peder Sørensen i Horn fæstede halvparten af hans fader Søren Frandsens gård for. 15 dlr.

Søren Mortensen i Skorup, fæstede en halv gård, som Anders Christensen tilforn iboede. 20 dlr.

Niels Adsersen i Skorup fæstede det hus Søren Mortensen iboede. 8 dlr.

Christen Mogensen i Gern fæstede en gård Rasmus Finsen oplod. 40 dlr.

Envold Nielsen i Skorup fæstede noget Jord på Skårup Mark kaldes Klosterjord. 8 dlr.

Jens Distrup i Trust fæstede Rasmus Kræmmers hus. 7 dlr.

Jens Sørensen i Gern fæstede Peder Sørensens gård han fradøde. 100 dlr.

Sabro herred 1617-18

Søren Sørensen i Lading fæstede den gård Mikkel Jensen fradøde. 90 dlr.

Fjends Herred 1617-18

Christen Jensen i Børsting fæstede et øde gadehus byggested. 6 dlr.

SAGEFALD 1617-18

Vrads herred 1617-18

Jacob Tomasen i Grættrup aftinget på hans hustrus vegne for husfred hun var oversvoret og for en løgnagtig klage. 10 dlr.

Envold Joensen i Brolund aftinget for horeri han har bedrevet med hans kvinde førend de blev ægtet sammen. 8 dlr.

Jens Sørensen i Grættrup aftinget for hans kvinde ulovlig har borttaget Niels Madsen i Grættrup hans øg og kørt bort med og derved bortført en kvinde, hendes søn havde beligget og dermed ville dølge det. K. M. sag for. 20 dlr.

Søren Jensen og Giøde Jensen i Tørring for sårmål og bordag, de gjorde Joen Jørgensen i Tørring i hans eget hus. 6 dlr.

Christen Falde i Asklev for en eg han ulovlig huggede i Virklund skov. 10 dlr.

Søren Jensen i Tollund for ulydighed han ville ikke hugge K.M.s skibstømmer. 3 dlr.

Sidsel Palles i Tollund for hendes gård var svoret i fald på bygfældighed. 10 dlr.

Christen Ibsen i Snede for ulydighed, for han ikke ville hugge K.M. skibstømmer. 3 dlr.

Jørgen Christensen i Krejbjerg for sårmål han gjord Peder Knudsen sst, 5 dlr.

Svend Jensen i Grættrup for sårmål han gjorde Christen Lassen sst. på grandestævne. 5 dlr.
Peder Knudsen i Krejbjerg for sårmål han gjorde Jørgen Christensen. 5 dlr.

Anders Christensen i Virklund for sårmål og bordag med Jens Sørensen i Elling. 5 dlr.

Hans Ibsen i Skade for en kvinde ved navn Anne han belå hos Søren i Skade efter K.M.s fordring. 12 dlr.

Erik Jensen Murmester aftinget for Søren Jensen i Grættrup for Karen Christensdatter han havde beligget, som er, som er sket førend K.M.s forordning udgik. 8 dlr.

Jep Mortensen og Søren Tygesen i Ejstrup aftinget for de sad overhørige med K.M.s tømmer og ikke ville hugge, gav hver. 4 dlr er 8 dlr.

Las Nielsen i Vrads for ulydighed han ikke mødte at hugge K.M.s tømmer. 2 dlr.

Morten Andersen i Bjørnskov, Laurits Jørgensen i Ejstrup, Anders Jørgensen sst., Christen Lassen i Snede, Jens Nielsen i Isen, Anders Jensen sst., Peder Christensen i Kolpensig, Søren Clemendsen i Kejlstrup, Knud Nielsen i Bøgskov, Torben Madsen, Niels Christensen, Peder Tygesen i Tvinghave, Jens Jensen i Nortvig, Oluf Sørensen i Hampen, Jens Nielsen, Jens Christensen i Gludsted, Jens Sørensen i Kolpenknob, Anders Sørensen i Ansøgård og Envold Joensen i Brolund aftinget for ulydighed gav hver 2 dlr. er. 38 dlr.

Niels Nielsen i Vrads aftinget for samme sag gav. 4 dlr

Annammet af Jens Tomasens hustru og arvinger i Virklund for bygfældighed på hans gård, eftersom den var sagt i fald. 10 dlr.

Hids herred 1617-18
Sagefald

Christen Nielsen for han slog Rasmus Christensen i Sejling. 5 dlr.

Niels Salmonsen i Sejling for han er delt til herredsting og landsting for ulydighed. 10 dlr.

Jens Sørensen i Elling for han slog Anders Christensen i Virklund med en kniv. 5 dlr.

Jens Nielsen i Grauballe aftinget for adskillige lovmål han var overgangen og med forfulgt til herredsting, landsting og rigens lovdagsbreve var brudt over ham for han ulovligt havde opbygget et stykke hus, såvel som sat et gærde på Jens Andersens gårds ejendom og jord i Grauballe uden minde og for ran han var oversvoret, deslige for han var delt for en løgner. 150 dlr.

Tomas Mus i Volsgård beliggelsesmål på sin egen og kvindens vegne. 8 dlr.

Jens Nielsen i Borup, Peder Pedersen sst., Jens Christensen, Las Nielsen i Nebel, Morten Tomasen i Bording, Palle Rask i Nisset, Jens Nielsen i Lemming gav hver 2 tønder havre for ulydighed. 14 td. Havre

Niels Pedersen i Funder for Mette (i) Borrisgården han har beligget efter K. M. forordning. 12 dlr.

Lysgård Herred 1617-18
Sagefald

Anders Rud i Ans for han var delt til herredsting og landsting for sår og skade, han har gjort Niels Christensen. 10 dlr.

Søren Pedersen i Iller for sår og skade han har gjort Jørgen Christensen i Funder. 5 dlr.

Roer Degn i Virklund for ulovlig skovhugst, som han var delt for til herredsting og landsting. 12 dlr.

Christen Pedersen i Grønbæk for han var en dømt fredløs til landsting, for han var vold oversvoret for Bertel Markvogter han slog, og ikke inden seks uger redet for sig. 15 dlr.

Jens Christensen i Hinge for et sårmål han havde gjort Christen Christensen  sst. med en kniv under hans ansigt. 3 dlr.

Christen Sørensen i Højbjerg på sin egne og en kvindes vegne for beliggelsesmål skete til præstens sst, 5 dlr.

Birgitte Sørensdatter i Hinge for hun havde ladet sig beligge af Rasmus N. en soldat og ikke tinget førend K.M.s brev om sådan er læst. 6 dlr.

Gern Herred 1617-18
Sagefald

Maren Christensdatter i Linå for beliggelsesmål. 2 dlr.

Peder Sørensen i Skannerup, som hans gård var sagt i fald før han fraflyttede. 6 dlr.

Rasmus Jensen i Hårup aftinget for Bordag og slagsmål med Christen Nielsen sst, 8 dlr.

Christen Nielsen i Hårup for bordag og slagsmål med Rasmus Jensen sst, 12 dlr.

Peder Nielsen i Farre for han var dømt fredløs, for han ikke ville rette for sig inden seks uger, eftersom han var gårdfred oversvoret. 55 dlr.

Tvilum Birk 1617-18
Sagefald

Niels Nielsen i Gern for bonderet, og for en kvinden han lod løbe fra sig, og var lov forholdet mod forbud. 5 dlr. 1 okse

Niels Madsen i Trust aftinget for han var delt for en løgner. 10½ dlr.

Niels Jensen i Trust for bordag han var i med Morten Skrædder. 3 td. Havre

Laurits Sørensen i G(udvisket)holms dreng for en hare han ulovligt (bor(   ) på Tvilumgård. havre 2 td.

Rasmus Finsen i Gern (dyr)vogter for han af vore skove skal have bekommet uden hjemmel, der var s(   )Eg skåret til Asmild kloster, så og for Enghave i Gern han brugte uden fæste. 3 okser

Christen Lassen i Gern for ulydighed. 1 td. Havre

Søren Jensen i Trust for en løgnagtig klage på Rasmus Kræmmer. 12 dlr.

Mads Madsen i Trust for han slog Else Pedersdatter. 1 ørte havre

Søren Christensen i Grølsted af tinget for arv. 5 td. Havre

Mikkel Rasmussen i Ellerup aftinget for markdrengen på Tvilum han slog. 7 dlr.

Søren Pedersen Skrædder i Voel, for Niels Andersen sst. han gjorde sår og skade. 8 dlr.

Peder Andersen i Voel K.M.s faldsmål for husfred han var oversvoret. 3½ dlr. 1 mark

Envold Nielsen i Skorup for en eg han ulovligt huggede i Skoruplund. 10 dlr.

Rasmus Kræmmer i Trust for hvis bygfældighed hans hus han iboede blev dømt for og for noget rug han ulovligt afførte af Søren Jensens ager sst. 9 dlr.

Niels Nielsen i Grølsted for (der står ikke mere) 4 td. Havre

Mette Christensdatter i Trust for beliggelsesmål og med Jep i Grølsted førend forordningen kom. 4 dlr

Peder Sørensen Mølhave i Gern for han forsømte at gøre hans sandemands tou eftersom han var lovlig tilkaldt. 6 dlr.

Niels Andersen, Jens Andersen, Christen Andersen og Niels Skrædder i Sminge for ulydighed med en ægt til Bistrup, efter mursten til K.M.s bygnings behov, hver 2 dlr, 8 dlr.

Jens Andersen på hans dreng Niels Andersens vegne for beliggelse. 10 dlr.

Kirsten Jensdatter for lejermål før K. M.s brev blev forkyndt. 2 dlr.

Oluf Madsen i Gern, Tomas Hansen, Peder Mølhave, Hans Sørensen, Christen Lassen, Peder Madsen, Niels Nielsen, Iver Christensen, Rasmus Pedersen, Mads Smed, Christen Nielsen, Anders Jørgensen, Anders Rasmussen, Tomas Jensen i Ellerup, Rasmus Rasmussen, Peder Jensen Hummel, Mikkel Rasmussen, Peder Jensen Overgård og Jens Nielsen sst. Frands Nielsen i Horn, Christen Pedersen, Las Markvarsen, Peder Jensen, Christoffer Pedersen, Las Pedersen sst., Peder Hansen i Fårvang, Christen Sørensen, Søren Andersen, Niels Pedersen og Peder Nielsen sst., Peder Andersen i Trust, Niels Andersen, Niels Madsen, Anders Christensen, Peder Lassen, Niels Frandsen, Christen Andersen, Anders Esbensen, Niels Christensen, Anders Nielsen, Mourits Pedersen og Peder Sørensen sst., Iver Hansen Grølsted, Søren Nielsen, Niels Nielsen, Jens Rasmussen, Niels Jensen, Søren Christensen, Jens Olufsen, Christen Sørensen, Christen Frandsen, Anders Jensen, Las Rasmussen, Poul Christensen og Frands Christensen sst., Mikkel Frandsen i Skorup, Mads Christensen, Peder Christensen, Niels Sørensen, Rasmus Nielsen, Søren Mortensen og Jens Nielsen sst., hvilke fornævnte mænd aftinget for ulydighed gav hver 2 tønder havre er. 124 tønder havre

Vejerslev birk 1617-18
Sagefald

Mads Eriksen og Christen Nimdrup for ulydighed de var delt for hver 3 dlr. 6 dlr.

Jens Nielsen og Anders Jensen sst. for nogen egestokke de ulovlig huggede i Skoruplund. 2 td. havre

Jens Smed i Vejerslev for han var delt for en løgner. 2 okser

Peder Rasmussen for han ulovligt havde afført nogen arv. 2 td. Havre

Erik Christensen i Vejerslev for sår og skade han gjorde Peder Rasmussen. 2 td. Havre

Oluf Sørensen i Borup, Kirsten Sørensen, Peder Lauritsen, Christen Nielsen, Søren Mikkelsen, Anders Pedersen i Vejerslev, Jens Sørensen, Tøger Pedersen, Jens Mikkelsen, Peder Mikkelsen, Las Envoldsen, Erik Christensen og Peder Rasmussen sst., hvilke fornævnte mænd aftinget for ulydighed gav hver 2 td. Havre er. 26 td.

Oluf Clemendsen i Borre, Jens Jensen sst. for ulydighed. 2 td. havre

Poul Sørensen i Aidt, Christen Nimdrup, Peder Christensen, Niels Clemendsen, Jens Nielsen, Christen Jensen Bunde, Søren Pedersen i Katvad mølle, aftinget hver for sig 2 td. havre 14
tønder

Christen Frandsen i Aidt, Las Madsen, Rasmus Ibsen hver for 1 td havre er. 3 td.

Karup Birk 1617-18

Mads Mikkelsen i Karup aftinget for han nogen tid haver tilholdt sig frihed med ægt og arbejde af den en boel han iboer til denne dag. 5 dlr.

Niels Andersen i Karup, for han var fradømt hans fæste, for han ikke i tilbørlig tid udgav hans landgilde, og gjort ægt og arbejde af den halve gård han i fæste havde, som han ikke findes at være udskrevet af. 5 dlr.

Jørgen Teglbrænder ved Alsted aftinget for han ikke holdt hans brev og indstillede sig i K.M.s arbejde til Alling tegllade, som han lovede, og derfor havde oppebåret fripenge, hvorfor han var forfulgt og tilholdt med rette til herredsting, landsting og for rigens lovtale. 30 dlr.

FØRLOV 1617-18

Annammet førlov af den arv, som Peder Rasmussen i Vejerslev og Las Simonsen i Futting arvede. 6 mark

RØMNINGSGODS 1617-18

Annammet af Niels Portner i Balle, som han efter Loven var falden for, da han havde odlet
sin lov og værn, for han forskold  (skoldede) et barn i en kedelfuld hede (   ) og (det) døde. 3 mark

STEDSMÅL 1618-19

Vrads Herred 1618-19

Visti Olufsen fæstede den gård i Stor Tollund Palle Tygesen fradøde. 20 dlr.

Jens Christensen i Fogstrup af de 2 parter af Anders Nielsens gård i Tømmerby. 24 dlr.

Eske Nielsen fæstede den gård i Hampenbjerg, som Niels Eriksen oplod. 40 dlr.

Peder Eriksen fæstede  den gård i Fogstrup, som Jens Christensen fradøde. 30 dlr.

Peder Nielsen fæstede den gård Byskov, som Søren Jensen fradøde. 24 dlr.

Erik Marcussen i Frisbæk fæstede den gård i Bøgskov Simon Joensen oplod. 20 dlr.

Knud Iversen og Las Josephsen fæstede den gård Kolpenknob, Jens Sørensen oplod. 40 dlr.

Hids Herred 1618-19
Sagefald

Niels Christensen fæstede halvparten af det hus i Funder, som Palle Skrædder iboede før. 6 dlr.

Niels Pedersen fæstede den anden halvpart af samme hus for. 6 dlr.

Erik Eriksen i Kejlstrup fæstede det kirkeboel i Gødvad Jens Pedersen fradøde. 20 dlr.

Iver Poulsen i Hjøllund og hans søn Eske Iversen fæstede den gård fornævnte Iver påboede og han blev fra hans fæste fradømt, og nu stedet den igen. 24 dlr.

Las Jensen fæstede den halve gård i Gødvad Anders Eriksen fradøde. 20 dlr.

Mourits Eriksen fæstede det gadehus i Funder som Poul Savmand fradøde. 6 dlr.

Laurits Christensen i Gødvad fæstede den halve gård sst., Morten Jensen fradøde. 20 dlr.

Rasmus Nielsen i Svostrup fæstede det gadehus sst., som Niels Andersen oplod. 6 dlr.

Christen Sommersen fæstede det boel i Sejling som Rasmus Christensen påboede 26 dlr.

Søren Lauritsen i Hvinningdal fæstede den fjerde part af en gård sst., som Sommer Lauritsen for ham oplod. 20 dlr.

Anders Sørensen i Funder gav til indfæstning for hans anpart af det Jord kaldes Abildskov og Styffelsblok på Funder mark. 1 okse

Lysgård Herred 1618-19
Sagefald

Christen Lauritsen i Vinderslev fæstede en halv gård sst., som Erik Hansen for ham oplod. 24 dlr.

Erik Pedersen i Vinderslev, fæstede et gadehus sst., Christen Lauritsen oplod. 6 dlr.

Søren Mikkelsen fæstede en halv gård i Vinderslev, Las Mikkelsen oplod. 24 dlr.

Christen Andersen fæstede det gadehus i Vinderslev som Christen Sørensen oplod. 6 dlr.

Tomas Jensen fæstede det gadehus i Pederstrup som Christen Sørensen oplod. 8 dlr.

Laurits Skarrisen fæstede det boel i Vium Jens Mikkelsen fradøde. 12 dlr.

Erik Pedersen fæstede det skovhus i Elkær som Søren Andersen fradøde. 60 dlr.

Joen Pedersen fæstede den gård i Ans Jens Tomasen oplod. 50 dlr.

Peder Jensen fæstede den gård i Pederstrup, som Christen Graversen fradøde. 36 dlr.

Peder Lassen fæstede den halve gård i Pederstrup Anders Andersen fradøde. 20 dlr.

Tøger Christensen fæstede det hus i Grønbæk Peder Fischer iboede. 6 dlr.

Morten Nielsen fæstede det gadehus i Elkær, Christen Christensen fradøde. 10 dlr.

Christen Jensen fæstede det gadehus i Hinge, som Niels Rask oplod. 6 dlr.

Tvilum Birk 1618-19
Sagefald

Niels Frandsen i Skårup fæstede den øde gård i Ellerup, som Rasmus Rasmussen ellers påboede og fradøde. 40 dlr.

Niels Andersen i Voel fæstede den gård sst., som Rasmus Hjort fradøde. 30 dlr.

Peder Nielsen sst., fæstede den halve gård sst., som Niels Andersen fraflyttede. 20 dlr.

Jens Andersen i Gern fæstede den gård sst., som Jens Sørensen fradømtes. 32 dlr.

Peder Nielsen fæstede den gård i Ellerup, som Peder Jensen blev fradømt. 20 dlr.

Torben Nielsen i Gern fæstede den part af det hus i Gern, som hans fader Niels Skriver iboede. 7 dlr.

Lysgård Herred 1618-19
Sagefald

Jens Nielsen i Iller aftinget for Lejermål, hans datter Maren Jensdatter havde begået. 6 dlr.
   
Boel Lasdatter i Brorup for lejermål hun havde begået med Las Pedersen sst. 6 dlr.
Dorte Jensdatter i Tange for lejermål med Jens Poulsen sst. 6 dlr.

Vrads Herred 1618-19
Sagefald

Søren Andersen i Store Tollund for bordag med Peder Marcussen sst., så og for noget jord han uden dom havde indtaget til sin kålhave fra Palle Tygesens gård sst, 8 dlr.

Jens Jensen i Selstrup for sårmål han havde begået på Søren Ibsen sst, 2 dlr.

Søren Ibsen i Selstrup for Slagsmål med Jens Jensen sst, 5 dlr.

Jens Christensen i Gludsted for ulydighed. 2 dlr.

Anders Pedersen i (Hjøllund-Hvillum) for ulydighed. 2 dlr.

Bertel Lassen i Nørskov, Mads Lauritsen og Niels Jensen sst., Peder Ibsen i Bjørnskov, Laurits Madsen i Hampen, Søren Nielsen i (Tørring), Hans Jensen i Grættrup, Mads Ibsen i Issen, Tomas Poulsen i Kejlstrup, Hans Jensen i Nørskov, Iver Andersen i Dal, Simon Jonasen i Bøgskov, Niels Jensen i Tollund, Oluf Pedersen i Søhale, Christen Andersen i Hundshoved, Anders Christensen sst., Jens Lassen i W(   ) Peder Nielsen sst., Jørgen Jensen i (Resen) Niels Jensen i Nortvig, Søren Christensen i Grættrup, Christen Nielsen i Borst, Anders Sørensen i Ansøgård, Peder Christensen i Sigten, Anders Lassen i Ejstrup (Morten) Jensen i Hampen, Christen Christensen i Guldforhoved, Christen Nielsen i Tollund for ulydighed hver af dem 2 dlr. er  56 dlr.

Niels Eriksen i Hampenbjerg for tingfred han havde begået og derfor udgav 10 lod purt sølv efter recessen. 5 dlr.

Anders Ovesen tjenende hr. Oluf Grønbæk i Tem for lejermål med Anne Pedersdatter sst, 12 dlr.

Anne Pedersdatter tjenende præsten i Skade for lejermål med Hans Ibsen. 6 dlr.

Søren Pedersen i Sebstrup for overhørelse med en af K.M.s pantesvin han skulle have aget. 5 dlr.

Ebbe Poulsen i Hampen for ulydighed og overhørelse, aftinget for. 10 dlr.

Anders Pedersen i Hvillum på hans datter Kirsten Andersdatters vegne, for sårmål hun havde begået på Maren Andersdatter sst, 5 dlr.

Søren Jensen i Tollund for bordag han havde begået, og der for udgav. 5 dlr.

Hids herred 1618-19
Sagefald

Anders Sørensen i Funder aftinget for ulovlig sæd han havde ført i Abildskov og Styffelsblok og derfor gav. 3 dlr.

Søren Andersen i Funder for den pl(   ) han havde begået på Funder mark og var han derfor plovfred tillyst og nævninger opkrævet derom. 1 okse

Christen Sørensen i Funder i lige måde for plovfred han havde begået på Funder mark. 5 dlr.

Hans Nielsen i Gødvad for lejermål han havde begået med Mette Olufsdatter sst. 12 dlr.

Rasmus Christensen i Sejling på sin egen og sin hustrus vegne for gårdfredsbøder de begge var oversvoret de gjorde i Søren Pedersens gård sst., Så og for adskillige sårmål, jordskub, hårgreb, stavslag og blåslag de gjorde fornævnte Søren Pedersen og for de derfor er delt til herredsting og landsting, annammet vurdering af hans bo derfor haver bøden, som er. 45 dlr. 1 m 2 sk

Mikkel Jensen i Klode, for slagsmål hans søn Niels Mikkelsen var i med Peder Christensen ved Funder kirke. 2 dlr.

Søren Andersen i Funder for han var delt til Hids herreds ting, for en okse han havde udlovet og ikke udgivet i rette tid. 3 mark

Anders Sørensen i Funder for han var delt til herredsting og landsting, for han havde udlovet en okse og ikke havde rettet for sig i rette tid.  6 mark

Mikkel Jensen i Klode for han også var fordelt til herredstinget. 3 mark

Gern Herred 1618-19

Laurits Fog i Farre aftinget for geder han havde holdt mod K.M.s forordning. 20 dlr.

Tvilum Birk 1618-19
Sagefald

Anders Vestergård i Horn og Christen Smed sst., for de mod K.M.s forbud havde aget med de snævre vogne, hver 5 dlr. er. 10 dlr.

Søren Rasmussen i Gern for vold han var blevet oversvoret for slagsmål han havde begået. 10 dlr.

Kirsten Tygesdatter i Trust for lejermål hun anden gang havde begået. 6 dlr.

Kirsten Pedersdatter i Horn for lejermål hun havde begået første gang. 6 dlr.

Anders Nielsen i Trust for vold han er oversvoret for slagsmål han havde begået. 6 dlr.

Tomas Jensen i Eldrup for lejermål hans søn havde begået. 12 dlr.

Søren Nielsen i Horn for en Eg han havde hugget ulovligt i Gern skov. 12 dlr.

Vejerslev Birk 1618-19
Sagefald

Søren Astrup i Aidt for lejermål han havde begået og udgav. 12 dlr.

Niels Olufsen i Vejerslev for bordag han havde begået. 2 dlr.

Søren Poulsen i Aidt for slagsmål han havde gjort på Års veje. 6 mark

FØRLOV 1618-19

Jens Anscharisen i Vesterlund, for arv efter Simon Joensens hustru i Bøgskov. 3 mark

Hans Mikkelsen i Vore af arv. 3 mark

Gern Herred

Rasmus Nielsen i Klintrup for Arv efter Rasmus Hjorts Hustru i Voel. 3 mark

Las Jensen i Dalby i lige måde for arv efter forbemeldte Rasmus Hjorts hustru i Voel. 3 mark

Hids herred

Christen Eriksen i Linå for arv efter hans brødre Anders Eriksen i Gødvad og Christen Eriksen sst. 3 mark

Af Jens Eriksen i Skanderborg i lige måde for arv efter hans broder i Gødvad. 3 mark

FORBRUDT GODS 1618-19

Annammet og oppebåret af Rasmus Christensen i Sejling for Manddrab han gjorde på en soldat ved navn Peder Pedersen og derfor blev svoret fra hans fred og manddød over. Beløb sig hans halve bo som derfor blev annammet, foruden hvis brevpenge, kost og tæringspenge er anvendt. 2½ dlr.

Annammet en Misdæders og troldkvindes (gods) ved navn Anne Simonsdatter, som kaldtes Engel, som gik omkring og betlet blev forrettet for trolddom af en K.M.s bønder ved navn Peder Andersen i Sejl hans bekostning, for nogen gamle ifarendes klæder hun sig havde så og for en (  )rk og en gammel kiste som blev vurderet efter tingsvidnes lydelse. 2½ dlr. 1 m 9 Sk

STEDSMÅL 1619-20

Vrads Herred 1619-20

Svend Nielsen i Hjøllundskov fæstede den gård i Selstrup Hans Rask påboede gav deraf. 30 dlr.

Jørgen Christensen i Hampen fæstede det gadehus sst., som Peder Frandsen fradøde. 8 dlr.

Søren Jensen i Grættrup fæstede den halve gård sst., som Jens Sørensen tilforn påboede, 20 dlr.

Søren Nielsen af halvparten af samme gård, 20 dlr.

Jens Marcussen i Vrads fæstede den halve gård i Vrads, som Jens Lassen fradøde, gav til indfæstning. 12 dlr. hver daler til 6 mark, blev bortfæstet siden K.M.s brev om møntens forandring blev læst og forkyndt hver daler til 5 mark 4 sk, er 13½ dlr. 18 sk.

Søren Pedersen i Bordholt fæstede den gård i Issen Peder Eriksen påboede gav til indfæstning 20 dlr. hver daler til 6 mark gør til 5 mark 4 sk. 23½ dlr. 1 mark 9 sk.

Hids Herred 1619-20
Stedsmål

Christen Nielsen i Kragelund, har fæstet et hus sst., som er bygget på en ager på Kragelund gade, liggende til Revshale. Eftersom Niels Sørensen i Revshale har afstået den. 12 dlr.

Rasmus Mortensen i Kærsgård har stedt og fæstet det halve boel i Balle, som Christen Lauritsen oplod. 15 dlr.

Christen Sørensen i Gødvad fæstede det hus sst. som Jesper Væver fraflyttede, som nogen tid har stået øde og er ganske forfaldent, hvilket han selv igen skal opbygge. 2 dlr.

Jens Bertelsen i Balle fæstede det halve boel i Balle, som Niels Portner fradøde. 16 dlr.

Rasmus Jensen i Svostrup fæstede det hus i Balle, som gamle Niels Bødker iboede. 6 dlr.

Christen Pedersen i Sinding fæstede den anpart af den gård Tandskov Stig Sørensen fradøde. 30 dlr.

Jørgen Frederiksen i Abildskov fæstede halvparten af den gård i Funder, som Niels Bjerisgård for ham oplod. 12 dlr.

Anders Pedersen i Svostrup fæstede et halvt gadehus sst., som Niels Rask påboede og fradøde. 8 dlr.

Peder Christensen i Gødvad fæstede den gård sst., hans fader hr. Christen Jensen havde i fæste og fradøde, gav til stedsmål. 40 dlr.

Christen Nielsen i Sinding fæstede den halve gård sst., som Jens Pedersen for ham oplod, gav til stedsmål. 26 dlr.

Las Snedker fæstede det boel i Gødvad, som Christen Eriksen fradøde gav til indfæstning 16 dlr.

Lysgård Herred 1619-20
Stedsmål

Jacob Christensen i Serup fæstede det gadehus i Vinderslev som Christen Andersen fraflyttede gav deraf til stedsmål eftersom Christen Andersen det tilforn kun på et års tid havde i brug. 6½ dlr.

Anders Mikkelsen i Sejling fæstede den gård Revshale, som Tomas Andersen fradøde. 50 dlr.

Iver Tomasen i Oustrup fæstede halvparten af Christen Andersens gård i Vinderslev. 30 dlr.

Jens Sejersen i Almtoft fæstede en halv gård sst., Niels Rask oplod. 24 dlr.

Gern Herred 1619-20
Stedsmål
Niels Sørensen i Holmstol fæstede det boel i Dalby som Jens Pedersen oplod. 12 dlr.

Jens Sørensen i Alling fæstede det hus i Hårup, som Peder Hansen fradøde 8 dlr.

Vejerslev Birk 1619-20
Stedsmål

Jens Nielsen i Borre, fæstede den halve gård i Borre, som Jens Jensen fradøde 35 dlr.

Holmsland 1619-20

Jens Pedersen i Rønkilde fæstede den gård hans fader Peder Jensen for ham oplod gav til stedsmål af den part K.M. tilkommer i samme gård 12 dlr. hver daler til 96 sk danske er 13½ dlr. 18 sk.

SAGEFALD 1619-20

Vrads Herred 1619-20

Maren Pedersdatter værende ved Silkeborg for lejermål hun havde begået med Bruun Smed hendes første gang. 6 dlr.

Gøde Jensen i Ål for Lejermål med Maren Iversdatter. 12 dlr.

Maren Iversdatter for samme lejermål hendes første gang. 6 dlr.

Jens Frandsen i Rønslund, Johanne Jenses sst., Christen Jørgensen i Hampen, Niels Rasmussen i Groest for ulydighed med de vide vogne hver 2½ dlr, 10 dlr.

Jørgen Christensen i Krejbjerg, Tomas Smed sst. og Niels Rasmussen i Groest for en rejse de har siddet overhørig. 1½ dlr.

For Jørgen Christensen i Krejbjerg og Visti Olufsen i Tollund, for K.M.s jagt de havde siddet overhørig. 3 mark

Eske Andersen i Smedebæk i lige måde for jagten han havde siddet overhørig. 3 mark

Jens Frandsen i Rønslund og Tomas Smed i Krejbjerg for samme forseelse. 3 mark

Peder Jensen ved Hampen sø for Lejermål med Barbara Sørensdatter i Søgård 12 daler hver daler til 6 mark er 13½ dlr. 18 sk.

Hids Herred 1619-20
Sagefald

Johanne Jenses i Funder for lejermål med Niels Huses sst. 6 dlr.

Anne Svendsdatter i Kragelund, for kirkefred hun begik på Anders Keldsens kvinde i Stenholt. 5 dlr.

Mette Iversdatter i Grauballe for lejermål med en soldat ved navn Anders Christensen. 6 dlr.

Mette Madsdatter i Resendal for lejermål med Mads Pedersen nu værende hos Anders Vendelbo i Grauballe. 6 dlr.

Lysgård Herred 1619-20
Sagefald

Las Pedersen i Brorup for lejermål med Boel Lasdatter sst, 12 dlr.

Peder Jensen i Bøgild for lejermål med Birgitte Andersdatter i Kjellerup. 12 dlr.

Gern herred 1619-20
Sagefald

Søren Jensen i Mølhave, aftinget for en Eg han uden minde havde hugget i hans gårds skov, og derfor var til herredsting og landsting blevet forfulgt. 80 dlr.

Vejerslev Birk 1619-20
Sagefald

Peder Poulsen i Vejerslev for lejermål med Anne Christensdatter sst., 12 dlr.

Søren Poulsen i Aidt aftinget for slagsmål han havde begået med Jens Nielsen i Aidt, og derfor var han vold oversvoren. 20 dlr.

FØRLOV 1619-20

Vrads Herred 1619-20

Kirsten Jensdatter i Vrads førlov efter Jens Lassen sst. 3 mark

Niels Jensen i Tollund for arv efter Christen Pedersen i Leret. 3 mark

Hids herred 1619-20

Søren Eriksen i Lyngå i Sabro herred for arv efter hans morbroder Mogens Sørensen i Nisset.
3 mark

STEDSMÅL 1620-21

Vrads Herred 1620-21

Mads Christensen i Hundshoved fæstede den halve gård sst., hans fader Christen Andersen oplod. 16 dlr.

Søren Nielsen i Tønning fæstede et gadehus i Borst som Las Christensen oplod. 4 dlr.

Tomas Nielsen i Slagballe fæstede den gård i Bjørnskov, som Morten Andersen fradøde. 36 dlr.

Hids Herred 1620-21
Stedsmål

Jens Lassen i Nebel fæstede et gadehus sst., som Anders Bødker fraflyttede gav. 6 dlr.

Niels Pedersen i Nisset fæstede et gadehus i Lemming som Anne Lasdatter fradøde. 8 dlr.

Christen Sørensen i Gjessø gav til indfæstning af de 2 parter af Revshale, som Niels Sørensen oplod. 50 dlr.

Mads Nielsen i Torning fæstede det hus Majlund Balzer dyrvogter iboede. 4 dlr

Anders Sørensen i Funder fæstede den gård han iboer, som han efter loven blev fradømt. 20 dlr.

Søren Lauritsen i Hvinningdal fæstede den fjerdepart af den gård sst., som hans fader fradøde. 24 dlr.

Lysgård Herred 1620-21
Stedsmål

Las Christensen i Hinge, fæstede den halve gård sst., hans fader Christen Bertelsen fradøde. 16 dlr.

Erik Pedersen i Vinderslev fæstede det gadehus sst. Søren Jensen oplod. 12 dlr.

Erik Simonsen i Vinderslev fæstede det gadehus sst. Erik Pedersen oplod. 6 dlr.

Jens Nielsen i Torning fæstede det gadehus sst. Mads Nielsen iboede og for ham oplod. 5 dlr.

Peder Olufsen i Elsborg gav til indfæstning af et gadehus sst., Jens Nielsen. 6 dlr.

Gern Herred 1620-21
Stedsmål

Anders Lauritsen i Nebel gav til indfæstning af et gadehus i Skellerup Laurits Mogensen for ham oplod. 10 dlr.

Niels Jensen i Laven gav til indfæstning af en gård sst. Laurits Jensen fradøde. 32 dlr.

Tvilum Birk 1620-21
Stedsmål

Peder Rasmussen i Trust fæstede et gadehus sst., som Rasmus Christensen påboede. 5 dlr.

Jens Pedersen i Fårvang fæstede den halve gård sst., som hans fader Peder Nielsen oplod. 40 dlr.

Peder Christensen i Røgen gav til indfæstning af et øde boel i Ellerup, som Jens Nielsen
tilforn påboede. 4 dlr

Mikkel Pedersen er ondt og bevilget efter K.M.s nådigste bevilling en øde gård i Ellerup, som Tomas Jensen påboede uden indfæstning

Peder Christensen er forundt uden indfæstning en halv gård i Ellerup, var øde som Jens Nielsen brugte

Peder Hammel er forundt uden indfæstning en halv gård i Ellerup som Rasmus Rasmussen havde i brug

Vejerslev Birk 1620-21
Stedsmål

Rasmus Jensen i Aidt gav til indfæstning af en halv gård Morten Jørgensen fraflyttede. 12 dlr.

Christen Mikkelsen i Borre gav til indfæstning af den gård i Vejerslev, som Christen Madsen fradøde. 40 dlr.

SAGEFALD 1620-21

Vrads Herred 1620-21

Niels Jensen i Nortvig               10 mark
Niels Olufsen sst.                     5 mark
Oluf Pedersen i Søhale                  2 mark
Christen Andersen i Hundshoved    5 mark
Anders Christensen sst.                 2 dlr.
Visti Olufsen i Tollund               3 mark
Niels Rasmussen i Nør(    )           9 mark
Jens Frandsen i Rønslund             3 dlr.
Jens Christensen i Gludsted          2 dlr.
Anders Pedersen i Hjøllund           1 dlr.
Peder Tygesen i Dyringhave          1½ dlr.
Anders Christensen i Hvillum
for 8 humlekuler og 3 pilestager     11 mark

Søren Sørensen i Brejl for 3 humlekuler og 3 Pilestager. 6 mark
(i margen: alle efter hosliggende tingsvidne og findes her foruden 7 tingsvidner over alle de
andre herreder og birker i lenet at de har efterkommet K. M.s mandat)

for overhørighed
Anders Olufsen i Grættrup  5 mark
Niels Jensen i Nortvig og Oluf Pedersen i Søhale 3 mark
Christen Andersen i Hundshoved og Anders Christensen sst. 3 mark
Tomas Smed i Krejbjerg   3 mark
Jørgen Christensen sst.   3 mark
Knud Josephsen og Las Josephsen i Kolpenknob  3 mark
Anders Sørensen i Ansøgård  3 mark
Envold Hansen i Brejl  3 mark
Søren Clemendsen og Tomas Poulsen i Kejlstrup  3 mark
Visti Olufsen i Tollund og Niels Jensen sst. for de vide vogne 1½ dlr.

Anders Glarmester ved Silkeborg aftinget på hans datters Ellen Andersdatters vegne for lejermål hun havde begået med Jens Nielsen Kusk. 6 dlr.

Hids Herred 1620-21
Sagefald

Niels Rasmussen i Borup aftinget for sårmål han gjorde Jens Christensen på Tvilum. 20 dlr.

Mette Brantsdatter i Svostrup for lejermål med en soldat ved navn Christen Andersen. 5 dlr.

Niels Pedersen i Gødvad for sårmål han begik på Christen Skomagers søn i Gødvad. 10 dlr.

Mette Knudsdatter i Funder for lejermål med Mads Olufsen Tybo. 6 dlr.

Søren Pedersen i Sejling herredsskriver i Hids herred, aftinget for han urigtigt i tingbogen havde indskrevet, og der for blev tiltalt at have gjort uret og udgav for samme sag 50 dlr.

Tvilum Birk 1620-21

Niels Skrædder i Godrum aftinget for hvad forfølgning lensmanden havde mod ham på K.M.s
vegne. 10 dlr.

Niels Sørensen i Grølsted for lejermål med Maren Esbensdatter i Trust. 12 dlr.

Karen Jensdatter i Horn for Lejermål med Niels Nielsen tjenende i Nårup på velb. Christoffer Gierstorps gods. 10 dlr.

