Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-PedersenKOLDING BYFOGED TINGBØGER 1645 - 1701. 2. del

(72)

29/7 1674.

** da eftersom tinget er opholdt til klokken var et slået, og ikke kunne bekommes de 8 mænd at betjene retten, hvorfor i dag intet ting kunne blive holdt, og ej heller nogen sig i rette frembød.

5/8 1674.

** varselsmænd hjemlede, at de har varsel givet Niels Olufsen, KM byfoged, at svare Morten Christensen, prokurator her sst, på borgmester Rudolf Fausts vegne og gav ham til sag, efterdi Rudolf Faust 21/2 1672 har forhvervet dom til bytinget over mester Claus Selmer tømmermand, at han skulle betale ham efter 4 tømmermænds sigelse hvis skade, formedelst hans forsømmelse, Rudolf Faust har lidt på den bygning, han i Bramdrup sat har, som er takseret for 26 sletdaler, og såsom han ej har betalt, og byfogden med mænd besøgte boet og foregav, at der i boet skulle findes så meget til betaling, men som alt hvis, som fandtes, var værd 22 sletdaler, som intet kunne opløbe summens fyldestgørelse, sætter derfor i rette og formener, at byfogden bør at betale de 26 sletdaler efter sådan utilbørlig og ulovlig forhold. sagen opsat i 4 uger.

** endnu i rette lagde Morten Christensen Rudolf Fausts efterskrevne indlæg, at eftersom han har tilskikket Niels Olufsen byfoged 16 rigsdaler, på hans vegne, at levere til Jochim Skeel gartner, men såsom han samme penge ej har villet annamme, da sætter han i rette og formener, byfogden dem bør igen skadesløs tilstille. sagen opsat 4 uger.

** endnu i rette lagde Morten Christensen på borgmester Rudolf Fausts vegne to domme her af bytinget imod byfoged Niels Olufsen, som han begærede måtte blive fornyet. den ene dom her af bytinget 5/2 1673, som i sin sentens lyder, eftersom Rudolf Faust fremlagde en obligation, lydende på KM byfoged Niels Olufsen på 8 rigsdaler, som borgmester Rudolf Faust ikke er godtgjort, da bør Niels Olufsen betale skadesløs inden 15 dage. den anden udstedt 7/5 1673, hvilken dom lyder i sin sentens, at eftersom Johan Nielsen, vinhandler af København, er blevet tildømt at betale Lambert Mandel der sst 16 sletdaler på Niels Olufsen, byfoged i Kolding, hans vegne, vidste sætfogden ej rettere derpå at kende, end Niels Olufsen jo bør samme 22 sletdaler at betale til Johan Nielsen, og dersom Niels Olufsen synes at have nogen tiltale til Johan Nielsen for den obligation, som han havde af hr Søren Sørensen, da ham at søges til hans værneting.

(73)

** så og i rette lagde Morten Christensen på borgmester Rudolf Fausts vegne en dom af Viborg landsting 23/4 1673 imod Niels Olufsen, KM byfoged, hvori byfogden er tildømt at give 20 rigsdaler til kost og tæring, og begærede, at sætfogden samme dom ville fyldestgøre. på begæring blev sagen opsat 14 dage.

** Matias Pedersen på Sonne Pedersen og hans medinteresserede stedbørns vegne lod læse og påskrive en dom her af bytinget 30/8 1671, hvorpå findes skrevet Sonne Pedersen at være gjort indvisning i løjtnant Hans Ottesens gård her sst for 330 rigsdaler, og tilbød Matias Pedersen på Sonne Pedersen og hans stedbørn deres vegne 2.tilbud til Hans Ottesen, om han samme gård ville indfri, og er i dag 2.ting for tilbud.

** Søren Pedersen Hosekræmmer, borger her sst, gav til kende, hvorledes ham for 4 år siden sit signet er forvildet og frakommet og derhos bekræftede ved sin ed, at han aldrig noget håndskrift eller skiftebrev dermed forseglet har, så han derfor holder sit ham frakomne segl magtesløs og kraftløs. er i dag hans 3.ting.

(74)

12/8 1674.

** Peder Hansen, rendemester ved Koldinghus og borger her sst, fik tingsvidne, at Hans Hansen Mouridsen, borger her sst, på Margrete Henriksdatter, salig Hans Nielsen Kamps efterleverske her sst, som han er værge for, hendes vegne solgte og skødte fra Margrete Henriksdatter og hendes arvinger og til Peder Hansen og hans hustru Dorte Hansdatter og deres arvinger det hus, Else, salig Christen Bogbinders nu ibor, som forhen har tilhørt afgangne Oluf Ottesen og siden Margrete Henriksdatter hendes forrige salig mand Eggert Rollufsen, og hende nu over skifte efter hendes salig afgangne mand Hans Nielsen Kamp for hendes lod og part er tilfaldet efter skiftebrev, dateret 2/6 1674, liggende her i Kolding på Lusby bjerg imellem Jep Hansen tømmermands ejendom ved den østre og Margrete salig Lyder Henriksens våning, som ung Niels Glarmester nu ibor, ved den vestre side, adelgaden ved den nørre og Las Bonums ejendom, som forhen har tilhørt afgangne Maren, salig Anker Jepsens, ved den søndre ende.

** Søren Pedersen Hosekræmmer, borger her sst fik tingsvidne, at Søren Pedersen Hosekræmmer, borger her sst, gav til kende hvorledes ham for 4 år siden sit signet er forvildet og frakommet og derhos bekræftede ved sin ed, at han aldrig noget håndskrift eller skiftebrev dermed forseglet har, så han derfor holder sit ham frakomne segl magtesløs og kraftløs.

(75)

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på hr Anker Mogensen, Guds ords tjener her sst, hans vegne fik tingsvidne, at han havde ladet i rette kalde Matias Pedersen, borger og indvåner her sst, for han har ladet bortføre af Vonsild tørvemose hr Ankers tørv, som han havde ladet grave, og havde hjemmel til efter efterskrevne hjemmelsseddel, hvormed Antoni Lauridsen i Vonsild kendes, at den jord, som hr Anker Mogensens folk har gravet tørv på, er på hans egen selvejer gårds grund. derefter vidnede efterskrevne to vognmænd, at de har aget hver 3 læs tørv for Matias Pedersen fra Vonsild mose.

(76)

** Matias Pedersen på Sonne Pedersen og hans medinteresserede stedbørns vegne lod læse og påskrive en dom her af bytinget 30/8 1671, og derpå skrevet indvisning i løjtnant Hans Ottesens gård for 330 sletdaler, og gjorde Matias Pedersen på Sonne Pedersen og hans stedbørns vegne i dag 3.tilbud til løjtnant Hans Ottesen, om han samme gård ville indfri, og er i dag hans 3.ting for tilbud.

** Søren Lauridsen Dansken, rådmand her sst, på Knud Pedersen, som han er formynder for, hans vegne fik tingsvidne, at han havde ladet stævne efterskrevne vidner her sst deres sandhed at vidne anlangende Hans Sørensen, som døde i Fredericia, og i rette lagde to håndskrifter af Hans Sørensen udgivet, dateret Kolding 24/4 1655 og 31/5 1657, som han bekender sig skyldig at være Peder Knudsen borger i Kolding, hvorefter de indstævnede vidner vidnede, at Hans Sørensen sidst forleden svenske fejde boede og døde i Fredericia og ej efterlod sig nogen middel eller formue, hvormed han nogen kreditorer kunne betale, formedelst fjenderne havde taget fra ham alt det, han havde.

(77)

** Niels Olufsen, KM byfoged her sst, fik tingsvidne, at han havde ladet i rette kalde Niels Lauridsen Ammidsbøl, herredsfoged i Jerlev herred, imod vidnes påhør angående en kårde, som ham har tilhørt, og herredsfogden sig har bemægtiget, og efterskrevne vidnede, at da velb fru Hedvig Krabbes piges bryllup stod her i byen, da begærede Niels Lauridsen af byfogden en kårde til låns, og andre vidnede, at han tillige med Niels Olufsen byfoged var i Vingsted mølle angående den sag imellem Bertel Brun og hans medarvinger, og da kom Niels Lauridsen ridende fra Jerslev ting, og da begærede byfogden sin kårde igen, da sagde Niels Lauridsen, jeg kan ikke skaffe eder kården igen, men jeg vil fornøje eder enten med penge eller varer.

(78)

** Søren Lauridsen Dansken rådmand lod advare at hvem, som har nogen svin her i byen, at de holdes af godtfolks korn, hvis ikke, og nogen hænder skade, have det for hjemgæld.

** varselsmænd hjemlede, at de på Søren Lauridsen Danskens vegne har varsel givet Dorte, salig Anders Madsens her sst, med hendes lovværge for hvis, salig Iver Jacobsen i denne besværlige krigstid har udlagt til brandskat af hendes gårde såvel som for øl og brød, som han formente, hun burde at betale. Dorte Froms blev 3 gange påråbt men ingen mødte. sagen opsat 8 dage.

** Margrete Henriksdatter, salig Hans Nielsen Kamps efterleverske her sst, i hendes værge Hans Hansen Mouridsen nærværelse lod tilbyde enhver deres udsæt efter skiftebrevet.

19/8 1674.

** Matias Pedersen, borger her sst, på Sonne Pedersen, rådmand her sst, hans og stedbørn deres vegne fik tingsvidne, at han til 4.ting tilbød, om løjtnant Hans Ottesen ville indfri gård og ejendom her i Kolding i Østergade beliggende.

(79)

** Matias Pedersen, borger og handelsmand her sst, på Sonne Pedersen, rådmand her sst, hans og hans stedbørns vegne havde ladt i rette kalde Hans Ottesen, bestalter løjtnant under det sandbergske regiment, imod dom, og i rette lagde en dom her af bytinget 30/8 1671, hvori Hans Ottesen er tilfundet sine håndskrifter at indfri inden 15 dage eller lide nam og vurdering, hvorpå findes skrevet at 25/10 1671 er der gjort indvisning i gården for 339 sletdaler, og satte Matias Pedersen på Sonne Pedersen og stedbørns vegne i rette og formente, samme gård bør at følge ham for ejendom. derefter blev afsagt, såsom Sonne Pedersen tilforn er indført i gården og søger dom til ejendom, eftersom beklages gården dagligt ruineres, og stalden så brøstfældig, at dersom den ikke i tide får hjælp, nedfalder den, da vides ikke rettere herpå at kende, end Hans Ottesens gård jo bør at følge Sonne Pedersen og interesserede for ejendom, såfremt den ikke bliver i rette tid indløst.

(80)

** Søren Lauridsen Dansken, rådmand her sst, havde ladet i rette kalde Dorte, salig Anders Madsens efterleverske her sst, med hendes lovværge for hvis, salig Iver Jacobsen i denne besværlige krigstid har udlagt til brandskat af hendes gårde, om hun ikke bør at betale hendes anpart i samme fordring, og i rette lagde Iver Jacobsens efterskrevne regnskabsbog, hvorefter blev afsagt, da som ingen til genmæle for retten er fremkommet, da tilfindes Dorte Froms, salig Anders Madsens, den halve fordrede sum at betale.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på magister Laurids Ernstsen von Baden, sognepræst til Stouby, hans og hans stedbørns vegne havde ladet i rette kalde Iver Pedersen Skeel, borger og handelsmand her sst, samt hans stedbørn med deres tilforordnede lovværge Knud Bertelsen Rebæk, borger og handelsmand her sst, anlangende betaling for 50 tønder malt, hans formand salig Søren Udsen har annammet af Peder Kolding i Kerteminde. herhos fremlagdes efterskrevne kvitterings seddel, udgivet af salig Søren Udsen, at han har annammet på Peder Udsens vegne 50 tønder malt af Peder Kolding i Kerteminde, dateret 15/10 1657. item i rette lagde Morten Christensen en dom her af rådstuen, dateret 25/7 1665, hvori samme seddel findes indført, og Bendix Lauridsen derfor at have i rette lagt et skiftebrev efter Frederik Gunnersbach, borger og handelsmand i Odense, hans hustru salig Kirsten Jacobsdatter passeret er, dateret Odense 1/4 1663, hvori findes indført Peder Udsen i Kolding efter hans bror Søren Udsens bevis, dateret 15/10 1657, for 50 tønder malt 100 sletdaler, og satte Bendix Lauridsen i rette og formente, forskrevne 100 sletdaler efter forskrevne seddels indhold, som Søren Udsen har udgivet, bør at betales. Søren Udsen herimod svarede, at hvis malt, han har annammet, har været betalt, førend det blev annammet. derefter blev afsagt, eftersom samme kvitterings seddel ikke i ringeste måder lyder, Søren Udsen til sig har udtaget maltet eller derfor lovet betaling, skifte og deling er standet efter salig Søren Udsen, og ingen fordring der er sket for bemeldte malt, da vides ikke salig Søren Udsens eftermand Iver Skeel eller hans stedbørn at tilfinde det fordrede malt at betale, men for den tiltale fri at være.

(84)

** Jesper Smed, formynder for salig Jørgen Boysens børn, lod læse og påskrive et skiftebrev, som er passeret efter salig Jørgen Boysen 18/4 1674 og tilbød, om nogen ville købe Jørgen Boysens hus efter vurdering, enten de, som efter skifte har fået udsæt deri, eller andre, eftersom daglig befrygtes, at det vil nedfalde, og idelig deraf skattes. i dag 1.ting for tilbud.

** Niels Olufsen, KM byfoged, lod lyse efter to hvide galte, som er ham frakommet.

** Morten Christensen, prokurator her sst, lod læse og påskrive en landstingsdom af Viborg landsting 23/4 1673 imod Niels Olufsen byfoged på kost og tæring 20 rigsdaler og begærede, at sætfogden den ville fyldestgøre. sagen er opsat 14 dage.

26/8 1674.

** Jesper Smed lod læse og påskrive et skiftebrev, som er holdt efter salig Jørgen Boysen, og på hans børns vegne tilbød, om nogen ville købe salig Jørgen Boysens hus, og er i dag 2.ting for tilbud.

(85)

2/9 1674.

** blev læst en kongelig plakat, dateret 6/9 1674, anlangende at et marked må holdes hvert år 10/9 i Bogense.

** Morten Christensen prokurator på borgmester Fausts vegne i rette lagde en landstingsdom af Viborg 23/4 1673 imod Niels Olufsen byfoged og begærede, at sætfogden den ville efterkomme. sætfogden Mads Christensen svarede, at hvis sig landstingsdommen anlanger, ved han ej rettere den jo at fyldestgøre.

** Morten Christensen på borgmester Fausts vegne æskede dom i den sag imod byfogden anlangende den gård i Bramdrup, og i rette lagde et skriftligt indlæg, som 29/7 og 5/8 1674 blev i rette lagt. sagen blev opsat 8 dage.

** endnu i rette lagde Morten Christensen et indlæg, dateret 29/7 1674, som blev læst og påskrevet. sagen opsat i 8 dage.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Niels Olufsen, byfoged her sst, og i rette lagde efterskrevne dom her af bytinget 15/2 1673, som han begærede måtte læses påskrives og fornyet, og hvori Niels Olufsen er tildømt at betale sin obligation på 8 rigsdaler. derefter blev afsagt, såsom denne sag har været opsat, og Niels Olufsen byfoged efter hans i dag 4 uger gjorte proposition ej er i rette fremkommet, da vides ikke rettere, end forskrevne dom bør at være fornyet.

(86)

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Niels Olufsen, KM byfoged her sst, og i rette lagde efterskrevne dom her af bytinget 7/5 1673, hvori blev afsagt, eftersom Johan Nielsen, vinhandler af København, er blevet tildømt at betale Lambert Mandel der sst 16 sletdaler på Niels Olufsen byfoged i Kolding hans vegne, vidste sætfogden ej rettere derpå at kende, end Niels Olufsen jo bør samme 22 sletdaler at betale til Johan Nielsen, og dersom Niels Olufsen synes at have nogen tiltale til Johan Nielsen for den obligation, som han havde af hr Søren Sørensen, da ham at søges til hans værneting. derefter blev afsagt, at såsom denne sag har været opsat, og intet af Niels Olufsen byfoged efter hans proposition er i retten fremkommet, da vides ikke rettere, end samme dom bør at være fornyet.

(89)

** Johan Henriksen Ravn her sst havde ladet i rette Anne Henriksdatter, værende til Niels Nielsen Bøgvads her sst, og gav hende til sag, at hun af hans salig mor havde annammet fæstepenge på hånden, men sig ikke i tjeneste indstillet, satte derfor i rette og formente, at hun bør at betale det halve års løn. derefter afsagt, at Anne Henriksdatter bør betale salig Elisabeth Ravns hvis skade, de har lidt, at de måtte leje andre i hendes sted.

** Jesper Lauridsen smed her sst formynder for salig Jørgen Boysens børn og på deres vegne lod tilbyde, om nogen ville købe salig Jørgen Boysens hus. er i dag 3.ting for tilbud.

9/9 1674.

** Peder Christensen Årø, borger her sst, fik tingsvidne, at Sonne Pedersen, rådmand her sst, tog Peder Christensen i hånd, at eftersom de til hverandre har solgt efterskrevne deres huse, nemlig det hus, salig Anders Lund tilforn har tilhørt og iboet, og det hus, Peder Christensen tilhørte og iboede, så takkede de hinanden for vederlag derfor, og skødte og solgte Sonne Pedersen fra sig og sine arvinger og til Peder Christensen Årø hans hustru Bodil Madsdatter og deres arvinger det hus, afgangne Anders Lund tilforn har tilhørt og iboet, liggende her i Kolding i Østergade imellem afgangne Jacob Bech husfogeds gård på den nørre og den gård, Hans Ottesen tilforn har tilhørt, og nu tilhører Sonne Pedersen og hans medarvinger, på den søndre side.

(90)

** Mikkel Kock knivsmed, borger her sst, på Jesper Lauridsen smed, borger her sst, hans vegne fik tingsvidne, at han på Jesper Smeds vegne lod læse og påskrive et skiftebrev, som er holdt efter salig Jørgen Boysen her sst 18/4 1673, og Jesper Smed, som er formynder for salig Jørgen Boysens børn, lod til 4.ting tilbyde, om nogen ville købe salig Jørgen Boysens hus.

** Matias Pedersen her sst lod læse og påskrive en hjemmels seddel af Sonne Pedersen, rådmand her sst, dateret 16/8 1674, så og en forligelses seddel imellem ham og salig Anker Mogensen anlangende nogen tørv, dateret 24/8 1674.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på borgmester Fausts vegne i rette lagde en dom af Viborg landsting 23/4 1673, som blev læst og påskrevet imod byfogden Niels Olufsen her sst og begærede, at sætfogden den ville fyldestgøre.

** så og på borgmester Fausts vegne i rette lagde Morten Christensen et indlæg, dateret 29/7 næst afvigt, som blev læst og påskrevet, anlangende 16 rigsdaler borgmester Faust har tilstillet byfogden, han skulle levere til Jochim Skeel gartner. sagen endnu opsat 8 dage.

(91)

** endnu i rette lagde Morten Christensen på borgmester Fausts vegne et indlæg, som blev læst og påskrevet, dateret 29/7 1674, anlangende en bygning i Bramdrup og begærede dom.

** varselsmænd hjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Jørgen Hansen skomager og Hans Norbagge skomager, begge borgere her sst, deres sandhed at vidne, og Jørgen Hansen vidnede, at han var med byfogden 11/10 1672 i Claus Tømmermands hus at udvurdere den dom, borgmester Faust havde over ham forhvervet, da fandtes vel så meget ud af adskilligt der i boet, som kunne opløbe til 22 sletdaler, og Hans Nielsen Kamp gik med en fortegnelse til borgmester Faust, hvortil han svarede, at sådant skramleri behøvede han intet ud af. Hans Norbagge skomager mødte ikke, hvorfor sagen blev opsat 8 dage.

16/9 1674.

** Jens Nielsen komsumptionsbetjent lod advare alle vedkommende, at de efter forordningen ville lade klarere resten af kvartals folkeskatten.

** Johan Henriksen Ravn lod læse og påskrive en landstings varsels seddel dateret (blank) anlangende skifte efter hans salig mor.

** Morten Christensen på borgmester Fausts vegne lod læse og påskrive tre domme her af bytinget og begærede, at sætfogden dem ville fyldestgøre 1.ting for æskning.

** endnu på borgmester Fausts vegne lod Morten Christensen læse og påskrive en landstingsdom, dateret 23/4 1673, imod byfogden Niels Olufsen og begærede, at sætfogden den ville fyldestgøre.

** varselsmænd hjemlede at de har varsel givet ----.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Niels Olufsen, KM byfoged her sst, for 16 rigsdaler, han har tilstillet byfogeden at levere til Jochim Skeel gartner, men såsom Jochim Skeel samme penge ikke ville annamme, og han dog ikke kunnet bekomme dem igen, hvorfor han sætte i rette og formener, byfogden dem bør igen skadesløs at tilstede, hvilket han blev tildømt.

(92)

** varselsmænd hjemlede, at de på borgmester Fausts og Niels Olufsen byfogeds vegne har varsel givet Hans Norbagge, skomager her sst, til i dag sin sandhed at vidne. mødte ikke.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på Rudolf Faust borgmester hans vegne havde ladet i rette kalde Niels Olufsen, KM byfoged, for han ikke har villet gøre borgmesteren udsæt i Claus Tømmermands bo for hvis skade, han har lidt på hans gård i Bramdrup, og Morten Christensen i rette lagde efterskrevne attest angående taksering af hans gård i Bramdrup, samt efterskrevne dom her af bytinget 18/9 1672, hvori Claus Selmer er tildømt at erstatte Rudolf Faust hans lidte skade. så og fremlagde Morten Christensen vurdering på hvis efterskrevne gods, som fandtes i Claus Selmers bo, som beløb sig til 22 sletdaler. derefter blev afsagt, at eftersom byfogden med mænd har været i Claus Tømmermands hus at gøre udsæt for borgmester Fausts fordring, og da befundet så meget i boet, som kunne opløbe til 22 sletdaler, hvilket byfogden ej har udsat til borgmesterens fordring, og ej bevises, at borgmester Faust ikke samme udsæt ville have, da vidste sætfogden ikke rettere heri at kende, end byfogden jo bør at betale borgmester Faust bemeldte 26 sletdaler.

(94)

23/9 1674.

** Matias Pedersen, borger her sst, på magister Anker Ankersen hans vegne havde ladet i rette kalde Hans Hansen Thorsen, boende i Bramdrup, og i rette lagde en obligation, dateret Kolding 5/12 1651, hvori Hans Hansen Thorsen i Bramdrup vitterlig gør skyldig at være Peder Udsen, indvåner i Kolding, 10 sletdaler, som han for ham til Jens Hansen, barnfødt i Kolding, udlagt har for en arvepart, Jens Hansen på hans egne og søskendes vegne har i den gård i Bramdrup, salig Hans Thorsen iboede, og da intet genmæle derimod er sket, da blev Hans Hansen Thorsen tilfundet sin håndskrift at indfri.

(95)

** blev læst og påskrevet stiftamtmandens missive til borgmestre og råd, anlangende at lade forkynde indlagte KM befalinger om fremmed krigs hvervning samt en kopi af KM forbud, at ingen sig i fremmede herrers tjeneste må indlade.

** så og blev læst og påskrive KM forbud om hvervning.

** endnu blev læst og påskrevet KM forbud om fremmed krigs hvervning.

** blev læst og påskrevet KM forordning om proviantskat.

** blev læst og påskrevet KM forordning om hvem, som konsumptionen for 1675 vil forpagte.

** Johan Ravn lod læse og påskrive en landstings varsels seddel, dateret 9/9 1674, anlangende skifte efter hans salig mor.

(96)

** varselsmænd hjemlede, at de har varsel givet Peder Lauridsen Lang her sst at svare Matias Pedersen på magister Anker Ankersens vegne for 33 sletdaler efter obligation, dateret 21/6 1671. mødte ikke, sagen 8 dage opsat.

** Jens Nielsen konsumptionsbetjent lod læse og påskrive en seddel, dateret 23/9 1674, indeholdende, at her på tinget blev advaret alle vedkommende, som resterer med folkeskat, ville betale som nu forfaldet er, samt alle vedkommende ville angive hvis græskvæg, heste, svin, får og andet, som efter KM konsumptions forordning bør at angives, samt penge til forordnede tid og sted at erlægge.

30/9 1674.

** Conrad Smed kirkeværge lod begære, at 4 mænd af tinget måtte udnævnes, som kunne besigtige hvis arbejde, han i år på kirken har ladet forfærdige.

** varselsmænd hjemlede, at de har varsel givet Hans Eltang her sst på KM og byens vegne at svare Mads Phillipsen, byens kæmner, item Tomas Tomasen den ældre her sst imod vidnesbyrds påhør, og Hans Eltang vedstod og klagede, at Tomas Tomasen den ældre har slået ham to hul i hans hoved med et egefad. Tomas Tomasen den ældre benægtede, at han har slået Hans Eltang samme skade.

** Johan Ravn lod læse og påskrive en landstings varsels seddel, dateret 3/9 1674 anlangende skifte efter hans salig mor.

(97)

7/10 1674.

** de otte mænd mødte ikke i rette tide, hvorfor ingen sager kunne forhøres, eftersom tinget efter de otte mænd fra klokken 11 slet og til 1 slet blev opholdt.

14/10 1674.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at Jacob Hansen udrider vidnede, at han med andre var i Sonne Pedersens hus 29/8 næst afvigt, og da afhændede Hans Mikkelsen, borger her sst, til Sonne Pedersen den anpart, han havde annammet af Ude Pedersens kramgods for 10 sletdaler, hvorimod Sonne Pedersen sig forpligtede at ville fornøje Ude Pedersen for samme anpart kramgods, hvorpå de hver gav i de fattiges bøsse. andre vidnede, at de på Sonne Pedersens vegne var hos Hans Mikkelsen og affordrede det kramgods, Hans Mikkelsen til Sonne Pedersen havde afhændet, da svarede Hans Mikkelsen dem, at han nægtede intet samme akkord jo var sket, men han tænkte ej, at det var Sonne Pedersens alvor, men nu havde Ude Pedersen fået noget deraf, og en del deraf var solgt.

** Morten Christensen, prokurator her sst, på Fallentin Silchmøller felberedersvends vegne lod Tomas Tomasen den ældre til løsen tilbyde det gods og udsæt, som hos ham er gjort, om han samme gods ville løse. er i dag 1.ting for tilbud.

** Peder Christensen felbereder, borger her sst, begærede at efterskrevne klage måtte blive læst, at han gav last og klage over Tomas Tomasen felbereder den yngre og hans medhavende, som til i dag 8 dage skal blive navngivet, formedelst de ham med blotte degener uden givet årsag har udfordret og ham med mange utilbørlige ord på ære udskældt.

(98)

** Johan Henriksen Ravn lod læse og påskrive en landstings varsels seddel, dateret 3/9 1674, anlangende skifte efter hans salig mor.

21/10 1674.

** Peder Christensen felbereder, borger her sst, fik tingsvidne, at han havde ladet stævne Tomas Tomasen den yngre, hans svend Mikkel og Lorends Clausen bartskær her sst imod saggivelse og vidnesbyrds påhør, og i rette lagde efterskrevne klage over de indstævnede, formedelst de uden given årsag næst forgangen mandag aften med blotte degener har ham udfordret og ham på ære og velfærd udskældt. derimod fremlagde Morten Christensen, prokurator her sst, på Tomas Tomasen den yngres vegne efterskrevne indlæg, at han intet ondt ved at have gjort ham, hvorefter efterskrevne vidnede, at Tomas Tomasen den yngre i mandags 8 dage sidst forleden skældte Peder Christensen felbereder for skælm, hundsfot og fusker og sagde, han skulle få en ulykke

** Peder Christensen i rette lagde efterskrevne forening imellem ham og de andre mestre felberedere angående hvis, passeret var sidst forleden 3.påskedag, at de skulle være hverandres venner, og enhver skal være god for sig med alt ærligt.

(99)

** varselsmænd hjemlede, at de har varsel givet Anne Bechs her sst at svare Jacob Hansen udrider imod tilbud anlangende 24 lod sølv, som til hans datter Volborg Jacobsdatter er sat i pant 25/7 1671 for 15 sletdaler, og begærede at dette pant måtte straks løses, og er i dag hans 1.ting for tilbud.

** varselsmænd hjemlede, at de har varsel givet Tomas Tomasen den ældre, felbereder her sst, for tilbud, om han det gods, som hos ham er udsat til Fallentin Silchmøller felberedersvend hans fordring, ville indløse, og var i sag 1.ting for æskning.

** varselsmænd hjemlede, at de på Hans Skeels vegne har varsel givet Johan Lemeyer, husfoged på Koldinghus, imod dom for dele, og på Jochim Friedebolt af København hans vegne i rette lagde Hans Skeel efterskrevne indlæg, at eftersom Johan Lemeyer i sit indlæg 1/7 1674 i bytingsdom indført, at han begærer videre opsættelse i sagen, at derom videre oplysning kan bekommes, da formener han på Jochum Friedebolts vegne Johan Lemeyer bør at bevise sit angivende. derefter blev afsagt, da såsom Johan Lemeyer ikke er mødt, og det kald og varsel ikke kan synes så gyldigt at derefter noget kan dømmes, da turde fogden intet delemål i dag udstede.

(100)

** varselsmænd hjemlede, at de har varsel givet Henrik Jacobsen Heggelund, Hans Jensen pottemager på hans formand salig Berent Clausens vegne, Karen Saxes med flere at svare Søren Lauridsen Dansken, rådmand her sst, for hvis, han har dem til at tale og vil i dag 8 dage give dem sag.

28/10 1674.

** Jacob Hansen udrider tilbød Anne Bechs 24 lod sølv og begærede, at samme pant straks måtte løses. er i dag hans 2.ting for tilbud.

** Morten Christensen prokurator på Fallentin Silchmøller, felberedersvend her sst, hans vegne lod tilbyde det gods, som er udsat hos Tomas Tomasen den ældre, om han ville det løse, og er det hans 2.ting for tilbud. Daniel Nielsen kobbersmed på Tomas Tomasens vegne frembød pengene for retten samme gods at ville løse.

** Jens Poulsen tømmermand her sst gav klage over Hans Eltang, at han i aftes skældte ham for en løgner.

** ---- felbereder borger her sst fik tingsvidne, at han havde ladet i rette kalde Peder Christensen, felbereder her sst, imod vidnes påhør, og efterskrevne vidnede, at 12/10 næst afvigt da skældte Peder Christensen og Tomas Tomasen den yngre hinanden for hundsfotter, og råbte Peder Felbereder ud af hans hus og bad, han skulle drage til Ribe og erklære sig, hvorefter de skældte hinanden for et og andet.

(101)

** Hans Pedersen Købmand her sst lod læse og påskrive en kontrakt, dateret 10/10 1674, som Frands Jepsen Tarm, borger her sst, med ham oprettet har.

4/11 1674.

** Morten Christensen, prokurator her sst, lod læse og påskrive en kongelig plakat om brændevins pander og destillerkedler og licens deraf.

** endnu en anden plakat om brændevins pander og destillerkedler, årligt af hver tønde størrelse 2 rigsdaler licens skal gives i 4 kvartaler.

** så og en anden plakat dateret 8/9 1666, at de må ej udlånes.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på borgmester Rudolf Fausts vegne havde ladet i rette kalde Jens Nielsen, skifteskriver og hospitalsforstander her sst, på borgmestre og råds vegne angående salig Peder Udsen og hans salig hustru Dorte Poulsdatters skiftebrev at forfærdige, og satte i rette, om han ikke straks skiftebrevet bør at forfærdige, hvortil Jens Nielsen svarede, at når brevene ham leveres af Sonne Pedersen, som dem har, skal skiftebrevet blive forfærdiget. derefter blev afsagt, da endog Sonne Pedersen vedstår at have skiftebrevets udtog og det behøver at bruge, ikke des mindre tilfindes Jens Nielsen som skifteskriver skiftebrevet uden videre ophold rigtigt at forfærdige.

(102)

** Morten Christensen, prokurator her sst, på Fallentin Silchmøller felberedersvend hans vegne lod tilbyde Tomas Tomasen her sst det udsæt og gods, som hos ham er gjort, og er i dag 3.ting for tilbud.

** varselsmænd hjemlede, at de på Jens Pedersen, rådmand her sst, hans vegne har varsel givet efterskrevne her sst for gæld. sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd hjemlede, at de på Tomas Tomasen den yngre byens kæmners vegne har varsel givet Matias Thiisen skomager, Hans Nielsen Loft her sst for deres synsvidne at aflægge, og de hver for sig vidnede, at de i går var 8 dage var i Tomas Tomasens hus at syne Jens Poulsen, tømmermand her sst, og da havde han et hul i hans hoved, og klagede han over Hans Pedersen og Jep Hansen tømmermænd her sst.

** varselsmænd hjemlede, at de på Peder Christensen, felbereder her sst, hans vegne har varsel givet Tomas Tomasen felbereder den yngre her sst, og i rette lagde et tingsvidne her af bytinget 21/10 næst afvigt og hans skriftlige irettesættelse, efterdi med tingsvidne bevises at han utilbørligt har skældt ham på ære og velfærd, om han ikke samme skælderi bør at bevise. sagen opsat 3 uger.

(103)

** Jacob Hansen udrider tilbød Anne Bechs her sst 24 lod sølv, som til hans datter Volborg Jacobsdatter har været pantsat og han begærede, at samme pant straks måtte løses. Anne Bechs mødte ikke, og er i dag hans 3.ting for tilbud.

11/11 1674.

** Jacob Hansen udrider til 4.ting tilbød Anne Bechs her sst de 24 lod sølv til løsen, som til hans datter Volborg Jacobsdatter var pantsat, og begærede samme pant måtte løses.

** Jacob Hansen udrider, borger og handelsmand her sst, havde ladet i rette kalde Anne Bechs her sst anlangende 24 lod sølv, som til hans datter Volborg Jacobsdatter er sat i pant 25/7 1671 for 15 sletdaler, og satte i rette og formente, at samme pantsatte 24 lod sølv bør at være ham følgagtig efter vurdering, hvilket han blev tilfundet.

(104)

18/11 1674.

** Phillip Fastnacht, tjenende borgmester Faust her sst, gav last og klage over Peder Bertelsen, tjenende velb Otte Bille på Koldinghus, og hans medfølgere, at han 14/11 sidst afvigt er blevet overfaldet og slået, og fremviste sin hat at være hugget og klæderne revne, som skete her på torvet, og retirerede han sig under tingbordet.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne her sst har varsel givet Jens Nielsen, hospitalsforstander her sst, imod 1.ting for dele, og i rette lagde Morten Christensen en dom her af bytinget 4/11 næst afvigt, hvori Jens Nielsen, som skifteskriver, tilfindes skiftebrevet uden ophold at forfærdige, så det kan være borgmestre og råd uden skade.

** mester Jochim Skeel, gartner i KM have ved Koldinghus, for retten oplyste to gamle sække med noget korn i, som er indkommet i KM have i hans og hans hustrus fraværelse og sat udenfor døren, og er i dag hans 1.ting.

25/11 1674.

(105)

** Rudolf Faust, borgmester her sst, fik tingsvidne, at han havde ladet i rette kalde korporal Lystrup og Peder Bertelsen, amtmandens på Koldinghus hans tjener, imod vidnesbyrds påhør, og efterskrevne vidnede, at i lørdags 8 dage sidst forleden om aftenen da kom to karle råbende på tysk og dansk, og da de kom til borgmester Fausts hus, råbte de, at borgmesteren var en skælm, en hundsfot og en kujon, noget efter kom de tilbage og med en dragen degen skrabede på skodderne og råbte, har du kastet en sten efter os, da har du gjort som en skælm, det djævlen skal bryde din hals.

(106)

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet borgmester Rudolf Faust her sst på Peder Bertelsen på Koldinghus hans vegne imod vidnesbyrds påhør, og efterskrevne vidnede, at de hørte, at der faldt noget, som smældede på gaden, og nogle svarede, hvem som har slået det, han slog efter os, gjorde han som en hundsfot, og dersom det var med borgmesterens vilje at det skete af hans hus, hvis ikke, sagde Peder Bertelsen, så har jeg intet med ham at bestille.

(107)

** Jochim Skeel, gartner i Koldinghus have, i dag sit 2.ting for oplysning anlangende hvis malede korn i 3 gamle sække, som var sat udenfor husets dør, og ingen efterretning kan få om, hvor det er kommet fra, og er i dag hans 2.ting.

** varselsmænd afhjemlede at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Jens Nielsen skifteskriver imod 2.ting for dele.

(108)

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på borgmestre og råds vegne i rette lagde en dom her af bytinget 4/11 sidst afvigt, hvori Jens Nielsen, som skifteskriver, tilfindes skiftebrevet at forfærdige således, at det kan blive borgmester og råd uden skade, og begærede 2.ting for dele over Jens Nielsen, eftersom han ikke endnu har færdiggjort bemeldte skiftebrev.

(108)

** Frands Helt, overjægermesterens fuldmægtig, advarede alle og enhver, at de skulle entholde sig fra at komme i KM skove noget ulovligt at hugge eller stævne, som kan være skoven til skade, og dem ej lovligt udvist.

** Phillip Fastnacht, tjenende borgmester Faust, i rette lagde sin skriftlig klage over Peder Bertelsen og hans medfølgere for den overlast, de ham på Kolding torv 14/11 ved aftenstid har tilføjet, hvor de uden årsag havde overfaldet ham med hug og slag, og Peder Bertelsen slog hans kårde i stykker på hans hoved og ansigt, og da han intet andet havde end sine bare hænder, retirerede han sig for dem under tingbordet, men kunne ikke redde sig under bemeldte tingbord, eftersom de søgte ham igen med hug og slag, dog på det sidste løb han til Niels Skifferdækkers og kom derind i huset, hvor de forfulgte ham til døren, hvilken klage blev læst og påskrevet.

2/12 1674.

(109)

** Rudolf Faust, borgmester her sst, fik tingsvidne, at han har ladet i rette kalde korporal Lystrup og Peder Bertelsen, amtmandens fuldmægtig, imod vidner og saggivelse, og efterskrevne vidnede, at 14/11 sidst forleden om aftenen kom der nogle for borgmesterens dør og huggede i stenen og spurgte, hvem der boede, da svarede de hinanden igen, der bor borgmester Faust, den hundsfot, skælm, kanarie og kujon,. så gik de frem og tilbage den hele aften og skældte til klokken var 9, og da sagde de, Rudolf Faust, har du ladet kaste en sten ned, da har du gjort som en skælm, det siger jeg Peder Bertelsen. Peder Bertelsen svarede, at de ord er aldrig af hans mund er talt eller sagt, som han på andre steder anderledes agter at bevise.

(110)

** borgmester Faust i rette lagde sin efterskrevne skriftlige irettesættelse imod Peder Bertelsen, for han 14/11 sidst forleden har indfundet sig med sammensankede kammerater for hans hus og æskede ham ud og skældte meget utilbørligt på ham og hustru og børn på deres ære, skrabede på hans vinduer og bandede og undsagde ham, formener, at han derfor bør at lide efter loven og recessen så og KM forordninger, byens privilegier og stadsretten. herimod mødte Peder Bertelsen og i rette lagde sit efterskrevne svar, hvori han begærer delation, hvorfor sagen blev opsat 8 dage.

(111)

** Rudolf Faust, borgmester her sst, på sin tjener Phillip Fastnacht hans vegne fik tingsvidne, at han havde ladet stævne korporal Lystrup samt Peder Bertelsen, amtmandens fuldmægtig, imod vidner, og Phillip Fastnacht i rette lagde sin skriftlig klage over Peder Bertelsen og hans medfølgere, for den overlast de ham har tilføjet på Kolding torv 14/11 ved aftenstid, hvor de uden årsag havde overfaldet ham med hug og slag, og Peder Bertelsen slog hans kårde i stykker på hans hoved og ansigt, og da han intet andet havde end sine bare hænder, retirerede han sig for dem under tingbordet, men kunne ikke redde sig under bemeldte tingbord, eftersom de søgte ham igen med hug og slag, dog på det sidste løb han til Niels Skifferdækkers og kom derind i huset, hvor de forfulgte ham til døren. for retten fremstod Niels Baldsersen og vidnede, at forleden lørdag 14 dage om aftenen da hørte han tumult på torvet, og brugte de munden men ikke han så, Peder Bertelsen slog ham. siden kom Peder Bertelsen og korporal Lystrup til hans dør, og da havde korporalen en dragen kårde i sin hånd.

(112)

** Rudolf Faust, borgmester her sst, havde ladet i rette kalde Peder Bertelsen, amtmandens fuldmægtig, og i rette lagde efterskrevne skriftlige kundskab, at 9/2 1672 har Rudolf Faust lånt Peder Bertelsen 20 rigsdaler, som han lover inden 2 ugers forløb at betale, og efter slig lejlighed vides ikke Peder Bertelsen at befri, men han tilfindes sit udgivne brev inden 15 dage at indfri.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på borgmestre og råd her sst deres vegne havde ladet i rette kalde Jens Nielsen, skifteskriver og hospitalsforstander her sst, imod dele, og i rette lagde efterskrevne dom her af bytinget 4/11 sidst afvigt, indeholder at Morten Christensen i rette lagde efterskrevne skriftlige indlæg, eftersom Jens Nielsen for langsommelig tid er leveret alle koncepter og breve af salig Peder Udsen, og hans salig hustru Dorte Poulsdatters skiftebrev det at udregne og forfærdige, og satte i rette, om han ikke straks bør skiftebrevet at forfærdige, hvortil Jens Nielsen svarede, at når brevene ham leveres af Sonne Pedersen, som dem har, skal skiftebrevet blive forfærdiget. derefter blev afsagt, da endog Sonne Pedersen vedstår at have skiftebrevets udtog og det behøver at bruge, ikke des mindre tilfindes Jens Nielsen som skifteskriver skiftebrevet uden videre ophold rigtigt at forfærdige. og var Morten Christensen på borgmestre og råds vegne 3.ting for dele over Jens Nielsen, hvorefter Jens Nielsen skifteskriver i rette lagde efterskrevne svar, at det ikke befindes at være hans skyld, men ønskede i alle måder at have været færdig, men efterdi der er en koncept gjort til skiftebrevenes forfærdigelse, som for retten skal fremvises og begæres, og når borgmestre og råd vil sig bekvemme den tid at tage det at efterse og slutning derpå at gøre, da skal bemeldte skiftebrev efter salig Dorte Poulsdatter blive forfærdiget.

(114)

** Peder Christensen og Tomas Tomasen den yngre, borgere her sst, fik tingsvidne, at de fremstod for retten og tog hinanden i hånd og i rette lagde deres efterskrevne forlig om deres tvistighed, idet Tomas 20/10 sidst afvigt Peder Christensen med adskillige ærerørige ord har angrebet, hvortil drukkenskab og ubesindighed var årsag, da er de forligt, at Tomas Tomasen har bedt Peder Christensen om forladelse og ved ej andet med ham end det, en ærlig mand vel egner og anstår.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Christen Snedker i Seest at svare Søren Lauridsen Dansken, rådmand her sst, for sin anpart af en tønde Lyneborg salt, han og Jep Andersen i Seest af salig Peder Knudsen bekommet har 12/9 1656. sagen blev opsat 14 dage.

** Jochim Skeel, gartner i Koldinghus have, tog i dag 3.ting for oplysning anlangende hvis malet korn i gamle sække, som er indkommet i KM Have 30/10 næst afvigt.

** Mads Phillipsen, borger og byens kæmner her sst, oplyste en hest, som fandtes hos stykhestene.

(115)

9/12 1674.

** varselsmænd hjemlede, at de på byens kæmner Mads Smeds vegne har varsel givet efterskrevne for resterende penge af kålgårdsjord, der iblandt Karen, Berent Pottemagers, samt efterskrevne for deres borgerskab at tage.

** Phillip Fastnacht, tjenende borgmester Faust, fik tingsvidne, at han har ladet i rette kalde Peder Bertelsen, amtmandens fuldmægtig på Koldinghus, imod syn og saggivelse, og han i rette lagde sin skriftlig klage over Peder Bertelsen og hans medfølgere for den overlast, de ham har forøvet på Kolding torv 14/11 ved aftenstid, hvor de uden årsag havde overfaldet ham med hug og slag, og Peder Bertelsen slog hans kårde i stykker på hans hoved og ansigt, og da han intet andet havde end sine bare hænder, retirerede han sig for dem under tingbordet, men kunne ikke redde sig under bemeldte tingbord, eftersom de søgte ham igen med hug og slag, dog på det sidste løb han til Niels Skifferdækkers og kom derind i huset, hvor de forfulgte ham til døren. efterskrevne vidnede, at de 15/2 synede Phillip Fastnacht, og da befandtes at være hugget to hug i hans hat og en skramme på hans kindben. derefter lagde Phillip Fastnacht sine fingre på eden i lovbogen gjorde og bandt bogsed og svor ved Gudfader søn og helligånd og beskyldte Peder Bertelsen og hans medfølgere at have gjort ham sin skade.

(117)

** Rudolf Faust, borgmester her sst, havde ladet i rette kalde Peder Bertelsen, amtmandens fuldmægtig på Koldinghus, og i rette lagde sin efterskrevne irettesættelse, eftersom lørdag 14/11 sidst forleden Peder Bertelsen har indfundet sig med sammensankede kammerater for hans hus og æskede ham ud og skældte meget utilbørligt på ham og hustru og børn på deres ære, skrabede på hans vinduer og bandede og undsagde ham, da satte han i rette og formente, han derfor bør at lide efter loven og recessen så og KM forordninger, byens privilegier og stadsretten, og for hans undsigelse stille borgen eller borge for sig selv. for retten stod efterskrevne og vidnede mundtligt og skriftligt på dansk og tysk om hvad, de vidste om tumulten. derefter blev afsagt, da eftersom denne sag er af slig vigtighed, som fogden ej tør understå at dømme i, er den til hans overdommeres påkendelse henfundet.

(123)

** varselsmænd hjemlede at de på Karen salig Søren Hårs vegne har varsel givet Christen Hansen i Kærbølling for 10 sletdaler, som hans formand nu salig Niels Knudsen i Kærbølling og hans hustru er hende skyldig efter salig Søren Hårs regnskabsbog. da Christen Hansen ikke mødte blev sagen opsat 14 dage.

** Mads Phillipsen smed, byens kæmner, oplyste en hest, som fandtes hos stykhestene.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Søren Lauridsen Dansken, rådmand her sst, på Niels Andersen Bøgvads vegne.

** endnu afhjemlede de at have varsel givet Inger, salig Mogens Eriksens her sst, og Hans Mikkelsen her sst på Niels Andersen Bøgvads vegne anlangende unions, bådsmands og bøsseskytteskat for 1656, tilsammen 21 sletdaler. sagen opsat 8 dage.

(124)

16/12 1674.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Søren Lauridsen Dansken, rådmand her sst, på Jens Pedersen rådmand og Niels Andersens Bøgvads vegne anlangende union og bøsseskytteskat, som de til Sonne Pedersen efter deres obligation skyldig er. sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, de varsel gav Peder Bertelsen på Koldinghus, og borgmester Faust på sin tjener Phillip Fastnachts vegne lod læse og påskrive to tingsvidner her af bytinget 2/12 og 9/12 næst afvigt, og Peder Bertelsen lod læse og påskrive et tingsvidne af Holman herreds ting 14/12 1674.

** borgmester Faust lod læse og påskrive en dom her af bytinget 2/12 næst afvigt imod Peder Bertelsen og æskede byfogden den at fyldestgøre.

** endnu lod borgmester Faust læse og påskrive en landstingsdom af Viborg landsting 12/12 sidst afvigt imod Peder Bertelsen.

(125)

** Staffen Christensen, borger og handelsmand, på sine egne og Søren Jensen, Lund borger og handelsmand her sst, hans vegne så og Hans Mikkelsen, borger og handelsmand her sst, på sine egne og Jacob Hansen, borger og handelsmand her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Matias Pedersen, borger og handelsmand her sst, med fuldmagt af Ude Pedersen Kolding gav Staffen Christensen, Søren Jensen Lund, Hans Mikkelsen og Jacob Hansen afkald og kvittering for al det værgemål, som de under hænder haft har for hvis, han arveligt var tilfaldet efter hans salig mor salig Dorte Poulsdatter, Sonne Pedersen rådmands kæreste hustru, fordum boende her i Kolding.

(126)

** Bunde Markorsen skomager, borger her sst, på salig Just Mortensen, fordum rådmand her sst, hans børn, som han er værge, for fik tingsvidne, at efterskrevne borgere her sst vidnede, at de var med KM byfoged Niels Olufsen og Bunde Markorsen i Peder Langs ejendom. han ibor her sst. og efter dom her af bytinget 21/1 1674, som er forhvervet for resterende skatter 1656, gjorde de Bunde Markorsen på fornævnte børns vegne indvisning i samme ejendom for 17 sletdaler.

** Bunde Markorsen skomager, borger her sst, på salig Just Mortensen, fordum rådmand her sst, hans børn, som han er værge for, fik tingsvidne, at efterskrevne borgere her sst vidnede, at de var med KM byfoged Niels Olufsen og Bunde Markorsen i salig Bertel Mikkelsen, forrige borger og overformynder her sst, hans ejendom her sst på Rendbanen, og efter dom her af bytinget 21/1 1674, som er forhvervet for resterende skatter 1656, gjorde de Bunde Markorsen på fornævnte børns vegne indvisning i samme ejendom for 15 sletdaler.

(127)

** Mads Phillipsen, borger og byens kæmner her sst, fik tingsvidne, at han til 3.ting har oplyst en sort hest med en hvid plet på ryggen.

** den sag, Niels Guldsmed har imod Inger, salig Mogens Eriksens, og Hans Mikkelsen er fremdeles opsat i 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Andersen Bøgvads vegne her sst har varsel givet husfogden salig Jacob Bechs hustru i Bjert med hendes lovværge at svare anlangende resterende unions, bådsmands og bøsseskytteskat for 1656 af hendes gård her sst, efter i rette lagte mandtaller. hun mødte ikke herimod at svare, opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Peder Lauridsen Lang, borger her sst, for 16 sletdaler efter hans håndskrift til Eske Pedersen i Bække, dateret 20/7 1660, hvilken håndskrift er overdraget til Staffen Christensen, borger i Kolding. sagen opsat 8 dage.

(128)

23/12 1674.

** blev læst og påskrevet KM konsumptions forordning, dateret 7/12 1674, for tilkommende år 1675.

** endnu blev læst og påskrevet KM forordning om færgerne imellem Århus og Kalundborg, dateret 2/12 1674.

** Phillip Fastnacht, tjenende borgmester Faust, fik tingsvidne, at han i rette lagde sit efterskrevne indlæg, at eftersom det i dag er 6 ugers dag, at sandemændene skal sværge over den voldelige overlast, som ham af Peder Bertelsen og hans medfølgere er tilføjet, da formoder han at retten dem foreholder og ej anseer det tingsvidne, Peder Bertelsen af to drenge efter løgnagtigt varsel til et fremmed ting bekommet har. derhos i rette lagde efterskrevne tingsvidne her af bytinget 2/12 sidst afvigt og endnu efterskrevne tingsvidne her af bytinget 9/12 næst afvigt og efterskrevne tingsvidne af Holmans herreds ting 14/12 sidst forleden, som Peder Bertelsen forhvervet har. dernæst gik fyldest på sandemændene, hvorefter de gjorde deres tov, at de har gennemseet klage og vidner, hvoraf de ikke kan synes at sværge Peder Bertelsen nogen vold over.

(133)

** Peder Bertelsen, ridefoged ved Koldinghus og amtmandens fuldmægtig, fik tingsvidne, at han havde ladet varsel give borgmester Faust og Phillip Fastnacht her sst imod vidnesbyrds påhør, og Hans Guldsmed vidnede, at 14/11 sidst afvigt om aftenen kom Phillip Fastnacht ind til ham og sagde, at han havde fået en hel hob hug den aften, og spurgte guldsmeden ham ad hvem, der havde slået ham, da svarede han og bad sig få en ulykke, om han vidste det.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Peder Bertelsen på Koldinghus imod 1.ting for dele anlangende nogen penge, han ham skyldig var, og derhos i rette lagde en dom her af bytinget 2/12 sidst afvigt, hvori Peder Bertelsen tilfindes sit brev at indfri.

(134)

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på Staffen Christensen, borger og handelsmand her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Peder Lauridsen Lang, borger og indvåner her sst, og i rette lagde efterskrevne overdragelse, at Eske Pedersen, boende i Bække, i hans gælds betaling har overdraget til Staffen Christensen, borger og indvåner i Kolding, en håndskrift lydende på 16 sletdaler, som Peder Lauridsen Lang for 14 år siden er blevet ham skyldig, dateret Kolding 8/12 1674. endnu i rette lagde Morten Christensen efterskrevne håndskrift, lydende på 16 sletdaler som Peder Lauridsen borger i Kolding er blevet Eske Pedersen i Bække skyldig, dateret Kolding 20/7 1660, hvilken gæld Peder Lang blev tilfundet at betale.

** den sag, Karen Hårs har imod Christen Hansen i Kærbølling, er fremdeles opsat 8 dage.

(135)

** varselsmænd afhjemlede, at de havde varsel mester givet Nicolaj Barner, regiments feldskær, til i dag at svare Niels Olufsen, byfoged her sst, imod vidners påhør, og Niels Olufsen gav last og klage over Nicolaj Barner, for han i apotekerens hus uden nogen given årsag ham skammelige med hug og slag overfaldet, ham i sit hår slæbt omkring på gulvet, og havde apotekeren ikke kommet ham til hjælp, havde været at befrygte, at han med sine fødder havde hans ansigt ganske skamferet, og efterskrevne vidnede om overfaldet. Nicolaj Feldskær svarede herimod og mente, Niels Olufsen skulle søge ham for krigsretten, han havde ham her intet at svare.

(136)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Staffen Christensens vegne har varsel givet Jacob Hansen, indvåner her sst, for 7 rigsdaler efter en kontrakt, som imellem dem og Axel Villumsen oprettet er, hvorpå befindes, at Jacob Hansen er Axel Villumsen 7 rigsdaler skyldig, og Staffen Christensen satte i rette og formente, Jacob Hansen bør fornævnte penge inden 15 dage at betale.

(1)

** Kolding tingbog 1675.

(2)

7/5 1675.

** Hans Hansen Mouridsen, borger her sst, lod læse og påskrive forordning indeholdende, at hvem konsumptions af Kolding by for 1675 vil forpagte.

** Hans Hansen Mouridsen lod læse og påskrive Sonne Pedersen, rådmand her sst, hans forpagtningsbrev på konsumptionen af Kolding by, dateret 22/10 1674.

** Peder Christensen Årø, byens kæmner, på byens vegne lod advare, at hvem af borgerne, som kan have noget at fordre hos rytterne, som har logeret her i byen, at de det hos byskriveren skulle lade angive, at det kan gives obersten til kende.

** Hans Junghans på tolderen Henrik Neumands vegne lod læse og påskrive KM forordning og forbud, at heste må ej udføres her af riget inden pinsedag.

** Hans Hansen Mouridsen på konsumptions forvalternes vegne her sst fik af tinget udnævnt efterskrevne mænd, som kunne syne lukkelser og indhegningen om byen.

** den sag, Staffen Christensen på Axel Villumsens vegne har imod Jacob Hansen udrider, er fremdeles opsat 8 dage.

** den sag, Niels Andersen Bøgvad har på Jens Pedersen rådmands vegne imod Søren Lauridsen Dansken, rådmand her sst, så og den sag imod Inger, salig Mogens Eriksens, og husfogdens enke i Bjert, er opsat til 6 ugers dag.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på Karen, salig Søren Hårs her sst, hendes vegne havde ladet i rette kalde Christen Hansen i Kærbølling for 10 daler, hans formand nu salig Niels Knudsen i Kærbølling og hans hustru er hende skyldig efter salig Søren Hårs regnskabsbog. derimod blev fremlagt et indlæg, hvori Anne Jensdatter i Kærbølling fragår, Karen Søren Hårs, ej nogen penge skyldig at være, hvorefter blev afsagt, da eftersom Christen Hansen beråber sig på landstings indstævning, da skifte er stået efter hans salig formand, da bør han fremvise samme stævning og skiftebrev, hvori kan sees, om dermed er således omgået, at det denne fordring kan svække.

(4)

** Søren Lauridsen Dansken, rådmand her sst, havde ladet i rette kalde Christen Snedker i Seest for 3 sletdaler, hans anpart at en tønde Lyneborg salt, han bekom af salig Peder Knudsen 8/10 1656. herimod svarede Christen Snedker, at salig Peder Knudsen var ham skyldig for 3 bistokke, og i krigens tid lånte han ham en tønde øl til proviantøl, hvorefter blev afsagt, eftersom med regnskabsbog bevises, at Christen Snedker skal være skyldig for en halv tønde salt, da er han pligtig at betale salig Peder Knudsens arvinger inden 15 dage, og så søge sin fordring igen hos de vedkommende.

(5)

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Peder Bertelsen på Koldinghus at svare borgmester Faust imod 2.ting for dele, og i rette lagde en dom her af bytinget 2/12 sidst afvigt, hvori Peder Bertelsen er tildømt hans forskrivning at indfri.

13/1 1675.

** blev udnævnt til sandemænd efterskrevne borgere.

(6)

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Peder Bertelsen på Koldinghus at svare imod dele, og i rette lagde Phillip Fastnacht på borgmester Fausts vegne en dom her af bytinget 2/12 1674, hvori Peder Bertelsen er tildømt sit brev at indfri. herimod i rette mødte Peder Bertelsen og leverede penge i retten 26 rigsdaler, hvorfor intet delemål i den sag kan udstedes.

** Peder Bertelsen på Koldinghus lod læse og påskrive en stævning af Viborg landsting 10/12 1674 imod borgmester Faust.

20/1 1675.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Olufsen KM byfogeds vegne har varsel givet efterskrevne for deres sandemænds og ransnævnings ed at gøre, og efterskrevne mødte og gjorde deres ed.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, på sine egne og medinteresserede konsumptions forpagteres her sst deres vegne havde ladet i rette kalde Rudolf Faust, borgmester her sst, at eftersom KM påbudne konsumption af Kolding by for indeværende år er forpagtet Sonne Pedersen og hans medborger Hans Mouridsen, har de fornemmet, at næst afvigte nytårsdag en af portene her for byen, kaldes Klosterporten, da var borttaget, hvilken port borgmester Faust efter hans egen tilståelse ved sine folk skal have ladet hjemhente, formenende at borgmester Faust derfor bør at undgælde som den, der KM befaling forsætligt har overtrådt. derefter blev afsagt, da såsom berettes, at borgmester Faust ej er hjemme, men af by forrejst. hvorfor sagen er opsat til i dag 14 dage.

(8)

** Mads Tomasen Bjerg, borger og handelsmand her sst, havde ladet i rette kalde Matias Pedersen, borger her sst, på sin hustrus vegne, item hans hustrus søster Mette Woglers for 13 sletdaler, som resterer på en håndskrift, dateret 20/12 1667, af deres salig mor Mette Woglers udgivet, men da de indstævnede ikke mødte, blev sagen opsat 14 dage.

** Hans Buch guldsmed, borger her sst, havde ladet i rette kalde Henrik Fuiren, borgmester her sst, og talte med hans bror Peder Fuiren, for efterskrevne arbejde, han for ham gjort har. på begæring blev sagen opsat 14 dage.

(9)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Søren Lauridsen Dansken rådmands vegne har varsel givet Jens Pedersen, rådmand her sst, og tilbød Søren Dansken Jens Pedersen landsdommers dom angående unions, bådsmands og andre skatter, som heraf byen resterer for 1656, imod hans anparts erlæggelse.

** Niels Andersen Bøgvad æskede dom i den sag, Sonne Pedersen rådmand har imod Søren Lauridsen Dansken angående hvis penge, som er indbragt af resterende unions, bådsmands og andre skatter her af byen for 1656, og tilbød landsdommeres dom på resterende skat, imod hans anparts erlæggelse.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på Karen, salig Søren Hårs her sst, hendes vegne i rette lagde efterskrevne dom her af bytinget 7/1 sidst afvigt, hvori Christen Hansen i Kærbølling er tilfundet at fremvise den landstings indstævning til skifte efter hans salig formand. herimod i rette mødte Christen Hansen og i rette lagde en landstings varsels seddel, dateret Viborg 31/8 1664, at da var stævnet alle salig Niels Knudsen af Kærbølling hans efterladte arvinger og kreditorer for skifte efter den salig mand, som hans efterladte hustru Anne Jensdatter agter at holde i Kærbølling. så og i rette lagde Christen Hansen et skiftebrev tingsvidne af Tørrild herreds ting 15/10 1664, hvori meldes blandt andet, Anders Jørgensen i Kolding fordrede på hans hustru og medarvingers vegne efter udtog af salig Søren Hårs regnskabsbog, dateret 6/10 1660, lydende på 14 sletdaler, hvilken gæld kvinden Anne Jensdatter vedgik, og er således indført, gældnerne at må indføres i den halve bonde ejendom for fuld pant, til enhver af arvingerne deres pro kvota bliver betalt, nemlig Anders Jørgensen skal have halvparten hos samme arvinger, som er 7 daler, og hendes anpart, som er 7 daler, har Anne Jensdatter lovet at betale, for hun ikke vil have videre indførsel i hendes part i bondegården. derefter blev afsagt, da såsom befindes, at Anne Jensdatter efter løfte har betalt 7 daler, som findes i regnskabsbogen afskrevet, så der rester 28 skilling, som her i dag for retten er leveret Karen salig Søren Hårs fuldmægtig, da vides ikke Anne Jensdatter at tilfinde videre at betale, men Karen, salig Søren Hårs, at have sin betaling hos den salig mand Niels Knudsens arvinger.

(10)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Nielsen bådsmands vegne har varsel givet Peder Bendsen skrædder og Christen Christensen, sporemager her sst, for gæld. sagen blev opsat 8 dage.

(11)

27/1 1675.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Niels Mikkelsen snedker med flere for deres sandemænds og nævnings ed at gøre.

** varselsmænd afhjemlede, at de på kornet Grube hans vegne varsel gav Henrik Fuiren og Rudolf Faust, borgmestre her sst, samt efterskrevne rådmænd med flere imod spørgsmål og vidners påhør, og Henrik Grube tilspurgte fornævnte 8 mænd, som betjente retten på Kolding rådstue 11/1 afvigt, da der det omtvistede tobak blev procederet, om de ikke så, at han fremlagde sit indlæg på samme tobaks protest, hvortil de samtlige svarede ja. dernæst blandt andet tilspurgte kornet Grube Jørgen Andersen hvem, der ham havde tillokket, at han havde tilført sin protest og vidner sidst i dommen, hvortil Jørgen Andersen byskriver svarede, at han er intet lykkebarn at gøre efter nogens begæring videre end ret, som ikke heller er sket eller begæret, men hvis han har skrevet, mener han at være retfærdigt

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Faust, Jens Nielsen og Phillip Fastnacht deres vegne havde varsel givet Tomas Mortensen, rådmand her sst, for resterende 185 rigsdaler efter efterskrevne afregning. sagen blev opsat 3 uger.

(13)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Tomas Mortensen rådmands vegne har varsel givet Baldser Nielsen rådmand med flere imod vidner, og Mads Tomasen Bjerg på Tomas Mortensen rådmands vegne tilspurgte Henrik Heggelund, om han ikke 1674 var en bog leveret, underskrevet af borgmester Faust og rådmænd, hvori han på deres vegne skulle optegne hvis, han af konsumptionen oppebar i Klosterporten, hvortil han svarede, at borgmester Faust levere ham samme bog, og vidste ikke rettere, end deri var til summa 107 rigsdaler, hvilke penge han leverede borgmester Faust.

** Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, havde ladet i rette kalde Inger, salig Mogens Eriksens her sst, samt Anne Mette, salig Jacob Bech, fordum husfoged ved Koldinghus, hans efterleverske, boende i nør Bjert, for resterende unionsskat 1656. Henrik Jacobsen Bech i rette lagde hendes efterskrevne indlæg, at hendes salig mand for sådanne skatter af hans gård i Kolding har været fri. derefter blev afsagt, at Inger, salig Mogens Eriksens, tilfindes at betale det fordrede, og som Anne Mette, salig Jacob Husfogeds, fremviser et kongeligt benådningsbrev, turde byfogden ikke tilkende hende noget at betale.

(14)

** Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, på Jens Pedersen, rådmand her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Søren Lauridsen Dansken, rådmand her sst, og i rette lagde efterskrevne indlæg
anlangende unions og bøsseskytteskat med mere, som jeg og mine medbrødre til Sonne Pedersen efter vores obligation skyldig er, da eftersom landsdommers dom formelder, at de skyldige efter mandtallerne skal betale, da har jeg hos min medbror Søren Dansken anmodet om landsdommers dom og derefter ville søge de skyldige, og da som min medbror har annammet en del af skatterne, og jeg ikke nogen rigtighed fra ham bekomme kan, sætter derfor i rette og formener, at Søren Dansken bør selv at svare til obligationen. dommen er ikke indført.

(16)

3/2 1675.

** Niels Olufsen, KM byfoged, fordrede om nogen af dem, som er udnævnt at være sandemænd for nærværende år, er her til stede deres sandemands ed at aflægge såvel som en ransmands ed. ingen af fornævnte fandtes for retten.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, i rette lagde en opsættelse her af tinget 20/1 næst afvigt kontra borgmester Faust, samt en kopi missive fra det kongelige skatkammer, dateret 19/1 sidst forleden, og æskede dom. herhos lod læse og påskrive et rådstuevidne af Kolding rådstue 28/1 næst afvigt. derimod blev i rette lagt borgmester Fausts efterskrevne indlæg, eftersom Sonne Pedersen, rådmand her sst, på sine egne og medinteresserede konsumptions forpagtere deres vegne har overfaldet mig med en ufornøden proces, da er enhver vitterligt, at jeg 1673-1674 har haft konsumptionen i forpagtning her i byen, og da har jeg af egne midler bekostet og ladet opsætte gærder og porte, og når jeg kvitterede konsumptionens oppebørsel, så tog jeg min port bort igen, som jeg for klostret har ladet hænge, og straks derefter ladet sætte bom igen, så ingen, når den var lukket, kunne age eller ride i byen, og da har Sonne Pedersen nytårs morgen, da han forpagtningen ville begynde, ladet lyse efter mine porte, formener at Sonne Pedersen ingen føje har mig således at overfalde.

(18)

** varselsmænd afhjemlede, at de varsel gav Jens Pedersen, Baldser Nielsen, Søren Lauridsen og Peder Fuiren, rådmænd her sst, samt byskriver Jørgen Andersen for deres vidner at aflægge, og efterskrevne vidnede, at 13/1 næst afvigt, da dommen her på rådstuen på det omtvistede tobak passeret, var Sonne Pedersen rådmand der imidlertid til stede med de andre borgmestre og råd, som dommen indeholder, da den sentens blev afsagt, men ikke de hørte, det Sonne Pedersen dommen misfaldt, men da Sonne Pedersen skulle forsegle dommen, da begærede han at se toldbogen, og da sagde han, at hans lejlighed ej var at forsegle dommen. Sonne Pedersen svarede, at dersom han ikke havde befundet sig viderligt derimod, havde han vel forseglet den med de andre.

(19)

** Gabriel Grube, KM bestalter kornet, havde ladet i rette kalde Henrik Fuiren og Rudolf Faust, borgmestre, samtlige rådmænd samt Jørgen Andersen byskriver med flere og i rette lagde hans efterskrevne indlæg angående det omtvistede tobak, som han på toldboden har indført, og i rette lagde en attest fra tolderen, at 8/1 1675 har kornet Grube angivet på toldboden at være ankommet i hans kvarter tre halve kasser tobak, som han på KM vegne havde ladet arrestere, eftersom han ikke vidste, om det var fortoldet. item i rette lagde efterskrevne dom af Kolding rådstue 13/1 1675, at da tobakken vejer mere, end toldseddelen formelder, og ikke med toldsegl forseglet, da bør bemeldte tobak at være konfiskeret. endnu i rette lagde kornet Grube efterskrevne tingsvidne her af bytinget 27/1 1675. derefter blev afsagt, eftersom af kornet Grube hans irettesættelse sees at have høje beskyldninger til en del borgmestre og råd i Kolding og dets rådstueskriver, som byfogden ikke turde sig understå at kende i, blev den til hans overdommers påkendelse henvist.

(21)

** Hans Buch guldsmed, borger her sst, i rette lagde en opsættelse 20/1 næst afvigt imod borgmester Henrik Fuiren og æskede dom. Henrik Fuiren ikke mødt, derfor er sagen opsat 8 dage.

(22)

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, på sine egne og medinteresserede konsumptions forpagtere deres vegne med opsættelse her af bytinget 20/1 sidst forleden havde ladet i rette kalde Rudolf Faust her sst, og i rette lagde efterskrevne indlæg angående en af portene for byen, Klosterport, som Rudolf Faust efter hans tilståelse ved sine folk skal have hjemført, formener Rudolf Faust bør at undgælde som den, som KM befaling forsætligt og modvilligt har overtrådt. herhos lagde Sonne Pedersen frem for retten efterskrevne kopi missive fra det kongelige skatkammer 19/1 sidst forleden til borgmester Faust, at da han har fordristet sig at borttage Klosterporten, da har han straks sådan hans foretagende at forandre. herimod blev i rette lagt Rudolf Fausts efterskrevne indlæg angående samme port, som han af egne midler har bekostet. derefter blev afsagt, såsom denne sag er af den vigtighed, at byfogden som en ringe tjener deri ej kan kende, hvorfor sagen til sine tilbørlige steder bliver henfundet.

(26)

** Søren Jensen Lund, borger og handelsmand her sst, fik tingsvidne, at Ebbe Sørensen, boende i Ferup, og Jens Sørensen swertfeger, borger her sst, på Maren Sørensdatter som han er værge for, hendes vegne solgte og skødte fra dem og deres arvinger og til Søren Jensen Lund hans kære hustru Maren Hansdatter og deres arvinger den gård med en liden bod næst ved porten, som nu står øde, liggende i Lusbygade imellem Søren Lunds egen gård og grund samt den ejendom, salig Hans Jensen Skærbæk forhen tilhørte, og nu Søren Lund tilhørende, som i hans gård er indfattet, den østre den våning, Otte Jensen skomager fordum tilhørte, og Oluf Sporemagers kålgårdsjord ved den søndre ende og vestre side, adelgaden ved den nørre og byens forte ved den søndre ende.

(27)

** Jens Sørensen swertfeger, borger her sst, på Maren Sørensdatter, som han er forordnet værge for, hendes vegne fik tingsvidne, at Søren Jensen Lund, borger og handelsmand her sst, kendtes for sig sin hustru Maren Hansdatter og deres arvinger skyldig at være Maren Sørensdatter 50 sletdaler, hvorfor han pantsatte hende ovennævnte gård.

(28)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Pedersen, borger her sst, hans vegne har varsel givet Jens Sørensen buntmager og Peder Nielsen Krøll, borgere her sst, for de 15/1 har ham indlagt 2 eksekverryttere for skat, og han var 16/1 i deres huse og ville have betalt, og ingen af dem var hjemme, og da han 17/1 skikkede sin pige med skatten, ville de den ikke annamme, for de har leveret mandtallerne fra dem, hvorfor de to ryttere blev stående hos ham i 4 dage, og han måtte give dem 3 rigsdaler til eksekverpenge, sætter derfor i rette og formener, at skatmestrene pligtig er at erstatte og betale ham fornævnte ubillige eksekverpenge. på begæring blev sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Tomas Mortensen rådmand og Mads Tomasen her sst deres vegne har varsel givet Baldser Nielsen rådmand og Jens Nielsen her sst for deres sandhed at vidne, og blev de påråbt og mødte intet.

(29)

10/2 1675.

** blev læst og påskrevet KM missive samt deri indlagte forordning og forbud på korn og andre varers udførsel af Danmark.

** Matias Pedersen æskede dom over Jens Sørensen buntmager og Peder Nielsen Krøll.

** Mads Tomasen Bjerg her sst på Tomas Mortensens vegne havde stævnet Jens Nielsen Agtrup imod spørgsmål og borgmester Faust imod vidnesbyrds påhør, om Jens Nielsen ikke var i tjeneste antaget, og bøgerne, hvori skulle af ham indskrives hvis, oppebåret bliver af konsumptionen i Sønderport, om samme bøger var af borgmester Faust Baldser Nielsen og Tomas Tomasen underskrevet, hvortil Jens Nielsen svarede, at han havde gjort sin ed for borgmester Faust og bøgerne af ham annammet, og fandtes bogen for 1673 underskrevet på det forreste blad af borgmester Faust Baldser Nielsen og Tomas Mortensen, og han har derfor gjort borgmester Faust regnskab og til ham leveret pengene og bogen igen.

(31)

** Hans Pedersen Købmand her sst på Maren salig Frands Jepsen Tarms vegne lod læse og påskrive en landstings varsels seddel, at 20/1 1675 var stævnet alle salig Frands Jepsen Tarm, som boede og døde i Kolding, hans efterladte arvinger og kreditorer for skifte og deling, som den efterladte hustru agter at holde i Kolding i dag 6 uger.

** Matias Pedersen, borger her sst, havde ladet i rette kalde Jens Sørensen buntmager og Peder Nielsen Krøll, borgere her sst, for de har ham 15/1 indlagt to eksekverryttere for skat. derefter blev afsagt, da eftersom ikke bevises, skatmestrene af egen vilje har belagt Matias Pedersen med de to eksekverryttere, da vidste byfogden ikke skatmestrene noget i den sag at tilkende, men sagen i sig selv til borgmestre og råd henvist, som over skatternes oppebørsel har at sige.

(32)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Kolding kirkes vegne har varsel givet efterskrevne for deres stolestade i kirken at tage. ingen mødte, sagen opsat i 8 dage.

(33)

17/2 1675.

** blev læst og påskrevet KM forordning om højesteret, som skal begynde 31/5 1675.

** Conrad Schmidt her sst kirkeværge på Kolding kirkes vegne æskede dom i den sag, anlangende en del for stolestade i kirken at tage.

** Niels Hansen Brun her sst på Karen salig Jens Saxes vegne gjorde Jens Nielsen bådmand her sst skøde på to boder på Rendbanen efter købebrevs formelding 12/2 1675.

** Mads Tomasen Bjerg på Tomas Mortensen rådmands vegne her sst bød sig i rette imod borgmester Rudolf Faust. mødte ingen.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasen her sst hans vegne har varsel givet Niels Andersen Bøgvad her sst, og i rette lagde efterskrevne beskikkelse og tingsvidner. herimod i rette mødte Niels Andersen Bøgvad og i rette lagde et forlig imellem salig Peder Helt og salig Jens Nielsen Bøgvad, item et skiftebrev efter salig Jens Nielsen Bøgvad 28/11 1664, og Hans Tomasen var dom begærende.

(34)

** Jens Nielsen, borger her sst, fik tingsvidne, at Niels Hansen Brun, borger her sst, på Karen Mikkelsdatter, salig Jens Pedersen Saxes efterleverske her sst, hendes vegne skødte og afhændede fra hende og hendes arvinger og til Jens Nielsen hans hustru Bodil Frederiksdatter og deres arvinger to boder, liggende på Rendbanen imellem hendes egen gård, som hendes salig stedfar og salig mor forhen beboede og tilhørte, ved den vestre og Mikkel Simonsen slagters ejendom ved den østre side, adelgaden ved den nørre og Kolding å ved en søndre ende, og som er blevet målt som efterfølger.

(35)

** Hans Tomasen Bjerg, indvåner her sst, på egne og interesseredes vegne havde ladet i rette kalde Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, og i rette lagde sin efterskrevne beskikkelse, som lyder, kære svoger Niels Andersen Bøgvad, eftersom jeg finder af et skiftebrev efter min hustrus salig far Peder Helt, at der skal være nogle ejendomme i Seest skov og mark, som eders salig far Anders Nielsen Bøgvad til ham har pantsat efter pantebrevs indhold, dateret 13/5 1649. item findes i skiftebrev, holdt efter salig Peder Helts far salig Hans Jepsen, at min hustrus far nogen skovparter er tilfaldet i bemeldte Seest skov og mark, og da jeg som en fremmed ingen egentlig beskaffenhed derom ved, da søger jeg gerne oplysning derom, dateret Kolding 5/2 1675. Hans Tomasen Bjerg. hvortil Niels Andersen svarede, han har været tilforn i Ude Bertelsens hus, og der ladet Mads Tomasen se hvis breve og adkomst, han havde derpå. endnu i rette lagde Hans Tomasen efterskrevne pantebrev, dateret 13/5 1649, hvori Anders Nielsen Bøgvad kender sig skyldig at være hans kære fætter ungkarl Peder Hansen Helt 185 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham alt hans og begge hans brødre nemlig Niels Nielsen og Jens Nielsens arvelod i Seest skov og mark, så vidt de arveligt er tilfaldet efter deres salig far Niels Jepsen Bøgvad, fordum rådmand her i byen, undtaget hans søsterlodder, som er en ottende part af samme ejendom, og han gav hans kære frænde Iver Buch fuldmagt. findes derpå tegnet, at Peder Helt har ladet pantet pantsætte til Anders Jensen, underskriver på Koldinghus. disligeste i rette lagde Hans Tomasen efterskrevne tingsvidne af Anst herreds ting 13/1 1653, at for retten stod Ingeborg Jacobsdatter, salig Anders Nielsen Bøgvads efterleverske i Kolding, og tilstod at det var med hendes vilje, at Iver Buch i Nagbøl på hendes og hendes salig husbonds vegne pantsætter til Peder Helt i Kolding så meget, som de har og hendes salig husbond har haft på Seest og i Seest skov og mark. så og fremlagde Hans Tomasen et skiftebrev efter salig Peder Helt 1/2 1660, hvori formeldes Anders Nielsen Bøgvads pantebrev på hans egne og hans to brødre deres arvelod i Seest skov og mark, dateret 13/5 1649, formeldende at have afstået af samme pant de enge på Højrup mark, det øvrige tilkommer salig Peder Helts medarvinger og egne arvinger, enhver efter deres tilfaldne lodder deri. så og i rette lagde Hans Tomasen to købebreve, det ene dateret 12/3 1642, hvori Niels Nielsen Bøgvad i Kolding kendes at have solgt til hans bror Anders Nielsen Bøgvad al den part i Seest Højrup skov, som er ham arveligt tilfaldet efter hans salig far Niels Jepsen Bøgvad, fordum rådmand her sst, nemlig en fuld broderlod. det andet købebrev dateret 20/10 1647 lyder, at Jens Nielsen Bøgvad, barnfødt i Kolding, gør vitterligt, at han har solgt til hans bror Anders Nielsen Bøgvad, borger i Kolding, al den lod og part i Seest Højrup skov og mark, som ham er arveligt tilfaldet efter hans salig far Niels Jepsen Bøgvad, fordum rådmand her sst, nemlig en fuld broderlod. herimod i rette mødte Niels Andersen Bøgvad og i rette lagde efterskrevne forlig imellem salig Peder Helt og salig Jens Nielsen Bøgvad af dato 3/1 1660, hvori kendes Peder Hansen Helt, borger og indvåner i Kolding, at være kommet i forlig med hans kære bror Jens Nielsen Bøgvad, KM byfoged her sst, anlangende et pantebrev, som salig Anders Nielsen Bøgvad har udgivet til ham, lydende på en otting jord, som ligger i Seest skov og mark, som kaldes Jep Bøgvads have. item i rette lagde Niels Andersen et skiftebrev efter salig Jens Nielsen Bøgvad, dateret 28/11 1664, hvori findes anbelangende hvis ejendoms jorder skov og mark, som er beliggende på Seest mark, salig Jens Nielsen med rette tilhørte, hvori salig Sidsel Jacobsdatters arvinger ingen lod sig vedkender, men hans arvinger at følge. og findes skrevet på forskrevne forlig at være læst på skifte efter salig Jens Nielsen Bøgvad og hans salig hustru Sidsel Olufsdatter 28/11 1664. derefter blev afsagt, da eftersom Niels Andersen Bøgvad skyder sig her til tinge ikke har Hans Tomasen at svare, da er sagen til i dag 3 uger opsat.

(40)

** Hans Pedersen Købmand på Maren salig Frands Tarms vegne lod læse en landstings varsels seddel, dateret Viborg 20/1 1675, hvori er stævnet alle salig Frands Jepsen Tarms efterladte arvinger og kreditorer for skifte og deling.

** Conrad Schmidt, borger og kirkeværge her sst, på Kolding kirkes vegne havde ladet i rette kalde efterskrevne for deres stolestade i kirken at tage.

24/2 1675

** borgmester Faust lod læse og påskrive en landstings stævning, dateret Viborg 15/2 1675.

** varselsmænd afhjemlede at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Bertram Pedersen hans hustru, Elisabeth Ravns begge døtre Maren og Anne for deres sandhed at vidne, samt Niels Hansen Brun og Niels Andersen Bøgvad her sst imod vidnesbyrds påhør, og borgmester Faust spurgte Bertram Pedersen, om han kan sige med god samvittighed, at Niels Hansen Brun og Niels Andersen Bøgvad var i hans hus, da Peder Bertelsen havde klammeri for borgmesterens dør, som var 14/11 sidst afvigt om aftenen, hvortil han svarede, at de havde nogle gange været i hans hus, men om det var den tid som oven meldt er, det ved han ikke.

(41)

** borgmester Faust lod læse og påskrive en landstings opsættelse, dateret 20/1 1675, imod Peder Bertelsen, som er opsat til 3/3 1675.

** for retten fremstod Usse Madsdatter, tjenende apotekeren har sst, og vidnede, at samme aften var hun ikke uden hendes husbonds dør, uden hun var ved Dorte Froms og så gik hun straks hjem igen, og da hørte hun nogle drukne folk på gaden, men hun kunne ikke se, hvem det var.

** Peder Tomasen af Ribe lod læse og påskrive en landstings stævning, dateret Viborg 20/2 1675, imod borgmestre og råd her sst, anlangende noget konfiskeret tobak. at møde 3/3 1675.

** kornet Grube lod læse og påskrive en landstings stævning, dateret 18/2 1675, imod borgmestre og råd og byfogden.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, lod læse og påskrive en landstings stævning, dateret 18/2 1675, imod borgmester Faust. at møde 3/3 1675.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Tomas Mortensen rådmands vegne har varsel givet borgmester Faust her sst at svare imod saggivelse efter i rette lagte dokumenter.

** Hans Pedersen Købmand på afgangne Frands Tarms vegne lod læse og påskrive en landstings varsels seddel, dateret 20/1 næst afvigt, anlangende skifte efter salig Frands Tarm.

(42)

** Jesper Lauridsen smed, borger og indvåner her sst, fik tingsvidne, at magister Anker Sørensen, sognepræst her sst, skødte og solgte fra sig sin hustru og arvinger og til Jesper Lauridsen hans hustru Kirsten Lauridsdatter og arvinger den gård, liggende her i Kolding i Søndergade, salig Claus Bartskærs hus ved den vestre og salig Elisabeth Ravns gård ved den østre ende, adelgaden ved den søndre og salig Elisabeth Ravns gård ved den nørre side.

** magister Anker Sørensen, sognepræst her sst, fik tingsvidne, at Jesper Lauridsen smed, borger her sst, kendtes for sig sin hustru Kirsten Lauridsdatter og deres arvinger af vitterlig gæld skyldig at være magister Anker Sørensen hans kære hustru og deres arvinger 90 sletdaler, og derfor pantsatte hans forskrevne gård i Søndergade i Kolding.

(43)

** Mads Jensen Bjerg, borger og handelsmand her sst, havde ladet i rette kalde Rudolf Faust, borgmester her sst, på Tomas Mortensen rådmands vegne, og Mads Tomasen i rette lagde en fuldmagt af Tomas Mortensen til sin svoger Mads Tomasen og derefter efterskrevne opsættelse her af bytinget 27/1 sidst afvigt, hvori borgmester Faust havde ladet i rette kalde Tomas Mortensen rådmand for resterende 185 sletdaler efter efterskrevne afregning. herimod fremlagde Mads Tomasen på Tomas Mortensens vegne efterskrevne kontrakt, at underskrevne er blevet Anders Jensen, som dette år havde forpagtet konsumptionen af Kolding by, og samme forpagtning til dem havde afstået, 99 rigsdaler, underskrevet 12/1 1674. Rudolf Faust Baldser Nielsen Tomas Mortensen. så og i rette lagde Mads Tomasen Tomas Mortensens efterskrevne svar med ovenskrevne afregning samt et tingsvidne her af bytinget 12/1 1674 og efterskrevne tingsvidner 27/1 10/2 sidst afvigt. borgmester Faust var ikke mødt hvorfor sagen blev opsat til i dag 6 uger.

(49)

3/3 1675.

** blev læst og påskrevet en landstings varsels seddel, dateret Viborg 20/1 sidst afvigt, anlangende skifte efter salig Frands Jepsen Tarm, fordum borger her sst.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Tomas Mortensen, rådmand her sst, hans vegne har varsel givet Baldser Nielsen, rådmand her sst, og i rette lagde Tomas Mortensen efterskrevne tilbud, at som han og jeg forleden år har begyndt at lade opsætte her i byen et skiberum, som ej er fuldkommen for tømmeret, anker, master med meget andet mere redskab, da som årstiden nu er, at det nødvendig behøver hjælp og vil forfærdiges under vores største skade, da begærer jeg, at Baldser Nielsen på sin side tager to mænd, som skibs udredning forstår, hvorimod jeg vil tage to og dem begge vores regnskaber på hvis, bekostet er, tilstille at igennemse og påkende, hvor meget han og hvor meget jeg har bekostet. Baldser Nielsen mødte ikke ej eller nogen på hans vegne.

(50)

10/3 1675.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Staffen Christensen, borger her sst, hans vegne har varsel givet hr Albret i Starup at svare. ingen mødte, sagen opsat 14 dage.

** Tomas Mortensen rådmand i rette lagde et tilbud imod Baldser Nielsen rådmand, som blev læst og påskrevet.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, hans vegne har varsel givet Hans Tomasen Bjerg her sst, og æskede brevene efter salig Peder Helts kvittering af dato 3/1 1660, som jorden vedkommer endnu i rette lagde han et tingsvidne af Anst herreds ting 2/2 næst afvigt samt et skiftebrev, dateret 28/11 1664, efter salig Jens Nielsen, forrige rådmand her sst, og salig hustru Sidsel Olufsdatter, hvorefter Niels Andersen Bøgvad var æsknings tingsvidne begærende.

(51)

** Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, i rette lagde efterskrevne befaling, at som Niels Olufsen byfoged ej retten i sin egen sag kan betjene, anbefales Niels Nielsen Bøgvad i samme sag at være sætfoged, dateret 10/3 1675 H Fuiren. nu afhjemlede varselsmænd at de på Hans Tomasens vegne har varsel givet efterskrevne, som over skifte efter salig Jens Nielsen Bøgvad og hans salig hustru præsenterede. Hans Tomasen for retten tilspurgte de indciterede, som til stede var, om efterskrevne post, som i dette skiftebrev af dato 28/11 1664 efter salig Jens Nielsen rådmand og hans salig hustru Sidsel Olufsdatter befindes indført, anlangende hans ejendoms jorder i Seest mark og skov, at de skal følge hans arvinger, om den post er indført, førend skiftebrevet blev forseglet, hvorefter Henrik Laugesen byfoged vidnede, at han ikke erindrer, enten det er skrevet deri førend eller siden skiftebrevet blev forseglet, eftersom Jens Troelsen det har skrevet.

** Hans Tomasen Bjerg her sst i rette lagde en opsættelse her af bytinget 17/2 næst afvigt imod Niels Andersen Bøgvad og æskede dom, hvortil Niels Olufsen byfoged svarede, at eftersom borgmester Fuirens befaling til en sætfoged melder, at han ikke retten i hans egne sag kunne betjene, da turde han sig ikke understå derpå i dag at kende.

(52)

** Niels Andersen Bøgvad på Karen Niels Nebels vegne i Seest lod læse og påskrive en varsels seddel af Viborg landsting 3/3 næst afvigt, anlangende skifte og deling, som hun agter at lade holde i salig Niels Nebels bo i Seest i dag 6 uger.

** Peder Årø, byens kæmner her sst, på borgmestre og råds vegne her sst lod læse og påskrive to landstings stævninger, dateret Viborg 4/3 næst afvigt. den ene indeholder, at byfogden Niels Olufsen er indstævnet til 26/5 næst kommende for en dom, han afsagt har imellem borgmestre og råd og salig borgmester Morten Pancks arvinger angående hvis indkvartering, den salig mand i krigens tid her i byen har haft.

** den anden stævning indeholder, at fire mænds afregning til 24/4 næst kommende indstævnes til konfirmation, anlangende resterende skatter i salig Jørgen Beyers arvingers og kreditorers gård her i byen. stævnes alle salig Jørgen Beyers arvinger eller kreditorer.

** Tomas Mortensen, rådmand her sst, i rette lagde efterskrevne tilbud til Baldser Nielsen rådmand, angående regnskab at gøre for deres nybyggede skiberum, hvor meget de hver især derpå har bekostet, at de på hver side tager to mænd deres regnskaber at igennemse.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Pedersen, som tilforn tjente tolderen, hans vegne har varsel givet Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, for 76 sletdaler, han skal være ham skyldig, foruden en bøsse og andet gods.

(53)

17/3 1675.

** Christen Hansen Møller kæmner på borgmestre og råds vegne i rette lagde et skiftebrev efter salig Jens Nielsen, fordum rådmand her sst, og blev det med den part skiftebrev, som Niels Andersen Bøgvad i rette lagde, konfereret og befindes i den post, som blev læst og påskrevet, enslydende.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet borgmester Rudolf Faust her sst imod skudsmåls påhør, samt efterskrevne rådmænd og andre, og Peder Bertelsen tilspurgte dem, om de noget havde at klage over ham, eller ved ham noget utilbørligt at beskylde, hvortil efterskrevne vidnede, at de ved intet andet med Peder Bertelsen end som hvis, en ærlig karl vel egner og anstår, og de har ikke hørt enten af borger eller bonde nogen på ham noget har haft at klage.

(54)

** Hans Hansen Mouridsen lod advare alle og enhver her i byen, at de ville lade levere deres folkeskat til ham.

**Matias Matiasen og Lorends Berentsen skomagere, borgere her sst, på Henrik Hegelunds steddøtre nemlig Kirsten Nielsdatter og Johanne Nielsdatter deres vegne, som de er tilforordnede værger for, fik tingsvidne, at efterskrevne borgere her sst vidnede, at de 15/3 næst forleden var til vurderings besigtelse på den gård med tilliggende boder, salig Iver Jacobsen tilforn tilhørte, liggende her i byen ved kirkegården ved den nørre og adelgaden ved den søndre side, adelgaden ved den vestre og Kolding latinskoles residenses have og jord ved den østre ende, og da vurderede de samme gård med tilliggende boder for 306 sletdaler.

** varselsmænd hjemlede, at de på Hans Tomasen, borger her sst, hans vegne havde varsel givet efterskrevne rådmænd Niels Olufsen byfoged samt Mette Peder Kyds med hendes lovværge og Jens Troelsen imod vidner og spørgsmål og Niels Andersen Bøgvad imod vidnes påhør, og i rette lagde Niels Andersen Bøgvad et skiftebrev efter salig Jens Nielsen, fordum rådmand her sst, hvori efterskrevne post blev læst, anbelangende hvis ejendoms jorder, mark og skov, som er beliggende på Seest mark, salig Jens Nielsen tilhørte, hvori Sidsel Olufsdatters arvinger ingen lod eller del sig vedkender, men hans arvinger at følge. Niels Olufsen byfoged vidnede, at det ham ikke er bevidst, om den post er indført i skiftebrevet før eller siden, og Jens Troelsen vidnede, at han ej videre har indskrevet end hvis, ham forelagt og befalet var. efterskrevne vidnede, at de efter sætfogden Niels Nielsen Bøgvads befaling var i dag hos Mette Kyds at forhøre hendes ord i denne sag, da vidnede de, at hun svarede dem, at hun ved intet deraf at sige, fordi hun kan hverken læse og skrive, vel var Barbara Nielsdatter hos hende engang og begærede nogle breve, men hun fik dem intet, fordi hun forstod sig intet derpå, og formente at hvis breve, der var, blev vel over skifte indført.

(55)

** Niels Andersen Bøgvad i rette lagde et tingsvidne af Anst herreds ting 25/2 næst afvigt og en kontrakt og forlig under salig Peder Helts hånd af dato 3/1 1660, som blev læst og påskrevet, og æskede han sine breve 2.gang på samme skov og mark, hvorimod Hans Tomasen svarede lige som i dag 8 dage og formente, den hans stævning er syg og utidig og ikke i lovlig tid begæret.

** Lauge Nielsen borger her sst fik tingsvidne, at Johan Giske feldskær gav Lauge Nielsen hans kære hustru (blank) og deres arvinger afkald og kvittering for al det værgemål, som Lauge Nielsen for hans hustru Maren Jepsdatter under formynderskab haft har for hvis, hun arveligt var tilfaldet efter hendes salig far Jep Nielsen, fordum borger her sst, efter skiftebrev dateret 8/3 1670.

(56)

** Johan Giske, feldskær under det rantzauske regiment, fik tingsvidne, at Børge Joensen, skipper og borger her sst, kendtes for sig sin hustru (blank) og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Johan Giske feldskær hans hustru Maren Jepsdatter og deres arvinger 125 sletdaler, som hans hustru efter hendes salig far Jep Nielsen, fordum borger her sst, arveligt er tilfaldet efter skiftebrev, dateret 8/3 1670, og derfor pantsatte hans hus, liggende her i Kolding i Klostergade imellem Lauge Nielsens hus ved den nørre og Jørgen Andersens hus ved den søndre ende, adelgaden ved den vestre og reberbanen ved den østre ende.

24/3 1675.

** blev læst og påskrevet forordninger om konfiskation, dateret 1/2 næst afvigt, konfiskation til kvæsthuset og om fremmed mønt, dateret 8/3 1675.

** item forbud på salts udførsel dateret, 19/3 1675.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet efterskrevne vidner samt Sonne Pedersen rådmand og Hans Hansen Mouridsen imod vidnes påhør, og Peder Rendemester vidnede, at den ramme som klosterporten hænger i, tog han og Mads Vægter efter borgmester Fausts befaling i de åringer, han havde konsumptionen i forpagtning, og satte de den for klosterporten, som borgmesteren betalte dem for, og Jens Nielsen vidnede, at nogle dage før sidst forleden nytårsdag henskikkede borgmester Faust ham til Hans Mouridsen, eftersom borgmesteren havde hørt, at Hans Mouridsen skulle være en af dem, som skulle have konsumptionen i forpagtning for 1675, da lod han ham vide, at borgmester Faust havde ladet for sine egne penge bekostet en port for klostret, dersom den måtte ham betales, måtte den forblive der, hvis ikke lod han den afhente, hvortil Hans Mouridsen svarede, at han ville tale med de andre som var interesseret med.

(58)

** varselsmænd hjemlede, at de på Niels Andersen Bøgvad her sst hans vegne har varsel givet Hans Tomasen Bjerg og Mette Kyds her sst imod vidnes påhør, og Niels Olufsen byfoged vidnede, at det første år 1663 han kom her til Kolding og lå nogle ugers tid i logement i salig Jens Nielsens hus, da sagde Jens Nielsen til Peder Helt, at han skulle have de breve igen om den jord ved Seest mark. Mette, salig Peder Helts, vidnede, at den tid der skulle stå skifte efter hendes salig mand Peder Helt, da kom salig Barbara Nielsdatter, Niels Andersens farmor, i hendes hus og begærede de breve, som var på Seest mark og skov, og som hun ikke ville levere hende dem, da bød hun hende 20 rigsdaler og en eng i Trillegårds kær. Staffen Christensen fornævnte Mette, salig Peder Helts, bror og lovværge vidnede, at hans søster spurgte ham samme gang ad, hvad han syntes derom, da svarede han hende og sagde, om det var 20 eller 100 daler var det lige meget.

(59)

** Niels Andersen Bøgvad i rette lagde en forpligt og kvittering under salig Peder Helts hånd af dato 3/1 1660 samt et tingsvidne af Anst herreds ting 25/2, og endnu begærede 2.gang, om Hans Tomasen ville levere breve og dokumenter, som samme jord og skov vedkommer. her foruden fremæskede Niels Bøgvad salig Magdalene Udsdatters skiftebrev af Hans Tomasen og Mette Kyds af årsag, at dommeren kan se, om Peder Helt holdt skifte med sit eget barn og stedbørn, hvorefter Niels Bøgvad begærede tingsvidne.

** kornet Grube bød sig i rette imod borgmester Faust, som har ladet ham give 6 ugers varsel, om han havde ham noget til at tale, og som han ikke ved sig den frist til samme tid at komparere, da formoder han, intet lovmål imod ham udstedes, eftersom han i KM tjeneste andet at forrette har.

** Staffen Christensen her sst imod hr Albret i Starup lod sin stævning af provsten forkynde og fremviste udtog af sin regnskabsbog. hr Albret blev påråbt, men mødte ikke.

** Mikkel Ottesen på Johan Lemeyer husfogeds vegne, at eftersom Hans Skeel nogle gange har ladet husfogden give varsel angående en obligation at indfri, så bød han sig i rette, men efter påråbning var ingen på Hans Skeels vegne fremkommet herimod at svare.

31/3 1675.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Tomas Mortensen, rådmand her sst, at svare Andreas Boysen af Fredericia, som fremlagde et regnskab. Tomas Mortensen mødte ikke, sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet kornet Grube imod vidnes påhør, og David Fentz vidnede, at den tid kornet Grube havde været på toldboden og sig angivet om noget tobak, som i Påby skulle være ankommet, lånte han en hest af amtskriveren og red til Påby, og da mødte han Henrik Vadrider, som gav ham til kende, at han og Jens Portner havde haft kundskab om noget tobak, som var kommet til Påby i kornet Grubes kvarter. Henrik Vadrider vidnede, at 8/1 sidst forleden angav han 3 kister tobak for tolderens fuldmægtig, at han havde fundet samme tobak, og da han gik hjem til hans mors hus her sst, da kom ritmester Gamb gående og spurgte ham, hvor han var så hastig, hvortil Henrik svarede, at han og hans kammerat havde fundet 3 kister tobak i Påby, hvorpå kornet Grube havde ladet gøre arrest og de derfor ikke vidste, hvorledes de skulle bære dem ad dermed, svarede ritmester Gamb ham, han havde dermed intet at bestille, han skulle søge amtmanden derom.

(60)

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Peder Bertelsen på Koldinghus imod vidnes påhør, og Martinus Orgemester vidnede, at for 2 år siden slog Peder Bertelsen hans vinduer ind, men han klagede intet på ham, eftersom han lod dem om andendagen næst efter sætte ind igen. Jens Hansen maler vidnede, at Peder Bertelsen kom til ham og sagde, ungkarl jeg har en fugl med dig at plukke, og i det samme pikkede Peder Bertelsen ham oven i hans hoved med sin kårde, og så sloges de med hinanden med kårder, og siden blev de forligt, så han klagede intet over Peder Bertelsen.

(61)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Andersen Bøgvads vegne har varsel givet efterskrevne otte mænd, som betjente retten her i dag 8 dage sidst forleden, deres sandhed at vidne og Mads Tomasen Bjerg imod vidnes påhør, og de indstævnede vidnede, at i dag 8 dage kunne sætfogden undertiden ikke få lyd den tid, Niels Andersen og Hans Tomasen var for retten, langt mindre kunne de få lyd at høre, hvis for retten passerede.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasens vegne her sst har varsel givet Niels Olufsen byfoged og Niels Andersen Bøgvad her sst imod vidnes påhør, og efterskrevne vidnede, at 23/2 kom Niels Olufsen byfoged i diskurs med Hans Tomasen at de ord, som er skrevet i skiftebrevet om den omtvistede ejendom i Seest skov og mark, er siden indført, efter skiftebrevet var forseglet. Niels Olufsen svarede, at han formente, samme vidner var vildige.

(62)

7/4 1675.

** Niels Hansen på Koldinghus lod læse og påskrive to stævninger imod borgmester Faust, Phillip Fastnacht og sandemændene på Peder Bertelsen, amtmandens fuldmægtig, hans vegne.

** Mads Tomasen Bjerg på Tomas Mortensen rådmand hans vegne i rette lagde en opsættelse her af bytinget 24/2 sidst afvigt med dokumenter imod borgmester Faust og æskede dom i sagen. derimod blev i rette lagt borgmester Fausts indlæg. efter tilladelse af parterne er sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Tomas Mortensen, rådmand her sst, imod saggivelse, og samme dom er med bevilling opsat til i dag 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasen, borger her sst, har varsel givet samtlige borgmestre og råd, undtagen Tomas Mortensen rådmand, samt overformyndere og Las Jensen Bonum, borgere her sst, og fremæskede Mads Tomasen Bjerg skiftebrev efter salig Eggert Rollufsen og hans hustru, eftersom han var forordnet at være værge for Eggert Rollufsens datter, Else Eggertsdatter, og er i dag hans 1.ting for æskning.

(63)

** Staffen Christensen i rette lagde provstens stævning imod hr Albret i Starup, dateret 22/2 næst afvigt.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Jochim Skeel, gartner i Koldinghus have, for vidnes påhør, og Hans Kielbech, borger her sst, vidnede, at han bekom af Jochim Skeel gartner en bøg i Bjert kobbel ovenfor Strandhuse, som Jochim Skeel lod for sig udvise, hvorefter Johan Lemeyer husfoged var tingsvidne begærende.

** Hans Nielsen Loft, borger her sst, fremæskede hans stedsøn Niels Jepsen, og begærede af ham afkald for hans fædrene arv.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Poul Hansen Findsen her sst hans vegne har varsel givet hans hustru Karen Madsdatter imod kundskabs påhør.

** varselsmænd afhjemlede, at de har på KM og byens vegne varsel givet Margrete Jacobsdatter og hendes far Jacob Hansen, udrider her sst, og Margrete Johansdatter vedgik at have født det døde foster, som 21/3 blev fundet, og benægtede, at det blev ikke levende men dødfødt, men hun havde ikke åbenbaret for nogle, og hendes fæstemand Simon Caspersen, som var far til samme foster, ikke vidste deraf i nogen måde. byens kæmner Peder Årø og Christen Hansen Møller satte i rette og formente, at efterdi Margrete Jacobsdatter har født dit foster i løndom, burde hun at lide på sin hals.

(64)

** Niels Jepsen, barnfødt her sst, på sine egne, item Morten Jensen skomager, borger her sst, på Mette Jepsdatters vegne Peder Jepsen Lybcher i Bergen gav deres stedfar Hans Nielsen Loft og deres mor Gyrith Pedersdatter afkald og kvittering for al den arv, de efter deres salig far Jep Nielsen Gelballe var arveligt tilfaldet.

** Staffen Christensen, borger og handelsmand her sst, havde ladet i rette kalde hr Albret Jacobsen, sognepræst til Starup og Nebel sogne, for 25 sletdaler efter hans regnskabsbog, hvilken gæld han blev tilfundet at betale.

(65)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Poul Hansen Findsen her sst hans vegne har varsel givet hans hustru Karen Madsdatter imod kundskabs påhør, og efterskrevne vidnede skriftligt og mundtligt, at Karen Madsdatter har været i berygtelse for letfærdighed i hendes ægteskab, og hendes salig bror Niels Madsen Nebel sig for hendes uskikkelige levned ofte har beklaget, og hun skulle være fundet i seng hos en rytter, og inderligt begærede at han måtte få hende sat i jern, til han kunne få hende på andre steder. disligeste har hun entholdt sig fra sin ægtemand Poul Findsen i en 3 års tid og sig hos skarnsfolk opholdt.

(66)

** Mads Tomasen Bjerg, borger og handelsmand her sst, på sin svoger Tomas Mortensen, rådmand her sst, hans vegne med en opsættelse her af bytinget 24/2 næst afvigt havde ladet i rette kalde borgmester Faust imod saggivelse og i rette lagde Tomas Mortensen rådmands efterskrevne indlæg angående en gælds fordring på 125 rigsdaler, som borgmester Faust foregiver Tomas Mortensen efter afregning 4/1 eiusdem anni skulle være ham skyldig, og med usømmelige ord angriber Tomas Mortensens hustru og hans svoger Mads Tomasen, for de hans fordring ville forhindre. sætter derfor i rette og formoder at borgmester Faust bør at gøre regnskab for hvis, han pro anno 1673 og 1674 af konsumptionen inde har mere, end forpagtningen var. item tilfindes at levere bøgerne for begge åringer, at Tomas Mortensen deraf må vide hvis, han retmæssigt tilkommer. herhos i rette lagde Mads Tomasen efterskrevne opsættelse her af tinget 27/1 sidst afvigt, indeholdende efterskrevne afregning, hvorefter Tomas Mortensen bliver Rudolf Faust skyldig 125 rigsdaler. dernæst blev i rette lagt efterskrevne tingsvidner her af tinget 27/1 og 10/2 næst afvigt angående konsumptionens oppebørsel i Sønderport, og Baldser Nielsen vidnede at han ved hans bror Jens Nielsen havde tilstillet borgmester Faust 30 rigsdaler, og Christen Kammersgård vidnede, som var betroet konsumptionen ved Klosterport at oppebære, vidnede om regnskabet, der er gjort efter bogen, som han har leveret til borgmester Faust. og var Mads Tomasen dom begærende. ( dom er ikke indført)

(72)

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på borgmester Fausts vegne havde ladet i rette kalde Tomas Mortensen, rådmand her sst, og i rette lagde Morten Christensen Fausts efterskrevne indlæg anlangende konsumptions forpagtningen for 1673 og 1674, som har været forpagtet af ham. herhos i rette lagde han efterskrevne regnskab på 125 rigsdaler, som Tomas Mortensen skulle til ham skyldig være. endog i rette lagde han en transport, dateret Kolding 12/1 1674. hvori meldes at Jacob Andersen Bøgvad efter fuldmagt på Anders Jensens vegne, som konsumptionen af Kolding havde forpagtet, overdrager til borgmester Faust samme forpagtning, og var Morten Christensen på borgmester Fausts vegne dom begærende (dom ikke indført)

(75)

14/4 1675.

** Andreas Boysen af Fredericia i rette lagde en opsættelse af bytinget 31/3 næst afvigt kontra Tomas Mortensen, rådmand her sst, og æskede dom, hvorefter blev afsagt da eftersom Tomas Mortensen ej er mødt ej helle nogen på hans vegne, blev han tilfundet det skyldige at betale.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at efterskrevne borgere her sst vidnede, at de har været til en vurderings besigtelse på salig Birgitte, hr Henrik Splets, fordum boende i Linnet, hendes arvingers fire boder, liggende her i Kolding i Østergade, Kattesund ved den søndre og Jørgen Andersen byskrivers have ved den vestre ende, og vurderede de samme boder, eftersom de i bygning er ganske brøstfældige, for 120 sletdaler.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Søren Lauridsen Dansken, rådmand her sst, hans vegne havde varsel givet Hans Jensen, pottemager her sst, for 19 rigsdaler som hans formand har haft under hænder af unions, bådsmands og bøsseskytteskat, og Søren Dansken med hans interesserede i den sag skal give renter, og formener, Hans Jensen og hans formands arvinger bør at betale kapitalen og rente. Hans Jensen pottemager formente, at han har sig at rette efter skiftebrevet. sagen opsat til i dag 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet afgangne Frands Jepsen Tarm, fordum borger her sst, hans efterladte arvinger, eftersom formenes, at det værgemål, Frands Tarm har haft for Henrik Hegelunds steddatter, ikke har haft tilbørligt tilsyn. sagen opsat 14 dage.

(76)

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Las Jensen Bonum, borger her sst, at svare Morten Christensen, prokurator her sst, på overformyndere Ude Bertelsen og Jørgen Pedersen Natteler, borger her sst, og satte Morten Christensen i rette at Las Jensen Bonum bør at levere Else Eggertsdatters arvegods, som han under hænder haft har, til hendes anordnede værge Mads Tomasen, samt skiftebrevet, og er i dag 1.ting for æskning.

** varselsmænd afhjemlede, at de på overformynder Ude Bertelsen og Jørgen Pedersens vegne her sst har varsel givet Mads Outtesen og Daniel Christensen Kruckow her sst for regnskab at gøre i de tider, de var overformyndere, og er i dag 1.ting for æskning.

** Tomas Tomasen den yngre for retten opsagde sin brændevinskedel, at han intet vil bruge den længere.

** Jens Nielsen rådmand her sst også opsagde for retten sin brændevinskedel.

** Johan Ravn på Mads Tomasen Bjerg hans vegne æskede af borgmestre råd og overformyndere skiftebrev og dokumenter, som er passeret efter afgangne Eggert Rollufsen og hans hustru, eftersom han er forordnet værge for Else Eggertsdatter.

** Andreas Boysen af Fredericia i rette lagde en opsættelse her af bytinget 31/3 næst afvigt, da at have ladet i rette kalde Tomas Mortensen, rådmand her sst, for hvis han er ham skyldig, og i rette lagde efterskrevne regnskab. derefter blev afsagt, da eftersom Tomas Mortensen ej er mødt, er han tilfundet det skyldige til Andreas Boysen at betale.

(77)

** Peder Neumand, herredsfoged i Anst herred, på Karen afgangne Niels Nebels vegne fik tingsvidne, at efterskrevne borgere her sst vidnede, at de 9/4 næst afvigt var til en vurderings besigtelse på den gård, afgangne Niels Nebel tilforn tilhørte, liggende her i Kolding i Lusbygade, afgangne Anders Ladefogeds ejendom ved den vestre og Erik Nielsen portners ejendom ved den østre side, og vurderede de samme gård for 200 sletdaler iberegnet efterskrevne indbo.

(78)

** Jørgen Andersen, KM by og rådstueskriver her sst, fik tingsvidne, at Erik Jørgensen skolemester, borger her sst, med fuldmagt skødte og afhændede fra Henrik Laugesen og hans arvinger og til hans kære svoger Jørgen Andersen byskriver hans kære hustru Dorte Henriksdatter og deres arvinger hans hus, som han nu ibor, liggende her i Kolding sønden ved torvet imellem Conrad Schmidts gård ved den vestre og velb fru Margrete Galts arvingers gård ved den østre side, Kolding torv ved den nørre og Kattesund ved den søndre ende, strækkende sig som efterfølger.
 
 21/4 1675.

** borgmester Rudolf Faust lod læse og påskrive efterskrevne landstingsdom, dateret Viborg 16/4 1675, som i slutningen melder, derefter fremlagde parterne deres forlig, at eftersom Peder Bertelsen er anklaget af borgmester Faust og dem er kommet nogen trætte imellem, da er de formedelst landsdommerens anledning på efterskrevne måde forligt. derefter blev afsagt, eftersom i rette lægges et forlig imellem Rudolf Faust borgmester i Kolding og Peder Bertelsen, ridefoged på Koldinghus, oprettet, da bør det derved at blive.

(79)

** Peder Strårup i Sølund lod en stævning læse og påskrive, af byfogden udgivet 12/4 næst afvigt.

** varselsmænd afhjemlede, at de har på Sonne Pedersen, rådmand her sst, hans vegne varsel givet Hans Bennitsen her sst for resterende husleje 41 sletdaler, som han blev tilfundet at betale.

** Jørgen Andersen byskriver her sst lod læse og påskrive et til ham af Henrik Laugesen udgivet skøde her af bytinget 14/4 næst afvigt.

** Peder Strårup af Sølund fik tingsvidne, at han havde ladet stævne Mads Andersen i Sølund til vidnes påhør, og Peder Strårup i rette lagde efterskrevne kundskab, at Else Jensdatter, salig Jørgen Madsens i Kolding, er forhørt om hvis, hende vitterligt er anlangende Maren Nisdatter, salig Nis Mikkelsens datter i Sølund, og hun vidnede, at den tid hun tjente salig Nis Mikkelsen og nu salig Maren Nisses i Sølund i sidste kejserlige fejdetid, da så og hørte hun at den tid, Maren Nisdatter i Sølund drog ud med de kejserlige folk, at det var imod hendes forældres vilje og minde, hvorfor hendes far ikke ville være hos, der hendes bryllup var i Haderslev.

** Frands Helt på Mads Tomasens vegne æskede af borgmestre og råd samt overformyndere skiftebrev og dokumenter, som er passeret efter afgangne Eggert Rollufsen og hans hustru, hvorefter Mads Tomasen kunne vide at rette sig, eftersom han er forordnet værge, og i dag hans 3.ting for æskning.

(80)

** Las Jensen Bonum i rette lagde et skiftebrev efter afgangne Eggert Rollufsen, dateret 14/7 1671, som blev læst og påskrevet, og tilbød at ville levere fra sig Else Eggertsdatters arveparter, som han har hos sig, og er i dag hans 1.ting for tilbud.

** Hartvig Knudsen her sst havde ladet i rette kalde Peder Pedersen Bredal her sst, for han har ladet et hus med lyngtag opsætte, som er hans gård til største skade, og han har ladet en svinesti opsætte, hvor Hartvig Knudsens tagdrop skulle have sin fart, som har tilføjet ham stor skade, eftersom renden af hans gård ved det uhumskheds skyld er blevet stoppet, hvorfor hans hus er blevet fordærvet. derefter blev afsagt, da eftersom Peder Bredal har med sin gavsti ? og mødding forhindret tagdrop imellem ham og Hartvig Knudsen, så vandet af Hartvig Knudsens gård ikke kan have sit rette flod men forårsager skade på hans hus og kælder, item har Peder Bredal i sin gård bygget et taghus med lyng, som ikke kan agtes ret, da tilfindes Peder Bredal at nedtage sin gavsti, møddingen at flytte, renden at opkaste, så vandet kan have sit fulde løb.

** Morten Christensen, prokurator her sst, lod læse og påskrive efterskrevne landstingsdom, dateret Viborg 3/3 næst afvigt i sentensen lydende, at eftersom fremlægges afgangne Berent Clausen pottemagers ukasserede obligation til Søren Tygesen på 100 sletdaler, da sees ikke Berent Clausens arvinger at kan befri, men de bør den resterende sum at betale, så Søren Tygesen og Conrad Reche på de umyndiges vegne ingen skade lider, og da byfogden ingen føje har haft således i denne sag at kende, bør hans dom magtesløs at være, og give Søren Tygesen og Conrad Reche 3 rigsdaler kost og tæring.

** Jørgen Pedersen Natteler på sine og Ude Bertelsens vegne som overformyndere her sst æskede regnskab af Mads Outtesen og Daniel Christensen for de åringer, de var overformyndere, og er i dag hans 2.ting for æskning.

** Hans Bertelsen og Peder Christensen Årø, borgere her sst, på salig Jens Jepsen Skærbæk, fordum borger her sst, hans efterladte børn, nemlig Hans Jensen, Anne Jensdatter, Mads Jensen og Mette Jensdatter, som de er forordnede værger for, deres vegne fik tingsvidne, at Knud Bertelsen, borger her sst, på Maren Madsdatter, salig Jens Jepsen Skærbæks efterleverske, hendes lovværge og på hendes vegne tog Hans Bertelsen og Peder Christensen Årø i hånd, at eftersom Maren Madsdatter sine børns patrimonium hos sig har, 155 sletdaler, da gjorde fornævnte mænd forsikring for berørte kapital i det hus, som hun nu ibor, liggende i Kolding i Østergade.

(81)

** Jørgen Pedersen Natteler, borger og overformynder her sst, på sine egne og Ude Bertelsens vegne æskede regnskab af Las Jensen Bonum, borger her sst, for hvis formynderskab, han har haft under hænder for Else Eggertsdatter, afgangne Eggert Rollufsens datter, og er i dag hans 2.ting for æskning.

** Peder Christensen Årø, byens kæmner her sst, lod advare enhver, som har noget kvæg at ville have på græs, som svin og andet, at de holder det for hyrde.

** Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, på Baldser Nielsen, rådmand her sst, hans vegne lod læse og påskrive en overdragelse, dateret 12/4 1675, af Tomas Mortesen rådmand på sin anpart af en skude, kaldes Jomfruen, samt hvis redskab dertil er købt.

28/4 1675.

** byens kæmner Peder Årø fremlagde efterskrevne missive til borgmestre og råd fra stiftamtmand grev Schack, dateret 24/4 næst afvigt, at såfremt de ej dygtige bådsfolk kan forskaffe, da således imellem dem og borgerskabet ligner, at de behørige penge straks bliver til veje bragt, såfremt de samtlige for den militæriske eksekution vil være fri og forskånet.

(82)

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM og byens vegne har varsel givet Andreas Beyer, som har opsigt med konsumptionen her i byen, og efterskrevne vidnede, at de var inde til Conrad Schmidts, og da klagede Andreas Beyer for byfogden, at en bagersvend, som nu tjener Karen Hårs, havde slået ham i Margrete, salig Hans Kamps hus.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Morten Pedersen her sst hans vegne har varsel givet Bodil Lauridsdatter, salig Peder Simonsens her sst, og i rette lagde efterskrevne dom her af bytinget 10/9 1673 og i denne post fornyes som melder og deri findes Bodil Lauridsdatter 60 sletdaler, da et være i rette sat, om enken ikke pligtig er sin kvota at betale. så mødte Morten Christensen som kurator på hendes vegne og svarede, at hun tilstod forskrevne fordring at være skyldig. derefter blev afsagt da efter slig lejlighed bør og er foromrørte dom og fordring hermed fornyet.

** Hans Jensen, pottemager her sst, lod læse og påskrive en Viborg landstingsdom, dateret 13/2 1673, og æskede byfogden den at fyldestgøre hos Niels Andersen Bøgvad, og begærede efter samme doms slutning 48 sletdaler til omkostning, hvortil Niels Bøgvad svarede, at samme penge har han tilbudt Conrad Reche og Søren Natteler med gode varer og penge at ville betale.

** Las Jensen Bonum tilbød det gods, som han har under formynderskab for Else Eggertsdatter, og er i dag hans 2.ting for tilbud.

** Morten Christensen prokurator på Ude Bertelsen og Jørgen Pedersen Natteler overformynderes vegne æskede regnskab af Las Jensen Bonum for hvis formynderskab, han har haft under hænder for afgangne Eggert Rollufsens datter Else Eggertsdatter, at han regnskab ville fra sig levere for hvis penge, han har solgt for af hendes gods.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Pedersen, borger her sst, hans vegne har varsel givet Peder Mogensen kleinsmed og Elias Murmester her sst for gæld, hvorfor de har sat i pant et messingkedel og et hørgarnslagen, som Matias Pedersen tilbød dem til løsen. 1.ting for tilbud.

** Morten Christensen prokurator på Ude Bertelsen og Jørgen Pedersen Natteler, overformyndere her sst deres vegne, gjorde æskning til Mads Outtesen og Daniel Christensen Kruckow, borger her sst, anlangende deres regnskab for formynderskab for de åringer, de det var betroet.

** Johan Henriksen Ravn sst gav til kende at han har fra sig leveret alt hvis løsøre og redskab, item to håndskrifter af Erik Pedersen byfoged på Christianshavn, dateret 1655 og 1656, på 27 sletdaler, så og et pantebrev af Hans Andersen i nør Bjert, dateret 8/1 1662, på 112 sletdaler, som hans to søstre Maren Henriksdatter og Anne Henriksdatter er arveligt tilfaldet efter skiftebrev, dateret 26/10 1674, til deres værger Niels Andersen Bøgvad og Knud Bertelsen, borger her sst.

(83)

5/5 1675.

** Tomas Mortensen rådmand gjorde Jørgen Pedersen Natteler overformynder forsikring for sin datter Karen Tomasdatters matrimonium i sin gård på Rendbanen, som han nu ibor.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Las Jensen Bonum hans vegne har varsel givet overformyndere Ude Bertelsen og Jørgen Pedersen Natteler item Mads Tomasen Bjerg, borger her sst, og tilbød Las Bonum at ville fra sig levere Else Eggertsdatters arvepart, som han hos sig har og hidindtil har haft under formynderskab, og er i dag 3.ting for tilbud.

** Hans Jensen pottemager lod læse og påskrive en Viborg landstings dom, dateret 13/2 1673, og æskede byfogden den at fyldestgøre.

** Matias Pedersen gjorde 2.tilbud til Peder Mogensen og Elias Murmester om det gods, de til ham pantsat har.

** Peder Bredal på Poul Hansen Findsens vegne lod læse og påskrive en kapitels stævning, dateret 21/4 1675, imod hans hustru Karen Madsdatter, hvori hun stævnes at møde på Ribe kapitelshus 25/5 næst kommende.

** så og et tingsvidne her af bytinget 7/4 næst afvigt imod sin hustru Karen Madsdatter.

** Morten Pedersen, køb og handelsmand her sst, fik tingsvidne, at efterskrevne borgere her sst vidnede, at de 4/5 næst afvigt var med Morten Pedersen i Bodil Lauridsdatter, salig Peder Simonsens, hendes ejendom her sst liggende i Klostergade, som hun ibor, hvor de efter en fornyet doms indhold her af bytinget 28/4 næst forleden gjorde Morten Pedersen indvisning og indførsel i samme ejendom for 70 sletdaler.

** efterskrevne borgere her sst vidnede, at de 3/5 sidst afvigt var til en vurderings besigtelse på den afbrændte og øde bo, Knud Pedersen tilhørende, liggende her i Kolding i Lusbygade imellem Peder Bredals hus ved den ene og Hartvig Knudsens gård ved den anden side, og vurderede de det for 10 sletdaler, og på Søren Dansken begæring til murmesteren, om han ville efterse, om der fandtes så mange mursten af den tilforn stående skorsten, at deraf kunne oprettes en ny, hvortil han svarede, at der kunne ungefer findes 150 mursten.

(84)

** Jørgen Pedersen Natteler, borger og overformynder her sst, på Tomas Mortensen rådmand hans datter Karen Tomasdatters hendes vegne fik tingsvidne, at Tomas Mortensen, rådmand her sst, tog Jørgen Natteler overformynders i hånd og gjorde ham på Karen Tomasdatters vegne forsikring for hendes matrimonium, som hende efter hendes salig mor Kirsten Poulsdatter, efter skiftebrev af dato 4/6 1669 dets indhold, kapital 420 sletdaler i hans gård, som Tomas Mortensen selv ibor, liggende her i Kolding på Rendbanen imellem salig Jens Hundevads øde plads ved den vestre, Niels Hansen Bruns gård ved den østre side, adelgaden ved den søndre og Kattesund ved den nørre ende, som er vurderet for 360 sletdaler, og for resten i Tomas Mortensens bedste løsøre.

** Laurids Mortensen på Sonne Pedersens stedbørns vegne havde ladet i rette kalde efterskrevne for gæld efter bog og obligationer, der iblandt Tomas Felbereder på formand Tomas Vandels vegne og på hustruen Dorte salig Rollufs vegne, Karen Berent Pottemagers, Peder Knudsen i Lusbygade på hans søn Knud Pedersens vegne, Troels Hjulers søn Jens Troelsen, Karen salig Jens Saxes, Margrete Eggert Rollufsens, Tomas Jensens datter Margrete, Tomas Snedkers kone Maren. da efter slig lejlighed er sagen opsat i 14 dage.

(86)

** varselsmænd hjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet salig Hans Nielsen Kamps enke Margrete Henriksdatter med hendes lovværge Hans Hansen Mouridsen, så og Peder Hansen, rendemester her sst, efterdi over skifte efter salig Jens Nielsen Kamp 26/6 1674, muligt efter vrang beretning og mening, bemeldte enke at være udlagt i det hus på Lusby bjerg, men som formenes salig Eggert Rollufsens datter i bemeldte hus med halvdelen er berettiget, efter hendes salig fars skiftebrev af dato 14/7 1671, alligevel enken Margrete, salig Hans Kamps, det til Peder Hansen har solgt, sætter i rette og formener, at salig Eggert Rollufsens datter bør at nyde halvparten i samme hus. derhos i rette lagde to skiftebreve, det ene efter salig Eggert Rollufsen 14/7 1671, det andet efter salig Hans Nielsen Kamp 26/6 1674. ingen mødte. sagen opsat 14 dage.

(87)

12/5 1675.

** Morten Christensen prokurator på borgmester Rudolf Fausts vegne i rette lagde en kaldsseddel.

** Morten Christensen prokurator på overformyndere Ude Bertelsen og Jørgen Pedersen Nattelers vegne i rette lagde en opsættelse af bytinget 14/4 næst afvigt imod salig Frands Tarms arvinger, item Henrik Heggelund, forrige overformynder, Bernt Pottemagers arvinger og Mads Tomasen Bjerg. sagen opsat 14 dage.

** Hans Roed på borgmester Hans Jørgensen i Bogense hans vegne kontra amtskriver Matias Lime her sst begærede at måtte få sin sag for og varsel indført.

** Peder Årø, byens kæmner, lod advare at hvem, som har noget kvæg, enten svin eller andet, at de holder det under hyrde, og er i dag 2.ting.

** Hans Jensen pottemager lod læse og påskrive en Viborg landstings dom af dato 13/2 1673 imod Niels Andersen Bøgvad her sst.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersen, Niels Nielsen Bøgvad og Karen Morten Bagers vegne har varsel givet Bertel Hansen Møller her sst for resterende husleje for 6 år. mødte ikke, hvorfor sagen er opsat 14 dage, og Niels Nielsen Bøgvad til den tid at have underretning, hvad enhver af salig Bertel Mikkelsens arvinger i gården kan bekomme.

(88)

** Matias Pedersen, borger her sst, til 3.ting tilbød Peder Mogensen og Elias Murmester det pantsatte gods til løsen.

** Las Jensen Bonum, at eftersom han 3 tingdage næst tilforn havde ladet varsel give overformyndere Ude Bertelsen og Jørgen Pedersen Natteler item Mads Tomasen Bjerg, alle borgere her sst, og tilbudt at ville levere fra sig Else Eggertsdatters arvepart, som han har haft under formynderskab, så er det i dag hans 4.ting for tilbud, han tilbyder bemeldte arvegods at ville fra sig levere til hvem, det vil annamme. herimod svarede overformynderne og begærede af Las Jensen, at han ville fra sig levere regnskab for samme formynderskab.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på borgmester Faust hans vegne havde ladet i rette kalde doktor Jacobus Johannes Kisling imod dom angående 300 rigsdaler, han er ham skyldig og i rette lagde efterskrevne fortegnelse på tysk. hvorefter blev afsagt, da efter slige omstændigheder tilfindes doktor Kisling sit til borgmester Faust pantsatte gods med 300 rigsdaler at indfri.

(89)

** Hans Roed på Hans Jørgensen, borgmester i Bogense, hans vegne havde ladet i rette kalde amtskriver Matias Lime, for han ikke har efterkommet hans seneste efterskrevne obligation, dateret Kolding 24/3 næst forleden, lydende på 105 sletdaler, som han blev tilfundet at indfri inde 15 dage.

19/5 1675.

** Jens Pedersen rådmand sst lod læse og påskrive en landstings varsels seddel, dateret Viborg 12/5 næst afvigt.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Andersen, borger her sst, hans vegne har varsel givet Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, og gav Anders Knudsen, buntmager her sst, på hans far Hans Andersens vegne Niels Nielsen til sag for 7 sletdaler, som han er skyldig for hør. Niels Bøgvad mødte og svarede, at han ville gøre klart med Hans Andersen.

** Peder Årø på borgmester Fausts vegne æskede dom i den sag imod Margrete, Hans Nielsen Kamps. er fremdeles opsat til 6 ugers dag.

** Peder Årø lod advare at hvem, som har svin eller andet kvæg, som kan bryde igennem eller over gærder at gøre skade i korn og eng, at de holder det under hyrde, og er det i dag 3.ting. blev af byfogden kæmneren anbefalet at tage syn på de gærder herom byen, om de er vangs værge, som kan holde svin og andet kvæg ude, som kan gøre skade i korn og eng.

** Iver Nielsen i Viuf skødte og afhændede til Peder Christensen, felbereder her sst, en ejendom her i byen, beliggende i Lusbygade.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, efter et skriftlig indlæg. Hans Pottemager lod denne sag falde i dag.

(90)

** varselsmænd afhjemlede, at de har på Christen Hansen Møllers vegne varsel givet Matias Pedersen, borger her sst, for sin sandhed at vidne. Matias Pedersen mødte ikke.

** Morten Pedersen her sst lod sit varsel indføre over en del i Brusk herred, som han til bytinget havde ladet indkalde.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersens stedbørns vegne har varsel givet efterskrevne udenbys personer at svare imod dom, der imellem Jørgen Nielsen på formand Mogens Olufsens vegne i Strandhuse, Maren salig Bertel Hansens i Eltang, for gæld efter bog og obligationer. en del mødte ikke, hvorfor sagen er opsat 14 dage.

(92)

** Peder Christensen felbereder, borger og indvåner her sst, fik tingsvidne, at Iver Nielsen Torsted, borger her sst og nu boende i Viuf, samt hans søn Christen Iversen der sst og deres svoger Peder Christensen, boende her i Kolding, skødte og afhændede fra dem deres hustruer og deres arvinger og til Peder Christensen felbereder og hans arvinger deres hus, liggende her i Kolding i Lusbygade imellem Niels Pedersen Kræmmers ejendom ved den østre og den ejendom, Peder Dover tilforn tilhørte, ved den vestre side, og blev af Iver Nielsen til Peder Christensen overleveret et pergaments skøde her af bytinget 21/6 1643.

** Christen Hansen Møller her sst i rette lagde efterskrevne kundskab, hvori Peder Hansen snedker tilstod, at han efter Sonne Pedersen og hans salig hustru begge deres befaling har udtaget til deres huses reparation og bygning 2 læs fyrdeler i Christen Møllers gård, og der blev liggende tilbage så meget som en tylt uskadte deler. andre vidnede det samme.

(93)

** Hans Jensen pottemager, borger her sst, fik tingsvidne, at Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, og eftersom han er ham skyldig efter landsdommers dom, dateret Viborg 13/2 1673, 56 sletdaler, da gjorde han Hans Jensen pottemager forsikring i hans hovedgård, som Niels Andersen Bøgvad selv nu ibor, liggende her i Kolding på Rendbanen imellem tolderen Henrik Neumands gård ved den østre og Mikkel Simonsen slagters gård ved den vestre side, adelgaden ved den nørre og Kolding å ved den søndre ende.

** Morten Pedersen på egne og søskendes vegne i rette lagde en opsættelse her af bytinget 5/5 næst afvigt indeholdende, at Laurids Mortensen på Sonne Pedersens stedbørns vegne havde ladet i rette kalde efterskrevne indenbys personer for gæld, der iblandt Jep Jensen Lybcher for 27 daler og rente i 17 år, Peder Knudsen i Lusby for hans søn Knud Pedersen, Søren Dansken er formynder for, Troels Hjulers søn Jens Troelsen, Karen salig Jens Saxes, Margrete Eggert Olufsens, Tomas Jensens datter Margrete. Peder Jepsen Lybcher fremlagde efterskrevne indlæg, at der ikke er holdt skifte efter hans salig far, og ikke heller har han arvet noget efter ham, hvilken gæld de fleste blev tilfundet at betale, undtaget Peder Lybcher.

(96)

** Morten Pedersen her sst på sin morbror Jens Poulsen til Søbygård hans vegne i rette lagde efterskrevne fortegnelse, dateret Kolding 19/5 1675, lydende på adskillige slags kramvarer, som hans søster Elisabeth Pedersdatter iblandt andet til hendes fædrene arvs fyldestgørelse er udlagt, bedragende sig til 223 sletdaler, hvilket kramgods han på Jens Poulsen hendes formynders vegne lader opbyde til købs for rede penge.

26/5 1675.

** Jens Pedersen rådmand lod advare, at der skal holdes skifte efter hans hustru 23/6 næst kommende.

** Anders Knudsen på Hans Andersen Bøgvads vegne æskede dom over Niels Nielsen Bøgvad for 7 sletdaler.

** Niels Nielsen Bøgvad æskede dom i den sag imod efterskrevne for husleje. er opsat 14 dage.

** Morten Christensen prokurator på overformyndere Ude Bertelsen og Jørgen Pedersen Natteler deres vegne i rette lagde en opsættelse her af tinget 14/4 imod Frands Tarms arvinger. Hans Pottemager svarede, at han ved aldeles intet derom.

** Morten Pedersen her sst på sin morbror Jens Poulsen til Søbygård hans vegne i rette lagde efterskrevne fortegnelse, dateret Kolding 19/5 1675, lydende på kramvarer, som hans søster Elisabeth Pedersdatter til hendes fædrene arv er udlagt, hvilket kram han lod opbyde. så er det i dag hans 2.ting for tilbud.

(97)

** Søren Rasmussen af Hoved mølle ved Palsgård gjorde Hans Hansen guldsmed afkald for hans hustru Magdalene Didriksdatters fædrene og mødrene arv.

** Knud Bertelsen, borger her sst, formynder for Anne Henriksdatter Ravn, tilbød en del gods, som hende efter skiftebrev er tilfaldet, som bedrager sig 80 sletdaler. Johan Ravn erbød sig at ville lægge penge for hvis, han ej kunne sælge.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet mester Jochim Skeel gartner på amtmand Otte Billes vegne for 5 rigsdaler efter opskrift, som Jochim Skeel erbød sig at betale, når han må få afkortet for hvis malt, han har gjort imod kvittering.

** Peder Christensen Årø, byens kæmner, lod advare at hvem, som har svin eller andet kvæg, som kan bryde igennem eller over gærder at gøre skade i korn og eng, at de holdet det under hyrde, og er i dag hans 4.ting for lysning.

(98)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jochim Skeel gartners vegne har varsel givet.

** Hans Hansen Buch guldsmed, borger her sst, fik tingsvidne, at Søren Rasmussen, wohnhaftig i
 Ashoved mølle ved Palsgård gav Hans Hansen Buch og hans kære hustru Margrete Didriksdatter afkald og kvittering for al den arv, hans kære hustru Magdalene Didriksdatter efter hendes salig far Didrik Sede guldsmed, fordum borger og indvåner her sst, og mor salig Cathrine Knudsdatter arveligt var tilfaldet.

** Niels Hansen Brun, borger her sst, fik tingsvidne, at Knud Bertelsen, borger og indvåner her sst, med fuldmagt af Mads Hansen Brun til hans kære frænde Knud Bertelsen og på hans vegne gjorde hans kære bror Niels Hansen Brun og hans kære hustru Else Sørensdatter afkald og kvittering for al den arv, Mads Hansen Brun efter hans salig far Hans Madsen Brun, fordum borger og indvåner her i Kolding, arveligt er tilfaldet.

** velb Otte Bille, amtmand over Koldinghus amt, hans fuldmægtig Peder Bertelsen, KM ridefoged, sst havde ladet i rette kalde Jochim Skeel gartner for 4 rigsdaler, han lånte i København, og for nogle tønder byg og boghvede samt for hans køer i dyrehaven, hvilken gæld han blev tilfundet at betale inden 15 dage.

(99)

** Anders Knudsen buntmager, borger og indvåner her sst, på sin kære hustrus far Hans Andersen, borger her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, for 7 sletdaler, som han blev tilfundet at betale.

