Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-Pedersen


RY BIRKS TINGBØGER 1661 - 1687.


(1)

** tingbogens autorisation

2/5 1661.

9/5 1661.

16/5 1661.

** i dag forordnet 8 mænd af Addit og Vissing at betjene retten et fjerdingår

23/5 1661.

(2)

30/5 1661.

**  Christoffer Jensen Spystrup på KM vegne tilsagde sognefogederne med de to tilforordnede mænd i hvert sogn, at de uden videre forhaling forskaffer ham rigtig fortegnelse på det fæmon, enhver har, samt have indseende med græspenge, så der intet underslæb sker, så han kan levere den til konsumptionsforvalter Hans Jacobsen

** Christen Nielsen degn i Ry begærede og fik et skudsmål af 24 navng dannemænd, hvorledes han har forholdt sig, mens han har boet i Ry og været deres degn, hvorefter efterskrevne vidnede, at han har boet i Ry i en rum tid og været deres degn og har forholdt sig som en ærlig dannemand, han har af polakkerne et halvt år med hustru og 5 små børn været forjaget fra hus og hjem, og dog har han mest muligt betjent sit degnekald, og når han det ej selv for de umilde mennesker kunne betjene og være tilstede, da har han haft en anden i stedet for, så han fattige mand har lidt megen tribulads, og dersom han ikke havde kunnet arbejde med hænderne, da havde han med hustru og børn måttet betle

(3)

6/6 1661.

** Anders Madsen i Skanderborg et vidne, da der ikke som tilforn er embedsmænd ved ålekisterne ved Ry mølle, som blev betalt af slottet, så tilbød han for de 2 ålekister, han havde fæstet, at betale sin anpart af arbejdslønnen til tømrerne, som havde akkord på at gøre dem færdige

13/6 1661.

(4)

** Søren Jensen Klog i Ry lod lydeligt fordele så mange i Ry birk, som rester for 1660

** Christoffer Spystrup et vidne. han gav varsel for Skanderborg slots port samt til Søren Klog i Ry med flere navng for syn på hvad der i 3 år i fejdetiden er hugget i Ry birks skove, hvorefter synet blev afhjemlet.

(5)

20/6 1661.

** hr Lucius Pedersen i Ry lod fordele Rasmus Pedersen i Ry for resterende tiende 1657 og 1660

27/6 1661.

4/7 1661.

** Niels Sørensen i Skanderup på Anders Jacobsens vegne i Boes et vidne. da hans nabo Troels Hagensen har pløjet en toft til den gård, han har fæstet og ulovligt har sået sæd deri, så forbydes han at høste avlen, desuden gav han last og klage på dem, der har nedbrudt gærdet omkring omtalte toft. varsel til Troels Hagensen og Peder Sørensen i Boes

(6)

** Søren Bertelsen i Firgårde et vidne, og han lagde i rette en opladelse af Niels Poulsen i Firgårde og Rasmus Troelsen i Skanderborg, at da deres farbror Søren Bertelsen har opladt sin halve gård i Firgårde, som han har i fæste, da har de bevilget fornævnte farbror og hustrus farbror efterskrevne hus ager og eng til livets ophold, dateret Firgårde 17/2 1655

(7)

11/7 1661.

** Peder Tomasen i Salten et vidne. navng vidnede at han i den sidste fejdetid har udstået megen tribulads først med stor skat og kontribution til de svenske, hvorefter de brandenborgske og polske tropper frarøvede ham alt, og han var jaget fra hus og hjem i 36 uger med hustru og små børn, og da han kom hjem, fik han kun sået meget lidt, desuden afbrændte hans hus under gudstjenesten, så han ikke beholdt det ringeste

18/7 1661.

(8)

** Christoffer Spystrup et vidne og forbød alle under et fuldt vold at sætte ålehamme ruser eller at fiske i ålestrømmen

** Christoffer Spystrup lod fordele navng hver for 3 mk, for de ikke vil møde ved tinget for at betjene retten

25/7 1661.

** Christoffer Spystrup i Ry KM skovrider et vidne, at ingen i birket må have hunde, med mindre de er lemmede, og dersom nogle hunde findes, da for skade at tage vare

** Søren Klog i Ry et vidne. Hagen Johansen i Ry mølle sagde, at de Ry mænd havde frihed på deres gårde, for dyrene skulle rode deres korn op. Christoffer Spystrup sagde til ham, at han skulle holde hans hunde af vildtbanen såvel som de andre i birket, hvortil han svarede, at når hans hunde blev lemmede, kunne de ingen skade gøre på vildtbanen, og dersom han ikke mere holder fåreavl ? på hans tofter, kan han ikke udgive landgilde

** Christoffer Spystrup lod fordele navng for gæld

1/8 1661.

(9)

8/8 1661.

** Christoffer Spystrup i Ry et vidne og han tilbød Anders Madsen i Skanderborg by at ville betale den åleskyld, som kan gå af den fjerde part at ålekisten ved Ry mølle, som hans formand før ham har haft i fæste i over 30 år                                                                         

** Christoffer Spystrup et vidne. Salmand Torbensen i Ry, der kan  mindes over 32 år, vidnede, at den fjerde part af ålekisten ved Ry mølle har ligget til den gård i Ry Jens Laursen Skød ? påboede, og som Christoffer Jensen Spystrup nu har i fæste. andre navng, der mindes mange år, vidnede det samme

** Søren Klog i Ry et vidne. Hagen Johansen i Ry mølle svor, at han aldrig havde skældt ham for en skælm eller andet ærerørigt, men vidste intet andet med ham, end der anstår en ærlig mand

(10)

** Christoffer Spystrup i Ry stævnede Christen Pedersen i Siim for afhjemmelse af syn på det arbejde, Christoffer Spystrup har ladet gøre ved ålekisterne ved Ry mølle, som tilforn var øde

15/8 1661.

** Rasmus Sørensen skovrider i Mesing forbød på KM vegne alle at komme på vildtbanen med skyderi eller skovhugst, med mindre de har det i øvrighedens minde, og 2.ting efter KM brev lod aflyse geder og ulemmede hunde, og ingen skulle fordriste sig at tage træ til miler eller brænde dem under straf

** Anders Sørensen i Siim et vidne. afhjemling af syn på misvækst hos bønderne i Siim.

(11)

22/8 1661.

** Søren Jensen Klog i Ry stævnede Hagen Johansen i Ry mølle for vidne og dom og kald på sandemænd på Klemend Klemendsens forvalters vegne, og de gav Hagen Johansen varsel på Christen Pedersen i Siim hans vegne

** Christen Pedersen i Siim et vidne. navng vidnede, at de 14/8 var ved ålekisten, da Hagen Johansen havde delt ålene, og da begærede Niels Christensen i Siim, at han skulle dele de brasen, der var i ålekisten, så hans far kunne få sin anpart deraf, og så sprang Hagen Johansen ned i ålekisten og tog brasen i en kube, så mange, som der var, og sagde, se nu hvad der er

(12)

** Søren Jensen Klog i Ry et vidne. han lyste Hagen Johansen i Ry mølle et fuldt vold til for nogle brasen, som han 14/8 ulovligt havde taget til sig, som var Klemend Klemendsens anpart

** Christen Pedersen i Siim et vidne, at han tillyste Hagen Johansen i Ry mølle et fuldt vold for hans anpart af de brasen, som han 14/8 ulovligt har taget bort

** Hagen Johansen i Ry mølle gav varsel Niels Christensen i Siim samt stævnede Niels Nielsen i Ry og andre navng, som vidnede, at de 14/8 så, at Hagen Johansen i Ry mølle delte ålene fra ålekisten, og der var 15 små brasen i ålekisten, og han gav Niels Christensen i Siim de 3 bedste, og ville gå med ålene, men da Niels Christensen var utilfreds med tildelingen af brasen, delte Hagen Johansen dem i 4 parter, og Niels fik den bedste part

(13)

** Hagen Johansen et vidne. han benægtede ved højeste ed alle de vidner, Niels Christensen i Siim og hans far førte i dag mod ham

** Søren Jensen Klog i Ry på Klemend Klemendsens vegne i Skanderborg stævnede menige og navng mænd for deres restants til Klemend Klemendsen på Christian Fischers vegne

(14)

29/8 1661.

** Anders Ibsen i Skanderup med en opsættelse stævnede Jens Sørensen i Vilholt for dom angående 16 rdl, som han er i forlov for sl Jens Pedersen i Vestbirk. opsat 6 uger

** Christoffer Spystrup i Ry et vidne og han sigtede Søren Nielsen smed for at have taget nogle mursten fra den gård i Ry, han havde fæstet, men han nægtede ved ed at have solgt mursten fra den gård, han havde i fæste, men han havde lånt nogle ud

5/9 1661.

** Hagen Johansen i Ry mølle et vidne at han og Niels Christensen i Siim og hans far Christen Pedersen sst er blevet venligt forligt om deres iring og tvist

** Laurs Nielsen i Boes et vidne og stævnede Anders Sørensen i Firgårde for vidne, og Ulrik Olufsen og Rasmus Laursen i Firgårde vidnede, at de på Anders Sørensens vegne var i Boes angående en hoppe, han havde købt af Laurs Nielsen, at dersom hoppen levede, ville han give fuld betaling for den, og dersom den døde, da skulle de stå halv skade

(15)

12/9 1661.

19/9 1661.

** Knud Jensen i Bjedstrup et vidne. han stævnede Anders Madsen forrige skriver på Skanderborg slot for vidne. navng vidner, at de 2 vædderlam, Knud Jensen havde på foder, de døde om vinteren

** Anders Sørensen i Firgårde lod fordele Laurs Nielsen i Boes for 18 slmk, som er for et øg, han fik

** Rasmus Rasmussen i Ry benægtede at skylde Anne Rasmusdatter penge, idet han havde betalt hans gæld til hende

** Niels Laursen i Vissing stævnede Jens Jensen i København for synsmænds opkrævelse, og lod afhjemle syn på den kornavl, efterskrevne bønder i Vissing Vissingkloster Nederskov og Vilholt har haft i dette misvækstår

(17)

26/9 1661.

**  Christoffer Spystrup i Ry lod fordele navng hver for 3 mk, for de ikke er mødt til skovsyn, som de er opkrævet til

** Christoffer Spystrup et vidne og på KM vegne forbød alle at holde ulemmede hunde brænde trækulsmiler hugge træ i hans skove eller borttage lyng fra Ry hede, uden de giver skriveren det tilkende. desuden skal geder afskaffes

** Niels Sørensen i Skanderup stævnede Søren Klog i Ry for vidne. Christoffer Spystrup og Salmand Torbensen i Ry vidnede, at de på Niels Sørensens vegne var hos Søren Klog i Ry, om han ville slås med ham, som han havde lovet aftenen tilforn, hvortil han svarede, at han ikke ville slås eller drikke af kande med ham, før han havde befriet sig for det rygte, at han skulle være en hesteslagter

(18)

** Niels Sørensen med opsættelse stævnede Søren Jensen Klog i Ry, om han ikke bør bevise sin beskyldning eller lide derfor. sagen blev opsat 6 uger

** Søren Klog i Ry spurgte Niels Sørensen, om han kunne benægte, at han var berygtet for denne gerning, hvortil han svarede, at han ikke kunne vide, om han var berygtet her eller andre steder

** Christoffer Spystrup på Christoffer Pedersen vegne i Javngyde stævnede Jens Rasmussen ..... i Siim for dom angående gæld til hr Mikkel Rasmussen præst i Svejstrup ifølge brev 28/11 1650 på 65 sld, som fremlægges, hvilket brev er tilfaldet Christoffer Pedersens hustru efter hendes sl mor Kirsten Poulsdatter, som boede og døde i Svejstrup. sagen blev opsat 6 uger

(19)

** Anders Jensen i Vissingkloster lod fordele Anders Jensen i Addit for 10 sld gæld til Jens Knudsen i Vissing ifølge brev 2/6 1643, som fremlægges

** Anders Jensen i Vissingkloster lod fordele Niels Jensen i Addit for 2 rdl ifølge hans brev, dateret 1643 til sl Jens Knudsen i Vissing, som fremlægges

3/10 1661.

(20)

** Søren Bendixen i Skanderborg stævnede Søren Jensen Klog i Ry for dom, som han på husbond Anders Madsens vegne vil forhverve over ham angående KM restants 1660, som han ikke har indkrævet. opsat 6 uger

** Christoffer Spystrup et vidne og lod afhjemle syn på det korn, som efterskrevne i dette års misvækst har i deres lader

 (22)

** samme synsmænd afhjemlede syn på olden i alle Ry birks skove. der fandtes ingen hverken eg eller bøg

(23)

** Søren Klog i Ry fik dom efter 6 ugers opsættelse angående Christian Fischers bønders restants, som lød: de bør betale deres restants inden 15 dage eller lide nam og vurdering

** Engelbret Laursen i Ry på Poul Madsens vegne i Troelstrup lod fordele Søren Pedersen i Ry med flere navng for gæld

** Engelbret Laursen i Ry lod fordele Hans Jensen Fisker i Ry og efterskrevne navng sst for gæld

(24)

** Hagen Johansen i Ry mølle begærede og fik et 24 mands vidne, hvorledes han havde forholdt sig overfor dem i sidste fejdetid, mens polakkerne brandenborgerne og kejserens folk var i landet. 24 mand vidnede, at han blev hårdt plaget med skat og kontributioner, hver måned 100 rdl, hver lørdag 2 skpr sigtet mel, og hver dag en ret friske fisk, hvorefter han blev ganske udplyndret af polakkerne, som tog 9 læs gods fra ham, som var næsten alt, han havde, og han havde måttet udstå megen udgift plyndren hug og slag formedelst den store marcheren, som daglig gik ved møllen, og han blev forjaget med hustru og små børn i skov og skjul, og hvor han kunne forberge sig, og imens kom der en hastig tør brand og gjorde hul på dæmningen, og det var dem vitterligt, at før den tid var møllen vel ved magt, så han kunne male for hvem, han skulle og som begærede det

(25)

** Niels Sørensen i Skanderup tingskriver til Ry birk et vidne. han begærede et 24 mands vidne, hvorledes de har kendt ham både før han blev skriver og om de år, han var skriver, hvorpå de vidnede, at han havde forholdt sig ærligt og kristeligt, og de havde intet at påtale eller beskylde ham for.

(26)

** Søren Laursen i Nygård begærede 24 mands vidne, og de vidnede, at han i fejdetiden er blevet højt beskattet først af de svenske og siden af de polske, og de har frarøvet og borttaget af Nygård alt, hvad der fandtes både korn kvæg og anden formue, så der blev ganske intet beholden, undtagen 7 stykker nød, og Nygård var ganske ruineret, så der er sket skade for nogle 1000 rdl, og han blev med hustru og børn bortjaget, formedelst den daglige plyndren af de brandenborgske kejserlige og polakker

(27)

** Engelbret Laursen i Ry et vidne. 24 dannemænd vidnede, at han i den sidste fejdetid med sin gamle mor og søster var jaget fra hus og hjem af de svenske og polske, og hus og gård blev ruineret, og de frarøvede ham alt det, han ejede

10/10 1661.

** Søren Klog i Ry et vidne og han gav varsel til Niels Sørensen i Skanderup Christoffer Spystrup og Salmand Torbensen. flere vidnede, at de kun har hørt, at Niels Sørensen er en ærlig mand, og andre har hørt, at huden blev taget af en hest i hans gård, men vidste ikke, hvem der gjorde det

(28)

17/10 1661.

** Søren Klog i Ry et vidne og stævnede Christen Husnes i Funder for vidne. Anders Rasmussen i Fogstrup vidnede, at da han stod i Laurs Jensen Brandts gård i Funder, da kom Christen Husnes med den rytter, der lå i Laurs Brandts gård, kørende med en beslagen vogn, hvor det red var i, som Søren Klog vedkendte sig, og han købte det af rytteren. Christen Andersen i Fogstrup vidnede lige som hans far

(29)

** Peder Sørensen i Fogstrup vidnede, at da de brandenborgske og polakker var rejst af landet, da spurgte han ....., der da boede i Funder, hvor han var kommet til det red, Søren Klog vedkendte sig, og da svarede han, at han fik det af den rytter, som lå til Laurs Brandt, og det skete, da de brandenborgske og polakker havde deres kvarter her i landet

** Niels Laursen i Vissing lod fordele alle efterskrevne Vissing mænd for deres småbederi til deres husbond Jens Jensen i København

** Jens Sørensen i Vilholt lod fordele Laurs Pedersen i Vissingkloster med flere navng for resterende KM og kirkens tiende

(30)

24/10 1661.

** Jens Jacobsen i Knejsted stævnede Anders Jacobsen i Boes for dom og rettergang

** Niels Bertelsen i Firgårde lod fordele Hans Simonsen i Svejstrup for 9 mk

** Kirsten Rasmusdatter og Mette Poulsdatter i Vissing. navng vidnede, at de er så forarmede, at de ikke kan udgive KM eller kirkens anpart korntiende eller småbederi til husbonden
                                     
** Søren Klog i Ry stævnede Christen Andersen i Fogstrup og hans far Anders Rasmussen sst og Peder Sørensen i Fogstrup for vidne, og fremlagde Christen Andersens skriftlige bekendelse, at hans far  købte en vognred, som blev stjålet fra Søren Klog i Ry skov, mens de polske og svenske var i riget, af Christen Nielsen Husnes og Jens Laursen Brandt i Funder, som kom kørende med den til Laurs Jensen Brandts gård, og som de havde taget i Ry skov

(31)

** Jens Jacobsen i Knejsted med opsættelse fremlagde et skriftligt indlæg, hvori han stævnede Anders Jacobsen, tilforn i Sødringholm, nu i Boes, for 210 rdl betaling af løsøre af halv Sødringholm, som forfaldt til Martini 1657, hvorpå der er betalt 80 rdl. missive 8/1 1657 fremlægges, hvori Hans Jacobsen på bror Anders Jacobsens vegne begærede at tage penge på rente. tingsvidner 22/6 1657 af Gjerlev herredsting 15/10 1660 af Overgårds birketing fremlægges. sagen blev opsat 6 uger

(34)

** Laurs Nielsen i Boes et vidne, at han og Anders Sørensen i Firgårde er forligt om deres tvist angående et øg, som Anders Sørensen købte og som døde

(35)

** Jens Jacobsen i Knejsted gav Niels Sørensen i Skanderup fuldmagt til at føre hans sag ved Ry birketing

31/10 1661.

** Anders Jensen i Vissingkloster stævnede efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger

7/11 1661.

** Christoffer Spystrup i Ry stævnede Christen Nielsen Degn og Svend Rasmussen i Ry og lod afhjemle syn på kramboder, de har bygget

(36)

**  Christoffer Spystrup et vidne. Svend Rasmussen i Ry vedkendte sig den grund, hvorpå han har bygget kramboder på Ry gade

** Søren Klog i Ry et vidne

** Anders Jensen i Vissingkloster et vidne, og lod læse KM brev, at da Jens Jensen Vissing i København har beklaget sig over, at en og anden uden rettighed har fordristet sig til at fiske med vod ruser og garn i det fiskevand, der ligger til de to ham af KM pantsatte gårde Vissingkloster imod hans pantebrev og tingsvidner af Ry birk 19/2 1646 30/8 1660 såvel som imod hans bror Anders Jensen, der besidder den ene gård, hans vilje og minde, så forbydes fiskeri i Vissingklosters tilhørende fiskevand uden Jens Jensen eller hans bror Anders Jensen i Vissingkloster deres minde

(37)

** Søren Nielsen i Firgårde og Knud Jostsen i Svejstrup. vurdering og skifte efter sl Søren Andersen i Firgårde 5/9 1660 mellem hans hustru Karen Jostdatter og børn Knud Sørensen Anne Sørensdatter i overværelse af børnenes oldefar Anders Sørensen i Firgårde, deres rette værge, og Knud Jostsen i Svejstrup, deres morbror, og på enkens vegne hendes lovværge Søren Nielsen i Firgårde. fordringer fremlægges, blandt andet folkeløn til Mette Mikkelsdatter. fordringer fremlægges. gæld 45 sld 2 tdr rug. boets vurdering, i alt 16 sld. udlægning af boet for gæld til blandt andre Niels Bertelsen i Firgårde og hans bror Søren Bertelsen sst Jost Nielsen i Svejstrup samt udlægning af arv til børnene, som deres stedfar Søren Nielsen beholdt. skifte fortsat.

(39)

** Christoffer Spystrup i Ry med opsættelse på Christoffer Pedersens vegne i Javngyde stævnede Jens Rasmussen i Siim for dom angående gæld, som lød: han bør betale inden 15 dage

(40)

14/11 1661.

** Salmand Torbensen i Ry lod fordele Christen Hansen i Lingården ? for 3 mk hans månedsskat samt andre for lån 

** Mikkel Pedersen i Vissing lod fordele navng for gæld.

(41)

** Mikkel Pedersen i Vissing et vidne. Mikkel Laursen i Emborg bekendte, at hans hustru Inger Jensdatter lånte en td rug af Mikkel Pedersen på Peder Jørgensens vegne, som korporal Matias Stastis i Addit fik

** Niels Sørensen i Skanderup et vidne. Søren Jensen Klog i Ry bekendte, at da han havde været i tvistighed angående nogle .... ord om Anders Sørensen tingskriver til Ry birk, da benægtede han, at han havde omtalt ham på en måde, der kunne være ærerørig, og kendte ham kun som en ærlig dannemand

** Søren Bendixen på Anders Madsens vegne med opsættelse 3/10 stævnede Søren Jensen Klog i Ry for dom angående KM restants, som han skal indfordre og desuden erstatte sagens omkostninger. Søren Bendixens skriftlige indlæg fremlægges angående Søren Klogs manglende flid med at opkræve den resterende landgilde, hvorefter Søren Jensen Klog fremlagde kommissærernes skriftlige slutning og afsigelse, at dette års jordebog er skrevet på grundlag af bøndernes avling og jetzige tilstand, som de nogenledes kan udgive, men de bør forskånes for anden restants. dom: Søren Jensen Klog frikendes

(43)

** Klemend Tomasen i Skanderborg stævnede for resterende landgilde. da ingen var mødt, blev sagen opsat 1 måned

(44)

21/11 1661.

** Jep Nielsen i Svejstrup stævnede Villum Rasmussen i Siim for vidne, og Anders Sørensen i Siim vidnede, at i den sidste fejde skulle de svenske have ført noget havre til Villum Rasmussens gård

** Mikkel Pedersen i Vissing  stævnede Peder Rasmussen i Emborg og Hans Rasmussen sst for dom angående gæld, i alt 21 sld, som arveligt er tilfaldet ham efter sl Rasmus Rasmussen i Vissing.  sagen blev opsat 6 uger

(45)

28/11 1661.

** Christen Nielsen Degn et vidne. Hagen Johansen i Ry mølle blev forligt med Christen Nielsen om det degnekorn, som han skylder ham

** Christoffer Spystrup et syn på hvor mange svin, der kunne gå på olden i Ry birks skove, når fuldt olden er

(46)

** Hagen Johansen i Ry mølle et vidne, og han forbød alle i birket at lade deres korn male på andre møller ifølge KM forordning 16/2 1617, som indeholder, at bønderne under straf skulle lade male på nærmeste KM mølle og ikke søge andre møller end Ry mølle

5/12 1661.

** Anders Jacobsen i Boes et vidne, og han fremæskede af Jens Jacobsen i Knejsted, herredsfoged i Gjerlev herred, den hovedvurdering, som de begge har underskrevet, på det som fra Anne Madsdatter, som tilforn var på Sødringholm, samt den vurdering, som Jens Jacobsen sig påberåber, på det løsøre og fæmon, som han har ladet fratage ham

(47)

** Niels Tomasen i Addit et vidne. navng bønder i Vissingkloster vidnede, at de aldeles ingen vårsæd har haft i år på grund af den store hede og tørke

(48)

** Christoffer Jensen Spystrup i Ry. navng vidnede, at 1660 gjaldt 1 td rug 14 slmk, som de solgte den for, og hverken højere eller ringere

** Anders Jacobsen i Boes og Jens Jacobsen i Knejsted, herredsfoged i Gjerlev herred, en dom efter 6 ugers opsættelse. Jens Jacobsen fremlagde vurdering 6/9 1656 på Sødringholm på det, som enken står tilbage med og ikke har betalt, og tingsvidne 15/9 1657 af Gjerlev herredsting angående udlæg for 198 rdl til Hans Jacobsen på Ormstrup og Jens Jacobsen i Knejsted, som resterer for den halve gård, hun har nydt i 5 år. tingsvidne 15/9 1660 af Overgårds birketing fremlægges. Anders Johansen i Boes fremlægger sit indlæg. . dom: da der ikke fremlægges bevis, kan der ikke dømmes

(57)

** Christen Pedersen i Siim stævnede Søren Sørensen Yde i Siim og under et fuldt vold forbød ham at lade sit fæmon komme på hans grund på Siim mark

12/12 1661.

** Anders Sørensen på Klemend Klemendsen i Skanderborg hans vegne tilsagde tingfolkene at møde i rette tid for at betjene retten, såfremt de ikke vil lide straf som vedbør

(58)

** Klemend Tomasen i Skanderborg på sin bror Christian Fischer, KM vinhandler, hans vegne forbød alle under et fuldt vold at fiske i det efterskrevne fiskevand, som er pantsat til ham

** Anders Jensen i Vissingkloster med opsættelse 31/10 stævnede Anders Jensen og Anders Rasmussen i Addit for dom angående gæld. dom: de bør betale inden 15 dage

19/12 1661.

(59)

** Niels Bertelsen i Firgårde lod fordele Jon Poulsen i Javngyde for 6 skpr byg

** Søren Klog i Ry lod til 4.ting fordele Anders Jespersen i Overby for 20 sld 6 tdr byg, som han er tildømt at betale

** Rasmus Poulsen i Ry på Karen Poulsdatters vegne. Niels .... på søsterdatter Anne Madsdatters vegne Anders Rasmussen på hustru Else Madsdatters vegne og på Maren Madsdatters vegne gav afkald for arv efter deres sl forældre Mads Andersen og Anne Rasmusdatter som begge boede og døde i Ry

** Jens Jørgensen i Siim lod fordele Søren Pedersen Skomager i Ry for et par ny støvleskafter, hvorefter skomageren for retten lovede at give ham et par ny sko til snapsting

(60)

** Villum Rasmussen i Siim stævnede Jep Nielsen i Svejstrup Søren Dyhr og Rasmus Sørensen sst for vidne. Søren Sørensen i Siim vidnede, at den kornet, som i sidste fejdetid havde kvarter hos Anders Sørensen i Siim slog 2 af hans heste for en vogn, og hans to knægte kørte en nat ud og kom tilbage med noget havre, som de kørte ind i Villum Rasmussens gård og bar ind i hans hus, og de brugte det siden til hestefoder

** Søren Klog i Ry med 6 høringer lod fordele Peder Jensen i Ejer med flere for gæld

(61)

9/1 1662.

** Peder Torbensen i Bryrup mølle gav Salmand Torbensen fuldmagt til at føre hans sager ved Ry birk, som om han selv var tilstede

** Klemend Tomasen i Skanderborg med opsættelse 14/11 stævnede Christian Fischers bønder for resterende landgilde. dom: de bør betale inden 15 dage

** Mikkel Pedersen i Vissing med 6 ugers opsættelse stævnede Peder Rasmussen i Egebjerg og Hans Rasmussen sst angående gæld. dom: de bør betale eller lide dele og tiltale

(62)

** Peder Torbensen i Bryrup mølle lod fordele Rasmus Nielsen i Emborg for 4 rdl ifølge brev 8/9 1656 til Peder Torbensen i Rørbæks mølle, som fremlægges

** Simon Andersen i Siim et skiftebrev. Niels Sørensen i Skanderup på Peder Laursens i Alken hans vegne. efterskrevne hjemlede, at de 4/5 1657 var til skifte i Siim af boet efter sl Christoffer Gertsen, som boede og døde i Siim, mellem hans hustru Anne Pedersdatter og børn Gert Christoffersen Anne Christoffersdatter og anden Anne Christoffersdatter i overværelse af børnenes farbror Anders Jensen i Skanderup, og deres oldefar Peder Laursen i Alken. gældsfordringer fremlægges. vurdering af boet og udlægning for gæld. Simon Andersen beholder børnene hos sig

(65)

** Anders Sørensen og Simon Andersen i Siim svarede til Klemend Tomasen i Skanderborg imod den dom, at han ville have landgilde, at de ville gerne nyde det, som KM tjenere nyder, og hvis ikke, vidste de ikke, om de kunne blive ved deres gårde

16/1 1662.

** Peder Jørgensen i Vissing et vidne. Jens Pedersen i Elling tilstod, at han havde annammet af Niels Andersen i Pinds mølle 20 sld, som han har under værgemål, og som er arveligt tilfaldet Birgitte Jensdatter i Vissing efter hendes sl far Jens Mikkelsen, som boede og døde i Vissing, som de er forligt om, da det ikke er hendes fulde arvepart på grund af fjendernes plyndring af møllen

23/1 1662.
 
(66)

30/1 1662.

** Engelbret Laursen i Ry lod fordele Tomas Jensen i Vestbirk og Poul Sørensen Hattemager i Ry for gæld

** Søren Klog i Ry et vidne og stævnede Hans Jensen i Fårehuset. navng vidnede, at de i den sidste svenske fejde bar Søren Klogs bryggekedel på 2 1/2 tdr ned til Hans Jensen i Fårehuset, som skulle opbevare den

** Jep Nielsen i Svejstrup stævnede Villum Rasmussen i Siim for spørgsmål. Tomas Jensen i Firgårde vidnede, at i sidste svenske fejde havde hver mand sin rytter. Anders Sørensen i Firgårde og Søren Jensen i Skanderup vidnede, at hver mand holdt sin rytter med mad og øl og foder til hesten

(67)

** Christoffer Jensen Spystrup 4.ting forbød alle birkets mænd at bruge andre møller end Ry mølle, som er den nærmeste 

** Tomas Jensen i Firgårde stævnede Klemend Tomasen i Skanderborg for vidne, og 24 mænd vidnede, at i den sidste svenske fejdetid er af vanild afbrændt Søren Jonsen og Peder Sørensens gård i Boes med al deres boskab formue korn og alt andet i husene, og siden har de andre i byen udgivet og kontribueret af yderste formue til de svenske, og den tid de kejserlige folk brandenborgerne og polakkerne var i landet, blev de af de brandenborgske frataget og bortrøvet deres fæmon heste hopper og alt andet kvæg og anden fattige formue, hvorfor de ikke er kommet til avling, som det sig burde, og siden gud har undt dem fred, har de udgivet stor skat til KM folk, så de umuligt kan udgive deres landgilde videre end efter kommissærernes afsigelse, og de 24 mænd vidnede, at de fattige mænd i Siim og Firgårde i den sidste svenske fejdetid af de brandenborgske blev frataget og bortrøvet al deres kvæg heste hopper og alt deres fæmon og deres fattige formue i husene, så de ikke kunne komme til deres avling, og den ringe sæd, de havde i jorden, er af den store hede og tørke mestendels forbrændt, så de ikke har bekommet deres sæd igen, og siden har de været betynget med store skatter til KM folk, så de ikke kan udgive deres fulde landgilde, hvis de skal blive ved deres gårde

(68)

6/2 1662.

** Christoffer Spystrup stævnede efterskrevne gårdmænd og husmænd angående deres resterende landgilde. opsat 1 måned

** Søren Laursen i Nygård stævnede Klemend Tomasen i Skanderborg og for retten afsagde fæstet af Nygård, dog med forbehold af den såede rugsæd

(69)

** Peder Jørgensen i Vissing gav varsel til Mikkel Pedersen i Vissing, som ved højeste ed benægtede at være ham noget skyldig

** Christoffer Spystrup i Ry stævnede navng for resterende tiende til Ry kirke. sagen blev opsat 6 uger

** Klemend Tomasen i Skanderborg stævnede birkefoged i Ry birk Christen Pedersen i Siim for resterende landgilde 1661 til Christian Fischer i København. opsat 1 måned

** Christoffer Spystrup i Ry et vidne og lod afhjemle syn på det afbrændte gårdsted i Ry, som han har i fæste. der var opført et ladehus på 18 bindinger, og der var tømmer til endnu 2 huse på 18 bindinger, og på grunden kan sættes 15 kramboder som tilforn, men som nu er afbrændt

(70)

** Søren Jensen Klog i Ry lod fordele efterskrevne for gæld

** Anders Rasmussen i Emborg stævnede Laurs Sørensen i Javngyde for gæld med rente i 10 år. sagen blev opsat 1 måned

13/2 1662.

** Søren Klog i Ry lod fordele Hans Jensen i Fårehuset

20/2 1662.

** Christoffer Spystrup i Ry lod afhjemle syn på Ry kirkes brøstfældighed på tag og vinduer

(71)

** Klemend Tomasen i Skanderborg lod afhjemle syn af brøstfældigheden på Jens Nielsens halvgård i Salten, og satte i rette, om han ikke har forbrudt sit fæste, da han har ladet gården forfalde. sagen blev opsat 1 måned

** Jacob Tomasen i Firgårde stævnede samtlige naboer sst og fremlagde en klage, at da de 2 fattige mænd i den gård, de iboer, er brøstfældige med deres eng i Kathul, så de ikke kan være ved magt at udgive skat lige ved deres naboer, og da alle bør have lige meget i ager og eng, anmoder de om at få delt engen lige, hvilket blev læst og påskrevet

(72)

** Christoffer Spystrup i Ry på hr Lucius Pedersens vegne stævnede og lydeligt med høringe lod fordele efterskrevne for byg, de resterer med for næstleden år

** Salmand Torbensen i Ry på bror Peder Torbensens vegne i Bryrup mølle lod fordele efterskrevne for gæld

(73)

** Simon Pedersen i Fogstrup et vidne. navng vidnede, at han blev meget udplyndret af de brandenborgske og frarøvet al hans formue, og hans gård afbrændte i sidste fejdetid, så han kan ikke udgive de pålagte arbejdspenge

27/2 1662.

