Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-PedersenKOLDING BYFOGED TINGBØGER 1645 - 1701. 1. del.

 
(2)

19/2 1645.

** sandemænd.

** ransnævninge.

26/2 1645.

5/3 1645.

12/3 1645.

** Iver Jacobsen, borger i Kolding, med fuldmagt af velb Karen Bilde, sitzhaftig i Kolding, og på hendes vegne skødte og solgte fra hende og hendes arvinger til mester Peiter Kruckow og hans kære hustru Anne Matiasdatter og deres arvinger efterskrevne gård, grund og ejendom beliggende ved Rendbanen, som salig Claus Stenhugger, fordum borger sst, med sin hustru Anne Clauses tilforn tilhørte, imellem Hans Madsen Bruns gård ved den østre, og hr Jens Sørensen Hundevads gård ved den vestre ende, adelgaden ved den søndre og Kattesund ved den nørre ende.

(3)

** Carsten Sølbæk, pottemager og borger i Kolding, kendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være mester Peiter Kruckow og hans hustru 108 sletdaler efter hans udgivne brev, dateret Kolding 6/2 1644, og derfor til frit underpant pantsætter han til mester Peiter Kruckow hans hus i Kolding liggende imellem salig Jens Sørensen Skrivers og kirkegården ved den nørre side, og Peder Christensen Skrædders ejendom ved den søndre side, adelgaden ved den østre og byens grave ved den vestre ende, hvilket hus er uden al pant og gæld, undtaget et hundrede sletdaler, som hans formands salig Didrik Meiners børn er arveligt deri tilfaldet, og salig Lyder Murmand tilforn tilhørt har.

(4)

** Hans Hansen, overformynder i Kolding, på Anne Andersdatter Hovens hendes vegne borgerske sst solgte og skødte fra hende og hende arvinger og til Peder Jepsen Kyd, borger i Kolding, og hans hustru Mette Christensdatter og deres arvinger efterskrevne stykke kålgårdsjord liggende norden Kolding ved hospitalet.

** otte mænd vidnede, at eftersom Hans Hansen på Anne Hovens vegne havde solgt og skødet en kålgård liggende norden hospitalet til Peder Jepsen Kyd, da lovede Peder Kyd, at Anne Hovens hendes livstid skulle nyde halvparten af samme kålgård, og siden efter hendes dødelige afgang at være ham følgagtig.

(5)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Maren Lauge Tømmermands datter sst varsel at svare Iver Jacobsen på Jens Madsens vegne, tjenende på Koldinghus, og giver hende til sag for 5 rigsdaler, som hun blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jørgen Pedersen af Hesselballe varsel at svare Søren Jørgensen Hår rådmand sst, og giver ham til sag for 20 rigsdaler, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Jørgensen Stenhugger og Mads Mikkelsen Maler sst varsel at svare Otte Sørensen på Jens Jørgensen Hår sst hans vegne og giver ham til sag efter hans regnskabsbog for 3 sletdaler, som han blev tilfundet at betale.

19/3 1645.

** Iver Jacobsen, borger sst, med fuldmagt af hr Mads Antonisen, sognepræst til Vonsild og Dalby sogne, på hans egne og medarvingers vegne, Jens Pedersen i Strårup på sin egen og medarvingers vegne tog Simon Sejrup i hånd og gjorde Kirsten salig Antoni Outtesens og hendes arvinger afkald for al den part, som de efter deres frænde salig Antoni Outtesen arveligt kunne tilfalde.

(6)

26/3 1645.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Sørensen Købmand varsel for Peder Jepsen Kyd og gives til sag for 28 sletdaler. sagen opsat 14 dage.

2/4 1645.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Christen Gejsing sst varsel at svare Christen Nielsen i Stenderup og gav ham til sag for en brun hoppe, mærket med deres gårds mærke, hvilket han vil bevise Christen Gejsing har haft i hænde. sagen opsat 14 dage.

9/4 1645.

(7)

16/4 1645.

** Christen Nielsen i Stenderup med opsættelse her af bytinget i dag 14 dage havde stævnet Christen Gejsing, borger her sst, og gav ham til sag for en brun hoppe, mærket med deres gårds mærke, hvilken Christen Gejsing har haft i hænde og er ham forbudt at afhænde, hvorefter Christen Gejsing blev tilfundet at levere Christen Nielsen forskrevne hoppe igen eller vederlag derfor.

** Frederik Sørensen Svarrer, borger her sst, solgte og skødte til Jens Krejbjerg og hans kære hustru Ingeborg Christensdatter og deres arvinger et hans hus beliggende her i byen i Brogaden imellem salig Jens Pedersen Snedkers ejendom ved den søndre og Søren Pedersen Snedkers ejendom ved den nørre side og Christen Pedersen Bramdrup hans gård, han selv ibor, ved den vestre side.

(8)

** Frederik Sørensen, tingsvidne af Jens Pedersen Krejbjerg for 100 sletdaler at betale til sankt mikkelsdag først kommende, og 50 sletdaler på Frederik Sørensens søns vegne at betale til sankt mikkelsdag 1646.

** Frederik Sørensen, tingsvidne af Jens Krejbjerg for 100 sletdaler, som hans ejendom står i pant for til KM, at Jens Pedersen skal holde ham skadesløs derfor.

23/4 1645.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Gert Pettersen, hattemager her sst, varsel at svare Jens Hansen på Christen Pedersen Bramdrup her sst hans vegne for 18 rigsdaler for et halvt års husleje. sagen blev opsat 6 uger.

30/4 1645.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Oluf Trane, borger her sst, varsel at svare hr Poul Sørensen, sognepræst til Hjarup og Vamdrup sogne, og giver ham til sag efter et pantebrev for 400 sletdaler. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Christen Madsen Gejsing her sst varsel at svare Jens Hansen sst på Christen Nielsen i sønder Stenderup hans vegne og giver ham til sag efter en doms indhold for en brun hoppe, han ham forholder. Christen Nielsen bekendte, at han ikke havde taget tagsmærke til nogen hoppe i Christen Gejsings værge.

(9)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Simonsen skrædder varsel for Hans Jepsen snedker sst for 4 sletdaler for en ligkiste, han gjorde til salig Hans Jacobsen skrædder, fordum borger i Kolding, og derfor lovede Hans Jepsen sin betaling af salig Hans Jacobsens bo, hvilket Peder Simonsen ikke benægtede, hvorfor han blev tilfundet sit løfte at efterkomme.

** Hans Christensen Møller tilbød at ville gøre Mikkel Adsersen, borger sst, forvaring i hans ejendom og løsøre for hvis hans børn er arveligt tilfaldet efter deres salig mor Anne Bertelsdatter, eftersom Mikkel Adsersen er hans børns tilforordnede værge.

** Peder Jørgensen kæmner på borgmestre og råds vegne lod tilbyde, at hvem af Kolding borgere, som af byens kålgårdsjorder har i fæste, skal lade dem indhegne.

7/5 1645.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Jensen Skærbæk varsel at svare Hans Jørgensen her sst anlangende en ko, de har tvist om, og da nu for retten voldgav de deres sag på efterskrevne mænd, at hvis de dannemænd gjorde i den tvistige sag dem imellem var, var de på begge sider tilfreds med.

14/5 1645.

21/5 1645.

(10)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jørgen Pedersen af Hesselballe varsel at svare Peder Jepsen Kyd for 2 heste, han bekom 2/10 1644, 28 sletdaler. sagen opsat 14 dage.

** Jens Hansen prokurator på Christen Nielsen i Stenderup hans vegne til 4.ting lod fordele Christen Madsen Gejsing, borger her sst, for en brun hoppe, han har haft i hænde, som tilhører Christen Nielsen, og han ikke vil fra sig levere efter doms indhold af Kolding byting 16/4 sidst forleden.

** Christen Christensen Leck frembød hvis læder, som salig Eske Sørensen remsnider, fordum borger sst, har haft for godtfolk i arbejde, om der var nogen, som sig det tilholder og vil indløse.

** Henrik Drøg skomager, borger her sst, på sin hustru Magdalene Clausdatters vegne gav Iver Jacobsen afkald for al den arvepart og rettighed, som Iver Jacobsen har haft under hænder og værgemål, som hun arveligt er tilfaldet efter hendes salig mor Elisabeth Lasdatter, som er 32 sletdaler.

(11)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Rebslåer her sst varsel for Henrik Laugesen for skiftebreve at hjemløse og betale efter hans salig hustru, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Rebslåer varsel for Jens Hansen her sst for et skiftebrev at forskaffe på hans barns vegne for sin tilfaldne mødrene arv, som han er tilforordnet værge for, som han blev tilfundet at skaffe inden 15 dage.

28/5 1645.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Pedersen Vonsild her sst varsel at svare Peder Jørgensen kæmner på KM og byens vegne for noget gods, han skal have til sig taget på Søren Isings vegne af Vonsild efter hans salig faster, som døde i Kolding. sagen opsat 4 uger.

4/6 1645.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Iversen Leck og Christen Christensen Leck, borgere her sst, varsel at svare Jens Hansen forordnet prokurator på Cathrine, salig Baldser Brabrands efterleverske her sst, hendes vegne for gæld efter regnskabsbog, som de blev tilfundet at betale.

** Peder Jepsen Kyd med opsættelse her af bytinget 21/5 forleden havde ladet kalde Jørgen Pedersen af Hesselballe for en brun gilding for 10 sletdaler og en rød hest for 6 daler, som han blev tilfundet at betale.

** var skikket Jens Hansen prokurator på Christen Pedersen Bramdrup her sst hans vegne med opsættelse her af tinget 23/4 sidst forleden, hvori Gert Hattemager borger her sst er givet varsel for 18 rigsdaler, han er Christen Bramdrup skyldig for 1 1/2 års husleje i denne svenskes indfald og bedrøvelige tilstand, hvorpå blev afsagt, da efterdi Christen Hattemager har boet i Christen Bramdrups hus, imens den svenske indkvartering var her i byen, så og udgivet brandskat af samme hus, da bør Christen Bramdrup at kvittere Gert Hattemager for samme brandskat og andet anvendt efter dannemænds sigelse.

(12)

11/6 1645.

** Jacob Johansen KM slotsfoged på Koldinghus fremlagde hans efterskrevne indlæg til menighed her i byen, eftersom der går svær ulighed til med KM enge og dyrehave, hver råder sig nu, som det var deres arv og ejendom, og ikke agter nogen forbydelse, som er sket både på prædikestol og på tinge, da lader han nu tilsige, at de intet befatter sig med KM enge, dyrehave og fiskevand, på det enhver kan vide sig derefter at rette og for skade at tage vare, at de ikke videre forfang en anden dag deri skulle komme.

** hr Poul Sørensen, sognepræst til Hjarup og Vamdrup sogne, hans fuldmægtig Jens Hansen, prokurator og borger her sst, på hans vegne med opsættelse her af tinget 30/4 forleden havde ladet kalde Oluf Olufsen Trane, borger her sst, og fremlagde efterskrevne pantebrev af Kolding byting 4/3 1635, hvori Oluf Olufsen Trane bekendte sig og sin hustru Margrete Jensdatter og deres arvinger skyldig at være hr Søren Poulsen i Egtved og hans arvinger 400 sletdaler, som han dem lånt har, og hvorfor han pantsætter sit hus og gård, liggende i Kolding sønden og vesten fra Vibdam imellem Søren Vintersen smeds ejendom ved den østre, salig Jep Bøgvads borgmesters arvingers ejendom og boder ved den vestre side, adelgaden ved den sønder og Vibdam ved den nørre ende. herhos i rette lagde efterskrevne indlæg angående det pantebrev på Oluf Tranes gård, som hr Poul Sørensen og hans salig søsters børn arveligt var tilfaldet efter hans salig far hr Søren Poulsen i Egtved, at eftersom desværre nu før jul 1643 svenskens arme faldt herind i landet, har Oluf Trane samme sin gård forladt, hvorover den straks blev meget ruineret, og nu forgangen sommer 1644, der fjenderne var udrejst, og Oluf Trane er kommet igen til Kolding, har han i et andet hus inddraget og ikke noget på sit hus sst forfærdiget, hvorfor hr Poul nødes at tage dom på samme gård, at enten Oluf Trane ville betale 300 rigsdaler, som den er vurderet for, eller samme gård at følge hr Poul som ejendom. derefter blev afsagt, så efterdi renten på nogen år ej befindes at skal være udgiven, da vidste fogden ikke rettere derpå at kende, end samme ejendom bør at være hr Poul Sørensen følgagtig, om den ham efter forordningen inden 2 måneder ikke fraløses.

(15)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Mortensen borger her sst varsel at svare Jens Hansen, prokurator her sst, på Anders Jensen, underskriver på Koldinghus, hans vegne for 25 rigsdaler efter hans håndskrift.

** Mogens Eriksen, rådmand her sst, på KM og byens vegne havde ladet kalde Oluf Sørensen skomagersvend tjenende Hans Møller i Kolding, Niels Nielsen tjenende Poul Seest og Jacob Hansen tjenende Casper Skomager sst, for de har været i parlament og bårdag 27/5 sidst forleden i Søren Hår rådmands hus her sst, hvorefter de blev tilfundet hver at bøde til KM og byen et fuldt vold eller lide dele.

18/5 1645.

** Mogens Eriksen, rådmand her sst, på borgmestre og råds og på Kolding bys vegne lyste i fred Kolding bys efterskrevne skovlodder, og forbyder alle og enhver i forskrevne skov og skovlodder at hugge eller hugge lade under et fuldt tyveran, vold og anden lovmål.

** varselsmænd tjenere hjemlede, at de gav Hans Pallesen snedker her sst varsel at svare Frederik Slage borger her sst for 2 sletdaler.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mette Bechs i Eltang og hendes lovværge at svare Jens Hansen på Sidsel salig Peder Jensens vegne. sagen opsat 14 dage.

(16)

25/6 1645.

** Peder Sørensen skrædder og Christen Pedersen Bramdrup, borgere her sst, var en uvildig vurdering begærende på noget gods, som Sidsel Oluf Vægters har sat i pant til salig Knud Iversen, fordum borger i Kolding, hvorefter efterskrevne gods blev vurderet.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Oluf Sørensen, Niels Nielsen og Jacob Nielsen skomagersvende varsel for Mogens Eriksen rådmand for bårdag efter doms indhold, hvorefter han var hans 1.ting begærende.

3/7 1645.

** Otte Sørensen og Didrik Guldsmed vurderede to guldringe, som Sidsel Oluf Vægters hustru har sat i pant til salig Knud Iversen, og de blev vurderet for 8 rigsdaler.

** Hans Christensen Møller, borger her sst, havde ladet kalde Kirsten, salig Rasmus Andersens her sst, for 14 daler, som er 1 1/2 års rente af 100 rigsdaler, som er salig Johan Clausen felbereders børns penge. herimod mødte Hans Madsen Brun, borger her sst, på Kirsten Rasmus Andersens vegne og formente, at hun ingen rentepenge er forpligtet at udgive i denne besværlige tid, førend Gud vil give os fred. derefter blev afsagt, eftersom salig Rasmus Andersen er blevet de umyndige børn skyldig 100 rigsdaler, som ham er blevet stående på rente, børnene til fremtarv, da efterdi det er børnepenge, da vidste fogden sig ikke at til fordriste børnene deres rente at fradømme, men Kirsten salig Rasmus Andersens dem at fra sig lægge til børnenes forordnede værge inden 15 dage.

(17)

9/7 1645.

** Knud Bertelsen, borger og overformynder her i Kolding, på Anne Andersdatter Hovens, borgerske her sst, hendes vegne, efterdi hun ikke selv for alder og skrøbeligheds skyld kunne komme på tinget, tog Peder Jepsen Kyd i hånd og kendtes for hende og hendes arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Peder Jepsen Kyd og hans hustru Mette Christensdatter 200 sletdaler, som han hende i denne besværlige fejde og krigstid forstrakt har, og derfor pantsætter hendes hus og gård, liggende i Lusbygade imellem Peder Sørensen skrædders ejendom ved den ene og Simon Rasmussen skomagers gård ved den anden side.

(18)

16/7 1645.

** Jens Jørgensen Hår, borger her sst, af Otte Sørensen, efter fuldmagt på Poul Knudsen skrædders vegne, pant i en ambolt for 29 sletdaler.

23/7 1645.

** Mads Jacobsen i Stovstrup på sin hustru Kirsten Jensdatters vegne gav Oluf Andersen Suus afkald for den arvepart, som er en 4.part, på 37 sletdaler, som hans hustru kunne være arveligt tilfaldet efter salig Anne Pedersdatter, Hans Pallesens, som boede og døde i Kolding.

(19)

** Mogens Eriksen, rådmand her sst, solgte og skødte fra sig og sin kære hustru Inger Poulsdatter og deres arvinger og til Gregers Markorsen og hans kære hustru Gunder Nielsdatter og deres arvinger den hans hus og gård, som han sig af Frederik Gabrielsen bogbinder til forhandlet har, liggende i Kolding i Vestergade imellem Jens Olufsen skrædder hans hus ved den sønder og Mads Sørensen slagters hus ved den nørre side, adelgaden ved den vestre og Kattesund ved den østre ende, og det med efterskrevne mål.

(20)

** Gregers Markorsen, borger her sst, kendte sig for sig og sin hustru Gunder Nielsdatter af ret vitterlig gæld skyldig at være Mogens Eriksen og hans hustru Inger Poulsdatter og deres arvinger på hans hustrus søster Mette Poulsdatter vegne 100 sletdaler, som er for det hus, han Mogens Eriksen afkøbt har, og derfor pantsætter til Mogens Eriksen og hans hustru og arvinger på Mette Poulsdatters vegne fornævnte hus i Vestergade.

(21)

6/8 1645.

13/8 1645.

** Jep Poulsen slagter, borger her sst, havde ladet kalde Niels Gertsen, borger her sst, for 60 sletdaler efter hans derpå udgivne pantebrev, og da han ingen rente her til dags givet har, ikke heller betalt hovedstolen, formente han derfor at fornævnte toft og boder burde at være ham følgagtig. da ingen er mødt, blev sagen opsat 6 uger.

(22)

** Hans Jørgensen, indvåner i Kolding, var hans skriftlige skudsmål og vidnesbyrd begærende. da blev udnævnt af tinget efterskrevne mænd, som kundgjorde, at al den stund Hans Jørgensen har været her i menigheden, da har han skikket og forholdt sig som en ærlig dannemand, så de vidste ham intet at beskylde end al ære og godt.

** Hans Jensen Viuf, borger her sst, tog Henrik Ravn i hånd og solgte og skødte fra sig og sine arvinger og til Henrik Ravn og hans hustru Elisabeth Johansdatter og deres arvinger efterskrevne toftejord, liggende norden for Kolding under bjerget, eftersom Henrik Ravn samme toft har indløst fra efterskrevne Hans Viufs kreditorer, som i samme toft var indført på skifte efter Hans Viufs salig hustru Leonora Jensdatter, der iblandt Peder Ravn i Skærup, Henrik Ravn selv, Jens Joensen og Maren Joens af Ribe, Peder Jacobsen i Århus.

(24)

** Hans Hansen på sine egne og Knud Bertelsen, overformynder her sst, hans vegne forbød Henrik Pedersen Ravn borger her sst, at han ingen penge skulle levere Hans Jensen Buch af hvis Engel Hansdatter tilkommer, før han for dem har gjort regnskab.

** Henrik Pedersen Ravn, borger her sst, til forpligtede sig, at hvis håndskrifter og kvittantser, han har indløst på Hans Jensen Viufs vegne, som han har udgivet til denne dag, de skal være død og magtesløs og ikke at komme Hans Viuf eller hans arvinger til hinder eller skade.

** Mikkel Andersen på sine egne og sin bror Poul Andersens vegne sst tog Mikkel Poulsen skomager i hånd og gjorde ham afkald for al den arvepart, som de efter deres salig mor Maren Pedersdatter kunne være arveligt tilfaldet efter skiftebrevs formelding.

(25)

** Oluf Andersen Suus med fuldmagt af Mads Jacobsen i Stovstrup på hans hustru Kirsten Jensdatters vegne tog Hans Pallesen i hånd og gjorde ham afkald for al den arvepart, som er en 4.part arv, beregnet i penge 37 sletdaler, som Kirsten Jensdatter er arveligt tilfaldet efter salig Anne Pedersdatter, Hans Pallesens, som boede og døde i Kolding.

(26)

20/8 1645.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Henrik Rollufsen varsel for Peder Sørensen skrædder her sst for 9 sletdaler. sagen opsat 6 uger.

27/8 1645.

** Niels Danielsen kobbersmed, borger her sst, på Karen, salig Peder Bertelsen nagelsmeds efterleverske, som hendes tiltagne lovværge på hendes vegne kendtes for hende og hendes arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Karen Pedersdatter og Anne Pedersdatter tilhobe 148 sletdaler, som er hvis de arveligt er tilfaldet efter deres salig far Peder Bertelsen nagelsmed, og derfor pantsætter Niels Kobbersmed på Karen Peder Nagelsmeds og hendes arvingers vegne til Mads Tomasen buntmager på Karen og Anne Pedersdatters vegne et hendes hus, liggende i Lusbygade imellem salig Tøger Knudsens ejendom på den nørre side og Anders Buntmagers på den sønder side, adelgaden ved den vestre ende og hospitalet ved den østre ende.

(27)

3/9 1645.

** Mikkel Tysk skomager, at eftersom han for gæld er blevet lovforvunden for hvis han er salig Mads Beke skyldig blevet, da blev han af samme dele løsgivet på KM og byens vegne, så samme dele ikke herefter skal komme ham til hinder eller skade i nogen måder.

(28)

** Jep Christensen, borger her sst, havde i rette ladet kalde Maren Laugesdatter i Svidegade for 7 daler, som er for hør, hun udtog i påsken 1643 og ikke er blevet betalt, og som hun blev tilfundet at betale.

10/9 1645.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jacob Carstensen smed af Hjarup varsel for Tomas Gregersen Skanderup, borger her sst, på Knud Olufsen Buch i Skanderup hans vegne, og fremlagde efterskrevne indlæg, hvori han tilbyder Jacob Carstensen, som har gjort ham en skade i hans ryg med en kniv og derfor en tid lang har været fængsligt anholdt, at dersom han ville stille vederhæftige mænd for sig til borgen til sagens uddrag, så skal han af fængslet blive erlediget, og hvis ikke er han begærende, at han i KM og byens fængsel med jern og fasthed holdes til sagens uddrag.

(29)

17/9 1645.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Tomas Eskildsen Hjarup, borger her sst, varsel at svare Peder Christensen Vorbasse på Maren Jensdatters vegne her sst efter hans håndskrift, dateret 1640, lydende på 10 sletdaler med 2 års efterstående rente, som han blev tilfundet at betale.

(30)

24/9 1645.

** Jep Poulsen slagter, borger her sst, med opsættelse her af bytinget i dag 6 uger havde ladet kalde Niels Gertsen, borger her sst, for 60 sletdaler efter hans efterskrevne pantebrevs formelding, hvormed Niels Gertsen og hans hustru Maren Jensdatter har pantsat Jep Poulsen og hans hustru Hilleborg Pedersdatter en toft og efterskrevne 2 boder i Bøddelstræde på den nørre side ved strædet uden ved Hans Sørensen Lejrskovs ejendom, hvorefter blev afsagt dom, da eftersom Jep Poulsen ikke renten har aflagt, da vidste fogden ikke derpå rettere at kende, end samme ejendom bør at være Jep Poulsen følgagtig, om det ham ikke inden 2 måneder fraløses efter forordningen.

(32)

1/10 1645.

** Jens Hansen, forordnet prokurator og borger her sst, på Karen Olufsdatter, tjenende i Skanderup, hendes vegne med opsættelse her af bytinget 20/8 havde ladet kalde Niels Nielsen skomagersvend, forrige tjenende Poul Seest skomager her sst, for 9 sletdaler lånte penge, som han blev tilfundet at betale.

(33)

8/10 1645.

** Knud Pedersen, borger her sst, gav til kende, at han havde en håndskrift af Mikkel Sørensen, lydende på 20 sletdaler, som ikke var til stede, at han kunne levere ham den, hvorfor han til forpligtede sig, at hvor samme håndskrift findes, skal den være død og magtesløs.

** Peder Christensen, borger her sst, gav til kende, at det var hans 3.ting, at han frembyder Mette salig Ambrosii gård, at hvem den ville have at leje, kan de den bekomme for en billig leje.

** Knud Pedersen, borger her sst, tog Mikkel Sørensen i hånd og solgte og skødte fra sig og sin kære hustru Johanne Simonsdatter og til Mikkel Sørensen og hans hustru Karen Nielsdatter efterskrevne stykke engjord her for byen

(34)

** Peder Iversen Leck, borger her sst, fremlagde efterskrevne beretning imod Tomas Christensen felbereder anlangende den arrest og forbydelse, jeg har gjort på ham, at han ikke skulle drage på den stampemølle, som ligger for Højrup damme, og har dog derpå draget imod lensmandens min og andres vilje, som den forhen har fæstet, uanseet han dertil i ringeste måde ingen ret har til, hvilken beretning blev læst og påskrevet, hvorefter Peder Leck var tingsvidne begærende.

(35)

 ** Hans Nielsen Torsted, borger her sst, med opsættelse her af bytinget 27/8 har ladet kalde Karen, Peder Nagelsmeds efterleverske sst, med hendes lovværge Niels Danielsen kobbersmed, borger her sst, og gav hende til sag for 73 sletdaler, som er hvis Peder Nagelsmeds børn er arveligt tilfaldet efter deres salig far, og som hun blev tilfundet at betale inden 15 dage.

15/10 1645.

** Peder Nielsen, ridefoged til Koldinghus, begærede og fik et fuldt tingsvidne af efterskrevne mænd, som vidnede og kundgjorde, at de var på slottet at vurdere efterskrevne heste, hvilke 8 heste var ulovligt af landet udført, og på de forbudte vadesteder om natten er optagne af vadestedsriderne, og ejermændene til dem frarømte, og ingen var, som sig dem ville vedkende.

(36)

** Jacob Nielsen gav til kende, at det var i dag hans 3.ting, at han på Jacob Froms vegne lod lyse efter nogle registre og regnskaber anlangende KM fiskeri og egne registre, som er ham frakommen i ufredstid, om de kunne være nogen godtfolk forekommet, de da ville vel gøre og gøre ham anvisning, at han kunne dem igen bekomme.

(37)

** Laurids Jepsen Kyd, borger her sst, havde ladet kalde Simon Rasmussen skomager, borger sst, og i rette lagde efterskrevne pantebrev, udgivet af Kolding byting 3/5 1643, hvori Simon Rasmussen kender sig skyldig at være Laurids Jepsen 200 sletdaler, og til et frit pant pantsætter han hans gård liggende her i byen i Lusby imellem Anne Hovens ejendom ved den østre side og Simon Christensen Sejrups våning og Karen ejendom ved den vestre side, adelgaden ved den nørre side og Kolding bys frihed ved søndre side, og formente Laurids Jepsen, at efterdi Simon Rasmussen samme hans pantebrev ikke har efterkommet, at forskrevne gård bør at være ham følgagtig, hvorefter Simon Rasmussen blev tilfundet hans pant at indfri, eller Laurids Jepsen sig det så nyttigt gør, som han bedst kan, om det ham inden 2 måneder efter forordningen ikke fraløses, og om den øvrige ejendom er bedre end fornævnte penge, så og den indførsel Poul Christensen Seest på Tomas Jørgensens vegne for hans fædrene arv deri har, det at fra sig lægge til Simon Rasmussen.

(39)

** Jacob Johansen, slotsfoged på Koldinghus, på KM og på sin husbond Mogens Bille til Tirsbæk, KM befalingsmand på Koldinghus, hans vegne tilspurgte Jacob Nielsen skrædder, borger her sst, hvor han havde bekommet de 2 stude, som her for retten var til stede, og som han er kommet over ulovlige vadesteder med ved Hvolbøl, hvortil han svarede, at da han kom drivende med samme to stude på denne side Gejsing og ville til Kolding, da blev det mørkt, og natten gik ham på, og han blev forvildet på vejen, og han vidste ikke, hvor han kom han til Gelballe, hvor en mand Iver Iversen fortalte ham, hvor han var, hvilket Iver Iversen og andre for retten bekræftede. for retten fremstod Niels Pedersen i Hostrup i Skads herred i Øse sogn og hjemlede hans søn Jacob Nielsen en sorthjelmet stud, som han havde givet ham, og Christen Knudsen der sst i lige måde hjemlede hans svoger Jacob Nielsen en sortstjernet stud, og efterskrevne fra Hostrup vidnede, at samme stude har været deres egne og opdragne kalve hos dem.

(41)

22/10 1645.

** Niels Jepsen Kær, borger i Kolding, og Peder Jensen, borger i Korsør i Sjælland, solgte og skødte fra dem og deres hustruer og til Mikkel Sørensen, borger her sst, og hans hustru Karen Nielsdatter en toft, som salig Anders Nielsen Kusk tilhørte efter købebrevs formelding, som imellem ham og Mikkel Sørensen gjort er 16/10 1642, hvilken efterskrevne toft Niels Kær og Peder Jensen efter salig Anders Kusk er arveligt berettiget.

(42)

** Niels Jepsen Kær, borger her sst, og Peder Jensen, borger i Korsør, gav til kende, at salig Anders Nielsen Kusk, fordum borger i Kolding, har haft af Mikkel Sørensen en seddel lydende på 2 rigsdaler, som er blevet borte og ham frakommet, hvorfor Niels Kær og Peder Jensen, som arver salig Anders Nielsen Kusk, til forpligter dem, at hvor samme seddel kan findes, skal den være død og magtesløs.

(43)

** Hans Jensen i Hostrup med efterskrevne 12 mænd der sst vedkendte sig en rødstjernet hoppe, som Niels Knudsen i Vejle har haft her i Kolding 4/10 sidst forleden til Jep Christensens, som de berettede var ham frakommet først i forleden fejdetid, og vidnede forskrevne mænd, at Hans Jensen har selv føldraget samme hoppe. herimod svarede Niels Knudsen, at han havde købt samme hoppe af Jens Sørensen i Dollerup og fremlagde efterskrevne hjemmelsbrev.

(44)

** Nis Simonsen i Nebel med efterskrevne 12 dannemænd der sst vedkendte sig en rødskimlet hest, som ung Jacob Nielsen Ammidsbøl i Vejle har haft i Kolding på markedet 4/10 sidst forleden, og forskrevne mænd vidnede, at fornævnte hest var salig Anders Jepsens i Nebel og blev ham frataget først i forleden fejdetid.

29/10 1645.

(45)

** Jens Jørgensen, borger her sst, havde i rette ladet kalde Christen Lund, borger her sst, for 19 sletmark efter hans regnskabsbog, som han blev tilfundet at betale.

** Peder Jensen, borger i Korsør, solgte og skødte fra sig og sin hustru Trine Peders og til Niels Jepsen Kær og hans hustru Mette Knudsdatter al den arvepart, som han efter hans salig morsøster Karen Pedersdatter er tilfaldet i den efterskrevne gård, som Niels Jepsen Kær nu ibor og tilhører, liggende i Kolding i Søndergade, sønden ved gaden imellem Mogens Eriksen rådmand hans gård ved den østre side og Anne salig Lauge Madsens ridefogeds efterleverske hendes gård ved den vestre side, adelgaden ved den nørre og Anne salig Lauge Madsens gårdsrum ved den søndre ende.

(47)

5/11 1645.

** Jens Jensen Fly, borger her sst, gav til kende, at det var i dag hans 3.ting at han tilbød Niels Mortensen, borger her sst, at ville fra sig lægge efter vurdering hvis som kunne sig mere beløbe i Niels Mortensens gård, end som han der inde med rette kunne være berettiget, guld og penge straks at ville erlægge Niels Mortensen, men ingen mødte til gensvar ej heller samme rest at annamme.

(48)

** Niels Pedersen Vonsild, borger her sst, solgte og skødte fra sig sin hustru Mette Jørgensdatter og til Niels Simonsen her sst og hans hustru Maren Madsdatter og deres arvinger et hans hus, beliggende i Kolding i Fruergade, som er 3 fag hus, imellem Reinholt Skomager på den søndre og Poul Olufsen på den nørre side, adelgaden ved den vestre og Simon Stenhuggers ejendom ved den østre side.

(49)

12/11 1645.

** Poul Christensen Seest, borger her sst, på Tomas Jørgensens, salig Jørgen Tomasen skomagers søn, som er udenlands, på hans vegne som hans tilforordnede værge og formynder på den ene side havde i rette ladet kalde Simon Rasmussen skomager, borger sst, for 81 sletdaler, som er hans arvepart efter skiftebrevs formelding, som er sket 20/11 1629, som Poul Seest formente Simon Rasmussen burde fra sig lægge med tilbørlig rente, hvilket han blev tilfundet.

(50)

** Peder Christensen Vorbasse, borger her sst, lod vurdere 10 alen bænkedyner, som han i pant har af Jochum Meyer instrumentist her sst for 4 sletdaler.

19/11 1645.

** Knud Bertelsen, borger her sst, på Anne Andersdatter Hovens, borgerske her sst, hendes vegne solgte og skødte fra hende og hendes arvinger og til Peder Jepsen Kyd og hans hustru Mette Christensdatter hendes gård med 4 boder, liggende i Lusbygade imellem Peder Sørensen skrædders ejendom ved den østre og Simon Rasmussen skomagers gård ved vestersiden, adelgaden ved nørre og Kolding bys frihed ved den sønder ende.

(52)

** Knud Bertelsen, borger her sst, på Anne Andersdatter Hovens her sst hendes vegne begærede og fik et tingsvidne, at Peder Jepsen Kyd kendtes sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Anne Andersdatter Hovens 450 sletdaler, og herfor til et frit pant pantsatte Peder Jepsen til Anne Hovens hans efterskrevne gård med 4 boder.

(54)

** Niels Mortensen, borger her sst, solgte og skødte fra sig og sin hustru Inger Poulsdatter til Jens Jensen og hans hustru Anne Hansdatter hans efterskrevne gård, liggende i Kolding ved torvet imellem Gertrud salig Jens Hamborgs ejendom ved den søndre side og Eggert Rollufsens ejendom ved den nørre side, adelgaden ved den østre ende og Kolding kirkegård ved den vestre side.

(56)

** Jens Jensen Fly, borger i Kolding, i rette lagde en dom her af bytinget 13/8 sidst forleden over Niels Mortensen, borger her sst, for 356 sletdaler efter hans pantebrevs formelding dateret 7/12 1642, hvori blev kendt, at Niels Mortensens ejendom burde at være Jens Jensen følgagtig. derefter fremstod Niels Iversen byfoged med flere og kundgjorde, at de 19/11 gjorde Jens Jensen indvisning i Niels Mortensens efterskrevne ejendom på torvet

(57)

26/11 1645.

(58)

** Niels Nielsen Ammidsbøl, borger og kirkeværge her sst, på kirkens og skolens vegne her i Kolding havde ladet kalde efterskrevne borgere her sst og gav dem til sag enhver for deres rentepenge efter udgivne pantebreves formelding, hvilke rentepenge de blev tilfundet at betale.

** Johan Schrøder, borger her sst, på sine egne og på sine medbrødre skattemestrene her i Kolding deres vegne begærede og fik tingsvidne, at efterskrevne havde vurderet en ko, som Peder Udsen og Gregers Mogensen skatmestre har ladet pante fra Anne, Tøger Knudsens, for resterende skat 3 rigsdaler, og de vurderede samme ko for 4 rigsdaler, og Johan Schrøder tilbød om Anne Tøgers ville annamme de øvrige penge eller og fornævnte indløse. Sønnik Iversen på hustrumors vegne blev tilbudt koen at løse eller de øvrige penge at annamme, man han berettede ingen fuldmagt dertil at have.

(59)

3/12 1645.

** Jens Pedersen i Strårup på Bodil Pedersdatter i Åstorp hendes vegne, som hendes tilforordnede værge og formynder, havde ladet kalde Søren Christensen, borger her sst, for 200 sletdaler efter hans skadesløs håndskrift, som han til Peder Ankersen i Åstorp, herredsfoged i Tyrstrup herred, udgivet har, dateret Kolding 28/9 1640, hvilket håndskrift i hendes lod over skifte er tillagt, og som Søren Christensen blev tilfundet at betale inden 15 dage.

(60)

** Søren Madsen, borger her sst, på hr Poul Sørensen, sognepræst til Hjarup og Vamdrup sogne, hans vegne begærede og fik tingsvidne, at Oluf Olufsen Trane, borger her sst, solgte og skødte fra sig og hustru Margrete Jensdatter og til hr Poul Sørensen og hans arvinger en hans gård, liggende i Kolding på Lusbygade imellem Søren Vintersen smeds ejendom ved den østre side, adelgaden ved den søndre og Anders Simonsen Dovers hus ved den vestre og Vibdam ved den søndre ende.

(62)

10/12 1645.

** Poul Christensen Seest, borger her sst, på Tomas Jørgensen, salig Jørgen Tomasen skomagers søn, som er udenlands, som hans tilforordnede værge, på hans vegne i rette lagde en dom, dateret 12/11 sidst forleden, over Simon Rasmussen skomager, borger her sst, forhvervet på 80 sletdaler med efterstående rente interesse og skadegæld, som er Tomas Jørgensens arvepart efter skiftebrevs formelding, som er sket 20/11 1629, hvilke børnepenge Simon Rasmussen blev tilfundet at levere til Poul Seest inden 15 dage eller derfor at have indvisning i hans ejendom. så fremstod Niels Iversen byfoged med flere og kundgjorde, at de 8/12 sidst forleden gjorde Poul Seest indvisning i Simon Rasmussens efterskrevne ejendom, som efterfølger.

(64)

** Laurids Slajkær, rådmand her sst, havde i rette ladet kalde Søren Christensen, borger her sst, for 32 rigsdaler, som rester på hans udgivne håndskrift, dateret Kolding 25/3 1637, hvilken gæld han blev tilfundet at betale.

** Johan Schrøder, borger her sst, havde i rette ladet kalde Anne, Tøger Knudsens, med hendes lovværge og gav hende til sag efter efterskrevne vurderingsvidne her af bytinget 26/11 sidst forleden på en ko, som var frapantet hende for resterende skat 3 rigsdaler, som blev vurderet for 4 rigsdaler, og ingen ville annamme de øvrige penge 1 rigsdaler eller koen indløse, og nu tilbød Johan Schrøder Anne Tøgers og hendes svoger Sønnik Iversen, om hun ville annamme de øvrige penge eller og fornævnte ko indløse, hvortil Sønnik Iversen svarede, at han dertil ingen fuldmagt havde, hvorefter blev afsagt, efterdi ingen dem ville annamme, da tilfandt byfogden samme ko at være skatmestrene følgagtig.

(66)

** Bertel Markorsen Møller i Gudsø mølle fik tingsvidne, at efterskrevne borgere her sst havde besigtet hans ejendom her i Kolding, hvor var nedbrudt 6 fag hus 2 fag stald med mere, hvilken skade de takserede for 300 sletdaler.

(67)

17/12 1645.

** velb fru Lene Barnekow, salig Tønne Friises til Tølløsegård, hendes fuldmægtig Mads Mortensen, foged der sst, på hendes vegne med opsættelse her af bytinget 19/11 havde ladet kalde Søren Christensen, borger her sst, item Peder Nielsen, foged på Vedtoftegård, efter efterskrevne kaldsseddel, imod hvis pant og indførsel den gode frue kan have i Søren Christensens gård i Kolding, og gav Mads Mortensen Søren Christensen til sag for 300 rigsdaler in specie med 2 års rente til den gode frue skyldig at være efter hans pantebrevs formelding, dateret Kolding byting 22/2 1643, hvori Søren Christensen borger her sst kendtes for sig og sin hustru Karen Lauridsdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være fru Lene Barnekow 300 rigsdaler, og derfor pantsatte han sin gård i Kolding, liggende neden for slottet imellem salig Anders Nygårds ejendom ved den vestre, adelgaden ved den søndre og østre side og slottets have ved den nørre side, og mente Mads Mortensen at samme underpant burde være den gode frue følgagtig for et brugeligt pant, og tilbød Søren Christensen, om han samme pant ville indløse, men ingen var mødt på hans vegne. dernæst blev i rette lagt et pantebrev, dateret 13/10 1641, hvori Søren Christensen tilstod sig og sin hustru Karen Lauridsdatter skyldig at være Peder Nielsen, foged på Vedtoftegård, 300 rigsdaler, hvorfor han pantsætter deres gård, beliggende her i byen norden op til slottet, adelgaden ved den østre og søndre side og op til salig Anders Hårs ejendom ved den vestre side. derefter blev afsagt, så efterdi befindes Søren Christensen at have pantsat hans ejendom i Kolding, han ibor, til velb fru Lene Barnekow næst efter det pant Peder Nielsen, foged på Vedtoftegård, deri har, hvorpå han tilforn har ladet forhverve dom, det pant at være ham følgagtig, om det ham efter forordningen ikke fraløses, da vidste byfogden ikke derpå rettere at kende, end fornævnte ejendom bør med rette at være den gode frue følgagtig, om Søren Christensen det ikke inden 2 måneders forløb vil indfri, og når Peder Nielsen bliver for det forrige pant udløst, da den gode frue det sig så nyttig at gøre, som hun bedst kan.

(74)

** Niels Pedersen kræmmer, borger her sst, havde ladet kalde Simon Rasmussen skomager, borger her sst, og gav ham til sag for 29 sletdaler efter hans udgivne skadesløsbrev og Niels Pedersens regnskabsbog, som han blev tilfundet at betale.

** Peder Jørgensen Natteler, byens kæmner, på borgmester og råds vegne begærede tingsvidne, hvorefter for retten fremstod Iver Jensen i Hannerup og fremlagde et tingsvidne af Elbo herredsting 16/12 sidst forleden, hvori efterskrevne vidnede, at Iver Jensen i Hannerup og hans søster Maren Jensdatter i Egum er fulde søskendebørn til salig Mette Ferdinanduses, som boede og døde i Kolding. herhos i rette lagde Iver Jensen hans svoger Palle Pedersen i Egum hans fuldmagt til Iver Jensen til at annamme hvis arvepart, som hans hustru Maren Jensdatter med rette kan tilfalde efter salig Mette Ferdinandus i Kolding.

(76)

** Iver Jensen i Hannerup på sine egne og Palle Pedersen i Egum hans vegne, som er arvinger efter Mette, salig Ferdinandus Kocks her sst, gav Jens Hansen fuldmagt at gøre hr Morten Sørensen her sst afkald for hvis, han har haft af salig Mette Ferdinanduses gods i hans hus, desligeste Mikkel Sørensen borger her sst, som har været hendes tilforordnede værge.

** Jens Hansen, prokurator her sst, på Gertrud Andersdatter her sst hendes vegne med opsættelse her af bytinget 5/11 havde ladet i rette kalde Morten Lauridsen, borger her sst, og gav ham til sag efter hendes efterskrevne indlæg, er dette min klage over Karen, Morten Lauridsens i klostret, at straks som fjenderne var indfaldet i landet og draget for skansen ved sundet, er jeg fra skansen og til Middelfart overkommet, og derfra udkommet på Morten Lauridsens skib og ville mig igen hjem til mit hus begive, da befrygtede jeg, at jeg på hjemrejsen skulle blive plyndret og mine klæder udtrukket, hvorfor jeg lånte af Karen en gammel brun trøje og et blåt lærreds forklæde, hvorfor jeg leverede i stedet til forvaring en sort klædetrøje med sort silke med zobel underdraget, et halstørklæde og et kammerdugs forklæde, og sætter derfor i rette, om hun ikke bør at forskaffe mig mine klæder igen. derimod blev i rette lagt Morten Lauridsens efterskrevne indlæg, at Gertrud Andersdatter byttede klæder med hans hustru for et fuldkommen tusk, hvorefter blev afsagt, at eftersom ikke bevises med nogen sandfærdig vidnesbyrd, de nogen tusk om fornævnte klæder gjort har, da tilfinder byfogden Morten Lauridsen på hans hustrus vegne at levere Gertrud Andersdatter hendes trøje og linklæder igen

(79)

24/12 1645.

** efterskrevne vidnede, at de på Peder Christensens vegne borger her sst var hos Søren Christensen, borger her sst, og opsagde ham 200 sletdaler med 3 års rente til først kommende påske efter hans pantebrevs formelding.

(80)

** Peder Christensen, borger her sst, på Mette salig Ambrosi børns vegne, gav til kende, at der var gjort efterskrevne skade på fornævnte børns gård i forleden svenske fejdetid, som er ganske ruineret, hvilken skade var blevet besigtet og skatteret for 300 sletdaler.

** Mogens Eriksen, rådmand her sst, på de fattige husarme her i Kolding deres vegne begærede tingsvidne, hvorefter Christen Clausen kleinsmed kendtes sig af ret vitterlig gæld skyldig at være de husarme 50 sletdaler af de fattiges penge, og derfor pantsætter Christen Clausen for sig og sin hustru Mette Hansdatter hans hus, beliggende i Kolding i Østergade på den vestre side på gaden imellem Niels Jensen Skifferdækker ved den søndre og Peder Lauridsen kandegyders bod, han selv ibor, ved den nørre side, og det på efterskrevne vilkår.

(82)

** Hans Jensen Skærbæk, borger i Kolding, berettede, at han 3/12 sidst forleden havde forhvervet dom over Simon Rasmussen skomager, borger her sst, for 13 sletdaler, som han er tilfundet at betale inden 15 dage eller være nam og vurdering i hans gods undergiven, og nu fremstod efterskrevne og kundgjorde, at de 20/12 forleden var med Hans Skærbæk, og eftersom dem intet rørende er blevet påvist, gjorde de Hans Skærbæk indvisning i Simon Skomagers gods hus og ejendom her i Kolding i Lusbygade, som Laurids Jepsen Kyd ibor.

(83)

** Niels Iversen byfoged med flere kundgjorde, at de forgangen mandag efter doms indhold, eftersom den ingen rørende gods og løsøre efter æskning blev påvist, gjorde Laurids Jepsen Kyd, borger her sst, indvisning i Simon Rasmussen skomager, borger her sst, hans hus ligende i Lusbygade, som Laurids Jepsen selv ibor, for 163 sletdaler

** Iver Jacobsen, borger og tilforordnet prokurator her sst, på hr Morten Sørensen, Guds ords medtjener til sognekirken i Kolding, hans vegne fik tingsvidne, at Jens Hansen, borger her sst, med fuldmagt af salig Mette Ferdinandus Kocks arvinger, nemlig Iver Jensen i Hannerup og Palle Pedersen i Egum gav hr Morten Sørensen afkald for alt hvis gods, han har haft i forvaring i hans hus af Mette Ferdinandus Kocks.

(84)

** Peder Christensen borger her sst på Frederik Ambrosiusen, Jochum Ambrosiusen, Ambrosius Ambrosiusen, eftersom han af borgmestre og råd er tilforordnet at være deres værge og formynder efter deres forrige værge, salig Henrik Smed, på deres vegne havde ladet kalde Søren Christensen, borger her sst, og i rette lagde efterskrevne pantebrev til salig Henrik Hiersell smed på børnenes vegne 26/5 1641, hvori Søren Christensen, borger her sst, kendes sig skyldig at være Henrik Hiersell på børnenes vegne 200 sletdaler, og derfor pantsætter Sørensen Christensen fra sig og sin hustru Karen Lauridsdatter hans efterskrevne toft og ejendom, liggende norden for Kolding, på efterskrevne vilkår, og efterdi Søren Christensen ikke har efterkommet det, som han burde, da formente han, at samme toft bør ham på børnenes vegne for et brugeligt pant følgagtigt at være, hvorefter blev afsagt, at Peder Christensen bør at have indvisning på Ambrosius Leppelmands børns vegne i fornævnte toft, og den at være ham på børnenes vegne følgagtig, om den ham inden 2 måneders efter forordningen ikke fraløses.

(1)

** tingbogens autorisation, dateret 9/1 1650.

(2)

9/1 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Mogensen Buch her sst varsel at svare Peder Iversen Leck for 33 sletdaler, som han blev tilfundet at betale.

** Peder Jepsen Kyd, borger her sst, på sin far Jep Ankersen her sst hans vegne har ladet i rette kalde efterskrevne, som ham efter hans regnskabsbog skyldig er, som de blev tilfundet at betale inden 15 dage.

** Peder Jepsen Kyd, borger her sst, på sin far Jep Ankersen her sst hans vegne har ladet kalde efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Peder Jepsen Kyd, borger her sst, har ladet kalde efterskrevne, som ham efter regnskabsbog skyldig er, som de blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mikkel Sørensen her sst varsel at svare Christen Christensen Leck her sst for 20 rigsdaler, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Magdalene Udsdatter, salig Bertel Knudsens her sst, item hendes børn Ude Bertelsen, Knud Bertelsen og Søren Bertelsen med deres lovværge at svare Hans Jensen Horskær på Maren Niels Gertsens vegne her sst imod syns opkrævelse.

(3)

16/1 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Maren Lagfogeds samt hendes børn med deres lovværge at svare Jep Buch i Nagbøl for 25 rigsdaler. sagen opsat 6 uger.

** Niels Iversen byfoged havde efter KM oprejsning opkrævet sandemænd deres ed og tov at gøre i en drabssag her i Kolding, som Niels Hansen Eltang, da borger her sst, har begået på salig Anders Jensen sst, og i rette lagde efterskrevne KM oprejsning, dateret Flensborghus 19/10 1649. endnu i rette lagde et tingsvidne her af bytinget 14/11 sidst forleden og et lysningsvidne her af bytinget 21/11 sidst forleden, og derefter et tingsvidne af Brusk herreds ting 25/11 sidst forleden, hvori efterskrevne vidnede, at om natten imellem 10 og 11/11 sidst forleden kom Niels Hansen skrædder, barnfødt i Eltang, til deres og klagede, at han og Anders Jensen i Kolding havde været i slagsmål, og han havde gjort Anders Jensen skade med en kniv, for han var fornøden at værge sit liv. endnu blev i rette lagt et tingsvidne af Kolding byting 29/11 1643, hvor fremstod Karen Tomasdatter, salig Anders Jensens, i Kolding og vidnede, at Niels Hansen Eltang på mortensaften sidst forleden kom ind til hendes salig husbond, og da kom dem nogen tvistighed imellem, som endte med, at Niels Hansen stak hendes husbond med en kniv neden under hans venstre ribben, så han deraf fik sin død. Mads Brun vidnede, at på mortensaften kom Niels Eltangs datter Maren Nielsdatter, som er hans kones brordatter, og bankede på deres dør og ville tale med sin farsøster og sagde, Anders Jensen slog min far under øret, at han faldt om på bænken, ville i komme og hjælpe ham. dernæst blev i rette lagt et tingsvidne her af bytinget 13/12 1643, hvori blandt andre Volborg Thorsdatter, Niels Hansen Eltangs hustru, vidnede. derefter blev fylding gjort på sandemænd, hvorefter de fremstod og gjorde deres ed og tov, at efter Niels Hansens egen bekendelse, gjort gerning, undvigelse og vidners lydelse, svor de Niels Hansen Eltang manddød over og fra hans fred, hvorpå de bad dem Gud til hjælp.

(7)

** Hans Jensen Buch, borger her sst, på Maren, salig Niels Gertsens efterleverske, sst hendes vegne havde ladet i rette kalde Magdalene, salig Bertel Knudsens, og hendes børn Ude Bertelsen, Knud Bertelsen og Søren Bertelsen enhver med deres lovværge imod dom og syns beskrivelse, og i rette lagde Maren salig Niels Gertsens efterskrevne skriftlige indlæg angående en tvistighed imellem salig Niels Gertsen og salig Bertel Knudsen anlangende en pantsat ejendom, som hendes salig husbond havde pantsat til Jep Poulsen slagter, hvilket pant nemlig 2 boder i Bøddelstræde, Jep Poulsen til Bertel Knudsen skal have afstået, hvilke boder Bertel Knudsen har ladet nedbryde og andre ny bygning på stedet ladet opsætte imod hendes salig husbonds vilje, hvorfor sagen har til landstinget været indstævnet og der forligt, og Bertel Knudsen de to boder tilkendt at være, og Bertel Knudsen videre, end som samme landstings kontrakter om formelder, har sig befattet med et stykke gård at bebygge. derimod blev i rette lagt Magdalene Udsdatter efterskrevne indlæg, at hendes salig husbond har samme kontrakt efterkommet med penges erlæggelse, hvorefter blev afsagt, at eftersom sagen tilforn har været i rette og for de gode landsdommere indstævnet, sagen der forligt, og de udlovede penge efter kontrakt at være erlagt, da ved byfogden ikke rettere derpå at kende, end de to pantsatte boder i Bøddelstræde bør at være salig Bertel Knudsens hustru og arvinger følgagtig.

(9)

** Hans Jensen Buch, borger her sst, på Maren salig Niels Gertsens vegne fremlagde efterskrevne landstings varselsseddel, dateret 7/11 1649, hvormed stævnes Maren Nielsdatter, som er Maren salig Niels Gertsens steddatter, såvel som alle den salig mands kreditorer for registrering skifte og deling efter hendes husbond salig Niels Gertsen i dag 5 uger, som er 12/12.

** Otte Sørensen, borger her sst, på Peder Sørensen Viuf, borger her sst, hans vegne med opsættelse her af bytinget 21/11 sidst forleden har ladet stævne Jes Lund, borger her sst, og i rette lagde efterskrevne pantebrev, dateret 2/8 1643, hvori Jes Lund kendes sig og sin hustru Anne Sørensdatter af ret vitterlig gæld skyldig at være Peder Sørensen og hans hustru Maren Hansdatter og deres arvinger 180 sletdaler, og derfor pantsætter han hans hus og gård, liggende her i byen i Lusbygade imellem Peder Sørensen Viufs ejendom ved den østre side og Peder Hybys ejendom ved den vestre side, adelgaden ved den søndre ende og Peder Sørensen Viufs egen ejendom ved den nørre ende. dernæst i rette lagde Peder Sørensen et opsigelsesvidne her af bytinget 12/9 sidst forleden, hvorefter blev afsagt, så eftersom det pant er lovligt opsagt, da vidste byfogden ikke rettere derpå at kende, end fornævnte ejendom bør at være Peder Sørensen følgagtig.

(11)

** Christen Madsen på ungkarl Peder Knudsen, borger her sst, hans vegne med opsættelse af bytinget 21/11 sidst forleden har ladet i rette stævne Maren Jeps, salig Jep Simonsens hustru, i Tolstrup såvel som hendes børn med deres lovværge for 13 sletdaler efter regnskabsbogs formelding, hvorimod blev i rette lagt Hans Jepsen i Tolstrup hans efterskrevne indlæg, at eftersom Peder Knudsen kalder mig og min mor Maren Jeps såvel som medsøskende for en sum penge, min salig far Jep Simonsen hans far Knud Pedersen en lang rum tid siden skulle være skyldig blevet, da er vores korte svar, at hvis min salig far har bekommet af salig Knud Pedersen har han betalt. derefter blev afsagt, efter KM forordning ved byfogden ikke sig at til fordriste at tilfinde salig Jep Simonsens arvinger noget til samme gæld at svare, før den for ham rigtigt bevises, men Hans Jepsen for den tiltale kvit at være.

(12)

** Peder Knudsen, borger her sst, med opsættelse her af bytinget 21/11 sidst forleden har ladet kalde Peder Jensen Gris boende i Tolstrup for 4 sletdaler efter regnskabsbog, hvorimod blev i rette lagt Peder Grises efterskrevne indlæg, at hvis han har bekommet af hans far salig Knud Pedersen, har han betalt, hvorefter byfogden efter KM forordning ikke vidste sig at til fordriste Peder Jensen til det tilkrav at svare, førend det rigtigt bevises.

** Hans Hansen Nebel i Bjert havde ladet i rette kalde Niels Iversen, KM byfoged her sst, for 24 sletdaler for omkostning og anvendt fortæring, han efter kontrakts formelding har udlovet at give Hans Hansen Nebel, af Viborg landsting 17/1 1649, hvorpå Niels Iversen blev tilfundet samme oprettede kontrakt og forlig at efterkomme.

(13)

23/1 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Nielsen Ammidsbøl, borger her sst, varsel at svare Cornelis Matiasen af Hamborg på Jacob Rollufsen, Henrik Pumpe og Hans Pumpe sst deres vegne for 1001 mark lybsk, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Due, borger her sst, varsel at svare Hans Jensen Buch på Maren Niels Gertsens vegne for 37 sletdaler, som rester på de penge, som han på Viborg landsting annammet har efter landsdommernes dom på Maren Niels Gertsens vegne, hvorimod han fremlagde en arrest seddel, at Lyder Henriksen, rådmand i Kolding, har ladet gøre forbud på forskrevne penge, og erbød sig, om hun ville stille ham kaution, at samme arrest ikke skal komme ham til nogen skade, så ville han straks pengene til hende levere.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Maren salig Niels Gertsens og hendes børn med deres lovværger varsel at svare Hans Due, borger her sst, og Hans Due beklagede sig og sagde, Maren i har oppebåret så mange penge hvorfor ingen rigtighed er gjort, hvor de er anvendt, mente at Lyder Henriksen som en kreditor af disse penge burde at betales, desligeste at betale hendes egen svoger Christen Årø med rede penge, om gælden ellers findes rigtig og ikke med pratik at være gjort, og stod Maren Niels Gertsens for retten og herimod svarede, at hvem som siger hende på, at hun har gjort pratikske breve med nogen, de siger hende på som ingen ærlig mand.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Rasmussen Toft og Jens Sørensen Bølling, borger her sst, varsel at svare Laurids Jepsen Kyd, borger her sst, for gæld. sagen blev opsat til i dag 6 uger først kommende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anne, Tøger Knudsens, med lovværge og hendes to døtre Bodil Tøgersdatter og Kirsten Tøgersdatter med lovværge varsel at svare Peder Olufsen bødker på hans søn Søren Pedersens vegne.

** varselsmænd hjemlede at de gav Keld Andersen, borger her sst, varsel at svare Hans Hansen i Vonsild for 3 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Cornelis Matiasen af Hamborg på principal Jacob Rollufsen der sst hans vegne havde i rette ladet kalde Niels Nielsen Ammidsbøl, borger her sst, og gav ham til sag efter hans efterskrevne obligation, dateret Hamborg 22/3 1648, lydende på 1001 mark lybsk, hvilken forskrivelse han ikke har efterkommet, hvorfor han blev tilfundet at betale gælden inden 15 dage efter forordningen eller være nam og vurdering undergivet.

(15)

** Cornelis Matiasen af Hamborg på sin principal Hans Pumpe og Henrik Pumpe der sst deres vegne havde ladet kalde Niels Nielsen Ammidsbøl, borger her sst, angående hans obligation, dateret 22/3 1648, hvilken forskrivelse ikke er efterkommet, og i rette lagde Niels Nielsens efterskrevne obligation lydende på 1633 mark lybsk, hvorpå rester 1333 mark lybsk, som Niels Nielsen blev tilfundet at betale inden 15 dage.

(16)

** Niels Nielsen kræmmer, borger her sst, lod vurdere en sølvske, som han har i pant af Mads Jensen i Ammidsbøl for 4 skæpper rug, hvilken ske vejede 3 lod 1/2 kvint og blev vurderet for 2 daler 2 skilling.

(17)

** Søren Jørgensen Hår, rådmand her sst, havde ladet kalde efterskrevne udenbys for gæld, som de befindes at være ham med rette pligtig, som enhver af dem blev tilfundet at betale ham skadesløs inden 15 dage.

(18)

30/1 1650.

** Peder Poulsen swertfeger her sst tog Oluf Andersen Suus i hånd og lovede at holde ham skadesløs for 7 mark danske for en kårde efter skiftebrevs indhold efter salig Bodil Poul Swertfegers.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Outte Frederiksen, skomager her sst, varsel at svare Laurids Slajkær, rådmand her sst, for 10 mark efter regnskabsbog, som han blev tilfundet at betale.

** Jens Madsen Hjerting, borger her sst, skøde af Peder Pedersen på et stykke jord.

** Morten Tomasen Noes, borger her sst, pant af Iver Jacobsen på Susanne Madsdatters vegne i den ejendom, hun ibor, for hvis hendes datter Anne Torbensdatter er arveligt tilfaldet efter hendes salig far Torben Poulsen, nemlig 277 sletdaler.

** Niels Bertelsen, borger her sst, skøde af Peder Jensen Vilstrup på efterskrevne stykke ejendomsjord liggende norden Kolding.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Christensen kleinsmed her sst varsel for Hans Jensen Skærbæk for en lås og nøgle med videre. 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at gav Niels Iversen varsel for Hans Nebel i nør Bjert for 24 sletdaler efter landsdoms indhold. 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jep Nielsen Strandhuse varsel at svare Hans Jensen Buch på Frederik Linthof medicus sten og broksnider hans vegne, og Jep Nielsen stod for tinge og ikke benægtede, han har brugt ham og hans medikamenter.

** Jep Nielsen stod for tingsdom og svarede, at hvad umage Frederik Linthof havde haft med ham i hans sygdom, og hvis han havde fået af ham, havde han betalt ham.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Christensen, snedker her sst, varsel at svare Peder Jørgensen Natteler på Peder Jensen billedsnider i Horsens hans vegne for 24 sletdaler efter en kontrakt, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jep Nielsen Gelballe og Jep Felbereder varsel at svare Hans Christensen Møller på hans søn Tomas Hansens vegne.

