Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-PedersenRANDERS BYFOGED TINGBØGER 1573 - 1698.


(1)

snapsmandag  (12/1 1573)

** de otte mænd vidnede, at Christen Mortensen i Hagenstrup mølle æskede et skiftebrev, som er ganget og gjort imellem Christen Mikkelsen i Grensten og Dorte Ousens her i byen og æskede den myndighed, som Christen Mikkelsen havde af hans brorsøn Oluf Pedersen at han skulle gøre skifte med Dorte Ousens på hans vegne efter hans fuldmagt.

** vurderingsmænd vurderede en gryde for Peder Nielsen, som han havde i pant af Peder Nielsen.

** Peder Pedersen bestod, at i fjor, da Peder Hvid og Søren Hofmand havde Volgården i brug, da holdt de det gærde ved magt, som er imellem Volgården og hospitals kålgård, så de fattige havde ingen skade i deres kålhave for deres forsømmelses skyld.

** efterskrevne sagde, ---- deres gærde, har de fattige fået skade i deres kålgård.

** synsmænd hjemlede, at imellem Volgården og hospitalets halvgård er en ---- og står åben og har været lukket tilforn.

** Mads Andersen udviste efterskrevne.

** Peder Olufsen fordelte.

** Jens Andersen udviste Jørgen Skrædder.

** efterskrevne vidnede, at Rasmus Jensen i Asferg betalte Hans Byrial 9 markstykker, som han var ham og hans medarvinger skyldig efter hans fars regnskabsbogs lydelse.

** de otte mænd vidnede, at Peder Pedersen stod indskrevet i Byrial Bartskærs regnskabsbog for lov for 16 daler for Søren Nielsen i ----.

** Peder Pedersen viste alle dem, som havde betalt ----.

(2)

** Jørgen Selkær sagde, at han skulle bevise, at han førte to tønder sæbe og en tønde honning af ---- for Niels Lassen.

** ----.

** Rasmus ---- delte ----.

** P P delte Anders ----.

** Peder Hvid 4.ting udviste -----.

** Keld Nielsen udviste efterskrevne.

** Rasmus Jensen i Virring delt af Jens Møller.

** ----.

mandag post prisca virg. (19/1 1573)

** Dorte Nissens vidnede, at den tid Peder Mikkelsen lå i hans yderste tid, begærede han af Christen Mikkelsen at være behjælpelig at vurdere det gods, som hans søn Oluf Pedersen kunne tilfalde efter hans død, som han betroede ham til.

** efterskrevne vidnede med Svend ----.

** dom imellem Anders Lassen og ---- i Enslev at afsiges mandag efter midfaste søndag.

** Rasmus Pedersen fordelte Jep Nielsen i Vissing.

(3)

** efterskrevne vidnede, at Jens ---- bestod, at han satte det ny gærde, som står ovenfor Randers bro, som nu omtrættes med Peder Pedersen, i Claus Hvidtfelds tid.

** Peder Pedersen lod læse hr Aksel Laursens giftebrev lydende på en fiskegård, som han havde givet til hospitalet, og han bestod, at han havde ladet stævne Oluf Mouridsen og fru Anne Rosenkrantz at svare for hospitalets fiskegård.

** samme 8 mænd vidnede, at efterskrevne var Peder Pedersens hjemmel til den fiskegård, som Aksel Laursen havde givet til de fattige, så vidt som hans gavebrev bemelder til så længe, den kan de fattige eller salig Aksel Laursens arvinger afvindes i dom eller rettergang.

** Tomas ---- vidnede, at det ny gærde er sat 5 alen ----.

(4)

** efterskrevne vidnede, at det ny gærde og bygning, som Jens ---- havde bestået, at han satte i Claus Hvidtfelds tid, som nu omtvistes, det samme gærde har stået en tid lang, hvor længe der er, vidste de ikke, og hvem grunden tilhørte, vidste de ikke heller.

** efterskrevne delt af mester Anders.

** efterskrevne delt af Niels Råsted.

** efterskrevne delt af Niels Råsted.

mandag post pauli. (26/1 1573)

** Christen Henningsen lod fordele for gæld.

** Anders ---- lod fordele for gæld.

** synsmænd hjemlede, at de var til Peder Nielsens og syne, at Las ---- var slået et stort slag bag i hans nakke, og at Godske var hugget et sår for i sit hoved, og hans skulderblad var sønderslået, og der var stukket og hugget i gadedøren.

** Iver Simonsen klagede, hvorledes han sendte hans dreng i sit ærinde i Randers gade, og da han kom til ham igen, da havde han 6 skrammer, men hvem, der havde det gjort, vidste han ikke og lyste for hans lovmål.

** Knud i Stevnstrup voldsvoret af ----.

** Erik Christensen i Vinge voldsvoret af Rasmus Smed.

** Poul Nielsen i Terp delt af ---- Frandsen.

(5)

** efterskrevne vurderede efterskrevne gods, som han havde i pant af Peder Mortensen i ---- og Søren Lauridsen i Kovsted, som han løste fra Anne Svendsdatter.

** P ---- i Kovsted delt af Peder Mikkelsen.

** C Mortensen i Bjergby delt af Rasmus Guldsmed.

** Morten Storm i Støvring og Las Markorsen sst voldsvoret af Jacob Lassen.

** Las Jensen i Hammel og Niels Nielsen sst delt af Anders Lerbjerg.

** var skikket Byrial Bartskærs arvinger ---- Keldsen Hans Byrial og Anders Lassen og havde indstævnet Anders Segalt angående en halvager, som Anders Segalt havde pantsat Byrial Bartskær, da blev de så forligt, at Byrials arvinger skulle beholde samme halvager til skt Mikkelsdag.

** efterskrevne vidnede, at Niels Søver har 3.ting tilbudt Peder Pedersen at ville fuldgøre den gærdsel, som han havde selv æsket på de fattiges vegne efter KM brev, som det nu bemelder, og ville ydermere gøre ham på de fattige deres vegne hvis, han videre begærede.

** Morten ---- delte nogen.

** dom imellem Peder Hvid og Dorte Prims.

** P Nørager delte P ---- og Mikkel i Værum.

** Jens Nielsen i Lund delt af Mads Rasmussen.

askeonsdag. (4/2 1573)

** Niels Søver havde ladet indstævne Peder Pedersen for nogen trætte, som dem imellem været har, så blev de venligt og vel forligt om al den trætte, som dem her til dags imellem været har.

(6)

mandag post honoratus. (9/2 1573)

** efterskrevne vurderede en messingkedel, som Peder Sørensen i Glesborg har ladet tilbyde Jens Hvid samme kedel og æskede 4 tønder havre, som han sagde, at han var ham skyldig.

** Knud Skibbygger vidnede, at den torsdag næst for skt Olufsdag sidst forleden, da løb han med sit skib her af Randers fjord, og da var Søren Helsted ikke kommet her i fjorden med sit skib.

** Mads Ryum og Christen Bertelsen vidnede, at den anden uge for skt Olufsdag sidst forleden, da løb de hjem fra Lübeck, og der de kom i Kyholm sund, da gik de på land, og der lå de børløs i 2 dage, og de så ikke Søren Helsted på rejsen fra Kyholm sund eller i Randers fjord. Karen Helsted tilstede til det vidne.

** Baltser Villadsen vidnede, at i den 4.uge efter skt Hansdag sidst forleden da talte han med Søren Helsted, og var i hans skib i Kyholm sund, og da betalte han Baltser 13 daler for sild, han havde solgt for ham, og da sagde han, at han ville ad Lübeck ad.

** efterskrevne vidnede, at 3 uger før Søren Helsted døde, der mester Niels og de andre dannemænd var hjemgående, de havde registreret hans gods, da sagde Hans Ousen til Søren Helsted, du lader registrere det gods, som er her, hvi lader du ikke ---- det gods og penge, som er til din søsters i Lemmer, da svarede han og sagde, der har jeg nok 100 enkende daler igen og noget mere, det er alt registreret, og findes i min kiste.

** Mads i ---- vidnede, at ved skt Olufsdags tide, da lå han og Christen ---- sønden for Svendborg, og der lå Søren Helsted hos dem. varsel til Karen Helsted og hendes husbond Tomas Housen.

** Hans Ousen vidnede, at den tid, Søren Helsted var død, kom Karen Helsted til ham og begærede, at han skulle sige, at hun havde købt den ---- af hendes bror, da sagde han nej, han ville ikke sige det, og klagede Karen Helsted på Hans Ousen, at han ville vidne hendes gods og penge af, endog han havde hendes brors gods i hus hos sig, siden han døde.

(7)

** efterskrevne vidnede, at Peder Lauridsen og hans medbrødre sandemænd forpligtede dem at gøre deres tov imellem Christen ---- og Niels Pedersen Vendelbo i dag 8 dage.

** Peder Rasmussen i ---- delt af Baltser Villadsen.

** efterskrevne stævnede Niels ---- at møde på torsdag til Hovlbjerg herreds ting at svare Jens Nielsen i Havrum med hvis breve, han ville nyde på den gård i Havrum.

** efterskrevne vidnede, at eftersom de var tilbudt af Peder Andersen og af Niels Rung, da var de hos Mette Uppes, og hun tilstod for dem, at nogen tid siden forleden da var der 4 mænd hos hende, havende hjemme i Ulstrup, og spurgte, om hun kunne vise dem gode sild, og da fulgte hun dem til Niels Rungs, fordi hun havde ærinde i samme gade, da kom de i handel om en tønde sild, og dermed gik hun sin vej, men hvad heller de blev købt for byg eller ej, det vidste hun ikke.

** Niels Tordsen tilspurgte Christen Pedersen, om det vidnesbyrd var så nøjagtigt, at det kunne vidne ham sine penge af, som var Rasmus Mortensens, dertil svarede Christen Pedersen, at dersom han stoler meget på samme Rasmus Mortensens vidne.

** Jørgen Selkær gav Niels Lassen til sag 5 markstykker og 4 skilling for 2 læster salt, han førte hjem af ---- for ham, som hans dreng indskibede ham på Niels Lassens vegne.

** dom imellem Niels Lassen og Jørgen Selkær.

** Anders Tøgersen delt af løjtnant Frands.

** ---- i Vissing delt af P Mikkelsen.

** efterskrevne delt af Jens ----.

(8)

** efterskrevne delt af Peder Alsing.

mandag post reminiscere. (16/2 1573)

** Christen Mortensen i Hagenstrup mølle æskede af Christen Mikkelsen i Grensten hvis penge som var efter salig Peder Mikkelsens død, da svarede Christen Nielsen, at hvis penge, der var ikke udgivet i gælden, de skulle vel komme tilstede, som Dorte Ousens havde, og fremlagde han et register, som var skrevet på det efterskrevne gods, som Oluf Pedersen tilfaldt efter hans far salig Peder Mikkelsen.

** Las Nielsen klagede, at han blev slået her i byen uden skyld eller brøde og i mørke og mulm.

** Peder Nielsen vidnede, at i dag måned sad Las Nielsen i Enslev inde til hans og drak, og ingen mand han fortørnede uden hans egen dreng, og der han gik ud og satte sig i sin vogn og ville færdes hjem, da kom der en eller to karle og slog ham med nogen spyd udenfor hans dør.

** efterskrevne delt af Søren Kældersvend.

(9)

** Jens Madsen vidnede, at i dag måned om aftenen kom han gående op ad gaden, da kom nogle karle, der ville have ham ind i et hus ved kilden, hvor han talte med en karl, som stod med et spyd, og de kom tilsammen 4 eller 6 slag, så gav sig en anden mand til Niels Madsen på siden af ham, og slog på ham med et spyd, og der blev knoglerne slået af hans venstre hånd af 4 fingre og et sting på hans højre hånd, som han lod sy her i dag på tinget, som han ville bevise med et borgerstuevidne, og alle karle forfulgte ham til sine venners hus, og siden, da de gav sig ned ad gaden, kom en vogn imod dem, hvori sad ovennævnte karle. dertil svarede Las Jensen Let i Enslev, at han ikke var nogen tid tilstede, da han fik sin skade.

** efterskrevne vidnede, at den tid, den trætte kom imellem Søren Tromslår og Jens Tomasen i Las Sørensens hus, da kom de først i snak om et dyr, som blev skudt i Galten, og den, der skød samme dyr, han blev hængt, da sagde Jens Tomasen, at den, der blev hængt i Galten, det var hans bror, da sagde Søren Tromslår, hvad kommer det mig ved, at de tyve hænger for dem selv, hvad har jeg med de tyve at gøre, tag det sengeklæde med og lad mig blive den, der jeg er, så fik de begge deres knive ud og søgte hverandre med, og så slog Jens Tomasen til Søren med en kårde, og ramte ham i sin pande og gjorde ham sår og skade.

(10)

** Christen Pedersen bestod, at Christen ---- 6 markstykker imod ham på kongens vegne, for han slog Knud Ibsen.

** synsmænd hjemlede, at under det højre øje er Jacob Gram blå og på den venstre kæbe er han ilde slået, og bag på hans kjortel er hul påhugget.

** Niels Pedersen Vendelbo sagde, at han havde tilbudt Christen Guldsmed at give for den sår og skade, han havde gjort ham, af hans yderste formue, og tilbød han her i dag at sætte ham loven og vissen for samme sår og skade, Christen Guldsmed æskede vissen og loven for sår og skade og for sin kost og tæring og forsømmelse, thi han vidste ikke at søge ham på penge, før han kom til sit helbred.

** efterskrevne vidnede, at den tid Christen Guldsmed kom ned til Mads i ----, da begærede de at måtte drikke en kande øl, og de kom i leg med Jens Andersen og Rasmus Kare, nogen tid derefter kom Niels Pedersen Vendelbo ind med et værge under sin arm, og spurgte, om han måtte lege med dem, og Rasmus Kare og Christen Guldsmed og Niels Pedersen kom i leg tilsammen, så tog Niels Pedersen 2 mark til sig, som stod på legen, og kastede sin leg, så sagde Christen Guldsmed til ham, læg de penge fra dig, ellers skal jeg gøre dig til den karl, som du ikke ville være, dertil svarede Niels Pedersen, at han ville give tusind pokker, og dermed slog Christen Guldsmed ham på munden, siden kom Niels Pedersen i trætte med Jens Lassen, og de kom omkuld på gulvet, og da blev de adskilt, og Niels Pedersen kom ud af døren, og da han var udkommet, da æskede han alle som i huset var, og kaldte dem tyve og skælme, så fik Christen Guldsmed et ror i hænderne og kom ud ad døren til ham, og da fik han sin skade.

(11)

** sandemænd tilspurgte Niels Pedersen, om han havde nogen vidnesbyrd, at Christen Guldsmed havde gjort ham sår eller skade, førend han huggede ham, dertil svarede ham, at han havde ingen vidnesbyrd.

** sandemænd svor Niels Pedersen vold over for sår og skade, han gjorde Christen Guldsmed her sst, efterdi Niels Pedersen havde ingen vidnesbyrd, at han gjorde nødværge.

** Karen Madses vidnede, at som nu bliver påske to år, da var hun inde til Niels Rungs, og da kom Mette Uppes ind, og efter de længe havde prist om købet, undte Niels Rungs hustru Mette Uppes en tønde sild for 25 skæpper byg, og Mette Uppes lovede hende sin betaling for samme sild.

mandag post oculi. (23/2 1573)

** 8 mænd vidnede, at de hørte, det Søren Tromslår sagde til Jens Tomasen, tag ved din oldefar, bødlen tog ham, da svarede han, bliv selv en tyv og skælm, indtil du kan bevise det.

** Jens Tomasen tilbød Søren Tromslår sølv og penge gunst og gave for den sår og skade, han ham gjort havde, og satte i rette, om det var vold, han havde gjort, efterdi Søren Tromslår drog hans kniv.

** efterskrevne vidnede, at de var inde til Maren Frandses og sad og drak, og idet kom Poul Nielsen derind og tilspurgte Anders Rovsing, om han ville få ham penge til en kande, da sagde Anders Rovsing, at han var ham ingen penge pligtig, og slog Poul Nielsen i sit øje, og han slog med sin degen, så kom de på gulvet med hverandre, og idet slog Anders Rovsing Maren Pedersdatter og gjorde hende sår og skade.

(12)

** synsmænd vidnede, de så Morten Nielsens sår, som var oven i hans hoved og over hans øje, som var gjort med en kniv.

** Peder Byrial 3.ting klagede på nogen svin, som han gjort ham skade i hans kålhave.

** sandemænd svor Jens Tomasen vold over for sår og skade, han gjorde Søren Tromslår her i byen.

** efterskrevne vurderede en bryggekedel for Anders Rovsing ----, som han sagde sig at have i pant af salig Laurids Nielsen og Tomas Nielsen.

** sandemænd svor Niels Rovsing vold over for sår og skade, han gjorde Jens Christensen bådsmand.

** ----.

** efterskrevne svor, at Peder Andersen stod til vedermåls ting, og Niels Vinge hans 1.ting til ham for dele.

midfastemandag. (2/3 1573)

** Christen Smed 4.ting har ---- al den lod og del, som Berete Baltsersdatter har i den gård, Anne Spends iboer, og desligeste al den part, hun arvede efter hendes bror Rasmus Baltsersen.

** Anders Smed delte efterskrevne.

** Peder Nielsen delte efterskrevne.

** efterskrevne delt af Rasmus Pedersen.

** efterskrevne vidnede, at Knud Christensen i over Hornbæk bestod, at han gav Peder Pedersen 9 skæpper rug 9 skæpper havre og 8 skæpper byg for kongens part i det år, Niels Hansen fik hans kirkekorn.

** dom med Anders Lassen med Las Jensen.

** efterskrevne vidnede, at Jørgen Selkær bød sig i rette med Niels Lassen og ville gøre ham ---- og ---- for hvis han kunne beskylde ham, og Niels Lassen tog hans 1.ting til Jørgen Selkær.

** Niels Jostsen i Hobro delt af Mads Graver.

** Jens Mogensen voldsvoret af Peder Nielsen.

(13)

mandag post judica. (9/3 1573)

** efterskrevne vidnede, at nogen tid siden forleden var de hos Anne Svendsdatter, og hørte der, at Mads Pedersen i Mondrup, som var til huse hos Jesper Pedersen sst, at han klagede, at han ikke havde føde til at føde de to kvier med, som han havde købt af Christen Lassen, og bød hende samme to kvier til, om hun ville betale hendes svoger Christen Lassen de penge, han havde lovet ham, og derom blev de endelig forligt, så at Anne Svendsdatter skulle betale Christen Lassen pengene.

** Steffen Pottemager delt af Erik Skram.

** Søren Tromslår tilspurgte Christen Rasmussen i Jebjerg, om han var hans bror, da svarede og svor han ved sin sjæls salighed, at han vidste ---- intet at have byrd eller blod med ham i nogen måde, intet på fædrene eller mødrene side.

** Niels Kam tilspurgte Rasmus Smed, hvordan han havde været i hans tjeneste, da sagde han, at han havde tjent ham vel, så han takkede ham godt.

** efterskrevne vidnede, at i den uge efter skt Knudsdag, som det marked stod i Søndervig, da løb Søren Helsted af --- for dem og sagde, at han ville hjemad med helgens ed, og Frands ---- vidnede, at noget efter skt Hansdag, da var Søren Helsted hos ham i hans skude, som han lå i Kyholm sund, og Niels Brodgård vidnede, at han sejlede hos Christen Helsted i sommer, og de løb sønder og løb på Fyns rev, og mistede de deres ror, så løb de ind til Kerteminde at købe et nyt ror, og siden med jern og andet for Flensborg, og derfra til Fåborg og solgte mestenparten af deres sild, og siden til Svendborg og der solgte de flere sild, og købte øl og andet, hvad de behov havde, og løb til Kyholm sund efter den 4.uge efter midsommer, og der gav Søren Helsted Baltser Villadsen 12 daler, og i den tid var Søren Helsted ikke i Jylland.

(14)

** efterskrevne i Hornbæk vidnede, at Knud Christensen ikke havde talt deres minde på kirkens part af den efterskrevne tiende, som han skulle have givet, som er skt Mikkelsdag var et år.

** Simon i Vinge voldsvoret af Rasmus Smed.

** Christen Pedersen vidnede, at eftersom den bordag var gjort imellem Niels Pedersen Vendelbo og Christen Guldsmed, da kom Niels Pedersen ind til Christen Pedersen og der klagede han, at Christen Guldsmed havde slået ham på sin mund for to markstykker, som de doblede med, og dermed slog Christen Guldsmed ham på munden, og de andre i huset overfaldt ham og gjorde ham sår, så kom han ud ad døren, og da æskede han dem ud i pokkers navn, så kom Christen Guldsmed ud og slog ham først et slag på hans arm, og ydermere lod han Christen Pedersen og hans folk se en kugle, som sad blå og blodig i hans pande, og den sagde han, at Christen Guldsmed stødte ham med et ror.

** Christen ---- i Bjergby delt af Anders Jensen.

** efterskrevne vidnede, at det vidne, som Niels Solgård havde skrevet i Niels Pedersen Vendelbos sag, og Mads Eskildsen og Rasmus Kordt dertil ulempe vidnet havde, det var de bestandig.

(15)

** efterskrevne vidnede, at ud til gaden er Hartvig Tomasens kålgård, og der er gærdet ved magt, og siden omkring gården andetsteds kan gærderne ikke holde for svin og andet.

** efterskrevne vidnede med Niels Kare og med Villads ----.

** Jens Tomasen 3 ting tilbød Søren Tromslår penge og værd for den sår og skade, eftersom den var tilkommet, på det han ville ikke have videre bepligtning.

** Hans Bay Pedersen æskede frem, om der var nogen, der havde sår og synsgerninger, som beskyldte ham, at han skulle have gjort.

palmemandag. (16/3 1573)

** efterskrevne vurderede en gammel kvindekåbe for Christen Smed, som han sagde sig at have i pant af Niels Dalsgård.

** efterskrevne vidnede, at Christen Mikkelsen i Lem har i 4 ting forbudt nogen mand at bruge vod for den Jørgen Lykkes fiskegård, som Anne Vendelbos har i leje, videre end som de har gjort af Arilds tid, såfremt de ikke vil have skade for hjemgæld.

** efterskrevne vidnede, at det gærde, som er imellem Mads Hvid og Hans Skrædder, det duer intet at kan holde Mads Hvid uden skade.

** i lige måde kundgjorde de, at det mellemgærde, som er imellem Laurids Hammer og Niels Sørensens haver, det kan ikke være Laurids Hammer uden skade.

** Laurids Lauridsen skibbygger i Ebeltoft delt af Peder Hvid og Tomas Ferslev.

** Mads ----- Peder Christensen delt af Christen Fog.

** Jens Nielsen i Søby delt af Anders Henningsen.

(16)

** Mikkel Pedersen i Rosengård vidnede, at han var hos på Søren Fynbos loft og så, at Christen Sørensen ydede 3 tønder byg på Hans Bossens vegne, men hvor længe det er siden, vidste han ikke. andre vidnede det samme.

** Bertel Råsted i Hovlbjerg vidnede, at om dagen før Giøe Simonsdatter døde om natten, da var han hos hende, og hun bestod for ham, at hun var hos på Søren Fynbos loft, da Christen Sørensen i Halling ydede 3 tønder byg.

** Peder Bodelsen i Hald 3.ting viste Ludvig fra den have, han havde i leje af Else -----, og forbød ham at føre sæd deri.

** Christen Bartskær lovede Christen Pedersen at tale hans minde og byens, for han slog hans bror.

** Jacob Skov lovede Christen Pedersen at tale hans minde for Søren Christensens sag og for Laurids Bugges sag.


**  ----, at han havde intet sted eller fæst af Peder Pedersen, derfor forbød han nogen at tage vidne på sig, og bød sig dermed i rette for borgmester og råd.

** Søren Vissing tiltog sig dom imellem Christen Pedersen og Jacob Skov at afsige næste ting.

** Christen Nielsen, Niels ---- søn i Gerning voldsvoret af Mads Madsen.

** efterskrevne vidnede, at Søren Madsen havde i 4 ting forbudt Jens Hvid enten at bortpante eller sælge hans part, som han eller hans to børn kunne tilfalde i Jens Hvids gård.

** samme 8 mænd vidnede, at Niels Pedersen Vendelbo findes indført i Randers bys faldsmålsbog 1572.

(17)

mandag post quasimodo geniti. (30/3 1573)

** Mads Hvid vidnede, at Dorte Mikkelsdatter havde været hans nabo, og hun handlede og skikkede sig i byen som en ærlig god tro pige i alle måder. andre vidnede det samme, og Karen Sørensdatter og Maren Sørensdatter vidnede, at de fulgtes med Dorte Mikkelsdatter af København og her til byen, og da handlede og skikkede hun sig hos dem redeligt og vel.

** Niels Lassen klagede 3.ting, at der var nogen, som havde brudt hans gærde sønder, og der var gået gæs igennem.

** varsel for Christen Bodelsen til Mikkel Rovsing i Gerning.

** Niels Sørensen, tjenende Christen Bodelsen, vidnede, at som han gik på Nedervold, kom Karen Knudsdatter gående efter ham, og som han så sig tilbage, havde hun kastet en kurv, hun havde på sin arm, og løb ad byen, og Mikkel Rovsing i Gerning løb flux efter hende, og havde en dragen kniv i sin hånd.
 
** efterskrevne vidnede, at den kålgårdslåge, som Ludvig sagde, han havde i leje af Else -----, den er tilslået ny ved stabel og sat lås for, hvem det havde gjort, vidste de ikke.

** Christen Pedersen tilbød Jacob Bartskærsvend, som var født i ----, lejde og dage i 3 ting på ---- kongens og byens vegne, at komme og svare for sig, om han havde vidnesbyrd, at han slog ikke Niels Sørensen ihjel.

** Rasmus Nørager 3 ting viste Morten Rovsing fra den have, han har købt af Erik ----.

** Niels ---- delt af P Byrial.

** efterskrevne vidnede, at de var hos Anne Spends og tilspurgte hende, om hun ville besidde den gård, hun iboede, da bødtes Jens Kare 12 enkende daler af hende af hans part, og hvis hun ikke ville give ham 12 daler om året, da ville han give hende 12 daler.

** efterskrevne vidnede, at Niels Pedersen Vendelbo sagde, at han vidste ikke med Christen Guldsmed andet end ---- og godt.

** Oluf Smed i Tånum delt af Jens ----.

** Søren Jensen i Hadbjerg voldsvoret af Rasmus -----.

(18)

** sandemænd svor Jens Bartskærsvend mord og manddød over og fra sin fred, for han dræbte og ihjel slog Niels Sørensen ---- ---- og var han rømt for sin gerning.

** Anders Sørensen Sommer i Hatting blev voldsvoret af Christen Pedersen.

** Mads Andersen gjorde Niels Lassen fuldmyndig at forfølge den dele over Rasmus Fynbo.

** Jens ---- i Gerning voldsvoret af Niels Hansen.

** Mikkel Rovsing i Gerning voldsvoret for sår og skade, han gjorde Karen Knudsdatter.

** Ludvig Gransø havde ladet indstævne Christen Bertelsen og havde beskyldt ham, at han var ham 12 daler i mønt, som skulle have været betalt pinsedag sidst forleden 72, for et stykke klæde, han havde købt ham af, og satte i rette, om han burde at annamme 3 mønter for hver daler i mønt, som han tilforn lovet har, dertil svarede Christen Bertelsen, at han har haft det i Christen Storms minde fra samme dag, hvorefter blev afsagt, at Christen Bertelsen pligtig er at fornøje Ludvig efter Christen Storms regnskabsbogs lydelse.

(19)

mandag post ----.

** ---- i Vestrup delte Laurids Christensen i Kovsted.

** Hartvig Brand delt af Anders Madsen i lille Torup.

** Søren Smed delte Gert Remsnider.

** Søren Bertelsen delt af Ove Pedersen i lille Torup.

** efterskrevne vidnede, at Niels Poulsen i Mejlby tilbød at ville vidne sin sandhed i den sag med Mikkel Rovsing i Gerning og Karen Knudsdatter.

** Maren Gladsdatter tilbød Morten den kælder, han iboede.

** ---- forpligtede sig at betale Hartvig Clausen hvis han er ham skyldig 28 gamle daler 1 ort, er 7 daler 8 skilling penge.

** efterskrevne vidnede, at Jens Bay og Peder Hvid tilsagde alle borgere, at de skulle rette dem efter at holde gode herberger og god skik i deres huse, og hver den har hele ager skal holde 4 heste, og 1/2 ager 2 heste.

** ung Jens Pedersen i Helsted voldsvoret af Niels Ibsen.

** Anders Jensen delt af Hans Byrial.

mandag efter jubilate. (6/4 1573)

** 8 mænd vidnede, at Niels Jensen Søver på fru Johanne ---- vegne til ---- og begærede, at hvis der var nogen af borgerne her i byen, som hun var pligtig, da var hun overbødig at betale dem, og ingen der kom.

** efterskrevne vidnede, at Jens Sørensen i Havrum sagde, at den tid hans gård og gods brændte, da brændte også hans afkaldsbreve, som han skulle have at holde imellem sig og Jørgen Sørensen, sin bror, og andre hans søskende, og tilbød at ville holde Jørgen Sørensens testamentebrev, og godset ville han lade skifte og dele arvingerne imellem.

(20)

** efterskrevne vidnede, at Christen Lassen, som tjente Anders Sordrup, tilbød Søren Helsted i fjor noget for jul 16 tønder sild at føre ham ad Randers med det første, da sagde Søren Helsted, at han kunne ikke føre samme sild for ham på den tid, men han ville drage hjem og komme tilbage dermed.

** Anne Vendelbos og Niels Pedersen Vendelbo delt af Niels Turesen i Holmstol på sine egne og Peder Turesens vegne.

** varsel for Christen Bonde i Årslev.

mandag efter cantate. (20/4 1573)

** 8 mænd vidnede, at Jens Sørensen i Sall sagde til Niels Sørensen Søver, i har gjort mangen mand uret i Hovlbjerg herred, så har i og gjort mig, og sagde, at han ville vel bevise det, men ingen han gav navn, som han ville bevise det med.

** efterskrevne vurderede en degen for Ellen Andersdatter, som hun havde ladet udbyde i 4 ting, for 1/2 gammel daler, som hun havde i pant af Niels Lassen for 26 skilling penge.

** synsmænd hjemlede, at 6 staver, som Anders Rovsing har ladet indsætte i sit mellemgærde imellem sig og Niels Sørensen, de er indsat på Niels Sørensens.

** ---- i Ans delt af Laurids Hammer.

(21)

** Berete Baltsersdatter havde indstævnet Anne Sørensdatter og beklaget sig, at hun forholdt hende hendes arvelod og anpart, som hende var arveligt tilfaldet efter hendes salige far og mor, hvorefter blev afsagt, at Berete Bertelsdatter bør sin arvelod og anpart at nyde og beholde.

mandag post exaudi. (4/5 1573)

** synsmænd hjemlede, at det mellemgærde, som står imellem Christen Tordsen og Peder Andersen, er så, at det ikke kan holde Christen Tordsen uden skade.

** underskrevne vidnede, at eftersom de var tilbudt af Anders Henningsen, da var de hos Mads ---- og tilspurgte ham, hvorfor hun viste Christens dreng Christen Nielsen fra sig, da svarede han, at han viste ham fra sig, for han havde ikke øl og mad at holde ham med.

** Rasmus Jensen i Tørring voldsvoret af Niels Nielsen, Niels Knudsen Snedker voldsvoret af Peder Bartskær.

** Hans Kiel delt af Jesper Nielsen.

** Keld Jensen delte C Christensen.

(22)

mandag post trinit. (18/5 1573)

** Niels Jensen i Gerning delt af Peder Ibsen.

** Niels Pedersen i Jennum delt af Søren Fynbo.

** Christoffer ---- i Tundbæk delt for hovedgæld.

** Peder Andersen tømmermand delte efterskrevne.

** Mads Ousen i Hadsten delt af Peder Andersen.

** dom imellem P Andersen i Ferslev på Carsten Vissings vegne og Peder Svensk.

** ---- Frandsen gav hans stedmor Maren Christensdatter på sin egne og hans fem søskendes vegne afkald.

mandag, som skt urbanii påfaldt. (25/5 1573)

** efterskrevne gjorde Niels ---- varsel på Otte Brockenhus vegne til Hasle herredsting.

** Mads Storm i Støvring voldsvoret af Anders Lassen.

** Niels Ibsen lod Oluf Jensen i Torup af den dele, han havde ham i.

** efterskrevne vidnede, at Peder Andersen i Ferslev på Corfits Vifferts vegne berettede, hvorledes Peder Svensk borger havde bekendt sig med sit brev at Visti Christensen i ---- Knud Christensen ---- Søren Pedersen i Sparkær og Linnert Jensen i Fly havde leveret ham efterskrevne sider flæsk fårekroppe brød og gryn, som førnævnte mænd skulle udgive af Fjends herred til bondeskat, som Peder Svensk havde forpligtet sig at føre til København og fly Corfits Viffert til Næs høvedsmand nøjagtig kvittants, og mente Peder Andersen, at Peder Svensk havde ikke holdt sit brev og segl, som han lovet havde og flyet Corfits Viffert kvittants derpå, hvorefter blev afsagt, at Peder Svensk bør pligtig være at fly Corfits Viffert kvittants, at samme last er ydet, eller at stå ham til rette derfor.

(23)

** Søren Ottesen i Grenå havde ladet indkalde Niels Lassen borger og berettede, at de havde lejet ham en skude på 5 læster ad Lübeck og hid tilbage igen, som han havde lovet dem 5 enkende daler at betale til Lübeck og 5 daler i Randers at betale, og klagede, at tilbage stod af førnævnte fragt 3 enkende, som de ikke af ham bekomme kunne, og Niels Lassen berettede, at han havde fragtet dem samme skude af, som var på 5 læster til Lübeck og fra, og mente, samme 5 læster skibsrum burde at ---- efter den forord, og efterskrevne bestod, at Niels Lassens bud var hos ham og tilbød, at ville unde ham skibsrum på Niels Lassens vegne til to læster.

mandag for marcellinii. (1/6 1573)

** efterskrevne vidnede, at nogen stakket tid siden forleden, da var de inde til Ellen Hansdatters og da hørte de, at hun og Søren Fynbo blev forligt tilsammen om gældssag, så hun skulle betale ham på hendes og medarvingers vegne 14 daler, og lovede Jørgen Christensen at betale samme penge, og bestod Søren Fynbo, at han havde fået samme penge, og dermed dømte Christen Pedersen Ellen Hansdatter kvit.

(24)

** Jens P tromslårs hustru gjorde Jens Sørensen fuldmyndig og mægtig at tale hendes tale og forfølge hendes sag her til bytinget og andetsteds.

** 8 mænd vidnede, at Clemend Snedker blev tvunget under 6 høringer at betale Rasmus Nielsen i Hadbjerg for 1 alen grovklæde, han havde købt af ham.

** synsmænd hjemlede, at de var med Rasmus Lymmert til det gærde imellem ham og Anders Grydestøber, da var gærdet nedtrådt og risene i lige måder nedtrådt på begge sider, og var folk overgået af Anders Grydestøbers kålgård, og gået det samme tilbage igen.

mandag efter bonifacii. (8/6 1573)

** Karen ---- delte Jens, født i Virring.

** Rasmus Smed meldte sit signet dødt og magtesløst.

** Anders Rovsing delte efterskrevne.

** Christen Pedersen delte på Tomas Fiskers vegne.

** Anders ---- udviste alle dem, som boede ----.

** Christen Pedersens dom med Niels Rovsing ----.

** synsmænd hjemlede, at inden for diget var lagt en ---- høj, og udenfor en ---- høj, og der imellem var forsølet med grud og sand, og var der ikke ----, som det sig burde.

** Niels Knudsen i Stevnstrup delte Jens Sørensen i Væt.

mandag som viti påfaldt. (15/6 1573)

** 8 mænd vidnede, at Niels Søver lod fordele Jens Sørensen i Hammel for nogen ord og tale, han har ham tilsagt, og ikke han har bevist det inden søgsdag, som hans modersmål kunne angælde.

** ---- Christensen i Vinge voldsvoret af, og Niels Pedersen Vendelbo delt af Anders Ferdrup.

** synsmænd hjemlede, at der var sat et gærde i Anne Spends have, men hvem det havde gjort eller hvem hans hjemmel var, vidste de ikke.

(25)

** efterskrevne vidnede, at Henrik Møllers hus stod åbent ---- både for svin og alt andet.

** Henrik Remstrup voldsvoret af Niels Lassen, for han slog og stødte hans barn Las Nielsen blå og blodig.

** Anders Grydestøber satte borgen for Esben Smed.

mandag for midsommer. (22/6 1573)

** Peder Storm skødede Jesper Storm al den lod og del, han havde i hans fars smedje, og lovede Jesper Storm at betale hvis husleje, han var ham pligtig til denne dag.

** dom imellem Anders Henningsen og Mads Pars.

** efterskrevne vidnede, at Christen Pedersen i 3.ting havde tilbudt Christen Jude lejde og dag på ---- kongens og byens vegne, om han havde noget vidnesbyrd, han kunne undskylde sig med for sandemænd, at han slog ikke Jens Vendelbo ihjel, og klagede i dag på årådsmænd.
 
** efterskrevne vidnede, at Rasmus ---- havde en datter ved navn Maren Rasmusdatter, som var ---- født både på fædrene og mødrene side, og har handlet sig ærligt og vel al den tid, hun var her i byen.

** Mette Christensdatter vidnede, at som hun kom af kælderen med et stob øl, da sad Jens Vendelbo og kvad en vise, og da blev Anders ---- vred på ham og ville have slået ham med en ----, og idet kom Jens Vendelbo ud af døren, og Christen Jude kom ud af porten, hvor det gik til siden i gaden med dem, det vidste hun ikke.

** Christen Lassen æskede, før sandemændene gjorde deres ed, om der var nogen, der ville svare for Christen Jude.

** sandemændene svor Christen Jude manddød over, for han dræbte og ihjelslog Jens Vendelbo, efter de vidnesbyrd, som for dem var, og fra sin fred.

** Niels ---- delt af Dorte Andersdatter.

(26)

** Christoffer Lauridsen tilspurgte Gertrud Pibers, om hun vidste nogen uære og ulempe med ham, som hans ære og lempe angælde kunne, da sagde hun nej, hun vidste ikke andet med ham end det, som ærligt er, og ej hun har sagt andet på ham.

** dom imellem Christoffer Lauridsen ---- og Jacob Piber på hans hustrus vegne.

** Morten Christensen vidnede, at som Anders Segalt kom gående ned ad gaden, da sagde han, må jeg ikke gå på gaden, så kom Henrik Backmand løbende ned ad gaden, og Anders Segalt slog løs efter ham med en økse, og Henrik Backmand slog ham omkuld med en stang, og da Anders ville op igen, da slog Henrik Backmand ham over benene, og ikke Morten så, hvem der slog og stak med den kniv.

** Christen Rovsing sagde, at han havde aldrig haft de ord til Hans Remsniders, som efterskrevne ville vidne på ham.

** Esben Smed tilspurgte Knud Christensen, om han havde beligget hans datter Maren Esbensdatter, da sagde han, at han havde det gjort.

** Esben Smed æskede borgen af Knud Christensen, om han havde nogen at sætte ham borgen med, men der var ingen, der ville borge for ham.

** Niels Jensen lovede Christen Bonde 9 markstykker.

** efterskrevne, der iblandt Jens Christensen boende i Vendsyssel i Krogsgård, gør vitterligt med deres åbne brev, at de med mange flere godtfolk var tilstede på kirkegården i Randers, da Jens Vendelbo, som slået blev, blev begravet, og da hørte de, at der blev lyst manddød over graven, da kom en karl frem og kendtes på en anden karls vegne, som var ved navn Christen Jude, at Christen Jude var Jens Vendelbos rette bane, og bød han guld og penge på Christen Judes vegne, og har hørt, at samme Christen Jude skulle tjene en tysk ved navn Kotsbordt, og var Jens Vendelbo tjenesteløs, dateret Randers 29/5 1573.

(27)

** jeg Christen Madsen, tjenende i Vendsyssel i Tise by gør vitterligt med mit åbne brev, at jeg fuldmyndig og mægtig gør denne brevviser Christen Pedersen borger og byfoged i Randers, at opkræve sandemænd om min bror Jens Vendelbos død at sværge, og den sag i alle lovmål at forfølge, dateret Tise 25/5 1573, undertrykt mit signet.

** Aksel Juel til Villestrup, landsdommer i nørre Jylland, og Gunde Skriver landstingshører, gør vitterligt, at 1573 lørdag efter marcellinii var skikket Esben Smed i Randers og Christen Smed i Ørsted og i dag gjorde Christen Jude, tjenende Kotsbordt, varsel, at Christen Pedersen byfoged i Randers vil lade ham og hans medfølgere forfølge til Randers byting for manddrab og åråd, de skulle have gjort på Jens Vendelbo, som blev ihjel slået i Randers.

mandag for vorfruedag visitatio. (29/6 1573)

** Maren Wirms klagede og kærede på Mette Simonsdatter, at hun har slået hende.

** Jep Lydiksen 4.ting har ---- den part, Rasmus Lymmert har i Niels Nielsens gård på ----  og deres medarvingers vegne, Anders Jensen og Anders Grydestøber genpart, og viste Jep Lydiksen og Anne Lydiksdatter fire staldgårde.

** Hans Byrial vidnede, at det sår, som Anders Segalt havde i sit ben, det var slået med en spidsoddet kniv, og det sår, han havde i sin ryg, det var slået med en bredtunget kniv.

** Niels Ottesen 4.ting udvist af ----.

** Rasmus Guldsmed delt af Niels Lassen for hovedgæld.

** Christen Lassen æskede frem, om Henrik Backmand havde nogen vidnesbyrd, at han gjorde ikke vold på Anders Segalt, før sandemændene gjorde deres ed.

** Henrik Backmand blev voldsvoret for vold og skade, han har gjort på Anders Segalt her i byen.

(28)

mandag post visitiationis maria. (6/7 1573)

** Søren Christensen i 3 ting har tilbudt Laurids Smed skøde på den gård, han købte af ham, og æskede loven og vissen af ham for de penge, som stod tilbage efter deres køb.

** Christen Christensen delt af Jens Christensen for 3 daler.

** dom imellem ---- og Rasmus Jensen i Udby.

** Peder Andersen i Ferslev delte Peder Svensk på Corfits Vifferts vegne for hans forsømmelse imod ham efter doms lydelse.

** efterskrevne vidnede, at Christen Spend tilbød Dorte Baltsersdatter 32 daler, som stod tilbage af de penge, Rasmus Baltsersen var hende skyldig for den arvelod, han havde købt hende af, i den gård, Anne Sørensdatter iboede, og ville straks udlægge hende, før han gik af tinget, og ikke Dorte Baltsersdatter ville annamme samme 32 daler, og 3 mønter i hver daler, som gik tilforn, før mønten blev omsat.

** Oluf Høg i Helstrup delt af Christen Lans.

** Anders i Stærkær delt af Peder Byrial.

** Oluf Nielsen i ---- delt af Peder Nielsen.

** synsmænd vidnede, at de var i Jørgen Felbereders gård, og da kunne de ikke se andet på ham, end huden var lidt af hans kindben.

** Christen Guldsmed 4.ting udviste P ----.

** Tyri udviste Hans Remsnider.

** Dorte Baltsersdatter delt af Christen Spend.

** efterskrevne vurderede en guldring for Jep Envoldsen for 10 markstykker eller 3 gamle dalere, som han havde i pant af Maren Groersdatter.

** efterskrevne vidnede, at de hørte, at Søren Clemendsen, som var født i Gudum, bestod, at han stjal en grå hest fra hr Anders i Randrup, og han stjal øksne i Gudumlund, og solgte i Ålborg, og fra en dreng stjal han en sølvske hoser og bukser af engelsk.

(29)

mandag post canuti rex. (13/7 1573)

** dom imellem Søren Christensen og Laurids Snedker.

** dom imellem Jens Pedersen og Peder Christensen.

** efterskrevne vidnede, at den første gang, som Vibrant var her med vin, der kunne han ikke få husene til sin vin, og der han beklagede sig derfor hos Erik Lange, da lod Erik Lange og fru Anne ham få en kælder at lægge samme vin i.

** efterskrevne vidnede, at Esben Smed æskede af Anders Christensen om han havde noget vidnesbyrd, at han havde ikke ---- på hans datter, som han kunne undskylde sig med, eftersom den landstingsdom indeholdt, og om han havde noget vidnesbyrd, at han kunne afbevise, at han stjal ikke den ---- fra Jep Knivsmed i Års

** Søren Hesselbjerg gjorde skudsmål på Jens Remsnider og Søren Remsnider.

** Svend Knivsmed delt af Esben Smed.

mandag for magdalene. (20/7 1573)

** varsel for Christen Mikkelsen i Grensten.

** efterskrevne vidnede efter en kopi, som var skrevet af borgmester og råd i ---- og til borgmester og råd i Randers.

** dom imellem Christen Nielsen og Christen Mortensen i Hagenstrup mølle.

(30)

** Poul Murmand delt af Christen Nielsen i Kærby.

** dom imellem Knud Skrædder og Hans Holst.

** Jens Christensen i Hald delt af Rasmus Pedersen.

** Niels Pedersen i Randers delt af C Bodelsen.

** Søren Bådsmand lod vurdere efterskrevne, som han havde i pant af Maren Hvidsdatter.

** Jens Sode sagde for tingsdom, at han blev ikke delt uden med fire høringer, og det ville han bevise.

** Keld Nissen tilbød Christen Christensen et stykke kummerlin, som var vurderet ham til.

** efterskrevne vidnede, at Maren Brand sagde, at hun delte ikke Knud Christensen her til tinget i dag otte dage.

** efterskrevne vidnede, at den tid Christen Pedersen ---- Maren Brand til høring over Knud Christensen i dag 8 dage, da stod han på tingstokken, og de der var opnævnt til høringer, ved siden af tingstokken.

** Søren Møller klagede, at de havde ---- på hans gård ulovligt og borttaget hans stang og garn.

** efterskrevne vurderede en høle for Jacob Gram i ----, som han havde i pant af Christen Svendsen.

** synsmænd hjemlede, at det gærde, som er imellem Peder Kare og den gård, som Anders Tøgersen iboede, det er ikke så færdigt, at det kunne være Peder Kare uden skade.

mandag for olai. (27/10 1573)

** Las Graver beskyldte Oluf Ferslev, at han slog ham i sin pande med et glas og Hans Rødhoved slog ham siden med en kande.

** Las Pedersen gjorde sin bror Mads Pedersen fuldmyndig at forfølge hans tale.

** Peder Christensen delt af Christen Mikkelsen i Grensten for den forsømmelse, han havde imod ham, for han gjorde ikke den rejse frem og tilbage, som han havde lovet ham.

(31)

** synsmænd vidnede, at Steffen Mikkelsen er såret i sit hoved, og beskyldte han Anders Nissen, at han gjorde samme skade med en kniv.

** Christen Pedersen vidnede, at Maren Steffensdatter var hos ham at lade ham se sår og synsk gerning, og beskyldte hun Anders Nissen, at han gjorde hende det.

** Anders Nissen sagde, at Jens Karup gjorde ham hverken sår eller skade.

** Anders Nissen klagede på Bennit Snedker, at han gjorde ham sår og skade med en økse.

** Peder Smed varsel til Anne Vissings.

** efterskrevne vidnede med Peder Gram.

mandag for laurentii. (3/8 1573)

** mester Tøger Lassen skødede Anders ---- Møller på mester Laurids ---- og mester Laurids ---- vegne efter deres breve og fuldmagts lydelse den gård og ejendom, Jens ---- nu iboer.

** efterskrevne blev opnævnt til høringer.

** efterskrevne vidnede, at som Maren Christensdatter stod i deres stegers og bryggede for deres husbond, da kom Jacob Piber ind og sagde til Maren Christensdatter, du havde nok en flyede mig en stor hoben hug, så tog han hende i håret og slog hende omkuld, og rykkede håret af hende, og stak en kniv ned og ville have haft i hende, så kom de imellem, og fik ham af gården.

(32)

** varsel til Jens Årup for Jens ----.

** Niels Lassen lod fordele.

** Peder Svensk klagede på Christen Matiasen, at han gjorde ham sår og skade i sin gård.

** efterskrevne vidnede, at de var hos Anne Peder Hvids og hendes datter Karen Pedersdatter og tilspurgte dem, om de hørte, at Mads Brand gav Peder Byrials hustru onde ord, da sagde de nej.

** Niels Bysvend lod fordele.

lørdag for laurentii. (8/8 1573)

** Christen Pedersen byfoged med hr Frands Knudsens fuldmagt skødede Mikkel Pedersen det hus, som hr Frands iboer.

** Mikkel Mortensen forpligtede sig intet at fly ---- de penge, som han hende skyldig var til skt Mikkelsdag først kommende, eller at gøre ---- gården ryddelig.

mandag, som skt laurentii påfaldt. (10/8 1573)

** 8 mænd vidnede, at Christen Mortensen i Hagenstrup mølle 4.ting har --- salig Peder Mikkelsens gods sølv penge og mere rørende gods ligeså som at det var, der han døde.

** Christen Mikkelsen ---- sig ---- salig Peder Mikkelsens gods til Dorte Ousens til skt Mikkelsdag, eller da at stå dele derfor.

** efterskrevne vidnede, at da regnskab var blevet gjort imellem Søren Vissing og Mikkel Ousen, da blev Mikkel Ousen 1 daler skyldig.

(33)

** Anne Lydiksdatter havde ladet indstævne Anders Tøgersen for 5 daler, som hun havde i pant af Søren Nielsen for 10 markstykker, som skulle tilhøre Anders Tøgersen, hvilke 5 daler hun havde antvortet ham i hendes hus, og noget på 2.stund derefter kom han igen og sagde, at han fik ikke uden 4 daler. sagen blev opsat 14 dage.

** dom imellem C Mortensen i Hagenstrup mølle og Mogens Nielsen.

** efterskrevne vidnede, at siden borgmester og råd havde optaget dom imellem Anders Tøgersen og Anne Lydiksdatter, da er Anders Tøgersen kommet til tinge med en landstings stævning over Anne Lydiksdatter.

** efterskrevne vurderede efterskrevne for Mette Pedersdatter, som hun havde i pant af Las i Rosengård.

** Else Vrangsdatter delt af Niels Hansen.

** Anders Tordsen Maren Knudsdatter Henrik Spillemand og Christen Prammand delt af Laurids Markorsen.

skt ludvigs mandag. (17/8 1573)

** efterskrevne vidnede, at de sad inde til Mette Pedersdatters, så kom Niels Pedersen Vendelbo til døren ----.

** efterskrevne vidnede, at en tid siden da var de inde til Anne Lydiksdatter, og Anders Tordsen ---- 5 daler af hende, og han tog dem, så spurgte hun ham, om han ville skifte hende nogen af førnævnte dalere, da sagde han nej, han havde skiftet en af samme dalere.

(34)

** efterskrevne vidnede, at Mikkel Ousen sagde, at han var borger i Århus, og havde skattet og tynget deri ----.

** Anders Madsen i lille Torup og Maren ---- blev forligt om de ----, han havde gjort for hendes husbond, så hun skulle give ham 3 markstykker.

** efterskrevne vidnede, at Jens Remsnider tilspurgte Esben Smed, hvorfor han havde stævnet ham til landsting, da svarede Esben Smed, at han mente, at det var ikke uden skæmt, fordi det ---- var ikke ----.

** Simon Knudsen i Holbæk delt af Las Albæk.

** dom med Søren Olufsen med de knive.

** ---- Suder i Tind og Christen Pedersen i Nørtind ---- delt af Niels Hansen.

lørdag for bartolomeii. (22/8 1573)

** Anne Vissings tilspurgte Peder Gram, hvorfor hendes salig husbond skulle omdrage de 20 daler med ham, da svarede han, vel i ved det, Anne, de var for en rød okse, han stjal mig fra i Guds som venners vissen.

onsdag post bartolomeii (26/8 1573)

** efterskrevne vidnede, at Søren Christensen var for Søren Hofmands dør og æskede ham ud og kaldte ham tyv skælm og bøsvig og sagde, kom herud, jeg vil nu skifte svogerske med dig.

mandag, som bartolomeii påfaldt (24/8 1573)

** dom imellem Niels Hadsten og Christen Sørensen i Jennum, at efterdi Christen Sørensen har givet Niels Hadsten 11 daler for en hest, da bør samme hest at følge Christen Sørensen.

** dom imellem Jens Lassen og Niels Mortensen i Grølsted på Peder Christensen i ----- vegne.

(35)

** efterskrevne delt.

** efterskrevne vidnede, at Jens Møller sagde til Niels Lassen, at Knud Vittenkop var så ærlig som Niels Lassen var, og Niels Lassen sagde, at det var m: pokkers, og dermed søgte de hverandre og slog hverandre med deres næver, og dermed kom de i borgen tilsammen, og efterskrevne sagde god for dem, at de skulle være hverandre ubevaret.

** Anders Grydestøber vidnede, at en tid siden da kørte ham til Århus og mødte Esben Smed, og spurgte ham, hvor han havde været, da svarede han, at han var i Århus for at stævne 2 mænd, som havde vidnet med Knud Christensen.

** efterskrevne vidnede, at de hørte, at Esben Smed sagde her på tinget, at de to mænd af Århus havde mistet deres fingre, og Esben Smed benægtede, at han havde aldrig sagt disse ord.

** Søren Knivsmed sagde, at den tid Esben Smed forhvervede den sidste landstingsdom, og Søren havde stævnet ham, da var Esben to gange overgået i deres lavshus.

** efterskrevne vidnede med Mikkel Ousen, at han havde handlet sig vel.

** Niels Jensen, tjenende i Velling i Tyrsting herred, gav Anne Christensdatter afkald på sine egne og på sin mor Kirsten Hanses vegne for hvis arv, som dem kunne være tilfaldet efter Tomas ----, Anne Christensdatters husbond, og Christen Madsen, Mads Smeds søn, på sin fars vegne på Madses hustru ---- Jensdatters vegne og Rasmus Svendsen på sin hustru Helle Jensdatters vegne.

** ----.

(36)

mandag for egidii. (31/8 1573)

** efterskrevne vidnede, at de havde kendt Niels Lassen af sin barndom og til denne tid, da har han handlet og skikket sig først som en ærlig god tro dannesvend, og siden han blev gift, som en ærlig from tro dannemand.

** dom imellem Jens Lassen og ---- Bartskær.

** efterskrevne var hos Søren Knivsmed, da lå han på sin seng, men hvad heller han var så syg, han kunne ikke komme hid og svare for sig eller ej, vidste de ikke.

lørdag for natavit maria. (5/9 1573)

** efterskrevne vidnede, at den tid Hans Grisper kom til Jesper Bartskærs, da havde han efterskrevne gods med sig.

mandag for vorfruedag. (7/9 1573)

** varsel til Anne Vendelbos og Niels Pedersen Vendelbo for rigets lysning.

** varsel til Søren Madsen fra Jens Bagge i Gassum.

** efterskrevne vidnede, at på skt Laurentiidag sidst forleden, da var Bendt Pedersen foged på Kollerup og Mikkel Ousen til Christen Pedersen, og blev de forligt tilsammen om den gæld, Mikkel Ousen var Bendt Pedersen skyldig, som han skulle betale ham inden 8 dage.

** Peder Gram tilspurgte Anne Vissings, om hun ville holde den kontrakt, som blev gjort imellem ham og hendes salig husbond, da svarede hun, at havde der gået nogen breve og segl, som det lyder på, da skulle han lægge det frem, og hvad hende burde da at svare dertil, da ville hun det gøre.

(37)

** efterskrevne vidnede, at de har kendt Anne Vissings salig husbond Søren Vissing som en dannesvend og som en ærlig dannemand.

** efterskrevne vidnede, at da den dom var gået imellem Jørgen Grisper og Søren Christensen om det gods sølv og penge, som de omtvister, da var de begge forsamlet i Niels Svolgårds stue, og der forligte de dem tilsammen i så måde.

** dom imellem Christen Mortensen i Hagenstrup og Mogens Nielsen.

** Niels Buntmager delte Christen Christensen.

** dom imellem Søren Jensen i ---- og Anders Lassen.

** Esben Smed delte Søren Knivsmed.

** varsel for Mikkel Ousen til Anne Vissings.

** synsmænd hjemlede, at den ---- vollade uden den fanger hjælp, da falder den ned og gør Peder Pedersen og andre mænd skade, og er ganske Volgården så godt som øde og vindlukket, og Niels Søver tilbød at ville holde sin part færdig, eller tage den slet bort på det, ingen mand skulle fange skade af den.

** efterskrevne vidnede, at Las ---- hustru og pige har sagt for dem, at Søren Vissing fik et blåt stykke klæde af Mikkel Ousen i Vinterslev, som han lagde i sin slæde, og hvad heller det var betalt eller ikke, eller det var hans eget klæde, det vidste de ikke.

** Christen Mikkelsen vidnede ---- og lovede dem 12 daler, hvad mønt, det var i, blev ikke omtalt.

(38)

mandag, som helligkorsdag exaltationis påfaldt. (14/9 1573)

** Christen ---- fordelte Rasmus Møller i Ørvad mølle.

** Niels Nielsen i Grølsted delt af Anders Henningsen.

** efterskrevne vidnede, at Laurids Snedker forpligtede sig at det første ting, efter Christen skulle komme hjem, da skulle han tale hans minde for hvis gæld, han var ham skyldig.

** dom imellem Berete Stigsdatter og Hartvig Clausen.

** dom med Mads Brand og Esben Smeds eng.

** efterskrevne vidnede med Maren Esbensdatter.

** Anne Vendelbos delt af Mogens Skov.

** Svend Rasmussen delt af Peder Mortensen.

** Søren Hofmand og Baltser Mikkelsen sagde god for Albret Guldsmed og Niels Svolgård og Søren Smed sagde god for Jens Hvid.

mandag som skt mathias påfaldt. (21/9 1573)

** Niels Pedersen Vendelbo delt af Las Jacobsen.

** Jens ---- delt af Søren Søver.

** efterskrevne vidnede, at Laurids Jensen guldsmedesvend satte Jens Frost i Vivild et forgyldt sølvbælte i pant på Laurids Hammers vegne for 10 enkende daler.

** efterskrevne vidnede, at fra salig Søren Olufsens ejendom og op til Christen ---- ejendom, der stod et gærde.

** efterskrevne vidnede, at Knud Christensen sagde, at han vidste ikke med Maren Esbensdatter andet end dydigt og godt, og hvis, han havde sagt på hende, det var af hans uforstand, og derfor forsvor han Randers by, efterdi han vidste ingen skel dertil, og hvis han findes nogen tid herefter i Randers by, da tilbød han sig at lide livsstraf derfor.

(39)

mandag for michaelis. (28/9 1573)

** Niels Turesen og Peder Turesen i Holmstol 3.ting æskede 30 daler af Anne Vendelbos.

** efterskrevne vidnede, at Søren Mikkelsen, født i Pisselhøj, bestod, at han har stjålet en sort gilding og et sort øg, og blev dømt derfor af efterskrevne domsmænd.

** Mikkel ---- vidnede, at på søndag 14 dage sidst forleden sagde hans hustru for ham, at der var kommet en karl af Jens Hvids gård, og tog æbler og pærer og stod og spiste iblandt folk, der han var kommet af abildgården.

** Las Nielsen i Hjermind voldsvoret af Anders Jensen.

** dom med Jens Bødker.

** Anders Rovsing delt af Peder Byrial.

** Niels Pedersen Vendelbo delt af Søren Villadsen i ----.

** efterskrevne vidnede, at Villum Glarmester sagde, at borgmester og råd var hans fri hjemmel til det stykke gyde, som han havde inddraget i skt Peders gyde.

** Las Albæk delte Søren Pedersen i True for løfte, som han havde lovet ham, og ikke har holdt det.

(40)

mandag post fransii. (5/10 1573)

** efterskrevne vidnede, at Mette Marie Christensdatter og Gertrud Christensdatter har handlet og skikket dem redeligt og vel.

** Mads Skrædder delt af Knud Skrædder.

** efterskrevne vidnede, at som i går var måned om aftenen, da var der nogen for Anders Segalts dør og gav hverandre onde ord, så kom Niels Pedersen løbende, og Rasmus Mikkelsen og Anders ---- kom ud, og de huggede tilsammen med deres værger, og da klagede Niels Pedersen sig, at han havde fået skade, og andre vidnede, at den tid Niels Pedersen Vendelbo og Rasmus Mikkelsen og Anders ---- slog tilsammen, da så de, at Rasmus Mikkelsen slog 9 slag ad Niels Pedersen med et spyd, men hvilket han fik skade af, vidste de ikke.

** Jens Kare blev forligt med Anne Spends i så måde, at han skulle give hende 100 daler og 50 daler til Løjbjerggård, og derimod skal han have halv Anne Spends gård og ejendom, som var hendes lod og anpart.

(41)

** Mikkel Snur havde ladet stævne Margrete Davids for nogen gæld, som han ville bevise med tre mænd, da vidste fogden ikke andet end Margrete Davids er pligtig at stille Mikkel Snur tilfreds for samme gæld.

** efterskrevne vidnede, at sandemænd svor Anders ---- skomagersvend vold over for sår og skade, han gjorde Niels Pedersen Vendelbo efter det vidne, efterskrevne for dem vidnet havde, og svor Rasmus Mikkelsen kvit, efterdi der er ingen vidnesbyrd, at han har gjort ham sår og skade.

** sandemænd svor Albret Guldsmed tingfred over, for han forstyrrede Jens Hvid ved tinget, og ville slå ham med en økse, og svor Jens Hvid kvit, for han vendte sig selv, der Albret søgte ham med den.

** Jens Christensen borger i ---- voldsvoret af Peder Nielsen.

mandag post dionysius. (12/10 1573)

** 8 mænd vidnede, at Søren Christensen sagde, at han vidste ikke med Søren Hofmand andet end ære dydigt og godt, og hvis ord og tale, han havde sagt ham til, de var sagt i drukkenskab, og ingen skel han vidste dertil.

** Jens Pedersen i Tindvig delt af Anders Simonsen.

** Peder Svensk delt af Niels Hjermind.

(42)

** Søren Nan foged på Skern havde indstævnet Anders Tordsen og beskyldte ham, at han havde lovet og tilsagt Frands Brachner til Kirkedal, at han skulle ophugge et stykke hus for ham på 9 binding og gøre det færdigt med lofter vinduesbånd og døre, dertil svarede han, at hvis Søren Nan ville give ham halvt de penge, som tilbage stod af de penge, som ham var lovet for samme arbejde, da ville han færdiggøre det, da vidste fogden ikke andet, end Anders Tordsen er pligtig at færdiggøre sit arbejde.

** efterskrevne vidnede, at i dag 8 dage var de over et forligelsesmål imellem Jens Søver og Keld Nielsen i så måde, at skellet skulle gå imellem begge deres hjørnestolper.

** Poul Nielsen Peder Nielsen Niels Sparkær gav Tomas Ferslev afkald for al rørende bo og løsøre, undtaget hus og ejendom.

(43)

mandag før severinii. (19/10 1573)

** Peder Jensen i Mariager fordelte Claus Mortensen i Langå.

** efterskrevne vidnede, at de har kendt Anne Sørensdatter som en ærlig god tro pige i alle måder.

** efterskrevne vidnede, at Ludvig udlagde 4 daler for den dele, Rasmus Mariager havde til ham for 12 daler, som han havde lovet borgmester og råd for borgerskab, og Ludvig lovede at rette for sig efter byens privilegier.

** efterskrevne vidnede, at de hørte og så, at Poul Hvid borgmester lod læse KM brev, at efterdi Christen Hvid og Jep Hvid brødre er kommet i trætte med hverandre indbyrdes og gjort bordag her i Kolding, og derover er blevet grebet og indsat i fængsel, og da deres far nu for den sag har stillet os tilfreds, da har vi af synderlig gunst undt og tilladt, at førnævnte Christen Hvid og Jep Hvid herefter for denne sag må og skulle være fri ledig og løs, dateret Koldinghus 25/9 1573 Frederik med egen hånd underskrevet.

** Jens Rasmussen lod voldsværge Oluf Christensen i Norring.

(44)

mandag for simonis et judæ. (26/10 1573)

** Peder Poulsen i Fårup fordelte Peder Christensen.

** Peder Vejerslev i Horslev voldsvoret af Rasmus Snedker.

** Mogens Tomasen i Mejlby fordelte Jørgen Lauridsen.

** Anders Skrædder delt af Knud Skrædder.

** Niels Holm delt af Rasmus Simonsen.

** Mette Rasmusdatter delt af Mads Madsen.

** synsmænd hjemlede, at den stolpe, som stod nedenfor den indre portstolpe, den stod ---- meget for nær, efterdi der ikke var tre kvarter til tagdrop, og hælder porthuset noget på ham.

** Peder Mortensen delt af Las Graver.

** Mogens Skov 4.ting æskede af Anne Vendelbos både på sine egne og på hans bror Jacob Skovs vegne hovedsummen, som hun var dem skyldig, med zintse forsømmelse og skadegæld efter hendes brevs lydelse.

mandag post omnium sanctorii. (2/11 1573)

** Niels Roslev fordelte Anne Vendelbos på sin datters vegne.

** Søren Pedersen tilbød Anne, Niels Frandsens hustru, to bøsser, som hun havde pantsat ham.

** Jens Lassen i Tebbestrup delt af Rasmus Sørensen.

** Jens Skrædder 4.ting havde opladt den kålgård, som han havde i pant af Maren Mouridsdatter, og æskede sine penge.

** Jens Pedersen i Lindvig delt af Anders Henningsen.

** efterskrevne vidnede, at Knud Jensen forpligtede sig at flytte sit skillerum ind imellem begge deres hjørnestolper.

(45)

** efterskrevne vidnede efter Hans Rødhoveds og Jens Andersens vidne.

** Svend Lang og ---- i Tånum delt af Anders Hammershøj.

mandag for martini. (9/11 1573)

** 8 mænd vidnede, at som Søren Christensen stod inden tinge, og Jacob Skov var uden tinget, og gav hverandre onde ord, løb Søren Christensen af tinget med sin kniv ude, og søgte Jacob Skov med, og Jacob Skov fik en hammer og holdt op imod ham.

** Bay Pedersen og Peder Nielsen satte borgen for Jacob Skov, og Mads Madsen og Søren Mortensen satte borgen for Søren Christensen.

** Niels Holm delt af Morten Nielsen i Ølst.

** Niels Frandsen i Albæk delt af Maren Svendsdatter.

** efterskrevne vidnede, at Anders Christensen bestod, at han havde ---- den hånd----, som Maren Brams havde ----.

** otte mænd vidnede, at Mads Pedersen tilspurgte Maren Brams, om hun havde udgivet ----, som det brev indeholder, da sagde hun nej.

** efterskrevne vidnede, at Niels Simonsen i Vellev ----.

** efterskrevne vidnede, at de havde aldrig hørt, det Anne ---- har fået varsel af Jens Rasmussen i Tindbæk for dele.

** Esben Smed forpligtede sig at stå dele her i dag 14 dage.

** Anne Heldt i Albæk delt af Anders Smed.

** Rasmus Kvist i ---- voldsvoret af Rasmus Smed.

** efterskrevne vidnede, som var Jørgen Pedersens vidner.

** Niels Pedersen Vendelbo voldsvoret af Søren Lassen for sår og skade, han gjorde ham.

(46)

** Mikkel Mortensen forpligtede sig, at han enten skulle tale borgmester og råds minde og Anders Bay på kirkens vegne inden voldsdag, eller at rømme den gård, han iboer, efter den udvisning, som han udvist er.

** efterskrevne vidnede efter Jens Andersen vidne, hvori han bekender, at den tid Jesper Nielsen og Jens Tomasen Ferslev kom i bordag, da begyndte Jesper Nielsen at ville låne nogen penge af Jens Ferslev, 11 mark, som han var ham skyldig i tusind pokkers navn, da svarede Jens Ferslev, at han havde ikke så mange penge hos sig, men han kunne give ham 4 mark, da svarede Jesper Nielsen, at han ville give ham pokker med hans 4 mark, og tog et volbirkestob og slog Jens Ferslev i hovedet, og tog efter en trækande stod med øl og ville slået Jens Ferslev dermed, da kom han op og tog imod kanden med den venstre hånd, og så slog han ham med sin degen.

mandag post martini. (16/11 1573)

** Niels Lassen sagde for tingsdom, at hvis Anne Svendsdatter var Mads Rasmussen noget pligtig, da skulle hun stå dele derfor inden i dag 14 dage.

** synsmænd med Maren Gødesdatter vidnede, at hun var brøstløs og ---- imellem på hendes ager sommesteds 4 alen og sommesteds 3 alen er hende brøst alle steder.

** disse ---- efter hr Frands Knudsen.

** synsmænd hjemlede, at det plankeværk og hus, som stod imellem ---- og Rasmus ----.

(47)

** Christen Sørensen voldsvoret af Jens Rasmussen.

** Jens Søver og Keld Nielsen forpligtede dem at møde med hverandre med deres breve for borgmester og andre dannemænd.

** Anne Vendelbos delt af Niels Roslev.

** efterskrevne vidnede, at de var hos Søren Nielsen i Vormstrup og adspurgte ham, om Søren Vissing annammede 8 øksne af Anne Lydiksdatter på Niels Borres vegne i Ribe eller på sine egne vegne, da svarede han, at Søren Vissing solgte samme øksne, og Anne Lydiksdatter sendte sine øksne bort.

** efterskrevne vidnede med Peder Nielsen Havrum.

** efterskrevne vidnede efter Mikkel Jensens vidne.

(48)

mandag, som skt clemendsdag påfaldt. (23/11 1573)

** efterskrevne vidnede, at de hos var i Anne Lydiksdatters staldgård, og hørte, at Søren Vissing købte Anne Lydiksdatter de 9 øksne af, halvdelen af betale til pinsedag og halvparten til skt Ludvigs søndag.

** efterskrevne vidnede, at en Riberkarl var i Anne Lydiksdatters staldgård, og var Søren Vissing derhos i staldgården samme tid.

** Peder Kare vidnede, at den ild ---- jern ----, som de brændte de øksne med i Anne Lydiksdatters staldgård ----, den hørte ikke til hans, og hørte han, at Anne Lydiksdatter -----

** efterskrevne gjorde Peder Clemendsen Søren Jensen og andre Velling mænd trussel for Anders Jensen, at han havde dele ----.

** Anne Vissings tilspurgte Anne Lydiksdatter, om hun havde intet håndskrift af hendes husbond, eller hun havde noget vidnesbyrd eller levende mands røst, at hun havde æsket de penge af hendes husbond den stund, han levede, da svarede Anne Lydiksdatter, at hun vidste ikke, det han skulle dø så snart.

** efterskrevne vidnede, at Søren Nielsen Vormstrup bestod for dem, at han og Søren Vissing gik og snakkede tilsammen på Randers gade, da kom Anne Lydiksdatter gående til dem og tilspurgte Søren Vissing, om han ville hjælpe hende til gode, at hun kunne blive af med hendes øksne hos den mand, han solgte sine øksne, da sagde han, ville hun selv stå sin ---- for, da ville han hjælpe hende alt det gode, han kunne.

** efterskrevne vidnede, at de var hos Anne Vissings og æskede nogen penge på Anne Lydiksdatters vegne, for nogen øksne, som hendes husbond Søren Vissing havde købt hende af, da svarede hun, at hun var hende ikke penge skyldig, og ej heller vidste, at hendes husbond havde købt øksne af hende.

** efterskrevne vidnede, at Jens Søver på sin hustru Dorte Andersdatters vegne og på hendes bror Jens Andersens, og Peder Lassen på sin hustru Mette Andersdatters vegne gav mester Tøger på sin hustru Gertrud Hofmandsdatters vegne og på Jacob Hofmands vegne og Niels Søver på sin hustru Else Hofmandsdatters vegne afkald for det værgemål, som P ---- havde haft for salig Anders Jensens ? børn.

(49)

anden mandag.

** Anne Sørensdatter bestod, at hun stjal 2 alen vadmel til Morten Kærs og solgte Maren Broges, og hun lovede hende noget ---- for samme vadmel.

** Karen Nielsdatter, som sagde sig at være født i Hasseris, vidnede, at hun brød ind i Arent ---- krambod og ville have stjålet af hans gods, og sagde, at en landsknægtpiber ved navn Enok befalede hende det, og for sådan deres gerning blev de dømt til kagen at miste deres hud.

mandag, som skt andreas påfaldt. (30/11 1573)
 
** efterskrevne vidnede, at Maren Brams antvortede Søren ---- 13 daler, som var af de penge, som Maren Brams havde oppebåret for det ----, som Dorte Svenskes og Anne---- havde købt af fru Kirsten Aksel Juels.

** efterskrevne vidnede, at for 4 år siden var Christen Madsen, som tilforn var i Hølingsholm, i Mette Lydiks stue og takkede hende for de to tønder øl, hun havde sendt ham, og lovede at skulle betale dem, før han drog her af byen.

** Bodil Lydiks lod voldsværge Mads Næstved i Viborg.

(50)

mandag post skt nicolaidag. (7/12 1573)

** Niels Mikkelsen vidnede, at Christen Mortensen i Hølingsholm hentede 2 tønder øl af Mette Lydiksdatter i Randers ----.

** Laurids Hammer delte efterskrevne.

** Peder Mortensen i Virring klagede manddød over Jens Ferslev for Jesper Nielsen hans hustru, som han skulle slået, ligesom han klagede over graven, og tilbød ham lejde og dage til tinge ----.

** Tomas Ferslev begærede lejde og dage, og Christen Pedersen tilbød på kongens og ----.

** synsmænd.

** Mikkel Mortensen i Sønderlyng fordelt af C Mogensen Mollerup.

** efterskrevne vidnede, at Søren Tromslår forpligtede sig at tale Niels Lassen og Mads Andersens minde for hans skade, han havde gjort dem.

** Niels Christensen i Helsted delt af Anne Svendsdatter.

** Jens Helgensen i ---- delt af Søren Smed.

** Morten Rovsing lod fordele efterskrevne.

(51)

mandag post lucia (14/12 1573).

** efterskrevne vidnede, at treti dage efter Jesper Nielsen døde, var de inde til Mogens Skovs og ydede noget korn, og da kom Mogens Skov med et vidne, som Jens Andersen Hans Pedersen og Jørgen Pedersen vidnet havde på Jesper Nielsen den tid, den bordag kom imellem ham og Jens Tomasen Ferslev, da hørte de, at Jesper Nielsen begærede af Jens Tomasen, at han skulle låne ham 11 mark på sin husbonds vegne, og da bød han Jesper Nielsen 4 mark på regnskabet og gav ham mange onde ord og tog til sin daggert, da tog Jesper Nielsen et volbirkestob og stødte ham med øllet under øjnene, og han kunne ikke undvige, for han var klemt mellem skiven og væggen, og klagede Jesper Nielsen på Jørgen Pedersen, at han havde vidnet på ham, og han var ikke i huset den tid. varsel til Jens Tomasen Ferslev og til Dorte Rødhoveds for dette vidne.

** Anne Lydiksdatter tilspurgte Anne Vissings og Anders Bay, om salig Søren Vissing købte hende ikke de 9 øksne af, som de trætter om, da sagde de nej, at han købte hende ikke samme 9 øksne af.

** Mads Vognsen i Tånum voldsvoret af Jens Rasmussen.

** Morten Villadsen i vester Velling delt af Rasmus Smed.

(52)

mandag som thomæ påfaldt. (21/12 1573)

** efterskrevne vidnede, at det ungsvin, som Jens Andersen havde her i dag på tinget, det var født af hans eget svin, og blev hugget på vasen, det indkom og døde.

** efterskrevne vidnede, at de 3 svin, som var Jens Andersens, han havde ladet genne op til tinget, de havde ens mærke med det ungsvin, som Jens Andersen og Mette Pedersdatter trættes om.

** Anders Jensen delt af Peder Olufsen snedker.

** dom imellem Morten Rovsing og Erik Tøffelmager. Rasmus Nørager bestod Morten Rovsing på byens vegne den ----, han købte af Erik Tøffelmager.

** Niels ---- i Bjerregrav delt af Jens Tomasen i Heldt.

** Laurids Christensen i Kovsted delt af Søren Pedersen.

** Mads Karmand delte Simon Pedersen i Værum på Anne Karmands vegne.

** Niels Stygge i Gerlev voldsvoret af Bay Pedersen for 12 skæpper havre.

** Niels Pedersen i Romalt delt af Rasmus Knudsen.

** Morten Rovsing borger havde tiltale til Erik Tøffelmager for en kålhave, han ham solgt havde, og ikke kunne hjemle ham den, og satte i rette, om Erik Tøffelmager burde ikke at igen give ham hvis penge, som han ham derfor givet har, efterdi han ikke kunne hjemle ham den, hvilket Erik Tøffelmager blev tildømt.

(1)

** Randers bys tingbog anno 1587.

(2)

** sandemænd, til vargield.

(3)

8/1 1587.

** Rasmus Gregersen Tømmermand. hans hustru Anne Mouridsdatter sigtede Anders Pedersen i Tånum, at han fik hende sin hånd i sin egen gård, og tilsagde hende, at han skulle betale hende for sin umage, og hvis bekostning, hun lod bekoste på hans søster Kirsten Pedersdatter, som lå syg i Randers til Søren Rings hus. andre vidnede derom.

(4)

** Oluf Tygesen Tømmermand har afsagt al arv og gæld efter sin far Tyge Jensen hans død og afgang, og vil ikke nyde eller undgælde arv og gæld.

** Jens Sørensen Gedsted lod fordele for fald.

(5)

** Anker Poulsen i dag til 4.ting på KM vegne har æsket af Dorte Grams et pantebrev, som Laurids Pedersen, fordum foged på Torup, har forhvervet af Laurids Hansen i Værum på et hus i Værum, og hendes husbond Peder Gram har taget i forvaring på sine egne og medbrødre forlovsmænd deres vegne.

** Mogens Skov lod fordele for fald.

(6)

** Anker Poulsen lod fordele for fald.

** samme lod fordele for fald.

** Niels Bager lod fordele for fald.

** Rasmus Christensen lod fordele for fald.

** samme lod fordele for fald.

(7)

** Rasmus Fynbo og Mads Hornbæk gav hverandre afkald got hvis arv, de sig havde imellem og delt efter Kirsten Rasmusdatters død og afgang.

** Peder Jørgensen Skrædder lod fordele for fald.

** Hans Skriver lod fordele for fald

(10)

** Niels Madsen lod fordele for fald.

(11)

15/1 1587.

** Christen Lassen på sin bror salig Niels Lassens børns vegne har udvist Kirsten Rasmusdatter fra den gård, som hun nu iboer.

** Las Snur lod fordele for faldsmål.

(13)

23/1 1587.

** Jacob Knudsen Fisker lod fordele for fald Rasmus Nielsen skomagersvend og Mads Nielsen for hvis arvelod, der ham med sin hustru Dorte Nielsdatter er arveligt tilfaldet efter hendes bror Christen Nielsen, som døde i Hald, som de har oppebåret og forholdt hende for.

** Henrik Bartskær, sandemændene. førnævnte 8 mænd synede Henrik Bartskær er slået et sår tvært over sit venstre øre og et under sit øje, som han beskyldte Lydik Rasmussen for.

(14)

** Søren Terkildsen. synsmænd synede et gammelt gærde imellem førnævnte Søren Skrivers gård og Christen Lygtemagers gård, der er mange hul på samme gærde, og der går mange svin i haven.

** Niels Bang. Niels Bang og Mikkel Knudsen bekendte, at de var hos Anne Bangs salig Mads Rasmussens efterleverske, og gav hende tilkende, at Niels Bang til bytinget vil give last og klage, at hendes tag ligger ind på hans hus og bygning, og hendes bygning fortager ham lyset for hans vinduer, og vil derover lade tage uvillige mænds granskning og tilbød hende, om hun ville tage den halve part, da vil han tage den halve part af hvem, som han kan bekomme, da svarede hun, at hun vidste Niels Bang intet dertil at svare, førend han fanger borgmester og råds dom.

(15)

** Laurids Jacobsen lod voldsværge Laurids Christensen i Vestrup.

** Las Andersen lod fordele for fald.

** Iver Simonsen i Jebjerg lod fordele for fald.

(16)

** sandemændene. Lydik Rasmussen lod syne et langt ribbel for i sin pande, som han beskyldte Henrik Bartskær for.

** Poul Hårbo i Grensten lod fordele for fald.

** Laurids Jacobsen. synsmænd synede et gærde imellem hans og salig Hans Rødhoveds have, og det gærde, som Hans Rødhoveds arvinger tilkommer for deres anpart at holde færdig, er altsammen nedfaldet og ligger på jorden under fæfod.

(17)

** Poul Nielsen til 4.ting har tilbudt Poul Rasmussen i Helsted på hans egne og sin mors vegne Maren Rasmusdatter, Christen Ibsen vognmand i Randers på sin hustru Helge Rasmusdatter, desligeste hendes søster Anne Rasmusdatter deres vegne, den 2 tønder kedel til løsen, som salig Peder Rasmussen har ham pantsat.

** Bendt Hansen lod fordele for fald

(18)

** Anne Bangs lod fordele for fald.

** Jens Rasmussen lod fordele for fald

(19)

** samme lod fordele.

** Christen Bay lod fordele for fald.

(20)

** Margrete Nielsdatter lod fordele for fald.

** Mette Pedersdatter lod fordele for fald.

** Anne Jensdatter, Søren Hofmands, lod fordele for fald.

(21)

** Anne Bangs lod fordele for fald.

(23)

30/1 1587.

** Niels Knudsen lod fordele for fald.

** Jens Esbensen Foss lod fordele for fald.

** Mogens Skov lod voldsværge Christen Christensen i Hald.

(24)

** Bay Pedersen Hans Byrial lod fordele for fald Kirsten Rasmusdatter salig Hans Rødhoveds efterleverske for deres arvepart, hun forholder dem, som dem er tilskiftet efter hans død.

** Oluf Olufsen lod fordele for gæld.

** Henrik Bartskær lod fordele for fald.

(25)

** Bay Pedersen lod voldsværge Jens Pedersen i Tjæreby.

** Bay Pedersen lod fordele for fald.

** Bendt Hansen lod fordele for fald.

(27)

6/2 1587.

** Las Jensen Sode lod fordele for fald.

** Jørgen Rosenkrantz. synsmænd hjemlede, at 5 vinduer i hans bod, som Tomas Nørager iboede, er meget ilde sønderslået, og en væg stødt løs.

(28)

** mester Peder Jespersen i Bjerregrav. Peder Nielsen Ormstrup bekendte sig at være ham skyldig 115 daler, og har derfor pantsat ham sin gård.

** Keld Kastrup lod fordele for fald.

(29)

** Mogens Skov Laurids Jacobsen. Mogens Skov bekendte sig på sin datters barn Rasmus Hansens vegne, salig Hans Rasmussens søn, som han er ret lovværge for, over et ret arveskifte at have været med sin svoger Laurids Jacobsen om hvis efterskrevne arv, førnævnte Hans Rasmussens søn Rasmus Hansen arveligt kan tilfalde efter sin fars død, som han har annammet af førnævnte Laurids Jacobsen, og gav hverandre afkald.

(30)

** Morten Ibsen lod voldsværge Søren Christensen Kock i Gerndrup.

** Clemend Sørensen lod fordele for fald.

(31)

** Clemend Sørensen lod fordele for fald.

** sandemændene har tre gange lydeligt fremæsket Henrik Bartskær og Lydik Rasmussen, at de skulle komme her til tinge og forklare dem for voldssager, de han hverandre tillyst og ladet syne hver sin skade, og ikke de er fremkommet, førend fylding blev sat på sandemændene til samme tov at gøre.

** Anker Poulsen Randers by. efterdi Henrik Bartskær og Lydik Rasmussen for tingsdom har ladet syne sår og skade, som de har beskyldt hverandre for, og har sandemændene opkrævet over hverandre, deres tov at gøre om samme skade, og ikke de nu i dag er fremkommet samme deres klage at forantvorte, da svor sandemændene dem begge vold over på KM og byens vegne.

(32)

** Jens Christensen. Anders Sørensen skipper vidnede, at for 3 år siden ved midsommertide, han skulle til Lübeck, da adspurgte han Jens Adsersen, om han skulle købe noget hamp hjem for ham, da sagde han nej, Jens Christensen var ham 6 mark skyldig, dem havde han lovet at købe ham hamp for, og efterskrevne vidnede, at Jens Christensen købte hamp i Lübeck og pakkede det i en tønde, og han ydede Jens Adsersen samme hamp.
 
(33)

** Las Ammelhede på byens vegne. efterskrevne har synet byens mur og byens jord først ved Østerport og derefter, som følger.

(37)

13/2 1587.

** Mads Kedelsmed lod fordele for hovedgæld.

** Niels Christensen lod fordele for fald.

** Peder Hvid. efterskrevne vidnede, at de var hos Niels Hjermind efter Peder Hvids og Las Hvids begæring og æskede af ham på Anne Pedersdatters vegne rede og regnskab på hvis, han kunne blive hende skyldig for hvis, han tilkommer i den gård, Niels Hjermind iboer, og tilbød ham, at dersom han ville købe den lod og part, som hun har i samme gård, da skal han være den næste for sin værd, hvortil han svarede, at dersom hun ville unde ham samme part for skelligt køb, da ville han købe med hende.

(38)

** Anne Gravers lod fordele for fald.

(39)

** Mikkel Pedersen lod fordele for fald.

** Rasmus Bager. Hans Kiel for tingsdom med hånd og mund lovede, at han skal indkomme for smedene i deres lavshus, når han tilsiges, og da tale smedenes minde til deres lav.

** sandemændene. Maren Sørensdatter lod syne for tingsdom hendes halsklæde blodigt for på, og er rød på hendes kindben, som hun beklagede over Jens Pedersen Vendelbo, at han slog hende i næse og mund.

** samme. synsmænd synede 3 små stød i den dør for den bod, Maren og Anne Simonsdatter iboer, som syntes være stødt med et træ, og beskyldte Anne Simonsdatter Jens Vendelbo for samme skade.

(40)

** Niels Tomasen skomager lod fordele for fald.

** Mogens Skov lod fordele for fald.

(41)

** Las Nielsen lod fordele for fald.

** Mette Pedersdatter lod fordele for fald.

(42)

** Mette Niels Ibsens lod fordele for fald.

** Niels Mouridsen fisker lod fordele for fald.

(43)

20/2 1687.

** Jep Lydiksen til 4.ting har tilbudt sine medarvinger Mads Sørensen Jørgen Pedersen Peder Ibsen til lod og lovskifte i gård huse jord og ejendom hvis dem kan tilkomme efter sin salig hustru Karen Nielsdatters afgang, og vil gøre dem deres udlæg efter uvillige dannemænds tykke.

(44)

** Mads Sørensen Jørgen Pedersen Peder Ibsen. i dag deres 4.ting Mads Sørensen på sin hustru Anne Ibsdatters vegne, Jørgen Pedersen på sin hustru Maren Ibsdatters vegne og Peder Ibsen på sine egne og sin bror Tomas Ibsens vegne har æsket Jep Lydiksen til lod og lovskifte med hvis dem arveligt kan tilkomme efter deres mor Karen Nielsdatters død.

** Oluf Olufsen. efterskrevne vurderede en kedel, som han har i pant af Mette Andersdatter og en rød engelsk kjortel, som er Tords, der tjente ham.

(45)

** Niels Groersen på Søren Ferslevs vegne lod fordele for fald.

** sandemændene. Jens Nielsen Pebling lod syne, at han er slået et hul ved sit venstre øje, som han beskyldte Jørgen Mørks dreng for, ved navn Peder Mørk, at han slog ham på Torvegade.

** Søren Sørensen. efterskrevne vurderede et sengeklæde, han har i pant af Anders Jostsen bødker.

(46)

** Søren Andersen i Vorup lod fordele for fald.

** Las Hvid. synsmænd synede 3 gulv hus af Anders Grydestøbers stald, den ene side er nedfaldet og ligger på Anne Pedersdatters boder.

** Anders Ruus lod fordele for fald.

(47)

** Mads Andersen lod fordele for fald.

(48)

** Mads Andersen lod fordele for fald.

** Peder Mikkelsen Støvring lod fordele for fald. Poul Andersen og Peder Jensen lod fordele for fald.

(49)

** Laurids Tygesen i Haslund. efterdi Tomas Mikkelsen ikke kan bevise, at Laurids Tygesen ikke har lovet eller sagt Tomas Mikkelsen nogen gæld i Randers bys frihed, men er arvegæld, da vidste ikke byfogden nogen lovmåls forfølgning at stede over Laurids Tygesen, men Tomas Mikkelsen at tiltale ham til sit værneting.

** Rasmus Christensen tømmermand lod fordele for fald.

** Rasmus Christensen lod fordele for fald.

(50)

** Mogens Skov lod fordele for fald.

** Las Ammelhede på Randers bys vegne lod fordele for fald alle så mange, som er byen skyldig af orlovsskat sagefald og stedsmålspenge.

** Søren Sørensen på sin husbond Anne Bang hendes vegne lod fordele for fald.

(51)

27/2 1587.

** Christen Hårbo lod fordele for fald.

** Oluf Nielsen lod syne et sår ved sin næse, som han beskyldte Niels Mortensen KM bådsmand for samme sin skade.

** Christen Rasmussen Kovsted lod fordele for fald.

(52)

** mester Tøger Lassen. Las Nielsen og Rasmus Nielsen på deres egne Christen Lassen på sin salig bror Niels Lassens børn Jens Nielsen og Christen Nielsen deres vegne, som han er ret lovværge for, skødede mester Tøger Lassen den gård på Torvegade, som Søren Trommeslår iboer.

** Poul Nielsen. Poul Pedersen i Rejstrup ville bevise med efterskrevne, at Inger Tomasdatter, som nu er Niels ---- hustru, solgte ham den slibesten for 3 skæpper byg, som Poul Nielsen æsker ham 7 skæpper byg for på sin bror Hans Tomasens vegne den tid, hun var hjemme hos sin mor.

** Rasmus Christensen lod voldsværge Christen Tøgersen i Assentoft.

(53)

** Anker Poulsen. efterskrevne kundgjorde, at de havde synet og set hvis gods og arv, Berete Bertelsdatter, som tjente Peder Pedersen borgmester, sig har efterladt, som døde af pestilens, og samme hendes efterskrevne arv har han ladet forvare, om arvingerne ville komme det at vedkendes.

(54)

** Niels Tomasen på skomagernes vegne. efterskrevne gjorde Anders Jacobsen skomager i True hans skudsmål, at han i dag er så lovligt forhindret i sin husbond Tyge Kruse til Svenstrup hans arbejde, så han ikke kan møde til tinget og svare til hvis dele og sager, som skomagerne har ham at beskylde.

** Anker Poulsen. efterskrevne vurderede et svin, som i lang tid har omløbet her i byen, og til tinge er oplyst, og her er ikke kommet ejermand til.

(55)

** Christen Bertelsen. efterskrevne vidnede, at noget før snapsting da stod en kræmmerdreng med to kramkister og forhandlede med Christen Bertelsen om at føre den ene kiste til Viborg, og de blev forligt derom for 1 daler, i samme midlertid kom Jens Gertsen og spurgte, hvad der var for hånden, da svarede Mogens Jensen, at den kræmmer forhandlede med Christen Bertelsen om en kiste at føre til Viborg for 1 daler, så sagde Jens Gertsen, at han ville age den for 4 mark, og så fik han samme kiste at føre. efter samme vidnesbyrds lydelse fandt byfogden Jens Gertsen kvit for dele for samme sag.

(56)

** Niels Jørgensen i Bjerregrav på sin husbond fru Mette Rosenkrantzes vegne. Christen Jepsen i Avlum vidnede, at på skt Mikkels fest da sad han og Jens Hvas, den tid tjenende hende som foged, ind til Niels Hjerminds, og da sagde han til Niels Jørgensen, at han havde en fol stående til Henrik Wattstupper, når du kommer til tinget så sig til ham, at han fodrer mig vel samme fol, når jeg kommer til ham, skal jeg vel betale ham.

(57)

** Peder Jørgensen lod fordele for fald.

** Bertel Berentsen. efterskrevne vidnede, at på søndag 8 dage, da højmesse var i kirken, hørte og så de, at Anne Jensdatter Mikkel Mortensens hustru kom gående til Bertel Berentsens dør og kaldte ham tyv.

** Niels Skriver rådmand lod fordele for fald

(59)

6/3 1587.

** Laurids Jacobsen Niels Madsen. eftersom Hans Skriver Laurids Skriver med flere æskede høring over Kirsten Rasmusdatter og hendes værge, desligeste over Bay Pedersen Jørgen Pedersen og Hans Byrial for hvis gæld, salig Hans Rødhoved og Kirsten Rasmusdatter dem er pligtig, så mødte Hartvig Clausen og tilbød sig på Kirsten Rasmusdatters vegne, at han skal fly dem fyldest og udlæg af hendes korn eller ejendom, så vidt hendes anpart af samme gæld kan sig belange, sammeledes tilbød Bay Pedersen og Hans Byrial på deres og Jørgen Pedersens vegne, at de og for deres anpart skal gøre dem udlæg i ejendom og boskab af deres anpart.

(60)

** Poul Nielsen. efterskrevne vurderede en rød kjortel for 7 mark, som han sagde sig at have i pant af Jens Eskildsen i Virring.

** Rasmus Christensen lod fordele for fald.

(61)

** Christen Skriver på sin husbond Niels Jonsens vegne. Christen Skriver for tingsdom adspurgte Anne Svendsdatter, om Mads Sørensen i Askildrup og Søren Mortensen i Ølst for nogen tid lang forleden ikke var i hendes hus og to kvinder med dem, og om de ikke slog hendes skuffe i sønder under hendes skive, og hun da blev frataget en dug i samme parlament, og hun nogen tid lod dem give varsel for vold til deres sognekirke, og om ikke samme karle kom til hende og sonede for samme uførm og dug, dertil svarede hun, at de var i hendes hus og lovede at tale hendes minde for en skuffe, de slog sønder, men en dug blev da heden for hende, hvem der tog den, vidste hun ikke.

(62)

** Mads Sørensen i Askildrup. Anne Svendsdatter for tingsdom bekendte, at Mads Sørensen udtog den skuffe under hende skive og spildte hendes pudder, men hendes dug skyldte hun ham aldeles intet for.

** Christen Skriver Søren Mortensen i Ølst for tingsdom adspurgte Anne Svendsdatter, om hun skylder ham for, at han har gjort hende nogen skade i hendes hus, eller for den dug, hun har mistet, dertil svarede hun, at hun ikke skylder ham enten for uførm i hendes hus eller for samme dug.

** Christen Jørgensen Skriver lod voldsværge Jørgen Johansen, som bor i Christen Skeels gård i Viborg.

(63)

** Rasmus Andersen Ulstrup. eftersom han i dag æskede fylding på sandemænd over Jon Knudsen i Vivild og Jens Nielsen i Lyngå for hvis ham rester på en tønde øl, så mødte førnævnte dreng Jens Nielsen og bekendte, at han annammede af Oluf Nielsen i Vivild, som samme tid tjente Jon Knudsen, nogen pendinge og iblandt dem var en halvdaler, som førnævnte Rasmus slog vrag på, og ikke ville annamme for fulde, den samme halvdaler antvortede han Jon Knudsens hustru i Rasmus Andersens hus, og hun tog den hjem med sig. Jon Knudsen til vedermåls ting, og det ikke benægtede.

** Henrik Frandsen på Clausholm lod fordele for hovedgæld.

(64)

** sandemændene tre gange fremæskede Maren Sørensdatter med hvis vidnesbyrd, som hun kan bevise med, at Jens Pedersen Vendelbo har gjort hende enten sår eller skade, og ingen vidnesbyrd er i dag til tinge fremkommet for sandemændene, som ville vidne i samme sag.

** Anker Poulsen. efterdi sandemændene har ingen vidnesbyrd for sig hørt, at Jens Pedersen Vendelbo har gjort Maren Sørensdatter sår eller skade, ej heller hun har ladet syne sig, så svor sandemændene Jens Pedersen kvit for vold for samme sag på bondens KM og byens vegne.

(65)

** sandemændene. efter at sandemændene har gjort deres ed og tov, er Maren Sørensdatter fremkommet med Maren Simonsdatter og Anne Simonsdatter, som skulle vidne hendes skade, så kundgjorde de, at de hørte Maren Sørensdatter skrige den aften, som hun skulle få hug, dog så de ikke, at Jens Vendelbo slog hende i nogen måder.

** Niels Jensen Skomager lod fordele for fald.

** Anders Pedersen Skipper lod fordele for fald.

(66)

** Bay Pedersen lod voldsværge Jens Pedersen i Lem.

** Poul Nielsen lod fordele for fald.

** Tomas Mikkelsen lod voldsværge Niels Sørensen Søren Mogensens søn i Tustrup og Peder Kær i Vissing.

(67)

** Anne Bang lod fordele for fald.

(68)

** Las Pedersen Hvid. Peder Pedersen Hvid skødede sin bror Las Hvid den lod og part, han har i de boder, som ham er arveligt tilfaldet efter sin salig far Peder Hvid borgmester, desligeste halv den salterbod i Nibe.

** Laurids Jacobsen. Søren Jensen trommeslår skødede ham en sin bod på Vestergrave, som Christen Fårups hustru nu iboer.

(69)

13/3 1587.

** Poul Nielsen lod voldsværge Christen Pedersen, som er Peder Mogensens søn i Havrum.

** Mogens Kare. synsmænd synede ham, at fire steder på hans næse og et sted i hans pande er huden afslået, som han beskyldte Tomas Balle vognmand og Tord N: for samme sin skade.

(70)

** Mogens Christoffersen. synsmænd hjemlede, at de har synet ham er hugget et stort hug i hans højre hånd, som han beskyldte Peder Tomasen og Hans Pedersen for samme hug, og sagde sig ikke at vide hvilken af dem, som huggede ham samme skade.

** Peder Tomasen. synsmænd kundgjorde, at han har 3 sår i hans venstre hånd, som han beskyldte Mogens Christoffersen for.

** Hans Pedersen. synsmænd synede ham at have et sår over leddet i sin højre hånd og hul på hans lår og hans bukser, som han beskyldte Mogens Christoffersen for.

(71)

** Mads Mortensen. synsmænd synede Mads Mortensen er slået et slag over hans venstre øje, som han beskyldte døve Niels for, at han slog ham med en skærekniv.

** Peder Christensen i hospitalet lod fordele for fald.

** Jens Hammer lod voldsværge Niels Sørensen i Hjermind.

** Jep Pedersen i Løjstrup lod fordele for gæld.

(72)

** Anders Kare på Brødregade lod fordele for fald.

** Hans Bay. Peder Sørensen i Løjstrup kundgjorde, at han var i Hans Bays stue og hørte, at Hans Bay blev forligt med sin karl, han havde i Norge.

** Niels Tomasen skomager beviste at have givet Anders Tomasen i True varsel for dele for sko, han har gjort og solgt imod recessen og hans eget forpligtsbrev.

** varsel for Niels Lassen i Mariager til Christen Mortensen og Niels Bodelsen.

(73)

** Anders Pedersen Hører lod fordele for fald.

** Niels Skriver rådmand lod fordele for gæld.

** Hans Jensen bødker lod fordele for fald.

** Oluf Olufsen lod fordele for fald

(75)

20/3 1587.

** Søren Segalt. efterskrevne vurderede en rød halvslidt engelsk kjortel for 12 mark, som han har i pant af Christen Nielsen i Falslev.

** sandemændene Mogens Christoffersen. Hans Madsen sejermager fremlagde skriftlige bekendelse, at da han og Mogens Christoffersen sad i hans logement, da indkom Peder Tomasen og Hans Pedersen, og da Peder Tomasen blev vred og tog til sin daggert, sagde Jens Bødker til ham, hver en, som gør parlament i mit hus, skal det fortryde, og så løb de ud, og en liden stund efter kom Peder Tomasen med et draget værge og bød Mogens Christoffersen, at om der var ære i ham, da skulle ham komme ud, og stak han ud og ind af et vindue, som var udslået, med sit blotte værge.

(77)

** samme. Knud Jensen, som tjener Hans Sejermager, vidnede, at samme aften sad Mogens Christoffersen på bænken inde til Jens Bødkers, og Hans Pedersen og Peder Tomasen sad for bordenden, så sagde Mogens Christoffersen, i gode herrer dikker omkring og lad mig få engang drikke med eder, efterdi jeg har betalt øllet, så svarede Peder Tomasen og sagde, hvad m: pokker jeg har ikke dine onde ord behov, og tog til sin daggert og ville springe over skiven, dersom Jens Bødker ikke havde forment ham det, og Mogens Christoffersen tog til sin daggert og sagde, hvad vil din hundsvot, er du bedre end jeg, så sagde Peder Tomasen, du skulle møde mig med et værge, om du er en ærlig karl, og de tog hverandre i hånd i huset, at de skulle møde hver med et værge, og siden kom de tilsammen i gaden.

(78)

** samme. Inger Pedersdatter, som er Jens Bødkers hustru, vidnede, at da hun kom ind i stuen, da sad Mogens Christoffersen og Peder Tomasen hver med en daggert i hånden, og Jens Bødker stod og holdt på Peder Tomasen, og han bad de andre i huset var skulle holde på Mogens Christoffersen, og han fik sin daggert ud og sagde, dersom nogen gjorde nogen skade inde i hans hus, da skulle han sætte den sin daggert i ham, så blev de både stille siddende, så fik de hverandre deres hånd, at de skulle ærligt slås for døren.

(79)

** samme. Laurids Jensen skrædder vidnede, at samme aften så han, at Peder Tomasen kom på gaden med et draget værge i hånden, og da Mogens Christoffersen kom ud, kom de sammen, men hvem af dem der gjorde hverandre skade, vidste han ikke.

** samme. Hans Madsen vidnede, at da Mogens Christoffersen og Hans Pedersen var sammen med hverandre, da brast Mogenses værge, så fik han Hans Pedersen om armen, og bad ham holde stille, så sagde han, har du det ene, så må du have det andet til, så slængte Mogens fæstet fra sig til Hans Pedersen og begyndte at løbe, og da sagde Hans Pedersen, skal der så gælde, da gælder det og mig med, og løb så efter. Mogens Christoffersen og Hans Pedersen bekendte, at de kom sammen på gaden samme aften, dog sagde Hans Pedersen, at han kom på gaden med sit værge under armen, og ville hjælpe til fred.

(81)

** Tomas Møller stokkenævn. efterskrevne og menige mænd, som samme dag til tinge var, vidnede, at dæmningen var udbrudt i fjor faste, så møllen stod stille og ikke malede i 3 uger.

(82)

** Rasmus Bager. synsmænd hjemlede, at de har synet imellem Rasmus Bagers og Søren Trommeslårs haver, der har stået et gammelt gærde mellem førnævnte haver, som er opbrudt, og nogle stykker af samme gærde er indkastet på Rasmus Bagers jord, og det ny gærde er sat ham for nær.

** Christen Jensen Tved. samme synsmænd hjemlede, at et stykke gærde imellem Jens Rasmussen og Christen Jensens haver er slet øde og kan ingen skade afværge, så alle hans kål er opædt.

(83)

** Jacob Valbum. førnævnte synsmænd hjemlede, at de har synet, at det ydergærde, som er om den have, han har lejet af Peder Mortensen, er slet ugavnligt, og dersom han skulle have nogen gavn af samme have, og hans naboer være uden skade, da skal der et nyt gærde om samme have.

** Anders Pedersen i Lyngå lod fordele for hovedgæld.

** Jens Agerskov i Hald lod fordele Anders Rasmussen, som tjener Christen Bodelsen her sst, for 8 sårmål.

(84)

** Hans Byrial lod fordele for fald.

** Jens Rasmussen lod fordele for fald.

** samme lod fordele for fald.

** Mads Ryum lod fordele for fald.

** Morten Kær lod fordele for fald.

(85)

** Tomas Nielsen lod fordele for fald.

** Poul Nielsen lod fordele for fald.

** Ursula Pedersdatter lod fordele for faldsmål.

(87)

3/4 1587.

** Mads Sørensen lod fordele for fald.

** Peder Jørgensen Skrædder lod fordele for fald.

** Anker Poulsen lod fordele for fald.

(88)

** Mads Ryum. synsmænd synede et gærde imellem Baltser Villadsen og Mads Ryum deres haver, der er Baltser Villadsens part og lukkelse slet øde.

** Rasmus Christensen lod fordele for hovedgæld.

** Amour Mortensen lod fordele for fald.
** Christen Christensen lod fordele Dorte Christensdatter, for hun om nattetide i mørke og mulm har slået hans dør åben.

(89)

** hr Christen Nielsen i Spentrup lod fordele Jacob Valbum, for han ikke ville forsegle den kontrakt, som er forhandlet dem imellem.

** unge Anders Jensen Kare lod fordele for faldsmål.

** Troels Rasmussen lod fordele for faldsmål.

(90)

** Troels Rasmussen. Anders Andersen vidnede, at han så på Troels Rasmussens skib i fjorden ved Støvring hage, der de kom hjem fra Lübeck, førnævnte Troels Rasmussen antvortede Tomas Christensen 2 væsketasker af skibet ned i prammen, hvem der tilhørte samme tasker, vidste han ikke.

** Anker Poulsen. synsmænd synede Rasmus Højlund er slået et slag under sit venstre øre, og blodet gik ud af øret, og beskyldte Tomas Nielsen for samme skade.

** Rasmus Hansen lod fordele for fald.

** Jens Pedersen Vendelbo. Poul Nielsen løslod ham af den dele og lovmåls forfølgning, han har ham i efter den kontrakts lydelse, som blev gjort på Dronningborg, som de hver med egen hånd har underskrevet.

(91)

** Troels Rasmussen. Svend Hårbo vidnede, at han så ham antvorte Tomas Christensen 2 væsketasker, den ene var Poul Andersens og den anden Niels Knudsens, og han så, han tog dem af prammen og bar dem opad byen.

** Peder Nielsen Ormstrup lod fordele for fald.

(92)

** Anker Poulsen lod fordele for fald.

(93)

10/4 1587.

** Iver Svendsen i Jebjerg lod fordele for fald.

** Hans Snur har dødt og magtesløst gjort sit brev, som han har gjort imellem sig og sin første hustrus børn om hvis arv, dem tilkom efter deres mors død, hvilket brev er mod hans vilje og samtykke af hånd kommet, som han ikke vil svare til efter denne dag.

(94)

** Jacob Knudsen fisker. Peder Adsersen vidnede, at det testamente, som findes at skulle være gjort, førend Mads Pedersen i Tjæreby døde, det blev gjort tre dage efter han var død.

** Jens Sørensen. efterdi Jens Sørensen og Kirsten Rasmusdatter har regnskab mod hverandre på den gæld, Jens Sørensen kræver Kirsten Rasmusdatter efter Hans Rødhoveds død, indfandt sættefogden den sag for borgmester og råd at komme.

** Christen Lassen. synsmænd hjemlede, at de har synet, at der står et stykke godt gærde imellem Christen Lassen og Oluf Olufsens haver, og Christen Lassen kendtes ved samme gærde.

(95)

** Oluf Olufsen kendte sig at skulle tilhøre samme stykke gærde.

** Hans Pedersen og Peder Tomasen fremæskede, om der er nogen mand eller kvinde, der har synet eller set, at de har gjort Mogens Christoffersen nogen sår, de da skulle fremkomme, og ingen er fremkommet.

** sandemændene for tingsdom adspurgte Hans Pedersen og Peder Tomasen, om de ville tage i fogdens hånd og lovværge sig, for at de ikke har gjort Mogens Christoffersen den sår og skade, han har beskyldt dem for, dertil svarede de nej, fordi de ved ikke hvad heller, de har gjort ham skade eller ej.

(96)

** Hans Skriver lod fordele for fald.

** Anker Poulsen Hans Pedersen Peder Tomasen. eftersom sandemændene har hørt for sig, at Peder Tomasen og Hans Pedersen har uførmet Mogens Christoffersen i så måde, at de er indkommet i det hus, som han på KM vegne var udvist at bestille sin husbonds ærinde hos KM sejermester, og Peder Tomasen da udæskede ham på sin ære og gjort ham sår og skade, og desligeste på gaden har Hans Pedersen ført sig i trætte med Mogens Christoffersen, og sønderhugget hans værge, så svor sandemændene dem derfor vold over, desligeste svor de og Mogens Christensen vold over på KM og byens vegne, for han har såret Hans Pedersen og Peder Tomasen.

(97)

** Søren Lassen lod fordele for fald.

** Jørgen Jepsen. Anne Poulsdatter, født i Torup, bekendte, at hun ikke andet ved med Jørgen Jepsen end ære og godt, og hvis hun nogen tid har ham andet tilsagt, er hende udfaldet i sin drukkenskab.

(98)

** Mads Andersen. synsmænd hjemlede, at et plankeværk, som står imellem Mads Andersen og Volborg Knivsmeds haver, samme plankelejder er i sønder og plankerne hænger ind på hans jord, og en planke står på hans jord.

** Ursula Pedersdatter. synsmænd hjemlede, at der står et rødt mellemgærde imellem Ursula og Dorte Andersdatters haver, som er hverken ris eller staver i, og Ursula klagede over Dorte Andersdatter, at hun er pligtig samme gærdsel at holde færdig.

(99)

** Anders Bay rådmand på sine egne og på sine medbrødre forlovsmænd for Hans Skriver har opbudt al den pant og gods, som han dem har pantsat efter deres brevs lydelse, og derhos forbød nogen mand at købe eller sælge med ham nogen del, indtil de er kommet af samme lov.

** sandemændene adspurgte Tomas Balle og Tord N:, om de ville tage i fogdens hånd og lovværge dem for den sår og skade, Mogens Kare beskylder dem for, og ikke de ville det gøre.

** Mogens Kare. efterdi han har ladet syne sig at være slået sår og skade, og derfor besigtet Tomas Balle og Tord for, og ikke de har kunnet det afbevise, svor sandemændene dem vold over.

(100)

** Poul Nielsen fremlagde en kontrakt på Dronningborg 6/3 dette år udgivet, og mødte samme tid Jens Vendelbo og var samme kontrakt bestandig og tilsagde sig at ville holde, og lyder, at Niels Skram høvedsmand på Dronningborg og borgmester og råd gør vitterligt, at 1587 5/3 var de forsamlede over en venlig kontrakt og forligelsesmål imellem Poul Nielsen og Jens Pedersen Vendelbo om den trætte og uenighed, som begav sig imellem dem for nogen forsmædelige ord, som Jens Pedersen har forhånet Poul Nielsen med på sin ære og lempe, og Poul Nielsen har ladet ham fordele for en løgner, da har Jens Pedersen bekendt for dem ikke andet at vide med Poul Nielsen end ære og godt, som han skal vide med en ærlig dannemand, men hvis unyttige ord, som han Poul Nielsen har tilsagt, er ham i drukkenskab og ubesindighed udfaldet, og bekendte sig ej noget utilbørligt at vide med Poul Nielsens mor Mette Pedersdatter, som er salig Tomas Ferslevs efterleverske, og hvis han hende noget andet har tilsagt, er det sket i drukkenskab, og da har Poul Nielsen for deres bøns skyld og for Jens Pedersens begæring efterladt og tilgivet samme sag med Jens Pedersen, som har sig forpligtet derfor at være i sin øvrigheds hævn og straf.

(104)

** Anders Pedersen Ruus lod fordele for fald.

(105)

** Tønne Nielsen lod voldsværge Niels Sørensen i Tustrup, som er Søren Mogensens søn.

** Mads Ryum lod fordele for fald.

(106)

** Mads Ryum lod fordele for fald.

(107)

24/4 1587.

** Christen Christensen med sandemændene lod voldsværge Christen Jensen i Bjerregrav.

** Anders Remsnider i dommersted. synsmænd synede en karl til Karen Lygtemagers, som der lå død, han havde to sår, som syntes at være slået med en daggert.

(108)

** Anker Poulsen. Peder Sørensen i Gjanderup vidnede, at der kom to karle og en kvinde til Karen Lygtemagers og begærede herberg af hendes søn Christen, da sagde han dem nej, han havde en stor hob fremmede folk, han kunne ikke herberge dem, men de kunne sidde og få sig noget mad og en kande øl, så satte de sig ved skiven og drak med de andre karle, og da de sagde til den karl, der blev slået, at det faldt ham til at udlægge en kande øl, da sagde han, ja han skulle straks og straks udlægge en kande øl, så gik han ud af døren og fik et spyd og bad dem komme ud, de skælme og tyve, og lod så ilde med hujen og banden, at de kunne ikke komme ud af døren, og da var Christen Hansen i seng, så gik to karle ud af vinduet og kom ind af gårddøren, og da blev han slået, og da han lå på gulvet, klagede han hårdt på den ene Villum Maler, men den anden Lydik Maler sagde til Villum, der han slog, hold op i pokkers navn, han har nok. Karen Lygtemagers vidnede sammeledes. varsel til landsting.

(110)

** Anders Jensen Kare lod fordele for fald.

** Christen Rasmussen Kovsted lod fordele for fald.

** Jens Pedersen i Råsted lod fordele for fald.

(111)

** Niels Ebbesen. Søren Segalt skomager vidnede, at Anders Pedersen skomagers datter og hans svend Niels Ebbesen havde nogle ord tilsammen, og han hørte, hun kaldte Niels Ebbesen en tyv og et stykke drog.

** Anders Pedersen skomager Niels Ebbesen. eftersom Niels Ebbesen beviser Johanne Pedersdatter over, at hun har kaldt ham en tyv, og hun siger sig ikke anderledes at have kaldt ham tyv, end han kaldte hende en hore, da bad hun ham blive en tyv, indtil han kunne bevise noget horeri over, og de nu for tingsdom bekendte, at de ikke ved noget uærligt med hverandre, end al ære og godt, så finder sættefogden dem begge lovløs hjem fra tinge, som to ærlige folk at være.

(112)

** Jørgen Smed. synsmænd hjemlede, at det ydergærde for den have, som Rasmus Smeds arvinger tilhører, er slet øde, og kan hverken afværge svin eller får, og det mellemgærde imellem samme have og Jørgen Smeds have er og slet øde, så han har fanget stor skade på sin have af svin.

(113)

** Christen Bertelsen lod fordele for fald.

** Mads Bang lod fordele for fald.

(115)

1/5 1587.

** Christen Lassen i dag sit 4.ting forbød Kirsten Rasmusdatter Bay Pedersen og Hans Byrial at gøre noget skøde afkald eller forvaring imellem hverandre på noget arveskifte efter salig Niels Lassen eller Hans Rødhoveds død, førend hans salig brors børn bekommer deres arvepart.

** Mogens Skov lod fordele.

(116)

** Niels Knudsen lod fordele for fald.

** hr Christen Nielsen i Spentrup lod fordele for fald Jacob Valbum, for han ikke vil forsegle den kontrakt, som Niels Skram og borgmester og råd har forhandlet imellem dem.

** Hans Byrial på sine egne og sine medarvinger Bay Pedersen og Jørgen Pedersens vegne har æsket deres tilfaldne arvepart i håndskrifter og hvis andet boskab endnu findes i Hans Rødhoveds bo, og ikke de har deres anpart bekommet.

(117)

** Christen Christensen lod fordele Dorte Christensdatter, for hun om nattetide har undløbet sin tjeneste, og slået hans dør åben.

** Bartemeus Jensen lod fordele for fald.

** ung Peder Pedersen lod fordele for fald.

** Christen Mollerup lod fordele for fald.

 (119)

8/5 1587.

** Anker Poulsen sandemændene. synsmænd synede, at Jens Tomasen skomagersvend ligger på sin seng, og er slået et sår bag i sin ryg med en daggert, som han beskyldte Peder Tomasen for, og 3 sår i hans hoved, som han beskyldte Jens Bonde Hartvig Clausens stedsøn, Bendt Hansens dreng Poul ---- og David Isenkræmmer for.

(120)

** Jens Sørensen. Peder Sørensen Rødhoved på sine egne og Søren Hofmand borgmester sin pige Inger Nielsdatter hendes vegne, som han den tid var hendes myndige værge, skødede Jens Sørensen al den arvelod, dem er tilfaldet efter deres salige far mor og brors død i den ejendom, som Tomas Godske nu iboer.

** Anker Poulsen byfoged. eftersom sandemændene har ledt og spurgt iblandt mænd og kvinder, at Villum Maler har dræbt sagesløs mand på den karl i Karen Lygtemagers hus, og derfor er rømt, og i ingen måde undskyldning derimod har gjort sig eller bod og bedring derfor tilbudt, svor sandemændene ham derfor manddød over og fra sin fred.

(121)

** samme. eftersom sandemændene har hørt og spurgt af mænd og kvinder, at Lydik Kontrafejer har medværet og fulgt Villum Maler til drab og fra med den karl, som i Karen Lygtemagers hus er dræbt og omkommet, og for samme dag rømt, svor sandemændene ham derfor et fuldt vold over.

** Anker Poulsen lod forkynde efterskrevnes vidnesbyrd om den trætte og bordag imellem Rasmus Højlund og Tomas Nielsen i Niels Skolemesters stue, udgivet 6/5 1587, og da gav de hverandre mange onde ord, og da Peder Nochersen gav sig imellem dem og bad dem være tilfreds, der var endnu ingen skade sket, så skød de både to ham fra dem, så tog de hver til sin daggert og gav hverandre mange onde ord igen, og Tomas tog sten og slog til Rasmus Højlund og ramte ham på brystet og på øret.

(122)

** Christen Pedersen i Kondrup lod fordele for fald.

(123)

** Christen Christensen med sandemændene lod voldsværge Anders Mikkelsen i Langå for gæld.

** Christen Pedersen møllersvend. efterskrevne hørte, at han adspurgte menige mænd, om de har hørt nogen, som ham for nogen uærlige sager vidste at beskylde, dertil svarede de, at de ikke enten ved eller har hørt andet end han har skikket ærligt og vel.

(124)

** Erik Bogfører. efterskrevne vurderede en halvslidt engelsk kåbe for 6 mark, som han har i pant af Laurids Tomasen skomager for 7 mark.

** sandemændene Tomas Nielsen. efterskrevne vidnede, at den dag, den bordag skete imellem Rasmus Højlund og Tomas Nielsen, da så han, Rasmus Højlund stod på broen med en draget daggert og løb efter Tomas Nielsen, så tog Tomas Nielsen to sten op og slog til Rasmus Højlund.

** Laurids Mikkelsen skomagersvend lod fordele for fald.

(125)

** Anker Poulsen Randers by. efter de vidnesbyrd, sandemændene for sig hørt har om den sår og skade, Tomas Nielsen har gjort Rasmus Højlund, svor sandemændene ham derfor vold over.

** Laurids Mortensen lod voldsværge Peder Mikkelsen i Vissing og Las Egelund i Hinge.

** Rasmus Sørensen i Paderup lod fordele for fald.

(126)

** Anker Poulsen på KM vegne lod fordele for fald Anders Rasmussen skomagersvend for sårmålsbøder, han er faldet til KM for.

** Peder Sørensen i øster Velling. efterskrevne vurderede 3 par forgyldte sølvspænder, han har i pant af Sidsel Guldsmeds.

** Hans Skriver. Ludvig von Langen skødede ham den staldgård og abildhave, som ham med sine børn er arveligt tilkommet efter deres oldefar og oldemor, som er 7 binding hus.

(127)

** Hans Bartskær lod fordele for fald.

** Christen Bay lod fordele for fald.

(129)

15/5 1587.

** Christen Christensen i Hornbæk lod fordele for fald.

** Ursula Pedersdatter lod fordele for fald.

(130)

** Mogens Skov lod voldsværge Mogens Pedersen, som er Peder Sommersens søn i Jennum.

** Anders Pedersen Lerbjerg. efterskrevne vurderede et forgyldt sølvbælte engelske kjortler en stakket askefarvet kjortel med mere, han havde i pant af Søren Villadsen borger i København.

(131)

** Mikkel Jensen med sandemændene lod voldsværge Mette Andersdatter Fynbos, for hun besidder hans gård imod hans vilje og minde.

** Rasmus Christensen. efterskrevne vurderede en engelsk kåbe og forgyldte sølvspænder, som han havde i pant af Peder Mikkelsen i Vissing.

(132)
** Bertel Arentsen lod fordele Mikkel Mortensens hustru Anne Jensdatter for hendes faldsmål, for hun har beskældt ham på sin ære og rygte og kaldt ham en tyv, og ingen forklaring hun ville sig derimod gøre.

** Anker Poulsen lod voldsværge Poul Snedker i Kristrup.

** Ludvig van Langen tilbød sig at ville være over regnskab med Jens Sørensen og Peder Sørensen efter deres salig stedfar Niels Hansen hans regnskabsbog om hvis gæld, dem og deres salig mor imellem været har på deres egne og deres søstres vegne, og tilbød straks at ville gøre dem på deres egne og deres søstres vegne afkald, som det sig bør, når de har gjort ret regnskab og skifte med ham, deslige beklagede han, at de har solgt og annammet flamske sengeklæder og andet, som ham på sin salig hustrus vegne også tilkommer en fuld søsterlod i, såvel som bier på landsbyen, ham tilkommer en søsterlod i.

(134)

** Jacob Sørensen lod fordele Poul Pedersen kræmmer, født i Skannerup i Gern herred for faldsmål.

** Jens Nochersen lod fordele for fald.

(135)

** Mikkel Knudsen lod voldsværge Rasmus Nielsen, som tjener Oluf Keldsen i Essenbækgård.

(137)

22/5 1587.

** Bendt Hansen. Jens Tomasen skomagersvend kundgjorde, at da han lå slået på sin seng, da klagede han over Poul Lassen, Bendt Hansens dreng, for sin skade, og nu kendte han, at det var ikke ham, og beskyldte ham ikke.

** Mogens Christoffersen lod fordele for fald.

(138)

** David Tonsbjerg sandemændene Jens Tomasen skomager. efterskrevne vidnede, at som var i går 14 dage, kom Jens Tomasen skomagersvend op ad gaden med en stang, som han selv slog sønder på gaden, og da David Isenkræmmer kom gående, så slog ham Jens Tomasen ham på livet med en sten, så fik David sin daggert ud og sagde, det gjorde du som en skælm, og han løb efter ham, dog kom han ham ikke så nær, at han kunne nå ham, og David gjorde ham enten sår eller skade, og andre vidnede, at samme aften løb Jens Tomasen op ad gaden og jagede Jens Bonde for sig med en stor sten.

(140)

** Jens Bonde. efterskrevne vidnede, at de ikke så Jens Bonde, Hartvig Clausens søn, slog Jens Tomasen skomagersvend den aften, men de så, at han jagede Jens Bonde op ad gaden.

** Søren Hofmand. Jacob Knudsen på sin hustru Dorte Nielsdatter hendes vegne, og Anders Pedersen Tjæreby på sin afgangne brors søn Christen Jensen hans vegne skødede Søren Hofmand en deres abildhave uden byen.

** Tomas Sørensen i dag sit 4.ting har magtesløst gjort sin signetring, som han har forlist, og nu igen har bekommet, at hvis der kommer nogen forsegling efter samme segl at være gjort, imedens og al den stund den har været ham af hænde, som er i en måned, da vil han intet have dertil at svare i nogen måder.

(141)

** Jacob Seefeld. synsmænd hjemlede, at de har synet den gård, Maren Olufsdatter, Søren Rasmussens efterleverske, nu iboer.

(145)

29/5 1587.

** Niels Jensen byskriver. Peder Jørgensen og hans medbrødre sandemænd bekendte, at de svor Mogens Christoffersen Hans Pedersen og Peder Tomasen tre vold over for bordag, de har gjort over hverandre.

** Anker Poulsen adspurgte Christen Pedersen møllersvend, om han i andre måder begærer stokkenævn end for sin beskærmelse imod de ord, som Hans Snedker skulle have ham tilsagt, eller han ville have det for vidner at føre om den 2 skillings drikkepending, han har annammet af godtfolk, som har ladet male i samme Dronningborg mølle, dertil svarede han og svor, at han ikke gjorde for anden årsags skyld end for sin ære og lempe at forsvare imod de ord, Hans Snedker har ham tilsagt.

(146)

** Niels Jensen adspurgte Anker Poulsen byfoged og Mogens Christoffersen slotsfoged, om Peder Jørgensen ikke svarede ham til sin stævning, da han lod stævne ham og sine medbrødre sandemænd, for de har ham voldsvoret, at han var eden bestandig, dertil svarede de, at Peder Jørgensen gav samme svar inden tinge, at han var samme sandemandsed bestandig.

(147)

** Jens Rasmussen på sin søster Sidsel Rasmusdatter hendes vegne tilbød Peder Sørensen i Velling 10 mark, som han har 3 par forgyldte spænder i pant for, og Sidsel Rasmusdatter svor, at hun ikke er ham mere pligtig.

** Anker Poulsen adspurgte Peder Sørensen, om han med brev eller segl eller levende mands røst kan bevise, at Sidsel Guldsmeds er ham mere pligtig end 10 mark, dertil svarede han, at han ikke ville svare om mere for hundrede daler.

** Mogens Christoffersen adspurgte sandemændene, om de bestod deres ed, de har gjort over ham Hans Pedersen og Peder Tomasen, eftersom den er indskrevet i tingbogen, dertil svarede de, at de er deres ed bestandig.

(148)

** hr Christen Nielsen i Spentrup. Jacob Valbum borger her sst lod læse landstingsdom af 20/5 1587, hvor han har ladet stævne hr Christen Nielsen, for han deler på ham og vil, han skal forsegle en kontrakt om Jacob Valbums gård, endog hr Christen Nielsen ikke skulle have holdt samme kontrakt, og heller ikke har udgivet ham de pendinge, han ham lovet har, mener derfor, han burde for samme dele og tiltale kvit at være, og da hr Christen ikke er mødt, så fandt dommeren Jacob Valbum for samme dele og tiltale kvit at være.

(149)

** Mads Andersen lod fordele for fald

(150)

** Mogens Christoffersen Niels Jensen. efterskrevne vidnede, at den dag, sandemændene svor Mogens Christoffersen Hans Pedersen og Peder Tomasen vold over, den samme dag oplæste Niels Jensen byskriver alle de vidner af tingbogen for sandemændene to eller tre gange, førend de gjorde deres ed og tov, og straks efter blev den indskrevet i tingbogen, lige som sandemændene den havde afsagt, og siden oplæste Niels Jensen den for dem, og spurgte dem, om de var den bestandig, da svarede sandemændene ja.

(151)

** Mogens Christoffersen. Villads Glarmester bekendte, at han ikke har hørt førend i dag, sandemændene eller Amour Mortensen har klaget, deres ed skal være anderledes, end er indskrevet i tingbogen.

** samme. efterskrevne vidnede ved deres sjæls salighed, at lige sådan som sandemandseden i tingbogen indskrevet om det vold, Mogens Christoffersen Hans Pedersen og Peder Tomasen blev oversvoret, sådan afsagde sandemændene samme deres ed, eftersom tingbogen medfører.

(152)

** Simon Poulsen. fru Kirsten Pedersdatter til Støvringgård løslod Simon Poulsen murmand af alle de lovmåls forfølgninger, hun har haft ham i.

** Anders Bay rådmand. efterskrevne bekendte, at de var hos Maren Olufsdatter, salig Søren Rasmussens efterleverske, og æskede hende 20 gylden i guld efter en håndskrifts lydelse.

(153)

** Knud Mogensen til Kellerup lod fordele for faldsmål.

** Peder Pedersen stokkenævn. efterskrevne og menige mænd, som til tinge var, vidnede med Peder Pedersen borgmester, at menige borgere og bymænd begærede og ombad borgmesteren den tid, KM befalingsbrev blev læst på rådhuset, at borgerne skulle rydde og rense graven her for byen, da beklagede de dem, at de var besværet med en stor told i møllen, og de tilmed skulle give møllersvenden pendinge for hver gang, de skulle lade male, og han ville give deres lensmand det tilkende.

(154)

** Christen Mortensen kirketjener på mester Tøger Lassens vegne lod fordele for fald.

** Knud Mogensen til Kellerup lod fordele for fald.

** Anker Poulsen. eftersom sandemændene har hørt og spurgt, at David Tonsbjerg Poul Lassen og Anders, som tjener Søren Rasmussen, ingen sår eller skade at have gjort Jens Tomasen skomagersvend, da svor de dem kvit for vold i denne sag at være.

(155)

** samme. efter de vidnesbyrd, sandemændene for sig hørt har, at Peder Tomasen har gjort Jens Tomasen skomagersvend sår og skade, da svor de ham derfor vold over på KM og Randers bus vegne.

(157)

12/6 1587.

** varsel for Mogens Christoffersen til Amor Mortensen.

** Christen Pedersen. Hans Snedker bekendte, at han ikke ved andet med Christen Pedersen, end som han skal vide med en ærlig karl.

** Christen Pedersen stokkenævn. efterskrevne 24 mænd gav ham et godt ærligt vidnesbyrd, at de ikke andet ved med ham, end ære og godt.

(158)

** Anne Clemendsdatter spurgte Malte Nielsen, som tjener Maren Olufsdatter, Søren Rasmussens efterleverske, om han ved noget andet med hende, end hvis ærligt er, eller førend hun skulle være beligget af ham første gang, dertil svarede han, at han ved intet uærligt med hende, og skylder hende ikke andet end godt.

(159)

** Rasmus Fynbo med sandemændene lod voldsværge Niels Munk i Fårup.

** Peder Skov. efterskrevne vurderede en brun halvslidt engelsk kjortel, som hans søster Maren Las Bugs har i pant af Jacob Rasmussen i Danstrup.

** Jens Olufsen. de otte mænd synede, at Jens Olufsen, som tjente Anker Poulsen, er hugget en stor skramme i sit hoved, som han beskyldte ung Anders Bay for, at han huggede ham i sit eget hus.

** Jens Olufsen sandemændene Randers by. efterskrevne vidnede, at på lørdag forgangen 14 dage kom Jens Olufsen indtil Anders Bay og var drukken, og Anders Bay var og noget drukken, og stod samme tid for sin skorsten, og han sagde hverken Guds fred eller goddag, der han kom ind, så sagde Jens Olufsen, i skal give mig en kande øl, da svarede Anders Bay, du har intet øl behov, måske i er kommet herind at ville forførme mig og mine gæster, da sagde Jens Olufsen, måske du vil unde mig et livfuld af hug, jeg tror ikke, du har minde til at gøre det, i det samme huggede Anders Bay til ham med et smalt sværd.

(161)

** Anders Bay gav last og klage, at Jens Olufsen er kommet i hans hus mod hans vilje og minde og uførmede ham og sine gæster.

** Amor Mortensen tilbød sig at ville forsegle så mange tingsvidner, som han har været dommer til i den trætte, som er sket imellem Mogens Christoffersen Hans Pedersen og Peder Tomasen.

** varselsmænd til Christen Lydiksen for Mads Ryum.

(163)

19/6 1587.

** Anders Pedersen lod fordele for fald.

** Jens Gullev lod fordele for hovedgæld.

** Niels Karmand lod fordele for fald.

(164)

** Mogens Skov på Søren Hofmand og Anders Bay rådmand deres vegne har forbudt Anders Jensen Bay at forpante eller bortsælge i den gård, han iboer, mere end sin egen anpart, som er den 4.part.

** Anker Poulsen. efterskrevne vurderede et sengeklæde, som han har i pant af Maren Malers.

** varsel til Henrik Bartskær for Christen Bay.

** Peder Sørensen i Læsten. eftersom Jens Gertsen æskede høring over ham for gæld, han skulle være ham pligtig, og ikke kan bevise, han har lovet ham det i købing solgt eller købt med ham, da finder byfogden ham til sit værneting at tiltales for samme sag.

(165)

** Las Andersen lod voldsværge Christen Jensen i Bjerregrav.

(167)

26/6 1587.

** Jørgen Smed lod fordele for fald.

** Anne Rasmusdatter. Niels Mikkelsen Knop skødede hende al den lod og part, som ham arveligt er tilfaldet i en staldgård norden uden byen.

(168)

** Peder Munkdrup bepligtede sig til Anker Poulsen på mester Tøger Lassens vegne, at skal stå ved de samme lovmåls forfølgning i dag 8 dage, uden han taler hans minde inden i dag 8 dage.

** varsel for ---- i Borup til Dorte Grams og Anne Spends for tilbud om arveskifte efter deres mor.

** Rasmus Christensen lod fordele for fald.

** Mads Ryum i dag sit 3.ting har vist Christen Lydiksen til de lodder og parter, han har i den gård, hans salig hustrus mor iboede, som han har arvet og købt deri.

(169)

** domsmænd over Jørgen Jepsen. efterdi Jørgen Jepsen er taget med fersk gerning, efter han har dræbt Peder Christensen uden al årsag, og han selv bekender sig at have dræbt sagesløs mand, vidste Anker Poulsen byfoged og råd ikke andet derom at sige, end Jørgen Jepsen har dermed forbrudt sit liv, og bør at straffes på sin hals. (se side 171)

** Mads Ryum med sandemændene voldsvor Peder Tordsen i Årslev.

(170)

** Morten Sørensen i Helsted. Peder Nielsen vidnede, at på den dag der Morten Sørensen og hans hustru Dorte Sørensdatter blev hverandre tilsagt i sin fars Tomas Ferslevs stue, som nu er på 7.år siden, angående nogen kirkegæld, da besværede Morten Sørensen sig mod samme gæld, fordi han sagde sig ikke at være kendt med folk i denne egn, og derfor kunne han ikke tage sig på samme gæld til at indkræve, da lovede Jens Pedersen i Årup ham, at samme gæld skulle ikke komme ham til hinder eller skade i nogen måder. andre vidnede det samme, der iblandt Merete Pedersdatter Tomas Ferslevs efterleverske, og Inger Tomasdatter Niels Knudsens hustru. varsel med Christen Jensen, som tjener i Helsted, og Christen Jensen, som er Jens Pedersens søn sst. Jens Pedersen benægtede, at han aldrig lovede at holde ham kvit for samme kirkegæld.

(171)

** Christen Smed i Søby. Poul Nielsen vidnede, at på den dag, der Peder Christensen blev dræbt, da stod han og Niels Gigler på gaden, og han klappede Niels Gigler for brystet, hvad deres ord og tale var, vidste han ikke, så gav de dem sammen, hver med sit dragne værge i hånd, og var både sårede og røde, og Anders Tromslår skilte dem ad, og sagde til dem, nu har i både nok, går nu til bartskær, idet tog han Niels Gigler under armen og gik opad gaden, og Niels Knudsen vidnede, at Peder Christensen gik efter dem, og Jørgen Jepsen gik lidt for ham, straks i det samme vendte han sig om og sagde til den, der død blev, din skælm, vil du gøre skælmsstykke, så stak han til ham med sit spyd i det samme.

(174)

** Mogens Skov. efterskrevne vidnede, at de var ombedet af Mogens Skov at gå til Maren Nibes og forhøre, om det var med hendes vilje og begæring, at han satte hendes søn til skole i Lübeck, da svarede hun jo, og takkede ham storligt derfor og lovede, at han skulle få sin gode betaling derfor hvis, han derpå havde bekostet.

(175)

3/7 1587.