** Peder Jensen i Anneksgården et vidne og stævnede forvalteren over Skanderborg len på KM vegne samt mange navng på Jens Jensen, borger i København, og Anders Jensen og Laurs Pedersen i Vissingkloster deres vegne, Niels Jensen i Kloster mølle..... navng, der mindes op til 34 år, vidnede, at fiskeriet fra .... til hr Anderses holm, det ligger på Vissing og Vissingklosters grund, og Anders Jonsen og Peder Sørensen i Vissingkloster har haft det deres livstid i brug med ruser og garn ulast og upåkæret i alle måder. andre vidnede, at det har været således med fiskeriet i Anders Jonsens og Peder Sørensens livstid, og endnu er, som Jens Sørensen i Vilholt vidnede. Peder Jensen befalede Anders Jensen og Laurs Pedersen i Vissingkloster, at de efter KM brev skal gøre sig fiskeriet nyttigt efter deres fæstebrev, og ikke lade nogen fiske deri uden deres minde og vilje, under deres fæstes fortabelse

(74)

** Christoffer Spystrup stævnede Christen Andersen Anders Rasmussen Anne Christensdatter i Fogstrup og Christen Jensen og hans hustru Maren Jensdatter i Hjortsballe for overfald på Peder Sørensen i Fogstrup hans hustru Anne Andersdatter, som de slog og stødte omkuld, så synskvinderne ikke troede, hun ville forvinde skaden

(75)

** Peder Jensen i Anneksgården et vidne. Niels Jensen i Kloster mølle fremlagde Oluf Parsberg til Jernit, KM befalingsmand på Skanderborg, hans udgivne fæstebrev på fiskeri i Storåen, som løber norden om Mossø, dateret 22/2 1647

** Christoffer Spystrup i Ry lod fordele navng for byg

(76)

** Søren Jensen Klog i Ry lod fordele navng for gæld

6/3 1662.

** Klemend Tomasen i Skanderborg under et fuldt vold forbød nogen at bruge fiskeri til midtstrøms fra Ry mølle til Knud bro, undtagen Hagen Johansen i Ry mølle, som han har forundt samme fiskeri

** Jens Nielsen Klog i Ry et vidne. navng vidnede, at Niels Klog Salmand Christensen Engelbret Laursen i Ry ikke kan udgive deres fulde landgilde, formedelst misvækst forleden år

(77)

** Christen Hansen i Firgårde lod fordele Niels Rasmussen i Ry

13/3 1662.

** Klemend Klemendsen Anders Jensen i Vissingkloster gav varsel til Niels Jensen i Kloster mølle

** Klemend Klemendsen forvalter under et fuldt vold forbød nogen af sætte ruser eller garn i deres strøm, som kan være ålegården til Ry mølle til forhindring

** Hagen Johansen i Ry mølle lod fordele Søren Pedersen Skomager

** Anders Jensen i Vissingkloster gav varsel til Niels Jensen i Kloster mølle med flere for syn på fiskeri på Vissingkloster grund. synsmænd afhjemlede deres syn på de foreviste steder, men de vidste ikke, om det lå til Vissingkloster eller Kloster mølle. Niels Jensen i Voer Kloster mølle mente, at sl Oluf Parsbergs arvinger burde have varsel derfor, og Anders Jensen i Vissingkloster mente, hans bror Jens Jensen i København burde have varsel

(78)

** Christoffer Spystrup i Ry et vidne. navng vidnede om de huse og boder i Ry, som er brændt øde eller borte

20/3 1662.

(79)

** Christoffer Spystrup et vidne og tilsagde hver mand i Ry birk, at i morgen god betiden af hver gård skal møde et godt forsvarligt karlfolk her ved Ry birks ting under 10 rdl fortabelse første gang, og for anden gangs forsømmelse under deres fæstes fortabelse

** Christoffer Spystrup fik dom efter 6 ugers opsættelse over bønderne, som rester med deres landgilde, som lød: de bør betale inden 15 dage eller have vurdering

** Anders Rasmussen i Emborg efter opsættelse fik dom angående gældssag med Laurs Sørensen i Javngyde, som fremlagde sit indlæg, hvorledes han har afbetalt på gælden og tilbød regnskab. dom: han bør inden 15 dage betale gælden

** Klemend Tomasen i Skanderborg efter 6 ugers opsættelse fik dom og fremlagde kopi af KM pantebrev, dateret 21/7 1660, angående den landgilde, Christen Pedersen i Siim skal betale førnævnte Klemend Fischer, hvorefter Christen Pedersens søn Niels Christensen fremlagde Christian 5tes brev, som indeholder, at da Christen Pedersen er beskikket at være birkefoged i Ry birk og også tage vare på KM og kronens skove sst, da skal han være forskånet for landgilde ægt og arbejde af den gård, han påboer, så længe, han er i denne bestilling, dateret 19/3 1631. dom: da der blev fremlagt 2 KM breve, turde dommeren ikke dømme, men satte sagen til sin tilbørlige dommer

(80)

** Hans Simonsen i Salten lod fordele Tomas Frandsen i Sepstrup

27/3 1662.

(var skærtorsdag og da holdtes ingen ting)

3/4 1662.

(81)

10/4 1662.

** Tomas Jensen i Firgårde på Rasmus Knudsen i Vengegård hans vegne lod fordele navng for 2 års plovhavre, som er i penge 3 slmk

** Søren Klog i Ry på hr Lucius vegne stævnede Jens Nielsen i Lyngballehus for dom, idet han 24/2 har fæstet sig bort som avlsmand fra påske og til skt Mikkelsdag og annammet fæstepenge, men er bortløbet af tjenesten, hvorfor han bør betale præsten en avlskarls løn. sagen blev opsat 1 måned

** Niels Laursen i Vissing på Anne Jensdatters vegne i Troelstrup lod fordele navng for gæld

17/4 1662.

(82)

** Anders Sørensen i Siim lod fordele Villum Rasmussen sst

24/4 1662.

** Jens Sørensen i Vilholt efter opsættelse stævnede hver mand i Vissing sogn, da de ikke i tilbørlig tid har ydet deres tiende kirkens anpart, om de ikke har deres fæste forbrudt. opsat 6 uger

1/5 1662.

** Christoffer Spystrup på Christen Pedersens vegne i Siim stævnede Simon Andersen i Siim, for han holder en uskåret hest nu efter påske, som han lader løbe løs, imod recessen, som er under 24 dlr værd, hvorfor han har forbrudt den til herskabet. sagen blev opsat 6 uger

(83)

8/5 1662.

** Laurs Pedersen i Vissingkloster et afkald. Anders Jensen i Vissingkloster på hans hustru Maren Pedersdatters vegne Søren Pedersen sst på sine egne og søstre Dorete Pedersdatter og Kirsten Pedersdatters vegne gav Laurs Pedersen sst afkald for arv efter deres sl forældre Peder Sørensen og Barbara Mortensdatter, som begge boede og døde i Vissingkloster

** Laurs Pedersen i Vissingkloster fremlagde registrering, dateret 7/5 1662, af det gods, som fandtes i Laurs Pedersens bo efter sl Barbara Mortensdatters død, samt bortskyldig gæld, der iblandt børnenes arv efter deres sl far Peder Sørensen

(84)

15/5 1662.

** Tomas Jensen i Firgårde gav varsel til hans naboer sst og forbød dem under et fuldt vold enten at tyre eller binde i hans eng eller korn, eller sætte løst fæmon i vangen, inden den bliver høstet

22/5 1662.

** Christoffer Spystrup i Ry stævnede Jens Nielsen i Hjortsballe for lejermål med Else Henriksdatter, født i Ry, da svenskerne var landet mægtigt, om han ikke bør betale sine bøder. opsat 6 uger

** hr Lucius Pedersen i Ry begærede dom over Jens Nielsen i Lyngballehus, som har undveget hans tjeneste, som lød: da han har fæstet sig som avlskarl og modtaget fæstepenge og er undveget tjenesten, så bør han betale 10 sld inden 15 dage

29/5 1662.

5/6 1662.

** Anders Sørensen i Siim ved højeste helgens ed benægtede at være ... ... i Siim noget skyldig i nogen måder

(85)

** Anders Jensen i Vissingkloster et vidne. Laurs Pedersen sst tog i hånd Anders Jensen og Søren Pedersen sst og tilforpligtede sig og sine arvinger at holde Anders Jensen på hustru Maren Pedersdatters vegne og Søren Pedersen på egne og søstre Dorete Pedersdatter og Kirsten Pedersdatter i Vissingkloster deres vegne fri for gæld og krav efter deres far og mor sl Peder Sørensen og Barbara Mortensdatter, som begge boede og døde i Vissingkloster

** Jens Sørensen i Vilholt fik efter opsættelse dom over de Vissing sognemænd angående deres resterende tiende kirkens og KM anpart, som lød: de bør inden 15 dage betale tienden for 1661

12/6 1662.

** Christoffer Spystrup i Ry et vidne og på KM vegne tilsagde og befalede hver mand i Ry birk KM og pantsatte tjenere, at de inden skt Hansdag skal gøre alle veje og broer i birket færdige

** Jens Jørgensen i Siim et vidne og gav varsel til Simon Andersen i Siim for forlig

** Christen Pedersen i Siim på Anders Pedersens vegne sst lod fordele Klemend hyrde i Ry for et par sko

** Jens Poulsen i Nygård gav varsel for Skanderborg port og til Klemend Tomasen og Søren Laursen i Skanderborg for syn, hvorefter synsmænd afhjemlede deres syn på Nygård

(86)

19/6 1662.

** Søren Klog i Ry lod fordele efterskrevne for gæld

26/6 1662.

** Christoffer Spystrup lod afhjemle syn på Jens Sørensen af Gangsted, som lå død i Boes skov, slået ihjel af en nedfalden gren

(87)

** Christoffer Spystrup i Ry et vidne. Søren Simonsen af Gangsted vidnede, at da de havde fældet et træ i Boes skov, som var udvist dem til deres gårds fornødenhed, da kom en gren af et andet træ flyvende ned og ramte Jens Sørensen. andre vidnede det samme.

** Christoffer Spystrup spurgte sl Jens Sørensens bror Anders Sørensen i Brørup og hans morbror Mikkel Jensen i Gangsted, om den afdøde havde noget udestående med de andre, der var i skoven hvortil de og deres frænder svarede, at det vidste de ikke, men de klagede ikke på nogen 

** Simon Klog i Ry stævnede Morten Madsen Skrædder i Ry for diverse gæld til Horch Jacobsen sst. sagen blev opsat 6 uger

** Adam Andersen i Ry lod fordele Klemend Madsen Hyrde i Ry

3/7 1662.

** Christen Hansen Bolt i Firgårde svor, at han ikke skyldte Niels Bertelsen sst noget, og han har heller ikke været i forlov til ham for Jens Skude, som boede i Ry

(88)

** Klemend Tomasen i Skanderborg 3.ting lovbød al sæd, som ulovligt er sået i hans brors bønders jord og tilbød dem deres sæd igen og forbød alle at høste sæden under et fuldt vold

** Christoffer Spystrup, KM delefoged, fik dom over Jens Nielsen i Hjortsballe for lejermål i sidste svenske fejde med Else Henriksdatter, da i Emborg, som lød: han bør betale 12 rdl bøder

10/7 1662.

(i dag blev intet videre bestilt)

17/7 1662.

** Niels Sørensen i Skanderup på hr Lucius Pedersens vegne stævnede Jens Nielsen i Østbirk, tilforn i Lyngballehus, og lod ham fordele for 10 sld, som er løn for en avlskarl

** Christoffer Jensen Spystrup i Ry 3.ting lovbød al sæd, som ulovligt er sået imod recessen og tilbød deres sæd igen, samt forbød dem at høste afgrøden og føre den bort

(89)

24/7 1662.

** Christoffer Spystrup i Ry gav varsel til Niels Nielsen Mørk i Ry og hans søn Niels Nielsen for vidne

** Rasmus Jensen i Ry stævnede Morten Madsen Skrædder i Ry og Else Rasmusdatter. navng vidnede, at skt Hansaften gik de indstævnede ned i Rasmus Jensens kælder og var der en times tid, og imens stod skrædderens hustru i hendes dør og så op og ned ad gaden, og Rasmus Jensen beklagede sig over, at der da blev stjålet en del tobak i hans kælder

** Morten Madsen i Ry et vidne og med sin højeste ed benægtede, at han aldrig har været i Rasmus Jensens kælder og gjort noget ulovligt i nogen måder

31/7 1662.

** Jacob Tomasen i Firgårde et vidne og stævnede Niels Bertelsen og Rasmus Troelsen sst. synsmænd afhjemlede deres syn på Kathale eng, som er delt i 4 dele samt på Gråmose, hvori Jacob Tomasen og Søren Nielsen synes at være forfordelt

(90)

** Rasmus Troelsen i Firgårde tilbød at ville skifte gård og grund i Firgårde ager og eng på Firgårdes mark med al tilliggelse med Søren Nielsen i Firgårde for hans gård og gårds tilliggelse

** Christoffer Spystrup i Ry stævnede Maren Hansdatter i Ry Svend Rasmussen Christen Nielsen, eftersom de har sat kramboder på Ry gade, hvor ingen tilforn har været, som er til stor fortrængsel for deres fæmon. sagen blev opsat 6 uger

** Niels Nielsen Mørk Skomager i Ry på egne og på hustru Karen Jensdatter og børns vegne begærede stokkenævn og vidne, hvorledes de har skikket sig, den tid, de har boet i Ry, og de har kendt dem, hvorpå 24 dannemænd vidnede, at han en rum tid har boet i Ry og brugt sit håndværk og levet med sin hustru og deres børn ærligt og kristeligt, og de havde intet at påsige eller beskylde dem, end det som er godt og ærligt

7/8 1662.

14/8 1662.

** Søren Klog i Ry fik dom anlangende Morten Madsen Skrædders gæld, som lød: han bør betale gælden elle lide som vedbør

21/8 1662.

(91)

** Rasmus Jensen i Ry stævnede Jens Nielsen i Ry og Morten Madsen Skrædder i Ry, og Niels Jensen Klog vidnede, at han hørte, at Jens Nielsen sagde, at 2.den dagen efter skt Hansdag solgte Morten Skrædder tobak i Århus for 6-7 dlr. andre vidnede det samme

28/8 1662.

** Rasmus Jensen i Ry stævnede Morten Madsen Skrædder i Ry og Else Rasmusdatter i Ry til Morten Skrædders, og Peder Mikkelsen Smed i Ry vidnede, at Else Rasmusdatter lang tid har været berygtet for tyveri, mens hun har boet hos Morten Skrædder. andre vidnede det samme

** Jens Nielsen i Tørring stævnede Peder Knudsen i Nedenskov og hans bror Niels Knudsen angående sl Knud Pedersen, som boede i Tørring, har været Tord Pedersen Murmand i Skanderborg 7 sld skyldig for arbejde på Tørring kirke, som sl Knud Pedersen er blevet godtgjort i kirkens regnskab, og er anført i skiftet efter ham, om Peder Knudsen ikke bør betale den. opsat 6 uger

4/9 1662.

(i dag var intet at bestille)

11/9 1662.

(92)

18/9 1662.

25/9 1662.

** Christoffer Spystrup i Ry gav varsel til Knud Christensen Teglmand i Ribe for syn vidne klage og kald på sandemændene i birket, og synsmændene afhjemlede deres syn på Knud Christensen Teglmands sår og skade, som han beskyldte Peder Madsens svoger Rasmus Rasmussen i Ry for at have gjort ham, og Christoffer lyste Rasmus Rasmussen i Ry Knud Christensen Teglmand i Ribe et fuldt vold til for klammeri og bordag, de har begået med hverandre, og begærede 1.kald på sandemændene

** Christoffer Spystrup i Ry gav varsel til Jens Christensen Teglmand i Ribe, og talte med ham ved Søren Klogs bislag, for klage syn og kald på sandemændene her i birket, og Morten Madsen skrædder gav last og klage på Jens Christensen Teglmand i Ribe, for han lørdag nat kom til hans dør og sagde, han ville myrde ham med hans egen hånd

** Christoffer Spystrup efter forrige varsel lyste Jens Christensen Teglmand et fuldt vold til for overfald på Morten Skrædder og begærede 1.kald på sandemændene

** Christen Hansen i Emborg gav varsel til Niels Rasmussen Soldat i Ry og lod ham fordele for 15 mk

(93)

** Christoffer Spystrup i Ry på Christian Fischer og Jens Jensens vegne i København. synsmænd afhjemlede syn på efterskrevne KM skove såvel som de skove, Christian Fischer og Jens Jensen i København af KM har til underpant, for hvor mange svin, der kunne fedes deri, såfremt olden findes tidlig og ved magt

** Niels Laursen i Vissing på sin egne og menige Vissing mænds vegne begærede vidne over, hvad hver gård i Vissing sogn har ydet på Skanderborg slot, hvorefter navng, der mindes op til 40 år, vidnede, at af hver gård ikke havde været krævet eller ydet mere end 10 læs ved til slottet

2/10 1662.

** Christoffer Spystrup i Ry gav varsel til Jens Christensen Teglmand humlefører i Ribe og Knud Christensen Teglmand af Ribe- navng vidnede, at Jens Christensen Humlefører om natten skældte Morten Skrædder og sagde, kom herud din tobakstyv, og slog på hans dør, og pigen måtte stå og holde døren med hendes ryg, så han ikke skulle komme ind og gøre en ulykke

(94)

** Christoffer Spystrup efter forrige varsel lod afhjemle syn på Morten Skrædders dør i Ry, hvorpå der var slået 3 slag

** Christoffer Spystrup i Ry gav varsel til Knud Christensen Teglmand i Ribe og Rasmus Rasmussen i Ry, og Peder Madsen i Ry vidnede om slagsmål i hans hus under markedet, men han vidste ikke med hvem

** Christoffer Spystrup i Ry på KM forvalter Klemend Klemendsens vegne tilsagde hver mand i Ry at lade indtegne og brænde deres svin til skoven, og ubrændte svin vil være forfaldne til hospitalet, og ejermanden vil blive straffet

9/10 1662.

** Christoffer Spystrup i Ry gav varsel til Jens Christensen Teglmand i Ribe og Knud Christensen Teglmand i Ribe og lyste Jens Christensen Teglmand et fuldt vold til for slag på skrædderens dør og begærede 2.kald på sandemændene, og begærede ligeledes 2.kald på sandemænd over Rasmus Rasmussen og Knud Christensen for slagsmål med hverandre i Peder Madsens hus i Ry

(95)

** Jens Sørensen i Vilholt lod ved høringe fordele efterskrevne

** Peder Jørgensen i Vissing et vidne. Anne Pedersdatter i Vissing gav ham fuldmagt til at indfordre den arv, der er tilfaldet hende efter hendes morbror Rasmus Rasmussen, som boede og døde i Vissing, som han har afkøbt hende

16/10 1662.

** Klemend Tomasen i Skanderborg stævnede Søren Laursen i Skanderborg, forhen i Nygård, Tomas Jensen Anders Sørensen i Firgårde for deres resterende efterskrevne landgilde. opsat 6 uger

23/10 1662.

** Christoffer Spystrup i Ry gav varsel til Jens Christensen Teglmand i Ribe og begærede fylding på sandemænd for at sværge deres ed og tov over ham for slag på Morten Skrædders dør i Ry, hvorefter de svor Jens Christensen Teglmand et fuldt vold over både for bondesagen og kongesagen

(96)

** Søren Klog i Ry lod fordele Poul Sørensen Hattemager i Ry

** Niels Laursen i Vissing på hr Eriks vegne i Vissing lod fordele Niels Rasmussen Soldat i Ry for 10 mk

** Peder Jørgensen i Vissing lod fordele Laurs Pedersen i Vissingkloster for 4 sld 7 skpr havre

** Anders Jensen i Vissingkloster lod fordele Rasmus Rasmussen i Ry for 2 skpr rug

** Christoffer Spystrup i Ry stævnede Knud Christensen Teglmand i Ribe for fylding på sandemænd, som spurgte ham, om han klagede på nogen, hvortil han svor, at han ikke klagede på nogen og ikke vidste, hvem der gjorde ham hans sår og skader, hvorfor de svor ham kvit

30/10 1662.

** Anders Jensen i Vissingkloster stævnede Laurs Pedersen i Vissingkloster for dom angående 10 sld, han skylder hans bror Jens Jensen i København og 15 sld, han skylder ham selv. opsat 6 uger

6/11 1662.

(97)

** Niels Laursen i Vissing lod fordele Niels Hansen i Glud for 2 tdr rug, som hans formand Jens Tøgersen havde fået

** Christoffer Spystrup i Ry på KM forvalter hans befaling tilsagde alle og enhver i Ry birk, som har bukke og geder, at de skulle afskaffe dem, såfremt de ikke vil stå til rette

** Engelbret Laursen i Ry lod fordele Peder Jensen i Borum for 20 rdl efter hans skadesløsbrev af 20/7 1660

** Tomas Nielsen i Emborg lod fordele Jens Nielsen i Fogstrup for 12 sld efter hans skadesløsbrev af 8/7 1660, og lod fordele Anders Sørensen ? i Tem efter hans brev af 5/7 1660

** Engelbret Laursen i Ry et vidne angående vurdering af sl Maren Engelbretsdatters ..... i Ry i dag måned, som var en klædetrøje et ryskørt og en kåbe

13/11 1662.

20/11 1662.

27/11 1662.

** Mikkel Pedersen i Vissing med 6 høringer lod fordele Peder Rasmussen i Egebjerg og Hans Rasmussen sst for gæld

(98)

** Klemend Tomasen i Skanderborg begærede dom over Søren Laursen, som boede i Nygård, angående hans landgilde, og Tomas Jensen og Anders Sørensen sandemænd i Firgårde og Anders Sørensen i Siim for arbejdspenge 1661, og fremlagde Christian 5tes pantebrev angående ovennævnte bønder i Firgårde og Siim, som skal betale landgilde arbejdspenge til Christian Fischer som panthaver, hvorefter de fremlagde deres sandemands kongebreve, hvoraf Anders Sørensen i Firgårde hans brev var dateret 1631, Tomas Jensens var dateret 1624 og Anders Sørensen i Siim hans brev var dateret 1636. dom: Søren Laursen bør betale den resterende landgilde inden 15 dage,
og da det ikke bevises, at sandemændene nyder nogen frihed, bør de betale deres arbejdspenge inden 15 dage

(99)

** Engelbret Laursen i Ry lod fordele Peder Torning i Ribe for 1 sld for bodstadested i Ry, som han ikke godvilligt vil betale

4/12 1662.

** Jesper Nielsen i Ry lod fordele Christen Henriksen i Ry

** Tomas Nielsen i Emborg lod fordele Simon Pedersen i Fogstrup for 5 1/2 slmk efter hans forpligt

** Niels Sørensen på Maren Jensdatter, Adam Andersens hustru, hendes vegne lod fordele navng for gæld

11/12 1662.

18/12 1662.

** Klemend Tomasen i Skanderborg stævnede hver mand i Siim Firgårde Nygård Boes Emborg Salten for dom angående resterende tiende. sagen blev opsat 14 dage

** Christoffer Spystrup stævnede KM tjenere i Ry birk for dom angående restants til Skanderborg. opsat 6 uger

(100)

** Jesper Nielsen i Ry et afkald. Anne Nielsdatter i Ry gav ham afkald for arv efter hendes sl far hr Niels Christensen, som boede og døde i Ry

** Hagen Johansen i Ry mølle et vidne. Tomas Laursen i Ry  vidnede, at han så, at Christoffer Spystrup i hans eget hus slog Hagen Johansen i ansigtet med en sølvkande, så blodet flød ned på hans klæder og gjorde skade på hans næse

(1)

1665.

(fortsat fra ikke bevaret blad) og de svor, at de ville være det gestændig, og stod med Jens Hestbæk til vedermåls ting

** Morten Madsen delefoged i Ry gav varsel til Maren Rasmusdatter Morten Skrædders hustru i Ry og Else Henriksdatter i Ry, og begærede 2.kald på sandemændene for at sværge over Maren Rasmusdatter for klammeri og slagsmål med Else Henriksdatter

4/5 1665.

** Salmand Torbensen i Ry stævnede Søren Sørensen Yde i Ry og hans dreng for dom, om de ikke bør skaffe hjemmel til det træ, som Morten Madsen skovrider tog ham med på Søren Ydes vogn. sagen blev opsat 6 uger

11/5 1665.

(2)

**  Morten Madsen i Ry gav varsel til Morten Madsen Skrædders hustru Maren Rasmusdatter i Ry og Else Henriksdatter i Ry samt til sandemændene for at sværge deres ed over de indstævnede for klammeri parlament og slagsmål, som de har begået med hinanden, hvorfor sandemændene svor et fuldt vold over begge

** Johan Ernst ridefoged på slotsherren Korfits Trolles vegne fremlagde en kopi af Frederik 3.brev med befaling til at lade gøre en gennemdraget og forseglet bog og levere den til dem, der ligner skatterne mellem bønderne, og hvori der ikke må raderes eller korrigeres, som sammen med amtsregnskaberne skal sendes til skatkammeret hver Philippi Jacobidag. desuden irettelagde han KM brev angående dyrehaven samt KM brev at svin flæsk og kød må udføres af riget

(3)

18/5 1665.

25/5 1665.

** Anders Sørensen i Siim stævnede Søren Laursen for gæld 40 rdl, som er udlagt til Søren Klogs børn Anne Sørensdatter og Sidsel Sørensdatter. sagen blev opsat 6 uger

(4)

** Jens Madsen i Viborg på Peder Pedersens sst vegne stævnede Engelbret Laursen, indvåner og handelsmand i Ry, for dom angående gæld til ridefoged Søren Lauridsen til Skanderborg ifølge hans brev, dateret 13/7 1657 og underskrevet med egen hånd, som blev fremlagt tillige med transport af 8/2 1665, hvori Søren Laursen overdrager gældsbeviset til hans søn Peder Pedersen i Viborg

(5)

1/6 1665.

** Hans Jacobsen i Boes gav varsel til lille Jens Rasmussen af  Siim, og navng vidnede, at Jens Rasmussen med 2 soldater tog et sengeklæde af Hans Jacobsens seng, og sagde, at det var for hans drenges matrikelkorn og gæld på deres drengeskat, som resterede, siden han var lægdsmand, og Hans Jacobsen gav last og klage på ham, hvortil Jens Rasmussen svarede, at han havde ikke eksekveret for mere, end der stod på lægdssedlen

** Klemend Tomasen i Skanderborg begærede efter opsættelse dom over bønderne angående landgilde 1664, og fremlagde restants over Christian Fischers gods. Hans Jacobsen i Boes protesterede, idet hans gård ikke var en selvejergård, men KM fæstegård. dom: bønderne bør betale deres restants inden 15 dage

(7)

** Klemend Tomasen i Skanderborg begærede dom over Knud Jensen i Bjedstrup for forlov for stedsmål 26 rdl af den gård i Firgårde, hans far (skal være bror) Tomas Jensen har opladt for Jens Tomasen, som lød: han bør betale inden 15 dage

** Klemend Tomasen i Skanderborg begærede dom over Anne Andersdatter i Firgårde for hendes lejermålsbøder, som lød: hun bør betale eller lide på kroppen efter KM forordning

8/6 1665.

** Jesper Nielsen i Ry. navng vidnede, at hans gård er ganske afbrændt med korn indavlet hø og hans ganske formue, så han intet beholdt

** Peder Mogensen i Ry efter 6 ugers opsættelse begærede dom og fremlagde vidne af 16/3, hvori navng vidnede, at for 2 år siden den 24/10 lånte sl Søren Jensen Klog Søren Pedersen i Ry 12 1/2 dlr, men de så ikke han fik noget gældsbrev, hvorefter Søren Pedersen fremlagde et indløst gældsbrev dateret 22/1 1660. dom: da lånet på 12 1/2 dlr er fra 24/10 1662, og det kasserede gældsbrev er på 12 dlr 38 sk, så bør han betale gælden på 12 1/2 dlr inden 15 dage

(8)

15/6 1665.

** Jacob Verkamp ved Skanderborg gav Peder Mogensen fuldmagt til at tiltale Søren Sørensen Yde i Ry, og gøre i sagen, som om han selv var tilstede

(9)

** Salmand Torbensen efter 6 ugers opsættelse begærede dom over Søren Sørensen Yde angående noget træ, han ulovligt har ført til Ry, hvilket han benægtede, og ingen havde taget ham ved fod eller top af noget træ. dom: da han ikke nægter, at træet lå på hans vogn med hans heste, så bør han bevise sin hjemmel til træet

22/6 1665.

** Peder Mogensen i Ry lod fordele Christen Poulsen i Ry for 7 sld

29/6 1665.

6/7 1665.

(10)

** Anders Jacobsen i Boes gav last og klage over Troels Hagensen i Boes og Peder Sørensen sst formedelst et stykke jord, de har tiltaget sig pløjet og tilsået, som har ligget til den gård, han har fæstet, og forbød dem at høste afgrøden

** Morten Madsen i Ry forbød alle at komme i ålestrømmen til Ry mølle med noget fiskeri, hvormed ål kan fanges, under et fuldt vold

** Rasmus Sørensen Yde i Mesing forbød alle at holde geder eller ulemmede hunde eller brænde miler i skovene, undtagen det bliver udvist af øvrigheden

** Morten Madsen i Ry et vidne og 3.ting ---- så vel som dæmningen ved Ry mølle, og det ikke har efterkommet

** Anders Sørensen i Siim efter opsættelse 25/5 begærede dom over Søren Laursen, forhen skriver og ridefoged, for 60 sld gæld til sl Søren Jensen Klog i Ry. dom: han bør betale inden 15 dage

13/7 1665.

20/7 1665.

(11)

** Peder Pedersen i Viborg begærede efter opsættelse 25/5 dom over Engelbret Laursen i Ry angående 77 sld gæld, hvorpå Engelbret Laursen fremlagde Sofie Karstensdatter, Peder Pedersens hustru, hendes kvittering af 16/5 1662 for dynevår, som skulle afkortes ham på hans gæld. dom: han bør betale resten af gælden inden 15 dage

27/7 1665.

** ---- et vidne ----

(12)

3/8 1665.

10/8 1665.

** Peder Mogensen i Ry på Morten Madsens vegne gav varsel til Christen Andersen i Asklev og forbød ham af flytte og føre hans korn, han har i Fogstrup, før han har betalt KM landgilde, og lod vurdere det korn, der er sået til den halvgård, han har i fæste

** Niels Laursen i Ry. Tomas Pedersen i Salten lovede at betale ham hans gæld til jul

** Peder Mogensen i Ry på Morten Madsens vegne tilbød Jens Christensen i Fogstrup, som er på den samme gård sst, Christen Andersen tilforn iboede og fraflyttede, om han vil have den for KM landgilde, hvortil han svarede, at han intet ville have med den at bestille

17/8 1665.

24/8 1665.

** Laurs Christensen Skytte på slotsherrens vegne et syn. 24 navng dannemænd afhjemlede deres syn på hvad, der er hugget stemplet og ustemplet i efterskrevne skove i Ry birk, Jens Jensen Vissing og Christian Fischer i København har i pant af KM

(13)

31/8 1665.

** Jens Sørensen i Vilholt lod fordele efterskrevne for gæld

(14)

7/9 1665.

** ----  på KM vegne blev udmeldt synsmænd til at syne KM skove i Ry birk for forekomst af olden dette år

** Oluf Hansen på slotsherrens vegne advarede samtlige birkemænd at holde deres svin i beredskab til KM skove for at lade dem indbrænde

** Tomas Iversen i Emborg. vurdering og skifte 28/9 1664 i Emborg efter sl Anders Rasmussen mellem hans efterladte hustru Kirsten Christensdatter og deres børn Rasmus Andersen Niels Andersen Jens Andersen Christen Andersen Anne Andersdatter Kirsten Andersdatter Karen Andersdatter i overværelse af børnenes farbror Oluf Rasmussen i Flensted og deres morbror Christen Christensen i Emborg. Tomas Iversen Kirsten Christensdatters fæstemand lovede at holde børnene hos sig, til de bliver 12 år gamle

(15)

14/9 1665.

** Salmand Torbensen på KM vegne lod afhjemle syn på efterskrevne KM skove, som blev afholdt 11-12/9, for antal af oldensvin, der kunne fedes dette år

(16)

21/9 1665.

** Anders Jacobsen i Boes gav last og klage på begge hans naboer Troels Hagensen og Peder Sørensen i Boes angående jord, de har tiltaget sig pløjet og tilsået, og som altid har ligget til den gård, han har fæstet og lyste dem et fuldt vold til og kaldte 1.gang på sandemændene

** Anders Jacobsen i Boes forbød Troels Hagensen og Peder Sørensen i Boes at føre den boghvedesæd bort, som de har sået i omtalte jord, og lod afhjemle syn på jorden

** Troels Hagensen i Boes og Peder Sørensen sst vedgik at have pløjet og sået i den jord, som de med Anders Jacobsen omtvister

(17)

** Niels Sørensen i Skanderborg på Jacob Verkamps vegne stævnede Søren Sørensen Yde i Ry og i rette lagde en dom 14/4 1664, som indeholder, at han har fået betaling af Jacob Verkamp for at føre en vogn fra Ry til ----, som han ikke har efterkommet, om han ikke bør betale pengene tilbage. sagen blev opsat 6 uger

28/9 1665.

5/10 1665.

** Anders Jacobsen i Boes begærede 2.kald på sandemændene for at gøre deres ed og tov over Troels Hagensen og Peder Sørensen i Boes for korn, de mod forbud har høstet af noget jord på Boes mark

** afhjemling af syn på Ry kirkes brøstfældighed og inventar, der iblandt en ny kalk, foræret kirken af Christoffer Jensen Spystrup og Vibeke Nielsdatter

(18)

12/10 1665.

19/10 1665.

** Peder Sørensen i Boes. navng vidnede, at han har ladet Anders Jacobsens formand bruge et stykke jord, som ligger til hans gård

26/10 1665.

