Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-Pedersen

ORDBOG


adelsbursch        adelig soldat
afferi        afpløjning
affirmere        bekræfte
afhold        forhindring
afsiendt        absence, fravær
afslet        afmejning, afslag på tiende
afærje        frapløjning
amme vin        ca 160 liter
anderlunde        anderledes, på anden måde
angerløs        sagesløs, fri for straf, tiltale eller ansvar
anhængig        indbragt til afgørelse
anmode        stævne
appellation        appel
arkeli        artilleri
assignere        anvise
attestato        vidnesbyrd   
bagvidne        vidne, der føres for sent og derfor ugyldigt
beblande        have legemlig omgang
bed bede        afgift
befredige        fyldest gøre
befridige        berolige, dæmpe
begegne        komme i møde. træffe   
begierter        begæringer
beklaffe        bagtale
beladen        besværet
beneje        nægte
benøje        give sig tilfreds
berøbe        beråbe, påberåbe
beskafte        måle (skaft er et længdemål)
beskedige        stævne
beskening        besked = ordning
beslag        beslaglæggelse
besnilde        overliste, bedrage, føre bag lyset
besolding        løn
bestande        hævde, påstå
bestedige        begrave
besværge         besvære, pålægge
betiden         rette tid
betræde        pågribe, antræffe
bettel vis         til brug ved tiggeri
billig        rimelig
bing        kasse, afdelt rum
blodsforvandt     blodsbeslægtet
blodstemt        blodskudt
bodder        budfoged
bode        bøde
bogsed        ed, aflagt med hånd på biblen eller anden hellig bog
bogsmænd        mænd, der har aflagt bogsed
bojert        bøjert, mindre fartøj af jagtform
boldet        kvæg, som har en hvid stribe om kroppen
borge        indestå for, garantere
borgeleje        indkvartering
brigsdør, briksdør    korsdør, dør i mellemvæg eller skranke
brødig        skyldig
brødt, brøtt        krænket, gjort uret, forbrudt sig
brøst        fejl
burre        bur, lille værelse
bursdør         dør til bur
byskæppe         6 skæpper (i Fjends herred)
bænkebrev        dokument, der er udstedt hjemme, ikke retsgyldig
bøgel        bøjle
både        gavn, have fordel
båre        græsjord grønjord
cedere        afstå
citat, citation        stævne, stævning
commis          hverv, befaling
cor        kår, vilkår
deger         bundter af 10 huder
dependere         afhænge
desputerlig        stridig
digt        tæt
dilation        opsættelse, henstand
dimmeluge        ugen før påske, den stille uge
dobbel        hasardspil
dragedukke        lille fanden, der drager penge til sig
dreft, drift        græsgang
døl         fortie
edle         bekræfte ved ed
ekspresse        udtrykkelig
endrectelig        ensstemmig, fuldt ud enige
enhellig        enstemmig
enig        enkelt, eneste
enkende        enkelt
entfange        modtage
entledige        befri for, afskedige
entslage        undslå
erhørlig        lade sig høre
esk
esse        tilstand, kraft   
eventyr        hændelse, begivenhed
evordelig        evindelig, evig
excuse        undskyldning
exeperet        (exempteret ?) undtaget
exercitier        øvelser
fad        tøndeformet beholder til varer
fal        salg, til salg
fardag        skiftedag
farkoste         ejendele, som man fører med sig
faust        favt ? =  fejl, mangel, forseelse
fejring        erstatning   
ferde        færde, forfærdige, udbedre   
fermatia        tegn
fersk        uafgjort
fetalje        proviant
finge         fik
fjælster        skjulested
fledføre         at nyde ophold mod at afgive formue
forarge        forringe
forbed, forbeding    forsvar
forbie        vente
forblomme        gøre uforståelig, forplumre
fordedige        bekræfte ved ed 
forderligste        hurtigst muligt
fordølge, fordølle    skjule, fortie
foretægt        foretagende
forferske        genoptage
forkolde        forkogle ?