Peder Hansen i Fårvang og Las Ibsen tjenende Iver Hansen i Grølsted for en ulovlig skudsmål da var de til Tvilum birketing for Jens Christensen på Tvilum derfor aftinget. 6 dlr. 16 sk

Mikkel Skrædder i Ellerup for slagsmål han begik på Peder Rasmussen sst. og derfor blev han voldsvoret. 20 dlr.

FØRLOV 1620-21

Vrads Herred 1620-21

Christen Christensen i Guldforhoved for arv efter hans fader Christen Jørgensen i Hampen. 3 mark

Morten Andersens arvinger i Bjørnskov for arv der sammesteds. 3 mark

Tvilum Birk 1620-21

Annammet af hr. Nielses arvinger i Gern som var 3 udarvinger af hver 3 mark
     
Film nr. M.18693

STEDSMÅL 1621-22

Vrads Herred 1621-22

Christen Jensen i Hampen gav til indfæstning af hans fader Jens Nielsens halve gård. 20 dlr.

Christen Sørensen i Grættrup fæstede den gård sst., hans fader Søren Christensen iboede 28 dlr.

Christen Christensen i Lund gav til indfæstning af en gård i Grættrup, Anders Olufsen oplod.
22 dlr.

Anders Pedersen i Sejl gav til indfæstning af den gård i Tømmerby Jens Nielsen påboede. 30 dlr.

Christen Christensen i Guldforhoved, gav til Indfæstning af den gård han påboer, som han blev fradømt, og igen måtte stede på ny. 40 dlr.

Niels Jensen og Christen Sørensen fæstede tvende huse sst., som fornævnte Christen Christensen blev fradømt  9 dlr.

Jens Lassen i Rønslund gav til indfæstning af det halve Boel i Kejlstrup, som Thomas Poulsen oplod. 10 dlr.

Hids Herred 1621-22
Stedsmål

Anders Nielsen i Almtoft fæstede den gård i Sinding, som Rasmus Christensen fradøde gav til indfæstning. 30 dlr.

Niels Jensen i Svostrup fæstede et gadehus sst., hans fader Jens Jensen fradøde 8 dlr.

Gravers Sørensen i Lemming fæstede den halve gård i Resendal, som Mads Christensen oplod. 25 dlr.

Simon Sørensen i Lemming gav til indfæstning af det gadehus sst., som Niels Pedersen
oplod. 8 dlr.

Christen Jensen i Sinding gav til indfæstning af hans faders halve gård, hans moder oplod. 16 dlr.

Jens Schou i Balle gav til indfæstning af den gård sst., hans moder oplod. 18 dlr.

Balzer Pedersen i Sejl, gav til indfæstning af halvparten af hans faders gård. 30 dlr.

Lysgård Herred 1621-22
Stedsmål

Niels Nielsen i Hinge, gav til stedsmål af det hus sst., som Rasmus Christensen oplod den halve part. 3 dlr.

Christen Lassen sst. gav til indfæstning af den anden halve part af samme hus. 3 dlr.

Las Offersen i Grønbæk fæstede den halve gård i Iller Peder Lassen oplod. 22 dlr.

Jens Mortensen i Ans gav til indfæstning af den halve gård i Ans, som Bertel Mortensen påboede. 24 dlr.

Mikkel Lassen i Levring gav til indfæstning af et boel i Elsborg Niels. Clemendsen oplod. 14 dlr.

Keld Lassen og Søren Rasmussen gav til indfæstning af en gård i Elkær, Niels Lassen oplod. 36 dlr.

Anders Jensen i Knudstrup gav til indfæstning af et gadehus i Elkær, som Peder Ibsens hustru oplod. 7 dlr.

Rasmus Christensen i Hinge gav til stedsmål af det boel sst., som Christen Lassen oplod. 4 dlr.

Knud Jepsen i Kjellerup gav til indfæstning af hans fader Jep Christensens halve gård han oplod. 20 dlr.

Stig Knudsen af Agerskov gav til indfæstning af den gård i Have Anders Pedersen fradøde. 50 dlr.

Jens Rasmussen i Ans gav til indfæstning af Peder Sørensens gård i Iller, han oplod for ham. 24 dlr.

Gern Herred 1621-22
Stedsmål

Niels Sørensen i Hammel fæstede den gård i Lyngby, Niels Lassen påboede og folkene uddøde deraf. 24 dlr.

Jens Jensen i Enslev gav til indfæstning af den gård i Skannerup Jens Nielsen påboede. 10 dlr.

Simon Bertelsen i Klintrup fæstede den gård i Lyngby som Søren Jensen fradøde. 24 dlr.

Rasmus Nielsen i Linå gav til indfæstning af den halve gård sst., hans stedfader Jens Rasmussen oplod. 12 dlr.

Tvilum Birk 1621-22
Stedsmål

Jens Pedersen i Fårvang gav til indfæstning af hans faders halve gård. 40 dlr.

Christoffer Sørensen i Horn gav til indfæstning af en gård i Gern, Anders Sørensen påboede. 30 dlr.

Jens Nielsen i Trust gav til indfæstning af deres gård sst. hans fader Niels Frandsen påboede og fradøde. 30 dlr.

Niels Pedersen i Gern gav til indfæstning af et boel sst., som Rasmus Pedersen oplod. 12 dlr.

Christen Christensen i Trust gav til indfæstning af den gård i Skårup, Rasmus Nielsen påboede og fradøde. 30 dlr.

Niels Sørensen i Grølsted gav til indfæstning af hans fader Søren Nielsens gård han oplod. 32 dlr.

Frands Nielsen i Skårup gav til indfæstning af Mads Vinnekels gård sst. han oplod. 40 dlr.

Peder Pedersen i Klintrup gav til indfæstning af den halve gård i Gern, som Tomas Hansen fradøde. 34 dlr.

Vejerslev Birk 1621-22
Stedsmål

Christen Sørensen af Rodelund gav til indfæstning af en gård i Borre, Søren Jensen påboede. 100 dlr.

Villads Sørensen fæstede den gård i Aidt, som Peder Christensen fradøde. 30 dlr.

Niels Lauritsen fæstede den gård i Aidt, Jens Nielsen fradøde. 30 dlr.

Jens Nielsen i Tind, gav til indfæstning af en øde gård i Aidt, Niels Clemendsen fradøde. 6 dlr.

Karup Birk 1621-22
Stedsmål

Niels Christensen i Hønholt gav til indfæstning af en halv gård i Hessellund, Anders Nielsen fradøde. 14 dlr.

Fornævnte Niels Christensen af den anden halve part af samme gård, som Jens Sørensen påboede, og holdt deraf soldat, og den fradøde. 24 dlr.

Jens Jørgensen gav til indfæstning af det hus Majlund, Mads Nielsen afstod. 4 dlr.

Bertel Madsen i Karup gav til indfæstning af det boel han påboer og var deraf udskrevet, og skal nu gives skyld og landgilde. 10 dlr.

Christen Andersen af det boel i Karup Mads Nielsen påboede og holdt der af en soldat, og skal nu give skyld og landgilde. 10 dlr.

Niels Andersen i Karup, gav til indfæstning af den halve gård han påboer, som han gik soldat af, og nu skal gives skyld og landgilde. 10 dlr.

Christen Poulsen fæstede en halv gård i Neder Ure, som Mads Nielsen fradøde gav deraf til indfæstning. 24 dlr.

SAGEFALD 1621-22

Vrads Herred 1621-22

Peder Christensen i Sigten af aftinget for sårmål han gjorde på Christen Christensens dreng i Guldforhoved, ved navn Søren Lauritsen og udgav derfor hans bøder efter loven som beløb sig. 8 dlr. 1 ort
 
Lysgård Herred 1621-22
Sagefald

Annammet af Peder Jensen, Peder Lassen i Pederstrup, Niels Lassen i Elkær, Søren Mikkelsen, Christen Lassen i Vinderslev, Niels Rask i Hinge, Laurits Scharrisen i Vium og Esben Olufsen i Elsborg, Ransnævninge i Lysgård Herred, for de svor Jens Pedersen fri for ran for 3 træer han havde hugget ulovligt i fru Kirsten Juels skov hver af dem 2 dlr. er. 16 dlr.

Gern Herred 1621-22
Sagefald

Niels Pedersen tjenende Laurits Fog i Farre for Lejermål med Sidsel Nielsdatter sst. Gav efter forordningen 12 dlr.

Rasmus Tomasen sst. for Lejermål med Maren Jensdatter i Oustrup. 12 dlr.

Tvilum Birk 1621-22
Sagefald

Kirsten Andersdatter i Horn for lejermål med Søren Andersen sst. 6 dlr.

Birgitte Nielsdatter som tjente Jens Mikkelsen i Vejerslev for lejermål med Erik Sørensen udgav efter hendes formue 5 dlr. 16 sk

FØRLOV 1621-22

Tvilum Birk

Peder Iversen i Linå for arv efter Jesper Pedersens hustru i Voel. 3 mark

Rasmus Ibsen i Aidt for arv efter Niels Lassen i Lyngby. 3 mark

STEDSMÅL 1622-23

Vrads Herred 1622-23

Mads Jørgensen i Krejbjerg fæstede den gård som hans fader Jørgen Christensen oplod. 24 dlr.

Mads Christensen i Hundshoved gav til indfæstning af den halve gårds ejendom i Søhale. 14 dlr.

Eske Tomasen i Virklund stedte den halve gård hans far Tomas Eskesen oplod. 15 dlr.

Niels Christensen i Tollund fæstede hans faders halve gård gav til indfæstning. 26 dlr.

Anders Christensen i Hundshoved fæstede en halv gård sst., gav til indfæstning. 12 dlr.

Jep Jensen i Rønslund gav til indfæstning af den halve gård hans moder oplod. 14 dlr.

Anders Ebbesen i Gludsted fæstede den tredje part af hans faders gård sammesteds. 12 dlr.

Knud Andersen fæstede den halve gård i Nørhoved som Bertel Lauritsen fradøde. 14 dlr.

Christen Jensen i Vrads fæstede den gård sst. Las Ibsen oplod. 12 dlr.

Christen Graversen i Fruergård fæstede hans faders gård sst, 10 dlr.

Peder Lauritsen i Krejbjerg gav til indfæstning af den halve gård Tomas Jensen fradøde

Søren Sørensen i Brejl stedte hans faders halve gård. 10 dlr.

Jens Lassen i Høgild fæstede den anden halve gård Søren Sørensen i fornævnte Brejl oplod. 10 dlr.

Laurits Pedersen af Vinding stedte en halv gård i Tem som Las Tomasen oplod. 16 dlr.

Hids Herred 1622-23
Stedsmål

Tomas Gregersen fæstede den fjerde part Allinggård, som hans moder oplod, gav til indfæstning. 34 dlr.

Jens Nielsen i Grauballe stedte den gård sst., hans fader oplod. 26 dlr.

Peder Gregersen i Asmildgård gav til indfæstning af den halve gård sst., som hans hustrus far oplod. 18 dlr.

Christen Jensen i Kærsgård fæstede den fjerde part af den gård sst., som hans fader fradøde, gav til indfæstning. 20 dlr.

Tomas Sørensen i Ebstrup fæstede et gadehus, som Jesper Mathis for ham oplod. 8 dlr.

Christen Mortensen i Funder, fæstede hans moders halve gård hun oplod. 13 dlr.

Søren Rask i Kærsgård fæstede den anden halve i fornævnte Funder Morten Koch hun for ham oplod. 13 dlr.

Jens Pedersen i Sinding gav til indfæstning af hans moders gård sst., hun oplod. 40 dlr.

Peder Pedersen i Sinding, fæstede den tredje part af den skov Søren Jensen sst., oplod. 20 dlr.

Niels Lassen i Grauballe stedte et hus i Nebel, som Rasmus Sørensen oplod. 4 dlr.

Rasmus Sørensen i Nebel fæstede det hus i Gødvad Christen Sørensen oplod. 3 dlr.

Christen Christensen i Gødvad fæstede et hus sst., som Jens Nielsen frarømte og hans hustru for ham oplod. 4 dlr.

Lysgård Herred 1622-23
Stedsmål

Christen Jensen i Tange fæstede den tredje part af en gård sst. som, Mads Jensen fradøde. 22 dlr.

Peder Lassen fæstede en halv gård i Hørup, Niels Nielsen sst. oplod. 24 dlr.

Søren Nielsen Skrædder gav til indfæstning af et hus i Hinge Christen Snedker oplod. 6 dlr.

Søren Andersen fæstede en halv gård i Grønbæk, Niels Madsen oplod. 12 dlr.

Søren Jensen i Hinge stedte den halve gård, hans fader oplod. 24 dlr.

Jens Knudsen i Vinderslev fæstede et øde hussted sst., som Laurits Skrædder sidst iboede. 3 dlr.

Tomas Christensen i Iller fæstede den halve gård som Anders Keldsen sst. oplod. 12 dlr.

Søren Bertelsen i Hauge og Sander Andersen fæstede den gård, Anders Tuesen sst. oplod for dem. 45 dlr.

Gern Herred 1622-23
Stedsmål

Jens Nielsen i Nisset fæstede den gård i Skellerup Keld Pedersen fradøde. 30 dlr.

Jørgen Jensen i Lyngby gav til indfæstning af den gård hans moder oplod 30 dlr.

Ammon Jacobsen i Farre stedte den gård som Gøde Nielsens hustru Margrete blev fradømt, formedelst gårdens bygfældighed, gav til indfæstning. 30 dlr.

Alle Skellerup mænd til indfæstning af Torup Mark. 50 dlr.

Rasmus Jensen i Linå fæstede det gadehus Peder Iversen fradøde. 6 dlr.

Laurits Rasmussen i Flensted fæstede et hus i Skårup som Peder Ersholt oplod 5 dlr.

Tvilum Birk 1622-23

Svend Sørensen fæstede den gård i Skannerup, Jens Lassen afstod. 10 dlr.

Anders Pedersen i Horn stedte den gård i Gern kaldes Helvede, som Hans Sørensen fradøde. 26 dlr.

Niels Nielsen født i Asmildgård fæstede den gård i Voel som Peder Hjort fradøde. 24 dlr.

Knud Mortensen fæstede halvparten af et gadehus i Horn som Jens Hyrde påboede. 4 dlr

Søren Skrædder i Voel fæstede et øde byggested på Voel gade. 6 dlr.

Vejerslev Birk 1622-23
Stedsmål

Peder Mikkelsen i Borre fæstede den gård hans bror Søren Mikkelsen afstod. 50 dlr.

Jens Nielsen gav til indfæstning af en øde gård i Aidt Niels Clemendsen tilforn iboede. 12 dlr.

Niels Mikkelsen i Vejerslev fæstede en halv gård sst., som Peder Mikkelsen fradøde. 26 dlr.

Jens Nielsen i Aidt fæstede en halv gård sst., som Mads Pedersen fradøde og hans hustru Dorte Rasmusdatter blev fradømt for gårdens bygfældighed. 10 dlr.

Gislum Herred 1622-23
Stedsmål

Jens Olufsen i Rørbæk stedte hans moders gård sst., som hun oplod. 26 dlr.

SAGEFALD 1622-23

Vrads herred 1622-23

Annammet af efterskrevne for ulydighed med K.M.s tømmer at age sammen i Løgagerskov til savladen efter delevidnes lydelse, som er

Niels Nielsen i Nortvig  1 dlr.
Niels Jensen sst.    ½ dlr.
Anders Christensen og
Mads Christensen i Hundshoved  1 dlr.
Oluf Pedersen i Søhale   ½ dlr.
Visti Olufsen i Tollund   1 dlr.
Erik Andersen i Smedebæk   ½ dlr.
Peder Tygesen i Dyringhave  ½ dlr.
Jens Frandsen i Rønslund   ½ dlr.
Tomas Smed i Krejbjerg   ½ dlr.
Niels Rasmussen i Borst   1 dlr.

Jens Rasmussen i Borst for beliggelse med Anne Christensdatter sst., gav efter forordningen. 12 dlr.

Anne Christensdatter for samme beliggelsesmål. 6 dlr.

Hids Herred 1622-23
Sagefald

Anders Rask i Funder for bordag han var i med Søren Andersen sst., aftinget hver for 2 dlr. 4 dlr

Laurits Pedersen i fornævnte Funder for bordag han var i med Jens Nielsen samme steds, aftinget hver for 1 dlr. er 2 dlr.

Søren Pedersen i Balle for beliggelsesmål med Ellen Jensdatter for dem begge 18 dlr.

Maren Lasdatter i Bøgildlund for beliggelsesmål med Jens Mortensen, Niels Krabbes tjener. 5 dlr.

Lysgård Herred 1622-23
Sagefald

Peder Jensen i Iller aftinget for bordag han var i med Jens Vestergård 9 dlr.

Gern Herred 1622-23
Sagefald

Kirsten Sørensdatter i Holmstol for beliggelsesmål med Mikkel Christensen sst. 6 dlr.

Mikkel Christensen i Holmstol for beliggelsesmål med fornævnte Kirsten Sørensdatter. 12 dlr.

Jens Christensen i Farre aftinget for han slog Esben Nielsen sst, 2 dlr.

Søren Pedersen i Mollerup for sårmål han gjorde på Rasmus Nielsen i Kalbygård. 2 dlr.

Tvilum Birk 1622-23
Sagefald

Annammet af Christen Clausen i Skannerup for bordag han var i med Erik Sørensen sst., aftinget hver for 1 dlr. er. 2 dlr.

Anne Jensdatter i Horn for beliggelsesmål. 6 dlr.

Aftinget Niels Jensen i Trust for ulovlig skovhugst efter vidner og syns lydelse. 40 dlr.

FØRLOV 1622-23

Annammet af Niels Christensen på sin hustrus arvingers vegne i Bøgskov. 3 mark

Hans Skriver i Kejlstrup på sin hustrus arvingers vegne. 3 mark

Annammet af den arv efter Peder Lassen som døde i Sejling. 3 mark

Annammet af Rasmus Nielsen i Voel for arv efter hans søster som døde i Gern. 3 mark

STEDSMÅL 1623-24

Vrads Herred 1623-24

Christen Christensen i Tollund fæstede hans fader Christen Nielsens halve gård som han oplod. 20 dlr.

Jens Christensen i Tømmerby stedte den tredje part af den gård han beboer, som Anders Nielsen oplod. 8 dlr.

Anders Ovesen i Tem fæstede et gadehus sammesteds, som Anders Sørensen fradøde. 2 dlr.

Anders Clemendsen i Isen fæstede den gård sst. som Søren Pedersen oplod. 18 dlr.

Hids Herred 1623-24
Stedsmål

Christen Andersen i Sinding fæstede den gård sst., som Søren Pedersen oplod. 40 dlr.

Søren Andersen i Funder stedte den halve gård, som afbrændte for Christen Sørensen sst. og som han nu har opladt for ham. 5 dlr.

Gregers Madsen i Allinggård fæstede den halve part i Allinggård, som hans moder oplod. 34 dlr.

Lysgård Herred 1623-24
Stedsmål

Søren Pedersen i Sinding fæstede en halv gård i Hinge, som Augustinus Clausen oplod. 20 dlr.

Niels Christensen i Hinge stedte et gadehus i Elkær. 10 dlr.

Rasmus Tomasen i Almtoft fæstede hans faders halve gård, som han oplod. 20 dlr.

Christen Christensen i Snabe fæstede hans moders halve gård sst., som hun oplod. 16 dlr.

Las Smed i Bradskov fæstede den gård Revl til hans søn Christen Lassen. 50 dlr.

Christen Jørgensen fæstede den gård i Ravnholt, som Terkel Andersen fradøde. 35 dlr.

Gern Herred 1623-24
Stedsmål

Laurits Sørensen i Laven stedte et byggested på Laven gade. 6 dlr.

Jens Jensen i Voel fæstede den halve gård i Hårup som Rasmus Jensen sammesteds oplod. 8 dlr.

Tvilum Birk 1623-24
Stedsmål

Laurits Madsen i Gern fæstede hans moders boel sammesteds, som hun oplod. 10 dlr.

Peder Rasmussen i Nårup gav til indfæstning af et gadehus i Ellerup, som Mikkel Christensen fradøde. 4 dlr.

Rasmus Jensen i Fårup gav til indfæstning af et gadehus i Voel som Jens Jensen oplod. 3 dlr.

Niels Pedersen i Gern fæstede den halve gård som Frands Christensen fradøde. 16 dlr.

Vejerslev birk 1623-24
Stedsmål

Jens Nielsen i Vejerslev gav til indfæstning af den halve gård i Aidt som Las Madsen fradøde. 10 dlr.

Peder Poulsen i Vejerslev stedte Tøger Pedersens halve gård sst., som han oplod for ham. 20 dlr.

Niels Tygesen i Vellev fæstede den halve gård i Aidt, som Jens Nielsen fradøde. 8 dlr.

SAGEFALD 1623-24

Vrads Herred 1623-24

Peder Jensen ved Hampen sø aftinget for bordag han have været i med Knud Nielsen Nørskov. 8 dlr.

Rasmus Jensen i Rudstrup og Maren Christensdatter sammesteds aftinget for beliggelsesmål, gav efter deres yderste formue. 12 dlr.

Mikkel Christensen i Vrads aftinget for bordag han har været i med Peder Jensen sst, 2 dlr.

Oluf Jensen i Hampen optinget for bordag han var i med Laurits Christensen i Frisbæk. 1 dlr.

Niels Jensen i Virklund aftinget for bordag han har været i med Niels Byskov sst, 8 dlr.

Hids Herred 1623-24
Sagefald

Niels Christensen i Funder aftinget for beliggelsesmål han har været i med Johanne Jensdatter sst, 12 dlr.

Anne Nielsdatter i Nebel for beliggelsesmål. 6 dlr.

Søren Nielsen i Funder for sårmål han gjorde på Niels Christensen. 2 dlr.

Søren Pedersen i Balle aftinget for Mette Sørensdatter han har beligget. 12 dlr.

Jens Sørensen i Sejling for bordag han var i med Jens Nielsen sammesteds. 4 dlr

Jens Nielsen i Sejling optinget for bordag han var i med Jens Sørensen sst, 7 dlr.

Lysgård Herred 1623-24
Sagefald

Peder Jensen i Levring for Bordag han har været i med Jens Mikkelsen sammesteds. 10 dlr.

Anders Jensen i Tange aftinget for tvende hans døtre, som var beligget af Mads Svendsen og Niels Nielsen. 12 dlr.

Niels Nielsen aftinget for Lejermål med Anders Jensens datter. 12 dlr.

Annammet af Jesper Pedersen i Frausing for ulovlig skovhugst. 10 dlr.

Laurits Pedersen i Frausing aftinget for et tingsvidne han havde udskrevet, som ikke var indført i tingbogen. 100 dlr.

Gern Herred 1623-24

Jens Kleff i Mollerup optinget for Karen Jensdatter i Linå, som Christen Nielsen kanikketjener havde beligget. 6 dlr.

Dines Sørensen i Mølhave for beliggelsesmål med Ellen Lauritsdatter gav efter forordningen.
12 dlr.

Søren Andersen i Hårup aftinget for bordag han var i med Erik Sørensen sammesteds. 3 dlr.

Niels Sørensen i Mollerup optinget for beliggelsesmål med Mette Pedersdatter sst, 12 dlr.

Tvilum Birk 1623-24
Sagefald

Annammet af Niels Jensen i Trust for en fredløs karl han har lånt hus og siden er kommen i drik og sværmeri i hans hus med en smed i Grønbæk, som siden har røvet og taget en bøsse, et værge og nogen penge fra samme fredløse karl, og straks bortrømt med det, og ikke Niels Jensen straks på første fod har ladet søge efter ham. 12 dlr.

FØRLOV 1623-24

Vrads Herred 1623-24

Peder Ibsen i Ejstrup for arv efter hans hustru. 3 mark

Jørgen Christensen i Krejbjerg for arv efter hans hustru. 3 mark

FORBRUDT GODS 1623-24

Annammet som fandtes efter Mikkel Skrædder i Ellerup, som gjorde det Manddrab i Farre og derfor er blevet halshugget, over hans gæld 8 svin og 16 gæs vurderet for. 8 dlr.

Annammet som fandtes efter Niels Jensen i Mollerup som slog hans hustru ihjel, og siden bortrømte, som er blevet vurderet efter hosfølgende tingsvidnes lydelse beløber sig til 4½ dlr. 1½ mark 3 sk.

STEDSMÅL 1624-25

Vrads Herred 1624-25

Jørgen Christensen i Hampen fæstede hans moders halve gård som hun oplod. 16 dlr.

Jep Nielsen i Nortvig stedte hans faders gård, som han oplod. 32 dlr.

Peder Ibsen i Tolstrup fæstede en halv gård i Tem som Niels Rask fradøde. 16 dlr.

Hids Herred 1624-25
Stedsmål

Laurits Mikkelsen af Nebel stedte en halv gård i Grauballe, som Anders Rask fradøde. 18 dlr.

Anders Jensen i Kærsgård fæstede fjerdeparten af Kærsgård, som Søren Christensen fradøde. 18 dlr.

Laurits Jensen i Kærsgård fæstede et hus i Gødvad, som Christen Christensen fradøde. 4 dlr.

Peder Sørensen i Lemming stedte en halv gård sst., som han oplod for ham. 12 dlr.
(der står ikke hvem der oplod gården)

Laurits Skrædder af Balle fæstede et hus i Gødvad, som Rasmus Sørensen oplod. 8 dlr.

Mikkel Mouritsen af Serup fæstede den halve gård i Lemming, som Niels. Mikkelsen oplod. 14 dlr.

Lysgård Herred 1624-25
Stedsmål

Christen Lassen af Svostrup stedte en halv gård i Iller, som Peder Sørensen fradøde. 10 dlr.

Niels Jensen af Iller fæstede et hus sst., Peder Sørensen oplod. 4 dlr.

Søren Jensen i Elkær stedte et hus sst. som Niels Christensen fradøde. 3 dlr.

Christen Bødker af Grønbæk fæstede et halvt hus i Hinge som Christen Krat oplod for ham. 3 dlr.

Christen Andersen i Elkær fæstede et hus sst. som Kirsten Nielsdatter oplod. 3 dlr.

Christen Lassen af Sunds stedte et boel i Karup, som Hans Pedersen oplod

Jens Christensen i Knudstrup stedte en halv gård sst., som Niels Jensen fradøde 10 dlr.

Niels Jensen af Pederstrup fæstede en halv gård sst., som Anders Nielsen oplod for ham. 16
dlr.

Rasmus Christensen i af Gjessø fæstede et hus i Elkær, som Christen Sørensen fradøde. 4 dlr.

Søren Jensen af Tolstrup af en halv gård sst. hans far oplod. 20 dlr.

Jens Wormsen af Vistrup stedte en halv gård i Frausing, som Niels Jensen fradøde gav til indfæstning. 70 dlr.

Bertel Jensen i Bradskov fæstede den halve gård sst., som Jens Jensen fradøde. 16 dlr.

Gern Herred 1624-25
Stedsmål

Rasmus Tomasen i Hammel, stedte den gård i Farre, som Ammon Jacobsen blev fradømt. 10 dlr.

Rasmus Offersen i Flensted fæstede et gadehus i Skannerup, som Søren Hjulmand oplod. 5 dlr.

Laurits Brygger fæstede den gård i Skellerup, som Jens Nielsen fradøde, og hans hustru sig med samme gård til tinge afsagde. 15 dlr.

Tvilum Birk 1624-25
Stedsmål

Rasmus Sørensen i Trust fæstede ½ gård sst., som Anders Smed fradøde. 15 dlr.

Christen Pedersen i Trust stedte en halv gård sst., som Peder Lassen fradøde. 15 dlr.

Rasmus Jensen i Bøgskov fæstede den gård i Aidt som Villads Sørensen fradøde. 20 dlr.

Anders Skrædder i Skorup fæstede en halv gård sst., som hans hustrus moder fradøde. 20
dlr.

Vejerslev Birk 1624-25
Stedsmål

Søren Pedersen i Katvad Mølle gav af Sønderby mark, som Christen Sørensen påboede, er opladt for ham. 8 dlr.

SAGEFALD 1624-25

Vrads Herred 1624-25

Niels Rasmussen i Groest optinget for han kørte med snævre vogne imod K.M.s Reces. 2 dlr.

Christen Christensen i Guldforhoved for det gods, der fandtes hos ham og ikke det ville være gestandig med, men benægtede det. Og siden anderledes befandtes, som var hans steddatters arvelod, som bortrømte for kætteri optinget derfor. 20 dlr.

Jep Jensen i Rønslund i lige måde for snævre vogne han kørte med. 2 dlr.

Jens Lassen i Brejl for bordag han var i. 3 dlr.

Las Tomasen i Tem for en sag han har optinget. 5 dlr.

Poul Ebbesen i Hampen for lejermål med Sidsel Pedersdatter. 12 dlr.

Hids Herred 1624-25
Sagefald

Erik Pedersen i Gødvad for et lille træ han huggede ulovligt i kongens enemærke. 8 dlr.

Laurits Pedersen i Funder aftinget for et knivslag han slog Jørgen Virklund. 3 dlr.

Anders Jensen i Asmildgård optinget for han slog Niels Olufsens kvinde. 1½ dlr.

Jens Skov i Funder, for hærværk han var oversvoren, for Jens Pedersen  sammesteds, hans vinduer og døre han indslog gav efter loven. 10 dlr.

Lysgård Herred 1624-25
Sagefald

Johanne Nielsdatter i Frausing for lejermål. 6 dlr.

Christen Lauritsen i Bøglund for beliggelsesmål med Maren Hansdatter i Vallerbæk og ægtede hende, gav efter recessen. 1½ dlr.

Ellen Bertelsdatter af Knudstrup for beliggelsesmål optinget for. 6 dlr.

Gern Herred 1624-25
Sagefald

Mette Pedersdatter i Mollerup for beliggelsesmål med Niels Sørensen. 6 dlr.

Rasmus Pedersen af Holmstol optinget for ulovlig kro han har holdt med mjød at sælge uden lensmandens vilje og samtykke. 40 dlr.

Tvilum Birk 1624-25
Sagefald

Rasmus Væver i Voel, aftinget for han var hos den tid Las Fischer i Sminge slog Rasmus Andersen i Skellerup. 2 dlr.

Jens Sørensen i Hårup for et sårmål han gjorde Søren Andersen sst, 2 dlr.

Kirsten Pedersdatter for beliggelsesmål første gang. 6 dlr.

Las Fischer i Sminge for beliggelsesmål for sig og sin hustru han ægtede siden gav efter forordningen. 2 dlr. 1 ort

FORBRUDT GODS 1624-25

Annammet som fandtes efter Eske Andersen i Smedebæk, som druknede sig selv og tog sig af dage i Silkeborg sø, som beløber sig efter vurderingsvidnes formelding. 15 dlr. 16 sk.

Annammet for 2 gamle bæster, som fandtes efter Niels Jensen, som slog sin hustru ihjel i Mollerup, og siden bortrømte efter vurderings vindes lydelse, hvis andet der fandtes, er ført forleden år til regnskab. 6½ dlr. 1 mark

Annammet for en gammel bøsse som fandtes i skoven ved Hinge, i K.M.s vildtbane, og ingen ville vedkende sig samme bøsse, da den blev oplyst til tinge, vurderet for 4 sletdaler. 3½ dlr. 1 mark

Film nr. 18694

STEDSMÅL 1625-26
Vrads Herred 1625-26

Søren Nielsen i Tem fæstede en halv gård sst., som Jens Sørensen fradøde. 12 dlr.

Mikkel Jensen stedte Smedebæk mølle 10 dlr.

Niels Tomasen i Tem fæstede en halv gård sst., som Anders Jensen oplod. 16 dlr.

Visti Jensen i Vesterlund stedte en halv gård sst, 16 dlr.

Peder Sørensen i Majlund stedte hans faders gård sst, 16 dlr.

Peder Pedersen i Nortvig stedte en gård i Gribstrup, som Søren Christensen oplod. 16 dlr.

Niels Jensen i Nørhoved stedte en halv gård sst., som Knud Andersen frarømte. 8 dlr.

Peder Jensen ved Hampen sø stedte en halv gård sst., som hans fader oplod. 24 dlr.

Jens Christensen i Borst stedte en gård sst., som hans fader oplod. 20 dlr.

Niels Nielsen i Snede stedte en halv går i Grættrup som Søren Nielsen oplod. 12 dlr.

Mads Nielsen i Grættrup stedte et hus sst., som, hans moder oplod. 3 dlr.

Jens Jensen i Sebstrup stedte en halv gård i Asklev, som Christen Pedersen oplod. 10 dlr.

Rasmus Hansen i Sebstrup stedte en halv gård i Torlund som Niels Christensen fradøde. 20 dlr.

Peder Christensen af Torup stedte en halv gård i Kolpensig, som Jesper Andersen oplod. 8 dlr.

Hids Herred 1625-26
Stedsmål

Niels Lassen i Mausing stedte en halv gård i Lemming, som Peder Nielsen fradøde. 14 dlr.

Christoffer Jensen stedte en gård i Holm, som Peder Jensen fradøde. 70 dlr.

Christen Jensen i Sejling stedte et hus i Svostrup som Niels oplod. 4 dlr.
(efternavn ikke indskrevet)

Jep Mikkelsen i Hammerum stedte en gård i Kragelund, som Jens Jensen fradøde. 30 dlr.

Tomas Pedersen i Fogstrup stedte en halv gård sst., som Niels Nielsen fradøde. 24 dlr.

Christen(sen) Jensen af Kragelund stedte en halv øde og slet forfalden gård i Stenalt, som Anders Keldsen er fradraget. 3 dlr.

Peder Andersen i Bording stedte en halv gård i Balle, som Niels Jensen oplod. 10 dlr.

Søren Jensen i Lemming stedte hans faders halve gård sst, 14 dlr.

Poul Sørensen i Grauballe stedte et hus sst., som Niels Christensen fradøde. 4 dlr.

Anders Lassen af Borup stedte et hus sst., som hans fader oplod. 4 dlr.

Niels Lassen i Lemming stedte et hus sst., som Simon Sørensen oplod. 6 dlr.

Peder Rask i Grauballe stedte et Boel i Nisset, som Palle Rask fradøde. 7 dlr.

Svend Iversen af Kejlstrup fæstede et hus i Kragelund, som Peder Jensen fradøde. 6 dlr.

Peder Jensen af Funder stedte en gård sst., som hans fader oplod. 20 dlr.

Lysgård Herred 1625-26
Stedsmål

Søren Christensen i Mausing stedte halvparten af noget jord, som tilforn har ligget til Vinderslev Mølle og i lang tid har ligget øde. 5 dlr.

Morten Jensen i Vinderslev stedte en halv gård sst., som Niels Lauritsen oplod. 15 dlr.

Peder Jensen i Ans stedte en gård sst., som hans fader oplod. 30 dlr.

Jens Christensen i Sjørslev stedte en halv gård sst., som hans fader oplod. 16 dlr.

Jens Nielsen i Torning stedte en halv gård sst., som Søren Nielsen oplod. 20 dlr.

Jens Jensen i Torning stedte et hus sst., som Jens Nielsen oplod for. 4 dlr

Laurits Madsen i Vinderslev stedte et hus sst., som Niels Olufsen oplod. 6 dlr.

Niels Olufsen sst., stedte et hus sst., som Laurits Madsen oplod. 4 dlr.

Søren Pedersen i Pederstrup fæstede et hus sst., som hans moder oplod. 8 dlr.

Christen Gregersen i Roe stedte hans faders halve gård sst., som han oplod. 16 dlr.

Karup Birk 1625-26
Stedsmål

Las Jensen i Bording stedte en halv gård i Karup, som Jens Iversen oplod. 26 dlr.

Niels Madsen sst. stedte et Boel, som Christen Andersen oplod. 5 dlr.

Søren Nielsen i Torning stedte Karup mølle, som Christen Madsen oplod. 12 dlr.

Tvilum Birk 1625-26
Stedsmål

Laurits Jensen i Sorring stedte en gård i Sminge , som Jens Andersen fradøde. 70 dlr.

Alle Ellerup mænd stedte en ødegård sst., som ingen andre ville fæste. 16 dlr.

Jens Rasmussen i Vejerslev stedte en halv gård i Grølsted, som Las Rasmussen oplod. 20 dlr.

Annammet af Rasmus Knudsen i Gern for en lille Enghave kaldes Simons have, som Henrik
Lønborg havde før ham og fradøde (beløb ikke entydigt indført, ligner mest et 0)

Vejerslev Birk 1625-26
Stedsmål

Anders Jensen i Vejerslev stedte en gård sst., som Jens Mikkelsen fradøde. 50 dlr.

Gern Herred 1625-26
Stedsmål

Jens Pedersen i Gern stedte Mølgård, som Jacob Andersen fradøde. 16 dlr.

Peder Lauritsen i Linå stedte en halv gård sst., som hans fader oplod. 12 dlr.

Anders Knudsen i Alling stedte et boel sst., som hans fader oplod. 10 dlr.

Peder Lauritsen i Voel stedte et hus i Skannerup, som Las Jensen fradøde. 4 dlr.

Holmsland 1625-26
Stedsmål

Laurits Jensen stedte et boel, som Mads Mogensen er fradød. 8 dlr.

SAGEFALD 1625-26

Vrads Herred 1625-26

Peder Christensen i Sigten optinget for slagsmål med Mikkel Christensen i Vrads. 4 dlr

Niels Jensen i Borst, Hans Jensen i Grættrup, Christen Sørensen sst., Søren Jensen sst., Tomas Nielsen i Bjørnskov, Mads Lassen i Hundshoved, Christen Graversen i Fruergård, Christen Knudsen sst., Visti Olufsen i Brolund, Christen Christensen, Jens Christensen i Gludsted, Maren Eskes i Smedebæk og Envold Jensen i Bredlund aftinget for en Rejse de sad overhørig og ikke agede K.M.s korn til Randers, der de blev tilsagt gav samtlige. 4 dlr ½ ort.

Hids Herred 1625-26
Sagefald

Jens Knudsen i Kærsgård aftinget for slagsmål med Henrik Nielsen i Lemming. 2 dlr.

Niels Jensen i Asmildgård aftinget for en Eg han ulovligt havde hugget i K.M.s skov. 20 dlr.