** ----.

(19)

** Engelbret Laursen i Ry stævnede Oluf Rasmussen i Ry for dom angående 5 sld. sagen blev opsat 6 uger

** Peder Mogensen i Ry på Peder Jørgensens vegne i sdr Vissing stævnede og lod fordele Knud Rasmussen i Skanderborg, tilforn i Elling, for gæld efter hans brev, som fremlægges

2/11 1665.

** Troels Hagensen i Boes stævnede Anders Jacobsen i Boes for dom og fremlagde sit indlæg angående den jord, de omtvister, og mente, at han og hans nabo Peder Sørensen bør bruge jorden efter jordebogen og tingsvidners indhold. sagen blev opsat 6 uger

9/11 1665.

(20)

16/11 1665.

23/11 1665.

** Niels Sørensen på Jacob Verkamps vegne efter opsættelse stævnede Søren Sørensen Yde i Ry for dom og fremlagde tingsvidne 14/4 1664 angående betaling for at føre en vogn fra Ry til ----. sagen blev opsat 6 uger

30/11 1665.

** Jens Christensen i Fogstrup. der blev intet indført

** Christen Pedersen i Siim tilsagde menige birkemænd, så mange som har svin brændt til Ry birks skove, at de gør klart for oldengæld i morgen eller lørdag til jægermesterens tjener

7/12 1665.

** Jens Christensen i Fogstrup stævnede Christen Andersen i Asklev og lod vurdere en gammel kvindekåbe

** Engelbret ---- stævnede Oluf Rasmussen i Ry angående 5 sld gæld. dom: han bør betale inden 15 dage

(21)

14/12 1665.

** Troels Hagensen i Boes efter opsættelse 2/11 begærede dom over Anders Jacobsen i Boes angående deres jordtrætte på Boes mark, hvorimod Anders Jacobsen fremlagde sit indlæg, og Troels Hagensen fremlagde tingsvidne 2/10 1617, hvori Berent Sørensen i Boes tilbød Søren Nielsen at lægge den jord fra sig, som han har mere end hans naboer, og desuden tingsvidne 3/7 1617 angående samme tilbud. tingsvidne 7/7 1664 fremlægges angående deling af Boes mark. dom: da det bevises at alle 4 gårde i Boes er lige gode i ager og eng, og det, sl Berent Sørensen og Hans Berentsen har brugt mere end de andre, det har de haft i deres minde, så bør alle gårde være lige gode i ager og eng

(22)

21/12 1665.

** Jørgen Rasmussen i Aldrup og hans hustru Johanne Berentsdatter, født i Boes vidnede, at alle 4 gårde i Boes skylder lige meget i landgilde, og den ene skulle ikke have mere end de andre, og da
Johanne Berentsdatters sl far og hans søn nu sl Hans Berentsen levede, da havde de andre 3 mænd bevilget og lånt dem noget jord. tingsvidne 18/10 næst forleden fremlægges, hvori ---- Jørgensen i Vissing og Mette Berentsdatter i Høver vidnede det samme

(23)

** Morten Madsen i Ry delefoged spurgte Frederik Hansen i Ry ----.

** Jacob Verkamp i Skanderborg efter 6 ugers opsættelse begærede dom over Søren Sørensen Yde i Ry angående en rejse til Stovby strand, som han har annammet betaling for, men ikke har efterkommet, og fremlagde dom 14/4 1664, hvori Jacob Verkamp fremlagde tingsvidne 3/3, at Søren Sørensen Yde i Ry havde fået betaling for at føre en ny vogn til Stovby strand, om han ikke bør betale vognen 

** Hagen Johansen i Ry mølle lod fordele Christen Frederiksen i Ry for 5 sld

11/1 1666.

18/1 1666.

** Morten Madsen delefoged er af lensherren befalet at føre vidner i den sag mellem Maren Klemends i Ry og Engelbret Laursens sl hustru Vibeke Henriksdatter, hvilket er afslået af birkefogeden

(24)

** Jacob Verkamp i Skanderborg stævnede Søren Sørensen Yde i Ry, og navng vidnede om en vogn, som en soldat solgte i Horsens, og Søren Sørensen i Ry fremlagde sit indlæg angående vognen, som han skulle føre med en soldat til ---- strand. vidneførsel fortsat. Jacob Verkamp fremlagde sit indlæg, hvormed han tiltaler Søren Yde for at have ladet vognen sælge. Søren Sørensen fremlagde tingsvidne 31/3 næst forleden samt sit skriftlige indlæg. dom: da der fremlægges dom af 14/4 1664, da dømmes Søren Yde som tilforn til at betale gælden

(26)

25/1 1666.

** Niels Bertelsen i Firgårde stævnede Jørgen Andersen for dom angående gæld. opsat 6 uger

** Peder Mogensen i Ry stævnede Christen Andersen i Asklev for dom

1/2 1666.

** Christen Pedersen i Siim stævnede efterskrevne i Ry

(27)

** ----

** Morten Madsen i Ry ---- Maren Rasmusdatter ---- last og klage

----.

(28)

----.

----

(29)

----.

----

(30)

----..

----

(31)

----

----

(32)

----

----.

(33)

----

** Morten Madsen i Ry. Maren Rasmusdatter gav last og klage ----

** Morten Madsen Skrædder ----

----.

** Morten Madsen delefoged i Ry ---- synsafhjemling ----.

(34)

** Morten Madsen delefoged. sag om klammeri med Else Frederiksdatter i Ry ....

** Morten Madsen delefoged ---- på sandemændene

----.

20/4 1666.

** Peder Mogensen i Ry ---- og fremlagde KM pantebrev til Jens Jensen Vissing i København på nogle KM og kronens skove i Ry birk, dateret 16/5 1660

(36)

** hr Niels Holgersen stævnede hr Erik Holgersen i Vissing angående en hest, som han har lånt, hvortil Erik Holgersen fremlagde sit skriftlige indlæg, samt et brev til hans kære bror og svoger Niels Holgersen. Dom ---

(37)

** Peder Mogensen i Ry efter opsættelse 9/3 begærede dom over Morten Madsen Anders Rasmussen Christen Poulsen i Ry og Laurs Pedersen i Vissingkloster for gæld, som lød: de bør betale gælden

** Klemend Tomasen i Skanderup stævnede efterskrevne for dom angående landgilde restants ----

(38)

** Klemend Tomasen stævnede Knud Jensen i Bjedstrup for 26 rdl, som han er i forlov for sin brorsøn Jens Tomasen i Firgårde for stedsmål af en gård sst, og Laurs Troelsen i Boes for klammeri med Anders Johansen sst. sagen blev opsat 6 uger

** ---- i Skanderup stævnede ----datter for lejermålsbøder. sagen blev opsat 6 uger

(39)

27/4 1666.

** Peder Mogensen i Ry efter 6 ugers opsættelse stævnede Søren Pedersen Skomager i Ry for dom angående gæld. opsat 3 uger

** Jens Hestbæk stævnede efterskrevne og lod afhjemle syn på skovhugst i efterskrevne skove på 2 årstid stemplet og ustemplet

(40)

(1)

** tingbogens autorisation 1669

11/2 1669.

(var opstigelsens dag og da holdtes ingen ting)

12/2 1669.

** Morten Madsen delefoged i Ry på KM vegne og på forvalter Klemend Klemendsens befaling forordnede Peder Nielsen i Ry at være skovfoged over Ry Sønderskov og den part, som Engelbret Laursen tilforn har været skovfoged over, og forholde sig tilbørligt deri i alle måder

(2)

** Morten Madsen i Ry gav varsel til Maren Andersdatter i Ry, sl Peder Mogensens enke, og navng, der mindes 40 år, vidnede at den toftejord, der ligger ved det afbrændte byggested i Ry, som Niels Pedersen nu har i fæste, havde sl Peder Mogensen i brug, siden han kom til Ry

** Rasmus Nielsen, overjægermesterens fuldmægtig, med opsættelse 28/1 begærede dom, hvorpå Niels Jørgensen i Boes ved højeste ed benægtede at skylde Rasmus Nielsen noget for oldensvin, men ville ikke svare på, om han ikke havde haft 14 ubrændte svin på KM oldenskov. dom: han bør betale gælden inden 15 dage

(3)

18/2 1669.

** Frands Holt ridefoged på KM vegne og på amtsforvalterens befaling stævnede hver mand i Vissing Addit og Vissingkloster og fremlagde jordebogen 14/10 1668 angående, hvad der årligt udgives af Øm klosters enge, der iblandt Anders Jonsen og Peder Sørensen i Vissingkloster af den øde holm, og begærede dom over de indstævnede, som uden adkomst bruger de enge, der ligger til klosteret, hvorfor de bør fæste dem. sagen blev opsat 6 uger

(4)

** Frands Holt ridefoged stævnede Tomas Nielsen og Tomas Iversen i Emborg for syn. Christen Christensen i Emborg, skovfoged over Emborg vane, gav last og klage over Jens Christensen Niels Christensen, som tjener Troels Hagensen i Boes, idet han traf dem, da de havde hugget en grøn eg i Emborg vane, og Jens Christensen vedgik, at han havde fældet den, hvorpå skovfogeden frapantede ham et bagreb

(5)

** Frands Holt ridefoged lod afhjemle syn på den fældede eg

** Anders Laursen i Vissing et vidne. Laurs Andersen i Vissing tilstod at skylde hans søn Anders Laursen sst 138 sld, som er arveligt tilfaldet ham efter hans sl mor Maren Jensdatter, som boede og døde i Vissing

25/2 1669.

4/3 1669.

** Morten Madsen i Ry på forvalter Klemend Klemendsens vegne gav varsel til Engelbret Laursen i Ry, forrige skovfoged over Ry skov, og lod afhjemle syn på ulovlige og umærkede stubbe i Ry Sønderskov i den part, Engelbret Laursen var skovfoged over, og de fandt mange, mest små ege og bøge, som var umærkede og lå fældet i skoven

(6)

11/3 1669.

18/3 1669.

** Frands Holt ridefoged gav varsel til Rasmus Nielsen, overjægermesterens fuldmægtig, for syn klage og 1.kald på sandemænd, og fremlagde Anders Jensen i Vissingkloster hans skriftlige klage over Rasmus Nielsen, som slog ham med en halv hestesko på næsen og i munden, da han kom til ham for at betale for oldensvin i Vissingkloster skov, så blodet løb, så det næsten havde løbet ham til døde, og han havde siden ligget i sengen, så han ikke troede, han ville få sin førlighed igen. syn på hans sår og skade afhjemledes, og Frands Holt lyste Rasmus Nielsen et fuldt vold til for slagsmål og bordag mod Anders Jensen i Morten Madsens hus i Ry og begærede 1.kald på sandemændene

(8)

** Peder Klausen på Rasmus Nielsen, overjægermesterens fuldmægtig, hans vegne gav varsel til Anders Jensen i Vissingkloster for overlast og klammeri, som han vil bevise, og lyste Anders Jensen et fuldt vold til for bordag i hans logement hos Morten Madsen i Ry og begærede 1.kald på sandemændene

** Peder Klausen på Morten Madsens vegne i Ry gav varsel til Peder Jørgensen i Vissing for vidne klage og 1.kald på sandemænd for klammeri i hans hus og begærede 1.kald på sandemændene

** ligeledes gav de varsel til Anders Jensen i Vissingkloster for syn klage og vidne og 1.kald på sandemænd, og lyste Anders Jensen et fuldt vold til for klammeri gevalt og skade, han har gjort i hans hus, og Frands Holt ridefoged lyste Peder Jørgensen og Anders Jensen et fuldt vold til og begærede 1.kald på sandemændene

(9)

26/3 1669.

(fredag, formedelst torsdag 25/3 var fruedag)

1/4 1669.

** Frands Holt ridefoged befalede sognefogederne i Ry birk med deres underhavende bønder at møde mandag ved Skanderborg, og der tillige med slotsfogeden at færdiggøre deres gærder omkring dyrehaven, hvert sogn deres tildelte part, som skal eftermåles og godkendes af slotsfogeden

** Rasmus Nielsen, overjægermesterens fuldmægtig, gav varsel til Anders Jensen i Vissingkloster for vidne og sandemandstov for den overlast imod ham 4/4, og Morten Madsen gav varsel til Anders Jensen i Vissingkloster og Peder Jørgensen i Vissing for 2.kald på sandemændene for klammeri i hans hus i Ry og Frands Holt ridefoged begærede 2.kald på sandemændene over Anders Jensen og Peder Jørgensen for klammeri og overlast

(10)

** Frands Holt ridefoged et vidne. Anders Jensen i Vissingkloster gav last og klage over Rasmus Nielsen, overjægermesterens fuldmægtig, i Ry for klammeri og bordag 4/3, hvorefter Frands Holt ridefoged begærede 2.kald på sandemændene her i birket

** Frands Holt ridefoged på forvalter Klemend Klemendsens vegne. Vissing og Addit mænd forpligtede sig til årligt at betale 4 ørter rug og havre, hvor imod de skal nyde Voer klosters enge, fri for fæste, så længe de betaler denne afgift efter jordebogen, og han har lenet i forvaltning

** Niels Nielsen på Christoffer Spystrups vegne begærede dom over Søren Sørensen Yde i Ry angående 5 1/2 sld gæld, som han vedgik. dom: han bør betale sin gæld eller lide nam og vurdering

(11)

8/4 1669.

(var skærtorsdag)

15/4 1669.

** Frands Holt ridefoged på øvrighedens vegne gav varsel til Rasmus Nielsen, overjægermesterens fuldmægtig, og til Anders Jensen i Vissingkloster samt Peder Jørgensen i Vissing for vidne angående klammeri 4/3 i Morten Madsens hus i Ry, og navng vidnede, at de hverken hørte eller så noget slagsmål i hans hus

22/4 1669.

(12)

** Frands Holt ridefoged på øvrighedens vegne stævnede Jens Sørensen i Vilholt og Peder Jørgensen i Vissing for at vidne om klammeri og bordag 4/3 i Ry, og Jens Sørensen vidnede, at Anders Jensen sagde til Rasmus Nielsen, I handler med mig, som ingen ærlig karl, hvorpå Rasmus Nielsen sprang til Anders Jensen og slog ham med en halv hestesko i næse og mund, så blodet flød, hvorefter de flygtede derfra. Peder Jørgensen vidnede det samme

** Frands Holt ridefoged gav varsel til Rasmus Nielsen, overjægermesterens fuldmægtig, for dom og sandemandsed og begærede fylding på sandemændene for at gøre deres ed og tov i dag over Rasmus Nielsen angående bordag, han har begået mod Anders Jensen i Vissingkloster, hvorefter de svor og gjorde deres ed og tov og svor ham vold til for hans bordag

(13)

** Rasmus Nielsen i Ry, overjægermesterens fuldmægtig, gav varsel til Anders Jensen i Vissingkloster for vidne klage og sandemands afhvervelse, og Anne Christensdatter i Ry vidnede, at da Rasmus Nielsen og Anders Jensen var i klammeri, havde Anders Jensen fat i Rasmus Nielsens hår, og da hun vristede hans hænder løs, fulgte der en stor del hår med. Maren Nielsdatter i Ry vidnede det samme. Anders Jensen bekendte, at han havde fat i hans hår

** Rasmus Nielsen i Ry og Frands Holt ridefoged begærede sat fylding på sandemændene over Anders Jensen angående klammeri og bordag mod Rasmus Nielsen, og de svor Anders Jensen vold over derfor

** Morten Madsen i Ry gav varsel til Anders Jensen i Vissingkloster for sandemandsed angående klammeri i hans hus 4/3, hvorefter der blev sat fylding på sandemændene, og de gjorde deres tov og svor deres ed, at da det ikke bevistes, at han har gjort nogen skade i Morten Madsens hus, svor de ham kvit og fri

(14)

** Morten Madsen i Ry gav varsel til Peder Jørgensen i Vissing for klammeri og vold i hans hus 4/3, og Rasmus Nielsen, overjægermesterens fuldmægtig, vidnede, at Peder Jørgensen gjorde klammeri i hans stue, så kander bord og stobe med øl blev spildt, og Morten Madsen begærede 3.kald på sandemændene, hvorefter Peder Jørgensen benægtede at have gjort nogen skade på mennesker eller ting og sandemændene gjorde deres ed og tov, og eftersom skaderne ikke er synet og der ikke fremføres fuldkomne vidner, så svor de ham kvit og fri

(15)

29/4 1669.

6/5 1669.

(16)

13/5 1669.

** Frands Holt ridefoged efter forvalterens befaling tilsagde hver gårdmand i birket, at de af hver helgård leverer en trave langhalm ved Skanderborg ladegård til teglladen, såvel som at føre de udviste lægter dertil

** Frands Holt ridefoged stævnede Peder Jørgensen i Vissing for klage syn vidner og 1.kald på sandemændene, og han klagede over Peder Jørgensen, for han overfaldt ham i hr Nielses hus i Vissing, og rev hans ærme i stykker og rev 2 huller på hans hånd, og begærede 1.kald på sandemændene

(17)

20/5 1669.

(var herrens himmelfartsdag)

21/5 1669.

27/5 1669.

** Frands Holt ridefoged gav varsel til Peder Jørgensen i Vissing for overlast syn og 2.kald på sandemændene, og Rasmus Pedersen og Jens Jensen Påske i Vissing afhjemlede deres syn på Frands Holts sår og skade, og Hans Jonassen i Elling vidnede, at Frands Holt var kommet til hr Nielses gård og ervartede en vogn til birketinget, og da var Peder Jørgensen tilstede og sagde, at han havde 3 .... i fjor og 7 i år, og sagde til hr Niels og Frands Holt, det giver jeg Eder en hundsfot for, hvorefter der blev tumult på gulvet med ham og Frands Holt. Frands Holt begærede 2.kald på sandemændene for klammeri og bordag, Peder Jørgensen i Vissing har forøvet

(18)

** Morten Madsen i Ry gav varsel til hver mand i Dover sogn, så mange, som ligger under Ry birk samt i Ry Vissing Addit sogne og Vissingkloster, og 3.ting på KM vegne forbød alle at lade sig finde i KM søer åer eller strømme til skade eller hinder for KM fiskeri med vod ruser eller garn, såfremt de ikke vil straffes for tyveri, og deres garn vil være forbrudt

** Frands Holt ridefoged på amtsforvalterens befaling tilsagde, at enhver mand i birket yder en forsvarlig trave langhalm til Skanderborg ladegård til teglladen, og det under straf

** Frands Holt ridefoged gav varsel til sandemændene for syn og deres tov at gøre over et dødt menneske, som fandtes i Salten Langsø

3/6 1669.

10/6 1669.

(19)

** Frands Holt ridefoged gav varsel til sandemændene for syn og 2.kald over et dødt menneske, som fandtes i Salten Langsø. syn blev afhjemlet, liget havde ligget så længe i vand, at det var fuldt af umælende dyr, og de kunne ikke fastslå, om det var en mand eller kvinde

** Frands Holt ridefoged et vidne, at da han i dag ville begære 3.kald på sandemændene over Peder Jørgensen i Vissing, angående klammeri og bordag med Frands Holt, da fremstod Peder Jørgensen og forpligtede sig til at klargøre hos øvrigheden for samme voldssager

** Søren Tomasen i Salten og Jens Andersen sst fremlagde en kontrakt angående deling af gård og gårdsrum samt huse i den gård, de påboer

(20)

17/6 1669.

** Mads Pedersen i Ry gav varsel til Maren Andersdatter, sl Peder Mogensens, i Ry for vidne, og Salmand Torbensen i Ry vidnede, hvorledes 3 agre var beliggende, og han kan mindes i 38 år, og denne jord har været brugt som toftejord til den gård, som Mads Pedersen i Ry har i fæste. andre, der mindes mange år, vidnede det samme

(21)

24/6 1669.

(var skt Hansdag)

25/6 1669.

** Peder Nielsen i Overby på forvalterens vegne gav varsel til sandemændene her i birket for at sværge og gøre deres ed og tov over et dødt menneske, som er fundet i Salten Langsø, og da den ganske korpus og benrad var skilt fra hverandre, kunne ingen syne, om døden skyldtes våde eller ikke eller i fejde eller fredstid på is eller på åbent vand, så vidste de ikke andet at kende, end gerningen var slet af våde og vanlykke

** Peder Nielsen i Overby tilsagde menige mænd i birket på forvalterens vegne, at de inden 8 dage skal tiltænke at holde alle veje og broer færdige under straf

(22)

1/7 1669.

8/7 1669.

15/7 1669.

22/7 1669.

29/7 1669.

5/8 1669.

** Mads Pedersen i Ry stævnede Maren Andersdatter i Ry, sl Peder Mogensens for dom, da han med hans fæstebrev af 10/11 1667 beviser, at han er forurettet med de 3 agre, som der er vidnet om efter tingsvidne 17/6, at de hører til hans halvgård, så bør ingen andre befatte sig med dem. sagen blev opsat 1 måned

(23)

12/8 1669.

19/8 1669.

26/8 1669.

** Morten Madsen i Ry stævnede hver mand i Vissing og Addit samt Laurs Pedersen i Vissingkloster for dom, om de ikke bør lide som dem, der uden hjemmel beholder KM ved hos sig, som er udvist dem at føre til slottet. sagen blev opsat 6 uger

** Morten Madsen delefoged i Ry. Niels Jørgensen i Boes, eftersom der er fravurderet ham for restants fire køer og otte får, da har forvalter Klemend Klemendsen bevilget, at han må beholde dem til hellig Hansdag, mod at han leverer pengene 8 dage derefter

(24)

** Morten Madsen i Ry stævnede hver mand, som plejer at holde Vosgård bro og halv Ry bro ved magt, om de ikke bør lide efter recessen. sagen blev opsat 6 uger

** Frands Holt ridefoged lod advare alle dem, som rester med pæle efter KM ordre, at de skaffer dem til Horsens inden lørdag aller senest

2/9 1669.

** Morten Madsen delefoged i Ry. eftersom han har ved retten ham at søge, men ikke er mødt, da har Morten Madsen opholdt sagen i 8 dage

** Mads Pedersens sag i Ry med Maren Andersdatter, sl Peder Mogensens, er atter opsat 14 dage

** Morten Madsen i Ry stævnede hver mand i Vissing sogn for dom, om de ikke bør holde deres anpart ved lige af Ry mølles dæmning, som enhver vedkommende tilforn har forfærdiget, hvis de ikke vil erstatte den skade, KM eller andre kan få på grund af deres forsømmelse. opsat 1 måned

(25)

9/9 1669.

16/9 1669.

** Frands Holt ridefoged stævnede Peder Jørgensen i Vissing for dom, eftersom han 10/6 bekendte at have begået et fuldt vold mod ham og øvrigheden, og lovet at betale voldsbøder til 6.ugers dag, som han ikke har efterkommet. sagen blev opsat 14 dage

** Mads Pedersen i Ry er forligt med Maren Andersdatter i Ry, sl Peder Mogensens, i overværelse af hendes far Anders Sørensen i Siim, om den toftejord, de omtvister, således at de deler den, og hun skal i 8 år betale den fulde afgift af jorden, og derefter skal Mads Pedersen betale hende den halve afgift

(26)

23/9 1669.

** Hagen Johansen i Ry mølle gav last og klage over Anders Rasmussen i Ry, som ikke lader hans korn male i Ry mølle efter KM brev, dateret 15/2 1664

** Morten Madsen delefoged i Ry på KM vegne forbød alle og enhver i Ry sogn og i Dover sogn, som ligger til Ry birk, at lade deres svin komme i skovene for at æde egeolden, som er faldet af træerne, før  de dertil får lov af øvrigheden, eller svinene bliver brændt dertil

** Jens Jacobsen i Knejsted stævnede Niels Christensen i Siim, birkefoged i Ry birk, for dom, idet han har bemægtiget sig hans sl fars gods og formue og endnu nyder det over år og jamling, og det ikke er skiftet og delt efter loven, så mener han, at han bør indløse hans sl fars skadesløsbrev, og fremlagde tingsvidne af Gern herredsting 3/4 nærværende år, hvori Anders Nielsen i Overgård i Låsby lod læse og påskrive Christen Pedersen i Siim birkefoged i Ry birk hans gældsbrev til ham på 100 sld, dateret 15/11 1667. på tingsvidnet er påskrevet transport til Jens Jacobsen i Knejsted for Anders Nielsens gæld til ham, dateret 9/4 1669 Anders Nielsen egen hånd

(27)

30/9 1669.

** Morten Madsen i Ry lod afhjemle syn på olden, som findes på egene i efterskrevne skove i Gern herred

(28)

** Morten Madsen i Ry på KM vegne under et fuldt vold forbød alle og enhver, som boer under skovene, hvor der er egeolden, at lade deres svin køer stude får og geder komme i skovene til skade for olden, før de bliver lovligt tilbrændt, eller kan have det i minde

** Engelbret Laursen i Ry på hr Lucius vegne stævnede Maren Andersdatter i Ry for dom, hvortil Morten Madsen i Ry på KM vegne svarede, at der ikke måtte udstedes noget på Maren Andersdatter, som er KM tjener, før Engelbret Laursen af amtsforvalteren lovligt forordnes til prokurator, hvilket han ikke er

** den sag mellem Frands Holt ridefoged og Peder Jørgensen i Vissing blev atter opsat 4 uger

7/10 1669.

** Frands Holt ridefoged begærede dom over dem i Vissing sogn, så mange som er stævnet for at holde Vosgård bro ved magt, men da de begærede, at sagen måtte bero, blev den opsat 14 dage

14/10 1669.

(og i dag ej fandtes flere (end 6 mænd) hvorfor retten ej kunne betjenes)

21/10 1669.

(29)

28/10 1669.

** Morten Madsen i Ry på lægdets vegne tilbød Peder Nielsen soldat, som er i samme lægds tjeneste, enten at blive hos ham selv eller tjene en anden i lægdet og give ham hans tillagte løn efter KM forordning, hvortil soldaten svarede, at han ville indstille sig i Morten Madsens tjeneste

4/11 1669.

(i dag mødte ingen flere (end 3 mænd) at retten kunne betjenes)

11/11 1669.

** Salmand Torbensen i Ry gav varsel til Knud Korporal i Torrild, som for retten tog i hånd Salmand Torbensen, da de har været i nogen tuestion på Ry gade anlangende en vogn, som han begærede, så er de nu forligt derom

18/11 1669.

(30)

25/11 1669.

** Morten Madsen i Ry delefoged fremlyste en kvindeperson Margrete Nielsdatter, efter hendes egen bekendelse, og tilbød hende til hvem, der kunne bevise noget tyveri, da skulle hun være dem følgagtig, da han ikke vil svare for hende efter denne dag, idet han ikke har lås lukkelse eller fængsel at forvare hende i

** Morten Madsen i Ry stævnede Hans Jensen Høg i Ry og Laurids Nielsen hattemager i Ry for vidne, og eftersom Margrete Nielsdatter for retten ved højeste ed bekendte, at hun havde haft logement hos Hans Høg, og skal være angrebet i Laurs Hattemagers hus som en tyv med nogle koster af en mand Laurs Madsen, der boer i Vitskøl ? ved Viborg, hvorfor Morten Madsen mener, at de indstævnede bør lide efter tingsvidne 26/7 1656 angående husen og hellen i Ry. sagen blev opsat 6 uger
 
(31)

2/12 1669.

** Morten Madsen i Ry tilbød i dag som for 8 dage siden en kvindeperson Margrete Nielsdatter, og vil ikke efter denne dag ikke svare til hende

9/12 1669.

16/12 1669.

12/1 1670.

20/1 1670.

27/1 1670.

(32)

** Morten Madsen i Ry efter opsættelse begærede dom over Hans Høg og Laurs Hattemager i Ry, som lød: eftersom der ikke bevises noget tyveri af Margrete Nielsdatter, bør de indstævnede være fri for tiltale

** Morten Madsen delefoged i Ry advarede alle og enhver i Ry birk, at de møder hos amtsforvalteren og betaler deres forfaldne landgilde og arbejdspenge, såfremt de ikke vil lide som vedbør

** Laurs Ibsen i Føvling på Jens Jensen Vissing i København hans vegne stævnede efterskrevne angående resterende landgilde 1660-63

3/2 1670.

(33)

10/2 1670.

17/2 1670.

24/2 1670.

3/3 1670.

** Anders Sørensen i Siim på Maren Andersdatter i Ry hendes vegne gav varsel til Hans Christensen i Ry, og Anne Rasmusdatter Hattemagers vidnede, at Hans Christensen beskyldte Maren Andersdatter for at have stjålet hans farbrors malt i Ry mølle

10/3 1670.

17/3 1670.

(34)

** Anders Sørensen i Siim på Maren Andersdatters vegne i Ry et vidne. eftersom Hans Christensen i Ry og Christen Nielsen Degn sst i drukkenskab skulle have talt nogle ukvemsord om Maren Andersdatter, så er det sket af ubesindighed, og de erklærede, at de ikke vidste andet med hende end det, der er ærligt kristeligt og godt

24/3 1670.

31/3 1670.

(var skærtorsdag, holdtes ingen ting)

7/4 1670.

** Niels Sørensen Hjort i Forlev gav varsel til mester Jesper Hansen i Skanderborg for vidne. Jens Nielsen i Forlev vidnede, at han for 2 år siden førte 2 løs hø til mester Jesper Hansen, som ville afskrive det på hans regnskab med Niels Sørensen. Margrete Nielsdatter i Forlev vidnede det samme

** Morten Madsen i Ry delefoged på forvalterens vegne stævnede hver Mand i birket, så mange, som ligger under Skanderborg, for dom angående restants og fremlagde en underskrevet restants

(40)

14/4 1670.

21/4 1670.

** Salmand Torbensen i Ry begærede dom ifølge restants. sagen blev opsat 14 dage

(41)

** Jens Christensen i Boes tog i hånd Hagen Troelsen i Boes på hans mor Karen Jensdatters vegne, og fremlagde en kontrakt mellem ham og sl Troels Hagensens efterladte hustru Karen Jensdatter angående det, hun skal have til livs ophold, da hun har opladt gården til ham

** Jens Christensen i Boes et afkald. Rasmus Troelsen i Firgårde på sin egne og brødre Hagen Troelsen i Mesing Jens Troelsen og Laurs Troelsen i Hvolbæk deres vegne gav Jens Christensen i Boes afkald for arv efter deres sl far Troels Hagensen, som boede og døde i Boes, og Karen Jensdatter sl Troels Hagensens efterladte hustru gav Jens Christensen i Boes afkald for arv efter hendes sl mand, og hun har intet andet at fordre end hendes opholdsbrev, og de takkede ham godt for god og redelig skifte og jævning

(42)

28/4 1670.

** Laurids Ibsen i Føvling på Jens Jensens vegne i København stævnede hver mand i Vissing sogn for det, de rester med til Jens Jensen og fremlagde dom 2/4 1668 angående deres restants, som de bør betale inden 15 dage. opsat 6 uger

(44)

** Niels Sørensen i Skanderup på forvalter Klemend Klemendsens vegne efter KM befaling, da skovene i amtet er meget forhuggede, forbød at aldeles intet træ, heller ikke mærket træ, må fældes eller hugges, før der gives KM ordre, og alle KM ridefogder herreds og birkefogeder delefogeder skovridere skovfogeder sognefogder skal have flittig opsigt med skovene og straks angive ulovlig skovhugst

5/5 1670.
 
(45)

** Salmand Torbensen i Ry gav varsel til st Jens Sørensen og Christen Christensen i Salten for klage vidne syn og 1.kald på sandemændene, og han lyste Jens Sørensen et fuldt vold til for bordag og klammeri med Christen Christensen

12/5 1670.

(var vor herres himmelfartsdag)

13/5 1670.

** Morten Madsen i Ry gav varsel til Rasmus Nielsen i Vissing og hans søn Anders Rasmussen og til Christen Mortensen soldat i Vissingkloster lægd for klage syn vidne og 1.kald på sandemændene, og han lyste et fuldt vold over dem for klammeri bordag og parlament, de har begået med hinanden

** Anders Rasmussen i Vissing lyste Christen Mortensen soldat i Vissing vold til for klammeri og slagsmål mod ham og hans far Rasmus Nielsen og begærede 1.kald på sandemændene

(46)

** Niels Jørgensen i Boes lod fordele Rasmus Rasmussen i Ry

** Rasmus Sørensen Yde i Mesing på KM vegne forbød alle at komme i skovene for at hugge mere, end der lovligt bliver forevist dem under straf, samt forbød alle at holde ulemmede hunde eller geder

19/5 1670.

** Niels Jørgensen i Boes på sine egne og naboer Peder Sørensen og Jens Christensens vegne et vidne. Anders Jacobsen i Boes tog dem i hånd, at eftersom der har været tvistighed dem imellem angående jord på Boes mark efter dom af 14/12 1655, hvori sluttes, at førnævnte Boes mænd bør være lige gode i mark og eng, så tilbyder han at afstå samme jord, så vidt hans naboer kan tilkomme, dog skal han nyde afgrøden af den sæd, han har sået

** Morten Madsen i Ry begærede 2.kald på sandemændene over st Jens Sørensen og Christen Christensen i Salten for klammeri og bordag

** Morten Madsen i Ry gav varsel til Rasmus Nielsen og hans søn Anders Rasmussen i Vissing samt Christen Mortensen soldat i Vissingkloster for syn klage og vidne, og Christen Mortensen gav last og klage på Rasmus Nielsen, for han overfaldt ham og slog ham i hovedet med en stor kæp, som han gik med i hånden

(47)

** Morten Madsen et synsvidne og lod afhjemle syn på Christen Mortensen soldat i Vissingkloster hans sår

** Morten Madsen i Ry et vidne. Laurs Pedersen i Vissingkloster vidnede, at han fulgtes med Christen Mortensen fra Ry, og da kom Rasmus Nielsen i Vissing bag efter dem, som efter ordveksling med Christen Mortensen slog ham med en kæp, og Christen Mortensen slog på Rasmus Nielsen med en kæp

** Morten Madsen delefoged begærede dom ifølge restants, som er indført 7/4, hvortil Engelbret Laursen i Ry svarede, at han havde ikke anden våning i Ry videre end hans fæstebrev omformelder, som lyder på en halv gård, og Rasmus Nielsen Staffen Sørensen på Anders Staffensens vegne Christen Henriksen Adam Andersen Mads Pedersen Tomas Svendsen Rasmus Nielsen fremlagde et tingsvidne af 18/7 1667, hvor 24 mænd vidnede, at Søren Pedersen Rasmus Jensen Christen Henriksen Adam Andersen Tomas Svendsen Rasmus Nielsen Engelbret Laursen Anders Staffensen Mads Pedersen ikke har nogen anden våning i Ry, end den, de bruger deres avling til, hvorfor de mener sig fri for tiltale for arbejdspenge, hvorimod Morten Madsen fremlagde en jordebog af 14/10 1668, hvor forskrevne mænd sammen med 4 husmænd er indført som brugere og beboere af hussteder i Ry, og Engelbret Laursen fremlagde hans fæstebrev, som lyder: 1655 15/12 har jeg sted og fæst Engelbret Laursen i Ry den halve gård sst, som hans sl far sidst påboede og fradøde, som han skal beholde hans livstid, og han skal give til stedsmål 4 øksne. Skanderborg ut supra Anders Bille. dom: de indstævnede bør betale deres restants inden 15 dage, undtagen førnævnte 9 mænd, som fremlægger tingsvidne, og Engelbret Laursen, som fremlægger fæstebrev, som strider mod jordebogen, hvorfor deres sag skal indfindes for overdommere

(48)

26/5 1670.