** Peder Pedersen, borger og indvåner her sst, afhændede fra sig og sin hustru Kirsten Andersdatter og deres arvinger og til Jens Madsen Hjerting og hans kære hustru Maren Andersdatter efterskrevne stykke jord af hans toftegård, liggende bag Jens Madsens og Oluf Skrædders ejendom

(19)

** Peder Jensen Vilstrup, borger her sst, afhændede fra sig og sin hustru Apelone Peders og til Niels Bertelsen og hans kære hustru Karen Knudsdatter efterskrevne stykke ejendomsjord, liggende norden Kolding

** Iver Jacobsen, borger her sst, på Susanne Madsdatters vegne sst kendtes på hendes vegne skyldig at være hendes datter Anne Torbensdatter 377 sletdaler, som er hvis arv, hun er tilfaldet efter hendes salig far Torben Poulsen, fordum borger i Kolding, og brødre salig Poul Torbensen og Jacob Torbensen, hvilke 377 sletdaler skal blive bestående hos hendes mor Susanne Madsdatter, indtil hun bliver 16 år gammel, og til forsikring pantsætter hun hendes hus, som er beliggende i Lusbygade imellem kaptajn Jens Rasmussens ejendom ved den østre og salig Hans Nielsens ejendom, som Inger salig hr Sørens efterleverske i Egtved har i pant, ved den vestre side, adelgaden ved den søndre og KM og kronens sø ved den nørre ende.

(20)

** Oluf Jepsen Buch, borger sst, havde ladet i rette kalde Jens Sørensen Bølling, borger her sst, for 15 sletdaler efter hans skadesløsbrevs formelding, som han blev tilfundet at betale.

(21)

** Jens Jensen slagter, borger sst, på sin svoger Peder Bertelsen og hans hustru Sidsel Jensdatter, endnu på Søren Hosekræmmer og hans hustru Anne Jensdatter, item på Christen Kræmmer i Horsens og hans hustru Mette Jensdatter samtlige deres vegne såvel som på sine egne vegne lovligt opsagde arv og gæld efter salig Mette Jenskone, så de hverken ville befatte sig med noget af hendes efterladte gods og formue, ej heller svare til hendes gæld efter denne dag i nogen måder.

6/2 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Rasmus Bertelsen Kock her sst varsel at svare Niels Nielsen Ammidsbøl for 15 mark efter en dom, dateret 13/8 1647. sagen opsat i 6 uger.

** varselsmænd hjemlede at de gav Jens Mortensen billedhugger her sst varsel at svare Oluf Andersen Suus på Rasmus Bertelsen Kocks vegne for 5 sletdaler efter hans håndskrift, dateret 18/11 1649. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Maren, salig Peder Saxesens, varsel at svare Peder Jørgensen Natteler borger her sst.

** Iver Jacobsen, borger her sst, bekendte, at han på Maren salig Peder Saxesens vegne har bortlejet to af de boder, hun har i pant har af hendes bror Hans Jensen i Bergen i Norge, til nogle godtfolk her i byen.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Poul Olufsen Vonsild, Niels Simonsen. Reinholt Skomager og Peder Nielsen hjuler varsel at svare Simon Jensen Strandhuse imod syn.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Christen Pedersen her sst varsel at svare Hans Nielsen Torsted på Jørgen Pedersens vegne, tjenende Niels Danielsen kobbersmed her sst.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mikkel Sørensen, Peder Bertelsen med flere varsel at svare Christen Christensen Leck, borger her sst, angående en brun hest, de har ham tilvurderet i hans gælds betaling hos Mikkel Sørensen her sst for 20 rigsdaler, hvilken han formente, de har vurderet for højt, og ikke ville nøjes med den.

(22)

** Peder Jørgensen Natteler, borger her sst, på Jacob Hansen og Jens Hansen deres vegne havde ladet kalde Maren, salig Peder Saxes, sst for det værgemål, hendes salig husbond har været betroet på hendes brorbørns vegne, nemlig Jacob Hansen og Jens Hansen, og eftersom Peder Jørgensen har forhvervet dele over hende for nogen tid forleden, fordi hun den udstedte dom her af bytinget 11/4 forskinnet og forbigået år ej ville til fyldest gøre, hvilken dele til landstinget er magtesløs kendt, formedelst ikke i fornævnte dom er specificeret, hvor mange penge fornævnte to sønner for deres bortsolgte gods kunne tilkomme, hvorfor han skal være forårsaget hende igen at citere, efterdi hun ikke lader sig bekvemme at stille Peder Jørgensen tilfreds, og han formener hun bør ham på bemeldte børns vegne med rede penge at fornøje, som skulle bedrage sig 494 sletdaler. item i rette lagde Peder Jørgensen adskillige dokumenter, som formedelst vidtløftighed ikke kan indføres, iblandt hvilke en dom her af bytinget 11/4 1649, i sin sentens og beslutning som efterfølger, da eftersom Peder Jørgensen tiltaler Maren, salig Peder Saxes, for et værgemål, ham af borgmestre og råd er tilforordnet at forestå, som salig Peder Saxesen har haft under hænder for Hans Jensens to sønner for deres tilfaldne arv efter deres salig mormor, da bør Maren, salig Peder Saxes, at betale Peder Jørgensen for så vidt ham med rette tilkommer. endnu i rette lagde Peder Jørgensen en genparts dom anlangende pant og forsikring, som Maren, Peder Saxes, ville gøre Hans Madsen Brun i hendes hovedgård for hendes børns fædrene arv, som han er værge for, her af bytinget 19/12 sidst forleden. derimod blev i rette lagt Maren salig Peder Saxes efterskrevne skriftlige indlæg, underskrevet med egen hånd. for retten fremstod Mogens Eriksen og fremlagde efterskrevne fuldmagt af Hans Jensen, borger i Bergen i Norge, at han har annammet af hans kære søster Maren, salig Peder Saxes, en håndskrift formelder på Laurids Jacobsen, indvåner i Bergen, han at være hende skyldig 200 sletdaler, som Hans Jensen skal oppebære af Laurids Jacobsen, hvorfor han lover at gøre hans søster Maren Jensdatter eller også Peder Jørgensen, borger her sst, pant på 200 sletdaler i Hans Jensens boder, beliggende i Lusby imellem salig Niels Bertelsens ejendom ved den søndre side og Jacob Pedersens og Mads Nielsens ejendomme ved den nørre side, dateret Kolding 25/10 1641, hvorefter blev afsagt, at byfogden vidste ikke sin forrige dom at forandre, men tilfandt Maren, salig Peder Saxes, Peder Jørgensen nøjagtigt at forsikre og betale i hendes bedste gods og formue fornævnte børns penge.

(26)

** Hans Jensen Buch, borger her sst, på Maren, salig Niels Gertsens sst, hendes vegne, at eftersom han på hendes vegne har taget 2.ting til Hans Due, borger her sst, for 37 sletdaler, som skulle endnu restere af hvis penge, han til sig annammet har på Viborg landsting på Maren Niels Gertsens vegne, så begærede Hans Jensen Buch i dag hans 3.ting til Hans Due. herimod mødte Hans Due og tilbød samme penge og derimod begærede nøjagtig forsikring på den arrest, Lyder Henriksen rådmand på fornævnte penge gjort har, desligeste mødte Lyder Henriksen og i rette lagde en dom her af bytinget 19/12 sidst forleden, hvori han tiltaler Maren, Niels Gertsens, og hendes børn for 62 sletdaler efter hans regnskabsbog, hvorpå blev afsagt, at efterdi Maren, Niels Gertsens, intet skifte har holdt med hendes salig mands børn, da bør Lyder Henriksen af fællesbo at betales. derefter blev afsagt, da efterdi Hans Due tilbyder i rede penge her for retten at fra sig at lægge, vidste byfogden sig ikke at til fordriste 3.ting over Hans Due at stede.

(27)

** Hans Hansen, borger her sst, havde ladet i rette kalde efterskrevne, der iblandt Maren, Niels Asbøls datter, for gæld efter hans regnskabsbog, som de blev tilfundet at betale.

(28)

** Hans Hansen, borger her sst, havde ladet i rette kalde efterskrevne fra Tyvkær for gæld efter hans regnskabsbog, som de blev tilfundet at betale.

** ungkarl Søren Udsen, borger her sst, havde ladet kalde efterskrevne personer for gæld, som de blev tilfundet at betale.

(29)

** Oluf Andersen Suus, borger her sst, på Rasmus Bertelsen Kock, indvåner her, sst hans vegne havde ladet i rette kalde Jens Mortensen billedhugger, borger her sst, for 5 sletdaler efter hans håndskrift, dateret 18/11 1649, som han blev tilfundet at betale.

** Frederik Nielsen, borger her sst, havde i rette ladet kalde Oluf Andersen i Borlev for 8 sletdaler, som han skal være ham pligtig, hvorimod Oluf Andersen mødte og med hans højeste ed benægtede ikke at være Frederik Nielsen skyldig uden 9 mark, som han blev tilfundet at betale, eftersom ikke fremlægges rigtigt bevis på gælden.

(30)

** Christen Pedersen Bramdrup, borger og indvåner her sst, havde ladet kalde Mads Gregersen, indvåner her sst, for 14 sletdaler efter hans udgivne bevis, som han blev tilfundet at betale.

(31)

** Jørgen Joensen Stub i Skanderup havde ladet i rette kalde Mikkel Sørensen, borger her sst, for 11 sletdaler efter hans udgivne håndskrift, som han blev tilfundet at betale.

** Christen Olufsen Runnum, borger og indvåner her sst, havde ladet kalde efterskrevne for gæld, som de befindes at være ham pligtig. sagen blev opsat 6 uger.

(32)

13/2 1650.

** Mads Gregersen, borger i Kolding, begærede og fik udnævnt uvildige mænd til at vurdere hans ejendom.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Madsen i Seest varsel at svare Søren Hansen skipper på Iver Nielsen, rådmand her sst, hans vegne for 18 sletdaler. sagen opsat 14 dage.

** ungkarl Knud Nielsen på sin kære mor Johanne Knudsdatter sst hendes vegne begærede og fik tingsvidne, hvori Peder Iversen Leck, borger her sst, på Mette Tomasdatter i Harte hendes vegne gav Johanne Knudsdatter afkald for al den arvepart, som Mette Tomasdatter er arveligt tilfaldet efter hendes bror salig Niels Jensen, fordum borger her sst, og fornævnte Johanne Knudsdatters husbond.

** Hans Jensen Buch, borger her sst, på mester Frederik Linthof hans vegne havde i rette ladet kalde Jep Nielsen i klostret, borger sst, og i rette lagde efterskrevne indlæg, eftersom Jep Nielsen i klostret i Kolding har på langsommelig tid været med stor sygdom beladen, så at han derover ikke kunne søgt sin næring til søs, som han forhen gjort har på adskillige nationer, og derfor ladet mig underskrevne fremmede mand til sig kalde, om jeg kunne vide ham noget remedium, så ville han mig rigtigt derfor kontentere, og da har jeg derpå anvendt ikke under 100 rigsdaler, og ikke mere jeg derpå har bekommet end som en side grøn flæsk, som vejede 19 skålpund til en foræring. derefter blev afsagt, da eftersom Jep Nielsen med sygdom har været beladen, og des bedre ved den kristne kirkes forbøn og lovlige middel er kommet til hans helbred, da mester Frederik Linthof angiver at have betjent Jep Nielsen i hans sygdom og derfor begærer en sum penge, hvilken sum byfogden ikke ved at tilfinde Jep Nielsen fuldkommen at betale, men så vidt billigt ret og kristeligt kan eragtes for hans umage, kost og medikamenter, han derpå kan have anvendt, og det efter dannemænds sigelse at betale.

(34)

** Hans Jensen Buch, borger her sst, på Jørgen Stålsen i Vejle hans vegne havde i rette ladet kalde Niels Madsen, borger sst, imod dom for 200 sletdaler, som rester efter hans efterskrevne kontrakt, dateret 27/10 1648, hvori kendes Jørgen Stålsen, borger i Vejle, og Niels Madsen, indvåner i Kolding, eftersom os har imellem været adskillige regnskaber og tvistighed, imidlertid Jørgen Stålsen var slotsskriver og Niels Madsen var underskriver på Koldinghus, hvilket for landsdommerne har været indstævnet, og derfra til Kolding hjemvist, hvor vores tvistigheder for dannemænd har været forelagt, og de har os foredraget, så Niels Madsen skal forpligtet være til Jørgen Stålsen at betale 300 sletdaler i god gangbar mønt. derpå blev i rette lagt Jørgen Stålsens indlæg angående 200 sletdaler, som Niels Madsen i Kolding, forrige kornmåler på Koldinghus, endnu var ham skyldig. herimod mødte Niels Madsen og svarede, at han formente, han ikke burde at lide nogen dele for den gæld, som ved dom kan søges og tilbød at gøre ham udlæg i ejendom. derefter blev afsagt, eftersom Jørgen Stålsen tiltaler Niels Madsen for 200 sletdaler, som rester på hans udgivne brev og forlig og sig til forpligter med rede penge at betale og ingen andre varer, hvorfor byfogden tilfandt Niels Madsen hans brev at efterkomme inden 15 dage eller efter rigens ret at lide æskning.

(36)

** Otte Sørensen, borger her sst, på Dorte Pedersdatter sst hendes vegne havde i rette ladet kalde Niels Pedersen på Tobdrup for 20 sletdaler efter hans udgivne håndskrifts indhold, som han blev tilfundet at betale.

** Simon Jensen Strandhuse, borger sst, havde i rette ladet kalde Poul Vonsild, Niels Simonsen, Reinholt Skomager og Peder Hjuler, borger sst, med syns og doms beskrivelse anlangende hvis vandfald, der falder af deres gårde, og synsmænd kundgjorde, at de på åstederne så, at alt hvis vand, der samles i ovennævnte mænds gårde, det har sit løb igennem Simon Jensens gård og gør ham derpå stor skade, hvorefter de blev tilfundet samme deres vandløb på Simon Jensens ejendom at forhindre og efter stadsretten at holde ham det uden skade.

(37)

20/2 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Jørgensen her sst varsel at svare Jens Mortensen billedhugger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Madsen i Skanderup varsel at svare Johan Schrøder for 1 sletdaler efter hans regnskabsbog, og efterskrevne vidnede, at de i dag 14 dage gjorde arrest her i byen for hvis, han var Johan Schrøder skyldig.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Christen Madsen Gejsing varsel at svare Niels Iversen byfoged og gav ham sag efter doms indhold, hvorefter Niels Iversen var 1.ting begærende.

** varselsmænd hjemlede at de gav Jep Nielsen Strandhuse varsel at svare Hans Jensen Buch på mester Frederik Linthof her sst hans vegne og var efter en doms indhold 1.ting begærende.

** ungkarl Peder Poulsen Dalby her sst solgte fra sig og sine arvinger og til Niels Andersen Falkenbjerg og hans kære hustru Ellen Hansdatter og deres arvinger hans efterskrevne hus, som er begreben 2 fag, som han af hans kære mor Anne, salig Poul Dalbys efterleverske, i hans patrimonium annammet har, beliggende i Kolding i Vestergade imellem Jep Poulsen slagters ejendom ved den nørre og salig Søren Bjørnsen hans ejendom ved den søndre side.

(38)

** ungkarl Peder Poulsen Dalby her sst fik tingsvidne, at Niels Andersen Falkenbjerg, borger her sst, kendtes for sig og hustru Ellen Hansdatter af ret vitterlig gæld skyldig at være Peder Poulsen og hans arvinger 80 sletdaler, og derfor pantsætter han ham hans hus i Vestergade, som han nylig af Peder Poulsen købt har.

(39)

** Jens Mortensen, billedhugger her sst, havde ladet i rette kalde Hans Jørgensen, borger her sst, og gav ham til sag efter hans efterskrevne indlægs formelding, eftersom jeg har lovet til mester Peiter Kruckow for Hans Jørgensen, borger her sst, sætter i al rette, om Hans Jørgensen ikke bør at forskaffe mig min forløftes håndskrift fra mester Peder igen eller derfor sætte mig forsikring, endnu i rette lagde efterskrevne tingsvidne her af bytinget 18/4 forleden, om Hans Jørgensen murmester ikke ville indfri samme forløftes håndskrift, hvortil han svarede, det kunne stå hen til Jens Billedhugger kom hjem. derefter blev afsagt, at eftersom befindes Jens Mortensen at have udgivet hans løfte og skadesløsbrev til mester Peiter Kruckow på Hans Jørgensens vegne for hans børns matrimonium, hvorfor byfogden tilfandt Hans Jørgensen at forskaffe Jens Mortensen hans udgivne forløftes brev.

** Iver Jacobsen på KM og byens vegne gav til kende, hvorledes Christen Keldsen Nebel forgangen 16/2 udenfor Jens Hjertings dør her sst har afhugget Søren Jørgensen i Nebel hans fire fingre på den venstre hånd, hvorfor han i dag lyste for hans lovmål og sagen i sandemænds hænder.

(40)

27/2 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Christen Madsen Gejsing varsel at svare Peder Christensen Vorbasse.

** Søren Pedersen her sst skøde af Niels Hansen på hvis lod og part, han har i det hus, Søren Pedersen nu ibor, liggende ved klosterporten her i Kolding.

** Niels Pedersen Vonsild, borger her sst, solgte fra sig og sin hustru Mette Jørgensdatter og deres arvinger og til Tomas Jensen skibbygger og hans hustru Dorte Jepsdatter og deres arvinger efterskrevne tre fag hus liggende i klostret i Fruergade imellem Niels Pedersen selv på den nørre ende og Poul Olufsen ved den søndre ende, Simon Strandhuses ejendom ved den østre side og gaden ved den vestre side.

(41)

** Niels Hansen, borger og indvåner her sst, solgte fra sig og sin hustru Maren Jørgensdatter og til hans svoger Søren Pedersen og hans hustru Bodil Hansdatter al den anpart, Niels Hansen er arveligt tilfaldet efter hans far salig Hans Nielsen tømmermand, fordum borger i Kolding, og hans mor salig Inger Hanskone i deres hus og ejendom, som Søren Pedersen nu ibor, forbemeldte Niels Hansen har sin søster forbemeldte Bodil Hansdatter samme sin tilfaldne lod af broderlig affektion og hjertelag foræret, og er beliggende her i byen næst op til klosterporten ved den ene og salig Maren Møllerkones boder ved den anden side.

** Hans Jensen Buch, borger sst, på Søren Jørgensen i Nebel hans vegne samt Iver Jacobsen på KM og byens vegne fik et tingsvidne, at Hans Jensen fremlagde Søren Jørgensen i Nebel hans efterskrevne klage imod Christen Keldsen sst, at 16/2 sidst forleden, da han var indkommet til Jens Mortensen i Lusbygade, da vogtede Christen Keldsen på ham, til han kom ud og ville gå hjem, og da sagde han, vi har noget at skifte med hverandre og sagde derhos, du skal få en ufærd, som jeg længe siden har lovet dig, og så greb han en degen og afhuggede ham 4 fingre på den venstre hånd, og stod Søren Jørgensen selv personligt i dag for retten og fremlagde samme fire fingre.

(42)

** Jep Nielsen fremlagde sin efterskrevne beskyldning, eftersom mester Frederik Linthof har forhvervet dom over mig efter et usandfærdigt indlæg, som jeg formener, at han aldrig kan bevise, at der har været bedt for mig i kirken, eller jeg har været berettet enten på sengen eller i huset, siden mester Frederik kom her til byen, om han det ikke kan bevise, da formener jeg, at han bør lide som en anden løgner. at jeg ikke har kunnet søge min næring til søs for min svagheds skyld, kan han aldrig sandfærdigt bevise, og eftersom han begærer 100 rigsdaler af mig, da har jeg lovet ham en rigsdaler, og ikke heller er jeg ham mere stændig, end som han bekommet har, hvorefter han begærede tingsvidne.

(43)

** Lyder Henriksen Splet, rådmand her sst, havde ladet i rette kalde efterskrevne i Anst herred, som er ham skyldig efter regnskabsbogs formelding, der iblandt Jørgen Joensen og sin bror Gregers Joensen i Hjarup, hvorefter blev tilfundet enhver at betale fornævnte penge skadesløs inden 15 dage.

** efter 6 ugers opsættelse har Lyder Henriksen ladet i rette kalde efterskrevne, som er ham skyldig efter hans regnskabsbog, hvilken gæld de blev tilfundet at betale.

(44)

6/3 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Jensen i Brændgård i Malt herred varsel at svare mester Hans Badskær her sst.

** Peder Bertelsen, borger her i Kolding, afkald af Hartvig Knudsen her sst for hvis, han arveligt er tilfaldet efter hans salig mor Else Hansdatter, eftersom Peder Bertelsen har været hans tilforordnede værge.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Christensen snedker varsel at svare Peder Knudsen på Niels Jensens vegne, tjenende Niels Pedersen kræmmer, for 4 sletdaler efter en håndskrift, dateret 6/11 1649, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Sørensen vognmand varsel at svare Iver Jacobsen på Hans Didriksens vegne, tjenende borgmester Morten Panck for 2 rigsdaler, som han blev tilfundet at betale inden 15 dage.

** Otte Sørensen på Dorte Pedersdatters vegne lod fordele Niels Pedersen på Tobdrup for 50 sletdaler efter hans udgivne forpligts indhold.

** Hartvig Knudsen, barnfødt her sst, gav Peder Bertelsen afkald for al den arv og arvepart, han arveligt er tilfaldet efter hans salig mor Else Hansdatter, som Peder Bertelsen har været formynder for.

** Niels Danielsen, kobbersmed her sst, med fuldmagt af Ambrosius Pedersen væver, indvåner i Odense, desligeste Hans Pedersen væver, borger i Kolding, på sine egne vegne gav Anders Pedersen buntmager og hans arvinger afkald for al den arvepart, som Ambrosius Pedersen og Hans Pedersen arveligt kan være tilfaldet efter deres mor Mette Jørgensdatter, som endnu lever, og de har annammet af deres bror Anders Pedersen buntmager rede penge fyldest og fuld værd, og de takker ham for god betaling for fornævnte arveparter både efter hans salig far Peder Ambrosiusen og hans mor Mette Jørgensdatter.

(45)

** Anker Jepsen, borger her sst, på sin bror Laurids Jepsen Kyd, borger sst, hans vegne med opsættelse her af bytinget 23/1 sidst forleden havde ladet i rette kalde Peder Rasmussen Toft og Jens Sørensen Bølling, borger sst, for gæld efter enhver deres håndskrifters formelding, hvilken gæld de blev tilfundet at betale.

(46)

13/3 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Poul Staffensen i Bække varsel at svare Simon Sejrup, rådmand her sst, for 4 sletdaler for rug, han har bekommet 6/7 1649, og som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Jensen i Brændgård i Malt herred varsel at svare mester Hans Badskær her sst for 7 daler efter hans regnskabsbog. sagen opsat 6 uger.

** Hans Mortensen, borger her sst, afkald på Anne salig Poul Dalbys vegne af Mads Nielsen Dalby, borger her sst, på hendes søn Peder Poulsen Dalby hans vegne i hans egen nærværelse for hvis, han arveligt er tilfaldet efter hans salig far Poul Hansen Dalby, fordum borger her sst.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Jepsen Gelballe varsel for Hans Markorsen her sst for 6 sletdaler, hvorfor han har sat ham en kåbe i pant, som han bød ham til løsen.

** varselsmænd hjemlede, at de gav mester Frederik Linthof her sst varsel for Jep Nielsen Strandhuse, og Jep Nielsen frembød 4 sletdaler efter en afsigt imellem ham og mester Frederik, om han samme penge ville annamme, men ingen var mødt, hvorfor Otte Sørensen sætfoged har dem til sig annammet på rettens vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav kaptajn Jens Rasmussen på Hjelmdrup varsel at svare Hans Madsen Brun på hans egne og Mogens Eriksen, rådmand her sst, hans vegne imod den vurdering, de agter at lade tage på den gård, salig Niels Bertelsen, fordum byfoged her i Kolding, iboede og tilhørte, liggende i Lusbygade.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Frederik Linthof varsel at svare Oluf Sørensen her sst for 10 rigsdaler, hvorfor han har sat ham i pant en sort klædes klædning med guldgaloner på, hvilken klædning er vurderet for 30 sletdaler, og som Frederik Linthof blev tilfundet at indløse.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Sørensen Bølling her sst varsel at svare Otte Sørensen prokurator på Mads Hansen Nebel her sst hans vegne for 8 rigsdaler efter en håndskrift, dateret 11/12 1649. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Hansen, rebslår her sst, varsel at svare Otte Sørensen på Johanne Christensdatters vegne for 10 sletdaler efter en håndskrift, dateret Kolding 1/3 1645, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Christen Pedersen Bramdrup varsel at svare Lauge Gregersen.

** Hans Markorsen, borger her sst, på Anne salig Poul Dalbys efterleverske hendes vegne begærede og fik tingsvidne, at Mads Nielsen Dalby, borger her sst, på Peder Poulsen Dalby hans vegne gav hans mor Anne, salig Poul Dalbys, afkald og kvittering for al den arvepart, Peder Poulsen er arveligt tilfaldet efter hans far salig Poul Hansen Dalby, fordum borger her i Kolding, som Mads Nielsen Dalby har været værge for.

(47)

** ungkarl Oluf Sørensen, indvåner her sst, fik tingsvidne, at Oluf Sørensen til fulde 4.ting med 6 høringer lod fordele Niels Jepsen Gelballe, borger her sst, for 5 sletdaler, som rester efter hans håndskrift til Hans Guldager i Ribe, og Oluf Sørensen i hans gælds betaling af Hans Guldager er overdraget.

** Hans Christensen Møller, borger her sst, havde i rette ladet kalde efter efterskrevne landstings varselsseddel salig Poul Hansen skomagers børn og arvinger af Kolding, nemlig Jens Poulsen og Mette Poulsdatter, for vurdering anlangende pant, om de vil have noget dertil at svare, og Hans Møller i rette lagde et pantebrev, dateret Kolding byting 2/6 1641, hvori Poul Hansen skomager, borger i Kolding, tilstod sig og sine arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Møller 70 sletdaler, som er børnepenge, og dermed er det gamle pantebrev, som salig Maren Bertelsdatter i slottets mølle tilforn havde på Poul Hansens ejendom, dateret bytinget 20/10 1630, kasseret, og til et frit pant pantsatte Poul Hansen skomager fra sig og sine arvinger og til Hans Christensen Møller hans hus, som han selv ibor, liggende i Kolding på Rendbanen imellem Anders Malers ejendom, som han selv ibor, på den vestre side og Tomas Hjarups ejendom ved den østre side, hvilken ejendom er fri for andre pant uden til hans børn for deres mødrene arv, som er 160 sletdaler. endnu i rette lagde Hans Møller et pantebrev af bytinget 15/11 1648, hvori Jacob Nielsen skrædder kendtes af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Møller 25 sletdaler, som han Mette Poulsdatter lånt har, og derfor pantsatte al den lod og part, hun har i den ejendom, hendes far nu ibor, liggende i Rendbanen, imellem Anders Bertelsen malers og Tomas Hjarups ejendomme, og for det sidste fremlagde Hans Møller en vurdering på samme gård, som borgmestre og rådmænd med 24 uvildige mænd vurderet har for 200 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

(50)

** Lauge Gregersen, borger her sst, havde i rette ladet kalde Christen Pedersen Bramdrup, borger her sst, at eftersom han af borgmestre og råd er tilforordnet at sidde over skifte efter salig Jørgen Sørensen skibbygger på hans datter Dorte Jørgensdatters vegne 8/7 1645, hvilket skiftebrev, han ikke vil forsegle og underskrive, hvorefter Christen Bramdrup blev tilfundet samme skiftebrev at forsegle og underskrive.

** Anders Hansen Gamst, borger her sst, på Karen, salig Morten Tomasens efterleverske, sst hendes vegne havde i rette ladet kalde efterskrevne, som er hende gæld skyldig. sagen er til i dag 6 uger optaget.

** i lige måder havde Henrik Ravn, borger her sst, ladet i rette kalde efterskrevne udenbys personer. sagen blev opsat 6 uger.

(51)

20/3 1650.

** Hans Nielsen Torsted, borger i Kolding, afkald af Jørgen Pedersen, barnfødt sst, for hvis værgemål, han har haft under hænder for ham både efter hans salig far Peder Bertelsen nagelsmed og hans mor Anne Peders.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Gregers Keldsen i Hjarup varsel at svare Jens Poulsen på Peder Christensens vegne, borger her sst, for 3 mark efter en bytingsdom 14/3 1649, hvorefter han begærede hans 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Christen Madsen Gejsing her sst varsel at svare Peder Jørgensen Natteler på Niels Hansens vegne for hans bøder at bøde til Kolding by efter en dom 5/12 1649, hvorefter Peder Jørgensen var 1.ting begærende.

** efterskrevne stod for tingsdom og gjorde skudsmål for Niels Iversen byfoged, at han er i KM forfald, eftersom Hans Christensen Bull i Lilballe har ladet give ham 8 dages varsel at svare ham i dag til Kolding byting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mikkel Hansen, borger her sst, varsel at svare Anders Nielsen Bøgvad på Hans Nielsens vegne, tjenende Hans Madsen Brun, for 20 sletdaler, som han er ham skyldig for hans løn og lånte penge. sagen er opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Simon Jensen Strandhuse her sst varsel at svare Anders Nielsen Bøgvad på borgmester Jørgen Knudsens vegne for 11 års resterende accise på KM vegne. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Keld Andersen her sst varsel at svare Anders Bøgvad på Søren Nielsen møller i Seest mølle hans vegne og gav ham til sag efter en bytingsdom 26/8 1646, hvorefter han var 1.ting begærende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anne, salig Poul Dalbys, med hendes lovværge varsel at svare Mikkel Hansen Husmer her sst for 12 sletdaler efter hans regnskabsbog. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Nielsen remsnider varsel at svare Jens Andersen Natteler på Peder Hansens vegne, som han er tilforordnet værge for, for 1 sletdaler, som han er ham skyldig efter skiftebrevs indhold. sagen opsat 4 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Christensen, skomager her sst, varsel at svare Peder Knudsen på Niels Pedersen kræmmers vegne for 3 mark, hvorefter han begærede 1.ting.

** Jørgen Pedersen, barnfødt sst, gav Hans Nielsen Torsted, borger her sst, afkald for al den arv, han arveligt er tilfaldet efter hans far salig Peder Bertelsen nagelsmed, fordum borger i Kolding, og som Hans Nielsen har haft under hånd og værgemål.

(52)

** Anders Nielsen Bøgvad, prokurator her sst, på Niels Nielsen Ammidsbøl, borger her sst, hans vegne med opsættelse her af bytinget 6/2 sidst forleden havde ladet i rette kalde Rasmus Bertelsen Kock, borger sst, og fremlagde et Nyborgs tingsvidne 22/10 1649, som formelder i sin mening, at Niels Nielsen har tiltalt Rasmus Kock, indvåner i Kolding, for 15 mark, han befindes at være ham skyldig med rette efter hans regnskabsbog, hvorimod Rasmus Kock svarede, at eftersom han tiltales for 15 mark for klæde, som Rasmus Pedersen skrædder, som da tjente på Tirsbæk, havde udtaget til ham hos Niels Nielsen, hvilket klæde, Rasmus Kock ved sin ed har bekræftet har betalt Rasmus Skrædder, og da er Niels Nielsen tilkendt at søge sin betaling hos Rasmus Pedersen skrædder, og eftersom Rasmus Skrædder nu er borger i Kolding, har fuldmægtigen ladet ham kalde og formente, at han samme 15 mark for samme klæde burde at betale. Rasmus Kock mødte og i rette lagde en dom her af bytinget 11/8 1647, som formelder i sin mening, at efterdi Rasmus Kock bekender, at det klæde, Niels Nielsen ham tiltaler for, og ved sin ed bekræfter samme klæde at have betalt Rasmus Pedersen, den tid tjenende på Tirsbæk, da tilfinder byfogden Niels Nielsen derfor at søge hans betaling hos Rasmus Skrædder. derefter blev afsagt, at eftersom tilforn til bytinget er ganget dom i sagen 11/8 1647, hvilken endnu står urykket, hvorfor byfogden ikke ved i samme sag at kende, medens samme dom stander ved magt.

(54)

** Jens Poulsen, borger her sst, havde i rette ladet kalde efterskrevne udenbys personer for gæld, som enhver af dem blev tilfundet at betale.

(55)

27/3 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Maren Gødesdatter, tjenende mester Peiter Kruckow her sst, varsel at svare Iver Jacobsen på Gudmand Andersen i sønder Bjert hans vegne for 6 sletdaler efter en håndskrift, som hun blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Andersen i Hannerup og Søren Tuesens arvinger i Tavlov Nebel varsel at svare Anders Nielsen Bøgvad på Maren salig Knud Bertelsens vegne for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Andersen Bøgvad varsel at svare Anders Nielsen Bøgvad her sst på Jørgen Stålsens vegne i Vejle for 48 sletdaler efter en kontrakt, dateret Kolding 20/3 1648. sagen opsat 4 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Christen Keldsen sst varsel at svare Hans Jensen Buch på Søren Jørgensens vegne i Nebel, og da fremæskede Hans Buch så vel sandemændene om Christen Keldsen eller nogen på hans vegne havde nogen vidner at fremlægge, de da for retten ville dem fra sig lægge, og ingen er fremkommet.

** Hans Christensen Bull i Lilballe havde 6/3 sidst forleden i rette ladet kalde Jørgen Knudsen borgmester, Niels Andersen Bøgvad, Simon Christensen Sejrup rådmand, Niels Iversen byfoged, Maren, salig Knud Bertelsens, og hendes børn Peder Knudsen, Bertel Knudsen og Karen Knudsdatter med deres lovværger, Henrik Laugesen byskriver, Henrik Ravn kæmner, som har holdt skifte efter salig Niels Wedsel, imod 1.ting at forskaffe Hans Christensen den søsterlod efter hans fuldmagt. derefter blev afsagt, efterdi Hans Bull atter til 4.ting begærer høringsdele over fornævnte personer, og han både til 2.ting og 3.ting er blevet afvist, da vidste byfogden ikke høringsdele over dem i dag at stede.

(56)

** ungkarl Peder Knudsen, indvåner her sst, havde i rette ladet kalde Peder Gris i Tolstrup for en gæld han til hans salig mor Else, salig Knud Pedersens, er skyldig, og i lige måde til Maren, salig Jep Simonsens, med lovværge for en gæld hendes salig husbond er til sin bemeldte salig mor skyldig efter hendes regnskabsbog, hvilken gæld med mere efter hans mors dødelige afgang er tilegnet ham, og der hans stedfar Niels Madsen Udsens arvinger kontenteret bevislig gøres, da sætter han i rette om de ikke samme gæld bør betale inden 15 dage, hvilket de blev tilfundet.

(57)

** Iver Jacobsen, borger her sst, på Gudmand Andersen i sønder Bjert hans vegne havde i rette ladet kalde Maren Gødesdatter, tjenende Peiter Kruckow borger sst, for 4 rigsdaler, som hun er ham skyldig, og som hun blev tilfundet at betale.

** Peder Bertelsen, borger her sst, havde i rette ladet kalde efterskrevne udenbys personer for gæld, som de blev tilfundet at betale inden 15 dage.

(58)

3/4 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Sidsel Skanderup i vester Nebel varsel at svare Mads Jensen Gejsing på hans stedsøn Oluf Sørensens vegne for 3 skæpper rug. 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Hugger og Jep Madsen i Vonsild ved kirken varsel at svare Jep Poulsen slagter for gæld efter håndskrifter. 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Casper Clemend Hoffmand felttrompeter og Hans Pedersen væver her sst varsel at svare Niels Pedersen kræmmer, borger her sst, for gæld. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jes Lund varsel at svare Otte Sørensen på Peder Sørensen Købmands vegne, borger her sst.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Iversen byfoged varsel at svare Anders Nielsen Bøgvad på Maren Niels Gertsens vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Carsten Sølbæk, pottemager her sst, varsel at svare Peder Sørensen, skrædder her sst.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Pedersen Hosekræmmer og Bertel Mikkelsen, skatmestre i Kolding, varsel at svare Iver Jacobsen på borgmestre og råds vegne for KM påbudne bådsmandsskat at indfordre hos borgerskabet, hvorefter han begærede 1.ting.

** i lige måder gav Jacob Nielsen og Niels Pedersen, Anders Nielsen Dalby og Laurids Jepsen Kyd, forleden års skatmestre, varsel at svare Niels Hansen, fornævnte års kæmner, på borgmestre og råds vegne for forleden års skatters indfordring, hvorefter han på borgmestre og råds vegne var hans 1.ting begærende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Maren Pedersdatter Saxes med hendes lovværge, item Jørgen Knudsen og Morten Panck, borgmester i Kolding, samt efterskrevne rådmænd varsel at svare Peder Jørgensen Natteler og gav hende til sag efter et skriftligt indlæg. herimod svarede Niels Iversen byfoged, at de deponerede penge, som er 60 rigsdaler, har han leveret fra sig efter Maren Peder Saxes anfordring og ligger i Kolding rådstue.

** Søren Jørgensen i Nebel bekendte, at den skade Christen Keldsen i Nebel har gjort ham her i Kolding 16/2 forleden, er han venligt forligt med Otte Sørensen, borger her sst, på Christen Keldsens vegne i hans hustrufar Peder Poulsen i Ferup og hans søn Poul Pedersen deres nærværelse og samtykke, KM og Kolding bys rettighed uforkrænket.

** Otte Sørensen, borger i Kolding, lovede og sig til forpligtede at betale Søren Jørgensen i vester Nebel 60 sletdaler til efterskrevne terminer med rede penge.

** Henrik Ravn, borger her sst, på Peder Widou af Hamborg hans vegne fik tingsvidne, at Niels Nielsen, borger her sst, kendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Peder Widou 300 sletdaler, og derfor pantsatte Niels Nielsen fra sig og arvinger og til Peder Widou og arvinger 4 boder, beliggende i Svidegade, skolens jord, som Jep Slagter tilhørte ved den østre ende, kirkens jord ved den sønder side og Anne salig Poul Dalbys jord ved den vestre ende og byens forte ved den nørre side.

(59)

** Søren Jørgensen i vester Nebel fik tingsvidne, at Otte Sørensen, borger her sst, på Christen Keldsen i vester Nebel hans vegne lovede at betale Søren Jørgensen der sst 60 sletdaler til efterskrevne terminer med rede penge.

** Iver Jacobsen kæmner på borgmestre og råds vegne havde til 20/3 sidst forleden ladet i rette kalde Tomas Jensen, barnfødt i Strårup, for han en rum tid siden har taget sit borgerskab og nu sig entholder at ikke vil give og gøre den borgerlige tynge som andre skatteborgere, om Tomas Jensen ikke sin borgerlige ed bør at efterkomme, hvorefter han blev tilfundet at betale til borgmestre og råd på KM og byens vegne så meget ham billigt kan tilregnes eller lide dele og tiltale.

(60)

** Anders Bøgvad, prokurator i Kolding, udstedte efterskrevne vidne, at Peder Jørgensen Natteler, borger her sst, fik tingsvidne, at han begærede af Niels Iversen, KM byfoged her sst, at eftersom Maren, Peder Saxes, har ladet nedsætte hos ham nogen penge for nogen tid siden, som Niels Iversen ikke har leveret fra sig efter hendes anfordring til hende og hendes lovværge. herimod svarede Niels Iversen, at de deponerede penge 60 rigsdaler har han leveret fra sig efter Maren Peder Saxes anfordring i Kolding rådstue 6/12 1649.

(61)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Peder Sørensen Viuf, borger sst, hans vegne fik tingsvidne, at eftersom Peder Sørensen Viuf har ladet forhverve dom over Jes Jensen Lund, borger her sst, for 180 sletdaler efter pantebrevs indhold, at eftersom befindes det pant at være lovligt opsagt, da bør samme ejendom at være Peder Sørensen følgagtig, hvorefter Niels Iversen byfoged med flere fremstod og kundgjorde, at de 21/3 forleden gjorde Peder Sørensen indførsel i Jens Lunds ejendom for 180 sletdaler med efterstående rente.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Dalby og Laurids Kyd skatmestre varsel på borgmestre og råds vegne. 1.ting.

(62)

10/4 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Christen Olufsen i Vejle varsel at svare Simon Andersen prokurator på Eggert Rollufsen, borger her sst, hans vegne for 65 sletdaler, en sort klædes kappe, som blev vurderet for 30 sletdaler, og andre klædninger, som ligeledes blev vurderet.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Nebel her sst varsel at svare Amdi Villumsen og gav ham tilsag efter et skriftligt indlæg.

** eftersom det i dag er Otte Sørensen, prokurator her sst, på Søren Nielsen i Seest mølle hans 4.ting til Keld Andersen, borger her sst, efter en bytingsdoms indhold, da for retten lovede Niels Iversen byfoged, at når Gud ville Keld Andersen hjemkommer, da skal han tale Søren Nielsens minde.

** Hartvig Knudsen, barnfødt her sst, fik tingsvidne, at Peder Knudsen, borger og indvåner her sst, kendtes sig af ret vitterlig gæld skyldig at være hans bror Hartvig Knudsen 300 sletdaler, og derfor pantsætter hans gård, som han selv ibor, liggende i Lusbygade imellem Peder Knudsens to boder ved den østre og Laurids Lauridsens ejendom ved den vestre ende, adelgaden ved den søndre og slottets sø ved den nørre ende.

(63)

** ungkarl Peder Knudsen, indvåner og borger her sst, fik tingsvidne, at Hartvig Knudsen solgte hans bror Peder Knudsen hans anpart og rettighed, han efter hans far salig Knud Pedersen kræmmer, fordum borger i Kolding, og hans mor salig Else Hansdatter er arveligt tilfaldet i deres efterladte gård, Peder Knudsen ibor, med to boder, beliggende i Lusbygade imellem Hans Jepsen swertfegers ejendom ved den østre og Laurids Lauridsens ejendom ved den vestre side, adelgaden ved den søndre og slottets sø ved den nørre ende.

(64)

** Niels Pedersen kræmmer, borger her sst, fik tingsvidne, at Hartvig Knudsen, barnfødt her sst, gav Niels Pedersen kræmmer, hans kære farbror, og hans hustru Inger Jensdatter afkald for al den arv, Hartvig Knudsen er arveligt tilfaldet efter hans salig far Knud Pedersen kræmmer, fordum borger i Kolding, som Niels Pedersen har haft under værgemål.

(65)

** Simon Andersen, borger og prokurator her sst, på Eggert Rollufsen sst hans vegne havde ladet i rette kalde Christen Olufsen i Vejle imod dom og vurdering for 65 sletdaler og efterstående rente, hvorfor han har pantsat ham en sort klædekappe, en kvindeklædning og et blårgarnslagen, som var blevet vurderet for 70 sletdaler, og da vidste byfogden ikke rettere herpå at kende, end forskrevne klæder bør at være Eggert Rollufsen følgagtig, såfremt det ham inden 3 uger ikke fraløses, og Eggert Rollufsen for de resterende penge at søge Christen Olufsen.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Poul Vonsild varsel at svare Reinholt Gratt.

(66)

** Simon Andersen Dover, borger og prokurator her sst, på Eggert Rollufsen, borger sst, hans vegne for tingsvidne lod vurdere efterskrevne klæder, som Eggert Rollufsen har i pant af Christen Olufsen i Vejle for 65 sletdaler hovedstol.

(67)

17/4 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Jepsen Gelballe varsel at svare Peder Iversen Leck efter en doms indhold. 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Andersen tøffelmager og Jens Krejbjerg, borgere her sst, varsel at svare Otte Sørensen på Morten Jensen bagers vegne, og i lige måder gav efterskrevne sandemænd varsel at svare Otte Sørensen på Morten Bagers vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mikkel Hansen, borger her sst, varsel at svare Anders Jensen, herredsskriver til Brusk herreds ting, på Jørgen Stålsen, borger i Vejle, hans vegne og giver ham til sag efter en fortegnelses indhold, som over skifte efter hans salig hustru er læst og påskrevet 11/3 1647, hvorefter Mikkel Hansen vedgik at være Jørgen Stålsen 18 rigsdaler skyldig, som han lovede at betale hans børn uden skade, som han blev tilfundet at betale.

** Otte Sørensen, borger og prokurator her sst, på Morten Jensen bager, borger sst, hans vegne fik tingsvidne, at Otte Sørensen på Morten Jensens bagers vegne fremlagde hans efterskrevne klage til Niels Andersen tøffelmager, eftersom han 10/4 voldeligt overfaldt ham i Jens Pedersen Krejbjergs hus og med en rivebul med jernpigge i huggede ham i ansigtet igennem næsen ned gennem gummen, så badskæren kunne sætte hans søger ned gennem næsen ind på tungen.

(68)

** Jens Poulsen, borger her sst, havde ladet i rette kalde Peder Nielsen i Almind for 7 sletdaler, som han er ham skyldig og han blev tilfundet at betale.

(69)

24/4 1650.

** Hans Kielbech, borger her sst, gav til kende, at eftersom Christen Harbo 18/4 forleden har voldeligt indhugget 5 hans vinduer i dørnset, hvilke han selv har ladet forfærdige og glarmesteren derfor betalt.

** Niels Hansen, borger her sst, på Cathrine, salig Hans Rendemesters, og Barbara Hansdatters vegne pant af Eggert Rollufsen, borger her sst, i hans ejendom, han ibor, for 300 sletdaler efter en kontrakts indhold.

** Eggert Rollufsen afkald af Niels Hansen på Cathrine, salig Hans Rendemesters, og Barbara Hansdatters vegne for hvis, de arveligt er tilfaldet efter salig Trine Hansdatter efter en kontrakts indhold.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Andersen tøffelmager og Jens Pedersen Krejbjerg varsel at svare Otte Sørensen prokurator på Morten Jensen bager hans vegne og Iver Jacobsen kæmner på KM og byens vegne imod vidner, og Hans Ærø skomagersvend, tjenende Jens Krejbjerg vidnede, at Morten Jensen bager og Niels Andersen tøffelmager sad og drak med hverandre i Jens Krejbjergs hus, og da fik de tvist sammen om en kande øl, som Niels Tøffelmager kom til at betale med rette. senere havde de hånd på hverandre, og da fik Niels Tøffelmager et rivebul i hånden med jerntænder i og slog Morten Bager med i hans ansigt. andre vidnede, at de havde set det samme

(70)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Henrik Grot borger i Vejle varsel at svare Iver Jacobsen imod hans 1.ting for 10 sletdaler.

** Niels Hansen, borger her sst, på Cathrine, salig Hans Rendemesters efterleverske, og hendes datter Barbara Hansdatter, som han er tilforordnet værge for, deres vegne fik tingsvidne, at Eggert Rollufsen, borger her sst, kendtes sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Cathrine, salig Hans Rendemesters, og Barbara Hansdatter 300 sletdaler, som er resten af de penge, han til dem er skyldig blevet af den arvepart, de efter hans salig hustru Trine Hansdatter arveligt er tilfaldet, og derfor pantsætter ham dem hans hus og gård, som han selv ibor, beliggende ved Kolding torv, adelgaden ved den nørre side og Jens Jensen Fly hans gård, han selv ibor, ved den søndre side.

(71)

** Eggert Rollufsen her sst fik tingsvidne, at Niels Hansen, overformynder og borger her sst, på Cathrine, salig Hans Rendemesters, og hendes datter Barbara Hansdatter, som han er tilforordnet værge for, gav Eggert Rollufsen afkald for al den arv, Cathrine, salig Hans Rendemesters, efter hendes salig datter og Barbara Hansdatter efter hendes salig søster Trine Hansdatter, fornævnte Eggert Rollufsens hustru arveligt er tilfaldet.

** Hans Christensen Møller, borger her sst, med opsættelse her af bytinget 13/3 sidst forleden havde med efterskrevne landstings varselsseddel ladet kalde salig Poul Skomagers børn og arvinger af Kolding, nemlig Jens Poulsen og Mette Poulsdatter, for vurdering anlangende pant, om de ville have noget dertil at svare, og Hans Møller i rette lagde et pantebrev, dateret Kolding byting 2/6 1641, hvori Poul Hansen skomager, borger i Kolding, tilstod sig og sine arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Møller 70 sletdaler, som er børnepenge, og dermed er det gamle pantebrev, som salig Maren Bertelsdatter i slottets mølle tilforn havde på Poul Hansens ejendom, dateret bytinget 20/10 1630 kasseret, og til et frit pant pantsatte Poul Hansen skomager fra sig og sine arvinger og til Hans Christensen Møller hans hus, som han selv ibor, liggende i Kolding på Rendbanen imellem Anders Malers ejendom, som han selv ibor, på den vestre side og Tomas Hjarups ejendom ved den østre side, hvilken ejendom er fri for andre pant uden til hans børn for deres mødrene arv, som er 160 sletdaler. endnu i rette lagde Hans Møller et pantebrev af bytinget 15/11 1648, hvori Jacob Nielsen skrædder kendtes af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Møller 25 sletdaler, som han Mette Poulsdatter lånt har, og derfor pantsatte al den lod og part, hun har i den ejendom, hendes far nu ibor, liggende i Rendbanen, imellem Anders Bertelsen malers og Tomas Hjarups ejendomme, og for det sidste fremlagde Hans Møller en vurdering på samme gård, som borgmestre og rådmænd med 24 uvildige mænd vurderet har for 200 sletdaler. derefter blev afsagt, eftersom befindes at salig Poul Skomager og Mette Poulsdatter at have pantsat ejendommen til Hans Møller for 95 sletdaler, da vidste byfogden ikke rettere herpå at kende, end fornævnte ejendom bør at være Hans Christensen Møller følgagtig, såfremt det ham inden 15 dage efter forordningen ikke fraløses.

(73)

** Jens Poulsen, borger i Kolding, til 4.ting med høringer lod fordele Jens Nielsen i lille Ullerup for gæld efter håndskrift og regnskabsbog.

(74)

1/5 1650.

** mester Peiter Kruckow, borger her sst, havde til i dag 6 uger forleden ladet i rette kalde Carsten Sølbæk, pottemager her sst, og til beskyldning fremlagde efterskrevne pantebrev, dateret 12/5 1646, hvori Carsten Sølbæk tilstod sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Peiter Kruckow og hans hustru Anne Matiasdatter 108 sletdaler, som Peiter Kruckow ham i hans nød og trang i denne bedrøvelige og besværlige fejdetid forstrakt har, og derfor pantsætter Carsten Sølbæk hans hus og grund i Kolding, liggende imellem salig Jens Sørensen skrivers og kirkegården ved den nørre side og Peder Christensen skrædders ejendom ved den søndre side, adelgaden ved den østre og byens grave ved den vestre ende, hvilken ejendom er uden pant undtagen til Kolding kirke 13 daler, og 100 sletdaler, som hans formand salig Didrik Meiners børn er arveligt deri tilfaldet. efterskrevne borgere tilstod, at de efter mester Peiter Kruckows begæring lovligt opsagde Carsten Sølbæk hvis penge, han var ham skyldig, hvorefter blev afsagt, at eftersom samme lovligt er opsagt, da vidste byfogden ikke rettere derpå at kende, end fornævnte ejendom bør at være Peiter Kruckow følgagtig, såfremt det ham inden 2 måneder efter forordningen ikke fraløses.
 
(76)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Jens Jørgensen Hår, borger her sst, hans vegne med opsættelse her af bytinget 20/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde Oude Jesses sst med hendes lovværge, samt med en landstings varselsseddel 16/1 sidst forleden beviste, alle salig Jens Jensen Skinders børn og arvinger, som boede i Kolding, nemlig Hans Jensen og Mads Jensen med deres lovværge var stævnet for indførsel, som Jens Jørgensen på hans søskendes vegne agter over dem at forhverve efter byfogdens dom 3/5 1649. da mødte Anders Nielsen Bøgvad prokurator og formente hendes søn Mads Jensen til hans bopæl lovligt burde kaldes. så fremlagde Otte Sørensen ovenskrevne dom her af bytinget, hvori Oude Jesses og hendes børn blev tilfundet at betale resterende rente i to år 1627-1629 af 100 daler, som var børnepenge, hvorefter blev i rette lagt Jens Jørgensens efterskrevne indlæg, at eftersom byfogden har tilfundet Oude Jesses og hendes børn at betale hans gældsfordring, som hos dem resterer, da begærer han udlæg i Oude Jesses bo. derefter blev afsagt, at eftersom tilforn er dømt i sagen, og nu befindes at Oude Jesses søn Mads Jensen er bosiddende i Sorø ? og der sig begivet i ægteskab, da turde byfogden sig ikke til fordriste nogen indførsel at udstede, førend til hans bopæl derfor gives varsel.

(78)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Peder Udsen, borger sst, hans vegne med opsættelse her af bytinget 20/3 sidst forleden har ladet i rette kalde Jens Jensen smed i Tyvkær for 27 sletdaler efter Peder Udsens regnskabsbog, hvilken gæld han blev tilfundet at betale.

(79)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Hans Hansen, borger her sst, hans vegne med opsættelse her af bytinget 20/3 sidst forleden havde i rette ladet kalde efterskrevne udenbys personer, som befindes med rette at være ham skyldig efter hans regnskabsbog, og enhver af dem blev tilfundet at betale Hans Hansen inden 15 dage.

** Jep Poulsen slagter, borger her sst, fik tingsvidne, at Hans Due, borger her sst, afhændede fra sig og arvinger og til Jep Poulsen og arvinger efterskrevne toft.

(80)

** Simon Christensen Sejrup, rådmand her sst, på Karen, salig Just Lassens efterleverske, hendes vegne skødte fra hende og hendes arvinger og til Hans Due og hans arvinger et staldgårdssted, liggende ved Kolding å til nordre side og Christen Strårups på sønder side, byens forte øst for og byens enge vest for.

(81)

8/5 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jep Nielsen Gelballe og Maren, salig Ejler Orgemesters, med lovværge varsel at svare Jens Poulsen, borger her sst, for gæld efter hans regnskabsbog, hvorpå Jens Poulsen var 1.ting begærende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Andersen tøffelmager varsel at svare Otte Sørensen på Morten Jensen bagers vegne efter en bytingsdom her af bytinget 1/5 forleden, hvorefter Otte Sørensen var 1.ting begærende og Iver Jacobsen på KM og byens vegne var 1.ting begærende.

** Peder Bertelsen skøde af Iver Nielsen, rådmand her sst, på en toftejord liggende norden for Kolding, kaldes Langdal.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mikkel Hansen, borger her sst, varsel at svare Otte Sørensen prokurator på Jens Høg, forrige kornmåler på Koldinghus, hans vegne for 20 rigsdaler efter en håndskrift, dateret 26/8 1649. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Carsten Sølbæk pottemager, borger her sst, varsel at svare Peder Sørensen skrædder på hans stedbørns vegne efter pantebrevs indhold.

** Peder Sørensen skrædder, borger her sst, på Hans Didriksen, Anne Didriksdatter og Maren Didriksdatter deres vegne havde ladet i rette kalde Carsten Sølbæk pottemager, borger her sst, og gav ham til sag efter hans efterskrevne pantebrev af bytinget 6/5 1647, hvori Carsten Sølbæk kendes af ret vitterlig gæld skyldig at være bemeldte tre stedbørn 92 sletdaler, som dem arveligt er tilfaldet efter deres salig far Didrik Pottemager efter skiftebrevs indhold, som er sket efter deres salig mor dateret 18/4 1648, hvilke forskrevne Hans Didriksens tilfaldne fædrene arv skal blive bestående hos hans stedfar Carsten Sølbæk fra 1647 til 1650, og til fuld forvaring pantsætter Carsten Sølbæk til Peder Sørensen på børnenes vegne hans hus, han selv ibor, liggende her sønden Kolding kirkegård imellem Jens Christensen snedkers ejendom ved der østre og det hus, Hans Vægter nu ibor, ved den vestre side. herhos i rette lagde efterskrevne opsigelsesvidne af bytinget 3/4 1650 på hvis penge, Carsten Sølbæk var de tre børn skyldig hvorefter blev afsagt, at Peder Skrædder på børnenes vegne sin betaling bør at søge for hovedstol og efterstående rente, som af børnepenge med rette bør at udgives

(82)

** Anders Jensen, skriver i Brusk herred og indvåner her sst, på Jørgen Stålsen af Vejle hans vegne med opsættelse her af bytinget 27/3 sidst forleden havde i rette kaldet Niels Andersen Bøgvad, rådmand her sst, og gav ham til sag efter hans efterskrevne håndskrift, hvori Niels Andersen gør vitterligt af ret vitterlig gæld skyldig at være Jørgen Stålsen 48 sletdaler, af hvilke penge Jørgen Stålsen har efterladt ham 26 daler, og de resterende har han ombedt hans søn Anders Nielsen på hans vegne at betale, dateret Kolding 20/3 1648. herpå blev fremlagt Anders Niels Bøgvads efterskrevne skriftlige gensvar, dateret Helsingborg slot, hvorefter byfogden tilfandt Niels Andersen sin udgivne forpligt at efterkomme og betale Jørgen Stålsen forskrevne penge skadesløs inden 15 dage.

(83)

** Peder Bertelsen, borger og indvåner her, sst fik tingsvidne, at Iver Nielsen, rådmand her sst, solgte fra sig og sin kære hustru Karen Jensdatter og til Peder Bertelsen og hans hustru Sidsel Jensdatter efterskrevne toft liggende norden for Kolding, kaldes Langdal.

(84)

15/5 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Due, borger her sst, varsel at svare Otte Sørensen på Maren Niels Gertsens vegne for 37 sletdaler, som rester på de 200 sletdaler, han på hendes vegne på Viborg landsting annammet har, hvorimod Hans Due med efterskrevne mænd beviste, at han i dag, efter gudstjeneste var endt, var i Maren salig Niels Gertsens hus i hendes søn Gert Nielsen og datter Kirsten Nielsdatters nærværelse, som han tilbød, om de pengene ville annamme, efterdi deres mor ikke til stede var, og udtalte forskrevne penge på Maren salig Niels Gertsens bord.

** Niels Iversen byfoged med flere kundgjorde, at de var med Niels Pedersen kræmmer og gjorde ham indførsel i Mette salig Jens Jensens ejendom i Lusbygade for 11 sletdaler efter en bytingsdom.

** varselsmænd hjemlede, at de 27/4 sidst forleden gav Jochum Gyldemester i Ålborg varsel at svare Mads Gregersen her sst imod vurdering og dom anlangende den gård, han har afkøbt Mads Gregersen, og siden for resten til ham pantsat, hvorefter blev udnævnt efterskrevne vurderingsmænd.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Maren, Niels Gertsens, med lovværge og hendes børn med lovværge varsel imod Hans Dues proces.

(85)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Knud Jacobsen i Horskær varsel at svare Conrad Felbereder her sst for 3 sletdaler. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Claus Johansen felbereder varsel at svare Anders Nielsen Bøgvad på Anniken Mikkels vegne for et spærlagen, hun havde lånt ham for 4 år siden og begærede hendes spærlagen igen så godt, som det var eller 4 sletdaler i stedet. sagen opsat 6 uger
 
** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Kleinsmed varsel at svare Anders Nielsen Bøgvad på Iver Nielsen rådmands og Peder Hansen Helts vegne for gæld, som han blev tilfundet at betale.

** Iver Jacobsen, borger her sst, til 4.ting med 6 høringer lod fordele Henrik Grot, borger i Vejle, for 10 sletdaler, som rester efter hans skadesløsbrevs formelding.

** Anders Nielsen Bøgvad, prokurator her sst, på Maren, salig Niels Gertsens, hendes vegne havde ladet i rette kalde Niels Iversen, byfoged her sst, og til beskyldning fremlagde Anders Nielsen Maren Niels Gertsens efterskrevne indlæg, at eftersom hendes salig husbond Niels Gertsen har 14/2 1637 ladet salig Maren, Mads Jensen Donses, begrave her på Kolding kirkegård og derpå anvendt 20 sletdaler efter efterfølgende registers formelding, som endnu er ubetalt, og hun beviser med en bytingsdom 2/9 1640, hendes husbond for retten at have deponere 131 sletdaler, som var salig Mads Donses gårds betaling for hvis, gården var bedre end hvis pant, salig Jens Fynbos havde i samme gård, hvilke penge skulle til kreditorerne udgives, som Niels Iversen til sig annammede, sætter derfor i al rette, om Niels Iversen byfoged jo bør at udgive hende begravelses omkostning og rede penge, som han til sig har annammet. herhos blev i rette lagt efterskrevne fortegnelse på hvis, som til begravelsen var anvendt, og derefter i rette lagdes en dom af Kolding byting 2/9 1640, som formelder, da eftersom Niels Gertsen på hans hustru og medarvingers vegne for børnepenge har indvisning i salig Mads Donses efterladte gård for 219 sletdaler, hvilken indførsel Christen Jensen Fynbo forhvervet har, og eftersom gården er vurderet for 350 sletdaler, og Niels Gertsen nu for retten frembyder 131 sletdaler, som gården er højere vurderet for end de børnepenge, formente derfor han på hans hustru og medarvingers vegne næst at være gården at indfri, hvorefter blev afsagt, at forskrevne gård bør med rette at være Niels Gertsen og hans medarvinger følgagtig. herimod mødte Niels Iversen byfoged og i rette lagde hans efterskrevne indlæg, at han ved intet til begravelses omkostningen at svare, eftersom Niels Gertsen annammede alt godset til sig, som den salig kvinde efterlod sig, men han havde lånt Niels Gertsen 6 sletdaler, som endnu er ubetalt. derefter blev afsagt, efterdi på begge sider findes opslrifter, og ikke bevises med hånd eller bevis, den ene at være den anden skyldig, da tilfandt sættefogden dem at gøre regnskab i overformynders overværelse, hvis de deponerede penge belanger, da bør Niels Iversen byfoged at gøre undervisning, hvor de er henvendt eller at stande til rette.

(88)

** efterskrevne vurderings    mænd bekendte, at de 10/5 sidst forleden var på syn og beså hvis brøstfældighed, som fandtes på salig Henrik Smeds gård og boder og da befandtes som efterfølger.

(89)

** Christen Christensen Leck, borger her sst, havde i rette ladet kalde efterskrevne borgere, som ham efter håndskrifter og regnskabsbog med rette pligtig er, hvilken gæld de blev tilfundet at betale inden 15 dage.