(100)

** Morten Christensen, borger og prokurator, på Ude Bertelsen og Jørgen Pedersen Natteler, handelsmænd og overformyndere her sst, deres vegne med opsættelse her af tinget 14/4 næst afvigt da at have ladet i rette kalde afgangne Frands Jepsen Tarm, fordum borger her sst, hans efterladte arvinger, item Henrik Jacobsen Heggelund, borger her sst, disligeste forrige overformynder her sst salig Berent Clausen pottemager hans arvinger og Mads Tomasen Bjerg, og i rette lagde borgmestre og råds efterskrevne befaling, eftersom nu efter Frands Tarms afgang formenes at det værgemål, som han har været forordnet til for Henrik Hegelunds steddøtre Kirsten Nielsdatter og Johanne Nielsdatter, ikke har haft sit tilbørlige opsyn, da befales derfor itzige overformyndere her sst Ude Bertelsen og Jørgen Pedersen Natteler det straks at efterforske. herhos i rette lagde overformynderne deres efterskrevne indlæg, at de har ladet citere til bytinget Henrik Jacobsen og salig Frands Jepsen Tarms arvinger, item salig Berent Clausen pottemager hans arvinger og Mads Tomasen overformynder, der skiftet holdtes efter salig Niels Jensen Tyrstrup og hans salig hustru Mette Hjarresdatter, og da samme tid tog Henrik Heggelund børnenes gods til sig, som de var arveligt tilfaldet, og børnenes tilforordnede værge Frands Jepsen Tarm ikke har taget nogen nøjagtig forsikring på børnenes vegne, sætter derfor i rette, om Henrik Jacobsen og børnenes forordnede værge salig Frands Jepsen Tarms arvinger jo ikke bør at betale børnenes retmæssige arvs fordring, og hvis ikke, om da overformyndere, som den tid var over skifte efter deres salig forældre, bør at svare fornævnte to piger til deres arvepart. derhos i rette lagdes skiftebreve efter salig Niels Jensen Tyrstrup og hans hustru Mette Hjarresdatter, dateret 24/1 1661 og 30/10 1662. dernæst blev i rette lagt salig Frands Tarms efterladte enkes efterskrevne indlæg, undertegnet MOD. derefter blev afsagt, såsom i overformynderbogen intet findes om de omtvistede arvelodder indført, den tilforordnede værge siger sig ikke noget at have annammet af samme børns gods, men det stedfaderen Henrik Heggelund har haft under hænder, da vides ikke byfogden at kunne de da værende overformyndere at befri, men de tilligemed de da værende borgmestre og råd og den tilforordnede værge samtlig tilfindes at forskaffe oven indførte to piger deres retmæssige tilfaldne arv, hvis de ikke allerede bekommet har.

 (102)

2/6 1675.

** blev læst og påskrevet KM forordning og bevilling for KM undersåtter anlangende handel på sankt Tomas i Vestindien.

** Jens Pedersen rådmand lod læse og påskrive en landstings varsels seddel, dateret Viborg 12/5 næst afvigt.

** Niels Andersen Bøgvad lod tilbyde hvis gods, han under værgemål har, Maren Henriksdatter tilhørende, om nogen det vil købe, kan de det efter vurderingen bekomme.

** Niels Andersen Bøgvad æskede byfogden at fyldestgøre en dom her af tinget 27/1 næst afvigt imod Inger, salig Mogens Eriksens, og husfogdens enke anlangende unionsskat.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasen Bjergs vegne har varsel givet overformyndere Ude Bertelsen og Jørgen Pedersen Natteler og Las Bonum her sst, og Mads Tomasen i rette lagde et tingsvidne her af bytinget 21/4 næst afvigt, og æskede i dag, som er 4.ting, skiftebrev og dokumenter Else Eggertsdatters arv angående, eftersom han efter befaling er forordnet til hendes værge.

** Morten Christensen, prokurator her sst, på Knud Bertelsens vegne lod tilbyde en del af Anne Henriksdatter Ravns arvegods, beløber sig 80 sletdaler, om nogen det vil købe, og er i dag hans 3.ting for tilbud.

(103)

** Morten Pedersen her sst på egne og søskendes vegne havde ladet i rette kalde efterskrevne udenbys personer for gæld, der iblandt Niels Pedersen på formand Troels Mikkelsens vegne i Skærbæk, Hans Mikkelsen på hans far Mikkel Madsens vegne i Stovstrup, Karen Peder Lassens i Erritsø, Hans Sørensen og Jørgen Sørensen Skytte ? på far Søren Hansens vegne i Trelde, og satte Morten Pedersen i rette på egne og søskendes vegne, at eftersom oven bemeldte er ham og hans søskende i deres fædrene og mødrene arv tilfaldet, om de ikke bør inden 15 dage at betale. herimod mødte Niels Olufsen i Tavlov Nebel på sin formand Laurids Knudsen hans vegne og i rette lagde efterskrevne tingsvidne af Elbo herreds ting 6/11 1660, hvori meldes, varsel at være givet for salig Peder Udsens hus, og der varsel givet salig Peder Udsens hustru og hans arvinger at møde til skifte efter salig Laurids Knudsen 7/11 næst kommende at svare hans hustru Else Sørensdatter imod arv og gælds frasigelse efter hendes salig husbond Laurids Knudsen, og findes i samme skiftebrev Dorte Poulsdatter, salig Peder Udsens, lod fordre 12 daler. de andre var ikke mødt, hvorfor sagen blev opsat 3 uger.

(104)

** Morten Pedersen her sst i rette lagde en opsættelse her af tinget 19/5 næst afvigt over en del i Brusk herred anlangende gælds fordring. derimod blev i rette lagt efterskrevne svar, blandt andet af Anders Mørk i Bjert, som berettede, at han leverede til salig Dorte Poulsdatter 2 læs hø for 5 år siden, og i rette lagde en kvittering under salig Peder Udsens hånd, dateret Kolding 29/8 1656, hvori meldes at Hans Andersen i Bjert havde betalt på sin svoger Peder Jensens vegne i Mørkholt 8 daler. sagen fremdeles opsat 8 dage.

** Morten Pedersen, borger og handelsmand her sst, på sin morbror Jens Poulsen til Søbygård hans vegne fik tingsvidne, at Morten Pedersen i rette lagde efterskrevne fortegnelse på kramvarer, som er hans søster Elisabeth Pedersdatter udlagt for hendes fædrene arvs fyldestgørelse, da efter hendes formynders deres kære morbror Jens Poulsen til Søbygård hans begæring og på hans vegne lader samme varer opbyde, om nogen er, som samme kram vil købe, og er det i dag hans 3 ting for tilbud.

(105)

9/6 1675.

** Knud Bertelsen gjorde i dag 4.tilbud, om nogen ville købe efter vurderingen Anne Henriksdatters arvegods.

** Mads Tomasen lod læse og påskrive et tingsvidne her af tinget 31/4 næst afvigt, og gjorde 2.æskning og begærede Else Eggertsdatters skiftebrev at måtte ham leveres.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Søren Lauridsen Dansken rådmand hans vegne har varsel givet Jacob Hansen Knude imod vidnesbyrds påhør, og efterskrevne vidnede, at de 3.pinsedag hørte, at Jacob Knude afkøbte Søren Dansken to markjorder for 8 snese daler, hvorpå de gav hinanden deres hænder, og Jens Swertfeger og Mikkel Kock lagde deres hænder derpå, men blev talt nogle gange at Knude fandt vel så mange penge, han kunne betale det med, og Søren Dansken gav på købet til de fattige, men Jacob Knude sagde, han havde ingen penge hos sig, og sagde han ville gå hjem og tale med sin kone først.

** Niels Nielsen Bøgvad æskede dom i den sag imod Bertel Hansen.

** varselsmænd hjemlede, at de på Dorte Froms vegne har varsel givet Tomas Mortensen, rådmand her sst, imod dom. Mads Tomasen Bjerg svarede, at han har annammet veksel sedler på 500 rigsdaler, som han skulle trække ind på hendes vegne fra Amsterdam og Lübeck, som Henrik Kock havde udgivet, af hvilke penge han har leveret 350 rigsdaler, men efterdi Dorte Froms ingen kvittering ville give ham, lod han de andre stå til Lübeck, at hun selv kunne trække dem ind, eftersom han havde ingen tak derfor.

** Axel Villumsen på Dorte, salig Anders Madsens indvånerinde her sst, hendes vegne havde ladet i rette kalde Tomas Mortensen, rådmand her sst, og i rette lagde han en dom af Bergen rådstue 14/5 1674 over Henrik Kock, amtskriver over Bergen, for 1300 rigsdaler. sagen blev opsat 8 dage.

(106)

** Knud Bertelsen, borger og handelsmand her sst, på Anne Henriksdatter Ravn, som han er tilforordnet værge, for hendes vegne fik tingsvidne, at Knud Bertelsen opbød og tilbød en del af Anne Henriksdatters arvegods, som er løsøre bedragende sig 80 sletdaler undtaget markjorder, om nogen det vil købe, og er i dag hans 3.ting for tilbud.

** Axel Villumsen på Sonne Pedersen hans stedbørns vegne med opsættelse her af tinget 10/5 næst afvigt, hvor Morten Pedersen her sst på sine søskendes og egne vegne havde ladet i rette kalde efterskrevne udenbys personer imod dom for gæld, hvorimod blev fremlagt efterskrevne svar, at de havde kvittering fra salig Peder Udsen, samt regnskab imod salig Dorte Poulsdatter, hvorefter en del blev tilfundet deres gæld at betale.

(107)

** Niels Andersen Bøgvad her sst, forordnet værge for salig Henrik Ravns datter Maren Henriksdatter, på hendes vegne lod opbyde hendes tilfaldne arvegods efter hendes salig mor, om nogen det vil købe, og er i dag 2.ting for tilbud.

(108)

** Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, på sine egne samt Sonne Pedersen rådmand og Karen, salig Jens Saxes her sst, deres vegne havde ladet i rette kalde Bertel Hansen skomager her sst for 6 års resterende husleje 42 sletdaler, som han til dem skyldig er af det hus han ibor, salig Bertel Mikkelsen tilforn tilhørende, hvori enhver efter skiftebrev, dateret 17/1 1661, for gælds fordring er berettiget, hvilken husleje han blev tilfundet at betale.

** Axel Villumsen på Sonne Pedersen rådmand hans stedbørn deres vegne havde ladet i rette kalde efterskrevne udenbys personer for gæld, der iblandt Jep Sørensen på formand Keld Jacobsens vegne i Seest, Poul Sørensen på formand Søren Hjulers vegne sst. ingen mødte, hvorfor sagen er opsat i 3 uger.

** Jens Pedersen rådmand her sst lod med Niels Andersen Bøgvad læse og påskrive en varsels seddel, dateret Viborg landsting 12/5 næst afvigt, anlangende skifte efter hans salig hustru.

(109)

16/6 1675.

** Peder Årø æskede dom på byfogdens vegne imod Hans Nielsens kone.

** Niels Andersen guldsmed tilbød på Maren Henriksdatter Ravns vegne, som han er værge for, alt det arvegods hende efter far og mor er tilfaldet, om nogen det for vurderingen ville købe.

** varselsmænd afhjemlede, at de på overformyndere Ude Bertelsen og Jørgen Pedersen Natteler her sst deres vegne har varsel givet Mads Tomasen Bjerg her sst, som er anordnet og befalet at være værge for salig Eggert Rollufsens datter, Else Eggertsdatter, og hendes arvegods til sig at annamme, som Las Bonum forrige værge inde har, og Mads Bjerg ikke samme befaling har efterkommet, da formente overformynderne, Mads Bjerg samme værgemål straks at antage, hvilket han blev tilfundet.

** Peder Christensen Årø kæmner på borgmester Faust her sst hans vegne havde ladet i rette kalde Margrete, salig Hans Nielsen Kamps efterleverske, med hendes lovværge Hans Hansen Mouridsen, så og Peder Hansen, rendemester her sst, efterdi over skifte efter salig Jens Nielsen Kamp 26/6 1674, muligt efter vrang beretning og mening, bemeldte enke at være udlagt i det hus på Lusby bjerg, men som formenes salig Eggert Rollufsens datter i bemeldte hus med halvdelen er berettiget efter hendes salig fars skiftebrev af dato 14/7 1671, alligevel enken Margrete, salig Hans Kamps, det til Peder Hansen har solgt, sætter i rette og formener, at salig Eggert Rollufsens datter bør at nyde halvparten i samme hus. derhos i rette lagde et skiftebreve efter salig Eggert Rollufsen 14/7 1671, hvori findes at moderen og barnet er indført i gården oven Lusbybjerg hver for 114 sletdaler, samt skiftebrev efter salig Hans Nielsen Kamp 26/6 1674, hvori meldes enkens lod er tilfaldet i det hus på Lusbybjerg for 48 sletdaler, hvilke dokumenter blev læst og påskrevet. ingen mødte.

(110)

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Jacob Hansen vadrider og hans hustru, og Peder Årø gav dem til sag, eftersom de har udlagt både til kirken og de fattige, for deres datter Margrete Jacobsdatter måtte komme på kirkegården og i kristen jord, og ellers eksekutionen måtte ske på et ærligt sted, og satte han i rette, de deres løfte uden videre ophold at efterkomme og med borgmestre og råd om dets kvantum at forenes. på begæring blev sagen opsat 8 dage.

** Las Jensen Bonum lod læse og påskrive et tingsvidne her af tinget 12/5 næst afvigt.

** den sag Dorte Froms har imod Tomas Mortensen rådmand er fremdeles opsat 8 dage.

** Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, på salig Henrik Ravns datter Maren Henriksdatter, som han er værge for, fik tingsvidne, at han to tingdage næst tilforn har opbudt Maren Henriksdatter alt hendes tilfaldne arvegods til købs, så er det i dag hans 3.ting for tilbud.

23/6 1675.

** KM byfoged lod læse og påskrive efterskrevne obligation, dateret København 10/6 1675, af Conrad Schmidt udgivet til mester Bertel Bartholin professor i København, at eftersom han efter afregning på det kongelige skatkammer er blevet skyldig for et forløfte for hans kære stedsøn Bertel Knudsen, forrige tolder i Ebeltoft, 795 rigsdaler, så lover han at betale samme sum i næst følgende år, og derfor sætter hans hus i pant.

(111)

** Peder Christensen Årø på borgmestre og råds vegne æskede dom i den sag imod Jacob Hansen vadrider. herimod mødte Jacob Vadrider og svarede, at han ville sit løfte efterkomme, han ville give de fattige for hans dør og give til kirken således, at hver kan se derpå.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersen rådmands vegne har varsel givet Lorends Clausen, bartskærsvend sst, på hans fars vegne for 3 sletdaler, som Lorends Clausen og hans bror Gert Clausen blev tilfundet at betale.

** Axel Villumsen på Dorte Froms vegne i rette lagde en opsættelse her af tinget 9/6 næst afvigt kontra Tomas Mortensen rådmand og æskede dom.

** Axel Villumsen på Dorte, salig Anders Madsens efterleverske her sst, hendes vegne med opsættelse her af tinget 9/6 næst afvigt havde i rette kaldt Tomas Mortensen, rådmand her sst, og fremlagde en dom af Bergen rådstue 14/5 1674, som Tomas Mortensen på Dorte salig Anders Madsens vegne over Henrik Kock, amtskriver på Bergenhus, forhvervet har på 1300 rigsdaler, som han er tildømt at betale inden trende solemærker. herhos i rette lagdes efterskrevne opskrift, den sum penge som Tomas Mortensen, rådmand i Kolding, på mine egne og børns vegne ved Bergenhus var tilbetroet at oppebære, bedrager sig 1300 rigsdaler, deri dekorteres og godtgøres på min datter Elisabeth, major von Mönchausens, hendes vegne 130 rigsdaler og på mine sønners vegne 17 rigsdaler, og af Tomas Mortensen leveret 733 rigsdaler, bliver så igen til rest 419 rigsdaler, som formenes Tomas Mortensen inden 15 dage bør at betale, Kolding 9/6 1675 Dorte salig Anders Madsens. Mads Tomasen Bjerg svarede, at han har annammet veksel sedler på 500 rigsdaler, som han skulle trække ind på hendes vegne fra Amsterdam og Lübeck, som Henrik Kock havde udgivet, af hvilke penge han har leveret 350 rigsdaler, men efterdi Dorte Froms ingen kvittering ville give ham, lod han de andre stå til Lübeck, at hun selv kunne trække dem ind, eftersom han havde ingen tak derfor. herimod mødte Tomas Mortensen, rådmand her sst, og i rette lagde sit efterskrevne indlæg, at han i alle måder har søgt hendes bedste, og før hans rejste til Norge og tog afsked med hende at hvis, han gjorde og lod deri, var hun tilfreds med, som af fuldmagt kan fornemmes. dom ikke indført.

(113)

** Peder Christensen Årø kæmner på borgmestre og råd deres vegne her sst havde til 16/6 næst afvigt ladet i rette kalde Jacob Hansen vadrider, borger her sst, og hans hustru og Peder Årø gav dem til sag, eftersom de har udlagt både til kirken og de fattige, for deres datter Margrete Jacobsdatter måtte komme på kirkegården og i kristen jord, og ellers eksekutionen måtte ske på et ærligt sted, og satte han i rette på borgmestre og råds vegne, at de deres løfte uden videre ophold at efterkomme. herimod mødte Jacob Vadrider og svarede, at han ville sit løfte efterkomme, han ville give de fattige for hans dør og give til kirken således, at hver kan se derpå, hvorefter blev afsagt, at Jacob Hansen bør samme sit løfte straks at efterkomme, således det kan være rummeligt og takværdigt.

** Morten Pedersen her sst på egne og søskendes vegne med opsættelse her af tinget 2/6 næst afvigt da at have ladet i rette kalde efterskrevne udenbys personer for gæld efter bog og obligationer, der iblandt i Stovstrup Hans Mikkelsen på far Mikkel Madsens vegne, i Igum Hans Sørensen og Jørgen Sørensen Skytte på far Søren Hansens vegne, hvilken gæld de blev tilfundet at betale.

(115)

** Niels Andersen Bøgvad, borger og indvåner her sst, på salig Henrik Ravn hans datter Maren Henriksdatter, som han er værge for, hendes vegne fik tingsvidne, at Niels Andersen gav til kende, at det var i dag hans 4.ting, han opbød Maren Henriksdatter al hendes tilfaldne arvegods, om nogen det ville købe, kunne de det efter vurderingen bekomme.

** Sonne Pedersen rådmand lod læse og påskrive et vurderingsvidne her af tinget 14/4 næst afvigt på salig Birgitte, hr Henrik Splets af øster Linnet hendes 4 boder og stald her i Kolding, og stod efterskrevne vurderingsmænd og var deres vurdering gestendig.

** endnu lod Sonne Pedersen læse og påskrive en Viborg landstings varsels seddel, dateret 14/4 næst forleden, og gjorde tilbud om nogen af salig Birgitte hr Henrik Splets arvinger for hans fordring ville ham kontentere, er det i dag hans 1.ting for tilbud.

(116)

30/6 1675.

** Andreas Boysen af Fredericia lod læse og påskrive en beskikkelses seddel, dateret 23/6 1675, item lod læse og påskrive en dom her af bytinget 14/4 næst afvigt imod Tomas Mortensen rådmand.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Tomas Tomasen felbereder den ældre og Christen Kammersgård her sst, og borgmester Faust gav Tomas Tomasen den ældre til sag for en tønde tran og for 9 skind, og Christen Kammersgård for 12 daler lånte penge. ingen mødte, sagen opsat 8 dage.

** Sonne Pedersen lod læse og påskrive en Viborg landstings varsels seddel, dateret 14/4 næst afvigt, imod salig Birgitte, hr Henrik Splets i øster Linnet, hendes arvinger, om de for hans fordring efter hende ville ham kontentere, og er det i dag hans 2.ting for tilbud.

7/7 1675.

** varselsmænd afhjemlede, at de varsel har givet Andreas Boysen i Fredericia på Tomas Mortensen rådmand og Niels Olufsen, byfoged her sst, deres vegne imod vidnesbyrds påhør, og efterskrevne vidnede, at de var i dag 14 dage næst afvigt i Tomas Mortensen rådmands hus med byfogden at gøre Andreas Boysen i Fredericia udlæg for en sum penge efter en doms indhold, da hørte de, at Tomas Mortensen rådmand tilbød Andreas Boysen, at hvis han ham skyldig var, ville han ham fornøje, og da sagde Andreas Boysen, at kunne han ikke få udlæg i skuden, ville han intet have i dag, og byfogden undskyldte sig, at han ikke turde gøre udsæt i skuden, eftersom den fra Tomas Mortensen til Baldser Nielsen var overdraget efter kontrakts formelding, så gik Andreas Boysen bort.

 (117)

** borgmester Faust æskede dom over Tomas Tomasen felbereder den ældre og Christen Kammersgård.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at han lod læse og påskrive efterskrevne vurderingsvidne her af bytinget 14/4 næst afvigt, at efterskrevne borgere her sst vidnede, at de har været til en vurderings besigtelse på salig Birgitte, hr Henrik Splets fordum boende i Linnet, hendes arvingers fire boder, liggende her i Kolding i Østergade, Kattesund ved den søndre og Jørgen Andersen byskrivers have ved den vestre ende, og vurderede de samme boder, eftersom de i bygning er ganske brøstfældige, for 120 sletdaler. herhos lod læse og påskrive en landstings varsels seddel, dateret Viborg 14/4 næst forleden, da at være stævnet alle salig Birgitte, salig Henrik Splets af øster Linnet, hendes efterladte arvinger, enten de findes inden eller udenlands, for syn på 4 brøstfældige boder i Østergade i Kolding, som den salig kvinde tilforn har tilhørt

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde ladet i rette kalde alle salig Birgitte, hr Henrik Splets af øster Linnet, hendes efterladte arvinger ved efterskrevne varsels seddel af Viborg landsting 16/4 næst afvigt for syn og andre lovmål, anlangende 4 brøstfældige boder i Østergade i Kolding, som den salig kvinde tilforn har tilhørt, og gav Sonne Pedersen til sag efter en opskrift på hans fordring 141 daler, og han lod læse og påskrive et vurderingsvidne her af tinget 14/4 næst afvigte, hvori samme boder blev vurderet for 120 sletdaler, og formente Sonne Pedersen, at eftersom han havde gjort tilbud, om nogen af hendes arvinger for hans fordring ville ham kontere, så er det i dag hans 3.tilbud og formente, det berørte ejendom bør at følge ham for ejendom, hvilket han blev tilfundet.

(118)

** Jens Hansen kontrafejer, borger her sst, fik tingsvidne, at Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, på sine egne og Else, Mikkel Skanderups, samt Knud Bertelsen, de fattige husarmes forstander, på deres vegne solgte og skødte fra dem og deres arvinger samt fra de fattige husarme og til Jens Hansen kontrafejer hans hustru Maren (blank) og deres arvinger den bod, som han nu ibor, som tilforn tilhørte salig Jens Nielsen, fordum rådmand her sst, som Niels Andersen Bøgvad og Else, Mikkel Skanderups, arveligt er tilfaldet, item den øde bod, som Jacob Hattemager tilforn har tilhørt, og de fattige for ejendom er tildømt, liggende her i Kolding i Østergade imellem salig Henrik Ravns gård ved den søndre og Anders Swertfegers bod ved den nørre side, adelgaden ved den østre og salig Henrik Ravns gård ved den vestre ende.

** Knud Bertelsen, borger og de fattige husarmes forstander, sst fik tingsvidne, at Jens Hansen kontrafejer kendtes for sig sin hustru Maren (blank) og deres arvinger skyldig at være de fattige husarme 10 sletdaler, og derfor pantsatte ovennævnte bod.

(119)

14/7 1675.

** Niels Jørgensen bager, borger i Fredericia, med fuldmagt af Andreas Boysen der sst havde ladet varsel give Niels Olufsen byfoged og Tomas Mortensen, rådmand her sst, og i rette lagde en skriftlig beskikkelse samt et skriftligt indlæg. på begæring blev sagen opsat 4 uger.

(120)

** Morten Pedersen, indvåner her sst, på sine egne og søskendes vegne i rette lagde en opsættelse her af bytinget 9/6 næst afvigt, da at have ladet i rette kalde efterskrevne udenbys personer for gæld efter bog og obligationer

** KM husfoged lod advare at hvem, som har nogen svin, at de holder dem fra og af Skinderborg løkke, eftersom en del deri er befundet og gjort skade på kornet.

(121)

21/7 1675.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Poul Findsen her sst hans vegne og på byfoged Niels Olufsens vegne har varsel givet Poul Findsens hustru Karen Madsdatter, at efterdi hun har bragt sig i rygte for letfærdig omgængelse i hendes ægteskab, og er blevet befundet med tyveri udaf magister Anker Sørensens vindue og godset bortsolgt, item da hun blev hensat i byens gemme, til dom over hende kunne hændes, er hun derfra undveget, da formener byfogden, hun af byen bør at forvises. sagen er opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM og Kolding bys vegne har varsel givet Jacob Hansen og hans svend at svare byens kæmner for begået klammeri. sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Mads Christensen bager og Peder Jepsen Lybcher, for de ikke vil køre lovens ægter. eftersom ingen af dem mødte, er sagen opsat 8 dage.

28/7 1675.

** blev læst og påskrevet efterskrevne obligation af velb Mogens Marsvin udgivet til velb Peder Juel til Vrejlev kloster, KM oberstløjtnant til hest, lydende på 200 rigsdaler, hvorfor han pantsætter hans gård, liggende i Kolding på torvet, som ham arveligt er tilfaldet efter hans salig mor fru Margrete Galt.

(122)

** den sag, byens kæmner har imod Jacob Knude og Mads Christensen bager samt Peder Lybcher, er fremdeles opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Nielsen Bøgvad hans vegne har varsel givet Hans Andersen og Anders Knudsen her sst, og æskede Niels Bøgvad Hans Andersens regnskabsbog i retten til i dag 8 dage.

4/8 1675.

** blev læst og påskrevet en obligation af velb Mogens Marsvin udgivet til velb Peder Juel, KM oberst til hest, udgivet 11/6 næst afvigt.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Tomas Tomasen den yngre og Mads Phillipsen smed her sst, forleden års byens kæmnere.

** Peder Jensen Brun på velb kornet Grube hans vegne lod læse og påskrive en landstings dom, dateret Viborg 5/3 1675, anlangende noget tobak, og æskede byfogden at gøre hans udsæt i det ham tildømte tobak. byfogden erbød sig i dag at ville efterkomme dommen.

** Anders Knudsen buntmager på Hans Andersens vegne lod tilbyde Niels Nielsen Bøgvad en kakkelovn, som er gjort ham til udsæt.

** Niels Nielsen Bøgvad gjorde i dag hans 2.æskning, at han begærede Hans Andersens regnskabsbog i rette.

** Jørgen Pedersen Natteler overformynder lod læse og påskrive en dom her af tinget 26/5 næst afvigt, og begærede byfogden den ville fyldestgøre. 1.ting for æskning.

** Niels Olufsen byfoged æskede dom i den sag imod Poul Findsens hustru Karen Madsdatter. hun mødte ikke, så sagen er fremdeles opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Christen Hansen Kielbech på Peder Bredals vegne for 5 mark. sagen er opsat 14 dage.

** Christen Hansen Møller, borger her sst, på gudfrygtige pige Maren Jensdatter Saxe her sst, som han er forordnet værge for, hendes vegne fik tingsvidne, at Niels Hansen Brun, borger og handelsmand her sst, på ærlige og gudfrygtige hustru Karen Mikkelsdatter, salig Jens Pedersen Saxe, fordum borger og handelsmand her sst, hans efterleverske, hendes vegne gav Christen Hansen Møller på Maren Jensdatter Saxes vegne forvaring og forsikring for hendes patrimonium, som hende efter hendes salig far Jens Pedersen Saxe er tilfaldet efter skiftebrev, dateret 17/2 1673, kapital 385 sletdaler i hendes gård, liggende her i Kolding ved Rendbanen imellem Knud Bertelsens gård ved den vestre og Bertel Mikkelsens gård ved den østre side, adelgaden ved den søndre og Kattesund ved den nørre ende, som er vurderet for 500 sletdaler.

(123)

** Sonne Pedersen lod læse og påskrive en missive fra København anlangende bådsmændene her af Kolding, dateret 24/7 næst afvigt.

11/8 1675.

** blev læst og påskrevet en kongelig forordning om bededage at holdes 17/2 og 24/9 samt 1/10 næst kommende, dateret 27/7 1675.

** Niels Nielsen Bøgvad æskede Hans Andersens regnskabsbog i rette. Anders Knude herimod i rette lagde et indlæg, hvori han formener, at Niels Bøgvad ikke bør at fremæske hans regnskabsbog, efterdi han tilforn vedgik gælden,

** Anders Knudsen buntmager på Hans Andersens vegne tilbød Niels Bøgvad en jern kakkelovn, som er udsat.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Laurids Bøssemager på Anders Pedersen i Fredericia hans vegne for sin sandhed at aflægge, item Hans Andersens hustru og datter.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Baldser Nielsen rådmands vegne har varsel givet Birgitte, Gert Hattemagers, og Axel Markorsen her sst for resterende husleje. ingen mødte, sagen opsat 14 dage.

** Jørgen Pedersen Natteler, overformynder her sst, lod læse og påskrive en dom her af tinget 26/5 næst afvigt, og begærede byfogden den ville fyldest gøre, og er i dag hans 2.ting for æskning.

18/8 1675.

** blev læst og påskrevet KM forordning om bededage.

** blev læst og påskrevet KM forordning om landeværn, dateret 6/8 1675.

** Jørgen Pedersen Natteler overformynder lod læse og påskrive en dom her af bytinget 26/5 næst afvigt, og begærede at byfogden den ville fyldestgøre, og er i dag 3.ting for æskning.

(124)

** Niels Jørgensen bager, borger i Fredericia, på Andreas Boysen i Fredericia hans vegne havde ladet varsel give Niels Olufsen byfoged og Tomas Mortensen rådmand for hvis, han har dem til at tale imod beskrevet opsættelse. Niels Olufsen byfoged herimod i rette lagde et tingsvidne her af tinget 7/7 næst afvigt samt en overdragelse, dateret 12/4 næst afvigt, og et skriftligt indlæg.

** Jørgen Pedersen Natteler, borger og overformynder her sst, lod læse og påskrive en dom her af tinget 26/5 næst afvigt, og æskede byfogden at han den ville fyldestgøre, og er i dag hans 3.ting for æskning.

** Mads Pedersen på Herredskær fik tingsvidne, at han havde ladet varsel give Jes Pedersen i Rugsted at svare Mads Pedersen, og han gav last og klage over Jes Pedersen, for han uden skyld og årsag med mange hug og slag har ham overfaldet på adelgaden, og efterskrevne vidnede om overfaldet.

** Morten Christensen prokurator på Conrad Reche og Søren Nattelers vegne lod læse og påskrive en dom af Viborg landsting 5/5 1675 imod Berent Pottemagers arvinger, og æskede byfogden den at fyldestgøre.

** Anders Buntmager på Hans Andersens vegne lod tilbyde Niels Nielsen Bøgvad den jern kakkelovn, som fra ham er udsat.

** Poul Mogensen, indvåner her sst, på sine kære brødre samt medarvingers og egne vegne fik tingsvidne, at efterskrevne borgere her sst vidnede, at de 6/8 næst afvigt var til en vurderings besigtelse på den gård, salig Morgens Eriksen tilforn har tilhørt, liggende i Kolding i Søndergade, den hosliggende bod samt afgangne Jørgen Beyers og salig Anne Lauges gård ved den vestre og afgangne Anne Poul Dalbys gård ved den østre side, adelgaden ved den nørre og Bøddelstræde ved den søndre ende, og vurderede de samme gård for 420 sletdaler. desuden vurderede de efterskrevne tofter kålgård og enghave.

(125)

** Niels Jørgensen bager, borger og indvåner i Fredericia, på Andreas Boysen der sst hans vegne havde ladet i rette kalde Niels Olufsen byfoged og Tomas Mortensen, rådmand i Kolding, imod dom, eftersom Niels Olufsen nægtede ham at få udlæg efter hans egen udstedte dom for hans gældsfordring i Tomas Mortensens skudepart. Niels Olufsen byfoged herimod i rette lagde efterskrevne tingsvidne her af tinget 7/7 næst afvigt samt efterskrevne overdragelse af Tomas Mortensens skudepart til Baldser Nielsen rådmand samt efterskrevne indlæg. sagen blev opsat 14 dage.

(126)

** Morten Pedersen her sst på sine egne og søskendes vegne havde ladet i rette kalde efterskrevne udenbys personer imod beskyldning og dom for gæld. derimod blev fremlagt efterskrevne indlæg. ingen mødte, sagen opsat 4 uger.

 (127)

25/8 1675.

** blev læst KM forordning om bededage samt forordning om landeværn.

** varselsmænd afhjemlede, at de har på Mads Phillipsens vegne varsel givet Peder Pedersen Bredal, for han ej efter ofte anfordring skattemandtallet på 2.fjerding over kobberskatten fra sig til ham levere. Peder Bredal leverede nu for retten ommeldte mandtal.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Pedersen på Herredskær hans vegne har varsel givet Jes Pedersen i Rugsted at svare imod vidnesbyrds påhør, og efterskrevne vidnede, at de sankt olufs markedsdag så, at Mads Pedersen fik to slag af et svøbeskaft, men den, der gjorde det, kendte de ikke, og ikke så at Mads Pedersen gav ham nogen årsag i nogen måde.

(128)

** Jørgen Pedersen Nattelerm overformynder her sst, lod læse og påskrive en dom her af tinget 26/5 næst afvigt imod forrige overformyndere og Frands Tarms arvinger, og begærede at byfogden den ville fyldestgøre, og er i dag hans 4.ting for æskning.

** Mads Tomasen Bjerg, værge for Else Eggertsdatter, lod læse og påskrive et skiftebrev, dateret 14/7 1671, og lod tilbyde hvis ejendomme og løsøre, som han på bemeldte piges vegne er udsat hos efterskrevne, om nogen det vil sig til forhandle, kan de det efter vurderingen bekomme.

** Mads Tomasen Bjerg, borger og handelsmand her sst, fik tingsvidne, at Morten Pedersen, borger og handelsmand her sst, på sin kære bror Ude Pedersen studioso theologiæ skødte og afhændede fra Ude Pedersen og hans arvinger og til Mads Tomasen hans kære hustru Maren Nielsdatter og deres arvinger den gård som Iver Pedersen Hvid nu ibor, liggende i Kolding i Klostergade imellem Mads Tomasens egen gård ved den søndre og Hans Nielsen Oddersteds ejendom ved den nørre side, adelgaden ved den vestre og kongens jord og reberbanen ved den østre ende.

1/9 1675.

** Niels Jørgensen bager, borger i Fredericia, i rette lagde en opsættelse her af bytinget 18/8 næst afvigt og æskede derefter dom.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Jens Troelsen, danske skoleholder her sst, for sin sandhed at vidne, samt Karen Madsdatter Poul Findsens hustru.

** Poul Hansen Findsen, borger her sst, fik tingsvidne, at han havde ladet varsel give hans hustru Karen Madsdatter med hendes lovværge at svare imod vidnesbyrds påhør, og efterskrevne vidnede skriftligt og mundtligt, at Karen Madsdatter og en rytter, som lå i Mads Hjertings hus, havde deres gang til hverandre såvel nat som dag, så hun tjente ham i adskillige måder og befundet i kærlighed til ham, såsom han havde været hendes ægtemand, og da hendes bror Niels Madsen Nebel spurgte hendes usømmelige levned, lod de hente magister Anker Sørensen, hvor da hun blev eksamineret og straffet. dernæst lod magister Anker Sørensen, sognepræst her sst, ved hans søn magister Anker Ankersen fremlægge hans efterskrevne attest, og byfogden vidnede om tyverier, hun havde begået.

(129)

** Conrad Tobiasen felbereder, borger her sst, eftersom han hidindtil har været værge for Inger Sørensdatter, fik tingsvidne, at Niels Jensen i Tårup i Tavlov sogn gav Conrad Reche felbereder og hans hustru Karen Christensdatter og deres arvinger afkald og kvittering for al det værgemål, som Conrad Tobiasen felbereder for hans hustru Inger Sørensdatter under formynderskab haft har for hvis, hende arveligt er tilfalder efter hendes salig mor Johanne Clausdatter, som boede og døde i Kolding, efter skiftebrev, dateret 7/7 1670.

** Niels Jørgensen bager, borger og indvåner i Fredericia, på Andreas Boysen der sst hans vegne
 med opsættelse her af tinget 18/8 næst afvigt da at have stævnet byfoged Niels Olufsen, Tomas Mortensen, rådmand i Kolding, anlangende den indførsel, byfogden nægtede ham at gøre i Tomas Mortensens skudepart. Niels Olufsen herimod fremlagde efterskrevne tingsvidne her af tinget 7/7 næst afvigt samt Tomas Mortensens efterskrevne indlæg, indeholdende blandt andet, at da Andreas Boysen med byfogden var i hans hus at gøre udlæg for en sum penge, da tilbød han ham hus og gård samt ejendoms jord og løsøre, men byfogden efter Andreases tilskyndelse endelig ville have indvisning i et skiberum, hvoraf han havde afstået sin anpart til Baldser Nielsen. derefter blev afsagt, da efterdi i rette lægges en dom af Kolding byting 14/4 1675, hvori Tomas Mortensen er tildømt at svare Andreas Boysen til hans fordring, og Tomas Mortensen tilbyder Andreas Boysen løsøre, jord og ejendom, da vidste fogden ej i den sag at kende, end byfogden jo bør sin dom at fyldestgøre.

(131)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Las Jensen Bonums vegne har varsel givet Henrik Jacobsen Bech, vadstedrider her sst, for 32 sletdaler. sagen opsat 14 dage.

(132)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersen rådmands vegne har varsel givet Mads Hjerting og Urban Skomager her sst, og gav Sonne Pedersen Mads Hjerting til sag efter en hans mors udgivne obligation, dateret Kolding 9/8 1657, lydende på 19 sletdaler. Urban Skomager på sin hustru Sidsel Hansdatters vegne efter bog 9 daler foruden resterende husleje. ingen mødte, hvorfor sagen er opsat 8 dage.

** Mads Tomasen Bjerg, borger her sst, som er i Las Jensen Bonums sted tilforordnet værge for Else Eggertsdatter, lod tilbyde hvis ejendomme og løsøre, som ham på bemeldte piges vegne er udsat hos efterskrevne efter opskrift, dateret 19/8 1675, om nogen det vil sig til forhandle, og er i dag hans 2.ting for tilbud.

8/9 1675.

** byfogden Niels Olufsen lod læse og påskrive to landstings domme af Viborg landsting 3/3 og 5/3 1675, anlangende noget tobak, som er blevet konfiskeret.

** Mads Tomasen, som er forordnet værge for Else Eggertsdatter, lod tilbyde hendes ejendomme og løsøre, som ham på hendes vegne er udsat, om nogen det vil sig til forhandle, og er i dag 3.ting for tilbud.

** Berent Schrøder handelsmand i Lübeck hans fuldmægtig Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, fik tingsvidne, at Erik Jørgensen, borger her sst, med fuldmagt af Henrik Laugesen, forrige byskriver her sst, og på hans vegne kendtes for ham og hans arvinger skyldig at være Berent Schrøder og hans arvinger 64 sletdaler, og derfor pantsatte hans efterskrevne have, liggende vesten for Kolding ved Svidegade.

(133)

** Niels Andersen Bøgvad på Tomas Mortensen rådmands vegne lod læse og påskrive en fuldmagt, hvori han befuldmægtiger ham at svare på Kolding byting imod hvis, Andreas Boysen har at ----, og erbød Niels Bøgvad og Niels Olufsen dem at gøre Andreas Boysen udsæt.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til 1/9 næst afvigt ladet i rette kalde Mads Jensen Hjerting og Urban Skomager, borgere her sst for gæld, Mads Hjerting for hans mors obligation, dateret 9/8 1657, hvorpå rester 61 daler. Urban Skomager på sin hustru Sidsel Hansdatters vegne efter den gamle bog 9 daler foruden resterende husleje, som de blev tilfundet at betale.

** Anders Knudsen, buntmager her sst, på hans hustrus far Hans Andersen hans vegne lod endnu tilbyde Niels Nielsen Bøgvad den jern kakkelovn, som hos ham af byfogden og dannemænd blev udsat fra ham til en doms fyldestgørelse for gælds fordring.

15/9 1675.

** blev læst og påskrevet KM forordning om byg og hvede at måtte udføres af Danmark.

** samt blev læst og påskrevet en kopi missive fra admiralitetet, anlangende farten imellem Jylland og København.

** Axel Villumsen på Sonne Pedersens medarvingers vegne i rette lagde en opsættelse af bytinget 18/8 næst afvigt, forhvervet over en del i Holmans herred, og æskede dom.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Kærs vegne har varsel givet Jens Poulsen, tømmermand her sst. Morten Christensen, prokurator her sst, på Hans Kærs vegne i rette lagde et indlæg, som blev læst og påskrevet. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Jacob Hansen udrider, borger her sst, at svare byens kæmner Christen Hansen Møller imod 1.ting for dele, formedelst han det udlovede til kirken og de fattige ikke endnu har erlagt, for hans datter Margrete Jacobsdatter måtte komme i kristen jord, og lod Christen Madsen læse og påskrive efterskrevne dom her af tinget 3/6 1675.

(134)

** Las Bonum, borger her sst, havde ladet i rette kalde Henrik Jacobsen Bech, KM udrider, for hvis hans hustru Margrete Henriksdatter er ham skyldig med hendes forrige salig mand Hans Nielsen Kamp, som er 39 daler. Henrik Jacobsen lod læse og påskrive et skiftebrev 2/6 1674 efter salig Hans Nielsen Kamp, hvori Las Bonum for sin fordring blev udsat i den part, enken havde i salig Eggert Rollufsens gård. da vides ikke rettere at al den stund, skiftebrevet endnu står usvækket, bør Las Bonum efter bemeldte skiftebrev at have sin betaling i den gård, salig Eggert Rollufsen tilhørte og afdøde.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Jens Poulsen, tømmermand her sst, på Hans Kærs vegne for 10 sletdaler. sagen opsat 14 dage.

** Axel Villumsen på Morten Pedersen, borger og handelsmand her sst, hans vegne samt hans søskendes vegne med opsættelse her af tinget 18/8 næst afvigt over efterskrevne i Holmans herred, der iblandt i Skærup Niels Jepsen smed på hustru Gertrud Nielsdatters vegne, Brøndsted Anders Hansen på far Hans Andersens vegne. derhos i rette lagde Morten Pedersen en dom her af bytinget 8/2 1665 samt obligationer og håndskrifter. herimod mødte Poul Staffensen i Pjedsted og i rette lagde efterskrevne indlæg, at hans formand Hans Nielsen Troelsen blev med gård gods og bohave i fejdetiden ruineret og ødelagt, så hans efterleverske Johanne Hanskone og deres arvinger ej det aller ringeste beholdt til gælds aflæggelse. dom er ikke indført.

(136)

** Johan Ravn her sst på Mads Tomasen Bjerg, borger og handelsmand her sst, hans vegne fik tingsvidne, at han tilbød hvis ejendomme og løsøre, Mads Tomasen på Else Eggertsdatters vegne, som han er tilforordnet værge for, er udsat, om nogen det efter vurderingen ville sig til forhandle, og er i dag hans 4.ting for tilbud.

(137)

22/9 1675.

** Baldser Nielsen rådmand æskede dom over Birgitte, salig Gert Hattemagers, hvorimod hun lod fremlægge et indlæg og byder sig med Baldser Nielsen til regnskab. da blev forelagt, at de på mandag skulle komme i Baldser Nielsens hus til regnskab i to mænds overværelse.

** Christen Hansen Møller, byens kæmner, lod læse og påskrive en landstings opsættelse, dateret 14/4 næst afvigt, anlangende salig Jørgen Beyers gård her sst, at møde i Viborg 30/9 næst kommende.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Jacob Hansen, udrider her sst, imod 2.ting til dele, og lod læse og påskrive en dom her af tinget 23/6 næst afvigt.

** Niels Jørgensen bager, borger i Fredericia, på Andreas Boysens vegne lod læse og påskrive en dom her af tinget 13/9 næst afvigt, og æskede byfogden den at fyldestgøre efter hans forrige i rette lagte dokumenter at gøre ham indvisning i begæret løsøre, nemlig skuden som før er meldt. byfogden derimod svarede, at han gerne skal gøre ham udsæt, hvad skuden angående vil derom endnu fornemmes bedre oplysning, om Baldser Nielsen noget deri ejer.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Dorte Froms vegne har varsel givet Tomas Mortensen, rådmand her sst, for 50 rigsdaler efter hans håndskrift, dateret 12/5 1674. Tomas Mortensen mødte ikke, sagen opsat 14 dage,

** Baldser Nielsen, rådmand her sst, havde til 11/8 næst afvigt ladet i rette kalde Birgitte, salig Gert Hattemagers her sst, for resterende husleje 10 sletdaler. Birgitte, salig Gert Hattemagers, lod efterskrevne indlæg i rette lægge, at hun ikke ved at være ham så meget skyldig, og henskyder sig til regnskab, underskrevet Kolding 25/8 1675 Birgitte salig Gerts.

(138)

30/9 1675.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Jacob Hansen udrider for 3.ting til dele, og lod byens kæmner læse og påskrive en dom her af tinget 3/6 næst afvigt. herimod mødte i rette Jacob Hansen og svarede, han selv ville tale minde med borgmestre og råd, og stille dem på kirken og de fattiges vegne tilfreds.

** Niels Andersen Bøgvad lod læse og påskrive en landstings stævning af Viborg landsting 20/9 næst afvigt imod Hans Tomasen Bjerg at møde til Viborg landsting 13/10 næst kommende.

** Niels Andersen Bøgvad på Tomas Mortensen rådmands vegne lod læse og påskrive en landstings stævning, dateret Viborg 27/9 1675, kontra Niels Olufsen, KM byfoged her sst, til 13/10 at møde til Viborg landsting.

** Henrik Jacobsen Bech begærede genpart af dom, som Morten Pedersen iblandt andet over hans hustru forhvervet har, anlangende gælds fordring.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Søren Lauridsen Danskens vegne har varsel givet Mads Phillipsen smed at svare til bytinget, Mads Smed mødte ikke, ej heller blev nogen sag givet.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet byfoged Niels Olufsen og Erik Jørgensen, vejermester her sst, og Morten Christensen i rette lagde efterskrevne indlæg under borgmester Fausts hånd, at eftersom borgmestre og råd har leveret Erik Jørgensen at gemme den tobak, som dem på rådstuen af vadstedriderne blev tilført, eftersom de med kornet Grube derom er i proces, nemlig 480 pund, og som fornemmes skal byfogden have meleret sig med samme tobak, borgmestre og råd uvidende, og henskikket det til kornet Grube, sætter i rette og formener, Erik Jørgensen bør at forskaffe borgmestre og råd og de fattige deres part, nemlig 130 skålpund, og byfogden, som har befattet sig ulovligt med det ham ej vedkom, derfor bør at lide efter rettens kendelse. sagen blev opsat 4 uger.

** Niels Nielsen Bøgvad, borger i Kolding, æskede byfogden at fyldestgøre en dom her af tinget 9/6 næst afvigt imod Bertel Hansen Møller her sst.

(139)

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Niels Olufsen, byfoged her sst, og Peder Bertelsen på Koldinghus begge for 1.ting for dele. Morten Christensen prokurator fremlagde borgmester Fausts vegne efterskrevne indlæg, at eftersom byfogden 2/12 1674 udstedt dom over Peder Bertelsen, og derefter 3.ting til dele 13/1 1675, men til 4.ting har forspildt ham hans ret med forventning, pengene skulle leveres, men som derpå ej fulgte, sætter derfor i rette og formener, Niels Olufsen med sådan forurettelse imod loven har forbrudt sin bestilling, og borgmester Faust til Peder Bertelsen bør at have hans 3.ting i dag til dele. så og i rette lagdes Peder Bertelsens obligation til borgmester Faust, dateret Kolding 31/5 1672, lydende på 26 rigsdaler, samt en dom her af tinget 2/12 1674, hvori Peder Bertelsen var tilfundet sin obligation at indfri. disligeste lagdes i rette en landstingsstævning, dateret 1/4 1675, kontra Niels Olufsen byfoged anlangende denne sag, og var Morten Christensen på borgmester Fausts vegne 1.ting for dele over Peder Bertelsen begærende.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på Hans Pedersen Kær, tømmermand her sst, hans vegne havde til 15/9 sidst afvigt ladet i rette kalde Jens Poulsen, tømmermand her sst, for 10 sletdaler både lånte penge og for hans arbejde, hvilken gæld han blev tilfundet at betale.

6/10 1675.

** varselsmænd hjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet KM byfoged Niels Olufsen og Peder Bertelsen. Niels Olufsen protesterede, at varslet ikke er lovligt, eftersom næst forleden tingdag var en torsdag, og i dag er en onsdag. Morten Christensen, prokurator her sst, fremlagde borgmester Fausts efterskrevne indlæg samt Peder Bertelsens obligation til borgmester Faust, dateret 31/5 1672, lydende på 26 rigsdaler. derefter blev afsagt, da eftersom ikke lovlig 8 dages varsel er givet i denne sag, turde fogden ej understå sig i dag noget delemål at udstede.

(141)

** Axel Villumsen på Dorte salig Anders Madsens vegne æskede dom over Tomas Mortensen rådmand.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet efterskrevne udenbys personer imod beskyldning og dom for gæld efter efterskrevne håndskrifter. forskrevne blev lovligt påråbt, mødte ingen, sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Jep Mikkelsen i Ødis Bramdrup på samtlige salig Inger salig Mogens Eriksens arvingers vegne, og gav Poul Mortensen til kende, at være berammet skifte efter bemeldte hans salig mor i hendes efterladte bod på næst kommende fredag, om Jep Mikkelsen da med andre kreditorer ville møde. ingen mødte.

** Morten Christensen, prokurator her sst, på Søren Lauridsen Dansken rådmand hans vegne havde ladet i rette kalde Mads Phillipsen smed, borger her sst, for 7 daler. Mads Bjerg mødte ikke, sagen opsat 8 dage.

** Axel Villumsen på Dorte, salig Anders Madsens efterleverske, hendes vegne havde til 22/9 næst afvigt ladet i rette kalde Tomas Mortensen, rådmand her sst, for 50 rigsdaler efter hans obligation, dateret 12/3 1674, herimod i rette blev lagt Tomas Mortensens efterskrevne indlæg, at han har i Bergen udlagt 20 rigsdaler til proces imod kammereren Henrik Kock, samt 10 rigsdaler til traktement, da salig Johan Badenhaupts lig blev bestediget i kirken. derefter blev afsagt, da eftersom rigtig obligation i rette lægges under Tomas Mortensens hånd, da bør han den at indfri inden 15 dage.

(142)

13/10 1675.

** blev læst og påskrevet KM plakat om hvem, som konsumptionen for 1676 vil forpagte.

** læst og påskrevet en seddel anlangende at skifte og deling efter salig Maren Jensdatter skal holdes 21/10 først kommende.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Mads Phillipsen og Tomas Tomasen felbereder den yngre, forleden år byens kæmnere, og gav Peder Christensen Årø, itzige år byens kæmner, dem til sag for 47 rigsdaler efter et regnskab under borgmester Fausts hånd, hvortil Mads Phillipsen svarede, at han havde overleveret et kæmnerregnskab til borgmestre og råd. sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Niels Olufsen, KM byfoged, på borgmester Fausts vegne, for han skal have i byens fængsel indsat Karen Madsdatter, Poul Findsens, eftersom hun skal af magister Anker Ankersen være anklaget for tyveri, hvilket hun skal have nægtet, og efter hun har sat en nat, har han hende igen givet løs og det uden borgmestre og råds forbevidst i alle måder, og satte i rette om byfogden ikke har handlet imod hans ed, landsens lov og recessen og derfor bør at lide. Morten Christensen i rette lagde Niels Olufsen Tommerup byfoged hans efterskrevne kundskab angående Karen Madsdatters tyveri af en forseglet bylt, som lå i mester Ankers vindue, og da sligt blev angivet, har han sligt ej ustraffet hengå, men da hun derom blev tilspurgt, blev det ved ed benægtet, indtil hun var i stadstårnet hen leveret, og da hun på 2.dagen derefter blev fremkaldt, gik hun til bekendelse og erbød sig at ville betale det, og hun blev siden på godtfolks forbøn udladt til videre. og var Morten Christensen på borgmester Fausts vegne 1.ting for dom begærende.

(143)

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Jacob Hansen udrider imod 1.ting for dele, og lod Peder Årø læse og påskrive en dom her af tinget 23/6 næst afvigt imod Jacob Hansen, anlangende hans datter Margrete Jacobsdatter.

20/10 1675.

** Jens Nielsen rådmand fremviste en befaling under borgmestre og råds navn anlangende urenlighed her på gaderne og begærede, at byfogden ville derover holde efter recessens formelding.

(144)

** Morten Christensen prokurator på borgmester Fausts vegne æskede dom i den sag angående nogle udenbys efter håndskrifter. er fremdeles opsat 8 dage.

** Peder Årø, byens kæmner, æskede dom i den sag imod forleden års kæmnere anlangende restants af byens kontributioner. er fremdeles opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Jacob Hansen udrider imod 2.ting for dele.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mette salig Peder Helts vegne har varsel givet Jens Troelsen, danske skoleholder her sst, for 10 daler for husleje af hendes gård i Lusby. Jens Troelsen mødte og herimod fremlagde en kvittering, at Jens Troelsen har betalt alt hvis, han var hans mor skyldig, dateret Kolding 23/9 1670. Jesper Pedersen Kyd. sagen opsat 8 dage,

(145)

27/10 1675.

** Peder Årø kæmner æskede dom over forleden års kæmner på resterende skatter af byen efter fortegnelse. på begæring blev sagen opsat 8 dage.

** Morten Christensen prokurator på borgmester Fausts vegne æskede dom over en del udenbys. sagen fremdeles opsat 14 dage.

** Morten Christensen, borger og prokurator, æskede dom i den sag imod byfogden Niels Olufsen anlangende Karen Madsdatter, Poul Findsens hustru. byfogden svarede, at når i retten fremlægges det borgmester Faust i sit indlæg foregiver, vil han sig derpå erklære. sagen begæredes opsat til 6.ugers dag.

** Morten Christensen æskede dom anlangende tobakken. sagen fremdeles opsat 14 dage.

** Morten Christensen æskede på Hans Kærs vegne den dom imod Jens Poulsen tømmermand.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet på Jacob Hansen udriders vegne Hans Rask her sst for to 18 alens bjælker. sagen opsat 8 dage.

** Niels Nielsen Bøgvad æskede byfogden at fyldestgøre en dom imod Bertel Hansen.

3/11 1675.

** blev læst og påskrevet KM befaling anlangende fedevarer må til Rostock føres.

** varselsmænd afhjemlede, de på Tomas Mortensen rådmands vegne har varsel givet Jens Pedersen, rådmand her sst, for gæld 25 daler efter specifikations formelding over skifte, og i rette lagde et skiftebrev, dateret 5/7 1675, og dets formelding udsat 11 sølvskeer med mere. sagen opsat 14 dage.

(146)

** Peder Villadsen, borger og indvåner her sst, fik tingsvidne, at han i rette lagde efterskrevne overdragelse, hvori Margrete Reinnings salig Lyder Henriksen Splets efterleverske, vitterlig gør at hun har afstået hendes pant efter pantebrevs formelding, dateret 21/1 1652, som hun har i afgangne Laurids Jørgensen skomager, fordum borger her sst, i to hans boder for 80 sletdaler til Peder Villadsen, indvåner her sst, hans hustru Anne Nielsdatter og deres arvinger, hvilke boder er liggende i Kolding i Svidegade imellem Oluf Ottesens ejendom ved den østre og Anker Jepsens ejendom ved den vestre side.

** Niels Nielsen Bøgvad lod læse og påskrive en dom imod Bertel Hansen skomager, og æskede byfogden den at fyldestgøre.

** Morten Christensen på Hans Kærs vegne æskede dom imod Jens Poulsen tømmermand.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på Jep Mikkelsen i Ødis Bramdrup hans vegne havde i rette ladet kalde hr Anker Mogensen, Guds ords tjener i Kolding kirke, og Poul Mogensen her sst, og i rette lagde efterskrevne håndskrift, hvori Inger Poulsdatter, salig Mogens Eriksens, kendes skyldig at være Nis Eriksen i Ødis Bramdrup 40 sletdaler, dateret Kolding 6/10 1650. Inger Poulsdatter salig Mogens Eriksens egen hånd. endnu i rette lagde en anden håndskrift hvori Erik Mogensen Kolding kendes skyldig at være hans kære farbror Nis Eriksen, boende i Ødis Bramdrup og sandemand i Gram herred, så og hans kære frænde Nis Eriksen Kock sst begge tilsammen 50 rigsdaler, som han lover at betale sin kære farbror, hvorfor han skal være forsikret i hans patrimonium, som han i Kolding hos hans kære mor har stående, dateret Bramdrup 5/1 1656. så og i rette lagdes efterskrevne kontrakt imellem Inger, salig Mogens Eriksens, og hendes børn og Nis Eriksen anlangende Mette Poulsdatters værgemål, at Inger, salig Mogens Eriksens, og hendes arvinger skal have nyde og beholde til evindelig ejendom al den anpart, som Mette Poulsdatter efter hendes salig forældre i en enghave sønden Kolding kaldes Gåsebæk er tilfaldet, hvorpå Inger, salig Mogens Eriksens, og hendes børn er Nis Eriksen skyldig 10 sletdaler, hvilke dokumenter blev læst og påskrevet. ingen mødte herimod at svare, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

(147)

** Peder Christensen Årø, borger og byens kæmner her sst, havde til 13/10 næst afvigt ladet i rette kalde Mads Phillipsen og Tomas Tomasen felbereder den yngre, forleden år byens kæmnere, og gav Peder Christensen dem til sag efter et regnskab under borgmester Fausts hånd ---- rigsdaler, Mads Phillipsen herimod svarede, at han havde overleveret borgmestre og råd hvis, han af skatterne har annammet. sagen blev opsat 14 dage.

(148)

10/11 1675.

** Jens Sørensen Stensgård af Fredericia på Andreas Boysen der sst hans vegne lod læse og påskrive en landstings opsættelse, dateret Viborg 30/10 næst afvigt, imod Tomas Mortensen rådmand og Niels Olufsen, KM byfoged, anlangende salig borgmester Morten Pancks fordring.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på borgmestre og råds vegne havde til 30/9 næst afvigt ladet i rette kalde Niels Olufsen, KM byfoged, og Erik Jørgensen, KM papirforvalter og vejermester her sst, og i rette lagde efterskrevne indlæg, at eftersom borgmestre og råd har leveret Erik Jørgensen, byens vejermester, at gemme den tobak, som der på rådstuen af vadstedriderne blev tilført, eftersom de med kornet Grube derom var i proces, og som nu fornemmes at byfogden har meleret sig med samme tobak, borgmestre og råd uafvidende, og henskikket til kornet Grube, sætter i rette og formener, Erik Jørgensen bør at forskaffe borgmestre og råd og de fattige deres part, nemlig 130 skålpund, og byfogden, som har befattet sig ulovligt med det, ham ej vedkom, derfor bør at lide efter rettens kendelse. Erik Jørgensen i rette lagde hans efterskrevne svar, at eftersom byfogden efter landsdommers dom har gjort udsæt i samme tobak, nemlig 26 skålpund, da mener Erik Jørgensen, at han selv må svare dertil. herimod i rette lagde byfogden efterskrevne dom af Viborg landsting 5/3 1675, at eftersom bevises, at kornet Grube den tobak, som i hans kvarter uden medfølgende toldseddel er ankommet, på toldstedet først har angivet, da bør den halve del af samme tobak at være til kornet Grube, som første angiver, henfaldet. derefter blev afsagt, at der ikke vides rettere, end eftersom byfogden Niels Olufsen i sit indlæg melder at have annammet 26 skålpund tobak, da bør han straks samme 26 skålpund tobak tilligemed landsdommers dom fra sig levere. anlangende 104 skålpund da tilfindes Erik Jørgensen samme tobak straks fra sig levere til borgmestre og råd her sst og de fattige.

(150)

** Jens Vognsen, sitzhaftig på Søholm, fik tingsvidne, at Bertram Pedersen, herredsskriver i Anst herred, lod læse og påskrive en til ham udgivet transport af Tomas Jacobsen i Ure, Hans Olufsen i Follerup, Hans Jensen i Herslev, Søren Hansen Bregning og Jens Hansen i Viuf, dateret 6/8 1675 indeholdende at de transporterer fra dem og deres arvinger og til Bertram Pedersen hans kære hustru Cathrine Jacobsdatter og deres arvinger al den lod og del, som enhver af dem eller deres hustruer arveligt kunne være tilfaldet efter deres salig far Jacob Tomasen Harbo og mor salig Anne Poulsdatter i den gård her i Kolding liggende i Lusbygade imellem Søren Hansen Kræmmers og Peder Bredals ejendomme, og Bertram Pedersen solgte og skødte fra sig din hustru og arvinger og til Jens Vognsen hans kære hustru Maren Tygesdatter og deres arvinger alle forskrevne parter såvel som den part, han selv tilforn deri var berettiget, eftersom det nu i alle måder begreben, bygget og forefundet og bør at være med rette efter forrige skøde, dateret 6/10 1646.

(151)

** Morten Christensen, borger og stadsprokurator sst, på magister Anker Ankersen, rektor i Kolding skole, samt hæderlig gudelskende dyderig og høj fornemme mø Elisabeth Pedersdatter deres vegne fik tingsvidne, at Peder Hansen skibbygger, borger og indvåner her sst, kendtes for sig sin hustru Dorte Pedersdatter og deres arvinger skyldig at være magister Anker Ankersen og Elisabeth Pedersdatter og deres arvinger 40 sletdaler, og derfor pantsatte hans hus, liggende her i Kolding på hjørnet af Helligkorsgade ud mod Klostergade, som han selv ibor.

** Sonne Pedersen havde ladet i rette kalde efterskrevne for gæld efter bog og obligation, deriblandt i Strandhuse Søren Pedersen på hans salig hustru Bodil Hansdatters vegne, Mads Poulsen på sin far Poul Andersens vegne, Maren Nielsdatter som nu bor i Eltang, i Bjert Anne Mette salig Jacob Bechs, i Eltang Maren salig Søren Madsens, i Herslev Højrup Lene Madskone salig Jens Jepsens, Maren salig Ebbe Madsens. sagen blev opsat 3 uger.

(153)

** Staffen Christensen, borger og handelsmand her sst, fik tingsvidne, og efterskrevne borgere her sst vidnede, at de var med byfogden og Staffen Christensen i salig Peder Lauridsen Langs ejendom her sst, som han sidst påboede, hvor de efter doms indhold gjorde Staffen Christensen indvisning og indførsel i samme ejendom for 30 sletdaler.

17/11 1675.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersen rådmands vegne har varsel givet Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, og Sonne Pedersen tilspurgte ham, hvad adkomst han har på den fordring hos Bertel Hansen skomager. Niels Nielsen Bøgvad svarede, at han ikke har fornøden at fremvise Sonne Pedersen den i dag. sagen opsat 14 dage.

** Matias Pedersen, borger her sst, fik tingsvidne, at Søren Tygesen Natteler, boende i Tved i Tyrstrup herred, på sine egne og sine børns formynder Conrad Felbereder, borger her sst, solgte og skødte fra dem og deres arvinger og til Matias Pedersen hans kære hustru Cathrine Margrete Woglers og deres arvinger den gård, Søren Tygesen Natteler iboet har, samt den ejendom, han sig tilforhandlet har, liggende her i Kolding i Lusbygade imellem Jens Andersen rebslårs ejendom ved den vestre, Tomas Tomasen den yngres gård ved den østre side, adelgaden ved den søndre og byens jord og en liden strøm, som løber i Vibdam, ved den nørre ende.

(154)

** Søren Tygesen Natteler, nu boende i Tved i Tyrstrup herred, på sine børns formynder Conrad Tobiasen felbereder, borger her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Matias Pedersen, borger her sst, kendtes for sig sin hustru Anna Margrete Woglers og deres arvinger skyldig at være Conrad Felbereder på samme børns vegne og deres arvinger 114 sletdaler, og derfor pantsatte ovennævnte gård og ejendom.

** Søren Lauridsen Dansken rådmand på borgmestre og råd her sst deres vegne fik tingsvidne, at varsel var givet salig Morten Nielsen Panck, fordum borgmester i Kolding, hans arvinger, nemlig Lorends Clausen i Middelfart, Anne Hans Bertrams med hendes lovværge imod vidnesbyrds påhør, samt efterskrevne borgere her sst, og Søren Dansken tilspurgte dem, om de godvilligt ville betale den fordring, som salig Morten Pancks arvinger fordrer for adskillig indkvartering, den salig mand i krigstiden haft har, bedrager sig 389 rigsdaler, hvortil svarede forskrevne borgere for retten stående på deres egne og samtlig borgerskabs vegne og vidnede enhver af dem for sig ved deres højeste ed, at de ikke var salig Morten Panck noget skyldig for indkvartering, eftersom enhver i fornævnte krigstid stedse var belagt med stor indkvartering, proviants udgivelse og mange brandskatter, og siden de allierede ankom, var hver mands hus så hårdt belagt med polakker, så de fleste af borgerskabet blev ganske ruineret, og der de blev polakkerne kvit, blev byen igen hårdt belagt med danske folk, så ingen af borgerskabet nogen sinde var forskånet for stedse indkvartering, den idelige gennemmarsch frem og tilbage, som intet ophør havde, som borgerskabet måtte tage imod, medens borgmester Morten Panck ikke havde nogen slig stillestående indkvartering, og når nogen drog i kvarter til salig borgmester Panck, var det kommissærer, høje officerer og generaler på en nats tid eller nogle, og da bekom han tit og ofte af en del af de bedste borgere til hjælp, som blev pålagt at give ham til hjælp.

(155)

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på borgmester Fausts vegne havde til 6/10 næst afvigt ladet i rette kalde efterskrevne udenbys personer for gæld, og i rette lagde efterskrevne håndskrifter, som enhver af dem blev tilfundet at indfri og betale.

(157)

** Mads Tomasen Bjerg, borger og handelsmand her sst, fik tingsvidne, at Morten Pedersen, borger og handelsmand her sst, på sin bror vellærd Ude Pedersen hans vegne skødte og afhændede fra Ude Pedersen og hans arvinger og til Mads Tomasen Bjerg hans kære hustru Maren Nielsdatter og deres arvinger den gård, som Iver Pedersen smed nu ibor, liggende her i Kolding i Klostergade imellem Mads Tomasens egen gård ved den søndre og Hans Nielsen Oddersteds ejendom ved den nørre side, adelgaden ved den vestre og kongens jord og reberbanen ved den østre ende.

** Morten Christensen på Jep Mikkelsen i Ødis Bramdrup hans vegne æskede dom i den sag kontra hr Anker Mogensen og Poul Mogensen. fremdeles opsat 14 dage.

(158)

24/11 1675.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasen Bjerg hans vegne har varsel givet Las Jensen Bonum med flere og i rette lagde et skiftebrev, som er passeret 14/7 1671 efter salig Eggert Rollufsen, og som Mads Tomasen er tilforordnet værge for salig Eggert Rollufsens datter, tilspurgte han Las Bonum, om ham er bevidst at det hus på Lusbybjerg er separeret fra den gård i Lusby, fordum salig Eggert Rollufsen tilhørende, hvortil Las Bonum svarede, at ham ikke er bevidst samme hus fra gården er separeret og ej heller er med hans vilje noget køb eller salg derpå gjort, imidlertid han var Eggert Rollufsens datters formynder. så i rette lagde Hans Tomasen sit efterskrevne indlæg, såsom han er pålagt at antage et værgemål Else Eggertsdatter angående, og blandt andet i skiftebrevet findes hun tilligemed sin stedmor Margrete Henriksdatter at være udlagt i arv enhver 114 daler i en gård i Lusby og en bod på Lusbybjerg. som er vurderet for 50 sletdaler, efter salig Eggert Rollufsen, hvilken bod ej fra gården er separeret, og nu skal befindes Margrete Henriksdatter det til Peder Hansen har solgt, derfor sætter i rette og formener, kreditorerne og barnet for sin part at være forsikret, inden sådant køb burde at ske. herimod i rette mødte Henrik Jacobsen på sin hustru Margrete Henriksdatters vegne og i rette lagde et skiftebrev efter salig Hans Nielsen Kamp 26/6 1674, hvori meldes boets middel er 96 sletdaler, hvoraf enken tilkommer den halve part 48 sletdaler, og enkens lod er tilfaldet i det hus på Lusbybjerg. sagen opsat 14 dage.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde ladet i rette kalde efterskrevne, der iblandt Mette, Mads Murmesters, for diverse gæld. herimod mødte Mikkel Knivsmed på Kirsten Møllers vegne og i rette lagde et skiftebrev, dateret 12/3 1660, efter afgangne Hans Christensen Møller, hvori meldes Dorte Poulsdatter, salig Peder Udsens, lod fordre 14 sletdaler. da efter slig lejlighed er sagen opsat 3 uger.

(159)

** Peder Christensen Årø, borger og byens kæmner her sst, med opsættelse her af tinget 3/11 sidst afvigt da at have ladet i rette kalde Mads Phillipsen og Tomas Tomasen felbereder den yngre, forleden år byens kæmnere, og gav dem til sag for 47 rigsdaler og begærede dom. Mads Phillipsen svarede, at han havde overleveret et kæmner regnskab for hvis, han af skatmestrene havde annammet, som mandtallerne viser af KM skatter er betalt. derefter blev afsagt, at såsom en fortegnelse på mangel posterne i deres overleverede regnskab fremvises, bør Mads Phillipsen og Tomas Tomasen samme mangels poster at klarere og på egen bekostning restantsen at inddrive, så det kan være borgmestre og råd og itzige byens kæmner uden skade.

(160)

1/12 1675.

** Sonne Pedersen i rette lagde en opsættelse her af tinget 10/11 næst afvigt over en del udenbys og æskede dom.

** blev læst og påskrevet en missive fra admiralitetet anlangende konvoj for dem, som agter at gøre København tilførsel.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasen Bjerg hans vegne havde varsel givet Peder Jepsen Lybcher og Markors Jensen Bager, borgere her sst, for afkald at gøre. Niels Nielsen Bøgvad svarede på Markors Bagers vegne, at så snart Peder Lybcher gav afkald, ville han også.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet KM byfoged Niels Olufsen, og Morten Christensen i rette lagde et indlæg under borgmester Fausts hånd, dateret 8/10 1675, imod byfogden anlangende Karen Madsdatter, Poul Findsens hustru, samt et tingsvidne her af tinget 1/9 næst afvigt, hvilke dokumenter blev læst og påskrevet. byfogden svarede, at han herimod ville svare skriftligt i dag 8 dage. sagen opsat 8 dage.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på Jep Mikkelsen af Ødis Bramdrup i Gram herred hans vegne med opsættelse her af tinget 3/11 næst afvigt da at have stævnet hr Anker Mogensen og Poul Mogensen, og i rette lagde efterskrevne frafindelse fra den gejstlige ret angående den fordring, Jep Mikkelsen i Ødis Bramdrup har hos sin svoger hr Anker Mogensen, og dernæst Jep Mikkelsens efterskrevne indlæg, at han har ladet stævne hr Anker Mogensen og Poul Mogensen for gæld efter håndskrifter. så og i rette lagdes efterskrevne håndskrift, hvori Inger Poulsdatter, salig Mogens Eriksens, kendes skyldig at være Nis Eriksen, boende i Ødis Bramdrup, 40 sletdaler, dateret Kolding 6/10 1650. dernæst i rette lagde efterskrevne håndskrift, dateret Bramdrup 5/1 1656, hvori Erik Mogensen Kolding kender sig skyldig at være hans kære farbror Nis Eriksen, boende i Ødis Bramdrup og sandemand i Gram herred, så og hans kære frænde Nis Eriksen Kock sst, begge tilsammen 30 rigsdaler in specie, hvorfor de skal være forsikret i hans patrimonium, som han i Kolding hos hans kære mor har stående. derimod blev i rette lagt hr Ankr Mogensens efterskrevne indlæg samt et afkald, dateret Kolding 26/7 1654, som Nis Eriksen i Ødis Bramdrup har givet Inger, salig Mogens Eriksens, og hendes børn for det værgemål, hendes salig husbond har haft under hænder på hans hustru Mette Poulsdatters vegne, både for fædrene og mødrene. derefter blev afsagt, så eftersom imod den håndskrift 15/1 1656 af salig Erik Mogensen er udgivet intet er fremkommet, som den har svækket, da bør hr Anker Mogensen og Poul Mogensen deres pro kvota, som arvet er, at betale inden 15 dage.

(161)

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, med opsættelse her af tinget 10/11 næst afvigt da at have ladet i rette efterskrevne udenbys personer for gæld efter bog og obligationer. herimod blev i rette lagde efterskrevne svar. dom ikke indført.

(163)

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til 17/11 næst afvigt ladet i rette kalde Niels Nielsen Bøgvad, borger sst, og tilspurgte ham, hvad adkomst han havde på en fordring hos Bertel Hansen skomager. Niels Nielsen Bøgvad svarede, at han ikke har fornøden at fremvise den i dag.

8/12 1675.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersen, rådmand her sst, hans vegne har varsel givet Hans Skrædder i Rådved, Tomas Nielsen skrædder i vester Nebel, Peder Skrædders enke, hvis mand blev rettet, den anden Peder Skrædder i Starup, og i rette lagde Sonne Pedersen en håndskrift af Tomas Nielsen skrædder udgivet, dateret 19/2 1666, på 11 sletdaler, som blev læst og påskrevet.

** varselsmænd afhjemlede, at de har på Anne Mette, salig Jacob Bech, forrige husfoged ved Koldinghus, hans efterleverske hendes vegne varsel givet Sonne Pedersen, rådmand her sst.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet på Niels Nielsen Bøgvads vegne Bertel Hansen Møller imod vidnes påhør, så og Sonne Pedersen imod vidnes påhør, og byfogden vidnede, at han en dag var i Bertel Hansens hus at gøre udsæt, og da blev udsæt gjort i noget hø, en barkmølle og andet, som Bertel Møller dem selv påviste og der det på dommen var afskrevet, lagde han dommen på bordet og gik derfra. Bertel Hansen møller for retten fremkom og sagde, han ville kavere enten med rede penge eller gods hos hvem, huslejen tilkommer, at han kunne befri sin udgivne håndskrift til Karen Saxes. Sonne Pedersen tilspurgte Niels Nielsen Bøgvad, om han ikke i Bertel Hansens hus bød ham penge for udsæt for høet og barkmøllen, hvortil Niels Nielsen Bøgvad svarede, at han fik ingen af Sonne Pedersens penge.

(164)

** Mads Tomasen tog 2.ting til Peder Lybcher og Markors Bager for at give ham afkald.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Søren Tygesen Nattelers vegne har varsel givet Conrad Reche, felbereder her sst, for forsikring at give ham for Søren Nattelers børns arveparter. sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Mads Christensen bager her sst for to domme, han udstedt har 2/9 og 16/6 1674, dem at fyldestgøre, og var hans 1.ting for æskning.

** Morten Christensen, borger og prokurator sst, på borgmester Fausts vegne havde ladet i rette kalde KM byfoged Niels Olufsen, eftersom han skal have ladet i byens fængsel indsætte for nogen tid siden Karen Madsdatter, Poul Findsens, eftersom hun var anklaget af magister Anker Ankersen for tyveri, som hun med slemme eder skal have nægtet, alligevel skal byfogden, efter hun havde sat en nat, givet hende løs igen og det uden borgmestre og råd forbevidst i alle måder, om han ikke heri har handlet imod hans ed, landsens lov og recessen. så og i rette lagde efterskrevne vidne her af tinget 1/9 næst afvigt, hvorefter blev afsagt, såsom det syntes en ærerørig sag, turde fogden sig ej understå deri at dømme, men ville have den sag til hans gunstige overdommere henfundet.

(166)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Morten Pedersens vegne har varsel givet hr Albret Jacobsen i Starup til i dag at svare imod saggivelse. sagen opsat 8 dage.

15/12 1675.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet efterskrevne for deres borgerskab at tage. sagen opsat 8 dage.

** Peder Andersen i Åstorp skødte de to parter i den gård og ejendom.

** Niels Olufsen byfoged fik tingsvidne, at Peder Gregersen, boende i Åstorp i Tyrstrup herred, solgte og skødte fra sig og sine arvinger og til Niels Olufsen, KM byfoged, og hans kære hustru Maren Poulsdatter Bjerg ? og alle deres arvinger de to parter i den gård med hosliggende boder, som salig Iver Jacobsen, fordum borger i Kolding, forhen tilhørte og Peder Gregersen for sin arvs fordring, han for ham var værge, er berettiget efter skiftebrevs indhold, hvilken gård er beliggende her i Kolding ved enden på Vestergade og ved kirkegården tvært overfor sognepræstens residens latine rectori schole residens ved den østre side, bagstigaden ? som går op til kirkegården ved den vestre side, adelgaden som går fra torvet, sognepræsten ibor, ved den søndre og kirkegården ved den nørre ende.

(167)

** blev læst og påskrevet amtmanden på Koldinghus velb Otte Billes forbud, at som fornemmes KM bønder og tjenere i Koldinghus amt og andre rejsende samt vognmænd af Kolding sig tilfordrister at age og køre over KM slotsmarker og enemærker, og derover ganske fordærves, og derfor advares på KM vegne befales alle og enhver efter denne dag sig tilfordrister at age eller køre over eller igennem oven benævnte marker eller huller på gærderne at gøre, hvem herimod gør og antræffes, da straks til slottet med heste og vogn føres, og ikke igen løsgives under 6 rigsdalers straf.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til i dag 6 uger ladet i rette kalde efterskrevne her sst for gæld efter bog og obligation. dom ikke indført.

** Morten Pedersen, borger og handelsmand her sst, på sin bror vellærde Ude Pedersen hans vegne havde ladet i rette kalde hr Albret Jacobsen, sognepræst til Starup og Nebel sogne, for 21 sletdaler for adskillige varer efter regnskabsbog, som hans bror efter lodseddel efter hans salig forældre var tilfaldet, hvilken gæld han blev tilfundet at betale.

(168)

** Morten Pedersen på sin kære bror vellærd Ude Pedersen hans vegne fik tingsvidne, at Søren Staffensen, borger her sst, kendtes for sig sin hustru og arvinger skyldig at være Ude Pedersen 78 sletdaler, og derfor pantsatte hans hus, som han nu ibor, liggende her i Kolding i Brogade imellem Hans Dalbys øde gård ved den søndre, Jens Nielsen bådmands gård ved den nørre side, adelgaden ved den østre og (blank) ved den vestre ende.

** Morten Pedersen, borger og handelsmand her sst, på sin bror vellærde Ude Pedersens vegne fik tingsvidne, at Hans Sørensen Kielbech, borger og indvåner her sst, kendtes for sig sin hustru og arvinger skyldig at være Ude Pedersen 74 sletdaler, og derfor pantsatte hans hus, som han nu ibor, liggende her i Kolding i Klostergade imellem Oluf Suuses hus ved den vestre og Jørgen Halmstads hus ved den østre, adelgaden ved nørre og kongens mader ved den søndre ende.

(169)

** Mads Tomasen æskede afkald af Peder Lybcher og Markors Bager og er i sag hans 3.ting for æskning. fornævnte blev påråbt, mødte ikke.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Mads Bager her sst på borgmester Fausts vegne for to domme, han har udstedt imod byfogden, og er i dag hans 2.ting for æskning.

** Morten Pedersen æskede byfogden at fyldestgøre den dom, her af tinget udstedt, imod kornetten i Seest anlangende gælds fordring.

23/12 1675.

** Morten Christensen prokurator på Hans Kærs vegne æskede byfogden at fyldestgøre en dom, forhvervet over Jens Tømmermand 30/9 næst afvigt, som blev læst og påskrevet.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på Søren Tygesen Natteler. boende i Tved i Tyrstrup herred, hans vegne havde til 8/12 næst afvigt i rette ladet kalde Conrad Reche felbereder, borger her sst, at eftersom hvis, han havde under hænder af hans børns gods, har han fra sig leveret til Conrad Reche i penge, sætter derfor i rette og formener, han derfor give ham forsikring, hvorefter Conrad Reche blev tilfundet at gøre Søren Tygesen forsikring til tinge for hvis, han i så måder har annammet.

(1)

** tingbogens autorisation for 1676.

12/1 1676.

** sandemænd blev udnævnt til i dag 8 dage at gøre deres ed.

19/1 1676.

** blev læst og påskrevet KM missive, anlangende at KM har bevilget staden Wismar af Danmark af alle og enhver må besejles og der sst alle slags korn og fedevarer, ligesom til Rostock bevilget er.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet efterskrevne borgere her sst for deres sandemands og ransnævnings ed at gøre

** Jep Mikkelsen i Ødis Bramdrup lod læse og påskrive en dom her af tinget 1/12 1675 imod hr Anker Mogensen og Poul Mogensen og æskede byfogden at fyldestgøre.

** byens kæmner Matias Pedersen på byens vegne lod forbyde, at ingen må lade hugge gærdsel i Komarken.

(2)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Søren Tygesen Nattelers vegne har varsel givet Conrad Reche, felbereder her sst, for 1.ting for dele.

** Hans Tomasen Bjerg, borger her sst, lod læse og påskrive en landstings varsels seddel af Viborg landsting 19/10 kontra Niels Andersen Bøgvad her sst, hvilken sag er opsat til 3/2 næst kommende.

** Niels Pedersen, borger og byens kæmner her sst, på Kolding bys vegne gav last og klage over Inger Grands, som for retten blev fremstillet, at eftersom hun for nogen år siden, da en kvindesperson her for byen blev rettet for hendes fosters ombringelse, blev dømt af byen, eftersom hun skal have været medvider og fostermoder, ikke desto mindre er hun blevet her i byen, og er tit og ofte klage kommet for borgmestre og råd for hendes og hendes datters utilbørlige levneds skyld, sætter derfor i rette, om de ej bør at lide på kroppen og af skarpretteren af byen forvises. derefter blev afsagt, da eftersom tilforn skal være ganget dom over Inger Grands Kolding by at undvige, og hun med sin datter at holde et slemt hus med andre skarnsfolk at huse, da bør Inger Grands inden 3 dage at undvige byen eller lide på kroppen og med skarpretteren forvises.

** Mads Tomasen Bjerg, borger her sst, på Else Eggertsdatter, som han er værge for, hendes vegne med opsættelse her af tinget 24/11 næst afvigt da at have ladet i rette kalde Hans Hansen Mouridsen, Las Jensen Bonum, Henrik Jacobsen vadstedrider på sin hustrus vegne og Peder Hansen rendemester, borger her sst, og Mads Tomasen i rette lagde et skiftebrev 14/7 1671 efter salig Eggert Rollufsen, og som Mads Tomasen er tilforordnet værge for Eggert Rollufsens datter, tilspurgte han Las Bonum, om ham er bevidst, at det hus på Lusbybjerg er separeret fra den gård i Lusby, fordum salig Eggert Rollufsen tilhørende, hvortil Las Bonum svarede, at ham ikke er bevidst samme hus fra gården er separeret og ej heller er med hans vilje noget køb eller salg derpå gjort, imidlertid han var Eggert Rollufsens datters formynder, og blev for retten i ovenmeldte skiftebrev oplæst, at til at dele imellem moderen og barnet var 228 sletdaler, hvoraf enken tilkommer 114 sletdaler, som de i gården og i den ejendom oven Lusbybjerg har. så og i rette lagde Mads Tomasen sit efterskrevne indlæg, at såsom han var pålagt at antage et værgemål Else Eggertsdatter angående, da finder han i skiftebrevet, at hun tillige med sin stedmoder Margrete Henriksdatter at være udlagt i arv enhver 114 sletdaler i en gård i Lusby og en bod på Lusbybjerg, og nu skal befindes boden uden værgens minde af Margrete Henriksdatter fra gården solgt, sætter derfor i rette og formener, kreditorerne og barnet for sine parter først at være forsikret. herimod mødte i retten Henrik Jacobsen på sin hustru Margrete Henriksdatters vegne og i rette lagde et skiftebrev efter salig Hans Nielsen Kamp 26/6 1674, hvori meldes boets middel højere end bortskyldig gæld er 96 sletdaler, hvoraf enken tilkommer den halve part 48 sletdaler, og enkens lod er faldet i det hus på Lusbybjerg. derefter blev afsagt, da eftersom med sidste skiftebrev bevises, at Margrete salig Eggerts er tilfaldet i den ejendom på Lusbybjerg 48 daler lige ved barnet, og samme skiftebrev endnu står usvækket, vides ikke det gjorte køb at underkende, men bør ved magt at stå.

(3)

26/1 1676.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet KM fiskemester Antoni Barchmann her sst på KM og amtskriver Matias Limes vegne for 40 rigsdaler, som Antoni Barchmann til amtskriveren skal være skyldig. Antoni Barchmann mødte ikke, sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Peder Årø og Christen Hansen Møller, forleden år byens kæmnere, deres vegne har varsel givet Mads Phillipsen og Tomas Tomasen den yngre, forrige kæmnere, for 1.ting for dele anlangende deres mangels poster på deres kæmner regnskab og derpå forhvervede dom, hvortil Mads Phillipsen smed svarede at hvis, der rester findes i ødegårde, den største del hos Sonne Pedersen og hans medarvinger, og de erbød dem gerne at ville svare til mangels posterne.

** Jørgen Mikkelsen i Bramdrup på sin bror Jep Mikkelsen i Ødis Bramdrup hans vegne lod læse og påskrive en don her af tinget, og æskede byfogden at fyldestgøre.

** Matias Pedersen, byens kæmner, lod tilsige og advare om nogen byens kålgårds jorder her om byen, som ufæstet er, ville fæste, kan de dem bekomme, så og de, som bruger samme jorder, at fremvise adkomst derpå.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet efterskrevne for at gøre deres sandemands og ransnævnings ed, blev påråbt, mødte ingen.

(4)

3/2 1676.

** blev læst og påskrevet KM forordning om højesteret, som skal angå 22/5 næst kommende at holdes i København.

** så og blev læst og påskrevet KM forordninger, at søfolk sig ikke i fremmede herrers tjeneste eller af rigerne må begive, ej heller de sejlende nogen soldater eller bådsfolk med sig tage, item om bortløbne soldaters pardon og des videre forhold, samt KM forbud, at ingen i denne tid må flytte fra købstæderne.

** Jens Nielsen, rådmand her sst, lod læse og påskrive KM forbud om skibes afhændelse, at aldeles ingen skulle til nogen fremmed afhændes.

** Jens Jepsen Lybcher og Markors Jensen Bager for retten fremkom og gjorde deres sandemands ed.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasen Bjerg her sst hans vegne har varsel givet Peder Jepsen Lybcher og Markors Jensen Bager, borger her sst, for at give ham afkald for deres hustruers fædrene arv, og i rette lagde en dom her af tinget 23/12 næst afvigt for afkald at give ham. Markors Bager lovede på onsdag at give ham afkald. Peder Lybcher mødte ikke.

** Jep Mikkelsen i Ødis Bramdrup lod læse og påskrive en dom imod hr Anker Mogensen og Poul Mogensen her af tinget 1/12 næst afvigt, og æskede byfogden den at fyldestgøre.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Mads Phillipsen og Tomas Tomasen felbereder den yngre, forrige kæmnere her sst, for 2.ting for dele, herimod svarede Tomas Tomasen, at dersom borgmestre og råd hos dem havde nogen gæld at søge, fandtes så meget gods og formue dertil, så de har ej fornøden dem for nogen dele at søge.

** varselsmænd afhjemlede, at de på byens kæmner Matias Pedersen hans vegne har varsel givet Peder Mogensen, kleinsmed her sst, anlangende helligdags brøde at have forbrudt, for han har arbejdet i søndags 8 dage sidst forleden før højmesse, hvilket efterskrevne bevidnede.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Kolding bys kæmners vegne har varsel givet efterskrevne for 1.ting for dele, og i rette lagde Hans Guldsmed en dom her af tinget 23/12 næst afvigt angående deres borgerskab at tage, og begærede 1.ting over dem for dele.

** Søren Tygesen Natteler, boende i Tved i Tyrstrup herred, fik tingsvidne, at Conrad Tobiasen Reche felbereder, borger her sst, berettede at have annammet et pantebrev, af Matias Pedersen her sst udgivet, lydende på 48 sletdaler, som Søren Nattelers børn, han er værge for, tilkommer, såvel og en revers af Hans Jensen pottemager her sst, lydende på 74 daler, som og tilkommer Søren Nattelers børn, item har Søren Natteler selv leveret i rede penge hvis, Inger Sørensdatter arveligt er tilfaldet, som han hendes værge igen har leveret efter afkalds formelding.

(5)

9/2 1676.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Simon Mikkelsens vegne af Lolland, i Stokkemarke sogn boende, hans vegne har varsel givet Jens Christensen af Fredericia, Hans Tomasen Bjerg og Christen Hansen Møller, begge borgere her i byen, at svare her til bytinget anlangende en fordring, som Simon Mikkelsen har efter salig Jens Pedersen Saxe og salig Karen Jens Pedersens, fordum boende her i byen, og i rette lagde Simon Mikkelsen efterskrevne indlæg anlangende en fordring efter to håndskrifter, den første udgivet af hans salig svoger Jens Pedersen Saxe, dateret Kolding 24/7 1668, den anden håndskrift udgivet af hans salig søster Karen, Jens Saxes, dateret Kolding 14/10 1669, i alt 141 daler, og såsom ej videre efter sin salig søster skal være angivet end 30 daler hvortil er sket udlæg, og som han ej noget er blevet tilkendegivet sin salig søsters dødelige afgang, langt mindre når skifte og deling efter begge de salig mennesker skulle holdes, han der sin fordring kunne have forebragt, sætter derfor i rette, om resten 111 daler arvingerne med deres forordnede værge jo med rette pligtig er at betale. herimod i rette mødte Hans Tomasen Bjerg og Christen Hansen Møller og fremviste et skiftebrev efter salig Karen Mikkelsdatter, Jens Saxes, og da Simon Mikkelsen begærede dom i sagen, svarede byfogden, at eftersom den ene håndskrift ikke findes på det forordnede trykte papir, kunne han i dag ingen dom i hovedsagen udstede. sagen opsat 8 dage.

** Jep Mikkelsen af Ødis Bramdrup lod læse og påskrive en dom her af tinget 1/12 næst afvigt imod hr Anker og Poul Mogensen og æskede byfogden den at fyldestgøre, hvortil byfogden lovede, at på mandag ville han gøre ham udsæt.

** Peder Årø, forrige byens kæmner, lod læse og påskrive en dom imod forrige byens kæmnere Mads Phillipsen og Tomas Tomasen, og æskede 3.ting for dele for deres mangels posters restants af deres kæmner regnskab. de mødte og lovede at gøre rigtighed for samme restants.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Søren Lauridsen, som nu sidder på Koldinghus, hans vegne har varsel givet Niels Lauridsen Ammidsbøl boende der sst, herredsfoged i Jerlev herred, at svare imod vidnesbyrd anlangende den fængslig anholdt, som han imod Søren Lauridsen på hans ære og liv angående har forøvet. så og havde varsel givet borgmester Faust, husfoged på Koldinghus Johan Lemeyer og hans søn Christian Johansen med flere. borgmester Faust vidnede, at for nogen tid siden var han og byfogden samlet i Søren Danskens forderste stue, dog da kom korporal Bromand med nogen ryttere, som havde deres gevær på, ind til Søren Dansken og begærede, at den hest, Niels Ammidsbøl skulle have indført fra Slesvig med hans kone, måtte der blive i arrest, eftersom bemeldte hest var KM rytterhest. Niels Ammidsbøl svarede, at han havde ingen hest taget fra rytterne, men den hest, han red på hid, havde amtmanden på Gottorp lånt ham. nogen tid derefter kom Jens Nielsen Åstrup, borger her sst, fra vagten ved Sønderport, om borgmesteren ville eksaminere nogen folk fra Slesvig, som var kommet med en vogn, og da så han, at der sad en karl midt i vognen, og hans hænder var sluttet ned til fødderne, og han sagde, at han var den person, som Niels Ammidsbøl havde ladet anholde i Slesvig, han havde hjemme i Ammidsbøl. Niels Portner vidnede, at før Søren Lauridsen blev sat i tårnet, blev han visiteret, og da befandtes intet hos ham uden en skiden hånddug og hans klæder, han havde på. andre vidnede det samme.

 (7)

** Matias Pedersen, byens kæmner, æskede dom over Peder Mogensen, kleinsmed her i byen, for helligdags brøde, eftersom han har arbejdet om søndag før højmesse. Peder Mogensen ikke benægtede at have arbejdet på et ligbeslag, og siden var han i kirken.

(8)

** Markors Gregersen på sin husbond Matias Lime, amtskriver på Koldinghus, hans vegne æskede dom over Antoni Barchmann, KM fiskemester her sst. Antoni Barchmann svarede, at der er befundet i amtskriverens regnskab adskilligt stridigt og disputerligt både i penges opskrift og melets taksering, som næppe skal have kostet da så meget her i byen, så formoder han, at amtskriveren den ikke anderledes bliver meddelt end som efter dannemænds likvidation og påkendelse, hvortil han sig henskyder.

** Christian Nielsen, ridefoged her sst, lod læse og påskrive et skøde af tinget udstedt 1696.

** Matias Lime, KM amtskriver på Koldinghus, ved sin tjener Markors Gregersen havde til 26/1 sidst afvigt ladet i rette kalde Antoni Barchmann, KM fiskemester ved Koldinghus, for 49 rigsdaler, som han er ham skyldig efter efterskrevne specifikation, som han blev tilfundet at betale.

(9)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Phillipsen og Tomas Tomasen felbereder den yngre her i byen deres vegne har varsel givet efterskrevne her sst for deres resterende skatter efter opskrift for 1674, som de blev tilfundet at betale inden 15 dage.

** Mads Tomasen Bjerg, borger her sst, tog 2.ting for dele over Peder Lybcher og Markors Bager for afkald at gøre ham for begge deres hustruers fædrene arveparter, som han under værgemål haft har, og lod læse og påskrive en dom her af tinget 23/12 næst afvigt.

16/2 1676.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Mads Tomasen og Hans Tomasen Bjerg, begge borgere her sst, og tilspurgte Jens Nielsen rådmand dem, hvor deres skiberum er, som de er sejlet med fra byen, og formente at de enten bør at forskaffe deres skiberum her for byen igen, efter KM forordning, eller forskaffe KM tilladelse, at de dem måtte sælge eller afhænde eller udføre. på begæring blev sagen opsat 6 uger.

** Matias Pedersen, byens kæmner, i rette lagde en dom af Ribe kapitel udgivet 15/9 næst forleden, anlangende Karen Madsdatters grove forseelse både med løsagtighed og tyveri, da formente Matias Pedersen, eftersom hun med Inger Grands af øvrigheden er formanet, da bør de begge at undvige byen, og eftersom de ej byen havde undveget, blev de nu af skarpretteren fulgt af byen.

(10)

** varselsmænd afhjemlede, at de på byens kæmners vegne har varsel givet efterskrevne for deres borgerskab at tage efter en doms formelding, og var Matias Pedersen 1.ting for dele begærende.

** Jens Sørensen Stensgård af Fredericia på salig Morten Pancks arvingers vegne i rette lagde en dom af Viborg landsting 26/11 næst afvigt kontra borgmestre og råd i Kolding. borgmester Faust lovede at på næste tingdag skulle ske tilbørligt udsæt.

** borgmester Faust beklagede, at hvis han lader gærde herom byen, formedelst konsumptionens oppebørsel, nedbryder tyve og skarnsfolk det om natten, og tilbyder at give den 10 rigsdaler til foræring, hvem ham kan gøre kundskab på, hvem sligt begår.

** Mads Tomasen Bjerg, borger her sst, fik tingsvidne, at Simon Mikkelsen af Stokkemarke sogn i Lolland på sin kære svoger Markors Jensen Bager, borger her sst, hans og hans hustrus vegne samt Peder Jepsen Lybcher, borger her i byen, på sin hustrus vegne gav Mads Tomasen Bjerg og hans kære hustru Maren Nielsdatter og deres arvinger afkald og kvittering for alt det værgemål, som Mads Tomasen for Markors Jensen Bager hans hustru Maren Mortensdatter og Peder Jepsen Lybcher hans hustru Gertrud Mortensdatter for dem under formynderskab haft har for hvis, dem arveligt var tilfaldet efter deres salig far Morten Jensen bager, fordum borger her sst.

(11)

23/2 1676.

** Hans Hansen guldsmed på Anne Didriksdatters vegne i rette lagde en skriftlig klage, der lyder som efterfølger.

** byfogden lod læse en befaling til kæmnerne at udvise de jorder, som han tillige med 6 vurderingsmænd skulle vurdere til Jens Stensgård af Fredericia, som fuldmægtig på salig borgmester Morten Pancks arvingers vegne, til betaling efter landsdommeres dom såvel som og en rådstue vidisse 22/2 næst afvigt. Morten Pedersen kendtes sig ved en del af den jord, som i vidissen er indført, som hans søskende og ham arveligt efter deres salig mor og en del til deres fædrene arvs betaling af deres kære far Sonne Pedersen udlagt.

** Andreas Boysen af Fredericia lod læse og påskrive landsdommernes dom, dateret Viborg 27/11 næst afvigt, kontra Tomas Mortensen, rådmand her sst, og derhos af byfogden var begærende, at såsom der er tilforn begæret udlæg i Tomas Mortensens skibspart, at samme skibspart derfor måtte blive i behold og arrest, indtil dommen bliver fyldest gjort.

** amtskriver Matias Lime lod læse og påskrive en dom her af tinget 9/2 næst afvigt kontra fiskemesteren Antoni Barchmann, og begærede byfogden at fyldestgøre.

** for ommeldte skriftlige klage, som Hans Guldsmed på sin myndling Anne Didriksdatters vegne i rette lagde, hvori hun givet last og klage over Simon Mikkelsen, at han 16/2 sidst afvigte er kommet ind i hendes husbond Markors Jensens hus, gik ind i stuen og slog på bordet med hans kæp, og som Maren Mortensdatter, som lå i sengen, ham adspurgte, hvad det var, sagde han, du skal få en ulykke ret nu og slog Anne Didriksdatter med hans kæp og tilføjede hende skade i hendes ansigt.

(12)

** husfogden Johan Lemeyer lod advare, at hvem som har svin, som går på slottets marker, at de holder dem deraf, såfremt de ikke vil ramme skade på dem.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet efterskrevne for 2.ting for dele, og lod læse og påskrive en dom her af tinget 23/12 næst afvigt for deres borgerskab at tage. Niels Tomasen savmand og Jesper Kyd lovede at tage deres borgerskab næste dag, rådstue blev holdt.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Staffen Christensen her sst hans vegne har varsel givet efterskrevne her sst for gæld. sagen blev opsat 14 dage.

1/3 1676.

** varselsmænd afhjemlede, at de har på byfoged Niels Olufsen her sst hans vegne varsel givet Simon Mikkelsen af Lolland, i Stokkemarke sogn boende, og gav byfogden på KM vegne til sag, eftersom Simon Mikkelsen har i rette lagt en håndskrift, udgivet af Karen, salig Jens Saxes, fordum borgerske her sst, dateret 14/10 1669, som er skrevet på slet papir, da sætter byfogden på KM vegne i rette, om ikke samme håndskrift derfor bør at være konfiskeret efter forordningen. sætfogden lovede, at i morgen skal dommen under forsegling gives.

(13)

** varselsmænd afhjemlede, at de har på Hans Tomasen Bjerg her sst hans vegne varsel givet Antoni Barchmann, KM fiskemester her sst, for et års resterende husleje 14 sletdaler. sagen blev opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Buch guldsmed hans vegne, som formynder på Anne Didriksdatters vegne, har ladet varsel give Simon Mikkelsen, boende i Lolland i Stokkemarke sogn, for vidnes påhør, og efterskrevne vidnede, at de 16/2 næst afvigt så Anne Didriksdatter var blodig og klagede over Simon Mikkelsen hendes madmors morbror, at han havde slået hende med hans kæp ved hendes næse.

(14)

** varselsmænd afhjemlede, at de på byens kæmners vegne har varsel givet efterskrevne, eftersom de ikke har taget deres borgerskab, eftersom de dertil er dømt efter en dom her af tinget 23/12 næst afvigt. efterskrevne mødte og lovede at tage deres borgerskab.

** Hans Tomasen Bjerg, borger her sst formynder på Kirsten Mortensdatters vegne, som han er forordnet værge for, lod læse og påskrive et skiftebrev efter Karen, salig Jens Saxes, fordum borgerske her sst, dateret 11/9 1675, og lod opbyde en del deri specificerede løsøre, Kirsten Mortensdatter er tilfaldet, om nogen det efter vurdering vil købe.

** Jep Mikkelsen, boende i Ødis Bramdrup, havde ladet i rette kalde hr Anker Mogensen, Guds ords tjener her sst, og i rette lagde efterskrevne håndskrift, dateret Bramdrup 5/1 1656, hvori Erik Mogensen Kolding kender sig skyldig at være hans kære farbror Nis Eriksen, boende i Ødis Bramdrup, og sandemand i Gram herred, så og hans kære frænde Nis Eriksen Kock sst, begge tilsammen 30 rigsdaler in specie, hvorfor de skal være forsikret i hans patrimonium, som han i Kolding hos hans kære mor har stående. herimod i rette mødte Poul Mogensen på egne og bror hr Anker Mogensens vegne og svarede, at det ej skal bevises, at de noget efter deres salig bror Erik Mogensen har arvet. derefter blev afsagt, så efterdi ej for retten findes fremvist af salig Mogens Eriksens arvinger, hvor den salig karls arvelod er blevet, men skal være endnu blandt arvingerne uskiftet, da bør Jep Mikkelsen at have sin betaling i salig Mogens Eriksens og salig Inger Poulsdatters efterladte midler.

(15I

** Niels Olufsen, byfoged her sst, havde ladet i rette kalde Simon Mikkelsen af Lolland, i Stokkemarke sogn boende, eftersom han har i rette lagt en håndskrift af Karen, salig Jens Saxes, fordum borgerske her sst, dateret 14/10 1669, som er skrevet på slet papir og klinet på et halvt ark kronepapir, hvorpå er skrevet to håndskrifter, dateret Stokkemarke 10/3 og 12/5 1669, og satte KM byfoged i rette på KM vegne, om ikke bemeldte håndskrifter, som ikke er skrevet på den rette sort papir, ikke bør at være konfiskeret efter forordningen. og fremlagdes samme efterskrevne håndskrift, hvori Karen Mikkelsdatter, salig Jens Pedersen Saxes, kender sig skyldig at være hendes kære bror Simon Mikkelsen, boende på Stokkenæsgård i Lolland, 80 sletdaler, underskrevet Karen salig Jens Pedersen Saxes egen hånd. de to håndskrifter, som er skrevet på kronepapir, lyder efter hinanden, at Hans Hansen, boende i Blans i Stokkemarke sogn, kendes sig skyldig at være Simon Mikkelsen, sitzhaftig på Stokkenæsgård, 24 sletdaler, dateret Stokkemarke 10/3 1669. HHS, og den anden at Poul Pedersen, boende i Blans i Stokkemarke sogn, kender sig skyldig at være sin kære svoger Simon Mikkelsen, sitzhaft på Stokkenæsgård, 19 sletdaler, dateret Stokkenæsgård 12/5 1669. Poul Pedersen egen hånd. derefter blev afsagt, så efterdi af byfogden fremlægges en håndskrift af Karen, salig Jens Saxes, udgivet til Simon Mikkelsen af Lolland, som er skrevet på et halvt ark slet papir, som findes klinet til et halvt ark kronepapir, hvorpå er skrevet to håndskrifter, da vides ikke rettere heri at kende, end jo bemeldte håndskrift på slet papir, dens sum efter KM forordning bør at være konfiskeret, de tre parter til angiveren og den fjerde part til de fattige. hvad sig de to andre håndskrifter, som er skrevet på kronepapir, ved sætfogden ej deri at dømme, men vil have den sag til landsdommere henfundet.

(16)

8/3 1676.

** blev læst og påskrevet KM forordning om svenske skibe i nærværende tid.

** item blev læst og påskrevet KM forordning og deklaration om svensk gods og middel.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Guldsmed her sst, som værge på Anne Didriksdatters vegne, har i dag 8 dage varsel givet Simon Mikkelsen, nu her sst, boende i Lolland i Stokkemarke sogn, og lod læse og påskrive et klagevidne her af tinget 1/3 næst afvigt kontra Simon Mikkelsen, og berettede Hans Guldsmed, at han vil sine vidnesbyrd i dag 8 dage føre, og tog han i dag hans 2.ting til sandemændene og vidnespersonerne.

** Axel Villumsen på Morten Pedersens vegne lod efterskrevne varsel indføre, at varselsmænd på Morten Pedersen rådmand hans vegne har varsel givet efterskrevne borgmestre og råd her sst, og lod læse og påskrive et indlæg. sagen opsat i 14 dage.

(17)

** Tomas Tomasen den yngre her sst på sine egne og Mads Phillipsens vegne lod læse og påskrive en dom her af tinget 9/2 næst afvigt over en del her af byen for resterende skatter, og æskede han byfogden samme dom et fyldestgøre.

** Axel Villumsen på Morten Pedersen, rådmand her sst, hans vegne fremlagde efterskrevne varsels seddel, hvori varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet borgmester Faust, Baldser Nielsen, Søren Dansken, Sonne Pedersen, Tomas Mortensen og Jens Nielsen, rådmænd her sst, samt byens kæmnere Hans Hansen Buch og Matias Pedersen, for de uden tiltale til ham har nylig givet Jens Stensgård af Fredericia, salig borgmester Morten Pancks arvingers fuldmægtig, anvisning til betaling i nogle fæstejorder i Husmerstoft, ham er vedkommende, og han ikke ved samme jorder at have forbrudt, og Axel Villumsen i rette lagde efterskrevne fæstebrev til Sonne Pedersen rådmand på egne og hans stedbørns vegne på efterskrevne byens jorder, dateret Kolding 15/3 1671. herimod svarede borgmester Faust og Baldser Nielsen rådmand, at de ville i dag 14 dage give deres svar, da er sagen opsat 14 dage.

(18)

** Hans Tomasen Bjerg, borger her sst, på Kirsten Mortensdatter, som han er forordnet værge for, hendes vegne lod læse og påskrive et skiftebrev efter Karen, salig Jens Pedersen Saxes, dateret 11/9 1675, hvori findes en del løsøre, som Kirsten Mortensdatter efter hendes salig mor er tilfaldet, hvilket han lod opbyde til købs, om nogen vil det ville til forhandle.

15/3 1676.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, for uden ophold at forskaffe borgmestre og råd regnskab for hans kæmner regnskab for det år, han var byens kæmner. sagen opsat 8 dage.

** Jep Mikkelsen i Ødis Bramdrup æskede byfogden at fyldestgøre den dom her af tinget kontra hr Anker og Poul Mortensen.

** Hans Hansen Buch guldsmed på Anne Didriksdatters vegne, som han er værge for, lod læse og påskrive et klagevidne her af tinget 23/2 og et tingsvidne her af tinget 1/3 næst afvigt kontra Simon Mikkelsen af Lolland. Simon Mikkelsen begærede, at Hans Buch ville navngive hvad vidner, han i denne sag kan have at føre.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Niels Lauridsen i Ammidsbøl, herredsfoged i Jerlev herred, at svare imod vidnesbyrds påhør. han mødte ikke, og Simon Mikkelsen svarede, at til i dag 14 dage ville han hans vidner føre.

(19)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Knud Bertelsen på de fattige husarmes vegne har varsel givet Peder Jepsen Lybcher, borger her sst, for 2 års rente af 130 sletdaler.

** varselsmænd afhjemlede, at de på byfoged Niels Olufsens vegne har varsel givet Simon Mikkelsen af Lolland, af Stokkemarke sogn, item Hans Tomasen Bjerg, Christen Hansen Møller, Peder Jepsen Lybcher og Markors Bager, borgere her sst, og i rette lagde en dom her af tinget 1/3 næst afvigt, og satte Niels Olufsen i rette og formente, at Karen salig Jens Saxes arvinger bør at betale berørte kapital 80 sletdaler. sagen opsat 14 dage.

** Mads Phillipsen og Tomas Tomasen den yngre lod læse og påskrive en dom her af tinget 9/2 næst afvigt over en del for resterende skatter, og æskede byfogden den at fyldestgøre. 2.ting for æskning.

** husfogden Johan Lemeyer lod advare at holde svin af slottets marker, såfremt de ikke vil have skade for hjemgæld.

** Hans Tomasen Bjerg lod opbyde Kirsten Mortensdatters løsøre efter skiftebrevs indhold.

22/3 1676.

** Jens Nielsen, rådmand og rådskæmner, på borgmestre og råds vegne æskede dom over Niels Andersen Bøgvad her sst, anlangende hans kæmner regnskab. Niels Andersen Bøgvad erbød sig endnu straks at levere hans regnskab, om nogen derpå bærer tvivl, at han ikke har annammet det, han ikke kunne svare til, så snart han kan få mandtallerne igen tillige med hans regnskab.

** Jep Mikkelsen af Ødis Bramdrup æskede byfogden at fyldestgøre en dom her af tinget.

** varselsmænd afhjemlede, at de har på Hans Hansen Buch guldsmeds vegne, som formynder på Anne Didriksdatters vegne, varsel givet Simon Mikkelsen af Lolland, i Stokkemarke sogn boende, imod vidnesbyrds påhør, og lod Hans Hansen læse og påskrive et klagevidne her af tinget 23/2 og et tingsvidne her af tinget 1/3 næst afvigt, og Anne Didriksdatter svor, at Simon Mikkelsen slog hende og gjorde hende skade ved hendes næse. Simon Mikkelsen fremkom og benægtede det, at hun sligt aldrig kunne bevise. Hans Guldsmed på Amme Didriksdatters vegne gjorde sit 3.krav til sandemændene.

(20)

** Morten Pedersen, rådmand her sst, i rette lagde en opsættelse her af tinget 8/3 næst afvigt kontra borgmestre og råd og begærede endelig dom, eftersom han agter at bruge jorden.

** Mads Phillipsen lod læse og påskrive en dom her af tinget 9/2 næst afvigt over en del her i byen for resterende skatter, og æskede byfogden den at fyldestgøre.

** Knud Bertelsen æskede dom over Peder Jepsen Lybcher for resterende husleje af 130 sletdaler.

** Simon Mikkelsen af Lolland æskede endelig dom efter hans i rette lagte indlæg.

** Hans Tomasen Bjerg, borger her sst, fik tingsvidne at blev i et skiftebrev efter afgangne salig Karen, salig Jens Pedersen Saxes, den 11/9 1675 oplæst efterskrevne løsøre, som Kirsten Mortensdatter efter bemeldte hendes mor er tilfaldet, hvilket han har ladet opbyde, om nogen ville det sig til forhandle, kunne de det for sin vurdering til købs bekomme.

** Morten Pedersen, rådmand her sst, i rette lagde en opsættelse her af tinget 8/3 næst afvigt da at have ladet varsel give borgmester Faust, Baldser Nielsen, Søren Dansken, Sonne Pedersen, Tomas Mortensen og Jens Nielsen, rådmænd her sst, for de uden tiltale til ham skal have gjort Jens Stensgård af Fredericia, salig borgmester Morten Pancks arvingers fuldmægtig, anvisning til betaling i nogle fæstejorder i Husmers toft, Morten Pedersen vedkommende. så og i rette lagde Axel Villumsen efterskrevne fæstebrev til Sonne Pedersen rådmand og hans stedbørn på efterskrevne jorder, dateret Kolding 15/3 1671. derefter blev afsagt eftersom med fæstebrev bevises, at bemeldte jorder er fæstet til Sonne Pedersen og hans stedbørn, som dem har haft i brug og deraf skattet, vidste fogden ikke samme jorder Morten Pedersen at frakende, men han og hans medarvinger jorderne at nyde og tilhøre.

(22)

** Jens Nielsen, rådmand og rådskæmner, på borgmestre og råds vegne havde til 15/3 næst afvigt ladet i rette kalde Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, og satte i rette og formente, at Niels Andersen Bøgvad bør at forskaffe borgmestre og råd hans kæmner regnskab for det år, han var byens kæmner, hvortil Niels Andersen Bøgvad svarede og erbød sig endnu straks at levere hans regnskab, hvorefter Niels Andersen Bøgvad blev tilfundet at bevise, han det års kæmner regnskab har til borgmester Henrik Fuiren leveret, og regnskabet med mandtaller at fremvise inden 2 ugers forløb.

** Hans Hansen Buch guldsmed, borger her sst, fik tingsvidne, at han som formynder på Anne Didriksdatters vegne har ladet varsel give Simon Mikkelsen af Lolland, i Stokkemarke sogn boende, imod vidnesbyrds påhør, og Hans Hansen Buch lod læse og påskrive et klagevidne 23/2 og efterskrevne tingsvidne her af tinget 1/3 næst afvigt, hvori Maren Mortensdatter vidnede, at 16/2 sidst forleden kom hendes morbror Simon Mikkelsen ind i deres hus og sagde, han ville lære dem at kende Simon Mikkelsen og slog i skiven med hans kæp og sagde, du skal få en ulykke, hvorfor hun sprang op af sengen og formedelst frygt for hans ord og trussel løb af huset i hendes blotte særk ind til hendes nabo Knud Bertelsens, dateret Kolding 25/2 1676. Maren Mortensdatter egen hånd. Hans Hansen på Anne Didriksdatters vegne gjorde sit 3.krav til sandemændene.

(23)

** Simon Mikkelsen af Lolland, boende i Stokkemarke sogn, Jens Christensen af Fredericia, Hans Tomasen Bjerg og Christen Hansen Møller, begge borgere her sst, anlangende en fordring til hans salig svoger Jens Pedersen Saxe og hans salig søster Karen, Jens Saxes, deres efterladte arvinger,
som er Anniken Mortensdatter med sin husbond Jens Christensen af Fredericia, Hans Tomasen som værge for Bertel Mortensen og Kirsten Mortensdatter samt Christen Hansen værge for Maren Jensdatter anlangende en fordring efter efterskrevne håndskrift, udgivet af hans salig svoger Jens Saxe, dateret Kolding 24/7 1668, bedrager sig kapital og rente 35 daler, og da eftersom ham ej noget er bevidst eller blevet tilkendegivet, hans salig søsters dødelige afgang eller om skifte og deling, hvor han sin fordring kunne have forebragt, så sætter han i rette, om arvingerne med deres værger ikke bør at betale ham hans fordring. sentensen findes indført på (34).

(24)

** varselsmænd afhjemlede, at de på amtskriver Matias Limes vegne har varsel givet Christian Nielsen, ridefoged her sst, for 26 rigsdaler. han mødte ikke, sagen opsat 8 dage.

29/3 1676.

** Jens Nielsen rådmand på borgmestre og råds vegne i rette lagde en opsættelse her af tinget 16/2 næst afvigt imod Mads Tomasen og Hans Tomasen Bjerg, borgere her sst, og begærede dom. Mads Tomasen Bjerg herimod fremlagde en missive til ham fra sin bror Hans Tomasen, dateret Lübeck 21/3 næst afvigt, og et skriftlige fragtbrev, dateret Lübeck 10/10 1675.

** varselsmænd afhjemlede at de har varsel givet Urban Skomager her sst.

** Søren Dansken rådmand lod læse og påskrive KM forordning forbud på smykker og gaver.

** byfogden i rette lagde en dom her af tinget 1/3 forleden kontra Simon Mikkelsen og gav klage, at her taltes over tvær ting af Knud Bertelsen, om han derfor ikke bør at lide efter loven.

** Jep Mikkelsen i Ødis Bramdrup æskede byfogden at fyldestgøre en dom her af tinget 1/3 næst forleden.

** Jens Nielsen, rådmand og hospitalsforstander her sst, havde ladet i rette kalde Urban Sørensen skomager, borger her sst, for 3 sletdaler efter hans håndskrift, dateret 7/2 1666, som han blev tilfundet at betale inden 15 dage.

(25)

** Niels Olufsen, KM byfoged, havde til 15/3 næst afvigt ladet i rette kalde Simon Mikkelsen af Lolland af Stokkemarke sogn, item Hans Tomasen Bjerg, Christen Hansen Møller, Peder Jepsen Lybcher og Markors Bager, borger her sst, og i rette lagde Niels Olufsen efterskrevne dom her af tinget 1/3 næst afvigt, lydende i sin sentens, så efterdi af byfogden fremlægges en håndskrift af Karen, salig Jens Saxes, udgivet til Simon Mikkelsen af Lolland, som er skrevet på et halvt ark slet papir, som findes klinet til et halvt ark kronepapir, hvorpå er skrevet to håndskrifter, da vides ikke rettere heri at kende, end jo bemeldte håndskrift på slet papir dens sum er efter KM forordning bør at være konfiskeret, de tre parter til angiveren og den fjerde part til de fattige. hvad sig de to andre håndskrifter, som er skrevet på kronepapir, ved sætfogden ej deri at dømme, men vil have den sag til landsdommere henfundet. og satte byfogden i rette og formente, at Karen salig Jens Saxes arvinger pro kvota bør berørte kapital 80 sletdaler at betale, hvilket de blev tilfundet.

** Jens Nielsen, rådmand og hospitalsforstander her sst, på borgmestre og råds vegne med opsættelse her af tinget 16/2 sidst forleden til den tid havde ladet i rette kalde Mads Tomasen og Hans Tomasen Bjerg, borgere her sst, angående hvor deres skiberum er. herimod mødte Mads Tomasen Bjerg og på sin brors vegne fremlagde hans efterskrevne missive, dateret Lübeck 21/3 1676, at deres fælles skude her i Lübeck er oplagt, og for denne vanskelige krigs hårde tids udseende ej tør eventyres. så og i rette lagde Mads Tomasen efterskrevne fragt kontrakt. derefter blev afsagt, eftersom KM forordning melder, at intet skibrum, her i riget bygget, må til fremmede sælges eller udføres, og Mads Tomasen og Hans Tomasen ikke beviser, samme skiberum ikke at være solgt, hvorimod Mads Tomassen fremviser en kontrakt imellem sig og Peder Pedersen af Lübeck oprettet, at skuden der er under fragt, da som slig kontrakt ikke kan være nok imod KM forordning, tilfindes Mads Tomasen og Hans Tomasen at gøre borgmestre og råd nøjagtig forsikring, at skiberummet ikke er solgt til nogen uden riget, men de dem i riget igen at indføre.

(27)

** Matias Lime, KM amtskriver ved Koldinghus amt, havde til 22/3 sidst afvigt ladet i rette kalde Christian Nielsen, KM ridefoged ved Koldinghus amt, og i rette lagde Markors Gregersen på sin husbonds vegne efterskrevne regnskab, summa 26 rigsdaler, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Hansen guldsmed, som formynder på Anne Didriksdatters vegne, har varsel givet efterskrevne sandemænd her sst, og leverede Hans Guldsmed et klagevidne 23/2 og to tingsvidner her af tinget 1/3 og 22/3 sidst afvigt og gjorde i dag hans 4.krav til sandemændene.

5/4 1676.

** blev læst og påskrevet KM plakat om forrige rigskansler Christen Helds breve, gods fordrings angivelse.

(28)

** blev læst og påskrevet en landstings opsættelse anlangende et delemål over Knud Nielsen.

** endnu læst og påskrevet en landstings opsættelse anlangende delemål over Peder Bertelsen.

** Henrik Jacobsen vadstedrider lod læse og påskrive en landstingsopsættelse kontra byfoged Niels Olufsen og Matias Pedersen rådmand.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Broder Hansen skomager og Iver Jørgensen, borger her sst, at sætte fylding på sandemændene her sst, så og varsel givet sandemændene samt Simon Mikkelsen af Lolland, og blev for retten oplæst et klagevidne her af tinget 23/2 og to tingsvidner her af tinget 1/3 og 22/3 næst afvigt. derefter gik fylding på sandemændene, og efterskrevne sandemænd gjorde deres sandemandstov, at efter tingsvidners formelding ved de ikke at sværge Simon Mikkelsen for nogen vold over.

** Baldser Nielsen rådmand lod lyse efter nogen skelsten, som forvildes for hans forte til Trillund.

** varselsmænd afhjemlede at de på byens kæmners vegne har varsel givet Søren Tygesen tjenende Peder Bertelsen og Else ---- samt Anne hos Kirsten Møllers for deres lejermålsbøder, som de blev tildømt at betale.

** varselsmænd afhjemlede, at de har på Simon Mikkelsen af Lolland hans vegne varsel givet Maren Mortensdatter og hendes lovværge Mads Tomasen, Lorends Clausen, Niels Nielsen Bøgvad, samtlige her sst, for deres sandhed at aflægge.

** Hans Hansen Buch guldsmed, borger her sst, på Anne Didriksdatter, som han er forordnet værge for, hendes vegne fik tingsvidne, at han havde ladet varsel give Simon Mikkelsen af Lolland, og blev for retten oplæst efterskrevne klagevidne her af tinget 23/2 og efterskrevne tingsvidner her af tinget 1/3 22/3 næst afvigt. derefter blev stedt fylding på sandemændene, som gjorde deres sandemandstov, at efter tingsvidners formelding ved de ikke at sværge Simon Mikkelsen noget vold over, men den, som har anklaget, selv derfor at lide eller også at bevise.

(31)

** Knud Bertelsen, borger her sst, på de fattige husarmes vegne havde til 15/3 næst afvigt ladet i rette kalde Peder Jepsen Lybcher, borger sst, for 2 års resterende husleje af 130 sletdaler, som de fattige husarme er berettiget og tilhører af gården, han ibor, salig borgmester Simon Dover tilforn tilhørende. der gik dom i sagen.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Christen Hansen Kielbech her sst at svare Morten Pedersen rådmand for 15 daler for afkøbte varer. sagen opsat 14 dage.

(32)

12/4 1676.

** Jens Nielsen rådmand lod læse og påskrive en dom over Urban Skomager, udstedt 29/3 næst afvigt, og begærede 1.ting for nam.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds og byens vegne har varsel givet Mads Phillipsen og Tomas Felbereder den yngre imod 1.ting for dele, og Hans Guldsmed lod læse og påskrive en dom her af tinget 24/11 1675, hvori de er tildømt at klarere deres kæmner regnskabs mangels poster, er i dag 1.ting for dele.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Phillipsens vegne har varsel givet Antoni Barchmann og hans pige for en tømme, han efter begæring af Antoni Barchmann har lånt pigen. Antoni Barchmann mødte ikke, opsat 14 dage.

** Jens Nielsen rådmand bød sig i rette imod Niels Andersen Bøgvad, eftersom han af ham er givet varsel.

19/4 1676.

** blev læst og påskrevet KM forordning om fremmede religioner.

** Hans Hansen Buch her sst, som formynder på Anne Didriksdatter vegne, lod læse og påskrive en Viborg landstings stævning, dateret 14/4 næst afvigt, anlangende et sandemandstov, som er afsagt imellem Anne Pottemagers og Simon Mikkelsen af Lolland.

** Simon Mikkelsen af Lolland lod læse og påskrive en Viborg landstings stævning, dateret 12/4 næst afvigt, kontra Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, anlangende en konfiskations dom, han her af tinget 1/3 næst afvigt har udstedt, på 80 daler efter en håndskrift af Karen, salig Jens Saxes, fordum borgerske her sst.

** Matias Pedersen på borgmestre og råds vegne lod læse og påskrive en Viborg landstings dom, dateret 12/4 1676, kontra Knud Nielsen her sst for hans borgerskab straks at tage, og de 6 høringer hver at give til kost og tæring 4 rigsdaler.

** item lod Matias Pedersen, byens kæmner, læse og påskrive en Viborg landstings dom, dateret 12/4 næst afvigt, som melder, at Niels Olufsen byfoged her sst er dømt fra sit dommersæde og bestilling.

(33)

** endnu lod Matias Pedersen læse og påskrive en Viborg landstings dom, dateret 12/4 næst afvigt, at Niels Olufsen byfoged er dømt fra sit dommersæde og bestilling.

** endnu lod Matias Pedersen på borgmestre og råds vegne læse og påskrive en Viborg landstings opsættelse, dateret 12/4 1676, kontra Jens Nielsen, skifteskriver her sst, og Niels Olufsen byfoged, anlangende Sonne Pedersens skiftebrev, at møde til næste landsting.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Mads Phillipsen og Tomas Tomasen felbereder den yngre, forrige byens kæmnere her sst, og Matias Pedersen lod læse og påskrive en dom her af tinget 24/11 næst afvigt, hvori de er tildømt at klarere deres kæmner regnskabs mangels poster. Mads Phillipsen svarede, at så snart de kan få deres forhvervede dom her af tinget 9/2 næst afvigt fyldestgjort hos de resterende, er de overbødig straks at fornøje borgmestre og råd.
 
** varselsmænd afhjemlede, at de på magister Anker Sørensen, sognepræst her sst, hans vegne har varsel givet Niels Madsen, savmand her sst, for resterende husleje. mødte ikke, sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de har på Simon Mikkelsen af Lolland hans vegne varsel givet Maren Mortensdatter med hendes mand og lovværge Markors Jensen Bager her sst for en klædekappe, hans salig bror Peder Mikkelsen tilhørte, som hun har bemægtiget sig og ladet i stykker skære hendes egen person til en kjortel, til en værdi af 16 rigsdaler, hvilket er sket før skifte og deling er holdt. endnu tiltalte han Maren Mortensdatter for en diamant guldring på hans søster Anne Mikkelsdatters vegne, som hun i stervboet efter hendes egen salig mor Karen Mikkelsdatter har bemægtiget sig, af værdi 10 rigsdaler, som hun ikke har villet fra sig lægge, og sætter i rette om Maren Mortensdatter ikke pligtig er kappen og ringen at betale. ingen mødte, sagen opsat 14 dage.

** Jens Nielsen, rådmand og hospitalsforstander, havde ladet varsel give Mads Tomasen og Hans Tomasen Bjerg her sst imod dele, men byens tjenere var intet til stede at afhjemle.

(34)

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet på borgmestre og råds og byens vegne efterskrevne borgere her sst, at eftersom forskrevne bruger byens kålgårds jorder, begærer Matias Pedersen, byens kæmner, at de fremviser deres fæstebreve. de fleste mødte ikke, sagen opsat 14 dage.

** efterskrevne sentens er til Simon Mikkelsen af Lolland hans dom, som gik 22/3, da eftersom intet fremvises, som den obligation svækker, da bør salig Jens Pedersen Saxe hans efterladte arvinger at indfri samme obligation pro kvota inden 15 dage.

26/4 1676.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Niels Andersen Bøgvad her sst på Jens Nielsen, rådmand og rådskæmner, hans vegne imod 1.ting for dele, og blev læst og påskrevet en dom her af tinget 22/3 næst afvigt, hvori Niels Andersen Bøgvad er tildømt sir kæmner regnskab med dets års mandtaller at fremvise. Niels Andersen Bøgvad og i rette lagde borgmester Fuirens bevis, at han hans regnskab har annammet, og da vidste fogden ikke i den sag 1.ting til dele at udstede.

(35)

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Mads Tomasen og Hans Tomasen Bjerg, borgere her sst, imod 1.ting for dele, og Matias Pedersen, byens kæmner, lod læse og påskrive efterskrevne dom her af tinget 29/3 næst afvigt, hvori Mads Tomasen og Hans Tomasen er tildømt at gøre borgmestre og råd forsikring, at skibrummet ikke er solgt uden riget, men de det igen i riget at indføre, og var 1.ting for dele over dem begærende.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasen og Hans Tomasen Bjerg her sst deres vegne har varsel givet borgmestre og råd her sst imod vidnesbyrds påhør, og efterskrevne vidnede mundtligt og skriftligt, at de ikke i Lübeck hørte, at deres skiberum til nogen der var solgt, men det lå oplagt og aftaklet. sætfogden stedte 1.ting for dele over dem, eftersom i rette lægges en dom, at de tildømt er at indføre det i riget igen.

(36)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Pedersen her sst hans vegne har varsel givet Niels Andersen Bøgvad her sst for 17 skæpper malt han, bekom 1674 samt lånte penge. Niels Andersen Bøgvad mødte ikke, sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de har på borgmestre og råds vegne varsel givet Mads Phillipsen og Tomas Tomasen felbereder den yngre, forrige byens kæmnere her sst, og Matias Pedersen, itzige års kæmner, lod læse og påskrive en dom her af tinget 24/11 næst afvigt, hvori de er tildømt at klarere deres kæmner regnskab. Mads Phillipsen og Tomas Tomasen svarede og formente ingen dele bør over dem at udstedes, eftersom de har forhvervet dom over de resterende, og de mange gange har æsket af fogden deres dom at fyldestgøre.

** Mads Phillipsen æskede dom over Antoni Barchmann angående en tømme. fremdeles opsat i 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet efterskrevne, som var de 6 høringer at stede dele over Knud Nielsen for hans borgerskab at tage, og Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne lod læse og påskrive en Viborg landstings dom, dateret 12/4 næst forleden, hvori de 6 høringer er tildømt enhver at give til kost og tæring 4 rigsdaler, og æskede han sætfogden at fyldestgøre dommen.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Niels Olufsen, forrige byfoged her sst, imod æskning, og Matias Pedersen lod læse og påskrive en dom heraf tinget 2/9 1674, anlangende en fordring på Johan Nielsens vegne i København af Niels Olufsen, forrige byfoged her sst, på 22 sletdaler, og æskede sætfogden samme dom at fyldestgøre. 1.ting for æskning.

(37)

** indførsel af det bevis fra borgmester Fuiren som Niels Andersen Bøgvad i rette lagde, at han har annammet Niels Andersen Bøgvads kæmner regnskab for 1671.

3/5 1676.

** Henrik Jacobsen Bech vadstedrider lod læse og påskrive en Viborg landstings dom, dateret 12/4 1676, kontra Morten Pedersen på sin søster Elisabeth Pedersdatters vegne for 42 sletdaler, som Henrik Bechs hustru er søgt for, hvorfor han blev frikendt.

** Matias Pedersen, byens kæmner, æskede dom i den sag anlangende de, som har kålgårds jorder. fremdeles opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Mads Tomasen og Hans Tomasen Bjerg her sst på borgmestre og råds vegne imod 2.ting for dele, og lod Matias Pedersen læse og påskrive en dom her af tinget 29/3 næst afvigt, hvori de er tildømt i riget igen at indføre deres skibrum, og var han 2.ting begærende, eftersom samme dom ikke er efterkommet.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasens vegne har varsel givet borgmester Faust, Baldser Nielsen, Jens Nielsen rådmænd imod vidnesbyrd, og Mads Tomasen lod læse og påskrive efterskrevne tingsvidne her af tinget næst forleden tingdag og formente, at intet delemål over ham eller hans bror Hans Tomasen bør at udstedes, eftersom de erbyder dem, om nogen i menigheden findes at ville fragte deres skibrum eller købe den, ville de forskaffe den hid, og byfogdens dom at efterleve og fornøje borgmestre og råd. Niels Andersen Bøgvad på tolder Henrik Neumand og David Fentz toldinspektør deres vegne i rette lagde deres efterskrevne vidnesbyrd, at forleden år kom skipper Mads Tomasen fra Königsberg, var i Fredericia og Bogense der indtog sin ladning til Bergen i Norge, dog formedelst krigens skyld ikke turde eventyre sit skiberum i Vestersøen, men kom hid igen og tog sin toldseddel, hvor skuden skal være oplagt.

(38)

** Jens Nielsen rådmand lod læse og påskrive en dom af Viborg landsting 26/4 næst afvigt anlangende et skiftebrev.

** Niels Andersen Bøgvad på magister Anker Sørensens vegne æskede dom over Niels Madsen savmand for resterende husleje.

** Mads Phillipsen gjorde i dag hans 3.æskning til sætfogden, at fyldestgøre den dom over en del for resterende skatter, hvortil sætfogden svarede, at dommen ikke tjener at gøre nogen udsæt efter, eftersom ikke findes nogen resterende at være specificeret.

** Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, på magister Anker Sørensen, sognepræst her sst, hans vegne havde 19/4 næst afvigt ladet i rette kalde Niels Madsen savmand her sst for resterende husleje for et år, 6 daler af boden han ibor, og Niels Bøgvad i rette lagde magister Anker Sørensens efterskrevne indlæg. Niels Madsen mødte ikke.

(39)

** Matias Pedersen kæmner frisagde Mads Phillipsen og Tomas den yngre for det delemål anlangende deres kæmner regnskabs restants, eftersom de så vidt har stillet borgmestre og råd tilfreds.

10/5 1676.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Mads Tomasen og Hans Tomasen Bjerg, borgere her sst, imod 3.ting for dele, og Matias Pedersen, byens kæmner, lod læse og påskrive en dom her af tinget 29/3 næst afvigt, hvori de er tildømt igen i riget at indføre deres skibrum. herimod mødte Hans Tomasen på sin bror Mads Tomasen og egne vegne og i rette lagde efterskrevne tingsvidne her af tinget 26/4 næst afvigt, som blev læst og påskrevet.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasen Bjerg hans vegne har varsel givet Lauge Nielsen, Niels Madsen og Søren Olufsen for deres sandhed at vidne. mødte ingen.

** Matias Pedersen, byens kæmner, æskede dom over en del for at fremvise adkomst på byens kålgårds jorder, de i brug har, eller at tage fæstebrev. sagen fremdeles opsat 3 uger.

** Jens Pedersen æskede dom over Niels Andersen Bøgvad i den sag, som til i dag har været opsat. Niels Andersen Bøgvad svarede, at han havde regnskab her imod. sagen derfor opsat 14 dage.

** Mads Phillipsen æskede dom over Antoni Barchmann anlangende en tømme. han mødte ikke.

** Mads Phillipsen, borger her sst og bestalter regiments hovslår, havde til i dag 4 uger ladet i rette kalde Antoni Barchmann, KM fiskemester her sst, for han har lånt ham en tømme, som ham ikke har kunnet få igen, Antoni Barchmann blev tildømt at forskaffe Mads Phillipsen hans tømme igen eller rede penge derfor.

(40)

17/5 1676.

** blev læst og påskrevet KM forordning om bededage, som skal holdes 2/6 9/6 og 16/6.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Morten Pedersen rådmands vegne har varsel givet efterskrevne for resterende husleje. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de har på borgmestre og råds vegne varsel givet Knud Nielsen her sst imod 1.ting for dele, og lod læse og påskrive en Viborg landstings dom 12/4 næst afvigt, hvori meldes han pligtig er straks at gøre sin borgerlige ed, hvilket han ej har efterkommet.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Niels Madsen Søren Olufsen Lauge Nielsen på Mads Tomasens vegne for deres vidnesbyrd at aflægge.

24/5 1676.

** Mads Tomasen æskede sine vidnespersoner, nemlig Niels Madsen, Lauge Nielsen og Søren Olufsen i rette for deres sandhed at aflægge. og da de ikke møder, er det i dag hans 3.ting for dele han er begærende. Niels Madsen erbød sig sin sandhed at vidne. Niels Nielsen Bøgvad mødte på Lauge Nielsens vegne og svarede, at han er syg, hvorfor blev udnævnt to personer, som af Lauge Nielsen og Søren Olufsen, som også er syg, kunne annamme deres skriftlige vidnesbyrd.

** Jacob Hansen Knude, borger her sst, gav last og klage over Peder Bertelsens tjener Søren, at han i aftes kom for hans hus og skød ind ad hans vinduer, og skældte derhos Søren på Jacob Hansen ubekvemsord.

(41)

** Matias Pedersen, byens kæmner, på KM og byens vegne gav last og klage, eftersom Peder Bertelsens tjener Søren i aftes er synet, og klagede at være skudt af Jacob Hansen Knude med hagl, og gjorde Matias Pedersen 1.krav på sandemændene.

** Anders Lauridsen buntmager på Jens Pedersen hans vegne æskede dom i den sag imod Niels Andersen Bøgvad. sagen fremdeles opsat 14 dage.

31/5 1676.