Jens Pedersen i Allinggård skovfoged aftinget for 2 Ege afhugget ulovligt i Alling Kloster skov, og ikke han det straks gav tilkende, på fersk fode at forfølge. 20 dlr.

Lysgård Herred 1625-26
Sagefald

Anders Pedersen i Levring aftinget for en halv gård sst., han havde ladet forfalde og var derfor tildømt at stande til rette. 40 dlr.

Tvilum Birk 1625-26
Sagefald

Jens Fisker i Sminge af tinget for lejermål med Johanne Suders. 12 dlr.

FØRLOV1625-26
 
Annammet af Rasmus Andersen i Grønbæk for arv efter Peder Nielsen i Lemming. 3 mark

af Simon Rask i Tange for arv efter Rasmus Sørensen i Lemming. 3 mark

STEDSMÅL 1626-27

Vrads Herred 1626-27

Niels Lassen af Virklund fæstede en halv gård sst., som hans fader fradøde 12 dlr.

Niels Christensen af Borst fæstede et hus sammesteds, som Søren Nielsen oplod. 3 dlr.

Poul Nielsen af Fogstrup fæstede en halv gård i Ejstrup, som Anders Jørgensen fradøde. 16 dlr.

Søren Jensen af Guldforhoved, fæstede den gård Rønkilde, som Knud Nielsen er fradømt. 130 dlr.

Rasmus Tomasen af Tem fæstede en halv gård sst., som Anders Jensen fradøde. 16 dlr.

Jens Svendsen af Sejl fæstede en gård i Tømmerby, som Anders Pedersen oplod. 40 dlr.

Dines Christensen af Hampen fæstede en halv gård sammesteds, som Morten Jensen fradøde. 8 dlr.

Hids Herred 1626-27
Stedsmål

Peder Knudsen af Kragelund, fæstede en fjerde part af en gård sst., som Mads Bertelsen oplod. 10 dlr.

Søren Pedersen af Funder, fæstede en halv gård sammesteds, som Laurits Jensen fradøde. 10
dlr.

Niels Sørensen Huas af Sejling fæstede en halv gård ibid, som Peder Sørensen fradøde. 16
dlr.

Morten Jensen af Mausing, fæstede et hus sammesteds, Jens Jensen fradøde. 2 dlr.

Anders Knudsen af Serup fæstede et halvt hus sst., som Las Mortensen fradøde. 3 dlr.

Peder Andersen af Tollund fæstede halv Sejl, som Peder Andersen oplod. 30 dlr.

Søren Pedersen af Balle fæstede et halvt hus sst., som hans moder oplod. 2 dlr.

Hans Bødker sst., fæstede ! hus, som Niels Andersen fradøde. 3 dlr.

Peder Lassen fæstede ½ gård i Sinding, som hans fader oplod. 16 dlr.

Clemend Christensen af Elling, fæstede halv Hjøllund, som Iver Poulsen oplod. 10 dlr.

Christen Christensen af Funder fæstede et hus sst., som Sidsel Nielsdatter oplod. 2 dlr.

Christen Jensen Skov, fæstede et hus sammesteds, som Jens Smed fradøde. 2 dlr.

Lysgård Herred 1626-27
Stedsmål

Mikkel Christensen af Hønholt, fæstede en halv gård sst., hans fader oplod. 20 dlr.

Niels Lauritsen af Grønbæk, fæstede det hus sst. og den have, der tilligger, som Simon Skrædder fradøde. 30 dlr.

Niels Madsen  (?Madsen) af Kjellerup fæstede en halv gård sst., som hans moder oplod 16 dlr. (Efter navnet er her vanskeligt at tyde på gr. af en rettelse ved overskrivning).

Rasmus Jensen af Hinge, fæstede ½ gård sst., som hans fader oplod. 8 dlr.

Jep Jørgensen af Elkær, fæstede hans moders gård sst., 16 dlr.

Las Christensen af Torning fæstede ½ gård i Skræ, som Niels Poulsen oplod. 8 dlr.

Jens Keldsen af Mausing, fæstede en halv gård i Vorret, som Mikkel Jensen fradøde. 10 dlr.

Søren Simonsen af Hinge fæstede en ½ gård sst., som hans Moder oplod for ham. 26 dlr.

Rasmus Simonsen af Iller fæstede hans moders halve gård sst, 16 dlr.

Karup Birk 1626-27
Stedsmål

Niels Sørensen i Bøglund fæstede det hus, Majlund. 6 dlr.

Tvilum Birk 1626-27
Stedsmål

Jens Jensen af Voel fæstede en gård sst., som Jens Pedersen fradøde. 24 dlr.

Jens Lauritsen af Horn, fæstede et halvt hus sst., som Jens Lauritsen fradøde. 2 dlr.
Rasmus Finsen i Gern, fæstede en lille enghave i Gern kaldes Simonshave, som Henrik Lønborg fradøde, som havde samme eng i fæste. 6 dlr.

Vejerslev Birk 1626-27
Stedsmål

Søren Poulsen af Aidt fæstede en gård sst., som hans fader fradøde. 40 dlr.

Jens Jensen af Trust, fæstede en gård i Aidt som Rasmus Jensen Mandrup oplod. 50 dlr.

Gern Herred 1626-27
Stedsmål

Simon Sørensen i Linå fæstede en bolig sst., som Asmus Jensen oplod. 10 dlr.

Jep Mortensen af Borst fæstede ½ gård sst., som Peder Jensen oplod. 16 dlr.

SAGEFALD 1626-27

Vrads Herred 1626-27
Sagefald

Mads Jørgensen af Krejbjerg optinget for slagsmål med Anders Christensen i Tollund. 3 dlr.

Keld Jensen i Guldforhoved og Peder Christensen i Sigten optinget for overhørighed. 2 dlr.

Barbara Sørensdatter i Nørhoved aftinget for Lejermål. 6 dlr.

Peder Pedersen i Gribstrup for overhørelse. 1 dlr.

Rasmus Jensen i Pårup, optinget for Slagsmål. 2 dlr.

Christen Christensen af Grættrup optinget for overhørelse. 2 dlr.

Aftinget 24 gårdmænd i Vrads herred for Overhørelse, både for jagt, item for deres gærder om marken ikke var ved magt holden. 18 dlr.

Aftinget Niels Jensen i Tollund, Rasmus Hansen, og Christen Christensen sst. for de sad overhørig og ikke ville age velb. Iver Juel til Juellinge. 2 dlr.

Hids Herred 1626-27
Sagefald

Rasmus Jensen i Borup, aftinget for nogle grene hans drenge huggede i Alling skov. 8 dlr.

Laurits Jepsen i Resendal optinget for et tingsvidne, han ulovlig udstedte, som ikke fandtes i tingbogen. 100 dlr.

Karen Madsdatter i Grauballe optinget for hvad gods K.M. kunde tilfalde efter hendes husbond, som blev henrettet, og for nogle ran hun og hendes broder var oversvoret. 30 dlr.

Lysgård Herred 1626-27
Sagefald

Svend Pedersen i Kjellerup optinget for bordag. 2 dlr.

Tvilum Birk 1626-27
Sagefald

Søren Rasmussen af Ellerup, aftinget for sårmål, han gjorde på Mikkel Rask sammesteds. 5 dlr.

Niels Rasmussen af Voel, optinget for en eg, som var hugget ulovligt i hans skovs befaling. 3 dlr.

Peder Skrædder i Skorup for en ægt han sad overhørig med 1 dlr.

Vejerslev Birk 1626-27
Sagefald

Niels Christensen af Borre, optinget for han ikke ville lade sine svin indbrænde på K.M.s olden, men havde dem på fremmede heder. 6 dlr.
Peder Lauritsen sst. for nogle Grise. 4 dlr
Oluf Sørensen i lige måde. 2 dlr.
Jens Nielsen og i så måde. 6 dlr.

Gern Herred 1626-27
Sagefald

Niels Nielsen Nebel i Skellerup optinget for et løgnagtigt klagemål han gjorde, og for en eg han huggede ulovligt i slottets enemærke. 30 dlr.

Erik Sørensen i Skannerup for afkære gav efter loven. 3 ort

Søren Andersen sst. i lige måde. 3 ort

Jens Skovby i Farre, optinget for slagsmål 3 dlr.

Peder Nielsen sst., for overhørelse. 10 dlr.

Peder Mogensen og Mogens Andersen gav i lige måde 10 dlr.

Else Pedersdatter i Mollerup optinget for beliggelsesmål med Peder Sørensen. 6 dlr.

FØRLOV 1626-27

Af Morten Jensens Arvinger i Hampen for arv de tog. 3 ort

Af Peder Nielsen Astrup og Poul Jensen i Åby for arv efter Johanne Lauritsdatter i Dalbygård. 3 ort

Af Rasmus Nielsen i Skannerup for arv efter Jens Nielsen i Horn. 3 ort

STEDSMÅL 1627
l fra Phillippi Jacobidag til Mikaelis (kejserkrigen)

Hids herred 1627
Stedsmål

Tomas Gregersen og Gregers Madsen i Allinggård fæstede Sønderhave og Teglkær. 4 dlr

Søren Rasmussen af Lemming fæstede et boel sst., hans fader fradøde. 12 dlr.

Lysgård Herred 1627
Stedsmål

Søren Mikkelsen af Iller fæstede en halv gård sst., som Maren Simons oplod skulle give 16 dlr, bekom af ham ikke uden 6 dlr.

Erik Eriksen af Bøgild fæstede de 2 parter af samme gård, som Kirsten Pedersdatter fradøde. 100 dlr.

Gern herred 1627
Stedsmål

Erik Sørensen af Mølhave fæstede hans faders halve gård sst, 40 dlr.

SAGEFALD 1627

Vrads herred 1627

Annammet af Laurits Jensen i Ål for beliggelsesmål. 12 dlr.

af Anne Jensdatter sst. 6 dlr.

Rasmus Jensen i Isen optinget for slagsmål med Christen Jensen sst. 2 dlr.

FORBRUDT GODS 1627

Annammet som fandtes efter Hans Pedersen inderst i Gødvad, som druknede sig selv nylig for tyveri  Rug 6 traver 7½ mark, byg 4 traver 6 mark, Havre 3½ trave 3½ mark. For et øg, som var meget gammelt 4 dlr. 4 får meget gamle 2½ dlr. 1 gammelt får 3 mark

Arv udherreds

Annammet af Peder Lassens arvinger i Kejlstrup. 3 ort

STEDSMÅL 1629-30

Gern Herred  1629-30
Stedsmål

Hårup, Rasmus Nielsen Savmand af et hus Christen Vosborg fradøde. 8 dlr.
Jesper Jensen sst., 1 gård  10 dlr.

Niels Pedersen af en øde gård i Skannerup. 6 dlr.

Tvilum Birk 1629-30
Stedsmål

Trust Jens Sørensen af en gård i Horn, Las Lauritsen fradøde. 14 dlr.

Christoffer Pedersen af en halv gård  8 dlr,

Christen Sørensen af et hus i Horn, Jens Sørensen oplod. 4 dlr.

Keld Christensen af et hus i Trust Peder Rasmussen fradøde. 4 dlr.

Peder Nielsen i Voel hans faders gård Niels Jensen oplod. 14  dlr.

Jens Nielsen en gård i Horn, som Jens Sørensen fradøde. 16 dlr.

Vejerslev Birk 1629-30
Stedsmål

Søren Jensen en gård i Vejerslev, som Frands Nielsen fradøde. 28 dlr.

Peder Nielsen i Aidt en halv gård, som Rasmus Jensen Bøgskov oplod. 20 dlr.

Søren Nielsen et halvt gadehus i Borup, hans fader oplod. 6 dlr.

Peder Jensen et hus i Abildskov. 3 dlr.

Mads Jensen et hus i Funder, som Christen Jensen fradøde. 4 dlr.

Mads Pedersen sst. et gadehus, som Niels Lauritsen fradøde. 4 dlr.

Jep Christensen en halvgård i Skygge, som Christen Steensen fradøde. 8 dlr.

Keld Jensen af et hus i Kragelund, som hans moder oplod. 4 dlr.

Søren Pedersen for han var flyttet fra sin gård i funder i fjendernes tid, og nu er kommen til den igen. 4 dlr

Peder Knudsen i Kragelund stedte den halve part til det halve gård han havde før og har således den hele gård samlet. 6 dlr.

Balzer Ottesen en halv gård i Stenholt som Rasmus Svendsen oplod. 8 dlr.

Peder Jørgensen ½ gård i Kragelund, som hans broder oplod. 10 dlr.

Jørgen Pallesen stedte en liden præstegård i Gødvad. 6 dlr.

Jens Nielsen de 3 parter af den gård i Gødvad, som Erik Pedersen fradøde. 7 dlr.

Christen Pedersen i Gødvad en gård, som Søren Nielsen er fradød. 6 dlr.

Mads Andersen i Mausing ½ gård, som Peder Pedersen fradøde. 14 dlr.

Christen Rasmussen en halv gård i Kragelund, som Jep Mikkelsen oplod. 14 dlr.

Las Jensen ½ gård i Funder, som Jens Bunde fradøde. 8 dlr.

Søren Pedersen ½ gård i Balle, som Peder Andersen fradøde. 8 dlr.

Hans Nielsen Bødker et halvt gadehus i Balle Tomas Bødker fradøde. 2 dlr.

Oluf Pedersen fæstede den andel, som Søren Pedersen fraflyttede. 2 dlr.

Jens Nielsen Smed et gadehus i Lemming som hans fader fradøde. 4 dlr.

Anders Knudsen ½ gadehus i Serup til den anden halve part han har  2 dlr.

Vrads Herred 1629-30
Stedsmål

Søren Jensen i Kærshoved stedte den 4 part af samme gård til den 4 part han tilforn havde og nu har han fuldt den halve gård  8 dlr.

Peder Eriksen af Isen et boel i Isendige, som Christen Nielsen oplod. 4 dlr.

Forskrevne Christen Nielsen stedte den lille gård (         ), som Jørgen Jensen oplod. 8 dlr.

Knud Nielsen af Ikast, det lille boel Tyvkær, som Jens Madsen fradøde. 6 dlr.

Oluf Nielsen af (Langlund) ½ gård i Isen, som Jens Nielsen oplod. 8 dlr.

Peder Christensen hans faders gård i Isen, som hans moder oplod. 8 dlr.

Jens Pedersen af Bramming sogn en gård i Fauskegård, som var øde og afbrændt, manden bortrømt i fjendernes tid. 4 dlr

Anders Pedersen af Gludsted den ½ gård i Brejl, som Jens Lassen fradøde. 5 dlr.

Steffen Graversen en gård i Fruergård, som hans broder Christen Graversen oplader. 4 dlr

Jens Andersen af Mausing en gård i Tømmerby hvor Jens Svendsen blev ihjelslagen  20 dlr.

Jens Jensen et hus i Guldforhoved som Steen Sørensen fradøde. 4 dlr.

Jens Hansen af Grættrup af en gård i Vorde, som Mikkel Christensen fradøde. 16 dlr.

Christen Hansen den gård i Sebstrup, som hans stedfader Svend Nielsen fradøde. 16 dlr.

Christen Rasmussen en gård i Grættrup, som hans moder oplod efter faderens død  8 dlr.

Peder Jørgensen en øde nedbrudt gård i Skræ til hans søn Jørgen Pedersen  8 dlr.

Søren Pedersen af Borst en gård i Grættrup, som Christen Christensen og hans hustru er fradøde. 10 dlr.

Peder Madsen den gård Nørskov, som Hans Jensen er fradød  8 dlr.

Jens Christensen ½ gård i Tolstrup, som hans fader Christen Ibsen oplod. 8 dlr.

Laurits Tomasen et hus i stor Elling, som Søren Jensen er frarømt. 4 dlr

Mikkel Lassen en liden skansmølle Smedebæk mølle. 4 dlr

Peder Sørensen ½ gård i Kejlstrup, som hans fader oplader. 6 dlr.

Peder Clemendsen af Ikast sogn fæstede et lille boel Kolpensig, som Peder Christensen fradøde. 4 dlr.

Niels Christensen et hus i Borst, som Niels Andersen er fradød. 4 dlr

Niels Nielsen i Nørskov et gadehus, som herligheden kun går til. 4 dlr

Lysgård Herred 1629-30
Stedsmål

Tomas Christensen af Ve(s)trup den gård i Løvel, som enken oplod. 24 dlr.

Jens Nielsen i Vore fæstede den halve gård Vore, som hans nabo fradøde. 10 dlr.

Niels Vinter og Christen Mouritsen stedte hver en halv gård i Have, og blev ved enkerne  7 dlr.

Christen Knudsen af vore stedte en gård i Have, som Laurits Terkelsen oplod. 14 dlr.

Tomas Nielsen ½ gård i Levring, som Christen Jensen fradøde. 8 dlr.

Anders Sørensen fæstede den anden halve part af samme gård som Anders Skriver fradøde. 8 dlr.

Jens Nielsen ½ gård i Demstrup, som Niels Christensen er frarømt i fjendernes tid. 4 dlr

Christen Gregersen af Nørlund en halv gård i Torning, som Jens Bødker frarømte . 6 dlr.

Anders Pedersen 3 part af en gård i Tange, som Niels Poulsen er fradød  10 dlr.

Peder Nielsen et øde gadehus i Sjørslev, som Anders Steensen er frarømt. 3 dlr.

Jens Sørensen en halv gård i Iller, som Christen Lassen fradøde 6 dlr.

Niels Rasmussen et gadehus i Iller, som Jens Nielsen fradøde. 3 dlr.

Rasmus Simonsen et forfaldent gadehus i Elsborg, som Peder Olufsen fradøde. 2 dlr.

Karen Pedersdatter af Grønbæk et boel i Ans, som Rasmus Simonsen fraflyttede. 8 dlr.

Erik Simonsen et gadehus i Pederstrup, som Tomas Jensen fradøde. 4 dlr.

Mikkel Christensen ½ gård i Elkær, til den halve part han tilforn havde. 6 dlr.

Hans Christensen ½ gård i Vinderslev, som Niels Simonsen fradøde. 10 dlr.

Niels Jensen et Gadehus i Vinderslev, som Jacob Christensen fradøde. 4 dlr.

Rasmus Christensen halvparten af et boel, som Peder Jensen fradøde, til den halvpart, som han selv besidder. 4 dlr

Christen Pedersen et halvt boel i Hinge, som hans fader oplod. 4 dlr.

Niels Pedersen et hus i Iller, som Søren Sørensen fradøde. 4 dlr.

Christen Sørensen et kirkehus i Højbjerg herligheden følger kun til slottet. 4 dlr

Karup Birk 1629-30
Stedsmål

Jørgen Pedersen og Peder Svendsen en gård i Åstrup, som Mikkel Ibsen fradøde. 30 dlr.

Keld Madsen i Sangild fæstede den halve part af gården til den halve part han påboer  12 dlr.

Mads Hansen fæstede hans faders gård, nemlig Hans Jensens i Vallerbæk  7 dlr.

Envold Nielsen af Testrup en liden gård og et boel i Borup, som Mikkel Lassen fradrog  14 dlr.

Erik Jensen bekom et boel i Karup, uden fæste, som var slet nedbrudt, og øde skal det opbygge og forbedre og når det er gjort udgive landgilde

Middelsom Herred 1629-30
Stedsmål

Anders Andersen af Bjerring fæstede 3 parter af en gård sammesteds hans fader fradøde. 12 dlr.

Fjends Herred 1629-30

Søren Mortensen af Bjerring en gård sammesteds, som hans fader oplod. 20 dlr.

Jacob Jensen et gadehus sst. som hans fader fradøde. 4 dlr.

Holmsland 1629-30
Stedsmål

Gravers Nielsen en gård i Gammelsogn, som Peder Christensen fradøde og hans hustru oplod. 56 dlr.

Sagefald 1629-30
Stedsmål

Niels Pedersen i Sinding for beliggelsesmål med Maren Andersdatter ibid  12 dlr.

Anders Pedersen i Bording, for hans datter Maren Andersdatter blev beligget. 6 dlr.

Mikkel Mortensen i Lemming for hans datters beliggelsesmål. 6 dlr.

Niels Andersen i Sinding for unødig mål mod Jens Pedersen sst. 4 dlr

Jens Pedersen for slagsmål med bemeldte Niels Andersen. 3 dlr.

blandt bilagene ligger her et udtog af jordebogen med kommissionsafslag på afgifterne

STEDSMÅL 1630-31

Gern Herred 1630-31

Niels Jensen Klog af en halv gård i Mollerup  16 dlr.

Jens Andersen i Sminge af en gård i Farre Christen Christensen fraflyttede. 20 dlr.

Jens Sørensen af Voel af en gård i Skannerup  10 dlr.

Hans Worm af en halv gård i Hårup  10 dlr.

Søren Iversen af et hus i Dalby. 3 dlr.

Rasmus Jensen af hans faders gård i Laven  20 dlr.

Niels Jensen af et boel i Skannerup. 6 dlr.

Peder Mikkelsen af Silkeborg mølle  80 dlr.

Tvilum Birk 1630-31
Stedsmål

Keld Christensen i Sminge af en gård i Fårvang  30 dlr.

Rasmus Rasmussen af en gård og en part af en anden i Ellerup  30 dlr.

Søren Pedersen af en halv gård i Grølsted  16 dlr.

Laurits Christensen af et boel i Ellerup penge  8 dlr.

Rasmus Olufsen af Christoffer Christensens gård i Horn  16 dlr.

Christen Nest af Herning af en gård i Grølsted  20 dlr.

Søren Pedersen af en gård i Voel  20 dlr.

Jacob Nielsen af et boel i Gern  30 dlr.

Mads Madsen i Trust af den 4 part i den gård han iboer til den anden fjerde part han tilforn havde. 4 dlr

Christen Christensen fæstede den halve part af samme øde gård  8 dlr.

Niels Nielsen af et hus i Voel. 4 dlr

Niels Christensen Storkholm og Christen Nielsen fæstede en gård i Horn, Søren Nielsen fradøde. 10 dlr.

Niels Lauritsen fæstede Niels Storkholms hus igen for. 4 dlr

Knud Mortensen fæstede Jens Lauritsens halve hus  2 dlr.

Søren Pedersen i Voel fæstede til hans søn Jens Sørensen, det hus han selv iboede. 4 dlr

Niels Frandsen fæstede hans faders halve gård i Horn  10 dlr.

Christen Andersen i Horn fæstede Anders Nielsens hus for. 6 dlr.

Niels Andersen fæstede hans faders gård sst. for  10 dlr.

Jens Jensen fæstede Søren Jensens gård i Trust  8 dlr.

Gregers Nielsen fæstede et boel i Ellerup. 6 dlr.

Laurits Christensen fæstede Overgård i Ellerup, som var slet øde  7 dlr.

Vejerslev Birk 1630-31
Stedsmål

Christen Christensen i Horn af Niels Mikkelsens halve gård i Vejerslev  16 dlr.

Christen Jensen fæstede en halv gård i Aidt Niels Thuresen fradøde. 8 dlr.

Søren Envoldsen fæstede en gård i Borre Tomas Jensen afdøde. 34 dlr.

Niels Christensen fæstede Borrisgård for 36 dlr.

Jens Sørensen fæstede Jens Nielsens gård i Aidt, som han oplod. 14 dlr.

Christen Jensen i Aidt fæstede en øde gård sst. for  8 dlr.


Hids Herred 1630-31
Stedsmål

Niels Pedersen af en halv gård i Sinding  14 dlr.

Christen Sørensen af den tredje part af Revshale  12 dlr.

Peder Jensen af halv Allinggård  30 dlr.

Peder Andersen fæstede en halv gård i Øster Bording for  16 dlr.

Jens Jacobsen fæstede en halv gård i Funder for  14 dlr.

Anders Pedersen af et hus i Borup. 4 dlr

Jens Pedersen fæstede et halvt hus i Svostrup. 4 dlr

Tomas Pedersen fæstede en gård i Abildskov  14 dlr.

Tomas Mortensen fæstede en halv gård i Balle  10 dlr.

Poul Andersen fæstede en gård i Sinding for 24 dlr.

Søren Christensen i Sinding fæstede en gård i Vester Bording for  14 dlr.

Niels Christensen fæstede hans faders halve gård i Gødvad  8 dlr.

Jens Pedersen fæstede en gård i Balle  14 dlr.

Mourits Pedersen fæstede en gård i Mausing  20 dlr.

Salmon Bertelsen fæstede et boel i Sejling. 6 dlr.

Las Jensen fæstede en halv gård i Sinding for  10 dlr.

Christen Tomasen fæstede et hus i Funder. 4 dlr

Anders Jensen fæstede en halv gård i Asmildgård  12 dlr.

Jens Nielsen i Borup fæstede på Mads Andersens vegne sst., tredje parten af en gård der sst. 10 dlr.

Anders Pedersen fæstede en halv gård i Sinding  8 dlr.

Christen Jensen i Sinding fæstede den halve gård sst., som han tilforn havde den anden halve part af  8 dlr.

Anders Lassen i Kejlstrup fæstede den halve gård sst., som Hans Skriver fradøde. 30 dlr.

Christen Jensen fæstede en halv gård i Lemming  14 dlr.

Jens Andersen fæstede en halv gård i Kragelund Jep Nielsen oplod. 4 dlr.

Las Mortensen fæstede en halv gård i Lemming  8 dlr.

Søren Nielsen fæstede en halv gård i Lemming  for 8 dlr.

Peder Poulsen i Lemming fæstede en kirkegård sst.  14 dlr.

Hr. Laurits i Sejling fæstede en liden ålegård, som Hans Skriver i Kejlstrup tilforn havde  1 dlr.

Clemend Christensen fæstede halvparten af Hjøllund. 6 dlr.

Anders Lauritsen fæstede Resendals bro, årligt  12 dlr.

Niels Christensen fæstede et boel i Sejling  8 dlr.

Niels Pedersen i Sinding fæstede Tomas Sørensens halv gård  10 dlr.

Las Madsen i Lemming af sin halve gård der sst.  8 dlr.

Niels Sørensen i Sinding af hans moders halve gård  10 dlr.

Peder Nielsen af et hus ved Asmildgård. 4 dlr

Jens Andersen fæstede Poul Mortensens halve gård i Serup  16 dlr.

Vrads Herred 1630-31
Stedsmål

Jens Lassen fæstede en halv gård i Hampen Dines Christensen fradrog og stod øde  10 dlr.

Christen Nielsen af hans faders gård i Fogstrup  16 dlr.

Christen Jensen af en halv gård i Hjortsballe  16 dlr.

Rasmus Christensen af et hus i Fogstrup. 6 dlr.

Peder Sørensen af en gård i Frisbæk  8 dlr.

Jep Pedersen af en gård i Gribstrup  8 dlr.

Las Eskesen fæstede et boel i Smedebæk for 6 dlr.

Tomas Jensen fæstede en halv gård i Bøgskov  8 dlr.

Svend Jensen fæstede et lille øde værested i Nørhoved for 4 td. Havre

Peder Pedersen fæstede den gård i Hundshoved. 6 dlr.

Niels Tomasen i Tømmerby fæstede en gård i Sebstrup  14 dlr.

Jens Tomasen fæstede et hus i Grættrup. 4 dlr

Peder Pedersen fæstede en gård i Hvillum for 8 dlr.

Jens Sørensen fæstede et øde hus i Nørhoved  2 dlr.

Niels Mogensen fæstede en gård i Hvillum 8 dlr.

Hr. Oluf Andersen i Tem fæstede den halve ødegård sst., Las Christensen fradøde. 8 dlr.

Peder Christensen fæstede ½ øde gård i Bøgskov. 6 dlr.

Niels Christensen fæstede en liden ødegård i Nørhoved for. 3 dlr.

Peder Lassen fæstede en gård i Nørgrav for 8 dlr.

Peder Andersen i Kejlstrup fæstede en gård i stor Tollund  8 dlr.

Lysgård Herred 1630-31
Stedsmål

Simon Pedersen fæstede Oustrup for  30 dlr.

Hans Knudsen fæstede en gård i Vinderslev for  14 dlr.

Niels Jensen fæstede et gadehus i Vinderslev. 4 dlr

Anders Jensen fæstede en øde gård i Torning. 6 dlr.

Niels Pedersen fæstede et hus i Roe. 4 dlr

Søren Christensen fæstede hans faders gård i Vinderslev  8 dlr.

Hans Christensen i Vinderslev af en halv gård sst. han tilforn havde fæstet halvparten af  8 dlr.

Peder Sørensen fæstede en halv gård i Frausing  24 dlr.

Bertel Lauritsen fæstede en halv ødegård i Skræ 6 dlr.

Jens Madsen fæstede et øde boel i Hørup 6 dlr.

Envold Jensen fæstede en gård i Brorup  14 dlr.

Peder Christensen fæstede hans faders halve gård i Grønbæk. 6 dlr.

Peder Christensen Smed fæstede et øde boel i Levring. 4 dlr

Jens Eriksen fæstede en halv gård i Vinderslev for 6 dlr.

Jens Christensen fæstede et boel i Elkær. 4 dlr.

Søren Simonsen i Hinge fæstede den anden halve part af den gård han iboer til den halve part han havde tilforn  8 dlr.

Jacob Jensen fæstede en halv gård i Pederstrup  8 dlr.

Peder Knudsen i Hørup fæstede en halv gård i Sjørslev for. 6 dlr.

Jens Christensen i Torning fæstede en halv gård sst.  8 dlr.

Jens Nielsen i Skræ fæstede Søren Nielsens gård sst. 6 dlr.

Karup Birk 1630-31
Stedsmål

Mikkel Andersen fæstede et øde boel i Karup. 4 dlr

Hans Pedersen fæstede et øde boel i Karup til det han tilforn havde for 3 td. Havre

Morten Nielsen i Vallerbæk fæstede hans faders halve gård  8 dlr.

Søren Poulsen fæstede en halv øde gård i Karup. 4 dlr

På K.M.s nådigste behag er bevilget Mikkel Jensen i Torning den øde og afbrændte gård i Ravnholt uden nogen indfæstning at må bekomme, og den at opbygge og forbedre, og når han kommer til fuld avl, da der af at give landgilde og gøre anden rigtighed, som ret sig bør efter recessen.

SAGEFALD 1630-31

Gern Herred 1630-31
Sagefald

Hans Worm i Hørup for slagsmål med en kvinde sst.  9 mark

Niels Klog i Mollerup for lejermål med hans kvinde førend han tog hende til ægte. 3 dlr.

Tvilum Birk 1630-31
Sagefald

Niels Jensen i Trust for lejermål med Karen Christensdatter sst.  20 dlr.

Karen Christensdatter i lige måde aftinget. 6 dlr.

Peder Andersen i Sminge for lejermål med hans hustru førend han ægtede hende  2 dlr.

Niels Christensen i Sminge for lejermål med Anne Rasmusdatter sst.  12 dlr.

Bemeldte Anne Rasmusdatter aftinget i lige måde. 6 dlr.

Rasmus Pedersen i Voel for hvis lejermål med Boel Sørensdatter sst.  12 dlr.
Bemeldte Boel Sørensdatter aftinget i lige måde. 6 dlr.

Karen Christensdatter i Horn for hun lod sig beligge og vidste ikke hvem det gjorde. 6 dlr.

Vejerslev Birk 1630-31
Sagefald

Christen Christensen aftinget for lejermål med Karen N. som døde af barnet  12 dlr.

Hids Herred 1630-31
Sagefald

Niels Lassen i Levring aftinget på hans datters vegne for lejermål, hun havde begået. 6 dlr.

Rasmus Eriksen i Gødvad for lejermål med Anne N. (som) forsvor lenet og havde intet at betale med  12 dlr.

Fornævnte Rasmus Eriksen for lejermål med hans hustru førend han ægtede hende  9 ort

Maren Andersdatter i Bording for Lejermål med Anders Jensen sst., som bortrømte. 6 dlr.

Peder Jensen i Lemming for han belå Karen Andersdatter førend han ægtede hende  9 ort

Lysgård herred 1630-31

Jens Tøgersen i Grågård aftinget for nogen bordag og slagsmål han har været i. 6 dlr.

Vrads Herred 1630-31

Niels Christensen i Borst for lejermål med Anne Jørgensdatter sst.  12 dlr.

Bemeldte Anne Jørgensdatter aftinget i lige måde for samme forseelse. 6 dlr.

FØRLOV 1630-31

Annammet af Søren Mikkelsens hustrus arvinger i Lovdal for arv de afførte  3 ort

Annammet af Laurits Christensen i Rudstrup hans Arvinger for arv de afførte efter ham  3 ort

Film nr. M.18695 

STEDSMÅL 1631-32

Gern Herred 1631-32

Christen Jørgensen fæstede en øde plads på Holmstol gade, at sætte et hus på  2 dlr.

Laurits Envoldsen i Mollerup fæstede en øde plads på Mollerup gade for 4 dlr.

Mads Rasmussen i Hårup fæstede sin faders gård sst.  20 dlr.

Tvilum Birk 1631-32
Stedsmål

Laurits Christensen i Horn fæstede sin faders hus sst. 4 dlr

Christoffer Christensen fæstede sin faders gård i Horn  20 dlr.

Niels Mikkelsen i Gern fæstede det gadehus sst. Rasmus Jensen afdøde. 4 dlr.

Rasmus Nielsen fæstede Søren Pedersens gård i Voel som han oplod for ham  16 dlr.

Christen Christensen fæstede sin faders halve gård i Trust for  16 dlr.

Jørgen Pedersen fæstede Laurits Pedersens halve gård i Horn  16 dlr.

Laurits Jensen i Sminge fæstede et lille stykke Jord i Sjørslev og 2 små stykker enghaver derhos for  8 dlr.

Søren Lauritsen fæstede sin faders gård i Gern  40 dlr.

Christen Iversen i Gern fæstede sin faders halve gård. 18 dlr.

Vejerslev Birk 1631-32
Stedsmål

Søren Jørgensen fæstede en gård i Aidt 16 dlr.

Niels Jensen fæstede Christen Frandsens gård i Aidt, som han fradøde. 16 dlr.

Hids Herred  1631-32
Stedsmål

Oluf Pedersen i Balle fæstede en halv gård sst. Jens Pedersen oplod. 8 dlr.

Hans Smed fæstede et hus i Balle Oluf Pedersen iboede  1 dlr.

Mikkel Hansen fæstede en gård i Stenholt  8 dlr.

Christen Jensen fæstede Kærgårds Mølle  12 dlr.

Peder Mikkelsen fæstede Holms Mølle som stod øde for 20 dlr.

Jens Nielsen fæstede en halv gård i Balle Laurits Pedersen iboede  8 dlr.

Laurits Jensen fæstede en halv gård i Sinding Christen Nielsen oplod 10 dlr.

Jens Andersen i Kragelund af en halv øde gård sst. 4 dlr

Jens Christensen i Gødvad af Christen Nielsens gård. 6 dlr.

Søren Nielsen i Lemming af en gård sst., hans søn afdøde. 10 dlr.

Christen Sørensen fæstede en halv gård i Lemming Jens Sørensen oplod. 16 dlr.

Laurits Mouritsen af et hus i Svostrup. 4 dlr

Jens Christensen fæstede en halv gård i Funder, som Niels Clausen afdøde 10 dlr.

Vrads Herred 1631-32
Stedsmål

Tomas Christensen fæstede et hus ved Hampen Sø  1 dlr.

Mads Madsen i Lindet fæstede fjerdeparten af en gård sst. 4 dlr

Frands Jensen fæstede fjerdeparten af Asklev for. 6 dlr.

Terkel Christensen fæstede en gård i Hundshoved. 6 dlr.

Peder Christensen fæstede den anden halve part af Bøgskov for  8 dlr.

Niels Sørensen i Nørhoved fæstede et gadehus sst. 4 dlr

Eske Jensen fæstede et øde hus i Guldforhoved. 4 dlr

Lysgård Herred 1631-32
Stedsmål

Niels Jensen i Asmildgård af en gård i Iller  12 dlr.

Niels Ibsen fæstede sin faders gård i Astrup  10 dlr.

Peder Christensen fæstede 1 hus i Bjerring  2 dlr.

Svend Nielsen fæstede en halv gård i Tange  12 dlr.

Jens Christensen fæstede en gård i Iller  10 dlr.

Søren Christensen fæstede en halv gård i Iller, Jens Christensen fraflyttede 10 dlr.

Niels Christensen i Hinge fæstede en halv gård i Pederstrup, som Peder Lassen oplod. 8 dlr.

Niels Tomasen fæstede Laurits Mikkelsens halve gård i Vinderslev  10 dlr.

Jens Sørensen fæstede Christen Lauritsens halve gård i Vinderslev  10 dlr.

Anders Mikkelsen fæstede Mads Andersens hus i Elsborg  2 dlr.

Christen Christensen fæstede halvparten af Snabe  16 dlr.

Poul Pedersen i Elkær fæstede et hus sst. 4 dlr

Karup Birk 1631-32
Stedsmål

Anders Pedersen i Karup fæstede Mikkel Andersens boel. 4 dlr

Peder Sørensen fæstede Envold Nielsens boel i Karup. 4 dlr

Iver Nielsen af Mads Hansens gård i Vallerbæk  10 dlr.

SAGEFALD 1631-32

Gern Herred 1631-32

Rasmus Nielsen i Skellerup for lejermål med Mette Nielsdatter sst.  12 dlr.

Anders Jensen i Holmstol for lejermål med Boel Sørensdatter i Mølhave, som tog hende til ægte  2 dlr. 1 ort

Tvilum Birk 1631-32
Sagefald

Maren Nielsdatter i Ellerup for lejermål med Rasmus Jensen i Lyngby, som bortrømte. 6 dlr.

Knud Mortensen i Horn aftinget for voldsbøder  20 dlr.

Karen Christensdatter sst. i lige måde aftinget  10 dlr.

Hids Herred 1631-32
Sagefald

Palle Lassen i Balle aftinget for lejermål med Mette Madsdatter sst.  12 dlr.

Mette Madsdatter i lige måde aftinget for. 6 dlr.

Niels Nore i Kejlstrup for lejermål med Anne Nielsdatter i Balle  12 dlr.

Anne Nielsdatter i lige måde. 6 dlr.