forkort         skade, uret
forlove        tillade
formelde        angive, omtale
formåtte        jfr formuende, formue
forredsel
forslå fraslå
forsnilde, forsnille     overliste bedrage
forstanden        forestået
forstigel
forstrog        område, enemærke
forsvige        fortie
forsæt        skriftligt indlæg
fortage        hindre, forspilde
fortinge        indgå akkord
fortove, fortøve    nøle, tøve med, forhale
forvakke        sætte til
forvende (s)        vildlede, berøve, fratage
forvundt         såret
fourer        proviantforvalter
framlede        førte frem
frammers         forreste del af stuehus, som brugtes til bryggers/køkken
frasnille        fraliste
fravende        fratage, berøve
fraårde        frapløje
frelse          sikkerhed
frænke        kvindelig slægtning
frødlin         frøken (af fraulein)
føjting         ringe ting
førdeligste         hurtigst muligt
gefald        behag
gefallig         faldt i deres smag
gelinge         lykkes
gemes         skik, vedtægt
gjæde        gæde = beskylde
greft, grift, grøft     gravning
gribestol        stol enhver kan benytte
grob        grøft
grue        større sænkning i jordsmonnet, især langs en å
gældkvinde
gæsteri        afgift, der afløste pligt til at underholde kongen og hans følge
gæsteting        ting, ved hvilket sager med fremmede afgøres
gøde        gødning
haldskorn         det korn, der ved en fæstegårds overdragelse skulle blive ved gården
hammelkorn        kraftigt, fuldt udviklet korn
hedespratning    hede, delvis bevokset med buske
hegne(t) uhegne(t)     dels at indhegne, men især at lyse sin mark i hegne (beskyttelse, værn)
        af hæge (værn).
hegne tid        tiden fra sankt volborgdag til efter høst, hvor tilsåede marker ikke måtte
        måtte betrædes
helend        sundhed
helmis        allehelgens dag
herret        
hette         hitte
hjerteklemmer    person, der volder en anden sorg eller plage
hjord, hjorddreng    hyrde, hyrdedreng
hjon        ægtefolk, medlem af husstand
holdsægt        holdkørsel
hopmand        befalingsmand (hauptmann)
hultræden, hultråd    engskade forårsaget af fæmon
hvinge         svinge
hægt        bånd
hægte          stille sikkerhed, anholde, fængsle, fastholde
hægtebrev        skriftlig sikkerhed, kaution
hægtelse        forpligtelse
hæle        skjule, gemme   
høde         true
høl og døl (hølt og dølt)    skjule og holde hemmelig
høringsdele        retsforfølgning ved høringer
høtte        true
igæld og tvigæld    dobbelt erstatning
ildersdør         køkkendør
ilding        brændsel
ile        klage
iligen        hurtigt
ilske         klage
inderst         person, der sidder til leje, indsidder
indlager        arrest for gæld   
indmane         opfordre til at holde indlager
indtale        indkræve, stille retsligt krav
indvældige        trænge sig ind
ingenledes         på ingen måde, aldeles ikke
injungere         befale, forpligte
instrument        aktstykke af retslig betydning
iring        strid, uenighed
isæthus         stuehus
item        ligeledes
jamling        et (enkelt) år
jeder
jernhæl        tøjrpæl af jern
jerntyv        fork
jo        ikke
juriment         jurament = ed
karm        rækværk, brystværn
kavere         kautionere
kjørmis        kyndelmisse
klaff        klave = bindsel, klemme       
klak        kladde
klakbog/skrift    kladdebog/skrift
klakseddel         kladde
klode        klump
KM        kongelig majestæt
klunt        klump
knabret         knobret, knortet
knaghjul        stort lodret kamhjul om mølleakselen i en mølle, som driver                                     mølleværket
knep        slå knep for nogens næse
kold        omkuld
kolden        feber
kommis        befaling
komparere        møde for retten
konfirmats        bekræftelse
kontentere        tilfredsstille
korbydelse, korbudt    se cor
kostning
kovsken        mindre skål
krank        syg
krejert        mindre fartøj med 3 master
krempe        krympe (tilpasset)
krudkræmmer    urtekræmmer
kule        fordybning
kulmiser
kundbar        bekendt
kundskab        venskab