22/5 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Due her sst varsel at svare Otte Sørensen på Maren Niels Gertsens vegne, hvorefter han var 1.ting begærende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Laurids Jepsen Kyd, borger her sst, varsel at svare Poul Christensen Seest her sst. sagen opsat 14 dage.

** efterskrevne vurderingsmænd kundgjorde, at de var med Niels Iversen byfoged i den gård, Mads Gregersen har i pant af Jochum Gyldemester, da vurderede de samme gård for 600 sletdaler.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jacob Hansen Husmer varsel at svare Christen Madsen på Else Hansdatters vegne for 1 sletdaler for ølgæld. 1.ting           

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Maren salig Niels Gertsens vegne havde i rette ladet kalde Hans Due, borger her sst, og imod ham til beskyldning fremlagde hendes efterskrevne skriftlige indlæg, at hun 19/12 1649 har forhvervet dom over Hans Due for 37 sletdaler, som han på hendes vegne på Viborg landsting annammet har, som han ikke endnu har leveret hende, hvorfor hun formener, Hans Due derfor bør lide dele, og hun i dag at have hendes første lovdag til ham. så mødte Lyder Henriksen rådmand i Hans Dues fraværelse og i rette lagde efterskrevne tingsvidne af bytinget 15/5 sidst forleden, hvori bevises, at Hans Due havde været i Maren Niels Gertsens hus og udtalt 37 sletdaler på hendes bord, hvorefter Lyder Henriksen med byfogden indkom og begærede udsæt for hans gælds fordring efter byfogdens dom og forskrevne rede penge til sig annammede. efter samme tingsvidnes indhold turde byfogden sig ikke til fordriste noget 1.ting eller lovdag over Hans Due at stede.

(90)

** Mads Gregersen, borger her sst, havde i rette ladet kalde Jochum Gyldemester i Ålborg imod vurdering og dom anlangende den gård, Jochum Gyldemester ham afkøbt har, og siden for resten igen til ham pantsat har, og i rette lagde efterskrevne pantebrev, udgivet 15/11 1648, hvori Jochum Gyldemester kendtes for sig og hustru Anne Tomasdatter af ret vitterlig gæld skyldig at være Mads Gregersen 450 sletdaler, og derfor pantsætter hans gård, liggende i Kolding på Rendbanen imellem Peder Christensens hus ved den vestre og Sidsel salig Peder Jensen Strårups ejendom ved den østre side, hvorefter Mads Gregersen i rette lagde efterskrevne tilbudsvidne her af bytinget 19/12 1649, hvori Mads Gregersen tilbød Jochum Gyldemester hans pant til løsen, hvorefter blev afsagt dom, at samme gård jo bør at være Mads Gregersen følgagtig, såfremt den ham ikke inden 2 måneder efter forordningen fraløses.

(92)

29/5 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Jørgensen Hår varsel at svare Peder Nielsen, KM ridefoged til Koldinghus, anlangende nogen afpløjning imellem ham og Peder Nielsens jorder.

** eftersom det i dag er Iver Jacobsen, kæmner her sst, på borgmestre og råds vegne hans 4.ting til Niels Andersen, tøffelmager her sst, for bårdag, han har begået på Morten Jensen bager her sst, da fremstod mester Peiter Kruckow og Peder Christensen, borgere i Kolding, og sig til forpligtede at tale borgmestre og råds minde på Niels Andersen tøffelmagers vegne og holde Iver Jacobsen skadesløs på Kolding bys vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anne, salig Poul Dalbys, med lovværge varsel at svare Simon Andersen Dover på Jens Jensen Fly hans vegne på kirkens vegne, som han er kirkeværge for, for 10 sletdaler for salig Anne Bertels begravelse og lejersted i Kolding kirke. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mikkel Hansen, borger her sst, varsel at svare Niels Nielsen Ammidsbøl her sst og gav ham til sag på ung Jens Jensen Ammidsbøls vegne for rente af 300 sletdaler i 2 år, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Maren, salig Niels Gertsens, med hendes lovværge og hendes børn og lovværge varsel at svare Jens Due, borger her sst, for nogen ukvems og ærerørige ord, hun ham sidst forleden 23/1 på Kolding byting for siddende ret og dom tilsagt har, hvilke ord hun bør at bevíse eller derfor at lide som vedbør, hvortil hun svarede, det med Guds hjælp at ville bevise. sagen opsat i 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Las Tomasen Dalby varsel at svare Niels Pedersen kræmmer for 8 sletdaler efter salig Christen Sørensen skomagers håndskrift, dateret 17/12 1641, eftersom Las Tomasen har Christen Sørensens ejendom i pant og oppebar huslejen, hvilken gæld han blev tilfundet at betale.

(93)

** for retten fremstod Lyder Henriksen, eftersom han til bytinget 19/12 sidst forleden har forhvervet dom over Maren, Niels Gertsens, for 62 sletdaler, hendes salig husbond ham er blevet skyldig, og Maren, Niels Gertsens, nu skyder sig formedelst hendes steddatter ikke har fået varsel for samme gæld, da efterdi Maren, Niels Gertsens, endnu sidder i fællig og uskiftet bo, da vidste fogden ikke rettere derpå at kende, end Lyder Henriksen bør af fælles bo at betales eller efter forordningen at have indvisning, hvilken dom blev konfirmeret på Viborg landsting 24/4 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at de med Lyder Henriksen var i Maren Niels Gertsens hus og gjorde ham udsæt, og efterdi intet løsøre fandtes, hvormed Lyder Henriksen til nogen betaling kunne fyldestgøres, hvorfor de indførte ham i Maren Niels Gertsens ejendom for den resterende sum næst efter det pant, salig Jens Strårups børn deri har.

** Otte Sørensen på mester Anders Sørensens vegne med 6 høringer lod fordele efterskrevne for korpenge, som til sognepræsten og skolemesteren er forordnet at udgives.

** Niels Nielsen Ammidsbøl, borger her sst, havde i rette ladet kalde Mikkel Hansen, borger her sst, for gæld efter hans regnskabsbog, som han blev tilfundet at betale.

(94)

** Niels Pedersen kræmmer, borger her sst, havde i rette ladet kalde Las Tomasen Dalby, indvåner her sst, for 8 sletdaler efter salig Christen Sørensens håndskrifts formelding 17/12 1641, for hvilke penge han befindes over skifte at være indført i salig Christen Sørensens ejendom, og efterdi Las Tomasen Dalby bortlejer og tilholder sig samme ejendom, at han burde at betale ham forberørte penge, hvilket han blev tilfundet.

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Peder Mikkelsen af Vejstruprød hans vegne fik tingsvidne, at Otte Sørensen fremlagde efterskrevne bevis, hvori kendes efterskrevne i Kolding, at de 21/4 1638 efter Poul Mikkelsens begæring af Vejstruprød har for dem ladet kalde en kvindesperson Else Eriksdatter, barnfødt i Aller, og hende tilspurgte, om hun kunne beskylde Poul Mikkelsen noget enten for lejermål eller andet, da har hun svaret, at hun intet vidste Poul Mikkelsen at beskylde, hvorefter Otte Sørensen var tingsvidne begærende.

(95)

** Peder Christensen, borger sst, lod fordele Jens Juel i Agtrup for 28 skilling, han befindes at være ham skyldig.

(96)

5/6 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Hansen Vejen og Peder Andersen varsel at svare Anders Simonsen Dover her sst for gæld, og var 1.ting begærende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Jørgensen Hår varsel at svare Peder Nielsen ridefoged imod vidnesbyrd klage og forlæggelses vidne og for synsmænds opkrævelse, og efterskrevne vidnede, at der har gået en ageforte langs Jens Jørgensens jord til den jord, Peder Nielsen nu i brug har.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Las Hansen i Gamst varsel at svare Otte Sørensen på Anders Hansen Gamsts vegne her sst efter en bytingsdom. 1.ting.

** Hans Jensen, borger og indvåner her sst, skødte fra sig og sine arvinger og til Mads Mikkelsen og hans hustru Kirsten Hansdatter hans hus, han ibor, beliggende i Vestergade, Kattesund ved en nørre og Niels Gelballes ejendom ved den søndre side, adelgaden ved den vestre side og Anders Bertelsen malers ved den østre ende.

(97)

** Peder Nielsen ridefoged efter en landstings stævning i rette førte efterskrevne vidnesfolk Peder Sørensen Viuf og Niels Jørgensen her sst, om det er dem vitterligt, at der har været en ageforte ved Jens Jørgensens gård norden Kolding ind til den jord, Peder Nielsen i brug har, indtil Jens Jørgensen har ladet pløje samme forte til sin ager, hvilket vidnerne med oprakte fingre bekræftede.

(98)

** Jens Jørgensen Hår, borger her sst, samtykkede at møde på åstederne anlangende den ageforte, som Peder Nielsen og Jens Jørgensen omtvister, og de udnævnte på hver sin side to mænd og på KM vegne blev udnævnt to mænd, og lovede Jens Jørgensen at fornævnte mænd da måtte udlægge Peder Nielsen en forsvarlig forte.

(99)

** Otte Sørensen, prokurator og borger her sst, fremlagde efterskrevne fuldmagt på tysk af Tønnes von Lingen af Lübeck, og efter samme fuldmagt solgte fra fornævnte Antoni von Lingen til Niels Iversen al hvis part og rettighed, han tilkommer i Lauge Tømmermands ejendom, beliggende i Svidegade, Oude Skrædderkones ejendom, hun selv ibor, ved en søndre og byens forte ved den nørre side.

(100)

12/6 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Mortensen, Gregers Tomasen med flere i Nebel varsel at svare Iver Jacobsen kæmner på KM og byens vegne for slagsmål og bårdag, de har været i med Jens Lauridsen skovriders tjenere. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Oluf Sørensen her sst varsel at svare velb Erik Juel til Hundsbæk hans fuldmægtig Esben Pedersen i Knurborg for noget lærred, som Jochum Gyldemester, forrige boende i Kolding, har sat ham i pant for 21 rigsdaler. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Iver Degn her sst varsel at svare Otte Sørensen på Anne Villumsdatter tjenende Jens Jensen her sst hendes vegne for en god ? hendes søster har sendt hende fra Bergen. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jacob Felbereder her sst varsel at svare Simon Andersen Dover på Conrad Felbereders vegne for 6 sletdaler. sagen opsat 6 uger.

** for retten fremstod efterskrevne borgere i Kolding, eftersom de 29/5 sidst forleden er udnævnt af bytinget at udlægge og afpæle Peder Nielsen den forte norden Kolding, som han og Jens Jørgensen har været i trætte om, da har de været på åstederne og der udlagt Peder Nielsen efterskrevne forte af den østre side af den jord, som Jens Jørgensen har ladet indpløje til sin ager, og deslige har de slået skelpæle der imellem, og når kornet bliver ophøstet, da at sætte to sten hos hver pæl.

(101)

** Tomas Gregersen på Knud Jensen Stensgårds vegne i rette lagde efterskrevne landstings varselsseddel til alle Knud Stensgårds og hans afgangne hustru Maren Jørgensdatters arvinger og kreditorer, hvorefter han var tingsvidne begærende.

19/6 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Tomas Christensen Vandel og Claus Johansen felbereder varsel at svare Iver Jacobsen kæmner på KM og byens vegne

** mester Peiter Kruckow, badskær og borger her sst, som er stævnet med en landstings stævning sin sandhed at vidne, da vidnede han, at eftersom han blev fordret 5/6 sidst forleden at forbinde Tomas Vandel, da var han skåret over hans venstre kindben, hvilket han beskyldte Claus Johansen for.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Krejbjerg og Henrik Drøg skomager varsel at svare Iver Jacobsen på KM og byens vegne, og fremlagde en landstings stævning og havde stævnet efterskrevne, og samme indstævnede er ikke mødt deres sandhed at vidne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Henrik Rollufsen her sst varsel at svare Hans Jørgensen, borger her sst, for 20 sletdaler efter håndskrift, dateret 9/1 1649. sagen opsat 6 uger.

** for retten fremstod Hans Ravn, eftersom det i dag var hans 3.ting, da begærede han af byfogden, han på rettens vegne ville være ham med dannemænd følgagtig og gøre ham udlæg på Gertrud Sørensdatters vegne i den gård, vesten her på torvet beliggende, for hovedstol og rente, hvortil han svarede det at efterkomme.

(102)

** Iver Jacobsen, kæmner og borger her sst, på KM og byens vegne fik tingsvidne, at Iver Jacobsen havde i rette fordret efterskrevne vidnesfolk deres sandhed at vidne, om ikke Jens Krejbjerg havde hugget Henrik Drøg i hans arm med en kårde, og ingen af de indstævnede personer i dag er mødt.

(103)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Jens Høg, kornmåler på Koldinghus, hans vegne har ladet i rette kalde Mikkel Hansen, borger her sst, for 10 rigsdaler efter en håndskrift, som han blev tilfundet at betale.

26/6 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Henrik Ravn i Børkop varsel at svare Niels Nielsen Bøgvad på Mogens Eriksens vegne, hvorefter han var 1.ting begærende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Pedersen Krejbjerg og Henrik Drøg varsel at svare Iver Jacobsen på KM og byens vegne imod vidner.

** Jørgen Nielsen, borger her sst, vidnede, at han 19/6 kom gående på Lusbygade og op til torvet, og da så han af Jens Krejbjerg og Henrik Drøg sloges med hverandre, og hver havde en kårde i hånden, og Claus Torbrügge vidnede, at han samme dag forbandt Henrik Drøg i hans venstre arm en skade, som han klagede Jens Krejbjerg havde gjort ham.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mogens Eriksen, rådmand her sst, varsel at svare Peder Mogensen Buch på hans egne og Jørgen Halmstads vegne for 32 sletdaler efter en doms indhold. sagen opsat 6 uger.

** Iver Jacobsen på KM og byens vegne havde i rette ladet kalde Tomas Christensen Vandel og Claus Johansen felbereder, borger her sst, og gav dem til sag efter efterskrevne skriftlige indlæg, eftersom de natten efter 2.pinsedag har gjort en stor tumult og klammeri, hvorover Claus Johansen har skåret Tomas Vandel med en kniv i hans ansigt, og sætter i rette, om de ikke enhver bør at lide efter 3.bogs 22. og 29.artikel. sagen blev opsat 6 uger.

(104)

** Anders Simonsen Dover, borger her sst, fik tingsvidne, at han til 4.ting med 6 høringer lod fordele Peder Hansen Vejen i Tyvkær og Peder Andersen sst hver for 7 mark, som de befindes at være ham skyldig efter regnskabsbog.

(105)

3/7 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Hansen skibbygger varsel at svare Just Mortensen, borger her sst, for 11 mark for 5 skæpper mel, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Hansen Helt her sst varsel at svare Otte Sørensen på Jacob Froms vegne her sst.

** Otte Sørensen, prokurator her sst, med fuldmagt af velb Gunde Rostrup til Stårupgård hans vegne med opsættelse her af bytinget 22/5 sidst forleden havde ladet i rette kalde Johan Wedsel, rådmand i Ringkøbing, at eftersom Gunde Rostrup har godsagt for ham for 300 rigsdaler, hvorfor han har pantsat Gunde Rostrup hans gård i Kolding på torvet liggende, og er Gunde Rostrup af KM og rigens råd tildømt fornævnte 300 rigsdaler at betale, og derfor han sig formener indvisning i samme gård efter pantebrev og KM forordning den straks at besidde. herhos i rette lagde Otte Sørensen Johan Wedsels efterskrevne pantebrev, dateret 4/1 1638 samt Gunde Rostrups efterskrevne indlæg, herimod mødte i rette Mikkel Hansen, borger her sst, og formente ikke lovligt varsel at være givet, efterdi den gård på bytinget er bortskødet og nogen gange gået i skifte, hvorfor byfogden ikke vidste derpå at kende, før derfor bliver givet lovligt varsel.

(106)

** ungkarl Peder Hansen Helt, indvåner her sst, til forpligtede sig og sine arvinger at holde en rende på hans eget hus under det tagdrop imellem ham og Jacob From, og holde Jacob From og hans arvinger det uden skade.

** Niels Nielsen på Jens Jørgensens vegne efter en landstings stævning i rette fordrede vidner, nemlig Jens Hansen Højrup, Mads Tomasen buntmager, Otte Sørensen og Jens Jensen slagter, alle borgere sst, for deres sandhed at vidne om forten og indkørselen til det stykke jord norden hospitalet, som Peder Sørensen Købmand har i brug, hvorfor han stævner dem til landstinget, og nu fremstod de indstævnede og bekræftede samme stævning. varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Sørensen Købmand, Peder Nielsen ridefoged og Niels Jørgensen, tjenende Else salig Søren Skrivers sst.

(107)

** Niels Nielsen Bøgvad på Birgitte Olufsdatters vegne gjorde hende skudsmål til menige borgere og almue, så mange som i dag ting søgte, anlangende hvad folk og forældre hun er født og båret af her i byen, og hvorledes hun havde skikket sig al den stund hun har været her i byen, da blev opnævnt af tinget efterskrevne personer, hvilke 24 borgere og dannemænd fremgik for retten og vidnede, at Birgitte Olufsdatter er født af ærlige gudfrygtige forældre, hendes far var Oluf Nielsen Hostrup og hendes mor Gertrud Hansdatter, som begge er hedensovet i herren, og imidlertid hun har været her hjemme, har hun skikket og forholdt ærlige kristeligt skikkeligt og vel.

10/7 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jørgen Knudsen, borgmester her sst, varsel at svare Jens Nielsen i Andkær for 26 rigsdaler efter en håndskrift, dateret 4/10 1643. sagen opsat til i dag 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mikkel Hansen her sst varsel at svare Otte Sørensen på Peder Gregersen i Ribe hans vegne for 6 sletdaler efter en håndskrift, dateret 1/8 1649. sagen opsat 6 uger.

** Otte Sørensen på Jens Mortensen billedhuggers vegne skudsmål af efterskrevne mænd, hvilke vidnede, at al den stund de har kendt Jens Mortensen, da har han skikket sig som ærlig oprigtig skatteborger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Bertelsen, Jens Jensen og Søren Pedersen Hosekræmmer, borgere her sst, varsel at svare kaptajn Jens Rasmussen på Hjelmdrup imod syns afsigelse.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Gregers Nielsen, danske skoleholder her sst, varsel at svare kaptajn Jens Rasmussen på Hjelmdrup imod klage.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Simon Jensen Strandhuse her sst varsel at svare Anders Nielsen Bøgvad på Peder Hansen Helts vegne for 5 sletdaler for mursten efter hans regnskabsbog, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Gelballe her sst varsel at svare Anders Nielsen Bøgvad på Henrik Pedersen Ravn hans vegne for 8 sletdaler for 4 pund hør efter hans regnskabsbog, som han blev tilfundet at betale inden 15 dage.

(108)

** Anders Nielsen, prokurator her sst, på Hans Due, borger her sst, hans vegne med opsættelse her af bytinget 29/5 sidst forleden havde ladet i rette stævne Maren, salig Nielsen Gertsens, her sst med hendes børn og lovværger for nogen ukvems og ærerørige ord, hun Hans Due sidst forleden 23/1 på bytinget for siddende ret og dom tilsagt har efter tingsvidnes lydelse, formeldende i sin mening, at Hans Due beklagede sig og sagde, Maren i har oppebåret så mange penge, hvorfor ingen rigtighed er gjort, hvor de er anvendt, og hun burde betale hendes egen svoger Christen Årø med rede penge, og Maren, Niels Gertsens, herimod svarede Hans Due, er Christen Årø eder noget skyldig, da har i pant i hans skib derfor, som i er bortløbet med og brugt imod hans vilje og minde, hvilke ord Hans Due formente hun lovligt bør at bevise, hvilket hun blev tildømt.

(109)

** Otte Sørensen prokurator på Jens Jensen Fly, borger her sst, hans vegne med opsættelse her af bytinget 29/5 sidst forleden havde ladet i rette kalde Anne, salig Poul Dalbys, her sst med lovværge for 10 sletdaler for salig Anne Bertels begravelse i kirken, som hun blev tilfundet at betale.

** Anders Nielsen, prokurator her sst, på ungkarl Peder Hansen Helt, indvåner her sst, hans vegne havde i rette ladet kalde Simon Jensen Strandhuse, borger sst, for 5 sletdaler for mursten, som han blev tilfundet at betale.

(110)

17/7 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Jørgensen og hans hustru Gertrud Andersdatter og hendes børn Anders Henriksen, Sara Henriksdatter og Maren Henriksdatter med tilforordnet deres værge Jens Hansen, borger her sst, varsel at svare Jens Jørgensen Hår, borger her sst.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Hansen, rebslår her sst, varsel at svare Hans Christensen, indvåner i Bogense, og Peder Hansen rebslår vidnede, at 22/4 sidst forleden da var Jørgen Frandsen og Tomas Jørgensen i Bogense i hans hus og der udtog et skrin, som tilhørte Jørgen Frandsen, men hvad der var i samme skrin, vidste han ikke, og ydermere vidnede han, at han hørte Jørgen Frandsen bad Hans Christensen om han kunne føre ham et skrin med sig, da svarede Hans Christensen, at hans båd var ladet, så han kunne ikke føre ham samme skrin med sig.

** Søren Pedersen Hosekræmmer, borger her sst, pant af Anders Pedersen buntmager, borger her sst, i hans gård, han ibor, liggende i Kolding i Lusbygade, for 100 sletdaler.

** for retten fremstod Jens Jørgensen, at eftersom han har forhvervet dom over Hans Jørgensen og hans hustru Gertrud Andersdatter for en sum penge, hendes forrige husbond afgangne Henrik Denton ham er skyldig, nemlig 55 sletdaler, efter efterskrevne dom her af bytinget 24/8 1642, som formelder i sin sentens, at eftersom Gertrud Andersdatter ungefer ved to års tid efter hendes mands død har siddet i fællig med hendes børn, og intet skifte endnu er holdt, da vidste byfogden ikke rettere derpå at kende end Jens Jørgensen bør at have indvisning i hende og hendes børns gods. da nu for retten fremstod Niels Iversen byfoged med flere og kundgjorde, at de 12/7 sidst forleden var med Jens Jørgensen Hår og gjorde ham indvisning i Gertrud Andersdatters og hendes husbonds gård, liggende her i Kolding ved torvet.

(111)

** Oluf Andersen skrædder, borger og indvåner her sst, med fuldmagt gav Anders Jepsen ladefoged afkald for al den arvepart, som Niels Christensen på sin hustru Birgitte Ibsdatters vegne tilfaldt efter salig Anne Jeps og hendes bror Hans Jepsen i Ejby i Fyn.

(112)

** Anders Nielsen Bøgvad på Inger salig Mogens Eriksens vegne til 4.ting led 6 høringer lod fordele Henrik Ravn i Børkop for en doms fyldestgørelse her af bytinget 7/11 1649, at eftersom Mogens Eriksen tiltaler Henrik Ravn for 4 øksne, han ham solgte for 50 sletdaler og 4 skæpper rug, som han på deres køb annammet har, da vidste byfogden ikke rettere derpå at kende, at Henrik Ravn bør fornævnte øksne at levere og det køb at holde, hvilken dom Henrik Ravn ikke efterkommet har.

** Niels Nielsen Ammidsbøl efter landstings stævnings indhold i rette fordrede vidner, nemlig hans søster Anne Nielsdatter, hans hustru Karen Poulsdatter og unge Hans Thorsen i Bramdrup for deres sandhed at vidne, om ikke Niels Nielsen 25/8 sidst forleden har skikket dem til hans svoger Hans Adamsen smed boende i Ribe og i venlighed begæret af ham registrering på hans salig mor Dorte Moldts efterladte gods, som Hans Adamsen har til sig annammet og beholdt næsten 4 år, på det der kunne ske likvidering og skifte imellem den salig kvindes efterladte børn og arvinger, hvortil Hans Adamsen svarede, at han ville intet skifte holde, og da fremviste de to håndskrifter på hvis Niels Nielsen havde efter hans salig mor at fordre, og Hans Adamsen tog dem og stak dem i lommen, men med stort besvær fik de dem igen, men da de ville bortrejse igen, begærede Hans Adamsens hustru Maren Nielsdatter samme breve igen, og da de dertil svarede, at de ingen breve turde levere fra dem, før det skete med Niels Nielsens samtykke, da kom Hans Smed selv ind i stuen og tog skrinet, som samme breve og andre håndskrifter var i, voldeligt fra dem. så fremstod Karen Poulsdatter og Anne Nielsdatter og bekræftede deres efterskrevne vidtløftige vidne om ovennævnte rejse, som Anne Nielsdatter og Karen Poulsdatter, Niels Nielsens, med deres lille datter Dorte Nielsdatter gjorde til deres svoger Mads Adamsen.

(115)

** Anders Pedersen buntmager, borger her sst, kendtes for sig og sin hustru Anne Jensdatter ret vitterlig gæld skyldig at være Søren Pedersen og hans kære hustru Anne Jensdatter 100 sletdaler, og derfor pantsætter han til Søren Pedersen Hosekræmmer hans ejendom, befattet i to boder beliggende i Lusbygade imellem Karen salig Peder Nagelsmeds ejendom ved den vestre og Søren Pedersens ejendom, han nu selv ibor, på den østre side.

(116)

24/7 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Sørensen Købmand og Morten Tomasen, borger her sst, varsel at svare Tomas Gregersen, borger her sst. sagen blev opsat 4 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Tomas Christensen Rytter, borger her sst, varsel at svare Anders Nielsen Bøgvad på Peder Sørensen Købmands vegne og gav ham til sag efter et købebrevs indhold, Tomas Christensen at have afkøbt Peder Sørensen en gård, liggende i Lusbygade vest op til Otte Sørensens ejendom, han ibor. sagen opsat 14 dage.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Pedersen Strandhuse sst varsel at svare Niels Iversen byfoged på KM vegne for lejermål med Anne Illings efter sognepræsten mester Anker Sørensens seddel. sagen blev opsat 6 uger.

** velb Erik Juel til Hundsbæk, landsdommer og befalingsmand på Ålborghus, hans fuldmægtig Esben Pedersen af Knurborg med opsættelse her af bytinget 12/6 sidst forleden havde i rette ladet kalde Oluf Sørensen, indvåner her sst, at svare Esben Pedersen imod dom tilbud og æskning anlangende noget lærred, nemlig 250 jyske alen, bemeldte Jochum Gyldemester, forrige boende i Kolding, har pantsat til Oluf Sørensen for 21 rigsdaler, og frembød og deponerede pengene under forsegling og fremæskede varen igen, og satte i rette, om Oluf Sørensen samme vare ikke burde fra sig at levere efter loven. så mødte Otte Sørensen prokurator her sst på Oluf Sørensens vegne og i rette Jochum Gyldemesters efterskrevne forpligt, hvori han kendes af ret vitterlig gæld skyldig at være ærlige karl Oluf Sørensen, indvåner i Kolding, 21 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham 250 alen lærred, og såfremt pantet ikke bliver indløst til sankt tomas dag først kommende, da skal det blive Oluf Sørensens fulde køb foruden rettergang eller trætte eller nogen mands påtale, dateret Kolding 23/10 1649. da efter forberørte omstændighed turde byfogden sig ikke til fordriste på samme forpligt at kende, men det indfandt for hans gunstige overdommer.

(117)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Lyder Henriksen Splet, rådmand her sst, hans vegne med opsættelse her af bytinget 10/6 sidst forleden havde i rette ladet kalde Ludvig Bomand, Jochum Borgsted, Niels Dall, Mikkel Sørensen hattemager, Else Poulsdatter med lovværge forrige værende i Kolding for dom, og blev enhver saggivet for gæld, som de befindes at være Lyder Henriksen skyldig, og som de blev tilfundet at betale.

** Hans Pedersen Rytter her sst med opsættelse her af bytinget 12/6 sidst forleden havde ladet i rette kalde Anne, salig Poul Dalbys, indvåner her sst, samt hendes lovværge og hendes søn Peder Poulsen her sst for 18 rigsdaler in specie efter hendes derpå udgivne skadesløs brevs formelding, dateret 14/2 1649, hvilken gæld hun blev tilfundet at betale.

(118)

31/7 1650.

7/8 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Børge Jensen, indvåner her sst, varsel at svare Mikkel Hansen, borger her sst, for en håndskrift, dateret 30/8 1647, deres regnskab de har gjort sidst med hverandre. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Karen Asbøl her sst med lovværge varsel at svare Hans Jensen Skærbæk, borger her sst, for en bygning, hun har sat ham for nær og formener, hun bør at holde ham skadesløs efter stadsretten. sagen opsat 4 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Clausen Hugger her sst at svare Otte Sørensen, prokurator her sst, på Maren Pedersdatter, salig Knud Bertelsens, hendes vegne for 2 sletdaler for forløfte, hun har gjort for ham til Jep Vilslev i Ribe. 1.ting.

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Peder Mogensen Buch og Jørgen Halmstad, borger her sst, deres vegne med opsættelse her af bytinget 26/6 sidst forleden havde i rette ladet kalde Mogens Eriksen, rådmand her sst, og fremlagde deres efterskrevne skriftlige indlæg, at Mogens Eriksen, rådmand i Kolding, har på Peder Hansen i Hamborg hans vegne 6/2 1649 affragtet dem deres skude at indtage i Kerteminde 600 tønder malt og levere til Halmstad og lovet til fragt for hver tønde malt 10 skilling danske, hvilket de har gjort og leveret i Halmstad 559 tønder malt, som beløber efter sarten 87 sletdaler. og derpå oppebåret i Kerteminde 10 rigsdaler og i Halmstad 40 sletdaler, er tilsammen 55 sletdaler, resterer så af samme fragt 32 sletdaler, og sætter i rette om Mogens Eriksen jo med rette bør at betale samme rest 32 sletdaler. endnu i rette lagde Otte Sørensen efterskrevne forbemeldte sart samt efterskrevne memorial af Jacob Poulsen, Anne, salig Hans Mikkelsens tjener, i Kerteminde angående levering af malten. derpå blev afsagt, da efterdi fuld leverance dem i Kerteminde efter memorialen der sst skal være indskibet, og den ikke til fulde er udleveret, vidste byfogden dem deres fragt for det leverede gods ikke at frafinde, men dersom det bevises de 600 tønder malt i Kerteminde har indtaget, vidste byfogden ikke derpå at kende, men det henfinder til efterskrevne 4 uvildige skippere og dannemænd efter søretten derom at kende og det fra dem at give beskrevet.

(121)

14/8 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Sørensen Bølling her sst varsel at svare Iver Jacobsen her sst på hans egne vegne for 37 sletdaler efter håndskrift. sagen blev opsat til i dag 6 uger.

** Peder Udsen, borger og indvåner her sst, pant af Jens Hansen, borger her sst, på Mette, salig Christen Clausen kleinsmeds, her sst hendes vegne i hendes hus liggende i Østergade imellem Niels Jensen skifferdækker og Peder Lauridsen kandegyders ejendomme for 50 sletdaler næst efter det pant, de fattige deri har.

** Iver Nielsen, rådmand her sst, begærede genpart af KM missive, dateret 21/7 1650, hvilket Mikkel Hansen, borger her sst, lod læse og påskrive og ikke ville tilstede Iver Nielsen nogen genpart.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mikkel Hansen, borger her sst, varsel at svare Iver Nielsen, rådmand her sst.

** Mikkel Hansen for tingsdom sagde, at de havde godt ved at træde med ham, han kunde tage byens penge og træde med.

** Iver Nielsen, rådmand her sst, fremlagde en landstings stævning, hvorefter efterskrevne borgere vidnede, at 23/3 sidst forleden var de i Mikkel Hansens hus med Iver Nielsen og byfogden at gøre udsæt på borgmestre og råds vegne og på byens vegne, da blev de ingen andre varer påvist, end de har fra dem givet, og ingen kalve de enten så eller hørte i Mikkel Hansens hus, eller Iver Nielsen gjorde nogen spottelig eller skammelig gerning, imidlertid han var i Mikkel Hansens hus.

** Jens Hansen, borger her sst, på Mette, salig Christen Clausen kleinsmeds efterleverske sst, hendes vegne kendtes for hende og hendes arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Peder Udsen, borger her sst 50 sletdaler, og herfor pantsatte hendes hus, som hun selv ibor, og er beliggende i Østergade imellem Niels Jensen skifferdækker hans ejendom på den ene og Peder Lauridsen kandegyders ejendom på den anden side, efter det pant, de fattige deri har.

(122)

21/8 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Claus Pedersen skomager, indvåner i Middelfart, varsel at svare Oluf Jepsen Buch for 7 mark danske, som han befindes at være salig Gregers Mogensen skyldig efter regnskabsbog, hvorefter han begærede hans 1.ting.

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Peder Gregersen, borger og indvåner i Ribe, hans vegne havde i rette ladet kalde Mikkel Hansen, borger her sst, for 6 sletdaler efter hans skadesløs håndskrift, som han blev tilfundet at betale.

** Peder Nielsen, ridefoged på Koldinghus, på KM vegne fik tingsvidne, at efterskrevne borgere vidnede, at de 8/8 sidst forleden var på Koldinghus at vurdere nogen heste og hopper, som var over ulovlige forbudne vadesteder af landet og i Holsten indført, og så blev efterskrevne heste vurderet for 247 rigsdaler, hvoraf tilkommer skovriderne som sædvanligt er, for han fornævnte heste og hopper har optaget den 5.part, som er 49 rigsdaler, dernæst tilkommer ridefogden den 10.part udaf fornævnte sagefald, som er 24 rigsdaler samt andre udgifter, så der igen bliver 156 rigsdaler, som til KM regnskab føres.

(123)

28/8 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Maren, salig Niels Gertsens, item hendes børn Gert Nielsen, Kirsten Nielsdatter, Jens Nielsen og Johanne Nielsdatter med lovværger varsel at svare Hans Due imod vidner og videre proces, han agter at føre.

** Johan Foged og Jochum Danecke, borger her sst, fremlagde deres skriftlige indlæg, og i lige måde vidnede efterskrevne, at 15/8 sidst forleden efter gudstjeneste var endt, da bekom Lyder Henriksen den indførsel i Maren Niels Gertsens bo.

** ydermere fremlagde Hans Due hans skriftlige indlæg, som blev læst og påskrevet, og efter doms indhold var hans 1.ting begærende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Sofie, salig Jens Hansen Dusts, med hendes børn og lovværge varsel at svare Hans Due for 9 mark efter hans regnskabsbog, som hun blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Hansen Skippersen, Else Hjulers og Margrete Hansdatter i klostret varsel at svare Hans Jensen Horskær på Niels Pedersen kræmmers vegne imod vidner.

** Peder Udsen, borger her sst, afkald af Hans Jensen, indvåner i Bergen i Norge, på hans to døtre Johanne Hansdatter og Inger Hansdatter deres vegne for alt hvis, de arveligt kunne tilfalde efter deres salig mormor Anne, salig Gregers Outtesens, som Peder Udsens salig far var formynder for, og Peder Udsen på skifte efter ham har annammet.

(124)

** Henrik Pedersen Ravn, borger her sst, på mester Anker Sørensen, sognepræst her sst og provst i Brusk herred, hans vegne skøde af Hans Jensen, borger og indvåner i Bergen i Norge, på hans to døtre Johanne Hansdatter og Inger Hansdatter deres vegne efter deres fuldmagt for al hvis arvepart, som de er tilfaldet efter deres salig mormor Anne, salig Gregers Outtesens, i en toftejord beliggende sønden Kolding, kaldes Fynbohave.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Nielsen Ammidsbøl varsel at svare Henrik Pedersen Ravn på hans egne og Iver Nielsen rådmands vegne for 37 rigsdaler efter hans håndskrift, dateret 4/3 1650. sagen er opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Barbara, salig Niels Jepsens, med lovværge og hendes søn Anders Nielsen Bøgvad varsel at svare Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Peder Widou af Hamborg hans vegne. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Iver Ebbesen degn og Peder Christensen Vorbasse, borger her sst, varsel at svare Henrik Laugesen for et skøde og en dom at løse. 1.ting.

** Hans Jensen Buch på Niels Pedersen kræmmers vegne efter en landstings stævning, dateret 21/8 1650, i rette fordrede efterskrevne vidner, nemlig Simon Jensen Strandhuse og Hans Madsen Natteler begge borgere her sst, om de ikke var tilskikket til et syn, hvorledes Niels Pedersen kræmmer har ladet stille sit fodstykke til en ny bygning, som han nu har ladet opsætte, på den øde plads, som Morten Jørgensen tilforn tilhørte, i Klostergade beliggende, imellem Søren Hansen Skippersens hus ved den søndre ende til Niels Pedersens bygning og med den nørre ende til Margrete, salig Hans Hansens efterleverske, hendes ubebyggede jord og plads, om ikke da Søren Skippersen og Margrete Hanses jo dermed var tilfreds på begge sider, at Niels Pedersen ikke har stillet sine fodstykker videre end som på hans egen grund, hvorefter vidnerne med opholden finger og ed efter recessen bekræftede samme stævning i sandhed at være, som den i sig selv indeholder.

** Hans Due borger her sst fik tingsvidne, at Hans Due efter landstings stævning dateret 21/8 1650 i rette fordrede vidner, nemlig Johan Foged og Jochum Danecke, begge borgere i Kolding, om de ikke onsdag 15/5 sidst forleden, efter gudstjeneste var endt, var med Hans Due i Maren Niels Gertsens hus og uskiftet fælles bo i hendes søn Gert Nielsen og datter Kirsten Nielsdatters nærværelse, og om de ikke da hørte Hans Due erbød sig de 37 sletdaler at ville betale og udtalte dem på hendes bord, hvorefter Lyder Henriksen med byfogden indkom til dem og begærede udsæt for hans gælds fordring og fornævnte rede penge til sig annammede, hvorefter vidnerne i rette lagde deres efterskrevne skriftlige vidne, hvori de vidner det samme. varselsmænd hjemlede, at de gav Maren, Niels Gertsens, og hendes børn Gert Nielsen, Kirsten Nielsdatter, Jens Nielsen og Johanne Nielsdatter med deres lovværger varsel imod dette vidne.

(125)

** Hans Jensen, borger og indvåner i Bergen, på hans to døtre Johanne Hansdatter og Inger Hansdatter deres vegne fremlagde efterskrevne fuldmagt, hvori Johanne Hansdatter, salig hr Christen Jensens efterleverske, på Udland (Aurland) giver hendes far Hans Jensen fuldmagt at indfordre hvis hun efter hendes salig mormor Anne Jensdatter, Gregers Outtesens her sst, kan tilkomme, underskrevet i Bergen af hende og hendes kære farbror Peder Jensen byfoged i Bergen, og derefter en fuldmagt på hans datter Inger Hansdatter, dateret Udland (Aurland) præstegård i Sogne len under Inger Hansdatter og hendes svoger hr Henrik Reiersen deres hænder, hvori hun giver hendes kære far fuldmagt at annamme hendes arv efter hendes salig mormor. derefter gav Hans Jensen på sine døtres vegne Peder Udsen og hans kære hustru Dorte Poulsdatter afkald for al den arv, de er tilfaldet efter deres salig mormor, som Peder Udsens far salig Ude Pedersen var formynder for, og Peder Udsen over skifte efter ham har annammet.

(127)

** Hans Jensen, borger og indvåner i Bergen, med fuldmagt af hans datter Johanne Hansdatter, salig hr Christen Jensens efterleverske, på Udland (Aurland), dateret Bergen 13/11 1649, og i lige måde med fuldmagt af hans datter Inger Hansdatter, dateret Udland (Aurland) præstegård 30/6 sidst forleden skødte fra dem og deres arvinger og til mester Anker Sørensen og hans arvinger alle hvis arveparter, hans døtre er berettiget og arveligt tilfaldet i en toftejord kaldes Fynbohave efter deres salig mormor Anne, salig Gregers Outtesens, som er beliggende sønden for byen.

(128)

** Iver Jacobsen kæmner, borger her sst, på KM og borgmestre og råds vegne fik tingsvidne, at Iver Jacobsen til 4.ting på KM vegne gav til kende, at hvem som ikke vil tage de nye penge for fulde efter anordningen, ikke alene skulle miste samme penge men lide og undgælde, som KM mandat overtræder og foragter.

(129)

4/9 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Nielsen Ammidsbøl varsel at svare Jens Jensen Fly kirkeværge på kirkens og skolens vegne for 186 sletdaler. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav borgmestre og råd i Kolding item kirkeværgerne, Karen Asbøls med lovværge og hende datter Maren Asbøls med lovværge varsel at svare Hans Jensen Skærbæk.

** Hans Jensen Søholm, indvåner i Bergen, pant af Anders Nielsen Bøgvad på hans mor Barbara salig Niels Jepsens vegne for 20 sletdaler i nogle boder liggende i Svidegade, så vidt hun deri er berettiget.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Christen Nielsen knivsmed varsel at svare Oluf Andersen på Maren Jensdatters vegne her sst for 2 sletdaler, som rester på hans håndskrift, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Due og Otte Sørensen, borger her sst, varsel at svare Gert Nielsen på hans mor Maren Niels Gertsens vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Maren, Niels Gertsens, med lovværge varsel at svare Hans Due samt hendes børn Gert Nielsen, Kirsten Nielsdatter, Jens Nielsen og Johanne Nielsdatter med lovværge varsel at svare Hans Due, og i rette lagde et tingsvidne her af tinget 28/8 sidst forleden, hvilket han begærede imod Maren Niels Gertsens indlæg i et tingsvidne at måtte blive indført og tingsvidne derefter meddeles.

** Hans Jensen Skærbæk efter en landstings stævnings indhold dateret 23/8 1650 i rette fordrede vidner, nemlig Simon Sejrup rådmand, Poul Sørensen og Las Sørensen tømmermand et vidne at være gestendig, at den tid Karen Asbøls for ungefer 2 år siden lod opbygge hendes hus og lod lejderne lægge, om Hans Skærbæk ikke da lod nogen tagsten af hans hus nedtage, og om Karen Asbøls ikke da lovede, at hun ville lade oplægge en rende imellem deres huse, så det skulle være og blive Hans Skærbæk og hans arvinger for hende og hendes arvinger uden skade i alle måder, hvilket vidnerne bekræftede.

(130)

** Maren, Niels Gertsens, fremlagde efterskrevne indlæg, at eftersom hun har forhvervet landsdommernes dom 19/8 næst forleden over Hans Due at skal give hende til kost og tæring 4 rigsdaler og Otte Sørensen at give hende 10 sletdaler, så begærer hun, at de samme penge her for retten ville dem fralægge, så vel som hun af Hans Due er begærende, at han vil sig de 37 sletdaler også til hende for retten levere efter bytingsdom 19/12 1649, som er af de pendinge, han af Bertel Knudsen til Viborg på hendes vegne har annammet. herimod fremlagde Hans Due efterskrevne tingsvidne her af bytinget 28/8 sidst forleden angående de 37 sletdaler, han lagde på hendes bord, som Lyder Henriksen til sig annammede. i lige måde mødte Niels Iversen byfoged med flere og kundgjorde, at 15/5 sidst forleden da bekom Lyder Henriksen indførsel i Maren Niels Gertsens bo.

(131)

** Hans Jensen af Bergen fremlagde efterskrevne kontrakt, hvori Jacob Johansen, forrige slotsfoged på Koldinghus nu boende i Hønborg ladegård, gør vitterligt, at eftersom han nogle år forleden har købt af Hans Jensen, borger og indvåner i Bergen, to gårde i Kolding beliggende imellem Knud Kusks og hr Morten Sørensens ejendom, hvorpå han har skøde, da formedelst fjendernes indfald og store skader, da har han igen afstået samme gårde for Hans Jensen, så de derom er venligt forligt, så han giver Hans Jensen sit udgivne skøde, og Hans Jensen derimod leverer til Jacob Johansen hans pantebrev.

(132)

** for retten fremstod Jens Hansen, Hans Jensens søn af Bergen, på sine egne og Peder Jørgensen Natteler, borger her sst, på bemeldte Jens Hansens bror Jacob Hansen, borger i Bergen, hans vegne med hans efterskrevne fuldmagt, dateret Bergen 5/8 sidst forleden, hvori han giver Peder Natteler fuldmagt til at afhænde den anpart, han efter hans salig bedstemor Anne Nielskone arveligt tilfalder, hvorpå Hans Jensen på egne vegne og Peder Natteler på Jacob Hansens vegne skødte fra dem og deres arvinger og til mester Anker Sørensen og hans arvinger alle de arveparter, de er tilfaldet i en toftejord kaldes Fynbohave efter deres salig mormor Anne, salig Gregers Outtesens, som er beliggende sønden for Kolding.

(133)

** Hans Jensen, borger og indvåner i Bergen, fremlagde efterskrevne Barbara salig Niels Jepsens forpligt, hvori hun kendes at være blevet skyldig på en afregning, som er gjort imellem Peder Udsen i Kolding og Hans Jensen af Bergen på hans to døtres vegne, nemlig Johanne Hansdatter og Inger Hansdatter, af en håndskrift og for huslejen af nogen boder, som Hans Jensens døtre har i fællig med hende med mere, som udgør 24 sletdaler, som hun lover at betale til onsdag først kommende, underskrevet Barbara, salig Niels Jepsens, egen hånd og hendes søn Anders Nielsen Bøgvad egen hånd.

(134)

** Tomas Gregersen Skanderup, borger her sst, på sine egne og medkonsorters vegne med opsættelse her af bytinget 24/7 sidst forleden havde i rette ladet kalde Peder Sørensen Købmand og Morten Tomasen Noes, borger her sst, og gav dem til sag efter efterskrevne skriftlige indlæg, at eftersom underskrevne efter KM befaling er påbudt at udgive en almindelig unionsskat til sankt martini 1648, så har en part af borgerskabet udlagt og den leveret til skatmestrene, som var samme år, nemlig Peder Sørensen Købmand og Morten Tomasen Noes, der iblandt Else, salig Søren Skrivers, og Else, Knud Kræmmers, og hendes søn Peder Knudsen, og eftersom den skat er alle Kolding borgere efterladt, og de ikke har deres udlagte skat igen bekommet, sætter derfor i rette, om fornævnte skatmestre bør enhver sine udlagte penge skadesløs med interesse at erlægge. derimod blev i rette lagt efterskrevne dom her af bytinget 18/12 1647, som blandt andet formelder, at Peder Sørensen og Morten Noes fremlagde to Iver Nielsens kvitteringer for unionsskat, hvorfor byfogden vidste ikke at tilfinde skatmestrene for unionsskatten at svare, men Iver Nielsen for de oppebårne penge at svare, og nu blev afsagt, at byfogden vidste ikke sin forrige dom at ændre men tilfinder Iver Nielsen at svare borgerskabet for så mange penge han af skatmestrene har oppebåret.

(135)

** Otte Sørensen, borger her sst, havde i rette ladet kalde Christen Keldsen i vester Nebel og gav ham til sag efter hans efterskrevne forpligt, hvori han kendes, at han vil holde Otte Sørensen fri for hans forløfte, som han har lovet og godsagt for ham til Søren Jørgensen i Nebel for den bårdag, der er sket, dateret Kolding 5/4 1650. summen er 30 sletdaler, som Christen Keldsen blev tilfundet at betale.

** for retten fremstod Jens Poulsen, eftersom Jens Bølling, borger her sst, til ham har pantsat efterskrevne gods, hvilket gods han i dag tilbød Jens Bølling at indløse.

(136)

11/9 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Sørensen Bølling, borger i Kolding, varsel at svare Jens Poulsen her sst.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Maren, salig Peder Saxes, med lovværge varsel at svare Peder Jørgensen Natteler på Jacob Hansen og Jens Hansens vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Jepsen, snedker her sst, varsel at svare Otte Jensen skomager for 5 mark danske for en halv tønde øl. 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jep Poulsen slagter, borger her sst, varsel at svare Gert Nielsen på hans mor Maren Niels Gertsens vegne. sagen opsat til i dag måned.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Sørensen Bølling, borger her sst, varsel at svare Peder Rasmussen Botoft i lige måde gav de Peder varsel for Jens Bølling igen.

** Anders Nielsen Bøgvad, prokurator her sst, på Karen Asbøls hendes vegne tog Hans Jensen Skærbæk, borger her sst, i hånd og lovede på hendes vegne at lade indlægge en rende imellem hans og hendes ejendomme på hendes egen bekostning og den holde ved magt.

** efterskrevne vidnede, at de 10/9 i går forleden var med Niels Iversen byfoged i Jens Poulsens hus og der vurderede efterskrevne gods, som Jens Sørensen Bølling, borger her sst, til ham pantsat har for 12 sletdaler, og Jens Sørensen Bølling blev forelagt samme gods at indfri inden i dag 14 dage.

** Anders Nielsen Bøgvad på Magdalene Udsdatters vegne efter landsdommernes stævning i rette fordrede vidner deres sandhed at være gestendig med helligånds ed med oprakte fingre efter recessen, om de to boder, beliggende til adelgaden, som salig Henrik Smed tilhørte, ikke stod ledig fra påske 1648 og til næst følgende mikkelsdag, desligeste om den bod i krogen i Studiumstræde ikke stod ledig fra mikkelsdag 1648 og til påske 1648, og nu for retten fremstod vidnerne og vidnede samme stævning således i sandhed at være, som den i sig selv indeholdt.

(137)

** Hans Due til 4.ting med 6 høringer lod fordele Hans Nielsen, snedker sst, for 6 mark, som han befindes at være ham skyldig efter hans regnskabsbog.

** Oluf Jepsen Buch, borger her sst, til fulde 4.ting med 6 høringer lod fordele Claus Pedersen, skomager i Middelfart, for 6 mark, som han befindes at være salig Gregers Mogensen hans formand skyldig efter hans regnskabsbog.

18/9 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Barbara, salig Niels Jepsens, med lovværge og hendes søn Anders Nielsen Bøgvad her sst varsel at svare Lyder Henriksen Splet rådmand og Hans Due på købmandslavets vegne imod dom for 24 rigsdaler efter håndskrifts lydelse. sagen opsat til i dag måned først kommende.

** Iver Jacobsen, borger i Kolding, skøde på Maren salig Peder Saxes vegne af hendes bror Hans Jensen, borger i Bergen, på det hus liggende i Østergade, som forhen har tilhørt velb Frederik Munk til Herredskær (Haraldskær).

** Hans Due, borger her sst, til 4.ting fik høring over Maren, salig Niels Gertsens, efter dom, tingsvidne og indlægsvidne.

** Hans Due fremlagde efterskrevne dom over Maren, salig Niels Gertsens, her af bytinget 10/7 sidst forleden, hvorefter han med 6 høringer lod fordele Maren, salig Niels Gertsens, for hvis ærerørige ord, hun ham her til tinget 22/1 sidst forleden tilsagt har, idet hun sagde, at dersom Christen Årø var Hans Due noget skyldig, da har han part i hans skib derfor, som han var bortløbet med og brugt imod hans vilje og minde, som hun ville bevise.

(138)

** Iver Jacobsen, borger og indvåner her sst, på Maren Jensdatter, salig Peder Saxes, fordum borger her sst hans efterleverske, hendes vegne fik tingsvidne, at Hans Jensen, borger og indvåner i Bergen i Norge, afhændede fra sig og sine arvinger og til hans kære søster Maren Jensdatter og hendes arvinger hans hus gård og ejendom, som Anders Nielsen Bøgvad nu ibor, beliggende i Østergade på den østre side adelgaden imellem Hans Jensens egen gård på den nørre og hr Morten Sørensens ejendom på den søndre side, adelgaden ved den vestre og til den forte, som går ud med slottets urtegård ved den østre ende.

** Hans Ravn i Velling på Gertrud Jørgensdatter, salig Tomas Terkildsens i Ødsted hans efterleverske, hendes vegne fik tingsvidne, at Niels Iversen byfoged med flere kundgjorde, at de 17/9 gjorde Hans Ravn på Gertrud Jørgensdatters vegne efterskrevne indførsel i den ejendom, hun i pant har af hr Berent Fallenkamp beliggende her på torvet, nemlig i hjørnehuset til Østergade.

(139)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Mikkel Hansen, borger sst, hans vegne med opsættelse her af bytinget 7/8 sidst forleden havde i rette ladet kalde Børge Jensen, borger her sst, for 25 sletdaler, som rester på hans håndskrift, dateret 30/8 1647, som han blev tilfundet at betale inden 15 dage.

(140)

** Peder Rasmussen Toft, borger her sst, havde i rette ladet kalde Poul Hansen i Bastrup for 9 mark, som han befindes at være ham skyldig, efter hans håndskrift, dateret 21/9 1642, som han blev tilfundet at betale.

25/9 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Maren, salig Niels Gertsens, med lovværge så vel Gert Nielsen, Kirsten Nielsdatter, Jens Nielsen og Johanne Nielsdatter med lovværge varsel at svare Hans Due imod vidner.

** for retten fremstod Peder Jørgensen overformynder med flere borgere her sst, eftersom de med landstings stævning af Hans Due, borger her sst, var stævnet deres sandhed at vidne, da kundgjorde de, at de 18/9 sidst forleden var i Kolding rådstue, og da hørte de for siddende ret, at Maren salig Niels Gertsens, her sst sagde til Hans Due, at han havde kommet hans svoger til at vidne løgn, og ingen hun navngav.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Maren, salig Niels Gertsens, med lovværge samt hendes børn med lovværger imod vidner, som Lyder Henriksen, rådmand her sst, agter at føre, og Niels Iversen byfoged kundgjorde, at 15/5 sidst forleden gjorde Lyder Henriksen udsæt i rede penge og indførsel i hendes bo og er hans forrige vidne gestendig. Lyder Henriksen havde ladet stævne efterskrevne, som blev påråbt 3 gange, og ingen af dem inden tinget har villet møde.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Christensen og Peder Poulsen, begge boende i Dalby, varsel at svare Mikkel Hansen Håstrup.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Christen Madsen Gejsing varsel at svare Niels Iversen byfoged efter en doms indhold. 1.ting.

(141)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mette Nielsdatter, tjenende Peder Nielsen ridefoged indvåner, her sst varsel at svare Peder Sørensen skrædder for 11 sletdaler, som Peder Sørensens hustru har givet hende at gemme i det år, før svensken indfaldt her i Jylland.

** for retten fremstod Iver Jacobsen, borger her sst, med fuldmagt af Barbara, salig Niels Jepsens her sst, eftersom hun tilforn har oprettet en kontrakt med Hans Jensen anlangende hendes part i tre boder, hvormed Hans Jensens børn er arveligt tilfaldet, beliggende i Svidegade, hvori hun er berettiget 108 sletdaler, og deri givet hendes søn Anders Nielsen Bøgvad fuldmagt at give Hans Jensen skøde. eftersom Anders Nielsen ikke i dag, formedelst anden lejligheds skyld, kunne møde, fremlagde Iver Jacobsen efterskrevne fuldmagt til at give vores kære svoger Hans Jensen, borger i Bergen, skøde på hvis anpart, som jeg er arveligt tilfaldet i de tre våninger efter min salig mormor Anne Gregerses med Hans Jensens børn, underskrevet Barbara, salig Niels Jepsens, egen hånd Anders Nielsen Bøgvad egen hånd, hvorefter Iver Jacobsen afhændede fra Barbara, Niels Jepsens, og til Hans Jensen og hans arvinger hendes tilfaldne anpart i tre boder beliggende i Svidegade, hun efter hendes salig mor(mor) Anne Gregerses arveligt er tilfaldet.

(142)

** Iver Jacobsen efter lovlig 6 ugers opsættelse fik dom over Jens Sørensen Bølling for 31 sletdaler, som han er ham skyldig efter håndskrift, som han blev tilfundet at betale.

** Peder Jørgensen Natteler, borger her sst, på Jacob Hansen og Jens Hansens deres vegne begærede 3.ting til Maren, salig Peder Saxes, for 426 sletdaler, som tilkommer Jacob Hansen og Jens Hansen af Maren, salig Peder Saxes, og hun har lovet til pinsedag 1641 at skulle have betalt for deres mormors gods, hun har solgt, og eftersom hendes egen skiftebrevs forpligt, byfogdens dom og landsdommers dom ustævnet står ved magt hende til forpligter med rede penge at betale, som hidindtil ikke er efterkommet, så mener han, om hun ikke nu i dag forskrevne penge sig fralægger eller det arvegods, han påfordrer. så mødte Iver Jacobsen, borger har sst, på Maren salig Peder Saxes vegne og erklærede, at fornævnte sum med rede penge nu kunne fyldestgøres, hvorfor han tilbød dem en ejendom beliggende i Svidegade, som hendes bror Hans Jensen af salig velb Frederik Munk forhen har købt, som nu er vurderet for 350 sletdaler, og resten med rede penge at kontentere. derefter blev afsagt, at da Iver Jacobsen med skøde på en ejendom her i Kolding, som er vurderet for 350 sletdaler, og resten med rede penge nu frembyder dermed med vederlag at aflægge og fuldgøre efter KM forordning så og rigens rets 48.kapitel om udlæg at gøre, da turde byfogden sig ikke til fordriste 3.ting at udstede.

(143)

2/10 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Laugesen i Tårup varsel at svare Poul Bertelsen, rådmand her sst, imod vidner, og efterskrevne vidnede, at de havde betalt Peder Laugesen husleje af boder liggende næst op til hospitalet.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Christen Keldsen i Nebel varsel at svare Otte Sørensen for forløfte efter en doms indhold 4/9 1650. 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Iver Ebbesen varsel at svare Peder Lauridsen, borger her sst, for 10 sletdaler efter en håndskrift, og for 1 sletdaler, som rester af noget dynevår, som han havde givet ham med til Norge at sælge. sagen opsat 14 dage.

** Tomas Gregersen, borger og indvåner her sst, fik tingsvidne, at Tomas Gregersen til 4.ting med 6 høringer lod fordele Christian Schrøder i sønder Bjert for 1 sletdaler, som han har forstrakt ham med på rejse fra København til Kolding.

(144)

** Iver Jacobsen kæmner på borgmestre og råds vegne til 4.ting lod fordele Tomas Jensen, barnfødt i Strårup, for han for en rum tid har taget sit borgerskab og sig nu entholder ikke at vil give og gøre den borgerlige tynge som andre skatteborgere.

9/10 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Jepsen Gelballe, borger her sst, varsel at svare Peder Iversen Leck her sst efter en dom her af bytinget 30/9 1646, hvorefter han begærede 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Tomasen Dalby, borger her sst, varsel at svare Jens Christensen, snedker her sst, på salig Søren Mortensens to børns vegne for 37 sletdaler efter en håndskrift og tingsvidne, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Poulsen murmester og hans hustru Kirsten her sst varsel at svare Laurids Jepsen Kyd her sst for et tinstob, hun har indsat i Laurids Jepsens hus, hvilket han begærer, at hun selv skal annamme og udtage det igen.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Otte Sørensen, borger her sst, varsel at svare Søren Jørgensen i Nebel.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mikkel Sørensen, borger her sst, varsel at svare Otte Sørensen, prokurator her sst, på hr Jørgen Arp, boende i Tyregodlund, hans vegne for 40 sletdaler efter hans håndskrift. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Poul Bertelsen, rådmand her sst, varsel at svare Peder Laugesen i Tårup, og æsker hos Poul Bertelsen genpart registrering og skiftebrev, som er gjort efter hans hustrufar salig hr Bertel Iversen, fordum sognepræst til Tavlov og Erritsø sogne og provst i Elbo herred. Poul Bertelsen mødte og erbød sig at meddele ham genpart af registrering og skiftebrev.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Jensen, snedker her sst, varsel at svare Henrik Pedersen Ravn her sst.

(145)

** Simon Andersen, prokurator her sst, på Peder Widou af Hamborg hans vegne med opsættelse her af bytinget 28/8 sidst forleden havde i rette ladet kalde Barbara, salig Niels Jepsens, sst med lovværge og hendes søn Anders Nielsen Bøgvad her sst for 108 mark lybsk, som rester på deres efterskrevne udgivne skadesløs brev, dateret 19/12 1641, og underskrevet af Barbara, salig Niels Jepsens, egen hånd Niels Nielsen Bøgvad egen hånd Anders Nielsen Bøgvad egen hånd. derimod fremlagde Anders Nielsen Bøgvad deres efterskrevne indlæg, at det bevises med landsdommers dom 18/1 1643, at Eske Jensen, Niels Bøgvads tjener, at have udgivet sin obligation til Peder Widou på hans husbonds vegne på 404 sletdaler og der for retten lovet at holde Niels Bøgvad skadesløs, og Eske Jensen derimod at beholde og indkræve al den restants, som han udborget har, bemeldte Peder Widou hans udgivne håndskrift dermed at indfri, formener derfor at den første obligation dermed kasseret død og magtesløs at være efter loven. endnu i rette lagde Anders Nielsen landsdommernes efterskrevne dom 18/1 1643, hvori Eske Jensen i Ringkøbing havde stævnet Knud Bertelsen, overformynder i Kolding, og Henrik Pedersen Ravn bisidder, Torben Poulsen og Anders Nielsen Bøgvad sst for et regnskab, de imellem Eske Jensen sst og hans forrige husbond Niels Nielsen Bøgvad har overlagt og igennemseet, og som samme regnskab er af landstinget hjem til overkøbmand og dannemænd fundet, hvori Eske Jensen formener sig forkort at være sket, som efterfølger, og formener overkøbmændenes afsigelse bør magtesløs at være, og Anders Nielsen Bøgvad på sin og Niels Nielsen Bøgvads vegne formente samme overregning ret at være. da efter mange ord dem på begge sider imellem var, blev de for retten forligt, som ovenfor nævnt. så blev nu afsagt, da efterdi Eske Jensen ikke har stillet Peder Widou tilfreds, men Simon Andersen nu for retten fremlægger Barbara Nielsdatter og hendes sønners håndskrift, hvilket ikke findes at være indfriet, da vidste byfogden Barbara Nielsdatter og hendes søn ikke at befri, men det henfinder for hans gunstige overdommer.

(151)

16/10 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Tomasen Dalby her sst varsel at svare Niels Nielsen Ammidsbøl for 8 sletdaler efter hans håndskrift, dateret 5/3 1650. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Iversen byfoged begærede nogle gange, at Jacob Nielsen byens tjener for retten give lyd på tinget, hvilket han ikke ville.