(49)

** Tomas Laursen, KM ridefoged, begærede opkrævet synsmænd til at syne hvor mange staver og stubbe, som findes hugget på 4 års tid i Ry birk stemplet og ustemplet, hvorefter efterskrevne dannemænd blev opkrævet, og de blev advaret mod at gøre underslæb, hvis de ikke vil tiltales derfor

** Morten Madsen i Ry gav varsel til Rasmus Nielsen i Vissing samt til Christen Mortensen soldat i Vissingkloster og til sandemændene for at gøre deres ed over Rasmus Nielsen

** Morten Madsen i Ry begærede 2.kald på sandemændene for at gøre deres ed over Rasmus Nielsen i Vissing og Christen Mortensen soldat i Vissingkloster for klammeri og bordag med hinanden

** Morten Madsen i Ry gav varsel til Christen Christensen Klovborg og st Jens Sørensen i Salten, og Christen Christensen gav last og klage på st Jens Sørensen, som på videstævne havde overfaldet og slået ham, så han faldt over videstokken, idet Christen Christensen ville skrive ham, for han ikke havde betalt hans part af hyrdens løn

(50)

** Morten Madsen i Ry et vidne efter forrige varsel. Niels Madsen i Salten vidnede, at st Jens Sørensen, uden anden årsag end de ord, der faldt mellem dem angående hyrdens løn, overfaldt Christen Christensen slog ham under øret, så hans hat faldt af og skød ham over ende, så han faldt baglæns omkuld og tog fat i hans skæg, og holdt ham deri

2/6 1670.

** Morten Madsen i Ry gav varsel til st Jens Sørensen i Salten og Christen Christensen Klovborg og lod afhjemle syn på hans sår

(51)

** Morten Madsen i Ry begærede fylding på sandemændene for at gøre deres ed og tov over st Jens Sørensen i Salten og Christen Christensen Klovborg sst for parlament og bordag, de har begået med hinanden, hvorpå Jens Sørensen i Salten, for den bordag med Christen Christensen i Salten indstillede sig og lovede at være i amtsforvalterens vilje og minde

9/6 1670.

** Morten Madsen i Ry gav varsel til Christen Mortensen soldat i Vissingkloster for sandemandsed og begærede 3.kald og fylding på sandemændene for klammeri med Rasmus Nielsen i Vissing, for at gøre deres ed og tov over Christen Mortensen, at gøre kongen ret og bonden ingen uret, og de gjorde deres ed og tov, og da Rasmus Nielsen på alfar vej er kommet efter Christen Mortensen soldat og gjort ham sår og skade, men det er ikke bevist, at Christen Mortensen gjorde ham sår, og der ikke er foretaget syn, da vidste de ingen vold at sværge over ham, men fri at være

(52)

** Laurs Ibsen i Føvling begærede dom på Jens Jensens vegne i København over de Vissing mænd for det, de skylder ham efter opsættelsens formelding. dom: de bør betale deres gæld inden 15 dage

16/6 1670.

23/6 1670.

** Anders Laursen ridefoged stævnede Rasmus Sørensen Yde i Mesing skovrider, Jens Poulsen i Nygård Niels Christensen i Siim Anders Johansen i Boes Morten Madsen i Ry skovrider, Klemend Nielsen i Tørring skovrider Jens Sørensen i Vilholt Anders Jensen i Vissingkloster Peder Knudsen i Nederskov Søren Tomasen i Salten Rasmus Jensen i Pårup Niels Markorsen og Jørgen Jensen i Langtved Salmand Torbensen og Peder Nielsen i Ry Christen Christensen i Emborg for syn på KM skove i Ry birk, hvorefter navng synsmænd afhjemlede deres syn på de ege og bøge, som findes hugget mærket og umærket på 4 års ti

(54)

** Tomas Laursen ridefoged på KM vegne forbød alle at komme i skovene for at hugge, uden de har øvrighedens minde dertil, eller føre ild til skovene, da der kunne forårsages stor skade i KM vildtbane, og ligeledes forbød at holde ulemmede hunde og geder, eller brænde miler i skovene

** Tomas Laursen ridefoged lod afhjemle syn på brøstfældigheden af broerne på landevejene og lod taksere reparationen

(55)

30/6 1670.

(i dag mødte ingen flere (end 5) for at betjene retten

7/7 1670.

(og var i dag intet ved tinget for retten at bestille, som begæredes indført i tingbogen)

14/7 1670.

(56)

** Villum Badskær i Skanderborg gav varsel til Niels Andersen i Pinds mølle hans hustru Elle Rasmusdatter Jesper Rasmussen Ellen Jensdatter for vidne klage og dom, og stævnede Salmand Torbensen i Ry for klage og dom. navng af Addit vidnede, at Villum Badskær spurgte Jens Friis, da hans datter ikke var hjemme men i møllen, hvem der havde lagt ved hende, hvortil han svarede, at han havde selv købt noget salve, og de havde selv lagt ved det

21/7 1670.

** Tomas Tomasen i Salten og hans navng naboer gav varsel til Christian Fischer på Silkeborg og stævnede hver mand i Virklund Tem Tolstrup Lund Engetved Pårup og beklagede sig over, at deres enge og korn er blevet opædt og nedtrådt af omkringliggende byers fæmon, som de ikke endnu har bekommet vederlag for, hvorfor de fredlyser deres agre eng skov og mark forter og fælled samt fædrift, som ligger til Salten by, og de forbyder disse byer at komme med deres fæmon på Salten mark, så vidt de har fæstet, hvis de ikke vil lide derfor som for et fuldt vold

(57)

28/7 1670.

** KM åbne brev fremlægges angående rytterbøndernes restants, hvori befales, at ingen hverken ejere eller amtsskrivere eller fogder må indfordre nogen restants, og pebersvende eller andre, der har bøndernes jord i brug, forbydes at føre afgrøden bort, idet al afgrøde korn og foder skal forblive ved gårdene til deres og rytternes konservation

4/8 1670.

(58)

** Anders Tomasen i Sejl gav varsel til hver mand i Salten, og på husbondens og Tem og Virklund mænds vegne fremæskede af de Salten mænd, hvor vidt deres forbud strækker sig, som de 21/7 har gjort, og fremvise et sandemandsbrev, hvortil ridefogden Tomas Laursen svarede, at de har fredlyst så vidt, som de har i fæste, og mener det ikke fornødent i dag at fremvise noget sandemandsbrev, som muligt med tiden vel kan bevises, hvor skel og mark er mellem Salten Tem og Virklund

11/8 1670.

18/8 1670.

(og er af fogden 3 sinde fremæsket og påråbt, om havde de noget at bestille, og ingen mødte og fremkom)

25/8 1670.

(59)

1/9 1670.

8/9 1670.

(i dag mødte ingen flere (end 4) retten at betjene)

15/9 1670.

23/9 1670.

29/9 1670.

(var st Mikkelsdag)

30/9 1670.

** Rasmus Sørensen Yde i Mesing på KM vegne forbød alle i hans område i vildtbanen at have ulemmede hunde eller holde geder eller ulovlig skovhugst eller at brænde miler

6/10 1670.

13/10 1670.
 
(60)

20/10 1670.

(mødte ingen flere (ingen 8 mænd) i dag retten at betjene)

27/10 1670.

3/11 1670.

(i dag mødte ingen andre (ingen 8 mænd) retten at betjene)

10/11 1670.

17/11 1670.

24/11 1670.

1/12 1670.

8/12 1670.

(61)

** Staffen Sørensen i Ry, at eftersom Tomas Jensen i Firgårde sigtede ham for 7 slmk, som han skulle have lånt ham, så nægtede han det ved sin højeste ed

15/12 1670.

(mødte ingen flere (end 3 mænd) i dag retten at betjene)

22/12 1670.

** Elias Iversen skriver på Skanderborg stævnede Rasmus Nielsen i Ry for forbud vidne og dom, og forbød ham at afhænde de 40 svin, han havde at vogte, før KM oldengæld blev betalt, hvortil Rasmus Nielsen svarede, at de 40 svin var brændt, og var leveret tilbage til hr Lucius

** Elias Iversen skriver på Skanderborg stævnede efterskrevne skyldnere i Hads herred for oldengæld, som de bør betale. sagen blev opsat 3 uger, så de kunne stævnes ved deres værneting

(62)

12/1 1671.

** Morten Sørensen ridefoged til Skanderborg stævnede for KM oldengæld efterskrevne skyldnere fra sognene i Voer herred og andetsteds, og mente, de burde betale inden 15 dage, og ellers stå til rette, for de mod forbud har borttaget svinene af birket, før KM oldengæld blev betalt. sagen blev opsat 6 uger, så de forinden kan blive stævnet ved deres værneting

(64)

19/1 1671.

(65)

(ingen flere (end 2 mænd) mødte i dag for at betjene retten)

26/1 1671.

** den sag med svin, som skriveren havde begæret dom for, er atter opsat i 3 uger

** Laurs Johansen i Ry mølle på hans bror Hagen Johansens vegne advarede dem, der plejer at holde mølledæmningen ved Ry mølle ved lige, at de straks forfærdiger den, da der er en meget stor vandflod, og dæmningen ikke kan blive ved magt, og dersom KM mølle lider skade derved, da har de enhver derfor at stå til rette

2/2 1671.

(var kyndelmissedag)

3/2 1681

(og mødte ingen flere (end 2 mænd) i dag retten at betjene)

9/2 1671.

** Elias Iversen skriver på Skanderborg efter opsættelse stævnede efterskrevne skyldnere i Framlev og Hasle herreder for resterende KM oldengæld, 12 sk for et fuldt svin. sagen blev opsat 6 uger

(66)

16/2 1671.

** Søren Jensen i Skanderborg på Elias Iversens vegne efter opsættelse 22/12 og læst på Hads herreds ting 9/1 begærede dom over de indstævnede for resterende oldengæld for deres indbrændte svin på KM olden, nemlig 12 sk af hvert svin. dom: de bør betale gæld og omkostninger inden 15 dage

(67)

23/2 1671.

** Elias Iversen Boeslund skriver lod afhjemle syn på olden på træerne i efterskrevne skove i Ry birk

** Elias Iversen skriver på Skanderborg efter opsættelse 12/1, som er læst på Voer og Tyrsting herreders ting, begærede dom over de indstævnede for resterende oldengæld.dom: de bør betale deres gæld inden 15 dage

(68)

2/3 1671.

(i dag mødte ingen flere (end 2 mænd) for at betjene retten)

9/3 1671.

(fremkom så ingen mere (end ingen 8 mænd) i dag retten at betjene)

16/3 1671.

(mødte ingen flere (end 2 mænd) i dag retten at betjene)

23/3 1671.

** Søren Jensen i Skanderborg på Elias Iversen Boeslund skriver hans vegne efter opsættelse 9/2, som er læst på Lisbjerg birketing 15/3 og Framlev herredsting 22/3 begærede dom over indstævnede angående resterende oldengæld af indbrændte svin på KM olden i Ry birk. dom: de bør betale deres gæld inden 15 dage

30/3 1671.

(mødte ingen flere (end 1 mand) i dag retten at betjene)

(69)

6/4 1671.

(mødte ingen flere (end 1 mand) i dag retten at betjene)

13/4 1671.

(mødte ingen mere (end 0 mænd) at retten kunne holdes)

20/4 1671.

(var skærtorsdag og da holdtes ingen ting)

27/4 1671.

** Morten Sørensen i Javngyde på øvrighedens vegne gav varsel til Morten Madsen Skrædder i Ry hans hustru Maren Rasmusdatter hans søn Rasmus Mortensen og datter Anne Mortensdatter for klage og kald på sandemændene over Rasmus Mortensen for klammeri parlament og bordag, som han har begået imod hr Lucius Pedersens søn Peder Luciussen og gav varsel til sandemændene for at gøre deres ed og tov over dem

** Morten Sørensen lyste et fuldt vold over ovennævnte indstævnede for klammeri parlament og bordag, som de har begået

4/5 1671.

(mødte ingen mere i dag (end 5 mænd) at retten kunne betjenes)

11/5 1671.

(70)

** Morten Sørensen i Javngyde på øvrighedens vegne varsel gav Morten Madsen Skrædder i Ry hans hustru søn og datter for syn og vidne, og lod afhjemle syn på Peder Luciussens sår og skade, og han beskyldte Rasmus Mortensen for at have slået ham med en sten, og navng vidnede, at da Peder Luciussen gik forbi Morten Skrædders hus, kom et slag fra huset, så han faldt i rendestenen

** Morten Sørensen på øvrighedens vegne begærede 2.kald på sandemændene for at gøre deres ed og tov over indstævnede for slagsmål mod præstens søn Peder Luciussen i Ry

(71)

18/5 1671.

25/5 1671.

** Korfits Ravn kvartermester i Vissingkloster gav varsel til Anders Jensen i Vissingkloster angående den beskikkelse, som kvartermesteren har ladet forkynde, hvortil han svarede, at han ville holde ham 1 år, siden skulle Laurs Pedersen tage ham i 2 år

** Morten Sørensen i Javngyde begærede fylding på sandemændene for at gøre deres ed og tov over Morten Skrædders søn Rasmus Mortensen for klammeri, hvorefter sandemændene, da der ikke for retten er fremkommet klage over Rasmus Mortensen, svor ham fri

(72)

2/6 1671.

(fredag efter vor herres himmelfartsdag)

8/6 1671.

** Laurs Madsen hattemager i Ry 3.ting afsagde fæstet af en toft, hvorpå der ikke kunne avles så meget, at afgiften deraf kunne betales

** Morten Sørensen på slotsherrens vegne gav varsel til Christoffer Jæger i Javngyde og alle KM husmænd i Vissing Javngyde Tørring og Alling Låsby Flensted Tovstrup Røgen Sorring Klintrup og lod afhjemle syn på brøstfældighed på Christoffer Jægers gård og husmændenes huse, hvorefter afhjemledes syn på broerne

(73)

15/6 1671.

22/6 1671.

** Hagen Johansen i Ry et vidne. Rasmus Pedersen sst lovede at betale til ham til hellig Hansdag førstkommende

(74)

** Morten Madsen i Ry på kvartermester Korfits Ravns vegne gav varsel til Anders Jensen i Vissingkloster, og fremlagde en opsigelse til ham på fæstet af hans gård, som er assigneret kvartermesteren, for han ikke i mindelighed tilbyder ham nødtørftige værelser deri, men meget ringe akkomodation og i øvrigt behandler ham uhøfligt, hvorfor hans fæste opsiges til førstkommende Philippi Jacobidag efter recessen

** Morten Sørensen i Javngyde på slotsherrens vegne gav varsel til alle KM husmænd og møllere for syn af brøstfældigheden på det gods, der ikke er udlagt til ryttergods samt møller og husmænd.

(76)

29/6 1671.

** Laurs Andersen i Vissing et vidne. Anders Laursen i Vissing tog hans far Laurs Andersen i hånd, da han har opladt hans halve gård for ham, så lovede han hans far og mor Maren Pedersdatter efterskrevne aftægt

(77)

** kvartermester Jacob Burmeister stævnede Peder Sørensen i Boes for dom angående resterende landgilde. sagen blev opsat 14 dage

6/7 1671.

13/7 1671.

** Søren Jensen i Skanderup på amtsskriver Elias Iversens vegne efter opsættelse stævnede  mand i Vissing og hver husmand i Ry og fremlagde en restants på landgilde. sagen blev opsat 1 måned

(78)

20/7 1671.

27/7 1671.

3/8 1671.

(mødte ingen flere (end 4 mænd) i dag retten at betjene)

10/8 1671.

** den sag med Vissing og Ry sognemænd efter restants blev opsat 14 dage

** Peder Zeibig på KM overjægermesters vegne gav varsel til kvartermester Korfits Ravn i Vissingkloster og kvartermester Burmeister i Boes for vidne. navng vidnede, at Peder Sørensen på overjægermesterens fuldmægtig Peder Zeibig hans vegne begærede 16 mand til at syne KM skove i Ry birk, hvortil Korfits Ravn svarede, at ham mente, at ingen mand burde gå i skovsyn af dem, der er udlagt til at være ryttergårde eller rytterhold, før han fik overjægermesterens befaling, men Burmeister svarede ikke noget dertil

(79)

17/8 1671.

24/8 1671.

** Søren Jensen, amtsskriverens tjener, på Skanderborg efter opsættelse 13/7 begærede dom over de indstævnede, som lød: de bør betale inden 15 dage eller lide nam og vurdering

31/8 1671.

** i dag er læst den forordning anlangende adskilligt vedrørende landrytteriet og de udlagte gårde og bygningstømmer

(80)

7/9 1671.

(mødte ingen flere (end 4 mænd) i dag retten at betjene)

14/9 1671.

(i dag mødte ingen flere (end 2 mænd) at betjene retten

21/9 1671.

(i dag mødte ingen flere (end 3 mænd) retten at betjene)

28/9 1671.

(i dag mødte ingen mere (end 4 mænd) retten at betjene)

5/10 1671.

12/10 1671.

19/10 1671.

(mødte ingen flere (end ingen 8 mænd) i dag retten at betjene)

26/10 1671.

(mødte ingen flere (end 3 mænd) i dag at betjene retten)

2/11 1671.

(mødte ingen flere (end 3 mænd) retten at betjene)

9/11 1671.

16/11 1671.

23/11 1671.

(mødte ingen flere (end 3 mænd) i dag retten at betjene)

(81)

30/11 1671.

(og ingen flere (end 6 mænd) mødte retten at betjene)

7/12 1671.

(mødte ingen flere (end 1 mand) i dag retten at betjene)

14/12 1671.

(mødte ingen flere (end ingen 8 mænd) retten at betjene)

21/12 1671.

** læst KM forordning angående plovhavre til Århus hospital

** læst KM forordning om brændevinspander og destillationskedler, og såfremt nogen gør derimod, bør de stå til rette

11/1 1672.

** læst KM forordning angående konsumptions mandtal

18/1 1672.

25/1 1672.

1/2 1672.

(82)

8/2 1672.

15/2 1672.

22/2 1672.

** Korfits Ravn kvartermester stævnede efterskrevne angående deres lejermålsbøder, hver karlsperson 12 rdl og kvindeperson 6 rdl. sagen blev opsat 6 uger

** Korfits Ravn kvartermester stævnede Laurs Pedersen i Vissingkloster angående resterende landgilde og Jens Gregersen i Vissing for hans mundering, som de bør betale, og Laurs Pedersen der foruden have hans fæste forbrudt. sagen blev opsat 6 uger

(83)

29/2 1672.

** Abraham Ovesen i Ry stævnede efterskrevne angående gæld. sagen blev opsat 6 uger

** Engelbret Laursen i Ry stævnede efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger

7/3 1672.

14/3 1672.

** læst forordning angående konsumptions mandtal

21/3 1672.

** læst KM forordning om konsumptions mandtal

** læst KM forordning angående ryttergårde og rytterhold

(84)

** Peder Sørensen i Fogstrup stævnede Peder Smed i Salten for dom angående gæld til Peder Sørensen på Tem kirkes vegne. sagen blev opsat 6 uger

28/3 1672.
(mødte ingen flere (end 5 mænd) så retten kunne blive betjent)

4/4 1672.

(var skærtorsdag og blev ingen ting holdt)

11/4 1672.

(mødte ingen flere (end 4 mænd) i dag retten at betjene)

18/4 1672.

** læst KM forordning angående konsumptions mandtal

** læst KM forordning angående højesteret

** Engelbret Laursen i Ry efter 6 ugers opsættelse begærede dom over indstævnede angående gæld, som lød: de bør betale inden 15 dage

25/4 1672.

2/5 1672.

9/5 1672.

17/5 1672.

(fredag efter vor herres himmelfartsdag)

(85)

** Korfits Ravn kvartermester begærede dom over efterskrevne angående deres lejermålsbøder, da de har avlet børn i hor, som lød: de bør betale deres bøder 12 rdl for mænd og 6 rdl for kvinder eller lide på kroppen

23/5 1672.

** Niels Andersen ladefoged på Skanderborg på Just Hansen amtsskriver hans vegne begærede dom efter restants, hvortil kvartermester Korfits Ravn svarede, at de ikke skulle understå sig at bruge kaldsmænd af Ry gadehuse, før han fik ordre, om de skulle følge ryttergårdenes grund eller ikke, og Niels Andersen bad de 8 mænd drages til minde, at han ikke på hans husbonds vegne måtte få noget beskrevet

(86)

** Morten Madsen i Ry skovrider til Skanderborg på overjægermesterens vegne gav varsel til skovfogederne i Ry birk og lod afhjemle syn på efterskrevne skove i  Ry birk for ulovlig skovhugst

30/5 1672.

** Just Hansen amtsskriver på Skanderborg spurgte Anne Christensdatter i Ry, hvem der var far til det barn, hun stod med, hvortil hun svarede, at det var Laurids Johansen møllersvend i Ry mølle, hvor barnet var avlet

(87)

** Just Hansen på lensherrens vegne fremlagde en advarsel til underdommerne angående KM resolution om husmænd, der ikke er beregnet til nogen hartkornstakst i rytternes udlæg, hvorfor de skal udføre forefaldende arbejde og bygningers fornødenhed ved slottet

6/6 1672.

(88)

13/6 1672.

** Just Hansen amtsskriver gav varsel til Abraham Ovesen i Ry og spurgte ham, hvad adkomst han har på det fiskeri i Sønderå, som kaldes Selgården, hvortil han svarede, at der er en i gården med ham, nemlig Engelbret Laursen, som har samme fiskeri i sted og fæste

** Morten Madsen i Ry på overjægermesterens vegne gav varsel til Salmand Torbensen i Ry for syn, og lod afhjemle syn i Ry Nørreskov på den skade, der kunne være gjort af en ild, som ingen vidste, hvoraf den var kommet, og da syntes de, at der ingen synderlig skade var sket

** Just Hansen amtsskriver på Skanderborg stævnede efterskrevne i Ry birk og Ry by angående gæld ifølge restants. dom: de bør betale inden 15 dage

(90)

20/6 1672.

** Just Hansen på slotsherrens vegne lod afhjemle syn af brøstfældigheden på efterskrevne broer i Ry birk

(91)

** kvartermester Korfits Ravn på oberst Sandbergs vegne gav varsel til lensherren på Skanderborg Christoffer Sehested for syn på gadehusene i Ry, så mange, som ligger under oberstløjtnantens kompagni, og derefter blev fremlagt slotsherrens protest, idet ham mener, synet strider mod KM resolution, hvorfor der ikke bør udstedes tingsvidne, hvorpå oberst Sandbergs indlæg blev fremlagt, at synet skal afholdes ifølge den seneste udgangne rytterforordning, og forventer ikke, der fra rettens side gøres nogen forhindring, såfremt de ikke vil stå til rette. dom: da der fremlægges KM resolution 21/11 1679, at gadehusene skal blive reserveret ved slottet, og skatkammerets jordebog 16/3 1672 over det beholdne gods til slottet er indført, og gadehusene i birket er indført med deres udgift turde dommeren ikke derimod udstede noget synsvidne

(92)

27/6 1672.

** Just Hansen amtsskriver på slotsherrens vegne gav varsel til Abraham Ovesen i Ry Engelbret Laursen sst og Jesper Nielsen sst for spørgsmål om Jesper Nielsens adkomst til fiskeri i de 2 vige i Julsø Fosvig og Stiballe, hvorpå han fremlagde hr Lucius Pedersens adkomst derpå, og Engelbret Laursen svarede, at han havde afstået hans fæste for 2 år siden til Abraham Ovesen

(93)

** Just Hansen på Skanderborg gav varsel til de husmænd og husinderster i Ry, som beboer KM gadehuse, for at fremvise deres fæstesedler

** Just Hansen amtsskriver gav varsel til alle Vissing sognemænd, så mange som bruger Øm klosters enge, angående de skal have nye fæstebreve derpå uden betaling

** Just Hansen amtsskriver stævnede alle Ry gadehusmænd angående resterende arbejdspenge, og fremlagde en restant. sagen blev opsat 1 måned

(94)

4/7 1672.

** korporal Klog på kvartermester Korfits Ravns vegne gav varsel til alle Ry og Vissing gårdmænd og forbød dem at føre nogen afgrøde af nogen mands jord, uden de selv har det i fæste, under et fuldt vold, og tilbød dem deres sæd igen

** Just Hansen amtsskriver Morten Madsen i Ry Niels Christensen i Siim på egne og Hagen Johansens vegne i Ry mølle forbød alle at komme i ålestrømmen med ålestrå eller garn eller andet, som kan forhindre ålefiskeriet, som går til Ry mølle, under et fuldt vold

11/7 1672.

18/7 1672.

** Just Hansen amtsskriver stævnede alle Ry mænd for spørgsmål og vidne at påhøre samt andre for at aflægge deres sandhed

(95)

25/7 1672.

** Just Hansen amtsskriver gav varsel til Abraham Ovesen i Ry angående hans fiskeri ved Selgården, og navng vidnede, at de havde set, at han brugte tejner og garn, og fangede nogle aborrer og skaller, og flere vidnede, at fiskene var til hans eget brug, og andre vidnede, at Abraham Ovesen brugte samme fiskeri, siden han kom til Engelbret Laursens gård, og de havde købt fisk af ham. Morten Madsen skovrider i Ry vidnede, at han ofte havde set Abraham Ovesen røgte garn ved Selgården, siden han kom til Ry, og båret fiskene i en kube på hans ryg tilbage til Ry

(96)

1/8 1672.

8/8 1672.

(97)

** Abraham Ovesen i Ry stævnede efterskrevne i Ry samt dem, der 18/7 betjente retten, og navng vidnede, at de aldrig havde set Abraham Ovesen i Ry sætte garn i Selgården sønden for Ry bro

** Morten Madsen i Ry på Just Hansens vegne efter opsættelse begærede dom angående arbejdspenge, hvortil efterskrevne husmænd i Ry svarede, at de havde gjort arbejde ved slottet med at hugge tømmer, så tit de var blevet tilsagt, og Engelbret Laursen med andre fremlagde en dom 19/5 1670, hvori de ikke var tilkendt at give arbejdspenge. dom: da husmændenes arbejde ikke bevises, bør de betale deres arbejdspenge, men Engelbret Laursen med flere bør efter afsagte dom være fri

(98)

15/8 1672.

(og i dag ikke mødte flere, at de forordnede 8 mænd retten at betjene)

22/8 1672.

29/8 1672.
 
5/9 1672.

12/9 1672.

(mødte ingen flere (end 2 mænd) at betjene retten)

19/9 1672.

(mødte så ingen flere (ingen 8 mænd) retten at betjene)

26/9 1672.

** læst KM befaling angående magasinkorn

3/10 1672.

(mødte ingen mere (end 2 mænd) retten at betjene)

10/10 1672.

** læst KM forordning angående proviantskat

(99)

** Morten Madsen skovrider i Ry på KM og jægermesterens vegne lod afhjemle oldensyn på birkets skove, og der fandtes aldeles ingen olden

17/10 1672.

** regimentsskriver Matias Ferslovius under oberst Anders Sandbergs regiment til hest stævnede Jens Christensen Friis i Addit angående en drabssag i hans hus, hvor han skt Mikkelsaften skal have dræbt en karl Niels Mikkelsen med et økseslag i hans hoved, hvortil Jens Friis svarede, at han ikke slog ham eller vidste, hvorfra han fik sin skade. den dræbtes mor Kirsten Nielsdatter vidnede, at hun fandt sønnen besvimet i Jens Friises dør, og han vidste ikke, hvad der var sket. syn på hans sår afhjemledes, og han havde et lille hul over øjet, og han sagde, at han var kommet til Jens Friises hus for at købe en pægl brændevin, og da han kom ind, slog Jens Friis ham med en økse. andre vidnede, at de sad i Jens Friises stue og delte en pot mjød, og da sagde Niels Mikkelsen, at Jens Friis havde gjort ham hans skade og var hans banemand. andre vidnede derom
 
(100)

24/10 1672.

(og ikke mødte flere af de forordnede 8 mænd eller andre i deres sted, så retten kunne betjenes)

31/10 1672.

(101)

** læst KM brev angående komsumption samt om soldater, som må skaffes af lægdene og desuden forordning om oldengæld og tyve, som bestjæler kirker

7/11 1672.

** Niels Christensen i Siim 3.ting lod fremlyse et studnød, som den, der lovligt kan bevise, at det tilhører ham, kan afhente, og den blev vurderet til 1 rdl

** Niels Sørensen Hjort i Forlev på Jens Friises vegne i Addit gav varsel til regimentsskriver Ferslovius og kvartermester Korfits Ravn for vidne. Anne Rasmusdatter og Jens Sørensen i Addit vidnede, at skt Mikkelsaften kom sl Niels Mikkelsen løbende til Jens Friises dør og stødte den op

** Peder Nielsen i Overby på st Niels Olufsens vegne et vidne og lod efter KM befaling afhjemle syn på Vissing kirkes brøstfældighed

(102)

14/11 1672.

** Niels Sørensen Hjort i Forlev på Jens Friises vegne i Addit gav varsel til regimentsskriver Ferslovius og kvartermester Korfits Ravn samt mange navng for syn og vidne, og lod afhjemle syn på Jens Friises døre, hvor haspen på den yderste dør var afstødt, og lukkelsen for den inderste dør og nøglen var sønder, og der var et skarpt hug i kanten og af et gammelt vindue i stuen var 3 ruder ude

** Niels Christensen i Siim gav varsel til Abraham Ovesen i Ry for vidne, og navng vidnede, at de for 1 måned siden på tinget så, at der blev leveret et brev til Niels Christensen i Siim, som sad retten, og da han havde læst det, tog Abraham Ovesen brevet af hans hånd, hvortil Abraham Ovesen svarede og benægtede ikke at have taget andre breve end hans eget, som var en kvittering på nogle penge

(103)

21/11 1672.

** kvartermester Jacob Burmeister på oberst Sandbergs vegne stævnede Peder Sørensen og Tomas Gregersen for dom angående resterende landgilde af den gård, Peder Sørensen har opladt til Tomas Gregersen, hvilket Tomas Gregersen ikke benægtede. dom: han bør betale gælden inden 15 dage samt have sit fæste forbrudt

** Søren Pedersen skomager i Ry lod fordele Hans Christensen Degn i Ry

28/11 1672.

5/12 1672.

** læst forordning

(104)

** læst KM forordning angående resterende grundskat

12/12 1672.

19/12 1672.

9/1 1673.

16/1 1673.

23/1 1673.

30/1 1673.

** Gregers Sørensen Degn i Vissing på hr Nielses vegne gav varsel til alle Vissing mænd, hvortil kvartermester Ravn svarede, at oberst Sandberg som de Vissing mænds forsvarer burde stævnes. dom: da han ikke er stævnet, kan der ikke udstedes noget beskrevet

(105)

6/2 1673.

13/2 1673.

(1)

** tingbogens autorisation 1673

20/2 1673.

** læst KM oprejsningsbrev angående et drab på sl Niels Mikkelsen i Addit, at sandemændene skal gøre deres tov inden 6 uger

27/2 1673.

** mønsterskriver Henrik Jacobsen gav varsel til Jens Christensen Friis i Addit for vidne samt navng vidner og sandemændene, og mønsterskriveren lyste Jens Friis manddød over, for han skal have dræbt sl Niels Mikkelsen, og begærede 1.kald på sandemændene, og på spørgsmål svarede Jens Christensen Friis, at han ikke slog Niels Mikkelsen og vidste ikke, hvorfra hans fik hans skade. en af synsmændene berettede, at da de synede Niels Mikkelsens sår, beskyldte han Jens Friis for at have slået ham med en økse, og andre vidnede derom

(3)

6/3 1673.

** læst KM forordning om udskrivning af soldater

13/3 1673.

(4)

** mønsterskriver Henrik Jacobsen gav varsel til Jens Christensen Friis i Addit og begærede 2.kald på sandemændene for at gøre deres ed og tov over Jens Friis, som skal have dræbt sl Niels Mikkelsen

** Niels Nielsen Mørk i Ry et afkald. Niels Pedersen skomager i Ry gav ham afkald for arv efter hans sl søn Jens Nielsen skomager, som boede og døde i Ry, og han takkede ham for god og redelig betaling

20/3 1673.

3/4 1673.

** læst KM forordning angående højesterets afholdelse

(5)

** læst KM befaling til amtmanden

** læst KM brev angående matriklen

** Mikkel Pedersen i Vissing, som af øvrigheden er forordnet til sandemand i sl Jens Sørensens sted af Vilholt, fremstod med de andre sandemænd i sagen om sl Niels Mikkelsens drab

** mønsterskriver Henrik Jacobsen begærede 3.kald på sandemændene for at gøre deres ed over Jens Christensen Friis angående drabet på sl Niels Mikkelsen, og gav varsel til Jens Friis og sandemændene samt til den afdødes mor, men da ingen af Niels Mikkelsens slægt fremkom og klagede på Jens Friis, og ingen havde set, at han havde gjorde ham hans bane eller skade i nogen måde, så svor de Jens Christensen Friis fri for samme sag, # og irettelagde mønsterskriveren et vidne her af tinget 27/2

 (7)

10/4 1673.