** blev læst og påskrevet KM forordning om sabbattens helligholdelse.

** endnu blev læst KM forordning om bededagene.

** item blev læst og påskrevet en kopi af KM bevilling på sagefald og konfiskation.

** Søren Tygesen, Peder Bertelsens tjener, i rette lagde sin efterskrevne klage over Jacob Knude, for han i mørke og mulm skød ham og gjorde ham sår og skade. synsmænd vidnede, at Søren Tygesen var skudt i benet på det tykke igennem, og nedenfor på samme ben var et stykke afskudt. efterskrevne vidnede, at de så, Søren Tygesen var for Jacob Knudes dør, råbte Jacob Knude, kommer du der din skælm, hvortil Søren Tygesen svarede, den er du selv, det djævlen fare i dig, i det samme gik et skud af

(42)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasens vegne har varsel givet Baldser Nielsen rådmand, Søren Lauridsen Dansken, Sonne Pedersen rådmand, Ude Bertelsen og Staffen Christensen imod spørgsmål og vidnesbyrd, item Mette, Peder Helts, med lovværge for vidnesbyrds påhør, og Hans Tomasen spurgte dem, om de har hørt på skiftet efter salig Peder Helt om det værgemål, han har haft under hænder efter salig Peder Pedersen Helt i Lolland, eller seet nogen kvittering for samme værgemål, hvortil de svarede, at de ikke så uden en citations seddel at Johanne, salig Peder Helts af Lolland, hendes medarvinger og værge at være advaret til skifte skulle holdes i Kolding efter salig Peder Hansen Helt. i lige måder begærede Hans Tomasen, om de erindrer, om der på skiftestedet blev angivet en bod i Bogense, som over skifte efter salig Peder Pedersen Helt i Lolland skal være hans hustrus far da udlagt for sin fordring, i særdeleshed om Ude Bertelsen, som sin søsters værge, deraf noget har vidst, hvortil de svarede, at de vidste intet deraf.

(43)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasen Bjerg, borger her sst, hans vegne har varsel givet Antoni Barchmann, KM fiskemester ved Koldinghus, for resterende husleje, nemlig 14 daler, efter skiftebrev af dato 11/9 1675 af Karen salig Jens Saxes hus på Rendbanen. herimod mødte Hans Simonsen på Antoni Barchmanns vegne og i rette lagde efterskrevne regnskab på hvis, han på huset har bekostet og betalt. sagen blev opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet efterskrevne borgere for at fremvise adkomst og fæstebreve på deres markjorder og enge. sagen opsat 14 dage.

** Jep Mikkelsen af Ødis Bramdrup lod læse og påskrive en dom her af tinget 1/5 næst afvigt og æskede sætfogden den at fyldestgøre.

(44)

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Knud Nielsen her sst imod 1.ting for dele, eftersom han ved Viborg landsting er tildømt at tage sin borgerlige ed.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Niels Andersen Bøgvad her sst for dele, og lod Matias Pedersen på borgmestre og råds vegne læse og påskrive en dom her af tinget 22/3 næst afvigt, hvori Niels Andersen Bøgvad tilfindes at bevise, han det års kæmner regnskab har til borgmester Henrik Fuiren leveret, som han ikke har efterkommet, og var Matias Pedersen på borgmester og råds vegne over ham 1.ting for dele begærende.

** Matias Pedersen, borger og handelsmand her sst, forordnet nærværende år byens kæmner, på borgmestre og råds og byens vegne havde ladet i rette kalde efterskrevne, som bruger og i langsommelig tid brugt har en del af byens kålgårds jorder, æsker han, at de i rette ville fremvise derpå deres fæstebreve, hvorefter blev afsagt, at hvem ingen fæstebrev derpå har, da dersom de ikke fæster hos borgmestre og råd eller fremviser deres fæstebreve, da fandt fogden dem efter byens privilegier at være dem forbrudt.

(46)

7/6 1676.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne her sst har varsel givet Knud Nielsen her sst imod 2.ting for dele, for han ikke har efterkommet en landstingsdom, hvori han er tildømt at gøre sin borgerlige ed.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, imod 2.ting for dele, og lod Matias Pedersen på borgmestre og råds vegne læse og påskrive en dom her af tinget 22/3 næst afvigt, hvori Niels Andersen Bøgvad tilfindes at bevise, han det års kæmner regnskab har til borgmester Henrik Fuiren leveret, som han ikke har efterkommet, og var Matias Pedersen på borgmester og råds vegne over ham 2.ting for dele begærende

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM og Kolding bys vegne har varsel givet Jacob Hansen Knude, Søren Tygesen rytter samt sandemændene her sst, og lod Matias Pedersen, byens kæmner, læse og påskrive et tingsvidne her af tinget 31/5 næst afvigt, hvori Søren Tygesen har indgivet sin klage imod Jacob Hansen Knude, og gjorde Matias Pedersen sit 2.krav til sandemændene.
 
(47)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jacob Knudes vegne har varsel givet Søren Tygesen imod vidnesbyrds påhør, item Peder Bertelsen at svare imod vidnesbyrd, og Niels Nielsen Bøgvad på Jacob Hansen Knudes vegne lod læse og påskrive et klagevidne her af tinget 24/5 næst afvigt, og Jacob Knudes hustru, ved navn Else, vidnede, at Peder Bertelsens Søren kom ridende med sine heste, da sagde Jacob Knude til ham, om det var ret, da han hinanden aften gik hjem, at Søren Tygesen forfulgte ham og slog ham med en kæp og siden med sten, hvortil Søren svarede, det er kun en anfang, og du er en skælm. derefter kom han med et par pistoler og skød med dem ind igennem vinduet i stegersdøren, og skød med den anden pistol i vinduesskodden, så hun nær havde fået noget deraf i ansigtet. andre vidnede derom.

(48)

** Jens Pedersen æskede dom i den sag, han imod Niels Andersen Bøgvad har.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Niels Skrædder, tjenende Mads Skrædder her sst, formedelst hans hustru deres bryllupsdag er gået åbenhovedet til kirken med perlebånd, som var lukket, eftersom der et tvivlsmål, om at hun samme gang havde været frugtsommelig, og derfor har forseet sig imod loven og recessen.

** Jep Mikkelsen i Ødis Bramdrup lod læse og påskrive en dom her af tinget 1/5 næst afvigt imod hr Anker og Poul Mogensen, og æskede sætfogden den at fyldestgøre. Poul Mortensen svarede, at de agter at stævne i sagen.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasen Bjerg hans vegne har varsel givet Mette Kyds med hendes lovværge samt hendes søn Jep Kyd imod vidnes påhør samt vidner. ingen mødte, hvorfor Hans Tomasen begærede af særfogden to mænd beskikkelsesvis til hende at tage svar på hans skriftlige poster.

** Jens Pedersen, indvåner og handelsmand her sst, havde til 26/4 næst afvigt ladet i rette kalde Niels Andersen Bøgvad, borger og handelsmand her sst, for 17 skæpper malt, som han bekom 1674 til købs samt lånte penge, er tilsammen 7 sletdaler, hvorimod Niels Andersen Bøgvad svarede, at han havde regnskab derimod. derefter blev afsagt, så eftersom Niels Andersen Bøgvad tre gange er foreholdt at fremlæge hans regnskab imod Jens Pedersen, og intet regnskab er fremkommet, da tilfindes Niels Andersen Bøgvad at betale Jens Pedersen inden 15 dage.

(49)

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Søren Olufsen, Morten Olufsen og Niels Tomasen savmand for deres resterende borgerskabspenge. mødte ikke, sagen opsat 14 dage.

14/6 1676.

** blev læst og påskrevet KM forordning om mønten.

** Jens Sørensen lod læse og påskrive KM bestallingsbrev, dateret 13/5 1676, på at han skal være byfoged her i Kolding.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Knud Nielsen her sst imod 3.ting for dele, for han ikke har efterkommet en landstingsdom, hvori han er tildømt at gøre sin borgerlige ed. herimod mødte Hartvig Knudsen på Knud Nielsens vegne og lod læse og påskrive KM stævning 2/5 næst afvigt hvori meldes, denne sag er indstævnet for højesteret.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Niels Andersen Bøgvad her sst på borgmestre og råds vegne imod 3.ting for dele, og lod Matias Pedersen på borgmestre og råds vegne læse og påskrive en dom her af tinget 22/3 næst afvigt, hvori Niels Andersen Bøgvad tilfindes at bevise, han det års kæmner regnskab har til borgmester Henrik Fuiren leveret, som han ikke har efterkommet, og var Matias Pedersen på borgmester og råds vegne over ham 3.ting for dele begærende.

(50)

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Conrad Tobiasen felbereder og Tomas Tomasen den yngre felbereder, borgere her sst, imod vidnesbyrds påhør, og Daniel Kobbersmed vidnede, at Conrad Felbereder og Tomas Felbereder kom ind til ham og krævede hans krigsstyr, imidlertid sad Jep Lassen derinde og sagde, skal i også have noget af mig, hvortil de sagde, vil i give os nogen da må i, men ingen penge Daniel Kobbersmed så, Jep Lassen gav dem. andre vidnede det samme, og Jep Lassen vidnede ved ed, at de krævede 2 mark i krigsstyr af ham, hvilke de også annammede af ham, hvorefter Conrad Felbereder og Tomas Felbereder den yngre benægtede, at de aldrig har annammet en skilling af ham i skat.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Conrad Felbereder og Tomas Felbereder den yngre deres vegne har varsel givet Jep Lassen her sst imod vidnesbyrds påhør, og Daniel Kobbersmed vidnede, at Jep Lassen berettede, at han var indskrevet ved sit navn i det krigsstyrs mandtal, som Conrad Felbereder og Tomas den yngre krævede efter, og i det mandtal, som Jens Buntmager kræver den anden termin krigsstyr efter, findes hans navn intet deri, og Jep spurgte dem om nogle penge, han ville have af dem igen, hvortil de svarede de havde ingen penge fået af ham. Conrad Felbereder fremviste et mandtal på den første termin krigsstyr, og fandtes Jep Lassens navn ej deri.

(51)

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Conrad Felbereder hans hustru og pige at svare imod vidnesbyrds påhør, og Hans Jensen pottemager vidnede, at han tilligemed byens kæmner var anordnet at gå omkring og have indseende, at alting gik skikkeligt til i bededagene, og da de kom til Lusbygade, hørte de en to i Conrad Felbereders gård, og da så de, at den var hans pige Maren Tomasdatter som toede garn. Maren Tomasdatter berettede, at hendes madmor eller madfar viste intet heraf, ej heller havde de befalet hende at to om bededagen, men hendes madmor befalede hende at gøre det om aftenen tilforn, og da havde hun glemt det.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Hans Pedersen Købmand og Niels Tomasen savmand imod dom for deres lejermålsbøder, og for deres hustruer har gået brud til og fra kirken med åbent hår og ladet sig vi med åbent hår imod forordningen. Hans Købmand mødte ikke. sagen opsat 14 dage.

(52)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersen rådmand hans vegne har varsel givet efterskrevne udenbys personer for gæld efter bog og obligationer. herimod mødte i rette Oluf Christensen af Gelballe og i rette lagde en skiftes afsigt af Anst herreds ting 21/11 1662 efter salig Maren Jepsdatter i Gelballe og hendes salig husbond Iver Iversen, som boede og døde sst. Mette Jensdatter i Horskær, Iver Pedersens hustru, svarede at hun ved intet deraf. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jacob Hansen Knudes vegne har varsel givet borgmester Faust her sst for sin sandhed at vidne, item Peder Bertelsen og hans karl Søren Tygesen imod vidnesbyrds påhør, og Morten Christensen, borger her sst, i rette lagde borgmester Fausts efterskrevne indlæg, at eftersom han er indstævnet for at vidne i den sag imellem ham og Peder Bertelsen og hans knægt Søren, da er ham slet intet om samme sag bevidst, uden at Jacob Knude for ham havde klaget, at Peder Bertelsen havde fulgt ham med en dragen kårde, og siden havde han berettet, at Peder Bertelsen og hans svend havde været om aftenen for hans dør skældt og udæsket ham.

 (53)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasen Bjerg hans vegne har varsel givet Mette, Peder Helts, med hendes lovværge imod spørgsmål og vidnesbyrds påhør, og i rette lagde Hans Tomasen Bjerg efterskrevne spørgsmål til Mette, salig Peder Helts, om hun vidste, at hendes salig mand Peder Hansen Helt var værge for hans salig morbror Peder Pedersen Helts børn af Lolland. ligeledes er for mig berettet, at der skal stå en bod i Bogense, som hendes bror Søren Christensen, rådmand sst, har i kommission, hvilket hende og min hustru Maren Pedersdatter skal være berettiget. herimod blev fremlagt Mette, Peder Helts, borgerske i Kolding hendes efterskrevne svar, eftersom jeg Mette Christensdatter, salig Peder Hansen Helts, er beskikket fra min kære svoger Hans Tomasen Bjerg anlangende nogle poster, han af mig har begæret ham at forklare, så er dette min beretning, at det er mig intet bevidst anlangende det værgemål for Peder Pedersen Helts børn af Lolland. anlangende den bod i Bogense, som Hans Tomasen foregiver hans hustru og jeg skulle være berettiget, begæres gerne, om han vidste noget beskrevet derom mig det måtte forstændiges, at jeg min part tillige med ham deri kunne nyde, Kolding 14/6 1676. MCD salig Peder Helts.

** Matias Pedersen, byens kæmner, æskede dom i den sag anlangende de, som har ufæstede markjorder og enge. fremdeles opsat 4 uger.

(54)

** Mads Tomasen Bjerg, borger og handelsmand her sst, havde til 31/5 næst forleden ladet i rette kalde Antoni Barchmann, KM fiskemester ved Koldinghus, for resterende husleje efter skiftebrev efter Karen, salig Jens Saxes, 17/9 1675, af Karen Jens Saxes gård på Rendbanen. Hans Simonsen på Antoni Barchmanns vegne fremlagde efterskrevne regnskab for hvilke udgifter, han har bekostet på gården, hvorefter blev afsagt, som Hans Tomasen fordrer husleje efter et skiftebrev, og Antoni Barchmann ikke mødte, da blev han tilfundet den resterende husleje at betale, og eftersom han fremlægger et regnskab på gårdens reparation, og intet bevis derpå fandtes, da Antoni Barchmann at søge det efter lovlig medfart.

21/6 1676.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM og Kolding bys vegne har varsel givet Jacob Hansen Knude og Peder Bertelsens karl Søren Tygesen, om de noget vil have at sige imod hvis breve, Matias Pedersen, byens kæmner, vil lade oplæse, og han lod læse og påskrive et tingsvidne her af tinget 31/5 og 7/6 næst afvigt, og Søren Tygesen svarede, at han vedstår sin klage over Jacob Hansen Knude, og gjorde Matias Pedersen sit 3.krav til sandemændene.

(55)

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Niels Andersen Bøgvad her sst, og lod Matias Pedersen på borgmestre og råds vegne læse og påskrive en dom her af tinget 22/3 næst afvigt, hvori Niels Andersen tilfindes at bevise, han det års kæmner regnskab har til borgmester Fuiren leveret, eg eftersom han det ikke har efterkommet, var Matias Pedersen dele over ham begærende. herimod fremlagde Niels Andersen Bøgvad en frafindelse her af tinget 26/4 næst afvigt, hvori meldes, fogden ikke tør nogen 1.ting til dele at udstede over ham. så og blev læst og påskrevet borgmester Fuirens hånd, dateret 31/3 næst afvigt. for retten fremkom 6 høringer og afsagde, så vidt dem kunne synes, da vidste de ikke nogen dele over Niels Andersen Bøgvad at stede, eftersom han med borgmester Fuirens hånd beviser, sit regnskab til ham at have leveret.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Peder Bertelsen for 3.ting til dele, og Morten Christensen lod læse og påskrive en landstingsdom, dateret 12/4 næst afvigt, kontra Peder Bertelsen og på borgmester Fausts vegne var 3.ting begærende., hvorefter blev udnævnt efterskrevne høringer.

(56)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasen Bjerg hans vegne har varsel givet Mette, salig Peder Helts, med lovværge og hendes søn Jep Pedersen Kyd imod vidners påhør, og Hans Tomasen berettede, at der blev imellem ham, Mette, salig Peder Helts, og Jep Kyd talt om et skiftebrev efter salig Peder Pedersen Helt af Lolland, hvilket skiftebrev Mette, salig Peder Helts, lånte ham, og da så han, at hans hustrus far Peder Hansen Helt havde været værge for salig Peder Pedersen Helts børn af Lolland, og på spørgsmål svarede Mette, salig Peder Helts, at hun vidste intet om afkald og kvittering. Johan Ravn vidnede, at Hans Tomasen kom til ham med et skiftebrev efter salig Peder Pedersen Helt af Lolland og tilspurgte ham om en toft, som deri stod indskrevet Gåsebæk, hvortil Johan Ravn svarede, Søren Dansken havde den i brug, og spurgte Johan Ravn Hans Tomasen, hvor han havde fået det skiftebrev, hvortil Hans Tomasen svarede, at hans mor Mette Kyds havde leveret eller lånt ham det.

(57)

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Conrad Felbereder, Tomas Tomasen den yngre og Jep Lassen her sst.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Maren Tomasdatter, tjenende Conrad Felbereder, med hendes lovværge, og gav hende til sag som KM mandats overtræder, at hun toede garn forleden forordnede dag under prædiken. sagen opsat 14 dage.

28/6 1676.

** Matias Pedersen, byens kæmner, æskede dom i den sag kontra Niels Tomasen savmand. fremdeles opsat 14 dage.

** Mikkel Olufsen i Sølund lod lyse efter en hoppe, som er ham frakommet i torsdags sidst forleden, om der er nogen godtfolk, som den er forekommet, at de ville lade ham få kundskab derpå.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM og byens vegne har varsel givet efterskrevne sandemænd her sst, og lod Matias Pedersen, byens kæmner, læse og påskrive tingsvidner her af tinget 24/5 7/6 og 21/6 sidst forleden, hvori sandemændene var opkrævet deres tov at gøre i den sag imellem Jacob Hansen Knude og Søren Tygesen. Niels Nielsen Bøgvad på Jacob Hansen Knudes vegne i rette lagde efterskrevne indlæg angående Peder Bertelsens tjener Søren Tygesen, for han har skudt gennem hans vinduer, hvilke tingsvidne og indlæg blev læst og påskrevet.

(58)

** Villum Sørensen, boende i Skærup, lod læse og påskrive en varsels seddel, dateret Skærup 24/6 sidst forleden, hvori advares at skifte og deling er berammet 11/6 først kommende efter hans salig søn salig Axel Villumsen her i amtskriver Matias Limes hus at skal holdes.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jacob Hansen Knudes vegne har varsel givet Peder Bertelsen at svare imod dom for nogen skældsord, formener han det bør at bevise eller selv at blive som det, som han har skældt ham for. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersen rådmands vegne har varsel givet Hans Eltangs enke Kirsten Eltangs imod dom for 14 daler efter hans bog. sagen blev opsat 4 uger.

(59)

** Sonne Pedersen rådmand æskede dom på efterskrevne udenbys personer for gæld. på begæring blev sagen opsat 4 uger.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Poul Mogensens vegne har varsel givet Mads Christensen bager og Morten Christensen Årø imod vidnesbyrds påhør, og efterskrevne vidnede, at de tillige med sætfogden og Morten Christensen var for salig Mogens Eriksens gård her sst, og da var dørene og skodderne på samme gård tillukkede, så begærede Morten Christensen, at de ville være ham følgagtig, så ville han vise dem på det sted, hvor der kunne gøres udsæt og indførsel efter dom. imidlertid som de gik ud til Gåsebæks toft, hvor de gjorde indførsel, kom Poul Mogensen til dem og sagde, er det mig angående, så gå tilbage med mig igen og viste dem en nøgle, som han berettede var til gården, så ville han gøre dem udlæg i løsøre eller i gården, hvortil de svarede, at de ville nu intet gå tilbage igen, eftersom de nu var så nær ved stedet.

** varselsmænd afhjemlede, at de har på borgmester Fausts vegne varsel givet Peder Bertelsen imod 4.ting for dele, og lod Morten Christensen på borgmester Fausts vegne læse og påskrive en dom af Viborg landsting 12/4 næst forleden, hvorefter han begærede de 6 høringer ville gøre deres afsigt. Søren Tygesen mødte på Peder Bertelsens vegne og i rette lagde efterskrevne indlæg, at han for en siddende ret har betalt en sum penge efter hans udgivne obligation. derefter gjorde de 6 høringer deres afsigt, at eftersom af tingbogen fornemmes at delemålet til 1. 2. og 3.ting ikke er lovligt forfulgt, da ved de ikke noget delemål over Peder Bertelsen at udstede.

(60)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasen Bjerg hans vegne har varsel givet Mette, salig Peder Helts, med hendes lovværge imod dom, item hendes søn Jep Kyd imod spørgsmål, og i rette lagde Hans Tomasen tingsvidner 31/5 14/6 og 21/6 næst forleden, som blev læst og påskrevet. sagen opsat 14 dage.

** Rudolf Faust, borgmester her i Kolding, ved sin fuldmægtig Morten Christensen, borger her sst, fik tingsvidne, at han har ladet varsel give Peder Bertelsen imod 4.ting til dele, og lod læse og påskrive en dom af Viborg landsting 12/4 næst forleden, hvori Peder Bertelsen tilfindes sin håndskrift at indfri. Søren Tygesen Rytter mødte på Peder Bertelsens vegne og i rette lagde efterskrevne indlæg, at han for en siddende ret har betalt en sum penge efter hans udgivne obligation. derefter gjorde de 6 høringer deres afsigt, at eftersom af tingbogen fornemmes, at delemålet til 1. 2. og 3.ting ikke er lovligt forfulgt, da ved de ikke noget delemål over Peder Bertelsen at udstede.

(61)

** Poul Mogensen lod læse og påskrive et pantebrev her af tinget 19/3 1673, hvori meldes han har pant i Gåsebæk for 200 sletdaler.

** Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, på Jacob Hansen Knude og hans svend Johan Mumme deres vegne i rette deres efterskrevne skriftlige klage, hvori de klager over Peder Bertelsens tjener Jens, hvorledes han sankt hans aften imellem 9 og 10 slet, da de var sengefærdige og havde aftrukket alle deres klæder, undtaget deres bukser, og ville oplukke vindues skodderne, kom han og skød til dem, så de fik sår i ben og arme.

(62)

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til 14/6 næst afvigt ladet i rette kalde efterskrevne udenbys personer for gæld efter håndskrifter og regnskabsbog og var endelig dom begærende.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til 14/6 næst afvigt ladet i rette kalde Iver Nielsen, smed i Nagbøl, og i rette lagde Sonne Pedersen efterskrevne obligation, dateret 26/1 1656, på 9 daler udgivet af Iver Nielsen smed til Peder Udsen, indvåner i Kolding, hvilken gæld han blev tilfundet at betale.

(63)

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til 14/6 næst afvigt ladet i rette kalde Joen Jørgensen i Skanderup for 8 daler efter hans regnskabsbog, og i rette lagde en dom her af tinget 9/5 1666, hvilken gæld han blev tilfundet at betale.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til 14/6 næst afvigt ladet i rette kalde Anders Jepsen i Nagbøl for gæld efter hans obligationer, hvori Anders Jepsen Buch i Nagbøl, skriver i Anst herred, kendes sig skyldig at være Peder Udsen i Kolding for afkøbte varer til hans bror Jens Jepsen i Lilballe 57 sletdaler, dateret Kolding 19/9 1656. den anden obligation lyder på 39 sletdaler, dateret Kolding 7/2 1657, og satte Sonne Pedersen i rette og formente, Anders Jepsen pligtig er sine håndskrifter at indfri med 19 års rente tilsammen 210 daler, hvilket han blev tilfundet.

(64)

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til 14/6 næst afvigt ladet i rette kalde efterskrevne udenbys personer for gæld efter bogen, hvorimod blev givet efterskrevne svar, og Sonne Pedersen i rette lagde en dom her af tinget 9/5 1666.

5/7 1676.

(65)

** Mads Tomasen Bjerg beklagede sig, at nogle onde mennesker forleden nat har bortstjålet en hel hob af hans ny skibrum, om nogen godtfolk kan gøre ham noget kundskab derom.

** Matias Pedersen, byens kæmner, æskede dom i nogle sager, nemlig imod Conrad Felbereder og Tomas Felbereder den yngre anlangende den skat, de af Jep Lassen i krigsstyr skal have annammet, samt Conrad Felbereders pige Maren Tomasdatter for hendes forseelse den første forordnede bededag. begge sager fremdeles opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM og Kolding bys vegne har varsel givet Jacob Hansen Knude her sst, og Matias Pedersen, byens kæmner, i rette lagde et tingsvidne her af tinget 24/5 næst forleden, hvori han på KM og byens vegne har givet last og klage, eftersom Peder Bertelsens tjener Søren er synet og klaget at være skudt af Jacob Hansen Knude. så og i rette lagdes tingsvidner her af tinget 31/5 7/6 14/6 21/6 og 28/6 næst forleden, hvorefter sandemændene gjorde deres tov, at eftersom med tingsvidne bevises, at Jacob Hansen Knude 23/5 sidst forleden har overfaldet Søren Tygesen og skudt ham i sit ben og igennem klæderne, da tilfandt de Jacob Hansen Knude efter loven at udgive hans voldsbøder.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Mads Christensen bager, borger her sst, og lod Morten Christensen på borgmester Fausts vegne læse og påskrive en transport af Jep Mikkelsen i Ødis Bramdrup, dateret 24/6 næst afvigt, og en dom her af tinget 1/5 1676 samt derpå skrevet indførsel i Gåsebæks toft 15/6 næst afvigt. Mads Tomasen formente, at den transport ikke kunne komme salig Inger Mogens Eriksens arvinger til hinder, eftersom der fandtes på andre måder middel, hvoraf betaling kunne have været søgt.

(66)

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Peder Bertelsen imod 1.ting for dele, og lod Morten Christensen på borgmester Fausts vegne læse og påskrive en dom af Viborg landsting 12/4 imod Peder Bertelsen, og byfogden stedte 1.ting for dele over Peder Bertelsen.

** Knud Bertelsen, formynder på Anne Henriksdatters vegne, lod opbyde hendes løsøre efter skiftebrev, dateret 26/10 1674.

** Niels Nielsen Bøgvad på Jacob Knudes vegne og hans svend Johan Mumme lod læse og påskrive deres skriftlige klage.

** Matias Pedersen, borger og itzige år byens kæmner, på KM og Kolding bys vegne fik tingsvidne, at han havde ladet varsel give Jacob Hansen Knude her sst, og i rette lagde Matias Pedersen efterskrevne klage og tingsvidner her af tinget 24/5 31/5 7/6 21/6 og 28/6 næst forleden. herimod i rette mødte Niels Nielsen Bøgvad, Jacob Knudes fuldmægtig, og i rette lagde efterskrevne klage og tingsvidner her af tinget 24/5 7/6 og 14/6 sidst forleden. herhos i rette lagde Niels Nielsen Bøgvad Jacob Knuden efterskrevne indlæg, hvorefter for retten fremkom efterskrevne sandemænd og gjorde deres tov, eftersom Jacob Hansen Knude 23/5 sidst forleden med skændsord har overfuset Søren Tygesen om aftenen, da han ville gå til sit logement og siden ud af sit eget vindue skudt ham i sit ben og igennem klæderne, som med tingsvidne her af tinget 31/5 er at bevise, hvorimod intet er fremlagt, hvormed vidnesbyrdene kunne svækkes, da tilfindes Jacob Knude efter loven at udgive hans voldsbøder.

(71)

** Rudolf Faust, borgmester her sst, ved sin fuldmægtig Morten Christensen, borger her sst, fik tingsvidne, at han havde ladet varsel give Mads Christensen bager, borger her sst, samt Poul Mogensen og samtlige salig Inger Mogens Eriksens arvinger, og lod Morten Christensen på borgmester Fausts vegne læse og påskrive efterskrevne transport, dateret 24/6 næst afvigt, udgivet af Jep Mikkelsen i Ødis Bramdrup, hvori han vitterlig gør, at han i sin gælds betaling har overdraget til borgmester Faust i Kolding en obligation, som salig Erik Mogensen 5/1 1656 til hans formand salig Niels Eriksen har udgivet på 30 rigsdaler, dateret Kolding 4/6 1676. Jep Mikkelsen egen hånd. herhos i rette lagde Morten Christensen en dom her af tinget 1/3 næst afvigt, som Jep Mikkelsen har forhvervet, hvori Jep Mikkelsen tilfindes at have sin betaling i salig Mogens Eriksens og salig Inger Poulsdatters efterladte midler, og befindes derpå skrevet, at 15/6 1676 har efterskrevne gjort Jep Mikkelsen indførsel i Gåsebæks toft, liggende udenfor Kolding Sønderport.

(72)

12/7 1676.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet blegkvinden i klostret og hendes datter med flere, og i rette lagde Morten Christensen på borgmester Fausts vegne hans indlæg og lod læse og påskrive KM forordning om konsumptionen, hvorefter blev afsagt, at de indstævnede personer bør at rette sig efter KM forordning og alle bagporte og låger, hvorved konsumptionen kan forsvækkes, straks at afskaffe.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Peder Bertelsen imod 2.ting for dele, og lod Morten Christensen på borgmester Fausts vegne læse og påskrive en dom af Viborg landsting 12/4 næst afvigt imod Peder Bertelsen, hvorefter blev stedt 2.ting for dele.

** Matias Pedersen, byens kæmner, på borgmestre og råds vegne æskede dom over en del anlangende deres markjorder og enge, og lod han læse og påskrive en højesterets dom 17/6 1622, og efterskrevne tilbød at tage fæstebrev. Mads Tomasen Bjerg i rette lagde et skiftebrev 9/12 1647, hvori findes en eng at være ham udlagt i Teglgårds kær i fuldt søskendeskifte, og dernæst et skiftebrev 17/1 1661, hvori findes forskrevne eng at være ham og hans bror Hans Tomasen udlagt for 20 sletdaler i fuldt søskendeskifte. endnu i rette lagde han et købebrev 3/3 1661, at hans bror Hans Tomasen har afhændet samme eng til Mads Tomasen, og han formente, samme eng bør at være fri, hvis ikke frembyder han for retten fæstepenge derfor 2 rigsdaler.

(73)

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Peder Bertelsens karl, Søren Tygesen, eftersom Jacob Knude har klaget og beskyldt ham, at han ind igennem hans vinduer ind i hans stue skal have skudt med hagl. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasen Bjergs vegne har varsel givet Staffen Christensen for et skiftebrev at fremvise efter salig Peder Kyd, og han på skifte efter salig Peder Helt på børnenes vegne, han var værge for, derefter har fået udlæg. Staffen Christensen svarede, at han nu vidste ikke, hvor samme skiftebrev var. sagen opsat 6 uger.

** Hans Tomasen Bjerg æskede dom kontra Mette, salig Peder Helts. Jep Pedersen Kyd på sin mors vegne i rette lagde et skriftligt indlæg. gik beskrevet.

** Sonne Pedersen rådmand æskede dom over Hans Eltangs enke. fremdeles opsat 4 uger.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jacob Hansen Knude hans vegne har varsel givet Peder Bertelsens karl, ved navn Jens, imod vidnesbyrds påhør, og efterskrevne, der iblandt Mette Johan Feltskærs og Ingeborg Antoni Barchmanns vidnede, at der kom en karl ved navn Jens gående forbi, og hørte de et skud gå af, og straks kom samme karl gående tilbage igen. Jacob Knudes hustru Else vidnede, at samme aften skuddet gik af, stod hun i sit køkken og løb så hastigt til gadedøren og der så hun, Jens løbe hen imod Søren Dansken, og hun gik ind til Søren Dansken og ville tale med ham og have samme karl i arrest. sagen opsat 14 dage.

(74)

** Niels Nielsen Bøgvad på Jacob Knudes vegne i rette lagde en opsættelse her af tinget 28/6 næst afvigt imod Peder Bertelsen samt et tingsvidne her af tinget 7/6 næst afvigt. sagen opsat 14 dage.

** Mads Tomasen Bjerg lod lyse efter efterskrevne gods, som er bortstjålet af hans skude.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasens vegne har varsel givet Bendix Blegmands pige Maren Pedersdatter og Tomas Skibbygger for deres vidnesbyrd at aflægge, item Morten Christensen og Jens Gartner udenfor Sønderport imod vidnesbyrds påhør, og Maren Pedersdatter vidnede, at hun forleden tirsdag morgen i dagningen så, at begge byens tjenere og Jens Gartner tog en båd ved hendes madmors made ved bleghaven og roede dermed, og siden så hun, at de alle tre gik på Mads Tomasens skude, som ligger på strømmen her i åen, og siden gik de derfra, men hun så intet de havde med sig.

(75)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasens vegne har varsel givet borgmester Faust, og Mads Tomasen fremviste to accise sedler, dateret 31/12 1675 lydende som efterfølger.

** varselsmænd afhjemlede at de på borgmestre og råds og kirkeværgerne Staffen Christensen og Bunde Markorsens vegne har varsel give Johan Lemeyer, KM husfoged ved Koldinghus, anlangende hans og hans hustrus stol i kirken. ingen mødte.

** Rudolf Faust, borgmester her sst, ved sin fuldmægtig Morten Christensen, borger her sst, havde ladet i rette kalde Hans From, Lauge Nielsen med flere samt Mads Tomasen Bjerg, for han med urimelig trætte ville afskrække konsumptions betjentene at have opsigt med hans åbne bagport, og ellers hans utilbørlige indførsel om nattetide på forbudne steder, og eftersom efter mange advarsler hans og de øvrige indstævnedes bagporte ej endnu er blevet afskaffet, begærer han af byfogden, at han vil tilholde foromrørte personer KM befaling at efterleve og deres bagporte, hvorved konsumptionen kan forsvækkes, straks at afskaffe, hvilket de blev tilfundet.

(76)

** Mads Tomasen Bjerg, borger her sst, fik tingsvidne, at han har ladet varsel give borgmester Faust og fremviste to accise sedler, dateret 31/12 1675, den ene af Sonne Pedersen udgivet, lydende på konsumption for 2 tønder malt, den anden af borgmester Faust, lydende på 2 tønder malet malt, hvilke sedler blev læst og påskrevet.

** Knud Bertelsen, borger her sst, på Anne Henriksdatter, som han er værge for, hendes vegne lod opbyde hendes arvegods i løsøre, om nogen det vil købe efter vurderingen.

** Hans Tomasen Bjerg, borger og handelsmand her sst, havde til 28/6 næst afvigt ladet i rette kalde Mette, salig Peder Helts, borgerske her sst med hendes lovværge imod dom, og i rette lagde efterskrevne tingsvidner her af tinget 31/5 14/6 og 21/6 næst afvigt samt Hans Tomasen Bjergs efterskrevne indlæg, at da skifteforhandling blev holdt i Lolland efter salig Peder Pedersen Helt, da min hustrus far og hendes salig mand er blevet værge for salig Peder Pedersen Helts børn, og er samme skifteforhandling af mig på min hustrus vegne, item hendes bror Ude Bertelsen, som værge for hende, og siden har jeg ladet min hustrus kære stedmor Mette Christensdatter, salig Peder Helts, med nogle poster beskikke, hvorpå er fulgt svar. så mødte Jep Pedersen Kyd på egne og mors vegne og i rette lagde sit efterskrevne svar, at som Hans Tomasen foregiver at min salig stedfar, Peder Hansen Helt, skulle været værge for salig Peder Pedersen Helts børn, er det min mor og mig ubevidst, at Hans Tomasen af os ville være forsikret for hvis skade, derover kunne følge. endnu i rette lagde Jep Pedersen Kyd efterskrevne fuldmagt, eftersom det hus beliggende i Søndergade her i Kolding, resten af min salig fars gård, står brøstfældig og befrygtes at skal nedfalde, har jeg på min kære mors vegne og fuldmægtiget Mette, salig Peder Helts, det at lade nedtage, Kolding 3/9 1665 Peder Pedersen Helt egen hånd. derefter blev afsagt, at eftersom Hans Tomasen tiltaler Mette salig Peder Helts anlangende et skiftebrev angående salig Peder Pedersen Helt af Lolland hans arvinger og Hans Tomasen har derom i rette lagt tingsvidner, da sees ikke byfogden nogen føje kan have Hans Tomasens irettesættelse at følge, så længe han ej beviser sig nogen skade derover at være sket, da vidste byfogden ej rettere at kende, end Mette, salig Peder Helts, for den ansøgning bør fri at være.

(80)

** Matias Pedersen, borger her sst og nærværende års byens kæmner, på borgmestre og råds vegne havde ladet i rette kalde efterskrevne borgere for at fremvise adkomst og fæstebreve på efterskrevne deres markjorder og enge i Teglgårds kær samt fæstejord i Husmers toft, hvorefter blev afsagt, at byfogden ved ikke rettere heri at kende, end de indciterede borgere, som ikke allerede har fæstet, jo pligtig er deres jord og eng at fæste.

(82)

** indførsel af den af Niels Nielsen Bøgvad på Jacob Knudes vegne i rette lagte efterskrevne kaldsseddel, hvori han stævner efterskrevne personer for at vidne om Peder Bertelsens karl Jens, som skulle have skudt ind igennem hans vinduer.

** Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, på Jacob Hansen Knude, borger her sst, og hans svend Johan Mumme deres vegne havde ladet i rette kalde Peder Bertelsens karl Jens, og i rette lagde efterskrevne klage over Peder Bertelsens karl Jens, hvorledes han sankt hans aften imellem 9 og 10 slet, da de var sengefærdige og havde aftrukket alle deres klæder undtaget deres bukser og ville oplukke vindues skodderne, kom han og skød til dem, så de fik sår i ben og arme. item fremlagde efterskrevne i dag forhvervede tingsvidne samt efterskrevne indlæg. sagen er opsat 14 dage.

(84)

19/7 1676.

** Niels Tomasen af Hjelmdrup gav last og klage over Mads Phillipsen, borger her sst, at han sidst forleden fredag her på gaden med hug og slag har overfaldet ham og fra sine heste og gods blev forjaget, som han videre agter at bevise.

** blev læst og påskrevet skatkammerets befaling, at ingen heste må endnu udføres.

** blev læst og påskrevet skatkammerets befaling, at Flensborg og Haderslev indvånere herefter må i KM riger og lande nyde lige frihed i tolden, som andre KM undersåtter nyder fra og til fremmede steder og ikke som imellem provinserne.

** blev læst og påskrevet skatkammerets befaling om Wismars privilegier.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Lauge Nielsen, Børge Joensen, Jørgen Andersen, Mads Jørgensens hustru, Jep Snedker hans tjener, Mads Tomasen og blegkonen for deres baglåger at afskaffe og bleghaven forsvarligt at lade indhegne efter dom, og var Morten Christensen på borgmester Fausts vegne over forskrevne 1.ting for dele begærende. blegkonen mødte og lod læse og påskrive et fæstebrev, dateret 11/1 1673, og Mads Tomasen lod læse KM tilladelse, at han må på reberbanen, nær ved åen bag hans hus, lade opsætte og fortømre en skude, dateret Koldinghus 29/6 1669.

(85)

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Peder Bertelsen imod 3.ting for dele, og Morten Christensen lod læse og påskrive en dom af Viborg landsting 12/4 næst afvigt imod Peder Bertelsen, og var på borgmester Fausts vegne 2.ting for dele over Peder Bertelsen begærende.

** varselsmænd afhjemlede, at de på byens kæmners vegne har varsel givet Niels Skrædder, værende hos Mads Skrædder, for hans hustru har gået åbenhovedet brud til kirken, og formente at han derfor bør at lide efter loven, eftersom hun ungefer 6 ugers dag derefter har gjort barsel. ingen mødte, sagen opsat 14 dage.

** Mads Tomasen lod i dag, som er 3.ting, lyse efter hvis redskab, som ham af hans skude er bortstjålet, om nogen godtfolk kan gøre ham anvisning derpå, vil han gerne deres umage forskylde.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasens vegne har varsel givet Morten Christensen, Jens Gartner og begge byens tjenere imod vidnesbyrds påhør, og i rette lagde Mads Tomasen en toldseddel, dateret Middelfart 2/7 næst forleden, meldende at han der i markedet sig har til forhandlet 10 halvottinger smør, og deraf erlagt provinstold, samt 5 levende lam, og tilspurgte han vidnerne, om det ikke er dem bevidst, at da han med sin båd natten efter 2/7 kom fra Middelfart marked, da drog til sit skibrum med fornævnte varer og det der indsatte, hvortil de svarede, at de ikke hørte Mads Tomasen talte konsumptions betjentene nogen ubekvemsord til i nogen måde, ej heller så de, at Mads Tomasen noget uden konsumptions erlæggelse ulovligt i hans hus eller ind af hans have indførte, men efter toldsedlens formelding de var i hans skibrum indlagt.

(86)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Morten Christensen og hans medkonsorter deres vegne har varsel givet Mads Tomasen Bjerg, borger her sst, imod spørgsmål, at eftersom han har ladet nogle gange til tinget lyse efter hans redskab, så tilspurgte Morten Christensen ham, om han sigter nogen af dem for noget, han det nu ville navngive. Mads Tomasen mødte ikke.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre, råds og byens vegne har varsel givet jens Nielsen bådmand imod vidnesbyrd, og efterskrevne vidnede, at de i søndags næst forleden så en karl sad under prædiken inde til Jens Nielsen bådmands, som var skrædderen i Vonsild, og hverken de så, at han åd eller drak inde til Jens Bådmands.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet KM husfoged Johan Lemeyer imod dom, og i rette lagde Bunde Markorsen kirkeværge et skriftligt indlæg samt Kolding bys kirkestolebog, hvoraf fundatsen blev læst og påskrevet, og efterskrevne vidnede, at de var med kirkeværgerne i Kolding kirke for at besigtige en stol, som husfogden står i, da befandtes samme stol at være gjort af 2 gamle stole, som tilhører slottet, og er så bred som to slottets stole, og bagved var gjort et højt panel. sagen opsat 14 dage.

(87)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersen rådmands vegne har varsel givet efterskrevne, der iblandt Mette, salig Peder Helts, og Anne, salig Jens Flys, for gæld efter bog og obligation. ingen mødte, sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de har på oberstløjtnant von Ørtzen samt hans korporal Henrik Metz og på Mikkel Olufsen i Sølund deres vegne varsel givet Niels Hansen Brun, borger her sst, for vidnes påhør, og i rette lagde Henrik Metz sit efterskrevne indlæg bestående i 5 poster, lydende som efterfølger, og efterskrevne vidnede, at de var i borgmester Fausts hus i korporalens nærværelse, da Niels Brun blev hentet derind og blev tilspurgt om den hoppe, som manden lyste efter, hvortil han svarede, at han vidste ikke at have noget af hans, men ellers havde han vel købt og solgt både heste og hoppe, han havde ikke synderlig andet at nære sig af. andre vidnede, at de var i Niels Bruns hus anlangende den hoppe, som den mand af Sølund beretter, at være ham frastjålet og som Niels Hansen Brun købt har, og den tid hoppen indkom i Niels Bruns gård, da sagde Niels Brum, at det var den hoppe, han havde købt, og den mand af Sølund vedkendte sig samme hoppe, og korporalen trådte til og sagde, han havde kendt den hoppe under kompagniet nogle år. og lyder fornævnte korporals hans efterskrevne indlæg, at han begærer dom i sagen med KM rytter Mikkel Olufsen i Sølund angående hans hest, som af marken blev bortstjålet. sagen opsat 8 dage.

(89)

** Knud Bertelsen på Anne Henriksdatters vegne, som han er værge for, lod læse og påskrive et skiftebrev, og lod opbyde hendes arvegods i løsøre, om nogen det vil købe efter sin vurdering.

** blev læst og påskrevet efterskrevne håndskrift, hvori Peder Hansen Helt gør vitterligt at være skyldig Dorte, salig Peder Udsens, 8 sletdaler, og ombedt hans svoger Søren Udsen med ham at underskrive, dateret Kolding 26/1 1661, og findes derpå skrevet, læst over skifte efter salig Peder Hansen Helt 1/2 1669.

** indførsel af kirkeværgernes efterskrevne indlæg, at eftersom Johan Lemeyer husfoged sig har bemægtiget to aparte stole i kirken, en til sig og en til hans hustru, og har ladet den ene stol opsætte med en stor bagklædning uden kirkeværgernes og borgmestre og råds samtykke, som ej befindes i Kolding kirkebog noget deraf til kirken at være givet, sætter derfor i rette, om Johan Lemeyer ikke bør at fremvise hvad adkomst han dertil har, eller derfor at lide efter kirkebogens fundats formelding. så og i rette lagde Kolding kirkes stolebog, hvor ud af fundatsen, dateret Kolding dom palmarum 1588, blev oplæst efterskrevne post, at aldeles ingen være tilstedt at sælge eller minde fra sig til nogen anden noget stolestade i kirken, men alene hver for sin egen person det at nyde.

(90)

26/7 1676.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet på borgmester Fausts vegne Børge Joensen, Lauge Nielsen, Jørgen Andersen, Jep Snedker, Hans Nielsen Oddersted og Mads Tomasen imod 2.ting for dele for at lukke deres baglåger efter doms indhold her af tinget 12/7 næst forleden.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet blegkonen i klostret og satte i rette og formente, hun enten straks bør at indhegne blegdammen forsvarligt, eller have hendes fæste forbrudt. gik dom.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Peder Bertelsen imod 4.ting for dele, og Morten Christensen lod læse og påskrive en dom af Viborg landsting 12/4 næst afvigt kontra Peder Bertelsen, eftersom her fremlægges byfogdens dom, hvori Peder Bertelsen tilfindes sin håndskrift at indfri, da sees ikke byfogden nogen føje at have haft imod sin egen dom borgmester Faust sit delemål at frafinde, hvorfor samme hans dom bør magtesløs at være, hvorefter høringer afsagde samstemmende, at eftersom Peder Bertelsen efter landsdommers dom er lovligt forfulgt, så er han og lovligt fordelt.

(91)

** Sonne Pedersen rådmand æskede dom over Anders Nielsen i Vranderup, Iver Pedersen i Horskær og Iver Hansen i Bønstrup, som til i dag som er 6.uge er opsat. mødte ingen, dom skal gives beskrevet.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Hansen Bruns vegne har varsel givet korporal Henrik Metz under oberstløjtnant Ørtzens kompagni samt Mikkel Olufsen i Sølund imod vidnesbyrds påhør, og i rette lagde Niels Brun en lidkøbs seddel, hvormed han beviser sig den hoppe at være hans, lydende som efterfølger. herhos i rette lagde Niels Brun tolderen Henrik Neumands kundskab, at samme hoppe hos ham er angivet samme dag, den blev købt, lydende som følger, og efterskrevne vidnede, at Niels Brun blev hentet til Knud Bertelsens at købe fornævnte hoppe. Niels Brun gav til kende, at korporalen tilligemed den mand af Sølund vrangeligt først foregiver, at det var en hoppe og ej en hest, som Niels Brun købte 22/6 på gaden i godtfolks nærværelse, sætter derfor i rette, om han ikke bør at være fri for deres hårde tiltale, og bonden Mikkel Olufsen bør at lide efter birkerettens 11.kapitel, og korporalen Niels Brun sine købepenge igen at betale.

(92)

** varselsmænd afhjemlede, at de på korporal Henrik Metz hans vegne har varsel givet Niels Hansen Brun, borger her sst, imod dom, og i rette lagde korporalen et tingsvidne her af tinget 19/6 næst afvigt lydende som efterfølger. for retten blev hoppen fremstillet, og kendte Mikkel Olufsen af Sølund sig ved samme hoppe, og efterskrevne af Sølund vidnede, at den hoppe var Mikkel Olufsens, og var den ham tyvstjålet fra. korporalen begærede, at Niels Brun ville værge sig med 12 mænds ed, at han ikke vidste, hvor hoppen var den tid, korporalen var med han i borgmester Fausts hus, hvorpå Niels Brun svarede, at han havde tilforn svaret ham som med tingsvidne bevises.

(93)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Andersen hans vegne har varsel givet borgmester Henrik Fuiren imod dom for resterende husleje for halvandet år, 15 rigsdaler. da eftersom enhver er bevidst her i byen at borgmester Henrik Fuiren ikke er hjemme, da er sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Tomasen af Hjelmdrup hans vegne har varsel givet Mads Phillipsen og hans hustru Vibeke og hans svend Mikkel imod syns afsigt, og lod Niels Tomasen læse og påskrive et klagevidne her af tinget 19/7 næst afvigt, og synsmænd vidnede, at de har synet Niels Tomasen, da befandt de, at han var lidt blodig på næsen, og ved hans øjenbryn var et lidet hul så stort, som en loppe kunne have bidt ham. Matias Pedersen, byens kæmner, gjorde 1.krav til sandemændene og formente, han enten bør at bevise sin klage eller og selv at betale efter loven.

** Matias From på sine egne og Niels Nielsen Bøgvad på Mette, Peder Helts, og Jep Pedersen Kyds vegne for retten fremkom og blev forligte om hvis, dem har imellem været.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Johan Henriksen Ravn her sst hans vegne har varsel givet Niels Madsen ved hospitalet for en letdaler, han er ham skyldig. sagen opsat i 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Bertel Hansen Møller på Niels Nielsen Bøgvads vegne, og æskede Niels Nielsen Bøgvad sit udsæt og lod læse og påskrive en dom her af tinget 8/12 1675, lydende som efterfølger samt en skriftlig begæring og svar, som blev læst og påskrevet, meldende som efterfølger. sagen opsat 8 dage.

(94)

** Henrik Metz, korporal under oberstløjtnant von Ørtzens kompagni, havde ladet i rette kalde Niels Hansen Brun, borger her sst, og i rette lagde efterskrevne tingsvidne her af tinget 19/7 næst forleden. derefter blev afsagt, at eftersom Mikkel Olufsen af Sølund og korporal Metz har i Niels Bruns gård vedkendt sig en brungul hoppe, og Niels Brun i lige måder vedkender sig samme hoppe at være hans købte køb, som han beviser med en lidkøbs seddel, da vidste byfogden ej rettere herom at kende end jo Mikkel Olufsen bør samme sin tilvidnede hoppe at være følgagtig, og Niels Brun sit køb at have tabt efter loven og ikke videre derfor at lide.

(97)

** borgmester Fausts indlæg, hvori han begærer en forsvarlig dom over Mads Tomasen, for han holder hans baglåge åben, så hans folk bringer der ud og ind, fra og til båden og hans skude alt hvis de vil.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til 14/6 næst afvigt ladet i rette kalde Iver Pedersen i Horskær og Iver Hansen i Bønstrup, og gav dem til sag, Iver Pedersen i Horskær på Knud Jacobsens vegne efter bogen 10 sletdaler og Iver Hansen efter bogen 14 daler. Iver Pedersen i Horskær hans hustru Mette Jensdatter mødte og svarede, at hun ved intet deraf, hvorefter blev afsagt, så efterdi ej noget i rette lægges til afbevis, da tilfindes fornævnte mænd fornævnte fordring at betale.

(98)

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til 14/6 næst afvigt ladet i rette kalde Anders Nielsen i Vranderup mod beskyldning og dom for 27 daler efter hans regnskabsbog. hvorefter blev afsagt, at eftersom ej i rette lægges noget bevis derpå eller underskrivelse efter birkeretten, og Anders Nielsen formenes at være i kongens tjeneste, vides ikke ham fra sit værneting at drage, men Sonne Pedersen ham der at søge.

** Morten Christensen, borger her sst, på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde blegkonen i klostret Ellen, Bendix Blegmands, og satte i rette og formente, at hun enten straks bør at indhegne bleghaven forsvarligt efter dom her af tinget 12/7 næst afvigt, eller hendes fæste at have forbrudt. derefter blev afsagt, da eftersom blegkonen i klostret er tilfundet at lade bleghaven forsvarligt indhegne, dog det ej endnu efterkommet, da vidste fogden ikke rettere herom at kende, end efter KM forordning om konsumptionen hun at have hendes fæste forbrud.

** Hans Guldsmed, byens kæmner, æskede dom i den sag kontra Søren Tygesen. fremdeles opsat i 14 dage.

(99)

** Jens Troelsen, dansk skolemester her sst, fik tingsvidne, at han på salig Mourids Degetous børn deres vegne, som han er værge for, lod opbyde efterskrevne gods, som dem i arv efter deres salig morsøster Maren Sørensdatter er tilfaldet, om nogen det vil købe, og er det i dag hans 1.ting for tilbud.

2/8 1676.

** Niels Nielsen Bøgvad i rette lagde et tingsvidne her af tinget 8/12 1675 samt en kopi af en dom her af tinget 9/6 1675, og æskede sit udsæt af Bertel Hansen Møller. herhos i rette lagde Niels Nielsen Bøgvad en fuldmagt af Simon Mikkelsen og Anne Mikkelsdatter. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Børge Joensen, Anders Jørgensen med flere, eftersom de nu nogenledes deres bagporte har efterlukket, dog ej afskaffet efter forordningen, om de ikke bør at betale borgmester Faust den, formedelst deres modvillige ophold i konsumptionen, forårsagede skade fra nytår til dato samt processens omkostning. Hans From mødte på egne og de indstævnede deres vegne og fremstillede synsmænd, som vidnede, at eftersom de af byfogden var anbefalet til syn på deres baglåger, da så de og befandtes enhver deres baglåger tillukkede, nemlig udentil tillukket og gærdet fulde af torn, og indentil lågerne tilspigret med søm. derefter blev afsagt, eftersom bevises, at borgmester Faust har tilføjet og har gjort omkostning førend de indstævnede mænd deres baglåger vil tillukke, da vidste byfogden ikke rettere heri at kende, end de indstævnede mænd bør samme anvendte omkostning efter opskrift at betale. anlangende den prætenderede skade på konsumptionen, da eftersom intet derom bevises, hvad skaden er, da vidste han intet derpå at kende.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersens vegne har varsel givet Jacob Hansen udrider, borger her sst, for 35 daler efter hans regnskabsbog. herimod mødte Jacob Hansen udrider og i rette lagde efterskrevne kvitteringer af Peder Udsen til Jacob Hansen i Bogense udgivet, begge dateret august 1658. sagen opsat 14 dage.

(100)

** Hans Hansen Buch guldsmed, borger og byens kæmner her sst, på borgmestre og råds vegne her sst havde ladet i rette kalde Conrad Felbereder og Tomas Felbereder den yngre imod dom, og lod Matias Pedersen, byens kæmner, læse og påskrive efterskrevne tingsvidne her af tinget 14/6 næst forleden, og satte han i rette og formente, at Conrad Felbereder og Tomas Felbereder den yngre bør at lide efter recessen. herimod mødte de indstævnede og i rette lagde efterskrevne tingsvidne her af tinget 14/6 næst forleden, hvorefter blev afsagt, eftersom bevises Conrad Felbereder og Tomas Felbereder den yngre skal have krævet Jep Lassen for krigsstyr, uanseet han ikke ej i krigsstyrs mandtallet fandtes indtegnet, og han sigter dem for at have oppebåret 2 mark, hvilket de benægter, da vidste byfogden ej anderledes herom at kende, end Conrad Felbereder og Tomas Felbereder den yngre, som imod borgmestre og råds befaling har krævet det, de ej var befalet, bør derfor at aftale det hos borgmestre og råd. angående Jep Lassens beskyldning, da bør han den at bevise.

(102)

** Hans Hansen Buch guldsmed, borger og byens kæmner her sst, på borgmestre og råds vegne havde til 21/6 næst afvigt ladet i rette kalde Maren Tomasdatter, tjenende Conrad Felbereder, med hendes lovværge, for hun vaskede garn den første forordnede bededag under prædiken til højmesse, at hun derfor bør at lide som KM mandats overtræder. derefter blev afsagt, da såsom hun her inden tinge har stået, og enhver kunne se hun en umyndig pige at være og muligt den påbudne forordning ej forstod, da tilfindes Maren Tomasdatter, for hendes forseelse imod KM forordning, en mulkt til de fattige at være skyldig.

** endnu lod Niels Nielsen Bøgvad læse og påskrive et skriftligt kundskab, dateret Fredericia 22/7 1675, anlangende at han var hos Jørgen Beyer og tilspurgte ham, om han nogen gæld havde at fordre efter salig Bertel Mikkelsen.

9/8 1676.

** Staffen Christensen lod oplyse en hest, hans tjener søndag morgen tog ind af hans korn, om nogen er, som kender sig derved, kan de hos Staffen Christensen ham bekomme.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet sandemændene her sst imod 2.krav anlangende den sag imellem Niels Tomasen af Hjelmdrup og Mads Phillipsen her sst.

** Matias Andersen From æskede dom i den sag kontra borgmester Henrik Fuiren anlangende resterende husleje. sagen fremdeles opsat 14 dage.

(103)

** Niels Nielsen Bøgvad på Jacob Knudes vegne lod læse og påskrive en opsættelse her af tinget 28/6 næst afvigt samt et tingsvidne her af tinget 7/6 næst forleden imod Peder Bertelsen for nogen skældsord for Jacob Knudes vinduer at være skældt, men da som det lader sig anse æren at angå, understod fogden sig ikke deri at dømme, men denne sag henvises til hans overdommere.

** endnu lod Niels Nielsen Bøgvad på Jacob Knudes vegne læse og påskrive en opsættelse her af tinget 12/7 næst afvigt, lydende som efterfølger, kontra en karl Jens, som siges at hedde Jens Svendsen. sagen fremdeles opsat 14 dage.

** Matias Pedersen, byens kæmner, æskede dom i den sag kontra Søren Tygesen efter irettesættelse 12/7 næst afvigt. sagen fremdeles opsat 14 dage.

** Matias Pedersen, byens kæmner, æskede dom over Niels Skrædder. fremdeles opsat 14 dage.

** Johan Henriksen Ravn, borger og indvåner her sst, på magister Anker Sørensen, sognepræst her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Matias Andersen From, forvalter over Dueholms kloster, solgte og afhændede fra sig og sine arvinger og til magister Anker Sørensen hans kære hustru Anne Jeremiasdatter og deres arvinger en hans fædrene gård, liggende her i Kolding på hjørnet ved torvet, adelgaden op til slottet ved den nørre, Johan Adolf apotekers gård ved den søndre side, torvet ved den vestre og Jacob Hansen Knudes hus ved den østre ende, samt efterskrevne øde staldgårdssted sønden Kolding, som er ham i fædrene arvs afbetaling over skifte efter sin salig mor Dorte Froms udlagt, eftersom samme gård begreben bygget og forefundet er efter overleverede skøder her af tinget 6/4 1625 og 25/1 1665.

(104)

** Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, på Jacob Hansen Knude, borger her sst, hans vegne i rette lagde en opsættelse her af tinget 8/6 sidst forleden da at have varsel givet Peder Bertelsen imod dom for nogle skældsord efter tingsvidnes formelding, formener han det bør at bevise eller selv at blive det, som han har skældt ham for, og i rette lagde efterskrevne tingsvidne her af tinget 7/6 sidst afvigt. derefter blev afsagt, da som det lader sig anse æren at angå, understod byfogden sig ikke deri at kende, men denne sag henviste til hans overdommere.

(105)

16/8 1676.

** varselsmænd afhjemlede, at de på byens kæmner Matias Pedersens vegne har varsel givet Mads Phillipsen smed her sst, og Matias Pedersen lod læse og påskrive et klagevidne her af tinget 19/7 næst afvigt, som Niels Tomasen af Hjelmdrup har forhvervet imod Mads Phillipsen, item lod han læse og påskrive et tingsvidne af Anst herreds ting 10/8 næst forleden. og formente Matias Pedersen på KM og Kolding bys vegne, at Mads Phillipsen har begået vold her i byen. Niels Andersen Bøgvad på Mads Phillipsens vegne tilspurgte Matias Pedersen, om han flere vidnesbyrd havde at føre, hvortil Matias Pedersen svarede, at dersom han syntes, det var ikke nok i de vidnesbyrd, som nu ført er, så vil han skyde sig til de mænd, som synede Niels Tomasen, som blev befalet af byfogden at gå til Mads Phillipsen og forhjælpe Niels Tomasen til sin hest igen efter Niels Tomasens klage.

** varselsmænd afhjemlede, at de har på Sonne Pedersens vegne varsel givet Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, for at fremvise den håndskrift, han fordrer efter efter salig Maren Jensdatter, som er indført i skiftebrev, som Sonne Pedersen fremviste, dateret 17/1 1661, hvortil Niels Nielsen Bøgvad svarede og formente, han ikke har fornøden at fremvise dem for Sonne Pedersen, eftersom han er en arving, og derpå fremviste et afkald, dateret 6/3 1661, og begærede tingsvidne efter hvor mange som er indført i salig Bertel Mikkelsens gård, og æskede af Sonne Pedersen, at han ville fremvise lodsedlerne, hvoraf kan erfares i hvis lod, Sonne Pedersens fordring er faldet.

** Bunde Markorsen æskede dom i den sag imod husfogden. fremdeles opsat 14 dage.

** Sonne Pedersen rådmand lod læse og påskrive en opsættelse her af tinget 2/8 næst afvigt kontra Jacob Hansen vadrider og æskede dom og i rette lagde sin regnskabsbog, hvori fordringen blev læst. sagen fremdeles opsat 14 dage.

** Anne Christensdatter, afgangne Mikkel Jensens efterleverske, boende i Torsted i Egtved sogn, tillige med Mads Jensen Hjerting, borger her sst, som hun tog i hånd og gjorde i den sag til sin fuldmægtig, fik tingsvidne, at for retten fremstod Ingeborg, salig skipper Anderses, samt Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, som hun tog i hånd og gjorde til sin fuldmægtig denne sag angående, og fremlagde Ingeborg, skipper Anderses, efterskrevne missive fra Poul Jensen til hans moster Ingeborg, at han har bekommet hendes skrivelse, at hans bror er død, og han har fundet hendes søn Niels Krag, og er de begge under samme regiment, og han beder hans moster med Niels Nielsen Bøgvad at drage til Torsted til hans salig brors kone Anne Bertels anlangende rede penge og andet, som han har lånt dem, og hun dem at annamme og give hende afkald, af Wismar 24/7 1676 PIS Poul Jensen, Niels Andersen Krag til vitterlighed, hvorefter de tog Anne Christensdatter i hånd og på Poul Jensens vegne gav hende og hendes arvinger afkald og kvittering for den arvepart, Poul Jensen efter sin salig bror Mikkel Jensen arveligt kunne være tilfaldet, så og hvis han dem lånt har.

(106)

** Niels Nielsen Bøgvad her sst æskede dom i den sag imod Bertel Hansen Møller her sst anlangende resterende husleje. han mødte ikke.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde ladet i rette kalde Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, og begærede byfogden ville tilholde Niels Nielsen Bøgvad at fremvise den håndskrift, han fordrer efter efter salig Maren Jensdatter, som er indført i skiftebrevet, som Sonne Pedersen fremviste, dateret 17/1 1661, hvilken håndskrift skal være dateret 12/8 1659 på 96 sletdaler. endnu efter en anden håndskrift, dateret 24/9 1659, som i bemeldte skiftebrev meldes om. Niels Nielsen Bøgvad svarede og formente, han ikke har fornøden at fremvise dem for Sonne Pedersen, eftersom han er en arving, og derpå fremviste et afkald, dateret 6/3 1661, og begærede han tingsvidne efter hvor mange er indført i salig Bertel Mikkelsens gård. derefter blev afsagt, at byfogden vidste ej rettere heri at kende, end Niels Nielsen Bøgvad bør sig om samme håndskrifter resolvere, hvor de af blevet er, og Sonne Pedersen at fremvise lodseddel på hvis lod, det er i faldet hvis han fordrer.

(107)

** Niels Nielsen Bøgvad begærede tingsvidne efter hvor mange, som er indført i salig Bertel Mikkelsens gård efter det af Sonne Pedersen i rette lagte skiftebrev efter Maren Jensdatter, dateret 17/1 1661, hvilke deri blev oplæst, der iblandt Laurids Jensens fordring 75 sletdaler, for hvilke penge han blev indført i den gård på Søndergade, Jens Saxe for deri indført for 4 sletdaler, Dorte salig Peder Udsens for 20 sletdaler.

** Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, havde til 26/7 sidst forleden ladet i rette kalde Bertel Hansen Møller, borger her sst, og i rette lagde efterskrevne tingsvidne her af tinget 8/12 1675. endnu i rette lagde Niels Nielsen Bøgvad efterskrevne begæring og svar samt efterskrevne dom her af tinget 9/6 1675. derefter blev afsagt, eftersom der er gjort Niels Nielsen Bøgvad udsæt i Bertel Møllers bo og gods efter byfogdens dom, og samme udsæt blev Niels Nielsen Bøgvad ej til fulde følgagtig, Bertel Møller derimod har tilstået samme resterende udsæt skulle blive ham følgagtig, da vidste byfogden ej rettere herom at kende, end at Bertel Møller bør det fordrede udlæg at fra sig levere, eller dets værdi til Niels Nielsen Bøgvad at betale

(109)

23/8 1676.

** varselsmænd afhjemlede, at de på byens kæmner Matias Pedersens vegne har varsel givet Mads Phillipsen og Peder Pedersen Bredal og Morten Jacobsen, og lod Matias Pedersen læse og påskrive efterskrevne dokumenter, nemlig et klagevidne her af tinget 19/6 næst afvigt samt tingsvidner her af tinget 26/7 og 16/8 samt tingsvidne af Anst herreds ting 10/8 sidst forleden, hvorimod blev fremlagt Mads Phillipsens efterskrevne indlæg. forskrevne dokumenter annammede Hans Jensen pottemager til sig på egne og samtlige sandemænds vegne.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Pedersen byens kæmners vegne har varsel givet Jacob Hansen Knude her sst imod dom, og Matias Pedersen i rette lagde et skriftligt indlæg samt et rådstuevidne her af rådstuen 12/8 så og et skriftligt indlæg af mester Anker Sørensen. ingen mødte, sagen opsat 8 dage.

** Matias Pedersen, byens kæmner, æskede dom i den sag kontra Søren Tygesen og i rette lagde et tingsvidne her af tinget 7/6 næst forleden. Søren Tygesen mødte ikke. derefter blev afsagt, eftersom Søren Tygesen ikke er mødt til i dag, som er 6. ugers dag, da vidste byfogden efter loven ej rettere at kende, end Søren Tygesen jo efter loven selvtolvte sig bør at befri eller lide efter irettesættelsen.

** Matias Pedersen, byens kæmner, æskede dom over Niels Skrædder i den sag, som til i dag er opsat.

** Niels Nielsen Bøgvad på Jacob Knudes vegne i rette lagde en opsættelse her af tinget 12/7 1676 og æskede derefter dom.

(110)

** Christian Andersen From æskede dom i den sag kontra borgmester Henrik Fuiren anlangende resterende husleje. herimod mødte Niels Andersen Bøgvad på borgmester Henrik Fuirens vegne og lod nogle vidner føre og lod læse og påskrive et indlæg lydende som efterfølger, og efterskrevne vidnede at de efter borgmester Fausts befaling var i borgmester Fuirens gård og lod hans gods sætte i et kammer til gaden ved torvet og satte deres segl for døren. derefter blev afsagt, eftersom bevises med borgmester Fuirens kontrakt, det han har lejet en af salig Dorte Froms gårde her sst og beskyldes for halvandet års resterende husleje, da vidste byfogden ej rettere at kende, end jo borgmester Fuiren bør sin underskrevne kontrakt til salig Dorte Froms arvinger at betale

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Pedersen byens kæmners vegne har varsel givet Christen Hansen Møller her sst, for han sig ej har indstillet at være 8 mand. Christen Hansen mødte og svarede, at han forleden år var byens kæmner, og deres kæmner regnskab ej endnu er klareret, formente derfor at være forskånet for 8 mand.

** Christen Andersen From, eftersom hans bror Matias Andersen From havde til 26/7 sidst forleden ladet i rette kalde borgmester Henrik Fuiren imod dom for halvandet års resterende husleje, 15 rigsdaler, af hendes gård liggende på torvet ved hjørnet næst op til Johan Adolf Møller apotekers gård, som han sig har til forpligtet efter efterskrevne kontrakts formelding, dateret Kolding 22/6 1674. Dorte salig Anders Madsens Henrik Fuiren. herimod mødte Niels Andersen Bøgvad i rette og fremlagde borgmester Fuirens efterskrevne indlæg, eftersom Matias Andersen From tiltaler ham for 15 rigsdaler resterende husleje af Jørgen Knudsens gård, liggende på hjørnet af torvet tvært overfor Søren Danskens, så synes han, at han forurettes, idet gården i hans absens er blevet bortsolgt imod deres kontrakt. på spørgsmål svarede efterskrevne, at de efter borgmester Fausts befaling var i borgmester Fuirens gård og lod hans gods sætte i et kammer til gaden ved torvet og satte deres segl for døren. derefter blev afsagt, eftersom bevises med borgmester Fuirens kontrakt, det han har lejet en af salig Dorte Froms gårde her sst og beskyldes for halvandet års resterende husleje, da vidste byfogden ej rettere at kende, end jo borgmester Fuiren bør sin underskrevne kontrakt til salig Dorte Froms arvinger at betale.

(112)

** Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, på Jacob Hansen Knude, borger her sst, hans vegne med en opsættelse her af tinget 12/7 sidst afvigt da i rette havde ladet kalde Peder Bertelsens karl, ved navn Jens, og fremlagde deres efterskrevne klage, hvori de klager over Peder Bertelsens tjener Jens, hvorledes han sankt hans aften imellem 9 og 10 slet, da de var sengefærdige, og havde aftrukket alle deres klæder undtaget deres bukser, og ville oplukke vindues skodderne, kom han og skød til dem, så de fik sår i ben og arme. Niels Nielsen Bøgvad på Jacob Knudsens vegne i rette lagde byfogdens efterskrevne skriftlige stævning, og efterskrevne vidnede derom. derefter blev afsagt, eftersom bevises, det en person, som siges at hedde Jens Knudsen, ved aftenstid har skudt Jacob Hansen Knude og hans svend Johan Mumme, og siden med sagen skal være bortrømt, da vidste byfogden ej rettere at kende, end samme person Jens bør fare i sin egen frelse, og hvor han antastes da at stande for samme sag til rette og lide som vedbør, og til sagsøgeren at erstatte skade og omkostning, og hans øvrige boeslod at være forfaldet til kongen og byen.

(114)

** Matias Pedersen, byens kæmner her sst, havde til 12/7 ladet i rette kalde Peder Bertelsens karl, Søren Tygesen, og gav ham til sag efter tingsvidne her af tinget 7/6, eftersom Jacob Knude har beskyldt ham, at han igennem hans vinduer ind i hans stue skal have skudt med hagl, og satte Matias Pedersen i rette og formente, at Søren Tygesen bør at betale for husfred og slig overlast efter recessen eller at skærme sig med loven, hvorefter han i rette lagde efterskrevne tingsvidne her af tinget 12/7 næst afvigt. derefter blev afsagt, eftersom med tingsvidne bevises, Søren Tygesen har fået lovligt varsel, men ej er mødt ej heller i dag som er 6 ugers dag, da vidste byfogden ej rettere at kende, end Søren Tygesen jo efter loven selvtolvte sig bør at befri eller at lide efter irettesættelsen.

** indførsel af efterskrevne indlæg, Niels Andersen Bøgvad på Mads Phillipsen smeds vegne i rette lagde, angående Niels Tomasen af Hjelmdrup har givet last og klage over Mads Phillipsen, at han ham skulle have slået, hvilket efter syns afsigelse ikke befindes således, at han sin klage synes at turde være gestendig, hvorfor han formener, det han noget derfor burde at lide, men Niels Tomasen for usket gernings overklagelse selv bør at lide.

(115)

** Matias Pedersen, borger og byens kæmner her sst, havde til 19/7 ladet i rette kalde Niels (blank) skrædder, for hans hustru har gået åbenhovedet brud til kirke, satte i rette og formente, han derfor bør at lide efter loven og recessen. derefter blev afsagt, eftersom Niels Skrædder tiltales, for hans hustru er ganget brud i kirken med åbent hår, da hun var helt besvangret, da bør han sine bøder efter recessen og kongelig forordning for jomfrukrænkelse så og for bruds begængelse at betale.

** indførsel af efterskrevne af Matias Pedersen imod Jacob Knude i rette lagde indlæg, for han uskikkeligt og utilbørligt har anstillet sig imod gejstlig og verdslig ret, hans naboer og genboer så og imod hustru og børn dem meget slemt med hug og slag tilrettet.

(116)

** blev for retten udnævnt Iver Jørgensen og Peder Pedersen buntmager, borgere her sst, at stede fylding på sandemændene her sst.

30/8 1676.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Faust og Mads Jørgensen her sst deres vegne har varsel givet Lorends Clausen og Dines Skomager her sst imod klage og dom, og Mads Jørgensen, konsumptions betjent her sst, gav last og klage over de indstævnede personer, at de forleden søndag otte dage om aften mellem 8 og 9 klokken slet, der porten var lukket, kom de roende med en båd på ulovligt sted, og Mads Jørgensen ville forfare, hvad de havde i båden, sprang Lorends Clausen på landet til Mads Jørgensen og greb ham i håret og sagde, din kikker, din skælm, hvad har du her at bestille, og sagde, vi har intet som kommer konsumptionen ved. derefter kom Dines løbende og slog ham med en kæp i hovedet, og som Mads Jørgensen gik til båden at se hvad deri var, tog Dines en bøtte med øl og skænkede et bæger og slog Mads Jørgensen med i næse og mund, at samme klage sandfærdig er, bad Mads Jørgensen sig Gud til hjælp efter edens oplæsning og fingre på bogen. Lorends Clausen ved ed benægtede, at han ikke har slået Mads Jørgensen. derefter blev afsagt, at dommeren ikke tilsteder ed imod ed at må gøres, men de to indstævnede personer, som ej nægter at have været i båden samme aften, de bør sig efter loven sig at lovværge eller efter KM konsumptions forordning at stande til rette som vedbør.

** varselsmænd afhjemlede, at de på sagvolder, KM og Kolding bys vegne har varsel givet sandemændene her sst for deres tov at gøre i den sag imellem Mads Phillipsen og Niels Tomasen af Hjelmdrup. og blev i rette lagt efterskrevne dokumenter, nemlig tingsvidner her af tinget 19/7 26/7 16/8 og 23/8 samt et tingsvidne af Anst herreds ting 10/8, hvorefter sandemændene gjorde deres afsigt, at de vidste ikke i denne sag at efterfølge byens kæmner Matias Pedersens irettesættelse og sværge Mads Phillipsen vold over, og de vidste ikke Niels Tomasen at frikende, men efter loven bør samme bøder at udgive, som Mads Phillipsen kunne have bekommet, om det havde blevet ham overbevist.

(117)

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds og magister Anker Sørensens vegne har varsel givet efterskrevne for deres vidner at være gestendig, som de på rådstuen imod Jacob Knude aflagde 12/8 næst afvigt, hvorefter de, for retten stående, vidnede hver for sig ved ed, at de står ved deres ed. og tilspurgte Søren Dansken og Matias Pedersen, byens kæmner, Peder Mogensen, om han kan benægte, at Jacob Knudes hustru og børn er kommet til ham ved dag og nat og beklaget, at han har jaget dem ud med hug og slag og ilde trakteret, og Peder Mogensen ved ed vidnede, at han kunne ikke benægte det. sagen blev opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Henrik Fuirens vegne har varsel givet Christian Andersen From såvel alle de andre salig Dorte Froms arvinger, og Niels Andersen Bøgvad tilspurgte Hans Nielsen, byens tjener, om han ikke af borgmester Fuiren var leveret nøglerne til den gård, som borgmester Henrik Fuiren iboede og havde i leje af salig Dorte From, og anbefalet at have tilsyn til gården i borgmesterens fraværelse, hvortil han svarede, at det var sandfærdigt, videre tilspurgte Niels Andersen Bøgvad ham, efter hvis befaling at han leverede nøglerne fra sig, hvortil han svarede, at Rasmus Bysvend kom til ham og sagde, han skulle levere ham nøglerne, eftersom borgmestre og råd havde befalet, han skulle have nøglerne.

(118)

** Sonne Pedersen i rette lagde en opsættelse her af tinget 2/8 næst afvigt kontra Jacob Hansen udrider, og tilspurgte ham, om han havde flere regnskaber eller kvitteringer, hvortil han svarede, at han havde ingen yngre kvitteringer, end som tilforn var i rette lagt.

** Nicolaj Barner, feltskær og indvåner her sst, fik tingsvidne, at Søren Lauridsen Dansken, rådmand her sst, afhændede fra sig sin kære hustru og deres arvinger og til Nicolaj Barner hans kære hustru Cathrine Barners og deres arvinger en hans gård samt et øde byggested, afgangne Ambrosius Leppelmand har tilhørt og påboede, og hans søn Ambrosius Leppelmand, KM hof og felttrompeter, til borgmester Faust her sst har solgt, og han igen til Søren Dansken afhændet har, hvilken gård samt øde plads er beliggende her i Kolding, norden ved torvet imellem Hans Tomasen Soels våning og Søren Danskens gård, han ibor, ved den østre og afgangne Laurids Slajkærs øde byggested ved den østre side, Kolding torv ved den søndre og byens forte ved slottet ved den nørre ende.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, med en opsættelse her af tinget 2/8 næst forleden da at have ladet i rette kalde Jacob Hansen udrider, borger her sst, for 35 daler efter hans regnskabsbog. derimod mødte Jacob Hansen udrider og i rette lagde efterskrevne kvitteringer. derefter blev afsagt, eftersom Sonne Pedersen rådmand tiltaler Jacob Hansen udrider for gæld efter en gammel regnskabsbog, Jacob Hansen derimod har fremvist to salig Peder Udsens kvitteringer, iblandt hvilke Sonne Pedersen beskylder den ene for falsk, da vidste byfogden ikke det kan være hans dom, men til hans overdommeres påkendelse henfandt.

(119)

** Matias Pedersen, borger og byens kæmner, fik tingsvidne, at han på sagvolder, KM og Kolding bys vegne har varsel givet samtlige sandemænd her sst, for deres tov at gøre i den sag imellem Mads Phillipsen og Niels Tomasen af Hjelmdrup. derefter blev fremlagt efterskrevne klagevidne her af tinget 19/7 næst forleden så og efterskrevne tingsvidne her af tinget 26/7 næst forleden. endnu i rette lagdes efterskrevne tingsvidne her af tinget 16/8 næst afvigt, hvorefter sandemændene gjorde deres afsigt, at de vidste ikke i denne sag at efterfølge byens kæmner Matias Pedersens irettesættelse og sværge Mads Phillipsen vold over, og de vidste ikke Niels Tomasen at frikende, men efter loven bør samme bøder at udgive, som Mads Phillipsen kunne have bekommet, om det havde blevet ham overbevist.

(121)

** Bunde Markorsen skomager, borger og kirkeværge her sst, på Kolding kirkes vegne havde ladet i rette kalde Johan Lemeyer, KM husfoged på Koldinghus, for han har ladet opsætte to aparte stole i Kolding kirke, en til sig selv og en til hans hustru, og har ladet den ene stol opsætte med en stor bagklædning uden kirkeværgernes bevilling og borgmestre og råds samtykke, og ej befindes i Kolding kirkebog noget deraf til kirken at være givet. synsmænd afhjemlede deres efterskrevne syn på samme stolestader. derefter blev afsagt, så eftersom bevises med syn, det husfogden Johan Lemeyers stol er taget af to ender af slottets stole, og er så bred som to stole, da sees ikke slig forandring imod kirkens fundats at må tillades men afskaffes, medmindre husfogden det med borgmestre og råds så kirkeværgerne deres samtlige vilje og samtykke kan have og kirken sin rettighed.

(122)

** Søren Lauridsen Dansken rådmand og Matias Pedersen, byens kæmner, fik tingsvidne, at de på borgmestre og råds og magister Anker Sørensens vegne har varsel givet Jacob Knude her sst imod vidnes påhør, og Søren Dansken og Matias Pedersen tilspurgte efterskrevne vidner, om de ville være deres vidne gestendig, som de på rådstuen imod Jacob Knude aflagt har, og lydeligt blev oplæst for dem samme efterskrevne rådstuevidne af Kolding rådstue 12/8 1676, hvori de vidner om Jacob Knudes uskikkelige levned. Keld Skrædder vidnede, at sidst forleden om natten imellem onsdag og torsdag lå han i sin seng og hørte, at Jacob Knudes hustru råbte ynkeligt nogle gange og sagde, for Guds skyld Jacob lille gører ingen ulykke, hvorover Keld Skrædder sprang af sengen af forskrækkelse, at eftersom han fornam røg i hans hus befrygtende sig at være ildløs, løb han ud i sit køkken og kælder, som var fuld af røg, hvorefter han råbte naboerne op og sagde, ret nu brænder vi inde. så løb de til Jacob Knudes hus, og da fornam de, at der var sådan røg i hans hus, at røgen og kvalmen drev og slog ud af hans gadedør, vinduer og kælderdør, ligesom der havde brændt et hus af, men ingen af dem kunne eller turde gå derind. de indstævnede vidner, for retten stående, vidnede enhver for sig ved ed og oprakte fingre, at de i alle måder vedstår deres vidne. derimod i rette lagdes Jacob Knudes efterskrevne indlæg, at ingen skal kunne bevise, at han ville have sat ild til hans hus.

(123)

6/9 1676.

** varselsmænd afhjemlede, at de har på borgmestre og råds vegne varsel givet KM husfoged Johan Lemeyer, Peder Bredal og Hans Jensen pottemager for deres taghuse at afskaffe, og synsmænd vidnede, at de var med at syne fornævnte deres taghuse og afhjemlede deres efterskrevne syn.

** varselsmænd afhjemlede, at de på byens kæmner Hans Guldsmeds vegne har varsel givet efterskrevne, eftersom de har været tilsagt at være vidnesmænd og ej mødte, hvorfor Hans Buch satte i rette og formente, at de bør at straffes for ulydighed. ingen mødte, sagen opsat 14 dage.

13/9 1676.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Conrad Felbereder og Tomas Felbereder den yngre imod 1.ting for dele, og lod læse og påskrive en dom her af tinget 2/8 næst forleden, hvilken dom de ikke har efterkommet. ingen mødte, dommeren stedte 1.ting.

(124)

** Matias Pedersen på egne og Søren Lauridsen Dansken rådmands vegne æskede dom over Jacob Hansen Knude. sagen blev opsat 14 dage.

** Hans Tomasen Soel lod læse og påskrive en landstings varsels seddel af Viborg landsting 30/8 næst afvigt.

** borgmester Faust lod advare alle og enhver at levere deres folkeskat på næst kommende fradag på sine tilbørlige steder, såfremt de ikke siden vil betale dobbelt efter KM forordning.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Nielsen byens tjeners vegne har varsel givet Maren Jordrup her sst for 14 mark, som hun blev tilfundet at betale.

20/9 1676.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Conrad Tobiasen og Tomas Tomasen den yngre felberedere her sst imod 2.ting for dele, og lod Matias Pedersen i rette lægge en dom her af tinget 2/8 næst afvigt, som de ikke har efterkommet.

** varselsmænd afhjemlede, at de på byens kæmners vegne har varsel givet efterskrevne for deres taghuse at afskaffe efter byens privilegier. Peder Bredal svarede, at når han bliver af med sit krigsstyr, skal han sit stråtag afskaffe. Hans Tomasen mødte på Hans Pottemagers vegne og svarede, at han havde købt brædder at oplægge i stedet for hans stråtag,

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Sonne Pedersen rådmand på Jens Nielsen rådmands vegne, og Jens Nielsen lod læse og påskrive en dom af Viborg landsting 26/4 næst afvigt anlangende skifte efter Sonne Pedersens salig hustru, Dorte Poulsdatter. sagen opsat 14 dage.

** Matias Pedersen, borger og byens kæmner her sst, på sine egne og interesserede deres vegne i rette lagde deres skriftlige klage over Ebbe Sørensen i Ferup, som blev læst og påskrevet.

(125)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasen Bjerg hans vegne har varsel givet Peder Christensen Årø, Peder Lybcher med flere, alle her sst, imod kvitterings oplæsning, og Hans Tomasen lod læse og påskrive efterskrevne kvitteringer.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersen, rådmand her sst, hans vegne har varsel givet Ebbe Sørensen i Ferup imod vidnesbyrds påhør, og efterskrevne vidnede skriftligt og mundtligt, at efter at fornævnte hest, som Sonne Pedersen blev udsat, blev ham leveret at henføre til hans gård, og da de kom uden Mads Hjertings port, kom Ebbe Sørensen til ham og sagde, tager du min hest fra mig da vil jeg doble med dig om en galge, og i det samme tog han hesten, satte sig derpå og red ud igennem Nørreport, og Sonne Pedersen satte i rette, om Ebbe Sørensen ikke omtvistede hest bør igen i hans hus tilbage igen at levere. sagen opsat 3 uger.

** Hans Tomasen Soel, borger her sst, lod læse og påskrive en landstings varsels seddel af Viborg landsting 30/8 næst afvigt anlangende skifte efter hans salig hustru.

** Matias Pedersen, borger og byens kæmner, på sine egne og Peder Pedersen Bredal samt Hans Conradsen felbereder her sst deres vegne fik klagevidne, at han fremlagde efterskrevne klage over Ebbe Sørensen, for han 15/9 sidst forleden er kommet ridende på en hest med en blottet degen i sin hånd, og på morderisk vis først angrebet Peder Pedersen Bredal i hans egen gadedør, og dernæst har han hugget løs på Matias Pedersens vinduer, og dernæst er han kommet til Hans Conradsen på gaden med mange skældsord og med en blottet degen søgt ham, så han råbte om hjælp, at han ville myrde ham.

(126)

** Hans Tomasen Bjerg, borger og handelsmand her sst, fik tingsvidne, at han havde ladet varsel give efterskrevne for kvitterings oplæsning, og lod læse og påskrive en kvittering af Peder Årø og Christensen Møller, dateret 11/12 1675, at de er af Hans Tomasen Bjerg betalt 9 sletdaler, som over skifte efter salig Karen Mortens er fordret, og hendes mand salig Jens Saxe i sit kæmner regnskab er blevet skyldig, hvilke i den gård, som fiskemesteren nu ibor, efter skiftebrevets formelding er sket udlæg for. derefter blev i rette lagt lignende kvitteringer for hvis, Hans Tomasen har betalt, som var fordret over skifte efter Karen, salig Jens Saxes, 11/9 1675, og der var gjort udlæg for.

** indførsel af efterskrevne Jens Nielsen rådmands indlæg og en kort fortegnelse over en del af hvis, han har skrevet til skiftes forretning efter Sonne Pedersen rådmand her i Kolding hans salig hustru, Dorte Poulsdatter, som var 40 bøger papir, om Sonne Pedersen ikke pligtig er at betale ham for hvert ark 1 rigsort, som er penge 159 rigsdaler.

(127)

** Sonne Pedersen lod citere Ebbe Sørensen, nu boende i Ferup, imod vidnesbyrds påhør.

** Sonne Pedersen lod kald og varsel give Jens Sørensen, byfoged i Kolding, Peder Bredal, Anders Knudsen, borger her sst, med flere for deres sandhed at vidne, og de vidnede, at de var hos Mads Jensen Hjerting at gøre udlæg efter en dom 8/9 1675, hvorpå resterede 43 sletdaler, hvortil er gjort udlæg i en brun hest, en jern kakkelovn og en toft, liggende uden Nørreport. efter samme hest var udlagt og vurderet samt Sonne Pedersens tjener i hænde leveret at hjemføre, har Ebbe Sørensen, nu i Ferup boende, udenfor Mads Hjertings port samme hest sig bemægtiget og dermed bortredet.

** indførsel af Ebbe Sørensens efterskrevne indlæg imod Sonne Pedersens tiltale, at han er ham intet skyldig, og hvis han har ham noget at søge, at han bør at søge ham til hans værneting.

(128)

27/9 1676.

** Hans Tomasen Soel lod læse og påskrive en landstings varsels seddel, dateret Viborg 30/8 næst afvigt, og varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasens vegne har varsel givet Jens Hansen hjuler her sst imod skifte og deling, som Hans Tomasen Soel efter sin salig hustru agter at holde i dag 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet borgmester Henrik Fuiren for gæld efter hans to håndskrifter, dateret Kolding 6/4 1674 og 17/2 1675, hvilke obligationer han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Conrad Tobiasen og Tomas Tomasen felbereder den yngre imod 3.ting for dele, og lod læse og påskrive en dom her af tinget 2/8 næst forleden, hvilken dom de ikke har efterkommet, hvorimod blev i rette lagt deres indlæg, lydende som efterfølger.

** Søren Lauridsen Dansken rådmand og Matias Pedersen, byens kæmner, i rette lagde et tingsvidne her af tinget 30/8 næst afvigt kontra Jacob Knude. derhos i rette lagde de deres skriftlige indlæg samt magister Ankers skriftlige seddel, lydende som efterfølger, hvorefter blev afsagt, eftersom Jacob Knude beskyldes af Søren Dansken såvel som byens kæmner Matias Pedersen, efter deres indlæg og irettesættelse, at dømmes til Bremerholms fængsel, men som ingen gjort gerning bevises, men med provstens attest bevises, at Jacob Knude har været ham ulydig at møde i kirken, da vidste byfogden ej rettere herom at kende, end Jacob Knude bør at være straffældig til provsten 1 rigsdaler efter recessen. hvad angår Jacob Knudes uskikkelige liv og levned, da som det er første gang, han derfor anklages, da dersom han sig ej fra slig grove beklagelser fraholder, da at lide efter KM forordning og der foruden at betale til byens kæmner denne sags billige anvendte bekostning.

(129)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Christian Tausen af Fredericia hans vegne har varsel givet Hans Rask, Hans Andersen og hans søn Anders Hansen her sst for deres sandheds vidnesbyrd at aflægge, og Hans Rask vidnede, at 9/9 næst forleden så han for Fredericia, at løjtnanten for af kaperen og over til Christian Tausens spiljagt og søgte ind om bord til skipper Hans Otter med hug og slag og greb ham i håret, og bad skipperen løjtnanten om fred, endog overfaldt løjtnanten ham med hug og slag samt mange skældsord.

** varselsmænd afhjemlede, at de på amtmanden på Koldinghus hans vegne har varsel givet Christian Nielsen, ridefoged her sst, for græspenge af to heste 2 sletdaler, eftersom han dem 2 år har haft i græs i kongens marker. ingen mødte, sagen opsat 14 dage.

** Johan Iversen på sin herres vegne lod advare og forbyde alle og enhver her i byen, som svin og småt kvæg har, at de holder det fra slottet og de pladser omkring slottet, samt og at hvem, som geder har, at de holder dem fra slottet og dyrehaven, antastes der nogen, da at have skade for hjemgæld, eftersom det ofte af prædikestolen er aflyst.

** item at ingen fordrister sig til at tage sand på staldgården, som hidindtil sket er, ertappes nogen og fanger skade, da have sig det i lige måder for hjemgæld.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Peder Kock kleinsmed og hans svend imod vidnes påhør og dom, for de i søndags 8 dage både under højmessen og derefter har arbejdet, om de ikke derfor bør at bøde helligdagsbrøde. sagen opsat 14 dage.

(130)

** advares hvem, som kålgårdsjorder i brug har, at de deraf giver byen sin rettighed.

** Henrik Jensen Skriver landstingshører gjorde vitterligt, at 30/8 1676 på Viborg landsting blev varsel givet alle salig Karen Andersdatter, som boede og døde i Kolding, hendes efterladte arvinger at møde til skifte og deling, som hendes efterladte husbond Hans Tomasen Soel agter at lade holde i stervboet i dag 6 uger.

** indførsel af Conrad Felbereder og Tomas Felbereder deres efterskrevne svar og indlæg, eftersom de af byens kæmner søges på dele i en sag, som Jep Lassen dem har påført, ej agtende byfogdens dom 2/8 1676, det Jep Lassen bør at bevise hvis, han beskylder dem for, hvilket ikke er blevet efterkommet, at de noget har annammet andet end hvis, som findes rigtigt efter mandtallet.

** indførsel af borgmester Henrik Fuirens efterskrevne udgivne obligation til borgmester Rudolf Faust, lydende på 45 rigsdaler, dateret Kolding 6/4 1674.

** indførsel af borgmester Henrik Fuirens efterskrevne udgivne obligation til borgmester Rudolf Faust, lydende på 24 rigsdaler, dateret Kolding 17/2 1675.

** borgmester Faust beklagede sig, at der skulle findes adskillige stemplede sække, som skulle være så meget store, langt mere end de er stemplet, en del på 13 - 14 til 15 skæpper, og efterdi han derfor lider stor skade og afbræk i konsumptionen, så er han forårsaget at lade forbyde, de til denne dag stemplede sække ej videre at bruge, men som vil drage til møllen at bruge en sæk, som på ny er stemplet med det ny mærke.

(131)

** Søren Lauridsen Dansken rådmand og Matias Pedersen, borger og byens kæmner her sst, på borgmestre og råds samt magister Anker Sørensen, sognepræst her sst, deres vegne havde til 23/8 næst afvigt ladet i rette kalde Jacob Hansen Knude imod dom, og Matias Pedersen i rette lagde efterskrevne indlæg samt efterskrevne rådstuevidne her af rådstuen 12/8 næst afvigt, hvorefter fremkom efterskrevne vidner, som stående for retten var deres vidne gestendig. derimod fremlagdes Jacob Knudes efterskrevne indlæg, hvorefter blev afsagt, eftersom Jacob Knude beskyldes af Søren Dansken såvel som byens kæmner Matias Pedersen, efter deres indlæg og irettesættelse, at dømmes til Bremerholms fængsel, men som ingen gjort gerning bevises, men med provstens attest bevises, at Jacob Knude har været ham ulydig at møde i kirken, da vidste byfogden ej rettere herom at kende, end Jacob Knude bør at være straffældig til provsten 1 rigsdaler efter recessen. hvad angår Jacob Knudes uskikkelige liv og levned, da som det er første gang, han derfor anklages, da dersom han sig ej fra slig grove beklagelser fraholder, da at lide efter KM forordning, og derforuden at betale til byens kæmner denne sags billige anvendte bekostning.

(133)

4/10 1676.

** blev ting holdt i dag på Kolding rådstue formedelst markeds skyld.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Ebbe Sørensen i Ferup på Matias Pedersen, Peder Bredal og Hans Tomasen deres vegne imod vidnesbyrds påhør, og Morten Jensen fremlagde deres efterskrevne vidne, at Ebbe Sørensen kom tre gange ridende til Matias Pedersens vinduer og huggede derpå med hans blottede degen med skælden og skanderske udråb.

(134)

** Matias Pedersen lod læse og påskrive et klagevidne her af tinget 20/9 næst afvigt imod Ebbe Sørensen og satte i rette, om Ebbe Sørensen ikke pligtig er at lide som den, der har begået vold og hærværk. sagen opsat 14 dage.

** Andreas Boysen af Fredericia lod læse og påskrive en højesterets dom, dateret 10/7 1676, imod Tomas Mortensen, rådmand her i byen.

** Jens Nielsen, hospitalsforstander og rådmand her sst, æskede dom i den sag kontra Sonne Pedersen rådmand.

** Christian Andersen From lod læse og påskrive en dom her af tinget imod borgmester Henrik Fuiren, og æskede han byfogden den at fyldestgøre.

** Mads Christensen bager her sst blev påråbt, mødte ikke.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Conrad Felbereder og Tomas Felbereder den yngre imod 4.ting for dele, og Matias Pedersen, byens kæmner, i rette lagde en dom her af tinget 2/8 næst forleden, lydende som efterfølger, og efterskrevne borgere i rette lagde deres efterskrevne afsigt, eftersom byfogdens dom ej melder om, at om fornævnte to mænd ikke aftalte denne sag, da at stå under dele, hvorfor de dem ej tør understå nogen dele over dem at udstede al den stund, vi som i lov og ret ukyndige håndværksmænd, ej kunne forstå, om det er en delemåls sag, indtil dom over dem er ganget at lide dele.

** Niels Pedersen Vilstrup, borger her sst, fik tingsvidne, at Anders Ebbesen Tarm, borger i Ringkøbing, i rette lagde efterskrevne fuldmagt, hvori Karen Jepsdatter, salig Niels Jensen Koldings, borgerske i Ringkøbing giver ham fuldmagt til at bortskøde de to boder i Kolding, som nu i eet er bebygget, beliggende i Lusbygade, som hendes salig mand det købt har efter det skødes indhold, af Gertrud Andersdatter til ham udgivet af Kolding byting 27/9 1643, og ombedt hendes bror Jep Jepsen Tarm, borgmester i Ringkøbing, og hendes søn Jens Nielsen, indvåner sst, med hende at underskrive, dateret Ringkøbing 26/9 1676. KJD, Jep Jepsen Tarm egen hånd, Jens Nielsen Kolding mm, og efter dets indhold solgte og skødte Anders Ebbesen Tarm fra Karen Jepsdatter og hendes arvinger og til Niels Pedersen Vilstrup og hans arvinger bemeldte bod, liggende her i Kolding i Lusbygade imellem Søren Pedersen Hosekræmmers ejendom ved den østre og Hans Nielsen Eltangs ejendom ved den vestre side.

(135)

** Christen Olufsen af Fredericia på Christian Tausen, borger og vinhandler sst, fik tingsvidne, at han havde ladet varsel give løjtnant Johan Tønnis på kaperen for Fredericia med interesserede imod vidnesbyrds påhør, som i efterskrevne tingsvidne her til tinget forhvervet 27/9 sidst forleden skulle oplæses, om de har noget derimod ville have at svare, og lyder ommeldte tingsvidne, at varselsmænd afhjemlede, at de på Christian Tausen af Fredericia hans vegne har varsel givet Hans Rask, Hans Andersen og hans søn Anders Hansen her sst for deres sandheds vidnesbyrd at aflægge, og Hans Rask vidnede, at 9/9 næst forleden så han for Fredericia, at løjtnanten for af kaperen og over til Christian Tausens spiljagt og søgte ind om bord til skipper Hans Otter med hug og slag og greb ham i håret, og bad skipperen løjtnanten om fred, endog overfaldt løjtnanten ham med hug og slag samt mange skældsord.

(136)

** Matias Pedersen, borger og byens kæmner, på borgmestre og råds vegne her sst fik tingsvidne, at han havde ladet varsel give Conrad Felbereder og Tomas Felbereder den yngre imod 4.ting for dele, og i rette lagde efterskrevne dom her af tinget 2/8 næst forleden og derefter efterskrevne tingsvidne her af tinget 14/6 næst forleden. herimod fremlagde de indstævnede efterskrevne tingsvidne her af tinget 14/6 næst forleden, og efterskrevne borgere i rette lagde deres efterskrevne afsigt, eftersom byfogdens dom ej melder om, at om fornævnte to mænd ikke aftalte denne sag da at stå under dele, hvorfor de dem ej tør understå nogen dele over dem at udstede, al den stund vi, som i lov og ret ukyndige håndværksmænd, ej kunne forstå, om det er en delemåls sag, indtil dom over dem er ganget at lide dele.

(138)

11/10 1676.

** Bertel Hansen på magister Anker Sørensens vegne lod læse og påskrive to overdragelser og panter, udgivet af Lorends Clausen Bang og Anne, salig Hans Bertrams, på deres anparter af den fordring, som Kolding by er salig borgmester Morten Panck skyldig, begge af dato 23/2 1676, lydende begge efter hinanden som følger.

(139)

** Jens Sørensen byfoged begærede af Mads Christensen bager, at han ville åbne borgmester Henrik Fuirens bod her i byen, som var under hans forsegling, at han deri kunne gøre udlæg efter derpå forhvervede dom. Mads Christensen svarede, at da han var forordnet sætfoged, da forseglede han borgmester Fuirens bod efter borgmester Fausts befaling, så han turde nu intet befatte sig med at åbne den, førend han får borgmester Fausts befaling derpå.

** Christian Andersen From lod læse og påskrive en dom her af tinget 23/8 næst afvigt og æskede byfogden den at fyldestgøre, hvortil han svarede, at han ville fyldestgøre dommen så snart, at forseglingen for borgmester Fuirens gods bliver åbnet for ham.

** Sonne Pedersen rådmand lod læse og påskrive en opsættelse her af tinget 20/9 næst forleden imod Ebbe Sørensen i Ferup og æskede derefter dom. herimod blev i rette lagt et indlæg.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, med opsættelse her af tinget 20/9 1676 havde da ladet i rette kalde Ebbe Sørensen i Ferup for vidnes påhør, og fremstod Jens Sørensen byfoged i Kolding, Peder Bredal, Anders Knudsen, borger her sst, som skriftligt vidnede, at de var hos Mads Jensen Hjerting at gøre udlæg efter en dom 8/9 1675, hvorpå resterede 43 sletdaler, hvortil er gjort udlæg i en brun hest, en jern kakkelovn og en toft, liggende uden Nørreport. efter samme hest var udlagt og vurderet samt Sonne Pedersens tjener i hænde leveret at hjemføre, har Ebbe Sørensen, nu i Ferup boende, udenfor Mads Hjertings port samme hest sig bemægtiget og dermed bortredet, og Jep Pedersen vidnede, at efter fornævnte hest, som Sonne Pedersen blev udsat, blev ham leveret at føre til hans gård, og da de kom uden Mads Hjertings port, kom Ebbe Sørensen til ham og sagde, tager du min hest fra mig, da vil jeg doble med dig om en galge, og i det samme tog han hesten, satte sig derpå og red ud igennem Nørreport. derefter blev afsagt, såsom Sonne Pedersen sætter i rette og formener sig at være beranet af Ebbe Sørensen, da vidste byfogden ikke sig at tilkomme i den sag at dømme, men henfandt sagen til ransnævninge her sst, hvori de har til i dag 3 uger næst kommende at kende.

(140)

** Niels Vadrider lod oplyse to hopper, den ene sort den anden brun.

** endnu lod han på Henrik Vadriders vegne oplyse en liden rød hest.

** eftersom jeg underskrevne såvel som min kære søster Anne Mortensdatter, salig Hans Bertrams, til min kære svoger magister Anker Sørensen, sognepræst i Kolding, og magister Hans Jeremiasen, sognepræst i Vejle, en sum penge, som vi til vores kære svoger, på vores salig far borgmester Morten Pancks vegne, skyldig er, da som vi hos Kolding by en sum penge har at fordre efter landsdommeres dom, da pantsætter jeg på mine egne og kære søster Anne Mortensdatters vegne al vores anpart i samme gæld hos Kolding by, Kolding 23/2 1676. Lorends Clausen Bang.

(141)

** eftersom jeg underskrevne Anne, salig Hans Bertrams, er skyldig efter min salig far borgmester Morten Panck i Kolding en sum penge til min kære svoger, magister Anker Sørensen, sognepræst i Kolding, samt min kære bror magister Hans Jeremiasen, sognepræst i Vejle, efter min salig mands til dem udgivne obligation, da så vidt Kolding by efter landsdommeres tilfindelse er mig skyldig, ombeder jeg min kære svoger Lorends Clausen Bang på mine vegne at pantsætte til fornævnte min kære svoger og bror samme gæld, actum Bjørnshave 23/2 1676. Anne salig Hans Bertrams.

18/10 1676.

** varselsmænd afhjemlede, at de på magister Anker Sørensen og magister Anker Ankersen deres vegne har varsel givet Jesper Lauridsen smed og i rette lagde et indlæg, lydende som efterfølger.

** Christian Andersen From lod læse og påskrive en dom her af tinget 23/8 næst afvigt kontra borgmester Henrik Fuiren og begærede, at byfogden ville gøre ham udsæt efter samme doms formelding i borgmester Fuirens gods, hvortil han svarede, at han ville gøre ham udlæg i hvis gods af borgmester Fuirens, som ej findes under forsegling.

** Jens Nielsen, rådmand og hospitalsforstander her sst, havde til 20/9 næst forleden ladet i rette kalde Sonne Pedersen, rådmand her sst, og i rette lagde Jens Nielsen sit efterskrevne indlæg og en kort fortegnelse over en del af hvis, han har skrevet til skiftes forretning efter Sonne Pedersen, rådmand her i Kolding, hans salig hustru Dorte Poulsdatter, som var 40 bøger papir, om Sonne Pedersen ikke pligtig er at betale ham for hvert ark 1 rigsort, som er penge 159 rigsdaler, efterdi landsdommere 26/4 næst afvigt på Viborg landsting samme skiftes forretning har kendt gyldig, og om Sonne Pedersen synes, at han ikke ville give ham så meget, da kan han ikke nægte, han jo selv har sagt, at byskriveren i Nyborg bekom for skiftet efter hans egen svoger 100 sletdaler, muligt han aldrig den 4.part så meget på samme skifte har skrevet. Sonne Pedersen mødte i rette og svarede, at hvis hans anpart, som billigt kan eragtes, skal uden nogen foregående dom blive betalt. Jens Nielsen i rette lagde efterskrevne dom af Viborg landsting 26/4 næst afvigt. derefter blev afsagt, at eftersom Jens Nielsen tiltaler Sonne Pedersen for hans betaling af den vidtløftige besværing over skifteforretning efter Sonne Pedersens salig hustru, Dorte Poulsdatter, som bedrager sig 159 rigsdaler, Sonne Pedersen derimod har svaret at ville betale hvis, billigt kan være, da vidste byfogden ej andet herom at kende, end at Sonne Pedersen bør at betale Jens Nielsen hans fortjente salær, enten de derom i mindelighed kan forenes, eller og i fire dannemænds overværelse, som på tinget skal blive udnævnt, dem imellem at likvidere.

(143)

** Matias Pedersen på egne og interesseredes vegne i rette lagde et klagevidne her af tinget 20/9 næst afvigt samt et tingsvidne her af tinget 4/10 sidst forleden mod Ebbe Sørensen i Ferup, hvilke blev læst og påskrevet. ingen mødte, sagen fremdeles opsat 8 dage.

25/10 1676.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Conrad Reche felbereder og Tomas Tomasen felbereder den yngre for deres vidne, som de 4/10 har ladet i rette lægge, at være gestendig. så blev deres vidne oplæst, hvilket de ved ed bekræftede. sagen opsat 3 uger.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Hans Tomasen Bjerg her sst for gæld efter hans håndskrift, som han blev tilfundet inden 15 dage at indfri.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Anders Lauridsen i Gelballe og Hans Nielsen i Hjarup på Christian Nielsen, ridefoged her sst, hans vegne imod dom for gæld, og i rette lagde Christian Nielsen en håndskrift, udgivet af Anders Lauridsen 20/11 1663, lydende på 14 sletdaler. ingen mødte, sagen opsat 14 dage.

** så og i rette lagde Christian Ridefoged et forlig og forening imellem Mads Hach i Ødis Bramdrup og Hans Nielsen i Hjarup, dateret Frørup 16/11 1662, hvorpå rester 6 rigsdaler, og satte Christian Nielsen i rette og formente, at Hans Nielsen pligtig er at betale de resterende 6 rigsdaler med anvendt bekostning inden 15 dage. ingen mødte, sagen opsat 14 dage.

(144)

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Hans Pedersen Købmand og Peder Jensen Lybcher, borgere her sst, for deres ransnævnings ed at gøre, og annamme dokumenterne til sig i den sag, de skulle kende i imellem Sonne Pedersen og Ebbe Sørensen i Ferup. de to mænd blev påråbt at de herpå ville svare, hvortil de svarede, at de nu havde svaret og ville intet nu svare videre.

** indførsel af Hans Tomasen Bjergs efterskrevne obligation, som borgmester Faust lod i rette lægge, hvori han kendes sig skyldig at være borgmester Faust 120 rigsdaler, som er for en liden galiot, han af ham købt har, dateret Kolding 30/1 1676.

** indførsel af Hans Tomasens efterskrevne indlæg angående 100 rigsdaler, som han på en liden jagt skyldig er, og han formoder, at dommeren lader sagen stå til hans hjemkomst.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet efterskrevne for afgift af de byens kålgårds jorder, de har i brug. nogle lovede straks at betale, de andre mødte ikke, sagen opsat 14 dage.

** Matias Pedersen på egne og interesseredes vegne lod læse og påskrive et klagevidne og et tingsvidne her af tinget 20/9 og 4/10 næst afvigt kontra Ebbe Sørensen i Ferup. ingen mødte, sagen fremdeles opsat 3 uger.

2/11 1676.

** Niels Andersen Bøgvad på Morten Pedersen rådmands vegne lod læse og påskrive en landstings stævning af Viborg landsting 27/9 næst forleden kontra borgmester Faust og interesserede rådmænd anlangende Morten Pedersens jorder, hvilken sag er opsat til 8/11 næst kommende.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersen, rådmand her sst, hans vegne har varsel givet Ebbe Sørensen i Ferup imod ransnævnings påkendelse, og i rette lagde efterskrevne dom her af tinget 11/10 næst afvigt kontra Ebbe Sørensen i Ferup, og Sonne Pedersen begærede, at ransnævninge måtte gøre dommen fyldest og ham hans fraranede gods at tilkendes. byfogden svarede, at han som i går var 8 dage her af tinget har udnævnt to dannemænd dertil.

(145)

** varselsmænd afhjemlede, at de har på Sonne Pedersen, rådmand her sst, hans vegne varsel givet Ebbe Sørensen i Ferup imod vidnesbyrds påhør, og mester Adam Gartner i KM have og Jørgen Hansen skomager i rette lagde deres efterskrevne vidne, at markedsdag næst forleden 5/10 fluks på eftermiddagen da så de, Ebbe Sørensen sidde på Sonne Pedersens tømmer, som ligger op til plankerne om KM have, og hørte, han sagde, herud du Sonne med mange usømmelige ord ham overbandede, og sagde sig at være født i Kolding af ærlige forældre, og du Sonne i Nyborg, der kan du hente dit skudsmål, og inden du Sonne kommer over anken af Viborg, skal du af mig og mine kammerater få en ulykke, det djævlen fare i dig, med flere skældsord, som det var dem umuligt at erindre. derefter blev afsagt, så eftersom Sonne Pedersen tiltaler Ebbe Sørensen i Ferup for skældsord og trusler, så vidste byfogden ikke rettere herom at kende, at jo Ebbe Sørensen bør lovligt og tilbørligt at erklære Sonne Pedersen for denne hans ublu skælden her til bytinget, og såsom Sonne Pedersen ydermere ham beskylder for en æreskænder, dette henfandt han til hans overdommeres påkendelse. hvad sig anbelangende Ebbe Sørensens trusler og undsigelse, da vidste byfogden ej rettere derom i den post at kende, end at Ebbe Sørensen bør at stille nøjagtig borgen eller borge for sig selv.

(146)

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde i rette ladet kalde Ebbe Sørensen i Ferup imod ransnævninges påkendelse, og i rette lagde efterskrevne dom her af tinget 11/10 næst afvigt. herimod blev fremlagt Ebbe Sørensens efterskrevne indlæg, hvorefter blev afsagt, at byfogden ved ikke rettere heri at kende, end jo Ebbe Sørensen i Ferup bør igen at levere den omtvistede hest til Sonne Pedersen uden lyde, eller penge derfor efter sin vurdering. anlangende hans nævnings kendelse i sagen, da har de forordnede ransnævninge deri at gøre deres afsigt efter loven.

(149)

8/11 1676.

** Jens Nielsen, rådmand og hospitalsforstander, lod læse og påskrive en dom her af tinget 18/10 næst forleden kontra Sonne Pedersen rådmand anlangende skifteskriver penge og betaling efter salig Dorte Poulsdatter og begærede, at dommeren efter dommens formelding ville udnævne 4 uvildige dannemænd, som ham og Sonne Pedersen kan imellem kende, hvorefter blev udnævnt efterskrevne mænd.

** Christian Ridefoged æskede dom i den sag kontra Anders Lauridsen i Gelballe og Hans Nielsen i Hjarup og lod læse deres obligationer. ingen mødte, sagen opsat 14 dage.

15/11 1676.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Christian Nielsen, ridefoged her sst, imod dom på amtmandens vegne for græspenge af to heste, ingen mødte, blev opsat 8 dage.

(150)

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Bertel Hansen Møller her sst på Niels Nielsen Bøgvads vegne imod dom for resterende husleje af gården, han ibor. sagen opsat 14 dage.

** Hans Pedersen Købmand og Peder Jepsen Lybcher, borgere her sst, for retten fremkom og gjorde deres ransnævnings ed.

** Matias Pedersen, borger her sst, lod læse og påskrive et klagevidne her af tinget 20/9 samt et tingsvidne her af tinget 4/10 næst afvigt imod Ebbe Sørensen i Ferup og formente, at Ebbe Sørensen pligtig er for hans ublu skælden tilbørlig at erklære ham. ingen mødte.

** Matias Pedersen, byens kæmner, æskede dom over en del her i byen for jordskyld af byens kålgårds jorder, de bruger.

** Matias Pedersen, borger her sst, havde til 4/10 sidst afvigt ladet i rette kalde Ebbe Sørensen i Ferup, og i rette lagde efterskrevne klagevidne her af tinget 20/9 næst forleden, endnu fremlagde Matias Pedersen efterskrevne tingsvidne her af tinget 4/10 sidst forleden. derefter blev afsagt, eftersom med klage og tingsvidner bevises, det Ebbe Sørensen her på gaden med turnering og anden uskikkelighed har begået, og iblandt andet Matias Pedersen udenfor hans vinduer ublu overskældt foruden nogen given årsag, da vidste byfogden ej rettere herom at kende, end Ebbe Sørensen jo pligtig er Matias Pedersen her for retten at erklære for samme skældsord, og der foruden til Matias Pedersen at betale denne processes anvendte bekostning.

(152)

** Matias Pedersen, borger og byens kæmner her sst, på byens vegne havde til 25/10 næst forleden ladet i rette kalde Las Bonums enke med flere for resterende jordskyld af byens kålgårds jorder, de i brug har, som de blev tildømt at betale.

22/11 1676.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersens vegne har varsel givet borgmester Faust og Morten Christensen, borger her sst, imod dom, og i rette lagde Sonne Pedersen en beskikkelses seddel, dateret 8/11 næst forleden, samt borgmester Fausts svar, som blev læst og påskrevet, og lyder som efterfølger. ingen mødte, sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersens vegne har varsel givet urmageren her i byen Lorends Loumand for to urværker, som han har fordærvet ham, som Sonne Pedersen har haft hos ham at renovere. ingen mødte, sagen opsat 14 dage.

** Jacob Jacobsen, amtmanden på Koldinghus, hans tjener var over Christian Nielsen her sst dom begærende for resterende græspenge, som han blev tilfundet at betale.

(153)

** Christian Nielsen ridefoged æskede dom i den sag imod Anders Lauridsen i Gelballe og Hans Nielsen i Hjarup. Hans Nielsen mødte og i rette lagde en kontrakt, oprettet imellem Mads Hansen og ham 31/5 1657, lydende som efterfølger, og svarede, at hvor hans hånd og segl findes, det vil han svare til. sagen Anders Lauridsen angående gik dom i. sagen Hans Nielsen angående opsat 14 dage.

** Frederik von Viereck til (blank), KM amtmand på Koldinghus, hans tjener Jacob Jacobsen havde til 15/11 sidst forleden ladet i rette kalde Christian Nielsen, ridefoged her sst, at svare imod dom for resterende græspenge af to heste, som han har haft på græs i KM mark, som han blev tilfundet at betale inden 15 dage.

** Christian Nielsen ridefoged, indvåner her sst, havde til 25/10 ladet i rette kalde Anders Lauridsen, boende i Gelballe, imod dom, og i rette lagde efterskrevne håndskrift, hvori Anders Lauridsen i Gelballe kendes sig skyldig at være Anders Jørgensen, ridefoged til Koldinghus, 14 sletdaler, dateret Kolding 20/11 1663 AL, hvilken fordring han blev tilfundet at betale.

(154)

** såsom jeg underskrevne formener uret af borgmester Fausts tjener i konsumptionen, navnlig Morten Christensen, idet han anholder Erik Christensen i Seest hans vogn med et læs gødning på, som han ikke må passere ud med, og ikke vides, sådant forbud af øvrigheder til at udføre er nogensinde passeret, hvorfor jeg begærer forordnet to borgere, som hos Morten Christensen kan erfare, hvad myndighed han til sådan forhindring har, desligeste hans principal borgmester Faust deres svar, dateret Kolding 8/11 1676. Sonne Pedersen egen hånd. de udnævnte borgere vidnede, at Morten Christensen svarede dem, når han fik besked fra borgmester Faust, da skulle samme vogn med mog på passere, 8/11 1676. Broder Hansen egen hånd Knud Bertelsen Rebæk egen hånd. at ingen fremmede må føre gødning fra Kolding by derpå findes besked nok, som på sine steder når og hvor begæres skal blive remonstreret og det gjorte forbud forsvaret, dateret Kolding 8/11 1676 R Faust.

(155)

29/11 1676.

** Jørgen Christoffersen byens tjener lod læse og påskrive en klage, lydende som efterfølger.

** Niels Nielsen Bøgvad begærede dom over Bertel Hansen, skomager her sst. Bertel Hansen mødte og i rette lagde to dokumenter.

** Niels Andersen Bøgvad her sst gjorde de fattige husarmes forstander, Terkild Hansen her sst, pant og forsikring på de fattige husarmes vegne for 20 sletdaler, som Barbara, Niels Jepsens, til de husarme skyldig var, og det i sin gård på Søndergade her i Kolding beliggende, imellem Niels Nielsen Bøgvad og Jørgen Pedersen Nattelers gård.

** indførsel af Jørgen Christoffersen byens tjeners klage, hvorledes han imellem 11 og 12 slet om natten imellem lørdag og søndag sidst forleden, da han lå i hans seng og sov, er blevet overfaldet, idet en person red til hans vinduer og dem indslog med en dragen kårde, og som han lå ret indenfor vinduet, og af søvnen oprettede sig, stødte han ind af vinduet med hans dragne kårde efter ham og havde også ramt ham, dersom han ej havde faldet ned igen i sengen, jog dermed bort, og som han så ham, kunne han fornemme, det husfoged Johan Lemeyers søn Christian at være.

** Terkild Hansen, borger og de fattige husarmes forstander her sst, på deres vegne fik tingsvidne, at Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, kendtes for sig sin hustru Anne Rasmusdatter og deres arvinger skyldig at være de fattige husarme 20 sletdaler, som er af de penge, salig Barbara Niels Jepsens til de fattige skyldig var, og derfor pantsatte en hans gård, her i Kolding beliggende i Søndergade imellem Niels Nielsen Bøgvads gård ved den vestre, Jørgen Pedersen Nattelers gård ved den østre, Bøddelstræde ved den søndre og adelgaden ved den nørre side.

(156)

6/12 1676,

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, æskede dom i den sag imod borgmester Faust anlangende noget mog, og lod læse og påskrive en seddel om beskikkelse og derpå skrevne svar. på borgmester Fausts begæring blev sagen opsat 14 dage.

** endnu æskede Sonne Pedersen dom imod urmageren Lorends Loumand anlangende to urværker. dom gik.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Johan Adolf Møller apotekers vegne har varsel givet borgmester Henrik Fuiren her sst. mester Nicolaus Barner på apotekerens vegne i rette lagde et indlæg og apotekerens regnskabsbog. ingen mødte, sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Nielsen rådmands vegne har varsel givet Søren Grumsen her sst for resterende skriverpenge for skiftebrev at forfærdige efter Søren Grumsens hustru, som er penge 2 sletdaler. sagen opsat 14 dage.

(157)

** Christian Ridefoged æskede dom i den sag imod Hans Nielsen af Hjarup og lod læse og påskrive et forlig, lydende som efterfølger. ingen mødte på hans vegne.

** indførsel af Johan Adolf Møller apotekers efterskrevne indlæg, hvori han giver borgmester Henrik Fuiren til sag, efter hans regnskabsbogs formelding, for 34 sletdaler, som han ham skyldig er og som han ej har kunnet bekomme.

** Christian Nielsen, ridefoged her sst, havde til 25/10 sidst forleden ladet i rette kalde Hans Nielsen af Hjarup imod beskyldning og dom, og i rette lagde efterskrevne forlig, hvori Mads Hach i Ødis og Hans Nielsen, nu boende i Bramdrup, blev forligt om to kværnsten samt livsklæder og andet boskab, så og en lang bøsse, som Hans Nielsen har forkommet Mads Hach og sine søsterbørn i Ødis Bramdrup i forleden fejdetider, og derfor skulle Hans Nielsen give Mads Hach 10 rigsdaler, actum Frørup 18/11 1662. herpå er betalt af Hans Nielsens kvinde 1/1 1663 4 rigsdaler den tid, Hans Nielsen sad fængslet på Haderslevhus, og anlovede de resterende 6 rigsdaler at betale så snart, han kunne fortjene dem. Hans Nielsen i Hjarup mødte og i rette lagde efterskrevne kontrakt, oprettet imellem Mads Hach og ham 31/3 1657, at de har gjort regnskab, og da befindes Mads Hach er blevet Hans Nielsen skyldig 40 sletdaler, og Mads Hach har ombedt hans bror Nis Hach med ham at underskrive. derefter blev afsagt, såsom Hans Nielsen af Hjarup er mødt i rette og ej skældt forskrevne forlig for falsk, ej heller benægtet fordringen, da vidstes ikke rettere end, jo Hans Nielsen pligtig er at betale forskrevne fordring til Christian Nielsen ridefoged tillige med sagens bekostning.

(158)

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til 22/11 sidst forleden ladet i rette kalde Lorends Loumand, urmager her sst, for to urværker, som han har fordærvet ham, som Sonne Pedersen har haft hos ham at lade renovere, og satte Sonne Pedersen i rette og formente, at Lorends Urmager pligtig er at forskaffe ham samme urværker færdig forsvarlig, som de bør at være, eller og om Sonne Pedersen skal selv skal lade dem forfærdige på andre steder, om ikke Lorends Urmager bør at give ham arbejdslønnen igen, hvilket han blev tilfundet.

(159)

13/12 1676.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Rudolf Fausts vegne har varsel givet Sonne Pedersen, rådmand her sst, imod vidnesbyrds påhør, og borgmester Faust tilspurgte efterskrevne borgere, om de sig ikke erindrer, at sidst de var til rådstuen til lavs forsamling, de da beklagede dem at hvis gødning, som her i byen, kunne være til købs, blev dem af udenbys borttaget, og de derimod skulle holde stenbroen ved lige og køre konge ægter, var de af borgmestre begærende, at han ville assistere dem heri at gamle vedtægter kunne holdes, og at hvis mog, som til fremmede sælges, måtte herefter forundes til borgerne for den samme pris, som udenbys giver. da vidnede Baldser Nielsen, at da de var til lavs forsamling, da hørte han, at markmændene beklagede dem, at moget blev dem af fremmede udenbys bortkøbt, at de ikke kunne få deres jord forsynet med gødning. Mads Christensen bager vidnede, at for en 21 år siden, da han kom her til byen, førend skifte holdtes efter mester Peiter Kruckow, da blev ham en ager, som ligger på Husmers toft, frataget, formedelst han var en fremmed udenbys arving. Mads Hjerting vidnede ved ed, at imidlertid hans morbror Simon Andersen var borgmester her i byen og Jens Pedersen og Baldser Nielsen var rådmænd, hørte han, at de sagde, at de havde magt til at forbyde mog at udføres af udenbys, når de ville.

(160)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Kolding kirkeværger, Staffen Christensen og Bunde Markorsen, deres vegne har varsel givet efterskrevne her i byen for deres stolestader at tage i Kolding kirke, og i rette lagde kirkeværgerne stolestadebogen, hvor af fundatsen blev oplæst efterskrevne angående, dem som tilegner sig noget stolestade og fortrænger nogen anden eller hovmodigt forhæver sig over andre anderledes, end deres navn findes indskrevet i stolebogen, eller og dølge sig i nogen stol og lader sig ikke indskrive dermed svigagtigt at forholde kirken sin rettighed, da skal de derfor straffes lige som for kirkefred. sagen opsat 8 dage til doms.

(162)

20/12 1676.

** blev læst og påskrevet KM forbud, at bådsfolk sig ej af KM riger fyrstedømmer og lande må begive.

** Sonne Pedersen rådmand æskede dom i den sag anlangende det mog, som var forbudt at udføre. borgmester Faust begærede så lang tids opsættelse i sagen, som recessen tillader. byfogden optog sagen til 6.ugers dag.

** mester Nicolaj Barner på Johan Adolf Apoteker her sst hans vegne æskede dom i den sag kontra borgmester Henrik Fuiren.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til 22/11 næst forleden ladet i rette kalde Rudolf Faust, borgmester her sst, og i rette lagde efterskrevne indlæg, såsom jeg underskrevne formener uret af borgmester Fausts tjener i konsumptionen, navnlig Morten Christensen, idet han anholder Erik Christensen i Seest hans vogn med et læs gødning på, som han ikke må passere ud med, og ikke vides sådant forbud af øvrigheden til at udføre er nogensinde passeret, hvorfor jeg begærer forordnet to borgere, som hos Morten Christensen kan erfare hvad myndighed, han til sådan forhindring har, desligeste hans principal borgmester Faust deres svar, dateret Kolding 8/11 1676, Sonne Pedersen egen hånd. de udnævnte borgere vidnede, at Morten Christensen svarede dem, når han fik besked fra borgmester Faust, da skulle samme vogn med mog på passere, 8/11 1676. Broder Hansen egen hånd, Knud Bertelsen Rebæk egen hånd. at ingen fremmede må føre gødning fra Kolding by derpå findes besked nok, som på sine steder, når og hvor begæres, skal blive remonstreret og det gjorte forbud forsvaret, dateret Kolding 8/11 1676. R Faust. borgmester Faust begærede så lang tids opsættelse i sagen, som recessen tillader. byfogden optog sagen til 6.ugers dag.

(163)

** ærlige vel fornemme og kunsterfarne mester Nicolaj Barner feltskær, indvåner her sst, på Johan Adolf Møller, apoteker her sst, hans vegne havde til 6/12 næst forleden ladet i rette kalde Henrik Fuiren, borgmester her sst, for 34 sletdaler efter hans regnskabsbog, som han ham skyldig er. herhos i rette lagde apotekerens regnskabsbog, hvori blev oplæst borgmester Fuirens efterskrevne regnskab på tysk for sukker, safran, kanel, muskat, tobak, piber, spillekort, vin, maveakvavit, anisakvavit, enebærakvavit, bittervin med mere, som han har ladet hente samt vin, som var drukket på stedet, hvilken gæld han blev tilfundet at betale.

(167)

** Staffen Christensen og Bunde Markorsen, borgere og Kolding kirkeværger her sst, havde til 13/12 næst forleden lader i rette kalde efterskrevne, her i byen boende, for deres stolestader at tage i Kolding kirke. ingen mødte, og i rette lagde kirkeværgerne stolestadebogen, hvor af fundatsen blev oplæst efterskrevne, hvorefter blev afsagt, eftersom kirkeværgerne på Kolding kirkes vegne tiltaler en del af borgerskabet og deres hustruer her i byen for at tage stolestader i kirken, da vidste byfogden ej rettere herom at kende, end de borgere og deres hustruer, som det endnu ej har efterkommet, bør inden 6 ugers forløb efter sagens begyndelse at tage deres stolestader i kirken, hvis ikke, da at lide og stande til rette efter kirkens fundats.

(169)

** Niels Nielsen Bøgvad æskede dom over Bertel Hansen Møller for resterende husleje, som han blev tilfundet at betale.

(1)

** tingbogens autorisation 1677.

10/1 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersen rådmand hans vegne har varsel givet Jacob Knude, Jens Hansen kontrafejer og Frederik Jacobsen Bech imod dom efter en doms indhold her af tinget 3/5 1671, anlangende noget stangjern. Jacob Knude mødte og æskede Sonne Pedersens regnskabsbog i rette. sagen opsat 14 dage.

** Sonne Pedersen gav Jens Hansen kontrafejer til sag efter bogen 15 daler. sagen opsat 14 dage.

(2)

** Sonne Pedersen gav Frederik Jacobsen Bech til sag efter en dom her af tinget 3/5 1671, da forhvervet over husfogdens enke Anne Mette for 32 sletdaler. sagen opsat 14 dage.

** Sonne Pedersen rådmand lod læse og påskrive en opsættelse her af tinget 20/12 næst forleden kontra borgmester Faust anlangende den omtvistede gødning, og formente Sonne Pedersen, at det nu i dag var 6.ugers dag. byfogden svarede, at han følger sin opsættelse til 6.ugers dag.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Peder Lauridsen, stadskaptajn i Fredericia, imod vidnesbyrds påhør, i dag 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet på Morten Pedersen rådmands vegne Jens Troelsen, danske skolemester her sst, imod dom for 36 sletdaler efter den ny Kolding bog. mødte ikke, sagen opsat 14 dage.

** Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, på Mads Tomasen Bjerg hans vegne lod læse og påskrive et tilbuds tingsvidne her af tinget 13/9 næst forleden, hvori opbydes Else Eggertsdatters gods.

** Tomas Mortensen rådmand gjorde Asmus Jochimsen Buchholt på en hans gård, liggende i Lusby, samt en kålhave, liggende ved Kolding hospital.

** Asmus Jochimsen Buchholt, borger og byens kæmner her sst, fik tingsvidne, at Tomas Mortensen, rådmand her sst, solgte og skødte fra sig, sin kære hustru Elisabeth Nielsdatter og deres arvinger og til Asmus Buchholt hans kære trolovede fæstemø Anne Sørensdatter og deres arvinger en hans gård, liggende her i Kolding i Lusbygade imellem Staffen Christensens ejendom ved den vestre og afgangne Karen Nagelsmeds gård ved den østre side, adelgaden ved den søndre og hospitals kirkegården ved den nørre ende. i lige måde skødte og afhændede Tomas Mortensen til Asmus Buchholt efterskrevne have, hvilken gård efter skøde, dateret Kolding byting 1/12 1652, samt fornævnte have efter skøde, dateret Kolding byting 21/3 1666, des videre indhold og formelding, eftersom samme gård og have i sin længde bredde og vidde begreben, bygget og forefundet er.

(3)

** Bunde Markorsen på Just Mortensens børns vegne, som han er værge for, lod læse og påskrive en indførsel, dateret bytinget 1/12 1674, i salig Bertel Mikkelsens ejendom på Rendbanen for 15 sletdaler.

** endnu lod han læse og påskrive en indførsel her af tinget 16/12 1674 i Peder Langs ejendom for 17 sletdaler.

17/1 1677.

** blev læst og påskrevet KM forordning om de fra armeen, uden pas og afsked, bortvigte underofficerer og gemene, item forbud at ingen dem må huse eller helle eller af landet føre.

** i lige måde læst og påskrevet KM forordning angående det stemplede papir.

** disligeste læst og påskrevet KM forordning om krigsstyrs påbud for 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Hans Conradsen, Mikkel Kock, Peder Tomasen og Hans Norbagge deres sandemands ed at aflægge.

(4)

** item Poul Bøssemager og Peder Mogensen deres ransnævnings ed at aflægge, hvilket de gjorde.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Wagner af Fredericia hans vegne har varsel givet Søren Lauridsen Dansken rådmand, item Hans Nielsen Oddersted her sst for deres sandhed at aflægge. Hans Wagner lod læse en missive til ham fra Søren Dansken, dateret Kolding 27/12 næst forleden, og er lydende som efterfølger. Søren Dansken fremkom og vidnede, at forskrevne missives indhold er i alle måder sandfærdigt. endnu fremlagde Hans Wagner en missive fra Hans Nielsen Oddersted, dateret Kolding 27/12 næst afvigt, hvilken missive Hans Oddersted vedstod og bekræftede.

** Sonne Pedersen rådmand lod læse og påskrive en opsættelse kontra borgmester Faust, som til i dag, som er 6.ugers dag, har været opsat og begærede, at borgmester Faust ville fremvise højøvrigheds forbud om gødnings udførsel her af byen, ellers formener Sonne Pedersen samme hans forbud at være som ugyldig. Morten Christensen på borgmester Fausts vegne mødte og i rette lagde KM konfirmation, dateret 8/7 1673, samt et tingsvidne her af tinget 13/12 1676, og derhos i rette lagde borgmester Fausts indlæg.

** Niels Jørgensen bager af Fredericia på Andreas Boysens vegne lod læse og påskrive en højesterets dom, dateret 10/7 1676, kontra Tomas Mortensen, rådmand her sst, og begærede, at byfogden ville gøre samme dom fyldest og udnævne vurderingsmænd ham i Tomas Mortensens skudepart at gøre udsæt.

(5)

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet KM husfoged Johan Lemeyer, og i rette lagde et skriftligt indlæg. husfogdens søn Christian på sin fars vegne mødte og begærede 8 dages opsættelse, eftersom hans far ej var hjemme. sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Staffen Christensens vegne har varsel givet Jens Nielsen, rådmand og hospitalsforstander sst, imod vidnesbyrds påhør, og Daniel Kobbersmed og Peder Felbereder vidnede, enhver af dem for sig, at hellig trekongers aften sad de i Staffen Christensens hus samt klokkestilleren, og da kom Jens Nielsen forstander ind til dem og var drukken samme tid, og som Staffen og havde gået noget på gulvet og snakket, gik Jens Nielsen hjem. en halv times tid derefter kom han igen og sagde, at enten havde hans egen hustru, Matias Pedersens eller og Staffens hustru revet en ring af hans finger den tid, de holdt på ham, at der ikke skulle fanges klammeri an mod klokkestilleren.

** varselsmænd afhjemlede, at de på klokkestillerens vegne har varsel givet Jens Nielsen, rådmand og hospitalsforstander her sst, imod vidnesbyrds påhør, og efterskrevne vidnede at hellig trekongers dag om aftenen kom Jens Nielsen forstander i Staffen Christensens hus, og da kaldte han klokkestilleren for en kirkerøver og skurk, og da sprang klokkestilleren op og sagde til Jens Nielsen, en skurk må du selv være og det, du skælder mig for, at være selv.

(6)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Troelsen, dansk skolemester her sst, hans vegne har varsel givet borgmester Henrik Fuiren imod dom, og i rette lagde et skriftligt indlæg, som blev læst og påskrevet.

** Hans Wagner af Fredericia fik tingsvidne, at han har ladet varsel give Peder Lauridsen, stadskaptajn i Fredericia, og i rette lagde to efterskrevne missiver fra Søren Lauridsen Dansken rådmand og Hans Nielsen Oddersted her sst, at den tid Peder Lauridsen i Fredericia og Hans Wagner var her i byen at hente pendinge hos amtskriveren på stadsmajor Nidhart hans vegne, som var 100 rigsdaler, da sagde Hans Wagner til Peder Lauridsen, bror nu har jeg hjulpet dig til penge, gør nu vel og betal mig de penge, som majoren mig skyldig er, Peder Lauridsen svarede, lad os få manden i jorden først, så skal du og Jens Swertfeger få jeres betaling. derimod blev i rette lagt Peder Lauridsens efterskrevne indlæg, at det er ikke bevist, Hans Wagner nogen gæld hos major Nicolaj Nidhart har at fordre.

(7)

** Staffen Christensen, borger og handelsmand sst, fik tingsvidne, at han har ladet varsel give Jens Nielsen, rådmand og hospitalsforstander sst, imod vidnesbyrds påhør, for han hellig trekongers dag har fanget et klammeri an i hans hus mod klokkestilleren, gik så ud og en halv stund efter kom i hans hus igen og sagde, at enten havde hans egen hustru eller Matias Pedersens hustru eller Staffen Christensens hustru taget en guldring af hans finger. Jens Nielsen forstander svarede, at han herpå har givet hans svar på en beskikkelse, og i rette lagde Staffen Christensen efterskrevne beskikkelse med Jens Nielsens svar, at han ikke vil nægte, at hans ring jo kunne være kommet af hans finger uforvarende, da bemeldte dannekvinder ville have ham ud af døren af den årsag, klokkestilleren ikke videre skulle overfalde ham, men ingen ærlig mand skal sige, at han har tænkt langt mindre sagt, at nogen af dem den med vilje eller videnskab at have ham frakommet.