Vrads Herred 1631-32
Sagefald

Jens Tomasen i Grættrup for slagsmål med Svend Jensen. 3 dlr.

Fornævnte Svend Jensen i lige måde aftinget for samme sag  1 dlr.

Efterskrevne Mænd aftinget for overhørelse som efterfølger, Jep Jensen i Rønlund 1 dlr, Mads Jørgensen og Peder Lauritsen i Krejbjerg for 2 dlr, Peder Lassen i Brejl ½ dlr. Las Eskesen i Smedebæk ½ dlr, Anders Lassen i Ejstrup ½ dlr, Niels Mogensen, Peder Pedersen i Hjøllund 2 dlr, Erik Mortensen i Pårup 1 dlr, Jens Pedersen og Keld Jensen i Guldforhoved 1½ dlr, Envold i Brolund 2 dlr, Søren Jensen og Christen Rasmussen i Grættrup 1 dlr, Christen i Guldforhoved 1 dlr, Søren Pedersen og Christen Sørensen i Grættrup 2 dlr, Hans Jensen sst. ½ dlr, Søren Jensen 1 dlr, Niels Nielsen i Boest 1 dlr, Anders Sørensen i Ansøgård 1 dlr, Knud  Josephsen i Kolpenknob ½ dlr. og Peder Lassen i Pårup 1 dlr. er  20 dlr.

Oluf Jensen i Hampen for gårdfred aftinget efter hans formue  5 dlr.

Lysgård Herred 1631-32
Sagefald

Christen Sørensen i Torning aftinget for lejermål med hans hustru før han ægtet hende  2 dlr.
1 ort

FØRLOV 1631-32

Laurits Knudsen i Gødvad for arv han afførte efter hans søn, som døde i Torup  3 ort

Anders Lassen i Kejlstrup for arv, som blev afført efter Hans Skriver i Kejlstrup  1½ dlr.

Annammet for den sjette part af hvis arv, som tvende Hans Skrivers Arvinger uden riget boende efter ham tilfaldt. 3 dlr.

Annammet til førlov for hvis arv som blev afført efter Las Rasmussen i Gern  2 dlr. 1 ort

STEDSMÅL 1632-33
           
Vrads Herred 1632-33

Christen Nielsen af Dalsgård fæstede 2 parter af Rudstrup, som Laurits Christensen afdøde. 30 dlr.

Rasmus Jensen fæstede den tredje part af samme gård for  15 dlr.

Oluf Christensen fæstede et øde boel i Nørhoved for 2 dlr.

Laurits Christensen fæstede et øde gadehus i Nørhoved  1 dlr.

Christen Lauritsen fæstede et boel kaldes Tyvkær  8 dlr.

Christen Hansen fæstede Niels Nielsens gård i Vrads  8 dlr.

Peder Sørensen i Sebstrup fæstede sin faders halve gård sst.  16 dlr.

Christen Andersen fæstede halvparten af Kolpensig. 6 dlr.

Jens Christensen fæstede den tredje part af den gård i Gludsted han iboer, som Anders Ebbesen oplod. 8 dlr.

Hids Herred 1632-33
Stedsmål

Christen Christensen fæstede sin faders halve gård i Sinding  8 dlr.

Rasmus Andersen fæstede sin faders halve gård i Bording  16 dlr.

Niels Nielsen fæstede sin faders halve gård i Lemming for  14 dlr.

Peder Knudsen fæstede Niels Lassens gård i Mausing, som han oplod. 20 dlr.

Erik Lauritsen fæstede et boel i Serup som Oluf Pedersen fradøde. 14 dlr.

Laurits Svendsen fæstede et hus i Serup, som Jens Skrædder afdøde. 4 dlr.

Søren Pedersen i Borup fæstede en halv gård i Grauballe, som Christen Jensen oplod. 14 dlr.

Lysgård Herred 1632-33
Stedsmål

Christen Sørensen fæstede sin faders halve gård i Torning, som han oplod. 14 dlr.

Poul Mikkelsen fæstede et hus i Tang hans fader oplod. 4 dlr.

Christen Lauritsen festede et halv hus i Vinderslev. 3 dlr.

Anders Sørensen fæstede et boel i Iller, som Peder Sørensens hustru oplod. 16 dlr.

Søren Jensen i Hinge fæstede den halve gård sst. hans broder oplod. 10 dlr.

Gern Herred 1632-33
Stedsmål

Jens Andersen fæstede et boel i Skannerup, som Niels Jensen oplod. 8 dlr.

Søren Jensen i Dalby fæstede sin faders halve gård sst., som han oplod. 16 dlr.

Niels Lauritsen fæstede halvparten af Glapgård  26 dlr.

Niels Jacobsen fæstede Rasmus Pedersens gård i Holmstol  20 dlr.

Tvilum Birk 1632-33
Stedsmål

Søren Pedersen i Fårvang fæstede halvparten af Iver Hansens gård i Grølsted 20 dlr.

Niels Sørensen i Voel fæstede sin fader Søren Christensens halve gård  10 dlr.

Peder Nielsen i Voel fæstede et hus sst. 3 dlr.

Peder Nielsen fæstede et hus i Gern. 4 dlr

Niels Iversen i Gern fæstede Christen Sørensens gård sst.  30 dlr.

Niels Jensen fæstede Peder Madsens boel i Gern, som han oplod. 10 dlr.

Søren Pedersen fæstede sin faders halve gård i Trust  16 dlr.

Vejerslev Birk 1632-33
Stedsmål

Peder Poulsen i Vejerslev fæstede en halv gård sst., som Tøger Pedersen afdøde. 25 dlr.

Anders Jensen er bevilget en øde gård i Aidt, som Christen Jensen frakom, og skal have den fri for landgilde til Phillippi Jacobidag Anno 1635. Imidlertid gården at opbygge og da at give landgilde og anden rettighed deraf efter recessen, gav der af til stedsmål  12 dlr.

Karup Birk 1632-33
Stedsmål

Anders Nielsen i Overure fæstede et boel sst.  12 dlr.

Christen Lassen i Bøglund fæstede sin faders halve gård  14 dlr.

Niels Jensen fæstede Agerskov  24 dlr.

SAGEFALD 1632-33

Hids Herred 1632-33

Salmon Lassen i Svostrup for lejermål med Mette Nielsdatter sst., som intet havde at tinge for  12 dlr.

Søren Andersen i Sejling for lejermål med Ingeborg Sørensdatter sst., som intet havde at aftinge for  12 dlr.

Lysgård Herred 1632-33
Sagefald

Niels Ibsen i Astrup for lejermål med Kirsten Andersdatter sst., som bortrømte  12 dlr.

Rasmus Jensen i Hinge for lejermål med Maren Christensdatter, som var på adelsgods  12 dlr.

Kirsten Tomasdatter i Torning aftinget efter hendes yderste formue, for hun på hendes finger blev benådet efter hans Majestæts brev  12 dlr.

Gern Herred 1632-33
Sagefald

Anders Rasmussen i Farre for et blåslag han slog Dorte Eriksdatter sst. 9 dlr.

Tvilum Birk 1632-33
Sagefald

Oluf Madsen i Gern aftinget for en kontrakt, han var med at gøre mellem tvende ægtepersoner, at de skulle være adskilte fra hver andre  50 dlr.

Peder Nielsen i Horn i lige måde for samme sag aftinget  40 dlr.

Niels Mortensen i Skorup aftinget efter hans formue, for han ikke forhindrede et manddrab 80 dlr.

Christen Pedersen i Sal for vold han gjorde i Tvilum birk aftinget efter hans formue for. 6 dlr.

Niels Mikkelsen i Skorup for lejermål med Anne Jensdatter. 12 dlr.

Anne Jensdatter i lige måde aftinget for. 6 dlr.

Rasmus Pedersen i Voel for lejermål med Maren Jensdatter sst. 12 dlr.

Maren Jensdatter i lige måde aftinget for. 6 dlr.

Niels Rasmussen i Mausing for et sårmål han gjorde Niels Rask sst.  3 ort

FØRLOV 1632-33

Kirsten Nielsdatter i Farre for Arv hun afførte der sst.  3 ort

Annammet for arv blev afført efter Karen Andersdatter i Trust  3 ort

Annammet af Jens Sørensen i Sorring og Niels Rasmussen i Klintrup for arv de afførte i Mølhave  1½ dlr.

Annammet af Christen Poulsen og Las Pedersen i Gern for arv de afførte efter Niels Pedersen i Skannerup  1½ dlr.

STEDSMÅL 1633-34

Vrads Herred 1633-34

Hans Vognsen i Grættrup fæstede Terkel Ibsens hus  2 dlr.

Svend Jensen i Grættrup fæstede en gård i Nørhoved, som Niels Christensen fradrog. 4 dlr

Christen Christensen fæstede et gadehus i Grættrup, som Svend Joensen oplod. 2 dlr.

Peder Ebbesen i Vrads fæstede Peder Nielsens halve (gård) sst., som han for ham oplod. 10 dlr.

Jens Sørensen fæstede en øde plads i Nørhoved, som han skal opbygge et gadehus på og siden holde ved magt  2 dlr.

Jørgen Christensen i Nørhoved fæstede en øde gård sst. 6 dlr.

Peder Lassen fæstede Adserbjerg, som Jens Andersen frakom  10 dlr.

Hids Herred 1633-34
Stedsmål

Anders Nielsen i Grauballe fæstede et gadehus i Svostrup som Laurits Mouritsen oplod. 5 dlr.

Anders Mortensen i Svostrup fæstede et halvt hus sst., som Jens Pedersen oplod. 3 dlr.

Oluf Rasmussen og Niels Rasmussen i Borup fæstede et gadehus sst., Rasmus Nielsen
oplod. 8 dlr.

Iver Knudsen i Lemming fæstede et gadehus sst., Jens Smed oplod. 8 dlr.

Jens Andersen i Mausing fæstede en halv gård sst., som hans fader Anders Pedersen oplod. 12 dlr.

Søren Jacobsen i Lemming fæstede en halv gård sst. hans fader fradøde og hans moder oplod. 14 dlr.

Christen Andersen i Virklund fæstede en halv gård ved Funder Kirke for  14 dlr.

Hans Rasmussen fæstede en halv gård i Bording, som Peder Andersen oplod. 18 dlr.

Rasmus Christensen fæstede et øde gadehus, som Rasmus Jensen oplod. 2 dlr.

Lysgård Herred 1633-34

Rasmus Jensen i Hinge fæstede en halv gård i Frausing, som Iver Jensen fradøde. 30 dlr.

Christen Lauritsen i Vinderslev fæstede et halvt hus sammesteds, som Søren Nielsen oplod. 3
dlr.

Christen Pedersen i Elsborg fæstede en halv gård sst., som Esben Olufsen fradøde. 20 dlr.

Gern Herred 1633-34
Stedsmål

Niels Lauritsen fæstede halvparten af Glapgård, som han tilforn havde halvparten af  20 dlr.

Niels Rasmussen fæstede Niels Pedersens halve gård og et boel i Skannerup  20 dlr.

Tvilum Birk 1633-34
Stedsmål


Jens Pedersen fæstede Knud Mortensens halve hus i Horn. 4 dlr
Laurits Christensen fæstede den gård i Voel Jens Pedersen fradøde og hans hustru oplod. 30 dlr.

Jens Pedersen fæstede et øde hus i Eldrup, som Peder Rasmussen fradrog  2 dlr.

Niels Mortensen i Vellev fæstede den halve øde gård i Grølsted, som Niels Pedersen fradrog. 4 dlr

Jørgen Christensen fæstede en halv gård i Skorup, Christen Christensen oplod. 22 dlr.

Rasmus Nielsen fæstede Peder Nielsens gård i Horn  28 dlr.

Niels Rasmussen i Godrum fæstede et lille stykke jord ved hans hus, som han har indhegnet. 4 dlr.

Peder Lauritsen i Horn fæstede halvparten af Laurits Christensens hus i Horn som han
oplod. 3 dlr.

Vejerslev Birk 1633-34
Stedsmål

Mikkel Olufsen fæstede hans fader Oluf Clemendsens halve gård i Borre, som hans moder
oplod. 24 dlr.

Niels Mikkelsen i Vejerslev fæstede en gård der sst., som Anders Pedersen iboede, hans hustru oplod den  26 dlr.

Karup Birk 1633-34
Stedsmål

Christen Jensen fæstede den halve gård i Karup, som Søren Poulsen oplod. 16 dlr.

SAGEFALD 1633-34

Hids Herred 1633-34

Peder Møller i Holms Mølle aftinget for slagsmål med Christoffer Jensens dreng i Holm for trende blåslag og tvende åbne sår. 6 dlr.

Lysgård Herred 1633-34
Sagefald

Søren Christensen i Sjørslev aftinget for slagsmål med Mourits Knudsen sst.  9 ort

Tvilum Birk 1633-34
Sagefald

Søren Lassen Skorup for blodvide  3 ort

Karen Christensdatter i Horn aftinget for lejermål med Knud Mortensen sst. 6 dlr.

Knud Mortensen i Horn aftinget for samme sag efter hans yderste formue  12 dlr.

RØMNINGSGODS 1633-34

Annammet efter Jens Pedersen, som døde ved Hvinningdal og ingen arving havde beløber efter vurderingsvidnes formelding. 22 dlr. 1 mark 4 sk. slette mønt

Annammet som K.M. tilkom efter Renhold Møller i Silkeborg Kro, som for sin misgerning blev forrettet, beløber hans halve bo efter tingsvidners indhold  18½ dlr. 1½ mark 6 sk. slet

Annammet af Jørgen Andersen i Gern, som for drabssag bortrømte, beløber efter vurderingsvidne  8 dlr. slette

STEDSMÅL 1634-35
IB!  Regnskabet mangler det nederste hjørne af mange af de første blade

Vrads Herred 1634-35

Niels Christensen fæstede halvparten af Bøgskov som Erik Markvarsen fradøde. 4 dlr.

Laurits Christensen og Oluf Christensen i Nørhoved på K.M.s nådigste behag er bevilget den øde Gård sst., som aldeles var øde, som Christen Jensen i fjendens tid afdrog og siden blev afbrændt, og er dem samme gård forundt kvit og fri foruden stedsmål. Item (til) tre årsdag frihed for landgilde ægt og arbejde, beregnet fra Martin Anno 1634 og til samme årsdag igen anno 1637 og imidlertid skal de samme gård opbygge og siden give landgilde efter jordebogen.

Anders Christensen fæstede en halv gård i Bøgskov, som Tomas Jensen fradøde. 10 dlr.

   -)elsen fæstede Isendige som
   -)ham oplod for 4 dlr.

Oluf Nielsen fæstede et boel i Drantum 16 dlr.

Hids Herred 1634-35
Stedsmål

Jens Hansen i Mausing fæstede fjerdeparten af en gård sst. og et boel sst. som hans fader afdøde. 10 dlr.

Peder Nielsen i Borup fæstede et halvt hus sst. som Erik Nielsen oplod. 3 dlr.

Peder Christensen fæstede et halvt hus i Balle, som Jens Snedker oplod. 3 dlr.

Hans Pedersen af Elling fæstede Christen Jensens halve gård i Stenalt. 6 dlr.

Anders Jensen i Grauballe fæstede Søren Pedersens halve gård sst. for 14 dlr.

Rasmus Nielsen fæstede Niels Ras (-
halve gård i Borup for (-

Peder Nielsen fæstede et hu (-
Pedersen oplod (-

Steffen Olufsen fæstede en halv gård i Hvinningdal, som Søren Lassen afdøde. 30 dlr.

Christen Rasmussen i Mausing fæstede hans faders Rasmus Jensens gård sst.  20 dlr.

Gunde Gerdsen fæstede Alling mølle, som Anders Møller blev fradømt  30 dlr.

Søren Jensen i Grauballe fæstede Søren Jensens halve gård sst. 3 dlr.

Tomas Eriksen fæstede en halv gård i Lemming for  8 dlr.

Jens Lassen fæstede Niels Lassens halve gård i Lemming for  12 dlr.

Jens Sørensen og Karen Hansdatter i Lemming til stedsmål af et gadehus sst. 4 dlr

Christen Nielsen i Funder af en
   -) sst. Claus Jensen afdøde. 10 dlr.

   -) Jensen fæstede et halvt hus i
   -)  2 dlr.

Lysgård Herred 1634-35
Stedsmål

Keld Lassen af Kjellerup fæstede et gadehus i Elkær Morten Nielsen fradrog. 4 dlr

Søren Christensen i Hinge festede et gadehus i Elkær Poul Pedersen fradøde for. 6 dlr.

Iver Tomasen i Vinderslev fæstede  den halve gård sst., han tilforn havde fæstet den anden halvpart af  14 dlr.

Las Lauritsen af Linå fæstede en halvt afbrændt gård i Hinge for  8 dlr.

Laurits Nielsen i Vinderslev fæstede et hus sst. 6 dlr.

Gern Herred 1634-35
Stedsmål

Peder Jensen i Skannerup fæstede et gadehus sst. Rasmus Christensen oplod. 4 dlr.

Frands Lassen i Dalbygård fæstede Jens Tøgersens halvanden gård, som han oplod. 30 dlr.

Peder Envoldsen i Mollerup fæstede hans faders gård sst.  20 dlr.

Tvilum Birk 1634-35
Stedsmål

Rasmus Rasmussen fæstede halvparten af Rasmus Keldsens gård i Voel, som han oplod. 10 dlr.

Peder Sørensen i Voel fæstede en halv gård sst., som Rasmus Rasmussen afdøde. 10 dlr.

Søren Nielsen i Grølsted, fæstede en halv gård sst. Søren Pedersen oplod. 10 dlr.

Rasmus Pedersen i Ellerup fæstede hans faders Peder Nielsens gård og de 2 parter af de tvende øde gårde sst.  20 dlr.

Rasmus Nielsen fæstede hans faders Niels Madsens hus i Sminge for 4 dlr.

Jens Christensen fæstede et boel i Gern  8 dlr.

Niels Mikkelsen i Skårup fæstede hans faders halve gård for  16 dlr.

Anders Mikkelsen i Skårup fæstede Jørgen Sørensens gård sst. for  20 dlr.

Vejerslev Birk 1634-35
Stedsmål

Niels Jensen i Aidt festede en Gård sst., Niels Lauritsen fradøde. 20 dlr.

SAGEFALD 1634-35

Vrads Herred 1634-35

Christen Lassen i Tyvkær aftinget for han ulovligt havde hugget et stykke træ 10 dlr.

Hids Herred 1634-35
Sagefald

Hans Rasmussen aftinget for han besov hans hustru, førend han tog hende til ægte  9 ort

Villum Pedersen i Serup aftinget for et stykke træ han huggede ulovligt i Serup skov  12 dlr.

Peder Nielsen sst. aftinget i lige måde for samme slags forseelse  10 dlr.

Lysgård herred 1634-35
Sagefald

Jens Wormsen i Frausing aftinget for et stykke træ han havde hugget ulovligt i Frausing skov
10 dlr.

Gern Herred 1634-35
Sagefald

Peder Nielsen i Farre aftinget for Lejermål han havde begået med Maren N. sst.  12 dlr.

Maren N. i Farre Aftinget for lejermål hun havde begået med Peder Nielsen sst. 6 dlr.

Tvilum Birk 1634-35
Sagefald

Anders Sørensen i Skorup, Mikkel Frandsen, Niels Sørensen og Frands Mikkelsen sst.
aftinget for noget jord de havde indtaget uden forlov  30 dlr.

FØRLOV  fornævnte birk

Af hr. Jens i Hvorslev, Peder Pedersen i Røgen og Niels Christensen i Borrisgård for arv de afførte efter Kirsten Jensdatter i Vejerslev  9 ort

STEDSMÅL 1635-36

Vrads Herred 1635-36

Jens Sørensen i Nimdrup fæstede Kolpenknob som Las Jacobsen og Knud Jacobsen oplod. 16 dlr.

Jens Jensen af Nortvig fæstede en gård i Hjøllund Niels Jensen fradrog

Christen Pedersen i Hjøllund skov er på K.M.s nådigste behag bevilget en ødegårds ejendom kaldes store Brolund, som han skal opbygge og forbedre og have den kvit og fri fra st. Valborgsdag 1636 og til fjerde årsdagen, og siden give og gøre deraf efter recessen, som det sig bør.

Christen Nielsen i Pårup af et kirkeboel i Nørhoved 1½ dlr.

Anders Sørensen af et halv boel i Kejlstrup  10 dlr.

Christen Dinesen af en øde gård i Bøgskov  2 dlr.

Christen Christensen af en halv gård i Grættrup  12 dlr.

Ommer Joensen af en gård i Grættrup  12 dlr.

Oluf Skrædder af et gadehus  dlr.

Hids herred 1635-36
Stedsmål

Terkel Pedersen af en halv gård i Balle, Mikkel Pedersen oplod. 10 dlr.

Christen Rasmussen i Balle af hans faders halve hus. 4 dlr

Hr. Laurits i Kragelund og Niels Bertelsen af degnebolet sst. 6 dlr.

Niels Knudsen i Vinderslev af ½ gård i Kragelund  7 dlr.

Laurits Jensen Skov af ½ gård i Funder  10 dlr.

Mourits Mikkelsen af et hus i Lemming. 4 dlr

Lysgård Herred 1635-36
Stedsmål

Knud Torsen i Vium fæstede en øde gård i Demstrup, som Anders Nielsen og Søren Snedker
tilforn iboede. 4 dlr

Jens Jensen fra Allinggård fæstede et gadehus i Iller, som Niels Rasmussen tilforn i boede og
oplod. 4 dlr.

Christen Hansen af Stenalt fæstede et gadehus i Pederstrup som Erik Simonsen tilforn iboede.
6 dlr.

Anders Lauritsen af en halvpart i Pederstrup  8 dlr.

Anders Jensen i Kølvrå af en hat gård i Hauge  20 dlr.

Peder Bertelsen af et boel i Vium 8 dlr.

Niels Pedersen i Elsborg af den halve  gård han havde halvparten af tilforn  16 dlr.

Peder Nielsen i Almtoft fæstede Jens Sejersens halve gård sst.  5 dlr.

Søren Nielsen i Hinge af Jens Christensens ½ gård sst.  10 dlr.

Jens Christensen af en halv gård sst.  8 dlr.

Niels Tomasen af en halv øde gård i Demstrup. 4 dlr

Christen Eriksen af et hus i Hinge  2 dlr.

Tvilum Birk 1635-36
Stedsmål

Christen Jensen Skrædder på Silkeborg fæstede et boel i Gern, som Niels Jensen oplod. 8 dlr.

Niels Jensen af Skannerup fæstede Søren Pedersens hus i Voel. 6 dlr.

Niels Gregersen i Gern fæstede et boel sst. Las Madsen oplod. 8 dlr.

Las Pedersen i Gern fæstede Niels Gregersens hus sst. 4 dlr

Hans Worm i Hørup fæstede tvende små stykker eng ved Gern for  2 dlr.

Peder Mortensen i Gern af Jens Sørensens halve gård i Horn  12

Villum Hansen af et hus i Gern. 4 dlr

Las Fischer i Sminge af hans faders hus. 6 dlr.

Las Madsen af en halv gård i Fårvang  16 dlr.

Christen Lauritsen af et boel i Ellerup, den sjette part af Nedergård og den femte part af Berids Jord  10 dlr.

Vejerslev Birk 1635-36
Stedsmål

Rasmus Jensen i Aidt fæstede en halv gård sst., Rasmus Ibsen afdøde. 14 dlr.

Gern Herred 1635-36
Stedsmål

Er på K.M.s nådigste behag undt og bevilget Jens Pedersen af Ellerup den øde gård, som kaldes Mølgård, hvor ingen hus eller bygning findes på, og skal han have den kvit og fri til st. Mikkelsdag 1637 og imidlertid gården at opbygge og forbedre, og siden give og gøre der af efter Recessen, gav til stedsmål havre 2 td.

Gregers Iversen af et hus i Holmstol  2 dlr.

SAGEFALD OG FØRLOV 1635-36

Hids Herred 1635-36

Aftinget Niels Lauritsen i Kragelund for slagsmål med Jens Lauritsen sst. for et sårmål og
jordskud han gjorde ham  9 ort

Søren Andersen i Sejling for lejermål med hans hustru førend han ægtede hende  9 ort

Niels Vinter i Hvinningdal for lejermål  12 dlr.

Kvinden i lige måde. 6 dlr.

Niels Lauritsen i Kragelund for slagsmål  9 ort

Tvilum Birk 1635-36

Johanne Hansdatter i Skorup aftinget for noget skovjord hendes husbond havde ladet indelukke og noget træ afhugge  4 okser

Maren Nielsdatter i Voel for lejermål med en soldat, som bortrømte. 6 dlr.

Anders Jensen og Anne Jensdatter i Sminge for lejermål med hverandre. 18 dlr.

STEDSMÅL 1636-37

Vrads Herred 1636-37

Ebbe Nielsen i Pårup fæstede den halve gård i Tem Søren Nielsen fradøde 12 dlr.

Rasmus Sørensen i Brande fæstede hans faders gård sst.  30 dlr.

Niels Jensen i Nørhoved fæstede halvparten af Knud Nielsens gård i Bøgskov  8 dlr.

Niels Jensen Smed i Grættrup fæstede Christen Rasmussens ½ gård sst.  8 dlr.

Niels Andersen i Gludsted fæstede en halv gård i Nørhoved, som Svend Jensen oplod. 3 dlr.

Anders Markvarsen i Vrads fæstede tredjeparten af en gård sst., Jens Markvarsen oplod. 10
dlr.

Dines Christensen i Skærbæk Mølle fæstede Skellerup Mølle  10 dlr.

Hids Herred 1636-37
Stedsmål

Christen Jensen i Serup fæstede det gadehus sst. Laurits Svendsen oplod. 4 dlr.

Jørgen Jensen i Abildskov fæstede den halve gård i Funder Søren Pedersen Møller fradøde 10 dlr.

Jens Jacobsen i Abildskov fæstede den halve gård i Funder Morten Nielsens Enke oplod. 10 dlr.

Peder Nielsen i Borup fæstede det boel Palle Rasks enke i Nisset iboede, som var næsten øde  10 dlr.

Oluf Nielsen i Balle fæstede den halve gård sst., Anders Jepsen fradøde. 12 dlr.

Knud Sørensen i Balle fæstede det gadehus sst., Knud Mikkelsen oplod for. 4 dlr

Anne Jensdatter i Grauballe fæstede et gadehus i Borup Peder Nielsen oplod. 4 dlr.

Christen Jørgensen i Funder fæstede den halve gård sst., Anders Sørensens Enke oplod. 12 dlr.

Villum Sørensen i Øster Kejlstrup fæstede hans faders gård sst., hans moder oplod. 30 dlr.

Mads Nielsen i Serup fæstede den gård i Sinding, Niels Andersen oplod. 24 dlr.

Lysgård Herred 1636-37
Stedsmål

Christen Pedersen i Roe fæstede et gadehus sst., Niels Pedersen fradrog  2 dlr.

Peder Christensen Stub i Sjørslev fæstede den halve gård sst., hans fader fradøde, som var næsten øde. 6 dlr.

Mikkel Jensen i Demstrup fæstede den halve gård sst., Jens Andersen Døssing fradøde. 4
dlr.

Mikkel Jespersen i Vium fæstede den halve gård sst. Roer Jensen oplod 12 dlr.

Bertel Lassen i Have fæstede hans faders halve gård sst.  24 dlr.

Niels Vinter sst. fæstede Christen Mouritsens halve gård sst. han oplod for 20 dlr.

Niels Mikkelsen af Grønbæk fæstede en halv gård i Iller, Søren Christensen påboede og stod øde. 4 dlr.

Gern Herred 1636-37
Stedsmål

Laurits Lassen i Skellerup fæstede et gadehus sst., Niels Jensen fradrog 4 dlr.

Jens Jensen i Hårup fæstede det gadehus sst. Niels Villadsen fradøde. 4 dlr.

Tvilum birk 1636-37
Stedsmål

Oluf Jostsen i Astrup fæstede den halve gård i Skorup Jens Nielsen fradøde 18 dlr.

Oluf Rasmussen i Horn fæstede det halve gadehus sst. Knud Mortensen oplod. 3 dlr.

Niels Christensen i Gern fæstede et gadehus sst. Jørgen Christensen oplod. 4 dlr.

Niels Christensen i Gern fæstede et boel sst. Niels Pedersen fradøde. 14 dlr.

Peder Jensen i Trust fæstede den halve gård sst. Christen Pedersen oplod 12 dlr.

Rasmus Jensen i Hammel fæstede den gård i Ellerup Søren Rasmussen fradrog. 18 dlr.

På K.M.s nådigste gode behag er bevilget Keld Christensen i Trust den øde gård sst., Niels Christensen påboede fri foruden nogen Stedsmål, for landgilde ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag Anno 1638, formedelst han gården igen skal opbygge og forbedre.
I lige måde bevilget Christen Pedersen i Trust den øde gård, sst. Anders Esbensen og Esben Andersen iboede, kvit og fri for stedsmål, landgilde ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag Anno 1638 og imidlertid gården at opbygge og forbedre og siden gøre deraf efter recessen.

Vejerslev birk 1636-37
Stedsmål

Anders Jensen i Sminge fæstede Niels Mikkelsens gård i Vejerslev han fradøde. 50 dlr.

Fjends Herred 1636-37
Stedsmål

Jens Sørensen i Daugbjerggård fæstede den gård i Vester Børsting Søren Mortensen oplod. 26 dlr.

Holmsland 1636-37
Stedsmål

Niels Lauritsen i Gammelsogn fæstede de 2 parter af et boel sst. Mads Christensen fradøde.
12 dlr.


SAGEFALD 1636-37

Vrads Herred 1636-37

Oluf Hugger i Isen aftinget for nogle stjålne koster han var beskyldt for, som en misdæder, han skulle have været medskyldig i, og han sig derfor ikke kunde erklære gav af sin yderste formue  30 dlr.

Volborg Jørgensdatter i Kejlstrup aftinget for beliggelsesmål med Mourits Andersen, som ikke havde noget fast tilhold, eller sted, men er bortrømt. 6 dlr.

Hids Herred 1636-37
Sagefald

Villum Pedersen i Serup for beliggelsesmål han begik med Maren Nielsdatter i Resdal før han hende ægtet  9 ort

Lysgård Herred 1636-37
Sagefald

Niels Mikkelsen i Torning aftinget for hærværk han var oversvoren, som han  havde gjort mod Hr. Anders datter i Torning, og til landsting ved magt kendt  10 dlr.

Niels Pedersen i Roe aftinget for han uden forlov drog af det hus han havde i fæste og havde ladet det falde ned  8 dlr.

Mourits Nielsen i Hinge aftinget efter sin yderste formue, for beliggelsesmål han har havde begået med Maren Lasdatter i Holms Mølle, som bortrømte efter tingsvidnes indhold  8 dlr.

Gern Herred og Tvilum Birk 1636-37

Aftinget nogle bønder i Gern herred og Tvilum birk for oversiddelse eftersom de har været lovligt tilsagt. Havre 28 ½ td 5 skp.

Anne Jensdatter i Skorup aftinget for lejermål med Las Simonsen sst. 6 dlr.

Annammet som fandtes efter salig Las Simonsen i Skorup, som belå fornævnte Anne Jensdatter sst., som bortrømte, og intet videre var at bekomme efter ham end 2 små plovstude, som blev vurderet og solgt efter tingsvidnes indhold  6½ dlr. 1 mark slet.

Hans Worm i Hørup aftinget for noget sølv hans hustru havde købt i Ry marked af en person, som ikke kunne skaffe hjemmel for, hvor han havde købt det gav 2 okser

FØRLOV 1636-37

Vrads Herred

Annammet af Hans Andersen i Århus og han medarvinger for arv de arvede efter hr. Oluf Andersen i Tem  3 ort

Annammet af Laurits Jørgensens arvinger i Borst for arv de arvede efter ham  3 ort

Hids Herred

Annammet af Johanne Madsdatters arvinger i Grauballe, Christen Christensen i Trust for arv, han bortførte efter hende  3 ort

Vejerslev Birk

Annammet af Søren Møllers hustrus arvinger i Katvad mølle for arv de arvede efter hende  3 ort

RØMNINGSGODS 1636-37

Annammet for det gods, som fandtes efter Niels Hugger i Isen, som for tyveri blev hængt ved Vor herreds ting beløber sig efter tingsvidnes indhold. 3 dlr. ½ ort 10 sk.

Film nr. M.18696

STEDSMÅL 1636-37

Vrads Herred 1637-38

Henrik Hansen i Sebstrup fæstede sin moders gård sst., som hun oplod. 30 dlr.

Jens Sørensen fra Grættrup fæstede Kolpensig, Peder Clemendsen oplod. 10 dlr.

Niels Pedersen i Leret fæstede et boel sst., som Peder Nielsen oplod. 4 dlr.

Anders Jespersen fra Frisbæk fæstede den gård i Issen, Peder Christensen fradøde. 12 dlr.

Christen Jensen i Hjortsballe fæstede den halve gård sst., Jens Christensens Enke oplod. 20 dlr.

Jens Jensen i Ansø mølle fæstede samme Mølle, hans fader oplod. 14 dlr.

Hids Herred 1637-38
Stedsmål

Anders Sørensen i Lemming fæstede den halve gård i Grauballe Niels Nielsen Asmild fradøde. 20 dlr.

Peder Andersen i Svostrup et gadehus i Grauballe Poul Sørensen fradøde. 6 dlr.

Christen Jensen i Lemming fæstede det halve hus sst., Karen Hansdatter oplod. 4 dlr.

Anders Jensen i Grauballe fæstede den halve gård sst., Niels Nielsen fradøde 20 dlr.

Peder Jensen i Svostrup fæstede et gadehus sst., Anders Mortensen oplod. 3 dlr.

Anne Nielsdatter i Asmildgård det gadehus sst. hun fæstede, som Mikkel Jensen påboede  5 dlr.

Lysgård Herred 1637-38
Stedsmål

Anders Jensen i Have og Las Rasmussen i Nedervorre bevilget af Lensmanden på K.M.s nådigste behag at skifte gårde med hver andre gav  12 dlr.

Peder Nielsen i Sjørslev fæstede den halve gård Hørup Niels Mikkelsen påboede, som var næsten øde, og skal have den kvit og fri for landgilde til Phillippi Jacobidag 1638  8 dlr.

Jens Jensen af Grønbæk fæstede den gård sst., Jens Andersen oplod. 20 dlr.

Mads Jensen i Demstrup fæstede den halve gård sst., Søren Jensen oplod. 10 dlr.

Jens Pedersen i Karup fæstede et boel sst., som var næsten øde Las Bertelsen oplod. 3 dlr.

Christen Mikkelsen i Skræ fæstede Karup Mølle Søren Møller oplod. 30 dlr.

Jens Mikkelsen i Torning fæstede den gård i Skræ, Christen Mikkelsen oplod. 16 dlr.

Peder Madsen i Levring fæstede den halve gård i Hørup Peder Nielsen oplod. 8 dlr.

Erik Hansen i Grønbæk fæstede det gadehus sst., Jens Jørgensen oplod. 4 dlr.

Tomas Nielsen i Almtoft fæstede den halve gård sst., hans fader Niels Pedersen fradøde. 6 dlr.

Søren Nielsen i Karup fæstede det boel sst., Las Bertelsen fradrog. 3 dlr.

Jens Simonsen fra Iller fe fæstede den gård sst., Peder Jensen oplod. 16 dlr.

Jens Pedersen fra Horn fæstede det halve hus i Iller, Niels Rasmussen oplod. 3 dlr.

Christen Jensen fra Ans fæstede det boel sst., hans fader Jens Christensen fradøde. 10 dlr.

Jacob Gregersen i Kjellerup fæstede det øde gadehus sst., Anders Snedker påboede. 3 dlr.

Peder Christensen i Hinge fæstede den halve afbrændte gård i Frausing, som Peder Sørensen fradøde. 24 dlr.

Gern Herred 1637-38
Stedsmål

Jacob Bondesen fra Randers fæstede Mølhave, som Kirsten Christensdatter oplod. 140 dlr.

Søren Rasmussen fra Norring Mølle fæstede Skannerup Mølle, som nogen tid har været øde 40 dlr.

Rasmus Christensen i af Gern fæstede et gadehus i Skannerup Peder Jensen oplod. 4 dlr.

Rasmus Torsen fra Holmstol fæstede den gård i Trust Christen Christensen oplod. 24 dlr.

Tvilum Birk 1637-38
Stedsmål

Niels Pedersen i Voel fæstede den gård sst., Søren Skrædder fradøde. 24 dlr.

Niels Nielsen i Voel fæstede den halve gård sst., Peder Nielsen oplod. 12 dlr.

Peder Nielsen i Voel fæstede et gadehus sst. Niels Nielsen oplod. 8 dlr.

Rasmus Andersen Huas i Voel fæstede det gadehus Peder Nielsen oplod. 4 dlr.

Clemend Jensen fra Borris, fæstede den gård i Skorup Peder Christensens enke blev fradømt  30 dlr.

Christen Nielsen i Horn fæstede det ½ gadehus Jens Pedersen oplod. 2 dlr.

Vejerslev Birk 1637-38
Stedsmål

Peder Jensen fra Borre fæstede et gadehus i Aidt, Niels Jensen Mandrup fradøde. 4 dlr.

På K.M.s nådigste behag har lensmanden bevilget Peder Nielsen i Aidt den halve øde gård sst., Rasmus Bøgskov frarømte, kvit og fri for Landgilde ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1638 og siden give og gøre efter Recessen.

Holmsland 1637-38

Jens Lauritsen fæstede et boel i Ny Sogn, som hans fader Lave Christensen oplod. 8 dlr.

SAGEFALD 1637-38

Vrads Herred 1637-38

Christen Lauritsen i Tyvkær aftinget for nogen ærerørige ord han havde inden tinge til Mads Ibsen i Issen, og ikke kunde bevise  10 dlr.

Las Eskesen i Smedebæk aftinget for overhørelse, at han ikke ville køre da han blev lovligt tilsagt  9 ort

Søren Pedersen i Nørgroest for overhørelse  1½ dlr.

Christen Christensen i lille Torlund for overhørelse  1 dlr.

Peder Lassen i Groest for overhørelse  1½ dlr.