** amtsskriver Just Hansen lod afhjemle syn til ålekisten ved Ry mølle

(8)

** amtsskriver Just Hansen lod afhjemle syn på Knud bro

** Niels Christensen i Siim og Hagen Johansen i Ry mølle på deres egne og interesseredes vegne stævnede hver mand i Ry og Siim sogne for vidne, og Salmand Torbensen i Ry, som mindes 42 år, vidnede at ålekisterne ved Ry mølle deres brøstfældighed er gjort færdige på KM bekostning og KM bønder har aget tømmer dertil. andre, der mindes op til 70 år, der iblandt Christen Salmandsen i Ry i 60 år, vidnede det samme

(9)

** Just Hansen amtsskriver stævnede hver mand i Ry, som har hussteder til deres bopæl, og hver mand i Vissing for dom

17/4 1673.

(mødte ingen flere (end 4 mænd) retten at betjene)

24/4 1673.

1/5 1673.

** Just Hansen amtsskriver stævnede hver mand i Ry, så mange som giver huspenge, og samtlige Vissing sognemænd for dom og fremlagde en restants. dom: de indstævnede bør betale deres restants, og de Vissing mænd, som ikke rettidigt har betalt deres landgilde, bør desuden have deres fæste forbrudt

(10)

9/5 1673.

(efter vor herres himmelfartsdag)

15/5 1673.

22/5 1673.

(11)

29/5 1673.

5/6 1673.

** Morten Madsen Skrædder i Ry benægtede at være Rasmus Jensen Ersholt noget skyldig, Anne Rasmusdatter og Poul Hattemager benægtede også

12/6 1673.

** Niels Poulsen i Mesing Niels Bertelsen i Firgårde et vidne. Sejer Jensen, sl Jens Bertelsens søn, i Tulstrup gav dem afkald for al arv efter hans sl forældre Jens Bertelsen og Karen Eriksdatter, som boede og døde i Tulstrup, som de har haft under værgemål

** Rasmus Jensen Ersholt i Flensted stævnede Peder Madsen Hyrde i Ry og talte med hans hustru Karen Berentsdatter og Hans Christensen degn sst, og lod dem fordele for gæld

(12)

19/6 1673.

26/6 1673.

** læst KM forordninger

** Klaus Sørensen på Skanderborg på slotsherrens vegne gav varsel til Hagen Johansen på Ry mølle for syn vidne og klage for klammeri og bordag mellem Ry og Ry mølle, hvor han sprang af vognen, og spurgte Anne Christensdatter i Ry, hvem hun var, og da hun svarede, gode venner, da sagde Hagen Johansen, djævlen fare i dig, og gav hende så mange slag, hun ikke selv ved. syn på hendes skade blev afhjemlet

** Klaus Sørensen lyste Hagen Johansen et fuldt vold til for klammeri og slagsmål, og begærede 1. kald på sandemændene

** Morten Madsen i Ry stævnede efterskrevne i Ry, om de ikke bør stå til rette efter KM reces. sagen blev opsat 6 uger

(13)

3/7 1673.

** Engelbret Laursen i Ry stævnede Abraham Ovesen for dom og fremlagde en kontrakt angående gæld, eftersom Abraham Ovesens forlover Jens Jensen Basballe er afgået ved døden, så lover han at betale, dateret 16/9 1671. sagen blev opsat 6 uger

10/7 1673.

** Just Hansen amtsskriver gav varsel til Hagen Johansen i Ry mølle og begærede 2.kald på sandemændene for klammeri og bordag, han har begået mod Anne Christensdatter i Ry

** Just Hansen amtsskriver gav varsel til Jens Rasmussen, som tjener Hagen Johansen i Ry mølle for at vidne, idet Anne Christensdatter berettede, at han havde set Hagen Johansen slå hende

(14)

17/7 1673.

24/7 1673.

** Henrik Jensen underskriver på Skanderborg på slotsherrens vegne stævnede Hagen Johansen på Ry mølle og satte fylding på sandemændene for at gøre deres ed over Hagen Johansen for klammeri og bordag mod Anne Christensdatter i Ry, men da det ikke er blevet bevist, svor de ham fri med deres tov

(15)

31/7 1673.

7/8 1673.

** Morten Madsen KM skovrider i Ry med opsættelse 26/6 begærede dom over de Ry gadehusmænd, hvorefter en del svarede, at de havde fæstet husene og betalt fæstet, men ikke fået fæstebreve derpå. dom: da en del af husmændene siger, at de har fæstet, så kan der ikke kendes i sagen før nærmere oplysning

** Abraham Ovesen i Ry  gav varsel til Engelbret Laursen i Ry for vidne, og navng vidnede, at siden Ry blev udlagt til rytterhold, da har de i Ry handlet med købmandsvarer uforhindret af Engelbret Laursen

14/8 1673.

(16)

** Peder Nielsen i Karmark stævnede Niels Christensen i Siim birkefoged for dom og rettergang

** Engelbret Laursen i Ry efter opsættelse 3/7 begærede dom over Abraham Ovesen, som fremlagde hans skriftlige svar angående deres kontrakt om afståelse af 21/9 1671, hvorefter Abraham Ovesen ugentlig skal give Engelbret Laursen 2 mk danske, for at han holder ham fri for, at andre handler med kramvarer andre end ham, som er meddelt Engelbret Laursen efter KM benådning, hvilket han ikke har efterkommet efter tingsvidne 1/8, og han fremlagde tingsvidne af Århus byting 21/12 1671, hvori kleinsmed og borger Otte Ovesen vidner om kontrakten og fremlagde tingsvidne af Ry birketing 7/8, at alle i Ry, der lyster, handler med købmandsvarer, uhindret af Engelbret Laursen

(17)

** Peder Nielsen i Karmark på Frederik von Ahrenstorfs vegne fremlagde sl Christen Pedersen i Siim birkefoged hans obligation til Anders Nielsen Overgård i Låsby, dateret 15/11 1667 og læst på Gern herredsting 3/4 1669, samt Anders Nielsens transport til Frederik von Ahrenstorf, og han mener Niels Christensen bør indfri hans sl fars obligation. en dom af Frydendals birketing 13/3 1673 fremlægges, at da der ikke er skiftet efter sl Christen Pedersen, bør boet søges. dom: da obligationen lyder på Christen Pedersen og hans arvinger een for alle eller og alle for een, da bør Niels Christensen indfri obligationen

(19)

21/8 1673.

29/8 1673.

(mødte ingen flere end 2 mænd)

4/9 1673.

11/9 1673.

18/9 1673.

** kvartermester Henrik Jacobsen begærede dom over efterskrevne kvindes og mandspersoner angående deres lejermålsbøder. dom: de bør betale inden 15 dage henholdsvis 12 og 6 rdl

(20)

25/9 1673.

** Salmand Torbensen i Ry på Peder Zeibigs vegne lod afhjemle syn på efterskrevne skove for forekomsten af olden

2/10 1673.

9/10 1673.

16/10 1673.

23/10 1673.

(21)

30/10 1673.

13/11 1673.

20/11 1673.

27/11 1673.

** Morten Madsen Skovrider i Ry på KM og amtmandens vegne 4.ting fremlyste en låstønde med låg og lås med indhold af sko vanter sengeklæder, som blev fundet på Ry gade, som ingen ville vedkende sig

** Hagen Johansen i Ry mølle lod fordele efterskrevne for gæld

(22)

4/12 1673.

11/12 1673.

** Hans Simonsen i Salten på Maren Nielsdatter, sl Jacob Tomasens efterleverske, hendes vegne et afkald. Tomas Jacobsen i Emborg på egne vegne Hans Adamsen i Ry på sin hustru Sidsel Jacobsdatters vegne gav hende afkald for arv efter deres sl far Jacob Tomasen og
sl mor Dorete Sørensdatter, som begge boede og døde i Emborg

18/12 1673.

(23)

8/1 1674.
** kvartermesteren under oberst Schacks kompagni gav varsel til Niels Tomasen i Addit med flere for at vidne om sl Rasmus Andersen i Salten, som druknede i Salten Langsø. Niels Tomasen i Addit vidnede, at han var nede ved en Volsøbæk, og da kom Rasmus Andersen roende hen til ham i et gammelt råddent knobskib og talte med ham, og roede derefter mod Salten. Andre vidnede det samme.

(24)

** kvartermester Henrik Jacobsen under oberstløjtnant Schacks kompagni lod afhjemle syn på den druknede Rasmus Andersen, som blev fundet i Salten Langsø ved siden af et gammelt knobskib, som var råddent, og den ene ende var af, og de fandt ingen dødelige sår på ham

15/1 1674.

** kvartermester Henrik Jacobsen gav varsel til Maren Andersdatter i Ry, sl Peder Mogensens efterleverske, for syn og dom, og lod afhjemle syn af brøstfældigheden på hendes hus og gård samt boets midler

(25)

** Henrik Jacobsen kvartermester begærede dom over Maren Andersdatter, for hun ikke holder sin gård ved hævd og ikke dyrker jorden, hvorfor hun bør dømmes fra gården. sagen blev opsat 3 uger

22/1 1674.

29/1 1674.

5/2 1674.

** Henrik Jacobsen kvartermester begærede efter opsættelse dom over Maren Andersdatter i Ry, som lød: da hun ikke har holdt sin gård ved magt, bør hun have sit fæste forbrudt og betale brøstfældigheden

(26)

** Henrik Jacobsen kvartermester stævnede Peder Villumsen i Ry Niels Nielsen Mørk Mads Pedersen for dom angående bryggekar med mere, som findes hos dem, og som er udlagt til Maren Andersdatters gårds brøstfældighed og rytterens munderings vedligeholdelse. opsat 6 uger

12/2 1674.

19/2 1674.

** Henrik Jensen på Skanderborg på amtsskriver Just Hansens vegne gav varsel til Niels Andersen i Pinds mølle og hans hustru Ellen Rasmusdatter for vidne at påhøre samt til Niels Andersen i Emborg, der tjener Jesper Rasmussen og hustru Maren Nielsdatter sst, som vidnede, at da han var i Pinds mølle for hans husbond, da kom sl Anders Sørensen ind i stuen og tog et par sko og en økse og gik ud, og lidt senere hørte han et skrig, og da han løb hen til vandhjulet, så han sl Anders Sørensens fødder stod i vejret, og hans hoved sad under vandhjulet. andre vidnede, at de løftede ham op og bar ham ind i stuen og lagde ham foran skorstenen, og de sendte bud efter præsten, og da var Anders Sørensen endnu i live og levede endnu 3 timer, og sagde nogle gange, at vor herre ville hjælpe ham

(28)

** Henrik Jensen underskriver på amtsskriverens vegne lod afhjemle syn på afgangne Anders Sørensen, hvis hoved var ganske knust

** Henrik Jensen underskriver begærede 1.kald på sandemændene for at gøre deres tov og ed over sl Anders Sørensen i Pinds mølle

26/2 1674.

5/3 1674.

** Jens Skytte i Ry på amtsskriver Just Hansens vegne begærede 2.kald på sandemændene for at sværge deres ed og tov over sl Anders Sørensen i Pinds mølle, som af ulykkelig hændelse skal være undkommet

(29)

12/3 1674.

19/3 1674.

** Abraham Ovesen i Ry stævnede Poul Pedersen Knivsmed i Ry Peder Andersen og Niels Jonsen i Tulstrup for dom angående deres gæld. sagen blev opsat 6 uger

** den sag med Mads Pedersen Niels Mørk og Peder Villumsen er opsat 8 dage

26/3 1674.

(30)

** kvartermester Henrik Jacobsen begærede efter 6 ugers opsættelse dom, og nu svarede Peder Villumsen i Ry og vedgik at have købt og betalt en gammel bryggekedel af Maren Andersdatter, og såfremt han skal afstå den, mener han, at han bør have sine penge igen

2/4 1674.

** Peder Zeibig spurgte alle skovridere og skovfogeder, om de efter KM befaling i den hårde vinter havde hugget træer og afkappet løv til at ernære KM vildt, hvorpå de berettede hvor mange læs, de havde ladet hugge

(31)

** indførsel af dom angående Maren Andersdatters gods i Ry, som lød: Peder Villumsen bør have sin betaling for kedlen igen, men de andre indstævnede, der har købt korn af hende, men ikke er mødt, bør levere kornet tilbage

9/4 1674.

23/4 1674.

(efter skærtorsdag)

** Mikkel Villumsen Kræmmer i Ry stævnede Morten Madsen skrædder i Ry og hans hustru Maren Rasmusdatter for vidne, og navng vidnede, at i Niels Laursens hus skældte Morten Madsen og hans hustru Mikkel Villumsen for at være en tyv og en skælm, og truede ham hans hustru og børn med en ulykke. Andre vidnede det samme.

(32)

30/4 1674.

(mødte i dag ikke så mange, at ting kunne blive holdt)

7/5 1674.

14/5 1674.

** Hans Pedersen Snedker og Søren Pedersen Markmand i Ry et vidne. navng vidnede, at de ikke havde et levende høved, og var meget forarmede, så de ikke kunne udgive KM skatter

21/5 1674.

29/5 1764.

(fredagen efter vor herres himmelfartsdag)

4/6 1674.
** Niels Christensen i Siim på egne og medbrødres vegne, så mange som har part i Ry mølles ålekiste, lod afhjemle syn på reparation af ålekisterne

(33)

11/6 1674.

** Morten Madsen KM skovrider gav varsel til gl Niels Mørk i Ry Anders Nielsen Mørk Niels Nielsen Mørk og Knud Christensen Skomager, og lod afhjemle syn på ulovlig egebark, som er fundet hos dem i tønder, som var fulde af læder og grøn egebark, og ligeledes lod afhjemle syn på de 15 store egetræer, som var 2 alen tykke, der var afbarkede

(34)

** Mikkel Villumsen i Ry gav varsel til Morten Madsen Skrædder i Ry hans hustru Maren Rasmusdatter for dom for deres ærerørige skældsord og fremlagde tingsvidne 23/4. sagen blev opsat 14 dage

(35)

18/6 1674.

25/6 1674.

** Morten Madsen KM skovrider i Ry stævnede Morten Madsen Skrædder i Ry angående ulovlig gærdsel, som fandtes i hans hus, og lod afhjemle syn

(36)

** Mikkel Villumsen Kræmmer i Ry efter opsættelse 21/6 begærede dom over Morten Skrædder og hans hustru Maren Rasmusdatter i Ry, som lød: de indstævnede bør stille Mikkel Kræmmer nøjagtig borgen eller også borge for dem selv

3/7 1674.

** Morten Madsen skovrider i Ry på KM og overjægermesterens vegne stævnede gl Niels Mørk i Ry Anders Nielsen Mørk ung Niels Nielsen Mørk og Knud Christensen Skomager sst, om de ikke bør skaffe hjemmel til den bark, som fandtes hos dem. sagen blev opsat 1 måned

** Morten Madsen KM skovrider i Ry på KM og overjægermesterens vegne stævnede Morten Madsen Skrædder i Ry for dom angående den ulovlige gærdsel, som fandtes hos ham. sagen blev opsat 6 uger

(37)

** kvartermesteren under oberstløjtnant Schacks kompagni stævnede hver mand i Ry birk, som er underlagt kompagniet, angående forbud

9/7 1674.

** Henrik Hartnach kvartermester under oberstløjtnant Schacks kompagni 2.ting forbød alle at bortføre ulovlig sæd, som kan være sået i ryttergårdenes grund, såfremt de ikke vil lide efter loven

** Salmand Torbensen foged i den sag anlangende Hans Snedker i Ry og forundte Niels Christensen 3.ting

** Morten Madsen i Ry KM skovrider på KM og overjægermesterens vegne lod afhjemle syn på ulovlig skovhugst i birkets skove

(38)

16/7 1674.

23/7 1674.

** Mikkel Villumsen Kræmmer i Ry med fremlagte opsættelse 11/6 angående Morten Madsen Skrædder og hustru Maren Rasmusdatters skældsord, fremlagde tingsvidne 23/4 angående samme sag, og Mikkel Villumsen begærede dom, som lød: da sagen angår ære, bliver den indfundet for overdommere

(39)

30/7 1674.

** Just Hansen amtsskriver stævnede Jesper Rasmussen i Emborg Niels Christensen sst for vidner at påhøre, og Just Hansen fremviste to åleruser en sort vadmels kjole en sort hat og en vogn, som var blevet taget om natten ved Vosgård bro, om nogen ville kendes ved det, men ingen fremkom

** den sag med de Ry mænd angående barken blev opsat 14 dage

** Just Hansen amtsskriver stævnede husmændene i Ry, så mange, der resterer efter restantsen til Skanderborg slot, som blev fremlagt. sagen blev opsat 6 uger

(40)

6/8 1674.

13/8 1674.

** Morten Madsen KM skovrider i Ry fremlagde en opsættelse 3/7 angående dem i Ry, som havde taget bark i skoven, og Anders Nielsen Mørk ll Niels Nielsen Mørk Knud Christensen Skomager fremlagde en hjemmelsseddel, hvormed Christen Andersen med flere i Favrholt bekræfter, at de har solgt de indstævnede omtalte bark, som husbondens fuldmægtig har udvist dem, hvorefter Morten Madsen begærede dom, som lød: da de fremlægger hjemmel til barken, kan de ikke lide tiltale

** Morten Madsen KM skovrider i Ry fremlagde en opsættelse 3/7 angående gærdsel, som er fundet hos Morten Madsen Skrædder i Ry, og begærede dom, som lød: da sagen synes ærerørig, bliver den indfundet for overdommere

(41)

20/8 1674.

26/8 1674.

3/9 1674.

10/9 1674.

17/9 1674.

** Søren Pedersen Markmand i Ry 3.ting fremlyste en hoppe, som er fundet på Ry mark, om nogen vil kendes ved den

** Søren Nielsen Knivsmed i Ry fremlagde et skiftebrev dateret 27/8 1674 efter hans sl hustru Elle Mikkelsdatter mellem hendes børn Tomas Jensen Maren Jensdatter og lille Maren Jensdatter og deres stedfar Søren Nielsen knivsmed. vurdering og bortskyldig gæld.

(42)

24/9 1674.

** Morten Madsen KM skovrider lod afhjemle oldensyn i alle skove i birket, med der fandtes aldeles ingen olden

** Abraham Ovesen i Ry stævnede efterskrevne i Ry for gæld for varer. sagen blev opsat 6 uger

(43)

** Morten Jensen Fårehus i Ry fremlagde skiftebrev dateret 5/8 1674 efter hans sl hustru Birgitte Lasdatter og hendes arvinger Laurs Christensen Tomas Svendsen på hustru Karen Lasdatters vegne Maren Madsdatter og Maren Christensdatter. vurdering,  bortskyldig gæld og udlæg for gæld.

(44)

1/10 1674.

8/10 1674.

** Rasmus Jensen i Ry lod ved høringe fordele Morten Madsen Skrædder i Ry for 5 mk, han er i forløfte for til Jørgen Hansen i Horsens

15/10 1674.

** Henrik Hartnach kvartermester stævnede efterskrevne for lovmål

** Morten Madsen Skrædder i Ry på KM og overjægermesterens vegne 4.ting forbød alle at lade deres svin komme på skovene, under svinenes fortabelse, og siden derfor at lide og stå til rette

22/10 1674.

(45)

** Niels Christensen i Siim Jens Poulsen i Nygård og Anders Sørensen i Siim stævnede Hans Andersen Riber i Ellerup i Gern sogn, som stod for retten løs og ledig, og fremviste plovjern plovskær med mere, som han bekendte, at han havde stjålet i Nygård og Siim, og han bekendte, hvad han tidligere havde stjålet andre steder, og han begærede ingen nåde, men stå sin ret for hans gerninger, og gav last og klage på hans hustru Anne Christensdatter, som havde tilskyndet ham til at stjæle, og hun selv havde solgt det meste af varerne

(46)

29/10 1674.

5/11 1674.

** Peder Zeibig på KM og jægermesterens vegne stævnede efterskrevne vidner, og Rasmus Nielsen i Vissing vidnede, at 20/10 var han tilsagt at møde til ulvejagt i Addit skov, og da hørte han et bøsseskud i skoven, og så en skytte med en bøsse i sadlen, og jægermesteren sagde, det må uden tvivl være en dyretyv, og at de alle tjente KM som tyve og skælme, om de ikke fulgte efter dem og vide, hvem de er, hvorpå de overgav jagten og red ind i skoven, hvor de lidt senere fandt dem, men de tav stille, da jægermesteren spurgte dem, hvem de var, men de greb til bøsserne og red afsted, hvorefter de skød efter dem, og ramte den ene i hovedet, så han faldt død om, mens den anden rytter undkom. andre vidnede det samme.

(47)

** Peder Zeibig overjægermesterens fuldmægtig lod afhjemle syn på den døde skytte, som blev skudt ihjel af skovfoged Rasmus Nielsen i Tørring i KM vildtbane, samt syn på en brunblisset hoppe, som lå død udenfor Niels Tomasens gård

(48)

** Abraham Ovesen i Ry fremlagde en opsættelse 24/9 angående Poul Pedersen Knivsmed i Ry 5 sld Salmand Christensen 5 mk, og begærede endelig dom, som lød: de bør betale inden 15 dage

12/11 1674.

19/11 1674.

26/11 1674.

(mødte ingen flere (end 6 mænd) i dag at retten kunne holdes)

3/12 1674.

(49)

10/12 1674.

17/12 1674.

(mødte ingen flere (end 5) mænd retten at betjene)

24/12 1674.

(i dag forordnet 8 mænd af Salten og nogle få af Ry)

7/1 1675.

14/1 1675.

21/1 1675.

28/1 1675.

** Jesper Nielsen i Ry på hans søster Maren Nielsdatters vegne stævnede Peder Jensen Smed i Salten og fremlagde fortegnelse over det brændevin, han og hans hustru gennem 3 år havde fået af Anne Nielsdatter, og fremlagde hendes fuldmagt til ham. sagen blev opsat 6 uger

(50)

4/2 1675.

12/2 1675.

(fredag efter taksigelsesdag)

18/2 1675.

** læst KM forordning angående afholdelse af højesteret

25/2 1675.

** Jens Laursen i Ry, og eftersom Laurs Andersen i Firgårde gav ham sag for gæld, så ved sin højeste ed benægtede han nogen gæld til ham

4/3 1675.

** Peder Nielsen skovfoged i Ry på Morten Madsen skovriders vegne stævnede Hans Liboriussen i Ry for ulovlig skovhugst og syn, og lod afhjemle syn på skovhugsten

(51)

11/3 1675.

18/3 1675.

26/3 1675.

(i dag forordnet 8 mænd af Ry)

8/4 1675.

(torsdag efter skærtorsdag)

15/4 1675.

** Salmand Torbensen i Ry på amtsskriver Just Hansens vegne stævnede Jacob Tomasens hustru Maren Nielsdatter Tomas Jacobsen i Emborg Hans Adamsen i Ry samt sl Niels Mørks arvinger nemlig Anders Nielsen Mørk Niels Nielsen Mørk Kirsten Nielsdatter og Poul Pedersens hustru, og Anders Nielsen Mørk i Ry forpligtede sig til at lade skiftet efter hans sl far Niels Nielsen Mørk i Ry indføre i tingbogen, og Rasmus Nielsen i Emborg Fiskehuse forpligtede sig til at lade skiftet efter sl Jacob Tomasen i Fiskehusene indføre i tingbogen

(62)

22/4 1675.

** Rasmus Nielsen i Emborg Fiskerhuse irettelagde skifte 17/11 1675 efter sl Jacob Tomasen, som boede og døde i Fiskerhusene, mellem hans hustru Maren Nielsdatter og Jacob Tomasens søn Tomas Jacobsen og hans søster Sidsel Jacobsdatter. bortskyldig gæld, der iblandt børnenes arv efter deres sl mor efter skiftebrev, dateret 13/12 1654. bortskyldig gæld. vurdering af boets midler samt udlægning for gæld.

(53)

** Anders Nielsen Mørk i Ry på egne og medarvingers vegne fremlagde skifte efter hans sl far Niels Nielsen Mørk, som boede og døde i Ry, dateret 5/8 1675 mellem hans efterladte hustru Karen Jensdatter og deres børn nemlig Anders Nielsen Mørk Niels Nielsen Mørk Henrik Nielsen Mørk Hans Nielsen Mørk med lovværge og Poul Pedersen Knivsmed i Ry på hustru Else Nielsdatters vegne og (blank) på Sidsel Nielsdatters vegne Peder Nielsen, skomagerenken Karen Jensdatters lovværge, på hans hustru Kirsten Nielsdatters vegne. vurdering af boets midler. bortskyldig gæld og udlægning for gæld. boet blev delt i 11 søsterlodder, og der blev forordnet værger for de umyndige Hans Nielsen Mørk og Sidsel Nielsdatter Mørk

(55)

29/4 1675.

(mødte ingen flere (end ingen 8 mænd) retten at betjene)

6/5 1675.

** kvartermester Henrik Jacobsen stævnede Maren Pedersdatter, sl Laurs Andersens hustru, i Vissing for dom, idet hun har ført noget at boets midler til Voerladegård, før skifte og deling er holdt. opsat 3 uger

(56)

14/5 1675.

(fredagen efter vor herres himmelfartsdag)

20/5 1675.

27/5 1675.

** Hans Laursen i Voerladegård og gav tilkende, at hans tilkommende hustru Maren Pedersdatter, sl Laurs Andersens i Vissing, har bortført en del af boets midler af Vissing, og lovede at skaffe godset tilbage igen, når skifte skulle holdes

3/6 1675.

10/6 1675.

17/6 1675.

25/6 1675.

(fredag efter skt Hansdag)

1/7 1675.

8/7 1675.

15/7 1675.

(57)

22/7 1675.

29/7 1675.

5/8 1675.

12/8 1675.

** Morten Madsen i Ry lod fordele efterskrevne i Ry for gæld

19/8 1675.

2/8 1675.

** Niels Christensen i Siim og Hagen Johansen i Ry mølle på deres egne og interesserede i Ry mølles ålekister deres vegne lod vurdere et egetræs knobskib med en åleruse i, som er fundet i Vosgård å for 3 uger siden

** Niels Christensen i Siim og Hagen Johansen i Ry mølle på deres egne og interesserede i Ry mølles ålekister deres vegne 4.ting fremlyste ovennævnte knobskib med en åleruse i, om nogen vil vedkende sig det

(58)

2/9 1675.

** regimentsskriver Matias Ferslovius lod fremlægge hans instruks fra general Anders Sandberg, at da en del af gårdenes besiddere, efter hans udrejse med regimentet, har vist sig modvillige med ydelsen af landgilde og andet til regimentsskriveren, så befaler han på det alvorligste samtlige udlagde officersgårdes besiddere at levere deres landgilde efter jordebogen til skriveren, så han intet har at beklage sig over, og de skal efterkomme alle ordrer og befalinger

(59)

9/9 1675.

16/9 1675.

23/9 1675.

30/9 1675.

** Just Hansen amtsskriver på Skanderborg stævnede efterskrevne husmænd og gårdmænd i Ry angående ulovligt krohold, og Poul Pedersen knivsmed vidnede om efterskrevne, der dagligt holdt kro i Ry og havde brændevinskedler

(60)

** Just Hansen amtsskriver stævnede Knud Jonsen i Vissing for vidne at påhøre, om Knud Jonsen før under eller efter prædiken den første bededag, som var 17/9, havde gjort arbejde eller drukket tobak, og Peder Nielsen af Overby vidnede, at han før prædiken så ham slå et slag med et stykke lægte ved hans østre hus, så hans hest blev ræd, og Knud Jonsen svarede, at det var et stykke råddent lægte, han slog i stykker, så han kunne varme sig ved det på hans ild i huset

7/10 1675.

14/10 1675.

21/10 1675.

28/10 1675.

4/11 1675.

(61)

11/11 1675.

18/11 1675.

25/11 1675.

** Christen Salmandsen i Ry på slotsherrens og amtsskriverens vegne stævnede så mange, som rester med huspenge og arbejdspenge for 1674. sagen blev opsat til snapsting
 
2/12 1675.

** Anders Jacobsen i Boes et vidne og stævnede efterskrevne angående en bøg i Boes skov, som var blevet splintret af torden

9/12 1675.

(62)

** Peder Zeibig et vidne og stævnede Niels Jørgensen Jens Christensen Søren Pedersen i Boes angående voldsgerninger, de har begået i Boes skov, og lod afhjemle syn på nogle svin og grise, som de havde optaget, og på spørgsmål svarede de, at ingen havde befalet dem at optage svinene, men de havde gjort det efter egen hu og vilje, og nu blev de på KM vegne befalet, at holde samme svin tilstede, til Peder Zeibig selv kunne komme tilstede og bese dem

(63)

** Anders Jacobsen i Boes stævnede efterskrevne angående ulovlig skovhugst i Boes skov, og lod afhjemle syn derpå

(64)

16/12 1675.

23/12 1675.

13/1 1676.

** Christen Salmandsen i Ry på amtmand Christoffer Sehesteds vegne stævnede Christen Christensen Salten i Ry Anders Mikkelsen Knud Christensen Skomager Hans Adamsen Rasmus Rasmussen hans huskvinde Anne Nielsdatter Kirsten Klemendsdatter Adam Andersen Morten Madsen skrædder Rasmus Jensen S.... Nielsdatter, sl Christen Frederiksens, Niels Henriksen Niels Nielsen Mørk Rasmus Christensen Snedker Anders Staffensen st Anders Rask Mads Pedersen for dom, da de ikke har akkorderet med amtmanden, hvad de skulle betale for at holde kro, som bevises med tingsvidne 30/9, som blev fremlagt. sagen blev opsat 14 dage

(65)

** Niels Jørgensen i Boes på sine egne og nabo Søren Pedersens vegne stævnede Anders Jacobsen i Boes for vidne, men da regimentsskriveren ikke var stævnet, kunne intet blive beskrevet, før det sker

** Christen Salmandsen i Ry efter opsættelse 25/11 angående huspenge og arbejdspenge fremlagde en restants, og begærede dom, som lød: de indstævnede bør betale deres restants inden 15 dage

20/1 1676.

27/1 1676.

3/2 1676.

** Just Hansen amtsskriver et vidne at sl Rasmus Poulsens enke Anne Laursdatter i Ry Abraham Ovesen Poul Jørgensen Skorstensfejer har hver en brændevinskedel og sælger brændevin under markedet og dels før og efter markedet

(66)

** Just Hansen amtsskriver og ridefoged på slotsherrens vegne efter opsættelse 13/6 begærede dom angående ulovlig kroeri i Ry, hvorpå en del af de indstævnede svarede, at de med regimentsskriveren havde været hos slotsherren og begæret, at deres forseelse efter tingsvidne 30/9 måtte efterlades dem, hvilket blev bevilget dem, og nu anmodede resten af de indstævnede om opsættelse, så de også kunne søge slotsherren, om deres forseelse måtte efterlades dem, hvorfor sagen blev opsat 14 dage

10/2 1676.

17/2 1676.

24/2 1676.

2/3 1676.

** Henrik Jensen på Skanderborg på KM og amtmand Christoffer Sehesteds vegne forbød alle at komme i KM søer eller åer i Ry birk med knobskibe eller fiskegarn, såfremt de ikke vil miste skib og garn

** Henrik Jensen på Skanderborg på amtmand Christoffer Sehesteds vegne med opsættelse 13/1 begærede dom over de indstævnede angående ulovligt krohold i Ry, som lød: da de har holdt kro, og ikke efter konsumptions forordningen har akkorderet med amtmanden om deres krohold, bør de hver betale 20 rdl

(67)

9/3 1676.

16/3 1676.

30/3 1676

(efterdi som ingen ting holdtes på skærtorsdag)

6/4 1676.

13/4 1676.

** Anders Johansen i Boes skovfoged over Boes skov stævnede Søren Pedersen i Boes for vidne, for han har beskyldt Anders Johansen for at have solgt en bøg til Søren Rasmussen Dyhr og Jon Envoldsen i Svenstrup, og nu benægtede alle 3 denne handel, hvorefter Søren Pedersen spurgte dem, hvorfra de havde fået det træ, som de brændte kul af i Boes skov, hvortil de svarede, at det ville de svare på, når han stævnede dem til deres værneting

(68)

** Anders Jacobsen skovfoged i Boes stævnede efterskrevne for vidne og for at vidne deres sandhed. Jens Mortensen Hyrde i Ry vidnede, at skt Olufsdag for 1 år siden, mens han vogtede Boes fæ i skoven, da slog torden ned i en bøg og slog den i splinter. andre vidnede det samme, og Jens Mortensen vidnede videre, at en gammel mærket bøgestub i Boes skov slog han i lægter til den gård i Boes, som var afbrændt, som da sl Peder Sørensen beboede, og Søren Pedersen nu iboer, som er for 14 år siden, og han og andre vidnede, at der i skovfogedens fraværelse blev skovet til slottets fornødenhed, hvilket ladefogeden benægtede

(69)

** overførster og vildtmester Peder Zeibig fremstod, at eftersom der er kommet råb til tinget, at der var ild i noget hede på Siim mark, og løb i nogle stemplede træer i skoven, så begærede han, at birkemændene, så mange, som var ved tinget, ville følge ham for at slukke ilden, så skoven ikke skulle komme til skade, men ingen ville følge ham, så han og skovrider Laurids Nielsen i Tørring red straks af sted for om muligt af afværge ulykken, og ingen vidste, hvoraf ildebranden kom

** Jens Poulsen på Søbygård på sl Klemend Klemendsens efterleverske Kirsten Madsdatter hendes vegne stævnede KM bønder i Ry birk angående deres restants for 1668-69 og fremlagde en restants på stemplet papir, for blandt andre Engelbret Laursen i Ry

 (72)

20/4 1676.

27/4 1676.

5/5 1676.

(efter vor herres himmelfartsdag)

11/5 1676.