** Jens Hansen, barnfødt her sst, bekendte, at hans far Hans Jensen, borger og indvåner i Bergen, har efter en kontrakt, som er gjort imellem dem i Kolding rådstue for hans mødrene arv, betalt til ham den halve penge, som er 20 rigsdaler.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jacob Nielsen skrædder, indvåner her sst, varsel at svare Niels Iversen byfoged efter et skriftligt indlæg.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Jensen Starup og Jes Lund her sst varsel at svare Mads Jensen Gejsing for gæld, hvorefter Mads Jensen var hans 1.ting begærende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Hansen her sst varsel at svare Oluf Jepsen Buch for 27 sletdaler med 3 års rente. sagen opsat 6 uger.

** Peder Jørgensen Natteler, borger her sst, med fuldmagt af Jacob Hansen i Bergen hans vegne og Jens Hansen på sine egne vegne solgte fra dem og deres arvinger og til deres kære far Hans Jensen og hans arvinger, så vidt de er arveligt tilfaldet efter deres salig mormor Anne, salig Gregers Outtesens i Kolding, i tre boder beliggende i Svidegade, de to som Jens Jensen snedker og Jens Vognmand ibor, beliggende næst op til porten ved den søndre og Hans Vreds jordsmon ved den nørre side, den tredje som Hans Pedersen tømmermand ibor, beliggende til Hans Vreds jordsmon med den nordre og Anne Helts ved den søndre side.

(152)

** Hans Jensen, borger og indvåner i Bergen, på sine to døtre Johanne Hansdatter og Inger Hansdatter deres vegne, efter deres fuldmagt, afhændede fra dem og deres arvinger og til Jacob Hansen og Jens Hansen og deres arvinger, så vidt de er berettiget og arveligt tilfaldet efter deres salig mormor Anne, salig Gregers Outtesens, i Kolding i en bod, som Hans Clausen skibbygger ibor, beliggende ved provstegården imellem Johan Friis skomagers ejendom på den østre side og salig Morten Poulsens børn og arvingers ejendom på den vestre side, item efterskrevne to stykker jord liggende i Svidegade.

** Simon Andersen prokurator på Jens Jensen Fly kirkeværge her sst hans vegne havde i rette ladet kalde Niels Nielsen Ammidsbøl, borger sst, for 186 sletdaler, han befindes til kirken og latinske skole i Kolding at være skyldig, som han blev tilfundet at betale.

(153)

23/10 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Susanne, Torben Poulsens, med lovværge, item hendes datter Anne Torbensdatter med hendes formynder Morten Tomasen Noes, borger her sst, varsel at svare Niels Jensen kræmmer her sst på Maren Andersdatter og hendes børns vegne i Tarm bispegård for 20 rigsdaler efter håndskrift og landstingsdoms indhold. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mikkel Hansen her sst varsel at svare Jens Mortensen skomager her sst for 2 sletdaler, som han har lovet at betale ham på Niels Nielsen Ammidsbøls her sst hans vegne. 1.ting.

** Peder Rasmussen Toft, borger her sst, med opsættelse her af bytinget 11/9 sidst forleden havde i rette ladet kalde Jens Sørensen Bølling, borger sst, og saggav ham for 150 Danmarks deler, som han købte af Peder Hansen på Bragenæs i Norge for 12 rigsdaler i Jens Bøllings nærværelse og straks gjort sart med ham, og samme deler har Jens Bølling annammet og ikke til ham leveret, formener at Jens jo bør at erstatte samme delers betaling, og derefter fremlagde efterskrevne sart, at samme deler skulle indlades i den Haderslev skude, Bertel Andersen tilhører, dateret Bragenæs 28/9 1649. derimod at svare i rette lagde Jens Bølling efterskrevne hans skriftlige indlæg, eftersom Peder Toft har ladet give ham varsel anlangende 150 deler, han skulle lade ham føre hjem fra Norge, og samme deler, som var leveret til ham, lod han Peder Toft tilbyde i hans hus og æskede fragt af dem, hvortil han svarede, at de var ikke så dygtige, som Peder Hansen lovede ham, og Jens Bølling selv måtte tage dem til sig, ham til stor skade, formedelst storm og uvejr, som sled en part bort af dem, førend han fik dem fra Kolding red, uanseet han nu siden igen på Peder Hansens vegne lod ham 150 deler tilbyde i hans hus i stedet, så vel som rede penge, så meget som dannemænd kunne forlige dem om, de kunne koste, og endnu i dag tilbyder på Peder Hansens vegne at gøre regnskab med ham om dem, hvad ret er. derefter blev afsagt, eftersom Peder Rasmussen tiltaler Jens Bølling for 150 deler, som han har sig til forpligtet på Peder Rasmussens vegne at ville annamme af Peder Hansen på Bragenæs og dem for fragt her at levere, hvilket ikke er efterkommet, hvorfor byfogden tilfandt Jens Bølling forskrevne deler imod den udlovede fragt at fra sig levere eller derfor være nam undergivet.

(154)

** Hans Jensen, borger af Bergen, skødte fra sig og sine arvinger og til Christen Leck og hans arvinger hans 4 våninger med den øde plads, beliggende imellem Hans Torsted og salig Niels Bertelsens ejendomme.

(155)

** Gert Nielsen på sin mor Maren Niels Gertsens vegne med opsættelse her af bytinget 11/9 havde ladet i rette kalde Jep Poulsen slagter, borger her sst, og til beskyldning fremlagde hendes efterskrevne indlæg, hvori hun beskylder ham for i 1646 og 1647 at have ført sæd i en toft, liggende sønden for byen, som tilhører hende og hendes salig husbond, foruden deres vilje og minde. derefter blev i rette lagt efterskrevne landsdommeres dom 3/2 1648, et tingsvidne af Kolding byting 12/7 1648. endnu i rette lagde Iver Jacobsen et pantebrev af Kolding byting 11/10 1643, hvori Niels Gertsen, borger her sst, kendtes sig og sin hustru Maren Jensdatter af ret vitterlig gæld skyldig at være Jep Poulsen hans hustru Hilleborg Pedersdatter og deres arvinger 60 sletdaler, hvorfor han pantsatte en toft, liggende sønden Kolding, og to boder, liggende i Bøddelstræde på den nørre side ved strædeenden ved Hans Sørensen Lejrskovs ejendom, og derefter fremlagde en dom på samme pantebrev her af bytinget 24/9 1645, at da ikke renten er aflagt efter pantebrevets lydelse, da vidste byfogden ikke rettere at kende, end fornævnte ejendom bør at være Jep Poulsen følgagtig. så blev i rette lagt efterskrevne vurderingsvidne her af bytinget 6/8 1648. derefter blev afsagt, eftersom Maren, Niels Gertsens, tiltaler Jep Poulsen for sæd, han har ført i hendes og hendes salig husbonds toft, sønden Kolding liggende, uden hjemmel og minde, og Iver Jacobsen med pantebrev beviser, den toftejord at være pantsat til Jep Poulsen, hvorfor byfogden ikke vidste Jep Poulsen noget for uhjemlet at lide men for Maren Niels Gertsens tiltale kvit at være.

(157)

** ungkarl Peder Hansen Helt på sin kære morbror Peder Pedersen Helt, indvåner i Nykøbing, hans vegne efter hans fuldmagt skødte fra ham og hans arvinger og til Iver Jacobsen og hans arvinger den gård med to hosliggende boder, som han for hans gældskrav hos Gertrud Andersdatter er blevet tilvurderet, beliggende i Kolding ved torvet imellem Mikkel Hansens ved den vestre, salig Bertel Guldsmeds arvingers bod og Peder Nielsen på Nebbe hans ejendom ved den østre og nørre side.

** Iver Jacobsen kæmner på KM og byens vegne til fulde 4.ting med 6 høringer lod fordele Niels Hansen, barnfødt i Vejle og nu tilholdende på Hønborg ladegård, for hans lejermålsbøder med Maren Christiansdatter.

** i lige måde lod Gregers Skolemester fordele Hans Smed i Tyvkær for 6 mark danske skadegæld.

(158)

31/10 1650.

** Maren Jensdatter, boende ved kirkegårdsristen her sst, bekendte at være skyldig til Søren Jørgensen Hår, rådmand i Kolding, 80 sletdaler, som hun lovede at betale ham til fastelavn.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jørgen Madsen Halmstad varsel at svare Bertel Mikkelsen, borger her sst, for 65 sletdaler med 1 års rente efter tingsvidne 12/8 1646.

** Jørgen Halmstad forpligtede sig til at betale til Bertel Mikkelsen renten af forskrevne penge nu straks, inden han udløb med hans skude her fra byen, og hovedstolen til påske.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Otte Sørensen varsel at svare Søren Jørgensen i Nebel for 40 sletdaler, som han blev tilfundet at betale.

** Niels Iversen byfoged fremlagde hans efterskrevne skriftlige tilbud og indlæg, eftersom Otte Sørensen er af de gode landsdommere tilfundet at give Maren, Niels Gertsens, 10 sletdaler kost og tæring, og hun sig har erbødet, dersom hun kunne få 5 sletdaler, ville hun bie ham de 5 daler til påske først kommende, hvorfor hun er tilstillet en sort engelsk kappe, af dannemænd vurderet for 10 sletdaler, og såfremt hun ikke dermed ville nøjes, er han overbødig at gå med hende til Otte Sørensens hus og der gøre hende udlæg for den fulde sum.

6/11 1650.

** Hans Jensen Buch, borger her sst, på sin kære søster Maren, salig Peder Joensens efterleverske, her sst hendes vegne kendtes på hendes vegne hun af ret vitterlig gæld skyldig at være Sidsel Jensdatter 75 sletdaler, som er en del af hvis hun er arveligt tilfaldet efter hendes salig forældre, så vel hendes bror Gregers Jensen, og derfor pantsætter til Sidsel Jensdatter hendes hus og gård, hun nu selv ibor, og er beliggende her i Kolding på Nørregade imellem salig Hans Hansens gård ved den østre og Peder Nielsen ridefogeds gård ved den vestre side, adelgaden ved den søndre og det stræde til slottets grund ved den nørre ende.

(159)

** Niels Hansen snedker, borger her sst, kendtes for sig og sine arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Henrik Ravn 20 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham hans hus, han ibor.

** Peder Jørgensen Natteler på Jacob Hansen og Jens Hansens vegne til 4.ting lovbød en bod beliggende i provstegården, som Hans Clausen skibbygger ibor, og efterskrevne stykker øde jordsmon.

(160)

13/11 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav borgmester Jørgen Knudsen her sst varsel at svare Hans Christensen Bull i Lilballe på hans vegne og med fuldmagt af Oluf Christensen fisker på Palsgård hans vegne, item på hans far Christen Bull i Lilballe hans vegne varsel her til bytinget i dag. i lige måde varsel at svare bemeldte Hans Christensen på Hans Bull i Bjert hans vegne for gæld efter håndskrifter. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Eriksen skriver og Anders Andersen, borger her sst, varsel at svare Iver Jacobsen kæmner på KM og byens vegne. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Pedersen kræmmer, Jep Ankersen og Peder Sørensen skrædder varsel at svare Oluf Jepsen Buch, borger her sst, på salig Peder Joensen ladefogeds fire børns vegne, som han er værge for, imod et pant han agter at tage på bemeldte børns vegne i deres fædrene gård for deres tilfaldne fædrene arv 237 sletdaler, pant af Hans Jensen Buch på Maren Jensdatters vegne i hendes gård, som hun ibor.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Barbara, salig Niels Jepsens, varsel at svare Peder Jørgensen Natteler på Jacob Hansens vegne og Jens Hansen på hans egne vegne. 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav efterskrevne varsel at svare Mads Jensen Gejsing for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Carsten Sølbæk pottemager her sst varsel at svare mester Peiter Kruckow og Peder Sørensen skrædder, borgere her sst.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Christen Pedersen Bramdrup, borger her sst, varsel at svare Peder Sørensen skrædder her sst.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Nielsen Bøgvad varsel at svare Christoffer Lauridsen på hans bror Anders Jensen, herredsskriver i Brusk herred, hans vegne for 26 rigsdaler efter en håndskrift, dateret 14/7 1642, desuden har Anders Jensen lånt hans hustru 8 sletdaler, og har forhvervet dom på alle penge her til bytinget 14/1 1646.

** Jens Jensen snedker, borger i Kolding, fik tingsvidne, at Hans Jensen, borger og indvåner i Bergen, solgte fra sig og arvinger og til Jens Jensen hans hustru Maren Nisdatter og deres arvinger to boder, liggende i Svidegade, det ene imellem Cathrine salig Baldser Brabrands på den søndre side og Karen salig Peder Vreds ejendom ved den nørre side, og Jens Simonsen vognmand i det andet boende.

(161)

** Jens Jensen snedker kendtes sig og sin hustru Maren Nisdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Jensen og hans arvinger 100 sletdaler, og derfor pantsætter han Hans Jensen to våninger, som han af ham købt har, beliggende i Svidegade.

(162)

** Peder Sørensen skrædder, borger her sst, havde i rette ladet kalde Christen Pedersen Bramdrup, borger sst, og gav ham til sag efter efterskrevne indlæg, hvori formener, at de for det første bør gøre rigtig afregning, og hvem hinanden skyldig bliver da at betale. for det andet skal der findes hos Christen Bramdrup en part af salig Knud Iversen min hustrufar, hans efterladte løsøre, som endnu ikke er kommet til noget skifte. for det tredje eftersom Christen Bramdrup er mig efter en kontrakt, dateret Kolding 26/2 1649 skyldig blevet 100 sletdaler for hvis, min hustru Maren Knudsdatter var arveligt tilfaldet i to gårde efter hendes far salig Knud Iversen her i Kolding. endnu i rette lagde Peder Sørensen skrædder efterskrevne kontrakt imellem Peder Sørensen skrædder og Christen Pedersen Bramdrup, begge borgere i Kolding, om hvis arveparter, som Peder Sørensen på sin hustru Maren Knudsdatter vegne efter hendes salig far Knud Iversen, fordum borger i Kolding, og efter hendes salig mor Anne Poulsdatter har at fordre, da er de venligt forligt, at Christen Pedersen skal beholde hvis arveparter, som Peder Sørensens hustru kunne tilfalde i den gård, Christen Pedersen ibor, så og i den gård på Lusbybjerg, som salig Knud Iversen tilhørte, og Peder Kleinsmed og Iver Skomager nu ibor, så Peder Sørensen afhænder samme arveparter til sin kære svoger Christen Pedersen Bramdrup, hvorimod Christen Bramdrup tilstår skyldig at være sin svoger Peder Sørensen 100 sletdaler. herimod i rette mødte Christen Bramdrup og skød sig til regnskab med Peder Sørensen, hvorefter de hver tog en mand på deres side for regnskab dem imellem er, så og om hvis løsøre findes efter salig Knud Iversen, dem på deres hustruers vegne imellem at regne og skifte, hvilket byfogden tilfandt dem. belangende den oprettede kontrakt dem imellem gjort er 26/2 1649 blev optaget til i dag 6 uger.

(166)

** Oluf Jepsen Buch, borger her sst, på salig Peder Joensen ladefoged, fordum borger her sst, hans efterladte børn, nemlig Joen Pedersen og Jens Pedersen, Else Pedersdatter og Maren Pedersdatter deres vegne fik tingsvidne, at Hans Jensen Buch på hans søster Maren, salig Peder Joensens efterleverske, hendes vegne kendtes på hendes vegne hun af ret vitterlig gæld skyldig at være hendes forbemeldte 4 børn 237 sletdaler, som de arveligt er tilfaldet efter deres far salig Peder Joensen, hvilke penge skal stå hos moderen renteløs, til enhver af dem bliver 16 år gammel, og derfor pantsatte hun til børnenes formynder Oluf Jepsen Buch hendes gård, hun nu selv ibor.

(167)

20/11 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Nis Jensen i Vonsild varsel at svare Oluf Sørensen, indvåner her sst, for 8 sletdaler efter håndskrift dateret 28/3 1650. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Nis Jensen i Vonsild varsel at svare Mads Jensen Gejsing, borger her sst, for 6 mark efter hans regnskabsbog. 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anker Jensen i Dalby varsel at svare Christen Christensen Leck, borger i Kolding, for 11 mark efter en dom af bytinget 30/1 1650. 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Lauridsen i Jordrup varsel at svare Erik Jepsen, borger her sst, for 10 mark efter hans regnskabsbog. 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Hansen i Skanderup varsel at svare Otte Sørensen på Niels Iversen byfogeds vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Henrik Pedersen Ravn, borger og indvåner her sst, varsel at svare Otte Sørensen, prokurator her sst, på Niels Hansens vegne i Gamst for 11 sletdaler, som resterer af et års løn. sagen opsat 4 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Outte Frederiksen og Niels Hansen snedker, borgere her sst, varsel at svare Otte Sørensen på Jens Jensen Fly, kirkeværge her sst, hans vegne.

** Niels Pedersen kræmmer, borger her sst, fik tingsvidne, at Oluf Jepsen Buch, borger og indvåner her sst, kendtes for sig sin hustru Maren Jensdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Niels Pedersen 200 sletdaler, som de lovede at betale Niels Pedersen eller hans hustru Inger Jensdatter til michaeli 1653, og derfor pantsætter han hans efterskrevne toft ager og eng.

(168)

** Hans Jensen, borger og indvåner i Bergen, på sin kære søster Maren Jensdatter, salig Peder Saxes fordum borger i Kolding, hans efterleverske hendes vegne fik et tingsvidne, at Peder Jørgensen Natteler, borger her sst, på Hans Jensens to sønner, nemlig Jacob Hansen og Jens Hansens vegne, som han har været tilforordnet formynder for, gav Hans Jensen på hans søster Maren Jensdatters vegne afkald for alle de arveparter, som Jacob Hansen og Jens Hansen arveligt er tilfaldet efter deres salig mormor Anne, salig Gregers Outtesens, her i Kolding, som salig Peder Saxe forhen og Peder Natteler efter ham har haft under hånd og værgemål.

(169)

** Peder Jørgensen Natteler, borger her sst, fik et tingsvidne, at ungkarl Jens Hansen, barnfødt her sst, gav Peder Jørgensen afkald for al den arvepart, som Jens Hansen arveligt er tilfaldet efter hans salig mormor Anne, salig Gregers Outtesens, her i Kolding, som Peder Jørgensen har haft under hånd og værgemål.

(170)

27/11 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mikkel Sørensen, borger her sst, varsel at svare Søren Hansen, indvåner i Vejle, for 8 sletdaler efter en håndskrift, dateret juli 1650. sagen opsat til i dag 6 uger.

** efterskrevne vidnede, at det er dem vitterligt, at det var en onsdag Peder Hansen, Peder Kandegyder, Amdi Villumsen smed og Peder Hansen knivsmed med Niels Iversen byfoged afsagde den indførsel på bytinget, som de har gjort Lyder Henriksen rådmand her sst i Maren salig Niels Gertsens hus, men hvad de skrev den dag det vidste de ikke.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Erik Olsen i Noes, herredsfoged i Anst herred, varsel at svare Erik Mogensen på hans mor Inger, salig Mogens Eriksens, her sst hendes vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mikkel Hansen, borger her sst, varsel at svare Simon Andersen Dover på Iver Nielsen, rådmand her sst, hans vegne for 42 sletdaler efter en håndskrift, dateret 25/3 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Morten Jensen, borger her sst, varsel at svare Hans Christensen Møller, borger her sst, efter et skriftligt indlæg.

** Niels Nielsen Ammidsbøl, borger her sst, havde ladet i rette kalde Hans Tomasen Dalby, borger her sst, for 8 sletdaler efter hans håndskrift dateret 5/3 1650, som han blev tilfundet at betale.

(171)

** Peder Hansen, Peder Kandegyder, Amdi Villumsen smed og Peder Hansen knivsmed, borger her sst, fik tingsvidne, at fornævnte 4 mænd efter efterskrevne landstings stævnings indhold havde tiltale til Simon Andersen Dover, borger her sst, for et tingsvidne, han 29/5 1650 på bytinget udstedt har anlangende fornævnte mænd skulle med byfogden Niels Iversen med været i Maren Niels Gertsens hus og gjort Lyder Henriksen udsæt og vurdering 16/5 sidst forleden. da eftersom fornævnte mænd benægter ved deres højeste helligånds ed at ville være gestendig, at samme vurdering skete en onsdag 15/5, er derfor forårsaget Henrik Laugesen byskriver med tingbogen at hidstævne, om samme falske vidne, som formenes, findes i tingbogen at være indskrevet, at møde på Viborg landsting næste landsting efter denne stævning er lovlig læst og forkyndt.

(172)

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Iver Nielsen, rådmand her sst, hans vegne havde i rette ladet kalde Mikkel Hansen, borger her sst, imod dom efter hans efterskrevne forpligts indhold, hvori han kender sig skyldig at være Iver Nielsen, rådmand og toldskriver, 42 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham en grovgrøn kåbe underforet med gråværk og et sølv nøglebånd på 8 lod sølv, dateret 25/3 1650, hvorefter blev afsagt, så efterdi befindes Mikkel Hansen samme sin forpligt ikke har efterkommet, vidste byfogden ikke rettere herpå at kende, end fornævnte pant bør at være Iver Nielsen følgagtig.

(173)

** Hans Christensen Ladefoged, indvåner her sst, fik tingsvidne, at Erik Hansen i Skanderup med fuldmagt af Mikkel Tomasen i Gelballe på Morten Andersens vegne, Las Christensen i Skanderup på Søren Andersens vegne, Peder Hansen i Dollerup på Karen Andersdatter og Kirsten Andersdatters vegne, Hans Olufsen i Gesten på Iver Andersens vegne, Hans Mikkelsen i Vranderup på Jep Andersens vegne, samtlige salig Anders Joensens børn i Gelballe, som de er værger og formyndere for, gav Hans Christensen Ladefoged hans hustru Karen, salig Jep Mortensens, og deres arvinger afkald for al den arv, forskrevne børn efter deres salig far Anders Joensen kan være tilfaldet og efter deres morfar salig Jep Mortensen, fordum borger her sst, og deres salig morbror Morten Jepsen.

(174)

** Hans Christensen Ladefoged, indvåner her sst, kendtes for sig og sin hustru Karen Jeps og deres arvinger ret vitterlig gæld skyldig at være fornævnte salig Anders Joensens børn 128 sletdaler, og derfor pantsætter han hans gård, han nu selv ibor.

4/12 1650.

** Niels Nielsen Ammidsbøl, borger her sst, fik tingsvidne, at for retten fremstod Niels Nielsen Ammidsbøl, at eftersom han til bytinget 22/9 1647 har forhvervet efterskrevne dom over Tomas Eskildsen Hjarup, borger her sst, for 124 sletdaler efter hans pantebrev, dateret 19/2 1640, at efterdi befindes pengene lovligt at være opsagt og renten ikke til rette tid at være erlagt, da vidste byfogden derpå ikke rettere at kende, end fornævnte ejendom bør at være Niels Nielsen Ammidsbøl på hans stedsøn Jens Jensens vegne følgagtig. dernæst i rette lagde Niels Nielsen efterskrevne vurdering udaf Tomas Hjarups ejendom, som er beregnet til 4 1/2 fag og lige ud med stald og gårdsrum til Kattesund, så vidt pantebrevet om formelder. for retten fremstod efterskrevne og kundgjorde, at de 26/11 sidst forleden var med byfogden Niels Iversen i Tomas Hjarups ejendom og der gjorde Niels Nielsen på Jens Jensens vegne indførsel i fornævnte ejendom for 119 sletdaler.

(175)

** Peder Jørgensen Natteler på Jacob Hansen og Jens Hansens vegne til 4.ting fremæskede af Barbara, salig Niels Jepsens, hvis adkomst hun kunne have til de jorder i Svidegade beliggende, at hun det for retten nu ville fremlægge, og intet fremlagt blev.

** Jens Poulsen hændet dom over Peder Hansen skibbygger, Karen Hansdatter vævepige med flere for gæld efter hans regnskabsbog, som de blev tilfundet at betale.

(176)

11/12 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Sørensen Bølling her sst varsel at svare Iver Jacobsen imod en indførsel.

** Niels Pedersen kræmmer, borger her sst, skøde af Peder Christensen, borger her sst, på salig Ambrosius Leppelmands børns vegne i en toft, liggende norden for byen kaldt Langdal.

** varselsmænd hjemlede at de gav Susanne, salig Torben Poulsens, med hendes lovværge og hendes datter Anne Torbensdatter med hendes formynder Morten Tomasen Noes her sst varsel at svare Niels Jensen her sst på Maren Andersdatter og hendes børns vegne i Tarm bispegård.

** Iver Jacobsen, borger her sst, fik tingsvidne, at eftersom han har forhvervet dom over Jens Sørensen Bølling, borger sst, for 37 sletdaler efter doms formelding her af bytinget 25/9 sidst forleden, hvori Jens Bølling blev tilfundet at betale forskrevne penge, hvorefter efterskrevne kundgjorde, at de 10/12 gjorde Iver Jacobsen indførsel i Jens Bøllings bod i Lusbygade, liggende næst op til Peder Sørensen Købmands gård for hans gældskrav.

** Niels Pedersen kræmmer, borger her sst, fik tingsvidne, at Peder Christensen, borger her sst, på salig Ambrosius Leppelmand, fordum indvåner her sst, hans 5 børn, nemlig Frederik Ambrosiusen, Jochum Ambrosiusen, Ambrosius Ambrosiusen og Anne Ambrosiusdatter, som han er værge og formynder for, deres vegne afhændede fra dem samtlige og deres arvinger og til Niels Pedersen og hans kære hustru Inger Jensdatter og deres arvinger efterskrevne toft liggende norden for Kolding.

(177)

** Casper Clemend Hoffmand, KM trompeter indvåner her sst, kendtes for sig og sin hustru Mette Frederiksdatter ret vitterlig gæld skyldig at være Peder Christensen på Jochum Ambrosiusens vegne, som han er værge og formynder for, 55 sletdaler, som er af hans fædrene arv han efter hans far salig Ambrosius Leppelmand, fordum indvåner her sst, arveligt er arveligt tilfaldet i en toft norden byen kaldes Langdal, og derfor pantsætter Casper Hoffmand deres have i Bøddelstræde.

(178)

** Casper Clemend Hoffmand kendtes for sig og sin hustru Mette Frederiksdatter og deres arvinger skyldig at være Peder Christensen på Jochum Ambrosiusens vegne 100 sletdaler, som er af de penge den Langdals toft blev solgt for, som han lover at betale, når Jochum Ambrosiusen bliver hans fulde år efter skiftebrevs formelding.

** efterskrevne tilstod, at de i går var med byfogden Niels Iversen i Anders Jørgensens bod at skulle gøre Anders Jensen udsæt, da befandtes der intet i huset, hvormed dommen kunne fyldestgøres, men for dem blev fremlagt et brev, hvad det formeldte, vidste de ikke.

(179)

18/12 1650.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Gregersen her sst varsel at svare Oluf Jepsen Buch borger her sst.

(1)

** tingbogens autorisation 1653.

(2)

15/1 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Madsen, indvåner her sst, varsel at svare Søren Hansen, foged på Palsgård, på sin husbond velb fru Ingeborg Arenfeldts vegne anlangende hvis mangler, som er gjort i Koldinghuses regnskaber fra 1642 til årsdagen 1643. sagen blev opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Broder Christensen her sst varsel at svare Peder Christensen af Svendborg for en håndskrift lydende på 58 sletdaler.

** Peder Sørensen Købmand, borger her sst, solgte fra sig sin hustru Maren Hansdatter og deres arvinger og til Gregers Nielsen hans hustru Karen Jørgensdatter og deres arvinger efterskrevne to stykker jord liggende norden for hospitalet.

(3)

** Jens Hansen, borger i Kolding, med fuldmagt af Jens Jørgensen Hår, borger her sst, og på hans vegne solgte fra ham og hans hustru Anne Lasdatter og deres arvinger og til Gregers Nielsen hans hustru Karen Jørgensdatter og deres arvinger efterskrevne stykke jord liggende nord for hospitalet ved Bodil salig Sønnik Iversens jord.

(4)

** Simon Andersen Dover prokurator på Anders Svane, borgmester i Ribe, hans vegne med opsættelse af bytinget 17/11 sidst forleden havde i rette ladet kalde Outte Skomager, Morten Lauridsen og Anders Lund, borgere her sst, for gæld, som de blev tilfundet at betale.

19/1 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Simon Jensen Strandhuse varsel at svare Niels Iversen byfoged.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Broder Heinsen her sst varsel at svare Peder Christoffersen af København imod vidner efter landsdommeres stævning.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Christensen Bull i Lilballe varsel at svare Jørgen Knudsen, borgmester i Kolding, imod tilbud.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jacob Nielsen, skrædder her sst, og hans børn og lovværge varsel at svare Mads Gregersen her sst.

** Niels Iversen, KM byfoged her sst, med opsættelse her af bytinget havde ladet i rette kalde Hans Christensen, boende i Egtved, for 14 sletdaler, som han befindes at være ham skyldig efter et skiftebrevs indhold efter salig Johan Ribe, fordum borger her sst, dateret Kolding 9/5 1640. herimod fremlagde Hans Christensen Egtved sit efterskrevne indlæg, hvori han benægter at være Johan Wedsel noget skyldig. da efter forberørte lejlighed tilfandt byfogden Hans Christensen at betale Niels Iversen.

(5)

** Mads Gregersen, borger her sst, havde i rette ladet kalde Jacob Nielsen skrædder, indvåner her sst, og i rette lagde efterskrevne landstings varsel af Viborg landsting, dateret 17/11 1652, hvormed blev stævnet salig Niels Mikkelsen, forrige borger og danske skolemester i Kolding, hans børn og arvinger, nemlig Laurids Nielsen, Maren Nielsdatter så og Anne Jacobsdatter enhver med deres lovværge, for dom, indførsel og vurdering anlangende det hus, Jacob Nielsen skrædder ibor, om de vil have noget dertil at svare. endnu i rette lagde Mads Gregersen sit efterskrevne skriftlige indlæg belangende den arvepart, hans salig far Gregers Pedersen salig Morten Nielsens hustru, Anne Mortensdatter, afkøbt har, om han ikke bør at have indvisning i salig Niels Mikkelsens ejendom, så vidt ham kan være berettiget. item i rette lagde et tingsvidne af Horsens byting, som formelder i sin mening, at Gregers Pedersen, borger og indvåner i Kolding, i rette lagde efterskrevne håndskrift, hvori Mette Mortensdatter, salig Morten Nielsens efterleverske i Viborg, kendes at have solgt til Gregers Pedersen, borger i Kolding, al den arvelod og part, som hun efter hendes datter salig Anne Mortensdatter, som døde i Viborg, kunne være berettiget efter hendes salig farbrødre Peder Nielsen, Mads Nielsen og Mikkel Nielsen, som var født i Kolding, dateret Viborg 4/3 1637. derefter blev afsagt dom, at Mads Gregersen bør at have indvisning i salig Niels Mikkelsens ejendom, så vidt Mette Mortensdatters datter Anne Mortensdatter kan være berettiget efter hendes salig farbrødre.

(8)

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Jens Jørgensen Hår, borger her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Las Poulsen Tønning, som tjente Niels Jepsen, fordum rådmand i Kolding, for dom, dele og forfølgning, som Jens Jørgensen vil forhverve. på varselssedlen fandtes skrevet, 17/11 1652 er denne stævning forkyndt for det hus og bopæl, som Las Poulsen Tønning sidst havde, som salig Anne Hovens tilhørte, så og for salig Niels Jepsen, fordum rådmand i Kolding, hans hus og bopæl, som Las Poulsen og havde hans bopæl, som Oluf Jepsen Buch nu ibor, og for alle Kolding porte, som er den søndre port, den nørre port og Klosterport. desuden var blevet stævnet Las Poulsen Tønnings bror og søster, Niels Poulsen i Tønning i Tistrup sogn og Anne Poulsdatter i Forsomhoved i Ølgod sogn. og nu bevistes med opsættelse her af bytinget i dag 6 uger, at Simon Andersen havde ladet stævne Las Poulsen for 46 sletdaler for gode købmandsvarer efter hans efterskrevne udgivne brev, hvorefter byfogden tilfandt Las Poulsen at betale gælden inden 15 dage.

(11)

** Peder Christoffersen af København i rette lagde efterskrevne landstings stævning, dateret Viborg 13/1 1653, hvori han har tiltale til Jens Davidsen borger i Kolding, om ikke Broder Heinsen 3.juledag var i Jens Davidsen og hans hustru Johanne Pedersdatters hus, om han ikke ville hjælpe ham til rette om de 98 sletdaler, han var ham skyldig efter hans håndskrift, og Broder Heinsen tilbød ham 40 alen lærred, og for resten ville han give ham en ny håndskrift, og da skulle Peder Christoffersen give ham et bevis, at hvor den gamle håndskrift fandtes, da skulle den være død og magtesløs. Jens Davidsens hustru bekendte, at hun i Guds sandhed havde hørt, som stævningen om formelder. herimod mødte i rette Broder Heinsen og fremlagde hans efterskrevne indlæg, at han aldrig har gjort nogen akkordering, betaling eller ny håndskrift eller er ham nogen gæld skyldig uden 8 sletdaler, han lånte til sit bryllup.

(12)

** Mads Mouridsen Bjerring fremlagde efterskrevne tilbud lydende, eftersom jeg ved lovlig proces har forhvervet indvisning i salig Claus Rasmussen guldsmed hans gård, så er det nu i dag mit tilbud til Gertrud salig Frederik Ganses i Ødsted med lovværge, så og Hans Tomasen sst med lovværge, som har pant i samme ejendom, desligeste Jens Nielsen i Andkær, som og har indvisning i samme ejendom, om de vil mig udløse for hvis jeg i samme ejendom er indvist.

26/1 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Andersen Bøgvad varsel at svare Iver Jacobsen her sst på Jacob Froms vegne for 15 rigsdaler efter en håndskrift. opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Due, borger her sst, varsel at svare Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Hans Seehusen, borger og indvåner i Viborg, hans vegne for 120 mark lybsk efter hans håndskrift. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Gregersen her sst varsel at svare Otte Sørensen prokurator på mester Knud Dinesens vegne her sst for 2 rigsdaler efter en håndskrift. sagen opsat 6 uger.

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Maren Jensdatter ved kirkegårdsristen her sst hendes vegne med opsættelse her af bytinget 1/12 sidst forleden havde ladet i rette kalde Maren, salig Niels Gertsens, her sst med hendes børn og lovværge for 6 sletdaler, som hun befindes at være hende skyldig efter hendes salig mands håndskrift, dateret 6/10 1647, som hun blev tilfundet at betale.

(13)

** Iver Christensen, borger her sst, kendtes for sig og sin hustru Maren Jørgensdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være til sin stedsøn Jørgen Andersen eller hans arvinger 30 sletdaler, som er hans fædrene arv, han arveligt er tilfaldet efter hans salig far Anders Poulsen, fordum borger her sst, og derfor pantsætter deres hus og ejendom, beliggende i Kolding i Østergade imellem Jep Nielsens ejendom ved den østre og Kirsten Frederiksdatters ejendom ved den vestre side.

** Hans Jensen Buch, borger sst, fremlagde efterskrevne fuldmagt lydende, kendes jeg Claus Christensen, boende i Hjortkær i Skads herred, jeg hermed fuldmagt giver min kære svoger Hans Jensen Buch på mine egne samt mine søstre Maren Christensdatter i Gunderup og Johanne Christensdatter i Orre deres vegne at gøre Ebbe Lauridsen, borger i Kolding, afkald for så vidt de er berettiget efter deres salig søster Margrete Christensdatter, Ebbe Lauridsens hustru, og efter dets indhold gjorde han Ebbe Lauridsen afkald.

(14)

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på hæderlig og vellærd Rasmus Jensen i Egtved hans vegne med opsættelse her af bytinget 2/12 sidst forleden havde i rette ladet kalde salig Poul Knudsen skrædder her sst hans efterladte børn, nemlig Niels Poulsen, Maren Poulsdatter og Kirsten Poulsdatter med lovværge, item var varsel givet Knud Knudsen i øster Gesten, og fremlagde Simon Andersen et pantebrev, dateret 2/11 1642, lydende på 100 sletdaler, salig Poul Knudsen skrædder, fordum indvåner her sst, skyldig at være salig kaptajn Jens Rasmussen, forrige på Hjelmdrup. endnu i rette lagde han en 24 mænds vurdering, dateret 15/11 1652, på et tre fag hus med halv stald og halvt gårdsrum, som var vurderet for 100 sletdaler, og derefter fremlagde et tingsvidne her af bytinget 22/12 sidst forleden indeholder i sin mening, at Simon Andersen Dover på Rasmus Jensens vegne af Egtved har tilbudt salig Poul Knudsens børn, om de ville indløse det hus, som Rasmus Jensen i pant har. på Rasmus Jensens vegne satte Simon Andersen i rette, om forbemeldte pantsatte ejendom bør jo med rette at være Rasmus Jensen følgagtig, hvorefter blev afsagt, da eftersom er givet lovligt varsel, vidste byfogden ikke rettere derpå at kende, end fornævnte ejendom bør at være hæderlig og vellærd Rasmus Jensen følgagtig.

(15)

** mester Peiter Kruckow, borger her sst, havde i rette ladet kalde Carsten Sølbæk pottemager, borger her sst, for han ikke har betalt husleje af hans ejendom, hvorfor han har ladet ham udvise, og sætter i al rette, om Carsten Pottemager ikke jo bør at gøre samme ejendom ryddelig eller lide dele. da efter forskrevne lejlighed tilfandt byfogden Carsten Pottemager at gøre mester Peiter Kruckow det hus ryddeligt eller have det i hans minde for tilbørlig husleje at besidde.

(16)

** Hans Tomasen i Ødsted på sine egne og på hans mor Gertrud Jørgensdatter og hans søster Dorte Tomasdatter der sst deres vegne fik tingsvidne, at efterskrevne kundgjorde, at de 2/1 sidst forleden var hos Niels Andersen tøffelmager, borger her sst, og opsagde ham det pant Gertrud Jørgensdatter og hendes børn deri hovedstol 200 sletdaler med et halvt års rente til påske først kommende at betale.

(17)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Søren Pedersen Hosekræmmer her sst hans vegne fik tingsvidne, at Otte Sørensen på Søren Hosekræmmers vegne med 6 høringer lod fordele Jens Nielsen degn i Vorbasse for 9 sletdaler, som han befindes at være ham skyldig.

(18)

** Peder Knudsen, borger her sst, på Søren Hår, rådmand her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Peder Knudsen på Søren Hårs vegne ved 6 høringer lod fordele Nis Hansen i Velling og Strange Madsen sst for gæld.

** Niels Bertelsen borger her sst fik tingsvidne, at Niels Bertelsen til 4.ting ved 6 høringer lod fordele efterskrevne udenbys personer for gæld.

** Peder Knudsen borger her sst fik tingsvidne, at Peder Knudsen til 4.ting ved 6 høringer lod fordele efterskrevne udenbys personer.

(19)

3/2 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Karen salig Frederik Svarrers med lovværge varsel at svare Lauge Gregersen sst.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Gregersen her sst varsel at svare Jacob Nielsen skrædder her sst.

** Mads Mouridsen, borger her sst, med opsættelse her af bytinget 5/12 havde i rette ladet kalde Peder Udsen, borger her sst, for 4 rigsdaler kost og tæring efter landsdommeres dom, dateret Viborg 3/11 sidst forleden, som han blev tilfundet at betale.

** Lauge Gregersen, borger her sst, havde i rette ladet kalde Karen, salig Frederik Sørensens, her sst og fremlagde et tingsvidne her af bytinget 7/7 sidst forleden formelder i sin mening, at efterskrevne vidnesfolk vidnede efter recessen efter landsdommeres hjemfindelse, at de 23/3 sidst forleden var beskikket af Lauge Gregersen til Frederik Sørensen, og da svarede han, at Lauge Gregersen havde lejet ham hus til påske, og derefter i rette lagde Lauge Gregersen efterskrevne beskikkelses seddel, om Frederik Sørensen i venlighed vil kontentere ham, imedens han samme halve gård besiddet har nemlig 7 år, årligt 12 sletdaler, som deraf bør at gå, eftersom gården er takseret for 400 sletdaler, dateret Kolding 23/3 1652 LGS. endnu i rette lagde Lauge Gregersen dannemænds efterskrevne kundskab, at efterskrevne 18/9 1652 havde været forsamlet i byfogdens hus i Lauge Gregersen og hans hustru Maren Nielsdatter samt hans bror Ebbe Gregersen nærværelse og Hans Jensen Buch i Kolding på Frederik Sørensens vegne, og begge parter har betroet efterskrevne mænd, som har forfaret det husværelse og lejlighed så vel dem forhørt med andre godtfolk, som deri tilforn har boet, da vidste de ikke andet derom at kunne afsige, end huslejen årligt kunne bedrage sig 10 sletdaler. derefter blev afsagt. da eftersom tilforn 18/10 1652 den sag anlangende kendt er, hvilken dom den husleje angående til 4 mænd er henfundet, hvilke mænd derpå har gjort deres afsigt, og eftersom Lauge Gregersen nu tiltaler på nogen brevpenge, kost og tæring for hans anvendte bekostning, da efterdi det ikke tilkommer byfogden på nogen kost og tæring at kende, vidste han ikke at tilfinde salig Frederik Sørensens hustru og arvinger til den kost og tæring at svare, førend efter salig Frederik Sørensen er blevet lovligt skifte holdt.

(21)

** Hermand Hansen Tysk af Vejle på Peder Bredal, KM skibskaptajn, hans vegne og med hans efterskrevne fuldmagt havde ladet i rette kalde Broder Heinsen her i Kolding, eftersom han en rum tid siden har sendt 11 lispund fisk så vel som nogle breve med Broder Heinsen til Vejle, og han henved 1 1/2 år ikke har tilskrevet ham, førend Peder Bredal ham her på slotspladsen seet har, og da lovede han at kontentere ham, hvilket ikke er sket, dateret København 10/1 1652 PIBEH. item i rette lagde Hermand Hansen efterskrevne dannemænds bevis, at eftersom Broder Heinsen på bytinget skød sig til regnskab med Hermand Hansen på bemeldte kaptajns vegne, da har de været i byfogdens hus, og efter der nogle gange havde været bud efter Broder Heinsen, da har han sig dog ikke villet indstille. da efter forberørte lejlighed tilfandt byfogden Broder Heinsen at betale kaptajn Peder Bredal forskrevne penge inden 15 dage.

(22)

** Iver Jacobsen, borger her sst, på Laurids Baggesen, rådmand i Ribe, hans vegne med opsættelse her af bytinget 8/12 sidst forleden havde i rette ladet kalde Anne salig Tøger Knudsens efterladte børn og arvinger, nemlig Knud Tøgersen samt Karen Tøgersdatter, Inger Tøgersdatter, Johanne Tøgersdatter og Kirsten Tøgersdatter med lovværge for 17 sletdaler efter en håndskrift, dateret Kolding 10/3 1643, efter forhvervet dom, som ikke måtte agtes over skifte, som nu for kort tid siden sket er, af den årsag, der meldtes af dem som til stede var, dommen var for gammel, uanseet forordningen formelder, at hvilken dom, som er over to år, ikke må stævnes. derefter blev afsagt, at eftersom Anne salig Tøger Knudsens børn ej er mødt til gensvar, da tilfandt byfogden dem at betale Laurids Baggesen fornævnte 17 sletdaler, hver sin anpart.

** Jacob Nielsen skrædder fremlagde hans efterskrevne skriftlige indlæg, eftersom han forfarer, at Mads Gregersen i Kolding til bytinget skal have forhvervet for rum tid siden en dom over ham anlangende 3 broderlodder, nemlig Peder Nielsen, Mads Nielsen og Mikkel Nielsen, samtlige salig Niels Mikkelsen, forrige danske skolemester her i Kolding, hans efterlevende sønner, i det hus, som han nu ibor, for deres fædrene arv i samme ejendom efter far og mor efter Mads Gregersens angivende, så efter lovligt kald til ham på den arvepart påfordres af ham, at han dermed omgås som en arvesviger, indtil han beviser, det barn at have levet, imidlertid disse 3 brødre at være døde, at den dem arve kunne, som han aldrig sandfærdigt skal kunne bevise.

** Peder Christoffersen af København havde ladet i rette kalde Broder Heinsen her sst og gav ham til sag efter et tingsvidne her af bytinget 19/1 sidst forleden ham at være forstrakt med 8 sletdaler, hvorefter byfogden tilfandt Broder Heinsen at betale Peder Christoffersen forskrevne penge inden 15 dage.

(23)

9/2 1653.

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Peder Jepsen Kyd, borger her sst, hans vegne med opsættelse her af bytinget 22/12 sidst forleden havde i rette ladet kalde efterskrevne udenbys personer for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Hans Jensen på Niels Pedersen, borger her sst, hans vegne havde i rette ladet kalde Niels Jensen Bull i Damkær, Niels Jensen Basse i Pjedsted og Mads Nielsen i Rands for gæld, som de blev tilfundet at betale.

(24)

16/2 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Rasmus Hansen smed her sst varsel at svare Mads Nielsen Dalby efter en skriftlig kontrakt.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Markorsen her sst varsel at svare Hans Christensen Ladefoged for en sølvske, hans salig hustru har sat ham i pant. sagen opsat til i dag 14 dage.

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på mester Knud Dinesen her sst hans vegne med opsættelse her af bytinget 22/12 sidst forleden havde i rette ladet kalde Iver Jacobsen og Oluf Buch, borgere her sst, og gav dem sag efter Knud Dinesens efterskrevne indlæg, at efter landstingsdommeres dom anlangende hvis sølv og korn, Claus Frederiksen i Vestergård har pantsat salig Peder Ankersen, fordum herredsfoged i Tyrstrup herred, efter pantebrevs indhold, efter hvilket jeg har søgt Peder Ankersens arvinger fornævnte pant at restituere, og des uanseet Niels Iversen har tvært imod kendt Peder Ankersens arvinger kvit for min tiltale og tilfundet mig det at søge hos min værge, endog jeg ved en kontrakt har mig forpligtet pantebrevet min værges arvinger hjem at forskaffe, hvilket pantebrev nogle gange formelder pantet Knud Dinesen at tilhøre, er da hans dom magtesløs kendt, sagen igen til bytinget at komme. da efterdi pantet var afhændet fra Claus Frederiksen til Peder Ankersen, kongens foged, der som en værge mit gods har forvaltet, som mester Peder Nissen, herredsprovst i Tyrstrup herred, hans skriftlige bekendelse til provsten i Haderslev udviser. item bevises, at Peder Ankersen det i sin velmagt oppebåret har, eftersom han levede to år efter Claus Frederiksens død, også den tid Nis Hansen i Agtrup oplod sin ejendomsgård til sin søn, som bekom hr Jørgen Schrøders søster i Bjert, hvilken kvinde nu 2.gang er gift på samme gård, og ingen har lidt skade af kreditorerne, men efter Peder Ankersens død har jeg af Oluf Buch begæret, at han ville oplade til Nis Troelsen, som er min 2.værge efter den 1.værge Claus Frederiksens død, hvis rettighed, han efter pantebrevets indhold til kornets oppebærelse havde, hvilket han ikke havde efterkommet. endnu i rette lagde efterskrevne bekendelse, kendes jeg Laurids Clausen i Vestergård og med mit åbne brev vitterlig gør, at efter min salig far Claus Frederiksens dødelige afgang, som skete i 1638 om foråret, er ikke krævet nogen kapital eller rente af Peder Ankersen, herredsfoged i Tyrstrup herred, ej herred af Gregers Mogensen, som fik Peder Ankersens efterleverske til ægte, førend 1649 i november da Iver Jacobsen og Oluf Buch borgere i Kolding havde mester Knud Dinesens sølv til Haderslev herreds ting at lade taksere ladet henføre, og ikke jeg eller endnu vitterligen mester Knud Dinesen, som sølvet vedkom, dertil havde fanget varsel, er ydmygeligen begærende af landsdommerne i nørre Jylland, at de ville betro min kære frænde mester Knud Dinesen, som hende for dem at komme med denne min sandfærdige beretning, eftersom han for tidens korthed ikke kan tage nu på denne tid tingsvidne, efterdi de, som skulle dertil stævnes, bor i riget og udenlands bosiddende, og venligt ombedt hr Anders Bramsen, sognepræst til Øsby sogn, at forsegle og underskrive med mig, actum Vestergård 23/5 1652 Laurids Clausen i Vestergård hr Anders Bramsen. endnu i rette blev lagt efterskrevne kontrakt, at 12/12 1650 er gjort en venlig kontrakt og forlig imellem mester Knud Dinesen og Nis Troelsen i Hjerndrup, eftersom Knud Dinesen fordrer en sum penge af Nis Troelsen for formynderskab og gæld, da skal han give 650 mark lybsk, men hvis de kister og hvad der er i, som findes hos Nis Troelsen, det skal være mester Knud følgagtig, dertil med den messingkrone og andet gods, som findes hos Sara, hr Peders i Magstrup, det skal hun selv stå ham til rette for, og når mester Knud Dinesen bliver disse pending betalt, skal han straks borttage sit gods og give Nis Troelsen afkald. desligeste i rette lagde Otte Sørensen landsdommernes dom, dateret 14/7 1652, formelder i sin sentens, at efterdi befindes for byfogden at være i rette lagt det pantebrev, som mester Knud Dinesens formynder og værge salig Claus Frederiksen til nu afgangne Peder Ankersen udgivet har på 100 rigsdaler til mester Knuds studering i Rostock, og derfor i pant til ham satte fornævnte sølv samt gæld på korn 140 mark lybsk, hvilket pantebrev mester Knud har søgt salig Peder Ankersens arvinger, dog tilfundet mester Knud det at søge hos hans værge og deres arvinger, og da mester Knud ikke for nogen gældsfordring af salig Peder Ankersens arvinger i samme dom for ham at være indstævnet, da kunne hans dom ikke kendes så noksom, at den bør nogen magt at have, og sagen til byting at komme. herimod i rette mødte Iver Jacobsen og Oluf Buch og fremlagde deres efterskrevne indlæg, eftersom mester Knud Dinesen, født i Tyrstrup, agter at hænde dom over os belangende noget korn, som han synes at være forurettet i af salig Peder Juels arvinger i Agtrup, da eftersom han i sit indlæg selv om formelder, at salig Peder Ankersen i Åstorp skulle have været hans værge og haft sit gods under hånd, så formener de, at han bør det at bevise og give salig Peder Andersens børn varsel, før dom over os kan stedes, efterdi Maren, Oluf Buchs, har ikke arvet mere end som det bedste barn, dateret Kolding 16/2 1653. derefter blev afsagt, da eftersom Otte Sørensen på mester Knud Dinesens vegne tiltaler Iver Jacobsen og Oluf Buch anlangende noget sølv og korn, Claus Frederiksen i Vestergård skal have pantsat til Peder Ankersen, og ikke bevises den sag så lovlig at være procederet med varsel og andre dokumenter, som sagen er pårørende, vidste byfogden sig ikke at til fordriste i den sag at kende, førend de interesserede derfor bliver givet lovligt varsel.

(28)

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Peder Lauridsen, borger i Middelfart, hans vegne havde i rette ladet kalde Niels Pedersen her sst og til beskyldning fremlagde efterskrevne håndskrift, hvori Niels Pedersen på egne og sin mors vegne Maren, Peder Nielsens i klostret, skyldig er Peder Lauridsen, borger i Middelfart, 84 sletdaler, og venligt ombedt hans frabror Jep Nielsen og sin bror Anders Pedersen med ham at underskrive, dateret 14/1 1651, hvorefter Niels Pedersen blev tilfundet at betale sin kvota af samme håndskrift inden 15 dage.

(29)

** Jens Jensen Fly fremlagde hans efterskrevne skriftlige indlæg, hvori han efter øvrighedens befaling tilbyder den bod i Lusby, som salig Jens Bølling fradøde, og kirken nu tilhører, om nogle godtfork i menigheden den kirken ville afkøbe, da er den til købs for 100 sletdaler.

** Simon Andersen Dover fremlagde efterskrevne skriftlige kontrakt, kendes jeg Rasmus Hansen smed, indvåner i Kolding, at eftersom jeg er skyldig blevet min nabo og husvært Mads Nielsen Dalby, borger her sst, 113 sletdaler, og i hans gælds betaling da har jeg ham leveret efterskrevne gods, og dersom jeg kan bringe forskrevne 113 sletdaler til veje inden 4 uger, da skal samme varer være mig følgagtig.

(30)

** Poul Bertelsen, rådmand her sst, med opsættelse her af bytinget 22/12 sidst forleden havde i rette ladet kalde Will Pedersen i Østerhoved, herredsfoged i Nørvang herred, og gav ham til sag efter efterskrevne håndskrift, hvori han kendes skyldig at være Peder Udsen, indvåner i Kolding, for varer, som han hos ham har bekommet, 8 sletdaler, og dersom han findes forsømmelig med betaling, stiller han til hans forlover Knud Bertelsen, rådmand i Kolding, at betale, dateret Kolding 22/11 1650 VP Knud Bertelsen, og efter forberørte lejlighed tilfandt byfogden Will Pedersen at betale forskrevne 8 sletdaler.

(31)

** Anders Hansen i Middelfart på Hermand Friis sst hans vegne havde ladet i rette kalde Peder Rasmussen Botoft og Mikkel Sørensen, borgere her sst, for gæld, som de blev tilfundet at betale.

(32)

** Mads Nielsen Dalby, borger her sst, med opsættelse her af bytinget 22/12 sidst forleden havde ladet i rette kalde Las Nielsen, boende i Smid mølle, for 12 sletdaler, som han blev tilfundet at betale.

(33)

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Iver Nielsen, rådmand her sst, hans vegne med opsættelse her af bytinget 22/12 sidst forleden havde i rette ladet kalde Jep Jensen Starup, borger her sst, for 6 daler, som han befindes at være ham pligtig efter hans regnskabsbog, som han blev tilfundet at betale.

23/2 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Karen Bilde her sst varsel at svare Otte Sørensen, prokurator her sst, på borgmester Laurids Lunderup i Varde hans vegne for 13 sletdaler. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Henrik Pedersen Ravn her sst og Bodil Sønniks med lovværge varsel at svare Jens Hansen imod synsvidne, og fremlagde synsmændene deres skriftlige syn og afsigt.

** Søren Hansen, foged på Palsgård, på sin husbond velb fru Ingeborg Arenfeldt til Selsø hendes vegne med opsættelse her af bytinget 12/1 sidst forlede havde i rette ladet kalde Niels Madsen, forrige slotsskriver på Koldinghus, og fremlagde Niels Madsens efterskrevne forpligt, hvori han til forpligter sig straks med et års Koldinghus regnskab samt mandtaller på de påbudne skatter fra philippi-jacobi 1642 til årsdagen 1643 i KM rentekammer at indlevere og derfor skaffe hans husbond kvittans og holde hans velb fri og skadesløs for hvis mangler som der bliver gjort, dateret Palsgård 2/10 1643. endnu fremlagde Søren Hansen efterskrevne fortegnelse på de poster, som er gjort til mangel i samme Koldinghus regnskaber 1642-43, hvor Niels Madsen har været skriver, som beløber sig 294 rigsdaler, som fru Ingeborg Arenfeldt i rentekammeret med sin rente fra 1643 til 1651 har ladet erlægge og betale, og satte Søren Hansen på velb fru Ingeborg Arenfeldts vegne i rette, om Niels Madsen ikke burde forskrevne sum med rede penge straks at betale. Anker Jepsen, borger her sst, på Niels Madsens vegne og med hans fuldmagt i rette lagde efterskrevne kvittans lydende, at 21/12 1652 har jeg annammet af Niels Madsen 1000 rigsdaler in specie, actum Koldinghus ut supra Ernst Normand. endnu i rette lagde han efterskrevne kvittants til Niels Madsen på 200 rigsdaler actum Koldinghus 1/2 1643 Ernst Normand. desligeste i rette lagde Niels Madsens efterskrevne indlæg blandt andet angående samme regnskab og den store skade, han har lidt på restants skatterne og landgilden, så han formedelst fjendernes indfald kan bevise at i Nørvang herred er blevet resteret af skatter over 140 rigsdaler, som han aldrig bekom en skilling af, og han erbyder sig at gøre afregning, dateret Kolding 23/2 1653. derefter blev afsagt, så efterdi Anker Jepsen fremlægger velb nu salig Ernst Normand, forrige befalingsmand på Koldinghus, hans kvittants, på hvilke byfogden ikke vedkommer at dømme og ikke heller Niels Madsen at befri, men byfogden tilfandt ham at gøre rigtig afregning med den velb frue og det regnskab at forklare eller lide som vedbør.

(38)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, med fuldmagt af Niels Nielsen Ammidsbøl, borger her sst, solgte fra Niels Nielsen hans hustru Karen Poulsdatter og deres arvinger og til Claus Nielsen, danske skolemester her sst, hans kære hustru Maren Poulsdatter og deres arvinger alt hvis, ham efter dom og indførsel var berettiget i den stykke øde byggested, liggende i Kolding i Vestergade imellem den ejendom, Jens Pedersen skibbygger forhen har tilhørt, og sognepræsten mester Ankers residenslade ved den nørre og Hans Madsen slagters ejendom og Kattesund ved den søndre side, den jord, som hører til mester Ankers residens, ved den østre og adelgaden ved den vestre side.

(39)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, med fuldmagt af Niels Nielsen Ammidsbøl, fordum borger her sst, solgte og skødte fra Niels Nielsen hans hustru Karen Poulsdatter og deres arvinger og til Claus Nielsen, skoleholder her sst, hans kære hustru Maren Poulsdatter og deres arvinger efterskrevne kålhave liggende vesten for Kolding.

(40)

** Hans Didriksen pottemagersvend, født her sst, gav mester Peiter Kruckow afkald for al hvis arvepart, han efter sin salig far og mor arveligt kunne tilfalde, som mester Peiter Kruckow var været hans værge for, og han takkede ham for rigtig rede og regnskab.

** efterskrevne borgere i Kolding vidnede, at de 17/2 sidst forleden var med Jens Hansen, borger her sst, i byfogden Niels Iversens nærværelse til et syn på en forte norden Kolding, som ligger imellem Henrik Pedersen Ravns toft på den nørre side og Sønnik Iversens jord ved den søndre side til samme forte, og da syntes de, at ved den nørre side på samme forte til Henrik Ravns toft, at der har stået gærde og staverne nylig borttaget, og da var det gærde efter stavhullerne sat forten meget for nær, og var frapløjet på nogle steder to furer jord og til Sønnik Iversens jord, som Bodil Sønniks lovede at ville til forten udlægge.

(41)

** Jens Hansen, borger her sst, på salig Henrik Dentons børns vegne i deres mor Gertrud Andersdatters nærværelse og samtykke tog Niels Nielsen møller i slotsmøllen i hånd kendtes for dem og deres arvinger at have lejet ham en toft liggende norden for byen, kaldes Langdal, i 3 år, og lovede at betale dem derfor 1.år 10 sletdaler, og derefter 9 og 6 sletdaler.

** Søren Nielsen, møller i Vranderup mølle, fremlagde efterskrevne hans skriftlige indlæg, at eftersom han har ved en landstings stævning ladet stævne Matias Melhørn, KM toldbetjent i Kolding, til Viborg landsting anlangende nogen iring og tvist dem imellem er faldet om noget gods, som er gjort udsæt af hans bo, og sagen optaget til 2/3 først kommende, og nu formedelst anden lejlighed, som ham stor magt er anlangende, at han ikke kan komme til landstinget, da for retten opsiger og afstår han samme stævning og vil den hermed kassere, at Matias Melhørn til fornævnte dag ikke skulle møde til Viborg landsting.

(42)

** Niels Jensen, borger her sst, med opsættelse her af bytinget 12/1 sidst forleden havde ladet i rette kalde hans mor Anne Jensdatter for 82 sletdaler efter hendes udstedte skadesløsbrev, som hun blev tilfundet at betale.

(43)

** Mads Mouridsen, borger her sst, med opsættelse her af bytinget 10/1 sidst forleden havde ladet i rette kalde Dorte, salig Henrik Jørgensens, her sst for 40 sletdaler efter hendes salig husbonds skadesløsbrevs formelding, som hun blev tilfundet at betale.

(44)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Christensen Vorbasse og Claus Clausen Remmer her sst varsel at svare Mads Mouridsen, borger her sst, for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav for Niels Bertelsen, borger her sst, varsel til efterskrevne boende i Nebel for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jep Nielsen Gelballe, Peder Clausen og Christen Jensen, savmand her sst, varsel at svare Lyder Henriksen Splet, rådmand her sst, for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Christensen Vorbasse og Maren, Mikkel Adsersens, her sst varsel at svare Claus Nielsen skolemester her sst for gæld, som de er ham skyldig for skoleløn, som de blev tilfundet at betale.

(45)

2/3 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Tomasen i Ødsted varsel at svare Mads Mouridsen efter hans skriftlige indlæg. sagen blev opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Kirsten, salig Jens Lauridsen snedkers, med lovværge og hendes datter Maren Jensdatter med hendes værge, Hans Nielsen Oddersted, varsel at svare Iver Christensen, borger her sst, og fremlagde Iver Christensens efterskrevne skriftlige indlæg, at eftersom han er til berettiget og i skifte tilfaldet med hans kære hustru Maren Jørgensdatter de to parter i hendes fædrene og mødrene ejendom, beliggende i Klostergade, og Maren Jørgensdatters stedfar nu salig Jens Lauridsen snedker den 3.part, dog grunden under et fag af Jens Lauridsens part, at være ham berettiget, og som han har givet jordskyld af, som kan bevises med skiftebrevet, og sætter i rette om fornævnte fag husgrund, KM årlige jordskyld uforkrænket, jo som hidindtil bør være ham følgagtig. derefter blev afsagt, eftersom Iver Christensen tiltaler Kirsten, salig Jens Snedkers, for et stykke jord under et fag hus, hvilken jord befindes at være KM jord, så deraf gives jordskyld til Koldinghus, da vidste byfogden sig ikke imod skiftebrevet at kende, men hvilken af parterne videre påskader, da derfor at give lovligt varsel.