Peder Andersen i Stor Torlund for overhørelse  1 dlr.

Christen Jensen i Hjortsballe og Jens Christensens enke sst., for overhørelse  1 dlr.

Jens Markvarsen i Vrads Christen Jensen og Peder Ebbesen sst., for overhørelse  1 dlr.

Peder Jørgensen i Snede for overhørelse  1 dlr.

Hids Herred 1637-38
Sagefald

Niels Vinter i Hvinningdal aftinget for beliggelsesmål med Karen Lauritsdatter  12 dlr.

Fornævnte Karen Lauritsdatter i lige måde for hendes forseelse. 6 dlr.

Maren Jensdatter i Svostrup aftinget for lejermål med en person ved navn Niels Andersen, som bortrømte efter tingsvidnes melding. 6 dlr.

Oluf Rasmussen i Borup aftinget for beliggelsesmål to gange med Kirsten Nielsdatter, som bortrømte 24 dlr.

Anne Andersdatter fra Torlund aftinget for beliggelsesmål med en humlefører ved navn Søren Andersen, som man ikke kunde få kundskab om, hvor han hørte hjemme, efter tingsvidnes indhold  6 dlr.

Lysgård Herred 1637-38
Sagefald

Niels Vinter i Hauge aftinget for en seddel, han af Christen Mouritsen i Hauge var beskyldt for at sværge falsk og kunne ikke erklære sig 20 dlr.

Jens Iversen i Karup aftinget for en beliggelsessag, han havde undertrykt, mens han var delefoged  24 dlr.

Tvilum Birk 1637-38
Sagefald

Peder Sørensen i Mollerup af tinget for beliggelsesmål med Inger Pedersdatter sst.  12 dlr.

fornævnte Inger Pedersdatter for hendes forseelse. 6 dlr.

Jens Andersen i Horn aftinget for beliggelsesmål med sin hustru, før han  ægtede hende  9 ort

Niels Sørensen i Gern aftinget for beliggelsesmål med Anne Tomasdatter sst.  12 dlr.

FØRLOV 1637-38

Vrads Herred

Annammet af salig Inger Nielsdatters arvinger i Tem for arv de bortførte efter hende  3 ort

STEDSMÅL 1638-39

Vrads Herred 1638-39

Oluf Nielsen fra Hjøllund fæstede halvparten af Hampen sø, som Christen Jensen fradøde. 32 dlr.

Sigvard Hansen i Tem fæstede den halve gård sst., Las Pedersen påboede  10 dlr.

Hr. Anders Jensen i Tem fæstede den halve gård sst., som salig hr. Oluf Andersen tilforn havde i brug  8 dlr.

Har lensmanden på K.M.s nådigste gode behag bevilget Jens Sørensen fra Gludsted halvparten af Brolund, som på nogle års tid har været øde, kvit og fri for skyld, landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1640 og imidlertid at bygge og forbedre samme halve gård, og siden give og gøre efter recessen

Peder Christensen fra Skovby fæstede den halve gård i Issen Anders Jespersen oplod. 14 dlr.

Anders Jespersen fra Issen fæstede en halv gård kaldes Fruergård Visti Olufsen oplod. 6 dlr.

Peder Keldsen fra Guldforhoved fæstede den halve gård i Drantum Oluf Nielsen fradøde. 20
dlr.

Las Andersen i Ejstrup fæstede det boel hans fader Anders Lassen oplod 9 dlr.

Christen Lauritsen i Virklund fæstede den halve gård i Tem, Peder Andersen oplod. 14 dlr.

Hids Herred 1638-39
Stedsmål

Hans Pedersen fæstede halvparten af Holm, Christoffer Jensen oplod. 60 dlr.

Peder Jensen fra Grauballe fæstede den gård i Svostrup Anders Pedersen fradøde. 60 dlr.

Poul Mortensen i Vester Bording fæstede halvparten af samme gård, hans oplod. 30 dlr.

Niels Jepsen i Balle fæstede den halve gård sst., hans fader Jep Sørensen oplod 16 dlr.

Christoffer Jensen i Borup fæstede den halve gård i Grauballe Las Mikkelsen fradøde. 20 dlr.

Christen Lauritsen i Hvinningdal fæstede et halvt hus sst., Peder Laurits Tømmermand
oplod. 10 dlr.

Niels Pedersen i Grauballe fæstede den gård sst., Christen Pedersens enke oplod. 40 dlr.

Palle Lassen i Balle fæstede sin faders halve gård sst., som han oplod. 12 dlr.

Tomas Mikkelsen fra Asmildgård fæstede den halve gård sst., hans fader Mikkel Tomasen oplod. 24 dlr.

Esben Poulsen i Serup fæstede tredjeparten af den gård sst., hans fader Poul Pedersen fradøde. 30 dlr.

Lysgård Herred 1638-39
Stedsmål

Jacob Jensen i Karup fæstede den halve gård sst., hans fader Jens Iversen oplod. 30 dlr.

Rasmus Nielsen fra Sejling fæstede den halve gård i Almtoft Rasmus Tomasen oplod. 10 dlr.

Gregers Sørensen i Ans fæstede sin faders gård sst., Søren Frandsen oplod. 50 dlr.

Laurits Jensen i Grønbæk fæstede den gård sst., hans moder Maren Lasdatter oplod. 30 dlr.

Gregers Nielsen i Roe fæstede sin faders halve gård sst., han oplod. 10 dlr.

Niels Jensen i Dalsgård fæstede den halve gård i Almtoft Rasmus Nielsen  oplod. 10 dlr.

Jens Pedersen fæstede Nipgård, som Peder Horn fradøde. 80 dlr.

Rasmus Christensen i Almtoft fæstede den halve gård sst., hans moder oplod. 10 dlr.

Niels Pedersen i Almtoft fæstede et stykke Jord på Almtoft Mark kaldes Tyresbjerg som
Christen Pallesen i Kjellerup oplod. 6 dlr.

Gern Herred 1638-39
Stedsmål

Søren Torsen i Holmstol fæstede den gård sst. hans far Tor Nielsen oplod. 60 dlr.

Tvilum Birk 1638-39
Stedsmål

Anders Nielsen i Fårvang fæstede den halve gård sst., hans fader Niels Pedersen oplod. 20 dlr.

Niels Jensen i Gern fæstede det gadehus sst., som Niels Christensen oplod. 3 dlr.

Niels Andersen i Trust fæstede det gadehus sst., Keld Christensen oplod 5 dlr.

Vejerslev Birk 1638-39

Mads Sørensen i Aidt fæstede det hus sst., Peder Jensen oplod. 4 dlr.

Fjends Herred 1638-39
Stedsmål

Christen Andersen fra Ilsø fæstede det gadehus i Vester Børsting, som Anders Sandersen fradøde. 5 dlr.

SAGEFALD 1638-39

Vrads Herred 1638-39

Anne Jensdatter i Tolstrup efter hendes yderste formue for beliggelsesmål med Jesper Nielsen, som bortrømte. 4 dlr

Hids Herred 1638-39
Sagefald

Aftinget Jørgen Virklund og Peder Nielsen i Funder for slagsmål de havde begået og fik et blodigt slag gav hver 3 ort er  1½ dlr.

Lysgård Herred 1638-39
Forbrudt gods og Sagefald

Annammet for hvis gods som fandtes efter Peder Sørensen i Frausing, som for drabssag var åråd oversvoret, blev vurderet. Solgt efter tingsvidnes indhold for  7 dlr. 1 mark er 5 dlr. 1½ ort 3 sk.

Peder Nielsen i Nårup aftinget for beliggelsesmål med Gertrud Nielsdatter 12 dlr.

Forskrevne Gertrud N: for hendes forseelse. 6 dlr.

Tvilum Birk 1638-39
Sagefald

Aftinget Jens Andersen i Gern for beliggelsesmål med Anne Nielsdatter sst., som bortrømte  12 dlr.

Niels Rasmussen af Ellerup for beliggelsesmål med Ane Pedersdatter sst. 12 dlr.

Forskrevne Anne Pedersdatter for hendes forseelse. 6 dlr.

Vejerslev birk 1638-39
Sagefald

Peder Pedersen i Vejerslev aftinget for beliggelsesmål med Kirsten Pedersdatter sst.  12 dlr.

Forskrevne Kirsten Pedersdatter sst. for hendes forseelse. 6 dlr.

FØRLOV 1638-39

Vrads Herred

Annammet af Peder Smed i Tem for arv han afførte efter hans hustrus søster i Brande  3 ort

Annammet af Peder Jensens arvinger i Tem for Arv de afførte efter ham  3 ort

Annammet af Anne Pedersdatters arvinger i Tømmerby for arv de afførte efter hende  3 ort

STEDSMÅL 1639-40

Vrads Herred 1639-40

Jens Tomasen i Tømmerby fæstede to parter af sin moders gård sst., som hun oplod. 20 dlr.

Christen Pedersen fra Torup fæstede den gård i Hundshoved Terkel Christensen oplod. 10 dlr.

Jens Pedersen i Snede fæstede tredjeparten af den gård i Vrads Christen Hansen påboede og oplod. 10 dlr.

Tomas Lassen i Hampen fæstede det gadehus i Grættrup Jacob Tomasen påboede. 3 dlr.

Peder Jensen fra Ure fæstede halvparten af Kærshoved, Anders Jensen fradøde. 20 dlr.

Mads Eriksen i Grættrup fæstede den halve gård Hans Jensens Enke oplod. 20 dlr.

Niels Jensen af Snede fæstede den halve gård i lille Torlund, Christen Christensen oplod. 20 dlr.

Hids Herred 1639-40
Stedsmål

Peder Pedersen i Sinding fæstede den gård sst., som Niels Sørensen fradøde. 24 dlr.

Frands Eskesen i Kragelund fæstede et gadehus sst., Keld Jensen oplod. 5 dlr.

Anders Sørensen fra Vejstrup fæstede den halve gård i Kragelund Rasmus Sørensens enke oplod. 10 dlr.

Peder Christensen fra Faurholt fæstede den gård, som kaldes Hjøllund, Clemend Christensen
oplod. 24 dlr.

Dorte Sørensdatter fra Abildskov fæstede den halve gård i Funder Hans Smed oplod. 14 dlr.

Anders Rasmussen i Borup fæstede den halve gård i Grauballe, Jens Andersen oplod. 20 dlr.

Lysgård Herred 1639-40
Stedsmål

Mads Jensen i Grønbæk fæstede den gård i Ans Joen Pedersen fradøde. 40 dlr.

Christen Sørensen i Vinderslev fæstede det gadehus sst., Erik Pedersen påboede  8 dlr.

Villum Nielsen i Vinderslev fæstede sin moders gård  30 dlr.

Bartholumeus Christensen fra Hinge fæstede et gadehus i Vinderslev Laurits Madsen oplod.
10 dlr.

Peder Tomasen i Vium fæstede den gård sst., Peder Pallesen fradøde. 20 dlr.

Niels Gerdsen i Hinge fæstede det halve gadehus sst., Christen Pedersen oplod. 5 dlr.

Hr. Poul Christensen i Almind, en ager på samme mark og et stykke eng ved samme ager. 4 dlr

Gern Herred 1639-40
Stedsmål

Laurits Hellesen i Farre fæstede den gård i Lyngby Niels Sørensen fradøde. 24 dlr.

Tvilum Birk 1639-40
Stedsmål

Morten Nielsen fra Nårup fæstede den gård Ellerup, Niels Frandsen fradrog og var øde  20 dlr.

Laurits Pedersen fra Vejerslev fæstede den gård i Skårup, Clemend Jensen oplod. 10 dlr.

Jens Nielsen i Grølsted fæstede den gård sst., hans fader Niels Jensen Pallesen fradøde. 40 dlr.

Christen Nielsen fra Grølsted fæstede den gård sst., Niels Sørensen oplod. 24 dlr.

Anders Christensen i Sminge fæstede sin faders gård sst., hans moder oplod. 6 dlr.

Vejerslev Birk 1639-40
Stedsmål

Niels Jensen i Vejerslev fæstede den gård sst., Peder Poulsen fradøde. 60 dlr.

Niels Jensen fra Nødlund fæstede det gadehus i Borre, Laurits Pedersen fradøde. 5 dlr.

Holmsland 1639-40

Mogens Esbensen i Rer Klit i Ny Sogn fæstede det boel i gammelsogn, Niels Lauritsen iboede  12 dlr.

Fjends Herred 1639-40
Stedsmål

Troels Christensen i Børsting fæstede den gård sst. hans moder Else Christensdatter fradøde.
40 dlr.

SAGEFALD 1639-40

Vrads herred 1639-40

Annammet af Åse Christensdatter i Borst for  beliggelsesmål med en person af Ribe ved navn Niels Pedersen, som ikke hørte hjemme her i Lenet, hvor for K.M. ingen bøder af ham får. Har bekommet hendes bøde, som er. 6 dlr. (Hendes fornavn stavet Uss i originalen)

Hids Herred 1639-40
Sagefald

Aftinget Søren Jacobsen i Lemming efter loven for sårmål med Mikkel Pedersen i Sejling for hans lillefinger han afhuggede  2½ dlr.

Aftinget Anne Simonsdatter i Grauballe efter hendes yderste formue for beliggelsesmål med en person ved navn Peder Kræmmer af Århus, som ikke hørte hjemme i Silkeborg len  5 dlr.

Annammet for en gammel Rævehue, som Laurits Jensen i Nisset og Anders Sørensen i Grauballe omtvistede og ingen ville vedkende sig den, blev vurderet  5 slette mark.

Annammet for hvis gods som fandtes efter Anders Jacobsen i Tollund, som blev svoret fredløs, så og efter tvende hans brødre nemlig Tomas Jacobsen og Søren Jacobsen sst., som blev åråd oversvoret, som alle 3 bortrømte for manddrab de gjorde på Frederik Jørgensen K.M.s Skovridder i Abildskov deres gods solgt og vurderet efter vurderingsvidnes indhold, 64 sldl. 1 ort 4 sk.

Gern Herred 1639-40
Sagefald

Jens Pedersen i Linå for beliggelsesmål med Karen Jensdatter sst. 12 dlr.

Aftinget efter hendes yderste formue for Karen Jensdatters forseelse  5 dlr.

Søren Lauritsen i Laven aftinget for beliggelsesmål med Maren Christensdatter i Linå, som var på kanikkegods  12 dlr.

Tvilum birk 1639-40
Sagefald

Aftinget K.M.s bønder i Voel for noget jord i Voel skov de uden forlov havde opbrudt og ført sæd i  60 dlr.

STEDSMÅL 1640-41

Vrads Herred 1640-41

Niels Jensen fra Bøgskov fæstede den halve gård sst., Knud Nielsen fradøde. 10 dlr.

På K.M.s Nådigste gode behag har Lensmanden bevilget Peder Nielsen fra Store Tollund den øde afbrændte gård i Nørhoved, som Oluf Christensen tilforn påboede og fradrog, kvit og fri for skyld og landgilde, ægt og arbejde til Phillippi Jacobidag 1644. Og han imidlertid skal være forpligtet gården at opbygge og forbedre og siden give og gøre efter Recessen.

Niels Jensen fra Gjessø fæstede hans fader Søren Jensens halve gård han oplod. 40 dlr.

Laurits Madsen i Nørhoved fæstede et gadehus sst., hans broder Jens Madsen fradøde. 4 dlr.

Christen Andersen fra Ejstrup fæstede den gård Bjørnskov Peder Ibsen fradøde. 40 dlr.

Peder Sørensen fra Sebstrup fæstede sin faders anden halve gård sst., han oplod. 20 dlr.

Poul Pedersen fra Drantumhede fæstede samme bolig hans fader oplod. 6 dlr.

Ebbe Nielsen i Tem fæstede den halve gård, sst. Christen Lauritsen oplod. 12 dlr.

Niels Eskesen i Hampenbjerg fæstede den gård i Hampen Ebbe Poulsen fradøde. 20 dlr.

Oluf Jensen fra Vorret fæstede den halve gård i Grættrup Niels Nielsen Snede oplod. 8 dlr.

Frands Jensen fra Rønslund fæstede sin moders halve gård sst., hun oplod. 12 dlr.

Christen Olufsen ved Nør mølle fæstede halvparten af Brande, Rasmus Sørensen oplod. 8 dlr.

Hids Herred 1640-41
Stedsmål

Anders Pedersen i Grauballe fæstede det halve gadehus sst., Jens Nielsens enke fradøde. 10 dlr.

Anders Nielsen i Sejling fæstede sin fader Niels Andersens gård sst.  30 dlr.

Hans Frederiksen i Asmildgård fæstede det halve gadehus, som Jens Nielsen oplod. 3 dlr.

Jens Pedersen og Anders Jacobsen i Abildskov fæstede den halve gård ved Funder kirke Peder Nielsen oplod. 10 dlr.

Poul Andersen i Nebel fæstede det gadehus sst. hans fader Anders Pedersen fradøde. 5 dlr.

Anders Lauritsen smed i Balle fæstede det halve gadehus sst., Hans Bødkers hustru oplod. 4
dlr.

Christen Nielsen i Bøglund fæstede sin faders fradøde halve gård sst.  10 dlr.

Lysgård Herred 1640-41
Stedsmål

Christen Christensen fra Stubkær fæstede et boel i Karup, Hans Pedersen oplod. 6 dlr.

Christen Mikkelsen i Karup Mølle fæstede det øde boel i Karup, Mads Christensen i Oustrup oplod.  Er på K. M.s nådigste gode behag samme øde boel bevilget fri for ægt og arbejde seks år, dog landgilde der af at give og imidlertid samme øde boel at opbygge. 4 dlr.

Jørgen Pedersen i Oustrup og Christen Jensen i Karup er bevilget at skifte deres halve gård med hver andre  8 dlr.

Niels Jacobsen fra Ans fæstede den halve gård i Iller Jens Christensen Vestergård oplod. 12 dlr.

Anders Andersen fra Pederstrup fæstede den halve gård i Lysdal Jens Christensen fradøde. 10 dlr.

Jørgen Pedersen i Karup er bevilget at skifte sin halve gård med Anders Pedersen sst.  10 dlr.

Svend Nielsen fra Hønholt fæstede det gadehus i Pederstrup Christen Hansen oplod. 8 dlr.

Peder Nielsen i Iller fæstede den halve gård hans fader oplod. 18 dlr.

Søren Hansen i Lysdal fæstede den halve gård sst., hans moder Anne Christensdatter oplod. 10 dlr.

Jens Christensen i Højholt fæstede et gadehus i Vinderslev Peder Nielsen fradøde. 2 dlr.

Søren Lassen fra Hammel Mølle fæstede den halve gård i Iller Niels Mikkelsen fradøde. 10 dlr.

Worm Nielsen fra Riis fæstede sin fader Niels Wormsens halve gård sst., han oplod. 24 dlr.

Jens Nielsen fra Vinderslev fæstede det gadehus sst., Simon Pip fradøde. 4 dlr.

Mads Knudsen i Kjellerup fæstede sin fader Knud Knudsens gård sst., han oplod 20 dlr.

Mikkel Rasmussen fra Bøgild fæstede den halve gård i Fruerlund, Rasmus Jensen fradøde. 16
dlr.

unge Niels Pedersen fra Hørup fæstede sin fader Peder Jensens gård sst., han oplod. 20 dlr.

Mads Sandersen fra Fruerlund fæstede sin moders halve gård sst., hun oplod. 16 dlr.

Søren Jensen i Iller fæstede et halvt gadehus sst. Jens Pedersen fradøde for. 3 dlr.

Peder Nielsen i Kjellerup fæstede den halve gård Knud Ibsen fradøde

Niels Christensen i Almskov fæstede sin fader Christen Andersens halve gård, han oplod. 8 dlr.

Jens Jepsen i Almskov fæstede sin fader Jep Jensens halve gård, hans moder oplod. 8 dlr.

Gern Herred 1640-41
Stedsmål

Niels Jensen Skrædder i Skannerup fæstede den øde gårdssted sst., som Niels Rasmussen havde fæstet jorden til og bruger  5 dlr.

Villum Pedersen i Laven fæstede sin fader Peder Lauritsens gård sst., han oplod. 20 dlr.

Jens Envoldsen i Mollerup fæstede den halve gård sst., Niels Klog oplod. 30 dlr.

Anders Sørensen i Skellerup fæstede sin fader Søren Andersens gård sst., hans moder oplod. 10 dlr.

Poul Christensen i Lyngby fæstede sin fader Christen Poulsens halve gård sst. han oplod. 12
dlr.

Peder Pedersen i Farre fæstede hans Fader Peder Sørensens gård sst. han fradøde for 24 dlr.

Tvilum Birk 1640-41
Stedsmål

Jørgen Pedersen i Horn fæstede den halve gård sst., Laurits Pedersen oplod. 14 dlr.

Peder Mortensen i Horn fæstede den halve gård sst., Jens Sørensens Enke oplod. 14 dlr.

Jens Envoldsen i Skorup fæstede det gadehus sst., hans fader Envold Nielsen oplod. 4 dlr.

SAGEFALD 1640-41

Vrads herred 1640-41

Niels Jensen tingskriver i Snede for beliggelsesmål med Inger Poulsdatter sst. 12 dlr.

af fornævnte Inger Poulsdatter for hendes forseelse. 6 dlr.

Aftinget Jørgen Pedersen i Snede efter hans yderste formue for ulovlig skovhugst, som var sket i Snede krat, som han var skovfoged over  20 dlr.

Jens Pedersen i Vrads aftinget for ulovlig kro han holdt imod forordningen  10 dlr.

Hids Herred 1640-41
Sagefald

Kirsten Nielsdatter ved Funder kirke for beliggelsesmål med en person ved navn Jens Kyndesen havde hjemme i Bøvling len. 6 dlr.

Aftinget Tomas Christensen og Las Christensen i Hvinningdal for slagsmål de havde begået med hver andre hver 4 dlr. ½ ort  8 dlr. 1 ort

af Maren Jensdatter i Grauballe for beliggelsesmål, men den Karl hun beskyldte ved navn Niels havde hjemme i Århus, som ikke var her i lenet. 6 dlr.

Anne Rasmusdatter i Nebel for beliggelsesmål med en Soldat hun beskyldte ved navn Rasmus Andersen havde hjemme i Vendsyssel i Ålborghus len. 6 dlr.

Maren Jepsdatter i Balle aftinget for beliggelsesmål med en person ved navn Niels hørte hjemme i Ty, som ikke er i Silkeborg len. 6 dlr.

Anne Andersdatter i Allinggård for beliggelsesmål med en soldat ved navn Niels Christensen under de gevorbne folk. 6 dlr.

Rasmus Nielsen i Hvinningdal efter hans yderste formue for beliggelsesmål med Anne Rasmusdatter sst. som, aldeles intet havde at give efter tingsvidnes indhold. 6 dlr.

Aftinget Peder Andersen i Serup efter hans yderste formue for beliggelsesmål med Karen Rasmusdatter i Mausing, som er vanfør og intet havde at give for sin bøde gav fornævnte Peder Andersen. 6 dlr.

Lysgård Herred 1640-41
Sagefald

For hvis gods som fandtes efter Niels Mikkelsen i Iller, som blev svoret fredløs formedelst han dræbte Jens Nielsen sst., hans gods vurderet efter tingsvidnes indhold for  12 dlr. 1 ort 15 sk.
Aftinget Anne Eskesdatter på Vinderslevgård, for hun truede hendes sognepræst hr. Christen Eriksen i Hinge på kirkegården og der for blev der svoret kirke kirkefred over hende  5 dlr.

Annammet af Maren Sandersdatter i Fruerlund for beliggelsesmål med en person, som ikke havde hjemme her i lenet. 6 dlr.

Annammet af Inger Pedersdatter i Karup for beliggelsesmål med en person, som ikke havde hjemme i Silkeborg Len så K.M. ingen bøder for ham her i Lenet kunne bekomme, fornævnte Inger Pedersdatter. 6 dlr.

Gern Herred 1640-41
Sagefald

Annammet af Jens Rasmussen i Hårup for beliggelsesmål med Maren Jepsdatter sst.  12 dlr.

Fornævnte Maren Jepsdatter for hendes forseelse. 6 dlr.

Aftinget Niels Klog i Mollerup, som havde sin ægte hustru, for beliggelsesmål med Kirsten Christensdatter sst., efter hans yderste formue  30 dlr.

Fornævnte Kirsten Christensdatter for hendes forseelse. 6 dlr.

Villum Pedersen i Laven aftinget for beliggelsesmål med en kvinde sst., som aldeles intet havde at give. Gav for sin forseelse  12 dlr.

Tvilum Brik 1640-41
Sagefald

Jens Jensen i Voel aftinget for slagsmål med Keld Christensen i Trust 10 dlr.

Anders Mikkelsen i Skorup, som havde sin ægte hustru, aftinget efter hans yderste formue, for beliggelsesmål med Maren Pedersdatter sst., som ingen bøde kunne formå at give formedelst hendes armod. Fornævnte Anders Mikkelsen gav  40 dlr.

Annammet for noget gods som fandtes efter en person ved navn Christen Mogensen i Trust, som tog en fange løs på vejen til Århus ved havn Jens Hede, som velbyrdige Jørgen Seefeld ville  have sendt over til Bremerholm, for hvilken gerning han siden blev henrettet, hans gods vurderet efter tingsvidnes indhold  3 rigsdaler 1 ort

Film nr. M.18697

STEDSMÅL 1641-42
NB! dette år ikke herredsopdelt

Rasmus Johansen den halve gård i Linå, Rasmus Nielsen fradøde. 10 dlr.

Anders Sørensen den halve gård i Iller, Søren Madsen tilforn havde i fæste  12 dlr.

Erik Pedersen det hus i Vinderslev, Jens Svendsen iboer. 4 dlr.

Christen Christensen den halve gård i Hvinningdal, Niels Sørensen fradøde. 30 dlr.

Hans Pedersen den halve gård i Hallund Christoffer Jensen iboede  50 dlr.

Niels Christensen i Elling fæstede til Christen Balzersen den halve part i Stenholt, Balzer Ottesen fradøde. 10 dlr.

Niels Rasmussen den gård i Voel Anders Pedersen fradøde. 20 dlr.

Peder Madsen Thung det hus i Trust Niels Jensen iboer  13 dlr. (Tilnavnet skal muligvis være det samme som Tang. Dette stednavn er i nogle perioder stavet på denne måde).

Tomas Jensen den halve part af Fruergård, Søren Jensen iboer  5 dlr.

Jens Christensen den gård i Vinderslev, Peder Jørgensen iboede  15 dlr.

Hr. Laurits Andersen i Kragelund den halve gård der samme steds, Niels Knudsen iboede. 6 dlr.

Hr. Niels Jørgensen den halve gård i Tem, hr. Anders Jensen tilforn i fæste havde  10 dlr.

Anders Jensen det hus i Hjerm Herred i Borbjerg sogn, Mads Christensen iboede  2 dlr.

Jens Andersen den fjerde part af den gård ved Funder Kirke, som Peder Christensen iboer. 4 dlr.

Rasmus Lassen den gård i Karup, hans fader Las Christensen iboer. 4 dlr

Anders Christensen i Gern den gård, Christen Lassen iboede  30 dlr.

Niels Pedersen i Grønbæk det hus, Peder Christensen iboer. 4 dlr

Mads Ebbesen Skovrider den halve gård i Stenholt, Balzer Ottesen iboede 10 dlr.

Jens Jørgensen i Skræ det hus i Majlund, Mads Skovridder opsagde. 4 dlr

Anne Eriksdatter i Nørhoved et hus sammesteds  1 dlr.

Peder Esbensen i Frausing den halve gård i Hinge, Jep Madsen fradøde 12 dlr.

Niels Jensen i Funder den halve gård sammesteds, Jens Christensen fradøde. 10 dlr.

Fæstede Jens Sørensen i Sorring i Skanderborg Len, Glapgård ved Holmstol Niels Lauritsen oplod. 20 dlr.

Rasmus Nielsen i Hvinningdal den halve gård sammesteds, Christen Nielsen oplod. 24 dlr.

Niels Jensen i Sejling den part af den Gård sammesteds, Anders Sørensen fradøde. 12 dlr.

Jens Christensen i Enslev den fjerde part af samme gård, faderen Christen Jensen oplod. 4 dlr.

Rasmus Pedersen i Voel den halve part af den gård sst. hans fader Peder Andersen iboer  15 dlr.
Søren Rasmussen i Elkær den halve gård sammesteds, Søren Balzersen iboer  5 dlr.

Jesper Marcussen den gård i Vester Børsting i Fjends herred i Vrove sogn, som Tomas Mikkelsen fradøde. 10 dlr.

Mette Madsdatter den halve gård i Fårvang, Søren Andersen fradøde 30 dlr.

Ib Madsen den gård i Lind i Tem sogn, Mads Svenningsen oplod. 5 dlr.

Christen Lassen den gård i Grættrup, Niels Lassen fradøde. 30 dlr.

Knud Jensen den gård i Sjørslev, Jens Pedersen sammesteds iboer  8 dlr.

Peder Pedersen den gård i Kjellerup, Mikkel Christensen sammesteds iboer  28 dlr.

Anders Madsen i Karup halvparten af den gård sammesteds, Jørgen Pedersen iboer  5 dlr.

Peder Pedersen halvparten af den gård i Sminge, Niels Andersen Skrædder i boer  27 dlr.

Peder Hansen i Kragelund det hus i Vinderslev, Anne N. iboer  2 dlr.

Christen Sørensen den halve gård i Pederstrup, Peder Lassen sammesteds iboede. 6 dlr.

Erik Christensen den halve gård i Borup, Niels Rasmussen iboede  8 dlr.

Peder Nielsen den halve gård i Sønder Groest, Søren Pedersen iboer  10 dlr.

Niels Jensen halvparten af den gård i Torning, Anders Jensen sammesteds iboede  10 dlr.

Peder Sørensen den gård i Karup, Niels Andersen iboer  10 dlr.

Anders Rasmussen den gård i Trust Birgitte Madsdatter iboer  16 dlr.

Søren Iversen den halve gård i Gern, Maren Sørensdatter iboer. 18 dlr.

Søren Christensen halvparten af den gård i Gludsted, Christen Sørensen iboer  24 dlr.

Niels Lauritsen den halve gård Jens Jensen i Hårup iboer  8 dlr.

Niels Nielsen halvparten af den gård i Funder, Niels Nielsen iboer  10 dlr.

Søren Nielsen den halve gård i Vium, hans fader Niels Mikkelsen iboer  8 dlr.

Niels Jensen halvparten af den gård i Virklund, hans fader Jens Rask iboer  20 dlr.

Peder Andersen den halve gård i Virklund, hans fader Anders Christensen iboer  12 dlr.

Jens Envoldsen i Mollerup et stykke eng på Skårup mark kaldes Klostereng liggende ved
Throdye  10 dlr. (stednavn som i originalen- har ikke kunnet identificeres)

Jørgen Nielsen den halve gård i Skårup Oluf Jostsen iboer  16 dlr.

Anders Nielsen halvparten af den gård i Trust, hans moder Anne Sørensdatter iboer  12 dlr.

Søren Mouritsen halvparten af den gård i Trust, hans mor Anne Sørensdatter iboer  10 dlr.

Søren Poulsen den halve gård i Grølsted hans fader Poul Christensen iboer  16 dlr.

Anders Jensen den gård i Grønbæk, hans fader Jens Madsen iboer  20 dlr.

Laurits Pedersen det hus i Nebel Niels Lassen iboer. 4 dlr

Anders Christensen i Vinderslev, den halve gård hans fader Christen Funder oplod. 5 dlr.

Rasmus Nielsen den halve gård i Balle Tomas Mortensen iboer  8 dlr.

Peder Tøgersen i Vejerslev den gård i Horn, Christoffer Pedersen iboede  20 dlr.

Peder Christensen den gård i Svostrup, Christen Pedersen iboede  16 dlr.

Rasmus Madsen det hus i Svostrup hans fader Mads Rask iboede. 4 dlr

Mikkel Pedersen det hus i Sinding, hans fader Peder Nielsen iboer. 4 dlr

Christen Pedersen den halve gård i Gråskov, Maren Pedersdatter iboer  15 dlr.

Niels Sørensen det Boel i Karup, Christen Christensen iboer. 6 dlr.

Fæstede Peder Hansen Smedebæk mølle, Christen Mikkelsen iboer  10 dlr.

Christen Mikkelsen det boel i Nørhoved, Christen Nielsen iboer. 4 dlr

Troels Christensen den halve gård i Gødvad, som Niels Christensen iboede  14 dlr.

Christen Eskesen det hus i Kærsgård, Ebbe Nielsen iboede  2 dlr.

Niels Andersen i Karup det boel sammesteds, Jens Pedersen iboer  2 dlr.

Niels Christensen i Kodal vad, den halve gård i Hampensø, Oluf Jensen fradøde. 10 dlr.

Jep Mortensen i Borst den halve gård sammesteds, Peder Jensen oplod. 5 dlr.

Anders Christensen den halve part Palsgård, Oluf Jensen oplod. 5 dlr.

Laurits Torbensen den halve part Bøgskov, Anders Christensen oplod. 2 dlr.

Rasmus Lauritsen den gård i Gødvad, Peder Christensen iboer  16 dlr.

Jens Sørensen i Sjørslev den halve gård sammesteds, Søren Jensen sst. påboede  8 dlr.

Christen Nielsen den halve gård i Hønholt, hans fader Niels Svendsen iboer  8 dlr.

Svend Lauritsen den halve gård i Kragelund Hr. Laurits Andersen tilforn i fæste havde. 6 dlr.

Christen Jensen den halve gård i Borup, Christen Olufsen iboer  8 dlr.

SAGEFALD  1641-42
ikke opdelt herredsvis dette år

mange af bøderne er her angivet R.ort, Rigsort eller blot ort, her er kun anvendt den korteste
form.

Søren Torsen i Holmstol for et sår han gjorde Laurits Mikkelsen i Ellerup  3 ort

Peder Terkelsen i Skannerup for et stavslag på Maren Christensdatter i Holmstol. 6 ort

Anders Pedersen i Sminge for et sår på Peder Lauritsen sammesteds  3 ort

Niels Rasmussen i Mausing for hårdræt og jordskub på Jens Nielsen sammesteds. 3 dlr.

Laurits Jørgensen i Papsø for hvis slagsmål han begik på Maren Jensdatter i Vium. 3 dlr.
(Papsø her stavet Pause, hos St. St. Blicher skrevet Pahvse)

Peder Andersen i Funder for et sår på Anne Christensdatter  6 ort

Anders Nielsen i Svostrup og Christen Jensen i Grauballe for fem sår de havde gjort på Peder Jensen i Svostrup 15 ort

Rasmus Sørensen i Sejling fire slagsmål han har begået på Maren Tøgersdatter sst.  2 dlr.

Niels Christensen i Gern for slagsmål han har begået på Karl Christian sst. 4 dlr

Niels Christensen i Elling for ulydighed, han ikke havde hæftet eller lemmet hans hund  3 ort

Jens Jensen i Elling for han ikke havde lemmet hans hund  3 ort

Jens Andersen i Funder for slagsmål og klammeri han havde begået mod Jørgen Jensen sst. 6 dlr.

Jens Lassen i Lemming for et sår han havde gjort på Søren Rasmussen sst.  3 ort

Anders Nielsen i Hvinningdal for lejermål han har begået med Kirsten Lasdatter  8 dlr.

Karen Lauritsdatter i Hvinningdal for to lejermål hun har begået med Niels Christensen, som siges at have været i Vejle  12 dlr.

Peder Nielsen i Dalsgård for et stangslag på Anders Joensen i Grauballe  6 ort

Niels Pedersen i Voel for lejermål han har begået med Anne Andersdatter sst.  12 dlr.

Gammel Niels Nielsen i Lemming for tre sår han havde gjort Christen Pedersen sst.  2 dlr. 1 ort

Niels Rasmussen og Bertel Mogensen i Iller for ulovlig skovhugst. 6 dlr.

Christen Esbensen i Sminge for lejermål han har begået med Boel Jensdatter sammesteds  12 dlr.

Af Boel Jensdatter i Sminge for lejermål hun havde begået med Christen Esbensen sst. 6 dlr.

Niels Sørensen i Gjessø for uflittig tilsyn i Gjessø skov. 5 dlr.

Tomas Poulsen i Serup for lejermål han har begået med Maren Pedersdatter sst.  12 dlr.

Hans Rask i Virklund for ulovlig skovhugst var sket i den skov, han havde at tage vare på  10 dlr.

Christen Lauritsen i Bøglund en ægtemand for lejermål, han har begået med Kirsten Nielsdatter  20 dlr.

Peder Jensen i Alling for ulydighed han ikke havde hæftet eller lemmet hans hund  3 ort

Jens Andersen i Grauballe for ulydighed han ikke havde hæftet eller lemmet hans hund  3 ort

Christen Nielsen i Nebel for ulydighed han ikke havde hæftet eller lemmet hans hund  3 ort

Niels Christensen i Ebstrup for ulydighed, han ikke havde hæftet eller lemmet hans hund  3 ort

Førlov 1641-42

Annammet til førlov af Niels Jensen i Svostrup, som arvede Laurits Jensens Hustru i Kragelund ved navn Anne Jensdatter  3 ort

Annammet af Mads Ibsen i København, som arvede sin fader Jep Madsen i Hinge  3 ort

Annammet af Rasmus Nielsen, Ellen og Mette Nielsdatter, som arvede deres fader Niels Rasmussen i Hårup  3 ort

STEDSMÅL 1642-43

Vrads Herred 1642-43

Peder Eriksen fra Kragelund fæstede den halve gård ved Hampensø Peder Jensen fradøde. 14
dlr.

Mads Christensen i Hjøllund fæstede Kolpensig, Jens Sørensen oplod. 10 dlr.

Christen Nielsen fra Lille Tollund fæstede en halv gård kaldes Sørkel, Oluf Pedersen fradøde. 10 dlr.

Jens Sørensen fra Kolpensig fæstede  tredjeparten af den gård i Vrads Jens Pedersen Skrædder oplod. 10 dlr.

Peder Markvarsen fra Tulstrup fæstede den halve gård i Isen Peder Lassen oplod. 4 dlr.