18/5 1676.

25/5 1676.

(73)

1/6 1676.

8/6 1676.

15/6 1676.

22/6 1676.

29/6 1676.

** Niels Rasmussen i Skanderup på Kirsten Madsdatter, sl Klemend Klemendsens, hendes vegne stævnede lægdsmand Rasmus Jensen i Ry og sl Peder Madsens arvinger i Ry Søren Jensen i Vinding Jep Laursen i Vorret ? angående restants 1668-69, som de har været lægdsmænd for, og Rasmus Jensen og Mads Pedersen i Ry på egne og arvingers vegne svarede, at det blev stående hos rytterbønderne i lægdet

6/7 1676.

13/7 1676.

(74)

20/7 1676.

27/7 1676.

3/8 1676.

10/8 1676.

** Las Christensen Knivsmed i Ry stævnede Niels Hansen og hans hustru Karen Christensdatter i Fårehuset for klage syn og vidne, og lod afhjemle syn på en lille holm på Provsteholms eng, som ligger til den halvgård i Ry, Las Christensen har i fæste, hvor høet var slået og bortført, som navng vidnede, at de havde set Niels Hansen og hustru gøre, og nu gav Laurs Christensen last og klage på dem

(75)

17/8 1676.

24/8 1676.

31/8 1676.

7/9 1676.

14/9 1676.

21/9 1676.

28/9 1676.

** Morten Madsen skovrider lod afhjemle oldensyn på efterskrevne KM skove i birket

(76)

5/10 1676.

12/10 1676.

** Hans Christensen i Firgårde stævnede Jens Jensen i Fårehuset

19/10 1676.

26/10 1676.

** Morten Madsen skovrider i Ry på amtmandens og amtsskriverens vegne stævnede Rasmus Mortensen, Morten Skrædders søn i Ry, for klage og vidne samt Else Henriksdatter Hans Henriksen og hustru Anne Iversdatter Hans Jacobsens hustru Mette Nielsdatter for at aflægge deres sandhed, og Hans Jacobsen Snedker i Ry vidnede, at om natten kom Else Henriksdatter og Anne Iversdatter og råbte, at Rasmus Mortensen var kommet ud af hans fåresti med et hvidt får på hans ryg, og han og andre forfulgte ham, men han undløb, hvorefter de søgte ham hos hans mor, og han sagde, nu har Rasmus Mortensen den tyv stjålet et af mine bedste får, hvortil hans mor Maren Rasmusdatter og hans ældste søster Anne Mortensdatter svarede, ti stille, fåret skal blive 10.dobbelt betalt, og da han kom hjem, stod fåret uden for fårestien. andre vidnede det samme

(77)

2/11 1676.

** Niels Rasmussen i Ry mølle på Hagen Johansens vegne 3.ting fremlyste et gammelt brunblisset øg, om nogen ville vedkende sig det

(78)

** Tomas Iversen i Emborg et afkald. Christen Rasmussen i Ry gav ham afkald for arv efter hans sl far Rasmus Andersen, som boede og døde i Emborg, og Jens Nielsen Klog i Ry på hustru Anne Andersdatters vegne Niels Andersen i Emborg på egne vegne Anders Jensen i Flensted på hustru Kirsten Andersdatters vegne gav ham afkald for arv efter deres sl far Anders Rasmussen, som boede og døde i Emborg, og de har annammet og oppebåret penge fyldest fuld værd og nøjagtig betaling, så de takkede ham godt

9/11 1676.

** Jens Sørensen på Skanderborg slot på amtsskriver Just Hansens vegne stævnede Anders Jacobsen i Boes for dom og irettelagde en dom af Viborg landsting 26/4, som følger: eftersom det ved syn befindes, at der i Boes skov findes adskillige stubbe, som skovfogeden ikke kan gøre rede for, og heller ikke omhyggeligt nok ransaget derefter, og han beskylder Just Hansen for at lade hugge i skoven uden hans viden, som det derfor skulle falde skovfogeden tungt at bevise, ikke desto mindre, da det synes, at skovfogeden ikke har eftersøgt det vindskibeligt nok, så bør han efter skovordinantsen bøde 3 mk og miste sin bestilling, og da Anders Jacobsen ved landstinget har beskyldt Just Hansen for at have ladet hugge i skoven, bør han bevise det. sagen blev opsat 6 uger

(79)

16/11 1676.

** Anders Jacobsen i Boes stævnede amtsskriver Just Hansen og overførster Peder Zeibig, og Jens Mortensen i Ry med flere vidnede, at for 4 år siden, i Anders Jacobsens fraværelse, lod Just Hansen hugge træer mærkede og umærkede i Boes skov, hvoraf en del blev ført til slottet, og en del blev brændt til kul, som derefter blev ført til slottet, og da skulle Peder Zeibig, der da var overjægermesterens fuldmægtig, være på rejse til København. andre, der havde brændt træet i miler vidnede derom, og de havde ikke givet agt på, om træerne var mærkede eller ej

(80)

** Las Christensen knivsmed i Ry 3.ting fremlyste en gammel ko, om nogen vil vedkende sig den

23/11 1676.

30/11 1676.

7/12 1676.

14/12 1676.

(81)

21/12 1676.

** Jens Pedersen Høg i Odder stævnede Søren Pedersen i Boes for dom angående 10 rdl 1 side flæsk, som han havde lovet Jens Høg til opladelse af den gård, som Søren Pedersen nu påboer. sagen blev opsat 6 uger

11/1 1677.

** Abraham Ovesen i Ry en fuldmagt. Maren Pedersdatter i Ry gav ham fuldmagt til at søge hendes arv efter sl Laurs Jensen, barnfødt i Blirup i Voer herred, efter hans bekendelse på sit yderste, at han ikke vidste andre arvinger end hende

18/1 1677.

** Niels Laursen Skovsrod i Ry på regimentsskriver Matias Ferslovius vegne stævnede Anders Jespersen i Ry, som tjener Abraham Ovesen, for dom angående lejermålsbøder for hor med Anne Hansdatter i Ry, om han ikke bør betale eller lide på kroppen i fængsel og jern efter recessen. dom: han bør betale sine lejermålsbøder inden 15 dage

(82)

25/1 1677.

1/2 1677.

** Niels Sørensen Hjort i Forlev stævnede Just Hansen amtsskriver for vidne, men da Just Hansen var i KM bestilling og forfald, kunne Niels Hjort ingen vidner føre, men hans varsel stå ved magt 8 dage

8/2 1677.

** læst stiftamtmanden i Skanderborg hans befaling, at da amtsskriver Just Hansen i denne uge er beskæftiget med krigsstyr og i næste uge med udskrivning af soldater, bør der ikke i den tid udstedes vidner eller domme over ham

** Jens Pedersen Høg i Odder med opsættelse 14/12 begærede dom over Søren Pedersen i Boes for 10 rdl og 1 side flæsk for opladelse af hans gård. dom: da kravet ikke bevises, bør Søren Pedersen være fri for hans tiltale

(83)

15/2 1677.

22/2 1677.

1/3 1677.

8/3 1677.

** oberførster Peder Zeibig et syns og vurderingsvidne angående Frands Andersen i sdr Vissing anlangende ulovlig skovhugst i sdr Vissing skov, som oberførsterens tjener Peder Hansen bevidnede, og som Frands Andersen ikke benægtede, og sagde, han havde hugget det til at bage brød ved, og begærede nåde for hans ringe forseelse

(84)

15/3 1677.

** Morten Madsen skovrider i Ry på oberførster Peder Zeibigs vegne stævnede Frands Andersen i Vissing for dom angående ulovlig skovhugst, og dommen lød: han bør betale 10 rdl og processens bekostning

22/3 1677.

(85)

29/3 1677.

** Just Hansen amtsskriver stævnede Rasmus Mortensen, Morten Skrædders søn i Ry, samt Morten Madsen Skrædder og hans hustru Maren Rasmusdatter og deres to døtre begge ved navn Anne Mortensdatter for dom

** Just Hansen amtsskriver stævnede Anders Jacobsen i Boes for dom og fremlagde dom af Viborg landsting 26/4 1676, hvori er indført Anders Jacobsens indlæg angående Just Hansens skovhugst i Boes skov, som Just Hansen mente, han burde bevise. sagen blev opsat 6 uger

** Just Hansen fremlagde tingsvidne 26/10 1676 angående Rasmus Mortensen, Morten Skrædders søn, i Ry hans tyveri af et får fra Hans Jacobsen sst. dernæst blev fremlagt et sognevidne, underskrevet af sognepræsten, som Just Hansen amtsskriver efter gudstjenesten i Ry kirke havde begæret at de tilstedeværende, som havde KM gårde huse og møller i fæste, idet Morten Madsen Skrædder i Ry med hustru og børn skulle have ført et uskikkeligt levned, hvorefter efterskrevne KM tjenere berettede, at Morten Madsen Skrædder hans hustru Maren Rasmusdatter og deres søn Rasmus Mortensen og deres 2 døtre, begge ved navn Anne Mortensdatter,i langsommelig tid i mange år havde været berygtet for tyveri og andet ukristeligt levned, og de ønskede, at de blev forvist fra sognet, g derefter blev fremlagt en dom af Viborg landsting 31/1 1677, at tingsvidnet 26/10 1676 bør ved magt at forblive, og Just Hansen fremlagde sit skriftlige indlæg, at da Morten Madsen Skrædder i Ry og hans familie er berygtede for tyveri, andre mennesker til afsky, om ikke Rasmus Mortensen bør straffes med tyvsmærke og derefter på i KM jern på Bremerholm, og hvis han siden træffes, da med galgen, og Morten Madsen hans hustru og døtre bør forvises fra sognet, og hvis de siden træffes, da bør faderen straffes med tyvsstraf og moderen og hendes døtre stryges til kagen. sagen blev opsat 6 uger

(88)

5/4 1677.

12/4 1677.

(skærtorsdag)

19/4 1677.

26/4 1677.

3/5 1677.

** Anders Jacobsen i Boes stævnede amtsskriver Just Hansen og lod læse tingsvidne 16/11 1676 angående Just Hansens skovhugst i Boes skov, som vidnerne her ved retten vedstod, hvortil Just Hansen svarede, at dette tingsvidne ved Viborg landsting 26/4 1677 er kendt magtesløst

(89)

10/5 1677.

** Just Hansen amtsskriver begærede dom over Morten Madsen Skrædder i Ry for resterende hus og arbejdspenge til Skanderborg slot, som han bør betale og have sit fæste forbrudt, hvilket blev dømt

(90)

** amtsskriver Just Hansen stævnede alle husmænd i Ry så mange, som har fæstet og er skyldig efter en restants, som blev fremlagt. sagen blev opsat 14 dage

(91)

** Just Hansen amtsskriver for Skanderborg begærede dom over Anders Jacobsen i Boes, som lød: da Anders Jacobsen beskylder Just Hansen for at have ladet hugge i Boes skov, som Just Hansen mener, han bør bevise, så synes sagen ærerørig, så den indfindes for overdommerne

** Just Hansen amtsskriver med opsættelse 29/3 begærede dom over Morten Madsen skrædder i Ry og hans hustru og børn, som lød: da sagen angår ærerørige sager, henfindes den til overdommerne

(92)

17/5 1677.

25/5 1677.

(fredag efter vor herres himmelfartsdag)

** den sag med restants til Skanderborg slot blev opsat 14 dage

31/5 1677.

7/6 1677.

** den sag med restants til slottet blev med bevilling opsat 14 dage

13/6 1677.

21/6 1677.

** Christen Salmandsen i Ry på amtsskriver Just Hansens vegne begærede dom for restants til Skanderborg slot #

(93)

28/6 1677.

# som lød: de indstævnede bør betale deres restants inden 15 dage

5/7 1677.

** Niels Nielsen i Ry på Anne Nielsdatter sl Morten Madsen skovrider hendes vegne stævnede landsdommer Peder Lerche ? for at møde i den sl mands bo 9/7 til skifte med det, han har at fordre

12/7 1677.

19/7 1677.

26/7 1677.

** Henrik Jensen på Skanderborg på amtsskriver Just Hansens vegne stævnede Anne Nielsdatter, sl skovrider Morten Madsens, i Ry og lod afhjemle syn på markedsboderne i Ry

(95)

2/8 1677.

** Laurs Christensen Knivsmed på regimentsskriver Matias Ferslovius vegne lod afhjemle syn på den rugsæd, der er sået til Hans Høgs halvgård i Ry

** Henrik Jensen på Skanderborg på amtsskriver Just Hansens vegne stævnede alle gadehusmænd i Ry for syn, og lod afhjemle på deres huses brøstfældighed

 (97)

9/8 1677.

(98)

16/8 1677.

** Christen Nielsen, overjægermesterens fuldmægtig, lod afhjemle oldensyn i efterskrevne skove

24/8 1677.

30/8 1677.

6/9 1677.

** Peder Nielsen Overby på Peder Zeibig oberførster og vildtmester hans vegne lod afhjemle syn på ulovlig skovhugst mærket og umærket i efterskrevne skove i Ry birk

(99)

13/9 1677.

** Tomas Pedersen i Hovrup i Sorø amt i Sjælland på øvrighedens og sl Peder Hansens hustrus vegne begærede vidne angående den sl mand, som boede og døde i Broby i Sorø amt, og var født i sdr Vissing, og navng vidnede, at hans far var sl Hans Jørgensen og hans mor sl Bodil Pedersdatter, hvis ben ligger i Vissing kirkegård, at Søren Mikkelsen i Hjortshøj Tomas Pedersen i Hovrup i Sorø amt og hans 3 søstre, som er Maren Pedersdatter Anne Pedersdatter, Anne Pedersdatter i førnævnte Hovrup Maren Pedersdatter i Ejer i Voer herred og Anne Pedersdatters børn i Salten, som er Maren Nielsdatter i Broby i Sorø amt, og Johanne Nielsdatter i Salten i Skanderborg amt, og de forskrevne vidnede, at sl Hans Pedersen ikke havde nærmere arvinger end disse

(100)

** Peder Nielsen Overby på oberførster Peder Zeibigs vegne lod afhjemle syn på Ry skov for hvilke skader, der kunne være sket på et års tid

20/9 1677.

(101)

27/9 1677.

** Christian Frost skovrider stævnede Peder Sørensen Skomager i Ry for vidne, og spurgte ham, om han havde nogen hjemmel til de hjul, som han tog ham med ved Ry bro en tidlig morgen, hvortil han svarede, at hjulene med mere tøj, han havde med på vognen, tilhørte Abraham Ovesen i Ry, og han havde lejet ham til at køre det til Tofthøj 5 mil fra Ry på Ribevejen, og ved Ry bro befalede skovrideren ham at køre vognen til Ry mølle, og Peder Sørensen bad ham hente husbonden, da han intet havde med tøjet at bestille, og gods og vogn undtagen hans heste blev stående der

** Christian Frost skovrider gav varsel til Peder Sørensen Skomager i Ry, om han ville hente det gods, som han havde sat i Ry mølle, undtagen de ny hjul, hvortil han svarede, at det kom ham ikke ved, og han havde intet dermed at bestille, idet det var Abraham Ovesens gods

(102)

4/10 1677.

** Christian Frost skovrider gav varsel til Abraham Ovesen i Ry for vidne samt til navng vidner, men ingen mødte undtagen Niels Hansen i Fårehuset
 
** Abraham Ovesen i Ry stævnede skovrider Christian Frost i Ry for

syn og vidne, samt Hagen Johansen i Ry mølle og hans søn Jens Hagensen for vedkendelse og syn, og lod afhjemle syn på den vogn og gods, som var indsat i møllen, efter at have spurgt Hagen Johansen om tilladelse, hvortil han svarede, ja såmænd, de måtte gerne gå ind til det. på spørgsmål svarede Hagen Johansen, at Niels Hansen i Fårehuset havde begæret, at han måtte sætte det tøj i hans gård, som Peder Sørensen Skomager i Ry kørte med

11/10 1677.

(103)

** Christian Frost skovrider i Ry æskede

18/10 1677.

25/10 1677.

** Hagen Johansen i Ry mølle stævnede Abraham Ovesen i Ry samt Christian Skovrider og irettelagde Christian Frosts brev, at han, som KM skovrider er betroet med iver at forvalte bestillingen, og derfor havde han på KM vegne befalet Peder Sørensen Skomager i Ry, som kom kørende med nogle ny hjul og lejer, som han ingen hjemmel havde til at køre til Ry mølle, hvor vognen med læs blev stående, og nu spurgte Abraham Ovesen skovrider Christian Henriksen Frost, om han ville svare ham til hans mange penge, som var i hans vadsæk og de mange dusin foldeknive, som han agtede at gøre hans marked med i Ribe, hvortil Christian Frost svarede, at han på KM vegne havde optaget nogle ny hjul og lejer, men hvad andet, der var i vognen, havde han intet med at bestille, og det var med 2 mænd blevet tilbudt Abraham Ovesen

(104)

** Christian Frost skovrider stævnede Abraham Ovesen i Ry for dom og fremlagde sit skriftlige forsat, at da han ofte har begæret, at han ville fremlægge hjemmel til de hjul, som skovrideren havde optaget, så sætter han nu i rette, at han enten skaffer hjemmel eller må lide efter skovordinantsen, dateret Skovsrod 25/10 1677 Christian Frost. da Abraham Ovesen ikke var mødt, blev sagen opsat 6 uger

** Abraham Ovesen i Ry stævnede skovrider Christian Frost samt Niels Hansen i Fårehuset og Hagen Johansen i Ry mølle, og talte med hans datter Karen Hagensdatter, for dom, og irettelagde et vidne 27/9, videre fremlagde han et tingsvidne 4/10. Abraham Ovesen satte i rette og mente, de indstævnede burde lide efter loven for den skade og ruin, der er sket ham på hans farende vej på hans farkoste og rede penge, som han ikke til fulde ved hvor mange, og mange dusin foldeknive, som han ville have gjort marked med i Ribe, til hans egen fordel og til udgivelse af KM skatter, så han er derover gerådet i armod, og begærede en retfærdig dom. sagen blev opsat 6 uger

(106)

2/11 1677.

8/11 1677.

15/11 1677.

22/11 1677.

** Niels Rasmussen i Emborg. på regimentsskriver Matias Ferslovius vegne blev afhjemlet syn på sl Rasmus Nielsen i Emborg, som af en ulykkelig hændelse er druknet, og da der ingen tegn fandtes, som han kunne have sin bane af, mente synsmændene, at han var faldet af skibet og druknet

(107)

29/11 1677.

6/12 1677.

** Christen Bi i Testrup på skovrider Christian Frosts vegne efter opsættelse 25/10 begærede dom over Abraham Ovesen i Ry og fremlagde dennes seddel dateret 2/9, hvori han forpligter sig til at skaffe hjemmel til de hjul og lejer, som skovrideren havde optaget, og nu fremlagde Abraham Ovesen hans hjemmelsseddel, hvormed navng i Tømmerby Tem Asklev bekræfter, at de har solgt ham omtalte hjul og lejer, og Abraham Ovesen mente ikke, at han havde handlet mod skovforordningen, og skovrideren bør skaffe ham hans gods igen og stå til rette. dom: da der ikke fremlægges nøjagtig hjemmel angående omtalte hjul, som er optaget, så bør Abraham Ovesen efter skovordinantsen stå til rette

(109)

** Abraham Ovesen i Ry med opsættelse af tinget 25/10 stævnede Christian Frost skovrider for dom og Hagen Johansen i Ry mølle samt Niels Hansen i Fårehuset og fremlagde et tingsvidne 27/9, videre fremlagde han et tingsvidne 4/10. Hagen Johansen i Ry mølle fremlagde vidne 25/10 og et skriftligt indlæg, at da han tiltales for Abraham Ovesens gods, som er blevet indsat i møllen, så bør han bevise, at Hagen Johansen har taget det i forvaring, hvilket han ikke har gjort efter tingsvidne 27/9 og mener sig derfor fri for tiltale. dom: da sagen lader sig anse som ærerørig, da tør fogden ikke kende deri, men indfinder den for de højvise og gunstige overdommere

(112)

13/12 1677.

(113)

20/12 1677.

10/1 1678.

** Hagen Johansen i Ry mølle et vidne, at Poul Pedersen Knivsmed i Ry lovede at betale sin gæld i to terminer

** Søren Nielsen i Siim på oberførster Peder Zeibigs vegne stævnede Anders Jacobsen i Boes og Søren Pedersen sst for dom for oldengæld. dom: Søren Pedersen bør betale gælden med omkostninger

(114)

17/1 1678.

24/1 1678.

31/1 1678.

** Niels Christensen i Siim 4.ting lod fremlyse en tilløbet hest og en hoppe, som blev vurderet hver for 1 sld

7/2 1678.

14/2 1678.

** Niels Christensen i Siim birkefoged lod fordele Anders Nielsen i Salten for gæld og unødvendig trætte

(115)

21/2 1678.

28/2 1678.

7/3 1678.

14/3 1678.

21/3 1678.

** Niels Rasmussen, landsdommer Peder Lerches fuldmægtig, stævnede Salmand Torbensen i Ry for dom angående 2 tdr rug, han fik 1672. sagen blev opsat 6 uger

4/4 1678.

(fredagen efter skærtorsdag)

(116)

** Peder Zeibig oberførster og vildtmester stævnede Torben Rasmussen i Salten forrige skovfoged, Salmand Torbensen og Peder Nielsen skovfogeder over Ry skov, Niels Rasmussen Salten ll Anders Rasmussen, begge skovløbere i Ry skov, for dom, om de grangiveligt har efterforsket og ransaget hvis ulovlige skovhugst, der er sket i Salten og Ry skove efter synsvidner 6/8 1677 og 6/9 1678 eller lide efter skovordinantsen. sagen blev opsat 6 uger

11/4 1678.

** Anders Jacobsen i Boes på major Hejdolomany hans vegne stævnede løjtnant Bondich Skomager i Firgårde og hans knægt Christen Pedersen samt Niels Bertelsen i Firgårde og hans bror Søren Bertelsen for vidne og dom, og løjtnant Bondich Skomager vidnede, at for 3 uger siden blev af hans logemente bortstjålet noget af en rytters mundering, og det skulle være gjort af Søren Hansen, som sagde, at det ikke var tilstede, men han havde solgt det til Niels og Søren Bertelsen i Firgårde, og nu satte Anders Jacobsen i rette, om de ikke burde lide efter rytterordinantsen, idet det var blevet forkyndt på tinge, at ingen måtte købe ryttermundering. opsat 6 uger

(117)

18/4 1678.

25/4 1678.

2/5 1678.

10/5 1678.

16/5 1678.

(118)

** Peder Zeibig fremlagde en opsættelse af 4/4 og begærede dom over de indstævnede skovfogeder angående ulovlig skovhugst, som de ikke skal have efterforsket, hvortil skovfogederne til Salten og Ry skove svarede, at de havde efterforsket og ransaget i skovene, som kan bevises med præstens lysningssedler, og da de ikke har nydt frihed for ægt og arbejde af deres gårde, efter de er blevet udlagt til rytterhold, da behøver de ikke efter skovordinantsen at svare og stå til rette, men skovløberne der til at svare, idet de nyder deres frihed, så mener de sig fri for tiltale. dom: da Torben Rasmussen, Salmand Torbensen og Peder Nielsen, alle skovfogeder. kan bevise, at de har efterforsket tyveriet af træ, og ikke nyder frihed af deres gårde, så kan de ikke tilfindes at betale

(119)

23/5 1678.

30/5 1678.

6/6 1678.

13/6 1678.

20/6 1678.

27/6 1678.

4/7 1678.

(120)

** Henrik Jensen på Skanderborg på amtsskriver Just Hansens vegne stævnede samtlige Ry gårdmænd og husmænd, som giver jordskyld og arbejdspenge, for dom og fremlagde en restants. sagen blev opsat 14 dage

11/7 1678.

** Peder Nielsen Overby på oberførster Peder Zeibigs vegne stævnede Mikkel Nielsen og Knud Jonsen i Vissing, og Niels Sørensen skovfoged gav last og klage på dem, for de om natten var i Addit skov og førte bort en vindfælde, som var kløvet, på hver deres vogn, og han frapantede dem deres økser, og slog deres vognhjul i stykker

(121)

** Peder Nielsen Overby på oberførster Peder Zeibigs vegne lod afhjemle syn på KM skove i Ry birk for ulovlig skovhugst

18/7 1678.

(122)

25/7 1678.

1/8 1678.

8/8 1678.

15/8 1678.

** Abraham Ovesen i Ry på hr Laurids Justsens vegne i Alling lod fordele Hans Jensen Høg i Ry og Svend Rasmussen sst for 10 skpr byg

** Jacob Tomasen og Søren Nielsen i Firgårde stævnede regimentsskriver Matias Ferslovius, og navng vidnede, at lørdag 7/7 ved middagstid, da alle folk var i marken for at høste, da slog torden ned i Jacob Tomasen og Søren Nielsens gård i Firgårde og afbrændte al gården såvel som deres boskab og det tærskede korn, de havde på loftet, og alle deres vogne og plovredskab, samt hø, som de har købt andre steder, da de selv kun kan avle 6 læs

(123)

** Peder Nielsen Overby på oberførster Peder Zeibigs vegne begærede dom over Knud Jonsen og Mikkel Nielsen i Vissing, og irettelagde et tingsvidne 11/7. sagen blev opsat 6 uger

** Salmand Torbensen i Ry på amtsskriver Just Hansens vegne irettelagde en opsættelse 4/7 og begærede dom, som lød: de indstævnede bør betale deres restants, undtagen dem, der med rigtig kvittering kan bevise at have betalt

(124)

22/8 1678.

** Jacob Tomasen i Firgårde og Søren Nielsen sst stævnede Matias Hansen Ferslovius og lod afhjemle syn på deres afbrændte gård, som havde været på 70 bindinger, og der ville gå 2 1/2 læs tømmer til hver binding foruden lægter

29/8 1678.

5/9 1678.

(mødte ingen flere (end ingen 8 mænd) at ting kunne holdes)

12/9 1678.

(til de 8 mænd mødte Villum Rasmussen og Søren Andersen i Siim)

19/9 1678.

26/9 1678.

** Peder Nielsen Overby på Peder Zeibig KM oberførster og vildtmester hans vegne og i rette lagde en opsættelse 15/8 angående Mikkel Nielsen og Knud Jonsen i Vissing deres ulovlige skovhugst, og han begærede dom, men ingen af dem var mødt

(125)

3/10 1678.

** Tomas Pedersen i Slagballe fik 3.ting over Peder Nielsen i Ry for 2 par hjul for 1 sld, som han havde lovet for ll Anders Rask i Ry

10/10 1678.

** Niels Nielsen Mørk i Ry et afkald. Niels Envoldsen i Sjelle på sin egne og sl bror Jon Envoldsen, som boede og døde i Svejstrup,  hans børn samt hans søster Elle Envoldsdatter sst deres vegne, Laurs Envoldsen i Mesing på egne Jens Nielsen i Svejstrup på hustru Maren Envoldsdatters vegne Hans Nielsen i Århus på hustru Kirsten Envoldsdatters vegne Rasmus Envoldsen i Viborg på hans egne vegne gav Niels Nielsen Mørk afkald for arv efter deres sl søster Mette Envoldsdatter, som var hans hustru, som boede og døde i Ry, og de takkede ham godt for god og redelig betaling og skifte

(126)

17/10 1678.

24/10 1678.

(mødte ingen flere end foged og skriver)

31/10 1678.

(127)

** Niels Tomasen i Salten et afkald. unge Tomas Tomasen i Salten gav hans bror Niels Tomasen i Salten afkald for den arv efter hans forældre Tomas Tomasen og Anne Sørensdatter i Salten, som kan tilfalde ham, når de ved døden afgår

7/11 1678.

14/11 1678.

21/11 1678.

28/11 1678.

** Tomas Jensen i Firgårde saggav Staffen Sørensen for 7 mk, han lånte for 17 år siden, hvilket han ved højeste ed benægtede, og de stod til vedermåls ting

(128)

** Abraham Ovesen i Ry på oberførster Peder Zeibigs vegne stævnede Frands Andersen i Vissing, om han ikke bør lide efter skovordinantsen. sagen blev opsat 6 uger

5/12 1678.

12/12 1678.

** Rasmus Laursen Smed i Firgårde et afkald. hans stedsøn Laurs Jensen Rytter gav ham afkald for arv efter hans sl mor Anne Jensdatter, som boede og døde i Firgårde

19/12 1678.

(129)

** Abraham Ovesen i Ry på oberførster Peder Zeibigs vegne stævnede Laurs Envoldsen i Alling og Jacob Envoldsen sst for vidne angående deres ulovlige skovhugst, som bevidnedes

9/1 1679.

16/1 1679.

23/1 1679.

(130)

** Abraham Ovesen i Ry på oberførster Peder Zeibigs vegne stævnede Frands Andersen i Vissing imod dom angående ulovlig skovhugst af en eg, hvorfor han er dømt til at betale 10 rdl, men da der ingen udlæg kunne ske, om han da ikke bør lide efter skovordinantsen, og lide på Bremerholm, hvilket blev dømt

30/1 1679.

6/2 1679.

** Abraham Ovesen i Ry lod fordele Poul Pedersen Knivsmed i Ry

(131)

13/2 1679.

** oberførster Peder Zeibig. Salmand Torbensen Tømmermand i Ry aflagde ed på, at han ville gøre et rigtigt overslag over det tømmer, som behøvedes til den afbrændte gård i Firgårde, som Jacob Tomasen og Søren Nielsen beboer, såvel som andre steder, når han bliver begæret derom efter overjægermesteren og geheimerådens befaling, som tilholder, at en edsvoren tømmermand skal gøre overslag på afbrændte gårde

20/2 1679.

27/2 1679.

** Abraham Ovesen i Ry og Niels Lauridsen Skovsrod sst, kirkeværger i Ry, stævnede Mads Pedersen og Anders Staffensen i Ry, forrige kirkeværger til Ry kirke for dom angående 57 sld, de har oppebåret til kirken, som de bør betale inden 15 dage. sagen blev opsat 6 uger

(132)

6/3 1679.

13/3 1679.

20/3 1679.

27/3 1679.

** Peder Zeibig oberførster stævnede amtsskriver Just Hansen for at påhøre vidne, og mange birkemænd fremstod, der iblandt Salmand Torbensen i Ry, som mindes i 50 år Peder Simonsen i Fogstrup i 30 år, Anders Jensen i Vissingkloster i 40 år Niels Poulsen i Firgårde i 30 år, og vidnede, at der aldrig er sket så nøje og knap udvisning af træer, som siden Peder Zeibig blev betroet KM skove, og er sket på de steder, hvor det kom skoven til mindst skade, af træer, som var udygtige til olden og skibsbygning, og har ikke for gunst eller gave gjort sig noget af KM skove til nytte, og har ladet opelske mange unge træer, hvilket Laurs Nielsen, der har været skovrider over Tyrsting herred og en del skov i Ry birk i 30 år bekræftede

(133)

3/4 1679.

10/4 1679.

24/4 1679.

(torsdag efter påske)

1/5 1679.

(134)

8/5 1679.

** Henrik Jensen på Skanderborg på amtsskriver Just Hansens vegne stævnede Anders Jacobsen i Boes for dom og fremlagde en dom 10/5 1677, som han begærede fornyet

(135)

15/5 1679.

** Niels Christensen i Siim, birkefoged i Ry birk, og Hagen Johansen i Ry mølle lod afhjemle syn på Ry mølles ålekister, og Niels Christensen og Hagen Johansen begærede, at de måtte få ålekisterne repareret, ellers vidste de ikke, at de kunne give landgilde og skatter deraf

(136)

22/5 1679.

30/5 1679.

(dagen efter vor herres himmelfartsdag)

5/6 1679.

12/6 1679.

19/6 1679.

26/6 1679.

3/7 1679.

10/7 1679.

17/7 1679.

24/7 1679.

31/7 1679.

(137)

** hr Niels Nielsen i Ring stævnede Anders Andersen i Addit, for han imod recessen har antaget i tjeneste Anne Jensdatter, som ulovligt er undveget hendes tjeneste, om han ikke bør betale hr Niels et års løn og lige så meget til hans øvrighed. sagen blev opsat 6 uger

7/8 1679.

14/8 1679.

21/8 1679.

28/8 1679.

** Niels Laursen Skovsrod i Ry på regimentsskriver Matias Ferslovius vegne stævnede Søren Bertelsen i Firgårde imod dom, om han ikke efter loven bør holde rigtigt skifte efter hans sl bror Niels Bertelsen sst imellem Søren Bertelsen og samtlige arvinger, og stævne de udenlandske arvinger ved landstinget, og han stævnede Maren Poulsdatter sl Rasmus Troelsens enke imod dom angående resterende betaling for skifte efter hendes sl mand. opsat 6 uger

(138)

4/9 1679.

11/9 1679.

18/9 1679.

25/9 1679.

2/10 1679.

9/10 1679.

16/10 1679.

23/10 1679.

30/10 1679.

(139)

** Niels Laursen Skovsrod i Ry på regimentsskriver Matias Ferslovius vegne stævnede Niels Jørgensen i Boes og Anne Jensdatter, Anne Hansdatter og Søren Nielsen Knivsmeds hustru Kirsten Hansdatter imod dom for lejermålsbøder, for de har avlet barn udenfor ægteskab. dom: Niels Jørgensen bør betale 12 rdl og kvinderne hver 6 rdl

6/11 1679.

** Søren Bertelsen i Firgårde et afkald. Bertel Poulsen i Mesing på hans far Poul Bertelsens vegne, som var sl Niels Bertelsens bror, sst Anders Sørensen i Ans på hans egne og hans bror Bertel Sørensens vegne Søren Sørensen i Ry på hans egne vegne Rasmus Ibsen i Mesing på hans hustru Johanne Sørensdatters vegne Tomas Laursen i Skovsrod og Niels Laursen i Ry på deres egne og deres bror Bertel Laursen og deres to søstre Genete Laursdatter i Ebstrup Karen Laursdatter og Anne Laursdatter, som var sl Niels Bertelsens brorbørn, deres vegne Jens Pedersen i Skovsrod på hans hustru Inger Laursdatters vegne Bertel Pedersen i Forlev på hans mor Karen Bertelsdatter, som var sl Niels Bertelsens søster, hendes vegne Niels Laursen Skovsrod i Ry på Gertrud Nielsdatters vegne efter fuldmagt fra hendes mand Christoffer Pedersen i Javngyde gav Søren Bertelsen afkald for arv efter sl Niels Bertelsen, som boede og døde i Firgårde, og de takkede ham godt for redelig betaling skifte og deling

(141)

20/11 1679.