** Mogens Skov på Peder Skov og Maren Skovs vegne lod fordele for fald.

** Ursula Pedersdatter lod fordele for fald.

(176)

** Jens Skriver. Rasmus Fynbo skødede Jens Christensen slotskriver sine to boder, og takkede ham godt for god betaling.

** Las Snur har udvist efterskrevne fra de boder, de iboer.

** Anders Bay i dag for sandemænd bød sig i al rette, om han burde nogen vold at lide, eftersom han tilforn inden tinge har beklaget, at Jens Olufsen er indkommet i hans hus imod hans vilje og minde, og uførmet ham og sine gæster, som han ville have i fred.

(177)

** Mogens Christoffersen lod fordele Christen Hansen Lygtemager for hovedgæld på sin husbond Niels Skram hans vegne, for 12 daler mølleleje af Volk mølle.

** Anders Bay. eftersom sandemændene har hørt for sig, at Jens Olufsen er indkommet i Anders Bays hus imod hans vilje og minde, og gjort ham og sine gæster uførm, som Anders Bay beklaget har, at Jens Olufsen derover fanget sår og skade, da efter recessen og de vidnesbyrd, som sandemændene for sig i samme sag hørt har, svor de Anders Bay kvit for vold at være, og Jens Olufsen at have skade for hjemgæld.

** Christen Blymester syn.

** hr Niels Madsen i Kovsted har i dag udvist Laurids Tomasen fra den gård, han iboer.

(178)

** Christen Blymester har i dag udvist hr Peder Nielsen fra den gård, han iboer.

** Mads Pamhole på sin husbond fru Kirsten Aksel Juels hendes vegne har udvist efterskrevne fra de boder, de iboer.

** Melchior Jensen foged på Støvringgård lod fordele for fald på sin husbond fru Kirsten Pedersdatters vegne.

** Troels Rasmussen lod fordele for fald Tomas Christensen, født i Randers, for en væsketaske med efterskrevne indhold.

(179)

** Morten Kær har opbudt en bod, som han har i pant af salig Tomas Skovmands arvinger, og tilbyder Bay Pedersen samme bod til løsen.

** Anne Svendsdatter har udvist Jacob Bay fra den gård, han iboer.

** Rasmus Christensen har udvist Anne Ferslevs fra den bod, hun iboer.

(181)

10/7 1587.

** Christen Bertelsen lod fordele for fald.

** Laurids Jacobsen lod fordele for hovedgæld.

(182)

** Christen Christensen lod fordele for fald.

** David Hansen væver gjorde sit skudsmål til menige mænd, som denne dag til tinge var, hvorledes de har kendt ham og hans hustru Maren Knudsdatter, medens de boede her, om de har hørt eller kendt nogen, som dem for nogen uærlige eller utilbørlige sager har vidst at beskylde, dertil svarede efterskrevne 24 mænd og menige mænd, at de ingen har hørt, som dem andet har haft at beskylde end ære og godt.

(183)

** Oluf Olufsen i dag sit 4.ting på Maren Olufsdatter sin farsøsters vegne har tilbudt sig til lod og arveskifte efter salig Søren Rasmussens død.

** samme. sammeledes gav han last og klage, at der er nogen, som er inddraget i den jord, han har i Voldum mark og gravet tørv.

** Christen Mortensen tilbød Hans Hansen Kiel, at hvis han i nogen måder kendes sig vanloddet på sin hustrus vegne Maren Mortensdatter, efter hendes afgangne far og brors afgang, at han da ville indføre efter loven hvis, han på hendes vegne har udfået, så vil han for sin anpart være overbødig at skifte med ham, som han kan kende lovligt at være.

(184)

** varsel for Melchior Jensen til Jens Kare i Randers.

** Christen Blymester lod fordele for fald.

(185)

17/7 1587.

** Las Ammelhede. synsmænd synede Mikkel Ammelhede er slået et dybt sår bag i hans skulder, som findes at være slået med en daggert, og beskyldte han Peder Ibsens søn i Tebbestrup ved navn Søren Pedersen for samme skade.

(186)

** Jens Sode. synsmænd hjemlede, at de har synet Las Sodes lig har et sår under sit højre brystben, som er stanget, og et sår i hans ryg, som er gjort med en daggert.

** Jens Sode. eftersom han i dag begærede stokkenævn af menige mænd, hvorledes hans afgangne søn Laurids Jensen har handlet og skikket sig i levende live, da svarede Mogens Christoffersen slotsfoged på Dronningborg, at hans husbond Niels Skram har noget imod samme stokkenævn at sige, og derfor forbød han Anker Poulsen at stede samme stokkenævn.

(187)

** Mogens Christoffersen. Jens Sode lyste den karl mord og manddød til, som har dræbt og omkommet hans søn Las Jensen, og lyste for hvis lovmål, han kan forfølge ham med, som er fuldt til skade og fra skade, så mødte Mogens Christoffersen og bekendte manddød på Mikkel Grave hans vegne, som i fængslet er anholdt, og tilbød guld og pendinge for samme sin søn Laurs Jensen, at dersom de ville annamme guld og pendinge, vil han straks forskaffe dem det.

(188)

** varsel for Peder skrædder til Hans Felbereder.

** Peder Jørgensen skrædder lod fordele for faldsmål.

** Anders Pedersen lod fordele for faldsmål.

** Niels Knudsen lod fordele for fald.

(189)

** Jens Nochersen lod fordele for fald.

** Jens Sørensen lod fordele for fald.

 (191)

24/7 1587.

** Niels Jensen skomager lod fordele for fald.

** Mikkel Smed lod fordele for fald.

** Jens Gedsted lod fordele for fald.

(192)

** Kirsten Rasmusdatter lod fordele for fald.

** Mads Kedelsmed. hr Jens Knudsen i Kristrup skødede Mads Olufsen kedelsmed al den arvelod og anpart, som han har i den gård, Kirsten Kedelsmeds og Mads Kedelsmed nu iboer, både det, som han med hans salig hustru Birgitte Jensdatter arvet har, og hvis han deri købt og bekommet har, som er de tre parter.

** Søren Terkildsen lod fordele for fald.

(195)

31/7 1587.

** Niels Vendelbo har opbudt den staldgård til løsen, som han har i pant af Anders Vendelbo, og æskede sin betaling.

** hr Jens i Sall i dag sit 4.ting har æsket efterskrevne gæld af salig Søren Rasmussens arvinger. varsel til Maren Olufsdatter.

(196)

** Peder Ibsen i Tebbestrup. Laurids Mortensen Ammelhede, som er ret eftermålsmand efter sin bror Mikkel Mortensens død og bane, i dag for tingsdom med hånd og mund undte og gav Søren Pedersen Peder Ibsens søn, som er Mikkel Mortensens sårmand, lejde fællig og dage, indtil loven har haft sin gænge, og den dag til aften.

** Oluf Ferslev. efterskrevne vurderede et flamsk vævet sengeklæde for 4 daler, som han har i pant af Rasmus Højlund.

(197)

** Anne Svendsdatter lod fordele for fald.

** Søren Christensen knivsmed. synsmænd synede et ungsvin ligger i hans gård, og er ihjelslået, og mødte til tinge Verner Pottemager og bekendte, at han slog samme svin ihjel i sin kålgård, for det har gjort ham skade, da kunne de ikke kende nogen skade at være gjort af svin i hans have.

(198)

** Melchior Jensen. eftersom Mikkel Jensen foged på Støvringgård på sin husbonds fru Kirsten Pedersdatter hendes vegne æskede og begærede høring over Jens Kare rådmand for 18 daler, han skulle være hende pligtig, så mødte Maren Henningsdatter Jens Kares hustru og mente, hendes husbond ingen gæld at skulle være pligtig, og fremæskede Jens Kares brev, da efterdi Melchior Jensen ikke med brev kan bevise samme gæld, opsatte byfogden den sag i 14 dage, og da Melchior Jensen at møde med bevis.

(199)

** Jens Sode. eftersom han for tingsdom æskede sin søns bane i rette for tingsdom, dertil svarede Anker Poulsen byfoged, at når de gode mænd har udrettet deres bestilling, så vil han gøre deri så meget, som han er pligtig at gøre efter lov og ret, og der forinden vidste han ham ingen lovmål at bruge i denne sag.

** Oluf Olufsen. efterskrevne bekendte, at de var hos Kirsten Kedelsmeds efter Anker Poulsens befaling, at kalde hende til tinge og hendes søster Dorte Remsniders med hvad sandt bevis, de har, som de kan tilholde dem at være salig Søren Rasmussens arvinger, dertil svarede hun, at hun intet dermed ville have at gøre, enten at udtage eller udgive.

(200)

** Mads Sørensen. eftersom Mads Sørensen Jørgen Pedersen og Peder Ibsen havde tiltale til Jep Lydiksen for lod og lovskifte i ejendom efter deres mor Karen Nielsdatters død og afgang, så mødte Jep Lydiksen og indskød sig for sin borgmester og råd i dag 14 dage.

** Mogens Jensen i Spøttrup. eftersom Mogens Jensen på sine egne og medarvingers vegne i dag æskede lod og lovskifte efter afgangne Søren Rasmussens død, og med tingsvidne af Hads herred beviste sig og sine medarvinger at skal være arvinger på mødrene side efter salig Søren Rasmussen, da efterdi er fremkommet her til tinget brev fra hr Søren Nochersen i Nimtofte på sin hustrus vegne og Christen Nielsen i Kærende på sine egne vegne, og bekendte dem nærmere arvinger at være på fædrene side efter Søren Rasmussen, blev sagen opsat 8 dage.

(201)

** Oluf Ferslev lod fordele for fald.

 (203)

7/8 1587.

** Rasmus Bendtsen stokkenævn på sin datter Bodil Rasmusdatters vegne. efterskrevne og menige bymænd gav Bodil Rasmusdatter et godt ærligt vidnesbyrd for kristeligt levned og al ærlig omgængelse.

(204)

** Mads Andersen og Oluf Olufsen på kirkens vegne. synsmænd hjemlede, at de har synet og set i præstegården i Gråbrødre sogn dens brøstfældighed.

(205)

** Christen Nielsen i Kærende på sine egne og Mette Pedersdatter og Dorte Pedersdatter deres vegne æskede lov og lovskifte efter salig Søren Rasmussens død, og kendtes sig og medarvinger at være næste arvinger på fædrene side, og berettede, at Søren Rasmussen var hans ægte morbrorsøn på fædrene side, som han ville bevise i dag 14 dage.

(206)

** Randers by. synsmænd synede, at 5 ruder er sønderhugget i Maren Bastians stue, og de så et spejl og stenkande, som var sønderhugget, men hvem, der havde gjort det, vidste de ikke.

** Christen Pedersen i Grensten lod fordele for fald, eftersom hans far Peder Sørensen tilforn har ladet fordele for hovedgæld.

** Niels Rasmussen i Korning lod fordele for fald.

(207)

** hr Christen Nielsen i Spentrup tilbød Jacob Valbum 40 daler efter hans kontrakts lydelse, som er forhandlet imellem dem på Dronningborg.

** fru Kirsten Pedersdatter til Støvringgård. Jens Kare for tingsdom bekendte, at han har annammet af Rasmus Christensen 18 daler.

** Jens Pedersen Gullev lod fordele for fald.

(209)

14/8 1587.

** Laurids Mortensen Ammelhede. efterskrevne vidnede, at de var inde til Søren Ferslevs den dag, den bordag skete, og da hørte de, at Mikkel Mortensen krævede Søren Pedersen for 2 skilling, for de havde alle samtykket, at hvilken der nævnede unyttige ord, han skulle straks give en kande øl, og Mikkel sagde god for Søren Pedersen Tebbestrup, og lidt derefter sagde Søren Pedersen til Niels Groersen, du får syge og pokker, da sagde de alle, nu har du forbrudt 2 skilling, så sagde han nej, så sagde de til Mikkel, du er hans forlover, læg dem ud for ham, så sagde han, han lægger dem vel selv ud, så tog de Mikkels hat og ville sætte i kælderen for 2 skilling, så tog han 2 skilling af hans pung og lagde ud, som de sendte i kælderen for en kande øl, så gik de i kramboden, og der hørte de, der blev skrammel i stuen, så løb de op, og da var Mikkel Mortensen og Søren Pedersen Tebbestrup omkuld med hverandre på gulvet, og havde Søren Pedersen sin daggert i sin hånd, så skilte de dem ad, og fik Søren Pedersen ud af gården og Mikkel blev i forstuen, men Søren Pedersen kom tilbage med en degen og gjorde Mikkel Mortensen samme sår i hans ryg, som han døde af. andre vidnede det samme.

(215)

** Laurids Ammelhedes vidne. efterskrevne vidnede, at som Mikkel Mortensen lå og fornam den vare død, da sagde Laurids Mortensen til sin bror Mikkel Mortensen, kære bror, jeg beder dig for Guds skyld, at du siger mig sandhed, hvorledes det gik til, at du fik den skade, at jeg kan vidne sandhed, da sagde Mikkel Mortensen, jo vel kære bror, jeg skal sige dig, det kom af 2 skilling, som jeg udlagde for Søren Pedersen Tebbestrup for et unyttigt ord, han brugte med Niels Groersen, og der vi ville gå ud og hjem, sagde jeg til ham, betal mig mine 2 skilling, jeg udlagde for dig, da sagde han, da skal jeg betale dig, så fik Søren Pedersen sin daggert ud og søgte mig, så kom de andre og skilte os ad, senere kom Søren Pedersen løbende med en daggert, før jeg vidste af, og slog mig i min ryg, sådan gik det til i Guds sandhed.

(217)

** hr Niels Svolgård i Mariager. Mads Andersen i Randers på Maren Mikkelsdatters vegne sst har i dag skødet til hr Niels Svolgård sognepræst i Mariager hendes gård og grund.

(218)

** Rasmus Andersen i Randers. Markor Sørensen borger sst har i dag givet Jesper Andersen i Fløjstrup og hans arvinger kvit og kæreløs for hvis gæld, som Markor Sørensen var i.

** Jesper Andersen i Fløjstrup gav Rasmus Andersen i Randers på Markor Sørensens vegne afkald.

** Niels Knudsen har stået her i dag hans 1.ting og tilbudt Jacob Valbum borger her sst 40 daler på sin brors vegne hr Christen Nielsen i Spentrup, efter den kontrakts indhold, som skete på Dronningborg.

(219)

** Morten Kær. Peder Mortensen, født i Randers, på sine egne vegne og på sin søster Berete Mortensdatters vegne og Jørgen Mortensen borger i Randers på egne og desligeste på Dorte Mortensdatters vegne, som tjener på Rosenholm, skødede fra dem og til Morten Kær en have.

** Bay Pedersens varsel til Hans Skriver.

(220)

** Anders Pedersen skipper. Jacob Bay bepligtede sig at give ham 18 mark i dag måned.

** Niels Jensen skomager lod fordele for faldsmål.

** Bay Pedersen på sine egne og sine efterskrevne medbrødre forlovsmænd for Hans Skriver til Jørgen Skram deres vegne lod fordele Hans Skriver for hovedgæld, som er 750 daler.

(225)

21/8 1587.

** Jens Skriver og Hans Rasmussen i ---- Mogens Jensen i Spøttrup på sine egne og medbrødres vegne. Jens Skriver i Borre sogn på Møn æskede lod og lovskifte efter salig Søren Rasmussens død og afgang, og kendte sig til næste slægt og frænde på mødrene side at være, og berettede, at hans salig far hr Rasmus, som var provst på Møn og salig Søren Rasmussen var født af to ægte søskende, han af broderen og Søren Rasmussen af søsteren, og hans far var født i Hads herred i Randlev.

(226)

** Mogens Jensen i Spøttrup. efterskrevne i Koed vidnede, at Christen Nielsen i Kærende hans salig mor Mette Andersdatter og salig Søren Rasmussen, som var borger i Randers, var slægt og byrd på fædrene side, så Søren Rasmussen var salig Mette Andersdatters brorsøn, og desligeste havde salig Mette Andersdatter sagt, at Kirsten Pedersdatter og Dorte Pedersdatter var lige så nær hendes slægt på fædrene side, som Søren Rasmussen var.

(227)

** varsel til Niels Sparkær for Peder Munks foged Christen Andersen.

** varsel til Christen Pedersen for vidne på Anders Ridefogeds vegne.

** varsel til Jacob Valbum for Mogens Christoffersen.

(228)

** Jens Olufsen rådmand i Århus. synsmænd hjemlede, at de synede Peder Pedersen, som tjente Christen Christensen i Grensten, og lå død til Tomas Vognmands, og blev død optaget hos hospitalet, havde et slag og sår for i sit hoved, så pandebenet var slet sønderslået.

** Jens Olufsen rådmand i Århus. Laurids Hammer på sin datter Anne Lauridsdatters vegne, desligeste på Kirsten Nielsdatter Dorte Nielsdatter og Anne Nielsdatter deres vegne tilsagde Jens Olufsen, at han skal betale ham al den lod og anpart, dem tilkommer at skal betale af efterskrevne gæld ad skt Mortensdag førstkommende.

(229)

** Morten Jensen i Farsø på Anders Jensens vegne, som tjente på Dronningborg, kendtes manddød på Peder Pedersen, som tjente i Grensten, og tilbød på hans vegne guld og penge gunst og god vilje, eftersom samme skade og drab er tilkommet.

** samme. Christen Pedersen med hånd og mund gav Morten Jensen i Farsø på Anders Jensen ridefogeds vegne, lejde og dage for hans bror Peder Pedersen, han har dræbt og omkommet, indtil loven derom har haft sin gænge.

** sandemændene. Peder Jørgensen på sine egne og medbrødre sandemænds vegne adspurgte Peder Ibsen i Tebbestrup, om han har nogen sand bevisning eller vidnesbyrd, at hans søn Søren Pedersen har fanget af Mikkel Mortensen nogen sår skade eller uførm, for hvilke, han kunne være forårsaget at gøre nødværge for sit liv på Mikkel Mortensen, dertil fremlagde efterskrevne Søren Pedersens egen håndskrifts formelding, at Mikkel Mortensen slog ham på sin mund og tog hans daggert fra ham, og havde nær standet den i hans bug, og slog ham to slag på hans arm, og så kom de omkuld på gulvet, og da de kom op, og fik hinanden hånden på, at de skulle være gode venner, da slog han ham på sin mund, og så søgte han en økse og ville til ham med, så tog han Jens Vorups kniv og slog ham med, og så gik det til, og førnævnte har set to huller på hans kjortelærme.

(231)

** sandemændene adspurgte førnævnte, om de har set Søren Pedersen har enten sår eller synsk gerning, som Mikkel Mortensen skulle have gjort ham, dertil svarede de, at de ingen sår eller synsk gerning har set andet end to huller på hans ærme.

(232)

** Peder Ibsen i dag sit 3.ting har tilbudt Laurids Mortensen Ammelhede på sin søn Søren Pedersen hans vegne sølv pending gunst og god vilje for Mikkel Mortensens død, som hans søn desværre har dræbt og omkommet.

** Laurids Mortensen Peder Ibsen i Tebbestrup. eftersom sandemændene har ledt og spurgt blandt sande mænd og kvinder, og efter de vidnesbyrds lydelse, som de for sig hørt har, at Søren Pedersen Tebbestrup har dræbt sagesløs mand Mikkel Mortensen Ammelhede, da svor de Søren Pedersen, født i Tebbestrup, manddød over og fra sin fred.

(233)

** Rasmus Gregersen lod fordele for fald.

** samme. sammeledes lod voldsværge Rasmus Sørensen i Paderup.

** Christen Rasmussen i Gern tilbød sig imod sine medarvinger Peder Laursen Christen Lydiksen og Jens Pedersen Vendelbo, at vil gøre lod og lovskifte med dem om hvis, de har med hinanden at dele og skifte i gård og ejendom efter hans salig far og mors død og afgang, og de vedtog at gøre skifte på torsdag nu førstkommende.

(234)

** Laurids Mortensen på Randers bys vegne. efterskrevne vidnede, at de har været til Maren Olufsdatter og æskede hende og medarvinger hvis gæld, salig Søren Rasmussen er Randers by pligtig.

** Christen Andersen i Dal. Niels Sparkær bepligtede sig til Christen Andersen på sin husbond Peder Munk hans vegne, at han skal betale Peder Munk 36 øksnes foder, som hans håndskrift formelder.

(235)

** Randers by. Jens Vognmand blev voldsvoret af Laurids Ammelhede på byens vegne for tørv, han har skåret i Randers mark.

** Niels Sparkær og Amor Mortensen fyldte sandemændene til deres tov over Mikkel Suerck, som Las Sode har dræbt og omkommet.

** Anker Poulsen. eftersom sandemændene har hørt og spurgt, at Mikkel Suerck har af nødværge dræbt Las Sode, svor de ham derfor manddød over og til sin fred.

(236)

** Anker Poulsen på Christen Bays vegne lod fordele for fald.

(237)

28/8 1587.

** Morten Ydsen i vester Velling lod fordele.

** Randers by sandemændene. synsmænd hjemlede, at de har synet på Søren Hofmands bod i Løjborggyde, der var tre vinduer slet af karmen, både bly og glar, og der var hugget i karmen, dernæst så de på en bod i Mads Andersens gyde, Peder Støvring iboer, der var 2 vinduer slet ude, men hvem, der havde udslået samme vinduer, vidste de ikke.

(238)

** Mogens Christoffersen. efterskrevne bestod, at de med byfogden udlagde ham af Jacob Valbums kornsæd i Østervang for 6 daler.

** Niels Christensen i Løvskal lod fordele for fald.

(239)

** Morten Jensen i Farsø. efterskrevne vidnede, at de har set på Anders Jensen, som dræbte Peder Pedersen, der tjener i Grensten, at han har en kul i sit hoved og er blå på sin arm, og han sagde for dem, at Peder Pedersen, som dræbt blev, slog ham samme skade.

** Randers by. synsmænd synede Søren Rasmussen Pebling havde et lidet sår i sin venstre arm, som han beskyldte Peder Tomasen for.

** Morten Kær lod voldsværge Las Bugge i Gassum og Niels Lassen i Lem.

(240)

** Mads Sørensen. Jep Lydiksen bepligtede sig at afgøre Mads Sørensen sin anpart i ejendom med sin hustru Anne Ibsdatter efter hendes afgangne mors død inden i dag 8 dage.

** hr Mads Sørensen lod fordele for fald.

(241)

4/9 1587.

** Morten Jensen i Farsø. efterskrevne vidnede, at de hørte, det Peder Pedersen, som Anders Jensen har dræbt og omkommet, han sagde til Anders Jensen den aften, før han blev dræbt, dersom han skulle age ham, da skulle han lidet ---- deraf, da svarede Anders Jensen, ag mig kun til Hornbæk, så skal jeg intet bede dig længere. Christen Pedersen eftermålsmand til vedermålsting.

** Mogens Christoffersen. Rasmus Christensen lovede og tilsagde ham 3 daler for Jacob Valbum at betale i dag 3 uger førstkommende.

(242)

** hr Christen Nielsen i Spentrup i dag sit 4.ting, eftersom hans bror Niels Knudsen i 3 ting tilforn har tilbudt Jacob Valbum 40 gode daler efter den kontrakts lydelse, der blev forhandlet på Dronningborg, dertil svarede Jacob Valbum, at han ved ham ingen pending at være sig pligtig.

** sandemændene for tingsdom adspurgte Morten Jensen i Farsø, som er Anders Jensens fuldmægtig, om han har nogen sand kundskab og vidnesbyrd, at Anders Jensen har været forårsaget at gøre nødværge imod Peder Pedersen, som Anders Jensen har dræbt, at han var forårsaget at værge sit liv, dertil svarede han, at han havde ingen andet vidnesbyrd, end som er fremkommet og ganget for ting og dom.

(243)

** Christen Pedersen. efterskrevne fyldte sandemændene til tov over Anders Jensen ridefoged, og efter samme fyldning gjorde deres ed og tov i så måder, eftersom vidnesbyrds lydelse, de for sig hørt har, at Anders Jensen har dræbt sagesløs mand Peder Pedersen, som tjener i Grensten, svor de ham derfor manddød over og fra sin fred.

** sandemændene. Peder Skov bekendte, at som han gik igennem Hartvig Clausens gyde, da slog der en ham i sit hoved bag i sin nakke med en sten, da æskede han ham ud til sig, at han skulle komme ud og slå ham et for på, i det slog han løs til ham med en anden sten, og han tog ved fæstet i sit værge, og æskede ham ud igen, og da han ikke ville komme til ham, slog han et vindue ud i Rasmus Tørrings bod, og benægtede, at han ikke sønderslog flere vinduer den aften.

(244)

** samme. Peder Skov lod syne, at han har et sår bag i sit hoved, som han beskyldte Rasmus Tørrings søn for.

** samme. Jens Rasmussen vidnede, at den aften, de vinduer blev udslået i Hartvig Clausen og Mads Andersens gyde, da sad han inde hos sin far i deres hus, da kom der nogen igennem gyden og skramlede meget på væggene, da bad hans far, at de skulle gøre vel og lade husene stå, de hørte godtfolk til, så huggede en til vinduerne og udhuggede dem, og efter samme vinduer var udhugget, gik han ned ad gaden sit ærinde, da kom Peder Skov og spurgte ham, hvorfor han slog ham i sit hoved, da sagde han, at han aldrig slog ham og ej heller kendte ham, og så huggede Peder Skov efter ham, og straks blev de vinduer udslået, og Peder Skov bekendte, at der han havde fanget skade i sit hoved, da kom Jens Rasmussen til ham gående, og da sagde han, at han aldrig slog ham i sit hoved, siden han havde forladt ham, da råbte han, at det var end ham, der slog ham, og da løb han efter ham, og han kom ind ad en dør, så slog han efter ham og ramte ham ikke, men slog på en stang for døren.

(246)

** Randers by. Maren Jensdatter med oprakte fingre og saligheds ed vidnede, at som Maren Vævers stod ved rendestenen og bukkede sig ned at ville tage sit barn op, så kom Henrik Bartskær baglæns til hende og slog hende på hendes mund, så hun styrtede ned over barnet.

** Rasmus Jensen foged på Skern på Mikkel Suerckes vegne. Søren Hofmand b: Anders Bay rådmand Mads Bendtsen Poul Nielsen, Jens Sode med hånd og mund for sig og alle sine slægt og venner på fædrene og mødrene side for fødte og ufødte gav Mikkel Suerck en fuld årfejde, for han har dræbt og omkommet hans søn Las Jensen Sode, og al hans slægt og venner for fødte og ufødte på fædrene side, og aldrig den sag med ord tale eller gerning at optages under årbodsmål.

(247)

** Rasmus Jensen udlagde på Mikkel Suerckes vegne trende atten mark er landbod efter loven for Las Jensen Sode, Mikkel Suercke desværre har dræbt og omkommet, efter sandemænd har svoret ham manddød over og til sin fred for samme drab, og dertil 3 mark blodvide.

** Peder Tomasen. efterskrevne vidnede, at som i går 8 dage om aftenen, da kom Peder Tomasen gående ned omkring rådhuset og hujede, så hujede der en imod ved Anne Bangs dør, og da spurgte Peder Tomasen Søren, hvad han ville, og bad ham gå fra sig, og han gav sig fluks imod Peder Tomasen, som fik sit værge ud, om han da gjorde ham nogen skade, vidste de ikke.

(248)

** Christen Halvorsen. Jørgen Pedersen og Peder Lauridsen bepligtede dem at tale Kirsten Pedersdatters minde for hvis gæld, de er hende pligtig.

** Christen Lydiksen. eftersom han i dag æskede høring over sin svoger Christen Rasmussen i Norge for lod og lovskifte, han ikke ville gøre med ham, da efterdi borgmester og råd har gjort og ordelt samme arv imellem dem, og samme skifte endnu står urykket, vidste Anker Poulsen intet lovmål at stede over Christen Rasmussen om samme sag.

(249)

** Peder Pedersen Fisker. Jens Olufsen prammand og Jens Mikkelsen for tingsdom benægtede, at de aldeles intet andet ved med Peder Pedersen end al ære og godt, som de skal vide med en dannemand.

** Hans Jensen lod fordele for faldsmål.

** Peder Ibsen udlagde i dag landbod to sal for sin søn Søren Pedersen, som er rømt fredløs, for han har dræbt Mikkel Mortensen Ammelhede, som består af efterskrevne vurderede klæder og andet, som er til hobe trende 18 mark efter loven.

(250)

** Laurids Ammelhede lod fordele Søren Pedersen, født i Tebbestrup, for faldsmål, for han om nattetide i mørke og mulm har undveget hans tjeneste, som han har betroet ham over sit gods, og ikke gjort ham regnskab for, og er undveget imod hans vilje og minde.

** Bay Pedersen på sine egne og efterskrevne medbrødre forlovsmænd for Hans Troelsen skriver til Jørgen Skram, lod fordele for fald Hans Troelsen for 650 daler.

(251)

11/9 1587.

** Hans Jensen Bødker lod voldsværge Niels Jensen Hjermind.

** Mads Villumsen. Peder Skov vidnede, at han ikke så eller ved hvem, der udslog de vinduer i Mads Andersens gyde eller i Hartvigs gyde, videre end hvis han selv har bekendt.

** samme. Anker Poulsen fuldt og fast sigtede Mads Villumsen, for at han har været i følge med dem, som har udslået de vinduer i Mads Andersens gyde og i Hartvigs gyde.

(252)

** Mads Villumsen. Anders Christensen Bjerregrav vidnede, at som han og hans staldbrødre klokken otte om aftenen kom for deres herberg i Mads Andersens gyde, da var folkene gået i sang, og de klappede på døren, så kom husbonden i huset og lod dem ind, idet kom Rasmus Tørrings søn løbende og tog op ad trappen, straks efter kom to eller tre for døren, hvem de var, vidste han ikke, og en af dem huggede i døren efter samme dreng med et draget værge, og de fik døren lukket.

(253)

** Peder Skov. Mads Villumsen for tingsdom vidnede, at som i går 14 dage om aftenen kom han gående ned ad gaden, da stod Peder Skov for Rasmus Bagers dør og snakkede med hans pige, da kom den dreng gående, som slog Peder Skov i sit hoved, som er Rasmus Tørrings søn.

** Jens Rasmussen. efterskrevne vidnede, at på den tid, de vinduer blev udslået i Rasmus Tørrings stue, da stod Jens Rasmussen inde i Rasmus Tørrings stue.

(254)

** Peder Tomasen. efterskrevne piger vidnede, at i går 14 dage om aftenen som de kom gående omkring Poul Nielsens hjørne, da kom Peder Tomasen omkring dem og bad god aften, de svarede ham Gud signe, derefter hujede han på gaden, da svarede den dreng Søren Rasmussen hvad knok vil du, og gav sig imod Peder Tomasen og tog til sin side og truede ham, så fik Peder sit værge ud og slog ham på armen med fladsiden af værget, og bad ham gå fra sig.

(255)

** Mads Andersen i Helsted lyste i dag Jens Andersen tømmermand manddød til for sin bror Mikkel Andersen, som han har dræbt og omkommet.

** samme. Anker Poulsen byfoged kendtes manddød på Jens Andersens vegne og tilbød gunst og gave sølv pendinge og gode ord, eftersom samme drab på Mikkel Andersen er tilkommet.

** Anker Poulsen. Mads Andersen i Helsted ret eftermålsmand efter sin bror Mikkel Andersen gav Jens Andersen, sin brors banemand, lejde og dage ---- og fred, indtil sandemændene har gjort deres ed og tov om samme drab, og den dag indtil aften.

** Mads Andersen i Helsted. synsmænd synede Mikkel Andersen i Hornbæk.

(256)

** Søren Trommeslår lod fordele for fald.

** Mikkel Smed lod fordele for fald.

** Frands Pedersen. efterskrevne vidnede, at de hørte på bytinget den dag, Frands Pedersen havde søgsting til Christen Nielsen i Kristrup for to harver og et tjærekar, da sagde Christen Nielsen, at han havde ingen harver lånt af ham, men der stod to harver i hans gård, dem ville han føre ham hjem, når han ville have dem.

(257)

** sandemændene. Ingeborg Jensdatter vidnede, at som i går 3 uger da stod Maren Ambrosiuses hustru og hun for deres dør, så gik Marens barn ned ad gaden, så gik Maren efter det at tage det op, så kom Henrik Bartskær og slog Maren ved sit øre med sin hånd, så hun faldt over barnet på siden i rendestenen.

** Bay Pedersen i dag sit 1.ting æskede af Hans Skriver på sine egne og sine medbrødres vegne, forlovsmænd for Hans Skriver til Jørgen Skram 800 daler hovedstol faldsmål kost tæring skadepending og forsømmelse.

** Hans Byrial på sin søsterbørns vegne lod voldsværge Søren Christensen på Skagen for hvis arv og gods, han har annammet på Skagen efter salig Anders Lassen, hans bror, som døde på Skagen.

(258)

** Las Andersen. efterskrevne vurderede en kobberkedel, som han har i pant af Margrete Albæks.

** Laurids Jacobsen har æsket 200 daler af Rasmus Blymester efter hans pantebrevs lydelse, og forbød nogen at bruge samme hans pant.

(259)

18/9 1587.

** Henrik Bartskær lod fordele for fald.

** Niels Christensen på Rosenholm. hr Knud Jensen i Alling skødede Niels Christensen på sine egne og sine brødre David Christensen Rasmus Christensen Hans Christensen og sine søstre Birgitte Christensdatter hr Peders i Vivild Karen Christensdatter og Maren Christensdatter deres vegne al den lod og anpart ham med sin hustru Anne Rasmusdatter arveligt er tilkommet i den gård ved skt Mortens kirkegård, hr Peder iboer, som er halvparten i samme gård.

** hr Knud Jensen. sammeledes skødede Niels Christensen på sine egne og sine søskendes vegne al deres anpart i den have vesten uden Randers, som er halvparten.

(260)

** Christen Lassen i Torup på sin husbond Christen Skeels vegne adspurgte Jens Rasmussen borger her sst, om han ikke har købt bådstager af Christen Christensen, som er fængsligt anholdt på Fussingø, dertil svarede han, at han tit og ofte har købt bådstager, og ikke han har kendt dem alle, men han kan ikke sige ja aller nej, uden han får samme karl for sine øjne.

** Niels Pedersen skomager lod voldsværge Peder Sørensen Rebslår.

(261)

** Henrik Bartskær fremæskede Maren Ambrosiuses hustru med sand bevisning, om hun har haft nogen blodige sår eller synske gerninger for hvilke, han burde at voldsværges.

** Anker Poulsen. eftersom sandemændene har hørt for sig, at Henrik Bartskær har slået Maren Ambrosiuses på hendes mund, da svor sandemændene ham derfor vold over på KM og byens vegne. (han har talt minde hos borgmester og råd for den sag på byens vegne)

** samme. eftersom sandemændene har hørt for sig, at Søren Rasmussen har forført sig på Peder Tomasen, der han kom gående på gaden, svor sandemændene Peder Tomasen derfor kvit for vold.

** Poul Andersen lod fordele for fald.

(262)

** Anker Poulsen. Henrik Bartskær med en landstings stævning lod stævne Maren Jensdatter og Ingeborg Jensdatter.

** Hans Skriver. Anders Bay Mogens Skov rådmand Poul Nielsen Niels Madsen løsgav Hans Skriver af alle de lovmåls forfølgning, Anders Bay har forhvervet over ham på deres vegne.

(263)

25/9 1587.

** Anders Pedersen skipper lod fordele for fald.

** Peder Skov lod fordele for faldsmål.

** Jep Lydiksen lod fordele Dorte Andersdatter for hvis efterskrevne arv, som hans datterbørn er arveligt tilfaldet efter deres mor Karen Ibsdatter hendes død og afgang, efter det skiftebrevs lydelse, deres salig far ham bebrevet har.

(264)

** Mads Espersen i Kondrup. Karen Espersdatter gav sin bror Mads Espersen afkald for al den arv, han på hendes vegne har oppebåret af hendes far Jesper Jensen og hendes mor Maren Mouridsdatter.

** Peder Skov. efterskrevne vidnede, at den aften, de vinduer blev udslået i Mads Andersens gyde og i Søren Hofmands boder, da så og hørte han, at Peder Skov stod hos Jens Rasmussen, som er Rasmus Tørrings søn, og spurgte ham, om det var ham, som slog ham bag i sit hoved, da sagde han nej, det var ikke ham og bad, han skulle lade ham gå, så undløb han op ad gyden og sagde, det var dog mig, der gjorde det, du får m: pokker.

(266)

** Randers by. synsmænd synede, at Niels N: svinehyrde er slået et sår i sit bryst, som dem syntes at være gjort med en stor bred kniv, og beskyldte han Niels Mortensen, som var Tjæreby hyrde for samme sin skade.

** Poul Jensen. Birgitte Jensdatter i Hornbæk vidnede, at det år Rasmus Smed døde, da målte hun for Poul Jensen på Rasmus Smeds loft 9 skæpper rug, og de trættedes om den 9.skæppe, den betalte Rasmus Smed ham, og de otte skæpper er den rug, Jens Rasmussen og Poul Jensen omtrætter. Keld Poulsen, Poul Jensens søn, vidnede det samme.

(267)

** Hans Jensen lod fordele for fald Peder Rødhoved for en bog, hans hustru lånte ham.

** Mads Andersen i Helsted opkrævede sandemænd til at gøre deres ed og tov imellem ham og Jens Andersen tømmermand, som har dræbt og omkommet hans bror Mikkel Andersen.

** Bodil Hvids lod fordele for hovedgæld.

 (269)

2/10 1587.

** Laurids Jensen foged på Bidstrup på fru Sidsel Okses vegne. Mikkel Jensen borger her sst bepligtede sig at skal betale hende 142 daler inden skt Mortens dag, eller da give to pending for en.

** Anders Tjæreby. Christen Hansen Lygtemager bekendte, at han ikke vidste, det værge var i hans hus førend i dag, som hans pige har frembåret her til tinge og oplyst, som han mener at være uhuldt og udulgt.

(270)

** Christen Lassen i Torupgård. Peder Pedersen borgmester vidnede, at han hørte i sin stue, at Christen Skeel til Fussing adspurgte Jens Rasmussen borger her sst, om han havde købt nogle bådstager af den karl, som sad fængslet på Fussingø, dertil svarede han, at han ej kendte den samme karl, og ingen bådstager han havde købt af ham.

(271)

** Anders Remsnider på sine menige lavsbrødres vegne lod fordele Hans Hansen Kiel for hans faldsmål, for han ikke er indkommet for menige gildebrødre og talt minde til deres lav, eftersom han sig dertil tilforn har forpligtet.

** Christen Lassen i Torupgård. Peder Pedersen borgmesters hustru vidnede, at Christen Skeel to gange adspurgte Jens Rasmussen om de bådstager, som den fange har bekendt, at Jens Rasmussen skulle købe af ham, da svarede Jens Rasmussen to gange nej, han havde ingen stager købt.

(272)

** Jep Lydiksen. Søren Ferslev gav ham et fuldt afkald for hvis pendinge og boskab, som hans hustru Maren Ibsdatter er arveligt tilkommet efter hendes afgangne mor Karen Nielsdatters død og afgang og efter hendes morbror Niels Tomasen.

** sandemændene. Peder Jørgensen på sine egne og sine medbrødres vegne adspurgte Mads Villumsen og Peder Tomasen, om de ville tage i fogdens hånd og lovværge dem, for at de ikke har udslået de vinduer i Søren Hofmands boder og Anders Bays boder, som dem er klaget vold over for inden tinge, dertil svarede de, at de fremæsker hvis sande vidnesbyrd, om nogen har set, de har udslået samme vinduer, dertil svarede Anker Poulsen, at han havde nok i deres egen bekendelse.

(273)

** samme. sammeledes adspurgte de Jens Rasmussen, om han ville tage i fogdens hånd og lovværge sig for det vold, Peder Skov har beskyldt ham for, at han har slået ham bag i hans hoved.

** Peder Skov. efterdi at vidnesbyrd har bekendt, at Jens Rasmussen selv har bekendt, at han slog Peder Skov, svor de Jens Rasmussen derfor vold over på bondens KM og byens vegne.

** samme. efterdi at Peder Skov har bekendt, at han har udslået et vindue i Søren Hofmands boder, svor de ham derfor et vold over, sammeledes svor de og Mads Villumsen og Peder Tomasen vold over, for de og har med været at udhugge samme vinduer.

(274)

** samme. efterdi Peder Skov Mads Villumsen og Peder Tomasen har udslået de vinduer i Anders Bays boder og hugget i døre og vinduer, svor sandemændene dem derfor vold over.

** Christen Blymester. synsmænd hjemlede, at de har synet i Christen Blymester og hans medarvingers gård.

(275)

** Jacob Knudsen fisker. efterskrevne kundgjorde, at de efter Anker Poulsens byfoged hans befaling var forsamlet i afgangne Tomas Jensen urtegårdsmands stue, som han tilforn iboede, og efter Jacob Knudsen hans begæring vurderet hvis efterskrevne gods og boskab, han har sig efterladt.

(279)

9/10 1587.

** sandemændene for tingsdom adspurgte Mads Andersen tjenende i Helsted, som er ret eftermålsmand efter sin bror Mikkel Andersen hans bane, om han har nogen vidnesbyrd om sin brors bane og drab imod det vidne, som Jens Andersen hans brors banemand har ladet læse her inden tinge, dertil svarede han nej, han har ingen vidner derimod.

(280)

** Jens Poulsen i Ågård. eftersom sandemændene har ledt og spurgt iblandt sande mænd og kvinder, og efter de vidnesbyrds lydelse, de for sig hørt har, at Jens Andersen tømmermand er draget her af byen og sin rette farende vej, og idet han på sin rette adelvej og farende rejse er blevet vognbruden, og Mikkel Andersen derover er kommet selvanden efter ham og overfaldet ham med hug slag og uførm, så han var skyldig sit liv og lemmer at værge, så svor sandemændene Jens Andersen derfor manddød over og til sin fred.

** Ursula Pedersdatter lod fordele for fald.

(281)

16/10 1587.

** Jep Lydiksen lod fordele for fald Dorte Andersdatter for hvis arv, hans datterbørn Jens Pedersen og Karen Pedersdatter er arveligt tilkommet efter deres salig mor Karen Ibsdatter hendes død og afgang efter et skiftebrevs lydelse, som deres salig far Peder Stangerum dem imellem gjort har, som er 120 gode daler samt efterskrevne bohave.

(282)

** Niels Jensen på Anne Bangs vegne lod fordele for fald.

(283)

23/10 1587.

** Bodil Hvids lod fordele for fald.

** Peder Nielsen i Linde lod fordele for fald.

** Clemend Sørensen lod fordele for fald.

(284)

** Peder Jensen i Randers lod fordele for fald.

** Las Nielsen i Randers lod fordele for fald.

** Jens Rasmussen. synsmænd hjemlede, at de har set Jens Rasmussens hustru Maren Nielsdatter er slået i hendes hoved og på begge hendes arme og var trådt og slået over al hendes krop, og hun beklagede for dem, at Jens Pedersen Vendelbo slog hende på ilden, og skyldte ham for al hendes skade, så og for et sølvstob var sønderslået.

(285)

** Anders Skagbo, som tjener Mogens Giøe. synsmænd hjemlede, at de har synet Anders Skagbo er slået et stort hul for i hans pande, og et hul bag på hans kjortel, og beskyldte han Peder Sørensen i Sinding i Hids herred for samme skade.

** Randers by. efterskrevne vurderede en sorthjelmet tyr for 12 mark, de svor er Randers bys tyr.

(286)

** Mads Ryum lod fordele for fald.

(287)

30/10 1587.

** Frands Hansen i Malmø. Niels Hansen klokkestøber i Århus på sine egne, Anker Poulsen på Birgitte Hansdatters vegne, og Søren Segalt på sin hustru Kirsten Hansdatters vegne fuldmægtig gjorde Frands Hansen at tiltale hr Christen Pedersen i Gerning for hvis, de kan have ham at beskylde med rette i nogen måder.

** Søren Segalt lod fordele for fald.

(288)

** Mikkel Knudsen i Robdrup lod fordele for fald.

** Jens Andersen tømmermand Jørgen Smed på Nørlund. efterskrevne vurderede efterskrevne klæde og en karlekjortel, som Jens Andersen udlagde på sine egne og slægts vegne for landbod efter salig Mikkel Andersen, som boede i Hornbæk, og Jens Andersen dræbte og omkom.

(289)

** samme. Mads Andersen tjenende i Helsted med hånd og mund for sig og alle sin slægt og venner fødte og ufødte på fædrene og mødrene side gav Jens Andersen og al hans slægt på fædrene og mødrene side en fuld årfejde for hans bror Mikkel Andersen, som boede i Hornbæk, som han har dræbt og omkommet, og den sag aldrig at opdrages imod Jens Andersen.

** Rasmus Tømmermand. synsmænd hjemlede, at de har synet et gærde imellem Mads Pamholes og Rasmus Tømmermands have, som er opgjort med pilegrene, og samme gærde bøjer sig ind på Rasmus Tømmermands have og spidser til begge ender.

(290)

** Niels Fisker. efterskrevne voldgiftsmænd bekendte, at de har fordraget Niels Fisker og Bodil Nielsdatter Holms for den beliggelse med hende, og hun har født barn ved ham, så han har talt hendes minde i så måder, at han skal give hende 16 daler, et svin samt efterskrevne korn, og Niels Fisker dermed kvit og angerløs at være for al ydermere tiltale.

(291)

** Hans Skriver lod voldsværge Peder Rebslår i Grenå.

** ung Niels Bager lod fordele for fald.

** Hans Skriver. synsmænd synede et stort hul på et mellemgærde imellem Hans Skrivers og Birgitte Hansdatters haver, som er Birgittes lukkelse, og der er svin gået igennem i hans have og gjort skade på bede og træer.

(292)

** Anker Poulsen lod fordele for fald.

(293)

6/11 1587.

** Jon Nielsen i Hår og Peder Madsen sst. eftersom Oluf Sørensen i Mygind er lovligt indført inden tinge med stjålne koster, og han samme tyveri vedgår, da har han dermed forbrudt sit liv, og bør derfor at lide straf på sin hals og liv ved en galgedød, og bonden igen sin koste.

 (299)

13/11 1587.

** hr Christen Nielsen. Jacob Valbum lod læse et Niels Hjerminds egen håndskrift, hvormed han kendes på sin og sin søster Anne Rasmusdatters vegne at have lod og part efter det skødes lydelse i den gård, Jacob Valbum nu iboer, som han dem derpå givet har.

(300)

** sandemændene. Anker Poulsen byfoged bekendte, at han har tilfundet hr Christen Nielsen at tiltale Jacob Valbum med vold for den gård, han besidder efter den kontrakts lydelse, som dem imellem gjort er, og efter den landstingsdoms lydelse.

** hr Christen Nielsen præst i Spentrup. efterdi at Jacob Valbum selv i Niels Skram og borgmester og råds overværelse har fordraget sig med hr Christen Nielsen og forpligtet sig fra den gård, han iboer, at afflytte, og samme kontrakt til Viborg landsting er dømt ved sin fulde magt at blive, da svor sandemændene ham derfor et fuldt vold over.

(301)

** Anker Poulsen. Christen Rasmussen bekendte, at han har udslået nogle vinduer i den stue, Jens Rasmussen iboer.

** sandemændene adspurgte Jens Vendelbo, om han ville tage i dommerens hånd og lovværge sig, for at han ikke har slået Jens Rasmussens hustru og gjort vold i hans hus, dertil svarede han, at dersom der er nogen levende mands røst og sand kundskab, at han har gjort hende sår eller skade eller nogen uførm i hans hus, da vil han derfor stå til rette.

** Anker Poulsen byfoged. eftersom sandemændene har ledt og spurgt, at Niels Mortensen, som er Tjæreby hyrde, har dræbt sagesløs mand, sin egen farsøstermand Niels N: svinehyrde her for Randers, svor sandemændene Niels Mortensen derfor manddød over og fra sin fred.

(302)

** Laurids Orgemester lod fordele for hovedgæld.

(303)

20/11 1587.

** Peder Skrædder lod fordele for fald.

** Morten Sørensen i Jennum. efterskrevne kundgjorde, at de i dag har været hos Maren Olufsdatter salig Søren Rasmussens efterleverske, og forbudt hende at afhænde fra sig og til Søren Rasmussens arvinger nogen arv hvis dem kan tilkomme i teglgård eller andet rørende eller urørende, før Jacob Seefeld til Visborg får sin skades opretning, som ham er sket på hans gård og bygning, som Maren Olufsdatter nu iboer, som salig Søren Rasmussen har forpligtet sig til at skulle holde ved sin hævd og magt.

(305)

27/11 1587.

** Anders Jostsen. synsmænd hjemlede, at han har fem sår i sit ansigt, som syntes at være slået med en kniv, og sår på aksel og lår, som han beskyldte Bennit Prammand for.

** Randers by. synsmænd synede Bennit Prammands kakkelovn er nedslået, og et åbent sår havde han bag i sit hoved, som han beskyldte Anders Jostsen for.

(306)

** efterdi Christen Rasmussen selv for ting og dom bekendte at have udslået nogle vinduer i den gård, Jens Rasmussen iboer, svor sandemændene ham derfor vold over på KM og Randers bys vegne.

** Niels Jensen. efterskrevne vurderede en sort hest for 4 mark en gammel bøsse for 12 skilling, som Anker Pedersen udlagde Niels Jensen Mejlby for gæld.

** Anders Jensen i Harreslev blev voldsvoret af Anders Bay.

** Mads Andersen lod fordele for fald.

** Keld Fastrup lod voldsværge Morten Jensen i Albæk og Jens Rasmussen i Åmølle.

(307)

4/12 1587.

** Christen Rasmussen i Tebbestrup lod fordele for hovedgæld.

** Jep Lydiksen lod fordele for hovedgæld.

** Bennit Prammand. efterskrevne bekendte, at de sad til Bennit Prammands den dag, Anders Jostsen blev slået, og da kom han og var meget drukken, og satte sig ved skiven og slog sin hat i skiven og bad Bennit skulle låne ham pendinge på, og han fik ham 2 skilling og bad ham gå der, hvor han havde drukket tilforn, og han blev siddende og ikke ville gå ud, så gik de ud, og ingen parlament der skete den stund, de var derinde.

(308)

** Las Snur lod fordele for fald.

** Peder Lassen lod voldsværge Peder Mikkelsen i Vissing.

** Anders Bay rådmand lod voldsværge Christen Gurrisen i Asferg.

(309)

11/12 1587.

** Jep Lydiksen. Jørgen Pedersen skødede ham al den arvelod og anpart, ham med sin hustru er tilkommet i huse jord og ejendom efter hendes salig mor Karen Nielsdatters død og afgang.

** Christen Rasmussen i Tebbestrup lod fordele for fald.

(310)

** Niels Pedersen. synsmænd synede Niels Pedersen er slået et stort sår i sit bryst, som med en kniv, som han beskyldte Christen Madsen for.

** Christen Fiil. synsmænd synede Christen Fiil har et lidet sår bag på sin hånd, som han beskyldte Tomas Lauridsen for, skomager i over Hornbæk.

** Randers by. efterdi Bennit Prammand har såret og slået Anders Jostsen Bødker, svor sandemændene ham derfor vold over.

** samme. efterdi Bennit Prammand ikke kan bevise Anders Jostsen over at have gjort sig sår eller skade, svor sandemændene ham kvit for vold.

(311)

** Rasmus Nielsen. synsmænd synede en bod næst hos Mogens Skov, der ligger meget skarn og halm i stue og kammer, og i kælderen er ikke bedre end i gaden med vand og skarn, men på husene kunne de ingen skade kende.

** Jens Rasmussen lod fordele for fald.

(312)

** Bendt Hansen lod fordele for fald.

** Laurids Orgemester lod fordele for faldsmål.

** Keld Kastrup lod voldsværge Christen Frandsen i Albæk.

(313)

18/12 1587.

** Mogens Skov. efterskrevne vurderede en bryggekedel, som han har i pant af Poul Rasmussen i Hals.

** Jep Lydiksen lod fordele for fald.

(314)

** Gregers Skipper. synsmænd synede, at hans kone var slået på hendes lår, og hendes skindkjortel udrevet fra foden og opad, og hun beklagede sig at være slået og trådt under fødder, og beskyldte hun Peder Skolemester på Brødregade, at han slog hende på gaden i nat mellem 10 og 11 slet, eller den, som var i selskab med ham.

** Jep Lydiksen lod fordele for fald.

(315)

** Laurids Mortensen lod fordele for fald.

** Peder Pedersen borgmester lod fordele for fald.

(1)

** Randers bys tingbog anno 1588.

(2)

** sandemænd vargjeld

(3)

8/1 1588.

** Henrik Frandsen foged på Clausholm lod fordele Volborg Olufsdatter for 12 mark.

** samme lod fordele Søren Byrial for en halv tønde norgesild.
 
(4)

** Rasmus Blymester lod fordele Mads Jensen i Hvidsten for 11 daler.

** Jacob Knudsen fisker lod fordele Mogens Nielsen Panck i Stovby Knud Henriksen sst og Mikkel Olufsen sst.

** Jørgen Stolte smed lod fordele Jens Pedersen Vendelbo for faldsmål.

** vurderingsmænd vurderede en af byens tyre for 12 mark.

(5)

** Jens Rasmussen på sine søsterbørns vegne forbød nogen at pante købe eller sælge med Jens Pedersen Vendelbo om noget af den gård, han nu besidder og iboer efter borgmester og råds doms lydelse.

** Mikkel Knudsen lod fordele Knud Jensen i Hallendrup for 5 daler, samt lille Tomas i Vorup for 2 skæpper rug.

** Mogens Skov lod fordele Niels Christensen i Vorup.

(6)

** synsmænd afhjemlede syn på Anders Bysvend, som havde en stor skramme for på sit hoved, som han beskyldte Peder Rødhoved for.

** Tomas Møller. Jørgen Sørensen Møller i Østergård skødede ham al den lod og part, som han og hans hustru har i Østergård.

** Jens Kare. synsmænd hjemlede, at de havde synet den gård ved Hovmeden, som Jacob Bay nu iboer, og Tomas Jensen skomager tilforn iboede.

(7)

** Keld Kastrup lod voldsværge Jacob Rasmussen i Drastrup Anders Christensen i Lilbæk og Iver Andersen i Albæk.

** Peder Pedersen borgmester lod fordele Søren Fog i Harreslev Peder Jensen i Gerning Mikkel Rasmussen i Lem.

(8)

** Christen Christensen lod fordele Esben Sørensen i Langå.

** Rasmus Nielsen lod fordele Las Ibsen i Lem Markor Lassen sst Jens Pedersen sst Mikkel Rasmussen sst Mikkel Rovsing sst.

** Søren Segalt lod fordele Christen Lassen i Støvring Niels Sørensen sst Anders Nielsen for Niels Sørensen Laurids Sylliemand Knud Christensen Mikkel Hagensen sst Christen Jensen sst.

(9)

** Niels Knudsen skrædder lod fordele Christen Frandsen i Albæk Mikkel Rasmussen i Lem.

** Niels Jensen Vejlby lod fordele Anders Jensen i Kovsted Anders Sørensen sst Anders Lassen sst Jens Holgersen i Lind.

** samme lod fordele Anders Storm i Mejlby Mikkel Christensen i Lem Las Skrædder i Hornbæk Christen Mikkelsen i Bjergby Mikkel Nielsen i Tjæreby Jens Nielsen sst Karen Jensdatter i Lem.

(10)

** Erik Bogfører til 4.ting på hr Peder Nielsen i Vivild hans vegne udviste hr Peder Nielsen Mausing fra den gård ved skt Mortens kirke, som han nu besidder og påboer.

** hr Peder Nielsen. eftersom Erik Bogfører på hr Peder Nielsen i Vivild hans vegne har udvist hr Peder Nielsen kapellan her sst fra den gård, som han påboer, så mødte hr Peder Nielsen og berettede at skulle have stedt og fæst samme gård af hr Knud Jensen præst i Alling, og mente derfor, at hr Peder Nielsen i Vivild ingen magt har til at lade vise ham fra samme gård, efterdi han skulle have den ringeste part deri, som er en søsterlod, og mente den at måtte besidde efter hans kontrakt.

(12)

** Poul Nielsen lod fordele efterskrevne i Lyng herred og Middelsom herred.

(13)

** samme lod fordele efterskrevne i Nørhald herred og Støvring herred.

(14)

** Niels Madsen lod fordele efterskrevne.

(15)

** Søren Nielsen skomager lod fordele efterskrevne.

** Keld Kastrup lod fordele efterskrevne.

(17)

** Anders Jensen Kare lod fordele efterskrevne.

(18)

** Hans Skriver lod fordele efterskrevne.

** Mogens Skov lod fordele efterskrevne.

(19)

15/1 1588.

** Søren Segalt sit 4.ting opsagde den pant, han har af Mads Madsen skomager, og æskede sine penge, som han ham derpå lånt har.

** Jens Sørensen lod fordele Anders Jensen Bay for hovedgæld.

** samme afsagde Anders Jensen Bay fra en ager, som han har i leje.
   
(20)

** Niels Skriver lod fordele efterskrevne.

** Jens Kare til 4.ting lod udvise Jacob Bay fra den gård, han iboer.

** Christen Blymester sit 4.ting på hr Christen Pedersen præst i Gerning og hr Clemend Hansen præst i Asferg deres vegne tilbød Frands Hansen i Malmø og begærede lod og lovskifte i hus jord og ejendom efter salig Mikkel Kleinsmeds død, på Frands Hansen i Malmø hans egne og medarvinger og søskendes vegne.

(21)

** Frands Hansen svarede på det tilbud og begæring om lod og lovskifte efter salig Mikkel Kleinsmed på hr Christen Pedersen og hr Clemend Hansens vegne, at han vil for sin anpart gerne være med ham over lod og lovskifte, dog har han ingen fuldmagt af hans bror Niels Hansen klokkestøber i Århus.

** Anders Pedersen skomager lod fordele efterskrevne.

(22)

** Niels Madsen til 4.ting har udvist Jep Sødring fra den bod, han iboer.

** Jens Bødker æskede af Oluf Olufsen Christoffer Olufsen Volborg Olufsdatter og Maren Olufsdatter hvis gæld, deres salig mor Ellen Hansdatter var salig Laurids Orgemester pligtig efter hans regnskabsbogs lydelse.

** mester Tøger Lassen til 4.ting har udvist Christen Jørgensen Mollerup fra den gård, han iboer.

(23)

** Mads Andersen. synsmænd afhjemlede syn på en rendesten imellem hans bod og Jens Pedersen Vendelbo hans gård, som skal have sit fri løb fra samme bod, da var samme rendesten forstoppet med jord og skarn i Jens Vendelbos gård.

** hr Peder Nielsen i dag sit 4.ting har opsagt den gård, han iboer, som han af Christen Blymester sted og fæst har.

(24)

** Peder Lassen for sig, Jep Lydiksen på sit datterbarns vegne og Dorte Andersdatter på sine egne vegne at de ville gøre Las Brorsen i Galten og Mikkel Lassen og deres medarvinger udlæg efter deres lensmands og uvillige dannemænds tykke.

** Jens Christensen i Terp på sine egne og sine gildebrødres vegne lod fordele for hovedgæld.

** Anders Bay rådmand lod fordele for fald.

(25)

** Christen Jørgensen på Mette Pedersdatters vegne lod fordele for fald.

** Clemend Sørensen lod voldsværge Jens Pedersen i Lem.

** samme lod voldsværge Peder Madsen i neder Hornbæk.

** samme lod fordele for fald efterskrevne.

(26)

** Niels Jensen skomager lod fordele for fald.

** Mogens Skov sit 4.ting har udvist Mads Eskildsen fra den bod, han iboer.

** Niels Jensen byskriver på hr Niels Hvolgård i Mariager hans vegne har udvist Maren Hvolgård fra den gård, hun påboer.

(27)

** Las Snur lod fordele for fald efterskrevne, der iblandt Jep Christensen i Tørslev og hans søn Niels Ibsen.

(28)

 ** Hans Skriver. synsmænd hjemlede, at de har været imellem Hans Skrivers have og Peder Munkdrups have, og Peder Munkdrups gærder lå slet øde og ned på jorden, og alle Hans Skrivers kål var opædt og nedtrådt af svin og fæmon, som der er indgået i haven.

(29)

22/1 11588.

** Mogens Skov. Maren Blacksdatter gjorde ham til hendes værge og i dag med hende at afhænde fra hende en kålhave ved skt Peders dam.

** Niels Sørensen fisker. Maren Blacksdatter med hendes værge afhændede og oplod fra hende og til Niels Fisker en kålhave imod skt Peders dam.

(30)

** Tomas Sørensen i Vorup på sin husbond fru Birgitte Bølle til Avnsbjerg hendes vegne lod fordele for faldsmål Mikkel Keldsen borger her sst for 10 par øksne, med sådanne vilkår, han ikke taler hendes minde inden i dag 8 dage.

** hr Jens Mogensen i Vor. Rasmus Nørager skødede til hr Jens Mogensen præst til Vor kirke en sin gård på Vestergrave, fri for hver mands tiltale undtaget jordskyld og hestepenge.

(31)

** Peder Rødhoved. efterskrevne vidnede, at de nytårsdag om aftenen så Anders Bysvend løb efter Peder Rødhoved på gaden med sit dragne værge og huggede to hug efter ham, førend Peder Rødhoved fik sit værge draget, men hvad heller Anders Bysvend fik skade af sit eget værge eller af Peder Rødhoveds vidste de ikke.

(32)

** samme. Hans Mouridsen skomagersvend her sst vidnede, at han på samme førnævnte aften så Anders Bysvend gav sig til Peder Rødhoved med sit dragne værge, men hvad heller han fik den skade af sit eget værge eller ikke, vidste han ikke.

(33)

** hr Christen Pedersen i Gerning hr Clemend Hansen. synsmænd hjemlede, at de af hr Christen Pedersen hr Clemend Hansen Frands Hansen i Malmø Niels Hansen i Århus Søren Segalt i Randers og deres medarvinger var tilbedt at vurdere deres fælles ejendom norden for Randers, som Birgitte Hansdatter nu iboer, som ikke kan være mere værd end 120 daler.

(34)

** Niels Jensen skomager lod fordele for fald.

** Niels Hansen i Århus i dag har igenkaldt og magtesløs gjort den myndighed, som han tilforn har gjort sin bror Frands Hansen, og hjemlede ham ingen magt at have til noget lovmål med sin morbror og bror hr Christen Pedersen og hr Clemend Hansen på hans vegne efter denne dag.

** Jens Kare lod voldsværge Niels Nielsen.

(35)

** Christen Jensen Tved lod fordele for fald efterskrevne.

** samme lod fordele efterskrevne.

(36)

** Laurids Mortensen lod fordele for fald.

** Bay Pedersen på byens vegne lod fordele for fald.

(37)

29/1 1588.

** Niels Skriver rådmand tilbød Christen Guldsmed den have til løsning, som han har i pant af ham og æskede hans penge.

** Christen Jørgensen lod fordele for fald.

(38)

** Rasmus Blymester lod fordele for fald.

** Poul Andersen. efterskrevne gjorde Peder Ibsen i Tørring hans skudsmål imod den tiltale, Poul Andersen har til ham, og han er i hans husbond Jacob Seefelds bestilling forhindret og kan ikke møde i dag.

** Oluf Olufsen. Mads Pedersen skrædder benægtede, at der ikke skal være mere betalt på salig Ellen Hansdatters brev, som hun Iver Skriver givet har, mere end 7 daler, som findes på samme håndskrift opskrevet

(39)

** Mads Pedersen. eftersom Oluf Olufsen beretter og han mener, der skal være mere betalt på sin salig mors håndskrift, som hun Iver Skriver givet har, som han vil bevise med hendes regnskabsbog, som han æskede, hvortil Oluf Olufsen svarede, at den var i Århus.

** Mikkel Knudsen i Robdrup lod fordele for fald.

** Niels Jensen Mejlby. Niels Lassen i Torup, Søren Haldum i Avning på sin hustru Kirsten Jensdatter og hendes søster Anne Jensdatter deres vegne skødede Niels Jensen Mejlby al den arvelod og anpart dem arveligt er tilkommet efter deres søster Maren Jensdatter.

(40)

** Rasmus Bager lod fordele for fald.

** Peder Rødhoved. eftersom han af nødværge har såret Anders Bysvend, så svor sandemændene ham derfor kvit for vold, og Anders Bysvend skade for hjemgæld.

** Anders Remsnider lod fordele for hovedgæld.

(41)

** Søren Segalt. Frands Hansen borgersøn her sst skødede ham al den arvelod og anpart ham efter sin salig mor Karen Skeis er arveligt tilfaldet i det hus jord og ejendom udenfor Randers, som var salig Peder Kleinsmeds ejendom.

** Bartemeus Jensen. Christen Pedersen Kå benægtede, at han er ham ingen 4 mark pligtig, men sagde sig at være Peder Bang i Tebbestrup dem pligtig.

** Jens Rasmussen lod fordele for fald.

(42)

** hr Jens Mogensen i Vor. Jens Rasmussen på sine egne og på sine søstre Sidsel Rasmusdatter og Margrete Rasmusdatter deres vegne og på Jens Pedersen Vendelbo hans vegne og Christen Lydiksen på sin hustru Maren Rasmusdatters vegne skødede ham al den arvelod og anpart dem er tilkommet efter deres salig far og mor i en gård og ejendom.

** Jens Rasmussen. hr Jens Mogensen på sin hustru Volborg Rasmusdatter, Christen Lydiksen på sin hustru Maren Rasmusdatter deres vegne skødede ham al den arvelod og anpart dem er tilkommet i den gård, Jens Rasmussen iboer.

(43)

** Clemend Sørensen lod fordele for hovedgæld.

** Niels Tomasen skomager lod fordele for fald.

(44)

** Rasmus Tømmermand lod fordele for fald.

** Hans Jensen lod fordele for fald.

(45)

** Jens Mortensen lod fordele for fald.

** Jens Laursen i Bjergby lod fordele for hovedgæld.

(46)

** Oluf Ferslev lod fordele for fald.

(47)

** Oluf Olufsen. synsmænd afhjemlede syn på den teglgård østen udenfor Randers, som salig Søren Rasmussen fordum tilhørte.

(48)

** Christen Mortensen på Morten Kærs vegne lod fordele for fald.

(49)

** Rasmus Christensen lod fordele for fald.

** samme lod fordele for fald.

(50)

** Søren Mouridsen på Morten Kærs vegne lod fordele for fald.

(51)

12/2 1588.

** Niels Madsen lod fordele for fald.

** Jep Andersen Lang lod fordele for fald.

** Christen Nielsen i Bjergby lod fordele for fald.

(52)

** Ursula Pedersdatter lod fordele for fald Dorte Grams for 30 daler, hendes salig husbond Peder Gram har lovet hendes husbond på KM vegne for Peder Andersen skipper.

** Anders Remsnider. Frands Hansen lod læse en stævning på bytinget over hr Christen Pedersen i Gerning og hr Clemend Hansen i Asferg og Birgitte Hansdatter i Randers og for samme stævning ikke var forseglet af landsdommere eller landstings skrivers forsegling, ville Christen Lydiksen ikke den udstede.

** hr Christen Pedersen i Gerning. eftersom Frands Hansen æsker høring over ham for rede og regnskab, indsatte Christen Lydiksen den sag for borgmester og råd, og der rede og regnskab med hverandre at gøre.

(53)

** Anne Jensdatter, som tjener Christen Jørgensen Mollerup lod syne, at hun var slået på hendes arm, som er hovnet og blå, og hus beskyldte hendes husbonds tjenestedreng Peder (blank) for samme hendes skade.

** Christoffer Nielsen Krop. synsmænd synede, at han havde et lidet sår bag i hans hoved, som var noget blodigt, som han beskyldte Christen Jørgensen skriver, for han slog ham i hans stue.

** Bartemeus Jensen lod fordele for fald.

** Bodil Hammersdatter lod fordele for fald.

(54)

** Frands Hansen. efterskrevne mænd vidnede, at han er født og båren her i Randers by, og han har handlet og skikket sig ærligt og vel.

(55)

** Mads Ryum lod fordele for fald.

** Niels Knudsen Bang lod fordele for fald.

(56)

** Jens Kare lod fordele for fald.

(57)

19/2 1588.

** Mikkel Knudsen lod fordele for fald.

** Peder Lassen tilbød Rasmus Mikkelsen i Hald på sin husbond Christen Munk hans vegne, Niels Christensen Bjerregård, som han bekendte sin fordelte mand at være, og ikke vil huse eller helle efter denne dag.

(58)

** Anders Jensen tjenende Dorte Grams. synsmænd hjemlede, at ham er hugget en skramme i sit venstre kindben og på hans hånd, som han beskyldte Rasmus Hansen i Værum hans husmand Rasmus Farre.

** hr Villads i Harreslev lod fordele for hovedgæld.

** Poul Nielsen berettede, at et hans svin er ham frakommet mod hans vilje og minde, og har fundet det i Anders Skrivers gård, og de folk, som i gården boer, berettede for ham, at Tomas Lang i Vorup havde begæret hus hos dem til samme svin, indtil han kom tilbage igen fra Avnsbjerg.

(59)

** samme. Tomas Lang berettede, at der er et svin blevet borte fra ham, og så så han et svin på Randers gade og syntes, det skulle være hans svin, så lod han det forvare til Anders Skriver, indtil han kunne forfare sandhed derom, og berettede, at han kendtes ikke ved samme svin for hans svin at være.

** Anker Poulsen. Peder Sparre i Vorup og Jørgen Pedersen i Randers forpligtede dem på Tomas Langs vegne i Vorup, at han skal møde til bytinget at lide dom for det svin, han har vedkendt sig i Randers, som er Poul Nielsens svin.

(60)

** Mikkel Dal. eftersom han beretter, at Jacob Skrædders hustru i dag skulle søgt ting til ham for nogen gæld, hans hustru skulle have været Jacob Skrædders hustrumor skyldig, og ikke hun er fremkommet, så fandt fogden ham kvit for samme sag, indtil hun ham tiltaler på ny.

(61)

** Mads Remsnider lod fordele for fald.

** Peder Mikkelsen Støvring lod fordele for fald.

** Morten Kær lod fordele for fald.

(63)

26/2 1588.

** Laurids Hansen i Værum lod syne, at han havde et sår i hans pande, som han beskyldte Anders Jensen for, som tjener Dorte Grams.

** Jens Christensen Kovsted lod fordele for fald.

(64)

** sandemænd. Christen Jørgensen skriver bekendte for tingsdom, at han slog Christoffer Nielsen ned i sit hus, for han kaldte ham en bedrager.

** sandemændene tilspurgte Christen Jørgensen, om der var flere folk i hans hus, da han slog Christoffer Nielsen Krop, hvortil han svarede nej.

** Keld Christensen i Haslund lod fordele for fald.

** Peder Christensen. Poul Christensen i Bjerregrav vidnede, at han var inde til Christen Jørgensens og drak med Peder Christensen, så kom pigen Anne Jensdatter og bad dem gøre regnskab for øllet, så kom de i trætte derom og gav hverandre mange onde og unyttige ord, så tog pigen en kande stod på skiven med noget øl i og slog Peder Christensen for brystet med. andre vidnede, at de ikke så Peder Christensen slog Anne Jensdatter, før hun slog til ham med samme kande.

(65)

** Anders Christensen. Søren Rasmussen for tingsdom vidnede og kundgjorde, at han ikke andet ved med Anders Christensen, end al ære og godt, som han skal vide med en god ærlig karl.

** sandemændene. Anne Sørensdatter vidnede, at Christoffer Krop kom ind til hendes husbond Christen Jørgensen og æskede ham en skilling af, hvortil han svarede, at han kunne komme igen og morgenen derefter, så skulle han få den, da svarede Christoffer Krop, du est en bedrager.

(66)

** Anker Poulsen. eftersom sandemændene hørte for sig, at Christoffer Nielsen Krop ulovligt er indkommet i Christen Jørgensens hus og overfaldet ham med formastelige ord, og derover fanget skade af Christen Jørgensen, svor sandemændene Christen Jørgensen kvit for vold.

** Peder Christensen. eftersom sandemændene har hørt for sig, at Anne Jensdatter har forbrudt sig imod Peder Christensen, og ingen bevisning hun har, at han hende nogen skade har gjort, før hun har forbrudt sig imod ham, da svor sandemændene ham kvit for vold.

** Niels Jensen fisker lod fordele for fald.

(67)

** Anders Pedersen Rus. efterskrevne vidnede, at de i hans hus hørte, at hans hustru Maren Jørgens sagde, til hvis hun havde fået sådan en pige, som Anne Bysvends var, så ville hun gå 10 mil på hendes bare fødder efter denne, da svarede Søren Lassen i Kristrup, at han skulle fly den pige til hende, som han havde stedt hende, og hun skulle være hende huld og tro, dersom hun gjorde hende nogen skade, da skulle han være hendes mand derfor.

** Jens Nielsen skomager lod syne, at han er slået under sit øre, som er gult og blåt, som han beskyldte Anders Pedersen skomager hans hustru, for at hun slog ham med hendes hånd på skomagernes lavshus.

(68)

** Mourids Sørensen i Essendrup lod fordele for hovedgæld.

** Hans Byrial lod fordele for fald.

** Anders Christensen Skriver lod voldsværge Jens Pedersen, som tjener i Kastrup, for gæld.

** Karen Lygtemagers lod fordele for fald.

(69)

** Niels Madsen lod fordele for fald.

** Jep Lydiksen lod fordele for fald.

(71)

4/3 1588.

** Jens Rasmussen lod fordele for fald.

** Niels Brygger lod fordele for fald.

** Laurids Rasmussen skomagersvend, som tjener Anders Kå, lod fordele for fald.

(72)

** Jens Nielsen skomager. efterskrevne vidnede, at den næste torsdag i fastelavn om aftenen, siden lys var optændt, da gik Jens Nielsen skomager på gulvet og skænkede for dem alle, idet kom nogen ord imellem ham og Anders Pedersen skomagers datter, idet gik Anders Pedersens hustru til og slog ham på hans mund, og Jens Nielsen gik omkring på gulvet en gang eller to og skænkede for folket, straks i det samme slog han til Anders Pedersens hustru med et lidet drikkebæger, han havde i hånden.

(73)

** Hans Hansen Kiel lod fordele for faldsmål.

** Mads Pedersen Tyck med sandemændene lod voldsværge Mads Sørensen Back i Lyngå for gæld.

** Las Bendtsen i Stevnstrup. eftersom Morten Kær ikke kan bevise, at Las Bendtsen eller hans hustru har udtaget noget af ham her i købing, eller lovet ham nogen gæld, så fandt byfogden den sag til Las Bendtsens værneting.

** Jens Lassen i Bjergby lod fordele for fald.

(74)

** Mads Andersen lod voldsværge Jens Lauridsen i Tørslev for gæld.

** Rasmus Olufsen på Knud Mogensens vegne lod fordele for hovedgæld.

** Søren Ferslev lod fordele for fald.

(75)

** samme lod fordele for fald.

(76)

** Anne Svendsdatter lod fordele for fald.

** ---- Guldsmed lod fordele for fald.

(78)

** Jens Nochersen lod fordele for fald.

** Mette Pedersdatter lod fordele for fald.

** Christen Jørgensen Mollerup lod fordele for fald.

 (81)

11/3 1588.

** Hans Jensen lod voldsværge Peder Skæg i Røved Frands Rasmussen i Villendrup og Jens Lassen i Tebbestrup for gæld.

** Troels Rasmussen lod fordele for fald.

(82)

** Anders Pedersen skomager. Anne Madsdatter vidnede, at den torsdag næst efter fastelavns søndag om aftenen, siden lys var optændt, da gik Jens Nielsen skomager på gulvet på deres lavshus og skænkede for dem alle, så tog han et klud med noget i, som var Anders Pedersens datters, og hvor samme klæde blev af, vidste hun ikke, så kom dem nogen onde ord imellem, så slog Jens Nielsen hende på hendes mund, så kom Anders Pedersens hustru og slog Jens Nielsen på hans mund.

** Jens Nielsen skomager. Søren Segalt vidnede, at samme førnævnte aften hørte han, at Jens Nielsen og Johanne Andersdatter kom nogen ord imellem, og ingen han så slog hverandre, før Anders Pedersens hustru slog Jens Nielsen på hans mund, og så gik han omkring på gulvet og skænkede, så havde han et lidet drikkestob fuldt af øl, det hældte han i Anders Pedersens hustrus barm, og slog stobet efter.

(83)

** Søren Lassen lod fordele for hovedgæld.

** Niels Pedersen skomager lod fordele for faldsmål.

** Christen Christensen lod fordele for hovedgæld.

(84)

** Jens Nielsen skomager. eftersom sandemændene efter vidnesbyrds lydelse, de for sig hørt har, at Anders Pedersens hustru har slået Jens Nielsen skomager på hans mund, og han derefter har slået til hende med et stob, svor sandemændene Anders Pedersens hustru derfor vold over, og Jens Nielsen kvit for vold.

** Anders Brorsen i Askildrup æskede høring over Peder Pedersen borgmester på sin husbond Niels Jonsen til Torstedlund hans vegne for gældssag, så mødte Rasmus Skriver kældersvend i hospitalet og ung Peder Pedersen og berettede, at Peder Pedersen er i dag hos Niels Jonsen at tale minde for samme gæld, og begærede derfor 8 dages opsættelse.

(85)

** Laurids Hansen i Værum. efterskrevne vidnede, at Dorte Grams og hendes datter Maren Pedersdatter har i dag bekendt for dem med oprakte fingre og højeste ed, at på den aften, den bordag skete i hendes hus imellem Laurids Hansen i Værum og hendes tjenestedreng Anders Jensen, da slog han ud ad Laurids Hansen med sin daggert, så greb Laurids Hansen sit værge og stak imod drengen, som undløb værget og huggede Laurids Hansen den skade, han har.

(86)

** samme. efter det vidnesbyrds lydelse, som sandemændene for sig hørt har, og Anders Jensen har forbrudt sig imod Laurids Hansen, og gjort ham sår og skade, og han derimod har gjort nødværge, svor sandemændene Laurids Hansen kvit for vold i samme sag at være, og Anders Jensen et fuldt vold over for samme sår og skade, han hat gjort Laurids Hansen.

** Mikkel Skriver i Mariager. Oluf Olufsen på sin søster Volborg Olufsdatter og hendes børn deres vegne, som han er lovværge for, pantsatte ham en bod på Brødregade, som Ambrosius Kleinsmed tilforn iboede og Iver Kleinsmed nu iboer, for 41 daler.

(87)

** Christen Madsen remsnidersvend. synsmænd synede, at han er slået et sår i sin venstre arm på det tykke imod akslen, og et sår under armen i siden, som både er slået med en daggert, som han beskyldte Søren Stub remsnider for.

** Mads Ryum lod voldsværge Christen Andersen i Astrup for gæld.

(88)

** Mogens Skov lod fordele for fald Peder Jørgensen skrædder for 15 daler, som Mogens Skov har udlagt i Lübeck for Peder Jørgensens stedsøn Peder Skov for hans kost og anden nødtørft.

** Las Andersen lod fordele for fald.

** Las Andersen lod voldsværge Mogens Pedersen i Lem for gæld.

(89)

** Anders Ruus lod fordele for fald.

** Jens Gullev lod fordele for faldsmål.

 (91)

18/3 1588.

** Hans Donner van Lübeck. Anne Madsdatter, født i Gassum, inden tinge for dom bekendte, at eftersom hun for 5 år forleden af hr Christen Nielsen, præst til Spentrup og Gassum sogne, er viet til Hans Donner van Lübeck, KM bøsseskytte, og derefter har han været fra hende i mere end 4 år, og eftersom hun ingen visse tidning kunne høre eller spørge om ham, at han er levende eller død, og hun derfor igen har trolovet sig med en anden god karl, og derfor efter denne dag vil hverken nyde eller undgælde førnævnte Hans Donner, ej heller han hende.
 
(92)

** Oluf Olufsen lod vurdere en abildhave, som tilforn tilhørte hans salig mor Ellen Hansdatter, og i hans søster Volborg Olufsdatters arvepart er tilkommet.

** Jens Foged. Jørgen Pedersen bepligtede sig at betale ham 11 daler.

** Jens Esbensen lod fordele for fald.

(93)

** Søren Stub lod syne hans lædertrøje var et stort hul på, som syntes at være hugget med st værge, som han beskyldte Christen Remsniderdreng, som tjener Anders Rasmussen for samme skade, han huggede med draget værge.

** Rasmus Hansen lod fordele for fald.

** Christen Blymester. Jens Andersen i Volstrup bekendte, at Christen Blymester lovede ham intet mere for den ruse ud for Skovgård end for den ruse ud for Randers.

(94)

** Jens Sørensen på sine egne og Poul Nielsen hans vegne. efterskrevne vidnede, at de med byfogden har udlagt dem halvparten af Anders Jensen Bays abildhave og staldhus her norden udenfor Randers, som er salig Anders Bays arve og anpart i førnævnte hus og have.

(95)

** Jens Rasmussen. synsmænd hjemlede, at de har synet den gård, Jens Pedersen Vendelbo iboer, som efterfølger.

(96)

** Las Snur lod fordele for fald.

** samme lod fordele for fald.

(97)

1/4 1588.

** Christen Christensen lod syne, at han er hugget en skramme i sit kindben, som han beskyldte Peder Jørgensen skrædder for.

** Niels Tomasen skomager til 4.ting har tilbudt på sin brorsøn Tomas Sørensen hans vegne, som han er værge for, og hans søskende, så mange her sst, som har gæld at kræve efter hans bror Søren Tomasen, som boede i Ølsted, da skal de komme til hans gård 3.pinsedag.

** Rasmus Bangs varsel til Jens Hvas i Tebbestrup for Bertel Esbensen, som tjener Henrik Lykke.

(98)

** Christen Rasmussen Kovsted lod fordele for fald.

** Søren Lassen i Bjerregrav lod fordele for fald.

** Las Christensen Gedsted lod fordele for fald.

** Randers by. synsmænd synede, at Peder Jørgensen har flere sår og hug, som han beskyldte Christen Christensen for.

(99)

** Niels Ibsen i Helstrup. Christen Poulsen i Stevnstrup vidnede, at de 6 ørter korn, som Hans Skriver har Niels Ibsen fordelt for, samme korn blev ydet på Dronningborg, som nu forgangen vinter var 8 år, og Karen Sørensdatter, Niels Ibsens hustru, vidnede, at samme korn blev ydet.

** Hans Skriver spurgte Niels Ibsen i Helstrup og Christen Poulsen i Stevnstrup, om de kendte eller ved hvem, som annammede ovennævnte korn på Dronningborg, hvortil Niels Ibsen svarede, at Niels Limbonde målte samme korn.

(100)

** samme. efterskrevne vidnede, at de spurgte Niels Limbonde, om han nogen tid målte noget korn på Dronningborg loft for Niels Ibsen i Helstrup, hvortil han svor ved sin sjæls salighed, at han ved sig aldrig noget korn at have målt for Niels Ibsen.

** Mogens Skov. Rasmus Nørager skødede ham et hus og en abildhave vesten udenfor Randers.

** samme. den sag imellem borgmester og råd på Randers nys vegne og Amor Mortensen opsatte fogden til i dag måned.

(101)

** Peder Knap. efterskrevne vidnede, at Knud Snedker i Århus arvede alene Anne Knaps, som døde her i Randers, og at hun tit og ofte bekendte for dem, at Peder Knap var hendes ægte brorsøn, og Knud Snedker og Anne Knappes var ægte søskende. Kirsten Christensdatter Peder Remsniders hustru vidnede, at hun tjente Anne Knappes, da hun døde, og førnævnte snedker arvede Anne Knappes alene.

** Maren Jensdatter stokkenævn. efterskrevne vidnede, at førnævnte Anne Jensdatter er ærligt født, og havde en dannemand Jens Tomasen tømmermand til sin far og en dannekvinde Margrete Nielsdatter til sin mor, og hun sig at have skikket ærligt og vel i alle måder.

(102)

** Laurids Jacobsen lod fordele for fald.

** Las Villumsen lod fordele for fald.

(103)

** Bendt Hansen lod fordele for hovedgæld.

** Laurids Jacobsen lod fordele for hovedgæld.

** Keld Kastrup lod fordele for fald.

** Christen Tomasen lod fordele for faldsmål.

(104)

** Mads Ryum lod fordele for fald.

** Morten Kær lod fordele for fald

(105)

15/4 1588.

** Christen Christensen. Hans Holst vidnede, at på den aften den bordag skete imellem Peder Jørgensen skrædder og Christen Christensen, da sad Peder Jørgensen og han og legede i et brætspil, da kom Christen Christensen ind og begærede, at Peder Jørgensen ville være i plovfællig med ham, og Peder Jørgensen bad ham sidde, og de fik kortene på bordet og doblede om en skilling til en kande øl, hvorefter de kom i klammeri, og han og Peder Jørgensens hustru skilte dem ad, og skød Christen Christensen ud af døren, og siden gik Peder Jørgensen ud, og de slog sammen, og Niels Bager kom løbende med et spyd og ville tage fred imellem dem, så huggede Christen til spyddet, som tog i Peder Skrædders hoved, der han gik i knæ, og Christen Christensen stak ham det sting, han havde i hans hals.

(107)

** Peder Pedersen borgmester lod fordele for fald.

** Niels Knudsen lod fordele for fald.

** samme lod fordele for fald.

** Jens Kare lod fordele for fald.

 (111)

22/4 1588.

** Christen Christensen. Maren Jørgen Vibes vidnede, at den dag hendes husbond Peder Jørgensen og Christen Christensen kom i bordag sammen, da sad de og legede med kort, og da hun kom op fra kælderen med øl, da var dem kommet nogen trætte imellem, så sagde hun til dem, hvor er det nu med eder, har i været gode venner alle dage og er nu i trætte, så fik Peder sin daggert ud og Christen Christensen fik skade i sin hånd, og Christen fik en kande op og ville slå til Peder med, så formanede hun ham, han skulle det ikke gøre, da sagde han, nej, han ville få et bedre råd, og løb hjem efter dit værge, og sagde til hende, at hun ikke skulle lukke døren, før han kom igen, og da han kom igen, æskede han Peder ud, om han var en ærlig mand, så gik han hjem, og siden kom Peder for Christens dør og æskede ham ud, og så kom Christen ud af sin port, og der kom Niels Bang med et spyd og var imellem, og Christen slog til Niels Bangs spyd, og det gik på Peder kindben, så han faldt omkuld, og sagde Christen, op igen, du skulle ikke sige, jeg skal slå på dig den stund, du ligger på jorden, og da han kom op, stak Christen til ham i hans hals.

(113)

** samme. efterskrevne, som var i Christen Christensens hus den aften, samme bordag skete, vidnede, at Peder Jørgensen kom for døren og råbte til Christen og sagde, herud din skælm, om du vil være din far og mor bekendt, og skældte og bandede meget ilde og æskede ud i den ondes navn, og Christen lod ilde og ville ud, så formente de ham døren, men han kom bag dem og kom ud af porten, hvorefter de huggede tilsammen, som bevidnet i forrige vidne.

(115)

** Laurids Christensen i Hobro lod fordele for fald.

** Anker Poulsen. efter de vidnesbyrds lydelse, sandemændene for sig hørt har om dem bårdag Christen Christensen og Peder Jørgensen på hverandre gjort har, svor sandemændene dem både et fuldt vold over.

(116)

** Søren Segalt og Henrik Bartskær. byfogden med flere vidnede, at de har udlagt dem halvparten af den liden have, som Anders Jensen Bay tilhørte, for 7 daler efter deres delesbrevs lydelse.

** Clemend Snedker lod fordele for faldsmål.

** Keld Kastrup lod vurdere en skive med 2 skuffer under med 2 låse på for 8 daler, som han har i pant af Karen Olufsdatter.

(117)

** Mogens Skov rådmand og Peder Jensen borger. Maren Blacksdatter og hendes datter Anne Lasdatter fuldmægtig gjorde dem, at de med dem skulle sælge og afhænde fra dem og deres arvinger og til Niels Pedersen skomager og hans arvinger deres hus jord og ejendom, som de nu påboer.

** Niels Pedersen skomager. Maren Blacksdatter og hendes datter Anne Lasdatter med deres fuldmyndige værger skødede fra dem og til Niels Pedersen skomager det hus jord og ejendom her i Randers på Brødregade, og sammeledes solgte fra sig og sine arvinger til ham al hvis arvelod og anpart, som han med sin hustru salig Karen Pedersdatter i samme førnævnte hus jord og ejendom arvet har.

(119)

29/4 1588.

** Søren Segalt lod fordele for fald.

** Rasmus Christensen lod fordele for fald.

** Mogens Kare lod fordele for fald.

(120)

** Anne Svendsdatter med sandemændene lod voldsværge Jacob Felbereder, som boede her i byen, for gæld.

** Jep Lydiksen lod fordele for fald.

(121)

6/5 1588.

** Jens Gedsted lod fordele for fald.

** mester Jacob adspurgte Poul Nielsen, om han selv.

** mester Jacob havde ladet indstævne Poul Nielsen med et rådhusvidne, som Poul Nielsen har forhvervet, så mødte Poul Nielsen og fremlagde samme rådstuevidne, som blev straks lydeligt læst, og mester Jacob spurgte Poul Nielsen, om han har taget samme vidne ham til skade eller bræk på rygte ære eller lempe i nogen måder, hvortil han svarede, at han er vidende om, at han skulle være forført for sin lensmand Niels Skram, og han skulle have forhørt en murmand, som stod i arbejde i mester Jacobs gård, hvorfor han lod indstævne samme murmand i rådhuset, og ville sandheden derom vide, at han sig for samme klagemål kunne undskylde, og ikke han ved med mester Jacob enten end ære og godt, og dersom han havde sådant hørt, så ville han den eftersøge, som det har gjort.

(123)

** Rasmus Fynbo lod fordele for fald.

** Søren Nielsen Kastbjerg lod fordele for fald.

** varsel for hr Niels Svolgård i Mariager til Maren Svolgårds for vold.

(124)

** Hans Skriver lod fordele for fald.

** Keld Kastrup lod fordele for faldsmål.

** Jacob Valbum lod fordele for fald.

(125)

** Søren Rasmussen lod fordele for fald.

** samme lod fordele for fald.

** samme lod fordele for fald.

(126)

** Ursula Pedersdatter lod fordele for fald.

(127)

13/5 1588.

** Christen Lydiksen og hans medarvinger. Christen Lydiksen på sine egne og hr Jens Mogensen i Vor hans vegne, Jens Rasmussen på sine egne, Peder Lauridsen på sin hustru Mette Rasmusdatter hendes vegne, Christen Rasmussen på sine egne vegne, Jens Vendelbo på sin hustru Anne Rasmusdatters vegne bekendte at have været over lod og arveskifte i ejendom efter deres salig far Rasmus Christensen smed og deres mor Kirstine Smedekone deres afgang, så hr Jens Mogensen og Christen Lydiksen skal beholde den gamle øde gård op til salig Rasmus Smeds gård, som han iboede, Jens Rasmussen og Christen Rasmussen og Jens Vendelbo hans hustru skal have hver deres anpart i førnævnte gård, som deres salig far iboede, Peder Lauridsen skal have Grønborg og en part i Grønborg, som er Anne Hvidsdatters, Sidsel Rasmusdatter den ejendom uden Nørreport, som hun nu påboer, en have og to stalde, Margrete Rasmusdatter den ejendom i Dytmærsken.

(128)

** Rasmus Christensen lod voldsværge Peder Mikkelsen i Vissing for gæld.

(129)

** Anker Poulsen. Margrete Rasmusdatter bekendte, at hun havde solgt ham 3 bindinger staldhus uden Randers, som hende arveligt skulle være tilfaldet efter hendes salig far og mor, og Jens Rasmussen, hendes bror, hendes myndige værge.

** Anker Poulsen lod fordele Margrete Rasmusdatter og hendes værge Jens Rasmussen for skøde på et staldhus norden for Randers.

** Laurids Jensen på sin husfrue Sidsel Okse hendes vegne lod æske af salig Mikkel Keldsens arvinger hvis, han skulle være fru Sidsel Okse pligtig, og æskede han samme pendinge af Maren Pedersdatter, Mikkel Keldsens efterleverske, og af Keld Jensens børnenes værge.

(130)

** Rasmus Laursen skomagersvend lod vurdere et sølvstob, som han har i pant af Søren Laursen Viborg.

** sandemændene. eftersom Bendt Hansen var udenlands, der hans medbrødre sandemænd gjorde deres ed og tov over Peder Jørgensen og Christen Christensen, da svor han dem vold over for samme sår og skade, de hverandre gjort har.

(131)

** Bertel Christensen, som tjener Henrik Lykke til Overgård, lod fordele for faldsmål.

** Esben Smed Jens Skriver. Esben Smed med Søren Byrials og Anders Smeds tilladelse skødede Jens Christensen skriver det hus og bod i Dytmærsken, som han købte af Rasmus Fynbo.

(132)

** Anker Poulsen til 4.ting tilsagde menige Randers borgere og bymænd, at de skal holde deres rustning våben og værge færdig, som de vil forsvare, når påbedes.

** Niels Markmand. synsmænd hjemlede, at imellem Mads Porses og Niels Markmands have, er Mads Porses anpart af mellemgærdet slet borte og aldeles øde, og mellemgærdet til Volborg Olufsdatters have er forrådnet.

(133)

** Frands Pedersen. synsmænd hjemlede, at det mellemgærde imellem hans og Volborg Olufsdatters haver, da er hendes gærde slet forrådnet.

** Bendt Hansen. Laurids Jacobsen skødede ham den gård og ejendom, Niels Christensen iboer på Storegade.

** Poul Nielsen i dag sit 4.ting forbød Anders Jensen Bay at bruge hvis part i den have østen for skt Laurids bakke, så vidt som ham og Jens Sørensen for deres gæld er udlagt efter deres brevs lydelse.

(134)

** Hans Byrial lod fordele for faldsmål Birgitte Prammand for en sølv knivskede og en sølvlænke.

** Christen Mollerup. synsmænd hjemlede, at den stald i Dorte Andersdatters gård er taglam, krybberne nedfaldet, porthuset er taglam.

** Jacob Valbum. synsmænd hjemlede, at de 22/4 sidst forleden var i den gård, som Jacob Valbum tilforn iboede, at syne, om han havde flyttet af samme gård og gjort den ryddelig, da så de intet i samme gård af boskab eller andet, uden 5 svin i stalden, og et kvindfolk stod for skorstenen og en 3 eller 4 små pinde lå på skorstenen og brændte for hende.

(135)

** hr Christen Nielsen tilbød Jacob Valbum, at så snart som han ville forskaffe ham en ----, der hans forpligt formelder, at han skal antvorte fra sig, så vil han give ham sine pendinge igen, som han har givet ham sit brev på.

** Peder Pedersen borgmester lod fordele for fald.

(136)

** Niels Jensen. Ursula Pedersdatter med hendes værge, eftersom hun ham i dag for tingsdom fuldmægtig gjorde, pantsatte Niels Jensen, hendes svoger, den stald og gård vesten for skt Laurids bak og hendes agre, for al den gæld hendes salig husbond Anders Jensen var ham skyldig, og for hvis, han for hende har udlagt og bekostet med hendes regnskab til KM renteri.

(137)

3/6 1588.

** Jens Christensen. hr Niels Madsen i Kovsted skødede ham den gård og det øde jord på Vestergrave, som Las Poulsen nu iboer.

(138)

** Christen Lydiksen til 4.ting lovbød sin arvelod og anpart i den øde gård, og den tilbød hr Jens Mogensen i Vor, om han samme anpart købe ville, så skal han være den næste før nogen anden.

** Niels Pedersen i dag til 3.ting æskede af salig Mikkel Keldsens arvinger 185 daler, Keld Jensen og Maren Pedersdatter, salig Mikkel Keldsens efterleverske.

** Tomas Spormager lod fordele for fald.

(139)

** Peder Ibsen lod voldsværge Søren Christensen borger i Skagen for gæld.

** Jens Gedsted. efterskrevne vidnede, at noget efter påske sidst forgangen var de inde til Anne Bangs og så, at Jens Gedsted købte en hest af Jep i Ilshøj, og da sagde Jep, at han vidste hverken lak eller lyde med den.

(140)

** Jacob Fisker. vurderingsmænd vurderede en messingkedel, salig Jens Adsersen havde i pant af Christen Swertfegers hustru.

** hr Niels Madsen i Kovsted lod fordele for fald.

** Hans Byrial lod fordele for fald Jens Møller i Overst mølle.

** Knud Pedersen i Råsted lod sig syne, og han havde et dybt sår i sit venstre bryst, og bekendte, at han blev slået i Mogens Skovs stue, sin skademand lyste og ledte han efter.

(141)

19/6 1588.

** Poul Andersen i Tved lod fordele for fald.

** Maren Kleinsmed lod fordele for fald.

** hr Jens Mogensen i Vor. Christen Rasmussen skødede ham sin arvelod i sin salig fars gård, som Jens Rasmussen, hans bror, nu iboer.

(142)

** Laurids Jacobsen. Jens Rasmussen skødede ham 3 søsterlodder i sin salig fars gård, som han nu iboer.

** Mikkel Bødker indskød sig for sin borgmester og råd imod hvis tiltale, Jacob Skrædder kunne have til ham, så mødte Jacob Skrædder og berettede sig ingen tiltale havde at gøre ham i dag, fordi hans vidnesbyrd var ikke hjemme.

** Anne Bang lod vurdere en bryggekedel, hun har i pant af Christen Frandsen i Albæk, og tilbød ham den til løsen.

(143)

** Hans Skriver lod vurdere en bryggekedel og et ølkar, som han har i pant af Christen Spend.

(144)

** Mads Pedersen skrædder på sine egne og Anders Christensens vegne lod fordele for fald.

** Anne Svendsdatter lod fordele for fald.

(145)

17/6 1588.

** Anker Poulsen. Søren Hofmand borgmester vidnede, at Hartvig Clausen er indkommet i hans hus på kristi himmelfartsdag sidst forleden, da klokken var 9 om aftenen, der han stod hos sine gæster, og Hartvig Clausen gav sig i lag med dem, og da faldt ham og Robert Skienck nogen ord imellem, så opsprang Hartvig med sin daggert og stødte skiven om med lys og hvis andet derpå var, og sårede Robert to sår i hans arm. Anne Jensdatter, Søren Hofmands hustru vidnede, som hendes mand nu forkyndt har.

(146)

** Keld Jensen til 4.ting tilbød salig Mikkel Keldsens gældnere, at de skal indkomme i hans hus, da vil han gøre dem udlæg i gård hus jord og ejendom guld sølv bo og boskab, og han på sin salig brors børns vegne er pligtig at svare til.

** Mads Sørensen lod voldsværge Rasmus Sørensen i Udby for gæld.

(147)

** Anker Poulsen. Hartvig Clausen bepligtede sig Anker Poulsen på KM vegne, at han skal tale hans minde for den vold, han har gjort på Robert Skienck i borgmesterens hus.

** Randers by. desligeste bepligtede han sig til Hans Skriver på byens vegne, at han og skal tale borgmester og råds minde hvis, han er lovligt faldet til Randers by.

** Oluf Olufsen. Maren Olufsdatter, Søren Rasmussens efterleverske, med hendes værge, hr Anders Rasmussen i Virring, skødede ham den teglgård østen udenfor Randers, som salig Søren Rasmussen i hånd og hævd havde.

(148)

** Hans Skriver sit 4.ting har tilbudt Christen Spend hvis pant, han har sat ham, som er hans bryggekedel og ølkar.

** Rasmus Tørring lod fordele for fald.

(149)

** Mogens Skov lod voldsværge Niels Lassen i Løvskal for gæld.

** hr Christen Nielsen i Spentrup. efterskrevne vidnede, at de så og hørte i Randers rådhus, at Jacob Valbum med sin fri vilje gjorde og gav hr Christen Nielsen sin forpligt, hvilken han straks selv velvilligt forseglede og med sin egen hånd underskrev.

(150)

** Søren Hofmand borgmester lod fordele for fald.

(151)

1/7 1588.

** Hans Felbereder i dag sit 4.ting har opbudt den gård, han har stedt og fæst af Christen Andersen i Dal, som hr Peder Nielsen kapellan nu iboer.

** Mogens Skov til 4.ting har udvist Anders Nielsen Skov fra den husvåning, han har i den gård, Maren Skovsdatter nu iboer, som han ham afkøbt har.

(152)

** Laurids Jacobsen lod udvise efterskrevne af de gårde, de iboer.

** Peder Nielsen Hofmand lod udvise Margrete Albrets af den bod, hun iboer.

** Laurids Jacobsen lod fordele for gæld.

(153)

8/7 1588.

** Anders Pedersen skomager. Jens Nielsen skomager og Anker Poulsen på KM vegne løslod Anders Pedersens hustru af den vold, hun blev oversvoret, for hun slog Jens Nielsen skomager på skomagernes lavshus.

** Søren Segalt i dag sit 4.ting har opsagt den bod, som han har stedt og fæst af Christen Guldsmed, så han intet længere vil bruge samme bod.

(154)

** Keld Jensen på hr Christen Nielsens vegne i Spentrup i dag har udvist Maren Svolgård af den gård, hun påboer.

** Christoffer Grydestøber. synsmænd hjemlede, at de har set og synet en øde smedje der uden Nørreport, på samme smedje er hverken tag tømmer eller vægge, undtagen en eneste esse og noget gammelt råddent tømmer.

** Niels Jensen Mejlby. Christen Jensen i Tørring på sine egne og sine medarvingers vegne, som er arvinger til Las Tybo, skødede ham al den anpart, dem er arveligt tilkommet i den bod, han iboede og fradøde

(155)

** Laurids Jacobsen lod voldsværge Mogens Christensen i Grensten for gæld.

** Rasmus Tomasen til 4.ting har vist Mads Sørensen fra den halve ager, han har i leje og brug af ham.

** samme lod voldsværge Claus Jensen i Havrum for gæld.

** Niels Knudsen Bang lod udvise Sene Hansen fra den gård, han iboer.

(156)

** Christen Tomasen i dag sit 4.ting har opsagt den gård, han iboer, som han har stedt og fæst af Margrete Albrets.

** Laurids Jacobsen. synsmænd.

** Jens Bonde lod fordele for fald.

(157)

15/7 1588.

** Peder Jespersen kræmmer lod fordele for fald.

** hr Jens Mogensen i Vor. Jens Rasmussen bekendte, at han ikke har videre betalt af husleje til sin bror Christen Rasmussen for den gård, han iboer, end til påske sidst forleden, som er for hvis, han ikke selv havde i samme gård.

(158)

** Hans Byrial lod fordele for fald.

** Jens Hammer på sin søster Anne Lauridsdatters vegne lod udvise Anders Kåre fra al den lod og anpart, som hun har i den gård, han iboer.

** Volborg Olufsdatter. Maren Bundkone bekendte, at hun intet andet ved med Volborg Olufsdatter, end al ære og godt.

** Mogens Skov lod fordele for fald.

(159)

** Peder Nielsen. efterskrevne vidnede, at da de gik på kirkegården og legede bold, så tog Peder Remsnider bolden og slog til Peder Nielsen med, som slog bolden tilbage, så blev Peder Remsnider vred og slog Peder Nielsen to eller tre slag på hans mund, så næsen blødte straks derefter.

** Peder Ibsen til 4.ting har tilbudt sin far Jep Lydiksen frøgæld af den ager på liden Glarbjerg liggende.

(160)

** Laurids Jacobsen lod fordele for fald.

(161)

22/7 1588.

** Christen Spend. efterskrevne vidnede, at som de kom kørende fra Ebeltoft marked på den onsdag næst efter vorfruedag med 4 vogne, og en kramkiste på hver af de 4 vogne, og som de kom kørende på Tostrup mark og var en høj bakke opad, da kom en 4 eller 5 vogne mod dem med nogen drukne folk i, og de kørte ned ad bakken, og Søren Andersen i Tostrup kørte før de andre og bad, de skulle køre af vejen, de kræmmere og købmænd, de skulle få en pokker, og som de ikke så hastigt kunne komme af vejen, slog han på hestene med fladsiden med sit værge, og en anden karl slog Christen Frandsen tre eller fire slag med hans dragne værge, og huggede en af Christen Spends heste en stor skramme i ryggen.

(162)

** samme. synsmænd afhjemlede syn på Christen Spends hest, som var hugget et stykke af ryggen, både med hud og kød, og den var ikke tjenlig til at drive noget arbejde med i lang tid, og han beskyldte Søren Andersen i Tostrup og nogle flere hans medfølgere for samme skade.

(163)

** Peder Lauridsen skrædder. synsmænd hjemlede, at de havde synet hans vinduer, hvor der var flere ruder indslået, og i hans gårddør var fire sting, som syntes at være gjort med en fork, og han beskyldte Jens Vendelbo for samme skade.

(164)

** Søren Skibbygger lod fordele for fald.

** Hans Skriver på byens vegne afviste Tomas Møller fra det stykke jord på byens jord uden Østerport, som han har bygget sin svinesti på, og forbød ham det at bruge efter denne dag uden borgmester og råds forlov, og tilbød så mange deres pant til løsen, som findes i rådhuset.

(165)

** Mads Madsen Rasmus Olufsen skomager. Mads Madsen kundgjorde, at han intet andet ved med Rasmus Skomager end al ære og godt, som han skal vide med en ærlig dannemand, dertil svarede han, at det var så godt.

** Søren Stub. Anker Poulsen byfoged vidnede, at han har delt den gæld imellem Oluf Tomasen i Romalt og hans medarvinger, som de var Maren Lasdatter skyldig efter salig Niels Tomasens død, og Niels Pedersen Black vidnede, at han har skrevet Niels Tomasens testamente.

(166)

** Anders Christensen skriver lod fordele Maren Pedersdatter, for hun er bortrømt af hans tjeneste om nattetide, og ikke holder den tro tjeneste, som hun ham lovet har, og slået hans portdør åben om natten og borttaget med sig et brunt skørt et blårgarns lagen og hørgarns forklæde.

** Søren Stub lod fordele for fald Niels Karmand i Le, som flyttede af Randers, for hvis skade og forsømmelse, han havde fanget af hans søn Søren Nielsen, som han stede til ham og lovede at skulle tjene ham sin tjeneste troligt og vel, hvilket han ikke har efterkommet.

(167)

** Peder Skolemester lod fordele for fald.

** hr Rasmus Andersen i Virring. Niels Sparkær bepligtede sig at give ham sin gæld inden i dag 3 uger.

** Søren Basse i Fandrup på Marcus i Fragtrup og hans frænder og slægts vegne på fædrene side i dag udlagde til Christen Pedersen og hans frænder 18 mark, deres landbod i rede penge for deres bror Peder Pedersen Anders Jensen, som tjente på Dronningborg, ihjel slog.

(168)

** Søren Terkildsen lod voldsværge Peder Mikkelsen i Vissing og Hans Stenhugger for gæld.

** Henrik Bartskær lod fordele for fald.

** Oluf Olufsen lod fordele for fald.

(169)

29/7 1588.

** Christen Lydiksen. synsmænd hjemlede, at de har synet i den øde gård, Jens Rasmussen tilforn iboede.

(170)

** Niels Skram. synsmænd hjemlede, at de har synet og set, at imellem engen og det gamle dige er en ager, som er sået med havre, som ikke hører til den vang, Søren Rasmussen i brug havde, men hører til engen.

** Anders Snedker. synsmænd hjemlede, at de har synet en af Anders Skrivers boder i Ulstrup, som ligger på Østergrave, hvor ruder er indslået, og i døren et slag, som syntes at være slået med en stumpet daggert, og han beskyldte Morten Snedker og Mikkel Murmand for samme skade.

(171)

** Las Frandsen i vester Grynderup på Frands Sørensens vegne i vester Grynderup og hans slægt og frænders vegne, som er mødrene frænder til Anders Jensen, der tjente på Dronningborg, deres vegne udlagde Christen Pedersen her sst på sine egne og sin slægts og byrds vegne, en sal landbod, som han straks annammede.

** Rasmus Blymester lod voldsværge Peder Mikkelsen i Kovdal for gæld.

(172)

** Laurids Jensen på Bidstrup. Keld Jensen på sin salig brors børns vegne og Anker Poulsen på Maren Pedersdatters vegne tilsagde ham, at de vil gøre ham udlæg for hvis gæld, han dem har at kræve efter salig Mikkel Jensen.

** Jens Block i Årestrup i dag hans 3.ting på Søren Gads vegne i Veggergård har tilbudt, om der er nogen, som ham nogen gæld har at kræve, så vil han sætte og rette for ham på hans vegne, men ingen er fremkommet.

(173)

5/8 1588.

** Poul Nielsen lod fordele for hovedgæld Maren Rovsings og hendes søn, for det hæng på deres hus og gavl, som hænger over hans ejendom ham til skade, eftersom hendes salig husbonds Anders Jensen Rovsing hans forpligtelses brev om formelder.

** Jørgen Møller. synsmænd hjemlede, at de havde synet Jørgen Møllers søn, at hans knæskal på det venstre ben er kløvet tværs over med en økse, som han beskyldte Keld Jensen for, som tjente Tomas Møller.

(174)

** Peder Ibsen. Søren Rasmussen Vissing for tingsdom med hånd og mund lovede og tilsagde Peder Ibsen, at han skal være ham god for Villum Lauridsen, født i Hansted herred, for de klæder, Peder Ibsen har givet ham.

** hr Peder Nielsen Mausing lod fordele for fald.

** Karen Lygtemagers æskede af Hans Felbereder betaling for to hans børn deres kost og tæring, et pigebarn for 2 år og en dreng for 1/2 år.

(175)

** Bendt Hansen lod fordele for fald.

** Morten Sørensen i Jennum. vurderingsmænd hjemlede, at de havde vurderet fejl og bræk, som er sket på salig Søren Rasmussens gård, som han iboede, og dersom en af dem skulle lade bekoste samme gård at opferde oven og neden, fra det ene herrestræde og til det andet, da kunne det ikke gøres under 500 daler.

(176)

** Peder Lauridsen skrædder. Peder Jensen Hjermind vidnede, at han så Jens Pedersen Vendelbo stod i Peder Lauridsens gård med en fork i hans hånd, som han hvinglede om og om, og stødte med i jorden, og ikke han så,  ham enten slå eller stikke eller gjorde nogen skade med samme fork.

** Anne Bang lod fordele for faldsmål.

** Morten Kær lod voldsværge Peder Mikkelsen i Kovdal for gæld.

** Bay Pedersen lod fordele for fald Anders Jensen Bay.

(177)

** Søren Rasmussen lod fordele for fald.

** Jacob Seefelds varsel til Maren Olufsdatter og Oluf Olufsen.

** Jens Rasmussen lod fordele for fald.

** Peder Christensen lod fordele for fald.

(178)

** Oluf Olufsen lod fordele for fald.

(179)

12/8 1588.

** Mogens Skovs varsel til Peder Jørgensen skrædder for rigens æskning.

** Volborg Olufsdatter i dag hendes 4.ting har tilbudt menige mænd, som nogen gæld har hende at kræve efter hendes salig husbonds død, da skal de komme til hendes hus, og hun vil gøre dem udlæg i hus jord og ejendom.

(180)

** sandemændene. Anders Remsnider vidnede, at Jens Pedersen Vendelbo råbte til Peder Lauridsen, hør du svin da, har du intet at give til bedste, så rakte Peder et stykke kød ud af vinduet og sagde, jeg har intet uden et stykke kød, det har du der, så tog Jens Pedersen kødet og slog det ind af vinduet til ham igen, og ikke han så, at Jens Pedersen gjorde nogen uførm på Peder Lauridsen eller hans hus, men siden hørte han hustruen i huset og børnene skrige og bad komme og hjælpe, Jens Vendelbo slår deres far ihjel.

(181)

** Morten Snedker. Morten Svarver vidnede, at i går 3 uger så han Morten Snedker og nogen andre karle Offer Lauridsen Laurids Christoffersen Hans Envoldsen og Eske Snedker kom gående ad gaden og snakkede noget højt, idet kiggede Anders Snedker ud af sit vindue, og slog selv til sit vindue med sin hånd og udslog vinduet i hjørnet, og ikke han så Morten Snedker gøre nogen skade eller håndgerning enten på Anders Snedkers hus eller dør eller hans vindue i nogen måde.

(182)

** sandemændene. Anders Snedker bekendte, at han selv udslog sit vindue.

** sandemændene fremæskede af Anders Snedker, om han havde noget kundskab eller bevisning, at Morten Snedker eller Mikkel Murmand har gjort nogen skade på hans vinduer eller døre, som han har beskyldt dem for, men ingen fremkom, som i denne sag ville vidne.

(183)

** Morten Snedker. efterdi Anders Snedker har klaget over ham og Mikkel Murmand, at de skulle have udslået hans vinduer, og han det ikke kan bevise, og Morten Snedker afbeviser sig samme gerning at have gjort, da svor sandemændene ham kvit for vold i samme sag.

** Mads Sørensen lod fordele for faldsmål.

** Niels Hjermind. efterskrevne vidnede, at de har været i hans hus på hans begæring og forhørt hans pige Estrid Madsdatter om den skade, hun skulle have fanget på mandag sidst forleden, der Anders Christensen, som tjener Keld Jensen, skulle have væltet hende af Niels Hjerminds vogn, da så de samme pige, som lå i en foldseng i hendes klæder, og beklagede sig, at hun havde ondt i sit hoved og ryg, og hun sagde, at hun ikke vidste, hvem der havde gjort skade, og ikke hun vidste sig at have været i marken den dag, hun fik skade eller ej, og ikke vidste hvem hun skulle skylde for hendes skade eller ej, og Niels Hjermind viste dem vognen, hvor stjærten var i sønder, og han beskyldte Anders Christensen derfor.

(185)

** Niels Hjermind spurgte Anders Christensen, hvorfor han havde væltet hans vogn med hans pige og gjort dem skade, dertil svarede han, at han gik hos hans vogn, dersom han var årsag til, at den blev væltet, var det hverken med hans vilje eller forsæt i nogen måder.

** samme. Peder Hongård vidnede, at han sad i Niels Hjerminds vogn den dag, den væltede, og Anders Christensen gik hos vognen og holdt på vognkæppen, og der de kom mod skrænten for bakken, og drengen, som kørte vognen, skulle vride vognen opad bakken, kom den i hæld, og der den var i hæld, så slap Anders Christensen vognkæppen og gav sig fra vognen.

(186)

** Niels Hjermind. Christen Jørgensen Mollerup satte borgen for Anders Christensen til Niels Hjermind, at han skal blive tilstede, før loven har haft sin fremgang om hvis, Niels Hjermind har ham at beskylde for hans vogn og pige, han har væltet og gjort skade, og hvis han undviger, da bepligter Christen Jørgensen sig til, at han skal stå i hans sted.

(187)

** Christen Mollerup. Keld Jensen bepligtede sig til Christen Mollerup, at han skal holde ham skadesløs for den borgen, som han har sat for hans dreng til Niels Hjermind i dag.

** Niels Madsen. synsmænd hjemlede, at de har synet og set et plankeværk imellem Niels Madsens stald og den gård, Tomas Godsk iboer, samme plankeværk er slet nedfaldet og lejderne i jorden rådnet.

 (189)

19/8 1588.

** Jep Griis i Lem. Oluf Olufsen på Maren Olufsdatters vegne lovede, at hun skal være i Niels Skrams minde for hvis, han har hende at beskylde for den eng, hendes salig husbond Søren Rasmussen har opbrudt i Slotseng, og i lige måde bepligtede Anders Sørensen sig, at han skal være i den gode mands minde, for han var med sin bror at drage Hans Jensen i sit hår i Tjæreby gilde.

(190)

** Oluf Olufsen lod fordele for fald Linnert van Brunsvig ved Allingkloster ladegård for 15 daler.

** Niels Andersen i Stærkær lod fordele for fald.

** Oluf Jonsen i Torup. Christen Andersen, født i Torup, bekendte, at han stjal den hest, han nu er pågrebet for, fra Oluf Jonsen i Torup, og et øg stjal han fra Niels Smed ved Værum bro, og efter sådan hans tyveri, dømte loven ham til galge og gren fra sit lig, og bonden til sin koste.

(191)

** Hans Skriver på byens vegne lod fordele for fald.

** Poul Nielsen. Christen Christensen, som er Christen Poulsens søn, på sine egne vegne og sin søster Maren Christensdatter og sin bror Peder Christensens vegne skødede Tomas Ferslevs børn Peder Tomasen Hans Tomasen Margrete Tomasdatter Inger Tomasdatter al deres arvelod og anpart i en have vesten for Randers.

(192)

** Christen Hansen lygtemager. Peder Skolemester lovede at betale ham sin gæld inden i dag 3 uger.

** Christen Lassen på byens vegne lod fordele for fald.

(193)

26/8 1588.

** Poul Nielsen. Maren Nielsdatter, som er Anders Rovsings efterleverske, på hendes egne og hendes søns vegne bepligtede sig at rømme Poul Nielsen det hæng på hendes hus og gavl, så vidt som det hænger over hans ejendom.

** Anders Brorsen i Askildrup. Niels Sparkær bepligtede sig, at han skal tale slotskriverens minde på Ålborg slot og Anne Pedersdatter i Skovsrod inden i dag 3 uger førstkommende, eller da lide dele.

(194)

** Morten Sørensen i Jennum på sin husbond Jacob Seefelds vegne forbød nogen at bruge eller bruge lade den teglgård her for Randers, eller nogen af de haver, Søren Rasmussen i brug havde, uden Jacob Seefelds minde.

** Hans Byrial. synsmænd hjemlede, at stalden af mester Bundes arvingers gård, som Tomas Godsk iboer, hænger ind i gavlen af Hans Byrials stald på den nordre ende, vel 3 kvarter.

(195)

** Jørgen Mørk lod fordele for fald.

** Anker Poulsen. efterdi sandemændene intet sand kundskab har hørt for sig, at Jens Vendelbo har gjort Peder Lauridsen skrædder nogen sår eller skade på vinduer eller døre, så svor sandemændene ham kvit for vold.

** Søren Stub lod voldsværge Christen Mikkelsen i Albæk, for en vogn, han lovede ham til Grenå marked og oppebar fæstepenge på, og ikke han bekom samme vogn.

(196)

** Søren Hofmand borgmester. efterskrevne kundgjorde, at de med byfogden skulle gøre Søren Hofmand Jens Kare hr Villads i Harreslev Anders Bay Hans Skriver Jacob Bay Poul Andersen Christen Bay Jens Lauridsen i Bjergby Peder Røved udlæg af Anders Jensen Bay hans bo for hvis gæld, han dem pligtig er, og eftersom de ikke kunne finde i hans bo eller uden for nøjagtige og fulde varer dem for samme gæld at udlægge, da har de efter Anders Jensens bevilling gjort dem udlæg i den gård, han iboer, som er 4.parten, hvoraf først Jacob Bay for sine børnepenge.

(197)

2/9 1588.

** Anker Lassen Hvid. efterskrevne vidnede, at den dag der mønstring stod her for byen, da så de på rådhuset, at Anders Lassen bød Amor Mortensen en dans med en anden karl, som han havde ved hånden, men Amor ville ikke tage dansen af ham, og der kom nogen ord dem imellem, og derefter krattede de ad hverandre med hænderne, så fik Anders Lassen sin daggert draget og ville slå til Amor med den, dog kom Anders Pedersen og formente ham det.

(198)

** samme. Amor Mortensen lod syne et lidet blod på hans venstre skjorteærme i hans albuekrog, og intet hul de så på skjorten, og et lidet sår så de på armen under, som han beskyldte Anders Lassen Hvid, for han slog ham på rådhuset med sin daggert.

** samme. synsmænd hjemlede, at de havde synet den kjortel, Amor var i, der han var på rådhuset, og de kunne intet hul syne eller se derpå.

(199)

** Tomas Godsk lod fordele for fald.

** Helli Sørensen bød sig i rette mod Oluf Olufsen, som har ladet ham bisætte, men han var ikke mødt ham sag at give, hvorfor fogden fandt ham kvit for samme tiltale, indtil Oluf Olufsen tiltaler på ny.

(200)

** Hans Skriver lod fordele for fald.

** samme lod fordele for fald.

** samme lod voldsværge Peder Sørensen Gregersen i Hald.

** Niels Vendelbo på sine egne og på sin søn Mads Nielsen hans vegne lod fordele for fald.

(201)

9/9 1588.

** Mads Madsen Brun i dag sit 4.ting tilbød salig Mikkel Keldsens arvinger 14 daler, som Mikkel Keldsen havde hans fars halve ager i Østervang i pant for og æskede sit pantebrev og samme ager til løsning.

 (203)

16/9 1588.

** Hans Skriver fremæskede de 24 synsmænd, som er opkrævet til at syne i Voldum mark til det dige for Peder Lassens eng, så fremkom af samme synsmænd efterskrevne, som tilbød at være deres syn bestandig.

(204)

** Christen Christensen i Ørrild i dag for dom lod syne og se, at ham er slået et sår på hans kindben, som han beklagede, en hovkarl slog ham på Randers gade, der han sad på sin vogn og vidste sig ingen fejde eller fare af nogen, og lyste i dag for sit lovmål og efter sin skademand.

** Søren Terkildsen lod voldsværge Iver Andersen i Albæk.

** Anders Tjæreby lod fordele for fald.

** Christen Christensen i dag tilbød Morten Kær 12 mark, som han havde den 4.part i den have i pant for af Rasmus Kock og hans arvinger.

(205)

** Anders Lassen Hvid. efterdi Amor Mortensen ikke kan bevise, at Anders Lassen Hvid har gjort ham nogen skade efter de vidnesbyrds lydelse, sandemændene for sig derom hørt har, svor de Anders Lassen Hvid kvit for vold i samme sag at være.

** Laurids Jensen på Bidstrup i dag sit 3.ting forbød nogen mand at købe eller sælge i den gård, som Maren Pedersdatter, Mikkel Keldsens, iboer så vidt som ham deri er indlagt efter sit brevs lydelse for hvis gæld, Mikkel Jensen var hans husbond fru Sidsel Okse pligtig.

** Anders Brorsen. Niels Sparkær bepligtede sig at tale Anders Brorsens minde på slotskriverens vegne på Ålborg slot og Anne Pedersdatter i Skovsrod inden 3 uger for hvis han dem pligtig er, eller da lide dele.

 (207)

23/9 1588.

** Jens Sørensen Møller lod fordele for fald.

** Mogens Skov lod fordele for hovedgæld.

(209)

30/9 1588.

** Mogens Skov lod voldsværge Søren Nielsen i Højbjerg.

** Anders Christensen skriver. Mikkel Nielsen i Tjæreby bekendte, at han har lovet til Anders Skriver for hvis gæld, hans bror Rasmus Nielsen tømmermand i Viborg er ham pligtig på det, Anders Skriver skulle lade den vold fare med ham, som han har ham tillyst.   
(210)

** Mogens Sørensen lod fordele for fald.

** Peder Skov lod fordele for fald.

(211)

7/10 1588.

** efterskrevne vidnede, at de med byfogden var i Rasmus Olufsens hus at gøre Mogens Skov udlæg for 16 daler efter hans delebrevs lydelse, og da de ikke kunne finde gods eller boskab for al førnævnte gæld, da har de ham indlagt i hans hustrus arvepart i den gård, hendes far Christen Bodelsen iboer, som er den 14.part i samme gård.

** Christen Lovmand lod fordele for fald.

(212)

** Christen Hansen lygtemager stokkenævn. efterskrevne gav ham hans far og mor et godt ærligt vidnesbyrd i alle måder.

** Laurids Jensen på skræddernes vegne. efterskrevne vidnede, at Dorte Andersdatter har gjort et brunt skørt for Morten Kærs hustru og et rødt skørt for Søren Andersen Remsniders hustru.

(213)

** Anders Brorsen i Askildrup. Niels Sparkær bepligtede sig at tale minde for hvis, Anders Brorsen har ham at beskylde inden i dag 14 dage.

** Christen Christensen. Morten Kær bekendte at den pant, som han havde i Rasmus Kocks have, den blev ham afløst af Rasmus Kock eller arvinger.

** Anne Svendsdatter lod vurdere en kålhave for 10 daler, som hun har i pant af Karen Harrilds for 11 daler.

(214)

** Hans Skriver lod fordele for fald.

** samme lod voldsværge Peder Sørensen Gregersen i Hald for gæld.

** Niels Bang lod fordele for fald.

(215)

14/10 1588.

** Niels Jensen skomager lod voldsværge stor Jens Knudsen i Hastrup.

** Hans Byrial lod fordele for fald.

** Poul Hårbo i Grensten lod fordele for fald.

** Morten Kær lod fordele for fald Linnert Hansen van Brunsvig i Allingkloster ladegård.

(216)

** Morten Pedersen. Bennit Prammand bekendte, at han ikke andet ved med ham end al ære og godt, som han skal vide med en ærlig og god karl.

** Hans Jensen bødker lod voldsværge Mads Sørensen i Lyngå.

** Iver Skriver lod fordele for fald.

(217)

** hr Jens Mogensen i Vor. Niels Kå skomager vidnede, at han boede i den gård ved skt Mortens kirkegård, som nu står øde, og Jens Rasmussen indflyttede efter ham i samme gård, og samme tid var samme gård en fuld rædsel gård med gode hele huse, og ham så nyttelig og gavnlig, som han behøvede med bagning brygning og hvis anden brug, han deri ville have.

** Niels Byskriver på Anne Bangs vegne lod fordele for fald.

 (219)

21/10 1588.

** Rasmus Christensen. Søren Nielsen, født i Haslund, bepligtede sig at give ham 8 daler og 4 skæpper rug inden i dag 8 dage.

** Mads Ryum lod fordele for fald.

(220)

** Anders Brorsen i Askildrup. Niels Sparkær bepligtede sig at tale Mogens Mikkelsens minde på Ålborg slot og Anne Pedersdatter i Skovsrod inden i dag 14 dage, eller da lide dele for samme sag.

** Christen Lygtemager lod voldsværge Anders Christensen i Vestrup.

** Niels Sørensen Bager lod fordele for fald.

** Morten Kær lod fordele for fald sin stedsøn Niels Pedersen for afkald og rede og regnskab for hvis gods, de har haft i brug med hverandre.

** Keld Kastrup lod voldsværge Niels Christensen i øster Alling.

(221)

** Christen Lassen. synsmænd hjemlede syn på den staldgård, Niels Lassen tilhørte, og nu tilhører Bay Pedersen Jørgen Pedersen og Hans Byrial, 9 binding hus, som er lukkelse mellem Christen Lassens have og samme staldgård, og er ingen forsvarlig lukkelse for hans have så længe, som samme 9 bindings hus ikke forstærkes, og kan ikke afværge svin.

** Peder Mikkelsen lod voldsværge Mogens Pedersen Sommer i Jennum.

** Hans Prang på Kirsten Nielsdatters vegne lod fordele for fald.

(222)

** Jens Mogensen lod voldsværge Peder Olufsen i Havrum for gæld.

(223)

28/10 1588.

** Christen Nielsen i Helstrup lod fordele for fald.

** Rasmus Christensen. Anders Brorsen i Askildrup og Keld Christensen i Haslund lovede at skal give ham 8 daler og 4 skæpper rug for Niels Høg i Haslund, og holde ham samme løfte skadesløs.

** Jens Sørensen i Ålum lod fordele for fald Keld Jensen på sin bror Mikkel Keldsens vegne og Mikkel Keldsens hustru Maren Pedersdatter.

(224)

** Søren Jensen på sin søster Karen Jensdatters vegne lod fordele for fald.

** Christen Hansen lygtemager lod fordele for fald Peder Fisker danske skolemester for 3 daler.

** Jens Rasmussen i dag sit 4.ting har afsagt sig med det værgemål for sine søstre Sidsel Rasmusdatter og Margrete Rasmusdatter og vil i ingen sager svare for deres værge efter denne dag.

** den sag imellem Christen Jensen i Vestrup og Anders Tjæreby er opsat til i dag 3 uger.
(225)

** Peder Skov på sin søster Maren Skovsdatters vegne lod voldsværge Peder Mikkelsen i Vissing for gæld, og lod fordele efterskrevne.

** Mads Ryum. synsmænd hjemlede, at det gærdsel imellem hans have og Christen Bertelsens have, som Mads Pors i brug har, og Dorte Grams have, er slet øde, så det ikke kan afværge for svin.

(226)

** Keld Kastrup lod fordele for fald.

** Tomas Møller lod vurdere et forgyldt sølvbælte og en sølvske og guldring, som han har i pant af Niels Sparkær.

(227)

4/11 1588.

** dom over Rasmus Kattrup Mads Mortensen og Gertrud Kattrups. efterdi samme med stjålne koster inden tinge lovligt er indført og vedgår samme tyveri, dømmer loven dem til galge og gren, og bonden til sin koste, og efterdi Gertrud Kattrups er en kvindes person, er hun af øvrigheden benådet til et sværd.

(228)

** Las Snur lod voldsværge Peder Smed i Hornum.

** Laurids Jensen skrædder på menige skrædderes vegne har forbudt nogen mand at huse eller helle Oluf Jørgensen skrædder, efterdi de på deres lavs vegne har ham fordelt til byting og landsting.

** Christen Nielsen i Vorup på Tomas Langs vegne lod vurdere et sølvstob, som han har i pant af Rasmus Fisker, som boede i Tebbestrup, på Mette Fynbos vegne i Randers.

(229)

** Mads Ryum lod fordele for fald.

** Niels Tomasen skomager lod voldsværge Jens Sørensen i Hadbjerg.

** Mads Sørensen. Jørgen Smed skødede ham en abildhave udenfor Randers nedenfor galgebjerget.

** Jens Ålmand. Mads Sørensen skødede ham en abildhave østen fra galgebjerget.

(230)

** Oluf Ferslev lod fordele for fald.

** Maren Svolgård lod fordele for fald.

** Anders Brorsen i Askildrup på sin husbond Niels Jonsens vegne lod fordele for hovedgæld Christen Pedersen murmester for hvis arbejde, han skulle færdiggøre på Brusgård, og han det ikke har fuldgjort.

(231)

11/11 1588.

 (233)

18/11 1588.

** Randers by. vurderingsmænd vurderede en af byens tyre, som Peder Lassen havde i foder, som blev vurderet for 14 mark.

** Hartvig Clausen. stævningsmænd bekendte, at de for ham har gjort lovligt varsel i efterskrevne herreder så mange, som ham er gæld skyldig.

(234)

** Hartvig Clausen. stævningsmænd bekendte, at de for ham har gjort lovligt varsel i efterskrevne herreder så mange, som er ham gæld skyldig.

** Anders Christensen. Peder Remsnider og hans hustru Kirsten vidnede, at 1584 lovede Niels Hansen i Gerning at han skulle give Anders Christensen 3 mark for Rasmus Nielsen i Viborg.

(235)

** Christen Lygtemager. synsmænd synede, at han havde en skade under hans øje, og han beskyldte Las Andersen Rovsing for samme skade.

** Ursula Pedersdatter. synsmænd hjemlede, at så meget af Hans Byrials bryggers hænger ind på hendes staldgavl og gør skade på hendes tømmer.

(236)

** Peder Rødhoved lod fordele for fald.

** Christen Nielsen i Vorup på Tomas Langs vegne lod fordele for fald Keld Jensen og Maren Pedersdatter og hendes værge.

** sandemændene. efterskrevne synede Peder Fisker havde et hus i sin arm, som syntes at være stanget med en fork, en rude i hans vindue er sønderslået samt sting i hans dør og bislag, som han beskyldte Christen Lygtemager for.

(237)

25/11 1588.

** hr Peder Nielsen Mausing lod fordele for fald.

** Oluf Olufsen. synsmænd synede Volborg Olufsdatters dreng Mads, som er hugget et langt sår langs hans finger på højre hånd, og sagde for dem, at herredsfogden i Vigstrup var i slægt med dem, som det gjorde.

** Iver Simonsen i Jebjerg på Mads Sandbergs vegne på Løjstrup lod fordele for fald.

(238)

** Iver Simonsen i Jebjerg på Peder Munks vegne lod fordele for fald.

** Mette Olufsdatter i Villendrup lod fordele for fald.

** Jens Bunde på Hartvig Clausens vegne. stævningsmænd bestod, at de gjorde varsel for ham i Sønderhald herred så mange, som er ham nogen gæld skyldig.

** Bendt Hansen lod fordele for fald.

(239)

** Las Pedersen i Hald. Mads Markmand bekendte, før han til døde blev dømt, at Las Pedersen i Hald, som var med at fange ham, var lige så god som han, idet han har hørt sige om ham, at han tit og ofte belokkede godtfolks tyende og fået dem til at sige sig mere korn at have haft, når han skulle yde korn, end som han havde, hvorimod efterskrevne vidnede, at Las Pedersen har ydet korn tilforn hos dem, og ingen utroskab de har befundet hos ham, og Mads Markmand bekendte ved sin sjæls salighed, at hans hustru var aldrig i råd eller gerning med ham.

(240)

** Jens Møller i Overst mølle. Mads Markmand bekendte, at Jens Møller aldrig vidste af, at de kærver var stjålet, som han solgte ham.

(241)

** dom over Mads Markmand. efterdi Hans Skriver på byens vegne lovligt har ladet indlade Mads Markmand inden tinge som er af Rasmus Kattrup og hans medbrødre misdædere bekendt for tyveri med dem at have gjort på Randers mark, som han var tilbetroet at skulle bevare efter sin svorne ed, men om natten med dem er inddraget i Vestervang og der stjålet 2 læs havre, og han vedgår noget af Rasmus Kattrups bekendelse, finder loven ham derfor at have forbrudt sit liv og hals til galge og gren.

(242)

** Las Andersen Rovsing. synsmænd hjemlede, at de har synet på Las Andersens vindue er en halvrude udslået, og han beskyldte Christen Hansen lygtemager for samme skade.

** Christen Hansen lygtemager. synsmænd hjemlede, at de har synet, at der er hugget 7 hug i et forkeskaft, som han frembar, og han beskyldte Peder Fisker og hans bror Tobias Pedersen for samme skade.

(243)

2/12 1588.

** Søren Segalt. hr Clemend Hansen i Asferg på sine egne og sin søster Birgitte Hansdatters vegne skødede ham al deres arvelod og anparter i den staldgård her norden udenfor Randers, og hvis hr Clemend Hansen af sin bror Niels Hansen i Årslev i samme staldgård købt har.

** samme. Christen Guldsmed hjemlede Søren Segalt et lejemål af en bod.

(244)

** Peder Fisker. efterskrevne vidnede, at de hørte at Christen Lygtemager kom for Peder Fiskers dør og råbte, herud din tyv og din skælm og slå fra dig, om du er en ærlig karl, så gik Christen hjem, og siden kom Peder Fisker løbende efter med et draget værge.

(245)

** Christen Lygtemager. efterskrevne vidnede, at den aften, der den parlament skete mellem Peder Fisker og Christen Lygtemager, før samme parlament skete, da sad Christen Lygtemager Peder Skov og Anders Nielsen og drak hos bordet, så kom Peder Fisker ind og lagde et kort for Christen Lygtemager og spurgte, om han ville doble med ham, da sagde han ja, han skulle intet give ham hug på sin ars om morgenen, fordi han var ikke hans pebling, da sagde Peder Fisker, da est du en skinder, da svarede Christen Lygtemager, det er en skinder, som flår øg, idet sagde Christen til Las Andersen, du est en skinder, så bar de ord sammen derom, så slog Las Andersen Christen Lygtemager på sin mund, hvorefter de fik daggerter og knive ud, så løb Christen Lygtemager til døren, der stod en fork, som han greb i sin hånd og tog ud ad døren med.