(46)

** Jep Jensen Starup, borger her sst, kendtes for sig sin hustru Ellen Pedersdatter og deres arvinger skyldig at være Anders Christensen Risbøl i Asbo sin hustru Maren Knudsdatter og deres arvinger 120 sletdaler, og derfor pantsætter Jep Jensen hans hus, beliggende i Kolding i Lusbygade imellem salig Morten Tomasen Noes hans gård ved den østre side og Just Mortensens gård ved den vestre side.

(47)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Jens Jacob Sløtner i Lübeck hans vegne med opsættelse her af bytinget 19/1 sidst forleden havde i rette ladet kalde Jens Due, borger her sst, for 73 rigsdaler efter hans udgivne brev, dateret Kolding 13/1 1649, hvilken gæld Hans Due blev tilfundet at betale.

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Villum Witt, indvåner i Lübeck, hans vegne med opsættelse her af bytinget 19/1 sidst forleden havde i rette ladet kalde Hans Due, borger og indvåner her sst, for 64 rigsdaler, som han befindes at være ham skyldig efter hans håndskrifts formelding, dateret 13/1 1649, som han blev tilfundet at betale.

(48)

** Iver Jacobsen, borger her sst, med opsættelse her af bytinget 19/1 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Hans Jensen, borger her sst, på Niels Pedersen kræmmer, borger her sst, med 6 høringer lod fordele efterskrevne udenbys personer for gæld.

** varselsmænd hjemlede, at de gav efterskrevne varsel at svare Laurids Jepsen Kyd, borger her sst, for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Henrik Drøg skomager her sst varsel at svare Oluf Sørensen, borger her sst, for 5 daler, som han blev tilfundet at betale.

(49)

9/3 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Christen Pedersen Bramdrup her sst varsel at svare Oluf Sørensen, borger her sst, for syns opkrævelse, og blev udnævnt efterskrevne mænd.

** Mads Mouridsen, borger her sst, på Niels Jensen, snedker her sst, hans vegne bekom indførsel i salig Jens Pedersen snedkers ejendom, liggende i Vestergade for 104 sletdaler.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jacob Nielsen skrædder, borger her sst, varsel at svare Mads Gregersen, borger her sst, og fremlagde et skriftligt indlæg. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Iversen, byfoged i Kolding, med flere vidnede, at de 31/3 sidst forleden var med Mads Mouridsen på Niels Jensen snedkers vegne og gjorde ham indvisning i hans mor Anne Jensdatters hus og ejendom, Mads Mouridsen nu ibor, som er to fag hus oven og to fag neden, liggende i Vestergade imellem Laurids Christoffersens ejendom ved den nørre og to fag hus, hans bror Gregers Jensen skomager ibor, ved den søndre side, adelgaden ved den vestre og Anders Bertelsen Møllers ejendom ved den østre, for 104 sletdaler. varselsmænd hjemlede, at de varsel gav Anne Jensdatter og hendes lovværge samt Gregers Jensen, Jacob Jensen, Peder Jensen med hans lovværge samt Anne Jensdatter, Maren Jensdatter og Magdalene Jensdatter, hver med deres lovværge.

(50)

** Søren Nielsen, møller i Vranderup mølle, fremlagde hans efterskrevne skriftlige indlæg, eftersom Anne, salig Peder Nielsens, i Kolding har ladet mig varsel give, at hun agter at lade mig udvise af Vranderup mølle, som jeg nu påboer og har i fæste af hendes salig husbond Peder Nielsen, forrige ridefoged til Koldinghus, medmindre jeg hende for samme mølle kan have i hendes minde og tilfreds stiller, og dersom så ikke sker, da møllen ryddelig at gøre, så er mit korte svar og tilbud, at jeg vil med efterskrevne fire dannemænd, alle boende i Seest, sætte hende til forsikring og forløfte, at al skyld og landgilde, som går af samme mølle skal årligt blive ydet på Koldinghus i rette tide, så vel som de 15 sletdaler årligt at udgive til Anne, salig Peder Nielsens, selv, desligeste og møllen forsvarligt at holde ved magt på min egen bekostning. varselsmænd hjemlede, at de gav Jørgen Seefeld til Visborggård, KM befalingsmand på Koldinghus, samt Anne, salig Peder Nielsens, og hendes søn Christian Pedersen med deres lovværger varsel imod dette vidne.

(51)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på mester Knud Dinesen her sst hans vegne med opsættelse her af bytinget 26/1 sidst forleden havde ladet i rette kalde Mads Gregersen, borger her sst, for 2 rigsdaler efter hans obligation, hvorimod blev i rette lagt Mads Gregersens efterskrevne svar, at han først til Kolding byting ham har betjent, tilmed har han med ham to gange til Tyrstrup herreds ting og ham i hans sager betjent, hvorfor han formener, Knud Dinesen billigt bør ham at betale. da efter forberørte lejlighed tilfandt byfogden Mads Gregersen at betale mester Knud Dinesen forskrevne penge.

(52)

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, med fuldmagt af Hans Seehusen i Ålborg og på hans vegne med opsættelse her af bytinget 26/1 sidst forleden havde ladet i rette kalde Hans Due, borger her sst, for 20 mark lybsk, som han er Seehusen skyldig efter hans udgivne skadesløsbrev, dateret Ålborg 10/6 1648, som han blev tilfundet at betale.

** Hans Bennetsen her sst på Jacob From her sst hans vegne med opsættelse her af bytinget 26/1 sidst forleden havde ladet i rette kalde Niels Andersen Bøgvad, rådmand her sst, for 15 rigsdaler efter en håndskrift, dateret 11/4 1644, hvilken gæld han blev tilfundet at betale.

(53)

** Niels Poulsen, borger her sst, med opsættelse her af bytinget 26/1 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne, der iblandt Anne, Otte Sørensens datter, Maren, Niels Asbøls datter, Dorte, Mikkel Adsersens datter, Anne Lauridsdatter, Christen Lecks kones søster, for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at da gav Hans Henriksen her sst varsel at svare Peder Knudsen, borger her sst, for 11 sletdaler, som han blev tilfundet at betale.

(54)

16/3 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav mester Knud Dinesen her sst varsel at svare Oluf Jepsen Buch på hans egne og Iver Jacobsen, borger her sst, hans vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Iversen byfoged og Karen, salig Frederik Svarrers, varsel at svare Lauge Gregersen efter et skriftligt indlæg.

** Peder Jacobsen, barnfødt her sst, gav Niels Danielsen kobbersmed og hans arvinger afkald for al den arvepart, han var arveligt tilfaldet efter hans salig mor Bente Jensdatter, desligeste efter hans salig morfar Jens Madsen Skåning, fordum her sst, som Niels Danielsen har haft under hånd og værgemål.

** Niels Hansen, borger og overformynder her sst, på Maren, salig Peder Nielsens efterleverske, her sst hendes vegne kendtes for hende og hendes arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Anders Pedersen og hans arvinger 230 sletdaler, hvorfor hun pantsatte hendes gård, hun selv ibor, beliggende her i Kolding i Klostergade imellem Kirsten salig Jens Snedkers hus ved den østre side og Niels Nielsen i slotsmøllen hans hus ved den vestre side.

(55)

** Otte Sørensen, borger her sst, på Maren, salig Peder Nielsens efterleverske, her sst hendes vegne kendtes for hende og hendes arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Niels Hansen hans kære hustru Maren Jørgensdatter og deres arvinger 100 sletdaler, og derfor pantsatte hendes gård, som hun selv ibor, liggende her i Kolding i Klostergade, og er kongens jord som gives jordskyld af, imellem Kirsten salig Jens Snedkers hus ved den østre side og Niels Nielsen i slottets mølle hans ejendom ved den vestre side.

(56)

** Oluf Jepsen Buch her sst fremlagde efterskrevne beskikkelses seddel til mester Knud Dinesen, at eftersom han på Tyrstrup herredsting begærede at holde forening med Oluf Buch og Iver Jacobsen borger her sst i 4 mænds nærværelse, da begærer de, at han vil møde i borgmester Jørgen Knudsens hus i morgen ved 8 slet og tage 2 mænd med sig, så ville de møde med 2 mænd, af Kolding 9/2 1653, Iver Jacobsen egen hånd Oluf Jepsen Buch egen hånd, hvorpå var skrevet, at da varselsmænd var hos mester Knud Dinesen svarede han, at han at først kommende lørdag morgen ville han sig indstille i borgmesterens hus, når klokken var 8 og bønnen i kirken blev forendet. efterskrevne, som var stævnet med en landstings stævning, vidnede, at de 12/2 1653 var i borgmester Jørgen Knudsens hus, og da mødte parterne, og ikke mester Knud Dinesen sig til nogen forligelse ville lade bekvemme, men henskød sig til lov og ret.

(57)

** Lauge Gregersen fremlagde hans efterskrevne indlæg, eftersom jeg Lauge Gregersen 16/9 sidst forleden har forhvervet dom over Karen, salig Frederik Sørensen Svarrers efterleverske, her til bytinget anlangende de værelser, hun og hendes salig husbond har besiddet i min gård uden min vilje og minde og uden husleje, hvilke poster huslejen anlangende havde byfogden henfundet på 4 dannemænd at påsige, og efter deres afsigt funderet sin dom og tilfundet hende inden 15 dage deres afsigt at efterkomme, hvilket endnu ikke er efterkommet, hvorfor jeg er af Niels Iversen begærende at gøre mig udlæg efter dommen.

(58)

** Oluf Sørensen, borger her sst, fremlagde sit efterskrevne skriftlige indlæg, hvori han beskylder Christen Pedersen Bramdrup, borger her sst, for han ikke vil hegne og holde ved magt hans anpart gærde imellem deres ejendomme, hvorfor han har været forårsaget at opkræve syn, og de har været på åstederne 15/3, og da befandtes således med sjællandske mål, Oluf Sørensens ejendom at være længere end Christen Bramdrups bygning 39 sjællandske alen, og længden på deres fælles gærde 77 sjællandske alen, og når fradrages hvis Oluf Sørensen med hus bygning og plankeværk hegner, bliver Christen Bramdrups anpart 58 alen.

** Mads Nielsen Dalby, borger her sst, på Jens Jensen Ammidsbøls vegne, han er værge for, til 4.ting lovbød efterskrevne gårde, nemlig salig Niels Nielsens gård, item salig Mikkel Jensens, Poul Dalbys, Søren Sørensen og Peder Sørensen skrædders gårde her sst, om der var nogen, som dem ville leje og købe for pendinge.

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Peder Udsen, borger her sst, hans vegne med opsættelse her af bytinget 3/2 sidst forleden havde ladet i rette kalde Orfeus Grefke her sst for 35 sletdaler, han befindes at være ham skyldig, som han blev tilfundet at betale.

(59)

** Peder Bertelsen, borger her sst til, 4.ting med 6 høringer lod fordele efterskrevne udenbys mænd for gæld.

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Peder Udsen, borger her sst, hans vegne med opsættelse her af bytinget 3/2 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne personer for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Otte Sørensen på Peder Udsens vegne med opsættelse her af bytinget 3/2 sidst forleden havde ladet i rette kalde Jesper Madsen i Påby for 11 sletdaler, som han blev tilfundet at betale.

(60)

23/3 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Maren Christiansdatter med hendes lovværge varsel at svare Simon Andersen Dover på Jens Bertelsen Høgs vegne i Pjedsted.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Christen Pedersen Bramdrup varsel at svare Oluf Sørensen, borger her sst, imod dom.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Gunder Bertelsdatter i Århus varsel med hendes lovværge at svare Otte Sørensen, prokurator her sst, på hr Mads Olufsen i Påby, sognepræst til Harte og Bramdrup sogne, efter en skriftlig fuldmagt.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Poulsen, murmester her sst, varsel for Hans Christensen Møller.

** Jens Hansen Holme indvåner her sst fik tingsvidne, at Poul Pedersen Seest, borger her sst, med fuldmagt af Hans Jensen, boende i Bergen, og på hans vegne solgte fra Hans Jensen og hans arvinger og til Jens Hansen hans hustru Ellen Pedersdatter og deres arvinger et stykke jord liggende i Svidegade, Søren Hårs jord ved den søndre, kirkens jord ved den vestre, adelgaden ved den østre og nørre side.

(61)

** Otte Sørensen, borger og prokurator her sst, på hr Mads Olufsen i Påby, sognepræst til Harte og Bramdrup sogne, hans vegne fik tingsvidne, at Otte Sørensen i rette lagde efterskrevne fuldmagt fra hr Mads Olufsen til at tage tingsvidne efter varsel givet Gunder Bertelsdatter i Århus for indbydelse til skifte efter salig Anne Bertelsdatter, som boede og døde i Kolding.

(62)

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Jens Bertelsen Høg, boende i Pjedsted, hans vegne havde ladet i rette kalde Maren Christiansdatter, salig Ejler Orgemester her sst, for 10 sletdaler og rente deraf i 4 år, hvorfor hun har pantsat ham en kappe, hvilken Simon Andersen nu tilbød Maren Ejlers at indfri, hvorefter hun blev tilfundet samme kappe at indfri inden 2 måneder.

(63)

30/3 1653.

** Didrik Sede guldsmed på Karen Jørgensdatter her sst hendes vegne, som han er tilforordnet værge for, pant af Iver Jacobsen på Karen Andersdatter her sst i hendes ejendom, som hun selv ibor, liggende norden ved Kolding torv imellem Iver Jacobsens ejendom og afgangne Mikkel Hansens ejendom på den anden side, efter skiftebrevs indhold for 77 sletdaler.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Laurids Jepsen Kyd, borger her sst, varsel at svare Peder Sørensen Viuf for resterende husleje 20 rigsdaler efter landsdommeres dom dateret 22/9 1652, hvilken dom han blev tilfundet at efterkomme.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Hansen her sst varsel at svare Anker Jepsen Kyd, rådmand her sst, på Sidsel Olufsdatter, salig Peder Christensens, hendes vegne efter et skriftligt indlæg. 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Simon Jensen Strandhuse, Hans Simonsen og Søren Markorsen, møller i Borre mølle, varsel at svare Broder Heinsen her sst efter et skriftligt indlæg.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Poul Lauridsen, smed her sst, varsel at svare Oluf Jepsen Buch, kæmner her sst, på borgmestre råds og byens vegne.

** Iver Jacobsen, borger og indvåner her sst, på Karen Andersdatter, salig Peder Nielsen Rovst hans efterleverske, hendes vegne kendtes hende og hendes arvinger skyldig at være hendes kære datter Karen Jørgensdatter og hendes arvinger 57 sletdaler, som er hendes fædrene arv, hun arveligt er tilfaldet efter hendes salig far Jørgen Jørgensen Soel, fordum borger her sst, og derfor pantsætter det hus og ejendom, beliggende her i Kolding ved torvet imellem Iver Jacobsens ejendom ved den østre og salig Mikkel Hansens ejendom ved den vestre side.

(64)

** Jes Nielsen i Rovsthøj på hans far Niels Andersen der sst hans vegne fremlagde efterskrevne fuldmagt, hvori Niels Andersen i Rovsthøj giver sin søn Jes Nielsen fuldmagt til at give hans salig søn Peder Nielsen, som var borger i Kolding, hans efterladte hustru Karen Andersdatter afkald for arv efter hans salig søn, og han har ombedt hans husbonds foged Niels Nielsen Guldager, tjenende på Ølluf, med ham at underskrive, datum Rovsthøj 27/3 1653, hvorefter Jens Nielsen gav Iver Jacobsen på forskrevne Karen Andersdatters vegne afkald, og takkede for god redelig betaling herfor i alle måder.

(65)

** Niels Pedersen her sst tog Niels Hansen, borger og overformynder her sst, på Maren, salig Peder Nielsen Strandhuses efterleverske, sst hendes vegne i hånd og gav hende og hendes arvinger afkald for al den arvepart, han var arveligt tilfaldet efter hans salig far Peder Nielsen Strandhuse, og han takkede Niels Hansen på hans mors vegne for god rigtig regnskab og fuldkommen afklaring og betaling herfor.

(66)

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Anne Ottesdatter, salig Niels Madsen Rosendals, borgerske her sst, hendes vegne fik tingsvidne, at Otte Sørensen, borger her sst, tog Simon Andersen i hånd på Anne Ottesdatters vegne og solgte fra sig sin hustru Karen Jepsdatter og deres arvinger og til Anne Ottesdatter og hendes arvinger det hus, som er beliggende her i Kolding i Lusbygade imellem Tomas Christensen Rytters ejendom ved den vestre, salig Iver Nielsens boder ved den østre side, adelgaden ved den søndre og bemeldte Tomas Christensens ejendom ved den nørre ende.

(67)

** Broder Heinsen her sst havde ladet i rette kalde Simon Jensen Strandhuse, Hans Simonsen og Søren Markorsen, møller i Borre mølle, og gav dem til sag efter hans efterskrevne skriftlige indlæg, at efterdi Gud har ved den timelige død bortkaldt hans hustrumor Mette Simons her i Kolding forleden år ved sankt hans, og ikke hendes efterladte husbond Simon Jensen har villet holde rigtigt skifte imellem ham og hans arvinger, som Broder Heinsen på hans hustru Kirsten Simonsdatters vegne har fordret, sætter derfor i rette om Simon Jensen jo pligtig er selv at betale hvis, som er fortæret i boet siden trøndigs dagen, arvingerne uden skade. derefter blev afsagt, hvad nødtørftig husholdning sig belanger, bør han derfor efter 30.dagen at svare så vidt ret er, efterdi han har siddet i fælles bo med hans søn og datter, indtil hun kom i ægteskab. hvad skiftet er anlangende, tilfandt byfogden ham at holde rigtigt skifte med hans børn.

(68)

** Peder Sørensen Købmand, borger her sst, havde ladet i rette kalde Laurids Jepsen Kyd, borger her sst, og gav ham til sag efter en landstingsdom dateret 22/9 1652 angående husleje af en gård i Lusby, efterdi Laurids Jepsen ikke beviser sig samme gård at have opsagt, har byfogden dog tildømt ham kun det halve års husleje at udgive, hvilken dom blev magtesløs kendt. derefter blev afsagt, da eftersom landstingsdommen udførligt kender, efterdi Laurids Kyd gården ikke har opsagt med videre, da tilfandt byfogden Laurids Kyd at betale Peder Sørensen efter hans kontrakt 20 rigsdaler.

(69)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Peder Udsen, borger her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Knud Jørgensen i Stovstrup og Tomas Jensen i øster Gesten for gæld efter hans regnskabsbog, som de blev tilfundet at betale.

** Oluf Jepsen Buch, borger her sst, på Poul Pedersen Seest her sst hans vegne havde ladet i rette kalde Peder Hansen i Vilstrup for 8 sletdaler efter håndskrift, dateret 7/2 1653, som han blev tildømt at betale.

** Tomas Gregersen, borger her sst, havde ladet i rette kalde Tomas Hansen skomager, nu boende i Frederiksodde, Peder Iversen i Hannerup på hans far Iver Jensens vegne og Mads Knudsen i Bollerhoved for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på hans datter Anne Ottesdatter her sst hendes vegne havde ladet i rette kalde efterskrevne, der imellem Barbara, Niels Jepsens, for gæld, som de blev tilfundet at betale inden 15 dage.

(70)

 6/4 4653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mikkel Sørensen her sst varsel at svare Otte Sørensen på Poul Vilslev i Ribe hans vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Jensen Buch her sst varsel at svare Otte Sørensen på borgmester Jørgen Knudsens vegne.

** Niels Iversen, byfoged her sst, på KM vegne erbød sig at gøre Lauge Gregersen, borger her sst, udsæt af salig Frederik Sørensen Svarrers bo og gods nu på tilkommende lørdag morgen.

** Poul Bertelsen rådmand og Jens Jensen Fly, kirkeværge her sst, solgte og skødte fra Kolding kirke og til Iver Jacobsen hans kære hustru Anne Jørgensdatter og deres arvinger det hus, som forhen har tilhørt afgangne Jens Sørensen Bølling og af ham pantsat til Kolding kirke, og som er tildømt kirken for ejendom, hvilket hus er beliggende i Kolding i Lusbygade imellem Peder Sørensen Viuf hans gård ved den østre og afgangne Hans Jensen Bølling hans ejendom ved den vestre side, adelgaden ved den nørre og Peder Sørensen Viuf hans toft ved den søndre ende.

(71)

** Niels Hansen og Bertel Mikkelsen, overformyndere her sst, på Ebbe Sørensen, Bodil Sørensdatter og Maren Sørensdatter deres vegne fik tingsvidne, at Erik Jepsen Hejls, borger her sst, på hans hustru Else Hansdatter, salig Søren Ebbesen Fynbos, hendes vegne tog Niels Hansen og Bertel Mikkelsen på ovennævnte børns vegne i hånd og kendtes for sig og sin hustru Else Hansdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være til bemeldte sine stedbørn eller deres arvinger 465 sletdaler, som er deres fædrene arv, de arveligt er tilfaldet efter deres far Søren Ebbesen, fordum borger her sst, hvorfor han pantsætter hans gård, som er beliggende i Kolding i Lusbygade imellem den bod, Hans Tønder skomager ibor ved den vestre og Hans Jensen Skærbæks ejendom ved den østre side.

(72)

** Niels Iversen, KM byfoged her sst, fik tingsvidne, at Niels Iversen på KM vegne erbød sig at gøre Lauge Gregersen, borger her sst, udsæt af salig Frederik Sørensen Svarrers bo. herimod i rette mødte Lauge Gregersen og fremlagde hans efterskrevne svar, at eftersom samme dom befindes at være fast over 6 måneder, siden den er forfalden, og i ikke efter den har villet gøre mig udlæg på rettens vegne, eftersom jeg nogle gange af eder har været begærende, hvilket i ikke har villet agte, hvorfor jeg har været forårsaget eder for slig eders forurettelse til landstinget at indstævne, hvorfor jeg nu ikke ved, at jeg kan tage udlæg, før landsdommerne har derpå kendt.

(73)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Tomas Christensen Rytter, borger her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Otte Sørensen på Tomas Christensens vegne til 4.ting med 6 høringer lod fordele efterskrevne udenbys mænd.

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Las Jensen, borgmester i Varde, hans vegne med opsættelse her af bytinget 23/2 sidst forleden havde ladet i rette kalde Karen Bilde, indvåner her sst, for 13 sletdaler efter efterskrevne håndskrift, dateret Varde 2/9 1627, Karen Bilde s: H: Gs egen hånd, hvorefter blev afsagt, da efterdi befindes den håndskrift at være over 25 år gammel og ikke befindes den nogen tid tilforn at være læst og påskrevet, vidste byfogden ikke at tilfinde Karen Bilde noget til Las Lunderups tilkrav at svare, men efter recessen for hans tiltale kvit at være.

(74)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Peder Hansen Helt, borger her sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 23/2 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne udenbys personer der imellem Apelone, Niels Knudsens, i Strandhuse for gæld, som de blev tilfundet at betale.

(75)

13/4 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Iversen byfoged og Karen, salig Frederik Svarrers, med lovværge varsel at svare Lauge Gregersen imod indvisning, og efterskrevne vidnede, at de i dag gjorde Lauge Gregersen indførsel for 100 sletdaler hos Knud Jørgensen her sst anlangende den skudepart, Knud Jørgensen bekom efter salig Frederik Svarrer.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Simon Jensen Strandhuse, borger her sst, varsel at svare Broder Heinsen efter en dom her af bytinget 30/3 1653, hvorefter Broder Heinsen var 1.ting begærende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Flensborg og Peder Tyregod her sst varsel at svare Tomas Christensen Møller på salig Niels Rosendals vegne og begærede 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Andersen tøffelmager varsel at svare Hans Tomasen i Ødsted.

** Gert Nielsen med hans mor Maren, Niels Gertsens, her sst med hendes værge fik tingsvidne, at Gert Nielsen fremlagde hans mors efterskrevne skriftlige indlæg, hvori hun af byskriver Niels Laugesen begærer kopi af en missive, som borgmestre og råd har skrevet med ham til landstinget 5/5 1652 om den tingbog 1643, som siges at være bortkommet, samt kopi af de delevidner, som Henrik Laugesen og Peder Hansen på hende har forhvervet. herimod svarede Henrik Laugesen, ham af borgmestre og råd at være leveret en tillukket og forseglet missive, hvilken han igen efter deres befaling har leveret til landsdommer Peder Lassen, hvorfor ham umuligt er hende kopi deraf at forskaffe. endnu i rette lagde Henrik Laugesen efterskrevne delevidne, dateret 16/6 1652, hvori Otte Sørensen på Niels Laugesens vegne lod fordele Maren, salig Niels Gregersens, for 5 rigsdaler kost og tæring efter landsdommernes dom 5/5 1652. item i rette lagde efterskrevne landsdommernes konfirmationsdele 14/7 1652, hvori Maren, Niels Gertsens, efter bytingsdele 16/6 1652 i lige måde blev fordelt.

(76)

** Hermand Friis, KM tolder i Middelfart, med opsættelse her af bytinget 2/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde Christen Iversen Årø og i rette lagde Christen Årøs efterskrevne bevis, at han har annammet af Hermand Friis 4 rigsdaler på hånden af en fragt fra Rostock, dateret Hindsgavl slot 14/3 1646, Christen Iversen Årø egen hånd, dernæst i rette lagde Hermand Friis 4 mænds efterskrevne afsigt anlangende en sart, oprettet på Hindsgavl 14/3 1646, imellem ham og Christen Årø, og bevis at Christen Årø at have oppebåret på samme sart og fragt 4 rigsdaler, da efterdi Hermand Friis tiltaler Christen Årø for fornævnte 4 rigsdaler, da fandt de ham kvit og fri for fornævnte 4 rigsdaler og Hermand Friises tiltale, datum Kolding 19/2 1653. item i rette lagde Hermand Friis hans efterskrevne skriftlige indlæg og dernæst en adelspersons efterskrevne missive angående samme rejse, at det forundrer hende, at han vil begære så stor fragt af så liden en skude, og at hun skulle have været med til pinsemarked i Rostock, dateret Oregård 29/5 1646 Mette Friis. derefter blev afsagt, eftersom Hermand Friis, skriver på Hindsgavl og KM tolder i Middelfart, forhen har søgt Christen Iversen Årø for 4 rigsdaler, han har oppebåret på en fragt på en rejse fra Rostock, hvilken sag er af tinget henfundet til 4 skippere, som deres afsigt derom gjort har, dernæst har i rette lagt Hermand Friis en adelig missive, dateret Oregård 29/5 1646 Mette Friis, som samme missive vidtløftigt indeholder, da efterdi det ikke vedkommer byfogden på sådan adelig skrivelse at kende og ikke heller på de 4 mænds afsigt, men den sag henfandt for hans gunstige landsdommere.

(78)

** Mads Mouridsen, borger her sst, med opsættelse her af bytinget 2/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde Hans Tomasen i Ødsted anlangende den indførsel, han har i salig Claus Rasmussen guldsmeds gård, hvori Hans Tomasen er også interesseret, og eftersom han ikke vil og Mads Mouridsen ikke heller er ved middel ham at udløse, da er han af byfoged Niels Iversen begærende, at han på rettens vegne ville ham udvise en part i bemeldte ejendom at påsidde, på det at han kan vide sin part og Hans Tomasen sin part. derefter blev afsagt, efterdi Mads Mouridsen har forhvervet landsdommeres dom og indførsel i salig Claus Guldsmeds ejendom efter det pant, Jens Tomasen deri har, da vidste byfogden ikke rettere derpå at kende, end Mads Mouridsen jo efter vurdering på samme ejendom bør at have indvisning i forbemeldte ejendom.

(80)

** Otte Sørensen, prokurator her sst på, Niels Iversen, KM byfoged her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Otte Sørensen fremlagde efterskrevne tingsvidne her af bytinget 6/4 1653, at Niels Iversen på KM vegne erbød sig at gøre Lauge Gregersen, borger her sst, udsæt af salig Frederik Sørensen Svarrers bo og gods, hvorimod Lauge Gregersen svarede, eftersom samme dom befindes over 6 måneder siden den er forfalden, og der ikke efter den er gjort ham udlæg, da har han været forårsaget for Niels Iversens forurettelse til landstinget at lade ham indstævne. item i rette lagde Otte Sørensen Niels Iversens efterskrevne bevis, eftersom han er med svaghed i dag heftigt betaget, så han ikke kan være Lauge Gregersen følgagtig, da er han overbødig derfor næste søgnedag efter først kommende påske, om Gud vil spare ham helbred, at gøre Lauge Gregersen indvisning for 96 sletdaler i de penge hos Knud Jørgensen, for skuden resterer, og salig Frederik Sørensens bo for resten, som er 4 sletdaler.

(82)

** Lauge Gregersen, borger her sst, fik tingsvidne, at Otte Sørensen efter fuldmagt på Niels Iversen byfogeds vegne med flere kundgjorde, at de i dag gjorde Lauge Gregersen indførsel for 100 sletdaler i de penge, som er hos Knud Sørensen her sst anlangende den skudepart, Knud Jørgensen bekom efter salig Frederik Sørensen Svarrer.

(83)

** Hans Christensen Møller, borger her sst, fik tingsvidne, at han til 4.ting med 6 høringer lod0 fordele Hans Poulsen murmester her sst for 4 sletdaler for forløfte for ham til Johan Grabech, løjtnant i Frederiksodde.

20/4 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav efterskrevne varsel at svare Otte Sørensen prokurator på Nis Troelsen i Hjerndrup og Hans Joensen i sønder Bjert på deres vegne på Bodil Pedersdatters vegne, som de er værger for. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Hansen, indvåner her sst, varsel at svare Anker Jepsen, rådmand her sst, på Sidsel Olufsdatter, salig Peder Christensens, efter et skriftligt indlæg.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Henrik Laugesen, byskriver her sst, varsel at svare Gert Nielsen på hans mor Maren Niels Gertsens vegne.

** Mads Mouridsen, borger her sst, på Mads Gregersen, borger her sst, hans vegne med opsættelse her af bytinget 9/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde Jacob Nielsen skrædder, borger her sst, og i rette lagde sit efterskrevne indlæg, eftersom han 3/2 sidst forleden til bytinget uden årsag har beskyldt mig, jeg med de arvelodder belangende, min salig far har sig til forhandlet i salig Niels Mikkelsens ejendom her i Kolding af salig Morten Nielsens hustru Mette Mortensdatter, og hende derfor at være betalt, at jeg dermed skal have omgået som en arvesviger og ingen ærlig mand, så beviser jeg i dag med forhvervede domme, at jeg dermed ikke har omgået i nogen utilbørlige måder, sætter derfor i rette, om Jacob Skrædder ikke jo bør slige ord at overbevise eller derfor at deles for en løgner. endnu i rette lagde Mads Mouridsen efterskrevne dom her af bytinget 19/1 1653, da eftersom Mads Gregersen beviser med tingsvidne af Horsens byting 8/8 1643, at Mads Gregersens salig far Gregers Pedersen samme arvepart af salig Morten Nielsen, forrige danske skolemester i Viborg, hans efterlevende hustru Mette Mortensdatter på hendes børns vegne at have købt og betalt, så vidste byfogden ikke imod samme tingsvidne eller hans forrige dom at kende, men Mads Gregersen at have indvisning i salig Niels Mikkelsens ejendom for forskrevne arvelodder, så vidt Mette Mortensdatters salig datter Anne Mortensdatter kan være berettiget efter hendes salig farbrødre, som ved døden skal være afgået, nemlig Peder Nielsen, Mads Nielsen og Mikkel Nielsen. item i rette lagde Mads Mouridsen efterskrevne tingsvidne her af bytinget 3/2 sidst forleden. herimod i rette lagde Jacob Nielsen skrædder efterskrevne indlæg anlangende den arvepart på 3 broderlodder, som var efter salig Niels Mikkelsen, forrige danske skolemester her i Kolding, nemlig Peder Nielsen, Mads Nielsen og Mikkel Nielsen, hvilke 3 brødres arvelodder Mads Gregersens far Gregers Pedersen Lilballe skal have sig til forhandlet af salig Morten Nielsen, forrige danske skolemester i Viborg, hans efterlevende hustru Mette Mortens på hendes børns vegne, hvilket barn og kort efter faderens død og ved døden er afgået, og ikke Mads Gregersen har bevist, at de 3 brødre at være døde, imidlertid det barn levede, som dem kunne arve, formener sig ikke derfor at lide for de ord, han tiltales for. endnu i rette lagde Jacob Nielsen skrædder landsdommernes dom, dateret Viborg 6/6 1638, at efterdi Jacob Skrædder og Gregers Lilballe har voldgivet på 4 dannemænd deres tvist, da vidste dommerne ikke imod samme mænds afsigt at sige. endnu i rette lagde Jacob Nielsen et afkald her af bytinget 2/9 1629, formelder i sin mening, at Peder Nielsen gav hans far Niels Mikkelsen og bror Mads Nielsen afkald for hvis, han arveligt var tilfaldet efter hans salig mor Anne Nielskone. dernæst i rette lagde Jacob Nielsen en kvittering, hvori Morten Nielsen, danske skolemester i Viborg, gør vitterligt, at hans svoger Jacob Nielsen, skrædder i Kolding, har betalt ham på hans bror Mads Nielsens vegne 8 sletdaler, som Gregers Pedersen Lilballe på hans vegne havde lovet ham, dateret Viborg 29/3 1633. derefter blev afsagt, da efterdi Jacob Nielsen skrædder her for retten 3/2 beskylder Mads Gregersen for en arv, han som er arvesviger, ingen ærlig mand, og en skælm skal have omgået med, da efterdi det er en ærerørig sag og skælderi, og efterdi det ikke tilkommer byfogden på sådanne ærerørige tilsagn og sag at kende, indstillede byfogden den for hans gunstige landsdommere, som det sig bør.

(87)

** Hans Jensen Buch her sst på Peder Knudsen, borger her sst, hans vegne med opsættelse her af bytinget 9/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde salig Mikkel Hansens arvinger, nemlig David Schrøder på hans hustru Karen Mikkelsdatters vegne samt Dorte Mikkelsdatter, Maren Mikkelsdatter og Bodil Mikkelsdatter med deres lovværge Peder Jepsen Kyd. endnu i rette blev lagt en varselsseddel af Viborg landsting 19/1 1653, hvormed blev stævnet Hans Mikkelsen, barnfødt i Kolding, for dom Peder Knudsen agter at forhverve, hvorefter Peder Knudsen saggav dem for 35 sletdaler efter Mikkel Hansens håndskrift, dateret Kolding 24/4 1650, hvilken gæld arvingerne blev tildømt at betale.

(88)

** Anker Jepsen, rådmand her sst, på salig Peder Christensen, fordum borger her sst, hans efterladte hustru og børns vegne havde ladet i rette kalde Jens Hansen, indvåner her sst, formedelst han sig entholder og imodstår et afkald, han til bytinget 4/2 1652 for retten godvilligt gjort og samtykket har sin hustrus salig far Peder Christensen, om han ikke sit afkald med hånd og segl bør at bekræfte, hvilket han blev tilfundet.

27/4 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Lauge Gregersen her sst varsel at svare Niels Iversen byfoged og Niels Hansen overformynder og tilbød Lauge Gregersen et skrin med hvis breve deri findes, som afgangne Jørgen Sørensen skibbygger, fordum borger her sst, har tilhørt, at ville til sig annamme, hvilket skrin og nøgle Lauge Gregersen ikke ville af dem annamme.

** Peder Sørensen Købmand, borger her sst, kendtes sig for den gemene mand i Guds sandhed at være, at Niels Pedersen er barnfødt i Starup i Brusk herred, som han avlet har med Mette (blank) rette og kødelige far både for Gud og mennesker og tog ham i hånd og lyste ham i køn og kuld for sin søn at være og tilgjorde ham efter sin død at tilkomme i arvepenge 10 sletdaler, som han til forpligtede sig og sine arvinger at lade hans søn eller hans arvinger nyde og bekomme uden nogen forhindring eller modsigelse.

(89)

** Poul Bertelsen rådmand og Jens Jensen Fly, borgere og kirkeværger her, sst på Kolding kirkes vegne fik tingsvidne, at efterskrevne mænd kundgjorde, at eftersom de 20/4 af tinget blev udnævnt at syne Kolding kirke, da var de 21/4 først at syne tårnet, så var det ganske brøstfældigt, at det endelige skulle hjælpes med det aller første, ellers var det at befrygte, at både tårnet og klokkerne skulle nedfalde. dernæst blev taget synet på den store kirke og korskirken, da befandtes lægterne at være brøstfældige og skulle forfærdiges af ny og taget endelig indlægges i kalk, såfremt hvælvingerne skulle blive magt og ikke fordærves af regn, hvilket de afhjemlede for et fuldt syn.

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Broder Heinsen her sst hans vegne havde ladet i rette kalde Simon Jensen Strandhuse, borger her sst, og i rette lagde efterskrevne dom her af bytinget 30/3 sidst forleden, at eftersom Broder Heinsen tiltaler hans hustrus far Simon Jensen Strandhuse for skifte at holde efter hans salig hustru, da blev han tilfundet at holde skifte med hans børn, og formente Otte Sørensen på Broder Heinsens vegne, at han burde at have hans 3.ting til Simon Strandhuse. herimod blev i rette lagt Simon Strandhuses efterskrevne indlæg, eftersom min svoger har ladet mig give varsel for skifte efter min salig hustru Mette Simons, så erbyder jeg mig, at så snart Gud vil min søn Hans Simonsen hjemkommer, er jeg overbødig at holde skifte. da efter forberørte lejlighed tilfandt byfogden Simon Jensen at holde skifte og afregning med hans børn.

(91)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Mads Outtesen, borger her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Maren, salig Peder Sørensen skrædders her sst, og gav Otte Sørensen på Mads Outtesens vegne på ung Jens Jensen Ammidsbøls vegne hende til sag for 9 sletdaler, som er renten af 100 sletdaler i halvandet år, som hun blev tilfundet at betale.

4/5 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Christen Nielsen, knivsmed her sst, varsel at svare Henrik Pedersen Ravn imod vurdering på noget gods, han har i pant for husleje.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Hansen, knivsmed her sst, varsel at svare Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Peder Udsen, borger her sst, hans vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Bertel Mikkelsen, borger og overformynder her sst, varsel for afkald at gøre Anniken Mikkels, borgerske her sst, for hvis han er arveligt tilfaldet efter hans salig far, desligeste Niels Nielsen Bøgvad på hans hustru Kirsten Mikkelsdatters vegne for hvis hun kunne tilfalde efter hendes salig far, at svare Morten Jensen bager på Anniken Mikkels vegne. sagen opsat til i dag 14 dage.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mikkel Sørensen, borger her sst, varsel at svare Anders Nielsen Dalby her sst for 24 sletdaler efter hans håndskrift, hvorfor han har i pant en bryggekedel, som vejede 4 lispund 14 skålpund.

(92)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Maren Mikkels ved Nørreport varsel at svare Tomas Christensen Vandel, borger her sst, for 1 sletdaler for 2 vædderskind. 1.ting.

** Jørgen Stub, boende i Skanderup, efter en landstings stævning, dateret Viborg 28/4 1653, i rette fordrede vidner deres sandhed at vidne, om de 14/3 sidst forleden var i Niels Iversen byfogeds hus i Kolding, da hørte, at eftersom Jørgen Stub havde ladet Morten Lauridsen, borger i Kolding, indstævne anlangende noget ulden og linnedgarn, som Jørgen Stub havde leveret Bodil Hansdatter at væve for ham, og om de ikke da hørte, at Morten Lauridsen jo bekræftede, at han havde samme garn, hvorefter efterskrevne vidner med oprakte fingre og højeste ed bekræftede samme stævning.

** Jørgen Stub, boende i Skanderup, med opsættelse her af tinget 23/3 sidst forleden havde ladet give Morten Lauridsen, borger her sst, varsel, at eftersom hans tjenestepige skal have leveret en kvinde her i byen 27 mark ulden og linnedgarn at væve, som hos Morten Lauridsen skal findes at have, som han selv i byfogdens hus har bekræftet, sætter derfor i rette, om han ikke bør ham forskrevne garn at forskaffe. da efter den sags lejlighed tilfandt byfogden Morten Lauridsen at svare Jørgen Stub til fornævnte garn eller lide dele og tiltale.

(93)

** Oluf Jepsen Buch kæmner på KM og byens vegne fik tingsvidne, at Oluf Jepsen Buch gav last og kære over Anders Skrædder Hestehold i Frederiksodde for det drab, han i salig Niels Madsen Rosendals hus her sst har begået imod afgangne Christen Ålborg.

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på salig Morten Tomasens hustru og arvingers vegne med opsættelse her af bytinget 23/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne i Brusk herred for gæld, de var salig Morten Tomasens hustru og børn skyldig, og som de blev tilfundet at betale.

(94)

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på samtlige Morten Tomasens hustru og arvingers vegne med opsættelse her af bytinget 23/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne her sst, der iblandt Maren Mikkel Adsersens, Karen Jens Slagters, Anne salig Poul Dalbys, for gæld, som de blev tilfundet at betale.

11/5 1653.

** Claus Berntsen pottemager, borger her sst, gjorde hans ed at være sandemand i dette år i afgangne Søren Pedersen Tonbo, fordum borger her, sst hans sted.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Hansen her sst varsel at svare Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Jens Brodersen i Frederiksodde hans vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Lauridsen, tjenende Oluf Buch her sst, varsel at svare Simon Dover på Erik Mogensens vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Otte Jensen skomager, borger her sst, varsel at svare Simon Dover på Laurids Jensen i Egtved præstegård hans vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Christensen i Seest varsel at svare Morten Jensen bager på Anniken Mikkels vegne her sst for 9 sletdaler. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Oluf Andersen Suus og Hans Kielbech borgere her sst varsel at svare Niels Poulsen i nør Bjert, og efterskrevne vidnede, at de 5/1 sidst forleden var hos de indstævnede og opsagde hos enhver 50 sletdaler med et års efterstående rente efter deres pantebreves indhold.

(95)

** Laurids Rasmussen og Mikkel Rasmussen, barnfødt i Strandhuse, gav Anders Joensen fuldmagt at gå i rette og affordre hos deres farbror Morten Lauridsen hvis, han til sig har annammet på deres vegne efter deres salig far efter skiftebrevs indhold.

** Anders Joensen Agtrup, boende i Strandhuse, på Laurids Rasmussen og Mikkel Rasmussen der sst deres vegne med opsættelse her af bytinget 30/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde Morten Lauridsen, borger her sst, eftersom han over skifte i Strandhuse 22/2 1641 efter deres salig far Rasmus Lauridsen til sig annammet deres patrimonium 150 sletdaler, og ydermere bevises med tingsvidne af Brusk herred 27/2 1641, Morten Lauridsen der har sig til forpligtet at ville gøre forbemeldte hans to brorsønner pant og forsikring i hans gård i Kolding, hvilket han ikke har efterkommet, ikke heller enten hovedstol eller rente sig til dem fralagt har, eftersom de nu er deres fulde år. herimod i rette mødte Morten Lauridsen og erbød sig at gøre rigtig rede og regnskab, hvorefter byfogden derpå ikke vidste at kende, end Morten Lauridsen bør at gøre forklaring for de børnepenge med pågående rente inden 15 dage.

(96)

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Jens Brodersen i Frederiksodde, barnfødt på Vamdrupgård, hans vegne fik tingsvidne, at Simon Dover efter landstings stævning, dateret Viborg 4/5 1653, i rette fordrede vidner, der iblandt Johanne, Peder Christensen Vorbasses, her sst for deres sandhed at vidne, om de ikke var i Peder Christensen Vorbasses hus 22/1 1651 og da hørte at Jens Brodersen krævede en sum penge 22 sletdaler af Jens Hansen Holm i Kolding, barnfødt på Holmgård i Elbo herred, som han ham i England 1636 har forstrakt til klæder og anden fornødenhed, der han med Jens Brodersen dertil rejste fra Bergen i Norge fra hans far Hans Jensen Holm, og at Jens Hansen da erbød sig til al takke gerne at ville betale hvis, han var ham skyldig blevet, hvilket de indstævnede vidner bekræftede.

(98)

** Oluf Jepsen Buch, kæmner her sst, på borgmestre og råds vegne med opsættelse her af bytinget 30/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde Niels Bertelsen og Conrad Bischdorf felbereder, skatmestre her sst, eftersom de i nærværende år er forordnet at indfordre kongens og byens skatter, og tiden er nu fast forløbet med den forordnede bøsseskytteskat, som er forfaldet, om de to skatmestre jo bør at indfordre fornævnte Kolding bys skatter eller selv derfor at gøre udlæg, så det kan blive borgmestre og råd uden skade, hvilket de blev tilfundet.

** Iver Jacobsen, borger her sst, med opsættelse her af bytinget 30/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne udenbys personer, der iblandt Mads Mikkelsens hustru Karen i Kongsted, Dorte Ødsteds søn Jens Mikkelsen i Hannerup, Oluf Lunds svoger Christen Jensen i Frederiksodde, Niels Pedersen skrædder, Jens Pedersen Mads Pedersen, Peder Pedersen og deres brorsøn Peder Hansen i Ullerup for gæld, de befindes at være ham skyldig, som de enhver blev tilfundet at betale.

(99)

** Iver Jacobsen, borger her sst, med opsættelse her af bytinget 30/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne i Kolding for gæld, som enhver blev tilfundet at betale.

(100)

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på salig Morten Tomasens hustru og arvingers vegne med opsættelse her af bytinget 30/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne, alle boende i Anst herred, for gæld, der iblandt Bodil, Niels Krogs i Roved, hvilken gæld enhver blev tilfundet at betale salig Morten Tomasens hustru og arvinger.

(101)

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på salig Morten Tomasens hustru og arvingers vegne med opsættelse her af bytinget 30/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne, alle boende i Jerlev herred, for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på salig Morten Tomasens hustru og arvingers vegne med opsættelse her af bytinget 30/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne i Holmans herred for gæld, som de blev tilfundet at betale.

(102)

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på samtlige afgangne Morten Tomasens arvingers vegne med opsættelse her af bytinget 30/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne udenbys personer for gæld, som de blev tilfundet at betale.

18/5 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anne, salig Peder Nielsen Ridefogeds efterleverske, her sst varsel at svare Jep Mogensen i Lunderskov for et halvt års løn 5 sletdaler, som hendes salig husbond er blevet ham skyldig.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Nielsen i Egtved varsel at svare Jens Mortensen skomager, borger her sst, for en sølvske, som han har sat ham i pant for 2 mark, hvilke penge han har budt ham til og ikke han ville annamme nogen penge. Hans Nielsen blev tilfundet at levere Jens Mortensen hans pant igen så godt, som det var.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Bertelsen, borger her sst, varsel at svare Mikkel Basse i Viuf imod vidner. efterskrevne gjorde skudsmål for Peder Bertelsen, at han lå syg på hans seng, hvorfor han ikke kunne komme til tinget.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anne Ottesdatter med lovværge varsel at svare Oluf Jepsen Buch, kæmner her sst, på KM og byens vegne.

(103)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Simon Jensen Strandhuse varsel at svare Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Broder Heinsen i Frederiksodde hans vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mikkel Sørensen, borger her sst, varsel at svare Simon Andersen Dover på hr Jens Hundevad, kapellan her sst, hans vegne.

** KM oberstløjtnant Poul Beenfeldt, sitzhaftig på Nygård, hans fuldmægtig Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på hans vegne fik tingsvidne, at Las Tomasen Dalby, borger her sst, med fuldmagt af hans bror Hans Tomasen Dalby, borger i Kolding solgte og skødte fra ham og hans arvinger og til oberstløjtnanten og hans arvinger hans gård, her i byen beliggende i Søndergade imellem Mikkel Sørensens hus ved den søndre side, adelgaden ved den østre og Kolding å ved den vestre ende.

(104)

** Mads Mouridsen Bjerring fremlagde hans efterskrevne skriftlige indlæg angående syn på Claus Rasmussen guldsmeds gård, hvortil han har ladet Hans Tomasen i Ødsted Gertrud Ganzes sst, Jens Nielsen i Andkær, Hans Ravn i Velling, Anne, Claus Guldsmeds, og Henrik Hamborg give varsel, hvorefter blev udnævnt efterskrevne uvildige dannemænd at vurdere samme ejendom.

(105)

** Morten Jensen bager, borger her sst, på Anniken Mikkels, borgerske her sst, hendes vegne fik tingsvidne, at Bertel Mikkelsen, borger og overformynder her sst, tog Morten Jensen bager i hånd på hans mor Anniken Mikkels vegne og gav hende og hendes arvinger afkald for alt hvis, han arveligt kunne tilfalde efter hans salig far Mikkel Simonsen, og han takkede hans mor for god og redelig betaling herfor i alle måder.

(106)

** Niels Pedersen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at Jens Hansen, borger her sst, afhændede fra sig sin hustru Karen Sørensdatter og deres arvinger og til Jens Pedersen hans hustru Inger Jensdatter og deres arvinger efterskrevne toft og forte, liggende nordvest fra Kolding under de nørre bjerge.

(107)

** Niels Bertelsen, borger her sst, gav Peder Hansen Helt og hans arvinger afkald for alt hvis, Niels Bertelsens steddatter Maren Henriksdatter kunne arveligt tilfalde efter hendes salig far Henrik Hiersell smed, fordum borger her sst, og Peder Helts formand, salig Bertel Knudsen, har haft under hænder.

** Niels Bertelsen, borger i Kolding, på hans steddatter Maren Henriksdatters vegne kendtes for hende og hendes arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Peder Hansen Helt 38 sletdaler, og herfor pantsætter til Peder Helt hans hustru Magdalene Udsdatter hendes gård, som Claus Nielsen, tyske skolemester, nu ibor, beliggende i Kolding i Vestergade imellem Simon Madsen i Seest hans ejendom ved den søndre og Studiestræde ved den nørre side.

(109)

** Niels Bertelsen, borger her sst, kendtes for sig og sin hustru Karen Knudsdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Peder Helt hans hustru Magdalene Udsdatter og deres arvinger 300 sletdaler, og derfor pantsætter han hans gård, som han nu selv ibor, beliggende her i byen på Rendbanen Maren salig Hans Bruns gård ved den vestre og Maren Peder Saxes ejendom ved den østre side.

** Simon Andersen Dover på Jens Jørgensen Hår, borger her sst, hans vegne til 4.ting med 6 høringer lod fordele efterskrevne, der iblandt Bodil, Sønnik Iversens, med hendes børn Sidsel Sønniksdatter og Inger Sønniksdatter, og gav Bodil Sønniks til sag for Ebbe Sørensens gæld, som findes i Jens Jørgensens regnskabsbog, 11 mark, dateret 2/12 1641, som han havde til forpligtet sig at betale efter dom af bytinget 3/2 1648, og fandtes derpå skrevet, at 13/12 1651 blev fordret udlæg efter samme dom, og da blev der intet påvist af Bodil Tøgersdatters bo.

(110)

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Karen, salig Iver Nielsens, hendes vegne havde ladet i rette kalde Peder Jensen Starup og Knud Pedersen sst for resterende husleje, som de blev tilfundet at betale.

25/5 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Bertelsen, borger her sst, varsel at svare Mikkel Basse i Viuf.

** Jens Bertelsen Høg i Pjedsted til forpligtede sig at gøre regnskab med Oluf Sørensen, borger her sst, og hvis han da bliver skyldig er han overbødig at betale ham.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Maren, salig Morten Tomasens, med lovværge varsel at svare Just Mortensen, borger her sst, imod vidner og syns opkrævelse.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Karen Nielsdatter, salig Peder Nielsens efterleverske, i Starup med lovværge at svare Henrik Jacobsen Heggelund, borger her sst, for 9 mark efter hendes salig husbonds håndskrift. efterdi hun sidder i uskiftet bo tilfindes hun at betale.

** Hans Tomasen Dalby, borger her sst, gav til kende ham at være forvildet og frakommet nu sidste forleden svenske fejdetid skøde på det hus, han nu ibor. da nu fremstod Anders Clausen, borger her sst, på hans hustru Anne, salig Søren Mortensens, og hans stedbørns vegne og skødte fra sig sin hustru og stedbørn og deres arvinger og til Hans Tomasen Dalby hans hustru Karen Hansdatter og deres arvinger bemeldte hus, som er beliggende i Brogade imellem Mikkel Sørensens hus ved den nørre og Frederik Nielsens gård ved den søndre side, adelgaden ved den østre og Kolding å ved den vestre ende.

(111)

** Mads Gregersen her sst på Mads Mouridsen, borger her sst, hans vegne i rette lagde efterskrevne tingsvidne her af bytinget 18/5 1653, hvori blev udnævnt uvildige 6 dannemænd at taksere Claus Rasmussens guldsmeds gård, og nu fremstod efterskrevne vurderingsmænd og kundgjorde, at de 22/5 har vurderet den ejendom, som Claus Guldsmed tilforn iboede og tilhørte, liggende imellem Inger salig Mogens Eriksens ejendom ved den ene og Anne salig Lauge Madsens ejendom ved den anden side, da vurderede de samme ejendom for 280 sletdaler.

(112)

** Søren Markorsen efter landsdommers stævning dateret Viborg 21/5 1653 i rette fordrede vidner for deres sandhed at vidne, om det er dem vitterligt, at i forgangne år Tomas Pedersen har vogtet Kolding kloster køer og kvæg, og med samme hjord vogtet Søren Markorsens kvæg og køer, og givet ham derfor kost og løn lige med de andre Kolding kloster borgere, og de ikke har seet eller hørt, at noget af fornævnte Søren Møllers kvæg nogen tid at have kommet i eng eller korn, de Bramdrup mænd til fortræd, og om de Bramdrup grander nu sidst forleden på 2.sankt volborg morgen, der klokken var ved 5 slet, er kommet ved Borre mølle og indtaget Søren Møllers får nede ved Søren Møllers kålgård ved Møllebjerget og sandgraven, førend de kom i deres skov eller fik noget græs, men nyligt af huset var udslået, med videre samme stævning i sig selv indeholder, hvilket de indstævnede vidner bekræftede med opholden finger og helligånds ed. varselsmænd vidnede, at de gav efterskrevne der iblandt Anne Jørgens og hendes søn Peder Jørgensen varsel imod dette vidne.

** Just Mortensen efter stævning dateret 20/5 1653 i rette fordrede vidner, om de ikke i fasten sidst forleden nedtog en gammel stald og igen opsatte en ny stald på samme sted, om Just Mortensen jo da udsatte stalden hen ved en alen jord af hans eget jord imellem Maren salig Morten Tomasens stald og hans den ny stald mere end den var, dengang stalden stod, på det han ville have rum at gå og oprydde renden, at vandet kunne have flod af hans gård med hvis videre berettes kan, hvorefter vidnerne bekræftede, samme stævning således i sandhed at være.

(113)

** Oluf Sørensen, borger her sst, med opsættelse her af bytinget 18/4 sidst forleden havde ladet i rette kalde Jens Bertelsen Høg, boende i Pjedsted, for 7 rigsdaler, som han befindes at være ham skyldig. herimod mødte Jens Bertelsen Høg og til forpligtede sig at gøre regnskab med Oluf Sørensen, hvilket han blev tilfundet.

** Niels Bertelsen og Hans Jensen kleinsmed, borgere her sst, eftersom de af tinget blev udnævnt at vurdere en gammel kobberkedel, som Henrik Jacobsen i pant har af Jes Lund her sst, hvilken kedel vejede 13 skålpund, som de vurderede for 2 daler, og tilbød Henrik Jacobsen Jes Lund samme kedel til løsen eller for sin vurdering at være ham følgagtig.

(114)

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Bertel Mikkelsen, borger og overformynder, her sst med opsættelse her af bytinget 13/4 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne her sst for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Hans Jensen kleinsmed, borger her sst, på hans mor Hilleborg, Jep Poulsen slagters, hendes vegne havde ladet i rette kalde Iver Ebbesen, borger her sst, for 6 sletdaler efter en seddel, som er læst og påskrevet på bytinget 28/5 og 11/4 1649, som han blev tilfundet at betale.

** Tomas Christensen Vandel, borger her sst, havde ladet i rette kalde Las Smed i Rolles mølle for en rigsdaler, som han befindes at være ham skyldig efter dom her af bytinget 21/1 1646, som han blev tilfundet at betale.

** Tomas Vandel til 4.ting med 6 høringer lod fordele Maren Mikkels ved Nørreport for en sletdaler, som hun er ham skyldig på nogle skind, hun af ham bekommet har, den tid hun rejste over til hendes mand til København.

(115)

1/6 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Bertelsen Høg i Pjedsted varsel at svare Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Hans Poulsen i Middelfart hans vegne for 22 mark danske efter en håndskrift, dateret 21/8 1650, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anne, Poul Dalbys, med hendes lovværge her sst, item hendes søn Peder Poulsen varsel at svare Peder Rasmussen Botoft for 6 sletdaler, som de blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Oluf Trane, borger her sst, varsel at svare Otte Sørensen prokurator på Kilian Christoffersen her sst hans vegne for skiftebrev at forsegle efter salig Peder Sørensen Skrædder, eftersom han har været hans efterladte hustru Maren Knudsdatters værge over skifte.

** Niels Pedersen, rådmand her sst, havde ladet i rette kalde Jacob Stage, boende i Vejle, for 3 sletdaler, som han er blevet ham skyldig blevet på noget rug, som har beløbet sig 13 sletdaler, som han har pantsat ham en sølvkovske og sølvske for, endnu for 2 sletdaler efter hans brevs indhold, dateret 15/3 1649, hvilken gæld han blev tilfundet at betale.

(116)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Baldser Nielsen, indvåner her sst, hans vegne med opsættelse her af bytinget 20/4 sidst forleden havde ladet i rette kalde Dorte Adsers og Hans Knudsen skibbygger her sst, enhver for gæld, dom de blev tilfundet at betale.

** Oluf Trane, borger her sst, fik tingsvidne, at for retten fremstod Oluf Trane, eftersom Kilian Christoffersen havde ladet ham varsel give for skiftebrev efter salig Peder Sørensen skrædder, fordum borger her sst, at forsegle og underskrive på Maren Knudsdatters vegne, som han har været tilforordnet værge for, da for tingsdom tog Niels Iversen, KM byfoged, her sst Oluf Trane i hånd og lovede for sig og sine arvinger at ville holde ham og hans arvinger for samme skiftebrevs forseglelse og underskrivelse uden skade i alle måder.

(117)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Baldser Nielsen, indvåner her sst, hans vegne med opsættelse her af tinget havde ladet i rette kalde Peder Rasmussen Toft, borger her sst, for et halvt års husleje 7 sletdaler, hvorimod i rette mødte Peder Toft og fremlagde efterskrevne seddel på hvis, han havde bekostet på Bodil Pedersdatters gård, hvorefter tilfandt byfogden Peder Toft at gøre regnskab med Baldser Nielsen.

** Peder Rasmussen Toft, borger her sst, på salig Mikkel Husmers arvinger, nemlig Anne, salig Hans Husmers, Jacob Husmer, Hans Tomasen Dalby deres så vel som på sine egne vegne havde ladet i rette kalde Anne, salig Poul Dalbys, med hendes lovværge og hendes søn Peder Poulsen for 6 sletdaler, som hendes søn Peder Poulsen har lovet for efter en dom, dateret Kolding byting 11/2 1652, hvorpå fandtes påskrevet, lovede Peder Poulsen på hans mors vegne, at når hans bror Hans Poulsen kommer herop, ville de samtlige betale. da efter forberørte lejlighed tilfandt byfogden Anne salig Poul Dambys og hendes søn at betale.

(118)

8/6 1653.

** mødte for retten i dag ingen klager, hvorfor ej blev forhørt nogen sager.

15/6 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Hansen Skippersen, Anders Pedersen buntmager og Claus Berentsen pottemager, sandemænd her sst, varsel at svare Oluf Jepsen Buch, kæmner her sst, på KM og byens vegne imod vidner og sandemænds afsigt anlangende Anders Skrædder Hestehold i Frederiksodde, som dræbte afgangne salig Christen Ålborg i salig Niels Madsen Rosendals hus her sst 4/5 sidst forleden, og ikke byens tjenere ville afhjemle, at de havde givet Jens Madsen varsel, som er den 1.sandemand.

** Anne Ottesdatter, salig Niels Rosendals, stod for tingsdom og ved ed og oprakte finger efter recessen vidnede, at 4/5 sidst forleden sad Anders Skrædder Hestehold i Frederiksodde og Christen Ålborg i hendes hus og drak med hverandre om morgenen ved 5 slet, og imidlertid hun var udgået fra dem, da dræbte Anders Hestehold Christen Ålborg med en kniv og straks undveg. varselsmænd hjemlede, at de havde stævnet vidner anlangende det drab.

(119)

** Peder Hansen i klostret og Oluf Andersen Suus, borgere her sst, stod for tingsdom og tog hverandre i hånd og stedte fylding på sandemænd her sst for deres ed og tov at gøre på Anders Skrædder Hestehold, som dræbte Christen Ålborg i Niels Rosendals hus 4/5.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Bertelsen Høg i Pjedsted varsel at svare Oluf Sørensen, borger her sst, efter en doms indhold her af bytinget 25/5 sidst forleden, og begærede i dag hans 1.ting.