kætteri        blodskam
kåg        pram
landløber        vagabond
landkiste        landsdels pengekasse til opbevaring af de til landets forsvar bevilgede
                     skatter
likvidats        likvidation
limvogn        en vognfuld kalk
livlagt
love og visse     garantere, borge
lovfældig        lovligt overbevist om retsbud (som medfører bøder)
lovforvunden        lovligt forfulgt  (lovforvinde)
lovfør        lovfærdig
lovning        borgen
lovtide        lovbestemt tid
lucie         sankt lucia
lykke, løkke        lukke   
lykkelse         indhegning
løkke        indhegnet stykke jord
løskende         opsige
løskyndige        løskende
løtt        let
madskapi, madschaberi    fællesskab, kompagniskab
mag (sidde på)    have afføring
mandermål        ære og ret
mandhellet        ære og ret
mane        påminde
mangelhaftig        mangelfuld
manu propria        egen hånd
marsot (sygdom)
midle        mægle
minding        afståelse
misholden        dårligt behandlet
misligt        uvist
molest        overlast, fortræd
molling        bækken
moxen         næsten
mælkende        malkning
møgelhed        mængde
nachdel         ulempe
nederfaldsdom    udeblivelsesdom
nederfældig        sagfældig, udeblevet
obligats        forpligt
obligere        forpligte
omslag        Kieler omslag, stort marked hellig tre kongers dag
omstænde         omstændighed
opferske        genoptage
opfæste        love, gøre løfte
oprebe oprippe    gentage, begynde forfra på
orde        snakke
ordele        dømme
orge, orve        få nok, nøje
orgemester        organist
orlov        tilladelse
orlovsskat        krigsskat
ornum        særeje
overbødig        villig
overile        forfølge
paskvil        smædeskrift
partiere        tilvende
perpetuere        fastsætte
persilier         stykker, dele
pertinere        høre til, vedrøre
polet
praticerede pratisk pratik    snedig
pris, dømme     til    konfiskere
procurør        anklager
præjudice        retstab
præjudicerlig        til retstab
puffert         lille pistol
puls         støde i vand med en pulsstage for at drive fisk mod garnet.
pulsvod        fiskegarn spændt mellem to både til ålefiskeri, hvorefter fiskene drives
                                            ind mod det ved pulsning
pundert/punderet kniv    (sølv)daggert
purgere        rense
påmane        besværge
påti, påte         beskylde
rebe        bringe på bane
rebler         skrammer
redsel         ydelse afgift
redselsgård        gård, der svarer afgift
ren        agerren
resolvere         beslutte
revocere        tilbagekalde
roskammer        hestepranger
rostjeneste         den adelen påhvilende pligt til tjeneste til hest
rump        strimmel, hvor høet rives sammen
rustvogn         udrustning/bagagevogn
ræ        tang og lignende, som driver op på stranden og anvendes til gødning
råd, rådende/radende    med overlæg, forsætlig
råling rålingshus     stuehus
sagden         rygte
sage        anklage
sals        stuehus, beboelse
salvegarde        sikkerhedsvagt
sambyrdes        enige
samdregteligen    enige
sammelgang         sammenkomst
sankevidne        upålideligt, falsk vidne
sart        overenskomst om fragt
selle        grande, kammerat
semhold        samhold, fælles
sentere        dømme, kende
settet           sat fast, fængslet
sinde        gange
sise        konsumptions afgift
skaft        gammelt længdemål á to skridt
skaftebyg        utærsket byg
skartek        dokument
skellert        en slags tøj
skellig        passende
skilsmisse        skelnen
skaft        gammelt længdemål á to skridt
skandere        tale ondt om
skattere        anslå
skortørv        gravet tørv fra moser
skree        glat, skridbar
skringle        klinge
skrue        stak
skure i fald        dømt forfalden til kronen, spec pga resterende ledingsskat
skære (eller skylde)    rense, frikende
skørte        hugge
skøtte        ænse
slagvol         stok
slamme
slej        lavning
sletting        slette
smol smolle        smule, stump
snapvidne       
snildelig        listig
snutobak        snustobak