Jens Tomasen i Grættrup fæstede ½ gård sst., Oluf Jensen Hallev oplod. 3 dlr.

Laurits Jørgensen i Ejstrup fæstede den halve gård sst., Poul Nielsen oplod. 6 dlr.

Poul Nielsen fæstede de 2 parter af den gård i Vrads, Jens Hansen oplod. 6 dlr.

Jep Madsen i Issen fæstede den halve gård sst., Anders Jensen oplod. 3 dlr.

Anders Clemendsen i Issen fæstede den halve gård sst. Oluf Nielsen oplod. 3 dlr.

Niels Lauritsen i Issen fæstede den halve gård sst. Anders Clemendsen oplod. 3 dlr.

Christen Christensen Snedker i Grættrup fæstede den halve gård sst., Christen Sørensen oplod. 2 dlr.

Terkel Sørensen fra Nør Snede fæstede det gadehus i Grættrup Hans Olufsen oplod 1 dlr.

Jens Hansen fæstede tredjeparten af den gård i Tem Christen Jensen oplod. 2 dlr.

Hids Herred 1642-43
Stedsmål

Niels Jensen i Abildskov fæstede den halve gård i Stenalt Hans Pedersen fradøde. 6 dlr.

Christen Jensen fra Årestrup fæstede den halve gård i Neder Ure Christen Poulsen påboede. 4 dlr.

Jens Sørensen fra Salten fæstede det gadehus i Funder, Jens Nielsen Kyrdal fradøde og hans hustru oplod. 4 dlr.

Peder Lauritsen i Balle fæstede den halve gård sst., hans fader Laurits Pedersen fradøde og hans moder oplod. 6 dlr.

Peder Jepsen fra Gødvad fæstede tredjeparten af den gård i Nebel Christen Nielsens enke oplod. 6 dlr.

Jens Rasmussen fra Sinding fæstede den halve gård i Grauballe, Anders Jensen fradøde. 6 dlr.

Lysgård Herred 1642-43

Mads Iversen i Karup fæstede Karup mølle for  15 dlr.

Niels Andersen i Hinge fæstede en halv gård sst., for  10 dlr.

Peder Madsen i Karup fæstede den gård sst.  8 dlr.

Christen Poulsen i Årestrup mageskiftet sin gård  2 dlr.

Velb. Hr. Oluf Parsbjerg fæstede Elsborg sognetiende K.M. anpart, hvoraf årligt skal udgives 2 ørter rug og 2 ørter byg
deslige fæstede K.M. korntiende af Højbjerg sogn skal årlig deraf give 4 ørter rug 2 ørter byg og 2 ørter havre. 12 dlr.

Toer Mikkelsen fra Døssing fæstede den gård i Hørup Niels Pedersen oplod. 20 dlr.

Anders Sørensen i Grønbæk fæstede den halve gård sst., hans fader Søren Sørensen oplod. 7 dlr.

Jens Lassen fra Dallerup fæstede den halve gård i Vium Christen Sejling oplod. 8 dlr.

Niels Tomasen i Demstrup fæstede den halve gård sst., Anders Andersen oplod. 3 dlr.

Poul Jensen fæstede det gadehus sst., Søren Nielsen oplod. 1 dlr.

Niels Madsen i Kjellerup fæstede den halve gård sst., Maren Jensdatter oplod. 6 dlr.

Søren Pedersen fra Astrup fæstede den gård i Hauge, Las Rasmussen fradøde for 10 dlr.

Anders Sørensen i Sjørslev fæstede hans fader Søren Christensens halve gård han oplod. 2
dlr.

Jens Jørgensen fra Majlund fæstede halvparten af Jens Mikkelsens gård i Skræ han oplod. 4 dlr.

Peder Pedersen fra Serup fæstede det gadehus kaldes Majlund for  2 dlr.

Gern Herred 1642-43

Anders Nielsen skovridder i Hårup fæstede den halve gård sst., Hans Worm oplod. 4 dlr.

Laurits Andersen fra Skellerup fæstede den gård i Laven, Las Rasmussen oplod. 16 dlr.

Jens Andersen i Mollerup fæstede den halve gård sst., Jens Envoldsen oplod. 8 dlr.

Rasmus Pedersen i Voel fæstede hans fader Peder Andersens halve gård sst. 4 dlr

Christen Jensen fra Lading fæstede en gård kaldes Mølhave, Jacob Bentsen oplod. 50 dlr.

Tvilum Birk 1642-43
Stedsmål

Niels Andersen i Gern fæstede det boel sst., hans fader Anders Rasmussen fradøde. 8 dlr.

Niels Hansen i Gern fæstede hans moder Anne Nielsdatters halve gård sst. 4 dlr

Niels Gregersen i Gern fæstede den anden halvpart Anne Nielsdatter oplod. 4 dlr.

Niels Rasmussen i Gern fæstede den øde gård i Ellerup Rasmus Jensen Norring fradøde. 10 dlr.

Niels Jensen i Grølsted fæstede hans fader Jens Rasmussens gård sst.  10 dlr.

Niels Mikkelsen i Skårup fæstede halvparten af hans fader Mikkel Frandsens gård sst.  7 dlr.

Søren Andersen i Skårup fæstede hans fader Anders Sørensens gård sst.  14 dlr.

Laurits Jensen i Voel fæstede det halve hus sst., som Poul Andersen Huas for ham oplod. 1½ dlr.

Laurits Nielsen og Simon Nielsen i Trust fæstede deres fader Niels Madsens gård sst. 9 dlr.

Vejerslev Birk 1642-43
Stedsmål

Bertel Christensen fæstede den øde gård i Aidt, Anders Jensen frarømte. 3 dlr.

Fjends herred 1642-43
Stedsmål

Morten Simonsen fæstede den halve gård i Vittrup Peder Svenningsen oplod 4 dlr.

Holmsland 1642-43
Stedsmål

Jens Graversen i Gammelsogn fæstede de 2 parter af det boel sst., Simon Knudsen oplod. 2 dlr.

Mads Andersen i Ny sogn fæstede halvparten af den halve gård Jens Pedersen i Rødklit oplod. 1½ dlr.

SAGEFALD OG RØMNINGSGODS 1642-43

Vrads Herred 1642-43

Søren Jensen i Rødkilde aftinget efter hans formue for beliggelsesmål med Johanne Pedersdatter i hans Ægteskab  40 dlr.

Peder Sørensen i Pårup aftinget efter sin yderste formue for beliggelsesmål med Maren Pedersdatter  2 dlr.

Christen Jensen i Snede Aftinget efter hans yderste formue for beliggelsesmål med Karen
Jacobsdatter, som var på velb. Hr. Jørgen Brahes gods. 4 dlr

Annammet for hvad gods, som fandtes efter Anders Stigsen barnfødt i Smedebæk og hans hustru Karen Hansdatter, som for bortrømte for tyveri. Vurderet efter tingsvidners indhold for 10 dlr. 1 ort 6 sk

Hids Herred 1642-43
Sagefald

Søren Knudsen i Balle aftinget formedelst han havde dølget nogen tjenestedrenge i Balle sogn da skatten blev krævet  8 dlr.

Christen Møller i Kærgårds mølle aftinget for et åbent sår han slog Jens Sørensen i Balle i hans hoved  3 ort

Christen Nielsen i Ebstrup aftinget for et åbent sår, han slog Niels Jensen sst. og blev tildømt at betale  3 ort

Lysgård Herred 1642-43
Sagefald

Rasmus Jensen i Frausing aftinget for beliggelsesmål med Elle Bertelsdatter sst.  12 dlr.
Kvinden kunde ikke formå at udgive nogen bøder efter tingsvidnes bemelding

Annammet for hvad gods, som fandtes efter unge Christen Sørensen i Torning som for tyveri blev dømt på Bremerholm. Hans halve bo vurderet efter tingsvidnes indhold  12 dlr. 12½ sk.

Gern Herred 1642-43
Sagefald

Laurits Christensen i Gern aftinget for slagsmål med Kirsten Jensdatter sst.  2 slet dlr.

Niels Rasmussen i Voel aftinget for hans broder Peder Rasmussen for slagsmål  2 dlr.

film nr. M.18797

STEDSMÅL 1643-44
(ant. kun til ca 9.1 1644 da Svenskerne nåede frem til Silkeborg. Dette ses andetsteds i regnskaberne).

Hids Herred 1642-43

Niels Nielsen i Gødvad fæstede de 3 parter af den gård, som Jens Nielsen sst. fradøde. 12 dlr.

Jacob Madsen og Tomas Mikkelsen fæstede den gård i Lemming, som Kirsten Sørensdatter oplod. 20 dlr.

Tomas Poulsen i Funder fæstede den halve gård, som Obi Sørensen sst. oplod. 6 dlr.

Vrads Herred 1642-43
Stedsmål

Jens Jørgensen Kålhave fæstede den gård Jep Nielsen i Nortvig fradøde. 16 dlr.

Christen Jensen i Snede fæstede den gård i Bjørnskov som Tomas Nielsen før påboede, og som han oplod. 40 dlr.

Niels Ibsen i Vrads stedte og fæstede den part af den gård, Jens Hansen sst. fradøde. 3 dlr.

Anders Sørensen i Brolund fæstede den halve gård i Hampen, som Laurits Madsen oplod. 5½ dlr.

Christen Jensen i Tem fæstede den halve gård i Lind, som Jens Svenningsen oplod. 8 dlr.

Gern Herred 1642-43
Stedsmål

Rasmus Svendsen i Skellerup stedte og fæstede den halve gård, Jens Nielsen sst. fradøde. 8 dlr.

Peder Lauritsen og Niels Jensen i Skannerup stedte og fæstede den øde gård, som Mikkel Christensen fradøde. 4 dlr.

Tvilum birk 1642-43
Stedsmål

Rasmus Andersen i Voel stedte og fæstede halvparten af et hus, som Peder Andersen Hvas før havde i fæste  1 dlr. 1 ort 4 sk

Vejerslev birk 1642-43

Jacob Nielsen Skomager i Aidt fæstede det hus, som Peder Jensen oplod. 3 dlr.

Lysgård Herred 1642-43
Stedsmål

Rasmus Svendsen i Torning stedte og fæstede den halve gård Jens Nielsen sst. fradøde. 8 dlr.

Peder Jensen i Vium fæstede den halve gård, Mikkel Esbensen sst. oplod.  7½ dlr. 16 Sk

Markvar Jensen fæstede en halv gård Anders Nielsen i Overure tilforn påboede 5 dlr. 1 ort 8 sk

Laurits Jensen fæstede den halve gård, som kaldes Fuglemosegård, som hans fader Jens Lassen oplod. 10 dlr.

Søren Mikkelsen og Christen Mikkelsen i Grønbæk fæstede det hus, som deres fader Mikkel Nielsen fradøde. 4 dlr.

SAGEFALD 1643-44

Annammet af Laurits Jensen i Nisset for 24 sår han gjorde Eske Andersen sst.  3 ort

Tomas Poulsen i Serup for et blodigt sår, som blev påklaget på tinget, og som han ikke ville forfølge  3 ort

Jens Andersen i Serup for lejermål i hans ægteskab, som han havde begået med Kirsten Jensdatter. Af hans yderste formue  15 dlr. 1 ort 8 sk.

FØRLOV 1643-44

Niels Sørensen i Skorup til førlov han arvede hans datter Maren Nielsdatter i Grølsted  3 ort

STEDSMÅL 1644-45
ikke herredsvis opdelt

Simon Nielsen i Aidt fæstede den halve gård, som Rasmus Jensen sst. fradøde. 6 dlr.

Jens Tøgersen i Vejerslev fæstede den halve gård, som Christen Mikkelsen oplod. 8 dlr.

Svend Mouritsen i Horn fæstede den gård, som Niels Andersen sst. fradøde. 8 dlr.

Mikkel Mikkelsen i Lemming fæstede det hus, som Anders Sørensen fradøde. 2 dlr.

Jens Sørensen i Ballund fæstede den halve gård Christen Pedersen påboede. 4 dlr 
(måske det samme som Balle)

Anders Nielsen i Voel fæstede den halve gård sst., som hans fader oplod. 8 dlr.

Christen Sørensen i Trust fæstede den gård sst., Christen Pedersen påboede  8 dlr.

Jens Jensen i Guldforhoved fæstede sin faders gård, som han oplod. 6 dlr.

Jens Eriksen i Hjortsballe fæstede den gård i Tem, som Ebbe Nielsen fradøde og enken oplod. 8 dlr.

Anders Rasmussen i Sinding fæstede den halve gård, som hans stedfader Anders Nielsen oplod 10 dlr.

Niels Simonsen af Svostrup fæstede det halve hus sst., som hans moder oplod. 2 dlr.

Mads Andersen af Ejstrup fæstede Smedebæk mølle, som Peder Hansen fradøde. 6 dlr.

Christen Nielsen fæstede den halve gård i Virklund, som Jens Rasmussen fradøde. 8 dlr.

Laurits Pedersen i Askær fæstede en øde part i Vrads 2 dlr.

Jens Nielsen fæstede hans faders halve gård i Hårup, som han oplod. 10 dlr.

Niels Rasmussen i Øster Bording fæstede sin faders halve gård, som han oplod. 6 dlr.

Tyge Pedersen fæstede den halve gård i (Dynæshave), som hans fader Peder Tygesen oplod. 8 dlr.

Peder Sørensen fæstede den halve gård i Hjortgård, som hans fader Søren Jensen fradøde. 4 dlr.

Peder Rasmussen fæstede den halve gård i Borup, som hans fader Rasmus Jensen oplod. 10 dlr.

Niels Rasmussen fæstede den halve gård i Mollerup, som hans fader Rasmus Jensen oplod. 6 dlr.

Søren Sørensen fæstede den halve part af Mausing mølle, som hans fader oplod. 10 dlr.

Jørgen Pedersen i Vinderslev fæstede en husplads sst., som lang tid har ligget øde  2 dlr.

Christen Pedersen fæstede den halve gård i Sigten, som hans fader oplod. 6 dlr.

Claus Clausen i Hinge fæstede den halve gård sst., som Peder Simonsen oplod. 3 dlr.

Laurits Nielsen i Hinge fæstede den halve gård sst., som Laurits Nielsen fradøde. 5 dlr.

Hans Gregersen fra Skorup fæstede halvparten af Katvad mølle, som Søren Pedersen oplod. 6 dlr.

Jens Christensen i Hinge fæstede den halve gård i Frausing, som Jens Ørnsen fradøde. 20 dlr.

Peder Eriksen i Gern fæstede den halve gård i Dalby, som Laurits Pedersen oplod. 5 dlr.

Jens Mortensen i Lyngby fæstede den gård i Ellerup, som Morten Nielsen påboede  5 dlr.

Jens Rasmussen af Bording fæstede den gård i Sinding, som Mads Nielsen fradøde. 9 dlr.

Boel Pedersdatter i Gern fæstede det boel sst., som Niels Nielsen oplod. 4 dlr.

Hans Frederiksen i Asmildgård fæstede det halve hus, som Jens Nielsen oplod. 2 dlr.

Anders Madsen i Skærvad Munkegård fæstede den halve gård, som Mikkel Jensen fradøde. 7 dlr.

Jens Nielsen i Lille Tollund fæstede halvparten af den gård i Sigten, som Maren Jensdatter iboede, og som hun oplod. 6 dlr.

INGEN SAGEFALD 1644-45

STEDSMÅL 1645-46

Hids Herred 1645-46

Niels Rasmussen af Svostrup fæstede den halve gård i Grønbæk, som Jens Nielsen fradøde. 8 dlr.

Peder Nielsen i Sinding fæstede det halve hus, hans søn påboede  2 dlr.

Niels Jensen fæstede den gård i Gødvad, Niels Christensen fradøde. 8 dlr.

Clemend Christensen fæstede den bolig ved Funder kirke, Christen Andersen tilforn påboede. 6 dlr.

Christen Andersen fæstede de tre parter af den halve gård i Abildskov, som Laurits Jensen oplod. 6 dlr.

Niels Christensen fæstede halvparten af den bolig i Stenholt, som Eske Mikkelsen oplod. 2 dlr.

Peder Sørensen fæstede den halve gård i Funder, som hans fader fradøde. 6 dlr.

Niels Christensen fæstede det hus i Gødvad, Las Jensen tilforn påboede  2 dlr.

Mads Jensen fæstede det hus i Funder, hans Moder Maren Pedersdatter oplod. 3 dlr.

Niels Pedersen fæstede det hus i Funder Mads Jensen påboede, og som han oplod. 4 dlr.

Niels Sørensen fæstede den halve gård i Sinding, hans moder oplod. 6½ dlr.

Laurits Pedersen i Sinding fæstede den gård sst., som Poul Andersen tilforn påboede  10 dlr.

Jens Sørensen fæstede den halve gård i Balle, hans fader påboede og som han oplod. 8 dlr.

Gunde Smed i Alling mølle fæstede den halve gård i Asmildgård, Oluf Nielsen tilforn påboede. 4 dlr

Mourits Knudsen fæstede den halve gård i Mausing, Anders Knudsen tilforn påboede. 3 dlr.

Peder Andersen fæstede den halve gård i Gødvad, hans fader påboede, og som han oplod. 7 dlr.

Niels Jensen fæstede den halve gård i Lemming, hans fader påboede  5 dlr.

Niels Rasmussen fæstede fjerdeparten af den selvejergård i Sejling, Niels Pedersen påboede givet husbondhold  2 dlr.

Anders Tomasen fæstede den halve gård i Sejling, som Kirsten Pedersdatter påboede. 6 dlr.

Lysgård herred 1645-46

Peder Fog fæstede Ans Kro, som hans broder Niels Lauritsen tilforn påboede 50 dlr.

Anders Pedersen i Grønbæk fæstede halvparten af sin faders gård, som han oplod. 10 dlr.

Niels Andersen fæstede et halvt hus i Grønbæk, hans fader tilforn påboede  2 dlr.

Anders Sørensen i Grønbæk fæstede sin faders gård sst., som han oplod. 10 dlr.

Laurits Gerdsen fæstede den halve gård i Hinge, hans fader påboede, og som han oplod. 9 dlr.

Jens Pedersen fæstede den halve gård i Riis, Peder Wormsen oplod. 6 dlr.  (her skrevet Ormsen)

Christen Mikkelsen i Torning fæstede den halve gård der i byen, hans fader tilforn påboede. 6 dlr.

Niels Degn i Grønbæk fæstede den halve gård, Gunde Smed tilforn i brug havde. 6 dlr.

Anders Christensen i Hinge fæstede den halve gård hans Moder der sammesteds oplod, så og den halve gård Niels Thissen fradøde. 15 dlr.

Christen Pedersen fæstede den halve gård i Hedager, som Mourits Nielsen tilforn havde påboet  14 dlr.

Jens Jensen fæstede den halve gård i Iller, som Hans Andersen påboede, og oplod  8 dlr.

Niels Mortensen af Frausing fæstede Majlundhus i Karup sogn, som Peder Pedersen tilforn påboede, og som han oplod. 1½ dlr.

Laurits Pedersen fæstede det halve hus i Iller, Niels Rasmussen tilforn påboede  1 dlr.

Peder Olufsen fæstede den ½ bolig i Karup, Jørgen Andersen tilforn påboede. 4 dlr

Niels Madsen fæstede den halve bolig i Karup, Jørgen Pedersen oplod. 3 dlr.

Niels Christensen fæstede den halve gård i Almtoft Christen Nielsen tilforn påboede  2 dlr.

Rasmus Sørensen i Kjellerup, fæstede Fuglemosegård, hvor Las Jensen oplod den ½ part, og Jens Lassen den halve part fradøde. 14 dlr.

Peder Christensen fæstede det hus, Anders Keldsen fraflyttede. 1 dlr.

Peder Christensen fæstede det boel i Karup, Søren Nielsen tilforn påboede. 3 dlr.
                   
Rasmus Tomasen i Almtoft fæstede det nedertag, han af Niels Jensen sammesteds var bevilget. 4 dlr.

Peder Christensen fæstede K.M. part af 1 hus på Lyngby gade  1 dlr.

Niels Ibsen fæstede den gård i Holmstol Søren Rasmussen fradøde. 20 dlr.

Jens Nielsen fæstede den halve gård i Linå Rasmus Johansen fradøde. 20 dlr.

Laurits Nielsen og Søren Nielsen fæstede den halve gård i Dalby, deres fader oplod. 5 dlr.

Vrads Herred 1645-46
Stedsmål

Erik Jacobsen fæstede halvparten af Godrum, som Mester Niels Daler oplod. 2 dlr.

Christen Pedersen fæstede det hus i Boest, som Niels Bødker tilforn havde påboet  1 dlr.

Villads Pedersen fæstede det hus ved Hampen Sø, Anne Mortensdatter tilforn havde påboet. 3 dlr.

Jens Nielsen fæstede den gård i Fogstrup, Peder Eriksen tilforn påboede  12 dlr.

Søren Pedersen fæstede halvparten af Byskov, som hans fader oplod. 8 dlr.

Tvilum birk 1645-46
Stedsmål

Niels Nielsen i Voel, fæstede den gård der sst., som Niels Nielsen tilforn påboede  8 dlr.

Christen Christensen fæstede den halve gård i Skorup, Frands Mikkelsen fradøde. 10 dlr.

Christen Lassen fæstede det halve hus i Skorup, som Envold Nielsen oplod 2 dlr.

Morten af Ellerup fæstede halvparten af den bolig Jacob Nielsen i Gern oplod. 4 dlr.

Rasmus Andersen fæstede halvparten Oluf Smeds gård i Gern som han oplod. 8 dlr.

Christen Nielsen i Horn fæstede den halve gård hans moder Mette Pedersdatter oplod. 7 dlr.

SAGEFALD 1645-46

Annammet af Gødvad bymænd for et gærde de har opsat, mod forbud  5 dlr.

Kirsten Jensdatter i Gludsted for lejermål med Peder Jensen Kobberlund på Lundenæs stavn. Af hendes formue. 3 dlr.

Niels Pedersen øster Bording for lejermål, han har begået med Mette Andersdatter. Givet af sin formue. 6 dlr.

Niels Gerdsen i Hinge for fem sår og skader han havde gjort Jens Christensen i Oustrup  2½ dlr.

Poul i Brogård for lejermål, han havde begået med Kirsten Terkelsdatter  12 dlr.

Christen Pedersen i Øster Kejlstrup for lejermål, han havde begået med Maren Sørensdatter. Givet af sin formue  5 dlr.

Intet detaljeret regnskab 1646-47 og 1647-48

STEDSMÅL OG SAGEFALD 1648-49

Vrads Herred 1648-49

Peder Eriksen stedte en gård i Hjortsballe hans fader fradøde. 20 dlr.

Niels Pedersen fik bevilling på et fæste i Søhale, som forleden forår desværre med hans formand og al formue af ildsvåde var ødelagt. På øvrighedens behag tre års ægter fri (ingen betaling)

Laurits Madsen stedte en gård i Nørhoved, som Niels Andersen oplod. 2 dlr.

Niels Mikkelsen fæstede en ledingsgård i Vrads Laurits Pedersen frasagde sig. 4 dlr

Peder Nielsen fæstede halvdelen af et hus i Tem, som Tomas Ovesen oplod. 1½ dlr.

Erik Christensen stedte fjerdedelen af en gård i Lind, Mads Madsen fradøde. 3 dlr.

Lysgård Herred 1648-49
Stedsmål og sagefald

Niels Knudsen stedte tredjedelen af en gård i Elsborg, som Christen Andersen oplod. 3 dlr.

Peder Christensen fæstede det hus i  Vinderslev, som fornævnte Niels Knudsen frastod. 3 dlr.

Søren Sørensen stedte den anden halvdel af Mausing Mølle, hans fader fradøde. 16 dlr.

Jens Lassen stedte et øde gadehus i Vinderslev, Morten Olufsen var fradød  1 dlr.

Anders Pedersen stedte en gård i Skræ, som Laurits Tygesen frastod formedelst armod. 4 dlr

Søren Nielsen stedte den halve gård i Tranum kirkegård hans fader Niels Jensen oplod. 12 dlr.

Jens Andersen Smed stedte det hus i Vinderslev, som Knud Nielsens enke frastod  2 dlr.

Hans Pedersen stedte en halv gård i Hinge, Laurits Lauritsen fradøde. 6 dlr.

Anders Pedersen i Karup gav sig fra en halvgård til Neder Ure  2 dlr.

Niels Jensen i Neder Ure skiftede en halvgård med Anders Pedersen i Karup  2 dlr.

Laurits Christensen stedte den gård i Roe, som Christen Jensen og Christen Gregersen oplod.  15 dlr.

Jørgen Jensen stedte et gadehus i Borup, som Jens Christensen oplod. 2 dlr.

Hans Frederiksen stedte en halv gård i Roe, Gregers Nielsen oplod formedelst armod  8 dlr.

Søren Andersen i Elkær for fire sårmål på Niels Jensen Sst. 3 dlr.

Gern Herred og birker 1648-49
Stedsmål og sagefald

Anders Nielsen stedet den gård i Vorde Laurits Christensen fradøde. 10 dlr.

Jens Nielsen fæstede den halve gård i Voel, fornævnte Anders Nielsen frastod  5 dlr.

Christen Lassen en afbrændt halv gårds jord i Grølsted, som Søren Nielsen frastod  2 dlr.

Christen Sørensen fæstede et gadehus i Skårup, som fornævnte Christen Lassen frastod  2 dlr.

Søren Iversen stedte et boel i Gern Niels Andersen oplod. 5 dlr.

Niels Andersen i Gern lejermålsbøde  med Kirsten Rasmusdatter gav efter formue. 4 dlr

Niels Jensen stedet  halvdelen af en gård i Voldby, Christen Ibsen iboede og nu var øde. 4 dlr

Jens Andersen fæstede et boel i Voldby Rasmus Andersen fradøde 4 dlr.

Jens Lassen stedte halvdelen af den gård i Sminge, som Niels Andersen havde opladt ved skriftlig kontrakt  26 dlr.

Niels Lassen fæstede halvdelen af den gård i Sminge, Laurits Joensen oplod. 26 dlr.

Søren Christensen stedte den gård i Borre Oluf Sørensen fradøde. 30 dlr.

Las Jensen stedte den gård i Borre Peder Mikkelsen frastod formedelst armod  16 dlr.

Anders Christensen fæstede den halve gård i Vejerslev, Anders Rasmussen fradøde. 10 dlr.

Villads Mikkelsen stedte den halve del af det hus i Hårup, han allerede iboer og Jens Jepsens enke frastod 2 dlr.

Peder Sørensen stedte en halv gård i Mollerup Peder Pedersen fradøde. 14 dlr.

Niels Pedersen fik bevilling uden stedsmål på en halv øde gård i Aidt, Jens Nielsen var fradød

Hans Sørensen stedte en halv gård i Skårup hans fader Søren Mortensen oplod. 8 dlr.

Mikkel Pedersen fæstede halvdelen af en gård i Ellerup hans fader Peder Hammel oplod. 6 dlr.

Jens Sørensen fæstede Katvad Mølle, som Hans Gregersen oplod. 16 dlr.

Christen Nielsen fik Bevilling på en øde gård, Christen Sørensen i Trudstrup frarømte uden stedsmål

Hids Herred 1648-49
Stedsmål og sagefald

Erik Mouritsen stedte halvdelen af en halv gård i Funder, Anne salig Jørgen Schøt fradøde. 5 dlr.

Christen Jensen stedte den anden halvdel af samme halve gård i Funder  5 dlr.

Rasmus Nielsen stedte en halv gård i Funder, Jens Pedersen oplod. 8 dlr.

Las Pedersen stedte en halv gård i Vester Kejlstrup Erik Iversen fradøde. 20 dlr.

Niels Jensen stedte et hus i Funder Søren Nielsen frastod  1 dlr.

Tomas Poulsen fæstede en halv gård i Lemming, Erik Pedersen fradøde. 8 dlr.

Søren Christensen i Kærsgård lejermålsbøde  12 dlr.

Christen Nielsen i Ebstrup tre sårmålsbøder på Christen Esbensen dreng sst.  2 dlr. 1 ort

Peder Andersen stedte et hus i Nebel Jens Lassen  2 dlr.

Jørgen Pedersen fæstede en halv gård i Moselund, Niels Christensen frastod  10 dlr.

Maren Mortensdatter for lejermål (i) Silkeborg mølle efter formue og tingsvidne  2 dlr.

Oluf Rasmussen fæstede en tredjedel af en gård i Borup, Laurits Christensen oplod. 6 dlr.

film nr. M.18798

STEDSMÅL 1650-51
Ikke opdelt herredsvis

fæstede Niels Lauritsen i Roe en halv gård sst., som Niels Gregersen tilforn iboede. 6 dlr.

Jørgen Jensen et hus i Borup Oluf Rasmussen oplod. 4 dlr.

Fæstede Mourits Nielsen et gadehus i Borup, som Jørgen Jensen fraflyttede. 1½ dlr.

Niels Lauritsen en halv gård i Serup, som Jens Andersen fradøde. 16 dlr.

Jens Nielsen fjerdeparten af en gård ved Funder Kirke. 6 dlr.

Peder Jensen Skov et hus i Funder, som Jens Nielsen fraflyttede 1 dlr.

Niels Nielsen en gård i Hørup, som Niels Pedersen fradøde. 20 dlr.

Peder Iversen en halv gård i Tranum Kirkegård, som Søren Nielsen fradøde. 13 dlr. 1 ort 8 sk.

Simon Nielsen og Laurits Nielsen Revshale, som Christen Sørensen fradøde. 25½ dlr. ½ ort
4 sk.
der foruden af et stykke særeng bruges under gården til indfæstning  2 dlr.

Envold Pedersen fjerdeparten af Asklev, som Frands Jensen fradøde. 4 dlr.

Jacob Mikkelsen en halv gård i Aidt, som lang tid har været øde. 3 dlr.

Christen Eriksen et gadehus i Aidt, som Jacob Mikkelsen oplod. 2 dlr.

Anders Tøgersen en gård i Gern, som Rasmus Andersen fradøde. 30 dlr.

Niels Rasmussen en gård i Trust som Peder Andersen oplod. 11 dlr.

Mads Andersen et gadehus i Tange, som Poul Mikkelsen frarømte  2 dlr.

Jens Andersen en gård i Vejerslev, som Anders Jensen fradøde. 40 dlr.

Anders Jensen en gård i Gern, som hans fader Jens Andersen oplod. 16 dlr.

Christen Nielsen en gård i Gern, som Christoffer Sørensen fradøde. 20 dlr.

Laurits Nielsen et halvt gadehus i Farre, som Bertel Jørgensen oplod. 2 dlr. 2 ort 16 sk

Søren Jensen en halv gård i Demstrup, som Jens Nielsen fradøde. 6 dlr. 2 ort 16 sk

Peder Christensen fjerdeparten af en gård i Vium, som Søren Nielsen oplod. 2 dlr. 2 ort 16 sk

Peder Christensen et gadehus i Vium som hans fader Peder Christensen oplod. 1 dlr. 1 ort 8 sk.

Søren Jensen Ansø Mølle, som Jens Jensen fradøde. 15 dlr.

Rasmus Sørensen en halv gård i Lemming. som Laurits Madsen fradøde. 12 dlr.

Christen Schannesen en gård i Ans, som Peder Jensen fradøde hvilken var meget brøstfældig.  6 dlr.

Rasmus Christensen en halv gård i Iller  6½ dlr. 16 sk

Søren Christensen et halv Boel i Iller. 4 dlr

Tomas Tomasen halvparten af Revl som hans fader Tomas Christensen oplod, og derhos bevilget at blive tingskriver til Lysgård herredsting  30 dlr.

Jens Nielsen tre parter af en øde gård i Almtoft, som Niels Jensen iboede. 4 dlr

Iver Gregersen en halv gård i Boest, som Niels Christensen fradøde. 3 dlr.

Jens Tomasen et Kirkeboel i Kragelund som Niels Bertelsen degn frarømte  10 dlr.

Jens Mikkelsen en gård i Farre, som hans fader Mikkel Andersen tilforn i boede  13 dlr. 1 ort  8 sk.

Christen Christensen et gadehus i Vinderslev, som Peder Hansen fraflyttede. 2 dlr.

Hans Christensen et gadehus i Vinderslev, som Christen Hansen fraflyttede. 1 dlr.

Peder Lauritsen et halvt gadehus i Farre, som Henrik Tysk fradøde. 2 dlr.

Søren Jensen i Mollerup, en halv selvejer bondegård sst., som hans fader fradøde gav til husbondhold. 4 dlr
 
Peder Christensen en gård i Borre som hans fader Christen Sørensen oplod. 20 dlr.

Troels Tomasen en gård i Grættrup, som Emmer Joensen oplod. 13 dlr. 1 ort 8 sk

Anders Christensen en halv gård i Frisbæk, som Villads Pedersen oplod. 4 dlr.

Villads Christensen en halv gård i Hampen, som Anders Christensen fraflyttede. 4 dlr.

Anders Mikkelsen et gadehus i Farre, som Niels (Karl) sidst iboede. 4 dlr

Niels Christensen en gård i Nortvig, som Jens Jørgensen fraflyttede. 10 dlr.

Niels Esbensen en gård i Farre, som Peder Mortensen fradøde. 12 dlr.

Christen Pedersen et gadehus i Hinge som hans moder Maren Christensdatter oplod. 3½ dlr.

Christen Mikkelsen en halv gård i  Torning, som hans fader Mikkel Nielsen fradøde. 5 dlr.

Peder Nielsen en halv gård i Roe som ha Hans Frederiksen oplod. 8 dlr.

Peder Christensen halvparten af Grågård, som Tyge Tagesen fradøde. 13 dlr. 1 ort 8 sk

Peder Lauritsen et hus ved Resenbro kaldes Krudthus. 3 dlr.

Søren Andersen en halv gård i Mausing som hans broder Jens Andersen oplod. 6½ dlr, 16 sk.

Søren Rasmussen en halv gård i Skellerup, som hans moder Johanne Sørensdatter oplod. 10 dlr.

Niels Christensen en halv gård i Gødvad som hans moder Kirsten Nielsdatter fradøde. 5 dlr.

Rasmus Jensen et halvt boel i Iller, som Jens Sørensen oplod. 4 dlr.

Niels Pedersen et stykke ejendom i Farre kaldes Bejtrup  16 dlr.

Peder Nielsen en halv gård i Torning, som Peder Mouritsen oplod. 6 dlr.

Søren Mikkelsen halv Naderup, som Niels Pedersen oplod. 18 dlr.

Christen Jensen en halvt hus i Lemming som Jens Ibsen fradøde. 2 dlr.

Laurits Pedersen en gård i Voel, som unge Rasmus Nielsen oplod. 6½ dlr. 16 sk

Rasmus Nielsen en halv gård i fornævnte Voel, som Laurits Pedersen oplod. 4 dlr.

Christen Pedersen fjerdeparten af en gård i Funder, som Peder Jensen oplod. 2 dlr.

Peder Nielsen et gadehus i Tem, som Peder Pedersen frarømte  2 dlr.

Jens Nielsen Tem fjerdeparten af en gård i Funder, som Jacob Pedersen oplod. 3 dlr.

Jens Pedersen et gadehus i Funder, som Jens Nielsen oplod. 2 dlr.

Poul Esbensen et hus i Farre, som Frands Tækker tilforn påboede  2 dlr.

Niels Mikkelsen fjerde parten af en gård i Stenholt, som Niels Jensen oplod. 3 dlr.

Jens Mouritsen en halv gård i Mausing, som hans moder Anne Jensdatter oplod.  5½ dlr. 16 sk

Søren Jensen degn et gadehus i Gern, som Niels Christensen fradøde. 2 dlr.
 
Laurits Andersen 10 skæpper fæsteskyld i Resendal. 6 dlr. gav han til husbondhold af tredjeparten, han som selvejer tilhører i fornævnte Resendal . 3 dlr. 1 ort 8 sk

Niels Sørensen et gadehus i Funder, som Niels Christensen frarømte  2 dlr.

SAGEFALD 1650-51
Ikke herredsvis opdelt

Annammet af Peder Lassen i Pårup og hans hustru Mette Eriksdatter for et ulovligt vidne imod Laurits Jensen i Brædstrup  25 slette dlr.

Rasmus Svendsen i Kjellerup efter hans formue for lejermål han har begået med Kirsten Christensdatter  10 dlr.

Kirsten Christensdatter efter hendes formue for lejermål med Rasmus Svendsen i Kjellerup 2½ dlr.
Anders Christensen i Pederstrup for lejermål han begik med Else Gregersdatter, eftersom han havde ringe formue  8 dlr.

Søren Pedersen i Højbjerg efter hans formue for lejermål han begik med et kvindfolk på Asmild Klosters stavn  10 dlr.

Christen Pedersen i Funder efter hans formue for lejermål, han har begået med Maren Jensdatter  6½ dlr. 16 sk

af Peder Pedersen i Engesvang for hans faders begravelse med Ceremonier, kirketjeneste og gravskrift, endog han var dømt til en løgner derfor  20 dlr.

STEDSMÅL 1651-52
uden opdeling

Fæstede Niels Lauritsen i Hårup, en gård sst. Anne Sørensdatter oplod. 6 dlr.

Peder Skrædder ½ gård i Linå, som var afbrændt og Peder Lauritsen frastod. 3 dlr. 2 M

Peder Lauritsen ½ gård i Hårup, Niels Lauritsen oplod 3 dlr. 2 M

Poul Nielsen i Sinding et stykke gadejord sst., som grenadererne bevilgede ham. 2 dlr.

Jens Nielsen i Voel, Niels Sørensens halve gård  8 dlr.

Niels Rasmussen tredje parten af en gård i Øster Bording, Rasmus Jensen oplod. 6 dlr.

Henrik Andersen ½ gård i Grauballe, Anders Sørensen for armod fraflyttede 10 dlr.

Anders Nielsen ½ gård i Trust, som Anne Sørensdatter fradøde. 5 dlr. 2 mark

Laurits Nielsen ½ gård i Dalby, Peder Eriksen oplod. 8 dlr.

Jens Tomasen et kirkeboel i Gødvad, Jørgen Pallesen oplod. 4 dlr.

Christen Pedersen i Farre gav til husbondhold af en gård ibid  5 dlr.