(8)

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, beviste med opsættelse her af tinget 20/12 næst forleden da at have til 22/11 næst tilforn ladet i rette kalde Rudolf Faust, borgmester her sst, og Morten Christensen, borger her sst, og i rette lagde efterskrevne beskikkelse, såsom jeg underskrevne formener uret af borgmester Fausts tjener i konsumptionen, navnlig Morten Christensen, her ved Sønderport vederfares, idet han anholder Erik Christensen i Seest hans vogn med et læs gødning på, som han ikke må passere ud med, og ikke vides sådant forbud af øvrigheder til at udføre er nogensinde passeret, hvorfor jeg begærer forordnet to borgere, som hos Morten Christensen kan erfare hvad myndighed, han til sådan forhindring har, desligeste hans principal borgmester Faust deres svar, dateret Kolding 8/11 1676. Sonne Pedersen egen hånd. de udnævnte borgere vidnede, at Morten Christensen svarede dem. når han fik besked fra borgmester Faust. da skulle samme vogn med mog på passere, 8/11 1676 Broder Hansen egen hånd, Knud Bertelsen Rebæk egen hånd. at ingen fremmede må føre gødning fra Kolding by, derpå findes besked nok, som på sine steder, når og hvor begæres, skal blive remonstreret, og det gjorte forbud forsvaret, Morten Christensen mødte på borgmester Fausts vegne og i rette lagde KM efterskrevne konfirmation på Kolding bys privilegier, dateret København slot 8/7 1673, samt efterskrevne tingsvidne her af tinget 13/12 1676 og derefter i rette lagde borgmester Fausts efterskrevne indlæg, hvorefter blev afsagt, at eftersom Sonne Pedersen tiltaler borgmester Faust for et læs mog, som borgmesteren har ladet forbyde igennem Sønderport at udføre, borgmester Faust derimod har ladet svare efter gamle vedtægter slig byens gødning til udenbys mænd ej skulle sælges, end ydermere har borgmesteren med tingsvidne bevist, at hvis gødning her i byen faldt til byens nytte, og dem, der markjord har, skulle forbruges for den samme penge og betaling, udenbys mænd give ville, da så længe samme tingsvidne ved magt står, understår byfogden sig ikke Sonne Pedersens irettesættelse at følge, før samme tingsvidne af hans overdommer bliver svækket.

(12)

** Mads Tomasen Bjerg, borger her sst, på Else Eggertsdatter, som han er værge for, hendes vegne lod læse og påskrive et opbudsvidne her af tinget 15/9 næst forleden, hvori han opbyder en del arvegods, om nogen det vil købe, kunne de det bekomme efter sin vurdering.

** indførsel af borgmester Fausts efterskrevne indlæg imod husfogden, efterdi borgmesteren i forleden år 1676 i konsumptionens forpagtningen har lidt stor skade, for husfogden har haft en stor husholdning af 14 - 16 personer, endog det hele år igennem ej videre end tre tønder malt har angivet.

** indførsel af Jens Troelsens efterskrevne indlæg imod borgmester Henrik Fuiren for hvis, han ham skyldig er for hans liden dreng Cornelius kost og skolegang fra 31/5 1675 og til 9/10 sidst afvigt, som bedrager sig 53 sletdaler. desuden har han forsynet drengen med papir og blæk samt sko og strømper.

24/1 1677.

** blev læst og påskrevet amtmandens missive anlangende at de, som her fra byen skulle møde, imidlertid krigsstyr blev lagt, skulle være i Ribe 1/2 næst kommende.

(13)

** Hans Conradsen felbereder, Peder Tomasen, Hans Nielsen Norbagge, Mikkel Kock knivsmed, borgere her sst, for retten fremkom og gjorde deres sandemænds ed.

** Sonne Pedersen æskede dom kontra Jacob Knude, Frederik Bech og Jens Hansen kontrafejer. derimod blev i rette lagt Frederik Bechs indlæg, Jacob Knude svarede, at han havde kvitteringer, Jens Kontrafejer svarede, at han havde regnskab imod Sonne Pedersen. sagen opsat 14 dage.

** Morten Christensen på borgmester Fausts vegne æskede dom kontra husfogden, hvorimod blev fremlagt husfogdens indlæg.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Staffen Christensens vegne har varsel givet Søren Jespersen, Visti Nielsen og Christen Nielsen for deres sandhed at vidne, så og Jens Nielsen, rådmand og hospitalsforstander, imod vidnesbyrds påhør, og Søren Jespersen, tjenende Staffen Christensen, vidnede, at hellig trekongers dag kom Jens Nielsen forstander ind og straks fangede et stort klammeri an med klokkestilleren og kaldte ham skurk og hund, og dermed gik han bort. en halv times tid derefter kom han igen og sagde, at enten havde hans egen hustru Matias Pedersens eller og Staffens hustru revet en ring af hans finger, imidlertid de holdt på ham, da han og klokkestilleren havde klammeri sammen. de øvrige indstævnede vidner vidnede ligeså.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Lorends Loumand klokkestillers vegne har varsel givet Jens Nielsen forstander imod dom, og lod Niels Nielsen Bøgvad på Lorends Klokkestillers vegne læse og påskrive et tingsvidne her af tinget 17/1 næst forleden og satte i rette og formente, at Jens Nielsen forstander bør bevise hvis, han har skældt Lorends Klokkestiller for. herimod Jens Nielsen forstander i rette lagde sit efterskrevne indlæg anlangende nogle skældsord, da som Lorends Klokkestiller ikke med nøjagtigt vidnesbyrd det kan bevise, formener Jens Nielsen at han derfor bør at lide som en løgner. sagen opsat 14 dage.

(14)

** Morten Christensen, borger her sst, på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne havde til 17/1 ladet i rette kalde Johan Lemeyer, KM husfoged ved Koldinghus, og i rette lagde borgmester Fausts efterskrevne indlæg imod husfogden, efterdi borgmesteren i forleden år 1676 i konsumptionens forpagtningen har lidt stor skade, for husfogden har haft en stor husholdning af 14 - 16 personer, endog det hele år igennem ej videre end tre tønder malt har angivet. herimod mødte Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, på husfogdens vegne med efterskrevne indlæg, blandt andet indeholdende, at hans familie skulle bestå af 14 - 16 personer, da skal ikke kan bevises, hans familie anderledes at være end som hans kone ham selv 5 børn og en pige, og tre af børnene er af langt mindre åringer, end forordningen om formelder. derefter blev afsagt, at eftersom husfogden Johan Lemeyer i sit indlæg foregiver, hvor stor hans husholdning er, og dog ikke beviser så meget i konsumption at have givet som til sådan husholdnings fornødenhed kunne behøves, da vidste byfogden ej rettere herom at kende, end Johan Lemeyer jo bør at forholde sig efter KM forordning for hver person i hans husholdning, og derimod at dekorteres hvis, han kan bevise i konsumption at have givet.

(15)

** Frederik Bech begærer, eftersom han fornemmer, at Sonne Pedersen vil stævne ham til bytinget for en sum penge, han skulle være ham skyldig, endog han ikke ved den ringeste skilling til ham at være pligtig, at Sonne Pedersen vil levere ham sit regnskab.

** Morten Pedersen rådmand æskede dom over Jens Troelsen. fremdeles opsat 14 dage.

(16)

31/1 1677.

** Jens Nielsen, rådmand og hospitalsforstander, for retten fremkom og bød sig i rette imod Staffen Christensen, som ham skal have ladet give varsel til i dag.

** Matias Pedersen på byens vegne lod opbyde en kakkelovn, som til kongens skat i salig Jens Pedersen rådmands bo er udsat, om nogen af arvingerne den vil løse for sin vurdering,

7/2 1677.

** Sonne Pedersen æskede dom over Jens Hansen kontrafejer. Jens Kontrafejer i rette lagde sit skriftlige svar, hvorefter han blev tilfundet samme fordring til Sonne Pedersen at betale.

** i lige måder æskede Sonne Pedersen dom over Frederik Bech for 32 daler, som han blev tilfundet at betale.

** Sonne Pedersen æskede dom over Jacob Knude for 9 stænger jern 17 daler. Jacob Knude i rette lagde sit indlæg. sagen fremdeles opsat 14 dage.

** Morten Christensen på Morten Pedersens vegne æskede dom over Jens Troelsen.

** Jens Troelsen æskede dom kontra borgmester Henrik Fuiren. mødte ikke, opsat til 6.ugers dag.

** Niels Nielsen Bøgvad på Lorends Klokkestillers vegne i rette lagde en opsættelse samt et skriftlige indlæg. sagen fremdeles opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jep Pedersen Kyd samt hans mors vegne har varsel givet Jens Jørgensen Møller her sst for efterstående husleje i 8 år, 68 daler. sagen opsat 14 dage.

(17)

** varselsmænd afhjemlede, at de på byens kæmner samt KM og Kolding bys vegne har varsel givet Jacob Knude for sin gjorte klage for byfogden at vedstå. for retten fremstod Jacob Knude og bandt bogsed, at Jep Tømmermand og Christen Kielbech har gjort ham den skade, som han klagede over dem for, og Matias Pedersen, byens kæmner, satte i rette og formente, at fornævnte to mænd bør at bøde efter loven derfor. Jep Tømmermand og Christen Kielbech nægtede ikke, at de har gjort klammeri, men de blev straks forligt.

** Matias Pedersen, byens kæmner, lod opbyde en jern kakkelovn, som for skatter er udsat i salig Jens Pedersen rådmands bo, om nogen den for sin vurdering vil købe.

** varselsmænd afhjemlede, at de på byens kæmners vegne har varsel givet Hans Markorsen for sit borgerskab at tage. mødte ikke, sagen opsat 14 dage.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til 10/1 næst forleden ladet i rette kalde Jens Hansen kontrafejer for 15 sletdaler efter bogen. Jens Kontrafejer mødte og svarede, at han for denne gæld har betalt til Sonne Pedersens salig hustru med en blåstribet dyne og arbejde i deres forstue. derefter blev afsagt, da eftersom Jens Kontrafejer ikke nægter den fordrede sum, da tilfindes han samme fordring til Sonne Pedersen at betale, derimod igen at eragte hvis arbejde og andet, som Jens Kontrafejer kan have at fordre for.

(18)

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til 10/1 næst forleden ladet i rette kalde Frederik Jacobsen Bech, indvåner her sst, og i rette lagde efterskrevne dom her af tinget 3/5 1671, som han da imod salig husfoged Jacob Bechs enke, Anne Mette, forhvervet har, hvori findes tilført Frederik Jacobsen er skyldig efter regnskab 32 sletdaler, hvori bemeldte enke i sit indlæg svarer, at Sonne Pedersen fordrer hos hende noget, hendes sønner Frederik Jacobsen og Ulrik Jacobsen skulle have udtaget, som selv er suffisant dertil at svare, så det hende og hendes umyndige børn ej vedkommer, hvorefter blev afsagt, at hvis fordring for det, Ulrik Jacobsen og Frederik Jacobsen udtaget har, som moderen fragår hende ej at være vitterligt, bør de selv af deres tilfaldne arv at betale. herhos i rette lagde Sonne Pedersen sin regnskabsbog, herefter blev afsagt, da eftersom bevises med en dom her af tinget 3/5 1671, det Frederik Bech til Sonne Pedersen skulle betale sin anpart af hvis, han til Sonne Pedersen efter regnskabsbog findes skyldig at være, efter bemeldte doms formelding af hans fædrene arv, da tilfindes Frederik Bech samme fordring at betale af hans fædrene arvepart.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på Morten Pedersen, rådmand her sst, hans vegne havde til 10/1 næst forleden ladet i rette kalde Jens Troelsen, dansk skolemester, for 36 sletdaler efter i rette lagte lodseddels lydelse, dateret 13/6 1673, hvilken gæld han blev tilfundet at betale inden 15 dage.

(19)

** indførsel af Lorends Klokkestillers efterskrevne indlæg, at såsom Jens Nielsen hospitalsforstander i sit indlæg ham angriber på hans ærlige navn og rygte, sætter derfor i rette, han ham burde at erklære, og han må blive det samme, som han har skældt ham, for indtil han ham lovligt overbeviser.

14/2 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Staffen Christensens vegne har varsel givet Jens Nielsen, rådmand og hospitalsforstander her sst, og i rette lagde tingsvidner her af tinget 17/1 og 24/1 næst forleden samt et skriftligt indlæg. sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mikkel Ottesens vegne har varsel givet Oluf Mortensen Bøgvad i Bølling, Jens Christensen i Rugsted, Søren Jensen i Tudvad imod vidnesbyrds påhør, og efterskrevne i rette lagde deres vidnesbyrd lydende som følger.

** Jens Poulsen, tjenende Las Bonums enke, oplyste han har fundet en pistol udenfor hans madmors dør på gaden.

(20)

** varselsmænd afhjemlede, at de på byens kæmners vegne har varsel givet efterskrevne for deres borgerskab at tage. de blev tilfundet inden 6 ugers forløb at tage deres borgerskab og deres borgerlige ed at aflægge.

** Matias Pedersen tilbød den kakkelovn, som for kongens skatter er udsæt efter salig Jens Pedersen rådmand, om nogen den ville løse efter vurdering.

** indførsel af Staffen Christensens efterskrevne indlæg, at han har ladet citere Jens Nielsen rådmand, for han hellig trekongers aften drukken og ubeskeden kom i hans hus og sigtede hans kvinde for en guldring ham at være frakommet, hvilken sigtelse han bør at bevise.

** indførsel af efterskrevne for ommeldte vidnesbyrd, at eftersom Mikkel Ottesen har ladet dem stævne deres vidne at være gestendig om hvis ord imellem ham og Jens Christensen af Rugsted passerede på Koldinghus 30/1 næst afvigt, da er det dem i Guds sandhed vitterligt, at Jens Christensen sagde, at Mikkel Ottesen vidste vel hvorfor, de ikke turde give varsel for ham. Mikkel Ottesen begærede at vide af hvad årsag, da sagde Jens Christensen, at Oluf Mortensen i Bølling havde forbudt dem, at de ingen måtte give varsel på Mikkel Ottesens vegne.

** Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, fik tingsvidne, at efterskrevne borgere vidnede, at de 7/2 næst forleden var efter byfogdens befaling og efter Niels Nielsen Bøgvads begæring i det hus, som Bertel Hansen skomager nu ibor, liggende her i Kolding i Søndergade Bertel, Mikkelsen tilforn tilhørende, til efterskrevne syn og vurdering, og da var huset ganske brøstfældigt, og vurderede de samme hus og ejendom for 40 rigsdaler.

21/2 1677.

(21)

** Niels Nielsen Bøgvad på Lorends Klokkestillers vegne æskede dom kontra Jens Forstander, som blev påråbt men ikke mødte.

** Matias Pedersen, byens kæmner, æskede dom over Hans Markorsen anlangende sit borgerskab at tage. Hans Bertelsen, borger her sst, på bemeldte Hans Markorsen sin søstersøns vegne mødte og i rette lagde et borgerskabs brev af Fredericia, som blev læst og påskrevet.

** Staffen Christensen æskede dom over Jens Nielsen forstander, som til i dag har været opsat.

** Matias Pedersen æskede dom over Jep Tømmermand og Christen Kielbech, som til i dag har været opsat.

** Jep Kyd æskede dom imod Jens Møller, som mødte og i rette lagde sit indlæg.

** Matias Pedersen, borger og byens kæmner sst, på KM og Kolding bys vegne samt borgmestre og råds vegne fik tingsvidne, at de havde varsel give husfogdens søn, Christian Lemeyer, og husfogdens brorsøn, Johan Lemeyer, imod vidnesbyrds påhør, og byens tjenere vidnede, at 9/2 næst forleden da stak Christian Lemeyer og Johan Lemeyer dem med deres kårder igennem klæder og hat. Matias Pedersen, byen kæmner, tilspurgte Johan Lemeyer og Christian Lemeyer, om de kunne nægte, at de ikke havde haft klammeri med byens tjenere, hvilket de ikke nægtede men benægtede, at de huggede eller stak dem. Laurids og Niels Vægtere vidnede, at forleden 9/2 klokken halv gående 12 om natten, da kom Christian og Johan Lemeyer gående og legede på en fiol, så spurgte Laurids Vægter dem ad hvem, der havde givet dem forlov at gå på gaden om nattetid med fiolspil, hvortil Johan Lemeyer svarede, hvad kommer det din hundsfot ved, og som Laurids Vægter gik ud på gaden imod dem med sin fork, bød de til fred, og ydermere sagde vægteren til dem, at byens tjener gik på gaden, hvortil Johan Lemeyer svarede, at førend byens tjenere skulle jage dem af gaden, før skulle han miste sin knap. Matias Pedersen begærede borgen for Johan Lemeyer og satte i rette og formente, Johan og Christian Lemeyer bør at bøde for et fuldt vold.

(22)

** Lorends Loumand, urmager her sst, med opsættelse her af tinget 24/1 næst forleden havde ladet i rette kalde Jens Nielsen, hospitalsforstander og rådmand her sst, og Niels Nielsen Bøgvad på Lorends Klokkestillers vegne lod læse og påskrive efterskrevne tingsvidne her af tinget 17/1 næst forleden samt hans efterskrevne indlæg. derefter blev afsagt, eftersom klokkestilleren Lorends Loumand tiltaler Jens Nielsen, forstander og rådmand, for han skal have skældt ham for kirkerøver og skurk efter tingsvidnes formelding, og som samme tingsvidne ej i sit indhold stemmer overens, idet Staffen Christensen og hans folk vidner at have hørt, han skældte Lorends Klokkestiller for kirkerøver og skurk, og de andre fire borgere, der samme tid hosværende, melder, de ej at have hørt samme skælden, da vidste byfogden ej Jens Nielsen, rådmand og hospitalsforstander, nogen erklæring at tilfinde, men hvem af parterne derpå skader, de da det at have for hans overdommere landsdommere at indstævne.

(23)

** Staffen Christensen, borger og handelsmand her sst, havde til 14/2 laset i rette kalde Jens Nielsen, rådmand og hospitalsforstander her sst, og i rette lagde efterskrevne tingsvidner her af tinget 17/1 og 24/1 næst forleden samt sit efterskrevne indlæg, hvorefter blev afsagt, eftersom Staffen Christensen tiltaler Jens Nielsen, rådmand og hospitalsforstander, for han har sigtet blandt andre Staffen Christensens hustru for en guldring, ham at skulle være frataget af hans finger i Staffen Christensens hus, og Jens Forstander derimod i sit skriftlige svar melder, at han ingen derfor sigter, da vidste byfogden ej rettere herom at kende, end at jo Staffen Christensens hustru for denne sag er tilbørligt erklæret efter berørte indlægs formelding.

(24)

** Jens Troelsen, dansk skolemester her sst, havde til 12/1 næst afvigt ladet i rette kalde Henrik Fuiren, borgmester her sst.

(26)

** Jørgen Junghans på Sonne Pedersen rådmands vegne havde til 10/1 næst forleden ladet i rette kalde Jacob Hansen Knude, borger her sst, for 9 stænger jern for 17 daler. Jacob Knude mødte og i rette lagde efterskrevne indlæg, hvorefter blev afsagt, eftersom Sonne Pedersen tiltaler Jacob Knude for 9 stænger jern, og ej befindes i Sonne Pedersens regnskabsbog Jacob Knude det at have bekommet, da bør han for denne Sonne Pedersens tiltale at være fri.

(27)

** Matias Pedersen, byens kæmner, på KM og Kolding bys vegne havde til 7/2 næst afvigt ladet i rette kalde Jacob Knude for sin klage for byfogden at vedstå, samt Jep Tømmermand og Christen Kielbech for Jacob Knudes klage at påhøre. da fremstod Jacob Knude og bandt bogsed, at Jep Tømmermand og Christen Kielbech har gjort den skade, som han klagede over dem for byfogden og svor, at Christen Kielbech rev håret af hans hoved og slog ham blå ved hans øje, hvilket han ved sin højeste jurament og fingres pålæggelse på bogen bekræftede. Jep Tømmermand og Christen Kielbech mødte, hvorefter de blev tilfundet derfor at bøde efter loven.

28/2 1677.

** blev læst og påskrevet KM forordning om højesteret.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM, borgmestre og råds og Kolding bys vegne har varsel givet husfogdens søn, Christian Lemeyer, og hans brorsøn Johan Lemeyer imod vidnesbyrds påhør, og Lorends Loumand urmager vidnede, at forleden var hans hustru i Mette Klokkestillers hus, og da berettede hun, at husfogdens brorsøn Johan Lemeyer berettede der, at han havde den nat haft klammeri med byens tjenere på gaden. Matias Pedersen, byens kæmner, formente, at eftersom Johan Lemeyer her for retten af byfogden blev lagt en arrest på til sagens uddrag, og han samme arrest ej har efterkommet, han derfor bør at lide efter loven at borge for sig selv eller stille borgen. derefter blev afsagt, at da Johan Lemeyer er blevet ankyndiget en lovlig arrest og ej møder med borgen eller svar, da vidste byfogden ikke rettere at kende. end Johan Lemeyer bør for sin begangne forseelse at stille borgen eller borge for sig selv, når han antræffes.

(28)

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne, som har Kolding bys konsumption i forpagtning, har varsel givet husfogdens søn Christian Lemeyer og brorsøn Johan Lemeyer imod vidnesbyrds påhør, og Jens Gartner vidnede, at forleden var han tillige med byens tjenere efter borgmester Fausts befaling i husfogden Johan Lemeyers hus, eftersom de havde erfaret, at de ej noget i konsumption på et års tid skal have angivet, og da de havde været i kælderen og gården, kom husfogdens søn Christian og hans brorsøn Johan Lemeyer med en stikat og søgte dem dermed ud på gaden, så de derudover intet kunne forrette deres ærinde. Jens Hjuler vidnede om klammeriet.

** varselsmænd afhjemlede, at de på husfogdens søn Christian Lemeyer og brorsøn Johan Lemeyers vegne har varsel givet borgmester Faust for vidnesbyrds påhør, og Frederik Nielsen drejer vidnede, at han så Johan Lemeyer søgte imod Jørgen byens tjener på gaden udenfor husfogdens dør med et limeskaft, og Jørgen havde sin kårde draget og dermed parerede for sig. Niels Lauridsen, tjenende husfogden, vidnede, at Jens Gartner og Jørgen Bysvend kom i hans husbonds hus og sagde, de havde erfaret, at de bryggede, og de skulle lede derom, hvortil husfogdens kone sagde, ja såmænd børnlille. så gik de i kælderen og gården, så gik de op igen og sagde, at de havde nu forrettet deres ærinde, og Christian sagde, har i nu forrettet eders ærinde, hvortil Jørgen svarede, ja og sagde, hvad kommer det din hundsfot ved, så svarede Johan dertil, hvad siger din hundsfot, så fik han et limeskaft i hånden og søgte ud af døren efter Jørgen. Christian Lemeyer i rette lagde sit efterskrevne indlæg, at de ikke skal lovligt overbevises, samme udskikkede personer i deres forretning at have forhindret, eftersom de uden uførm og forhindring visiterede både bryggehus, bageovn og kælder.

(29)

7/3 1677.

** blev læst og påskrevet en landstings opsættelse anlangende de udlagte jorder til salig Morten Pancks arvinger at møde 14/3 næst kommende.

** Jørgen Junghans på Sonne Pedersens vegne lod læse og påskrive en landstings stævning 6/2 1677 anlangende et læs mog.

** Jens Pedersen på Morten Pedersens vegne lod læse og påskrive en landstings opsættelse anlangende de udlagte jorder til Morten Pancks arvinger at møde 14/3.

** Ude Nielsen på Mads Tomasen og Hans Tomasens vegne lod læse og påskrive en landstings stævning 25/4 1676 anlangende deres skuder.

** varselsmænd afhjemlede, at de på byens kæmner, KM, borgmestre og råd samt Kolding bys vegne har varsel givet sandemændene her sst, item Christian Lemeyer og husfogdens søn Johan Lemeyer for 2.krav til sandemændene og tingsvidnes oplæsning at påhøre, og lod Matias Pedersen læse og påskrive et tingsvidne her af tinget 21/2 næst forleden og gjorde 2.krav til sandemændene.

(30)

14/3 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Christian Lemeyer hans vegne har varsel givet Matias Pedersen, byens kæmner, samt begge bytjenerne Hans Nielsen og Jørgen Christoffersen her sst imod vidnesbyrds påhør, og Laurids Land vidnede, at sidst forleden 9/2 havde han været til barsel, og da han om aftenen gik hjem, mødte han begge byens tjenere på gaden, som på spørgsmål svarede, at husfogdens søn og andre gik på gaden og braverede, og de ville se til, at de kunne holde gaden ren for sådanne folk, og da han kom på kirkegården, mødte husfogdens søn og brorsøn ham, og han sagde til dem, at det var bedst de gik hjem, eftersom byens tjenere gik på gaden, og havde Jørgen Christoffersen byens tjener den tid, han mødte ham, en dragen kårde i hånden. herhos i rette lagde Christian Lemeyer efterskrevne indlæg, eftersom de anklages for uførm, de om natten imod bytjenerne skulle have øvet, hvilket ikke med vidnesbyrd skal kunne bevises, og om fornøden skal anderledes derimod gøres bevisligt.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Hansen Mouridsens har varsel givet borgmester Henrik Fuiren for 22 sletdaler for udtagne varer. mødte ingen, sagen opsat 14 dage.

(31)

21/3 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM, borgmestre og råds og Kolding bys vegne har varsel givet sandemændene har sst, item Christian Lemeyer og Johan Lemeyer imod 3.krav til sandemændene at påhøre, og lod Matias Pedersen, byens kæmner, læse og påskrive et tingsvidne her af tinget 21/2 næst afvigt.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM amtskriver Matias Lime hans vegne har varsel givet KM husfoged Johan Lemeyer for 140 rigsdaler efter hans håndskrift. ingen mødte, sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Morten Pedersen rådmand hans vegne har varsel givet Mads Tomasen skrædder, og i rette lagde et skriftligt indlæg, som blev læst og påskrevet.

** Morten Pedersen, rådmand her sst, havde ladet i rette kalde Mads Tomasen, skrædder her sst, for efterskrevne diverse gæld, og herhos i rette lagde Morten Pedersen en håndskrift af Mads Skrædder udgivet 18/3 1657, hvilken obligation han blev tilfundet at indfri og tillige med den anden fordrede sum til Morten Pedersen at betale.

(32)

28/3 1677.

** Christian Lemeyer lod læse og påskrive et tingsvidne her af tinget 14/3 1677.

** blev udnævnt Laurids Snedker og Joen Pedersen skrædder at stede fylding på sandemændene her sst i dag 8 dage næst kommende.

** Hans Mouridsen æskede dom kontra borgmester Henrik Fuiren. fremdeles opsat 8 dage.

** indførsel af dom: derefter blev afsagt, eftersom borgmester Faust, som konsumptionen her i byen har i forpagtning, tiltaler husfogdens søn Christian Lemeyer og husfogdens brorsøn Johan Lemeyer, formedelst de uskikkeligt skal have begegnet konsumptions betjentene, som var udskikket at inkvirere, da som KM konsumptions forordning formelder, at konsumptions betjentene skal af øvrigheden tages i forsvar, vidste byfogden ej rettere herom at kende, end Christian og Johan Lemeyer for deres øvede opsætsighed imod konsumptions betjentene bør at lide og stå til rette, såsom KM forordning modvilligt overtræder.

4/4 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet husfogdens søn Christian Lemeyer og husfogdens brorsøn Johan Lemeyer imod sandemænds tovs afsigelse, og i rette lagde efterskrevne tingsvidner 21/2 og 14/3 næst forleden. for retten fremstod Hans Conradsen på egne og medbrødre sandemænds vegne og i rette lagde deres efterskrevne tov, eftersom de har igennemseet brevene, og ikke deri befindes, at Christian og Johan Lemeyer har hugget eller stukket byens tjenere på gaden om nattetide, da vidste de ikke at sværge dem nogen vold på, men sætter dette i den gunstige øvrighed, som retten er betroet.

(33)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Nielsen, rådmand og hospitalsforstander her sst, hans vegne har varsel givet Lorends Loumand urmager her sst imod dom, og lod læse og påskrive et tingsvidne her af tinget 17/1 næst afvigt, og satte Jens Nielsen rådmand i rette og formente, at Lorends Klokkestiller bør efter samme tingsvidnes formelding at erklære for sådanne ubekvemsord. sagen opsat 8 dage.

(34)

** Hans Tomasen Bjerg, borger her sst, for retten fremkom og gav hans svoger Ude Bertelsen
afkald for al hvis værge, han har haft under forvaltning for Hans Tomasens hustru Maren Pedersdatter Helt.

** i lige måde tog han Jep Kyd i hånd og gav hans mor Mette, Peder Helts, afkald for hans hustru Maren Pedersdatter Helts fædrene og mødrene arveparter, som Mette, Peder Kyds, for hende har haft under hænder.

** Hans Tomasen Bjerg på Hans Mouridsens vegne æskede dom imod borgmester Henrik Fuiren. sagen fremdeles opsat 14 dage.

** Ude Bertelsen, borger og handelsmand her sst, fik tingsvidne, at Hans Tomasen Bjerg, borger og handelsmand her sst, gav Ude Bertelsen hans kære hustru Lene Sørensdatter og deres arvinger afkald og kvittering for alt det værgemål, som Ude Bertelsen for hans kære hustru Maren Pedersdatter Helt under formynderskab haft har for hvis, hende arveligt var tilfaldet efter hendes salig far Peder Hansen Helt, fordum borger og handelsmand her sst, og mor salig Magdalene Udsdatter, såvel som bror salig Søren Bertelsen, og Hans Tomasen Bjerg takkede bemeldte sin hustrus bror Ude Bertelsen godt for god værgemåls forvaltning.

** Jep Pedersen Kyd, borger og handelsmand her sst, på sin kære mor Mette Christensdatter, salig Peder Hansen Helt, fordum borger og handelsmand her sst, hans efterleverske hendes vegne fik tingsvidne, at Hans Tomasen Bjerg, borger og handelsmand her sst, gav hende og hendes arvinger afkald og kvittering for alt hvis arvegods, hun under hænder haft har for hans kære hustru, hendes steddatter, Maren Pedersdatter Helt, som hende arveligt efter hendes salig far Peder Hansen Helt, fordum borger og handelsmand her sst, og mor Magdalene Udsdatter var tilfaldet.

(35)

** Matias Pedersen, borger og byens kæmner her sst, på KM og Kolding bys vegne fik tingsvidne, at han havde ladet varsel give husfogdens søn Christian Lemeyer og husfogdens brorsøn Johan Lemeyer imod sandemænds tovs afsigelse, og byens tjenere vidnede, at 9/2 næst forleden da stak Christian Lemeyer og Johan Lemeyer dem med deres kårder igennem klæder og hat. Matias Pedersen byen kæmner tilspurgte Johan Lemeyer og Christian Lemeyer, om de kunne nægte at de ikke havde haft klammeri med byens tjenere, hvilket de ikke nægtede men benægtede, at de huggede eller stak dem. Laurids og Niels Vægtere vidnede, at forleden 9/2 klokken halv gående 12 om natten da kom Christian og Johan Lemeyer gående og legede på en fiol, så spurgte Laurids Vægter dem ad hvem, der havde givet dem forlov at gå på gaden om nattetid med fiolspil, hvortil Johan Lemeyer svarede, hvad kommer det din hundsfot ved, og som Laurids Vægter gik ud på gaden imod dem med sin fork, bød de til fred, og ydermere sagde vægteren til dem, at byens tjener gik på gaden, hvortil Johan Lemeyer svarede, at førend byens tjener skulle jage dem af gaden, før skulle han miste sin knap. Matias Pedersen begærede borgen for Johan Lemeyer og satte i rette og formente, Johan og Christian Lemeyer bør at bøde for et fuldt vold. Laurids Land vidnede, at sidst forleden 9/2 havde han været til barsel, og da han om aftenen gik hjem, mødte han begge byens tjenere på gaden, som på spørgsmål svarede, at husfogdens søn og andre gik på gaden og braverede, og de ville se til, at de kunne holde gaden ren for sådanne folk, og da han kom på kirkegården, mødte husfogdens søn og brorsøn ham, og han sagde til dem, at det var bedst de gik hjem, eftersom byens tjenere gik på gaden, og havde Jørgen Christoffersen, byens tjener, den tid han mødte ham, en dragen kårde i hånden. herhos i rette lagde Christian Lemeyer efterskrevne indlæg, eftersom de anklages for uførm, de om natten imod bytjenerne skulle have øvet, hvilket ikke med vidnesbyrd skal kunne bevises, og om fornøden skal anderledes derimod gøres bevisligt, hvorimod Hans Conradsen på egne og medbrødre sandemænds vegne i rette lagde deres efterskrevne tov, eftersom de har igennemseet brevene og ikke deri befindes, at Christian og Johan Lemeyer har hugget eller stukket byens tjenere på gaden om nattetide, da vidste de ikke at sværge dem nogen vold på, men sætter dette i den gunstige øvrighed, som retten er betroet.

(37)

11/4 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Andersen her sst hans vegne havde varsel givet Hans Pedersen tømmermand imod dom for 2 sletdaler for varer, han og hans hustru Mette Pedersdatter bekommet har. ingen mødte, sagen opsat 14 dage.

** Jens Nielsen, rådmand og hospitalsforstander, begærede 8 dages opsættelse i den sag imod klokkestilleren Lorends. sagen opsat 8 dage.

** Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, solgte og skødte til Bertel Hansen skomager og hans hustru og arvinger den gård, liggende her i byen i Søndergade, som afgangne Bertel Mikkelsen tilforn har tilhørt, og som Bertel Hansen nu ibor.

** dernæst pantsatte Bertel Hansen samme gård til Niels Nielsen Bøgvad for 40 sletdaler.

(38)

** Bertel Hansen skomager fik tingsvidne, at Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, solgte og skødte fra sig sin hustru og deres arvinger en hans gård beliggende i Kolding på Søndergade imellem Kirsten Møllers gård, hun nu ibor, ved den østre og salig Karen Morten Bagers gård ved den vestre side, adelgaden ved den søndre og Kattesund ved den nørre ende, i sin længde bredde og vidde oven og neden som det nu begreben, bygget og forefundet er efter syns og vurderingsvidne her af tinget 14/2 sidst forleden, som Niels Nielsen Bøgvad den da lod syne og ham efter forrige domme 9/6 1675 samt 1676 er tildømt, og til Bertel Hansen skomager hans kære hustru Anne Mortensdatter og deres arvinger.

** Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, fik tingsvidne, at Bertel Hansen skomager, borger her sst, kendtes for sig sin hustru Anne Mortensdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Niels Nielsen Bøgvad hans hustru Kirsten Mikkelsdatter og deres arvinger 40 sletdaler, hvorfor han pantsatte hans ovennævnte købte gård.

(39)

18/4 1677.

** Niels Nielsen Bøgvad på Hans Mouridsens vegne æskede dom over borgmester Henrik Fuiren.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mikkel Ottesens vegne har varsel givet Niels Ammidsbøl, herredsfoged i Jerlev herred, Børge Christensen, herredsskriver sst, Oluf Mortensen i Bølling, Jes Pedersen i Rugsted og Hans Jensen i Egtved imod vidnesbyrds påhør. Mikkel Ottesen i rette lagde fornævnte Hans Jensens skriftlige vidne, som blev læst og påskrevet og lyder som efterfølger, samt et tingsvidne af Jerlev herreds ting 29/11 næst afvigt. byfogden gav dem til afsked, at såsom Christian 3.reces formelder, at for tingsvidner skal gives lovligt kald og varsel, Oluf Mortensen på det indførte kald og varsel pretenderer, at de seks mænd, som betjente retten på Jerlev herreds ting, bør herimod også at have kald og varsel, understod byfogden sig ikke denne gang vidner i denne sag at udstede, førend lovligt kald og varsel sker.

(40)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mikkel Ottesens vegne har varsel givet Niels Ammidsbøl, herredsfoged i Jerlev herred, Børge Christensen, herredsskriver sst, Oluf Mortensen i Bølling, Jes Pedersen i Rugsted imod vidnesbyrds påhør, og Mikkel Ottesen fremlagde et skriftligt kundskab under Niels Andersen Bøgvad og Jens Pedersen, borgere her sst, samt Anders Jensen fogedsvend og Mads Pedersen her sst deres hænder, som lydeligt for retten blev læst og påskrevet lydende som efterfølger, hvorefter Mikkel Ottesen var tingsvidne begærende.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Nielsen rådmands vegne har varsel givet Lorends Klokkestiller imod vidnesbyrds påhør, og efterskrevne, der iblandt Jens Sørensen byfogeds hustru Maren og begge hendes døtre Inger Poulsdatter og Karen Poulsdatter, for deres sandhed at vidne, og Morten Christensen, borger og svoren prokurator her sst, på Lorends Klokkestillers vegne lod læse og påskrive en stævning imod Jens Nielsen rådmand af Viborg landsting 14/4 næst afvigt. Niels Nielsen Bøgvad med flere i rette lagde deres efterskrevne vidne, at 8/4 efter aftenprædiken var ude, da var de i Jens Sørensen byfogeds hus, enhver sit ærende hos byfogden at forrette, og samme tid var Lorends Loumand klokkestiller derinde, og som de sad ved bordet, og ingen talte et ord om Jens Nielsen rådmand, før Lorends Klokkestiller sagde i alles påhør, at Jens Nielsen rådmand var en løgner og æreskænder og en skælm og sagde, han skulle gøre ham så arm, at han ikke skulle have det, han kunne hælde hans hoved til. derefter blev afsagt, da eftersom denne sag rejser sig af skælderi, som han tilforn har dømt i, og landsdommeres stævning i rette kommer, da understod han sig ikke videre deri at dømme, eftersom ansees en ærerørig sag at være, men fandt den hen til hans overdommeres påkendelse.

(41)

** indførsel af efterskrevne for ommeldte af Mikkel Ottesen i rette lagte kundskab, hvori Hans Jensen af Egtved er gestendig, at han 13/12 afsagde hans vidne til Jerlev herreds ting, at Mikkel Ottesen ikke i nogen måde skældte eller truede Oluf Mortensen eller Jes Pedersen i Rugsted, men han hørte og så vel, at herredsfogden stod op i retten og begærede lyd den dag, han på Jerlev herreds ting delte Mikkel Ottesen for ulyd.

(42)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mikkel Ottesens vegne har varsel givet Niels Ammidsbøl, herredsfoged i Jerlev herred, Børge Christensen, herredsskriver sst, Oluf Mortensen i Bølling, Jes Pedersen i Rugsted og Hans Jensen i Egtved imod vidnesbyrds påhør, og Mikkel Ottesen fremlagde Hans Jensens efterskrevne vidne, som blev læst og påskrevet, samt et tingsvidne af Jerlev herreds ting 29/11 næst afvigt, hvori de seks mænd har vidnet som Hans Jensen at have vidnet. byfogden gav til dom og afsked, at såsom Christian den tredies reces formelder, at for alle tingsvidner skal gives lovligt kald og varsel, Oluf Mortensen pretenderer, at de seks mænd, som betjente retten, bør herimod også have lovligt kald og varsel, understod fogden sig ikke vidne i denne sag at udstede.

(43)

** Mikkel Ottesen, underskriver på Koldinghus, fik tingsvidne, at han havde ladet varsel givet Niels Ammidsbøl, herredsfoged i Jerlev herred, Børge Christensen, herredsskriver sst, Oluf Mortensen i Bølling, Jes Pedersen i Rugsted imod vidnesbyrds påhør, og Mikkel Ottesen fremlagde efterskrevne vidnesbyrd under Niels Andersen Bøgvad og Jens Pedersen, borger her sst, deres hænder, at de 28/2 var efter Mikkel Ottesens begæring med ham til Jerlev herreds ting og høre, hvorledes med hans sag forholdt, da straks herredsfogden og skriveren havde sat sig i sædet og de kongelige sager forrettet, fremlagde Mikkel Ottesen den befaling fra amtmandens fuldmægtig og begærede, den måtte læses og påskrives, og de sig derefter ville rette, kunne det dog intet effektuere, men herredsfogden læste den ved sig selv, holdt den kun for retten, og når Mikkel Ottesen bød sig i rette, havde herredsfogden dog altid indvending at hvem, han gav lyd, skulle deres sager først for rette, hvormed Mikkel Ottesen retten blev forhindret, indtil det lakkede mod aften, så og hver gang han bød sig i rette eller ville tale et ord, stod en af stokkemændene Jes Pedersen af Rugsted op imod ham og gav ham mange ubekvemsord og løb nogle gange fra en ende af tinget til den anden, undertiden til Oluf Mortensen at holde snak og undertiden stod bag Mikkel Ottesen og brugte mange spotske miner, så at Mikkel Ottesen måtte udgå af retten med uforrettet sag, og kaldte varselsmændene til sig og bad dem give herredsfogden herredsskriveren og Oluf Mortensen varsel, og red så ad hjemvejen, og der tinget straks blev brudt, og den ene varselsmand forkyndte herredsfogden varslet, greb herredsfogden ham fast ved hovedet, rykkede ham i håret og kneb ham i øret, så han begyndte at råbe og skrige, og blev Mikkel Ottesens varsel derover forhindret.

(44)

** Jens Nielsen, rådmand og hospitalsforstander her sst, havde til 4/4 næst forleden ladet i rette kalde Lorends Loumand, klokkestiller her sst, imod dom, og i rette lagde efterskrevne tingsvidne her af tinget 17/1 næst afvigt. endnu gav Jens Nielsen Lorends Klokkestiller til sag efter efterskrevne i dag forhvervede tingsvidne. derefter blev afsagt, da eftersom denne sag rejser sig af skælderi, som han tilforn har dømt i, og landsdommeres stævning i rette kommer, da understod han sig ikke videre deri at dømme, eftersom ansees en ærerørig sag at være, men fandt den hen til hans overdommeres påkendelse.

(46)

** Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, på Hans Hansen Mouridsen, borger og handelsmand her sst, hans vegne havde til 14/3 næst forleden ladet i rette kalde Henrik Fuiren, borgmester her sst, for udtagne varer, penge 22 sletdaler, som han blev tilfundet at betale

** borgmester Faust lod læse tre landstings stævninger imod husfogden, sandemændene og husfogdens søn Christian og brorsøn Johan Lemeyer.

25/4 1677.

** Jens Pedersen på Hans Andersens vegne begærede, at den sag imod Hans Pedersen tømmermand endnu måtte opsættes 4 uger.

** Niels Gorm, borger og handelsmand af Odense, lod læse og påskrive en købekontrakt, oprettet imellem ham, hr Clemend Pedersen i Trøstrup, hr Laurids Knudsen i Odense og hr Anker Mogensen, kapellan her i Kolding, anlangende en gård her sst beliggende i den gade, der går fra torvet til Lusbygade, hvilken gård han dem afkøbt har.

** hr Anker Mogensen, Guds ords tjener her sst slotsprædikant til Koldinghus og sognepræst i Almind sogn, fik tingsvidne, at Niels Gorm, borger og handelsmand i Odense, på egne samt hans kære svoger hr Clemend Pedersen, sognepræst til Trøstrup Korup og Ubberud sogne, og hr Laurids Knudsen, sognepræst til Odense hospital og Pårup sogn, deres vegne i rette lagde en købekontrakt imellem dem og hr Anker Mogensen, dateret Odense 18/4 næst forleden, anlangende deres gård her sst, hvorefter Niels Gorm solgte og afhændede fra dem og deres hustruer og arvinger og til hr Anker Mogensen hans kære hustru Agathe Davidsdatter og deres arvinger en deres hus gård kålhave og staldgårdsted, som salig hr Anders Christensen, fordum sognepræst til hospitalet i Odense og Pårup sogn, og hans hustru salig Anne Andersdatter forhen tilhørte, liggende her i Kolding på den gade fra torvet og til Lusby, Maren salig Peder Ladefogeds gård på den østre, side Iver Schieldes gård på den vestre side, adelgaden ved den søndre, den kålhave bag gården, som dertil hører, ved den nørre ende efter i rette lagte skøde, dateret 15/3 1648.

(47)

2/5 1677.

(48)

** borgmester Faust lod læse og påskrive en dom af Viborg landsting 26/4 anlangende mogs udførsel her af byen.

** Sonne Pedersen lod læse og påskrive genparten af samme dom.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Pedersens vegne har varsel givet Morten Pedersen, rådmand her sst, for sin sandhed at vidne. mødte ikke, da som han skal være af byen, beror det til i dag 8 dage hans vidne at aflægge.

** Jes Ebbesen, boende i Seest, på sin svoger Jens Sørensen Kær der sst hans vegne, forordnet værge for afgangne Niels Nebels efterladte datter Kirsten Nielsdatter, på hendes vegne fik tingsvidne, at Knud Sørensen, borger her sst, tog Jes Ebbesen på sin svoger Jes Sørensen Kær hans vegne i hånd og kendtes for sig sin hustru Karen Olufsdatter og deres arvinger skyldig at være Jes Sørensen Kær på hans myndling Kirsten Nielsdatters vegne 53 sletdaler, som er Kirsten Nielsdatters fædrene arvepart, hende efter hendes far salig Niels Madsen Nebel, forrige skovrider i Koldinghus len, arveligt er tilfaldet, og derfor pantsatte Knud Sørensen hattemager, eftersom han barnets tilfaldne lod til sig har annammet, fra sig og hustru og til Jes Sørensen Kær på sin myndling Kirsten Nielsdatters vegne hans gård liggende her i Kolding i Lusbygade, som han nu ibor, afgangne Niels Nebel tilforn tilhørende, imellem Erik Nielsen portners ejendom ved den østre og den gård, Anders Ladefoged tilforn tilhørende, ved den vestre side

(49)

** borgmester Faust lod alle og enhver advare, at de angiver til Tomas Rasmussen, konsumptions betjent, hvis kvæg, de agter at lade på græs og det lade mærke og brænde, hvem som det ej gør, og så deres kvæg bliver anholdt og konfiskeret, må selv tillægge sig skylden.

9/5 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds her sst deres vegne har varsel givet Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, imod dom, eftersom han det år, han var kæmner, har tillige med borgmester Fuiren udgivet et fæstebrev og derefter annammet 44 rigsdaler, som han sig ikke til regnskab, byen til nytte, har tilført. sagen opsat 14 dage.

16/5 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råd og snedkerlavets vegne har varsel givet Peder Hansen snedker, nu boende i Seest, og Matias Pedersen, byens kæmner, på borgmestre og råds vegne i rette lagde KM forordning anlangende, at ingen i denne tid må flytte fra købstæderne, og satte Matias Pedersen i rette og formente, at eftersom Peder Hansen snedker er flyttet her fra byen og nu boende i Seest, bør straks at flytte her til byen igen, eller at agtes som en løsgænger og pågribes, hvor han ertappes. herimod at svare mødte ingen, sagen opsat 14 dage.

(50)

** Staffen Nielsen, snedker her sst, på egne og samtlige snedkere deres vegne formente, at eftersom Peder Hansen snedker bor i Seest så nær her ved byen, dem til hinder og skade på deres håndværk, at han enten bør at flytte her i byen at bo eller forlade sit håndværk. Matias Pedersen på borgmestre og råds vegne formente, at eftersom Peder Hansen snedker skal have ført arbejde fra Seest her ind i byen, som er gjort arrest på, at samme arbejde må være forbrudt til borgmestre og råd. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede at de på Morten Pedersen rådmand her sst som fuldmægtig på landsdommer Peder Lerches vegne har varsel givet Niels Mikkelsen, snedker her sst, imod dom for 70 sletdaler efter hans håndskrift, dateret Skanderborg 29/9 1669, og satte Morten Pedersen rådmand i rette og formente, Niels Mikkelsen bør sin udgivne forpligt at indfri.

** Morten Pedersen, rådmand her sst. på Peder Lerche landsdommer hans vegne havde ladet i rette kalde Niels Mikkelsen snedker, borger og indvåner her sst, og i rette lagde Morten Pedersen efterskrevne håndskrift under Niels Mikkelsen snedkers egen hånd, dateret Skanderborg 29/9 1669, lydende på 70 sletdaler, han kender sig skyldig at være nu salig Clemend Clemendsen, KM forrige forvalter på Skanderborg, hvilken obligation han blev tilfundet at indfri.

(51)

23/5 1677.

** Matias Pedersen på borgmestre og råds vegne æskede dom imod Niels Andersen Bøgvad, som til i dag har været opsat. fremdeles opsat 8 dage.

30/5 1677.

** Matias Pedersen, byens kæmner, på borgmestre og råds vegne æskede dom kontra Niels Andersen Bøgvad efter forrige irettesættelse. Niels Andersen Bøgvad mødte i rette og benægtede, at han ikke har annammet de 44 rigsdaler fæstepenge, som Matias Pedersen søger ham for. sagen opsat 3 uger.

** Matias Pedersen æskede dom i den sag imod Peder Hansen, snedker i Seest. på byens og snedkernes vegne. Morten Christensen mødte og svarede, at han kendte sig ved det bord, som Peder Snedker havde gjort ham af hans eget tømmer i hans gælds betaling formener derfor, at samme hans bord ikke bliver konfiskeret. på begæring blev sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Lorends Berentsen skomager, borger her sst, eftersom han er forordnet værge for afgangne Frands Tarms børn, og han hid indtil ikke samme værgemål aldeles intet har antaget, hvortil han svarede, at han endnu ingen genpart skiftebrev har bekommet. borgmester og råd blev tilfundet at forskaffe ham skiftebrevet, og Lorends Berentsen at antage sig samme værgemål efter recessen.

(52)

** Morten Christensen på borgmester Fausts vegne lod læse og påskrive to domme her af tinget 7/5 1673 og 2/9 1674.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersen rådmand hans vegne har varsel givet borgmester Faust og Baldser Nielsen, Søren Lauridsen Dansken og Morten Pedersen, rådmænd her sst, og Sonne Pedersen i rette en skriftlig beskikkelse, som blev læst og påskrevet, lydende som efterfølger og begærede, at de indstævnede bør at forskaffe ham de mænds navne, som har underskrevet vedtægten anlangende noget mogs udførsel her af byen. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM byfoged Jens Sørensen her sst har varsel givet efterskrevne, som er tilsagt at være vidnesmænd at betjene retten her på tinget i dag 8 dage, og de ej det har efterkommet og formente, at de bør at straffes for ulydighed hver 3 mark, og der foruden at have deres borgerskab forlist. sagen opsat 14 dage.

** Jens Troelsen lod læse og påskrive en dom her af tinget 21/2 næst afvigt kontra borgmester Henrik Fuiren.

6/6 1677.

** Matias Pedersen æskede dom over Peder Snedker i Seest efter forrige irettesættelse.

** Staffen Nielsen snedker på samtlige snedkerlavets vegne æskede dom over Peder Snedker i Seest efter forrige irettesættelse. Peder Hansen blev påråbt, mødte ikke.

(53)

** Matias Pedersen, borger og byens kæmner, på borgmestre og råd og byens vegne havde til 16/5 ladet i rette kalde Peder Hansen snedker, nu boende i Seest, og Matias Pedersen, byens kæmner, på borgmestre og råds vegne i rette lagde KM forordning anlangende, at ingen i denne tid må flytte fra købstæderne, og satte Matias Pedersen i rette og formente, at eftersom Peder Hansen snedker er flyttet her fra byen og nu boende i Seest, bør straks at flytte her til byen igen eller at agtes som en løsgænger og pågribes, hvor han ertappes. Niels Nielsen Bøgvad på Peder Snedkers vegne begærede 8 dages opsættelse.

** Staffen Nielsen snedker, borger her sst, på egne og samtlige snedkerlavets vegne her sst havde til 16/5 næst forleden ladet i rette kalde Peder Hansen snedker, nu boende i Seest, og Staffen Nielsen, snedker her sst, på egne og samtlige snedkere deres vegne formente, at eftersom Peder Hansen snedker bor i Seest så nær her ved byen, dem til hinder og skade på deres håndværk, at han enten bør at flytte her i byen at bo eller forlade sit håndværk. Matias Pedersen på borgmestre og råds vegne formente, at eftersom Peder Hansen snedker skal have ført arbejde fra Seest her ind i byen, som er gjort arrest på, at samme arbejde må være forbrudt til borgmestre og råd. derefter blev afsagt, eftersom Peder Hansen snedker tiltales, formedelst han at flyttet af byen til Seest og der bruger sit håndværk, da vidste fogden ikke rettere i den post at kende, end at jo Peder Snedker bør efter recessen og forordningen her i byen igen at indflytte. hvad sig belanger med det gjorte arbejde, en skive, da bør den at være forbrudt til kongen, angiveren og de fattige, og derimod Morten Christensen sin regres at søge hos Peder Hansen snedker.

(54)

13/6 1677.

** Sonne Pedersen æskede dom i den sag anlangende dem, som har underskrevet den vedtægt om mogets udførsel her af byen. borgmester Faust samt rådmændene blev påråbt, ingen mødte.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Nielsen, rådmand og hospitalsforstander her sst, hans vegne har varsel givet Lorends Loumand, klokkestiller her sst, og lod Jens Nielsen rådmand læse og påskrive et forlig og forening imellem ham og Lorends Loumand, dateret 20/5 1677, anlangende hvis iring dem imellem her været. Lorends Loumand mødte ikke.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Staffen Christensen rådmand på Jens Nielsen rådmand og hospitalsforstanders vegne imod syns opkrævelse, og blev udnævnt efterskrevne.

(55)

** Jens Sørensen byfoged æskede dom over dem, som har være tilsagt forleden at være otte mænd, hvilke blev påråbt og ikke mødte. sagen fremdeles opsat 8 dage.

** indførsel af Jens Nielsen hospitalsforstander efterskrevne i rette lagte forlig mellem ham og Lorends Loumand, urmager og klokkestiller her sst, anlangende hvis iring og tvist, de imod hverandre har haft, at Lorends Klokkestiller bekender at hvis ord, han imod Jens Nielsen har haft, er sket i hastighed og drukkenskab, og han ej ved andet med Jens Nielsen end det, som en ærlig mand vel egner og anstår. derimod siger Jens Nielsen, at hvis ord, han skulle have sagt Lorends Loumand på og ham skældt for en kirkerøver, er ham ganske ubevidst, og han ej ved med ham andet end det, som ærligt er.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til 30/5 næst forleden ladet i rette kalde Rudolf Faust, Baldser Nielsen, Søren Lauridsen Dansken og Morten Pedersen, rådmænd her sst, og fremlagde efterskrevne beskikkelses seddel, at såsom imellem borgmester Faust og Sonne Pedersen er til Viborg landsting passeret en dom 26/4 næst afvigt anlangende stridighed om mogs udførsel, hvilket af en del indvånere her i byen skal være oprettet, og som i samme dom ikke deres navne findes indført, da begærer Sonne Pedersen en kopi af samme vedtægt, deslige samtlige mænds navne, og på samme beskikkelse blev blandt andet svaret, at de ikke erindrede deres navne. derefter blev afsagt, eftersom Sonne Pedersen tiltaler byens borgmester og rådmænd at ville vide hvis navne, har underskrevet den vedtægt, og såsom Sonne Pedersen selv er en rådmand og kollega i rådstuen, vidste fogden ej anderledes herom at kende, end han bør at søge ommeldte deres navne på rådstuen hos samtlige borgmestre og råd.

(56)

20/6 1677.

** blev læst og påskrevet KM forordning og forbud Johannes Lysein bog kaldt da kønigliche march aller länder.

** endnu blev læst og påskrevet en stævning, af borgmestre og råd her i byen udgivet, anlangende skifte efter Axel Villumsen.

** Matias Pedersen, byens kæmner, på borgmestre og råds vegne æskede dom kontra Niels Andersen Bøgvad anlangende 44 rigsdaler fæstepenge efter fæstebrev for de jorder, de til Sonne Pedersen og interesserede har bortfæstet. Niels Andersen Bøgvad i rette lagde sit skriftlige indlæg.

** Jens Sørensen byfoged æskede dom over efterskrevne, som var tilsagt at være vidnesmænd og ej mødte. Christen Hansen Møller svarede, at han tilligemed Peder Årø for nogen år siden var byens kæmnere, og som de endnu ej har på deres i rådstuen leverede regnskab bekommet nogen endelighed, formoder han at han for otte mænd bliver forskånet. Jens Sørensen æskede dom.

(57)

** Matias Pedersen, borger og byens kæmner her sst, på borgmestre og råds vegne havde til 9/5 sidst afvigt ladet i rette kalde Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, eftersom han det år, han var kæmner, har tillige med borgmester Henrik Fuiren udgivet et fæstebrev og derefter annammet penge 44 rigsdaler som han sig ikke til regnskab, byen til nytte, har tilført. Niels Andersen Bøgvad svarede og benægtede, at han ikke har annammet de 44 rigsdaler fæstepenge, men Henrik Fuiren, som da var borgmester, har dem annammet, og hans kvittering derpå findes som ligger i rette i Viborg. Matias Pedersen i rette lagde borgmestre og råds efterskrevne indlæg så og efterskrevne kopi af borgmester Henrik Fuirens og Niels Andersen Bøgvads fæstebrev, og Niels Andersen Bøgvad i rette lagde sit efterskrevne indlæg. derefter blev afsagt, såsom borgmestre og råd tiltaler Niels Andersen Bøgvad for 44 rigsdaler, som skal være fæste af nogle jorde og enge, som han tillige med borgmester Fuiren har bortfæstet imellem dem selv og ej til rådstue, som gammel maner har været, og ikke fører sig samme fæstepenge anderledes til udgift, end at borgmester Fuiren dem til sig annammede, og beråber sig på Fuirens kvittering, som ej er fremvist, da vidste byfogden ej rettere herpå at kende, end jo Niels Andersen Bøgvad pligtig er sit kæmnerregnskab for borgmestre og råd at klarere, og betale til dem fornævnte 44 rigsdaler, derimod har Niels Andersen Bøgvad sin regres igen at søge hos borgmester Fuiren.

(59)

** Jens Sørensen, KM byfoged her sst, havde til 30/5 næst forleden ladet i rette kalde efterskrevne borgere her sst, som var tilsagt at være vidnesmænd og ej mødte. Christen Hansen Møller svarede, at han tilligemed Peder Årø for nogen år siden var byens kæmnere, og som de endnu ej har på deres i rådstuen leverede regnskab bekommet nogen endelighed, formoder han, at han for otte mænd bliver forskånet. efter lovligt påråb mødte ingen, da efter slig lejlighed tilfandt byfogden forskrevne mænd for ulydighed hver at bøde 3 mark.

** byfogden anbefalede byens tjenere ingen at give varsel, foruden de deres kaldsseddel lader skrive på et stykke 6 skillings papir.

27/6 1677.

** varselsmænd afhjemlede at de på Bunde Markorsen kirkeværge på kirkens vegne har varsel givet efterskrevne her sst, for hvis, de for stolestader til kirken er skyldig der, iblandt Maren Matias Hansen Møllers, Kirsten Matias Skomagers, Anne Hans Pedersen Købmands, Maren Markors Bagers, Dorte Laurids Nattelers, Anne Jens Lybchers, Anne Niels Hansens, Maren Jens Pedersens, Anne Niels Madsens, Maren Anders Knudsens, Margrete Hans Pedersen Rebslåers, Karen Jens Poulsens, Anne Markors Laugesens, Bodil Peder Bredals, Mette Lorends Skomagers samt deres ægtefæller. sagen blev opsat 14 dage.

(60)

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Niels Olufsen, forrige byfoged her sst. Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på borgmester Fausts vegne i rette lagde to domme her af tinget 7/5 1673 og 2/9 1674. mødte ikke.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Oluf Mortensen Bøgvad i Bølling hans vegne har varsel givet Mikkel Ottesen, tjenende Matias Lime, og Oluf Mortensen Bøgvad lod læse og påskrive en dom af Viborg landsting 26/4 næst forleden. Mikkel Mortensen mødte ikke, Oluf Mortensen begærede i dag 1.ting til 6 høringer til at fyldestgøre landsdommerens dom.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Søren Lauridsen Dansken rådmand og Knud Pedersen hans vegne har varsel givet Niels Andersen Bøgvad på Barbara Nielsdatters vegne, Iver Ebbesens hustru Karen Degns, Maren Søren Remsniders, Kirsten Peder Langs med flere for hvis, de skyldig er efter skiftebrevs formelding, som i rette lagdes, efter salig Peder Knudsen af dato 6/5 1661. Niels Andersen guldsmed fremviste et skiftebrev efter salig Barbara Niels Jepsens, hvori findes for den fordring ej mer end 5 mark kunne bekommes. de andre mødte ikke.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Rasmus Jochimsen Buchholt og Rasmus Rasmussen sadelmager for værgemål at annamme efter befaling af borgmestre og råd. Niels Nielsen Bøgvad på overformyndernes vegne leverede skiftebrev, domme og dokumenter Henrik Hegelunds steddatter angående. byfogden tilfandt fornævnte mænd bemeldte værgemål forsvarligt at forestå.

(61)

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Peder Bendsen, skrædder her sst, imod vidnesbyrds påhør, og efterskrevne vidnede, at samme gang borgerskabet var forsamlet i gevær uden Sønderport, da gik Peder Hansen igennem geleddet, og da han var hos Peder Bendsen, sagde han til ham, han skulle stå ret i geled, Peder Bendsen sagde, jeg gør også og sagde, jeg tænker i er gal og høder du ad mig med din kæp, da skal djævlen fare i dig, og tog til den lille ende af hans bøsse. byfogden tilfandt Peder Hansen at aftale denne sag hos borgmestre og råd.

** Rasmus Rasmussen sadelmager, borger her sst, fik tingsvidne, at varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne her sst har varsel givet Rasmus Jochimsen Buchholt og Rasmus Rasmussen, sadelmager her sst, for værgemål at annamme efter borgmestre og råds efterskrevne befaling, hvor de befales at være værge for Henrik Jacobsen Hegelunds steddøtre Kirsten Nielsdatter og Johanne Nielsdatter i salig Frands Tarms sted. Niels Nielsen Bøgvad på overformynderne her sst deres vegne fremkom og leverede efterskrevne dokumenter, som Rasmus Sadelmager erbød sig at annamme, nemlig et skiftebrev passeret efter salig Niels Jensen Tyrstrup, dateret 24/1 1661 og et andet skiftebrev efter salig Mette Hjarresdatter, dateret 30/10 1662, og et af Henrik Heggelund underskrevet regnskab, som findes at være læst over skifte efter afgangne Frands Jepsen Tarm 26/5 1675, hvilke dokumenter blev læst og påskrevet.

(62)

** Søren Lauridsen Dansken rådmand havde ladet i rette kalde Niels Andersen Bøgvad på Barbara Niels Jepsens vegne, Iver Ebbesens hustru Karen Degns, Kirsten Peder Langs, Maren Søren Remsniders med flere, og i rette lagde Søren Dansken på ungkarl Knud Pedersen, som tilforordnet værge for, hans vegne et skiftebrev som er passeret 6/5 1661 efter salig Peder Knudsen, fordum borger i Kolding, hvori de indstævnede findes indført for gæld. herimod mødte Niels Andersen Bøgvad og fremviste et skiftebrev efter salig Barbara Niels Jepsens, hvori findes for den fordring ej mer end 5 mark kunne bekommes, hvorfor udsæt var gjort, som Niels Andersen til sig har annammet. derefter blev afsagt, eftersom Niels Andersen Bøgvad fremviser skiftebrev efter salig Barbara, Niels Jepsens, ej mere at have annammet for den fordring end 5 mark til udsæt, tilfindes han samme 5 mark at betale, disligeste de andre indkaldte enhver den fordrede sum inden 15 dage at betale.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet efterskrevne borgere, at eftersom de forgangen var tilsagt at møde med deres gevær med de andre borgere, og det ej skete, formener han, de bør at straffes efter KM forordning om landeværn, dateret 6/8 1675. sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på kirkeværgernes vegne har varsel givet efterskrevne her sst for kirkens rentepenge, som de blev tilfundet at betale.

** Morten Christensen, borger og prokurator, på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Niels Olufsen, forrige byfoged her sst, og fremlagde en dom her af tinget 2/9 1674, som han begærede måtte blive fornyet, hvilken blev læst og påskrevet.

(63)

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne havde til 5/8 næst afvigt ladet i rette kalde Niels Olufsen, byfoged her sst, og i rette lagde Morten Christensen efterskrevne dom her af tinget 7/5 1673, han begærede fornyet, hvilken dom lyder, Jens Nielsen her sst på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Niels Olufsen, KM byfoged her sst, og fremlagde efterskrevne indlæg, at han på Johan Nielsen, vinhandler i København, hans vegne søger Niels Olufsen for 22 sletdaler, som Johan Nielsen for ham til Lambert von Mandel der sst godsagt har. derhos i rette lagde byfoged Niels Olufsens efterskrevne bevis, hvori han beder Johan Nielsen at betale Lambert Mandel 10 rigsdaler af de øvrige penge, som af hr Søren på hans vegne til Johan Nielsen skal leveres, dateret København 20/9 1665. Niels Olufsen Tommerup. dernæst i rette blev lagt efterskrevne dom af København byting 10/8 1668, hvori Johan Nielsen er tildømt at betale Lambert Mandel omtalte 10 rigsdaler, eftersom Johan Nielsen ej beviser samme penge, som han skulle indeholde, ej at have bekommet. på samme dom findes skrevet, har Johan Nielsen for forløfte for Niels Olufsen, byfoged i Kolding, efter håndskrift og dom betalt efterskrevne, Hafnia 12/1 1673. Lambert Mandel. herimod i rette mødte Niels Olufsen byfoged og svarede, at eftersom Johan Nielsen har af Niels Olufsen annammet en obligation af hr Søren Sørensen Lyderslev på 200 sletdaler, efter derom en Københavns bytings doms formelding 20/9 1665, hvori Johan Nielsen lover at indeholde de 10 rigsdaler at betale Lambert Mandel, og ej har Niels Olufsen begæret Johan Nielsen at gå i forløfte for ham men selv vil betale hans gæld, og når Johan Nielsen den til ham af Niels Olufsen leverede obligation tilstilles eller beviser, hvor den er henkommet, skal de 10 rigsdaler følge. derefter blev afsagt, eftersom Johan Nielsen, vinhandler af København, er blevet tildømt at betale Lambert Mandel der sst 16 sletdaler på Niels Olufsen, byfoged i Kolding, hans vegne, vidste sætfogden ej rettere derpå at kende, end Niels Olufsen jo bør samme 22 sletdaler at betale til Johan Nielsen, og dersom Niels Olufsen synes at have nogen tiltale til Johan Nielsen for den obligation, som han havde af hr Søren Sørensen, da ham at søges til hans værneting. derefter blev afsagt såsom samme sag har været opsat til i dag, og Niels Olufsen ej i retten er fremkommet, da vidstes ej rettere, end forskrevne dom bør at være hermed fornyet.

(64)

** Matias Pedersen, byens kæmner, lod læse og påskrive KM forordning om landeværn 6/8 1675.

4/7 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet efterskrevne, for de ikke forgangen har mødt med deres gevær den tid, det andre borgerskab var i gevær. ingen mødte, sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Oluf Mortensen Bøgvad hans vegne har varsel givet Mikkel Ottesen her sst imod 1.ting for dele, og Oluf Mortensen lod læse og påskrive en landsdommers dom af Viborg landsting 26/4 næst forleden kontra Mikkel Ottesen og begærede 1.ting for dele til at efterkomme samme dom, eftersom han er tildømt at give kost og tæring. Mikkel Ottesen formente, at eftersom han skød sig til at appellere denne sag for højesteret, så formener han, at han ej ved retten bliver overilet, eller nogen dele over ham at udstedes. dommeren gav til afsked, at eftersom Mikkel Ottesen forskyder sig til sagen at appellere for den højeste ret, understod fogden sig ikke Oluf Mortensens 1.delemål i dag at spilde, men stedes 1.ting.

(65)

** varselsmænd afhjemlede, at de på byens kæmner Matias Pedersens vegne har varsel givet Knud Sørensen, hattemager her sst, for hans borgerskabspenge at betale, og som han blev tilfundet at betale inden 15 dage.

** Matias Pedersen æskede dom over nogle for ulydighed. fremdeles opsat 8 dage.

11/7 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de på salig Peder Udsens børns vegne har varsel givet efterskrevne borgere her sst for gæld. ingen mødte, sagen opsat 14 dage.

** Staffen Christensen begærede endnu fremdeles 8 dages opsættelse over de resterende for stolestader. er opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Oluf Mortensen Bøgvad i Bølling hans vegne har varsel givet Mikkel Ottesen her sst, tjenende Matias Lime, at svare imod 2.ting for høringsdele, og lod Oluf Mortensen Bøgvad læse og påskrive en dom her af tinget 4/7 næst afvigt, så og i rette lagde landsdommernes dom af Viborg landsting 26/4 næst forleden. stedtes 2.ting for dele over ham.

(66)

** Jens Pedersen, borger her sst, lod læse og påskrive en kontrakt imellem ham og Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, dateret 17/3 næst forleden, og deri gjorde pant og forsikring i hans gård her sst, salig Jørgen Beyers arvinger tilforn tilhørende, lydende ord fra ord som efterfølger.

** Niels Andersen Bøgvad lod læse og påskrive en stævning, udstedt af Viborg landsting 5/7.

** Jens Sørensen af Samsø med fuldmagt af salig Peder Udsen, fordum indvåner råd og handelsmand her i Kolding, hans efterladte børn og arvinger, nemlig magister Anker Ankersen, rektor i latinskolen her sst, på egne samt Elisabeth Pedersdatters vegne, disligeste Morten Pedersen, rådmand her sst, på egne samt hr Ude Pedersen, sognepræst til Gosmer sogn, af dato Kolding 27/6 næst forleden, havde ladet i rette kalde efterskrevne, og gav Jens Sørensen dem til sag efter lodsedler, alle af dato 13/6 1673, og en imellem arvingerne gjort forening. ingen mødte, sagen opsat 14 dage.

** Jens Pedersen, borger og handelsmand her sst, fik tingsvidne, at han lod læse og påskrive efterskrevne kontrakt imellem ham og Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, dateret 17/3 næst forleden, hvori Niels Andersen Bøgvad gør vitterligt, at såsom han med Jens Pedersen, borger og handelsmand her sst, er kommet i venlig kontrakt om en hans gård, som Jens Pedersen nu ibor, som salig Jørgen Beyer tilforn har tilhørt, liggende her i Kolding på Søndergade imellem Niels Nielsen Bøgvads gård ved den vestre og Jørgen Nattelers gård ved den østre side, at såsom Jens Pedersen har lånt Niels Andersen Bøgvad 100 sletdaler, da pantsætter han ham samme gård.

(68)

** Matias Pedersen, byens kæmner, æskede dom over en del, som ej mødte på samlepladsen. fremdeles opsat 14 dage.

18/7 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råd her sst deres vegne har varsel givet Niels Nielsen Bøgvad, Broder Hansen skomager, Bertel Hansen skomager og Staffen Nielsen snedker, borgere her sst, for deres tillige med byfogden 7/7 næst afvigt gjorte indførsel i Niels Andersen Bøgvads gård her sst, som Jens Pedersen nu ibor, på borgmestre og råds vegne. Matias Pedersen, byens kæmner, lod læse og påskrive en indførsel, hvilken indførsel de indstævnede vedstod. Niels Andersen Bøgvad lod læse og påskrive en landstings stævning af dato 5/7 næst afvigt og formente, at ingen indførsel herefter bør at stedes før sagens uddrag, eftersom han selv er suffisant at svare til gælden.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Oluf Mortensen Bøgvad i Bølling hans vegne har varsel givet Mikkel Ottesen, tjenende Matias Lime, at svare imod 3.ting for dele, og lod Oluf Mortensen læse og påskrive en dom her af tinget 4/7 næst forleden samt en landstings dom 26/4 næst afvigt og begærede 3.ting til dele over ham. Mikkel Ottesen foreviste højesterets stævning af dato 11/7 næst afvigt, hvorfor delemål denne gang ophævedes.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Anker Pedersen i Stenderup hans vegne har varsel givet Christen Hansen Kielbech her sst for 5 mark, han er ham skyldig. mødte ikke, opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Bunde Markorsen her sst og hans to svende imod vidnesbyrds påhør, og byens tjenere for retten fremkom og beklagede, at eftersom de af borgmestre og råd var anbefalet at tilvare borgerskabet at forskaffe folk til at renovere i Kattesund, og hvem ikke mødte eller folk dertil forskaffede da dem at pante, og da var de om aftenen hos Bunde Markorsen og tilsagde ham at forskaffe sin vogn om morgenen i Kattesund, hvortil han svarede, den var intet hjemme, og om morgenen de kom at skulle pante, sprang Søren Dal ned af værkstedet imod dem med en krumkniv og sagde, panter i da skal djævlen fare i eder, og kaldte Jørgen Christoffersen for skælm. sagen opsat 14 dage.

(69)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Christen Hansen Møller hans vegne har varsel givet Sonne Pedersen for hans bog at tage med sig her til tinget anlangende den fordring, han søges for af salig Peder Udsens arvinger. Matias Pedersen vidnede, at han var med Sonne Pedersen, som da var hans husbond, at hente brædder hos Christen Hansen, men hvor mange der blev hentet, ved han ikke, før bogen fremkommer. Christen Møller lod læse og påskrive et tingsvidne her af tinget 19/5 1675 og mente, han for den tiltale bør at være fri.

** indførsel af den af Matias Pedersen på borgmestre og råds vegne i rette lagte efterskrevne indførsel, at Jens Sørensen byfoged med flere 7/7 1677 var i Niels Andersen Bøgvad hans hus til at gøre udlæg efter en dom her af tinget 20/6 sidst forleden, og efter kæmnerens anvisning gjorde de ham fyldest og udlæg i den gård, Niels Andersen Bøgvad tilhører og Jens Pedersen nu ibor, for 44 rigsdaler.

(70)

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds og byens vegne varsel gav efterskrevne for deres gærder og lille huse, som er udsat i Kattesund, imod syn og dom for dele, der iblandt Johanne salig Jens Bertelsens, og Matias Pedersen, byens kæmner, i rette lagde et syn tingsvidne anlangende Kattesund, dateret 27/6 1666. sagen opsat 8 dage.

** Matias Pedersen kæmner på borgmestre og råds og byens vegne var begærende af byfogden, at han ville opnævne nogle dannemænd, som Kattesund kunne syne, hvortil blev opnævnt efterskrevne her sst og dem anbefalede at møde på åstedet på fredag næst kommende.

25/7 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råd her sst deres vegne har varsel givet Matias Lime, KM forrige amtskriver over Koldinghus amt, imod dom, og Matias Pedersen i rette lagde deres skriftlige indlæg. Matias Lime blev påråbt, ingen mødte.

** Mikkel Poulsen af Ødis lod læse og påskrive en skriftlig citation, dateret Haderslev 18/7 næst forleden, anlangende at hvem der noget efter salig hr Johan Schrøder, forrige pastor i Ødis, har at fordre, de da dem på næst kommende 31/7 på Tyrstrup herreds ting indstiller.

** Jens Sørensen af Samsø, fuldmægtig på salig Peder Udsens arvingers vegne, lod læse og påskrive en fuldmagt her af tinget 11/7 næst forleden anlangende gælds fordring over en del her i byen, og æskede han derefter dom.

(71)

** Matias Pedersen, borger og byens kæmner, på borgmestre og råd her sst deres vegne havde ladet i rette kalde Matias Lime, KM forrige amtsskriver over Koldinghus amt, imod dom, eftersom Matias Lime over skifte efter salig Axel Villumsen har fordret 22 sletdaler efter efterskrevne håndskrift, som Axel Villumsens salig far Villum Sørensen 24/4 1676 på slet papir har udgivet, hvorfor over skifte udlæg gjort er, sætter derfor i rette og formener, samme fordring bør at være konfiskeret, og Matias Lime at extradere den udsæt derfor sket er. derefter blev afsagt, eftersom i rette lægges en obligation, som er på ustemplet papir, dog derhos lagt i et ark stemplet papir til 1 mark, hvilket strider imod KM forordning, da vidste byfogden ikke rettere at kende, end jo forskrevne håndskrift bør at være konfiskeret, og Matias Lime at extradere den udsæt derfor sket er.

** Jens Sørensen af Samsø, fuldmægtig på salig Peder Udsens arvingers vegne, med fuldmagt af salig Peder Udsen, fordum indvåner råd og handelsmand her i Kolding, hans efterladte børn og arvinger, nemlig magister Anker Ankersen, rektor i latinskolen her sst, på egne samt Elisabeth Pedersdatters vegne, disligeste Morten Pedersen, rådmand her sst, på egne samt Ude Pedersen sognepræst til Gosmer og Halling sogne af dato Kolding 27/6 næst forleden, havde ladet i rette kalde efterskrevne her i byen, og gav Jens Sørensen dem til sag efter 4 lodsedler, alle af dato 13/6 1673, og en skriftlig imellem arvingerne gjort forening, dateret 20/3 1675, og fremlagde efterskrevne obligation, hvori Tomas Tomasen, felbereder i Kolding, kender sig skyldig at være til magister Anker Ankersen og til Elisabeth Pedersdatter 39 sletdaler, hvilken gæld rejser sig af en obligation, som hans salig formand Tomas Varde til deres salig far Peder Udsen har udgivet. Jens Jepsen Lybcher og Peder Jepsen Lybcher i rette lagde deres efterskrevne indlæg, at der ikke er holdt skifte efter deres salig far Jep Lybcher, og de ikke heller har arvet noget af hans middel. endogså blev på Karen Niels Hjulers vegne i rette lagt et skiftebrev af dato 22/2 1662 efter hendes forrige mand afgangne Iver Ebbesen, fordum borger her sst, hvori meldes Dorte, salig Peder Udsens, lod fordre 6 daler, derfor udsat efterskrevne indbo. derefter blev en del tilfundet at betale deres gæld.

(73)

** Bunde Markorsen skomager kirkeværge, borger her sst, på Kolding kirkes vegne havde til 27/6 næst forleden ladet i rette kalde efterskrevne her i byen for udlovede stolestade penge for deres stolestader, de er skyldige for til kirken, hvilke penge de blev tilfundet at betale.

(74)

** Knud Bertelsen på Anne Henriksdatter, som han er værge, for hendes vegne lod læse og påskrive et skiftebrev af dato 26/10 1674 efter salig Elisabeth Ravns samt et tilbudsvidne her af tinget 9/6 1675, hvori meldes at have tilbudt en del af fornævnte piges arvegods.

** den sag anlangende mønstringen er fremdeles opsat 14 dage.

** den sag anlangende Kattesund er fremdeles opsat i (blank) dage.

1/8 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Poul Nielsen imod dom for en hoppe, han for en tre års tid siden af borgmester Faust købt har.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Jørgen Andersen Hår i Nebel på Søren Lauridsen Dansken, rådmand her sst, hans vegne for vidnesbyrds påhør. Jørgen Hår mødte i rette og begærede sin saggivelse at vide. Søren Dansken forskød sig til i dag 8 eller 14 dage at ville føre sin sag.

** Anker Pedersen af Stenderup æskede dom over Christen Hansen Kielbech. blev tildømt at betale.

** varselsmænd afhjemlede, at de på kirkeværgernes og kirkens vegne har varsel givet efterskrevne her sst imod 1.ting for dele, eftersom de efter en dom her af tinget 20/12 næst forleden er tildømt at tage deres stolestader i kirken, og de det ej endnu har efterkommet. stedtes 1.ting for dele over dem.

(75)

** Knud Bertelsen på Anne Henriksdatters vegne, som han er værge, for lod læse og påskrive et skiftebrev af dato 26/10 1674 efter salig Elisabeth Ravn samt et tilbudsvidne her af tinget 9/6 1675, hvori meldes at have tilbudt en del af fornævnte piges arvegods, om nogen det vil købe.

** Matias Pedersen, byens kæmner, lod læse og påskrive et tingsvidne anlangende Kattesund, udstedt 27/6 1666, og efterskrevne borgere vidnede, at de 20/7 næst afvigt var med at syne og besigtige Kattesund, og da befandtes, at adskillige gærder skulle rettes og indflyttes, bryststenbroen er brøstfældig langs igennem og skal forfærdiges og forhøjes. Matias Pedersen formente, at enhver bør efter meldte syns afsigt sig at rette. derefter blev afsagt, at forskrevne naboer på begge sider bør straks at rette dem efter forrige og nu afsagte syn.

8/8 1677.

** magister Anker Sørensen her sst lod læse og påskrive en kongelig befaling anlangende tienden af ladegårdens avling ved Koldinghus, dateret 20/5 1664.

** endnu blev læst og påskrevet en af bispen doktor Peder Kragelund vidimeret kopi af KM meddelte privilegier gejstligheden forundt, dateret 15/12 1670.

** i lige måde læst og påskrevet en vidimeret kopi af KM befaling om skatterne af gejstligt gods i købstæderne, dateret 5/4 1664.

** Knud Bertelsen på Anne Henriksdatter, som han er værge for, hendes vegne lod læse og påskrive et skiftebrev af dato 26/10 1674 efter salig Elisabeth Ravns samt et tilbudsvidne her af tinget 9/6 1675, hvori meldes opbydes til købs en del løsøre, om nogen det vil købe, undtaget markjorden.

** endnu lod Knud Bertelsen læse og påskrive en tilbuds seddel, om Johan Ravn vil indløse samme løsøre og derpå hans svar, dateret 7/8 og 8/8 juli 1675.

** Niels Olufsen, forrige byfoged, for retten fremkom og gav Matias Pedersen, byens kæmner, på borgmestre og råds vegne Henrik Hegelunds steddøtre Kirsten Nielsdatter og Johanne Nielsdatter pant og forsikring for 50 sletdalers kapital i hans gård, han nu ibor her sst, som er af deres arvepart, de var berettiget i bemeldte gård.

(76)

** Matias Pedersen, kæmner borger her sst, efter borgmestre og råds befaling på Henrik Hegelunds steddøtre Kirsten Nielsdatter og Johanne Nielsdatter deres vegne fik tingsvidne, at Niels Olufsen, forrige byfoged her sst, kendtes for sig sin hustru Maren Poulsdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Kirsten Nielsdatter og Johanne Nielsdatter og deres arvinger 50 sletdaler, og derfor pantsætter hans gård med tilliggende boder, afgangne Iver Jacobsen tilforn har tilhørt, liggende her i Kolding for Vestergades ende, adelgaden på den søndre og vestre side Kolding kirkegård på nørre side og skolens baggård ved den østre side.

15/8 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM og byens vegne har varsel givet Søren Jespersen og Mette Pedersdatter, som tjener Staffen Christensen, Hans Tomasen Møller, Johanne Madsdatter, Maren Rasmusdatter, Anne Margrete Nielsdatter, Margrete, som tjente til Johan Ravns, for lejermåls bøder. de blev tilfundet at betale deres lejermåls bøder inden 15 dage

(77)

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Tomas Tomasen den yngre på Matias Thiisen og Lorends Bendsen, skomagere her sst, som anordnede værger for bemeldte Tomas Tomasens stedbørn Tomas Rollufsen og Cathrine Rollufsdatters vegne, imod æskning for forsikring for bemeldte børns arvepart at give dem. dommeren gav til dom og afsked, og tilfandt Tomas Tomasen den yngre at give bemeldte forordnede formyndere nøjagtig forsikring på hans stedbørns vegne for deres arveparter.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet på Jens Sørensen byfogeds vegne Iver Skeel og Rasmus Vognmand for at fremvise deres skøde på den have i Svidegade. Rasmus Vognmand fremkom og lod læse og påskrive et skøde her af tinget 12/7 1671. dommeren tilfandt Iver Skeel at forevise hans adkomst og skøde på bemeldte have.

** Niels Hansen, borger og handelsmand her sst, fik tingsvidne, at Søren Lauridsen Dansken rådmand på Anne Hansdatter salig Jens Flys tiltagne lovværge hendes samt Jørgen Pedersen Natteler, borger og handelsmand her sst, på Gertrud Jensdatter, salig Las Bonums efterleverske, tiltagne lovværge hendes, item Matias Pedersen borger og handelsmand, samtlige indvånere her sst, på ungkarle Jens Jensen Fly og Hans Jensen Fly deres vegne, og i rette lagde Hans Hansen efterskrevne kontrakt, at Anne, salig Jens Flys, Hans Jensen Fly på egne og bror Jens Jensen Fly og Gertrud Jensdatter har solgt en gård her i Kolding beliggende, strækkende sig øster og vester med den østre ende imod torvet og vester til kirkegården med den søndre side langs Kirkestrædet, så og al det gårdsrum, som tilforn har ligget til den gård næst op til, på den nørre side med udfart og port på Nørregade, hvilken gård de har solgt til deres kære svoger Niels Hansen hans hustru Anne Jensdatter Flys deres børn og arvinger for 280 sletdaler, som han har at betale til deres kære mor Anne, salig Jens Flys, og er samme gård ved KM byfoged Jens Sørensen afmålt som efterfølger.

(78)

** Bunde Markorsen på kirkens vegne begærede 3.ting for dele over efterskrevne for at tage stolestader og give kirken sin rettighed, og er i dag 3.ting for dele.

(79)

22/8 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Peder Tomasen og hans mor Maren Tomaskone, og gav Matias Pedersen på borgmestre og råds vegne Peder Tomasen til sag, eftersom han er forordnet værge for sine søskende Tomas Frandsen og Anne Frandsdatter i Lorends Skomagers sted og fornemmes, han det ej endnu vil efterkomme. Peder Tomasen mødte og svarede, at dersom han tilkendes samme værgemål, at han da har prætention til Lorends Skomager, som på 2 års tid har været værge og intet indfordret af gælden. Lorends Skomager svarede, at han har aldrig har haft skiftebrevet, eftersom moderen selv har haft det og ej kunne bekommet det fra hende efter ofte anfordringer. Maren Tomaskone blev tilfundet at levere skiftebrevet fra sig her i retten til i dag 14 dage under straf.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Sørensen KM byfogeds vegne har varsel givet Iver Skeel her sst imod 1.æskning, og gav Jens Sørensen ham til sag, at han enten bør at fremvise lovlig adkomst på den haveplads i Svidegade, Peder Ure tilforn tilhørende, eller at lide 1.ting for æskning. Iver Pedersen Skeel mødte i rette og svarede, at han har købt samme haveplads af Staffen Christensen, hvorpå han har lovet at give ham skøde. blev stedt 1.ting.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Sørensen byfogeds vegne har varsel givet Staffen Christensen rådmand imod dom, og lod Jens Sørensen sin saggivelse bero til i dag 14 dage.

** Bunde Markorsen begærede dele over dem, som ej har taget stolestader. de blev påråbt, mødte ingen. kirkeværgen Bunde Markorsen lod det bero denne gang med delemål.

** indførsel af befaling om værgemål for salig Frands Tarms børn Tomas Frandsen og Anne Frandsdatter.

(80)

29/8 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Anders Knudsen buntmager på Niels Nielsen Bøgvads vegne imod dom, og Niels Bøgvad i rette lagde en dom her af tinget 26/5 1675 med dets påskrift, at være derefter 19/7 1675 gjort udsæt for 10 daler, og formente Niels Nielsen Bøgvad, at Anders Knudsen har fået mere, end han kunne tilkomme. sagen opsat 8 dage.

5/9 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet en person ved navn Christen Lauridsen imod vidnesbyrds påhør, og byens tjenere vidnede, at de efter borgmester Fausts befaling var i Niels Madsens hus at skulle gøre arrest på Christen Lauridsen, fandt de ham intet, og da sagde de til Niels Madsen, at han intet måtte drage af byen med sin hest og tøj, før dom var gået til bytinget indtil sagens uddrag. Tomas Rasmussen og Jens Gartner vidnede, at Christen Lauridsen forleden 24/8 kom ridende nordfra til Jørgenskov løkkes gærde, stod af hesten og brød hul på gærdet, som er sat der for konsumptionen, og red ind i byen. Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne satte i rette og formente, at eftersom Christen Lauridsen har nedbrudt gærdet, som for konsumptionen er sat, og endogså undveget sin arrest, han derfor bør at lide sine voldsbøger. Christen Lauridsen blev lydeligt tre gange påråbt, ingen mødte.

(81)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Anders Knudsens vegne har varsel givet Niels Nielsen Bøgvad imod vidnes påhør, og Jens Hansen kontrafejer og Lorends Sadelmager vidnede, at der blev udsæt gjort hos Niels Nielsen Bøgvad efter en dom for 10 daler, og ikke Anders Knudsen bekom mere. sagen til endelig dom optaget til i dag 14 dage.

** Matias Pedersen, borger og byens kæmner her sst, på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde en person ved navn Christen Lauridsen imod vidnesbyrds påhør, og byens tjenere vidnede, at de efter borgmester Fausts befaling var i Niels Madsens hus at skulle gøre arrest på Christen Lauridsen, fandt de ham intet, og da sagde de til Niels Madsen, at han intet måtte drage af byen med sin hest og tøj, før dom var gået til bytinget indtil sagens uddrag. Tomas Rasmussen og Jens Gartner vidnede, at Christen Lauridsen forleden 24/8 kom ridende nordfra til Jørgenskov løkkes gærde, stod af hesten og brød hul på gærdet, som er sat der for konsumptionen, og red ind i byen. Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne satte i rette og formente, at eftersom Christen Lauridsen har nedbrudt gærdet, som for konsumptionen er sat, og endogså undveget sin arrest, han derfor bør at lide sine voldsbøger. derefter blev afsagt, eftersom bevises Christen Lauridsen skal have opbrudt gærderne, som er sat for konsumptionen, og han har undveget byen og ikke den gjorte arrest ville agte, da vidste byfogden ikke rettere heri at kende, end at Christen Lauridsen er skyldig sine voldsbøder til kongen, byen, borgmestre og råd her i byen at betale.

(82)

** Anders Knudsen buntmager, borger her sst, fik tingsvidne, at han har ladet varsel give Niels Nielsen Bøgvad imod vidnesbyrds påhør, og Jens Hansen kontrafejer og Lorends Sadelmager vidnede, at der blev udsæt gjort hos Niels Nielsen Bøgvad efter en dom for 10 daler, og ikke Anders Knudsen bekom mere.

12/9 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM og Kolding bys vegne har varsel givet Mads Jørgensen og Hans Clausen, for de har haft for mange faddere, som er imod recessen. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersens vegne har varsel givet Mads Vognmand og Christen Sporemager, og i rette lagde Matias Pedersen en dom imod Mads Vognmand, som han begærede fornyet, Christen Sporemager til sag for resterende husleje, som han lovede at betale. sagen opsat med ham 14 dage.

** Matias Pedersen, borger her sst, på Sonne Pedersen, rådmand her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Mads Jepsen vognmand, borger her sst, og i rette lagde en dom her af tinget 21/6 1671, som han begærede læst og fornyet, i hvilken dom Mads Vognmand er tilfundet at betale 16 sletdaler. da efter slig lejlighed er forskrevne dom fornyet tillige med forårsagede omkostning at betale til Sonne Pedersen inden 15 dage.

(83)

19/9 1677.

** blev læst og påskrevet KM forordning om konsumptions forpagtning for tilkommende år.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Clemend Christensens vegne har varsel givet Tomas Mortensen rådmand imod dom for 20 rigsdaler efter hans obligation. ingen mødte sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på mester Nicolaj Barner regiments feltskærs vegne har varsel givet hr Anker Mogensen og Bunde Markorsen her sst imod pants tilbud, og tilbød mester Nicolaj en sølvkande, som ham af hr Anker er pantsat for 40 rigsdaler, om de den ville løse. hr Anker Mogensen mødte og tilstod, at han på salig Jens Pedersens vegne lånte 60 sletdaler på bemeldte sølvkande, og han befattede sig intet dermed, hvorefter blev afsagt, at mester Nicolaj bør at nyde bemeldte sølvkande for sine udlånte penge.

(84)

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Niels Olufsen imod dom og i rette lagde et indlæg samt Peder Bertelsens håndskrift samt en dom her af tinget 2/12 1674, item en landstings dom, dateret 12/4 1676. på begæring blev sagen opsat 3 uger.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Niels Olufsen imod dom og i rette lagde Matias Pedersen et indlæg samt en landstings dom og en bytings dom. på begæring blev sagen opsat 3 uger.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Niels Madsen her sst imod dom, og Matias Pedersen lod læse og påskrive en dom her af tinget 5/9 næst afvigt imod en person ved navn Christen Lauridsen, og satte Matias Pedersen i rette på borgmester Fausts vegne, at eftersom Christen Lauridsen er anmeldt arrest i Niels Madsens hus på hans person og gods, og Niels Madsen ham med sit gods derefter har ladet passere, førend han har rettet for sig, formener Matias Pedersen, at Niels Madsen bør at forskaffe Christen Lauridsens gods i sit hus igen eller betale de tildømte bøder. på Niels Madsens begæring blev sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råd og byens vegne har varsel givet Johan Adolf Møller, apoteker her sst, imod saggivelse for helligdagsbrøde, og Hans Nielsen, byens tjener, vidnede, at i søndags 8 dage sidst forleden gik han efter borgmester Faust i kirken ved 8 slet, da hørte han at nogle var på apoteket og drak og sværmede der, og satte Matias Pedersen i rette og formente, at Johan Apoteker bør derfor at lide efter KM forordning. herimod mødte Johan Apoteker og svarede, at der kom tre rejsende personer og beklagede sig, at de kunne ikke få så snart vogn og begærede en drik vin, eftersom en beklagede sig at være upasselig, hvilket var om morgenen imellem 7 og 8 slet, under prædiken skænkedes der intet for dem, mens han og hans hustru gik i kirken, og kældernøglen forvarede han i sit skab. sagen opsat 8 dage.

(85)

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds og byens vegne har varsel givet efterskrevne for at fæste deres markjorder. blev påråbt, mødte ingen, sagen opsat 8 dage.

** Niels Nielsen Bøgvad æskede dom imod Anders Knudsen efter forrige irettesættelse, og begærede Niels Nielsen Bøgvad at måtte bekomme 4 mænd at vurdere kakkelovnen, om den så lovligt omgås, som ske burde. sagen opsat 8 dage.

** mester Nicolaj Barner, regiments feltskær, havde ladet i rette kalde hr Anker Mogensen, Guds ords medtjener her sst, og Bunde Markorsen skomager, borger her sst, imod pants tilbud, og tilbød mester Nicolaj en sølvkande, som ham af hr Anker er pantsat for 40 rigsdaler, om de den ville løse. hr Anker Mogensen mødte og tilstod, at han på salig Jens Pedersens vegne lånte 60 sletdaler på bemeldte sølvkande, og han befattede sig intet dermed, hvorefter blev afsagt, at mester Nicolaj bør at nyde bemeldte sølvkande for sine udlånte penge.

** Jochum Damcke på Clemend Christensen, tjenende fru Beenfeldt, hans vegne havde ladet i rette kalde Tomas Mortensen, rådmand her sst, for 20 rigsdaler efter hans håndskrift, dateret 10/10 1675, udgivet til Axel Villumsen. sagen opsat 14 dage.

(86)

26/9 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Johan Henriksen Ravn og Knud Bertelsen Rebæk her sst, som lovværger for Maren Henriksdatter og Anne Henriksdatter, på deres vegne imod dom, og satte Matias Pedersen i rette og formente, at fornævnte værger bør at fæste bemeldte pigers markjorder, eller lade dem fæste til noget borgerskab her sst.

** Matias Pedersen æskede dom over Christian Ridefoged, Johan Ravn med flere anlangende deres markjorder at fæste. sagen til doms optaget til i dag 14 dage.

** Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne æskede dom i den sag imod Niels Madsen. han i rette lagde sit skriftlige svar, som blev læst og påskrevet. sagen fremdeles opsat 14 dage.

** Matias Pedersen æskede dom i den sag imod apoteker Johan Adolf. mødte ikke, sagen fremdeles opsat 14 dage.

** Matias Pedersen på Sonne Pedersens vegne æskede dom imod Christen Sporemager. gik dom.

** Niels Nielsen Bøgvad æskede dom imod Anders Knudsen. gik dom.

** Matias Pedersen, borger her sst, på Sonne Pedersen, rådmand her sst, hans vegne havde til 12/9 næst forleden ladet i rette kalde Christen Carstensen sporemager, borger her sst, for resterende husleje 8 sletdaler, som han blev tilfundet at betale.

(87)

** Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, havde til 29/8 næst forleden ladet i rette kalde Anders Knudsen buntmager, borger her sst, imod dom, og Niels Nielsen Bøgvad i rette lagde en dom her af tinget 26/5 1675, som Anders Knudsen på Hans Andersen, borger her sst, da over Niels Nielsen Bøgvad for 7 sletdaler for bekomne varer forhvervet har, som han blev tilfundet at betale. og findes på samme dom skrevet, at 19/7 1675 blev gjort efterskrevne udsæt for 10 sletdaler kapital og omkostning, og formente Niels Nielsen Bøgvad, at Anders Knudsen har fået mere, end han kunne tilkomme med rette 5 mark. Anders Knudsen herimod i rette lagde et tingsvidne, at der var gjort udsæt hos Niels Nielsen Bøgvad for 10 sletdaler, og da de gik ud ad døren takkede hinanden godt for god venlighed. derefter blev afsagt, eftersom i rette lægges en dom her af tinget 26/5 1675, derpå skrevne forretning af byfogden Niels Olufsen skrevet, dog er underskrevet 19/7 samme år, findes endog af to borgere og vurderingsmænd på samme dom skrevet af Jens Hansen og Laurids Sadelmager, hvilken påskrift strider imod byfogdens skrift, da som samme sag synes tvistig og stridig imod hverandre, vidste byfogden det at være hans dom, og efterdi det er af ringe importans, om parterne derom i mindelighed ikke kan forenes, indfandt han den for hans overdommeres påkendelse.

(88)

3/10 1677.

** blev læst og påskrevet skatkammerets missive 25/9 næst afvigt, at forbud på alle slags korn såvel som fedevarers udførsel her af Danmark har ladet gøre igen indtil videre.

** Clemend Christensen i rette lagde en opsættelse her af tinget 19/9 næst afvigt kontra Tomas Mortensen og æskede derefter dom. mødte ikke.

** Clemend Christensen her sst med en opsættelse her af tinget 19/9 næst forleden da at have ladet i rette kalde Tomas Mortensen, rådmand her sst, og Johan Damcke i rette lagde en håndskrift, hvori Tomas Mortensen kendes sig skyldig at være Axel Villumsen 20 rigsdaler, dateret Kolding 10/10 1675. over skifte efter salig Axel Villumsen er hans tjener Clemend Christensen i hans gælds fordring efter ham udlagt samme obligation, som Tomas Mortensen blev tilfundet at indfri.

(89)

10/10 1677.

** borgmester Faust, som har konsumptionen i forpagtning, lod tilvare at hvem, som rester med deres folkeskat og græspenge, at de dermed uden længere forhaling indstiller, såfremt de ikke vil eksekveres og betale dobbelt.

** Matias Pedersen, byens kæmner, lod advare, om nogen antastes at stjæle af kongens hø og halm, som her i byen ligger, og de nogen skade derover vederfares, da have det for hjemgæld.

** Matias Pedersen, byens kæmner, æskede dom imod Johan Apoteker. mødte ikke.

** Matias Pedersen, byens kæmner, på borgmester Fausts vegne dom imod Niels Olufsen efter forrige irettesættelse. Niels Olufsen svarede, at hvad den sag angår anlangende Niels Kærgård, som han søges for at betale 144 rigsdaler, da ved han ikke rettere, end han har efterlevet landsdommernes dom.

** Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne dom imod Niels Olufsen i den sag anlangende Peder Bertelsen. Niels Olufsen svarede, at de 26 rigsdaler, som han af Peder Bertelsen har annammet, har han betalt ham igen. sagen opsat 3 uger

** Matias Pedersen, borger her sst, på borgmester Rudolf Fausts vegne havde til 19/9 næst afvigt ladet i rette kalde Niels Olufsen, forrige byfoged, imod dom, for han utilbørligt har dømt over ham i en sag, Niels Kærgård imod ham drev om nogle kongelige skatter for to ødegårde, som Kærgård blev eksekveret for, som har forårsaget, borgmester Faust dommen for landsdommerne har måttet indstævne, og bemeldte dom der er kendt magtesløs, men som imidlertid Niels Kærgård ved døden er afgået, hans gods forkommet, enken og arvingerne sig siden har forstukket og bort begivet, så borgmester Faust intet har kunnet bekomme, enten med rettergang eller militærisk eksekution efter landstings dom, alligevel det på skatkammeret måtte betale, hvilket har forårsaget, at Niels Olufsen da så utilbørligt dømte og eksekutionen ophævede, formener og sætter i rette, at Niels Olufsen bør at betale ham det, hvis Niels Kærgård efterstår, og han har måttet betale, som er 144 rigsdaler. derhos i rette lagde en dom af Viborg landsting 6/11 og 7/11 1672, indeholdende i sin sentens, byfogdens dom magtesløs at være, og byfogden pligtig at give Rudolf Faust 20 rigsdaler kost og tæring, og Niels Kærgårds efterladte hustru og arvinger at betale Rudolf Fast, hvis efter fornævnte antegnelse ikke endnu er betalt. så og i rette lagde efterskrevne dom her af tinget 14/2 1672, indeholdende, at Rudolf Faust har gjort uret, at de kongelige kontributioner ikke i rette tid er inddrevet hos dem, der godset besad, hvorfor Rudolf Faust bør Niels Christensen igen at erstatte den bevislige forurettelse. derefter blev afsagt, eftersom borgmester Faust tiltaler Niels Olufsen for en sum penge, som rejser sig af en sag, borgmester Faust imod Niels Kærgård haft har, og landsdommerne deri én gang dømt har, så understod byfogden sig ej samme dom anderledes at forklare, end som den i sig selv indeholder, hvorfor han sagen for hans overdommeres påkendelse henfandt.

(90)

** Matias Pedersen, byens kæmner, på borgmestre og råds og Kolding bys vegne havde til 19/9 næst afvigt ladet i rette kalde Maren Knuds, Johan Ravn og Christian Ridefoged, og gav Matias Pedersen til sag, eftersom salig Conrad Schmidt, som for lang tid siden ved døden er afgået, ingen børn har efterladt, og som han i sin livstid havde to markjorder i forlening, hvoraf den ene, efterdi han har udenbys arvinger, til byen igen er hjemfaldet, og af borgmestre og råd må forlenes til hvem de ville, og blev Maren Knuds og Johan Ravn forbudt sig med samme markjord at befatte under et fuldt vold, og såsom Christian Ridefoged bruger to markjorder, som er imod byens privilegier, thi ingen, som ej har gjort sin borgerlige ed, må af samme jorder forlenes eller bruges, sætter over ham i rette, at han samme jord skal have inden 8 dage på forbemeldte vilkår. efter slig lejlighed blev Johan Ravn og Christian Nielsen ridefoged tilfundet fornævnte markjorder med borgmestre og råds vilje at fæste inden 15 dage eller at have dem forbrudt efter byens privilegier. anlangende Maren Knuds, da er den sag fremdeles opsat til 6 ugers dag.

(91)

** Matias Pedersen, borger og kæmner her sst, på KM og borgmestre og råd og Kolding bys vegne havde til 19/9 næst afvigt ladet i rette kalde Johan Adolf Møller, apoteker her sst, imod saggivelse for helligdagsbrøde, og Hans Nielsen, byens tjener, vidnede, at i søndags 8 dage sidst forleden gik han efter borgmester Faust i kirken ved 8 slet, da hørte han, at nogle var på apoteket og drak og sværmede der, og satte Matias Pedersen i rette og formente, at Johan Apoteker bør derfor at lide efter KM forordning. herimod mødte Johan Apoteker og svarede, at der kom tre rejsende personer og beklagede sig, at de kunne ikke få så snart vogn og begærede en drik vin, eftersom en beklagede sig at være upasselig, hvilket var om morgenen imellem 7 og 8 slet, under prædiken skænkedes der intet for dem, mens han og hans hustru gik i kirken, og kældernøglen forvarede han i sit skab. så fremlagde Matias Pedersen KM forordning, at må på formiddagen aldeles intet, enten øl, vin, akvavit eller andet til nogen udsælges, førend klokken er 11. derefter blev afsagt, såsom Johan Adolf apoteker tiltales for at have imod KM forbud udtappet vin før prædiken, da såsom det er 1.gang hans forseelse er blevet befundet, vidste byfogden ikke anderledes heri at kende, end han for hans forseelse bør at bøde helligdags bøder og give til de fattige 2 mark.

(92)

** Christian Nielsen ridefoged lod oplyse en grå hest.

17/10 1677.

** Jens Nielsen, rådmand her sst, havde ladet i rette kalde Bertram Pedersen, tingskriver til Anst herreds ting, imod dom og gav klage over ham, for den skriftlige paskvil, han imod ham har udgivet, hvilket han i dag 8 dage videre agter at bevise.

(93)

24/10 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM og Kolding bys vegne har varsel givet Simon Madsen, murmester her sst, imod dom, og lod Matias Pedersen, byens kæmner, læse og påskrive KM forordning af dato 14/11676, at ingen af købstæderne må flytte uden øvrigheds tilladelse, og de, som allerede er flyttet, at flytte tilbage igen eller som løsgænger pågribes, hvor de findes, og såsom Simon Murmester for kort tid siden er hemmeligt draget herfra byen uden øvrigheds tilladelse, sætter han i rette og formener, han pligtig er straks at flytte her ind i byen igen eller angribes som en løsgænger, hvor han ertappes, hvilket han blev tilfundet.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Bertram Pedersen, tingskriver i Anst herred på Jens Nielsen, rådmand her sst, hans vegne imod klagemål, samt varsel givet Anders Knudsen buntmager og Bertel Hansen, skomager her sst, for deres gjorte arrest på Bertram Pedersen gjort har at vedstå. sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Nielsen Bøgvads vegne har varsel givet Bertel Hansen skomager for resterende 21 sletdaler efter pantebrevs formelding, som han blev tilfundet at betale.

(94)

** indførsel af Jens Nielsen rådmands i rette lagte efterskrevne varselsseddel, hvormed han lader citere Bertram Pedersen, tingskriver til Anst herreds ting, imod klagemål. dernæst Bertram Pedersens efterskrevne paskvil angående hvis, Jens Nielsen forstander og ham i går imellem er passeret, hvor han er blevet overfaldet med mange uhøflige og uræsonnable skældsord, og derfor udfordrer han Jens Nielsen, ved to ærlige karle, med en degen for porten at gøre ham fornøjelig satisfaktion for hvis ord, dem imellem passeret er, ellers holder han ham for en kujon og hundsfot. foromrørte efterskrevne indlæg, hvori Jens Nielsen beklager sig over Bertram Pedersen, tingskriver til Anst herreds ting, for han ham i en uforskammet paskvil udæsker ham med en degen at slås for porten med ham, da efterdi det hans stand nu ikke udkræver at udføre noget med nogen ved kårde eller andet gevær, da begærer han, at byfogden ville tilholde Bertram Pedersen at stille ham borgen eller at borge for sig selv på det, han ikke af sådan et blodtørstigt menneske på hans retfærdige vej nogen vold eller overlast skulle vederfares.

(95)

31/10 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Peder Tomasens vegne har varsel givet Peder Nielsen Krøll og Børge Joensen, og gav Peder Tomasen dem til sag efter en dom og skiftebrev på hans søskendes vegne 5 tønder salt, og i rette lagde en dom her af tinget 6/5 1663. sagen blev opsat 14 dage.

** Jens Nielsen rådmand æskede dom i den sag imod Bertram Pedersen, som til i dag var opsat.

** Niels Hansen Brun lod lyse efter 4 nød, som er blevet borte for ham, og begærede 1.ting for lysning.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Andersen Bøgvads vegne har varsel givet byfoged Jens Sørensen og Matias Pedersen, byens kæmner, imod vidnesbyrds påhør, samt efterskrevne 4 mænd, og begærede Niels Andersen Bøgvad af dem, at de ville vidne om hvis, han tilbød dem den tid, de var med byfogden at gøre indførsel i hans gård, om han ikke tilbød dem, at de ville gøre indførsel i den gård, han ibor, eller løsøre. byfogden med de 4 mænd svarede, at hvis indførsel, de havde gjort i hans gård, den vedstod de i alle måder.

(96)

** Jens Nielsen, rådmand og hospitalsforstander hr sst, havde til 24/10 næst forleden ladet i rette kalde Bertram Pedersen, herredsskriver til Anst herreds ting, og i rette lagde Jens Nielsen en vidimeret kopi af Bertram Pedersens efterskrevne paskvil angående hvis, Jens Nielsen forstander og ham i går imellem er passeret, hvor han er blevet overfaldet med mange uhøflige og uræsonnable skældsord, og derfor udfordrer han Jens Nielsen, ved to ærlige karle, med en degen for porten at gøre ham fornøjelig satisfaktion for hvis ord, dem imellem passeret er, ellers holder han ham for en kujon og hundsfot. og dernæst i rette lagde sit efterskrevne indlæg, hvori Jens Nielsen beklager sig over Bertram Pedersen, tingskriver til Anst herreds ting, for han ham i en uforskammet paskvil udæsker ham med en degen at slås for porten med ham, da efterdi det hans stand nu ikke udkræver at udføre noget med nogen ved kårde eller andet gevær, da begærer han, at byfogden ville tilholde Bertram Pedersen at stille ham borgen eller at borge for sig selv på det, han ikke af sådan et blodtørstigt menneske på hans retfærdige vej nogen vold eller overlast skulle vederfares. dernæst Bertram Pedersen i rette lagde sit efterskrevne indlæg, og derefter blev afsagt, at eftersom Jens Nielsen rådmand tiltaler Bertram Pedersen, tingskriver i Anst herred, for en paskvil, han ham har tilskikket, og som ingen bevislighed i rette lægges på nogen af siderne uden den løse paskvil, som ikke kan kendes for ærerørig videre end en skammelig blamering, som en øvrigheds person burde at være forskånet, da dersom parterne ikke om dets tvistige ord kan i mindelighed forenes, bør Jens Nielsen for slig paskvil tilbørligt af Bertram Pedersen at blive erklæret, og recessen forbyder ingen fra sit værneting må drages, henfandt byfogden sagen til den søgendes værneting.

(97)

** Jens Jepsen skomager, borger her sst, fik tingsvidne, at Jacob Andersen, boende i vester Gesten, på sin mor Maren Knudsdatter, salig Anders Christensen Risbøl, hans efterleverske, boende i Revsgård, hendes vegne solgte og afhændede fra hende og hendes arvinger og til Jens Jepsen Lybcher hans kære hustru Anne Nielsdatter og deres arvinger hendes hus, beliggende her i Kolding i Lusbygade imellem salig Just Mortensen rådmands gård ved den vestre og Morten Pedersen rådmands gård ved den østre side, adelgaden på den nørre og bemeldte to gårdes ejendom ved den søndre ende.

(98)

** Matias Pedersen, borger og byens kæmner her sst, på borgmestre og råd og Kolding bys vegne havde til 19/9 næst forleden ladet i rette kalde Maren Knuds her sst, at eftersom salig Conrad Smed hendes salig mand, som for lang tid siden ved døden er afgået og ingen børn har efterladt, og som han havde to markjorder i forlening, hvoraf den ene, efterdi han har udenbys arvinger, til byen igen er hjemfaldet, da begæres dom derpå, da bliver Maren Knuds forbudt under et fuldt vold sig ej videre med samme jord at befatte. derefter blev afsagt, eftersom Matias Pedersen på borgmestre og råds vegne tiltaler Maren, salig Conrad Smeds, for to markjorder, hendes salig nand havde af borgmestre og råd haft i forlening, og Matias Pedersen herimod protesterer, den ene markjord til byen at skal være hjemfaldet, eftersom salig Conrad Smed uden livsarvinger ved døden er afgået, Maren Knuds intet videre derimod har ladet svare end fremvist en kvittering på salig Conrad Smeds kæmner regnskab, hvorpå skal restere 28 rigsdaler, og som ikke bevises med skiftebrev, det Conrad Smeds arvinger noget har arvet, men dersom sådan oplysning forekommer, da forholdes dermed efter byens privilegier til byen at være hjemfaldet, imidlertid og indtil sligt gøres bevisligt, det gjorde forbud at stå ved magt, hvis Maren Knuds synes at kan have at fordre efter bemeldte kvitterings indhold, søger sig det efter lovlig medfart.

(99)

** Matias Pedersen, byens kæmner, beklagede, at dagligt udslås vægge på Kirsten Ganzes stald, hvori kongens hø og halm ligger, og deraf idelig om natten bortstjæles.

7/11 1677.

** Jens Nielsen rådmand lod læse og påskrive en dom her af tinget 31/10 næst forleden anlangende ham og Bertram Pedersen tingskriver samt derpå skrevne forening.

** Matias Pedersen, byens kæmner, gav til kende og beklagede, at endnu om natten idelig bortstjæles af kongens hø og halm og udslår tavlerne og bryder ind, og begærede 2 mænd, som det kumme syne.

** Hans Tomasen Soel, borger her sst, fik tingsvidne, at for retten fremkom Jens Hansen hjuler, borger her sst, på sin hustru Gertrud Andersdatters vegne, item på afgangne Niels Sørensen i Oddersted hans datter Else Nielsdatter, Tomas Jepsen i Ødis på sin hustru Maren Sørensdatter og hendes søster Else Sørensdatter, tjenende i København, hendes vegne, Hans Pedersen i Harte på hans hustru Gertrud Sørensdatters vegne og Anders Andersen, tjenende på Grimsted i Lolland, på sine egne vegne og på afgangne Anders Andersen, fordum boende i Stubbekøbing i Falster, alle hans børn, som ej egentlig vides hvor de er, samt en bror, som havde boet i Skåne, og ej vides enten at være levende eller død deres vegne, gjorde og gav ham og hans arvinger afkald og kvittering for al den arvepart, som de på deres hustruer og egne vegne samt på de borteværende deres vegne efter Hans Tomasen Soel hans afgangne hustru salig Karen Andersdatter arveligt er tilfaldet og berettiget.

(100)

14/11 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de på byens kæmners vegne har varsel givet efterskrevne for deres stalde at lade forfærdige, hvorefter de blev tilfundet deres stalde at lade forfærdige efter byens privilegier.

** Peder Tomasen æskede dom imod Peder Krøll og Børge Joensen. Peder Krøll mødte og i rette lagde sit skriftlige svar. Børge Joensen mødte ikke. sagen opsat 8 dage.

21/11 1677.

(101)

** Peder Tomasen, borger her sst, med en opsættelse 31/10 havde da havde ladet på sine søskende Tomas Frandsen og Anne Frandsdatters vegne, som han er forordnet værge for, i rette kalde Peder Nielsen Krøll og Børge Joensen her sst, og gav Peder Tomasen dem til sag på sine søskendes vegne for 4 tønder Lønborg salt og en tønde spansk salt, og i rette lagde efterskrevne dom her af tinget 6/5 1663, hvori Peder Nielsen Krøll og Børge Joensen blev tilfundet Frands Tarm for forskrevne salt at fornøje. så og i rette lagde Peder Tomasen et skiftebrev efter salig Frands Tarm 26/3 1675, hvori findes indført ovennævnte dom. derefter blev afsagt, eftersom bevises med en dom her af tinget 6/5 1663 disligeste med et skiftebrev af dato 26/3 1675, hvori samme påtalte salt findes indført til visse gæld, og som fornævnte skiftebrev nu i så lang tid har stået upåstævnet og upåtalt, vidste byfogden ikke derfra at gå, men tilfandt Peder Nielsen Krøll og Børge Joensen fornævnte fordrede salt at betale.

28/11 1677.

(102)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Selgen Pedersen hans vegne har varsel givet Niels Olufsen her sst imod dom, og Matias Pedersen, borger her sst, på Selgen Pedersens vegne i rette lagde efterskrevne obligation, dateret 22/12 1674, lydende på 10 rigsdaler, udgivet af Niels Olufsen, byfoged i Kolding, til Selgen Pedersen, KM vel bestalter ingeniør, hvilken obligation Niels Olufsen blev tilfundet at betale.

5/12 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet efterskrevne, og Matias Pedersen gav dem til sag for resterende kejserlig indkvarterings skat. ingen mødte, sagen opsat til doms til i dag 8 dage.

(103)

** Matias Pedersen, byens kæmner, havde til 24/10 næst afvigt ladet i rette kalde Simon Murmester, og efterskrevne vidnede, at de efter befaling gjorde arrest og forbud på Simon Murmester for ungefer 3 uger siden, at han ej måtte drage her fra byen, og Matias Pedersen satte i rette og formente, at eftersom Simon Murmester er undveget og ej agtet arrest og forbud, han derfor bør at bøde for et fuldt vold. derefter blev afsagt, eftersom Simon Murmester allerede for 6 uger siden for sin undvigelse her af byen er tildømt at optages som en løsgænger, hvor han ertappes efter KM forordning, da understod byfogden sig ikke ham videre straf at tilkende end efter ommeldte dom.

12/12 1677.

** Matias Pedersen kæmner æskede dom over dem, som resterer med kejserlig skat. ingen mødte. fremdeles opsat 8 dage.

19/12 1677.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Limes vegne har varsel givet Christian Nielsen ridefoged og fremlagde en dom her af tinget 29/3 1676, som han begærede at måtte læses og påskrives.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Hansens vegne har varsel givet Christen Kammersgård her sst for 5 rigsdaler for afkøbt jern. opsat til næste ting efter jul,

** Matias Pedersen æskede dom over en del her sst for resterende indkvarterings penge til de ---- og kejserlige folks fortæring. ingen mødte.

** Christian Nielsen ridefoged blev tilfundet efter bemeldte doms formelding at betale det fordrende til Matias Lime.

(1)

** tingbogens autorisation 1678.

9/1 1678.

** blev læst og påskrevet KM forbud at ryttere, dragoner eller soldater deres mundering ej må afhænde, dateret 15/12 1677.

** endnu blev fornyet forbud, at bådsfolk sig ej af KM riger eller fyrstedømmer må begive, ej heller nogen bådsfolk eller soldater af skippere eller søfarende bortføres, dateret 20/12 1677.

** Niels Hansen æskede dom over Christen Kammersgård. han blev påråbt, mødte ikke, hvorefter Christen Clemendsen Kammersgård blev tilfundet det fordrede at betale.

** Matias Pedersen æskede dom i den sag anlangende skattens restance. fremdeles opsat 8 dage.

** Daniel Nielsen kobbersmed på Hans Mikkelsens vegne lod læse og påskrive et pantebrev, af Jens Madsen Hjerting udgivet, på 100 sletdaler, til Peder Jepsen Kyd, dateret 5/4 1654.

** de af borgerne, udnævnt til sandemænd, mødte og aflagde deres sandemands ed.

(2)

** Niels Hansen, borger og indvåner her sst, havde til 19/12 næst forleden ladet i rette kalde Christen Gregersen Kammersgård, borger her sst, for 5 rigsdaler, som han blev tilfundet at betale.

16/1 1678.

** Matias Pedersen æskede dom anlangende en del rådmænd og andre deres resterende skatter til de kejserlige officerer, ryttere og dragoners indkvarterings penge, hvorimod blev fremlagt efterskrevne protester.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Morten Pedersen, rådmand her sst, og i rette lagde et indlæg og et delevidne her af tinget 26/7 1676. ingen mødte, sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Peder Nielsen rytter hans vegne har varsel givet Niels Olufsen, forrige byfoged her sst, imod dom, og gav Peder Nielsen ham til sag for hans hustrus resterende tjenesteløn for 9 uger. ingen mødte, sagen opsat 14 dage.

(3)

** varselsmænd afhjemlede, at de på byens kæmner Matias Pedersens vegne har varsel givet efterskrevne, for de efter advarsel i dag 8 dage ej har været otte mænd. derefter blev afsagt, eftersom enhver undskylder sig for denne tiltale at have været i lovligt forfald, som så befindes, da er de denne gang for denne tiltale forskånet.

** Hans Pedersen rebslår mødte og gjorde sin sandemands ed.

** Frederik Drejer fremkom og gjorde sin ransnævnings ed.

** indførsel af borgmester Fausts efterskrevne indlæg, at eftersom Peder Bertelsen ej har rettet for sig og hans obligation indfriet, men en rum tid logeret hos Morten Pedersen, rådmand her sst, da formener han, at Morten Pedersen, som en fordelt mand har huset, bør ham at betale hvis, Peder Bertelsen ham skyldig er.

** amtmandens tjener Johan Iversen lod advare og forbyde, om nogen lader deres småkræ, såsom svin, geder og får gå omkring ved slottet, og det kommer noget til, skal det have skade for hjemgæld

** Matias Pedersen kæmner, borger her sst, på borgmestre og råds og byens vegne havde til 5/12 næst afvigt ladet i rette kalde efterskrevne imod dom for deres resterende skatter, som de blev tilfundet at betale.

(4)

23/1 1678.

** Matias Pedersen, byens kæmner, på borgmestre og råds vegne lod forbyde, at ingen må hugge noget gærdsel i Komarken uden borgmestre og råds seddel.

** Jens Pedersen fremkom og gjorde sin sandemands ed, og Henrik Henriksen snedker gjorde sin ransnævnings ed.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jep Buch og Anders Jepsen i Nagbøl deres vegne har varsel givet Rudolf Faust, borgmester her sst, imod dom. Jep Buch såvel som Anders Jepsens søn Jacob Andersen på sin fars vegne i rette lagde et tingsvidne af Anst herreds ting 24/4 1673, og satte Jep Buch på sin og sin bror Anders Jepsens vegne i rette og formente, at borgmester Faust bør at betale græspenge for tre stude.

** varselsmænd afhjemlede, at de har på Søren Lauridsen Dansken, rådmand her sst, hans vegne varsel givet Las Nielsen møller i Seest mølle for forløfte, han for ham til borgmester Faust gjort har. ingen mødte. sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Kirsten Randulfs vegne har varsel givet Peder Mogensen her sst imod dom for 4 mark, som han blev tilfundet at betale.

** Jacob Christensen buntmager gav Oluf Bertelsen sporemager skøde på hans hus.

** Oluf Bertelsen sporemager gav Martinus Petri From organist her sst skøde på hans hus.

** Oluf Bertelsen sporemager her sst fik tingsvidne, at Jacob Christensen buntmager, borger her sst, solgte fra sig sin hustru og arvinger og til Oluf Bertelsen sporemager hans kære hustru Anne Hansdatter og deres arvinger hans hus, beliggende her i Kolding i Østergade imellem Jens Sørensen swertfegers ejendom ved den nørre side, adelgaden på den søndre side og salig Jørgen Beyers arvingers bod ved den østre ende, befattende sig i 5 fag hus til gaden

(5)

** Martinus Petri From, organist her sst, fik tingsvidne, at Oluf Bertelsen sporemager solgte fra sig sin hustru og arvinger og til Martinus Petri From hans kære hustru Kirsten Asmusdatter og deres arvinger hans hus, liggende her i Kolding i Nørregade næst vesten ved den nørre kirkerist, adelgaden ved den nørre side, kapellanens øde residens og indkørsel, som salig hr Jens Hundevad iboede, ved den søndre side og vestre ende, befattende sig i 5 fag hus.

** Hans Tomasen Berg, borger her sst, lod læse og påskrive et købebrev, dateret 25/9 1676, på et hus i Lusbygade.

30/1 1678.

** forordning om et halvt krigsstyrs påbud blev læst og påskrevet.

** Erik Christensen, borgmester Fausts tjener, på sin husbonds vegne æskede dom i den sag kontra Morten Pedersen. Morten Pedersen rådmand fremlagde et skriftligt indlæg og begærede længere opsættelse, at han kan blive fri for borgmesterens tiltale. sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Morten Pedersen rådmands vegne har varsel giver Niels Olufsen, forrige byfoged her sst, imod dom, og Morten Pedersen i rette lagde to obligationer, som blev læst og påskrevet. ingen mødte.

(6)

** Morten Pedersen, rådmand her sst, havde ladet i rette kalde Niels Olufsen, forrige byfoged her sst, og i rette lagde efterskrevne obligation, dateret 10/7 1669, hvori Niels Olufsen kender sig skyldig at være Sonne Pedersen, rådmand i Kolding, 106 sletdaler for varer, han selv bekommet har og for varer, hans hustrus søster udtaget har, hvilken obligation han blev tilfundet at indfri.

** Morten Pedersen, rådmand her sst, havde ladet i rette kalde Niels Olufsen, forrige byfoged her sst, og Morten Pedersen i rette lagde efterskrevne obligation, dateret 27/3 1676, hvori Niels Olufsen Tommerup kender sig at have lånt af Morten Pedersen 10 rigsdaler, hvilken obligation han blev tilfundet at indfri.

** Søren Lauridsen Dansken, rådmand her sst, havde til 23/1 næst forleden ladet i rette kalde Las Nielsen, møller i Seest mølle, for et forløfte, han til borgmester Faust her sst gjort har for 12 sletdaler, og i rette lagde efterskrevne dom her af tinget 17/11 1675. derefter blev afsagt, eftersom i rette lægges en dom her af tinget 17/11 1675, funderet på en håndskrift af Las Møller til borgmester Faust udgivet, da en denne dom fornyet, og Las Møller det fordrede inden 15 dage at betale.

(7)

** varselsmænd afhjemlede, at de på byfogdens vegne har varsel givet efterskrevne, for at tage skøder på deres ejendomme og haver, formedelst KM interesses skyld.

6/2 1678.

** Erik Christensen på sin husbond borgmester Fausts vegne æskede dom i den sag kontra Morten Pedersen. derefter blev afsagt, eftersom borgmester Faust tiltaler Morten Pedersen rådmand for en gælds fordring, som Peder Bertelsen tilforn er fordelt for, og såsom samme sag til Viborg landsting har været i rette, da understod byfogden sig ikke deri absolut af dømme, men ville have sagen til hans overdommeres påkendelse henfundet.

** Jep Buch på egne og sin bror Anders Jepsen i Nagbøls vegne æskede dom i den sag kontra borgmester Faust. på begæring blev sagen opsat 3 uger.

** Hans Loft på Peder Nielsen rytters vegne æskede dom i den sag imod Niels Olufsen.

** Erik Christensen på sin husbond borgmester Fausts vegne havde til 16/1 næst forleden ladet i rette kalde Morten Pedersen, rådmand her sst, og i rette lagde Erik Christensen på sin husbonds vegne efterskrevne indlæg, at eftersom Peder Bertelsen ej har rettet for sig og hans obligation indfriet, men en rum tid logeret hos Morten Pedersen, rådmand her sst, da formener han, at Morten Pedersen, som en fordelt mand har huset, bør ham at betale hvis, Peder Bertelsen ham skyldig er. dernæst blev fremlagt et delevidne her af tinget 26/7 1676 over Peder Bertelsen. Morten Pedersen herimod i rette lagde sit efterskrevne svar, at han intet kaveret for Peder Bertelsen, og ej Peder Bertel Pedersen med dele forfulgt, at ingen må huse eller helle ham. derefter blev afsagt, eftersom borgmester Faust tiltaler Morten Pedersen rådmand for en gælds fordring, som Peder Bertelsen tilforn er fordelt for, og såsom samme sag til Viborg landsting har været i rette, da understod byfogden sig ikke deri absolut af dømme, men ville have sagen til hans overdommeres påkendelse henfundet.

(8)

** Hans Nielsen Loft, borger her sst, på Peder Nielsen, rytter under oberst Bibous kompagni, hans vegne havde til 16/1 næst afvigt ladet i rette kalde Niels Olufsen, forrige byfoged her sst, for hans hustrus resterende løn for 9 uger 3 mark, som han blev tilfundet at betale.

13/2 1678.

** Erik Christensen på sin husbond borgmester Fausts vegne lod læse og påskrive en landstings stævning, dateret Viborg landsting 9/2 næst afvigt, kontra Peder Bertelsen og Morten Pedersen rådmand.

(9)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Iver Thulesen i Skanderup hans vegne har varsel givet Tomas Tomasen felbereder den yngre her sst imod dom, og Matias Pedersen, borger og byens kæmner, i rette lagde en håndskrift. Tomas Tomasen som stod til vedermæle, benægtede ikke forskrevne fordring. gik dom at betale inden 15 dage.

** Tomas Felbereder den yngre kendtes sig skyldig at være Staffen Christensen rådmand 50 sletdaler, hvorfor han satte i pant hans ejendom i Lusbygade imellem den ejendom, Morten Jensen ibor, og salig Eggert Rollufsens gård, hvilke penge er for afkøbte varer, både tran og andet.

** Matias Pedersen, borger og kæmner her sst, på Iver Thulesen, boende i Skanderup, hans vegne havde ladet i rette kalde Tomas Tomasen felbereder den yngre, borger her sst, og Matias Pedersen lod læse og påskrive efterskrevne fuldmagt og i rette lagde efterskrevne håndskrift, hvori Rolluf Hansen felbereder, borger og indvåner i Kolding, kendes sig skyldig at være Erik Christensen i Seest 100 sletdaler, som er resten af det pantebrev, Henrik Jacobsen Heggelund til Hans Madsen i Seest skyldig var, dateret 27/9 1668. og findes derpå skrevet, at Tomas Tomasen lover at holde samme håndskrift efter hans salig formands død, hvilken håndskrift Tomas Tomasen den yngre blev tilfundet at betale.

(10)

** efterskrevne vidnede, at de i byfogdens nærværelse gjorde Matias Skomager og Lorends Skomager på Tomas Felbereder den yngre hans stedbørn Tomas Rollufsen og Cathrine Rollufsdatter, som de er værge for, deres vegne for deres arvepart efter skiftebrevs formelding, indførsel i den gård, Tomas Felbereder den yngre nu ibor, for kapital 292 sletdaler.

** Staffen Christensen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at Tomas Tomasen felbereder den yngre kendtes for sig sin hustru Dorte Hansdatter og deres arvinger skyldig at være Staffen Christensen hans hustru og arvinger 59 sletdaler, og derfor pantsatte hans hus, liggende i Lusbygade imellem den ejendom, Morten Jensen ibor, og salig Eggert Rollufsens gård.

** Matias Thiisen og Lorends Berentsen skomagere, borgere her sst, forordnede værger for Tomas Tomasen felbereder den yngre, borger her sst, hans stedbørn Tomas Rollufsen og Cathrine Rollufsdatter på deres vegne fik tingsvidne, at de lod læse og påskrive efterskrevne dom her af tinget 15/8 1677, hvori Tomas Tomasen den yngre tilfindes at give de forordnede formyndere forsikring på hans stedbørns vegne for deres arvepart, og findes derpå skrevet, at da der ikke fandtes løsøre til arveparters fyldestgørelse, da er der gjort udlæg i det hus og gård, som Tomas Tomasen den yngre nu ibor, for 292 sletdaler.

(11)

** indførsel af Iver Thulesens for ommeldte efterskrevne fuldmagt, at eftersom Tomas Tomasen den yngre er ham skyldig 100 sletdaler efter en obligation, hans salig formand til Iver Thulesens hustrus stedfar udgivet har, da giver han Matias Pedersen fuldmagt at hænde dom derpå.

20/2 1678.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet på Sonne Pedersens vegne Mette Kyds med hendes lovværge og Poul Mogensen her sst, og lod Sonne Pedersen oplæse en opsættelse her af tinget 19/7 1676. herimod at svare mødte Jep Pedersen Kyd og i rette lagde et skiftebrev, dateret 1/2 1669, og erbød sig på sin mors vegne at betale. sagen opsat 14 dage.

(12)

** og tilspurgte Sonne Pedersen Poul Mogensen, om han kan benægte, at han 7/3 1673 bekom regnskab at ham på hvis, hans salig mor var ham skyldig. sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Lauge Nielsens enke med hendes lovværge for 15 daler med rente. gik dom.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Jep Buch i Nagbøl på borgmester Fausts vegne imod dom for 7 rigsdaler efter hans obligation. gik dom.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Oluf Sporemager, Daniel Kobbersmed, Mikkel Kock og Bertel Hansen her sst, og gav Matias Pedersen, byens kæmner, eftersom i 1673 er lagt over byen en skat til at betale hr Anker Mogensen og orgelmesteren deres efterstående løn, og da i de 4 fjerdinger er de indstævnede forordnet samme skat at opkræve, og satte Matias Pedersen i rette og formente, bemeldte skatmestre bør at svare byen til det, som endnu enhver på sin mandtals sum resterer. sagen opsat 8 dage.

** Matias Pedersen, borger her sst, på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Jep Buch i Nagbøl imod dom for 7 rigsdaler efter hans efterskrevne båndskrift, dateret 1/7 1677, som han blev tildømt at betale.

(13)

** Jacob Hansen udrider og Bunde Markorsen, borgere her sst, og Bunde Markorsen på Kolding kirkes vegne, som han er værge for, solgte og skødte til Jacob Udrider et øde byggested, salig Laurids Slajkær, fordum rådmand her sst, tilforn tilhørende, liggende her i Kolding norden ved torvet.

** Morten Pedersen, rådmand her sst, havde ladet i rette kalde Lauge Nielsens enke med hendes lovværge imod dom, og i rette lagde Morten Pedersen Lauge Nielsens efterskrevne håndskrift, dateret 12/10 1671, lydende på 15 sletdaler, udgivet til Sonne Pedersen, hvilken obligation Lauge Nielsens enke blev tilfundet at betale.

** Jacob Hansen Udrider, borger og handelsmand her sst, fik tingsvidne, at Bunde Markorsen borger og Kolding kirkes værge på kirkens vegne solgte og skødte til Jacob Hansen hans hustru Margrete Borkersdatter og deres arvinger et øde byggested, liggende her i Kolding ved torvet, som afgangne Laurids Slajkær, fordum rådmand her sst, har tilhørt og påboet, imellem Jacob Hansens egen gård ved den vestre og Nicolaj Barner feltskærs gårdved den østre, side Kolding torv ved den søndre og slottets forte og frihed ved den nørre ende, som er målt som efterskrevet.

(14)

** efterskrevne vidnede, at de efter byfogdens befaling var forsamlet på en vurdering på et øde byggested, Laurids Slajkær tilforn tilhørende, liggende norden ved torvet, da vurderede de samme plads for 24 rigsdaler.

** Bunde Markorsen skomager, kirkeværge, borger her sst, på Kolding kirkes vegne fik tingsvidne, at Jacob Hansen udrider kendtes for sig sin hustru og arvinger skyldig at være Bunde Markorsen på Kolding kirkes vegne 24 rigsdaler, som er for et øde byggested kirken tilhørende, og derfor pantsatte hans gård, han nu ibor, her i Kolding beliggende på Nørregade imellem Niels Madsens gård ved den vestre og bemeldte øde byggested ved den østre side, adelgaden ved den søndre og slottets forte og frihed på den nørre ende.

(15)

27/2 1678.

** Sonne Pedersen æskede af Poul Mogensen, om han kan benægte, at han 7/3 1673 bekom regnskab på hvis, hans salig mor ham skyldig var, som skal bedrage sig 46 daler, Poul Mogensen svarede, at han ved intet om regnskabet, hvorefter Sonne Pedersen fremlagde sin egen regnskabsbog.

** Søren Lauridsen Dansken, rådmand her sst, fremkom, og gav Sonne Pedersen rådmand ham sag efter en obligation af salig Iver Jacobsen, fordum her sst boende, udgivet, dateret 5/3 1659, på kapital 50 sletdaler efter registrering i stervboet efter salig Dorte Poulsdatter 6/2 1671, hvoraf tilkommer Søren Dansken 1/3 at betale. sagen opsat 14 dage.

(16)

** Mads Tomasen og Hans Tomasen Berg tilstod, at de har fået varsel fra Sonne Pedersen, og Sonne Pedersen gav til sag for hvis hø, de til ham bør at betale til ritmester Ulfelds heste efter polettens indhold. sagen opsat 14 dage.