(246)

** samme. efterskrevne vidnede, at de samme aften kom gående ned ad Brødregade, da kom Christen Lygtemager mod dem med en fork, og hans mor fulgte bag efter ham, og da Christen Hansen så nogle værger glimte i gaden, da sagde han, nu gælder det ikke om andet end om livet, da sagde hans mor, da befaler jeg dig Gud i vold, så kom Peder Fisker og hans bror Tobias Pedersen med dragne værger, og Christen slog forken imod jorden og stak til Peder Fisker med den, så råbte Peder Fisker og sagde, hold fred, så holdt Christen op og stak sit værge i skeden, men Tobias Pedersen ville ikke tage fred mellem dem.

(248)

** samme. efterskrevne vidnede, at de var i Tomas Møllers hus samme aften hos Christen Lygtemager og Las Andersen, så kom Peder Fisker ind til dem, og derefter Tobias, så kom de i dobbel sammen, og der kom nogen ord dem imellem, da sagde Anders Nielsen, er i kællinger eller er i karle, hold lydighed i mandens hus i hans fraværelse, så sagde Christen Hansen til Peder Fisker og rakte ham sin hånd og sagde, os har været allehænde ondt og godt imellem, vil du være min ven, da vil jeg være din ven af hjertet, da slog Peder Fisker fra sig med hånden og sagde, han havde intet venskab med ham, og ville ikke give ham hånden.

(249)

** Tobias Pedersen. Dorte Jensdatter vidnede, at Tobias Pedersen gik ikke ud den aften med sit dragne værge i anden mening, end han ville tage fred mellem sin bror og Christen Lygtemager, og da de slog tilsammen, da slog Tobias hans brors værge op i vejret, og bad dem holde fred.

** Niels Vendelbo i dag sit 4.ting har opbudt den staldgård, han havde i pant af Anne Vendelbo, og bød hende den til løsen, og æskede sine penge.

(250)

** Laurids Jensen skrædder på sine lavsbrødres vegne lod fordele for fald Mikkel Clemendsen skræddersvend, for han imod recessen bruger skrædder ---- i Randers bys og deres frihed.

** Peder Jespersen Hjermind lod fordele for fald.

** Jens Rasmussen påstod, at han med efterskrevne ville bevise, at Anders Nielsen skulle have slået sin søster hans hustru Maren Nielsdatter, og at Anders Nielsen har budt ham penge for samme sølvkande, om den nogen tid skulle sælges, og Mogens Skov har tilbudt ham penge for samme sølvkande.

(251)

** Las Andersen Rovsing. efterskrevne vidnede, at de to gange hørte, at Christen Hansen Lygtemager var udenfor Las Andersens dør og æskede ham ud, og sagde, Las Lue, du får en djævel i dig.

(252)

** Christen Nielsen i Kristrup på Mogens Brorsens vegne i Askildrup lod fordele for hovedgæld.

(253)

9/12 1588.

** Peder Fisker. Jacob Pedersen vidnede, at om morgenen efter den parlament havde været mellem Christen Lygtemager og Peder Fisker, der han kom og skulle gå i skole, da lå der en fork udenfor forstuedøren.

** Christen Hansen. eftersom det er bevist for sandemændene, at Las Andersen Rovsing har slået Christen Lygtemager på hans mund, da svor sandemændene Las Andersen derfor et fuldt vold over.

(254)

** Christen Lygtemager. efterdi Las Andersen ikke kunne bevise for sandemændene, at Christen Hansen lygtemager skulle have udslået den rude i hans vindue, så svor sandemændene Christen Lygtemager kvit for vold.

** Morten Kær afkald. Niels Pedersen gav sin stedfar Morten Kær et fuldt afkald for al den rørende arv, ham er tilkommet efter sin far Peder Keldsen i sølv pendinge og boskab, ejendomme undtaget.

** Laurids Andersen i Grensten lod fordele for fald.

** sandemændene. Christen Hansen bekendte, at han har svoret Peder Fisker.

(255)

** Anker Poulsen. efterskrevne vidnede, at de hørte, at den tid byskriveren oplæste tingsvidnet, at Christen Lygtemager råbte og bad Peder Fisker skulle komme ud og tage julebukken med sig, da sagde Peder Fisker, at han skulle få skam engang for dette ord.

** Peder Fisker. Christen Hansen Lygtemager bekendte, at han ikke ved andet med Peder Fisker end al ære og godt, som han skal vide med en ærlig dannemand, dersom han nogen tid har ham andet tilsagt, er det ham udfaldet i sin drukkenskab og ubesindighed.

** Christen Lydiksen lod fordele for fald.

(256)

** Christen Lygtemager. Peder Fisker for tingsdom bekendte, at han ikke andet ved med Christen Hansen Lygtemager end al ære og godt.

** Peder Fisker. efterdi det er bevist for sandemændene, at Christen Hansen Lygtemager har gjort ham sår og skade, så svor sandemændene Christen Hansen derfor et fuldt vold over.

** samme. efterdi det ikke er bevist for sandemændene, at Christen Lygtemager har gjort nogen skade på Peder Fiskers hus eller dør, svor sandemændene ham kvit for vold i samme sag at være.

** samme. efterdi det ikke er bevist for sandemændene, at Peder Fisker eller Tobias Pedersen har gjort Christen Hansen nogen sår eller skade, svor sandemændene dem kvit for vold i samme sag at være.

(257)

16/12 1588.

** Niels Hjermind lod forbyde Christen Guldsmed at lukke eller oplade i nogen måde befatte sig med den bod, han i pant har af ham.

** Anders Skriver i Ulstrup lod fordele for fald.

** Christen Ålmand lod fordele for fald.

(258)

** ung Jep Lydiksen lod fordele for fald.

** Hartvig Clausen. varselsmænd hjemlede, at de har gjort varsel for ham i efterskrevne herreder.

** Christen Jensen Tved. Villads Glarmester på sin bror hr Rasmus Poulsen i Tved hans vegne skødede Christen Jensen Tved en have vesten uden byen.

(259)

** Peder Pedersen forbød nogen at fiske inden hans fiskegårde, uden det sker med hans vilje.

** Anders Nielsen. Maren Nielsdatter, Jens Rasmussens hustru, bekendte, at hun havde den sølvskål et halvt år tilforn, førend hendes bror Anders Nielsen slog hende.

** Jens Rasmussen. Maren Nielsdatter, hans hustru, beskyldte hendes bror Anders Nielsen, at for 4 år forleden siden, da slog han hende med hans næve og trådte hende under fødder, og slog hendes næseben sønder.

(260)

** Jens Rasmussen. efterskrevne vidnede, at for 4 år forleden siden, da så de, at Anders Nielsen kom til Jens Rasmussens og begærede et stob øl til købs, da svarede Maren Nielsdatter, at han skulle få det straks, når Jens Rasmussen fik lejlighed at gå ned af loftet, så løb han efter hans søster og fik fat på hende og dunkede og slog hende på hendes bag, og slog hende til gulvet, der blod gik af hendes næse og mund, og de hørte, at Anders Nielsen gav Maren Nielsdatter hans sølvskål, for hun skulle være hans ven for samme skade, og ikke Mogens Skov var med at give hende samme sølvskål.

(261)

** samme. efterskrevne vidnede, at for 4 år siden hørte de, at Anders Nielsen sagde til Jens Rasmussen, at dersom den sølvskål skulle sælges for pendinge, da bad han, at Jens Rasmussen skulle lade ham være den næste for nogen anden, da ville han give ham så meget derfor som nogen anden, og da svarede Jens Rasmussen, at Mogens Skov og Laurids Jacobsens hustru havde begæret den sølvskål af ham.

(262)

** Christen Lydiksen. Birgitte Andersdatter, som er Søren Mørks efterleverske, skødede Rasmus Tomasen al den lod og arvepart, hendes førnævnte husbond har arvet efter sin søster Karen Jensdatter i den gård, Rasmus Tomasen nu iboer.

(263)

** Randers by. synsmænd synede Søren Ovesen, født i Langskov, at han var slået bag i hans skulder med en daggert og noget på hans kindben, som han beskyldte Anders Lassen, som tjener Niels Jensen i Langskov, for skaden.

** Jep Andersen Styg i Gern. eftersom Hartvig Clausen har tiltale tril ham for gæld, hans far skulle være ham pligtig, så mødte Jep Andersen og skød sig til sit værneting, efterdi det var hans fars gæld, hvorfor fogden fandt ham at tiltales ved sit værneting.

(264)

** mester Jacob Ålborg lod fordele for fald.

** Oluf Ferslev lod fordele for fald.

** Las Snur lod fordele for fald.

(265)

23/12 1588.

** Rasmus Christensen lod fordele for fald.

** samme lod fordele for fald.

** Peder Rebslår lod fordele for fald.

(266)

** Rasmus Gregersen. synsmænd synede, at han er slået en stor skramme på hans arm, som han beskyldte Christen Andersen i Rønge for samme skade.

** Christen Bager. efterskrevne vidnede, at de hørte på Christen Harbos skib i år 21/5, der det lå for anker på Fløgsande, at Jens Pedersen Gullev gjorde spørgsmål til Christen Bager om hvorledes det barn kunne arve, som aldrig er født eller skabt, og han ville vædde med ham om en tønde god tysk øl, at han ville bevise med Las Lets skrivelse, at det barn kunne arve, som aldrig er skabt eller født, så slog de i sammen derom, at hvilken, som tabte, skulle give den anden en god tønde tysk øl.

(267)

** samme. efter samme vidnesbyrds lydelse er Jens Pedersen af byfogden tilfundet at give Christen Bager en tønde tysk øl, uden Jens Pedersen kan lovligt bevise det barn at kan arve, som aldrig er skabt eller født.

** Søren Nielsen i Haslund. Niels Sparkær bepligtede sig til Søren Nielsen, at han skal betale ham 6 daler inden Randers snapsting.

** Niels Knudsen lod voldsværge Mogens Pedersen Sommer i Lem for gæld.

(268)

** Anders Jensen Kare. efterskrevne vidnede, at de hørte i hans hus, at Jens Rasmussen i Hollandsbjerg hentede sin betaling af Anders Jensen Kare for en blegrød okse, som han havde solgt ham, og han skulle fly Anders Jensen samme okse, når han kommer efter den. efter samme vidnesbyrd tilfandt byfogden Jens Rasmussen at forskaffe Anders Jensen samme okse, når der kommer bud efter den.

(269)

** Morten Kær lod voldsværge Peder Mouridsen i Handest.

** Erik Bogfører lod fordele for fald.

** sandemændene. synsmænd synede en karl til Anne Gravers ved navn Christen Nielsen, ham er slået eller stanget et sår i sit højre bryst, som han beskylder Jens Jonsen for, som er foged på Demstrup.

** Mikkel Skriver i Mariager lod fordele for fald.       

(270)

** Bay Pedersen lod voldsværge Christen Andersen i Hald og Jens Knudsen i Hastrup for gæld.

** Niels Tomasen skomager lod fordele for fald.

** samme lod fordele for fald.

(271)

** Poul Nielsen lod fordele for fald.

** Christen Bay lod fordele for fald.

(272)

** Søren Rasmussen Vissing lod fordele for fald.

** samme lod fordele for fald.

(273)

** Rasmus Jensen i Assens lod fordele for fald.

** Niels Jensen slotsfisker på Mogens Christoffersens vegne lod fordele for gæld.

** Morten Kær lod fordele for fald.

(1)

** Randers bys tingbog anno 1592.

(2)

** sandemænd. til vargæld.

(3)

10/1 1592.

** Karen Olufsdatter i dag hendes 4.ting har afsagt al arv og gæld efter salig Karen Olufsdatter, og vil ikke svare til hendes efterladte arv og gæld efter denne dag i nogen måder.

** hr Villads Nielsen i Harreslev. Kirsten Pedersdatter til Lindbjerggård solgte og skødede til ham en hendes bod i Randers.

(4)

** Frands Nielsen i Hadsten. efterskrevne hørte, at Jens Tomasen i Hadbjerg gjorde Tomas Jensen skudsmål, at han er i hans husbonds forfald på Clausholm, så han ikke kan møde her til tinget i dag at svare for sig imod Frands Nielsen.

(5)

** Mogens Skov i dag hans 4.ting udviste Søren Bager fra den ejendom, han påboer.

** Evert Worm i Århus. vurderingsmænd havde vurderet to haver, han har i pant af Andreis Spindeler for 50 daler.

** Hans Skriver lod fordele for faldsmål.

(6)

** Poul Andersen. Søren Christensen i Stevnstrup bepligtede sig at betale ham hvis gæld, han er ham pligtig, inden i dag 14 dage.

** Peder Ibsen. eftersom han har tiltale med vold over Christen Jørgensen Mollerup for halvparten den gård, han besidder og iboer, imod han er lovligt vist fra samme gård, så mødte Christen Jørgensen og indskød sig for borgmester og råd, og hvis de vil sige dem imellem for rette, vil han være undergivet og efterkomme, hvorfor fogden fandt den sag ind for borgmester og råd.

** Jens Sode lod fordele for fald.

** Peder Munkdrup lod voldsværge Mikkel Nielsen i Tjæreby ? for gæld

(7)

** Anders Nielsen Lovnkær lod fordele for faldsmål.

** Peder Sørensen bødker lod fordele efterskrevne.

** Hans Gynther felbereder lod fordele for faldsmål.

(9)

** Søren Ferslev lod fordele for faldsmål.

(10)

** Søren Ferslev lod fordele for faldsmål.

(11)

** Las Villumsen lod fordele for faldsmål.

(12)

** Las Andersen lod fordele for faldsmål.

** Inger Andersdatter lod fordele for faldsmål.

** Gertrud Madsdatter, tjenende Rasmus Christensen, lod fordele for faldsmål.

(13)

** Christen Jørgensen skriver på skt Mortens kirkes vegne lod fordele for hovedgæld.

** Niels Pedersen skomager lod fordele for faldsmål.

(14)

** Peder Jespersen Hjermind lod fordele for faldsmål.

(15)

** Johan Bossen lod fordele for hovedgæld.

** Rasmus Christensen lod fordele for faldsmål.

** Peder Munkdrup lod voldsværge Mikkel Nielsen i Tjæreby.

** Anne Bang lod fordele for faldsmål.

 (17)

17/1 1592.

** Keld Iversen udviste Christen Rovsing remsmed fra det hus, han påboer.

** Christen Bager opbød den gård, han har i pant af Christen Lassen, som han selv påboer, og tilbød ham den til løsen.

** Las Pedersen i Velling lod fordele for faldsmål.

(18)

** Anker Poulsen. Søren Bang bepligtede sig at betale ham al den gæld, han har ham at beskylde, inden i dag 8 dage, eller da lide dele.

** Peder Ibsen lod fordele for faldsmål.

** Anders Jensen Kare. Maren Tomasdatter i Randers, som boede i Kare, vidnede, at i fjor det lav og tid prinsen var på Dronningborg slot, da kom hendes bror Peder Tomasen i Ingerslev til hende i Randers og begærede det salig kong Hanses brev, som er et stadfæstelsesbrev lydende på den gård i Kare, Jens Tomasen iboede, og da straks antvortede hun samme brev, og ikke hun det siden igen bekommet har. Esben Mouridsen, hendes husbond, vidnede lige sammeledes.

(19)

** Mads Sørensen på sine egne og på Peder Ibsen Jørgen Pedersen Søren Ferslev og Tomas Ibsen deres vegne berettede, at eftersom Rasmus Christensen tømmermand havde tiltale til dem i dag 8 dage næst forleden, og ikke han er fremkommet at give dem sag, så tilbød han i dag på sine egne og deres vegne at ville rette for sig.

** Mikkel Knudsen til 4.ting opsagde den gård, han iboer, og ikke samme gård kan besidde længere end til påske førstkommende.

** Jellis Hansen lod fordele for faldsmål.

(21)

** Mette Jensdatter, Keld Kastrups efterleverske, lod fordele for faldsmål.

(22)

** Jens Rasmussen bager lod fordele for faldsmål efterskrevne, der iblandt Søren Jensen i Lindbjerg og hans bror Peder Jensen sst for deres mor Maren Jenses gæld.

(23)

** Jens Christensen Skern på Jellis Johansen hans vegne lod fordele for faldsmål.

** Anders Pedersen Stisen lod fordele for faldsmål Hans Jensen Mørk her sst Kirsten Hofmands og hendes værge med flere.

** Hans Lassen på sin far Las Snurs vegne lod fordele for faldsmål, der iblandt Anders Pedersen i Tånum, som er Peder Nielsens søn sst.

(24)

** Laurids Skriver. Rasmus Fynbo skødede ham en sin eng vesten udenfor Randers, som fordum tilhørte Jep Goull.

 (27)

24/1 1592.

** Anders Pedersen Gullev lod fordele for faldsmål.

** Anders Nielsen foged på Lindbjerggård på sit herskab fru Kirsten Pedersdatter til Støvringgård hendes vegne lod fordele for faldsmål Mette Jensdatter salig Peder Pedersen borgmesters efterleverske.

** Knud Poulsen byfoged lod fordele for faldsmål.

(28)

** Peder Ibsen lod voldsværge Jens Lund i Voldum for gældssag.

** Frands Nielsen i Hadsten. Jacob Sørensen borger her sst vidnede, at 14 dage før jul hørte han inde til sin mors her sst, at der kom nogen ord imellem Peder Andersen i Hadsten og Tomas Jensen, og Tomas Jensen fik sin daggert ud og ville slå til Peder Andersen, men Jacob Sørensen formente ham det, hvorefter han begyndte trætte igen, da opstod Jørgen Nielsen i Vorup og bad ham følge ham ud af døren, og da Tomas Jensen kom ud på gaden, udæskede han Jørgen Nielsen og sagde, at dersom han ikke kunne ramme ham, skulle han ramme hans bror Frands Nielsen, og føre ham i Peder Bendix hans husbonds hænder.

(29)

** Jens Gedsted lod fordele for faldsmål.

** Mette Pedersdatter lod fordele for faldsmål, der iblandt stor Peder Sørensen i Avlum og hans ældste datter Maren.

(30)

** Jacob Sørensen lod fordele for faldsmål.

(31)

** Mikkel Knudsen lod fordele for faldsmål.

(32)

** Jens Nochersen lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

(33)

** Mette Pedersdatter lod fordele for faldsmål.

** Anders Jensen Kare lod fordele for faldsmål.

(35)

** Christen Christensen lod fordele for faldsmål på sine egne og på sin hustrus mor Anne Bagerkones vegne.

** Peder Mortensen på sin far Morten Kær hans vegne lod fordele for faldsmål efterskrevne.

(37)

7/2 1592.

** Rasmus Nielsen i Krogsager lod fordele for faldsmål.

** Peder Nielsen Munkdrup lod fordele Jens Simonsen Ommestrup for ulyd, han gjorde på kongens ting.

(38)

** sandemændene. Knud Pedersen i Assentoft lod syne sig at have et sår i sit hoved, som han berettede sig at være skudt med et lod, som skulle være udkommet af Jesper Schernbergs hus.

** Anders Brorsen i Askildrup på sin husbond Niels Jensen til Torstedlund hans vegne lod fordele for faldsmål.

** varsel for Niels Christensen tjenende på Skærsø til Søren Pedersen i Vorup. vurderingsmænd til det gods, Niels Christensen af Peder Munkdrup tingfoged er forlovet at indføre i dag inden tinget, som han siger sig at ville udlægge Søren Pedersen i Vorup til landbod efter sin landstingsdoms lydelse.

(39)

** Knud Mortensen Ammelhede lod fordele for faldsmål.

** hr Villads Nielsen i Harreslev. Kirsten Pedersdatter til Lindbjerggård lod skøde til ham efterskrevne bod i Randers.

(40)

** Johan Goss lod fordele for faldsmål ung Peder Pedersen borgersøn.

** Jens Bjerregrav skomager lod fordele for faldsmål.

(41)

** Mads Jensen Vognmand lod fordele for faldsmål.

** samme på Jens Gedsteds vegne lod fordele.

** Niels Christensen Viborg. vurderingsmænd vurderede efterskrevne gods, som Niels Christensen udlagde til mandbod efter Søren Pedersen Sparres far Peder Sparre i Vorup.

(42)

** samme. Niels Christensen Viborg to gange inden bytinget tilbød Søren Pedersen Sparre det gods, som han i dag udlagde til landbod efter Peder Sparre, og begærede årfejde og forvaring efter loven, da veg Søren Pedersen af tinget og sagde, han ville give det djævle i vold, og da straks annammede Peder Munkdrup det på KM vegne.

** samme. Peder Nielsen Munkdrup på KM vegne gav Niels Christensen Viborg på KM vegne en fuld årfejde for Peder Sparre i Vorup efter den doms lydelse, som han derpå til Viborg landsting forhvervet har, som han i dag for ting og dom lod læse og påskrive, og gav ham samme årfejde på KM vegne både for fødte og ufødte, og lyste over ham KM fred og beskærmelse.

(43)

** Jens Sørensen. Mads Sørensen Ryum forpligtede sig, at han skal betale ham sin håndskrift inden 6 uger, som er den håndskrift, han havde arvet efter sin bror Peder Rødhoved.

** Jens Sørensen. eftersom Jens Sørensen har tiltale til Bay Pedersen Jørgen Pedersen og Hans Byrial på sine egne og sin svoger Tomas Ibsens vegne for deres part i 48 daler efter en afsigts lydelse, så mødte samme mænd og indskød sig for borgmester og råd, hvorefter fogden indfandt samme sag for borgmester og råd i Randers rådhus at ordele.

(44)

** Jesper Schernberg på sin farbror Hans Schernberg borger til Hamburg hans vegne lod fordele Anders Spindeler for faldsmål.

** Søren Rasmussen. Rasmus Christensen bepligtede sig at betale hans gæld inden påske førstkommende.

** Mads Andersen lod fordele for faldsmål.

** Poul Rasmussen på sin far Rasmus Bendtsens vegne lod fordele for faldsmål.

(45)

** Else Bundkvinde lod fordele for faldsmål.

** Troels Rasmussen lod voldsværge Mikkel Rødhoved murkarl på KM og byens vegne for sår og skade, han gjorde Karen Jensdatter Hobros i hendes hoved.

** Peder Sørensen Rødkær lod fordele for faldsmål Niels Henriksen i Østrup i Sønderhald herred for 4 mark, han lovede for ham til Mette Jensdatter Peder Pedersens efterleverske.

** Christen Bager. eftersom Jesper Schernberg med en landstings stævning lod stævne Christen Bager Tomas Møller og deres medbrødre for nogen ord og vidne over Anders Spindler, så mødte førnævnte vidner og tilbød sig at ville vidne deres sandhed, så mødte efterskrevne og gjorde Anders Spindlers skudsmål ham på den tid på sin sygeseng var forhindret, så han ikke kunne møde i dag og svare imod samme vidne.

(46)

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål i Sønderhald herred Støvring herred Gerlev herred  Nørhald herred Middelsom herred Sønderlyng og Hovlbjerg herreder.

(53)

** Anders Jensen Kare lod fordele for faldsmål

(55)

** Ingeborg Mikkelsdatter lod fordele for faldsmål.

** Las Andersen lod fordele for faldsmål.i Nørhald herred Gerlev herred og Middelsom herred.

(60)

** Las Andersen lod voldsværge Anders Nielsen i Støvring for gæld.

** Las Villumsen lod fordele for faldsmål.

(61)

** Jellis Hansen lod fordele for faldsmål i Støvring herred Nørhald herred Gerlev herred og Vonsild herred.

(64)

** Troels Rasmussen på sin hustrus mor Anne Gravers hendes vegne lod fordele for faldsmål.

** Hans Lassen på sin far Las Snurs vegne lod fordele for faldsmål i Støvring herred.

(66)

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål, der iblandt Anders Ibsen i Tånum forlov for hans bror Las Ibsen, og Søren Ibsen sst forlov for hans bror Las Ibsen.

** Jens Andersen bysvend på Rasmus Bager i Randers Jens Tomasen i Skæring Mette Tomasdatter sst og salig Søren Tomasens børn sst, som er Rasmus Sørensen Tomas Sørensen og Maren Sørensdatter deres vegne til 4.ting lovbød alle deres arvelodder og anparter i den gård her sst, som salig Niels Bager iboede og fradøde, og dem er arveligt tilkommet efter salig Maren Tomasdatter, som døde i Skæring, og først tilbød Anne Andersdatter, salig Niels Bagers efterleverske og Christen Christensen, borger her sst, samme deres arvelodder, og dersom de med dem handle og købe ville, da skal de være købet nærmere end nogen fremmed for sin billige og redelige køb efter uvillige dannemænds tykke, eller de vil søge deres købmand hos en anden, som mest ville give og bedst ville betale.

(67)

** Tomas Lang. Niels Christensen Viborg havde ladet i rette stævne Søren Sparre i Vorup til den landbod at annamme, som han i dag til bytinget vil udrette efter hans salig far Peder Sparre, og begærede uvillige vurderingsmænd efterskrevne landbod at vurdere, hvortil Tomas Lang i Vorup fremlagde sit herskab fru Birgitte Bølle hendes sendebrev, at da Niels Christensen i dag til bytinget ville udrette landbod efter Peder Sparre, som han har ihjelslået, med adskillige unyttige varer, så byder hun ham ingen andre varer at annamme uden rede penge, uden fogden vil dømme ham til samme varer at annamme, og da tage samme dom beskrevet, men da loven medfører, at mandbod efter mands bane er tvinde atten mark eller varer for så mange pendinge, vidste fogden sig ikke lovligt at kunne benægte Niels Christensen vurderingsmænd til samme gods til landbods udlæg efter Peder Sparres død og bane.

(69)

14/2 1592.

** Peder Jespersen Hjermind lod fordele for faldsmål.

** Jens Nochersen på sin søstersøn Niels Jensen Krabbes vegne stokkenævn. efterskrevne mænd gav Niels Jensen Krabbe er godt ærligt vidnesbyrd for kristeligt levned og ærlig omgængelse fra første barndom og al den tid, han sin omgængelse hos dem haft har, og han er født af ærlige forældre Jens Krabbe og Kirsten Sørensdatter.

(70)

** Mads Bang. Christen Blymester bepligtede sig at tale Mads Bangs minde for hvis gæld, han ham pligtig er, inden i dag 8 dage førstkommende.

(71)

** Las Nielsen lod fordele for gæld.

** Peder Ibsen lod fordele for gæld.

** Mikkel Pedersen. efterskrevne vidnede, at på den dag, de var syn til Inger Pedersdatters barn, da synede de ikke eller gav agt på, om der var bundet for samme barns navle eller ej, og de ikke ved ydermere at vidne i den sag, end som de derom tilforn vidnet har.

(72)

** Anders Bay rådmand lod fordele for faldsmål.

(74)

** Sejer Knudsen på sit herskab Sidsel Okses vegne. synsmænd hjemlede syn på hendes gård på Søndergade for efterskrevne skader, som derpå fandtes, og Sejer Knudsen beskyldte Niels Tømmermand for samme skader.

(76)

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål i Nørhald herred, der iblandt Knud Christensen i Hald forlov for hans bror Christen Christensen.

(77)

** Poul Nielsen lod fordele for faldsmål i Middelsom herred.

** samme lod fordele for faldsmål i Lyng herred, der iblandt Ingeborg Nielsdatter i Vorning Søren Smeds efterleverske, og i Randers.

(80)

** Poul Nielsen lod fordele for faldsmål Anders Jensen i Viborg, som kom af Sale i Hovlbjerg herred.

** Mads Bang lod fordele for faldsmål i Randers.

(81)

** Rasmus Christensen lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

(82)

** Inger Andersdatter lod fordele for faldsmål.

** Jens Bysvend på Jens Tomasen i Skæring Mette Tomasdatter sst og på salig Søren Tomasens børn deres vegne forbød Christen Christensen Anne Bagerkone at bruge noget af al deres arvelod i den gård eller dens tilliggelse, som Anne Bagerkone iboer.

** Oluf Ferslev lod fordele for faldsmål.

(83)

21/2 1592.

** Anders Pedersen i Vivild lod fordele for faldsmål.

** sandemændene. synsmænd hjemlede, at Peder Nielsen Ormstrup har et sår i sin pande, som han sagde Oluf Olufsen slog ham, dog at de er derover venligt og vel forligt, så ingen klager eller kærer over ham.

(84)

** samme. samme synsmænd hjemlede, at Bodil Sparresdatter er noget blå omkring hendes højre øje, som hun beskyldte Maren Dyrby for at hun slog hende med en balje, hvilket denne bekendte.

** Jens Laursen. Peder Hvid vidnede, at hans mor Anne Pedersdatter har ikke klaget eller kæret over Sidsel Lauridses for hendes datter Inger Pedersdatters barnefødsel, man at hun har ladet hende hente til samme barnefødsel, som andre ærlige dannekvinder plejer at gøre.

** Jep Griis i Lem på sin husbond Niels Skram hans vegne. Jacob Knudsen fisker vidnede, at den fiskegård, som Jesper Kyndo i Tjæreby har i stedsmål, som kaldes Ladegården, var på et sted meget udbygget i fjorden, som var meget videre ud, end den burde, både KM fiskegård og hans fiskegård til skade.

(85)

** Anders Jensen i Lindbjerg lod fordele for faldsmål.

** den sag mellem Kirsten Remsniders og Anders Brorsen i Vorup har byfogden opsat 4 uger.

** Oluf Olufsen. Mogens Villadsen i Asferg bekendte, at han forligte Jacob Hagemester i Århus slot og Christen Madsen i Blegvad om 100 daler til stedsmål af bondegården i Værum.

** varsel for Mogens Villadsen til Oluf Olufsen Christoffer Olufsen Volborg Olufsdatter og Hans Caspersen.

(86)

** Laurids Mortensen lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål der iblandt Peder Tordsen i Årslev og hans hustru Johanne Pedersdatter.

(87)

** Rasmus Bager på skt Mortens kirkes vegne til 4.ting tilbød efterskrevne deres pant til løsen, som kirken har af dem for stolepenge.

(88)

** Peder Jensen Ramten. Mads Sørensen Ryum med fuldmagt af Anders Pedersen Ring borger her sst skødede til hans stedsøn Peder Jensen halvparten af den gård, han iboer, som er ham arveligt tilkommet efter hans salig far Jens Ramten.

(89)

** Søren Sørensen Bang lod fordele for faldsmål.

** Mikkel Pedersen slotsfoged på Dronningborg på sin husbond Niels Skram til Urup hans vegne begærede fylding på sandemændene her sst til deres ed og tov at gøre over Sidsel Laues jordemoder, for hun skulle have medværet og årsag til at omkomme Inger Pedersdatters barn her sst, hvorefter sandemændene gjorde deres tov og ed efter de vidnesbyrd, som de i dag har hørt for sig efter Sidsel Laues egen bekendelse og adskillige mundheld, og efterdi hun er hentet hemmeligt til Inger Pedersdatter til en lønlig barnefødsel, eftersom hun var en betroet jordemoder, og Anne Pedersdatter bad hende, at hun skulle gøre hvis hendes datter Inger Pedersdatter bad hende, hun skulle derfor intet blive at skade, dersom det end skulle koste hendes gård, hvoraf er at forstå, at hun ikke har med samme barnefødsel haft noget godt i sinde at ville handle sig, som en god jordemoder burde, efterdi at samme barn er derover død og omkommet, og i løn begravet på ubekvemme steder, og derover huldt og dulgt samme fødsel, og ikke hun sig for samme sag ville lovværge, da vidste sandemændene ikke at kunne befri Sidsel Laues jordemoder, at hun jo har været årsag til samme barns død, og svor de hende derfor drab over og fra hendes fred.

(91)

** Jacob Sørensen lod fordele for faldsmål i Sønderhald og øster Lisbjerg herreder.

** Peder Nielsen Ormstrup lod fordele for faldsmål.

(92)

** Mogens Skov lod voldsværge Christen Lassen og Christen Skrædder i Støvring for gæld.

** Søren Segalt lod fordele for faldsmål.

** Hans Lassen på sin far Las Snurs vegne lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål Christen Rasmussen i Hinge, som er Rasmus Poulsens søn, med flere.

(93)

** Hans Lassen på sin fars vegne lod fordele for faldsmål.

** Jens Gedsted i dag hans 4.ting fremæskede, om nogen har regnskab eller håndskrifter, der hans salig husbrors hånd findes underskrevet for nogen gæld, Esben Jensen at være dem skyldig, da vil han og sine medarvinger være overbødig dem det at fuldgøre, og ingen er fremkommet.

** Laurids Skriver. Niels Vendelbo rådmand på sin datter Mette Nielsdatter salig Peder Pedersens efterleverske hendes vegne og Hans Pedersen på alle sine søskendes vegne bekendte, at salig Peder Pedersen i sin velmagt og levende live var Laurids Skriver en sum pendinge skyldig.

(94)

** Jens Rasmussen lod fordele for faldsmål, der iblandt Maren Jensdatter salig Jens Rødhoveds datter.

(95)

28/2 1592.

** Jesper Schernberg lod fordele for faldsmål Bertel Dyrskøt i Hurup.

** Peder Nielsen i Linde lod fordele for faldsmål.

** Mads Pedersen remsnider lod fordele for hovedgæld.

** Amor Mortensen lod fordele for faldsmål.

(96)

** Rasmus Andersen Ulstrup lod fordele for faldsmål.

** Christen Hartvigsen lod fordele for faldsmål.

** Niels Hjermind lod voldsværge Iver Nielsen i Gundestrup for gæld.

** Christen Jensen i Hornbæk lod fordele for faldsmål.

** Hans Jensen lod voldsværge Søren Udsen i Mygind.

(97)

** Jens Skriver. efterskrevne kundgjorde, at Inger Tomasdatter salig Niels Knudsens efterleverske har vidnet for dem, at Jens Skriver betalte salig Niels Knudsen 4 daler, som han lånte af ham, førend han døde og afgik.

** Hartvig Clausen, Bay Pedersen på sine egne og sine medarvingers vegne efter salig Hans Rødhoveds død, havde tiltale til ham for deres part af efterskrevne beklædning og boskab, som Hartvig Clausen lod føre hjem med sine heste og vogn, og for hans anpart i salig Dorte Rødhoveds gæld i den broderlod, Hans Rødhoved tilkommer at betale.

(98)

** Bay Pedersen. Hartvig Clausen bekendte, at han har ladet føre hjem i sine huse fra Kirsten Rasmusdatters hus, siden salig Hans Rødhoved er død, et bryggerrede, som han mener, han havde ret til efter Randers bys privilegier, og ikke han kendes ved mere af Bay Pedersens beskyldning.

** Randers by. synsmænd hjemlede at tre af byens tyre er vel fødet og ved sin magt, men den fjerde, som Niels Vendelbo har, er ikke så vel fødet.

** Niels Jensen tømmermand lod fordele for faldsmål.

** Las Hvid lod vurdere 3 alen rødt klæde, som han har i pant af Bodil Jacob Skrædders.

(99)

** fru Kirsten Pedersdatter til Lindbjerggård lod fremlægge en seddel med hendes egen underskrift, hvormed hun giver mester Christen Blymester til sag for 150 daler og for hvad skade og forsømmelse, hendes børn derover har taget, derhos forpligtede mester Christen Blymester sig, at han vil tale Kirsten Pedersdatters minde for den sag inden i dag 8 dage.

(100)

** Hartvig Clausen satte i rette, hvorledes han skulle have i rette stævnet Niels Pedersen i Assentoft med en landstingsdom, han skulle have forhvervet til Viborg landsting, men da sættefogden ikke har bevilget Hartvig Clausen samme stævning, kunne samme sag ikke tages i rette i dag.

** Peder Smed i Horn lod fordele for faldsmål.

** Randers by. Troels Rasmussen lod voldsværge Maren Christensdatter, født i Dyrby, for sår og skade hun slog Bodil Sparresdatter med en balje.

(101)

** Hans Kiel lod fordele for faldsmål.

** Anders Nielsen Kare på hr Peder Rasmussen i Søby hans vegne lovbød et pant, han har af Niels Jørgensen i Århus på hans part i en staldgård, og æskede hans pendinge.

** Jens Mikkelsen vognmand lod fordele for faldsmål.

** Laurids Køger organist lod fordele for faldsmål

(102)

** fru Kirsten Pedersdatter til Lindbjerggård lod fordele for hovedgæld.

** Rasmus Hansen lod fordele for faldsmål.

** Anders Pedersen Stisen lod fordele for faldsmål.

** samme lod voldsværge Christen Nielsen Svenstrup i Linde for gæld.

(103)

** Christen Blymester lod fordele for faldsmål.

** Mads Sørensen lod fordele for faldsmål.

** Anne Bang lod fordele for faldsmål.

(104)

** Niels Jensen byskriver lod fordele for faldsmål.

(105)

6/3 1592.

** fru Kirsten Pedersdatter til Lindbjerggård. eftersom hun havde tiltale til Christen Blymester, eftersom han skulle have forpligtet sig her til bytinget i dag 8 dage næst forleden, så mødte han og mente, hans dommere at være de højlærde i København, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

(106)

** Niels Andersen i store Sjørup lod syne og se sig at være slået over hans øje, som er blåt omkring øjet, som han beskyldte Tomas Godsk, for han slog ham i hans eget hus.

** Oluf Olufsen. Jens Sørensen vidnede, at på torsdag før fastelavn var Oluf Olufsen og Peder Ormstrup inde i hans hus og talte om nogen pendinge, Oluf Olufsen skulle have lovet til købsvendelavet, og da begærede Oluf Olufsen at se gildets bog, hvor de fandtes indskrevet, men da svarede Peder Ormstrup, at det var for sildig, så kom dem nogen ord imellem, og Peder Ormstrup sagde, dersom han kom for nær, da skulle han vide, at der var stål i fikken, da svarede Oluf Olufsen, han havde også stål i fikken, og Peder Ormstrup slog efter ham med et sølvstob, og Oluf Olufsen slog løs med et andet sølvstob, og gjorde skade dermed.

(107)

** Jørgen Pedersen lod fordele for faldsmål.

** Troels Rasmussen lod fordele for faldsmål Mette Hans Ovesens.

** Villem Gigler lod voldsværge Mikkel Jensen Tofte for gæld.

(108)

** Mikkel Knudsen lod fordele for faldsmål.

** Mikkel Knudsen lod fordele for faldsmål.

** Troels Rasmussen på sin hustrus mor Anne Graves vegne lod fordele for faldsmål.

(109)

** Hans Lassen på sin far Las Snur hans vegne lod fordele for faldsmål.

(110)

** Jesper Schernberg. efterskrevne vidnede, at i foråret 1591 da kom Jesper Sternberg i Drammen for Bragenæs med flere læster øl og brød, og blev samme øl surt og fordærvet for ham, og brødet blev muldet, og han beklagede tit og ofte, at han havde samme skade for hans skipper Tøger Husum i Ålborg, at han ikke ville komme til ham i timelig og tilbørlig tid at annamme hans gods efter deres kontrakts lydelse.

(111)

** Jacob Fisker lod fordele for faldsmål.

** Jens Rasmussen lod fordele for faldsmål.

** Niels Madsen i Tebbestrup på sin søster Gertrud Madsdatters vegne lod fordele for hovedgæld.

(112)

** Oluf Olufsen. efterdi Peder Ormstrup har først af vred hu slået løs til Oluf Olufsen med et sølvstob med den agt og vilje, at han ville gøre ham skade, men ikke ramt ham, og Oluf Olufsen straks derhos har slået løs til Peder Nielsen og gjort ham skade med et sølvstob, mener sandemændene det nødværge at have været og svor derfor Oluf Olufsen kvit derfor.

** Anders Bay rådmand lod fordele for faldsmål.

** Christen Nielsen i Tøjstrup. efterskrevne vidnede, at de efter Niels Christensens begæring har været hos Volborg Knivsmeds og begærede et register på hvis gods håndskrifter og andet, som fandtes efter salig Mourids Tøjstrup, da svarede hun, at hun har givet dem et register ud og regnskabsbogen er forseglet, og vidste sig ikke pligtig at give dem flere registre, men tilbød ham lod og lovskifte efter loven og recessen.

(113)

** Mette Jensdatter Keld Kastrups efterleverske lod fordele for faldsmål.

** Anders Pedersen på sin svoger Jellis Johansen hans vegne lod fordele for faldsmål.

(114)

** Søren Ferslev lod fordele for faldsmål.

(115)

** Clemend Sørensen på salig Niels Tomasen skomagers børns vegne lod fordele for faldsmål.

** Bartemeus Prammand lod fordele for faldsmål Knud Skrædder i Støvring og hans bror Niels Skrædder med flere.

 (117)

13/3 1592.

** Mikkel Pedersen slotsfoged på sin husbond Niels Skram til Urup, høvedsmand på Dronningborg, hans vegne gav last og klage over nogen mænd og ungkarle her sst, som går med bøsser på marken og tragter efter at skyde harer dyr og fugle mod recessen og KM forbud, og advarede hvem, som sådan bliver befundet med efter denne dag, skal have sig efter at rette og undgælde den straf, der vedbør.

** Mads Remsnider lod voldsværge Søren Jensen i Værum for gæld.

(118)

** Christen Madsen i Havrum havde tiltale til Ellen Hansdatters arvinger, som er Oluf Olufsen Christoffer Olufsen Volborg Olufsdatter for nogen stedsmålspendinge, Christen Madsen skulle have udgivet af Værum bondegård, og mener, de pligtig er igen at give ham nogen af samme penge, efterdi han samme gård ikke måtte besidde, som ham lovet var, men få år efter han den sted og fæst havde, måtte han igen vige af samme gård, da Ellen Hansdatters husbond samme gård skulle have afhændet, så mødte Oluf Olufsen og hans medarvinger, og berettede, at Jacob Hagemester, som den tid var deres moders husbond, har sted og fæst Christen Madsen samme gård og oppebåret hans stedsmålspenge, så de mener ikke dertil at burde svare, hvorefter fogden vidste intet lovmål at stede over dem, før den bliver lovlig fulgt og drevet mod Jacob Hagemester, efterdi han samme stedsmålspendinge har annammet og oppebåret.

(119)

** Jens Sørensen. bysvendene hjemlede, at de har været hos Hartvig Clausen Søren Rasmussen og Bendt Hansen og æsket 20 daler, som Hartvig Clausens stedsøn Lydik Rasmussen var ham skyldig.

** Rasmus Bager på skt Mortens kirkes vegne lod fordele for faldsmål.

(120)

** sandemændene. synsmænd synede, at Poul Christensen i Bjerregrav havde et sår over hans venstre øje, som han sagde, at Morten Lauridsen i Vestrup slog ham den næste fredag efter fastelavn.

** Jesper Schernberg. Søren Rasmussen vidnede, at på fastelavns søndag stod han indtil Jesper Schernbergs, og da lå der en ladt bue, da spurgte han Jens Pedersen, som tjener der, om han kunne spænde samme bue og skyde med den, da svarede han ja, tog så buen ned og spændte den, og med det samme gik buen af og slog to ruder ud af vinduet, og svor han ved sin sjæls salighed, at Jens Pedersen ikke skød efter noget menneske, ej heller på den bondemand, som fik skaden deraf, og at buen slap af for ham, før han kom til sigte med den. andre vidnede det samme.

(121)

** samme. efter slige vidnesbyrds lydelse kunne sandemændene ikke andet kende, end samme skud er gjort af våde, og svor sandemændene derfor Jens Pedersen kvit for vold i samme sag.

** Tomas Clemendsen lod fordele for faldsmål.

(122)

** Jens Rasmussen lod fordele for faldsmål.

** hans Skriver lod fordele for faldsmål.

(123)

20/3 1592.

** Søren Knivsmed på sin hustrus mor Volborg Nielsdatter hendes vegne i dag hans 4.ting tilbød Christen Nielsen i Tøjstrup på salig Mourids Tøjstrups arvingers vegne til lod og lovskifte efter salig Mourids Tøjstrups død og afgang, efterdi han har samme arvingers fuldmagt at fordre på samme arv, samt på vod på et skib og en have, som er i fælles arv, dem imellem uskiftet.

** Poul Nielsen. Hans Tomasen voldgav sin sag på Mogens Skov og Christen Jørgensen Skriver at forhandle regnskab dem imellem, og efter samme regnskab er forhandlet, da skal han give ham afkald.

(124)

** Christen Christensen lod fordele for faldsmål.

** Hartvig Clausen. eftersom han havde tiltale til Christen Lydiksen for nogen gæld efter sin regnskabsbogs lydelse, men da Hartvig Clausen ikke er endnu lovligt løsladt af den vold ham blev oversvoret, for han hjemlede sin tjener Anders Christensen den skade, han gjorde Jens Vendelbo, vidste fogden ingen lovmål at kunne stede ham, førend han af samme vold bliver lovligt løsladt, endog Hartvig Clausen sagde, han ville rette for sig for samme voldsbøde.

(125)

** Mads Kedelsmed lod voldsværge Christen Nielsen i Dengsø for gæld.

** Anders Nielsen foged på Lindbjerggård på sit herskab fru Kirsten Pedersdatters vegne havde tiltale til mester Christen Blymester for 150 daler, så mødte Christen Blymester og skød sig til klart og rigtigt regnskab, og hvis han bliver den gode frue skyldig, vil han være overbødig i tid og termin at betale, men da han er fruens tjener, og han hende sin tro tjeneste tilsagt har, og ikke han med pasbord og god besked endnu er lovligt skilt fra hende, vidste fogden ingen lovmål at kunne stede, man fandt den sag indtil fru Kirsten Pedersdatters værneting.

(126)

** samme Anders Nielsen. eftersom han havde tiltale til Oluf Olufsen for 550 mursten, så mødte Oluf Olufsen og berettede, at samme sten stod færdige og til gode rede, at så snart den gode frue vil lade vogn gå efter samme sten, skal hun dem bekomme.

** Christen Lassen i Torup. Oluf Olufsen på sine egne Christen Christensen på sine egne Hans Tomasen på sin mor Mette Pedersdatters og hans søster Inger Tomasdatters vegne Keld Jensen på sine egne vegne bepligtede sig at tale den gode mand Christen Skeels minde for hvis gæld, han har dem at beskylde for, inden i dag 14 dage.

** sandemændene. Niels Sørensen, som tjener Christen Mollerup, lod syne og se på sig, og havde et sår på hans kindben, som han beskyldte Byrial Hansen for, at han slog ham med en sten.

(127)

** Christen Rasmussen Kovsted lod vurdere en hynde, som han har i pant af Christen Rovsing.

** Randers by. eftersom Troels Rasmussen på byens vegne havde tiltale til Christen Lassen i Mariager Niels Lassen Poul Pedersen Anders Villadsen Mette Rasmuses Christen Nielsen Anders Christensen sst, for de bruger købmandskab og forprang i Mariager imod recessen og KM forbud, så fremkom Anders Villadsen og fremlagde Poul Pedersen Niels Lassen og Mette Rasmuses fuldmagt til at fremlægge deres svar, at da de har opsagt deres borgerskab i Randers, så mener de, at de bør stævnes til deres værneting for hvis de beskyldes for, med undertrykte signeter af Poul Pedersen og Niels Lassen og Mette Rasmuses svoger Mikkel Skriver.

(129)

** Randers by. Poul Nielsen spurgte Anders Villadsen i Mariager, om de har noget hjemmelsbrev af Jacob Seefeld, høvedsmand på Mariager kloster, til nogen købmandskab eller borgerlig næring at må bruge, eller nogen kongelige privilegier, eller om de har nogetsteds taget deres borgerskab og skatter og tynger med nogen købstad, siden de deres borgerskab har opsagt, hvortil han svarede nej.

** samme. efterskrevne 6 høringer delte Poul Pedersen i Mariager Mette Rasmuses Niels Lassen Anders Villadsen Anders Christensen Christen Lassen og Christen Nielsen i Mariager, for de bruger købmandskab og forprang i Mariager imod recessen og KM brev og forbud.

(130)

** Hans Byrial. efterskrevne vurderede en nederdel til en kjortel af gammelt slidt brunt klæde, som han siger sig at have i pant af Karen Mortensdatter i over Fussing.

** Anders Sørensen i Tebbestrup. efterskrevne gjorde Anne Vendelbos skudsmål hende på sin sygeseng at være forhindret, så hun ikke kan møde.

** Poul Nielsen lod vurdere en sølvske, han har i pant.

(131)

** Oluf Olufsen på Jens Andersens vegne. Niels Hjermind lod fordele Jens Andersen skriver for hovedgæld 180 daler, som han søger Jens Andersens hustru Mette Jensdatter for, som hun er ham skyldig.

** Christen Nielsen i Tøjstrup satte i rette, om Volborg Knivsmeds ikke bør at indføre efter loven, hvad hun har udtaget af hendes bo, siden hendes husbond salig Mourids Tøjstrup er død og afgået, men efterdi Christen Nielsen ikke har bevist hende noget at have udført af førnævnte bo, vidste fogden ikke at kunne finde hende til nogen indførsel.

(132)

** Christen Nielsen i Tøjstrup. Niels Lassen i Torup lod læse et tingsvidne af Hald herreds ting 7/2 dette år udgået, at han samme dag har ladet fordele for hovedgæld og faldsmål Jep Lassen i Tebbestrup.

** Anders Jensen Kare. efterdi han vedgår de 2 tønder øl, som Niels Brygger sigter ham for, da tilfandt Peder Nielsen Munkdrup Anders Jensen at betale dem.

** Niels Brygger lod vurdere 5 lod forgyldt sølv, som han beretter, at Anders Jensens hustru Maren Pedersdatter antvortede hans hustru.

(133)

** Niels Brygger. Anders Jensen Kare lovede at betale ham for de tønder øl, som han kræver ham for, inden i dag 14 dage.

** Morten Kær lod vurdere en gammel bryggekedel og en kobbergryde, som han har i pant af Peder Rasmussen i Hammel og Peder Skrædder i Elsborg.

** Peder Jensen lod fordele for faldsmål.

(134)

** Anders Pedersen Stisen på Jellis Johansens vegne lod fordele for faldsmål.

** Rasmus Tomasen. Mads Ryum havde tiltale til Rasmus Tomasen og hans hustrus mor Maren Mørks for nogen gæld efter hans regnskabsbog, som salig Jørgen Selkær skulle være blevet ham skyldig for nogen ankertov og tjære, som han skulle have ført fra Lübeck for ham, så mødte Rasmus Tomasen og berettede, at det skulle være mere end 14 år siden, Jørgen Selkær er død, og arveskifte er gjort mellem Maren Mørks og hendes børn, men da Mads Ryum ikke samme gæld har æsket efter salig Jørgen Selkærs død, fandt fogden dem kvit for samme gæld og tiltale at være.

(135)

** Jens Christensen i Tustrup lod fordele for hovedgæld.

** Peder Mortensen Kær på sin far Morten Kærs vegne lovligt lod fordele for faldsmål.

(136)

** Morten Kær lod voldsværge Villum Prammand for et tov og en pramstage, han tog af hans pram uden forlov.

(137)

** Laurids Andersen lod fordele for faldsmål.

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål.

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

(138)

** Anders Pedersen Stisen på sin svoger Jellis Johansens vegne lod fordele for faldsmål.

(139)

3/4 1592.

** Keld Christensen i Haslund lod fordele for faldsmål.

** Troels Rasmussen på Randers bys vegne. Anders Poulsen i Hollandsbjerg forpligtede sig til borgmester og råd, at han ingen købmandskab skal bruge på landsbyerne efter denne dag, Randers bys borgere til nogen skade eller forfang i nogen måder.

** Jens Tomasen i Skæring. vurderingsmænd vurderede den gård, Anne Bagerkone iboer, og to halve agre dertil.

(140)

** Bendt Hansen. vurderingsmænd vurderede en have for 40 daler, som han har i pant af Jens Simonsen for 40 daler.

** Jacob Knudsen. Niels Andersen i Århus, født i Jennum, bepligtede sig at han skal lide samme tiltale til næste ting, som han lovligt burde at lide i dag, om borgmester og råd finder ham ikke kvit for samme tiltale.

** sandemændene. Christen Pedersen vidnede, at den skade, han har fanget af Peder Sørensen, Søren Byrials søn, skete af våde og ikke med vilje.

** samme. efter samme vidnesbyrd svor sandemændene Peder Sørensen kvit for den vold, ham var tillyst for samme skade, han gjorde ham.

(141)

** Randers by. Peder Munkdrup på KM og byens vegne lod voldsværge Peder Jensen, født i Svinding, for han slog Jesper Schernberg med en fork på Randers byting.

** Christen Jørgensen i Hornbæk lod fordele Mette Hans Snedkers for gæld, hun var hans bror Mogens Jørgensen skyldig.

** Bendt Hansen lod fordele for faldsmål.

** Laurids Ammelhede lod fordele for faldsmål.

(142)

** hr Christen Nielsen i Spentrup. Keld Jensen skødede ham den 4.part i den gård, Inger Tomasdatter iboer, og to haver udenfor byen.

** Peder Jespersen Hjermind lod fordele for faldsmål.

** Keld Jensen på hr Christen Nielsen i Spentrup og sine egne vegne lod fordele for faldsmål.

(143)

** Mads Ryum lod fordele for faldsmål.

(xxx)

** Jens Skriver lod fordele for faldsmål.

(144)

10/4 1592.

** Anders Skriver. Bodil Hammers på Anders Isenkræmmers vegne hjemlede Anders Mikkelsen Skriver al det gods, han har bekommet af Anders Spindelers gods for de 30 daler, han var ham skyldig.

** Tomas Møller. Bartemeus Jensen skødede ham en gård på Vestergrave, som fordum tilhørte Niels Skriver rådmand, og Bartemeus Jensen købte af Anders Spindeler.

(145)

** Poul Nielsen rådmand. Hans Tomasen gav ham afkald for det værgemål, han har haft for ham fra hans salig far Tomas Ferslev er død og indtil denne dag, og takkede ham godt for samme værgemål i alle måder.

** ung Niels Bager lod fordele for faldsmål.

(146)

** Knud Christensen lod fordele for faldsmål.

** Anker Poulsen. Kirsten Hofmands skødede ham en bod i Løjborg gyde, imellem hans egen bod, som han med sin hustru Anne Pedersdatter efter hendes salig 1.husbond hr Christen Mouridsen arvet har, og Jens Kares bod.

** Anders Tromslår. sammeledes skødede hun Anders Tromslår på sin far Søren Jensen Tromslårs vegne en have udenfor Randers.

(147)

** Hans Jensen lod fordele for faldsmål.

(148)

17/4 1592.

** Poul Nielsen. eftersom Laurids Nielsen på sin far Niels Hjerminds vegne lod læse en stævning over Poul Nielsen for en kontrakt, som han skulle forholde ham for, sig til brast og skade, så mødte Poul Nielsen og berettede, at samme kontrakt salig Peder Pedersens arvinger og Niels Hjermind antvortede ham til tro hånd og forvaring, og dersom tingfogden kan finde det lovligt og uden efterklage og tiltale af salig Peder Pedersens arvinger, så tilbød han at antvorte Las Nielsen samme kontrakt.

(149)

** Niels Poulsen i Stovby lod fordele for faldsmål.

** Anders Remsnider. Laurids Andersen Rovsing på sine egne og Christoffer Andersen grydestøber på sin hustru Dorte Andersdatter hendes vegne gav Anders Remsnider afkald for al den arv, dem er arveligt tilfaldet både efter deres salig far Anders Lassen Rovsing og efter deres mor Mette Andersdatter, og takkede ham for god arveskifte.

** sandemændene. Jens Gødesen i Ølst lod syne sig og har et sår på sin kind, som han beklagede en karl stødte ham med kryds og knop ved Sønderbro, og lyste for sit lovmål og sin skademand.

(150)

** Rasmus Christensen. efterskrevne vidnede, at Rasmus Christensen beklagede for dem, at ham hængte dele over til bytinget for et løfte, han var kommet i til Søren Lydiksen for 38 daler, han har lovet for Søren Nielsen Byrial, og lod kalde Søren Nielsen til sig, som tilsagde Rasmus Christensen, at han skulle holde ham for samme løfte skadesløs.

** Oluf Ferslev lod fordele for gæld.

(151)

** Jens Bjerregrav skomager. efterskrevne vidnede, at på 3.påskedag sad de inde til Jens Bjerregravs og drak, og da kom Søren Andersen, som tjente Laurids Skriver, ind og var noget drukken og gjorde stort bulder og ufred i huset, sønderslog kande og krus, så fik hustruen og pigen ham ud af døren, og ikke de så, han fik enten sår eller skade, og Hans Byrial vidnede, at han forbandt Søren Andersen samme dag en skade over hans næse, og han sagde at han faldt og slog sig selv.

(152)

** Hans Byrial. Christen Jørgensens dreng Niels Sørensen bekendte, at han sad på sin husbonds vogn og slog Byrial Hansen et slag med en svøbe, før Byrial Hansen slog ham.

** Peder Jensen for tingsdom adspurgte Palle Jespersen Kop i Grundfør, om han kendes ved nogen del af hans ejendom, som han nu påboer, efter det købebrevs lydelse, som han i dag har ladet læse og forkynde, dertil svarede han, at han kendes ved så vidt som samme købebrev formelder.

** sandemændene. efter de vidnesbyrd, sandemændene har hørt for sig om Jens Bjerregravs klage, svor de ham kvit for vold, som kongens foged og Randers by har klaget over ham.

** samme. efter de vidnesbyrds lydelse sandemændene har hørt for sig, at Søren Andersen, som tjente Laurids Skriver, har gjort vold og uførm i Jens Bjerregrav skomagers hus, da svor de ham derfor vold over.

(153)

** sandemændene. Rasmus danske skolemester bekendte, at han har haft Hans Byrials søn Byrial Hansen under sin disciplin og optugtelse, siden han er først kommet til danske skole, og har ham endnu under sin disciplin, og hvis han sig har forseet med parlament og slagsmål, vil han derfor revse ham med ris og ferle, som det sig bør.

** Randers by, Peder Munkdrup. efterdi Niels Sørensen har gjort Byrial Hansen hug og slag efter hans egen bekendelse og dannemænds vidnesbyrd, så svor sandemændene ham et fuldt vold over.

** Søren Lydiksen.

(154)

** Niels Rasmussen foged på Overgård lod fordele for hovedgæld.

** Poul Nielsen lod fordele for faldsmål.

 (156)

24/4 1592.

** Mikkel Pedersen slotsfoged adspurgte Sidsel Laues jordemoder, om hun er bestendig alle de bekendelser, som i landsdommernes dom er indført og hvis hun ydermere for hendes sognepræst har bekendt, dertil svarede hun, ja, at hun er dem allesammen bestendig i alle måder og derpå vil hun dø og lade sit liv.

** samme. dom over Sidsel Laues jordemoder. Peder Nielsen Munkdrup KM foged og 6 rådmænd. efterdi KM oprejsning er udgået over Sidsel Laues hende med sandemænd at forfølge, og den sag påtales med hende, for hun er tillagt, at hun skulle have medværet og omkommet Inger Pedersdatters barn, og sandemændene derefter har svoret Sidsel Laues drab over og fra hendes fred, og den sag siden til landstinget har været indstævnet, og er af de gode landsdommere og flere gode mænd fundet ved sin magt, vidste kongens foged og førnævnte rådmænd ikke andet derom at sige, end Sidsel Laues har forbrudt sit liv, og hende derfor at lide straf på hendes hals og liv.

(157)

** Mikkel Pedersen slotsfoged. synsmænd hjemlede, at Dronningborg enge er meget skadeligt forrodet af svin, så der er skade for 3 læs hø i dette år med den første grøde, og kan ikke forvinde samme skade det første år.

(158)

** Rasmus Christensen. Søren Byrial bepligtede sig at tale Rasmus Christensens minde for hvis, han kan beskylde ham for, inden 3 uger.

** Christen Jensen i Helsted på Rasmus Jensens vegne, foged på Skern, lod fordele for gæld.

** Mikkel Knudsen lod fordele for faldsmål.

** Palle Jespersen i Grundfør i dag hans 4.ting har fremæsket alle de breve og adkomster, Christen Lassen har på to haver udenfor Randers by, som han mener sig at have lod og part i efter et skødebrevs indhold, som han af sin mor Anne Andersdatter arvet har, og ikke Christen Lassen er fremkommet.

(159)

** Oluf Olufsen på Jens Andersen Skrivers vegne har lovbudt al den lod og part, hans hustru Mette Jensdatter har arvet og købt i den gård, Niels Hjermind iboer, om han eller nogen anden vil købe samme part.

** Jens Skriver. eftersom Jens Andersen Skriver begærede høring over Niels Hjermind for salig Peder Pedersens arv i gods og boskab, han skulle have inde hos sig efter Karen Bagerkone, opsatte fogden den sag 1 måned.

** Søren Sørensen på salig Niels Skrivers sønner Søren Nielsen og Jep Nielsens vegne lod fordele for faldsmål.

(160)

** Kirsten Christensdatter lod fordele for faldsmål.

** Anders Frandsen bysvend på Peder Mikkelsen skolemesters vegne lod fordele for faldsmål.

** Jens Andersen bysvend på Inger Tomasdatters vegne lod fordele for faldsmål.

** sammeledes lod fordele efterskrevne.

 (162)

1/5 1592.

** Anders Lang i Tebbestrup på sin bror Tomas Langs vegne i Vorup og på Rasmus Langs vegne i Paderup lod fordele for hovedgæld.

** samme på Christen Pedersens vegne i Tebbestrup lod fordele for gæld.

** Christen Lauridsen i Torup. eftersom han på sin husbond Christen Skeel hans vegne havde tiltale til Hans Byrial for 2 tønder rug, som han sigter ham for, at han skulle have bekommet på Fussing den tid, Peder Brun var foged, dertil svarede Hans Byrial, at han har ingen rug fået af Peder Brun mere end som han har betalt ham efter hans regnskabsbogs lydelse.

(163)

** samme. eftersom Christen Lauridsen begærede høring over Hans Byrial for 2 tønder rug, som han skulle have bekommet at Peder Brun, så fremlagde Hans Byrial sin regnskabsbog, og benægtede ingen ydermere rug at have bekommet, hvorfor fogden ikke vidste nogen høring over Hans Byrial at stede.

(164)

** Jens Sørensen Møller lod vurdere et stykke sort klæde af en karl kjortel, han havde i pant af Birgitte Tærskemands for 3 mark.

** Anne Sørensdatter lod voldsværge Christen Christensen i Løvskal for 1 daler for øl.

** Jens Andersen Skriver. Poul Nielsen rådmand vidnede, at 12/3 var han med flere ombedet af Niels Hjermind og salig Peder Pedersens arvinger til regnskab og forhandle dem imellem, som var om håndskrifter regnskab bøger og register, men intet om nogen huse gård eller ejendom.

(165)

** Laurids Pedersen i Velling lod fordele for hovedgæld.

** Peder Pedersen lod fordele for faldsmål.

** Christen Bager. Christen Lassen skødede ham sin gård og ejendom, som han iboer østen næst op til rådhusgården.

(166)

** Helle Rasmusdatter lod vurdere en sort halvslidt engelsk kåbe, hun havde i pant af Tomas Guldsmeds hustru.

** Hans Tomasen lod fordele for hovedgæld.

** Christen Pedersen Møller lod fordele for faldsmål.

 (168)

8/5 1592.

** Poul Andersen Bisidder. eftersom Poul Andersen på Randers bys vegne havde tiltale til Christen Skrædder i Ørsted, for han skulle bruge købmandskab på landsbyerne, hvilket han afbeviste, at han ikke bruger købmandskab med humle salt stål tjære, derimod berettede Poul Andersen, at han formener, det skulle bevises Christen Skrædder over, at han bruger kornkøb til forprang, eftersom han det ikke afbeviser, dertil svarede han, at dersom han gør det efter denne dag, da skal han derfor stå til rette, om han bruger noget kornkøb til forprang videre end han behøver til øl og brød til sit hus ophold.

(169)

** Christen Jensen skrædder i Ørsted fremkom, om nogen kan bevise ham noget kornkøb at bruge til forprang, vil han derfor stå til rette, og ingen er i dag fremkommet, som ham sådant har overbevist.

** Vitus Brun. eftersom han havde tiltale til Hans Skriver med 6 høringe for gæld, så mødte Jens Bysvend og berettede, at Hans Skriver er nu udenlands og skulle have regnskab imod Vitus Brun.

(170)

** samme. Bartemeus Jensen lovede ham 12 mark, om de ikke kan blive fordraget om deres regnskab, når Hans Skriver hjemkommer.

** sandemændene. efterskrevne vidnede, at de hørte klammeri inde til Laurids Jubileers, og Laurids Jubileer kom løbende åbenhovedet og blodig og beklagede, at Peder Jensen havde slået ham i sit eget hus, og da Peder Jensen kom til døren med sit dragne værge, tog de det fra ham og antvortede til Karen Lygtemagers det at forvare.

(171)

** Randers by. eftersom Laurids Jubileer og Peder Jensen har gjort hver andre sår og skade, da svor sandemændene dem både et fuldt vold over.

** Randers by. Poul Andersen bisidder på byens vegne lod fordele Morten Lauridsen i Vestrup med voldsdele, for han slog Peder Christensens i Bjerregrav til Laurids Skrivers.

** Christen Lydiksen lod fordele for faldsmål.

(172)

22/5 1592.

** Peder Sørensen i dag havde forbudt sin far Søren Nielsen Byrial at forpante eller bortsælge den bod, han iboer, og forbød alle mænd at købe eller pante med ham, eftersom samme bod er ham arveligt tilkommet efter hans salig morbror, og han udviste hans far af samme bod.

** Søren Nielsen bartskær. eftersom Rasmus Christensen havde tiltale til ham for 38 daler og en stolpeseng med andet, så mødte Søren Nielsen og tilbød sig at ville udlægge Rasmus Christensen en arvepart, han med sin hustru har arvet i en ejendom efter hendes salig bror Peder Jørgensen.

(173)

** Jens Andersen Skriver. efterskrevne vidnede, at de efter hans begæring havde været hos Niels Hjermind og tilbudt ham at købe af Jens Andersen og salig Peder Pedersens arvinger den lod og part, de har arvet og købt i den gård, han iboer, og dersom han ikke samme tilbud ville indgå, da forbød de ham at lukke eller låse i samme gård så vidt som deres part kan sig deri beløbe under vold, hvortil Niels Hjermind gav dem til svar, at han er indkommet i samme gård i minde og indskød sig for borgmester og råd.

(174)

** sandemændene. Søren Knap beklagede over Søren Sørensen Søren Nielsen Byrial Pedersen, at de har slået ham, og lod syne sig at have et sår bagved hans højre øre, som han sigtede Søren Sørensen, salig Niels Skrivers bror for.

** sandemændene. synsmænd har synet Anders Bysvend er slået igennem hans højre arm med en daggert, som han beskyldte Niels Vendelbo for.

** Laurids Jubileer. Anker Poulsen på KM vegne og Poul Andersen bisidder på byens vegne løsgav Laurids Jubileer af den vold, ham er oversvoret, for han slog Peder Jensen, som er salig Niels Skrivers søn.

(175)

** Jens Andersen Skriver i dag hans 4.ting på sin egne og salig Peder Pedersens arvingers vegne venligt har tilbudt Niels Hjermind at købe af dem den lod og part, som de har arvet og købt i den gård, han nu selv iboer, og dersom han ikke vil købe med dem, da vil de købe med ham og tilbød ham sølv og penge efter dannemænds tykke for hvis lod og part, som han har i samme gård.

** Jens Andersen Skriver på sine egne og på salig Peder Pedersens arvingers vegne til 4.ting har forbudt Niels Hjermind at bruge lukke eller låse i halvparten af den gård, som han nu påboer med mere ejendom her for byen, som de til hobe har uskiftet, under et fuldt vold.

(176)

** Rasmus Christensen lod fordele for hovedgæld.

** Niels Sørensen i Vorup. efterskrevne vidnede, at på den næste søndag efter påske næst forleden om natten da var Niels Sørensen inde i Hans Ovesens hustrus hus her sst hos Jens Pedersen, som er kældersvend på Avnsbjerg med flere fra om aftenen klokken var 9 slet og til om morgenen klokken var 6 slet, og hentede samme tid 10 tønder salt.

(178)

29/5 1592.

** Jep Nielsen foged i hospitalet på Jens Skriver hospitalsforstanders vegne forbød nogen mand at huse Birgitte Bundes, som er hans fordelte kvinde.

** Morten Sørensen i Jennum på sit herskab Jacob Seefelds vegne lod fordele for faldsmål.

** Mogens Skov lod voldsværge Niels Nielsen Bjerregård i Tved for gældssag.

(179)

** Jep Nielsen på Jens Skrivers vegne lod fordele for faldsmål.

** Jens Bysvend på hr Niels Herslevs vegne lod fordele for faldsmål.

** Mads Sørensen på Anne Gravers vegne lod fordele for faldsmål.

(180)

5/6 1592.

** Mikkel Pedersen. Rasmus Pedersen portner på Dronningborg og Peder Nielsen budfoged vidnede, at for nogen tid siden forleden var der 4 svin indgennet i hus på slottet, som blev optaget i slottets enge, og Karen Jensdatter, som er Peder Ibsens hustru, lod udløse samme svin.

** Peder Munkdrup på Christen Bays vegne lod fordele for faldsmål.

(181)

** Laurids Jubileer. Peder Skov for tingsdom bekendte, at han ikke ved andet med Laurids Jubileer end ære og godt, og om den skrift, som fandtes skrevet på Laurids Jubileers dør berettede han sig intet af at vide.

** Peder Skov. i lige måde berettede Laurids Jubileer sig intet andet at vide med Peder Skov uden al ære og godt.

** Mads Vendelbo benægtede sig ikke at have gjort Anders Bysvend den skade, han har klaget over ham.

** sandemændene. Anders Frandsen bysvend bekendte, at Mads Vendelbo har gjort ham den store skade, han har klaget over ham, og der er forhandlet forligsmål dem imellem om samme slagsmål.

(182)

** Mads Vendelbo berettede, at dersom Oluf Olufsen og Jens Hammer har forhandlet om noget forligsmål dem imellem, da har de gjort det ham uvidende.

** Randers by. efter de vidnesbyrd, sandemændene har hørt for sig, at Mads Vendelbo har gjort Anders Frandsen sår og skade, da svor de Mads Vendelbo derfor et fuldt vold over.

** Søren Sørensen. efterskrevne vidnede, at de har hørt, at Søren Nielsen, som er salig Niels Skrivers søn, har bekendt for dem, at han har gjort Søren Knap al den skade, som han har klaget over Søren Sørensen for.

** samme. og efter sådanne vidnesbyrds lydelse da svor sandemændene Søren Sørensen kvit for den vold, Søren Knap har klaget over ham.

(183)

** Jens Skriver. eftersom han havde tiltale til Niels Hjermind for den 8.part af Karen Bagerkones efterladte arv, som han mener, at han bør udlægge ham og hans medarvinger, så mødte Niels Hjermind og tilbød, at så meget, som Jens Andersen kan ham overbevise, at Peder Pedersen ikke har fået af samme arv efter Karen Bagerkones død, vil han være overbødig at vederlægge ham uden nogen tiltale, hvorefter fogden fandt Niels Hjermind kvit for lovmål for samme arvs tiltale.

** sandemændene. synsmænd synede, at Mads Pedersen Kour havde et stort sår på hans hoved, som han beskyldte Jens Pedersen Borup hyrde i Lem for at han slog ham på Randers mark.

(184)

** Birgitte Bødkers lod voldsværge Niels Mouridsen i Hald for gæld.

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål.

** Christen Mortensen, som er kældersvend på Gesinggård, lod fordele for faldsmål.

** Jørgen Smed lod fordele for faldsmål.

(185)

** Jørgen Smed lod fordele for faldsmål.

(186)

12/6 1592.

** Knud Christensen kirketjener på mester Tøger Lassens vegne lod fordele for faldsmål.

** Søren Mouridsen snedkersvend. efterskrevne vurderede en rød engelsk kjortel og hørgarnslagen, som han har i pant af Jørgen Mouridsens hustru.

** Jacob Knudsen fisker lod fordele for faldsmål.

(187)

** Laurids Jubileer stokkenævn. efterskrevne gav ham et godt ærligt rygte i levned og omgængelse fra det første, han er kommet til Randers by.

** Jens Kare lod fordele for gæld.

** Troels Rasmussen på Randers bys vegne. synsmænd hjemlede, at de har synet og set på Anders Jensen Kares hus, der er indslået 4 ny vinduer, som han beskyldte Mads Vendelbo for.

(188)

** Peder Madsen lod fordele for hovedgæld.

** Christen Bay. efterskrevne har med byfogden indvordet Christen Bay på den arvepart, Søren Nielsen badskær med sin hustru Bodil Sørensdatter har arvet i den ejendom, Esben Smed påboer.

 (190)

19/6 1592.

** Poul Nielsen. Jens Nielsen Hungstrup solgte ham halvparten af den kog, som han og Niels Hobro har haft i brug, med halvparten af samme kogs efterskrevne redskab.

** Niels Hjermind lod fordele for hovedgæld Jens Andersen Skriver for hans anpart på sin hustrus vegne af 280 daler efter en doms lydelse.

** Ove Juel til Kjeldgård lod fordele for faldsmål.

(191)

** Ove Juel. Jens Vendelbo bepligtede sig at betale ham 2400 mursten efter hans brevs lydelse.

** Christen Christensen på sin hustrus mor Anne Bagerkones vegne lod fordele for faldsmål.

** Jens Skriver lod fordele for faldsmål.

** Rasmus Gullev lod syne sig at have et sår ovenpå hans hoved, som han beskyldte Mikkel Soelgård for, at han slog ham i hans stue.

** varsel til Poul i Vestrup og Mads i Albæk, for de kørte på Jens Kleinsmeds dreng.

(192)

** Peder Munkdrup i dag hans 4.ting har lyst og ledt efter det gods, som er forrykket af Sidsel Laues bo, og hvem, som har gjort hul og dul derpå, da skal de have den gjort som på andet uhjemlet gods.

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål Christen Spend for 3 daler, han lånte hans hustru Margrete Pedersdatter ?

** Rasmus Christensen lod fordele for faldsmål.

 (194)

26/6 1592.

** Mikkel Skriver i Mariager. efterskrevne har med byfogden indvordet Mikkel Skriver i Volborg Olufsdatters gård på den part, hun deri har, for 28 daler efter hans delesbrevs lydelse.

** Maren Jensdatter lod vurdere en fløjlskrave, som hun har i pant.

(195)

** Anders Jensen Kare havde tiltale til Mads Ryum for 2 pund havre, hvortil Mads Ryum svarede, at Anders Jensen lovede ham 2 pund havre for et kabel, han lånte ham til sit skib.

** Laurids Pedersen i Velling udæskede sin fordelte mand Niels Balle af Oluf Ferslev, eller udlæg efter loven.

** Rasmus Christensen. efterskrevne kundgjorde, at de med byfogden har indvordet Rasmus Christensen i den gård, Esben Smed iboer, på den arvepart, Søren Nielsen Byrial med sin hustru Bodil Sørensdatter deri efter hendes bror Peder Jørgensen hans afgang arvet har, for 12 daler.

(196)

** Christen Lydiksen lod fordele for faldsmål.

** Jep Jensen i Ilshøj lod fordele for hovedgæld.

** Anders Pedersen skomager på skomagerlavets vegne lod fordele Rasmus Jensen i Ørsted for 3 mark, for han gjorde forprang her i byen med sko, han solgte imod deres frihed.

(197)

** Mikkel Skriver i Mariager. efterskrevne kundgjorde, at efter den indvord, som er gjort i den gård, Volborg Olufsdatter iboer, som først blev vurderet for 500 daler, med en bod og en have uden byen, som siden er kommet derfra for 110 daler, og efter samme vord, som dannemænd og godtfolk nu er indvordet i samme gård for, da kunne de ikke kende samme gård at være mere værd efter samme indvord mere end 20 daler, og for samme 20 daler har mester Jacob Ålborg fire hendes blokke i pant.

** Troels Rasmussen lod fordele for hovedgæld.

(198)

** sandemændene. efterskrevne vidnede, at de så Mads Vendelbo sønderhuggede Anders Jensen Kares vinduer, og Anders Jensen stod selv inden samme vinduer, da samme skade skete.

** Peder Munkdrup på KM vegne lod fordele for faldsmål.

** Peder Lauridsen skrædder lod fordele for faldsmål.

(199)

** hr Peder Rasmussen i Søby lod vurdere den pant, han har i Karen Krabbes staldgård norden udenfor byen, samt hvis han derpå har ladet bygge.

** Niels Jensen Vejlby lod fordele for faldsmål.

** Peder Munkdrup på Rasmus Andersens vegne i dag hans 4.ting har afvist Jacob Sørensen fra den have, han har i brug af Mette Rasmus Nøragers.

(200)

** Anders Bay rådmand lod fordele for faldsmål.

 (202)

3/7 1592.

** Rasmus Gregersen tømmermand. eftersom Maren Bundkone havde tiltale til Anders Bysvend, for han skulle have lovet hende nogen gæld, som hun har lovforvundet Søren Esbensen tømmermand for den tid, hun delte på Rasmus Tømmermand for samme gæld, som er 5 mark, eftersom han nu har Søren Esbensens hustru til ægte, hvortil Rasmus Tømmermand svarede, at det er mere end 6 år siden, Søren Esbensen er død, og samme gæld over arveskifte ikke at skulle være fordret, hvorfor fogden fandt Rasmus Gregersen kvit for samme gæld.

(203)

** Søren Nielsen lod fordele for faldsmål sin bror Niels Nielsen i Torup.

** Jørgen Smed lod voldsværge Søren Nielsen Kyndo i Tjæreby for gæld.

(204)

** Christoffer Lauridsen til Ørsmæs. Søren Nielsen, født i Kondrup, bekendte, at han har stjålet to sølvskeer fra ham, som han tog ud af et hul i et vindue en aften, som han antvortede Mette Lauridsdatter her sst, som hun solgte for ham til Rasmus Frandsen på Rosenholm, idet hun ikke turde udbyde dem her i byen, thi folk turde mene, at de var stjålet, for hun bød så mange sølvskeer til salg.

(205)

** sandemændene. Anne Jensdatter, som boer ved Poul Nielsen, lod syne sig at have et sår på hendes hoved, som hun beskyldte Ove for, som tjener Jens Christensen skriver sst, for han slog hende på torsdag straks efter aftensang var endt.

(206)

** Jørgen Mortensen til hans 4.ting har forbudt Jens Andersen skriver at afføre noget foder eller afgrøde af den eng, som er lagt til hans salig fars gård, og tilbød ham frøgæld, og fremæskede hvis bevis, Jens Andersen har på nogen brug i samme agre.

** Jens Kare lod vurdere et jernbundet skrin, som han har i pant af Jens Vendelbo for 18 mark.

(207)

** Randers by. efter de vidnesbyrds lydelse, som sandemændene har hørt for sig, at Mads Villumsen har sønderslået Anders Kares vinduer, da svor sandemændene ham derfor vold over på KM og byens vegne.

** Niels Gerning. Rasmus Gullev bekendte at på den tid, Mikkel Jensen Soelgård gjorde ham skade, da kom Niels Gerning i hans hus med vilje og minde, og intet han klagede eller kærede på ham for nogen sag.

** Mikkel Jensen Soelgård. efterskrevne vidnede, at da de om natten gik nedad gaden med vagten, da hørte de en råbe, å mit hoved mit hoved, og da de hørte samme røst og skrig igen, da fornemmede de, at det var i Rasmus Gullevs hus, og Jens Bysvend stødte døren op med sin fork og spurgte, om de ville myrde hverandre der inde, og straks kom Niels Gerning ud af døren, og ingen andre de så i huset end Rasmus Gullev og Niels Gerning alene.

(208)

** samme. Mikkel Jensen Soelgård for tingsdom gjorde sin højeste ed med al sin saligheds velfærd, at han ikke slog Rasmus Gullev det sår og skade, som han har.

** samme. Poul Nielsen rådmand vidnede, at i dag 8 dage kom Niels Gerning til ham og beklagede, at han og Rasmus Gullev var kommet i trætte med hverandre og begærede, at han ville fordrage dem, så gik han til Rasmus Gullev og bad ham, at han ville være tilfreds med Niels Gerning, dersom han havde gjort ham skade, da skulle han gøre ham skel derfor igen, da svarede han nej, han havde truet ham og ville slå ham ihjel, og da Niels Gerning sagde til ham, at han ville værge sig for den skade, han beskyldte ham for, da svarede Rasmus Gullev, at det skulle intet hjælpe ham, han havde dog gjort ham skade.

(209)

** samme. Mads Pedersen skrædder vidnede, at han i deres lavshus hørte, at Rasmus Gullev beklagede sig, hans hoved var så ømt, at han ikke kunne drikke, og da de spurgte ham, hvad ham skadede, da svarede han, at en kort tid forleden siden stod han for Ursula Pedersdatters port og havde sit behov, idet han stod op igen og kom ud af sin dør, hængte hans bukser om hans ben, så han ikke kunne så snart få dem op igen, da slog Niels Gerning til ham oven i hans hoved, at han var nær styrtet, så vågnede han op i det samme og bed Niels Gerning i hans hånd.

(210)

** samme. efterskrevne blev opnævnt at tinge at skulle bese den skade, som Rasmus Gullev har bekendt, at han skulle have bidt Niels Gerning, da løb Niels Gerning af tinget ind i Anne Bangs hus og slog krog på døren for sig og sagde sig at skade intet.

(211)

** Rasmus Gullev. efter de vidnesbyrds lydelse sandemændene har hørt for sig, at den skade, som Rasmus Gullev har beskyldt Mikkel Jensen Soelgård for, at han skulle have gjort ham, og Mikkel Jensen det har afbevist, da svor sandemændene Mikkel Jensen kvit for vold for samme sag.

** Mikkel Pedersen slotsfoged. Peder Ibsen indsatte sig for den gode mand Niels Skram, at han ville være i hans eget minde for hvis skade, hans hustrus svin har gjort i Dronningborg enge, før hun kom i hans vold.

** Peder Christensen i Bjerregrav. Niels Hjulmand bepligtede sig at betale sin bror Peder Christensen 8 daler inden skt Mikkelsdag.

(212)

** Mogens Kare lod fordele for faldsmål Christen Christensen i Gassum, som er Christen Skrædders søn, med flere.

** Niels Byskriver på mester Peder Jespersens vegne i Bjerregrav til 4.ting opbød til løsning det pant, han har af Peder Tomasen. varsel til Mette Pedersdatter Poul Nielsen Peder Nielsen Christen Jørgensen Hans Tomasen og Inger Tomasdatter.

** Jens Christensen Skriver. efterskrevne havde med byfogden indvordet Jens Skriver i Esben Smeds hus, som han nu iboer, for 12 daler efter hans delebrevs lydelse.

 (214)

10/7 1592.

** Anders Tjæreby lod fordele for faldsmål.

** Mads Ryum. efterskrevne vidnede, at i den fjerde uge før påske to år forgangen, da så og hørte de, at Anders Jensen Kåre lejede et kabel af Mads Ryum fra Randers til Lübeck og til Randers igen og lovede ham to tønder havre til leje af samme kabel, og at de skulle tjære samme kabel over samme lejemål.

(215)

** Peder Lassen. synsmænd hjemlede, at den kælder i Christen Mollerups gård er overfaldet, og det halve taghus ved kælderen hælder ned over kælderen og porthuset er taglamt. varsel til Peder Ibsen på hans søstersøns vegne.

** Maren Lauridsdatter Niels Bryggers lod fordele for faldsmål.

** Anders Andersen i Svoldrup lod fordele for hovedgæld.

(216)

** Anker Poulsen lod fordele for faldsmål.

** Rasmus Gullev lod fordele for faldsmål.

 (218)

17/7 1592.

** Peder Ibsen. synsmænd hjemlede, at den rugager i Vestervang, Peder Ibsen har i pant af Christen Jørgensen Mollerup, ikke kan være mere værd end 14 daler, om Gud vil give lykke, at den kan blive bjerget.

** Jacob Knudsen Fisker lod fordele for faldsmål.

(219)

** Mikkel Pedersen slotsfoged på Dronningborg. Anne Knudsdatter tilsagde Inger Pedersdatter, at den tid, de var udborget af fængslet og på den dag, Sidsel Laues blev indsat igen, da sagde Inger Pedersdatter til hende, at Sidsel Laues skulle have brugt to stykker med hende i hendes barnefødsel, som en jordemoder ikke burde at gøre eller bruge, det første var, at Sidsel Laues skulle have taget hende og lagt hende over et sengested og knoget og trådt hende med sit knæ, det andet stykke ville hun bekende for 4 dannekvinder, fordi det er ikke sømmeligt at åbenbare for mandspersoner, dertil svarede Inger Pedersdatter og ved hendes saligheds ed benægtede, at hun ikke har haft samme ord og tale til hende.

** samme. efterskrevne fyldte sandemændene til tov over Inger Pedersdatter og over Anne Knudsdatter.

(220)

** Mikkel Pedersen slotsfoged, sandemandsed over Inger Pedersdatter. efterdi KM oprejsning om formelder, at det er fornyet til sandemænd med årådsvold, og landsdommere og andre gode mænd har det siden didfundet, så og efterdi Inger Pedersdatter samme barn har avlet og båret i løn, og hun siden lønligt har det født og på ubekvemme steder nedgravet, og efterdi Sidsel Laues, som var jordemoder, har bekendt for præsten, at Inger Pedersdatter havde sagt til hende, at de gode kvinder havde givet hende en drik, hvormed hendes foster og barn blev omkommet, så kunne sandemændene ikke andet kende, end Inger Pedersdatter har været i råd og dåd hendes foster at omkomme, hvorfor de svor Inger Pedersdatter et fuldt årådsvold over.

(221)

** samme, sandemandsed over Anne Knudsdatter. efterdi KM oprejsning om formelder, at det er fornyet til sandemænd med årådsvold, og landsdommere og andre gode mænd har det siden didfundet, så og efterdi Anne Knudsdatter har været med i Inger Pedersdatters barnefødsel, og efter hendes egen bekendelse barnet på ubekvemme steder nedgravet, da kunne sandemændene ikke andet kende, end hun har været i råd og gerning det samme barn er omkommet, og derfor svor de Anne Knudsdatter et fuldt årådsvold over.

(222)

** Mikkel Skriver i Mariager i dag hans 4.ting har forbudt Volborg Olufsdatter og Hans Kapmester at bruge nogen del af den gård, de nu iboer, imod hans vilje og minde.
** samme. hr Jacob Turesen i Horslev skødede Mikkel Skriver den indvord, han har i Volborg Olufsdatters gård, som er for 30 daler, desligeste skødede Jens Skriver Mikkel Skriver den indvord, som ham er indvordet i Volborg Olufsdatters gård for 35 daler.

(223)

** Volborg Olufsdatter stokkenævn. efterskrevne gav hende et godt ærligt vidnesbyrd for kristeligt levned og al ærlig omgængelse til denne dag.

** Troels Rasmussen på Randers bys vegne. Oluf Olufsen bepligtede sig at ville være i borgmester og råds minde for hvis, de vil have af ham for lergrøft i Randers mark.

(224)

** mester Peder Steen. Maren Madsdatter, som er Rasmus Molbos hustru, vidnede, at i dag 3 uger om aftenen ved 9 slet kom mester Peder Steen og Mikkel Pedersen slotsfoged gående op ad gaden, så slog Mikkel Pedersen mester Peder Steen over hans ryg med et spyd, og ingen ord hun hørte, de havde tilsammen samme tid. Anne Madsdatter, som er Mads Remsniders datter, med flere vidnede det samme.

** Randers by. efterdi Anne Jensdatter har klaget og kæret over Ove N, og ikke han sig derimod lovligt har erklæret, da svor sandemændene Ove N vold over for samme brøde.

(225)

** Anders Brask lod fordele for faldsmål.

** Jens Gedsted lod fordele for faldsmål på fru Ellids Juels vegne til Våbensholm.

** Anders Remsnider lod fordele for faldsmål.

** Anders Bidissen ? i Grenå. efterskrevne vidnede, at den tid Jens Sørensen kom ind til Peder Munkdrups og bød den forgyldte stob til købs, da bekendte han, at han havde samme stob i pant af Gertrud Christensdatter i Grenå for 9 daler, og senere bekendte han, at hun solgte ham den for 6 daler, som er hans egen steddatter, og han havde hjemme i en by kaldes Lyngby.

 (228)

24/7 1592.

** Jens Christensen Skriver lod fordele for hovedgæld Jens Trellund i Ribe for 83 daler.

** Christen Lassen i Torupgård på sin husbond Christen Skeels vegne. Jens Dyrskøt i Fussingkrog vidnede, at ved skt Mikkelsdagstide kom han til Fussingø, og da var Hans Byrial i skriverstuen hos Palle Brun, og da blev opmålt noget rug i to sække, 8 skæpper i hver sæk, som Hans Byrial skulle have, og Niels Mikkelsen vidnede, at han tog samme to sække rug og lagde på hans vogn og førte både Hans Byrial og samme to sække ad Randers og leverede i Hans Byrials hus.

(229)

** Peder Pedersen tilbød Jens Skern på Johan Crops vegne det, som borgmester og råd skulle have tillagt ham på arveskifte for samme gæld, som er for 90 daler vurderet og udlagt.

(230)

** Knud Andersen. Mikkel Christensen i Stevnstrup bepligtede sig at betale ham 11 skæpper byg, han er ham skyldig.

** Jens Kare lod fordele for faldsmål.

** Peder Munkdrup. Mads Vendelbo forpligtede sig til ham på Niels Skrams vegne at stå ved dele og seks høringer til bytinget det første ting, efter at Jens Skriver hjemkommer med sit regnskab fra København.

** Tomas Godsk lod vurdere efterskrevne gods, som fandtes i den kælder, Hans Mørk iboede.

(231)

** Rasmus Gullev. efterskrevne vidnede, at den nat, Rasmus Gullev blev slået i hans hus, da hørte de, at han skreg og råbte og bad hjælpe sig, de slår ham ihjel i hans eget hus, hvem der var, vidste de ikke.

** samme. efterdi Rasmus Gullev er uførmet i hans eget hus af Niels Gerning, da svor sandemændene Rasmus Gullev kvit for vold og Niels Gerning at have skade for hjemgæld.

** Mads Kedelsmed lod voldsværge Niels Hadsten i Haslund for gæld.

(232)

31/7 1592.

** Mette Lasdatter lod voldsværge Søren Lassen i Avning for gæld.

** Christen Lassens varsel til Peder Glarmesters hustru.

** samme. eftersom Christen Lassen begærede lovmål efter to mænds vidne i dag otte dage, da berettede Hans Byrial, at han er ikke nogen svoren dommer, og derfor vidste ikke noget lovmål at stede over sig selv i dag, men opsatte den sag 8 dage.

(233)

** Christen Sørensen i Hammershøj lod fordele for hovedgæld.

** Anders Nielsen Skriver lod fordele for hovedgæld.

** Peder Nielsen. Laurids Jensen skrædder sigtede Peder Nielsen, at han har slået hans hustru i hans eget hus, dertil svarede Peder Nielsen og ved sin højeste ed benægtede, at han ikke har slået hans hustru, det han ved af, og beskyldte Laurids Jensen for sår og skade, han har gjort ham.

** Las Hjermind. synsmænd hjemlede syn imellem hr Villads Nielsens gård på den ene og Niels Hjerminds gård på den anden side angående tagdroppet fra de to gårde, som mødes på et halvtagshus, Niels Hjermind har ladet der sætte, om samme hus er lovligt bygget eller ej, vidste de ikke.

(234)

** Anders Pedersen i Vivild. efterskrevne vurderede et stykke gammelt vragskib, som står i Østergrund, for 12 mark, som har ligget til skade i otte år, menige borgere og skibsmænd til skade.

(235)

** Poul Andersen på Randers bys vegne. Anders Pedersen i Vivild på sine egne og sine medarvingers vegne hjemlede Randers by halvparten af det gamle skibsvrag, som står i Graven, og Laurids Poulsen den anden halve part på Niels Dolmers vegne.

** Christen Pedersen møller lod fordele for fald.

** Anders Andersen i Svoldrup lod fordele for faldsmål.

** Anders Jensen Kare lod vurdere en bryggekedel, han har i pant af Christen Villumsen i Gassum.

** Laurids Jensen. efterskrevne bekendte skriftligt, at 12/7 sidst forleden stod de i Laurids Skrædders hus og drak med hverandre, imidlertid kom Peder Jensen indgående til Laurids Skrædders og havde en krukke med noget olie og sagde, her har jeg olie at smøre min sabel med i pokkers navn, desligeste sagde han, der er de den bog, jeg lovede din søn du skrædder pilt i pokkers navn, og sagde, kom og sid i pokkers navn, da svarede Laurids Jensen, jeg vil sidde i Guds navn, da svarede Peder Jensen, ser du ikke, at her er en djævel, jeg har og en i mit hjerte, da tog Laurids Skrædder hans hat af og bad Peder Jensen for Guds skyld, at han ville gå af hans dør, thi han ville ikke have nogen trætte i hans hus den aften, og ej han ville, og desligeste sagde Peder Jensen til Jens Rasmussen, drik dit drog i pokkers navn, og så kom Laurids Skrædders hustru og skød dem ud af døren.

 (240)

7/8 1592.

** Hartvig Clausen havde tiltale til Johan Crop til Emden for 200 tønder malt, han skulle have solgt ham efter hans regnskabsbog, som blev fremlagt, som hans tjener Johan Gosen bekender at have oppebåret af Hartvig Clausen på hans stedsøn Jens Bondes vegne, på hans husbond Johan Kops vegne, dateret 9/1 1691, så mødte Johan Kops fuldmægtig Jens Skern og fremlagde en rådhusdom, hvorfor sagen blev opsat 1 måned.

(241)

** Peder Nielsen i Lind. efterskrevne vurderede en engelsk kappe og en kobbergryde, som han har i pant af Christen Bodelsen skomager.

** Mads Vendelbo. Peder Nielsen Munkdrup og Niels Skram løslod ham af vold, som er for Anders Kares vinduer, han sønderhuggede, og han har talt minde på KM vegne for den vold på Christen Bay.

** Rasmus Bager lod vurdere en kjortel, som hans datter Maren Rasmusdatter har i pant af Maren Malers.

(242)

** Christen Christensen lod fordele for faldsmål.

** Laurids Jensen. efter de vidnesbyrd sandemændene har hørt for sig, at Peder Jensen er ulovligt indkommet i hans hus og uførmet ham og sine gæster, som han ville have i fred, svor de ham derfor et fuldt vold over.

** sandemændene. Gertrud Christensdatter vidnede, at på fredag næst forgangen 3 uger kom hun og hendes mand Rasmus Hjulmand gående frem for fru Ingeborg Skeels gård på Vestergrave, da så hun, at Oluf Smed i Grensten stak til en mand med sit spyd, som Poul Andersen sagde, var Christen Pedersen i Grensten.

** Mads Fårup vognmand lod fordele for faldsmål.

(243)

** Mikkel Skriver i Mariager. Volborg Olufsdatter bekendte sig at være venligt og vel fordraget og forligt med ham, så hun har sted og fæst den gård, hun iboer, til Michaelis 1593, for 8 daler til leje.

** Jens Skern for Johan Crop har givet varsel til Peder Pedersen for rigens æskning, som han i dag har begyndt.

** Oluf Olufsen. hr Jørgen Sørensen i Borup benægtede, at han aldrig har begæret sten af Oluf Olufsen for den daler, han er Borup kirke skyldig, men han har begæret en daler, dersom han har begæret sten, så er det for pendinge, han har villet give ham.

(244)

** samme. sammeledes som Oluf Olufsen beretter, at han skulle have budt hr Jørgen en daler, da benægtede hr Jørgen, at Oluf Olufsen aldrig har budt ham en daler, før nu på søndag næst forleden.

** Christen Christensen. eftersom Oluf Olufsen beretning medfører, at hr Jørgen Sørensen i Borup skulle have sagt, at Christen Christensen var ham pendinge skyldig, som han skulle have af ham til at betale nogen sten med, da berettede hr Jørgen med højeste ed, at han aldrig har haft samme ord til Oluf Olufsen.

** Jens Rasmussen lod fordele for faldsmål.

** Troels Rasmussen i dag hans 4.ting har æsket af Mads Brun skomagers hustru og af hendes værge 25 daler efter hendes pantebrevs lydelse.

 (246)

14/8 1592.

** Peder Lassen borgmester. Peder Ibsen på sin søstersøn Jens Pedersen hans vegne skødede Peder Lassen halvparten af den gård, Christen Jørgensen Mollerup iboer.

(247)

** Rasmus Jostsen i Munkdrup lod syne sig at være noget såret i hans højre hånd, som han beskyldte Anders Christensen for, som tjener Hartvig Clausen, at han slog ham på Brødregade på lørdag aften næst forleden.

** Mikkel Pedersen slotsfoged. byfogden opsatte den sag imellem Mikkel Pedersen på Niels Skrams vegne og Oluf Olufsen om Borup enge trætte indtil i dag måned førstkommende.

** Erik Bogfører på Mette Jensdatters vegne, som er Anders Kares efterleverske i dag til 4.ting forsvor arv og gæld efter hendes husbond, og vil hverken arve eller gælde efter ham.

** Jep Griis. efterskrevne vidnede, at de gav hr Jørgen i Borup varsel for hvis vidne, Oluf Olufsen ville bruge og forhverve imod ham.

(248)

** Oluf Olufsen. efterskrevne vidnede, at Oluf Olufsen ved Dronningborg mølle tilbød hr Jørgen Sørensen i Borup nogle engpenge til Borup kirke, men hr Jørgen svarede, at han ikke turde befatte sig dermed, han ville have sten af ham til kirkens behov og nogle til sit eget behov, og senere sagde han til hr Jørgen, at han frygtede, at det skulle blive nogle lange sten, som han ville have af ham og tilbød ham sine engpenge, da svarede hr Jørgen, at han ville have samme sten af ham, det skulle ikke blive lange sten, han ville gå til Christen Christensen og have nogle flere penge af ham, så skulle han betale ham samme sten.

(249)

** Anders Christensen lod syne for tingsdom, at hans venstre ærme på hans trøje er noget frarevet fra trøjen, og et lidet sår i hans hånd, som han beskyldte Rasmus Jostsen i Munkdrup for samme skade.

** Oluf Olufsen. efterskrevne vidnede, at i fjor kom Henrik Jørgensen i Borup indtil Oluf Olufsen og begærede de sten, som han havde lovet hans far, da svarede han, ja, han kunne få dem, når han ville have dem.

** Peder Jespersen lod fordele for faldsmål.

** Jens Rasmussen lod fordele for faldsmål.

(250)

** Randers by, Niels Jensen i Grensten. Gertrud Pedersdatter vidnede, at på fredag næst forganget 4 uger da så hun, at Oluf Smed af Grensten stak ud med et spyd til en karl, hvem han var, vidste hun ikke.

** Anders Jensen skomagersvend. synsmænd hjemlede syn imellem Anders Jensen og hans medarvingers ejendom og Anders Jensen Kares ejendom, da efter skødebrevs lydelse kunne de ikke andet kende, end Anders Jensen har indbygget et udskud på hans ejendom imod hans skødebrevs lydelse.

** Poul Murmand bepligtede sig at tale Niels Jensens minde inden i dag 8 dage eller da lide dele for hvis, han er ham skyldig.

(251)

** Laurids Jubileer. synsmænd hjemlede, at der er hugget et hug i hans vindues løsholt og ruden med bly er sønderhugget, og han beskyldte P Skov for samme skade.

** samme hjemlede, at den fjæl, som stod imellem Laurids Jubileer og Niels Pedersen skomager, der er slået et slag på samme fjæl med en sten, som han beskyldte Mads Guldsmedesvend for, som tjener Peder Skov.

** Randers by. synsmænd hjemlede, at der er ruder sønderslået i Niels Pedersens skomagers vinduer, som nyligt er indsat med glas og bly, og beskyldte Troels Rasmussen Mads Guldsmedesvend for samme skade.

(252)

** Peder Tomasen i Ingerslev berettede, at Anders Jensen Kare havde ladet ham stævne, og bød sig i rette, men Anders Kares vidner var ikke tilstede i dag.

** Niels Bang lod fordele for hovedgælden.

** Mogens Jensen skomager. Inger Gregersdatter, Mikkel Godskes hustru, vidnede, at hun ikke andet ved med Birgitte Mikkelsdatter end al ære og godt, som hun skal vide med en ærlig dannekvinde.

** Mikkel Knudsen lod fordele for faldsmål.

(253)

** Verner Pottemager lod fordele for faldsmål.

** Søren Mikkelsen kældersvend i hospitalet på Jens Skrivers vegne lod fordele for faldsmål.

(254)

21/8 1592.

** Anders Mikkelsen Molbo. Jens Christensen Skriver berettede mod den tiltale, ovennævnte Anders Skriver har til ham for nogen arrest på inventarium af Dronningborgs beholdning, da Jens Skriver samme regnskab kvit blev, og Anders Skriver det igen annammede efter ham, at hvis korn og fætalje, som han tiltales for, som den gode mand Niels Skram skulle videre have oppebåret, end som han til sin genant tilkom, berettede Niels Skriver, at han har hans kvittering derpå. sagen blev opsat 1 måned.

(255)

** Peder Munkdrup. synsmænd hjemlede syn på fængselsdøren, som Anne Knudsdatter sad fængslet, inden at hun er udbrudt deraf, da er den stabel, som har været slået i tårndøren, inden på døren udboret med et bor og afskåret med et jern eller en kniv.

(256)

** Mads Remsnider lod voldsværge Søren Smed i Hovlbjerg for gæld.

** Christen Tuesen på sin datter Estrid Christensdatters vegne lod fordele for faldsmål.

** Peder Munkdrup. Peder Hvid til 3.ting har tilbudt og vil bøde og sætte for sin søster Inger Pedersdatters for det mandvold hende er oversvoret.

** Søren Bang lod fordele for faldsmål.

 (258)

28/8 1592.

** Rasmus Christensen. Christen Lund i Assentoft forpligtede sig at betale ham 1 tønde rug inden i dag 14 dage,

** Troels Rasmussen. Hans Byrial vidnede, at på fredag næst forgangen 6 uger kom Christen Pedersen i Grensten ind til ham og havde en skade i sit lår, som han sagde, Oluf Smed i Grensten stak ham med et spyd.

** Randers by. Mads Pamhole vidnede, at han hørte og så, at Peder Skov udæskede Laurids Jubileer med et draget værge, og huggede i et vindue på Laurids Jubileers hus.

(259)

** Mikkel Smed lod voldsværge Christen Eriksen i Horn for gæld.

** Christen Jensen i Hornbæk lod fordele for faldsmål.

** sandemændene. Mads Pamholes datter Maren Madsdatter vidnede, at hun så, Peder Skov udæskede Laurids Jubileer, og Jørgen Smed vidnede, at han så, Mads Guldsmed smed flere sten ind af Niels Pedersens vindue, og ingen skade han så, Peder Skov gjorde i nogen måder.

(260)

** samme. efterskrevne vidnede, at Christen Hansen lygtemager slog Søren Mouridsen to slag på hans mund, for han sagde, Anders Trommeslår var drukken.

** Christen Lygtemager. Søren Mouridsen kundgjorde, at han ikke klagede eller kærede på Christen Lygtemager for nogen sag i nogen måder.

** Søren Mouridsen. desligeste vidnede Christen Lygtemager, at han ikke heller klager eller kærer over Søren Mouridsen.

** Rasmus Jostsen i Munkdrup. Jens Nielsen møllersvend vidnede, at på lørdag 14 dage næst forleden, da stod han og Rasmus Jostsen for mølledøren, idet kom Hartvig Clausens dreng Anders Christensen kørende ind ad porten, så talte han nogle ord til Rasmus Jostsen, og de gav hverandre mange onde ord, og så slap Anders Christensen tømmen og skubbede Rasmus Jostsen op til muren og stødte ham i hans næse og mund med hans næve, og Jens Sørensen bagersvend vidnede, at samme dag beklagede Rasmus Jostsen, at han var kommet i trætte med Hartvig Clausens dreng, han havde kørt hans vogn sønder for ham.

(262)

** Anders Christensen. efterskrevne vidnede, at samme dag, som Anders Christensen kom kørende lige hos møllen, da greb Rasmus Jostsen ham om armen og tog til sin daggert og sagde, din skælm og tyv, hvorfor kørte du min vogn sønder, da svarede Anders Christensen, hvorfor kalder du mig skælm og tyv, har jeg gjort dig nogen uret, da skal jeg gøre dig skadebod igen.

** samme. Rasmus Jostsen tilsagde Anders Christensen, at han kørte på hans vogn, som stod på gaden, og brækkede samme hans vogn for ham.

** samme. Rasmus Lassen vidnede, at samme dag så han, at Rasmus Jostsen tog i Anders Christensens ærme og rykkede det ud, og Anders Bay rådmand vidnede, at på samme dag kom Anders Christensen gående ned ad gaden med en kniv i hans hånd, og så kom Rasmus Jostsen kørende og sagde, Anders Christensen havde kørt hans vogn sønder, så løb han til Rasmus Jostsen, og de kom i favnen sammen og kom ned i hans kælderhals.

(263)

** Jens Kare lod fordele for faldsmål.

** Budi Lassen i Tebbestrup i dag hans 3.ting har tilbudt alle så mange, som nogen vitterlig gæld har at kræve efter Las Budisen i Tebbestrup, da skulle de komme til hans hus onsdag 8 dage, da skal dem blive udlagt af hans gods.

(264)

** Christen Bager lod fordele for faldsmål.

** hr Jørgen Sørensen i Borup. Mads Jensen, som tjener hr Jørgen Sørensen, vidnede, at han var i Oluf Olufsens hus i Randers og krævede nogle engpendinge til Borup kirke, men da var han ikke tilstede, men hans hustru svarede, at han skulle få dem med det første.

(265)

** Hans Byrial lod voldsværge Sejer Knudsen, foged på Bidstrup.

** Oluf Olufsen. Dorte Nielsdatter, Oluf Olufsens hustru, vidnede, at for 3 uger siden kom hr Jørgen Sørensen i Borup til hende og spurgte, hvorledes de var kommet ved den eng i Voldum mark, da sagde hun, at de havde stedt den af den gode mand Niels Skram, og dersom han ikke ville tro hende, så måtte han spørge Jens Skriver ad, han havde skrevet samme stedsmålsbrev, da spurgte han, om hun ville være hans bud til hendes husbond, at han ville oplade ham samme eng, efterdi Jens Kare havde opladt ham sin eng, efterdi den lå ham så belejligt.

(266)

** hr Jørgen Sørensen lydeligt benægtede det vidne, som Dorte Nielsdatter, Oluf Olufsens hustru har vidnet mod ham.

** Anders Mikkelsen lod fordele for faldsmål.

(267)

** Christen Rasmussen Kovsted lod fordele for faldsmål.

** hr Peder Nielsen kapellan lod fordele for faldsmål.

** gammel Søren Madsen lod fordele for faldsmål.

** Randers by. synsmænd synede Søren Mouridsen har et sår i hans bryst, hvem det havde gjort ham det, ville han ikke bekende for dem.

** Troels Rasmussen på byens vegne lod voldsværge Christen Hansen Lygtemager, for han slog Søren Mouridsen et slag på hans mund.

(268)

** Troels Rasmussen på byens vegne. efter de vidnesbyrds lydelse, som sandemændene har hørt for sig om den sår og skade, Anders Christensen, som tjener Hartvig Clausen, har gjort Rasmus Jostsen i Munkdrup, svor de Anders Christensen derfor et fuldt vold over.

** Rasmus Jostsen i Munkdrup. sandemændene svor Rasmus Jostsen kvit for den vold ham var tillyst, efterdi han har gjort nødværge imod Anders Christensen.

** Peder Hvid. eftersom han i dag 4.ting havde tilbudt sin søster Inger Pedersdatters bøder for det åråds vold hende er oversvoret, da tilkendte byfogden Peder Hvid på hans søsters vegne først at bøde for hovedsagen, og den anden bøde tog han i beråd til i dag 8 dage.

(269)

** Anders Sørensen Tromslår lod fordele for faldsmål.

(270)

4/9 1592.

** Poul Christensen i Vestrup. Laurids Andersen borger vidnede, at nogen tid siden forleden var han ved Albæk birketing, da var han med at fordrage Poul Christensen i Vestrup og Rasmus Frandsen sst, da lovede Rasmus Frandsen ham 9 mark eller 10 mark, hvilket det var, vidste han ikke, for den bordag, de havde i været med hverandre, men på det de skulle være venner, da ville Laurids Andersen hellere selv give dem 1 mark over alt.

(271)

** Peder Munkdrup. Christoffer Andersen grydestøber tilsagde sin stedfar Anders Sørensen grydestøber, at han stjal en seng ud af hans hus om natten.

** samme. synsmænd hjemlede, at de har synet og set i det hus i Nørreport, som mester Jens Skarpretter iboede, at på stueloftet, som er over limhuset, der var et firkantet hul, og mestermandens kvinde sagde, at bysvendene kunne stå i limhuset og række deres arme der igennem op til deres arnehul, og samme tid limhusdøren blev ferdiget, da blev samme hul ferdet på loftet neden til.

(272)

** Mads Pamhole hans 1.ting fraviste Hans Jensen fra den halve ager, som han har af ham i fæste, og forbød ham at føre nogen gødning derpå, under et fuldt vold.

** Hans Jensen. Søren Andersen remsmed bepligtede sig at betale Inger Skrivers 5 fåreskind inden skt Mikkelsdag eller lide dele.

 (274)

11/9 1592.

** Mads Ryum voldgav sin sag på Peder Munkdrup og Christen Lydiksen sin sag på Hans Byrial og Jens Vendelbo at skal være over klart rede og regnskab med hverandre om hvis trætte, dem imellem er.

** Anders Jensen Kare. Jens Hammer på sin søster Anne Lauridsdatters vegne skødede Anders Kare al den lod og part, salig mester Niels havde i den gård, Jens Hvid iboede, og hun efter hans død arvet har.

(275)

** Niels Poulsen i Paderup lod fordele for faldsmål.

** Oluf Ferslev lod fordele for faldsmål.   

** Randers by. efter de vidnesbyrds lydelse, sandemændene har hørt for sig, at Peder Skov har hugget i Laurids Jubileers vinduer, svor sandemændene ham derfor et fuldt vold over.

** Mads Nielsen guldsmedesvend. efter de vidnesbyrds lydelse, sandemændene har hørt for sig, at Mads Nielsen af våde har slået en sten ind i Niels Pedersens vinduer, da svor de ham kvit for vold i denne sag.

** Christen Møller lod fordele for faldsmål.

(276)

** Christen Rasmussen i Tebbestrup. efterskrevne vilkårede sig under den samme dele at lide i dag 14 dage, som de burde at lide i dag af Christen Rasmussen på Laurids Skrivers vegne på Clausholm, om de ikke har forinden talt hans minde for hvis, de ham pligtig er.

** samme. efterdi Christen Blymester og Jesper Schernberg er udenlands og ikke fået lovligt varsel for dele, før de er udrejst, vidste byfogden ingen høring at stede over dem i dag.

** Rasmus Christensen i dag hans 4.ting har tilbudt Søren Byrial det udlæg, som ham er udlagt til bytinget af uvillige dannemænd for gæld, han ham skyldig er, og æskede sin betaling efter vurderingsbrevs lydelse.

(277)

** Hartvig Clausen. efterdi Johan Crop hans fuldmægtig Jens Christensen beviser med Johan Brechs seddel, at de 200 tønder malt, som Hartvig Clausen tiltaler Johan Crop for, er kommet Johan Brechs til hånde og annammet på hvis regnskab, ham og Jens Bunde imellem er, vidste byfogden intet lovmål at stede over Johan Crop for samme malt.

** Karen Christensdatter lod fordele for faldsmål.

** Anders Bay lod fordele for faldsmål.

** Mads Kedelsmed lod fordele for faldsmål.

(278)

** Anne Bang lod fordele for faldsmål.

 (280)

18/9 1592.

** Rasmus Olufsen i Mariager. Bendt Hansen på byens vegne løsgav Mette Rasmusdatter i Mariager med flere sst af den dele, de er kommet i til bytinget for hvis, borgmester og råd har givet enhver sag for.

** Jep Nielsen foged i hospitalet på Jens Skriver hospitalsforstanders vegne i dag hans 4.ting lovbød hvis pant, som Peder Portner havde af godtfolk her sst, og tilbød dem deres gods til løsning, og i lige måder lyste og ledte efter hvis gods og pendinge, Peder Portner har antvortet noget til tro forvaring i sin velmagt, at de skulle fremkomme, og dersom nogen efter denne dag bliver befundet at have noget af hans gods eller pendinge, da skal de have det fordulgt som andet uhjemlet gods.

(281)

** Anders Jensen skomagersvend. Anders Jensen Kare forpligtede sig, at dersom Søren Hofmand borgmester ikke vil hjemle ham den ejendom, Anders Jensen med ham omtrætter, da skal han lide dele.

** Christen Bay lod fordele for faldsmål hr Keld Rasmussen i Haslund.

** Jørgen Smed lod fordele for fald Niels Jensen smedesvend, for han har forløbet sin tjeneste, og oppebåret 10 mark på sin løn.

(282)

** Jens Keldsen Tånum. eftersom Laurids Nielsen har tiltale til Jens Keldsen Tånum for 5 mark efter hans salig fars regnskabsbog af Niels Jensen styrmands gæld, så mødte Jens Keldsen og berettede sig i 10 år at skulle have været i ægteskab med Niels Jensens hustru, og samme gæld ikke at skulle være æsket over arveskifte, før han kom i fællig med samme kvinde, hvorfor byfogden fandt ham kvit for samme tiltale.

** Laurids Nielsen lod fordele for faldsmål.

(284)

25/9 1592.

** Niels Knudsen i Bjergby. eftersom han på Niels Skrivers vegne i Kemtrup havde tiltale til Christen Bertelsen Ålmand i Randers og hans hustru for 3 alen engelsk, hans hustru skulle have bekommet af ham i Viborg marked, hvortil Christen Bertelsen berettede, at Niels Skriver gav hende samme 4 alen engelsk på regnskab på hvis fortæring, han har fortæret til hendes, midlertid han lå der til skole.

(285)

** Christen Rasmussen i Tebbestrup i dag hans 4.ting har givet last og klage over nogen her i byen, som er draget til hans fiskegård og taget fisk af hans garn, og desligeste over nogen, som har lagt for hans fiskegård, desligeste har og Søren Sørensen sst klaget lige sammeledes som Christen Rasmussen.

** Anders Jensen Kare lod fordele for hovedgæld Maren Gundesdatter i Embedsbo og hendes søn Christen Pedersen Frost.

** Jørgen Smed lod fordele for faldsmål.

** Jep Mortensen. efterskrevne vidnede, at Jep Mortensens hustru udbar noget skarn, som hun sagde, hun var nødt til, Karen Worms havde kastet det ind på hende, da gav Karen Worms sig ud ad vinduet i hendes hus, råbte og sagde til Jep Mortensens hustru, da løj du som en tyv og hore.

(286)

** Lucas Berentsen stokkenævn. efterskrevne gav ham et vidnesbyrd for sin omgængelse i denne by til denne dag, og at være ærlig født og båret til ægte og rette på fædrene og mødrene side.

(287)

** Christen Udsen lod vurdere en brun engelsk kjortel og en skivedug, som mester Jacob har i pant af Tomas Godsk.

** mester Jacob Jensen lod fordele for faldsmål.

** Rasmus Gullev lod fordele for faldsmål Bertel Christensen løbkræmmer, som er ung Christen Bertelsens søn.

** Anders Bysvend på Dorte Grams arvingers vegne lod fordele for faldsmål.

** Maren Albretsdatter lod fordele for faldsmål.

(288)

** Inger Skrivers lod fordele for faldsmål.

** Karen Pedersdatter lod fordele for faldsmål.

** Laurids Ammelhede lod fordele for faldsmål.

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål.

 (290)

2/10 1592.

** Mogens Skov. Maren Pedersdatter, Jørgen Vibes hustru, hendes værge skødede og solgte fra hende og hendes arvinger og til Mogens Skov en have vesten for Randers.

(291)

** Niels Mortensen lod fordele for fald.

** Laurids Orgemester lod fordele for faldsmål.

** Niels Villadsen smedesvend. synsmænd synede ham, som er slået et sår med en kniv i hans aksel, som han beskyldte Hans Nielsen hattemagersvend for at have slået ham i Niels Kåses bryllupsdage.

(292)

** Mads Sørensen. efterskrevne vidnede, at de med byfogden har indvordet Mads Sørensen og Troels Rasmussen i Inger Bruns gård i den halve part i samme gård, som hun iboer og tilkommer.

** Christen Sørensen i Hjermind berettede, at ham var varsel givet af salig Peder Pedersens arvinger for en amme vin og et fad stål, han skulle have udtaget til Niels Jonsen, og tilbød, at hvis de kunne bevise det, ville han straks være overbødig at rette for sig med penge, dertil svarede Jens Knudsen skriver og berettede sig ikke alene at være arving til samme gæld, men flere med ham om samme arv at fordre, og det ikke skulle være søgsting før i dag 8 dage, da vil de ydermere gå i rette, hvorfor byfogden fandt Christen Sørensen kvit for dele i denne sag.

(293)

** samme. desligeste fandt byfogden hr Niels i Fovlum kvit for lovmål her til bytinget, indtil den sag er ordelt for herredsprovsten.

** Anders Rasmussen i Nimtofte. sammeledes fandt han hr Niels Troelsen i Nimtofte kvit for lovmål her til bytinget for Peder Pedersens arvinger, indtil hans sag er ordelt for hans herredsprovst.

** Niels Griis. eftersom Jens Andersen skriver havde tiltale til Niels Griis for 16 tylter savdeler, som skulle være kommet til Hevringholm efter salig Peder Pedersens regnskabsbog, som blev fremlagt, lydende, at 87 bekom Niels Skram 16 tylter savdeler til gården, dertil svarede Niels Griis, at hvis den gode mand Niels Skram havde forskaffet ham til gården, havde han annammet, og benægtede aldrig at have handlet eller købt med salig Peder Pedersen, hvorfor fogden fandt Niels Griis kvit for samme gæld.

(294)

** Anders Mikkelsen skriver. byfogden har tiltale til Jens Skriver at fuldgøre til Anders Skriver så vidt som hans håndskrift udviser, men hvis, de med hverandre omkives for beholdning og inventarium, det at indkomme for 3 uvillige skrivere at beregne dem imellem.

(295)

** Jens Skriver. efterskrevne bestod, at alle de ord, som findes indskrevet i tingbogen 21/8 om hvis gensvar, som Jens Skriver gav fra sig imod Anders Skriver, samme ord blev den samme tid af byskriveren oplæst, og ikke Anders Skriver begærede samme tid noget videre beskrevet.

(296)

** Peder Christensen i Bjerregrav lod fordele for hovedgæld.

** Peder Kock lod syne sig at have sår i hans bug og aksel, som han beskyldte Jens Rasmussen møller for, at han stak ham som ingen ærlig karl burde at gøre.

** Las Andersen Rovsing. Anders Remsnider bekendte Las Andersen ingen gæld at være ham skyldig til denne dag.

** Peder Amor lod fordele for faldsmål.

(297)

** Jens Nielsen Karmand lod fordele for faldsmål.

(298)

9/10 1592.

** Mads Pamhole lod voldsværge Simon Kromand i Hammel, som tjente Iver Juel, for 2 mark for 10 dages kost, han fortærede i herberget hos ham.

** Hans Byrial i dag hans 4.ting har tilbudt Anders Grydestøber det pant til løsning, som ham er pantsat i den gård, Edel Grydestøbers iboer.

** Peder Munkdrup på KM vegne har ladet stævne Anne Vendelbos næste naboer, som er Peder Hattemager og hans hustru Mads Sørensen og hans hustru og folk Niels Christensen hans hustru og folk Peder Jensen hans hustru og folk Laurids Jensen og hans hustru Sidsel Christensdatter Søren Ferslev Birgitte Mørk Christen Rovsing Vibeke Hansdatter for deres sandhed at bekende, om de noget tid har hørt, før Anne Vendelbos pige Kirsten Lauridsdatter er død, at Anne Vendelbo eller hendes folk skulle have slået hendes pige, så hun deraf skulle have fået hendes død, hvortil efterskrevne vidnede, at de aldrig har hørt eller fornemmet, at Anne Vendelbo eller hendes døtre skulle anderledes have handlet imod hendes pige end redeligt og elskeligt.

(300)

** samme. Birgitte Mørks vidnede, at Anne Pedersdatter, som er Anne Vendelbos datter, var hos hende om fredagen tilforn, og da beklagede sig, at hendes mors pige Kirsten Lauridsdatter var syg, hun frygtede det skulle være af den besmittelige syge Pestilens, og Karen Lauridsdatter, som er Kirsten Lauridsdatters søster, vidnede, at fredagen tilforn, før hun om søndagen blev begravet, var hun hos hende, og da beklagede hun at hun var hun meget syg i hendes hals og hoved, og aldrig hun klagede eller kærede på Anne Vendelbo andet, end hun skulle bede dem forlade hende alt hvis, hun havde dem fortørnet, og om lørdagen så hun mange røde spetter på hende.

(301)

** samme. Peder Hvid vidnede, at han hørte Jens Vendelbo adspurgte Rasmus Hår, om han så hans mors pige var slået blå eller blodig den tid, han tog hende ud og lagde hende i hendes kiste, da svarede han, at hun var så fuld af helspetter, og han aldrig så så mange helspetter på noget menneske alle sine dage.

** samme. Peder Pedersen fisker vidnede, at han adspurgte Tomas Balles hustru, som klæder de døde, om hun så nogen sår eller håndgerning på Anne Vendelbos pige Kirsten Lauridsdatter, da svarede hun, at hun så så mange helspetter på hende, så hun aldrig så så mange på noget menneske.

(302)

** Volborg Olufsdatter lod vurdere 3 svin og en kiste, hun havde i pant af Mette Fynbos på det sølvbælte, hun lovede for til hr Rasmus i Virring.

** Christen Lydiksen i dag hans 4.ting tilbød Anders Grydestøber på Anders Andersens vegne det pant til løsning, som han har pantsat Anders Andersen i den gård, Christoffer Andersen iboer.

** Morten Kær tilbød Anders Grydestøber det pant til løsning, som han har pantsat ham i den gård, Christoffer Andersen iboer, og æskede sin betaling, som er 14 daler.

(303)

** Albret Tordsen lod syne sig at have flere sår, som han beskyldte Niels Pedersen, som er Morten Kærs stedsøn, for at han slog ham.

** Mogens Villadsen i Asferg på Christen Madsens vegne i Havrum. efterdi Ellen Hansdatters arvinger ikke har sted eller fæst Christen Madsen den bondegård i Værum, da fandt byfogden dem kvit for tiltale for den stedsmåls pending, Christen Madsen har udgivet for samme gård, der han den sted og fæst har, og Christen Madsen at søge sin mand, som ham på samme stedsmål har uforrettet.

(304)

** Troels Rasmussen på Randers bys vegne. efterdi Jens Rasmussen Møller har gjort Peder Kock sår og skade her i byen uden skellig årsag, svor sandemændene Jens Rasmussen Møller derfor et fuldt vold over.

(305)

16/10 1592.

** Troels Rasmussen. efterskrevne med byfogden har indvordet Anne Gravers i Jesper Storms hus og ejendom på Østergrave for 19 daler efter hans delebrevs lydelse, som er hvis samme ejendom er bedre end det pant, Mogens Skov har pantet i samme ejendom.

** Jens Worm. eftersom Jep Mortensen havde tiltale til Jens Worm og hans hustru for utilbørlige ord og tale, Karen Worms skulle have tiltalt Jep Mortensens hustru efter hans vidnesbyrds lydelse, så benægtede Karen Worms ved hendes højeste ed, at hun aldrig havde samme ord til hans hustru, ikke heller hun ved andet med hende end hvis ære og lempe vel anstår, hvorfor byfogden fandt dem på begge sider lovløs hjem fra tinge to ærlige elskelige folk at være.

(306)

** Niels Villadsen smedesvend lod voldsværge Hans Nielsen hattemagersvend for sår og skade, han har gjort ham.

** Anders Pedersen remsnidersvend lod fordele for hovedgæld Søren Pedersen Hammel i Galten for 3 daler efter hans brevs lydelse og 1 daler af hans bror Tomas Ibsens gæld.

(307)

23/10 1592.

** Søren Knudsen i Lem lod fordele for faldsmål.

** Søren Ferslev. Mads Ryum skødede ham 3 parter i den gård, som Christen Lydiksen iboer med al dens rette tilliggelse.

** Knud Christensen kirketjener på mester Tøger Lassens vegne lod fordele Mette Andersdatter Fynbos for 13 mark.

(308)

** Christen Rasmussen i Tebbestrup på Laurids Skrivers vegne på Clausholm lod fordele for faldsmål.

** sandemændene. efterskrevne vidnede, at de 5/10 var i Søren Byrials hus og sad og drak, så kom de i leg og spil med et kort om 1 skilling til øl, og de legede Karniffel på fjerde hånd, og da sagde Albret Murkarl, han ville lege med een og ikke med flere, og Niels Pedersen og han spillede sammen, indtil Albret Murkarl havde forlist 8 skilling, så bød han Niels Pedersen til, at han ville spille med ham om 1 potte mjød, da svarede de alle sammen, som tilstede var, at de ville ingen mød have, men hellere lege om godt dansk øl, idet sagde Albret Murkarl til Niels Pedersen, at han havde vundet ham sine pendinge af som en skælm og tyv, og tog sin daggert og sagde, han skulle slide ham om huset, som djævlene sled Faustum, og Niels Pedersen tog en tinstob og holdt imellem sig og ham og sagde, var det ikke i en dannemands hus, da skulle jeg ikke lide så mange ord, som jeg lider, men hvis skade, han da fik, det forskyldte han yderligt af Niels Pedersen.

(310)

** Christen Pedersen i Tebbestrup. Anders Kare og Niels Jensen skomager bepligtede sig at betale ham 6 mark inden i dag 3 uger førstkommende.

** Niels Pedersen Kær. efter de vidnesbyrds lydelse, sandemændene har hørt for sig, at Albret Murkarl har selv forbrudt dig imod Niels Pedersen, da svor sandemændene ham derfor kvit for vold.

** sandemændene. efterskrevne synede Poul Pedersen, født i Støvring, som ligger under bartskærs hånd, han har et sår gennem hans hals, som er slået ham bag ind med en daggert, som han skyldte Poul Rasmussen for, som er Rasmus Poulsens søn i Gerlev, at han slog ham.

** Christen Jensen i Vestrup lod fordele for faldsmål.

(311)

** Christoffer Grydestøber lod fordele for faldsmål sin stedfar Anders grydestøber for 12 års løn, hvert år 12 daler, og 24 års husleje, så vidt som ham for sin anpart kan tilkomme, og for penge, han er blevet hans hustru skyldig den tid, hun var hos hans stedfar.

** Peder Pedersen lod fordele for faldsmål.

** Las Nielsen Tøgersen på sin morsøsters vegne lod fordele Inger Hammers og hendes værge for 15 lod sølv.

(312)

30/10 1592.

** Peder Lauridsen på sin husbond Laurids Andersens vegne lod fordele for faldsmål.

** Søren Pedersen Støvring i dag lyste Poul Rasmussen i Gerlev, som er Rasmus Poulsens søn sst, manddød til for hans bror Poul Pedersen, han har dræbt og omkommet.

** Laurids Poulsen i Gerlev på Poul Rasmussens vegne kendtes manddød på Poul Pedersen og tilbød sølv penge gunst og god vilje, eftersom samme drab er tilkommet, og begærede lejde og felligdage, indtil lovmål er fuldendt i samme sag.

(313)

** Anders Pedersen i Støvring i dag hans 4.ting på hans søster Margrete Pedersdatters vegne havde afsagt al arv og gæld efter salig Christen Spends død, så hun vil intet have at svare til hans formue og gæld.

** Niels Jensen Mejlby lod fordele for faldsmål.

** Peder Pedersen Fisker lod fordele for faldsmål.

** Morten Kær i dag hans 4.ting har tilbudt Bay Pedersen den bod til løsning, han har i pant af Anne Styrmands, og æskede sine pendinge, som er 80 daler.

(314)

** Morten Kær lod fordele for faldsmål.samt i Nørhald herred

(317)

** Jens Andersen Skriver lod fordele for faldsmål i Hovlbjerg og Middelsom Galten Gerlev og Nørhald herreder.

(320)

6/11 1592.

** Mogens Skov. Jørgen Smed skødede ham den gård, han nu påboer.

** Randers by. efterskrevne hjemlede, at der er 4 ny vinduer nedsat i det halvtagshus, Poul Nielsen tilhører.

(321)

** Oluf Olufsen. Johanne Madsdatter vidnede, at Oluf Olufsen antvortede hende 5 daler, at Christen Christensen skulle antvorte Vitus Brun, hvortil han svarede, at han ville gerne have den umage for den dannemand, siden havde Vitus Brun sin dreng hos ham og krævede samme penge, da spurgte han ham, om han havde hans håndskrift hos sig, hvortil drengen svarede, at Christen Christensen havde samme brev.

(322)

** samme. Christen Christensen forpligtede sig til Oluf Olufsen, at skulle holde ham skadesløs for de 5 daler, han havde annammet af ham på Vitus Bruns vegne, som han straks lod sende ham.

** Jens Bysvend lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

(323)

** Rasmus Hansen lod fordele for faldsmål.

** Søren Segalt lod fordele for faldsmål.

** Oluf Olufsen på Mikkel Skrivers vegne i Mariager lod fordele for faldsmål.

(324)

13/11 1592.

** Laurids Pedersen i Velling lod fordele for hovedgæld.

** Anders Lang i Tebbestrup lod fordele for faldsmål.

** Mourids Pedersen tømmermand lod fordele for faldsmål.

** Anders Sørensen på sin bror Tomas Sørensen hans vegne lod fordele for faldsmål.

(325)

** Rasmus Poulsen i Gerlev. efterskrevne vidnede at den tid, Poul Pedersen, født i Støvring, blev slået, da så de, at Poul Pedersen og Christoffer Christensen, født i Tjæreby, kom i trætte, og Poul Pedersen kom omkuld på gulvet, men kom op igen og løb til Poul Rasmussen, som han ingen trætte havde med, og slog ham på hans mund og søgte ham med en kniv, så rykkede Rasmus Poulsen sig ud af forstuen, og Poul Pedersen søgte efter ham, og der fik han sin bane, men hvorledes vidste de ikke.

(326)

** Søren Pedersen i Støvring. sandemændene forpligtede sig til ham at gøre deres rette tov imellem ham og Poul Rasmussen, født i Gerlev, i dag 14 dage førstkommende om Poul Pedersens drab og bane.

** Niels Ibsen i Kristrup. efterskrevne vidnede, at de på fredag næst forgangen 8 dage hørte nogen folk buldre i gaden, og da så han Christen Andersen i Gerning huggede efter Niels Ibsen med et draget værge, og Niels rykkede sig ned af gaden for ham og drog sit værge og huggede et hug til Christen Andersen, så han faldt omkuld.

(327)

** Troels Rasmussen. Niels Jensen vidnede at på den aften, de vinduer blev udslået i Poul Nielsens bod, da kom han og Niels Gerning gående frem ved samme bod, og Niels var meget drukken og havde en stage i hans hånd, hvormed han slog til samme vinduer.

** Christen Bay. Clemend Sørensen vilkårede sig at give ham 13 mark rede penge i dag 8 dage, og Søren Segalt forpligtede sig at give ham 18 mark.

** Søren Segalt. Christen Bay bekendte, at Søren Segalt har talt hans minde for hans bror Rasmus Christensen for 18 mark, han er ham skyldig.

(328)

** Troels Rasmussen. efterskrevne vidnede, at fredag nat kom Niels Gerning udenfor Christen Bangs dør og havde mange unyttige ord, så kom vagten til ham og sagde, han havde derfor liden behov, at han stod der og havde sådanne ord, og bad ham han skulle følge ham hjem i den dannekvindes hus, han tjener, og lægge sig på sin seng, så fulgtes de op ad gaden, hvorledes de skiltes, vidste de ikke.

** Hans Gynther lod voldsværge Laurids Madsen i Harreslev.

(329)

** Mogens Skov. efterskrevne vurderede en sølvskål og et forgyldt bælte, som han har i pant af Jens Rasmussen for 17 daler.

** Jens Nochersen lod fordele for faldsmål.

(330)   

** Baltser Jensen lod voldsværge Niels Christensen Fårup for gæld.

** Laurids Jensen lod fordele for faldsmål.

 (332)

20/11 1592.

** Bendt Hansens varsel til Rasmus Sørensen i Demstrup.

** Christen Rasmussen i Tebbestrup på Søren Pedersens vegne i Værum. Jørgen Pedersen tilsagde ham, at de 5 daler, som Christen Ålmand er Søren Pedersens skyldig, skal han være ham god for og blive ham betalt.

(333)

** Baltser Villadsen. Anders Krog i Fjellerup bekendte sig at have oppebåret 20 daler på det brev, hans bror Jens Krog i Fjellerup har af Baltser Villadsen.

** Anders Krog. Baltser Villadsen.

** Baltser Villadsen. Anders Krog bekendte sig at have bekommet 20 daler, som hans bror Jens Krog har af Baltser Villadsen.

** Anders Krog. Baltser Villadsen forpligtede sig at betale Anders Krog hvis gæld, han er ham skyldig, til snapsting.

(334)

** Tomas Lang for tingsdom forbød nogen mand at tage noget vidne beskrevet til bytinget om rusestade og fiskeri så vidt som fru Birgitte Bølles ejendom sig forstrækker.

** Mikkel Pedersen på Niels Skrams vegne lod fordele for hovedgæld Peder Munkdrup Rasmus Pedersen i Essenbæk ladegård Mads Pedersen i Tammestrup for løfte, de har gjort til ham for Anders Skriver og ikke efterkommet.

** Niels Gerning. Hans Byrial vidnede, at på den nat Niels Gerning fik sin skade af vagten, lå han og hans hustru på deres seng og hørte en skrige i gaden, så sprang hans hustru af sengen og kastede en kjortel over sig og løb ud på gaden og spurgte vagten ad, hvem det var, som skreg, da svarede han, at det var Niels Gerning, han lå i en kælderhals, og han bad Karen Pedersdatter hente et lys, hvorefter de gik ned i Poul Andersens kælderhals og tog ham op og fulgte ham ind i Hans Byrials hus, og Hans Byrial stod op og forbandt ham og tog 3 løse ben af hans pande, da sagde Niels Gerning til Jens Bysvend, din tyvetrækker, du slog mig, som du kan aldrig forsvare, da svarede Jens Bysvend, hold din mund eller du skal få mere straks. Karen Pedersdatter, Hans Byrials hustru vidnede lige sammeledes.

(336)

** Troels Rasmussen. efterskrevne synede, at Maren Bundkvinde havde et slag på sin venstre arm, som var blåt og rødt, som hun sagde en pottemagersvend slog hende inde til Kirsten Remsniders.