** Oluf Jepsen Buch kæmner på KM og byens vegne fremlagde et klagevidne her af bytinget 4/5 1653, hvori han giver last klage og kære over Anders Skrædder Hestehold i Frederiksodde for det drab, han har begået imod afgangne Christen Ålborg. endnu i rette lagde han landsdommeres stævning, dateret 26/5 1653, hvormed blev stævnet vidner og synsmænd, som var med Niels Iversen byfoged i Anne Ottesdatter salig Niels Rosendals hus til syn på Christen Ålborg, som lå dræbt i huset og var stukket i hans bryst med en kniv. derefter fremstod Anne Ottesdatter og vidnede, at 4/5 sidst forleden sad Anders Skrædder Hestehold i Frederiksodde og Christen Ålborg i hendes hus og drak med hverandre om morgenen ved 5 slet, og imidlertid hun var udgået fra dem, da dræbte Anders Hestehold Christen Ålborg med en kniv og straks undveg, og efterskrevne fremstod og med oprakte fingre og højeste ed bekræftede samme stævning, hvorefter gik fylding på sandemændene, som fremstod og gjorde deres ed og tov, da efter syn og vidner, at Anders Skrædder Hestehold har dræbt Christen Ålborg, da svor de ham manddrab over og fra hans fred.

(120)

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, fik tingsvidne, at for retten fremstod Søren Hår, rådmand her sst, og fremlagde efterskrevne fuldmagt, kendes vi Dorte Eriksdatter og Mette Eriksdatter i Kolding og hermed vitterlig gør, at vores svoger Simon Andersen, borger og indvåner i Kolding, har nøjagtigt betalt os alt hvis, vi kunne arveligt tilfalde efter vores salig søster Birgitte Eriksdatter, salig Jens Tomasens i Kolding, og derfor fuldmagt giver Søren Jørgensen Hår, rådmand i Kolding, på vores vegne at give vores svoger Simon Andersen en fuldkommen afkald, og efter dets indhold tog Søren Hår Simon Dover i hånd på Dorte Eriksdatter og Mette Eriksdatter deres vegne og gav Simon Andersen Dover hans hustru Kirsten Eriksdatter og deres arvinger et uigenkaldeligt afkald.

(122)

** Oluf Trane på Maren, salig Peder Sørensen skrædders efterleverske, hendes vegne og Kilian Christoffersen på sin hustru Anne Pedersdatters vegne solgte og skødte fra dem og deres arvinger og til Didrik Sede guldsmed, borger her sst, hans hustru Trine Knudsdatter og deres arvinger efterskrevne stykke jord, liggende sønden for byen efter skiftebrevs indhold.

(123)

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på hæderlig og vellærd Rasmus Jensen af Egtved præstegård hans vegne fik tingsvidne, at han fremlagde 6 mænds efterskrevne afsigt, eftersom de af bytinget er opkrævet at syne den ejendom, som Poul Knudsen skrædder tilforn har iboet og tilhørt, hvilket efter dom er Rasmus Jensen af Egtved tildømt, da syntes samme ejendom ikke at være bedre end vurderingen om formelder, men at bør være Rasmus Jensen følgagtig, så vidt forberørte skøde indeholder, nemlig 3 fag hus foruden portrum og bygning derover samt halv stald med grund. og stod Knud Knudsen i Gesten salig Poul Knudsens bror på børnenes vegne til vedermåls ting. varselsmænd hjemlede, at de gav salig Poul Knudsens børn nemlig Niels Poulsen, Maren Poulsdatter og Kirsten Poulsdatter enhver med deres lovværge varsel imod dette vidne.

(124)

** Simon Andersen Dover fremlagde efterskrevne skriftlige og underskrevne, at 24/5 1653 har underskrevne på hæderlig og vellærd Laurids Jensens vegne af Egtved præstegård opsagt det pant, han har i Peder Christensen Vorbasses ejendom, borger her sst, nemlig 100 rigsdaler til først kommende sankt mikkelsdag at betale.

22/6 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Christensen, borger her sst, varsel at svare Niels Danielsen kobbersmed, borger her sst, imod vidner.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Jensen, Buch borger her sst, og Mette Pedersdatter her sst varsel at svare Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Margrete, salig Søren Tonbos efterleverske, her sst hendes vegne imod vidner.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mette Pedersdatter med hendes lovværge, Jens Hansen i Østergade og Christen Madsen Gejsing, borgere her sst, varsel at svare Hans Jensen Buch, borger her sst.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Morten Lauridsen og Søren Pedersen Strandhuse, borgere her sst, varsel at svare Simon Andersen Dover på Henrik Schrøder i Lübeck hans vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Jensen Buch og Peder Christensen Vorbasse varsel at svare Simon Dover på Jens Brodersens vegne i Frederiksodde.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Poulsen Dalby her sst varsel at svare Otte Sørensen på Poul Pedersen Seest her sst hans vegne.
 
(125)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Bodil Ravn med hendes lovværge varsel at svare Otte Sørensen, prokurator her sst, på Baldser Nielsens vegne her sst for 2 sletdaler. 1.ting.

** Niels Danielsen kobbersmed, borger her sst, fremlagde hans efterskrevne indlæg imod Anders Christensen, skoflikker her sst, for han 12/6 om aftenen nu sidst forleden ved 9 slet foran hans dør med en draget degen har udskældt ham og sagde, du har luret mig mit ejendom fra som en skælm, og du har boet hos mig som en skælm, og jeg skal se dit hjerteblod, det jeg skulle klæde 4 stejler derfor, hvilket indlægs indhold efterskrevne personer, der iblandt Kirsten Peder Flensborgs, Karen Peder Nagelsmeds, alle borgere og borgersker her sst bekræftede. herimod i rette mødte Anders Christensen og sig erklærede, at han ikke vidste andet med Niels Danielsen, end han var en ærlig mand og lovede efter denne dag ikke at skulle overfalde ham hans hustru eller tyende.

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Margrete Hansdatter, salig Søren Pedersen Tonbos, borgerske her sst på hendes vegne fik tingsvidne, at Simon Andersen efter landsdommeres stævning, dateret Viborg 15/6 1653, i rette fordrede efterskrevne vidner, om de til stede var i bemeldte salig Søren Pedersens forhyrede hus og bo 3/6 sidst forleden, da endeligt skifte blev holdt imellem Søren Pedersens hustru, Margrete Hansdatter, og hans søster Mette Pedersdatter, og Mette Pedersdatter ikke da mere end at kunne tilkomme i hendes arvepart end som 41 sletdaler, foruden hendes salig brors livskårne klæder, og ydermere Margrete Hansdatter i hendes far Hans Hansen i Skærup, KM delefoged i Holmans herred, og ovennævntes nærværelse lod sig bekvemme at indgå et venligt forlig med Mette Pedersdatter om alt det, hun arveligt kunne tilfalde efter hendes salig bror, og Margrete bevilgede hende al den arvepart, som hendes salig husbond Søren Pedersen kunne arveligt være berettiget i Århus efter dokumenters indhold, og Hans Jensen på Mette Pedersdatters vegne lovede at give afkald. derefter fremstod efterskrevne og bekræftede samme stævning.

(126)

** Hans Jensen Buch fremæskede Mette Pedersdatter samt Jens Hansen og Christen Madsen buntmager, borger i Kolding, om hun eller nogen på hendes vegne havde givet nogen forbud til Hans Buch på Mette Pedersdatters vegne at give Margrete Hansdatter, salig Søren Pedersen Tonbos, afkald efter skiftebrev og forlig, og da er ingen fremkommet

(127)

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Margrete Hansdatter, salig Søren Pedersen her sst, hendes vegne havde ladet i rette kalde Hans Jensen Horskær og Mette Pedersdatter med hendes lovværge og i rette lagde skiftebrev og forlig efter salig Søren Pedersen Tonbo imellem Margrete Hansdatter og Mette Pedersdatter, dateret 3/6 1653, og satte i rette og formente, at Hans Jensen Buch, Mette Pedersdatters værge, burde på hendes vegne at give Simon Andersen på Margrete Hansdatters vegne et fuldkomment afkald, hvilket han blev tilfundet.

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Margrete Hansdatter, salig Søren Pedersens, her sst hendes vegne fik tingsvidne, at Simon Andersen Dover udtalte og tilbød Mette Pedersdatter 30 sletdaler 11 kvarter dobbelt brede borter til en trøje og to breve på den arv i Århus, hendes salig bror kunne der tilkomme, det ene dateret Århus byting 4/4 1631, det andet dateret Århus 29/8 1644, om hun ville det annamme, da fremstod Hans Jensen Buch og på Mette Pedersdatters vegne til sig annammede fornævnte penge borter og breve og gav afkald.

(128)

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på salig afgangne Søren Pedersen Tonbo, fordum borger her sst, hans efterleverske Margrete Hansdatter hendes vegne fik tingsvidne, at for retten fremstod Hans Jensen Buch, borger her sst, på Mette Pedersdatter, bemeldte salig Søren Pedersens søster, hendes vegne og tog Simon Dover på Margrete Hansdatters vegne i hånd og gav hende og hendes arvinger afkald for alt hvis, Mette Pedersdatter kunne arveligt tilfalde efter hendes bror salig Søren Pedersen Tonbo.

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på hæderlig og vellærd Laurids Jensen af Egtved præstegård hans vegne med opsættelse her af bytinget havde ladet i rette kalde Otte Jensen skomager, borger her sst, og fremlagde et pantebrev, dateret Kolding 8/2 1643, lydende på 100 rigsdaler, som Otte Jensen skyldig var til salig kaptajn Jens Rasmussen, forrige på Hjelmdrup. endnu i rette lagde Simon Andersen efterskrevne opsigelses vidne, dateret bytinget 17/11 1652, hvori Laurids Jensen lader opsige det pant hos Otte Jensen, og derefter i rette lagde en kopi af en dom, lydende i sin slutning, at eftersom befindes Otte Jensen at have pantsat hans ejendom til Erik Nielsen for 200 sletdaler, da dersom Otte Jensen det pant inden 2 måneder ikke har indfriet, da det efter vurdering at være Erik Nielsen følgagtig, dog salig kaptajn Jens Rasmussens efterladte arvinger deres pant uforkrænket, og satte i rette og formente, at Otte Jensen burde betale Laurids Jensen det pant for 100 rigsdaler, han har i hans ejendom, eller Laurids Jensen at annamme forskrevne hus i brugelig pant at bruge, hvorefter blev afsagt, da eftersom Otte Jensen har pantsat hans ejendom til nu salig Jens Rasmussen på Hjelmdrup for 100 rigsdaler, hvilket pant er Laurids Jensen tilfaldet i hans arvelod efter hans salig far, og befindes Otte Jensen den ejendom siden har pantsat til Erik Nielsen, hvorpå han har forhvervet dom 24/11 1652, ham da ejendommen at være tildømt, vidste byfogden sin forrige dom ikke at forandre, men Laurids Jensen som det første pant har at udløses for hovedstol og rente skadesløs.

(130)

** Peder Knudsen, borger her sst, fik tingsvidne, at Niels Iversen byfoged, Hans Jensen Buch, Tomas Gregersen og Peder Christensen Vorbasse vidnede, at de 20/6 sidst forleden var i salig Mikkel Hansens hus og bo og æskede udsæt på Peder Knudsens vegne efter en håndskrift, dateret Kolding byting 24/4 1650, og derpå forhvervede dom 20/3 1653, og da blev dem intet påvist hvormed ham kunne fyldest gøres, da indviste de ham for 35 sletdaler i de penge, som salig Mikkel Hansens arvinger resterer hos salig Peder Nielsen Rovst hans efterlevende hustru Karen Andersdatter i det huskøb, som de af Mikkel Hansen købt har.

29/6 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mette Pedersdatter her sst med hendes lovværge varsel at svare Hans Jensen Buch, borger her sst, og tilbød hende 30 sletdaler, item 11 kvarter dobbelt bred bort og to breve for to arve i Århus, som han har til sig annammet i dag 8 dage her for retten, om hun ville det annamme.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Jensen Buch, borger her sst, item Mette Pedersdatter med lovværge her sst varsel at svare Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Margrete, salig Søren Pedersen Tonbos efterleverske, her sst hendes vegne, om Mette Pedersdatter ville tage det gods af huset, som hun over skifte og forening har til sig annammet, eftersom Margrete Hansdatter nu kvitterer huset, og eftersom Mette Pedersdatter eller ingen på hendes vegne samme gods ville til sig annamme, var Simon Andersen på Margrete Hansdatters vegne tingsvidne begærende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav mester Knud Dinesen her sst varsel at svare Iver Jacobsen og Oluf Jepsen Buch her sst imod vidner og at svare Niels Iversen byfoged imod vidner.

(131)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Nielsen Bøgvad her sst varsel at svare Simon Andersen Dover på Anniken Mikkels vegne her sst efter en dom her af bytinget 15/5 1653 og var 1.ting begærende.

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på hr Jens Sørensen Hundevad, sognepræst til Almind sogn og kapellan i Kolding kirke, med opsættelse her af tinget 18/5 sidst forleden havde ladet i rette kalde Mikkel Sørensen, borger her sst, og fremlagde et pantebrev, dateret 4/11 1646, lydende på 133 rigsdaler, Mikkel Sørensen skyldig at være og derfor pantsætter ham sin ejendom. endnu i rette lagde han efterskrevne opsigelsesvidne, at 30/12 1652 er samme pant opsagt til påske først kommende. derefter blev afsagt, da dersom Mikkel Sørensen det pant inden 2 måneder ikke indfrier, da det efter billig vurdering at være hr Jens Hundevad følgagtig.

(132)

** Iver Jacobsen og Oluf Jepsen Buch, borgere her sst, fik tingsvidne, at de efter en landsdommers stævning fordrede vidner deres sandhed at vidne, om det er dem i Guds sandhed vitterligt, at de 21/6 næst forleden på rettens vegne var i mester Peiter Kruckows hus, som mester Knud Dinesen har sit tilhold, og af ham begærede udlæg for 40 rigsdaler efter obligation af Tyrstrup herreds ting, og om de ikke så og hørte, at mester Knud overfaldt Niels Iversen byfoged, som retten skulle betjene, med mange ukvemsord, og meget ilde tiltalte Iver Jacobsen og Oluf Jepsen Buch, så han ønskede dem en ulykke, og bøddelen skulle blive deres sidste mand, og de var nogle skabhalse og skælme, og formedelst sådan hans overlast nødtes at undvige, hvilken stævning efterskrevne bekræftede således i sandhed at være.

(133)

6/7 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Maren, Niels Gertsens, her sst med lovværge, item Gert Nielsen, Jens Nielsen, Kirsten Nielsdatter og Maren Nielsdatter med deres lovværge varsel at svare Baldser Nielsen her sst.

** Oluf Sørensen, borger her sst, ved høringer lod fordele Jens Bertelsen Høg i Pjedsted efter en doms indhold, dateret Kolding 25/5 sidst forleden.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Rasmussen med hans tilforordnede værge Poul Jensen bager, borger her sst, varsel at svare Hans Tomasen i Ødsted.

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Anniken Mikkels vegne, borgerske her sst, afkald af Niels Nielsen Bøgvad, indvåner her sst, for hvis, hans hustru Kirsten Mikkelsdatter er arveligt ilfaldet efter hendes salig far Mikkel Simonsen, fordum borger i Kolding.

** Mads Mouridsen, borger her sst, stod for tingsdom og gav last og klage på Mads Gregersen her sst, for han forgangen mandag sidst forleden har overfaldet ham på Kolding Sønderbro og slået ham under hans højre øje blå og blodig og lyste sagen i dag til sandemænd.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mette, salig Peder Assens, her sst med hendes lovværge varsel at svare Jens Poulsen, borger her sst, for 2 sletdaler og fik i dag hans 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Lauridsen, Gregers Markorsen, Peder Bredal og David Schrøder, borgere og fjerdingsmænd, her sst varsel at svare Oluf Jepsen Buch kæmner på Kolding bys vegne for vognægters penge at indfordre og derfor gøre regnskab.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Jørgensen her sst varsel at svare Oluf Jepsen Buch på hans egne og Just Mortensens vegne for 1 rigsdaler svendeskat, som han er blevet skyldig for det år, de var skatmestre, som han blev tilfundet at betale.

** Peder Jensen Starup på Knud Knudsen i øster Gesten hans vegne fremlagde efterskrevne skriftlige fuldmagt, at eftersom Gud har bortkaldt hans salig bror Poul Knudsen, fordum skræddersvend og indvåner, i Kolding og hans hustru Mette Sørensdatter, og ikke befindes noget rørende gods, de salig folk har dem efterladt undtagen den ejendom, deres forældre og oldefar har dem efterladt, derfor giver han Peder Jensen Starup, indvåner i Kolding, fuldmagt til at give Jep Nielsen Gelballe skøde på fornævnte ejendom.

(134)

** Jep Nielsen Gelballe, borger her sst, på forstandig karl Christen Pedersen Lybcher i København hans vegne fik tingsvidne, at Peder Jensen Lybcher, borger her sst, med fuldmagt af Knud Knudsen i øster Gesten og på hans vegne på afgangne Poul Knudsen skrædder, fordum indvåner her sst, hans efterladte børn nemlig Niels Poulsen, Maren Poulsdatter og Kirsten Poulsdatter deres vegne skødte fra dem og deres arvinger og til Christen Pedersen og hans arvinger en ejendom, liggende i Kolding i Lusbygade, som er 4 fag hus imellem hæderlig og vellærd Rasmus Jensen af Egtved præstegård hans ejendom ved den vestre og Mikkel Basse i Viuf hans boder ved den østre side, adelgaden ved den søndre og Vibdam ved den nørre ende, med fælles indkøring og gårdsrum, at nyde til fælles med den, som besidder Rasmus Jensens ejendom, samt halv stald og halvt kålgårdsjord nedenfor stalden

(125)

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Anniken Mikkels, borgerske her sst, hendes vegne fik tingsvidne, at Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, gav hende og hendes arvinger afkald for alt hvis, hans hustru Kirsten Mikkelsdatter kunne arveligt tilfalde efter hendes salig far Mikkel Simonsen, fordum borger i Kolding.

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Peder Udsen, borger her sst, hans vegne med opsættelse her af bytinget 25/5 sidst forleden havde ladet i rette kalde Anders Lund, borger i Kolding, eftersom han i hans fraværelse har aflånt Peder Udsens hustru en halv tømmervogn, som tilhører Henrik Ravn her sst, hvorfor Peder Udsen skal give ham 5 sletdaler, formener at Anders Lund bør ham den igen tilstille eller derfor lide dom, hvorefter byfogden tilfandt Anders Lund den igen til stede at forskaffe eller 5 sletdaler i stedet.

(136)

** Simon Andersen Dover, borger og prokurator, her sst på Niels Bertelsen, borger her sst, hans vegne med opsættelse her af bytinget 25/5 sidst forleden havde ladet i rette kalde skipper Anders Poulsen, Dorte Mikkelsdatter med flere sst for husleje og anden gæld, som de blev tilfundet at betale.

(137)

13/7 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Gregersen her sst item Hans Madsen slagter og Søren Mikkelsen glarmester varsel at svare Mads Mouridsen her sst imod vidner.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Flensborg varsel at svare Simon Andersen Dover på Peder Andersen Dovers vegne.

** Christoffer Lauridsen vadrider vidnede, at 4/7 sidst forleden stod han på Kolding Sønderbro, da hørte han, at der faldt nogle ord imellem Mads Gregersen og Mads Mouridsen, og da gav Mads Gregersen Mads Mouridsen en ørefigen, men ikke han så, at han slog ham blå eller blodig.

** Hans Jensen kleinsmed, borger her sst, på hans mor Hilleborg Pedersdatter, salig Jep Poulsens, her sst hendes vegne med opsættelse her af bytinget 1/6 sidst forleden havde ladet i rette kalde Dorte Eriksdatter her sst for 2 sletdaler, som hun har været salig Søren Bjørnsens børn skyldig, som salig Jep Poulsen har været tilforordnet værge for. herimod mødte i rette Simon Andersen Dover, borger her sst, og fremlagde efterskrevne svar, at for samme penge stod en drejlsdug i pant, og tilmed har hun syet for Søren Bjørnsen og hans hustru, og i lige måder har hun bedet til begge deres begravelser, ikke heller er hun blevet advaret til ret tid at møde over skifte at svare til hvis, hun kunne være skyldig, hvorfor han formener hun ikke bør noget at betale, før hendes pant hende tilstilles og rigtig afregning sker, hvorefter blev afsagt, eftersom Dorte Eriksdatter ikke til skifte efter salig Søren Bjørnsen er advaret og erbyder sig til regnskab, da vidste byfogden ikke Dorte Eriksdatter til nogen betaling at finde, men hvis hun efter afregning kan skyldig blive, det at betale inden 15 dage.

(139)

** Hans Jensen kleinsmed, borger her sst, på hans mor Hilleborg Pedersdatter, salig Jep Poulsen slagters, hendes vegne med opsættelse her af bytinget 1/6 sidst forleden havde ladet i rette kalde Hans Christensen, Jochum Spillemand og Peder Assens her sst for gæld, som de befindes at være salig Søren Bjørnsens arvinger med rette pligtig, som de blev tilfundet at betale.

20/7 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav mester Knud Dinesen her sst varsel at svare Niels Iversen byfoged på hans egne Iver Jacobsen og Oluf Jepsen Buchs vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Gregers Nielsen, danske skolemester her sst, varsel at svare Søren Jørgensen Hår, rådmand her sst, imod vidner efter landsdommeres stævning, og efterskrevne vidnede, at 11/7 sidst forleden, da hørte og så de om aftenen klokken ved 10 slet, at Gregers Nielsen, danske skolemester, her sst løb på gaden udenfor Søren Hårs dør med mange ukvemsord og sagde, tilforn har Søren Hår været min gode ven, men nu er han min uven, det har fandens mennesker gjort, og hvis Søren Hår havde, det havde han fået ved djævlens mennesker og djævels kunst, hvorefter Søren Hår var tingsvidne begærende.

(140)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Gregers Nielsen, danske skolemester, her sst varsel at svare Oluf Sørensen, borger her sst, imod vidner.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Laurids Jørgensen skomager, borger her sst, varsel at svare Niels Pedersen, rådmand her sst, imod indførsel.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Oluf Jepsen Buch varsel for Niels Pedersen, rådmand her sst, og efterskrevne vidnede, at de 10/6 sidst forleden på Niels Pedersen rådmands vegne var hos Oluf Jepsen Buch og opsagde ham de penge, som han har sat ham en toft til vilkår pant for efter pantebrevs lydelse.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Strangesen her sst varsel at svare Simon Dover på borgmester Jørgen Knudsens vegne,

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jes Lund og Niels Tomasen, kræmmer her sst, varsel at svare Peder Bertelsens bror Niels Bertelsen her sst.

** Peder Udsen, borger her sst, fik tingsvidne, at Hans Jensen Buch, borger her sst, på Mette, salig Christen Clausen kleinsmeds, hendes vegne solgte fra hende og hendes børn og til Peder Udsen hans kære hustru Dorte Poulsdatter og deres arvinger et hus, som er 3 fag til gaden ved den østre side og 4 fag ved den vestre side ned til Peder Lauridsen kandegyders ejendom, han nu ibor og tilhører, ved den nørre ende og Niels Jensen skifferdækkers ejendom ved den søndre ende. nu fremstod for retten Mette, salig Christen Kleinsmeds, hendes søn Hans Christensen og hendes svoger Christen Christensen og samtykkede med Mette, Christen Clausens, samme forskrevne køb.

(142)

** Oluf Jepsen Buch kæmner på fattige husarmes vegne her sst fik tingsvidne, at Peder Udsen, borger her sst, kendtes for sig og sin hustru Dorte Poulsdatter og deres arvinger ret sand vitterlig gæld skyldig at være borgmestre og råd på fattige husarmes vegne her sst 50 sletdaler, som er de samme penge afgangne Christen Clausen kleinsmed, forrige borger her sst, har været skyldig, og herfor pantsætter han hans hus i Kolding i Lusbygade imellem Peder Lauridsen kandegyders ejendom ved den østre og Niels Jensen skifferdækker ejendom ved den vestre ende.

(143)

** Niels Pedersen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at Niels Iversen byfoged med flere kundgjorde, at de 7/7 sidst forleden var med Niels Pedersen og gjorde ham indvisning i Laurids Jørgensen skomagers ejendom i Svidegade imellem Anker Jepsens tømmerstald og kålgård ved den søndre og vestre side, Oluf Ottesens ejendom ved den østre og adelgaden ved den nørre side, for hovedstol 20 sletdaler efter en håndskrifts indhold, dateret 28/9 1648.

** Oluf Sørensen, borger her sst, fik tingsvidne, at han efter landsdommers stævning, dateret Viborg 14/7 1653, i rette fordrede efterskrevne borgere her sst deres sandhed at vidne, om de ikke så og hørte, at Gregers Nielsen, skolemester her sst, mandag 11/7 om aftenen udkom af hans hus og sagde, kom her ud Oluf Sørensen, du skal få skam, og sagde så igen Oluf Sørensen er en ærlig mand, men han lader sig forføre af hans kone Anne Jensdatter, den vaffeløjet tæve og hore, med slemme blodige eder og ulykkes ønskelse, som han dem lovede at vederfares, hvorefter efterskrevne bekræftede det fuldkomment var, som stævningen om formelder.

(145)

** Niels Bertelsen, borger her sst, havde ladet i rette kalde Jes Lund og Niels Tomasen, kræmmer her sst, for gæld efter en håndskrift, dateret Kolding 6/12 1652 samt efter regnskabsbog, hvilken gæld de blev tilfundet at betale.

27/7 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Gregers Nielsen, danske skolemester, her sst varsel at svare Søren Jørgensen Hår, rådmand her sst, efter et tingsvidne her af tinget 20/7 sidst forleden. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Gregers Nielsen, danske skolemester her sst, varsel at svare Oluf Sørensen, borger her sst, efter tingsvidne her af bytinget 20/7 sidst forleden. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Gregers Nielsen, danske skolemester her sst, varsel at svare Oluf Jepsen Buch kæmner på borgmestre og råds vegne her sst efter et skriftligt indlæg, som i dag blev læst og påskrevet.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Orfeus Grefke, ridefoged til Koldinghus, varsel at svare Hans Jensen på Niels Pedersen, rådmand her sst, hans vegne.

(146)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Gertrud Andersdatter her sst med lovværge varsel, item hendes børn Anders Henriksen, Sara Henriksdatter og Maren Henriksdatter med deres forordnede værge Jens Hansen, borger her sst, varsel at svare Iver Jacobsen, borger her sst, efter et skriftligt indlæg, som blev læst og påskrevet, hvorefter han var hans 1.ting begærende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Lorends Boysen, KM fiskemester til Koldinghus, item Søren Markorsen, møller i Borre mølle, varsel at svare Simon Jensen Strandhuse, borger her sst, for regnskab at gøre med ham efter et skriftligt indlæg. blev læst og påskrevet.

** Simon Andersen, prokurator her sst, på Karen Pedersdatter, salig Hans Retkes efterleverske, her sst hendes vegne fik tingsvidne, at Markors Retke, tjenende på Gottorp, tog Simon Andersen i hånd på sine egne og alle andre sine medarvingers, nemlig hans søster Tepcke Retke og hans søstersøn Anders Wilhelm deres vegne, gav Karen Pedersdatter og hendes arvinger afkald for alt hvis, de kunne være arveligt tilfaldet efter salig Hans Retke, fordum borger i Kolding, og de takkede Karen Pedersdatter for god betaling.

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på vel fornemme Mads Jensen af Ringkøbing hans vegne fik tingsvidne, at Otte Sørensen efter landsdommers stævning 18/7 1653 i rette fordrede efterskrevne vidner, alle borgere i Kolding, eftersom i var hjemme i eders huse al den stund det svenske krigsfolk var indkvarteret her i byen, om i så eller hørte enten Mads Jensen eller hans tjener var her i byen og havde nogen korrespondents med fjenderne eller brugte nogen marketenderi eller handel med de svenske begået har. da fremstod fornævnte dannemænd, borgere her sst, og bekræftede, at det er dem fuldkommen vitterligt, at hverken Mads Jensen eller hans tjener havde nu i sidst forleden svenske fejdetid været her i byen. varselsmænd hjemlede, at de varsel gav Jochum von Deberen i Kiel, Niels Jensen i Møgelkær, Johan Stürck på Sneumgård og Erik Mortensen i Ribe.

(147)

** Peder Rasmussen Toft og Anders Bertelsen maler, borgere her sst, på Frederik Nielsen her sst hans vegne kendtes dem på hans og hans arvingers vegne af ret vitterlig gæld skyldig at være Niels Hansen, borger her sst, og hans hustru Maren Jørgensdatter 30 sletdaler, og derfor pantsætter han et hus, beliggende her i byen i Søndergade imellem Christen Iversen Årø hans ejendom ved den søndre og Hans Tomasen Dalby hans ejendom ved den nørre side.

(148)

** Iver Christensen, borger her sst, fremlagde efterskrevne kontrakt, at 25/7 1653 har efterskrevne været over et venligt forlig imellem Iver Christensen i Klostergade og Kirsten Frederiksdatter, salig Jens Snedkers, med hendes værge Hans Jensen Horskær angående den omtvistede bygning efter skiftebrevs indhold, da er parterne med hverandre forligt, at Iver Christensen skal beholde det fag hus, som salig Jens Snedkers værksted tilforn har været, dog bygningen Kirsten Frederiksdatter selv med sit barn at nyde, og Iver Christensen skal give Kirsten Frederiksdatter 8 sletdaler.

(149)

** Oluf Jepsen Buch på borgmestre og råds vegne fremlagde sit efterskrevne indlæg, eftersom Gregers Nielsen, skolemester i Kolding, for nogen hans forseelse tilforn er tilkendt af byfogden, som en bytingsdom om formelder, at han ikke skulle befatte sig med nogen skole at holde her i byen, hvilket han ikke ville agte, men blev fremturende, og nu erfares på ny at han sig uskikkelig igen forholder imod ærlige fornemme folk, hvorfor ham her nu forbydes på borgmestre og råds vegne herefterdags imod deres forlov og samtykke at holde nogen skole her i byen til videre besked.

** Knud Jørgensen i rette lagde en indførsel, dateret bytinget 13/4 1653, formeldende i sin mening, at efterskrevne kundgjorde, at de i dag gjorde Lauge Gregersen indførsel for 100 sletdaler i de penge, som er hos Knud Sørensen her sst, anlangende den skudepart, Knud Jørgensen bekom efter salig Frederik Sørensen Svarrer, og skal Lauge Gregersen for samme penges annammelse holde Knud Jørgensen og hans arvinger det uden skade.

(150)

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Hans Poulsen i Middelfart hans vegne havde ladet i rette kalde Simon Jensen Strandhuse, borger her sst, efter efterskrevne håndskrift, hvori Simon Jensen, borger i Kolding, kendes at være Mads Nielsen, borgmester i Landskrona, skyldig 7 sletdaler, dateret Landskrona 12/4 1650 SJ og til vitterlighed hans konefar Søren Markorsen. dernæst i rette lagde Simon Andersen efterskrevne overdragelsesbrev på samme håndskrift fra borgmester Mads Nielsen til Hans Poulsen, borger og indvåner i Middelfart, og formentes Simon Jensen burde betale forskrevne 7 sletdaler, som han blev tilfundet.

** Simon Jensen Strandhuse havde ladet i rette kalde Lorends Boysen, indvåner her sst, og Søren Markorsen, møller i Borre mølle, og gav dem til sag efter efterskrevne indlæg, at han har ladet give varsel til hans svoger Søren Markorsen og Lorends Boysen anlangende nogen regnskaber, som i langsommelig tid har været dem imellem, og han nødes til både af arvingerne og øvrigheden at gøre regnskab på det, at skifte kunne lovligt holdes, hvorfor han begærer af byfogden, at de måtte blive en vis tid foresat, når de skulle gøre regnskab. da efter fornævnte lejlighed tilfandt byfogden Lorends Boysen og Søren Markorsen at gøre rigtigt regnskab med Simon Jensen Strandhuse.

(151)

** Claus Torbrügge, bartskær og borger her sst, at eftersom han har ladet varsel give Simon Jensen Strandhuse, borger sst, til i dag for 5 sletdaler, da for retten til forpligtede Simon Jensen Strandhuse sig at betale Claus Torbrügge samme 5 sletdaler inden 8 dage.

** Oluf Sørensen, borger her sst, på Paulus von der Felden, tobaksforhandler i Amsterdam, hans vegne med opsættelse her af bytinget 15/6 sidst forleden havde ladet i rette kalde Hans Ravn her sst for 29 hollandske gylden, som han er Paulus von der Felden skyldig, og som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

(152)

** Peder Knudsen, borger her sst, havde ladet i rette kalde efterskrevne indenbys personer for gæld, som de er ham skyldig, som de blev tilfundet at betale.

3/8 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav mester Knud Dinesen her sst varsel at svare Oluf Jepsen Buch på hans egne og Iver Jacobsens vegne efter et indlæg. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jørgen Hansen, skrædder her sst, varsel at svare Peder Pedersen Bredal, skrædder her sst, imod vidner.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Iver Sørensen og hans to brødre Søren Sørensen og Hans Sørensen i Bølling og deres tre søstre Maren Sørensdatter, Mette Sørensdatter og Sidsel Sørensdatter med deres lovværger i Bølling varsel at svare Christen Christensen Leck, borger her sst, på hans brødre Simon Christensen og Jens Christensen deres vegne imod vidner, og fremlagde landsdommerens stævning, som blev læst og påskrevet.

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Heinrich Schrøder i Lübeck hans vegne med opsættelse her af bytinget 22/6 sidst forleden havde ladet i rette kalde Morten Lauridsen her sst efter efterskrevne håndskrift, dateret Lübeck 5/6 1650. endnu gav Otte Sørensen Søren Pedersen her sst til sag efter efterskrevne håndskrift, dateret Lübeck 30/7 1649, formentes de burde forskrevne penge at betale inden 15 dage. derefter blev afsagt, da efterdi Otte Sørensen på Heinrich Schrøder hans vegne tiltaler Morten Lauridsen for noget gods, han med Keld Andersen har udtaget og dem til forpligtet én for alle at betale, da tilfandt byfogden Morten Lauridsen at betale inden 15 dage, og Morten Lauridsen hans betaling igen i salig Keld Andersens efterladte gods at søge. belangende Søren Pedersen og hans brødre Anders Pedersen og Jens Pedersen, efterdi de dem forpligtet har i lige måder én for alle at betale, da tilfandt byfogden Søren Pedersen at betale inden 15 dage.

(153)

** Christen Christensen Leck, borger her sst, med fuldmagt af hans brødre nemlig Simon Christensen og Jens Christensen i Jordrup fik tingsvidne, det for retten fremstod Christen Leck og efter landsdommers stævning 22/7 1653 i rette fordrede vidner for deres sandhed at bekende, om de ikke var ved Hans Iversen Høgholts engskifte, liggende i Bølling sønderskov, og så og hørte, at Iver Sørensen og hans to brødre Søren Sørensen og Hans Sørensen i Bølling slog forskrevne engskifte og senere rev og bar sammen af høet, og senere førte Iver Sørensen med hans søstre Maren Sørensdatter, Mette Sørensdatter og Sidsel Sørensdatter samme hø hjem til deres gård i Bølling, hvorefter de indstævnede vidner ved deres højeste ed bekræftede samme stævning således i sandhed at være.

(154)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på velagte karl Jens Brodersen i Frederiksodde hans vegne med opsættelse her af bytinget 22/6 sidst forleden havde ladet i rette kalde Peder Christensen Vorbasse, borger her sst, for 10 sletdaler efter håndskrift, dateret Kolding 15/1 1653. herimod at svare mødte Peder Vorbasse og i rette lagde efterskrevne sit skriftlige indlæg, at Jens Brodersen har bekommet hos ham 6 ugers kost, ild og lys, brændevin, en kornsæk, en skuffe at føre tobakspiber i til Frederiksodde, hvorfor han byder sig til regnskab, hvilket han blev tilfundet.

(155)

** Otte Sørensen, prokurator sst, på Jens Brodersen af Frederiksodde hans vegne med opsættelse her af tinget 22/6 næst forleden havde ladet i rette kalde Hans Jensen Buch og Jens Hansen her sst, og gav Hans Horskær til sag for 28 sletdaler efter skiftebrevs lydelse, som er børnepenge, som han blev tilfundet at betale Jens Brodersen på hans og hans søskendes vegne. belangende Jens Hansen, da efterdi intet bevis fremlægges, da vidste byfogden ikke at tilfinde Jens Hansen noget at betale, før rigtigt bevis fremlægges.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Mikkelsen maler varsel at svare Otte Sørensen imod dom for 5 daler. sagen opsat til i dag 6 uger først kommende.

(156)

10/8 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Morten Lauridsen, borger her sst, varsel at svare Poul Christensen Seest på hans egne og Christen Christensen Leck, skattemestre her sst, deres vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mikkel Sørensen her sst varsel at svare Otte Sørensen på Jens Pedersens vegne i Skanderup for 2 sletdaler, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Nielsen tømmermand varsel at svare Mads Andersen buntmager, borger her sst, for 4 sletdaler efter en doms indhold her af bytinget 3/3 1652. de blev tilfundet at gøre regnskab med hverandre.

** Poul Christensen Seest, skatmester her sst, på sine egne og sin medbror Christen Christensen Leck hans vegne fik tingsvidne, at Poul Christensen ved udnævnte dannemænd lod vurdere en messingkedel, et messingfad, to kobbergryder og et tinfad, som de havde ladet udtage fra Morten Lauridsen her sst for resterende skat, hvilket de vurderede for 11 mark danske.

** Oluf Jepsen Buch, kæmner her sst, fik tingsvidne, at han på KM og byens vegne fremlagde landsdommers stævning, dateret 3/8 1653, formeldte i sin mening, hvorledes han på KM og byens vegne har tiltale til efterskrevne borgere her sst deres sandhed at vidne, om de ikke var til stede i Claus Badskærs hus 30/7, hvor Jens Knudsen Glad blev forbundet og havde skader i hoved, hånd og håndled, på hvilken skade, han beklagede sig Hans Madsen og Christoffer Lauridsen vadrider havde gjort ham, og om de ikke hos var i Nis Knudsens hus over forlig 3/8 forleden om morgenen, og da hørte at Hans Madsen og Jens Knudsen blev venligt forligt om sår og skade, han havde gjort ham, dog KM og byens rettighed uforkrænket. da for retten fremstod de indstævnede vidner og bekræftede samme stævning, den at være som forskrevet står.

(157)

** Mads Mouridsen Bjerring, borger her sst, med opsættelse af bytinget 29/6 sidst forleden havde ladet i rette kalde Anne Claus Guldsmeds og hendes lovværge og Kirsten Johannes her sst og gav dem til sag efter efterskrevne skriftlige indlæg med beskyldning til Anne Guldsmeds, hvad hjemmel og minde hun har at besidde og bruge hans part i gården, som han er interesseret i efter forhvervet indførsel, så vel som hvad hjemmel hun har samme hus at brække og ruinere med vinduer, døre, sengesteder og andet nagelfast så vel som af tagsten, mursten og kampesten at skal have solgt, som han af godtfolk har erfaret. hans tiltale til Kirsten Johannes er, hvem der har lejet hende de værelser i fornævnte gård imod hans minde og hjemmel. herimod i rette mødte Otte Sørensen og fremlagde Anne Guldsmeds efterskrevne svar, at eftersom ejendommen hende ikke ved dom er fravundet, ikke heller han er alene deri interesseret, ikke heller ham er udvist eller afpælet hvilken hans part er, som hun besidder, da ved hun sig ej noget herfor bør at lide. derefter blev afsagt, eftersom Mads Mouridsen har forhvervet dom og indførsel i salig Claus Guldsmeds ejendom næst efter det pant, Gertrud, salig Tomas Terkildsens, og hendes børn deri har, da vidste byfogden ikke rettere derpå at kende, end Anne, Claus Guldsmeds, jo bør at bevise, hvad adkomst hun har til den ejendom at besidde, for så vidt han deri er interesseret med Kirsten Johannes. belangende gårdens ruinering, derfor har Mads Mouridsen efter bevis hende eller hvem med hende handlet har, at søge som det sig bør.

(159)

17/8 1653.

** hans Jensen Buch, borger her sst, stod for tingsdom og gjorde hans ed efter loven at være sandemand i dette år efter afgangne Claus Berentsen pottemager, fordum borger her sst.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Madsen slagter og Christoffer Vadrider her sst varsel at svare Oluf Jepsen Buch, kæmner her sst, på KM og byens vegne, og stod Jens Knudsen Glad af Skanderup til vedermæle og var hans forrige klage gestendig. sagen opsat til i dag måned først kommende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Bertel Mikkelsen, borger her sst, varsel at svare Hans Due, borger her sst.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Henrik Hamborg her sst varsel at svare Hans Christensen Møller, borger her sst, for 8 sletdaler efter hans regnskabsbog. sagen opsat til i dag 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Lorends Boysen, KM fiskemester her sst, og Søren Markorsen, møller i Borre mølle, varsel for Simon Jensen Strandhuse efter en doms indhold her af bytinget 26/7 1653, som blev læst og påskrevet, og var hans 1.ting begærende.

(160)

** Iver Jacobsen på Johan Wedsel, rådmand i Ringkøbing, og Hans Bager i Åbenrå deres vegne lod fordele Gertrud Andersdatter sst efter hans efterskrevne indlæg, at han har ladet varsel give Gertrud Andersdatter med lovværge, item hendes børn Anders Henriksen og Maren Henriksdatter med deres forordnede værge Jens Hansen, eftersom han med byfogden og andre var i hendes hus at gøre udlæg på Johan Wedsel, rådmand i Ringkøbing, hans vegne for 14 sletdaler, item på Hans Bager i Åbenrå hans vegne for 20 sletdaler efter forhvervede dommes indhold, og beviste med opskrift på samme domme, at der ikke fandtes noget i hendes bo, hvormed samme gæld kunne betales, og fremlagde samme domme her af bytinget 28/4 1647 og 15/12 1647.

** Hans Tomasen af Ødsted med opsættelse her af tinget 6/7 sidst forleden havde ladet i rette kalde Mads Mouridsen, indvåner i Kolding, og fremlagde hans efterskrevne skriftlige indlæg, eftersom han fornemmer, at Mads Mouridsen vil sig indvikle i den gård i Kolding, salig Claus Rasmussen guldsmed har pantsat til Hans Tomasens mor Gertrud Jørgensdatter i Ødsted for nogen børnepenge, hun ham derpå lånt har, så begærer han af ham, om han godvilligt vil udlægge og betale hende samme penge efter pantebrevets indhold, eller også vurderingsmændene, som samme gård har vurderet, om de vil give hende sine penge, efterdi de det så højt har vurderet hende til skade, og hvis ingen af dem hende vil udløse, da formener hun, at ejendommen bør at være hende følgagtig. derefter blev afsagt, eftersom Hans Tomasen tiltaler Mads Mouridsen og beskylder ham, for han sig skal indvikle i salig Claus Guldsmeds ejendom, som er pantsat til hans mor ham og hans søster, da efterdi Mads Mouridsen for en lovlig gæld har fået indførsel i samme ejendom, Anne, Claus Guldsmeds, og derefter har besiddet ejendommen, og den imidlertid er blevet ruineret, da vidste byfogden ikke på det pantebrev at kende, ej heller Mads Mouridsen fra hans gæld at finde, og hvem befindes at være have bevilget Anne, Claus Guldsmeds, den ejendom efter indførsel at besidde den med rette til den ruinering og skade at svare.

(161)

** Hans Tomasen med opsættelse 6/7 sidst forleden havde ladet i rette kalde Hans Rasmussen med hans tilforordnede værge Poul Jensen, borger her sst, efter et pantebrev, dateret bytinget 9/3 1642, lydende på 200 sletdaler, afgangne Rasmus Andersen, fordum her sst, skyldig at have været Gertrud Jørgensdatter i Ødsted og hendes børn Hans Tomasen og Dorte Tomasdatter. dernæst blev i rette lagt et opsigelsesvidne her af bytinget 26/1 1653, at efterskrevne 2/1 sidst forleden var hos Niels Andersen tøffelmager, borger her sst, og opsagde ham ovennævnte pant. endnu i rette lagde Hans Tomasen sit efterskrevne skriftlige indlæg, at eftersom han har ladet Hans Rasmussen og hans formynder Poul Jensen borger i Kolding varsel give, eftersom han har ladet nogen penge opsige efter hosfølgende pantebrev og tingsvidnes lydelse, da er han begærende, at han fornævnte penge nu måtte bekomme, eftersom der er befundet penge på skifte til barnet efter sin salig farbror, og hvis det ikke må efterkommes, da sætter han i rette, om ejendommen efter bemeldte pantebrevs lydelse ikke bør at være ham følgagtig. herimod at svare mødte Poul Jensen, bager her sst, og fremlagde sit efterskrevne svar, eftersom Hans Tomasen tiltaler ham som tilforordnet værge for salig Rasmus Andersens søn Hans Rasmussen for en sum penge, han vil have af det umyndige barns patrimonium eller matrimonium, da formener han, at efterdi befindes ejendommen, som Hans Tomasen, hans mor og søster er pantsat, af uvildige dannemænd er vurderet for 300 sletdaler, Hans Tomasen med sin mor og søster i ejendommen at have deres betaling, og de øvrige penge, som gården højere end deres pant er vurderet for, fra sig at lægge. derefter blev afsagt, eftersom befindes Hans Tomasens mor at have den ejendom i pant, Hans Rasmussen arveligt er tilfaldet efter hans salig farbror Niels Andersen, og befindes rede penge at have sig efterladt, da vidste byfogden ikke rettere derpå at kende, end pantet bør først indfries og ejendommen barnet til fremtarv at holde, eller og det at være Hans Tomasen på hans egen mor og søsters vegne følgagtig, når den ham for det, den nu kan være værd, bliver lovligt efter fordringen tilvurderet.

(162)

** Hans Due, borger her sst, havde ladet i rette kalde Bertel Mikkelsen her sst efter hans efterskrevne obligation, dateret 30/4 1653, hvori Bertel Mikkelsen lejer Hans Dues skude, kaldes Lærken, herfra og til Lübeck og hjem igen, hvorfor han skal give 10 sletdaler, hvorefter Hans Due i rette lagde sit efterskrevne indlæg, hvori han tiltaler Bertel Mikkelsen for de ovennævnte 10 sletdaler, samt for han uden hans vilje og minde nu på 4.måned med skuden har omflakket, skønt den kun var lejet for en rejse til Lübeck og tilbage til Kolding. derefter blev afsagt, eftersom Hans Due tiltaler Bertel Mikkelsen efter en håndskrift for 10 sletdaler for hans skude, han har lejet, hvilken håndskrift byfogden tilfandt Bertel Mikkelsen at svare og betale Hans Due inden 15 dage eller lide nam. belangende Hans Due ham beskylder andre steder at have sejlet, end kontrakten om formelder, og ikke heller skuden efter hjemkomst har villet levere, derpå turde byfogden sig ikke fordriste at kende, men efter søretten henfandt han den sag til 4 uvildige skippere.

(163)

** Niels Jensen snedker, borger her sst, fik tingsvidne, at Niels Jensen fremlagde efterskrevne sit skriftlige indlæg, at han med byfogden og 4 dannemænd 11/8 har ladet syne hvis brøstfældighed, som fandtes i det hus, som han ibor, som efterfølger. samme dag har byfogden med samme mænd afpælet ham så vidt, han efter indførsel sig kunne bedrage i fornævnte ejendom. varselsmænd hjemlede, at de gav Anne, Jens Snedkers, Gregers Jensen, Jacob Jensen, Peder Jensen, Anne Jensdatter, Maren Jensdatter, Magdalene Jensdatter og Hans Poulsen, de umyndige børns værge, varsel imod dette vidne.

** Anders Jensen i Strandhuse på Laurids Rasmussen og Mikkel Rasmussen der sst deres vegne fik tingsvidne, at Anders Jensen fremlagde sit efterskrevne skriftlige indlæg, at eftersom han har ladet Morten Lauridsen give varsel, da på hans salig brors børns vegne byder han ham til regnskab efter dommes lydelse, og ingen mødte hertil at svare.

(164)

** Oluf Jepsen Buch, kæmner her sst, på KM og byens vegne fik tingsvidne, at Jens Knudsen Glad beskyldte og klagede over Hans Madsen slagter og Christoffer Lauridsen vadrider at have gjort og hugget ham den skade, han har i hans hoved og hans hænder, hvorefter Oluf Buch var tingsvidne begærende.

** Peder Simonsen af Gredsted fik 1.ting til Mads Pedersen her sst for 6 mark.

24/8 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Pedersen, skoflikker her sst, varsel at svare Jens Poulsen, borger her sst, for 4 sletdaler efter hans regnskabsbog og var 1.ting begærende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Christensen, skomager her sst, varsel at svare Poul Pedersen Seest, borger her sst, for 14 alen hørgarns lærred, og begærede 1.ting.

** Matias Lorends Melhørn, toldbetjent her sst, på oberstløjtnant Poul Beenfeldt, sitzhaftig på Nygård, hans vegne fik tingsvidne, at Matias Melhørn fremlagde efterskrevne forpligt, hvori Hans Tomasen Dalby borger og indvåner i Kolding gør vitterligt, at eftersom han er oberstløjtnanten skyldig 100 rigsdaler, som er opsagt, men som han formedelst vigtige årsagers skyld ikke har kunnet formå at bringe pendinge til veje, da har han søgt delation til først kommende påske 1654, til hvilken tid han lover at betale, og hvis han deri findes forsømmelig, da han sig ikke videre med pantet at befatte, som er hans gård i Brogade, men oberstløjtnanten det at annamme efter det allerede gjorde køb for 250 sletdaler.

(165)

** Peder Udsen, borger her sst, havde ladet i rette kalde Søren Adsersen i Maltbæk, Christen Nielsen i Holsted og Knud Pedersen der sst for gæld efter deres breve, som de blev tildømt at betale.

(166)

** Peder Udsen, borger her sst, havde ladet i rette kalde Anne Ottesdatter, salig Niels Madsen Rosendals efterleverske, og hendes søn Mads Nielsen med deres lovværge for 24 sletdaler efter en håndskrift, hendes salig husbond til Peder Udsen udgivet har, dateret 17/11 1652, hvilken gæld hun blev tilfundet at betale.

** Niels Simonsen af Holsted fik tingsvidne, at han til 4.ting med 6 høringer lod fordele efterskrevne for gæld.

(167)

31/8 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Morten Lauridsen, borger her sst, varsel at svare Christen Iversen Årø, borger her sst, efter et skriftlige indlæg. blev tilfundet at gøre regnskab med hverandre i Hans Dues hus.

** varselsmænd hjemlede, at de Simon Jensen Strandhuse, borger her sst, varsel at svare Søren Markorsen, møller i Borre mølle.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Bertelsen og Conrad Felbereder varsel at svare Oluf Jepsen Buch, kæmner her sst, efter en doms indhold, dateret bytinget 11/5 1653, hvorefter han var 1.ting begærende.

** Christen Iversen Årø, borger her sst, havde ladet i rette kalde Morten Lauridsen her sst og gav ham til sag efter efterskrevne indlæg, hvori han begærer af byfogden at gøre ham forvaring på halvparten i den skude, de tilsammen har, eftersom dem imellem et fuldt køb derom sluttet er, således at han skal give Morten Lauridsen for fornævnte halve part skude 35 sletdaler og hans hustru Karen Mortens til foræring et pund hør, hvorpå de har oppebåret 10 sletdaler, hvis resten sig belanger erbyder han at betale, når de har gjort rede og regnskab. da efter tiltale gensvar og denne sags lejlighed og efter søretten henfandt byfogden denne sag til to dannemænd at mødes i Hans Dues hus parterne dem da imellem at sige.

** Simon Jensen Strandhuse i rette lagde en dom her af bytinget 27/7 sidst forleden, hvori Lorends Boysen og Søren Markorsen blev tilfundet at gøre regnskab med Simon Jensen Strandhuse eller lide dele, som i dag blev læst og påskrevet. endnu findes på samme dom skrevet, læst på bytinget 17/8 1653 1.ting, 24/8 1653 2.ting, og formente Simon Jensen, at han nu i dag burde at have 3.ting, hvorimod blev i rette lagt Søren Markorsens efterskrevne svar og erklæring, at han aldrig med brev eller segl skal ham overbevise ham noget pligtigt at være. da for retten blev udnævnt de dannemænd omtvistede sag og regnskab at overhøre og parterne derom at skille.

(168)

** velb Steen Bille til Kærsgård ridder, KM befalingsmand på Koldinghus, hans fuldmægtig Jacob Lorends, husfoged sst, på hans vegne fik tingsvidne, at han på Steen billes vegne gav til kende, at eftersom der befindes en udgang af de våninger, som ligger imod de gamle kongers vej, som går ned til åen og stranden, hvor i gamle dage har ligget en bro over åen, da hermed befaler han på Steen Billes vegne, at samme udgang skal aldeles lukkes efter, og at ingen tager deri sin gang, efterdi sligt ikke har været af Arilds tid, hvorefter alle de der omkring kan have sig at rette.

** endnu for retten fremstod Jacob Lorends og i rette lagde kopi af et tingsvidne her af bytinget 3/5 1642 formelder i sin mening, at Jacob Johansen slotsfoged og efter slotsherren, velb Ernst Normand til Selsø, hans befaling på KM vegne gav til kende, at eftersom Søren Markorsen, møller i KM mølle her ved Koldinghus, har sig beklaget, at en part af borgerskabet drager på adskillige steder af byen til mølle med deres malt og rug og besynderlig til Dalby mølle i Haderslevhus len, som vel muligt er af den årsag, de ikke vil udgive accise til KM efter forordningen, hvorfor han ikke vel kan hans malttold udgive, da på KM vegne forbød Jacob Johansen alle og enhver i Kolding, som lader malt male, at de søger slottets mølle efter forordningen, såfremt de ikke vil have deres malt forbrudt og der foruden straffes efter mandatet, som det sig bør.

** Jacob Lorends i rette lagde et tingsvidne her af bytinget 21/10 1646 formelder i sin mening, at Jacob Johansen slotsfoged i rette lagde velb Mogens Bille til Tirsbæk hans missive, hvori han på KM vegne befaler, at hvem som malt vil lade male, skal ingen andre mølle dermed besøge end slottets mølle, som ligger her ved slottet, og ikke noget malt at lade male, uden det tilforn rigtigt er angivet for ham her i byen, som samme told og accise i forpagtning har.

** Morten Lauridsen, borger her sst, tog Anders Jensen i Strandhuse på Laurids Rasmussen og Mikkel Rasmussens vegne i hånd og kendtes for sig og sin hustru Karen Jensdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld at være Laurids Rasmussen og Mikkel Rasmussen 182 sletdaler, og derfor pantsætter hans gård, som er beliggende i Kolding i Klostergade imellem det stræde, som går til Fruergade ved den vestre og Simon Strandhuses ejendom ved en østre side, adelgaden ved den nørre og Poul Vonsilds ejendom ved den søndre ende.

(169)

** Iver Jacobsen og Oluf Buch, borger her sst, med opsættelse her af tinget 20/7 havde ladet i rette kalde mester Knud Dinesen her sst og gav ham til sag efter efterskrevne indlæg, eftersom de har forhvervet dom til Tyrstrup herreds ting 19/4 1653 over mester Knud Dinesen, nu tilholdende i Kolding, og de nu 21/6 var med byfogden med flere i Knud Dinesens logement til mester Peiter Kruckows her sst og da fordrede af ham efter hans håndskrifter 77 rigsdaler, og da blev dem intet påvist, hvormed samme gæld kunne fyldest gøres, men Knud Dinesen dem samtlige overfusede og meget ilde tiltalte, sætter derfor i rette, om mester Knud Dinesen ikke med al rette bør at lide rigens æskning. endnu i rette lagde de efterskrevne tingsvidne her af tinget 29/6 1653. efter forskrevne lejlighed vidste byfogden ikke rettere derpå at kende, end mester Knud Dinesen bør at lide æskning.

(171)

** Niels Iversen, KM byfoged her sst, med opsættelse her af tinget 20/7 sidst forleden havde ladet i rette kalde mester Knud Dinesen her sst og gav ham til sag efter efterskrevne indlæg, at eftersom han 21/6 på KM rettens vegne var med 4 dannemænd at søge mester Knud Dinesen for en gæld, og mester Knud Dinesen da ublu og ubeskedent overfaldt ham og andre med skældsord, hvilke hans ærerørige han bør at bevise eller selv at blive en skabhals og skælm, og for sådanne løgnagtige ord at lide efter birkeretten, recessen og stadsretten som en æreskænder, og i rette lagde efterskrevne tingsvidne her af bytinget 29/6 1653. derefter blev afsagt, så efterdi ingen på mester Knud Dinesens vegne er mødt i rette efter 3 gange hjemæskning, og med tingsvidne bevises, han Niels Iversen byfoged at have skælde for en skælm, da vidste byfogden ikke andet derpå at kende, eftersom det er æren angående, end den sag for hans gunstige overdommer at henvise.

(172)

** Mikkel Gregersen knivsmed og Anders Christensen, borger her sst, fik tingsvidne, at de på Lorends Boysen, KM fiskemester her sst, hans vegne gjorde skudsmål, at han havde forfald og ikke selv personligt kunne møde og svare imod Simon Jensen Strandhuse.

(173)

** Christen Hansen af Ribe havde ladet i rette kalde Mikkel Sørensen her sst for 17 sletdaler efter hans regnskabsbog, som er for kramvarer, han af ham bekommet har 3/5 1639. eftersom ingen var mødt hertil at svare, blev sagen opsat 6 uger.

7/9 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Simon Jensen Strandhuse her sst varsel at svare Claus Badskær her sst for 5 sletdaler badskærløn, for han lægte hans hustru. sagen opsat 6 uger.

** Hans Jensen Buch, borger her sst, på Niels Pedersen, rådmand her sst, hans vegne med opsættelse her af bytinget 27/7 sidst forleden havde ladet i rette kalde Orfeus Grefke, ridefoged til Koldinghus, for 62 sletdaler efter hans efterskrevne obligation, dateret Kolding 11/11 1652, hvilken gæld han blev tilfundet at betale inden 15 dage.

(174)

** Christen Iversen Årø, borger her sst, fik tingsvidne, at han gav til kende, at eftersom Gud har bortkaldt Keld Andersen, fordum borger her sst, og sig gæld efterladt, og hans hustru har vedersagt arv og gæld, da kreditorerne til bedste har han på KM og kreditorernes vegne afhændet den 3.part skiberum, den salig mand havde med Morten Lauridsen, som er vurderet for 60 sletdaler, til Christen Iversen Årø, skipper og borger her sst.

** Søren Jørgensen Hår, rådmand her sst, med opsættelse her af tinget 27/7 sidst forleden havde ladet i rette kalde Gregers Nielsen, danske skolemester her sst, og gav ham sag efter efterskrevne indlæg, eftersom Gregers Nielsen uden nogen årsag 11/7 sidst forleden om aftenen, som han lå på sin seng, har overfaldet ham med mange ukvems og ærerørige skældsord, hvorfor han formener Gregers Nielsen bør samme hans ærerørige skældsord at bevise eller at lide som en løgner. herhos i rette lagde efterskrevne tingsvidne her af bytinget 20/7 1653, hvorimod Gregers Nielsen fremlagde hans efterskrevne svar og indlæg, at han ikke har sagt andet om Søren Hår end som alt ærligt og kristeligt, og hvis andet er ham påvidnet, er det usandfærdigt. derefter blev afsagt, så eftersom Gregers Nielsen, danske skolemester, overbevises at han utilbørligt har tiltalt Søren Hår med utilbørlige ærerørige ord, og ikke har erklæret sig efter recessen, videre end sit skriftlige indlæg, da efterdi det er en sag som æren pågælder, da turde byfogden sig ikke til fordriste i den sag at kende, men indstillede den for hans gunstige overdommere.

(176)

** Oluf Sørensen, borger her sst, med opsættelse her af bytinget 27/7 sidst forleden havde ladet i rette kalde Gregers Nielsen, danske skolemester her sst, og gav ham til sag efter efterskrevne indlæg, eftersom hans næste nabo Gregers Nielsen, danske skolemester her sst, forgangen 11/7 om aftenen i hans fraværelse uden årsag har overfaldet hans hustru med mange slemme ærerørige ord og slemme banden og ulykkes ønskelse, formener at han for samme ærerørige ord bør bevise eller lide som en løgner og æreskænder. herhos i rette lagde efterskrevne tingsvidne her af bytinget 20/7 1653. herimod fremlagde Gregers Nielsen sit efterskrevne svar, at han aldrig har sagt om Oluf Sørensen eller hans kære hustru end det, som ærligt og kristeligt kan være, og hvis andet er ham påvidnet, formener han at være usandfærdigt. derefter blev afsagt, eftersom Gregers Nielsen, danske skoleholder, overbevises at utilbørligt have tiltalt Oluf Sørensens hustru med utilbørlige og ærerørige ord, Gregers Nielsen sig ikke har erklæret efter recessen videre end i et skriftligt indlæg, da efterdi det er en sag som æren pågælder, turde byfogden sig ikke til fordriste i den sag at kende, men den sag indfandt for hans gunstige overdommer.

(177)

** Oluf Andersen Suus, borger her sst, med opsættelse her af bytinget 27/7 sidst forleden havde ladet i rette kalde Hans Pallesen, borger her sst, og i rette lagde et pantebrev, dateret bytinget 1/7 1646 lydende på 41 sletdaler, hvorpå Hans Pallesen har pantsat ham sin ejendom. herhos i rette lagde Oluf Andersen Suus efterskrevne opsigelsesvidne her af bytinget 20/7 1653, og formente at Hans Pallesen burde at indfri det pant, Oluf Andersen har i hans ejendom eller også at annamme forskrevne ejendom i brugeligt pant, hvilket Hans Pallesen blev tildømt.

(178)

** Jacob Lorends, husfoged på Koldinghus, hans tjener Mads Tomasen fik tingsvidne, at Mads Tomasen på Jacob Lorends vegne lod den gemene Kolding borger, forbyde og advare, at ingen må lade deres svin gå i kongens mark og dyrehave, såfremt de ikke vil have deres svin til de arme at være forbrudt, eller dem at løse så højt de kan gælde, hvorefter enhver kan have sig at rette og for skade at tage vare.