solrøst         solnedgang
speceri         krydderi
specie        mønt
spydskarl        lejesoldat
sst        sammesteds
stavsmand        stakkel, tigger
stette(n)        stætte, trappetrin
stokke        prikke
stokkerknægt        medhjælper ved stokhuset
stokket         sat i gabestok
stub (på stub)     fald
stuevidne        ugyldigt hjemmegjort vidne, som ikke for ting og dom er bekræftet
stug, stuk         stuv, jordstykke udenfor fællesjord
stumperet        lemlæstet
stupte        stubte = faldt
stymperdom        tilværelse som krøbling
stymperet         slået til krøbling
stævne        stemme
superintendent     biskop
surlud        gæret urin
svarre, svarrebord    svarve = dreje, drejebænk
svollen        hævet
sværmer        vagabond
så        beholder med to ører
taske         udbygning ved en gavl
taxmænd        takserings/vurderingsmænd
taxmærke        tagsmærke ejermærke 
terminis        ordbrug
theckor        tekur (norsk) ? = løjer
tielse        tavshed = afgørelse, så det ej kan påtales
tilmode        tilregne, tillægge (vide og tilmode en anden nogen sag på hånd)
tingning        aftale, overenskomst
tingsel         det samme som tingning
tinke (bisværm op)    slå på bækken, klimpre (f ex) 
told         (ager)ren
trebunden        skelsten med trækul og flint under
trending        tredjedel
tribulation         plageri, genvordighed
tribulere         plage
troer hånd        forvaltning (af fremmed ejendom)
tromslet        trommeslag
trælbåren        skamslået
trødningsdag        30. dag
trøg         besværlig
trøjeflaske        trøjeskøde
trønding         tredvingsdag, trød(v)ingsdag, 30.dag
trøv        dial for trøg = besværlig, opæltet
tvigæld        dobbelt betaling
tværting        tingsted, pladsen inden  tingstokkene
tykke        skøn
tyremide        tyremige, slagvåben fremstillet af tyrens lem
tægtefæ        kvæg, som mod betaling modtages til græsning
tærskel        banketræ
tøe        ophold, tidsspilde
ubevaret         fri, upåtalt
ubrødig         uskyldig
udbytte        fordele
udedisk        forbryderisk, slet
udhøkre         sælge i mindre partier
udregt, udendregt    uddrag
udspise        angive
udsætmål        strid, uvenskab
uførm        overlast
uhegne(t)           ikke hegnet (se hegne)
uhørsom        ulydig
uilet        upåklaget
ukrøget         ikke fastholdt med krog
ulovende        uden tilladelse
ulovfaste        upålidelige
undersked        forklaring
underskede/underschiede    adskille
underskedelig/skellig    adskilt
underskellig        underskedelig, forskellig
underslagen        dølget
ungefer        omtrent
upløkket         ikke fastholdt med pløk
ured
urgere        hævde, holde fast ved
utidelig        i urette tid
vaks        omvandrende, løbsk
vangemme        forsømmelse
vangive
vedbrudt, vedbryde    plaget, volde besvær
vederlig         modbydelig
vedtager        begynder
vejborgsk   
velb        velbyrdige
velle
verie ikke at må herie    (jyske lov 1. bogs 28. kapitel) doch mach ein vorbringer (herier genömet)
                                            nemandes vörmünder sin.
vide        tilregne, beskylde
videlse        beskyldning
viderlig        imod
vidimere        attestere
vild og venskab    gunst og venskab
vindskibelig        grundig, nidkær
vindskibelighed    flid, driftighed, foretagsomhed
visiterer        toldembedsmand, accise
vocere        indkalde
wohlgefall        velbehag
wohnhaft(ig)        bosiddende
vol         stok
voller        stokke
vorde        blive
vrådsel        oprodning
væne        bringe til ro
ympe        pode
zeugmester        tøjmester
ægtug        ægte født
ækvitet        fra latin æquitas, ret og billighed
æreklikker        bagvasker, æreskænder
ærje        pløje
ødel        kvægstald
ørke        bearbejde
øvring        overflade
å/åen hin/den helle    den hellige å, Hellegårds å
ålgjer        ålejern
ågjort (gerning)
år og dag        et år og seks uger
årde         pløje
årfejde        forlig
åråd        voldeligt overfald
årsage         undskylde, rense for beskyldning
åråd        voldeligt overfald