** samme. sammeledes synede de Anders Rasmussen i Vejlby havde et sår i sin venstre arm, som han beskyldte Offer Offersen for, at han slog ham med en kniv til Anne Bangs.

** samme. Anders Iversen vidnede, at Niels Gerning fordraget med ham, at han skulle gøre 4 vinduer i Poul Nielsen bod, som han betalte ham.

** Niels Gerning lod syne sig at have et sår på sin pande og på sin finger, som han beskyldte Christen Hårbo Christen Jensen Hårbo og Knud Esbensen, for de slog ham alle tre.

(337)

** Jens Bysvend. Knud Esbensen vidnede, at på den nat, Niels Gerning fik sin skade, gik han og vagten ned ad gaden, og da hørte de Niels Gerning noget bande og lod ilde og havde mange onde ord, så gik de til ham og bad ham følge dem i sin husbonds hus, da de kom for Niels Bangs dør, da stak han efter dem med sit værge og vilde overfalde dem, så holdt Jens Bysvend sin fork for dem, i det samme slog Christen Hårbo Niels Gerning stor skade med sit spyd.

(338)

** Jens Bysvend lod syne sin fork, at der er hugget i stagen til samme fork, som han beskyldte Niels Gerning for han huggede det den nat, han ville uførme dem på gaden, før han fik sin skade.

** Jep Gius. Christen Lyllofsen har tilfundet Laurids Kor i Mejlby at være sin brordatter Anne Nielsdatters værge.

** Christen Bay lod voldsværge Christen Christensen i Råby for gæld.

** Rasmus Lang i Paderup på sin tjener Søren Pedersens vegne lod fordele for faldsmål.

(339)

** Rasmus Sørensen i Paderup lod fordele for faldsmål.

** Hans Jensen lod fordele for faldsmål.

** Morten Kær. efterskrevne har indvordet Morten Kær i Anders Grydestøbers gård for 20 daler efter hans brevs lydelse.

** Christen Lydiksen. sammeledes har de indvordet Anders Andersen Hører i samme gård for 16 daler.

** sammeledes lod han fordele for faldsmål.

(340)

** hr Anders Pedersen lod fordele for faldsmål Anders Grydestøber for skøde og forvaring på en broderlod i den gård, Anders Grydestøber iboede.

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål.

(341)

** Peder Skov. Jep Nielsen, som er salig Niels Skriver rådmands søn, på sin bror Peder Nielsens vegne efter hans fuldmagt skødede Peder Skov al den jordskyld, som lovligt bør at gange af den gård og ejendom på Vestergrave, som Niels Jensen skomager iboer, efter gamle pergaments breves lydelse, salig Jens Hofmand fordum rådmand her sst derpå forhvervet har, og takkede ham godt for god betaling.

(342)

27/11 1592.

** sandemændene. synsmænd synede en karl Niels Bendtsen er hugget et stort sår på sin pande, som han beskyldte Peder Kældersvend på Løjstrup, for at han slog ham.

** Rasmus Poulsen i Gerlev. efter de vidnesbyrds lydelse sandemændene har hørt for sig om Poul Pedersens bane, kunne de ikke andet kende, end Poul Rasmussen har gjort nødværge, og svor de ham derfor drab over og til bod og bedring.

(343)

** Troels Rasmussen. efter de vidnesbyrds lydelse, sandemændene har hørt for sig, at Niels Jensen Gerning har udslået Poul Nielsens vinduer i hans bod, svor sandemændene ham derfor et fuldt vold over.

** Morten Pedersen i Vissing. efterskrevne hjemlede, at de så en karl lå død til Søren Byrials ved navn Mikkel Andersen i Vissing, han havde to sår, det ene bag i den venstre skulder, og det andet for ind over hans venstre bryst, som syntes at være slået med en kniv, hvem samme skade har gjort, vidste de ikke.

** sammeledes gav de last og klage over den, som ham har dræbt og omkommet og lyste for alle deres lovmål i samme sag.

(344)

** Troels Rasmussen. efter de vidnesbyrds lydelse, sandemændene har hørt for sig, at Niels Jensen Gerning har overfaldet kongens vagt, svor de Niels Jensen Gerning et fuldt vold over, og sin skade for hjemgæld, han selv har hentet sig.

** efterskrevne vidnede, at Dorte Lasdatter har forhandlet sig ærligt og vel så længe, hun har været der i byen og er 3 år fuldt siden, hendes mand sejlede bort på en hollænders bojert.

(345)

** Anders Rasmussen skrædder. efterskrevne vidnede, at Niels Jensen Mejlby sagde, Rasmus Gullev havde skåret et par bukser for Niels Bangs liden dreng, og de blev straks stjålet fra ham, og han havde skåret og syet ham et par grå vadmels bukser, han havde på benene, og da takkede han Gud for, at de blev ikke også stjålet fra ham samme tid.

** Christen Rasmussen lod fordele for faldsmål.

** Troels Rasmussen lod fordele for faldsmål på byens vegne.

(346)

** Jens Christensen Skern på Jellis Johansens vegne. efterskrevne har indvordet ham i Tomas Guldsmeds have for 9 daler efter hans pantebrevs og delebrevs lydelse.

** Rasmus Hansen lod fordele for fald.

** Jacob Jensen, sognepræst i Randers, lod fordele for faldsmål.

(347)

** Mads Ryum lod fordele for faldsmål.

(348)

4/12 1592.

** Rasmus Andersen Ålestrup. Jon Knudsen i Vivild skødede ham 19 søsterlodder i den gård, han iboer, efter det købebrevs lydelse.

** Morten Pedersen i Vissing i dag lyste sin stedsøn Mikkel Andersen hans drabsmand fuld manddød til, eftersom han mener samme sin stedsøn at være sagesløs dræbt og omkommet.

** Peder Sørensen. efter samme Morten Pedersens lysning, kendtes Peder Sørensen her sst drab og banesag på sin bror Niels Sørensen i Drastrup hans vegne, og tilbød sølv penge gunst og god vilje, eftersom dette drab er tilkommet, og begærede lejde og felligdage, indtil sandemændene har fuldgjort i samme sag.

(349)

** Anders Madsen. Kirsten Madsdatter forpligtede sig at skal betale fru Kirsten Pedersdatter hvis gæld, hendes salig husbond er hende skyldig.

** den sag imellem Jens Skriver og hospitalsforstander Jens Andersen Skriver har byfogden opsat 6 uger.

** Tomas Ibsen lod fordele for faldsmål.

(350)

** Anders Frandsen på Poul Nielsen Hovgård i Galten hans vegne lod fordele for faldsmål.

** Hans Byrial lod fordele for fald.

** Peder Glarmester. synsmænd hjemlede, at af det 5 gulv hus, som Jens Simonsen skrædder har ladet sætte til sit hus, da falder tagdroppet på Peder Glarmesters hus.

(351)

** Søren Olufsen lod syne sig at have et sår på hans venstre kind og et på hans arm, som han beskyldte Anders Poulsen i Støvring for at han slog ham med knoppen på hans daggert.

** Christen Bay. efterskrevne indvordede ham i Esben Smeds hus og ejendom for 17 mark.

** Troels Rasmussen. eftersom det ikke er bevist for sandemændene, at Christoffer Christoffersen har gjort Anders Rasmussen i ---- sår eller skade, svor sandemændene ham kvit for vold i samme sag.

(352)

** Oluf Frandsen lod fordele for faldsmål.

** Jens Kare lod fordele for faldsmål.

** Las Nielsen lod voldsværge Søren Jensen i Granslev for gæld.

 (354)

11/12 1592.

** Mogens Skov i dag hans 4.ting har tilbudt Jens Rasmussen 7 mark danske rede penge, efterdi det pant er bedre, han har af ham end som det af dannemænd er vurderet.

** Poul Nielsen lod afvise Hans Jensen fra den gård, han iboer.

** Søren Pedersen i Støvring. Niels Jensen Rodskov i Vindbylund kendtes sig at være Søren Pedersen og hans brødre 12 daler pligtig på Poul Rasmussens vegne, født i Gerlev, som han skal betale dem.

(355)

** Poul Rasmussen. Søren Pedersen i Støvring og Christen Pedersen og Tue Pedersen i Birk gjorde og gav Poul Rasmussen, født i Gerlev, en fuld tryg årfejde sone og fred for deres bror Poul Pedersen, han desværre har dræbt og omkommet.

** Morten Pedersen i Vissing i dag tillyste Niels Sørensen i Drastrup manddød til for hans stedsøn Mikkel Andersen, han desværre har dræbt og omkommet, og tilbød samme dræber lejde og fælligdage, indtil alle lovmål er fuldendt i samme sag.

** Peder Sørensen på sin bror Niels Sørensen i Drastrup hans vegne kendtes bane og manddød på Mikkel Andersen, og tilbød sølv penge gunst og god vilje, eftersom samme drab er tilkommet, og tilbød den dødes slægt og venner sølv penge gunst og god vilje og bad om fellig lejde og dage, indtil lovmål er fuldendt i samme sag.

(356)

** Peder Munkdrup Mads Pedersen i Tammestrup og Rasmus Pedersen i Ladegård. Mikkel Pedersen slotsfoged på Dronningborg løsgav dem af hvis dele, han på sin husbonds vegne har ladet dem ikomme for løfte og sigelse for Anders Mikkelsen, men dem fremdeles i samme løfte at blive.

** Peder Munkdrup foged. efterskrevne har indvordet Hans Byrial i Anders Grydestøbers gård, som Christoffer Andersen iboer, for 16 daler.

** Christoffer Andersen. sammeledes har de indvordet Christoffer Andersen i samme gård efter hans delebrevs lydelse.

(357)

** Christen Bager fremæskede, om nogen af Volborg Nielsdatters slægt eller venner eller nogen anden mand, som kan sige ham eller hans hustru til at have udfået af Volborg Nielsdatters bo gods eller penge ydermere, end han har gjort dem rede og regnskab for at være anvendt på hendes begravelse, men ingen er fremkommet for at sigte ham, og stod Anne Nielsdatter, som er Volborg Nielsdatters søster, og  hendes farbror Laurids Sørensen i Mejlby til vedermåls ting..

** Christen Lassen. Christoffer Oluf.

(358)

** Morten Kær. efterskrevne vidnede, at de var over rede og regnskab mellem Morten Kær og Keld Jensen om hvis gæld, salig Mikkel Keldsen var ham skyldig, både på sine egne og sin stedsøn Niels Pedersens vegne, og da blev Keld Jensen Morten Kær skyldig 208 daler.

** Christoffer Olufsen. Peder Munkdrup har tilfundet Christoffer Olufsen at tiltale Christen Kå, som han har antvortet sin bryggekedel i hånd.

** Las Mortensen lod vurdere efterskrevne varer, som han i pant af Anne Svendsdatter.

(359)

** Søren Nielsen smedesvend. efterdi Mikkel Nielsen ikke har bevist for sandemændene, at Søren Nielsen har gjort Søren Pedersen nogen skade, svor sandemændene ham kvit for vold i samme sag.                   

** Søren Knivsmed på sin hustrus mor Volborg Nielsdatter hendes vegne lod fordele for faldsmål.

** Mikkel Knudsen lod fordele for faldsmål.

(360)

18/12 1592.

** Mikkel Pedersen slotsfoged. den sag imellem ham og Volborg Olufsdatter er opsat til snapsting.

** Morten Pedersen i Vissing æskede sandemændene til deres rette tov at gøre 1.tingdag efter denne dag over Niels Sørensen i Drastrup, han desværre han dræbt og omkommet.

** Christen Christensen med flere gjorde Christen Ålmands skudsmål, han på sygeseng at være forhindret, så han ikke kan møde til tinget i dag.

** Anders Frandsen på Simon Poulsens vegne lod fordele for faldsmål.

(361)

** Mads Nielsen på Lindbjerggård. Las Andersen gav last og klage over Søren Olufsen er indkommet i hans hus med vred hu og uførmede ham og gæster, som han ville have i fred.

** hr Christen Nielsen i Spentrup. Jacob Nielsen skødede ham 12 skilling jordskyld af de boder, som ham er til arv faldet.

** Randers by. efterdi Søren Olufsen er indkommet i Las Andersens hus imod hans vilje og minde og uførmet hans gæster, svor sandemændene ham vold over.

** Jacob Knudsen fisker fremæskede, om der er nogen, som har klaget over ham for nogen sag, og ingen er fremkommet, som har klaget over ham andre end Mikkel Pedersen slotsfoged på KM vegne.

(362)

** Rasmus Pedersen i Vorup. Niels Sørensen, som tjener Tomas Lang i Vorup, kundgjorde, at hvis trætte og uenighed ham og Rasmus Pedersen har imellem været til denne dag, det er de venligt og vel forligt om.

** Poul Nielsen. vurderingsmænd vurderede efterskrevne varer, som han har i pant af Niels Hjulmand.

(363)

** Anne Nielsdatter Rasmus Nielsen. Peder Nielsen Munkdrup har tilfundet Anne Nielsdatter selv annammer sin arv, hvis hende arveligt er arveligt tilkommet.

** Christen Bager adspurgte Anne Nielsdatter, om hun havde bekommet de 2 sølvskeer og forgyldte sølvknapper, som Christen Bager har beholdt over den udgift, han har bekostet på hendes søster Volborg Nielsdatters begravelse, hvortil hun svarede ja, hun havde det bekommet.

(364)

** Anne Nielsdatter. eftersom Christen Bager mener, sin hustru burde at beholde den kjole og kåbe, som Volborg Nielsdatter i hendes velmagt har givet hende, da har fogden afsagt, at så vidt Inger Bagers har bekommet til gave, det bør hun beholde.

** Anders Frandsen på Laurids Skrivers vegne lod fordele for faldsmål.

** sandemændene. Christen Bodelsen lod syne sig at have et sår over sit højre øje, som han beskyldte Mads Matiasen ? Brun for.

(365)

** Peder Tomasen berettede, at Anders Jensen Kare skulle have stævnet hans far Tomas Hermand, men han er ikke fremkommet at give dem sag.

** Jost Olufsen i Karlby. Mikkel Clemendsen bepligtede sig at give ham 6 mark til snapsting.

** Anders Tjæreby skrædder lod fordele for faldsmål.

(366)

** Peder Nielsen bagersvend lod fordele for faldsmål.

** Clemend Sørensen lod fordele for fald.

** Oluf Ferslev lod fordele for fald.

(368)

** Bendt Hansen lod fordele for faldsmål, der iblandt Niels Jensen, som er Maren Gødesdatters søn i Voldum.

** Søren Hofmand lod fordele efterskrevne for gæld.

(369)

** Peder Frandsen lod fordele for faldsmål.

** Bendt Hansen lod fordele for faldsmål.

** Anders Pedersen Stisen lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

 (-2)

** sandemænd, til vargield.

(-1)

** tingbogens autorisation 1598.

(1)

9/1 1598.

** Jørgen Skriver på Eske Brocks vegne, Tomas Møller. efterskrevne vidnede, at 1/12 var de i Flensted hos Peder Mikkelsen i hans gård og gav ham varsel for Tomas Møller, og da så de en stor stud i gården, som Peder Mikkelsen sagde, det var den stud, Tomas Møller og han omtrætter, og alle folk, som ham kender, siger, han er en god dannemand, det var ilde, han er kommet i samme trætte, og da bad de ham tage samme stud ind og give den at æde, da svarede han, han nødtes til at tage den ind, at den ikke skulle gå og sulte fordærvet.

(2)

** samme. efterskrevne vidnede, at fredag næst for skt Sørens dag drog de ad Ry marked, og da de kom til Ry sø, kom Tomas Møller Christen Pedersen og Søren Lauridsen i en vogn tilsammen kørende, og Tomas Møller tilspurgte dem, om de ikke havde set hans øksne, hvortil de svarede nej, og de fulgtes ad med begge deres vogne, indtil de kom midt mellem skoven og Ry by, da sagde Tomas Møller, det synes mig mit får går heden ved hin mose og sprang af vognen og gik derhen, og de bad dem Gud til hjælp, at Tomas Møller var hverken i følge eller selskab med samme hans får, før end han kom til det ved Ry.

(3)

** samme. efterskrevne vidnede, at 16/11 kom Rasmus Jensen i Låsby og Rasmus Lassen sst til hans hus og stævnede ham til Ry birketing, så spurgte ham dem, om de ikke vidste af den trætte med den okse, Peder Mikkelsen i Flensted og Tomas Møller omtrætter, da svarede de jo og sagde, at Tomas Møller skete stor uret i samme sag, fordi Peder Mikkelsen havde samme okse i sin gård, og den havde draget i hans plov, siden samme trætte er begyndt, Kirsten Hansdatter Christen Lygtemagers hustru, Karen Hansdatter Mikkel Bartskærs hustru vidnede det samme.

(4)

** Erik Bogfører lod fordele for faldsmål.

(5)

** Peder Andersen i Rold på sin far Anders Jensens vegne havde tiltale til Christen Jørgensen skriver Inger Tomasdatter med hendes værge og Hans Tomasen for 8 daler, salig Peder Tomasens anpart skulle være i en håndskrift, salig Tomas Ferslev har givet Niels Andersen, lydende på 50 daler, dateret i fastelavn 1577, og medfører samme håndskrift, Tomas Ferslev eller hans arvinger samme gæld at betale Anders Jensen skadesløst, så mødte Christen Jørgensen med et tingsvidne af bytinget 23/8 1591 lydende, at Poul Nielsen på sin mor og søskendes vegne har afsagt arv og gæld efter Peder Tomasen og mente dem derfor ikke burde til hans anpart at svare. sagen blev opsat 1 måned.

(6)

** sandemændene. byens kæmnere fuldt og fast søgte Anders Nielsen i Grensten, for han har såret og slået Erik Sørensen i Helstrup her i Randers bys frihed, og de mente, at Anders Nielsen har optinget samme sag for 12 daler til sagvolderen. efterskrevne gav varsel til Anders Nielsen og Erik Sørensen i Helstrup, og da lå han på hans seng på 3 puder og en linhat var bundet om hans hoved.

** Anders Jensen Kare. Anders Nielsen, barnfødt her sst, ved sin sjæls salighed med oprakte fingre bekendte, at for 10 år forleden, da han var uforstandig i hans umyndige år, har han afskåret nogle blade af salig Anders Hansens bog, og ikke han kunne kende, der var noget skrevet på samme blade, som han ville have at skrive på i skolen.

(7)

** Randers by. eftersom Anders Nielsen i Grensten er beskyldt for at have slået Erik Sørensen i Helstrup, og det ikke afbevist, da svor sandemændene Anders Nielsen derfor et fuldt vold over.

(8)

** Søren Nielsen Kare. Peder Skov skødede ham sin have østen for skt Laurids kirkegård, som salig Mads Andersen fordum tilhørte.

** Simon Iversen i Jebjerg. Rasmus Hansen bekendte sig at have en håndskrift af Iver Simonsen i Jebjerg, og nu har Simon Iversen betalt ham samme gæld, og da samme håndskrift er ham forkommet, så meldte han samme brev for magtesløs og ikke skal komme Simon Iversen til skade.

(9)

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål.

** Niels Jacobsen lod fordele for hovedgæld og faldsmål.

(10)

** Niels Jacobsen lod fordele for faldsmål og hovedgæld.

** Peder Knudsen borger i Grenå. Peder Mortensen Kær borgersøn her sst løslod ham af den dele, han har ham ikommet her til bytinget.

(11)

** Jens Kare borgmester. Søren Nielsen bartskær skødede ham alle de lodder og parter, han har i den smedje i Dytmærsken, som er halvparten.

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål.

(12)

** Peder Jespersen lod fordele for faldsmål.

(13)

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

** Christen Madsen borgersøn her sst lod fordele for faldsmål.

** Christoffer Olufsen lod fordele for faldsmål.

(14)

** samme lod fordele for faldsmål i Middelsom herred.

(15)

** Laurids Skriver rådmand havde ladet i rette stævne Mads Villumsen fordum borger her sst, for sin fars gård, han ham pantsat har, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 13/12 1595, hvori Mads Villumsen bekender sig skyldig at være Laurids Skriver 345 sølvdaler, hvorfor han pantsætter ham sin gård, som hans salig far og mor fordum iboede og fradøde, og dersom samme 345 daler ikke bliver betalt, da skal samme gård efterfølge ham, og Mads Villumsen at give ham skøde derpå, og dernæst fremlagde et vidne af Viborg landsting dette år 19/11, og satte Laurids Skriver i rette, om førnævnte gård ikke bør at efterfølge ham og hans arvinger, hvilket han blev tilfundet.

(20)

** Christen Lygtemager lod fordele for faldsmål.

** Tomas Clemendsen lod fordele for faldsmål

(21)

** Hans Tomasen på sin mor Mette Pedersdatters vegne lod fordele for faldsmål i Lyng herred Nørhald Støvring og Hovlbjerg herreder.

(22)

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål.

(24).

** Villum Johansen på sin brors hustru Maren Pedersdatters vegne lod fordele for hovedgæld.

(25)

** Bendt Hansen lod fordele for faldsmål.

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

(26)

** Niels Byskriver lod fordele for faldsmål.

(27)

16/1 1598.

** Margrete Jensdatter salig Peder Jensens efterleverske til 4.ting afviste Mads Bang fra en ager, og Anne Hans Bays fra en ager, de havde i brug.

** Søren Ferslev i dag 4.ting udviste Christen Lydiksen fra den gård, han påboer.

(28)

** sandemændene. Frands Selkær lod syne sig at have en skade ved sit venstre øje, som han beskyldte Mads Madsen Rosengård for.

** samme. Mads Madsen lod syne sig at have en skade på sit hoved, som han beskyldte Frands Selkær for.

** Christen Ibsen i Vivild på sit herskab Valdemar Parsberg til Jernit hans vegne berettede, at det næste ting før jul 97 var han her at skulle bestille noget på sit herskabs vegne med flere af kronens tjenere, han havde med sig, og en af hans herskabs tjenere var uførmet inden tinge af Jens Lauridsen her i byen, som nu var tilstede og benægtede, at han på ingen måde har uførmet hans herskabs tjenere, og han intet skal have med at skaffe andet end godt, og dermed gav Christen Ibsen på sit herskabs vegne Jens Lauridsen kvit for videre tiltale i denne sag.

(29)

** Jens Sørensen. efterskrevne vidnede ved deres sjæls salighed med oprakte fingre, at 3 uger før skt Mikkelsdag 1595, hyrede Else Madsdatter salig Troels Rasmussens efterleverske borgerske her sst, dem her fra Randers og ad Gudmandsfjord i Norge til hendes skib efter en tømmerlast at føre fra Gudmandsfjord og til Lübeck for Jens Sørensen, og Else Madsdatter selv udfortoldede skibet på samme rejse.

(30)

** Tomas Clemendsen til 4.ting har opsagt den gård, han iboer, og derfor giver Anders Jensen Kare varsel og opsigelse.

(31)

** Jens Sørensen. Bay Pedersen vidnede, at 3 uger før skt Mikkelsdag 1595 var han hos Else Madsdatter borgerske her sst og talte hende til om hendes skib, hun havde lovet ham en rejse ad Norge, da svarede hun ham, at hun kunne intet holde det, som hun havde lovet ham og samme hendes skib, fordi hendes skipper Rasmus Jensen havde i Norge fragtet Jens Sørensen samme skib, og hun kunne ikke gøre samme hendes skipper umyndig.

(32)

** Peder Amor lod fordele for faldsmål.

** Laurids Orgemester lod fordele for faldsmål.

** Las Snur lod fordele for faldsmål, der iblandt Anders Pedersen, som er Peder Nielsens søn i Tånum.

(34)

** Søren Ferslev lod fordele for faldsmål i Galten herred i Kristrup birk samt i Randers.

(37)

** Christen Bay lod fordele for faldsmål.

(38)

** Christen Lygtemager lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål.

(39)

23/1 1598.

** Anders Nielsen i Grensten. borgmester og råd løslod ham af det vold, han blev oversvoret til bytinget, for han slog Erik Sørensen i Helstrup.

** Søren Jensen på sit herskab Eske Brocks vegne. Christen Hansen Lygtemager vidnede, at 19/10 sidst forleden da drev Tomas Møllers øksne af fra Volk mølle og ad Ry marked, og anden dagen derefter drog Tomas Møller selv her fra Randers efter samme hans øksne, og han var ikke i følge med samme hans øksne, da de drev fra Volk mølle. andre vidnede det samme. efterskrevne hjemlede, at de 8/1 sidst forleden har givet varsel til efterskrevne, der iblandt Sejer Andersen i Ovstrup Niels Jensen i Javngyde Anders Knudsen i Vengegård Søren Jyde i Firgårde.

(41)

** Christen Ibsen i Vivild. byfogden lovede ham på sit herskab Valdemar Parsberg hans vegne, høvedsmand på Skanderborg, genparten til alle de vidner, som er gået til bytinget på Randers snapsting, som er anlangende den oksetrætte, Tomas Møller er påført.

(42)

** Jens Sørensen. Vogn Lauridsen foged på Clausholm på Else Madsdatters vegne borgerske her sst lod læse Niels Skrams udgivne seddel, at han har fragtet og taget hendes skib her sst og til København med KM brød 24/3, efterdi her var ingen anden for byen, som det kunne føre.

(43)

** Mogens Juel til Pallesbjerg. Jesper Andersen Storm her sst med hånd og mund solgte skødede og afhændede til Mogens Juel hans hus på Østergrave.

** Hartvig Clausen til 4.ting udviste Søren Byrial fra den våning og ejendom, han påboer.

(44)

** Anders Jensen Kare i dag sit 4.ting har tilbudt Laurids Skriver rådmand på Peder Andersens vegne borgersøn sst arv og gæld efter hans salig mors død, efterdi han kender sig hans værge, og stod Laurids Skriver til vedermåls ting og tilbød sig overbødig at ville samme arv og gæld at annamme, når han det vil udlægge efter den fuldmagts lydelse.

** Vogn Lauridsen vidnede, at i fjor ved skt Mortensdagstide kom Else Madsdatter og begærede, at han ville gå ned til Gravene med Christen Bager og Christen Hårbo og bese, hvorledes hendes kabel kordeler og skibsredskab var fordærvet af storm og Guds vejrlig, og da så de, at hendes bedste kabel, som skipper Rasmus Jensen dem foreviste, på tre steder var fordærvet, så hun ikke dermed kunne forvare hendes skib eller nogen mands gods, før det blev forbedret.

(45)

** Jens Sørensen svarede til dette vidne, at han skyder sig til Vatter Bertram, om han er pligtig at holde Else Madsdatters skib og skibsredskab ved magt eller ikke.

(46)

** Søren Knap lod fordele for faldsmål.

** Villads Glarmester har udæsket sin fordelte mand Peder Ibsen fra Søren Segalt.

** Søren Sørensen Kare lod fordele for faldsmål.

** Jens Andersen. borgmester og råd løslod Jens Andersen Skriver af den dele, han er i kommet, for han skulle have siddet sin borgmester og råd overhørig.

(47)

** Else Madsdatter. Peder Munkdrup byfoged med flere vidnede, at de i den næste uge efter skt Volborgs dag 1697 kom ind til Jens Sørensen i Else Madsdatters stue her sst, og på hendes skippers vegne tilbød de Jens Sørensen, om han ville have sit tømmer til Lübeck Flensborg eller andetsteds, da skulle hendes skipper Rasmus Jensen, når Gud ville, han kom hjem fra København og fik fuldgjort KM rejse, som Niels Skram befalingsmand på Dronningborg havde taget og fragtet ham på KM vegne, da skulle han føre det, som forskrevet står, da svarede Jens Sørensen dem, at han ikke havde noget tømmer, som han ville have ført i markedet, og så tilbød de ham, at dersom han ville give hende den fragt, som han havde lovet hendes skipper i Norge derfra til Lübeck, da ville hun give ham for hans tømmer så meget, som han kunne bevise, at han har solgt den sidste tømmer for, han var til Lübeck med, da svarede han, at han havde intet tømmer, som han da ville sælge, og dernæst tilbød de ham, at dersom han ville give hendes skipper en tilbørlig fragt for hans tømmerlast fra Norge til Randers, ville hun dermed lade sig nøje, dertil svarede han, at han ville intet give hende, og da mæglede de, at han skulle give hende 23 daler, da svarede han dem, at han havde intet med hende at bestille og gav mange onde ord og gik ud af døren.

(49)

** Jens Sørensen. efterskrevne vidnede, at de også hos var samme tid over samme tilbud, og hørte at de 3 mænd og Jens Sørensen havde førnævnte ord og tale tilsammen, som de nu forkyndt har.

(50)

** Søren Kare lod fordele for faldsmål.

(51)

** Peder Knudsen Faxing lod fordele for faldsmål.

(53)

** Hans Byrial lod fordele for faldsmål.

** Tomas Clemendsen lod fordele for faldsmål.

** Peder Skov lod fordele for faldsmål.

(54)

** Laurids Skriver i dag det 4.ting udviste Niels Bager Jørgen Mortensen.

** Niels Byskriver udviste Peder Snedker med flere.

(55)

30/1 1598.

** Niels Vibøge i Mariager lovbød den part, han har i Jacob Bays have her norden uden for Randers.

** Peder Munkdrup. efterskrevne vidnede, at de så og hørte i dag 8 dage her inden tinget, som da blev holdt på rådhuset, at den tid Christen Ibsen i Vivild begærede genparten til det vidne, som blev vidnet her til bytinget på Randers snapsting om den oksetrætte, Tomas Møller udi er, da ombad Peder Munkdrup Christen Ibsen, at han ville lade opstå og bero sig med samme genpart indtil i dag, så skulle han dem bekomme, hvilket han bevilgede.

(56)

** Frands Selkær. Maren Sørensdatter Frands Selkærs hustru vidnede, at på fredag næst forleden 14 dage om aftenen kom Mads Madsen bådsmand i deres hus med en kande øl og spurgte Frands Selkær, om han ville betale ham det, han var ham skyldig, da svarede han, at han var ham 12 skilling skyldig, da svarede Mads Madsen, at det var 24 skilling, han skulle få m djævle, han havde gjort mod ham som en skælm, så gav hendes søn Søren Frandsen ham de 12 skilling, og straks derefter kom Frands Selkær og Mads Madsen i trætte og gjorde hverandre skade, derhos beskyldte Frands Selkær Mads Madsen, at han imod hans vilje er indkommet i hans hus og uførmet ham med ord og slag.

(58)

** Anders Bay rådmand. Bertel Christensen bepligtede sig at skal betale ham de 28 mark inden i dag 8 dage, eller lide dele derfor.

(59)

** Anders Jensen Kare. Christen Lassen bepligtede sig, at han skal stille Poul Nielsen tilfreds på Anders Kares vegne for hvis, han har ham at tiltale for i dag, inden i dag 3 uger.

** Søren Madsen i Danstrup. Las Poulsen løsgav ham for al den gæld og løsøre, som salig Mads Sørensen og Søren Madsen har imellem været.

** Peder Jespersen lod fordele for faldsmål.

** Jens Skern lod fordele for faldsmål.

(60)

** Niels Jacobsen. Oluf Olufsen og Anders Kare forpligtede sig at hvis deres anpart kan belange sig i den gæld, Niels Jacobsen kræver dem efter salig Niels Vendelbo og Kirsten Madsdatters død, skal de betale ham.

** Bay Pedersen lod voldsværge Søren Skrædder i Harreslev for gæld.

** samme. sammeledes Jens Kvist i Torup for gæld.

** Anders Kare lod fordele for hovedgæld.

(61)

** Anders Jensen Kare lod læse og påskrive Christen Lassen, borger i Randers, hans udgivne brev, hvormed han gør vitterligt, at han er Anders Kare skyldig 40 daler, som han ham lånt har, hvorfor han med sin hustrus råd vilje og samtykke pantsætter ham det hus, Niels Lueskrædder nu iboer, som han med sin hustru har arvet efter salig Anne Svendsdatter, underskrevet af ham og hans bror Peder Lassen, Jens Kare borgmester og Peder Nielsen Munkdrup byfoged her sst, dateret skt Olaidag 1598.

(64)

** Niels Jacobsen i dag sit 4.ting på sine egne og Johan Andersens vegne borger i Århus har givet last og klage, at der er udført og udføres på deres jord og ejendom ubygget stort fyld og anden urenlighed imod deres vilje og minde, og forbyder nogen efter denne dag imod Randers bys vilkår, såvel som imod al ret og billighed at udføre nogen fyld eller urenlighed på samme ejendom, og ej heller afføre noget derfra muld jord eller andet, uden de kan have det i deres minde, ej heller deri at grave under vold og hvis lovlig forfølgning der bør efter at gange.

(65)

** Oluf Ferslev lod fordele for faldsmål.

** Tomas Knudsen lod fordele for faldsmål i Sønderhald herred Voldum birk Galten og øster Lisbjerg herreder.

(66)

** Frands Selkær. efter de vidnesbyrds lydelse, som sandemændene i dag for sig hørt har, at Mads Madsen KM bådsmand er indkommet i Frands Selkærs hus imod hans vilje og minde og uførmet ham, da svor sandemændene derfor Mads Madsen et fuldt vold over.

(68)

6/2 1598.

** fru Sofie Rostrup til Løjstrup. efterskrevne vidnede, at på 6/3 1697 sidst forleden begærede Jens Jonsen af dem, at de ville have umage at vandre med ham til Løjstrup at forhandle med den gode mand Mads Sandberg, at han ville være hans ven og have ham forskånet for nogen trætte, han brugte imod ham for en kvinde Karen Jespersdatter, barnfødt i Jebjerg ?, han skulle have besovet på hans stavn, så vandrede de med ham, og da lovede Jens Jonsen at skulle give ham for samme sag 2 øksne, og så tog Mads Sandberg dem ind med sig, og de kom at sidde til bords med ham, og da spurgte Jens Jonsen, om han nu ville være hans ven, efterdi han skulle give ham samme 2 øksne, at han ville forhjælpe ham til gode hos den gode mand Peder Munk Danmarks marsk, at han kunne få sin kvittans af ham, da sagde Mads Sandberg, ja han ville være hans ven og hjælpe ham hos den gode mand alt, hvis han kunne.

(69)

** Las Pedersen i Vellinggård lod fordele for gæld.

** Niels Jensen Mejlby lod fordele for faldsmål.

** Peder Havrum. Rasmus Tomasen forpligtede sig at alt hvis hans medarvinger kan bevise, der ikke er ført til arveskifte efter salig Maren Mørks død, og han forholder dem for, skal han være overbødig og føre til skifte det allerførste, de påæsker uden videre trætte eller forhaling i nogen måder.

(70)

** Niels Bodelsen lod fordele for faldsmål.

** Christoffer Olufsen lod fordele for faldsmål.

** Niels Jacobsen. efterskrevne hjemlede, at de har synet i hans gård, som Jens Andersen Skriver nu iboer, som efterfølger.

(72)

** Niels Jacobsen lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

(73)

** samme lod fordele Knud Christensen på Hald kirkes vegne og på hans far Christen Villadsens vegne.

(74)

** Las Snur lod fordele for faldsmål i Støvring og Nørhald herreder

(76)

** Christen Kragballe lod fordele for faldsmål i Galten herred

(xx)

** samme lod fordele for faldsmål

(xx)

** samme lod fordele for faldsmål

(78)

** Niels Mortensen Kær på sin far Morten Kærs vegne. Anders Andersen, fordum lærer i Randers skole, solgte og skødede til ham alle de arvelodder, som ham efter hans fars død arveligt er tilkommet i den gård, Christoffer Grydestøber nu iboer, med sit tilliggende.

(79)

** Søren Bang lod fordele for faldsmål.

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål.

** Bartemeus Sørensen, skipper på KM pram, lod fordele for faldsmål.

(80)

13/2 1598.

** Peder Humlemand. Anders Pedersen, barnfødt i Bjerring, bekendte at være venligt og vel fordraget og forligt med Peder Nielsen Humlemand for den skade, han har gjort ham på sit højre ben og Peder Nielsen har betalt ham alt hvis, han har lovet ham.

** samme. Søren Jensen ridefoged på Dronningborg på sit herskab Eske Brocks vegne og Peder Lassen borgmester på Randers bys vegne løsgav Peder Humlemand af den volds forfølgning, han er ikommet til bytinget for den skade, han har gjort Anders Pedersen.

(81)

** Niels Mortensen Kær på sin far Morten Kærs vegne. Jens Mikkelsen salig Mikkel Keldsens søn på sine egne og sin søster Anne Mikkelsdatters vegne skødede til ham deres have, som de har ham udlagt for gæld, deres salig far var ham skyldig.

** Niels Jacobsen. efterskrevne kundgjorde, at de med KM byfoged har indvordet og udlagt Niels Jacobsen i Anders Skomagers hus og gård for 13 daler, og i Niels Jensen skomagers gård for 17 daler, som de er blevet salig Søren Hofmand skyldig i hans velmagt, og Niels Jacobsens hustru efter hans død arvet har.

(82)

** Niels Jacobsen. Hans Byrial på salig Mikkel Keldsens børns vegne forpligtede sig at skal betale ham alt, hvis salig Mikkel Keldsen er blevet ham skyldig.

** Anders Bay rådmand. Bertel Christensen løsgav Anders Bay af det værgemål, han har haft for hans hustru Anne Sørensdatter, og takkede ham godt for godt værgemål i alle måder.

** Poul Nielsen. vurderingsmænd vurderede efterskrevne varer, som han har i pant af Niels Christensen tømmermand, som boer i Balle mølle.

(83)

** Peder Lassen borgmester. Jesper Storm bekendte sig at have oppebåret af Peder Lassen alle de pendinge, som han på hans vegne har oppebåret af Mogens Juel til Pallesbjerg for hans ejendom, som han Mogens Juel solgt og skødet har, og takkede ham for god betaling.

(84)

** Hartvig Clausen lod fordele for hovedgæld.

** Christen Lygtemager. synsmænd hjemlede, at de har synet, at der er et skabslåg af et nyt tresur sønderslået i 5 stykker i hans hus, og samme tresur stod uden hængsel og læse og er ubrugeligt og beklagede, at Iver Rolund har oppebåret betaling for samme tresur at beslå, og ikke han har det gjort efter hans brevs lydelse.

(85)

** Las Christensen Graver lod fordele for hovedgæld.

** Christen Pedersen i Hornbæk lod fordele for faldsmål.

** Mogens Nielsen. Jørgen Pedersen forpligtede sig at skal betale ham 10 daler inden fastelavns mandag, eller da lide dele for gæld og faldsmål.

** Christen Bay lod fordele for faldsmål

(86)

** samme sammeledes lod fordele Maren Jensdatter, som er Jens Christensens datter i Løgstrup med flere.

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål i Middelsom herred Tånum birk Galten og Hovlbjerg herreder.

(87)

** samme. sammeledes lod fordele Christen Pallesen i Hobro.

** Christen Christensen lod fordele for faldsmål på sine egne og sin hustrus mor Anne Bagerkvindes vegne

(88)

** Las Hvid lod fordele for faldsmål i Galten herred.

** Jesper Storm. Peder Lassen borgmester løsgav Jesper Storm af alle de dele og lovmål, han er i kommet for hvis, han er ham skyldig.

(89)

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål.

(90)

** Rasmus Tomasen skipper. Peder Havrum gav ham afkald for al den arv, ham med sin hustru Birgitte Jensdatter arveligt er tilfaldet efter salig Mørks dødelige afgang.

** Bay Pedersen lod fordele for faldsmål.

** Rasmus Hansen lod fordele for faldsmål.

** Niels Byskriver lod fordele for faldsmål.

(91)

20/2 1598.

** Jens Sørensen i Kristrup. Mads Sørensen og Niels Sørensen, som er Søren Madsens sønner i Danstrup, gjorde hans skudsmål, at han ligger på sin sygeseng og kan ikke møde til bytinget i dag at svare for sig mod Jens Sørensens tiltale.

** Christen Lygtemager. Hans Felbereder imod den tiltale, Christen Lygtemager har til ham, sagde sig at ville bevise i dag 8 dage, at Christen Lygtemager har lovet ham at bekomme hans gods, som Karen Lygtemagers har i forvaring.

(92)

** Oluf Olufsen på sin bror Christoffer Olufsens vegne. Peder Nielsen i Kristrup lod læse og påskrive et beseglet tingsvidne af Lyng herredsting dette år 14/2 sidst forleden, hvori efterskrevne vidnede, at de hørte ved skt Mikkelsdags tide, Jacob Skriver på Bidstrup befalede Peder Nielsen i Kristrup, at han skulle yde noget rug i Randers til Christoffer Olufsen.

** samme. Peder Nielsen i Kristrup bekendte, at det rug, han har ført til Christoffer Olufsen, det havde han udført efter Jacob Skrivers befaling, og stod Kirsten Nielsdatter, Christoffer Olufsens hustru, for tingsdom og tilbød Peder Nielsen de pendinge, som rester på samme rug.

(93)

** Hartvig Clausen lod fordele for hovedgæld.

** Søren Bang lod fordele for hovedgæld.

** Mogens Juel. synsmænd hjemlede, at de har synet og set på det hus, Jesper Storm iboer, for dets brøstfældighed.

(94)

** Mads Nielsen i Randers lod fordele for gæld.

** Las Andersen. Baltser Villadsen kendte sig skyldig at være ham 30 daler, hvorfor han pantsatte en bod på det stræde, som løber til provstegården, som han købte af Christen Lassen.

(95)

** Poul Nielsen. efterskrevne vurderede et forgyldt bælte og spænder, som han har i pant af Anders Kares hustru salig Maren Pedersdatter.

(96)

** Anders Kare bekendte, at førnævnte sølv er hans hustru pantsat af Christen Lassen, og tilbød Christen Lassen samme til løsen.

** Mikkel Knudsen lod fordele for faldsmål.

** Bendt Hansen lod voldsværge Anders Lang i Svostrup, for han er veget af byens frihed i lovlig arrestering, og ikke talt hans minde.

(97)

** Anders Remsnider på smedelavets vegne. Peder Glarmester forpligtede sig at skulle oplægge for gildebrødrene i smedelavet en god tønde øl ad pinsedag førstkommende for hvis, han kan være faldet til lavet.

** Rasmus Jensen i Vorup lod fordele for faldsmål.

** Anders Remsnider for smedene. Jens Hammer lovede at give smedene til deres lav 1 daler til fastelavn, og Anders Pedersen Remsnider og Anders Glarmester lovede hver at give dem 1 daler.

** Anders Pedersen lod fordele for faldsmål.

(98)

** Niels Jacobsen lod fordele for faldsmål

(99)

** Peder Jespersen lod fordele for faldsmål.

** Jens Sørensen lod fordele for faldsmål

(100)

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

(101)

27/2 1598.

** Anders Pedersen Skomager lod fordele for faldsmål.

** Christen Pedersen Hakkelsmand lod fordele for faldsmål.

** Knud Kalkslår lod fordele for faldsmål.

(102)

** Jørgen Sommer på Eske Brocks vegne. Anker Poulsen vidnede, at 28/11 1597 hørte han inden tinge, at Svend Knudsen i Sorring gav tilkende, at Rasmus Jensen i Låsby var givet varsel for et vidne, Tomas Møller ville lade tage over ham for nogle ord, der skulle være faldet af hans mund i Christen Lygtemagers hus, at han skulle vide, hvor den okse var, som Peder Mikkelsen i Flensted og Tomas Møller omtrætter, og at den skulle have draget i Peder Mikkelsens plov, siden samme trætte er opkommet, da beklagede Rasmus Jensen sig og sagde, at dersom Tomas Møller fanger samme vidne, da ville han hellere være hundrede mil borte, fordi dersom hans husbond fik det med ham at vide, blev han ikke i den bolig, han iboer.

(104)

** Oluf Frandsen skomager lod voldsværge Søren Katholm i Torsø, for han er veget af byens frihed for 6 mark.

** Anders Kare. Poul Pedersen i Hammershøj ville bevise, at han har fuldgjort på Anders Kares løfte den rug, som Jacob Parsberg købte ham af og Anders Kares hustru.

** Christen Tomasen lod fordele for faldsmål.

(105)

** Jens Jørgensen i Lavrbjerg på fru Sofie Rostrups vegne til Løjstrup. efterskrevne gjorde Jens Jonsens skudsmål, ham så hårdt syg at være på sin sygeseng, at han ikke kan møde her til tinget at svare imod tiltale.

** Hans Felbereder. efterskrevne vidnede, at den tid Hans Felbereder boede i Eske Brocks gård, da begærede han af dem, at de ville gå for ham til Karen Lygtemagers og æske af hende sine to børn igen, da svarede hun dem, at den største af samme børn, en dreng, ville hun gerne unde ham igen, men den mindste, et pigebarn, ville hun forsørge, som det var hendes eget barn.

(106)

** Knud Andersen remsnidersvend lod syne og se for oldermanden flere gildebrødre i smedelavet og for menige mænd, som til tinget var, sin mestergerning, og fandtes i alle måder ustraffeligt, og derfor udlagde til smedelavet 3 mark.

** Søren Bang lod fordele for faldsmål.

** Hans Jensen lod fordele for faldsmål

(107)

** Christen Blymester lod fordele for faldsmål

(108)

** Niels Jacobsen. efterskrevne vidnede, at de 12/2 sidst forleden var i Mads Nielsens gård i Kovsted og gav ham varsel for vidne for Niels Jacobsens fordelte og lovforvundne mand Anders Lassen, som han huser og heller, da sagde han, at Anders Lassen var kørt til over Hornbæk til hans bror, hvorefter han gik med dem til Anders Lassens hustru, hvor de da stævnede hendes husbond, og han viste dem hans gods, som var en ko og seksten får med andet boskab.

(109)

** Rasmus Christensen lod fordele for faldsmål.

** Laurids Skriver havde i rette stævnet Mads Vendelbo, fordum borger her sst, for et pantebrev, han ham givet har, og fremlagde en dom af bytinget 9/1 sidst forleden, hvori blev afsagt, at Mads Villumsens gård og ejendom bør at efterfølge Laurids Skriver og hans arvinger, og efter samme doms bemelding og da Mads Vendelbo ikke er mødt, blev samme dom igen afsagt.

(112)

6/3 1598.

** Morten Jensen remsnider for tingsdom fremlagde sin mestergerning for oldermanden og flere gildebrødre i smedelavet og menige tingmænd, og intet de vidste derpå at laste eller imod at sige, og derhos udlagde til smedelavet 3 mark, som er en gylden.

** Hans Nielsen remsnider fremlagde sin mestergerning og sine 3 mark.

(113)

** Anders Remsnider på menige smedelavs vegne berettede, at han ikke kunne kende Hans Nielsens mestergerning så noksom og nøjagtig at være, som det sig bør, og dersom han vil selv skære sådan en mestergerning, som der er, da vil han og hans medbrødre samtykke derom, hvis ret er.

** Poul Nielsen rådmand. Christoffer Olufsen bepligtede sig at skal betale ham alt, hvis han ham skyldig er, inden i dag otte dage.

** Niels Pedersen i Kristrup til 4.ting udæskede sin fordelte mand Niels Sparkær af Buni Pedersen, og Anne Bagerkone fra Anders Poulsen.

** Christen Knudsen i Grenå lod fordele for faldsmål.

(114)

** Karen Christensdatter Laues stokkenævn. efterskrevne og menige borgere, som i dag til tinget var, gav hende et godt ærligt vidnesbyrd, og at for mere end 6 år siden blev hendes ægtemand Jens Pedersen befundet i nogen (blank) sag, og siden den tid har han holdt sig fra hende, og aldrig derefter forsørget hende med hus klæde eller føde, som en ægtemand burde, og desmidlertid har hun skikket sig ærligt og vel.

(115)

** Poul Nielsen rådmand lod vurdere en sort engelsk kåbe med et par forgyldte sølvspænder i for 11 daler, som han har i pant af Niels Jørgensen i Bjerregrav for 12 daler, som han blev tilbudt til løsning.

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

(116)

** Christen Jensen Tved lod fordele for faldsmål.

** Peder Jespersen lod fordele for faldsmål.

(117)

** Christen Bay lod fordele for faldsmål

(118)

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

(119)

** Maren Jellises lod fordele for faldsmål

(120)

** Anker Poulsen lod fordele for faldsmål

(121)

** Maren Pedersdatter lod fordele for faldsmål

(124)

13/3 1598.

** Christen Knudsen i Grenå. Jens Bjerregrav bekendte sig skyldig at være ham 9 daler, og derfor pantsatte ham den lod og part, han har i en abildhave østen uden Randers.

(125)

** Jens Bjerregrav skomager lod fordele for faldsmål.

** Jens Sørensen. Niels Sørensen og Peder Sørensen i Danstrup gjorde deres far Søren Nielsens skudsmål så hårdt syg at være, at han ikke kan møde her til bytinget at svare for sig imod Jens Sørensens tiltale.

** Hans Felbereder. Christen Lygtemager på sine egne og sin mors vegne gav ham kvit og klart for al den gæld, han kan være blevet dem skyldig for børnekost fosterløn begravelse og takkede ham for god betaling.

(126)

** Christen Lygtemager. Hans Felbereder skødede ham al den arvelod og anpart, som ham med sin salig hustru arveligt efter hendes far Hans Lygtemagers død er tilfaldet i den gård, Christen Hansen iboer.

** Niels Pedersen skomager på byens vegne. synsmænd synede Mads Sørensen, som tjener Oluf Jonsen i Torup, som ligger til Jens Sørensen tømmermands, ham er slået en skade i sin bryst med en kniv, som han beskyldte Niels Kvist i Torup, for han slog ham her i byen fredag aften sidst forleden.

(127)

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål Johan Crop, borger til Emden, for kvittans for 10 tønder malt, han leverede ham.

** Jesper Christensen foged på Sødringholm lod fordele for husleje.

** Jens Hovkarl lod fordele for faldsmål.

** Jens Jonsen. efterskrevne gjorde Karen Iversdatter i Jebjerg hendes skudsmål hende i sit herskab fru Sofie Rostrups tjeneste så lovligt forhindret at være, at hun ikke kan møde her til tinget i dag.

(128)

** Niels Pedersen skomager lod fordele for faldsmål.

** Niels Brygger lod fordele for faldsmål.

** Søren Rasmussen lod fordele for faldsmål

(129)

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål.

** Byrge Pedersen lod fordele for faldsmål

(130)

** Peder Munkdrup lod fordele for faldsmål.

(131)

20/3 1598.

** Hartvig Clausen. byfogden har tilfundet Hartvig Clausen at tiltale Villads Glarmester med dele for 11 daler efter borgmester og råds dom.

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål.

** Christen Kældersvend på Løjstrup beskyldte Mette Jensdatter for 7 tønder rug, han efter salig Mads Sandbergs befaling har ladet yde og føre i hendes hus efter hans regnskabsbogs lydelse 1593.

(132)

** Christen Pedersen. Bertel Lauridsen i sønder Onsild tilsagde ham, at i Viborg marked nu sidst forleden lovede han ham 7 alen engelsk for sin hest, og fik han samme tid 7 alen klæde, som han syntes ikke at være så godt, som han lovede ham, og derfor tog han det straks igen.

** Peder Sørensen i Lemmer. efterskrevne gjorde Niels Sparkærs skudsmål, ham på sin sygeseng så forhindret at være, så han ikke kan møde i dag.

** Bay Pedersen. efterskrevne var hos Niels Sparkær og bad ham gøre Bay Pedersens hus ryddeligt, efterdi han forfølges med dele, fordi han er en lovfældet mand.

(133)

** Christen Blymester. Bodil Jacob Skrædders bepligtede sig at skal betale ham 9 mark inden i dag 8 dage, eller da lide dele.

(134)

27/3 1598.

** Niels Jensen Mejlby lod fordele for faldsmål.

(135)

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål efterskrevne, der iblandt Karen Hans Kocks hustru i Mariager.

** Poul Nielsen lod fordele for faldsmål.

(136)

3/4 1598.

** Christen Jørgensen på byens vegne. Knud Pedersen og Anders Pedersen i Velling bekendte, at de har øksne og pendinge i leje hos bønderne og kornsæd ? hos dem på landsbyerne, og derved tilhobe samler det korn, som de sælger her i byen.

** sandemændene. Mads Pedersen i Gerning lod syne sig at have en liden skade på sit hoved og hånd, som han beskyldte Peder Pedersen og Knud Pedersen i Råsted for, at de slog ham på fredag sidst forleden.

** Jens Mikkelsen i Assentoft. Jørgen Pedersen bepligtede sig at skal betale ham hvis, han er ham skyldig, inden i dag 8 dage.

(137)

** Anders Jensen Kare lod vurdere en bryggekedel, som han har i pant af Kirsten Madsdatter.

** Rasmus Christensen. synsmænd har synet det mellemgærde imellem hans og Peder Ibsens haver, som Peder Ibsen tilkommer at holde færdig, men som er plat øde, og det lukkelse, Jens Christensen tilkommer at holde færdig mellem Rasmus Christensens og hans haver, er og plat øde.

(138)

** Peder Fisker lod vurdere en gammel slidt stakket kjortel af engelsk, som han har i pant af Anders Snedkers hustru.

** Mads Fårup lod fordele for faldsmål.

** Christen Guldsmed. Bertel Christensen bepligtede sig, at han skal give ham en ny grå --- ad pinsedag, og dermed er alting dem klart gjort imellem.

(139)

** Mads Nielsen Sødring. Mads Remsnider skødede ham sin have østen for skt Laurids bakke.

** Jens Nielsen skomager. Mourids Christensen forpligtede sig at skal forskaffe ham kvittering af hans bror Oluf Nielsen i Oslo for den arv, han har antvortet ham, eller samme breve igen.

** Peder Pedersen i Assentoft lod fordele for faldsmål.

(140)

** Anders Kare lod fordele Rasmus Mogensen bådsmand for en sølvske, salig Maren Pedersdatter lånte hans hustru.

** Laurids Jubileer lod fordele for faldsmål.

** Anders Pedersen Stisen lod fordele for faldsmål.

** Jon Frandsen lod fordele for faldsmål.

(141)

** Jon Frandsen lod fordele for faldsmål.

** Anders Bay lod fordele for faldsmål

(142)

** samme lod fordele for faldsmål.

** Christen Bay lod fordele for faldsmål.

(143)

** Christen Bay lod fordele for faldsmål

(145)

** varsel for fru Sofie Rostrup til Løjstrup til Jens Jonsen her sst er ham givet mundtligt i dag inden tinge.

** varsel for Niels Pedersen i Rejstrup til Bay Pedersen er givet ham i dag.

(146)

10/4 1598.

** Oluf Olufsen har æsket af salig Niels Vendelbos og Kirsten Madsdatters arvinger 33 daler, hans salig hustru dem lånt har, og af salig Maren Pedersdatters arvinger hvis gæld, hun ham skyldig er.

** Peder Esbensen i Lemmer lod fordele for hovedgæld.

(147)

** Las Ammelhede lod fordele for faldsmål.

** hr Christen Nielsen i Spentrup. synsmænd hjemlede, at de har synet i Christoffer Olufsens gård er bygget en hysken, som står under tagdroppet på hr Christen Nielsen og Inger Tomasdatters jord, så hvis vand, der kommer af hendes tag, har fordærvet vægge tømmer og lejder.

(148)

** sandemændene. Jens Skrædder i Gerning lod syne sig at have en skade på sin tommelfinger, som han beskyldte Anders Rasmussen i Lem for.

** samme. sammeledes lod Anders Rasmussen syne sig at have en skade på sin venstre kind, som han beskyldte Jens Skrædder for.

(149)

** Mads Pedersen i Lemmer lod fordele for faldsmål.

** samme. sammeledes på Mads bryggers vegne Mads Smed i Amstrup.

** Anders Kare. Poul Pedersen i Hammershøj tilsagde ham, at han skal betale ham 10 skæpper rug inden i dag 8 dage.

** Jens Knudsen i Lem lod syne sig have en skade på sin venstre aksel, som syntes at være slået med en daggert, som han beskyldte Jens Rasmussen i Lem, for at han slog ham samme skade ved vejrmølledammen.

(150)

** Jens Sørensen Møller lod fordele for faldsmål.

** Villads Glarmester lod fordele for faldsmål.

** Christen Jensen Tved på hr Rasmus Poulsen i Tved hans vegne. Villads Glarmester skødede til sin bror hr Rasmus Poulsen hans hus her sst, og er samme ejendom først tilbudt borgmester og råd, om de den købe ville.

(152)

24/4 1598.

** Ingeborg Mikkelsdatter. Peder Madsen i Løsning i Hatting herred gav hende afkald for al den arv, ham efter sin søn salig Christen Pedersen Møller arveligt er tilfaldet, og takkede hende for redeligt arveskifte.

(153)

** Peder Madsen i Løsning. Peder Munkdrup byfoged på Ingeborg Mikkelsdatters vegne forpligtede sig til Peder Madsen, at dersom han i dom og rettergang kan blive tildømt halvparten af Ingeborg Mikkelsdatters bryggerrede, da skal han på hendes vegne være hans mand og visning, at han skal bekomme sin fulde nøje for samme bryggerrede uden videre trætte.

** Peder Munkdrup. for samme løfte sagde Ingeborg Mikkelsdatter at holde Peder Madsen i alle måder skadesløs.

** Morten Knudsen lod voldsværge Christen Skrædder i Mellerup, for han er veget af byens frihed i lovlig arrestering.

(154)

** Anders Glarmester stokkenævn. efterskrevne gav ham og hans hustru et godt vidnesbyrd for al ærlig og kristelig omgængelse, så længe de har boet her sst, og Anne Frandsdatter er her sst barnfødt og båret til al ægte og rette på fædrene og mødrene side.

(155)

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål.

** Jens Pedersen skrædder i Gerning. Anders Pedersen borger her sst vidnede, at på fredag sidst forleden 14 dage var Jens Pedersen i hans hus og afkøbte ham 1 tønde øl, og da kom Anders Rasmussen i Lemmer i hans hus og imod hans vilje overfaldt Jens Pedersen med ord og gerninger og uførmede ham.

(156)

** Hans Byrial. Christoffer Andersen indskød sig for borgmester og råd imod Hans Byrials tiltale for nogle bitræer, han skal have ladet nedhugge i sin have.

** Knud Pedersen og Peder Pedersen i Råsted. efterskrevne vidnede om den parlament, Mads Pedersen i Gerning med dem havde i været i Mads Nielsens hus, og bekendte, at Knud Pedersen og Peder Pedersen gjorde Mads Pedersen ingen skade, men den skade han havde, gjorde han sig selv med en anden mands daggert, fordi han var så fuld, at han ikke kunne regere sig selv.

(xxx)

** Morten Kær lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

** samme til 4.ting forbød Christoffer Andersen grydestøber at bruge den gård, han nu iboer, så vidt han har lod og part i efter hans skøde.

(157)

1/5 1598.

** Søren Jensen på Eske Brocks vegne. Maren Christensdatter i Vorning bekendte, at hun 28/4 var i Randers og købte noget rottekrudt for 2 skilling, og det kom hun i noget grød og gav hendes husbond Mikkel Christensen at æde, fordi han var skrøbelig og syg, og ikke gode gjort har med hende, og døde han om natten deraf.

** Jens Sørensen. Anders Kå bepligtede sig at skal betale ham 40 daler inden skt Oles dag førstkommende, eller han skal lide dele derfor.

(158)

** Hartvig Clausen havde ladet i rette føre Sidsel Christensdatter slagterkone og hendes datter Karen Ibsdatter her sst for noget hans gods og varer, som er ham tyvstjålet fra af hans fordums tjener Peder Jensen Madfar, hvilket stjålne gods, de har huldt og dulgt og forhandlet og solgt, hvorfor han mener, de bør derfor lide straf som andre tyve, og fremlagde deres skriftlige bekendelse om hvem de har solgt det til, og efter deres bekendelse har byfoged Peder Munkdrup og efterskrevne tilfundet Sidsel Christensdatter at lide straf på hendes liv og hals, men efterdi Karen Ibsdatter findes noget skrøbelig med hendes foster, som hun nu med er, har Hartvig Clausen for Guds skyld og hendes fosters skyld og for ærlige godtfolks bøns skyld benådet hende på livet, dog hun skal undvige dette len og syssel og aldrig lade sig deri findes, efter to solemærker er forganget, under hendes hals og livs fortabelse.

(161)

** samme. efterdi Karen Ibsdatter har forbrudt sit liv, men Hartvig Clausen har benådet hende på hendes liv, gjorde hun sin forpligt, at hun nu straks efter to solemærker er forganget skal undvige dette len og syssel og aldrig efter denne dag lade sig deri findes.

** Tomas Lang i Vorup. Sidsel Christensdatter og Karen Ibsdatter bekendte, at de førnævnte 2 skæpper humle gav de Kirsten Lasdatter, og hun sagde for dem, at hun solgte Dorte Langs i Vorup dem for 6 skilling.

** Tomas Pedersen i Romalt. førnævnte Sidsel og Karen, førend de for deres misgerninger til døde blev dømt, benægtede hårdeligt, at Søren Pedersen, førnævnte Karens husbond og deslige hendes bror Søren Ibsen var aldrig i råd eller dåd med dem med samme uhjemlede koster at hylldylle eller forhandle, og heller de vidste dem sådan fællig og handel at have haft med førnævnte tyv Peder Jensen med samme koster i nogen måder. Anne Søren Ibsens hustru genparten.

(162)

** Hans Byrial på Mette Ibsens vegne lod fordele for faldsmål.

** Anders Rasmussen i Lem Jens Skrædder i Gerning. efter de vidnesbyrd, sandemændene for sig hørt har, at han har gjort nødværge imod Anders Rasmussen i Lem, og Anders Rasmussen har uførmet Jens Pedersen skrædder og gjort ham stor skade, da svor sandemændene derfor Anders Rasmussen et fuldt vold over, og Jens Skrædder kvit for vold.

** Jens Knudsen i Lem. sammeledes svor de Anders Rasmussen et fuldt vold over, for han har såret og slået Jens Knudsen uden al skellig årsag.

(163)

** Knud Pedersen i Råsted. efterdi det ikke er bevist for sandemændene, at Peder Pedersen eller Knud Pedersen i Råsted har gjort Mads Pedersen i Gerning sår eller skade, da svor sandemændene dem kvit for vold.

** Mads Christensen i over Hornbæk. Hans Byrial vidnede, at engang i vinter begærede Poul Nielsen, at han ville drage til Niels Jørgensen i over Hornbæk og besøge hans hustru, hun var noget krank, om han kunne kende, hvad hende skadede, og da så han, at hun var besmittet af de onde får på hendes bryst og i hendes pande. Hans Bartskær her i byen vidnede sammeledes. varsel til Kirsten Pedersdatter i Hornbæk og hendes mand Niels Jørgensen.

(164)

** Mikkel Poulsen lod fordele for faldsmål Baltser Villadsen for skøde og forvaring på den gård, han iboer, efter hans brevs lydelse og dom.

** Anders Pedersen Stisen lod fordele for faldsmål.

** Jens Keldsen lod fordele for faldsmål sin farbror Keld Jensen for 10 perleknapper med mere.

(165)

8/5 1598.

** Jacob Fisker lod fordele for faldsmål.

** Ingeborg Nielsdatter lod fordele for faldsmål.

** Peder Esbensen i Lemmer lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for hovedgæld.

(166)

** Hartvig Clausen havde tiltale til Peder Nielsen Purck i Hald Laurids Pedersen sst og Mogens Villadsen i Asferg for nogen korngæld, de skulle med restere efter hans fremlagde regnskabsbog for 1578, hvortil de berettede, at de intet har lovet ham af samme gæld, og mente, de burde tiltales ved deres værneting, hvilket blev dem tilfundet.

(167)

** Hartvig Clausen lod fordele for hovedgæld.

(168)

** Bartemeus Jensen. Anne Mogensdatter i Binderup vidnede, at da hun tjente Bartemeus Jensen, fulgtes hun med hans søn Peder Bertelsen ad marken og satte en brun fol i fjeder med et sort øg, og andendagen derefter gik Peder Fussing ad marken at skulle se til samme hest og øg, da tog han den fol af fjederen fra øget og satte den i en træhelde, og straks blev folen bortstjålet, og da truede Bartemeus Jensen ham, at han skulle derfor stande ham til rette, men dog undte Bartemeus Peder Fussing hus og seng i sit hus et halvt år efter.

(169)

** Christen Christensen beskyldte Christoffer Andersen, for at han har nedbrudt hans planke og indbåret foder og andet i hans hus to vintre, hvortil han svarede, i lyver, jeg har ikke brudt eders plankeværk ned.

** Christoffer Andersen ved sin højeste ed benægtede, at han aldrig lovede Christen Christensen pending eller husleje for det foder, han har liggende i hans hus.

(170)

** Anders Frandsen stadstjener på sin bror Oluf Frandsens vegne lod fordele for faldsmål.

** Anders Kare lod fordele for faldsmål.

(171)

15/5 1598.

** Søren Jensen ridefoged på Eske Brocks vegne. Maren Madsdatter bekendte, at noget før jul havde Niels Mogensen i Nielstrup bud til hende, at hun skulle komme til ham, hun skulle gå hans ærinde til Hvalløse, og da lå han hos hende, siden engang i jul lå han og hos hende og en gang over jul lå han og hos hende, så han har tre eller fire gange haft fællig med hende. dernæst fremkom Anne Sørensdatter og Maren Tomasdatter jordemødre her i byen og vidnede, at på lørdag sidst forleden blev de fordret til Maren Madsdatter at bese hendes bryst, om de kunne kende hende at have født barn nyligt, og da fandtes der mælk i hendes bryst, men hvor gammelt samme barn kunne have været, da det blev født, kunne de intet kende eller derpå sige i nogen måder.

(172)

** Jørgen Mortensen. Niels Christensen i Frøslev i Stevns herred i Sjælland for sig og sin søster Anne Sørensdatter i Bårsemagle, eftersom han den tid hendes værge var, gav Jørgen Mortensen og Ove Sørensen afkald for så meget arv, som de af deres anpart havde oppebåret efter salig Dorte Mikkelsdatters afgang, som var mælkedeje på Rosenholm.

** Hans Byrial lod vurdere 2 bøssepiber, som han sagde sig at have i pant af Iver Ballund og opbød dem til løsning.

(173)

** Christen Christensen. Christen Madsen Fovlum vidnede, at for 2 år forleden tærskede han for Christoffer Andersen grydestøber i Christen Christensens gård, og da gik de ind og ud af smøgen, og andre vidnede, at samme tid nedbrød Christoffer Andersen plankeværket til gaden og opsatte det igen. Margrete Nielsdatter, Christen Christensens hustru vidnede, at Christoffer Andersen begærede deres hus at lægge sit korn i, hvad de ville have derfor, ville han betale dem.

(174)

** Morten Kær. Jens Mikkelsen, som er salig Mikkel Keldsens søn, fordum borger her sst, på sine egne og på sin søster Anne Mikkelsdatters vegne, som han er værge for, skødede til Morten Kær 63 dalers indvord, som han er indvordet i deres salig fars have norden uden Randers.

(175)

** Anders Maltesen til Mellerup. synsmænd kundgjorde, at de har vurderet den gård på Brødregade, som Maren Bundkvinde og Kirsten Remsniders nu iboer, og da kunne de ikke kende samme gård at kan være mere værd uden 200 daler, fordi den findes nu meget brøstfældig og forfaldet.

** Anders Kare lod fordele for faldsmål i Galten herred  i Hovlbjerg Sønderhald og Nørhald herreder Middelsom Lyng og Sabro herreder.

(180)

22/5 1598.

** Poul Nielsen. byfogden tilfandt Poul Nielsen at tiltale Mads Møller for hvis skade, han har gjort ham.

** samme. efterskrevne vidnede, at da de gav Mads Møller varsel for hvis tiltale, Poul Nielsen kunne have til ham for en bjælke, som er forrykket af hans hus, da bekendte han, at han havde brændt samme bjælke.

** Anders Frandsen lod fordele for faldsmål.

(181)

** Bendt Hansen. Oluf Olufsen bepligtede sig at skal betale ham inden i dag 3 uger alt, hvis han er ham skyldig.

** samme. sammeledes lod han fordele for hovedgæld.

** Bartemeus Jensen. efterskrevne hjemlede, at det gamle staldhus, Niels Jacobsen har ladet nedtage sønden for mester Tøgers stald og Bartemeuses ejendom og sat ud til gaden på salig Søren Hofmands ejendom på Vestergrave, der har Niels Jacobsen opsat et plankeværk mellem sin ejendom og Bartemeus Jensens ejendom 3 kvarter længere imod Bartemeus Jensens ejendom, end som den gamle stald har ligget tilforn.

(182)

** samme. Bartemeus Jensen benægtede, at der var intet hus på den jord den tid, han solgte og skødede Jep Hofmand det.

** Niels Jacobsen beviste med Bartemeus Jensens skødebrev, han har givet salig Jep Hofmand på det jord sønden til Bartemeuses gård, som Bartemeus Jensen købte af Christen Fog, at han skulle have 3 kvarter jord tagdrop norden for den ny stald, salig Jep Hofmand har ladet bygge på samme jord.

** Peder Skov på Laurids Skrivers vegne. Henrik Jørgensen i Borup bepligtede sig at skal tale Laurids Skrivers minde for hvis, han bliver ham skyldig inden i dag 3 uger.

** mester Peder Jespersen i Bjerregrav lod fordele for faldsmål

(183)

** Jens Nochersen. Christen Andersen i Linde bepligtede sig at skal betale ham 9 daler inden i dag 3 uger.

** Niels Jacobsen. Niels Kolding tømmermand vidnede, at det lidet stykke jord, som Niels Jacobsen nu lod blive ubygget op til hans husende, som nu nylig er rejst ud til gaden på det jord, som kaldes Staldgården på Vestergrave, det har salig Jep Hofmand og Søren Hofmand i deres livstid og Niels Jacobsen siden brugt i sin port og indkørsel til samme ejendom, og aldrig han har hørt nogen anke på samme portrum, førend Bartemeus Jensen lader sig mærke dermed, og det plankeværk, som Niels Jacobsen nu selv har ladet sætte imellem deres ejendomme, det stod altsammen på Niels Jacobsens eget tagdrop.

(185)

** samme. Niels Jacobsen lod læse et pergaments skøde, dateret 1564 den mandag næst efter sanctorum Knud og Keld, hvormed Bartemeus Jensen skødede til Jep Hofmand borgmester her sst den jord, han har liggende på Østergrave, næst op til Jep Hofmands staldgårds ejendom, som er halvparten af den jord, han købte af Christen Fog og Niels Knudsen.

(187)

** Kirsten Jensdatter lod fordele for faldsmål.

(188)

29/5 1598.

** Birgitte Mikkelsdatter. efterskrevne gav hende et godt ærligt vidnesbyrd for så længe, hun har boet her sst, og de ikke har hørt set eller fornemmet til hende nogen utilbørlighed andet end hvis, som ære og lempe vel anstår, indtil denne nærværende dag og tid i nogen måder.

(189)

** Poul Nielsen. synsmænd hjemlede, at de har synet en gangsti fra Poul Nielsens have og gennem flere andre haver, men hvem samme gangsti har gjort, vidste de ikke.

** Anker Poulsen. synsmænd hjemlede, at de har synet mellem hans have og Peder Christensen Skrivers have.

(190)

** Peder Esbensen i Lemmer lod fordele for faldsmål.

** Anker Poulsen. seks synsmænd hjemlede, at dersom Anker Poulsens gærde står ret, hvilket de ikke andet kan kende, da har Peder Skriver ladet sit gærde indsætte på Anker Poulsens jord.

** Niels Byskriver lod vurdere en kobbergryde, som han har i pant af Margrete Jørgensdatter i Bjerregrav.

(191)

** samme lod vurdere en damask lue med hermelinsbræmme.

** Jørgen Pedersen. Niels Jacobsen løsgav ham af det delemål, han er i kommet her til bytinget for gæld, han er ham skyldig.

** Knud Andersen Remsnider udlagde til gamle smedelav for sin læredreng Anders Jensen to markstykker for 1 tønde øl til deres lav.

** Peder Lassen borgmester. synsmænd hjemlede, at imellem Peder Lassens have og Christoffer Andersens have det mellemlukkelse, som Christoffer tilkommer at holde færdig, der er sat nogen løse staver, så det er ikke noget fast lukkelse.

(192)

** Las Poulsen lod fordele for faldsmål i Sønderhald og Hovlbjerg herreder, Sabro og Støvring herreder.

(194)

** Niels Jacobsen. Jørgen Pedersen bekendte sig skyldig at være Niels Jacobsen borger her sst 23 daler, hvorfor han pantsætter ham sin abildhave her norden uden for Randers.

(195)

12/6 1598.

** Niels Rasmussen på Avnsbjerg. Jens Hammer bepligtede sig at skal betale ham alt hvis, han bliver ham skyldig.

(196)

19/6 1598.

** Søren Jensen på Eske Brocks vegne. efterskrevne vidnede, at da Tomas Møller i Dronningborg mølle lå syg, solgte hans hustru Christen Skinder i Mellerup to skæpper malt, som møllersvenden opmålte.

(197)

** Bendt Hansen lod fordele for hovedgæld.

** Dorte Jensdatter, som tjener på Torup ladegård. efterskrevne vurderede en engelsk kåbe, som hun har i pant af Mette Ørns.

** varsel for Henrik Jørgensen i Borup til Laurids Jubileer.

** Las Snur og hans søn Hans Lassen. efterskrevne hjemlede, at det ydergærdsel til Jacob Bays have ud til den lange gyde, er aldeles øde og borte indtil den bare jord.

(198)

** Tomas Møller lod fordele for hovedgæld.

** Christen Lygtemager lod fordele for faldsmål.

** Peder Christensen Skriver. Niels Ibsen på sin far Morten Kærs vegne skødede Peder Skriver sin have vesten udenfor Randers.

** Mads Fårup vognmand lod fordele for faldsmål.

(199)

** Tomas Møller. efterskrevne vidnede, at møllegraven for Dronningborgs mølle under skt Laurids bakke mere end et ganske år har været fyldt med sand sten og jord, og Eske Brock har ladet gøre derpå stor bekostning med pæle at nedbanke og sten og jord at opføre af graven, og næppelig der har været så meget vand, at han har kunne male med mere end een kværn, så borgere og bønder tit og ofte har udtaget deres korn af møllen og ført til andre møller på landsbyerne.

(200)

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål

(201)

** Bendt Hansen lod fordele for hovedgæld.

(202)

26/6 1598.

** Søren Jensen ridefoged til Dronningborg. Anders Mikkelsen remsnider oldermand i gamle smedelav med efterskrevne og menige gildebrødres samtykke solgte fra dem og til Søren Jensen deres smedelavshus her sst

(203)

** Niels Hjermind. Søren Jensen med hånd og mund solgte til ham samme førnævnte smedelavshus med al sin tilliggelse.

(204)

** Søren Jensen. Niels Hjermind skødede til ham et sit hus jord og ejendom på Vestergrave, som han tilforn har købt af Jens Vendelbo, borger her sst, og takkede for redelig betaling.

(205)

** Mogens Skov i dag 3.ting har udvist Mette Niels Ibsens fra den gård og ejendom, hun iboer.

** Anders Pedersen Stisen lod fordele for faldsmål.

** Kirsten Nielsdatter, som er Christen Vognmands hustru, lod vurdere en halvslidt stakket kjortel, som hun har i pant af Christen Ibsen vognmand og opbød samme kjortel til løsning.

(206)

** Henrik Jørgensen i Borupgård på sin far og egne vegne har udvist Laurids Jubileer fra den gård, han påboer.

** Bay Pedersen på sine egne og Søren Jensens vegne lod fordele for faldsmål.

** Jens Christensen Skriver. Jørgen Pedersen med sin hustrus råd og samtykke solgte Jens Skriver tre boder i Transtræde, som han med sin hustru efter Jep Lydiksen arvet har.

(207)

3/7 1598.

** Gurris Swertfeger lod fordele for faldsmål.

** Maren Pallesdatter lod vurdere et rødt skørt med rødt overliv, som hun har i pant af Frands Selkærs hustru her sst.

** Else Madsdatter opsagde den gård, hun har stedet af Villum Hansen foged på Gesinggård.

(208)

** Eske Brock. Las Hvid vidnede, at 14 dage efter påske sidst forleden lod Christoffer Parsberg til Sødal indlægge i hans mors hus 80 sider flæsk, som Eske Brock lånte ham 3 vogne til herfra og til Langskov, og efterskrevne fik hver deres læs, som de straks bortførte.

** Christen Skinder i Mellerup lod syne sig at være slået blå, og huden to steder afskuret, som han beskyldte Jep Griis i Lem for.

(209)

** Oluf Frandsen lod fordele for faldsmål.

** Anders Frandsen stadstjener på Anne Gravers vegne lod fordele for hovedgæld Anders Lauridsen i Halling for 1 ørte byg, som han har lovet for, som blev udtaget til hans hustrus søster Mette Olufsdatters bryllup i Villendrup.

** Bay Pedersen har udvist Jørgen Pedersen fra den gård, han iboer.

** Peder Skov lod voldsværge Christen Lassen i Støvring.

(210)

** Christen Christensen i dag sit 3.ting har udæsket Anders Andersen, hans fordelte mand, af Morten Kær, som ham huser.

** Mads Bang lod voldsværge Niels Svendsen i over Fussing for gæld.

** Hartvig Clausen har udvist efterskrevne af de ejendomme, de påboer.

** Christen Sørensen lod fordele for faldsmål.

(211)

10/7 1598.

** Bendt Hansen lod fordele for faldsmål.

** Peder Bager på Christen Bagers vegne lod fordele for faldsmål.

** Peder Amor lod fordele for hovedgæld.

** Christen Ålmand lod fordele for hovedgæld

(212)

** Christen Guldsmed lod vurdere efterskrevne varer, han havde i pant.

** Tomas Clemendsen opsagde den gård, han iboer og derfor ladet give Anders Kare varsel.

(213)

** Mads Nielsen. efterskrevne hjemlede, at de har synet, at der er 2 steder på det mellemgærde imellem Jørgen Pedersens og Mads Nielsens haver, som gærdet er nedtrådt til jorden.

** Bay Pedersen lod voldsværge Peder Jensen i Enslev for 3 mark i lov for hans datter Kirsten Pedersdatter.

** Anders Andersen lod fordele for faldsmål.

(214)

** Jens Nochersen lod fordele for faldsmål.

** Maren Poulsdatter lod vurdere efterskrevne, som hun havde i pant af Anne Snedkers.

(215)

17/7 1598.

** Niels Christensen Hjulmand. Else Christensdatter, som er Jens Madsens hustru, borgerske i København gav hendes bror Niels Christensen afkald for al den arv, som hende efter hendes salig mor og brors dødelige afgang er tilfaldet og det værgemål, han har haft for hende til denne dag.

** Søren Kare lod fordele for faldsmål.

(216)

** Poul Nielsen. synsmænd hjemlede syn på Albrets gård i Dytmærsken for den efterskrevne store brøstfældighed.

(217)

** Randers by. synsmænd hjemlede, at de synede her inden tinget 3/7, at Christen Skinder i Mellerup var slået blå under begge sine øjne, og to steder var huden afskuret, og beskyldte han Jep Griis i Lem derfor.

** Christoffer Olufsen på Jacob Seefelds vegne forbød menige mænd i Randers by at lade andet kvæg indkomme i hans eng, inden Christoffer Olufsens korn er afhøstet.

** Christen Clemendsen lod fordele for hovedgæld.

(218)

** Peder Skov guldsmed. Else Skovsdatter, borgerdatter her sst, gav sin bror Peder Skov afkald og kvittans for hvis arv og gods, han på hendes vegne efter hendes salig far Jacob Skovs død har annammet og oppebåret, og skødede til ham den lod og part, hende er arveligt tilfaldet i hendes salig fars abildhave.

** Niels Pedersen skomager på Randers bys vegne. Niels Gerning indsatte sig for borgmester og råd, at han skal være i deres vilje og minde for det vold, han har brudt på Tysk Mettes vinduer, han har sønderslået.

** Peder Lassen borgmester i dag sit 4.ting udviste efterskrevne.

(219)

** Laurids Skriver rådmand lod fordele for faldsmål.

** Peder Skov lod fordele for faldsmål.

(220)

** Peder Skov. efterskrevne vidnede, at de i 21/6 sidst forleden i gamle smedelavshus hørte og så, at Peder Skov og Jens Hammer væddede om en tønde 3 skillings øl angående en enkende daler, som Peder Skov skæmskvis sagde, han havde fået som gave over det køb på lavshuset, da sagde Jens Hammer, at Peder Skov ikke da havde samme daler hos sig, og han sagde jo, så slog de begge hænder sammen og væddede om samme tønde øl, og Jens Madsen lovede for Peder Skov og Christen Lygtemager for Jens Hammer, så tog Peder Skov i sin lomme og viste dem straks samme enkende daler.

(221)

24/7 1598.

** Morten Christensen i Tårup. Niels Bager bepligtede sig at skal betale ham 11 mark ad skt Mourids dag førstkommende.

** Jens Griis i Lem. efterskrevne vidnede, at på fredag sidst forleden var 3 uger, kom Jens Skinder i Mellerup ind i Oluf Ferslevs hus, fuld og gal, og de så ikke, at Jep Griis slog ham blå og blodig, men Jep Griis gav Oluf Ferslev og hans gæster onde ord, og kaldte Jep Griis både skælm og tyv, og Jep Griis var ikke blå eller blodig.

(222)

** Anders Kare. Oluf Olufsen bekendte, at det sidste, han gjorde regnskab med salig Maren Pedersdatter, da blev han hende skyldig 4 daler.

** samme. Anders Kare tilsagde Oluf Olufsen, at han havde 6 par spænder i pant af ham for 4 daler, og han er indkommet i hans hus og sat pendinge på hans skive til at løse samme spænder med, dertil svarede Oluf Olufsen, at det er lutter løgn, han eller hans hustru satte ham aldrig nogen spænder i pant for samme 4 mark, men han lånte Maren Pedersdatter samme spænder, som hun ville gå til Jens Guldsmed med og lade gøre nogen andre spænder efter til hendes datter.

(223)

** samme. efterskrevne vidnede, at 28/11 sidst forleden kom Oluf Olufsen i Anders Kares stue og begærede at få nogle spænder, som var hans hustrus, og da gik Anders Kare til sit skab og tog 4 par ud og lagde på skiven, men han vidste ikke, hvor de andre to par var, da spurgte Oluf Olufsen, om han måtte tage dem til Mette Jensdatter og forhøre, om det var de samme spænder, så skulle han straks komme igen med dem, da svarede han, ja gerne.

(224)

** Jep Griis i Lem. efter de vidnesbyrds lydelse, sandemændene for sig hørt har om den klage, Christen Skinder i Mellerup har gjort over Jep Griis, kunne de ikke kende Jep Griis at have gjort vold på Christen Skinder, efterdi han ingen skade har bevist, og derfor svor de Jep Griis kvit for vold.

** Rasmus Bager lod fordele for faldsmål.

** Jens Madsen skomager lod vurdere en dundyne, som han har i pant af Kirsten Fosses, og opbød den til løsning.

(225)

** Hans Byrial. efterskrevne vidnede, at de var i Keld Jensens hus, borger her sst, at gøre Jens Keldsen udlæg for nogen gæld efter hans delebrevs lydelse, og da spurgte Hans Byrial Keld Jensen, hvor de ti perleknapper var, da svarede han, at hr Christen Nielsen i Spentrup havde dem, og han havde lovet at betale dem, og da tilbød Hans Byrial og Jens Keldsen ham, at dersom han ville udlægge noget gods for en part af samme gæld, da ville han give ham respit at betale det andet.

(226)

** Niels Olufsen guldsmed. Oluf Olufsen solgte til ham sin kålhave uden Østerport, og takkede for god betaling.

** Søren Segalt lod fordele for faldsmål.

** hr Anders Pedersen, præst i Gerlev. Christen Christensen bekendte sig skyldig at være ham 150 gode daler, som han ham lånt har, og derfor pantsatte ham sin gård her i Randers, som salig Niels Bager fordum iboede og fradøde.

(227)

** Christoffer Grydestøber. efterskrevne vidnede, at de har lignet og lagt mellem Christoffer grydestøber Morten Kær Hans Byrial, hvis deres anpart kan beløbe sig i den gård, Christoffer Grydestøber iboer, som er Christoffers part både for arv gæld og en ny stald 181 daler, Morten Kærs part for gæld på Anders Andersens vegne og hans arvepart, som han har købt 80 daler, Hans Byrials part både gæld og en søsterlod i ejendommen alt sammen 38 daler, end Christen Pedersen på Christen Andersens vegne 6 daler, og skal Hans Byrial og Christen Pedersen beholde den store have og lægge fra sig til Morten Kær 6 daler.

(228)

31/7 1598.

** dom over den misdæder Anders Pedersen Præst. Christen Lydiksen på KM vegne havde i rette ført en misdæder, som kaldes Anders Pedersen Præst, som har været i rygte at have været staldbror med Jens Langkniv, og fremlagde hans bekendelse, som han selv godvilligt i rådhuset for mange ærlige godtfolk bekendt har, først at han ihjelslog en pottemagersvend straks udenfor Lübeck, og i to år har han gået omkring i en student klædning og sagt sig forbistret at have været, i Bregninge i Sjælland har stjålet et lagen, og sammen med en kvinde slog han en kræmmer i Lystrup ved Århus 18 åbne sår, og tog fra ham hans kram og 18 par knive og 11 daler. på Gesingholm til begravelse da stjal Christen Snurom 5 tintallerkener, og skar alt læderet af en herremandsvogn, desuden gjorde de dem en salve af sæbe og ulæsket kalk og ----, som de smurte på sig, da æder det sig ind i kødet, som det var kræft, dog det æder sig ikke dybt ind i kødet, og siden går de omkring og trygler Guds almisse, og når de vil have det helet igen, kan de læge det med rent vand, og efter hans misgerninger var Christen Lydiksen dom begærende, hvorefter Hans Byrial i fogdens sted Peder Lassen Jens Kare borgmester, Las Snur Anders Bay Mogens Skov Poul Nielsen og Poul Andersen rådmand har tilfundet Anders Pedersen at straffes på sin hals og liv efter loven.

(230)

** Niels Viborg i Mariager på sin bror Mikkel Skriver borgmesters vegne sst. Anders Matiasen til Albæk skødede til ham hans gård i Randers, og takkede ham godt for god endelig betaling.

(231)

** Christoffer Grydestøber lod fordele for faldsmål.

** Jens Mortensen lod fordele for faldsmål.

** Steen Hofmand lod fordele for faldsmål.

** Niels Byskriver lod fordele for faldsmål.

(232)

7/8 1598.

** Mads Groersen i Vinterslev lovede og tilsagde sig at skal komme her i dag 14 dage og give sin lov fuld og al, som det sig bør for den funk, Jens Skrædder i Enslev har tagsat her i Randers, og han er gået i hjemmels sted for.

** Laurids Skriver rådmand havde i rette stævnet Mads Vendelbo, fordum borger her sst for endelig dom, Laurids Skriver ville tage på hans fars gård efter Mads Villumsens egen forpligt, og fremlagde to domme af bytinget, hvilke begge domme så besluttes, at Mads Villumsens gård bør at efterfølge Laurids Skriver efter Mads Villumsens egen forpligt, og da har byfogden så endelig i dag afsagt, at Mads Villumsens gård bør at efterfølge Laurids Skriver.

(234)

** Maren Nielsdatter stokkenævn. efterskrevne samt menige mænd, som til bytinget var, gav Maren Nielsdatter, som er Niels Prammands datter, både hendes forældre og hende et godt ærligt vidnesbyrd for levned og omgængelse i alle måder, og takkede hende godt for så længe, hun har boet og været her i byen.

(235)

** Anders Kare. efterskrevne vidnede, at i den fjerde uge før jul, kom Oluf Olufsen i Anders Kares hus, og havde en rød ryslæderspung i sin hånd og opløste pungen og sagde, han ville løse 6 par spænder, salig Maren Pedersdatter havde i pant af ham, så antvortede han ham 4 par af samme spænder, og Oluf Olufsen ville gå til Mette Jensdatter og lade hende se, om det var de samme spænder eller ej, så ville han straks komme igen enten med spænderne eller pending derfor.

(236)

** samme. Maren Rasmusdatter, som tjener Anders Kare, vidnede, at den dag, salig Dorte Poulsdatter lå lig på jorden, da lånte hun af Oluf Olufsen 8 øltønder, og siden efter bar hun ham dem hjem igen og satte udenfor hans dør, og bad ham se tønderne, før hun gik fra dem.

** Oluf Olufsen. Anders Kare benægtede sig stædigt ikke at vide sig at være Oluf Olufsen så meget som en eneste skilling skyldig, ikke heller hans salig hustru efter det regnskab, som blev dem imellem forhandlet i fjor, da han var i Norge.

** Mads Frandsen lod fordele for faldsmål.

** Oluf Olufsen i dag sit 2.ting æskede salig Maren Pedersdatters bog frem om deres regnskab, som hun selv med egen hånd har skrevet, og benægtede sig ikke at have pantsat Maren Pedersdatter nogen spænder eller andet, men havde lånt hende 6 par spænder, hvoraf han de 4 har bekommet.

(238)

14/8 1598.

** Jens Skriver lod fordele for faldsmål.

** Mads Frandsen lod fordele for hovedgæld.

** Morten Snedker lod fordele for faldsmål.

** Peder Hansen i Trustrup. synsmænd synede Peder Hansen havde skader ovenpå sit hoved i panden og over næsen, og er med en daggert indslået for ved hans øre og fremad nedad igennem ganen i munden, som han beskyldte Troels Mogensen i Gunderup og Jacob Fisker her sst for.

(239)

** Anders Kare. Anne Pedersdatter, Hans Bays hustru, bekendte, at hendes salig søster Maren Pedersdatter tit og ofte i hendes velmagt bekendte for hende, at hun havde 6 par spænder i pant af Oluf Olufsen, og Margrete Nielsdatter bekendte, at Maren Pedersdatter havde sagt, at hun ingen rolighed kunne få, før hun løste de forgyldte spænder fra Jens Kare, som havde dem i pant.

(240)

** Jens Jonsen lod fordele for faldsmål.

** Anders Kare. Oluf Olufsen for tingsdom lovede, at han skal holde ham det løfte skadesløs, som hans salig hustru Maren Pedersdatter har lovet for ham til Laurids Skriver rådmand.

** Jens Gedsted lod fordele for hovedgæld.

** Karen Christensdatter lod fordele for faldsmål

(241)

** Bertel Holck lod fordele for faldsmål.

** Jens Nielsen skomager på Tomas Nielsens vegne, locat i Viborg skole, forbød nogen mand at pante eller købe med Jens Bjerregrav, ej heller Jens Bjerregrav at forpante eller sælge nogen del af Tomas Nielsen eller hans søskendes parter, som han er værge for, i deres salig forældres have.

(242)

** Anders Bjerring lod fordele for faldsmål.

** Jørgen Pedersen lod fordele for faldsmål.

(243)

21/8 1598.

** Mads Groersen i Vinterslev. Mogens Groersen i Askildrup og Poul Nielsen i Galten, som er hans lovhøringe, kundgjorde, at de i dag har hørt og set Mads Groersen selvtolvte med dannemænd og dannesvende gav sin lov at være fuld og al, og bad de sig så sandt Gud til hjælper, at den funk, Jens Nielsen i Enslev har tagsat her i Randers i hans havende værge, og Mads Groersen er gået i hjemmels sted for, den samme funk har han købt af en vejfarende karl, som han ikke kendte, for penge, og er derfor hverken tyv eller tyvs vidne.

(244)

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

** Peder Munkdrup. efterskrevne i dag gjorde fru Kirstine Pedersdatter skudsmål hende på sin sygeseng så hårdt syg at være, hun ikke kunne møde her til tinget at svare Peder Munkdrup, som har ladet hende stævne.

(245)

** Anders Kare. Maren Pedersdatter, Hans Bays hustru, og Margrete Nielsdatter, Niels Hjerminds hustru, kundgjorde, at deres ord inden bytinget i dag 8 dage sidst forleden, er de fuldt og fast gestendig.

** Jacob ---- lod fordele for faldsmål.

** Morten Kær lod fordele for faldsmål.

** Niels Hjulmand lod fordele for faldsmål.

(246)

** Niels Jacobsen. Las Andersen borgersøn her sst på Jens Bertelsens vegne i København skødede Niels Jacobsen den lod og part, som hans hustru Margrete Rasmusdatter er arveligt tilfaldet i en staldgård norden uden Randers efter hendes søster Sidsel Rasmusdatter.

** Christen Pedersen lod fordele for faldsmål.

** Hartvig Clausen og Niels Jensen lod fordele for hovedgæld.

(247)

28/8 1598.

** Peder Munkdrup. efterskrevne vidnede, at de 18/7 sidst forleden var med ham hos fru Kirsten Pedersdatter til Himmestrup i Morten Kærs bo, som P Olufsen tømmermand iboer, og der hørte og så, at Peder Munkdrup talte med fru Kirsten, at han mente, hun havde gjort ham uret, at hun havde ladet ham kalde til landsting for nogen udlæg, han ikke skulle ville gøre hendes bud Anders Nielsen af Jellis Johansens bo efter hendes delebrevs lydelse, endog Anders Nielsen selv bevilgede samme tid samme udlæg at opstå, af den årsag, Maren Jellises berettede sig 100 daler at have betalt på samme håndskrift til Jens Skriver rådmand her sst, og Maren Pedersdatter gav ham straks sin forpligt, at hun skulle drage til Himmestrup til fru Kirsten og forskaffe bevis, at samme 100 daler er betalt, inden søndagen næst efter, og da begærede Peder Munkdrup af fru Kirsten Pedersdatter, at hun ville overgive samme stævning, og hvis ikke, ville han 17/7 gøre hende udlæg for alt, hvis Jellis Johansen var hende med rette skyldig, da svarede hun, at hun ikke ville lade samme stævning falde.

(248)

** samme. Maren Pedersdatter, Jellis Johansens, vidnede at 18/7 er Anders Nielsen, tjenende på Støvringgård, og Peder Munkdrup indkommet i hendes hus for at gøre fru Kirstine Pedersdatter udlæg for 400 daler, og da svarede hun, at hun var hende ikke mere skyldig end 120 daler, idet han havde betalt hende 100 daler i Jens Skrivers stue, hvilket hun straks lod bevise, og da svarede Anders Nielsen, at dersom hun ville drage til Himmestrup og skaffe bevis, at samme 100 daler var betalt, da ville han gerne lade samme udlæg opstå en tid.

(250)

** samme. efterskrevne vidnede, at de 7/8 var i Jellis Johansens hus, og da hørte de, at fru Kirsten Pedersdatter begærede af Peder Munkdrup, at han ville lade hende alt Jellis Johansens gods og boskab registrere, da svarede han, at han ikke vidste sig det at kunne gøre lovligt, og Hans Byrial tilbød fru Kirsten Pedersdatter, at dersom der ikke fandtes i Jellis Johansens bo så meget gods, st hun kunne få fuldt udlæg for hendes hovedstol, da ville han udlægge hende det af hans eget bo, og Jellis Johansens hustru tilbød hende at udlægge hende gode købmandsvarer og af hendes bedste boskab kobber og tin, da svarede hun, at hun ville det ikke annamme, uden hun måtte få for dobbelt pending af hendes delebrevs lydelse, og begærede, at de måtte gå i Jellis Johansens staldgård at bese hvad gods der var, hvilket de gerne gjorde, og da de kom tilbage igen, tog hun selv tal på alle Jellises bryggerkar og husgeråd, og så gik hun i stegerset og beså, hvad der var, og så lod hun læse en stævning over Peder Munkdrup og stævnede ham til næste landsting, hvilket han mente, hun gjorde ham stor uret mod hans tilbud.

(253)

** Jens Jonsen. efterskrevne vidnede, at de 13/8 på hans vegne var hos fru Sofie Rostrup og tilbød hende 18 daler for en jomfrukrænkelse, da svarede hun dem, at hun ikke var til sinds at annamme samme pendinge, eftersom han ikke har tilbudt at betale til den bestemte dag, som hans brev medfører.

** Las Nielsen, som tjener Oluf Frandsen, lod fordele for faldsmål.

** Søren Knap lod fordele for faldsmål.

(254)

** Peder Munkdrup byfoged. Niels Pedersen i Støvring og Tomas Pedersen, tjenende ung Mogens Kås til Støvringgård, lod læse fru Kirsten Pedersdatters fuldmagt, og da han skulle gøre hendes skudsmål sagde han, at han ikke vidste hvad hendes forfald var, andet end hun var i Viborg.

** Mikkel Poulsen lod fordele for faldsmål.

** Birgitte Mikkelsdatter. efterskrevne kundgjorde, at de var udsendt af Niels Hansen i Østergård at skulle gøre hans skudsmål, og ingen skriftlig fuldmagt eller bevis de derpå havde.

(255)

** samme. Jens Christensen vognmand vidnede, at pinsemarked i Ålborg 1595 førte han Birgitte Mikkelsdatter med sit barn til Erik Bødkers i Ålborg, og da kom Niels Hansen i Østergård ved Ejstrup ind til dem, og da talte Erik og hans hustru til ham og bad ham, at han ikke ville lade den fattige kvinde vente så meget efter ham, hun havde et dejligt barn med ham, da tog han et glas vin, og da han bød glasset til sin mund, sagde han og ønskede så, han skulle drikke djævlen og helskefyr i sig den dag, han lod sig ægte og vi til nogen anden end Birgitte Mikkelsdatter.

(256)

** Søren Jensen i Ølst havde ladet i rette føre en tyv Christen Pedersen, bagbundet med stjålne koster 19 mark 2 skilling, han har stjålet fra ham, og fremlagde Christen Pedersens skriftlige bekendelse, han har gjort i rådhuset godvilligt, og at han har i Ring i Middelsom herred til en mand Mads Sørensen en vogn og en hest, og i taget på samme mands lade 32 daler, som han fik til arv i København efter sin søster Maren Pedersdatter, som var Las Kusks hustru, dersom han måtte forskånes på livet, ville han give Eske Brock samme pendinge, og ingen kan finde samme pendinge, uden han selv kommer der efter dem, og for samme hans misgerninger har Peder Munkdrup byfoged Peder Lassen Jens Kare borgmester Las Snur Anders Bay og Poul Andersen rådmand tilfundet Christen Pedersen til galge og gren og bonden til sin koste.

(257)

** Baltser Villadsen bekendte sig over et venligt og redeligt arveskifte at have været med sine børn Villads Baltsersen Jens Baltsersen Jacob Baltsersen og Anne Baltsersdatter om al efterskrevne gods at skifte og dele efter hans salig hustru Kirsten Jensdatter, førnævnte børns mor.

(258)

** Eske Brock. Jens Nielsen i Enslev indsatte sig for sit herskab Eske Brock at skal være i hans egen gunst og minde for den funk, han har tagsat her sst, og ikke haft KM foged med sig til den gerning at gøre.

** Anders Kare adspurgte Oluf Olufsen, om han mindes 2 læs halm, han fik af ham i fjor, dertil svarede han, at han ikke mindes rettere, de blev betalt hans salig hustru, da han gjorde regnskab med hende.

(259)

4/9 1598.

** Poul Nielsen i dag æskede Baltser Kares svar, og lyste ham mord og manddød til for Hans Tomasen, han har myrdet og ihjel slået med sin egen daggert, og tilbød ham i dag lejde og dage indtil den dag, sandemændene svoret har, og den dag til aften og ikke længere.

** Jens Kare borgmester for tingsdom imod samme lysning kendtes på sin søns Baltser Jensens vegne drab på Hans Tomasen, og tilbød guld sølv pendinge gode ord og vilje for salig Hans Tomasens bane, efter deres evne og formue, eftersom skaden er tilkommet og bad om lejde og fællig dage, indtil sandemændene har svoret om samme drab, og den dag til aften.

(260)

** Peder Lassen borgmester. den sag mellem ham og Lubert Richs von Amsterdam har byfogden opsat 14 dage.

** Villem Johansen. efterskrevne vidnede, at 21/8 sidst forleden var de for Støvringgårds port og stævnede Anders Nielsen foged, og da bad han dem, at de skulle lade kopiere samme stævning, da sagde de nej, så rykkede han stævningen af deres hånd, så den gik i stykker, og hver beholdt sit stykke, så kastede han det stykke til dem igen, som han rykkede af.

** Peder Jespersen. efterskrevne har indlagt ham i Tomas Godskes have på Flintbjerg for 3 daler efter hans delebrevs lydelse.

** Jens Nielsen Skomager lod fordele for faldsmål.

(261)

** Anders Pedersen Stisen på sin søsters vegne. samme udlægsmænd har indlagt Maren Pedersdatter i Tomas Godskes have for 1 daler hovedgæld.

** Niels Mortensen. samme mænd har indlagt Morten Kær i Tomas Godskes have for 1 daler efter hans delebrevs lydelse.

** Jens Mikkelsen lod vurdere en økse, han har i pant af liden Rasmus Tømmermand i Poul Nielsens bod.

** Poul Andersen rådmand lod fordele for hovedgæld.

** Poul Nielsen. Hans Gynther og hans stedsøn Jens Andersen skødede ham deres gård og ejendom, som de har næst op til Poul Nielsens egen gård.

(262)

** Peder Jensen lod fordele for faldsmål.

** Peder Jonsen i Bjergby død og magtesløs gjorde sit signet, som er blevet forlist for ham her i byen for 5 uger siden, og hvis forsegling dermed findes at være forseglet, siden det er ham fra hænde kommet, vil han intet svare til i nogen måder.

** Laurids Skriver rådmand på Christoffer Mikkelsens vegne til Lundbæk. Anne Vendelbo og hendes døtre kendte sig skyldig at være ham 160 daler, som han dem til deres nytte og gavn lånt har, og derfor pantsætter ham hendes gård, som hun nu iboer, og al dens rette tilbehøring, for samme pendinge med deres tilbørlige rente, som er 7 daler af de hundrede.

(263)

11/9 1698.

** Christen Ibsen i Vivild. Niels Christensen bekendte, at der er en passelig ting, som er ubetalt på det brev, som Christen Ibsen æsker på Niels Sørensens vegne i Ovenskov, når de kommer til regnskab.

** Christen Ibsen i Vivild på Niels Sørensens vegne i Ovenskov havde i rette stævnet Anders Bay og Mogens Skov rådmand her sst for et brev og segl, de har givet Niels Pedersen og hans bror, på en sum penge for en arv, som dem tilfaldt efter deres salig søster Maren Pedersdatter, som var Niels ---- hustru sst, som nu skal være Niels Sørensen tilfaldet. sagen blev opsat 14 dage.

(264)

** Poul Nielsen. efterskrevne hjemlede, at de 30/8 i Anne Pedersdatters hus synede Hans Tomasens lig, at han er slået med en daggert igennem hans højre arm, og på hans venstre arm 4 sår og i grebet på hans venstre hånd et sår, som synes ham samme skade at have fået, da han har båret armen op og ville hytte sig med, og på hans aksel og i tindingen er han indslået med en daggert, og Johanne Rasmusdatter, som tjener Anne Pedersdatter, bekendte, at den tid, hun hørte, de var i parlament, da løb hun ud på gaden og indkaldte Las Hvid, og da kom Baltser Kare ud af døren og slængte daggerten fra sig, at ilden gik af samme.

(265)

** Jens Kare. efterskrevne hjemlede, at de 6/9 i Las Andersens hus synede Baltser Kare er slået flere skader på sit hoved skulder og hænder, som er gjort med en pundert, og svor Baltser Kare for dem ved sin sjæls saligheds ed med oprakte fingre, at salig Hans Tomasen gjorde ham samme sår og skade, og da han fik punderten fra ham og havde såret ham dermed, befrygtede han sig nogen skulle have været i forstuen, som ville forhindre ham, og derfor beholdt han punderten hos sig, indtil han kom ud på gaden, hvor han slængte den i rendestenen.

(267)

** samme. Las Andersen vidnede med oprakte fingre og saligheds ed, at 29/8 om natten mellem klokken 9 og 10 kom Baltser Kare til hans dør, og da hans hustru så, at han var blodig, brast hun i at skrige højt, så han vågnede og han spurgte ham, hvem ham havde slået, hvortil Baltser Jensen svarede, at Hans Tomasen havde slået ham i Anne Pedersdatters hus, og svor ved sin højeste ed og ønskede sig aldrig at få lykke eller salighed af den almægtige Gud, om Hans Tomasen ikke havde gjort ham al sin skade, før han fik hans daggert vredet af hans hånd fra ham og gjorde ham sår og skade, thi han havde og fået sår af ham, og ikke han kan vide, om han kan leve eller dø deraf.

(268)

** Christen Jørgensen i dag opkaldte sandemændene til deres rette tov at gøre i dag 8 dage imellem Hans Tomasen, den døde, og Baltser Kare, den levende, som de kan kende ret at være og forsvarlig efter loven.

** Niels Bang. efterskrevne kundgjorde, at de efter Niels Bangs og Knud Christensens begæring havde været hos Keld Jensen og æsket jævning og skifte efter salig Kirsten Knudsdatters død, da svarede han dem, at dersom de ville sende bud efter hr Christen i Spentrup, han ville komme til dem, thi han havde noget gods inde hos ham, så vil han gøre dem et skifte.

(269)

** Las Snur. Niels Jensen ---- på sine egne og sin søster Margrete Jensdatters vegne gav ham afkald for det værgemål, han har haft for dem.

** Oluf Olufsen. Bendt Hansen løsgav ham af den dele, han har haft ham i kommet til bytinget, sammeledes gjorde Jon Frandsen for sin gæld.

** Oluf Olufsen lod fordele for hovedgæld

(270)

** Las Ammelhede. efterskrevne hjemlede syn på en ager i Vestervang, at Las Mortensen har fået skade for 2 skæpper byg, som han sagde, en fremmed mands øg havde gjort, og havde dem i hus, og Jens Simonsen i Nistrup har sagt ham god for skadebod og udløst samme øg fra ham.

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål.

** mester Jacob lod fordele Peder Jensen Lavrbjerg, som boede i Ans mølle, for 17 daler.

(271)

18/9 1598.

** Christen Jørgensen. Anne Pedersdatter vidnede med hendes højeste ed og bekendte, at den tid Baltser Kare ihjel slog Hans Tomasen i hendes hus, da stod hun i den store stue og ville have gået til sin seng, da sad Baltser Kare og Hans Tomasen i hendes lille stue alene, siden Las Hvid gik fra dem og fulgte Peder Keldsen til gadedøren, og ingen ord eller trætte de havde tilhobe, da hørte hun gav et stort fald i lillestuen, og da hun kom ind af døren, faldt Hans Tomasen op til sengen bag døren, og Baltser Kare over ham og slog ham mange slag med en daggert, og intet værge han gjorde imod Baltser Kare, som derefter gik ud af døren, og ingen kniv eller noget værge hun så, at Hans Tomasen havde i hånden samme tid, han blev slået.

(272)

** Christen Jørgensen på Poul Nielsens vegne. Peder Hvid Las Hvid Peder Keldsen her sst vidnede, at den dag Baltser Kare kom i Anne Pedersdatters hus, førend Hans Tomasen blev dræbt om natten, da havde Baltser hverken daggert eller pummert på sig andet end en liden kniv, som han sad og skar nødder med, og ikke de hørte dem havde nogen skældsord tilsammen, men havde venlig samtale, før den ulykke og drab skete.

** Niels Groersen. Peder Lassen borgmester på byens vegne og Peder Munkdrup byfoged på KM vegne løsgav Niels Groersen af hvis dele og lovmåls forfølgning, han er i kommet til bytinget til dem, førend han gjorde tov over Baltser Kare.

(273)

** Mikkel Poulsen på sandemændenes vegne begærede af Poul Nielsen og Christen Jørgensen, at de ville unde dem fremdeles 8 dages respit og endnu i dag opkalde dem deres tov at gøre om det drab, som de er opkaldt til at tove om i dag, at de kunne rådføre sig i denne sag hos vise og forstandige folk, dertil svarede de, at der et moksen 3 uger siden, gerningen er sket desværre, og mener dem dermed respit nok at have haft, og ingen videre respit ville dem længere tillade, hvorefter efterskrevne lovligt fyldte sandemændene til deres tov at gøre imellem Hans Tomasen den døde og Baltser Kare den levende, som lovlig og ret er.

** Tomas Lang. Jens Hammer bepligtede sig at skal betale ham på Niels Rasmussens vegne, foged på Avnsbjerg, 6 daler inden i dag 8 dage.

** Jens Kare borgmester. efterskrevne sandemænd kundgjorde deres ed og tov, at efterdi vidnesbyrd, de for sig har hørt, at Baltser Kare har fået sår og skade af Hans Tomasen, kunne de efter vidnernes lydelse ikke andet kende, end Baltser Kare har gjort nødværge mod Hans Tomasen, og svor ham derfor manddød over og til sin fred.

(274)

** Tomas Clemendsen sandemand gjorde sin ed, at efter synsmændenes hjemmel, salig Hans Tomasen 10 daggertslag at have haft, og de 7 i hans arm, som han har fået, der han ville hytte sig og opbåret armen, da kunne han ikke kende nødværge at være, og derfor svor Baltser Kare manddød over og fra sin fred.

** Poul Nielsen begærede af byfogden, at hans beretning i sandemandseden må indføres, samt synsvidnet og andre hans tingsvidner, som er forhvervet i samme sag, dertil svarede Peder Munkdrup, at alle de vidner, som er gået i sagen, kan vel tilstedes at indføres i eden, men kunne ikke tilstede nogen beretning deri at indføre.

(275)

** Bartemeus Jensen lod voldsværge Jacob Mogensen borger i Viborg, for han er undveget Randers bys frihed i lovlig arrestering.

** hr Jørgen i Borupgård lod fordele Laurids Jubileer for husleje.

** Laurids Krøger lod fordele for faldsmål.

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

(276)

** Peder Lassen borgmester på sine egne og sin svoger Niels Jacobsens vegne havde ladet i rette stævne Lubert Richs til Amsterdam for nogen afkortning, dem skal være gjort på pendinge på det malt, som han og hans datter Maren Pedersdatter har skibet Lubert Richs, og fremlagde Reinholt Surlænder, tjenende Niels Jacobsen, og Christen Nielsen, tjenende Peder Lassen borgmester, deres kundskab om samme afkortning, som er sket for Lubert Richs forsømmelse, og at de folk, som har lidt nogen skade, skulle selv tiltale ham derfor, og Peder Lassen satte i rette, om Lubert Richs ikke er pligtig derfor at stande ham til rette, hvilket han blev tildømt.

(277)

** Laurids Skriver lod fordele for faldsmål i Støvring og Galten herred.

(278)

25/9 1598.

** Poul Nielsen. Jens Kare lovede, at Poul Nielsen skal bekomme kopi af hans stævninger, han har ladet læse her i dag til bytinget.

** Anders Pedersen i Nielstrup på Niels Hjerminds vegne fremlagde Las Nielsen borgersøn og Peder Nielsen Knap her sst deres brev og håndskrift, at de 18/6 sidst forleden var på Ristrup og tilbød Christen Guldsmed kældersvend der sst den bod, som han havde pantsat Niels Hjermind borger i Randers og igen æskede de 100 daler med tilbørlig rente, som den i pant stod for, hvortil han svarede, at han ikke var så ved penge, at han den kunne løse, hvorefter de stævnede ham for tilbud, dateret Randers 21/6 1593, derhos fremkom Las Nielsen og Peder Nielsen Knap og vidnede og kundgjorde, at dette så i sandhed er gået og faret eftersom deres brev i ord og artikler formelder og indeholder, hvilket de var gestendig.

(279)

** Christen Guldsmed for tingsdom benægtede, at han aldrig fik det varsel, Las Nielsen og Peder Nielsen har hjemlet at have givet ham på Ristrup.

(280)

** Niels Pedersen kæmner på byens vegne. Troels Mogensen i Gerndrup og Jacob Fisker forpligtede sig at tale borgmester og råds minde på byens vegne for hvis, de er faldet til Randers by for den vold, de har begået på Peder Grensten i Trustrup.

** Rasmus Pedersen i Ladegård. Jens Hemmer bepligtede sig at skal betale ham hvis, han er ham skyldig inden i dag måned.

** samme. sammeledes lod han fordele for hovedgæld på Eske Brocks vegne.

** Anders Kare opsagde en halv ager, han har i pant af Niels Jensen skomager for 22 daler.

** Apelone Keldsdatter lod vurdere en kjortel, som hun havde i pant af Kirsten Fosses.

(281)

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

** Søren Nielsen Kare. Baltser Villadsen bekendte sig skyldig at være ham 150 daler, som han ham til hans søn Villads Baltsersen lånt og forstrakt har, og derfor pantsatte ham den gård, han påboer.

** Baltser Villadsen. for samme førnævnte 150 daler pantsatte Villads Baltsersen sin far alle de lodder og parter, som han har i den gård, Baltser Villadsen nu iboer.

(282)

2/10 1598.

** hr Jørgen Sørensen i Borupgård. Laurids Bork guldsmed tilsagde ham, at den håndskrift, han har givet ham, har hr Jørgen holdt ham som et skarn.

** Laurids Rask. efterskrevne vidnede og kundgjorde, at de så og hørte inden bytinget i dag 8 dage sidst forleden, at begav sig nogen trætte imellem hr Jørgen og Laurids Jubileer for husleje af den gård, Laurids Jubileer nu iboer, og da sagde Laurids Jubileer, at han ville fuldgøre sin håndskrift, dog så de ham ingen pendinge have at tilbyde.

(283)

** sandemændene. Hans Jensen i Værum lod syne sig have en skade bag på sit hoved, og klagede han, at på skt Mikkelsdag om aftenen i mørkningen han skulle gå af byen og havde bestilt sit ærinde, og som han så sig tilbage, om der kom nogen af deres bys vogne efter ham, da blev ham slået et slag, så han besvimede og faldt grusnæs ned til jorden, og da kom der en og slog ham et dybt sår bag på hans hoved, men hans øjne var så fulde af dynd, at han ikke kunne kende, hvem det var.

** Byrge Pedersen lod fordele for fald.

(284)

** Anders Pedersen remsnider lod fordele for faldsmål.

** Oluf Olufsen. Hans Jensen, barnfødt i Værum, fuldmægtigede ham at tale hans tale og bruge hans ret her til bytinget.

** Christen Lygtemager. Mikkel ---- skødede ham al den arvelod og anpart, som hans hustru arveligt tilfaldt i den gård, Christen Hansen iboer.

** Niels Hjulmand lod fordele for faldsmål.

(285)

** Oluf Olufsen begærede høring over Anne Pedersdatter, Hans Bays efterleverske, for hendes part af 333 daler, som er arvegæld efter hendes salig mors afgang, så mødte Anders Bay på hendes vegne og berettede, at hun ikke ved, hvad hendes anpart er, hvorefter Oluf Olufsen blev tilfundet at være over regnskab med Anne Pedersdatter.

** Peder Skriver lod fordele for hovedgæld.

** Christen Pedersen i Tebbestrup lod fordele for hovedgæld.

** Oluf Olufsen lod fordele for faldsmål.

(286)

9/10 1598.

** Niels Sørensen i Værum. Søren Segalt bepligtede sig at skal betale ham inden i dag 3 uger hvis han bliver ham skyldig med rette.

** Oluf Olufsen lod fordele for faldsmål.

** Anders Pedersen Stisen lod fordele for faldsmål.

(287)

16/10 1598.

** hr Christen Nielsen præst i Spentrup lod læse en dom af Viborg landsting 7/10 sidst forleden udgivet, at efterdi varselsmænd ikke har forkyndt hvor eller hvilken tid, de har givet Keld Jensen varsel, og han dog efter det varsel er delt blevet, da finder landsdommerne Keld Jensen af samme dele kvit at være, og delebrevet ingen magt at have, og efter samme dom begærede hr Christen samme gods igen, som var Keld Jensen frataget, da efterdi hr Christen ikke har stævnet for noget vidne at tage her i dag beskrevet eller givet varsel for nogen dom, vidste byfogden intet vidne eller dom at stede over dem førend i dag 8 dage, at førnævnte mænd kan blive stævnet, som det sig bør.

(288)

** Niels Andersen tjenende i Stånum. Niels Jacobsen benægtede, at han ikke har set de 7 øksne, som han har solgt de 4 af.

** Niels Jacobsen. Jens Snur og Anders Smed vidnede, at på skt Mikkelsdag sidst forleden var de i Niels Jacobsens hus, da kom Niels Andersen i Stånum ind til Niels Jacobsen og tilbød ham 4 øksne, som han havde taget 16 daler på af ham, dog havde de ingen øksne med dem, og tilbød Niels Jacobsen samme tid, at han gerne ville annamme øksne eller pendinge, hvilket han kunne bekomme, og han nu var vidende blevet, at Niels Andersen ikke havde 7 øksne i Tebbestrup, som han havde sagt ham, hvortil han svarede, at han havde endnu 7 øksne i Tebbestrup.

(289)

** Niels Andersen benægtede det vidne, som Jens Snur og Anders Smed har vidnet i dag på ham her inden bytinget.

** Niels Jacobsen. Peder Jespersen vidnede, at på den dag, han besøgte Niels Andersen for Niels Jacobsen, da svarede Niels Andersen, at han havde endnu 7 øksne og stude, som han ville drive for ham og lade ham tage hvilke 4 ham lystede.

** samme. Niels Jacobsen for tingsdom tilbød Niels Andersen i Stånum, at dersom han i dag, før sandemændene gør deres tov, enten vil forskaffe ham de 4 øksne, han købte af ham forgangen sommer, eller 4 andre gode ydefærdige øksne i stedet eller sine pendinge igen, da vil han intet videre have med ham derfor at gøre, på det ingen skal sige ham efter, at han ville gøre ham nogen uret.

** Niels Andersen i Tebbestrup. Søren Lassen hyrde i Tebbestrup vidnede, at engang i sommer kom Niels Jacobsen og hans dreng til ham på Tebbestrup mark og spurgte, om en karl af Stånum havde nogen øksne hos ham, da svarede han, ja 7 små og store, og så drev han 4 af de bedste for ham, og ydermere vidnede, at samme 4 øksne er her nu tilstede hos tinget, dertil svarede Niels Jacobsen, at han aldrig har set samme 4 øksne eller hyrdedreng på Tebbestrup mark.

(290)

** den sag imellem Niels Jacobsen og Niels Andersen i Stånum har byfogden Peder Munkdrup opsat til i dag 8 dage førstkommende.

** Niels Andersen i Stånum. Christen Jensen i Tebbestrup og Niels Andersen i Stånum tilbød Niels Jacobsen 4 stude, som de siger, Niels Andersen har solgt ham, og han selv bekendte at have oppebåret 16 daler på, dertil svarede Niels Jacobsen, at det var ikke de øksne, han har købt ham af, da svarede Niels Andersen, at han kunne få alle 7 øksne til syn i dag 8 dage.

(291)

** Hans Jensen i Værum i dag opkaldte sandemænd at fremkomme i dag 8 dage at gøre deres tov over den, som har gjort ham sår og skade.

** Jens Keldsen i Stovby. efterskrevne vidnede, at for 3 år siden ved helmistide da spurgte Jens Keldsen Christen Blymester, hvorledes det var med den rug, han antvortede ham til hans bror Christen Keldsen på Mors, da sagde Christen Blymester, lad stande til i foråret, da skulle han fly ham beskeden fra Christen Keldsen, eller han skulle være hans mand for samme rug, og nu benægtede han, at han aldrig har annammet samme rug af Jens Keldsen eller lovet ham at bortføre nogen rug.

(292)

** Søren Bang lod fordele for faldsmål.

(293)

23/10 1598.

** Frands Madsen på Jens Skrivers vegne lod fordele for hovedgæld.

** Søren Bang lod fordele for hovedgæld.

** Christen Tomasen lod fordele for faldsmål.

** Niels Bang lod fordele for faldsmål Keld Jensen for to sine børn Knud Nielsen og Karen Nielsdatters oldearv, han forholder dem, efter deres salig mormor Kirsten Knuds.

(294)

** Rasmus Pedersen i ladegård lod fordele for hovedgæld.

** Søren Nielsen på Morten Kærs vegne i dag det 4.ting forbød Christoffer Andersen at bruge eller oplade nogen af de parter, Morten Kær har i den gård, Christoffer Andersen iboer.

** Hans Jensen. sandemændene forpligtede sig at gøre deres tov i dag 8 dage førstkommende imellem Hans Jensen og hans skademand.

** sandemændene i dag deres 2 ting har fremæsket Knud Remsnider og hans dreng, eftersom de har lovligt ladet dem stævne.

(295)

** Laurids Skriver på Jørgen Bruns vegne til Ågård havde tiltale til Hans Lassen borger her sst for 176 daler med sin tilbørlige rente på 9.år, Mads Villumsen er ham skyldig, og lovligt har ladet arrestere hos Hans Lassen, så mødte Hans Lassen og bekendte sig skyldig at være Mads Villumsen 200 daler, og dersom dommeren kan kende ham pligtig at afhænde samme pendinge til Jørgen Brun, da giver han den gode mand dem så gerne som Mads Villumsen.

** Christen Lygtemager lod fordele for faldsmål.

(296)

** Christen Lydiksen på Tomas Møllers vegne lod fordele for faldsmål.

** Jens Væver med sandemændene lod voldsværge Peder Andersen i Linde for 2 skæpper rug.

** Christen Madsen på sine egne og sin bror hr Peder Madsens vegne. Christen blymester bekendte sig skyldig at være dem 300 daler.

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

(297)

30/10 1598.

** Poul Nielsen lod vurdere efterskrevne dyner, han havde i pant af Anders Kock og hans hustru for 20 mark.

** Niels Mortensen Kær lod fordele for faldsmål.

** Niels Jensen Fisker lod fordele for faldsmål.

(298)

** Jens Nochersen lod fordele for hovedgæld.

** Søren Jensen på Eske Brocks vegne. efterskrevne, som er lovligt taget fra tinge til syn til møllegraven og vandværket, hjemlede, at de har synet og set, at alt vandværket til kværnene for møllen og møllebroen både bjælker og pæle er forrådnet, og muren på begge sider af møllebroen er nedfaldet i graven til møllens store skade, og skal med stor bekostning forbedres og forfærdiges.

(299)

** Laurids Skriver. efterdi Hans Lassen inden tinge har bekendt, at Mads Villumsens gæld er lovligt arresteret hos ham, da har Peder Munkdrup tilfundet Peder Lassen at udlægge til Jørgen Brun den sum pendinge, han har ladet arrestere hos ham.

(300)

** Rasmus Nielsen i Hald. Hans Gynther forpligtede sig at skal betale Christen Munk til Gesinggård de to skind, han kræver ham for.

** Maren Jespersdatter lod syne sig at have en skade på sin højre arm, som hun beklagede, Mikkel Knudsen slog hende.

** Peder Skriver lod fordele for faldsmål.

** Christen Pedersen i Tebbestrup lod fordele for faldsmål.

** Volborg Olufsdatter lod fordele for faldsmål

(301)

** Oluf Olufsen begærede høring over Anne Pedersdatter og hendes værge for hendes part i gæld efter salig Kirsten Madsdatter, da efterdi de i dag 3 uger var tilfundet til regnskab, og ikke endnu gjort er, da vidste fogden ikke nogen høring over hende at stede.

** Peder Keldsen lod fordele for faldsmål.

** Christen Jensen lod fordele for faldsmål.

** Jørgen Skriver lod fordele for hovedgæld

(303)

6/11 1598.

** Hans Byrial på Jens Mikkelsens og hans søsters vegne, som er salig Mikkel Keldsens børn, lod fordele for hovedgæld.

** Søren Segalt lod voldsværge Mikkel Sørensen i Vokslev, for han er draget af Randers by i lovlig arrestering og ikke talt minde for 4 daler.

(304)

** Hans Byrial lod fordele for hovedgæld.

** Bertel Christensen. synsmænd hjemlede, at de har synet på hans bod på Vestergrave, hvor der var udtaget et helt sengested med panel og andet hvis dertil hørte, og af gavlen var taget 5 fjæl, og Bertel Christensen beskyldte Søren Ibsen og hans hustru Anne Vævekone for samme skade.

** sammeledes lod han fordele for faldsmål.

(305)

13/11 1598.

** Ingeborg Nielsdatter lod fordele for faldsmål.

** Hartvig Clausen adspurgte Villads Glarmester, om han havde nogen fuldmagt til at lade læse den stævning i dag på hr Peder ---- vegne, dertil svarede han, at den skal vel fremkomme, når behov gøres.

** Christen Pedersen lod fordele for faldsmål.

(306)

** Hartvig Clausen og Villads Glarmester voldgav deres sag på efterskrevne, at fordrage dem imellem.

** Niels Mortensen Kær lod voldsværge Peder Mikkelsen i Muskær.

** Bertel Christensen lod voldsværge Niels Keldsen i Kristrup.

** Søren Kedelsmed lod fordele for hovedgæld.

(307)

** Niels Mortensen Kær på sin far Morten Kærs vegne lod fordele for faldsmål.

** Christen Pedersen lod fordele for faldsmål.

** Niels Jacobsen. Søren Madsen i Danstrup forpligtede sig ved sin æres fortabelse at skal forskaffe ham en fire karls pram med fuld ladning med godt frisk ved inden midsommerdag.

** Jens Andersen stadstjener i dag 4.ting forbød Anders Kå og Niels Jensen at bruge eller bruge lade så vidt ham tilhører i deres gårde.

(308)

20/11 1598.

** Bodil Poulsdatter lod syne sin datter Sidsel Pedersdatter at have en skade over sit øje, som hun beskyldte Christen Mortensen for.

** Hans Byrial på salig Mikkel Keldsens børns vegne. efterskrevne kundgjorde at have udlagt efterskrevne til Hans Byrial på sin søsterbørns vegne fra Keld Jensen for den gæld, han har ham lovsøgt for.

(309)

** Poul Nielsen i dag sit 4.ting har tilbudt Jens Andersen Skriver og hans hustru og hendes børn hans stedbørn, desligeste Peder Pedersen på hans egne og hans bror Hans Pedersens vegne og Jesper Pedersen til løsning salig Niels Pedersens ejendomme, som ham er pantsat af salig Niels Pedersen, lydende på 137 daler, hver daler på 33 skilling lybsk hovedstol.

(310)

** Peder Munkdrup på Christoffer Lunows vegne til Rudgård lod fordele Jellis Johansen for 88 daler, og på hans egne vegne for en amme vin.

** Oluf Frandsen på sin bror Anders Frandsens vegne gav last og klage over Laurids Jensen, for han har såret og uførmet ham, der han har søgt efter ham på KM og byens vegne, og ville fange ham.

** Bendt Hansen lod fordele for faldsmål.

(311)

** Niels Sallingbo fisker lod fordele for faldsmål.

** Jens Nochersen lod fordele for faldsmål.

** Arent Gardener lod fordele for hovedgæld.

** Anders Pedersen skrædder på menige skrædderlavs vegne lod fordele for faldsmål Peder Lem og Peder Nielsen, for de bruger skrædder embede her i byen imod recessen og deres lavs friheder.

(312)

** Jens Andersen Skriver lod fordele for faldsmål.

(313)

27/11 1598.

** Poul Nielsen Niels Pedersen i Læsten. Poul Nielsen på sin mors vegne løslod ham af den dele, han er i kommet her til bytinget.

** Poul Nielsen. Niels Pedersen i Læsten kendes sig skyldig at være ham 6 skæpper byg, som han skal betale ham med det første.

(314)

** Margrete Albrets. efterskrevne (intet videre)

(315)

** Rasmus Poulsen i Gerlev. Hartvig Clausen havde tiltale til Rasmus Poulsen i Gerlev for 1 tønde rug, han skulle have lovet ham for Jens Madsen i Enslev, så mødte Rasmus Poulsen med en beseglet seddel, hvori han lover for Jens Madsen i Enslev for en tønde rug, som han har fanget på Dronningborg, dateret Gerlev 7/6 1584, og derhos berettede han, at han ingen rug har lovet Hartvig Clausen for Jens Madsen, men til Dronningborg skulle han have lovet for ham, hvorefter byfogden har fundet Rasmus Poulsen kvit for samme tiltale.

(316)

** Anders Kå skomager. Peder Knudsen Jens Christensen Niels Jensen skomager forpligtede sig til Anders Kå, at de skal betale ham al den gæld, som de er ham skyldig forlov, han har lovet for dem.

** Søren Kare på Anders Kåres vegne. Peder Fussing søgte Anders Kare for at være ham skyldig 12 mark, som rester på hans løn.

** samme på Anne Pedersdatters vegne. Søren Kare udlagde til Oluf Olufsen 5 mark, som dannemænd over sidste regnskab har beregnet imellem Anne Pedersdatter og Oluf Olufsen, som Oluf Olufsen til sig annammede.

(317)

** Esben Andersen i Gundestrup i dag tilbød Hartvig Clausen 6 mark danske, som Hans Pedersen i Handest skulle have ham pantsat for en tønde rug, som skulle være 8 eller 9 år siden, og samme kårde skulle være så god som 13 mark, den tid den er ham pantsat, og æskede samme sit pant igen.

** Bertel Christensen lod voldsværge Anne Vævekone, Søren Ibsens hustru, for et sengested, hun har udtaget af hans bod, hun iboede, og 5 fjæl, hun har afbrudt af gavlen i samme bod.

(318)

** Niels Jacobsen. synsmænd hjemlede, at de 22/11 synede nogen byens ejendomme indenfor byens mur, og da bruger alle de, som har deres gårde og huse næst op til samme mur, hver en stribe af samme byens jord, så vidt deres ejendom strækker sig derpå, undtaget en lille stribe jord mellem muren og Niels Jacobsens boder, og stod samme jord fuld af ved og opfyldt med jord og andet fyld, så gulvene inden til huset er meget dybere i jorden end jordens højelse er uden til, så at vandet flyder derind væggene og gulvene til skade.

(319)

** Niels Groersen lod fordele for faldsmål

(320)

** Bagge Christensen på sin husbond Jens Skrivers vegne lod fordele for faldsmål.

** samme. sammeledes på sin far Christen Baggesens vegne i Ribe lod han fordele for faldsmål.

(321)

4/12 1598.

** Poul Nielsen i dag sit 4.ting udviste Hans Felbereder fra den gård, han iboer, og alle de folk, som boer i hans boder, der iblandt Margrete, Jacob Bays hustru.

** mester Jacob Jensen lod fordele for faldsmål.

(322)

** Poul Eskildsen skrædder i Langå. efterskrevne vidnede, at de i dag 5 uger sidst forleden så, at Jens Sørensen i Langå kom over Vesterbro ledende med et sort kvienød, og Margrete Fårups vidnede, at hun samme dags morgen købte et lidet sort kvienød af Jens Sørensen for 5 mark, da klokken var 6 slet, da skolebørnene gik til skole.

(323)

** Anders Bjerring lod vurdere en halvslidt rød engelsk kjortel for 10 mark, som han har i pant af Rasmus Glad, og som han opbød til løsning.

** Bertel Christensen lod fordele for hovedgæld.

** Rasmus Christensen lod fordele for faldsmål.

** Anders Remsnider. Peder Glarmester og Niels Jensen Smed bepligtede sig at betale til smedenes lav hver dem 1 tønde øl, 1 daler for tønden.

(324)

** Bendt Hansen. Niels Ibsen på sin far Morten Kærs vegne bekendte, sin far at have oppebåret af Bendt Hansen 90 daler for den part, som han havde i Mikkel Keldsens gård, og betakker ham for god betaling.

** Maren Mogensdatter her sst lod fordele for faldsmål Anne Sørensdatter, Peder Mikkelsens hustru i Hjorthede, og hendes værge, for gæld.

(325)

** Inger Lollandsskrivers lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele efterskrevne.

** Vogn Lauridsen på Anne Gravs vegne lod fordele for faldsmål.

(326)

11/12 1598.

** Matias Haese. Jens Hammer skødede Matias Murmester hans have vesten udenfor Randers.

** Niels Christensen lod fordele for faldsmål.

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål.

** Peder Fisker lod fordele for faldsmål.

** Anders Pedersen. Jens Hammer bepligtede sig at tale Anders Pedersens minde for hvis, han er ham skyldig inden i dag 8 dage.

(327)

** varsel for hr Jørgen i Borup, som lod udvise Jens Lauridsen fra hr Jørgens gård i Borup.

** Christen Bay lod fordele for hovedgæld.

** Inger, Søren Skrivers, lod fordele for faldsmål.

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål.

(328)

18/12 1598.

** Jens Skriver. Oluf Ferslev skødede ham sin gård, som han iboer.

** Oluf Ferslev. Jens Skriver skødede ham sin gård, som Søren Bang iboer.

** Bendt Hansen lod voldsværge Peder Sørensen i Stubberup for Niels Rasmussen i Råballe for gældssag.

(329)

** Søren Frandsen lod syne sig at have skade i sin lillefinger, som han beskyldte Las Pedersen glarmester, for at han gjorde ham med en daggert.

** Morten Kær lod voldsværge Peder Madsen i Tulstrup for gældssag.

** Peder Ibsen skomager lod fordele for faldsmål.

** Karen Lygtemagers lod fordele for faldsmål.

(330)   

** Mikkel Knudsen lod fordele for faldsmål.

** Peder Skov lod fordele for faldsmål på kirkens vegne.

(339-358) indeholder Randers rådstuerets protokol 1598.

(1)

** Randers bys tingbog 1599.

(2)

** sandemænd, til vargæld.

(3)

** tingbogens autorisation.

(5)

8/1 1599.

** Jørgen Nielsen lod fordele for faldsmål.

** Poul Nielsen. Niels Poulsen i Rejstrup lovede ham, at han skal betale, som han har lovet Niels Hie----.

** Jens Andersen Skriver. efterskrevne vidnede, at de med byfogden indlagde Jens Andersen ---- Niels Sparkær.

(6)

** Niels Jacobsen. efterskrevne ---- 29/12 ---- arv, hvis ham kunne ---- efter salig Mette Pedersdatter og Hans Tomasens dødelige afgang ---- Niels Sparkærs arv -----.

(7)

** Bagge Christensen ---- Lauridsen i Ribe. efterskrevne indlagde Bagge Christensen ---- i den arv, ham er tilfaldet ---- salig Mette Pedersdatter og Hans Tomasen.

(8)

** ---- på sin husbond Jens ----. efterskrevne har indlagt ---- Skriver rådmand på samme Niels Sparkærs arv for 13 daler efter delebrev.

** Bay Pedersen. samme fire mænd med byfogden har indlagt ham i Niels Sparkærs arv for 6 daler husleje.

** Anders Pedersen Stisen lod fordele for hovedgæld.

(9)

** Christen Nielsen lod syne sig at have flere skader på sit hoved.

(10)

** Christen Nielsen på sin bror Tomas Nielsens vegne stokkenævn. efterskrevne gav ham et godt ærligt vidnesbyrd for så længe, han har været i byen, og de takkede ham for venlig omgængelse til denne dag.

(11)

** Anders Rasmussen i L--- lod syne sig at have fået en skade på højre side, som han beskyldte Christen Nielsen i Lem for.