Christen Madsen et hus i Nørhoved, Maren Jensdatter fradøde. 2 dlr.

Laurits Christensen Sillerup mølle Dines Christen fraflyttede. 6 dlr.

Søren Christensen en gård i Grølsted, hans moder oplod. 12 dlr.

Svend Madsen ½ gård i Skårup, Mikkel Andersen oplod. 8 dlr.

Peder Sørensen ½ gård i Kragelund, Apelone Andersdatter oplod. 6 dlr.

Tomas Christensen halv Revl, hans søn oplod. 8 dlr.

Anders Iversen 1 gård i Funder, Mette Pedersdatter oplod. 6½ dlr. 1 mark

Laurits Jensen ½ gård i Hørup, Jens Nielsen fradøde. 6½ dlr. 1 mark

Jens Nielsen Blegen ½ gård i Voel, Niels Sørensen fradøde. 8 dlr.

Søren Nielsen 1 gård i Skårup, Niels Sørensen oplod. 26 dlr.

Niels Rasmussen Ansøgård, Søren Andersen fradøde. 16 dlr.

Jens Jensen et hus i Fogstrup, Maren Pedersdatter oplod. 2½ dlr. 1 mark

Hans Lassen ½ gård i Frausing, hans fader oplod. 25 dlr.

Peder Jensen Lille Gråskov, hans moder fradøde. 18 dlr.

Peder Lauritsen ½ gård i Gødvad, Niels Nielsen oplod. 5 dlr.

Jens Pedersen et hus i Hinge, Karen Tøgersdatter fradøde gav. 4 dlr

Henrik Nim af tvende gårde husbondhold  20 dlr.

Peder Rasmussen fjerdeparten af en gård i Serup, Boel Madsdatter fradøde. 6½ dlr. 1 mark

Laurits Lauritsen ½ gård i Funder Christen Mortensen fradøde. 6 dlr.

Jens Nielsen Tem fjerdeparten af en gård i Funder Erik Mogensen oplod 3 dlr.

Christen Nielsen tredjeparten Rudstrup, Rasmus Jensen oplod. 6½ dlr. 1 mark

Peder Eriksen i en gård i Vinderslev, Iver Tomasen fradøde. 12 dlr.

Rasmus Nielsen ½ gård i Hårup, Peder Lauritsen oplod. 3 dlr. 2 mark
 
Peder Nielsen 1 gård i Helkær, Jep Jørgensen oplod. 5 dlr. 2 mark

Erik Pedersen 1 gadehus i Vinderslev Peder Eriksen oplod. 3 dlr.

Niels Jørgensen ½ gård i Sinding, Peder Madsen oplod. 9 dlr.

Søren Jensen i Mollerup gav til husbondhold af et boel sst., Las Pedersen fraflyttede. 3 dlr.

Peder Jensen et hus i Funder, Niels Pedersen frarømte  2 dlr.

Laurits Christensen Skovhuset i Vinderslev sogn  24 dlr.

Gregers Lassen i Ans 1 gård sst. hans moder oplod. 12 dlr.

SAGEFALD 1651-52

Jens Christensen i Hårup for Johanne Sørensdatter han besov  12 dlr.

Søren Nielsen i Farre for Lejermål 12 dlr.

Søren Christensen i Grølsted for han slog Rasmus Jensen sst.  1 dlr.

Frands Pedersen i Gern for Anne Kaspersdatter han besov  12 dlr.

Anders Christoffersen i Gern for Gertrud Christensdatter han besov  12 dlr.

Mikkel Pedersen i Ellerup for lejermål han havde begået  12 dlr.

Jens Andersen i Fårvang for Maren Pedersdatter han besov  12 dlr.

Christen Eriksen i Fogstrup for K.M.s skat han havde forholdt 1649. 3 dlr.

Jens Pedersen i Sminge for Boel Pedersdatter han besov 12 dlr.

Jens Sørensen i Voel for slagsmål med Jens Nielsen sst.  2 dlr.

Annammet i Fogstrup, Jens Nielsen 1 dlr.

Jens Nielsen i Resdal for bordag med Niels Andersen  3 ort

STEDSMÅL 1652-53

Gern Herred 1652-53

Laurits Lauritsen i Farre halvparten af hans faders gård, som han oplod. 5 dlr.

Jens Pedersen i Linå halvparten af hans faders gård, som han oplod. 2 dlr.

Jens Christensen ½ gård i Ellerup, Søren Hansen oplod. 5 dlr. 2 mark

Jens Nielsen 1 gård i Grølsted, Anne Sørensdatter oplod. 16 dlr.

Jens Nielsen ½ gård i Grølsted, Jens Rasmussen fraflyttede. 6 dlr.

Jens Jensen og Jens Pedersen 1 gård i Lyngby, Simon Bertelsens enke oplod for armod 9 dlr.

Simon Nielsen ½ hus i Horn, Niels Vest påboede  2 dlr.

Christen Christensen i Tunglund, Peder Nielsens gård i Aidt, som han oplod. 8 dlr. 2 mark

Jens Sørensen i Trust, et hus Peder Jensen fradøde. 3 dlr. 2 mark

Christen Jensen i Gern, Søren Lauritsens gård  16 dlr.

Peder Jensen i Voel, Christen Jensens boel. 6 dlr.

Jens Sørensen i Voel, Peder Jensens halve hus  2 dlr.

Niels Rasmussen 1 gadehus i Linå, Rasmus Jensen fradøde. 2 dlr.

Peder Pedersen en gård i Ellerup, Mikkel Pedersens enke afstod for armod  10 dlr.

Simon Sørensen 1 boel i Gern, Niels Lauritsen oplod 6 dlr.

Hids Herred 1652-53
Stedsmål

Jens Jensen ½ gård i Lemming, Anne Jensdatter oplod. 8 dlr.

Peder Sørensen 1 gård i Balle, Mette Nielsdatter fradøde 10½ dlr.  1 mark

En del Balle bymænd K.M. Jord ved balle kirke  12 dlr.

Peder Lassen i Sinding, ½ gadehus Mikkel Pedersen oplod. 2½ dlr. 1 mark

Poul Pedersen i Sinding gav til husbondhold af Christen Nielsens halve selvejergård i Ebstrup  5 dlr.

Poul Tomasen i Sinding gav til husbondhold af de 3 parter af en ½ bondegård, Søren Madsen oplod. 3 dlr.

Peder Pedersen i Engesvang gav til husbondhold af hans faders gård  10 dlr.

Jep Graversen halvparten af Majlund dyrvogterhus, Niels Sørensen frastod  1 dlr.

Peder Jensen ½ gård i Elling, Niels Christensen fradøde. 6 dlr.

Peder Lauritsen 1 hus i Funder, Niels Christensens enke oplod. 2 dlr.

Anders Christensen ½ forfalden gård i Mausing, Jens Andersen frastod af armod  8 dlr.

Søren Lassen Dalsgård, Peder Pedersen fradøde. 20 dlr.

Mads Andersen ½ hus i Nebel, Niels Jensens hustru oplod. 1½ dlr.

Niels Jensen og Søren Jensen ½ gård i Elling, deres moder oplod. 12 dlr.

Lysgård herred 1652-53
Stedsmål

Hans Andersen og Las Sørensen 1 gård i Skræ, Las Christensen og Las Nielsen oplod. 8 dlr.

Niels Andersen i Iller, 1 gadehus Jens Jensen oplod. 2½dlr.1 mark

Christen Pedersen i Grønbæk, ½ hus Anne Knudsdatter oplod. 2 dlr.

Christen Christensen i Elkær en gård Niels Hansen fradøde. 5 dlr. 2 mark

Tomas Nielsen i Vinderslev ½ gård, Søren Mikkelsen oplod. 5 dlr.2 mark

Søren Mikkelsen i Vinderslev 1 gadehus  1 dlr.

Søren Sørensen 1 gård i Kjellerup, Karen Tøgersdatter oplod. 13 dlr. 2 mark

Tulli Jacobsen 1 boel i Gammelsogn, Mogensen Jepsen oplod. 7 dlr.

Niels Jensen en gård i Skræ, Søren Lassen oplod. 4 dlr.

Las Christensen ½ gård i Torning Jens Nielsens enke oplod. 6½ dlr. 1 mark

Vrads Herred 1652-53
Stedsmål

Jens Sørensen fæstede ½ gård i Kærsig
6 dlr.

Niels Christensen 1 gård i Sebstrup, hans fader oplod. 13 dlr. 2 mark

Jens Nielsen ½ gård i Virklund, Niels Jensen fradøde. 10 dlr.

Christen Christensen ½ gård i Isen Anders Clemendsens enke oplod. 2½ dlr. 1 mark

Niels Madsen halvparten af 1/3 gård i Bøgskov, Peder Nielsen frastod  2 dlr.

Mads Christensen et hus ved Hampen sø, Villads Pedersen havde i fæste  1 dlr.

Rasmus Andersen 2 parter af Lovdal, Søren Mikkelsen oplod. 20 dlr.

Niels Poulsen halvparten af en bolig i Vrads, Peder Eskesen havde påboet og i svenskens fejde afbrændte  1 dlr.

SAGEFALD 1652-53

Annammet af Peder Fog i Ans for Maren Andersdatter han besov  12 dlr.

Jens Lauritsen i Sminge for Maren Rasmusdatter han besov  12 dlr.

Mads Torsen i Holmstol for Karen Nielsdatter han besov 12 dlr.

Jens Sørensen i Vinderslev for slagsmål han begik på Peder Andersens hustru i Vattrup  1 dlr.

STEDSMÅL 1653-54

Vrads Herred 1653-54

Niels Christensen i Asklev fjerdeparten af den gård sammesteds Jens Christensen fradøde. 3 dlr.

Søren Nielsen i Sebstrup en halvgård hans fader oplod. 8 dlr.

Jens Nielsen fæstede en halv gård i Nør Snede, Jørgen Pedersen fradøde og Enken oplod. 9 dlr.

Søren Tomasen i Tømmerby fæstede tredjeparten af en gård sst., som hans moder oplod. 8 dlr.

Anders Nielsen fæstede Tollundskov. 6 dlr.

Peder Rasmussen i Virklund fæstede halvparten af hans faders gård sammesteds, som han oplod. 15 dlr.

Søren Iversen fæstede Sillerup mølle, som Laurits Christensen blev fradømt. 6 dlr.

Laurits Christensen i Isen fæstede den halve Gård sst., Christen Poulsen tilforn påboede og fradøde. 4 dlr.

Peder Jørgensen fæstede sin faders halve gård i Hampen 6 dlr.

Jens Nielsen i Gludsted fæstede et gadehus, Peder Jensen oplod. 2 dlr.

Søren Pedersen fæstede halv Byskov, som hans fader oplod. 10 dlr.

Jørgen Christensen fæstede Overskov, som hans fader oplod. 6 dlr.

Hids Herred 1653-54
Stedsmål

Bertel Jacobsen fæstede et halvt hus i Balle, Jens Lassen tilforn påboede og fradøde. 2 dlr.

Niels Rasmussen fæstede et Gadehus i Nebel, som Søren Lassen oplod. 4 dlr.

Niels Andersen fæstede den gård i Nebel Las Nielsen tilforn påboede og fradøde. 20 dlr.

Rasmus Jensen i Funder fæstede fjerde parten af den gård sst., Niels Ladegård oplod. 4 dlr.

Christen Jensen i Lemming fæstede den halve Gård sst., Niels Mouritsen påboede og fradøde. 8 dlr.

Jens Nielsen fæstede et Gadehus i Borup Mourits Nielsen for ham oplod. 2 dlr.

Anders Rasmussen i Nebel fæstede tredjeparten af den gård sst., Rasmus Nielsen påboede
og fradøde. 10 dlr.

Niels Sørensen i Grauballe fæstede et gadehus sst., som Jens Pedersen påboede og fradøde.
4 dlr.

Peder Nielsen i Resdal fæstede en halv gård hans broder oplod. 10 dlr.

Stig Eriksen i Resdal fæstede Niels Klogs gård i Gødvad, som han frarømte  20 dlr.

Jens Graversen fæstede en halv gård i Mausing, hans fader oplod. 14 dlr.

Jesper Nielsen fæstede den halve gård i Serup, hans moder påboede, og som hun oplod. 14 dlr.

Isak Tomasen i Funder fæstede hans faders halve gård sst., som han oplod. 10 dlr.

Christen Madsen i Svostrup fæstede et gadehus sst., Rasmus Madsen fraflyttede. 4 dlr.

Gern Herred 1653-54
Stedsmål

Niels Jensen i Grølsted fæstede en halv gård sst., Christen Sørensen oplod. 10 dlr.

Jens Andersen i Trust fæstede den gård sst., Christen Nielsen oplod. 10 dlr.

Christen Nielsen i Trust fæstede Christen Pedersens halve gård han oplod. 5 dlr.

Rasmus Pedersen i Borre fæstede sin moders gård sst.  24 dlr.

Peder Nielsen stedte et gadehus i Trust, som Peder Long påboede og fradøde. 2 dlr.

Christen Pedersen i Trust fæstede Niels Rasmussens gård sst., som han oplod. 10 dlr.

Las Lassen i Skellerup fæstede hans faders, Las Lassens halve gård han for ham oplod. 8 dlr.

Rasmus Sørensen Lung fæstede Dalbygård som Erik Lassen påboede og fradøde og enken nu igen har opladt ham  16 dlr.

Niels Jensen fæstede et Boel i Alling sogn og by. 6 dlr.

Niels Eriksen fæstede den gård i Skannerup hans fader påboede og fradøde. 8 dlr.

Niels Bentsen i Skorup fæstede et hus Niels Andersen tilforn påboede  2 dlr.

Jens Lauritsen i Sminge fæstede sin faders halve gård sammesteds  12 dlr.

Niels Pedersen i Ellerup fæstede den halve gård, som Peder Jensen sst. oplod. 9 dlr.

Knud Svendsen fæstede den Gård i Sminge, Niels Andersen påboede, og som han oplod. 20 dlr.

Søren Jensen fæstede 2 parter af den gård i Trust, Søren Mouritsen oplod. 10 dlr.

Jens Jensen i Trust fæstede den gård sst., hans fader påboede og for ham oplod. 10 dlr.

Søren Nielsen fæstede Katvad mølle, som Jens Sørensen påboede, og som han oplod. 16 dlr.

Terkel Rasmussen fæstede hans faders gård i Voel, som han oplod. 12 dlr.

Mikkels Lauritsen fæstede en gård i Vejerslev, som hans moder oplod. 26 dlr.

Mads Torsen fæstede Niels Jacobsens gård i Holmstol, som han oplod 10 dlr.

Niels Rasmussen i Mollerup fæstede fjerdeparten af den gård sst., som hans fader Rasmus Jensen påboede og for ham oplod. 6 dlr.

Lysgård herred 1653-54
Stedsmål

Rasmus Madsen fæstede den halve gård i Grønbæk, Anders Jensen påboede og fradøde. 8 dlr.

Hans Rasmussen fæstede den halve gård i Grønbæk, Niels Rasmussen påboede og fradøde. 10 dlr.

Peder Sørensen fæstede halvparten af den gård i Hinge, hans fader påboede og fradøde. 11 dlr.

Søren Nielsen i Askær fæstede den halve gård sst., hans fader oplod. 8 dlr.

Mads Pedersen fæstede en halv gård i Gråskov, som Bertel Jensen påboede og fradøde. 10 dlr.

Mourits Nielsen fæstede et gadehus i Hinge, som Jens Pedersen iboede og fradøde. 2 dlr.

Peder Jensen fæstede et gadehus i Vinderslev, Maren Nielsdatter iboede og fradøde. 2 dlr.

Jens Sørensen i Grønbæk fæstede en halv gård der sammesteds hans fader oplod. 10 dlr.

Jens Joensen fæstede den gård i Borup Jens Hansen påboede  16 dlr.
(NB. det kan til tider være vanskeligt at skelne Jensen og Joensen)

Niels Pedersen i Vinderslev fæstede et gadehus sst., Søren Mikkelsen tilforn påboede  2 dlr.

Hans Nielsen fæstede et halvt hus i Borup, Mourits Nielsen fraflyttede. 2 dlr.

Jens Nielsen fæstede et gadehus i Vinderslev, Christen Sørensen fraflyttede. 3 dlr.

Peder Mouritsen fæstede ½ gad gård i Torning, Christen Torsen sst. påboede og fraflyttede. 6 dlr.

Anders Jensen fæstede ½ gård i Torning, som Christen Sørensen påboede og fraflyttede. 10 dlr.

Peder Mouritsen i Grønbæk fæstede et Gadehus sst., som hans fader iboede og for ham oplod. 4 dlr.

Niels Pedersen sst., fæstede et hus, som Kirsten Andersdatter oplod. 4 dlr.

Peder Pedersen fæstede et hus i Gulev, som Niels N. tilforn iboede og fraflyttede

Jacob Joensen fæstede Ans Kro, som Claus Henriksen oplod. 10 dlr.

SAGEFALD 1653-54

Vrads Herred 1653-54

Peder Nielsen i Boest aftinget for lejermål, han havde begået med Anne Andersdatter for hans brøde og forseelse  12 dlr.
Kvinden findes på velbyrdige hr. Jørgen Brases gods

Hids Herred 1653-54
Sagefald

Smeden i Sejling aftinget efter hans yderste formue for lejermål, han under hans ægteskab havde begået med Maren Tøgersdatter  24 dlr.

Stig Eriksen i Resdal, for hans og kvindens brøde, han besov og siden tog til ægte  9 ort

aftinget med Peder Sørensen i Engesvang for lejermål  12 dlr.

Poul i Ebstrup aftinget for lejermål han med Mette Andersdatter havde begået  12 dlr.

Mette Andersdatters bøde. 6 dlr.

Anders Christensen i Gødvad aftinget for ulovlig skovhugst. 4 dlr

Niels Jensen af Boest for lejermål han har begået med Mette Nielsdatter  12 dlr.

Forskrevne Mette Nielsdatters bøde er ikke at bekomme for hendes armods skyld efter tingsvidnes videre formelding

Peder Christensen i Ebstrup aftinget for lejermål, han har begået med Anne Sørensdatter  12 dlr.

Anne Sørensdatters bøde er ikke at bekomme, for hendes armods skyld efter tingsvidnes videre formelding

Aftinget med de Hvinningdal  mænd for en hore de husede, som var fredløs. 4 dlr

Laurits Andersen hyrde i Sejling aftinget for en hore, han har huset imod forbud og lod undkomme  2 dlr.

Karen Rasmusdatter i Voel aftinget for lejermål. 6 dlr.

Aftinget med Rasmus Christensen i Gødvad for hans søster, han husede imod forbud  2 dlr.

Aftinget med de Sinding mænd formedelst de gjorde ulyd på tinget  10 dlr.

Gern Herred 1653-54
Sagefald

Anders Christensen i Gern aftinget for lejermål han havde begået med Else Pedersdatter  12 dlr.

Peder Pedersen i Farre afsvoret for lejermål  12 dlr.

Anne Skomagers i Farre for lejermål, efter hendes formue. 4 dlr

Peder Kræmmer i Linå aftinget for lejermål, han har begået med Kirsten Poulsdatter, som er bortrømt  12 dlr.

Søren Christensen i Horn aftinget for lejermål, han har begået med Karen Nielsdatter  12 dlr.

Karen Nielsdatters bøde er ikke at bekomme for hendes armods skyld, efter tingsvidnes videre formelding

Lysgård herred 1653-54
Sagefald

Søren Christensen og Meier Christensen i Vinderslev aftinget for bordag de har begået med hver andre  2 dlr.

Jens Christensen i Hinge og Claus Gerdsen sst., for bordag de i lige måde med hverandre har begået  2 dlr.

STEDSMÅL 1654-55

Vrads Herred 1654-55

Jens Andersen fæstede 1 gadehus i Fogstrup, som Jens Jensen påboede og oplod. 4 dlr.

Knud Sørensen fæstede ½ gård i Vrads, som Kirsten Sørensdatter oplod. 8 dlr.

Christen Christensen fæstede ½ gård i Hampen, som hans stedfader Niels Mouritsen oplod. 10 dlr.

Lysgård herred 1654-55

Peder Balzersen fæstede ½ gård i Pederstrup, som Anders Smed påboede og fradøde. 10 dlr.

Søren Nielsen i Pederstrup fæstede ½ gård sst., som Jens Jørgensen påboede og fradøde. 8 dlr.

Mads Nielsen fæstede ½ gård i Torning, som Jens Christensen fradøde. 4 dlr.

Gern Herred 1654-55

Jens Pedersen fæstede ½ gård i Hårup som Iver Jensen påboede og fradøde. 8 dlr.

Jens Tøgersen fæstede 1 gård i Lyngby, som hans fader påboede og fradøde. 16 dlr.

Jens Rasmussen fæstede ½ gård i Skannerup, som Peder Jensen påboede og fradøde. 4 dlr.

Anders Svendsen fæstede 1 gård sst., som Niels Jensen påboede og fradøde. 10 dlr.

Jens Lauritsen fæstede 1 gård i Horn, som Christen Pedersen påboede og fradøde. 20 dlr.

Niels Lauritsen ½ gård i Sminge, som Jens Lauritsen for  oplod. 10 dlr.

Anders Rasmussen fæstede ½ gård i Horn, som Peder Sørensen oplod. 8 dlr.

Jens Pedersen fæstede 1 gård i Levring, som Laurits Andersen fradøde. 8 dlr.

Anders Jensen fæstede 1 gård i Ebstrup, som Laurits Christensen fradøde. 10 dlr.

samme dag fæstede Anders Christensen 1 boel i Gern, som Sørens Sørensen oplod. 10 dlr.

Jens Christensen fæstede 7 parter af 1 hus i Lyngby, som Peder Christensen oplod. 1 dlr.

Niels Jensen fæstede ½ gård i Trust, som Christen Nielsen frarømte. 6 dlr.

Hids Herred 1654-55
Stedsmål

Christen Sørensen fæstede ½ gård i Kragelund, som Peder Jørgensen påboede og for ham oplod. 10 dlr.

Villum Mouritsen fæstede ½ hus i Nebel, som Mads Andersen påboede og oplod. 2 dlr.

Hans Lassen fæstede fjerdeparten af noget jord, som lå til Jens Hansens gård sst.    8 dlr.

Hans Jensen fæstede 1 boel sst., som hans fader påboede og fradøde. 4 dlr.

Søren Ibsen fæstede ½ gård i Resdal, som Gravers Sørensen påboede og for ham oplod. 10 dlr.

Jacob Jensen i Funder fæstede sin faders halve gård sst.  10 dlr.

Christen Lauritsen fæstede ½ gård i Lemming, som Søren Sørensen Rask påboede  12 dlr.

Sejer Lauritsen fæstede 2 parter af 1 gård i Dalsgård  10 dlr.

Niels Jensen fæstede fjerdeparten af 1 gård i Elling, som hans broder oplod. 5 dlr.

Niels Simonsen fæstede 3. parten af en officersgård i Nebel, som Peder Jepsen oplod. 8 dlr.

Villum Mouritsen fæstede 1 gadehus i Svostrup, som Niels Simonsen oplod. 4 dlr.

Christen Nielsen fæstede 1 gård i Funder, hans fader fradøde. 10 dlr.

Anders Mouritsen fæstede 1 gadehus i Nebel, som Villum Mouritsen oplod. 2 dlr.

SAGEFALD 1644-55

Lysgård herred 1654-55

Rasmus Nielsen i Almtoft afsvoret for bordag han havde begået mod Christen Hansen  1 dlr.

Gern Herred 1654-55
Sagefald

Rasmus Pedersen i Farre aftinget for lejermål han havde begået med Else Nielsdatter 12 dlr.
Else Nielsdatters bøde er ikke at bekomme for hendes armods skyld

Christen Nielsen i Trust aftinget for lejermål, han har begået med Anne Christensdatter, og da de havde aftinget rømte både han og kvinden bort tilsammen

Morten Pedersen i Voel aftinget for lejermål, han har begået med Johanne Jespersdatter  12 dlr.

Johanne Jespersdatters bøde. 6 dlr.

Niels Overgård i Borre aftinget for ulovlig skovhugst  17 dlr.

Hids Herred 1654-55
Sagefald

Tomas Graversen i Lemming aftinget for lejermål han har begået med Margrete Pedersdatter i hans ægteskab  20 dlr.

Kvinden er bortrømt hendes vej eftersom hun ikke havde noget at betale hendes bøde med

Christen Nielsen i Gødvad aftinget for lejermål, han har begået med Maren Nors  12 dlr.

Maren Nors bøde er ikke at bekomme for hendes armods skyld

Husbondhold annammet i Hids herred

Tor Lauritsen i Nebel  5 dlr.

STEDSMÅL 1655-56

Lysgård herred 1655-56


Peder Sørensen fæstede ½ gård i Hinge, som Søren Simonsen påboede og oplod 14 dlr.

Christen Sørensen fæstede 1 gård sst. som hans fader fradøde. 26 dlr.

Anders Mikkelsen fæstede 1 gård i Vinderslev, som hans fader fradøde. 13 dlr.

Peder Lassen fæstede 1 gadehus sst., som Christen Hansen oplod. 2 dlr.

Peder Mikkelsen fæstede 1 gård sst., som Søren Christensen påboede og fradøde. 20 dlr.

Anders Jensen fæstede 1 gadehus, som hans fader oplod. 4 dlr.

Anders Jensen fæstede 1 gadehus, som hans fader oplod. 4 dlr.

Søren Svendsen fæstede 1 gård i Kjellerup, som hans fader oplod. 10 dlr.

Palle Pedersen fæstede 2 parter af 1 gård i Hauge, som Niels Vinter oplod. 15 dlr.

Peder Jensen fæstede 1 gadehus i Hinge, som Mourits Nielsen påboede og oplod. 4 dlr.

Niels Madsen fæstede 1 gård i Vinderslev, som Anders Sminge påboede og fradøde. 40 dlr.

Gern herred 1655-56
Stedsmål

Christen Christensen fæstede 1 gård i Gern, som Niels Christensen påboede og fradøde. 16 dlr.

Rasmus Christensen 1 gård i Skannerup, som Jens Sørensen påboede og fradøde. 10 dlr.

Niels Christensen fæstede ½ gård i Horn, som Peder Christensen oplod. 10 dlr.

Peder Christensen fæstede 1 gård i Grølsted, som hans fader oplod. 22 dlr.

Hans Gregersen fæstede ½ gård i Grølsted, som Maren Simonsdatter oplod. 9 dlr.

Søren Pedersen fæstede 1 gård i Trust, som Jens Nielsen oplod. 12 dlr.

Frands Christensen fæstede 1 gård sst., som hans fader oplod. 12 dlr.

Søren Pedersen fæstede 1 gård i Trust, som Jens Nielsen oplod

Peder Sørensen fæstede ½ gård i Horn, som Søren Pedersen oplod 10 dlr.

Mourits Nielsen fæstede 1 gadehus i Trust, som hans fader fradøde. 4 dlr.

Hids Herred 1655-56

Stedsmål

Anders Lassen fæstede 1 gadehus i Gødvad, som Laurits Hansen påboede og fradøde. 3 dlr.

Søren Simonsen fæstede 1 gadehus i Gødvad, Niels Christensen påboede og blev fradømt  2 dlr.

Jens Lauritsen fæstede 1 gadehus i Funder, som Mads Pedersen oplod. 4 dlr.

Jens Christensen fæstede ½ gadehus i Sinding, som Terkel Pedersen påboede og oplod. 10 dlr.

Rasmus Lauritsen fæstede sjette parten af 1 gård i Nisset, som Rasmus Hansen påboede og fradøde. 4 dlr.

Mikkel Jensen fæstede 1 gadehus i Funder, som Peder Skov oplod. 2 dlr.

Peder Pedersen fæstede 1 gård i Hjøllund, som Christen Jensen oplod. 10 dlr.

Vrads Herred 1655-56
Stedsmål

Peder Lassen fæstede ½ gård i Ejstrup, som Peder Lassen påboede og oplod. 10 dlr.

Jacob Pedersen fæstede ½ Løgager, som Emmer Jørgensen oplod ham. 18 dlr.

Tomas Lassen fæstede 1 gadehus i Ejstrup som Las Tomasen oplod. 2 dlr.

Erik Madsen fæstede 1/4 gård i Bjørnskov. 3 dlr.

Jens Mikkelsen fæstede ½ gård i Krejbjerg, som Peder Lauritsen oplod. 8 dlr.

Tomas Rasmussen fæstede ½ gård i Tem, som hans fader oplod. 10 dlr.

Hans Eriksen i Hampen fæstede ½ gård, som Joen Sørensen påboede og oplod. 10 dlr.

Jens Nielsen fæstede ½ Gård i Ejstrup som hans fader oplod. 12 dlr.

Mads Lauritsen fæstede fire parter af 1 gård på Holmsland, som hans fader oplod. 9½ dlr.

SAGEFALD 1655-65

Lysgård Herred 1655-56

Rasmus Jensen i Frausing aftinget for ulovlig skovhugst  10 dlr.

Jens Lassen i Roe aftinget for lejermålsbøder  12 dlr. Kvinden er bortrømt

Gern Herred 1655-56
Sagefald

Peder Jensen i Voel aftinget for lejermålsbøder, han har begået med Else Nielsdatter  12 dlr.

Kvindens bøder er ikke at bekomme for armod

Anders i Trust aftinget for lejermål  12 dlr. Kvindfolket er bortrømt

Peder Nielsen i Trust aftinget for 1 hore han husede, og mod forbud lod komme bort  8 dlr.

Aftinget med Jens Jespersen i Sminge for lejermål, han har begået med Kirsten Pedersdatter  12 dlr.

Kvindfolkets bøde er ikke at bekomme for armod

Rasmus Pedersen i Farre aftinget for bordag, han har begået med Las Christensen  1 dlr.

Peder Eriksen i Skannerup aftinget for bordag med Christen i Mølhave  3 ort

Jens Rasmussen i Hårup aftinget for bordag med Jens Iversen  3 ort

Hids Herred 1655-56
Sagefald

Christen Lauritsen og Tomas Mikkelsen i Lemming aftinget for et træ de har hugget uden nogen
hjemmel. 4 dlr

Søren Jensen sst. aftinget for ulovlig skovhugst  20 dlr.

De Sinding med aftinget for ulovlig skovhugst og handel med tømmer  100 dlr.

Mourits Knudsen i Mausing aftinget for 1 bøg han huggede uden nogen hjemmel  2 dlr.

Hans Tem i Funder aftinget for bordag med Niels Voel  3 ort

Niels Christensen i Mausing aftinget for Kirsten Pedersdatter han har besovet og tog hende til ægte  9 ort

Peder Poulsen og Peder Ibsen i Nisset aftinget for bordag, de havde med hverandre. 3 dlr.

Christen Tomasen i Hvinningdal for Lejermål med Mette Jensdatter  12 dlr.

Mette Jensdatters bøde 6 dlr.

Peder Sørensen i Balle aftinget for bordag hans hustru havde begået med Mette Sørensdatter   2 dlr.

Niels Nielsen i Gødvad aftinget for et stykke kirkejord, han har indtaget i byen fra kirken  2 dlr.

HUSBONDHOLD 1655-56

Niels Mogensen i Farre gav husbondhold af sin faders gård sst.

Rasmus Eriksen i Resdal gav husbondhold af sin faders ½ gård sst.  5 dlr.

Niels Pedersen i Øster Bording gav husbondhold 1 gård i Lemming, som  Salmon Bertelsen og Salmon Poulsen påboede og fradøde. 10 dlr.

Niels Pedersen i Øster Bording gav husbondhold af sin faders halve gård sst.  5 dlr.

Søren Jensen gav husbondhold af den fjerde part af Pårup  2½ dlr.

FØRLOV 1655-56

givet efter Else Sørensdatter i Hvillum mølle for 3 arvelodder

STEDSMÅL 1656-57

Hids Herred 1656-57

Jens Rasmussen fæstede et gadehus i Svostrup, som Anders Nielsen påboede og fradøde. 4 dlr.

Hans Sørensen fæstede 1 gård i Kejlstrup, som Villum Sørensen fradøde. 20 dlr.

Peder Christensen fæstede ½ gård i Serup, som Jens Pedersen fradøde. 15 dlr.

Christen Clemendsen fæstede ½ gård ved Funder Kirke, som hans moder oplod. 12 dlr.

Niels Christensen fæstede 1/4 gård ved Funder Kirke, som Niels Madsen fradøde. 6 dlr.

Niels Obisen fæstede ½ gård i Funder, Som Bjørn Skovrider fradøde. 10 dlr.

Søren Jensen fæstede 1 gård i Borup hans fader fradøde.  40 dlr.

Mikkel Jensen fæstede ½ gård i Kragelund, som Rasmus Sørensen oplod. 6 dlr.

Christen Tomasen fæstede 1/4 gård Kærsgård, som Christen Jensen fradøde. 10 dlr.

Anders Pedersen fæstede ½ gård i Mausing hans fader oplod. 22 dlr.

Isak Tomasen fæstede ½ gård i Balle, som Søren Jensen fradøde. 40 dlr.

Lysgård Herred 1656-57
Stedsmål

Jens Knudsen fæstede ½ gård i Hinge, som Niels Rasmussen oplod. 13 dlr.

Hans Sørensen fæstede ½ gård i Pederstrup, som Søren Nielsen fradøde. 8 dlr.

Simon Pedersen fæstede ½ gård i Iller, som Tomas Pedersen fradøde. 6 dlr.

Niels Andersen fæstede halv Bøgild, som Niels Rasmussen fradøde. 46 dlr.

Anders Christensen fæstede halv Grågård, Som Poul (- tom plads- )  20 dlr.

Niels Christensen fæstede ½ gård i Almtoft, som Christen Christensen fradøde. 6 dlr.

Knud Jensen fæstede to parter af ½ gård på Holmsland, som hans fader fradøde. 10 dlr.

Niels Nielsen fæstede halvparten af Tostrup, som hans fader oplod. 20 dlr.

Gern Herred 1656-57
Stedsmål

Rasmus Rasmussen fæstede 1 gård i Holmstol, som Søren Lassen oplod 16 dlr.

Tøger Christensen fæstede ½ gård i Aidt, som Peder Mikkelsen oplod. 8 dlr.

Peder Christensen fæstede 1 gård i Holmstol, som Laurits Sørensen fraflyttede. 12 dlr.

Peder Pedersen fæstede ½ gård i Borre, som hans fader Peder Jensen for ham oplod. 16 dlr.

Peder Pedersen fæstede 1 gård i Gern, som Niels Iversen fradøde. 50 dlr.

Vrads Herred 1656-57
Stedsmål

Niels Pedersen fæstede ½ gård i Lind Christen Jensen fradøde. 10 dlr.

Niels Lauritsen fæstede 1 gadehus i Tem, som Anders Ovesens enke oplod. 2 dlr.

Peder Nielsen fæstede ½ gård i Virklund, som hans fader fradøde. 15 dlr.

Niels Nielsen fæstede ½ gård sst., som hans fader oplod. 15 dlr.

Tomas Rasmussen fæstede 1/4 gård i Brande, som hans moder oplod. 8 dlr.

Jens Mikkelsen fæstede ½ Krejbjerg, som Jens Lassen oplod 8 dlr.

Christen Jensen fæstede ½ gård i Tømmerby, som hans moder oplod. 24 dlr.

Hans Jensen fæstede fjerdeparten af Asklev, som hans fader oplod. 5 dlr.

SAGEFALD 1656-57

Hids Herred 1656-57

Anders Pedersen i Sejling aftinget for lejermål, han har begået med Mette Pedersdatter, og som han siden tog til ægte  9 ort

Jens Mortensen i Sejling aftinget for Bordag, han har begået med Anders Pedersen  9 ort

Forskrevne Anders Pedersen  6 ort

Jens Pedersen i Serup skov for ulovlig skovhugst  2 dlr.

Palle Jensen i Borup for lejermål, han havde begået med Anne Hansdatter  12 dlr.

Jens Nielsen i Resdal aftinget for lejermål, han havde begået med Anne Lauritsdatter  12 dlr.

Christen Rask, Morten Jensen og Jens Graversen i Mausing aftinget for et barn, de havde begravet uden at holde syn  10 dlr.

Søren Christensen i Mausing for lejermål, han havde begået med Maren Pedersdatter  12 dlr.

Forskrevne Maren Pedersdatters bøde for hendes forseelse. 6 dlr.

Søren Christensen for lejermål med Maren Sørensdatter, som han siden tog til ægte  9 ort

Søren Rask i Funder for ulovlig kro  2 dlr.

Villum Pedersen i Sejling og Peder Christensen i Serup for bordag. 4 dlr

Gern Herred 1656-57
Sagefald

Niels Mogensen i Farre aftinget for lejermål han havde begået med Anne Torsdatter  12 dlr.

Jens Jepsen i Horn for lejermål han havde begået med Bjørns datter  12 dlr.

Jens Pedersen i Vejerslev for lejermål med et kvindfolk i Dronningborg Len  12 dlr.

Søren Rasmussens hustru i Skellerup for bordag med Niels Jensens hustru i Linå  1 dlr.

STEDSMÅL 1658-59 og 1659-60 i samme regnskab

Hids herred 1658
stedsmål

14 Juni på K.M.s nådigste behag er stedt og fæstet Hans Nielsen i Tandskov, den 3 part af Tandskov, som Christen Pedersen tilforn påboede og fradøde skal give deraf til stedsmål  12 dlr.

4. august stedt og fæstet Anders Andersen i Lemming det gadehus sst., som Iver Knudsen oplod. 5 dlr.

Hids herred 1659
stedsmål

16. juli Peder Christensen i Pederstrup, den halve gård i Kragelund sogn, ved navn Revshale, som Las Christensen påboede og undveg for armod  10 dlr.

1. august Volmer Piber i Gødvad efter samtlige bymænds vilje og præstens begæring et stykke øde jord på bakken sst., det må opbygge  2 mark

11. sept. Mikkel Jensen af Balle halvparten af den halve gård sst., som hans Broder Niels Jepsen påboede og som han har opladt  5 dlr.

20. sept. Jens Lauritsen det gadehus i Gødvad, som Anders Lauritsen Smed tilforn påboede og oplod. 4 sldl.