27/11 1678.

4/12 1679.

11/12 1679.

18/12 1679.

8/1 1680.

** oberførster Peder Zeibig efter KM befaling stillede spørgsmål til skovfogederne, først Laurs Nielsen i Tønning om vildtbanens tilstand i hans distrikt, hvortil han svarede, at den var nogenledes ved magt, men den var skadet noget af strenge vintre og ulve, som dræbte mange dyr, hvis ben og hår ofte fandtes i skoven. desuden blev han spurgt, om der skete noget uskikkeligt i hans distrikt af officerer slottenes skytter eller krybskytter, hvortil han svarede, at han intet havde fornemmet i vildtbanen, siden han for 5 år siden skød en krybskytte ihjel i Addit skov, og de havde ikke set officerers hunde. de øvrige skovfogeder Salmand Torbensen i Ry og Christen Hatting svarede som Laurs Nielsen, med undtagelse af den dræbte krybskytte, samtlige Ry birkemænd ved retten på spørgsmål svarede, at de intet havde at beskylde overførsteren eller hans folk

(143)

15/1 1680.

22/1 1680.

29/1 1680.

5/2 1680.

12/2 1680.

19/2 1680.

** hr Peder Andersen i Ry på sin egne og hr Lucius Pedersen, sognepræst i Ry, hans vegne stævnede Niels Christensen i Ry for dom, om han ikke bør svare præsten tiende af den sæd, som hans sl far havde sået. sagen blev opsat 6 uger

(144)

26/2 1680.

4/3 1680.

11/3 1680.

18/3 1680.

26/3 1680.

(fredagen efter vor frue dag)

1/4 1680.

(145)

** Niels Laursen og Søren Nielsen i Ry lod fordele lille Anders Rasmussen i Ry

** Mikkel Rasmussen på Skanderborg på amtsskriver Just Hansens vegne lod afhjemle syn af brøstfældigheden på KM beholdne gods og møller i Ry birk og huse i Ry, samt angivelse af hvor meget kvæg, de havde

 (147)

15/4 1680.

22/4 1680.

29/4 1680.

6/5 1680.

13/5 1680.

21/5 1680.

(fredag efter vor herres himmelfartsdag)

27/5 1680.

3/6 1680.

(148)

** Jens Poulsen i Nygård stævnede alle i Firgårde og hyrden Anders Jensen sst og forbød dem at komme på Nygårds mark med deres fæmon eller heste fra Volborgdag til skt Sørensdag, og dersom de gør det, og derover fanger nogen skade, da at have skade for hjemgæld

10/6 1680.

17/6 1680.

(var birkefogeden efter KM forordning på Skanderborg hos kommissærerne)

25/6 1680.

1/7 1680.

8/7 1680.

15/7 1680.

22/7 1680.

(149)

** hr Peder Andersen i Ry stævnede Rasmus Jensen i Vissing og Anders Rasmussen sst for syn klage og vidne, og navng vidnede, at græsset i det øverste skifte i Enghaven, der ligger til præstegården, var næsten opædt og nedtrådt, og andre vidnede, at det blev gjort af de indstævnedes heste, hvilke de ville have taget i hus, men ikke kunne på grund af overmagt

29/7 1680.

5/8 1680.

12/8 1680.

19/8 1680.

26/8 1680.

(150)

2/9 1680.

9/9 1680.

16/9 1680.

23/9 1680.

30/9 1680.

** Mette Andersdatter i Firgårde sl Søren Bertelsens et afkald. Poul Bertelsen i Mesing på sine egne vegne Anders Sørensen i Ans på sine egne og sin bror Bertel Sørensens vegne i Sturup i Skåne Søren Sørensen i Ry på sine egne vegne Rasmus Ibsen i Mesing på hans hustru Johanne Sørensdatters vegne Tomas Laursen Skovsrod på sine egne vegne og på sin svoger Jens Pedersens vegne og på sin bror Bertel Laursen i Onsted i Sjælland hans vegne og på sin søster Anne Laursdatters vegne Niels Laursen Skovsrod på sine egne vegne Laurs Poulsen i Ebstrup på sin mor Genete Laursdatters vegne Peder Frandsen i Søballe efter fuldmagt på Anders Bondes vegne i Vengegård og efter begæring af Gertrud Nielsdatter i Javngyde, gav Mette Andersdatter afkald for arv efter hendes sl husbond Søren Bertelsen, som boede og døde i Firgårde, og var deres bror farbror og morbror, og de takkede hende godt for redelig betaling skifte og jævning

(151)

7/10 1680.

14/10 1680.

21/10 1680.

28/10 1680.

4/11 1680.

11/11 1680.

18/11 1680.

** Anders Hansen i Fiskerhuset, Mette Rasmusdatter i Firgårde hendes lovværge, på hendes vegne et vidne, at da hun i 5 år har været trolovet til Anders Jensen Smed på Skanderborg, så begærede hun her for retten, at der må ske skilsmisse mellem dem, og hendes far Rasmus Laursen Smed i Firgårde bekendte, at han nødte og tvang hans datter Mette, mod hendes vilje og samtykke, at lade sig trolove til Anders Jensen Smed

(152)

25/11 1680.

2/12 1680.

9/12 1680.

16/12 1680.

23/12 1680.

** Niels Laursen i Ry på Tomas Nielsens vegne i Emborg lod fremlyse en gammel hoppe, som blev vurderet til 3 mk

13/1 1681.

(153)

20/1 1681.

27/1 1681.

** hofjægermester Hans Ahrenfeld og amtsskriver Just Hansen stævnede Tomas Rasmussen i Favrholt i Vrads herred for vidne, og Just Hansen spurgte Laurs Nielsen i Tønning skovrider i Tyrsting herred Mikkel Christensen i Yding skovrider i Voer herred Christen Hatting i Storring skovrider i Framlev herred og Skanderup birk og Christian Frost skovrider i Gern herred og Ry birk om, hvad de hver især, imidlertid de havde været skovridere, vidste om Tomas Rasmussens forhold i Favrholt, og Laurs Nielsen svarede, at han havde været skovrider i 38 år, og mens Tomas Rasmussen har boet i gården Favrholt, da har den været berygtet for, at fremmede skytter har haft deres tilhold der, og skovrideren i Silkeborg len i Vrads herred og hans far før ham klagede altid over, at Tomas Rasmussen holdt fremmede skytter, der gjorde skade på vildtet. de andre skovridere vidnede det samme

(154)

3/2 1681.

10/2 1681.

17/2 1681.

** Niels Henriksen i Ry et afkald. Tomas Iversen i Emborg på sine egne og hans bror Søren Iversen i Kollemølle ? i Fyn hans vegne og på hans søster Maren Iversdatters vegne, som tjener i Ellinge ? i Fyn, og søster Mette Iversdatter, som tjener i Ry, hendes vegne, Christen Christensen i Ry på hans hustru Margrete Iversdatters vegne Hans Henriksen sst på hustru Anne Iversdatters vegne gav han afkald for arv efter deres sl søster og hustrusøster Kirsten Iversdatter, Niels Henriksens hustru, som boede og døde i Ry, og de takkede ham for redelig betaling jævning og skifte

(155)

24/2 1681.

3/3 1681.

** Abraham Ovesen i Ry stævnede Hagen Johansen i Ry mølle for dom angående hans gæld efter afregning til Vibeke Nielsdatter i Frederiksborg, sl Christoffer Spystrups. sagen blev opsat 6 uger

10/3 1681.

17/3 1681.

24/3 1681.

7/4 1681.

14/4 1681.

** Abraham Ovesen i Ry fremlagde en opsættelse 3/3 samt en afregning på Hagen Johansens mølleskyld fra 1674 og til 1679. Bertel Worm af Linå på Hagen Johansens vegne fremlagde hans indlæg angående landgilden af møllen, hvoraf en del er leveret i naturalier efter Vibeke Nielsdatters tilladelse, idet møllen har fået stor afgang efter sl Christoffer Spystrups død, så han mener, der bør ske likvidation imod de mange penge, han har udgivet til hende

(157)

21/4 1681.

28/4 1681.

** Henrik Jensen på Skanderborg på amtsskriver Just Hansens vegne stævnede hver mand i Ry birk. sagen blev opsat 1 måned

(158)

** Henrik Jensen i Skanderborg stævnede efterskrevne for at aflægge vidne, men ingen af dem var mødt uden Tomas Pedersen i Ry

5/5 1681.

13/5 1681.

(fredagen efter vor herres himmelfartsdag)

19/5 1681.

26/5 1681.

** Abraham Ovesen i Ry på amtsskriverens vegne begærede dom angående restants. sagen blev opsat 14 dage

2/6 1681.

9/6 1681.

** Peder Nielsen i Ry på egne og menige Ry gårdmænds vegne

** Niels Laursen Skovsrod i Ry på amtsskriver Just Hansens vegne stævnede hver mand i Ry birk efter restantsens indhold. opsat 1 måned

** Niels Laursen Skovsrod på amtsskriver Just Hansens vegne fremlagde en opsættelse 28/4 angående restants, som blev fremlagt. dom: de indstævnede bør betale deres restants inden 15 dage

(160)

16/6 1681.

** Peder Nielsen i Ry på egne og menige Ry gårdmænds vegne stævnede hr Lucius Pedersen i Ry og lod afhjemle syn på vanggærderne omkring Ry mark, præstens gærder angående

23/6 1681.

30/6 1681.

** Niels Christensen i Siim birkefoged gav varsel for Skanderborg port og nu 3.ting afsagde sig fæstet af den 4.part i ålefanget ved Ry mølle og vil ikke videre have dermed at bestille

** Christian Frost skovrider i Ry stævnede for Skanderborg port og spurgte efterskrevne Ry mænd, om han ikke med største omhyggelighed og menige bymænds hjælp havde afværget og forhindret den ildebrand, der var opstået i Ry Nørreskov, hvilket de bekræftede

(161)

7/7 1681.

** Hagen Johansen i Ry mølle stævnede for Skanderborg slots port, og nu 3.ting afsagde han fæstet af den 4.part i ålefanget ved Ry mølle, så han ikke videre vil have dermed at bestille

14/7 1681.

21/7 1681.

28/7 1681.

4/8 1681.

11/8 1681.

18/8 1681.

25/8 1681.

1/9 1681.

(162)

8/9 1681.

15/9 1681.

22/9 1681.

(mødte så ingen flere (ingen 8 mænd) at retten kunne betjenes)

30/9 1681.

(fredag efter skt Mikkelsdag)

6/10 1681.

13/10 1681.

20/10 1681.

27/10 1681.

3/11 1681.

10/11 1681.

17/11 1681.

24/11 1681.

(163)

** Jens Pedersen Niels Christensen i Salten 4.ting fremlyste en sort stud, om nogen vil vedkendes den, og den blev vurderet for 5 sld

1/12 1681.

8/12 1681.

** Christen Nielsen i Virklund stævnede Peder Madsen Hyrde i Ry imod dom angående betaling af en ko, han havde købt af ham, og lovet at betale 14 mk for, som bevidnedes

15/12 1681.

22/12 1681.

12/1 1682.

(164)

19/1 1682.

26/1 1682.

** Niels Christensen i Siim birkefoged 4.ting fremlyste en uskåren 4 års hest, som blev vurderet til 1 rdl

3/2 1682.

16/2 1682.

(165)

2/3 1682.

9/3 1682

16/3 1682.

23/3 1682.

** Christian Frost, KM skovrider over Ry birk og Gern herred, lod på egne og amtsskriver Just Hansens vegne opsige og udvise Niels Hansen af Fårehuset til skt Volborgdag, da det efter KM befaling er bevilget Christian Frost til skovriderhus, og her for retten 3.ting opsagde han Niels Hansen og tilbød ham hans fæstepenge igen

(166)

** Laurids Andersen i Firgårde med menige gårdmænd i Firgårde, som er Jacob Tomasen Søren Nielsen Niels Poulsen Jens Tomasen Christoffer Nielsen Hans Christensen og Søren Rasmussen på hans mor Maren Poulsdatters vegne og her samtlige vedtog deres efterskrevne vide og vedtægts 36 artikler, som de ubrydeligt ville holde.

 (168)

20/3 1682.

6/4 1682.

(169)

20/4 1682.

** Niels Hansen i Fårehuset stævnede for Skanderborg slots port samt Christian Henriksen Frost, men da der ikke var stævnet lovligt, så bør der stævnes på sine tilbørlige steder

** Søren Nielsen i Boes på egne og samtlige bymænds vegne, nemlig Anders Jacobsen Søren Pedersen Jens Christensen alle boende i Boes, og samtlige vide og vedtægt vedtog at ville indgå og holde alle efterskrevne 39 punkter

(172)

27/4 1682.

** Henrik Jensen på Skanderborg lod læse KM befaling til amtsskriver Just Hansen angående Fårehuset, at da Christian Henriksen Frost, KM skovrider over Gern herred og Ry birk, ikke har haft en vis bopæl, og da skovrideren skal bo i sit område, så bevilges han Fårehuset i Ry birk, som ligger belejligt, hvorfor amtsskriveren skal se til, at fæsteren rømmer huset mod at få sine fæstepenge igen, og hjælpes til noget andet. Niels Hansen i Fårehuset var stævnet til dette vidne

(173)

4/5 1682.

11/5 1682.

18/5 1682.

26/5 1682.

** Christian Frost i Ry, KM skovrider, stævnede Niels Jensen Møller i Ørkloster mølle for vidne at påhøre, og Bertel Jensen Worm i Linå og Niels Nielsen i Ry vidnede, at de var med Christian Frost hos Niels Jensen i Ørkloster mølle for at gøre afregning med ham om det, han skyldte Christian Frost på møllens restants fra 1677 til 1681, og da gjorde de sammen med 2 mænd på møllerens side likvidation, og da blev Niels Jensen Møller 61 sld skyldig, som han lovede at betale i to terminer. andre vidnede, at de havde været hos mølleren angående de resterende penge, og da svarede han, at han ville betale gælden, når han kunne

(174)

1/6 1682.

(175)

8/6 1682.

15/6 1682.

22/6 1682.

6/7 1682.

20/7 1682.

3/8 1682.

(176)

** da jeg underskrevne Abraham Ovesen er forordnet at skrive hvis her i retten passerer, så lover jeg hermed at rette mig efter det, som for i tingbogen står skrevet. Ry 4/8 1682 Abraham Ovesen egen hånd

10/8 1682.

17/8 1682.

** Christian Henriksen Frost KM skovrider stævnede Niels Hansen i Fårehuset for syn, hvorefter synsmænd afhjemlede deres syn på brøstfældigheden af Fårehuset

(177)

** Christian Henriksen Frost KM skovrider stævnede Niels Hansens hustru i Fårehuset Karen Christensdatter for vidne, og Niels Christensen i Siim birkefoged vidnede, at da han af amtsskriver Just Hansen var befalet med 4 mænd at opsige og udvise Niels Hansen af Fårehuset for at gøre det ryddeligt for Christian Frost, da sagde Karen Christensdatter, dersom i kommer endskønt her i huset Christian Frost, da skal i få en ulykke, hvorpå Christian Frost bad de dannemænd ville drages til minde

24/8 1682.

** hr Peder Andersen kapellan til Ry kirke stævnede Hagen Johansen i Ry mølle hans hustru Sidsel Jensdatter og hendes datter Birgitte Hagensdatter for overlast, de gjorde hr Peder Andersens hustru på hendes kirkevej, og stævnede efterskrevne vidner, der iblandt Peder Salmandsen og hans hustru Maren Hansdatter i Ry Christian Skovriders hustru Anne Pedersdatter og Anne Nielsdatter sl Morten Madsens sst. af de indstævnede vidner mødte nogle, som intet kendte til sagen, men Jørgen Andersen vidnede, at Hagen Johansens hustru sagde til hr Peder Andersens hustru Margrete Luciusdatter, at hun havde været en hore, hvortil hun svarede, det er du og begge dine døtre. hr Peder Andersen og hans hustru klagede, at hun ikke med fred måtte gå hjem til hendes hus fra kirken

(178)

** Hagen Johansen i Ry mølle stævnede hr Peder Andersen i Ry og hans hustru Margrete Luciusdatter for syn og vidne, men da kapellanen mente, stævningen var ulovlig på 3 punkter, skal der stævnes på ny

31/8 1682.

7/9 1682.

** Hagen Johansen i Ry mølle fremlagde hr Niels Jørgensen i Ring, præst i Ring Føvling sogne og provst i Tyrsting herred hans provstestævning, hvormed han på Hagen Johansens vegne stævner hr Peder Andersen kapellan i Ry og hans hustru Margrete Luciusdatter angående de ord, der er passeret mellem hende og Hagen Johansens hustru Sidsel Jensdatter og deres datter Birgitte Hagensdatter, og ligeledes stævner han hr Peder Andersen for overfald på hans moster ovennævnte Sidsel Jensdatter med hug og slag. Reinholt Rytter vidnede, at han så Margrete Luciusdatter kom med sin knytnæve og sagde til Birgitte Hagensdatter, du er en hore, hvortil hun svarede, det er jeg ikke, det skal du selv være, indtil du beviser, jeg er det. feldskær Johan Vilhelm Møller vidnede, at Birgitte Hagensdatter spurgte Margrete Luciusdatter, hvem der havde sagt, at hun havde optaget nogle breve angående Fårehuset, som hr Peder Andersen havde sendt til København for skovrider Christian Frost, og sagde, gud give at deres sjæl må brænde i helvede, der først har sagt det, hvortil Margrete Luciusdatter svarede, hvad siger du, skal min sjæl brænde i helvede, din sakramentske hore din tæve og sladdertaske, og da Hagen Johansens hustru Sidsel Jensdatter kom til, sagde hun til hende, du er en hore med dine to døtre og forfulgte dem ned ad gaden, og den gamle præstekvinde Lisbet Tornsdatter skældte hende også for en gammel hore

(180)

** Hagen Johansen i Ry mølle stævnede hr Peder Andersen kapellan til Ry kirke for syn og klage, og synsmændene aflagde deres syn på Hagen Johansens hustru Sidsel Jensdatter i Ry mølle, der havde rifter i ansigtet og mange blåslag på arme ben og krop, som hun beskyldte hr Peder Andersen for at have gjort

** Hagen Johansen i Ry mølle stævnede hr Peder Andersen kapellan i Ry for vidne, og møllersvenden vidnede, at han så hr Peder slå hans madmor ned på møllebroen, og da hun råbte om hjælp, slap han hende, og da løb blodet ud af hendes næse og mund, og møllersvenden og hendes datter måtte følge hende til hendes hus

(181)

** Hagen Johansen i Ry mølle stævnede hr Peder Andersen i Ry angående den overlast, han havde gjort mod hans hustru Sidsel Jensdatter i Ry mølle ifølge hendes skriftlige klage over ham, for han overfaldt hende, da hun om morgenen ved 5 tiden sammen med hyrden drev deres fæmon over møllebroen, og greb hende i ansigtet og tog fat på en økse og sagde, den skal jeg kløve dit hoved med, din gamle tæve, det djævlen skal fare i dig, og derefter slog han hende ned i broen og trådte på hende og slog hende med et stykke træ fra gærdet, så hun måtte tigge sig fra ham, og da hun råbte om hjælp kom møllersvenden og hendes datter og hjalp hende til hendes hus, hvor hun måtte holde sengen nogle dage, og hvis hun fanger sin død derover inden år og dag, så har hun ingen anden at klage på end hendes søstersøn hr Peder Andersen

14/9 1682.

(182)

** Søren Rasmussen i Ry på kapellan hr Peder Andersens vegne 4.ting lod vurdere en brunblisset 9 års hest, som blev vurderet for 6 sld

21/9 1682.

** Las Christensen i Ry gav varsel til Peder Sørensen i Ry for vidner og syn og lod afhjemle syn på 2 galtsvin og 1 sosvin, som lå døde udenfor Peder Sørensens toftegærde, som syntes at være stukket med en fork, og på spørgsmål nægtede Peder Sørensen at have slået hans svin ihjel, men ville ikke nægte, at han havde slået dem med sten og træ og gennet dem af hans toft

28/9 1682.

** Niels Laursen Skovsrod i Ry på regimentsskriver Matias Ferslovius vegne stævnede Jesper Nielsen i Ry for syn og lod afhjemle syn på et langhus på 13 bindinger med skorsten og ovn med loft over 4 bindinger stue, og der fattedes kun 2 læs tag

5/10 1682.

(183)

19/10 1682.

** Niels Laursen Skovsrod i Ry på regimentsskriver Ferslovius vegne stævnede Jesper Nielsen Præst i Ry for vidne, og navng vidnede, at Augustinus Augustinussen Christen Mikkelsen Kræmmer Peder Villumsen Hans Adamsen Tord Pedersen Jens Christensen Niels Andersen Niels Henriksen Poul Jørgensen har haft i brug både af ager og eng, som ligger til Jesper Præsts gård

26/10 1682.

** Niels Laursen i Ry og Søren Nielsen stævnede Jesper Nielsen Præst i Ry og fremlagde tingsvidne 28/9 angående syn på hans hus, og dernæst fremlagde tingsvidne 19/10, hvorefter regimentsskriver Ferslovius satte i rette, at da Jesper Præst i Ry aldeles intet har forbedret sin gårds huse for den frihed og friheds penge, han har nydt siden 1/8 1680, men ladet husene forfalde og lejet jorden ud, om han ikke har forbrudt sit fæste af gården, så den kan antages af en anden. dom: han har forbrudt fæstet og må kvittere gården

(185)

2/11 1682.

** Henrik Jensen ridefoged til Skanderborg stævnede Niels Hansen i Fårehuset i Ry, og lod afhjemle syn på brøstfældigheden af Fårehuset. der fandtes brøstfæld for 44 dlr foruden toftegærder

9/11 1682.

** Peder Nielsen Overby på oberførster Peder Zeibig i Mesing hans vegne stævnede Jens Eriksen i Tem og begge hans sønner, som er i hans brød, nemlig st og ll Christen Jensen, og Jens Andersen, skovfoged i Salten, gav last og klage på dem for 4 ege, som blev stjålet i Salten skov ved Mørksø, og han fulgte vognsporet til Jens Eriksens gård i Tem, hvor han fandt egekævlerne, og han fik forbud mod at lade dem bortkomme, men da man senere ville se træerne, fandt man dem ikke, idet Jens Eriksen havde gjort dem i hjulnaver og spartræer, som han viste dem

(186)

16/11 1682.

** Niels Laursen Skovsrod i Ry på regimentsskriver Matias Ferslovius vegne stævnede Jesper Nielsen Præst i Ry og lod aflægge vurdering af hans formue korn og bæster

(187)

23/11 1682.

** oberførster Peder Zeibig i Mesing stævnede Jens Eriksen i Tem og hans sønner st og ll Christen Jensen for dom og fremlagde vidne 9/11, og mente de måtte lide efter skovordinantsen. sagen blev opsat 6 uger

(188)

30/11 1682.

7/12 1682.

14/12 1682.

21/12 1682.

(8 mænd er ikke mødt)

11/1 1683.

** Niels Laursen Skovsrod i Ry på regimentsskriverens vegne stævnede Anders Nielsen Då, der tjener Jens Poulsen i Nygård, for dom, om han ikke bør betale sine lejermålsbøder 12 rdl, eller lide på kroppen, hvilket blev dømt.

(189)

18/1 1683.

** Peder Nielsen Overby på oberførster Peder Zeibigs vegne fremlagde tingsvidne 9/11 og opsættelse 23/11. dom: de indstævnede bør skaffe hjemmel til de 4 ege eller betale 10 rdl for hver

(191)

25/1 1683.

** Søren Jensen i Pårup og Jens Rasmussen et vidne. navng vidnede, at 14/1 om aftenen opstod der ildebrand i deres ryttergård i Pårup i Tem sogn, hvorved 16 bindinger ladehus brændte med det indavlede foder og korn, og 3.dagen derefter om natten brændte resten af gården med alt indbo og kvæg, så de beholdt ikke det aller ringeste, og de kom kun derfra med største livsfare

(192)

1/2 1683.

8/2 1683.

** Knud Jonsen i Vissing stævnede Klaus Johansen Drejer i Ry og talte med hans søn Peder Klausen for æskning og tilbud om at indløse en pantsat kåbe, som var pantsat for 10 skpr rug, som Knud Jonsen fordrede sine resterende penge for

15/2 1683.

22/2 1683.

1/3 1683.

(1)

** tingbogens autorisation 1683.

(2)

15/3 1683.

22/3 1683.

29/3 1683.

12/4 1683.

19/4 1683.

26/4 1683.

3/5 1683.

(3)

10/5 1683.

** for retten blev opmeldt efterskrevne til at følges med landmålerne, når de bliver tilsagt, for at vurdere det, der bliver forevist dem

18/5 1683.

24/5 1683.

31/5 1683.

7/6 1683.

(4)

14/6 1683.

21/6 1683.

28/6 1683.

5/7 1683.

12/7 1683.

19/7 1683

** fremlagt skrivelse fra KM herreds og birkedommere i Skanderborg amt og rettens betjente, at da de snart er klar med landmålingen, og skal avancere ind i Silkeborg amt, og endnu ingen klager har modtaget, men hvis nogen af takseringsmænd eller landmålere ikke har forholdt sig, som forsvarligt er, og ikke har betalt deres værter for traktement øl og mad, som de burde, så skal det straks gives til kende, så de kan få tilbørlig betaling. desuden skal de proprietærer og præster, der endnu ikke har indleveret deres tiendebøger med fortegnelser over bøndernes navne og fald i hver mark og hvad slags sæd, der årligt såes, uden ophold forskaffe dem

(5)

26/7 1683.

2/8 1683.

(6)

9/8 1683.

16/8 1683.

** st Anders Rasmussen i Ry på egne og menige Ry gårdmænds vegne stævnede generalmajor Joakim Schack og regimentsskriver Matias Ferslovius og lod afhjemle syn på den store skade, Ry gårdmænd dette år har lidt på deres rugsæd og korn, som er ædt af vildsvin og dyr

(8)

23/8 1683.

30/8 1683.

6/9 1683.

13/9 1683.

(9)

20/9 1683.

27/9 1683.

4/10 1683.

** Tomas Nielsen i Emborg Jens Jensen sst på egne og Niels Rasmussens vegne sst og Christen Andersen i Emborg stævnede generalmajor Joakim Schack og regimentsskriver Matias Ferslovius for vidne angående den store ulykkelige ildebrand som 27/9 optændtes i Niels Rasmussens hus, som siden antændte den hele gård, og navng vidnede om hvad enhver af dem mistede af deres part af gården, som var delt i 4 parter

(10)

** Jens Poulsen i Nygård æskede. Niels Poulsen i Firgårde på Hans Sørensen i Nøttrup i Bjerre herred og på hans brødres vegne, nemlig Morten Sørensen og Søren Sørensen, som han er værge for, gav Jens Poulsen i Nygård afkald for arv efter deres morsøster sl Maren Sørensdatter, som boede og døde i Nygård i Dover sogn, og Iver Jensen i Hårby på hans mor Anne Sørensdatter sst hendes vegne gav Jens Poulsen i Nygård afkald for arv efter hendes sl søster Maren Sørensdatter, som boede og døde i Nygård, og de takkede ham godt for god redelig betaling skifte og jævning

(12)

11/10 1683.

18/10 1683.

25/10 1683.

2/11 1683.

(13)

8/11 1683.

15/11 1683.

22/11 1683.

** Abraham Ovesen i Ry 4.ting fremlyste en gammel snart udlevet hest, som blev vurderet for 5 mk

29/11 1683.

(14)

6/12 1683.

13/12 1683.

20/12 1683.

10/1 1684.

17/1 1684.

24/1 1684.

(15)

** Staffen Sørensen i Ry stævnede Søren Rasmussen, som tjener Peder Villumsen i Ry, samt Mette Mikkelsdatter, der tjener Anders Staffensen i Ry, for vidne og klage, og Anders Staffensen vidnede, at Søren Rasmussen kom i hans hus og begærede, at han ville give ham en potte øl, for han var tørstig, og han gik ud med øllet, da han ikke ville drikke med tyve og skælme, idet han havde beskyldt Anders Staffensens søster Karen Staffensdatter for at have stjålet Mette Mikkelsdatters penge. Mette Staffensdatter vidnede det samme og Poul Pedersen og hans hustru Else Nielsdatter vidnede, at Mette Mikkelsdatter ikke sagde nej til, at hun havde sagt, at Karen Staffensdatter havde taget hendes penge

(16)

31/1 1684.

7/2 1684.

(mødte ingen af de 8 mænd, som retten skulle betjene efter loven)

14/2 1684.

21/2 1684.

28/2 1684.

(17)

** Anders Staffensen i Ry på regimentsskriver Matias Ferslovius vegne stævnede Søren Rasmussen, der tjener Peder Villumsen i Ry, for syn klage og for vidne og lod afhjemle syn på Anders Staffensen, som havde et stort sår i hovedet over hans øje, så de syntes, han kunne være nærmere døden end livet, hans næse var blodig og arme og krop forslåede, og hans klæder blodige, og hans hustru Birgitte Pedersdatter var forslået i ansigtet, og de berettede, at Søren Rasmussen i deres stue overfaldt dem

6/3 1684.

13/4 1784.

(18)

** Bertel Jensen Worm i Linå på Bunde Jacobsens vegne i Århus stævnede Niels Laursen Skovsrod i Ry angående gæld 16 sld, som han bør betale eller fremvise kvittering på. sagen blev opsat 6 uger

** Niels Jensen i Troelstrup på regimentsskriver Matias Ferslovius vegne stævnede Rasmus Jensen i Vissing og hans søn Jens Rasmussen sst for vidne og klage, som Niels Jensen agter at tage beskrevet, og Knud Jonsen i Vissing vidnede, at samtlige bymænd gik i Vissing skov, og der indtog 8 ubrændte svin, som blev sat ind i Jens Rasmussens hus i hans gård, og der blev lagt en pind inden for døren, og da svinene blev lukket ud, var de 7 meget forsultede og det sidste var borte. Søren Jensen i Tørring gav last og klage på indstævnede Vissing mænd for overlasten på hans svin

(21)

20/3 1684.

3/4 1684.

** Christian Henriksen Frost KM skovrider i Fårehuset i Ry på oberførster Elias Christoffer Kønnitz vegne stævnede Niels Nielsen i Ry for vidne, og skovfoged Søren Sørensen i Ry gav last og klage over Niels Nielsen Degn i Ry, som kom kørende med et læs brænde ned ad Ry gade, og da skovfogeden ville pante tømmen fra ham, tog han en økse i vejret og truede ham, hvorefter skovfogeden med to mænd var i skoven ved Præstens krog, og da syntes de, at det var af nogle nedblæste bøgegrene, Niels Degn havde taget

(22)

10/4 1684.

17/4 1684.

** Bertel Jensen Worm i Linå på sl Hagen Johansens hustru Sidsel Jensdatter af Ry mølle hendes vegne stævnede Rasmus Rasmussen, der tjener Anders Jacobsen i Boes, for vidne og klage, idet hun ingen tjenestekarl har, og havde fæstet Rasmus Rasmussen et halvt år som avlskarl i Ry mølle, og 23/3 havde han modtaget fæstepenge, og på spørgsmål svarede han, at han havde opsagt sin tjeneste hos sin husbond. Laurids Johansen i Ry mølle vidnede det samme, og andre vidnede derom

(23)

24/4 1684.

** Bertel Jensen Worm i Linå med opsættelse 13/3 på Bonde Jacobsen i Århus hans vegne stævnede Niels Laursen Skovsrod i Ry for gæld 16 sld, som han ved højeste ed benægtede at skylde ham. dom: da gælden ikke bevises, og Niels Skovsrod benægter den, bør han være fri for Bonde Jacobsens tiltale

(24)

1/5 1684.

9/5 1684.

(mødte kun 3 af de 8 mænd)

(25)

15/5 1684.

22/5 1684.

** Bertel Jensen Worm af Linå på sl Hagen Johansens hustrus vegne begærede dom over Rasmus Rasmussen, der tjener Anders Jacobsen i Boes, og fremlagde tingsvidne 17/4 og formente, han burde betale Sidsel Jensdatter for hendes skadeslidelse ved hans udeblivelse af tjenesten samt løn og fæstepenge. dom: han bør betale fæstepengene tilbage samt halvparten af det halve års løn

(26)

29/5 1684.

5/6 1684.

** birkefoged Niels Christensen i Siim efter KM forordning om politi og klædedragt, som blev læst og påskrevet, tilholder enhver i alle måder forholder sig efter forordningen under straf

(27)

12/6 1684.

19/6 1684.

26/6 1684.

(mødte ingen flere (end 4) af de 8 mænd)

3/7 1684.

(mødte ingen flere (end 4) af de 8 mænd)

10/7 1684.

17/4 1684.

(28)

24/7 1684.

31/7 1684.

7/8 1684.

** Niels Laursen Skovsrod i Ry på regimentsskriver Matias Ferslovius vegne stævnede Rasmus Salmandsen og Søren Rask, begge af Ry, for vidne og klage, og hr Peder Andersen af Skanderborg på sin egne og bedstefar hr Lucius Pedersen sognepræst til Ry sogn hans vegne gav last og klage, for Rasmus Salmandsen efter kirketjeneste huggede et tøjr i 3 stykker, som præstens heste stod tøjret på hans egne bårder, som han selv for retten vedgik og bekendte, og hr Peder Andersen på egne og hr Lucius Pedersens vegne beklagede sig over, at deres fælles tjenestedreng Niels Hansen er blevet slået af Rasmus Salmandsen og hans bror Søren Rasmussen af Ry, som slog ham i gulvet og slæbte han rundt ved håret, hans tænder blev slået løse og de tog ham i munden, så blodet lød, og stak en finger i hans øje, og da han fik hjælp, måtte han krybe ud af døren.