** Niels Jensen og Anders Ka---- lod fordele for faldsmål.

** Else Bondekvinde lod fordele for faldsmål.

(12)

** Anders Bysvend lod udvise Volborg Olufsdatter og Kirsten Remsniders fra de boliger, de påboer.

** Las Andersen lod fordele for faldsmål

(13)

** samme. sammeledes lod fordele efterskrevne

(14)

** Anders Remsnider på sine lavsbrødres vegne lod fordele for hovedgæld.

** hr Christen Nielsen i Spentrup og Mikkel Skriver i Mariager bekendte sig over et venligt magelav og skifte at have været med hverandre om et lidet hus, liggende imellem begge deres ejendomme i Randers, så de skal nu hver have halvparten i samme hus, som efterfølger.

(15)

** Jens Andersen Skriver lod fordele for faldsmål.

** Poul Nielsen rådmand i dag sit 4.ting havde tilbudt Hans Pedersen, Peder Pedersens søn, til løsning efterskrevne ejendomme, som ham er ---- efter hans pantebrevs formelding.

(16)

** Søren Ferslev lod fordele for faldsmål

(18)

** Christen Bay lod fordele for faldsmål

(19)

** Peder Lassen borgmester lod fordele for faldsmål

(20)

** Steen Hofmand lod fordele for faldsmål.

(21)

** Laurids Skriver lod fordele for faldsmål

(22)

** Jon Frandsen lod fordele for faldsmål.

(23)

15/1 1599.

** Søren Jensen Helsted lod fordele for faldsmål.

** Peder Esbensen i Lemmer lod fordele for faldsmål.

** samme. sammeledes lod fordele for faldsmål

(24)

** Jep Griis i Lem ved sin saligheds ed med oprakte fingre benægtede al den klage, Christen Nielsen i Lem har givet over ham, og aldrig sårede eller slog ham.

** Jens Kare borgmester. Volborg Olufsdatter fuldmægtig gjorde Peder Munkdrup byfoged til hendes værge at være med hende at skøde til Jens Kare en hendes staldhus og gård norden udenfor byen.

(25)

** Christen Tomasen havde ladet i rette føre en tyv Søren Ibsen bådsmand, barnfødt her sst, bagbundet med stjålne koster, og fremlagde hans skriftlige bekendelse, som han godvilligt for borgmester og råd har berettet angående efterskrevne, som han havde stjålet, hvorefter byfogden og borgmester og råd har tilfundet Søren Ibsen at lide på sin hals og liv i galge og gren, og bonden til sine koster.

(28)

** Hans Byrial på sin morsøster Mette Niels Ibsens vegne lod voldsværge Niels Yde i over Fussing, for han er draget her af byen i lovlig arrestering og ikke talt hendes minde for vitterlig gæld.

** samme. sammeledes har han udvist Gregers Skipper fra den ejendom, han påboer.

** Søren Lassen skomagersvend på sin søster Karen Lasdatters vegne forsvor al arv og gæld efter salig Søren Nielsen, så hun vil intet have dertil at svare efter denne dag i nogen måder.

(29)

** Peder Jespersen lod fordele for faldsmål.

** Laurids Skriver rådmand. efterskrevne vidnede, at de efter Laurids Skrivers begæring har været hos Poul Nielsen rådmand Christen Jørgensen Skriver og Peder Ormstrup og forbudt dem at afhænde sig noget af den arv, Niels Sparkær er tilfaldet efter salig Mette Pedersdatter og Hans Tomasen.

(30)

** Niels Jensen Byskriver. Tomas Knudsen bekendte sig af en vitterlig gæld skyldig at være Niels Jensen 58 gode daler, som han ham lånt har, hvorfor han pantsætter ham alle de lodder og parter, som hans hustru Karen Jensdatter arveligt er tilfaldet efter hendes salig far og mors død i den ejendom imellem Hans Byrials og Jellis Johansens gårde.

(32)

** Tomas Knudsen lod fordele for faldsmål i Sønderhald øster Lisbjerg og Galten og vester Lisbjerg herreder.

(34)

** Peder Jespersen lod fordele for faldsmål.

** Poul Nielsen. efterskrevne har efter Poul Nielsens begæring været hos salig Mette Pedersdatter og Hans Tomasens arvinger, som er Christen Jørgensen Ejlert Meyer og Peder Ormstrup og forbød dem at afhænde sig nogen arv til Niels Sparkær, førend han betaler Poul Nielsen al den efterskrevne gæld, han er ham skyldig.

(35)

** Bendt Hansen lod fordele for faldsmål.

(36)

** samme lod fordele for faldsmål i Støvring og Sønderhald herreder.

** Anders Bay rådmand lod fordele for faldsmål

(37)

** Steen Hofmand lod fordele for faldsmål.

** Poul Nielsen lod fordele for faldsmål.

(42)
.
** Bay Pedersen lod fordele for faldsmål.

(43)

22/1 1599.

** Niels Hansen i Tisted. Årbrandt Sivertsen, barnfødt på Island, bestod, at han ikke er sted eller fæst til Niels Hansen, tjenende Steen Brahe, eller været i hans tjeneste siden nogen tid før jul sidst forgangen, og aldrig Niels Hansen af ham har begæret, at han skulle skyde dyr for ham.

(44)

** Peder Hansen i Trustrup lod fordele for hovedgæld.

** Niels Poulsen på sin far Poul Nielsens vegne i dag det 4.ting har tilbudt alle og så mange, som har nogen gæld at kræve efter hans mor salig Mette Pedersdatters død, da skal de komme til hendes hus og gård på skt Poulsdag førstkommende.

** sandemanden Anders Rasmussen i Lem. Jens Nielsen, som tjener Jep Griis i Lem, bekendte, at alle de sår og skader, Christen Nielsen i Lem har lyst og klaget inden bytinget, dem har han alene gjort ham.

** Jep Griis i Lem. Christen Nielsen i Lem tilsagde ham, at han skal få m: pokker ret i hans liv, når hans husbond kommer hjem.

(45)

** Hans Haese Væver lod fordele for faldsmål.

** sandemændene. Anne Lasdatter, Christen Nielsens hustru, vidnede, at Anders Rasmussen i Lem slog hendes husbond med en økse, og Jep Griis holdt ham, mens Anders Rasmussen slog ham.

** Jep Griis i Lem. Knud Mikkelsen, som tjener Jep Griis, vidnede ved sin højeste ed, at Jep Griis ikke holdt Christen Nielsen den tid, han fik sår og skade på Randers mark.

(46)

** Jep Griis i Lem. Anne Andersdatter bekendte, at Jep Griis hverken har slået eller stødt hende, ej heller hun beskylder ham derfor.

** Mikkel Bartskær stokkenævn. efterskrevne gav ham og hans hustru Anne Hansdatter et godt ærligt vidnesbyrd for så længe, de har været i denne by, og takkede dem godt for ærlig og venlig omgængelse.

** Randers by. eftersom Jens Nielsen, som tjener Jep Griis i Lem, har bekendt at have slået Christen Nielsen sine sår og skade, da svor sandemændene Jens Nielsen derfor et fuldt vold over.

(47)

** samme. efterdi Anders Rasmussen er beskyldt for at have slået Christen Nielsen i Lem, da svor sandemændene ham derfor et fuldt vold over.

** samme. efterdi det findes, at Christen Nielsen i Lem har gjort nødværge mod Anders Iversen, da svor sandemændene ham kvit for vold.

** Jep Griis. efterdi ingen skade er overbevist, Jep Griis at have gjort Christen Nielsen eller hans hustru, da svor de ham kvit for vold.

** Christen Pedersen lod voldsværge Anders Frandsen i Terp for gæld.

(48)

** Las Ammelhede lod voldsværge Frands Sørensen i Lime for gæld.

** Hans Byrial lod fordele for hovedgæld Birgitte Bodelsdatter, for hun ulovligt er draget af hans tjeneste.

** sandemændene. Søren Frandsen vidnede, at den tid han har klaget over Las Pedersen glarmester, vidste han ikke andet med ham, end han har gjort ham sin skade, men da han ikke kunne bevise ham det over, da overgav han det igen videre at forfølge ham derfor.

** Peder Munkdrup. efterdi det ikke er bevist for sandemændene, at Las Pedersen Glarmester har gjort Søren Frandsen sår eller skade, da svor sandemændene Laurids Pedersen kvit for vold i denne sag.

(49)

** Laurids Skriver lod fordele for faldsmål.

** Las Poulsen lod fordele for faldsmål i Galten herred Sabro og Sønderhald herreder

(51)

** Søren Segalt lod fordele for faldsmål.

** Peder Ibsen lod fordele for faldsmål.

(52)

** Bendt Hansen lod fordele for faldsmål i Galten Nørhald Støvring og Sønderhald herreder.

(53)

** Morten Kær lod fordele for faldsmål.

(54)

** samme. sammeledes lod fordele for faldsmål.

(57)

** Anders Bay rådmand lod fordele for faldsmål.

(58)

** Anders Bay lod fordele for faldsmål.

** Jens Christensen Skriver. Oluf Ferslev skødede ham sin gård imellem mester Tøgers gård, som hr Peder Trane nu iboer, og Oluf Olufsens og Jens Skrivers egne gårde.

(59)

** Oluf Ferslev. Jens Skriver rådmand skødede ham sin gård øst for det stræde norden for rådhuset, som løber fra torvet og op til provstegården, som han har købt og bekommet af salig m: Rasmuses arvinger, som fordum var præst i Haslund.

** Tomas Ibsen lod fordele for faldsmål i Voldum birk Galten herred Sabro og Sønderhald herred.

(62)

** Anders Christensen Skriver lod fordele for faldsmål.

** Jens Kare borgmester lod fordele for faldsmål

(64)

29/1 1599.

** Anne Sørensdatter lod syne sig have fået en skade på den venstre side hendes hoved, og beskyldte hun Jens Andersen Skriver for samme hendes skade.

** Hans Gynther felbereder lod vurdere en sort engelsk kåbe, som han har i pant af ---- Kocks.

** Morten Kær lod vurdere et lidet sølvstob, som han har i pant af Bodil Nielsdatter Vendelbos.

(65)

** Johan Kock lod fordele for faldsmål.

** Anders Pedersen Stisen lod fordele for faldsmål.

** Las Christensen Graver lod fordele for faldsmål.

** Hans Jensen lod fordele for faldsmål.

(66)

** Peder Jespersen lod fordele for faldsmål.

(67)

** Niels Jensen Mejlby lod fordele for faldsmål.

** Las Snur lod fordele for faldsmål

(68)

** Oluf Ferslev lod fordele for faldsmål

(70)

5/2 1599.

** Christen Pedersen. efterskrevne med KM byfoged har indlagt ham i Rasmus Mogensens bådsmand hans kåg for 11 mark for fald og gæld.

** Niels Mortensen Kær for hr Niels i Hjermind lod fordele for faldsmål.

** Anders Kare lod fordele for hovedgæld.

(71)

** Rasmus Jensen i Gammelmølle. efterskrevne kundgjorde, at de har været forsamlet i Mikkel Bartskærs hus angående hvis arv, hans børn Apelone Mikkelsdatter Kirsten Mikkelsdatter og Hans Mikkelsen kunne tilfalde efter deres salig mor Anne Jensdatter, og desligeste hvis hans stedbørn Christen Sørensen og Esben Sørensen kunne tilfalde efter deres førnævnte salig mor, da fandtes Mikkel Bartskær at være i 106 dalers gæld, så de kunne ikke kende hans børn og stedbørn nogen arv at kunne tilfalde, og Rasmus Jensen sagde, at han ingen arv eller gæld at ville samtykke på sin førnævnte søskendebørns vegne.

(72)

** hr Christen Nielsen i Spentrup. Peder Munkdrup byfoged bekendte, at engang i fasten nu sidst forleden var hr Christen her inden tinge og tilbød, at så mange, som Keld Jensen eller hans salig mor var gæld skyldig, da skulle de komme til Keld Jensens bod og annamme udlæg af hans gods for deres gæld, og da bad byfogden ham, at han ville beramme en vis dag, og siden derefter hørte byfogden den blev ydermere omtalt.

** samme. Niels Bang havde tiltale til hr Christen i Spentrup, for han efter salig Kirsten Knudsdatters død er indgået i Keld Jensens hus og gård og gjort arveskifte, ham uvidende, og ikke aflagt ham på sine børns vegne Knud Nielsen og Volborg Nielsdatter deres anpart, så vidt dem kunne tilfalde efter deres oldemor, foruden hvis hans ældste søn Christen Nielsen, som er sin egen værge, og Karen Nielsdatter, som har en ægtemand, kunne tilfalde, og mente, hr Christen deri uret at have gjort, og børe at føre i boet igen efter loven hvis han har udført, og gøre så skifte efter loven, som det sig bør. sagen blev opsat 14 dage.

(74)

** Claus Hansen lod fordele for hovedgæld.

** Poul Andersen lod fordele for faldsmål.

** Jens Andersen Skriver. Niels Christensen vidnede, at den næste tirsdag før snapslandsting, som var 16/1, udkørte Jens Andersen af sin gård med et læs humle og ville ad Viborg med, og han gik hos vognen og holdt der på samme læs, og da stod Anne Munk og så på dem, og der de kom lige for hende, da sagde Jens Andersen, god morgen Anne lille, da svarede hun, ja, morgen, morgen dig alle de djævle i helvede er, og du skulle få et djævels mod, da svarede Jens Andersen, Gud almægtige bevare mig, Gud give dig selv det, du ønsker mig, da svarede Anne, Gud skal straffe dig, og du skal fare en ond færd.

(75)

** Anders Bjerregrav lod fordele for faldsmål.

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål.

(76)

** Christen Pedersen lod fordele for faldsmål i Vonsild og Lyng herreder.

(77)

** Laurids Tomasen. Rasmus Tomasen kendte sig skyldig at være sin bror Laurids Tomasen 104 daler, og derfor pantsatte ham sin halve gård, som han nu iboer.

(78)

** Laurids Mortensen lod fordele for faldsmål.

** Niels Byskriver lod fordele for faldsmål.

(79)

12/2 1599.

** Las Pedersen i Velling. Poul Nielsen rådmand på sine egne og fire medarvingers vegne har indlagt Las Pedersen i Christen Jørgensens gård for 111 daler, som salig Mette Pedersdatter og Hans Tomasen var ham skyldig.

** Anders Kå skomager. Las Andersen Tøgersen bekendte sig at have oppebåret af Anders Kå på sin husbond Niels Jacobsens vegne 13 daler, som han er indvordet i Anders Kås gård for.

** Jens Jonsen på sandemændenes vegne lod voldsværge Anders Rasmussen i Lem for gæld.

(80)

** Bertel Christensen på sin søster Maren Bagerkones vegne lod fordele for faldsmål.

** Laurids Mortensen Ammelhede lod fordele for faldsmål, der iblandt Anne Christensdatter Mads Hornbæks hustru, Peder Lauridsen vognmands hustru Anne, Jens Stenpikkers hustru Anne Troelsdatter, Dorte Christensdatter Bennit Prammands søster, Tomas Nøragers hustru Maren Kocks.

(81)

** samme. sammeledes lod fordele for faldsmål

(82)

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål.

** Niels Jacobsen lod fordele for faldsmål.

(83)

19/2 1599.

** Las Snur. Hans Lassen skødede sin far Las Snur en sin bod og ejendom.

** Jens Sørensen. Anders Kå skomager bepligtede sig, at han skal fuldgøre sin håndskrift i dag 3 uger førstkommende, eller da lide dele derfor.

** Simon Iversen i Jebjerg. Anders Bay løsgav ham af alle de dele og lovmål, han lovligt har over ham til denne dag.

(84)

** Poul Nielsen i Galten lod fordele Rasmus Sørensen Sall her sst for en løgner hovedsag, for han har sigtet ham for et vidne, han skulle have vidnet 3 ugers dagen tilforn, og intet vidne han da har vidnet, og for han har sagt ham på, at han ikke var i Randers den dag, han samme varsel skulle have givet, hvilket Poul Nielsen har bevist løgn at være.

** Peder Bager lod fordele for faldsmål.

** Niels Bang. den sag imellem hr Christen i Spentrup og Niels Bang er opsat til i dag 14 dage.

(85)

** Frands Nielsen i Vinterslev lod fordele for faldsmål.

** Bertel Arentsen på sin søster Kirsten Arentsdatters vegne lod fordele for faldsmål.

** Anders Kare Jens Skriver. Jens Andersen Skriver søgte Søren Sørensen, som tjener Anders Kare, for en skørtsav, han lånte ham 1597.

** Anders Sørensen i Lindbjerg lod fordele for faldsmål.

(86)

** Anders Kare. Jens Andersen Skriver søgte Anders Kare for 8 daler, som rester på deres Danzig regnskab og 13 daler hans part af 50 daler efter salig Kirsten Madsdatters brevs lydelse.

** Mads Fårup vognmand lod fordele for faldsmål.

** Laurids Ammelhede lod fordele for faldsmål.

(87)

** Christen Lydiksen for Tomas Møller lod fordele for faldsmål.

** Hans Gynther felbereder lod fordele for faldsmål.

** Mads Frandsen lod fordele for faldsmål.

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

** Laurids Ammelhede lod fordele for faldsmål

(88)

** samme lod fordele for faldsmål.

** Jens Christensen, som tjener Bay Pedersen, lod fordele for faldsmål.

** Tomas Knudsen lod fordele for faldsmål.

(89)

** Christen Bay lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

(90)

** Christen Bay lod fordele for faldsmål.

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål i Tånum birk og Lyng herred.

(91)

** Las Snur lod fordele for faldsmål.

(92)

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål i Lyng herred Hovlbjerg herred og Voldum birk.

(93)

** samme lod fordele for faldsmål.

(94)

** Mads Nielsen lod fordele for faldsmål

** Christen Bay lod fordele for faldsmål i Nørhald herred.

(95)

** Søren Frandsen lod fordele for faldsmål.

** Byrge Pedersen lod fordele for faldsmål.

(96)

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål.

** Rasmus Christensen lod fordele for hovedgæld og faldsmål.

(97)

26/2 1599.

** Las Jensen i Enslev. Bennit Prammand bekendte, at 12/8 sidst forleden, da han hentede den pram ved for Inger Tomasdatter, indtog han på samme pram al den ved, som lå på det ladested, som kaldes det ny ladested under Sejlskov, som Jep Bend befalede ham at indtage på samme ladested, og han vidste ikke, hvor mange læs, det var, og ej heller, hvem han købte det af, og hvad han gav derfor.

(98)

** Poul Nielsen. Christen Jørgensen skødede Poul Nielsen alle de arveparter, som ham med sin salig hustru arveligt er tilfaldet i den gård, salig Tomas Ferslev iboede, og to haver vesten uden byen, både efter salig Mette Pedersdatter og Hans Tomasen, så og i den gård, Christen Jørgensen nu iboer, sammeledes skødede Peder Nielsen Ormstrup Poul Nielsen alle de arvelodder, han med sin hustru er arveligt tilfaldet i alle førnævnte ejendomme.

** Christen Jørgensen. Poul Nielsen gav ham afkald for al den arv, ham er tilfaldet hos Christen Jørgensen efter hans salig hustru Margrete Tomasdatters dødelige afgang, og al den gæld, som nogen har at kræve efter Christen Jørgensens hustrus afgang, skal Christen Jørgensen selv betale, sammeledes gjorde Peder Ormstrup på sin hustru Maren Nielsdatters vegne, eftersom forskrevet står.

(99)

** Las Jensen i Stevnstrup. Niels Sparkær forpligtede sig at skal betale Las Jensen al den gæld, han kræver ham for på sin brors vegne.

** Poul Nielsen lod vurdere efterskrevne sølvskeer, som han har i pant af Oluf Tomasen i Mygind.

(100)

** Anders Ibsen i Tørring lod syne sig have fået en skade over sit øje og på sin hånd, som han beskyldte Bartemeus i Albæk Oluf Andersen og Jens Hjulmand for.

** sandemændene. Karen Lygtemagers begærede fylding på sandemænd over Mikkel Graver for gæld, så mødte Christen Hansen hendes søn og bekendte sig samme pendinge at have oppebåret af Mikkel Graver, fordi han var hans mors værge.

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål.

** Søren Sørensen Kare lod syne sig have fået en skade over sit øje, som han beskyldte Christen Clemendsen for.

(101)

** Jens Sørensen. Jørgen Pedersen pantsatte ham sin gård på Hovmeden, for 100 gode daler og 8 daler til rente årligt.

** samme. sammeledes pantsatte Jesper Schernberg ham sin jord og ejendom på Vestergrave for 60 daler.

** Christen Christensen lod fordele for faldsmål.

(102)

** Hans Kaffmester lod fordele for faldsmål.

** Bartemeus i Albæk. synsmænd hjemlede, at de har synet, at Bartemeus højre arm er slået af leddet i armbuen, den venstre arm hos armbuen er sønderhugget, det venstre øre er tvært sønderhugget, som han beskyldte Anders Ibsen i Tørring for.

** Jens Hjulmand i Albæk. sammeledes synede de Jens Hjulmand i Albæk har fået en stor skade på for på sit hoved, og en skade hos den venstre side hans næse, som er gennemhugget i munden, og en fortand afhugget, og beskyldte han Anders Ibsen i Tørring for den skade på hovedet, desligeste havde han skader på hånden, og han beskyldte Jens Kock, som tjener på Sødringholm, for den skade ved næsen over munden og i hånden.

(103)

** Oluf Andersen i Albæk lod syne sig at være hugget halv neglene af to fingre på hans venstre hånd, og beskyldte han Anders Ibsen i Tørring.

** Christen Bay havde inden tinge æsket af Maren Bagerkone, salig Rasmus Bagers efterleverske, 9 daler af salig Niels Bays gæld, Rasmus Bager er blevet ham skyldig.

** Jens Sørensen inden tinge fremlagde et stykke af et gammelt sejl, som han beskyldte Laurids Tomasen for at han skulle have stoppet i ---- i sit skib, og dermed forhundret den last, han skulle have haft inde i hans skib for det meget vand, der var inde i skibet, og ikke kunne komme til pumpen for samme stoppelse.

(104)

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

** Karen Jubileers. Christen Lygtemager i dag 4.ting æskede til hendes hus så mange, Rasmus Jubileer var gæld skyldig, og da skal dem gøres udlæg.

** Peder Munkdrup på Christen Jensens vegne i Handerup lod fordele for hovedgæld Jellis Johansen for en amme vin, han lovede for ham.

** Niels Mortensen Kær på sin far Morten Kærs vegne lod fordele for hovedgæld.

(105)

** Jens Sørensen. Frands Selkær bekendte, han fik til sin part af Jens Sørensens gods, som var på hans skib, som forgik ved Sønderherred i Lolland, efterskrevne, som var i Jens Sørensens kiste, låget blev sønderhugget på, og Søren Ingvardsen, født i Grenå, og Guldbrand Saxe, født i Norge, og Jens Laursen, født i Ebeltoft, fik efterskrevne som deres part, og Jens Sørensen lod dem fordele for skælme og tyve.

(106)

5/3 1599.

** Johan Kock lod fordele for faldsmål Knud Jensen, som tjente ham, for rede og regnskab for hans gods, han har antvortet ham at forhandle for ham i Nibe og på Hirtsholmene, som er ved en 12 dalers gods eller mere.

** Tøger Andersen i Albæk og sandemændene. Jens Hjulmand fuldt og fast for tingsdom beskyldte Jens Kock på Sødringholm og Anders Ibsen i Tørring, for de huggede ham sine skader med deres værger, og bekendte, at Jens Kock og Anders Ibsen drog hans værge fra ham den tid, der lå 4 karle på ham.

(107)

** Tøger Andersen på Bartemeus Jonsens vegne. Jens Andersen i Albæk vidnede, at på fredag 8 dage mod aften kørte Oluf Andersen i Albæk af byen med sin slæde, og der de kom uden haverne på bakken, hvilede de, så kom Anders Ibsen og Jens Kock kørende fluks efter dem med deres slæde og bad dem køre af vejen i m: pokkers navn, og så svarede Oluf Andersen, da kør selv af vejen i m: pokkers navn, så sprang Jens Kock af slæden, og han og Jens Hjulmand faldt omkuld i et vandhul, så løb Oluf Andersen til og drog Jens Kock af ham, og da han kom op, havde han sit værge i hånden, og da havde Jens Hjulmand den skade i munden, så ville Jens Hjulmand have været over hulvejen ad Anders Ibsen, og som han stod i hulvejen, stod Anders Ibsen på bakken og huggede til Jens Hjulmand, og intet værge Jens Hjulmand havde i hånden andet end en kniv, og da talte Bartemeus Jensen til dem og sagde, de handlede ugudeligt med hverandre, så gav Anders Ibsen sig imod ham og slog ham med et draget værge, så han faldt omkuld, og da han bar armen op og ville hytte sig, da huggede Anders Ibsen ham den skade på armen, og da Oluf Andersen kom løbende og ville skille dem ad, huggede Anders Ibsen to stykker af hans fingre.

(109)

** Jens Kock på Sødringholm lod syne sig at være slået på sin venstre arm, som han beskyldte Jens Hjulmand i Albæk og Morten Jensen sst for, og berettede, at den tid han var nedslået og lå på sit værge, da drog Anders Ibsen værget fra ham og værgede begge deres liv med.

** Niels Rodskov i Vindbylund. Jens Kock på Sødringholm og Anders Ibsen i Tørring fuldmægtig gjorde Niels Rodskov at tale deres sag til tinget.

** Hans Byrial lod fordele for faldsmål.

(110)

** Laurids Skriver rådmand. Mads Villumsen med hånd og mund solgte skødede og afhændede til ham sin salig fars gård her sst, som han selv har arvet, og hans søskendes parter er ham tillagt for sine salig forældres gæld at betale.

** Anders Jensen Kare lod fordele for hovedgæld.

** Hans Jensen lod fordele for faldsmål

(111)

** Jens Andersen. Mads Villumsen vidnede at den tid hans salig søster Dorte Pedersdatter, Oluf Olufsens hustru, ved døden afgik, da bad hun ham, at han skulle hjælpe til gode, hendes børn måtte bekomme de pendinge, hun lånte hendes far, 32 daler, da hun var i hans brød ugift.

** Peder Skov lod fordele for hovedgæld.

(112)

** Peder Knudsen skomager lod fordele for faldsmål Anders Knudsen i Stevnstrup og hans søn Mikkel Andersen med flere for gæld.

** Peder Skov. Mikkel Clemendsen skrædder forpligtede sig at skal betale ham 14 mark inden skt Volborgs dag.

** Mourids Christensen lod fordele for faldsmål.

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål

(113)

** samme. sammeledes lod fordele for faldsmål.

** samme. sammeledes lod fordele for gæld.

** Bodil Hansdatter Skrivers lod fordele for faldsmål

(114)

** samme. sammeledes lod fordele efterskrevne.

(116)

** Søren Segalt lod fordele for faldsmål Søren Jensen her sst for halvparten af en båd, han har lejet ham fra Randers til Skagen og tilbage igen, og derover forsømt båden og forsat den.

(117)

12/3 1599.

** Jens Christensen Skriver lod fordele for faldsmål.

** Jens Pedersen skrædder i øster Velling lod fordele for faldsmål.

** Anders Bjerring lod fordele for faldsmål.

(118)

** mester Jacob Jensen, sognepræst til Gråbrødre. Kirsten Fynbos, salig Rasmus Fynbos efterleverske udkårede og fuldmægtig gjorde Tomas Clemendsen den tid til hendes værge at være med hende at skøde mester Jacob halv den gård, hun påboer, så fremgik Tomas Clemendsen og Kirsten Fynbos og med hånd og mund solgte og skødede til ham halvparten af hendes gård, og takkede ham godt for god redelig betaling.

** Bay Pedersen og Søren Bay gav hver deres sag på efterskrevne at forhandle dem imellem til endelig ende, om den trætte dem imellem er for husbygning husleje af salig Jens Bay borgmesters gård.

(120)

** Anders Bay rådmand. synsmænd hjemlede, at Niels Pedersen skomager i sin gård har samlet sit møg op til Anders Bays huslejder i Niels Pedersens gård, som deraf er noget fordærvet, og det ligger en fod inde på Anders Bays tagdrop, så vandet står ind på hans hus, ham til skade.

** Jens Kare på Baltser Kares vegne. Anders Christensen, som er salig hr Christen Mouridsens søn, solgte Baltser Kare sin bod i Løjborggyde.

(121)

** Christen Lydiksen på Dorte Andersdatters vegne afsagde arv og gæld efter hendes husbond Christen Mollerups død, så hun ingen arv eller gæld vil nyde eller undgælde efter hans dødelige afgang.

** Bendt Hansen lod fordele for faldsmål.

** Hans Gynther. efterskrevne vurderede en sort engelsk kappe med pikeret sidendont under og med borter besat og silkevisker på akselen for 12 daler, som han har i pant af Jens Hammer, og som han opbød til løsning.

(122)

** Christen Lygtemager lod fordele for faldsmål.

** Oluf Olufsen. Peder Hvid vidnede, at 1594 ved skt Hansdag kom han til Mos i Norge andendagen efter Oluf Olufsen var derfra draget, så gik han ind i KM søbod, og der lå der noget øl med Oluf Olufsens mærke på, og der lå noget andet gods, som var Jens Andersen Skrivers, hvor samme øl blev af, ved han ikke.

(123)

** Jens Skriver. efterskrevne med KM byfoged indlagde ham på Margrete Albæks part i Jens Rasmussens ejendom for 6 daler.

** Christen Bay. sammeledes indlagde de ham på samme ejendom.

** Niels Bang. sammeledes indlagde de ham på samme hendes ejendom.

** Søren Jensen ridefoged på Dronningborg. Karen Tomasdatter med sin værge solgte til ham hendes humlehave og kålhave vesten uden byen.

(124)

** Søren Gregersen lod fordele for faldsmål.

** Peder Knudsen Faxing lod fordele for faldsmål.

** Søren Kedelsmed. Anders Clausen bepligtede sig at skal betale ham hans gæld inden i dag 8 dage, eller da lide dele derfor.

(125)

** Anders Tjæreby lod fordele for faldsmål.

** Anders Kare lod fordele for faldsmål i Sønderhald herred Galten herred og i Hovlbjerg Middelsom og Sabro herreder Nørhald og Støvring herreder.

(132)

** Niels Jacobsen i dag sit 4.ting forbød alle og enhver at huse hæle, eller på deres gods her sst at holde eller tilstede hans delte mand Niels Sparkær, borger her sst, eller hans gods eller farkoste, såfremt de ikke vil rette og sætte for hvis, Niels Jacobsen ham med rette tilregne kan, og derover bøde efter loven som vedbør.

(133)

** Mads Nielsen Sødring lod fordele for faldsmål blandt andre Margrete Jensdatter, Jacob Bays steddatter.

** Christen Jensen Tved lod fordele for faldsmål.

(134)

** Johan Kock lod fordele for faldsmål.

** Inger Tomasdatter lod fordele for faldsmål.

(135)

19/3 1599.

** Søren Frandsen lod fordele for fald og gæld.

** Las Jensen i Stevnstrup for sin bror Jon Jensen, borger i Århus, og Peder Jensen i Tunglund lod fordele for faldsmål og gæld.

** Christen Kovsted på salig Christen Jørgensens døtre Anne Christensdatter Marie Christensdatter og Volborg Christensdatters vegne afsagde al arv og gæld efter deres far Christen Mollerups død og afgang.

(136)

** Christen Kovsted lod vurdere to sølvskeer, som han havde i pant af Claus Ørn i Tulstrup, som han opbød til løsning.

** Anders Ibsen i Tørring beklagede og søgte Bartemeus Jonsen i Albæk, for at han huggede ham hans skade på hans hoved, som han sad på hans slæde, og et hul i hans vognkæp.

** sandemændene. Morten Jensen i Albæk med højeste ed og oprakte fingre benægtede, at han ikke huggede Anders Ibsen eller gjorde ham skade, da han sad på hans slæde, ej heller han rørte Jens Kock til onde.

** Tøger Andersen på Bartemeus Jonsens vegne hårdeligt benægtede, at han ikke huggede Anders Ibsen eller gjorde ham skade, da han sad på hans slæde.

(137)

** Jens Hjulmand i Albæk. Jens Kock på Sødringholm for tingsdom fuldt og fast søgte og beskyldte Oluf Andersen i Albæk, for han slog ham på hans arm med en vognkæp.

** Oluf Andersen i Albæk benægtede, at han ikke slog Jens Kock over hans arm med en vognkæp.

** Anders Jensen Kare. Søren Gregersen forpligtede sig at betale ham alt, hvis han bliver ham skyldig inden i dag 8 dage.

** Anders Pedersen Stisen lod fordele for faldsmål.

** Anders Lassen i Rejstrup lod fordele for hovedgæld.

(138)

** Oluf Olufsen Jens Andersen Mads Vendelbo. førnævnte Mads Villumsen på sine egne, Anders Bay på Anne Hans Bays vegne, Anders Kare på sine egne og sine børns vegne, Jens Andersen på hr Keld Rasmussens og sin hustrus og på sine egne og sin hustrus vegne, Oluf Olufsen på sine egne, og Christen Vendelbo på sin hustru Bodil Vendelbos vegne kendte sig over et venligt arveskifte at have været med hverandre om al den arv, dem imellem var at skifte og dele efter salig Niels Vendelbo og Kirsten Madsdatter, som er både i ejendom og regnskabsbøger, så Oluf Olufsen skal have 22 daler, og Anne Pedersdatter skal intet have enten til indtægt eller gæld, Jens Andersen og Bodil Vendelbos skal betale al den gæld, som findes i regnskabsbøgerne og tilstående gæld, og de gav hverandre afkald for al ydermere arvekrav efter salig Niels Vendelbos og Kirsten Madsdatters død.

(139)

** Mads Vendelbo, Anders Bay for Anne Pedersdatter og hendes børn, Oluf Olufsen for sig og sine børn, Anders Jensen Kare for sig og sine børn, Jens Andersen på hr Keld Rasmussens og hans hustrus vegne, og på sine egne og sin hustrus vegne, Christen Vendelbo på sine egne og sin hustrus vegne, skødede Mads Villumsen alle de lodder og parter dem er tilfaldet i den gård, Niels Vendelbo og hans hustru iboede.

(140)

** Søren Frandsen lod voldsværge Niels Mogensen i Nielstrup for gæld.

** Anker Poulsen lod fordele for hovedgæld.

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

** Jens Sørensen lod fordele for faldsmål.

(141)

** Jens Andersen Skriver lod fordele for faldsmål.

(142)

** Rasmus Christensen lod fordele for faldsmål.

(143)

** Jens Sørensen lod fordele for faldsmål sine 4 bådsmænd Hans Selkær her sst Søren Ingvardsen, født i Grenå, Guldbrand Saxe, født i Norge, og Jens Lauridsen, født i Ebeltoft, for skælme og tyve, for de har forsat hans skib ved Sønderherred i Lolland og der sønderhugget hans kiste, røvet stjålet efterskrevne af hans gods, og for de ikke har holdt ham deres tro tjeneste, som de ham lovet og svoret har, og hans gods bortrøvet, som de burde at forsvare, og forladt hans sejl og skibsredskab i frost og sne i vild mark, og ikke det forvaret.

(144)

26/3 1599.

** Christen Lauridsen snedker. Rasmus Christensen i Tindbæk gav ham afkald for al den arv, ham er tilfaldet hos ham efter sin søster Mette Christensdatters dødelige afgang.

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål.

** Niels Rodskov i Vindbylund på Anders Ibsens vegne i Tørring. efterdi Anders Ibsen har ladet syne sår og skade, og derfor beskyldt Bartemeus Jonsen i Albæk Oluf Andersen og Jens Hjulmand, og ikke de det lovligt har afbevist, da svor sandemændene dem derfor et fuldt vold over.

(145)

** sammeledes Jens Kock på Sødringholm. efterdi Jens Kock har ladet sig syne blåslået, og derfor har beskyldt Jens Hjulmand i Albæk Oluf Andersen Morten Jensen, og ikke de det har afbevist, da svor sandemændene dem alle derfor et fuldt vold over.

** Jens Hjulmand i Albæk. efter den klage han har gjort over Anders Ibsen i Tørring og Jens Kock, tjenende på Sødringholm, for sår og skade, de har gjort ham, og ikke de det har afbevist, da svor sandemændene dem derfor et fuldt vold over.

(146)

** Oluf Andersen i Albæk. efterdi Bartemeus Jonsen i Albæk og Oluf Andersen sst har ladet syne sår og skade, og derover klaget over Anders Ibsen i Tørring, og han det ikke lovligt har afbevist, da svor sandemændene ham derfor et fuldt vold over.

** Anders Bjerring. Anders Christensen , som er salig hr Christen Mouridsens søn, fordum prædiker til hospitalet her sst, skødede Anders Bjerring alle sine arveparter i sin salig fars gård.

** Las Andersen lod fordele for faldsmål.

(147)

** Peder Lang i Stånum lod fordele for faldsmål.

** Bertel Christensen lod voldsværge Peder Christensen i Bjerregrav.

** Laurids Sørensen lod fordele for faldsmål.

** Oluf Frandsen lod fordele for faldsmål.

** Niels Brorsen lod fordele for hovedgæld.

(148)

** Søren Knap. Rasmus Christensen i Bjerregrav forpligtede sig at han skal betale ham 4 mark inden skt Mikkelsdag førstkommende.

** Niels Mortensen Kær på sin far Morten Kærs vegne lod fordele for faldsmål.

** Rasmus Hansen. efterskrevne gjorde Niels Eriksen sst hans skudsmål, ham i sit herskabs forfald så forhindret at være, at han ikke kan møde til bytinget i dag at svare imod Rasmus Hansens tiltale.

(149)

** Rasmus Christensen på sine egne vegne lod fordele Søren Sørensen,født i Brundt.

** Christen Jørgensen på Poul Nielsens og alle salig Hans Tomasens slægt og venners vegne efter deres fuldmagts lydelse lydeligt i dag for tingsdom tilbød, at efterdi Jens Kare borgmester her sst han tilbød på sin søns vegne guld sølv og pendinge at vil give dem for deres døde frænde salig Hans Tomasen, om de ville savne sagen med ham på hans søns vegne, da er de blevet endregteligt til sinds, dersom Jens Kare vil give dem for deres mand 400 gode daler, da vil de indgå med ham en ærlig kristelig forligelse, som godtfolk bør at gøre.

(150)

2/4 1599.

** Jens Mikkelsen i Assentoft lod fordele for hovedgæld.

** samme. sammeledes lod han på Mads Ibsens vegne i vester Alling fordele for hovedgæld.

** Christen Madsen lod fordele for faldsmål.

(151)

** Morten Nielsen foged på Løjstrup lod fordele for faldsmål Jens Hammer guldsmed for 5 lod sølv, som han skulle have gjort ham 2 sølvskeer for.

** Hans Byrial lod fordele for faldsmål.

** Christen Christensen lod fordele for hovedgæld.

** Tomas Ibsen. Mads Ryum bekendte sig skyldig at være ham 200 gode daler, som han ham lånt har, og derfor pantsatte to sine boder næst hos hans port til et brugeligt pant, og husleje deraf at oppebære.

(152)

** Poul Nielsen. Jens Kare borgmester på sin søn Baltser Jensens vegne kundgjorde, at hvis kontrakt, han har optaget efter dannemænds soning imellem Poul Nielsen på sine egne og venners vegne og Baltser Jensen for salig Hans Tomasens bane, så vidt som uvillige dannemænd kan kende billigt og ret at være, skal han holde fast og urykkeligt, så Poul Nielsen og sine venner intet skal have ham at beskylde.

** Jens Kare borgmester for tingsdom udlagde til landbod på sin søn Baltser Jensens vegne 14 rigsdaler, som Peder Munkdrup tilfandt ham at udlægge, efterdi Baltser Jensen af sandemændene er svoret til fred og bod, og efterdi Poul Nielsen, som er ret eftermålsmand, ikke dem ville annamme, da har byfogden dem til sig annammet.

** Peder Ormstrup. Hans Byrial tilfandt Peder Ormstrup og Ejlert Meyer at gøre rede og regnskab med hverandre om hvis gældssag, dem imellem er.

(153)

** Baltser Jensen Kare. byfogden på KM vegne oprejste Baltser Jensen Kare for salig Hans Tomasens bane, efterdi han er svoret til fred og bod, og deres ed af landsdommerne er fundet ved magt, og han landboden i sølv og rede pendinge har udlagt for fulde to 18 mark efter loven, og lyste KM fred og beskærmelse over Baltser Jensen mod alle dem, som ham efter denne dag ville fejde eller uførme for Hans Tomasens bane, under den straf, som loven og recessen medfører.

** Poul Nielsen. Ejlert Meyer sagde, han havde ikke befalet Poul Nielsen at betale eller udlægge for salig Mette Pedersdatters gæld, for hvis ham for sin og sin hustru Inger Tomasdatters anpart kan tilkomme at betale.

** samme. Poul Nielsen tilspurgte Ejlert Meyer, om han ingen pendinge har betalt ham i deres fælles arvegæld, dertil svarede Ejlert Meyer, at det er ikke det, han ved.

(154)

** samme. Poul Nielsen tilbød sig efter uvillige dannemænds tykke at udlægge Ejlert Meyer på hans hustrus vegne skel og fyldest for hans anpart arvelodder i hans salig mors og brødres ejendomme for så vidt, han deri på sin hustrus vegne kan tilkomme med rette.

** fru Sofie Rostrup til Løjstrup. Jesper Schernberg for tingsdom sagde, at alt hvis fisk, han havde fået af Berent Skrædder, foged i Romsdal i Norge, som var salig Mads Sandbergs foged, havde han betalt ham, undtaget hvis, han havde antvortet ham til salig Mads Sandberg.

(155)

** samme. Jost Jensen, som fordum tjente salig Berent Skrædder i Romsdal i Norge, vidnede, at han tilvejede Jesper Schernberg i Bergen i august 1597 50 vogne rødskær, og salig Berent eller hans arvinger har aldrig bekommet skilling eller skillings værd for dem, som er 44 daler, og satte i rette, om Jesper Schernberg ikke er pligtig samme gæld at fuldgøre.

(156)

** Maren Kleinsmeds lod fordele for faldsmål.

** Bay Pedersen lod voldsværge Søren Andersen Tømmermand for 6 mark.

** Christen Bay lod fordele for faldsmål.

(157)

** Las Andersen. Jens Sørensen kendte sig skyldig at være ham 212 rigsdaler, og derfor pantsatte ham sin gård, han nu iboer.

** Niels Mortensen Kær på sin far Morten Kærs vegne lod fordele for faldsmål.

(158)

16/4 1599.

** Peder Christensen Skriver. Jens Christensen Skriver rådmand her sst skødede sin svoger Peder Skriver en sin gård og ejendom på Hovmeden.

** Mikkel Skriver i Mariager. Hans Byrial kendtes sig skyldig at være ham 100 gode daler, og derfor pantsatte ham alle de lodder og parter, han har i pant af salig Mikkel Keldsens børn i en gård på Brødregade.

(159)

** Peder Jespersen. efterskrevne vurderingsmænd kundgjorde, at de ikke kunne kende Tomas Godskes have østen Flintbjerg at være mere værd end 9 daler, fordi gærderne er øde om samme have.

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

(160)

** Jens Sørensen. Peder Knudsen skomager forpligtede sig at han skal betale ham 11 daler inden i dag 14 dage førstkommende.

(161)

23/4 1599.

** Jens Christensen Skriver. efterskrevne hjemlede, at de har synet og set imellem Jens Skriver og Niels Bangs ejendomme, hvor der ikke er mere end 3 kvarter jord imellem Jens Skrivers hjørnestolpe og Niels Bangs huslejde.

(162)

** Peder Jespersen. synsmænd hjemlede syn mellem Bodil Vendelbos Hans Skriver og Peder Jespersens haver på hendes mellemgærde, som hun bør at lukke, er plat ingen lukkelse, hverken ris eller staver, og i lige måde er det lukkelse mellem Peder Jespersens og Niels Bodelsens haver plat forrådnet og aldeles uduelig, og ingen skade det kan afværge.

** Anne Jensdatter, som tjener Maren Skrædderkone, lod vurdere en gammel klædekjortel, som hun har i pant af Frands Selkærs hustru for 8 mark.

(163)

** Jens Mikkelsen i Albæk. efterskrevne synede, at Christen Mikkelsen i Albæk, som nu ligger under badskærs hånd til Søren Kares, ham er hugget et stykke af hans hoved med hår kød og ben for over hans pande, som han beskyldte Peder Poulsen i Lind for, og er ham slået slag over hans hals  og skulder, som han beskyldte Niels Lauridsen i Lindgård for.

** samme. Poul Nielsen i Lind for tingsdom sagde, at Christen Mikkelsen stødte hans søn Peder Poulsen på hans hage med dupskoen af hans værge, førend han gjorde ham skaden.

** Laurids Pedersen glarmestersvend lod syne sig have fået en skade i den venstre side på sit hoved, som var blodigt, som han beklagede, at to drenge slog ham i dag i sin fars hus, som er Mogens Kås til Støvringgård hans drenge.

(164)

** Jesper Christensen foged på Sødringholm. efterskrevne kundgjorde, at det er dem i sandhed vitterligt, at al den ejendom Peder Munk til Sødringholm har her i Randers på Østergrave, har stået øde i næst to forgangne år, og ingen dem har besiddet uden Simon Poulsen, som årligt har givet til husleje to daler, som Peder Munk har undt ham det derfor.

(165)

** Niels Jacobsen. synsmænd hjemlede, at de har synet en ask er hugget ned mellem Niels Jacobsens og Jellis Johansens haver, som dem synes har stået ret i skellet, og Villum Johansen bekendte sig samme ask at have nedhugget og sat et nyt gærde, og tilbød sig, at hvis det er sat uret, vil han føre det til rette igen.

(166)

** Peder Lassen borgmester. Jørgen Mortensen skomager skødede ham en sin have, som hans salig far fradøde.

** Jens Andersen Skriver lod fordele ung Peder Pedersen for hovedsagen på hans egne og hans bror Hans Pedersens vegne for afkald efter en kontrakts formelding 19/11 1594.

(167)

** Anker Poulsen lod fordele for faldsmål Keld Skriver i Viborg.

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål.

** Anders Kare. synsmænd hjemlede, at de har synet i Anders Kares gård, som Niels Guldsmed nu iboer, i forstuen er et hul på et vindue, og der er to nøgler borte til et skab, og i stalden er spilbomme og andet borte.

(168)

** Søren Jensen i Ejstrup. Bertel Christensen her sst havde tiltale til Søren Jensen for et par bukser, han havde antvortet hans bådsmand, som skulle være Søren Jensens bror, den sidste vinter, han sejlede med ham til Lübeck, og efterdi han havde været skipper på skibet, burde han derfor stå ham til rette, dertil svarede Søren Jensen, at hverken han eller hans bror har taget nogle bukser i forvaring for ham, hvorfor fogden ikke vidste noget lovmål at stede over Søren Jensen for den sag, men ham at tiltale den, som han kan bevise sig samme bukser at have antvortet.

(170)

30/4 1599.

** Niels Runger lod fordele for faldsmål.

** Mikkel Clemendsen skrædder. Peder Lucasen i Fårup i Krogsbæk sogn på sine egne og sine søstre Mette Lucasdatters Else Lucasdatter og Anne Lucasdatters vegne og Hans Lucasen her sst på sine egne vegne gav Mikkel Clemendsen afkald for al den arv, dem efter deres salig mor Anne Sørensdatters arveligt er tilfaldet.

** Christen Lydiksen hos Morten Ryums lod fordele for hovedgæld.

(171)

** Hans Byrial. synsmænd hjemlede, at de har synet noget jord i Voldum mark imellem Hans Byrials pløjning og Hans Skrivers jord, og Bodil Vendelbos har ladet pløje fra Hans Byrials jord.

** Morten Nielsen på Løjstrup på sit herskab fru Sofie Rostrups vegne. Jesper Schernberg bekendte sig at være hende skyldig 43 daler, og derfor pantsatte hende sin have på skt Peders kirkegård.

(173)

7/5 1599.

** Jens Mikkelsen i Assentoft lod fordele for hovedgæld.

** Christen Pedersen. efterskrevne vidnede, at på 2.påskedag købte Christen Pedersen 5 unge galtsvin for sin dør, som Søren Rasmussen i Norring har taget tagsmærke på, og ikke de kendte den karl, han købte samme svin af.

(174)

** Søren Rasmussen i Norring. efterskrevne vidnede ved deres sjæls salighed med oprakte fingre, at de 5 unge galtsvin, som han har taget tagsmærke på, er hans kvæg og hjemmefødinge, og de imod hans vilje er ham fra hænde frakommet.

** Christen Pedersen. efterskrevne tilstod, at de i dag for bytinget har set og hørt, at Christen Pedersen gav sin lov at være fuld og al lovtidsdag med dannemænd og dannesvende gilde og give, at de svin, som Søren Rasmussen i Norring har ladet tagsætte her sst, er hans rette køb, og har givet derfor sin fulde værd, og er derfor hverken tyv eller tyvs vidende og ved sin købsmand hverken levende eller død, og brast ham ingen være, og meldte de samme hans lov stadig og fast at blive, indtil den rykkes efter loven.

(175)

** Søren Rasmussen i Norring i lige måde gav sin lov fuld og al, og tilvordede sig samme svin for sine rette hjemmefødning, og brast ham ingen være, og meldte efterskrevne hans lovhøringe.

(176)

** Saxe Andersen. Peder Munkdrup byfoged Anders Bay Mogens Skov Anker Poulsen Oluf Olufsen Christoffer Olufsen med sin hustrus råd fuldbyrd vilje og samtykke solgte og skødede fra sig og deres arvinger til Saxe Andersen deres gård og ejendom, og takkede ham for god betaling.

** Rasmus Christensen. Søren Nielsen Byrial bepligtede sig at skal betale ham alt hvis han bliver ham skyldig eller tale hans minde derfor.

** Peder Skov lod fordele for faldsmål og gæld.

(177)

** sandemændene. Jens Jensen på menige sandemænds vegne havde tiltale til Niels Rodskov i Vindbylund for 5 hestelejer for 5 sandemandstov, de skulle have svoret og gjort her til bytinget, som han har dem tilkrævet, hvortil Niels Rodskov svarede, at samme sandemandstov under een lysning og en opkaldelse skulle været svoret og gjort, og mente fordi samme sandemænd ikke burde uden en aleneste hesteleje at have for alle førnævnte tov, hvorefter blev afsagt, at da sandemændene er opkaldt til 5 tov at gøre, så er Niels Rodskov pligtig at give dem deres hesteleje efter loven.

(178)

** Laurids Mortensen. synsmænd hjemlede, at de har synet imellem Laurids Mortensens og Jens Andersens jord i Voldum mark, at Laurids Mortensens jord på en ager er fraordet til Jens Andersens jord, og samme jord har Jens Andersen ladet så med havre.

(179)

** Laurids Skriver lod fordele for faldsmål.

(180)

14/5 1599.

** Poul Nielsen. synsmænd hjemlede, at de har synet og set på den gård, salig Tomas Ferslev iboede, hvis brøstfældighed nu findes på samme gård. varsel til Ejlert Meyer Christen Jørgensen Niels Sparkær Peder Ormstrup.

(182)

** samme. efterskrevne vidnede, at de efter Poul Nielsens begæring havde været hos Ejlert Meyer og tilbød ham til regnskab efter salig Mette Pedersdatters og Hans Tomasens afgang, og da svarede Ejlert Meyer dem, at han lå på hans farende veje udenlands, når han kommer hjem, vil han gerne være til rede og regnskab med ham.

(183)

** Inger Tomasdatter. efterskrevne vidnede, at de efter Ejlert Meyers begæring havde forbudt Poul Nielsen at bygge på deres anpart i den gård, salig Mette Pedersdatter iboede og fradøde, så vidt som Ejlert Meyer og hans hustrus anpart i samme gård kan sig belange.
** Tomas Ibsen. Jens Sørensen Skøt i Hollandsbjerg på sin søsterdatter Else Vernersdatters vegne, salig Verner Pottemagers datter her sst, som han er værge for, i sin bror Christen Sørensen Skøt hans nærværelse og med hans bevilling og samtykke skødede Tomas Ibsen en abildhave vesten uden Randers, som var Verner Pottemagers have.

(184)

** Jens Skriver rådmand. synsmænd hjemlede, at de har synet set og målt imellem mester Tøgers og Jens Skrivers ejendomme.

(185)

** Anders Ibsen i Tørring havde ladet stævne Bartemeus Jonsen i Albæk for hvis, han er lovligt faldet til ham for den vold, han er oversvoret for bårdag, så mødte Søren Jensen slotsfoged på Dronningborg og mente, at ham ikke lovligt nu burde nogen bøder at fravises, efterdi den sag er indkaldt til Viborg landsting, hvilket byfogden bifaldt og afsagde.

** Anders Jensen Kare lod fordele for hovedgæld.

(186)

** Laurids Skriver. efterskrevne kundgjorde, at de med KM byfoged havde udlagt Laurids Skriver af Jørgen Mortensens bo for 19 daler efter hans delebrevs lydelse efterskrevne løsøre og indbo.

** Laurids Skriver. Anders Madsen brun skomager her sst på sine egne Peder ---- på sin hustru Anne Madsdatters og hendes søstre Malene Madsdatter og Bodil Madsdatters vegne skødede Laurids Skriver den gård på Vestergrave, deres salig far Mads Brun skomager iboede og fradøde.

(189)

** Laurids Skriver. Jørgen Mortensen forpligtede sig at gøre Laurids Skriver det hus ryddeligt inden 8 dage, som han nu iboer.

** Laurids Skriver udæskede af hospitalet sin lovforvundne mand Peder Gundesen og derfor ladet give Niels Christensen hospitalsforstander varsel.

** Jens Skøt i Hollandsbjerg. vurderingsmænd vurderede Verner Pottemagers have vesten udenfor Randers for 18 daler.

** Niels Bodelsen skomager. Johanne Christensdatter, borgerdatter her sst, udkårede og fuldmægtig gjorde Christen Christensen borger sst til hendes værge, hvorefter han med hende solgte og skødede til hendes bror Niels Bodelsen hendes kålhave vesten uden Randers på volden.

(190)

** Christen Eskesen borger i Skive lod fordele for hovedgæld.

** samme på Peder Christensen i Hindsels hans vegne for 98 daler.

(191)

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål.

** Peder Villadsen fisker lod fordele for hovedgæld.

(192)

21/5 1599.

** Oluf Olufsen havde i rette stævnet salig Niels Vendelbos arvinger med hans regnskabsbog, som blev fremlagt, hvori findes indskrevet, jeg gjorde regnskab med Niels Vendelbo onsdag efter skt Mortensdag 1575, og blev alting klargjort så nær 20 daler, jeg blev ham skyldig.

** samme. Mads Villumsen vidnede, at den gæld, som står i hans salig fars regnskabsbog på Laurids Hammer, er på arveskifte efter hans fars og mors død tilskiftet Oluf Olufsen på sin afgangne hustrus vegne, og han var af sin far tit og ofte udsendt at kræve Laurids Hammer for samme 22 daler, og efter hans død havde Bodil Hammers begæret af ham, at han ikke skulle lade Oluf Olufsen få samme regnskabsbog, da plagede han dem uden al nåde, og Bodil Vendelbos, Christen Vendelbos hustru, vidnede, at Laurids Hammers arvinger tit og ofte i Kirsten Madsdatters velmagt havde været i deres hus og begæret dag og respit på samme gæld, og Jens Andersen Skriver vidnede, at den sidste gang tinget blev holdt på rådhuset, som var 5/3, da havde Oluf Olufsen tiltale til Jens Hammer for nogen gæld, Laurids Hammer skulle være Oluf Olufsen skyldig, og da fremlagde Jens Hammer en seddel, som skulle være uddraget af hans fars testamente, og i samme seddel fandtes ikke Oluf Olufsens navn, men Niels Vendelbos navn fandtes deri for 22 daler, og dem var han bestandig, at hans far var Niels Vendelbo skyldig.

(193)

** Bodil Hammers for tingsdom ved højeste ed berettede, det vidne Mads Villumsen vidnede imod hende, at hun aldrig havde samme ord.

(194)

** Jens Andersen Skriver med høringsdele havde tiltale til Mads Villumsen for et sølvbælte forgyldt på 60 lod, som hans hustru skulle have lånt ham for 12 år siden, så mødte Mads Villumsen og fremlagde en dom af borgmester og råd i dag 8 dage udgået, som har fundet samme sag til bytinget at komme, og efterdi samme dom ikke er udgået før i dag 8 dage, vidste fogden intet lovmål at stede over Mads Villumsen.

** samme. efterskrevne vidnede, at Mette Jensdatter, Jens Skrivers hustru, for dem har bekendt, at hun lånte hendes salig mor det forgyldte sølvbælte, Jens Andersen og Mads Villumsen omtrætter.

(195)

** Jens Andersen Skriver. Mette Jensdatter ved al sin saligheds velfærd og ønskede sig under djævlens fod benægtede aldrig at have talt de ord, som i dag på hende er vidnet, og hun aldrig lånte noget menneske samme bælte uden Mads Villumsen alene, det som han har pantsat Mikkel Skriver i Mariager.

** samme. Mads Villumsen for tingsdom hårdeligt benægtede, at han aldrig har fået skilling eller skillings værd af hans søster Mette Jensdatter, hvortil Jens Andersen Skriver svarede jo.

** samme. efterskrevne vidnede, at Søren Rasmussens hustru for dem har bekendt, at det sidste Mette Jensdatter var i hendes hus, da bekendte hun for hende, at hun sendte hendes salig mor to sølvbælter, det ene beholdt hun, og det andet sendte hun hjem igen. Jens Andersen og Mette Jensdatter til vedermåls ting.

(196)

** samme. Oluf Olufsen vidnede at et års tid før hans salig hustru døde, da bekendte hun for ham, at hendes salig mor var hos hende og lånte hendes bælte, og da bekendte hun, at hun og havde lånt Mette Jensdatters bælte. Jens Andersen og Mette Jensdatter til vedermåls ting.

** Else, Peder Frandsens efterleverske. Søren Frandsen i Albæk gav hende for sig og sin søster Maren Frandsdatter og alle deres arvinger afkald for al den arv, dem er arveligt tilfaldet efter Peder Frandsen.

(197)

** Peder Munkdrup byfoged lod fordele for faldsmål Jellis Johansen for 24 daler for en amme vin, han har lovet for ham til Christen Jensen i Handerup, og ikke han ville holde ham samme løfte skadesløs.

** samme lod fordele hans hustru Maren Pedersdatter for to køer og en kvie, hun forholder ham, som tilforn til ham er udlagt for 18 daler.

(198)

4/6 1599.

** Oluf Olufsen. Mads Villumsen vidnede, at den tid, hans salig far og mor ved døden afgik, var han i KM tjeneste og tolder på Mos, og siden han er kommet af samme tjeneste, har han været forhindret i Norge med KM restants at indkræve, hvorfor ikke kunne ske arveskifte, før han hjemkom. varsel til Jens Hammer og hans søstre Anne Lauridsdatter og Bodil Lauridsdatter.

** Tomas Knudsen lod fordele for faldsmål.

(199)

** Jens Andersen Skriver. efterskrevne vidnede, at de ikke hørte, at Mads Villumsen krævede noget sølvbælte, som hans mor eller søster Mette Jensdatter skulle være ham skyldig, og ej heller han bekendte, han havde noget sølvbælte i pant af hans salig mor for nogen gæld, og hvis gæld, hans salig far og mor var ham skyldig, fremlagde han hans seddel på.

(200)

** Mads Villumsen imod samme vidne vidnede, at den tid, han boede i Randers, lånte han sin salig mor en sum penge, og da antvortede hun ham nogen sølvbælter i pant, og når de igen må forskaffe ham samme pendinge, da skal de igen bekomme deres sølvbælter.

** Peder Jespersen. Jens Christensen skomager skødede ham alle de lodder, han har arvet i sin salig fars gård på Vestergrave.

(201)

** Mads Villumsen. Helvig Pedersdatter Anne Pedersdatter og deres mor Anne Vendelbos vidnede om det sølvbælte, som Jens Andersen og Mads Villumsen omtrætter, at Mette Jensdatter bekendte i deres hus, at hun lånte hendes mor et sølvbælte, og sendte hende to i hendes hus, det ene beholdt hun, og det andet sendte hun hende hjem igen.

** Jens Andersen. efterskrevne vidnede, at Karen Mogensdatter var med Mads Villumsen udenfor Jens Vendelbos dør og spurgte hvorledes det skulle være med den bislet, Jens Andersen havde ladet gøre hos hende på den pendinge, han skulle have af Laurids Skriver, da svarede Mads Villumsen hende, at dersom hun ville give ham samme pending, som Jens Skriver havde ladet arrestere hos hende, da skulle han fly Karen Mogensdatter Mette Jensdatters bælte, inden han drog fra byen, om han var en ærlig karl, så måtte hun antvorte Mette Jensdatter samme bælte igen.

(202)

** Jens Andersen Skriver. Mette Jensdatter ved hendes sjæls salighed og ved al den lod og part, hun vil have hos den almægtige Gud benægtede, at hun aldrig lånte hendes mor hendes sølvbælte, men hun lånte hendes bror Mads Villumsen samme bælte.

(203)

** Anders Rasmussen i Lem lod syne sig at have to sår ved hans øje, og han beskyldte Jens N, som tjener Mikkel Dal i Harreslev, og Jens Jensen, at de slog ham i Oluf Ferslevs stue her sst.

** Christen Jørgensen til 4.ting fremæskede Ejlert Meyer og hans hustru til skifte og jævning efter hans salig hustru Margrete Tomasdatter.

(204)

** Tomas Knudsen lod fordele for faldsmål.

(205)

11/6 1599.

** Rasmus Christensen lod fordele for faldsmål.

** Sidsel Mørks, Rasmus Tomasens hustru. Inger Olufsdatter i Falkenberg for sig og sine børn Jens Keldsen og Maren Keldsdatter solgte til hende den lod og part, som samme børn efter deres salig farmor Maren Mørks arveligt er tilfaldet i den gård, Rasmus Tomasen iboer.

(206)

** Laurids Mortensen i Ammelhede lod fordele for faldsmål.

** Niels Jacobsen på byens vegne. Peder Munkdrup tilfandt Niels Lassen i Lem at tiltales med vold for tørv, han har skåret i Jomfruløkken.

** Laurids Markmand lod syne sig at have fået en skade ved hans øre, som han beskyldte Jens Andersen for, at han slog ham med knoppen på sin daggert.

** Niels Jacobsen på byens vegne. synsmænd hjemlede, at de var til syn på nogen tørv, som nyligt var gravet i Randers mark og frihed, som kaldes Jomfruløkken, som var hedentaget og afført.

(207)

** Peder Skov. synsmænd hjemlede, at de havde synet imellem Peder Skovs og Rasmus Christensens haver, at det mellemlukkelse, Bertel Christensen tilkommer at holde færdigt, kan ingen skade afværge.

** Ejlert Meyer. synsmænd hjemlede, at imellem Ejlert Meyer og Baltser Villadsens haver, som Baltser Villadsen tilkommer at holde færdig, er hans mellemlukkelse aldeles øde, og hverken ris eller staver på.

(208)

** Anders Kare lod fordele for faldsmål.

** Jørgen Pedersen lod fordele for fald og gæld.

** Poul Nielsen lod fordele for faldsmål.

(209)

18/6 1599.

** Mogens Brorsen i Askildrup lod fordele for hovedgæld.

** Niels Skriver, rådmand i Århus. efterskrevne med KM byfoged her i byen har indvordet Niels Skriver i Rasmus Tømmermands gård for 82 daler efter hans delebrevs lydelse, så vidt hans anpart kan sig deri belange.

** Niels Jacobsen. Johan Andersen borger i Århus fuldmægtig gjorde ham at tiltale så mange, som kan findes at have ført jord grund og andet ud med byens vold hans ejendom til skade.

(210)

** Jens Andersen Skriver. efterskrevne vidnede, at 13/11 1591, da arveskifte blev gjort imellem Mette Jensdatter og hendes børn stedbørn og medarvinger efter salig Peder Pedersens afgang, den samme tid og dag fremlagde Mette Jensdatter over skifte det sølvbælte, der Jens Andersen og Mads Villumsen omtrætter, og loddet gik på samme arv, da tilfaldt Mette Jensdatter samme bælte igen i hendes lod, og hendes medarvinger fik vederlag derimod igen.

** Niels Jacobsen. efterskrevne vidnede, at de 4/6 var i Lem i Niels Lassens hus og gav ham varsel fra borgmester og råd for syn for tørveskær i Jomfruløkken, da svarede han dem, at han bekendte at have skåret nogle få tørv der, men dem ville han hverken flytte eller befatte sig videre med.

** Niels Kolding. Knud Skrædder skødede ham en sin have uden Østerport.

(211)

** Jens Andersen Skriver. Anne Pedersdatter salig Hans Bays hustru vidnede, at salig Niels Vendelbo gav hendes søster Mette Jensdatter et stort forgyldt sølvbælte, der hun blev gift med Peder Pedersen, og tit og ofte havde hendes søster Mette Jensdatter beklaget sig for hende, at hun havde lånt hendes bror Mads Villumsen samme bælte.

** samme. stadstjenerne vidnede, at 24/5 var de i Søren Rasmussens hus og gav Mads Villumsen varsel for Jens Andersen Skriver, og da begærede Mads Villumsen sedlen, som de antvortede ham, og han tog den og gemte den, og sagde, han ville rette sig efter samme seddel

(212)

** Niels Pedersen skomager lod fordele for faldsmål.

** Oluf Olufsen. efterskrevne vurderede en ny sort engelsk kappe, som kunne være værd 7 daler. varsel til Niels Sparkær.

** Oluf Olufsen. Peder Munkdrup byfoged kundgjorde, at han har arresteret for Oluf Olufsen i Niels Sparkærs kappe for 10 daler.

** Oluf Olufsen. Mads Villumsen fuldmægtig gjorde Oluf Olufsen til sin søster Bodil Vendelbos værge at værge og være i hans fraværelse, ligesom han selv personlig tilstede var.

(213)

** Mogens Skov lod fordele for hovedgæld.

** Christen Snedker lod fordele for faldsmål.

** Niels Jacobsen. Johan Andersen borger i Århus lod læse to papirsbreve, det ene fra Mourids Stygge til Holbækgård, hvori han gør vitterligt, at han for troskab og villig tjeneste, som denne brevviser Johan Andersen, hans foged på Holbækgård, ham gjort og bevist har, skøder ham al den lod del og anpart i den øde jord i Randers, som hans salig far tilhørte, og som han har arvet, dateret Holbækgård 11/1 1585. før Johan Andersen gav Niels Jacobsen skøde på samme øde jord lod han læse samme to skødebreve, og i det andet gør Inger Stygge til Viskumgård vitterligt, at hun for villighed og troskab, som Johan Andersen i Hejselt hende bevist har, den stund, har i hendes bror Mads Stygges tjeneste, har undt og skødet ham den lod og del i den øde jord i Randers, som hun efter hendes salig far og efter hendes salig søster Kirstine Stygge arvet har, og hun har bedt hendes bror Mourids Stygge og hendes søster fru Anne Stygge til Sødringholm med hende at forsegle, dateret Holbækgård 22/3 1590.

(215)

** Tomas Møller lod fordele for faldsmål.

** Niels Jacobsen. Johan Andersen borger i Århus skødede Niels Jacobsen al sin lod og anpart i den efterskrevne øde og ubyggede jord i Randers, næst op til den gård salig Peder Pedersen fordum borgmester iboede, og Niels Jacobsen nu i værge og brug har.

(217)

** Niels Jacobsen. Villum Johansen forpligtede sig at føre til rette inden i dag 8 dage først kommer, hvis der findes til ulovlig bygning imellem Niels Jacobsens og Stig Pedersens haver med det mellemgærde, han der har ladet opsætte.

** Bodil Vendelbos til 4.ting har lyst og ledt efter noget af salig Christen Vendelbos gods, som skal findes hos nogen godtfolk både her i byen og uden byen, og mener at hvem som samme gods findes hos, de bør at forskaffe det igen i hendes hus.

(218)

25/6 1599.

** Jørgen Pedersen lod fordele for hovedgæld.

** Jens Jonsen lod fordele for faldsmål.

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål.

(219)

** Niels Jacobsen i dag til 4.ting udæskede Kirsten Hungstrups, som er Jens Hungstrups hustru og hendes værge, og forbød nogen at huse eller hæle hende.

** Knud Ammelhede. synsmænd hjemlede, at de i dag har synet og set førnævnte Knud Mortensen i hans hus, og ham er gjort en stor skade bag i hans venstre skulder med en pummert, som går ind så langt som en finger, som han sagde Mads Ryums søn slog ham, og på hans venstre hånd var huden over to fingre afslået, som han beskyldte Mads Ryum, for han slog ham samme skade og slog ham omkuld og trådte ham under sine fødder, og han beskyldte Mads Ryum, for han slog hans hustru, da hun ville befri hendes mand fra Mads Ryum, da han lå på ham og knoget ham under sine knoer.

(220)

** Niels Jacobsen på byens vegne. efterdi Niels Lassen ulovligt er indgået i Randers mark og gravet tørv i Jomfruløkken, som er byens frihed, da svor sandemændene ham derfor et fuldt vold over.

** Peder Munkdrup på Niels Snedkers vegne lod voldsværge på KM og byens vegne Jens Jostsen Mariager skomagersvend, for han har såret og uførmet Niels Snedker.

** Randers by. efterdi Jens Jensen, barnfødt i Mellerup, og Jens Nielsen tjenende Mikkel Dal i Harreslev har såret og uførmet Anders Iversen i Lem, og ikke det afbeviste, da svor sandemændene dem derfor et fuldt vold over på KM og byens vegne.

(221)

** Oluf Ferslev lod fordele for faldsmål.

** Niels Byskriver i dag til 4.ting udviste Tysk Mette og Johanne Søren Jensens.

** Jens Sørensen lod fordele for faldsmål.

** Christen Bay lod fordele for faldsmål.

(222)

9/7 1599.

** Søren Segalt udviste Mikkel Skrædder fra den bod, han påboer.

** Anne Nielsdatter i Gettrup, salig Simon Nielsens efterleverske, Niels Christensen Hjulmand på sine egne og på sine søskende og medarvingers vegne gav hende afkald for den arv, dem er arveligt tilfaldet efter Simon Nielsens dødelige afgang.

** Niels Hjulmand. Anne Nielsdatter i Gettrup med hendes fuldmægtige og udkårne værge Mikkel Jensen i Gettrup tilbepligtede sig og sine arvinger at skal betale og aflægge al den gæld, som nogen med rette har at kræve efter hendes husbonds dødelige afgang, og at holde Niels Hjulmand og hans arvinger aldeles skadesløs efter denne dag.

(223)

** Tomas Iversen skomager i dag sit 4.ting har opsagt den ejendom, han påboer, til Kirsten Nielsdatter.

** Maren Nordbys lod syne sig at være slået over hendes arme 13 pletter, som var gule og blå, og hendes hånd og aksel, og hendes tænder på den højre side var slået løse, som hun beskyldte Laurids Bøssemager for, at han slog hende samme skade med et skibsror.

** Peder Lassen borgmester. Christen Christensen Hårbo skødede ham en sin have i den lille gyde bag hos Bay Pedersens abildhave.

(224)

** Villum Johansen. efterskrevne vidnede, at i salig Søren Hofmands velmagt ferdede de på et mellemgærde for ham imellem hans have og Stig Pedersens have, og der de kom til den ask, som nu er nedhugget, som Niels Jacobsen og Villum Johansen omtrætter, der bøjede gærdet sig vesten om asken, og asken stod inde i Stig Pedersens have den tid, dertil svarede Niels Jacobsen, at det skal bevises, at der nogen tid i mands minde skal befindes at have stået staver næst vesten op til samme ask, og derhos forbød fogden at stede noget vidne på salig Niels Hofmand, som ved døden er afgået.

** Peder Munkdrup. Jens Andersen Skriver forpligtede sig at skal tale hans minde på KM vegne for den uførm, han gjorde på Laurids Markmand.

(225)

16/7 1595.

** Mads Ryum Laurids Mortensen Knud Ammelhede. efterskrevne vidnede, at 21/6 så de, at Mads Ryums søn Søren Madsen stod på Sønderbroen, og idet kom Knud Mortensen løbende med en fork og sagde, holdt staldbror bi nu, så sprang Søren Madsen ned fra broen og greb to sten en i hver hånd, og slog løs på Knud Mortensen med dem, og Knud søgte ham med forken, og Søren Madsen fik fat på pummerten og slog til Knud med, og da Knud lå på jorden, da slog Mads Ryum han et slag eller to på hans mund, idet blev de skilt, og intet videre de deraf ved.

(227)

** Knud Mortensen. Bodil Lasdatter, Marcus Bådsmands hustru og Karen Jonsdatter Knud Mortensens hustru vidnede, at de så Knud Mortensen lå på broen med en fork, og Mads Ryum tog forken fra ham og slog ham dermed på hans hoved, og hans søn Søren Madsen greb sin pummert og slog til Knud med, og da han ville slå igen til ham, greb Bodil Lasdatter fat om hans arm og forhindrede ham slaget, ellers havde han slået ham et andet slag.

** Mads Ryum ved sin højeste ed benægtede dette vidne ikke så at være, som de vidnet har.

** Knud Mortensen. Tyge Terkildsen og Laurids Tomasen bådsmænd vidnede, at de samme tid stod i deres skude og hørte larmen, og så stod de af skuden og op på broen, og der så de Søren Madsen slog løs på Knud Mortensen med sten, og så kom Mads Ryum løbende og slog Knud omkuld og slog ham med forken og knogede ham med sine knoer på jorden under sig.

(228)

** Peder Lassen borgmester havde tiltale til Anders Remsnider Villads Glarmester Peder Skov og deres medbrødre i smedelavet, for de har solgt deres lavshus, hvilket han mener dem ingen ret til at have haft, med mindre end de køber dem et andet lavshus igen, desligeste havde Kirsten Remsniders Inger Sommers og Anne Remsniders tiltale til samme smede, for de har delt samme pendinge imellem dem, og ingen de har bekommet, skønt deres husbønder har været gamle gildebrødre i samme lav, så mødte samme mænd og berettede, samme lavshus var brøstfældigt, og de ikke var formuende at holde det ved hævd, og mente, at samme dannekvinder intet burde af samme pendinge at have, efterdi deres husbønder er døde, da efterdi samme trætte er ejendom anrørende, har byfogden indfundet den sag for borgmester og råd at indkomme.

(229)

** sandemændene. Niels Bodelsen lod syne sig at være slået med en daggert en skade i sit ben og i sin hals, som er slået igennem to lædertrøjer, som han beskyldte Søren Bødker i Tindbæk for.

** Peder Ibsen skomager lod fordele for faldsmål.

(230)

** Peder Villadsen Fisker. efterskrevne vurderede et sort grovklædes skørt for 6 mark og en messingkedel med stålgreb for 2 mark, i pant af Anne Hirrisdatter.

** Niels Groersen lod fordele for faldsmål.

** Rasmus Hansen i dag sit 4.ting har opsagt den gård, han iboer, og den ikke længere vil besidde. varsel for Ryumgårds port.

** Peder Lassen borgmester lod fordele for faldsmål.

** Christen Bay lod fordele for faldsmål.

(231)

23/7 1599.

** Søren Bødker i Tindbæk lod syne sig have to sår på venstre side sit hoved, som han beskyldte Niels Bodelsen skomager for.

** Jens Andersen Skriver. efterskrevne vidnede, at den tid Jens Andersen Skriver var til landsting med Mads Villumsen, da så han, at Jens Mollerup red på Jens Andersens Skrivers hest, og han sagde, han skulle et ærinde.

(232)

** Maren Jacobsdatter Nordbys. efterdi hun har ladet syne sig slået at være, og derfor beskyldt Laurids Bøssemester her sst, da svor sandemændene ham derfor et fuldt vold over.

** Jens Andersen Skriver. efterdi det er Jens Mollerup over bevist, at han imod Jens Andersens vilje og samtykke har redet hans hest fordærvet, og den derover er død blevet, og han sig derimod ikke har undskyldt lovligt, da svor sandemændene ham derfor et fuldt vold over.

** Clemend Snedker. Christen Lauridsen Snedker ved sin højeste ed benægtede, han ikke andet ved med Clemend Snedker end alt ære og godt, som han skulle vide med en ærlig dannemand.

** Christen Lauridsen Snedker. sammeledes kundgjorde og Clemend Snedker om førnævnte Christen Lauridsen, eftersom forskrevet står.

(233)

** Laurids Skriver. Jørgen Mortensen for tingsdom bekendte, at Laurids Skriver af sin gode vilje har undt og tilladt ham til brug og i leje en have ved Galgebjerg, som er ham udlagt fra Jørgen Mortensen for gæld.

** Niels Jacobsen lod fordele for faldsmål Villum Johansen, som tjener sin bror Jellis Johansen her sst, og gav han til sag for en stor ask, han har nedhugget, som stod i gærdet imellem Niels Jacobsens have og Stig Pedersens have uden Nørreport beliggende.

** samme. sammeledes lod han ham fordele for faldsmål for et mellemgærde, som står imellem Niels Jacobsens og Stig Pedersens haver, som han har ladet hjemføre og nedtage, og et ugavnligt mellemgærde, han lod opsætte.

(235)

30/7 1599.

** Mikkel Klørup i Tånum lod fordele for faldsmål.

** Las Hvid lod voldsværge Rasmus Olufsen i vester Hedegård ved Fjellerup.

** Jens Andersen Skriver lod syne sig, at der er et sår på hans hoved, som han beskyldte Jens Vendelbo for, at han gjorde ham samme sår.

(236)

** Rasmus Jørgensen i Kejlstrup lod fordele for hovedgæld.

** Helvig Pedersdatter. Jens Andersen Skriver var høring begærende over Anne Vendelbos og hendes værge for en gæld, som findes i salig Niels Vendelbos bog lydende, Anne Peder Vendelbos 2 daler for hamp 30 daler, jeg gav Hans Købmand i Horsens på hendes vegne, som er 13 år siden.

** Jens Andersen Skriver lod fordele for hovedgæld Mads Villumsen, borgersøn her sst, for et stort forgyldt sølvbælte på 60 lod sølv vægtigt, hans hustru har lånt ham, og for hvis skade og forsømmelse, han derover har taget, siden han samme bælte har bekommet.

(237)

** samme. sammeledes lod han fordele Anne Peder Vendelbos for 38 daler efter salig Niels Vendelbos regnskabsbogs lydelse.

** Anders Tjæreby skrædder kundgjorde, at han intet andet ved med Matias Jensen skrædder end alt ære og godt.

** Matias Jensen skrædder kundgjorde, at han ikke andet ved med Anders Tjæreby end alt ære og godt.

** samme. efter sådan lejlighed har byfogden hjemfundet dem begge lovløst hver en ærlig dannemand at blive.

(238)

** Jacob Jensen kundgjorde, at han ikke andet ved med Jep Jensen, end alt ære og godt.

** Jep Jensen bagersvend i lige måde kundgjorde, at han ikke andet ved med Jacob Jensen end alt ære og godt, hvorefter byfogden har dem tilfundet hver en ærlig god karl at blive.

** Byrge Pedersen lod fordele for faldsmål.

** Bodil Vendelbos. Kirsten Glarmesters forpligtede sig at skal indføre i Bodil Vendelbos bo inden i dag 8 dage så meget, hun har af hendes salig brors gods.

** Arent Bøssemester lod fordele for faldsmål.

(239)

** Jens Vendelbo. synsmænd synede, at han er slået en skade med en kniv ved det højre skulderblad, som går så langt ind, som ledemodet på en mands finger, som han beskyldte Jens Kare Borgmesters dreng for, og et hul på hans bukser, som han beskyldte Søren Kare, som tjener Anders Kare her sst, for at have gjort med en kniv.

** Knud Mortensen Ammelhede. efter det syn, som er hjemlet om hans sår og skade og efter de vidnesbyrd, sandemændene for sig i den sag hørt har, at der har været to karle om at uførme Knud Mortensen, da svor sandemændene Mads Sørensen Ryum og hans søn Søren Madsen derfor et fuldt vold over.

(240)

** samme sammeledes svor de og Mads Ryum et fuldt vold over, for han har slået Knud Mortensens hustru Karen Jonsdatter.

(241)

6/8 1599.

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål.

** Maren Bagerkone. Jens Tomasen i Skæring ved sin højeste ed kundgjorde, at der er på 24.år siden, hans mor han og hans brødre undte og gav salig Rasmus Bager al den lod og anpart, de havde i den overhave vesten uden Randers, og aldrig han har solgt enten for sig selv eller for sine broderbørn nogen part i samme have til nogen anden.

(242)

** Søren Frandsen til 4.ting har givet last og klage, at Byrge Pedersen har haft gods inde på hans skude fra Ribe og til Holmen og fra Holmen og til Randers fjord, og hverken gjort ham skel eller fyldest deraf, og det at være sket imod hans vilje og samtykke.

** samme. sammeledes lod han fordele for hovedgæld.

** samme. sammeledes lod han voldsværge Jens Sørensen i Assentoft.

(243)

** Hans Gynther lod fordele for faldsmål.

** Christen Christensen for sin far lod fordele for hovedgæld.

** Keld Hører lod fordele for hovedgæld til Randers skole.

** Else Gravers lod fordele for faldsmål Else Peder Frandsens og hendes mor for 6 daler i lov for hendes bror Niels Mogensen i Nielstrup.

(244)

13/8 1599.

** Tomas Clemendsen lod fordele for faldsmål.

** Christen Snedker lod fordele for faldsmål.

** Mads Nielsen lod fordele for faldsmål.

(245)

** Niels Jacobsen i dag sit 4.ting har beklaget, hvorledes nogen slemme spotske selvgjorte befalingsmænd og oprørske partiske mennesker mod deres borgmester og øvrighed har ladet udgå nogen skandskrifter imod samme deres øvrighed om den ejendom, salig Hans Stygge til Holbækgård har købt af Randers by, som Niels Jacobsen nu i værge og brug har, og fremæsker, om de vil lægge fra sig hvis, de kan bevise ham at have indtaget, mere end har bør at have med rette, og gav last og klage på, at byens vold ved samme ejendom skal være meget videre bredere og større gjort, end den var der tid, Hans Stygge købte samme ejendom af Randers by.

(246)

** Tomas Clemendsen lod voldsværge Christen Christensen i Bjerregrav.

** Bertel Christensen. efterskrevne vidnede, at nogen tid efter den misdæder Søren Ibsen var fængslet, da sagde Bertel Christensen til Mads Ryum, at Søren Ibsen havde sagt, at Mads Ryum var ham nogen pendinge skyldig på hans bådsmands hyre, dem skulle Mads Ryum give ham, da svarede Mads Ryum, at hvis han blev ham skyldig, det ville han give ham.

(247)

** Las Hjermind på sin fars vegne havde i rette stævnet Anders Remsnider Villads Glarmester og Peder Skov for et brev, de skulle forholde ham for på den gård, som kaldes Smedegården, de med deres lavsbrødre skulle have ham solgt, hvilket brev ham ikke skulle være til hånde kommet med de andre adkomstbreve, der ham på samme ejendom leveret er, og fremlagde en kopi og udskrift af et tingsvidne, dateret den mandag snapsting påfaldt 1543, hvor Jens Andersen Smed, borger her sst, fik tilskødet et stykke jord og ejendom, beliggende sønden Jep Hvids gyde ned til byens grave, og dernæst fremlagde Anders Mikkelsen Villads Pedersens og Peder Skov deres udgivne seddel, dateret 20/6 1598, hvormed de sælger til Niels Hjermind deres lavshus, og han satte i rette, om de ikke pligtig er samme deres håndskrift at efterkomme og antvorte ham hvis breve og forvaring på førnævnte lavshus findes, hvorefter blev afsagt (dom ikke indført)

(252)

20/8 1599.

** Christen Sørensen i Tånum lod fordele for faldsmål.

** Hans Snedker i Mariager. efterskrevne vurderede en trøje med lodden livstykke og sidendortes ærmer, som han havde i pant af Mikkel Bartskær i Århus for 6 daler, og havde de den vurderet for 4 daler.

(253)

** Søren Nielsen Kare lod fordele for hovedgæld.

** Jens Andersen Skriver lod fordele for faldsmål Mads Nielsen Vendelbo borger her sst for et stort forgyldt sølvbælte, 60 lod sølv vægtigt, som hans søster Mette Nielsdatter for 12 år siden lånte ham, og han med det første lovede at forskaffe hende, samt for skadegæld og bekostning, som beløber sig 56 daler.

(254)

** samme. sammeledes lod han fordele for faldsmål Anne Peder Vendelbos her sst for 39 daler efter salig Niels Vendelbos regnskabsbog.

** Clemend Snedker lod fordele for faldsmål.

(255)

27/8 1599.

** Jens Mikkelsen borger her sst afsagde al arv og gæld efter hans salig farbror Keld Jensen, så han hverken vil nyde arv eller gæld efter ham.

** Hans Byrial lod fordele for faldsmål.

** Las Villumsen lod fordele for faldsmål.

(256)

** Tomas Ibsen på Randers bys vegne. efterdi Niels Bodelsen skomager her sst og Søren Bødker i Tindbæk har ladet dem begge syne at have haft sår og skade, som de over hverandre beklaget har, og ingen af dem har lovligt bevist sig nødværge at have gjort mod den anden, da svor sandemændene dem begge derfor et fuldt vold over.

** Randers by. efterdi der er klaget over Søren Madsen, Mads Ryums søn, at have sønderslået sin fars vinduer, så han derfor i tårnet fængslet har været anholdt, da svor sandemændene ham derfor et fuldt vold over.

(257)

** Christen Guldsmed lod fordele for faldsmål.

(258)

3/9 1599.

** Niels Pedersen Kær lydeligt for tingsdom afsagde al arv og gæld efter sin afgangne farbror Keld Jensen, så han ingen arv eller gæld vil nyde.

** Christen Mikkelsen i Albæk lod fordele for hovedgæld.

(259)

10/9 1599.

** Niels Mogensen i Nielstrup lod fordele for faldsmål.

** Karen Jens Worms. efterdi hun har ladet syne sår og skade, som hun har beskyldt Laurids Bøssemester for, og han sig imod samme beskyldning ikke lovligt har lovværget, så svor sandemændene ham derfor et fuldt vold over.

(260)

** Peder Munkdrup byfoged på sine egne og på sin datter Maren Pedersdatters vegne, Anders Bay rådmand på Johanne Sørensdatters vegne, og Bertel Christensen på sin hustru Anne Sørensdatters vegne vedtog at ville gøre arveskifte med hverandre efter Peder Munkdrups afgangne hustru nu på lørdag førstkommende.

** Jens Kare borgmester. Jens Pedersen Vendelbo for tingsdom kundgjorde, at han har klage over en skælm, som har slået ham i hans ryg uden billig årsag, og over Jens Kare borgmester, for han har slået ham på hans mund, dertil svarede Jens Kare, at den tid KM foged kom med kongens fange, som har slået sine forældre, er Jens Vendelbo kommet og ville tage kongens fange fra ham, og da har han forhindret det og slået ham med sin hånd og forbudt ham at befatte sig med kongens fange, dertil svarede Jens Vendelbo at hvem, der har sagt, han ville tage kongens fange fra dem, da er det lutter løgn.

(261)

** Jacob Brun teglbrænder. efterskrevne kundgjorde, at de var i KM teglgård udenfor byen og der synet 400 sten, som er trådt af svin, og Jacob Teglbrænder beskyldte Søren Segalts svin for samme skade.

(262)

** Jens Kare borgmester. eftersom han berettede, at han har sat byfogden borgen for sin dreng Anders Madsen på KM vegne, at han skal blive tilstede og ingensteds undvige for hvis skade, han har gjort Jens Vendelbo, indtil loven er drevet til ende, dertil svarede Jens Vendelbo, at Jens Kare måtte sætte borgen for en djævel.

** Peder Munkdrup byfoged æskede af Jens Vendelbo, han skulle stille ham den borgen, som han selv har sig indstillet i den sag med Jens Kare borgmester, efterdi Jens Kare har stillet borgen for sig med Peder Lassen og Bendt Hansen for al fejde og bårdag, dertil svarede Jens Vendelbo og svor, om Gud ville han ikke.

(263)

** Jens Kare borgmester og Peder Munkdrup byfoged. Jens Vendelbo satte Peder Munkdrup på KM vegne Jens Kares og Randers bys vegne sin ære borgen, at han med fejde og fare i ord og gerninger skal være Jens Kare så ubevaret under sin æres fortabelse, undtagen hvis, de har hverandre til at tale med lov og ret.

** Niels Byskriver. efterskrevne hjemlede, at de har synet og set, at Jellis Johansen har ladet lægge en rende under hans tagdrop inden i hans gård, og det vand, som falder af hans tag, falder i samme rande og støver ind på Niels Byskrivers hus, så det har afstøvet limbåndet på væggene og ind i stuen igennem væggen, så Niels Byskriver har fået en stor skade på sin ejendom af samme vandstøvning.

(264)

** Bertel Christensen. imod den tiltale, Peder Munkdrup havde til ham for 20 daler efter hans håndskrifts lydelse, gjorde Bertel Christensen sit skudsmål ind for sin borgmester og råd til regnskab med den gæld, han har forstrakt Peder Munkdrups salig hustru, førend hun ved døden afgik.

(265)

** Hans Snedker i Mariager lod fordele for faldsmål.

** samme. sammeledes lod han fordele for faldsmål.

(266)

17/9 1599.

** Las Esbensen Hjulmand i dag sit 4.ting har forsaget sin ægte hustru Karen Nielsdatter, barnfødt i Svejstrup, for hun sig i tyveri har anstillet, og er derfor fra ham bortrømt, og han efter denne dag vil hende hverken nyde eller undgælde.

** Poul Nielsen rådmand. Christen Jørgensen lod læse Jens Sørensen borger her sst hans udgivne beseglede brev under dato 25/6 1583, hvormed han bekender sig skyldig at være Christen Jørgensen 40 daler for den part i en gård, han ham afkøbt har, og derfor pantsætter ham en ager i Østervang, han nu selv i brug har, hvilket samme pant Christen Jørgensen i dag undte og oplod til Poul Nielsen.

(267)

** Christen Pedersen lod fordele for faldsmål.

(268)

24/9 1599.

** Mikkel Skriver i Mariager. efterskrevne med KM byfoged har indlagt ham efter Baltser Villumsens bevilling og samtykke i den gård, Søren Kare iboer, for 212 daler, efterdi de ikke kunne finde i Baltser Villumsens hus og bo så meget godt gods eller boskab, som de ham til fulde nøje for samme gæld kunne udlægge.

** Christen Mikkelsen i Albæk lod fordele for faldsmål Peder Nielsen i Linde for 8 daler, han har lovet for sin brorsøn Peder Nielsen sst.

(269)

** Jens Kare borgmester. efterskrevne vidnede, at han hørte og så i Jens Kares gård, at hans tjener Anders Madsen stod og savede ved, da løb Jens Vendelbo til en væg imellem hans gård og Jens Kares gård og bød ad Anders Madsen med et rør og sagde, din tyv og skælm, du skal få m: pokker, dersom jeg ikke nu kan ramme dig, da skal jeg vel ramme dig en anden tid, så undveg Jens Madsen og kom ind ad en dør.

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål.

(270)

** samme for sin søster Maren Bagerkone lod fordele for faldsmål.

** Jens Kare borgmester. efterskrevne vidnede, at 10/9 sidst forleden hørte og så de på bytinget, at Jens Vendelbo skældte på Jens Kares dreng og sagde, han havde slået ham som en skælm, desligeste gav han Jens Kare mange unyttige ord og iblandt andet sagde, at førend han skulle give Jens Kare et ondt ord, da skulle før bødlen hugge hans hoved af ham.

(271)

1/10 1599.

** Mads Jensen tjenende Tomas Knudsen i ----. Anders Beg her sst gav tilkende, at de 4 svin, han har købt af Niels Jacobsen, barnfødt i Kærby mølle, som nu er fængslet i byens fængsel, og han har hjemlet ham, samme svin vil han godvilligt afstå, at Mads Tomasen dem igen må bekomme.

** Ejlert Meyer lod fordele for hovedgæld.

(272)

** Laurids Krøger organist. Søren Nielsen danske skolemester benægtede, han ikke har skældt Laurids Organist på hans ære eller lempe, og ikke han ved andet med ham end alt ære og godt.

** Peder Munkdrup byfoged i dag sit 1.ting tilbød Bertel Christensen, at dersom han vil betale al den gæld, han er bortskyldig, da vil han afstå og oplade til ham alt det rørende indbo gods og arv, som findes efter hans hustrus død, hvortil han svarede, at dersom han vil fremlægge register på hvis gæld ham kræves, vil han være overbødig sin anpart af samme gæld at betale.

** same. på onsdag har Peder Munkdrup og Bertel Christensen samtykket og
gjort arveskifte med hverandre.

(273)

** Mette Jensdatter lod fordele for hovedgæld.

** Niels Pedersen Kær for sin mor lod fordele for faldsmål.

** Jon Frandsen lod fordele for faldsmål.

(274)

8/10 1599.

** Poul Andersen rådmand. efterskrevne kundgjorde, at de har vurderet en bryggekedel, som han sagde sig at have i pant af Rasmus Tomasen skipper.

** Niels Guldsmed. synsmænd hjemlede, at de har synet imellem hospitalets humlehave og Niels Guldsmeds have østen uden byen, at det halve gærdsel imellem samme haver er udueligt noget skadeligt kvæg at afværge.

(275)

** Niels Christensen Tømmermand. efterskrevne vidnede, at for 2 år siden forleden så de, at Christen Andersen Vendelbo udbar af Niels Christensens hus nogen sengeklæder og lagde dem på en vogn på gaden.

(276)

** Anders Madsen skomager lod syne sig have fået en skade under sin armhule, og på hans kjortel er et stort hul, som han beskyldte Rasmus Nielsen for, som er barnfødt i Ladegård.

** Anker Poulsen kæmner på byens vegne. Niels Christensen i Tårupgård mundtligt begærede af borgmester og råd, at de ville have ham forskånet for dele og efterlade ham, hvis han sig imod dem har forseet med kornkøb imod Randers bys privilegier, han vil være i deres eget minde derfor og give sin forpligt fra sig, han ikke mere efter denne dag skal bruge nogen forprang imod byens privilegier.

** samme. sammeledes lod han fordele for hovedgæld førnævnte Niels Christensen, for han imod KM mandat og byens privilegier bruger købmandskab med kornkøb og forprang.

(277)

** Mads Frandsen lod fordele for faldsmål Elle Bondekone i Gerlev og hendes søn Poul Bonde for 9 mark.

** Kirsten Pedersdatter, Las Gravers efterleverske, lod fordele for faldsmål.

(278)

** Mette Kærs lod fordele for faldsmål.

 (280)

15/10 1599.

** Niels Jacobsen. Anders Nielsen, tilforn tjenende Poul Nielsen, vidnede at i sommer førte han efter Poul Nielsens befaling noget af den jord på volden hos Niels Jacobsens øde jord, som blev opkastet af Poul Nielsens kælder, indtil så længe Niels Jacobsen skændte på ham derfor, og forhindrede ham deri i så måder, at han lod jævne og skrå volden, så han ikke kunne køre derover med heste og vogn, og lod slå lægter og pæle derover, så han ikke kunne køre derover, og den tid han advarede Poul Nielsen, at Niels Jacobsen havde lastet ham, den samme tid og dag forbød Poul Nielsen ham at føre ydermere på samme vold, og Søren Pedersen bekendte, at hans dreng og førte på samme vold af tre kældre, han lod opkaste under sit hus, fordi han så andre lod føre derpå, så lod han ligeså gøre.

(282)

22/10 1599.

** Anker Poulsen på byens vegne. synsmænd hjemlede, at de har synet den part af byens vold ud til Vestergade, som Niels Jacobsen har ladet nedslå, og syntes dem at være afkastet 2 alen, eftersom skråen på volden udviser.

(283)

** hr Mads Lauridsen i Langå. Jens Jensen og Laurids Jensen, hr Jenses sønner i Langå, skødede hr Mads Lauridsen alle de lodder og parter, som dem arveligt er tilfaldet i den gård, Christen Bodelsen iboede og fradøde, og takkede ham godt for god betaling.

** Mette Ibsens lod fordele for faldsmål.

** Søren Jensen i Ølst lod fordele for faldsmål.

(284)

** Bendt Hansen lod fordele for hovedgæld.

** Niels Jacobsen. synsmænd hjemlede, at de var udmeldt at syne og se hvad for jord, den vold er gjort af, som nu findes fra Vesterbroen ovenpå bakkeskråen, og op mod Peder Skrivers gård, da forfor de volden langs op så vidt, Niels Jacobsen har ladet ferde skrå og opkastet den, da var den af idel fyld og blandet med teglgrus møg spåner ben og andet, og siden der ovenfor lå både vold og gade påført fyld skarn og anden urenhed.

(285)

** samme. til det syn, Anker Poulsen nu i dag har ladet hjemle på borgmester og råds vegne imellem byens vold og Niels Jacobsens ejendom, dertil berettede Niels Jacobsen skriftligt, at han havde ladet slå nogle små pæle og lægter på sin ejendom, at bønder og andre ikke skulle køre iblandt sit tømmer, og desligeste ikke oprejst sit nye hus så nær ved volden og i vester, som han burde med rette, derfor mener han ikke at burde miste sin ejendom der udenfor, som han har skøde og forvaring på, så vedkender han for ejendom den jord næst inden Vesterbro på den nørre side af Adelgaden efter de gamle skøders indhold, som salig Hans Stygge til Holbækgård derpå forhvervet har, lige så højt og bredt, som den var forfundet 1559, den tid Hans Stygge købte samme ejendom af Randers by, da volden ikke var bredere, end to karle kunne gå ligesides hos hverandre.

(287)

** Niels Pedersen på sin mor Mette Kærs vegne lod fordele for faldsmål.

(288)

29/10 1599.

** Randers by. Niels Christensen i Tårupgård gjorde sin forpligt, at han ingen kornkøb eller forprang skal bruge imod byens privilegier, dersom det bliver befundet med ham mod denne forpligt, da skal denne sag være en åben sag. ligeledes gjorde Anders Nielsen i Grensten.

** Søren Frandsen lod syne sig at være to sine fortænder afslået af sin overmund, som han beskyldte Rasmus Jensen i Mellerup for, at han slog ham samme skade med en sten.

** Las Let lod fordele for faldsmål.

** Niels Christensen i Torupgård. Anker Poulsen på byens vegne løsgav han af alle de deler, han er i kommet her til bytinget, for kornkøb og forprang, han har brugt imod Randers bys privilegier.

(289)

** Anders Nielsen i Grensten. sammeledes løsgav han Anders Nielsen af lige samme lovmåls forfølgning.

** Randers by. Knud Pedersen i Velling gjorde sin forpligt, at han ingen kornkøb eller forprang skal gøre imod Randers bys privilegier.

** Jens Jonsen lod fordele efterskrevne for gæld.

** varsel for Niels Byskriver til Jellis Johansen er givet 29/10.
 
(290)

5/11 1599.

** Jacob Fisker lod fordele for faldsmål.

** Anker Poulsen på byens vegne fremlagde borgmester og råds beretning, eftersom Niels Jacobsen har stævnet moxen menige borgere til bytinget af de fleste og ældste, som nu findes i byen, at vidne på den vold næst inden Vesterbro liggende, langs ud med hans ejendom, som han har bekommet af Johan Andersen, borger i Århus, om dens lejlighed i fordum tid, så lader borgmester og råd på KM og byens vegne forbyde nogen at vidne derpå i dag, førend den gode mand lensmand Eske Brock kommer hjem, thi de kendes ved samme vold på kongens og byens vegne, så langt og vidt, som bymur og forte inden og uden muren udviser, eftersom af fordum tid har været, actum Randers 5/11 1599.

(291)

** Christen Rolpe i Gimming. efter de vidnesbyrd, sandemændene for sig hørt har, at Christen Rolpe ingen skade har gjort Simon N, da svor sandemændene ham kvit for vold i den sag.

** Hans Gynther. Laurids Orgemester kendte sig skyldig at være ham 6 daler, og derfor pantsatte ham sin have, sønden fra Papegøje østen Flintbjerg.

(292)

12/11 1599.

** Knud Madsen i Jennum. Anders Frandsen stadstjener vidnede, at i fjor kom Else Bondekvinde til Peder Lassen borgmester og beklagede sig, at Bennit Kocks var hende nogen pendinge skyldig, hvilke hun ikke kunne bekomme af hende, så befalede borgmesteren ham at gå med hende til Bennit Kocks og strengeligt befale hende samme gæld at betale, at han måtte være kvit for hendes overløb, da stod Knud Madsen i hendes stue, og Bennit Kocks svarede og spurgte, hvi hun lod så meget ilde for de pendinge, hun var den dannemand 20 daler skyldig, han lod ikke nær så ilde.

** Jon Frandsen lod fordele for faldsmål.

(293)

** Jens Lauridsen i Tånum lod syne sig have fået en skade for på sit hoved, som han beklagede ham blev slået i mulm og mørke, og lyste for hans lovmål og efter hans skademand, fordi han ikke end har ladet sig kende.

** Niels Sørensen i Tånum på Jens Christensen i Tånum hans vegne gav last og klage at på fredag aften, han kørte her af byen, stod Jens Christensen på hans vogn, og da de kom udenfor Vesterbro, har en eller flere slået ham i mørke og mulm, som han vidste sig ingen fare af nogen, og lyste efter hans skademand.

** Jørgen Skriver. efterskrevne gjorde Peder Sørensen i Lundgård hans skudsmål ham i sit herskabs forfald er forhindret ved Ulstrup hos fru Margrete.

(294)

** Peder Nielsen i Jennum lod fordele for faldsmål.

** Peder Nielsen i Jennum. efterskrevne vidnede, at på fredag otte dage sidst forleden så han, at Jens Gedsted tog en fork på torvet og slog Peder Nielsen et slag dermed over hans hals.

** Villads Glarmester. efterskrevne vurderede en gammel grå klædekappe for 6 mark, som han har i pant af Frands Selkær.

** hr Anders i Gerlev. Bertel Christensen bekendte sig af en ret vitterlig gæld skyldig at være hr Anders Pedersen i Gerlev 53 gode daler, og derfor pantsætter ham efterskrevne tre hans boder og ejendomme i Randers på Vestergrave.

(295)

19/11 1599.

** Mads Eskildsen lod syne sig have fået en skade for på hans pande, som han beskyldte Peder Pedersen fisker for, at han har gjort ham samme skade med en pramstage.
** Peder Munkdrup på KM og Tomas Ibsen på byens vegne lod voldsværge Rasmus Jensen Harbo i Harreslev, for han slog Peder Storm i Harreslev.

(296)

** Peder Jespersen. efterskrevne vurderede en liden sølvkæde med et sølvhjerte, vejede 7 lod, han har i pant af Rasmus Kræmmer i Hornum.

** Niels Byskriver lod fordele for hovedgæld Jellis Johansen for ulovlig vandstøvning ind på hans ejendom og forrådnet tømmer og bygning.

** samme. sammeledes for gældssag Anders Sørensen Lang i Tebbestrup.

** varsel for Anders Pedersen i Nielstrup for Anne Jørgensdatter i Hornbjerg.

(297)

** hr Anders i Gerlev. Bertel Christensen kendte sig skyldig at være hr Anders i Gerlev.

** Niels Hansen Tømmermand lod fordele for faldsmål.

** Hans Byrial lod fordele for faldsmål.

(298)

26/11 1599.

** Hans Gynther lod fordele for faldsmål.

** Niels Byskriver for Peder Lassen gjorde skudsmål.

(299)

** Mogens Jensen Skomager lod voldsværge Simon Iversen i Jebjerg for gæld 20 skilling.

** Søren Bang lod voldsværge Mads Jensen i Linde.

** Søren Frandsen skoleperson. efterskrevne vidnede, at på den aften hr Peder Tenne var fulgt til brudeseng, gik de op ad gyden, der kom Rasmus Andersen i Mellerup dem til møde, så slog han løs med en sten og ramte Søren Frandsen dermed på hans mund og gjorde ham sin skade.

** Johanne Jensdatter. eftersom Anne Christensdatter havde tiltale til Oluf Olufsen for 10 mark for øl, hans pige skulle have ladet hente hos hende, og dertil 32 kander 3 skillings øl, så mødte Oluf Olufsen og berettede sig intet øl at have ladet hente hos hende, og mente han sig intet burde dertil at svare.

(300)

** Søren Frandsen Selkær lod voldsværge Rasmus Jensen i Mellerup, for han har såret og lemlæstet ham efter det syn og klage, han gjort har.

** Søren Segalt. eftersom Søren Segalt har tiltale til Mikkel Skrædder med høringsdele, så mødte Mikkel Skrædder og svarede, at han mente, samme lovmål ikke lovlig og ret at være drevet og tilsagde Søren Segalt, at dersom han skal være ridefoged, da skal han bruge hans lovmål.

(301)

** Rasmus Hansen lod fordele.

** Søren Segalt. Mikkel Skrædder bepligtede sig at skal betale ham alt hvis, han bliver ham skyldig inden i dag 8 dage først kommende.

** Gertrud Madsdatter afsagde al arv og gæld efter hendes husbond ---- Snedkers død.

** Niels Nielsen i Dagstrup. efterskrevne vurderede to sølvskeer,som han havde i pant for 6 daler.

(302)

** Rasmus Møller i Gesing mølle lod fordele for hovedgæld.

** Laurids Skriver lod fordele for hovedgæld.

** Peder Lassen borgmester lod fordele for hovedgæld.

(303)

3/12 1599.

** Albret Skeel til Junged lod fordele for gæld.

** Mads Nielsen lod fordele for faldsmål.

(304)

** Bennit Kocks. Anne Jensdatter vidnede, at den tid, Bennit Kocks boede i Lønborg, da kom hun ind til hende, og da sad Knud Madsen i hendes stue med en stor knude penge i sit tørklæde svøbt, og sagde, det havde været ham ilde spået af hende om samme betaling, nu har han andet befundet, da spurgte Bennit Kocks ham ad, om hun ikke havde betalt ham ærligt, da svarede han, at hun havde betalt ham ærligt og vel.

** Randers by. Jens Sørensen lod syne sig have to store skader bag på hans ryg, som han beskyldte Anders Ibsen i Tørring, for han slog ham med en daggert.

** Mads Frandsen lod fordele for faldsmål.

(305)

10/12 1599.

** varsel til Anders Ibsen i Tørring.

** Baltser Bartskærsvend lod syne sig at være slået blå under sit højre øje, som han beskyldte Hans Byrial og hans søn Byrial Hansen, for de har slået ham i dag, og derhos beklagede m: Hans, at han i nat er uførmet og slået i hans hus, og foreviste dem stedet, og da de viskede det over, da fandtes noget blod på hel hud, og ingen skade, de kendte, han havde.

(306)

** Byrial Hansen lod syne sig at være krattet et stykke hud af hans kind, som han beskyldte Baltser Badskærsvend for, at han gjorde ham samme skade uden al skellig årsag.

** Eske Brock. hr Keld Rasmussen i Haslund vidnede, at for 3 uger siden forleden om aftenen er kommet bud fra en kvinde Anne Marcusdatter, som boede i hans hus, at han ville besøge et kvindfolk Anne Jensdatter, barnfødt i vester Velling, som og boede i hans hus, og der han kom til hende, var hun meget syg, og han meddelte hende sakramentet, og senere hørte han rygte og tiding, at hun i samme midlertid skulle have født et barn, som hun skulle have avlet med en karl Søren Jensen, som tjente i gårde med hende, og efterskrevne i Haslund, der iblandt Christen Keldsen, vidnede, at de aldrig før eller siden har hørt hende i rygte for nogen mandsperson andet end med førnævnte Søren Jensen.

(307)

** samme. Anne Jensdatter bekendte, at i dag 14 dage om natten udtog hun hendes kiste af det hus, hun iboede, og lod den føre til Ans ? på Rasmus Glads vogn, og en dreng kørte vognen, som hun gav en kande øl.

(308)

** samme. Maren Tomasdatter og Anne Peders jordemor her sst var på byfogdens begæring hos Anne Jensdatter at forfare, om der var mælk i hendes bryster, da malkede de hende og fandt, at der var mælk, men hun var af med fosteret, hvad heller det havde været fuldkomment eller ikke, vidste de intet om at kunne sige, men deres mening var, at det ikke skulle have været fuldkomment, fordi det var ikke til at se på hendes skikkelse, og hun havde så lidet mælk i brysterne.

** Peder Fisker. efterskrevne vidnede, at det var i Galten herred, Peder Fisker slog Mads Eskildsen, og ikke i Randers bys frihed.

(309)

** Anders Trommeslår i dag sit 4.ting tilbød sin svoger Christen Pallesen i Hobro til lod og lovskifte efter deres salig mor Mette Trommeslårs.

** Søren Kedelsmed lod fordele for faldsmål.

(310)

17/12 1599.

** Rasmus Jensen skolemester for tingsdom adspurgte Anders Nielsen og Anders Clemendsen, om Christen Pedersen eller nogen anden af skolens personer har været i selskab med dem nogen sinde til noget tyveri at bedrive, formener dem det nu at tilkende give, før de for deres misgerning bliver til døde dømt, dertil svarede de begge og benægtede, at ingen af skolens personer uden Baltser Villadsen alene til noget tyveri
var med at bedrive.

** Jørgen Skriver lod fordele for faldsmål.

** Niels Nielsen i Dagstrup lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

** Oluf Olufsen. Anne Christensdatter beskyldte ham for, at han er hende 3 daler skyldig, som han selv har lovet og sagt hende.

** Anne Christensdatter. Johanne Jensdatter bekendte, at hun skylder hende 10 mark danske, som hun har pantsat hende et sengeklæde for.

** Oluf Olufsen. Johanne Jensdatter bekendte, at Oluf Olufsen intet pant har antvortet hende at pantsætte Anne Christensdatter, og intet øl har han befalet hende at udborge videre, end han har antvortet hende penge til.

(311)

** Anne Christensdatter. efterskrevne vurderede et gammelt sengeklæde for 3 mark, som hun har i pant af Johanne Jensdatter, som tjener Oluf Olufsen.

** Mette Kærs lod voldsværge Niels Vestergård i Voldum.

** Niels Knivsmed lod fordele for faldsmål.

** Anders Andersen lod fordele for faldsmål.

(312)

** Søren Skolemester. synsmænd hjemlede, at Søren Nielsen er slået et stort stykke hud af hans hånd og ben, og han er stukket ved øjet ind i hovedet på langt som en finger, og døren ud til gaden er sønderslået, som han beskyldte Christen Lauridsen skomagersvend Christen Vognmand uden byen og hans hustru for samme skade.

** Randers by. ligeledes hjemlede de, at Christen Lauridsen skomagersvend er afslået det forreste led af sin pegefinger, og er såret på samme hånd, og han beskyldte Søren Skolemester for, at han gjorde ham samme skade.

(313)

** Søren Jensen. hr Jens Mogensen i ---- skødede ham en søsterlod i Jens Rasmussens ejendom uden Nørreport, som han deri har arvet med sin hustru.

** Randers by. efterdi Jens Sørensen har ladet syne sår og skade, og derfor beskyldt Anders Ibsen i Tørring, og ikke han har det afbevist, da svor sandemændene ham derfor et fuldt vold over.

** Jens Hårbo lod fordele for faldsmål.

** Peder Munkdrup. m: Hans Bartskær Byrial Hansen og ---- Schrøder bartskærsvend satte hver en ære borgen, at skal være hverandre med fejde og bårdag ubevaret uden hvis, de kan have hverandre at tiltale med lov og ret.

(314)

** Johan Kock lod fordele for faldsmål.

** Hans Jensen lod fordele for faldsmål.

** Peder Lassen borgmester og Peder Knudsen Faxing Maren Pallesdatter her sst lod fordele for faldsmål.

(315)

24/12 1599.

** Christen Lauridsen skomagersvend. Tomas Iversen og hans hustru Karen Pedersdatter vidnede, at deres svend Christen Lauridsen kom i deres hus og ville have et værge i sin hånd, han ville ud til Søren Nielsen skolemester for nogen ord, dem var kommet imellem, så forhindrede de ham, at han intet værge kunne bekomme, og Tomas Iversen løb til Søren Skolemester og bad ham for Guds skyld, at han skulle intet befatte sig med hans folk, og ingen skade gøre ham, så skulle han og ingen skade bekomme af ham igen, da svarede Søren Nielsen, i tyve og skælme, i skal få en pokker, og idet kom Søren Skolemester og Christen Lauridsen sammen, skolemesteren med et værge og Christen Lauridsen med en stang, og Søren Nielsen gjorde Christen Lauridsen den skade, han har i sin hånd, og ikke Christen Lauridsen gjorde Søren Nielsen nogen skade, eller stødte eller slog på hans dør, og Anders Madsen vidnede, at han hørte et stort skrig i Søren Skolemesters hus, og da han kom derind var Christen Vognmand og Søren Nielsen omkuld på gulvet og havde en draget kniv imellem dem, og Christen Vognmand bad Søren Nielsen, han skulle give ham sit liv, og da var Christen Lauridsen i sin husbonds hus.

(317)

** Peder Munkdrup byfoged. Søren Nielsen skolemester og Christen Lauridsen skomagersvend satte borgen for hverandre, at de skulle være hverandre ubevaret med fejde og bårdag under deres æres fortabelse.

(318)

** Jens Andersen. Oluf Olufsen kundgjorde, at hvis ord og tale ham er udfaldet her på bytinget i dag 8 dage, som Jens Andersen mener sin ære og lempe at være for nær, bekendte han at være ham udfaldet af drukkenskab og ubesindighed, og ikke andet han ved med Jens Andersen end al ære og godt, som han skal vide med en ærlig dannemand. lige sammeledes kundgjorde Jens Andersen, at han intet andet ved med Oluf Olufsen end al ære og godt, som han skulle vide med en ærlig dannemand.

(319)

** Mikkel Knudsen. Oluf Olufsen for tingsdom kundgjorde, at han intet andet ved med Mikkel Knudsen hans hustru børn og folk and alt det, som ære og lempe vel anstår.

** Jens Sørensen for sin søn Søren Jensen lod voldsværge Hans Nielsen skræddersvend, for han har slået ham på sit venstre lår.

** Christen Nielsen lod fordele for faldsmål.

(320)

** Rasmus Nielsen i Gesing mølle lod fordele for faldsmål.

** Mogens Skov lod fordele for hovedgæld.

** Christen Christensen lod fordele for faldsmål.

** Johan Kock lod fordele for faldsmål.

(322-356) indeholder Randers bys rådstuerets protokol 1599.

(1)

** tingbogens autorisation.

(2)

** tingbog i Randers det år 1616.

** sandemænd og vargjelder 1616.

(3)

8/1 1616.

** Christen Andersen i Harreslev. efterskrevne vidnede, at samme dag, som Tomas Tomasen død blev, da sagde han, at han ville gerne tilgive alle dem, som han havde brudt imod, og være Peder Jensens ven, thi han sagde sig selv at have været årsag i den skade, han havde bekommet, om han ville bekoste hans begravelse og dertil give hans hustru en foræring, og Maren Sørensdatter, Tomas Tomasens hustru vidnede det samme.

(4)

** Niels Sørensen, eftermålsmand efter Tomas Tomasen, begærede fylding på sandemænd over Peder Jensen tømmermand sst, som gjorde Tomas Tomasen sin døds bane, og blev opnævnt to efterskrevne, som tog hver andre i hånd og dermed fyldte sandemænd til deres tov over ham at gøre, så fremkom 8 sandemænd og gjorde deres tov i så måder, så efterdi Tomas Tomasen først at have slået på Peder Jensens dør med en stang og derefter over hans arm, der han oplukkede sin dør, og Tomas Tomasen fik så sit banesår af Peder Jensen med et spyd, og Tomas Tomasen på sit yderste at have sagt, at have selv været årsag til sin skade, hvorfor de svor ham manddød over og til sin fred.

(5)

** Bendt Hansen sst. efterskrevne vidnede, at de var i beskikkelse hos Tomas Jensen efter to øksne, som han havde lejet af Bendt Hansen, og da svarede han, at de ikke var til stede, men han skulle lede dem op.

** Søren Pedersen på hr Peder Nielsens vegne til 4.ting udviste efterskrevne af de våninger, de iboer.

** Jens Baltsersen Bay kirkeværge på borgmester og råds vegne til 3.ting lod udvise Mourids Mouridsen, borger sst, af den gård sst, han påboer.

(6)

** Peder Ankersen sst lod fordele Søren Skrædder, som boede i Hadsten og nu ved Skanderborg, for adskillige varer, han af ham bekommet har.

** Christen Skriver sst til 3.ting lod udvise efterskrevne af de boværelser, de nu iboer.

** Niels Jacobsens fuldmægtig til 3.ting lod udvise efterskrevne af de boværelser, de nu iboer sst.

(7)

** Niels Jacobsens fuldmægtig lod voldsværge Christen Christensen i Bjerregrav, for han er uddraget af byens frihed for efterskrevne gæld, han er ham skyldig.

** Anders Jensen for hr Mikkel i Støvring til 3.ting lod udvise Jellis Johansen sst af den gård, han iboer.

** Peder Nielsen Dons sst til 3.ting på Jens Skriver i Ebeltoft hans vegne lod udvise Rasmus Mogensen skipper og Jacob Bådsmand sst af de boværelser, de nu iboer, til næstkommende påske at gøre ryddelig.

** fru Margrete Rantzaus fuldmægtig til 3.ting udviste ung Hans Felbereder Oluf Væver Peder Tækkers kone og lille Anders Kare af de boer og kældre, de iboer, til påske førstkommende.

(8)

** Tomas Sørensen på Randers bys vegne gav last og klage over hr Anders Pedersen i Gerlev for han i lovlig arrestering er bortdraget her af byen, for hvis jordskyld og agerleje huspending, som han af sin ejendom sst er til Randers by skyldig.

15/1 1616.

** Jacob Knudsen Fisker sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Lembeck Herlufsen sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Niels Bodelsen her sst lod udvise Niels Black og Anne Storums af de boværelser, de iboer.

(9)

** samme. Jep Jensen borger sst forpligtede sig at skal betale Niels Bodelsen hvis, han ham skyldig er.

** Hans Brændgård på Anne Lauridsdatters vegne til 4.ting udviste Marsilius Skomager og Frederik Kandestøber Mads Glarmester og Bendt Kock sst af de boværelser, de nu iboer, som Anne Lauridsdatter og Rasmus Mikkelsen er rådig.

** Niels Jacobsen på Kirsten Jensdatters vegne spurgte Frands Rasmussen, hvad der skete i registrering på hvis breve, som fandtes efter salig Laurids Jacobsen, hvortil han svarede, at brevene blev registreret i hans stue i arvingernes nærværelse og i deres forvaring nedsat under lås og lukkelse.

** Christen Skriver sst spurgte Niels Jacobsen, om han på Kirsten Jensdatters vegne sst vil lade sig finde i salig Laurids Jacobsens hus over hvis regnskab, som Rasmus Skive Anders Tomasen Kirsten Jensdatter og hendes medarvinger efter salig Laurids Skriver findes endnu uforklaret, hvortil han svarede, at dersom Christen Skriver og Hans Lauridsen vil møde, da ville han også møde.

(10)

** Jens Christensen Bjerring havde tiltale til Niels Madsen Pamhole sst for 16 daler agerleje af hr Christen Tomasens ager i Harreslev til den gård, Jens Bjerring tilforn iboede sst, hvortil hr Christen Tomasen, præst i Harreslev, svarede, at han havde afkortet Jens Bjerring samme 16 daler i sin husleje, hvoraf rester 8 daler af samme agerleje hos Niels Pamhole.

(11)

** Niels Nielsen i Helsted. Peder Christensen Tombler sst sagde sig venligt og vel forligt at være med Niels Nielsen anlangende al den skade, han ham gjort har, som han har ladet ham voldsværge for her til bytinget, og da han ham har betalt, løslod han Niels Nielsen af samme vold og den forfølgning, han havde ham i, for samme skade.

** Peder Tomler sst. Niels Nielsen i Helsted gav til kende at have lovet Peder Tombler to vogne og heste i deres forlig til 14 dage efter fastelavn førstkommende for at age ham 2 tønder sild til byen.

** Søren Andersen Bay på Jens Hansen Bays vegne til 4.ting lod vise Christen Kock og Mads Tomasen af en have, de har haft i leje.

** Niels Christensen Riber på hans hustrus mors vegne. Søren Jensen tingskriver på KM vegne gav til kende, at eftersom salig Søren Jensen Kedelsmed, som boede sst, på det 2.år i Norge er død, og efterdi hans slægt og arvinger ikke har villet vedkendes nogen arv eller gæld efter ham, så har han ladet boet registrere, og befandtes ham mere at være bortskyldig, end hans efterladte gods kunne betale, hvorfor en part af gældnerne efterlod en part af gælden, og der kunne intet tilkomme KM eller Søren Kedelsmeds hustru Maren Kedelsmeds. varsel til efterskrevne gældnere.

(13)

** Anders Stenhugger sst lod fordele for gæld.

** mester Bonde Nielsen udviste Søren Hansen, borger sst, fra den gård, han nu iboer, til næstkommende påske at gøre ryddelig,

** Anders Jensen på Christen Nielsens vegne lod fordele Oluf Hjulmand sst for gæld.

** Las Hvid sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Niels Jacobsen på Kirsten Jensdatters vegne. Christen Skriver var høring over Kirsten Jensdatter begærende, for hun ikke har holdt sin forpligt, som hun med Hans Lassen og ham underskrevet har 1/11 sidst forleden anlangende deres skifte, dertil begærede hendes fuldmægtig, at hvis registrering og breve må komme tilstede igen, som er bortkommet, og fremlagde borgmester og råds afsigelse 2/5 sidst forleden anlangende samme medarvingers iringer. sagen blev opsat 1 måned.

(14)

** Christen Skriver sst lod fordele efterskrevne efter deres udgivne breve og forpligt.

** Søren Jensen på KM vegne lyser den eller dem manddød over, som har været årsag i salig Oluf Torstensen smeds død, som befandtes død liggende ved Randers Sønderbro hellig tre kongers dag.

** Tomas Sørensen på Randers bys vegne opkrævede sandemænd over hr Anders Pedersen, præst i Gerlev, for han er draget af Randers by, for hvis jordskyld huspenge og andet, han er Randers by skyldig.

(15)

22/1 1616.

** Hans Mogensen sst havde 3.ting til Christoffer Skomager, som havde regnskab imod ham. hvorfor de vedtog at gøre regnskab med hverandre.

** Christen Rasmussen Klejnsmed. efterskrevne vidnede, at Jens Andersen Runger i Christen Klejnsmeds hus slog hånden i bordet og sagde, Gud give, at fanden og belsebub stjæler på meget fra eder, som i har stjålet fra min far, men han navngav ingen, hvortil han ved sin højeste ed benægtede, at han aldrig havde sagt eller haft slige ord, og ikke heller han andet vidste med Christen Klejnsmed, end det som ærligt er.

(16)

** Bendt Hansen sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jens Christensen i Tjæreby på Elle Mortensdatters vegne i Lem og hendes medarvingers vegne fremæskede så mange, som nogen vitterlig gæld har at fordre efter Peder Christensen, som boede sst, at møde i hans bo i Lem 23/1 at annamme for deres gæld, efter som godset kan til række. varsel til efterskrevne kreditorer.

(17)

** Søren Hansen sst lod fordele Christen Sørensen i Udby.

** Peder Pedersen sst havde 3.ting til Niels Madsen i Østergård for 4 tønder øl, som han benægtede at have fået.

** Jens Christensen Bjerring til 4.ting udviste Vogn Lauridsen borger sst fra den våning, salig Anders Bjerrings hustru Anne Baysdatter og hendes børn er arveligt tilfaldet efter salig Anders Bjerring i den gård og ejendom, Vogn Lauridsen iboer, til næstkommende påske at lade gøre ryddelig.

(18)

** Frands Rasmussen i Søren Jensens fraværelse på KM vegne opkrævede sandemænd over den eller de, som kunne være årsag i Oluf Torstensen smed, som boede i Haslund, som ved Randers Sønderbro er fundet død liggende, at gøre derom deres tov efter loven.
29/1 1616.

** Jens Andersen Mammen sst på sin hustru og hustrus søskendes vegne havde 3.ting til Søren Jensen Århus, borger sst, for deres anpart af to tønder rugsæd, han har forpligtet sig at give salig Peder Jespersens arvinger for den rug, han havde ladet så i Søren Jensens ager, men da Søren Jensen ikke havde bekommet lovligt varsel, så findes han for samme tiltale erlediget at være, indtil han bekommer lovligt varsel.

(19)

** Hans Sørensen Væver. Christen Eriksen Smed lovede at betale sin gæld.

** Jens Christensen sst. efterskrevne tilbød at ville vidne anlangende den landstings stævning, Jens Bjerring havde ladet dem stævne med, men han ville ikke lade hans varselsmænd komme tilstede.

** Anders Bysvend på Niels Podemesters vegne lod fordele for gæld.

** Anders Andersen Skrædder lod fordele for gæld.

(20)

** Anders Bysvend på Kirsten Rasmusdatter Busks vegne sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Niels Podemester sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Søren Bay sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Bysvend for Niels Jacobsen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Bysvend for Christen Eriksen Smed sst lod fordele efterskrevne for diverse gæld.

(21)

** Hans Rasmussen i Søren Jensens fraværelse opkrævede sandemænd at gøre deres ed og tov over dem, som kunne have været årsag i Oluf Tomasens Smeds død, som er fundet død ved Randers Sønderbro.
 
5/2 1616.

** Christen Yttesen her sst lod fordele for gæld.

** Mads Værum. Jens Hansen Block og Christen Skomager forpligtede dem at skal betale ham hvis, de er ham skyldig.

(22)

** Søren Jensen byfoged for tingsdom tilbød Hans Sørensen Væver sst retten at ville ham meddele hertil ting over Christen Eriksen smed sst for hvis, han er Hans Væver skyldig, hvortil Hans Sørensen svarede, at han klagede sig retsløs, og kastede 3 mark på bordet, af den årsag Søren Jensen ikke ville unde ham vurdering af noget klæde, han havde af Christen Smed i pant.

** Falk Lykkes fuldmægtig Rasmus Jensen på Skovsgård. Niels Christensen Viborg, borger i Mariager, gav Falk Lykke skøde på de 7 boder liggende på Vestergrave sst, som han købte af Henrik Krag, og andre 7 nye boder.

** Johanne Madsdatter hendes fuldmægtig lod fordele efterskrevne i Randers omegns byer for gæld.

(23)

** Peder Ankersen sst. Sofie Brahe Peder Munks til Søbygård gav Peder Andersen skøde på en halvgård her sst på Vestergrave.

** Niels Groersen på skt Mortens kirkes vegne. Søren Bay borger her sst forpligtede sig at skal stille borgmester og råd tilfreds for de 30 daler på samme kirkes vegne, som Niels Groersen tiltaler ham for, som er for den skade, han Peder Hatstafferer gjort har.

** Søren Jensen på KM vegne. synsmænd afhjemlede syn på Oluf Torstensen smeds lig af Haslund, som fandtes liggende ved Randers Sønderbro, men de kunne ingen skade syne ham at have.

(24)

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på Randers bys vegne gav last og klage over Anders Troelsen her sst, som er for skade, han har gjort Niels Pedersen Sødring.

** samme lyste ham derfor vold til.

** samme gav last og klage med Anders Troelsen over Niels Sødring for uførm og skade, han har gjort Anders Troelsen.

** samme gav last og klage over Mads Glarmester og Jørgen Apoteker her sst for sår og skade, de hver andre gjort har.

12/2 1616.

** Christen Kovsted sst lod voldsværge Niels Christensen, som tjener Søren Jørgensen i Rindsholm, som i lovlig arrestering er bortdraget her af byen, for gæld, han ham skyldig var.

(25)

** Niels Christensen Riber på hans hustrus mors vegne. efterskrevne vidnede, at de 3/9 1611 var i Jens Christensen Bjerrings hus sst, der skulle have sket skifte og jævning imellem Jens Bjerring og hans medarvinger efter hans salig hustru Anne Poulsdatter, hvor han blev tillagt, at han selv skulle betale al den bortskyldige gæld, og derimod blev bevilget at skal alene beholde al deres tilstående gæld, og de så ikke, at Jens Christensen da havde det gældsbrev på kobber, som salig Mads Kedelsmed skal have hans brev udgivet til salig Mads Ryum, hvilket brev Jens Bjerring nu fordrer gæld efter af salig Søren Kedelsmeds arvinger og hans hustru Maren Kedelsmeds.

(26)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på Randers bys vegne. efterskrevne afhjemlede syn på Niels Pedersen Sødrings skade, som han beskyldte Anders Troelsen for at have gjort.

** samme opkrævede sandemænd over Anders Troelsen for sår og skade.

** Anders Troelsen sst. efterskrevne vidnede, at de 23/1 sidst forleden var de til Karen Fogs og drak og lagde kort, og da gjorde Niels Sødring sig vred ved Niels Kyvling, og udtog en kat med penge og ramte Anders Troelsen dermed ved hans øje, da han ville have skilt dem, og Anders Troelsen slog til ham igen med en flad hånd og sagde, hvorfor slår du mig, for jeg hjælper dig til gode.

(27)

** Tomas Sørensen på Randers bys vegne. synsmænd afhjemlede syn på Mads Glarmesters skade, som han beskyldte Jørgen Apoteker for at have gjort.

** samme opkrævede i dag sandemænd over Jørgen Apoteker og Mads Glarmester sst, som er for skade, de hver andre gjort har.

** Søren Jensen Århus sst. vurderingsmænd vurderede en stormhue for 5 rigsdaler, som han udlagde til Jens Mammen for 2 skæpper rug, som han skulle være ham skyldig.

** Mads Sørensen Værum sst lod fordele Albret Skomager for gæld.

** Laurids Christensen Duerig her sst lod fordele Knud Jensen, Jens Mikkelsens søn i Bjerregrav, for forlov for hans bror Anders Jensen.
 
(28)

** Søren Segalt sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Søren Jensen på KM vegne begærede fylding på sandemænd over Oluf Torstensen smed i Haslund hans banemand, som er død fundet ved Randers Sønderbro, hvorpå de gjorde deres tov, at da synsmænd har erfaret ham ingen dødelige sår at have på sit legeme, så svor de ham selv over sin egen banemand at være.

(29)

19/2 1616.

** Poul Nielsen sst havde tiltale til Tomas Møller i Skern mølle for en ulden skjorte, som salig Casper Møller i Skern mølle af ham købt har, samt for 4 alen engelsk klæde, hans hustru Maren af ham købt har, og nu lovede Tomas Møller at betale Poul Nielsen den halvpart sin part af den uldne skjorte og engelske klæde, hans formands hustru af ham bekommet har.

** Peder Pedersen sst. efterskrevne vidnede, at Anne Nielsdatter, Niels Madsens hustru i Østergård kom til Gertrud Hansdatter og købte en tønde øl af hende, som hendes bror Jacob næste dag hentede.

(30)

** Anders Andersen skrædder sst lod fordele Christen Andersen i Harreslev for klæder og andre varer, som hans hustru har bekommet.

** Peder Pedersen sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Jensen for Søren Pedersen sst lod forlede Niels Knivsmed for gæld.

(31)

** Anders Troelsen sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Peder Knudsen Faxing sst til 3.ting fremæskede Rasmus Rasmussen i Flos til skifte og jævning anlangende hvis arv og gods, hans brordatter Inger Christensdatter efter sin bror salig Jens Christensen Kragballe kan være tilfaldet, om han det på hendes vegne ville annamme.

** Niels Jacobsen sst. Peder Lassen borgmester sst vidnede, at 20/11 sidst forleden var han hos sin svoger Niels Jacobsen, og da kom Søren Jensen og Niels Sørensen, borgere i Århus, til dem på Gert Bryskes vegne og begærede, at Niels Jacobsen ville lade de pendinge stande i ro til snapsting, som Gert Bryske var ham skyldig, da skulle han bekomme både hovedstol og rente, hvortil han svarede, at han det ikke ville gøre, med mindre Niels Sørensen selv ville give ham samme pendinge som sin egen gæld, om Gert Bryske længere slog fejl, hvilket han lovede ham. andre vidnede det samme.

(33)

** Søren Jensen byfoged på sine egne vegne begærede sit skudsmål, hvorledes han sig i sin bestilling, siden han blev betroet byfogderiet her sst at have forholdt, hvortil efterskrevne 24 mænd svarede, at han havde handlet og skikket sig som en ærlig tro dannemand i alle måder, og i sin bestilling har forskaffet enhver ret, såvel fattig som rig.

(34)

** Søren Jensen på rettens og sine egne vegne stævnede Hans Sørensen væver sst, for han uden tilbørlig årsag 5/2 sidst forleden for bytinget har klaget sig for ham retsløs, og derover fra sig lagt 3 mark, uanseet Søren Jensen ham i ingen måder skal have ham forurettet, hvorfor han satte i rette, om Hans Sørensen ikke bør samme sin sigtelse at gøre bevislig, eller han bør derfor efter loven at lide tiltale, hvilket han blev tildømt.

(35)

** mester Bonde Nielsen. Søren Andersen Bay, borger sst, på hans søster Mette Andersdatter Bays vegne gav Bonde Nielsen, præst til Gråbrødre kirke sst gav ham skøde på det indlæg og anpart, salig Christen Pedersen købte af hr Mads Pedersen, præst til Vinding og Bryrup, i salig Anders Grydestøbers den store have her for byen.

** Rasmus Pedersen Søby sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** samme lod fordele Christen Andersen i Harreslev for gæld.

(36)

** samme lod fordele Anders Keldsen i Gassum for gæld.

** samme lod fordele efterskrevne for gæld.

** Rasmus Søby på Peder Mikkelsens vegne sst lod fordele for gæld.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på Randers bys vegne begærede fylding på sandemænd over Anders Troelsen borger sst, for han skal have slået Niels Sødring noget blåt under sit øje, og sandemændene gjorde deres tov, at eftersom Anders Troelsen har slået Niels Sødring med en flad hånd, så svor de ham et fuldt vold over.

(37)

** Niels Jacobsen lod fordele Knud Christensen i Stevnstrup.

** Søren Jensen Møller i Dronningborg mølle på KM vegne oplyste en sæk malt, som nogen langsommelig tid har været stående i møllen.

26/2 1616.

** Christen Rasmussen Klejnsmed sst. Christen Bendixen sst lovede at betale ham 2 daler, han efter hans hustrus begæring har lovet til Jacob Bartskær sst for bartskærløn.

(38)

** Mikkel Pedersen sst til 4.ting afsagde arv og gæld efter hans hustrus mor Maren Ibsdatter, så han efter hende ikke vil tage ved arv eller gæld.

** Peder Pedersen sst lod fordele Niels Madsen i Østergård for en tønde øl og lod fordele andre for gæld.

** Niels Podemester sst lod fordele for gæld.

** Niels Jacobsen sst lod fordele Knud Christensen i Stevnstrup for gæld efter hans forpligt.

(39)

** Christen Kovsted sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Frands Rasmussen på hans pige Anne Pedersdatters vegne lod fordele Villads degn sst for øl pending og andet.