** Anders Jørgen hattemager tilstod at han af Sonne Pedersen var varsel givet, og Sonne Pedersen gav ham til sag for 4 sletdaler efter regnskabsbog. sagen opsat 14 dage.

** Poul Mogensen på sin bror hr Anker Mogensens vegne skødte til Sonne Pedersen rådmand en enghave.

** Niels Andersen Bøgvad skødte til Hans Tomasen Berg et hus, liggende i Lusby.

** Matias Pedersen, borger og kæmner her sst, havde til i dag 8 dage næst forleden ladet i rette Oluf Sporemager, Daniel Kobbersmed, Mikkel Kock og Bertel Hansen skomager, eftersom der 1673 er lagt af byen en skat til at betale hr Anker Mogensen og orgelmesteren deres efterstående løn, og satte Matias Pedersen i rette og formente, bemeldte skatmestre bør at svare byen til det, som endnu enhver på sin mandtals sum resterer. derefter blev afsagt, så efterdi byens kæmner tiltaler en del borgere her sst, som 1673 var forordnet til at indfordre hr Ankers og orgelmesterens resterende løn, da som de er mødt i rette med mandtallerne, bør de dertil at svare. anlangende Daniel Kobbersmed, som beråber sig på hans mandtal at være borte, da tilfindes han at inkvirere om mandtallet og for dets resterende at gøre forklaring.

(17)

** Jep Buch i Nagbøl på sine egne og Jacob Andersen på sin far Anders Jepsen der sst hans vegne æskede dom over borgmester Faust. Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne svarede, at han aldrig har lovet dem foderpenge for nogen øksne, men de ham den villighed efter deres eget tilbud gjort ligesom andre kirkeværger og præstens medhjælpere, da han var amtskriver 1668. gik dom.

** Hans Tomasen Berg, borger og handelsmand her sst, fik tingsvidne, at Niels Andersen Bøgvad, borger og handelsmand her sst, solgte og skødte fra sig sin hustru og arvinger og til Hans Tomasen Berg hans kære hustru Maren Pedersdatter Helt og deres arvinger et hus, liggende i Lusbygade imellem den våning, Karen Lauridsdatter nu ibor, på den vestre og den våning, Anne Eriks nu ibor, på den østre side.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at Poul Mogensen på sin bror hr Anker Mogensen, Guds ords tjener her sst og sognepræst til Almind, hans vegne solgte og skødte fra hr Anker Mogensen hans kære hustru Agate Davidsdatter og deres arvinger efterskrevne have, liggende sønden Kolding, hvilken have Sonne Pedersen og hans arvinger må og skal have, nyde, bruge og beholde for et fuldkommen købt køb.

(18)

** Jep Buch i Nagbøl på sine egne og Jacob Andersen på sin far Anders Jepsen der sst hans vegne havde til 23/1 næst forleden ladet i rette kalde Rudolf Faust, borgmester her i byen, og i rette lagde Jep Buch og Jacob Andersen efterskrevne tingsvidne af Anst herreds ting 24/4 1673, indeholdende at de hver havde to stude på foder og græs i to år af borgmester Faust. Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne svarede, at han aldrig har lovet dem foderpenge for nogen øksne, men de ham den villighed efter deres eget tilbud gjort ligesom andre kirkeværger og præstens medhjælpere, da han var amtskriver 1668. derefter blev afsagt, da som intet bevises, det borgmester Faust nogen penge har udlovet for samme øksne, og ikke heller i rette lagte tingsvidne ommelder hvad, derfor skulle gives, vidste byfogden ikke borgmesteren noget derfor at tilkende at betale før anderledes bevises.
 
(19)

6/3 1678.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på borgmester Fausts vegne lod læse og påskrive efterskrevne klage, hvorledes forleden onsdag hans folk kom drivende med et læs gærdestaver, som de i byens kornmark på de steder, hvor skoven forhen er udryddet, har hugget, på alfar vej er overfaldet af amtmandens tjener Jacob Jacobsen, dem først øksne frataget, siden slået og pisket på heste og karle og med kårde og pistoler tvunget at føre med vognen for slottets bagport, og som de der er kommet, har Jacob Jacobsen banket på og råbt på hjælp, så straks derefter var amtmandens kusk med flere kommet springende og dem heste og vogn frataget. derefter er slottets tjenere kommet i hans ladegård og øksnestald og ransaget og derefter synet på hans øde plads, som ligger næst ved hans gård, og fire læs gærdsel, der fandtes, slængt det både her og der, hvorfor han begærer hans heste og vogn at se og syne, hvorledes hestene befandtes og hvad, som fandtes på vognen, hvilket han blev nægtet.

(20)

** Sonne Pedersen rådmand æskede dom i den sag kontra Mette, salig Peder Helts. sagen fremdeles opsat 4 uger.

** varselsmænd afhjemlede at de på Sonne Pedersens vegne har varsel givet Mads Phillipsen her sst imod dom for 4 rigsdaler, som han ham lånt har i rede penge. sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på byens kæmner Matias Pedersens vegne har varsel givet Jacob Knude imod dom for en processes omkostning, som han er tildømt at betale efter doms indhold her af tinget 27/9 1676, lydende i sin sentens, eftersom Jacob Knude beskyldes af Søren Dansken såvel som byens kæmner Matias Pedersen efter deres indlæg og irettesættelse at dømmes til Bremerholms fængsel, men som ingen gjort gerning bevises, men med provstens attest bevises, at Jacob Knude har været ham ulydig at møde i kirken, da vidste byfogden ej rettere herom at kende, end Jacob Knude bør at være straffældig til provsten 1 rigsdaler efter recessen. hvad angår Jacob Knudes uskikkelige liv og levned, da som det er første gang, han derfor anklages, da dersom han sig ej fra slig grove beklagelser fraholder, da at lide efter KM forordning og derforuden at betale til byens kæmner denne sags billige anvendte bekostning, og bedrager sig samme bekostning 6 rigsdaler. ingen mødte, sagen opsat 14 dage.

** Staffen Christensen rådmand lod lyse efter to kalkunske høns.

(21)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Madsens vegne har varsel givet Peder Tomasen her sst imod dom for 31 rigsdaler for adskillige afkøbte varer. ingen mødte, sagen opsat 8 dage.

** Oluf Sporemager her sst lod læse og påskrive borgmestre og råds befaling, dateret 31/1 næst forleden, at han på Elisabeth Pedersdatter, han er værge for, hendes vegne lod vurdere en bod liggende i Lusby, som Elisabeth Pedersdatter er tilhørende, og vurderingsmænd vurderede den for 24 rigsdaler.

** Oluf Sporemager solgte og skødte til Hans Conradsen en bod i Lusbygade beliggende, Elisabeth Pedersdatter tilhørende.

** Hans Conradsen, borger felbereder her sst, fik tingsvidne, at Oluf Bertelsen sporemager, borger her sst, på Elisabeth Pedersdatter, som han er værge for, hendes vegne solgte og skødte fra Elisabeth Pedersdatter og til Hans Conradsen hans kære hustru Maren Jepsdatter og deres arvinger en bod, Elisabeth Pedersdatter tilhørende, liggende i Lusby her i Kolding imellem Jes Bramdrups bod ved den vestre og Jens Rebslåers enkes bod ved den østre side, adelgaden ved den søndre og bysvendenes mader ved den nørre side.

(22)

** Oluf Bertelsen sporemager, borger her sst, på Elisabeth Pedersdatter, som han er forordnet værge for, hendes vegne fik tingsvidne, at Hans Conradsen felbereder, borger her sst, kendtes for sig sin hustru Maren Jepsdatter og deres arvinger skyldig at være til Oluf Sporemager på Elisabeth Pedersdatters vegne 12 rigsdaler, som er for en bod, Elisabeth Pedersdatter tilhørte, han sig tilkøbt har, og derfor pantsatte hans bod, beliggende her i Kolding, i Lusbygade imellem Jens Bramdrups bod ved den vestre og Jens Andersen rebslåers enkes bod ved den østre side, adelgaden ved den søndre og bysvendenes mader ved den nørre side.

13/3 1678.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Jacob Jacobsen, tjenende amtmanden, Hans Jensen kusk med flere imod vidnesbyrds påhør, og Jens Hjuler vidnede, at han og borgmester Fausts tjener Christen kørte i dag var 14 dage med hest og vogn i Kolding komark at hente et læs gærdestaver, og som de kørte hjem igen, kom amtmandens tjener Jacob Jacobsen ridende og tvang dem til at køre op til slottets bagport, hvor Hans Kusk og to bønder tog vognen fra dem med gevalt. andre vidnede, at 27/2 kom husfogden Johan Lemeyer, amtmandens tjener, skovrideren i Brusk herred med flere for at visitere i borgmesterens gård, om der fandtes nogen risbøge, hvorefter de på den øde plads synede fire læs gærdsel, som lå der, og kastede det hid og did, og var gærdslen alle slags, hvor iblandt var en risbøg som til en vognkæp og knap nok.

(25)

** Laurids Snedker på Niels Madsens vegne æskede dom over Peder Tomasen. opsat 8 dage.

** Sonne Pedersen lod læse og påskrive en opsættelse kontra Søren Dansken og begærede dom. Søren Dansken i rette lagde et skiftebrev.

** Matias Pedersen æskede dom kontra Jacob Knude. fremdeles opsat 14 dage,

** endnu æskede Sonne Pedersen og i rette lagde en opsættelse kontra Mads Tomasen og Hans Tomasen Berg og æskede dom, og som poletten er af dato 24/9, som ritmesteren hos ham havde logi, og indtil 12/10, som Mads og Hans Tomasen bør imidlertid at forskaffe hø til ritmesterens heste, som ej er sket, hvorfor han formener, at de bør betale ham for hvis hø, ritmesterens heste hos han har fortæret fra 24/9 og til 12/10. sagen henfundet til Niels Hansen og Johan Ravn at sige dem imellem.

(26)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Berent Klokkestillers enke hendes vegne har varsel givet Maren Knuds imod dom for 6 sletdaler af klokkestillerens løn for 1675. ingen mødte, sagen opsat 14 dage.

** Rudolf Faust, borgmester her sst, fik tingsvidne, at han havde ladet varsel give Jacob Jacobsen, tjenende amtmanden, Hans Jensen kusk med flere imod vidnesbyrds påhør, og Jens Hjuler vidnede, at han og borgmester Fausts tjener Christen kørte i dag var 14 dage med hest og vogn i Kolding komark at hente et læs gærdestaver, og som de kørte hjem igen, kom amtmandens tjener Jacob Jacobsen ridende og tvang dem til at køre op til slottets bagport, hvor Hans Kusk og to bønder tog vognen fra dem med gevalt. andre vidnede, at 27/2 kom husfogden Johan Lemeyer, amtmandens tjener, skovrideren i Brusk herred med flere for at visitere i borgmesterens gård, om der fandtes nogen risbøge, hvorefter de på den øde plads synede fire læs gærdsel, som lå der, og kastede det hid og did, og var gærdslen alle slags, hvor iblandt var en risbøg som til en vognkæp og knap nok.

(28)

20/3 1678.

** Johan Iversen lod læse og påskrive en dom af Brusk herreds ting 16/3 næst forleden kontra borgmester Faust, hvilken dom i sin efterskrevne sentens er lydende, at som bevises med fire personer, det de 27/2 næst afvigt at have seet borgmester Fausts to tjenere i KM dyrehave, for Kolding her i herreder beliggende, der at have taget til læs 27 rodhugne unge bøge, og de med samme koster og grove skovskade i KM dyrehave er på fersk gerning ertappet, heste og vogn med ommeldte bøge på Koldinghus indført, derefter samme dag synet på det sted i dyrehaven, hvor de havde hugget samme bøge, da at have befundet nylig rodhugget 27 bøge, da sees ikke rettere, end jo Rudolf Faust bør efter KM skovforordning af 12/10 1676 at bøde for hver bøg 8 rigsdaler. ydermere er bevist, det borgmester Fausts tjenere samme dag 27/2 skal være kommet af KM dyrehave med Fausts heste og vogn, som var læsset med risbøge, og da 28/2 oberførsteren med kongelige betjente har besøgt Rudolf Fausts gård, da at være befundet 521 små og store rodhugne risbøge, og derforuden en ganske del risbøge, som for des mængde ikke blev talt, og oberførster derefter dyrehaven synede ved dannemænd, da der at være ny rodhugget 370 risbøge foruden mange andre små risbøge stubbe, og ej for des mængde kunne tælles, da efter vidner og sags omstændighed Rudolf Faust at undgælde og til KM at være forfaldet straf efter KM skovforordning 12/10 1676.

(29)

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Jacob Jacobsen, Hans Kusk, tjenende amtmanden på Koldinghus, imod ransnævninges opkrævelse, og Morten Christensen, borger her sst, på borgmester Fausts vegne i rette lagde et indlæg. ransnævningene blev af fogden forelagt til i dag 8 dage at gøre deres tov enten til eller fra.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet holzførster Augustus Mach, og det for Iver Smeds dør her sst, som han sidst var, i lige måder Johan Iversen for sin far Iver Smeds dør, imod saggivelse og dom, og efterskrevne vidnede mundtligt og skriftligt, at de så at Jacob Jacobsen, Johan Iversen og en hel hob gik ind i borgmester Fausts gård for at syne hvad, der lå, og i laden kunne de intet tælle nogen stænger, for kornet lå derpå, og i øksnestalden kunne de intet syne, for høet lå derpå, og Boye Nielsen vidnede, at det samme havde ligget der i tre år, han havde tjent borgmester. Morten Christensen i rette lagde borgmester Fausts irettesættelse.

(31)

** byfogden optog sagen til i dag 8 dage i hvis, som i forbemeldte sag er æsket dom i.

** Sonne Pedersen æskede dom i den sag kontra Mads og Hans Tomasen, og lod læse og påskrive opsættelsen deri.

** endnu æskede Sonne Pedersen dom kontra Søren Dansken. Søren Dansken æskede håndskriften in originali i rette. sagen fremdeles opsat 14 dage.

** Christen Hansen Møller på Elisabeth salig Tomas Mortensens vegne lod læse og påskrive en landstings varsels seddel, dateret 27/2 næst forleden.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasens vegne har varsel givet Jep Pedersen Kyd imod dom, og i rette lagde efterskrevne indlæg angående klæde til en klædning med strømper, silke og videre, som beløber sig til penge 13 sletdaler, som han ikke har ladet sig til betaling bekvemme. Jep Kyd mødte ikke, sagen opsat 14 dage.

** Laurids Pedersen snedker på Niels Mogensens vegne æskede dom i den sag imod Peder Tomasen. sagen fremdeles opsat 14 dage.

** Morten Christensen, borger her sst, på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne har varsel givet Jacob Jacobsen og Hans Kusk, tjenende amtmanden på Koldinghus, imod ransnævninges opkrævelse og forrettelse, og i rette lagde Morten Christensen borgmester Fausts efterskrevne indlæg, hvori han begærer at må oplæses for ransnævninge et tingsvidne, han har forhvervet til Brusk herreds ting, hvorledes Jacob Jacobsen og Hans Kusk hans folk forleden 27/2 deres heste og vogn på alfar vej har fraranet. ransnævningene blev af fogden forelagt til i dag 8 dage at gøre deres tov enten til eller fra.

(32)

** Morten Christensen, borger her sst, på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne fik tingsvidne, at han havde ladet varsel give holzførster Augustus Mach samt Iver Smeds søn Johan Iversen for saggivelse. Johan Iversen formente at ingen vidne eller lovmål må stedes, førend oberførsteren og de Seest mænd bekommer kald og varsel, og i rette lagde han efterskrevne tingsvidne af Brusk herreds ting 16/3 næst forleden angående den ulovlige skovhugst i KM dyrehave, og efterskrevne vidnede mundtligt og skriftligt blandt andet, at de så at Jacob Jacobsen, Johan Iversen og en hel hob gik ind i borgmester Fausts gård for at syne hvad det lå, og i laden kunne de intet tælle nogen stænger, for kornet lå derpå, og i øksnestalden kunne de intet syne, for høet lå derpå, og Boye Nielsen vidnede, at det samme havde ligget der i tre år, han havde tjent borgmester. byfogden optog sagen til i dag 8 dage.

(34)

** Morten Christensen, borger her sst, på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne fik tingsvidne, at han havde ladet varsel give holzførsteren og Johan Iversen for hans far Iver Smeds dør med flere for syns afsigt, og Mads Christensen bager på sine egne og interesseredes vegne i rette lagde deres efterskrevne syn på de gærder som var omkring ladegårds marken, som borgmesteren har i forpagtning, og befandtes 235 bøgestave i bemeldte gærde, som var nyligt hugget, men hvor de var hugget, vidste de ikke.

(35)

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, i rette lagde en opsættelse her af tinget 27/2 næst forleden da at have kadet i rette kalde Mads Tomasen Berg og Hans Tomasen Berg, borgere og handelsmænd her sst, for hvis hø, de til ham bør at betale til ritmester Ulfelds heste efter polettens indhold. Mads Tomasen svarede, at han havde to af ritmesterens heste hos sig på stald. derefter blev afsagt, at byfogden har poletterne efterseet og overregnet, så han ej rettere vidste at kan derpå kende, end jo Mads og Hans Tomasen til Sonne Pedersen skyldig bliver 13 rigsdaler.

27/3 1678.

** Mogens Jespersen, KM byfoged i Rudkøbing på Langeland, på landsdommer på Langeland Tomas Bechs vegne lod læse og påskrive en indførsel i Niels Nielsen Bøgvads her sst hans hus for 68 sletdaler, forrettet af byfogden og 4 borgere her sst.

** varselsmænd afhjemlede, at de på byens kæmner Matias Pedersens vegne har varsel givet Jep Lassen her sst, og gav Matias Pedersen ham til sag for en sag, han imod Conrad Felbereder og Tomas den yngre anfanget har, og ej det beviste, som sig bør, hvorfor han formener, han bør at betale den gjorte omkostning i processen. sagen opsat 6 uger.

** blev læst og påskrevet KM forordning om tre almindelige bededage.

** Morten Christensen, borger her sst, på borgmester Rudolf Fausts vegne æskede ransnævninge at fremkomme at gøre deres ed i den sag anlangende Jacob Jacobsen og Hans Kusk, tjenende amtmanden. for retten fremkom efterskrevne ransnævninge og gjorde deres tov, da som de på tinget hørte vidnesbyrd oplæst, samt en dom af Brusk herreds ting med deri indførte vidnesbyrd, hvilke strider imod hverandre, da understod de dem ikke herom at sværge.

(36)

** endnu æskede Morten Christensen på borgmester Fausts vegne en dom i den sag, som til i dag er opsat, efter i rette lagte klage tingsvidner og dokumenter.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Mette, salig Peder Helts, på Hans Tomasens vegne, og for retten æskede Hans Tomasen af hende regnskab for hvis, han af hende har oppebåret med videre, som ikke på skifte efter salig Peder Helt er gjort rigtighed for. Jep Pedersen Kyd på sin mors vegne mødte og erbød sig at gøre rigtighed med Hans Tomasen.

** Christen Hansen Møller på Elisabeth salig Tomas Mortensens vegne lod læse og påskrive en landstings varsels seddel, dateret 24/2 1678, anlangende skifte efter salig Tomas Mortensen.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Maren salig Conrad Smeds vegne har varsel givet Martinus Organist her sst imod dom for 9 mark for hans kones stolestade skyldig at være. sagen opsat 14 dage.

** Matias Pedersen æskede dom imod Jacob Knude. sagen opsat 8 dage.

** Morten Christensen, borger her sst, på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne fik tingsvidne, at han på borgmester Fausts vegne æskede ransnævninge at fremkomme og gøre deres ed i den sag anlangende Jacob Jacobsen og Hans Kusk, tjenende amtmanden, og i rette lagde efterskrevne tingsvidne her af tinget 20/3 næst afvigt, hvori han begærer af byfogden, at hans til Brusk herreds ting forhvervede tingsvidne for ransnævningene må oplæses, udskrives og ransmævningene tilstilles på det, at de dem deraf kunne informere, hvorledes Jacob Jacobsen og Hans Kusk hans folk 27/2 deres heste og vogn fraranet, og intet lovligt syn over det, som var på vognene imod al lov og ret måtte tilstedes. derefter for retten fremkom efterskrevne ransnævninge og gjorde deres tov, da som de på tinget hørte vidnesbyrd oplæst, samt en dom af Brusk herreds ting med deri indførte vidnesbyrd, hvilke strider imod hverandre, da understod de dem ikke herom at sværge al den stund, samme dom og vidnesbyrd usvækket ved magt står.

(37)

 ** Morten Christensen, borger her sst, på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne havde til 20/3 næst forleden ladet i rette kalde holzførster Augustus Mach med flere imod dom, og Morten Christensen i rette lagde borgmester Fausts efterskrevne klage, hvorledes forleden onsdag hans folk kom drivende med et læs gærdestaver, som de i byens kornmark på de steder, hvor skoven forhen er udryddet, har hugget, på alfar vej er overfaldet af amtmandens tjener Jacob Jacobsen, dem først øksne frataget, siden slået og pisket på heste og karle og med kårde og pistoler tvunget at føre med vognen for slottets bagport, og som de der er kommet, har Jacob Jacobsen banket på og råbt på hjælp, så straks derefter var amtmandens kusk med flere kommet springende og dem heste og vogn frataget. derefter er slottets tjenere kommet i hans ladegård og øksnestald og ransaget, og derefter synet på hans øde plads, som ligger næst ved hans gård, og fire læs gærdsel, der fandtes, slængt det både her og der, hvorfor han begærer hans heste og vogn at se, og syne hvorledes hestene befandtes og hvad, som fandtes på vognen, hvilket han blev nægtet. herhos i rette lagde Morten Christensen efterskrevne tingsvidne her af tinget 13/3 næst forleden, hvori er indført efterskrevne kongelige privilegier angående borgere og menighed deres byfred og birkeret, dateret 1494 1603 og 1673. endnu i rette lagdes efterskrevne tingsvidne her af tinget 20/3 næst forleden. så mødte Johan Iversen og på sine egne og interesserede deres vegne i rette lagde deres efterskrevne indlæg, så og i rette lagde efterskrevne befaling af amtmanden udgivet, og lod Johan Iversen læse og påskrive efterskrevne dom af Brusk herreds ting 16/3 næst forleden, hvorefter blev afsagt, eftersom borgmester Faust tiltaler holzførster Mach, husfogden Jacob Jacobsen samt Johan Iversen med flere slottets betjente og en del bønder og andre deri interesserede, så bevises med tingsvidne hvad deres forseelse imod borgmester Faust har været i hans fraværelse, endog deraf vil synes det borgmesteren at være noget til præjudice, da som i rette lægges en dom af Brusk herreds ting med deri indførte vidner, som strider tvært imod borgmesters vidner, som i samme sag ført er, da understod byfogden sig ikke anderledes heri at kende, end han henviste sagen til hans overdommeres påkendelse.

(47)

** Matias Pedersen byens kæmner, borger og handelsmand her sst, havde ladet i rette kalde Jep Lassen felbereder, borger her sst, imod dom for en sag, han imod Conrad Felbereder og Tomas Felbereder den yngre havde anfanget, hvilken sag han ej har bevist, og som Matias Pedersen samme sag på Jep Lassen vegne har procederet og omkostninger gjort, som bedrager 3 rigsdaler, som han formener Jep Lassen bør at betale ham. sagen er opsat 6 uger.

(48)

** Morten Christensen, borger her sst, på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Johan Iversen, tjenende amtmanden på Koldinghus, imod dom, eftersom han med to af KM livgarde har ladet eksekvere på hans gård Stallerupgård for arbejdspenge 4 rigsdaler, som han dem, førend han rytterne måtte blive kvit, tillige med et eksekutions gebyr foruden hø, havre med øl og brændevin straks har måttet betale. sagen er opsat 4 uger.

3/4 1678.

** Sonne Pedersen lod læse og påskrive en opsættelse kontra Søren Dansken og æskede dom og i rette lagde obligationen in originali.

** endnu lod Sonne Pedersen læse og påskrive en opsættelse kontra Mette, salig Peder Helts, og begærede dom.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Tomas Tomasen felbereder den yngre på Iver Thulesen i Skanderup hans vegne imod tilbud, og tilbød Matias Pedersen på Iver Thulesens vegne hvis gods, som ham efter dom i Tomas den yngres bo er udlagt, om han det ville indløse, og begærede dom på ejendommen. ingen mødte.

** Matias Pedersen æskede dom kontra Jacob Knude. sagen opsat 6 uger.

(49)

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet husfogden Johan Lemeyer. på begæring er sagen opsat 8 dage.

** Christen Hansen Møller på Elisabeth salig Tomas Mortensens vegne lod læse og påskrive en landstings varsels seddel.

** Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, på Christoffer Sørensen Læsø, toldbetjent i Fredericia, hans vegne fik tingsvidne, at han har ladet varsel give Søren Jensen Lund her sst for sin sandhed at vidne, og på spørgsmål svarede Søren Lund, at den tid, det gods fra ham i Fredericia blev konfiskeret, da gav han ikke Christoffer Læsø derfor nogen stikpenge eller foræring.

** Hans Tomasen Berg begærede 2 ting for æskning kontra Mette, salig Peder Helts.

** endnu lod Hal Hans Tomasen læse og påskrive en opsættelse kontra Jep Kyd og begærede dom. sagen fremdeles opsat 8 dage.

** Niels Madsen æskede dom kontra Peder Tomasen. mødte ikke, gik dom.

** Hans Knudsen felberedersvend skødte Henrik Henriksen en bod i Brogade.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Nielsen Bøgvads vegne har varsel givet Jens Sørensen, byfoged her sst, og Mogens Jespersen af Rudkøbing på Langeland, og i rette lagde Niels Nielsen Bøgvad sit indlæg. sagen opsat 8 dage.

** Henrik Henriksen Grot snedker, borger her sst, fik tingsvidne, at Hans Knudsen felberedersvend, barnfødt her sst, solgte og skødte fra sig og sine arvinger og til Henrik Henriksen snedker hans kære hustru Maren Nielsdatter og deres arvinger en bod, beliggende i Kolding i Brogade Imellem Peder Årøs bod ved den søndre og Hans Tomasen Dalbys øde plads ved den nørre side, adelgaden ved den østre og Jens Nielsen bådmands ejendom ved den vestre side.

(50)

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til 20/2 næst forleden ladet i rette kalde Mette, salig Peder Helts, med hendes lovværge imod dom, og lod Sonne Pedersen læse en opsættelse her af tinget 19/7 1676 Mette, salig Peder Helts, at være ham skyldig efter obligation 8 daler og 15 års rente, og herhos i rette lagde Sonne Pedersen sin efterskrevne regnskabsbog, hvori Mette, salig Peder Helts, findes skyldig at være 25 daler, og meldes i skiftebrev af dato 1/2 1669 efter salig Peder Helt, at dertil blev gjort efterskrevne udsæt, hvorefter Mette, salig Peder Helts, blev tilfundet at betale Sonne Pedersen 8 sletdaler med rente efter obligationen siden skiftebrevets dato.

(51)

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, med opsættelse her af tinget 27/2 næst forleden da at have ladet i rette kalde Søren Lauridsen Dansken, rådmand her sst, og gav Sonne Pedersen ham til sag efter en obligation af salig Iver Jacobsen, fordum her i byen boende, udgivet, dateret 5/3 1659, på kapital 50 sletdaler efter registrering i stervboet efter salig Dorte Poulsdatter 6/2 1671, hvoraf Søren Dansken tilkommer 1/3 at betale. Søren Dansken svarede, at salig Dorte Poulsdatter over skifte efter salig Iver Jacobsen har ladet fordre alt, hvis hun efter ham kunne have at fordre, hvortil er gjort udsæt, og i rette lagde han et skiftebrev efter salig Iver Jacobsen 3/12 1660, hvori meldes, Dorte salig Peder Udsens i Kolding fordrede efter håndskrift og regnskab til sammen 227 sletdaler. hvori er indberegnet salig Iver Jacobsens håndskrift, dateret Kolding 7/3 1659, lydende på 10 sletdaler forløfte for jord i kirken til Elisabeth salig Niels Iversens, hvorefter Sonne Pedersen i rette lagde efterskrevne håndskrift, hvori Iver Jacobsen kendes at være skyldig hans medborger Peder Udsen her sst 50 sletdaler, som han har lånt ham til hans salig hustrus begravelse og lejersted, dateret 5/3 1659. derefter blev afsagt, så eftersom forskrevne i rette lagte håndskrift ej befindes at have været over skifte, og i skiftebrevets slutning meldes, at hvis nogen med retmæssig fordring kommer, som ej over skifte er gjort udsæt, for har arvingerne til at svare, hvorfor Søren Dansken som arvekøber blev tilfundet tredjeparten af håndskriften med 18 års rente til Sonne Pedersen at betale.

(52)

** Niels Madsen, borger og handelsmand her sst, havde til 6/3 næst forleden ladet i rette kalde Peder Tomasen, borger her sst, imod dom for 31 rigsdaler for adskillige afkøbte varer, som han blev tilfundet at betale.

10/4 1678.

** Matias Pedersen æskede dom i den sag, på borgmester Fausts vegne, kontra husfogden Johan Lemeyer, og i rette lagde en kontrakt imellem borgmester Faust og amtmanden Frederik Viereck. gik dom.

(53)

** Matias Pedersen på Iver Thulesens vegne gjorde 2.tilbud til Tomas felbereder den yngre, om han den udsæt, hos ham er gjort, for sin vurdering inden 3 uger vil med rede penge indløse, såvel som ejendommen, som og indførsel er gjort i, vil med rede penge indfri eller og det Iver Thulesen for ejendom inden 3 uger at være tilhørende.

** Mikkel Simonsen slagter solgte og skødte hans hus til Hans Tomasen Berg hans hustru og arvinger efter købebrev, dateret 9/4 næst forleden.

** Hans Tomasen Berg gjorde hans 3.æskning til Mette, Peder Helts, anlangende regnskab, og begærede at dannemænd derpå måtte kende, hvortil blev udnævnt efterskrevne 4 mænd.

** endnu æskede Hans Tomasen dom i den sag kontra Jep Kyd. Jep Kyd svarede, at Hans Tomasen af ham har bekommet en tønde tran for 10 sletdaler og erbød sig at betale de øvrige penge.

** varselsmænd afhjemlede at de på Jep Kyds vegne har varsel givet Poul Fidsen bøssemager. Poul Fidsen lovede at udflytte og formente reparation på huset blev ham godtgjort.

** varselsmænd afhjemlede at de på Sonne Pedersen rådmand hans vegne har varsel givet Jørgen Christoffersen, byens tjener, og i rette lagde Sonne Pedersen et skriftligt kundskab og var han af byfogden begærende, at Jørgen Bysvend måtte i byens fængsel i jern forvares til sagens uddrag på Sonne Pedersens omkostning og forsvar. byfogden befalede byens vægtere, at de skulle bringe ham i byfogdens hus, at han kan så blive bragt på sine tilbørlige steder.

** Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne lod læse og påskrive en rådstuedom af Kolding rådstue, udstedt 19/1 1677, kontra Matias Møller i Malt Mølle for Kolding, og begærede at byfogden derfor ville gøre udsæt hos Matias Møller.

** Hans Tomasen Berg, borger og handelsmand her sst, fik tingsvidne, at Mikkel Simonsen slagter, borger her sst, solgte fra sig sin hustru og arvinger og til Hans Tomasen hans kære hustru Maren Pedersdatter Helt deres børn og arvinger hans gård, han nu ibor, liggende her i Kolding på Rendbanen imellem Niels Andersen Bøgvads gård ved den østre og Jens Nielsen bådmands hus, som Niels Humlefører nu ibor, ved den vestre side, adelgaden ved den nørre og Kolding å ved den søndre ende.

(54)

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at han har ladet varsel give Jørgen Christoffersen, byens tjener, og han i rette lagde efterskrevne kundskab, at 30/3, som var hellig påskefests aften, hørte de, at Sonne Pedersen rådmand skældte Jørgen Christoffersen bysvend for en skælm, hvorimod denne bysvend svarede, den bekender jeg mig for, talte til Sonne Pedersen med mange andre usømmelige ord, hvorover Sonne Pedersen atter sagde, gik din vej din skælm og din tyvetrækker. og var Sonne Pedersen af byfogden begærende at Jørgen Bysvend måtte i byens fængsel i jern forvares til sagens uddrag på Sonne Pedersens omkostning og forsvar. byfogden befalede byens vægtere, at de skulle bringe ham i byfogdens hus, at han kan så blive bragt på sine tilbørlige steder.

** Matias Pedersen, borger her sst, på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne havde til 3/4 næst afvigt ladet i rette kalde KM husfoged Johan Lemeyer imod dom, eftersom han bemægtiger sig Humlegårds løkke, som borgmesteren med anden ladegårds jord af amtmanden har i forpagtning. derefter blev afsagt, så eftersom Johan Lemeyer ej har fremvist nogen kontrakt samme løkke at bruge, da vidste byfogden ej rettere heri at kende, end husfogden jo bør sig fra samme løkke at entholde og kvittere.

(55)

** Hans Tomasen Berg, borger her sst, med en opsættelse her af tinget 20/3 næst forleden havde da ladet i rette kalde Jep Pedersen Kyd, borger her sst, for 13 daler, som er for brunt klæde til en klædning med strømper, som han blev tilfundet at betale.

** Jep Pedersen Kyd, borger her sst, havde ladet i rette kalde Poul Fidsen bøssemager, eftersom Mette, salig Peder Kyds, og hendes søn Jep Kyd lovligt har ladet opsige Poul Fidsen af deres bod i Lusbygade, og som formenes at han ej deraf er flyttet og ej i rette tid boden har gjort ryddelig, har de KM byfoged at ombede han på rettens vegne hans gods vil lade udkaste, eftersom de boden agter at lade reparere. sagen opsat 8 dage.

17/4 1678.

(56)

** blev læst og påskrevet kopi af KM benådningsbrev under oversekretær Didrik Schultes hånd, at ham skal forundes sagefald konfiskationer.

** Terkild Hansen på de fattige husarmes vegne solgte og skødte til borgmester Faust de husarmes her sst deres øde byggested, her i Østergade beliggende, afgangne Hans Jensen Søholm tilforn tilhørende.

** Matias Pedersen på Iver Thulesens vegne i Skanderup gjorde tilbud 3.ting til Tomas Felbereder den yngre, om han det udsæt, hos ham er gjort, inden 3 uger med rede penge vil indløse, såvel ejendommen, som der er gjort indførsel i.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Pedersens vegne har varsel givet Morten Pedersen rådmand for tilbud, om han det gods, hos ham blev udsæt gjort efter en dom for resterende skatter, om han det efter vurdering for rede penge vil indløse. ingen mødte, sagen opsat 14 dage.

** Matias Pedersen æskede dom over Jacob Knude, som til 6.ugers dag har været opsat.

** Morten Christensen, borger her sst, på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Terkild Hansen, borger og de fattige husarmes forstander her sst, solgte og skødte fra de fattige husarme et deres øde byggested til borgmester Faust hans kære hustru Maria Elisabeth Jacobsdatter Bech og deres arvinger, beliggende her i Kolding i Østergade imellem borgmester Fausts egen gård, han nu ibor, ved den søndre og salig Jacob Bechs øde byggested ved den nørre side, adelgaden ved den vestre og den gade, som løber ned ved kongens have, ved den østre ende.

** Matias Pedersen, borger og byens kæmner her sst, havde til 6/3 næst forleden ladet i rette kalde Jacob Hansen Knude, borger her sst, for en processes omkostning, som han er tildømt at betale efter doms indhold her af tinget 27/9 1676, lydende i sin sentens, eftersom Jacob Knude beskyldes af Søren Dansken såvel som byens kæmner Matias Pedersen efter deres indlæg og irettesættelse at dømmes til Bremerholms fængsel, men som ingen gjort gerning bevises, men med provstens attest bevises, at Jacob Knude har været ham ulydig at møde i kirken, da vidste byfogden ej rettere herom at kende, end Jacob Knude bør at være straffældig til provsten 1 rigsdaler efter recessen. hvad angår Jacob Knudes uskikkelige liv og levned, da som det er første gang, han derfor anklages, da dersom han sig ej fra slig grove beklagelser fraholder, da at lide efter KM forordning, og derforuden at betale til byens kæmner denne sags billige anvendte bekostning, og bedrager sig samme bekostning 6 rigsdaler, som Jacob Knude blev tilfundet at betale inden 15 dage.

(57)

24/4 1678.

** Matias Pedersen æskede dom over Johan Iversen på borgmester Fausts vegne. Johan Iversen svarede, at borgmesteren har ham til Brusk herreds ting, som er hans værneting, at søge. gik dom.

** Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne lod oplyse en sortbrun hest, som i går er optaget i Jørgenskov løkke, om nogen den vedkender, er den at finde hos borgmester Faust.

** så og lod Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne advare om resterende folkeløn, at de den straks lader betale, såfremt de ikke vil betale dobbelt.

** lod og advare, om nogen vil have køer i Dyrehaven, har de dem hos Tomas Rasmussen.

** Matias Pedersen gjorde 2.tilbud til Morten Pedersen rådmand, om han det udsæt, hos han er gjort, vil for sin vurdering indløse med rede penge.

** endnu gjorde Matias Pedersen sit 4.ting for tilbud på Iver Thulesens vegne til Tomas Felbereder den yngre, om han det udsæt, som i hans bo er sket, vil indløse. han mødte ikke.

** Jesper Lauridsen smed, borger her sst, på salig Jørgen Boysens døtre Karen Jørgensdatter og Mette Jørgensdatter, som han er forordnet værge, for deres vegne solgte og skødte fra dem og deres arvinger deres salig forældres hus, her i Kolding i Søndergade beliggende til Anders Jørgensen hattemager hans hustru og arvinger.

** Anders Jørgensen hattemager, borger her sst, kendtes for sig sin hustru og arvinger skyldig at være Jesper Lauridsen smed, borger her sst, på salig Jørgen Boysens døtre Karen Jørgensdatter og Mette Jørgensdatter, som han er værge for, deres vegne 60 sletdaler deres mødrene arv, som de i deres fædrene hus var indført for, som Anders Jørgensen sig tilforhandlet har, for hvilke penge han pantsatte sit hus.

** Matias Pedersen, borger her sst, på Iver Thulesen i Skanderup hans vegne lod læse og påskrive efterskrevne udlægs forretning, at 7/3 1678 blev efter en bytingsdom gjort udlæg i Tomas Tomasen felbereder den yngres gård. derefter blev afsagt, eftersom Iver Thulesen af Skanderup har ladet Tomas Tomasen den yngre tilbyde det fra ham udvurderede gods og udsæt og i synderlighed den ejendom, som salig Rolluf Felbereder tilforn har iboet, da vidste byfogden ej anderledes heri at kende, end at Iver Thulesen samme ejendom og løsøre til fuldkommen ejendom bør at beholde, med mindre det inden to måneders forløb lovligt bliver indløst.

(58)

** Anders Jørgensen hattemager, borger her sst, fik tingsvidne, at Jesper Lauridsen smed, borger her sst, på afgangne salig Jørgen Boysen, fordum borger her sst, hans døtre Karen Jørgensdatter og Mette Jørgensdatter, som han er forordnet værge for, deres vegne solgte og skødte fra dem og deres arvinger et deres fædrene hus, liggende i Kolding i Søndergade imellem salig Anne Lauges gård ved den vestre og salig Mogens Eriksens bod ved den østre side, salig Annes salig Lauges gårdsrum ved den søndre og adelgaden ved den nørre ende og det til Anders Jørgensen hattemager hans kære hustru Karen Jensdatter og deres arvinger.

** Jesper Lauridsen smed, borger her sst, på afgangne salig Jørgen Boysen, fordum borger her sst, hans efterladte børn Karen Jørgensdatter og Mette Jørgensdatter, som han er forordnet værge for, deres vegne fik tingsvidne, at Anders Jørgensen hattemager, borger her sst, kendtes for sig sin hustru Karen Jensdatter og deres arvinger skyldig at være Jesper Lauridsen smed på Karen Jørgensdatter og Mette Jørgensdatter deres vegne 60 sletdaler, og derfor pantsatte hans hus, liggende her i Kolding i Søndergade imellem salig Anne Lauges gård ved den vestre og salig Mogens Eriksens bod og gårdsrum ved den østre side, adelgaden ved den nørre og salig Anne Lauges gårdsrum ved den søndre ende.

(59)

** Matias Pedersen, borger her sst, på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne havde til 27/3 næst afvigt ladet i rette kalde Johan Iversen, tjenende amtmanden på Koldinghus, imod dom, eftersom han med to af KM livgarde har ladet eksekvere på hans gård Stallerupgård for arbejdspenge 4 rigsdaler, som han dem, førend han rytterne måtte blive kvit, tillige med et eksekutions gebyr foruden hø, havre med øl og brændevin straks har måttet betale, alligevel han ej endnu ved, om han dem er pligtig at erlægge og aldrig af amtskriveren er krævet, hvorfor han formener, Johan Iversen bør erstatte ham for al eksekutions omkostning tid og pengespilde. derefter blev afsagt, eftersom borgmester Faust tiltaler Johan Iversen for ubillig pålagt eksekution på Stallerupgård at være eksekveret, hvilken eksekution Johan Iversen ej har benægtet, da vidste byfogden ej rettere heri at kende, end Johan Iversen bør borgmester Faust den aftvungne eksekutions gebyr igen at betale.

(60)

1/5 1678.

** Matias Pedersen gjorde sit 3.tilbud til Morten Pedersen rådmand, om han det hos ham udvurderede gods ville indløse. Morten Pedersen erbød sig at betale 8 rigsdaler til sagens uddrag.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Hans Tomasen Berg på Mette salig Peder Helts og Jep Pedersen Kyds vegne imod dom, og lod Jep Pedersen Kyd læse og påskrive et afkald, af Hans Tomasen udgivet, her af tinget 4/4 1677 til Mette, salig Peder Helts. dernæst i rette lagde en kvittering og kontrakt. sagen opsat 4 uger.

(61)

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Kirsten, Peder Langs, og hendes lovværge på Søren Hansen i Askov hans vegne imod dom for 32 sletdaler efter en håndskrift, udgivet af Peder Lauridsen Lang 16/2 1669, hvilken gæld hun blev tilfundet at betale.

** Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne lod læse og påskrive en opsættelse af Viborg landsting 10/4 næst afvigt anlangende og kontra slottets betjente at møde 22/5.

** Niels Andersen Bøgvad lod læse og påskrive en Viborg landstings stævning, dateret 5/7 1677, kontra borgmestre og råd, byfogden og Matias Pedersen.

** Jens Troelsen, dansk skolemester her sst, på Søren Hansen i Askov hans vegne havde ladet i rette kalde Kirsten, Peder Langs her sst, med hendes lovværge, og i rette lagde efterskrevne håndskrift, hvori Peder Lauridsen, borger og indvåner i Kolding, kendes sig skyldig at være Søren Hansen i Askov 32 sletdaler, dateret Kolding 16/2 1669, som Kirsten, salig Peder Langs, blev tilfundet at betale inden 15 dage, eller derefter lide nam og vurdering i hendes bo.

8/5 1678.

** Matias Pedersen æskede dom over Jep Lassen. blev påråbt, mødte ikke.

** Matias Pedersen, borger her sst, havde til 27/3 næst forleden ladet i rette kalde Jep Lassen felbereder imod dom for en sag, han imod Conrad Felbereder og Tomas Felbereder den yngre havde anfanget, og som Matias Pedersen samme sag på Jep Lassens vegne har procederet og omkostninger gjort, som han formente, at Jep Lassen bør at betale ham. derefter blev Jep Lassen tilfundet at betale hvis brevpenge, som efter brevenes formelding billig kan eragtes, og det formedelst han ikke sin klages angivelse beviste.

(62)

15/5 1678.

** Johan Iversen lod læse og påskrive en Viborg landstings stævning kontra borgmester Faust og interesserede, dateret 10/5 1678.

** endnu lod Johan Iversen læse og påskrive en Viborg landstings stævning kontra Jens Sørensen byfoged og borgmester Faust at møde i Viborg 22/5.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Bertram Pedersen, tingskriver i Anst herred, for hans bopæl i stor Anst imod vidnesbyrds påhør, og Tomas Rasmussen og Jørgen Ravn vidnede enhver for sig ved ed og oprakte fingre, at 1674 da lejren stod her, da var de med borgmester Fausts heste og vogn sønder ude og huggede de slidstænger, som ligger i borgmesterens øksnestald, hvilke er el, hassel og avnbøg, som ligger der endnu. ydermere vidnede Jørgen Ravn, at han var med borgmesterens folk i kornmarken og hugge de fire læs gærdsel, som blev lagt på borgmesterens øde plads ved hans gård, som siden blev synet der.

(63)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Søren Pedersen Hosekræmmers vegne har varsel givet Jep Slot imod vidnesbyrds påhør.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Pottemagers vegne har varsel givet Peder Felbereder imod dom, og i rette lagde Hans Pottemager et skriftligt indlæg.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Nielsen Bøgvads vegne har varsel givet Mogens Jespersen af Langeland i Rudkøbing imod vidnesbyrds påhør, og Niels Nielsen Bøgvad tilspurgte Jens Sørensen byfoged samt efterskrevne 4 mænd, om de den forretning, som de i hans gård på Mogens Jespersen af Langeland hans vegne forrettet har, her til tinge afvidnet og ved ed bekræftet, hvortil de svarede, at de bemeldte forretning har givet under deres hænder skriftligt.

** Hans Jensen pottemager, borger her sst, havde ladet i rette kalde Peder Christensen felbereder for et års resterende rente fra påske 1677 til påske 1678, som er 9 sletdaler, som han blev tilfundet at betale inden 15 dage.

22/5 1678.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Kirsten Hansdatter Randulf hendes vegne har varsel givet Gertrud Nisdatter med hendes lovværge imod dom for en rigsdaler, som hun til Kirsten Hansdatter skyldig er, som hun blev tilfundet at betale.

(64)

29/5 1678.

** Hans Tomasen Berg æskede endelig dom i den sag, som Mette, salig Peder Helts, og Jep Kyd har ladet ham for citere. Jep Pedersen Kyd og Mette, salig Peder Helts, blev påråbt. mødte ingen.

** Hans Tomasen Berg, borger og handelsmand her sst, æskede endelig dom i den sag som Mette, salig Peder Helts, og Jep Kyd har ladet ham for citere, og er samme sag af efterskrevne indhold, at 1/5 næst forleden lod Jep Pedersen Kyd læse og påskrive et afkald af Hans Tomasen her af tinget 4/4 1677, hvori han gav Mette, salig Peder Helts, afkald for alt hvis arvegods hun under hænder haft har, for hans kære hustru, hendes steddatter, Maren Pedersdatter Helt, som hende arveligt efter hendes salig far Peder Hansen Helt, fordum borger og handelsmand her i Kolding, og mor Magdalene Udsdatter var tilfaldet. dernæst i rette lagde Jep Kyd efterskrevne kvittering og kontrakt angående Maren Pedersdatters arv, og hun har ombedt hendes morbror Staffen Christensen, borger i Kolding, til vitterlighed at underskrive, dateret 9/11 1676. Maren Pedersdatter Helt Ude Bertelsen Staffen Christensen til vitterlighed. derefter blev afsagt, eftersom Jep Pedersen på sin mor og egne vegne har ladet tiltale Hans Tomasen anlangende nogen tvistige regnskaber, som den har imellem været, da efterdi nogen tid tilforn fire uvildige dannemænd har dem imellem likvideret, hvilken forretning byfogden sig ikke understod at frafalde men ved magt at kende.

(65)

5/6 1678.

** blev læst og påskrevet KM generalkommissariats missive anlangende hvem, der vil gøre nogen tilførsel til Landskrona af alle slags proviant, skulle være fri, både de og som de udskiber, for told, accise, konsumption, lastepenge og andet.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Morten Pedersen rådmands vegne har varsel givet Bodil Lauridsdatter her sst med hendes lovværge, og Johan Henriksen Ravn på Morten Pedersens vegne i rette lagde en indførsel i Bodil Lauridsdatters hus 5/5 1675, og var begærende vurdering derpå af uvildige dannemænd, som dertil måtte udnævnes.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Morten Pedersen rådmands vegne har varsel givet Mads Tønnesen, skrædder her sst, imod dom, og i rette lagde Johan Ravn på Morten Pedersens vegne en dom her af tinget 21/3 1677, hvilken dom blev fornyet.

(66)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Bertelsen i Eltang og Hans Mikkelsen i Viuf deres vegne har varsel givet Jens Nielsen, hospitalsforstander her sst, at svare imod dom, og i rette lagde et tingsvidne af Brusk herreds ting 4/5 næst afvigt og begærede dom, og som Jens Nielsen ikke var til stede, er sagen opsat 14 dage.

** Hans Bertelsen af Eltang og Hans Mikkelsen af Viuf havde ladet i rette kalde Jens Nielsen, hospitalsforstander og rådmand her sst, imod dom, for han på Brusk herreds ting meget uskikkeligt har overfuset dem, der de sad og betjente retten 20/4 næst afvigt, truet og undsagt og skældte dem for lømler og lovstude, hvilken skælden de ikke forstår andet end æren at være for nær, og formener Jens Nielsen bør sine ord at forklare og bevise eller derfor at lide og stå til rette, og i rette lagde efterskrevne tingsvidne af Brusk herreds ting 4/5 næst afvigt. Jens Troelsen på Jens Nielsens vegne mødte og begærede opsættelse, og som Jens Nielsen ikke var til stede, blev sagen opsat 14 dage.

(67)

** Johan Henriksen Ravn, borger her sst, på Morten Pedersen, rådmand sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Mads Tønnesen skrædder, borger her sst, imod dom, og i rette lagde efterskrevne dom her af tinget 21/3 1677, som han på Morten Pedersens vegne begærede at måtte blive fornyet, hvilken dom lyder, at Morten Pedersen, rådmand her sst, havde ladet i rette kalde Mads Tønnesen, skrædder her sst, for gæld efter hans efterskrevne obligation og håndskrift, dateret 18/3 1657, hvilken gæld Mads Skrædder blev tilfundet at betale. Mads Skrædder svarede at have regnskab imod. efter slig lejlighed blev forskrevne dom hermed fornyet.

** varselsmænd afhjemlede, at de på kirkeværgernes vegne har varsel givet efterskrevne, der iblandt Maren Matias Møllers, Maren Anders Knudsens, Anne Markors Laugesens, Mette Lorends Skomagers, Maren Mikkel Kocks, Kirsten Rasmus Vognmands, Karen Anders Hattemagers, Johanne Oluf Bødkers, Karen Mikkel Skoflikkers, Anne Peder Vævers, Mette Jep Lassens, Maren Morten Olufsens, Katrine Mads Buntmagers, og gav Bunde Markorsen dem til sag for stolepenge og anden gæld til kirken. sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på byfogdens vegne har varsel givet Hans Conradsen og Søren Smed, og gav Jens Sørensen byfoged dem til sag Hans Conradsen for sit skøde og breve at løse og Søren Smed for lejermålsbøder, som de blev tildømt at betale.

12/6 1678.

** den sag Bunde Markorsen kirkeværge anlangende stolepenge, som rester, er opsat til 6 ugers dag.

** KM regimentsskriver Knud Pedersen bød sig i rette imod det kald og varsel, som ham er givet fra slottets betjente på Koldinghus, nemlig forrige og itzige amtsskrivere. ingen mødte.

(68)

** Morten Pedersen rådmand lod læse og påskrive en indførsel i Bodil Lauridsdatters ejendom, og efterskrevne borgere fremkom og vidnede, at de har vurderet samme ejendom i klostret, som består af 3 1/2 fag hus helt brøstfældigt, for 80 sletdaler, og begærede Morten Pedersen dom på forskrevne ejendom at være ham for sin fordring for ejendom tilhørende.

** Morten Pedersen, rådmand her sst, havde ladet i rette kalde Bodil Lauridsdatter, salig Peder Simonsens her sst, med hendes lovværge, og Johan Henriksen Ravn, borger her sst, på Morten Pedersens vegne lod læse og påskrive efterskrevne indførsel i Bodil Lauridsdatters hus 4/5 1675, hvori Morten Pedersen er gjort indførsel for 50 sletdaler. vurderingsmænd vidnede, at de har vurderet samme hus for 80 sletdaler, og satte Morten Pedersen i rette, at som hans fordring i samme hus bedrager sig kapital, rente og omkostning 86 sletdaler, da bør det ham være følgagtig som ejendom. da vidstes ej rettere heri at kendes end jo forskrevne ejendom bør at være Morten Pedersen for ejendom tilhørende.

(69)

19/6 1678.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM og Kolding bys vegne har varsel givet Jacob Knude for dom, item Peder Mogensen og hans kone for deres klage at bevise og vedstå, og efterskrevne vidnede, at de den søndag 8 dage næst forleden, efter byfogdens befaling, var i hans hus og da stod Peder Mogensen og hans kone der og klagede over Jacob Knude, at han i hans hus havde slået hans kone på venstre side af hovedet, hvilket de synede og befandtes, at der var hul ovenfor tindingen, og blodet løb hende fluks både inden og uden på klæderne, og i lige måder beklagede Peder Mogensen sig, at samme aften kom Jacob Knude løbende efter ham og slog ham bag i hans hoved med en stok, og da befandtes et hul bag i hans hoved, og blodet løb ned ad klæderne på ham. Peder Mogensen og hans kone Bodil Sørensdatter vidnede enhver for sig, at Jacob Knude gjorde dem deres skade uden al skyld og brøde. sagen opsat 14 dage.

** Hans Bertelsen og Hans Mikkelsen æskede dom i den sag kontra Jens Nielsen hospitalsforstander og lod læse og påskrive en opsættelse her af tinget 5/5 næst forleden. Jens Troelsen mødte på Jens Nielsens vegne og i rette lagde dennes bestallingsbrev samt efterskrevne indlæg, at han formoder ikke at byfogden over hospitalsforstanderen i Kolding hospital har at dømme, eftersom KM brev indeholder ham at svare amtmanden, så når han bliver henvist til anden ret, skal han gerne svare dertil som en ærlig mand.

(70)

26/6 1678.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasen Berg hans vegne har varsel givet Jep Pedersen Kyd samt hans mor Mette, salig Peder Helts, med hendes lovværge her sst imod dom, og i rette lagde Hans Tomasen en likvidation under fire dannemænd og borgere her sst, dateret 12/4 1678, og en dom her af tinget 29/5 næst forleden, og satte Hans Tomasen i rette og formente, at Mette, salig Peder Helts, og Jep Pedersen Kyd bør at betale 26 daler efter de fire mænds afsigt. ingen mødte, sagen opsat 14 dage.

** Niels Andersen Bøgvad på Tomas Pedersen Brus hans vegne bød sig i rette, om nogen var, som gav ham noget til sag. varsel fra Christen Pedersen i Lilballe. ingen mødte.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Tomas Brus her sst hans vegne har varsel givet Peder Pedersen Bredal her sst, og gav Niels Andersen Bøgvad på Tomas Bruses vegne Peder Bredal til sag for hvis unyttige ord, han imod ham haft har, idet han sagde, at han ikke havde handlet med Christen Pedersen i Lilballe hans hustru, som han havde under kur, som det sig burde.

3/7 1678.

** Jacob Jacobsen, amtmanden på Koldinghus hans tjener, lod læse og påskrive en opsættelse af Viborg landsting 24/5 næst forleden kontra borgmester Faust at møde 9/10 næst kommende.

** i lige måder lod Jacob Jacobsen på Johan Iversen, amtmandens fuldmægtig på Koldinghus, hans vegne lod læse og påskrive en opsættelse af Viborg landsting 24/5 næst forleden kontra Jens Sørensen byfoged og borgmester Rudolf.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mette, salig Peder Helts, og hendes søn Jep Pedersen Kyd deres vegne har varsel givet Hans Tomasen Berg, borger her sst, og i rette lagde deres indlæg. sagen opsat i 8 dage.

(71)

** Hans Mikkelsen i Viuf på egne og Hans Bertelsen i Eltang hans vegne lod læse og påskrive en opsættelse her af tinget 5/6 næst forleden og æskede dom.

** Søren Jensen Lund, formynder for Karen Tomasdatter, salig Tomas Mortensens, forrige rådmand her sst, hendes vegne lod efterskrevne gods opbyde til fals, om nogen det ville købe, der iblandt en beslået kiste med Kirsten Poulsdatters navn på samt hendes salig fars silkekjole, samt om nogen gården ville købe eller leje.

** Matias Pedersen æskede dom i den sag kontra Jacob Knude anlangende det slagsmål på Peder Mogensen og hans kone. fremdeles opsat 14 dage, eftersom Jacob Knude ej mødte.

** Hans Mikkelsen i Viuf på egne og Hans Bertelsen i Eltang hans vegne med opsættelse her af tinget 5/6 næst forleden da at have ladet i rette kalde Jens Nielsen, rådmand og hospitalsforstander her sst, imod dom, for han på Brusk herreds ting meget uskikkeligt har overfuset dem, der de sad og betjente retten 20/4 næst afvigt, truet og undsagt og skældte dem for lømler og lovstude, hvilken skælden de ikke forstår andet end æren at være for nær og formener, Jens Nielsen bør sine ord at forklare og bevise eller derfor at lide og stå til rette, og i rette lagde efterskrevne tingsvidne af Brusk herreds ting 4/5 næst afvigt, hvorefter blev afsagt, eftersom Hans Bertelsen i Eltang og Hans Mikkelsen i Viuf tiltaler Jens Nielsen, hospitalsforstander her sst, for nogle ord, han på Brusk herredsting skulle have dem tilsagt, for hvilke ord de ham angriber og formener, at skulle være æren angående, Jens Nielsen derimod svarer, at forskrevne tingsvidne ikke er så lovligt ved varsel forhvervet, da turde byfogden ej anderledes understå sig heri at kende, end henfandt sagen til hans overdommeres påkendelse.

(72)

10/7 1678.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jep Pedersen, tjenende i Vranderup, hans vegne har varsel givet Sonne Pedersen, rådmand her sst, imod dom for hans resterende løn, 8 sletdaler. på Sonne Pedersens begæring blev sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på mester Tomas Brus bartskær hans vegne har varsel givet Christen Pedersen i Lilballe imod dom for bartskærløn og medikamenter for hans hustru, som han havde kureret, 6 rigsdaler. ingen mødte, sagen opsat 8 dage.

** Hans Tomasen Berg æskede dom i den sag kontra Mette, salig Peder Helts, og Jep Kyd. Daniel Kobbersmed mødte på Mette, salig Peder Helts, og Jep Kyds vegne og begærede dom efter deres irettesættelse, som hænger af samme sag.

** Jens Troelsen på Søren Lunds vegne lod på Karen Tomasdatters vegne efterskrevne gods for sin vurdering til købs opbyde, om nogen det vil købe, hvilket hende alt sammen efter hendes salig far er tilfaldet.

(73)

** Hans Tomasen Berg, borger og handelsmand her sst, havde til 26/6 næst forleden ladet i rette kalde Mette, salig Peder Helts, samt hendes søn Jep Pedersen Kyd, og i rette lagde Hans Tomasen efterskrevne likvidation af fire dannemænd, som har efterseet et regnskabs iring, som Hans Tomasen og Jep Pedersen Kyd på sin mor Mette Peder Helts vegne har imod hverandre, og da tilkommer Hans Tomasen at have til fordring hos Mette, salig Peder Helts, 26 daler. så og i rette lagde en dom her af tinget 29/5 næst forleden, lydende i sin sentens, derefter blev afsagt, eftersom Jep Pedersen på sin mor og egne vegne har ladet tiltale Hans Tomasen anlangende nogen tvistige regnskaber, som dem har imellem været, da efterdi nogen tid tilforn fire uvildige dannemænd har dem imellem likvideret, hvilken forretning byfogden sig ikke understod at frafalde men ved magt at kende. og nu blev afsagt, da eftersom Hans Tomasen Berg tiltaler Mette, salig Peder Helts, og hendes søn Jep Pedersen Kyd for 26 daler, som af fire dannemænd er gjort overslag på og allerede her til tinget gået dom om samme afsigt, hvilken dom ej kan fragås anderledes, end jo Matte, salig Peder Helts, og hendes søn Jep Pedersen Kyd forskrevne sum bør at betale.

** Daniel Nielsen kobbersmed på Mette, salig Peder Helts, og Jep Pedersen Kyd her sst deres vegne havde ladet i rette kalde Hans Tomasen Berg, borger og handelsmand her sst, og i rette lagde Jep Kyds sit efterskrevne indlæg angående regnskab for 10 sletdaler for Niels Bøgvads sag, Mette, salig Peder Helts, skulle ham betale, item om Hans Tomasen ikke bør at forskaffe hans mor hendes pudevår, som hans hustru for ni år siden til hendes bryllup har lånt. derefter blev afsagt, for det første angående den proces, Hans Tomasen skal have haft kontra Niels Andersen Bøgvad, hvori Mette, salig Peder Helts, og Jep Kyd var interesseret i, da vidste byfogden ikke anderledes herom at kende, end jo Hans Tomasen bør at gøre forklaring for fornævnte bekostning 10 sletdaler. belangende de pudevår tilfindes Hans Tomasen dem lige så gode fra sig at levere, som han dem annammet har.

(74)

17/7 1678.

** Bunde Markorsen æskede dom på kirkens vegne over dem, som for kirkens penge er søgt. ingen mødte.

** Matias Pedersen æskede dom kontra Jacob Knude. ingen mødte, sagen fremdeles opsat 14 dage.

** Niels Andersen Bøgvad på Tomas Brus bartskærs vegne æskede dom i den sag kontra Christen Pedersen af Lilballe, og i rette lagde Niels Andersen Bøgvad på Tomas Bruses vegne en specifikation på hvis medikamenter, som havde til Christen Pedersens kones arm havde brugt.

** Søren Lund på sin myndling Karen Tomasdatters vegne lod efterskrevne gods opbyde, om nogen det vil købe, og om nogen gården på Rendbanen enten vil købe eller leje.

** Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, på mester Tomas Peder Brus, kirurg her sst, hans vegne havde til 16/7 næst forleden ladet i rette kalde Christen Pedersen i Lilballe imod dom for bartskær løn og medikamenter for hans hustru, han har kureret 6 rigsdaler, og nu i rette lagde efterskrevne specifikation på hvis medikamenter, som han til Christen Pedersens kones arm har købt og brugt. derefter blev afsagt, såsom Christen Pedersen af Lilballe har været påråbt, og ej han eller nogen på hans vegne herimod mødte at svare, da understod byfogden sig ikke på en udenbys mand uden andet bevis at dømme, men henfandt sagen til Christen Pedersens rette værneting.

(76)

** Bunde Markorsen, borger her sst kirkeværge, på kirkens vegne havde til 5/6 næst forleden ladet efterskrevne i rette kalde for stolestade penge og andet, som de til kirken er skyldig, der iblandt Mette Matias Møllers, Maren Anders Knudsens, Anne Markors Laugesens, Mette Lorends Skomagers, Gertrud Las Bonums for hendes søns begravelse og klokker, Maren Mikkel Kocks, Karen Anders Hattemagers, Johanne Oluf Bødkers, Karen Mikkel Skoflikkers, Anne Peder Vævers, Dorte Rollufs, Maren Morten Olufsens, Cathrine Mads Buntmagers, hvilken gæld de blev tilfundet at betale.

24/7 1678.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på Jep Pedersen i Vranderup hans vegne æskede dom i den sag kontra Sonne Pedersen. på hans begæring blev sagen opsat 4 uger.

** Niels Andersen Bøgvad lod læse og påskrive en opsættelse af Viborg landsting 8/5 1678.

** Søren Jensen Lund, borger og handelsmand her sst, på Karen Tomasdatter, som han er værge for, hendes vegne fik tingsvidne, at han opbød efterskrevne gods, som bemeldte pige efter hendes salig far Tomas Mortensen rådmand er tilfaldet efter skiftebrevs formelding 11/4 næst forleden, om nogen det for sin vurdering ville købe.

(77)

31/7 1678.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Junghans hans vegne har varsel givet Niels Andersen Bøgvad her sst, og i rette lagde Morten Christensen på Hans Junghanses vegne en obligation under Niels Andersen Bøgvads hånd, dateret 1/10 1676. sagen opsat 14 dage.

** Matias Pedersen æskede dom imod Jacob Knude i den sag, som til i dag er opsat. Jacob Knude blev tilfundet at bøde efter loven, eftersom sagen har været i 6 ugers opsættelse.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Peder Bertelsen imod 1.ting for dele, og gav Matias Pedersen Peder Bertelsen til sag efter en landsdommeres dom af dato 10/4 næst forleden for 26 rigsdalers kapital samt 19 rigsdaler rente og omkostning, og var derfor 1.ting for dele begærende. herimod mødte Peder Bertelsen og tilbød borgmester Fausts fuldmægtig 45 rigsdaler, som han ikke ville annamme. byfogden gav til afsked, og eftersom Matias Pedersen ikke vil annamme pengene, som nu er frembudt for retten, da beror sagen til i dag 8 dage.

** Rudolf Faust borgmester havde ladet i rette kalde Peder Bertelsen imod 1.ting for dele, og gav Matias Pedersen Peder Bertelsen til sag efter en landsdommeres dom af dato 10/4 næst forleden for 26 rigsdalers kapital samt 19 rigsdaler rente og omkostning, og var derfor 1.ting for dele begærende. herimod mødte Peder Bertelsen og tilbød borgmester Fausts fuldmægtig 45 rigsdaler, som han ikke ville annamme. byfogden gav til afsked og eftersom Matias Pedersen ikke vil annamme pengene, som nu er frembudt for retten, da beror sagen til i dag 8 dage.

(78)

** Morten Pedersen, kæmner og borger her sst, på KM og Kolding bys vegne havde til 19/6 næst forleden ladet i rette kalde Jacob Hansen Knude, borger her sst, imod dom, og efterskrevne vidnede, at de den søndag 8 dage næst forleden, efter byfogdens befaling, var i hans hus, og da stod Peder Mogensen og hans kone der og klagede over Jacob Knude, at han i hans hus havde slået hans kone på venstre side af hovedet, hvilket de synede og befandtes, at der var hul ovenfor tindingen, og blodet løb hende fluks både inden og uden på klæderne, og i lige måder beklagede Peder Mogensen sig, at samme aften kom Jacob Knude løbende efter ham og slog ham bag i hans hoved med en stok, og da befandtes et hul bag i hans hoved, og blodet løb ned ad klæderne på ham. Jacob Knude blev tilfundet at bøde efter loven, eftersom sagen har været i 6 ugers opsættelse, og han ej er mødt med nogen befrielse eller svar.

(79)

7/8 1678.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Peder Bertelsen imod dele, og i rette lagde Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne en dom af Viborg landsting 12/4 samt en skriftlig forklaring, og var Matias Pedersen 1.ting begærende. Peder Bertelsen mødte og tilbød med rede penge her for retten at betale, hvortil Matias Pedersen svarede, at Peder Bertelsen kan levere pengene, som han har annammet dem. byfogden svarede, at hvor Peder Bertelsen har lånt pengene, der kan han levere dem, og stedte 1.ting.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Peder Sørensen Svenske af Middelfart hans vegne har varsel givet Søren Jensen Lund her sst imod dom, og Peder Hansen på Peder Sørensen Svenskes vegne i rette lagde magistratens dom af Fredericia, dateret 4/10 1677. sagen blev opsat i 14 dage.

(80)

** indførsel af efterskrevne landstingsdoms sentens, som borgmester Fausts fuldmægtig Matias Pedersen i rette lagde, hvori Peder Bertelsen er tildømt at betale sin obligation 26 rigsdaler.

** indførsel af borgmesterens i rette lagde efterskrevne forklaring, at som Peder Bertelsen ej har efterlevet bemeldte dom og kapital, rente og omkostning har betalt, da tager han 1.ting til dele over Peder Bertelsen.

** Peder Hansen, sitzhaftig i Gelbjerg gård i Fyn, på Peder Sørensen Svenske, skipper og indvåner i Middelfart, hans vegne havde ladet varsel give Søren Jensen Lund, borger og handelsmand her sst, imod dom, for han for Fredericia om helligdagen i Peder Svenskes fraværelse har ladet indføre en del købmands gods i hans skude, før det blev fortoldet, hvorover bemeldte varer tillige med hans skude blev konfiskeret, og derfor betalt med rede penge 107 daler, sætter derfor i rette, om Søren Lund ikke bør igen at betale omrørte 107 daler, samt 50 sletdaler fragt af hans skude efter deres oprettede kontrakt. videre fremlagde Peder Hansen efterskrevne rådstuevidne af Fredericia rådstue 4/10 1677. på begæring blev sagen opsat 14 dage.

(83)

14/8 1678.

** blev læst og påskrevet KM forordning om kop, kvæg og rentepenge skat over al Danmark.

** Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne lod læse og påskrive en dom af Viborg landsting 12/4 næst forleden kontra Peder Bertelsen, og i rette lagde borgmester Fausts efterskrevne begæring, at eftersom Peder Bertelsen ej endnu har betalt ham efter landsdommernes dom, nemlig 55 rigsdaler kapital, rente og omkostning, uden han til tinge har frembudt 45 rigsdaler, da tager borgmester Faust i dag hans 2.ting til dele. ingen mødte, blev stedt 2.ting for dele over Peder Bertelsen.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersen rådmand hans vegne har varsel givet borgmester Faust, og i rette lagde Sonne Pedersen og lod læse og påskrive en dom af Viborg landsting 26/4 1677. på begæring blev sagen opsat 8 dage.

(84)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Laurids Iversen af Odense hans vegne har varsel givet på Knud Pedersens vegne af Nyborg Søren Lauridsen Dansken, rådmand her sst, mod dom, disligeste Knud Nielsen, købhandler her sst, mod dom, og Laurids Iversen i rette lagde et skriftligt indlæg samt skiftebrevet efter afgangne Peder Knudsen af dato 6/5 1661. sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Knud Nielsens vegne har varsel givet Laurids Iversen på sin principals vegne at svare imod hvis, han har Laurids Iversen til at tale, og lod Morten Christensen på Knud Nielsens vegne læse et afkald af dato 13/6 1666.

** efter oven indførte kald og varsel i rette lagde Laurids Iversen hans indlæg kontra Søren Lauridsen Dansken. Søren Lauridsen Dansken mødte i rette og svarede, at han har overleveret til Laurids Iversen ekstrakter af Peder Knudsens såvel som efter hans kone passerede skiftebreve, såvel som også efter Søren Hår, og vil være overbødig at gøre rede og regnskab. sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de varsel gav Jørgen Andersen byskriver imod syns afsigelse og vidners påhør at svare Johan Henriksen Ravn på Maren salig Conrad Smeds vegne, og synsmænd vidnede, at de i dag 8 dage har været på et syn i Jørgen Andersens have, og da så de, at der er en rende i jorden i Jørgen Andersens have ved Maren Conrad Smeds staldende, som går ned til Kattesund, men om samme rende er på hendes eller Jørgen Andersens grund, vidste de ikke., hvorefter efterskrevne, som mindes op til 50 år, vidnede om samme rende.

(85)

** Laurids Iversen, borger og indvåner i Odense, med fuldmagt af Knud Pedersen, købhandlersvend i Nyborg, og på hans vegne havde ladet i rette kalde Knud Nielsen, købhandler, borger og handelsmand her sst, imod dom. da såsom befindes Knud Nielsens salig far Niels Pedersen, rådmand her i Kolding, af borgmestre og råd har være tilforordnet at være værge for bemeldte Knud Pedersens fædrene og mødrene arv efter skifteforhandling, dateret Kolding 6/5 1661, da er hans tiltale til Knud Nielsen for tilstående gæld en bod norden hovedgården med mere, som bør gøre regnskab for. derhos i rette lagde Laurids Iversen et skiftebrev efter salig Peder Knudsen, fordum borger her sst, og efter hans salig hustru Maren Sørensdatter imellem deres efterladte søn Knud Pedersen, og eftersom hans farbror Hartvig Knudsen ej er bosiddende, så barnets værgemål ham kunne betroes, er af borgmester og råd samtykket og tilforordet barnets salig fars farbror Niels Pedersen rådmand barnets værgemål at påtage. og er Laurids Iversens efterskrevne fuldmagt lydende, at Knud Pedersen, barnfødt i Kolding, og nu tjenende Hans Widt handelsmand i Nyborg, giver Laurids Iversen fuldmagt til at søge hans tilfaldne arveparter efter hans salig mors far afgangne Søren Jørgensen Hår, fordum rådmand i Kolding, samt fædrene og mødrene. derimod blev i rette lagt Knud Nielsens efterskrevne svar, at han kun er en arving efter hans salig far, og hans bror Jens Nielsen er fuld bror og arving lige ved ham og er udenlands, da formenes ingen dom over ham bør stedes men hans bror bør lige såvel som ham dertil svare. sagen blev opsat 8 dage.

(86)

** indførsel af efterskrevne af Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne i rette lagte landstings doms sentens, hvori Peder Bertelsen er tilfundet sin obligation, lydende på 26 rigsdaler, at indfri.

(87)

** indførsel af Laurids Iversen kontra Søren Lauridsen Dansken efterskrevne i rette lagte indlæg på hans principal Knud Pedersen, tjenende i Nyborg, hans vegne, eftersom Søren Dansken af borgmestre og råd her sst var forordnet at være værge for hvis arv, Knud Pedersen efter hans salig mors far afgangne Søren Jørgensen Hår, fordum rådmand i Kolding, med rette kan være tilfaldet, så formener han, at Søren Dansken bør tilbørlig rigtig rede og regnskab at fremvise for retten.

21/8 1678.

** Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne lod læse og påskrive en dom af Viborg landsting 12/4 næst forleden, og i rette lagde borgmester Fausts efterskrevne begæring, hvorefter han var 3.ting for dele over Peder Bertelsen begærende, og dommeren stedte 3.ting for dele over ham.

** Laurids Iversen af Odense på sin principal Knud Pedersens vegne æskede dom i de sager kontra Knud Nielsen og Søren Lauridsen Dansken rådmand. Matias Pedersen, borger her sst, på Knud Nielsens vegne i rette lagde hans skriftlige indlæg samt et tingsvidne her af tinget 3/7 1662 og et skøde her af tinget, udstedt 3/7 1662, på to boder, hvorefter blev afsagt, eftersom bevises, det Søren Dansken er leveret et skiftebrev om samme værgemål, hvilket han ikke benægter, dog al den stund Knud Pedersen sig ej beviser nogen skade at have lidt, bør Knud Nielsen for denne tiltale kvit at være.

(88)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Søren Danskens vegne har varsel givet Iver Lauridsen af Odense imod saggivelse, og i rette lagde Søren Dansken et skriftligt indlæg. efter begæring er sagen opsat 8 dage.

** Peder Hansen af Gelbjerg gård i Fyn på Peder Sørensen Svenske i Middelfart hans vegne æskede dom i den sag kontra Søren Lund her sst, og fremlagde en attest, som blev læst og påskrevet. herimod Matias Pedersen på Søren Lunds vegne i rette lagde et indlæg. sagen opsat 4 uger.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersens vegne har varsel givet David Fentz her sst imod syns afsigt at svare, og efterskrevne vidnede, at de efter Sonne Pedersens begæring var hos David Fentz og berettede, at Sonne Pedersen formener, at hans hysken og mødding var på hans grund til skade og fortræd, da svarede David Fentz dem, at han måtte sætte hans urenlighed på hans eget, hvor han ville, men dersom det ikke skulle koste for meget, da ville han vel Sonne Pedersen til villighed lade det bortføre. sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersens vegne har varsel givet Johan Ravn imod spørgsmål at svare, og tilspurgte Sonne Pedersen Johan Ravn og begærede, at han for sig ville forklare ham hvis, han i svar på hans beskikkelse har underskrevet, som melder iblandt andet om det umanerlige udbytte, hvortil han svarede, at når de andre, som før ham har underskrevet, havde det forklaret, ville han også, og begærede Sonne Pedersen, at de i dag 8 dage indkaldte måtte fremkomme det at forklare. derhos i rette lagde Sonne Pedersen en dom, dateret Viborg landsting 26/4 1677, så og en akkord med de Vonsild mænd, dateret 3/6 1678, og begærede Sonne Pedersen, om de det samme ville indgå, nemlig de indstævnede, og give ham så meget for den gødning, som ligger i hans gård, som fornævnte mænd efter kontraktens formelding tilbyder, og som Sonne Pedersen ej deres svar har kunnet erlange, formener han at gøre sig det så nyttigt, nemlig til andre det at forhandle.

(89)

** Morten Christensen på Jep Pedersen af Vranderup hans vegne æskede dom i den sag, som i 6 uger har været opsat, kontra Sonne Pedersen. Sonne Pedersen svarede, at når fornævnte person igen leverer ham hvis, han har ham i hænde leveret, skal han også få sin løn.

** varselsmænd afhjemlede, at de gav Jørgen Andersen byskriver varsel at svare Johan Henriksen Ravn på Maren salig Conrad Smeds vegne imod dom, og i rette lagde Johan Ravn et tingsvidne her af tinget 14/8 sidst afvigt og hans skriftlige indlæg. herimod fremæskede Jørgen Andersen, at Johan Ravn bør at fremvise hvad adkomst, hun har til at bemægtige sig den rettighed ved den rende i hans have. sagen opsat til i dag 14 dage.

** indførsel af Johan Ravns efterskrevne indlæg, at han som sin kærestes mors lovværge på hendes vegne formener, fornævnte Jørgen Andersen selv, som sigter, bør efter Christian den 4.reces at bevise, samme vandløb og rende af hans mors gård ham at være på hans grund for nær og til skade.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på Jep Pedersen, tjenende i Vranderup, hans vegne havde til 10/7 ladet i rette kalde Sonne Pedersen, rådmand her sst, imod dom for hans resterende løn. Sonne Pedersen mødte og svarede, at når fornævnte person igen leverer ham hvis, han ham har i hænde leveret, skal han også få sin løn. derefter blev afsagt, at eftersom Sonne Pedersen ej benægter samme hans løn men beråber sig på, samme tjenestekarl noget at have leveret i hænde, dog det ej navngives, da vidste byfogden ej rettere heri at kende, end Sonne Pedersen pligtig er at betale Jep Pedersen sin fortjente løn.

(90)

** Laurids Iversen, borger og indvåner i Odense i Fyn, på Knud Pedersen, købhandlersvend i Nyborg, hans vegne havde til 14/8 næst afvigt ladet i rette kalde Knud Nielsen, borger og købhandler her sst, imod dom anlangende rede og regnskab forsvarligt at fremvise efter skiftebrevs udvisning af dato 6/5 1661 Knud Pedersens fædrene og mødrene arv angående, og Laurids Iversen i rette lagde efterskrevne indlæg, at eftersom Knud Nielsens salig far Niels Pedersen, fordum rådmand her i Kolding, har været forordnet at være værge for Knud Pedersens fædrene og mødrene arv, da er hans tiltale til Knud Nielsen for tilstående gæld samt en bod, næst norden op til boden, beløber tilsammen 1019 sletdaler, sætter i rette og formener, at Knud Nielsen af Jens Sørensen Stensgård, KM byfoged i Kolding, bliver tilkendt forskrevne 1019 sletdaler straks med rede penge at betale. så og i rette lagde Laurids Iversen efterskrevne skiftebrev af dato 6/5 1661 efter salig Peder Knudsen, forrige borger i Kolding, og efter hans salig hustru Maren Sørensdatter imellem deres efterladte søn Knud Pedersen, og eftersom hans farbror Hartvig Knudsen ej er bosiddende, så barnets værgemål ham kunne betroes, er af borgmester og råd samtykket og tilforordet barnets salig fars farbror Niels Pedersen rådmand barnets værgemål at påtage og dertil svare. derimod blev i rette lagt Knud Nielsens efterskrevne svar, at han kun er en arving efter hans salig far, og hans bror Jens Nielsen er fuld bror og arving lige ved ham og er udenlands, da formenes ingen dom over ham bør stedes, men hans bror bør lige såvel som ham dertil svare. derefter er for retten afsagt, eftersom bevises, det Søren Dansken er leveret et skiftebrev om samme værgemål, hvilket han ikke benægter, dog al den stund Knud Pedersen sig ej beviser nogen skade at have lidt, bør Knud Nielsen for denne tiltale kvit at være.

(93)

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til 14/8 næst forleden ladet i rette kalde borgmestrene, en del af rådmændene og nogle af borgerne her sst, og i rette lagde Sonne Pedersen efterskrevne dom af Viborg landsting 26/4 1677, at endog det af tingsvidne sees, at det i Kolding har været en gammel brug, at borgerne ikke deres møg til fremmede måtte afstå, ikke dismidlertid efterdi det ikke bevises, at sådant har været så kundbar, at alle borgere derom kunne være vidende, da sees ikke heri nogen af parternes ulempe i denne sag, men såsom i rette lægges en vedtægt, at når borgere vil give så meget derfor som udenbys mænd, bør det herefter ved den gjorte vedtægt at blive. derhos i rette lagde Sonne Pedersen hans skriftlige beskikkelse, at eftersom bydes ham af udenbys mænd for hvis gødning eller møg, han i hans gård har beliggende, 24 læs bøgeved, 30 læs tørv to læs hø og to læs rug eller byghalm, så vil han gerne fornemme hos Rudolf Faust og Baldser Nielsen borgmestre med flere, som samme vedtægt har konfirmeret, om de for bemeldte møg vil give det, andre har budt, dateret 29/6 1678, og derpå fandtes skrevet efterskrevne svar, at de vil give ham 2 skilling læsset. derefter blev afsagt, eftersom Sonne Pedersen tiltaler borgmestre og en del borgere anlangende hans skriftlige begæring og derpå deres svar, Sonne Pedersen begærer forklaring over nogle bogstaver i deres svar findes, og som ingen er mødt det at forklare, da vidste byfogden ej på den post at kende, førend det bliver forklaret, anlangende den gødning eller møg, som han i sin gård har beliggende, derom tilforn til Viborg landsting er påkendt og dom ganget, hvilken dom Sonne Pedersen vel ved sig efter at rette eller den på behørige steder at påtale.

(94)

** Matias Pedersen kæmner lod advare at hvem, som ikke har angivet deres kop og kvægskat, at de det straks under deres hænder indleverer.

(95)

** indførsel af efterskrevne af Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne i rette lagde landstingsdom som følger, at Peder Bertelsen bliver tilfundet at betale 26 rigsdaler efter hans udgivne obligation. hvad sig angår borgmester Fausts tiltale, formedelst Morten Pedersen har huset Peder Bertelsen, da eftersom hverken rømningsdom eller dele er ganget over Peder Bertelsen, da bør Morten Pedersen for den tiltale fri at være.

28/8 1678.

** Matias Pedersen på borgmester Rudolf Fausts vegne havde ladet varsel give Peder Bertelsen imod deles beskrivelse, eftersom han 3 tingdage næst efter hinanden er forfulgt med dele for kapital, rente og omkostning efter en landsdommers dom af dato 12/4 næst forleden. byfogden udnævnte efterskrevne 6 høringer, som enhver for sig afsagde delen, at eftersom i dag er 4.ting og ikke sees, at Peder Bertelsen har indfriet landsdommernes dom, så vidste de sig ikke ham at befri for delemål.

(96)

** Laurids Iversen af Odense fuldmægtig på Knud Pedersen af Nyborg hans vegne lod læse og påskrive et indlæg samt en dom her af tinget 21/8 næst forleden samt et skiftebrev af dato 6/5 1661. Søren Dansken i rette lagde sit regnskabs forklaring over begge skiftebrevene. sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Johan Henriksen Ravn og Rasmus Jochimsen Buchholt for at være ud af de 6 høringer delemål her i dag at afsige, og eftersom de ikke de ej er mødt, formente Matias Pedersen, at de bør derfor at bøde for ulydighed. sagen opsat 8 dage.

** Matias Pedersen, borger her sst, på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne fik tingsvidne, at han havde ladet varsel give Peder Bertelsen imod deles beskrivelse, eftersom Peder Bertelsen tre tingdage næst efter hinanden er forfulgt med dele for kapital, rente og omkostning efter landsdommeres dom af Viborg landsting 12/4, hvori Peder Bertelsen bliver tilfundet at betale 26 rigsdaler efter hans udgivne obligation. hvad sig angår borgmester Fausts tiltale, formedelst Morten Pedersen har huset Peder Bertelsen, da eftersom hverken rømningsdom eller dele er ganget over Peder Bertelsen, da bør Morten Pedersen for den tiltale fri at være. og begærede Matias Pedersen at byfogden nu for retten ville opnævne 6 høringer, som i dag til 4.ting delemål lovligt kunne afsige over Peder Bertelsen, og blev for dem af tingbogen oplæst efterskrevne første andet og tredje ting for dele over Peder Bertelsen, og byfogden forelagde de seks høringer at gøre deres afsigt enten til eller fra, og efterskrevne høringer for retten stående enhver for sig afsagde, eftersom til i dag er 4.ting og ikke sees at Peder Bertelsen har indfriet landsdommeres dom, så vidste de ikke ham at befri for delemål.

(98)

4/9 1678.

** Laurids Iversen af Odense på sin principal Knud Pedersens vegne æskede dom kontra Søren Lauridsen Dansken, rådmand her sst. herimod mødte Søren Dansken rådmand og i rette lagde hans svar og et tingsvidne her af tinget 24/8 1664 samt to skiftebreve.

** Matias Pedersen æskede dom over Rasmus Buchholt og Johan Ravn anlangende bøder for ulydighed. Rasmus Buchholt blev tildømt at bøde for ulydighed, Johan Ravn formedelst lovligt forfald blev frikendt.

** varselsmænd afhjemlede, at de på mester Tomases vegne har varsel givet Peder Mogensen for dom for 3 sletdaler badskærløn for ham og hans hustru, han har kureret, som Peder Mogensen blev tilfundet at betale.

** Niels Andersen Bøgvad på Maren, salig Conrad Smeds, æskede dom kontra Jørgen Andersen byskriver og lod læse og påskrive to skøder, dateret Kolding byting 4/8 1619 og 16/9 1648, begge på Maren Conrads gård her sst. på begæring blev sagen opsat til 6.ugers dag.

** Laurids Iversen, borger og indvåner i Odense, fuldmægtig på Knud Pedersen, købhandlersvend i Nyborg, hans vegne havde til 14/8 næst forleden ladet i rette kalde Søren Lauridsen Dansken, rådmand her i staden, imod dom, som forordnet værge for Knud Pedersen, angående rigtigt rede og regnskab at fremvise efter Knud Pedersens salig morfar Søren Jørgensen Hår, fordum rådmand og borger i Kolding, efter skiftebrev af dato 23/5 1662, og herhos i rette lagde Laurids Iversen efterskrevne fuldmagt og indlæg, hvorefter Søren Lauridsen Dansken i rette hans efterskrevne indlæg. dernæst i rette lagde Laurids Iversen en dom her af tinget 21/8 næst forleden, som i efterskrevne sentens lyder, er således for retten afsagt, eftersom bevises det Søren Dansken er leveret et skiftebrev om samme værgemål, hvilket han ikke benægter, dog al den stund Knud Pedersen sig ej beviser nogen skade at have lidt, bør Knud Nielsen for denne tiltale kvit at være. herimod mødte Søren Dansken og i rette lagde sit efterskrevne regnskab for hvis, Knud Pedersen er tilfaldet efter skiftebrevs formelding af dato 8/5 1661, samt efterskrevne kvittering fra Knud Pedersen, barnfødt i Kolding, at han er kommet i en venlig afregning med hans kære mormor Karen Bertelsdatter, salig Søren Jørgensen Hår, fordum rådmand i Kolding hans efterleverske om al hans arvepart, hun inde hos sig havde, både efter hendes salig mand, såvel også hans fædrene og mødrene arv, og han har bedt sin svoger Ude Bertelsen, handelsmand i Kolding, og sin farbror Hartvig Knudsen sst med ham at underskrive, dateret Kolding 14/6 1673. er således for retten afsagt, såsom Knud Pedersen tiltaler Søren Dansken for hans tilfaldne arv derom at ville have rigtighed efter skiftebrevene, og eftersom de ikke forbinder værgen til rede penge at udgive videre, end som han ind annammer, og skiftebrevene består mest i visse og uvisse gæld, Søren Dansken herimod har svaret og i rette indgivet hans regnskab, da vidste byfogden ej rettere herpå at kende, end Søren Dansken pligtig er straks at betale de rede penge, han har oppebåret og hos sig i behold har. hvad sig angår de i rette lagte forhvervede domme og håndskrifter, som ikke er gået dom på, bør Søren Dansken til endskab at inddrive.

(108)

** Søren Lauridsen Dansken, rådmand her sst, havde ladet i rette kalde Laurids Iversen i Odense på Knud Pedersen, købhandlersvend i Nyborg, hans vegne og i rette lagde Søren Dansken hans efterskrevne indlæg, at eftersom Laurids Iversen på Knud Pedersens vegne har indgivet sin mangel på hans til ham leverede regnskab, da svares derpå, at han har med flid ladet debitorerne fordre, men hidindtil intet kunne erlange, årsagen at først var de i langsommelig tid øde og forarmet, så der intet hos nogen kunne bekommes, og siden de noget til rette efterhånden kom, er de udlagt til rytter og ryttergods, og imidlertid er KM forordning udgået, som dem har befriet så intet af dem måtte eller kunne bekommes. blev således for retten afsagt, eftersom allerede i dag er ganget dom anlangende værgemåls regnskabs forklaring, da når samme forklaring efter skiftebrevs og doms formelding sker, og såsom Knud Pedersen er sin egen værge, bør han, når sådant er sket, til sig annamme al hans værgemål og derfor Søren Dansken ved afkald og kvittering til tinge fuldkommen at kvittere.

(109)

11/9 1678.

** borgmester Rudolf Faust lod læse og påskrive en opsættelse af Viborg landsting 22/5 1678 kontra holzførster Augustinus Mach og andre interesserede at møde 9/10 næst kommende.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Dorte, salig Tyge Henriksen, forrige amtskriver, hans efterleverske hendes vegne har varsel givet Mads Tomasen Berg her sst imod dom for 54 rigsdaler, som af hans regnskab bliver skyldig. sagen opsat 8 dage.

(110)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasen Berg hans vegne har varsel givet Mette, salig Peder Helts, med hendes lovværge, item Ude Bertelsen og Knud Bertelsen imod hvis, Hans Tomasen har dem til at tale, og lod Hans Tomasen læse og påskrive et skiftebrev efter salig Peder Helt af dato 1/2 1669 samt et skriftligt indlæg. Knud Bertelsen på egne og Udes vegne mødte og svarede, at de ville svare herimod i dag 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Troelsen, Bunde Markorsen og Daniel Kobbersmeds vegne har varsel givet efterskrevne her sst, der iblandt Else Mikkel Skanderups, imod dom for gæld til salig Jens Pedersen, fordum rådmand her sst, hans salig hustrus arvinger. sagen opsat 14 dage.

18/9 1678.

** Niels Andersen Bøgvad lod læse og påskrive en opsættelse af Viborg landsting 8/5 næst forleden kontra byfogden Jens Nielsen, Matias Pedersen kæmner og borgmestre og råd her sst at møde til Víborg landsting 25/9 næst kommende.

** Hans Tomasen Berg æskede dom i den sag kontra Mette, salig Peder Helts, og hendes lovværge, Ude Bertelsen og Knud Bertelsen. ingen mødte, sagen fremdeles opsat 8 dage.

** Jens Nielsen på Dorte salig Tyge Henriksens vegne æskede dom kontra Mads Tomasen, og i rette lagde Jens Nielsen en ekstrakt af Mads Tomasens regnskab, og Hans Tomasen på Mads Tomasens vegne i rette lagde hans regnskab. blev udnævnt efterskrevne mænd at efterse parternes regnskab.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Søren Lauridsen Danskens vegne har varsel givet Laurids Iversen af Odense på Knud Pedersen, købhandlersvend i Nyborg, hans vegne at svare imod vidner, og efterskrevne vidnede, at da fjenderne var uddraget, var hver mand øde og mesten alle øde i lenet såvel som af borgerskabet her sst, så en del af bønderne drog nør ind ad landet, og en hel hob døde af hunger og nød, så de intet havde enten middel eller gods til at hjælpe dem med, langt mindre noget til at betale deres gæld med, og det på en 5 eller 6 års tid, indtil bønder og folket samledes til byer og steder igen og begyndte at komme sig noget.

(111)

** Peder Hansen af Gelbjerg gård i Fyn på Peder Sørensen Svenske af Middelfart hans vegne æskede dom i den sag kontra Søren Lund her sst. Matias Pedersen på Søren Lunds vegne mødte og æskede den beråbende kontrakt i retten. Peder Hansen hertil svarede, at Søren Lund her til dags ikke har benægtet, meget mindre skal kunne benægte, jo det omrørte konfiskerede gods i hans skude for Fredericia om søndag under prædiken jo at have ladet indføre er kontrakt nok.

** Peder Hansen sitzhaftig på Gelbjerg gård i Fyn på skipper Peder Sørensen Svenske, borger og indvåner i Middelfart, hans vegne havde ladet i rette kalde Søren Jensen Lund, borger og handelsmand her sst, imod dom, og Peder Hansen i rette lagde efterskrevne indlæg, eftersom Søren Lund for Fredericia om helligdagen i Peder Svenskes fraværelse har ladet indføre en del købmands gods i hans skude, før det blev fortoldet, hvorover bemeldte varer tillige med hans skude blev konfiskeret, og derfor betalt med rede penge 107 daler, sætter derfor i rette, om Søren Lund ikke bør igen at betale omrørte 107 daler samt 50 sletdaler fragt af hans skude efter deres oprettede kontrakt. videre fremlagde Peder Hansen efterskrevne rådstuevidne af Fredericia rådstue 4/10 1677, er således for retten afsagt, at eftersom skipper Peder Sørensen Svenske i Middelfart lader tiltale Søren Jensen Lund her sst for hans fradømte skude 107 daler item fragt af samme skude 50 sletdaler, da som det ikke fuldkommen bevises, det Søren Lund har været årsag i hans skudes fradømmelse, endogså i sit indlæg beråber sig på kontrakt, hvilken kontrakt ej er fremvist, da understod byfogden sig ikke Søren Lund noget at tildømme at betale, men for den tiltale frikendtes.

(114)

25/9 1678.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jep Lassen felbereder hans vegne har varsel givet Hans Nielsen Oddersted her sst for Jep Lassens hustrus værgemåls regnskab. sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersen rådmands vegne har varsel givet Dorte, salig Tyge Henriksens, forrige amtskrivers efterleverske med hendes lovværge imod dom for 31 sletdaler for træ og andet, hendes salig mand bekom 1677. på begæring blev sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Mikkelsens vegne har varsel givet Mads Phillipsen smed her sst imod dom, og Daniel Nielsen kobbersmed på Hans Mikkelsens vegne, som svoger og fuldmægtig, i rette lagde Mads Phillipsens obligation og regnskab på 3 rigsdaler, som Mads Phillipsen skyldig er, hvilken gæld han blev tilfundet at betale.

** Jens Troelsen på egne og interesseredes vegne æskede dom i den sag, som til i dag har været opsat. fremdeles opsat 3 uger.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Bunde Markorsens vegne har varsel givet Oluf Bertelsen sporemager imod dom for 4 daler på Elisabeth Peder Kræmmers datters vegne, som han er værge for. Oluf Sporemager svarede, at han ikke har annammet en skilling af salig Jens Pedersen rådmand. sagen opsat 3 uger.

** Hans Tomasen Berg æskede dom i den sag kontra Knud Bertelsen og Ude Bertelsen. Ude Bertelsen svarede, at Hans Tomasen måtte ham uforhindret samme regnskabsbøger bekomme.

(115)

** varselsmænd afhjemlede, at de gav Henrik Laugesen, forrige byskriver her sst, og hans arvinger varsel at svare Morten Christensen prokurator på Berent Schrøder af Lübeck hans vegne, og fremlagde Morten Christensen et pantebrev, dateret 8/9 1675, meldende på 64 sletdaler. sagen er opsat til i dag 8 dage.

** Daniel Nielsen kobbersmed, borger her sst, på sin svoger Hans Mikkelsen, borger og handelsmand her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Mads Phillipsen smed, borger her sst, imod dom og i rette lagde efterskrevne obligation, lydende på 28 rigsdaler, dateret Kolding 24/2 1675, samt efterskrevne regnskab på 3 rigsdaler, hvilken gæld han blev tilfundet at betale.

2/10 1678.

** Sonne Pedersen rådmand æskede dom kontra Dorte, salig Tyge Henriksens. Jens Nielsen på hendes vegne mødte og erbød sig hvis, hun eller hendes salig mand har bekommet af Sonne Pedersen, at betale og leverede 4 rigsdaler i retten efter fordringen, undtagen for hø, halm og havre. Sonne Pedersen svarede, at som det ommeldte hø, halm og havre ej i rette tid er leveret, formodes ikke nu noget hø, halm og havre in natura bør at leveres, men bør med rede penge at betales. blev således for retten afsagt, eftersom Jens Nielsen deponerer 4 rigsdaler i retten for bekomne varer efter regnskab, da tildømmes Sonne Pedersen samme penge til sig at annamme. belangende det udleverede havre, hø og halm efter Sonne Pedersens irettesættelse, da bør Dorte, salig Tyge Henriksens, at betale Sonne Pedersen enten med nøjagtige varer eller rede penge.

(116)

** varselsmænd afhjemlede, at de varsel gav Maren, salig Conrad Smeds, med hendes lovværge imod syn og vidner, og Anne, salig Anders Lunds, vidnede, at hun kan mindes for en 30 år siden, da satte hendes salig mand et plankeværk i salig Conrad Smeds tid i hans gård, men hvilken side det var, vidste hun ikke. og fremlagde Jørgen Andersen et skriftligt vidne

** Morten Christensen på hans principal Berent Schrøder af Lübeck hans vegne æskede dom imod Henrik Laugesen, forrige byskriver her i Kolding. blev påråbt, mødte ingen.

** varselsmænd afhjemlede, at de på overformyndernes vegne har varsel givet Matias Lime, forrige amtskriver her sst, imod dom, og lod Knud Bertelsen på egne og Hans Mikkelsens vegne læse og påskrive en kontrakt af dato 1/8 1676, og i rette lagde en opsigelse af salig Tyge Henriksens hustru, og findes derpå skrevet, gården igen af borgmestre og råd til KM tolder at være bortlejet. og satte Knud Bertelsen i rette og formente, at Matias Lime, efterdi gården er lovligt opsagt, han pligtig er den at kvittere, eftersom den til KM tolder er bortlejet. Jens Pedersen på Matias Limes vegne mødte og i rette lagde hans skriftlige indlæg.

** endnu lod Matias Limes tjener læse og påskrive en stævning, udstedt af Viborg landsting 8/10 1677, kontra byfogden og kæmneren.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Morten Pedersen rådmands vegne har varsel givet Søren Staffensen her sst imod dom, og i rette lagde Morten Pedersen på sin bror hr Ude Pedersens vegne et pantebrev, hvorefter han derpå for ejendom var dom begærende. blev påråbt, mødte ikke.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Dorte salig Tyge Henriksens vegne har varsel givet Mads Tomasen Berg imod dom, og på Dorte salig Tyge Henriksens vegne i rette lagdes en skriftlig forretning og begærede dom. Hans Tomasen på sin bror Mads Tomasens vegne svarede, at hans bror var i kongens tjeneste. sagen opsat til 6 ugers dag.

(117)

** Sonne Pedersen rådmand lod læse og påskrive to stævninger af Viborg landsting 30/9 næst forleden, og i den ene stævnes byfoged, borgmestre og råd, og i den anden stævnes byfogden og Søren Dansken rådmand.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til 25/9 ladet i rette kalde Dorte Pedersdatter, salig Tyge Henriksen, forrige amtskriver over Koldinghus amt, hans efterleverske med hendes lovværge og Jens Nielsen, tjenende hende, imod dom, og gav Sonne Pedersen hende til sag for noget træ, som hendes salig mand bekom 11/- 1677, og derforuden for noget hø, halm og havre, hvorimod mødte Jens Nielsen og leverede i retten penge efter fordringen, undtaget for havre hø og halm, hvortil han svarede, at når regimentspræsten det lader affordre, ligger det i beredskab. derefter blev afsagt, eftersom Jens Nielsen deponerer 4 rigsdaler i retten for bekomne varer efter regnskab, da bør og tildømmes Sonne Pedersen samme til sig at annamme. anlangende det udlevede havre, hø og halm da bør Dorte, salig Tyge Henriksens, at betale med varer eller rede penge.

** Knud Bertelsen overformynder, borger her sst, på egne og Hans Mikkelsen, overformynder her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Matias Lime, forrige amtsskriver over Koldinghus amt, imod dom, og lod Knud Bertelsen læse og påskrive efterskrevne kontrakter. derefter blev afsagt, såsom bevises at Matias Lime ved to borgere har ladet gården lovligt opsige, hvorefter gården siden er henlejet til forrige amtsskriver Tyge Henriksen, på hvilket lejemål Matias Lime hidindtil har boet, og med salig Tyge Henriksens efterleverske hendes skriftlige opsigelse bevises, samme lejemål i lovlig tid er opsagt, og derfor gården efter borgmestre og råds befaling igen henlejet til Hans Pedersen, KM tolder, da bør Matias Lime straks af bemeldte gård at udflytte og den ryddelig gøre

(118)

** Morten Pedersen, rådmand her sst, på sin kære bror hr Ude Pedersen, sognepræst til Gosmer sogn, hans vegne havde ladet i rette kalde Søren Staffensen, borger her sst, imod dom, og i rette lagde Morten Pedersen efterskrevne pantebrev her af tinget 15/12 1675, hvori Staffen Christensen kender sig skyldig at være hr Ude Pedersen 78 sletdaler, og derfor pantsatte hans hus, som han nu ibor, liggende i Kolding i Brogade imellem Hans Dalbys øde gård ved den søndre, Jens Nielsen bådmands gård ved den nørre side, adelgaden ved den østre og fornævnte Jens Bådmands ved den vestre ende. og satte Morten Pedersen på sin bror hr Ude Bertelsens vegne i rette og formente, at efterdi Søren Staffensen ikke har efterkommet hans pantebrev med sin kapital og rente indfriet og betalt, at samme pantsatte hus bør hr Ude Pedersen efter sin vurdering at være tilhørende for ejendom, hvorefter blev afsagt, at Søren Staffensen tilfindes samme pant med sin kapital rente og processens bekostning inden 15 dage at indfri, eller derfor at lide nam vurdering og indførsel i hans bod og gods.

** Johan Henriksen Ravn her sst på hans kærestes mor Maren, salig Conrad Smeds efterleverske her sst, hendes vegne havde til 21/8 sidst forleden ladet i rette kalde Jørgen Andersen byskriver, og i rette lagde Johan Ravn hans skriftlige indlæg samt et tingsvidne her af bytinget 14/8 sidst forleden. nu mødte Niels Andersen Bøgvad på Maren salig Conrads vegne og fremlagde efterskrevne to skøder begge her af bytinget udstedt, den ene dateret 4/5 1679, hvori Iver Poulsen solgte og skødte fra ham og hans arvinger og til hans kære bror hr Søren Poulsen og hans arvinger al den lod og part, som Iver Poulsen har i fornævnte Gøde Pedersens fædrene gård, liggende her i Kolding sønden for torvet imellem Margrete Apotekers gård ved den vestre og salig Bent Fallenkamps arvingers gård ved den østre side, Kolding torv ved den nørre og Kattesund ved den søndre ende. den anden dateret 16/9 1640, hvori hr Peder Iversen, sognepræst til Egtved og Ødsted sogne, med fuldmagt af Inger, salig hr Sørens efterleverske i Egtved, på hendes vegne, dernæst mester Anker Sørensen, sognepræst i Kolding, på hans egne vegne, disligeste Poul Bertelsen, rådmand i Kolding, med fuldmagt af hr Poul Sørensen, sognepræst i Hjarup og Vamdrup sogne, på hans egne vegne og salig søster børns vegne så mange, han er forordnet at være værge for, disligeste med fuldmagt af Hans Rask, indvåner i Sølverborg, og KM ridefoged i Gimb sogn, på salig Staffen Sørensens søn Peder Staffensens vegne skødte fra dem og deres arvinger og til Knud Bertelsen hans kære hustru Maren Pedersdatter og deres arvinger al hvis arveparter og rettighed, de er arveligt tilfaldet i den gård, som Knud Bertelsen nu ibor, efter salig hr Søren Poulsen i Egtved, beliggende her i Kolding ved torvet, Baldser Brabrands gård ved den vestre side og hr Bent Fallenkamps gård ved den østre side, Kattesund ved den søndre ende og torvet ved en nørre ende. Jørgen Andersen i rette lagde efterskrevne vidnesbyrd og syn samt hans efterskrevne svar, at eftersom Johan Ravn med de i rette lagte skøder ej tilbørligt beviser, renden og plankeværket at være på hans kærestes mors egen grund, sætter derfor i rette og formener, kontraparten at bør at entholde fra hans have urenligt løb af hendes mødding og jord, så og i rette skel og mål efter tømmermands og Anne Lunds vidne at indflytte sine planker, som står for langt ind i hans have. item i rette lagde Jørgen Andersen efterskrevne skøde her af tinget 21/6 1665 hvori Staffen Christensen, borger her sst, med fuldmagt af hans frænde Peder Nielsen, rådmand i Fredericia, giver Henrik Laugesen afkald og kvittering for al hvis arvelod og part, som Peder Nielsen på hans salig hustru Anniken Jacobsdatters vegne arveligt kunne tilfalde i hendes forhen afgangne søster Gertrud salig hr Jenses efterladte hus i Kolding, som hun iboede og tilhørte, hvilken våning sønden ved torvet er beliggende imellem Conrad Smeds gård ved den vestre, velb fru Margrete Galts gård ved den østre side, og efter forberørte fuldmagt skødte og afhændede Staffen Christensen på bemeldte Peder Nielsens vegne fra ham og hans arvinger og til Henrik Laugesen hans kære hustru Maren Pedersdatter og deres arvinger det jordsmon, som strækker sig fra bemeldte vånings jord efter pælestænger lige ned til Kattesund, imellem velb fru Margrete Galts og Birgitte salig hr Henriks ejendom ved den ene og Conrad Smeds ejendom ved den anden side.

(121)

9/10 1678.

** Laurids Poulsen af Middelfart lod læse og påskrive en stævning til skifte efter Johan Rolandsen, forrige borgmester i Middelfart, som er berammet til 25/10 næst kommende, alle den salig mands kreditorer at møde deres krav at bevise.

** indførsel af efterskrevne sentens af dom imellem Maren salig Conrad Smeds og Jørgen Andersen byskriver, at eftersom begge parter fremlægger gamle skøder, som i mening formelder i længde og bredde, som det forefandtes fra torvet og ned til Kattesund, endnu bevises med tingsvidne her af tinget 14/8 sidst forleden, at den omtvistede rende har haft sin flod og gang ned til Kattesund i 26-30 henved 60 år uanket og upåtalt, da vidste byfogden ej rettere at kende, eftersom ingen alen eller mål i begge parter deres skøder findes, end fornævnte omtvistede rende endnu som tilforn efter tingsvidnes indhold jo bør sin flod og gang at have uforment, dog med sådan kondition at Maren, Conrad Smeds, skal holde renden ved sådan hævd og magt, så det kan være Jørgen Andersen hans hus gårdsrum og have uden skade i alle måder.

16/10 1678.

** varselsmænd afhjemlede, at de på overformynderne her sst deres vegne har varsel givet Matias Lime her sst imod dele, at eftersom Matias Lime er tilkendt gården han ibor, Jacob From tilhørende, at kvittere og ryddelig gøre, og han det endnu ikke har efterkommet. blev stedt 1.ting for dele.

(122)

** Jep Lassen felbereder æskede dom kontra Hans Nielsen Oddersted, forrige værge for hans hustru. herimod mødte Hans Oddersted og i rette lagde skiftebrev og pantebrev lydende, Jens Sørensen buntmager tilfindes, eftersom han vedstår ommeldte skifte og pantebrev, at betale til Jep Lassen forskrevne fordring inden 15 dage, eller Jep Lassen at nyde indførsel i bemeldte ejendom, og Hans Nielsen Oddersted for det værgemål for Jep Lassens hustru at være fri, og skifte og pantebrevene hos sig at beholde på den anden søsterlods vegne, som han er værge for.

** varselsmænd afhjemlede, at de på magister Anker Sørensens vegne har varsel givet Johan Adolf apoteker imod dom, og i rette lagde Niels Andersen Bøgvad magister Ankers indlæg samt et skriftligt syn. Johan Adolf Møller mødte i rette og svarede, at skiven er ham af byfogden og dannemænd i hans gælds fordring udlagt efter vurdering, når magister Anker ham sine penge erlægger, skal skiven ham gerne være følgagtig. byfogden gav til afsked, at han vidste ikke udsæt og vurdering at forandre, førend det af hans overdommere bliver underkendt.

** Jep Lassen felbereder, borger her sst, havde til 25/9 næst afvigt ladet i rette kalde Hans Nielsen Oddersted, borger her sst, for værgemåls regnskabs gørelse for hvis, han har været hans hustrus værge, og æskede Jep Lassen dom. herimod mødte Hans Oddersted og i rette lagde et skiftebrev passeret efter afgangne Maren Pedersdatter, dateret 1/5 1660, hvori findes hendes døtre Kirsten Jensdatter og Mette Jensdatter efter deres mor at være tilfaldet 103 sletdaler, for hvilke penge deres far Jens Buntmager har at gøre dem forsikring i den ejendom, han ibor. item i rette lagde Hans Oddersted et pantebrev her af tinget 30/5 1660, hvori Jens Sørensen buntmager kendes sig skyldig at være hans fornævnte døtre 103 sletdaler, som er deres matrimonium, hvorfor han pantsætter hans hus, han ibor, beliggende i Lusbygade, adelgaden ved den søndre og vestre Hyrdestræde ved den østre og Poul Krempiin sadelmagers ejendom ved den nørre side.

23/10 1678.

** Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne lod advare dem, som rester med folkeskat og græspenge straks at betale eller siden at betale dobbelt.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Morten Pedersens vegne har varsel givet Søren Staffensen for doms forhvervelse på hans ejendom, og det på hr Ude Pedersens vegne.

** Morten Christensen på Berent Schrøder af Lübeck hans vegne æskede dom kontra Henrik Laugesen, hvilken sag fremdeles til 6.ugers dag blev optaget.

** varselsmænd afhjemlede, at de på magister Anker Sørensens vegne har varsel givet efterskrevne for resterende præstepenge, som de blev tilfundet at betale.

** vurderingsmænd vidnede, at de efter byfogdens befaling og Morten Pedersens begæring vurderede Søren Staffensens hus, han ibor, for 90 sletdaler.

** Jens Troelsen æskede dom i den sag kontra nogle her i byen.

** Morten Pedersen, rådmand her sst, på sin bror hr Ude Pedersen, sognepræst til Gosmer og Halling sogne, hans vegne havde ladet i rette kalde Søren Staffensen, borger her sst, imod dom, og vurderingsmænd vidnede, at 18/10 næst forleden var de i Søren Staffensen, borger her sst, hans hus liggende her i Brogade, og vurderede samme hus for 90 sletdaler. og satte Morten Pedersen på sin bror hr Ude Pedersens vegne i rette og formente, at berørte til hr Ude Pedersen pantsatte hus bør at følge ham for ejendom, eftersom hans fordring deri er 95 sletdaler, hvilket han blev tilfundet.

(123)

30/10 1678.

** varselsmænd afhjemlede, at de på byens kæmners vegne har varsel givet efterskrevne for gæld for kålgårde, borgerskab med videre. sagen opsat 14 dage.

** Jens Pedersen på sin husbond Matias Limes vegne lod læse en opsættelse af Viborg landsting 9/10 næst forleden kontra byfogden at møde 20/11 først kommende.

** Sonne Pedersen rådmand lod læse og påskrive to opsættelser af Viborg landsting 9/10 1678 kontra byfogden at møde 20/11 først kommende.

6/11 1678.

** blev læst og påskrevet KM forordning et halvt krigsstyrs påbud for 1678.

** Hans Bertelsen af Eltang på egne og Hans Mikkelsen i Viuf hans vegne lod læse og påskrive en landstings opsættelse af Viborg landsting 9/10 og 15/10 næst forleden kontra Jens Forstander at møde til 20/11 næst kommende.

** varselsmænd afhjemlede, at de på hr Ankers vegne har varsel givet Matias Lime imod dom, og i rette lagde en attest fra skatkammeret 10/10 1677. Matias Limes tjener på sin husbonds vegne i rette lagde et skriftligt svar. sagen opsat 8 dage.

** Jens Troelsen æskede dom kontra en del salig Jens Pedersens hustrus arvinger og kreditorer. Morten Christensen svarede, at salig Jens Pedersen var ham skyldig.

** Morten Christensen prokurator mødte i rette på Berent Schrøder af Lübeck hans vegne, eftersom sagen imod Henrik Laugesen til i dag er optaget, og æskede dom. herimod mødte Jørgen Andersen byskriver på hans hustrus far Henrik Laugesens vegne og fremlagde et skriftligt svar.

** Jens Troelsen, borger og dansk skoleholder her sst, på sine egne og samtlige værger og fuldmægtige for salig Jens Pedersen, forrige rådmand her sst, hans salig hustru Maren Sørensdatters efterladte arvingers vegne, nemlig Bunde Markorsen skomager, som værge og fuldmægtig for nu salig Karen salig Søren Christensens efterladte arvinger, item for salig Just Mortensens børn, endnu for Cathrine Sørensdatter, Daniel Nielsen kobbersmed, værge for salig Laurids Sørensens søn Søren Lauridsen, og fornævnte Jens Troelsen, værge for salig Mourids Degetous børn, på den ene havde til 11/9 sidst forleden ladet i rette kalde efterskrevne borgere her sst imod dom, og gav Jens Troelsen enhver af de indstævnede til sag efter et skiftebrev efter salig Jens Pedersens hustru 5/7 1675, hvori findes tilført den salig kvindes arvingers i lodder tilfaldne efterskrevne tilstående gæld hos efterskrevne debitorer, hvilken gæld han formente, de bør at betale. derimod mødte efterskrevne og benægtede gælden, hvorefter blev tilfundet enhver, som ikke har mødt med nogen forklaring at svare, gælden at betale inden 15 dage.

(124)

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på Berent Schrøder af Lübeck hans vegne havde til 25/9 sidst forleden ladet i rette kalde Henrik Laugesen, forrige byskriver her sst, og hans arvinger for gæld efter hans efterskrevne pantebrev, dateret 8/9 1675, hvilken håndskrift Henrik Laugesen blev tilfundet at betale.
 
(125)

13/11 1678.

(126)

** Matias Pedersen æskede dom i den sag, som til i dag har været opsat. fremdeles opsat 14 dage.

** Johan Iversen på Peder Bertelsens vegne lod læse og påskrive en opsættelse af Viborg landsting 9/10 og 18/10 næst forleden kontra byfogden og borgmester Faust anlangende delemål at møde til Viborg landsting 20/11 næst kommende.

** Morten Christensen på hr Ankers vegne æskede dom kontra Matias Lime, forrige amtskriver. Jens Pedersen på sin husbond Matias Limes vegne i rette lagde hans skriftlige indlæg samt skattekammerets missive. sagen fremdeles opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Søren Lauridsen Dansken rådmands vegne har varsel givet Sonne Pedersen rådmand imod vidnesbyrds påhør. og efterskrevne vidnede, at den tid skifte stod efter Sonne Pedersens salig hustru Dorte Poulsdatter, da hørte de, at Søren Dansken og Sonne Pedersen havde stridighed med hinanden anlangende regnskab, som Søren Dansken havde til stervboet.

** Jens Nielsen på Dorte salig Tyge Henriksens vegne æskede dom kontra Mads Tomasen Berg. Hans Tomasen Berg på sin brors vegne i rette lagde et skriftligt indlæg.

** borgmester Faust lod læse og påskrive to kontrastævninger, en kontra Peder Bertelsen den anden imod Matias Lime, forrige amtskriver, begge af dato 11/11 næst forleden at møde til landstinget efter stævningens forkyndelse.

** Søren Lauridsen Dansken, rådmand her sst, fik tingsvidne, at han har ladet varsel give Sonne Pedersen rådmand imod vidnesbyrds påhør, og efterskrevne vidnede, at 1673 da lodsedlerne imellem Sonne Pedersen og hans stedbørn blev forseglet i salig Dorte Poulsdatters stervbo, da vægrede sig Søren Dansken rådmand og ville ej sætte sit segl derfor men sagde, at han havde kontraregnskab imod, så bad salig borgmester Henrik Fuiren og borgmester Faust ham at han dog ville forsegle lodsedlerne, og de lovede ham derhos, at når det rette originale skiftebrev blev forfærdiget, da deri skulle blive indført hvis, han og andre havde at prætendere.

(127)

** Jens Nielsen på Dorte Pedersdatter, salig Tyge Henriksen, forrige amtskriver til Koldinghus, hans efterleverske hendes vegne havde til 20/10 ladet i rette kalde Mads Tomasen Berg, borger og handelsmand her sst, imod dom, og i rette lagde Jens Nielsen efterskrevne regnskab. dernæst i rette lagde Jens Nielsen efterskrevne afsigt under fire mænds hænder og satte i rette og formente, Hans Tomasen Berg bør at betale forskrevne fordring 54 rigsdaler til Dorte, salig Tyge Henriksens, inden 15 dage, hvorefter blev afsagt, at efterdi nogle poster ikke bevises, da bør enken dertil at svare, så når disse poster afkortes fra 32 rigsdaler, bør Mads Tomasen det øvrige at betale.

(128)

20/11 1678.

** Matias Pedersen fremlagde en skriftlig klage, som var skrevet og underskrevet af Jørgen Andersen byskriver, som blev læst og påskrevet, og begærede herefter i akterne at måtte blive indført.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Pedersens vegne har varsel givet Niels Andersen Bøgvad imod vidnes påhør, og Jens Pedersen for retten fremstod og æskede sine penge af Niels Andersen Bøgvad, som ham er tilsagt til michaeli 1678, eftersom han er forårsaget at indflytte i gården, han har købt, og den anden nu ikke længere kunne bebo.

** indførsel af efterskrevne af Jens Pedersen i rette lagde beskikkelse, hvori Niels Andersen Bøgvad begærer af byfogden, at han vil meddele ham to mænd at opsige et pant, som han har sat Jens Pedersen i Kolding i hans gård sst, som bliver erlagt til sankt michaeli 1678 og tilbud, om han samme hans gård vil købe.

(129)

27/11 1678.

** Matias Pedersen, byens kæmner, æskede dom kontra nogle for byens jordskyld.

** varselsmænd afhjemlede, at de varsel gav Jacob Hansen Knude kleinsmed at svare Matias Pedersen, byens kæmner, på KM og byens vegne imod vidners påhør, samt Henrik Laugesen, forrige byskriver, og hans datter Dorte Henriksdatter med flere for deres sandhed at vidne, og i rette lagde Matias Pedersen en klage af Jørgen Andersen underskrevet, og efterskrevne vidnede, at forleden lørdag var 8 dage, hørte de alarm på gaden, og da så de, at Jacob Knude kom udgående af byskriver Jørgen Andersens dør, og de slog døren i efter ham, og imidlertid havde han en bøsse i hånden, og de hørte, at Jacob Knude sagde, der skal fare en djævel i din hundsfot. sagen blev opsat til i dag 8 dage først kommende.

** varselsmænd afhjemlede, at de varsel gav Jørgen Christoffersen, forrige byens tjener, på byens og kongens vegne imod dom, og gav Matias Pedersen ham til sag, efter hans egen bekendelse i menigheden 10/11 næst forleden, for hans skammelige levneds førelse, det han har forladt hans ægte hustru og omløbet i landet med en anden, om han ikke bør at lide på hans halve boeslod, og hvis han ikke har at betale med, da at lide på kroppen. Jørgen Christoffersen svarede, at han rejste på hans håndværk hans brød at fortjene, thi han havde ej længere lyst til at tjene borgmestre og råd og kunne ikke forliges med sin hustru.

(130)

** Morten Christensen på hr Ankers vegne æskede dom kontra Matias Lime. blev lovligt påråbt, mødte ikke.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på hr Anker Mogensen, slotsprædikant til Koldinghus, kapellan i Kolding og sognepræst til Almind sogn, hans vegne havde til 6/11 næst forleden ladet i rette kalde Matias Lime, forrige amtsskriver til Koldinghus, og i rette lagde Morten Christensen efterskrevne attest af rentekammeret. herimod mødte Matias Limes tjener Jens Pedersen og i rette lagde sin husbonds efterskrevne svar. derefter blev afsagt, eftersom bevises, det hr Anker Mogensen er bevilget det forhen bevilgede korn eller dets værdi årligt skulle nyde, derhos bevises med renteskriverens attest, at Matias Lime årligt i sine regnskaber er godtgjort på rentekammeret, da vidste byfogden ikke rettere heri at kende, end Matias Lime jo pligtig er at betale hr Anker Mogensen hvis, ham resterer af forbemeldte benådning for de åringer, Matias Lime var amtsskriver, og det inden 15 dage.

(131)

** Matias Pedersen, borger og byens kæmner her sst, havde til 30/10 næst forleden ladet i rette kalde efterskrevne borgere her sst for afgift af deres kålgårde, som de blev tilfundet at betale.

(132)

** Matias Pedersen, byens kæmner og borger her sst, på KM og Kolding bys vegne fik tingsvidne, at han fremlagde Jørgen Andersens efterskrevne klage, hvorledes Jacob Knude lørdag aften næst afvigt kom med en rytter i hans hus, og som Jacob Knude noget havde gået med unyttige ord på gulvet, løb han ud af døren og kom straks løbende ind igen med en bøsse i hånden, som han lagde til øjet og sigtede med bøssen på Jørgen Andersen og sagde, han skulle få en ulykke og aldrig skulle skrive polet igen. efterskrevne vidnede skriftligt og mundtligt herom, og for retten fremstod Jacob Knude og benægtede, at han intet af fornævnte gerning ved at sige.

(133)

4/12 1678.

** Matias Pedersen æskede dom kontra Jørgen Christoffersen, forrige bysvend, og i rette lagde magister Ankers attest, og Jørgen Christoffersen i rette lagde magister Ankers attest. byfogden tilspurgte Jørgen Christoffersen, om han gav sig i rette imod Matias Pedersen, hvortil han svarede ja.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Bering skomagersvends vegne har varsel givet Hans Junghans og Christen Kielbech, og gav Morten Christensen Hans Junghans til sag på Jens Berings vegne for en kjole, ham er pantsat for 5 sletdaler. sagen opsat 8 dage.

** Matias Pedersen, byens kæmner, fremlagde borgmestre og råds befaling, at han den sag imod Jacob Knude med lands lov og ret skal forfølge, samt fremlagde et skriftligt indlæg imod ham og endvidere efterskrevne dokumenter, Jacob Knude var ikke mødt, så sagen blev opsat 14 dage.

** Matias Pedersen, byens kæmner borger her sst, havde ladet i rette kalde Jørgen Christoffersen, forrige bysvend, imod dom, og gav Matias Pedersen ham til sag, efter hans egen bekendelse i menigheden 10/11 næst forleden, for hans skammelige levneds førelse, det han har forladt hans ægte hustru og omløbet i landet med en anden, om han ikke bør at lide på hans halve boeslod, og hvis han ikke har at betale med, da at lide på kroppen. Jørgen Christoffersen svarede, at han rejste på hans håndværk hans brød at fortjene, thi han havde ej længere lyst til at tjene borgmestre og råd og kunne ikke forliges med sin hustru. dernæst blev i rette lags magister Anker Sørensens efterskrevne attester, hvorefter blev afsagt, eftersom bevises med magister hr Anker Sørensens attest, at Jørgen Christoffersen har stået åbenbar skrifte for hans utilbørlige forhold, at han har forladt hans kone og været nogen tid borte med et løst kvindfolk bortdraget, og det uden borgmestre og råds vilje, som han var i tjeneste hos for bysvend, da tilfindes han til straf at betale 6 rigsdaler.

(134)

** Knud Bertelsen på Anne Henriksdatters vegne lod opbyde en del af hendes arvegods, undtaget markjord, om nogen det for vurderingen vil købe.

11/12 1678.

** Matias Pedersen på Matias Thiisen skomager, borger her sst, lod læse og påskrive efterskrevne klage, hvorledes han 4/12 om aftenen er overfaldet af Jørgen Christoffersen, forrige byens tjener, og Jørgen Pedersen på morderisk vis og som stratenrøvere har ham angrebet og hans ansigt og hoved meget ilde skamferet og hans hue ham frarøvet.

** Morten Christensen prokurator på Berent Schrøder af Lübeck hans vegne fremstillede efterskrevne borgere her sst, som 10/12 sidst forleden var på en vurdering og indførsels forretning på Henrik Laugesen, forrige byskriver her sst, hans have, liggende her vesten for Kolding, efter pantebrev her af tinget 8/9 1675, og da blev samme have vurderet efter dens afgrøde.

** Morten Christensen prokurator på Jens Berings vegne æskede dom kontra Hans Junghans angående en pantsat kjole, satte Morten Christensen i rette og formente, Hans Junghans bør at betale Jens Bering fornævnte kjole. Hans Junghans mødte ikke, sagen opsat 8 dage.

** Knud Bertelsen på Anne Henriksdatters vegne, som han er værge for, lod læse og påskrive et tingsvidne her af tinget 9/6 1675, og tilbød han endnu en del af hendes arvegods, undtaget markjorden, om nogen det vil købe efter sin vurdering.

** Morten Christensen, prokurator her sst, på Berent Schrøder af Lübeck hans vegne fik tingsvidne, at han berettede, at han på Berent Schrøders vegne har ladet vurdere og sig indføre i Henrik Laugesen, forrige byskriver her sst, hans have vesten for byen, og i rette lagde et pantebrev her af bytinget 8/9 1675, som Henrik Laugesen har gjort og givet Berent Schrøder for kapital 60 sletdaler, og dernæst efterskrevne dom her af bytinget 6/11 nærværende år. derefter fremstod for retten efterskrevne vurderingsmænd og aflagde deres efterskrevne vurdering.

(135)

18/12 1678.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM og byens vegne har varsel givet Jørgen Christoffersen, forrige bysvend, og Jørgen Pedersen her sst imod dom og det for enhver deres fængsel, som de her i byen var indsat i. Matias Pedersen kæmner på Matias Thiisen skomagers vegne lod læse og påskrive hans efterskrevne klage, hvorledes han 4/12 om aftenen er overfaldet af Jørgen Christoffersen, forrige byens tjener, og Jørgen Pedersen på morderisk vis og som stratenrøvere har ham angrebet og hans ansigt og hoved meget ilde skamferet og hans hue ham frarøvet, dateret 11/12 1678. Matias Thiisen skomager egen hånd. efterskrevne vidnede, at de i fredag 8 dage synede Matias Thiisen, da befandt hans næse overskåret, og var hugget et hul på den venstre side i hans hoved, og klagede han over Jørgen Christoffersen og Jørgen Pedersen. for retten fremstilledes Jørgen Pedersen fra sit fængsel, ledig og løs, og bekendte, at han havde skåret Matias Thiisen over næsen med sin kniv, som Jørgen Christoffersen havde nødt og truet ham til at gøre. efterskrevne vidnede skriftlige og mundtligt om overfaldet, og at de havde hørt Jørgen Christoffersen sige, at han ville gøre en ulykke på borgmesteren og gøre lyst over hans hus. andre vidnede, at de var med byfogden i fængslet, som Jørgen Christoffersen er brudt ud af, da befandtes en hul, kastet i dørlejden ved fængselsdøren, ned i fængslet så stort, at et menneske kunne gå op der igennem, og brædderne, som var klædt med inden i fængslet, var brudt i stykker, og fandtes bolten, som han havde haft om benene, liggende i rådhusgården, og en fjederlås, som havde været for jernbolten, var i stykker slået. Matias Pedersen satte i rette på Jørgen Christoffersen, forrige bysvend, eftersom han har brudt KM jern og er udbrudt af fængslet, formener han derfor, Jørgen Christoffersen har forbrudt hans liv. sagen er opsat til 1.tingdag efter jul.

(137)

** Knud Bertelsen på Anne Henriksdatters vegne, han er værge for, lod læse og påskrive et tilbuds tingsvidne, og tilbød en del af hendes gods til købs efter vurderingen.

** Morten Christensen på hr Ankers vegne lod læse og påskrive en dom kontra Matias Lime, og æskede fogden den at fyldestgøre.

** Jens Troelsen lod læse og påskrive en landstings varsels seddel af Viborg landsting 23/10 næst forleden anlangende skifte og deling efter forrige tolder salig Henrik Neumand og hans salig hustru, som er berammet at skal holdes 27/1 næst kommende i stervboet i Kolding.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Troelsens vegne her sst og Søren Hansen af Askov deres vegne har varsel givet Kirsten, salig Peder Langs her sst, med hendes lovværge, om de noget imod indførsel vil have at svare, som i hendes hus passeret er, og efterskrevne borgere vidnede, at 1/6 1675 var de med Jens Troelsen, fuldmægtig på Søren Hansens vegne, i Kirsten salig Peder Langs hus her sst, hvor Jens Troelsen efter en doms indhold her af bytinget 1/5 sidst afvigt efter hendes mands håndskrift, dateret 16/2 1669, for kapital 32 sletdaler, og da intet løsøre til dens fyldestgørelse i boet fandtes, da gjorde de Jens Troelsen indvisning og indførsel i hendes to boder, hun ibor og iboet har, liggende i Lusbygade imellem Kedelsmedstræde og den ejendom, Peder Smed ibor, som forhen har tilhørt Claus Hattemager, og strækkende sig fra adelgaden og ned til slottets sø, for kapital 51 sletdaler.

(1)

** tingbogens autorisation 1679.

8/1 1679.

** varselsmænd afhjemlede, at de 8/12 næst forleden på hr Anker Mogensens vegne har varsel givet Matias Lime, forrige amtskriver, at svare imod hvis, han ham kan have til at tale, og lod Morten Christensen læse og påskrive en dom her af tinget 27/11 næst forleden kontra Matias Lime og begærede, at Matias Lime samme dom ville efterkomme. Matias Lime mødte ikke.

** Matias Pedersen æskede dom i den sag kontra Jørgen Christoffersen. forrige bysvend. han blev påråbt, mødte ikke. sagen fremdeles opsat til 6.ugers dag.

** Jacob Hansen udrider lod læse og påskrive en købekontrakt imellem ham og husfogden på sin gård, dateret 1/7 1678.

** Matias Pedersen på Mads Tomasens vegne lod læse og påskrive et tilbudsvidne her af tinget 15/9 1675 anlangende Else Eggertsdatters arvegods, som han lod opbyde til købs.

(2)

** Matias Pedersen på Jens Troelsens vegne lod læse og påskrive en landstings varsels seddel anlangende skifte efter forrige tolder Henrik Neumand og hans hustru 27/1 næst kommende.

** blev nævnt til sandemænd og ransnævninge efterskrevne borgere.

15/1 1679.

** blev læst og påskrevet KM forbud på borgere at antages under militsen, dateret 28/12 1678.

** Jens Troelsen lod læse og påskrive en landstings varsels seddel, anlangende skifte efter forrige tolder Henrik Neumand og hans hustru er berammet at skal holdes 27/1 næst kommende.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM, Kolding bys og borgmestre og råds vegne har varsel givet Jørgen Christoffersen, forrige bysvend her sst, imod vidnesbyrds påhør og dom, samt Matias Skomager for hans beskyldning og klage at vedstå over Jørgen Christoffersen for hans lue, han beskylder ham for at have frarøvet. Cathrine Margrete, Matias Pedersens, vidnede, at hun hørte Jørgen Christoffersen sige, at borgmester Faust skulle få en ulykke, hvor han mødte ham og inden 14 dage være under mulde. andre vidnede, at den tid Jørgen Christoffersen blev taget fast, da havde han Matias Skomagers lue på sit hoved.

(3)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Limes vegne har varsel givet hr Anker Mogensen her sst, og Jens Pedersen, tjenende Matias Lime, i rette lagde sin husbonds efterskrevne indlæg, hvori han begærer af hr Anker Mogensen, at han vil udstede ham kvittering på de benådede 25 tønder havre, 2 ørte byg og 1 ørte havre, som han af Matias Limes forrige tjener Mikkel Olufsen 3/12 1675 har bekommet, og er ført Matias Lime til regnskab.

** endnu lod Jens Pedersen læse og påskrive en landstings stævning kontra byfogden anlangende hr Anker, dateret 11/12 1678.

** så og lod han læse og påskrive en dom af Viborg landsting 25/11 1678 kontra borgmestre og råd samt byfogden og skriveren.

** Morten Christensen på hr Ankers vegne lod læse og påskrive en dom her af tinget 27/11 næst afvigt kontra forrige amtskriver Matias Lime.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Hans Købmand, Søren Smed med flere for deres sandemands ed at aflægge, hvorefter efterskrevne gjorde deres sandemands ed.

** Knud Hattemager for retten fremkom og gjorde sin ransnævnings ed.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Jensen pottemagers vegne har varsel givet Niels Andersen Bøgvad imod hvis, han ham kan have til at tale, og lod Hans Pottemager læse og påskrive et pantebrev her af tinget 19/5 1675 i Niels Andersen Bøgvads gård for 56 sletdaler, og æskede Hans Pottemager den resterende rente til dato at betale.

(4)

22/1 1679.

** Peder Jepsen Lybcher lod læse og påskrive kongelig bestalling på, at han skal være bedemand her i byen, dateret 26/8 1678.

** Jørgen Henriksen for retten fremkom og gjorde sin ransnævnings ed.

** Matias Pedersen på KM, byens og borgmestre og råds vegne æskede dom i den sag imod Jacob Hansen Knude, og satte i rette og formente, at Jacob Hansen Knude også bør at betale processens anvendte bekostning. Jacob Knude blev tre gange påråbt, mødte ikke.

** Jens Vognsen på Søholm gav Jens Pedersen skøde på den gård i Lusby, han ham afkøbt har.

** Jens Pedersen gav fornævnte Jens Vognsen pant i fornævnte gård for 100 rigsdaler.

** Matias Pedersen, byens kæmner, på KM, Kolding bys og borgmestre og råds vegne havde til 27/11 sidst afvigt ladet i rette kalde Jacob Hansen Knude, kleinsmed og borger her sst, og til saggivelse fremlagde Matias Pedersen efterskrevne tingsvidner her af bytinget 27/11 sidst forleden og domme her af bytinget 27/9 1676 samt 17/4 og 31/7 1678, hvorefter blev afsagt, eftersom med tingsvidne bevises, at Jacob Hansen Knude er indgået i byskriver Jørgen Andersens hus, der han sad og skrev på poletten, og foruden given årsag ham truet, undsagt og med en bøsse ham ansigtet, da vidste byfogden ej rettere herom at kende, end Jacob Hansen Knude pligtig er for denne hans begåelse at være forfaldet efter recessen for husfred, og derfor sine bøder at udlægge.

(6)

** Jens Pedersen, borger og handelsmand her sst, fik tingsvidne, at Jens Vognsen, sitzhaftig på Søholmgård i Elbo herred, solgte og skødte fra sig sin hustru og arvinger og til Jens Pedersen hans kære hustru Maren Hansdatter og deres arvinger hans gård, liggende her i Kolding i Lusbygade imellem Søren Pedersen Hosekræmmers gård ved den nørre og Maren Søren Remsniders hus ved den søndre side, adelgaden ved den vestre og slottets sø ved den østre ende, som den forefundet er efter i rette lagt købekontrakt 14/9 1668 og skøder af dato 6/10 1647 og 10/11 1675.