(29)

** amtsskriver Just Hansen på Skanderborg stævnede landsdommer Erik Rodsten til Lerbæk og landsdommer Peder Lerche angående de ord, som faldt mellem Just Hansen og landsdommerne 11/7 på Viborg landsting, og landstingsskriver Peder Jensen mødte og protesterede. dom: da Just Hansens varsel ikke afhjemler nogen vis dag og nogen vis tid,
så bør det være magtesløs, og der må stævnes på ny

(30)

** kopi af amtsskriver Just Hansens indleverede klage til generalmajor Schack, at da KM har befalet, at de næst ved Ry mølle beliggende rytterbønder skulle fra skoven til møllen føre det tømmer, som er udvist dertil, og de tid efter anden er begæret derom, så ligger der endnu i Emborg skov 82 læs tømmer, som er skåret, som han frygter vil blive bortstjålet, da det ligger Silkeborg skov temmelig nær, og i de andre skove ligger der også mange læs tømmer, som han også frygter vil blive stjålet, dateret Skanderborg 3/8 Just Hansen. og kopi af generalmajorens svar, at da bønderne ikke efter regimentsskriverens skrivelse har villet føre deres anpart af tømmeret til opbygning og reparation af Ry mølles broer og ålekister, så befales de straks uden ophold sin andel at føre, og hvis nogen mod forhåbning ikke efterkommer det, skal de svare til skaden og lide straf på kroppen, som træhest og andet fængsel, hvad ved hånden er. dateret Skanderborg 4/8 J Schack

(32)

14/8 1684.

** Niels Laursen Skovsrod i Ry på regimentsskriver Matias Ferslovius vegne stævnede Søren Rasmussen, der tjener Peder Villumsen i Ry, samt Rasmus Salmandsen, der tjener Anne Nielsdatter i Ry, for vidne og syn og synsmændene afhjemlede deres syn på Niels Hansen i Ry præstegård, og hans ansigt var indsmurt i blod. Sidsel Nielsdatter vidnede, at da Niels Hansen sad ved hendes bord, kom Rasmus Salmandsen ind i stuen greb Niels Hansen i håret, og de tumlede om på gulvet og slog på hver andre, indtil Søren Rasmussen kom ind og skilte dem ad. Sidsel Nielsdatters datter Maren Christensdatter vidnede det samme

(33)

21/8 1684.

** Jens Jensen i Vissingkloster på sine egne og på Anders Jensen Jesper Jespersen og Mikkel Rasmussen sst og samtlige Vissingkloster mænd deres vegne stævnede generalmajor Joakim Schack og regimenstsskriver Matias Ferslovius i Skanderborg samt efterskrevne Gantrup bymænd i Voer herred for vidne at påhøre, og mange navng vidner i Vissing og Addit for at aflægge deres vidne. og efterskrevne 24 dannemænd,på de Vissingkloster mænds vegne for at vidne angående engslæt høbjergning og fælles fædrift i Ørkloster eng og kær, som de Vissingkloster mænd har haft sammen med interesserede, og de vidnede, at de engskifter, der kunne tilkomme de indstævnede mænd i Ørkloster eng, ligger til fælles med de Vissingkloster mænds eng i Ørkloster kær, og altid af Arilds tid, når den første afgrøde er indhøstet, har deres kvæg gået til fælles uindtaget og upåkæret i alle måder indtil foråret, som er skt Volborgdag. navng, der mindes mange år, vidnede det samme, og Jens Jensen på sine egne og Vissingkloster mænds vegne begærede tingsvidne

(35)

28/8 1684.

** ll Anders Rasmussen i Ry på oberførster Elias Kønnitz vegne lod afhjemle oldensyn på KM skove i Engetved Pårup Salten og Ry

(36)

4/9 1684.

** Niels Laursen og Søren Nielsen i Ry på amtsskriver Just Hansens vegne stævnede hr Lucius Pedersen i Ry for vidne og dom om 14 dage

11/9 1684.

(37)

** amtsskriver Just Hansen stævnede Niels Sørensen, som tjener Niels Hansen i Ry, Hans Jacobsen Snedkers søn Niels Hansen, Christen Rasmussens enke Maren Tomasdatter, Kirsten Jespersdatter for spørgsmål angående konsumptionen, og navng vidnede, at de to tvillinger Jens Luciussen og Maren Luciusdatter forgangen vinter var hjemme indtil for 8 dage siden, da hr Lucius rejste bort med Jens

** amtsskriver Just Hansen stævnede Klaus Johansen Drejer i Ry for vidne, og foregav, at tømmermændene, der arbejdede på ålegårdene og broerne ved Ry mølle beklagede sig over, at de ikke kunne komme fort med arbejdet, idet husmændene, der var forordnet at arbejde hver en dag om ugen, undertiden blev borte, der i blandt Klaus Drejer, der havde forsømt 2 dage, hvorfor Just Hansen sendte 2 mænd for at pante ham for 2 mk til at leje 2 mænd for, men de måtte gå med uforrettet sag, for Klaus Drejer sprang op fra af sit værksted med en økse og sagde, hvem som panter mig, da skal djævlen fare i deres hjerte

(38)

** birkefoged Niels Christensen lod aflyse alle ugildede heste, som ikke er så dygtige, som KM forordning tilholder, og igen at forskaffe dygtige heste

18/9 1684.

** Henrik Jensen på amtsskriver Just Hansens vegne begærede dom over hr Lucius Pedersen i Ry, om han ikke bør betale efter konsumptions forordningen for hans 2 børn, som er glemt i hans mandtal. sagen blev opsat 6 uger

** Niels Jensen i Fogstrup stævnede Jens Pedersen i Tem for vidne og Peder Pedersen vidnede, at da Niels Jensen ville hente et læs vindfælde i Salten skov, kom Jens Pedersen med en rytter med halvdragen degen og frapantede ham 2 økser, og skovfoged Jens Andersen i Salten hjemlede og tilstod Niels Jensen i Fogstrup den vindfælde, som han blev pantet for

(39)

25/9 1684.

2/10 1684.

9/10 1684.

16/10 1684.

23/10 1684.

(40)

30/10 1684.

6/11 1684.

13/11 1684.

** birkefoged Niels Christensen i Siim tilsagde menige gårdbesiddere i Ry birk, at de straks leverer de påbudne penge, som er bevilget landsdommerne, af hver gård 4 sk danske

20/11 1684.

27/11 1684.

4/12 1684.

(41)

11/12 1684.

18/12 1684.

8/1 1685.

** birkefoged Niels Christensen i Siim lod efter KM forordning aflyse alle gamle vægte og mål, hvad slags det være kan

15/1 1685.

(42)

22/1 1685.

29/1 1685.

5/2 1685.

** Laurs Nielsen skovrider i Tønning på oberførster Kønnitz vegne stævnede samtlige Vissing bymænd, med undtagelse af to, for de ulovlige milesteder, de har opsat i Vissing skov og mark

12/2 1685.

** Niels Nielsen Degn i Ry stævnede Anne Nielsdatter, sl Morten Madsens enke, og Niels Hansen Mads Pedersen i Ry for deres degnekorn, som de plejer årligt at give til deres degn, og som de resterer med. sagen blev opsat 6 uger

(43)

19/2 1685.

26/2 1685.

5/3 1685.

(44)

** Christen Nielsen i Virklund med flere sst bød sig i rette, da de var stævnet af Christian Frost i Fårehuset, men ingen fremkom

12/3 1685.

** birkefoged Niels Christensen i Siim lod opmelde vurderingsmænd til at møde i Vissingkloster 23/3 til skifte efter sl Jesper Jespersen og der vurdere det, der bliver forevist dem

19/3 1685.

26/3 1685.

(45)

** Niels Nielsen Degn i Ry begærede dom efter opsættelse over Anne Nielsdatter Niels Hansen og Mads Pedersen i Ry for deres degnekorn, som lød: de bør betale inden 15 dage efter hvert års landkøb

2/4 1685.

9/4 1685.

23/4 1685.

** amtsskriver Just Hansen stævnede Peder Hansen af Ry Rasmus Mortensen Skrædder sst Søren Rasmussen sst for klage og vidne, og foregav, at adskillige havde berettet, at der var blevet usikkert omkring Ry, at fremmede rejsende folk turde ikke rejse gennem Ry, med mindre de havde folk med, som kunne følge dem gennem skoven, og en soldat Niels Laursen fra Velling ved Ringkøbing var blevet udplyndret, og Just Hansen havde ladet Peder Hansen af Ry arrestere, da rygtet sagde, at han skulle have været med dertil. den afdankede soldat Niels Laursen berettede, at han overnattede i Poul Pedersens hus i Ry, og da kom Peder Hansen af Ry for at få slebet en økse, og straks derefter begyndte Niels Laursen sin hjemrejse igennem Ry skov, hvor han mødte 3 karle i grå vadmels kjortler, den ene med en økse under armen, som han beskyldte for at være Peder Hansen, og de overfaldt ham og tog det, han havde i lommerne, som var 17 sk 2 knive og 2 dusin messingknapper, og hans randsel, som indeholdt en skjorte et par røde strømper og noget skomager redskab og deslige, hvorefter de forsvandt. Peder Hansen benægtede, og at han var uskyldig

(47)

30/4 1685.

** amtsskriver Just Hansen stævnede Rasmus Mortensen og Søren Rasmussen i Ry og Peder Hansen sst for at høre vidner angående soldat Niels Laursen fra Velling ved Ringkøbing, som blev berøvet på sin rejsende vej, og navng vidnede, at soldaten var kommet til dem og beklaget sig over, at han var blevet berøvet af 3 mænd i grå kjortler, som rev lommerne af hans bukser og tog hans randsel, og andre vidnede, at samme dag så de samme 3 mænd gå ind i Ry skov på en sti mod Salten, og Jens Christensen i Ry vidnede, at Peder Hansen, der havde lejet hans hus, var rømt derfra, og havde taget alt med sig, undtagen en høvlebænk og et skrin. Just Hansen spurgte Peder Hansen, hvor han gik hen, da han tog fra Ry, hvortil han svarede, at gik til sin bedstemor Elle, men vidste ikke sogn eller by, hvor hun var, og han blev der et døgn, før han gik tilbage til Ry, og navng Ry mænd vidnede, at de ikke havde set ham siden vor frue dag. derefter fremviste Peder Villumsen en puffert, som Søren Rasmussen ville have skudt ham med, og andre vidnede, at Rasmus Mortensen havde ernæret sig ved tyveri, siden han blev så stor, at han kunne skønne på noget, og han Peder Hansen og Søren Rasmussen altid holdt sammen, og det havde været usikkert at gå på gaden, så de ikke turde gå der, og ofte om natten udpryglede de dem, og røvede hvad, de kunne få, så de ønskede, at gud og øvrigheden ville skille dem ved sådanne umenneskelige mennesker, hvortil Peder Hansen svarede, at han var uskyldig

(50)

** KM skovrider Christian Henriksen Frost stævnede Peder Sørensen, som tjente skovrideren, for dom for sin ulovlige undvigelse af tjenesten. dom: han bør betale skovrideren 1 rdl og de 5 mk, som han har oppebåret af sin løn, og den, der vidende har antaget ham, har forbrudt dobbelt så meget til Christian Frost

(51)

7/5 1685.

** amtsskriver Just Hansen stævnede Peder Hansen af Ry samt Søren Rasmussen og Rasmus Mortensen sst imod dom, og amtsskriveren spurgte Peder Hansen, om han vidste noget til befrielse imod den beskyldning, soldat Niels Laursen har gjort, hvortil han svarede, at han var uskyldig, og amtsskriveren satte i rette, om de indstævnede ikke for deres ulovlige bedrifter, som de på nogle års tid har bedrevet både i og udenfor Ry, som bevises med tingsvidner, bør lide Peder Hansen med fængsel på Bremerholm sin livstid, og de bortrømte Søren Rasmussen og Rasmus Mortensen med hjul og stejle, når de kan antræffes. dom: Peder Hansen bør straffes med Bremerholm, og sagen med de 2 andre personer blev opsat 6 uger

14/5 1685.

21/5 1685.

** Niels Laursen Skovsrod i Ry på amtsskriver Just Hansens vegne stævnede Maren Laursdatter, sl Niels Sørensen tingskrivers enke i Ry, og lod afhjemle syn på brøstfældigheden af det hus, hun påboer

(55)

29/5 1685.

(fredagen næst efter vor herres himmelfartsdag)

4/6 1685.

11/6 1685.

** Knud Jonsen i Vissing på egne og menige bymænds vegne stævnede samtlige gårdmænd i Troelstrup Vilholt og Addit for forbud mod at lade deres heste og kvæg komme på deres grund og mark samt mod tørveskær sst under straf, som vedbør

18/6 1685.

(56)

25/6 1685.

3/7 1685.

(fredagen næst efter vor fruedag)

9/7 1685.

16/7 1685.

** amtsskriver Just Hansen foregav efter KM befaling, at der indtil videre i kontribution skal betales af hver td hartkorn 1 rigsort, hvorimod soldaterpenge og rostjeneste skal være afskaffet

23/7 1685.

30/7 1685.

(57)

** Henrik Jensen amtsskriver Just Hansens fuldmægtig stævnede Rasmus Mortensen Skrædder og Søren Rasmussen, begge af Ry for dom, og fremlagde tingsvidne 7/7, indeholdende, at de var med Peder Hansen af Ry i Ry skov og udplyndrede en fattig soldat Niels Laursen. dom: de to bortrømte personer bør, når de kan antræffes, efter KM ny lov lide på deres liv til stejle og hjul

(58)

6/8 1685.

** Niels Hansen og Torben Rasmussen i Salten stævnede regimentsskriver Matias Ferslovius for syn og vidne, og synsmændene aflagde deres syn på sl Tomas Pedersen af Salten, der lå død i Torben Rasmussens led, og de kunne ikke se anden årsag til hans død end hans skrøbelighed og svaghed, og navng vidnede, at han havde været syg og skrøbelig i et halvt år og havde betlet sit brød, og ikke vel kunne gå mellem gårdene, og lå en nat i en mands hølade og en anden nat et andet sted, hvor han kunne få hus

(59)

** Henrik Jensen af Skanderborg på amtsskriverens vegne stævnede efterskrevne i Ry og lod afhjemle syn på deres engskifter, der ligger om ved den strøm, som går til Ry mølle, og deres engbjergning

13/8 1685.

(60)

** en del af de 8 mænd er i dag afløst, og i deres sted indtegnet dem, der er i gårde fællig med dem, der tilforn har været

20/8 1685.

27/8 1685.

3/9 1685.

10/9 1685.

17/9 1685.

** Peder Nielsen i Ry og Anders Rasmussen sst værger til Ry kirke stævnede Abraham Ovesen i Ry birkeskriver og Niels Laursen Skovsrod, forrige kirkeværger imod dom for hvis, de resterer med til Ry kirke 1682-3 efter kirkebogens indhold, i alt 48 sld, hvortil de svarede, at de havde betalt til provsten nogle bibelpenge, efter regnskabet var indført i kirkebogen, hvorfor sagen blev opsat 1 måned

(61)

** Abraham Ovesen i Ry stævnede Mads Pedersen i Ry, og talte med hans hustru Mette Staffensdatter, for dom angående resterende kirkens gæld til forrige kirkeværger, nemlig 2 sld til Abraham Ovesen og 8 sld til Niels Laursen Skovsrod. opsat 1 måned
 
24/9 1685.

1/10 1685.

(62)

8/10 1685.

15/10 1685.

** da KM anpart korntiende i Ry sogn er ledig, så advares alle, at den, der vil give mest, kan få den i fæste. underskrevet Just Hansen

** Niels Andersen og Søren Staffensen i Ry begærede på menige sognemænds vegne tienden i fæste, og tilbød efter billighed at ville give så meget, som en anden

** Peder Nielsen og Anders Rasmussen i Ry kirkeværger efter opsættelse 17/9 begærede på kirkens vegne dom over de forrige kirkeværger Abraham Ovesen og Niels Laursen Skovsrod i Ry, som mødte og fremlagde kvittering på bibelpenge 4 sld. dom: de forrige værger til Ry kirke bør betale deres gæld efter fradrag af de 4 sld

(63)

22/10 1685.

29/10 1685.

12/11 1685.

19/11 1685.

26/11 1685.

(64)

3/12 1685.

10/12 1685.

17/12 1685.

24/12 1685.

** Anders Staffensen i Ry på oberførster Kønnitz vegne stævnede KM skovridere i Ry birk, nemlig Christian Henriksen Frost i Fårehuset og Laurs Nielsen skovrider i Tønning samt alle skovfogeder og lod afhjemle syn på ulovlig skovhugst og skader i KM skove

 (66)

7/1 1686.

14/1 1686.

21/1 1686.

28/1 1686.

4/2 1686.

12/2 1686.

(fredagen efter taksigelsesdag)

18/2 1686.

(67)

25/2 1686.

4/3 1686.

11/3 1686.

** Johan Hagensen i Ry mølle stævnede hr Niels Jørgensen, provst over Tyrsting herred og Ry birk, samt hr Lucius Pedersen sognepræst til Ry sogn for vidne og skovrider Christian Frost i Fårehuset for vidne angående det stolestade i Ry kirke for karle og kvinder

(68)

18/3 1686.

26/3 1686.

(fredagen næst efter vor frue dag)

8/4 1686.

15/4 1686.

22/4 1686.

29/4 1686.

(69)

** Rasmus Knudsen i Vengegård begærede læst og påskrevet og indført i tingbogen en seddel fra Peder Christensen i Mørkegård, at da hans sl bror Niels Christensen i Siim KM forrige birkefoged er død, og  da han ikke har været der i landet i 29 år, så føler han sig så fremmed i hans brors dont og tilstand, at han intet vil have med stervboet at bestille

6/5 1686.

14/5 1686.

(fredagen næst efter kristi himmelfartsdag)

20/5 1686.

27/5 1686.

(70)

3/6 1686.

10/6 1686.

17/6 1686.

25/6 1686.

(fredagen næst efter skt Hansdag)

1/7 1686.

8/7 1686.

15/7 1686.

22/7 1686.

(71)

29/7 1686.

5/8 1686.

** Christoffer Nielsen i Firgårde lod afhjemle syn på hans lille dreng Christoffer Christoffersen 3 år gammel, som var faldet og druknet i en rende, der løber fra gaden og til en dam ved gården

12/8 1686.

(72)

** Laurs Andersen i Firgårde på sin egne og menige bymænds vegne stævnede generalmajor og amtmand Jokum Schack og regimentsskriver Matias Ferslovius for syn og synsmændene aflagde deres syn på deres bygvang og mark på Firgårde mark, som af misvækst var så slet, at de ikke kunne få deres sæd igen

19/8 1686.

26/8 1686.

2/9 1686.

(73)

9/9 1686.

** Niels Tomasen i Addit stævnede Søren Andersen i Langballe og Anders Sørensen i Ulstrup for forbud, og på egne og menige bymænds vegne forbød han dem at komme på deres grund mark og skov enten med hyrde hjord horn eller hov, undtagen på adelvejen

16/9 1686.

23/9 1686.

30/9 1686.

(74)

7/10 1686.

** Johan Hagensen i Ry mølle stævnede Jens Jensen Pårup og spurgte ham, hvorledes han var kommet til de 3 stykker dyreben, som jægermesterens folk havde fundet i hans gård, hvortil han svarede, at de kom fra Jens Christensens gård i Tem, og han vidste ikke noget om ulovligt skytteri i KM vildtbane

** Søren Christensen i Tønning på Torben Rasmussens vegne i Salten stævnede Anders Nielsen Klovborg i Salten angående hans beskyldning mod Torben Rasmussens hustru Kirsten Sørensdatter i Salten, hvortil han svarede, at han ville være sine ord gestændig, og han vidste intet ulovligt enten tyveri trolddom eller andet om hende, og efterskrevne personer vidnede, at de vidste intet andet om hende, end det, der er kristeligt ærligt og rigtigt

(75)

14/10 1686.

(76)

21/10 1686.

28/10 1686.

** læst amtsskriver Just Hansens meddelelse, at han har akkorderet med generalkommissariatet om dette års skattekorn, så at KM beholdne bønder i Ry birk kan betale i amtsstuen enten med korn eller penge

4/11 1686.

11/11 1686.

(77)

** Peder Nielsen Overby stævnede alle efterskrevne KM skovridere og skovfogeder for afhjemling af syn på KM skove for skovhugst og olden

 (78)

18/11 1686.

25/11 1686.

2/12 1686.

9/12 1686.

16/12 1686.

23/12 1686.

(79)

13/1 1687.

20/1 1687.

27/1 1687.

3/2 1687.

10/2 1687.

17/2 1687.

24/2 1687.

(80)

10/3 1687.

17/3 1687.

** Christen Mortensen i Addit gav Karen Sørensdatter sst forsikring om ophold og husværelse i det hus, hun har opladt til ham, og som hendes sl husbond Niels Sørensen fradøde, og han fremlagde en opholdskontrakt angående det, hun skal have sin livstid

(81)

31/3 1687.

7/4 1687.

14/4 1687.

21/4 1687.

28/4 1687.

6/5 1687.

(fredagen næst efter kristi himmelfartsdag)

** læst KM forordning dateret København 20/12 1684 angående kroer, som ikke må findes hos ryttere eller bønder, men kun behøves på landevejene, og da ikke nærmere en købstad end 2 mil. desuden må ingen brænde brændevin, da det er til bøndernes og rytternes ruin, og brændevinskedler skal afleveres til amtsstuen, desuden skal bønderne lægge ved deres gårde humlekuler pilestave og sætte ymper, abild pære eller andre gode træer, så hampefrø og tillægge bier, såfremt de ikke vil straffes efter loven

(82)

12/5 1687.

19/5 1687.

(83)

26/5 1687.

2/6 1687.

9/6 1687.

16/6 1687.

** Johan Hagensen i Ry mølle stævnede amtmanden på Skanderborg for syn og lod afhjemle syn på vandets beskaffenhed ved Ry mølle, hvor de østre ålekister var ganske øde, og tømmeret ved siden af var så faldefærdigt, at vandet havde sin fulde fart, hvilket gør, at der er så ringe vand for hjulet, at kun lidt og stundom intet han males, så rytterbønderne må søge andre møller langvejs borte, som de højligt har beklaget sig over

(84)

23/6 1687.

** Daniel Fischer på Silkeborg stævnede Jens Rasmussen i Salten for dom og fremlagde tingsvidne af Hids herreds ting 14/6, hvori blev stævnet Mogens Pedersen i Engesvang imod vidne angående noget bark, som han på Skive marked blev antruffet med, og fremlagde videre en attest af KM byfoged af Skive, at han efter Daniel Fischers begæring havde forhørt en bondemand af Kragelund sogn Mogens Pedersen i Engesvang, som havde et læs egebark af unge træer, som han ville sælge på Skive marked, og som han hævdede, var hans eget, og det kom ingen ved, hvorfra han havde det, og han ville vise sin hjemmelsmand, når det var fornødent, og beråbte sig på Jens Rasmussen i Salten, hvorefter Jens Rasmussen blev stævnet, og nu mødte han og svarede, at barken var af hans udvisning af egetræer til hans ødegårds bygningstømmer, hvilken bark han ville være Mogens Pedersen fuldkommen hjemmel og tilstand til i alle måder. dom: da Jens Rasmussen hjemler Mogens Pedersen omtalte bark, så bør Jens Rasmussen være fri for Daniel Fischers tiltale

(86)

** Anne Rasmusdatter i Boes stævnede Mikkel Tomasen og Poul Jensen i Illerup angående den kirkejord, som Søren Pedersen havde i fæste og Mikkel Tomasen har haft i brug i 3 år. navng, der mindes 20 år, vidnede, at jorden altid har ligget til Søren Pedersens gård i Illerup, som fornævnte mænd nu påboer

30/6 1687.

(87)

7/7 1687.

14/7 1687.

21/7 1687.

** Niels Rasmussen i Emborg på regimentsskriver Laurs Ditlevsen Møller i Ovstrup hans vegne stævnede Hans Sørensen i Ørkloster for vidne og syn, og navng vidnede, at Hans Sørensen i denne sommer, siden engen burde fredes, kørte over engskifterne i Ørkloster kær, og syn på skaden blev afhjemlet, som Hans Sørensen tilbød at betale

(88)

28/7 1687.

4/8 1687.

** Christen Jensen Munk i Davding på hofjægermester Ahrenfelds vegne stævnede Jens Hansen Smed og hustru Anne og datter Lucie for vidne, og Christian Frost vidnede, at han på hofjægermesterens vegne sagde til Jens Smed, at han skulle flytte af jægermesterens hus og gøre det ryddeligt straks og ikke komme i hans gård efter denne dag, som var den 20/6, og andre vidnede, at han ikke kom i gården før 11/7 om eftermiddagen, og natten derefter blev der stjålet fade og bøsser med mere i gården, og om morgenen derefter, da sporede de fra jægermesterens hus et menneskes fodaftryk med hosesokker fra døren gennem kålen til Jens Smeds hus, og da lå Jens Smed og hans hustru på sengen i gangklæder, og da de fortalte om tyveriet, da svarede Jens Smeds hustru, at de havde også haft besøg af tyve samme nat. andre vidnede, at jægermesteren havde kaldt Jens Smed til sig og forholdt ham, at han skulle sige sandheden og vedgå tyveriet, hvorpå Jens Smed bad om forladelse, at jægermesteren ville tilgive ham denne gang, så skulle han aldrig gøre det mere

(91)

11/8 1687.

** Christen Jensen Munk i Davding stævnede Jens Hansen Smed i Ry for vidne, og Rasmus Jensen i Vissing vidnede, at Jens Hansen havde været en berygtet tyv, mens de har kendt ham, og han lå i kvarter i Vissing, og andre i Vissing vidnede det samme

(92)

18/8 1687.

25/8 1687.

1/9 1687.

** Christen Jensen Munk i Davding stævnede Jens Hansen Smed, som sidder i arrest på Skanderborg slot, for vidne og dom, og Peder Villumsen i Ry vidnede, at Jens Smed kom ind i hans stue angående hans geder, som Peder Villumsen havde jaget af hans kålhave, og da tog han en hammer ud under hans kjole, og ville have hjerneslået ham, men han bukkede sig, så han kun blev ramt med skaftet på halsen, og så kom Peder Villumsens hustru Maren Jensdatter og fik ham ud af døren, og andre vidnede, at han havde skudt en and i Vissing gadekær, som skulle være præstens, hvorpå han svarede, at hans datter havde fundet 2 andeæg på marken, som hun bar hjem, hvor de blev ruget ud af hans høne. sagen blev opsat 14 dage

(93)

8/9 1687.

15/9 1687.

(94)

** kvartermester Jacob Henschman og Anders Rasmussen i Vissing stævnede Johan Tramp, som har sit kvarter i Vissing til Jens Gregersens, for vidne, og Jørgen Nielsen i Vissing vidnede, at 15/7 om morgenen så han Johan Tramp flyttede sin hest på rytterbårderne. andre vidnede, at han gik den rette vej derfra til sit kvarter

** Mads Mortensen i Ry stævnede Hans Jensen Høg i Ry for vidne, og Mads Andersen i Ry vidnede, at da Mads Mortensen var i mosen, kom Hans Høj roende i et skib, og slog ham med åren over hans hoved, så hatten fløj af, og greb fat i hans hår, som ville han kaste ham i søen, og Niels Nielsen i Ry vidnede, at Hans Høg sagde, at de hug, Mads Mortensen ikke havde fået, skulle han få

(95)

**  den sag angående Jens Hansen Smed er opsat 8 dage

22/9 1687.

** Jens Hansen Smed, tilforn boende i Ry, tilstod, at da han havde været anholdt på Skanderborg slot, for han mod forbud var rejst bort fra det hus i Ry, han beboede, samt for noget tyveri, han havde begået i hofjægermesterens gård, hvor han havde stjålet gods, der tilhørte jægermesteren og skovrider Niels Olufsen, så for at sagen kunne komme til endelig rigtighed, så tilbød han for det stjålne gods at betale 20 rdl, og han overdrager sit arresterede gods for 20 sld, og de resterende penge forpligtede Søren Nielsen og Jens Christensen i Boes at betale, og Jens Hansen bad hofjægermesteren og Niels Olufsen for guds hans fattige hustru og små børn samt godtfolks forbøns skyld tilgive ham hans forseelse, hvorpå Niels Olufsen tilstod, at han er entlediget af sin arrest med den kondition, at han inden månedens udgang skal begive sig ud af Skanderborg amt

(97)

** Jens Christensen Byskov i Ry på regimentsskriver Laurs Ditlevsen Møller i Ovstrup hans vegne stævnede Hans Sørensen i Voer Kloster mølle for vidne angående den sag mellem ham og de Dørup mænd. navng, der mindes op til 60 år, vidnede, at de kendte de Vissing mænds engskifter i Voer Klostereng, og da har der aldrig gået nogen kørevej fra Tvillingeåen og til møllen enten Kloster mølle eller Højlund, når engen burde fredes

PERSON- OG STEDNAVNEREGISTER

Adam Adamsen
Addit
Ahrenfeld
Ahrenstorf
Aldrup
Alling
Anders Andersdatter Andersen
Ans
Asklev
Augustinus Augustinussen

Barbara
Basballe
Bendixen
Berent Berentsdatter Berentsen
Bertel Bertelsdatter Bertelsen
Bi
Birgitte
Bjedstrup
Bjerre
Blirup
Bodil
Boes
Boeslund
Bonde
Bondich
Borum
Brandt
Bremerholm
Broby
Bryrup
Brørup
Burmeister

Christen Christensdatter Christensen
Christian
Christoffer Christoffersdatter Christoffersen

Daniel
Davding
Ditlevsen
Dorete
Dover
Dyhr
Dørup

Ebstrup
Egebjerg
Ellerup
Elling
Ellinge
Else
Emborg
Engelbret Engelbretsdatters
Engesvang
Engetved
Envoldsdatter Envoldsen
Erik Eriksdatter Eriksen
Ersholt

Favrholt
Ferslovius
Firgårde
Fischer
Fiskehuse
Flensted
Fogstrup
Forlev
Fosvig
Framlev
Frands Frandsen
Frederik Frederiksdatter Frederiksen
Frederiksborg
Friis
Frydendal
Føvling
Fårehus

Gangsted
Gantrup
Genete
Gern
Gert Gertsen
Gertrud
Gjerlev
Glud
Gregers Gregersen
Gråmose
Hagen Hagensdatter Hagensen
Hans Hansdatter Hansen
Hartnach
Hasle
Hatting
Hejdolomany
Henrik Henriksdatter Henriksen
Henschman
Hestbæk
Hjortsballe
Hjortshøj
Holgersen
Horch
Horsens
Hovrup
Husnes
Hvolbæk
Høg
Højlund
Høver
Hårby

Ibsen
Illerup
Inger
Iver Iversdatter Iversen

Jacob Jacobsdatter Jacobsen
Javngyde
Jens Jensdatter Jensen
Jep
Jernit
Jesper Jespersdatter Jespersen
Joakim
Johan Johansen
Jokum
Jonassen
Jonsen
Jost Jostdatter Jostsen
Julsø
Just Justsen
Jørgen Jørgensen

Karmark
Karstensdatter
Kathale
Kathul
Klaus Klausen
Klemend Klemendsdatter Klemendsen
Klintrup
Klog
Kloster
Klostereng
Klovborg
Knejsted
Knud Knudsen
Kollemølle
Korfits
Kragelund
Kønnitz
Langballe
Langsø
Langtved
Las Lasdatter
Laurids Lauridsen
Laurs Laursdatter Laursen
Lerbæk
Lerche
Liboriussen
Lingården
Linå
Lisbet
Lisbjerg
Lucie
Lucius Luciusdatter Luciussen
Lyngballehus
Låsby

Mads Madsdatter Madsen
Margrete
Markorsen
Martini
Matias
Mesing
Mikkel Mikkelsdatter Mikkelsen
Mogens Mogensen
Morten Mortensdatter Mortensen
Mossø
Murmand
Mørkegård
Mørk
Mørksø

Nedenskov
Nederskov
Niels Nielsdatter Nielsen
Nygård
Nørreskov
Nøttrup

Oluf Olufsen
Onsted
Ormstrup
Overby
Overgård
Ovesen
Ovstrup
Parsberg
Peder Pedersdatter Pedersen
Poul Poulsdatter Poulsen
Provsteholm
Pårup

Rasmus Rasmusdatter Rasmussen
Reinholt
Ribe
Riber
Ringkøbing
Rodsten
Rørbæk

Salmand Salmandsen
Salten
Sandberg
Schack
Sehested
Sejer
Selgården
Sepstrup
Sidsel
Siim
Silkeborg
Simon Simonsen
Sjelle
Skanderborg
Skanderup
Skovsrod
Slagballe
Sorring
Sorø
Spystrup
Staffen Staffensdatter Staffensen
Stastis
Stiballe
Storring
Storåen
Stovby
Sturup
Svejstrup
Svend Svendsen
Svenstrup
Søballe
Søbygård
Sødringholm
Sønderskov
Sønderå
Sørensdatter Sørensen

Teglmand
Tem
Testrup
Tofthøj
Tolstrup
Tomas Tomasdatter Tomasen
Torben Torbensen
Tord
Torning
Tornsdatter
Torrild
Tovstrup
Troels Troelsen
Troelstrup
Trolle
Tulstrup
Tvillingeå
Tyrsting
Tøgersen
Tømmerby
Tønning

Ulrik
Ulstrup

Velling
Vengegård
Verkamp
Vestbirk
Vibeke
Viborg
Vilholt
Villum Villumsen
Virklund
Vissing
Vissingkloster
Vitskøl
Voer
Voerladegård
Volsøbæk
Vorret
Vosgård
Vrads

Worm

Yding

Zeibig

Ørkloster
Østbirk

udarbejdet 1995-96 af Bjarne Nørgaard Pedersen Agernvej 95   8330 Beder