** Peder Skov lod fordele efterskrevne for gæld

(40)

** Jens Mammen lod fordele efterskrevne for gæld

** Jens Christensen Bjerring sst lod fordele efterskrevne for gæld.

(41)

** Mourids Christensen sst. Søren Jensen byskriver sst på sine egne vegne gav Mourids Christensen skøde på den have her for byen, som Kirsten Munk arvede efter hendes bror Christen Munk til Gesinggård.

(42)

** Søren Jensen på rettens og sine egne vegne stævnede Hans Sørensen væver sst, for han uden tilbørlig årsag 5/2 sidst forleden for retten har klaget sig for ham retsløs, hvorefter der blev afsagt dom: Hans Sørensen bør sin sigtelse at bevise eller derfor at stande til rette.

(43)

4/3 1616.

** Jens Andersen Kare havde tiltale til Rasmus Sørensen i Kare for 13 skæpper rug, som rester af hans landgilde, hvilket han sagde, han havde betalt.

** samme lod fordele Rasmus Sørensen i Kare for 13 skæpper rug, ham rester med af hans landgilde.

** Peder Lassen borgmester sst. Niels Jacobsen rådmand med fuldmagt af Christen Nielsen, borger sst, og på hans vegne pantsatte til hans farbror Peder Lassen borgmester hans gård i Randers for 1157 rigsdaler.

(45)

** Anders Bysvend på Niels Jacobsens vegne lod fordele efterskrevne.

** Niels Bodelsen sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Peder Ankersen sst lod fordele efterskrevne for gæld

(46)

** Mourids Pedersen ? i Harreslev lod fordele for gæld.

** Jacob Fisker på sine egne vegne lod fordele for gæld.

** Jacob Fisker på Niels Jensen Søgård i Langå hans vegne lod fordele efterskrevne for gæld.

(47)

** Tomas Sørensen sst lod fordele for gæld.

** Peder Pedersen fortovsmand. Søren Hatstafferer sst bekræftede sine medbrødres ed og tov, som de i hans fraværelse har gjort, og svor han i lige måde Anders Troelsen et vold over, for han slog Niels Sødring.

** Niels Andersen Kare lod fordele for gæld.

** Christen Yttesen sst lod fordele for gæld.

(48)

** Jens Nielsen Korning lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Jensen for Jens Kare lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jens Baltsersen Bay lod fordele efterskrevne for gæld.

** Holger Rosenkrantz. synsmænd vidnede, at de var til syn på en have liggende nord og øst for byen, hvorpå der er pløjet.

(49)

** Hans Hatmager sst lod fordele for gæld.

** Peder Knudsen foged lod fordele efterskrevne for gæld.

(50)

** Niels Groersen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Bysvend på Knud Andersen i øster Velling hans vegne lod fordele for gæld.

11/3 1616.

** Niels Christensen Riber. efterskrevne, som han havde ladet stævne til landstinget, vidnede, at Mads Ryum overlevede salig Mads Kedelsmed, men det ikke er dem vitterligt, at Mads Ryum skulle have været en forarmet mand, der han ved døden er afgået.

(51)

** Mads Jespersen sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jens Sørensen malersvend, barnfødt i Viborg, gjorde sit skudsmål til Morten Maler sst, som svarede, at han havde tjent ham troligt og vel, og afskediget i vilje og minde.

** Niels Jacobsen. Peder Lassen borgmester sst lod læse et købebrev fra Gert Bryske til Katholm, hvormed han sælger hans gård i Randers til Niels Jacobsen, borger i Randers.

(52)

** Anders Bysvend på Margrete Jens Guldsmeds vegne lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jens Christensen Bjerring sst lod fordele efterskrevne.

(53)

** Steffen Christensen i Hvidsten lod fordele Berete Mikkelsdatter Hans Skomagers hustru sst for en stud, hun bekom.

** Peder Pedersen sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Niels Andersen Kare lod fordele for gæld.

** Poul Nielsen sst. Christen Christensen grydestøber gav ham skøde på en have.

** Poul Nielsen rådmand sst løslod Anders Spilmand af den dele, han havde ham i.

18/3 1616.

(54)

** Jens Sørensen malersvend, barnfødt i Viborg, fremlagde Morten Christensen Malers skriftlige bekendelse, at da en person skulle have sagt, at han skulle have sagt, at Jens Sørensen Malersvend skulle være to gange bortløbet fra sin læremester Laurids Pedersen Maler, hvilke ord han ved sin højeste ed benægter aldrig at have sagt.

** Peder Pedersen sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jens Nielsen Bay sst. Jens Andersen Bjerring Skomager sst gav sin svoger Jens Nielsen Bay et skøde på al den anpart og arvepart, hans hustru havde i salig Niels Jensen Bays gård og ejendom på Vestergrave.

(55)

** Jens Bay lod fordele for gæld.

** Jens Bay lod fordele efterskrevne for gæld.

** Peder Tygesen og Christen Lauridsen sst gav til kende, at Rasmus Gerning i Provstegården har ladet dem give varsel, og bød dem i rette, og ville vide, hvorfor han havde dem at tiltale, men han var ikke mødt.

** Villum Hansen sst begærede af Frands Rasmussen sst, som havde borgmester Jens Andersen Kares fuldmagt, om han på hans vegne ville give ham et pant på Jens Kares staldgård, liggende for uden Vesterbro sst, for 100 rigsdaler med 6 dalers årlig rente, som han er ham skyldig, hvortil Søren Jensen byfoged formente, at samme staldgård ikke burde at forpantes, som Jens Kares datterbarn Margrete Jensdatter havde sin lod og arvepart i, så vel som de andre Jens Kares børn og medarvinger. sagen blev opsat 6 uger.

(56)

** Peder Andersen Skomager og Mikkel Rebslåer sst. Anders Jensen sst på hr Anders Pedersen i Gerlev hans vegne havde tiltale til dem med høringsdele, men Anders Jensen vidste ikke, hvad hr Anders Pedersen havde at give dem til sag, før han kom til stede, hvorfor de for hans tiltale erlediget at være.

** Poul Nielsen sst lod fordele Anders Mogensen sst og hans hustru Else Skovsdatter Oluf Væver og hans kone Trine Tomasdatter Christen Madsen Dal og hans kone Karen, Maren salig lamme Anders Skrædders efterleverske Anders Andersen Skomager Bennit Kocks svoger med flere.

** Poul Nielsen sst lod fordele efterskrevne for gæld

(58)

25/3 1616.

** hr Mikkel i Støvring. Jellis Johansen borger sst lovede at betale ham et halvt års husleje, han er ham skyldig af den gård, han iboer.

** Anders Andersen i Hjermind gav til kende, at nogle sst skulle have ladet ham arrestere for nogen gæld, han dog benægter ikke at skal være skyldig, da efterdi ingen fremkom at give ham til sag, så fandt byfogden ham for tiltale erlediget at være.

** Maren Christensdatter og Gunder Jensdatter, tjener mester Peder Tøgersen. Niels Christensen Bech indvåner sst lovede dem, at han ved sin højeste helgens ed og oprakte fingre, at han aldrig ved noget uærligt eller utilbørlig gerning med dem.

(59)

** Anders Pedersen i store Sjørup lod fordele for gæld.

** Jens Christensen i Langå lod fordele for gæld.

** Niels Groersen her sst lod fordele efterskrevne for gæld

** Jens Nielsen Kristrup her sst lod fordele efterskrevne for gæld.

(60)

** Mads Sørensen Ørsted sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Niels Andersen Kare sst. Peder Knudsen Faxing lovede at give ham en tønde Wismar humle for den gæld, hans stedsøn Jens Kragballe var ham skyldig.

** Villum Hansen borger sst. Frands Rasmussen med fuldmagt af Jens Andersen Kare borgmester sst pantsatte til Villum Hansen Jens Kares staldgård liggende uden Vesterbro, for 100 rigsdaler med 6 dalers rente.

(61)

** Niels Mortensen sst. Frands Rasmussen med fuldmagt af Peder Baysen borger sst pantsatte på hans vegne til Niels Mortensen en ager liggende til salig Bay Pedersens gård sst for 30 daler, han er ham skyldig.

** Anders Bysvend for Hartvig Clausen lod fordele Johanne Nielsdatter sst for tystøl, hun løb fra ham med, foruden hendes vinterkost, hun havde hos ham i vinter.

** Christen Lauridsen Buntmager lod fordele efterskrevne for gæld.

(62)

** Anne Tygesdatter Splid Sørensens afsagde arv og gæld efter hendes husbond salig Splid Sørensen, som boede sst, som hun og over hans grav har til kende givet.

** Niels Embedsbo sst lod fordele efterskrevne for gæld, der iblandt Søren Skyttes hustru Pernille ?

** samme lod fordele efterskrevne for gæld.

(63)

** Tomas Sørensen på Randers bys vegne lod afhjemle syn på Vestervold her for byen, som delvis var meget uskikkelig.

8/4 1616.

** Tomas Sørensen på borgmester og råds vegne. Søren Jensen byskriver lovede at skal betale på hr Anders Pedersen i Gerlev hans vegne, hvis han er skyldig til Randers by af hans ejendom sst.

** Jens Pedersen sst. Las Mikkelsen Skomager sst pantsatte Jens Pedersen Stangerum sst et ølkar på 16 tønder rum to kobberkedler på to tønder og en fjerding tønde for 15 sletdaler, han ham skyldig var.

(64)

** Niels Hjermind på Anne Tygesdatter salig Splid Sørensens vegne til 4.ting afsagde sig arv og gæld efter hendes husbond Splid Sørensens dødelige afgang, så hun efter ham hverken vil tage arv eller gæld.

** Anders Bysvend for Tomas Nielsen sst lod fordele efterskrevne.

** Anne Ferslevs her sst, vurderingsmænd vurderede en sort engelsk foldekåbe, som hun havde i pant af Karen Villads Degns kone sst.

(65)

** Anders Jensen for Morten Jensen i hospitalet lod fordele for gæld.

** Frands Jensen sst lod fordele efterskrevne for gæld

** fru Kirsten Juel til Kærsholm. Niels Madsen Pamhole borger sst gav hende et fuldkommeligt underpant og forsikring på sin gård og ejendom sst for 60 sletdaler.

(66)

15/4 1616.

** Jens Nielsen Bay sst lod fordele efterskrevne for gæld.

(67)

** Eske Brock lod fordele Anders Jensen og Christen Jensen i Randers, for de ulovligt har borttaget havre af Christen Christensens gårds jord på Kondrup mark, og var samme avl udlagt til KM landgilde.

** Søren Jensen Byfoged på fru Margrete Rantzaus vegne. Anders Rasmussen byfoged i Grenå skødede til hende sin gård og ejendom i Randers.

** Peder Nielsen Dons sst. skipper Tyge Terkildsen, borger sst, skødede til ham hans anpart af en have, som han købte af Jens Bødker.

(68)

22/4 1616.

** Tomas Ibsen sst, vurderingsmænd vurderede noget gods, som han havde i pant af Jens Jensen Værum sst.

** hr Mikkel i Støvring. Jellis Johansen sst forpligtede sig at betale det halve års husleje, han ham skyldig er.

** Jens Nielsen Ray. synsmænd var til syn på et mellemgærde på Vestergrave mellem Jens Nielsen Ray og Jens Jensen Skomagers ejendomme, som Jens Jensen har sat en alen bredt på Jens Nielsen Rays grund.

(69)

** Anne Pedersdatter i Gimming afsagde arv og gæld efter hendes husbond Christen Lassen Fisker sst.

** Mogens Christoffersen i Værum lod fordele efterskrevne Tomas Nielsen borger sst for 770 rigsdaler.

** Ejlert Meyer sst havde tiltale til Jens Kock sst for en halvtønde kedel, han af ham til Jørgen Skeels bryllup skal have lånt, hvortil han svarede og formente, ingen kedel hos ham at have udtaget. sagen blev opsat 4 uger.

** Poul Nielsen sst. synsmænd vidnede, at de havde været til syn imellem Poul Nielsens ejendom og Niels Bertelsens ejendom, anlangende at Poul Nielsen skulle have ladet bygge ham for nær, og da kunne de ikke efter Poul Nielsens skøde kende, at hans ejendom strækker sig videre end på sin egen grund, hvorfor Niels Bertelsen slog sig selv til rette, og kendte sligt ret at være, og de blev venligt og vel forligt.

(71)

** Anders Jensen for Anders Troelsen sst lod fordele for gæld.

** Peder Nielsen tjenende Niels Mortensen borger sst med fuldmagt af Peder Jensen Bang borgersøn sst gav Peder Nielsen Hjermind skøde på en have liggende østen under Trøjborg bakke.

29/4 1616.

** Christen Andersen Skrædder lod fordele Søren Sørensen, barnfødt i Voer i Rougsø herred, efter hans forpligt og lærebrev, hvilket han ikke har udstået.

(72)

** Christen Bager sst lod fordele for gæld.

** Peder Ankersen her sst. Niels Mortensen borger sst på Peder Jensen Bangs vegne, som han nogen tid har haft under sit værgemål, gav Peder Ankersen afkald for al det værgemål, han og hans formand for Peder Jensen Bang har haft.

** hr Mikkel i Støvring. Jellis Johansen borger det forpligtede sig at skal betale for et halvt års husleje for vinteren 1614.

** Peder Nielsen Hjermind sst lod fordele Rasmus Markmand sst for husleje af den kælder, han iboer.

** Erik Pedersen på sine egne vegne og Jens Bjerring på Anne Bays vegne bød sig i rette imod hvem, som har dem noget til at tale, og ingen fremkom at give dem sag, hvorfor Niels Hjermind fandt dem lovløst hjem.

(73)

** Hans Jensen Brændgård på Anne Lauridsdatter og Rasmus Mikkelsens vegne lod fordele efterskrevne for gæld.

** Hans Jensen på sine egne vegne lod fordele efterskrevne for gæld.

** Søren Jensen Troelsen i Kare lod fordele efterskrevne for gæld.

** Poul Nielsen sst. efterskrevne, som var opnævnt af tinget at være syn imellem Poul Nielsens gård og ejendom, som Jens Hansen Block iboer, og Christen Madsen Skrivers staldgårds huse grund og ejendom, som forhen har tilhørt salig Jørgen Sommer, og at være syn imellem Poul Nielsens staldgårds hus, som kaldes Johan Mortensens ejendom, på den ene og Christen Skrivers staldgårds ejendom, og til et plankeværk imellem dem, de kundgjorde, at de havde været i Poul Nielsens ejendom, hvor Christen Skrivers staldgårds huses gavl er noget indgivet sig på rav til Poul Nielsens ejendom ungefer 4 kvarter, så Poul Nielsens hus derover er gået noget på rav, og Poul Nielsen har i sin staldgård ladet indsætte stubbe i stalden af årsag, at Christen Skrivers stald ikke skulle falde videre indtil hans ejendom, og ydermere har han måttet sætte bjælker og tømmer for Christen Skrivers gavl, som var ham kommet for nær, og det plankeværk imellem dem er sat Poul Nielsens ejendom for nær efter hans skødes formelding.

(75)

6/5 1616.

** Jens Pedersen Vendelbo på sin søstre deres vegne. Peder Ibsen borger sst lovede at skal ikke efter denne dag lade sætte sin ---- for nær op til Jens Vendelbo og hans søskendes ejendom.

** Poul Nielsen sst lod udæske sin lovforvundne Else Jacobsdatter Skovs sst af Maren Jacobsdatter Skovs her sst, som hende huser.

(76)

** Søren Andersen Bay her sst gav last og klage over Maren salig Mogens Skovs sst for en hemmelighed, som holdes i den gårds rum, Villum Ejlertsen sst iboer, Søren Bay til skade på sin ejendom.

** Peder Jensen Gedsted i Læsten. Anne Jensdatter, født her sst, vedkendte sin farbror Peder Jensen Gedsted at være hendes ret født værge og gav ham fuldmagt at give hendes morsøster Anne Jensdatter Skerns og hendes arvinger kvittering for al den værgemål pending og ejendom, hendes husbond Jens Skern og hans hustru for Anne Jensdatter Gedsted har haft for at stå.

** Anne Jensdatter, Jens Skerns sst. Peder Jensen Gedsted i Læsten på Anne Jensdatter Gedsteds vegne gav hende en fuldkommen kvittering for al den værgemål pending gods og ejendom, som hendes husbond Jens Skern og hans hustru har haft for at stande.

(77)

** Jens Jensen Skomager sst. Peder Nielsen ---- Skomager gav sin svoger Jens Jensen Skomager skøde på al den anpart og arvepart, han med sin hustru (blank) Jensdatter arveligt er tilfaldet i deres salig fars gård, som Jens Jensen nu iboer på Vestergrave sst.

** Niels Mortensen sst. Niels Hjermind i fogdens sted med flere var for 8 dage siden for Peder Bays fars ejendom her sst og indlagde Niels Mortensen borger sst for den gæld, Peder Bay borgersøn sst er ham skyldig efter delevidnes lydelse i den anpart og arvepart, han har i samme gård.

** Søren Jensen på KM vegne gav last og klage over Peder Madsen i over Hornbæk, som er for Niels Madsen stadstjener sst, han huggede på gaden.

** samme lyste ham derfor et fuldt vold til. varsel til Peder Madsen til hans fars hus i over Hornbæk.

(78)

** Niels Jacobsen rådmand. Søren Jensen byfoged med fuldmagt af Peder Jensen Bang gav Niels Jacobsen skøde på hans anpart og arvepart, hvilket er den 4.part i hans salig fars og mors stenhus, Peder Nielsen nu iboer, liggende imod Randers torv.

** Jens Christensen Bjerring gav til kende, at eftersom Jens Andersen Mammen sst skal have hos sig i forvaring adskillige regnskabsbøger og gældsbreve, som salig Oluf Ferslev tilforn har tilhørt, og han deri har anpart, som han med sin hustru Margrete Pedersdatter arveligt er tilfaldet efter hendes forrige husbond salig Peder Jespersen, så vel som Niels Andersen Kares anpart, han ham afkøbt har, samt på sin steddatter Maren Pedersdatters vegne, hvilke regnskabsbøger og gældsbreve skal være ham forholdt, uanseet han tit og ofte har gjort anfordring derom at måtte skiftes og deles, hvilket Jens Mammen på hustru og hustrus søskendes vegne ikke har villet, hvorfor han tilbød ham samme gæld at købe eller sælge, hvortil han svarede, at han ikke nu var til sinds at købe eller sælge.

(79)

13/5 1616.

** Søren Jensen byfoged sst. Peder Skov borger sst lod læse og påskrive et brev udgivet 24/7 1615 af Jens Kare borgmester til ham og Niels Lassen borger sst, i sin mening, at eftersom han har været Sidsel Lasdatters værge og formynder efter hendes salig far Laurids Andersens død, og han intet regnskab med hende eller hendes husbond Peder Skov gjort har for samme værgemål, og deraf hendes patrimonium er blevet hos hendes stedfar Jørgen Sommer sst i boet beholden, da lover han at forskaffe Peder Skov på hans hustrus vegne og Niels Lassen på egne vegne samme børnegods skadesløs, når de ikke længere vil have det i fordrag.

(80)

** Rasmus Mikkelsen i Mariager. efterskrevne var syn til et nyt staldhus, som Rasmus Mikkelsen har ladet sætte på sin egen grund i det stenhus gård Christen Tved kræmmer iboer, og kunne ikke andet synes, end det stod på den gamle grund.

** Frands Rasmussen sst lod fordele for gæld.

** Peder Nielsen Hjermind sst. efterskrevne synsmænd kundgjorde, at de er opnævnt til at være syn til salig Bay Pedersens gård sst, som han iboede, hvis den kan være bygfældig, og da var samme gårds huse meget bygfældige, så ingen deri kunne have nogen borgerlig næring, før det bliver nedtaget og igen opbygget, og der var stor livsfare at bo i samme hus, såfremt samme hus ikke ellers af sig selv nedfalder.
 
(81)

** Niels Jacobsen sst lod fordele to hans tjenestepiger Maren Rasmusdatter, født i Hevring i Rougsø, og Maren Pedersdatters datter i Gram ved Skanderborg Dorte Nielsdatter, for de begge er rømt for nogen utroskab, de er befundet med, og han lod dem fordele for penge, de er skyldig af hvis øl, de har haft i regnskab for hans hustru Maren Pedersdatter 14 sletdaler.

(82)

** Poul Nielsen sst lod fordele for gæld.

** Niels Mortensen sst lod fordele Jens Jespersen, som tjente ham, for 10 sletdaler, han er ham skyldig, og imod hans vilje er rømt.

** Peder Nielsen Dons sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne. Niels Madsen stadstjener lod syne for de 8 mænd, ham at have en stor skramme og skade på sit hoved, som han beskyldte Peder Madsen i over Hornbæk for at have hugget ham på Randers gade 21/4.

(83)

** samme opkrævede derfor sandemænd over Peder Madsen for samme skade, han gjort har, at gøre deres tov over ham.

** Anders Jensen på Anne Tygesdatters vegne lod fordele for gæld.

** Tomas Mogensen i Stevnstrup, Peder Skåning indvåner sst forpligtede sig at skal betale ham 1 daler, han er ham skyldig.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på Randers bys vegne lyste for lovmål anlangende den skade, Niels Lassen borgersøn sst skal have gjort Jacob Swertfegersvend sst ved sit venstre øje.

** samme lyste for lovmål anlangende Hans Jensen Brændgård sst skal have slået Marsilius Skomager sst.

(84)

27/5 1616.

** Hans Brændgård på Anne Lauridsdatters vegne i Mariager lod fordele Peder Glarmester sst for husleje.

** Tomas Mogensen i Stevnstrup lod fordele for gæld.

** Frands Rasmussen sst. Niels Nielsen Hjermind med fuldmagt af Søren Christensen Gram, barnfødt sst, gav hans frænde Frands Rasmussen afkald for det værgemål og gods, som han har haft for at stande, efter hans salig far Christen Christensen, fordum borger sst.

** Peder Nielsen Hjermind til 4.ting tilbød Jens Hansen Bay borger sst frøgæld til vederlæggelse for en ager, som er liggende til salig Jens Christensen Skrivers børns stenhus sst, som Peder Nielsen iboer, hvilken ager Jens Hansen Bay har ladet så med havre, men ingen fremkom.

(85)

** Ejlert Meyer sst efter en måneds opsættelse ham og Jens Kock sst imellem, satte i rette, at efterdi Jens Kock har lånt af ham en kobberkedel til Jørgen Skeels højtids bryllups tid at forbruge til køkkenet, og han aldrig siden har kunnet samme kedel igen bekomme, om Jens Kock derfor enten bør igen at forskaffe samme kedel, eller bør derfor at stå til rette, hvilket han blev tildømt.

** Anne Rasmusdatter, barnfødt sst, begærede et stokkenævn anlangende hendes ærlige ægte fødsel, og efterskrevne 24 borgere vidnede, at hun er barnfødt her af salig Rasmus Christensen Tømmermand og Anne Madsdatter, og de vidste ingen ulempe med hende eller hendes forældre.

(86)

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne opkrævede sandemænd over Peder Madsen i over Hornbæk, som er for Niels Madsen stadstjener sst, han huggede på Randers gade 21/4.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne gav last og klage over Niels Lassen borgersøn sst, som er for Jacob Swertfegersvend, han gjorde skade ved sit venstre øje 5/5 sidst forleden.

** samme lyste ham derfor vold til.

** samme. efterskrevne mænd var syn til Jacob Swertfegersvends skade, og da befandtes ham at være noget blå under sit venstre øje, som Niels Lassen havde slået ham.

(87)

3/6 1616.

** Christen Kærsgård i Tebbestrup. Anne Pedersdatter Kærsgård i Tebbestrup vidnede, at for 9 år siden lånte hendes husbond store Peder Nielsen i Haslund en tønde sædekorn og lovede Peder Nielsen at give ham derfor i stedet en tønde byg. Maren Christensdatter sst vidnede det samme.

** Peder Nielsen i Haslund spurgte Christen Kærsgård i Tebbestrup, om der ikke findes noget på den tønde byg, han skulle have lovet ham, dertil han svarede, at han ham derpå havde betalt 3 skæpper byg.

** Jens Christensen Bjerring på Anne Baysdatters vegne. hr Anders Pedersen i Gerlev forpligtede sig at skal betale hende 70 sletdaler og 4 alen engelsk, som han er hende skyldig for den ejendoms anpart, han hende afkøbt har.

(88)

** Niels Færgemand på sine egne og hans datters vegne. Niels Fridleifsen her sst lovede at betale ham 2 sletdaler for hvis gæld dem imellem været har, og de blev venligt og vel forligt.

** Knud Andersen Remsnider sst gjorde sit skudsmål til menige tingmænd anlangende, hvorledes salig Oluf Frandsen Skomager, fordum borger sst, har forhandlet skadet og skikket sig, og dertil svarede efterskrevne mænd, at han var en ærlig borger, som ikke har forurettet nogen, og han kunne hverken læse eller skrive, hvorfor han var forårsaget at lade andre skrive for sig i sin regnskabsbog.

(89)

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne og på Niels Madsen Bysvends vegne begærede fylding på sandemænd over Peder Madsen, barnfødt i over Hornbæk, som er for Niels Madsen stadstjener, han på Randers gade har hugget i sit hoved, hvorefter sandemændene gjorde deres tov, at da det bevises, at Peder Madsen har gjort Niels Bysvend samme sår og skade, så svor de ham et fuldt vold over.

(90)

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne opkrævede sandemænd over Niels Lassen borgersøn sst, som er for skade, han Jacob Swertfegersvend gjort har, at gøre deres tov efter loven.

** samme gav last og klage over Hans Brændgård sst, som er for Marsilius Skomager sst, han slog, og gav klage over Kaj Andersen Helsted Vognmand for Niels Bysvends krave, han udrykkede 14/5 sidst forleden, da han var hos ham i KM bestilling.

** Tomas Ibsen sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jens Andersen Mammen lod fordele efterskrevne, for de har nedkørt over hans dige og have i Østervang.

(91)

** Jens Jensen Bonde i Hadbjerg. Jens Andersen i Hadbjerg, som nogen tid har ligget under bartskær hånd her sst, berettede, at han var venligt og vel forligt med Jens Jensen Bonde om hvis sårmål og skade, som han ham gjort har, i så måder, at Jens Bonde har betalt og stillet ham tilfreds med rede penge for samme sårmål skade kost tæring badskærløn og skadegæld, så det efter denne dag skal være en evig aftalt sag.

** hr Anders Pedersen i Gerlev. Jens Christensen Bjerring borger sst på Anne Bays salig Anders Bjerrings efterleverske hendes vegne gav hr Anders Pedersen et skøde på Anne Baysdatters anpart i den gård i Randers, hvilken kaldes Prangs gård.

** Anders Jensen Bysvend på Peder Christensen foged på Estrup hans vegne lod fordele efterskrevne for gæld.

(92)

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på Randers bys vegne gav last og klage over Anders Jensen Helsted Vognmand, boende uden Nørreport, som er for Niels Madsen stadstjener sst hans krave han for ham om hans hals har sønderrevet, da han gik til ham i byens bestilling.

** samme lyste ham derfor et fuldt vold over.

** Peder Mogensen Skov sst havde 3.ting til Jens Andersen Kare borgmester sst på sin hustru Sidsel Lasdatters vegne og på Niels Lassen borgersøn sst hans vegne gav ham til sag for rede og regnskab for hvis værgemål og gods, han for dem har haft for at stande efter deres salig far Las Andersens dødelige afgang, dertil svarede Søren Jensen Byfoged, at efterdi hans datter Margrete Sørensdatter endnu har arv i Jens Kares bo, som hun arveligt er tilfaldet efter hendes salig morsøster Maren Kares død, så Jens Kare derfor sidder i et fællebundet bo uskiftet, og mener derfor, at han intet bør at afhænde, før hans datter bekommer samme sin arv. sagen blev opsat 1 måned.

(93)

10/6 1616.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne Anders Bysvend på hans hustrus vegne. efterskrevne havde synet Anders Bysvends kone Anne Simonsdatter, som var noget ophovnet ved hendes kindben, og Anders Bysvend beskyldte Christen Nielsen, Niels Bertelsens søn for at have slået hende, hvilket Christen Nielsen benægtede ved sin højeste ed, og efterskrevne vidnede, at de ved Sønderbro så, at han slog hende under øret, så hun måtte gå i knæ og kaldte hende en buget tæve og en tyvtrækker hore af den årsag, at hun bad Rasmus Rovsing lægge den sten fra sig, han stod med i hånden, så den ikke skulle komme i fjorden.

(94)

** Mikkel Swertfeger sst lod fordele for gæld.

** Jens Frandsen i Gimming. efterskrevne vidnede, at de så, at Jens Frandsen tog sin hest fra Peder Andersen i Gimming hans vogn, som holdt ved slottet, og ingen parlament eller trætte de så, Jens Frandsen var i med Peder Andersen.

** Søren Jensen på Jens Kares vegne. efterskrevne gjorde skudsmål, at Jens Kare borgmester ligger på sin sygeseng, så han ikke kan møde imod Peder Skov eller hvem, der havde ham noget til at tale.

** Peder Skov på sin hustru Sidsel Lasdatters og Niels Lassens vegne lod fordele Jens Andersen Kare borgmester for hvis regnskab og værgemåls gods, han for dem haft har for at stå efter salig Las Andersens død.

(95)

** Peder Skov på sin hustru Sidsel Lasdatters vegne og sin svoger Niels Lassen borgersøn sst hans vegne havde 4.ting til Jens Andersen borgmester for hans forpligts indhold for rede og regnskab og værgemåls gods, som de arveligt er tilfaldet efter deres salig far Las Andersen, fordum borger sst, og begærede høring over ham, hvorefter Peder Skov blev tilstedt høring over Jens Kare.

(96)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne begærede fylding på sandemænd over Niels Lassen borgersøn sst, som er for skade han Jacob Swertfegersvend sst gjort har, og efterskrevne sandemænd svor Niels Lassen et fuldt vold over. varsel til ham i hans farsøster Inger Andersdatters hus.

(97)

** Maren Andersdatter, barnfødt sst, begærede stokkenævn anlangende hendes ærlige og ægte fødsel, og efterskrevne 24 borgere vidnede, at hun er født her af ærlige forældre salig Anders Pedersen Skomager og Kirsten Jensdatter, og ingen ulempe de enten vidste dem eller deres datter at kunne eftersige i nogen måder.

(98)

** Søren Andersen Bay sst fremlagde en seddel med hans begæring til Maren Housens, salig Mogens Skovs efterleverske, at hun ville af hendes fromhed afskaffe en hemmelighed, som er indsat under hans tagdryp, hans ejendom og kældermur til stor skade, og beklager sig, at han ikke kan komme til hans ejendom med murmand og stenpikning at lade færde på for samme urenlige flod, som flyder af samme hemmelighed og gennemgår hans kældergrund, og hvis tagdrop, der falder mellem deres ejendomme bliver stående og går igennem hans kældergrundsmur, for det ikke kan have sit rette flod.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på Randers bys vegne. Søren Keldsen Kastrup bekræftede sine medbrødre sandemænds ed, som de gjort har over Peder Madsen i over Hornbæk, som er for skade, han Niels Bysvend sst gjort har.

** samme opkrævede sandemænd over Anders Jensen Helsted Vognmand, som er for Niels Madsen stadstjener sst, han har slået og udrevet krave på.

(99)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne Anders Bysvend på sine egne vegne gav last og klage over Christen Nielsen, Niels Bertelsens søn sst, for han slog Anders Bysvends kone på hendes mund og kaldte hende en tyvtrækker hore.

** samme lyste Christen Nielsen derfor et fuldt vold til.

17/6 1616.

** borgmester og råd sst. efterskrevne vidnede, at de om aftenen mellem 9 og 10 slet hørte Peder Tomblers kone skreg i hans hus, og han talte ud af vinduet, at han ikke slog hende, der svarede hans kone, at han trådte på hende, og siden kom hun løbende ud af døren i hendes bare særk med håret på ryggen, og de vidnede, at konen var lige så slem, som han selv var.

(100)

** samme. Peder Pedersen Tombler sst, som fængslet har været anholdt i byens fængsel, for han utilbørligt forhandler sig og slår hans hustru, så er han af borgmester og råd benådet, at han forpligter sig på sit liv og halses fortabelse, at han ikke efter denne dag skal forhandle sig utilbørligt imod hans hustru ikke at slå støde eller bide hende uden billig og tilbørlig årsag.

** Rasmus Jensen Hjulmand sst. Maren Andersdatter Anders Pedersen ---- Skomagers datter her sst gav Søren Jensen borger sst fuldmagt med hende og på hendes vegne at give hendes morbror Rasmus Jensen afkald for det værgemål og gods, han for hende har haft for at stande.

** hr Peder Nielsen hospitalspræst sst. Frands Rasmussen sst fremlagde en fuldmagt, hvormed underskrevne Søren Jensen og Peder Jensen, salig mester Jens Pedersen og salig Anne Tøgersdatters sønner, barnfødt i Viborg, giver Frands Rasmussen byskriver sst fuldmagt til at skøde til hr Peder Nielsen Trane, hospitalspræst og forstander her sst et skøde på den gård i Randers i Rådhusstræde, som hr Peder Nielsen selv iboer, som dem efter deres salig morfar mester Tøger Lassen, fordum sognepræst i Randers, arveligt tilfaldet er, dateret Ålborg 14/4 1616 Søren Jensen egen hånd Peder Jensen egen hånd, hvorefter Frands Rasmussen gav hr Peder Nielsen skøde.

(101)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne begærede fylding på sandemænd over Anders Jensen Helsted Vognmand, boer uden Nørreport sst, som er for Niels Madsen stadstjeners krave, han har udrevet, der han var hos ham i beskikkelse på byens vegne, hvorefter sandemænd blev opnævnt, og de svor ham derfor et fuldt vold over.

(102)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne Anders Bysvend på hans hustrus vegne opkrævede i dag sandemænd over Christen Nielsen, Niels Bertelsens søn sst, for han har slået Anders Bysvends kone over munden ved Sønderbro, sandemændene at gøre deres tov efter loven.

** Johan Andersen, borger i Århus, havde tiltale til fru Anne, Mourids Stygges sst, for 200 daler, hun endnu er ham skyldig efter hendes udgivne gældsbreve samt for en gård og et boel, hun har fra sig solgt, liggende i Kare by, hvilken ejendom salig Mourids Stygge skal have undt Johan Andersen uden afgift og anden tynge hans livs tid, hvortil hun svarede, at der skal være nogle breve forlagt for hende, som samme sag skal være anlangende, hvorfor sagen blev opsat 6 uger.

(103)

** Niels Tøgersen på Rasmus Pedersen Søbys vegne. efterskrevne var syn til et mellemgærde imellem Rasmus Peder Søby og Mourids Mouridsens have, og da var Mourids Mouridsens anpart af samme gærde ufærdig gjort.

1/7 1616.

** Poul Nielsen rådmand på sin søn Mads Poulsens vegne. synsmænd havde synet hans skade, og da var han slået blå ved sit kindben, som han beskyldte Søren Bay her sst for at have gjort.

(104)

** samme. efterskrevne vidnede, at de så Søren Bay tog sit værge fra sin side og slog Mads Poulsen dermed under hans kæbe, og ikke de hørte eller så, at Mads Poulsen fortørnede Søren Bay enten med ord eller gerning.

(105)

** Peder Nielsen Hjermind sst. Hans Lauridsen borger sst gav til kende, at eftersom han på sin søster Anne Lauridsdatters vegne i Mariager og efter hendes befaling havde lejet Peder Hjermind en af hendes agre, så tilsagde han ham, at han ville være hans hjemmel og tilstand til samme ager, indtil hans lejemål derpå har endt.

** Niels Jacobsen sst. Jens Nielsen Korning indvåner sst forpligtede sig at skal stille Niels Jacobsen tilfreds og at lade ferde hvis vinduer og anden bygfældighed i den hans gård, som Niels Jacobsen iboer.

** Jens Christensen i Tjæreby med Christen Andersen i Gimming. efterskrevne vidnede, at de for nogen tid siden var til syn til salig Peder Andersen, som boede i Gimming, som da lå under bartskær hånd her sst i Søren Hansens hus, og da havde han en skade i sit højre knæskal, som da lå et lidet plaster på, og beskyldte han Jens Frandsen i Gimming for at have gjort ham samme skade.

(106)

** Jens Frandsen i Gimming benægtede ved højeste helgens ed, at han aldrig havde gjort salig Peder Andersen i Gimming nogen skade.

** Mogens Christoffersen i Værum på Tomas Nielsens vegne her sst. Anders Troelsen borger sst forpligtede sig og lovede Mogens Christoffersen på Tomas Nielsens vegne sst at betale 100 sletdaler efter hans udgivne brevs lydelse, eller at lide derfor dele til Randers byting.

** Christen Skriver på Margrete Lauridsdatter og Karen Lauridsdatters vegne havde 3.ting til Kirsten Jensdatter, salig Laurids Jacobsens efterleverske her sst og gav hende til sag for hendes udgivne brevs afregning på 362 sletdaler foruden rente efter skiftebrevs indhold, hvortil Niels Jacobsen svarede, at Kirsten Jensdatter havde regnskab der imod, som er for hvis værgemåls pending, salig Laurids Skriver burde deraf at have, og mente, at de burde komme til rede og regnskab med hverandre, som de blev tildømt.

(107)

** Poul Nielsen på sin søn Mads Poulsens vegne gav last og klage over Søren Bay borger her sst, for han uden al tilbørlig årsag har slået hans søn med sit værge.

** samme lyste Søren Bay derfor et fuldt vold over.

** Niels Jacobsen her sst. Peder Nielsen Hjermind borger her sst med fuldmagt af Rasmus Jensen Bang, tjenende i København, og Søren Jensen Bang borgersøn her sst skødede fra dem og til Niels Jacobsen deres arveparter efter deres salig far og mor Jens Skriver og Maren Bangs, som er lige halvparten i det stenhus liggende østen og sønden ved torvet tvært sønden over fra rådhuset.

(108)

** Christen Skriver her sst. Niels Jacobsen rådmand her sst på Kirsten Jensdatter salig Laurids Jacobsens efterleverskes vegne her sst forpligtede hende at stå under samme lovmåls forfølgning i dag 14 dage, anlangende den gæld, Christen Skriver på Margrete og Karen Lauridsdatters vegne hos ham udfører.

** Frands Rasmussen på hans pige Anne Pedersdatters vegne. efterskrevne vurderede et gammelt slidt engelsk skørt, som hun efter delevidne tilforn antvortet var af Villads Degn her sst for 2 daler, han og hans hustru var hende skyldig.

(109)

** Tomas Ibsen på Maren Ousens vegne til 4.ting udviste skipper Tyge Terkildsen fra den våning og boværelse, han nu iboer her sst.

** Jens Pedersen Stangerum her sst udviste Las Mikkelsen Skomager fra den gård, han nu iboer på Vestergrave her sst.

** Søren Segalt her sst lod udvise Casper Bogbinder her sst fra den bod, han nu iboer, desligeste Jens Vendelbo fra den staldgård og boværelse, han har uden Nørreport.

** Hans Brændgård her sst tilbød mester Bonde Nielsen og Peder Nielsen Hjermind her sst frøgæld af to Anne Lauridsdatters agre, de her i Randers vang har ladet så.

(110)

** Byrial Hansen her sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Mourids Christensen her sst lod fordele Jacob Wolmer, forrige organist til skt Mortens kirke her sst, for 1 daler, han er ham skyldig.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne Anders Bysvend på hans hustrus vegne begærede fylding på sandemænd over Christen, Niels Bertelsens søn her sst, som er for Anders Bysvends kone, han skal have slået ved Sønderbro, hvorefter sandemændene gjorde deres tov, at efterdi det ikke med syn bevises, Anne Simonsdatter at have nogen skade og Christen Nielsen har benægtet, at han ikke gjorde hende nogen skade, så svor de ham fri for tiltale.

(111)

** Tomas Sørensen på Randers bys vegne fraviste Jens Christensen Bjerring her sst fra det engjord, han har af Randers bys.

** Søren Jensen Byfoged her sst både på sin datter Margrete Sørensdatter så vel på sine egne vegne lod fordele Jens Andersen Kare borgmester her sst efter borgmester og råds dom, som de efter landsdommernes hjemsættelse dem imellem afsagt har, som er først for 100 daler for hans og hans salig hustru Maren Jensdatters bryllups kost, som hun lige ved en af hendes andre søstre skulle have haft, dernæst for 100 daler, som er vederlæggelse for den hjemgift og udflyelse, Søren Jensen med sin salig hustru skulle have haft, og derefter for anden gæld og for 5 tønder honning hans salig hustru Maren Henningsdatter bekom af ham 1598-1599.

** sandemand Jep Tomasen bekræftede alle sine medbrødre sandemænds tov, som de i hans fraværelse afsagt har.

(112)

** mester Bonde Nielsen til 4.ting forbød Søren Hansen borger sst at bruge eller oppebære nogen frugt græs eller grøde i den have vest for byen, som har været salig Anders Grydestøbers.

** Laurids Duerig lod fordele efterskrevne for gæld.

** Hartvig Clausen lod fordele efterskrevne for gæld.

8/7 1616.

(113)

** Poul Nielsen på sin søn Mads Poulsens vegne Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne opkrævede sandemænd over Søren Bay borger her sst, som er for skade, han Mads Poulsen gjort har, at de gør deres tov efter loven.

** Anders Jensen for Christen Jensen Tved her sst lod udvise Sidsel Tromslårs her sst af det hus boværelse, hun nu iboer.

** Mogens Christoffersen i Værum på sin svoger Tomas Nielsen borger her sst hans vegne lod fordele Anders Troelsen for 100 sletdaler, som Tomas Nielsen af sin gode vilje har lånt ham i Holland at betale Jens Bay hans gæld med.

(114)

** Peder Tomasen Snedker lod fordele Augustinus Hansen, for han ulovligt er bortrømt af sin tjeneste og har borttaget med sig der af huset en trøje et par bukser et livstykke og en rukrave et par hoser og et par ny sko.

** Niels Jacobsen til 4.ting udviste efterskrevne.

** Anders Jensen for Jens Hansen ladefoged på Svostrup lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Jensen for Jacob Nielsen på Jernit lod fordele efterskrevne for gæld.

(115)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne gav last og klage over Oluf Rasmussen Skomager her sst, som er for stakket Ingers vinduer, han har indslået, lyste ham derfor vold til.

** Søren Jensen på KM vegne og eftermålsmanden Christen Andersen i Gimming hans vegne lyste Jens Pedersen i Gimming manddød til, for Peder Andersen i Gimming hans bane, som døde her sst under Søren Hansen Bartskærs hånd 21/6 sidst forleden.

15/7 1616.

** Jep Jensen her sst. efterskrevne var syn til Hans Skomagers have her for byen, om den med gærdsel var så holdt ved lige, så der ikke kunne svin og fæmon indkomme, efterdi hans hustru Merete Mikkelsdatter nu kort forleden skal have taget noget af Jep Jensens her sst hans grise i hus og der bundet, og da befandtes, at der kunne adskilligt kvæg der over komme, så de ikke kunne kende, at samme grise der havde gjort nogen skade, efterdi at der syntes andet stort svinemog der i haven på adskillige steder liggende, og bekendte Berete Mikkelsdatter, at hendes egne svin undertiden gik der i samme have.

(116)

** Poul Nielsen på sin søn Mads Poulsens vegne. eftersom Poul Nielsen havde tiltale med volds forfølgning til Søren Bay borger her sst for skade, han hans søn Mads Poulsen gjort har, så har han dog for godtfolks forbøns skyld efter deres venlige begæring afstået hvis tiltale, han med rette kunne have haft til Søren Bay, dog med sådan forord, at Søren Bay skal blive af Poul Nielsens hus, når han er drukken, og lover ikke at gøre Poul Nielsen nogen fortræd med hujen og skrigen, men skal holde sig tilbørlig imod ham, som en ærlig nabo og borger bør at gøre.

** Tomas Clemendsen her sst lod fordele for gæld.

** samme lod fordele for gæld.

(117)

** samme lod fordele for faldsmål.

** Christen Andersen i Gimming eftermålsmand efter Peder Andersen sst opkrævede sandemænd over Jens Frandsen i Gimming, som er for Peder Andersen, som boede i Gerning, hans banemand, som døde under bartskær hånd, at de derfor gør deres tov.

** Niels Jacobsen her sst. efterskrevne kundgjorde, at de var opkrævet at være syn til hvis bygfældighed, der findes i og på salig Jens Skrivers stenhus, og da befandtes følgende bygfældighed derpå.

 (119)

** Christen Andersen Skrædder. efterskrevne var syn til den bod, Christen Andersen Skrædder iboer her sst

** samme var syn til den liden gård, Christen Klejnsmed iboer

(120)

** hr Peder Nielsen i hospitalet lod fordele for husleje.

** samme lod udvise efterskrevne af deres boder.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne opkrævede sandemænd over Oluf Rasmussen Skomagersvend her sst, som er for stakket Ingers vinduer, han har indslået.

** samme. efterskrevne var syn til Ingers vinduer, Oluf Rasmussen har sønderslået, og da befandtes 27 ruder at være indslået.

(121)

22/7 1616.

** Christen Andersen i Gimming eftermålsmand efter Peder Andersen. Erik Pedersen borger her sst vidnede, at han var til stede i Søren Hansen Bartskærs hus, da præsten var hos salig Peder Andersen og meddelte ham sakramentet, og da begærede Jens Christensen i Tjæreby af præsten, at han ville forholde Peder Andersen, om han ville åbenbare, hvem der havde gjort ham den skade, så svarede præsten, at det kom ham intet ved, det var intet hans bestilling, og så tilspurgte Jens Christensen førnævnte Peder Andersen derom, hvortil han svarede, at han ingen andre beskyldte for samme skade end Jens Frandsen i Gimming, og andre vidnede, at de blev forligt om samme skade således at Jens Frandsen skulle give Peder Andersen 6 daler, og der gik breve imellem dem med Jens Frandsen og hans bror Peder Frandsens mærke under, men da de bød Peder Andersen samme penge, da sagde han nej, han kunne ikke holde samme forlig. andre vidnede det samme.

(123)

** Jens Frandsen i Gimming. efterskrevne vidnede, at den dag, Peder Andersen i Gimming fik sin skade, da hørte de ikke, at de var i trætte eller parlament sammen.

** Niels Podemester her sst. efterskrevne var syn til Niels Podemesters vinduer i den gård, han iboer her sst, og da befandtes 9 ruder sønder og blyet et sted sønder, og syntes som det var indslået.
 
(124)

** fru Anne Lykke. efterskrevne vidnede, at de var hos Dorte Jensdatter, som kort forleden tjente fru Anne Lykke, hvem hun beskyldte for hendes barnefar, så svarede hun, at hun beskyldte Christen Sørensen Vognsmed her sst og ingen anden.

** samme gav last og klage over førnævnte Christen Sørensen, for hendes forrige pige Dorte Jensdatter, han i hendes tjeneste har besovet, hvilken har været betroet hendes nøgle lås og gods.

** Anders Jensen Bjergby her sst. Tomas Sørensen på byens vegne Søren Jensen på KM vegne løslod Anders Jensen Bjergby af det vold, ham oversvoret var for Niels Bysvends krave, han havde udrevet.

** Berete Mikkelsdatter Hans Skomagers. efterskrevne var syn til Berete Mikkelsdatter, og da var hun meget blå på sit lår, som hun beskyldte Jep Jensen for at have trykket og slået hende.

** samme gav last og klage over Jep Jensen for samme skade og lyste ham vold til.

(125)

** Tomas Sørensen på Randers bys vegne. efterskrevne var syn til Jens Rungers hustrus skade, og da syntes, at hun var blå slået på sin aksel, som hun beskyldte Søren Jensen Århus for.

** samme. Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på Byens vegne Jens Runger på sin hustrus vegne gav last og klage over Søren Jensen Århus her sst, for han slog hans hustru blå på hendes aksel med et spyd, der de havde oplukket porten for ham ved Sønderbro, og de lyste ham derfor vold over.

** Søren Jensen Århus gav last og klage over Jens Andersen Runger, for han i sag 14 dage sidst forleden har slået ham på hans øje, så det er blåt, og lyste ham derfor vold til.

(126)

** Niels Jacobsen her sst lod fordele for gæld.

** Christen Andersen i Gerning eftermålsmand efter Peder Andersen. Rasmus Jensen borger sst vidnede, at han med flere var syn til salig Peder Andersen i Gimming, som lå under bartskærs hånd her sst, og da havde han en skade i sin knæskal, og han beskyldte Jens Frandsen i Gimming for at have gjort ham samme skade.

** Christen Andersen i Gerning på ny opkrævede sandemænd over Jens Frandsen, som er for salig Peder Andersen, som boede i Gimming, hans bane, at de derover gør deres tov efter loven.

** Christen Jensen Tved her sst. efterskrevne kundgjorde at have været syn til Christen Jensen Tved Kræmmers rugblokke i Østervang, som Jens Mammens svin deri skal have været, som han har ladet tage i hus, og de syntes, der var gjort skade for 4 skæpper rug, hvortil han svarede, at dersom det med Oluf Markmand kunne bevises, at hans svin samme skade alene at have gjort, ville han da det gerne betale.

(127)

** Niels Podemester her sst. efterskrevne vidnede, at de så og hørte, at Anders Nielsen Malersvend indhuggede nogen af de vinduer i Niels Podemesters lille stue her sst.

** Niels Podemester gav last og klage over Anders Malersvend, som er for, at han indhuggede nogen af hans vinduer.

** Niels Podemester lyste ham derfor vold til.

** Niels Ferring her sst lod fordele for gæld

(128)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne begærede fylding på sandemænd over Oluf Rasmussen Skomager her sst, som er for, at han skal have indslået ruder i stakket Ingers vinduer, hvorfor de svor ham et fuldt vold over.

** Frands Rasmussen på sin datter Karen Frandsdatters vegne gav last og klage over Claus Holst, som tjener Rasmus Jensen Bager her sst, for han har slået Karen Frandsdatter og revet hendes halskæde sønder.

** samme lyste Claus Holst derfor vold til.

(129)

** Byrial Hansen på sine egne og sin hustru Anne Pedersdatters vegne begærede stokkenævn anlangende deres ægte fødsel, og hvorledes de har skikket sig, og efterskrevne 24 borgere vidnede, at de er født af ærlige forældre og de ingen ulempe vidste dem efter at sige.

29/7 1616.

** fru Anne Lykkes fuldmægtig spurgte Johan Andersen, borger i Århus ?, om han havde lidt nogen forhindring eller skade på den gård i Holbæk, siden Albret Skeel den bekom, dertil svarede han, at siden han har solgt samme gård, har han mistet landgilde deraf for forleden år og ikke heller deraf fanget enten ægt eller arbejde siden.

(130)

** Tomas Sørensen på skt Mortens kirkes og på Mourids Organists vegne og på Jacob Skorstensfejers vegne gav last og klage over Søren Jensen Århus borger her sst for han har uførmet Mourids Organist og slået Jacob Skorstensfejer, som skulle træde bælgen, og lyste ham derfor vold til.

** samme. Søren Jensen Århus sagde, at han ikke kunne benægte, at han samme dag var på orgeværket.

** Peder Nielsen og Niels Hjermind her sst til 3.ting bød dem i rette mod alle, som dem har noget til at tale, og ingen fremkom.

** Christen Pedersen Dyrby i Helstrup bød sig i rette mod alle og enhver, som ham har noget til at tale, og ingen fremkom.

** Poul Skriver på Berete Mikkelsdatters vegne. Berete Mikkelsdatter Hans Skomagers hustru uden Østerport sigtede Jep Jensen Ålmand her sst, for at have slået hende blå 4/7, som var blevet synet.

(131)

** Jep Jensen sst benægtede ved sin højeste ed, at han ikke har gjort Berete Mikkelsdatter nogen af de skader, som hun har sigtet ham for.

** sandemændene fremæskede af Jens Frandsen i Gerning, at han ville fremlægge den kontrakt, som er ganget imellem ham og Peder Andersen i Gimming, før de gjorde deres tov, hvortil han svarede, at han havde ingen kontrakt at fremlægge.

** Eske Brocks fuldmægtig spurgte Jens Frandsen i Gimming, om han havde delevidne eller lovmål over Christen Andersen i Gimming, som er eftermålsmand efter salig Peder Andersen, så han kunne forhindre hans lovmål, hvortil han svarede, at han havde et tingsvidne over ham, imellem den døde Peder Andersen og Jens Frandsen.

** Poul Skriver ridefoged på KM og rettens vegne begærede fylding på sandemænd over Jens Frandsen i Gimming, som er for sagesløs mand, salig Peder Andersen i Gimming han skal have gjort sin bane 20/4 sidst forleden, så han er død blevet i bartskær Søren Hansens hus 21/6 sidst forleden, hvorpå efterskrevne fyldte sandemændene til deres tov at gøre over ham, og blev fremlagt tingsvidner her af tinget 8/7 og 1/7 sidst forleden samt tingsvidner 8/7 og 22/7 her af tinget, og et tingsvidne af Støvring herredsting 5/6 næst forleden, og et vidne her af tinget 10/6 sidst forleden, og vidner af Støvring herredsting 17/7 og 24/7 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at søndag 23/6, som salig Peder Andersens lig skulle begraves, da lod Jens Frandsen begære, at han måtte lægge sin hånd på Peder Andersens lig, at Gud ville lade jærtegn ske, om han var skyldig i hans bane i nogen måde, dertil svarede hans hustru og hans bror Christen Andersen i Gimming, at de turde ikke opbryde kisten, uden Jens Frandsen havde det i deres husbonds vilje og minde, og derefter blev fremlagt hr Tomas Jensen, kapellan til skt Mortens kirke her sst, hans vidne angående den dag, han meddelte salig Peder Andersen det højværdige sakramente, og der blev fremlagt tingsvidner her af tinget 22/7, hvorefter sandemændene gjorde deres ed og tov, at da salig Peder Andersen har sigtet Jens Frandsen for at have gjort ham den skade i hans knæ, så svor de ham manddød over og fra sin fred.

(138)

** Johan Bernitz her sst lod fordele for gæld.

(139)

** Anders Troelsen her sst. Mogens Christoffersen i Værum løslod Anders Troelsen af det delemål og forfølgning, han har haft ham i.

** Niels Ferting her sst bød sig i rette imod Niels Mortensen sst for hvad, han har at give ham til sag for.

** Peder Let sst gav last og klage over Niels Bred i Enslev, for han i lovlig arrestering er bortdraget her af byen, og for gæld, han er ham skyldig, og lyste ham derfor vold til.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne og Jens Rungers vegne sst opkrævede sandemænd over Søren Jensen Århus, for han slog Jens Rungers kone blå, der han oplukkede porten for ham ved Sønderbro.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne Niels Podemester opkrævede sandemænd over Anders Nielsen Malersvend sst, som er for nogen af hans vinduer, han har indslået.

(140)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne Berete Mikkelsdatter på sine egne vegne opkrævede sandemænd over Jep Jensen Ålmand sst, for han skal have slået og trykket Berete Mikkelsdatter, Hans Skomagers hustru, blå 8/7 sidst forleden.

** Søren Jensen Århus her sst. Byrial Hansen Bartskær her sst vidnede, at han 9/7 om morgenen var i Søren Jensen Århus hus her sst, og da så han at hans øje var blåt og ophovnet, øjelåget at være hul på og blodigt, så vel som 3 steder på hans kindben, og da lægede han ved samme skade, førend Søren Jensen drog af byen og fik samme tid plaster og salve, men hvor han havde fanget samme skade, vidste han ikke.

** Søren Jensen Århus opkrævede sandemænd over Jens Runger her sst for samme sår og skade, han ham gjort har ved Sønderport her for byen.

(141)

** Karen Tomasdatter, salig Rasmus Hansens her sst afsagde arv og gæld efter hendes salig husbond Rasmus Hansen, forrige prammand sst, og kastede nogle få nøgler fra sig, som Søren Jensen på KM vegne lod optage.

** Christen Rasmussen Kovsted lod fordele efterskrevne for faldsmål.

** Johan Andersen i Århus med 6 ugers opsættelse havde tiltale til fru Anne Lykke, salig Mourids Stygges efterleverske her sst, for hun har solgt en gård og et boel i Hornbæk i Rougsø herred, som salig Mourids Stygge for nogen tid siden af sit eget arvegods ham sin livstid forundt med skyld og landgilde og uden al afgift og tynge forlenet har, og det at have fulgt ham, siden den blev ham forlenet, og til hun den solgt har, dog førend hun den solgte, har han den besiddet og bygget på den to år, idet han agtede der at ville have været sin livstid efter hans forleningsbrev og hendes bekræftelse, hvorfor ham formener, hun bør at stå til rette, hvortil hun svarede, at Albret Skeel i samme forleningsbrev havde skrevet, at han ville efterkomme det, hvorefter der blev afsagt dom: da Johan Andersen ikke beviser at have lidt nogen skade, så bør fru Anne Lykke for hans tiltale fri at være, indtil anderledes bevises.

(142)

** Johan Andersen i Århus efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til fru Anne Lykke, salig Mourids Stygges efterleverske her sst, for hun imod hendes udgivne brev skal forholde ham en sum penge, og ikke efter hendes brev erlagt og betalt, og han formener, at hun straks betaler ham samme sum 200 enkende daler med efterstående rente og skadepending, hvorefter der blev afsagt dom: fru Anne Lykke bør samme sit brev at efterkomme.

(143)

5/8 1616.

** Jens Runger på hans hustru Anne Sørensdatters vegne sigtede Søren Jensen Århus her sst for at have slået hans hustru Anne Sørensdatter blå. hvilket han ikke benægtede.

** Poul Baltsersen ridefoged til Dronningborg. efterskrevne sandemænd bekræftede den ed og tov, deres medbrødre sandemænd har svoret over Jens Frandsen i Gimming for salig Peder Andersen i Gimming hans bane.

(144)

** Berete Mikkelsdatter Hans Skomagers her sst. efterskrevne vidnede, at Jep Jensen med andre mænd kom til Berete Mikkelsdatters dør, og kaldte hende en hore og en tyv, og så gik de med hende for at bese den skade, hun havde fanget i sin have, og hun kom straks tilbage og sagde, at Jep Jensen havde slået hende, og en af vidnerne havde set det.

** Poul Baltsersen ridefoged gav til kende, at eftersom han på sin husbonds vegne har forholdt nogen vidner at skulle være imellem Berete Mikkelsdatter og Jep Jensen, da svarede Anders Stenhugger, at der var nogen skarns sankevidner.

** Poul Baltsersen ridefoged. efterskrevne vidnede, at de ikke så, at Jep Jensen slog Berete Mikkelsdatter, men da Poul Baltsersen spurgte Jens Hansen Block, om han ved sin ed turde benægte, at han tog hende op, samme tid der Jep Jensen havde slået hende omkuld, da ville han ikke svare derpå, men gik ud af tinget.

(145)

** Byrial Hansen her sst. efterskrevne vidnede om, hvor de havde hørt, at Byrial Hansen skulle vær kommet hjem om natten og fundet en karl i seng med hans kone, men om så er eller ikke, det ved Byrial selv bedst.

(146)

** Niels Podemester her sst på sine egne vegne Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne begærede fylding på sandemænd over Anders Nielsen Malersvend her sst, som er for 9 ruder, han har indslået i Niels Podemesters lille stue, hvorefter sandemændene gjorde deres ed og tov og svor ham derfor et fuldt vold over.

** Berete Mikkelsdatter Hans Skomagers hustru på sine egne vegne Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne begærede fylding på sandemænd over Jep Jensen her sst, for han skal have trykket og slået Berete Mikkelsdatter blå, så blev sat fylding på sandemændene, og de gjorde deres ed og tov og svor ham et fuldt vold over.

(147)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens og Jens Rungers vegne begærede fylding på sandemænd over Søren Jensen Århus borger her sst, for han slog Jens Rungers hustru blå på hendes aksel, hvorefter sandemændene svor ham et fuldt vold over.

** Søren Jensen Århus på sine egne vegne og Søren Jensen på KM vegne. sandemænd svor Jens Runger et fuldt vold over, som er for sår og skade, han har gjort ham, da han oplukkede porten for ham ved Sønderbro.

(148)

** Søren Jensen byfoged på KM vegne efter 6 ugers varsel og påmindelse på Viborg landsting havde tiltale til alle Jørgen Sommers gældnere, som skal have dem understået og ikke har villet annamme af hans efterladte gods, som var registreret, enhver for sin gæld, eftersom godset kunne tilrække, og da samme gods fast mere over år og dag, siden salig Jørgen Sommer er ved døden afgået, skal være opsat på Randers rådhus i forvaring, dog en part af hvis klæder der iblandt findes nu med tiden meget formultret, og kan give større skade derpå, om det der længe skal blive beliggende, satte Søren Jensen derfor på KM vegne i al rette, at eftersom hans gældnere ikke har villet annamme det, om det efterladte gods ikke bør at være forfaldet til KM, hvilket blev dømt.

(149)

** Peder Tygesen her sst. Søren Jensen byskriver lod læse Herluf Poulsen boende i Skåne i Skurup ved Svanholm, hans fuldmagt og efter denne gav Peder Tygesen afkald for al den arv, han på hans hustrus vegne oppebåret har efter hendes salig morsøster Ingeborg Mikkelsdatter borgerske her sst.

** Christen Skriver her sst. efterskrevne kundgjorde at have været syn til Karen Lauridsdatters fire boder ved skt Mortens kirke.

(150)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne. efterskrevne var syn til Anne Rasmusdatter, som havde en stor skade over hendes øje og på hendes arm, som hun beskyldte Oluf Rasmussen Skomagersvend for at have slået hende.

** før bemeldte opkrævede sandemænd over Oluf Rasmussen Skomagersvend, som er for sår og skade, han Anne Rasmusdatter gjort har.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne gav last og klage over Peder Bay borgersøn her sst, som er for han skal have slået Jens Blocks hustru her sst på munden i hendes eget hus, midlertid hun var uden kirke efter barn, og lyste ham derfor vold til.

(151)

** Tomas Sørensen på Randers bys vegne lod fordele efterskrevne, for de modvilligt understår dem at løbe udenfor byens porte at gøre forprang på adskillige varer, borgerne til skade.

12/8 1616.

** Christen Skriver her sst havde i dag 3.ting med høringsdele til Kirsten Jensdatter her sst, eftersom hun ikke vil underskrive den kontrakt, som dem samtlig imellem ganget er anlangende det, hun da har samtykket salig Laurids Jacobsens to pigebørn at skulle have indlæg i den 1400 dalers håndskrift for hvis, hun blev dem skyldig.

** Christen Skriver sst bød sig i rette mod Kirsten Jensdatter for hvis hun har at give ham til sag for, men ingen fremkom, af hvilket tilfald han for hendes tiltale blev kendt fri at være.

(152)

** Christen Andersen Bager her sst. Niels Lassen borgersøn her sst på sine egne vegne Peder Mogensen Skov på sin hustru Sidsel Lasdatters vegne gav ham skøde på to boder, de ham solgt har.

** Hans Væver i København lod fordele efterskrevne for hovedgæld

** fru Anne Lykke lod fordele Christen Sørensen for en hoveddyne, han imod hendes minde af hendes hus bort bekommet har.

** Tomas Sørensen på Randers bys vegne. Jens Hansen Block beskyldte Peder Bay borgersøn her sst, for han kom i hans hus og slog hans hustru på munden, der han var i kirke gået.

(153)

** Hans Brændgård på hans søster Maren Jensdatters vegne lod fordele for hovedgæld.

** Aksel Galt havde tiltale til Margrete Rantzau her sst, for hun imod loven og forbud har understået sig noget hendes fars gæld, siden loven er ham overgået, at indkræve, hvormed han formener hende uret at have gjort, og bør derfor at stande til rette. sagen blev opsat 8 dage.

** Frands Rasmussen på Mette salig Laurids Duerigs hustrus vegne til 4.ting tilbød alle, som har gæld at kræve efter salig Laurids Duerig, som boede og døde her sst, at de til trødningsdag i dag ville og annamme udlæg i bo og ejendom, eftersom det kan til lange.

(154)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne opkrævede sandemænd over Oluf Rasmussen Skomagersvend her sst, som er for skade, han Maren Rasmusdatter gjort har, og over Peder Baysen her sst, som er for Jens Hansen Blocks kone, han har slået på munden i sit eget hus.

** samme gav last og klage over Christen Jensen og Søren Jensen, som er Jens Sørensens sønner i Vigstrup, for de biede med 4 heste i Vestervang her for byen, og fordi de tog samme heste igen fra markmanden Christen Jensen og var efter ham med vognkæppe og ville have slået ham derfor.

19/8 1616.

** Lembeck Herlufsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Ejlert Meyer sst lod fordele for hovedgæld.

(155)

** Peder Jensen på Anne Tygesdatters vegne lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Peder Pedersen Fortovsmand her sst. Søren Jensen Bang sandemand bekræftede alle de ed og tov, som hans medbrødre sandemænd i hans fraværelse har svoret, mens han har været udenlands.

** Aksel Galt efter 8 dages opsættelse lod læse sin forrige stævning til fru Margrete Rantzau og gav til kende, at dersom hun ville holde sit løfte, så ville han gerne lade den sags tiltale falde, hvortil hendes fuldmægtig fremæskede af Aksel Galt, at han ville fremlægge hvis breve og beviser, han havde i samme sag, hvortil han svarede, at han havde ikke alle breve til stede, hvorefter der blev afsagt dom: da Aksel Galt ikke har sine breve tilstede, så bør fru Margrete Rantzau for hans tiltale kvit at være, indtil det anderledes bevist bliver.

(156)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne begærede fylding på sandemænd over Oluf Rasmussen Skomagersvend her sst, for han har slået Anne Rasmusdatter blå på hendes venstre arm, hvorfor sandemændene svor ham et fuldt vold over.

(157)

26/8 1616.

** Jens Nielsen i Stevnstrup på Christen Christensen, barnfødt i Kondrup, hans vegne. Niels Mortensen borger her sst vidnede, at da Christen Christensen kom i hans gård med to læs hø, da sad Peder Nielsen Skagbo skoleperson på hans bislag, og da Christen Christensen ville køre hjem, da hørte Niels Mortensen nogen bolter i gården, og da havde Peder Skagbo fat på tømmen, og da bad han ham lade Christen Christensen blive i fred, han ville ikke have, at han overfaldt nogen godtfolk, som kom i hans hus, hvorefter Christen Christensen kørte ud af gården, men Peder Skagbo løb efter og de kom i trætte, og Peder Skagbo kom straks tilbage og havde skade, men hvem der gjorde ham skaden, så han ikke.

(158)

** Søren Jensen og Poul Baltsersen ridefoged på KM vegne lyste Christen Christensen, barnfødt i Kondrup, manddød til, for sagesløs mand Peder Nielsen Skagbo skoleperson, han skal have gjort sin bane.

** Jens Nielsen i Stevnstrup på Christen Christensens vegne tilbød Søren Jensen på KM vegne samt eftermålsmanden og den dødes frænder guld sølv til skadesbod for Christen Christensen, som desværre havde gjort salig Peder Skagbo sit banesår.

(159)

** Christen Skrædder her sst. efterskrevne vidnede, at den dag, Anders Christensen Svejstrup døde, da lå han og mumlede og kunne ikke vel tale, og ikke de hørte, at han beskyldte nogen.

** Christen Skrædder her sst fremlagde et skriftligt vidne, at 10/6 1616 kom Anders Christensen, barnfødt i Svejstrup, fra Bjellerup ladegård og sagde, at han havde fået sin døds bane, som han beskyldte Hans Mikkelsen skriverdreng på ladegården og Las Pedersen i Svejstrup for, for de havde tvunget ham op på nogle stænger at lægge der nogle træer, han ikke var god for, hvorved han faldt til jorden, og deraf fik sit dødssår, og han gav last og klage over dem.

(160)

** Christen Skrædder her sst fremlagde en seddel, hvori synsmænd afhjemlede syn på liget af Anders Christensen Svejstrup, som skulle være nedfaldet af nogle stænger i Bjellerup ladegård, og han var blodig på halvparten af hans hoved og slået langt ned af hans ryg.

** Eske Brocks fuldmægtig Poul Baltsersen. Jens Hansen Bay borger her sst lydeligt bekendte at være Eske Brock skyldig 2352 daler in specie for nogle øksne, han ham afkøbt har, hvorfor han pantsætter ham hans gård på Storegade, som han selv iboer.

(161)

** Poul Nielsen her sst. Jens Hansen Bay borger sst solgte og skødede til ham det jordsmon og ejendom sst, som fordum har tilhørt salig Anders Lerbjerg, og derefter salig Anders Jensen Kare, samt to stalde til samme ejendom.

(162)

** Niels Jacobsen rådmand her sst. Jens Hansen Bay her sst bekendte sig og sine arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være ham 120 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham den anpart, han arveligt efter hans salig far er tilfaldet i den gård, hans mor Anne Pedersdatter sst iboer.

** Niels Jacobsen her sst. hr Peder Nielsen hospitalspræst og forstander sst solgte og skødede til ham den gård hus grund og ejendom, som han selv besidder og iboer, som han kort forleden købte af salig mester Jenses to sønner i Viborg, som de arvede efter deres salig oldefar mester Tøger Lassen, fordum sognepræst her sst.

(163)

** Anders Troelsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Sidsel Tromslår lod fordele for gæld.

** Peder Nielsen Hjermind gav last og klage over Mads Wånd og Mikkel, tjenende Jens Hansen Bay, for de har bortført et læs havre af hans ager.

(164)

2/9 1616.

** Jens Nielsen Ray her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Lauridsen på Skagen eftermålsmand efter salig Peder Skagbo opkrævede sandemænd over Christen Christensen, tjenende i Stevnstrup, for salig Peder Skagbo, han har gjort sine banesår, for at gøre deres ed og tov.

** Anne Lasdatter salig Poul Skovmands her sst. Anders Tomasen Skovmand i Grenå og hans bror hr Peder Tomasen præst på Anholt gav hende afkald for den arv, som dem arveligt var tilfaldet efter deres salig bror Poul Tomasen Skovmands dødelige afgang.

(165)

** Niels Jacobsen her sst. Jens Hansen Bay gav ham skøde på hans to boder i Dytmærsken her sst.

** Niels Jacobsen forpligtede sig til at gøre den gård ren, som han senest afflyttede.

** Jens Nielsen Ray her sst. Jens Nørager her sst gav ham afkald for den arvepart, han arvet har med sin hustru Anne Nielsdatter, Jens Nielsens søster, i deres salig far Niels Jensen Rays gård.

(166)

** Eske Brock havde tiltale til Karen Mogensdatter Hans Bendtsens hustru her sst, eftersom hun for kort tid siden er blevet frastjålet et fløjls livstykke og et drejls forklæde, og hun hos en person Christen Sørensen slotsherre gjort anfordring, at han samme koster skulle fly hende igen, hvilket han også gerne har, hvorfor hun ham for hans umage har betalt, og eftersom hun i så måde ulovligt uden tingsdom har igen annammet stjålne koster, formener Eske Brock, at hun har gjort uret, og satte i rette, om Hans Bendtsen ikke pligtig er på hans hustrus vegne at stande Eske Brock derfor til rette på KM vegne, hvorimod Hans Bendtsen fremlagde sit skriftlige forsæt, at hans hustru havde sine stjålne koster af Christen Slotsherre igen bekommet, som han siger sig at have bekommet af en kone i Rougsø herred, hvorfor han mener, at han bør for samme sag kvit at være. sagen blev opsat 14 dage.

(167)

** Christen Skriver her sst med høringsdele havde tiltale til Kirsten Jensdatter salig Laurids Jacobsens efterleverske sst, for hun ikke vil underskrive en kontrakt og forhandling, som dem imellem ganget er 15/7 sidst forleden, som borgmester og råd med ham skal have beseglet, anlangende Kirsten Jensdatter da at have samtykket Christen Skriver at skulle have på Margrete Lauridsdatter og Karen Lauridsdatters vegne udlæg i hendes anpart i det 1400 dalers gældsbrev bemeldende på fru Margrete Viffert til Viffertsholm for hvis gæld, hun blev samme pigebørn på deres arvepart skyldig, hvortil hun svarede og formente, at samme kontrakt var hende alt for skadelig, hvorfor hun af slig årsag ikke kunne vedkomme den. sagen blev opsat 6 uger.

(168)

** Niels Podemester her sst lod fordele Erik hr Christens kones bror i Holbæk for en tønde byg, der rester på noget korn, han af ham bekommet har 4/11 1614.

** Hans København væver her sst lod fordele for faldsmål.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne gav last og klage over Anders Christensen smed i Brusgårds mølle, for han har slået og hugget ham på tre fingre på sin højre hånd, der han stod på hans husbonds værksted, og lyste ham derfor vold til.

** Peder Pedersen fortovsmand for sandemændene. Jep Tomasen sandemand her sst gjorde sit tov og dermed bekræftede sine medbrødres sandemands ed og tov, som de i dag 8 dage sidst forleden svor til bytinget over Oluf Rasmussen skomager sst for skade, han gjorde Karen Rasmusdatter.

(169)

9/9 1616.

** Poul Nielsen rådmand her sst. Niels Sørensen i Gimming lovede at betale ham al den gæld, hans formand salig Peder Andersen i Gimming var ham skyldig.

** Søren Jensen byfoged. samme Niels Sørensen lovede at betale ham 6 mark, som Peder Andersen i Gimming var ham skyldig.
 
** Ejlert Meyer lod fordele for faldsmål.

** Mads Jespersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Poul Nielsen rådmand her sst. Jens Hansen Bay sst solgte og skødede til ham den gård og ejendom, Peder Hatstafferer nu iboer.

(170)

** Poul Baltsersen ridefoged til Dronningborg. efterskrevne vidnede, at den aften, salig Peder Skagbo blev dræbt, da så de, at Christen Christensen af Stevnstrup slog til ham med en kniv, og de hørte, at Niels Mortensen sagde, Peder, jeg sagde vel det tilforn, du skulle have blevet derfra.

** Søren Andersen i neder Hornbæk på sin hustrus vegne. Mikkel Jacobsen swertfeger her sst for tingsdom sagde sig intet andet at vide med Søren Andersens hustru Sidsel Andersdatter end alt, hvis som ærligt og godt er.

** Søren Jensen Århus her sst. Søren Jensen byfoged på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne løslod Søren Jensen Århus af det vold, som ham oversvoret var for Jens Rungers hustru, han skal have slået.

(171)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne. synsmænd afhjemlede syn på Henrik Smed i Grensten hans skade, og da var han hugget over tre finger, som han beskyldte Anders Christensen smed i Brusgårds mølle for at have hugget.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne opkrævede sandemænd over førnævnte smed for sår og skade, han gjort har, for at gøre deres ed og tov i dag otte dage.

** Tomas Sørensen på byens vegne. synsmænd afhjemlede syn på nogen skadelige ildsted og skorstene i det stenhus, Christen Jensen Tved iboer her sst, som tilkommer Rasmus Mikkelsen i Mariager.

(172)

** Niels Jacobsen. synsmænd afhjemlede syn på Rasmus Mikkelsen i Mariager hans bryggershus af den stenhusgård, Christen Jensen Tved nu iboer, og på Niels Jacobsens hus og stald til hans stenhusgård.

(173)

** Anne Blegekone her sst. efterskrevne vidnede, at hun i Randers rådstue beklagede sig over, at mere end 50 sjællandske alen hørgarnslærred blev om natten stjålet fra hende på blegdammem, hvorfor hun havde ladet fængsle Christen Pedersen smed og Jens Nielsen, som blev ført i rette, og Christen Sørensen Broholm gav tilkende, at han havde købt lærred af Christen Pedersen, og begge indstævnede tilstod, at de havde ladet sy skjorter af det stjålne lærred, og de bekendte, at de havde sagt til Christen Sørensen Broholm, at de havde købt samme lærred sønden Randers for 10 daler.

(174)

** Jens Hansen Bay borger her sst bød sig i rette mod alle og enhver, som nu havde ham noget til at tale, men ingen fremkom, hvorfor fogden fandt Jens Bay lovløs hjem, indtil han bliver stævnet på ny.

(175)

** Jens Hansen Bay her sst gav last og klage over Anders Tomasen skomager i Grenå, for han i lovlig arrestering er draget her af Randers bys frihed for hans og hans bror hr Peder Tomasen Skovmand på Anholt, deres anpart af den gæld, deres salig bror Peder Skovmand var ham skyldig.

16/9 1616.

** Niels Lauridsen på Skagen. Byrial Hansen bartskær her sst vidnede, at salig Peder Skagbo Nielsen, som nu kort forleden fik sit banesår og døde sst, han var slået ved sit venstre øre, så blodet gik deraf ud af hans mund, hvem der gjorde ham skaden, så han ikke.

(176)

** Jens Nielsen i Stevnstrup. efterskrevne vidnede, at da Peder Skagbo fik sit banesår, da kom han løbende efter Christen Christensen i Stevnstrup, som ville have været på sin hjemvej, og greb ham bagfra i hans krave, så han havde ham nær omkuld og i knæ, og da gjorde Christen Christensen Peder Skagbo hans skade, og Christen Christensen ville gerne have været i fred, da Peder Skagbo angreb ham, og de hørte, at Niels Mortensen talte ud af sit vindue og bad, at Peder Skagbo skulle lade Christen Christensen fare og blive i fred.

** Niels Jacobsen her sst. Jens Hansen Bay sst gav ham skøde på den store kornhave ved skt Peders dam, som han med rede penge har betalt Jens Bay.

** Peder Lassen borgmester her sst. Reinholt Surlænder lod fremlægge et gældsbrev, udstedt til Peder Lassen, lydende på 612 daler, hvorfor han pantsætter ham den gård bod og ejendom, han selv iboer, på Storegade, og han har bedt hans svogre og medarvinger Søren Jensen og Niels Mortensen borgere sst med ham at underskrive, Randers 26/2 1616 Reinholt Surlænder egen hånd Søren Jensen egen hånd Niels Mortensen egen hånd.

(178)

** Søren Jensen rådmand her sst. Reinholt Surlænder og hans arvinger lod skøde til ham hans fire boder på de Vestergrave, og han takker ham for rigtig og god betaling.

** Maren Housens salig Mogens Skovs efterleverske. Jens Hansen Bay her sst gav hende skøde på en gård og ejendom i Dytmærsken med to boder.

(179)

** Peder Rottschier hatstafferer her sst. Poul Nielsen rådmand sst solgte og skødede til ham den gård sst, som Peder Hatstafferer iboer, som han nu kort forleden købte af Jens Hansen Bay, og kaldtes fordum salig Anne Svendsdatters ejendom.

** Niels Mortensen her sst. Peder Jensen Bang sst gav ham afkald for det værgemål, han for ham haft har under sit værgemål.

(180)

** Anders Tomasen Skovgård rådmand i Grenå bød sig i rette imod Jens Hansen Bay anlangende hans anpart af nogen gæld, som hans salig bror Poul Skovmand skulle være ham skyldig, men Jens Bay var forrejst af byen, hvorfor fogden fandt Anders Tomasen for tiltale kvit at være.

** Peder Rottschier hatstafferer her sst. fogden fandt ham i lige måde for Peder Hansen Bays tiltale kvit at være.

** Poul Nielsen rådmand her sst havde 3.ting med høringsdele tiltale til Reinholt Surlænder borger her sst for 87 sletdaler, som er resten af hans udgivne skadesløsbrev til Jens Hansen Bay på 200 sletdaler, som han skulle annamme på den gæld, Jens Bay er ham skyldig, og som han blev tildømt at betale.

(181)

** Niels Lauridsen boende på Skagen, som eftermålsmand efter sin søn Peder Nielsen Skagbo, som døde her sst, begærede fylding på sandemænd over Christen Christensen Komdrup, som tjener i Stevnstrup, for Peder Nielsen skoleperson, som han slog med en kniv ved sit øre, at hvilken skade han er død 10/8 sidst forleden, og for sandemændene blev fremlagt et vidnesbyrdsvidne af bytinget 26/8 sidst forleden, og derefter fremlagt et andet vidne af forbemeldte dag, og dernæst et tredje vidne af bytinget 9/9, samt et opkrævelsesvidne over sandemændene, og efterskrevne bekræftede deres vidnesbyrd, hvorefter sandemændene svor Christen Christensen Kondrup manddød over og til sin fred.

(185)

** Niels Lassen borgersøn her sst. Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne løslod Niels Lassen af det vold, ham oversvoret var for Mikkel Swertfegers svend Jacob, han havde gjort skade.

** Niels Lassen borgersøn her sst havde 3.ting til Rasmus Christensen blymester, barnfødt sst, for 10 daler, han er ham skyldig.

** Eske Brock efter 14 dages opsættelse havde tiltale til Karen Mogensdatter, Hans Bendtsens hustru her sst, som for kort tid siden er blevet et livstykke og et forklæde frastjålet, hvilke koster Christen Sørensen Slotsherre har flyet hende igen, og hun ham for sin umage har betalt uden tingsdom, hvorved hun har gjort uret og bør stå til rette, hvorefter Hans Bendtsen fremlagde sit indlæg, og der blev afsagt dom, at Karen Mogensdatter har gjort uret, og hendes husbond Hans Bendtsen på hendes vegne bør derfor at stå til rette.

(187)

** Peder Nielsen Dons her sst lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Peder Nielsen Hjermind her sst. synsmænd afhjemlede syn på hans nybyggede gård anlangende hvis skade, som han formener derpå er sket af tømmermændenes forsømmelse, som samme hus har tilhugget.

(188)

23/9 1616.

** Poul Nielsen her sst tilbød Tomas Clemendsen borger sst straks at give ham skøde på den ejendom sst, som Tomas Clemendsen ham afkøbt har 2/9 sidst forleden og æskede hvis pending, han har lovet derfor at betale.

** Poul Nielsen her sst havde tiltale til Tomas Clemendsen borger sst med høringsdele, for han ikke vil betale ham 500 rigsdaler, som han til ham udlovet har efter hans brev for en ejendom i Randers, og tilbyder at give ham skøde derpå og æsker sin betaling derfor, hvortil Tomas Clemendsen svarede og begærede af Poul Nielsen, at han ville afstå samme køb, hvorpå han blev tildømt sit udgivne brev at efterkomme.

(190)

** Poul Nielsen her sst. Reinholt Surlænder sst lovede at skal betale ham de 87 daler, han er ham skyldig efter sit brev.

** borgmester og råd her sst. Peder Nielsen Hjermind borger sst bekendte at have Rasmus Jensen Bangs fuldmagt at gøre rede og regnskab med Reinholt Surlænder om det værgemål, og give ham afkald for samme.

(191)

** sandemændene her sst. Villum Ejlertsen sandemand sst bekræftede sine medbrødre sandemænds ed og tov, som de i dag 8 dage svoret har, og svor i lige måde Christen Christensen manddød over og til sin fred.

** Niels Jacobsen rådmand her sst. Niels Mortensen borger sst skødede og afhændede til ham hans ejendom liggende tværs over for skt Mortens kirkegård med tilliggende agre og have.

** Peder Skov her sst. synsmænd afhjemlede syn på en pikning, Søren Andersen har ladet pikke og lægge i Peder Skovs gård, han selv iboer, og på Søren Andersens huses tag, som vender imod Peder Skovs gård, hvorledes han har ladet opstille sit taghæng, så det kan have sit nedfald i Peder Skovs gård.

(192)

** Mogens Christoffersen i Værum. efterskrevne vidnede, at de var med fogden i Tomas Nielsen borgers hus her sst for at tage fra ham for 450 rigsdaler, han var Mogens Christoffersen skyldig, og da blev godvilligt udlagt regnskabsbøger, vurderet for 300 sletdaler, samt efterskrevne gods, så han blev fornøjet for samme gæld, så nær som til 30 daler, som intet fandtes af gøre ham udlæg for.

(193)

** Christen Skriver her sst. synsmænd afhjemlede syn på Karen Lauridsdatters to boder i Bay Pedersens gyde sst for hvis brøstfældighed derpå fandtes. varsel til Karen Lauridsdatters bror Hans Lauridsen.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne gav last og klage over Peder Tombler her sst for Jens Skomagersvend, han slog med en sten over sit øje i Randers gade.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne opkrævede sandemænd over Jens (blank) for skade, han har slået Johanne, Niels Færgemands kone sst.

(194)

** Niels Krabbe havde 3.ting til Reinholt Surlænder for resten af hans brev for 400 rigsdaler, og fremlagde et andet hans brev på 660 rigsdaler, hvorimod Reinholt Surlænder svarede, at hans første brev var betalt efter en udskrift af hans bog, hvilket Niels Krabbes fuldmægtig ikke kunne benægte, hvortil Reinholt Surlænder svarede, at hans andet brev ikke var forfaldet, hvorefter blev afsagt dom, at Reinholt Surlænder ikke kan tiltales, før dagen bliver forfaldet.

(196)

30/9 1616.

** Niels Jacobsen her sst begærede et synsvidne beskrevet anlangende Rasmus Mikkelsen byfoged i Mariager hans gamle bryggershus, som formenes står Niels Jacobsens stald til skade og fortrængsel til den stenhusgård og ejendom, som fordum har tilhørt salig Jens Christensen skriver, som boede sst, hvorimod blev gjort skudsmål, at Rasmus Mikkelsen er så lovligt i KM bestilling forhindret, så han i dag ikke kan møde. sagen blev opsat 14 dage.

(197)

** Niels Jacobsen her sst. Søren Madsen i Mariager på Las Sørensens vegne i Vrå havde 1.ting til Niels Jacobsen for nogle pending for øksne, han havde bekommet af ham, og derefter sagde Søren Madsen, at Niels Jacobsen betalte samme øksne, idet han var hos, da han betalte dem.

** Poul Nielsen her sst. Reinholt Surlænder forpligtede sig at betale ham de 87 daler, han var Jens Bay efter hans brev skyldig inden 8 dage.

** Christen Nielsen her sst begærede høring over Reinholt Surlænder her for 1225 hollandske gylden, han for ham udlovet har i Holland, efter hans brev, og for 350 gylden efter hans regnskabsbog samt 9 spanske realer, som Reinholt forpligtede sig at betale inden 8 dage.

(198)

** Søren Andersen Bay Keldsen. efterskrevne vidnede, at de ikke har opbrudt nogen af de gamle sten, som befandtes i Peder Skovs gård under Søren Keldsens tagdrop, men efter Søren Keldsens befaling har de opbrudt den gamle pikning og lagt en ny pikning på samme sted.

** Villum Hansen her sst med høringsdele havde 3.ting til Jens Hansen Bay efter to gældsbreve, det første dateret 4/11 1614 på 600 rigsdaler udgivet til Villum Hansen, og det andet brev på 100 rigsdaler, salig Jens Skriver her sst af Villum Hansen skal have lånt 9/9 1603, hvorimod Jens Bay tilbød penge klæde og andre varer, men Villum Hansen formente, at Jens Bay bør samme gældsbreve med rede penge at betale, hvorefter blev afsagt dom: Jens Hansen Bay bør at rette for sig til Villum Hansen og betale med penge og gode varer.

(200)

** Christen Nielsen lod fordele efterskrevne for hovedgælden.

** Maren Housens lod fordele for hovedgælden.

** Niels Podemester her sst lod fordele for hovedgælden.

** Jacob Fisker her sst havde tiltale til Reinholt Surlænder sst for 100 rigsdaler efter hans brev, som han forpligtede sig at betale.

(201)

** Jacob Fisker her sst lod fordele for hovedgæld.

** Frands Rasmussen her sst lod fordele for hovedgælden.

** Jens Hansen Bay havde 3.ting til Peder Hatstafferer Anne Lasdatter og hendes medarving Anders Skovmand i Grenå for enhver deres anpart af de 4 læster byg, som Oluf Hemmer bekom af det fælles byg, som var 16 læster, de købte af Mogens Kås til Støvringgård 17/10 1614, efter deres brevs lydelse, og satte Jens Hansen Bay i rette, at efterdi samme brev med Jens Hansen Bays salig Poul Skovmands Oluf Hemmers hånd og Peder Hatstafferers mærke er underskrevet, om Peder Hatstafferer Anne Lasdatter med sin medarvinger efter Poul Tomasen Skovmand Anders Tomasen Skovmand ikke bør stande last og brast med ham og betale deres anpart, hvorimod Anders Tomasen fremlagde KM meddelte privilegier til Grenå borgere 1505 blandt andet, at borgerne i Grenå ikke skulle stævnes eller deles der af byen, og formente, at han derfor burde stævnes til sit værneting, hvorefter blev afsagt, at de indstævnede bør hver sin anpart at betale, og Anders Tomasen at stævnes til sit værneting.

(203)

** Tomas Sørensen på byens vegne. synsmænd afhjemlede syn på nogen farlige ildsteder og skorstene i det stenhus, Christen Jensen Tved iboer, som tilkommer Rasmus Mikkelsen i Mariager.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne opkrævede sandemænd over Peder Tombler, for Jens Pedersen skomagersvend han slog med en sten ved sit højre øje.

(204)

7/10 1616.

** Poul Nielsen her sst lod fordele for hovedgælden.

** Poul Nielsen her sst havde sit 3.ting med høringsdele til Tomas Clemendsen borger sst for 500 rigsdaler efter hans brev, han til ham har udlovet for en ejendom, han ham afkøbt har, som han blev tildømt at betale.

(205)

** Christen Nielsen her sst lod fordele for hovedgæld Reinholt Surlænder sst for før indførte gæld.

(206)

** Niels Christensen Viborg borgmester i Mariager lod fordele Reinholt Surlænder borger her sst for hovedgæld 322 rigsdaler efter hans brev.

** Christen Bager her sst. Jens Nielsen Ray sst både på sin mor Maren Rays og sine egne vegne skødede til Christen Andersen Bager en liden gård på Vestergrave, som Niels Ray fordum skomager fordum ejede.

** Jens Hansen Bay for tingsdom tilbød Villum Hansen at ville nu straks betale ham med pendinge guld klæder salt bommesi ejendom og andre gode varer for hvis, han er ham skyldig, hvortil han svarede, at han ville have rede penge.

(207)

** Christen Snedker her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Villadsen fisker her sst. Christen Tomasen Kock fisker sst forpligtede sig at skal betale ham en daler til jul førstkommende for hvis, han er ham skyldig.

** Albret Skeel til Fussingø. Peder Skov borger her sst bekræftede at have frivilligt udlagt ham af hans bo adskilligt gods, som Peder Skov er Albret Skeels fri hjemmel og tilstand til.

** Albret Skeel. Peder Skov her sst gav ham skøde på halvparten af den gård, som Peder Skov selv iboer, og halvparten af den gård på Vestergrave, som Anders Lang iboer.

(208)

** Hans Bendtsen her sst. Poul Nielsen rådmand sst med fuldmagt af Albret Skeel skødede til ham ovennævnte halvparter af gårde, som Peder Skov har udlagt til Albret Skeel.

** Mads Jensen i Holmstol, vurderingsmænd afsagde vurdering af hvis ringe gods, som salig Kirsten Madsdatter, som boede og døde her sst, har sig efterladt, som de vurderede for 5 sletdaler.

(209)

** Jacob Fisker her sst havde 3.ting til Tomas Nielsen borger sst for 20 daler efter hans brev, som han blev tildømt at efterkomme.

** sandemænd Søren Keldsen Kastrup bekræftede hans medbrødre sandemænds ed, de har gjort både over Christen Christensen i Stevnstrup og de andre, og svor han ligesom hans medbrødre.

** hr Peder Nielsen i Asferg til 4.ting på sin hustru Maren Pedersdatters vegne og Peder Pedersen i Ejstrup på salig hr Clemends børns vegne tilbød alle så mange godtfolk, som kan tilholde dem nogen gæld, som salig hr Clemend kunne have været dem skyldig, at de inden den måneds dag giver det tilkende, på det at enhver kan bekomme hvis, dem med rette bør.

(210)

** Reinholt Surlænder lod fordele for hovedgæld.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne begærede fylding på sandemænd over Peder Tombler her sst, som er for Jens Pedersen skomagersvend sst, han slog i sit højre øje med en sten 11/9, og over Jens, som tjener Tomas Clemendsen sst, for han slog Niels Færgemands kone blå ved sit højre øje 2/9, hvorefter sandemændene gjorde deres tov i så måder, at efterdi det af synsgerning bevises, at de har gjort samme skade, de sigtes for, så svor sandemændene dem hver et vold over.
 
(211)

14/10 1616.

** Peder Nielsen her sst lod fordele for hovedgæld Tomas Clemendsen for 60 rigsdaler, han er ham skyldig for den gård, han ham afkøbt har.

** Peder Nielsen her sst. Jens Hansen Bay sst vidnede, at 14 dage før Poul Nielsen afkøbte ham den gård sst, som Poul Nielsen nu kort forleden solgte Tomas Clemendsen, da begærede han af Jens Bay, at han ville sælge ham samme gård og ville give 20 rigsdaler mere derfor end en anden.

** Jens Pedersen her sst lod fordele for hovedgæld.

(212)

** Christen Skriver her sst efter 6 ugers opsættelse, som ham og Kirsten Jensdatter salig Laurids Jacobsens efterleverske sst imellem ganget er anlangende en kontrakt, som dem i rådhuset 15/7 sidst forleden skal være tildraget, som Kirsten Jensdatter vil fragå, og ikke vil underskrive, og fremlagde hans skriftlige indlæg, og Kirsten Jensdatter lod fremlægge hendes svar, hvorefter hun blev tildømt samme kontrakt at holde.

(213)

** Niels Christensen Viborg i Mariager lod fordele for hovedgæld.

** Søren Jensen byfoged lod fordele for hovedgæld Reinholt Surlænder borger her sst for resten af hans breve for øksne, han ham afkøbt har.

(214)

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne gav last og klage over Jens Nielsen Værum her sst, som er for skade, han gjorde Niels Lueskrædder sst.

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne lyste ham derfor vold til.

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne. synsmænd afhjemlede syn på Niels Lueskrædders sår og skade, og da havde han en skade ved sit øje, som han beskyldte Jens Værum for at have gjort.

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne gav last og klage over Christen, Niels Bodelsens søn, her sst, som er for sår og skade, han Clemend Olufsen skomagersvend sst gjort har.

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne lyste ham derfor et vold til.

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne. de otte tingmænd synede Clemend Olufsen, som havde skader på den ene side af hans hoved og ved hans kindben, som han beskyldte Christen Nielsen Bodelsen for at have slået ham.

(215)

21/10 1616.

** Mads Nielsen vognmand her sst bød sig i rette med Jens Nielsen Ray sst, og ikke Jens Ray mødte, hvorfor fogden fandt ham kvit for denne tiltale, indtil han derfor på ny tiltales.

** Villum Ejlertsen. Anders Spillemand og Rasmus Sejerslager her sst forpligtede dem at stille ham tilfreds for hvis, de ham pligtig er.

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne opkrævede sandemænd over Jens Jensen Værum her sst for skade, han Niels Lueskrædder gjort har.

(216)

** efterskrevne sandemænd bekræftede deres medbrødre sandemænds ed og tov over Christen Christensen Kondrup i Stevnstrup.

** Jens Nielsen Kristrup her sst lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Søren Jensen byfoged tilbød Christen Nielsen borger her sst at ville gøre ham udlæg af Reinholt Surlænders hus og bo for den gæld, han er ham skyldig, efterdi han tilforn har været der i huset at skulle have gjort ham udlæg, dog Christen Nielsen den tid ikke har været til sinds at annamme samme udlæg.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne opkrævede sandemænd over Christen Nielsen Bodelsen for Clemend Tomasen skomagersvend, han gjorde skade.

(217)

28/10 1616.

** Villum Ejlertsen. Anders Nielsen stadsspillemand forpligtede sig at skal betale ham hvis, han er ham skyldig inden 14 dage.

** Rasmus Jensen Bang her sst. Niels Pedersen Sødring forpligtede sig at betale ham hvis, han ham lånt har inden i dag måned.

** hr Niels Pedersen Langskov. synsmænd afhjemlede syn på hans skade, som ligger under bartskærs hånd her sst, og han havde en stor skade over hans højre arm, som han sagde, at Niels Lassen borgersøn her sst havde gjort.

(218)

** hr Niels Pedersen Langskov. mester Tøger Nielsen latinske skolemester lod læse en seddel, at da to af hans disciple er indstævnet for at vidne, da formener han, at de først skal indstævnes for ham, som deres skolemester, eller højere gejstlig øvrighed.

** fru Margrete Rosenkrantz til Hundslund lod fordele for hovedgæld.

(219)

** Anne Tygesdatter lod fordele for hovedgæld.

** Las Pedersen Hvid her sst lod fordele for faldsmål, eftersom tilforn for hovedgæld, efterskrevne gældnere.

** Reinholt Surlænder her sst lod fordele efterskrevne.

(220)

** Peder Pedersen her sst lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne begærede fylding på sandemænd over Christen, Niels Bodelsens søn her sst, som er for Clemend Olufsen skomagersvend sst, han har gjort skade, hvilket han ikke nu kunne benægte, hvorfor de svor ham et fuldt vold over.

(221)

** Hans Jensen Brændgård her sst med 14 dages opsættelse havde tiltale til mester Bonde Nielsen sognepræst her sst angående en ager, han endnu bruger imod lovligt forbud, hvilken ager Hans Brændgård har i leje af salig Christen Mikkelsens hustru i Mariager, men fogden vidste ikke at kunne tilfinde mester Bonde Nielsen nogen tiltale at lide, førend den sag først har været i rette hos mester Bonde Nielsens tilbørlige dommer.

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne opkrævede sandemænd over Jens Jensen Værum her sst, som er for sår og skade, han Niels Lueskrædder sst gjort har.

(222)

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne gav last og klage over Jens Sørensen i Tånum for skade, han gjorde Maren Jensdatter sst i hendes venstre hånd, og lyste ham derfor vold til.

** Tomas Sørensen på byens vegne gav last og klage over Niels Lassen borgersøn her sst for skade, han huggede hr Niels Langskov 9/10.

4/11 1616.

** Poul Nielsen her sst lod fordele for faldsmål.

(223)

** Peder Lassen borgmester her sst lod vurdere to gamle smedebælge, han havde i pant af Christoffer Grydestøber for husleje, han ham skyldig var.

** Niels Christensen Riber her sst gav tilkende, at have for borgmester Peder Lassen såvel som for andre godtfolks forbøns skyld efterladt Søren Hansen borger sst al hvis gæld, som han tilforn har været salig Søren Kedelsmed skyldig, for 5 sletdaler, som han forpligtede sig at betale inden snapsting.

** Rasmus Sørensen, som forrige tjente Reinholt Surlænder, i dag tilbød Reinholt Surlænder at ville gøre rede og regnskab for alt hvis, han for ham har haft i regnskab, midlertid han var i hans tjeneste.

(224)

** Christen Skriver her sst lod fordele Kirsten Jensdatter salig Laurids Jacobsens efterleverske sst, for hun ikke til des har villet underskrive den kontrakt, som hun 15/7 frivilligt har samtykket, anlangende hvis hun er blevet Margrete Lauridsdatter og Karen Lauridsdatter skyldig af deres tilfaldne arv efter deres salig mor og salig far.

** Christen Jensen Tved her sst lod fordele for hovedgæld efterskrevne.

** Eske Brock og hr Niels Pedersen Langskov fremlagde en seddel fra Bonde Nielsen præst til Dronningborg kirke, at han på mester Tøger Nielsen skolemesters vegne forlover efterskrevne skolepersoner at vidne på Randers byting om det slagsmål hr Niels Pedersen Langskov og Niels Lassen imellem været har.

(225)

** Eske Brock og hr Niels Pedersen Langskov fremlagde et skriftligt vidne, hvori efterskrevne vidnede, at Niels Lassen trak sit værge, da han så hr Niels på gaden, som straks undløb hen ad Søren Jensens dør, og ville have været derinde, men da han ragede ud af bislaget, huggede Niels Lassen så hårdt bagtil hr Niels, at hans kappe og præstehue faldt af, men efter der kom folk ud fra Søren Jensens hus, løb han sin vej.

(226)

** Eske Brock og hr Niels Pedersen Langskov præst til slotskirken gav last og klage over Niels Lassen borgersøn her sst, for han har gjort hr Niels Pedersen en stor skade efter synsvidnes indhold, som han ikke kan forvinde, og ikke kan nytte sin højre arm, eller om han kan dø eller leve, eftersom han siden og endnu er under bartskærs hånd, hvilken skade er gjort ham uden billig årsag, da hr Niels intet våben eller værge har haft i sin hånd.

(227)

** Villum Ejlertsen her sst lod fordele efterskrevne.

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne opkrævede sandemænd over Jens Sørensen i Tånum for skade, han gjorde Maren Jensdatter her sst, deres ed og tov at gøre.

** Tomas Sørensen opkrævede sandemænd over Niels Lassen borgersøn her sst for skade, han hr Niels Pedersen Langskov gjort har 9/10 sidst forleden.

(228)

** Jens Jensen skrædder her sst. Søren Jensen byfoged her sst bekendte, at Jens Jensen skrædder har leveret efterskrevne af Oluf Olufsens gods fra sig, som han havde indsat i hans hus, noget kort førend han drog ad Norge. varsel til Oluf Olufsens datter Kirsten Olufsdatter her sst.

** Mads Værum lod fordele for hovedgæld.

11/11 1616.

** Mogens Kås til Støvringgård havde 3.ting til Jens Hansen Bay borger her sst for 915 rigsdaler, som er resten på hans brev, som han tilbød at betale med rede penge to haver og kålhave heste og vogn og købmandsvarer, hvortil Mogens Kås svarede, at han ville have rede penge, hvorefter Jens Bay blev tildømt sine breve at holde og efterkomme.

(230)

** Jens Hansen Bay her sst. de otte tingmænd vidnede, at han havde med sig til tinge to heste og vogn, hvilket han tilbød Mogens Kås at ville til ham med mere udlægge og rette for sig imod den gæld, han tiltaler ham for.

** Villum Ejlertsen her sst lod fordele efterskrevne.

** Villum Ejlertsen her sst. Anders Jensen stadstjener forpligtede sig at skal betale ham alt hvis, han ham skyldig er.

** Poul Nielsen her sst stævnede Tomas Clemendsen, og efterskrevne vidnede, at de efter Poul Nielsens begæring for otte dage siden, ligesom de tilforn gjort har, havde været hos ham at ville give ham skøde på den ejendom, han ham afkøbt har, og begærede sin betaling derfor, og ham påmindede, at hvis skade, Poul Nielsen derpå lider, skal han stande ham til rette for.

(231)

** Anne Tygesdatter lod fordele for hovedgæld.

** Peder Skov her sst havde 3.ting til Kirsten Jensdatter borgerske sst for 19 daler, hun er ham skyldig, hvortil hun svarede, at hun havde regnskab derimod, hvorfor byfogden fandt dem begge derom at komme over regnskab sammen inden i dag otte dage førstkommende.

(232)

** Peder Nielsen Hjermind her sst havde 3.ting til Rasmus Mikkelsen Byg.

** Peder Nielsen Hjermind her sst havde 3.ting til Niels Mortensen borger sst, for han sig undslår og ikke til des har villet give ham skøde på Peder Bays vegne efter fuldmagter, på ejendoms anpart, han Peder Bay afkøbt har i hans salig far Bay Pedersens gård.

** Niels Jacobsen her sst stævnede Rasmus Mikkelsen byfoged i Mariager for hans bryggershus i den gård her sst, Christen Jensen Tved kræmmer iboer, som hænger ud med sin gavl over 5 kvarter jord, som Niels Jacobsen med tagdrop og alt skal tilhøre, og hænger ind på hans stald til stor skade efter synsvidne af bytinget 9/9 sidst forleden, og satte i rette, om Rasmus Mikkelsen jo bør at forpligtig være samme sit bryggers at lade ret oprette, hvorefter blev afsagt dom, at Rasmus Mikkelsen bør samme sit bryggers at lade rette, så det kan blive oprettet og lodret, så vidt det hænger udover Niels Jacobsens stald og gård, så at enhver dem kan beholde deres 3 kvarter jord tagdrop fri og uforkrænket.

(233)

** Tomas Sørensen på Randers bys vegne opkrævede endnu sandemænd over Niels Lassen borgersøn her sst, som er for skade, han hr Niels Pedersen kapellan sst gjort har 9/10 sidst forleden.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne begærede fylding på sandemænd over Jens Sørensen i Tånum for skade, han gjorde Maren Jensdatter her sst i hendes venstre hånd, hvorfor sandemændene svor ham et fuldt vold over.

(234)

18/11 1616.

** Peder Skov her sst. Kirsten Jensdatter sst lovede at skal forskaffe ham de 6 daler, som ham endnu rester hos hende af deres regnskab.

(235)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne. Anders Troelsen borger her sst forpligtede sig at skal stille borgmester og råd tilfreds på byens vegne og KM tilfreds for det vold, ham skulle have været oversvoret for (blank) hattemagersvend, han slog med en kniv.

** Markor Skrædder lod vurdere en sort klædes karltrøje og et par sorte engelske bukser med snore besat og en høj karllue af fløjl med mår eller sabel opslag og intet til underforing, som han havde i pant af Margrete Hans Skrædders hustru her sst.

** Peder Skov her sst lod fordele for hovedgæld.

(236)

** Peder Nielsen Hjermind her sst. Niels Mortensen borger sst fremlagde en fuldmagt af Peder Baysen borgersøn i Randers til at give Peder Nielsen Hjermind skøde på den anpart i hans salig fars gård, som han ham solgt har, dateret Randers 16/10 1616 Peder Bay egen hånd, og efter samme fuldmagt skødede han ham samme Peder Bays anpart i hans salig far Bay Pedersens gård.

** Hans Hansen forrige møller i Dronningborg mølle på sin salig bror Laurids Møller, som boede i Tved mølle hans børns vegne. efterskrevne vidnede, at de var hos Karen Iversdatter salig Laurids Møllers efterleverske, som boede i Tved mølle nu værende her sst, for at forfare hvis gods og gæld, han havde sig efterladt, og da fandtes efterskrevne, som ikke kunne tillange at betale al gælden med, hvorfor der intet gods var at bekomme til børnene eller deres mor til arv efter ham, dog lovede Karen Iversdatter, at hun ville tage godset til sig at betale gælden, så børnene og deres formyndere intet skal have til gælden at svare.

(237)

** Niels Mortensen på Karen Iversdatters vegne. Hans Hansen møller på sin salig bror Laurids Hansen møller, som boede i Tved mølle, hans børn ved navn Hans Hansen Søren Hansen og Tomas Hansen deres vegne gav deres mor Karen Iversdatter afkald for alt, hvis dem tilfaldet var efter deres salig far.

** Niels Tøgersen her sst. Søren Hansen sst bekendte at have en to tønder bryggekedel i leje af ham, hvilken han lovede at igen forskaffe ham til næst kommende påske.

(238)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne begærede fylding på sandemænd over Niels Lassen borgersøn her sst, for sår og skade, han hr Niels Pedersen kapellan sst gjort har med et værge i hans højre skulder, hvorefter blev opnævnt Niels Mortensen og Jens Pedersen borgere sst, som tog hverandre i hånd og dermed fulgte sandemændene til deres tov at gøre over ham, hvorefter de gjorde deres tov i så måder, at da det bevises, at Niels Lassen har gjort samme hr Niels skade, så svor de ham et fuldt vold over.

** hr Hans Hansen kapellan lod fordele for hovedgælden.

(239)

25/11 1616.

** Tomas Sørensen på Randers bys vegne. Laurids Hattemager lod sig syne, og han havde en skramme eller skade i sit hoved, som han beskyldte Villum Johansen skomager her sst for at have gjort ham.

** Tomas Sørensen gav last og klage Villum Johansen på KM byens og sagvolderens vegne og lyste ham vold til.

** Christen Bager her sst. hr Lembeck Christensen præst i Spentrup begærede æskning over Christen Bager for en tjenestepige Anne Pedersdatter, for hans tjeneste, hun havde afveget, hvorpå Christen Bager opbød samme pige, og hr Lembeck blev med hende forligt, at hun lovede at skulle følge med ham hjem.

** Tomas Sørensen her sst. Poul Nielsen rådmand sst løslod ham af den dele og lovmål, han havde ham i til denne dag.

(240)

** Tomas Clemendsen her sst. Poul Nielsen rådmand sst solgte og skødede til ham det jordsmon sst, som fordum har tilhørt salig Anders Lerbjerg, og derefter salig Anders Jensen Kare, fordum borger sst, med to stalde.

** Villum Ejlertsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Villum Johansen her sst. efterskrevne vidnede, at de så og hørte, at Las Hattemager havde en kniv i hans højre hånd og talte til Villum Skomager og sagde, hvad har du med min kvinde at bestille i dag, og søgte efter ham med samme kniv, hvortil Villum svarede, er Kongensgade ikke så bred, at jeg må have rum at gå derpå, og fik en vognkæp af en vogn og bødede for sig, og slog til Las Hattemager et slag eller to eller tre.

(241)

** Johan Kock her sst lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

(242)

** Christen Skriver på Margrete Lauridsdatter og Karen Lauridsdatters vegne lod fordele for hovedgæld.

** Peder Knudsen lod vurdere efterskrevne guld og sølv, som han havde i pant af Maren Stens sst.

2/12 1616.

** Søren Andersen Bay her sst på sin bror Peder Andersens vegne havde tiltale til Anne Tygesdatter for 105 rigsdaler efter hendes salig husbonds brev. sagen blev opsat, til Gud vil, hun her igen hjemkommer.

(243)

** Villum Ejlertsen her sst fremæskede alle og enhver, som ham har til at tale, og ingen fremkom, hvorfor fogden fandt ham lovløs hjem på denne tid, indtil han derfor på ny lovlig stævnes.

** Erik Pedersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Knudsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Andersen Kare her sst lod fordele for hovedgæld.

(244)

** Tomas Ibsen på Maren Housens vegne. Christen Mikkelsen borger her sst bekendte at være Maren Ousens skyldig 100 sletdaler, hvorfor han pantsætter hende halv sin gård, han selv iboer.

** Jens Pedersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Hartvig Clausen her sst lod fordele for hovedgæld.

(245)

** Hans Bendtsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Christen Skriver her sst lod fordele for hovedgæld.

(246)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne Laurids Hattemager på sine egne vegne opkrævede sandemænd over Villum Johansen skomagersvend her sst for skade, han ham gjort har.

9/12 1616.

** hr Peder Nielsen her sst. synsmænd afhjemlede syn på de 4 boder, som hr Peders børn tilkommer.

** hr Peder Nielsen og Christen Skriver her sst indgav deres iring og sag på borgmester og råd, om det tagdrop, og hvis de dannemænd derom dem imellem siger, sagde de dem at ville være med på begge sider fornøjet.

(247)

** Christen Bendtsen her sst. Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne løslod ham for den vold, ham oversvoret var, for Jens Bødker, han havde gjort skade.

** Søren Jensen på KM vegne. Christen Bendtsen lovede at skal stille KM tilfreds for den vold, han gjorde på Jens Bødker her sst.

** Jens Nielsen Kristrup her sst lod fordele for hovedgæld.

** Tomas Sørensen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Johan Hattemagersvend her sst. Anders Troelsen sst lovede at skal stille ham tilfreds og tale hans minde efter hans forrige løfte.

(248)

** Peder Ankersen her sst lod fordele for hovedgælden.

** Peder Pedersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Frands Jonsen her sst lod fordele for hovedgæld, der iblandt Christen Keldsen i Haslund.

(249)

** Peder Knudsen Faxing her sst lod fordele for hovedgæld, der iblandt Mourids Keldsen i Haslund Christen Keldsen.

(250)

** Søren Jensen på KM vegne Peder Lassen borgmester, Poul Nielsen Niels Jacobsen Anker Poulsen og Ejlert Meyer. Karen Jensdatter Worms her sst lod i rette føre en kvinde Bodil Jensdatter, barnfødt i Grenå, som om aftenen havde taget hendes lås fra hendes dør i hendes fraværelse, og gået ind i huset, og kom ud med en ost under armen, hvilket efterskrevne bevidnede, og Bodil Jensdatter havde sagt, at Karen Worms bror havde givet hende samme ost, hvorefter hun for slig hendes misgerning blev tilfundet at stubes til kagen, og forpligte sig aldrig efter denne dag at skal lade sig finde i Randers eller Dronningborg len under hendes livs fortabelse.

(251)

** Niels Hjermind her sst havde 3.ting til Reinholt Skov borger her sst for 4 daler, hans far Jacob Skov skal være Niels Hjerminds salig far skyldig efter hans regnskabsbog 1579, hvilket med Jacob Skovs hånd bekræftes, og da bevises samme gæld at være æsket efter salig Jacob Skovs død, blev Reinholt Skov tilfundet at betale gælden for sig selv og for hans brorbørns anpart, som han er værge for.

(252)

** Reinholt Skov her sst havde 3.ting til Niels Hjermind sst for adskillige guldarbejder, hans formand Peder Hansen skal være ham skyldig, hvortil Niels Hjermind svarede og formente sig intet at være ham pligtig, efterdi han ingen gæld havde æsket, da skifte stod efter salig Peder Hansen, hvorefter blev afsagt, at Niels Hjermind bør at betale den halve part af samme gæld, ligesom han har taget i arv.

(253)

** Tomas Sørensen på byens vegne Laurids Hattemager på sine egne vegne opkrævede sandemænd over Villum Johansen skomager her sst, som er for sår og skade, han Laurids Hattemager slået har i sit hoved med en vognkæp.

16/12 1616.

** Niels Nielsen Hjermind her sst lod fordele for hovedgæld Reinholt Skov guldsmed sst for hans salig far Jacob Skovs gæld.

** Poul Nielsen, barnfødt i Svinding. Margrete Jensdatter Spends her sst lydeligt kundgjorde, at eftersom Poul Nielsen, hendes forrige ægte husbond for fattigdom forleden tid er bortrejst fra hende, og i hans fraværelse desværre har avlet i løsagtighed et barn ved en anden person, og da Poul Nielsen nu kort forleden har ladet læse en stævning over hende til Århus kapitel næstkommende tamperdag, anlangende samme hendes forseelse, idet hun ikke har holdt sit ægteskabsløfte imod ham, hvorfor hun sagde, at hun aldrig vil have med Poul Nielsen at bestille.

(254)

** Poul Nielsen, født i Svinding, gjorde sit skudsmål, og dertil svarede efterskrevne 24 dannemænd, at midlertid han boede her sst, vidste de ham for intet at beskylde i nogen måder.

(255)

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne Laurids Hattemager på sine egne vegne begærede fylding på sandemænd over Villum Johansen skomager her sst for sår og skade, han Laurids Hattemager sst gjort har i sit hoved af en vognkæp, hvorefter sandemændene gjorde deres ed og tov i så måder, at efterdi det bevises, Laurids Hattemager med en kniv i sin hånd har søgt efter Villum Johansen, som har været forårsaget at værge sit liv med en vognkæp, så svor de Villum Johansen fri.

23/12 1616.

(256)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne. synsmænd afhjemlede syn på Rasmus Sørensen i Vore hans skade, og da befandtes en del af hans tommelfinger, og et stykke af den næste finger samt to led af den midterste langfinger at være afhugget, som han beskyldte Jens Poulsen i Tjæreby for at have hugget ham.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne gav last og klage over Jens Poulsen i Tjæreby for samme skade, han gjort har og lyste ham derfor et vold til.
 
** Christen Andersen skrædder her sst. efterskrevne vidnede, at Anders Madsen i over Hornbæk solgte Christen Skrædder to fedesvin for 15 mark, som Christen Skrædder straks betalte ham, og han lovede at forskaffe ham samme svin til næste søndag derefter.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne gav last og klage over Jens Christensen for sår og skade, han gjorde Anders Nielsen 30/11 sidst forleden, og lyste de ham derfor vold til.

(257)

** Jens Henriksen rebslår på sin mor Kirsten Jensdatter salig Jørgen Lauridsen rebslårs efterleverske her sst hendes vegne til 4.ting lydeligt afsagde arv og gæld efter hendes husbond Jørgen Lauridsen rebslårs dødelige afgang, og ikke vil have med arv eller gæld efter ham at svare til, og lagde nøglerne fra sig til hvis ringe bo, som fandtes efter ham.
 
** Niels Mikkelsen skipper her sst lod fordele for hovedgæld.

** Bendt Hansen her sst lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

(258)

** Poul Nielsen her sst lod fordele Erik Jensen Bonde, som for nogen tid forleden boede her sst, men herfra bortrømt om nattetide i mørke og mulm for 37 daler, han er ham skyldig, og berettes, at han har sit værelse på Drackner kloster i Bohus len.

** Poul Nielsen her sst lod fordele efterskrevne for faldsmål som tilforn for hovedgæld.

** Poul Nielsen her sst lod fordele efterskrevne for faldsmål som tilforn for hovedgæld, der iblandt Christen Nielsen i Essenbæk ladegård.

(1)

** tingbogens autorisation.

(2)

** sandemænd vargæld.

(3)

8/1 1621.

** Frands Jonsen her sst. Rasmus Sørensen Brændgård i Hvalløse bekendte at have oppebåret for nogen tid lang forleden på Henrik Frandsen forrige foged på Clausholm hans vegne 12 daler af Frands Jonsen, hvilke hen bekendte at have leveret Henrik Frandsen.

** Mads Jespersen her sst havde 3.ting til Peder Thiemand borger til Lübeck for 24 daler, som rester på hans brev for det korn, han ham afkøbt har, som var godt korn, så richtherren der sst havde tilfundet ham at annamme samme korn.

** Søren Jensen i Sædov. efterskrevne vidnede, at de ved helmisdag var til Søren Segalts her sst, og ikke de hørte, at Christen Jensen i Sædov solgte Oluf Lauridsen i Lindbjerg nogen heste, og Karen Tønnesdatter og hendes tjenestepige vidnede det samme.

(4)

** Niels Mortensen her sst lod fordele for hovedgæld Peder Pedersen borger sst for 6 sletdaler, som han på hans hustrus og stedbørns vegne havde betalt afgangne Christoffer Olufsens datter sst.

** Niels Poulsen Lueskrædder lod fordele for hovedgæld.

(5)

** Maren Poulsdatter her sst. Jep Pedersen i Svinding, Søren Simonsen i Dalsgård, Jacob Christensen i Stevnstrup Las Sørensen i Hjermind Jørgen Jensen i Hjorthede, Christen Jensen Ovesen i Svinding hans hustru Anne Christensdatter på hans vegne gav Maren Poulsdatter afkald for al den arv, de efter deres salig frænde hendes salig husbond Jens Sørensen Fadmand ? hans dødelige afgang tilfaldet var.

** Peder Skøt her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Skov her sst begærede høringsdele over salig Jens Andersen Kare, fordum borgmester sst, hans arvinger belangende for hvis, Peder Skov endnu hos dem rester på hans hustrus vegne af hendes patrimonium og arvegods, som salig Jens Kare for hende har haft at forestå.

(6)

** Peder Skov her sst lod fordele for hovedgæld salig Jens Andersen Kare, fordum borgmester sst, hans børn og arvinger for hvis, Peder Skov endnu rester på hans hustru Sidsel Lasdatters vegne, som salig Jens Kare har været værge for, som er 187 daler, og derfor giver Baltser Jensen Kare Jens Jensen Kare og Anders Jensen Kare hver dem til sag for 41 daler, Kirsten Jensdatter borgerske sst for hendes part 20 daler, Niels Lassen borgersøn sst på sine egne og hans søster Maren Jørgensdatters vegne for 20 daler. der er givet landstingsvarsel til Baltser Jensen Jens Jensen og Anders Jensen Kare desligeste Niels Lassen på hans egne og søster Maren Jørgensdatters vegne, samt varsel til Kirsten Jensdatter sst og Søren Jensen byfoged sst på hans datter Margrete Sørensdatters vegne.

(7)

** hr Albret Skeels foged Søren Knudsen på Fussingø havde tiltale til Niels Podemester borger her sst, for han nogen tid forleden har beskyldt to hans tjenere Jens Jensen og Jens Pedersen i Ålum for nogen bier, de skulle have ham frataget, hvorfor han bør sigte dem eller lovligt undskylde, hvortil Niels Podemester svarede, at de forhvervede vidner skal være stævnet til landsting, hvorfor sagen blev opsat 3 uger.

** Jacob Pedersen bartskær her sst. Rasmus Mikkelsen borger i Mariager skødede til ham det 70 dalers indlæg, som salig Mads Nielsen, fordum borger her sst, var salig Mikkel Skriver, fordum borgmester i Mariager, skyldig i salig Niels Bangs liden gård her sst, som Jep Jensen Mammen nu iboer, hvilken anpart og indlæg Jep Jensen og salig Niels Bangs arvinger 6/12 1613 har skødet til Rasmus Mikkelsen, og Hans Lauridsen borger her sst på hans søster Anne Lauridsdatter, borgerske i Mariager, hendes vegne skødede til Jacob Pedersen det indlæg og anpart, hendes salig husbond Christen Mikkelsen i samme gård var indlagt for 150 daler, salig Niels Christensen Bang her sst var salig Mikkel Skriver skyldig, så og for 93 daler, han og var salig mester Tøger Lassen sognepræst her sst skyldig efter hans skadesløsbrev.

(8)

** Tomas Poulsen på Peder Thiemands vegne. eftersom Mads Jespersen her sst havde tiltale til Peder Thiemand i Lübeck for 24 daler, som skal restere på noget korn, han ham skal have solgt her i byen, hvortil Peder Thiemand formente, at samme korn var fordærvet, der det kom til Lübeck, og derfor Mads Jespersen skal have gjort afslag på de pending, ham tilforn var lovet for samme korn, hvilket efterskrevne, som var med på samme rejse til Lübeck, bevidnede, og at Peder Thiemand straks betalte samme korn, hvorpå Tomas Poulsen på Peder Thiemands vegne satte i rette, om han ikke derfor for Mads Jespersens tiltale erledig at være, hvorefter blev afsagt dom, at Peder Thiemand bør for slig Mads Jespersens tiltale erledigt at være.

(11)

** Poul Skriver lod fordele for hovedgæld.

15/1 1621.

** Niels Jacobsen borgmester her sst. efterskrevne vidnede, af Jens Hansen Block borger sst havde sagt til dem, at borgmester Niels Jacobsen ville møde dem i skt Mortens kirke andendagen derefter, når prædiken var slut, hvortil borgmester Niels Jacobsen svarede, at han ikke slig forsamling befalede, og at den var ham og hans medbrødre hårdeligt imod.

(12)

** Niels Jacobsen på borgmester og råds vegne og Søren Byfoged på sine egne vegne spurgte Niels Ibsen borger her sst, om han ikke imod stadsretten har gjort samling i staden, og hans bud Jens Hansen Block havde været hos mere end 20 af borgerne, at de skulle møde ham i skt Mortens kirke i kong Hanses kapel, hvor han gav dem for, hvad de skulle vidne og klage på borgmester og råd, dog de ville ikke efterfølge hans begæring, om han det ville bekende eller benægte, hvortil Niels Mortensen svarede, at han ikke kunne benægte, at han havde sendt bud, at de skulle møde ham, og efter den stævning, han havde stævnet dem med, at skulle vidne med ham, som han dem forholdt, og Niels Jacobsen lod fremlægge en seddel med Jens Hansen Blocks underskrift, angående hvem, han havde været hos, og hvem af dem er mødt.

(13)

** Niels Jacobsen borgmester. eftersom Niels Ibsen i dag otte dage skal have ladet stævnet menige borgere her sst at vidne imod borgmester og råd, så tilbød Søren Jensen Niels Ibsen, om han ville have samme vidner i dag beskrevet, hvortil han svarede, at han ville det afslå.

** Mads Sørensen Værum lod fordele for hovedgæld.

(14)

** Niels Nielsen Bidstrup på Randers bys vegne til 4.ting lod udvise Jens Christensen af den hus, han iboer.

** Tomas Nielsen her sst lod udvise Villads Netmager degn her sst af den bod, han iboer, hvilken bod tilkommer hans hustrus far Mogens Christoffersen i Værum.

** Hans Bendtsen her sst til 4.ting lod udvise Mette Baysdatter sst fra den gård, hun iboer, til næstkommende påske at ryddelig gøre.

(15)

** Hans Bendtsen på hans far Bendt Hansens vegne lod udvise Jacob Pedersen borger her sst fra den gård, han iboer.

** Hans Bendtsen på hans far Bendt Hansens vegne lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Holger Rosenkrantz lod udvise efterskrevne fra de boder, de nu iboer.

** Holger Rosenkrantz lod fordele efterskrevne for husleje.

(16)

** Christen Skriver her sst lod udvise efterskrevne af de huse, de iboer.

** Jacob Pedersen bartskær her sst. Hans Lauridsen og Peder Saxesen på egne og medarvingers vegne gav ham skøde for det 30 dalers indlæg, de har og er indlagt for i salig Niels Bangs den liden gård, som Jacob Pedersen har sig til forhandlet af Anne Lauridsdatter og Rasmus Mikkelsen her sst.

** Anne Bendtsdatter lod udvise efterskrevne af de huse, de iboer.

** Anne Bendtsdatter lod fordele efterskrevne.

(17)

** Karen Tønnesdatter her sst lod udvise Christen Bjerregrav at det boværelse, han nu iboer.

** mester Bonde Nielsen her sst lod udvise Mads Jespersen fra det hus sst, han nu iboer.

** mester Bonde Nielsen lod opsige Reinholt Skov og hans medarvinger og hustru søskende fra den gård, Bonde Nielsen iboer.

** mester Niels i Århus lod udvise Hans Glarmester her sst af det hus, han nu iboer.

(18)

** Niels Jacobsen borgmester lod udvise efterskrevne af de huse og gårde, de nu iboer.

** Niels Nielsen Bidstrup på Randers bys vegne. Søren Jensen byfoged opsatte den sag imellem Niels Nielsen Bidstrup på byens vegne og Tomas Sørensen Fussing på sine egne vegne belangende den mand af Tånum, han uden tilladelse har indtaget i sit hus, indtil i dag måned.

22/1 1621.

** Mads Jespersen her sst. eftersom Tomas Poulsen borger sst til 4.ting havde tiltale til Mads Jespersen borger sst anlangende et brev, han er tildømt at levere ham på Peder Thiemands vegne i Lübeck, om det byg, han ham solgt har, så leverede Mads Jespersen fra sig til Tomas Poulsen på Peder Thiemands vegne samme brev, og begærede sit genbrev.

(19)

** Christen Olufsen fisker her sst. Tomas Poulsen borger sst tog ham i hånd og dermed løslod ham af den dele, han havde over ham forhvervet.

** Hans Bendtsen her sst efter sin far Bendt Hansens fuldmagt lod læse og påskrive følgende brev, hvori Bendt Hansen kender sig, eftersom salig Jens Hansen Bay og hans hustru Åse Bendtsdatter begge ved døden er afgået, og efterladt dem stor gæld, så han selv og andre godtfolk lider stor skade, hvorfor han giver hans søn Hans Bendtsen på hans vegne og samme børns vegne, som er Maren Jensdatter Hans Jensen Søren Jensen og Peder Jensen samme arv og gods at frasige efter Jens Hansen Bay og hans hustru Åse Bendtsdatter, at hverken at arve eller gælde, dateret Randers 18/12 1620 Bendt Hansen, hvorefter Hans Bendtsen fremlagde sin skriftlige afsigelse, eftersom hans salig søster Åse Bendtsdatter 9/12 1620 og hans svoger Jens Hansen Bay 17/12 1620 ved døden er afgået, og han straks over graven efter ham 18/12 har afsagt arv og gæld, og efter hans salig søster Åse Bendtsdatter på hans søsterbørns vegne ikke at ville arve eller gælde efter dem i nogen måder, så begærer han, at denne hans frasigelse måtte blive læst og påskrevet, dateret 22/1 1621 Hans Bendtsen egen hånd.

(21)

** Peder Nielsen her sst til 4.ting lod opsige den bod, han nu iboer, til borgmester Niels Jacobsen.

** Niels Mortensen lod vurdere et værge for 10 sletdaler, som tilhørte Niels Germandsen i Hammershøj.

29/1 1621.

(22)

** Niels Jacobsen på borgmester og råds vegne. efterskrevne vidnede, at 9/1 da de kom gående ved skt Mortens kirke, straks da prædiken var ude, da så de en hob af borgerne her sst forsamlet i kong Hanses kapel, og Niels Ibsen var iblandt dem, og han begærede af dem, hvad de med ham den næst efterkommende mandag ville vidne imod borgmester og råd om byens porte, som en søndag havde været lukket, og da svarede de, at de for ham ville gå til borgmester Niels Jacobsen at bede for ham, hvortil han svarede, at de vel det må gøre, dog han intet ville bede dem derom.

** Niels Jacobsen på borgmester og råds vegne. efterskrevne vidnede, at de var tilstede i skt Mortens kirke, da prædiken var ude, og da læste Niels Ibsen en stævning for dem belangende portenes tillukkelse og sønderbrydelse, som var lukket den søndag næst før skt ludvigsdag sidst forleden, og da svarede efterskrevne, at de intet ville vidne med ham, men tilbød at gå hans bud til Niels Jacobsen og bede for ham, hvortil han svarede, dermed gør i vel.

(23)

** Morten Tønnesen skomagersvend her sst. Karen Tønnesdatter, salig Søren Segalts efterleverske, gjorde i dag hendes bror Morten Tønnesen til hendes fuldmægtige værge.

(24)

** Anders Sørensen Segalt, barnfødt her sst. Karen Tønnesdatter, salig Søren Segalts efterleverske med hendes lovværge hendes bror Morten Tønnesen sst, for dem og deres arvinger gav hendes medarving Anders Sørensen Segalt skøde på den ejendom liggende op til hans salig far Søren Christensen Segalts gård sst, som han efter skiftebrev er tilskiftet.

** Karen Tønnesdatter med hendes fuldmægtig Morten Tønnesen her sst. Anders Sørensen Segalt, borgersøn her sst, gav Karen Tønnesdatter, hans stedmor afkald for al den arv, ham arveligt er tilfaldet efter hans salig far hendes salig husbond.

** Tomas Poulsen her sst lod fordele for hovedgæld.

(25)

** Peder Skov her sst. efterskrevne vidnede, at de på rettens vegne skulle gøre Peder Skov udlæg af salig Jens Andersen Kare fordum borgmester sst hans efterladte ejendom for 187 daler, som Jens Kare er ham skyldig blevet på hans hustru Sidsel Lasdatters vegne, som han har været lovværge for af hendes patrimonium, og da har de været i hans ejendom, liggende i Hovmeden, som kaldes Jens Mammens ejendom, og da den største part var ganske øde og nedfaldet, så blev den med tre tilliggende boder og halve agre udlagt Peder Skov for al forberørte gæld.

(26)

** Niels Jensen i Helsted lod fordele for hovedgæld.

** Tomas Clemendsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Søren Jensen Hatstafferer her sst havde 3.ting Peder Pedersen hattemager sst for 11 daler efter hans regnskabsbog, som er for forløfte, han for ham har været i til Kirsten salig Poul Nielsens sst, og for lånte penge og varer, han har bekommet af ham, hvortil han svarede, at Søren Hatstafferer skal være ham 8 daler skyldig, hvilket han benægtede, og fremæskede bevis, hvorefter Peder Pedersen blev tildømt at betale Søren Jensen samme førnævnte pending.

(27)

** Albret Skeel efter 3 ugers opsættelse havde tiltale til Niels Podemester her sst, for han har beskyldt to hans tjenere Jens Jensen og Jens Pedersen for nogen bier, de skal have ham frataget, hvorefter blev afsagt, at Niels Podemester bør førnævnte personer for samme bier at sigte eller lovligt at undskylde.

(28)

** Tomas Mikkelsen, barnfødt her sst, på sine egne og på søster Else Mikkelsdatters vegne afsagde arv og gæld efter hans salig far Mikkel (blank) hans dødelige afgang, så han efter han hverken vil arve eller gælde.

** Peder Ankersen her sst havde 3.ting til Anders Troelsen borger sst for 29 daler, som er for 9 tønder Rostocker øl, som hans hustru udtog af hans fælles skude ved Sønderbro 1620, hvortil Anders Troelsen svarede, at hvis øl, han i så måder bekommet har, det havde hans hustru købt og bekommet af hendes bror Peder Skov på den regnskab og gæld, som dem imellem var, og Peder Ankersen fremlagde et register over borgere, som endnu rester med betaling for øl, de af hans fælles skude købt har, hvorpå Anders Troelsen er påskrevet, hvilket register var underskrevet af Peder Skov, som nu mundeligt sagde, at samme Rostocker øl tilkom Peder Ankersen, hvorfor Anders Troelsen blev tildømt at betale samme øl.

(29)

** Margrete, salig Niels Fiskers her sst lod fordele for hovedgæld.

(30)

5/2 1621.

** Christen Madsen Skriver borger her sst. Peder Pedersen borger sst tilsagde ham, at han var noget så letfærdig med hans domme.

** Peder Ankersen her sst havde 4.ting til Anders Troelsen borger sst for 29 daler, som er for 9 tønder Rostocker øl, han bekommet har, og som han tilbød at betale.

** Las Christensen i Hastrup. synsmænd afhjemlede syn på en død karl, som havde hjemme i Hastrup, som lå på Voldum marks jord, hvor han lå død under et læs tørv og vognen, som lå på ham, og hestene stod på samme sted, som vognen var væltet.

(31)

** Peder Skov på Randers bys vegne. efterskrevne vidnede, at for 14 dage siden så den halve part af Østerport her for byen, som var tilforn noget brækket, var noget tillukket, så da Søren Sørensen kom kørende med en vogn, da var der så snæver køring, at han ikke kunne komme ud af porten, med mindre han kørte på porten, så den gik i stykker, så han og fik nogen skade på samme vogn.

** Peder Skov gav derfor last og klage over Søren Sørensen for samme port, han havde sønderkørt.

** Peder Skov lyste ham derfor et fuldt vold til.

** Anders Troelsen her sst lod vurdere et harnisk med en stormhat en langbøsse fra Søren Hansen sst, som han udlagde ham for den gælds rest, han var salig Jens Hansen Bay skyldig.

** Peder Jørgensen snedker lod fordele for hovedgæld.

(32)

** Frands Rasmussen her sst. Niels Madsen Pamhole borger her sst på sine egne og medarvingers vegne gav ham skøde på den abildhave og jordsmon, som Niels Madsen Pamhole på sin mor og egne vegne 8/2 1601 havde forpantet til salig Niels Jensen Sallingbo fisker sst, hvilke hans efterleverske Margrete Lasdatter efter hendes salig husbonds død havde solgt til Frands Rasmussen.

** Christoffer Jensen Dons lod fordele for hovedgæld salig Jens Christensens efterleverske Maren Poulsdatter med flere.

** Peder Knudsen Faxing lod fordele for hovedgæld.

(33)

** Albret Skeel til Fussing havde tiltale til Niels Podemester borger her sst for to hans tjenere i Ålum, han skal have beskyldt for nogen bier, som ham er frastjålet, og mener derfor, at han burde samme mænd at sigte eller lovligt at undskylde, som han blev tildømt.

** Søren Jensen Lang og Rasmus Søby. Jens Vendelbo opsatte den sag imellem dem belangende den skipper Jens Nørager, Rasmus Søby skal have antaget imod Hans Jensen og Søren Langs minde og vilje på sin skude.