14/9 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Christen Pedersen Bramdrup varsel at svare Jens Jensen Fly, kirkeværge her sst, på hans egne vegne for 7 sletdaler efter en doms indhold, dateret Kolding 10/4 1649, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Markors Bundesen og Apelone, Jochum Spillemands, med hendes lovværge varsel at svare Mads Gregersen her sst og Jacob Nielsen skrædder til hans bopæl, som han sidst boede her i Kolding, om han havde noget herimod at svare. sagen opsat til i dag 6 uger.

** Iver Jacobsen og Oluf Jepsen Buch, borger her sst, med opsættelse her af bytinget 3/8 sidst forleden havde ladet i rette kalde mester Knud Dinesen her sst og gav ham til sag efter deres efterskrevne skriftlige indlæg, eftersom de var med KM byfoged 21/7 i mester Knud Dinesens logemente til mester Peiter Kruckows og affordrede nogle penge efter en Tyrstrup herreds doms formelding, og da mester Knud Dinesen dem med skældsord overfaldt, hvilke hans ærerørige ord de formener, han bør at bevise eller selv blive skabhals og skælm, og for hans løgnagtige ord at lide dele efter birkeretten, recessen og stadsretten. endnu i rette lagde de efterskrevne tingsvidne her af bytinget 29/6 1653, hvorefter blev afsagt, at eftersom med tingsvidne bevises, mester Knud Dinesen Iver Jacobsen og Oluf Jepsen Buch at have skældt for skælme, vidste byfogden ikke andet derom at kende, eftersom det er æren angående, end den sag for hans gunstige overdommere velb landsdommere at henvise.

(180)

** Jens Jensen Fly, borger og kirkeværge her sst, havde ladet i rette kalde Christen Pedersen Bramdrup, borger her sst, for 7 sletdaler efter derpå forhvervede doms indhold, dateret bytinget 18/4 1649, hvori Christen Bramdrup er tildømt at betale Jens Fly hans penge. derefter blev afsagt, eftersom byfogden tilforn har dømt i samme sag, da vidste han ikke sin forrige dom at forandre, men tilfinder Christen Bramdrup at betale Jens Fly inden 15 dage.

** Peder Knudsen, borger her sst, med opsættelse her af bytinget 3/8 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne udenbys personer for gæld, som de blev tilfundet at betale.

(181)

21/9 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Iver Hansen i Bønstrup varsel at svare Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Anne, salig Peder Nielsen Ridefogeds her sst.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Rasmussen og hans tilforordnede værge Poul Jensen bager, borger her sst, varsel at svare Hans Tomasen i Ødsted på sine egne, hans mor Gertrud Jørgensdatter og hans søster Dorte Tomasdatter sst deres vegne efter en bytingsdom 17/8 1653, og var Hans Tomasen 6 uvildige dannemænd begærende udnævnt af tinget, som kunne levere ham hans pant, som det sig bør efter forordningen.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Hansen i Østergade og Claus Sadelmager her sst varsel at svare Oluf Jepsen Buch på hans egne vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Tomas Kock her sst varsel at svare Niels Iversen, byfoged her sst.

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Anne salig Peder Nielsen rådmands vegne fik tingsvidne, at Simon Andersen i rette lagde en landsdommers efterskrevne stævning, dateret Viborg 7/9 1653, hvorledes Anne, salig Peder Nielsens efterleverske, i Kolding skal have tiltale til Niels Jørgensen i Kolding, som tilforn har været stævnet til Anst herreds ting, for hans sandhed at bekende, eftersom han med hende var 28/1 sidst forleden til Iver Hansens i Bønstrup, der hun æskede og begærede de to stude, hendes salig husbond ham havde afkøbt og betalt, og Iver Hansen sagde, den ene at være betalt og den anden ikke, hvorfor han ikke ville lade hende bekomme dem. så for retten fremstod Niels Jørgensen og med oprakte finger og ed bekræftede samme stævning.

(182)

** Jens Iversen i Hejls havde ladet i rette kalde Mads Sørensen her sst for 13 mark, han skal ham skyldig være for tømmer, han bekommet har. sagen blev opsat 6 uger.

28/9 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Bertel Mikkelsen, borger her sst, varsel at svare Hans Due, borger her sst, efter et skriftligt indlæg.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Laurids Mortensen Bøgvad varsel på Bønstrup mark at svare Morten Panck, borgmester og KM tolder, på KM vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Gregers Nielsen, danske skolemester her sst, varsel at svare Oluf Sørensen, borger her sst, imod vidner efter landsdommers stævning, og efterskrevne vidnede, at de hørte, at Gregers Nielsen skældte Oluf Sørensen for en sørøver, og det guld han havde, havde han med djævlen, og mange andre ukvemsord.

(183)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Pedersen i Møsvrå varsel at svare Jens Poulsen, borger her sst, for 19 sletdaler efter en håndskrift. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Iver Jørgensen her sst varsel at svare David Schrøder her sst for en halv otting smør for en halv rigsdaler og flæsk for 3 rigsdaler, hvilket han har bekommet hos ham. sagen opsat 6 uger.

** Morten Nielsen Panck, borgmester og KM tolder her sst, på KM vegne havde i rette ladet kalde Laurids Mortensen Bøgvad og i rette lagde efterskrevne skriftlige indlæg, eftersom KM har ladet udgå brev og mandat, dateret København 22/2 1652, hvori befales tolderne i Ribe og Kolding at påtale og hænde dom over dem, som kan ertappes og sig understår at begå den ulovlige fart imellem riget og fyrstedømmet, være sig med heste, kvæg og andre varer, hvorover KM på hans tolds rettighed kunne tage skade. derom bevisliggøres, det en person ved navn Laurids Bøgvad sig på sådanne steder med en hoppe og 4 heste foruden nogle stjålne bæster af de forordnede toldbetjente eller vadestedridere mellem 30/8 og 31/8 ved Drenderup mølle i Haderslevhus len pågrebet, sætter i rette om Laurids Bøgvad sig ikke groft imod KM forbud har forseet og derfor på hans liv bør at straffes. herhos i rette lagde efterskrevne rådstuevidne af Kolding rådstue 16/9 1653, hvori efterskrevne fremstod og vedkendte sig de bæster, som af udediske mennesker er blevet dem frataget, og nu ved Drenderup mølle af vadriderne er blevet optaget. derefter blev i rette lagt et synsvidne, dateret Drenderup mølle 1/9 1653, hvor synsmænd havde synet Laurids Bøgvad, som lå og var skudt med en dragen degen i hånden. item forhørte de drengen Jens Rasmussen, hvis far var Søren Jensen i Tågelund, som fulgte Laurids Bøgvad med samme heste, hvorledes vadriderne havde skudt og dræbt Laurids Bøgvad. endnu i rette blev lagt efterskrevne kopi af KM brev over dem, som fordriver KM told på ulovlige steder, dateret København 22/2 1652, hvori er indført efterskrevne kopi af Christian 3.mandat, dateret Koldinghus midfaste søndag 1545 angående heste og andet, som udføres af riget på ulovlige vadesteder imellem Kolding og Ribe og dermed forkrænker og formindsker kronens told og rettighed, da er vi nu til ens kommet med vores rigs råd, her nu til stede var, at hvo noget købmandskab eller andet vil udføre, han skal det nu udføre igennem Kolding og Ribe og intet andet steds. derefter blev afsagt, så efterdi Laurids Bøgvad imod KM forordning vadestedet ved Drenderup mølle har overredet, og han af tilforordnede vadestedridere er blevet ertappet, og befindes han dermed har forkrænket og frastjålet KM told og rettighed, da vidste byfogden ikke rettere herpå at kende, at han bør jo derfor at lide som en tyv.

(185)

** Simon Madsen i Seest solgte og skødte fra ham hans kære hustru Mette Poulsdatter og deres arvinger og til Niels Nielsen hans kære hustru Kirsten Mikkelsdatter og deres arvinger den gård, liggende i Kolding på Søndergade imellem Jørgen Beyers på den østre og Anne Helts gård på den vestre side, adelgaden på den nørre og salig Hans Husmers stald på den søndre side.

** Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, kendtes for sig sin hustru Kirsten Mikkelsdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Simon Madsen hans hustru Mette Poulsdatter og deres arvinger 350 sletdaler, og derfor pantsætter han hans gård her i Kolding på Søndergade imellem Jørgen Beyers på den østre og Anne Helts gård på den vestre side, adelgaden på den nørre og salig Hans Husmers stald på den søndre side.

** i rette mødte Hans Due og i rette lagde hans efterskrevne indlæg imod Bertel Mikkelsen, borger sst, som han havde ladet i rette kalde, for han har forholdt ham sin skude og ikke den vil igen levere, siden han hjemkom fra Lübeck, uanseet både han hans hustru Margrete og tjenestepige hos ham har gjort anfordring. endvidere har han ladet skuden nedsynke i åen, så rummet og kabyssen står fuld af vand og i så måder fordærvet skuden, hvorfor han har været forårsaget af begære syn derpå. dernæst blev i rette lagt efterskrevne synsvidne, at 28/9 1653 var underskrevne at syne og se ved Kolding bro Hans Dues skude, kaldes Lærken, da mødte ikke Bertel Mikkelsen selv, uanseet han dertil med nøglen var stævnet at møde, men hans hustru Maren Jensdatter, salig Tomas Bieremands ? efterleverske, mødte og leverede nøglen, og da befandtes en del tov afskåret og bortstjålet, skibsbåden årer fandtes intet udaf, men var borte fra skuden. skuden havde han ladet synke ned ved Kolding bro fuld af vand. derefter blev i rette lagt efterskrevne seddel angående hvis redskab, som fandtes på skuden, som Bertel Mikkelsen lover skadesløs igen at levere, dateret 30/4 1653 Bertel Mikkelsen egen hånd, hvilken seddel blev læst og påskrevet.

(187)

** Anders Simonsen Dover, borger her sst, kendtes for sig og sine arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Henrik Rollufsen og hans arvinger 100 rigsdaler, og derfor pantsætter hans hus og ejendom, beliggende i Kolding i Lusbygade imellem Hans Madsen i Seest hans ejendom ved den østre og Villum Pottemagers ejendom ved den vestre side.

** Niels Hansen, borger og overformynder her sst, med fuldmagt af Jens Nielsen, billedhugger i Nyborg, på sine egne og mor Mette Jensdatters vegne solgte og skødte fra dem og deres arvinger og til Eggert Rollufsen hans hustru Lene Jensdatter og deres arvinger den gård, som er beliggende i Kolding i Vestergade imellem Peder Smeds ejendom ved den søndre og Peder Christensen Vorbasses ejendom ved den nørre side, adelgaden ved den østre og latinske skoles grave ved den vestre ende.

(188)

5/10 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mikkel Sørensen, borger her sst, varsel at svare Anders Jørgensen, KM ridefoged til Koldinghus, på hr Jens Lauridsen, sognepræst til Viby og Tiset sogne, hans vegne for 12 sletdaler efter håndskrift, dateret Viby præstegård 25/3 1653. sagen opsat til i dag 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Markorsen, borger her sst, varsel at svare Lyder Henriksen Splet rådmand og Hans Due, borger her sst, efter et skriftligt indlæg.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Lyder Henriksen rådmand, Hans Due, Hans Ravn, Germand Tomasen, Niels Børgesen og Iver Jacobsen, borger her sst, varsel at svare Hans Markorsen, borger her sst, imod vidner.

** Lyder Henriksen Splet og Hans Due, borgere her sst, tilspurgte skipper Hans Markorsen, om han ved sin sjæl og salighed ville benægte, at de ikke har fragtet ham til Königsberg med deres heste, hvorpå de har givet ham deres skriftlige og underskrevne sart og ordre. derhos benægtede de, at de aldrig havde givet deres tjenere, som var over med ham, fuldmagt på Danzig med hestene at sejle. herimod svarede Hans Markorsen, at han ingen sart havde gjort med deres tjenere, efterdi han var på rejsen med dem, men bevises med vidner at de samtykkede at løbe på Dansken. sagen opsat 6 uger.

(189)

** Iver Pedersen skomager, boende i Middelfart, solgte og skødte fra dig og sin hustru Kirsten Nielsdatter og deres arvinger og til Morten Jensen skrædder hans hustru Inger Madsdatter og deres arvinger det hus, liggende ovenfor Lusbybjerg her i Kolding imellem Anker Jepsen rådmand her sst hans gård ved den østre og Oluf Ottesens ejendom ved den vestre side, adelgaden ved den nørre og Anker Jepsens ejendom ved den søndre side, med efterskrevne have liggende ved hospitalet og et lidet stykke jord i Fiskerstræde ud til kongens sø.

** Morten Jensen skrædder kendtes for sig og sin hustru Inger Madsdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Iver Jacobsen hans hustru Anne Jørgensdatter og deres arvinger 100 sletdaler, og derfor pantsætter hans hus, liggende i Kolding tvært overfor Lusbybjerg imellem Maren salig Frederik Skrivers ejendom ved den østre side og Oluf Adsens ejendom ved den vestre side.

(190)

** Morten Jensen skrædder kendtes for sig og sin hustru og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Iver Pedersen hans hustru Kirsten Mikkelsdatter og deres arvinger 50 sletdaler, og derfor pantsætter hans hus og ejendom som forskrevet står, hvori Iver Jacobsen har pant.

** Laurids Slagter fremlagde efterskrevne købebrev, at Claus Nielsen, danske skoleholder her sst, med hans kære hustru Maren Poulsdatters vilje og velberåd hu har solgt fra dem og deres arvinger og til Laurids Pedersen slagter hans hustru Kirsten Madsdatter hans efterskrevne kålhave, liggende vesten for Kolding.

** Hans Markorsen skipper efter en landsdommers stævning, dateret Viborg 23/9 1653, i rette fordrede efterskrevne vidner, der iblandt Hans Mikkelsen Ravn bådsmand, for deres sandhed at vidne, at der de var kommet til denne side Danzig nu sidst forleden rejse med Hans Markorsen, og hestene havde lidt nogen brøst for uvejr i nogle dage, og vinden var nordost, om ikke da Hans Markorsen skipper tilbød købmændene for hestene at løbe med dem til Königsberg eller Danzig, da både Lyder Henriksens fuldmægtig samt andre samtykkede jo at løbe til Danziger Minde og der hestene at løse og sælge, efterdi det både var bedre at få rede penge for hestene, og pestilentz ikke heller var så streng til Danzig som Königsberg, og der de havde hestene vel uskadt udlosset, om krejerten ikke da lå der siden tæt uden byen i 8 søgnedage, og ingen af fornævnte købmænd eller fuldmægtige begærede noget gods at indskibe videre end to små sække humle og to pund læderhuder, som og blev indskibet og hjemført til Kolding. da stævnes enhver at møde til Viborg landsting efter denne stævning er forkyndt. nu fremstod efterskrevne vidner og bekræftede denne stævning. dernæst blev fremlagt efterskrevne vidnesbyrd af Niels Børgesen bådsmand, født i Kolding, hvori han vidnede det samme.

(192)

** Hans Jensen Buch på Peder Udsen, borger her, sst hans vegne med opsættelse her af tinget 24/8 næst forleden havde ladet i rette kalde Anne Ottesdatter, salig Niels Madsen Rosendals efterleverske, for 27 sletdaler, som hun og hende salig husbond befindes at være skyldig efter hans regnskabsbog, som hun blev tilfundet at betale.

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Niels Pedersen i Ribe hans vegne havde ladet i rette kalde Anne Jørgensdatter her sst for 15 mark efter regnskabsbogs formelding, som er for klæde og bey, hun bekommet har. da eftersom ingen var mødt til gensvar, opsatte byfogden sagen til i dag 6 uger.

(193)

12/10 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Sørensen, vadestedsrider her sst, varsel at svare Otte Sørensen, prokurator her sst, på Mads Tomasen, buntmager her sst, hans vegne for 10 sletdaler efter hans regnskabsbog. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Eriksen, skomager her sst, varsel at svare Hans Jensen Buch på Hans Hansen Kerteminde her sst hans vegne for vidner og rettergang efter en landsdommers stævning. for retten fremstod, Maren Mikkel Poulsen skomagers, her sst og vidnede, at 30/9 sidst forleden da kom hun gående med Hans Kerteminde på Lusby bjerg, og han havde en kedel fuld af tran i hver hånd, da kom Anders Eriksen løbende efter ham og bad ham sætte kedlerne fra sig og dermed slog Hans Kerteminde i næse og mund, men hvor mange slag han slog ham, vidste hun ikke. andre vidnede om slagsmålet.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Bertel Mikkelsen, overformynder her sst, varsel at svare Hans Due, borger her sst, imod vidner efter landsdommers stævning.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Gregers Jensen varsel at svare hans bror Jacob Jensen her sst for 8 mark rentepenge, som han blev tilfundet at betale.

** Hans Pallesen, borger her sst, kendtes for sig og hustru og arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Peder Udsen hans hustru Dorte Poulsdatter og deres arvinger 80 sletdaler, og derfor pantsætter han hans hus, beliggende i Kolding på Rendbanen imellem Jens Krejbjergs ejendom ved den østre side, Christen Bramdrups ejendom ved den vestre side og adelgaden ved den nørre side.

(194)

** Hans Due for retten fremlagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 2/10 sidst forleden, hvorledes han havde tiltale til Hans Christensen Årø og Mette Iversdatter, om det ikke er dem vitterligt, at Hans Due, straks efter at Bertel Mikkelsen ham sin fragt havde betalt, skikkede eder ned til Bertel Mikkelsen og begærede på Hans Dues vegne at han ville tage nøglen til låsen, han for Hans Dues skude havde sluttet både for rummet og kahytten, som hans sejl og redskab var indesluttet, og til ham levere, eftersom han da til andre kunne få bortlejet, om ikke Bertel Mikkelsen svarede, at han ville straks komme og levere Hans Due sin skude med dens redskab, hvorefter de indstævnede vidnede, det så i sandhed at være, som stævningen om formelder.

** endnu fremlagde Hans Due en landsdommers stævning, dateret Viborg 2/10 sidst forleden, formelder i sin mening at have tiltale til Matias Lorends Melhørn, KM toldbetjent i Kolding, for at vidne og bekende, om ikke Bertel Mikkelsen med Hans Dues skude var til Kolding hjemkommet 3/8 sidst forleden, og om ikke skuden da med hør og andre købmandsvarer var beladet, og skuden ved hævd og magt, og om ikke Bertel Mikkelsen siden har ladet samme skude nedsynke i Kolding å, og derved ladet skuden, sejl og redskab forrådne og fordærve. i lige måde havde tiltale til Hans Andersen Strandhuse, om ikke han såvel hans bror Niels Andersen, borger i Kolding, begærede af Hans Due hans skude til København, den stund den var ved magt. nu for retten fremstod bemeldte Matias Lorends og vidnede, at det så i sandhed at være som stævningen om formelder.

(195)

** Hans Jensen Buch på Hans Kerteminde her sst hans vegne i rette lagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 24/10 1653, hvorledes Hans Hansen Kerteminde har tiltale til Peder Nielsen og Maren, Mikkel Poulsens, der sst for deres sandhed at bekende, om det ikke er dem vitterligt, at Hans Kerteminde 30/9 kom gående med en kedel tran i hver hånd, og da sagde Anders Eriksen til ham, sæt kedlerne fra dig, og de da så, at Anders Eriksen slog Hans Kerteminde i næse og mund,. derefter fremstod de indstævnede og vidnede det samme om overfaldet.

(196)

** Hans Jensen Buch sst på Dorte Jensdatters vegne her sst fik tingsvidne, at han til fulde 4.ting med 6 høringer lod fordele Kirsten Tomasens datter, mester Peder Tranes pige, for 59 stobe øl, som hun har hentet til mester Peder Trane.

** Jacob Jensen, barnfødt her sst, havde ladet i rette kalde hans bror Gregers Jensen, skomager her sst, for 7 mark rentepenge, som han blev tilfundet at betale.

(197)

19/10 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Joen Svendsen af Konglev varsel at svare Peder Jensen Hejls imod vidner.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Jensen snedker, borger her sst, varsel at svare Otte Sørensen prokurator på Hans Madsen slagters vegne for resterende husleje.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Orfeus Grefke, ridefoged til Koldinghus, varsel at svare Hans Jensen Buch på Niels Pedersen, rådmand her sst, hans vegne.

** Niels Iversen byfoged med flere vidnede, at de 8/10 forleden var overværende og venligt og vel forligte Peder Jensen og Joen Svendsen af Konglev på hans medreder Hans Sallefelts vegne, og da efter afregning blev ham tilvurderet 8 heste tilsammen for 73 rigsdaler, hvilke har Joen Svendsen skipper straks til sig annammet og lovede at levere Peder Jensen hans udgivne sart og forpligt imellem ham og Hans Sallefelt i Konglev oprettet er. herhos i rette lagde deres efterskrevne kontrakt.

(198)

** Otte Sørensen, prokurator sst, på Hans Madsen, slagter her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Niels Jensen snedker her sst for 12 sletdaler, som er til Søren Bjørnsens børn, for husleje af en bod i Vestergade, hvorimod Niels Jensen i rette lagde efterskrevne svar, at han har tilbudt Hilleborg Jeps og Hans Madsen slagter et halvt års husleje til påske, som de hverken ville annamme. derefter blev afsagt, eftersom den husleje partelig er børnepenge pårørende, vidste fogden ikke derpå at kende, men henfinder den sag til overformyndere derom at kende, de umyndige uden skade.

(199)

** Niels Hansen overformynder på Casper Clemend Hoffmand, KM trompeter, hans vegne fik tingsvidne, at mester Peiter Kruckow, borger her sst, med fuldmagt af Jochum Ambrosiusen Leppelmand, barnfødt her sst, dateret København 3/6 1653, og på hans vegne gav Casper Clemend Hofmand hans hustru Mette Frederiksdatter og deres arvinger afkald for al hvis arv, han arveligt kunne være tilfaldet efter hans salig far Ambrosius Leppelmand, som boede og døde i Kolding, og han takkede sin stedfar Casper Clemend Hofmand og sin mor Mette Frederiksdatter for fuldkommen afklaring og betaling.

** Peder Hansen Helt og mester Peiter Kruckow, borgere her sst, vidnede, at de 24/9 sidst forleden var med Niels Iversen byfoged efter Niels Pedersen kræmmers begæring i Henrik Laugesen så og i Niels Madsens huse og der æskede udlæg i Orfeus Grefkes gods efter en dom her af tinget 7/9 sidst forleden, og der blev dem svaret, at der fandtes intet af hans gods i deres huse.

** Poul Bertelsen, rådmand sst, med fuldmagt af Gunder Bertelsdatter, salig Jens Andersens efterleverske, i Århus solgte og skødte fra Gunder Bertelsdatter og hendes arvinger og til hr Mads Olufsen i Påby hans kære hustru Mette Bertelsdatter og deres arvinger et hus, beliggende i Kolding ved Akseltorv imellem Lorends Boysens gård på den østre og Iver Jacobsens boder på den vestre side.

(200)

** Johan Schrøder, borger sst, på sin bror hr Jørgen Schrøder i Bjert hans vegne fik tingsvidne, at efterskrevne mænd havde vurderet et par røde klædes bukser og en gammel firtråds kåbe med foer for 8 sletdaler, som afgangne Mikkel Hansen, fordum borger her sst, har pantsat hr Jørgen Schrøder.

** Tomas Hansen af Varde med fuldmagt af Christen Pedersen, dateret Varde 12/10 1653, havde ladet i rette kalde Peder Hansen, værende i Kolding, og i rette lagde efterskrevne håndskrift, hvori Peder Hansen, værende i Kolding, kendes sig af ret vitterlig gæld skyldig at være hans kære bror Christen Pedersen, boende i Varde, 117 sletdaler, og derfor pantsætter ham en liden pose, som bedrager sig 309 gylden, som endnu står til Gert Koppers, samt 3 tobakskasser, hver kasse vejer 36 pund, dateret næste aften efter sankt morten 1652, og eftersom han ikke til rette tid har villet betale og dermed sit gods indfri, hvorfor formenes, om ikke Peder Hansen bør at have den pantsatte pose og tobak forbrudt. sagen blev opsat 6 uger.

(202)

26/10 1653.

** varselsmænd hjemlede, at da gav Peder Christensen, skomager her sst, varsel at svare Poul Bertelsen rådmand for 4 sletdaler, som rester på en håndskrift, dateret 28/3 1653, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de havde givet Phillipus Nielsen, skrædder her sst, varsel for Poul Bertelsen rådmand på kirkens vegne for 9 sletdaler husleje, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anne, salig Poul Dalbys, med hendes lovværge varsel at svare Otte Sørensen prokurator på Henrik Lærredskræmmer hans vegne. efterdi Anne salig Poul Dalbys er i hospitalet tilfindes at give borgmester Jørgen Knudsen her sst varsel.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Jensen Gejsing her sst varsel at svare Otte Sørensen her sst på Jacob Nielsen i Varde hans vegne for 16 sletdaler efter en håndskrift. opsat til i dag 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jørgen Mikkelsen i Bramdrup varsel at svare Søren Markorsen, møller i Borre mølle, imod vidner efter landsdommers stævning. efterskrevne vidnede, at de så at Jørgen Mikkelsen af Bramdrup løb på Kolding bjerge uden Nørreport med en dragen kniv i hans hånd, men hvem han ville til så de ikke. ydermere vidnede Claus Vægter, at han fornævnte tid så Søren Markorsens søn Markor Sørensen faldt på stenbroen med hans fars hest. Søren Markorsen stod for tingsdom og tilbød Jørgen Mikkelsen, om han ville lade ham være ubevaret inden og uden byen på vej og sti for hug, slag og ubekvemsord, hvilket Jørgen Mikkelsen for retten udlovede og derpå tog Søren Markorsen i hånd, hvorefter Søren Markorsen var tingsvidne begærende.

(203)

** Niels Hansen, borger og overformynder her sst, med fuldmagt af ærlig og mandhaftig Casper Clemend Hoffmand, KM hoftrompeter, solgte og skødte fra Casper Clemend Hoffmand hans kære hustru Mette Frederiksdatter og deres arvinger og til Poul Christensen og hans hustru Gyde Jørgensdatter og deres arvinger en kålhave, liggende her i Kolding i Bøddelstræde imellem Iver Nielsen, fordum rådmand, hans ejendom ved den østre og rettermandens hus ved den vestre side, adelforten ved den nørre og Kolding bys tyring ved den søndre.

** Niels Hansen, borger her sst, med fuldmagt af Casper Clemend Hoffmand, KM hoftrompeter, kendtes for ham hans hustru Mette Frederiksdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være hans tre stedbørn nemlig Ambrosius Ambrosiusen, Anne Ambrosiusdatter og Maren Ambrosiusdatter 345 sletdaler, som er af deres arvepart efter deres salig far Ambrosius Leppelmand, som boede og døde i Kolding, de arveligt er tilfaldet, og derfor pantsætter han til borgmestre og råd på fornævnte børns vegne deres gård, beliggende her i Kolding på Akseltorv imellem Laurids Slajkærs gård på den vestre og salig Mikkel Hansens arvingers gård på den østre side.

(204)

** Niels Hansen, borger overformynder her sst, med fuldmagt af Casper Clemend Hoffmand, KM hoftrompeter, tog Anker Jepsen i hånd og gjorde og gav salig Peder Christensens hustru Sidsel Olufsdatter og børn afkald for al hvis værgemål, salig Peder Christensen har haft under hænder for Casper Clemends stedbørn.

** Søren Markorsen efter en landsdommers stævning, dateret 18/10 1653, i rette fordrede vidner deres sandhed at bekende, om de ikke hos var på Kolding bjerg og Kolding frihed 5/10 næst forleden og der så, at Jørgen Mikkelsen i Bramdrup foruden nogen given årsag voldeligt overfaldt Søren Markorsen med slemme ord og sagde blandt andet, du skal få en ulykke, og så straks slog til ham med hans kæp på hovedet, så hatten faldt af, og greb ham i håret og drog ham deri og slog ham nogle slag i hans hoved med hans næve, hvilket de indstævnede vidner bekræftede.

(205)

** Mads Gregersen her sst med opsættelse her af tinget 14/9 sidst forleden havde ladet i rette kalde Markors Bundesen skomager og Apelone, Jochum Spillemands, med hendes lovværge for hvad hjemmel, de har til at bruge hvis part, han har efter indførsels indhold i Jacob Niels Skrædders ejendom. herhos i rette lagde han efterskrevne indførselsvidne, dateret 30/8 1648, hvori Mads Gregersen er indført i Jacob Skrædders ejendom for 40 sletdaler, hvorefter blev afsagt, så efterdi de indstævnede ikke fremlægger nogen hjemmel, da blev de tilfundet den resterende husleje fra dem lægge til de interesserede, som i ejendommen er indført,

(206)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Just Mortensen, borger sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Maren Knudsdatter, salig Peder Sørensen skrædders efterleverske, her sst med lovværge Oluf Trane, Anker Jepsen ridefoged på Poul Pedersen i Norge hans vegne, Kilian Christoffersen på hans hustrus vegne og Elisabeth Pedersdatter og Karen Pedersdatter med deres forordnede værge Oluf Ottesen, borger her sst, og gav dem til sag for de breve anlangende Carsten Pottemagers stedbørns vegne, som han er tilforordnet værge for, at fra dem at levere, så det kunne være Just Mortensen uden skade. da efter den sags lejlighed tilfandt byfogden dem at levere de breve fra dem til Just Mortensen, som af borgmestre og råd var tilforordnet værge for salig Didrik Pottemagers børn.

** Anker Jepsen Kyd, rådmand her sst, havde ladet i rette kalde Hans Kielbech, Jep Felbereder, Niels Jensen kræmmer og Hans Madsen slagter, forrige års fjerdingsmænd her sst, for de ikke har gjort rede og regnskab for hvis oppebørsel, de af Kolding by bekommet har, til Anker Jepsen på den tid forordnet kæmner. da efter forberørte lejlighed vidste byfogden ikke derpå rettere at kende. end de uden ophold bør deres regnskab at forklare hos Anker Jepsen på borgmestre og råds vegne, og såfremt det inden 8 dages forløb ikke efterkommes, da de dannemænd selv at svare borgmestre og råd eller lide dele.

(207)

2/11 1653.

** Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, på Karen Jensdatter, salig Iver Nielsens efterleverske her sst, afkald af Anders Hansen, boende i Rønneby og skriver til Medelsted herred i Blekinge, på hans egne og efter fuldmagt på hans bror Iver Hansen, KM skibskaptajn, i København hans vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Morten Lauridsen og Iver Jørgensen, borgere her sst, varsel at svare Oluf Sørensen, indvåner her sst, for gæld efter regnskab. fik 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Bertel Mikkelsen, borger her sst, varsel at svare Hans Due, borger her sst, efter et skriftligt indlæg. sagen blev opsat 14 dage.

** varselsmænd hjemlede, at de gav mester Knud Dinesen varsel i hans logement til mester Peiter Kruckow at svare Iver Jacobsen på hans egne og Oluf Jepsen Buch, borger her sst, deres vegne efter et skriftligt indlæg.

** Anders Hansen, skriver til Medelsted herred i Blekinge og indvåner i Rønneby, på sine egne og efter efterskrevne fuldmagt af sin bror Iver Hansen, KM skibskaptajn, gav Henrik Ravn på Karen Jensdatters vegne afkald for arv efter deres frænde, hendes salig husbond Iver Nielsen, forrige rådmand i Kolding.

(208)

** Anders Hansen, herredsskriver til Medelsted herred og indvåner i Rønneby solgte fra sig og sine arvinger og til Didrik Sede hans hustru Trine Jacobsdatter og deres arvinger efterskrevne stykke toftejord på Kolding savlad, som forhen har tilhørt afgangne Iver Nielsen, fordum rådmand her sst.

(209)

** Hans Due, borger og handelsmand her sst, solgte og skødte fra sig, sin hustru og arvinger og til Jørgen Beyer og hans arvinger den gård, som Hans Due nu ibor, i Kolding beliggende i Østergade imellem den ejendom, Iver Nielsen tilhørte, ved den østre ende, det byggested afgangne Niels Bjerndrup, fordum rådmand i Kolding tilhørte, ved den vestre ende.

** Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, på Peter Widou og Peter Sylemb af Hamborg deres vegne fik tingsvidne, at efterskrevne mænd havde vurderet et byggested i Svidegade, som forhen har tilhørt afgangne Niels Nielsen Ammidsbøl, og af ham til Peter Widou og Peter Sylemb er pantsat, som de havde vurderet for 24 sletdaler. varselsmænd hjemlede, at de varsel gav Karen, salig Niels Ammidsbøls, og hendes børn og lovværge, så og Jens Jensen Ammidsbøl med hans værge Mads Outtesen.

(210)

** Peder Udsen, borger her sst, havde ladet i rette kalde Hans Hansen Thorsen i Bramdrup for 10 sletdaler efter regnskab, som han blev tilfundet at betale.

** Anders Jepsen Ladefoged, borger her sst, kendtes for sig og arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Iver Jacobsen og hans arvinger 100 sletdaler, og derfor pantsætter hans gård, som er beliggende i Kolding i Lusbygade, som han nu selv ibor.

(211)

** Jørgen Pedersen, barnfødt her sst, begærede hans skudsmål, hvorefter fremkom efterskrevne, som kundgjorde, at Jørgen Pedersen er barnfødt her i Kolding af ægte forældre, hans far var Peder Bertelsen naglesmed og hans mor (blank), som samtlige er ved døden afgået, og selv har Jørgen Pedersen skikket sig ærligt kristeligt og vel.

** Niels Iversen, KM byfoged her sst, på KM vegne havde ladet i rette kalde efterskrevne efter efterskrevne skriftlige seddels indhold, at underskrevne har efterseet og forfaret den brøstfældighed, som findes på stenbroen og gaderne i efterfølgende måder, og satte Niels Iversen i rette og formente, at enhver burde som forskrevet står at lade deres gader og broer forfærdige med det første, så det kan være borgmestre og råd uden skade eller lide dele, hvilket de blev tilfundet.

(213)

** Simon Christensen af Ribe havde ladet i rette kalde Niels Sørensen her sst for en beslagen vogn, han af Simon Christensen bekommet har midsommer marked i Ribe og skulle have været betalt. sagen blev opsat 6 uger.

9/11 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Oluf Andersen Suus og Hans Kielbech, borger her sst, varsel at svare Otte Sørensen, borger her sst, på Niels Poulsen i nør Bjert hans vegne.

** Lyder Henriksen Splet rådmand til 4.ting ved 6 høringer lod fordele Poul Gris i Jelling for 6 mark.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Sørensen, vadestedsrider her sst, varsel at svare Laurids Jepsen Kyd her sst for 4 sletdaler, som han blev tilfundet at betale.

** Mikkel Jensen Basse, boende i Viuf, solgte og skødte fra sig sin hustru og arvinger og til Peder Bertelsen hans hustru Sidsel Jensdatter og deres arvinger 4 boder, liggende i Kolding i Lusbygade imellem den bod, Hans Viuf tilhører og ibor, og Peder Bertelsens egen ejendom ved den østre side og den nørre ende, Søren Smeds ejendom ved den vestre side og adelgaden ved den søndre ende.

(214)

** Hans Due, borger her sst, efter fuldmagt af Poul Knudsen, borgmester i Stavanger, og hans bror Iver Knudsen sst samt af Christen Pedersen Bramdrup, borger i Kolding, på deres vegne, Peder Hansen Helt, borger i Kolding, på hans egne vegne, Jens Nielsen Bøgvad her sst på hans egne vegne, Oluf Trane på Maren salig Peder Skrædders vegne og Hans Jensen Buch på Maren Hansdatter salig Jens Pedersen skibbyggers vegne tog Henrik Ravn i hånd og gav Karen Jensdatter, salig Iver Nielsens, og hendes arvinger afkald for alt hvis, de arveligt kunne være tilfaldet efter salig Iver Nielsen. desligeste gav Jens Nielsen på sine egne og mor Barbara, Niels Jepsens, Karen Jensdatter afkald for hvis værgemål, salig Iver Nielsen har haft under hænder for salig Anne Nielsdatter, som var Barbara Niels Jepsens datter og Jens Nielsens søster.

** Mikkel Jensen Basse i Viuf i rette lagde efterskrevne håndskrift, hvori Peder Bertelsen, borger og indvåner i Kolding, kender sig skyldig at være Mikkel Jensen Basse 180 sletdaler, og han lover at give ham tingsvidne, når han får rigtigt skøde på deres køb, og han har ombedt Søren Hår, rådmand her sst, og Anders Jørgensen Hår, herredsfoged i Brusk herred, med ham at underskrive, dateret 16/9 1653.

(215)

** Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, på Anders Hansen, indvåner i Rønneby og herredsskriver til Medelsted herred i Blekinge, og hans bror Iver Hansen, KM skibskaptajn, deres vegne, og i lige måde Hans Jensen Buch, borger her sst, på Maren Hansdatter salig Jens Pedersen skibbyggers vegne solgte og skødte fra dem og deres arvinger og til Niels Hansen hans hustru Maren Jørgensdatter og deres arvinger to boder, beliggende i Kolding i Bøddelstræde imellem Niels Hansens ejendom ved den nørre og Karen salig Iver Nielsens ejendomme og boder ved den søndre side.

(216)

** Hans Due, borger her sst, på Poul Knudsen, borgmester i Stavanger, og hans bror Iver Knudsen der sst samt på Elisabeth Knudsdatter Christen Pedersen Bramdrups vegne, Oluf Trane på Maren salig Peder Sørensen skrædders vegne, Hans Jensen Buch på Iver Hansen, KM kaptajn, hans bror Anders Hansen i Rønneby, item på Maren, salig Jens Pedersen skibbyggers i Kolding, deres vegne solgte og skødte fra dem og deres arvinger og til Peder Helt hans hustru Magdalene Udsdatter og begge deres arvinger halvparten af en staldgård sønden for Kolding beliggende, som er befattet i 8 fag hus fra Karen salig Iver Nielsens anden halve part af samme stald ved den søndre og Peder Pedersen Helt i Nykøbing i Falster hans ejendom ved den nørre ende.

** Hans Jensen Buch, borger her sst, på Iver Hansen, KM skibskaptajn, samt hans bror Anders Hansen, herredsskriver til Medelsted herred og indvåner i Rønneby i Blekinge, deres vegne fik tingsvidne, at Peder Hansen Helt, borger her sst, solgte og skødte fra sig sin hustru Magdalene Udsdatter og deres arvinger og til Iver Hansen og Anders Hansen og deres arvinger en bod, beliggende her i Kolding i Lusbygade, som er den 3.bod vester for Villum Pottemagers ejendom, som er befattet i 3 fag hus med halv skorsten og tilliggende kålgård.

(217)

** Jens Poulsen, borger her sst, med opsættelse her af bytinget 28/9 sidst forleden havde ladet i rette kalde Niels Pedersen i Møsvrå for 12 sletdaler, som rester på en håndskrift, dateret 13/5 1653, som han blev tilfundet at betale.

(218)

** Mads Christensen af Terp i Skads herred med opsættelse her af tinget i dag 6 uger havde ladet i rette kalde Peder Christensen her sst for 113 sletdaler, han er ham skyldig efter hosfølgende memorial. derimod fremlagde Peder Christensen hans efterskrevne skriftlige indlæg, at Mads Christensen af ham har bekommet adskillige varer, som kan bedrage sig 69 sletdaler, og derfor æsker af ham rigtigt regnskab, og da vidste byfogden ikke anderledes derpå at kende, men henfandt det til 4 uvildige dannemænd dem imellem at regne og fra dem at give beskrevet hvis hinanden skyldig bliver at betale inden 15 dage.

(220)

16/11 1653.

** Lyder Henriksen Splet, rådmand her sst, med opsættelse her af bytinget 5/10 sidst forleden havde ladet i rette kalde Hans Markorsen, skipper her sst, og i rette lagde efterskrevne skriftlige indlæg, underskrevet af Lyder Henriksen og Hans Due, hvori de beskylder ham for imod deres vilje og den sart og ordre, de ham givet har, sidst forleden rejse med deres heste er sejlet ind for Danzig, og derover tilføjet dem stor skade i det sted, de kunne have tjent, dersom han efter sarten og deres skriftlige ordre har forholdt, som en skipper bør at efterkomme, thi han skulle med deres heste løbe ind ad Pelworm, hvorimod han uden deres samtykke har handlet, og sætter derfor i rette, om Hans Markorsen ikke bør at bevise, at de har ham bevilget at sejle til Danzig eller og at erstatte dem deres skade. herimod mødte Hans Markorsen efter en landsdommers stævning, dateret 25/9 1653, i rette fordrede vidner deres sandhed at vidne, om det dem vitterligt er, at der de var kommet til denne side Danzig nu sidst forleden rejse med Hans Markorsen, og hestene havde lidt nogen brøst for uvejr i nogle dage, og vinden var nordost, om ikke da Hans Markorsen skipper tilbød købmændene for hestene at løbe med dem til Königsberg eller Danzig, da både Lyder Henriksens og Hans Dues fuldmægtige samt andre samtykkede jo at løbe til Danzig Minde og der hestene at løse og sælge, efterdi det både var bedre at få rede penge for hestene, og pestilentz ikke heller var så streng til Danzig som Königsberg, og der de havde hestene vel uskadt udlosset, om krejerten ikke da lå der siden tæt uden byen i 8 søgnedage, og ingen af fornævnte købmænd eller fuldmægtige begærede noget gods at indskibe videre end to små sække humle og to pund læderhuder, som og blev indskibet og hjemført til Kolding. da stævnes enhver at møde til Viborg landsting, efter denne stævning er forkyndt. nu fremstod efterskrevne vidner og bekræftede denne stævning. da efter denne sags lejlighed henfandt byfogden den sag til 4 uvildige skippere, som skal møde på mandag først kommende efter bøn og efter søretten skille Lyder Henriksen Splet og Hans Due og Hans Markorsen, som forsvarligt kan være.

(223)

** Otte Sørensen prokurator på Lyder Henriksen Splet, rådmand her sst, hans vegne med opsættelse her af bytinget 5/10 sidst forleden havde i rette ladet kalde efterskrevne udenbys personer for gæld, de befindes at være ham skyldig efter hans regnskabsbog, som de blev tilfundet at betale eller at gøre regnskab.

** Jep Olufsen, borger her sst, i rette lagde efterskrevne kontrakt, hvori Anders Nielsen ---- i Kolding vitterlig gør, at han har solgt fra sig og sine arvinger og til Jep Olufsen og hans arvinger al den lod og arvepart, han arveligt tilfaldt efter hans frænde Nis Ravn i Tapsore, hvorfor han af ham har annammet penge fyldest og fuld værd.

(224)

** Simon Andersen i rette lagde efterskrevne indlæg, efter Niels Pedersen Strandhuse, barnfødt i Kolding, i Klostergård er blevet Peder Lauridsen, rådmand i Middelfart, nogen pendinge skyldig, for hvilke penge Niels Pedersen selv har ladet Peder Lauridsen indlyse over skifte efter salig Peder Nielsen, uanseet han var Peder Lauridsen intet skyldig, da erbyder Peder Lauridsen sig, at dersom Niels Pedersen efter søretten vil forsikre Peder Lauridsen den skibspart, ville han efter vurdering de øvrige penge fra sig lægge.

23/11 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anne, salig Peder Nielsens, her sst med hendes lovværge varsel at svare Bertel Pedersen i Seest, Morten Eriksen Kock og Anders Christensen sst samt slotsherren Steen Bille, om han vil have noget dertil at svare.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Nielsen i Vranderup mølle varsel at svare forskrevne tre mænd.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Jørgensen i Hvolbøl og Jep Madsen i Lunderskov varsel at svare Baldser Nielsen her sst for rug. opsat 6 uger.

** for retten fremstod forskrevne Bertel Pedersen, Morten Eriksen og Anders Christensen og i rette lagde deres efterskrevne skriftlige indlæg, at eftersom de har 1/5 1649 efter salig Peder Nielsen, forrige ridefoged til Koldinghus og rådmand i Kolding, hans anmodning på Søren Nielsen i Vranderup mølle har været kaution og forløfte begærende, der Søren Nielsen samme mølle i fæste bekom, at han årligt skulle give Peder Nielsen 15 sletdaler, og eftersom den 4.forlovningsmand Hans Gregersen i Seest er for nogen tid forleden ved døden afgået, så vel som Peder Nielsen ridefoged, som den obligation er til udgivet, også ved døden er afgået, og møllen ved fæste forandret, formener ikke længere at stå for det forløfte, og den nu i dag opsiger til Kolding byting. endnu i rette lagde en landsdommers varselsseddel til Christian Pedersen, barnfødt i Kolding, for den opsigelse, som er gjort til hans salig far, om han vil have noget dertil at svare. varselsmænd hjemlede, at de gav Anne, salig Peder Nielsens, her sst varsel at svare Bertel Pedersen i Seest etc.

(225)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Jens Andersen, ridefoged i Riberhus len, hans vegne med opsættelse her af bytinget 12/10 sidst forleden havde ladet i rette kalde Mikkel Sørensen her i Kolding for 33 rigsdaler efter hans udgivne håndskrift, dateret Kolding 31/5 1652, hvilken gæld han blev tilfundet at betale.

(226)

** Oluf Sørensen, borger her sst, fik tingsvidne, at han til 4.ting med 6 høringer lod fordele Morten Lauridsen her sst for 3 mark, han ham pligtig er.

30/11 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Madsen, indvåner her sst, varsel at svare Søren Hansen, foged på Palsgård, på hans velb husbond fru Ingeborg Arenfeldts vegne imod æskning for 547 rigsdaler med rente fra 1643, som er for hvis mangelposter, der er gjort i renteriet på hans regnskab.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mette Pedersdatter med hendes lovværge varsel i Karen salig Hans Rotkes hus i Kolding at svare Anker Jepsen, rådmand her, sst imod dette vidne.

(227)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Clemendsen i Skanderup varsel at svare Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, på Kirsten salig Anders Skanderups vegne her sst for 5 sletdaler, han er hendes salig husbond skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Hansen og Bertel Mikkelsen, overformyndere her sst, varsel at svare Otte Sørensen, prokurator her sst, på hans datter Anne, salig Niels Rosendals, hendes vegne imod vurdering på hendes ejendom.

** Jørgen Olufsen bødker, borger her sst, skøde af Anders Christensen her sst på en bod, liggende i Lusbygade imellem Niels Danielsen kobbersmed og Niels Jensen kræmmer deres ejendomme, efter købebrevs videre indhold.

** Søren Pedersen Hosekræmmer, borger her sst, pant af Jørgen Olufsen bødker i forskrevne bod og ejendom for 40 sletdaler.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Sørensen Vonsild her sst varsel at svare Peder Hansen Helt, borger her sst.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Christensen af Gamst varsel at svare Lyder Henriksen Splet, rådmand her sst.

** Hans Due, borger her sst, med opsættelse her af bytinget 2/11 havde ladet i rette kalde Bertel Mikkelsen, borger her sst, for han imod hans vilje og minde har forholdt ham sin skude og ikke den igen vil levere, siden han hjemkom fra Lübeck, men har ladet den nedsynke i Kolding å, og sætter derfor i rette, om Bertel Mikkelsen ikke er pligtig efter 4 skippere og overkøbmands kendelse at betale med rede penge forskrevne hans skude.

(228)

** Hans Jensen Buch, borger her sst, på Niels Pedersen, rådmand her sst, hans vegne med opsættelse her af bytinget 19/10 sidst forleden havde ladet i rette kalde Orfeus Grefke, ridefoged til Koldinghus, og i rette lagde en dom her af bytinget 7/9 1653, hvori Orfeus Grefke er tilfundet at betale Niels Pedersen forskrevne 62 sletdaler inden 15 dage eller nam og vurdering at være undergivet. på samme dom findes skrevet, at 24/12 1653 blev der æsket udlæg i Orfeus Grefkes gods, men da fandtes der intet i hans logement. herhos i rette lagdes Niels Pedersens efterskrevne indlæg, at eftersom Orfeus Grefke i sin udgivne håndskrift sig bepligter ved sin ære, tro og love ham til fornævnte termin at betale, og eftersom han hverken agter fogdens dom ej heller hans egen forpligt, formener at han sin ære derover af have forbrudt. derefter blev afsagt, da efterdi Hans Jensen Buch på hans svoger Niels Pedersen rådmands vegne nu sætter i rette, om Orfeus efter hans brev ikke bør at have sin ære forbrudt, da vidste byfogden sig ikke at til fordriste på ærerørige sager at kende, men den sag indviste for sin gunstige overdommer.

(229)

** Jørgen Olufsen bødker, borger her sst, kendtes for sig og sin hustru Inger Hansdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Søren Pedersen, borger her sst, hans hustru Barbara Madsdatter og deres arvinger 40 sletdaler og derfor pantsætter hans hus og ejendom, liggende i Kolding i Lusbygade imellem Niels Danielsen kobbersmeds ejendom ved den ene og Niels Jensen kræmmers ejendom ved den anden side.

(230)

** Anker Jepsen rådmand efter en landsdommers stævning, dateret 23/11 1653, i rette stævnede Oluf Jepsen Buch, borger i Kolding, for hans sandhed at vidne, om ikke Mette Pedersdatter, salig Søren Pedersen Tonbos søster, var i hans hus kort tid, førend registreringen blev holdt efter hendes salig bror Søren Tonbo, og da havde med sig Hans Jensen Buch, borger i Kolding, og hun på spørgsmål svarede, at borgmester Morten Panck havde forordnet Hans Jensen Horskær til hendes værge, hvilken stævning Oluf Buch bekræftede ord for ord, som den om formelder.

** Iver Jacobsen og Oluf Buch til 4.ting ved 6 høringer lod fordele mester Knud Dinesen, nu tilholdende i Kolding, for 6 rigsdaler kost og tæring efter landsdommers doms indhold 12/10 sidst forleden.

(231)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Oluf Sørensen Strudvad i Terpager hans vegne med opsættelse her af bytinget 19/10 sidst forleden havde ladet i rette kalde Mads Nielsen Dollerup her sst for 8 sletdaler, hvorimod blev i rette lagt Mads Nielsens efterskrevne svar, at hvis heste, han af Oluf Strudvad bekommet og afkøbt har, har han med rede penge betalt. derefter blev afsagt, at eftersom ikke bevises nogen håndskrift eller bevis på samme gæld, hvorfor byfogden ikke vidste Mads Dollerup til nogen gæld at svare, men for den tiltale kvit at være.

(232)

** Otte Sørensen på hans datter Anne Ottesdatters vegne fik tingsvidne, at efterskrevne borgere kundgjorde, at eftersom de af tinget er blevet udnævnt at vurdere salig Niels Rosendals ejendom så vel et stykke toftejord vesten for Kolding, da har de været på åstederne og det besigtiget, og da blev fornævnte ejendom beliggende i Lusbygade, som Anne Ottesdatter nu ibor, vurderet for 200 sletdaler, og efterskrevne stykke toftejord vurderet for 20 sletdaler.

(233)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Anker Pedersen i Vosdorf hans vegne fik tingsvidne, at eftersom han på Anker Pedersens vegne til 4.ting havde forfulgt Peder Kandegyder her sst for noget tin anlangende, som han for ham havde at forarbejde, da fremstod Peder Kandegyder og til forpligtede sig at svare og betale 12 mark gammelt tin inden jul først kommende.

(234)

** Otte Sørensen, prokurator sst, på Niels Pedersen her sst hans vegne havde ladet i rette kalde Peder Hansen, skomager her sst, for 7 mark, han er skyldig for læder og hamp, han bekommet har. sagen blev optaget til i dag 6 uger.

7/12 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Poulsen i Møsvrå varsel at svare Oluf Sørensen, borger her sst, for 22 sletdaler efter hans håndskrifter, som blev læst og påskrevet, hvorefter han bekom 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Nis Simonsen i Nebel varsel at svare Jørgen Nielsen her sst for 1 sletdaler og bekom 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Christen Madsen Gejsing her sst varsel at svare Mads Jensen Gejsing, borger her sst, efter et skriftligt indlæg og begærede hans 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Tomasen Ulf i Skanderup og Jens Knudsen sst varsel at svare Oluf Jepsen Buch, kæmner her sst, på KM og byens vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Simon Jensen Strandhuse her sst og Søren Markorsen, møller i Borre mølle, varsel at svare Otte Sørensen prokurator på Broder Heinsens vegne i Frederiksodde efter en fuldmagt.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Markorsen i Borre mølle varsel at svare Simon Jensen Strandhuse her sst og begærer at holde rigtigt skifte med ham og hans børn efter deres afgangne salig mor.

(235)

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på hæderlig og vellærd Laurids Jensen i Egtved præstegård hans vegne med opsættelse her af bytinget 26/10 sidst forleden havde ladet i rette kalde Peder Christensen Vorbasse, borger her sst, og i rette lagde et pantebrev, dateret Kolding byting 1/12 1641, lydende på 100 rigsdaler, som Peder Christensen skyldig var til kaptajn Jens Rasmussen, forrige på Hjelmdrup. herhos i rette lagde Simon Andersen efterskrevne opsigelsesvidne, dateret Kolding byting 5/6 1653 på samme pant, og satte i rette og formente, Peder Vorbasse burde at betale Laurids Jensen det pant i hans hus, eller også samme hus at kvittere og ryddelig gøre, og Laurids Jensen det for brugeligt pant at annamme, indtil samme pantebrev bliver ham skadesløs betalt, hvorefter blev afsagt, at Peder Christensen bør at indfri hans pant inden 2 måneder eller ejendommen at være Laurids Jensen følgagtig.

(236)

** for retten fremstod Jacob Tomasen i Holm på sine egne og sin søster Maren Tomasdatter i Noes hendes vegne og med efterskrevne fuldmagt af hr Niels Lauridsen Riber, præst i Smidstrup, hvori han giver Jacob Tomasen fuldmagt at give Maren Sørensdatter, salig Morten Tomasens, afkald for hans hustrus arvelod efter hendes salig bror Morten Tomasen. item af Hans Ravn i Velling på sine egne og hustrus vegne med fuldmagt af Hans Pedersen Randulf på hans hustrus vegne, dateret Velling. dernæst Niels Tomasen i Bølling på sine egne vegne og med fuldmagt af hans bror Anders Tomasen, dateret Kolding, hvilke fuldmagter blev læst og påskrevet, hvorefter Simon Dover gav Maren Sørensdatter, salig Morten Tomasens, afkald for alt hvis, enhver på sin kvota kunne arveligt være tilfaldet efter salig Morten Tomasen, som boede og døde i Kolding, og de takkede hende for god rigtigt skifte og betaling.

(237)

** Niels Iversen, byfoged i Kolding, med flere kundgjorde, at de i dag gjorde Just Mortensen på Anne Didriksdatter og Maren Didriksdatter deres vegne indførsel i den bod, Tomas Skomager ibor på Lusby bjerg for 43 daler efter skiftebrevs formelding.

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Broder Heinsen, indvåner i Frederiksodde, hans vegne fik tingsvidne, at Otte Sørensen på Broder Heinsens vegne begærede, at Simon Jensen Strandhuse og Søren Markorsen, møller i Borre mølle, ville holde rigtigt skifte med ham på hans hustrus vegne efter Simon Jensen Strandhuses hustru salig Mette Simonsdatter.

** Tomas Christensen Rytter, borger her sst, med opsættelse her af bytinget 26/10 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne udenbys personer for gæld, som de blev tilfundet at betale.

(238)

** Simon Andersen Dover prokurator på Margrete Hansdatter i Frederiksodde hendes vegne med opsættelse her af bytinget 26/10 sidst forleden havde ladet i rette kalde Jens Pedersen Krejbjerg, borger her sst, for 24 sletdaler, som rester på en håndskrift, dateret Kolding 30/3 1653, som han blev tilfundet at betale.

(239)

** Otte Sørensen, prokurator sst, på velagte Jacob Nielsen Vorde hans vegne med opsættelse her af tinget 26/10 sidst forleden havde ladet i rette kalde Mads Jensen Gejsing, borger her sst, for 16 sletdaler efter hans udgivne obligation, dateret Vorbasse i 1653, som han blev tilfundet at betale.

14/12 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Maren Mikkels og hendes søn Hans Mikkelsen ved Nørreport med deres lovværger varsel at svare Niels Iversen, byfoged her sst, på hr Jens Jensen i Herslev hans vegne for 38 sletdaler. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Pedersen, barnfødt her sst, varsel at svare Niels Iversen, byfoged her sst.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Barbara, salig Niels Ibsens, med hendes lovværge varsel at svare Anders Jepsen i Nagbøl, herredsskriver i Anst herred. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Morten Lauridsen, borger her sst, varsel at svare Otte Sørensen, prokurator her sst, på Jørgen Stubs vegne i Skanderup.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Thulesen i Ferup varsel for Jørgen Nielsen her sst.

(240)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mikkel Knivsmed, Peder Jensen buntmager og Hans Skøt tømmermand, borger her sst, varsel at svare Jens Poulsen på Oluf Sørensens vegne.

** Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, på Peter Widou og Peter Sylemb af Hamborg deres vegne med opsættelse her af bytinget 2/11 sidst forleden havde ladet i rette kalde Karen, salig Niels Ammidsbøls, og hendes børn og lovværge, så og Jens Jensen Ammidsbøl og hans værge Mads Outtesen. endvidere fremlagde Henrik Ravn efterskrevne landstingsvarsel, dateret 14/9 1653, til alle salig Niels Nielsen Ammidsbøl, wohnhaftig i Frederiksodde, hans arvinger og kreditorer, og dernæst fremlagde hans efterskrevne indlæg, eftersom salig Niels Nielsen Ammidsbøl har pantsat til Peter Widou og Peter Sylemb af Hamborg 14 fag huse, som stod i Svidegade, med dets påstående grund, hvilke huse han af dem er bevilget at flytte til Frederiksodde, dog han dem der skulle forbedre, hvilket han ikke har efterkommet. samme 14 fag hus er pantsat for 200 rigsdaler med 2 års rente, og i Frederiksodde er det vurderet for 250 sletdaler, hvorfor rester endnu af deres betaling 86 sletdaler, da sættes i rette, om det stykke jord ikke bør at være Peter Widou og Peter Sylemb for ejendom følgagtig, hvorefter byfogden ikke vidste derpå ikke rettere at kende, end fornævnte grund, den bygning har påstået, bør at være Henrik Ravn på hans principalers vegne følgagtig.

(241)

** Niels Iversen, KM byfoged her sst, fik tingsvidne, at han i rette lagde en landsdommers stævning, dateret 6/12 1653, at han havde tiltale til Mads Bertelsen Brun, Peder Jensen skrædder Jørgen Halmstad, Hans Nielsen Oddersted, Anders Nielsen Dalby, Oluf Pedersen bødker, Lauge Gregersen og Gregers Mortensen, alle borgere i Kolding, for deres sandhed at være gestendig, at de 21/9 blev indskrevet i tingbogen og der at være 8 mænd, om ikke da byfogden 3.gange fremæskede, om nogen var, som havde noget at bestille eller forrette, skulle de fremkomme, ville han på KM og rettens vegne gøre dem ret og lige, og ingen var, som bød sig i rette efter 3.ganges fremæskning. endvidere om de ikke så, Niels Pedersen i Kloster var ved tinget, og om de fornemmede, at han bød sig i rette, førend tinget var spildt. endvidere i rette lagde Niels Iversen de 8 mænds kundskab, hvori de vidnede det samme, hvilket kundskab de indstævnede nu bekræftede.

(242)

** Jens Poulsen, borger her sst, på Oluf Sørensen, borger her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Mikkel Knivsmed, Peder Jensen buntmager og Hans Skøt tømmermand for gæld, som de blev tildømt at betale.

(243)

21/12 1653.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Madsen, indvåner her i byen, varsel til 4.ting for æskning at påhøre, som Søren Hansen, foged på Palsgård, på hans velb husbond fru Ingeborg Arenfeldts vegne i dag agter at tage beskrevet.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Pedersen, barnfødt her sst, varsel at svare Niels Iversen byfoged imod vidner.

** Søren Hansen fremlagde et tingsvidne af Kolding byting 30/11 sidst forleden, at han på hans velb husbond fru Ingeborg Arenfeldts vegne hans 1.ting æskede af Niels Madsen, indvåner her sst, 547 rigsdaler med rente fra 1643, som er for hvis mangels poster, som er gjort i renteriet på hans regnskab. læst på bytinget 7/12 2.ting 14/12 3.ting, så det er nu i dag Søren Hansen på hans husbonds vegne 4.æsknings ting.

(244)

** Niels Poulsen i Bjert på Gertrud, salig Tomas Terkildsens i Ødsted, hendes vegne, som han er tilforordnet værge for, med opsættelse her af bytinget 9/11 sidst forleden havde ladet i rette kalde Oluf Andersen Suus for 50 sletdaler efter hans pantebrev, dateret 26/5 1647, og Hans Sørensen Kielbech for 50 sletdaler efter hans pantebrev, dateret 28/5 1651, hvilke pantebreve var opsagt, som bevises med opsigelsesvidne her af bytinget 11/5 1653, og Niels Poulsen formente, at de indstævnede burde at indfri hver sit pant, som salig Tomas Terkildsens børn har i deres ejendomme, eller forskrevne ejendomme at annamme til brugeligt pant, hvilket de blev tildømt.

(1)

** tingbogens autorisation 1654.

(2)

11/1 1654

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Nielsen i Almind varsel at svare Oluf Jepsen Buch, borger her sst, for 4 sletdaler efter en håndskrift, dateret 10/12 1653. opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Christen Madsen buntmager, borger her sst, varsel at svare Mads Jensen Gejsing, borger her sst, efter et skriftligt indlæg

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Jensen Gejsing, borger her sst, varsel at svare Christen Madsen buntmager her sst. sagen opsat til i dag måned.

** varselsmænd hjemlede, at de gav samtlige borgmestre og råd i Kolding varsel at svare Niels Bertelsen, borger her sst, på Maren Henriksdatter hendes vegne, som han er tilforordnet værge for, imod syn.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Oluf Andersen Suus, borger her sst, varsel at svare Otte Sørensen, prokurator her sst, på Jep Nielsen Strandhuse, borger her sst, for 8 sletdaler efter en håndskrift, dateret 13/4 1653. sagen blev opsat 6 uger.