** Jens Vognsen, wohnhaftig på Søholm, fik tingsvidne, at Jens Pedersen, borger og indvåner i Kolding, kendes skyldig at være Jens Vognsen 250 sletdaler, som er for en gård i Lusbygade, han ham afkøbt har, og derfor pantsætter ham samme forberørte gård, som han ham afkøbt har.

29/1 1679.

5/2 1679.

(7)

12/2 1679.

** Matias Pedersen lod læse og påskrive tingsvidner 18/12 1678 og 15/1 næst forleden kontra Jørgen Christoffersen, forrige bysvend her sst, og æskede endelig dom i sagen, hvorefter borgmestre og råd tillige med byfogden afsagde, at eftersom Jørgen Christoffersen, formedelst hans utilbørlige forhold, er hensat i fængsel og jern, og han har brudt KM og byens jern og undveget, da vidste de ej rettere heri at dømme, end Jørgen Christoffersen jo har forbrudt hans liv.

** Jens Nielsen rådmand begærede af byens tjenere at afhjemle hvis varsel, de på hans vegne har givet, og de fremstod og bekendte, at de efter en seddel på løst papir har givet varsel en del, som derpå var skrevet. herhos i rette lagde Jens Nielsen en seddel på kronepapir, hvori de, som de havde givet varsel, deres navne var indført, men varselsmændene nægtede, at de intet havde bemeldte seddel med sig på kronepapir, da de gav varsel.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet efterskrevne for deres sandhed at vidne, item Jens Nielsen rådmand imod vidnesbyrds påhør, efter en kalds seddels indhold.

** for retten fremstod efterskrevne borgere, som i rette lagde deres efterskrevne vidnesbyrd, at eftersom de var udnævnt at lægge og ligne skatten for nærværende år 1679, og som borgmestre og råd mandtallet gennemså og oplæste, og deri blandt andet rådmand Jens Nielsens skov blev oplæst, tilspurgte han dem, hvorfor de havde lagt ham i skat, og de skulle sige ham, hvoraf han skulle skatte, og som ingen af dem svarede derpå, svarede borgmester Baldser Nielsen, at han bør at skatte af hans middel lige ved dem, eftersom han er en rådmand og medborger og delagtig med dem i alle byens friheder og privilegier, hvortil han sagde til borgmesteren, at han skulle aldrig få den skat, og gjorde megen larm med munden, og ingen kunne få lyd, hvorfor borgmesteren bad dem nogen gange, at de skulle drages til minde, at de ingen lyd kunne have kongens mandtal at igennemse.

(8)

** Matias Pedersen, byens kæmner, borger her sst, på KM, Kolding by og borgmestre og råds vegne havde til 18/12 næst forleden ladet i rette kalde Jørgen Christoffersen, forrige bysvend her sst, imod dom, og i rette lagde Matias Pedersen efterskrevne tingsvidner her af tinget 18/12 og 15/1 næst forleden. derefter blev afsagt, såsom Jørgen Christoffersen, formedelst hans utilbørlige forhold, er hensat i fængsel og jern, indtil dom over ham kunne forhverves, og han dismidlertid har brudt KM og byens jern og undveget, da vidste de ej rettere heri at dømme, end Jørgen Christoffersen jo har forbrudt hans liv.

(10)

19/2 1679.

** Matias Pedersen lod læse og påskrive KM patent anlangende, at højesteret skal holdes 16/6 først kommende.

** Hans Hansen af Skærup lod læse og påskrive en landstings opsættelse af Viborg landsting 29/1 næst forleden kontra Just Tomasen, herredsfoged i Holmans herred, at møde 12/3 næst kommende til Viborg landsting.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Nielsen rådmands vegne har varsel givet borgmestre og rådmænd samt takserborgere for 1678 og 1679, og Jens Nielsen i rette lagde hans beskikkelse, som blev læst og påskrevet, og æskede af de indstævnede svar. herimod mødte Jep Kyd, byens kæmner, på en del af borgmestre og råds vegne med deres svar, som blev læst og påskrevet. sagen opsat 4 uger.

(11)

** Sonne Pedersen rådmand lod læse og påskrive en dom her af tinget 20/3 næst forleden, og begærede Sonne Pedersen, at byfogden ville fyldestgøre den.

** Hans Jensen pottemager samt overformyndere Hans Mikkelsen og Knud Bertelsen lod læse og påskrive et pantebrev her af tinget 15/7 1674 samt et skiftebrev passeret efter Berent Pottemager, og betroede overformynderne Hans Pottemager selv at være hans stedbørns værgemål.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Lene, salig Ude Bertelsens, og hendes børns og lovværges vegne har varsel givet efterskrevne for gæld. de indstævnede blev påråbt, ingen mødte.

** Jens Nielsen rådmand lod læse og påskrive en klage over Rasmus Andersen, byens tjener.

** Rasmus Andersen, byens tjener, lod læse og påskrive en klage imod Jens Nielsen rådmand.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet mester Nicolaj Bartskær regiments feltskær imod dom på Jens Pedersens vegne for 3 mark. Nicolaj mødte og betalte.

** varselsmænd afhjemlede, at de på mester Nicolaj Barners vegne har varsel givet Jens Pedersen imod dom for 1 rigsdaler. sagen opsat 14 dage.

** borgmester Fausts kone lod aflyse, at ingen må nedtræde gærderne ved sygehus porten, om nogen det gør og hænder derover skade, har de det for hjemgæld.

** Jens Troelsen lod læse og påskrive en landstings varsels seddel anlangende skifte efter salig Henrik Neumand og hans salig hustru, som er opsat til 24/2 næst kommende.

** varselsmænd afhjemlede, at de gav Henrik Laugesen, forrige byskriver her sst, imod dom, og fremlagdes et pantebrev her af tinget 3/9 1675, som Henrik Laugesen har giver Berent Schrøder, lydende på 74 sletdaler, samt en indførsel her af tinget 11/12 1678. sagen blev opsat til i dag 6 uger.

(12)

** lyder Jens Nielsen rådmands i rette lagde efterskrevne klage over Rasmus Bysvend, hvorledes han ham forleden dag 13/2 meget skammeligt har overfaldet med ubekvemsord, og da Jens Nielsen bad ham holde sin mund, svarede Rasmus Bysvend, at han ville give ham djævlen, og derefter antastede ham, så han måtte retirere for ham.

** lyder Rasmus Bysvends efterskrevne klage over Jens Nielsen, rådmand og hospitals forstander, hvorledes han har overfaldet ham og skældt ham for en tyv, for han havde stjålet de fattiges kværnsten, og slog efter ham med hans stok.

** Jens Nielsen, rådmand her sst, havde ladet i rette kalde borgmestre og råd samt takserborgere for 1679, eftersom han skriftligt har ladet dem beskikke, at de ville navngive, hvorfor han skal give den pålagte skat, de ham i to år har pålagt uden nogen kongelig befaling, og nu begærer han, at de for retten ville sige ham, hvorfor og hvoraf han den pålagte grundskat skal give, eftersom han hverken har jord eller ejendom, ej heller bruger borgerlig næring, tilmed bor i hospitalet, og i rette lagde Jens Nielsen efterskrevne beskikkelser med svar. herimod mødte i rette Jep Kyd, byens kæmner, på borgmestre og råds vegne med deres efterskrevne svar, at Jens Nielsen skal skatte af hans middel, efterdi han er en rådmand og dermed nyder og er delagtig, som en borger, i byens privilegier. Jens Nielsen rådmand svarede, at når han får kongelig befaling, at rådmændene skal give skat af deres bestilling, vil han også efter yderste evne give af sin rådmands bestilling som de andre rådmænd. sagen opsat 4 uger.

(13)

26/2 1679.

(14)

** blev læst og påskrevet KM forordning om højesteret skal holdes 16/6 næst kommende.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM og byens vegne har varsel givet Sonne Pedersen, rådmand her sst, for han ikke tillige med borgmestre og råd ville møde på Kolding rådstue og siden på bytinget den dag, Jørgen Christoffersen blev dømt fra hans liv, og det efter Christian den tredjes reces, og varselsmænd afhjemlede, at de tirsdag før aften tillige med de andre rådmand tilsagde Sonne Pedersen rådmand at møde om morgenen, som var onsdag, når prædiken var ude, at møde på rådstuen. Sonne Pedersen benægtede, at han ikke således blev tilsagt, som han agter at bevise. da er således for retten afsagt, at efterdi Christian den tredjes reces formelder, at borgmestre og råd i købstæderne tillige med byfogden skal sidde dom, når nogen skal dømmes fra livet, og Sonne Pedersen rådmand ej har siddet dom, da vidstes ikke rettere heri at kendes, end Sonne Pedersen rådmand derfor bør efter recessens formelding at bøde 40 mark.

** varselsmænd afhjemlede, at de på byens kæmners vegne har varsel givet efterskrevne for deres sandhed at vidne, item Sonne Pedersen rådmand imod vidnesbyrds påhør, samt Jens Nielsen rådmand, om han noget hertil vil have at svare. forskrevne mænd for retten stående vidnede enhver for sig, at de hørte, Sonne Pedersen spurgte Matias Pedersen, hvor han havde fået det brev angående KM forordning om højesteret og hvem, der havde leveret ham det og hvem, der havde åbnet det, hvortil Matias Pedersen svarede, at borgmester Baldser Nielsen havde flyet ham det, så og vidnede de, at de hørte Sonne Pedersen begærede lys til at forsegle konvolutten med, og at byfogden nogle gange begærede lyd.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds og byens vegne har varsel givet Jens Nielsen, rådmand her sst, imod vidnes påhør. Jens Nielsen mødte og formente, at varslet ikke var givet lovligt. byfogden afsagde, at efterdi Jens Nielsen ikke vil nøjes med det varsel, som er sket mundtligt, ham da at give varsel efter skriftlig kaldsseddel.

** varselsmænd afhjemlede, at de efter en skriftlig kaldsseddel har varsel givet efterskrevne deres sandhed at vidne, og Jens Nielsen rådmand vidnede, at hvis han på den beskikkelse har underskrevet, som Sonne Pedersen lagde i rette, dateret 17/2 1679, var således passeret, og ydermere vidnede Jens Nielsen, at Sonne Pedersen begærede på rådstuen, da han ikke måtte få rådstuevidne i hånden af hvis, på rådstuen var passeret 15/1 1677, da oplæste byskriveren det for ham af rådstuebogen.

(15)

** Niels Andersen Bøgvad på salig Ude Bertelsens enkes og arvingers vegne lod læse og påskrive en opsættelse her af tinget 19/2 næst forleden kontra nogle her sst. Mads Hjerting mødte og ved ed bekræftede, at han 22/2 1672 på den fordring betalte to sider flæsk, som vejede 3 lispund.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at han havde ladet varsel give Baldser Nielsen borgmester og Jørgen Andersen byskriver imod vidnes påhør, og så fremlagde Sonne Pedersen efterskrevne beskikkelse, hvori han begærer af fornævnte borgmester. at måtte se den oprettede vedtægt, som til rådstuen skal være konfirmeret, om mogs afhændelse, og var på samme beskikkelse skrevet, at Staffen Christensen svarede, at når han kom til rådstuen, ville han med de andre give deres svar derpå, og vidnede Jens Nielsen, at Sonne Pedersen begærede på rådstuen, da han ikke måtte få rådstuevidne i hånden af hvis, på rådstuen var passeret 15/1 1677, da oplæste byskriveren det for ham af rådstuebogen.

** Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, på Karen, salig Ude Bertelsens, og hendes børn samt deres lovværgers vegne med opsættelse her af tinget 19/2 næst afvigt da at have ladet i rette kalde efterskrevne her sst imod dom for gæld. Mads Hjerting svarede, at han på denne fordring betalte 2 sider flæsk, hvorefter blev afsagt, at sagen med Mads Hjerting er opsat til 6 ugers dagen, og de andre blev tilfundet at betale inden 15 dage.

5/3 1679.

(16)

** Knud Pedersen, barnfødt i Kolding, tjenende i Nyborg, gav Terkild Hansen på Anne Svendsdatter, salig Søren Danskens efterleverske, afkald for hans morfars, fædrene og mødrene arvepart, som Søren Dansken, forrige rådmand, for han under hænder og værgemål har haft.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Jens Nielsen, rådmand her sst, imod vidnesbyrd, samt efterskrevne for deres sandhed at vidne, der iblandt Las Bødker og hans hustru Anne Lasses, Kirsten Søren Hjarresens, og Morten Christensen på kæmnernes vegne lod læse og påskrive Rasmus Andersen bysvends klage, og Lene Nisdatter vidnede, at hun hørte det Jens Nielsen skældte Rasmus Andersen for en vitterlig tyv, han havde stjålet de fattiges kværnsten ud af hospitalet. Jens Nielsens begærede sagen opsat til 6 ugers dag.

** varselsmænd afhjemlede, at de varsel gav efterskrevne for deres sandhed at vidne, og Baldser Nielsen borgmester i rette lagde en beskikkelse, og efterskrevne fremlag deres efterskrevne skriftlige vidne anlangende hvis, som passeret var imellem borgmesteren og Sonne Pedersen på rådstuen samt byskriveren 15/2 1679, og borgmesteren tilspurgte rådmænd, om de kan vedstå Sonne Pedersens foregivende og Jens Nielsens bekræftelse, om de så, at byskriveren sad og skrev på en løs seddel, hvortil de svarede, at de ikke så egentlig kan erindre derom at vidne.

** Terkild Hansen, borger og indvåner her sst, på Anne Svendsdatter, salig Søren Lauridsen Danskens, fordum rådmand her sst, hans efterleverske hendes vegne fik tingsvidne, at Knud Pedersen, barnfødt her sst, gav Anne Svendsdatter og hendes arvinger afkald og kvittering for al hvis arv gods og værgemål, som hendes salig mand for ham under formynderskab haft har, som han arveligt var tilfaldet efter hans salig far Peder Knudsen, fordum borger her sst, og mor salig Maren Sørensdatter efter skiftebrev, dateret 6/5 1661, såvel som efter hans salig morfar Søren Jørgensen Hår, fordum rådmand i Kolding, efter skiftebrev, dateret 23/5 1662.

(17)

** Baldser Nielsen, borgmester her sst, fik tingsvidne, at han havde ladet varsel give efterskrevne for deres sandhed at vidne anlangende hvis, imellem borgmester Baldser Nielsen, Sonne Pedersen og byskriveren passerede på rådstuen 15/2 næst forleden, og de vidnede, at Sonne Pedersen begærede protokollen for 1677, hvilken byskriveren straks hentede, så ville Sonne Pedersen have den i hænder, hvortil byskriveren svarede nej, hvis han deraf ville vide, skulle han få. derefter begyndte Sonne Pedersen med høj tale til borgmester Baldser Nielsen, hvorfor han ikke måtte få protokollen, da sagde borgmesteren, vil byskriveren levere ham den, måtte han gerne for ham, men han ikke ville tage den fra ham. Sonne Pedersen blev atter ved med høj røst oven bemeldte ord at repetere, og så rejste borgmesteren sig af sit sæde og gik ud af rådstuen.

(18)

** Morten Christensen, borger og prokurator, på borgmestre og råds og byens kæmners vegne fik tingsvidne, at han havde ladet varsel give Jens Nielsen rådmand imod klage og vidnesbyrd, og Morten Christensen på kæmnernes vegne lod læse og påskrive Rasmus Andersen bysvends klage, og Lene Nisdatter vidnede, at hun hørte det Jens Nielsen skældte Rasmus Andersen for en vitterlig tyv, han havde stjålet de fattiges kværnsten ud af hospitalet.

(19)

12/3 1679.

** amtskriver Matias Friis begærede, at et købebrev på seigneur Jacob Froms gård, nu til Matias Friis over transporteret, af dato 17/12 1678, måtte blive læst og påskrevet. Sonne Pedersen med fuldmagt af Jacob From, dateret Nimwegen 16/2 1679, skødte amtskriver Matias Friis Jacob Froms fædrene gård.

** Peder Sørensen, borger og indvåner i Vejle, tog Christen Hansen Møller i hånd og for hans værgemåls forståelse for hans hustru Maren Jensdatter Saxe hendes arvepart efter hendes fædrene og mødrene, og gav ham fuldkommen afkald og kvittering.

** i lige måde gav fornævnte Peder Sørensen Jørgen Pedersen Natteler fuldkommen afkald på bemeldte hans hustrus vegne for værgemåls forvaltning, som han siden Christen Hansen under hænder haft har.

** item skødte Peder Sørensen til sin svoger Markors Bager, borger her sst, den gård, han nu her ibor, som Peder Sørensens hustru Maren Jensdatter Saxes arveligt efter far og mor er tilfaldet.

** Matias Friis, KM amtskriver over Koldinghus amt, af retten begærede, at efterskrevne købebrev på seigneur Jacob Froms gård, nu til ham transporteret, måtte blive læst og påskrevet, dateret 7/12 1678, hvori Jacob From vitterlig gør, at han har solgt amtskriver Matias Friis hans fædrene gård i Kolding liggende, med de forreste huse ud til torvet, og strækker sig til KM have med den bageste del af gården imellem Johan Adolf Apotekers gård og husfogden Jacob Bechs gård med den nordre side til apotekerens og med den søndre side til salig husfogdens gård, dateret Nimwegen 17/12 1678, hvorefter Sonne Pedersen med efterskrevne fuldmagt skødte amtskriver Matias Friis Jacob Froms fædrene gård, og var Matias Friis tjenstligt begærende af de otte stokkemænd såvel som samtlige godtfolk, som retten var overværende, ville drages til minde hvad, som nu for retten passeret er, om KM stadsfoged ville gøre nogen hinder imod et rigtigt købebrev. byfogden gav til afsked, at såsom amtskriver Matias Friis søger ham med vidtløftig protest, og han derfor ej er givet varsel, og ej byfogden ved af noget afkald fra Jacob From, om han er hans egen værge eller ikke, fordi at da skifte stod efter Dorte Froms, var han under formynderskab, vidste byfogden i dag ej noget skøde at stede.

(20)

** Christen Hansen Møller, borger her sst, fik tingsvidne, at Peder Sørensen, borger og handelsmand i Vejle, gav ham og hans arvinger en tryg fast urykkelig og uigenkaldende afkald og kvittering for al det værgemål, som Christen Hansen for hans kære hustru Maren Jensdatter Saxe under formynderskab haft har for hvis, hende var arveligt tilfaldet efter hendes salig far Jens Pedersen Saxe, fordum borger og handelsmand her sst, og mor salig Karen Mikkelsdatter.

** Jørgen Pedersen Natteler, borger og handelsmand her sst, fik tingsvidne, at Peder Sørensen, borger og handelsmand i Vejle, gjorde og gav ham, hans hustru og arvinger afkald og kvittering for al det værgemål, som Jørgen Pedersen for hans kære hustru Maren Jensdatter Saxe under formynderskab haft har for hvis, hende var arveligt tilfaldet efter hendes salig far Jens Pedersen Saxe, fordum borger og handelsmand her sst, og mor salig Karen Mikkelsdatter.

** Markors Jensen Bager, borger her sst, fik tingsvidne, at Peder Sørensen, borger og handelsmand i Vejle, solgte og skødte fra sig sin hustru Maren Jensdatter Saxe og deres arvinger den gård, som hans hustrus salig forældre tilforn har tilhørt og iboet, som hun arveligt efter hendes salig far Jens Pedersen Saxe, fordum borger og handelsmand her sst, og mor salig Karen Mikkelsdatter er tilfaldet, efter skiftebreves formelding af dato 17/2 1673 og 11/9 1675, beliggende her i Kolding ved Rendbanen imellem Knud Bertelsens gård ved den vestre og salig Bertel Mikkelsens gård ved den østre side, adelgaden ved den søndre og Kattesund ved den nørre ende og til Markors Jensen Bager og hans kære hustru Maren Mortensdatter og deres arvinger. og fremlagde Markors Jensen efterskrevne kvittering, hvori Jens Christensen, borger og indvåner i Fredericia, bekender at han har oppebåret af hans kære svoger Markors Jensen Bager, borger og indvåner i Kolding, al den arvepart som hans hustru Anniken Mortensdatter er arveligt tilfaldet efter hendes salig mor Karen, salig Jens Saxes, i den gård, som Karen, salig Jens Saxes, påboede og fradøde, og Markors Jensen nu ibor og sig nu tilforhandlet har.

(21)

19/3 1679.

** blev læst og påskrevet KM forordning om tre almindelige bededage, som skal holdes 28/3 4/4 og 11/4 næst kommende her i Danmark.

** Morten Christensen, borger og prokurator, på borgmestre og råds vegne æskede dom i den sag kontra Jens Nielsen rådmand. sagen er fremdeles opsat til 6.ugers dag.

** Jens Nielsen rådmand lod læse og påskrive en opsættelse her af tinget 19/2 næst forleden kontra borgmestre og råd. er fremdeles opsat til 6.ugers dag.

** varselsmænd afhjemlede, at de varsel gav på Tomas Rasmussen, konsumptions betjent ved Nørreport, hans vegne Tomas Jensen her sst imod dom for 13 mark. mødte ikke, opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasens vegne har varsel givet Mads Skrædder her sst og æskede Hans Tomasen regnskab. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Jørgensens vegne har varsel givet Mikkel Slagter imod dom for 4 sletdaler for en ko. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersen rådmands vegne har varsel givet Jens Nielsen, rådmand og hospitalsforstander, med flere for deres sandhed at aflægge. sætfogeden tilspurgte Sonne Pedersen, om han ville forklare, om det var en sag, som dom er ganget i tilforn, Sonne Pedersen svarede, at heri er ingen dom ganget. byfogden svarede, at dersom det er hans udstede dom angående, da protesterer og formener han, at sætfogden ikke nogen vidnesbyrd steder til forhør, før samme dom bliver stævnet på sine tilbørlige steder. sætfogden gav til afsked, at eftersom denne sag rejser sig af en dom her af tinget 26/2 næst forleden, hvilken er KM intrader angående, vidste sætfogden ikke over samme dom at udstede noget vidnesbyrd, men henfandt sagen til landsdommere.

** Niels Andersen Bøgvad på Lene salig Ude Bertelsens vegne lod læse og påskrive en landstings varsels seddel anlangende skifte efter salig Ude Bertelsen.

** Jep Pedersen Kyd på borgmester Fausts vegne lod læse og påskrive et købebrev, af Jacob From udgivet på hans salig mor Dorte salig Anders Madsens gård her sst, som han til borgmester Faust har solgt efter dets formelding dateret Nimwegen 18/10 1678, og erbød Jep Kyd på borgmester Fausts vegne pengene i rette for samme gård, som er 200 rigsdaler in specie, hvilke i en lærredspose var forseglet, om nogen dem på Jacob Froms vegne ville annamme. ingen fremkom, Jep Kyd tog pengene med sig tilbage igen.

(22)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Anne salig Søren Danskens enke og hendes lovværges vegne har varsel givet Bodil Lasses med sin lovværge, Maren Søren Remsniders med sin lovværge med flere imod tilbud og i rette lagde Niels Olufsen på Anne salig Søren Danskens vegne en dom her af tinget 27/6 1677 som han begærede at måtte fornyes.

** Niels Olufsen, forrige byfoged her sst, på Anne Svendsdatter, salig Søren Dansken, fordum rådmands efterleverske hendes vegne havde ladet i rette kalde Iver Ebbesens enke Karen Degns, Kirsten Peder Lands med flere, og i rette lagde Niels Olufsen efterskrevne dom her af tinget 27/6 1677, som han begærede at måtte fornyes, hvori Barbara Niels Jepsens, Iver Ebbesens hustru Karen Degns, Maren Søren Remsniders med flere var stævnet for gæld efter skiftebrev 6/5 1661 efter salig Peder Knudsen, forrige borger i Kolding, hvilken gæld de blev tilfundet at betale, da efter slig lejlighed blev denne dom hermed fornyet.

26/3 1679.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Rudolf Fausts vegne har varsel givet Matias Friis amtskriver og Sonne Pedersen, rådmand her sst, om de noget på Jacob Froms vegne har hos borgmester Faust at fordre, og på borgmester Fausts vegne for retten fremkom Jep Kyd og frembød 200 rigsdaler i en forseglet pose for Jacob Froms gård her sst købepenge, om nogen dem på Jacob Froms vegne ville annamme. amtskriveren mødte ikke.

** varselsmænd afhjemlede at de på Anne salig Søren Danskens vegne har varsel givet Bodil Lasses med lovværge børn og arvinger 2.gang til tilbud og Peder Vorbasse imod pants tilbydelse og dom. Bodil Lasses mødte ikke. og lod Niels Olufsen på Anne, salig Søren Danskens, vegne læse og påskrive et pantebrev her af tinget 1641, af Peder Vorbasse udgivet, lydende på 50 sletdaler, og satte i rette og formente, at Peder Vorbasse bør at indfri samme pant. Peder Vorbasse blev påråbt, mødte ikke.

(23)

** Niels Andersen Bøgvad på Lene salig Ude Bertelsens vegne lod læse og påskrive en landstings varsels seddel anlangende skifte efter hendes salig mand, som skal holdes 10/1 næst kommende.

** Niels Olufsen, forrige byfoged her sst, på Anne salig Søren Danskens vegne havde ladet i rette kalde Peder Christensen Vorbasse, borger her sst, imod pantebrevs tilbydelse og dom, og lod Niels Olufsen læse og påskrive efterskrevne pantebrev her af tinget 1/12 1641, hvori Peder Christensen Vorbasse tilstod sig og sin hustru Johanne Jensdatter og deres arvinger skyldig at være Jens Rasmussen kaptajn og hans arvinger 100 rigsdaler, og derfor pantsætter deres gård, som de nu selv ibor, og er beliggende i Kolding på Vestergade på den vestre side ved gaden imellem Jens Mortensen billedhugger hans hus, som han selv ibor, på den søndre side og Carsten Pottemagers ejendom på den nørre side. derefter blev afsagt, eftersom i rette lægges Peder Vorbasses pantebrev, som nu til salig Søren Danskens efterladte hustru er overdraget, da vidste byfogden ej rettere heri at kende, end Peder Vorbasse bør sit pantebrev at indfri.

** lyder efterskrevne af Jep Kyd på borgmester Rudolf Faust i rette lagte kaldsseddel og indlæg.

2/4 1679.

** Jens Nielsen rådmand lod læse og påskrive en dom af Viborg landsting 22/11 1678 kontra Hans Mikkelsen i Viuf og Hans Bertelsen i Eltang.

** Jep Pedersen Kyd på borgmester Fausts vegne endnu frembød 200 rigsdaler, om nogen dem på Jacob Froms vegne ville annamme. ingen fremkom, og tog Jep Kyd fornævnte penge med sig.

** Niels Guldsmed på Lene Udes vegne æskede dom kontra Mads Hjerting, som mødte og formente, at han ikke bør at betale videre end som efter afregning skyldig er.

** Jens Nielsen Cronius på Anne salig Søren Danskens vegne gav Niels Guldsmed på magister Anker Sørensens vegne for hans forløfte for hende, gjorde ham underpant i hendes to tofter, sønden for byen beliggende.

(24)

** Jens Nielsen rådmand lod læse og påskrive en opsættelse her af tinget 19/2 næst afvigt og begærede genpart dom.

** Morten Christensen æskede dom kontra Tomas Jensen på Tomas Rasmussens vegne. påråbt, mødte ikke.

** den sag Mads Jørgensen kontra Mikkel Slagter er fremdeles opsat 14 dage.

** Morten Christensen prokurator på Berent Schrøder af Lübeck hans vegne og efter i rette lagte dokumenter æskede dom imod Henrik Laugesen, forrige byskriver her sst. Matias Pedersen på Henrik Laugesens vegne fremlagde hans skriftlige svar.

** Jens Nielsen, rådmand og hospitals forstander her sst, med opsættelse her af tinget 19/2 næst forleden havde ladet i rette kalde Rudolf Faust og Baldser Nielsen borgmestre samt rådmænd og takserborgere, at de ville navngive hvorfor og hvoraf, han skal give den pålagte skat for to år, eftersom han hverken har jord eller ejendom, ej heller bruger borgerlig næring, tilmed bor i hospitalet og i rette lagde Jens Nielsen efterskrevne beskikkelse og derpå skrevne svar samt indlæg og svar. derefter blev afsagt, at eftersom Jens Nielsen rådmand ved beskikkelse og indlæg vil vide hvorfor og hvoraf, han skulle give skat, hvorpå ham af borgmestre og råd samt takserborgerne er svaret, og som takserborgerne har lagt Jens Nielsen rådmand i skat efter mandtallernes overlevering på rådstuen i Jens Nielsens præsens, og Jens Nielsen rådmand lige som de andre borgmestre og råd sine accidentier, som af rådstuen og byens privilegier kan falde, da understod byfogden sig ikke Jens Nielsen i disse besværlige tider for skat at frikende, men bør tillige med de andre borgmestre og råd samt borgerskabet at bære byrden og udlægge og betale den pålagte skat.

(26)

** Niels Andersen Bøgvad på Lene, salig Ude Bertelsens efterleverske, hendes vegne havde til 19/2 næst afvigt ladet i rette kalde Mads Jensen Hjerting, borger her sst, for gæld, som han blev tilfundet at betale.

** Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, på magister Anker Sørensen, sognepræst her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Jens Nielsen Cronius på hans kære farsøster Anne Svendsdatter, salig Søren Lauridsen Danskens, rådmand her sst, hans efterleverske hendes vegne tog Niels Andersen Bøgvad på magister Anker Sørensens vegne i hånd, at eftersom magister Anker Sørensen for forbemeldte hans farsøster til Knud Pedersen, barnfødt her i byen, for hans arvepart har gjort forløfte, pantsatte han fra hans farsøster og hendes arvinger og til magister Anker Sørensen hans hustru og arvinger hendes efterskrevne tre toftejorder sønden for byen, som i fordum dage har tilhørt salig borgmester Jep Bøgvad, Niels Andersen Bøgvad og Anders Nygård.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på Tomas Rasmussen, konsumptions betjent ved Nørreport her sst, på hans vegne havde til 19/3 næst afvigt ladet i rette kalde Tomas Jensen slagter, borger her sst, for 13 mark, han ham skyldig er, og som han blev tilfundet at betale.

** Morten Christensen, prokurator her sst, på Berent Schrøder af Lübeck hans vegne havde til 19/2 sidst forleden ladet i rette kalde Henrik Laugesen, forrige byskriver her sst, for resten af et pantebrev, som han til Berent Schrøder udgivet har, og Morten Christensen i rette lagde et pantebrev her af tinget 8/9 1675, lydende på kapital 34 sletdaler og resterende rente 12 sletdaler, hvorfor er pantsat en have ved Svidegade. derefter blev afsagt, at eftersom Morten Christensen på Berent Schrøders vegne tiltaler Henrik Laugesen, forrige byskriver, for resten af pantebreve, som han til Berent Schrøder udgivet har, og ingen af dem er efterkommet, og Morten Christensen har ladet sig indføre i den pantsatte have, som af 4 mænd er vurderet og ikke kunne bedrage sig til den 3.part, da vidste byfogden ej rettere heri at kende, end Henrik Laugesen bør at betale Berent Schrøder resten inden 15 dage.

(27)

9/4 1679.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasen Berg hans vegne har varsel givet Anders Andersen, tjenende Mads Tomasen, med flere for deres sandhed at vidne, og Anders Andersen vidnede, at efter hans husbond havde været hos Maria Elisabeth, borgmester Fausts, og ville have malet 3 tønder malt i hendes mølle og ikke kunne få det malet, da befalede han ham at køre til Hans Ravn i Bjert og der det afsætte, og som han kørte ud af byen, kom Jens Rasmussen, som betjener konsumptionen ved Klosterport, løbende og spurgte ham, hvad han havde på vognen, hvortil han svarede, det var 3 tønder umalet malt, hvortil Jens Rasmussen svarede, at der intet måtte komme sådanne varer ud af byen, og da Anders Andersen ikke ville vende om, tog Jens Rasmussen heste og vogn fra ham, og andre vidnede, at samme heste og vogn, som der intet ulovligt var på, stod for Jens Rasmussens dør indtil mørk nat.

(28)

** Mikkel Sørensen lod læse og påskrive et skøde her af tinget 4/11 1646 på en gård liggende her i Brogade, tilforn tilhørende Hans Jensen Stenderup.

** Niels Madsen, borger her sst, lod læse og påskrive en kontrakt og forening imellem Mette, salig Mads Outtesens, og hendes medarvinger, og efter dens indhold tog han Hans Mouridsen i hånd på deres og hans vegne, så og for hans konefar og hendes bror Hans Nielsen gav hende afkald, så og efter håndtagelse gav Hans Mouridsen rådmand på hans mor Mette salig Mads Outtesens vegne Niels Madsen skøde på den gård, hun nu ibor, og en kålhave liggende ved Svidegade.

** Hans Hansen Mouridsen, rådmand her sst, på sin mor Mette Udsdatter, salig Mads Nielsen Dalbys efterleverske, hendes vegne fik tingsvidne, at Niels Madsen, borger og handelsmand her sst, på sine egne samt Iver Pedersen Skeel rådmand hans hustru Kirsten Madsdatter hendes vegne, item på Tomas Sørensen og Rasmus Buchholts hustru Anne Sørensdatter deres vegne med imellem dem oprettede efterskrevne kontrakt forening og fuldmagt, at 8/4 1679 er oprettet en venlig kontrakt imellem Mette Udsdatter, salig Mads Nielsen Dalbys efterleverske her i Kolding, i hendes kære søn Hans Hansen, rådmand her sst, hans nærværelse på den ene og hendes salig mands efterladte børn på den anden side, nemlig Niels Madsen på sine egne, Iver Pedersen Skeel rådmand på sin hustru Kirsten Madsdatters vegne og den salig mands datter afgangne Barbara Madsdatter, Søren Pedersen Hosekræmmers hustru, deres børn Tomas Sørensen på sine egne og Rasmus Buchholt på sin hustru Anne Sørensdatters vegne på den anden side, anlangende hvis, de arveligt kunne tilfalde efter deres fornævnte salig far og oldefar Mads Nielsen Dalby, hvilke arveparter Mette Udsdatter har dem kontenteret, så de lover at holde hende kravsløs for al ydermere tiltale for samme arvepart efter deres salig far og oldefar Mads Nielsen Dalby, såvel efter deres salig mor og oldemor Maren Tomasdatter, hvorefter Niels Madsen gav sin kære svoger Hans Hansen Mouridsen på sin mors vegne afkald og kvittering for ovennævnte arvepart. end ydermere gav Niels Madsen på sin kære hustru Anne Nielsdatters vegne hans kære svoger Hans Hansen Mouridsen på hans kære mor Mette Udsdatters vegne afkald for al den arv, hans hustru efter hendes salig far Niels Poulsen, fordum borger og handelsmand her sst, og hendes bror salig Hans Nielsen arveligt kunne være tilfaldet, og Niels Madsen lovede for sig sin hustru og deres arvinger at holde sin kære mor Nette Udsdatter kvit og fri for al ydermere krav.

(29)

** Niels Madsen, borger og handelsmand her sst fik tingsvidne, at Hans Hansen Mouridsen, rådmand her sst, tog Niels Madsen i hånd og på sin kære mor Mette Udsdatter, salig Mads Nielsen Dalbos efterleverske, hendes vegne som lovværge solgte og skødte fra hans kære mor og hendes arvinger og til Niels Madsen hans hustru Anne Nielsdatter og deres arvinger en hendes ejendom, som hun nu selv ibor, med to boder, liggende her i Kolding på Nørregade imellem Hans Mouridsen rådmands gård, som tilforn har tilhørt borgmester salig Søren Skriver ved den vestre og fornævnte to boder, som Niels Madsen nu ibor, og Mette Udsdatter nu tilhører, ved den østre side, adelgaden ved den søndre og slottets forte og frihed ved den nørre ende, item efterskrevne kålhave liggende vesten Kolding.

16/4 1679.

** lod Mikkel Ottesen på amtskriver Matias Friises vegne læse og påskrive en opsættelse af Viborg landsting 29/3 næst forleden kontra byfogden, anlangende Jacob Froms gård her sst opsat til 23/4 næst kommende.

** Anders Lauridsen, boende i Gelballe, og Jep Lauridsen i Lejrskov gav Anne, salig Søren Lauridsen Danskens, afkald, Anders Lauridsen på sine egne og Bertel Hansen i Bøgeskov og Dorte Lauridsdatters vegne, Jep Lauridsen på egne hustru og hustrus søster Volborg Lauridsdatters vegne.

** Jens Madsen her sst fik tingsvidne, at Mads Tomasen Berg, KM kaptajn på kommisfarten, og borger og handelsmand her sst lyste hans søn Jens Madsen i køn som hans ægte søn efter loven og skødte ham i sin spiljagt, som Jens Madsen nu selv fører, 50 sletdaler.

(30)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasens vegne har varsel givet Jens Rasmussen, konsumptions betjent i Klosterport, imod vidnes påhør, og efterskrevne vidnede, at lørdag aften 29/3 næst forleden, da vægterne råbte ni ved Mads Tomasens, var de efter byfogdens befaling ved Mads Tomasens port og så, at der stod Mads Tomasens heste og vogn for porten, og var tre sække på vognen med umalet korn i, som skete i Jens Rasmussen konsumptions betjents nærværelse, som havde en lygte med lys i hånden. så kom Mads Tomasen ud til dem med nogle af hans folk med sig og sagde, hvem er her, hvortil Rasmus Bysvend svarede, her er to mænd, som skal syne denne vogn, om den er Mads Tomasen, hvortil Mads Tomasen svarede, at det var hans. ydermere sagde Mads Tomasen, her står min tyv, som der står med lygten, og dersom han ikke havde været til skrifte i dag, da skulle han vel have flyet ham andet at bestille.

** Matias Pedersen kæmner lod læse og påskrive en dom her af tinget 17/4 næst forleden kontra Jacob Knude og begærede Matias Pedersen, at byfogden den ville fyldestgøre.

** Jens Nielsen rådmand lod læse og påskrive en klage, dateret 15/2 og 19/2 næst forleden, over Rasmus Andersen, byens kæmner.

** Jørgen Pedersen Natteler, borger og handelsmand her sst, på Anne Svendsdatter, salig Søren Lauridsen Dansken, fordum rådmand her sst, hans efterleverske, hendes vegne fik tingsvidne, at Jep Lauridsen i Lejrskov og Anders Lauridsen i Gelballe på sine egne og på Bertel Hansen i Bøgeskov hans hustru Volborg Lauridsdatter og hendes søster Dorte Lauridsdatters vegne gav Anne, salig Søren Danskens, afkald og kvittering for al den arvepart, som de efter deres salig bror Søren Lauridsen Dansken arveligt kunne være tilfaldet.

(31)

23/4 1679.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Rasmussen hjulers vegne har varsel givet Mads Tomasen Bjerg hans hustru og Hans Tomasen imod vidnesbyrds påhør. endnu afhjemlede varselsmænd, at de på Mads Tomasen og Hans Tomasens vegne har varsel givet Jens Rasmussen hjuler for hvis, de kunne have ham til at tale, og tilspurgte Hans Tomasen Berg Jens Rasmussen hjuler, om han ville fremvise hans pas og afsked fra den militæriske stand. byfogden gav til afsked, at såsom han fornemmer at kald og varsel ikke skal være så lovligt, som det sig bør, da bør Jens Rasmussen at lade på ny igen give lovligt kald og varsel

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jacob Hansen udrider hans vegne har varsel givet Niels Andersen Bøgvad, og Jacob Hansen formente, han bør at indløse noget tin, som han ham har pantsat for 10 sletdaler for to år siden. ingen mødte, og begærede Jacob Hansen 1.ting for tilbud.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersen rådmands vegne har varsel givet Maren, salig Conrad Smeds, her sst imod dom for 20 sletdaler efter hans regnskabsbog. ingen mødte, sagen opsat 4 uger.

** Sonne Pedersen rådmand lod læse og påskrive en dom af Viborg landsting 25/11 1678 kontra Søren Lauridsen Dansken og begærede, at byfogden den ville fyldest gøre.

** blev af Sonne Pedersen fremlagt læst og påskrevet en stævning af Viborg landsting 10/4 1679 kontra byfogden Mads Tomasen og Hans Tomasen.

** endnu lod han læse og påskrive en opsættelse af Viborg landsting 12/4 næst forleden kontra byfogden og kæmneren og Rasmus Andersen bysvend at møde 7/5 næst kommende.

** Niels Sørensen KM vadstedrider i rette lagde og lod læse og påskrive efterskrevne klage, hvori han klager over Ebbe Mogensen i Skartved, for han 2.påskedag 21/4, da han kom ridende ind ad Sønderport, voldeligt har overfaldet og angrebet ham.

(32)

30/4 1679.

** amtskriver Matias Friis begærede læst og påskrevet efterskrevne dom af Viborg landsting 23/4 næst forleden, at eftersom byfogden Jens Sørensen i sin afsigt har brugt en sær måde, som i så klar en sag ikke kan regnes ham til vanvittighed, men langt mere synes at han imod sit dommerembede har søgt at hindre Matias Friis retten, da sees ikke byfogden Jens Sørensen kan befries, han jo efter recessen bør at have sit dommersæde forbrudt, og bør Matias Friis hvis af byfogdens middel at erstattes den bevislige ham tilføjede skade, og det øvrige at være KM hjemfaldet, og på det Matias Friis kan bekomme skøde på den gård, Jacob From ham solgt har, da har han at søge en sætfoged, som retten kan betjene, indtil KM sætter en anden til byfoged. amtskriveren begærede, at to de af byfogden udmeldt mænd ville hengå til borgmestrene med samme dom, at KM interesse bliver iagttaget, så og at amtskriveren må nyde hvad, dommen ham tilholder.

7/5 1679.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Sørensen, KM vadstedrider, her sst hans vegne har varsel givet Ebbe Mogensen, boende i Skartved, for klage og voldsbøder, og lod Matias Pedersen læse og påskrive et klagevidne her af tinget 23/4 næst forleden. Ebbe Mogensen af Skartved undskyldte sig, at om noget var af ham passeret imod Niels Sørensen vadstedrider, da var det sket i drukkenskab og ham ubevidst, og for retten tog Niels Vadstedrider i hånd og sagde, at han vidste ham intet at beskylde eller påsige end ærligt og godt, og Niels Vadstedrider i lige måder berettede, at han intet havde Ebbe Mogensen at beskylde, og erbød Ebbe Mogensen sig at betale til KM og byen 20 rigsdaler.

(33)

** KM amtskriver Matias Friis præsenterede landsdommernes dom af Viborg landsting 29/4 næst forleden, hvilken i sin slutning byder amtskriveren at søge stiftamtmanden i Ribe stift om en sætfoged for at stede ham skøde på den gård, han af Jacob From købt og betalt har, hvorpå er forordnet til sætfoged Niels Andersen Bøgvad, og lod Matias Friis læse og påskrive et købebrev af Jacob From udgivet, dateret Nimwegen 17/12 1678, og begærede af sætfogden, at han sit køb uden længere ophold i possesion måtte bekomme.

** Matias Pedersen her sst på borgmester Faust hans vegne lod læse og påskrive et indlæg. amtskriveren svarede, at han ikke formoder, at sætfogden udsteder noget imod hans skøde. sætfogden Niels Andersen Bøgvad udstedte amtskriver Matias Friis skøde, og hvad sig angår borgmester Fausts protest, kan det ej ansees, førend derfor sker lovligt kald og varsel.

** sætfogden udnævnte efterskrevne, at de nu straks skulle hente nøglerne til Jacob Froms gård, som amtskriveren nu tilhører, hos borgmester Faust, så og hos ham at annamme skøder og dokumenter på bemeldte gård.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Rasmussen hjulers vegne har varsel givet Mads Tomasen Berg og hans hustru og bror Hans Tomasen imod vidnesbyrds påhør, og efterskrevne i rette lagde deres skriftlige vidner, og andre vidnede at den tid, de synede Mads Tomasens heste og vogn, da skældte Mads Tomasen Jens Rasmussen for sin tyv, at han havde fraranet ham sine heste og vogn.

(34)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Maren salig Conrad Smeds vegne har varsel givet Sonne Pedersen her sst imod dom, og Matias Pedersen på hendes vegne i rette lagde et indlæg, som blev læst og påskrevet. ingen mødte, sagen opsat 14 dage.

** Anne, salig Søren Danskens, lod læse og påskrive en landstings varsels seddel, dateret 23/4 næst forleden.

** Peder Pedersen buntmager på salig Poul Bagers børns vegne lod læse og påskrive et pantebrev her af tinget 20/4 1664 på penge 238 sletdaler.

** Jep Lassen og Jens Lybcher, borgere her sst, for retten fremkom, og lod Jens Lybcher læse og påskrive et skiftebrev efter Jens Rebslår 11/12 1675, og tog Jep Lassen på sin mors vegne Jens Lybcher på sine myndlingers vegne i hånd og gav ham på sine myndlinger Anne Jensdatter og Maren Jensdatters vegne pant og forsikring for deres tilfaldne arv i det hus, deres far Jens Rebslår tilforn tilhørte og iboede, beliggende i Lusby.

** indførsel af stiftamtmand grev Otte Didrik Schack hans efterskrevne befaling til Niels Andersen Bøgvad, borger og indvåner i Kolding, at være sætfoged til Kolding byting.

(35)

** Matias Lime, amtskriver over Koldinghus amt, fik tingsvidne, at han i rette lagde efterskrevne købebrev, hvori Jacob From kendes at have solgt til Matias Friis hans fædrene gård i Kolding, datum Nimwegen 17/12 1678, hvorefter Sonne Pedersen på Jacob Froms vegne skødte fra ham og hans arvinger og til Matias Friis hans hustru Mette Knudsdatter deres børn og arvinger bemeldte gård, beliggende her i Kolding med de forreste huse ud til torvet og strækker sig ud med KM have med den bageste del af gården imellem Johan Adolf apotekers gård og salig husfoged Jacob Bechs gård med den nørre side til apotekerens og med den søndre side til salig husfogdens gård.

** Matias Pedersen på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne lod læse og påskrive efterskrevne indlæg, at Matias Friis søger skøde på den gård på torvet, salig Anders Madsen tilforn ejede, alligevel det er amtskriveren vitterligt, at borgmesteren for lang tid siden samme gård købt har, ladet den forbygge og skatterne deraf betalt, som til sin tid skal blive bevislig gjort. amtskriver Matias Friis svarede, at han ikke formoder, at sætfogden udsteder noget imod hans skøde foruden lovligt givet kald og varsel. sætfogden Niels Andersen Bøgvad udstedte amtskriver Matias Friis skøde, og hvad sig angår borgmester Fausts breve og protester, kan det ej ansees, førend derfor sker lovligt kald og varsel.

** Jens Rasmussen, konsumptions betjent ved Klosterport her sst, fik tingsvidne, at han havde ladet varsel give Mads Tomasen Bjerg hans hustru og bror Hans Tomasen imod vidnesbyrds påhør, og efterskrevne fremlagde deres skriftlige vidnesbyrd, at lørdag 29/3 om eftermiddagen kom Mads Tomasens karl kørende for konsumptionshuset ved Klosterport, da lukkede Jens Rasmussen et vindue op og råbte to eller tre gange til ham, Anders Anders holder, lad mig se, hvad i har i de tre sække, som er på vognen, men han ville ikke holde men kørte alt, hvad hestene kunne løbe ud ad porten, så løb Jens Rasmussen efter ham og kom lidt efter tilbage med heste og vogn, som han satte for konsumptionshuset, og om aftenen samme dag, da vægterne råbte ni ved Mads Tomasens, var de efter byfogdens befaling ved Mads Tomasens port og så, at der stod Mads Tomasens heste og vogn for porten, og var tre sække på vognen med umalet korn i, som skete i Jens Rasmussen konsumptions betjents nærværelse, som havde en lygte med lys i hånden. så kom Mads Tomasen ud til dem med nogle af hans folk med sig og sagde, hvem er her, hvortil Rasmus Bysvend svarede, her er to mænd, som skal syne denne vogn, om den er Mads Tomasen, hvortil Mads Tomasen svarede at det var hans, og viste på Jens Rasmussen og sagde videre, det er min tyv den stratenrøver, som der står med lygten, havde du ej været som du har været, da skulle jeg vel have flyet dig andet at gøre.

(37)

** Jens Jepsen Lybcher, borger her sst, på salig Jens Andersen rebslår, forrige borger her sst, hans efterladte børn Anne Jensdatter og Maren Jensdatter, han er tilforordnet værge for, deres vegne fik tingsvidne, at han lod læse og påskrive et skiftebrev efter afgangne Jens Rebslår, dateret 11/12 1675, hvori meldes de to piger, som endnu er hos moderen, tilkommer enhver i ejendom og løsøre 22 sletdaler, og lovede enken at gøre ham forsikring i ejendom for deres fædrene arv, og befindes bemeldte hus beliggende i Lusbygade, som den salig mand iboede, Søren Nattelers gård ved den østre side, Jens Pedersen rådmands hus ved den vestre side, adelgaden ved den søndre side, som er vurderet for 80 sletdaler, og nu fremstod Jep Lassen felbereder, borger her sst, og på sin mor Kirsten Jens Rebslåers vegne pantsatte samme hus til Jens Lybcher på de to pigers vegne.

14/5 1679.

** Jens Sørensen lod læse og påskrive KM højesterets stævning, dateret 5/5 næst afvigt.

** Niels Andersen Bøgvad, borger i Kolding, lod læse og påskrive stiftamtmanden grev Schacks befaling, dateret Ribe 4/5 næst forleden, at være sætfoged og retten på bytinget at betjene.

** Jens Sørensen lod læse og påskrive hans byfogeds bestallings brev, dateret 13/5 1676.

** Morten Christensen på borgmester Fausts vegne lod læse og påskrive KM stævning, dateret 2/5 næst afvigt.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet amtskriver Matias Friis imod dom. herimod mødte Mikkel Ottesen på Matias Friises vegne og lod læse og påskrive hans protest, og Morten Christensen på borgmester Fausts vegne i rette lagde hans irettesættelse og en kvittering af Frederik Viereck, dateret Koldinghus 21/6 1678. sagen er opsat 14 dage.

** Hans Tomasen begærede på hans bror Mads Tomasens vegne, at eftersom i dag 8 dage skal her være nogle skriftlige vidnesbyrd imod hans bror Mads Tomasen i rette lagt, begærede, at de måtte blive i retten, eftersom hans bror er i lovligt forfald på sin rejse.

** Jens Nielsen Cronius på hans farsøster Anne salig Søren Danskens vegne lod læse og påskrive en landstings varsels seddel.

(38)

** Niels Olufsen på Anne salig Søren Danskens vegne lod læse og påskrive en dom her af tinget 26/3 næst forleden kontra Peder Vorbasse og begærede, at sætfogden den ville fyldestgøre i Peder Vorbasses ejendom ved indførsel, hvortil blev udnævnt efterskrevne borgere.

** Morten Pedersen rådmand på hr Ude Pedersens vegne lod læse og påskrive et købebrev, oprettet af Jens Nielsen bådmand her sst samt en dom her af tinget 23/10 næst afvigt, og efter dets indhold tog han Jens Nielsen i hånd og på hr Ude Pedersens vegne skødte ham et hus i Brogade beliggende, som Søren Staffensen tilforn har tilhørt.

** Jens Nielsen bådmand, borger her sst, fik tingsvidne, at Morten Pedersen, rådmand her sst, på sin kære bror hr Ude Pedersen, sognepræst til Gosmer og Halling sogne, hans vegne skødte fra hr Ude Pedersen hans kæreste og deres arvinger og til Jens Nielsen bådmand hans kære hustru Bodil Frederiksdatter og deres arvinger det hus, som Søren Staffensen skomager, borger her sst, forhen tilhørte og iboede, som hr Ude Pedersen efter doms indhold her af bytinget 23/10 1678 for hans gælds fordring er berettiget, beliggende her i Kolding i Brogade imellem fornævnte Jens Nielsens eget hus ved den nørre side og vestre ende, den øde ejendom, har tilhørt afgangne Hans Dalby, ved den søndre side og adelgaden ved den østre ende.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Matias Friis, amtskriver over Koldinghus amt, imod dom. herimod mødte Mikkel Ottesen på amtskriverens vegne og lod læse og påskrive amtskriverens efterskrevne protest, at han formoder, sætfogden ikke steder noget, som hans person angår, førend han dertil fanger lovlig citation, hvorefter Morten Christensen på borgmester Fausts vegne i rette lagde hans efterskrevne skriftlige protest og irettesættelse, at han formener, at amtskriver Friis bør at fremvise adkomst eller hjemmel, hvorefter han sig de jorder, som borgmester Faust i forpagtning har, således bemægtiget har. endnu i rette lagde Morten Christensen en efterskrevet vidimeret kopi af forpagtningsbrevet på al ladegårdens jorder, undtaget Vranderup mader og Hjarup enemærke, i 4 år fra philippi jacobi 1677. sagen blev opsat 14 dage

(39)

21/5 1679.

** sætfogden Niels Bøgvad på kongens vegne gav til kende, at i mandag aften næst forleden er en mand Christian Skrædder her i byen blevet slået i Jens Nielsen bådmands hus her sst, og der fandtes tre huller i hans hoved, som han beklagede, at Jens Nielsen bådmands karl og pige har slået ham.

** Mads Christensen bager skødte til Hans Jensen pottemager hans hustru og arvinger et stykke jord, liggende her i Studiumstræde.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Anne salig Søren Danskens vegne har varsel givet efterskrevne for deres indførsel, som de tillige med sætfogden har forrettet i Peder Vorbasses hus at vedstå. kun to af mændene mødte, hvorfor sætfogden ej turde understå sig i dag i denne sag noget tingsvidne at udstede.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasen og Mads Tomasens vegne har varsel givet Jens Gartner, boende uden Sønderport, imod vidnesbyrds påhør, og i rette lagde efterskrevne deres skriftlige vidne.

** Hans Tomasen Berg lod læse og påskrive et genparts tingsvidne her af tinget 7/5 næst forleden, og æskede 1.ting for Jens Gartners deri indførte vidnesbyrds svækkelse.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Friises vegne havde varsel givet efterskrevne borgere for deres syns forretning at aflægge angående Matias Friises gård her sst, hvorefter de indstævnede i rette lagde deres skriftlige syn.

** Sonne Pedersen rådmand æskede dom kontra Maren Knuds, og lod Sonne Pedersen læse og påskrive sin regnskabsbog.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasen og Mads Tomasens vegne har varsel givet efterskrevne for deres sandhed at vidne, og Jens Hansen hjuler vidnede, at han til forhandlede sig et par pistoler for 5 år siden, da lejren stod her ved Dons, af Jens Rasmussen hjuler, konsumptions betjent ved Klosterport, hvilke pistoler han siden forhandlede til en rytter. nogen tid efter blev han af øvrigheden fordret til rådstuen, hvor Jens Rasmussen hjuler hjemlede ham samme pistoler, og måtte da Jens Hansen samme tid for samme pistoler kavere for Jens Rasmussen, at han skulle blive til stede, om nogen havde derfor på ham at prætendere. Hans Tomasen begærede, at Jens Rasmussen hjuler ville fremvise sin afsked fra den militæriske stand, hvortil han svarede, at når han blev citeret derfor, skulle det ske.

(40)

** blev læst og påskrevet på Anne Danskens vegne en landstings varsels seddel anlangende skifte efter hendes salig mand.

** Matias Friis, KM amtskriver over Koldinghus amt, fik tingsvidne, at han havde ladet varsel give efterskrevne synsmænd for deres syn af aflægge anlangende Matias Friises gård her sst. efterskrevne synsmænd i rette lagde efterskrevne syn på samme gårds brøstfældighed.

(41)

** Hans Jensen pottemager, borger her sst, fik tingsvidne, at Mads Christensen Bagger, borger her sst, skødte fra sig sine børn og arvinger og til Hans Jensen pottemager hans hustru Karen Pedersdatter og deres arvinger efterskrevne jord i Studiumstræde.

** Hans Tomasen Berg, borger og handelsmand her sst, på sin bror Mads Tomasen Berg og egne vegne fik tingsvidne, at han havde ladet varsel give Jens Gartner, boende her uden Sønderport, imod vidnesbyrds påhør. efterskrevne i rette lagde deres skriftlige vidne, at de 29/3 afvigte sad de i Mads Tomasens hus, efter at hans heste og vogn med noget umalet malt var optaget af Jens Rasmussen, da kom Jens Gartner ind ad døren i den mening, han skulle sige Mads Tomasen fra borgmester Fausts hustru, det var hendes befaling, han skulle lukke hans baglåger, ellers måtte han vente tiltale for hvis dekort, konsumptionen kunne lide, da svarede han, at han efter en dom har lukket hans baglåge, men gærderne er brøstfældige volder nogen skadesløse svin, Jens Rasmussen holder, og som Mads Tomasen ikke kan holde af hans have, og ønskede at måtte endnu finde dem, derefter så skulle han skyde dem på stedet, og de hørte de, at Mads Tomasen klagede sig over at være plaget af borgmesterens kone i hans fraværelse, thi han har haft hans bud tre gange i hendes hus med 9 mark til 3 tønder malt, og ej enten må få det i hestemøllen malet, eller seddel derpå at få det til en anden mølle, og han er nu snart ølløs og holder dagligt 18 personer.

** Hans Tomasen Berg, borger og handelsmand her sst, på egne og bror Mads Tomasens vegne fik tingsvidne, at han havde ladet varsel give Jens Rasmussen, konsumptions betjent i Klosterport, imod dom, og Jens Hansen Hjuler vidnede, at han til forhandlede sig et par pistoler for 5 år siden, da lejren stod her ved Dons, af Jens Rasmussen Hjuler, konsumptions betjent ved Klosterport, hvilke pistoler han siden forhandlede til en rytter. nogen tid efter blev han af øvrigheden fordret til rådstuen, hvor Jens Rasmussen Hjuler hjemlede ham samme pistoler, og måtte da Jens Hansen samme tid for samme pistoler kavere for Jens Rasmussen, at han skulle blive til stede, om nogen havde derfor på ham at prætendere. Hans Tomasen begærede, at Jens Rasmussen Hjuler ville fremvise sin afsked fra den militæriske stand, hvortil han svarede, at når han blev citeret derfor, skulle det ske.

(42)

** Hans Tomasen Berg, borger og handelsmand her sst, på Hans bror Mads Tomasen Berg og egne vegne fik tingsvidne, at han havde ladet varsel give Jens Rasmussen, konsumptions betjent i Klosterport, for vidnes påhør, og Niels Olufsen vidnede, at imidlertid han var byfoged, og Niels Brun var kæmner, da var Anne Tygesdatter, som sig her i byen tilholdt, meget berygtet for letfærdighed og et uskikkeligt levned, så en helligaften gaves over hende stor klage af naboerne, hvorover byens tjenere af byfogden og kæmneren blev anbefalet at sætte hende i rådhuskælderen. Hans Tomasen tilspurgte Jens Rasmussen Hjuler om Anne Jensdatter, som har været hos ham til huse, ikke var hans kones søster, og om hun er endnu hos ham til huse, at han kunne vide hvor han skulle søge hende anlangende hendes vidne, som hun her til tinget kontra hans bror har aflagt, hvortil Jens Rasmussen svarede, at når hans kones søster blev påråbt, skulle dertil blive svaret, men det navn Anne Jensdatter kendte han sig intet ved.

28/5 1679.

** varselsmænd afhjemlede at de på Anne salig Søren Danskens vegne har varsel givet efterskrevne for deres forretning i Peder Vorbasses gård at vedstå. for retten fremkom efterskrevne og vidnede, at de 14/5 næst afvigt efter en dom her af tinget 26/3 næst afvigt har gjort hende indførsel for kapital rente og omkostning 65 sletdaler i bemeldte Peder Vorbasses gård.

** Bunde Markorsen æskede på Laurids Jepsen Kyds børns vegne et pantebrev på Peder Vorbasses ejendom, hvilket ham af sætfogden blev tilstillet.

** Jens Nielsen på sin farsøster Anne salig Søren Danskens vegne lod læse og påskrive en landstings varsels seddel anlangende skifte efter salig Søren Dansken.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Bunde Markorsens vegne har varsel givet Peder Vorbasse, og i rette lagde et pantebrev her af tinget 1/12 1641 og formente, at Peder Vorbasse bør at betale til Laurids Kyds børn hvis, han efter pantebrevet skyldig er. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasens vegne har varsel givet Jens Rasmussen Hjuler for sin afsked at fremvise fra den militæriske stand, og gjorde Mads Tomasen sit 1.æskning.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasens vegne har varsel givet Jens Tygesen gartner, her uden for Sønderport boende, for 2.ting imod hans vidnesbyrds svækkelse. ingen mødte.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasen Bergs vegne har varsel givet Anne Tygesdatter og Kirsten Jensdatter, tilholdende hos Jens Rasmussen Hjuler, for deres vidnes svækkelse og Kirsten Jensdatter for hendes skudsmål at fremvise. ingen mødte.

** varselsmænd afhjemlede, at de på salig Ude Bertelsens enkes og hendes børns vegne har varsel givet Anders Nielsen, boende i Vranderup, imod dom, item afhjemlede varselsmænd, at de på Lene, salig Ude Bertelsens, og hendes børns vegne har varsel givet Jep Pedersen Kyd her sst imod dom efter efterskrevne indlæg. intet mødte.
 
(43)

** varselsmænd afhjemlede, at de på amtskriver Matias Friises vegne har varsel givet borgmester Faust for at med sig tage de originale dokumenter, som kan autorisere ham på den måde at prætendere han KM ladegårds jorder og enge sig til brug. på begæring blev sagen opsat 3 uger.

** Jens Nielsen Cronius på sin kære farsøster Anne Svendsdatter, salig Søren Lauridsen Dansken, forrige rådmand her sst hans efterleverske, hendes vegne fik tingsvidne, at han lod læse og påskrive en landstings varsels seddel, at 23/4 1679 blev stævnet alle salig Søren Dansken, rådmand i Kolding, hans efterladte arvinger og kreditorer at møde til skifte og deling, som hans efterladte enke agter at lade holde i stervboet i Kolding.

** Niels Olufsen, forrige byfoged her sst, på Anne Svendsdatter, salig Søren Lauridsen Dansken, fordum rådmand her sst hans efterleverske, hendes vegne fik tingsvidne, at efterskrevne vidnede, at de 14/5 næst afvigt efter en dom her af tinget 26/3 næst afvigt har gjort Anne Danskens indførsel i Peder Vorbasses gård her sst for 65 sletdaler kapital, rente og omkostning.

** ungkarl Bertel Udsen på sin kære mor Lene Sørensdatter, salig Ude Bertelsens efterleverske, hendes og hendes børns vegne havde ladet i rette kalde Anders Nielsen, kornet under det bibouske regiment og wohnhaftig på Vranderupgård, imod dom, endnu ladet i rette kalde ungkarl Jep Pedersen Kyd, borger her sst, imod dom anlangende den gæld, som findes i hendes salig husbonds bog, blev udtaget af Jep Kyd 24/5 1673 efter Anders Nielsens begæring som bedrager sig 25 sletdaler, og sætter derfor i rette og formener, om Anders Nielsen eller Jep Kyd bør inden 15 dage at betale fornævnte gæld. herimod mødte Mads Jørgensen, borger her sst, på kornet Anders Lindvigs vegne med efterskrevne indlæg, at det er en sag, som ham ej vedkommer, thi om alt hvis, han var Jep Kyd og hans mor skyldig, har de med hinanden 1/4 1674 gjort afregning, og hvis, han ham da for sin tjeneste lovet og skyldig blev, har Jep Kyd 8/10 1675, da Anders Nielsen var udenlands i KM tjeneste, taget udlæg og betaling i hans bo. endnu i rette lagde Mads Jørgensen efterskrevne dom, udstedt af Anst herreds ting 10/12 1674, kontra Anders Nielsen i Vranderup. sagen blev opsat 4 uger.

(44)

4/6 1679.

** varselsmænd afhjemlede at de på Maren Knuds vegne har varsel givet Sonne Pedersen, rådmand her sst, og i rette lagde Morten Christensen på Maren Knuds vegne tre indlæg. på Sonne Pedersens begæring blev sagen opsat 14 dage.

** Sonne Pedersen rådmand lod læse og påskrive en højesterets stævning, dateret 2/5 1679, kontra borgmestre, nogle rådmænd og borgere.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersens vegne har varsel givet Christen Sporemager og Peder Jensen buntmager for resterende husleje. sagen opsat 14 dage.

** Sonne Pedersen gav til kende, at eftersom en øde plads ved Kirsten Ganzes stald befindes at ligge uindhegnet, og hans stald derved, formedelst mangel på tømmer, står hel brøstfældig, og på det ingen ulykke skulle forårsages på børn eller gamle folk, ville han gerne at de vedkommende samme plads ville lade indhegne.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasen og Mads Tomasens vegne har varsel givet Jens Gartner, her uden Sønderport boende, imod dom, og lod Hans Tomasen læse og påskrive et tingsvidne her af tinget 7/5 næst forleden, hvori Jens Gartners vidne blev oplæst. endnu lod han læse og påskrive et tingsvidne her af tinget 21/5 næst forleden kontra Jens Gartner. derefter blev afsagt, såsom i rette lægges vidnesbyrd imod vidnesbyrd, som strider kontra hinanden, turde sætfogden sig ej understå her i at kende, men henfandt denne sag til landsdommernes påkendelse.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasen og Mads Tomasens vegne har varsel givet Jens Rasmussen Hjuler, konsumptions betjent ved Klosterport, for sin afsked fra den militæriske stand at fremvise, item Kirsten Jensdatter for hendes skudsmål at fremvise og Anne Tygesdatter, begge for deres vidnes svækkelse og dom. ingen mødte.

(45)

** Peder Berentsen, rytter under ritmester Ulfelds kompagni, på salig husfoged Jacob Bechs arvingers vegne lod læse og påskrive en opbydelse, om nogen deres gård her i Kolding enten til leje eller købs ville antage.

** Peder Berentsen, rytter under ritmester Ulfelds kompagni, på Johan Ulrich Bech løjtnant, Frederik Bech kvartermester og Lorends Bech samt deres kære mor og søskendes vegne fik tingsvidne, at Peder Berentsen på deres vegne i rette lagde efterskrevne tilbud, eftersom deres gård, ved torvet beliggende, mere og mere forfalder, og ingen af dem lejlighed kan have den at bebo eller lade reparere, så forårsages de til bytinget at lade opbyde samme deres gård, om nogen findes, som den sig vil til handle, så skal den blive fal og til købs for en billig pris.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til 27/4 sidst forleden ladet i rette kalde Maren, salig Conrad Smeds, her sst imod dom for 20 sletdaler efter hans bog, som hun blev tilfundet at betale.

** Hans Tomasen Berg, borger og handelsmand her sst, på sin bror Mads Tomasen, KM kaptajn på kommisfarten, hans vegne havde ladet i rette kalde Jens Gartner, her uden Sønderport boende, for hans vidnes svækkelse 3.ting og dom, og i rette lagde Hans Tomasen efterskrevne tingsvidne her af tinget 7/5 næst forleden, hvori Jens Gartners vidne blev oplæst, at lørdagen 29/3 sidst forleden, da kom han og Jens Rasmussen konsumptions betjent i Mads Tomasens hus efter borgmester Fausts hustrus befaling og adspurgte Mads Tomasen, hvor han ville have været med de tre sække malt, som hans karl var udkørt med af Klosterport, og da sagde han til Mads Tomasen efter hans husbonds kones befaling, dersom Mads Tomasen ville have de tre tønder malet i hestemøllen, da kunne han straks få malet, og dersom han ville have det til en anden mølle og tage seddel derpå, så måtte han passere. endnu lod Hans Tomasen læse og påskrive efterskrevne tingsvidne her af tinget 21/5 næst forleden, hvori efterskrevne i rette lagde deres skriftlige vidne, at de 29/3 afvigte sad de i Mads Tomasens hus, efter at hans heste og vogn med noget umalet malt var optaget af Jens Rasmussen, da kom Jens Gartner ind ad døren i den mening, han skulle sige Mads Tomasen fra borgmester Fausts hustru, det var hendes befaling, han skulle lukke hans baglåger, ellers måtte han vente tiltale for hvis dekort, konsumptionen kunne lide, da svarede han, at han efter en dom har lukket hans baglåge, men at gærderne er brøstfældige, volder nogen skadesløse svin, Jens Rasmussen holder, og som Mads Tomasen ikke kan holde af hans have og ønskede at måtte endnu finde dem derefter, så skulle han skyde dem på stedet, og da hørte de, at Mads Tomasen klagede sig over at være plaget af borgmesterens kone i hans fraværelse, thi han har haft hans bud tre gange i hendes hus med 9 mark til 3 tønder malt, og ej enten må få det i hestemøllen malet eller seddel derpå at få det til en anden mølle, og han er nu snart ølløs og holder dagligt 18 personer. derefter blev afsagt, såsom her i rette lægges vidnesbyrd imod vidnesbyrd, som strider kontra hinanden, da turde sætfogden sig ej heri at kende, men henfandt samme sag til landsdommeres påkendelse.

(46)

11/6 1679.

** blev læst og påskrevet KM forordning om et halvt krigsstyrs påbud for 1679.

** blev advaret alle og enhver, at de retter sig herefter her i byen med bryllupper, barsler og begravelser efter KM forordninger.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasen og hans bror Mads Tomasens vegne har varsel givet Jens Rasmussen, konsumptions betjent ved Klosterport her sst, for hans skudsmål at fremvise 3.ting, samt at han bør fremvise sin afsked fra den militæriske stand, eller han derfor bør at lide som en, der er undveget KM tjeneste ulovligt og uden afsked. da vidste sætfogden ej rettere heri at kende, end Jens Rasmussen bør, efter hans gjorte tilsagn, at fremvise sin afsked fra den militæriske stand, såfremt han ikke derfor vil lide dele.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasen og hans brors vegne har varsel givet Anne Tygesdatter og Kirsten Jensdatter til 3.ting for deres vidnesbyrds svækkelse, og lod Hans Tomasen læse og påskrive et tingsvidne her af tinget 7/5 næst forleden, hvori Anne Tygesdatter og Kirsten Jensdatter deres vidnesbyrd blev læst og påskrevet. for retten fremkom Mads Tomasen og benægtede ved sin ed at fornævnte vidnesbyrd, som melder, at han skulle have blæst af KM forordning, er samme vidnesbyrd i hans fraværelse af nogen løse kvinder og skøger usandfærdigt påvidnet, hvilke ord han nu for retten benægter at han dem aldrig har tænkt langt mindre sagt. derefter blev afsagt, såsom Anne Tygesdatter og Kirsten Jensdatter beskyldes for deres vidnesbyrd, de her for retten imod Mads Tomasen har aflagt, bør de at fremvise deres skudsmål. belangende deres oven bemeldte vidnesbyrd, som beskyldes, da henvistes det til landsdommeres påkendelse.

** Bunde Markorsen æskede på Laurids Kyds vegne dom i sagen. fremdeles opsat 14 dage.

** Hans Tomasen Berg, borger og handelsmand her sst, på sin bror Mads Tomasen Berg, KM kaptajn på kommisfarten, hans vegne havde ladet i rette kalde Anne Tygesdatter og Kirsten Jensdatter til 3.ting for deres vidnesbyrds svækkelse og dom og Kirsten Jensdatter for hendes skudsmål at fremvise, og lod Hans Tomasen læse og påskrive efterskrevne tingsvidne her af tinget 7/5 næst forleden, hvori Kirsten Jensdatter på sige egne og Anne Tygesdatters vegne i rette lagde deres skriftlige vidnesbyrd, at lørdag 29/3 om eftermiddagen kom Mads Tomasens karl kørende for konsumptionshuset ved Klosterport, da lukkede Jens Rasmussen et vindue op og råbte to eller tre gange til ham, Anders Anders holder, lad mig se, hvad i har i de tre sække, som er på vognen, men han ville ikke holde men kørte alt hvad hestene kunne løbe ud ad porten, så løb Jens Rasmussen efter ham og kom lidt efter tilbage med heste og vogn, som han satte for konsumptionshuset. så kom Mads Tomasen derind og sagde, hvor er din tyv og skælm kommet ved mine heste og vogn, da svarede Jens Rasmussen, at konsumptions forordningen formelder, ikke at skal overfalde konsumptions betjente med slige ord, da sagde Mads Tomasen, jeg blæser af dig og forordningen, da sagde Jens Rasmussen, blæser ikke ad forordningen, for det er kongens forordning. for retten fremkom Mads Tomasen og benægtede ved sin ed, at fornævnte vidnesbyrd, som melder at han skulle have blæst af KM forordning, er samme vidnesbyrd i hans fraværelse af nogen løse kvinder og skøger usandfærdigt påvidnet, hvilke ord han nu for retten benægter, at han dem aldrig har tænkt langt mindre sagt. derefter blev afsagt, så eftersom Anne Tygesdatter og Kirsten Jensdatter beskyldes for deres vidnesbyrd, de her for retten imod Mads Tomasen har aflagt, bør de at fremvise deres skudsmål, belangende deres oven bemeldte vidnesbyrd, som beskyldes, da henvistes det til landsdommeres påkendelse.

(47)

18/6 1679.

** Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne æskede dom i den sag kontra amtskriveren anlangende ladegårdens jordens fæste. Matias Pedersen i rette lagde Frederik von Vierecks fæstebrev in originali, og amtskriveren proponerede, at han var sindet at fremvise sin adkomst på slottets ladegårds jorder, men han formente, at bemeldte forpagtningsbrev ikke er af den rette sort kronepapir. sagen fremdeles opsat 8 dage.

(48)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasen og hans bror Mads Tomasens vegne har varsel givet Jens Rasmussen Hjuler her sst for 1.ting til dele og imod dom, og lod Hans Tomasen læse og påskrive en dom her af tinget 11/6 næst forleden. herimod i rette mødte Jens Rasmussen og fremlagde efterskrevne pasbord på tysk, dateret Odense 24/10 1671, hvilket pas Hans Tomasen begærede måtte blive i retten, indtil erfares kan om det er rigtigt, og endnu lod han læse og påskrive tingsvidner her af tinget 9/4 og 16/4 næst forleden. derefter blev afsagt, da eftersom Hans Tomasen begærer, at forskrevne pas måtte blive i retten, skal samme pas i retten forblive, indtil Hans Tomasen forskaffer sig fornøjelig oplysning både derom, og om Jens Rasmussen har tjent under nationalfolket her i landet.

** Hans Tomasen Berg på sin bror Mads Tomasen Berg, kaptajn på kommisfarten, hans vegne havde ladet i rette kalde Jens Rasmussen Hjuler her sst imod dom, og lod Hans Tomasen læse og påskrive efterskrevne tingsvidne her af tinget 9/4 næst forleden, hvori Anders Andersen vidnede, at efter hans husbond havde været hos Maria Elisabeth, borgmester Fausts, og ville have malet 3 tønder malt i hendes mølle og ikke kunne få det malet, da befalede han ham at køre til Hans Ravn i Bjert og der det afsætte, og som han kørte ud af byen, kom Jens Rasmussen, som betjener konsumptionen ved Klosterport, løbende og spurgte ham, hvad han havde på vognen, hvortil han svarede, det var 3 tønder umalet malt, hvortil Jens Rasmussen svarede, at der intet måtte komme sådanne varer ud af byen, og da Anders Andersen ikke ville vende om, tog Jens Rasmussen heste og vogn fra ham, og andre vidnede, at samme heste og vogn, som der intet ulovligt var på, stod for Jens Rasmussens dør indtil mørk nat. endnu i rette lagde Hans Tomasen efterskrevne tingsvidne her af tinget 16/4 næst forleden, hvori efterskrevne vidnede, at lørdag aften 29/3 næst forleden, da vægterne råbte ni ved Mads Tomasens, var de efter byfogdens befaling ved Mads Tomasens port og så, at der stod Mads Tomasens heste og vogn for porten, og var tre sække på vognen med umalet korn i, som skete i Jens Rasmussen konsumptions betjents nærværelse, som havde en lygte med lys i hånden. så kom Mads Tomasen ud til dem med nogle af hans folk med sig og sagde, hvem er her, hvortil Rasmus Bysvend svarede, her er to mænd, som skal syne denne vogn, om den er Mads Tomasen, hvortil Mads Tomasen svarede, at det var hans. ydermere sagde Mads Tomasen, her står min tyv, som der står med lygten, og dersom har ikke havde været til skrifte i dag, da skulle han vel have flyet ham andet at bestille. og begærede Hans Tomasen på sin brors vegne, at ransnævninge måtte opnævnes, som deri kunne kende, om Jens Rasmussen ikke har handlet imod jyske lov og begået ran. derefter blev afsagt, såsom Hans Tomasen på sin bror Mads Tomasens vegne formener, ran af Jens Rasmussen at være begået, og derfor kalder på ransnævninge, da om det er så meget, at Hans Tomasen på sin brors vegne tør sin ed der ved retten, da har han at kære og lyse ham ran til efter loven, så skal ham ransnævninge efter loven blive tilstedt.

(49)

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på Maren, salig Conrad Smeds, hendes vegne havde til 4/6 næst forleden ladet i rette kalde Sonne Pedersen, rådmand her sst, for 13 rigsdaler, hendes salig mand ham leverede, da konsumptionen skulle søges, og blev i kompagniet fortæret. derefter blev afsagt, at eftersom Maren, salig Conrad Smeds, tiltaler Sonne Pedersen rådmand til regnskab for 13 rigsdaler, hendes salig mand ham, da konsumption skulle søges, skal have leveret, hvilket Sonne Pedersen benægter, ej heller bevises regnskab derfor at være gjort, vides derfor ej rettere, end Sonne Pedersen bør at gøre fornøjelighed for samme 13 rigsdaler ved rigtigt regnskab efter fire uvildige forstandige dannemænds kendelse.

25/6 1679.

** blev læst og påskrevet KM forordning, hvorledes i gældssager og med opbud skal forholdes og dem i højesteret dømmes. så og hvorledes KM forordninger og befalinger samt højesterets domme skal efterkommes.

** blev læst og påskrevet kopi af KM missive og befaling til stiftamtmand grev Otte Didrik Schack, at han borgmester Faust her sst fra sin borgmester bestilling har at suspendere indtil sagens uddrag, som mod ham skal føres for ulovlig skovhugst, han i KM skove har begået.

** Matias Pedersen på Rudolf Fausts vegne æskede dom kontra amtskriver Matias Friis anlangende ladegårds jorderne, og blev forrige i rette lagte dokumenter for retten læst og påskrevet. amtskriver Matias Friis for retten præsenterede og holder forunderligt, at Rudolf Faust understår sig at angribe amtsskriveren, som er fuldmægtig til den ladegårds jord at bruge, uagtet Rudolf Faust vel selv er vitterligt, at han ladegårds jorderne på sine tilbørlige steder selv har opsagt, og i så måder den gjorte kontrakt ophævet, og i rette lagde Rudolf Fausts efterskrevne opsigelse på tysk, dateret Kolding 11/12 1678, og derhos formente, at Rudolf Faust bør at betale ham denne processes omkostning.

(50)

** varselsmænd afhjemlede at de på Hans Tomasen og Mads Tomasens vegne har varsel givet Jens Rasmussen Hjuler for 1.ting til ransnævnings dele, og eftersom den ene ransnævning har vidnet i sagen, blev udnævnt Mads Jørgensen. borger her sst, i den sag at være ransnævning og tillige med den anden ransnævning efter hans eds aflæggelse at forholde sig efter loven.

** Bertel Udsen i rette lagde en opsættelse kontra Anders Nielsen i Vranderup og Jep Kyd her sst. Jep Pedersen Kyd herimod protesterede og æskede Lene salig Ude Bertelsens regnskabsbog i rette, at deraf kunne forfares, om Jep Kyd der i boet for noget klæde står anskrevet. sagen opsat 14 dage.

** Bunde Markorsen på Laurids Kyds børns vegne æskede dom i den sag imod Peder Vorbasse. sagen endnu opsat 14 dage.

** Morten Christensen på Hans Andersen her sst og hans hustrus vegne lod lyse efter et skiftebrev, som er passeret efter Hans Andersens hustrus forrige mand Bertel Mikkelsen, som er dem frakommet.

** Matias Pedersen, borger her sst, på Rudolf Faust her sst hans vegne havde til 14/5 næst forleden ladet i rette kalde Matias Friis, KM amtskriver over Koldinghus amt, imod dom. Mikkel Ottesen på Matias Friises vegne i rette lagde efterskrevne protest, hvorefter Morten Christensen på Rudolf Fausts vegne i rette lagde hans efterskrevne protest og irettesættelse. derpå blev i rette lagt efterskrevne dokumenter, hvorefter blev afsagt, eftersom Rudolf Faust tiltaler amtskriver Matias Friis for Koldinghus ladegårds jorder, han i brug har, at fremvise hjemmel derpå, amtskriveren herimod fremlægger Rudolf Fausts missive til kammerherre Viereck af dato 11/12 næst afvigt, hvori han opsiger samme ladegårds jorder, da sees ikke Rudolf Faust efter hans opsigelse nogen føje har til denne proces at påføre amtskriveren, men amtskriver Friis for den tiltale bør fri at være.

(51)

** Jens Troelsen lod læse og påskrive et tingsvidne anlangende skifte efter salig Søren Dansken.

** Bunde Markorsen æskede dom på salig Laurids Jepsen Kyds børns vegne. fremdeles opsat 14 dage.

3/7 1679.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasens vegne har varsel givet Anne Tygesdatter og Kirsten Jensdatter for deres skudsmål at fremvise efter en doms indhold her af tinget 11/6 næst forleden, ingen mødte.

** Mads Jørgensen, borger her sst, for retten fremkom, eftersom han udnævnt er til ransnævning i Jørgen Henriksens sted i denne sag, gjorde Mads Jørgensen sin ransnævnings ed.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasens vegne har varsel givet Jens Rasmussen Hjuler, konsumptions betjent ved Klosterport her sst, at svare til 1.ting for ransdele, eftersom Mads Tomasen formente sig af Jens Rasmussen sine heste og vogn at være fraranet. ingen mødte, blev 1.ting stedt for ransdele over Jens Rasmussen Hjuler.

(52)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersens vegne har varsel givet Rasmus Andersen, byens tjener her sst, for han løgnagtigt har aflagt et vidne her til tinget imod Sonne Pedersen i en 40 marks sag, og formente Sonne Pedersen, at Rasmus Andersen bør at lide som en meneder på sine fingre. sagen opsat 8 dage.

** Sonne Pedersen rådmand lod læse og påskrive en dom her af tinget 20/11 1678 imod salig Søren Dansken, udstedt af Viborg landsting 20/11 1678, og begærede sætfogden den ville fyldestgøre.

** Sonne Pedersen lod læse og påskrive en dom her af tinget 3/4 1678 imod salig Søren Dansken.

** Søren Lund lod læse og påskrive et skiftebrev efter salig Tomas Mortensen rådmand 11/4 1678 og efter dets indhold opbød gården til købs eller leje.

** Matias Pedersen, byens kæmner, gav til kende, at Jacob Knude 5/6 næst forleden klagede over Søren Swertfeger, at han ham havde slået, og befandtes et hul i hans hoved og stukket i armen.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jacob Kobbersmed i Haderslev hans vegne har varsel givet Matias Skomagers hustru Kirsten Gefkesdatter og Lorends Skomagers hustru Mette Gefkesdatter her sst med deres lovværger for deres sandhed at vidne. de mødte ikke, blev tilfundet at aflægge deres vidner næste tingdag.

** efterskrevne blev udnævnt med sætfogden at syne en bro, som går over Jørgenskov løkke til Trindholm, som var begæret af amtskriver Friis.

9/7 1679.

** Matias Pedersen på Sonne Pedersen rådmands vegne æskede dom kontra Rasmus Andersen, byens tjener. herimod mødte Rasmus Andersen byens tjener og i rette lagde sit skriftlige indlæg.

** Bunde Markorsen på Laurids Kyds arvingers vegne æskede dom kontra Peder Vorbasse på kapital, rente og omkostning.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Lene Udes og Jep Kyds vegne har varsel givet Karen, salig Joen Jacobsens, i Vranderup imod vidnesbyrds påhør. og Morten Christensen her sst vidnede, at 8/10 1675 var han med Jep Kyd her sst i Vranderup i Anders Nielsen Lindvigs hus og gård, da Jep Kyd efter en doms indhold der i boet ved mænd og herredsfogden lod gøre udlæg for gælds fordring, da bød Jep Kyd Karen Joens til, om hun, førend udlæg blev gjort, ville forliges med ham i mindelighed, skulle ingen udsæt ske, hvortil hun svarede nej, der stod bo og middel, han kunne lade tage af. Jep Kyd tog af sin lomme en seddel, hvori stod under Anders Nielsen Lindvigs hånd, at han lovede at betale det klæde hos Ude Bertelsen Jep Kyd uden hinder, da tog Karen Joens sedlen og rev den i stykker. andre vidnede det samme.

(53)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jacob Jacobsen i Haderslev hans vegne har varsel givet Matias Skomagers hustru Kirsten Gefkesdatter og Lorends Skomagers hustru Mette Gefkesdatter her sst med deres lovværger for deres sandhed at vidne, og blev i rette lagt på Jacob Kobbersmeds vegne hans skriftlige indlæg og spørgsmål. for retten fremkom de indstævnede og vidnede og vedstod fornævnte skriftlige spørgsmåls poster.

** varselsmænd afhjemlede, at de på David Fentzes vegne har varsel givet Morten Pedersen rådmand, Sonne Pedersen rådmand, magister Anker Sørensen, Johan Ravn og Bunde Markorsen her sst imod syn og mål, som David Fentz agter at lade forhverve på en gård, som han sig af Morten Pedersen rådmand har til forhandlet, og efterskrevne borgere her sst vidnede, at de efter sætfogdens befaling og David Fentz begæring i deres nærværelse målte fornævnte David Fentz gård her sst, og befandtes som følger, og lod David Fentz læse og påskrive sit købebrev af Morten Pedersen rådmand på hans og hans søster Elisabeth Pedersdatters vegne, dateret Kolding 13/2 1678.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasen Bergs vegne har varsel givet Jens Rasmussen Hjuler ved Klosterport imod 2.ting for ransdele, og lod Mads Tomasen læse og påskrive en dom her af tinget 18/6 næst forleden kontra Jens Rasmussen Hjuler og begærede, ham to mænd måtte udnævnes til at stede fylding på ransnævninge i dag 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede at de på Mads Tomasens vegne har varsel givet Anne Tygesdatter og Kirsten Jensdatter for deres skudsmål og bevis at fremvise formedelst deres løgnagtige vidne, som de imod han har aflagt efter tingsvidnes og doms indhold 11/6 næst forleden. ingen mødte og begærede Mads Tomasen i dag 2.ting for dele over dem.

** Matias Pedersen på Søren Lunds vegne, som er formynder for salig Tomas Mortensens datter Karen Tomasdatter, lod læse og påskrive et skiftebrev af dato 11/4 1678 og lod opbyde gården, om nogen den vil købe eller leje, og noget gods, om nogen det vil købe.

** varselsmænd afhjemlede at de på kongens og byens vegne havde varsel givet Jacob Knude for hans klage at vedstå og Søren Swertfeger for vidnes påhør. og for retten fremkom Jacob Knude og gav last og klage over Søren Jensen sværdfejer, for han i lavshuset uden årsag overfaldt ham og gjorde ham skade i hans hoved og højre arm, og efterskrevne vidnede om tumulten. sagen opsat 14 dage.

(54)

** indførsel af formeldte Morten Christensens efterskrevne i rette lagte kaldsseddel, hvormed Jacob Jacobsen, kedelsmed i Haderslev, stævner Matias Thiisens hustru Kirsten Gefkesdatter og Lorends Berentsens hustru Mette Gefkesdatter for deres sandhed at vidne anlangende et skillerum imellem ham og Rolluf Glarmester i Haderslev.

** Niels Hansen på Anne salig Søren Danskens vegne lod læse og påskrive et tilbud til Sonne Pedersen i penge 7 sletdaler, men ingen på Sonne Pedersen vegne ville dem annamme.

** Bunde Markorsen, borger her sst, på salig Laurids Jepsen Kyds børn og arvingers vegne havde til 28/5 næst forleden ladet i rette kalde Peder Christensen Vorbasse, borger her sst, og i rette lagde Bunde Markorsen efterskrevne pantebrev her af tinget 1/12 1641, hvori Peder Christensen Vorbasse, borger her sst, kendtes for sig sin hustru Johanne Jensdatter og deres arvinger skyldig at være Jens Rasmussen kaptajn og hans arvinger 100 rigsdaler, og derfor pantsatte deres gård, som de selv ibor, liggende i Kolding på Vestergade på den vestre side ved gaden imellem Jens Mortensen og billedhuggeren hans hus, som han selv ibor, på den søndre side og Carsten Pottemagers ejendom på den nørre side, og findes derpå skrevet, forskrevne pantebrev er overdraget og udsat over skifte til salig Laurids Kyds børn for kapital og rente 57 sletdaler. derimod blev fremlagt Peder Vorbasses efterskrevne indlæg, hvorefter blev afsagt som i rette lægges Peder Christensen Vorbasses udgivne pantebrev, som til salig Laurids Kyds børn og arvinger er overdraget, da vidste sætfogden ej rettere heri at kende, end Peder Vorbasse bør sit pant at indfri.

(55)

** Bertel Udsen på sin kære mor Lene Sørensdatter, salig Ude Bertelsens efterleverske, her sst hendes og hendes børns vegne med opsættelse her af tinget 28/5 næst forleden da at have ladet i rette kalde Anders Nielsen, kornet under det bibouske regiment og wohnhaftig i Vranderup, imod dom. endnu havde ladet i rette kalde ungkarl Jep Pedersen Kyd, borger her sst, i lige måder imod dom anlangende en gæld, som findes i hendes salig husbonds bog, at 24/5 1673 blev udtaget til Jep Kyd efterskrevne varer. derefter blev afsagt, eftersom Lene, salig Ude Bertelsens, tiltaler Anders Nielsen Lindvig i Vranderup og Jep Kyd her sst for noget klæde og kramvarer til Jep Kyd udtaget, som Anders Nielsen, da Jep Kyd var i hans tjeneste, skal have lovet at betale efter hans udgivne seddel, hvilken seddel Anders Nielsens hustru Karen Joens skal have revet i stykker, da udsæt for en dom er sket, da vides ej rettere heri at kende, end Jep Kyd bør for den tiltale fri at være, og Anders Nielsen Lindvig efter ommeldte hans forskrivning, som er blevet i stykker revet, bør at betale fornævnte klæde og varer, som sig skal bedrage 21 sletdaler, til Lene Udes inden 15 dage.

** Matias Pedersen, borger her sst, på Sonne Pedersen rådmand hans vegne havde til 3/7 næst afvigt ladet i rette kalde Rasmus Andersen, byens tjener her sst, efter han løgnagtigt har aflagt et vidne imod Sonne Pedersen i de 40 marks bøders sag, hvilket landsdommernes dom udførligt udviser, dateret Viborg landsting 7/5 næst forleden, og formener Sonne Pedersen, at Rasmus Andersen bør at lide som en meneder på sine fingre. herimod blev i rette lagt Rasmus Andersens efterskrevne svar. derefter blev afsagt, da eftersom landsdommernes doms sentens, som Sonne Pedersen nu i rette lægger, intet formelder om Rasmus Andersen, byens tjener, hvorfor sætfogden ej ved heri noget at kende, men henviser sagen til landsdommere.

(56)

16/7 1679.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Søren Sværdfejers vegne har varsel givet Jacob Knude her sst imod vidnesbyrds påhør, og efterskrevne vidnede, at forleden smedelavet var samlet til Iver Skeels, da kastede Jacob Knude og Jacob Bogbinder nogle ord sammen med hinanden, da tog Jacob Knude Peder Kock kleinsmed og slog ham ned under sig på jorden og trådte på ham, så dersom Søren Sværdfejer ikke havde kommet og hjulpet ham op, havde han ikke kunnet komme fra ham, og ikke de så, at Søren Sværdfejer slog Jacob Knude andet, end han gjorde nødværge.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasens vegne har varsel givet Jens Rasmussen Hjuler her sst for 3.ting til ransdele, og i rette lagde Mads Tomasen en dom her af tinget 18/6 næst forleden samt tingsvidner 9/4 og 16/4 næst forleden, og Anders Andersen, tjenende Mads Tomasen, vidnede at Jens Rasmussen Hjuler, konsumptions betjent ved Klosterport, tog tømmen fra ham og fraranede ham sin husbonds heste og vogn, og sigtede Anders Andersen ved sin eds aflæggelse og bogen i hånden Jens Rasmussen for hans ransmand. så fremstod for retten to fyldingsmænd og sagde, vi fylde de dannemænd ransnævninge til at gøre ret tov i denne sag, at bonden sker ret og kongen ingen uret, og fornævnte ransnævninge for retten stående afsagde således, efter forhvervede dokumenter, hvortil Jens Rasmussen Hjuler ej noget til sin befrielse har villet svare, da vidste de ikke Jens Hjuler for Mads Tomasens lovmål at befri, men Jens Rasmussen Hjuler efter jyske lovs 2.bogs 76.kapitel bør, eftersom han har uførmet Mads Tomasens tjener, at være ransmand og bøde bonden 3 mark og kongen 3 mark.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasens vegne har varsel givet Anne Tygesdatter og Kirsten Jensdatter for 3.ting til dele formedelst deres løgnagtige vidne, de imod ham her til tinget har aflagt 7/5 næst forleden. fremkom Inger Jensdatter på sin søster Kirsten Jensdatters vegne med et skudsmål. ingen mødte og blev stedt 3.ting for dele og blev 6 høringer udnævnt.

** David Fentz lod læse og påskrive en købekontrakt på sin gård, hvorpå Morten Pedersen rådmand fremstod og gav ham skøde.

(57)

** varselsmænd afhjemlede, at de på amtskriver Matias Friises vegne har varsel givet efterskrevne for deres attester og vidner ved ed at bestå, og efterskrevne vidnede, at amtskriveren befalede dem at køre til Erik Christensen i Seest, om han havde nogen savstykker eller elletræ eller andet, som kunne tjene til at lægge en bro på til høet at lade af Trindholm overkøre på, han ville låne amtskriveren det, men han havde intet hugget, som dertil kunne tjene, men han ville lade udvise dem noget i hans selvejerskov, hvor de kunne hugge 6 avnbøge, som de sammen med en risbøg, som lå hugget, kastede på vognen og kørte det til Trindholm, som broen siden blev lagt på.

** amtskriver Matias Friis begærede at vide, hvem som har betjent retten i byfogdens sted fra 12/3 og til 23/4 nærværende år, og da blev af tingbogen oplæst, at Jens Sørensen da selv personligt har betjent retten. videre spurgte amtskriveren om nogen er bevidst, at Jens Sørensen for nogen af sine domme er dømt til landstinget. Matias Limes tjener, Jens Pedersen, berettede at Jens Sørensen byfoged blev dømt til 50 rigsdalers mulkt til Viborg landsting anlangende Axel Villumsens skifte. andre vidnede om domme som var kendt magtesløse.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Limes vegne har varsel givet Johan Ravn og Knud Bertelsen imod dom, og i rette lagde Matias Limes tjener Jens Pedersen et skriftligt indlæg. sagen opsat 14 dage.

** to mænd blev nedskikket til borgmestre at begære rådstue i morgen for amtskriveren.

** Jens Troelsen på Lorends Degetous børns vegne lod opbyde en del gods til købs.

** indførsel af Søren Sværdfejer fra smedelavet i rette lagte efterskrevne kundskab angående Jacob Knude kleinsmeds forhold i deres lav forleden 5/6, hvor han var modvillig at forskaffe dem de artikler, deres lav angående, som han 8 eller 9 år har haft hos sig, og han førte sig i klammeri med Peder Kock kleinsmed.

(58)

** indførsel af amtskriverens i rette lagte efterskrevne beskikkelse, anlangende hans folk skal have indført gennem Sønderport nogle risbøge, som igennem byen gik ud til Trindholm at sætte under den bro, som blev gjort til at age høet over.

** indførsel af efterskrevne syn på en bro, som skal være lagt til Trindholm, hvoraf samme bro var gjort, og hvorledes den befandtes.

** David Fentz, KM toldinspektør her sst, fik tingsvidne, at Morten Pedersen, rådmand her sst, på sine egne sin hustru og arvinger samt sin kære søster Elisabeth Pedersdatter og hendes kære husbond og deres arvinger solgte og skødte fra dem og deres arvinger og til David Fentz hans kære hustru Barbara Junghansdatter og deres arvinger deres gård, liggende her i Kolding ved Klostergade imellem Sonne Pedersen rådmands gård ved den østre og latinskolens ejendom, som forhen har tilhørt afgangne Hans Markorsen, ved den vestre side, adelgaden ved den nørre og Mestermandstræde ved den søndre ende, og befindes samme ejendom efter et tingsvidne her af tinget 9/7 næst afvigt målt som efterfølger.

** Mads Tomasen Berg, KM kommiskaptajn, fik tingsvidne, at han har ladet varsel give Jens Rasmussen Hjuler her sst for 3.ting til ransdele, og i rette lagde Mads Tomasen efterskrevne dom her af tinget 18/6 næst forleden, at Hans Tomasen Berg på sin bror Mads Tomasen Berg, kaptajn på kommisfarten, hans vegne havde ladet i rette kalde Jens Rasmussen Hjuler her sst imod dom, og lod Hans Tomasen læse og påskrive efterskrevne tingsvidne her af tinget 9/4 næst forleden, hvori Anders Andersen vidnede, at efter hans husbond havde været hos Maria Elisabeth, borgmester Fausts, og ville have malet 3 tønder malt i hendes mølle og ikke kunne få det malet, da befalede han ham at køre til Hans Ravn i Bjert og der det afsætte, og som han kørte ud af byen, kom Jens Rasmussen, som betjener konsumptionen ved Klosterport, løbende og spurgte ham, hvad han havde på vognen, hvortil han svarede, det var 3 tønder umalet malt, hvortil Jens Rasmussen svarede, at der intet måtte komme sådanne varer ud af byen, og da Anders Andersen ikke ville vende om, tog Jens Rasmussen heste og vogn fra ham, og andre vidnede, at samme heste og vogn, som der intet ulovligt var på, stod for Jens Rasmussens dør indtil mørk nat. endnu i rette lagde Hans Tomasen efterskrevne tingsvidne her af tinget 16/4 næst forleden, hvori efterskrevne vidnede, at lørdag aften 29/3 næst forleden, da vægterne råbte ni ved Mads Tomasens, var de efter byfogdens befaling ved Mads Tomasens port og så, at der stod Mads Tomasens heste og vogn for porten, og var tre sække på vognen med umalet korn i, som skete i Jens Rasmussen konsumptions betjents nærværelse, som havde en lygte med lys i hånden. så kom Mads Tomasen ud til dem med nogle af hans folk med sig og sagde, hvem er her, hvortil Rasmus Bysvend svarede, her er to mænd, som skal syne denne vogn, om den er Mads Tomasens, hvortil Mads Tomasen svarede, at det var hans, ydermere sagde Mads Tomasen, her står min tyv, som der står med lygten, og dersom har ikke havde været til skrifte i dag, da skulle han vel have flyet ham andet at bestille den stratenrøver. og begærede Hans Tomasen på sin brors vegne at ransnævninge måtte opnævnes, som deri kunne kende, om Jens Rasmussen ikke har handlet imod jyske lov og begået ran. derefter blev afsagt, såsom Hans Tomasen på sin bror Mads Tomasens vegne formener ran af Jens Rasmussen at være begået og derfor kalder på ransnævninge, da om det er så meget at Hans Tomasen på sin brors vegne tør sin ed der ved retten, da har han at kære og lyse ham ran til efter loven, så skal ham ransnævninge efter loven blive tilstedt. Anders Andersen, tjenende Mads Tomasen, vidnede, at Jens Rasmussen Hjuler, konsumptions betjent ved Klosterport, tog tømmen fra ham og fraranede ham sin husbonds heste og vogn, og sigtede Anders Andersen ved sin eds aflæggelse og bogen i hånden Jens Rasmussen for hans ransmand. så fremstod for retten to fyldingsmænd og sagde, vi fylde de dannemænd ransnævninge til at gøre ret tov i denne sag, at bonden sker ret og kongen ingen uret, og fornævnte ransnævninge for retten stående afsagde således, efter forhvervede dokumenter, hvortil Jens Rasmussen Hjuler ej noget til sin befrielse har villet svare, da vidste de ikke Jens Hjuler for Mads Tomasens lovmål at befri, men Jens Rasmussen Hjuler efter jyske lovs 2.bogs 76.kapitel bør, eftersom han har uførmet Mads Tomasens tjener, at være ransmand og bøde bonden 3 mark og kongen 3 mark.

(60)

23/7 1679.

** Jens Troelsen på Søren Lunds vegne lod læse og påskrive et skiftebrev efter salig Tomas Mortensen, forrige rådmand, og lod opbyde hans gård enten til købs eller leje, så og hvis løsøre, Karen Tomasdatter er tilfaldet, om nogen det for vurderingen vil købe.

** Jens Troelsen for Lorends Degetous børns vegne, som værge, lod læse og påskrive et tingsvidne her af tinget 26/7 1676 om nogen det for vurderingen vil købe.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM og Mads Tomasens vegne har varsel givet Jens Rasmussen Hjuler her sst for hans 3 mark, han er tildømt at bøde efter dom her af tinget 16/7 næst forleden. ingen mødte.

** varselsmænd afhjemlede, at de Mads Tomasen Bergs vegne har varsel givet Anne Tygesdatter og Kirsten Jensdatter for 4.ting for deles afsigt, og lod Mads Tomasen læse og påskrive en dom over dem her af tinget 11/6 næst forleden, hvorefter ransnævninge afsagde, at eftersom Anne Tygesdatter og Kirsten Jensdatter er tildømt deres skudsmål at fremvise. og formedelst det ikke er efterkommet. ved dele er søgt. er de hermed lovligt fordelt.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasen Bergs vegne har varsel givet Jens Gartner, boende her uden Sønderport, imod dom, eftersom han, imod Kolding bys privilegier, bygger og bor og holder ild og arnested udenfor Kolding Sønderport, og hverken er borger her i byen ej heller skatter og skylder, hvad adkomst han dertil har, så og at fremvise skudsmål, hvorfra han er kommet, hvor han er født og båret. efter begæring er sagen opsat 4 uger.

** Mads Tomasen Berg, KM kommiskaptajn, borger og handelsmand her sst, på KM og egne vegne havde ladet i rette kalde Jens Rasmussen Hjuler her sst imod dom for hans 3 mark, han er tildømt at bøde efter dom her af tinget 16/6 næst forleden, og som han blev tilfundet at betale.

** Mads Tomasen Berg, KM kaptajn på kommisfarten, borger og handelsmand her sst, fik tingsvidne, at han havde ladet varsel give Anne Tygesdatter og Kirsten Jensdatter for 4.ting for deles afsigt, og Mads Tomasen lod læse og påskrive en dom her af tinget 11/6 næst forleden, lydende i sin sentens, at såsom Anne Tygesdatter og Kirsten Jensdatter beskyldes for deres vidnesbyrd, de her for retten imod Mads Tomasen har aflagt, bør de at fremvise deres skudsmål, belangende deres oven bemeldte vidnesbyrd, som beskyldes, da henvistes det til landsdommeres påkendelse. samt i rette lade Mads Tomasen efterskrevne tingsvidne her af tinget i dag 8 dage, hvorefter de seks høringer afsagde således, at eftersom Anne Tygesdatter og Kirsten Jensdatter er tildømt deres skudsmål at fremvise, som de ikke har efterkommet, da er de hermed lovligt fordelt.

 (61)

30/7 1679.

** Matias Pedersen æskede dom i den sag imod Jacob Knude. ingen mødte.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Henrik Laugesen, forrige byskriver her sst, hans vegne har varsel givet Anne, salig Søren Danskens, for 40 sletdaler for registrering af skiftebreve og af hans løn 26 sletdaler, tingbrevspenge 30 sletdaler, hvorpå over skifte efter salig Søren Dansken er sket anfordring. sagen opsat 3 uger.

** Jens Troelsen lod på Mourids Degetous vegne opbyde noget gods til købs efter sin vurdering efter et tingsvidnes indhold her af tinget 26/6 1676.

** Matias Pedersen, borger her sst og kæmner, på KM og Kolding bys vegne havde til 9/7 næst forleden ladet i rette kalde Jacob Hansen Knude, borger her sst, for hans klage at vedstå, og Søren Sværdfejer, borger her sst, imod vidnesbyrds påhør. da for retten fremkom Jacob Knude og i rette lagde efterskrevne klage over Søren Jensen sværdfejer, for han 25/6 i lavshuset uden årsag overfaldt ham og gjorde ham skade i hans hoved og højre arm, hvorefter efterskrevne vidnede om tumulten. herimod mødte Søren Sværdfejer og i rette lagde efterskrevne tingsvidne her af tinget 16/7 næst forleden, hvori efterskrevne vidnede, at forleden smedelavet var samlet til Iver Skeels, da kastede Jacob Knude og Jacob Bogbinder nogle ord sammen med hinanden, da tog Jacob Knude Peder Kock kleinsmed og slog ham ned under sig på jorden og trådte på ham, så dersom Søren Sværdfejer ikke havde kommet og hjulpet ham op, havde han ikke kunnet komme fra ham, og ikke de så, at Søren Sværdfejer slog Jacob Knude andet, end han gjorde nødværge. derefter blev afsagt, Jacob Knude har ladet sig syne 25/6, og befandtes i hans hoved og arm skader, og derfor beskyldt Søren Sværdfejer, hvorimod Søren Sværdfejer beviser, at han ej noget slagsmål på Jacob Knude har begået, da bør Søren Sværdfejer for den beskyldning at være fri.

(62)

6/8 1679.

13/8 1679.

** Jens Sørensen byfoged lod læse og påskrive KM højesterets dom af dato 29/7 1679, at byfoged Jens Sørensen bør for sin forseelse at give amtskriver Matias Friis 6 rigsdaler, og i det øvrige landsdommernes dom ikke at komme ham til hinder eller skade. angående den omtvistede gård, da hjemvises den sag til påkendelse på sine tilbørlige steder.

** Sonne Pedersen rådmand lod læse og påskrive landsdommernes dom af Viborg landsting 26/4 1677 anlangende møget her i byen.

** endnu lod han læse og påskrive landsdommernes dom af Viborg landsting 25/11 1678 anlangende møg her i Kolding.

** end også lod Sonne Pedersen læse og påskrive KM højesterets efterskrevne dom anlangende Sonne Pedersens varer, af dato 28/7 næst forleden, indeholdende at Sonne Pedersen bør nyde frihed sine varer at sælge til den mest bydende.

(63)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Limes vegne har varsel givet Christian Nielsen her sst, og i rette lagde Jens Pedersen på sin husbonds vegne et indlæg. sagen opsat 4 uger.

20/8 1679.

** KM vadstedridere Peder Andersen og Henrik Jacobsen lod læse og påskrive en seddel, hvori de giver til kende, at den lukkelse, som for det stræde bagved Hans Mikkelsens gård og stald her sst var sat, er opbrudt og borttaget, som var sat formedelst kongens told, hvorfor de lader aflyse, at alle og enhver sig derfra med heste eller kvæg og andre salgs varer entholder, som KM toldsvig kunne ved begås, såfremt de ikke ville lide og undgælde hvis derpå kan følge.

** Staffen Christensen rådmand lod oplyse en brunblisset hoppe, som er optaget i hans korn, som kan være ved alder ungefer 12 år gammel.

** Sonne Pedersen rådmand lod læse og påskrive KM højesterets dom af dato 28/7 1679, og begærede at byfogden ville befordre ham til dens fyldestgørelse, og blev af efterskrevne leveret til byfogden til højesterets doms fyldestgørelse for enhver deres kvota 3 rigsdaler.

** Morten Christensen på Henrik Laugesens vegne æskede dom i den sag kontra Anne, salig Søren Danskens, og han begærede salig Søren Danskens kæmner regnskab, hvortil Niels Hansen svarede, at regnskabet var indleveret til borgmestre og råd. sagen opsat 3 uger.

** Bjørn Helgesen på Mads Tomasens vegne æskede dom i den sag kontra Jens Gartner. Jens Gartner mødte og i rette lagde sin husbond borgmester Fausts kundskab. sagen opsat 14 dage.

** endnu lod Jens Gartner læse og påskrive sit skudsmål fra Rinkenæs 7.søndag post trinitatis 1679.

27/8 1679.

** Matias Pedersen på Jens Rasmussen konsumptions betjents vegne lod læse og påskrive en landstings stævning af Viborg landsting 19/8.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Henrik Laugesen, forrige byskriver, hans vegne har varsel givet Anne, salig Søren Danskens, med hendes lovværge for at i rette vise hendes salig mands kæmner regnskab, hvoraf fogden kan have efterretning hvad, salig Søren Dansken har tilført af Henrik Laugesens løn af byen. ingen mødte, Matias Pedersen begærede 1.ting for æskning.

** Matias Pedersen lod advare skatmestrene, at de ind forskaffer krigsstyr.

3/9 1679.

** blev læst og påskrevet KM befaling og forordning om et halvt krigsstyr, som skal gives inden september måneds udgang.

** så og blev læst og påskrevet KM befaling om saltskat.

** item et missive fra krigskommissær Lassen om resterende krigsstyr og andre skatter her af byen.

** Simon Hansen af sønder Bjert i Tyrstrup herred gav til kende, at han havde ladet i rette kalde Mads Bager her sst imod dom for 8 sletdaler. på begæring blev sagen opsat 4 uger.

** Jens Gartner æskede genpart dom i den sag, Mads Tomasen Berg her til tinget i dag 6 uger næst forleden imod ham har procederet, og formente, at Mads Tomasen bør at betale ham berørte sags omkostning.

(64)

** Jens Tygesen Gartner, konsumptions betjent, boende her uden Sønderport, æskede genparts dom i den sag, Mads Tomasen Berg her til tinget i dag 6 uger næst forleden imod ham har procederet, og formente, at Mads Tomasen bør at betale ham denne ibragte sags omkostning. sagen er opsat til 20/8 sidst forleden, da Mads Tomasen æskede dom kontra Jens Gartner. Jens Gartner i rette lagde sin husbond Rudolf Fausts efterskrevne attest, hvorefter blev afsagt, eftersom Mads Tomasen har søgt Jens Tygesen Gartner at fremvise hans skudsmål, Jens Gartner derimod har bevist hans skudsmål, hvor han er født og båret og frakommet, i lige måder beviser med borgmester Fausts attest, at han af ham for en konsumptions betjent er antaget, da vidste byfogden ej rettere heri at kende, end jo Jens Tygesen Gartner bør for Mads Tomasens tiltale fri at være. hvad sig anbelanger Jens Tygesen Gartners prætentioner for denne processes ibragte omkostning, har han hos Mads Tomasen at søge.

10/9 1679.

** Jens Pedersen på sin husbond Matias Limes vegne æskede dom kontra Christian Ridefoged. sagen fremdeles opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede at de på Henrik Laugesen forrige byskrivers vegne har varsel givet Anne, salig Søren Danskens, med hendes lovværge imod vidnesbyrds påhør, og Henrik Laugesen i rette lagde sit efterskrevne svar, at hans fordrende brevpenge efter regnskabs formelding har man med al rette at fordre efter salig Søren Dansken. Matias Pedersen fremviste salig Søren Danskens kæmner regnskab, hvori befindes at han ej har videre indført af Henrik Laugesens løn end 10 sletdaler. Niels Hansen på enkens vegne svarede, at såsom Henrik Laugesen fordrer 26 sletdaler restants af hans løn, og ej befindes salig Søren Dansken sig dem har til udgift i hans kæmner regnskab ført, formener han på hendes vegne for denne tiltale fri at være.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Pedersen kleinsmeds vegne har varsel givet Jacob Knude for 1.ting til dele, eftersom han ikke har efterkommet en dom 22/1 sidst forleden, og Matias Pedersen æskede 1.ting for dele over Jacob Knude.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Pedersen kæmners vegne havde varsel givet Jacob Knude imod doms fornyelse, og lod Matias Pedersen læse og påskrive en dom her af tinget 17/8 1678.

** Joen Nielsen i Bølling på salig Niels Tomasens enke i Hjelmdrup hendes vegne lod læse og påskrive en landstings varsels seddel, dateret 4/6 1679, anlangende skifte skal holdes efter Niels Tomasen i Hjelmdrup.

(65)

** endnu lod han læse og påskrive en seddel under Else Jensdatters hånd, dateret 9/9 næst forleden, at skiftet efter salig Niels Tomasen i Hjelmdrup skal holdes 30/9 næst kommende.

** Henrik Laugesen, forrige byskriver her sst, havde til 30/7 næst forleden ladet i rette kalde Anne, Søren Danskens efterleverske, her sst med hendes lovværge for 96 sletdaler, som er for registrering og skiftebreve, tingbrevspenge og hans løn, og Morten Christensen i rette lagde Henrik Laugesens efterskrevne indlæg, hvorefter Niels Hansen på Anne Danskens vegne i rette lagde hendes efterskrevne indlæg. Henrik Laugesen i rette lagde sit efterskrevne regnskab, indeholdende blandt andet hans anvendte omkostninger til skøder, afkald med videre, blandt andet til registrering og skifte 6/8 1659 efter salig Iver Jacobsen, fordum borger her sst, og efter hans hustru salig Anne Jørgensdatter. derefter blev afsagt, at eftersom Henrik Laugesen, forrige byskriver, søger Anne, salig Søren Danskens, efter et regnskab, som Henrik Laugesen under sin hånd i rette har lagt, da vidste byfogden ej rettere heri at kende, end hvis breve, hos Henrik Laugesen findes uindløst, bør enken straks at indløse. hvad sig angår hans fordrende resterende løn for 1661 den tid, Søren Dansken var kæmner, nemlig 26 sletdaler, da som Søren Dansken ej har ført sig videre til indtægt i sit kæmner regnskab end som til Henrik Laugesen betalt er, da henfindes Henrik Laugesen hos borgmestre og råd sin fordring bør at søge.

(67)

** Matias Pedersen, byens kæmner her sst, havde ladet i rette kalde Jacob Hansen Knude her sst imod doms fornyelse, og i rette lagde Matias Pedersen en dom her af tinget 14/4 1678, at han havde til 6/3 næst forleden ladet i rette kalde Jacob Hansen Knude, borger her sst, for en processes omkostning, som han er tildømt at betale efter doms indhold her af tinget 27/9 1676, lydende i sin sentens, eftersom Jacob Knude beskyldes af Søren Dansken såvel som byens kæmner Matias Pedersen, efter deres indlæg og irettesættelse, at dømmes til Bremerholms fængsel, men som ingen gjort gerning bevises, men med provstens attest bevises, at Jacob Knude har været ham ulydig at møde i kirken, da vidste byfogden ej rettere herom at kende, end Jacob Knude bør at være straffældig til provsten 1 rigsdaler efter recessen. hvad angår Jacob Knudes uskikkelige liv og levned, da som det er første gang, han derfor anklages, da dersom han sig ej fra slig grove beklagelser fraholder, da at lide efter KM forordning og derforuden at betale til byens kæmner denne sags billige anvendte bekostning, og bedrager sig samme bekostning 3 rigsdaler, som Jacob Knude blev tilfundet at betale inden 15 dage, hvorefter Matias Pedersen var dom begærende, da efter slig lejlighed tilfindes Jacob Knude efter dom at fyldestgøre og betale, så vidt den om formelder, og det inden 15 dage. ingen mødte, da efter slig lejlighed er forskrevne dom fornyet.

17/9 1679.

** Matias Pedersen begærede 2.ting for dele over Jacob Knude, formedelst han ej har efterkommet en dom her af tinget 22/1 næst forleden.

24/9 1679.

** blev læst og påskrevet KM forordning om sabbattens helligholdelse.

** endnu blev læst og påskrevet KM forbuds kontinuation, at ingen, indtil anderledes tilsiges, må flytte fra købstæderne.

** Erik Christensen lod advare på borgmester Fausts vegne at hvem, som resterer med deres folkeskat, at de være tiltænkt uden længere ophold at betale.

** varselsmænd afhjemlede, at de på byens kæmners vegne har varsel givet Jacob Knude imod 1.ting for dele, og lod Matias Pedersen læse og påskrive en dom her af tinget 22/1 næst forleden.

** Matias Pedersen, borger her sst, på Knud Nielsen her sst hans vegne, efter fuldmagt af Hartvig Knudsen begæring og fuldmagt, begærede, at en pige Inger Jacobsdatter, som for retten blev fremstillet, hendes bekendelse måtte blive forhørt, og hun bekendte, at næst forleden imellem fredag og lørdag nat var hun med Jacob Kedelflikker i Strandhuse med flere var i Kolding, hvor hun blev løftet ind gennem et hul på et vindue, og de pikkede på døren, som hun lukkede op, så gik de fire karle ind i stuen og sagde til hende, at hun skulle gå ud og sætte sig bag brønden, der regnede det intet på hende, og da karlene kom igen, gik de til Strandhuse. Mogens Henriksen Skåning vidnede det samme, og at da de kom i gården, satte Jacob et knippe bregner i hullet for bindehunden, så gik de op i gården, hvor Jacob Kedelflikker brækkede en fjæl fra vinduet og med en kniv skar blyet fra vinduet, og de løftede pigen ind, så hun kunne lukke døren op, og de gik ind, og da flyede Jacob ham et skrin og et stykke lærred og pengene tog Jacob og bar dem selv i sin lædersæk, og da de kom til skoven flyede Jacob dem pengene, som de skulle grave det ned til om torsdagen, så ville de skifte det. Jacob Kedelflikker, ledig og løs, bekendte, at en bøsse, en krumsabel, to krudthorn, en pung med hugne hagl, kugler og flintesten var hans, og tilstod at han noksom har gået i vildtbanen med bøsse, dog havde han intet skudt. Dorte Nielsdatter, Jacob Christensen kedelflikkers kone, bekendte at hun havde sagt til pigen, at hun skulle intet være bange, men om hun blev taget fast, skulle svare dristigt for sig og stå på sin ret, fordi de ville friste hende dicht.

(68)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Adam Trallou, gartner i kongens have, hans vegne har varsel givet amtskriver Matias Friis at svare imod dom for en håndskrift, af amtskriveren udgivet på 100 rigsdaler, af dato 5/12 1678. sagen opsat 14 dage.

(69)

** varselsmænd afhjemlede, at de på kongens og byens vegne har varsel givet Bertel Skomager her sst for sin klage at vedstå, og Niels Glarmester tilstod, at degnens pige bestilte ham til at forfærdige vinduer, og Abraham skulle betale arbejdslønnen. ingen mødte.

1/10 1679.

** varselsmænd afhjemlede, at de på byens kæmner Matias Pedersens vegne har varsel givet Jacob Hansen Knude for 2.ting til dele efter en dom her af tinget 22/1 1679. ingen mødte.

** blev læst KM forordning om korn, fedevarer, heste og øksnes forbuds løsgivelse.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Knud Nielsens vegne har varsel givet Jacob Christensen kedelflikker for sit fængsel, som han sidder i her i byen, at svare imod saggivelse, vidnesbyrds påhør og dom, og blev for retten oplæst en bekendelse her af tinget 24/9 næst forleden.

** Matias Pedersen, efter afhjemlet kald og varsel over Dines Hansen, Christen Hansen og de andre i samme sag efter Bertel Hansens klage, satte i rette, om ikke han og de andre efter deres forøvede gerninger jo bør at bøde enhver for deres 3 mark for deres klagemål, og Bertel Hansen vedstod klagen, at Abraham slog vinduerne ud og lod dem igen indsætte. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på husfogden Johan Lemeyers vegne har varsel givet Terkild Hansen, Hans Møller og Knud Nielsen imod spørgsmål. ingen mødte.    

8/10 1679.

** Niels Andersen Bøgvad gav Hans Pedersen tolder skøde på 3 fag stald efter et købebrev.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Pedersen, byens kæmner, hans vegne har varsel givet Jacob Hansen Knude imod 3.ting for dele, og lod Matias Pedersen læse og påskrive en dom her af tinget 22/1 næst forleden, hvorefter 3.ting blev stedt over Jacob Knude.

(70)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Knud Nielsens vegne har varsel givet Jacob Kedelflikker for hans fængsel her i byen at svare imod sigtelse og lovmål, disligeste Mogens Henriksen og Inger Jacobsdatter imod lovmål, og blev for dem oplæst en bekendelse her af tinget 24/9 næst forleden, og vedstod Mogens Henriksen og Inger Jacobsdatter, at deres bekendelse var sandfærdig, hvilket de bekræftede ved deres ed, og sigtede Matias Pedersen på Knud Nielsens vegne her for retten Jacob Kedelflikker for Knud Nielsens tyv på en to eller tre hundrede rigsdaler og vel mere, og lyser sit lovmål imod fornævnte tre personer. og fremæskede Matias Pedersen om nogen var, som ville tage sig fornævnte fanger an og svare for dem, ingen fremkom.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på Adam Trallou, gartner i Koldinghus have, æskede dom i den sag kontra KM amtskriver Matias Friis, og lod læse og påskrive en håndskrift, og satte i rette og formente, at amtskriveren bør at indfri hans obligation. ingen mødte.

** Jacob (blank) bogbinder på magister Anker Sørensen, sognepræst her i Kolding, fik tingsvidne, at efterskrevne vidnede, at de 1/10 næst forleden efter magister Ankers begæring og byfogdens befaling var i præsteresidensen her sst, som magister Anker påbor, og synede den for efterskrevne brøstfældighed.

** Hans Pedersen, KM tolder her sst, fik tingsvidne, at Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, solgte og skødte fra sig sin hustru og deres arvinger til Hans Pedersen tolder hans kæreste Margrete Cathrine Rurtz og deres arvinger efterskrevne tre fag stald og jordsmål.

(71)

** Matias Pedersen, borger her sst, på Knud Nielsen, borger og handelsmand her sst, hans vegne fik tingsvidne, at varselsmænd afhjemlede, at de på Knud Nielsens vegne har varsel givet Jacob Kedelflikker, for hans fængsel her i byen, at svare imod sigtelse og lovmål, disligeste Mogens Henriksen og Inger Jacobsdatter imod lovmål, og blev for dem oplæst en bekendelse her af tinget 24/9 næst forleden, og vedstod Mogens Henriksen og Inger Jacobsdatter, at deres bekendelse var sandfærdig, hvilket de bekræftede ved deres ed, og sigtede Matias Pedersen på Knud Nielsens vegne her for retten Jacob Kedelflikker for Knud Nielsens tyv på en to eller tre hundrede rigsdaler og vel mere og lyser sit lovmål imod fornævnte tre personer. og fremæskede Matias Pedersen om nogen var som ville tage sig fornævnte fanger an, ingen fremkom.

(72)

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på mester Trallou, gartner i KM have ved Koldinghus, hans vegne havde til 24/9 næst forleden ladet i rette kalde Matias Friis, KM amtskriver over Koldinghus amt, imod dom for 100 rigsdaler efter efterskrevne obligation af Matias Friis udgivet, dateret Kolding 5/12 1678, for han har afhandlet Adam Trallou en del korn og er blevet ham skyldig 100 rigsdaler, hvilken hans obligation med omkostning han blev tilfundet at indfri.

15/10 1679.

** varselsmænd afhjemlede, at de på byens kæmners vegne har varsel givet Jacob Knude imod 4.ting for dele, og lod Matias Pedersen læse og påskrive en dom her af tinget 22/1 næst forleden kontra Jacob Knude, og efterskrevne seks høringer afsagde for retten således, eftersom Jacob Knude er en borger her i byen, har gods, middel og formue, endvidere for retten tilbyder at ville betale, hvorfor de ej kunne tilfinde ham noget delemål.

(73)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Peder Bredals vegne har varsel givet Jørgen Buch, boende i Rådvad, at svare imod dom for 14 mark efter obligation. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Knud Nielsens vegne har varsel givet Jacob Christensen kedelflikker for hans fængsel, han sidder i her i byen, for at sværge ham på hånd hvis tyveri han sigtes for, og Knud Nielsen borger her sst sigtede Jacob Kedelflikker og svor ham på hånd for at være hans tyv efter gjorte bekendelser her af tinget 8/10 næst forleden. Jacob Kedelflikker ville intet bekende og begærede, han måtte tale med sin kone og få en skjorte på sig, førend han skulle dø.

** Jep Lassen felbereder, borger her sst, fik tingsvidne, at efterskrevne vidnede, at de 11/10 næst forleden efter byfogdens befaling og Jep Lassens begæring var i Jens Sørensen buntmagers hans hus her i Kolding, og efter en doms indhold her af tinget 16/10 1678, som Jep Lassen for hans hustrus resterende mødrene arvepart forhvervet har, gjorde de Jep Lassen indvisning og indførsel for 51 sletdaler i Jens Sørensens hus, som han ibor, liggende her i Kolding over for Lusbybjerg i Lusbygade, adelgaden ved den vestre og Hyrdestræde ved den østre ende, Peder Pedersen buntmagers hus ved den nørre og adelgaden ved den søndre side.

22/10 1679.

** blev læst og påskrevet KM søfolks privilegier, dateret Pinneberg 30/9 1679.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Knud Nielsens vegne har varsel givet Jacob Christensen kedelflikker, Mogens Henriksen Skåning, Dorte Nielsdatter, Jacob Kedelflikkers kone, såvel som Inger Jacobsdatter at svare imod ransnævninges afsigt, og Matias Pedersen fremæskede, om nogen her for retten til stede var, som vidste noget om Jacob Kedelflikker at sige eller beskylde, hvorefter nogle vidnede om Jacob Kedelflikker og hans kones røverier, det iblandt Karen Rasmusdatter, barnfødt ved Skanderborg, og nuværende i Skovsgård i Vilstrup sogn, som vidnede, at eftersom hun havde tjent sønder ude og var på hendes hjemvej, da kom Jacob Kedelflikker og en anden karl og to kvinder og røvede fra hende 6 rigsdaler, og klædte de hende af hendes klæder, og kastede de siden et gammelt skørt igen til hende, som hun fik at skjule sig i. og blev af Matias Pedersen i rette lagt tingsvidner her af tinget 8/10 og 15/10 næst forleden samt Knud Nielsens indlæg. byfogden optog sagen til i dag 8 dage næst kommende, eftersom borgmestre og råd ikke nu for retten var til stede, eftersom de efter recessen formelding skal afsige dom tillige med, når nogen skal dømmes til døde.

(74)

** Matias Pedersen æskede dom kontra Jens Sporemager og andre interesserede. fremdeles opsat til 6.ugers dag.

** indførsel af efterskrevne Knud Nielsens for ommeldte indlæg angående Jacob Kedelflikker, Mogens Henriksen Skåning og Inger Jacobsdatters hos ham begangne tyveri.

(75)

29/10 1679.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Knud Nielsens vegne har varsel givet Jacob Christensen kedelflikker, hans hustru Dorte Nielsdatter og Mogens Henriksen Skåning enhver for deres fængsel, de sidder i heri byen, så og Inger Jacobsdatter, Jacob Kedelflikkers pige, at svare imod ransnævnings afsigt, og blev af Matias Pedersen på Knud Nielsens vegne i rette lagt tingsvidner her af tinget 22/10 og af Brusk herreds ting 25/10 næst forleden, og tilfandt byfogden ransnævninge at gøre deres afsigt, og de sagde ensstemmende således, at eftersom Jacob Kedelflikker her til tinget er sigtet af Knud Nielsen for tyveri, da efter sigtelse og tingsvidners formelding svor de Jacob Christensen kedelflikker tyvesag på, og satte Matias Pedersen på Knud Nielsens vegne i rette og formente, at efterdi Jacob Kedelflikker er af ransnævninge svoret tyverisag foruden hans egen bekendelse, at han bør at lide til galge og gren.

** efterskrevne borgere vidnede, at de efter byfogdens befaling og Morten Christensen her sst på Berent Schrøder i Lübeck hans vegne hans begæring var 18/10 næst forleden på efterskrevne stykke jord, hvor de, efter en doms indhold her af tinget 2/4 næst forleden, gjorde indførsel for hans fordrende sum i bemeldte stykke jord, som Henrik Laugesens datter Dorte Henriksdatter i hendes fars svaghed dem foreviste.

** indførsel af i rette lagte efterskrevne tingsvidne af Brusk herreds ting 24/10 næst forleden, hvori vidner vidnede om Jacob Christensen kedelflikker og hans kones tyverier og røverier i Brusk herred.

(76)

5/11 1679.

** regimentskriver Antoni Barchmann bød sig i rette anlangende, at ham fra Rasmus Kruse i Vranderup og Hans Tomasen Berg og Mads Tomasen Berg her sst skal være givet varsel. Rasmus Kruse blev påråbt, mødte ikke.

** Jens Ravn i Håstrup på sin hustrus vegne bød sig i rette imod Laurids Bøssemager her sst, men han mødte ikke, hvorfor varslet er spildt.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Knud Nielsens vegne har varsel givet Jacob Christensen kedelflikker og Mogens Henriksen Skåning for deres fængsel, de sidder i her i byen, samt Jacob Kedelflikkers kone Dorte Nielsdatter og Inger Jacobsdatter, Jacob Kedelflikkers pige, alle imod doms forhvervelse. Matias Pedersen på Knud Nielsens vegne i rette lagde ransnævninges afsigt og Jacob Kedelflikkers gjorte bekendelse på rådstuen. da er således for retten afsagt, at eftersom Mogens Henriksen Skåning og Jacob Christensen kedelflikker frivilligt har tilstået at have været med i Knud Nielsens hus at stjæle penge og andre varer, da vides dem ej at befri, end at de begge for deres tyveri bør at klæde galge og gren. sagen anlangende Inger Jacobsdatter, Jacob Kedelflikkers pige, og Dorte Nielsdatter hans kone, da er den opsat 8 dage.

** amtskriver Matias Friis bød sig i rette, eftersom han fra Hans Tomasen er varsel givet.

** Matias Pedersen, borger her sst, på Knud Nielsen, borger og handelsmand her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Jacob Christensen kedelflikker, barnfødt i Langskov sogn i Nyborg norden Vejle, Mogens Henriksen Skåning, barnfødt i Broby i Gønge herred i Skåne, Dorte Nielsdatter, Jacob kedelflikkers kone, og Inger Jacobsdatter alle imod dom, og i rette lagde Matias Pedersen efterskrevne tingsvidner her af tinget 8/10 og 15/10 næst forleden så og Knud Nielsens efterskrevne indlæg samt efterskrevne tingsvidne af Brusk herreds ting 25/10 sidst forleden og derefter efterskrevne ransnævninges afsigt her af tinget 29/10 næst forleden og endvidere Jacob Kedelflikkers efterskrevne bekendelse på rådstuen dateret 30/10 1679. da er således for retten afsagt, at eftersom Mogens Henriksen Skåning frivilligt har tilstået at have været med at stjæle i Knud Nielsens hus penge og andre varer, i lige måder Jacob Christensen kedelflikker, som og har bekendt, at han har været med i Knud Nielsens hus at stjæle, da vides dem ej at befri, end at de jo begge tillige for deres tyveri at klæde galge og gren.

(80)

12/11 1679.

** Niels Andersen Bøgvad på kaptajn Mads Tomasens vegne lod læse og påskrive en stævning af Viborg landsting kontra Jens Rasmussen Hjuler at møde til Viborg landsting 19/11 næst kommende.

** Matias Pedersen, borger her sst, på Knud Nielsen, borger her sst, hans vegne æskede dom over Dorte Nielsdatter, Jacob Christensen kedelflikkers kone, og Inger Jacobsdatter, Jacob Kedelflikkers pige, og berettede Dorte Nielsdatter, at hun var barnfødt i Middelsom herred i en by hedder Hjermind, og sagde sig at være med barn, og Inger Jacobsdatter sagde, hun var barnfødt i Hornborg i Nim herred, og havde intet været tilalters, berettede også, at de tog hende med gevalt fra sin far og mor og truede dem til med bøsse og kårde at lade hende følge med dem, hendes far var en lam vanfør mand, og gik hendes mor og tiggede. derefter blev afsagt, såsom Dorte Nielsdatter, Jacob Kedelflikkers kone, er berygtet for røveri og tyveri, og hun efter hendes mands bekendelse har været årsag til hans tyveri, men såsom ingen stjålne koster hos hende findes, da vides ikke hende på livet at straffes, men hun ved skarpretteren at drives her ud af byen, og hende hermed forvist dette land og rige. belangende Inger Jacobsdatter, da som hun befindes forlokket, vides ikke hende enten på straf eller på livet at lade lide, men hun hermed forvises aldrig at komme mere til Kolding.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Rasmus Hansen Kruse af Vranderup, Mads Tomasen Berg og Hans Tomasen Berg her sst deres vegne har varsel givet amtmand over Koldinghus amt Ditlev Rantzau, KM amtskriver Matias Friis med flere for deres sandhed at vidne, disligeste imod vidnes påhør Christen Nielsen af Stovstrup, som sidder fanget på Koldinghus, og Matias Billedsnider og Søren Grumsen svarede, at når de oven bemeldte aflægger deres vidne, ville de også vidne deres sandhed, men de vidste intet synderligt derom at vidne.

** Matias Pedersen, borger her sst, på Knud Nielsen, borger og købhandler her sst, hans vegne havde til i dag næst forleden ladet i rette kalde Dorte Nielsdatter, Jacob Christensen kedelflikkers kone, barnfødt i Hjermind i Middelsom herred, og Inger Jacobsdatter, Jacob kedelflikkers pige, barnfødt i Hornborg i Nim herred, imod dom, og blev i rette lagt efterskrevne tingsvidner her af tinget 8/10 og 22/10 næst forleden samt Knud Nielsens efterskrevne indlæg. derefter blev afsagt, såsom Dorte Nielsdatter, Jacob Kedelflikkers kone, er berygtet for røveri og tyveri, og hun efter hendes mands bekendelse har været årsag til hans tyveri, men såsom ingen stjålne koster hos hende findes, da vides ikke hende på livet at straffes, men hun ved skarpretteren at drives her udaf byen og hende hermed forvist dette land og rige. belangende Inger Jacobsdatter, da som hun befindes forlokket, vides ikke hende enten på straf eller på livet at lade lide, men hun hermed forvises aldrig at komme mere til Kolding.

(82)

19/11 1679.

26/11 1679.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jacob Rosses vegne i Fredericia har varsel givet Peder Pedersen buntmager og Niels Olufsen her sst for gæld efter hans regnskabsbog. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM, borgmestre og råds og Kolding bys vegne har varsel givet Bertel Hansen skomager, Christen Hansen Møller, Dines Hansen, Abraham Hansen og Mikkel Kock for klage, som Bertel Hansen gjort har, og Bertel Hansen klagede, at Abraham Hansen slog hans vinduer ind. Niels Glarmester berettede, at Dineses pige to gange var hos ham, at han skulle sætte vinduerne ind, og satte han dem ind efter Bertels minde, og Abraham betalte ham derfor. Mikkel Kock berettede, at Christen Møller var årsag til denne klage. derefter blev afsagt, efter Bertel Hansen førte klage imod Christen Hansen, Dines Hansens førte klage imod Abraham Hansen for slagsmål og overlast i Bertel Hansens eget hus er gjort, og ingen af forskrevne personer sig herimod har erklæret, da vides ej rettere, end forskrevne personer bør at betale for slagsmål efter loven.

3/12 1679.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Bertel Olufsens sporemagers vegne har varsel givet Jens Christensen, portner her i Sønderport, for at fremvise adkomst på den have, han bruger uden Kolding Sønderport, og gav Oluf Sporemager Jens Portner til sag efter et skiftebrevs indhold af dato 1/2 1669 for et stykke kålgårds jord, liggende uden Sønderport, hvorefter blev i rette lagt Knud Bertelsens udgivne købebrev af dato 27/3 1677. sagen opsat 14 dage.