(34)

** Jacob Knudsen fisker lod fordele for hovedgæld.

** Søren Hatstafferer og Peder Pedersen hattemager her sst sagde venligt og vel om al deres gæld på begge sider, imellem været har til denne dag, er dem imellem klargjort og afbetalt.

** Anders Troelsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Anders Troelsen her sst lod fordele for hovedgæld.

(35)

** Anders Troelsen lod fordele for hovedgæld efterskrevne, som var salig Jens Bay skyldig, som Anders Troelsen til sig annammede i sin betaling af ham.

** Mads Troelsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Mads Troelsen lod fordele for hovedgæld.

(36)

** Las Hvid her sst lod fordele for hovedgæld.

** Las Hvid her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Poulsen Lueskrædder her sst lod fordele for faldsmål.

** Jens Nielsen Kristrup her sst lod fordele for hovedgæld

(37)

** Jens Andersen Mammen lod fordele for hovedgæld.

(38)

** Maren Knudsdatter her sst begærede et stokkenævn, og efterskrevne 24 borgere svarede, at så længe de hende kendt har, da har hun skikket sig ærligt og vel som en ærlig dannekone, og ingen ulempe de til denne nærværende tid og dag ved hende at eftersige.

** Mads Poulsen på hans mor Kirsten salig Poul Nielsens vegne lod fordele for hovedgæld

(39).

** Mads Poulsen på hans mor Kirsten salig Poul Nielsens vegne lod fordele for hovedgæld.

(42)

** Mads Poulsen på hans mor Kirsten salig Poul Nielsens vegne lod fordele for hovedgæld.

12/2 1621.

** Søren Andersen skomager i Torsager bød sig i rette mod Jens Nielsen Kristrup borger her sst, men han fremkom ikke.

** Søren Andersen Bay her sst lod fordele for hovedgæld.

(43)

** Peder Favsing her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Nielsen Hjermind i Odense. Søren Jensen Bang borger her sst bekendte at være ham skyldig 200 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham hans boder og ejendom på Østergrave.

** Jacob Pedersen skomager her sst. Niels Jensen Islænder her sst gav ham skøde på hans gård på Vestergrave her sst, som var hans formand salig Anders Jensen Bjerrings forrige ejendom.

(44)

** Anne Pedersdatter salig ---- her sst lod fordele for hovedgæld.

** Anders Stangerum i Mariager med høringsdele havde tiltale til Anne Tygesdatter her sst og til salig Splid Sørensens efterladte barn sst og gav dem til sag efter hans regnskabsbog. sagen blev indfundet for borgmester og råd.

(46)

** Albret Skeel stævnede Niels Podemester her sst for to hans tjenere, han skal have beskyldt for nogen bier, ham skal være frastjålet, hvorimod Niels Podemester fremlagde en landstings opsættelse til Viborg landsting, belangende et vidne til Fussing birketing skal være udstedt, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

(47)

** Søren Jensen Lang på Hans Jensen og sine egne vegne. byfogden opsatte den sag imellem dem og Rasmus Søby her sst, for deres skipper han imod forbud havde antaget, til i dag 14 dage.

** Søren Jensen på KM vegne og Peder Skov på byens vegne opkrævede sandemænd over Søren Sørensen, som tjener Las Griis i Vestrup, for en part af Østerport, han skal have sønderkørt i splinter, årsagen at den halve part af Guds vejrlig var noget tilblæst, så han ikke ville have umag at sætte af vognen, den at oplade.

19/2 1621.

** Peder Skov på byens vegne. synsmænd afhjemlede syn på Østerport, hvori fire fjæl var sønderkørt og den halve part deraf i splinter, og jernet derpå at være kroget, som Peder Skov på byens vegne sigtede Søren Sørensen, Las Griises dreng i Vestrup for modvilligt at have sønderkørt.
 
(48)

** Anders Nielsen Stangerum i Mariager. Hans Gremersen bekendte at have ladet stævne Anders Stangerum til næstkommende landsting belangende hans tiltale til Anne Tygesdatter her sst.

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs efterleverske. Hans Gremersen benægtede ved højeste ed, at han aldrig havde ladet stævne fru Ellen Rostrup eller fru Kirsten Sandberg for rigens kansler.

** Hans Gremersen her sst. Christen Pedersen borger i Århus lod læse et delevidne af Århus byting 9/11 1620 og et landstingsvidne efter samme dele over Hans Gremersen for 11 sletdaler, Didrik Worm på hans fars vegne havde ladet ham dele for, hvorimod Hans Gremersen fremlagde forbemeldte hovedgæld og begærede, at Christen Pedersen ville samme pendinge annamme.

(49)

** Knud Pedersen i Hald. Villum Hansen her sst havde 3.ting til Knud Pedersen for to tønder byg, som han siger, han er ham skyldig, hvilket han benægtede ved sin sjæl og højeste ed.

** Peder Skov på byens vegne havde tiltale til Anders Troelsen Vogn Lauridsen Hans Carstensen og Niels Kyvling kræmmer her sst, for de 12/12 sidst forleden imod det forbud, lensmand Eske Brock samt borgmester og råd her sst har forbudt og påmindet menige borgere, at de ikke må have nogen omgængelse med nogen i den farlige pestilentses tid, som var kommet fra de steder, som pesten da heftigt grasserede, og de skal have drukket med en person Mads Lassen borgersøn her sst, som den tid var kommet fra Århus, som samme sygdom da heftigt grasserede, og skal have drukket med ham ved Sønderbro her for byen af den årsag, at han ikke måtte komme i byen, for hvilken ulydighed de til bytinget 17/1 1620 er påkendt at have uret gjort, hvortil de forpligtede sig at skal stille borgmester og råd for samme deres forseelse tilfreds.

(50)

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne begærede fyldning på sandemænd over Søren Sørensen, som tjente Las Griis i Vestrup, for han voldeligt har sønderkørt den halve part af Østerport her for byen i splinter, af årsag han ikke ville stå af vognen at oplukke samme halve port, som af Guds vejrlig var tilblæst, så blev opnævnt efterskrevne, som fulgte sandemændene til deres tov at gøre over ham, hvorefter de gjorde deres ed og tov og svor Søren Sørensen et fuldt vold over.

(51)

** Christoffer Jensen sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Nielsen i Østrup lod fordele for hovedgæld.

** Mads Jespersen her sst lod fordele for hovedgæld.

(52)

** Mette Baysdatter lod fordele for hovedgæld.

** Tomas Clemendsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Mads Troelsen her sst lod fordele for hovedgæld.

(53)

** Bendt Hansen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Christen Sørensen smed. Søren Lang her sst løslod ham af al den gældsmål, han til denne dag har haft ham i og kvitterede ham for husleje.

** Niels Skrædder i Hastrup på hans husbonds (blank) vegne lyste for manddød efter salig (blank) Christensen, som fandtes at ligge død under et læs tørv i Voldum mark.

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs og fru Kirsten Sandberg til Fruelgård og Søren Christensen Try i Kærende havde tiltale til Hans Gremersen her sst for den vidtløftige trætte, han til Sønderhald herredsting Viborg landsting og nogle gange for rigens kansler har påført dem, dertil stor umage besværing og stor bekostning anlangende tre stykker bøgetræ, som fru Kirsten Sandberg har undt Tomas Simonsen i Koed i hendes mors skovspart, og som Søren Christensen har på førnævnte ting hjemlet ham, hvilken sag, Hans Gremersen ved Viborg landsting skal have tabt, hvorfor de formener, at Hans Gremersen forpligtet er dem deres udlagte pending igen at give, som de derpå bekostet har med breve vognleje kost og tæring, som hidindtil beløber 194 rigsdaler, hvortil Hans Gremersen benægtede ved ed, at han aldrig havde ladet dem stævne for rigens kansler, hvorfor han mente sig ingen kost og tæring at være pligtig. sagen blev opsat en måned.

(55)

** fru Ellen Rostrup havde tiltale til Hans Gremersen her sst for kost og tæring, som han på Viborg landsting er tildømt at give hende, formedelst han har stævnet hende til Viborg landsting, som med tingsvidne bevises. sagen blev opsat 14 dage.

(56)

** Jens Pedersen i Grenå på hr Laurids Jensen sognepræst sst Anders Rasmussen byfoged Peder Kvist tingskriver samt på hans egne vegne havde tiltale til Hans Gremersen her sst for kost og tæring, som han på Viborg landsting er tildømt at give dem, formedelst han har stævnet dem til landstinget og ikke siden ville stævningen fremlægge, hvorfor han bør forpligtet være at give dem deres efterskrevne kost og tæring med vognleje brevpendinge og forsømmelse. sagen blev opsat en måned.

(57)

** Peder Skov på hans mor Maren salig Mogens Skovs vegne lod fordele for hovedgæld.

26/2 1621.

** Hans Jensen her sst og Claus Christensen forrige foged på Clausholm voldgav deres trætte regnskab og gæld på efterskrevne dannemænd, så hvis de imellem siger Hans Jensen og Claus Christensen, skal stå fuldkommen ved sin fuldmagt.

(58)

** Peder Skov på byens vegne. synsmænd afhjemlede syn på Anders Tøgersen i Vorup, som havde slag og sår i hovedet, som han sigtede Søren Eriksen i Værum for at have slået ham.

** samme synsmænd afhjemlede syn på Rasmus Sørensen i Vorup hans skade, og han havde et stort sårmål i hans hoved, som han beskyldte førnævnte Søren Eriksen for at have slået ham.

** Niels Mortensen her sst. borgmester Niels Jacobsen gav tilkende, at han vil have Niels Mortensen erlediget for sin anpart af det lov, han i var på Gertrud Hansdatters vegne, som hr Jens i Horslev var medforlover for, så Niels Jacobsen vil nøjes med hr Jenses forløfte.

(59)

** Niels Mortensen her sst. Peder Pedersen borger sst tilsagde Niels Mortensen, at hans hustru havde lovet Peder Pedersens hustru nogen breve fra, dertil svarede Niels Mortensen, at han skulle drive det i Peder Pedersen igen.

** Peder Pedersen her sst. Niels Mortensen borger sst leverede fra sig til Frands Byskriver at skulle forskaffe tilstede tre breve, som er et skiftebrevs udlæg og vederlæggelse belangende Gertrud Pedersdatters forrige mødrene arv, samt et fire mænds forlovsbrev til Gertrud Pedersdatter for hvis gods, som af Gertrud Hansdatters bo skulle udlægges for samme piges mødrene arv, og et Peder Pedersens brev på 150 gode daler, han har lovet sine tre stedbørn efter deres salig far.

** Peder Pedersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Jensen Tjæreby her sst lod fordele for hovedgæld.

(60)

** Mads Sørensen Værum lod fordele for hovedgæld.

** Søren Jensen Lang her sst lod fordele for hovedgæld

** Niels Nielsen Bidstrup lod fordele for hovedgæld.

(61)

** Anders Troelsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Jacobsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Iver Keldsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Anne Pedersdatter lod fordele for hovedgæld.

(62)

** Reinholt Surlænder lod fordele for hovedgæld.

** Peder Ankersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Ankersen lod fordele efterskrevne.

(63)

** Mads Jensen Ørsted her sst lod fordele for hovedgæld Christen Keldsen i Haslund og hans bror Morten Keldsen med flere.

** Peder Skov på byens vegne. Niels Jepsen kræmmer sandemand bekræftede hans medbrødre sandemænds ed over Søren Sørensen, som tjente Las Griis.

** Christen Kovsted her sst lod fordele for hovedgæld, der iblandt Inger salig Anders Knudsens efterleverske i Stovby.

(64)

** Peder Jensen Lerbjerg her sst lod fordele for hovedgæld, der iblandt Anders Clausen, som tjener hr Christoffer i Granslev.

** Peder Jensen Lerbjerg her sst lod fordele efterskrevne.

** Peder Jensen Lerbjerg her sst lod fordele efterskrevne.

(65)

** Poul Skriver ridefoged. efterskrevne vidnede, at de 5/2 1621 hørte, at Maren Nielsdatter, som forleden år tjente Peder Jensen i Lund, bekendte, at Søren Tomasen, som da tjente i gårde med hende og nu i Torsager, er hendes barnefar til det barn, hun fik, og at han gav hende en daler og en dyne, for hun skulle undskylde ham, og det skulle påskylde en soldat.

** Tomas Clemendsen her sst lod fordele for hovedgæld.

(66)

** Albret Skeel med en 14 dages opsættelse havde tiltale til Niels Podemester her sst, for han nogen tid forleden skal have beskyldt to hans tjenere Jens Jensen og Jens Pedersen i Ålum for nogen bier, de ham skulle have frataget, hvortil Niels Podemester svarede, at han på ny har ladet stævne samme tingsvidne til Viborg landsting, hvorefter blev afsagt, at Niels Podemester enten bør samme mænd fuldkommen at sigte for samme bier, eller dem lovligt derfor at undskylde.

(67)

** Peder Ankersen her sst. Peder Saxesen borger sst på sine og sine arvingers vegne gav ham skøde på den gård og ejendom, som kaldes salig Rasmus Lemmers og salig Laurids Jacobsen skrivers forrige ejendom her sst, som han ham solgt har.

** Frands Rasmussen her sst lod fordele for hovedgæld.

(68)

** Jens Nielsen Kristrup her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Andersen Mammen lod fordele for hovedgæld.

** Jens Andersen Mammen lod fordele for hovedgæld.

(70)

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne Anders Tøgersen i Vorup på sine egne vegne gav last og klage over Søren Eriksen i Værum, for han på broen først slog Rasmus Sørensen med en fork i hans hoved, og da sagde Anders Tøgersen til ham, det gjorde du uret med, du slog ham uærligt, så vendte Søren Eriksen sig om og slog ham i hans hoved med en fork og løb tilbage til Randers.

(71)

** og de lyste derfor Søren Eriksen et fuldt vold til.

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne Rasmus Sørensen i Vorup på sine egne vegne gav last og klage over Søren Eriksen i Værum for den skade, han samme tid gjorde ham.

** og de lyste ham derfor vold til.

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne og ung Laurids Murmand på sine egne vegne gav last og klage over Las Pedersen Skåning her sst, for han sønderslog lille Ludvig Murmands dør.

(72)

** og de lyste ham derfor et fuldt vold til.

** og synsmænd afhjemlede syn på lille Laurids Murmands dør, som var sønderslået med sten, som lå nedenfor døren.

** Anne Pedersdatter Vendelbos lod fordele for hovedgæld

** Jørgen Mund lod opkræve sandemænd at gøre deres tov over salig Mads Christensen af Hastrup, som fandtes død under et læs tørv i Voldum mark, om samme hans bane og hvis ham har af livet bragt.

(73)

** Mads Poulsen på hans mor Kirsten salig Poul Nielsens efterleverskes vegne lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

(74)

** Mads Poulsen på sin mors vegne lod fordele for hovedgæld.

5/3 1621.

** Niels Jacobsen borgmester her sst tilspurgte hr Anders Ibsen sst, om han kendtes ved den ager, som salig Jens Hansen Bay har haft i brug, og da gik hr Anders straks af tinget.

** Anders Tøgersen og Rasmus Sørensen i Vorup. efterskrevne vidnede, at de fastelavns mandag kom gående over Sønderbro, og da hørte de, at Anders Tøgersen sagde til Søren Eriksen, at han slog dem som ingen ærlig karl, hvortil han svarede, at han slog ham som en ærlig karl, og da blødte de begge to både Anders Tøgersen og Rasmus Sørensen, som klagede, at han slog dem med en fork, hvortil Søren Eriksen bekendte, at han gjorde dem samme skade, hvilket han ikke ville benægte.

(75)

** Svend Skomager her sst lod fordele for hovedgæld.

** Hans Jensen Brændgård her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Jacobsen borgmester på byens vegne. hr Anders Ibsen forrige latinske skolemester og præst i Mariager til 3.ting lod læse og påskrive en seddel, at han er vidende om, at der i jordebøgerne og skattebøgerne findes en halv ager til salig Christen Jørgensen skomagers gård, som han nu købt har, så lyser han efter hvem, som samme halve ager i brug har, og hvad adkomst de har dertil, og forbyder alle og enhver at befatte sig med samme ager, Randers 19/2 1621 Anders Ibsen egen hånd.

(76)

** Niels Mortensen Ibsen. Peder Skov på borgmester og råds vegne og på Søren Jensen byfogeds vegne med høringsdele havde tiltale til Niels Mortensen Ibsen borger her sst for 41 kurant daler kost og tæring, som var anvendt på den sag, han dem med flere havde stævnet til snapsting og selv tabte sagen, hvortil han svarede, at landsdommen ikke tilholder borgmester og råd eller byfogden nogen kost og tæring, men da han ikke ville lide dele, tilbød han at betale med efterskrevne varer, som blev vurderet, og han blev tilbudt at indløse dem inden i dag otte dage.

(78)

** Mads Sørensen Værum her sst lod fordele for hovedgæld.

** Anders Troelsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Nielsen Kristrup her sst lod fordele for hovedgæld.

(79)

** Niels Groersen her sst. hr Christen Tomasen præst til Harreslev og Albæk sogne solgte og skødede til ham hans gård her sst, som Niels Groersen selv iboer.

** Jørgen Mund begærede fylding på sandemænd anlangende salig Mads Christensen af Hastrup hans bane at omtove, som befandtes at være død og var kvalt under et læs tørv på Voldum marks jord 19/1 sidst forleden, hvorefter for sandemændene blev fremlagt synsvidne af bytinget 5/2 sidst forleden, hvorefter de gjorde deres tov i så måder, at forbemeldte vogn og tørv har gjort salig Mads Christensen sin døds bane.

(81)

** Niels Jacobsen borgmester her sst lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

(82)

** Niels Jacobsen borgmester lod fordele efterskrevne for hovedgæld

(83)

** Niels Jacobsen borgmester lod fordele for hovedgæld.

(84)

** Niels Jacobsen borgmester lod fordele for hovedgæld.

(85)

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne Rasmus Sørensen i Vorup på sine egne vegne opkrævede sandemænd over Søren Eriksen i Værum for skade, han slog ham i hans hoved uden tilbørlig årsag.

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne Anders Tøgersen i Vorup på sine egne vegne opkrævede sandemænd over Søren Eriksen i Værum for sår og skade, han slog ham uden tilbørlig årsag.

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne Ludvig Murmand på sine egne vegne opkrævede sandemænd over Las Pedersen Skåning her sst for nogen fjæl, han skal have sønderslået i Ludvig Murmands dør.

(86)

** Søren Jensen Lang her sst efter 4 ugers opsættelse på hans egne og Hans Jensens vegne sst havde tiltale til Rasmus Pedersen Søby sst, for han skal have antaget deres forrige skipper Jens Nørager fra deres kåg, han førte, og med sig på sit skib at følge næst forleden sommer imod borgmester og råds dom, hvortil Rasmus Søby svarede, at efterdi samme skipper havde tilbudt dem sin tjeneste at ville udstå efter samme dom, om de ham ville betale og lønne, hvilket de ikke har villet indgå, mente han derfor, at han såvel som en anden burde at hyre ham, og mente for slig tiltale burde kvit at være, hvilket han blev tildømt.

12/3 1621.

** Niels Nielsen Bidstrup lod vurdere 11 alen fillemot bommesi, som han havde i pant af Jens Pedersens søn i Havrum Peder Jensen.

** Niels Mortensen og Peder Pedersen borgere her sst voldgav al deres sag iringer og trætte på efterskrevne fire dannemænd, og hvis de dem imellem siger, skal de holde og efterkomme.

(87)

** Niels Nielsen Bidstrup her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Nielsen Kristrup her sst lod fordele for hovedgæld.

(88)

** Peder Jensen Let her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Knudsen Faxing her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Skriver i Ebeltoft lod fordele for hovedgæld.

** Niels Skrædder Værum her sst lod fordele for hovedgæld.

(89)

** Niels Poulsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jacob Pedersen skomager her sst. synsmænd afhjemlede syn på den gårds huse på Vestergrave, som Jacob Pedersen købte af Niels Islænder sst.

** Mads Sørensen Værum her sst. synsmænd afhjemlede syn på den gårds huse, som Mads Værum har købt af Niels Islænder.

(90)

** Niels Poulsen her sst. Søren Christensen i Volstrup gav ham skøde på den gård og ejendom sst, som han købte af Christen Mikkelsen sst.

** Søren Jensen Lang her sst havde 3.ting til Gertrud Sørensdatter sst for 6 daler, hun skal have lovet for sin datter Karen Christensdatter til ham, hvortil Gertrud Sørensdatter svor ved sin sjæl og højeste ed, at hun aldrig havde lovet for hende, og da Søren Lang ikke kunne bevise gælden, blev Gertrud Sørensdatter fundet fri for hans tiltale.

(91)

** Iver Andersen her sst fremlagde et register, at 6/2 1621 blev efterskrevne gods vurderet efter salig Mette Sørensdatter, som døde sst.

(92)

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne Anders Tøgersen i Vorup på egne vegne begærede fylding på sandemænd over Søren Eriksen i Værum for skade, han 12/2 sidst forleden gjorde Anders Tøgersen med en fork, hvorefter sandemændene svor Søren Eriksen et fuldt vold over.

(93)

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne Rasmus Sørensen i Vorup på sine egne vegne. sandemændene svor førnævnte Søren Eriksen i Værum et fuldt vold over, som er for stort sårmål og skade, han samme tid slog Rasmus Sørensen i Vorup.

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne ung Ludvig Murmand på sine egne vegne opkrævede sandemænd over Las Pedersen Skåning her sst, som er for fjæl, han har sønderslået på Ludvig Murmands dør.

19/3 1621.

(94)

** Anders Nielsen Stangerum i Mariager og Hans Gremersen her sst voldgav deres regnskab og iring på fire dannemænd at skulle dem endelig imellem sige, hvilket skal stå urykkeligt ved sin fuldmagt.
 
** Christoffer Jensen her sst. Maren Poulsdatter, som tjente salig Peder Nielsen Dons her sst, vidnede at 3 uger efter skt Mikkelsdag nu på det tredje år, da hørte hun, at Niels Hammer sendte bud af salig Peder Donses hus til Christen Pedersen Spliid her sst, at han skulle sende ham nogle silkesnore efter en prøve, og Niels Hammers bud kom tilbage med samme silkesnore.

** Peder Skov på byens vegne. synsmænd afhjemlede syn på Berete Lasdatter, som tjente Bendt Hansen her sst hendes skade, og da var hun blå to steder over hendes albue, som hun beskyldte Iver Keldsen sst for at have stødt hende i hans hus, da hun ville lede efter en kok, hvilket Iver Keldsen ved sin sjæl og højeste ed benægtede, men gav last og klage over hende, for hun er indkommet i hans hus og uførmet ham, hvortil Berete Lasdatter svarede, at hun gerne ville efterlade ham sin sag, thi han det nu havde købt dyrt nok.

(95)

** Peder Skov på byens vegne. efterskrevne vidnede, at ovennævnte Berete Jensdatter indkom i Iver Keldsens stue og kaldte ham tyv og skælm, og sagde, at der skulle fare djævlen i ham, hvilket hun højligt benægtede.

** Peder Tygesen her sst gav tilkende, at Anne Peder Munkdrups her sst skal have ladet give ham varsel og bød sig imod hende i rette, men hun fremkom ikke, hvorfor fogden gav ham for hendes tiltale kvit.

(96)

** Jens Jacobsen skrædder her sst lod fordele for hovedgæld.

** Mads Jensen Ørsted her sst lod fordele for faldsmål, der iblandt Christen Keldsen og hans bror Morten Keldsen i Haslund.

** Jesper Jensen her sst leverede fra sig inden tinge et slagsværd, som havde tilhørt salig Jens Hansen Bay sst, som han havde fået i forvaring, og han svor, at hverken han eller hans hustru Margrete Lasdatter ikke har andet af salig Jens Hansen Bays gods.

** Hans Billedsnider her sst lod fordele for hovedgæld.

(97)

** Maren Jensdatter salig Jens Lauridsen Hvids efterleverske her sst. Jens Nielsen Dal i Tørslev i Rougsø herred på hans hustrumor Maren Lauridsdatters vegne i Tørslev hendes vegne gav Maren Jensdatter afkald for al den arv, hun efter hendes salig bror Jens Lauridsen Hvid tilfaldet var.

** Jep Jensen Bager her sst. Søren Sørensen hatstafferersvend, barnfødt her sst, på sin søster Karen Sørensdatter og egne vegne gav deres stedfar Jep Jensen afkald for arv efter deres salig far Søren Knivsmed.

** Niels Nielsen Embedsbo her sst. Jep Jensen Bager her sst på sine egne vegne og Søren Sørensen hatstafferersvend på egne og søster Karen Sørensdatters vegne gav ham skøde på et stykke øde jordsmon og ejendom, som de til Niels Nielsen solgt har.

(98)

** Niels Nielsen Embedsbo her sst. Søren Jensen byskriver med fuldmagt af Jens Hegelund borgmester i Ebeltoft og på hans vegne skødede hans gård her sst, som kaldes Rosengård, til Niels Nielsen Embedsbo.

** Niels Nielsen Embedsbo lod læse og påskrive et skøde på samme gård, udstedt i Randers rådhus 1576 mandagen før Vorfrue dag.

** Peder Jensen Tjæreby her sst. Hans Gremersen sst havde 3.ting til Peder Tjæreby for 18 sletdaler efter en seddel til Christen Pedersen borger her sst, dateret 23/3 1619 Peder Jensen egen hånd, hvorimod han fremlagde Christen Pedersens kvittering, dateret 12/5 1621, hvorfor byfogden fandt Peder Jensen Tjæreby for den tiltale kvit.

(99)

** Christoffer Jensen her sst gav tilkende, at han tit og ofte tiltales af Christen Pedersen borger sst for nogle pending, han beråber sig på, hans formand skal have lovet til ham for Niels Hansen for nogle silkesnore, han skal have ladet hente, hvilken gæld Christoffer Jensen benægter og fragår, det hans formand salig Peder Nielsen Dons ikke skal have lovet for, hvilket han beviser med to tingsvidner, hvorfor byfogden fandt ham for Christen Pedersens tiltale erlediget.

(100)

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne Laurids Murmand på sine egne vegne. sandemændene svor Laurids Pedersen Skåning et fuldt vold over efter klagevidne syn og sigtelsesvidne, som over ham forhvervet er.

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne Las Nielsen i Svinding på sine egne vegne gav last og klage over Niels Christensen i Ginnerup, for han stak ham i hans højre hånd med en fork.

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne Las Nielsen i Svinding på sine egne vegne. synsmænd afhjemlede syn på Las Nielsens skade i sin højre arm, som han beskyldte Niels Christensen i Ginnerup for at have stukket ham med et spyd.

(101)

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs fru Kirsten Sandberg og Søren Christensen degn i Kærende havde tiltale til Hans Gremersen efter en måneds opsættelse for en ufornøden trætte, han har påført dem, og da han ved Viborg landsting har tabt sagen, formener de, at han bør give dem deres udlagte pending igen, som de har anvendt til brevpenge kost og tæring vognleje, som beløber sig 194 daler kurant, hvorimod Hans Gremersen fremlagde sit indlæg. sagen blev opsat 14 dage.

(102)

** fru Ellen Rostrup efter en måneds opsættelse havde tiltale til Hans Gremersen her sst for kost og tæring, som han af landsdommerne til Viborg landsting er tildømt at give hende, såvel flere folk, formedelst han har stævnet hende til landstinget, og ikke ville lade stævningen fremlægge, hvorimod Hans Gremersen fremlagde sit skriftlige svar.
sagen blev opsat 14 dage.

(103)

** Jens Pedersen i Grenå på hr Laurids Hansen sognepræst Anders Rasmussen byfoged Peder Kvist tingskriver og hans egne vegne efter en måneds opsættelse havde tiltale til Hans Gremersen for kost og tæring, som han af landsdommerne til Viborg landsting er tildømt at give dem, formedelst han har ladet dem stævne dertil og ikke ville lade stævningen fremlægge. sagen blev opsat 14 dage.

(104)

** Ejlert Meyer borgmester på borgmester og råds vegne.

** Ejlert Meyer borgmester her sst. Christen Nielsen Hakkelsmands søn, som fængsligt var anholdt, for han har forløbet sin skole og givet sig under soldat, han forpligtede sig ved højeste straf, at dersom han ikke efter denne dag forfølger sin skole og lærdom og holder sig fra druk og dobbel, da forpligter han sig straks at skal pågribes og sættes i kongens jern at bortskikkes til København der at lide sin tilbørlige straf.

** Jens Andersen Mammen her sst lod fordele for hovedgæld.

(105)

** Peder Ankersen rådmand her sst. Berete Christoffersdatter, borgerdatter sst, bekendte at være ham skyldig 40 sletdaler, som han hende lånt har, hvorfor hun pantsætter ham sin bod og ejendom.

(106)

** Niels Jacobsen borgmester lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

(107)

** Niels Jacobsen borgmester. synsmænd afhjemlede syn på de fiskegårde, som Peder Jensen fisker røgter for ham.

** Mads Knudsen i Hallendrup lod fordele for hovedgæld.

** Søren Sørensen Gylling i Århus lod fordele for hovedgæld.

(108)

** Peder Jensen Storum i Mariager lod fordele for hovedgæld.

** Anders Jensen Elkær sandemand her sst. Niels Jespersen kræmmer sandemand bekræftede alle sine medbrødre sandemænd deres tov, som de gjorde og svor i hans fraværelse.

9/4 1621.

** Margrete Jens Christensen Bjerrings efterleverske her sst erbød sig med hendes husbonds regnskabsbog i rette imod Hans Gremersen sst hans tiltale, men da han ikke var mødt, fandt byfogden hende lovløs hjem.

** Niels Pedersen skrædder her sst gav last og klage over Peder Hatstafferers søn Søren Pedersen sst, for han nogle gange har været efter Niels Skrædders søn Jens Nielsen.

(109)

** Mette Johan Kocks her sst lod vurdere en gammel foldet kåbe for 4 sletdaler, som hun havde i pant og hjemløst fra Niels Buntmager sst.

** Christoffer Jensen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Frands Rasmussen her sst. Peder Pedersen Bager sst bekendte, at hans stedfar Frands Rasmussen retteligt har betalt ham hvis arv, han efter sin salig far Peder Pedersen Bager her sst tilfaldet er.

(110)

** Rasmus Mikkelsen i Mariager på Anne Lauridsdatter sst hendes vegne. Anders Nielsen Rodskov lovede at betale hende de 30 daler, som hun har Karen Baysdatter fordelt for til bytinget.

** Anders Nielsen i Vindbylund  Rasmus Mikkelsen i Mariager på Anne Lauridsdatters vegne sst løslod Karen Baysdatter og hendes lovværge Peder Rasmussen Kjørdt af al den delemål og forfølgning, hun har ladet forhverve over den for 30 daler, de er hende skyldig.

(111)

** Niels Jensen Islænder her sst. Peder Rasmussen Kjørdt borger her sst på sin hustru Karen Baysdatters vegne Anders Nielsen i Vindbylund på sine egne vegne og på alle salig Erik Pedersen og førnævnte Karen Baysdatters børn deres vegne gav Niels Jensen skøde på det stenhus, som Peder Rasmussen og hans hustru Karen Baysdatter såvel som hendes forrige salig husbond iboede.

** Peder Ankersen her sst. synsmænd afhjemlede syn på den gård, som han købte af Peder Saxesen.

(112)

** Mette Baysdatter her sst lod fordele for hovedgæld.

** Mads Sørensen Værum lod fordele for hovedgæld.

(113)

** Søren Jensen byfoged på sine egne vegne. fru Ellen Rostrup fru Kirsten Sandberg og Søren Christensen i Kærende og Hans Gremersen her sst bevilgede, at den tiltale, de havde til Hans Gremersen angående kost og tæring, som var anvendt imod Hans Gremersen, måtte opsættes 14 dage.

** fru Ellen Rostrup fru Kirsten Sandberg og Søren Christensen i Kærende. deres forberørte sag efter deres bevilling opsatte Søren Jensen til i dag 14 dage førstkommende.

(114)

** fru Ellen Rostrup efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Hans Gremersen her sst for kost og tæring, han er tildømt på Viborg landsting at give hende, hvorimod Hans Gremersen fremlagde sit skriftlige indlæg, hvorefter han blev tildømt at betale fru Rostrup den fordrede sum.

(115)

** Jens Pedersen i Grenå både på sine egne her Laurids Anders Rasmussen og Peder Kvist sst deres vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Hans Gremersen her sst for kost og tæring, han på Viborg landsting er tildømt at give dem, som han blev tildømt at betale.

(116)

16/4 1621.

** Peder Pedersen her sst lod fordele for hovedgæld.

(117)

** Niels Jensen Islænder. Maren Rasmusdatter sst bekendte, at han havde afbetalt hende på sine egne og sine brødre salig Jens Rasmussen, som boede i Holtug i Stevns herred i Sjælland og salig Hans Rasmussen, som boede i Kristrup deres vegne al den arv, dem var tilfaldet efter salig Hans Rasmussen i Kristrup.

** Rasmus Mikkelsen i Mariager. synsmænd afhjemlede syn på det bryggers af den gård, Hans Felbereder iboer, samt på et stykke plankeværk, som er sat bag Bendt Hansens stald, og Rasmus Mikkelsen gav last og klage, at samme plankeværk skal Bendt Hansen for 3 uger siden ladet sætte inde på hans og hans medarvingers grund og ejendom.

(118)

** Karen Tønnesdatter salig Søren Segalts efterleverske. Christen Yttesen sst efter godtfolks begæring efterlod hende al sin gæld og tiltale til hende, hendes salig husbond var ham og hans hustru skyldig.

** Peder Pedersen her sst havde tiltale til Niels Ibsen sst og var høring over ham begærende for nogen skiftebreve, som anlanger hans hustru og hendes stedbørn såvel som hendes egne børn, som Niels Ibsen har haft i forvaring, hvortil han svarede, at samme skiftebreve havde han fra sig leveret til borgmester Ejlert Meyer, hvorfor byfogden ikke kunne tilstede nogen høring over ham.

(119)

** Niels Pedersen skrædder her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Jacobsen borgmester lod fordele for hovedgæld Søren Jensen i Tånum forlover for hans søn Jens Sørensen, Mads Christensens søn i over Hornbæk Anders Madsen.

** Niels Jacobsen borgmester her sst. synsmænd afhjemlede syn på et stykke hus på Vestergrave, som tilhører Kirsten Jensdatter, hvilket hus er nedfaldet ind i borgmesterens have.

(120)

** Niels Poulsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Andersen Mammen her sst lod fordele for hovedgæld.

(121)

** Tomas Clemendsen her sst lod fordele for hovedgæld

(122)

** Hans Bendtsen her sst lod fordele for hovedgæld Maren Esbensdatter i Hviding og hendes søn Søren Jensen sst, Anders Christensen, Christen Skrivers søn i Bjerring, Berete Lasdatter Søren Ovesens hustru i Hjermind.

** Hans Gremersen her sst havde 3.ting til Hans Lauridsen sst for 29 daler efter salig Spliid Sørensens regnskabsbog, hvorimod han fremlagde efterskrevne udskrift af hans regnskabsbog på hvis, salig Spliid Sørensen skal være ham skyldig, hvorfor fogden fandt dem med hverandre derom at gøre regnskab.

(123)

** Hans Gremersen her sst havde tiltale til Mads Pedersen kræmmer sst for 11 sletdaler, som er for et stykke bommesi, han har købt af salig Spliid Sørensen, og fremlagde et udtog af hans regnskabsbog, hvorpå var skrevet, at samme bommesi var leveret tilbage, underskrevet af Spliid Sørensens tjener Peder Jensen, hvilket han for retten bekræftede, hvorfor byfogden fandt Mads Pedersen for Hans Gremersens tiltale erlediget.   

(124)

** Christen Skriver på KM vegne Peder Skov på byens vegne begærede fylding på sandemænd over Niels Christensen i Ginnerup, som er for sår og skade, han stak Las Nielsen i Svinding i sin højre hånd med en fork, hvorefter sandemændene gjorde deres tov i så måder, at eftersom fremlægges syns og sigtelsesvidner, så svor de Niels Christensen for samme skade et fuldt vold over.

(125)

23/4 1621.

** Hans Gremersen her sst. Søren Hansen forpligtede sig at skal betale ham 4 daler, han tiltaler ham for, inden i dag 8 dage.

** Niels Christensen Mollerup her sst lod fordele for hovedgæld på Peder Nielsen Brun i Sønderbæk hans vegne.

(126)

** Maren Knudsdatter her sst. efterskrevne vidnede, at hendes forrige ægte husbond Tomas Sørensen Ørsted for 7 år siden er draget fra sin ægte hustru Maren Knudsdatter sst, og aldrig siden den tid har de set eller fornemmet ham, og blev bevist med landstingsvidne til Viborg landsting, at han var givet 6 ugers varsel.

** Hans Bendtsen rådmand her sst. Jens Pedersen og Peder Pedersen studenter, barnfødt her sst, skødede til ham fire boder, som de arvet har efter deres salig mor Margrete Lasdatter og deres salig oldefar Las Snur fordum rådmand sst.

(127)

** Søren Jensen byfoged her sst tilspurgte Anders Nielsen Stangerum i Mariager, om han havde ham noget at beskylde, hvortil han svarede, at han vidste intet ham at beskylde i nogen måder.

** Anders Nielsen Stangerum i Mariager havde 4.ting til Hans Gremersen her sst for hvis han er ham og hans hustru skyldig, hvorimod Hans Gremersen fremlagde et tingsvidne af bytinget 13/3 sidst forleden i sin mening, at de havde voldgivet deres sag, hvorfor fogden ikke kunne tilstede Anders Nielsen Stangerum noget lovmål over Hans Gremersen.

(128)

** Hans Gremersen her sst lod fordele for hovedgæld på hans hustru Anne Tygesdatters vegne.

** Jacob Knudsen fisker til 4.ting tilbød så mange, som han kan være gæld skyldig, at de kommer til hans hus i dag, som er den rette 3 ugers dag efter hans påmindelse, at annamme samme deres betaling i rede penge.

(129)

** Peder Tygesen her sst på sine egne vegne. Anne salig Peder Munkdrups efterleverske sst havde 3.ting til Peder Tygesen for førløn og byg efter Peder Munkdrups regnskabsbog, hvortil han svarede og formente ingen førløn at være pligtig, af årsag der arv, han tilfaldt her sst, den blev i byen og intet deraf ud af byen hedenført, og benægtede ved ed, at han var ikke noget byg skyldig, og beråbte sig for indskud for borgmester og råd at indkomme, hvilket af byfogden blev tilladt.

** Peder Knudsen Faxing her sst lod voldsværge Rasmus Olufsen i Sandby, for han i lovlig arrest er draget her af byen 3/4 sidst forleden, for 6 mark, han er ham skyldig.

** hr Anders Pedersen i Gerlev. Niels Jensen Islænder borger her sst på alle salig Anders Jensen Bjerring fordum borger her sst hans børns vegne, efter fuldmagt af deres værge Søren Jensen Bjerring rådmand i Viborg, gav hr Anders Pedersen skøde på de anparter og arveparter, de havde i Prangs ejendom på Vestergade sst.

(130)

** Søren Jensen på KM vegne Niels Hjermind på byens vegne Tomas Clemendsen på sin dreng Oluf Jensens vegne gav last og klage over Christen Simonsen i Tørslev, for han slog samme dreng med en kniv igennem hans arm uden al tilbørlig årsag, og samme tid gav last og klage over Jacob Jensen skrædder i Tørslev, som var første begyndelse til parlament, der han tog en vognkæp af samme vogn og ville have slået samme dreng.

** samme. og de lyste den begge derfor vold til.

** samme. synsmænd afhjemlede syn på Oluf Jensens sår, og han havde et stort sårmål og slag igennem hans arm, som han beskyldte Christen Simonsen i Tørslev for at have gjort ham med en kniv.

(131)

** Jacob Jensen skrædder i Tørslev svor ved sin sjæl og højeste helgens ed med oprakte fingre, at han aldrig gjorde Oluf Jensen sår eller skade.

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs til Fruelgård og Søren Christensen degn i Kærende efter opsættelse havde tiltale til Hans Gremersen her sst for en unødvendig trætte, han til Sønderhald herredsting Viborg landsting og rigens kansler har påført dem til stor umag og pendings bekostning anlangende tre stykker bøgetræ, hvilken sag han til Viborg landsting har tabt, og formener derfor, at han bør give dem deres efterskrevne udlagte pending igen, som de derpå anvendt har, og byfogden vidste ham ikke for billig kost og tæring at frifinde.
 
(133)

30/4 1621.

** Peder Groersen i Essenbæk ladegård havde 3.ting til Niels Poulsen Lueskrædder her sst for en rævebælg, han havde leveret ham at tilberede, som han har købt af Bertel Henriksen, hvorimod Niels Poulsen frembød en rævebælg, som Peder Groersen formente ikke var den rævebælg, han havde leveret ham, hvilket Niels Lueskrædder ved ed svor, at det var.

** Mikkel Madsen i Hvalløse. efterskrevne vidnede, at som i går 14 dage sidst forleden imod aften så de to karle af Værum, som slog Mikkel Madsen med hænderne, og da kom Christen Munkmand og slog Mikkel Madsen omkuld i vandet, og Jens Eriksen, tjenende præsten i Værum, kom med et værge og huggede Mikkel Madsen hans venstre hånd sønder, så vel som den skade, han og gjorde ham i hans hoved bagved øret.

(134)

** Mikkel Madsen i Hvalløse. synsmænd afhjemlede syn på Mikkel Madsens skade, og da var hans venstre hånd sønderhugget, så der er taget tre løse ben af, så han og bliver lam i hans lille finger, hans venstre øre var sønderhugget, og hælen af hans sko var og sønderhugget, som han beskyldte Jens Eriksen for, som tjener præsten i Værum at have hugget ham.

** Søren Jensen på KM vegne Niels Hjermind på byens vegne og på Mikkel Madsen i Hvalløse hans vegne gav last og klage over Jens Eriksen i Værum, som har gjort Mikkel Madsen stor sårmål og skade både i hans hånd og øre.

(135)

** Peder Knudsen Faxing her sst lod voldsværge Niels Esbensen i Skød, for han i lovlig arrest er bortdraget af byens frihed for 8 mark, han er ham skyldig.

** Niels Jacobsen borgmester på byens vegne lod fordele Kirsten Jensdatter borgerske her sst, for hun ikke vil forskaffe kopi eller genpart på hvis skifte, der skal være gjort imellem hende og hendes børn efter deres salig far Christen Bay, desligeste lod fordele Søren Christensen podemester her sst, for han ikke har gjort skifte med sine børn.

(136)

** Poul Baltsersen ridefoged til Dronningborg lod fordele for hovedgæld.

** Reinholt Surlænder lod fordele for hovedgæld.

** Søren Jensen på KM vegne Niels Hjermind på byens vegne og Tomas Clemendsen på hans dreng Oluf Jensens vegne opkrævede sandemænd over Christen Simonsen i Tørslev, som er for sår og skade, han gjorde Oluf Jensen med en kniv i hans arm, og over Jacob Jensen i Tørslev, som samme tid var begyndelsen til samme trætte.

(137)

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs fru Kirsten Sandberg og Søren Christensen i Kærende havde med høringsdele tiltale til Hans Gremersen her sst for kost og tæring, han 9/4 sidst forleden er tildømt at give dem, hvorimod Hans Gremersen mødte med en landstings opsættelse belangende samme sag, han skal have ladet dertil stævne, hvorfor han ikke bør lide nogen dele, før landsdommerne derom har kendt, hvorfor byfogden ikke vidste nogen høringsdele over Hans Gremersen at tilstede.

** Hans Gremersen her sst havde 3.ting til Niels Pedersen skrædder sst for 11 sletdaler efter Peder Saxesens brev og fuldmagt, som Niels Skrædder skal være Peder Saxesen skyldig, hvilket brevs gæld, Peder Saxesen har opdraget til Hans Gremersen i sin betaling, og byfogden fandt dem derom til rede og regnskab at komme.

(138)

** Hans Gremersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Jensen skrædder her sst gjorde sit skudsmål til menige tingmænd, hvorefter efterskrevne 24 dannemænd dertil svarede, at så længe, de ham kendt har, både før og efter han kom i ægteskab, og derefter siden hans hustru Anne Nielsdatter er bortveget og draget fra ham, da har han forhandlet skadet og skikket sig ærligt kristeligt og vel.

(139)

** Jens Jensen skrædder. efterskrevne hjemlede, at hans kone på syvende år er bortdraget og bortrømt fra hendes ægte husbond, så de ikke siden har set hende eller ved hende endnu levende eller død, og efterskrevne hjemlede, at de på Viborg landsting og stævnede førnævnte Anne Nielsdatter, født i Nykøbing, for dette vidne.

(140)

** Peder Nielsen i Haslund. efterskrevne vidnede, at de har vurderet efterskrevne gods i Jacob Fiskers hus her sst, som salig Peder Rasmussen fradøde og tilhørte.

7/5 1621.

** Niels Pedersen Worm skrædder her sst. Peder Saxesen borger sst bekendte, at Niels Pedersen ikke er ham videre skyldig end 6 sletdaler.

** Hans Gremersen her sst. Henrik og Evert Lindtelow fra Amsterdam havde 3.ting til Søren Jensen byskriver og Hans Gremersen her sst på Søren Jensen Langs vegne sst, som de er i løfte for, for to fade rinskvin og tre fade af den bedste franske vin, beløber sig til 673 gylden, hvorimod Hans Gremersen fremlagde sit skriftlige svar, hvorimod blev fremlagt Søren Jensen og Hans Gremersens forpligtsvidne, hvori de har forpligtet og lovet for Søren Jensen Bang samme gæld at ville betale. sagen blev opsat 5 uger.

(143)

** fru Kirsten Sandberg fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs og Christen Christensen i Koed havde i dag 3.ting til Hans Gremersen her sst for kost og tæring efter doms indhold af bytinget 23/4 sidst forleden. sagen blev opsat 3 uger.

** Hans Gremersen her sst lod fordele for hovedgæld.

(144)

** samme lod fordele for hovedgæld.

** Niels Pedersen Podemester her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Jacobsen borgmester her sst lod fordele Kirsten Jensdatter sst for hendes forfaldne hus, hun ikke vil lade lukkelsen derom færdig gøre, hvorover han har taget stor skade på sin have af svin, som har oprodet, og andet, som er kastet i samme have, ham til stor forhindring.

** Hans Frandsen pottemager her sst. Hans Lauridsen borger sst gav ham skøde på al hans anpart i salig doktor Villads Nielsens ejendom på Vestergrave, som er 7 binding hus.

(145)

** Søren Jensen på KM vegne Niels Hjermind på byens vegne og Tomas Clemendsen på sin dreng Oluf Jensens vegne begærede fylding på sandemænd over Christen Simonsen i Tørslev, som er for Oluf Jensen, han slog med en kniv i hans arm, hvorefter sandemændene efter klage og synsvidne svor Christen Simonsen et fuldt vold over.

(146)

** Søren Jensen på KM vegne Niels Hjermind på byens vegne Mikkel Madsen i Hvalløse på sine egne vegne opkrævede sandemænd over Jens Eriksen i Værum, som han gjort Mikkel Madsen en stor skade og sårmål i hans venstre hånd, som er sønderhugget.

** Søren Jensen på KM vegne forbød alle og enhver her sst, at de ikke må lade male mel på nogen håndkværn i deres huse, såfremt de ikke derfor vil stå Eske Brock på KM vegne tilfreds.

** Niels Ibsen her sst på Anne Sørensdatter Bangs vegne her sst havde tiltale til Søren Jensen Bang sst, som er for en stor bryggekedel, hun skal have sat ham i pant, som han skal forholde hende, hvortil han svarede, at han havde samme kedel i pant for 20 rigsdaler, som han mente, hun burde at betale, før han ville slippe samme kedel, så tilbød Niels Morten Ibsen at ville give ham 20 rigsdaler, og ham på Anne Bangs vegne kunne bekomme samme bryggekedel, hvortil Søren Bang svarede, at når han og bekom den anden gæld, hun var ham skyldig, skulle hun da bekomme samme kedel, hvorpå byfogden fandt Søren Bang til at annamme førnævnte 20 rigsdaler, han har udlånt på samme kedel, og den fra sig at levere.

(147)

** Peder Nielsen Østrup. synsmænd afhjemlede syn på den gård, Anne Ørns afflyttede, på hvis brøstfældighed, derpå befandtes.

(148)

14/5 1621.

** Tomas Ibsen her sst lod fordele Anne Sørensdatter Bangs sst for et halvt års husleje af den gård, salig Niels Christensen Riber iboede.

** Niels Groersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Ibsen her sst lod fordele for hovedgæld.

(149)

** desligeste lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Poul Baltsersen ridefoged. efterskrevne vidnede, at de så, at Mette Jensdatter, Jens Felbereders hustru sst, gik ud af hospitalet og havde en økse et stykke vadmel og et stykke lærred med mere med sig.

** Hans Gremersen her sst havde 3.ting til Søren Jensen byfoged sst for en gæld, han i salig Spliid Sørensens regnskabsbog befindes at være ham skyldig, hvortil han svarede, at han havde en stor vidtløftig gæld der imod, hvorfor de vedtog at ville derom være med hverandre til rede og regnskab inden i dag 14 dage.

** Søren Jensen på KM vegne Niels Hjermind på byens vegne Mikkel Madsen i Hvalløse på sine egne vegne begærede i dag fylding på sandemændene over Jens Eriksen i Værum, som er for Mikkel Madsen, han har gjort stort sårmål og skade i hans venstre hånd, som var sønderhugget, hvorefter sandemændene svor Jens Eriksen et fuldt vold over.

(151)

28/5 1621.

** Søren Jensen på KM vegne til 1. 2. og 3.ting tilbød enhver, om der var nogen, som her havde nogen til at tale eller havde noget her at udrette.

4/6 1621.

** fru Ellen Rostrup fru Kirsten Sandberg og Søren Christensen i Kærende havde 3.ting til Hans Gremersen her sst for kost og tæring, som han er tildømt at give dem efter byfogdens dom, men da samme dom ikke blev fremlagt, vidste fogden ikke at tilstede dem noget 3.ting.

(152)

** Søren Jensen på KM vegne Niels Nielsen på byens vegne Mads Nielsen Hjul på sine egne vegne gav last og klage på Niels Christensen og Niels Pedersen i Lind for sår og skade, de gjorde Mads Nielsen efter syn og vidnesbyrds lydelse, og lyste ham derfor vold til.

(153)

** Mads Nielsen Hjul vognmand. synsmænd afhjemlede syn på hans sår og skade, og han havde et sår i hans hoved, så hovedbenet sad bart og var sprukkent, og han beskyldte Niels Christensen i Lind for at have slået ham med en sten.

** Mads Nielsen Hjul. Hans Mortensen skomager og hans hustru Berete Mikkelsdatter med flere vidnede, at de så, at Niels Christensen i Lind og Niels Pedersen sst var omkring Christen Sørensen møller, da han kom med noget vin, hvilket de ville tage fra ham, og slog ham omkuld, og da kom Mads Nielsen Hjul og ville hjælpe ham til rette og bad, at de ville lade den fattige mand fare, da svarede Niels Christensen ham og sagde, din skælm og hjultyv, kom du an, så gik Mads Hjul fra ham, og så slog Niels Christensen ham omkuld med en sten, og siden han lå som et dødt menneske, slog han ham bag i hans hoved, hvilket Niels Christensen ikke kunne benægte, og Niels Pedersen svor, at han ikke gjorde nogen skade.

(154)

** Peder Groersen i Essenbækgård. efterskrevne vidnede, at de så og hørte, at Niels Poulsen Lueskrædder kaldte Peder Groersen en skælm og en troldunge, og så blev Niels Lueskrædder tilspurgt, om han ville vedstå sine ord, hvortil han svarede, at han vidste ikke andet med Peder Groersen og hans salig forældre end alt hvis som ærligt og godt, så har Peder Groersen derfor formedelst godtfolks begæring afstået hans tiltale.

(155)

** Søren Jensen Bang borger her sst lod læse en kopi af rentemesterens missive, Søren Jensen byfoged tilskrevet, belangende hvis cise af øl, Søren Jensen oppebåret har fra den tid, Søren Jensen Bang KM accisse har forpagtet og til 1/5 1620, som han begærer, Søren Jensen til han ville erlægge, hvortil Søren Jensen svarede, at han ville være overbødig at gøre klart med Søren Bang og levere ham forklaring på hvis imidlertid er angivet, som findes i KM regnskab indført.

(156)

** Søren Jensen Bang begærede af Søren Jensen efter rentemesterens brev hvis cise at fremmed Rostocker Lybækker og Wismar øl, som her er opskibet, og begærede, at han ville fuldgøre cisen deraf, dertil svarede Søren Jensen, som forskrevet står i det forrige vidne.

(157)

** Erik Rasmussen hjulmand her sst. Anne Andersdatter, Niels Hjulmands hustru sst vidnede, at for 8 dage siden hørte hun bulder og parlament i Erik Hjulmands stue, så gik hun derind, og da var Erik Hjulmand og hans kone Karen Sørensdatter i nogen parlament sammen, og da beklagede han sig, at han ingen fred kunne have for hans kone, som havde lovet ham, at han enten skulle hænde en ulykke, eller han skulle gøre en ulykke snart, og andre vidnede, at Karen Sørensdatter havde lovet ham at skulle fare en fandens færd, og Kirsten Olufsdatter, som tjener Erik Hjulmand, vidnede, at Karen Sørensdatter havde lovet hendes husbonds en skam færd inden tre solemærker, og da optog hans salig mor Berete Pedersdatter et træfad og slog imod jorden i hendes hastighed og sagde, lover i ham sådant, da skal i sådant drages til minde, da svarede Karen Sørensdatter, jeg siger endnu det samme, og så gik hun ud af huset og blev ude den nat, og andendagen derefter, han indkom fra hans mors, da sad hans kone Karen Sørensdatter ved ilden, og da begærede han af pigen Kirsten, at hun skulle hente et lys og gå med ham ud i huggehuset, og da han lod klinken op på huggehusdøren, og pigen kom efter med lyset, da blev døren slået på ham af den onde, som var i en sort hunds lignelse først, og derefter blev forandret som en karl og stod i gården, og der han råbte på Guds hjælp og redning, for djævlen heden i vejr og vind i nord, nogen tid derefter blev hans salig mor kryst af den onde i hendes nordre gårdsdør, og da fik hun hendes døds bane, og Erik Hjulmand svor, at hans salig mor beskyldte hans kone Karen Sørensdatter at have været årsag til slig ulykke, og da hun lå ved sin sygeseng, kom der krybende op ad hendes ben lige som katte, og ingen anden årsag dertil var, end hans salig mor lastede Karen Sørensdatter, at hun havde lovet hendes søn ondt og ulykke.

(159)

** Peder Nielsen i Haslund. efterskrevne vidnede, at de havde vurderet efterskrevne gods, som salig Peder Rasmussen, som døde i Jacob Fiskers hus her sst, havde sig efterladt.

** Niels Jacobsen borgmester her sst lod læse to Søren Jensen rådmand og byskriver sst hans udgivne pantebreve, dateret Randers byting 30/5 1608 lydende på den gård, han selv iboer, det andet dateret Randers byting 21/7 1617 lydende på den bod, salig hr Villads i Harreslev fordum ejede, og Søren Jensen byfoged gav tilkende, at ham en tid lang havde påhængt en stor udgift og besværing med stor husholdning, sin datters udflyelse og bryllupskost, og sine sønners kost klædning tugt og lære på fremmede steder og hos fremmede folk med andet mere, så han derover nødes at afhænde samme sin ejendom, både for sin egen og sine børns skyld, og solgte og skødede til ham samme førnævnte gård og bod.

(161)

** Niels Jacobsen borgmester her sst på rettens vegne. Peder Groersen i Essenbækgård og Niels Poulsen Lueskrædder her sst, de satte ham begge deres borgen på deres ære, og forpligtede dem derhos, under samme brøde og deres æres fortabelse, at skal efter denne dag være hverandre ubevaret med bordag og fejde eller utilbørlige ord at give.

(162)

** Poul Skriver ridefoged og Randers hospitals forstander lod fordele for hovedgæld Mette Jensdatter, Jens Felbereders hustru, her sst, for hvis efterskrevne, hun har taget og udbåret af hospitalet.

** Mikkel Madsen i Hvalløse. efterskrevne sandemænd bekræftede deres medbrødre sandemænds ed og tov i deres fraværelse.

(163)

11/6 1621.
 
** Laurids Jensen skriver, forrige tjenende på Trudsholm, lod fordele for hovedgæld.

** Anders Christensen hakkelsesskærer her sst. Jens Nielsen Karmand sst på hans hustrumor Anne Mouridsdatters vegne her sst og på Peder Mouridsen i Mariager hans vegne gav ham afkald for al den arv, de efter hans salig hustru Johanne Mikkelsdatter tilfaldet er.

(164)

** fru Ellen Rostrup fru Kirsten Sandberg og Søren Christensen i Kærende havde i dag 2.ting til Hans Gremersen her sst med høringsdele for kost og tæring, han er tildømt at give dem, hvorimod Hans Gremersen fremlagde et skriftligt indlæg, hvorefter blev afsagt, at da dommen ikke er fremlagt, hvorefter man samme kost og tæring kunne have at udfordre, så kunne der ikke tilstedes noget 2.ting.

(165)

** Evert og Henrik van Lindtelow efter 5 ugers opsættelse imellem dem og Søren Jensen byfoged og Hans Gremersen belangende det forløfte, de har lovet for Søren Jensen Bang, borger her sst, for hvis, han med rette kunne blive dem skyldig, men da deres fuldmægtig havde forglemt sin fuldmagt, fandt fogden Søren Jensen og Hans Gremersen på denne tid for tiltale kvit at være.

(166)

** Tomas Poulsen på sin mor Kirsten salig Poul Nielsens vegne. Søren Jensen Bang her sst skødede til hende et staldgårdshus liggende i salig Bay Pedersens gyde sst, med tilliggende agre.

** Peder Ankersen på KM vegne Niels Nielsen på byens vegne og Mads Nielsen Hjul på sine egne vegne opkrævede sandemænd over Niels Christensen og Niels Pedersen i Lind for sår og skade, de har gjort Mads Hjul uden Østerport 12/5 sidst forleden.

18/6 1621.

(167)

** Niels Hjermind her sst. Hans Nielsen i Ølstrode lod læse en landstings stævning bemeldende fru Ellen Rostrup fru Kirsten Sandberg og Søren Christensen i Kærende at have stævnet Niels Hjermind til næstkommende landsting.

** Fru Ellen Rostrup fru Kirsten Sandberg og Søren Christensen i Kærende havde i dag 3.ting til Hans Gremersen her sst for kost og tæring efter en bytingsdom, hvortil Hans Gremersen svarede, at for 8 dage siden blev deres fuldmægtig sit 2.ting frafundet, og af den årsag kunne i dag intet 3.ting over ham stedes.
 
(168)

** Søren Tomasen i Vorup. Anders Jensen i Askildrup sagde sig venlig og vel forligt at være med Søren Tomasen i Vorup belangende al den skade, han ham gjort har, så han har stillet ham tilfreds.

** Christen Sørensen smed her sst. Niels Islænder efterlod al den tiltale, han har til ham, så de er venligt og vel forligt.

** Anne Claus Fiskers hustru her sst. efterskrevne synede et halsklæde, som var udrevet, som hun beskyldte Peder Fiskers hustru Kirsten Fiskers for at have udrevet, såvel som hendes langfinger at skal være af ledet.

** samme gav derefter last og klage og lyste dem vold til.

** Niels Hjermind på KM vegne Niels Nielsen på byens vegne Mads Nielsen Hjul på sine egne vegne begærede fylding på sandemænd over Niels Christensen i Lind og Niels Pedersen sst, som er for sår og skade, de slog og gjorde Mads Hjul i hans hoved, hvorefter sandemændene gjorde deres ed og tov og svor Niels Christensen og Niels Pedersen i Lind hver af dem et fuldt vold over.

(170)

** Iver Keldsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Andersen Mammen her sst. Jens Andersen på Mols bekendte at have solgt og afhændet fra ham og hans søskende Karen Andersdatter og Maren Andersdatter, boende på Mols, til Jens Andersen Mammen alle deres arveparter, som er dem arveligt tilfaldet efter deres salig farbrors søn og frænde salig Peder Jensen bødker, som boede og døde i Hjermind i Middelsom herred, som han har betalt dem.

(171)

** Laurids Pedersen Slet hattemager her sst. Niels Christensen Bodelsen skomager borger her sst skødede til ham en have liggende vesten udenfor Randers, som han købte af Kirsten Jensdatter salig Christen Bays efterleverske her sst.

** Christen Nielsen Mejlby her sst. Kirsten Christensdatter Mejlby her sst skødede og afhændede til hendes søn Christen Nielsen den gård og ejendom, hun selv iboer, hvilken ejendom Christen Nielsen er arveligt tilfaldet efter hans salig far Niels Christensen Mejlby.

** Frands Rasmussen på Kirsten Christensdatter Mejlbys vegne. Christen Jensen Mejlby her sst bekendte at have været over et venligt skifte og forhandling med sin mor om al den arv, han arveligt var tilfaldet efter hans salig far, og da er Kirsten Christensdatter Mejlby tilfaldet i ejendomme til hendes anpart efterskrevne gård og bo samt en staldgård og haver.

(172)

** Niels Jacobsen borgmester her sst. Søren Jensen Bang borger sst skødede til ham to boder og ejendomme sst.

(173)

** Niels Jacobsen. synsmænd afhjemlede syn på smøgen imellem den gård, Karen salig Søren Segalts nu iboer, og den gårds huse næst op til, som Peder Jensen Tjæreby iboer, som Niels Jacobsen borgmester ejer og tilkommer, hvilken smøge var så snæver, at der ikke folk kan gå der imellem at rydde rendesten, dertil hænger nogen af Karen Segalts tagsten ind på hans gavl, så vandet derfra har afrindet en part af kalken.

(174)

** Tomas Poulsen her sst. Søren Jensen Bang sst skødede til ham seks hans boder på Østergrave.

** Niels Mortensen her sst. Anne Sørensdatter Bang lod skøde til hendes morbror Niels Mortensen en halvpart i en have uden Vesterbro.

(175)

25/6 1621.

** Mads Troelsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Mads Troelsen på Kirsten Mogensdatter salig Anders Troelsens efterleverske hendes vegne lod fordele for hovedgæld.

(176)

** Jens Skriver i Ebeltoft lod fordele for hovedgæld.

** Jens Skriver lod fordele for faldsmål.

** Niels Lauridsen, som tjener her sst, lod fordele for hovedgæld.

(177)

** Jens Nielsen Korning her sst lod fordele for hovedgæld.

** Søren Jensen på KM vegne Niels Nielsen på byens og på Maren Claus Fiskers hustrus vegne opkrævede sandemænd over Peder Fiskers hustru Kirsten her sst for skade, hun Claus Fiskers hustru Maren gjort har.

9/7 1621.

** Niels Nielsen Hjermind her sst begærede af Jacob Giestreb, at han den tiltale imod Søren Jensen byfoged og Hans Gremersen her sst ville lade bero på 14 dage, for hvis løfte, de er i for Søren Jensen Bang sst, indtil Gud vil Eske Brock her hjem kommer, dertil svarede han, at han ikke havde længere tid her at lægge efter samme sag.

(178)

** Jacob Giestreb på sin husbond Evert og Henrik Lindtelows vegne stævnede Søren Jensen byfoged og Hans Gremersen her sst for et forløfte, de skal i være for Søren Jensen Bang sst til hans husbond for efterskrevne vin, hvortil Hans Gremersen svarede, at samme sag blev indstævnet for Viborg landsting, hvor der skete forlig, at straks Søren Bang fra landstinget hjemkom skulle forsikre, at han hans husbond nøjagtigt skulle betale, hvorefter blev afsagt dom, at eftersom Søren Bang ikke benægter samme gæld, da bør Søren Jensen byskriver og Hans Gremersen samme gældsløfte til Evert og Henrik van Lindtelow at fuldgøre og betale.

(180)

** mester Claus Lauridsen Stenhugger, borger i Kolding. Niels Jensen Islænder her sst solgte til ham et hans stenhus i Randers, og takkede ham godt for god og redelig betaling.

** Christen Mikkelsen her sst til 4.ting lod udvise efterskrevne.

** Niels Embedsbo på sine egne vegne til 4.ting lod udvise efterskrevne af de boder, de iboer.

(181)

** Falk Lykke til 4.ting lod udvise efterskrevne af de boværelser, de iboer.

** Falk Lykke lod fordele for hovedgæld efterskrevne for resterende husleje, som var forfaldet til næst forleden påske.

** Albret Skeel til Fussing havde 3.ting til Niels Podemester her sst, for han er kommet i hans birk og frihed og søgt efter nogen bier, som ham skulle være frakommet, og dog ikke fundet, og han har ikke villet skære eller skylde de bønder, hos hvem han mente, at samme bier skulle være at finde, og på Viborg landsting har han erklæret, at han ikke vidste med Albret Skeels tjenere Jens Jensen og Jens Pedersen i Ålum, om førnævnte bier andet end som ærligt og godt er, og da vidste fogden ikke rettere deri at sige, end Niels Podemester imod sit sine egne ord at have gjort uret, og bør derfor at lide tiltale.

(182)

16/7 1621.

** Jep Tomasen her sst lod fordele for hovedgæld.

(183)

** Niels Jensen Kyvling både på sin hustru og sine egne vegne. Maren Jensdatter, Niels Pedersen skrædders hustru her sst, og hendes søn Peder Nielsen erklærede, at de ikke vidste Niels Jensen Kyvling eller hans hustru Anne Troelsdatter for noget uærligt at beskylde.

** Niels Lauridsen buntmager på sine egne og hans hustru Anne Tomasdatters vegne og Jens Poulsen bødker på sine egne vegne tog hverandre i hånd og sagde dem venligt og vel forligt om deres iring.

** Albret Skeel lod fordele Niels Podemester her sst, for han på Viborg landsting har erklæret nogen af hans tjenere i Ålum for nogen bier, han tilforn har ransaget efter hos dem, som han tilforn efter tingsvidnes lydelse har benægtet her til bytinget ikke at ville erklære dem.

(184)

** Niels Christensen Bodelsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Anders Nielsen kræmmer her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Nielsen Korning her sst. Jep Jensen borger sst skødede til ham en hans have og kålgård udenfor Randers.

** Søren Jensen Bang her sst lod fordele for hovedgæld.

(185)

** Ejlert Meyer borgmester her sst lod fravise efterskrevne af hans gårde.

** Søren Skriver på KM vegne Johan Apoteker på byens vegne og Claus Fiskers kone Maren på sine egne vegne. sandemændene her sst svor Peder Villadsen fiskers hustru Kirsten et fuldt vold over, for Claus Fiskers hustru Maren, hun har slået og hendes halsklæde sønderrevet.

** Niels Jacobsen borgmester her sst. Hans Gremersen her sst lod læse og påskrive et købebrev og fuldmagt anlangende en eng, Peder Saxesen borger her sst solgte og afhændede til borgmester Niels Jacobsen, hvilken eng han efter sin salig mor Gertrud Pedersdatter arveligt tilfaldet er, liggende vesten udenfor Randers hospital ved volden, som han nu på Peder Saxesens vegne skødede til Niels Jacobsen, hvilken eng, hans salig stedfar Laurids Jacobsen Skriver før ham haft har.

(186)

** Niels Jacobsen borgmester på Randers bys vegne. synsmænd afhjemlede syn på digerne om Vester og Nyvang hvad brøstfældighed derpå fejler, årsagen at Niels Hjermind og Peder Skov byens kæmnere har været forsømmelige med opsyn dertil at skulle have haft efter byens vedtægt.

(187)

23/7 1621.

** Mads Troelsen på hans salig brors hustru Kirsten Mogensdatter og hendes børns vegne. hr Anders Pedersen præst i Gerlev lovede at skal give hende og hendes børn 12 skæpper byg, som er for den gæld, han salig Anders Troelsen skyldig var på salig Jens Hansen Bays vegne.

** hr Anders Pedersen i Gerlev. Mads Troelsen på sin salig brors hustru og hendes børns vegne løslod ham af den dele og lovmål, han over ham har forhvervet til bytinget.

(188)

** fru Ellen Rostrup havde i dag 3.ting med høringsdele til Hans Gremersen her sst for 94 kurant daler kost og tæring.

** Niels Jensen Kyvling her sst. Vogn Lauridsen borger sst vedgik, at de tre boder, han for nogen tid lang forleden har pantsat til hr Anders Pedersen i Gerlev, dem var hans stedbørn den halve part af arveligt tilfaldet efter deres salig far Troels Rasmussen, som var hans formand.

** Niels Podemester her sst. efterskrevne, som 25/6 sidst forleden her til bytinget har været tinghørere, vidnede, at de da hørte Niels Podemester bød sig i rette, om Søren Knudsen foged på Fussingø havde ham noget at tiltale, og ikke Søren Knudsen mødte at give ham sag.

(189)

** Niels Jacobsen på borgmester og råds vegne stævnede Niels Mortensen Ibsen her sst, for han modvilligt imod stadsretten ville have borgerskabet opsætsig gjort, om de ham ellers ville have været følgagtig i så måde, at han 8/1 sidst forleden skal have tilsagt en stor hob af borgerne efter prædiken at skulle møde borgmester Niels Jacobsen i skt Mortens kirke, hvormed de mener, han skal være faldet i borgmesters bestilling, og efterdi sådan samling efter stadsrettens privilegier er hårdeligt forbudt under halses og godses fortabelse, formener de ham dermed uret at have gjort, hvorefter blev afsagt dom, at Niels Mortensen Ibsen derimod har gjort uret, og bør efter 45.kapitel i stadsretten at straffes som vedbør.

(190)

** Tomas Poulsen på Kirsten Poul Nielsens vegne. Maren Pedersdatter salig Jens Pedersen Stangerums efterleverske her sst, hun udkårede og fuldmægtig gjorde Niels Andersen Kare borger sst på hendes vegne at være hendes værge og fuldmægtig på sine egne og sin søn Peder Jensens vegne, hvorefter Niels Kare på hendes og hendes søns vegne, og Frands Rasmussen borger sst på sin salig søster, salig Jens Pedersen Stangerums, tre børn Peder Jensen Karen Jensdatter og Maren Jensdatter sst deres vegne, som han er lovværge for, pantsatte fra dem til Kirsten Madsdatter, salig Poul Nielsen rådmands efterleverske her sst en liden gård på Vestergrave, som Berete salig hr Søren Pedersens efterleverske nu iboer, for 50 sletdaler med et års rente, deres salig far var hende skyldig efter hans brev, og dernæst for 115 rigsdaler, Kirsten Madsdatter ham lånt har, til betaling af de tre læster byg, deres salig far havde annammet på Dronningborg.

(192)

** Søren Hansen her sst. Hans Gremersen sst løslod ham af al den delemål og forfølgning, han havde ham i, belangende den gæld, Søren Hansens formand salig Spliid Sørensen ham skyldig var.

** Eske Brocks fuldmægtig Poul Baltsersen på hans og Christen Pedersen Spliids vegne. efter en landstings stævning vidnede Rasmus Tordsen, som tjener Christen Pedersen, at fredag morgen 13/7 sidst forleden, da klokken var mellem 4 og 5, gik han og fejede gaden, og da kom Hans Gremersen her sst Peder Saxesen med flere gående opad gaden med fire instrumentister før dem, og gik ind i stuen til sengen, som Christen Pedersen lå i hans skjorte, og hans bror Jens Pedersen hos ham, og de bad ham stå op, og han stod op og førte sig i sine bukser og trøje, hvorefter en person slog ham under øret, og Peder Saxesen bad ham, at han ville drikke med dem, hvortil han svarede, at det var tid, han drak intet, og Hans Gremersen tog en kande med vin, som de havde med dem og ville slå Christen Pedersen dermed, men blev forhindret, hvorefter han greb en pisk og slog Christen Pedersen dermed under hans øre og på hans arme, hvorefter Christen Pedersen søgte ud af døren og Hans Gremersen efter ham, og Christen Pedersen råbte på Peder Skov, at han skulle redde ham, de tog livet af ham, som Sidsel Lasdatter, Peder Skovs hustru, bevidnede. andre vidnede det samme.

(195)

** Mads Pedersen kræmmer her sst havde tiltale til Peder Jensen Tjæreby borger her sst med høringsdele til 3.ting for 11 daler, som er for et stykke bommesi, som han skal have købt af salig Spliid Sørensen, som han igen skal have leveret hans tjener. sagen blev opsat en måned.

(196)

** Niels Mortensen borger her sst havde 2.ting til Søren Jensen byfoged sst, hvortil Søren Jensen nu bød sig i rette og begærede hvad, han havde at give ham sag for, hvortil Niels Mortensen svarede, at det var tid nok at give ham til sag til 3.ting, hvorfor fogden fandt Søren Jensen for den tiltale kvit at være.

(197)

30/7 1621.

** Peder Skov her sst. Søren Jensen Bang sst havde 3.ting til Peder Skov for 20 sletdaler efter hans udgivne brev, hvortil Peder Skov svarede og spurgte Søren Jensen Bang, om han ved sin ed turde benægte, at han havde annammet hans brev på 12 sletdaler, som han enten burde betale eller afkorte, hvilket Søren Bang ikke ville benægte ved sin ed, men tog sine breve og bortgik af tinget, hvorfor han ikke kunne tilstedes 3.ting.

(198)

** fru Ellen Rostrup lod fordele Hans Gremersen her sst for 94 kurant daler kost og tæring belangende den trætte, dem imellem været har.

** Hans Jensen i Ølstrode lod fordele Hans Gremersen her sst for nogen ukvemsord, han ham skal have tilsagt på bytinget 25/6 sidst forleden efter tingsvidnes indhold til Galten herredsting 10/7 sidst forleden.

(199)

** Niels Lassen, som tjener borgmester Niels Jacobsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Christen Mikkelsen her sst gav last og klage, at meget af hans bohave sølv kobber klæder bænkedyner og andet meget mere af hans boskab og gods, som imod hans vilje og ulovligt er udkommet af hans hus i mørke og mulm i hans fraværelse, og lyste efter samme gods og varer hvem det bekommet har, at de i tide giver tilkende og det åbenbarer, såfremt de ikke derfor som for andet uhjemlet koster ville lide straf som vedbør.

** Eske Brocks fuldmægtig Poul Baltsersen på den gode mand og Christen Pedersen Spliids vegne. efter en landstings stævning vidnede Rasmus Tordsen, som tjener Christen Pedersen, at fredag morgen 13/7 sidst forleden, da klokken var mellem 4 og 5, gik han og fejede gaden, og da kom Hans Gremersen her sst Peder Saxesen med flere gående opad gaden med fire instrumentister før dem, og gik ind i stuen til sengen, som Christen Pedersen lå i hans skjorte, og hans bror Jens Pedersen hos ham, og de bad ham stå op, og han stod op og førte sig i sine bukser og trøje, hvorefter en person slog ham under øret, og Peder Saxesen bad ham, at han ville drikke med dem, hvortil han svarede, at det var tid, han drak intet, og Hans Gremersen tog en kande med vin, som de havde med dem og ville slå Christen Pedersen dermed, men blev forhindret, hvorefter han greb en pisk og slog Christen Pedersen dermed under hans øre og på hans arme, hvorefter Christen Pedersen søgte ud af døren og Hans Gremersen efter ham, og Christen Pedersen råbte på Peder Skov, at han skulle redde ham, de tog livet af ham, som Sidsel Lasdatter, Peder Skovs hustru, bevidnede. andre vidnede det samme.

(203)

** et andet vidne. synsmænd afhjemlede syn på Christen Pedersen Spliid, som havde et sårmål ved den højre side af hans mund, hvilket han for dem skyldte Hans Gremersen her sst at have gjort ham med en pisk, og hans skulder var blåslået, som han i lige måde beskyldte Hans Gremersen for at have gjort, og han var riblet på hans kindben, som han skyldte Peder Saxesen for at have gjort, og han var blåslået ved hans øre, som han skyldte Hans Jensen i Holm at have gjort ham, og nu i dag sigtede han Hans Gremersen Peder Saxesen og Hans Jensen for sår og skade, de gjorde ham.

(205)

** Peder Skov byens kæmner på byens vegne begærede genpart til førnævnte vidnesbyrd syn og sigtelse.

** Peder Skov på byens vegne gav last og klage over Hans Gremersen Peder Saxesen her sst og Hans Jensen i Holm, som er for stor overvold og skade, de Christen Pedersen Spliid borger her sst gjort har i hans hus.

** Peder Skov lyste alle førnævnte tre personer et fuldt vold til for den skade, de Christen Pedersen Spliid gjort har i hans eget hus.

(206)

** Rasmus Mikkelsen i Mariager. synsmænd afhjemlede syn på efterskrevne gårdes brøstfældighed her sst.

(207)

6/8 1621.

** Mogens Kås lod udæske sin delte og lovsøgte mand Jellis Johansen borger her sst af Bendt Hansen borger sst, som ham huser og heller imod loven, for 100 rigsdaler, han var Margrete, Jens Jørgensens hustru i Mariager, skyldig.

(208)

** Hans Bendtsen her sst. efterskrevne vidnede, at de havde vurderet et lidet stykke rugsæd i Voldum mark på den jord, salig Jens Bay havde i leje af Randers by, som Hans Bendtsen er bevilget herefter at have i brug.

** Anne Lauridsdatter i Mariager lod fordele for hovedgæld.

** Rasmus Mikkelsen i Mariager. Søren Gregersen her sst lovede at skal betale Anne Lauridsdatter i Mariager alt hvis, han er hende skyldig.

(209)

** Christen Nielsen Bodelsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Mads Sørensen Værum her sst. Niels Jacobsen borgmester sst vedgik at have bekommet al den gæld, han var indlagt for i salig Anders Jensen Bjerrings gård og ejendom, som Niels Islænder Mads Sørensen Ørsted solgt har.

** et andet vidne. Niels Jensen Islænder her sst lovede, at hvis det indlæg, Søren Jensen Bjerring i Viborg i salig Anders Jensen Bjerrings gård og ejendom her sst var indlagt for, på salig Anders Bjerrings børns vegne, i hans efterladte ejendom, som Niels Islænder Mads Sørensen solgt har, det lover Niels Islænder at skal holde Mads Sørensen Værum deri skadesløs.

** Niels Podemester her sst bød sig i rette imod Søren Jensen byfogeds tiltale, men han var ikke mødt, så fogden fandt ham lovløs hjem.

** Christen Knudsen smed på sin tjenestepige Else Pedersdatters vegne bød sig i rette imod Iver Keldsens tiltale, men han var ikke mødt.

(210)

** Anders Pedersen lod fordele for hovedgæld.

** Peder Nielsen Østrup her sst lod fordele for hovedgæld.

** Hans Lauridsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Kirsten Poul Nielsens. Christen Nielsen Mejlby borger her sst bekendte sig skyldig at være hende 50 rigsdaler, som hun ham lånt har, hvorfor han pantsætter hende den gård, hans mor Kirsten Mejlby nu iboer.

(211)

** Niels Jacobsen borgmester her sst. Søren Jensen Bang sst pantsatte am den store kålhave under Flintbjerg, som er for 32 rigsdaler, han lånte.

** Ib Sørensen her sst. Rasmus Mikkelsen borger i Mariager solgte til ham den gård, som tilforn tilhørte salig doktor Villads, liggende på Vestergrave.

(212)

** Rasmus Mikkelsen i Mariager. Ib Sørensen snedker her sst bekendte at være ham skyldig 53 sletdaler, som han lover at betale til næstkommende skt Mikkelsdag, hvorfor han pantsætter ham forbemeldte ejendom.

(213)

** Jens Nielsen Korning her sst. Mourids Mouridsen gav ham skøde på en have og ejendom for Randers.

** Anders Bech her sst. Hans Frandsen pottemager sst havde tiltale til ham for 2 rigsdaler for en kakkelovn, han skulle have bekommet af ham, hvilket han benægtede, men den kakkelovn han har, har han bekommet af Mads Hjul, som den købte af Hans Pottemager.

** Mads Nielsen Hjul her sst. Hans Frandsen pottemager havde tiltale til ham for 2 daler for en kakkelovn, han af ham skal have bekommet, hvortil Mads Hjul svarede, at han havde regnskab derimod, hvorfor fogden fandt dem til rede og regnskab.

** Anders Nielsen kræmmer her sst fremlagde en seddel lydende, eftersom Christen Mikkelsen har ladet lyse af prædikestolen efter noget gods, som han siger at skulle være ham frakommet, så har en pige Karen pantsat ham et sølvstob med mere, men hvis det er, ved han ikke, så er hans tilbud, at dersom der er noget godtfolk, der vil vedkende sig samme varer, da skal det være dem til gode rede, og han hans penge derfor bekomme må.

(214)

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne gav last og klage over ung Peder Pedersen hattemager her sst, som er for ung Christen Jensen markmands søns pige, som er for hans tjenestepige, han skal have blodig slået i næse og mund.

** og lyste de Peder Pedersen hattemager vold til.

** samme. synsmænd afhjemlede syn på førnævnte pige, hvis klæder var blodige.

** Peder Skov på byens vegne opkrævede sandemænd over Hans Jensen i Holm Hans Gremersen og Peder Saxesen her sst, som er for stor overvold og skade, de Christen Pedersen gjort har i hans eget hus.

(215)

** Ejlert Meyer på Randers bys vegne stævnede Niels Mortensen Ibsen her sst, for han modvilligt og imod stadsretten har fortaget borgerskabet imod dem at ville have oprørt og opsætsig gjort, om de ham ellers ville have været følgagtig, i så måde, at han har ladet dem tilsige at møde i skt Mortens kirke efter prædiken, hvorfor de mener ham at være faldet i
borgmesterens bestilling, hvorpå han blev tildømt efter stadsrettens 45.kapitel at straffes som vedbør.

13/8 1621.

** Rasmus Christensen skomagersvend her sst. Frands Andersen skomager sst erklærede, at han ikke ved andet med ham end alt hvis, som ærligt er.

** Niels Jacobsen borgmester her sst. synsmænd afhjemlede syn på en ager i Østervang, som salig Jens Hansen Bay af ham har haft i leje, som blev takseret for 5 tønder rug, eftersom det var meget vagt.

(216)

** Poul Baltsersen ridefoged til Dronningborg. efterskrevne vidnede, at i juli sidst forleden stod Peder Jæger i staldgården ved en vogn, som førte den kone, som var anholdt for trolddom, og da kom en stalddreng ud, og ingen ord de hørte, de havde imellem hverandre, og da gik Peder Jæger bag om vognen, og så skød stalddrengen ham, så han faldt omkuld, og derover blev død.

(217)

** Niels Jacobsen borgmester her sst. Anders Sørensen Segalt borgersøn sst solgte og afhændede til ham en bod, som hans salig far købte af salig Niels Hjermind, som ham efter hans salig far arveligt tilfaldt.

** Aksel Christensen her sst. Poul Baltsersen ridefoged til Dronningborg på Søren Jensen Bang borger her sst hans vegne skødede til ham 6 boder på Østergrave.

(218)

** Tomas Poulsen her sst lod fordele for hovedgæld på Didrik Kræmmer fra Lübeck hans vegne.

** Mads Poulsen her sst spurgte hans hustrus far Niels Jacobsen borgmester sst, om han ikke havde været hos ham og begæret af ham hvis pending, Peder Saxesen efter hans brev var ham skyldig, at måtte betales af de pending, Niels Jacobsen havde for Peder Saxesen i forvaring, hvortil han svarede, at han samme dag havde leveret Peder Saxesen alt hvis guld og pending, han havde for ham i forvaring haft.

** et andet vidne. Mads Poulsen lod fordele for hovedgæld Peder Saxesen borger her sst for 68 sletdaler efter hans regnskabsbog.

(219)

** Ejlert Meyer borgmester her sst lod fordele Peder Saxesen for 6 kander vin, han hos ham har bekommet, og for han ikke har villet give ham skøde på et stykke jord, som han ham afkøbt har, og for han ikke har villet lade rette sit porthus og til Ejlert Meyers hus.

** Poul Skriver her sst lod fordele efterskrevne for gæld.

(220)

** Niels Jacobsen borgmester her sst. Niels Christensen Bodelsen sst pantsatte ham den gård, han iboer sst for 100 daler, han ham lånt har.

** Hans Hansen glarmester her sst. Helle Andersdatter her sst gav ham afkald for al den arv, hun efter hendes salig datter, Hans Hansen glarmesters hustru, Maren Henriksdatter arveligt tilfaldet var.

(221)

** Søren Jensen byfoged og Peder Skov her sst. eftersom Søren Jensen Lang havde tiltale til Søren Jensen og Peder Skov for et register, han dem til troerhånd har overleveret på hvis regnskab ham og salig Peder Rasmussen imellem skal have været, som de ham skal forholde, hvortil Søren Jensen tilbød ham nu at kunne bekomme samme register og fremæskede Søren Langs regnskab, hvoraf erfares kunne, om det stemmer overens med det register, Søren Lang dem havde leveret, men ikke Søren Lang ville lade i dag samme regnskabsbog fremkomme, af hvilken lejlighed fogden fandt Søren Jensen og Peder Skov på denne tid kvit for Søren Langs tiltale.

** Peder Skov på Randers bys vegne begærede fylding på sandemænd over Hans Gremersen Peder Saxesen her sst og Hans Jensen i Holm, som er for stor overvold og skade, de Christen Pedersen Spliid her sst i sit eget hus gjort har, hvorefter sandemændene gjorde deres ed og tov, og svor Hans Jensen Peder Saxesen og Hans Gremersen hver dem et fuldt vold over på Randers bys vegne.

(223)

** Anders Nielsen kræmmer her sst. Maren Christensdatter Storums her sst vidnede, at hun for nogen tid siden pantsatte ham et sølvstob et tinfad og 8 tintallerkener, og da begærede han, at hun skulle lade ham vide, hvis gods det var, da svarede hun ham, at hun var forbudt, at hun ikke måtte sige nogen hvis gods, det var, hvilket gods hun nu bekendte, at Christen Mikkelsens hustru her sst havde leveret hende at udsætte i pant.

** Johan Apoteker her sst lod fordele for hovedgæld.

(224)

20/8 1621.

** Rasmus Rasmussen i Ålborg lod læse en uendelig dom over Peder Saxesen her sst, udstedt til Viborg landsting 11/3 næst forleden år anlangende hans brev til Niels Lassen borgersøn her sst, hvortil Rasmus Rasmussen blev tilspurgt, hvorledes han var kommet til samme dom, og om han havde nogen fuldmagt, og da ville han ingen fuldmagt eller brev fremlægge.

** Peder Ankersen Pelle Hjulmand. synsmænd afhjemlede syn på gaden, som var oplagt ved Jens Jensen skomagers gård, som befandtes mere forhøjet end som tilforn, hvorover vandet ikke kan have sit rette løb og gang, så en part af borgerne på den anden side befrygter dem der udover herefter at kunne tage skade på deres ejendom.

(225)

** Laurids Jensen forrige foged på Trudsholm. Peder Skov tog ham i hånd og dermed lovede at skal betale ham på Anders Jensen Kares vegne og hans hustru Sidsel Lasdatters vegne deres anpart af de 34 rigsdaler, salig Jens Andersen Kare skal være ham skyldig.

** Niels Jacobsen borgmester på borgmester og råds vegne have tiltale til Niels Mortensen Ibsen her sst, for han modvilligt imod stadsretten ville have borgerskabet opsætsig gjort, om de ham ellers ville have været følgagtig i så måde, at han 8/1 sidst forleden skal have tilsagt en stor hob af borgerne efter prædiken at skulle møde borgmester Niels Jacobsen i skt Mortens kirke, hvormed de mener, han skal være faldet i borgmesters bestilling, og efterdi sådan samling efter stadsrettens privilegier er hårdeligt forbudt under halses og godses fortabelse, formener de ham dermed uret at have gjort, hvorefter blev afsagt dom, at Niels Mortensen Ibsen derimod har gjort uret, og bør efter 45.kapitel i stadsretten at straffes som vedbør.

(226)

** Niels Bodelsen her sst. synsmænd afhjemlede syn på den skade, Rasmus Vognmands heste gjorde Niels Bodelsen i hans byg i Østervang, hvor der var gjort skade for 3 skæpper byg.

** Hans Gremersen her sst. Niels Jacobsen borgmester sst på borgmester og råds vegne løslod ham af det vold, ham oversvoret var for den trætte, han i var med Christen Pedersen Spliid sst.

** Hans Bendtsen på hans far Bendt Hansens vegne. Ib Sørensen snedker og Hans Frandsen pottemager her sst solgte og skødede til Bendt Hansen et stykke jordsmon, som han dem afkøbt har.

(227)

** Søren Hansen her sst lod fordele for hovedgæld.

27/8 1621.

** Hans Bendtsen på Maren salig Mogens Skovs vegne. Peder Mogensen Skov borger her sst bekendte at være sin mor Maren Madsdatter skyldig 74 rigsdaler, hvorfor han pantsætter hende sin ejendom, som tilforn tilhørte salig Jens Andersen Kare, hvilken ejendom er ham udlagt for hans hustrus arvepart efter dom og tingsvidnes lydelse.

(228)

** Anders Wittkop i Lübeck havde 3.ting til Hans Lauridsen borger her sst for 73 mark lybsk, som han har lovet at skulle hjælpe, at han skulle få samme gæld hos hans bror Jørgen Lauridsen, som han er ham skyldig, som bevises med borgmester og råds bevis, dateret Randers rådhus 16/2 1618, hvorimod Hans Lauridsen fremlagde sit skriftlige svar, og benægtede ved sin højeste ed, at han aldrig har lovet til Anders Wittkop for samme gæld. sagen blev opsat en måned.

(229)

** Søren Jensen på KM vegne Frands Rasmussen på byens vegne gav last og klage over Christen Nielsen Bodelsen skomager her sst, som er for sår og skade, han skal have hugget Jens Andersen i Hjermind.

** samme. de lyste ham derfor vold til.

** samme. synsmænd afhjemlede syn på Jens Andersen i Hjermind hans skade, og da havde han en skade i hans højre hånd, som han sigtede og beskyldte Christen Nielsen Bodelsen her sst for at have hugget ham.

3/9 1621.

(230)

** Mads Pedersen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Peder Jensen Tjæreby borger her sst for 13 sletdaler for et stykke bommesi, han for nogen til lang forleden skal have leveret ham, da han tjente salig Spliid Sørensen sst, som han har afskrevet på en seddel, men ikke findes afskrevet i salig Spliid Sørensens regnskabsbog, hvorfor han bør svare dertil. sagen blev opsat 14 dage.

** Mads Poulsen her sst lod fordele for hovedgæld Peder Saxesen sst for 69 daler og for 16 speciedaler efter hans regnskabsbog.

** Mads Poulsen lod fordele Peder Saxesen for 61 rigsdaler i markstykker efter hans brev.

(231)

** Jens Nielsen Korning her sst gav last og klage over Niels Andersen Lang i Korning og lyste ham vold til, for han er bortdraget af Randers by i lovlig arrest for gæld, som han er arresteret for.

** Anders Sørensen Bjerre i Lindbjerg. Frands Rasmussen borger her sst vidnede, at 16/9 1616 afkøbte han salig Poul Jensen i Tjæreby dette års tiendekorn, som blev leveret her i Randers, her iblandt ydede Niels Pedersen i Lindbjerg på Poul Jensens vegne 7 tønder havre, som han havde betalt salig Poul Jensen, og da var Anders Bjerre samme tid tilstede, hvortil Anders Sørensen Bjerre vidnede, at han aldrig havde bekommet noget havre af Niels Pedersen, eller havde solgt Frands Rasmussen noget, hvilket hans søn Christen Andersen, tjenende i Lindbjerg, bekræftede.

(232)

** Peder Ankersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Jensen Kyvling her sst. Johanne Madsdatter salig Las Poulsen fordum rådmand sst hans efterleverske sst vidnede, at 15/7 1591 da skifte stod efter hendes salig søster Else Madsdatter hendes første husbond Troels Rasmussen imellem hende og hendes børn, da arveligt tilfaldt hendes børn den halve part af den part, som deres salig far havde i Prangs gård her sst, som nu Vogn Lauridsen iboer, desligeste og den halve part i de tre boder på Østergrave, og deres salig mor tilfaldt den anden halvpart i samme ejendom, hvilken deres stedfar Vogn Lauridsen vedgået har tilforn, hvilket Anne Pedersdatter salig Peder Munkdrups efterleverske sst bevidnede.

(233)

** et andet vidne. efterskrevne vidnede, at salig Troels Rasmussens børn her sst efter deres salig far tilfaldt halvparten af ovennævnte gård og boder, som deres stedfar Vogn Lauridsen for langsommelig tid siden har bort forpantet til hr Anders Pedersen i Gerlev.

** Søren Jensen på KM vegne Frands Rasmussen på byens vegne opkrævede sandemænd over Christen Nielsen Bodelsen her sst, som er for sår og skade, han gjorde Jens Andersen i Hjermind 14/8 sidst forleden.

(234)

** Anders Jensen feldskær fortovsmand for sandemændene her sst. Niels Jespersen kræmmer og Tomas Sørensen Vissing sandemænd, de bekræftede alle de sandemænds ed og tov, deres medbrødre sandemænd i deres fraværelse svoret har.

** Niels Jacobsen borgmester på borgmester og råds vegne stævnede Niels Mortensen Ibsen borger her sst, for han modvilligt imod stadsretten ville have borgerskabet opsætsig gjort, om de ham ellers ville have været følgagtig i så måde, at han 8/1 sidst forleden skal have tilsagt en stor hob af borgerne efter prædiken at skulle møde borgmester Niels Jacobsen i skt Mortens kirke, hvormed de mener, han skal være faldet i borgmesters bestilling, og efterdi sådan samling efter stadsrettens privilegier er hårdeligt forbudt under halses og godses fortabelse, formener de ham dermed uret at have gjort, hvorefter blev afsagt dom, at Niels Mortensen Ibsen derimod har gjort uret, og bør efter 44.kapitel i stadsretten at straffes som vedbør.

** Anders Jensen uden Nørreport lod fordele for hovedgæld.

10/9 1621.

** Christen Knudsen. eftersom Iver Smed her sst udæsker af ham hans fordelte tjenestepige Else Jensdatter, han holder i sin tjeneste, så mødte Christen Knudsen med samme pige og opbød hende med sin farkoste, og dermed gik Iver Keldsen af tinget.

(235)

** Hans Gremersen her sst lod læse en opsættelse af Viborg Landsting 1/9 nærværende år imellem Hans Gremersen, som havde stævnet Søren Jensen byfoged for en dom, han til bytinget 23/4 sidst forleden imellem fru Ellen Rostrup fru Kirsten Sandberg og Søren Degn i Kærende og ham, hvor han er tildømt at give en billig kost og tæring for en sag, han til Viborg landsting på hans husbonds vegne havde tabt, hvorimod skal være gjort skudsmål til landstinget ved to personer, at Hans Jensen er forhindret i at møde, og derfor sagen begæret opsat, hvorefter sagen er opsat 6 uger, dertil svarede Hans Jensen, at han ingen fuldmagt havde givet samme to personer, at de skulle begære opsættelse.

** fru Ellen Rostrup fru Kirsten Sandberg og Søren Degn i Kærende havde 4.ting til Hans Gremersen her sst for kost og tæring efter doms indhold af Randers byting 23/4 sidst forleden, hvortil Hans Gremersen svarede, at efterdi sagen til Viborg landsting er begæret opsat 6 uger, hvilket ikke endnu er forbigået, så mente han at 4.ting over ham ikke burde at tilstedes, hvilket fogden også dømte.

(236)

** Jens Nielsen Korning her sst gav last og klage over Anders Madsen skomager her sst, for han skal have ladet bortføre en stor hob fjæl fra en have, som han havde købt af Mads Madsen, og lyste ham derfor vold til.

** Ejlert Meyer her sst. synsmænd afhjemlede syn på nogle ruder, som var brækket og sønderslået i det hus, Lembeck Herlufsen nu iboer, som lovede at han skulle lade samme vinduer i dag færdig gøre, som det sig bør.

(237)

** Jens Nielsen Korning her sst. efterskrevne vidnede, at de så Anders Madsen sst stod og afbrød et gammelt plankeværk ved Maren Steens forrige have, og Jens Korning beklagede, at samme plankeværk er taget fra den have, Maren Steen og hendes husbond har ham solgt.

** Oluf Olufsen her sst. efterskrevne vidnede, at Tysk Claus sagde til Oluf Olufsen, hvad vil din gamle skælm, at min fattige hustru må ikke være i fred for ham, da gik Oluf Olufsen op ad gaden og slog tilbage med sin hånd på sit lår, og ingen andre ord gav, hvorimod Tysk Claus Fiskers hustru, efterdi hendes husbond er på sin sygeseng, og klagede sig ydermere og hårdeligt, at Oluf Olufsen havde kaldt hende en hore tæve og troldkone, som hun mener, at han aldrig skal kunne gøre bevisligt.

(238)

** Christen Sørensen smed her sst lod fordele for hovedgæld Jens Christensen, barnfødt i Kvolbæk, for han er bortdraget af hans tjeneste.

** Jens Nielsen Korning her sst. synsmænd afhjemlede syn på en have, som han sidst forleden købte af Mourids Mouridsen her sst, hvor 23 alen plankeværk er bortført.

(239)

** Anne Sørensdatter felberederkone her sst. Maren Assens erklærede Anne Sørensdatter og hendes søster Johanne Sørensdatter, at hun ikke ved andet med dem end hvis, som ærligt er.

** Frands Rasmussen på Oluf Hansen i Oslo hans vegne begærede et stokkenævn af 24 mænd og borgere, og efterskrevne 24 mænd vidnede, at Oluf Hansen er barnfødt i Randers, og hans salig far Hans Kepmester var en ærlig mand og hans mor Maren Olufsdatter, som endnu lever, er en ærlig dannekone, og Oluf Hansen har af sin første barndom skikket sig ærligt og vel, og de ved ingen ulempe ved ham eller hans forældre at eftersige.

(240)

** Søren Jensen på KM vegne Frands Rasmussen på byens vegne opkrævede sandemænd over Christen Nielsen Bodelsen her sst for sår og skade, han gjorde Jens Andersen i Hjermind på Randers gade 14/8 sidst forleden.

** Jens Nielsen Korning her sst opkrævede sandemænd over Niels Andersen Lang i Korning, for han i lovlig arrestering er draget her af byen for gæld, han er ham skyldig.

17/9 1621.

** Svend Skomager her sst havde 1.ting til Christen Sørensen Jetsmark skomagersvend sst for nogle utilbørlige ord, han skal have tilsagt ham og hans hustru, hvilket han benægtede og erklærede Svend Skomager og hans hustru Anne Sørensdatter, at han intet vidste dem at eftersige.

(241)

** Jep Nielsen her sst. synsmænd afhjemlede syn på den blok, Hans Brændgård i år brugte, hvor byggen var optaget, og på Jens Nielsens blok var rugen ophøstet.

** et andet vidne. efterskrevne vidnede, at de var med at høste en rugblok for Jens Nielsen, som han havde liggende næst op til Hans Brændgårds blok, og da høstede de intet andet end rug.

** Frands Rasmussen på byens vegne. Christen Nielsen Bodelsen her sst lovede at stille borgmester og råd tilfreds belangende den bordag og skade, han gjorde Jens Andersen af Hjermind på gaden 14/8 sidst forleden.

(242)

** Claus Lange fisker her sst. Inger Niels Sørensens kone sst vidnede, at for en lang tid siden kom Oluf Olufsen i hendes hus, og da sagde hun til ham, at Maren Claus fiskers kone sst klagede hårdt på ham, hvortil han svarede, at hun var et skarn en tyv og troldkone, og at hun var med på fjorden.

** et andet vidne. Oluf Olufsen her sst for tingsdom tilsagde Claus Lange fisker sst, eftersom han ham tilsagde, at Oluf Olufsen havde slået Mikkel Pedersens kone sst, så svarede Oluf Olufsen, at han sagde som ingen ærlig mand.

** Mads Pedersen kræmmer her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Peder Jensen Tjæreby sst, fordum salig Spliid Sørensens og hans efterleverske Anne Tygesdatters tjener sst, at eftersom Hans Gremersen her sst 7/7 sidst forleden til Viborg landsting har forhvervet dom anlangende to stykker bommesi, Peder Jensen Tjæreby af Mads Pedersen for nogen tid siden har annammet, og derpå i udtog kvitteret, dog ikke afskrevet i salig Spliid Sørensens regnskabsbog, og ikke heller opskrevet med år og tid, hvorfor samme seddel er magtesløs kendt, så den ikke skal komme salig Spliid Sørensens arvinger til forhindring, hvorfor han giver Peder Jensen til sag for samme bommesi og for hans omkostninger og mener, at da han ikke har afskrevet samme bommesi i regnskabsbogen eller givet ham rigtigt bevis, at han derfor bør holde ham skadesløs, hvorimod Peder Jensen Tjæreby fremlagde Anne Tygesdatters underskrevne pas, dateret Randers 3/3 1616, at han først har tjent som dreng og derefter som svend, og desmidlertid i sin tjeneste sig hos dem forholdt i deres fraværelse og nærværelse ærligt troligt og vel, og derefter fremlagde hendes kvittering, at de i dannemænds overværelse har gjort rede og regnskab, hvorved han bliver hende skyldig 334 sletdaler, som han havde forsikret hende med hans brev, og derefter fremlagde han en måneds opsættelse af bytinget 23/7 nærværende år, hvori Mads Pedersen vedgår at have leveret Peder Jensen samme to stykker bommesi igen efter salig Spliid Sørensens befaling, som Peder Jensen indlagde i salig Spliid Sørensens krambod, hvorfor han mener sig fri for tiltale, hvorefter blev afsagt dom, at da samme bommesi blev indlagt i kramboden igen, og fremlægges Anne Tygesdatters pas og kvittering, hvorved hun kvitterer ham for al ydermere tiltale, så finder fogden Peder Jensen Tjæreby for Mads Pedersens tiltale erlediget.

(246)

24/9 1621.

** Niels Jacobsen borgmester. Christen Mikkelsen borger her sst lod læse en stævning over nogle godtfolk, som skal have adskilligt af hans gods i pant, som hans hustru skal have ladet udsætte, så tilspurgte Niels Jacobsen ham, om han beskyldte sin hustru for det, hun samme gods og varer havde stjålet fra ham, hvortil han svarede, at han sigtede og beskyldte hende derfor.

(247)

** Hans Bendtsen her sst tilspurgte Christen Mikkelsen sst, om han skyldte hans hustru Karen Mogensdatter for det, hun nogen tid havde købt noget af hans kone Kirsten Lauridsdatter, hvortil Christen Mikkelsen svarede og benægtede, at Hans Bendtsens hustru intet havde købt af hans kone.

** Palle Hjulmand her sst. Jens Jensen Mogensen skomager sst begærede ganske venligt og gerne af borgmester og råd, at de i morgen straks efter prædiken var ude, ville komme på den nylagte gade for hans hus på Vestergrave der at se og erfare, hvis kan fejle på den gade, han har ladet nedlægge, som han da straks derefter vil lade optage og rette efter deres tykke, og det lade færdiggøre inden 8 dage.

** Hans Bendtsen her sst. Kirsten Lauridsdatter Christen Mikkelsens kone sst sigtede sin husbond fuldt og fast for at være han vitterligt, at hun tid efter anden til husbehov til hende og hendes børn såvel som til hendes husbond har ladet udsætte adskillige panter til godtfolk.

(248)

** Niels Jacobsen borgmester her sst. Marcus Skrædder sst vidnede, at for 3 uger sidst forleden om aftenen hørte han, at Kirsten Lauridsdatter, Christen Mikkelsens hustru sst, var i trætte med Kirsten Christen Murmands hustru sst og sagde til hende, at hun og Marcus Skrædder såvel som de andre naboer skulle få en ulykke en snart tid, og det kunne de være visse på, og Marcus Skrædder nu svarede, at han straks gik til Niels Jacobsen borgmesters hus og ville have klaget det for ham, da var han ikke selv tilstede, hvorfor han klagede det for hans hustru Maren Pedersdatter, hvortil Kirsten Lauridsdatter svarede, at hun ikke havde gjort det i den mening, at byen derover skulle påkomme nogen ulykke, men hun havde bedt Gud, at han skulle lade dem det vederfares, og Christen Mikkelsen vidnede, at som i dag 14 dage sidst forleden om aftenen, da han lå i sin seng, kastede hans kone Kirsten Lauridsdatter noget ild og emmer på gulvet imod hans seng, i det samme opvågnede han, og så stod han op og gik ind til hans nabo Niels Ibsen og klagede sig for ham, at hans kone og en, som hed Dorte, ville tage livet af ham, og Niels Mortensen Ibsen bevidnede, at Christen Mikkelsen kom i sin blotte skjorte og klagede, at hans kone havde kastet en skovl ild under hans seng og derhos sagde, at han var ræd, at de skulle brænde huset af, hvortil Kirsten Lauridsdatter svarede, at der stod noget vand på gulvet, der kastede hun noget emmer, så det var ikke under sengen.

(250)

** Niels Jacobsen borgmester tilbød Christen Mikkelsen, om han ville stille borgmester og råd nøjagtig forsikring med vederhæftige forlovere, det hans kone Kirsten Lauridsdatter ikke efter denne dag skal påføre nogen ildebrand våde eller skade, da skulle hun blive hendes fængsel erlediget belangende de utilbørlige sager, som hun er anholdt for, dertil svarede Christen Mikkelsen og benægtede, at han ingen borgen kunne stille for hende.

** Hans Jensen Brændgård her sst. efterskrevne vidnede, at da høstfolk høstede Hans Brændgårds blok, da så de, at der stod nogle neg byg og rug sammenbundne, hvilken rug var slået over renen fra en fod til en favn ind på den blok næst op til Hans Brændgårds blok.

(251)

** Jep Nielsen her sst. efterskrevne vidnede, at de var med ham på den rugblok, han havde ladet høste, og da spurgte Jep Nielsen Hans Brændgård, om han kendtes for noget af det korn for sit at være, derpå fandtes, hvortil han svarede nej og gik fra dem.

** Mads Troelsen for Kirsten Mogensdatter lod fordele for hovedgæld.

(252)

** Niels Jacobsen borgmester her sst lod fordele for hovedgæld salig Jens Kares arvinger sst for hvis, den salig mand var Peder Lassen skyldig, nemlig Baltser Jensen Kare Jens Jensen Kare Anders Jensen Kare Kirsten Jensdatter Niels Lassen og Maren Jørgensdatter.

** Niels Jacobsen lod fordele ovennævnte for 20 rigsdaler, som den salig mand var Randers by skyldig.

** Niels Jacobsen lod fordele ovennævnte arvinger for jordskyld til Borup kirke og Bredstrup mark, som Niels Jacobsen har betale kirkeværgen 1615-1618.

(253)

** Niels Nielsen Bidstrup kæmner på borgmester og råds vegne lod fordele Anders Christensen Bay, for han forsømmeligt og imod mangfoldige påmindelser modvilligt med hans mor Kirsten Jensdatter har hensiddet i deres fælles bo og ejendom og ikke vil gøre endeligt skifte med hende om hans patrimonium og arveparter efter sin salig bror Niels Christensen Bay, og ikke heller vil fordre regnskab eller betaling af sin værge salig Jens Kares arvinger, kanske i den mening, at han i sin tid vil føre sig i trætte med borgmester og råd, lige som hans morsøstersøn Niels Lassen gjorde, efterdi han længe har været sine 18 år og sin egen værge.

(254)

** Anders Wittkop efter en måneds opsættelse havde tiltale til Hans Lauridsen borger her sst for 73 mark lybsk, han har lovet at betale på hans bror Jørgen Lauridsens vegne, som han er Anders Wittkop skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Nielsen Korning her sst opkrævede sandemænd over Anders Madsen skomager sst, som er for plankeværk og lukkelse, han skal have optaget om en have, han købt har.

** Peder Ankersen her sst lod læse en kontrakt og forlig mellem ham og Palle Jensen hjulmand borger sst anlangende det tagdrop, som falder af Peder Ankersens hus, og skal have sit udløb under Palle Jensens hus, som Peder Ankersen har betalt ham for.

(255)

** Reinholt Skov her sst lod fordele for hovedgæld.

(256)

1/10 1621.

** Oluf Olufsen her sst spurgte Claus Lange fisker sst, om han ved nogen utilbørlig gerning med ham, hvortil han svarede, at han intet uærligt vidste med ham, og Oluf Olufsen svarede, at han ikke heller vidste noget uærligt med ham, og de blev venligt og vel forligt.

** Christen Jensen, forrige boende i Ristrup mølle og nu i Dybvad mølle i Års herred. Anders Andersen skomager her sst på sin hustrumor Berete Kocks vegne sst gav ham afkald for al den arv, hun efter hendes salig søster, Christen Jensens salig hustru, Johanne Christensdatter tilfaldet er.

** Ludvig Ibsen her sst lod fordele for hovedgæld.

(257)

** Iver Keldsen her sst lydeligt forbød nogen mand sst at huse hans delte og lovsøgte pige Else Jensdatter, for hun er rømt af hans tjeneste.

** Christen Skriver her sst på sine egne og hans tjenestepige Berete N lod fordele for hovedgæld.

** Jens Nielsen Korning her sst opkrævede sandemænd over Anders Madsen skomager sst for et plankeværk, han imod hans minde har bortført.

8/10 1621.

** Mikkel Rebslår her sst. synsmænd afhjemlede syn på hans hustru Johanne Germandsdatters skade, og hun havde en skade på kindbenet, så øjet var meget blåt og ilde slået, som hun beskyldte Hans Gynther felbereder sst for at have slået hende med en sten.

(258)

** samme. Søren Jensen på KM vegne Frands Rasmussen på byens vegne og Mikkel Rebslår på hans hustrus vegne gav last og klage over Hans Gynther her sst for sår og skade, han gjorde hans kone.

** samme. og de lyste ham derfor vold til.

** Niels Jacobsen borgmester her sst. Christen Mikkelsen borger sst sigtede og beskyldte hans hustru Kirsten Lauridsdatter, for hun havde brudt hans lofts nøgle og lås, og gav tilkende, det han og tilforn havde ladet hende fængsligt anholde i byens fængsel, dog han lod hende igen deraf udkomme, formedelst borgmester og råd og andre godtfolks forbøns skyld, hvilken anholdelse skete af årsag, at hun brød hans loft og lås og borttog af hans gods, hvortil Kirsten Lauridsdatter svarede, at han var selv årsag til slig gerning, fordi han lukkede og låste for hende, så hun ikke kunne få mad at underholde hendes fattige små børn eller hende med, og beskyldte Christen Mikkelsen, for at han slog det første barn ihjel, som hun gik med i sit foster, som de havde avlet sammen, hvilket han hårdeligt benægtede.

(259)

** Anders Wittkop i Lübeck efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Hans Lauridsen borger her sst for 73 mark lybsk efter hans bror Jørgen Lauridsens brev, dateret Lübeck 11/7 1611, som Hans Lauridsen skal have lovet at betale efter fremlagte borgmester og råds brev, dateret 16/2 1618, hvori Hans Lauridsen lovede at hjælpe til at han skulle få sin betaling, hvilket forløfte han blev tildømt at efterkomme.

(260)

** Søren Jensen Lang borger her sst havde sit 3.ting til Søren Jensen byfoged sst, først for et register, som han forholder ham, anlangende hvis regnskab, han og salig Peder Rasmussen imellem var, dernæst for hvis efterskrevne, Søren Jensen bliver ham skyldig efter hans formand salig Mourids Christensens regnskabsbog, hvortil Søren Jensen svarede, at han havde regnskab derimod, hvorfor fogden fandt dem med hverandre til rede og regnskab at komme inden i dag 8 dage førstkommende.

(262)

** Hans Bendtsen på hans far Bendt Hansens vegne. Iver Juel til Vilstrup skødede til ham hans gård og ejendom i Randers, som Iver Juel tilforn er udlagt for hvis, salig Jens Hansen Bay var ham skyldig.

** Christen Tomasen fisker her sst begærede et stokkenævn, og efterskrevne 24 mænd vidnede, at Christen Tomasen er barnfødt sst af ærlige forældre Tomas Sørensen og Maren Christensdatter, så dem ingen ulempe kunne eftersiges i nogen måder, desligeste har Christen Tomasen fra sin barndom og til denne nærværende tid og dag skikket sig ærligt og vel, så de ingen ulempe ved ham i nogen måder at kunne eftersige.

(263)

** Niels Lauridsen buntmager her sst. Rasmus Nielsen Gadbasse vognmand sst erklærede Niels Lauridsen og hans hustru, det han intet utilbørligt ved dem at kunne eftersige andet end hvis som ærligt er, og eftersom Niels Buntmager for godtfolks forbøns skyld har efterladt hvis tiltale, han kunne have til ham for nogen utilbørlige ord om ham og hans hustru, hvorimod Rasmus Vognmand lovede, at han efter denne dag skal være og blive Niels Buntmager og hans hustru ubevaret med unyttige ord og skælden, såfremt han ikke derfor vil lide straf i byens tårn.

15/10 1621.

(264)

** Niels Jacobsen borgmester her sst. Christen Yttesen og Jens Christensen borgere sst satte borgmester Niels Jacobsen deres æres borgen, og lovede at skal være hverandre ubevarede med bordag og fejde at gøre hverandre, tilmed unyttig tale at have til hverandre, undtagen hvis de ved lov og ret gøre kan.

** Niels Jacobsen borgmester på Anne Madsdatter salig Jacob Fiskers efterleverskes vegne lod læse Ellen Knudsdatter, boende i København, hendes fuldmagt med hendes søn Reinholt Hansen og hendes svoger Søren Sørensen Thrane der sst deres fuldmagt, og gav deres medarving Anne Madsdatter afkald for den arv, Ellen Knudsdatter arveligt er tilfaldet efter hendes salig bror Jacob Knudsen fisker.

** Jens Christensen her sst lod fordele for hovedgæld.

(265)

** Frands Rasmussen på hans frænde Anders Christensen, barnfødt her sst, hans vegne begærede et stokkenævn, og dertil svarede efterskrevne 24 mænd, at Anders Christensen er født af ægte forældre, hans salig far Christen Christensen var en from dannemand og borger her sst og hans mor, som endnu lever, Margrete Nielsdatter er en ærlig dannekone, og Anders Christensen har skikket sig ærligt kristeligt og vel.

(266)

** Søren Jensen på KM vegne Frands Rasmussen på byens vegne og Mikkel Rebslår på sin hustrus vegne opkrævede sandemænd over Hans Gynther her sst, som er for Mikkel Rebslårs hustru, han slog med en sten.

22/10 1621.

** Niels Jacobsen borgmester her sst fremæskede af Karen Tønnesdatter Søren Segalts her sst, at efterdi hun ikke vil lade hvis gårdsrum følge den bod, han købte af Anders Sørensen Segalt, som dertil har ligget af begyndelsen, og som dertil lå, der salig Søren Segalt den købte af salig Niels Hjermind, men vil have det til sin egen gård, uanseet samme bod er Søren Andersen i arveskifte tilskiftet, så fremæskede han af hende, om hun havde nogen ejendomsbreve på hendes gård og gårdsrum, da ville han gerne lade hende det efterfølge, om hun slig breve ville fremlægge, da svarede hun, at hun intet andet ville fremlægge end det som ærligt er, og gik så af tinget.

(267)

** Niels Jacobsen borgmester her sst. Kirsten Lauridsdatter, barnfødt sst, som fængsligt var anholdt, for hun nogen hendes naboer har undsagt med ildebrand, såvel som ild, hun har kastet under hendes husbond Christen Mikkelsens seng, der han lå i hans seng, så er hun af øvrigheden sst benådet sin tilbørlige straf, dog med slig forord og vilkår, at hun forpligter sig på sin ære og halses fortabelse, det hun nu ret straks skal bortdrage og rømme byen, og ikke hun efter denne dag skal lade sig finde i byen uden hendes livs og halses fortabelse, og ikke heller hun skal lade sig finde i Jylland længere, end hun nu med det snareste kunne bortkomme over til Sjælland.

** Niels Jacobsen borgmester her sst. synsmænd afhjemlede syn på den bods gårdsrum, som Niels Jacobsen købte af Anders Sørensen Segalt, og på den gård, salig Søren Segalts efterleverske iboer.

(268)

** et andet vidne. efterskrevne vidnede om det gårdsrum, som ligger til den bod, Niels Jacobsen købte, og Niels Hjermind vidnede, at samme gårdsrum ikke findes nu nær så bredt, som det tilforn var, der Søren Segalt købte samme bod af hans salig far.

(269)

29/10 1621.

** Søren Andersen Bay rådmand her sst. Christen Mikkelsen borger sst pantsatte til ham en bod for 24 sletdaler.

(270)

** Christen Skriver her sst. Reinholt Skov borger sst lovede at skal betale ham på Randers bys vegne de 3 daler, han er blevet byen skyldig.

** Frands Rasmussen på Kirsten salig Poul Nielsens vegne her sst. Christen Nielsen Mejlby borger sst bekendte at være hende skyldig 100 rigsdaler, beregnet hver daler til 4 runde markstykker, som hun ham lånt har, hvorfor han pantsætter hende den gård, han arvede efter hans salig far sst.

(271)

5/11 1621.

** Jens Andersen Mammen her sst. Erik Jensen i Hessel gav ham fuldmagt til på hans vegne at forhverve tingsvidne belangende, om der fandtes noget gods efter salig Jens Bjerring skomager sst, som hans børn kunne arveligt tilfalde.

** Hans Gremersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Jacobsen borgmester her sst. Peder Let borger sst lod læse en fuldmagt af Søren Bang i København til at skøde til Hans Gremersen her sst en have, når han den af borgmester Niels Jacobsen har indløst, og Niels Jacobsen lod læse Hans Gremersens opladelsesbrev, hvorefter Peder Let skødede samme have til borgmester Niels Jacobsen.

(272)

** Niels Nielsen Bidstrup på Randers bys vegne lod fordele efterskrevne for hovedgæld, som er for møg, de imod byens vedtægter har ladet ligge udenfor deres haver.

12/11 1621.

** Niels Nielsen Hadbjerg bød sig i rette imod Mette Baysdatters tiltale her sst, hvortil hun svarede, at hun havde intet med ham at bestille, hvorfor fogden fandt ham for hendes tiltale kvit.

** hr Anders Pedersen i Gerlev og Niels Jensen Kyvling vedtog som i morgen kommer 3 uger at gøre nogen forening imellem hverandre belangende deres iring og trætte om deres fælles ejendom og andet.

(273)

** Hans Bendtsen her sst. Peder Skov byens kæmner på borgmester og råds vegne til 3.ting gav Kirsten salig Poul Nielsens til sag, at hun langsommelig tid siden hendes salig husbond Poul Nielsen ved døden afgik imod mangfoldige påmindelser imod KM mandat og dem på deres embeds vegne til foragt, ikke har villet lade registrere hendes salig mands efterladte gods og bohave, før hun det har taget under forvaltning, hendes umyndige børn og børnebørn til skade og nachdel.

** Jep Jensen her sst på sin steddatter Mette Nielsdatter Bangs vegne begærede et stokkenævn, og efterskrevne 24 mænd vidnede, at hun er barnfødt her i Randers af ærlige forældre, hendes salig far Niels Christensen Bang og hendes mor Dorte Tomasdatter, som endnu lever, og Mette Nielsdatter har skikket sig ærligt og vel.

(274)

** Frands Lykke til Overgård. synsmænd afhjemlede syn på hans kornhave liggende under Flintbjerg her for byen, og da befandtes lukkelsen om samme kornhave ved magt, så der ikke kunne indkomme fæmon eller får.

(275)

** Tomas Clemendsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Tomas Clemendsen lod fordele efterskrevne.

** Søren Jensen Troelsen her sst på Rasmus Rasmussen Mårup i Ingerslev hans vegne lod fordele for hovedgæld.

** Anders Wittkop havde 3.ting med høringsdele til Hans Lauridsen borger her sst for 73 mark lybsk, han er tildømt at betale ham på hans bror Jørgen Lauridsens vegne, hvortil Hans Lauridsen svarede, at han havde stævnet samme sag for højere dommere, hvorfor sagen blev opsat 6 uger.

(276)

19/11 1621.

** Niels Jacobsen borgmester her sst. efterskrevne vidnede, at for 40 år siden stod det stenkar på det sted, det nu findes på i Søren Segalts gård, der han købte den hosliggende bod af salig Niels Hjermind, så spurgte Niels Jacobsen Karen Tønnesdatter, om de vidnede ret eller ikke, da ville hun ingen andet svar give, end det måtte han selv vide.

** Niels Pedersen i Helstrup på sin far Peder Nielsen og hans egne vegne spurgte Reinholt Skov borger her sst, hvor han havde ladt hans bror Las Pedersen, som er barnfødt i Helstrup, nu han forleden var med ham i Norge med sit gods, dertil svarede Reinholt Skov, at Las Pedersen skiltes fra ham i Norge ved saltværket i Langsund, og drog fra skibet i Reinholt Skovs fraværelse, ham ganske imod, og sagde for skibsfolkene, at han ville drage til Skien igen til det skib og gods, han der havde købt.

(277)

** Niels Mortensen Ibsen her sst lod fordele for hovedgæld Niels Lauridsen borger i Århus for 5 tønder byg, han ham skyldig er.

** Hans Gremersen her sst opkrævede sandemænd over Hans Pedersen i Gundestrup, for han i lovlig arrest er draget af byen for 14 skæpper byg, han er ham skyldig, som han er arresteret for.

** Mads Sørensen Værum her sst havde 3.ting til Niels Jensen Islænder sst, for han ikke vil forskaffe ham Søren Jensen Bjerring i Viborg hans kvittering og skadesløs bevis på den gård her sst, som Niels Islænder ham solgt har, så fremkom Niels Islænder og lovede, at han skal forskaffe ham omtalte bevis inden snapsting.

** Christen Skriver her sst lod fordele for hovedgæld.

(278)

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs fru Kirsten Sandberg og Søren Degn i Kærende havde 3.ting til Hans Gremersen her sst med høringsdele for 194 daler kurant efter en dom af Randers byting 23/4 sidst forleden belangende kost og tæring, de har ladet anvende på den trætte imod Hans Gremersen, hvorimod Hans Gremersen fremlagde to stævninger samt sin salig husbond Envold Kruses fuldmagt, og hans beretning, at han alene har været en tjener til sagen, og mente derfor, at han intet 3.ting bør at lide, hvorefter byfogden ikke vidste sin forrige dom at forandre, eller derefter at tilstede 3.ting over Hans Gremersen, før samme kost og tæring bliver påkendt for sin tilbørlige dommer.

(279)

26/11 1621.

** Poul Skriver. Peder Skov borger her sst, at eftersom Poul Skriver æsker jordskyld af salig Jens Andersen Kares arvinger, som de rester med til Randers hospital, så lovede Peder Skov, at så vidt hans anpart af samme jordskyld kan tilkomme, lover han at betale Poul Skriver.

** Peder Skov på Randers bys vegne. synsmænd afhjemlede syn på Niels Lauridsen buntmagers skade, og han er blåslået under det ene øje, og hans tommelfinger var blå og ophovnet, som han beskyldte Niels Poulsen Lueskrædder for at have gjort ham, hvortil Niels Poulsen svarede, at dersom han havde givet ham nogen skade, så havde han og selv fanget noget igen.

(280)

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne og Niels Lauridsen buntmager på sine egne vegne gav last og klage over Niels Poulsen lueskrædder her sst, som er for stor overvold og skade, han Niels Buntmager gjort har.

** samme. og de lyst Niels Poulsen lueskrædder vold til.

** Hans Gremersen her sst lod voldsværge Hans Pedersen i Gundestrup, for han i lovlig arrest er bortdraget her af byen, som er for 13 skæpper byg, han er Hans Gremersen på hans hustru Anne Tygesdatters vegne skyldig.

(281)

3/12 1621.

** Tomas Poulsen her sst. efterskrevne vidnede, at de for nogen tid siden så og hørte, at Tomas Poulsen leverede Niels Hjermind sst en fuldmagt, det han skulle drage til Hans Jensen i Holm, og der på hans vegne købe af ham Peder Saxesens gård og ejendom her sst, og han leverede ham 3 rigsdaler, han skulle have på samme rejse.

** Karen Baysdatter Peder Rasmussen Kjørdts her sst til 3.ting afsagde arv og gæld efter hendes salig husbond Peder Rasmussen Kjørdt.

(282)

** Jens Nielsen Kristrup her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Andersen Mammen lod fordele for hovedgæld.

** Erik Jensen i Hessel. menige tingmænd vidnede, at da Jens Bjerring skomager her sst ved døden afgik, da befandtes der så stor gæld og ringe gods efter ham, at hans børn efter ham intet gods kunne tillange eller efter hans død kunne tilfalde.

(283)

** Christoffer Jensen Dons her sst lod fordele for hovedgæld.

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne Niels Lauridsen buntmager på sine egne vegne opkrævede sandemænd over Niels Poulsen lueskrædder her sst, som er for sår og skade, han gjorde Niels Lauridsen i Hans Christensen felbereders hus her sst, som i går var 14 dage sidst forleden.

** Christen Tomasen fisker her sst. menige tingmænd og borgere sst så mange i dag tilstede var, kundgjorde at være over tre år forleden Christen Tomasen fiskers hustru Bodil Peder Fiskers datter sst var her anholdt for en kobbergryde hun stjålet har, hvorfor hun bortrømte her af byen, og tilforpligtede sig, det hun ikke efter denne dag her sst skulle lade sig finde under sit livs fortabelse.

(284)

** Peder Nielsen i Helstrup og hans søn Niels Pedersen fremlagde en seddel, at han har stævnet Reinholt Guldsmed borger her sst for spørgsmål angående hans bror ungkarl Las Pedersen, barnfødt i Helstrup, hvor han er blevet af og hans medhavende gods, som Reinholt Guldsmed tog med sig i skibsfællig til Norge forgangen sommer, og hvad Las Pedersen er blevet ham skyldig for sig og sit gods at fragte til Norge og til Randers igen, underskrevet Niels Pedersen egen hånd, derimod fremlagde Reinholt Skov sit skriftlige svar, at hvis gods, Las Pedersen lod hjemskikke på hans skib, skal være til gode rede, når hans far store Peder Nielsen eller hans bror Niels Pedersen vil gøre rede og regnskab med ham.

(285)

** Peder Jensen Lerbjerg her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Pedersen skrædder her sst lod fordele for hovedgæld.

10/12 1621.

** Hans Gremersen her sst. Jens Sørensen Fog sst lovede at skal betale ham de 6 mark, han findes i salig Spliid Sørensens regnskabsbog at være ham skyldig inden i dag 8 dage.

(286)

** Mads Pedersen her sst. Peder Jensen Tjæreby lod læse en landstings stævning over en uendelig dom, Mads Pedersen til Viborg landsting har forhvervet over en dom, som på Randers byting afsagt var.

** Tomas Sørensen her sst. efterskrevne vidnede, at de 25/10 sidst forleden i hans hus så Rasmus Mikkelsen i Bjergby modvilligt væltede sig af en stol og sønderslog en hjulrok.

** Niels Jacobsen borgmester. eftersom borgmester og råd har tiltale til 3.ting til Mads Jespersen borger her sst, for han imod KM forordning og loven har indtaget sig sin ægte hustru Mette Madsdatter i fællig bunden bo ind hos sig, førend han har gjort rigtigt skifte med sin liden datter Lene Madsdatter efter hendes salig mors dødelige afgang, hvortil han svarede, at han ingen uret ville gøre sit barn, men vil skifte med hende og lovede at skal og vil give hende hos sig sin fri kost og underholdning til mad og klæder, indtil hun bliver 16 år gammel.

(287)

** Hans Jensen i Holm og Peder Saxesen. Niels Jacobsen borgmester på Randers bys vegne lod Hans Jensen og Peder Saxesen af den vold, dem oversvoret var, for Christen Pedersen, han her slog og gjorde skade.

** Hans Gremersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Lauridsen buntmager her sst. Niels Poulsen lueskrædder sst satte Niels Jacobsen borgmester sin ære borgen, at han efter denne dag skal være Niels Lauridsen ubevaret med fejde og bordag.

(288)

** Tomas Sørensen her sst lod fordele for hovedgæld Rasmus Mikkelsen i Bjergby for en hjulrok, han sønderslog i hans stue modvilligt.

** Niels Jensen Kyvling her sst lod vurdere et tykt sengeklæde af gule og røde garn vævet for 14 mark, som han havde i pant af Søren Vævers kone.

** Niels Jacobsen borgmester her sst lod fordele for hovedgæld.

(290)

17/12 1621.

** Peder Jensen Tjæreby her sst. Hans Gremersen sst beskyldte Peder Jensen for at han havde budt for en bænkedyne og et spærlagen, og spurgte ham, om han ikke havde budt et halvt hundrede daler derfor, og bekendte, at han havde tagsmærke derpå.

** Hans Gremersen her sst lod læse KM rigets stævning, dateret Viborg 19/3 1620 imod Hans Jensen foged på Ejstrup på fru Ellen Rostrup fru Kirsten Sandberg til Fruelgård og Søren Degn i Kærende anlangende den største kost og tæring dem tilforn her imellem afsagt er, hvortil Hans Jensen svarede, at det var ikke om fyldekalk samme stævning blev læst.

** Niels Andersen Kare her sst lod fordele for hovedgæld.

(291)

** Peder Pedersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Henrik Frandsen i Kragballe lod fordele for hovedgæld.

** Niels Jacobsen borgmester her sst. Anders Christensen hyrde i Spentrup opdrog sin sag og gav Niels Jacobsen den at må lade påtale anlangende den sårmål og skade, Mads Jespersen borger her sst ham gjort har.

** Søren Jensen på KM vegne Niels Nielsen Bidstrup på byens og Niels Christensen i Spentrup hans vegne gav last og klage over Mads Jespersen borger her sst, som er for sår og skade, han gjorde Niels Christensen i Spentrup her på Randers gade.

(292)

** samme. og de lyste ham derfor vold til.

** samme. synsmænd afhjemlede syn på Niels Christensens skade, og da havde han et sårmål under hans øje, som han beskyldte Mads Jespersen her sst for at have slået ham på Randers gade.

** fru Ellen Rostrup fru Kirsten Sandberg og Søren Christensen degn havde tiltale til Hans Gremersen her sst for en sum penge, de har anvendt på den unødige langvarige trætte, han har dem påført til herredsting byting landsting og nogen gange for rigets kansler, og han derover har tabt sagen, hvorfor han er dømt til tilbørlig kost og tæring, som han ikke har villet betale efter doms indhold, som endnu står ved sin fuldmagt, hvorimod Hans Gremersen formente, at han ikke er pligtig dertil af årsag, at han aldrig dem for rigets kansler har ladet stævne, og fru Ellen Rostrup og fru Kirsten Sandberg befindes i rigens stævning at være navngivet, hvorefter blev afsagt dom, at da bemeldte fruer ikke er stævnet i samme sag, så bør Hans Gremersen for deres tiltale kvit at være, men da han på hans forrige husbonds vegne sagen over Søren Degn begyndt, og har sagen ved landsting tabt, da bør han efter den ny reces 45.artikel at betale Søren Christensen degn for hvis skellig og bevislig kost og tæring, han på samme sag har ladet give gøre og anvende.

(294)

** Niels Nielsen Bidstrup på Randers bys vegne havde i dag det 3.ting til Mads Jespersen borger her sst, for han imod retten og imod borgmester og råds tilladelse har sig understået og indgået ægteskab i fællebunden bo, førend han med sin datter Lene Madsdatter har gjort skifte med hende efter hendes salig mor.

24/12 1621.

** Jens Nielsen Ray her sst. efterskrevne vidnede, at de 3/12 sidst forleden var beskikkelsesvis hos Mikkel Jensen her sst efter Jens Nielsen Rays begæring, og spurgte ham, om han havde set Jens Rays kone Anne Jensdatter på nogen ulovlige steder om nattetide, som hun ikke burde at komme, så svarede han og benægtede, at han intet utilbørligt vidste med Jens Nielsen Ray og hans hustru, eller set hende på utilbørlige steder.

(295)

** et andet vidne. efterskrevne vidnede, at de på Jens Nielsen Rays begæring var beskikkelsesvis hos Christen Mortensen og hans hustru Ingeborg Nielsdatter, som svarede, at de intet utilbørligt vidste enten med Jens Nielsen Ray eller hans hustru Anne Jensdatter, og ligeledes vidnede de, at de havde været hos Christen Knudsen vognmand, som gav samme svar, og Ingeborg Nielsdatter for retten svarede, at hun intet havde at skylde dem, andet end hendes barn Maren Christensdatter hendes ord nu for retten giver tilkende.

(296)

** Søren Jensen byfoged på rettens vegne. Maren Christensdatter, Christen Mortensens barn, gav tilkende, at i høhøsten sidst forleden var hun med et andet barn ved 3 år gammel på skt Laurids bakken, da så hun, der kom noget lodden tingest opkrybende fra nælderne, og kom krybende hende jo nærere og nærere og blev høj, og da gik det fra hende igen, desmidlertid begyndte hun at skrige, da vendte den samme tingest sig om imod hende og blev højere, og havde store øjne som brokker og var gloende, og sagde det samme til hende og bad hun skulle tie stille, hun skulle give hende en daler og et stykke guld, da kendte hun hende i ansigtet, og da så, at det var Anne Jensdatter Worm, og der hun ikke ville tie stille, sagde hun til hende, at hun skulle få ni gange den faldende syge, i det samme gik samme tingest heden og løb fra hende på hænder og fødder i øster og tumlede bort, og blev samme barn derover syg på bakken, dertil svarede Anne Jensdatter Worm og svor ved sin sjæl og højeste salighed, at hun ikke førnævnte dag var på skt Laurids bak, og ikke havde gjort samme barn noget ondt i nogen måder.

(297)

** Niels Jacobsen borgmester til 3.ting gav Anders Sørensen Skæring i Årslev til sag for 3 skæpper byg, hans part af 6 skæpper byg, hans salig bror Jens Sørensen i Vinterslev var salig Søren Hofmand, fordum borgmester her sst, skyldig, og havde lovet ham af salig Niels Pedersens gæld at skulle have været betalt ham 1592-93-94, som han for 20 år siden er fordelt for, endog han ingen udlæg derfor har bekommet.

** Søren Jensen Lang på Apelone salig Søren Hansens efterleverskes vegne. hr Peder Hansen præst til Vellev sogn og hans bror Jens Hansen Block her sst gav Apelone Christensdatter afkald for al den arv, de efter hendes salig husbond deres bror Søren Hansen tilfaldet er.

** Jacob Bendtsen på hans far Bendt Hansens vegne til 4.ting lod udvise efterskrevne personer.

(298)

** ung Søren Keldsen Kastrup her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Andersen Mammen lod fordele for hovedgæld.

** Søren Jensen på KM vegne Niels Bidstrup på byens vegne og på Niels Christensen i Spentrup hans vegne opkrævede i dag sandemænd over Mads Jespersen her sst, som forleden slog Niels Christensen i sit hoved.

1634.