4. oktob. Poul Nielsen barnfødt i Borup den 8. part af Allinggård, som nu stod ganske ledig og Tomas Gregersen og Kirsten Lauritsdatter tilforn påboede og afdøde. 20 dlr.

17. ditto Peder Rasmussen i Serup det gadehus sst., som Peder Madsen påboede og fradøde. 2 dlr.

21. ditto Niels Sørensen det gadehus i Funder, som Jens Sørensen tilforn påboede og afdøde, og har efterladt sig fem små fader og moderløse børn, som denne Niels Sørensen har lovet at ville opføde. Er huset ham derfor forundt uden fæste.

Hids herred 1660
stedsmål

17. januar Niels Olufsen v. Funder kirke den fjerde part af den gård sammesteds, som Anders Jacobsen oplod for sin armods skyld, og husene stod og vilde falde ned, og ingen deraf ville give fæste, og er derfor samme fjerdepart ham forundt fri uden fæste.

den 4. februar Niels Jensen i Hårup, den halve gård sst., som Peder Rasmussen tilforn påboede og fradøde. 20 dlr.

18. ditto Peder Rasmussen den halve gård i Hårup, som Rasmus Nielsen tilforn påboede og fradøde. 14 dlr.

23. februar Christen Lassen den halve gård i Grauballe, som hans fader Christen Jensen påboede og fradøde. 20 slette dlr.

den 25 huius Peder Pedersen halvparten af det gadehus i Funder, som Jørgen Christensen tilforn påboede og fradøde. 2 dlr.

27. februar Jens Lassen den halve gård i Pårup, som Peder Pedersen tilforn påboede og fradøde og skal deraf give til fæste  10 skæpper havre

8. marts er bevilget Niels Nielsen Ladegård den halve gård i Funder, som Christen Jørgensen tilforn påboede og fradøde og nu stod ganske øde, forskrevne halve gård er ham forundt uden fæste formedelst han skal den opbygge og forbedre.

17. marts Niels Christensen Smed, den halve øde gård i Kragelund, som Mikkel Jensen tilforn påboede og fraflyttede fri foruden fæstepenge, på det han husene skal opbygge og forbedre.

28. april Gravers Jensen i Skygge, den halve gård Jens Christensen tilforn påboede og fraflyttede. 8 dlr.

Lysgård Herred 1658
stedsmål

6. januar Rasmus Sørensen i Vinderslev, det gadehus sst., som Erik Pedersen oplod. 4 dlr.

Lysgård Herred 1659
Stedsmål

1. juli Søren Christensen det gadehus i Pederstrup, som Tøger Sørensen oplod. 3 dlr.

12. sept. Christen Jensen i Vinderslev det halve gadehus sst., som Hans Christensen tilforn påboede og oplod.  2 dlr.

25.10 Jens Nielsen det have gadehus i Vinderslev, som Christen Jensen påboede og fradøde. 2½ dlr.

Lysgård Herred 1660
stedsmål

28. januar, Anders Nielsen den ½ gård i Pederstrup, som Peder Balzersen fraflyttede. 6 dlr.

27. februar Simon Jensen af halvparten af den gård hans fader, Jens Simonsen påboede 4 dlr.

8. marts Peder Lassen halvparten af den ½ gård i Fruerlund, som Mikkel Rasmussen tilforn påboede, og nu formedelst hans armod har opladt. 3 dlr.

4. marts Rasmus Pedersen den halve gård i Kjellerup i Hørup sogn, som hans fader Peder Rasmussen påboede og fradøde, og nu på et års tid har været øde. 4 dlr

5. marts Rasmus Christensen den halve gård i Torning by, som Niels Jensen tilforn påboede og fradøde og nu stod øde  5 dlr.

Gern Herred 1659
stedsmål

31. juli Jens Rasmussen Busborg i Hårup, som Jens Sørensen Alling tilforn påboede og fradøde, og skal give. 4 dlr

29. august Christen Christoffersen den gård i Holmstol, som Rasmus Rasmussen oplod. 6 dlr.

3. sept. Peder Andersen i Skellerup det gadehus sst., som hans fader tilforn påboede og fradøde 2 dlr.

3. sept. Søren Mogensen det gadehus i Farre, som Hans Smed påboede og fradøde. 3 dlr.

Forskrevne dag Peder Pedersen i Borre den gård, som hans broder Rasmus Pedersen tilforn påboede og fradøde 16 dlr.

4. sept. Peder Andersen og Jens Andersen den halve gård i Aidt, som Simon Nielsen tilforn påboede og for dem oplod. 6 dlr.

6. okt. Niels Lassen det halve gadehus i Horn, som Simon Nielsen Rebslager for ham oplod. 1½ dlr.

Forskrevne tid Mads Sørensen i Borre den gård sst., som Laurits Jensen tilforn påboede og fradøde. 8 dlr.

8. huius Christen Christensen og Søren Sørensen begge boende i Aidt, som gjorde mageskifte  med hver andre Christen Christensen afstår sin halve gård til Søren Sørensen og Søren Sørensen det boel han påboede til fornævnte Christen Christensen og skal de give til mageskifte Christen Christensen 2 dlr. Søren Sørensen. 3 dlr.

9. ditto Niels Lauritsen i Hårup, det sandemandshvervet, som Niels Andersen i Skellerup i fæste havde, som ham nu er fradød  20 dlr.

15. okt. Jens Rasmussen den halve gård i Linå, som Jens Nielsen Låsby tilforn påboede og fradøde. 5 dlr.

22. huius Mads Lassen i Trust, halvparten af det gadehus sst., som Christen Nielsen har opladt  2 dlr.

Gern Herred 1660
stedsmål

6. februar Laurits Sørensen den halve øde gård i Laven, som noksom ingen byggested på fandtes, og på det han gården skulle besidde og opbygge er den ham forundt fri for stedsmål 
27. huius Anders Nielsen den halve gård i Fårvang, som hans hustrus far Laurits Madsen påboede og for ham oplod. 6 dlr.

Samme dato Peder Pedersen af Vejerslev halvparten af den gård hans broder Niels Pedersen sst. påboer. 6 dlr.

27. februar Peder Nielsen i Grølsted, den halve øde gård sst., som Tomas Christensen tilforn påboede og fraflyttede, hvilken forskrevne gård Peder Nielsen havde sig tilforpligtet at opbygge, så det kan være forsvarligt, hvorfor den er ham fri for fæstepenge forundt.

8. marts Søren Poulsen halvparten af det gadehus i Horn, som Peder Lauritsen tilforn påboede og oplod. 1½ dlr.

8. huius Søren Iversen i Gern, den halve gård navnlig Helved i fornævnte Gern, som Niels Gregersen tilforn i fæste havde og for ham har opladt  8 dlr.

Ditto Niels Gregersen i Gern foged i Gern herred den gård sst., som Christen Iversens enke påboede, og for ham oplod formedelst hendes armods skyld, 12 dlr.

14. marts Søren Jensen og Oluf Pedersen, den gård i Dalby i Skannerup sogn, som Laurits Nielsen tilforn påboede og fraflyttede, og nu i denne ufredstid har stået øde og formedelst de skal opbygge og forbedre gården, er samme gård dem foruden stedsmålspenge.

14. huius Peder Nielsen i Gern det gadehus sst., som Søren Jensen Degn for ham oplod. 2 dlr.

14. ditto Jens Christensen i Gern 1/3 af det gadehus, som Peder Nielsen tilforn påboede og fraflyttede. 1½ dlr.

25. april Las Nielsen halvparten af et gadehus i Hårup, som Jens Christensen tilforn påboede og fradøde. 3 dlr.

28. april Peder Pedersen den gård i Skårup, som Søren Nielsen fradøde og har der af at give til fæste  12 dlr.

29. april Christen Jensen af Tind i Houlbjerg herred den ½ gård i Borre, som Peder Jensen påboede og for ham oplod. 10 dlr.

Vrads Herred 1658
stedsmål

28. juni Anders Christensen halvparten af den gård Burlund, og skal der af give til indfæstning  14 dlr.

Vrads Herred 1659
stedsmål

20. august Jens Lauritsen halvparten af Kejlstrup i Snede sogn, som Anders Sørensen tilforn påboede  8 dlr.

10 sept. Niels Madsen den halve gård i Vrads sogn kaldes Kærshoved, som Peder Jensen tilforn påboede og fradøde. 3 dlr.

22. huius Jens Nielsen i Hjortsballe det sandemandshverv Christen Jensen i Byskov fradøde og skal give deraf til fæste  20 dlr.

23. ditto Hans Christensen det gadehus i Tem, som Peder Sørensen tilforn påboede og fradøde. 2 dlr.

3. okt. Jørgen Jensen den gård i Nortvig, som Niels Jensen tilforn påboede og fradøde, deslige er sandemandshvervet ham også i samme måde forundt, og formedelst gården står ganske øde, skal han af begge parter give til fæste  20 dlr.

5. okt. Dines Jensen barnfødt i Ansø mølle den gård Ansø gård i Vrads sogn, som Niels Rasmussen tilforn påboede og fradøde, hvilken forskrevne gård ham foruden stedsmålspenge til fæste er forundt, formedelst gården stod ganske øde og husene nedfaldne.

5. huius Niels Pedersen bevilget den halve gård i Krejbjerg i Ejstrup Sogn, som Jens Mikkelsen fraflyttede, og ikke længere ville besidde formedelst gårdens huse, som ganske var ruineret, og af des årsag er forskrevne ½ gård ham foruden stedsmålspenge forundt.

4. ditto Mourits Andersen i Smedebæk mølle, forundt den halve gård Smedebæk som ganske var øde og ruineret af de Svenske, er derfor forskrevne ½ gård ham foruden stedsmålspenge forundt

6 okt. Niels Madsen den halve gård i Rønslund, som Frands Jensen tilforn påboede og fradøde og nu stod ganske øde, hvilken halve gård ham foruden stedsmålspenge er forundt

23. huius Jens Christensen 1/3 af Lovdal, som Søren Mikkelsen tilforn påboede og fradøde. 4 dlr

Vrads Herred 1660

12. marts Poul Ottesen i Vejle den bolig Tyvkær, som var afbrændt og har i tre år stået øde, er samme bolig ham forundt uden stedsmålspenge

16 januar Jens Nielsen den ½ gård i Tolstrup i Tem sogn, som stod øde og Eske Jensen tilforn påboede og fradøde og er samme ½ gård ham fri foruden stedsmålspenge forundt

den 21. februar Christen Andersen den ½ gård i Kejlstrup i Snede sogn, som Peder Sørensen tilforn påboede og fradøde. 4 dlr.

22. febr. Jørgen Madsen den gård store Tollund, som står ganske øde, og Anders Nielsen tilforn påboede og fradøde, hvilken forskrevne gård ham foruden stedsmålspenge er forundt, eftersom han skal opbygge og forbedre gården.

23. huius Christen Rasmussen den halve gård i Virklund, som Jens Nielsen tilforn påboede og fradøde. 12 dlr.

24. ditto Niels Poulsen det boel i Vrads by som dog i jordebogen eragtes for ½ gård, som Jens Sørensen tilforn påboede og fradøde, og fornævnte ½ gård nu stod øde  2 dlr.

24. febr. Christen Sørensen og Erik Nielsen den gård i Grættrup, som nogle år har stået øde, som Niels Eriksen tilforn påboede og fradøde og formedelst de gården skal opbygge og forbedre, er en dem bevilget at give der af til fæste. 4 dlr

26 febr. Hans Pedersen den ½ gård i Issen, som Laurits Christensen tilforn påboede og fradøde og nu stod øde, hvilken fornævnte halve gård ham uden indfæstningspenge er bevilget.

26. ditto Gravers Pedersen den part af Gludsted, som Niels Andersen tilforn påboede og fradøde og nu stod ganske øde, så noksom ingen byggested derpå fandtes og er ham forskrevne fæste fri for fæstepenge forundt på det han gården skal vedtage og den opbygge og forbedre

28 febr. Rasmus Sørensen i Funder, den ½ gård i Virklund, som Peder Andersen tilforn påboede og fradøde. 12 dlr.

29. februar Torben Pedersen og Tomas Nielsen Hedegård i Tem sogn, skal deraf give til fæste
10 dlr.

2. april Christen Christensen den ½ gård Guldforhoved, som Jep Jensen tilforn påboede og fradøde og nu stander øde og er ganske forfalden, hvilken forskrevne ½ gård ham foruden fæstepenge er forundt

25. april Christen Pedersen den halve gård Issen i Ikast sogn, som Hans Ibsen tilforn påboede
og fradøde, og et år omkring har stået øde, hvilken fornævnte ½ gård ham foruden stedsmålspenge er forundt, formedelst gårdens brøstfældighed

1657 (indtil 9. august da lenet blev besat af svenskerne)

Disse Stedsmål forundt (u)betalt formedelst de besværlige krigstiders onde tilstand og ikke på
kongelig befaling til bønderne, at de skal betale, da lide man stor skade.

Jacob Jensen fæstede ½ gård i Funder, som Niels Tomasen fraflyttede. 10 sldl.

Esben Lassen gav husbondhold af sin faders halve gård i Serup  5 dlr.

Christen Andersen fæstede 1 gård i Funder, som hans fader oplod. 10 sletdaler.

Frands Eskesen og Jens Nielsen gav husbondhold af den gård i Kragelund, som Jens Tomasen påboer  10 dlr.

Søren Jensen fæstede ½ gård i Nårup, som hans fader for ham oplod. 20 dlr.

Jens Andersen fæstede i Voel, som Niels Nielsen påboede og oplod. 24 sletdaler.

Christen Jensen fæstede Ågård, som hans fader oplod. 10 lybske dlr.

Niels Pedersen fæstede 1 gård i Vejerslev, som hans fader oplod. 30 dlr.

Christen Christensen fæstede 1 gård i Holmstol, som Frands Lassen oplod. 15 sletdaler.

Jens Christensen ½ gård i Dalby, som Søren Jensen fradøde. 8 sletdaler.

Poul Andersen fæstede Hallund Mølle, som Peder Møller påboede og fradøde. 10 sletdaler.

Mikkel Hansen fæstede Krudthuset, Peder Lauritsen fradøde. 2 sletdaler.

Christen Sørensen i Ans fæstede 1 gård sst., Søren Pedersen frastod lovede fæstepenge. 4 dlr

Laurits Madsen i Roe fæstede 1 forfalden gård sst., som Søren Envoldsen oplod af armod 10 dlr.

Laurits Pedersen i Fårvang fæstede ½ gård sst., hans moder oplod af armod  8 sletdaler.

Rasmus Andersen i Voel fæstede 1 gadehus i Gern, som Niels Jensens enke oplod. 1 sletdaler.

Peder Pedersen i Roe fæstede 1 gadehus sst., som Niels Jensen oplod. 1 sletdaler.

Søren Pedersen fæstede hans faders ½ gård i Horn  4 sletdaler.

Jens Jensen fæstede ½ gård i Horn, Jens Nielsens Enke oplod. 4 sletdaler.

Christen Christoffersen fæstede hans faders halve gård i Horn  4 sletdaler.

Jens Jensen i Ans fæstede sin moders gård sst., som hun oplod. 24 sletdaler.

Laurits Lauritsen i Roe fæstede 1 gård sst., Niels Lassen fradøde. 8 sletdaler.

Gregers Nielsen fæstede 1 gård i Iller, som Jens Nielsen fradøde. 8 sletdaler.

Tomas Andersen i Pederstrup fæstede Søren Pedersens hus, som han oplod. 2 sletdaler.

Gregers Christensen i Torning fæstede 1 gård sst. Anders Jensen fradøde  10 sletdaler.

Claus Christensen i Tange fæstede Søren Sørensens halve gård sst.  6 sletdaler.

Jens Pedersen i Serup fæstede fjerde-parten af en gård sst., hans moder oplod 6 dlr.

Christen Jensen i Almtoft fæstede 1 gård i Sejling, Anders Nielsen fradøde. 8 dlr.

Christen Gundesen i Allinggårds Mølle fæstede 1 gård i Svostrup, Peder Jensen påboede og fradøde. 21 sletdaler.

Niels Nielsen i Hvinningdal fæstede en forfalden gård i Funder, Inger Andersdatter oplod. 5 sletdaler.

Niels Christensen fæstede 1 gård i Øster Bording, Peder Christensen oplod. 8 sletdaler.

Anders Nielsen i Tem fæstede ½ gård sst., hans fader oplod. 12 sletdaler.

Rasmus Jensen i Dalsgård fæstede 1 gård i Tømmerby, Christen Jensen fradøde. 12 sletdaler.

STEDSMÅL 1660-61

Vrads Herred 1660
stedsmål

4. Juni Velb. lensherren stedte og fæstede Morten Nielsen Tømmermand den ½ gård i Virklund, som stod øde og Eske Tomasen påboede og fradøde, og er samme halve gård ham af lensherren foruden stedsmålspenge forundt

12. Juni velb. lensherren stedte og fæstede Sigvard Hansen i Tem den ½ gård sst., som m. Niels tilforn i brug havde, og nu var ruineret og skal deraf give til fæste  5 dlr. 2 m

28. August på K.M.s vegne blev stedet og fæstet Villads Christensen den ½ gård i Gludsted i Ejstrup sogn, som  Jens Pedersen fradøde, og haver stået øde på tre års tid, så husene er ganske nedfaldne er samme ½ gård af den årsag fri for stedsmålspenge forundt, og skal han gården opbygge inden fjerding års udgang

Samme Ditto på K.M.s Vegne blev stedt Søren Eriksen ½ parten af den gård i Gludsted, Jens Pedersen fradøde som i lige måde har stået øde i to års tid, så ingen folk der havde holdt hus, formedelst gårdens ruin er den ham også foruden fæstepenge forundt på det at gården den bliver besat

10. sept. på K.M.s vegne fæstede Anders Christensen fjerdeparten af Asklev, som Niels Jensen tilforn i fæste havde og fraflyttede. 4 dlr.

Samme Ditto på K.M.s vegne fæstede Jens Andersen af Salten, den ½ gård i Sebstrup, som Niels Tomasen havde opladt. 4 dlr

den 12 okt. på K.M.s vegne blev stedt og fæstet Peder Lauritsen i Knob, den ½ gård i Vrads, som Poul Nielsen afdøde og nu på tredje års tid har stået slet øde, er derfor samme ½ gård fri for fæstepenge forundt, på det han den skulle vedtage og opbygge

24 okt. på K.M. vegne stedt og fæstet Jens Lassen i Virklund den ½ gård sammesteds Niels Lassen fradøde, og nu stod øde 10 dlr.

Vrads Herred 1661

22. januar på K.M.s vegne fæstet Christen Balzersen den ½ gård i Virklund, som Rasmus Nielsen fradøde, og fast standen øde siden de Brandenborgere kom i Landet, er der for ham uden fæste forundt på det han den skulle vedtage og opbygge

24. januar på K.M.s vegne fæstet Christen Rasmussen i Fogstrup den ½ gård i Vorret som Peder Mikkelsen fradøde, og nu ingen huse derpå findes, er derfor ham den uden fæste forundt for han den skal opbygge

2. februar på K.M.s vegne fæstet Jens Christensen i Tem den ½ gård sst., som Rasmus Tonsen fradøde, samme ½ gård er ganske forfalden, og husene næsten blæst ned skal der af give. 6 dlr.

12. februar på K.M.s vegne stedt og fæstet Jens Obisen den ½ gård i Tolstrup i Tem sogn, som Jens Nielsen oplod formedelst samme gårds ringhed skal han give der af til fæste. 6 dlr.

Hids Herred 1660
12. juni, på K.M.s vegne sted og fæstet Anders Tomasen i Sejl, den ½ gård i Funder, som Niels Obisen tilforn påboede og afdøde, og nu stod ganske øde og forfalden, hvorfor lensmanden ham samme ½ gård fri for fæstepenge havde forundt, og fra for ægt og arbejde i fire år med den kondition han skal opbygge gården

4. juli på K.M.s vegne blev stedt og fæstet Rasmus Tygesen i Hvinningdal de 2 parter af det hus Anders Bentsen sst. påboede og fradøde, og. 6 dlr.

Samme dag stedte Niels Jensen den ½ gård i Vallerbæk i Karup Sogn, som stod øde og skal deraf give til fæste. 4 dlr

29. sept på K.M: vegne stedt og fæstet Niels Sørensen i Balle den ½ gård sst. 10 dlr.

10. okt. på K.M.s vegne stedt og fæstet Niels Jensen og Mikkel Jensen i Funder den ½ gård sst., som Christen Andersen tilforn i fæste havde og frarømte, hvilken ½ gård var ganske øde og ruineret, hvorfor gården dem foruden fæstepenge er forundt, derimod skal de være forpligtet gården straks at opbygge, og efter denne dag med sædvanlig rettighed svare deraf

19. okt. på K.M.s vegne fæstet Jens Nielsen det gadehus i Funder, som Mikkel Klode oplod. 2 dlr.

20. ditto på K.M. vegne stedt og fæstet Jens Mikkelsen skrædder det gadehus i Funder, som Anna Andersdatter tilforn påboede og nu stod øde, hvilket hus han straks skal opbygge, er huset ham af samme årsag fri for fæstepenge forundt

8. nov. på K.M.s vegne stedt og fæstet Jens Olufsen i Balle ½ parten af den ½ gård, som Knud Sørensen tilforn påboede og fradøde og skal der af give til fæste. 4 dlr

13. nov. stedte og fæstede velb. lensherren selv Laurits Pedersen den gård i Sinding, tillige med sandemandshvervet som Anders Nielsen påboede og i fæste havde, og havde givet af begge parter til fæste. 18 dlr.

Hids Herred 1661
stedsmål

6. januar stedte og fæstede velb. lensherren Niels Lauritsen i Serup det boel sst., som Erik Lauritsen fradøde. 4 dlr.

30. januar på K.M.s vegne stedt og fæstet Magnus Christensen den ½ gård i Funder, som Peder Sørensen tilforn påboede og nu i denne ufredstid er ruineret, er ham derfor den foruden fæstepenge forundt

31. januar på K.M.s vegne stedt og fæstet Christen Nielsen i Balle, halvparten af den gård Jens Skov sst. påboede, som er ganske forfalden og ruineret, og intet dertil sået i to år, skal der af give til fæste. 6 dlr.

1. februar på K.M.s vegne stedt og fæstet Jens Rasmussen af Balle 1/4 del af den gård sst., som Christen Nielsen har opladt  5 dlr.

3. februar på K.M.s vegne fæstet Søren Christensen i Balle den ½ øde gård sst. som Peder Lauritsen fradøde, og nu har stået øde et års tid, som han skal straks opbygge, og efter denne
dag den sædvanlig rettighed give og er ham fri for stedsmålspenge forundt

4. febr. på K.M.s vegne fæstet Jens Christensen i Lemming det ½ hus, som hans fader fradøde
og skal deraf give til fæste. 3 dlr.

Samme Ditto på K.M.s vegne stedt og fæstet Jens Ågesen det ½ gadehus i Lemming, som Jens Ibsen fradøde. 3 dlr. 2 mark

5. febr. på K.M.s vegne stedt og fæstet Niels Mortensen den ½ gård i Vallerbæk, som hans fader fradøde, som nu i denne ufredstid er ruineret, så der næsten ingen byggested findes. 4 dlr.

9. febr. på K.M.s vegne stedt Niels Pedersen det Gadehus i Asmildgård, som Hans Frederiksen i fæste havde og fradøde. 6 dlr.

Samme ditto, fæstede Anders Lassen det ½ gadehus i Sinding, som stod øde og hans broder Peder Lassen oplod. 4 dlr.

10. Feb. på K.M.s vegne blev af Hans Tomasen i Ebstrup fæstet det gadehus sst., hans fader oplod. 4 dlr.

13. febr. på K.M.s vegne fæstet Mikkel Jensen Tømmermand det gadehus i Gødvad, som Jens Lauritsen påboede og oplod. 4 dlr.

25. febr. stedt og fæstet velb. lensherren selv Sejer Lauritsen i Dalsgård det sandemandshverv, som Søren Jensen i Balle tilforn havde i fæste og fradøde. 12 dlr.

28. Februar på K.M. vegne stedt og fæstet Laurits Andersen halvparten af den øde gård i Sinding, som Anders Rask fradøde og nu havde stået øde i tre år så ingen huse eller bygning på findes, er samme gård ham fri for fæstepenge forundt, med frit bygningstømmer til gårdens opbyggelse, og fri for ægt og arbejde fra dato og til andenårsdagen og derimod forpligtet han sig at opbygge samme ½ gård forsvarligt inden år og dags forløb.

Gern Herred 1660
stedsmål

4. august velb. lensherren stedte og fæstede Peder Jensen den ½ gård i Voel, som Jens Nielsen fradøde, og skal deraf give til fæste  8 dlr.

Samme ditto fæstede lensherren Jens Nielsen den ½ gård i Grølsted, som Søren Christensen fradøde. 10 dlr.

Og forskrevne dato velb. lensherren fæstede Jens Jensen i Farre det  gadehus sst., som hans fader fradøde. 4 dlr.

11. sept. på K.M. vegne blev fæstet til Hans Sørensen i Skårup, den ½ gård i Aidt Christen Christensen påboede og oplod. 5 dlr.

21. novemb. stedte og fæstede velb. lensherren Christen Pedersen den ½ gård i Trust, Niels Jensen fradøde, havde stået øde i denne ufredstid, hvorfor samme ½ gård er ham fri for stedsmålspenge forundt

samme dato på K.M. vegne blev bortfæstet til Niels Gregersen Degn i Skårup den ½ gård sst., som Hans Sørensen tilforn påboede og for ham oplod. 6 dlr.

31. novemb. på K.Ms vegne stedt og fæstet Laurits Sørensen i Laven den ½ gård sst., som Hans fader fradøde, og nu stod øde og skal deraf give til fæste. 4 dlr

Lysgård Herred 1660
stedsmål

4. juli på K.M.s vegne blev fæstet til Anders Andersen i Vinderslev, den gård sst., som Villum Nielsen for 2 år siden fradøde og nu imidlertid har stået ganske øde, som noksom ingen byggested på findes  2 dlr.

29. juli på K.M.s vegne blev stedt til Laurits Jensen det gadehus i Vinderslev, som Peder Lassen for ham oplod, skal der af give til fæste  2 dlr.

2. aug. på K.M.s vegne blev bortfæstet til Søren Lassen Kobbersmed det gadehus i Almtoft som Niels Pedersen fradøde. 4 dlr.

29. okt. på K.M.s vegne fæstet til Christen Tomasen i Revshale, den gård Revshale, som hans fader fradøde, som de svenske krigsfolk husene ganske ruinerede og nedbrændte og skal deraf give til fæste  14 dlr. 2 mark

30. okt. på K.M.s vegne blev stedt til Tomas Tomasen den gård i Kjellerup, som Søren Sørensen oplod, og husene på samme gård var nedbrudt af de svenske krigsfolk skal deraf give til fæste
10 slette dlr.

Lysgård herred 1661
stedsmål

23. januar på K.M.s vegne stedt og fæstet til Peder Jensen af Vinderslev det gadehus sst., som Magnus Christensen for ham oplod og skal deraf give til fæste. 4 dlr.

24. huius på K.M.s vegne er bortfæstet til Søren Christensen i Elkær ½ parten af sin faders gård, som han af armod oplod for ham. 6 dlr.

5. febr. stedte og fæstede velb. lensherren Christen Østergård halvparten af den gård i Kjellerup, som Christen Pallesen tilforn påboede og fradøde. 6 dlr.

9. febr. på K.M. vegne stedt og fæstet til Jens Eriksen, den ½ gård i Vinderslev som har stået øde, siden de svenske kom i landet anno 1657, som Anders Sørensen fradøde og er den ham fri foruden stedsmålspenge forundt på det han gården skulle modtage og opbygge

16. huius på K.M. vegne sted og fæstet til Søren Rasmussen det gadehus i Vinderslev, som Peder Hansen tilforn påboede og var nu næsten øde  1 dlr.

15. ditto på K.M.s vegne stedt og fæstet til Søren Christensen i Grønbæk, det ½ gadehus skolemesteren for ham oplod. 3 dlr.

FORTEGNELSE OVER DE STEDNAVNE OG RETSKREDSE I SILKEBORG LENS REGNSKABER OVER INDTÆGTERNE FRA STEDSMÅL OG SAGEFALD
 
efter 1644 findes stedsmål og sagefald for Tvilum birk under Gern herred og Karup og Vejerslev birk under Lysgård herred. Se også Vejerslev birk i Dronningborg len og Gern herred i Skanderborg/Åkær len.

Sted            Retskreds       
A
Abildskov        Hids herred
Adserbjerg        Vrads herred
Agerskov        Karup birk / Lysgård herred
Aidt            Vejerslev birk / Lysgård herred
Allentoft        Lysgård herred
Allinggård        Hids herred
Allingkloster        Hids herred
Alling mølle      Hids herred
Almind        Lysgård herred
Almskov        Lysgård herred
Almtoft        Lysgård herred
Alsted        Karup birk
Ans             Lysgård herred   
Ansøgård        Vrads herred
Ansø mølle        Vrads herred
Ansø              Vrads herred
Ansøgård        Vrads herred
Arvad  mølle        Vrads herred
Askær        Vrads herred
Asklev        Karup birk
Asmildgård        Hids herred
Astrup        Lysgård herred
B
Balle            Hids herred
Bisballe        Karup birk
Bjerregård        Vrads herred
Bjerring        Middelsom herred
Bjørnskov         Vrads herred
Boest             Vrads herred
Borbjerg        Karup birk
Bordholt        Vrads herred
Bording        Hids herred
Borre            Vejerslev birk / Lysgård herred
Borisgård        Vejerslev birk
Borst            Vrads herred
Borup            Hids herred
Bostrup        Lysgård herred
Bradskov        Lysgård herred
Brande        Vrads herred
Bredlund        Vrads herred
Brejl            Vrads herred
Brolund        Vrads herred
Broum        Lysgård herred
Burlund        Vrads herred
Byglund        Hids herred
Byskov        Karup birk
Bøgild          Lysgård herred   
Bøgildlund        Hids herred
Bøglund        Lysgård herred
Bøgskov        Vejerslev birk / Lysgård herred
Børsting        Fjends herred (Strøgods tit bogført under Karup birk)
D
Dalbygård        Gern herred
Dalsgård        Hids herred
Drantumhede        Vrads herred
Daugbjerggård    Fjends herred
Demstrup        Hids herred
Drantum        Vrads herred
Dyringhave        Lysgård herred
Dyringskov        Vrads herred
Dynæshave
Døssing        Lysgård herred
E
Ebstrup        Hids herred
Ejstrup        Vrads herred
Eldrup        Gern herred
Elkær              Lysgård herred
Ellerup         Tvilum birk
Elling              Hids herred
Elsborg        Lysgård herred
Engesvang        Hids herred
F
Farre         Gern herred
Faurholt        Vrads herred
Fausing        Lysgård herred
Fauskegård        Vrads herred
Flensted        Gern herred
Fogstrup        Vrads herred
Frausing        Lysgård herred
Frisbæk        Vrads herred
Fruergård        Vrads herred
Fruerlund        Lysgård herred
Fuglemosegård      Lysgård herred
Funder        Hids herred
Futting        Lysgård herred
Fårup            Gern herred
Fårvang        Tvilum birk
G
Gammelsogn        Holmsland  (Strøgods oftest bogført under Karup birk)
Gern            Gern herred
Gjesø            Vrads herred
Glapgård        Glapgård
Gludsted          Vrads herred
Godrum        Tvilum birk / Gern herred
Grauballe        Hids herred                   
Groest, Sønder    Vrads herred
Gribstrup        Vrads herred
Grædsted         Vrads herred
Gættrup             Vrads herred
Grølsted        Tvilum birk
Grønbæk        Lysgård herred
Grågård        Lysgård herred
Gråskov        Vrads herred
Guldforhoved    Vrads herred
Guldforskov        Vrads herred
Gødvad        Hids herred
H
Hadebæk        Hids herred
Hampen        Vrads herred
Hampenbjerg            Vrads herred   
Hampensø        Vrads herred
Harrild        Vrads herred
Hauge        Lysgård herred
Hedegård        Vrads herred
Hessellund        Karup birk
Hestlund        Vrads herred
Hinge                       Lysgård herred
Hjortsballe        Vrads herred
Hjortgård        Tvilum birk /Gern herred
Hjøllund                   Vrads herred
Hjøllundskov        Vrads herred
Holm            Hids herred
Holm mølle        Hids herred
Holmegård        Lysgård herred
Holmstol          Gern herred
Horn         Tvilum birk
Hundshoved        Vrads herred
Hvam            Lysgård herred
Hvillum        Vrads herred
Hvilum mølle    Vrads herred 
Hvinningdal        Hids herred
Høgild        Vrads herred
Højbjerg        Lysgård herred
Højbjerg mølle    Lysgård herred
Højholt        Lysgård herred
Hønholt        Karup birk
Hørup            Lysgård herred
Hårup            Gern herred
I
Iller                          Lysgård herred
Ilsø            Fjends herred
Isen            Vrads herred
Isendige        Vrads herred
Isenege        Vrads herred
K
Karup            Karup birk
Karup mølle        Karup birk
Katvad mølle        Vejerslev birk
Kejlstrup        Vrads herred
Kejlstrup, Vester    Hids herred
Kejlstrup, Øster    Hids herred
Kjellerup        Lysgård herred
Kloborg        Vrads herred
Knudsholt        Lysgård herred
Knudstrup        Lysgård herred
Knudsørhede        Hids herred
Kolpenknob        Vrads herred
Kolpensig        Vrads herred
Kragelund        Hids herred
Krejbjerg        Vrads herred
Kræmmergård    Vrads herred
Kærsgård        Hids herred
Kærshoved        Vrads herred
Kærsig        Vrads herred
L
Lading                    Karup birk (Sabro) herred Strøgods bogført her
Laven                      Gern herred
Lemming        Hids herred
Leret            Vrads herred
Levring        Lysgård herred
Lilholm        Vrads herred
Lind            Vrads herred
Lovdal        Vrads herred
Linå            Gern herred
Lyngby        Gern herred
Lysdal        Hids herred
Løgager        Vrads herred
Løsning        Hids herred
Løvel            ysgård herred
M
Majlund        Karup birk
Majlundhus        Karup birk
Mausing        Lysgård herred
Mollerup        Gern herred
Moselund        Hids herred
Mølgård        Gern herred
Mølhave        Gern herred
N
Naderup        Gern herred
Nebel            Hids herred
Neder Ure        Karup birk
Nipgård        Lysgård herred
Nisset            Hids herred
Norling        Lysgård herred
Nortvig        Vrads herred
Nygård
Nymølle        Hids herred
Ny sogn        Holmsland  (Strøgods oftest bogført under Karup birk)
Nørholt        Lysgård herred
Nørhoved        Vrads herred
Nørskov        Vrads herred
Nårup            Gern herred
O
Oustrup        Lysgård herred
Overure        Karup birk
P
Pederstrup        Hids herred
Pårup            Vrads herred
R
Randrup
Ravnholt        Lysgård herred
Resdal        Hids herred
Resen            (Fjends herred)
Resendal        Hids herred
Revshale        Lysgård herred
Riis            Lysgård herred
Rodelund        Vejerslev birk / Lysgård herred
Roe            Lysgård herred
Rudstrup        Vrads herred
Rudstrupgård        Vrads herred
Rødklit        Holmsland
Rønkilde         Vrads herred
Rønslund        Vrads herred
Rørbæk        Gislum herred
S
Sangild        Karup birk
Sebstrup        Vrads herred
Sejling        Hids herred
Selstrup        Vrads herred
Serup         Hids herred
Sevel            Lysgård herred
Sigten         Vrads herred
Silkeborg (by)    Vrads herred
Silkeborg mølle   
Silkeborg kro
Silkeborg slot    Gern herred
Sillerup        Vrads herred
Sinding        Hids herred   
Sjørslev         Lysgård herred
Skade            Vrads herred
Skannerup         Gern herred
Skannerup mølle    Gern herred
Skellerup        Gern herred
Skibelund        Vrads herred
Skorup        Tvilum birk
Skygge        Hids herred
Skræ            Lysgård herred
Skygge        Hids herred
Skærbæk mølle    Vrads herred
Skærvad Munkegård     Hids herred
Skorup        Karup birk
Smedebæk        Vrads herred
Smerup        Hids herred
Sminge         Gern herred
Snabe            Lysgård herred
Snede, Nørre        Vrads herred
Sorring        Gern herred
Sporup        Gern herred
Stenalt        Hids herred
Stenholt        Hids herred
Stubkær
Suderdam        Hids herred
Sunds            Karup birk
Svolgård         Gern herred
Svostrup         Hids herred
Søhale        Vrads herred
T
Tandskov         Hids herred
Tange             Lysgård herred
Tarp            Karup birk
Tem            Vrads herred
Testrup        Karup birk
Tollund        Vrads herred
Tolstrup        Vrads herred
Torbjerg        Karup birk
Torlund, Lille    Vrads herred
Torlund, Store    Vrads herred
Torning         Lysgård herred
Tostrup         Lysgård herred
Tranum kirkegård    Lysgård herred
Trudstrup
Trust            Tvilum birk
Trævads mølle      Vrads herred
Tulstrup
Tunglund         Vejerslev birk
Tyvkær        Vrads herred
Tømmerby        Vrads herred
Tørring        Vrads herred
U
Udstrup        Vrads herred
Ungstrup        Lysgård herred
Ure            Ginding herred
V
Vallerbæk        Lysgård herred
Vattrup         Lysgård herred
Vejerslev        Vejerslev birk  / Lysgård herred (efter 1644)
Vellev        Vejerslev birk
Velling        Vrads herred
Vestenbjerg        Hids herred
Vesterlund        Vrads herred
Vinderslev        Hids herred
Vinderslevgård    Hids herred
Virklund         Vrads herred
Virum        Tvilum birk
Vittrup        Fjends herred
Vium            Lysgård herred
Voel            Tvilum birk
Voldby                       Gern herred
Volsgård             Hids herred
Volsted             Tvilum birk
Vorret         Lysgård herred
Vrove sogn              Fjends herred
Ø
Østerby         Holmsland
Å
Åle            Vrads herred
Ågård            Vejerslev birk
Årestrup        Lysgård herred