(83)

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Abraham Hansen, at han ej måtte undvige byen, før han betalte sine tildømte bøder. Matias Pedersen på KM og byens vegne satte i rette og formente, han bør at betale sine bøder og ej før undvige byen, hvis han det gør da at betale for et fuldt vold. Abraham Hansen blev påråbt, mødte ikke.

** Knud Bertelsen på Anne Henriksdatters Ravns vegne, som han er værge for, lod påbyde en del hendes arvegods til købs for sin vurdering.

10/12 1679.

** Morten Christensen på Jacob Ross af Fredericia hans vegne æskede dom kontra Peder Pedersen buntmager og Niels Olufsen her sst, som til i dag har været opsat, angående gæld. derefter blev afsagt, eftersom Peder Pedersen buntmager ej møder, og eftersom intet fremkommer, hvormed bevises fordringen at være betalt, tilfindes han at betale inden 15 dage. angående Niels Olufsens sag, da som han æsker Jacob Rosses regnskabsbog i rette, er sagen opsat til 6.ugers dag.

** Knud Bertelsen på Anne Henriksdatter Ravn hendes vegne, som han er værge for, tilbød hendes arvegods løsøre, om nogen det vil købe efter vurderingen. er i dag hans 2.ting.

17/12 1679.

** Niels Andersen Bøgvad på Knud Bertelsens vegne, som er værge for Anne Henriksdatter Ravn, på hendes vegne lod opbyde hendes arvegods løsøre, undtagen markjorden.

24/12 1679.

** blev læst og påskrevet KM forordning og skatternes påbud i Danmark for 1680.

** Anders Knudsen buntmager beklagede og gav til kende, at byens tjener Rasmus Andersen har i dag, førend ting holdtes, bortrøvet en foret lue af hans hus, om det er med byfogdens minde.

** Tomas Rasmussen på Rudolf Fausts vegne lod læse og påskrive en befaling under Fausts hånd anlangende maltmålets forhold.

** varselsmænd vidnede, at de på byens kæmner Matias Pedersens vegne har varsel givet Niels Madsen Dalby for dom, for at fæste to agre i Husmers toft, eller de at være forbrudt efter byens privilegier. ingen mødte, sagen opsat til næste tingdag.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Peder Bredals vegne har varsel givet afgangne Svend Joensen korporals hustru med hendes lovværge imod dom for 4 rigsdaler med rente, som resterer på en håndskrift af dato 16/10 1672. sagen opsat til næste tingdag.

(84)

** Matias Pedersen kæmner begærede af byfogden, at han en sin dom her af tinget 12/11 næst afvigt, anlangende Jacob Kedelflikkers kone Dorte Nielsdatter og hans pige Inger Jacobsdatter, ville forsegle, hvortil byfogden svarede ja.

(1)

** tingbogens autorisation 1680.

7/1 1680.

** Morten Christensen prokurator på Peder Bredals vegne æskede dom over Svend Korporals enke efter hendes mands håndskrift. Svend Korporals hustru Inger Sonnips mødte og svarede, at hun ved intet af gælden at sige.

** Matias Pedersen æskede dom kontra Niels Madsen. sagen opsat til 6.ugers dag.

** efterskrevne blev udnævnt til sandemænd.

** efterskrevne blev udnævnt til ransnævninge.

** Morten Christensen prokurator og borger her sst på Peder Pedersen Bredal borger her sst hans vegne havde til 24/12 næst forleden ladet i rette kalde afgangne Svend Joensen korporals hustru Inger Sonnips for gæld efter hendes mands efterskrevne obligation, lydende på 6 rigsdaler, som han har oppebåret til livs ophold for ham og hans salig hustru og hans børn, dateret 16/10 1671, hvilken gæld hun blev tilkendt at betale.

14/1 1680.

** varselsmænd afhjemlede, at de på byfogdens og rettens vegne har varsel givet efterskrevne for deres sandemands ed og ransnævnings ed at aflægge. ingen mødte.

(2)

** for retten fremkom Jep Lassen felbereder og Mads Hansen buntmager og gjorde deres sandemands ed.

** Niels Tomasen savmand og Niels Rasmussen humlefører blev påråbt. mødte ikke.

** Hans Nielsen Loft for retten fremstod og gjorde sin sandemands ed.

** efterskrevne vidnede, at de næst forleden onsdag efter Bunde Markorsens begæring og byfogdens befaling var i Peder Vorbasses hus her i byen, i Vestergade beliggende, og efter doms indhold her af tinget 9/7 næst forleden så og et pantebrev her af tinget 1/12 1641 på salig Laurids Jepsen Kyds børn og arvingers vegne gjorde indførsel for kapital, rente og omkostning, som er penge 105 sletdaler.

** varselsmænd afhjemlede, at de på byfogden Jens Sørensens vegne har varsel givet Anders Knudsen, buntmager her sst, imod vidnesbyrds påhør, og efterskrevne vidnede, at den sidste tingdag næst forleden år, da de for otte mænd betjente retten, da kom Anders Knudsen buntmager ind for retten og klagede sig for byfogden, at byens tjener Rasmus havde røvet en foret lue af hans hus, førend tinget holdtes. på byfogdens spørgsmål svarede vidnerne, at Anders Knudsen sagde til byfogden, jeg kender eder vel Jens Sørensen, det er intet det første puds, i har gjort mig.

21/1 1680.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne her sst har varsel givet Niels Hansen her sst, og Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på borgmestre og råds vegne i rette lagde et indlæg. Niels Hansen herimod svarede og formente, at borgmestre og råd har ham intet at befale eller nogen byens besværing at pålægge så længe, han det stemplede papir i sin forvaltning har. Sonne Pedersen rådmand formente, Niels Hansens udflugter ej kan fri ham, men han efter KM forordnings formelding bør kæmneriet at antage. derefter blev afsagt, at som intet af Niels Hansen for retten fremkommer, som ham for det tilsatte kæmneri kan befri, vides ej rettere heri at kende, end jo Niels Hansen pligtig er at parere borgmestre og råds befaling, med mindre han sig KM befaling forskaffer til sin befrielse.

(3)

** byfogden lod læse og påskrive rentekammerets instruktion anlangende KM intrader.

** Jørgen Hansen i Åstorp lod læse og påskrive en citations seddel anlangende, at skifte efter salig Mikkel Storm skal holdes i Hejls præstegård 4/2 næst kommende.

** Niels Mikkelsen snedker fremstod for retten og gjorde sin sandemands ed.

** Jens Poulsen tømmermand og Niels Tomasen savmand fremstod for retten og gjorde deres ransnævnings ed.

** varselsmænd afhjemlede, at de på byfogdens vegne har varsel givet Anders Knudsen buntmager imod vidnesbyrds påhør. Anders Knudsen for retten fremstod og sagde, at han vidste intet andet med byfogden end ære dyd og godt, hvis han et ord havde sagt, var der sket i hastighed.

** indførsel af Morten Christensen for ommeldte efterskrevne indlæg, at eftersom Niels Hansen her sst er forordnet at være kæmner for nærværende år tillige med Peder Pedersen buntmager, hvortil han sagde, at han samme befaling og kæmneri aldeles intet ville acceptere, da sætter Morten Christensen i rette og formener, om Niels Hansen ikke pligtig er at parere samme befaling.

28/1 1680.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasen Berg hans vegne har varsel givet Sonne Pedersen rådmand med flere imod hvis, Mads Tomasen på sin myndlings vegne kan have dem til at tale. Mads Tomasen lod læse og påskrive efterskrevne tingsvidne her af tinget 15/9 1675, som er et tilbudsvidne på Else Eggertsdatters gård, beliggende i Lusbygade, som befandtes noget brøstfældig, så den blev vurderet for 300 sletdaler. og lod Mads Tomasen Berg nu for retten tilbyde, om nogen kreditor eller interesserede i bemeldte gård, den ville for forskrevne vurdering betale. Niels Hansen på Gertrud, salig Las Bonums, og hendes børns vegne lod læse og påskrive et skiftebrev efter afgangne Las Bonum 9/11 1676 samt en dom her af tinget 15/9 1675, og Mads Tomasen lod læse og påskrive et skiftebrev efter salig Lene Jensdatter Hår, hvormed han beviser den sidste skiftebrevs fordring, dateret 14/8 1663, og et skiftebrev af dato 14/7 1671 efter salig Eggert Rollufsen. Morten Christensen på Henrik Jacobsen vadriders vegne i rette lagde et skriftligt indlæg, hvorefter Mads Tomasen var tingsvidne begærende.

** varselsmænd afhjemlede, at de har på Mads Tomasens vegne varsel givet Gertrud, salig Las Bonums, med hendes lovværge imod dom, og lod Mads Tomasen læse og påskrive et skiftebrev, dateret 14/7 1671, efter salig Eggert Rollufsen, hvorefter han gav hende til sag for 119 sletdaler. sagen opsat 14 dage.

(4)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jacob Hansen udrider her sst hans vegne har varsel givet KM husfoged Johan Lemeyer imod dom, og i rette lagde Jacob Hansen og lod læse og påskrive en købekontrakt på sin gård, Johan ham afkøbt har, dateret 1/7 1678, hvorpå resterer 200 sletdaler til afvigte mikkelsdag 1679. på begæring blev sagen opsat 4 uger.

** varselsmænd afhjemlede at de har varsel givet Niels ---- snedker, på forleden års kæmners vegne, og gav Matias Pedersen ham til sag for det billede, han efter borgmestre og råds akkord skulle gøre færdig til kagen, hvorefter han blev tilfundet straks at gøre samme billede færdig eller at lide dele.

** indførsel af Morten Christensen på Henrik Jacobsen Bech vadriders vegne i rette lagte efterskrevne indlæg, eftersom skifte og vurdering er sket tilforn år 1671 og nu igen 23/1 1680, har Mads Tomasen ladet vurdere samme Eggert Jacobsens gård, så formener han, at samme vurdering, som Mads Tomasen nu har taget, ikke kan komme ham eller hans hustru til nogen forhindring.

4/2 1680.

** Mads Tomasen Berg på sin myndling Else Eggertsdatters vegne lod læse og påskrive et vurderingsvidne her af tinget 28/1 næst forleden, og lod han opbyde Else Eggertsdatters gård, i Lusby beliggende, såvel som hendes tilfaldne arvegods, om nogen det for sin vurdering vil købe, kan de det imod rede penges erlæggelse gerne bekomme, og er i dag hans 2.ting for tilbud.

** Jens Rasmussen Hjuler lod læse og påskrive en dom af Viborg landsting 19/11 og 21/11 næst forleden kontra ransnævninge for forleden år og sætfogden, og begærede at byfogden den ville fyldestgøre hos sætfogden.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Staffen Christensen og Bunde Markorsen kirkeværgers vegne har varsel givet Maren Knuds med hendes lovværge og Vibeke Mads Smeds imod dom, og gav Bunde Markorsen Maren Knuds til sag for 46 sletdaler, som hun ved hendes salig mand Conrad Smed, forrige kirkeværge, hans sidste kirke regnskab til Kolding kirke skyldig er. endnu gav han Vibeke Smeds til sag for 10 rigsdaler, som hun til Kolding kirke skyldig er. sagen opsat 14 dage.

(5)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Pedersen forrige kæmners vegne har varsel givet Jacob Hansen Knude imod tilbud, og tilbød Matias Pedersen ham en kakkelovn og en kobberpande, som hos ham er blevet udsat for adskille domme og sagers skyld.

** endnu afhjemlede de, at de på forrige års kæmners vegne har varsel giver Niels Snedker imod 1.ting for dele, fordi han det billede, han til kagen skulle forfærdige, ej har færdig gjort, eftersom han derfor har fået sin betaling. mødte ikke, blev stedt 1.ting for dele.

** Terkild Hansen, de fattige husarmes forstander, lod tilbyde afgangne Mariche Christoffersdatter, som her i byen døde, og han af de fattiges middel hende havde ladet begrave, hendes gods, om nogen det ville sig til forhandle for sin vurdering til at betale de fattige deres penge igen, som til hendes begravelse blev udlagt. ingen fremkom.

12/2 1680.

** Mads Tomasen Berg på sin myndling Else Eggertsdatters vegne, som han er værge for, lod læse og påskrive et vurderingsvidne her af tinget 28/1 næst forleden på hendes gård i Lusbygade, og opbød han hendes gård og andet hendes tilfaldne arvegods. ingen fremkom.

** Mads Tomasen Berg æskede dom i den sag imod Gertrud Bonums. sagen opsat 8 dage.

** KM amtskriver Matias Friis lod læse og påskrive en opbydelse, om nogen ville forpagte Koldinghus ladegårds mark.

** byens kæmner Niels Hansen gav til kende, at eftersom han af borgmestre og råd 10/2 næst forleden er befalet at lade nedtage og vurdere det gamle forrådnede tømmer, som endnu findes på salig Anne Lauges øde gårdsted her i byen, på Søndergade liggende, eftersom det befrygtes af naboerne, at det nedfalder og forårsager skade og ulykke, og det efter vurderingen sælge til hjælp til resterende skatter af samme øde gård. da vidnede efterskrevne, at de havde vurderet samme tømmer for 7 sletdaler.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Pedersen forrige byens kæmners vegne har varsel givet Jacob Knude imod 2.ting for tilbud at svare, og lod Matias Pedersen tilbyde, om Jacob Knude ville indløse sin kakkelovn og kobberpande, som forleden for hans bøder blev hos ham udsat. mødte ikke.

** Matias Pedersen på Terkild Hansen de fattige forstanders vegne lod opbyde salig Mariche Christoffersdatters efterladte gods, om enten arvinger eller andre det for sin vurdering vil købe til at betale igen de fattiges penge, som er udlagt til hendes begravelse. blev påråbt, mødte ingen.

** Niels Hansen kæmner lod advare, at 26/2 næst kommende skal holdes skifte efter salig Henrik Neumand og hans hustru.

(6)

** endnu hjemlede de, at de har varsel givet Christen Hansen på byfogdens vegne imod vidnesbyrds påhør og dom, og byfogden lod læse og påskrive en dom her af tinget 26/11 næst forleden, og efterskrevne vidnede, at de var med byfogden at gøre udsæt efter dommen hos Christen Hansen Møller, da svarede Christen Hansen, at han vidste intet af noget klammeri, han havde gjort.

18/2 1680.

** varselsmænd afhjemlede, at de har på Matias Pedersen forrige kæmners vegne varsel givet Jacob Knude imod 3.ting for tilbud, og tilbød Matias Pedersen, om Jacob Knude ikke ville indløse sin kakkelovn og kobberpande, som for adskillige sagefald hos ham er udsat. mødte ingen.

** Mads Tomasen æskede dom kontra Gertrud, Las Bonums. herimod mødte Niels Hansen på hendes vegne og erbød sig på hendes vegne, at hun gerne ville betale Mads Tomasen på sin myndlings vegne med gode nøjagtige varer og rede penge.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasens vegne har varsel givet Sonne Pedersen rådmand, Gertrud, salig Las Bonums, med flere imod dom, og lod Matias Pedersen læse og påskrive et vurderings vidne her af tinget 28/1 på salig Eggert Rollufsens gård her sst, som er vurderet for 300 sletdaler, og tilbød, om nogen bemeldte gård ville løse. på begæring blev sagen opsat 14 dage.

** Niels Hansen på borgmestre og råds vegne lod tilbyde, om nogen er, som ville sig til forhandle eller købe det øvrige af salig Henrik Neumands gods, kunne de sig derom på rådstuen anmelde.

** Jens Mikkelsen på amtskriver Friises vegne lod tilbyde ladegårdens marker og fiskeriet i Koldinghus amt.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Tygesen gartners vegne har varsel givet Mads Tomasen for hvis, han har ham til at tale, og lod læse og påskrive en dom her af tinget 30/9 næst forleden. sagen opsat 14 dage.

** Bunde Markorsen på kirkens vegne æskede dom kontra Maren, salig Conrad Smeds, på begæring blev sagen opsat 14 dage.

** Terkild Hansen på de fattiges vegne lod opbyde Mariche Christoffersdatters efterladte gods, om nogen det ville købe til at afbetale den bekostning, som af de fattiges middel til hendes begravelse er gjort.

** Christen Pedersen kleinsmed lod læse og påskrive et købebrev, af Jørgen Natteler på Trine Rendemesters vegne udgivet, på 5 fag hus gårdsrum, indkørsel og halvtag, og Jørgen Natteler stod frem og skødte ham det.

** endnu pantsatte Christen Kleinsmed samme våning Jørgen Natteler i pant, på Trine Rendemesters vegne, for 50 sletdaler.

(7)

** varselsmænd afhjemlede, at de på generalfiskalens vegne har varsel givet Niels Madsen, Hans Tomasen og Mads Tomasen her sst til endelig dom. på begæring blev sagen opsat 14 dage.

** Christen Pedersen kleinsmed, borger her sst, fik tingsvidne, at Jørgen Pedersen Natteler, borger og handelsmand her sst, på Trine Jensdatter Rendemesters her sst hendes vegne, skødte og afhændede fra hende og alle hendes arvinger og til Christen Pedersen kleinsmed hans kære hustru Maren Christensdatter og deres arvinger hendes våning i Kolding beliggende, som Laurids Pedersen snedker nu ibor, bestående i 5 fag hus strækkende sig til Nørregade med den nørre side, Anne Flys hus ved den søndre side og Niels Hansens gårdsrum ved den vestre ende, den våning, Trine Rendemesters nu selv ibor og tilhører, ved den østre ende.

** Jørgen Pedersen Natteler, borger og handelsmand her sst, på Trine Jensdatter Rendemesters, boende her sst, hendes vegne fik tingsvidne, at Christen Pedersen kleinsmed kendtes for sig sin hustru og deres arvinger skyldig at være Trine Jensdatter Rendemesters 50 sletdaler og derfor pantsatte hans våning, som han af Trine Rendemesters købt har.

(8)

** Mads Tomasen Berg, KM kaptajn på kommisfarten, på sin myndling Else Eggertsdatter, som han er tilforordnet værge for, hendes vegne havde ladet i rette kalde Gertrud, salig Las Bonums, med hendes lovværge imod dom for 119 sletdaler efter et skiftebrev efter salig Eggert Rollufsen, fordum borger her sst, dateret 14/7 1671, hvilken fordring er af bemeldte piges arvepart, som salig Las Bonum, hendes forrige værge, inde havde, og som hun blev tilfundet at betale.

25/2 1680.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Hansens vegne har varsel givet Henrik Jacobsen Bech vadrider imod dom, og gav ham til sag efter et skiftebrev efter salig Las Bonum 9/11 1676 for 32 daler. sagen opsat 4 uger.

** Hans Tomasen Berg på sin myndling Kirsten Mortensdatters vegne, som han er forordnet værge for, lod opbyde hendes tilfaldne toft og løsøre, om nogen det ville købe. ingen fremkom.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Pedersens vegne har varsel givet Jacob Knude for 4.tilbud og til doms, og æskede Matias Pedersen dom på, om Jacob Knudes kakkelovn og kobberpande, som hos ham er udsat for sagefald og processers bekostning, bør at sælges til hvem, det vil købe, eftersom Jacob Knude det ikke har løst. ingen mødte.

** Morten Christensen prokurator på Anne Danskens vegne lod læse og påskrive en dom her af tinget 19/3 1679 kontra nogle her i byen, og æskede Morten Christensen byfogden, at han ville gøre denne dom fyldest.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Terkild Hansens vegne har varsel givet for det hus her sst, som Mariche Christoffersdatter sidst i var og uddøde, om nogen hendes gods ville købe. ingen mødte.

** da såsom Matias Pedersen har ladet Jacob Knude tilbyde sin kakkelovn og kobberpande, som hos ham for bøder er udsat, om han det ville løse, og han det ikke har indløst, da skal det stå Matias Pedersen frit for at sælge kakkelovn og kobberpande, såfremt Jacob Knude det ikke inden 15 dages forløb indløser.

(9)

3/3 1680.

** Morten Christensen på Bunde Markorsen og Staffen Christensens vegne, på kirkens vegne, æskede dom imod Maren, salig Conrad Smeds. ingen mødte.

** Jens Tygesen Gartner æskede dom kontra Mads Tomasen Berg. herimod mødte Hans Tomasen Berg på sin brors vegne og i rette lagde et indlæg.

** Hans Tomasen Berg på sin bror Mads Tomasen Bergs og hans myndlings vegne æskede dom anlangende salig Eggert Rollufsens gård. sagen opsat 14 dage.

** Hans Tomasen Berg på sin myndling Kirsten Mortensdatters vegne lod opbyde hendes toft og løsøre, om nogen det vil købe, skal den højst bydende det bekomme.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Terkild Hansens vegne har varsel givet for den bopæl, Mariche Christoffersdatter her sst sidst boede og afdøde, hendes arvinger imod tilbud og dom, om nogen hendes efterladte vurderede gods enten det at arve eller andre det vil købe. ingen mødte.

** Jens Sørensen byfoged på generalfiskalens vegne æskede dom imod Niels Madsen, Hans Tomasen og Mads Tomasen. herimod mødte Hans Tomasen på sin bror Mads Tomasens vegne og i rette lagde en genpartdom her af tinget 29/3 1676 samt et tingsvidne. sagen opsat 14 dage.

** Jens Tygesen Gartner, konsumptions betjent, havde til 18/2 næst forleden ladet i rette kalde Mads Tomasen Berg, borger og handelsmand her sst, og i rette lagde Jens Gartner en dom her af tinget 3/9 1679, lydende i sin sentens, eftersom Mads Tomasen har søgt Jens Tygesen Gartner at fremvise hans skudsmål, Jens Gartner derimod har bevist hans skudsmål, hvor han er født og båret og frakommet, i lige måder beviser med borgmester Fausts attest, at han af ham for en konsumptions betjent er antaget, da vidste byfogden ej rettere heri at kende, end jo Jens Tygesen Gartner bør for Mads Tomasens tiltale fri at være. hvad sig anbelanger Jens Tygesen Gartners prætentioner for denne processes ibragte omkostning har han hos Mads Tomasen at søge. Jens Tygesen satte derfor i rette og formente Mads Tomasen, efter for berørte dom, bør at betale ham efterskrevne omkostninger, hvilket han blev tilfundet.

(10)

** Morten Christensen, borger her sst, på Bunde Markorsen skomager kirkeværge, borger her sst, hans og Kolding kirkes vegne havde til 4/2 sidst forleden ladet i rette kalde Maren, salig Conrad Smeds her sst, imod dom for 16 sletdaler, som hun til kirken skyldig er, som hendes salig mand ved hans sidste års kirkeregnskab er kirken skyldig blevet, samt for 9 sletdaler stolestade penge, som hendes salig mand og hun af Barbara, David Fentzes, og Vibeke Apotekers har oppebåret og sig ej til kirkens regnskab førte, hvilken gæld hun blev tilfundet at betale

** da såsom ingen af Mariche Christoffersdatters arvinger eller andre hendes gods ville købe findes, da tilkendes Terkild Hansen på de fattiges vegne det at sælge til hvem, som mest vil give.

10/3 1680.

** Søren Jensen Lund på sine egne og sin bror Hans Jensen Lund gav sin far Søren Jensen Lund på begge deres vegne afkald for al deres fædrene arv.

** blev læst og påskrevet KM forordning om et vist kompagnis indrettelse anlangende handelen på Island og Færøerne.

** item forordning om salthandelen og defektions skibe.

** så og forordning om fremmede ---- afsættelse og penges udførsel.

** Hans Rasmussen i Seest lod læse og påskrive en seddel anlangende, at skifte skal holdes i Seest 12/5 næst kommende efter hans formand salig Christoffer Adolf von Dinou.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersen rådmands vegne har varsel givet Peder Hansen knivsmed og Niels Olufsen, forrige byfoged her sst, og gav Peder Pedersen til sag for 9 daler efter en obligation, som han blev tilfundet at indfri. endnu gav Niels Olufsen til sag for efterskrevne boggæld. sagen blev opsat 14 dage.

(11)

** Hans Tomasen Berg på sin myndling Kirsten Mortensdatters vegne lod opbyde, om nogen hendes toft samt hendes løsøre ville købe, og er i dag 3.ting for tilbud.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Else salig Niels Bruns vegne har varsel givet Niels Tomasen savmand anlangende hans lejermålsbøder, som var akkorderet i byfogdens nærværelse på 6 rigsdaler, som var forfaldet i det år, hendes salig mand var kæmner. sagen opsat 14 dage.

** indførsel af Sonne Pedersen i rette lagde efterskrevne obligation, hvori Peder Hansen knivsmed, indvåner i Kolding, kendes skyldig at være Peder Udsen her sst 9 daler, dateret Kolding 4/8 1656.

** Søren Jensen Lund, borger og handelsmand her sst, fik tingsvidne, at ungkarl Søren Jensen Lund den yngre på sine egne og sin bror ungkarl Hans Jensen Rosendals vegne gav deres kære stedfar Søren Jensen Lund samt deres kære mor Maren Hansdatter og deres arvinger afkald og kvittering for al den arvepart, dem efter deres salig far Jens Hansen snedker, fordum borger her sst, arveligt var tilfaldet.

** Hans Tomasen Berg, borger og handelsmand her sst, på sin myndling Kirsten Mortensdatter, som han er tilforordnet værge for, hendes vegne fik tingsvidne, at han på sin myndlings vegne opbød hendes tilfaldne toft, om nogen den ville købe, item i lige måder opbød han efterskrevne hendes tilfaldne løsøre efter tingsvidne her af tinget 22/3 1676.

(12)

17/3 1680.

** blev læst og påskrevet KM patent om frøkenstyr.

** blev læst og påskrevet en citations seddel anlangende, at skifte efter salig Henrik Neumand skal holdes 22/4 næst kommende.

** Jens Nielsen, amtmandens fuldmægtig på Koldinghus, på sin farsøster Anne salig Søren Danskens vegne skødte til Tomas Rasmussen, konsumptions betjent ved Sønderport her sst, hendes hus ved Sønderport og hendes have, uden Sønderport beliggende.

** Matias Pedersen her sst lod læse og påskrive en fuldmagt af salig Johan Bech, forrige husfoged til Koldinghus, hans efterladte enke og arvingers vegne, og efter dens indhold tog Matias Pedersen Poul Mogensen her sst i hånd og på borgmester Fausts vegne gav ham skøde på den gård, her i byen i Østergade liggende.

** Niels Andersen Bøgvad på Mads Tomasens vegne æskede dom i den sag anlangende salig Eggert Rollufsens gård, som til i dag har været opsat.

** Jens Sørensen byfoged på generalfiskalens vegne æskede dom i den sag kontra Hans Tomasen og Mads Tomasen samt Niels Madsen anlangende deres skiberum, og i rette lagde Jens Sørensen et rådstuevidne 15/3 sidst forleden.

** Jens Sørensen, KM byfoged her sst, på KM generalfiskal Christen Pedersen hans vegne havde til 18/2 næst forleden ladet i rette kalde Niels Madsen, Hans Tomasen og Mads Tomasen, borgere her sst, til endelig dom at lide belangende en deres fælles skude, kaldet Linden, for Kolding bygget, som de imod KM forordning i Lübeck skal have solgt, så og Mads Tomasen, formedelst han sin skude, kaldet Højenhald, i lige måder for Kolding bygget, til fremmede steder at have udført og afhændet, hvilke skiberum de ikke efter forhvervede dom her i riget igen har villet forskaffe, og i rette lagde byfogden generalfiskalens efterskrevne indlæg og notar instrument. herimod mødte Hans Tomasen på sin bror Mads Tomasens vegne og i rette lagde en dom her af tinget 29/3 1676 og begærede den deri indførte efterskrevne kontrakt sarteparti på tysk måtte læses, og derefter i rette lagde efterskrevne tingsvidne her af tinget 3/5 1676 samt hans brors indlæg. derefter i rette lagde byfogden efterskrevne rådstuevidne 18/3 næst forleden, hvorefter blev afsagt, eftersom generalfiskalen tiltaler Niels Madsen Mads Tomasen og Hans Tomasen for en skude, kaldes Linden, efter en dom 29/3 1676, som de er tildømt at skaffe til stede og ej er efterkommet, da vidste fogden ej rettere deri at kende, at de jo bør at lide efter KM forordning. belangende det skiberum Højenhald, som Mads Tomasen selv har ladet bygge her for byen, som borgmestre og råd efter samme doms indhold har haft i proces, hvorefter han sig ej har rettet, da kunne fogden ham ej befri men at lide efter KM forordning.

(15)

** Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, på Mads Tomasen Berg, borger og handelsmand her sst, hans og hans myndling Else Eggertsdatters vegne havde til 18/2 næst forleden ladet i rette kalde Sonne Pedersen rådmand, Henrik Jacobsen Bech, Daniel Nielsen kobbersmed, Dorte, salig Peder Rendemesters, og Gertrud, salig Las Bonums, med deres lovværger, alle her sst, imod dom og i rette lagde Mads Tomasen efterskrevne vurderingsvidne her af tinget 28/1 næst forleden, hvori salig Eggert Rollufsens gård i Lusbygade blev vurderet for 300 sletdaler, og lod Mads Tomasen Berg nu for retten tilbyde, om nogen kreditor eller interesserede i bemeldte gård, den ville for forskrevne vurdering betale. Niels Hansen på Gertrud, salig Las Bonums, og hendes børns vegne lod læse og påskrive et skiftebrev efter afgangne Las Bonum 9/11 1676 samt en dom her af tinget 15/9 1675, og Mads Tomasen lod læse og påskrive et skiftebrev efter salig Lene Jensdatter Hår, hvormed han beviser den sidste skiftebrevs fordring, dateret 14/8 1663, og et skiftebrev af dato 14/7 1671 efter salig Eggert Rollufsen. Morten Christensen på Henrik Jacobsen vadriders vegne i rette lagde efterskrevne indlæg. herhos i rette lagde Henrik Bech efterskrevne dom af Viborg landsting 12/4 1676, angående Morten Pedersen på sin søster Elisabeth Pedersdatters vegne efter en regnskabsbog tiltaler Henrik Bechs hustru Margrete Henriksdatter for 53 sletdaler. endnu i rette lagde Henrik Bech efterskrevne dom her af tinget 15/9 1675. derefter blev afsagt, eftersom Mads Tomasen på sin myndlings vegne søger hendes fædrene og mødrene arveparter i den gård i Lusbygade, efter et skiftebrev efter hendes salig mor 1671 for 150 sletdaler, da tilfindes Mads Tomasen på hendes vegne dem at betales ud af gården som den første prioritet deri at have. angående hendes fædrene arv efter skiftebrev 1663 fordres, så fremlægges i retten landsdommernes dom, som er funderet på skiftebrevet, endog er forevist skiftebrev efter salig Las Bonum, som hans børn og i bemeldte gård er indført, disligeste Eggert Rollufsens hustru Margrete Henriksdatter også i fornævnte gård er indført, Sonne Pedersen endog fordrer efter regnskabsbog, som i samme skiftebrev skal være indført, og som gården ej for brøstfældigheds skyld kan tilstrække kreditorer og arvinger med at afbetale, da som slige i rette lagte dokumenter i den post er stridige imod hverandre, understod fogden sig ikke deri at kende, men ville have det henfundet til sine overdommeres påkendelse.

(17)

** Tomas Rasmussen, konsumptions betjent ved Kolding Sønderport, fik tingsvidne, at Jens Nielsen Cronius på sin kære farsøster Anne, salig Søren Danskens, hendes vegne solgte fra hende og hendes arvinger og til Tomas Rasmussen og hans arvinger hendes gård her i Kolding i Brogade beliggende, som tilforn har tilhørt hendes forrige salig mand Hans Dansken, med den vestre ende imod adelgaden og den nørre side ved Mette salig Peder Lets gård, samt en have liggende uden Sønderport.

** Poul Mogensen på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Matias Pedersen, borger her sst, i rette lagde efterskrevne købekontrakt og fuldmagt, at salig Jacob Lauridsen Bechs, forrige husfoged på Koldinghus, hans efterladte enke og børn har solgt til deres kære svoger borgmester Rudolf Faust deres salig fars gård, her ved torvet, imellem Peder Årøs hus på den nørre og salig Anders Madsens gård ved den søndre side, dateret Kolding 25/2 1680. Anne Mette salig Jacob Lauridsen Bechs enke, Frederik Bech på egne og søster Anne Sofie Bechs vegne, Henrik Jacobsen Bech, Johan Ulrik Bech på egne og søster Armgott Bechs vegne, Lorends Bech på egne og søster Sofie Amalie Bechs vegne, hvorefter Poul Mogensen skødte og afhændede fra dem og deres arvinger og til borgmester Rudolf Faust hans kære hustru Maria Elisabeth Jacobsdatter Bech og deres arvinger deres gård, liggende i Kolding i Østergade imellem Peder Årøs hus ved den søndre og salig Anders Madsens gård, amtskriveren nu ibor, ved den nørre side, adelgaden ved den vestre og forten, som løber fra slottet ned med kongens have, ved den østre ende.

24/3 1680.

(18)

** blev læst og påskrevet KM forordning om vestindisk og Guinea handel.

** item KM forbud om stodheste.

** blev læst borgmestre og råds citation anlangende, skifte efter salig tolder Henrik Neumand skal holdes 22/4 næst kommende.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Limes vegne har varsel givet Christian Ridefoged her sst, og i rette lagde Matias Lime sit indlæg, hvorefter blev afsagt, at Christian Ridefoged bør at betale til Matias Lime hvis, han ud af tienden med resterer med omkostning.

** Niels Hansen æskede dom på Gertrud Bonums og hendes børns vegne imod Henrik Vadrider. sagen fremdeles opsat 14 dage.

** Sonne Pedersen æskede dom kontra Niels Olufsen, som til i dag var opsat.

** Niels Guldsmed æskede dom imod Niels Tomasen på Else Bruns vegne. sagen fremdeles opsat 14 dage.

** Tomas Rasmussen begærede fire mænd udnævnes at måle hans have uden Sønderport.

** indførsel af forvalter Matias Lime i Fredericia hans i rette lagte efterskrevne indlæg, at han til 13/8 1679 har ladet kalde Christian Nielsen ridefoged for KM resterende kvægtiende for Højen, Jerlev og Seest sogne for årene 74-75 og 76, som bedrager sig 6 rigsdaler.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til 10/3 næst forleden ladet i rette kalde Niels Olufsen, forrige byfoged her i byen, for efterskrevne adskillig gæld, både lånte penge og efter regnskabsbog, som han blev tilfundet at betale.

31/3 1680.

** blev læst og påskrevet borgmestre og råds citation, anlangende skifte efter salig tolder Henrik Neumand skal holdes 22/4 næst kommende.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Andersen Bøgvads vegne har varsel givet Mads Jørgensen her sst imod dom for en sæk humle, han har annammet for 4 sletdaler. ingen mødte, sagen opsat 8 dage.

(19)

7/4 1680.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Poulsen tømmermands vegne har varsel givet Niels Christensen tømmermand, Poul Hansen Findsen og Mads Hansen vægter for deres sandhed at vidne, og de fremstod for retten og i rette lagde deres skriftlige vidnesbyrd, som blev læst og påskrevet, hvorefter Jens Tømmermand var tingsvidne begærende.

** Niels Hansen på Gertrud, salig Las Bonums, og hendes børns vegne æskede dom i den sag kontra Henrik Vadstedrider. Morten Christensen mødte på hans vegne og begærede genpartdom.

** Matias Pedersen lod læse og påskrive en fuldmagt af Maren salig Søren Remsniders arvingers vegne, dateret Kolding 24/3 1680, at han deres ejendom i Lusbygade må lade vurdere.

** Niels Andersen Bøgvad æskede dom imod Mads Jørgensen efter hans irettesættelse i dag 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Jørgensens vegne har varsel givet Jørgen Hansen skomager og hans kone samt byskriverens pige, Inger Urbansdatter, for deres sandhed at vidne, og de vidnede, at da de kom til Mads Jørgensen for at annamme en part humle, og de åbnede humlesækken og styrtede humlen ud i en selde ?, da var den intet god men moget og i kager, hvorfor de intet ville annamme. sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jacob Ross i Fredericia hans vegne har varsel givet Gerhard Loumand, rådmand i Fredericia, at svare imod vidnesbyrds påhør, og Jens Sørensen byfoged, Mads Tomasen, Hans Tomasen vidnede og vedstod deres udgivne attester.

** Niels Blegmand tilstod han havde fået varsel fra Mads Phillipsen. varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Niels Christensen tømmermand imod vidnesbyrds påhør. så i rette lagde Niels Bøgvad på Mads Phillipsens vegne to soldaters skriftlige kundskab, og Niels Tømmermand svor, at han havde ikke skældt Mads Phillipsen i nogen måde.

(20)

** Christen Wolder, borger og handelsmand i Middelfart, på Jacob Ross i Fredericia hans vegne fik tingsvidne, at han i rette lagde Jens Sørensen byfoged, Hans Tomasen og Mads Tomasens efterskrevne attester, at eftersom Jacob Ross, borger og handelsmand i Fredericia, begærer kundskab anlangende to halve linier, som findes skrevet under Gerhard Loumand, rådmand der sst, hans underskrevne skadesløs brev af dato Fredericia 24/6 1676, som formenes at Loumand ville fragå, da vedstår de, at Loumand selv har skrevet samme to halve linier, eftersom de hans hånd i lang tid har kendt.

** indførsel af de to soldaters efterskrevne vidne, at da de kom ind til deres kammerat, sagde han, at smedesvenden ville skyde ham med en pistol, så tog Niels Tømmermand sin kjole op og klappede på sin rumpe og sagde, den må han likke og smeden er en skælm, ikke én gang han det sagde, men tre eller fire gange, at Mads Phillipsen var en skælm.

** indførsel af Niels Christensen tømmermand, Mads Vægter og Poul Findsens efterskrevne i rette lagte kundskab anlangende deres arbejde på forrige salig tolder Henrik Neumands nybyggede gård på Rendbanen, hvor længe de har arbejdet på den og hvis, Jens Poulsen tømmermand i Kolding har betalt dem i arbejdsløn

** Niels Hansen, borger og handelsmand her sst, på Gertrud, salig Las Bonums, og hendes børns vegne havde til 25/2 næst forleden i rette lagde kalde Henrik Jacobsen Bech vadstedrider, boende her sst, imod dom for 32 sletdaler efter skiftebrev efter salig Las Bonum 9/11 1676, da på enken samt hendes børns vegne sættes i rette for byfogden og gerne begærende, om noget af Henrik Bech eller hans hustrus tilfaldne, efter hendes forrige salig mand Hans Kamps død, i samme gård kunne være til arvingerne. endnu i rette lagde Niels Hansen efterskrevne dom her af tinget 15/9 1675, hvori Las Bonum er tilfundet at have sin betaling i den gård, salig Eggert Rollufsen iboede, og Henrik Jacobsen for Las Bonums tiltale frikendes. Henrik Jacobsen Bech i rette lagde et skiftebrev efter salig Hans Nielsen Kamp, dateret 26/6 1674. derefter blev afsagt, eftersom Niels Hansen på salig Las Bonums enkes og børns vegne tiltaler Henrik Jacobsen Bech for nogle penge, som Las Bonums børn er for indført i salig Eggert Rollufsens gård, da som tilforn er ganget dom, og gårdens vurdering ej kan tilstrække enhver at betale, og som de stridende poster er tilforn for landsdommers kendelse da understod fogden sig ikke egentlig absolut i denne sag at kende, med henfandt den til hans overdommer landsdommers påkendelse, hvem lide skal.

(21)

14/4 1680.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet efterskrevne for syn og vurdering at afsige, og Matias Pedersen lod læse og påskrive sin fuldmagt, hvorefter synsmændene mødte og vidnede, at de var i Maren Søren Remsniders hus i Lusbygade beliggende, og da vurderede de det for 50 sletdaler, og gjorde Matias Pedersen 1.tilbud, om nogen samme hus og ejendom ville købe, skal de det for sin vurdering gerne bekomme.

** indførsel af for ommeldte efterskrevne fuldmagt således, at eftersom deres kære mor Maren, salig Søren Remsniders, for kort tid siden ved døden skal være afgået, da befuldmægtiges Matias Pedersen at tage vurdering på deres ejendom, underskrevet af Rasmus Mortensen, felbereder i Nyborg, på hans hustru Maren Sørensdatters vegne og Dorte Sørensdatter i hendes husbonds fraværelse, dateret Kolding 24/3 1680.

21/4 1680.

** Niels Andersen Bøgvad æskede dom kontra Niels Tomasen savmand på Else Bruns vegne. Niels Tomasen svarede, at han havde betalt til Mads Tomasen, som han kvitterede i sin løn.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Madsens vegne har varsel givet Anders Hansen og Peder Jørgensen her sst for deres sandhed at vidne, og de mødte og i rette lagde deres skriftlige indlæg.

(22)

** Matias Pedersen på afgangne Maren Søren Remsniders arvingers vegne lod opbyde hendes hus, i Lusbygade liggende, om nogen det vil købe, og er det 2.ting for tilbud.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Tomas Jensens vegne har varsel givet Niels Olufsen, forrige byfoged, og Tomas Jensen på sin datter Margretes vegne gav Niels Olufsen til sag for 4 skilling samt 4 alen blågarns lærred og 2 alen hørgarns lærred, som han til hende skyldig er for et år, hun ham tjente på 9 uger nær. ingen mødte, sagen opsat 4 uger.

** indførsel af Mads Nielsens fuldmagt til hans svoger Hans Tomasen Berg for på næst kommende onsdag på tinget på hans vegne at forrette og tage beskrevet, for han har ladet nogle vidner ind citere angående hans lovlige rejses hinder, dateret 16/4 1680.

** indførsel af fornævnte personer deres efterskrevne vidne angående den skude, Linden, som blev i Lübeck i august eller september 1675, at de for med, og på rejsen fra Bergen til Wismar fik de tidende i søen uden Femern, at for danske folk var usikkert i Wismar, derfor deres skipper resolverede sig at gå på Lübeck, der de lossede, og derefter gik rygter og tidende, at de svenske kapere var i søen, og efter de var lossede og igen lå til bommen for Lübeck og ville have gået med skuden ned til Travemünde, blev den ved bommen arresteret, og deres skipper befalet ikke at fare bort, før de havde betalt deres gæld, hvorfor de lejede dem en anden skude hjem.

** indførsel af efterskrevne af Niels Andersen Bøgvad 10/3 næst forleden på Else Niels Bruns vegne i rette lagte kæmner kvittering, hvorefter blev afsagt, såsom Niels Andersen Bøgvad på Else Niels Bruns vegne beviser med borgmestre og råds kvittering, at hendes mand har gjort rigtighed for hans kæmner regnskab, og han at søge al restants, da tilfindes Niels Tomasen de fordrede penge til Else Niels Bruns at betale.

28/4 1680.

** Jørgen Hansen af Åstorp lod læse og påskrive en citation, at endeligt skifte 11/5 næst kommende efter salig hr Mikkel Storm i Hejls skal holdes.

** Daniel Kobbersmed pantsatte til Hans Mikkelsen her sst sin gård her i Kolding, i Lusbygade beliggende, for 50 rigsdaler.

** Matias Pedersen på salig Søren Remsniders arvingers vegne gjorde i dag 3.tilbud, om nogen hendes ejendom her i Kolding i Lusbygade beliggende, for sin vurdering vil købe.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersens vegne har varsel givet Anne, salig Jens Flys, Mads Vognmand, Hans Bennetsen, Jens Møller imod dom for gæld efter hans regnskabsbog efter dommes indhold her af tinget 12/9 1677 og 21/4 1675, hvilke domme blev hermed fornyet.

(23)

** Sonne Pedersen lod læse og påskrive en dom af Viborg landsting 7/5 1679 kontra Mads Tomasen og Hans Tomasen, og begærede, at dommen måtte ham fyldestgøres. herimod Hans Tomasen mødte og svarede på egne og bror Mads Tomasens vegne, at han gerne skulle få udlæg i hvilket af deres huse, han ville besøge, og byfogden erbød sig at betale den tildømte kost og tæring.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på Hans Mikkelsen, borger og handelsmand her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Daniel Nielsen kobbersmed, borger her sst, kendtes for sig sin hustru og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Mikkelsen hans hustru og deres arvinger 50 rigsdaler, og derfor pantsatte hans hus, som han ibor, liggende her i Kolding i Lusbygade imellem Tomas Tomasen felbereder den ældre hans hus ved den ene og et øde byggested, kaldes Højenhald, ved den anden side.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde ladet i rette kalde Mads Jepsen vognmand, borger her sst, imod dom, og i rette lagde Sonne Pedersen efterskrevne dom her af tinget 12/9 1677, lydende at Matias Pedersen, borger her sst, på Sonne Pedersen, rådmand her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Mads Jepsen vognmand, borger her sst, og i rette lagde en dom her af tinget 21/6 1671, som han begærede læst og fornyet, i hvilken dom Mads Vognmand er tilfundet at betale 16 sletdaler. da efter slig lejlighed er forskrevne dom fornyet, tillige med forårsagede omkostning at betale til Sonne Pedersen inden 15 dage. Mads Vognmand mødte ikke.

(24)

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde ladet i rette kalde Hans Bennetsen, bødker her sst, imod dom, og i rette lagde Sonne Pedersen efterskrevne dom her af tinget 21/4 1675, hvori Hans Bennetsen blev tildømt at betale resterende husleje 41 sletdaler til Sonne Pedersen. Hans Bennetsen mødte ikke. da efter slig lejlighed er denne dom hermed fornyet.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde ladet i rette kalde Jens Hansen kontrafejer, borger her sst, imod dom, og i rette lagde Sonne Pedersen efterskrevne dom her af tinget 7/2 1677, lydende at Sonne Pedersen rådmand her sst havde til 10/1 næst forleden ladet i rette kalde Jens Hansen kontrafejer for 15 sletdaler efter bogen. Jens Kontrafejer mødte og svarede, at han for denne gæld har betalt til Sonne Pedersens salig hustru med en blåstribet dyne og arbejde i deres forstue. derefter blev afsagt, da eftersom Jens Kontrafejer ikke nægter den fordrede sum, da tilfindes han samme fordring til Sonne Pedersen at betale, derimod igen at eragte hvis arbejde og andet, som Jens Kontrafejer kan have at fordre for. Jens Kontrafejer mødte ikke, da efter forskrevne lejlighed er forskrevne dom hermed fornyet.

5/5 1680.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Pedersens vegne har varsel givet Jørgen Pedersen Natteler, salig Ude Bertelsens enke og arvinger med deres lovværge, Rasmus Buchholt og Rasmus Sadelmager for dom, og i rette lagde Matias Pedersen et indlæg, en ekstrakt af et skiftebrev efter salig Frands Tarm og en dom her af tinget 26/5 1675. på begæring er sagen opsat 4 uger.

(25)

** Jens Nielsen Cronius, amtmanden på Koldinghus hans fuldmægtig, på sin farsøster Anne, salig Søren Danskens, fordum rådmand her sst, hans efterleverske, hendes vegne kendtes på hendes vegne hun skyldig at være til de fattige husarme her sst 50 sletdaler, som tilforn har stået i hendes forrige hus i Brogade, som hun til Tomas Rasmussen har bortsolgt, og skal det pantebrev, som derpå har været, som ej nu kan findes, hvor det efter denne dag findes, da at være død og magtesløs, hvorimod Jens Cronius på sin farsøsters vegne for bemeldte kapital pantsatte til de fattige husarme hendes gård ved torvet beliggende.

** Terkild Hansen, borger her sst, de fattige husarmes forstander her sst, fik tingsvidne, at jens Nielsen Cronius på sin farsøster Anne Svendsdatter, salig Søren Lauridsen Dansken, fordum rådmand her sst, hans efterleverske, hendes vegne, kendtes for hende og hendes arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være til de fattige husarme 50 sletdaler, og for samme penge pantsatte hendes gård her ved torvet i Kolding beliggende, Hans Soels hus ved den vestre, Jens Buchs øde hus og ved den østre side, adelgaden, som løber op til slottet, såvel som torvet ved den søndre og den forte, som løber om ved slottets frihed, ved den nørre ende.

** indførsel af Matias Pedersens efterskrevne indlæg, eftersom han med Jens Pedersen er forordnet til værger for Henrik Hegelunds to steddøtre, Kirsten Nielsdatter og Johanne Nielsdatter, da har han været forårsaget at lade citere Jørgen Pedersen Natteler og salig Ude Bertelsens arvinger, den tid overformyndere, item Rasmus Buchholt og Rasmus Rasmussen sadelmager, som har været værger siden Frands Tarms død, da gives dem til sag efter en ekstrakt af skiftebrevet efter salig Frands Tarm af dato 26/3 1675, meldende på 290 sletdaler, og han finder ikke anden rigtighed end et pantebrev på 50 sletdaler, forhvervet 11/8 1677, i Niels Olufsens ejendom, sætter derfor i rette, om fornævnte personer ikke pligtig er at skaffe de to piger deres resterende arvepart.

** indførsel af bemeldte efterskrevne ekstrakt af skiftebrevet efter salig Frands Jepsen Tarm, fordum borger her sst, passeret er 26/3 1675.

(26)

** indførsel af formeldte efterskrevne dom, som i sin sentens melder, at byfogden ikke vidste at kunne de daværende overformyndere at befri, men de tillige med de daværende borgmestre og råd og den tilforordnede værge tilfindes at forskaffe de to piger deres tilfaldne arv, hvis de ikke allerede bekommet har. endnu meldes i skiftebrevet efter Mette Hjarresdatter, passeret 30/10 1662, at Frands Jepsen Tarm, borger her sst, fordrede på Kirsten Nielsdatter og Johanne Nielsdatter deres vegne for deres fædrene arv 100 sletdaler.

12/5 1680.

** Sonne Pedersen æskede dom kontra Anne, salig Jens Flys. hun mødte ikke, så hun blev tilfundet at betale fordringen til Sonne Pedersen.

** efterskrevne borgere her sst vidnede, at de efter Tomas Rasmussen, konsumptions betjent ved Sønderport, hans begæring og byfogdens befaling var i Tomas Rasmussens have uden Sønderport og overmålte samme have i sjællandske alen.

** Peder Snedker af Seest og Niels Andersen Bøgvad her sst gav Niels Snedker skøde.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til 28/4 næst afvigt ladet i rette kalde Anne Hansdatter, salig Jens Jensen Flys, fordum rådmand her sst hans efterleverske, imod dom for 11 sletdaler efter hans Koldingbog, som hun blev tilfundet at betale.

** Niels Mikkelsen, KM slotssnedker på Koldinghus og borger her sst, fik tingsvidne, at Peder Hansen, snedker i Seest boende, solgte og skødte fra sig sin hustru, børn og arvinger og til Niels Mikkelsen, hans kære hustru Johanne Nielsdatter og deres arvinger hans hus med hosliggende have, liggende her i Kolding i Vestergade imellem Peder Vorbasses gård ved den nørre og den ejendom, som tilforn har tilhørt Peder Gregersen i Åstorp, ved den søndre side, adelgaden ved den østre og graven, som går fra den latinske skole, ved den vestre ende. for retten fremstod Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, og solgte og skødte fra sig sin hustru og arvinger og til Niels Mikkelsen snedker, hans kære hustru Johanne Nielsdatter og deres arvinger det øde byggesteds jord, som Baldser Væver tilforn har påboet, liggende i Kolding i Vestergade imellem fornævnte Niels Mikkelsen snedkers egen gård ved den nørre og Kolding kirkes jord ved den søndre side, adelgaden ved den østre og den latinske skoles grav ved den vestre ende.

(27)

19/5 1680.

** Tomas Jensen æskede dom imod Niels Olufsen på sin datters vegne. herimod mødte Morten Christensen på Niels Olufsens vegne og i rette lagde et indlæg.

** varselsmænd afhjemlede at de på Niels Olufsens vegne har varsel givet Kirsten Skanderups her sst imod dom for 9 mark, som hun blev tilfundet at betale.

** indførsel af Niels Olufsens efterskrevne indlæg, at da Tomas Jensens datter Margrete tjente der i huset, bekom hun sin løn, så han ved hende ikke en skilling skyldig at være, hvorefter blev afsagt, at eftersom Margrete Tomasdatter har undveget sin tjeneste før ret skiftedag, og nu har henstået ungefer 10 år ukrævet og upåtalt, da vidste byfogden ikke hende nogen løn at tilkende.

26/5 1680.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Maren salig Conrad Smeds vegne har varsel givet Maren Jespersdatter imod dom for resterende husleje med 6 års rente, så også hendes dattermand Christen Sporemager, som for hende har lovet. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Sørensen byfogeds vegne har varsel givet Bertel Hansen her sst imod dom, og i rette lagdes en dom her af tinget 26/11 1679 med påskrift at 12/2 1680 for retten fremkom Bertel Hansen Møller og lovede for sin bror Christen Hansen Møller at betale byfogden denne doms bøder, hvilket han blev tilfundet.

** Hans Tomasen Berg, borger her sst, for retten fremstillede to mænd, som gjorde skudsmål for Niels Madsen og Mads Tomasen Berg, borgere her sst, at de ikke er hjemme, og Niels Madsen har ikke været hjemme siden næst forleden høst og ej imidlertid været hjemme videre end på 8 dages tid ved påskehelligt og så straks drog til sin skude, som lå ved Kerteminde.

** Johan Henriksen Ravn, borger her sst kirkeværge, på latinskolens vegne her sst fik tingsvidne, at Hans Hansen Rask, borger her sst, kendtes for sig sin hustru og arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være til den latinske skole 20 sletdaler, som er de penge Hans Dansken har været skolen skyldig, og hans hustru Anne Danskens nu har aflagt, og i rette lagde Henrik Ravn et tingsvidne her af tinget 21/4 1671 om samme penge. til et fuldt pant pantsatte Hans Rask hans hus, som han nu ibor, liggende her i Kolding i Klostergade imellem salig Peder Simonsens hus ved den østre og et hus, salig Frands tilforn tilhørte, og Laurids Natteler nu ibor, ved den vestre ende, adelgaden ved den nørre og Sonne Pedersens have ved den søndre ende.

(28)

2/6 1680.

** Matias Pedersen æskede dom i den sag, som han imod Jørgen Natteler, salig Ude Bertelsens arvinger, Rasmus Buchholt og Rasmus Sadelmager. herimod i rette mødte Jørgen Pedersen Natteler og Niels Andersen Bøgvad på Lene salig Ude Bertelsens vegne og i rette lagde deres skriftlige indlæg. herimod i rette mødte Morten Christensen på Rasmus Buchholts vegne og svarede, at han aldrig har seet brev eller bogstav om dette værgemål. sagen fremdeles opsat 8 dage.

** Johan Ravn på kirken og kirkegårdens vegne beklagede, at der findes en stor uskikkelighed af svin på kirkegården, hvorfor han lod tillyse og advare at de, som har svin, som har vane på kirkegården, at de holder dem deraf, såfremt om de der antræffes ikke dem ville miste.

** på KM og byens vegne lod byfogden aflyse, at både soldater og andre entholder sig fra ulovlig overstigen i folks haver, antræffes nogen i så måder og hænder nogen skade, da at have det for hjemgæld.

9/6 1680.

** blev læst og påskrevet rentekammerets missive anlangende prinsessestyr at gives skal hvert kvartal 205 rigsdaler.

** Matias Pedersen på Hans Tomasen Bergs vegne lod læse og påskrive en stævning af Viborg landsting 27/3 næst forleden kontra sætfogden Mads Bager, generalfiskal og borgmestre og råd her sst anlangende de to skuder, kaldt Linden og Højenhald.

** byfogden lod læse og påskrive en stævning af Viborg landsting 17/5 næst forleden kontra Niels Madsen, Hans Tomasen og Mads Tomasen, borgere her sst, anlangende fornævnte to skuder.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Pedersen og Jens Pedersen her sst deres vegne har varsel givet Henrik Heggelund, Mads Tomasen Berg og Hans Jensen pottemager på salig Berent Clausen pottemagers arvingers vegne, som forrige overformyndere, og gav Matias Pedersen dem til sag efter to i rette lagte skiftebreve, passeret efter salig Niels Jensen Tyrstrup og hans hustru Mette Hjarresdatter, samt og en dom her af tinget 6/5 1675, som han begærede at måtte fornyes. Hans Pottemager på egne og salig Berent Clausens arvingers vegne mødte og begærede opsættelse, til Gud vil Mads Tomasen kommer hjem.

(29)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jacob Knudes vegne har varsel givet Matias Pedersen, for han ikke vil lade ham være sin kakkelovn følgagtig, og i rette lagde Morten Christensen på Jacob Knudes vegne på tingbordet en pung med penge, som han berettede at være 5 rigsdaler, som han tilbød Matias Pedersen, om han dem vil annamme, hvortil Matias Pedersen svarede, at når Jacob Knude vil levere ham fyldest penge, efter specifikation på gjorte omkostning med papir og andet, hvorpå rester 7 rigsdaler, vil han dem gerne annamme.

** Matias Pedersen, borger her sst, på egne og Jens Pedersen, borger her sst, hans vegne, begge tilforordnede værger for Kirsten Nielsdatter og Johanne Nielsdatter, Henrik Heggelund her sst hans steddøtre, på deres vegne havde til 5/5 næst afvigt ladet i rette kalde Jørgen Pedersen Natteler, salig Ude Bertelsen, forrige overformynder, hans efterladte enke og arvinger, item Rasmus Jochumsen Buchholt og Rasmus Rasmussen sadelmager sst, forrige værger og indvånere her sst, imod dom, og i rette lagde Matias Pedersen efterskrevne indlæg, at eftersom han tillige med Jens Pedersen er forordnet til værger for Henrik Hegelunds to steddøtre, Kirsten Nielsdatter og Johanne Nielsdatter, da har han været forårsaget at lade citere Jørgen Pedersen Natteler og salig Ude Bertelsens arvinger, den tid overformyndere, item Rasmus Buchholt og Rasmus Rasmussen sadelmager, som har været værger siden Frands Tarms død, da gives dem til sag efter en ekstrakt af skiftebrevet efter salig Frands Tarm af dato 26/3 1675, meldende på 290 sletdaler, og han finder ikke anden rigtighed end et pantebrev på 50 sletdaler, forhvervet 11/8 1677, i Niels Olufsens ejendom, sætter derfor i rette, om fornævnte personer ikke pligtig er at skaffe de to piger deres resterende arvepart. derhos i rette lagde efterskrevne ekstrakt af skiftebrev. så i rette lagde Matias Pedersen et skiftebrev efter salig Niels Jensen Tyrstrup af dato 24/1 1661 samt et skiftebrev efter salig Mette Hjarresdatter 30/10 1662, hvori meldes Frands Jepsen Tarm, borger her sst, fordrede på Kirsten Nielsdatter og Johanne Nielsdatters vegne 100 sletdaler deres fædrene arv, desuden fordrede han på de to pigers vegne, som deres stedfar Henrik Heggelund og deres salig mor dem over skifte efter deres salig far videre har bevilget, 100 sletdaler samt hver en kiste og en seng. samt og i rette lagde Matias Pedersen efterskrevne dom her af tinget 26/5 1675, meldende i sin sentens, såsom i overformynderbogen intet findes om de omtvistede arvelodder indført, den tilforordnede værge siger sig ikke noget at have annammet af samme børns gods, men det stedfaderen Henrik Heggelund har haft under hænder, da vides ikke byfogden at kunne de da værende overformyndere at befri, men de tilligemed de da værende borgmestre og råd og den tilforordnede værge samtlig tilfindes at forskaffe oven indførte to piger deres retmæssige tilfaldne arv hvis, de ikke allerede bekommet har. herimod mødte Jørgen Natteler på egne og Niels Andersen Bøgvad på Lene salig Ude Bertelsens vegne og i rette lagde deres indlæg, og Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på Rasmus Buchholts vegne svarede, at han aldrig har set brev eller bogstav om de værgemål. derefter blev afsagt, såsom Matias Pedersen og Jens Pedersen skal være tilforordnede værger for Henrik Hegelunds steddøtre, og derfor tiltaler overformynderne og værgerne, som imidlertid været har, da såsom i rette lægges en dom her af tinget 26/5 1675, og samme dom ikke befindes at være fyldest gjort, da er forskrevne dom hermed fornyet.

(32)

16/6 1680.

** Morten Christensen på Jacob Knudes vegne frembød for retten, som han berettede at skal være 6 rigsdaler, at ville levere til Matias Pedersen. Matias Pedersen mødte ikke, og begærede Morten Christensen 2.ting for tilbud.

23/6 1680.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Jensen pottemagers vegne har varsel givet Christen Hansen Møller med flere, borgere her sst, for deres sandhed at vidne.

** Morten Christensen på Jacob Knudes vegne tilbød Matias Pedersen 6 rigsdaler, han fremviste i en pung, og berettede at være så meget. Matias Pedersen mødte ikke.

30/6 1680.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds og Kolding bys vegne har varsel givet efterskrevne at svare imod syn og vidnesbyrds påhør anlangende en del tørv, som er gravet på Kolding, Harte og Rådvads fædrifts mark, og synsmænd vidnede, at 21/6 næst forleden var de efter byfogdens befaling og i hans nærværelse at syne og besigtige hvis skade er gjort i samme fælles fædrift, da befandtes på 18 steder en del flagtørv at være opgravet, som stod ved stedet, marken til største skade, og en del var gravet på de aller bedste steder, som græsset mest skulle give sin grøde. og i rette lagde Niels Hansen, byens kæmner, et tingsvidne her af tinget 2/6 1652, som blev læst og påskrevet, og tilspurgte Ebbe Jensen, om han kunne benægte, at han ikke har gravet eller ladet grave ved sine folk af fornævnte tørv, hvilket han benægtede ved en. endnu tilspurgte Niels Hansen ham, om han kan benægte, at han jo ved og har seet hvis folk, derpå har gravet, Ebbe Jensen benægtede, at han ved ikke, hvis folk derpå har gravet, men han så nogle Harte folk grave men ej var dem så nær, at han kunne dem kende i ansigtet. andre blev ligeledes tilspurgt om samme, og de i lige måder svarede, at de havde seet folk grave der men kendte dem ikke. Niels Hansen tilspurgte fornævnte mænd, om nogen kendte sig ved tørvene, som der står, hvortil de alle og enhver for sig svarede, at de kendte dem intet ved de tørv. Niels Hansen begærede dom på tørv til konfiskation.

(34)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Jensen pottemagers vegne har varsel givet efterskrevne for deres sandhed at vidne, og Hans Pottemager tilspurgte dem, at da hans salig formand Berent Clausen pottemager ved døden afgik, som nu er på 11.år siden, om ikke da Henrik Heggelund og Frands Tarm her sst sad ved deres fulde næring og middel i deres egne gårde, hvortil de svarede, at Henrik Heggelund og Frands Tarm da boede hver i deres gårde i Lusbygade med deres stedbørn hos sig, og sad de hver ved deres gode næring, men om det var alene deres egne gårde, de iboede, ved de ikke.

** Morten Christensen på Jacob Knudes vegne tilbød Matias Pedersen 6 rigsdaler at ville levere. han mødte ikke. byfogden annammede forskrevne 6 rigsdaler på rettens vegne.

** Peder Buntmager lod læse og påskrive en citation fra provsten i Bårse herred i Sjælland hr Peder Hee i øster Egesborg anlangende, at skifte skal holdes efter afgangne hr Peder Iversen Bølling, fordum medtjener til Vordingborg og Kastrup menigheder, barnfødt i Kolding, hvilket er berammet at skal holdes i Vordingborg 7/8 næst kommende.

7/7 1680.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jacob Knudes vegne har varsel givet Matias Pedersen imod dom. Morten Christensen på Jacob Knudes vegne henskød sig til sags givelse til i dag 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på byfoged Jens Sørensens vegne har varsel givet Jørgen Jørgensen i Rådvad imod dom, og i rette lagde Jens Sørensen Jørgen Jørgensen Hårs udgivne obligation, dateret Kolding 23/3 1662, hvori han bekender sig skyldig at være til Peder Bredal her i byen 3 sletdaler. herimod mødte Jørgen Jørgensen og benægtede ved ed, at han ej havde udgivet samme obligation og ikke var Peder Bredal noget skyldig.

** Jens Madsen i Harte og Mogens Hansen sst betalte til Niels Hansen, byens kæmner, på byens vegne de 4 rigsdaler til Kolding by og ---- rigsdaler til sagens omkostning, som de udlovede her for retten i dag 8 dage næst forleden for den forseelse, som med tørveskær på fællesmarken er sket, og det for dem, som samme forseelse har begået, og var begærende, eftersom de for de skyldige har betalt, dem måtte gøres assistance af byfogden og kæmnere, at de deres penge igen hos dem kan bekomme.

** indførsel af efterskrevne i rette lagde Jørgen Jørgensen i Rådvad hans obligation.

(35)

14/7 1680.

** Morten Christensen på Jacob Knudes vegne gav Matias Pedersen til sag for hvis omkostning, han har bragt Jacob Knude i. sagen opsat til 6.ugers dag.

** læst og påskrevet KM forordning om gælds søgning hos bonden.

21/7 1680.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Søren Andersen i Vonsild hans vegne har varsel givet Sonne Pedersen, rådmand her sst, imod vidnesbyrds påhør. for retten fremstod Markors Jensen Bager og Bertel Hansen Møller og i rette lagde deres efterskrevne vidnesbyrd, at de 20/7 1680 efter byfogdens befaling var hos Anne, salig Anders Lunds, i Kolding anlangende noget ejendomsgods i Vonsild, Søren Andersen påboer, hvorledes disse breve er hende frakommet, og da svarede hun, at hun havde været med Søren Andersen i Sonne Pedersens hus og ville akkordere med Søren Andersen om samme ejendoms lod, og da bød han havde 14 sletdaler, da svarede Sonne Pedersen Søren Andersen, i giver hende ved 30 sletdaler, hvortil Søren Andersen svarede nej, og da svarede Sonne Pedersen, Anne Lunds er mig 30 sletdaler skyldig, så gemmer jeg brevene, og Sonne Pedersen lagde samme breve i hans skab, så hun gik fra ham med hendes grædende tårer.

(36)

28/7 1680.

** salig Jens Portners hustru Volborg lod læse og påskrive en seddel anlangende at skifte skal holdes 5/8 næst kommende efter bemeldte hendes mand.

** Tomas Sørensen på sin stedmor Karen salig Søren Pedersen Hosekræmmers vegne lod advare og forkynde, at på næst kommende 3/8 agter hun i stervboet efter hendes salig husbond at lade holde registrering.

4/8 1680.

** Niels Jensen skifferdækker blev af byfogden tilspurgt, om han kendte Anne, salig Anders Lunds, hvortil han svarede, at han har kendt Anne Lunds af barnsben, og hun havde skikket og forholdt sig ærligt og vel, og vidste intet andet med hende end det, som er ærligt og godt. andre vidnede, at de aldrig har hørt noget andet om Anne Lunds end som ærligt og godt.

11/8 1680.

** Niels Andersen Bøgvad på Else salig Niels Bruns vegne lod advare, at på næst kommende lørdag, som er 21/8, skal der holdes skifte og deling efter hendes salig husbond Niels Hansen Brun.

** Matias Pedersen bød sig i rette imod Matias Lime, som han har fået varsel fra.

18/8 1680.

** Niels Andersen Bøgvad på Else salig Niels Bruns vegne i rette lagde lod læse og påskrive efterskrevne seddel anlangende skifte efter hendes mand, som skal holdes 11/8 1680.

(37)

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Jens Lybcher på Johan Ravns vegne imod en bekendelses påhør, en soldat på ham vil gøre. Abraham Joensen, soldat under kaptajn Stallings kompagni, berettede, at han nu forleden markedsdag tog en bismer fra en mand af Haderslev, hvilken bismer han solgte til en mand her i byen, Jens Lybcher, for 5 mark danske. Jens Lybcher svarede, at en mand købte den, og Jens Lybcher lagde pengene ud for ham.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Søren Lunds vegne har varsel givet Peder Pedersen skomager for resterende husleje. mødte ikke, sagen opsat 8 dage

25/8 1680.

** borgmester Baldser Nielsen beklagede og oplyste to svin, han har ladet indtage, som har tilføjet ham stor skade på hans korn i Lusby toft, og om videre nogen der således antastes og får skade, da ejermanden at have skade for hjemgæld.

** Henrik Jacobsen Bech, KM vadstedrider, lod læse og påskrive en dom her af Kolding rådstue 18/8 næst forleden kontra Hans Markorsen og Hans From item nogle mænd i Bjert anlangende noget optaget salt.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersens vegne har varsel givet Hans Simonsen, Søren Staffensen, Mikkel Skanderups kone Else Olufsdatter, Peder Jensen buntmager, Karen, Mads Borgmesters, Inger Sønniks ? , salig Svend Korporals, imod saggivelse for resterende husleje og anden gæld. sagen opsat 14 dage.

(38)

1/9 1680.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Kirsten Langs vegne har varsel givet Anne, salig Niels Murmands her sst, og i rette lagde Morten Christensen på Kirsten Langs vegne et skriftligt indlæg, som blev læst og påskrevet. på begæring blev sagen opsat 14 dage.

** Markors Laugesen lod læse og påskrive et skøde her af tinget 26/5 1641 på ejendom i Klostergade.

** Hans Kielbech lod læse og påskrive et skøde her af tinget 23/6 1669.

** varselsmænd hjemlede, at de på Jacob Knudes vegne har varsel givet Matias Pedersen for 2 sletdaler for anvendt bekostning, han ham har påført, siden han deponerede sine penge i retten. sagen opsat 8 dage

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Rudolf Fausts vegne har varsel givet amtskriver Matias Friis her sst imod vidnesbyrds påhør. og blev i rette lagt amtskriverens efterskrevne undskyldning, at han ej er hjemme men i lovligt forfald på KM vegne, hvorefter vidner i rette lagde deres efterskrevne skriftlige vidne.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet amtskriver Matias Friis her sst imod dom, og Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne gav ham til sag efter efterskrevne indlæg samt et købebrev, dateret Nimwegen 18/10 1678, med flere dokumenter. sagen opsat 14 dage, eftersom amtskriveren ikke er hjemme.

(39)

** indførsel af amtskriver Friises efterskrevne undskyldning, at han en rum tid har været og endnu er i en kommission, KM tjeneste angående, og protesterer på det kraftigste imod alle lovmål hans person i ringeste måder vedkommer, indtil han selv kan være til vedermåls ting at høre og svare.

** indførsel af fornævnte efterskrevne vidnesbyrd med fortegnelse på hvis, underskrevne har arbejdet for borgmester Faust, nemlig anlangende hvis tømmer, der er forbrugt på salig Anders Madsens gård på torvet, underskrevet Jens Poulsen egen hånd HS Niels Christensen egen hånd.

8/9 1680.

** blev læst og påskrevet KM befaling og tilbud om konsumptionens forpagtning for tilkommende år.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersen rådmands vegne har varsel givet efterskrevne for boggæld og resterende husleje. sagen er opsat 14 dage.

** Sonne Pedersen rådmand æskede dom imod dem, som i dag 14 dage blev opsat. Else Skanderups sag opsat til 6 ugers dag. gik dom over de andre.

(40)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Morten Pedersen rådmands vegne har varsel givet Barbara, salig David Fentzes, med hendes lovværge imod dom for 50 sletdaler kapital og rente, som resterer på en obligation, udgivet af David Fentz 13/2 1678, som hun blev tildømt at betale.

** for retten fremstod Christian Nielsen ridefoged og Markors Laugesen her sst, og Christian Ridefoged, efter en fuldmagt og et skøde her af tinget 26/5 1641, skødte Markors Laugesen Hans Jensens ejendom i Klostergade.

** Urban Skomager for retten vedstod sin last og klage, som han for byfogden i sit hus har gjort over Niels Tomasen savmand, at han ham har slået på gaden.

** Morten Christensen på Jacob Knudes vegne æskede dom imod Matias Pedersen. han svarede, at han er Jacob Knude ikke en skilling skyldig.

** Markors Laugesen, borger og indvåner her sst, fik tingsvidne, at Christian Nielsen, KM ridefoged til Koldinghus og boende her sst, med fuldmagt solgte og skødte fra hr Hans Lauridsen Holst, sognepræst til Åstrup, hans hustru og arvinger til Markors Laugesen hans kære hustru Anne Bendixdatter og deres arvinger den ejendom i Klostergade, som Hans Jensen tilforn ejede og iboede, liggende imellem Jørgen Halmstads ejendom på den vestre og Hans Kielbechs øde plads på den østre side, som er overmålt efter skøde 26/5 1641.

** indførsel af efterskrevne af Morten Pedersen i rette lagte obligation, udstedt af David Fentz, KM toldinspektør i Kolding, af dato 13/2 1678.

(41)

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til 25/8 næst forleden ladet i rette kalde Hans Simonsen, Peder Jensen buntmager og Inger, salig Svend Korporals her sst, imod dom for resterende husleje og boggæld, som de blev tilfundet at betale.

** Morten Christensen, borger og prokurator, på Jacob Hansen Knude, borger her sst, hans vegne havde til 1/9 næst forleden ladet i rette kalde Matias Pedersen, borger her sst, for 2 sletdaler for anvendt omkostning, han ham har påført, siden han deponerede sine penge i retten. Matias Pedersen svarede, at han er Jacob Knude ikke forskrevne skyldig, men Jacob Knude ham skyldig er for tre tilbudsvidner og en dom 4 daler. da efter slig lejlighed blev Matias Pedersen tilfundet at betale Jacob Knude de fordrende 2 sletdaler, i lige måde blev Jacob Knude tilfundet at betale det fordrende, nemlig 4 sletdaler, til Matias Pedersen.

(42)

15/9 1680.

** blev læst og påskrevet KM forordning og plakat anlangende, hvorledes med ind og udskibning på havnenes ladesteder skal forholdes, så og nogle toldsteders forandring og strandenes anordning.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Peder Mikkelsens enke med sin lovværge i Fredericia imod dom, som Casper von Degings arvingers fuldmægtig agter at forhverve, og i rette lagde en regnskabs obligation samt en skriftlig irettesættelse. gik dom.

** Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne æskede dom i den sag kontra amtskriver Friis. Niels Andersen Bøgvad på amtskriverens vegne mødte og i rette lagde en stævning af Viborg landsting 8/9 næst forleden kontra byfogden og borgmester Faust i den sag. sagen beror til landsdommers påkendelse.

** Niels Andersen Hallandsfar gav Matias Pedersen på Morten Pedersen rådmands vegne pant og forsikring i det hus i Klostergade på kapital 82 sletdaler efter en kontrakts indhold.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Terkild Hansens og Matias Pedersens vegne, borgere her sst, har varsel giver afgangne Maren Søren Remsniders begge døtre Dorte Sørensdatter og Maren Sørensdatter med deres lovværger, Rasmus Mortensen og Oluf Jacobsen, felbereder i Nyborg, for dom og indførsel i deres salig mors efterladte middel, og i rette lagde Matias Pedersen er skriftligt indlæg samt en vurdering og registrering efter salig Maren Remsniders, og fordrede for et vurderingsvidne 3 mark. ingen mødte.

** Niels Hansen på egne og medarvinger og Hans Bertelsen på Gertrud salig Las Bonums vegne lod advare om regnskab at indlevere, hvem noget efter deres salig mor salig Anne Flys har at fordre.

** borgmester Faust lod advare alle og enhver at levere deres folkeskat til Tomas Rasmussen, og byfogden lod oplyse en lysestage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Knud Bertelsens vegne har varsel givet Maren Mortensdatter og Kirsten Jensdatter Malers, og skældte Knud Bertelsen Maren Mortensdatter for en æreskælder samt hendes fornævnte pige, indtil de beviser de ord.

(43)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Johan Ravn kirkeværges vegne har varsel givet Staffen Christensen og Bunde Markorsen, forrige kirkeværger, og i rette lagde et indlæg under begge borgmestres hænder. Bunde Markorsen erbød sig at betale hvis, han har oppebåret på kirkens vegne, så snart borgmestre og råd vil forunde dem to mænd som kan se deres regnskab efter. gik dom.

** Urban Sørensen, borger her sst, tog Niels Tomasen savmand i hånd og sagde offentligt for retten, at han aldeles intet andet ved eller har hørt om Niels Tomasen eller hans hustru Anne Henriksdatter end det, som ærligt og godt er. disligeste sagde Niels Tomasen, at han ej heller intet ved med Urban Sørensen og hans hustru Sidsel Hansdatter end ærligt og godt i alle måder.

** eftersom vores salig mor Anne Hansdatter ved døden er afgået, har vi samtlige arvinger hermed at ombede og advare, om nogen findes, som kunne have fordring efter den salig kvinde, da de ville lade sig behage 21/9 deres regnskab til Niels Hansen at indlevere, Kolding 15/9 1680. Jens Fly, Niels Hansen, Hans Jensen, Gertrud, salig Las Bonums, med hendes lovværge.

** Matias Pedersen, borger her sst, på Morten Pedersen, rådmand her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Niels Andersen Falkenbjerg, borger her sst, kendtes for sig sin hustru og arvinger skyldig at være Morten Pedersen rådmand hans hustru og deres arvinger 82 sletdaler, som er resten for et hus i Klostergade, hans hustrus salig forældre forhen har tilhørt, han sig af Morten Pedersen til forhandlet har, som ham i gælds betaling er tildømt for ejendom, og derfor pantsatte hans hus, liggende her i Kolding i Klostergade imellem Søren Grumsens våning ved den østre og Hans Rasks ejendom ved den vestre side.

** Johan Henriksen Ravn, borger her sst, Kolding kirkes værge, havde ladet i rette kalde Staffen Christensen rådmand og Bunde Markorsen, forrige kirkeværger her sst, for 198 sletdaler, som de skyldig er blevet til kirken efter deres aflagte regnskaber 13/5 sidst afvigt, som de blev tilfundet at betale Johan Ravn på kirkens vegne.

(44)

** Niels Hansen, borger og handelsmand her sst, havde ladet i rette kalde salig Peder Mikkelsens efterladte hustru med hendes lovværge i Fredericia imod dom, eftersom salig Casper von Deging af Lübeck hans arvinger har ladet gøre arrest på en del gods, som her i byen findes skulle, formedelst en fordring de skulle have hos salig Peder Mikkelsens efterladte hustru og arvinger for varer, han i Lübeck af salig Casper von Deging skal have bekommet, og i rette lagde Niels Hansen efterskrevne udtog af regnskab, obligation og missive samt en skriftlig irettesættelse. thi blev for retten afsagt, såsom recessen forbyder, at ingen må drages fra deres værneting, da har Niels Hansen på de lybchers vegne hende til Fredericia byting at søge og dom forhverve.

22/9 1680.

(45)

** Matias Pedersen på Sonne Pedersens vegne lod bero den sag kontra Hans Tømmermand, Niels Olufsen og Anne Knuds samt Christen Sporemager endnu i 14 dage.

** Niels Andersen Bøgvad på Knud Bertelsen, borger her sst, og Morten Christensen på Markors Jensen Bager, borger her sst, deres vegne i rette lagde et skriftlige forlig, imellem dem oprettet er, og blev læst og påskrevet.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Bunde Markorsens vegne har varsel givet efterskrevne, der iblandt Dorte, Tomas Felbereders, for stolestade penge. ingen mødte.

** indførsel af for ommeldte forlig om den iring, som har været imellem Knud Bertelsen og Maren Mortensdatter og hendes mand Markors Bager, da er de derom i venlighed forligt formedelst gode venners imellem talelse på det, de som naboer igen kan forplante forrige gode venskab.

30/9 1680.

** blev læst og påskrevet KM forbud at sejle eller trafikere på de steder, som pesten grasserer.

** blev læst og påskrevet en stævning af Viborg landsting 6/9 næst forleden kontra byfogden, borgmestre og råd samt andre, anlangende Henrik Hegelunds stedbørns arvepart.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet, på Staffen Christensens vegne, efterskrevne for hvis, de til kirken skyldig er, som de blev tilfundet at betale.

6/10 1680.

(46)

** Sonne Pedersen rådmand æskede dom kontra Hans Tømmermand med flere. Hans Tømmermand med flere for gæld, som de blev tilfundet at betale eller derom at gøre nøjagtig forklaring.

** borgmester Baldser Nielsen gav klage over Mads Jørgensen, at ham stor skade er tilføjet af hans svin på hans korn og brudt hans dør i stykker.

** Jens Sørensen byfoged kendes, at 15/9 1680 for retten var skikket Matias Pedersen, borger her sst, på borgmester Rudolf Fausts vegne, som til 1/9 næst forleden havde ladet i rette kalde Matias Friis, KM amtskriver over Koldinghus amt, imod dom samt Sonne Pedersen rådmand, som til amtskriveren har skødet gården. disligeste Niels Andersen Bøgvad, Jep Rendemester, Christen Kleinsmed, Niels Hansen, Niels Olufsen, Christen Kielbech og Niels Skifferdækker, om de noget herimod vil have at svare. Niels Skifferdækkers søn Jens Nielsen mødte og berettede, at hans far ligger på sin sygeseng. og i rette lagde Matias Pedersen efterskrevne indlæg, at eftersom amtskriver Matias Friis er faldet mig i mit køb og tilforhandlet sig af Jacob From den gård, jeg retmæssigt ejede efter bemeldte Froms eget købebrevs formelding, jeg også efter Jacob Froms videre tilladelse straks antaget bebygget og forbedret gården, og for den skattet, og da af amtskriveren begæret gården af mig i leje, så at han jo vel vidste, at jeg den købt havde, ikke desto mindre har han forhvervet Jacob Froms købebrev, og i min fraværelse derefter søgt skøde, hvorfor jeg formener, at Jacob From ej kan sælge sin gods mere end én gang, og han min obligation for købepengene endnu i hænde har, bør han efter sin forpligt mig gården at skøde og købepengene at annamme. derhos i rette lagde Matias Pedersen efterskrevne købebrev dateret Nimwegen 14/10 1679 under Jacob Froms hånd. så og i rette lagde efterskrevne syn på gården, dateret 5/9 1676 og 2/11 1679, samt efterskrevne frasigelsesdom her af tinget 7/5 1679 med flere dokumenter. da efter slig lejlighed beror sagen indtil landsdommers påkendelse.

(52)

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til 8/9 næst forleden ladet i rette kalde Hans Pedersen tømmermand, Niels Olufsen, Anne, Anders Sørensen Lunds, her sst med lovværge imod dom for gæld, Hans Pedersen tømmermand på sin formand Hans Jørgensen rendemesters vegne for 23 sletdaler, hvortil Hans Tømmermand svarede, at de er betalt for 16 år siden. derefter blev afsagt, at Hans Pedersen tilfindes at gøre forklaring på de 23 sletdaler, og hvis det ikke sker, tilfindes han at betale Sonne Pedersen inden 15 dage.

13/10 1680.

** Niels Hansen på Terkild Hansen og Matias Pedersens vegne æskede dom imod afgangne Maren Søren Remsniders arvinger. ingen mødte, gik dom.

** varselsmænd afhjemlede, at de på amtskriver Matias Friises vegne har varsel givet en skånsk pige Gunder, tjenende Maren, salig Conrad Smeds, her sst imod dom, for hun har fæstet sig i hans tjeneste i vinter og endnu ej har indstillet sig. derefter blev afsagt, at Gunder tilfindes straks at søge sin tjeneste eller også betale en anden tjenestepiges løn efter recessen.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Morten Pedersen rådmands vegne har varsel givet Christen Kielbech imod dom, og i rette lagde Christen Sørensen på Morten Pedersens vegne en obligation af Christen Kielbech udgivet lydende på 14 sletdaler, dateret 14/1 1678. ingen mødte.

** endnu afhjemlede varselsmænd, at de på Morten Pedersens vegne har varsel givet Niels Olufsen, forrige byfoged, imod dom for diverse gæld. på begæring blev sagen opsat 8 dage.

(53)

** Niels Hansen, borger og handelsmand her sst, på Terkild Hansen og Matias Pedersen, begge borgere og indvånere her sst, deres vegne havde til 15/9 næst forleden ladet i rette kalde afgangne Maren Søren Remsniders begge døtre Dorte Sørensdatter og Maren Sørensdatter og deres lovværger, nemlig Rasmus Mortensen og Oluf Jacobsen, felbereder i Nyborg, for dom og indførsel i deres salig mors hus for begravelses omkostninger 25 sletdaler, som de blev tilfundet at betale inden 15 dage, eller Terkild Hansen og Matias Pedersen for deres fordring at nyde indførsel i Maren Søren Remsniders efterladte hus og løsøre.

** Christen Sørensen på Morten Pedersen, rådmand her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Christen Hansen Kielbech, borger her sst, imod dom for obligations og boggæld samt resterende husleje, som han blev tilfundet at gøre regnskab for inden 15 dage, eller derefter at betale den fordrende gæld.

** kaptajn Elbracht og hans løjtnant fremkom og klagede over Peder Lybcher her sst, for han havde slået en af deres underhavende soldater, at han til jorden er faldet, og begærede at Peder Lybcher skulle derfor stille kaution for sig.

20/10 1680.

** Sonne Pedersen rådmand æskede dom i den sag kontra Christen Carstensen sporemager for resterende husleje, som han blev tilfundet at betale, idet han ikke mødte.

(54)

** soldat Helbrecht fremkom og klagede over Peder Lybcher, at han ham i hans hus havde slået i hans hoved et stort hul med et stykke træ uden nogen given årsag. Peder Lybcher svarede, at soldaten kom i hans hus og med mange uforskammede skældsord overfaldt ham og hans hustru, og på sidste truede ham med slag, så han nødtes til at værge for sig. derefter blev afsagt, så eftersom Peder Lybcher for retten stående ej benægter, at han jo fornævnte soldat har slået, da tilfindes han derfor at give efter jyske lov 3 mark til kongen og byen og derforuden at betale bartskærløn.

** Christen Sørensen på Morten Pedersens vegne æskede dom imod Niels Olufsen. sagen anlangende pantebrevet blev opsat til 6 ugers dag, og gik dom på håndskriften.

** Morten Pedersen rådmand, her sst, havde til 13/10 næst forleden ladet i rette kalde Niels Olufsen Tommerup, forrige byfoged her sst, imod dom for gæld efter efterskrevne obligation, hvori Niels Olufsen kender sig skyldig at være Sonne Pedersen, rådmand i Kolding, for varer 106 sletdaler, dateret Kolding 10/7 1669, og findes derpå afskrevet med kontraregnskab. efter slig lejlighed tilfindes Niels Olufsen at gøre regnskab med Morten Pedersen inden 15 dage, eller efter dets forløb at betale den fordrende resterende kapital og rente skadesløs.

27/10 1680.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Køcher, humlefører af Garleben, hans vegne har varsel givet Knud Bertelsen her sst imod dom for 2 rigsdaler for humle, som han ham for 4 årsiden borget har. Knud Bertelsen mødte ikke. da efter slig lejlighed og såsom Hans Køcher humlefører er end fremmed mand, tilfindes Knud Bertelsen fornævnte 2 rigsdaler med omkostning at betale.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersens vegne har varsel givet Else Olufsdatter med hendes lovværge imod dom for 12 daler med deraf forfalden rente eller husleje siden 27/2 1673, og formente han for samme gæld bør i hendes ejendom indføres, og begærede dom.

(55)

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde ladet i rette kalde Else Olufsdatter, Mikkel Skanderups, med hendes lovværge imod dom for 12 daler foruden resterende rente eller husleje siden 27/2 1673, som hun blev tilfundet at betale.

3/11 1680.

** varselsmænd afhjemlede, at de på salig Henrik Neumand, forrige tolder her sst, hans efterladte arvinger deres værgers vegne har varsel givet efterskrevne, der iblandt Markors Laugesen og Peder Laugesen på deres far Lauge Nielsen hans vegne, imod dom, en del for den salig mands auktionerede gods og en del for resterende told efter skatkammerets mangels poster i toldregnskaberne, hvilken gæld de blev tilfundet at betale. endnu gav Niels Andersen Bøgvad efterskrevne til sag og formente, at de indkaldte pligtig var og bør at betale for forskrevne fordring. sagen opsat 14 dage.

** Niels Andersen Bøgvad på salig Henrik Neumand forrige tolders arvingers vegne lod opbyde noget guld og sølv, som endnu er i behold, om nogen det for sin vurdering vil købe.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Junghans vegne har varsel givet Christen Kielbech for 9 sletdaler, som han har sat ham en kedel i pant for. Hans Kielbech svarede, at han ville betale.

(56)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Else Niels Bruns vegne har varsel givet Niels Tomasen savmand imod dom for gæld efter en obligation. han mødte ikke, sagen opsat 14 dage.

10/11 1680.

** Niels Andersen Bøgvad på salig Henrik Neumand forrige tolders arvingers værgers vegne lod til købs opbyde et øde byggested her sst, item noget guld og sølv.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM, Kolding by og byfogdens vegne har varsel givet Jacob Knude for sin klage at vedstå, Hagen Guldsmedesvend og Christian Lemeyer imod saggivelse, og gav Peder Pedersen buntmager, byens kæmner, dem til sag, at de bør at udlægge hvem, som skød Jacob Knude og gjorde ham den skade med krudt i hans ansigt, og dersom den skyldige ikke navngives, om de da ikke samtlige bør at bøde efter loven. ingen mødte, sagen opsat 8 dage.

17/11 1680.

** Terkild Hansen, de fattiges forstander, lod læse og påskrive en dom her af tinget (blank) anlangende Maren salig Søren Remsniders gods, og lod han hendes ejendom og løsøre opbyde, om nogen det vil købe efter sin vurdering.

** Niels Andersen Bøgvad på salig tolder Henrik Neumands arvingers værgers vegne æskede dom i den sag anlangende skatkammerets mangels poster. sagen opsat 8 dage.

** Niels Andersen Bøgvad tilbød hvis guld og sølv og en øde plads, salig tolder tilhørende, om nogen det efter vurderingen vil købe.

** varselsmænd afhjemlede, at de på amtskriver Friises vegne har varsel givet borgmester Faust, Rasmus Bysvend og Laurids Pedersen vægter imod vidnesbyrds påhør, i lige måder indstævnet Mikkel Ottesen såvel som amtskriverens kæreste Mette Knudsdatter for deres sandhed at aflægge, og de vidnede, at 25/8 næst forleden kom byens tjenere til amtskriverens og sagde, de skulle give amtskriveren kald og varsel imod vidnesbyrd, men de foreviste ingen skriftlig kaldsseddel.

(57)

** Niels Andersen på Lene Udes og Jørgen Nattelers vegne lod lyse og påskrive en landstings opsættelse af Viborg landsting 1/10 næst forleden kontra byfogden anlangende Henrik Hegelunds steddøtres arvepart. opsat til 1/12 næst forleden.

** Niels Bøgvad på amtskriverens vegne lod læse og påskrive en stævning af Viborg landsting 1/10 næst forleden kontra byfogden og borgmester Faust at møde til 1/12 næst kommende.

** Niels Bøgvad på Else Bruns vegne æskede dom kontra Niels Tomasen savmand.

** Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, på Else salig Niels Bruns vegne havde til 3/11 næst forleden ladet i rette kalde Niels Tomasen savmand, borger her sst, imod dom, og i rette lagde Niels Bøgvad efterskrevne obligation, hvori Niels Tomasen, borger her sst, kendes skyldig at være Else Sørensdatter, salig Niels Hansen Bruns efterleverske 6 rigsdaler, dateret Kolding 3/4 1680 NT, hvilken obligation han blev tilfundet at indfri inden 15 dage.

24/11 1680.

** Niels Andersen Bøgvad på salig Henrik Neumand, forrige tolder, hans børns værgers vegne æskede dom i den sag imod dem anlangende toldens mangels poster. herimod i rette mødte Jens Pedersen på Niels Madsens og Hans Tomasen Berg samt sin konefar Hans Andersens vegne og i rette lagde deres indlæg. de andre indkaldte blev påråbt, ingen mødte.

** Niels Bøgvad lod opbyde til 4.ting en kaleche vogn, en øde plads, item sølv og guld på salig Henrik Neumand forrige tolders børns værgers vegne, og vurderingsmænd vidnede, at de havde besigtiget samme kaleche vogn, da befandtes en hel hob at læderet og jernarbejdet på samme vogn at være bortstjålet, hvorfor de vurderede den for 16 rigsdaler.

** varselsmænd afhjemlede, at de på salig Henrik Neumand forrige tolders børns og deres værgers vegne har varsel givet husfogden Johan Lemeyer imod dom for 10 sletdaler for en vogn. ingen mødte, sagen opsat 14 dage.

** Terkild Hansen, de fattiges forstander, lod læse og påskrive en dom her af tinget 13/10 næst forleden anlangende afgangne Maren Søren Remsniders hus og ejendom samt løsøre, om nogen det for sin vurdering vil købe.

(58)

** Niels Hansen, byens kæmner, lod læse og påskrive en landstings varsels seddel anlangende de øde ejendomme her sst

** Morten Pedersen, rådmand her sst, havde til 13/10 næst forleden ladet i rette kalde Niels Olufsen, forrige byfoged her sst, imod dom, og gav Christen Sørensen på Morten Pedersens vegne Niels Olufsen til sag efter efterskrevne pantebrev her af tinget 14/8 1672, hvori Henrik Jacobsen Heggelund, borger her sst, kendtes for sig sin hustru Inger Gregersdatter og deres arvinger skyldig at være Sonne Pedersen hans stedbørn og samtlige deres arvinger 50 sletdaler, og derfor pantsatte den gård, han ibor, og hosliggende 4 boder, som salig Iver Jacobsen tilforn har tilhørt, liggende i Vestergade, kirkegården ved den nørre og adelgaden ved den søndre, skolens residens have ved den østre og adelgaden ved den vestre side. derefter blev afsagt, at eftersom Morten Pedersen på sin bror hr Udes vegne søger Niels Olufsen for husleje eller rente af gården, han ibor, efter pantebrevs formelding af dato 14/8 1672 af kapital 50 sletdaler, hvorimod Niels Olufsen fremlægger skøde af dato 15/12 1675, da eftersom Niels Olufsen ikke har iagttaget den resterende husleje, som af gården var forfaldet, førend den ham blev tilskødet, tilfindes han den resterende såvel som den nu, siden skødets dato, forfaldne rente eller husleje til Morten Pedersen på sin brors vegne at betale.

** Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, på Jørgen Pedersen Natteler, Knud Nielsen og Markors Jensen Bager, borgere, handelsmænd og indvånere her sst, forordnede værger for salig Henrik Neumand hans børn, deres vegne havde til 3/11 næst forleden ladet i rette kalde efterskrevne, der iblandt Peder Laugesen og Markors Laugesen på deres salig far Lauge Nielsens vegne, alle borgere her sst, imod dom for hvis efterskrevne, de resterer med og kan være skyldige i told efter skatkammerets mangels poster, hvorimod blev i rette lagt efterskrevne indlæg. derefter blev afsagt, eftersom bemeldte tolder er ved døden afgangen, så ingen på hans regnskab kan svare meget mindre forklare, indstævnede skippere har ladet svare, at førend de fik deres toldsedler, har de betalt til tolderen så meget, som han på KM vegne havde at fordre, da vidste byfogden ej dette at være hans dom, efterdi recessen formelder, at overdommere dømmer på stridige poster, men ville have denne sag til landsdommeres påkendelse henfundet.

(60)

1/12 1680.

** blev læst og påskrevet en landstings varsels seddel anlangende de øde ejendomme og pladser her i Kolding.

** Johan Ravn på Terkild Hansens vegne lod læse og påskrive en dom her af tinget 13/10 næst forleden anlangende Maren Søren Remsniders ejendom og løsøre her sst og tilbød, om nogen det for vurderingen ville købe.

8/12 1680.

** Niels Bøgvad på salig Tolders børns og arvingers vegne æskede dom imod husfogden Johan Lemeyer for 12 sletdaler for samme vogn. ingen mødte, gik dom.

** blev læst og påskrevet KM forordning om skatternes påbud.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Frands Grieses vegne i Fredericia har varsel givet borgmester Baldser Nielsen med flere for deres attest at vedstå og bekræfte, samt at de på Frands Griese og hans sønner Hans Griese og Christian Grieses vegne har varsel givet Christian Schmidt, instrumentist i Fredericia, imod vidnesbyrds påhør. Morten Christensen i rette lagde et skriftligt kundskab, hvilket efterskrevne bekræftede ved deres ed, der iblandt Jens Nielsen på sin bror Baldser Nielsens vegne.

(61)

** Niels Hansen på borgmestre og råds vegne samt Kolding bys vegne lod læse og påskrive en landstings varsels seddel anlangende de øde gårde og jorder her sst.

** Niels Hansen, byens kæmner, på borgmestre og råds og Kolding bys vegne lod opbyde to markjorder, som Maren Knuds og Anne Danskens har, om nogen findes dem vil fæste.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasens vegne har varsel givet Hans Jensen Fly imod dom, eftersom han nogen tid har været værge for hans hustru Else Eggertsdatter og ham har leveret sit regnskab, og tilmed har han annammet godset og givet intet afkald, så og bemægtiget sig gården, og satte Mads Tomasen i rette og formente, at Hans Jensen bør at give ham afkald. opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Johan Finch, boende i Bredstrup, hans vegne har varsel givet Hans Froms hustru her sst og hendes datter Mette Hansdatter. på begæring er sagen opsat 8 dage.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på Frands Griese, borger og indvåner i Fredericia, hans vegne fik tingsvidne, at han havde ladet varsel give borgmester Baldser Nielsen med flere for deres attest at bekræfte, samt at de på Frands Griese og hans sønner Hans Griese og Christian Grieses vegne har varsel givet Christian Schmidt, instrumentist i Fredericia, imod vidnesbyrds påhør. og i rette lagde Morten Christensen prokurator efterskrevne attest, eftersom Frands Griese af Fredericia på hans sønner Hans Grise og Christian Griese skalmejeblæsere deres vegne har været vores kundskab begærende anlangende den tumult, som mod dem blev begået 28/10 sidst forleden i Seest, da de var der at skulle have leget til Jacob Staffensens bryllup med deres instrumenter, og som de gik og legede for brudgom og brud og deres medfølgende brudeskare fra kirken på kirkegården, kom generalmajor og amtmand på Koldinghus hans tjener Jens Nielsen Cronius og havde med sig nogle mænd, og befalede Jens Cronius på KM og amtmandens vegne, de skulle tage de to personer i arrest, hvorefter soldaterne tog dem med gevalt i arrest og førte dem med sig ad Kolding, hvilken attest efterskrevne bekræftede.

(62)

** Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, på Jørgen Pedersen Natteler, Knud Nielsen og Markors Jensen Bager, borgere og handelsmænd her sst, deres vegne, tilforordnede værger for salig Henrik Neumand, forrige tolder her på stedet, hans efterladte børn deres vegne havde ladet i rette kalde Johan Lemeyer, KM husfoged på Koldinghus, imod dom for 12 sletdaler for en vogn efter i rette lagte skiftebrev efter den salig mand tolderen 22/4 næst forleden såvel som efter hans salig hustru dets efterskrevne formelding, hvilken vogn han blev tilfundet at betale inden 15 dage.

** Hans Christensen Kielbech, borger her sst, fik tingsvidne, at han med sin søn Christen Hansen Kielbech, borger her sst, fremlagde deres efterskrevne kontrakt, at Hans Sørensen Kielbech, borger i Kolding, har gjort kontrakt med sin søn Christen Hansen Kielbech, skomager og borger i Kolding, anlangende hans mødrene arv, som han er tilfaldet efter hans salig mor Mette Christensdatter, da er de akkorderet, at han skal give hans søn et stykke jord, liggende i Klostergade imellem Hans Andersens jord på den østre side og Markors Laugesens ejendpm på den vestre side, hvilken jord Hans Sørensen Kielbech afstår til hans søn Christen Hansen Kielbech.

(63)

15/12 1680.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Pedersens vegne har varsel givet Niels Andersen Bøgvad imod dom for 2 års rente fra opsigelsens dato, og i rette lagde Jens Pedersen et tingsvidne her af tinget 20/11 1678. på begæring blev sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på tolderen Hans Pedersens vegne har varsel givet Jørgen Pedersen Natteler, Knud Nielsen og Markors Bager, borgere og tilforordnede værger for forrige tolder Henrik Neumands arvinger, for at give ham skøde på gården, han ibor, og lod læse og påskrive en købekontrakt af dato 1/10 1675 på samme gård, hvorimod de indstævnede værger i rette lagde deres skriftlige svar.

** Christen Hansen Møller tog Johan Ravn kirkeværge på Kolding kirkes vegne i hånd og kendtes for sig og sine arvinger at være skyldig til kirken 24 rigsdaler, og derfor pantsatte sin gård.

** varselsmænd afhjemlede, at de har på KM og byens vegne varsel givet Rasmus Fogedsvend for sine lejermåls bøder, for han i sit ægteskab har besovet Karen Mikkelsdatter efter hendes bekendelse, hvorefter Rasmus Fogedsvend blev tilfundet at have forbrudt sin halve boeslod, og hvis han ingen boeslod har at bøde med til KM og byen, da bør han at bøde med kroppen efter loven.

** varselsmænd afhjemlede at de på Hans Jensen Flys vegne har varsel givet Mads Tomasen imod syn på gården han ibor imod Mads Tomasens indgivne regnskab.

** varselsmænd afhjemlede at de på Mads Tomasens vegne har varsel givet Hans Jensen Fly for 15 sletdaler efter skiftebrevs formelding, satte derfor i rette og formente, han derfor bør at indføres i det hus på Lusbybjerg. sagen opsat til næste tingdag efter jul.

(64)

** Morten Christensen, prokurator her i byen, på Johan Finch af Bredstrup hans vegne havde ladet kalde Hans Oddersteds hustru og hendes datter for 2 års resterende husleje af et hus i Fredericia, som hun og hendes salig mand har iboet 1665-1667. derhos berettede Morten Christensen, at 1665 fandtes i huset 250 tagsten med mere og formente, at Hans Oddersteds kone bør forklare, hvor det er henkommet eller dertil at svare. derimod blev i rette lagt et skriftligt indlæg.

** varselsmænd afhjemlede at de på Maren Knuds vegne gav Jens Troelsen varsel for registrering, han har efter hendes salig mand, som han blev tilfundet straks fra sig at levere.

** Morten Christensen, borger og prokurator her sst, på Johan Finch, boende i Bredstrup, hans vegne havde til 8/12 næst afvigt ladet i rette kalde Hans Nielsen Oddersteds hustru og datter Mette Hansdatter her sst for 2 års resterende husleje af et hus, som hun og hendes forrige mand Hans Markorsen i Fredericia har iboet 1665-1667. derhos berettede Morten Christensen, at 1665 befandtes i samme hus 250 tagsten med mere, som med Hans Markorsens hånd er at bevise, formente at Hans Oddersted bør at forklare, hvor det er henkommet eller dertil at svare. derefter blev afsagt, såsom Johan Finch lader tiltale Hans Nielsen Oddersted for husleje af et hus, som hans salig formand Hans Markorsen har iboet i to år, og ikke beviser til hvem huslejen er betalt, da vidste byfogden ikke rettere heri at kende, end jo Hans Oddersted bør at betale den fordrende husleje. anlangende de omskrevne materialer bør med syn bevises, hvad i huset fandtes, både da Hans Markorsen huset antog, og da han deraf igen udflyttede. når sligt syn er sket, da gås derom hvis ret er.

** Johan Henriksen Ravn kirkeværge, borger her sst, på Kolding kirkes vegne fik tingsvidne, at Christen Hansen Møller skomager, borger her sst, kendtes for sig sin hustru og arvinger skyldig at være Kolding kirke 24 rigsdaler, som han af kirkens penge lånt har, og derfor pantsatte Christen Hansen Møller fra sig sin hustru Else (blank) og deres arvinger hans gård, som han nu selv ibor, her i Kolding beliggende på Rendbanen imellem tolderes Hans Pedersens gård ved den vestre side og salig tolder Henrik Neumands arvingers øde byggested ved den østre side, adelgaden ved den nørre og Kolding å ved den søndre side.

(65)

** Hans Pedersen, KM tolder her på stedet, ved Hans Lund KM, toldinspektør og postmester her sst, havde ladet i rette kalde Jørgen Pedersen Natteler, Knud Nielsen og Markors Jensen Bager, borgere her sst, for at give tolderen skøde på gården, han ibor, og i rette producerede Hans Lund en købekontrakt, dateret 2/10 1678, under borgmestre og råd samt overformynderes hænder, på forrige tolder salig Henrik Neumands gård, og satte Hans Lund på tolderens vegne i rette og formente, at de indkaldte værger bør at give Hans Pedersen tolder skøde på gård og have uden længere ophold, hvilket de blev tilfundet.

** Niels Hansen lod læse og påskrive en landstings varsels seddel om øde gårde her sst.

** item lod han opbyde de to markjorder, Anne Danskens og Maren Knuds har, om nogen dem vil fæste.

(66)

22/12 1680.

** blev læst og påskrevet KM forordning om adskillige regnskaber på rentekammeret at leveres.

** KM brev at de, som manufakturer ville indrette, skulle angive sig hos kommerce kollegium.

** KM befaling at de, som allerede deres givne oktroj på manufakturer ikke har efterkommet, skal sig hos kommerce kollegium angive.

** forordning om vognmænd.

** Niels Hansen lod opbyde det markjord, Anne Danskens og det markjord, Maren Knuds har, om nogen det vil fæste.

** Niels Hansen lod læse og påskrive en landstings varsels seddel anlangende de øde ejendomme her i byen.

** Anders Knudsen på Jens Pedersens vegne æskede dom imod Niels Andersen Bøgvad. derimod blev i rette lagt Niels Bøgvads indlæg.

** Mads Tomasen æskede dom for afkald imod Hans Jensen Fly. sagen opsat til 1.tingdag efter jul.

** Anders Knudsen buntmager på Jens Pedersen, borger og handelsmand her sst, hans vegne havde til 15/12 næst forleden ladet i rette kalde Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, imod dom for 2 års rente af 100 sletdaler efter opsigelsens dato, efter tingsvidne her af tinget 20/11 1678, og i rette lagde Jens Pedersen efterskrevne beskikkelse, hvori Niels Andersen Bøgvad begærer af byfogden, at han vil meddele ham to mænd at opsige et pant, som han har sat Jens Pedersen i Kolding i hans gård sst, som bliver erlagt til sankt michaeli 1678, og tilbud om han samme hans gård vil købe. og æskede Jens Pedersen sine penge af Niels Andersen Bøgvad, som ham er tilsagt til michaeli 1678, eftersom han er forårsaget at indflytte i gården, han har købt, og den anden nu ikke længere kunne bebo. da efter slig lejlighed tilfindes Niels Andersen Bøgvad de fordrede to års rente af de 100 sletdaler til Jens Pedersen at betale tillige med denne processes billig omkostning.

(1)

** tingbogens autorisation 1681.

12/1 1681.

** borgmester Faust lod advare, at de lader deres sække stemple, og ej med dem krympede eller våde fremkommer, og det inden næste 8 dages forløb.

** blev udnævnt til sandemænd efterskrevne.

** blev udnævnt til ransnævninge efterskrevne.

** Daniel Christensen Kruckow lod læse og påskrive et købebrev, udgivet af Johan Henriksen Ravn, dateret 29/11 1677, på det halve øde byggested, som salig Jens Cortsen tilforn har beboet.

** Mads Tomasen Berg æskede dom imod Jens Fly. sagen fremdeles opsat 8 dage.

** Hans Købmand, byens kæmner, lod læse og påskrive en landstings varsels seddel af Viborg landsting, hvormed blev stævnet alle de, som kan have lod eller del i de øde gårde eller jorder, anlangende skatterne af fornævnte ejendomme, som Kolding bys indvårene har måttet betale, og gav Hans Købmand til sag, at efterskrevne ejendomme her i byen rester i skatter fra 1663 og til 1681, og satte han på byens vegne i rette og formente, at efterdi ingen har sig villet vedkende samme ejendomme og derfor udrede KM skatter, bemeldte ejendomme bør efter vurdering at være Kolding by for ejendom hjemfalden efter dens privilegier, hvilket blev tilfundet.

(2)

19/1 1681.

** Hans Jensen Fly gav Mads Tomasen Berg afkald for sin hustrus arvepart og værgemåls forvaltning efter et af dem i rette lagte forlig.

** Jørgen Pedersen Natteler, Knud Nielsen og Markors Jensen Bager på tolderen Hans Pedersens vegne solgte og skødte til Hans Lund toldbetjent den ejendom, tolderen ibor, her i byen på Rendbanen efter borgmestre og råds befaling samt den dertil hørende have, liggende i Bøddelstræde.

** endnu lod Hans Lund læse og påskrive to enslydende kontrakter imellem Christen Hansen Møller og tolderen Hans Pedersen, at Christen Hansen sælger til tolderen et stykke jord.

** item lod læse og påskrive en kontrakt imellem Niels Guldsmed og tolderen anlangende tagdrop.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jørgen Nattelers vegne har varsel givet Barbara, salig David Fentzes, imod dom, og i rette lagde en obligation, dateret 1/10 1673, på penge 31 rigsdaler, som salig David Fentz kender sig skyldig at være til salig tolder Henrik Neumand. på begæring opsat 14 dage.

** Mads Hansen buntmager lod læse og påskrive en dom her af tinget 19/3 1679 næst forleden og derpå skrevne indførsel, dateret 24/1 1680. Terkild Hansen overdrog til Mads Buntmager den anpart, de fattige husarme her i byen har i Maren Remsniders hus for 27 sletdaler imod pant i samme hus, og Jørgen Pedersen Natteler på Anne Danskens vegne skødte hendes anpart i samme hus til Mads Buntmager.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Volborg, salig Jens Christensen portners, med hendes lovværge, og i rette lagde Morten Pedersen to håndskrifter. gik dom.

** Hans Jensen Fly med flere gjorde deres sandemands ed.

** Niels Christensen tømmermand og Iver Hansen hattemager gjorde deres ransnævnings ed.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Pottemagers vegne har varsel givet Peder Lybcher imod dom for 3 sletdaler resterende husleje for 1679, han i deres gård i Lusby iboede. Peder Lybcher svarede, at han havde regnskab herimod. sagen opsat 14 dage.

** Martinus Organist lod advare og tillyse, at han har ladet sætte fodangler i sin gård og have, om enten borgere, soldater eller bønder ulovligt der indkommer og deraf fanger skade, da at have det for hjemgæld.

(3)

** Hans Lund, KM toldinspektør og postmester her sst, på Hans Pedersen, KM tolder her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Jørgen Pedersen Natteler, Knud Nielsen og Markors Jensen Bager, borgere og handelsmænd her sst, på salig Henrik Neumand forrige tolders børns vegne, som de er tilforordnede værger for, deres vegne skødte fra dem og deres arvinger og til Hans Pedersen tolder hans kæreste Margrete Cathrine Kurtz og deres arvinger den gård, som bemeldte børn efter deres salig forældre arveligt er berettiget, liggende her i Kolding imellem Christen Hansen Møllers gård ved en østre og Niels Andersen Bøgvads ved den vestre side, adelgaden ved den nørre og åen ved den søndre ende, og befindes samme gård og ejendom i længde og bredde med følgende mål i sjællandske alen. desligeste fornævnte gårds tilliggende have, beliggende imellem Knud Bertelsens have og Bøddelmaden ved den østre og magister Niels Kragelund i Lejrskov hans ejendom og have ved den vester side, Bøddelstræde ved den nørre og åen ved den søndre ende, i længde og bredde med følgende mål i sjællandske alen.

** Mads Tomasen Berg, borger og handelsmand her sst, fik tingsvidne, at Hans Jensen Fly, borger og handelsmand her sst, efter en kontrakt, dateret 15/1 næst forleden, gav Mads Tomasen hans kære hustru Maren Nielsdatter og deres arvinger afkald og kvittering for alt det værgemål, Hans Tomasen for hans kære hustru Else Eggertsdatter under formynderskab haft har for hvis, hende arveligt var tilfaldet efter hendes salig far Eggert Rollufsen, fordum borger her sst, og mor Lene Jensdatter.

** Mads Hansen buntmager, borger her sst, fik tingsvidne at Terkild Hansen, borger her sst, de fattige husarmes forstander her sst, afhændede og overdrog al den lod og del, de fattige husarme har efter dom og indførsel i salig Maren Søren Remsniders hus her i byen, i Lusbygade beliggende, som Mads Hansen hans hustru og arvinger må nyde og beholde til eje.

** Mads Hansen buntmager, borger her sst, fik tingsvidne, at Jørgen Pedersen Natteler, borger her sst, på Anne salig Søren Danskens vegne solgte og skødte fra hende og hendes arvinger og til Mads Hansen buntmager hans hustru Cathrine Frederiksdatter og deres arvinger hendes part i salig Maren Søren Remsniders hus efter dom og indførsel, liggende her i Kolding i Lusbygade imellem Jens Pedersens ejendom ved den ene og Peder Bredals hus ved den anden side, adelgaden ved den ene og slottets sø ved den anden ende

(4)

** Bertel Hansen, borger her sst, de fattige husarmes forstander, på deres vegne fik tingsvidne, at Mads Hansen buntmager, borger her sst, kendtes for sig sin hustru og deres arvinger skyldig at være til de fattige husarme her sst 27 sletdaler, som er for den anpart de fattige husarme er berettiget i salig Maren Søren Remsniders hus her i Kolding

** Morten Pedersen, rådmand her sst, havde ladet i rette kalde Volborg, salig Jens Portners, med hendes lovværge imod dom for 42 sletdaler efter hendes salig mands efterskrevne håndskrift, dateret Kolding 19/11 1677, hvilken obligation hun blev tilfundet at indfri.

(5)

** Morten Pedersen, rådmand her sst, på sin bror hr Ude Pedersens vegne havde ladet i rette kalde afgangne Jens Portners enke Volborg Jenses med lovværge imod dom for resterende kapital og rente efter Jens Portners efterskrevne håndskrift til Sonne Pedersen, lydende på 55 sletdaler, dateret 15/5 1671, hvilken gæld hun blev tilfundet at betale.

26/1 1681.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds samt byens kæmners vegne har varsel givet Niels Andersen Bøgvad imod dom og dele, efterdi byen i Niels Andersen Bøgvads gård, som Beyers arvinger forhen tilhørte, er berettiget 46 rigsdaler efter tingsvidnes formelding, og siden Niels Andersen med borgmestre og råd er forenet om 22 rigsdaler for samme fordring med rede penge at betale, hvilket han ej har efterkommet. på begæring er sagen opsat 14 dage.

** Niels Guldsmed lod læse og påskrive en opsættelse af Viborg landsting anlangende Henrik Hegelunds steddøtres arveparter.

** endnu lod han læse og påskrive en landstings stævning anlangende en del resterende told hos nogle her i byen.

** desligeste lod han læse og påskrive en landstings stævning på amtskriver Friises vegne anlangende gården, han ibor.

3/2 1681.

** Jørgen Pedersen Natteler æskede dom på salig tolder Henrik Neumands børns vegne imod Barbara, salig David Fentzes, og han formente, at hun bør at indfri sin salig mands obligation kapital og rente inden 15 dage. hun mødte ikke.

** Peder Lybcher bød sig i rette imod Hans Pottemager.

(6)

** Jørgen Pedersen Natteler, borger og handelsmand her sst, på afgangne salig Henrik Neumand, forrige tolder her sst, hans efterladte børns, som han er tilforordnet værge, for deres vegne havde til 19/1 næst forleden ladet i rette kalde Barbara Junghans, salig David Fentzes, forrige toldinspektør her sst, hans efterleverske imod dom for resterende kapital og rente efter hendes salig mands efterskrevne obligation, lydende på 31 rigsdaler, dateret Kolding 1/10 1673, hvilken obligation hun blev tilfundet at indfri.

9/2 1681.

** Niels Andersen Bøgvads sag, som Hans Købmand kæmner imod ham har og i 14 dage har været opsat, æskede Hans Købmand nu endelig dom. Niels Bøgvad begærede opsættelse. gik dom.

** Niels Andersen Bøgvad lod læse og påskrive en dom af Viborg landsting 3/2 næst forleden.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Morten Jensen og hr Hans i Åstrup deres vegne har varsel givet Markors Laugesen her sst imod dom for 22 sletdaler resterende kapital efter hans håndskrift. Morten Christensen på Markors Laugesens vegne begærede opsættelse. gik dom.

** Morten Jensen skomager, borger her sst, på hr Hans Lauridsen Holst, sognepræst til Åstrup, hans vegne havde ladet i rette kalde Markors Laugesen, borger her sst, imod dom, og i rette lagde efterskrevne håndskrift, hvori Markors Laugesen, borger og barnfødt i Kolding, vitterlig gør skyldig at være hr Hans Lauridsen i Åstrup penge 40 sletdaler, som er for den ejendom i klostret, Hans Pedersen tilforn iboede, dateret 29/1 1676, hvilken håndskrift han blev tilfundet at indfri.

(7)

** Hans Pedersen Købmand kæmner, borger her sst, på borgmestre og råds vegne havde til 26/1 næst forleden ladet i rette kalde Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, imod dom og dele, efterdi byen i Niels Andersen Bøgvads gård, som Beyers arvinger forhen tilhørte, er berettiget 46 rigsdaler efter tingsvidnes formelding, og siden Niels Andersen med borgmestre og råd er forenet om 22 rigsdaler for samme fordring med rede penge at betale, hvilket han ej har efterkommet, og satte i rette og formente, at han straks bør at betale de 22 rigsdaler, eller byen at nyde sin indførsel i for omrørte ejendom for sin fulde sum 46 rigsdaler. derefter blev afsagt, eftersom Niels Andersen Bøgvad har indgået en forening med borgmestre og råd, at al den prætention de til ham kunne have haft, har de efterladt til 22 rigsdaler, hvilken udlovede termin ikke er efterkommet, da tilfindes Niels Andersen Bøgvad den fuldkomne sum med rente og omkostning inden 15 dage at betale.

16/2 1681.

** Lorends Clausen Torbrügge, bartskær her sst, på sin hustru Kirsten Mortensdatters vegne gav Hans Tomasen Berg afkald for hendes arveparters og værgemåls forvaltning, eftersom han har været værge for hende.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM, borgmestre og råd og Kolding bys vegne har varsel givet Niels Andersen portner, Bunde Markorsen med flere imod vidnesbyrds påhør, og byens tjenere i rette lagde deres efterskrevne vidnesbyrd, at de forleden kyndelmisse dag 2/2 gik, efter øvrighedens befaling, omkring i byen under prædiken, og da var de i porthuset, hvor Niels Andersen portner ibor, og så at Niels Snedker og Jens Tygesen var derinde og drak brændevin, og da de spurgte Niels Andersen, om det var ret sådant at gøre imod KM forbud, svarede han, at han vidste intet af det forbud. søndagen derefter under højmesse var de inde til Rasmus Buchholt og fandt ham drukken stående på gulvet og drak sine gæster til med brændevin, som var Peder Dinesen og stumpede Mettes søn. så gik de til Bunde Markorsen skomager, og der stod hans svende og arbejdede, og nogle bønderdrenge sad ved border og spillede kort. ligeledes blev der også drukket brændevin andre steder, hvor de kom. Hans Købmand i rette lagde sit indlæg. sagen opsat 8 dage.

(8)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Hansens vegne har varsel givet Hans Tomasen, Johan Ravn med flere for deres sandhed at vidne, item Jens Troelsen, som på Koldinghus er i arrest og fængsel, til forhør. byfogden svarede, at han tør intet understå sig at lade noget stede i dag i denne sag, førend generalfiskalen herimod bekommer lovligt varsel.

** Poul Mogensen her sst lod på borgmester Fausts vegne læse og påskrive et købebrev på Morholts boder her i byen, som han skødte til Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Pottemagers vegne har varsel givet Peder Lybcher imod dom for 3 daler. mødte ikke, da sagen opsat 8 dage.

** Matias og Lorends Skomagere lod læse og påskrive et skiftebrev efter salig Rolluf Felbereder, og opbød de gårde, om nogen dem for sin vurdering vil købe.

** Matias Pedersen, borger her sst, på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Poul Mogensen her sst på Christian Morholt, borger i København, hans vegne skødte fra ham hans hustru og deres arvinger og til borgmester Faust hans kære hustru Maria Elisabeth Jacobsdatter Bech og deres arvinger de fire overblevne huse og våninger, som Christian Morholt som en arving, på sin salig hustrus vegne, efter salig Jørgen Beyers af Helsingør er tilfaldet, liggende i Kolding i Søndergade imellem to andre våninger, som salig Jørgen Beyer også havde ejet, men nu tilhører og bebos af Oluf Bertelsen Sporemager, ved den vestre og Peder Hansen skibbygger Panch ved den østre ende.

** Hans Tomasen Berg, borger her sst, fik tingsvidne, at Lorends Clausen, bartskær her i Kolding, tog Hans Tomasen i hånd og gjorde og gav ham hans kære hustru Maren Pedersdatter og deres arvinger afkald og kvittering for al det værgemål, han for hans kære hustru Kirsten Mortensdatter under formynderskab haft har, som hende arveligt er tilfaldet efter hendes salig far Morten Jensen bager og mor salig Karen Mikkelsdatter var tilfaldet.

(9)

** indførsel af efterskrevne af Hans Købmand i rette lagte indlæg, at såsom en tid lang stort misbrug er begået med øl og brændevins fal og arbejde under prædiken på sabbatten, da lægges i rette KM forordning 9/9 1679, som sådant forbyder, og derfor begærer han en forsvarlig dom.

** indførsel af efterskrevne af Niels Hansens i rette lagte kaldsseddel, at eftersom han af sit hus er bragt i arrest og hans middel sat under forsegling, da forårsages han derfor hans uskyldighed videre ved retten at lade udføre, hvorfor han har varsel givet efterskrevne for deres sandhed at vidne.

23/2 1681.

** Peder Berentsen æskede dom over Peder Lybcher. Peder Lybcher mødte og i rette lagde hans opskrift. Peder Berentsen formente, at denne opskrift ikke bør at agtes, eftersom han ingen tilladelse har til at lade noget reparere på huset. gik dom.

** varselsmænd afhjemlede, at de på byens kæmners vegne, efter borgmestre og råds befaling, har varsel givet Niels Andersen Bøgvad imod 1.ting for dele, for hans kæmner regnskab at levere. 1.ting for dele blev stedt.

** Hans Købmand æskede dom over dem, som i dag 8 dage var indkaldt for helligdagsbrøde. sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på salig tolder Hans Neumands arvingers værgers vegne har varsel givet efterskrevne personer, og i rette lagdes en dom af Viborg landsting. Jens Pedersen på sin hustrus far Hans Andersen samt Niels Madsen og Hans Tomasen Berg deres vegne i rette lagde et indlæg. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Pedersens vegne, som værge for Rolluf Felbereders børn, har varsel givet Tomas Felbereder den yngre imod tilbud, og lod Matias Pedersen læse og påskrive et skiftebrev, dateret 11/4 1671, efter salig Oluf Felbereder, og tilbød om nogen gården ville købe eller leje. Tomas den yngre svarede, at når de ville udløse ham hans part deri, ville han gerne gården kvittere og gøre ryddelig.

(10)

** Peder Berentsen på sin stedfar Hans Jensen pottemagers vegne havde ladet i rette kalde Peder Lybcher, borger her sst, imod dom for resterende husleje af den gård i Lusby, han har iboet ifølge efterskrevne akkord, dateret 14/1 1678. Peder Lybcher i rette lagde efterskrevne opskrift på hvis, han havde bekostet på gården, hvorefter blev afsagt, at som Hans Pottemager tiltaler Peder Lybcher for husleje, derimod Peder Lybcher i rette lægger en opskrift på hvis, han har ladet bekoste på gården, da vides ej rettere heri at kende, end det jo bør ham at godtgøres. anlangende den af Peder Berentsen i rette lagte lejekontrakt, som ej findes at være skrevet på den rette sort papir, da bør kontraktens sum at være efter KM forordning konfiskeret til kongen og angiveren.

2/3 1681.

** blev læst og påskrevet KM forordning om ---- i Danmark.

** blev læst og påskrevet KM forordning, at KM søfolk må i fredstider sejle og fare hvor dem lyster.

** mester Nicolaj Barner solgte og skødte sin gård her i Kolding, ved torvet beliggende, til amtskriver Henrik Hansen hans hustru og arvinger efter i rette lagte købekontrakt.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds og byens vegne har varsel givet Niels Andersen Bøgvad imod 2.ting for dele, og lod Hans Købmand læse og påskrive en dom her af tinget 9/2 næst forleden og begærede 2.ting for dele over Niels Guldsmed, formedelst han ej kvittering ved sit indleverede regnskab har leveret, hvorfor hans regnskab ej kendes gyldigt. byfogden stedte 2.ting for dele.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Johan Ravns vegne har varsel givet Knud Bertelsen, eftersom Johan Ravn nu er blevet forordnet værge for sin søster Anne Henriksdatter og intet regnskab af Knud Bertelsen, hendes forrige værge, for hendes værgemåls forvaltning kunnet bekomme. på Knud Bertelsens begæring blev sagen opsat 14 dage.

** Tidemand Pedersen, underskriver i Koldinghus skriverstue, på sin principal Henrik Hansen, KM amtskriver over Koldinghus amt, hans vegne fik tingsvidne, at mester Nicolaj Barner regiments feltskær, indvåner her sst, solgte og skødte fra sig og sine arvinger og til Henrik Hansen amtskriver hans hustru og begge deres arvinger en hans gård med hosliggende have, beliggende her i Kolding norden ved torvet imellem Hans Tomasen Soels våning og salig Søren Danskens efterleverske hendes gård, hun ibor, ved den østre og Jacob Vadriders gård samt have ved den vestre side, Kolding torv ved den søndre og byens forte ved slottets plads ved den nørre ende, hvilken ejendom
af byfoged byskriver og seks borgere her sst er målt i sjællandske alen, som efterfølger.

(11)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Thiisen og Lorends Berentsens vegne, formyndere for salig Rolluf Hansen felbereders børn, har varsel givet Tomas Tomasen den yngre imod 2.ting for tilbud, og lod læse og påskrive et skiftebrev efter salig Rolluf Felbereder, og tilbød om nogen var, som enten ville leje eller købe samme gård. herimod Mads Tomasen den yngre i rette lagde sit efterskrevne indlæg, at eftersom Matias Thiisen og Lorends Berentsen, som værger for hans stedbørn, har søgt ham for børnenes arv og nu på ny søger sig gården, da erbyder han sig, at når gården bliver synet og vurderet, og ham bliver betalt, da at kvittere gården.

** Hans Pedersen Købmand, borger og byens kæmner her sst, på KM og Kolding bys vegne havde til 16/2 næst afvigt ladet i rette kalde Niels Andersen portner, Niels Mikkelsen snedker, Jens Tygesen, Rasmus Buchholt hans hustru, Bunde Markorsen, Hans Svane, Søren Dal, Niels Køge, Peder Gram og Jens Nielsen bådmand, alle her sst, imod vidnesbyrds påhør og dom, og byens tjenere i rette lagde deres efterskrevne vidnesbyrd, at de forleden kyndelmisse dag 2/2 gik, efter øvrighedens befaling, omkring i byen under prædiken, og da var de i porthuset, hvor Niels Andersen portner ibor, og så at Niels Snedker og Jens Tygesen var derinde og drak brændevin, og da de spurgte Niels Andersen, om det var ret sådant at gøre imod KM forbud, svarede han, at han vidste intet af det forbud. søndagen derefter under højmesse var de inde til Rasmus Buchholt og fandt ham drukken stående på gulvet og drak sine gæster til med brændevin, som var Peder Dinesen og stumpede Mettes søn. så gik de til Bunde Markorsen skomager, og der stod hans svende og arbejdede, og nogle bønderdrenge sad ved border og spillede kort. ligeledes blev der også drukket brændevin på efterskrevne steder, hvor de kom. Hans Købmand i rette lagde sit indlæg. derefter blev afsagt, at de indstævnede enhver jo bør at bøde sin helligbrøde.

(12)

9/3 1681.

(13)

** borgmester Rudolf Faust lod læse og påskrive en landstings opsættelse af Viborg landsting.

** Niels Andersen Bøgvad lod læse og påskrive en landstings opsættelse på amtskriver Friises vegne.

** så og lod læse og påskrive en landstings opsættelse anlangende Henrik Hegelunds stedbørn.

** Niels Andersen Bøgvad æskede dom på salig tolder Henrik Neumands børns værgers vegne i den sag anlangende KM resterende told, og lod læse og påskrive en landstings dom, dateret 3/2 næst afvigt, og æskede han af byfogden 12 rigsdaler efter dommens formelding.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersen rådmands vegne har varsel givet Knud Nielsens tjenestekarl Jens Knudsen, for han 24/2 næst forleden i sin nabo Barbara David Fentzes gård stod på et læs foder, enten det var hø eller halm erindrer han ikke, og imidlertid kom Sonne Pedersen ned i sin gård og så bemeldte karl at stå på samme læs foder og smøgede en pibe tobak, hvorpå Sonne Pedersen sagde til ham, i ungkarl det er ikke vel, at i bruger sådan en tobaks smøgen ved det værk i har under hænder, hvorpå han meget ugenert svarede, hvad det kom ham ved. Hartvig Knudsen begærede på Jens Knudsens vegne opsættelse. sagen opsat 14 dage.

** Matias Thiisen og Berent Skomager lod læse og påskrive en indførsel og tilbød gården, om nogen den vil leje eller købe.

16/3 1681.

** borgmester Faust lod advare alle og enhver at levere til kommende mandag og tirsdag deres nu forfaldne folkeskat, såfremt de ej for dobbelt ved eksekution vil søges.

23/3 1681.

** blev læst og påskrevet KM forordning om varerne at stemple.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersens vegne har varsel givet Peder Hansen, knivsmed her sst, og Anders Hattemager vidnede, at da han med Jens Hansen kontrafejer var hos Peder Hansen knivsmed at fordre det udlæg, som Sonne Pedersen hos ham i dag 14 dage lod udsætte, da svarede han, at når byfogden og Niels Guldsmed kom hjem, så ville han svare Sonne Pedersen. Sonne Pedersen i rette lagde en dom her af tinget 10/3 1680 med påskrevne udsæt og begærede 1.ting for dele.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Peder Hansen knivsmeds vegne har varsel givet Sonne Pedersen rådmand, og i rette lagde sit indlæg. sagen opsat 14 dage.

** Sonne Pedersen æskede dom imod Knud Nielsens svend. mødte ikke, sagen opsat 14 dage.

(14)

30/3 1681.

** Jens Nielsen rådmand lod læse og påskrive en landstings varsels seddel, anlangende skifte at holdes efter salig hr Niels Nielsen Bøgvad, forrige sognepræst i Stenderup.

** endnu lod Jens Nielsen rådmand læse og påskrive en landstings varsels seddel, dateret 2/3 næst forleden, anlangende skifte efter salig hr Mads Olufsen og hans hustru salig Mette Bertelsdatter.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersens vegne har varsel givet Peder Hansen knivsmed imod 2.ting for dele, og lod Sonne Pedersen læse og påskrive en dom her af tinget 10/3 1680, hvorpå findes påskrevet at være gjort udsæt 9/3 næst forleden, og som Peder Hansen har forment samme gods at være følgagtig, var Sonne Pedersen 2.ting over Peder Hansen begærende.

** Johan Ravn æskede dom imod Knud Bertelsen. fremdeles opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Karen salig Søren Hosekræmmers vegne har varsel givet Mads Jensen Hjerting her sst imod dom efter i rette lagte skiftebrev, dateret 3/8 1680, og deri indførte obligation på resterende kapital 32 daler og rente fra 1665 til dato, hvilken obligation er dateret 14/6 1661. ingen mødte. gik dom.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Olufsens vegne har varsel givet Kirsten N Skanderups for resterende husleje. hun mødte beklagede sig, at huset faldt ned på hende og forårsagede skade.

** Matias Pedersen, borger her sst, på Karen salig Søren Hosekræmmers vegne havde ladet i rette kalde Mads Jensen Hjerting, borger her sst, imod dom, og i rette lagde Matias Pedersen et skiftebrev passeret efter salig Søren Hosekræmmer 3/8 1680, hvori meldes om Mads Jensen Hjertings obligation af dato 14/6 1661 på 60 sletdaler, hvorpå befindes at være betalt 27 sletdaler, hvorefter Mads Jensen Hjerting blev tilfundet at betale den resterende kapital med rente.

** da efter slig lejlighed tilfindes Kirsten Skanderups den resterende husleje 2 daler til Niels Olufsen. hvis prætention, Kirsten Skanderups herimod synes at kan have, har hun efter lovlig medfart at søge.

6/4 1681.

** Jens Nielsen rådmand lod læse og påskrive en landstings varsels seddel af Viborg landsting 2/3 næst forleden anlangende skifte og deling efter salig Niels Nielsen Bøgvad, forrige præst til Stenderup og Vilstrup sogne.

** Niels Andersen Bøgvad begærede dom på salig Henrik Neumand forrige tolders børns værgers vegne. ingen mødte.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersens vegne har varsel givet Peder Hansen knivsmed, og Sonne Pedersen proponerede, at eftersom det på dommen skrevne gods og udsæt hos Peder Knivsmed ej findes på summa til dommens fyldestgørelse, da er han i dag 1.ting for dele over Peder Knivsmed begærende, med mindre dommens fordring fyldestgøres. Peder Knivsmed svarede, at Sonne Pedersen havde ladet tage fra ham hvis, han havde gods og middel samt hans håndværks redskab, som han sig med skulle nære og give skat. Sonne Pedersen formente, at eftersom der ikke fandtes gods til denne doms fordrings fyldestgørelse, begærede han dom for dele over Peder Hansen knivsmed. sagen opsat 8 dage.

** Sonne Pedersen klagede over Hans Norbagge, at ham stor skade af svin tilføjes, som han ej efter ofte advaring har rådet på bod.

** Johan Ravn begærede dom over Knud Bertelsen. mødte ikke.

** Hans Købmand, byens kæmner, begærede af byfogden 6 mænd at måtte udnævnes fra tinget at syne det døde menneske, som ligger til Bunde Markorsens. byfogden udnævnte efterskrevne.

(15)

** Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, på Jørgen Pedersen Natteler, Knud Nielsen og Markors Jensen Bager, borgere her sst, som er forordnede værger for salig Henrik Neumand, forrige tolder i Kolding, hans børn deres vegne havde til 23/2 næst forleden ladet i rette kalde Iver Pedersen Skeel rådmand, Hans Tomasen Berg, Niels Madsen, Hans Andersen, Peder Laugesen og Markors Laugesen på deres far Lauge Nielsens vegne, Niels Humlefører og Mads Tomasen Berg, borgere og handelsmand her sst, imod dom, og i rette lagde Niels Andersen Bøgvad KM skatkammers mangels poster på hvis, de resterer med og kan være skyldig i told, og efter dets indhold gav han til sag for efterskrevne restants, hvorefter han satte i rette og formente, forskrevne indkaldte bør at betale forskrevne fordring inden 15 dage. derefter blev i rette lagt efterskrevne indlæg, hvorpå blev afsagt, da som KM toldordinants formelder, at tolderen skulle oppebære den told, som toldrullen tilholder, førend skibsrum udgår, hvilket nu fornemmes af den salig tolder at være forseet, og han i så lang tid har været død, og ej årligt, da han levede, har klareret sine told regnskaber eller svaret til sine mangels poster, da vidste byfogden ej rettere heri at kende, end de indstævnede skippere bør for den tiltale fri at være, og den salig tolders efterladte arvinger at svare til KM tolds mangels poster.