(1)

** (fortsat fra ikke bevaret blad) dertil svarede Jens Sørensen Paderup, at han ikke vidste noget uærligt eller utilbørligt med Knud Rasmussen Skagbo eller hans bådsmand Rasmus Mouridsen, som heller ikke vidste noget utilbørligt med ham.

** Niels Jensen Tørring væver her sst. Christen Olufsen fisker sst tilstod at være forligt med sin stedsøn Niels Jensen væver i så måder, at han beholder alt indboet efter hans salig hustru Anne Tørrings, som var Niels Jensens mor, hvorimod han lover at betale al den bortskyldige gæld, som han og hans salig hustru var bortskyldig.

** Peder Jensen Lerbjerg her sst lod fordele for hovedgæld.

(2)

** Søren Clausen i Tånum fremlagde et skriftligt vidne af Christen Lauridsen i Tånum, som bekender, at han har været med Søren Clausen til Essen birketing, da havde Oluf Jensen 3.ting til Søren Clausen for en ørte byg, som han skulle være ham skyldig på hans søsterbørns vegne, hvortil Søren Clausen svarede, at samme ørte byg skulle være ydet til Peder Jensen Griis i Randers, men han kunne ingen seddel fange derpå af Peder Let, hvortil Oluf Jensen sagde, at dersom han kunne fange den seddel derpå inden 8 dage, da ville han give ham kvit for samme ørte byg, hvorefter de gik til Peder Jensen, som svarede, at han ingen seddel ville give Søren Clausen på samme ørte byg, for han havde ikke ført den i hans og Oluf Jensens regnskabsbog, og Tomas Sørensen Vissing vidnede, at han var i Peder Lets stue, da hans far spurgte Peder Let om samme seddel.

(3)

** Poul Baltsersen skriver her sst fremlagde sin skriftlige klage, dateret 15/12 1634, over Johan Jørgensen apoteker sst, for han for to år siden i hans fraværelse har ladet bygge to boder udenfor hans gadedør, med udgang til hans brosten, som ligger op til hans gadedør, hvilket er ham til stor forhindring.

** Niels Pedersen på hans bror Rasmus Pedersen Essenbæks vegne lod fordele for hovedgæld.

** Peder Jensen Let her sst lod fordele for hovedgæld, der iblandt Søren Mikkelsen i Årup og hans bror Rasmus Mikkelsen.

(4)

** Mads Sørensen lod fordele for hovedgæld.

** Anders Sørensen Kovsted lod fordele for hovedgæld.

(5)

** Rasmus Lassen Hvalløse lod fordele for hovedgæld.

** Christoffer Jensen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Tomasen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Keldsen i Ammelhede lod fordele for hovedgæld.

(6)

** Hans Lauridsen hattemager her sst lod fordele for hovedgæld Bennit Christensen nu boende i Velling for 14 mark, hans salig far Christen Bennitsen var ham skyldig.

** Christen Yttesen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Reinholt Skov her sst lod fordele for hovedgæld.

(7)

** Niels Jensen Hadsten her sst lod fordele for hovedgæld.

** Maren Pedersdatter salig Niels Jacobsens begærede dom for dele over Niels Madsen i over Hornbæk for hvis, han er ham skyldig, som han blev tildømt at betale inden 4.ting, eller han bør da lide høringsdele.

** Peder Ankersen borgmester her sst lod fordele efterskrevne, som er ham gæld skyldig.

(8)

** Johan Jørgensen her sst havde 3.ting med høringsdele til efterskrevne.

** Peder Skov her sst havde 3.ting til efterskrevne, som er ham gæld skyldig.

(9)

** Jesper Lauridsen havde 3.ting med høringsdele til efterskrevne.

** Søren Knudsen på KM vegne Anders Andersen på byens vegne Jens Jensen Støvring på sine egne vegne opkrævede sandemænd over Peder Nielsen, som tjente Niels Jacobsen i Lindbjerggård, for han i lovlig arrest for 23 mark efter hans regnskabsbog, han skal være ham skyldig, i dag 8 dage at gøre deres tov over ham efter loven.

(10)

** Søren Clausen i Tånum og Peder Jensen Let her sst. den sag imellem dem belangende 12 skæpper byg, som Peder Let på Oluf Jensens vegne i Essenbæk ladegård havde annammet blev opsat 14 dage.

** Niels Jensen Islænder her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Sørensen i Volk mølle begærede dom over Jep Gyversen i Memstrup for 8 daler, han skulle være ham skyldig, som han blev tildømt at betale.

** Jens Andersen på Tomas Andersen i Helstrup hans vegne lod fordele.

(11)

22/12 1634.

** Johan Jørgensen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Maren Pedersdatter salig Niels Jacobsens lod fordele for hovedgæld.

** Peder Ankersen borgmester her sst lod fordele for hovedgæld.

(12)

** Søren Pedersen Aidt her sst bød sig i rette imod Mads Jensen Ørsted sst, som skal have ladet ham stævne, hvortil han svarede, at han ikke ville give ham til sag i dag, hvorfor fogden på denne tid fandt Søren Pedersen Aidt kvit, indtil han derfor på ny stævnes.

** fru Ingeborg Galt til Borup havde tiltale til Anders Nielsen, forrige foged på Hagsholm nu boende her sst, for 116 rigsdaler efter hans brev, som han blev tildømt at betale.

(13)

** Niels Sørensen i Volk mølle lod fordele for hovedgæld.

** Jens Svendsen her sst lod fordele for hovedgæld.

(14)

** Christoffer Jensen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Nielsen Worm på Tomas Bager Carsten Hatstafferer og Jens Pedersen smedesvend deres vegne til 3.ting lod fravise Jens Jensen Støvring borger her sst fra de anparter, dem tilkommer i den gård, han iboer sst, hvortil han svarede, at han bor på hans egen lod og anpart, og gården er ikke endeligt adskilt, så enhver kan vide sin visse anpart, og efter loven bør den bedste lodsejer en gård at besidde, som han formener sig at være, hvorfor han tilbyder at give de andre lodsejere en billig husleje af deres anparter. hvorefter blev afsagt, at da Tomas Bager Carsten Hatstafferer og Jens Pedersen til deres stedfar og hustrufar Jens Jensen Støvring at ville have 3.ting til udviselse fra den gård, han iboer, hvorimod han fremlægger sit tilbud, og da der ikke er gået afkald imellem ham og hans stedbørn, så kunne intet 3.ting tilstedes beskrevet.

(17)

** Mogens Nielsen lod udæske hans delte og lovsøgte mand Niels Madsen Pamhole her sst med hans farkoste af Niels Jensen Kyvling borger her sst, som er for husleje af den bod, han senest fraflyttede, hvorimod Niels Kyvling opbød Niels Pamhole med sin farkoste, som tilbød Mogens Nielsen at få udlæg i hans bo.

** Mogens Nielsen. Tomas Mørk borger her sst vidnede, at nu før skt Mortensdag sidst forleden var et år kom han fra Kristiania i Norge og havde med sig to kakkelovne, som lagmanden Niels Hansen i Kristiania havde sendt Mogens Nielsen rådmand her sst, som han leverede Mogens Nielsens dreng i en vogn, som Mogens Nielsen befalede ham, at han skulle føre det til Christen Christensen smed i Dytmærsken, og da var kakkelovnene uden skade, hvilket drengen bevidnede.

(18)

** Mogens Nielsen. synsmænd afhjemlede syn på en vind jernkakkelovn, hvor mange efterskrevne stykker, der var til den.

(19)

** Niels Poulsen lueskrædder lod fordele for hovedgæld.

** Christen Skriver her sst lod fordele for hovedgæld salig Christen Bødkers enke sst Maren N, Jens Jensen Worm fisker for hans salig hustrus gæld Kirsten Rasmusdatter, Maren salig Peder Hatstafferers.

(20)

** Peder Ankersen borgmester her sst. Mads Sørensen Værum sst på alle salig Tomas Clemendsens børns vegne sst, han har været værge for, gav ham skøde på en deres forrige have, liggende vesten her for byen.

** Maren salig Mogens Skovs begærede dom over efterskrevne for hvis, er skyldig, som de blev tildømt at betale.

1635.

(1)

** ---- Peder Skov lod fordele for hovedgæld.

** Peder Skov lod fordele for hovedgæld

** Jens Jensen Støvring her sst lod fordele Jens Pedersen smed, barnfødt her sst, for han ikke har villet give hans stedfar Jens Jensen Støvring her sst afkald efter hans mor Else Jensdatter, hans salig hustru.

(2)

** Peder Jensen Let lod fordele for hovedgæld.

** Anders Sørensen Kovsted her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Jensen Kyvling her sst lod fordele Niels Christensen, barnfødt i Gerlev, for han er rømt af hans tjeneste.

(3)

** Niels Kyvling lod fordele for hovedgæld.

** Niels Christensen Mollerup begærede dom over Peder Jensen i Vorup for hans kirketiende til skt Mortens kirke, som han blev tildømt at betale.

** Mads Skov begærede dom over Anders Nielsen i Hedegård ved Ulstrup og Hans Ibsen i Grensten for gæld, som de blev tildømt at betale.

(4)

** Peder Jensen Let her sst begærede dom over Søren Christensen i over Hornbæk for gæld, som han blev tildømt at betale.

** Laurids Sørensen Hornbæk her sst begærede dom over efterskrevne for hvis, de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

(5)

** Jens Svendsen her sst begærede dom over efterskrevne for hvis, de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

(6)

** Niels Poulsen her sst begærede dom for dele over efterskrevne, som blev tildømt at betale deres gæld.

(7)

** Mogens Nielsen her sst begærede dom for dele over efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Mads Jensen Ørsted her sst begærede dom for dele over efterskrevne gældnere, som blev tilfundet at betale deres gæld.

(8)

** Mads Jensen Ørsted her sst havde tiltale til salig Ejlert Meyer forrige borgmester sst hans arvinger Laurids Sommer Werther Meyer Zacharias Ejlertsen og Laurids N Ejlertsen borgere i Hamburg for 56 sletdaler, salig Ejlert Meyer skal være skyldig til skt Mortens kirke her sst.

(1)

** tingbogens autorisation.

** sandemænd vargield.

(2)

7/1 1650.

** Niels Nielsen Bidstrup lod fordele Peder Nielsen Lueskrædder borger her sst for gæld, og for han imod hans forpligt besidder Niels Bidstrups gård.

** Christen Nielsen på hans far Niels Melrisens ? vegne lod fordele efterskrevne for hovedgælden.

** Christen Nielsen på sine egne vegne lod fordele efterskrevne.

** Kurt Jensen på sin far Jens Pedersens vegne lod fordele for hovedgæld Niels Rasmussen, Rasmus Madsens søn i Virring.

** Kurt Jensen på sin far Jens Pedersens Guldsmeds vegne lod fordele
efterskrevne for hovedgælden.

(3)

** Jørgen Christensen her sst på Peder Lassen her sst hans vegne til 3.ting udviste efterskrevne af deres boliger.

** Jørgen Christensen på Søren Andersen her sst hans vegne lod fordele for hovedgælden efterskrevne.

** Jørgen Christensen på Apelone Jensdatters vegne her sst lod fordele for hovedgælden.

** Jørgen Christensen på Jens Christensen Nørager her sst hans vegne lod fordele for hovedgælden.

** Knud Pedersen på Anne Troelsdatter salig Niels Kyvlings hustrus vegne lod fordele for hovedgælden.

(4)

** Jørgen Christensen på Peder Jensen Hadsten her sst hans vegne lod fordele for hovedgælden Peder Pedersen Møller i Rampens mølle.

** Søren Nielsen Hornbæk danske skolemester her sst lod fordele Christen Andersen i ----kær mølle for 3 mark for regnskab, han havde skrevet for ham til Gesinggård for 1640.

** Jørgen Christensen på Christoffer Kobberslager her sst hans vegne lod fordele Las Christensen i Vissing for gæld.

** Jørgen Christensen på mester Tøger Pedersen her sst hans vegne med 6 ugers opsættelse begærede dom over efterskrevne, som er ham gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

(5)

** Jørgen Christensen på Las Nielsen Lem her sst hans vegne efter 6 ugers opsættelse begærede dom over efterskrevne for gæld, de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale inden 15 dage eller derefter at have indvisning.

** Jørgen Christensen på Laurids Sørensen Hornbæks vegne her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til hr Christen Nielsen præst i Sall og til Torsø kirke for 3 tønder byg og 1 tønde rug efter hans efterskrevne udgivne brevs indhold, dateret 22/2 1637, og fremlagde provst Christoffer Danielsen i Hovlbjerg hans afsigt, hvormed han henfinder sagen for sin tilbørlige dommer, og herefter fremlagde Laurids Sørensens indlæg, hvorefter der blev afsagt dom: hr Christen Nielsen bør førnævnte korn efter hans brev at betale.

(6)

** Jens Jensen Mogensen her sst. Jens Baltsersen Bay rådmand her sst lod læse og påskrive Karen Jensdatter salig Mads Jensen Ørsteds efterleverske og borgerske her sst, hendes fuldmagt, underskrevet af hr Søren Madsen præst i Lyngå på hendes søn Jens Madsens Ørsted borgersøn her sst hans vegne og Peder Madsen Ørsted og Rasmus Madsen Ørsted borgersønner her sst på deres egne vegne, og samtlige skødede til Jens Jensen Mogensen deres salig far Mads Jensen Ørsteds gård i Randers, han iboede og afdøde.

(7)

** Jørgen Christensen på Sejer Simonsens vegne begærede dom over efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

(8)

14/1 1650.

** Peder Jensen Hadsten lod forlede efterskrevne for gæld og deres faldsmål.

(9)

** Jens Jensen Havrum her sst lod fordele for hovedgælden.

** Hans Madsen Skrædder her sst lod fordele for hovedgælden.

** Jacob Andersen friskuster her sst lod fordele for gæld.

** borgmester Jesper Lauridsen lod udvise efterskrevne af hans huses boværelser og våninger, som de nu iboer, til påske førstkommende.

** Mette Pedersdatter salig Knud Nielsens her sst lod udvise efterskrevne af de våninger, de iboer.

(10)

** Niels Lassen Lem Kræmmer her sst lod fordele efterskrevne.

** Mette Pedersdatter salig Knud Nielsens her sst lod fordele.

** Niels Pedersen Bondesen vognmand her sst lod opsige den våning, han nu iboer, til næstkommende påske.

** Christen Sørensen Nygård her sst lod opsige til Peder Nielsen Ørum her sst den våning, han nu iboer.

** Rasmus Andersen Møller her sst lod opsige til Karen Mogensdatter Peder Ankersen borgmesters hustru her sst, det hus, han nu iboer.

(11)

** Poul Christensen Smed her sst lod fordele for hovedgælden.

** Jørgen Pedersen Snedker her sst lod fordele for hovedgælden.

** Jørgen Pedersen Snedker havde tiltale til Søren Sørensen i Kristrup for 7 sletdaler med 9 års rente. sagen blev opsat 6 uger.

** Oluf Rasmussen forrige ladefoged nu boende her sst begærede dom over Christen Jensen Tækker indvåner her sst for agerleje, han skal være ham skyldig. sagen er opsat 6 uger.

** Jacob Nielsen her sst lod læse og påskrive en seddel, at da Vorfrue tårn her på torvet næst deres huse er meget brøstfældig og forfaldent, hvorover deres huse står i stor fare, så nødes de til at give borgmester og råd det til kende, at de i tide ville lade det blive færdig gjort, at de ikke med flere kan komme til skade.

(12)

** Laurids Jensen Korning lod fordele for hovedgælden, der iblandt Peder Jensen i Torup ladegård.

(13)

** Anne Poulsdatter salig Tomas Sørensens efterleverske her sst efter 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Christen Sørensen Nygård her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne anlangende gæld, som de blev tildømt at betale.

** Terkild Pedersen Felbereder her sst lod fordele for gæld.

** Tomas Poulsen her sst lod udvise Niels Jensen Reng, borger her sst, fra den gårds ejendoms anpart, Tomas Poulsen har i den gård, Niels Jensen Reng nu iboer.

(14)

** Jørgen Christensen prokurator her sst på Hans Jensen, forrige Mads Poulsens tjener, hans vegne og med hans fuldmagt lod begynde et 15 dags brev over Jørgen Lauridsen borger her sst.

** Jesper Lauridsen borgmester her sst fordrede dom over Niels Jensen i Vilstrup efter hans forpligt til salig Maren Pedersdatter, salig Niels Jacobsen borgmester her sst hans hustru på 25 sletdaler, som blev fremlagt, underskrevet Randers 23/10 1636 af Peder Jensen egen hånd og hans bror Niels Jensen i Vilstrup egen hånd. sagen er opsat 6 uger.

(15)

** Frands Rasmussen her sst lod fordele for hovedgælden.

** Frands Rasmussen lod udvise Peder Sørensen Bager her sst af den have, han af ham har i leje.

** Knud Pedersen her sst. Rasmus Pedersen Skomager her sst på sin hustru Karen Lauridsdatters vegne Christen Lauridsen på sine egne og søskendes vegne, nemlig Anne Lauridsdatter Maren Lauridsdatter og Mikkel Lauridsen deres vegne gav Knud Pedersen fuldmagt at give Poul Christensen borger her sst skøde på en bod og våning her sst, som deres salig far og mor Laurids Jensen Murmand og Gertrud Mikkelsdatter tilforn ejede og påboede.

(16)

** Poul Christensen borger her sst. Knud Pedersen efter ovennævnte fuldmagt skødede til Poul Christensen borger her sst ovennævnte ejendom.

** Jens Jacobsen i Knejsted havde tiltale til Tomas Klejnsmed her sst for 4 rigsdaler for unødig trætte, han har ham påført, som han er tilfundet at give ham efter landsdommernes afsigt, som han ikke har villet udgive. sagen er opsat 6 uger.

(17)

** borgmester og råd og deres interesserede stævnede Peder Nielsen Worm borger her sst for 51 rigsdaler, han næst forleden svenske fejdetid til de to oberster skulle have udgivet, som de formener, han bør betale efter landsdommernes dom og tilkendelse. sagen er opsat 6 uger.

** borgmester og råd og interesserede havde tiltale til mester Tøger Pedersen sognepræst her sst Mette Pedersdatter salig Knud Nielsens med sine børn Gjøreld Knudsdatter og Kirsten Knudsdatter, Gertrud Pedersdatter salig doktor Søren Hofmands med sine børn Niels Sørensen Peder Sørensen Tøger Sørensen Søren Sørensen Maren Sørensdatter for en sum penge 340 rigsdaler, deres salig mor Anne Pedersdatter, i sin kontribution til de to svenske regimenter, med resterer i de 2400 rigsdaler, som 1644 skulle være udgivet, hvilket ikke sket er. sagen er opsat 6 uger.

(18)

21/1 1650.

** Jacob Nielsen borger her sst lod læse og påskrive en seddel, hvori Jacob Nielsen borger i Århus tilbyder alle og enhver, som har lyst til at købe hvis arvegods, som salig Mogens Mogensen Skovs børn, nemlig Mogens Mogensen Skov og Margrete Mogensdatter har arvet efter deres salig far og mor, som er en gård, salig Maren Ousens iboede og fradøde, samt løsøre, dateret Århus 18/12 1649.

(19)

** Christen Christensen borger her sst lod fordele for gæld.

** Laurids Nielsen friskuster her sst lod fordele for hovedgælden.

** Mads Pedersen Essenbæk her sst lod fordele for gæld.

** Mads Pedersen Essenbæk lod fordele for hovedgæld.

** Niels Jensen Fovlum rådmand lod læse og påskrive en seddel, hvori Berete Friis til Fussingø giver til kende, at da hendes foged på hendes vegne har ladet voldsværge Niels Jensen, så er hende intet bevidst om samme lovmål, og skal ikke komme Niels Jensen til skade i nogen måde.

(20)

** Jens Jensen Brask i Terp havde tiltale til Hans Madsen Skrædder her sst for 23 sletdaler efter hans efterskrevne brev, dateret 25/6 1649, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

(21)

** Hans Madsen Skrædder her sst havde tiltale til Jens Jensen Brask i Terp for 13 skæpper byg, som han har lovet for Niels Frandsen i Kovsted 1745 for en tønde øl, og fremlagde sin regnskabsbog.

** Anders Andersen ---- her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Jens Rasmussen i ---- for 21 sletdaler og Anders Nielsen Skrædder i vester Velling for 13 mark, som de blev tildømt at betale.

(22)

** Christen Nielsen Friskuster her sst. Jacob Andersen Friskuster tilstod, at han på sin salig søsters datter Margrete Hansdatters vegne, han er værge for, har annammet af hendes stedfar Christen Nielsen Friskuster alt, hvis hun efter hendes salig far og mor kunne tilkomme i løsøre og pending og gav ham afkald på hendes vegne.

** Mads Pedersen Essenbæk her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne anlangende gæld, som de blev tildømt at betale.

(23)

** Mads Pedersen Essenbæk efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Hartvig Olufsen i Torup for bøder for vold, ham er oversvoret, og til Maren Knudsdatter i Stevnstrup for voldsbøder, begge 40 mark, som de blev tildømt at betale.

(24)

** Mads Pedersen Essenbæk efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til hr Poul Jensen præst i Gerlev for gæld efter hans skadesløsbrev og hr Jens Rasmussen præst i Tørslev for gæld efter hans skadesløsbrev, som de blev tildømt at betale.

(25)

** Peder Jensen Hadsten her sst. synsmænd tilstod, at de havde synet den bod, som Niels Madsen Klejnsmed nu iboer, for dens brøstfældighed.

** Niels Jensen Horslev til 4.ting opsagde Peder Christensen Kock her sst det hus og våning, Niels Jensen Horslev iboer, til næstkommende påske deraf at flytte og ryddelig gøre.

(26)

** Knud Pedersen på Niels Madsen fænrik her sst hans vegne og Jørgen Christensen på KM og Randers bys vegne. Jacob Hansen Snedker sandemand bekræftede sine medbrødre sandemænd deres ed og tov over Las Nielsen her sst for sårmål og skade, han har gjort Niels Madsen Fænrik.

** Knud Pedersen her sst på sine egne vegne havde tiltale til Margrete Poulsdatter, salig Mogens Nielsen rådmand her sst hans efterleverske og hendes søn Poul Mogensen her sst for adskillig gæld, hendes salig husbond Mogens Nielsen skal være ham skyldig ifølge efterskrevne fortegnelse. sagen blev opsat.

(27)

** Jens Jensen Dal her sst havde tiltale og fordrede dom over Christen Knudsen, som tilforn boede i Lem for gæld efter hans breve, dateret 1635 og 1636. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Pedersen borger i Ystad i Skåne havde tiltale til Peder Madsen Ørsted borgersøn her sst for 10 daler gæld. sagen blev opsat 6 uger.

(28)

** Niels Nielsen Torup her sst havde tiltale til Anders Lauridsen Sadelmager her sst for husleje et par halskobler og 2 sletmark, han ham skyldig er. sagen er opsat 6 uger.

28/1 1650.

** Johan Jørgensen her sst lod forlede for hovedgæld.

** Johan Jørgensen lod udvise Peder Stenpikker her sst af den bod og våning, han nu iboer.

** Christoffer Jensen her sst på hans svoger Peder Christensen, forrige foged på Gesinggård, hans vegne lod fordele for hovedgæld.

(29)

** Peder Ankersen borgmester her sst på hans hustru Karen Mogensdatters og hans egne vegne lod fordele for hovedgæld.

** Peder Ankersen på sin hustru Karen Mogensdatters og sine egne vegne lod fordele for hovedgæld.

** Simon Simonsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Jensen Guldsmed her sst lod opsige Cathrine Clausdatter salig Jens Christensen forrige rådmand her sst hans efterleverske den gård og våning på Brødregade, hun nu iboer.

** Poul Smidt her sst lod fordele for hovedgæld.

(30)

** Christoffer Apoteker her sst havde tiltale til Poul Jensen Tved her sst for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Poul Christensen Bager her sst efter 6 ugers opsættelse begærede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Mads Handskemager her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at betale.

(31)

** Mads Handskemager fordrede dom over Rasmus Jensen i Låsby for 35 sletdaler efter hans regnskabsbog. sagen blev opsat 6 uger.

** Laurids Nielsen Friskuster efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Peder Nielsen i Østrup for 17 daler, han er ham skyldig, og som han blev tildømt at betale.

** Jørgen Christensen på Margrete Poulsdatter salig Mogens Nielsens efterleverskes vegne her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at betale.

(32)

** Niels Nielsen Bidstrup her sst efter 6 ugers opsættelse begærede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Peder Pedersen Pap her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne i Langå for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Jørgen Christensen prokurator her sst på hr Niels Jørgensen præst til Them, samt på salig Mikkel Christensen, forrige ridefoged til Dronningborg, hans arvinger deres vegne havde tiltale til Valentinus Timmermann, som forrige boede i Randers og nu i Landskrona for en sum penge, han er salig Mikkel Christensen skyldig efter hans efterskrevne breves indhold, det første på 230 sletdaler, dateret 2/7 1640, og det andet på 50 rigsdaler, dateret 8/3 1643. sagen blev opsat 6 uger.

(33)

** Frederik Jørgensen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Maren Lauridsdatter salig Mikkel Christensens efterleverske her sst for gæld, og fremlagde hans skriftlige indlæg, og derefter blev fremlagt hr Niels Jørgensen præst i Them hans skriftlige indlæg, hvorefter der blev afsagt dom: Maren Lauridsdatter bør betale samme gæld.

(35)

** Peder Nielsen Worm begærede sit 3.ting til Jørgen Lauridsen borger her sst, for han ikke har rømt og ryddelig gjort to halvtags huse, han under hans bryggers har ladet opsætte, samt et plankeværk, han har ladet opsætte for hans lillestue vindue til skade på sædvanlig lysning, og han fremlagde en dom her af tinget 1/10 1649, hvorpå Jørgen Lauridsen lod fremlægge sit indlæg, hvorefter Peder Nielsen Worm fik udstedt sit 3.ting over ham.

(37)

** Jørgen Christensen på KM og Randers bys vegne. synsmænd tilstod, at de havde synet Niels Nielsen i Albæk hans sår og skade, som han beskyldte Ytte Christensen i Albæk og Søren Christensen Møller i Albæk mølle at de har gjort ham.

** Peder Jensen Hadsten her sst efter 6 ugers opsættelse begærede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Peder Nielsen foged på Gesinggård efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Hans Madsen Værum borger her sst for 45 sletdaler efter hans skadesløsbrev til fru Anne salig Malte Juels til Gesinggård, og efter samme opsættelse fordrede dom over Jens Jensen Dal borger her sst for gæld efter hans brev, som de blev tildømt at betale.

(39)

** Søren Knudsen byfoged her sst på Jens Andersen Karlby, rådmand i Århus hans vegne. Bartolomeus Jacobsen borger her sst tilstod for retten at være skyldig Jens Andersen Karlby 100 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham hans staldgårds ejendom liggende vesten næst uden neden for Randers.

(40)

4/2 1650.

** Jens Baltsersen Bay her sst lod fordele for hovedgæld.

** Søren Andersen lod fordele for hovedgæld.

** Jacob Andersen Friskuster her sst lod fordele for hovedgæld.

(41)

** Mikkel Pedersen Let havde tiltale til efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Søren Jeppesen Felbereder her sst havde tiltale for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Nielsen Let på hans husbond Mikkel Tygesens vegne lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Nielsen på sin husbonds vegne lod udvise efterskrevne af de husværelser her sst, de nu iboer.

** Anders Nielsen på sin husbonds vegne fordrede dom over efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

(42)

** Peder Jensen Hadsten lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Peder Jensen Hadsten fordrede dom over efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Andersen Kare lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

(43)

** Jørgen Christensen på Maren Nielsdatter salig Niels Jacobsen, fordum borgmesters datter her sst hendes vegne efter 6 ugers opsættelse begærede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** doktor Egidius Jensen havde tiltale til efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

(44)

** mester Tøger Pedersen sognepræst her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Jørgen Christensen på Anne Lauridsdatters vegne efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Anders Sørensen, som tilforn boede i Mollerup og nu tjenende i Tvedgård fordrede dom over Anne Pedersdatter salig Tomas Mørks efterleverske her sst for 9 sletdaler efter hendes salig husbonds håndskrift, dateret 4/1 1645, som hun blev tilfundet at betale.

(45)

** Laurids Jensen Korning her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Peder Jensen Hadsten her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Nielsen her sst gav last og klage over Peder Nielsen Lueskrædder her sst, for han ikke har efterkommet hans kontrakt, og for han imod hans vilje bruger og besidder den gård, han iboer.

(46)

** Jens Andersen, danske skolemester her sst, fordrede dom over efterskrevne, som er han skyldig efter deres breve, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Mikkel Pedersen Let fordrede dom over efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på Inger Jacobsdatters vegne fordrede dom over efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på Maren Sørensdatters vegne, salig Christen Madsens efterleverske, hendes vegne fordrede dom over efterskrevne Anne Pedersdatter, salig Tomas Mørks, her sst for hendes salig mands gæld, som skulle have været betalt 1647. sagen blev opsat 6 uger.

(47)

** Jørgen Christensen på Laurids Christensen KM tolder og borgmester i Kristiansand hans vegne fordrede dom over Niels Olufsen her sst for 14 rigsdaler efter hans skadesløsbrev. sagen blev opsat 6 uger.

** Hans Jensen, forrige KM tolder Mads Poulsens tjener her sst, stævnede Jørgen Lauridsen her sst og lod læse og påskrive et 10.dages brev.

(48)

** Peder Pedersen Njær borger her sst begærede 3.ting over Knud Rasmussen Skagbo borger her sst for 10 mark, som han er ham skyldig, hvilket Knud Rasmussen benægtede, hvorfor han blev kendt fri for tiltale.

** Jens Jensen Brask i Terp gav til kende, at da Hans Madsen Skrædder havde nu kort forleden ladet ham arrestere, så tilbød han at rette for hvis, han med rette kunne være ham skyldig.

(49)

** Knud Pedersen på hr Søren Madsen præst til Lyngå sogn havde tiltale til Søren Knudsen byskriver her sst for 90 sletdaler, som han er ham skyldig, med rente fra 23/7 1646. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Nielsen Worm brygger her sst lod fordele Jørgen Lauridsen borger her sst, for han ikke har rømt de to halvtagshuse, han udenfor Peder Worms bryggers har ladet opsætte, og for det plankeværk, han udenfor Peder Worms lillestuevindue har ladet opsætte.

(50)

** Hans Madsen Værum fordrede dom over efterskrevne for hvis, de ham skyldig er. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Christensen Kock, forrige kirkeværge til skt Mortens kirke, fordrede dom over efterskrevne for deres kirketiende. sagen blev opsat 6 uger.

(51)

** Niels Nielsen Albæk Soldat sigtede Ytte Christensen i Albæk Søren Christensen Møller i Albæk mølle, for de 18/1 har slået og gjort ham de sårmål, som synsmænd om hjemlede.

** Jørgen Christensen prokurator her sst på Margrete Poulsdatter salig Mogens Nielsen Rådmands efterleverske her sst hendes vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Rasmus Pedersen Essenbæk, borger her sst, for 15 rigsdaler accise for hvis vin, han har hjem bekommet fra Amsterdam, og fremlagde en udskrift af toldregnskabet 1642-1643 for samme vin, hvorefter der blev afsagt dom: Rasmus Pedersen bør efter salig Mogens Nielsens toldregnskab betale 15 rigsdaler.

(53)

11/2 1650.

** Niels Sørensen lod fordele for hovedgæld.

** Knud Rasmussen Snedker her sst lod fordele for hovedgæld.

(54)

** Jens Jensen Østrup på sin husbond Iver Jensen forrige skriver på Dronningborg hans vegne lod fordele for hovedgæld.

** Mourids Lauridsen Skibbygger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Kurt Jensen på sin far Jens Pedersen Guldsmed her sst hans vegne lod fordele for hovedgæld.

** Kurt Jensen på sin far Jens Pedersen Guldsmed her sst hans vegne begærede dom over Rasmus Keldsen i Albæk for 7 sletdaler. opsat 6 uger.

** Rasmus Handskemager lod fordele for hovedgæld.

** Hans Nielsen Holt her sst begærede dom over efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(55)

** Laurids Pedersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Pedersen Njær her sst lod fordele for hovedgæld

** Peder Rasmussen Vissing, barnfødt i Randers, gjorde skudsmål belangende hans ærlige ægte fødsel og opvækst, hvorefter efterskrevne 24 borgere vidnede, at han er barnfødt i Randers af salig Rasmus Sørensen Vissing, forrige borger her sst, og Kirsten Pedersdatter, som endnu lever her sst, og ingen ulempe de vidste dem at eftersige, og Peder Rasmussen har af sin første barndom og så længe, de ham kendt har, har han skikket og forhandlet sig som en ærlig ungkarl egner og anstår.

(56)

** Niels Nielsen Bidstrup her sst opkrævede sandemænd at gøre deres ed og tov over Peder Nielsen Lueskrædder borger her sst, for han imod hans tilladelse og imod deres kontrakt og forbud endnu bruger og besidder samme sin gård.

** Niels Mouridsen Skibbygger her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne, som er ham skyldig, og fremlagde breve, som de blev tildømt at betale.

(57)

** Peder Frandsen her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne, som er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

** Jens Jensen foged på Svostrup efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Peder Tomasen borger her sst for 100 rigsdaler efter hans fremlagde skadesløsbrev, dateret 12/4 1642, som han blev tildømt at betale.

(58)

** Mads Hansen Rådmand her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne gældnere, som blev tilfundet at betale deres gæld.

(59)

** Anders Jensen Bjerregrav her sst. Peder Christensen i Lavrbjerg fremlagde en fuldmagt udgivet af Søren Christensen i over Fussing og Laurids Christensen i Bjerregrav til deres bror Peder Christensen i Lavrbjerg, hvorefter han på deres og egne vegne gav deres svoger Anders Jensen Bjerregrav afkald for al den arv, som dem kunne tilfalde efter deres salig søster Maren Christensdatter.

** Christen Sørensen Snedker her sst havde tiltale til Oluf Tomasen Smed, borger her sst, for resterende husleje. sagen blev opsat 6 uger.

(60)

** Peder Christensen Kock her sst lod læse og påskrive to fæstebreve, det første udgivet af hospitalsforstander Poul Skriver til Peder Christensen på en have, dateret 25/8 1629, og det andet af hospitalsforstander Lauge Gundesen på et stykke jord, dateret 8/12 1645.

(61)

** Clemend Schibe Tømmermand her sst havde tiltale til efterskrevne, som skal være ham skyldig. sagen er opsat 6 uger.

** Mikkel Tygesen Rådmand her sst. Søren Jensen Reng borger her sst tilstod at være ham af børnepenge skyldig 195 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham hans gård og ejendom i Randers.

(62)

** Jørgen Christensen på Niels Nielsen i Albæk KM og byens vegne opkrævede sandemænd over Ytte Christensen i Albæk og Søren Christensen i Albæk mølle for sårmål og skade, de har gjort ham.

(63)

** Mads Pedersen Essenbæk her sst havde tiltale til Niels Rasmussen Foged i Jebjerg for hans voldsbøder, som han er til ham faldet for, for han i lovlig arrest er bortdraget af byen. sagen blev opsat 6 uger.

** Mads Pedersen Essenbæk lod fordele for hovedgæld.

** mester Tøger Pedersen sognepræst her sst havde tiltale til Poul Lang i Haslund for resterende korntiende, som han ikke i tilbørlig tid har leveret efter hans fæstebrev. sagen blev opsat 6 uger.

(64)

** Jesper Lauridsen borgmester her sst. Rasmus Jespersen borger her sst med fuldmagt af Frederik Jørgensen her sst fremlagde hans brev, hvori han kendes at være Jesper Lauridsen skyldig 50 enkende rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham hans gård.

(65)

** Jesper Lauridsen på Mette Akselsdatter og Niels Nielsen Bidstrup deres vegne. efterskrevne vidnede, at de på Mette Akselsdatter salig Mogens Skovs og Niels Nielsen Bidstrups begæring havde været i beskikkelse hos Niels Nielsen Torup og hans hustru Johanne og udviste ham af den halve gård, han påboer, og til førstkommende påske 1650 at gøre ryddelig og ledig.

** Jørgen Christensen på Niels Christensen Vorup Kræmmer her sst hans vegne samt på KM og byens vegne gav last og klage over Peder Christensen forrige foged, nu indvåner i Mariager, for han er undveget Randers bys fængsel imod lovlig arrest for gæld 3 daler, han er ham skyldig.

** samme lyste Peder Christensen derfor vold til.

** Niels Jensen Hadsten havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(66)

** Søren Jensen Bager her sst lod for retten føre en liden dreng Niels Mortensen, som her sst var anholdt for adskilligt tyveri, som nu tilstod hvad han havde stjålet hos hvem, og til hvem han havde solgt det, og han var blevet truet til at sige, at Søren Bagers kone havde fået ham til at tage de stjålne koster.

(67)

** Groers Madsen, forrige Randers bys kæmner 1649 havde tiltale til en del af borgerskabet her sst for deres resterende skat. sagen blev opsat 6 uger.

(68)

** Jørgen Christensen på KM og Randers bys vegne lyste for lovmål over Laurids Rasmussen og Malte Nielsen her sst for sårmål og skade, de Christen Christensen Swertfeger her sst gjort har.

18/2 1650.

** Mads Mortensen ridefoged til Dronningborg på KM vegne lod fremlægge hans seddel, at han ikke kan møde og gøre sandemands ed, idet han er forrejst i hans bestilling.

** Knud Pedersen på Anne Kyvlings vegne. efterskrevne lovede at ville give hende 3 mark for hvis, han kunne være hende skyldig.

(69)

** Jacob Nielsen her sst fremlagde sin skriftlige klage over borgmester og råd, at de ikke på byens vegne lader holde Vorfrue tårn ved hans hus på torvet ved magt, hvorfor han tit og ofte på hans hus lider stor skade, i synderlighed forgangen onsdag, da ham nogle tusind tagsten er sønderslået fra samme tårns nedfaldelse på hans hus, så han med kone og børn måtte undvige fra samme sit hus af livsfare for samme tårns og derpå stående spids brøstfældighed.

** Jacob Nielsen lod fordele Jens Lauridsen Skibbygger i Århus for husleje af en bod, han har sted og fæst.

(70)

** Christen ---- i Glenstrup lod fordele for hovedgæld.

** Knud Pedersen på Anne Troelsdatter salig Niels Jensen Kyvlings her sst lod fordele for hovedgæld.

** Laurids Jensen Korning her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Anne Pedersdatter salig Knud Nielsens efterleverskes vegne her sst lod fordele for hovedgæld.

** Mikkel Andersen på sin husbond Niels Andersen Vinter, forrige skriver på Dronningborg, hans vegne havde tiltale til Henrik Henriksen Stenhugger her sst for 15 sletdaler efter hans brev, dateret 7/4 1648. sagen blev opsat 1 måned.

(71)

** Niels Sørensen, som tjener Mette Pedersdatter salig Knud Nielsens efterleverske her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Jensen Havrum borger her sst havde tiltale til efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Poul Christensen Bager begærede dom over efterskrevne for gæld, de er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(72)

** Simon Simonsen Fog her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Hans Jensen forrige Mads Poulsen KM tolder her sst hans tjener lod læse en seddel, at da han har ladet stævne Jørgen Lauridsen borger her sst angående et lovbrev, så begærer han, at samme brev må læses og påskrives, hvilket skete.

** Søren Christensen borger her sst fordrede dom over Mikkel Jacobsen Swertfeger her sst for 7 sletdaler efter hans brev, som skulle have været betalt til påske 1637. sagen blev opsat 6 uger.

(73)

** Jesper Lauridsen borgmester her sst. Hans Jørgensen Maler her sst på hans hustru Else Mogensdatter og sine egne vegne skødede fra dem og til Jesper Lauridsen deres halve gårds ejendom på Vestergrave her sst.

** Mads Pedersen Essenbæk. efterskrevne vurderingsmænd tilstod, at de havde vurderet efterskrevne gamle kobberkedler, som ejerne blev tilbudt at indløse.

** Henrik Thott til Boltinggård, KM befalingsmand på Dronningborg, hans fuldmægtig Mads Mortensen ridefoged til Dronningborg på KM og Henrik Thotts vegne. synsmænd tilstod, at de havde været på Kollerup ladegård at syne og se den store skade, som husene på samme ladegård 13/2 af den mægtige Guds vejr og store storm bekom.

(74)

** Jørgen Christensen prokurator på borgmester råd og Randers bys vegne. efterskrevne tilstod at de 14/2 havde været syn til Vorfrue tårn på torvet at bese hvis brøstfældighed derpå findes, som efterfølger.

(75)

** samme. efterskrevne tilstod, at de 16/2 havde været til efterskrevne syn på skt Clemends tårn i Randers.

(76)

** Jørgen Christensen på KM og Randers bys vegne. efterskrevne vidnede, at de 4/2 havde været syn til Christen Christensen Swertfeger her sst hans skade, som han beskyldte Laurids Rasmussen og Malte Nielsen for at have gjort ham.

** Jørgen Christensen på KM og Randers bys vegne gav last og klage over Laurids Rasmussen og Malte Nielsen for bemeldte skade, de gjort har.

** et andet vidne og lyste dem hver vold til.

25/2 1650.

** Jacob Nielsen her sst lod fordele Jens Tomasen i Tulstrup for 26 rigsdaler, han er Jacob Nielsen søster Maren Nielsdatter skyldig.

** Jørgen Christensen på Jacob Nielsen KM og byens vegne gav last og klage over Christen Christensen Danstrup, for han i lovlig arrestering er bortdraget af byen.

(77)

** og et andet vidne, at de derfor lyste Christen Christensen vold til.

** Jørgen Christensen på Bartemeus Jacobsen her sst hans vegne efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Peder Tomasen borger her sst for 89 sletdaler efter hans efterskrevne skadesløsbrev, som han til skt Mortens kirke er skyldig blevet, dateret 27/1 1649, som han blev tilfundet at betale.

** Christoffer Jensen på Margrete Nielsdatter doktor Egidius Jensens vegne her sst. Peder Jensen i Paderup pantsatte fra sig og til Margrete Nielsdatter nogle tilsåede agre.

(78)

** Jørgen Christensen på KM og Randers bys vegne og Niels Nielsen i Albæk på sine egne vegne begærede fylding på sandemænd over Ytte Christensen i Albæk og Søren Christensen Møller i Albæk mølle for sårmål og skade, de ham gjort har med hans egen kårde, de ham frarøvede, og der blev fremlagt synsvidne 23/1, hvorefter sandemændene gjorde deres tov og svor Ytte Christensen og Søren Christensen i Albæk hver et fuldt vold over.

(79)

** Niels Nielsen Bidstrup borger her sst begærede fylding på sandemænd over Peder Nielsen Lueskrædder her sst, for han imod Niels Bidstrups vilje og imod hans egen kontrakt og forlig til Viborg landsting 14/3 sidst forleden, og han samme kontrakt ikke har efterkommet, og fremlagde landsdommernes afsigt, hvorefter blev fremlagt et tingsvidne her af tinget 4/6 sidst forleden, og  sandemændene gjorde deres tov, og eftersom Peder Nielsen ikke har efterkommet hans løfte, svor de ham vold over.

(81)

** Peder Nielsen Lueskrædder her sst fremlagde sit skriftlige indlæg, at eftersom Niels Nielsen Bidstrup vil lade ham vold oversværge for en fælles ejendom, han påboer, som han ikke kan bevise, ham alene at tilhøre, uanseet hans fattige mor og bror Poul Nielsen den største del skal være interesseret, som de ikke har afhændet til Niels Bidstrup, men han på sin mor og bror og egne vegne tilbyder ham samme ejendom at må bekomme, dog igen fra sig at levere så mange penge, som af borgmester og råd er sat og takseret, så de en gang for alle kunne komme til rolighed.

(82)

** Niels Jensen Horslev sandemand her sst på sine egne og de andre 5 sandemænd, som er tilstede, fremæskede deres fortovsmand ville fremkomme og med dem gøre sin ed og tov, som de i dag skulle gøre.

** Jens Jacobsen i Knejsted efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Tomas Klejnsmed her sst for 4 rigsdaler kost og tæring for en unødig trætte, som han er tilfundet at give ham, som han nu blev tilfundet at betale ham inden 15 dage.

** Jens Jacobsen i Knejsted. efterskrevne vidnede, at de var med byfogden i Tomas Klejnsmeds hus i Randers at gøre udlæg efter en dele, som Jens Jacobsen, forrige foged på Clausholm, til Voldum birketing havde forhvervet på Tomas Smed for 15 daler, hvortil blev udlagt efterskrevne.

(83)

** Jørgen Christensen på Karen Jensdatter, salig Mads Jensen Ørsteds efterleverske, og på hendes børn Peder Madsen Jens Madsen og Rasmus Madsen deres vegne havde tiltale til Peder Nielsen i Østrup, herredsfoged i Støvring herred, for 35 sletdaler hovedstol og resterende rente, samt for hans hustrufar salig Hans Jensens gæld børnepenge for 25 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på bemeldte medarvingers vegne fordrede dom over Anne Troelsdatter, salig Niels Jensen Kyvlings, her sst med sin datter Anne Nielsdatter for 11 sletdaler efter hendes salig husbonds brev, dateret 23/2 1646. sagen blev opsat 6 uger.

(84)

** doktor Niels Bendtsen i Ålborg havde tiltale til Anders Jensen Mammen for 21 sletdaler efter hans fremlagte brev, dateret 12/2 1649, som han blev tildømt at betale inden 15 dage førstkommende eller derefter at have indvisning i hans hus og bo og gøres udlæg af hans gods.

(85)

** Jørgen Christensen på Cathrine Clausdatter salig Jens Christensens, forrige rådmand her sst, hendes vegne havde tiltale til Niels Andersen Kare borger her sst for 35 sletdaler efter hans brev. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Nielsen Worm her sst. efterskrevne borgere vidnede, at de 18/2 sidst forleden havde været syn til salig Laurids Christensens gård i Randers, at se hvis skade på samme gård gjort var af den store Guds forfærdelige vejrlig onsdagen sidst forleden, hvor mange tagsten var afblæst.

** Anders Knudsen her sst på Kirsten Jensdatter, salig Rasmus Villadsens efterleverske, her sst hendes vegne og på hendes to stedbørns vegne, nemlig Villads Rasmussen Anne Rasmusdatter og hendes barn Jens Rasmussen deres vegne afsagde arv og gæld efter hendes salig husbond Rasmus Villadsen.

(86)

** Tomas Christensen i Mostrup, kirkeværge til Hald Kirke, på kirkens vegne havde tiltale til salig Knud Nielsen, forrige byfoged her sst, hans arvinger nemlig hans efterleverske Mette Pedersdatter samt hendes børn Gjøreld Knudsdatter og Kirsten Knudsdatter for resten af hvis kirkekorn, den salig mand havde bekommet af kirkens tiende. sagen blev opsat 6 uger.

4/3 1650.

** Niels Rasmussen Tømmermand her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Andersen danske skolemester lod fordele for hovedgæld, der iblandt Margrete salig Peder Rolpes hustru.

(87)

** Jens Andersen Skolemester. efterskrevne tilstod, at de havde vurderet en sølvske, som Jens Andersen har i pant af Jens Jensen Skrædder her sst, og tilbød ham at indløse dem.

** mester Morten Ejlers Bartskær her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Jensen Helsted her sst lod fordele for hovedgæld

** Oluf Rasmussen Ladefoged lod fordele for hovedgæld.

** Mads Poulsen KM tolder lod fordele for hovedgæld.

** Mads Poulsen lod fordele for hovedgæld.

(88)

** Mads Poulsen lod fordele for hovedgæld.

** Mads Poulsen lod fordele for hovedgæld.

** Mads Poulsen havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(89)

** Jens Jensen Østrup på hans husbond Iver Jensens vegne lod fordele for hovedgæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Jensen Helsted. efterskrevne tilstod, at de 4/3 vurderede efterskrevne gods i hans hus. varsel til Jens Rasmussen Vognmand.

** Christen Sørensen Snedker her sst. efterskrevne vidnede, at de med byfogden havde gjort Christen Snedker udlæg fra efterskrevne her sst efter dom og delevidnes indhold.

(90)

** Oluf Rasmussen Ladefoged her sst havde tiltale til Villads Andersen i Lem for 7 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Groers Madsen her sst lod fordele for gæld.

** Christen Nielsen Prim friskuster her sst lod fordele Laurids Jensen Korning her sst for 3 daler og 3 års rente, han er blevet salig Johanne Andersdatter Prim, Christen Nielsens hustru, skyldig.

** Jens Pedersen Spliid her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Melrisen rådmand her sst på borgmester råd og deres interesserede deres vegne havde tiltale til mester Tøger Pedersen sognepræst her sst Mette Pedersdatter, salig Knud Nielsens, med sine børn Gjøreld Knudsdatter og Kirsten Knudsdatter, Gertrud Pedersdatter, salig doktor Søren Hofmands, med sine børn Niels Sørensen Peder Sørensen Tøger Sørensen Søren Sørensen og Maren Sørensdatter for 340 rigsdaler, deres salig mor Anne Pedersdatter i den takserede kontribution med resterer i de 24000 rigsdaler, som til de to svenske regimenter 1644 skulle være betalt, som han formente, de bør pligtig være enhver sin kvota at betale, ligesom de har taget i arv. sagen blev opsat 6 uger.

(91)

** Niels Melrisen rådmand på samtlige borgmester råd og interesserede her sst deres vegne havde tiltale til Peder Nielsen Worm borger her sst for 51 rigsdaler, hans kontributions rest i de 24000 rigsdaler kontribution, som til de to svenske oberster 1644 skulle have været udgivet, som han endnu med resterer. sagen blev opsat 6 uger.

(92)

** Aksel Sørensen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Hans Madsen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Bartolomeus Jacobsen borger her sst for 105 sletdaler og fremlagde hans udgivne brev, som han blev tildømt at betale.

** Laurids Pedersen Fussing her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Jørgen Lauridsen borger her sst for 16 daler efter hans udgivne håndskrift, som han blev tildømt at betale.

(93)

** Hans Madsen Værum efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne, som er ham skyldig, som de blev tilfundet at betale.

** Niels Nielsen Torup her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Anders Lauridsen Sadelmager her sst for 11 sletdaler og et godt par halskobler af læder, han skal ham skyldig være af den våning, han påboer, hvilken husleje han blev tildømt at betale.

(94)

** Peder Ankersen borgmester her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Rasmus Pedersen Essenbæk borger her sst for en sum penge efter hans skadesløsbreve og håndskrifters indhold, og fremlagde samme breve, det første lydende på 666 rigsdaler, dateret 12/2 1642 underskrevet Rasmus Pedersen Essenbæk egen hånd og hans far Peder Groersen egen hånd til vitterlighed, og det andet udstedt til Bartolomeus Mikkelsen, forrige skriver på Dronningborg, på 100 rigsdaler, dateret 24/12 1645 Rasmus Pedersen Essenbæk egen hånd, som han blev tildømt at betale.

(95)

** Peder Pedersen Njær her sst lod fordele for hovedgæld.

** Anders Jensen Bjerregrav her sst, tilforordnet værge for salig Hans Hattemagers efterladte børn her sst, nemlig Laurids Hansen Christen Hansen Jacob Hansen og Maren Hansdatter på deres vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til salig Anders Andersen Hjerminds efterladte hustru Maren Mikkelsdatter her sst og børn, nemlig hr Peder Andersen i Brønderslev præstegård Margrete Andersdatter her sst Søren Andersen, tjenende på Skanderborg, Anders Andersen Mikkel Andersen Anne Andersdatter anden Anne Andersdatter, salig Niels Jespersens med sine børn, nemlig Jesper Nielsen og Laurids Nielsen for 270 sletdaler efter skiftebrevs indhold, som salig Anders Andersen som værge har haft at forestå for salig Hans Hattemagers efterladte børn, som er betroet børnenes stedfar Niels Nielsen Torup, og fremlagde skiftebrev efter salig Hans Lauridsen Hattemager, dateret 15/12 1639, mellem hans efterladte hustru Johanne Christensdatter og hendes fire børn Laurids Hansen Christen Hansen Jacob Hansen og Maren Hansdatter, og børnenes arv 270 sletdaler tog deres stedfar Niels Torup til sig med børnenes formynder Anders Andersens samtykke, og efter salig Anders Andersens død blev Anders Jensen Bjerregrav til forordnet at være værge, og fremlagde et tingsvidne her af tinget 13/7 1640, hvori Niels Nielsen, barnfødt i Torup, borger sst lovede at holde Anders Hjermind skadesløs for samme 270 sletdaler, og derefter fremlagde en landstingsdom 7/11 1648 belangende samme sag og Anders Jensen Bjerregravs indlæg, hvortil Maren Mikkelsdatter salig Anders Andersens efterleverske ved sin søn Søren Andersen lod fremlægge en dom her af tinget 18/1 1642 og hendes skriftlige indlæg, hvorefter der blev afsagt dom: salig Anders Andersens hustru og medarvinger bør 270 sletdaler at betale.

(100)

** Niels Nielsen Torup her sst på Jørgen Pedersen borger i Ystad i Skåne hans vegne fordrede dom over Peder Madsen Ørsted borgersøn her sst for 10 daler efter Jørgen Pedersens skriftlige antegnelse, hvortil Rasmus Madsen på sin bror Peder Madsens vegne fremlagde en kvittering, hvorfor Peder Madsen ikke kunne tildømmes den bemeldte gæld at betale, mens samme kvittering står ved magt.

(101)

** Jens Jensen Dal her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Christen Knudsen, som forrige boede i Lem, efter hans skadesløsbreve, det første 10/3 1635 lydende på 40 daler, og det andet dateret 30/3 1636 lydende på 5 sletdaler, som han blev tilfundet at betale.

11/3 1650.

** Henrik Thott til Boltinggård lod læse et forbud mod at fortøje skibe ved pælene, som bærer broen, hvorover broen løs rokker, når noget hårdt vejr er, samt ikke heller lægge deres skibe midt i dybet, når laksene skulle have deres opgang, og dermed fordærver KM og andre godtfolks laksegårde og fiskeri.

(102)

** Laurids Christensen Mollerup sst. Niels Jensen Fovlum borger og rådmand her sst skødede og afhændede fra sig og arvinger og til Laurids Christensen Mollerup al den lod og arvepart, som hr Peder Nielsen, sognepræst til Kristrup og Hornbæk sogne, har haft i den gård i Randers, som hans salig stedmor Maren Christensdatter Mollerup iboede, og Laurids Christensen Mollerup nu iboer, hvilken anpart Niels Jensen Fovlum beviser med skøde og adkomst at have afkøbt sin svoger hr Peder Nielsen.

(103)

** Jacob Nielsen her sst havde tiltale til Poul Christensen Bager borger her sst og fremlagde sit indlæg, at eftersom ham en jordskyld er tilfaldet på skifte efter hans salig forældre, som salig Christen Bagers hustru og børn tilkom efter hans død at udgive af Terkild Suders ejendom på Vestergrave efter hans skøde og adkomstsbreves lydelse på samme jordskyld, hvoraf de skal give årligt 26 skilling og 2 album, og dersom den ikke bliver betalt, da skal samme ejendom være forbrudt til ham, hvilket ikke er sket siden hans salig mors død, som er på det 16.år, endog han tit og ofte har ladet samme jordskyld kræve af salig Christen Bagers hustru Anne Poulsdatter, og der foruden har han erfaret, at samme ejendom skal være solgt af salig Christen Bagers arvinger til Poul Bager imod hans skødes indhold, satte derfor i rette, om han ikke til ham, som samme jordskyld ejer, skal have forbrudt samme ejendom. varsel til Poul Christensen Bager Anders Christensen Bager Christen Christensen Bager hr Christen Christensen Bager Jens Dal og Anne Poulsdatter.
sagen blev opsat 6 uger.

(104)

** Niels Jensen Fovlum. Laurids Christensen Mollerup borger her sst lovede at skal forskaffe ham de askefjæl, han har lovet ham.

** Jørgen Christensen på Hans Sørensen borgmester og KM tolder i Ålborg hans vegne efter lovligt varsel til salig Rasmus Bendtsens hustru og arvinger fremlagde den sidste registrering og vurdering, som er gjort i salig Rasmus Bendtsens hus og efterladte bo 13/7 1647, hvori er indført Hans Sørensen i Ålborg hans brev på 1000 rigsdaler, hvorpå er betalt 834 rigsdaler, underskrevet af Marie Henriksdatter salig Rasmus Bendtsens egen hånd Tomas Poulsen til vitterlighed, Jacob Bendtsen egen hånd, Peder Christensen Kock på doktor Niels Bendtsens vegne egen hånd, Mads Hansen egen hånd så vel på hans to brødres vegne Søren Hansen og Peder Hansen, Bendt Hansen egen hånd, Mikkel Tygesen på Henrik de Hemmers vegne, Mads Poulsen egen hånd og dernæst fremviste han Hans Sørensens regnskabsbog samt salig Rasmus Bendtsens forsikringsbrev til Hans Sørensen lydende på 170 rigsdaler, dateret 21/2 1639, samt salig Rasmus Bendtsens sendebrev til Søren Terkildsen, KM tolder i Glückstadt, dateret 24/6 1639. stævning til salig Rasmus Bendtsens arvinger i Ålborg, nemlig doktor Niels Bendtsen Henrik de Hemmer på sin hustru Karen Hansdatters vegne Laurids Christensen på sin hustru Maren Jensdatters vegne og Søren Jensen Hofmand hører i Ålborg skole, og stævning i Randers til salig Rasmus Bendtsens hustru og arvinger, nemlig Marie Henriksdatter mester Søren Hansen Mads Hansen rådmand i Randers en af sin bror Peder Hansens vegne, Mikkel Tygesen rådmand her sst på sin hustru Anne Hansdatters vegne, Karen Akselsdatter salig Bendt Hansens efterleverske og deres datter Maren Bendtsdatter og Jacob Bendtsen sst.

(106)

** Laurids Christensen Mollerup lod fordele for hovedgæld.

(107)

** Jørgen Christensen på Maren Nielsdatter salig Niels Jacobsen fordum borgmester her sst hendes vegne lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Maren Nielsdatters vegne havde tiltale til Groers Madsen borger her sst for 50 rigsdaler, hans hustrufar salig Peder Let hende er skyldig blevet efter hans udgivne håndskrift, hvortil han svarede, at han eller hans hustru ingen arv havde taget efter salig Peder Let, og mente derfor, han for denne tiltale burde fri at være. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Jacobsen i Knejsted. efterskrevne vidnede, at da stævningsmændene lod læse Tomas Nielsen Klejnsmeds landstings stævning for ham, da blev der begæret en genpart, hvilket stævningsmændene nægtede, at det måtte ikke tilstedes ham.
 
(108)

** Jon Christensen her sst fordrede dom over Poul Nielsen i Gerlev for 6 daler efter hans regnskabsbog, sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Jensen Hadsten her sst havde tiltale til Peder Sørensen Bager her sst for 8 daler efter hans regnskabsbog. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på Morten Nielsen Ladefoged her sst hans vegne. vurderingsmænd vurderede 8 alen hørgarns lærred og en slidt hørgarns skjorte for 7 1/2 mark, som han havde i pant af Villum Rasmussens hustru.

** Jørgen Christensen på Morten Nielsen Ladefogeds vegne lod fordele Villum Rasmussen for 3 mark, han er ham skyldig.

** Jens Nielsen Skriver på Dronningborg fordrede dom over efterskrevne. sagen blev opsat 6 uger.

(109)

** Mads Hansen her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Rasmus Nielsen i Låsby for 35 sletdaler, som han ham skyldig er efter hans regnskabsbogs indhold, som han blev tildømt at betale.

** Mads Hansen her sst. efterskrevne vidnede, at de var med byfogden at gøre udlæg fra Niels Nielsen Torup borger her sst på Mads Hansens vegne for 13 daler, og da blev udlagt efterskrevne fæmon og indbo.

(110)

** Jørgen Christensen på borgmester råd og Randers bys vegne lod læse en seddel, at eftersom stor uskikkelighed findes i byen med fiskeri på bededage og søndage imod KM forordning, så forbydes strengeligt alle fiskere, at de ikke under eller før prædiken eller før gudstjeneste er forrettet, sin til fordrister at uddrage på fjorden med noget fiskeri, såfremt de ikke vil lide for hver gang 3 mark, og der foruden straffes med fængsel.

** Hieronimus Gylden, borger i Århus, fremlagde en fuldmagt, at da underskrevne på egne og børns vegne er forårsaget at søge værgegæld efter Elisabet mester Christen Fosses i Århus hos hendes arvinger doktor Egidius Jensen medicus i Randers, hvorfor hun fuldmagt giver Hieronimus Gylden med hendes bror doktor Jacob Matiasens samtykke, dateret Århus 6/8 1649 Karen salig doktor Niels Fosses egen hånd, hvorpå han havde tiltale til doktor Egidius Jensen for 246 daler, og fremlagde et afkald, udstedt til Århus byting 2/11 1625, hvor Søren Jensen Frost med fuldmagt af Elisabet Lauridsdatter, salig mester Christen Foss kannik her sst hans efterleverske fik tingsvidne, at Frederik Lauridsen borger sst med fuldmagt af doktor Niels Christensen Foss, kannik i Lund gav hans mor Elisabet Lauridsdatter afkald for al den arv og gods, som han arveligt kunne være tilfaldet efter sin salig far mester Christen Foss og efter hans salig mor Maren Pedersdatter, og dernæst fremlagde et andet brev bevis fra Elisabet Lauridsdatter, dateret Århus 25/6 1642, underskrevet Elisabet salig mester Christen Fosses egen hånd, og derefter fremlagde et tingsvidne af Århus byting 13/9 1649, hvor Hieronimus Gylden kapitels ridefoged sst på Karen salig doktor Niels Fosses hendes vegne æskede og fik et fuldt tingsvidne, at Hieronimus Gylden fremlagde mester Christen Nielsen Friis sognepræst til Vorfrue kirke hans skriftlige vidne, at Margrete Nielsdatter doktor Egidiuses hustru i Randers har lejet ham salig Elisabet Lauridsdatters gård ved domkirken, og at hun har ladet hente noget af salig Elisabets boskab, siden han kom i gården at bo, og derefter fremlagde Hieronimus Gylden Hans Jostsen rådmand her sst hans bevis, at 28/4 1648 har han bekommet af doktor Egidius Jensen af Randers 12 tønder havre i betaling på hvis hans salig morsøster salig Lisbet Lauridsdatter var ham skyldig, og andre vidnede, at de havde afkøbt Egidius Jensen byg, som var avlet i salig Elisabet Lauridsdatters avling, og han lod bortføre hvis løsøre og husgeråd og boskab, som var i salig Elisabet Lauridsdatters gård, og herhos fremlagde Karen salig doktor Niels Fosses i Lund i Skåne skriftlige indlæg, at hun er forårsaget at søge den gæld, som salig Elisabet Lauridsdatter er blevet hende og hendes umyndige børn skyldig, som er blandt andet husleje af en gård fra 1625-1647 og bohave, som Egidius Jensen, som er den salig kvindes arving og hendes gods til sig har annammet, og satte i rette, om han ikke samme sum med rente bør at betale. sagen blev opsat 14 dage.

(115)

** Hans Sørensen KM tolder i Ålborg havde tiltale til salig Rasmus Bendtsens hustru Margrete Henriksdatter i Randers og hans arvinger, nemlig doktor Niels Bendtsen medicus i Ålborg mester Søren Hansen Mads Hansen rådmand i Randers på sine egne og sin bror Peder Hansens vegne Mikkel Tygesen rådmand her sst på sin hustru Anne Hansdatters vegne Karen Akselsdatter salig Bendt Hansen i Randers hans efterleverske med deres datter Maren Bendtsdatter, Henrik de Hemmer borger i Ålborg på sin hustru Karen Hansdatters vegne, Jacob Bendtsen i Randers Søren Jensen Hofmand hører i Ålborg skole og Laurids Christensen borger i Ålborg på sin hustru Maren Jensdatters vegne belangende 170 rigsdaler, som Hans Sørensen har leveret salig Rasmus Bendtsen 20/1 1639 på Søren Terkildsen KM forrige tolder i Glückstadt hans vegne, som han mener, hans arvinger bør at betale. sagen blev opsat 6 uger.

(116)

** Groers Madsen forrige bykæmner lod fordele for hovedgæld.

(117)

18/3 1650.

** Rasmus Pedersen Essenbæk her sst leverede for retten til Margrete Poulsdatter, salig Mogens Nielsens her sst 15 rigsdaler, som han restede med.

** Jørgen Christensen på KM rettens og Søren Knudsens vegne lod i rette føre Søren Jensen, barnfødt i Krogsager, som var anholdt for 2 svin, som han havde taget på Krogsager mark, og han benægtede, at han aldrig tilforn havde taget noget ulovligt fra nogen.

** Egidius Jensen her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Peder Tomasen borger her sst for 150 rigsdaler efter hans breve, som han blev tildømt at betale.

(118)

** Jørgen Christensen på Laurids Christensen borger i Kristiansand i Norge hans vegne og KM tolder i Ferkerør efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Niels Olufsen borger her sst for 14 rigsdaler, som han er Laurids Christensen skyldig efter hans brev, dateret 24/3 1647, som han blev tildømt at betale inden 15 dage, eller derefter at have indvisning i hans hus og bo.

(119)

** Jørgen Christensen på Inger Jacobsdatter salig Mads Værums her sst hendes vegne havde tiltale til efterskrevne for hvis, de er hende skyldig, som de blev tilfundet at betale.

** Karen Nielsdatter salig Bendt Hansens efterleverske her sst fordrede dom over efterskrevne for gæld, de er hende skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på Mette Akselsdatter salig Mogens Skovs hendes vegne fordrede dom over efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jespersen Felbereder her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Søren Jørgensen Felbereder her sst for 8 daler, som han blev tilfundet at betale.

(120)

** Peder Christensen Kock efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne Vorup mænd for deres kirketiende, som de blev tilfundet at betale.

** Rasmus Jonsen af Skovgård fordrede dom over Aksel Sørensen her sst for 15 rigsdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Laurids Christensen Mollerup her sst lod læse og påskrive et skiftebrev, dateret 5/2 1622 imellem salig Niels Pedersen Podemester fordum borger her sst hans efterleverske Maren Christensdatter Mollerup og hans børn, og da blev hans gård og ejendom vurderet for 800 sletdaler, og dernæst fremlagde et skiftebrev efter salig Niels Christensen Mollerup, fordum borger her sst, hans efterleverske Karen Nielsdatter og hendes søn og medarving Niels Nielsen Mollerup her sst, dateret 20/11 1641, hvori er indført den gård, Maren Podemester iboer, som i forrige skifte er vurderet for 800 sletdaler, hvoraf Karen Nielsdatter er faldet 175 sletdaler, som nu er delt i 2 parter mellem hende og Niels Nielsen, hvis anpart Niels Fovlum har afkøbt hans stedsøn med sin værge og morbrors samtykke, og dernæst fremlagde et købebrev fra Niels Jensen Fovlum, som med hans hustru Karen Nielsdatters samtykke sælger den anpart, som hende arveligt er tilfaldet og de anparter, han har afkøbt hans stedsøn og hans svoger Peder Nielsen til Laurids Christensen, og da bevises med skøde 20/3 1643, at hr Peder Nielsen præst i Kristrup har givet sin svoger Niels Jensen Fovlum borger her sst skøde på sin tilfaldende anpart i hans salig fars gård, som hans stedmor Maren Podemester iboer, så skødede Niels Jensen Fovlum rådmand her sst til Laurids Christensen Mollerup al den lod og anpart hr Peder Nielsen i Kristrup arveligt er tilfaldet i hans salig fars gård, og den anpart hans hustru Karen Nielsdatter og hendes søn Niels Nielsen Mollerup arveligt er tilfaldet i hendes salig far Niels Podemesters gård, som Laurids Christensen Mollerup iboer.

(123)

** Jacob Nielsen her sst havde tiltale til Mikkel Tygesen rådmand her sst, som er værge for Rasmus Pedersen Skov, salig Peder Skovs søn angående hans ejendom, som de imod hans skøde og adkomster vidner og dom forholder ham, og han formener, de straks ham sin ejendom at ryddelig gøre og udlægge, eller derfor at lide æskningsdom, hvorefter Rasmus Pedersen Skov fremlagde sit indlæg, at hans medarvinger efter hans salig far bør have lovligt varsel, dateret Viborg 13/3 1650. sagen blev opsat 6 uger.

(124)

** Anders Nielsen Let på sin husbond Mikkel Tygesens vegne efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne gældnere for deres gæld, som de blev tildømt at betale.

** Niels Nielsen Bidstrup lod fordele for hovedgæld.

** Anders Andersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Christen Sørensen Snedker her sst lod fordele for hovedgæld

(125)

** Christen Sørensen Snedker. synsmænd tilstod, at de havde synet salig Ib Sørensens børns ejendom, som Christen Sørensen Snedker er værge for.

(126)

** Mikkel Nielsen Hjermind lod fordele for hovedgæld.

** Hans Sørensen KM tolder i Ålborg første gang æskede af Niels Jensen Hadsten rådmand i Randers 101 rigsdaler efter hans brev, hvorfor han af landsdommerne er tildømt at lide rigens æskning.

** Jens Steffensen her sst lod fordele for hovedgæld Anne Smedekone her sst og hendes datter Bodil Christensdatter.

** Poul Christensen lod fordele for hovedgæld.

** Poul Christensen Bager her sst lod fordele for hovedgæld.

(127)

** Peder Jensen Hadsten her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne for gæld efter deres skadesløsbreve, som de blev tildømt at betale.

** lensmand Henrik Thott på KM vegne og borgmester og råd på rettens vegne gav til kende, at da en del af borgerskabet i Randers sig til fordrister imod recessen at bruge andet mål vægt og alen end den om formeldte, så advares alle og enhver om ikke at bruge anden vægt mål eller alen at måle med, end som recessen om formelder og indeholder, og de som sligt gør, ikke aleneste have forbrudt hvis, som med andet end Københavns og sjællandsk vægt mål og alen bliver målt, mens der foruden at straffes som vedbør.

(128)

** Jørgen Christensen på Kirsten Erik Holms vegne her sst fordrede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Hans Madsen Værum her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

(129)

** Tomas Poulsen borger her sst havde tiltale til efterskrevne for 1400 rigsdaler in specie, som er resten af 3533 rigsdaler in specie, han efter deres begæring på deres vegne til den udlovede kontribution i den svenske fejdetid til Hamburg og Lübeck optaget med stor livsfare, dem til hjælp at fuldgøre de 24000 rigsdaler, som udlovet var, hvilke deres udgivne brev og forpligt ikke skal have efterkommet, og han fremlagde samme deres brev, dateret Randers 27/6 1648 med deres underskrifter, og dernæst fremlagde et afregningsbevis. varsel til efterskrevne. sagen blev opsat 6 uger.

(133)

** hr Oluf Olufsen sognepræst her sst havde tiltale til Laurids Mikkelsen i Hinge og Tomas Sørensen i Galten, som på menige sognemænds vegne havde sted og fæst Galten sognetiende KM anpart af hr Oluf Olufsen, som skulle have været betalt, og satte derfor i rette, om de ikke nu straks bør betale forbemeldte restants samt for deres forsømmelse have deres stedsmålsbrev forbrudt. sagen blev opsat 6 uger.

(134)

26/3 1650.

** Jørgen Christensen prokurator på KM rettens og Søren Knudsens vegne. efterskrevne vurderede de svin for 6 sletdaler, som Søren Jensen Krogsager er anholdt for, som han havde taget på Krogsager bymark.

** Christen Jensen Korning. efterskrevne vurderede nogle gamle kobberkedler, som han har i pant af Christen Pedersen i Linde.

(135)

** Hans Maler her sst. efterskrevne vidnede, at de så ham levere Rasmus Nielsen af Borup en ko, som han lovede, at han skulle overføde.

** mester Tøger Pedersen sognepræst til skt Mortens kirke her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Poul Jensen Lang i Haslund for resterende korntiende efter hans fæstebrevs indhold, og fremlagde en kopi af samme fæstebrev, dateret 24/6 1635, samt sit skriftlige indlæg, hvorefter der blev afsagt dom: Poul Lang bør sit resterende tiendekorn straks at levere samt at have sit fæstebrev forbrudt.

(137)

** Hans Nielsen Holt her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne for hvis, de ham skyldig er, som de blev tilfundet at betale.

** Clemend Sørensen Skibsmand efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Rasmus Rasmussen Skrædder her sst for 5 daler, som han blev tildømt at betale.

** Christen Sørensen Snedker efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Oluf Tomasen Smed her sst for 3 sletdaler, som rester af hans husleje, som han blev tildømt at betale.

(138)

** Mads Pedersen Essenbæk borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Niels Rasmussen foged i Jebjerg for hans voldsbøder, som han til ham efter loven er faldet for, og fremlagde samme sandemands ed, hvorpå han blev tilfundet samme bøder at betale.

** Christen Nielsen Prim friskuster her sst lod fordele for hovedgæld.

(139)

** Hans Sørensen KM tolder i Ålborg 2.gang æskede af Niels Jensen Hadsten, rådmand i Randers, 101 rigsdaler med rente skade og interesse og omkostning efter hans udgivne skadesløsbrev, som han af landsdommerne er tildømt at lide rigens æskning for.

** Frands Rasmussen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Pedersen Spliid her sst lod fordele for hovedgæld.

(140)

** Christen Sørensen Snedker lod fordele for hovedgæld.

** Mads Pedersen her sst havde tiltale til Niels Knudsen i Hadbjerg for 100 sletdaler efter hans skadesløsbrev. sagen blev opsat 6 uger.

** Oluf Rasmussen forrige ladefoged, nu boende i Randers, havde tiltale til Søren Jensen i Skiblund for øl og øltønder. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen for Cathrine Clausdatter salig Jens Christensens efterleverske her sst hendes vegne havde tiltale til hr Niels Pedersen i Spentrup for 20 sletdaler, han hende skyldig er, og fremlagde provst hr Jens Brask i Kovsted hans dom med henfindelse til verdslig ret. sagen blev opsat 6 uger.

(141)

** Christen Sørensen Nygård her sst lod fordele for hovedgæld.

** Hieronimus Gylden borger i Århus fremlagde en fuldmagt, dateret 6/8 1649 af Karen salig doktor Niels Fosses, og efter 14 dages opsættelse havde tiltale til doktor Egidius Jensen her sst og fremlagde efterskrevne breve, først et tingsvidne af Århus byting 4/5 1648, hvor Henrik Mogensen ridefoged til Århus kapitel på doktor Jacob Matiasen, superintendant over Århus stift, hans vegne fremlagde et afkald og kontrakt 3/11 1625 angående det jordegods, som doktor Niels Foss og Elisabet Lauridsdatter ikke har skiftet imellem hver andre, som Niels Foss har bevilget, at hans mor Elisabet Lauridsdatter må nyde hendes livstid, og derimod har Elisabet Lauridsdatter bevilget at hvis oppebørsel, hun af doktor Niels Fosses ejendom oppebærer, skal han og hans arvinger efter hendes død i den gård, hun iboer, af hendes arvinger forlods at udgives og afbetales, og han fremlagde en anden kontrakt, hvori Elisabet Lauridsdatter forpligter hendes arvinger til at efterkomme ovenstående kontrakt, og Henrik Mogensen fremlagde sin skriftlige klage, og der blev fremlagt et tingsvidne af Århus byting 21/3 sidst forleden, hvor Hieronimus Gylden fremlagde doktor Jacob Matiasens tilbud om at give sagen på to dannemænd på begge sider og en opmand, hvorefter blev fremlagt to gældsbreve, det første lydende på 50 sletdaler, som Niels Foss har lånt Elisabet Lauridsdatter, dateret Lund 2/7 1629, og det andet lydende på 50 sletdaler, som hr Svend Hansen Arbo havde lånt Elisabet Lauridsdatter i forgangen svenske tid, dateret 22/1 1647, og dernæst fremlagde en antegnelse på kvittanser og beviser, som salig Elisabet Lauridsdatter har udgivet på salig doktor Niels Fosses penge, som hun har annammet og oppebåret. sagen blev opsat 14 dage.

(147)

** Oluf Rasmussen forrige ladefoged, nu i Randers, lod fordele for gæld.

** Niels Jensen Fovlum efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne, som skal være ham gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

** Groers Madsen borger her sst og forrige års kæmner her sst. borgmester og råd gav ham fuldmagt på byens vegne at tiltale og opkræve af byens borgerskab og indvånere deres årlige skat.

** Groers Madsen på borgmester og råd og byens vegne efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne borgere her sst, som ikke vil udgive deres årlige skat, hvorefter der blev fremlagt skriftlige svar, og der blev afsagt dom: de indstævnede bør at betale deres skat.

(149)

** Groers Madsen på borgmester og råd og byens vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne borgere og indvånere, som rester med deres årlige skat, og forbemeldte borgerskab blev tildømt at betale deres skat.

(151)

1/4 1650.

** Jørgen Christensen på Maren Mikkelsdatter, salig Anders Andersen Hjerminds efterleverske, hendes vegne lod fordele for hovedgæld.

** Bartolomeus Jacobsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Cathrine Clausdatter salig Jens Christensens her sst hendes vegne havde tiltale til efterskrevne, som er hende skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** doktor Egidius Jensen her sst havde tiltale til efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

(152)

** Mads Pedersen Essenbæk havde tiltale til Rasmus Jensen hos hans bror i Torsø for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Jensen, foged på Svostrup, begærede 3.ting over Søren Knudsen byfoged her sst efter forrige dom for 150 daler, og da samme dom står ved magt, kunne Jens Jensens 3.ting ikke forhindres.

(153)

** Hans Sørensen KM tolder i Ålborg æskede 3.gang af Niels Jensen Hadsten rådmand i Randers 101 rigsdaler, som han ham skyldig er efter hans brev, hvorfor han af landsdommerne er tildømt at lide rigens æskning.

** Søren Jensen Lang borger her sst lod læse og påskrive er pantebrev, hvori Søren Knudsen borger her sst gør vitterligt, at han er Søren Lang skyldig 90 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham efterskrevne gods.

(154)

** Jørgen Christensen prokurator her sst på Maren, salig Jens Jensen Hofmands efterleverske, og hendes børn deres vegne efter 6 ugers ophold fordrede dom over efterskrevne, som er dem gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

** Jesper Lauridsen borgmester her sst. doktor Egidius Jensen her sst gav hans svoger Jesper Lauridsen tingsvidne, at den dele, han 11/3 over Peder Tomasen på 150 rigsdaler har ladet forhverve, skal være kasseret død og magtesløs, eftersom han på Peder Tomasens vegne har betalt ham, hvorefter han løslod Peder Tomasen borger her sst af al den lovmål og forfølgning, som han har haft ham i for 150 rigsdaler.

(155)

** Jesper Lauridsen borgmester. Peder Tomasen borger her sst skødede til Jesper Lauridsen den gård, han selv påboer sst, samt en bod sst.

(156)

** Poul Jensen Dons her sst havde tiltale til efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Søren Knudsen byfoged her sst på KM og rettens vegne førte i rette Søren Jensen, barnfødt i Krogsager, som er fængslet for to svin, som han havde taget i stedet for to af hans egne på Krogsager mark, efter hans bekendelse, men da ingen har villet vedkendes samme svin, er han for Guds skyld benådet sin tilbørlige straf, dog med slig vilkår, at han aldrig skal lade sig befinde i Dronningborg len under sit livs fortabelse.

(157)

8/4 1650.

** Mads Poulsen her sst på Mette Pedersdatter, salig Knud Nielsens efterleverske, her sst hendes vegne betalte Tomas Christensen i Mostrup. kirkeværge til Hald kirke 4 daler, som rester på det kirkekorn, hendes salig mand havde bekommet 1642.

** Christoffer Jensen Dons hans bror Poul Jensen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Christoffer Jensen Dons sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Cathrine Clausdatter, salig Jens Christensens efterleverske, sst hendes vegne efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Niels Andersen Kare borger sst for 35 sletdaler efter hans brev, som han blev tilfundet at betale.

(158)

** doktor Egidius Jensen sst fremlagde et gælds pantebrev, udstedt af Peder Tomasen, borger sst, lydende på 50 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham hans have og ejendom uden for Vesterbro, dateret 8/4 1650 Peder Tomasen egen hånd.

(159)

** hr Christen Pedersen i Hjermind fordrede dom over Peder Tomasen borger sst for 150 rigsdaler efter hans håndskrifter, dateret 29/12 og 20/9 1641. sagen blev opsat 6 uger.

** Mourids Lauridsen skibstømmermand sst fordrede dom over Peder Jensen indvåner sst for 10 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på Karen Jensdatter, salig Mads Jensen Ørsteds, og hendes børn Peder Madsen Jens Madsen og Rasmus Madsen deres vegne havde tiltale til Peder Nielsen i Østrup, herredsfoged i Støvring herred efter 6 ugers opsættelse for 35 sletdaler med rente, som skulle have været betalt 20/2 1634, og desuden tiltale for hans salig hustrufar Hans Jensens gæld børnepenge 28 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

(160)

** Jørgen Christensen på Karen Jensdatter, salig Mads Jensen Ørsteds, og hendes børn Peder Madsen Jens Madsen og Rasmus Madsen deres vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Anne Troelsdatter, salig Niels Jensen Kyvlings, sst med sin datter Anne Nielsdatter for 9 sletdaler, som hendes salig mand var Mads Jensen skyldig efter håndskrift, dateret 23/5 1631, og fremlagde et tingsvidne her af tinget 23/2 1646, hvori Niels Jensen forpligter sig at betale samme gæld, som hans arvinger nu blev tildømt at betale inden 15 dage.

(161)

** Peder Nielsen Worm på Karen Madsdatter, salig Simon Simonsen Fox, hans efterleverskes vegne. Laurids Jensen i Brøstrup i Hygum sogn ved Ribe på sine egne og hans søster Maren Jensdatter i Fole hendes vegne, Hans Nielsen i Jels i Gram herred på hans hustru Berete Jensdatters vegne bekendte at have været over et arveskifte med Karen Madsdatter, eftersom ingen andre dertil på fædrene side findes kan, som er om al den arv, de tilfaldet er efter deres salig morsøstersøn og svoger Simon Simonsen Fox.

(162)

** Jens Jensen Ray sst. Laurids Jensen i Brøstrup i Hygum sogn på sine egne og søster Maren Jensdatters vegne i Fole Hans Nielsen i Jels på hans hustru Berete Jensdatters vegne gav ham afkald til på deres vegne at underskrive den afkald, de har givet Karen Madsdatter her sst efter hendes salig husbond Simon Simonsen Fox sst.

** Peder Ankersen borgmester her sst på mester Tøger Pedersen, sognepræst til skt Mortens kirke, sst hans og egne vegne. synsmænd vurderede Niels Andersen Kare hans forrige gård sst, han selv påboer.

** Mads Pedersen Essenbæk sst lod fordele for hovedgæld.

(163)

** Hans Sørensen KM tolder i Ålborg tog 4.ting for rigens æskning over Niels Jensen Hadsten sst for 101 rigsdaler efter hans obligation.

** Jørgen Christensen på Rasmus Hansens tjenestepige Karen Jensdatters vegne lod fordele for hovedgæld.

** Mads Hansen rådmand sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Jensen Hadsten sst. hr Poul Jensen, sognepræst i Gerlev, på hans søn Jens Poulsens vegne skødede til Peder Jensen Hadsten en fjerdepart i den halve forfaldne gård i Brødregade, som Jens Poulsen arveligt er tilfaldet efter hans salig oldemor Maren Madsdatter Housens, fordum borgerske sst, og desligeste Peder Tomasen borger sst skødede til Peder Jensen Hadsten de to halvparter i samme gård, som han arvede efter hans salig oldemor Maren Housens efter skiftebrevs indhold.

(165)

** Jørgen Christensen, foged på Ulstrup, stævnede Jacob Mikkelsen skrædder sst for gæld til hans husbonds tjener Tomas Jensen i Vinge og fremlagde tingsvidne af Hovlbjerg herredsting 6/12 1649 angående samme gæld, hvortil Jacob Mikkelsen svarede, at Tomas Jensens søn Jens Tomasen i Vellev har vidnet, at han har leveret ham en bøsselås i København, hvilket ikke bevises, dateret 8/4 1650, hvorefter der blev afsagt dom: da Jacob Mikkelsen benægter at have bekommet en bøsselås, tilstedes ikke Jørgen Christensen 3.ting.

(166)

** Peder Nielsen Worm på salig Laurids Capperns børns vegne opbød til lysning hans gård, om nogen den vil leje og give deraf sædvanlig leje.

** Anders Christensen Bager sst begærede at ville have 3.ting til Peder Christensen Kock borger sst anlangende 3 sletdaler på Jacob Nielsens vegne sst, hvorefter der blev afsagt dom: da Jacob Nielsen mener, denne tiltale anrører hans navn, tilstedes der ikke Anders Christensen 3.ting.

(167)

** Rasmus Hansen, forrige Mikkel Tygesens tjener, sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Jensen, foged på Svostrup, lod fordele Søren Knudsen byfoged sst for 150 sletdaler efter doms indhold.

** Jørgen Christensen på Karen Lauridsdatters vegne, som tjente Inger Jacobsdatter, salig Mads Sørensen Værums, lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Else Jensdatters vegne, som tjener Inger Jacobsdatter sst, lod fordele for hovedgæld.

22/4 1650.

(168)

** Poul Mogensen på sin mor Margrete Poulsdatter, salig Mogens Nielsens, forrige KM tolder og rådmand sst, hans efterleverske sst hendes vegne. doktor Niels Bendtsen residerende medicus i Ålborg skødede til Margrete Poulsdatter den part og andel, som han er arveligt tilfaldet efter hans mormor Kirsten Madsdatter, fordum borgerske sst, i en gård i Randers, og de parter, som han arveligt efter hans salig søskende Hans Bendtsen den yngre og Maren Bendtsdatter er tilfaldet.

** Niels Mouridsen skibbygger sst. Christen Jensen i Løvskal på sin hustru Berete Knudsdatters vegne Las Pedersen i Nørbæk på sine egne vegne og på to sine søskende Henrik Pedersen og Ellen Pedersdatters vegne, han er formynder for, de bekendte at have været over et arveskifte med deres svoger Niels Mouridsen, som er om den arv, dem arveligt tilfaldet var efter deres salig søster hans hustru Ellen Pedersdatter, og de havde derfor givet ham afkald.

(169)

** Jacob Nielsen sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Poul Christensen Bager borger sst angående jordskyld, som er tilfaldet ham på skifte efter hans salig forældre, som salig Christen Bagers børn tilkom, og han fremlagde et pergament skødebrev på samme ejendoms jordskyld, hvori Terkild Andersen Suder borger i Randers vedkender sig at have købt et stykke jord, som hans hus nu på står, dateret skt Mortensdag 1539, og dernæst fremlagde Jacob Nielsen tre pergaments skøder på samme jordskylds ejendom, udstedt 20/11 1592 24/8 1607 og 18/12 1609, og satte i rette, om ikke han, som samme jordskyld ejer, skal have samme ejendom tilbage, hvorimod Poul Christensen Bager fremlagde et pergaments brev anlangende samme jordskylds ejendom, hvormed Jens Hofmand rådmand sst skøder til Terkild Andersen Suder et stykke jord og ejendom, dateret skt Mortens dag 1539, og dernæst fremlagde han fire pergaments skøder på samme ejendom, dateret 1574 24/10 1606 7/10 1616 26/2 1649, hvorefter blev fremlagt en lodseddel på samme ejendom, som tilfaldt ung Christen Christensen, dateret Randers 24/10 1635, og derefter blev fremlagt af Christen Christensen Bager sst på hans bror hr Christen Christensen sognepræst til Vistoft kirke på Mols hans vegne et brev, at den ejendom, han i sin barndom arvede efter hans salig far, har han solgt til hans bror Poul Christensen i Randers, og at han bør søges til sit værneting, hvorefter Poul Bager fremlagde sit indlæg, hvorpå der blev afsagt dom: da Poul Christensen og Jacob Nielsen fremlægger skøder, som ikke stemmer overens, så henfinder byfogden den sag til hans overdommer.

(174)

** Poul Christensen Bager sst tilbød Jacob Nielsen sst den resterende jordskyld, de nu er i trætte om, at ville betale, hvortil han svarede, at det skulle have været gjort i tilbørlig tid.

** Rasmus Jespersen rådhusskriver sst med fuldmagt af Peder Ankersen og Jens Bay efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Peder Worm sst for 51 rigsdaler hans kontribution, som rester i de 24000 rigsdaler kontribution til de to svenske oberster 1644, hvortil Peder Worm svarede, at der ingen fuldmagt fremlægges eller de interesserede navngives, og mente derfor for tiltale fri at være, hvorfor byfogden dømte, at ingen dom over ham burde udstedes, før anderledes forklares.

(176)

** Rasmus Jespersen rådhusskriver sst fremlagde fuldmagt af Peder Ankersen og Jens Bay og efter 6 ugers opsættelse på borgmester og råd deres vegne havde tiltale til mester Tøger Pedersen sognepræst sst Mette Pedersdatter, salig Knud Nielsens, med sine børn Gjøreld Knudsdatter og Kirsten Knudsdatter, Gertrud Pedersdatter salig doktor Niels Søren Hofmands med sine børn Niels Sørensen Peder Sørensen Tøger Sørensen Søren Sørensen og Maren Sørensdatter for en sum penge nemlig 340 rigsdaler, deres salig mormor Anne Poulsdatter Bays i den takserede kontribution med resterer i de 24000 rigsdaler, som til de svenske regimenter 1644 skulle været betalt, hvortil Jacob Nielsen på deres vegne svarede, at Rasmus Jespersen ingen fuldmagt har af Niels Maltesen, og mener derfor ikke at lide nogen dom, af hvilken grund byfogden ingen dom turde at udstede, før en fuldkommen fuldmagt fremlægges.

(177)

** Peder Nielsen Worm sst begærede tingsvidne, og Niels Knudsen byskriver opstod og var meget svag og begærede, at Peder Worm i dag i hans sted ville betjene retten.

** Mads Poulsen KM tolder sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne, som er ham gæld skyldig, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

(178)

** Mads Poulsen KM tolder efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne, som er ham gæld skyldig, som de blev tilfundet at betale.

** Jens Nielsen, forrige skriver på Dronningborg, fordrede dom over efterskrevne, som er ham gæld skyldig, som de blev tilfundet at betale.

** Jørgen Christensen på Maren Nielsdatter, salig Niels Jacobsens fordum borgmester sst, hendes vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Groers Madsen borger sst for 50 rigsdaler, hans hustrufar salig Peder Jensen Let var hende skyldig efter hans brev til gudfrygtige pige Maren Nielsdatter, salig Niels Pedersens sst, dateret 20/2 1641, hvortil Groers Madsen fremlagde et skiftebrev udstedt 14/1 1647 efter salig Peder Jensen Let, hvori er indført Maren Nielsdatters gæld, som Peder Lets søn Mikkel Pedersen Let lovede at betale, og dernæst fremlagde sit skriftlige indlæg, at han intet havde arvet efter den salig mand eller hans salig hustru, hvorefter der blev afsagt dom: da arv og gæld efter den salig mand ikke til tinge er afsagt, så bør Groers Madsen betale gælden.

(181)

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, lod fordele for hovedgæld.

** Peder Jensen Hadsten lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Mette Akselsdatters, salig Mogens Skovs, vegne sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Karen Akselsdatters, salig Bendt Hansens, vegne lod fordele for hovedgæld.

(182)

** Peder Christensen Kock sst lod fordele for hovedgæld.

** Rasmus Jespersen lod fordele for hovedgæld.

** Frands Rasmussen sst lod fordele for faldsmål.

** hr Niels Jørgensen i Them og hans medarvinger efter salig Mikkel Christensen slotsfoged deres vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Valentin Timmermann apoteker, som forrige boede i Randers og nu i Landskrona for hans udgivne breve, det første lydende på 50 rigsdaler, dateret 5/3 1644, og det andet på 230 sletdaler, dateret 12/6 1640, hvorefter Valentin Timmermann blev tildømt at betale sin resterende gæld.

(184)

** Oluf Rasmussen Ladefoged borger sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Villads Andersen i Lem for 6 sletdaler, han var ham skyldig, som han blev tilfundet at betale.

** Jørgen Christensen på Anne Andersdatter salig Niels Jespersens efterleverskes vegne havde tiltale til Groers Pedersen i Essenbæk for 12 sletdaler, han var hende skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Hans Sørensen KM tolder i Ålborg efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til salig Rasmus Bendtsens hustru Marine Henriksdatter i Randers og til salig Rasmus Bendtsens arvinger doktor Niels Bendtsen i Ålborg mester Søren Hansen Mads Hansen rådmand i Randers på sine egne og sin bror Peder Hansens vegne Mikkel Tygesen rådmand her sst på sin hustru Anne Hansdatters vegne Karen Akselsdatter salig Bendt Hansens i Randers hans efterleverske med deres datter Maren Bendtsdatter Henrik de Hemmer borger i Ålborg på sin hustru Karen Hansdatters vegne Jacob Bendtsen i Randers Søren Jensen Hofmand hører i Ålborg skole og Laurids Christensen borger i Ålborg på sin hustru Maren Jensdatters vegne belangende 170 rigsdaler, som Hans Sørensen har leveret salig Rasmus Bendtsen 20/2 1639, som han mener hans arvinger bør at betale, og fremlagde salig Rasmus Bendtsens brev, dateret Ålborg 20/2 1639, og dernæst hans sendebrev, dateret Randers 24/6 1639, hvorefter der blev afsagt dom: Hans Sørensen bør have sin betaling af salig Rasmus Bendtsens arvinger.

(187)

** Johan Seckmand skriver på Dronningborg på KM og hans husbond Henrik Thotts vegne lod i rette føre Mette Svendsdatter, som sagde sig at være født i Hammerum herred i Bjestrup, som har været anholdt for 3 børn, hun har avlet i løsagtighed efter tingsvidne til Nørhald herreds ting 27/11 1649, hvori hun berettede om hendes børns fødsler, og at alle er døde, det ene blev navnløst født, og fire kvinder begravede det i kirkegården, og nu begærede hun, at hun måtte udstå hendes straf, og Johan Seckmand satte i rette, det Mette Svendsdatter burde for samme hendes onde bedrifter efter recessen at straffes til kagen, hvilket hun blev tildømt.
 
(188)

29/4 1650.

** Mads Hansen rådmand sst lod fordele for hovedgæld.

** Laurids Jensen Korning sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Lauridsen sst. Hans Jensen, forrige Mads Poulsen, KM tolder og rådmand sst, hans forrige tjener løslod Jørgen Lauridsen af al den lovmål, han har haft ham i, både i rigens forfølgning og i alle andre måder.

(189)

** Laurids Christensen, KM tolder og borger i Kristiansand i Norge. Jørgen Lauridsen borger i Randers tilstod at være Laurids Christensen skyldig 492 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham sin gård sst.

(190)

** Niels Andersen Vinter, forrige skriver på Dronningborg, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Henrik Henriksen Stenhugger borger sst for 35 sletdaler for 40 tønder byg og fremlagde hans brev, dateret 7/4 1648, og Niels Vinter fremlagde hans skriftlige indlæg, dateret Hevringholm 15/2 1650, hvorefter der blev afsagt dom: Henrik Stenhugger bør betale sin gæld.

(191)

** Hans Friis til Kragerup lod læse og påskrive et pantebrev, udstedt af Peder Nielsen i Østrup, herredsfoged til Støvring herred, på en sum penge 400 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham sin gård i Randers, dateret 9/4 1650, hvorefter Niels Jensen Hadsten rådmand sst på Peder Nielsen Østrups vegne pantsatte samme gård til Hans Friis.

(193)

** Jens Nielsen Hjermind efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Anders Pedersen i øster Velling for 18 skilling efter hans brev, som han blev tilfundet at betale.

** Johan Jørgensen borger sst havde tiltale til Peder Sørensen Bager sst, for han har pløjet Johan Jørgensens halve ager i Østervang og ført sæd deri, som han formente, han havde forbrudt. sagen blev opsat 6 uger.
 
(194)

** Rasmus Hansen på Jens Jensen Mogensen sst hans datter Else Jensdatter og Morten Tygesen i Enslev hans hustru Inger Pedersdatter Skovs vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som var salig Peder Skov rådmand sst skyldig, som de på lod og lykke arveligt er tilfaldet, og som gældnerne blev tildømt at betale.

** Rasmus Hansen på Jens Jensen Mogensens vegne efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne, som er ham skyldig, som de blev tilfundet at betale.

(195)

** Rasmus Jonsen af Skovgård efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Aksel Sørensen sst for 21 rigsdaler efter hans brev, som han blev tilfundet at betale.

** Jørgen Christensen på Mette Akselsdatters, salig Mogens Skovs, vegne efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Jørgen Christensen på Karen Akselsdatters vegne sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at betale.

(196)

** Rasmus Hansen på Kirsten Erik Holms hustrus vegne sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Jens Nielsen, som kaldes Junker, i Sael for 7 sletdaler, som han blev tilfundet at betale.

** Jacob Nielsen sst lod fordele for hovedgæld.

** Poul Christensen Bager sst lod fordele for hovedgæld.

** Søren Jensen Hadsten i Ålborg lod fordele for hovedgæld.

(197)

** Poul Jensen Tved her sst havde tiltale til Søren Knudsen, forrige byfoged sst, for 15 daler efter hans brev. sagen blev opsat 6 uger.

** Hans Madsen Værum sst havde tiltale til Jørgen Hansen på Clausholm for 6 rigsdaler for øl, han i Hans Madsens hus fortæret havde og for et stenkrus, han skal have sønderslået. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Pedersen på Margrete Poulsdatter, salig Mogens Nielsens fordum rådmands efterleverske, hendes vegne til 4.ting opsagde til Antoni Carlsen Prytz Randers hospital den gård, hendes salig mand og hun selv nogen tid har haft i leje af hospitalsforstanderen.

(198)

** Christen Sørensen Snedker her sst på salig Jens Sørensen Snedkers børns vegne, som han er formynder og værge for. efterskrevne vidnede, at Rasmus Tomasen, som boede i samme børns gård, han uddrog med svenskens folk, som havde deres logi sst, og Knud Pedersen Smed, som boede i Råsted, han uddrog til Sjælland, og var meget forarmet.

** et andet vidne, at Las Nielsen, som boede i Fruerlund, var så forarmet, at han gik om og betlede, og havde intet at betale med, og det bevistes med landstings stævning, at Rasmus Tomasen, som boede i Randers og Knud Pedersen Smed stævnedes anlangende hvis, de er salig Jens Sørensen Snedkers børn skyldig blevet efter deres breve.

** Johan Seckmand skriver på Dronningborg. efterskrevne vidnede, at de i borggården så, at Bastian Rytter kom og så sig om, og skriveren spurgte ham, hvem han ville tale med, hvortil han gav til svar, at han spurgte ham altid og måtte vist have nogen anden mening dermed, og med vred hu gav ham mange uartige ord, og gik siden ned af slottet.

(199)

** Niels Madsen Fænrik sst på Mette Albæks arvingers vegne, nemlig Søren Nielsen på sin hustru Berete Andersdatters vegne og Søren Andersen i Vejlby hendes bror på sine egne vegne lod fordele for hovedgæld.

(200)

** Niels Madsen Fænrik lod fordele for hovedgæld.

** Berent Schrøder af Lübeck havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Jacob Nielsen i Randers efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Mikkel Tygesen rådmand sst, som er værge for Rasmus Pedersen Skov, salig Peder Skovs søn, og til Rasmus Pedersen selv for æskningsdom, formedelst de efter hans skøder adkomster og vidner forholder ham sin ejendom, som ham imod hans vilje og minde er frakommet, som de straks bør ryddelig gøre, hvorefter Rasmus Pedersen Skov fremlagde sit indlæg, at han ikke ved nogen ejendom, som han ham skulle have forkrænket, og mener, at hans medarvinger bør stævnes, efterdi det er ejendom anlangende, og intet endeligt skifte efter hans salig forældre er gjort, dateret Viborg 10/3 1650 Rasmus Skov egen hånd, hvilket indlæg Jacob Nielsen mente, ikke burde at ansees, efterdi han ikke er hans egen værge men en skoleperson og under pen og ris, og han fremlagde et synsvidne 24/12 1638 på hans ejendom i Vestergrave, hvor de synede en stald og plankeværk, hvorefter han fremlagde to synsvidner 19/6 1648 på samme plankeværk, og derefter fremlagde to tingsvidner 3/7 1648, hvori efterskrevne, som mindes op til 40 år, vidnede om plankeværk mellem Jacob Nielsens og salig Peder Skovs gård, hvorpå Jacob Nielsen fremlagde et pergamentskøde, udstedt her af tinget 22/5 1598, hvor salig Niels Jacobsen fremlagde et pergaments skødebrev, dateret 1564, hvor Bartolomeus Jensen borger sst sælger en ejendom til Jep Hofmand borgmester sst, hvorefter Jacob Nielsen fremlagde en dom her af tinget 21/8 1648, at da salig Peder Skov skal have ladet indbygge på Jacob Nielsens grund til skade og fortrængsel, da bør Rasmus Pedersen Skov at udlægge Jacob Nielsen sin ejendom, og dernæst fremlagde han en dom af Viborg landsting 28/3 1649, hvor Jacob Nielsen og Mikkel Tygesen bevilgede samme omtvistede ejendom anlangende, på fire dannemænd dem at forene, og derefter blev fremlagt to breves afsigt belangende samme ejendom, og de befandt, at salig Peder Skov havde ladet opsætte et halvtagshus ind på Jacob Nielsens ejendom, hvortil Mikkel Tygesen fremlagde en fuldmagt af Rasmus Pedersen Skov til hans svoger Mikkel Tygesen til på hans vegne at svare imod Jacob Nielsens tiltale, og han fremlagde en dom af Viborg landsting 28/2 1649 samt to pergaments skøder, det første udstedt her af tinget 5/8 1611, hvori Peder Bertelsen, barnfødt i Randers, og da borger i Malmø i Skåne solgte til Mikkel Sørensen borger her sst en hans salig far Bartolomeus Jensen og salig mor Anne Hansdatter, fordum borger sst, deres gård i Randers, og dernæst et andet skøde udstedt her af tinget 26/7 1641, som salig Hans Lauridsens søster Dorte Lauridsdatter udgivet har til Peder Skov sst, som indeholder, at Dorte Lauridsdatter, salig Rasmus Mikkelsens, sst skødede til Peder Mogensen Skov en gård i Randers, og dernæst blev fremlagt Peder Skovs regnskabsbog, hvori findes skrevet: 21/7 1641 blev Jacob Nielsen på Vindumgård og jeg forenet om et stykke jord imellem Dorte Lauridsdatters ejendom og Jacob Nielsens fire boder, og Mikkel Tygesen fremlagde hans skriftlige indlæg, og Jacob Nielsen fremlagde sit svar, hvorefter der blev afsagt dom: Rasmus Pedersen Skov bør straks ryddelig gøre og udlægge Jacob Nielsen sin ejendom, som på de førnævnte steder at være bygget til skade.

(213)

6/5 1650.

** Jørgen Gørtner Felbereder sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Christensen Mollerup sst lod fordele Laurids Christensen Mollerup sst, for han ikke med ham ville møde at gøre med ham sin brorsøn Niels Nielsen student regnskab for hans patrimonium.

** Rasmus Pedersen sst på Rasmus Pedersen i Askildrup hans vegne lod fordele for hovedgæld.

** Henrik Henriksen Stenhugger sst lod fordele for hovedgæld.

(214)

** Søren Gundesen tjenende i Randers havde tiltale til Søren Pedersen, nu boende i Støvring, og lod ham fordele for gæld.

** Jørgen Christensen på Cathrine Clausdatter salig Jens Christensen, forrige rådmand sst, hans efterleverske sst hendes vegne efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over hr Niels Pedersen, sognepræst i Spentrup, for 20 sletdaler, som han er i løfte for hans bror Anders Pedersen i øster Velling, og fremlagde hans brev, dateret 9/8 1649, hvilken gæld han blev tilfundet at betale.

(215)

** Oluf Rasmussen, forrige ladefoged, nu boende her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Søren Jensen i Skiblund for 9 daler, som han blev tilfundet at betale.

** Niels Olufsen foged på Holbækgård. Hans Jensen Pottemager i Avning solgte og skødede til Niels Olufsen hans ejendom i Vestergrave.

(216)

** Peder Mortensen i Hinge på sin husbond Oluf Parsberg til Jernit KM befalingsmand over Skanderborg og Åkær len hans vegne havde tiltale til mester Steffen Dreyer i Randers for en kontrakt 15/3 1648 angående et grundmuret hus på Hagsholm, hvilken han ikke har efterkommet, men for hans forsømmelse er samme hus færdig at nedfalde, og satte i rette, om mester Dreyer ikke bør hans kontrakt at efterkomme og det igen at opmure, eller lide dom.

(217)

** Peder Mortensen i Hinge på Laurids Gundesen, forrige foged på Tulstrup, hans vegne havde tiltale til mester Steffen Dreyer indvåner her sst for 30 rigsdaler efter hans brev.

** Niels Jensen Hadsten. efterskrevne tilstod, at de havde været syn til et fald jord, som Niels Jensen havde ladet tilså, og på samme rug var gjort skade af heste og hopper for en tønde rug.

(218)

** borgmester Jeppe Lauridsen fremlagde et brev, hvori Oluf Olufsen i Randers tilstår, at han for en sum lånte penge er indlagt i salig Tomas Bagers gård, og eftersom han er Jeppe Lauridsen en sum penge skyldig, så overdrager han ham samme indlæg.

** Rasmus Jespersen på borgmester råd og interesseredes vegne her sst havde tiltale til Søren Knudsen, forrige byfoged sst, for 38 rigsdaler, som er hans kontributionsrest, han i næst forleden svenske tid er skyldig blevet, og for 59 rigsdaler, som er Jens Pedersen Guldsmeds og Anne Poulsdatters kontributionsrest. sagen blev opsat 6 uger.

(219)

** Rasmus Jespersen på borgmester og råds vegne havde tiltale til Peder Nielsen Worm sst for 51 rigsdaler, han i næst forleden svenske fejdetid i de udlovede 24000 rigsdaler her af byen til de to svenske oberster skulle have udgivet, som han endnu med resterer. sagen blev opsat 6 uger.

** Jesper Lauridsen borgmester her sst. efterskrevne tilstod, at de havde været syn til hans rugagre, som var meget nedtrådt af hopper og fæ, hvor der var gjort skade for en tønde rug.

** Frederik Jørgensen. efterskrevne tilstod, at de var med byfogden at gøre Frederik Jørgensen og Jens Pedersen Spliid udlæg efter dom fra Jacob Pedersen for hvis, han er blevet skyldig.

(220)

** Peder Jensen Hadsten sst lod fordele for hovedgæld.

** Eseias Krøger af Lübeck efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Aksel Sørensen borger her sst for gæld efter hans brev, som han blev tilfundet at betale.

** Jørgen Christensen prokurator her sst lod læse og påskrive et forpligtsbrev, at da underskrevne Rasmus Rasmussen her sst 3.pinsedag med hug og slag har overfaldet hans hustru uden tilbørlig årsag, så bepligter han sig til, at dersom han sig enten imod hans øvrighed borgerskaber og hans hustru med hug slag eller skældsord lader befinde, da skal han pågribes og i fængsel henføres på Bremerholm.

(221)

** Rasmus Hansen på Karen Mogensdatter, Peder Ankersen borgmesters hustru sst, hendes vegne lod fordele for hovedgæld.

** Rasmus Hansen på Karen Mogensdatters vegne lod fordele for hovedgæld.

(222)

** Anders Jensen Bjerregrav her sst på salig Hans Hattemagers fire børns vegne begærede 3.ting til salig Anders Andersen Hjerminds efterladte hustru og børn belangende den arvegods, deres salig far for forbemeldte fire børn har haft under værgemål at forestå efter dom 4/3 sidst forleden, og fremlagde en varsels seddel til salig Anders Andersen Hjerminds hustru Maren Mikkelsdatter i Randers og deres børn Søren Andersen, Anders Andersen, Mikkel Andersen, Anne Andersdatter Frederik Jørgensens hustru, Anne Andersdatter salig Niels Jespersens hustru, med deres børn Jesper Nielsen og Laurids Nielsen og anden Anne Andersdatter, samt hr Peder Andersen i øster Brønderslev og hans søskende sst Margrete Andersdatter og Mikkel Andersen, hvorefter Maren Mikkelsdatters søn mødte med en landstings stævning belangende samme sag at være indstævnet, og mente hun ingen 3.ting burde derfor at overstedes, hvorpå der blev afsagt dom: da sagen er indstævnet for landsting, kunne intet 3.ting stedes.

(223)

13/5 1650.

** Niels Nielsen Mollerup lod fordele for hovedgæld.

(224)

** Peder Esbensen i Hollandsbjerg lod fordele for hovedgæld.

** Niels Jensen Hadsten lod fordele for hovedgæld.

** doktor Egidius Jensen efter 5 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne, som er ham skyldig, som de blev tilfundet at betale.

** Mads Pedersen Essenbæk her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Rasmus Jensen hos hans bror i Torsø for gæld, som han blev tilfundet at betale.

** Niels Madsen Fænrik sst på salig Mette Pedersdatter salig Jens Andersen Albæks efterleverske hendes arvingers vegne havde tiltale til Peder Jensen Købmand i Randers for 5 daler. sagen blev opsat 6 uger.

(225)

** Jørgen Christensen på Cathrine Clausdatter, salig Jens Christensens efterleverske sst, hendes vegne efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Rasmus Jespersen på borgmester råd og byens vegne havde tiltale til efterskrevne, for de sig modvilligt anstiller og ikke ville indfordre KM påbudne skatter, som han formener, de derfor selv bør at betale. sagen blev opsat 6 uger.

(226)

** Christoffer Jensen sst lod fordele for hovedgæld.

** Poul Jensen sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne, som er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

** Hans Nielsen Holt kæmner sst på borgmester råd og byens vegne begærede, at ville have et syn beskrevet, eftersom byens borgere 6/5 har været syn til Vorfrue tårn ved torvet og set hvis, der med tømmer og jern efter sidste syn 15/2 er taget, dertil svarede Jacob Nielsen sst og begærede, at de ville lade tårnet syne og færdig gøre hvis derpå er brøstfældigt, så det kan blive ham og omliggende naboer uden skade, og i synderlighed frygter han mest to store stykker løs mur, som ligger på fald over hans hus, hvorefter der blev afsagt dom: da Jacob Nielsen formener samme tårn ikke skal være fuldkommen besigtiget og færdig gjort, vidste byfogden ikke noget syn derpå at kunne stede beskrevet.

(227)

** Peder Jacobsen på ---- lod fordele for hovedgæld.

(228)

20/5 1650.

** Keld Andersen i Hornum lod fordele for hovedgæld.

** Søren Andersen Skrædder lod fordele for hovedgæld.

** Peder Jensen Hadsten sst fremlagde salig Mogens Skovs udgivne brev, hvormed han opdrager til sin svoger Peder Jensen Hadsten en bod, som ham ved lodder efter hans salig mor er tilfaldet, dateret 15/4 1646, og dernæst fremlagde en fuldmagt af salig Mogens Skovs hustru Mette Akselsdatter med hendes far Jesper Lauridsen, som er hendes tiltagne værge i denne sag, dateret Randers 20/5 1650 med deres egenhændige underskrifter, hvorefter Jørgen Christensen gav Peder Jensen Hadsten skøde på samme bod.

(229)

** Mads Poulsen KM tolder her sst. synsmænd afhjemlede syn på nogen pløjning i Mads Pedersens toft, næst til Mads Poulsens, som var ganske ompløjet, så hvor tilforn var ryg, er nu ren, så skellet mellem begge deres tofter er forvildet.

** Mads Poulsen sst. synsmænd afhjemlede syn på et plankeværk om Mads Poulsens kornhave, næst Mads Pedersens toft, som fandtes øde, så megen skade at være gjort af fæmon i havren, deri er sået.

(230)

** Mads Poulsen sst. efterskrevne, som af ham var ombedet at granske og sætte, hvor ret skel burde og af Arilds tid været har imellem Mads Poulsens korntoft og Mads Pedersens kornhave, da hørte de, at Mads Poulsen forbød Mads Pedersen ikke at pløje i den ager imellem deres tofter, før ret skel blev gjort, hvortil han svarede, at den skulle blive upløjet.

** Mads Pedersen Essenbæk her sst svarede imod Mads Poulsens synsvidne og tilbød at gøre ret skel imellem deres tofter og benægtede, aldrig at have forvildet noget skel.

(231)

** Aksel Sørensen sst havde tiltale til hans bror Mads Sørensen for gæld efter hans skadesløsbreve. sagen blev opsat 6 uger.

27/5 1650.

** Mads Mortensen, ridefoged på Dronningborg, på hans husbond Henrik Thotts vegne advarede borgerskabet om at betale deres skatter inden 8 dage, såfremt de ikke vil lide nam og vurdering.

** Søren Gundesen Randers hospitals kældersvend lod fordele for hovedgæld.

(232)

** Peder Ankersen borgmester havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på Maren Nielsdatter salig Niels Jacobsen, fordum borger sst, hans datters vegne lod fordele for hovedgæld Groers Madsen sst for 50 rigsdaler, hans hustrufar salig Peder Let var hende skyldig.

** Jørgen Christensen på Inger Jacobsdatter, salig Mads Sørensen Værums efterleverskes vegne lod fordele for hovedgæld Sidsel Nielsdatter, salig Jens Hjulmands hustru, her sst med flere.

(233)

** Niels Madsen Fænrik sst lod fordele for hovedgæld.

** Mads Poulsen sst. efterskrevne, som tid efter anden havde tjent salig Christen Tved i Randers, vidnede om skel og plankeværk mellem hans korntoft, som Mads Pedersen nu ejer, og Mads Poulsens kornhave.

** Mads Pedersen her sst spurgte Tyri Rasmussen Savmand om samme plankeværk, som svarede, at det kunne være sat videre, som en hest er lang.

(234)

** Christoffer Adamsen Bartskær sst havde tiltale til Rasmus Nielsen Elkær i Borup for 3 rigsdaler for hans søns ben, han forbandt, som var sønderslået. sagen blev opsat 6 uger.

** Aksel Sørensen her sst havde tiltale til hans bror Mads Sørensen, barnfødt i Randers, for gæld efter hans breve. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Pedersen Hattemager sst havde tiltale til Frands Pedersen Hatstafferer sst for 15 sletdaler efter hans udgivne brev. sagen blev opsat 6 uger.

(235)

** Jørgen Christensen på Mette Akselsdatter, salig Mogens Skovs efterleverske, her sst hendes vegne havde tiltale til Karen Hansdatter, salig Hans Lauridsens datter, i Randers for 100 sletdaler, hendes salig forældre hende skyldig var, som hendes salig husbond Mogens Skov efter hans mor Maren Madsdatter arvet har, og fremlagde Hans Lauridsens sendebrev, hvormed han kendes sig at være skyldig Maren Madsdatter, salig Mogens Skovs efterleverske, 100 daler, dateret Randers 1/1 1630. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på Karen Akselsdatter, salig Bendt Hansens efterleverske, her sst hendes vegne havde tiltale til Karen Hansdatter, salig Hans Lauridsens datter, i Randers for 100 rigsdaler efter hendes salig fars brev, hvormed han kender sig at være hans bror Jesper Lauridsen her sst skyldig 50 rigsdaler, dateret 6/2 1635. sagen blev opsat 6 uger.

(236)

** Jesper Lauridsen borgmester havde tiltale til Karen Hansdatter, salig Hans Lauridsens datter, i Randers for 100 rigsdaler, som han hendes salig far og mor og hende selv med forstrakt har, og fremlagde samme brev, hvormed hun kendes sig at være hendes farbror Jesper Lauridsen samme gæld skyldig, dateret Randers 16/5 1650 Karen Hansdatter egen hånd. sagen blev opsat 6 uger.

(237)

** Jørgen Christensen på egne vegne gav last og klage over Mads Jensen Albæk, for han havde overfaldet truet og undsagt ham, og kaldt ham en skælm og kæltring. sagen blev opsat 6 uger.

(238)

** Mads Jensen Albæk fremlagde sin skriftlige klage over Jørgen Christensen Kældersvend og hans hustru for den overfald og overlast, de ham gjort har med mange ukvemsord, og Jørgen Christensens hustru sagde: tag en økse og hug i den lange skælm og tyv, derefter djævlen i ham, som med mange godtfolks vidne bevises kan, dertil svarede han og benægtede, at ikke så skulle befindes, som Mads Albæks klage om formelder.

(239)

** Mads Mortensen ridefoged til Dronningborg. Christoffer Adamsen Bartskær her sst lod læse og påskrive en seddel indeholdende, at 11/2 1650 har underskrevne været over en endelig og venlig akkord og forlig imellem Christen Christensen Swertfeger sst og Malte Nielsen og Laurids Rasmussen om hvis skade, de på hver deres side bekommet har, som de skal betale bartskæren for.

** Jacob Pedersen her sst. efterskrevne vidnede, at de med byfogden gjorde ham udlæg fra Søren Ibsen her sst for 15 sletdaler.

10/6 1650.

** Johan Jørgensen sst. Peder Sørensen Bager tilstod at have ført sæd i to halvagre imod Johan Jørgensens samtykke, og da har Johan Jørgensen bevilget, at han må høste samme agre, dog imod sin tilbørlige agerleje.

(240)

** Niels Jensen Fovlum. synsmænd afhjemlede syn til en fiskegård i Randers fjord, som Niels Jensen Hadsten har i fæste af Christen Skeel Jørgensen til Estrup, for hvis brøstfældighed derpå findes.

** Christoffer Apoteker her sst lod vurdere efterskrevne indbo, som han havde i pant af Poul Jensen Tved sst, og tilbød ham at indløse det.

** Tomas Poulsen lod fordele for hovedgæld

(241)

** Jørgen Christensen på Anne Lauridsdatters vegne her sst havde tiltale til efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Hans Madsen Værum efter 6 ugers opsættelse til Jørgen Hansen, nu foged på Clausholm, for 8 daler for kost tæring og lys i hans hus 24/7 1648 - 12/9 1648, som han blev tildømt at betale.

** Poul Jensen Tved her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Søren Knudsen, forrige byskriver sst, for 15 sletdaler efter hans brev, dateret 20/9 1636, som han blev tilfundet at betale.

(242)

** Berent Schrøder til Lübeck efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne for gæld efter deres breve, som de blev tilfundet at betale.

** Anne Simonsdatter på sin mand Jens Pedersen Tømmermands vegne sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Niels Rasmussen Tømmermand sst for 8 sletdaler, og fremlagde en påkendelse af Viborg landsting 26/9 1649, hvor Niels Rasmussen og Anne Simonsdatter indgav deres tvistighed på to dannemænd, og derefter blev fremlagt de to voldgiftsmænds afsigt, at Niels Rasmussen skal betale Anne Simonsdatter for sår og skade 8 daler, som han nu blev tilfundet uden videre ophold at betale.

(244)

** Mads Pedersen Essenbæk sst. synsmænd afhjemlede syn på Mads Pedersens ager, som de overmålte, hvorfra var pløjet til Morten Nielsens ager.

** Mads Pedersen Essenbæk på sine egne vegne og Jørgen Christensen på KM og byens vegne gav last og klage over Morten Nielsen og lyste ham et fuldt vold til.

** Hieronimus Gylden i Århus, kapitels og domkirkens ridefoged, på mester Jacob Knudsen og mester Niels Nielsen Krog kannikker til Århus domkirke på kirkens og deres vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Kirsten Johansdatter, salig doktor Morten Madsens, forrige superintendant i Århus for en sum penge med rente i 8 år, er 312 rigsdaler efter hendes salig mands håndskrift, samt at stille doktor Simon Poulsen hofmedicus tilfreds for den gård på Kannikkegade i Århus, som doktor Morten har sig tilforhandlet fra kantoriet for 300 sletdaler med rente 144 sletdaler, samt for at forklare domkirkens regnskaber for de åringer, hendes salig husbond kirkeværgeriet har forvaltet, som hun bør at betale, efterdi hun sidder i uskiftet bo og ikke holdt skifte efter hendes salig mand, hvorpå blev fremlagt to gældsbreve, dateret 4/4 1642 og 15/1 1643, og derefter blev fremlagt et beskikkelsesbrevs arrest angående den salig mands breve og derefter et skriftligt indlæg, dateret Århus 9/6 1650 Jacob Knudsen egen hånd Niels Nielsen Krog. stævning til mester Christen Nielsen og hans hustru Ellen Mortensdatter i Århus og Kirsten Johansdatter salig doktor Morten Madsens efterleverske og børn Ingeborg Mortensdatter Apelone Mortensdatter Anne Mortensdatter og Christian Mortensen samt mester Tøger Pedersen sognepræst i Randers på sin hustru Kirsten Mortensdatters vegne og med landstings stævning stævnedes samme samt Frederik Mortensen Mads Mortensen, hvorefter der blev afsagt dom: efterdi Kirsten Johansdatter er en gejstlig enke, så henfindes sagen til sin tilbørlige dommer.

(248)

** Mikkel Sørensen, foged på Estrup, havde tiltale til Rasmus Mogensen skomager her sst for 20 sletdaler efter hans brev, dateret 27/11 1646, som er for øksne, han har købt og bekommet. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen prokurator på Anne Andersdatter, salig Niels Jespersen fordum borger her sst, hans efterleverske hendes vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Groers Pedersen, nu boende i Essenbækgård for 12 sletdaler, og fremlagde en regnskabs afregning, hvilken gæld Groers Pedersen blev tilfundet at betale.

(250)

** Peder Frandsen sst lod vurdere noget gammelt indbo, som er pantsat ham af Peder Stenpikker.

** Jens Jensen Østrup på hans husbond Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, hans vegne lod efterlyse en skipper Hans Jørgensen, som sejlede på salig Maren Lauridsdatters skib, og nu menes at sejle på borgmester Peder Ankersens skib, eftersom han er undveget af den arrest, han er i, og gav last og klage over ham derfor.

(251)

** mester Tøger Pedersen sognepræst her sst og Peder Ankersen borgmester efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Niels Andersen Kare borger sst for 387 rigsdaler, som han var mester Tøgers mor Anne Poulsdatter skyldig og for 366 rigsdaler, som han er Peder Ankersen skyldig, hvorfor han har pantsat til dem en gård, han iboer, og fremlagde et pantebrev, dateret 18/1 1647, hvori Niels Andersen kender sig at være skyldig Anne Poulsdatter salig mester Peder Tøgersens sst 312 rigsdaler, hvorfor han pantsætter hende sin gård i Randers, han påboer, og dernæst fremlagde Peder Ankersen et pantebrev, som hans hustru Karen Mogensdatter havde forhvervet, hvori Niels Andersen kender sig skyldig at være Karen Mogensdatter salig Hans Bendtsens efterleverske i Randers 293 rigsdaler, dateret Randers 24/1 1646, og Niels Andersen pantsatte Peder Ankersen på hans hustrus vegne hans gård i Randers, og derefter blev fremlagt et tingsvidne, som mester Tøger Pedersen og Peder Ankersen havde forhvervet 8/4 sidst forleden, hvor samme gård blev vurderet, hvorefter der blev afsagt dom: forbemeldte gård og ejendom bør at følge mester Tøger Pedersen samt borgmester Peder Ankersen.

(254)

** Rasmus Hansen på Karen Mogensdatter, borgmester Peder Andersens hustru sst, på hendes og Kirsten Mogensdatter og samtlige salig Maren Madsdatter Housens arvinger deres vegne lod læse og påskrive et gældsbrev, hvormed Poul Jensen Tved borger i Randers gør vitterligt at han er skyldig til Karen Mogensdatter Kirsten Mogensdatter og samtlige salig Maren Housens arvinger 50 rigsdaler, som er af de 100 rigsdaler, hun har givet til de fattige og husarme, som til evig tid skulle stå på rente, hvorfor han pantsætter dem to hele agre, dateret 10/6 1650.

** Peder Nielsen Worm her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Jørgen Lauridsen borger sst for uskikkeligt flodmål af hans gård ind på hans nabo Peder Worms ejendom til skade, og han fremlagde et tingsvidne 1/10 1649, at han er så indbygget på sit hus af Jørgen Lauridsen med hans plankeværk og halvtagshuse, så han ikke kan komme til at holde sin ejendom ved magt, eller at fri det vand fra sig, som flyder fra Jørgen Lauridsens gård, og dernæst fremlagde et synsvidne 22/10 1649, at hans lille stue var formørket med et højt plankeværk i Jørgen Lauridsens gård, så Peder Worm ikke om dagen kan bruge hans håndværk uden ved lys, og halvtagshuse, som var bygget ind på hans grund, og Peder Worm kan ikke fri sig fra den store uskikkelighed med dets vand og møgfældning, som flyder ind under samme plankeværk fra Jørgen Lauridsens gård, og dernæst fremlagde han et skøde udstedt 20/10 1648, som Jørgen Lauridsens hustrufar Rasmus Mikkelsen til salig Jacob Bartskær på den ejendom, Peder Worm nu påboer, udgivet har, og hvori intet flodmål at være tilstede at indgå på Peder Worms ejendom, og dernæst fremlagde et skøde, Frands Rasmussen på salig Jacob Bartskærs børns vegne havde givet Peder Worm, dateret 17/2 1734, hvori ikke heller findes noget flodmål at være til stede, hvorefter der blev afsagt dom: Jørgen Lauridsen bør samme flødning at forandre, så at han fløder på sit eget, hans nabo Peder Worm uden skade.

(257)

** Jesper Lauridsen borgmester sst havde tiltale til efterskrevne gældnere for deres gæld. sagen blev opsat 6 uger.

(258)

** Peder Christensen Pors skomager her sst lod vurdere 2 skrin.

17/6 1650.

** Iver Jensen forrige skriver på Dronningborg lyste efter skipper Hans Jørgensen, for han er rømt af den arrest, han er i, og gav derfor last og klage over ham.

(259)

** Iver Jensen et andet vidne. Jørgen Christensen prokurator her sst lod læse en fuldmagt af skipper Hans Jørgensen, som giver ham fuldmagt til at svare for ham til Randers byting, dateret 8/6 1650 Hans Jørgensen egen hånd.

** Jens Christensen Mollerup sst. efterskrevne vidnede, at for 15 år siden var Laurids Christensen Mollerup i salig Maren Christensdatter Mollerups enkebo i Randers, medens hun endnu levede, og for lang tid siden giftede han sig med hans hustru ind i hendes enkebo.

** Jørgen Christensen på KM og rettens vegne. synsmænd afhjemlede syn i Anne Lauridsdatters hus her sst på en dreng Peder Lauridsen, som i sin sygdom var sprunget ud af et vindue ud til gården ned i en kælderhals, og der slået sig til døde.

(260)

** et andet vidne i samme sag. Maren Christensdatter, Christen Tækkers hustru, her sst vidnede, at forgangen onsdag var 8 dage, da råbte Karen Pedersdatter, Rasmus Nielsens kone uden Nørreport, at der faldt et stort barn ud af Anne Lauridsdatters vindue, og da de gik derhen, så de Peder Lauridsen ligge i kælderhalsen, og hans farbror Rasmus Christensen bad dem bære ham ind i huset, hvor han døde.

** Jørgen Christensen på Inger Jacobsdatters vegne her sst gav last og klage over hendes forrige karl Christen Pedersen, som forgangen påske havde en fol i hendes plov og spændte ham bag i ploven til 4.hest, og handlede så ilde med ham med to store heste, at han døde 5 dage efter.

** Jørgen Christensen fremlagde et skriftligt vidne af Laurids Sørensen, som tjener Christen Tomasen, som vidnede at forgangen påske så han, at Inger Jacobsdatters karl Christen Pedersen spændte hendes fol bag i ploven, hvorved den blev forsprængt og drog så hårdt, at den derover døde.

(261)

** et andet vidne. Poul Christensen Smed sst vidnede, at 15/4 sidst forleden havde Inger Jacobsdatter bud efter ham til en klod, som var syg, og da sagde hendes karl Christen Pedersen, at han vidste vel, at samme klod ikke levede, men han skulle ramme halv skade med hende.

** Laurids Pedersen Skrædder her sst. Jens Pedersen Spliid her sst på Anne Pedersdatter salig Tomas Rasmussen Mørks, fordum borger sst, hans efterleverskes vegne Niels Hansen Tørring sst på Søren Rasmussen, barnfødt sst, hans vegne Jens Rasmussen friskustersvend, barnfødt sst, på sine egne og sin søster Maren Rasmusdatters vegne, barnfødt sst, solgte og skødede til Laurids Pedersen Skrædder det hus, som salig Tomas Rasmussen Mørk påboede.

(262)

** Christoffer Jensen Dons her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Frandsen sst lod fordele for hovedgæld.

** Søren Andersen Skrædder sst lod fordele for hovedgæld.

** Jacob Nielsen sst havde tiltale til efterskrevne for husleje, de rester med. sagen blev opsat 6 uger.

(263)

** Mads Poulsen, KM tolder i Randers, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale på KM vegne til Anders Jensen Mammen sst, for han sig skal have understået med sin skude 24/3 at have bortsejlet uden toldseddel. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Mortensen i Hinge på hans husbond Oluf Parsberg hans vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til mester Steffen Dreyer i Randers om en kontrakt anlangende et grundmuret øksnehus på Hagsholm, han har forpligtet sig at opmure så forsvarligt, at ingen mand derpå kunne laste, hvilket han ikke tilbørligt har efterkommet, men samme hus er skævt sat og opmuret, så det var færdigt at nedfalde, hvilket skete 13/2 sidst forleden, og fremlagde samme kontrakt, dateret Skanderborg 15/3 1648, og dernæst blev fremlagt tingsvidner udstedt til Hovlbjerg herredsting 7/3 sidst forleden angående samme øksnestald, og et andet tingsvidne til samme ting 14/3 sidst forleden indeholdende syn på den nedfaldne stald, og dernæst blev fremlagt et skriftligt indlæg, og imod bemeldte tiltale mødte Steffen Dreyer og fremlagde tre beviser fra murersvendene, som vidnede, at da de havde opmuret stalden, var den lige efter snor og lod, og derefter fremlagde han sit skriftlige indlæg, at Guds strenge vejrlig 13/2 har derpå gjort skade ligesom på andre mænds gårde, hvorefter der blev afsagt dom: Steffen Dreyer bør sin med Oluf Parsberg oprettede kontrakt tilbørligt at efterkomme.

(268)

** Laurids Gundesen, forrige foged på Tulstrup, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til mester Steffen Dreyer her sst for 20 rigsdaler efter hans brev, hvormed han, da bygmester på Jernit, borger i Odense, tilstår at være Laurids Gundesen skyldig 30 rigsdaler, dateret 17/7 1647, som han blev tilfundet at betale.

(269)

** Christen Jensen Mammen her sst på Elle Rasmusdatters vegne sst hendes vegne. Elle Rasmusdatter gjorde ham til hendes fuldmægtig at udføre på hendes vegne arv og gæld og andet.

** Peder Frandsen her sst på Else Christensdatter sst hendes vegne lod fordele for hovedgæld.

** Jens Nielsen Årslev i Assentoft havde tiltale til efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Jensen her sst havde tiltale til Christen Christensen.

** Groers Pedersen i Essenbæk begærede 3.ting til Anne Andersdatter, salig Niels Jespersens, fordum borger sst, hans efterleverske for 12 rigsdaler husleje, hendes salig husbond skal have oppebåret af Iver Jensen, forrige foged på Dronningborg, af deres fælles ejendom.

(270)

25/6 1650.

** Peder Jensen Guldsmed her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Guldsmed havde tiltale til Maren, salig Rasmus Bendtsens, her sst for hendes skat. sagen blev opsat 6 uger.

** Laurids Christensen Mollerup her sst havde tiltale til Søren Knudsen, forrige byfoged sst, for 100 sletdaler efter sit udgivne brev, som skulle have været betalt 1644. sagen blev opsat 6 uger.

** Iver Jensen, forrige skriver til Dronningborg, lyste efter en skipper Hans Jørgensen, som sidst sejlede på salig Maren Lauridsdatters skib, som er blevet borte af den arrest, han er i, og gav ham derfor last og klage.

(271)

** Iver Jensen havde tiltale til Niels Jensen Fovlum rådmand her sst for 100 rigsdaler efter hans brev, dateret 9/3 1650. sagen blev opsat 6 uger.

(272)

** Jens Christensen her sst. synsmænd afhjemlede syn på den gård på Brødregade sst, som salig Tomas Bager fordum borger sst, tilhørte.

** Jørgen Christensen på borgmester og råds vegne havde tiltale til Peder Nielsen Worm for 51 rigsdaler, som er for hans kontributions rest, han i næst forleden svenske fejdetid i de udlovede 24000 rigsdaler her af byen til de svenske oberster skal have udgivet, som han endnu med resterer. sagen blev opsat 6 uger.

(273)

** Rasmus Jensen på borgmester og råd og byens vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne rodemestre her sst efter en restants på KM skatter, som skulle være oppebåret, som de blev tilfundet uden længere ophold at betale.

(274)

** Jesper Lauridsen borgmester her sst. synsmænd afhjemlede til den halve ager Morten Ladefoged har i brug.

** borgmester Jesper Lauridsen. synsmænd afhjemlede syn på den ejendom på Vestergrave, som Hans ---- sidst påboede.

(275)

** Jens Christensen Nørager på Apelone Jensdatters vegne her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Christensen Nørager lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen prokurator her sst på KM og rettens vegne opkrævede sandemænd at gøre deres ed og tov anlangende den unge dreng Peder Lauridsens bane at om tove, som skal være udfaldet af Anne Lauridsdatter borgerske sst hendes storstuevindue.

(276)

1/7 1650.

** Jacob Nielsen her sst lod udvise efterskrevne fra de huse, som de påboer, til næstkommende skt Mikkelsdag.

** Jacob Mikkelsen Skrædder her sst lod fordele for hovedgæld Margrete Poulsdatter, salig Peder Rolpes efterleverske.

** Jens Andersen Klokker her sst på Karen Madsdatter, barnfødt i Randers, hendes vegne og i hendes egen hosværelse gjorde hendes skudsmål, og efterskrevne 24 borgere dertil svarede, at hun var født af ærlige forældre og hendes far var salig Mads Nielsen, og hun har skikket sig ærligt troligt og vel i alle måder.

(277)

** Jørgen Christensen på Bodil Rasmusdatter, salig Jens Andersens forrige foged hans efterleverske, hendes vegne havde tiltale til Peder Sørensen Bager her sst for 4 sletdaler, han har godsagt til hende for Jens Mikkelsen Jens Mogensens søn i Grensten. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Christensen i Tjæreby efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Anne Poulsdatter salig Tomas Vissings efterleverske her sst for 20 rigsdaler efter hendes udgivne brev, som hun blev tilfundet at betale.

** Christen Sørensen Snedker her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Søren Ibsen borger sst for gæld efter hans breve samt for husleje, som han blev tildømt at betale.

(278)

** Aksel Sørensen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til hans bror Mads Sørensen, barnfødt i Randers, for gæld efter hans udgivne brev, som han blev tilfundet at betale.