(16)

** Johan Ravn, borger her sst, på sin søster Anne Henriksdatters vegne havde til 2/3 næst forleden ladet i rette kalde Knud Bertelsen Rebæk, borger her sst, hendes forrige værge, eftersom Johan Ravn nu er blevet forordnet værge for sin søster Anne Henriksdatter, og intet regnskab af Knud Bertelsen, hendes forrige værge, for hendes værgemåls forvaltning endnu bekommet. derefter blev afsagt, da som Johan Ravn har ved retten ladet søge Knud Bertelsen for samme værgemåls regnskabs forklaring, Knud Bertelsen ej efter så lang tids opsættelse noget herimod svarede langt mindre leverede regnskab, da tilfindes Knud Bertelsen uden længere ophold at levere Johan Ravn nøjagtigt regnskab.

13/4 1681.

** blev læst og påskrevet et pantebrev, dateret 5/4 1654, af Jens Hjerting udgivet i hans gård her sst.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM og byens vegne har varsel givet Dines Hansen skomager imod vidnesbyrds påhør, samt efterskrevne, der iblandt Lorends Skomagers søn Berent, Broder Skomagers søn Anders, Niels Fynbos søn Peder for deres syn og sandhed at aflægge, hvorefter synsmænd vidnede, at de i dag 8 dage næst afvigt synede den døde karl, Niels Køge, som da lå til Bunde Skomagers, da fandtes ingen ben på ham i stykker, og ej heller havde han nogen dødelige sår eller slag. Matias Skomagers hustru Kirsten Matiases og datter Anne Matiasdatter samt deres søn Tomas Matiasen og andre vidnede, at 2.påskedag var Niels Køge og Dines Hansen i klammeri og stod på gulvet og drog hinanden i håret, og Bunde Markorsen vidnede, at på 3.påskedag om natten klokken ungefer 11 slet kom Søren Dal ind af stuen fra sin seng og sagde, mester står op og kommer ind og se, hvor der er med Niels Køge, som ligger i sengen hos mig, det harler så underligt i hans hals, og så gik han ind og spurgte Niels Køge, hvor det var med ham, da svarede han, at hans drøvel var faldet og var tørstig, men han kunne intet svælge af en kande øl, og øllet løb ud af hans næse igen, og så spurgte Bunde ham ad om han klagede over nogen, hvortil Niels Køge svarede, at ingen havde slået ham, og ej heller klagede han over nogen. og begærede Hans Købmand, byens kæmner, i dag 1.tilkrav til sandemændene her sst.

(17)

** varselsmænd afhjemlede, at de på kongens og byens vegne har varsel givet Rasmus Fogedsvend imod dom, for han har besovet to kvindfolk, nemlig Birgitte Mikkelsdatter og Maren Rasmusdatter, i sit ægteskab, og satte byens kæmner i rette, at eftersom han intet har af middel at bøde med, om han da ikke bør efter recessen og loven at bøde med kroppen. mødte ikke. sagen opsat 8 dage.

** Sonne Pedersen rådmand æskede dom kontra Peder Hansen knivsmed.

** Peder Hansen knivsmed æskede dom efter sit indlæg som i rette er lagt.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM og byens vegne har varsel givet Poul Findsen for sin bopæl her i byen, som han sidst boede, imod dom, og gav byens kæmner Hans Købmand ham til sag, eftersom han hemmeligt om nattetide er her fra byen bortflyttet, imod KM forordninger 14/1 1676 og 12/9 1679 formeldende, at ingen i denne tid uden øvrighedens tilladelse må flytte fra købstæderne, mens de, som allerede derfra flyttet er, skal flytte tilbage igen, hvorefter Poul Findsen blev tilfundet sig straks her i byen at indstille og indflytte, såfremt han ikke vil som løsgænger påtages, hvor han ertappes.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til i dag 8 dage ladet i rette stævne Peder Hansen, knivsmed her sst, og Sonne Pedersen proponerede, at eftersom det på dommen skrevne gods og udsæt hos Peder Knivsmed ej findes på summa til dommens fyldestgørelse, da er han i dag 1.ting for dele over Peder Knivsmed begærende, med mindre dommens fordring fyldestgøres. Peder Knivsmed svarede, at Sonne Pedersen havde ladet tage fra ham hvis han havde gods og middel samt hans håndværks redskab, som han sig med skulle nære og give skat. Sonne Pedersen formente, at eftersom der ikke fandtes gods til denne doms fordrings fyldestgørelse, begærede han dom for dele over Peder Hansen knivsmed, hvorefter blev stedt dom for dele over Peder Hansen knivsmed.

** Peder Hansen knivsmed, borger her sst, havde til (blank) ladet i rette kalde Sonne Pedersen, rådmand her sst, for han søger ham for en gammel gæld efter en obligation, som er 22 år gammel og ej er stemplet, som den burde efter KM forordning. derefter blev afsagt, eftersom Peder Hansen knivsmed søger Sonne Pedersen for håndskriften at være konfiskeret, da eftersom det er efter dommens forhvervelse, da vidste byfogden intet Peder Hansen knivsmed i denne post at tilfinde, men Sonne Pedersen for denne tiltale fri at være.

(18)

20/4 1681.

** blev læst og påskrevet KM forordning om højesteret, som skal angå 15/8 næst kommende.

** borgmester Faust lod læse og påskrive en opsættelse af Viborg landsting 16/3 og 21/3 imod byfogden og Matias Friis at møde 27/4 næst kommende.

** endnu lod Niels Guldsmed på Matias Friises vegne læse og påskrive en lige genpart opsættelse.

** Hans Købmand æskede dom kontra Rasmus Fogedsvend. mødte ikke.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM og byens vegne har varsel givet Broder Skomagers enke, Jacob Gødesen skomagersvend og Broder Skomagers kones datter for deres vidnesbyrd at vidne, og Dines Hansen imod vidnesbyrds påhør og efterskrevne vidnede, at 3.påskedag sad de i Broder Skomagers hus og drak to stob øl, og da var Niels Køge helt lystig og brugte alle hånds lystighed, blandt andet satte han sig nogle gange på jorden og slog sine ben over kryds og rejste sig op, hvorefter han gik ud i gården og lagde sig på noget bark imod solen til søvns, dog han ej var drukken, og sagde, han var vant at ligge imod solen.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Mikkelsen snedkers og Jørgen Hansen skomagers vegne har varsel givet Jacob Knude her sst for at give dem, som værger for hans børn, forsikring for deres mødrene arv efter skiftebrev, dateret 13/3 1677, på kapital 224 sletdaler, hvilket han blev tilfundet.

** Hans Pedersen Købmand, byens kæmner, på KM og Kolding bys vegne havde til i dag 8 dage næst afvigt ladet i rette kalde Rasmus Fogedsvend imod dom, for han har besovet to kvindfolk, nemlig Birgitte Mikkelsdatter og Maren Rasmusdatter, i sit ægteskab, og satte byens kæmner i rette, at eftersom han intet har af middel at bøde med, om han da ikke bør efter recessen og loven og kirke ordinantsen at bøde med kroppen. ingen mødte. derefter blev afsagt, eftersom Rasmus Fogedsvend ej er mødt at svare eller rette for sig, og ej har middel og gods at kunne bøde for sig, da bør han at straffes for disse hans forseelser til Bremerholm, eftersom tilforn er gået dom over ham at lide på kroppen.

27/4 1681.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM og byens vegne har varsel givet Sofie, Broder Skomagers, og hendes datter for deres sandhed at vidne anlangende den nu døde Niels Køge, item Dines Hansen imod vidnesbyrds påhør, og Anne Brodersdatter vidnede, at 3.påskedag kom Niels Køge ind til deres og drak to stob øl med Jens Bjerring, og Niels Køge var ret lystig og gik klokken 12 slet ud i gården og lagde sig imod solen, indtil klokken var 5, og hørte hun ikke, at han klagede sig eller over nogen.

(19)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Morten Pedersen rådmands og Johan Ravns vegne har varsel givet Markors Bager, Lorends Clausen og Hans Tomasen Berg, og i rette lagde en kontrakt om en toft, dateret 16/5 1677.

** for retten fremstod Tomas Sørensen, Rasmus Buchholt og Niels Andersen Bøgvad på Else Sørensdatters vegne, og gav Karen, salig Søren Hosekræmmers, for deres fædrene og mødrene arveparter afkald. det samme gjorde Tomas Sørensen på sin svoger Arve Johansens vegne.

** Matias Pedersen, borger her sst, på Karen, salig Søren Hosekræmmers her sst, hendes vegne fik tingsvidne, at Rasmus Johansen Buchholt, borger her sst, på sin kære hustru Anne Sørensdatters vegne, item Tomas Sørensen på sine egne og Arve Johansen, kornet under ritmester Grubes kompagni, samt hans hustru Maren Sørensdatter deres vegne, og Niels Andersen Bøgvad på Else Sørensdatter, salig Niels Bruns efterleverske, hendes vegne gav deres stedmor Karen, salig Søren Hosekræmmers, afkald og kvittering for alt hvis arvegods, de efter deres salig far Søren Pedersen Hosekræmmer, fordum borger her sst, og deres mødre arveligt var tilfaldet.

** Martinus Organist her sst tog Johan Ravn kirkeværge i hånd og pantsatte sit hus for 100 sletdaler til den latinske skole her sst, hvilke 100 sletdaler hos Oluf Sporemager i bemeldte hus, som han til Martinus Organist har solgt, stod på rente.

** Johan Henriksen Ravn kirkeværge, borger her sst, på Kolding latinskoles vegne fik tingsvidne, at Martinus Organist her sst tilstod sig sin hustru Kirsten Martinus Froms og deres arvinger skyldig at være til latinskolen 100 sletdaler, og derfor pantsatte hans hus, han ibor, liggende her i Kolding på Nørregade ved den nørre kirkerist og kapellanens residens byggested, som Martinus Petri From og hans arvinger deres livstid skal være forundt.

4/5 1681.

(20)

** varselsmænd afhjemlede, at de på magister Anker Ankersens vegne har varsel givet Kirsten, Peder Langs, med hendes lovværge, og i rette lagde Matias Pedersen et pantebrev her af tinget 21/6 1671 på kapital 31 sletdaler og formente han, at magister Anker Ankersen bør at gøre sig samme pant så nyttigt, som han bedst ved og kan, hvilket han blev tilfundet.

** varselsmænd afhjemlede, at de på hr Johan Rude, sognepræst i Vonsild, hans vegne har varsel givet Johanne Pedersdatter og Maren Christensdatter, at eftersom de har ladet sig leje af ham i hans tjeneste og derpå taget fæstepenge på hånden men ej indstillet dem i deres tjeneste, om de ikke derfor bør at betale ham deres halve løn, hvilket de blev tilfundet.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Pedersens vegne har varsel givet Rasmus Brun her sst imod dom for hans borgerskabspenge for 1677, han tog borgerskab og dem straks til byen skulle have betalt, som han blev tilfundet at betale inden 15 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersens vegne har varsel givet Barbara, salig David Fentzes, med hendes lovværge, Henrik Heggelund, Laurids Natteler, Hans Ross, Abel Ivers, Søren Grumsen, Hans Norbagge, Hans Kielbech, Kirsten Vognmands og Kirsten, salig Laurids Koses, med hendes lovværge alle imod syns afsigt, og synsmænd vidnede, at de 14/4 næst forleden efter Sonne Pedersens begæring var at syne de indstævnedes gærder. da efter slig lejlighed da tilfindes enhver deres gærder at forfærdige, samt Barbara, salig David Fentzes, og Søren Grumsen på deres egen rettighed at indflytte hvis, som kan være for nær på Sonne Pedersens jordsmon.

** Sonne Pedersen lod læse og påskrive en dom her af tinget 28/4 1680 og derpå skrevne udsæt 27/4 1681 anlangende Jens Kontrafejer.

** varselsmænd afhjemlede at de på Morten Pedersen rådmand og Johan Ravns vegne har varsel givet Markors Bager for 2.ting for lovbud anlangende Kirsten Mortensdatters toftejord, item varsel givet Hans Tomasen Berg, om han noget herimod at svare har, og lod Johan Ravn læse og påskrive en kontrakt anlangende samme toft, og begærede 2.ting for lovbud.

** Jørgen Skomager lod læse og påskrive en dom her af tinget 20/4 1681.

** varselsmænd afhjemlede at de på KM byfogeds vegne har varsel givet Hans Pottemager og Peder Lybcher for en lejekontrakt, imellem dem oprettet, anlangende en gård i Lusby, og formente byfogden, at eftersom samme kontrakt ikke er skrevet på den rette sort papir efter forordningen, da dens lejepenges summa at være konfiskeret. sagen opsat 8 dage.

** byfogden Jens Sørensen gav Bertel Hansen skomager til sag efter efterskrevne dom her af tinget 26/11 1679, hvori Christen Hansen med flere blev tilfundet at betale for slagsmål, hvorpå findes skrevet, at Bertel Hansen Møller lovede for sin bror. derefter blev afsagt, at eftersom Bertel Hansen skomager for retten har lovet for sin bror Christen Hansen Møller, da bør Bertel Hansen samme forløfte at betale.

11/5 1681.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Dines Hansen imod vidnesbyrds påhør, og sandemændene for 3.krav til dem, og lod Hans Købmand læse og påskrive tingsvidner her af tinget 13/4 20/4 og 27/4 anlangende den døde skomagersvend Niels Køge, og gjorde Hans Købmand 3.krav til sandemændene og overleverede fornævnte tingsvidner til dem.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Morten Pedersen og Johan Ravns vegne har varsel givet Markors Bager, Hans Tomasen Berg og Lorends Clausen her sst for 3.ting til lovbud, og lod læse og påskrive en kontrakt og skriftligt lovbud.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Pedersens vegne har varsel givet Tomas Tomasen den yngre imod dom for diverse gæld og begærede dom. Tomas svarede, at hvis han efter rigtig afregning bliver skyldig, vil han betale.

** Niels Snedker og Jørgen Skomager lod læse og påskrive en dom her af tinget 20/4 næst forleden kontra Jacob Knude anlangende, for at gøre dem forsikring for hans børns arvepart, og begærede at byfogden ville gøre dem udsæt i hans hus for hans børns mødrene arv.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Snedker og Jørgen Skomagers vegne har varsel givet Jacob Knude imod 1.ting for dele, formedelst han ej vil gøre dem forsikring for hans børns mødrene arvegods. blev stedt 1.ting for dele over Jacob Knude.

** Jens Sørensen byfoged æskede dom kontra Hans Pottemager og Peder Lybcher.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Peder Berentsen imod spørgsmål, om han har skrevet det, som er skrevet bag på ommeldte kontrakt, hvortil han svarede, ja, og dersom noget af KM intrader derved var forringet, vil han dertil svare. sagen opsat 8 dage.

** Peder Berentsen lod læse og påskrive efterskrevne kontrakt, udgivet af Jacob Jacobsen kobbersmed, borger i Haderslev, anlangende hans lod og arvepart, han har i den gård i Lusbygade her i Kolding, som han til sin svoger salig Berent Clausen har overdraget, hvilken er dateret 5/3 1661.

** indførsel at ovennævnte kontrakt, hvori kendes Hans Tomasen Berg på egne og myndling Kirsten Mortensdatters vegne, at de har lejet og afstået til Morten Pedersen rådmand i Kolding og Johan Henriksen Ravn, borger der sst, i 5 år den toft, hende er arveligt tilfaldet efter skiftebrev, dateret 11/9 1675.

(22)

18/5 1681.

** Hans Købmand på KM og byens vegne begærede, at byfogden ville udnævne to dannemænd og borgere her sst, som i dag 8 dage kan møde og stede fylding på sandemændene efter loven.

** varselsmænd af hjemlede, at de på Morten Pedersen og Johan Ravns vegne har varsel givet Markors Bager og Lorends Clausen samt Mads Tomasen Berg her sst imod dom, og Johan Ravn i rette lagde en kontrakt anlangende en toft og formente, at han og Morten Pedersen med rette bør at gøre dem forskrevne toft efter lejekontraktens indhold så nyttig, som bedst ske kan. ingen mødte.

** Johan Ravn på Jep Hansen Mikkelsens vegne i Seest hans vegne lod læse og påskrive en opsættelse af Viborg landsting 14/4 næst forleden anlangende vadriderne, som skal møde 25/5 næst kommende.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Mikkelsen snedkers og Jørgen Hansen skomagers vegne har varsel givet Jacob Hansen Knude her sst imod 2.ting for dele, for forsikring at give dem, på hans børns vegne, for deres mødrene arv. Jacob Knude erbød sig at ville give dem forsikring. blev stedt 2.ting for dele over Jacob Knude, indtil han sit løfte efterkommer.

** Jens Sørensen byfoged æskede dom kontra Hans Pottemager og Peder Lybcher. Peder Lybcher svarede, at han har betalt lejen efter kontrakten.

** indførsel af sentensen til Morten Pedersen rådmand og Johan Ravns dom, at såsom Hans Tomasen Berg var Kirsten Mortensdatters værge og midlertid, førend hun i ægteskab kom, har bortlejet denne omtvistede toft i 5 år, da bør Morten Pedersen og Johan Ravn at nyde samme toft, indtil deres lejemål er forfaldet.

** Johan Henriksen Ravn, borger hr sst, på egne og Morten Pedersen, rådmand her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Markors Jensen Bager, Lorends Clausen og Hans Tomasen Berg, borgere her sst, imod dom, og i rette lagde Johan Ravn efterskrevne tingsvidne her af tinget 11/5 sidst forleden, hvorefter blev afsagt, at såsom Hans Tomasen Berg var Kirsten Mortensdatters værge, og midlertid, førend hun i ægteskab kom, har bortlejet denne omtvistede toft i 5 år, da bør Morten Pedersen og Johan Ravn at nyde samme toft, indtil deres lejemål er forfaldet.

** Jens Sørensen byfoged havde til i dag 14 dage sidst afvigt ladet i rette kalde Hans Pottemager og Peder Lybcher imod dom, og Jens Sørensen i rette lagde efterskrevne lejekontrakt imellem Hans Pottemager og Peder Lybcher samt en dom her af tinget 23/2 næst forleden, som i sentensen blandt andet melder, anlangende den af Peder Berentsen i rette lagte lejekontrakt, som ej findes at være skrevet på den rette sort papir, da bør kontraktens sum at være, efter KM forordning, konfiskeret til kongen og angiveren. derefter blev afsagt, da såsom Jens Sørensen byfoged har konfiskeret en lejekontrakt på husleje imellem Hans Jensen Pottemager og Peder Jepsen Lybcher, som han selv har givet dom på 23/2 1681, således dens summa bør at være forfaldet til KM og angiveren, da vidste sætfogden sig ej at understå på hans dom at kende, førend han samme dom forklarer.

(23)

25/5 1681.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM og Kolding bys vegne har varsel givet sandemændene her sst for deres sandemands tov i dag for retten at afsige, item varsel givet Dines Hansen skomager, borger her sst, imod sandemands tovs afsigt, og i rette lagde Hans Købmand, byens kæmner, tingsvidner her af tinget 13/4 20/4 27/4 og 11/5 næst forleden anlangende den døde skomagersvend Niels Køge. for retten fremstod sandemændene og i rette lagde deres sandemands tov, at efter syn, vidnesbyrd og tingsvidner, som er dem overleveret, vidste de ikke Dines Hansen at kan befri, men at være Niels Køges banemand.

** Hans Købmand kæmner på KM, borgmestre og råds og byens vegne begærede af byfogden, at han med de otte mænd ville være ham følgagtig at lade fasttage Dines Hansen, at han enten borger for sig selv eller stiller borgen, og at hans bo og gods straks kunne blive registreret og på det, Dines Hansen ikke skal undkomme.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Snedker og Jørgen Skomagers vegne har varsel givet Jacob Knude her sst imod 3.ting for dele, og lod de læse en dom her af tinget 20/4 næst forleden og æskede forsikring af Jacob Knude for hans børns arveparter, som de er værger for. 3.ting for dele blev stedt, indtil forsikring sker.

** Johan Ravn kirkeværge gav til kende, at den skomagersvend Niels Køge, som er sat i åben grav, lugter ilde og giver en stor stank i byen, som kan forårsage en stor svaghed i byen, er han begærende, at byfogden ville gøre den anstalt, at jord nu straks kan blive kastet på samme Niels Køge.

** Hans Pedersen Købmand, byens kæmner, borger her sst, på KM og byens vegne fik tingsvidne, at han har ladet varsel give sandemændene her sst deres sandemands tov i dag at afsige, item varsel givet Dines Hansen skomager, borger her sst, imod sandemands tovs afsigt, og i rette lagde Hans Købmand, byens kæmner, efterskrevne tingsvidner her af tinget 13/4 20/4 27/4 og 11/5 næst forleden anlangende den døde skomagersvend Niels Køge. for retten fremstod sandemændene og i rette lagde deres sandemands tov, at efter syn vidnesbyrd og tingsvidner, som er dem overleveret, vidste de ikke Dines Hansen at kan befri, men at være Niels Køges banemand.

(25)

1/6 1681.

** blev læst og påskrevet KM forordning om kommerciernes og navigations befordring.

** Hans Købmand i rette lagde og lod læse og påskrive en købekontrakt dateret, 28/5 næst forleden, hvorefter Peder Tomasen, borger her sst, solgte og skødte til Hans Købmand sin gård her i Kolding, i Lusbygade beliggende.

** Anders Iversen Tved gav Conrad Felbereder afkald for al hvis arvepart, han har været værge for og under hænder haft for hans trolovede fæstemø Karen Sørensdatter.

** Morten Jensen kendtes sig skyldig at være Conrad Felbereder 50 sletdaler, hvorfor han pantsatte sit hus, han ibor, i Lusbygade beliggende.

** Markors Jensen Bager lod læse og påskrive en købekontrakt af Lorends Clausen Torbrügge, dateret x/5 1681, hvorefter Lorends Clausen skødte Markors Jensen samme toft.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Nielsen Cronius på Koldinghus hans vegne har varsel givet Matias Friis, forrige amtskriver til Koldinghus, imod dom, og i rette lagde Jens Nielsen Cronius sit skriftlige indlæg. på begæring blev sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på værgerne for Jacob Knudsens børn Niels Snedker og Jørgen Skomager deres vegne har varsel givet Jacob Knude imod 4.ting for deles afsigt, item varsel givet 6 høringer i dag at stede dele på Jacob Knudsen. Jacob Knude erbød sig som tilforn at give forsikring i gård og løsøre, hvorefter de 6 høringer fremstod og afsagde deres deles afsigt, at efterdi Jacob Knude er i dag til 4.ting forfulgt til dele, da er han hermed lovlig fordelt, fordi han ikke har efterkommet hans løfte.

(26)

** Niels Mikkelsen snedker og Jørgen Hansen skomager, borgere her sst, på Jacob Knude, borger her sst, hans børns vegne, som de er tilforordnede værger, for fik tingsvidne, at de havde ladet varsel give Jacob Knude imod 4.ting for deles afsigt, item varsel givet 6 høringer i dag at stede dele på Jacob Knudsen. Jacob Knude erbød sig som tilforn at give forsikring i gård og løsøre, hvorefter de 6 høringer fremstod og afsagde deres deles afsigt, at efterdi Jacob Knude er i dag til 4.ting forfulgt til dele, da er han hermed lovlig fordelt, fordi han ikke har efterkommet hans løfte.

** Jens Nielsen Cronius, generalmajor og amtmand på Koldinghus hans fuldmægtig, havde ladet i rette kalde Matias Friis, forrige amtskriver over Koldinghus amt, indvåner her sst, imod dom, og i rette lagde Matias Friises efterskrevne klage, at han af hans bedrøvede hustrus missive såvel som andre godtfolks brev må fornemme, hvad 22/6 på ulovlig tid om nattetid i amtmandens navn og af hans fuldmægtig Jens Nielsen Cronius er sket og i værk stillet, som da havde med sig byfogden og skriveren med en del borgere samt en stor del soldater, som hans gård har omringet og derefter taget hans fattige hustru til eksamen og hende tilspurgt, hvor KM penge var, hun dem skulle fremskaffe, hvilket og skete, og Jens Cronius annammede og forseglede. derefter forføjede sig til skriverstuen og der forseglede hans kontor, og derefter ransagede det hele hus og mesten alting forseglede. og i rette lagde Jens Cronius sit indlæg angående Matias Friises hårde beskyldning og ærerørige klage. sagen opsat 14 dage.

(27)

** Conrad Tobiasen Reche felbereder, borger her sst, fik tingsvidne, at Morten Jensen skomager, borger her sst, tilstod sig sin hustru Karen Nielsdatter og deres arvinger skyldig at være Conrad Tobiasen hans hustru Karen Christensdatter og deres arvinger 50 sletdaler, og derfor pantsatte hans hus, han ibor, liggende her i Kolding i Lusbygade imellem Iver Thulesens hus og Hans Jensen Flys gård ved den vestre og salig Peder Købmands øde bod ved den østre side, adelgaden ved den nørre og Staffen Christensens toftejord ved den søndre ende.

** Conrad Tobiasen Reche felbereder, borger her sst, fik tingsvidne at Anders Iversen Tved, borger her sst, boende i Tved, gjorde og gav Conrad Tobiasen Reche hans kære hustru Karen Christensdatter og deres arvinger afkald og kvittering for al det værgemål, Conrad Tobiasen for hans kære trolovede fæstemø Karen Sørensdatter under formynderskab haft har for hvis, hende arveligt var tilfaldet efter hendes salig mor Johanne Clausdatter.

** Markors Jensen Bager, borger her sst, fik tingsvidne, at Lorends Clausen Torbrügge bartskær, indvåner her sst, tog sin svoger Markors Jensen i hånd og solgte og skødte fra sig sin hustru og deres arvinger og til Markors Jensen Bager hans kære hustru Maren Mortensdatter og deres arvinger en toft, liggende her sønder for Kolding, som hans hustru Kirsten Mortensdatter i arv over skifte efter hendes salig mor Karen, salig Morten Jensen Bagers, arveligt er tilfaldet.

** Hans Pedersen Købmand, borger her sst, fik tingsvidne, at Peder Tomasen, borger her sst, tog sin svoger Hans Pedersen Købmand i hånd og solgte og skødte fra sig sin hustru og børn og deres arvinger og til sin svoger Hans Pedersen hans hustru Anne Tomasdatter og deres arvinger al sin arvelod, del og rettighed, som han efter skiftebrevs formelding, dateret 26/3 1675, efter sin salig far Tomas Christensen, fordum borger her sst, arveligt er tilfaldet i sin fædrene gård, han nu ibor, her i Kolding i Lusbygade beliggende imellem Matias Skomagers hus på den ene og Jes Lunds hus på den anden side.

(28)

8/6 1681.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM, borgmestre og råds og byens vegne har varsel givet Matias Skomager med flere imod beskyldning, og gav byens kæmner Matias Skomager til sag, formedelst han sidst forleden 2.påskedag har ladet skomagersvendene holde samling, drik og sværmeri i hans hus, og formener, at de deri imod KM forordning om helligdag og sabbattens overtrædelse har forseet. efter begæring opsat 14 dage.

** Niels Andersen Bøgvad lod læse og påskrive en stævning af Viborg landsting 2/6 næst forleden, på Dines Hansens vegne forhvervet, imod sandemændene.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Junghanses vegne har varsel givet Niels Andersen Bøgvad imod dom for resterende gæld efter en obligation, dateret Kolding 1/10 1676. på begæring blev sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Bunde Markorsens vegne har varsel givet Bertel Hansen imod dom for 7 års resterende rente af 15 sletdaler og begærede dom.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Nielsen Cronius hans vegne har varsel givet Matias Friis, forrige amtskriver til Koldinghus amt, imod vidne og spørgsmål anlangende hvis, passerede i hans hus 22/6, da på KM vegne og amtmandens befaling hans bo blev forseglet, og efterskrevne vidnede skriftligt og mundtligt derom.

(30)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Morten Jensen og hans søster Karen Jensdatters vegne har varsel givet Niels Olufsen, forrige byfoged, for 2 1/2 års løn 13 sletdaler, han er hans søster skyldig. mødte ikke, sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Peder Lybchers vegne har varsel givet Karen, salig Hans Pottemagers, imod dom for de penge, han har fortjent for den salig mands lig at bede for og begærede derfor 1 sletdaler. Peder Lauridsen på sin mors vegne formente, Peder Lybcher bør først betale hende den resterende husleje 4 sletdaler. Peder Lybcher svarede, at de var betalt, hvorefter Karen salig Hans Pottemagers blev tilfundet det fordrede til Peder Lybcher at betale.

(30)

** indførsel af sætfogdens befaling til at sidde retten, så længe Jens Nielsen Cronius fører sine vidner kontra Matias Friis, efterdi byfogden selv i sagen skal være interesseret.

** indførsel af amtmandens befaling til at åbne Matias Friises forseglede dokumenter.

** indførsel af efterskrevne af Jens Nielsen Cronius i rette lagde forretning om hvis, passerede i Matias Friises hus, da hans efterskrevne bo blev forseglet.

** Bunde Markorsen, borger her sst, på salig Just Mortensens børns vegne, som han er værge for, deres vegne havde ladet i rette kalde Bertel Hansen skomager, borger her sst, imod dom, og i rette lagde en indførsel her af tinget 16/12 1674 i den gård, Bertel Hansen nu ibor, og sig tilkøbt har for kapital 15 sletdaler, hvoraf rester 7 års rente, som han blev tilfundet at betale.

15/6 1681.

** eftersom den sag imellem Jens Cronius og Matias Friis til i dag har været opsat, da opsættes den fremdeles i 14 dage.

22/6 1681.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jacob Knudes vegne har varsel givet Niels Snedker og Jørgen Skomager, og i rette lagde et indlæg. Niels Snedker og Jørgen Skomager svarede, at de havde annammet pengene og den fornøjelse, som de bør gøre hans børn, den ville de også gøre.

(31)

** Jørgen Skomager begærede endnu 14 dages opsættelse kontra Matias Skomager og skomagersvendene. fremdeles opsat 14 dage.

** Morten Jensen på sin søsters vegne begærede dom imod Niels Olufsen. gik dom.

** Hans Tomasen Berg på Niels Madsen Mads Tomasen og sine egne vegne lod læse og påskrive KM stævning, dateret 6/6 1681, anlangende deres to skuder, hvori de stævner landsdommer Lerche, sætfogden og den dom, til hjemtinget forhvervet er, samt borgmester Faust.

** Morten Jensen på Karen Pottemagers vegne lod læse og påskrive en dom her af tinget 23/2 sidst forleden.

** Morten Christensen på Hans Junghanses vegne æskede dom kontra Niels Bøgvad, som berettede at have regnskab derimod.

** Morten Christensen, borger her sst, på Hans Junghans hans vegne havde til 8/6 næst forleden ladet i rette kalde Niels Andersen Bøgvad imod dom for resterende kapital og rente af efterskrevne obligation, hvori Niels Bøgvad kendes at være Hans Junghans skyldig 25 rigsdaler, dateret Kolding 10/10 1676, hvilken gæld han blev tilfundet at tetale.

** indførsel af Jacob Knudes efterskrevne indlæg anlangende forsikring af hans børns arveparter.

** Morten Jensen skomager, borger her sst, på sin søster Karen Jensdatters vegne havde til 8/6 næst forleden ladet i rette kalde Niels Olufsen, forrige byfoged her sst, for 13 sletdaler resterende løn, som han blev tilfundet at betale.

29/6 1681.

** Mikkel Kock knivsmed på Dines Hansens vegne lod læse og påskrive en opsættelse af Viborg landsting 22/6 næst forleden kontra sandemændene her sst.

** Niels Andersen Bøgvad lod læse og påskrive en dom af Viborg landsting 16/3 næst forleden.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Karen Pottemagers vegne har varsel givet Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, og i rette lagde et pantebrev her af tinget (blank) 1675 og et tingsvidne her af tinget (blank) og formente, at hun og hendes børn bør at træde til deres pant. på begæring blev sagen opsat 14 dage.

** Mikkel Pedersen, herredsfoged i Malt herred, fremlagde sin befaling til at betjene retten i følgende sag, dateret Ribe 13/6 1681.

(32)

** varselsmænd afhjemlede, at de efter Matias Friises varsels seddel har varsel givet Jens Nielsen Cronius for vidner at påhøre, og indstævnede personer vidnede, at 8/6 sidst forleden på tinget hørte de, at Jens Sørensen, KM byfoged, sagde til vidnerne, vidner eders sandhed i dannemænd at i ikke bliver forledt og lader ham føre eder i ulykke, og hørte de, at Matias Friis begærede nogle gange at disse ord måtte indføres, hvortil blev svaret, at de skulle have kald og varsel derfor. endvidere hørte de, at Matias Friis sagde til Jens Cronius, i må føre her hvad eder behager denne gang, så skal i dog alligevel til rette have sagen med tiden, hvorledes i kom til at forøve den ubillige gerning i hans hus 22/2 sidst forleden, og da gav Jens Cronius til svar, kan eders spidsfindighed hjælpe eder, så sker det vel, hvortil Matias Friis svarede, der synes på eders spidse næse og fornemmes af eders gerninger, hvor spidsfindighed findes, og da sagde Jens Cronius til Matias Friis, der findes mere skælmsstykker i eders tykke mave end spidsfindighed i min næse. sagen er opsat til i dag måned.

(33)

** indførsel af efterskrevne kopi at Matias Friises klage angående forseglingen af hans bo.

6/7 1681.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasen Bergs vegne har varsel givet Niels Andersen Bøgvad, borger sst, for sin sandheds vidnesbyrd at aflægge, og han vidnede, at han 25/6 sidst afvigt, efter Hans Tomasens medgivne memorial og begæring, leverede til borgmester Mourids Brun i Viborg, landstingshører sst, et forseglet brev fra Hans Tomasen, hvorpå borgmester Brun efter læsning svarede, at han ikke kunne efterkomme Mads Tomasens begæring med den udtog af Viborg landstings protokol, uden det var med landsdommernes koncens.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jacob Knudes vegne har varsel givet Niels Mikkelsen snedker og Jørgen Hansen skomager imod dom, og Jacob Knude i rette lagde et indlæg. på begæring blev sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på sandemændene her sst deres vegne har varsel givet efterskrevne, som i dag 4 uger sidst forleden var tinghørere her på tinget, for deres sandhed at vidne, item Dines Hansen og Niels Andersen Bøgvad her sst imod vidnesbyrds påhør. og efterskrevne vidnede, at Hans Fly samt byens kæmner begærede kopi af den landstings stævning, som Niels Bøgvad på Dines Hansens vegne lod læse og påskrive, og Niels Bøgvad svarede, at når den blev forkyndt for deres bopæl, skulle de deraf bekomme kopi.

(34)

** Matias Pedersen, borger her sst, på velb Niels Juel til Tåsinge geheimeråd hans vegne har varsel givet Hans Arenfeldt Mogensen til Rugård, KM jægermester, for hans logemente til husfogdens her sst, og leverede ham samme stævning in originali.

** Jørgen Hansen kæmner begærede opsættelse i den sag kontra Matias Skomager og skomagersvendene. sagen fremdeles opsat 14 dage.

13/7 1681.

** Matias Pedersen på Karen Pottemagers vegne æskede dom kontra Niels Bøgvad, hvorimod Niels Bøgvad svarede, at han samme indførsel ikke straks kan indløse. gik dom.

** Jacob Knude æskede dom imod Niels Snedker og Jørgen Skomager, hvortil de svarede, at han bør at give dem pant i hans hus for den halve sum. gik dom.

** varselsmænd afhjemlede at de på Matias Friises vegne har varsel givet Jens Nielsen Cronius for de ærerørige ord, han imod ham 8/6 sidst forleden på Kolding byting, for den siddende ret, ublu lod falde. sagen opsat 14 dage.

** Matias Pedersen, borger her sst, på Karen salig Hans Pottemagers vegne og hendes børns vegne havde til 29/6 næst forleden ladet i rette kalde Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, og i rette lagde Matias Pedersen efterskrevne pantebrev her af tinget 19/5 1675, hvilket pantebrev han blev tilfundet at indløse.

(35)

** Jacob Hansen Knude, borger her sst, havde til 6/7 næst forleden ladet i rette kalde Niels Mikkelsen snedker og Jørgen Hansen skomager, borgere her sst, imod dom, og i rette lagde Jacob Knude hans efterskrevne indlæg, hvorefter blev afsagt, at såsom Niels Mikkelsen snedker og Jørgen Hansen skomager er formyndere for Jacob Hansen Knudes børn for deres mødrene arv, og har ham med dom og dele søgt for hvis dem kunne tilkomme, så har han fornøjet dem i hans hus for 100 sletdaler og det øvrige har han med rede penge betalt.

20/7 1681.

** Matias Pedersen her sst på fru Margrete Beenfeldts vegne lod læse og påskrive et købebrev af hende udgivet x/5 1681 til Matias Lime på hendes gård her sst, hvorefter Matias Pedersen på hendes vegne skødte hendes gård her sst til Matias Lime, ammunitions og materielforvalter.

** Jørgen Hansen skomager, byens kæmner, på KM og byens vegne æskede dom i den sag imod Matias Skomager og skomagersvendene, og i rette lagde Matias Skomager sit efterskrevne indlæg, at han intet havde hørt eller vidste af KM forordning at sige, at det var forbudt at skomagersvendene ej måtte samles, når aftensang var ude, og begærede nåde denne gang. sagen opsat 14 dage.

** Matias Friis, forrige amtskriver, lod læse og påskrive en befaling til Hans Bertelsen med flere at komparere i hans hus 19/7.

** Anders Nielsen på Matias Friis, forrige amtskriver, hans vegne havde varsel givet efterskrevne for deres sandhed at vidne anlangende det, som i hans hus blev tilføjet 22/2 sidst afvigt, og efterskrevne vidnede derom, der iblandt Johanne, Hans Krags, som vidnede, at 22/2 næst afvigt kom hun til hendes brors hustru Mette, Matias Friises, og som hun snakkede med hende, kom Jens Cronius og byfogden og en hel hob mænd derind, og eftersom hun havde et svagt og spædt barn, tog hun afsked med hendes brors hustru og ville gå hjem, men vagten i forstuen forbød hende at gå. Hans Tomasen, borger og handelsmand her sst, vidnede, at 22/2 sidst afvigt omtrent klokken 5 eller 6 sad han hos sin hustrus mor Mette Kyds, og da kom byens tjener Rasmus Andersen løbende og bad Jep Kyd ville hastigt komme op til borgmester Faust. Peder Jørgensen, tjenende Matias Friis, vidnede, at 22/2 om aftenen kom Jens Nielsen Cronius og byfogden og nogen flere mænd og spurgte om kongens penge, som ham blev forevist i en kiste, som blev forseglet. andre vidnede videre derom.

(40)

** Matias Lime, KM proviant ammunition og materielforvalter i Fredericia, fik tingsvidne, at Matias Pedersen, borger her sst, på velb fru Margrete Fischer, salig oberst Poul Beenfeldts efterleverske her sst, hendes vegne solgte fra hende og hendes arvinger til hendes kære søn Matias Lime hans kæreste og deres arvinger hendes hus og gård, her i Kolding beliggende imellem Johanne salig Poul Bertelsen rådmands gård ved den vestre og Maren salig Conrad Smeds gård ved den østre side, Kattesund ved den søndre ende og Kolding torv ved den nørre ende, som hende på skifte efter hendes salig husbond er tilfaldet, så det skal være hendes søn, hans hustru og deres børn af hans kære mor uden al hinder eller trætte skadesløs efter forrige skøde 4/3 1657.

** Jørgen Hansen skomager, borger her sst, på KM og byens vegne havde til 8/7 næst forleden ladet i rette kalde Matias Skomager, borger her sst, samt efterskrevne skomagersvende imod dom, formedelst han sidst forleden 2.påskedag har ladet skomagersvendene holde samling, drik og sværmeri i hans hus, og formener, at de deri imod KM forordning om helligdag og sabbattens overtrædelse har forseet. Matias Skomager derimod svarede, at han intet havde hørt eller vidste af KM forordning at sige, at det var forbudt at skomagersvendene ej måtte samles, når aftensang var ude. derefter blev afsagt, at skønt Matias Thiisen, som en gammel skrøbelig mand, ikke vidste, at sådant var forbudt, og det er den første forseelse, da tilkendes han at bøde sin helligbøde.

27/7 1681.

(41)

** Anders Nielsen, herredsfoged i Gørding herred, på Matias Friis, forrige amtskriver til Koldinghus, hans vegne lod læse og påskrive en dom af Viborg landsting 27/4 næst forleden kontra byfogden og derefter begærede dom.

** og var Anders Nielsen på Matias Friises vegne to mænd begærende, at måtte møde i deres hus her sst på næst kommende tirsdag klokken 10 slet og der besigtige hvis, dem bliver påvist.

** Jens Nielsen Cronius lod læse og påskrive en opsættelse her af tinget 29/6 næst forleden kontra Matias Friis og begærede dom. efter begæring er sagen opsat 14 dage.

** Anders Nielsen herredsfoged på Matias Friises vegne var dom begærende over Jens Nielsen Cronius anlangende hvis ord, imellem Matias Friis og Jens Nielsen Cronius er passeret her til tinget efter tingsvidnes formelding her af tinget 29/6 næst forleden. fogden tog sagen til doms.

** Anders Nielsen, herredsskriver i Gørding herred, på Matias Friis, forrige amtskriver over Koldinghus amt, hans vegne i rette lagde et skriftligt kundskab og syn.

** indførsel af efterskrevne dom imellem Friis og Cronius, da eftersom Jens Cronius ikke beviser, hans værneting at være i Brusk herred, vidste fogden ikke at kunne tilfinde Matias Friis ham andetsteds at søge, end til Kolding byting, som sagen begyndte, og nu med tingsvidne bevises hvis ord, imellem dem på bytinget er passeret 8/6 næst forleden, så vidste fogden ej sin dom deri at kunne være, men henfandt til overdommere.

** Hans Bertelsen på Maren salig Hans Rosses vegne lod læse og påskrive en landstings varsels seddel, dateret 20/7 næst forleden.

** indførsel af forhen ommeldte efterskrevne syn, at 2/6 1681 var efterskrevne, efter Matias Friises begæring, i hans hus forsamlet til at syne, hvis udgange til gaden og forhuset befandtes.

** var skikket Anders Nielsen, KM herredsfoged i Gørding herred, med en opsættelse her af tinget 13/7 næst forleden indeholdende, at Matias Friis, KM forrige amtskriver over Koldinghus amt, og i rette lagde Matias Friis et tingsvidne her af tinget 29/6 næst forleden, hvor indstævnede personer vidnede, at de 8/6 sidst forleden på tinget hørte de, at Jens Sørensen, KM byfoged, sagde til vidnerne, vidner eders sandhed i dannemænd, at i ikke bliver forledt og lader ham føre eder i ulykke, og hørte, de at Matias Friis begærede nogle gange at disse ord måtte indføres, hvortil blev svaret, at de skulle have kald og varsel derfor. endvidere hørte de, at Matias Friis sagde til Jens Cronius, i må føre her hvad eder behager denne gang, så skal i dog alligevel til rette have sagen med tiden, hvorledes i kom til at forøve den ubillige gerning i hans hus 22/2 sidst forleden, og da gav Jens Cronius til svar, kan eders spidsfindighed hjælpe eder, så sker det vel, hvortil Matias Friis svarede, der synes på eders spidse næse og fornemmes af eders gerninger hvor spidsfindighed findes, og da sagde Jens Cronius til Matias Friis, der findes mere skælmsstykker i eders tykke mave end spidsfindighed i min næse. derefter blev afsagt, da eftersom Jens Cronius ikke beviser hans værneting at være i Brusk herred, vidste fogden ikke at kunne tilfinde Matias Friis ham andetsteds at søge end til Kolding byting, som sagen begyndte, og nu med tingsvidne bevises hvis ord, imellem dem på bytinget er passeret 8/6 næst forleden, så vidste fogden ej sin dom deri at kunne være, men henfandt til overdommere.

(42)

3/8 1681.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Johanne Christensdatter og Peder Andersen, tjenende borgmester Faust, for deres sandhed at aflægge og synsmænd deres syn at aflægge på leddet og gærdet for Husmers toft, og Morten Pedersen rådmand, om han havde noget dertil at svare. Johanne Christensdatter vidnede, at hun var tre gange hos Morten Pedersen, eftersom 7 af borgmesterens køer var indtaget i folden, og begærede dem på borgmester Fausts vegne ud, og han ville gerne betale derfor, om det end var en daler stykket, da svarede Morten Pedersen, at han begærede intet for dem og vidste intet deraf, og havde han vidst, skulle de længe siden havde været ude, og lod sin dreng indråbe og befalede at lukke dem ud, hvortil han svarede, at han vidste intet hvor karlen var, som havde nøglen. synsmænd vidnede, at de på borgmester Fausts befaling 23/7 næst forleden synede gærdet og leddet på Husmers toft, da befandtes leddet stående åben og ingen lås for og et hul på gærdet ved salig Margrete Lyders kålgårds have, så heste og kvæg kunne gå derover.

(43)

** borgmester Faust lod oplyse tre store svin og fem store grise, som aldrig er af hans gård og køkken, hvem de tilhører, at de vil holde dem deraf og hjemme hos sig selv.

** endnu lod han opbyde det hus på Rendbanen, som Mikkel Kock ibor, om nogen begærer det til leje til mikkelsdag.

** Matias Pedersen på Poul Pedersens vegne begærede dom imod Peder Trane. varselsmænd afhjemlede, at de på Peder Tranes vegne har varsel givet Matias Pedersen og Poul Pedersen imod vidnesbyrds påhør, og efterskrevne vidnede, at Poul Pedersen hører kom ind til Peder Trane og lånte 3 rigsdaler, som han leverede til en fremmed mand. sagen opsat 14 dage.

** Morten Christensen, borger her sst, lod læse en beskikkelse, dateret 26/7 næst forleden, anlangende 130 rigsdaler, som Jep Andersen i KM køkken på et kvindfolks vegne skal til Christian Søndermand, ridefoged i Tyrstrup herred, skal have leveret.

** Peder Berentsen lod læse og påskrive en dom her af tinget 13/7 næst forleden kontra Niels Andersen Bøgvad, og begærede han to mænd måtte af byfogden udnævnes og befales at opsige Niels Andersen Bøgvad gården efter lovens formelding.

** Hans Bertelsen på Maren Hans Rosses vegne lod læse og påskrive en landstings stævning af Viborg landsting 20/7 næst forleden.

10/8 1681.

** Dines Hansen lod læse og påskrive en dom af Viborg landsting 20/7 næst forleden kontra sandemændene her sst, og derhos begærede to mænd af tinget udnævnes, som kunne hos fornævnte sandemænd erfare og fornemme, om de den dom vil efterkomme.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Morten Pedersens karl Peder imod dom, og Matias Pedersen i rette lagde et tingsvidne her af tinget 3/8 næst forleden samt et indlæg. mødte ingen, sagen er opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Pedersen og Jens Pedersens vegne har varsel givet Niels Olufsen imod dom for resterende rentepenge af et pantebrev. sagen opsat 8 dage.

** Hans Bertelsen på Maren salig Hans Rosses vegne lod læse og påskrive et tingsvidne landstings varsels seddel af Viborg landsting 20/7 næst forleden, anlangende skifte og deling at holde efter hendes salig mand Hans Ross.

** Jens Nielsen Cronius i rette lagde efterskrevne indlæg, at han tør sig ej understå i den sag kontra Matias Friis noget videre at procedere men aleneste begærer, efter hvis i dag for retten passerer, tingsvidne måtte meddeles. Anders Nielsen på Matias Friises vegne var en retmæssig dom begærende.

(44)

** Anders Nielsen Såby på Matias Friises vegne havde med en skriftlig stævning ladet stævne Jens Nielsen Cronius, og Anders Nielsen æskede af Jens Cronius, han nu uden længere ophold ville fremlægge hvis, han hidtil har ---- Matias Friis bør at bevise de beskyldninger, han over ham til rentekammeret har indgivet. til bevis fremlagde Anders Nielsen på Matias Friises vegne efterskrevne bevis, hvori efterskrevne vidnede, at der kom et brev til amtskriver Matias Friis, da sagde Jens Nielsen Cronius. jeg er amtmandens fuldmægtig, jeg tør vel bryde hvad breve til amtskriveren kommer, dermed brød han brevet og læste det. Jens Cronius svarede og formente, de gjorte beskyldninger og dokumenter ej så nøjagtigt at være bevist, som det sig burde. Anders Nielsen svarede på Matias Friises vegne, at denne Jens Croquisens formening henstilles dommeren til granskning.

(45)

** Matias Friis, forrige amtskriver her sst, lod læse og påskrive KM efterskrevne tilladelse til Matias Friis, forrige borgmester og tolder i Ystad i Skåne, for hans gjorte tro tjeneste, hvorover han fra sine midler og formue skal være kommet, at han i hvilken købstad, han agter at bygge og bo, i 20 år for alle skatter og kontributioner samt borgerlige og byens pålæg og bestillinger at være fri.

** lyder Matias Friises efterskrevne indlæg blandt andet angående de ulovlige gerninger, som Jens Nielsen Cronius 22/2 sidst afvigt i hans hus forøvede, som følger. Anders Nielsen på Matias Friises vegne i rette lagde efterskrevne tingsvidne af Elbo herredsting 13/8 1671, at efterskrevne KM gods i Elbo herred er øde, hvoraf kontributioner ej har været at bekomme. dernæst i rette lagde Anders Nielsen efterskrevne ekstrakt af salig Tyge Henriksens regnskab. derefter blev afsagt, eftersom Matias Friis med tingsvidne beviser, at KM bønder i Erritsø by er øde og forarmede, og dog bevises at Jens Cronius skatter og kontributioner har oppebåret og KM aldeles intet til regnskab ført, da sees ikke at Friis bør nogen videre tiltale af Cronius at lide, og som sådant er KM interesse angående, så henstilles det øvrige til overdommerne. belangende Friises irettesættelse for den forsegling og registrering, som i hans hus om nattetide forrettet er, da eftersom amtmanden på Koldinghus hans befaling ikke melder, at byfogden således om nattetide skulle forsegle Matias Friises bo, så indstilles til overdommerne, om dermed så forsvarligt er omgået, at byfogden og fire medfølgere kunne frikendes for hvis, de i så måder på usædvanlige tider forrettet har.

(50)

17/8 1681.

** blev læst og påskrevet KM proklama anlangende hvem, som noget efter geheimeråd von Støcken har at fordre, at de sig i stervboet til 11/12 indstiller.

** Jens Nielsen Åstrup lod læse og påskrive en købekontrakt af magister Niels Pedersen, sognepræst i Lejrskov sogn udgivet, dateret 6/8 næst forleden, på de boder og hosliggende kålgårds jorder her i Kolding ved Sønderport beliggende, som han til Jens Nielsen Åstrup og Søren Sørensen Seest solgt har.

** Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne æskede dom over Morten Pedersens karl Peder. sagen er endnu i opsættelse.

** endnu æskede Matias Pedersen dom kontra Niels Olufsen. mødte ikke.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, på Karen, salig Hans Pottemagers, og hendes arvingers vegne imod indførsel og indvisnings afsigt, og efterskrevne vidnede, at de 9/8 næst forleden gjorde indførsel i fornævnte pantsatte gård for 92 sletdaler.

** Matias Pedersen æskede dom på Poul Hørers vegne kontra Peder Trane. sagen fremdeles opsat 14 dage.

** Jens Nielsen Åstrup, KM papirforvalter samt accise og vejermester her sst, på egne og Søren Sørensen Seest, borger her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Johan Ravn, borger her sst, på magister Niels Pedersen Kragelund, sognepræst til Lejrskov sogn, hans vegne skødte fra ham hans hustru og arvinger og til Jens Nielsen Åstrup hans kære hustru Anne (blank) og deres arvinger samt bemeldte Søren Sørensen Seest og hans arvinger de boder og hosliggende kålgårds jorder, her i Kolding beliggende fra det øde byggested ved Kolding Sønderports bro strækkende sig til tolder Hans Pedersens have.

** Bunde Markorsen, borger her sst, fik tingsvidne, at Hans Købmand, borger her sst, på Barbara Lauridsdatter Kyd, salig Johan Kamps efterleverske, hendes vegne i rette lagde efterskrevne attest, at jeg og min søster Kirsten Lauridsdatter er blevet forligt med vores kære svoger Bunde Markorsen om al hvis arvelod, os kunne være tilfaldet efter vor salig morsøster Gyde Jørgensdatter, og ombedt min kære svoger Jens Sørensen og tiltagen lovværge og KM byfoged med mig til vitterlighed at underskrive, dateret Kolding 13/8 1681. Barbara Lauridsdatter Kyd Jens Sørensen. og efter dets indhold gav Hans Købmand Bunde Markorsen og hans arvinger afkald og kvittering for al hvis arvelod, Barbara Lauridsdatter efter hendes salig morsøster Gyde Jørgensdatter arveligt kan være berettiget.

(51)
 
** Bunde Markorsen skomager, borger her sst, fik tingsvidne, at Jørgen Hansen skomager, borger her sst, på Kirsten Lauridsdatter Kyd, løjtnant Johan Dalbos hustru, hendes vegne i rette lagde efterskrevne attest, at jeg og min søster Barbara Lauridsdatter er blevet forligt med vores kære svoger Bunde Markorsen om al hvis arvelod, os kunne være tilfaldet efter vor salig morsøster Gyde Jørgensdatter, og ombedt min kære svoger og farsøsters mand Jens Sørensen, KM byfoged, med mig til vitterlighed at underskrive, dateret Kolding 13/8 1681 Kirsten Lauridsdatter Kyd Jens Sørensen. og efter dets indhold gav Jørgen Skomager Bunde Markorsen og hans arvinger afkald og kvittering for al hvis arvelod, Kirsten Lauridsdatter efter hendes salig morsøster Gyde Jørgensdatter arveligt kan være berettiget.

** Matias Pedersen, borger her sst, på Henrik Hegelunds steddøtres vegne, som han er værge for, havde til 10/8 næst forleden ladet i rette kalde Niels Olufsen, forrige byfoged her sst, imod dom for resterende rentepenge af 50 sletdaler efter et pantebrev, dateret 8/8 1677, som han blev tilfundet at betale.

24/8 1681.

** byfogden lod indføre, at borgmester Faust har en sag imod Morten Pedersens karl Peder Sørensen. karlen mødte og i rette lagde et indlæg. sagen fremdeles opsat 8 dage.

31/8 1681.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Andersen Bøgvads vegne har varsel givet Karen, Hans Pottemagers, med hendes lovværge, og æskede Niels Bøgvad, at hun ville fremvise kvittering på hvad penge, hun har udgivet i skat af den kapital, som er gjort indvisning for i hans gård, han ibor. Peder Berentsen på sin mor og egne vegne svarede, at for den sum penge er efter landstings dom gjort pant og siden indførsel for i hans gård, han ibor.

(52)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Poul Pedersen hørers vegne har varsel givet Peder Trane her sst imod vidnesbyrds påhør, og blev i rette lagt skriftlige indlæg.

** Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne æskede dom i den sag kontra Morten Pedersens karl. sagen fremdeles opsat 14 dage.

** Hans Bertelsen lod læse og påskrive en landstings varsels seddel på Maren Hans Rasks vegne anlangende skifte i hendes bo.

** Niels Bøgvad æskede 8 uvildige mænd måtte opnævnes, som kunne vurdere hans gård, han ibor, hvortil blev udnævnt efterskrevne.

** varselsmænd afhjemlede, at de Anne salig Søren Danskens vegne har varsel givet Hans Soel imod syns afsigt, og synsmænd vidnede, at de på Anne Danskens vegne synede i en slippe imellem Hans Soels og Anne Danskens huse, hvor tagdroppet af begge deres huse i en rendesten nedfalder, hvor der lå nogle brædder, som lå to svin på, tilhørte Hans Soel, som kunne gå ind og ud på samme brædder, og urenligheden fra samme svin løber ned ad rendestenen ud til gaden, og var et svinetrug slået fast på Anne Danskens hus, og fandtes en dør der ud til fra Hans Soels hus.

** Jens Nielsen Cronius begærede at udnævnes mænd, som kunne vurdere hvis skade på Anne Danskens hus af Hans Soels svins urenlighed er forårsaget. dertil blev udnævnt efterskrevne.

** indførsel af de vise mænds efterskrevne vidnesbyrd, eftersom Poul Pedersen, hører i Kolding skole, har været begærende at høre hvis, Christoffer Jacobsen efter spørgsmål har svaret, og da havde han svaret, at han intet over Poul Pedersen sig havde at klage, og at han aldrig havde slået ham til skade men sagde, hans stedfar var årsag til det oprør, som var sket, og havde truet ham til, at han skulle lægge sig til sengs på det, han om muligt kunne føre ham i nogen skade og penges udgift.

** indførsel af efterskrevne af Matias Pedersen i rette lagte indlæg, at såsom Peder Trane tiltaler mig for 3 rigsdaler, som han skulle have betalt til en fremmed mand på mine vegne, og har han min kappe praktiseret sig til, hvorfor jeg sætter i rette, at Peder Trane bør at forskaffe mig min kappe igen.

** indførsel af efterskrevne sentens, såsom Poul Pedersen hører søger Peder Trane for en kappe, som til ham skulle være pantsat, og Peder Trane siger for 3 rigsdaler, og Poul Pedersen benægter ej videre derpå har lånt end 2 rigsdaler, da vidste byfogden ej rettere herpå at kende, end såsom Poul Pedersen for retten har tilbudt ham 2 rigsdaler, end Peder Trane straks bør at skaffe ham sin kappe igen, og de øvrige penge hos den fremmede mand at søge.

** indførsel af efterskrevne sentens til Niels Guldsmeds dom, at eftersom Niels Andersen Bøgvad tiltaler Karen, salig Hans Jensen pottemagers, og forbigår den dom, som forhen til bytinget er passeret, da vidste fogden ej herpå at kende, efterdi det er hans egen udstedte dom, førend samme dom af overdommerne bliver påkendt.

7/9 1681.

(53)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Nielsen Cronius og hans farsøster Anne salig Søren Danskens vegne har varsel givet Hans Soel imod syn og vurdering, og synsmænd vidnede, at eftersom de var udnævnt på syn imellem Anne Danskens og Hans Soels, og der fandtes i slippen imellem deres huse liggende noget svine urenlighed, og stenbroen var oprodet samme sted, under Anne Danskens jordlejder og i hendes kælder lå svine urenlighed, som var faldet ned af samme slippe, og støtterne i kælderen var bortrådnet. sagen opsat 8 dage.

** Hans Soel begærede otte uvildige mænd måtte udnævnes, som nu i dag kan syne hvis, han begærer. dertil blev udnævnt de otte mænd, som nu betjente retten.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Andersen Bøgvads vegne har varsel givet Karen, salig Hans Pottemagers, med hendes lovværge imod vurderings afsigt anlangende den gård, hun har pant i, som Niels Guldsmed ibor, og efterskrevne vurderingsmænd vidnede, at de 2/9 næst forleden var i Niels Andersens Bøgvads gård, han nu ibor her sst, og vurderede hans gård med hosliggende boder, som tilsammen er bestående i 36 fag hus 2 loft højt, for 400 rigsdaler.

** Hans Krag begærede af byfogden, at han ville meddele ham to mænd, som beskikkelsesvis efter en skriftlig seddel kunne tilspørge borgmester Faust af hvad ---- myndighed, han har haft til at beholde KM og højesterets stævning fra i går og til i dag, som af Matias Friis er forhvervet, anlangende den gård, han og borgmesteren strides om. Lorends Berentsen var nu her for retten og leverede bemeldte stævning.

14/9 1681.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Nielsen Croniuses vegne har varsel givet Matias Friis, KM forrige amtskriver, samt hans prokurator Anders Nielsen Såby samt Jens Pedersen, borger her sst, imod vidnesbyrds påhør anlangende hvis, for retten er passeret imellem Jens Cronius og Matias Friis. Peder Jørgensen på sin husbond Matias Friises vegne i rette lagde hans indlæg, og byfogden tilspurgte efterskrevne på Jens Croniuses vegne, om dem ej er bevidst, at Matias Friis 10/8 på tinget en attest lod fremlægge, af tre bønder underskrevet, anlangende det Jens Cronius et hans brev skulle have brudt og læst, og han sagde, jeg er amtmandens fuldmægtig, jeg tør vel bryde hvad breve til amtskriveren kommer. Tomas Jensen svarede, anlangende hvis spørgsmål de tre bønder angående kan han sig ikke erindre, men dem selv derom at spørge eftersom bønderne nu selv til stede er.

(54)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Croniuses vegne har varsel givet Matias Friis, forrige amtskriver, imod vidnesbyrds påhør anlangende hvis på tinget 29/6 næst forleden passerede, og efterskrevne, som samme dag var vidnesmænd her på tinget, vidnede, at de hørte vel, den ene ville først have sit varsel indført, og den anden ville først have sit varsel indført, men hvem det først fik indført, vidste de ikke, men sætfogden sagde, den ene skulle lige så vel få sit indført som den anden.

(55)

** Jens Cronius æskede dom kontra Hans Soel efter syn og irettesættelse på sin farsøster Anne Danskens vegne. på begæring blev sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Soels vegne har varsel givet Anne, salig Søren Danskens, med hendes lovværge imod syns afsigt, og synsmænd vidnede, at de var på syn imellem Hans Soels og Anne Danskens huse, da befandtes i slippen imellem begge huse to svin liggende på nogle brædder, og fodlejden under Anne Danskens hus var forrådnet, enten det var af regn eller sneslag eller af gammelhed vidste de ikke, og i hendes kælder var der vådt, og de så noget svinegødning, og væggen var våd.

** Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne æskede dom over Morten Pedersens karl Peder Sørensen.

** varselsmænd afhjemlede, at de Poul Hørers vegne har varsel givet Peder Trane imod 1.ting for dele. blev stedt 1.ting for dele.

** lyder efterskrevne af Mikkel Pedersen forhen i rette lagte indlæg, at eftersom Jens Cronius har ladet ham citere til Kolding byting, så ved han ikke, om det er efter lands lov og ret at kalde ham fra hans værneting, som ligger i Ribe amt, at svare Cronius til hans spørgsmål. hvad sig belanger han efter stiftbefalingsmandens befaling har betjent retten på Kolding byting imellem Friis og Cronius, så formoder han retten deri således at have administreret, som han med Guds hjælp på sine tilbørlige steder agter at forsvare.

** indførsel af efterskrevne af Peder Jørgensen i rette lagte indlæg, at eftersom hans principal til højesteret med sin sag imod borgmester Faust, og efter at alle stridigheder, ham og Cronius imellem er, er henstillet til de kongelige kommissarier, vides derfor ikke, om dommeren sig tør understå nogen videre ved den sag at gøre, førend deres tilladelse sees.

** indførsel af efterskrevne af Peder Vissing i rette lagte anordning fra grev Schack hvori han anordner byfogden i Fredericia Peder Vissing det han bemeldte Jens Croniuses sag på alle behørige steder procederer, dateret Ribe 17/8 1681.

** Matias Pedersen på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Morten Pedersen rådmands tjenestekarl Peder Sørensen imod dom, og Matias Pedersen i rette lagde efterskrevne tingsvidne her af tinget 3/8 næst forleden, hvorefter blev afsagt, at eftersom jyske lovs 3.bogs 50 og 52.kapitel melder om indtægte fæ, hvormed dermed skal omgås, så har Peder Sørensen efter sin husbonds befaling indtaget borgmesterens køer, hvoraf en skal være kommet til skade og deraf blevet død, så der sees forseelse på begge sider, da vidste dommeren ej rettere heri at kende, at jo Peder Sørensen bør den halve kos værdi at betale til borgmester Faust, og den anden halve værdi har borgmesteren hos vedkommende folk at søge.

(56)

21/9 1681.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Pedersen og Poul Pedersen hørers vegne har varsel givet Peder Trane imod 2.ting for dele, og lod Matias Pedersen på Poul Hørers vegne læse og påskrive en dom her af tinget 31/8 næst forleden. ingen mødte. blev stedt 2.ting for dele over han.

28/9 1681.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Lorends Bechs vegne har varsel givet Lorends Bøssemager, borger her sst, imod dom, og i rette lagde Niels Andersen Bøgvad Lorends Bechs indlæg. sagen blev opsat 14 dage.

** Jens Nielsen Cronius på sin farsøster Anne salig Søren Danskens vegne æskede dom kontra Hans Soel, og Jens Cronius tilspurgte Hans Soel, af hvad myndig og magt han havde oprettet en svinesti over til Anne Danskens hus såvel som svinetrug til hendes hus fastslået, hvortil han svarede, at ingen skal bevise, at han nogens svinesti til Anne Danskens hus har haft, eller noget svinetrug til hendes hus slået, eller den dannekone nogen skade tilføjet. sagen opsat 8 dage

(57)

** varselsmænd afhjemlede, at de på Poul Hørers vegne har varsel givet Peder Trane for 3.ting til dele efter dom her af tinget 31/8 næst forleden. blev stedt 3.ting for dele over Peder Trane for kappen. Peder Trane formente, at ikke bør at overiles ved retten, eftersom han agter at appellere i sagen.

5/10 1681.

** Otte Henriksen Neumand på Jens Croniuses vegne i rette lagde en opsættelse og æskede dom kontra Hans Soel. gik dom.

** Peder Trane lod læse og påskrive en stævning af Viborg landsting 30/9 næst forleden kontra byfogden.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasen og Hans Tomasens vegne har varsel givet Niels Madsen Dalby, borger her sst, imod vidnesbyrd, og efterskrevne for deres sandhed at vidne. de indciterede mødte ikke, og begærede Hans Tomasen 1.ting for dele over dem.

** Hans Tomasen Berg lod læse og påskrive KM højesterets dom 12/9 næst forleden.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Peder Tranes vegne har varsel givet efterskrevne for deres sandhed at vidne efter en kaldsseddels indhold.

** Jens Nielsen Cronius ved sin tjener Otte Henriksen Neumand havde til 14/9 næst forleden ladet i rette kalde Hans Soel imod syn og vurderings afsigt, og synsmænd aflagde deres syn. derhos i rette lagde Otte Neumand efterskrevne tingsvidne her af tinget 31/8 næst afvigt, hvorefter blev afsagt, så eftersom med tingsvidner bevises, det Hans Soel skal have brugt en slippe imellem begge deres huse, som er tagdrop på begge sider, hvilket Anne Danskens klager derover at være sket skade, da bør Hans Soel herefter hans svin og deres urenlighed fra hendes hus at holde.

(58)

12/10 1681.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Tomasen Bergs vegne har varsel givet Niels Madsen Dalby, borger her sst, imod dom, og Hans Tomasen i rette lagde et indlæg og en attest under Anders Lauridsens hånd på hvad, processen har kostet. på begæring blev sagen opsat 4 uger.

** Sonne Pedersen rådmand angav Tomas Tomasen felbereder den ældre, at nu han kom på tinget og retten var sat, befandtes Tomas Tomasen den ældre at sidde med en pibe ved retten og smøgede tobak, hvorover han lastede det af ham, men ham med ubekvemsord blev svaret. årsagen var at Tomas Tomasen var en af de otte mænd, da han med billighed retten bedre havde burdet at respektere. Tomas Tomasen svarede og formente, at han måtte sidde og betjene retten og ikke overiles af Sonne Pedersen. Sonne Pedersen spurgte, hvori den overiling bestod.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersens vegne har varsel givet Volborg, Jens Portners, imod dom for resterende husleje. mødte ingen, sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Johan Ravn kirkeværges vegne har varsel givet alle salig Maren Jensdatter, som boede og døde i Kolding, hendes efterladte arvinger, Karen hr Pouls i Føns, Henrik Jensen i Middelfart, Volborg hr Daniels i Rørbæk.

(59)

** Niels Andersen Bøgvad på Lorends Bechs vegne begærede dom kontra Lorends Bøssemager. sagen fremdeles opsat 8 dage.

** indførsel af efterskrevne af Johan Ravn kirkeværge i rette lagte kalds seddel, at han er forårsaget varsel at give alle salig Maren Jensdatter, som boede og døde i Kolding, hendes efterladte arvinger, nemlig Karen Knudsdatter, salig hr Pouls, i Føns med hendes børn og lovværge, Henrik Jensen i Middelfart, Volborg Jensdatter, hr Jacob Hansen Abels, sognepræst til Rørbæk og Grynderup, med hendes børn og lovværge at møde til Kolding byting 14/10. P Vinter på hans kæreste Karen Knudsdatters vegne afstod al den rettighed, hun efter skiftebrev har i gård og huse, 20 sletdaler til skolens vedligeholdelse. sagen opsat 4 uger.

19/10 1681.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Lorends Bøssemagers vegne har varsel givet hans hustru Else og hans dreng Mads Sørensen for deres sandhed at vidne, item imod vidnesbyrds påhør Niels Andersen Bøgvad på Jacob Bechs søn Lorends Bechs vegne, som fuldmægtig, anlangende et par pistoler, som Lorends Bech søger Lorends Bøssemager for. Else, Lorends Bøssemagers, vidnede, at der kom en person, ved navn Jochim, med et par pistoler fra Lorends Bech ind til deres og lagde dem på bordet, og Lorends Bech var med og bad hendes mand, at han ville sælge dem. så kom Jochim en otte dages tid derefter og skulle have samme pistoler, for der var nogle hjemme, som ville handle ham dem af, og så flyede hun ham samme pistoler.

** Jens Cronius lod læse en dom dateret 5/10 kontra Hans Soel. efterskrevne blev udnævnt for at vurdere den prætenderende skade efter doms formelding.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet de otte mænd, som var vidnesmænd i dag otte dage her på tinget, på Sonne Pedersens vegne for deres sandhed at vidne, og efterskrevne vidnede at noget før retten blev sat, gik Tomas Tomasen den ældre ind til Maren Knuds og antændte en pibe tobak, som han kom ud med og sad og smøgede på, ret som retten blev sat, men hverken havde han ild eller lys med sig til tinget.

** Matias Hansen, møller i slottets mølle, lod læse og påskrive et købebrev, af Hans Simonsen udgivet, på Niels Møllers bo her i Kolding, dateret 4/2 1676.

** Mads Jørgensen borger her sst på Sonne Pedersen, rådmand her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Tomas Tomasen felbereder den ældre imod vidnesbyrds påhør, og efterskrevne vidnede, at noget før retten blev sat gik Tomas Tomasen den ældre ind til Maren Knuds og antændte en pibe tobak, som han kom ud med og sad og smøgede på, ret som retten blev sat, men hverken havde han ild eller lys med sig til tinget. derefter blev afsagt, eftersom Sonne Pedersen tiltaler Tomas Tomasen felbereder den ældre, for han på tinget skulle have smøget udaf en tobakspibe, men gjorde ingen ulyd eller nogen tiltalte, ej heller Sonne Pedersen, for dens årsag har tabt noget af sin ret, da understod dommeren sig ikke Tomas Tomasen derfor til mulkt at dømme, men han for Sonne Pedersens unødvendige tiltale fri at være.

(60)

** Niels Andersen Bøgvad borger her sst på Lorends Bechs vegne havde til 28/9 næst afvigt ladet i rette kalde Lorends Ulrich, bøssemager og borger her sst, imod dom, og i rette lagde Niels Andersen Lorends Bechs efterskrevne indlæg, hvorefter blev afsagt, eftersom Lorends Bech tiltaler Lorends Bøssemager for et par pistoler, som til han skal være leveret i Lorends Bøssemagers hus, og igen af Lorends Bechs knægt afhentet, da vidste dommeren ikke Lorends Bøssemager noget at tilfinde til samme pistoler at svare, men Lorends Bech sine pistoler at søge hos bemeldte hans karl.

26/10 1681.

** Mads Phillipsen lod læse KM brev, at han skal være grovsmed ved Koldinghus i Iver Pedersens sted.

** varselsmænd afhjemlede, efter Jens Nielsen Croniuses begæring, på Dorte salig Tyge Henriksens vegne har varsel givet Mads Tomasen Berg imod doms fornyelse, og fremlagde Otte Neumand en dom her af tinget 13/11 1678 kontra Mads Tomasen og begærede den fornyet.

** Jens Nielsen Cronius på Dorte Pedersdatter, salig Tyge Henriksen, forrige amtskriver, hans efterleverske, hendes vegne havde ladet i rette kalde Mads Tomasen Berg, borger her sst, imod doms fornyelse, og Otte Neumand fremlagde efterskrevne dom her af tinget 13/11 1678, hvori Jens Nielsen på Dorte Pedersdatters vegne havde stævnet Mads Tomasen Berg, borger og handelsmand her sst, og i rette lagde Jens Nielsen efterskrevne regnskab for kaptajn Mads Tomasen i Kolding samt fire mænds efterskrevne afsigt på stridige regnskaber imellem salig Tyge Henriksens enke på den ene og Mads Tomasen på den anden side, og satte Jens Nielsen på Dorte salig Tyge Henriksens vegne i rette og formente, at Mads Tomasen pligtig er forskrevne fordring 54 daler til Dorte, salig Tyge Henriksens, inden 15 dage at betale. da efter slig lejlighed da er hermed forskrevne dom fornyet.

(62)

2/11 1681.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mikkel Pedersen på Nielsbygård, herredsfoged i Malt herred, hans vegne har varsel givet Frands Svane af Vejle at svare imod hvis overlast, Mikkel Pedersen i Staffen Christensen rådmands hus af ham er vederfaret. synsmænd vidnede, at de 5/10 næst forleden sybede Mikkel Pedersen, og da befandtes han at have et hul på sin næse og et på kindbenet, og gav Mikkel Pedersen last og klage på Frands Svane for samme overlast, og lyste ham derfor et fuldt vold til, og var derefter tingsvidne begærende.

** varselsmænd afhjemlede, at de på KM og Kolding bys vegne har varsel givet Dines Hansen skomager imod dom for helligdagsbrøde, og i rette lagde Hans Pedersen købmand et tingsvidne her af tinget 13/4 næst forleden. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på kirkeværgen Johan Ravns vegne har varsel givet Laurids Natteler imod syns afsigt og pants opbud. synsmænd, borgere her sst, vidnede, at de 14/10 næst forleden var at syne og besigtige Hans Madsens hus i Vestergade her sst, hvis brøstfældighed derpå fandtes, og da befandtes efterskrevne brøstfældighed. og gjorde Johan Ravn i dag 1.tilbud til Laurids Natteler, om han ville indløse kirkens pant eller stiller forsikring, at bemeldte hus ikke falder ned.

** varselsmænd afhjemlede, at de på byens kæmner Hans Købmands vegne har varsel givet Mogens Kock, borger her sst, imod dom for hans borgerskabs penge, som han rester med, 2 rigsdaler, satte i rette og formente, han derfor bør at nyde betaling i hans efterladte bo, eftersom han hemmeligt er rømt fra byen uden øvrighedens tilladelse. da efter slig lejlighed da har kæmneren sin fordring på byens vegne i Mogens Kocks efterladte bo. belangende Mogens Kocks hemmelige undvigelse her fra byen, da bør han som en løsgænger at antastes, hvor han ertappes, og at flytte tilbage igen efter KM forordning.

(63)

** Mikkel Pedersen på Nielsbygård begærede at den mand Peder Borch, borger her sst, som var med at syne ham i Staffen Christensens hus, måtte forelægges at møde her på tinget i dag 8 dage at vidne sin sandhed derom.

** endnu stod Mikkel Pedersen for retten og erbød sig at ville forsegle Jens Nielsen Croniuses dokumenter, som han her til tinget imellem ham og Matias Friis har udstedt.

9/11 1681.

** Johan Ravn kirkeværge på kirkens vegne gjorde 2.tilbud til Laurids Natteler anlangende det hus i Vestergade, kirken har pant i, at han og de andre arvinger enten afbetaler kirken sin fordring eller stiller kaution, at huset ikke ruineres, at kirken lider skade.

** Mads Tomasen Berg æskede dom kontra Niels Madsen Dalby. mødte ikke.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mikkel Pedersen på Nielsbygård hans vegne til i dag og til i dag 14 dage har varsel givet sandemændene her sst for breve at høre læse og til sig at annamme.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mikkel Pedersen på Nielsbygård hans vegne har varsel givet Frands Svane af Vejle, og lod Peder Jørgensen på Mikkel Pedersens vegne læse og påskrive, i sandemændenes påhør, to tingsvidner her af tinget i dag 8 dage næst forleden kontra Frands Svane af Vejle, og annammede sandemændene samme tingsvidner til sig.

** Mads Tomasen Berg, borger og handelsmand her sst, på egne og sin bror Mads Tomasen Berg hans vegne havde ladet i rette kalde Niels Madsen, borger her sst, imod dom, og i rette lagde Hans Tomasen sit efterskrevne indlæg, at de formener, han pligtig er at betale sin kvota af alt, hvis den proces har kostet, anlangende deres fælles skude efter følgende specifikation, som han blev tilfundet at betale.

(64)

** Johan Henriksen Ravn, borger her sst, og kirkeværge og latinskolens forstander her sst, havde med en skriftlig kalds seddel ladet varsel give alle den salig pige Maren Jensdatter, som boede og døde i Kolding, hendes efterladte arvinger, nemlig Karen Knudsdatter, salig hr Pouls i Føns, med hendes børn og lovværge, Henrik Jensen i Middelfart, Volborg Jensdatter, hr Jacob Hansen Abels, sognepræst til Rørbæk og Grynderup sogne, med hendes børn og lovværge at møde her til bytinget 14/10. og findes derpå skrevet, at P Vinter på hans kæreste Karen Knudsdatters vegne har afstået al den rettighed, som hun i gård og huse har, nemlig 32 sletdaler til skolens vedligeholdelse.

16/11 1681.

** Hans Købmand æskede dom kontra Dines Hansen skomager. sagen fremdeles opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mikkel Pedersen på Nielsbygård, herredsfoged i Malt herred, hans vegne har varsel givet ungkarl Frands Svane for fylding på sandemænd og deres ed og tov at påhøre anlangende den overlast, som han Mikkel Pedersen 5/10 sidst forleden gjort har, og Mikkel Pedersen i rette lagde et tingsvidne af Malt herreds ting 22/10 næst forleden samt tingsvidner her af tinget 2/11. herimod mødte Frands Svane og svarede, at tilforn ikke noget steds er givet ham varsel. derefter gjorde samtlige sandemænd deres ed og tov således, eftersom befindes at processen ikke efter loven er lovligt forfulgt, da ved de ikke at sværge, men stiller det til rettens påkendelse.

(65)

** Mikkel Pedersen på Nielsbygård, herredsfoged i Malt herred, erbød sig at ville forsegle Jens Nielsen Cronius hans dokumenter i den sag imellem ham og Matias Friis.

** Johan Ravn på kirkens vegne gjorde opbud, om der er nogen, som ville annamme Mikkel Slagters ejendom, som kirken har i pant, enten Laurids Natteler eller andre at forsikre kirken, at ejendommen ikke falder ned, at kirken ikke lider skade.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Friis amtskrivers vegne har varsel givet Christen Hansen Kielbech her sst imod dom for 10 sletdaler, han ham lånt har. sagen opsat 8 dage.

** indførsel af Mikkel Pedersens efterskrevne kaldsseddel til Frands Svane til i dag 14 dage at møde i rette for fylding på sandemænd og deres ed og tov at påhøre.

** indførsel af efterskrevne tingsvidne af Malt herreds ting 22/10 1681, som Mikkel Pedersen i rette lagde, anlangende den overlast, som Frands Svane Mikkel Pedersen 5/10 sidst forleden gjort har.

** indførsel af efterskrevne sentens til den dom, Johan Ravn næst forleden tingdag på skolens vegne forhvervede, at eftersom Johan Ravn, Kolding kirkes værge, tiltaler Maren Jensdatters arvinger for det pant, skolen i hendes gård har, da som hr Peder Vinter i Føns og hr Jacob i Rørbæk har på kalds sedlen skrevet, at have godvilligt afstået til skolens fornødenhed, så bør Henrik Jensen i Middelfart sin anpart i samme gård at nyde, og samme gård til sig at indløse inden 6 ugers forløb, eller Johan Ravn samme gård på skolens vegne at gøre sig nyttig.

23/11 1681.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds og byens vegne har varsel givet Gert Bartskær og Lorends Bartskær imod dom, eftersom de har været stævnet til rådstuen for deres borgerskab at tage, og satte Hans Købmand i rette og formente, at de er pligtig straks at tage deres borgerskab. de blev tre gange påråbt, mødte ikke.

** Hans Pedersen tømmermand lod læse og påskrive en varsels seddel af Viborg landsting den (blank) anlangende skifte og deling efter hans salig hustru.

30/11 1681.

(67)

** Hans Købmand æskede dom kontra Dines Hansen skomager. herimod mødte Dines Hansen og i rette lagde landsdommeres dom. sagen opsat 14 dage.

** Hans Købmand på Hans Tømmermands vegne lod læse og påskrive en landstings varsels seddel, anlangende registrering og vurdering og skifte efter salig Mette Pedersdatter, Hans Tømmermands.

** varselsmænd afhjemlede, at de på kongens og byens vegne har varsel givet Mikkel Pedersen på Nielsbygård, herredsfoged i Malt herred, at såsom Mikkel Pedersen 2/11 har svoret Frands Svane et fuldt vold til, da sættes i rette og formener, at han bør at forskaffe kongen og Kolding by sin rettighed. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på magister Anker Ankersens vegne har varsel givet Hans Pedersen, tømmermand her sst, for hans udlæg at svare til i Svidegade, og i rette lagde Matias Pedersen på magister Ankers vegne en genpart af forretningen, som på dommen er skrevet, som Hans Tømmermand vedstod at have underskrevet, da vidste dommeren ej rettere herom at kende, end bemeldte hus bør magister Anker Ankersen for ejendom at tilhøre

** indførsel af efterskrevne af Matias Pedersen i rette lagte forretning angående udlæg i Hans Pedersen tømmermands hus i Svidegade, som er vurderet for 24 sletdaler.

** Mads Tomasen Berg på Margrete Børgesdatter og hendes mand Henrik Johansens vegne gav Morten Jensen på Johanne Jeps, Børge Joensens efterleverske, her sst for hendes fædrene arv afkald, efter han sin fuldmagt lod læse og påskrive.

** Morten Jensen på Johanne Jeps, salig Børge Joensens efterleverske, her sst hendes vegne fik tingsvidne, at Mads Tomasen Berg, borger og handelsmand her sst fremlagde en fuldmagt af Margrete Børgesdatter, Henrik Johansens, borger i Kalundborg, at hun tillige med hendes kære svoger Søren Jensen Due hans hosværelse giver Mads Tomasen Berg fuldmagt til at give hendes kære stedmor Johanne Jeps afkald for hvis, hun arveligt efter hendes salig far Børge Joensen, fordum borger her sst, kunne tilfalde, dateret Kolding 25/11 1681. Margrete Børgesdatter Henrik Johansens, på min kære fars vegne Søren Due Jensen. efter samme fuldmagts indhold gav Mads Tomasen Johanne Jeps, salig Børge Joensens, afkald og kvittering for al hvis arvepart, som Margrete Børgesdatter efter hendes salig far Børge Joensen arveligt kunne være tilfaldet.

(68)

7/12 1681.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasens og købmandslavets vegne har varsel givet efterskrevne her sst for gæld. sagen opsat 8 dage.

** Hans Købmand lod læse Hans Tømmermands landstings varsels seddel.

14/12 1681.

** Mads Tomasen Berg på købmandslavets vegne æskede dom over en del i lavet, som rester med deres indgangs penge. Hans Soel mødte og lovede at betale. de andre mødte ikke.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Nielsen Croniuses vegne har varsel givet efterskrevne for resterende græspenge. opsat 8 dage.

** Hans Købmand på Hans Tømmermands vegne lod læse og påskrive en varsels seddel af Viborg landsting anlangende registrering og skifte efter salig Mette Pedersdatter.

** Hans Købmand, byens kæmner, æskede dom kontra Mikkel Pedersen på Nielsbygård. mødte ikke, sagen opsat 8 dage.

** Hans Købmand æskede dom kontra Dines Hansen. Dines Hansen mødte og i rette lagde landstings dommen. byfogden svarede, sagen var endnu i opsættelse.

** Matias Pedersen, værge for Henrik Hegelunds steddøtre, lod læse og påskrive en dom af Viborg landsting 16/3 1681 og begærede, at byfogden ham sin fordring ville fyldestgøre på hans myndlingers vegne.

** varselsmænd af hjemlede, at de på Hans Købmand kæmners vegne har varsel givet Anne Gravesdatter og Peder Dinesen imod dom, for hun har udstået kirkens disciplin og udlagt Peder Dinesen for sin barnefar, formener de begge bør at betale deres lejermåls bøder. mødte ikke, sagen opsat 8 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmester Fausts vegne har varsel givet Jens Sørensen, byfoged her sst, for 15 rigsdaler, som han har lånt ham til hans højesterets dom at afløse, efter hans obligation, dateret København 3/8 1679, som han blev tilfundet at betale.

(69)

** Hans Pedersen Købmand, borger og handelsmand her sst, på Hans Pedersen tømmermand, borger her sst, hans vegne fik tingsvidne, at han lod læse og påskrive en landstings varsels seddel af Viborg landsting 9/11 1681, hvormed blev stævnet alle afgangne Mette Pedersdatter hendes arvinger og kreditorer for vurdering og registrering og skifte, som hendes efterladte husbond Hans Pedersen tømmermand, borger og indvåner i Kolding, agter at lade holde i dag 6 uger, og er i dag hans 4.ting

** Mads Tomasen Berg, borger og handelsmand her sst, på det lovlige købmandslavs vegne sst, som han har været oldermand for, havde ladet i rette kalde efterskrevne borgere og borgersker her i lavet for en del penge, de har udlovet til købmandslavet, da de sig deri begivet har, som de blev tilfundet at betale.

** Hans Pedersen købmand, borger her sst, byens kæmner, på KM og Kolding bys vegne havde til 2/11 næst forleden ladet i rette kalde Dines Hansen skomager, borger her sst, for han har slogedes med Niels Køge 2.påskedag og dermed forseet sig imod KM forordning, indeholdende bedestunder og sabbattens helligholdelse, og i rette lagde efterskrevne tingsvidne her af tinget 13/4 næst forleden angående samme slagsmål. derefter blev afsagt, såsom Hans Købmand tiltaler Dines Hansen for helligbrøde, Dines Hansen derimod har fremvist en landstings dom, som melder at han i alle måder fri at være for det begangne slagsmål, da som den ikke egentligt taler om helligbrøde, da vidste byfogden Dines Hansen ikke at befri, men tilfandt ham sin helligbrøde at betale.

 (70)

21/12 1681.

** Hans Købmand, byens kæmner her sst, på KM og Kolding bys vegne æskede dom kontra Mikkel Pedersen på Nielsbygård, herredsfoged i Malt herred, efter forrige irettesættelse. mødte ingen, sagen opsat til 6.ugers dag.

** æskede Hans Købmand dom kontra Peder Dinesen og Anne Gravesdatter efter forrige irettesættelse. herimod i rette lagde Peder Dinesen KM patent om bådsmænds frihed, og berettede at han er kongens bådsmand for byen.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jørgen Natteler kirkeværges vegne har varsel givet Maren, salig Conrad Smeds, imod dom for 21 sletdaler kapital og deraf forfaldne renter, som hun er skyldig til kirken, som hendes salig mand Conrad Smed, imidlertid han var kirkeværge, hos salig Maren Jensdatter har oppebåret. sagen opsat til næste tingdag.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Nielsen Croniuses vegne har varsel givet efterskrevne for resterende græspenge, som de blev tilfundet at betale.

** Hans Købmand kæmner, borger her sst, havde til i dag 8 dage ladet i rette kalde Peder Dinesen og Anne Gravesdatter her sst imod dom for deres lejermålsbøder, som de blev tilfundet at betale.

(1)

** tingbogens autorisation 1682.

11/1 1682.

** Jørgen Pedersen Natteler kirkeværge på kirkens vegne æskede dom kontra Maren, salig Conrad Smeds. mødte ikke, opsat 8 dage.

** blev af byfogden udnævnt efterskrevne til sandemænd og ransnævninge.

18/1 1682.

** blev læst kopi af de høje herrer på rentekammeret, missive til landkommissær Friis i Århus at bort forpagte forstrandene og hvis vrag, der for hænder at komme.

** Christen Kielbech gav Morten Pedersen tingsvidne på et stykke jord i klostret, efter skøde af dato 23/6 1669, samt leverede fra sig et skøde, dateret 14/6 1648.

** Jens Nielsen Cronius lod læse og påskrive en opsættelse af Viborg 7/12 næst forleden kontra en del her i byen at møde til landstinget 1/2 næst kommende under deres faldsmål.

** Jørgen Natteler kirkeværge på kirkens vegne æskede dom kontra Maren Knuds, salig Conrad Smeds. mødte ikke, sagen opsat 8 dage.

** Jens Nielsen Cronius lod læse og påskrive en dom her af tinget 5/10 næst forleden og derpå skrevne kontrakt, dateret 20/10 næst forleden, med Hans Soel.

** Tidemand Pedersen på amtskriver Henrik Hansens vegne lod læse en købekontrakt med Hans Soel, og efter dens indhold skødte Hans Soel til amtskriveren sin gård, her ved torvet liggende.

** efterskrevne fremstod og gjorde deres sandemands og ransnævnings ed.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Niels Mikkelsen snedker og Jørgen Hansen skomager imod dom, eftersom de har annammet af Jacob Knude på hans børns vegne en del rede penge, som borgmestre og råd ej kan betro dem. sagen opsat 14 dage.

(2)

** Matias Pedersen på Henrik Hegelunds børns vegne lod opbyde efterskrevne gods, om nogen vil det vil købe efter vurderingen, og var det i dag hans 1.opbud.

** Morten Pedersen rådmand fik tingsvidne at Christen Hansen Kielbech, borger her sst, efter et skøde her af tinget 23/6 1669 afstod fra sig sin hustru og arvinger og til Morten Pedersen hans kæreste og deres arvinger 3.parten af den plads og byggested, som nu salig hr Jens Jensen, fordum sognepræst til Herslev og Viuf, forhen havde stående boder på, og han til fornævnte Christen Hansens far nu salig Hans Sørensen Kielbech havde solgt, her i Klostergade liggende imellem Hans Bertelsens ejendom ved den østre og afgangne Hans Jensens bod ved den vestre, side adelgaden ved den nørre og kongens mader ved den søndre ende.

** Tidemand Pedersen, underskriver i Koldinghus skriverstue, på sin husbond Henrik Hansen, KM amtskriver over Koldinghus amt, hans vegne fik tingsvidne, at Hans Tomasen Soel, borger her sst, solgte og skødte fra sig sin hustru og deres arvinger og til amtskriver Henrik Hansen hans kæreste og deres børn hans hus, som er befattet i 8 fag hus, fra Kolding torv og til amtskriverens eget bryggers beliggende, imellem amtskriverens gård ved den vestre side og Anne salig Søren Danskens gård ved den østre side, amtskriverens bryggers ved den nørre og Kolding torv ved den søndre ende.

25/1 1682.

** Hans Købmand æskede dom kontra Mikkel Pedersen på Nielsbygård, herredsfoged i Malt herred, og Hans Købmand lod læse og påskrive et sandemandstov her af tinget 16/11 næst forleden. mødte ikke, gik dom.

** Jørgen Natteler kirkeværge på kirkens vegne æskede dom kontra Maren, salig Conrad Smeds, hvorimod blev i rette lagt hendes indlæg.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jørgen Pedersen Natteler og salig Ude Bertelsens hustrus vegne har varsel givet borgmestre og råd samt overformyndere her sst imod dom, og i rette lagde Jørgen Natteler deres indlæg, og erbød Jørgen Natteler sig og Niels Andersen Bøgvad på Lene salig Ude Bertelsens vegne salig Henrik Hegelunds steddøtres værger, Matias Pedersen og Jens Pedersen, at så snart som Matias Pedersen vil fremvise hvis, de endnu resterer, vil de straks være dem følgagtig. sagen opsat 14 dage.

(3)

** Christen Pedersen kleinsmed for retten fremstod og gjorde sin sandemands ed, og Peder Nielsen væver gjorde sin ransnævnings ed.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasen Bergs vegne har varsel givet Dorte Rendemesters med hendes lovværge imod dom, og i rette lagde en transport af Hans Fly til Hans Tomasen Berg på det hus, Dorte Rendemesters ibor, samt en obligation af hendes mand Peder Hansen rendemester udgivet. på begæring er sagen opsat 14 dage.

** Jørgen Pedersen Natteler kirkeværge, borger her sst, på kirkens vegne med opsættelse her af tinget 21/12 næst forleden da at have ladet i rette kalde Maren, salig Conrad Smeds, imod dom for 21 sletdaler, som hun er skyldig til kirken, som hendes mand, imidlertid han var kirkeværge, hos nu salig Maren Jensdatter har oppebåret. derefter blev afsagt, så eftersom ikke bevises, at nogen kirkens gæld er fordret over skifte efter salig Conrad Smed og Maren Jensdatter, da vidste byfogden ikke Maren, salig Conrad Smeds, noget at tilkende at betale, men på det kirken ikke sine penge skulle miste, har kirkeværgerne det at søge i Maren Jensdatters hus og gård næst efter skolens gæld.

** Hans Købmand, borger og byens kæmner her sst, på KM og Kolding bys vegne med opsættelse her af tinget 30/11 da at have i rette ladet kalde Mikkel Pedersen på Nielsbygård, herredsfoged i Malt herred, imod dom, og i rette lagde Hans Købmand genpart af et sandemands tov her af tinget 16/11 næst afvigt, hvori findes indført efterskrevne tingsvidne her af tinget 2/11 næst afvigt. derefter blev afsagt, eftersom Hans Købmand, byens kæmner, tiltaler Mikkel Pedersen for en fuldkommen vold, som Frands Svane af Vejle imod ham skal have begået, hvilken voldssag ej lovligt er forfulgt, og byens sandemænd har ham derfor frisvoret, da understod byfogden sig ikke Mikkel Pedersen nogen vold at tilkende, men formedelst han her i købing har begået klammeri og slagsmål imod Frands Svane, da bør han derfor at bøde efter jyske lov 3 mark, og dersom Mikkel Pedersen har sig noget over Frands Svane at beklage da har han det til hans værneting at søge.

(4)

** indførsel af Jørgen Nattelers efterskrevne indlæg, at de har ladet stævne borgmestre og råd samt overformyndere anlangende en landstings dom, dateret Viborg 16/3 1681, som tilholder borgmestre og råd at assistere dem angående hvor meget, Henrik Hegelunds steddøtre kunne endnu restere på fædrene og mødrene arv.

1/2 1682.

** blev læst og påskrevet KM forordning om skovhugst, dateret 27/12 1681.

** forordning om staldøksne og stodheste blev læst og påskrevet.

** Joen Skrædder, byens kæmner, på borgmestre og råds vegne æskede dom kontra Niels Snedker og Jørgen Skomager, eftersom de har annammet rede penge, og at de også bør rede penge igen fra dem til de itzige værger at levere. sagen fremdeles opsat 4 uger.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Matias Friis, forrige amtskriver, på landsdommer Johan Rudolf Burneus vegne for dom, og i rette lagde Matias Pedersen en obligation, dateret 23/10 1677, på kapital 100 rigsdaler samt en obligation, dateret 1/5 1678, på 100 rigsdaler. herimod mødte Niels Friis på sin far Matias Friises vegne og svarede, at gælden mestendels skulle være betalt. sagen opsat 14 dage.

(5)

** Matias Pedersen æskede, at byfogden ville være ham følgagtig at fyldestgøre landsdommers dom anlangende Henrik Hegelunds steddøtres resterende arveparter. Jørgen Natteler svarede, at når de får at vide af borgmestre og råd og overformyndere hvad, der resterer, så vil de straks være følgagtig efter landsdommers dom. herimod mødte Hans Mikkelsen og i rette lagde hans og Jep Kyds efterskrevne indlæg angående den resterende arv, som beløber sig i penge 313 sletdaler.

** Matias Pedersen på Henrik Hegelunds steddøtres vegne opbød efterskrevne gods, om nogen det vil købe efter sin vurdering, og er i dag hans 3.opbud.

** byfogden udnævnte efterskrevne borgere her sst, som skulle efterse breve og dokumenter og gøre overslag på hvis, Henrik Hegelunds steddøtre af deres arveparter endnu kunne restere.

8/2 1681.

** Morten Pedersen rådmand på Karen salig Søren Hosekræmmers vegne, som hendes lovværge, på hendes vegne solgte og skødte hendes hus, som tilforn har tilhørt Claus Hattemager, liggende her i Kolding i Lusbygade til Jep Lassen felbereder hans hustru og arvinger.

** Jep Lassen felbereder lod læse og påskrive en indførsel her af tinget 15/10 1679 i Jens Buntmagers hus her sst på 51 sletdaler, som han transporterer til Karen, salig Søren Hosekræmmers, i betaling for hvis, han er hende skyldig på det hus, han af hende købt har.

** Morten Pedersen rådmand på Karen salig Søren Hosekræmmers vegne gav Conrad Felbereder og Mads Phillipsen, som værger for hendes børn, pant og forsikring i hendes hus og gård for hvis, hendes tre sønner arveligt er tilfaldet efter deres salig far Søren Hosekræmmer.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Elisabeth, Jens Troelsens, med hendes lovværge, om hun ved noget af den registrering at sige, som er holdt efter salig David Fentz. ingen mødte.

** Joen Pedersen, byens kæmner, begærede tingsvidne derefter på borgmestre og råds vegne.

** blev advaret af borgmester om at lade sække stemple.

** Niels Hansen lovværge på Dorte salig Peder Rendemesters vegne gav Mads Tomasen på hendes vegne pant og forsikring i hendes hus for 35 sletdaler.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Mads Tomasens vegne har varsel givet Maren, salig Hans Rosses, med hendes lovværge imod regnskabs gørelse, og i rette lagde et regnskab imellem ham og salig Hans Ross. hun tilfindes at gøre regnskab med Mads Tomasen inden 4 uger. imidlertid er sagen opsat 4 uger.

** Niels Guldsmed på Lene Udes og Jørgen Nattelers vegne æskede dom efter deres i dag 14 dage irettesættelse. sagen fremdeles opsat 14 dage.

** Jep Lassen felbereder, borger her sst, fik tingsvidne, at Morten Pedersen, rådmand her sst, på Karen salig Søren Hosekræmmers vegne, som lovværge afhændede fra hende og hendes arvinger og til Jep Lassen hans kære hustru Mette Jensdatter deres børn og arvinger en hendes gård, liggende her i Kolding i Lusbygade imellem afgangne Peder Langs hus ved den søndre og afgangne Frederik Svarrers hus ved den nørre side, adelgaden ved den vestre og slottets sø ved den østre ende.

(6)

** Morten Pedersen rådmand, her sst, på Karen salig Søren Hosekræmmers vegne fik tingsvidne, at Jep Lassen felbereder, borger her sst, afstod fra sig sin hustru og arvinger og overdrog til Karen salig Søren Hosekræmmers hendes børn og arvinger i betaling for hendes gård, afgangne Claus Hattemager forhen har tilhørt, og han hende afkøbt har, en indførsel, han har haft i Jens Sørensen buntmagers hus her sst på kapital 51 sletdaler, hvilken indførsel han i rette lagde, her af tinget 15/10 1678.

** Conrad Tobiasen felbereder, borger her sst, på salig Søren Hosekræmmers sønner Peder Sørensen og Niels Sørensen, som han er forordnet værge for, deres vegne og Mads Phillipsen, KM hofsmed ved Koldinghus og borger her sst, på Hans Sørensens vegne, som han er forordnet værge for, fik tingsvidne, at de lod læse og påskrive et skiftebrev, passeret efter salig Søren Hosekræmmer 3/8 1680, hvori meldes, at moderen beholder hendes egne børns fædrene arv inde hos sig bestående, undtaget hvis de i huse og våninger er tilfaldet. derefter fremstod Morten Pedersen rådmand på Karen salig Søren Hosekræmmers vegne og kendtes for hende og hendes arvinger skyldig at være til Conrad Felbereder og Mads Phillipsen på hendes børn Peder Sørensen, Niels Sørensen og Hans Sørensen, som de er forordnede værger for, deres vegne 311 sletdaler, som er deres fædrene arv, hvorfor hun gav dem pant i hendes gård, hun ibor, liggende her i Kolding i Lusbygade imellem Jens Pedersens gård ved den søndre og de to boder næst gården, som hendes sønner og har part i, ved den vestre side, adelgaden ved den søndre og vestre og hospitals grund ved østre og nørre ende.

** Mads Tomasen Berg, borger her sst, fik tingsvidne, at Niels Hansen, borger her sst, på Dorte, salig Peder Rendemesters her sst, hendes vegne kendtes for hende og hendes børn og arvinger skyldig at være Mads Tomasen Berg hans hustru og arvinger 35 sletdaler, og derfor pantsatte hendes hus, som hun nu ibor, liggende her i Kolding imellem Peder Villadsens hus på den vestre og Jep Rendemesters hus ved den østre side, adelgaden ved den nørre og Gertrud Bonums jordsmon ved den søndre ende.

(7)

15/2 1682.

** blev læst og påskrevet KM forordning anlangende dem, som imod kongelige moratorius fra deres kreditorer at betale sig ville befri. item om de, som fallerer.

** Matias Pedersen på landsdommers vegne Johan Rudolf Burneus i Fyn hans vegne æskede dom kontra Matias Friis, forrige amtskriver, og i rette lagde to forhen ommeldte håndskrifter. Matias Friis begærede delation, indtil han kan bekomme sine dokumenter fra København, hvorefter blev afsagt, at sagen beror til i dag 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Elisabeth, Jens Troelsens, med hendes lovværge anlangende hendes svar at give, om hun vidste noget af den registrering at sige efter salig David Fentz. derimod blev i rette lagt hendes efterskrevne svar, at hun ej ved af forskrevne registrering at sige, dateret Kolding 15/2 1682. Elisabeth Hansdatter Jens Troelsens.

(8)

22/2 1682.

** blev læst og påskrevet KM forordning om studieskat og cathedralico og provstepenge.

** blev læst og påskrevet en vidimere kopi af KM befaling til kammerkollegiet.

** Jens Nielsen Cronius lod læse og påskrive landsdommers dom af Viborg landsting 1/2 næst forleden kontra Matias Friis og sætfogden Mikkel Pedersen, hvori meldes sætfogdens domme udømt at være, og give til kost og tæring 16 rigsdaler.

** Niels Andersen Bøgvad på Jørgen Natteler og Lene Udes vegne æskede dom efter forrige irettesættelse. sagen fremdeles opsat 14 dage.

1/3 1682.

** Joen Pedersen skrædder kæmner på borgmestre og råds vegne æskede dom kontra Niels Mikkelsen snedker og Jørgen Hansen skomager. ingen mødte, dom gik.

** Matias Pedersen på landsdommer Burneus hans vegne æskede dom kontra Matias Friis anlangende de to obligationer. herimod mødte Matias Friis og i rette lagde en beskikkelse til landsdommer Burneuses kæreste i hans fraværelse, hvorpå hendes svar er skrevet. gik dom.

** Peder Laugesen og Markors Laugesen gav Matias Pedersen på borgmester Fausts vegne på deres hus i Klostergade, og i rette lagde et skøde 7/11 1655, og gav Matias Pedersen Peder Laugesen skøde på borgmester Fausts vegne på hans gård i Klostergade, Johan Køkkenskriver har tilforn tilhørt efter købekontrakts indhold.

** Matias Pedersen borger her sst på Rudolf Faust, borgmester her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Peder Laugesen og Markors Laugesen på deres egne og søster Maren Laugesdatter hendes vegne solgte fra dem og deres arvinger og til borgmester Faust hans kæreste Maria Elisabeth Jacobsdatter Bech og deres arvinger det hus, som Peder Laugesen nu ibor, liggende i Kolding i Klostergade imellem salig Børge Joensens gård på den søndre og Søren Pedersen Strandhuses øde byggested ved den nørre side, adelgaden ved den vestre og KM forte ved den østre side.

(9)

** Peder Laugesen, borger her sst, fik tingsvidne, at Matias Pedersen, borger her sst, på borgmester Fausts vegne solgte og skødte fra borgmester Faust hans hustru og arvinger og til Peder Laugesen hans kære hustru Karen Bendixdatter og deres arvinger hans gård, liggende her i Kolding i Klostergade imellem salig Niels Møllers børns våning ved den søndre og Kirsten salig Jens Lauridsen snedkers hus ved den nørre side, adelgaden ved den vestre og reberbanen ved den østre ende.

** Matias Pedersen, borger her sst, på landsdommer Johan Rudolf Burneus i Fyn hans vegne havde ladet i rette kalde Matias Friis, KM forrige amtskriver til Koldinghus, for doms forhvervelse, og i rette lagde Matias Pedersen efterskrevne to obligationer, den ene til landsdommer Burneuses salig svigerfar Gotfried Krüger, forrige KM møntmester, på tysk udgivet, lydende på 100 rigsdaler, dateret København 23/10 1677, den anden til landsdommerens salig formand Hans Georg Hartmann udgivet, lydende på 100 rigsdaler, dateret København 1/5 1678. herimod i rette lagde Matias Friis
efterskrevne beskikkelse til landsdommerens hustru med hendes svar underskrevet Susanne Maria Burneus. derefter blev afsagt, at Matias Friis tilfindes sine skadesløs breve at indfri, dog at han afkortes hvis, han kan bevise derpå at være betalt.

(10)

** Joen Pedersen skrædder kæmner, borger her sst, på borgmestre og råds vegne havde til 18/1 næst forleden ladet i rette kalde Niels Mikkelsen snedker og Jørgen Hansen skomager, borgere her sst, imod dom, eftersom de har på Jacob Knudes børns vegne en del rede penge oppebåret, som borgmestre og råd ej kan betro dem, hvorfor Jens Nielsen bådmand er forordnet til værge, og sattes i rette, at Niels Mikkelsen og Jørgen Hansen bør samme anbetroede rede penge til Jens Bådmand fra sig levere, hvilket de blev tilfundet.

(11)

8/3 1682.

** Christen Pedersen Ringkøbing gav Jens Sørensen swertfeger afkald for hans hustru Maren Sørensdatter, han har været formynder for, for hendes fædrene og mødrene arvs forvaltning.

** Morten Pedersen rådmand på Jeremias Splets vegne gav Tidemand Pedersen, på Henrik Hansen amtskrivers vegne, på hans fædrene gård, her i Kolding beliggende, efter kontrakt et fuldkomment skøde.

** Morten Pedersen, rådmand her sst, lod læse og påskrive en obligation af salig David Fentz udgivet, dateret 13/2 1678, hvorpå rester 250 sletdaler kapital. dernæst fremstod Hans Tomasen Berg, borger og handelsmand her sst, på Barbara Junghans, salig David Fentzes efterleverske, hendes vegne og for samme 250 sletdaler pantsatte hendes gård, som hun nu ibor og tilhører, her i Kolding beliggende.

** Jens Sørensen swertfeger, borger her sst, fik tingsvidne, at Christen Pedersen Ringkøbing gav Jens Swertfeger hans hustru Lene Madsdatter og deres arvinger afkald og kvittering for al det værgemål, som Jens Swertfeger for hans hustru Maren Sørensdatter under formynderskab haft har for hvis, hende arveligt var tilfaldet efter hendes salig far Søren Ebbesen, fordum borger og handelsmand, og mor Else Hansdatter.

** Tidemand Pedersen, underskriver på Koldinghus, på sin husbond Henrik Hansen, amtskriver over Koldinghus amt, fik tingsvidne, at Morten Pedersen, rådmand her sst, på Jeremias Splet, boende på Norupgård i Fyn, hans vegne solgte og skødte fra Jeremias Splet hans børn og arvinger og til amtskriver Henrik Hansen hans kæreste og børn en hans fædrene gård, som ham arveligt efter hans salig mor Margrete Reinnings, salig borgmester Lyder Splets, er tilfaldet, liggende her i Kolding i Søndergade imellem Kirsten Møllers gård item Bertel Møllers jordsmon ved den vestre, salig Peder Helts øde byggested, borgmester Faust nu tilhørende, og hans stald ved den østre side, adelgaden ved den søndre og Kattesund ved den nørre ende.

(12)

** Morten Pedersen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at han i rette lagde efterskrevne obligation, hvori David Fentz, KM toldinspektør i Kolding, kender sig skyldig at være 350 sletdaler, som er resten for den gård, han ham afkøbt har, dateret Kolding 13/2 1678, og findes derpå skrevet at være betalt 100 sletdaler. så fremstod Hans Tomasen Berg, borger og handelsmand her sst, på Barbara Junghans, salig David Fentzes efterleverske, kendtes hende skyldig at være Morten Pedersen 250 sletdaler, og derfor pantsatte hendes gård, hun ibor, liggende her i Kolding ved Klostergade imellem Sonne Pedersens gård ved den østre og Hans Markorsens gård samt Anne Poul Dalbys gård ved den vestre side, adelgaden ved den nørre og Mestermandstræde ved den søndre ende.

15/3 1682.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds og byens kæmners vegne har varsel givet Niels Mikkelsen snedker og Jørgen Hansen skomager imod 1.ting for dele, og lod Joen Pedersen, byens kæmner, læse og påskrive en dom her af tinget 1/3 næst forleden kontra fornævnte to mænd, eftersom de ikke har efterkommet samme dom, og fra dem leveret de, af Jacob Knudes børns arveparters oppebårne penge, til deres itzige værge Jens Bådmand. blev stedt 1.ting over dem.

** varselsmænd afhjemlede, at på KM, byens og kæmnerens vegne har varsel giver Anders Poulsen, tjenende Lene Udes, for hans lejermålsbøder 12 rigsdaler, som han blev tilfundet at betale.

** Peder Poulsen, boende i Vejen i Malt herred, på Niels Jessen, boende i Askov i samme herred, hans vegne solgte og skødte fra ham til mester Adam Trallou gartner og hans arvinger salig fru Margrete Galts gård her i Kolding ved torvet beliggende.

(13)

** mester Adam Trallou solgte og skødte fra sig sin hustru og arvinger og til Hans Tomasen Soel og hans hustru og arvinger hans gård her i Kolding ved torvet beliggende, salig fru Margrete Galt forhen tilhørende, og ham nu i dag af Niels Jensen i Askov er solgt og skødet.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Pedersens vegne har varsel givet Daniel Kruckow, Niels Hansen, Johan Ravn og Daniel Kobbersmed for at vedstå den forretning, de på rådstuen indleveret har anlangende Henrik Hegelunds steddøtres arveparter, hvortil Niels Hansen på egne og forskrevne mænds vegne svarede, at på borgmestre og råds ordre har de, som ganske ukyndige, samme værgemål forrettet så vidt, dem muligt var.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Pedersens vegne har varsel givet Lene Udes med hendes lovværge og Jørgen Natteler, anlangende for hvis af Henrik Hegelunds steddøtres arveparter resterer. sagen opsat 14 dage.

** Jesper Lauridsen smed med flere borgere her sst vidnede, at de efter Jep Lassens begæring var forsamlet i hans gård her sst, som afgangne Claus Hattemager forhen har tilhørt, samme øde bygning at syne, og da var forskrevne gård så brøstfældig, at ingen kunne bo deri, og dersom nabohuset, som det hænger på, ikke havde holdt det oppe, da havde det for mange år siden været nedfaldet.

** mester Adam Hansen Trallou gartner, boende i Vejen i Malt herred, fik tingsvidne, at Peder Poulsen, boende i Vejen, på Niels Jessen, boende i Askov, hans vegne i retten producerede 22 dokumenter angående salig fru Margrete Galts gård her sst, hvoraf et skøde på samme gård er udstedt her af tinget 28/4 1657, og en indførsel her af tinget udstedt 18/9 1650, og derefter skødte Peder Poulsen fra Niels Jessen hans hustru og arvinger og til mester Adam Hansen Trallou gartner hans kære hustru (blank) og deres arvinger den gård her i Kolding, som velb fru Margrete Galt og hendes arvinger har tilhørt, beliggende ved torvet imellem Jørgen Andersen byskrivers ejendom ved den vestre, Østergade ved den østre side, Sonne Pedersens og byskriverens jordsmon ved den søndre og Kolding torv ved den nørre ende.

(14)

** Hans Tomasen Soel borger her sst fik tingsvidne, at mester Adam Hansen Tralou gartner, boende i Vejen i Malt herred, solgte og skødte fra sig sin hustru og deres arvinger og til Hans Tomasen Soel og hans kære hustru Udse ? Madsdatter og deres arvinger hans gård her i Kolding, som ham i dag af Niels Jessen i Askov er skødet, beliggende ved torvet, Jørgen Andersen byskrivers ejendom ved den vestre, Østergade ved den østre side, Sonne Pedersen rådmands og Jørgen Andersen byskrivers jordsmon ved den søndre og Kolding torv ved en nørre ende.

22/3 1682.

** blev læst og påskrevet KM forordninger om købstæderne i Danmark og sæbesyderier.

** borgmester Faust lod lyse efter sin tjener Peder Andersen Skåning, som fra ham ved nattetide imellem 20/3 og 21/3 næst forleden hemmeligt er undveget, om nogen kan give ham på samme hans tjener anvisning, vil han gerne umagen forskylde.

** varselsmænd afhjemlede, at de på borgmestre og råds vegne har varsel givet Niels Mikkelsen snedker og Jørgen Hansen skomager for 2.ting til dele, eftersom de ej har fra dem har leveret de penge, som de af Jacob Knudes børns arveparter annammet har, til den itzige værge.

** Jens Nielsen bådmand, borger her sst, tog Jørgen Hansen skomager i hånd og tilstod at have annammet af Jørgen Skomager af Jacob Knuders børns arvepart, som han var værge for, og Jens Bådmand nu er anordnet værge for, 60 sletdaler i rede penge.

(15)

29/3 1682.

** blev læst og påskrevet KM patent om bededage for Danmark og Norge.

** endnu blev læst og påskrevet KM forordning om lavene i købstæderne.

** varselsmænd afhjemlede, at de har varsel givet Niels Mikkelsen snedker imod 3.ting for dele, og lod Joen Pedersen, byens kæmner, læse og påskrive en dom her af tinget 1/3 næst forleden og gav derefter ham til sag, at han ej har efterkommet dommen og fra sig leveret de penge efter dommens formelding.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Sonne Pedersen rådmands vegne har varsel givet Jens Nielsen Åstrup og Søren Lauridsen Dansken rådmands enke med hendes lovværge imod dom, Jens Nielsen for nogle års betroede accisebøger samt måler og vejerbøger, og Anne, salig Søren Danskens, at såsom hendes salig mand har været rådskæmner her i byen og imidlertid adskillige indtægter oppebåret. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Johan Ravns vegne har varsel givet overformynderne imod dom, eftersom han af borgmester og råd for nogen tid siden er anordnet at være sin søster Annes formynder, og Knud Bertelsen, hendes forrige værge, endnu hendes arvegods under hænder har. sagen opsat 14 dage

** varselsmænd afhjemlede, at de på Niels Hansens vegne har varsel givet Tomas Felbereder den ældre, Hans Clausen, Axel Markorsen og Christen Kielbech imod dom for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jep Kyds vegne har varsel givet Tomas Felbereder den ældre imod dom for 14 daler, han ham skyldig er, som han blev tilfundet at betale.

** Matias Pedersen proponerede, at eftersom hans proposition i dag 14 dage næst forleden på Henrik Hegelunds stedbørns vegne, anlangende at byfogden ville gøre ham indvisning og forsikring hos Lene, salig Udes, og Jørgen Natteler for hvis, Henrik Hegelunds steddøtre af deres arveparter endnu resterer, så lod han læse og påskrive borgmestre og råds befaling anlangende samme at inddrive, og æskede Matias Pedersen af byfogden, at han ville gøre ham indvisning og forsikring hos Lene, Ude Bertelsens, for 142 sletdaler og hos Jørgen Natteler for 142 sletdaler, hvorimod blev i rette lagt set skriftligt svar.

(16)

** Matias Pedersen lod læse og påskrive en dom her af tinget 1/3 næst forleden kontra Matias Friis, forrige amtskriver, og æskede Matias Pedersen byfogden den ville fyldestgøre.

** varselsmænd afhjemlede, at de Lene, salig Ude Bertelsens, og Jørgen Pedersens vegne har varsel givet borgmester Baldser Nielsen, Knud Nielsen på sin salig fars vegne, Hans From på hans formand salig Hans Markorsens vegne, Hans Hansen Markorsen på sin salig fars vegne, Laurids Hansen og Mette Hansdatter med hendes værge på deres salig fars vegne, Mads Tomasen Berg, Karen, salig Hans Pottemagers, med hendes lovværge på hendes forrige salig mand Berent Clausens vegne, Peder Berentsen, Jacob Berentsen Jens Berentsen, Karen Berentsdatter, de umyndige med deres lovværger, Bunde Markorsen på salig Just Mortensens børns vegne, Anders Knudsen på hans myndlingers vegne, anlangende salig Jens Pedersens salig hustrus arvinger Cathrine Sørensdatter med hendes lovværge alle imod dom, og gav Niels Andersen Bøgvad på Lene, salig Ude Bertelsens, og Jørgen Nattelers vegne forskrevne til sag, de da værende borgmestre og råd og overformyndere her sst 1661 og 1662, anlangende Henrik Hegelunds steddøtres arveparter, som de efter landsdommere dom er tildømt at betale, satte derfor i rette om ikke de daværende borgmester og råd og overformyndere hver efter sin kvota bør straks at betale efter samme dom. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Morten Christensens vegne har varsel givet Bertel Hansen skomager imod dom, og gav Morten Christensen, på Christen Hansen i vejrmølle hans vegne, Bertel Hansen til sag for 4 sletdaler for mel, han til ham skyldig er. sagen opsat 14 dage.

** Jens Jensen Fly samt Niels Hansen, Hans Jensen Fly og Johan Ravn på Gertrud Bonums vegne, borgere her sst, lod læse og påskrive en forening, dateret 16/3 næst forleden, og efter dens indhold tog Jens Jensen Fly dem i hånd og gav dem og deres arvinger afkald for sig og sine arvinger.

** Matias Pedersen, borger her sst, på Henrik Hegelunds to steddøtre, han er forordnet værge for, deres vegne havde til 15/3 næst afvigt ladet i rette kalde David Kruckow, Niels Hansen, Johan Ravn og Daniel Kobbersmed, borgere her sst, for at vedstå den forretning, de til borgmestre og råd indleveret har anlangende Hegelunds steddøtres arveparter, som de under deres hænder har leveret. Matias Pedersen i rette lagde borgmestre og råds efterskrevne befaling til likvidation, landsdommernes dom samt udtog af rådstuebogen. derefter blev afsagt, eftersom i rette lægges landsdommeres dom, som i sin slutning tilholder Lene, salig Ude Bertelsens, og Jørgen Pedersen Natteler at forskaffe Henrik Hegelunds steddøtre deres tilfaldne arveparter, som de med resterer, og endnu ikke bekommet har, og som efter borgmestre og råds befaling af fire mænd er likvideret, da tilfindes Lene, Ude Bertelsens, tillige med Jørgen Pedersen Natteler ved de tider dom har forhvervet, da overværende formyndere, at betale den fordrende og likviderende kapital til itzige forordnede værger, og de derimod deres regres at søge hos de daværende borgmestre og råd og overformyndere, som skiftet forvaltet har.

(18)

** Niels Hansen, Hans Jensen Fly på egne og Johan Ravn, borger og handelsmand her sst, på Gertrud Jensdatter, salig Las Bonums, hendes vegne fik tingsvidne, at for retten fremstod Jens Jensen Fly, borger og handelsmand her sst, og i rette lagde efterskrevne forening og akkord, at i Jesu navn var samtlige salig Anne salig Jens Flys efterladte arvinger med hverandre forsamlet og gjorde rigtighed og overslag på al deres salig mors middel, som Jens Jensen imod gældens betaling til sig har annammet, hvilket gods og gæld er som følger, der iblandt gården ved Trine Rendemesters 80 sletdaler. derefter gav Jens Jensen Fly hans bror, søster og svoger afkald og kvittering for al den middel og formue, efter deres salig mors dødelige afgang fandtes, som de under hænder og tilsyn før hans hjemkomst haft har.

(19)

5/4 1682.

** varselsmænd afhjemlede, at de Morten Pedersen rådmand og Hans Pedersen Købmand deres vegne har varsel givet Jørgen Smed, som hemmeligt fra byen ved nattetide er undveget, imod vidnes påhør, og efterskrevne vidnede, at 26/3 om aftenen imellem 10 og 11 mødte Jørgen Smed ham selv femte i Jørgenskov løkke, og gik han med hvis, han havde at bære, og med ham fulgte hans hustru og bror og to soldater og hans kone sagde, de var ikke nogen en skilling skyldig.

** Jens Bådmand tog Niels Mikkelsen smed, borger her sst, i hånd og tilstod at have annammet af ham af Jacob Knudes børns arvepart, som han forhen var værge for, 62 sletdaler, eftersom han nu er anordnet til bemeldte børns værge.

** Hans Pedersen rebslår lod læse og påskrive en citation, anlangende at skifte forhandling efter salig hr Peder sognepræst i Aller 2/5 næst kommende skal holdes.

** Knud Bertelsen Rebæk gav Daniel Kruckow og hans arvinger afkald for hans hustru Ellen Olufsdatters fædrene arvepart.

** Rasmus Buchholt pantsatte til Mads Buntmager, som værge for hans børn, for deres mødrene arv hans gård her i Kolding.

** Morten Christensen æskede dom kontra Bertel Hansen skomager. ingen mødte.

** Bunde Markorsen lod lyse efter en brunblisset hoppe, som er ham frakommet, så og lod han oplyse en gammel hest, som var sat i stedet for hoppen.

** Daniel Christensen Kruckow, borger og handelsmand her sst, fik tingsvidne, at Knud Bertelsen Rebæk, borger her sst, tog sin kære hustrus stedfar Daniel Kruckow i hånd og gav ham hans kære hustru Anne Jensdatter og deres arvinger afkald og kvittering for al hvis arvegods, hans kære hustru Ellen Olufsdatter arveligt efter hendes salig far Oluf Sørensen, fordum borger her sst, var tilfaldet efter skiftebrevs formelding, dateret 4/4 1661.

(20)

** Mads Hansen buntmager, borger her sst, på Rasmus Jochumsen Buchholts børns vegne, som han er forordnet værge for, fik tingsvidne, at Rasmus Jochumsen Buchholt efter et skiftebrevs indhold, dateret 11/12 1675, kendtes for sig sin hustru og arvinger skyldig at være Mads Buntmager på hans børns vegne, Niels Rasmussen og Jochum Rasmussen, deres mødrene arvepart, penge 95 sletdaler, og derfor pantsatte hans gård, han ibor, liggende her i Kolding i Lusbygade imellem Staffen Christensens gård ved den vestre og salig Berent Pottemagers arvingers gård ved den østre side, adelgaden ved den søndre og hospitals grund ved den nørre ende

** Morten Christensen, borger her sst, på Christen Hansen i vejrmølle hans vegne havde til 29/3 næst forleden ladet i rette kalde Bertel Hansen skomager, borger her sst, imod dom for 4 sletdaler for mel, han ham skyldig er, som han blev tilfundet at betale.

12/4 1682.

** blev læst og påskrevet KM forordning om højesteret, som skal angå 14/8 næst kommende.

** Sonne Pedersen rådmand æskede dom kontra Jens Nielsen Åstrup, som i dag 14 dage er opsat til i dag. så mødte nu Jens Nielsen Åstrup og svarede, at når det fordres af ham af borgmestre og råd, vil han både bøgerne og regnskaberne og pengene fra sig levere og på det, han ikke skulle blive mistænkt hos borgmester Faust eller hans bror borgmester Baldser Nielsen ville sig erkyndige, om samme bøger måtte ham tilkomme.

** Sonne Pedersen rådmand æskede dom kontra Anne salig Søren Danskens efter opsættelse. Jens Nielsen Cronius på Anne salig Søren Danskens vegne svarede og begærede, Sonne Pedersen sit angivende anlangende salig Søren Danskens regnskaber ville bevise.

(21)

** Niels Andersen Bøgvad på Lene, salig Ude Bertelsens, og Jørgen Nattelers vegne æskede dom kontra en del her i byen efter hans saggivelse. på begæring blev sagen opsat 14 dage.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til 29/3 næst forleden i rette ladet kalde Jens Nielsen Åstrup, accise og vejermester her sst, imod dom for nogle års betroede accisebøger samt måler og vejerbøger og til dato ikke er blevet tilstillet. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Nielsen har svaret, at han bøgerne på rådstuen har annammet, og sig erbyder dem tillige med pengene på rådstuen igen at ville levere, da tilfindes Jens Nielsen Åstrup på rådstuen forskrevne bøger for Sonne Pedersen, såvel som for samtlige borgmestre og råd, på rådstuen at fremvise første rådstuedag, som bliver holdt.

** Sonne Pedersen, rådmand her sst, havde til 29/3 næst forleden ladet i rette kalde salig Søren Danskens enke med hendes lovværge imod dom, eftersom hendes salig mand Søren Lauridsen Dansken, som nogle år har været rådskæmner her sst, og imidlertid adskillige indtægter har oppebåret uforklaret, hvorfor Sonne Pedersen formener, hun for samme indtægter bør at gøre forklaring. derefter blev afsagt, da eftersom Sonne Pedersen tiltaler Anne, salig Søren Danskens, for regnskabs rigtigheds gørelse, Anne Danskens ved hendes brorsøn Jens Cronius hertil har ladet svare, at Sonne Pedersen sit angivende ville bevisliggøre, da eftersom intet bevis er fremkommet endnu, og ej over registrering efter salig Søren Danskens er blevet angivet, da vidste dommeren ikke Anne Danskens noget at tilkende at betale eller regnskab gøre.

19/4 1682.

** borgmester Faust lod læse og påskrive en seddel, hvori han lader advare om sække at stemple, såvel som at indstille sig og betale resterende folkeskat.

** varselsmænd afhjemlede, at de varsel har givet velb fru Helvig Brockenhuus med hendes fuldmægtig, item Matias Lime, proviantforvalter i Fredericia, på egne og myndlings vegne imod dom for hvis, de kan have at fordre efter salig ---- Beenfeldt, hvorefter efterskrevne fordrede hvis, de havde bekostet på den salig frues ligbegængelse, og satte fornævnte mænd i rette og formente, at efterdi deres betaling dem straks, da deres arbejde var færdigt, til den salig frues ligs begravelse blev belovet, men dog ingen betaling påfulgte, at de måtte nyde deres betaling i den salig frues efterladte stervbo her sst i hendes efterladte gods.

(22)

** varselsmænd afhjemlede, at de på landsdommer Burneuses vegne har varsel givet Matias Friis, forrige amtskriver, boende her sst, imod de fire mænds forretnings oplæsning at påhøre, og lod Matias Pedersen, borger her sst, på landsdommer Burneuses vegne læse og påskrive efterskrevne forretning. ingen mødte.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Pedersens vegne har varsel givet Niels Andersen Bøgvad imod dom, og i rette lagdes et pantebrev her af tinget 11/7 1677, som Niels Andersen Bøgvad til Jens Pedersen udgivet har på 100 sletdaler i hans gård, salig Jørgen Beyer tilforn tilhørte. på begæring blev sagen opsat 8 dage.

** indførsel af Johan Ravn med flere deres efterskrevne kaldsseddel, hvori de lader varsel give velb fru Helvig Brockenhuus item Matias Lime, proviantforvalter i Fredericia, på egne og myndlings vegne angående deres fordringer efter salig fru oberstinde Beenfeldt.

** den sag, Johan Ravn har kontra Knud Bertelsen og overformyndere, til 6.ugers dag er opsat.

** indførsel af de 4 mænds efterskrevne forretning, at de har gjort landsdommer Johannes Rudolf Burneus indførsel og indvisning i Matias Friises gård, som han nu ibor, for kapital rente og omkostning, bedrager til 255 rigsdaler

** indførsel af efterskrevne sentens til håndværksfolkenes dom, hvori fru Helvig Brockenhuus og Matias Lime på egne og myndlings vegne tilfindes at betale for begravelses bekostning til enhver deres fordring inden 15 dage.

(23)

26/4 1682.

** Gotfried Lauridsen Bang, tjenende Henrik Hansen, KM amtskriver over Koldinghus amt, på hans vegne solgte til Lorends Clausen Torbrügge den gård, salig Margrete, borgmester Lyders, tilforn har tilhørt.

** Tomas Tomasen felbereder den ældre solgte og skødte Poul Madsen vognmand sit hus, han ibor her sst.

** Niels Andersen Bøgvad på Lene, salig Ude Bertelsens, og Jørgen Nattelers vegne æskede dom kontra en del her i byen, hvorimod blev i rette lagt efterskrevne indlæg, der iblandt andre af Peder Berentsen, som svarede, at salig Berent Clausen er død 1669, og dom forhvervet 1673, hvoraf kan sees, at børnenes stedfar og værge da var vederhæftig, formoder derfor tiltale fri at være.

** Matias Pedersen på Jens Pedersens vegne æskede dom kontra Niels Andersen Bøgvad, hvorimod Niels Andersen Bøgvads svar blev læst og påskrevet.

** Niels Andersen Bøgvad borger her sst på Lene, salig Ude Bertelsens, borgerske og Jørgen Pedersen Natteler, borger her sst, deres vegne havde til 29/3 sidst forleden ladet i rette kalde Baldser Nielsen, borgmester her sst, Knud Nielsen på sin salig fars vegne, Hans From på hans formand salig Hans Markorsens vegne, Hans Hansen Markorsen på sin salig fars vegne, Laurids Hansen og Mette Hansdatter med hendes værge på deres salig fars vegne, Mads Tomasen Berg, Karen, salig Hans Pottemagers, med hendes lovværge på hendes forrige salig mand Berent Clausens vegne, Peder Berentsen, Jacob Berentsen, Jens Berentsen, Karen Berentsdatter, de umyndige med deres lovværger, Bunde Markorsen på salig Just Mortensens børns vegne, Anders Knudsen på hans myndlingers vegne, anlangende salig Jens Pedersens salig hustrus arvinger Cathrine Sørensdatter med hendes lovværge alle imod dom, og gav Niels Andersen Bøgvad på Lene salig Ude Bertelsens og Jørgen Nattelers vegne forskrevne til sag, de da værende borgmestre og råd og overformyndere her sst 1661 og 1662, anlangende Henrik Hegelunds steddøtres arveparter, som de efter landsdommere dom er tildømt at betale, nemlig af deres arvekapital 108 sletdaler og af den udlovede foræring 139 sletdaler, satte derfor i rette, om ikke de daværende borgmester og råd og overformyndere, hver efter sin kvota, bør straks at betale efter samme dom. derefter blev afsagt, såsom landsdommers dom formelder og tilholder, at de daværende borgmestre og råd og overformyndere, som da var, da vidste byfogden ej rettere at kende, at jo enhver pro kvota bør at betale til itzige værger inden 15 dage.

(24)

** Matias Pedersen, borger her sst, på Jens Pedersen, borger her sst, hans vegne havde til i dag 8 dage ladet i rette kalde Niels Andersen Bøgvad, borger her sst, imod dom, og i rette lagde efterskrevne pantebrev her af tinget udstedt 11/7 1677, som Niels Andersen Bøgvad til Jens Pedersen for 100 sletdaler, han af ham lånt har, i hans gård, som han nu ibor, som salig Jørgen Beyer tilforn har tilhørt, liggende her i Kolding i Søndergade imellem Niels Nielsen Bøgvads gård ved den vestre og Jørgen Nattelers gård ved den østre side. derefter blev afsagt, såsom Niels Andersen Bøgvad søges af Jens Pedersen for 100 sletdaler, han ham skal have lånt, Jens Pedersen derimod protesterer, at han samme penge har lånt ham med kondition, at han gården årligt måtte bebo og ej give mere til husleje end 6 sletdaler årligt, da efter Niels Bøgvads egen forsikring tilfindes han sit udgivne skadesløsbrev at indfri inden 15 dage, hvis ikke sker da, Jens Pedersen at nyde sit pant i gården til fuldkommen ejendom, hvis det ikke inden 2 måneders forløb bliver indløst.

(25)

** Poul Madsen, vognmand her sst, fik tingsvidne, at Tomas Tomasen felbereder den ældre, borger her sst, solgte fra sig sin hustru og arvinger og til Poul Madsen vognmand hans kære hustru Johanne Hansdatter og deres arvinger hans hus i Kolding beliggende i Lusbygade imellem Daniel Kobbersmeds hus ved den nørre og Christen Lecks forhen tilhørte gård ved den søndre side, adelgaden ved den østre og Daniel Kobbersmeds jordsmon ved den vestre ende.

** Niels Andersen Bøgvad på Søren Lunds vegne lod læse og påskrive et tingsvidne her af tinget 23/7 næst forleden 1679, og lod han det deri indførte gods, Karen Tomasdatter tilhørende, opbyde til købs, såvel som salig Tomas Mortensens gård, om nogen den vil købe eller leje.

** Lorends Clausen Torbrügge bartskær, borger her sst, fik tingsvidne, at Gotfried Lauridsen Bang på sin husbond Henrik Hansen, KM amtskriver over Koldinghus amt, hans vegne solgte og skødte fra amtskriveren hans kæreste og deres arvinger og til Lorends Clausen Torbrügge hans kære hustru Kirsten Mortensdatter og deres arvinger en hans gård, liggende her i Kolding på Søndergade imellem Kirsten Møllers gård samt Bertel Møllers jordsmon ved den vestre, salig Peder Helts øde byggested, borgmester Faust tilhørende, og hans stald ved den ved den østre side, adelgaden ved den søndre og Kattesund ved den nørre ende.

(26)

4/5 1682.

** Niels Andersen Bøgvad på Søren Lunds og hans myndling Karen Tomasdatters vegne lod læse og påskrive et opbudsvidne, udstedt 23/7 1679, hvori han en del gods lader opbyde til købs efter vurderingen, såvel og gården, om nogen den vil købe eller leje.

11/5 1682.

** Niels Andersen Bøgvad på Søren Lunds vegne lod læse og påskrive et tingsvidne her af tinget 23/7 1679, hvori findes en del gods, som han lader opbyde, om nogen det vil købe, og om nogen gården vil købe.

** Johan Ravn på sin søster Annes vegne æskede dom kontra overformynderne Hans Mikkelsen og Jep Kyd, hvilke blev påråbt, mødte ikke.

** Johan Henriksen Ravn, borger her sst, på sin søster Anne Henriksdatter Ravn hendes vegne havde til 29/3 næst forleden ladet i rette kalde Hans Mikkelsen og Jep Kyd overformyndere samt Knud Bertelsen, borger her sst, forrige værge for hans søster, imod dom, at eftersom han af borgmestre og råd for nogen tid siden er anordnet at være sin søsters formynder, og Knud Bertelsen, hendes forrige værge, endnu hendes arvegods under hænder har, hvorfor han satte i rette og formente, overformynderne pligtige er at tilholde Knud Bertelsen at gøre dem og ham rigtighed for samme værgemål, hvilket de blev tilfundet.

18/5 1682.

24/5 1682.

** blev læst og påskrevet KM forordning om håndværkssvende og drenge i købstæder.

** blev læst og påskrevet KM forordning om børnegods auktion.

31/5 1682.

(27)

** Søren Skippersen, borger her sst, skødte og afhændede fra sig sin hustru og arvinger og til Peder Nielsen snedker, borger her sst, hans hustru og arvinger hans gård, her sst i Lusbygade beliggende.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Matias Pedersens vegne har varsel givet Jep Kyd imod dom for 4 rigsdaler, borgmestre og råds anparts penge, han af Lene Udes for to markjorders fæste har oppebåret, og er Matias Pedersen tilført at udgive. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Jens Mikkelsen Bredals vegne har varsel givet Matias Friis her sst KM, forrige amtskriver over Koldinghus, for at give ham sine mangels poster på sit regnskab, og Matias Pedersen i rette lagde Jens Bredals indlæg, hvorimod Niels Friis på sin fars vegne i rette lagde et skriftligt svar.

** varselsmænd afhjemlede, at de på Hans Andersens vegne har varsel givet Tomas Jensen imod hans pan