** Søren Pedersen Hosekræmmer, borger her sst, i rette lagde sin efterskrevne beretning og klage over Peder Jensen, buntmager her sst, at eftersom Tomas Mortensen, barnfødt her sst, som Søren Hosekræmmer er tilforordnet værge for, 25/1 sidst forleden er kommet i Jens Hansen snedkers hus på Lusby bjerg, hvor en foged af Estrupgård og Peder Jensen buntmager stod inde bandene og skændte på hverandre, så løb Peder Buntmager ud af døren og ind i sit eget hus, og så slog Jens Hansens hustru døren i for ham, at han ikke skulle komme ind og gøre klammeri, så kom han igen stødte på døren, og da han ikke kunne komme ind, skød han gennem døren og gjorde ham en stor skade i hans fod. herhos i rette lagde 4 mænds efterskrevne syn på den skade, Peder Buntmager har gjort med det skud, og da var der et stort hus gennem Jens Snedkers dør, og det var kendt, at krudtet havde brændt i samme dør. ydermere så de byskriverens tjener Tomas Mortensen var skudt i hans venstre fod med mange hagl, som han beskyldte Peder Buntmager for.

(3)

** Mads Jensen Gejsing, borger sst, i rette lagde efterskrevne skriftlige indlæg, at eftersom Christen Gejsing buntmager skal lade sig forlyde at skulle have et brev af mig på hans egen og hans mors vegne på nogen penge efter min død, hvilket mig er ubevist, hvorfor jeg i dag begærer 1.ting til ham, at han de breve ville fremlægge, ellers vil jeg ingenlunde gøre ham nogen bænkebreve godt, og jeg i levende live og mine arvinger efter min død vil eller skal i ringeste måder have ham eller hans mor noget at svare, med mindre han rigtigt tingsvidne fremlægger, dateret 16/11 1653, MI. dernæst fremlagde Mads Gejsing et tingsvidne af Kolding byting 10/7 1639, formelder i sin mening, at Mads Gejsing gav til kende, at det i dag er det 3.ting, han har forelagt et signet, som blev ham frakommet, så at hvor samme signet derefter findes, da det ingen magt at have og ikke at komme ham eller hans arvinger til hinder eller skade. endnu i rette lagde et tingsvidne af Kolding byting 5/3 1651, formelder i sin mening, at Mads Gejsing til 3.ting fremlagde hans skriftlige indlæg, at jeg lader mit signet forelægge, som blev mig fravildet 24/1 1651, og ikke efter den dag at komme mig til hinder eller skade fra fornævnte tid og til nu, det er mig til hænde kommet ved Gregers Pedersen, barnfødt i Kolding, og i fornævnte midlertid samme signet at være død og magtesløs.

(4)

** Jørgen Nielsen, borger i Kolding, til 4.ting med 6 høringer lod fordele Niels Simonsen i Nebel for 1 sletdaler, som han ham er skyldig blevet af en ko. som han gav ham sag for.

** Jens Poulsen, borger her sst, på Oluf Sørensen, borger her sst, hans vegne til 4.ting med 6 høringer lod fordele Jens Poulsen i Møsvrå for 13 sletdaler efter hans håndskrift, dateret 2/6 1653.

** Søren Jørgensen Hår, rådmand her sst, til fulde 4.ting med 6 høringer lod fordele Mikkel Sørensen her sst for 9 rigsdaler efter hans håndskrift, dateret 28/7 1653.

** Niels Bertelsen, borger her sst, fik tingsvidne, at efterskrevne borgere sst vidnede, at 1652 og 1653 stod den bod i Krog ledig og står endnu ledig, så vel som den bod næst til hovedgården står endnu ledig, som Jep Gelballe tilforn iboede, item den bod på hjørnet som Mads Mouridsen nu ibor, stod ledig 1651. varselsmænd hjemlede, at de gav samtlige borgmestre og råd varsel at svare Niels Bertelsen på Maren Henriksdatter hendes vegne, som han er tilforordnet værge for, imod syn.

(5)

** Jørgen Boysen skomager, borger her sst, fik tingsvidne, at velagt ungkarl Hans Tomasen af Ødsted solgte og skødte fra sig og sine arvinger og til Jørgen Boysen hans hustru Bodil Jensdatter og deres arvinger det pant, han havde i det hus, afgangne Claus Guldsmed tilforn iboede, som er beliggende i Søndergade imellem salig Mogens Eriksens ejendom på den østre og Anne salig Lauge Madsens ejendom på den vestre side.

** Hans Tomasen af Ødsted fik tingsvidne, at Jørgen Boysen skomager, borger her sst, kendtes for sig og sine arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Tomasen og hans arvinger 150 sletdaler, og derfor pantsatte Jørgen Boysen det pants ejendom, han af Hans Tomasen købt har.

(7)

** Jørgen Boysen skomager, borger her sst, fik tingsvidne, at Mads Mouridsen, borger her sst, oplod til ham og hans arvinger al den lod og part, han har i den gård, salig Claus Guldsmed tilhørte, som og til Hans Tomasen af Ødsted er pantsat, og Jørgen Boysen af ham fik skøde.

** Jørgen Boysen skomager, borger sst, fik tingsvidne, at efterskrevne borgere bekendte, at de havde vurderet den gård, som Claus Guldsmed tilforn tilhørte, for 200 sletdaler.

(8)

** Mads Mouridsen, borger her sst, havde ladet i rette kalde Laurids Pedersen, borger sst, for 7 sletdaler, som er resten af hans håndskrift, dateret Kolding 23/2 1653, som han blev tilfundet at betale.

** Hans Jensen, borger her sst, havde ladet i rette kalde Peder Hansen her sst for 10 sletdaler efter hans udgivne håndskrift, dateret 8/5 1652, som han blev tilfundet at betale.

(9)

18/1 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Simon Andersen Dover, Kirsten, salig Anders Skanderups, og hendes datter med deres lovværger varsel at svare Henrik Pedersen Ravn, rådmand sst, på borgmestre og råds vegne, og gav dem til sag eftersom Simon Andersen og salig Anders Nielsen Skanderup har været tilbetroet og forordnet skatmestre for år 1648 skatterne af borgerne i Kolding at oppebære og ikke derfor han gjort regnskab efter skattemandtallets indhold, sætter derfor i rette, om de ikke bør at gøre rigtigt regnskab eller derfor at lide dele. Simon Andersen tilbød at gøre regnskab inden 8 dage. de blev tilfundet at gøre regnskab inden 8 dage eller efter dets forløb at lide dele.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Laurids Jepsen Kyd og Anders Nielsen Dalby, borgere her sst, varsel at svare Niels Hansen, borger her sst, på borgmestre og råds vegne efter to dommes indhold, hvorefter han på borgmestre og råds vegne var 1.ting begærende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Hansen Helt og Poul Pedersen Seest, skatmestre her sst, varsel at svare Oluf Jepsen Buch, kæmner her sst, på borgmestre og råds vegne for unionsskatten at forklare og gøre regnskab for år 1653, som de blev tilfundet.

** varselsmænd hjemlede, at da gav Conrad Felbereder og Niels Bertelsen varsel at svare Oluf Jepsen Buch, borger her sst, på borgmestre og råds vegne efter en doms indhold, dateret 11/5 1653, hvorefter han var 1.ting begærende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Lauridsen, Gregers Markorsen, Peder Bredal skrædder og David Skrædder, borgere her sst, varsel at svare Oluf Jepsen Buch kæmner på borgmestre og råds vegne efter en doms indhold, dateret bytinget 6/7 1653, hvorefter han var 1.ting begærende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Mortensen portner og Amdi Villumsen smed her sst varsel at svare Christen Madsen buntmager her sst. Niels Mortensen for husleje. blev for retten forligt. Amdi Villumsen smed for en stor buløkse ham er leveret af Christen Madsen for 3 år siden, hvilken han begærede at måtte bekomme igen.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mikkel Sørensen, borger her sst, varsel at svare Oluf Jepsen Buch, borger her sst, på velb Henrik Gyldenstjerne på Skovsbo i Fyn hans vegne efter en håndskrift, som er resten af 146 rigsdaler. sagen opsat til i dag 6 uger.

(10)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Lund her sst varsel at svare Peder Bredal, skrædder her sst, imod vurdering for en brændevinskedel, han har i pant af Anders Lunds hustru for 8 sletdaler, hvilken kedel han i dag med piber og tønde og jern trefod bød Anders Lund til løsen, og vurderingsmænd vurderede den for 8 sletdaler.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Pedersen Vonsild her sst varsel at svare Hans Hansen i nør Bjert for 5 rigsdaler efter en håndskrift, som han blev tilfundet at betale.

** Otte Sørensen, prokurator sst, på Jørgen Stub i Skanderup hans vegne fik tingsvidne, at Otte Sørensen til 4.ting med 6 høringer lod fordele Morten Lauridsen, borger her sst, for noget garn, han af Jørgen Stub annammet har og ikke igen har bekommet efter derpå forhvervede dom her af bytinget 4/5 1653.

** Baldser Nielsen borger her sst med opsættelse her af bytinget 23/11 1653 havde ladet i rette kalde Niels Jørgensen og Jep Madsen i Lunderskov for gæld for rug, de bekommet har, som de blev tilfundet at betale.

(11)

** Peder Bredal skrædder her sst fik tingsvidne, at han gav til kende, at eftersom han har en brændevinskedel i pant af Anders Lunds hustru så bød han Anders Lund den i dag til løsen, og vurderingsmænd vurderede kedlen for 8 sletdaler.

(12)

** Jørgen Nielsen borger her sst fik tingsvidne, at han til 4.ting med 6 høringer lod fordele Hans Thulesen i Ferup for 2 mark, som rester af hans brev, dateret Kolding 17/10 1643, og endnu for to opsættelser 3/12 1645 og 21/1 1646 tilsammen 2 mark.

** Hans Hansen i Bjert havde ladet i rette kalde Niels Pedersen Vonsild her sst for 5 rigsdaler, han er ham pligtig efter hans forpligt, dateret Bjert 3/6 1652, som han blev tilfundet at betale.

** Simon Dover, borger i Kolding, på Anker Jepsens vegne til skatmestre her sst efter en doms indhold bekom 2.ting.

** Oluf Buch på velb Henrik Gyldenstjernes vegne over Mikkel Hansen en 6 ugers opsættelse.

(13)

25/1 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Jensen buntmager, borger her sst, varsel at svare Oluf Jepsen Buch på KM og byens vegne imod vidner.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Hansen Helt, borger her sst, varsel at svare Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Anders Madsen, slotsskriver på Koldinghus, hans vegne imod syn.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Phillipus Nielsen skrædder varsel at svare Oluf Andersen Suus for en hellebard, han for nogen tid siden har lånt ham, som han begærer igen så god som den var den tid, han bekom den. han blev tilfundet at skaffe Oluf Suus den igen, som den blev ham leveret, eller lide dele og tiltale.

** Just Mortensen, borger og kæmner her sst, havde ladet i rette kalde Søren Pedersen Hosekræmmer og Bertel Mikkelsen, borgere sst, at eftersom de har været til betroet byens skatter af borgerskabet at annamme og oppebære det år 1650, og ikke de har klaret deres regnskab, hvorover kæmneren det år sig besværer ikke for deres nachlessighed og forsømmelse kan komme til at forklare sit regnskab, og overalt skal de skyldig blive 184 sletdaler, sætter derfor i rette om Søren Pedersen og Bertel Mikkelsen ikke jo er pligtig samme penge at betale med tilbørlig rente. da vidste byfogden ikke rettere herpå at kende, end de jo bør at forklare deres regnskab med det forderligste, borgmestre og byen uden skade, eller lide dele.

(14)

** for retten fremstod Otte Sørensen prokurator på Jacob Lauridsen Bech, KM husfoged på Koldinghus, hans vegne med efterskrevne syn, at 20/11 1653 blev synet den gård, velb fru Margrete Galt nu ibor, og Jacob Lauridsen Bech slotsfoged købt har med alt hvis nagelfast deri fandtes.

** Oluf Jensen Buch på KM og byens vegne i rette lagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 14/1 sidst forleden, hvorledes han har tiltale til efterskrevne for deres sandhed at vidne, om de ikke 5/1 sidst forleden synede Tomas Mortensen, som tjener byskriveren, og om han ikke var skudt i den venstre fod og ben og hagl var blevet siddende, og om de ikke fornævnte dag var i Jens Hansen snedkers dør og så, at der var skudt igennem hans dør. ligeledes havde han tiltale til efterskrevne, om de ikke var i Jens Snedkers hus, da der var parlament med Mads Hansen, foged på Estrup, og om han ikke bad Tomas Mortensen at han ville hjælpe holde døren, at Peder Buntmager ikke skulle komme ind i huset, og om Peder Buntmager i det samme afskød bøssen og gjorde Tomas Mortensen den skade i hans fod. da for retten fremstod de indstævnede og vidnede så i sandhed at være, som i stævningen om spørges. i lige måde fremstod Jens Hansen snedker og vidnede, at Mads Hansen, foged på Estrup, lod Peder Buntmager til sig indkalde og ville give ham penge for en odder, han havde beredt, og da spurgte fogden ham, hvad han skulle have, svarede han 3 mark, da sagde fogden Mads Hansen det er for meget, og da ville Peder Buntmager ikke have ringere, da sagde Mads Hansen, der har du dem og en djævel til din skinder, dertil svarede Peder Buntmager, da har du dem selv og en djævel igen, jeg er ingen skinder, så løb Peder Buntmager ind til hans hus og kom igen med en ladt bøsse.

(15)

** efterskrevne synsmænd, eftersom de var udnævnt på et syn imellem Anders Madsen slotsskriver og Peder Helt, da har de været på åstederne, og først synede de en brønd at være begyndt i Peder Helts gård at kaste, hvorefter befindes grundvoller under Anders Madsens hus noget at være sunket, og dersom det ikke med forderligste rådes bod på, synes det ikke uden videre skade at vil afgå. jorden er på lejderne opkastet, hvilket forhindrer vandet sit rette løb, så det er indløbet i Anders Madsens kælder.

** Oluf Jepsen Buch, borger her sst, på Peder Jensen, velb Henrik Gyldenstjernes berider på Skovsbo, hans vegne med opsættelse her af bytinget 30/11 sidst forleden havde ladet i rette kalde Mikkel Sørensen her sst for 23 rigsdaler efter en håndskrift, dateret 9/7 1653, hvilken gæld Mikkel Sørensen blev tilfundet at betale.

(16)

** Niels Jensen, borger i Kolding, på sine egne og Jep Felbereders vegne til forpligtede sig at gøre Anker Jepsen rede og regnskab for hvis oppebørsel samt resterende, som ikke oppebåret er, af vognægters penge for 1652 inden først kommende 14 dage.

1/2 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Jørgensen Halmstad og Niels Børgesen til hans sidste værelse her sst varsel at svare hans fuldmægtig Peder Nielsen på hans husbond Jacob Bech, KM slotsfoged på Koldinghus, hans vegne efter KM brev. sagen opsat til i dag måned.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Pedersen og Bertel Mikkelsen varsel at svare Just Mortensen, byens kæmner, på borgmestre og råds og byens vegne efter en doms indhold. 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Otte Sørensen varsel at svare Bertel Mikkelsen på hans egne og Niels Hansen overformynders vegne efter et skriftligt indlæg. sagen opsat til i dag måned.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Tomas Hansen her sst varsel at svare Iver Nielsen Torsted i Viuf for 11 mark for et halvt års husleje, som han blev tilfundet at betale inden 15 dage.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Bredal her sst varsel at svare Hans Jensen Horskær på Anders Lunds vegne her sst efter et skriftligt indlæg. sagen opsat til i dag 6 uger først kommende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Lund varsel for Peder Bredal imod tilbud.

(17)

** Simon Andersen Dover, prokurator sst, på Anne Andersdatter, salig Peder Nielsen Ridefogeds efterleverske her sst, hendes vegne med opsættelse her af bytinget 7/12 1653 havde ladet i rette kalde Anders Christensen i Seest, Bertel Pedersen og Morten Eriksen der sst, og fremlagde hans efterskrevne skriftlige indlæg, eftersom Anne Andersdatter, salig Peder Nielsen, forrige rådmand her i Kolding, hans efterleverske har ladet citere ovennævnte mænd i Seest belangende et forløfte, de til bemeldte salig Peder Nielsen har gjort, som de til Kolding byting skal have opsagt, da mener jeg de ikke med rette kan opsige deres forløfte, eftersom de frivilligt har lovet og dem forpligtet én for alle og alle for én for dem og deres arvinger og for Søren Nielsen i Vranderup mølle hans livstid og til fornævnte Peder Nielsen og hans arvinger, hvorfor jeg på Anne salig Peder Nielsens vegne sætter i al rette og formener, at fornævnte mænd bør at holde deres brev og segl og fuldkomment at stå for samme forløfte. herhos i rette lade Simon Dover efterskrevne kontrakt, dateret Kolding 1/5 1640, hvori kendes Anders Christensen i Seest, Bertel Pedersen, Hans Gregersen og Morten Eriksen der sst, at eftersom Peder Nielsen, boende i Kolding, har bevilget Søren Nielsen i Seest Vranderup mølle at forvalte på hans vegne, da lover de som trofaste forlovere på Søren Nielsens vegne, at de hvert år til fastelavn at betale Peder Nielsen i Kolding 15 sletdaler, eftersom Peder Nielsen selv årligt til Ludmilla Køsters i Skanderborg i hendes livstid skal udgive 15 sletdaler. dernæst i rette lagde Simon Dover efterskrevne kontrakt, dateret 1/5 1640, hvori kendes Anders Christensen i Seest, Bertel Pedersen, Hans Gregersen og Morten Eriksen der sst, at eftersom Peder Nielsen, boende i Kolding, har bevilget Søren Nielsen i Seest Vranderup mølle at forvalte på hans vegne, da lover de på Søren Nielsens vegne at holde Vranderup mølle på bygning ved god hævd. endnu i rette lagdes kong Frederik den tredies efterskrevne brev, indeholdende konfirmation på Jørgen Seefeld til Visborggård hans efterskrevne fæstebrev til Anne Andersdatter, Peder Nielsen rådmand hans hustru, på Vranderup mølle, dateret Koldinghus 7/7 1652. derefter blev afsagt, eftersom bevises med KM bevillingsbrev Vranderup mølle til salig Peder Nielsens efterleverske Anne Andersdatter hendes livstid at være med forlenet, da ved jeg mig ikke at til fordriste imod KM bevillingsbrev og ovennævnte kontrakter at kende, men ved magt at blive.

(20)

** Mads Tønnesen skrædder, borger her sst, fik tingsvidne, at Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, med fuldmagt af Kirsten Ganzes, salig Celestinus Meselentons, solgte fra Kirsten Ganzes og hendes arvinger og til Mads Tønnesen hans hustru Kirsten Jesdatter og deres arvinger en bod og våning, som er beliggende her i Kolding i Østergade på den østre side imellem Kirsten Ganzes egen gård på den nørre og det øde byggested, afgangne Knud Kusk tilhørte ved den søndre side.

(21)

** Mads Tønnesen skrædder, borger her sst, kendtes for sig og sin hustru Kirsten Jensdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Kirsten Ganzes 150 sletdaler, og derfor pantsatte han den bod og ejendom i Østergade, han af Kirsten Ganzes købt har.

** Anker Jepsen rådmand her sst havde ladet i rette kalde Poul Seest og Christen Leck, forleden års skatmestre her sst, for at gøre rigtigt regnskab for dens oppebørsel, indtægt og udgift. da efter forberørte lejlighed tilfandt byfogden Poul Seest og Christen Leck med det forderligste at forklare deres regnskab eller efter dets forløb lide dele.

(22)

** Anker Jepsen rådmand sst fik tingsvidne, at for retten fremstod Hans Kielbech, borger sst, på sine egne og Hans Slagters vegne og lovede at gøre Anker Jepsen rede og regnskab for hvis oppebørsel samt resterende, som ikke er oppebåret 1652, inden først kommende 14 dage eller at stande Anker Jepsen for 6 høringer.

** Henrik Pedersen Ravn, rådmand sst, på Maren, salig Peder Saxes, hendes vegne fik tingsvidne, at Niels Lauridsen Hvid, borger og indvåner i Bergen i Norge, på sine egne og med fuldmagt af hans svoger hr Henrik Reiersen, Guds ords tjener, til Udland præstegæld i Sogns fogderi i Bergenhus len skødte og solgte fra sig og sin hustru Inger Hansdatter og deres arvinger, så og fra hr Henrik Reiersen hans hustru Johanne Hansdatter og deres arvinger og til Maren, salig Peder Saxes, og hendes arvinger al den lod og part, som de nu har eller kunne tilfalde efter fornævnte deres hustruers far salig Hans Jensen, som boede og døde i Bergen, i efterskrevne toft beliggende sønden for Kolding, som salig Hans Jensen tilhørte.

(23)

** Hans Christensen Bull i Lilballe på Jens Nielsen i Andkær hans vegne med opsættelse her af tinget 7/12 1653 havde ladet i rette kalde Jørgen Knudsen, borgmester her sst, for 26 rigsdaler med rente, og dernæst i rette lagde efterskrevne obligation, hvori Jørgen Knudsen, borgmester i Kolding, kendes at være Jens Nielsen skyldig 26 rigsdaler for en hest, han ham afkøbt har, dateret Kolding 4/10 1643. herimod fremlagde Jørgen Knudsen sit efterskrevne indlæg, at han har betalt ham med korn og rede penge, så han derfor ved ham intet at være skyldig, og så om det må eragtes hvad skade, han i svenskens indfald har lidt og udstået, og derefter at gøre afslag, som og lader sig anse mere af had og avind end rettens gemess hans svoger Hans Bull i Lilballe ufornøden ham påført har. derefter blev Jørgen Knudsen tilfundet at betale Jens Nielsen hvis, som rester af hans udgivne obligation.

(25)

** Peder Bredal skrædder, borger sst, fik tingsvidne, at han fremlagde et tingsvidne her af bytinget 18/1 sidst forleden, hvori han gav til kende, at eftersom han havde en brændevinskedel i pant af Anders Lunds hustru, så tilbød han Anders Lund den til løsen, og nu som tilforn tilbød han Anders Lund samme brændevinskedel til løsen.

** Iver Nielsen Viuf havde ladet i rette kalde Tomas Hansen Møller sst for 11 daler, som han er ham skyldig for et halvt års husleje, som han blev tilfundet at betale.

** Just Mortensen til nogle her i byen efter en doms indhold hans 1.ting.

(26)

8/2 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Andersen Bøgvad, Barbara, salig Niels Jepsens her sst, varsel at svare Oluf Andersen Suus, borger her sst.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Knud Simonsen buntmager, borger her sst, varsel at svare Anders Andersen i Vejrup i Fyn efter et skriftligt indlæg. sagen blev opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Lorends Boysen, KM fiskemester her sst, varsel at svare Hans Jensen Buch, borger her sst, på Verner Klaumand i København hans vegne efter en håndskrift. sagen opsat til i dag måned først kommende.

** Niels Iversen, byfoged sst, på hr Jens Jensen i Herslev, sognepræst til Herslev og Viuf sogne, hans vegne med opsættelse her af bytinget i dag 6 uger havde ladet i rette kalde Maren Mikkels ved Nørreport, item hendes søn Hans Mikkelsen med deres lovværge, og gav hende til sag efter et pantebrev, dateret Kolding 20/4 1642, lydende på 38 sletdaler til hr Jens Jensen af Maren Mikkels husbond Mikkel Hansen udgivet, og derfor at være pantsat to boder, som er beliggende i Lusbygade, og Niels Iversen formente, de burde at indfri forskrevne pant inden 3 måneder, eller samme to boder at være hr Jens Jensen følgagtige efter deres vurdering, hvilket hun blev tilfundet.

** Anders Jepsen i Nagbøl, herredsskriver i Anst herred, med opsættelse her af tinget 14/12 1653 havde ladet i rette kalde Barbara, salig Niels Jepsens, med hendes lovværge for 7 sletdaler efter en håndskrift, dateret Kolding 7/1 1640, hvilken gæld hun blev tilfundet at betale inden 15 dage.

(27)

** Oluf Andersen Suus, borger sst, havde ladet i rette kalde Niels Andersen Bøgvad og Barbara, salig Niels Jepsens, med hendes lovværge for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Jens Jensen Fly, borger sst, fik tingsvidne, at han til 4.ting ved 6 høringer lod fordele Bertel Vognmand af Haderslev for 2 skæpper havre.

(28)

** Oluf Adsen, borger her sst, fik tingsvidne, at Oluf Adsen på Elisabeth Pedersdatter og Karen Pedersdatter, som er salig Peder Skrædders døtre, som han er værge for, på deres så vel som på Kilian Christoffersen og hans hustrus vegne var det i dag hans 4.ting, at han lovbød efterskrevne kålhave, som Elisabeth Pedersdatter, Karen Pedersdatter og deres søster Anne Pedersdatter i skifte er tilfaldet, om nogen den ville leje eller købe.

15/2 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Knud Simonsen buntmager, borger her sst, varsel at svare Christen Madsen buntmager, borger her sst, på Anders Andersen, boende i Vejrup i Fyn, hans vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Hansen Holm her sst varsel at svare Henrik Hansen på Cathrine salig Baldser Brabrands efterleverskes vegne for 4 sletdaler for farve, han har udtaget på apoteket, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Laugesen, Claus Torbrügge badskær, Niels Mortensen knivsmed og Iver Ebbesen, sandemænd og borgere her sst, varsel at svare Just Mortensen, byens kæmner, Søren Hansen Skippersen, borger her sst, og Jørgen Mikkelsen i Bramdrup på hans egne vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Inger, salig Mogens Eriksens, med hendes lovværge varsel at svare Lauge Nielsen her sst på Keld Mogensens vegne i Bergen for 20 sletdaler efter en håndskrift. sagen opsat måned.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Knudsen Glad i Skanderup varsel at svare Christoffer Lauridsen, vadestedsrider her sst, på hans egne vegne og Just Mortensen kæmner på byens vegne.

(29)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Sørensen Købmand i Viuf varsel at svare Hans Jensen Buch på Hans Dues vegne her sst for 9 mark efter regnskabsbog. 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Simon Jensen Strandhuse her sst varsel at svare Hans Jensen Buch på Broder Heinsens vegne i Frederiksodde for skifte at holde efter hans salig hustru Mette Simons. 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Morten Lauridsen her sst varsel at svare Christen Iversen Årø, borger her sst.

** Simon Andersen Dover, prokurator sst, på velagt Hans Seehusen af Ålborg hans vegne fik tingsvidne, at Simon Andersen i rette lagde efterskrevne overdragelsesbrev, hvori Hans Due, borger i Kolding, kendes, at han fra sig og sine arvinger har afhændet et pantebrev, lydende på Mads Jensen Skartved, borger i Kolding, at være ham skyldig 40 sletdaler, hvorfor han ham har pantsat sin gård til Hans Seehusen borger i Ålborg i hans gælds betaling, hvorefter Simon Dover opsagde de 40 sletdaler Mads Skartved Hans Due skyldig er efter pantebrev, dateret 5/4 1643, som Hans Due nu til Hans Seehusen har overdraget.

** ungkarl Niels Godsk på Peder Lauridsen, rådmand i Middelfart, hans vegne med opsættelse her af bytinget 23/12 1653 havde ladet i rette kalde borgmester Jørgen Knudsen, Mette salig Laurids Slajkærs med hendes lovværge, mester Peder Trane, Jacob Lauridsen, Laurids Lauridsen og Maren Lauridsdatter, og saggav Jørgen Knudsen for 15 sletdaler, som er resten af en håndskrift, dateret Kolding 19/5 1642, item Matte salig Laurids Slajkærs for 59 sletdaler efter en håndskrift, salig Laurids Slajkær udgivet har, som er børnepenge, dateret 4/2 1653, hvilken gæld de blev tildømt at betale.

(30)

** Henrik Hansen på Cathrine, salig Baldser Brabrands, hendes vegne havde ladet i rette kalde Jens Hansen Holm, borger sst, for 4 sletdaler, han hende pligtig er for farve, han på apoteket har udtaget, som han blev tilfundet at betale.

** Søren Hansen Skippersen, borger i Kolding, og Jørgen Mikkelsen af Bramdrup fik tingsvidne, at de i rette lagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 6/2 1654, hvori blev stævnet efterskrevne for deres sandhed at vidne, om de ikke til stede var i fastelavnsmarkedet og så på Kolding gade, at Jørgen Mikkelsen kom gående, om ikke Peder Pedersen i Bjert, Peder Pedersen i Gårslev, Søren Pedersen sst med flere overfaldt ham og slog ham nogle slag med en langskaftet økse, og ville have taget livet af ham. og om de ikke samme tid så, at Søren Skippersen kom ud af hans dør og ville have dem adskilt, om fornævnte personer ikke også har overfaldet ham i hans egen dør og slået og hugget ham. så fremstod efterskrevne og vidnede, at det så var, som stævningen om formelder.

(31-2)

** forskrevne Søren Hansen Skippersen og Jørgen Mikkelsen i Bramdrup fik tingsvidne, at de gav til kende, at eftersom de her i Kolding skal voldeligt med slag og hug være overfaldet, da lyste de sandemænd til at gøre deres tov, og var tingsvidne begærende.

** Christoffer Lauridsen vadrider fik tingsvidne, at han i rette lagde en stævning, som i meningen formelder at have tiltale til efterskrevne for deres sandhed at vidne, om de ikke hørte og så i Kolding fastelavns marked, at Jens Knudsen Glad kom gående til Christoffer Lauridsen og uden nogen årsag overfaldt ham med mange ubekvemsord og sagde til ham, du skal få en ulykke din skælm inden du går af staden, og huggede til ham i hans hoved med hans degen, hvilket efterskrevne bekræftede så i sandhed at være.

(32)

** bemeldte Christoffer Lauridsen i rette lagde hans efterskrevne skriftlige klage og beskyldning til Jens Knudsen Glad i Skanderup, eftersom han i Kolding fastelavns marked ham voldeligt har overfaldet, om Jens Glad ikke jo bør for slig overlast at lide efter loven. da blev sagen opsat i 6 uger.

22/2 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Las Nielsen smed i Drabæk mølle varsel at svare Lauge Nielsen, borger her sst, på Keld Mogensens vegne i Bergen for 8 sletdaler efter en håndskrift. sagen opsat 6 uger.

** Hans Nielsen Melvad med fuldmagt af hans husbond, velb Peder Lange til Kærgård, havde ladet i rette kalde Lorends Boysen, KM fiskemester, her sst for 306 rigsdaler, han efter hans forpligt skyldig er til kommissarieskriver Claus Christensen i Viborg, som skal være af resterende skattens penge og er til landkisten hørige. herhos i rette lagde Lorends Boysens efterskrevne håndskrift, dateret Koldinghus 16/11 1651, samt efterskrevne fortegnelse på anvendt bekostning i den gældssag, hvorefter Lorends Boysen blev tilfundet at betale bemeldte kapital med rente og anvendt bekostning.

(34)

** Christen Madsen Gejsing, borger sst, fik tingsvidne, Mads Jensen Gejsing, borger her sst, tog hans søn bemeldte Christen Madsen i hånd anlovede og fuldkommen tinglyste ham i køn og kuld og efter hans død at arve en fuld broderlod lige ved den bedste arving, som da lever, enten bror eller barn, og derimod om Christen Madsen døde arveløs, da hans far eller arvinger ham igen at arve.

** Morten Nielsen Panck, KM tolder og borgmester her sst, hans visse bud Matias Lorends, toldbetjent sst, havde ladet i rette kalde Laurids Hansen, Jes Lauridsen og Gregers Pedersen i Brandure, item Mikkel Jørgensen og Jørgen Mikkelsen i Sølund, og i rette lagde Morten Pancks efterskrevne indlæg, eftersom Laurids Hansen af Brandure og Gregers Pedersen sst 14/7 i Haderslev er optaget med hos sig havende 6 hopper, som imod forbud på ulovlige steder af riget er udført, hvorfor de af øvrigheden i Haderslev er blevet arresteret, og bæsterne Matias Melhørn, toldbetjent i Kolding, følgagtig, og ved rådstuedom af Kolding rådstue 5/8 næstefter forfalden til KM, sætter i rette efterdi Laurids Hansen og Gregers Pedersen sig endnu ikke har ved lovlig adkomst til forskrevne 6 hopper erklæret, om de ikke imod KM befaling og forbud bør at lide og straffes som for andet tyveri. dernæst fremlagde Morten Panck efterskrevne rådstuevidne af Kolding rådstue 14/10 1653, hvori blev oplæst kong Frederik den 3.konfirmation på Christian 3.mandat, dateret Koldinghus midfaste søndag 1545 angående heste og andet, som udføres af riget på ulovlige vadesteder imellem Kolding og Ribe og dermed forkrænker og formindsker kronens told og rettighed, da er vi nu til ens kommet med vores rigs råd, her nu til stede var, at hvo noget købmandskab eller andet vil udføre, han skal det nu udføre igennem Kolding og Ribe og intet andet steds. herimod mødte Laurids Hansen, Jes Lauridsen og Gregers Pedersen i Brandure og fremlagde deres efterskrevne svar og indlæg angående de 6 hopper, de blev optaget med i Haderslev 14/7 næst forleden, som tilhørte Carsten Andersen i Brarup sogn sønden Tønder og som Gregers Pedersen efter hans husbonds befaling annammede i Sølund efter Carsten Andersens begæring og for betaling skulle føre til Haderslev, og da han med samme hopper kom til Brandure, begærede Laurids Hansen at måtte ride med til Haderslev, og ikke de har været med samme hopper på ulovlige steder, formener ingen uret at have gjort og bør for tiltale fri at være. derefter blev de indstævnede forhørt, hvorefter blev afsagt, eftersom det ikke er bevislig gjort, at Laurids Hansen eller Gregers Pedersen har været på nogen ulovlige steder, men beviser dem at have annammet i Sølund og skulle for betaling føre dem til tolderen i Haderslev der at fortolde, og dem i Sølund fået i hånd af en mand ved navn Carsten Andersen, som derfor er rømt, og hopperne er dømt til pris, da vidste dommerne ikke at kunne kende nogen tyveri, de dermed har begået, men for denne tiltale fri at være.

(39)

** Oluf Jepsen Buch, borger sst, havde ladet i rette kalde Peder Nielsen i Almind for 4 sletdaler efter hans håndskrift, dateret 10/12 1653, som han blev tilfundet at betale.

(40)

** Otte Sørensen prokurator på Niels Hansens vegne sst fik dom over efterskrevne udenbys personer, som blev tilfundet at betale inden 15 dage.

1/3 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Oluf Andersen Suus og Anders Lund, borger her sst, varsel at svare Søren Hansen Skippersen, borger her sst, og Jørgen Mikkelsen i Bramdrup for deres syns afsigelse, hvorefter de fremstod og afhjemlede deres syn på Søren Skippersen og Jørgen Mikkelsen, som begge havde blåslag på deres hænder.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Laugesen, Claus Badskær, Niels Markorsen knivsmed og Iver Ebbesen, borgere og sandemænd her sst, varsel at svare Søren Hansen Skippersen, borger her sst, og Jørgen Mikkelsen i Bramdrup.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Kirsten Sørensdatter med hendes lovværge her sst varsel for Hans Andersen i nør Bjert for en vøfle, han har lånt hende og ikke kan bekomme igen. 1.ting.

(41)

** Christen Iversen Årø med opsættelse her af tinget 15/2 sidst forleden havde ladet i rette kalde Morten Lauridsen her sst og i rette lagde efterskrevne regnskab imellem dem oprettet og forhandlet er, og herhos i rette lagde en dom her af bytinget 31/8 1653, hvori den sag blev henfundet til efterskrevne 4 dannemænd, hvorefter Morten Lauridsen blev tilfundet at betale Christen Årø bemeldte sum penge.

(42)

** Otte Sørensen på Jacob Lorends Bech, KM husfoged på Koldinghus, hans vegne havde ladet i rette kalde Peder Jørgensen Halmstad sst og Niels Børgesen til hans sidste værelse her sst varsel at svare Jacob Bech på KM vegne, og i rette lagde KM efterskrevne missive angående fire udskrevne bortrømte bådsfolk, nemlig Peder Jørgensen Halmstad, Jørgen Rebslår og Niels Børgesen af Kolding og Niels Jensen fra Vejle, at der hændes dom over dem, at de kunne blive straffet i jern på Bremerholm, hvilket de blev tilkendt.

(43)

** Oluf Jepsen Buch borger sst på velb Henrik Gyldenstjerne på Skovsbo hans vegne med opsættelse her af tinget 18/1 sidst forleden havde ladet i rette kalde Mikkel Sørensen her sst for 146 rigsdaler, han rester med af hans håndskrift, dateret 10/5 1653, som han blev tilfundet at betale.

(44)

** Karen, salig Hans Retkes, borgerske sst hendes visse bud og søn Tomas Mortensen havde ladet i rette kalde Ebbe Pedersen i Revsinghoved for 3 skæpper ærter, som han blev tilfundet at betale.

8/3 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Lauridsen, Claus Torbrügge badskær, Niels Mortensen knivsmed og Iver Ebbesen, sandemænd og borgere her sst, varsel at svare Søren Hansen Skippersen, borger her sst, og Jørgen Mikkelsen af Bramdrup, eftersom det er i dag deres 4.ting til dem, som har overfaldet dem.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Nielsen af Almind varsel at svare Oluf Jepsen Buch, borger her sst.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Knud Simonsen buntmager, borger her sst, varsel at svare Anders Hansen Gamst her sst imod synsvidne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Knud Simonsen buntmager og Anders Hansen Gamst, borger sst, varsel at svare Christen Madsen, buntmager her sst, på Anders Andersen i Vejrup i Fyn hans vegne. Anders Hansen Gamst for retten bekendte, at han har lejet den gård, han nu ibor, af Knud Simonsen buntmager og skal give deraf årligt 12 sletdaler.

(45)

** Oluf Jepsen Buch, borger her sst, fik tingsvidne, at han i rette lagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 3/3 sidst forleden, hvorledes han har tiltale til Jens Hansen, borger der sst, med flere for deres sandhed at vidne, om de ikke så og hørte i Oluf Buchs hus, at Peder Nielsen i Almind med egen hånd og fri vilje tilstod sig pligtig at være Oluf Buch 4 sletdaler, hvilket de indstævnede bekræftede ved ed.

** Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, på Karen, salig Iver Nielsens, her sst hendes vegne med opsættelse her af tinget 25/1 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne, der iblandt Maren salig Peder Nielsens i Kloster, Maren salig Jens Skibbyggers, Maren Knud Bertelsens for hvis enhver findes at være hende skyldig. Hans Jensen Buch mødte i rette på Maren salig Peder Nielsens vegne og Sidsel salig Peder Christensens vegne og i rette lagde et skiftebrev efter salig Peder Nielsen, hvori befindes, Iver Nielsen at have fordret 11 daler, hvilket arvingerne ikke ville vedgå uden rigtigt bevis fremlægges, og erbød sig på Sidsel Olufsdatters vegne at gøre regnskab med Karen salig Iver Nielsens, hvorefter byfogden tilfandt Maren salig Peder Nielsens for den tiltale fri at være, item tilfandt Sidsel salig Peder Christensens at gøre regnskab med Karen salig Iver Nielsen, de øvrige blev tilfundet at betale deres gæld.

(46)

** Peder Nielsen i Almind vedgik at han havde oppebåret på køb på to okser af Oluf Buch 4 daler, hvilke okser han bekendte at have af Oluf Buch igen bekommet, hvorefter Oluf Buch var tingsvidne begærende og stod med hverandre til vedermåls ting.

** Anders Hansen Gamst fik tingsvidne, at han i rette lagde efterskrevne syn på det hus, han nu ibor, og han af Knud Simonsen buntmager lejet har, om det var så forsvarligt, at nogen kunne give leje deraf eller bo deri, uden det blev forfærdiget, og da havde synsmændene beseet gården, som overalt var meget brøstfældig.

(47)

** Peder Poulsen knivsmed erklærede Jacob Lauridsen og Jacob Jørgensen bogbindersvend, at han ikke kendte dem for andet end for ærlige personer eller vidste dem noget at beskylde end det, som ærligt er.

** Poul Bertelsen, rådmand her sst, og kirkeværge på Kolding kirkes vegne fik tingsvidne, at Niels Bertelsen, borger sst, kendtes for sig sin hustru Karen Knudsdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Poul Bertelsen på Kolding kirkes vegne 46 sletdaler og derfor pantsatte efterskrevne toft og jord, beliggende sønden Kolding.

(48)

** Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, på hr Niels Olufsen i Lejrskov hans vegne fik tingsvidne, at Jacob Lauridsen Bech, KM husfoged på Koldinghus, kendtes for sig sin hustru Anne Mette Prag og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være hr Niels Olufsen hans hustru Anne Pedersdatter og deres arvinger 300 sletdaler, hvorfor han pantsatte hans gård og bod, beliggende i Kolding ved torvet i Østergade imellem Jacob Froms ejendom på den nørre og Anders Lunds ejendom på den østre side.

(49)

** Jacob Lorends Bech, KM husfoged på Koldinghus, fik tingsvidne, at Henrik Pedersen Ravn, rådmand sst, med fuldmagt af hr Niels Olufsen i Lejrskov solgte og skødte fra hr. Niels Olufsen hans hustru Anne Pedersdatter og deres arvinger og til Jacob Bech hans hustru Anne Mette Prag og deres arvinger en gård med tilliggende bod, som er beliggende i Kolding ved torvet i Østergade imellem Jacob Froms ejendom på den nørre og Anders Lunds ejendom på den søndre side.

(50)

** Peder Udsen, borger sst, hans visse bud Niels Mogensen her sst havde ladet i rette kalde efterskrevne indenbys personer for hvis, enhver befindes at være ham pligtig efter hans regnskabsbog, hvilken gæld de blev tilfundet at betale.

(51)

** Hans Jensen Buch på Hans Due, borger her sst, hans vegne fik tingsvidne, at han til 4.ting med 6 høringer lod fordele Hans Sørensen Købmand i Viuf for 9 mark, som skulle have været betalt til 23/10 1648.

15/3 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Pedersen i klosteret her sst varsel at svare Hans Jensen Buch på Lauge Nielsen her sst hans vegne for 5 skæpper rug, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Markorsen, møller i Borre mølle, varsel at svare Simon Jensen Strandhuse for et regnskab at underskrive, som imellem dem er gjort, hvorefter han begærede hans 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Oluf Pedersen Suus her sst varsel at svare Henrik Hansen på Cathrine salig Baldser Brabrands vegne for 4 sletdaler, som han blev tilfundet at betale inden 15 dage.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Laugesen, Claus Torbrügge badskær, Niels Mortensen knivsmed og Iver Ebbesen, borgere og sandemænd her sst, varsel at svare Søren Hansen Skippersen, borger her sst, og Jørgen Mikkelsen i Bramdrup, og i rette lagdes af Søren Skippersen og Jørgen Mikkelsen deres efterskrevne klage, at 27/1, da Jørgen Mikkelsen kom gående på gaden, da kom Peder Pedersen i Bjert, Peder Pedersen i Gårslev, Søren Pedersen sst med flere og overfaldt ham og slog ham nogle slag med en langskaftet økse, og ville have taget livet af ham, og da er Søren Skippersen kommet til hjælp og ville have dem adskilt, da har de samtlige overfaldet ham i hans egen dør og slået og hugget ham. endnu i rette lagde de efterskrevne tingsvidner her af bytinget 15/2 og 1/3 sidst forleden, hvorefter de begærede fylding over sandemænd at måtte udstedes for dette slagsmål deres tov at aflægge. fornævnte sandemænd mødte i rette og svarede, at de ikke har fået lovligt kald til det tingsvidne af Brusk herred. da efter forskrevne lejlighed turde byfogden sig ikke til fordriste fylding på sandemænd at udstede, før den sag bliver så lovligt med varsel drevet, som det sig bør.

(54)

** Jacob Lauridsen på hans mor Mette, salig Laurids Slajkærs, her i Kolding hendes vegne kendtes for sin fornævnte moder og hendes arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Peder Lauridsen i Middelfart og hans arvinger 59 rigsdaler efter hendes salig husbonds udgivne brev, dateret 4/2 1653, og derfor pantsatte hendes gård, som er beliggende i Kolding på Akseltorv imellem salig Ambrosius Leppelmand hans ejendom på den østre og Peder Sørensen Købmands ejendom på den vestre side.

(55)

** Oluf Jepsen Buch kæmner på KM og byens vegne med opsættelse her af tinget 1/2 sidst forleden havde ladet i rette kalde Peder Jensen buntmager, borger sst, og tiltalte ham efter hans efterskrevne indlæg, for han 5/1 forleden voldeligt med en bøsse med beråd hu har skudt igennem Jens Hansens dør og dermed ilde skamferet Tomas Mortensen. derimod i rette mødte Peder Jensen og fremlagde hans efterskrevne skriftlige svar, at han ikke med beråd hu har gjort Tomas Mortensen nogen skade, men Tomas Mortensen samt Søren Pedersen Hosekræmmer hans værge selv bekender, at den skade han bekom, at det skete af våde, hvorom de er vel og venligt forligt og den sag efterladt, og da vidste byfogden derpå ikke rettere at kende, end Peder Buntmager efter forskrevne lejlighed for den gerning at afsone og have det i øvrigheds minde eller lide dele.

(56)

** Niels Hansen og Bertel Mikkelsen overformyndere hændet dom over Otte Sørensen, borger sst, for et værgemål, han har haft under hænder for salig Jacob Pedersens børn, hvilket værgemål han blev tilfundet at forklare.

** Simon Jensen Strandhuse, borger i Kolding, tog Hans Horskær på Broder Heinsens vegne af Frederiksodde i hånd og kendtes for sig og sine arvinger skyldig at være Broder Heinsen hans hustru Kirsten Simonsdatter 100 sletdaler, som Kirsten Simonsdatter er tilfaldet efter hendes salig mor efter kontrakts indhold, og derfor pantsatte hans gård, som er beliggende i Kolding i Klostergade imellem Bertel Mikkelsens ejendom på den ene og Hans Nielsen Froms på den anden side.

** Peder Lauridsen, rådmand i Middelfart, hans visse bud Søren Madsen der sst fik tingsvidne, at ungkarl Jacob Lauridsen på hans mor Mette, salig Laurids Slajkærs, her i Kolding kendtes for hende og hendes arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Peder Lauridsen 59 rigsdaler efter hendes salig husbonds brev, dateret 4/2 1653, og derfor pantsatte hendes gård, som er beliggende i Kolding på Akseltorv imellem salig Ambrosius Leppelmand hans ejendom på den østre side og Peder Sørensen Købmands ejendom på den vestre.

(57)

22/3 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Andersen i Vejrup i Fyn varsel at svare Knud Simonsen buntmager, borger her sst.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Iversen byfoged varsel at svare Matias Melhørn, og efterskrevne vidnede, at 20/2 sidst forleden hørte de i Kolding rådstue, at borgmester Morten Panck på KM vegne befalede Niels Iversen byfoged, at han skulle tage Niels Iversen af Hasselager i forvaring, indtil han betaler de 10 rigsdaler, han samme tid blev tildømt at udgive.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Simon Jensen Strandhuse, borger her sst, varsel at svare Søren Markorsen, møller i Borre mølle.

(58)

** Matias Lorends, toldbetjent her sst, på KM og samtlige borgmestre og råds vegne fik tingsvidne, at han i rette lagde en landsdommers stævning, dateret 14/3 sidst forleden, indeholdende at have tiltale til Hans Jensen Skærbæk, Jep Nielsen Strandhuse med flere, alle borgere her sst, for deres sandhed at vidne, om de til stede var på Kolding rådstue 20/2 næst forleden, da der gik dom over Jens Rasmussen af Hasselager, for han har forredet en hest over igennem toldstedet, så hesten blev forbrudt, og han for sin forseelse blev tilkendt at udgive 10 rigsdaler, og borgmester Morten Panck befalede byfogden, at han skulle forvare Jens Rasmussen i fængsel, til han betalte de 10 rigsdaler, og byfogden da ikke lod ham annamme i forvaring, hvilken stævning efterskrevne mundtligt og skriftligt bekræftede.

(59)

** Peder Nielsen Hyby borger sst fik tingsvidne, at Gregers Nielsen, danske skolemester sst, solgte og skødte fra sig og sine arvinger og til Peder Nielsen Hyby hans hustru Else og deres arvinger efterskrevne stykke jord med eng, beliggende norden Kolding.

(60)

** Christen Iversen Årø på Anne salig Hans Husmers vegne her sst tog David Schrøder, borger her sst, på hans bror hr Jørgen Schrøder i Bjert i hånd på hans vegne og solgte og skødte fra Anne, salig Hans Husmers, og hendes arvinger og til hr Jørgen Schrøder hans hustru og deres arvinger hendes gård, som er beliggende i Kolding i Brogade på den østre side imellem Maren salig Mikkel Adsersens ejendom på den søndre og Lauge Gregersens ejendom på den nørre side.

** Simon Andersen Dover, borger og prokurator her sst, på Anker Jepsen, rådmand her sst, hans vegne fik tingsvidne, at han til 4.ting med 6 høringer på Anker Jepsens vegne lod fordele efterskrevne udenbys personer for gæld.

(61)

** Christen Iversen Årø, borger her sst, fik tingsvidne, at han til 4.ting med 6 høringer lod fordele Anders Pedersen smed i Ure for 1 sletdaler.

** Hans Jensen Buch på Verner Klaumand i København hans vegne med opsættelse her af tinget 8/2 sidst forleden havde ladet i rette kalde Lorends Boysen, KM fiskemester, her sst for 86 rigsdaler, som rester af efterskrevne regnings seddel, som han blev tilfundet at betale.

(62)

** Niels Pedersen i Terp tog Hans Jensen her sst i hånd og udkårede ham til sin fuldmægtig og hermed fuldmagt gav ham at have tiltale på hans vegne til så mange, som her i Kolding ham noget skyldig er.

29/3 1654.

*’ varselsmænd hjemlede, at de gav Jørgen Knudsen borgmester, Niels Andersen rådmand og Simon Christensen Sejrup, rådmand her sst, varsel at svare Hans Christensen Bull i Lilballe og fremlagde kanslerens straksbrev, dateret Dragsholm 16/3 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Morten Lauridsen, borger her sst, varsel at svare Hans Jensen Horskær, borger her sst, på Laurids Rasmussen og Mikkel Rasmussen i Strandhuse deres vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Morten Lauridsen, borger her sst, varsel at svare Christen Iversen Årø.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Hansen Helt, borger her sst, varsel at svare Hans Markorsen og Niels Pedersen, borgere her sst, imod syns opkrævelse.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Jensen i Håstrup og hans hustru Sidsel Nielskone varsel at svare Mikkel Jensen Gejsing, borger her sst, for 10 sletdaler efter en håndskrift, dateret 4/12 1651. sagen opsat 6 uger.

(63)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Henrik Hamborg, skomager her sst, varsel at svare Iver Pedersen, skomager i Middelfart, for 13 sletdaler resterende husleje, som han blev tilfundet at betale inden 15 dage efter forordningen eller lide nam og vurdering.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Iversen Leck, borger her sst, varsel at svare Tomas Christensen Vandel, her sst, efter et skriftligt indlæg.

** Mads Jensen Gejsing, borger sst, fik tingsvidne, at Christen Madsen Gejsing lovede at betale Mads Jensen 5 sletdaler, han ham pligtig er.

** Just Mortensen, borger og byens kæmner, her sst på borgmestre og råds vegne havde ladet i rette kalde efterskrevne indenbys personer for deres borgerskab at tage, som de blev tilfundet at tage.

** efterskrevne vurderingsmænd kundgjorde, at de med byfogden havde vurderet en liden kålhave, beliggende vesten Kolding, som tilforn har tilhørt Hans Nielsen Dalby, forrige borger her sst, og da havde de vurderet den for 16 sletdaler.

(64)

** Hans Jensen Buch borger, her sst, på Laurids Rasmussen og Mikkel Rasmussen i Strandhuse deres vegne havde ladet i rette kalde Morten Lauridsen, borger sst, og i rette lagde et afkald, dateret Brusk herreds ting 27/2 1641, som formelder, at Morten Lauridsen gav Maren, salig Rasmus Lauridsens, og hendes tiltagne værge afkald for al hvis arv, som hans to brorsønner Laurids Rasmussen og Mikkel Lauridsen er arveligt tilfaldet efter deres salig far Rasmus Lauridsen, som boede og døde i Strandhuse, som Morten Lauridsen er ret værge for. herhos i rette lagdes en dom her af bytinget 11/5 1653, formelder i sin sentens og slutning, da eftersom bevises med skiftebrev Morten Lauridsen at have oppebåret 22/2 1641 over skifte efter hans salig bror Rasmus Lauridsen på to hans sønner nemlig Laurids Rasmussen og Mikkel Rasmussen deres tilfaldne arv 150 sletdaler, så blev han tilfundet at gøre regnskab for samme børnepenge. endnu i rette lagdes et pantebrev af Kolding byting 31/8 1653, hvori Morten Lauridsen har kendt sig at være Laurids Rasmussen og Mikkel Rasmussen skyldig 182 sletdaler og derfor pantsætter dem hans gård, hvorefter byfogden tilfandt Morten Lauridsen det skiftebrev og forpligt at efterkomme og hans brorsønner at betale, om han det inden 2 måneder ikke indløser.

(65)

** Christen Iversen Årø, borger her sst, fik tingsvidne, at han i rette lagde en dom, dateret bytinget 1/3 sidst forleden, som Christen Årø over Morten Lauridsen forhvervet har, hvori Morten Lauridsen er tilfundet at betale Christen Årø forskrevne sum, og findes derpå skrevet, at 20/3 er efter denne doms indhold gjort Christen Årø udlæg og indvisning i den skibspart, Morten Lauridsen har med Christen Årø, eftersom befindes Morten Lauridsen efter afregning at være skyldig blevet 16 sletdaler, og om Morten Lauridsen ham ikke betaler, da den skudepart at være Christen Årø følgagtig efter søretten.

** Lauge Gregersen her sst på Jørgen Stub i Skanderup hans vegne fik tingsvidne, at han i rette lagde en dom af Kolding byting 4/5 1653, som Jørgen Stub over Morten Lauridsen forhvervet har, hvori Morten Lauridsen er tilfundet at svare Jørgen Stub til fornævnte garn eller lide dele, og findes skrevet på samme dom, at der er gjort Jørgen Stub i Skanderup indvisning i den skudepart, Morten Lauridsen har med Christen Årø og hans søn for det garn, som beløber sig 6 daler, og Jørgen Stub sig den skudepart så nyttig at gøre efter søretten, så vidt han deri er berettiget, som han bedst kan.

(66)

** Christen Madsen Gejsing, borger sst, på Anders Andersen af Fyn i Vejrup hans vegne med opsættelse her af tinget 15/2 sidst forleden havde ladet i rette kalde Knud Simonsen buntmager, borger sst, for 10 skæpper ærter, som han for en rum tid siden bekommet har, som beløber sig 6 sletdaler, da efter forberørte lejlighed vidste byfogden sig ikke at tilfinde Knud Simonsen de 6 daler at betale, førend rigtigt bevis fremlægges.

(67)

** Hans Jensen Buch her sst på Lauge Nielsen, borger her sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 15/2 sidst forleden havde ladet i rette kalde Inger, salig Mogens Eriksens, med hendes lovværge for 20 sletdaler efter hendes salig husbonds håndskrift, dateret Kolding 18/6 1647, som hun blev tilfundet at betale.

** Niels Gorisen i Tue i Skads herred havde ladet i rette kalde Simon Abrahamsen, her i Kolding værende, for 40 rigsdaler for talg og kalveskind, han bekommet har forleden sommer. da mødte i rette Simon Abrahamsen og sig erklærede, at han ikke var Niels Gorisen skyldig en skillings værd, når han ville godtgøre ham for efterskrevne egetræ og elletræ til træsko og andet. da eftersom parterne på begge sider giver hverandre sag og ikke fremlægges rigtigt bevis, opsatte byfogden sagen til i dag 6 uger.

(68)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Juel i Jerne varsel at svare Niels Pedersen her til Kolding byting for 19 sletdaler for kramgods, han bekommet har. sagen blev opsat 6 uger.

5/4 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anne, salig Jens Pedersen snedkers, her sst med hendes lovværge varsel at svare Gregers Jensen skomager, borger her sst, efter skiftebrevs indhold for hans fædrene arv efter hans salig far Jens Pedersen snedker, fordum borger her i Kolding, som bedrager sig 58 sletdaler. tilfundet at have indvisning.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Hansen Helt, borger her sst, varsel at svare Hans Markorsen og Niels Pedersen, borgere her sst, for syns afsigt.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Nielsen Pugdal i Follerup varsel at svare Hans Markorsen, borger her sst, for 6 sletdaler rester på hans håndskrift, som han blev tilfundet at betale inden 15 dage eller lide lovmål.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Iversen, byfoged her sst, varsel at svare Jens Hansen på Gertrud Andersdatters vegne her sst for 6 rigsdaler efter landsdommers dom, dateret Viborg 18/1 1654.

(69)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Udsen, borger her sst, varsel at svare Hans Jensen Horskær på Mads Mouridsen, borger her sst, hans vegne for 4 rigsdaler efter landsdommers dom, dateret Viborg 3/11 1652. 1.ting.

** David Schrøder, borger sst, på hr Jørgen Schrøder i Bjert hans vegne fik tingsvidne, at Peder Rasmussen Toft, borger sst, med fuldmagt af Hans Tomasen Dalby kendtes for Hans Dalby og hans arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være hr Jørgen Schrøder og hans arvinger 100 rigsdaler, og derfor pantsætter hans gård, beliggende her i Kolding i Søndergade imellem Mikkel Sørensens hus ved den nørre og Frederik Nielsens hus ved den søndre side, adelgaden ved den østre og Kolding å ved den vestre ende.

** Niels Madsen, KM underskriver, på Kolding byting havde ladet i rette kalde Jørgen Knudsen, borgmester her sst, for 100 sletdaler med renter efter hans brev, dateret 19/7 1643, hvorpå resterer 80 sletdaler, som han blev tilfundet at betale.

(70)

** Christen Iversen Årø, borger sst, solgte og skødte fra Anne, salig Hans Husmers, og hendes arvinger og til Peder Rasmussen Toft og hans arvinger efterskrevne stykke jord, liggende sønden Kolding, hvorefter Peder Rasmussen solgte til Peder Udsen og hans arvinger forskrevne stykke jord.

** Jens Simonsen vognmand, borger sst, fik tingsvidne, at for retten fremstod Jens Nielsen Bøgvad her sst med fuldmagt således lydende, kendes jeg mig Niels Lauridsen Hvid, borger i Bergen, og hermed fuldmagt giver min kære svoger Jens Nielsen Bøgvad, indvåner i Kolding, at give Jens Simonsen der sst tingsvidne, at han har betalt det hus, som han ibor, hvilket hus han af min hustrus salig far Hans Jensen, forrige indvåner i Bergen, afkøbt har, og efter samme fuldmagts indhold kvitterede han Jens Vognmand for Niels Hvid og hans arvinger for al ydermere krav og tiltale på fornævnte hus efter denne dag.

(71)

** Jens Madsen Hjerting, borger sst, kendtes for sig sin hustru Maren Andersdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Peder Jepsen Kyd hans hustru Mette Christensdatter og deres arvinger 100 sletdaler, hvorfor han pantsatte den gård, som er beliggende her i Kolding i Lusbygade på den søndre side imellem Niels Kræmmers ejendom på den østre og søndre side, adelgaden på den nørre og byens forter på den vestre side.

** Jens Hansen på Gertrud Andersdatters vegne her sst havde ladet i rette kalde Niels Iversen byfoged for 6 rigsdaler, som han efter landsdommers dom er tildømt at udgive Gertrud Andersdatter til kost og tæring, som han blev tilfundet at betale.

** Hans Christensen Ladefoged, boende i Skanderup, solgte og afhændede fra sig sin hustru Johanne Lauridsdatter og deres arvinger og til Jens Madsen Hjerting hans hustru Maren Andersdatter og deres arvinger den gård, som er beliggende i Kolding i Lusbygade imellem Niels Kræmmers ejendom ved den østre og søndre side, adelgaden på den nørre og byens forter ved den vestre side med tilliggende kålgård.

(72)

** Jens Madsen Hjerting, borger her sst, solgte og skødte fra sig sin hustru Maren Andersdatter og deres arvinger og til Hans Christensen hans hustru Johanne Lauridsdatter og deres arvinger den gård, som er beliggende her i Kolding i Lusbygade på den søndre side ved adelgaden imellem Oluf Andersen skrædders på den vestre og Peder Andersen Dagnæs deres ejendomme på den østre side.

** Just Mortensen kæmner på borgmestre og råds vegne med opsættelse her af bytinget 22/2 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne, som er advaret at holde skifte ved overformynder og byens kæmner, hvilket de ganske intet har villet agte, sætter derfor i rette om de enhver ikke pligtig er at holde skifte og deling. dem, som ikke har holdt skifte er disse, Maren Niels Gertsens, Maren Knud Bertelsens, Ingeborg Anders Nielsens, Inger salig Mogens Eriksens, Karen Vreds, Simon Strandhuse, Kirsten Anders Skanderups, Dorte Henrik Swertfegers, Maren Niels Skomagers, Anne salig Peder Nielsens, Jens Snedker, Mette Laurids Slajkærs, Anne Jes Hattemagers, Iver Degn, Svend Hansen skomager, Jep Mouridsen, og de blev tilfundet at holde skifte og jævning, når de bliver tilsagt uden ophold, så det han blive borgmestre og råd uden skade.

** Gregers Jensen skomager, borger her sst, havde ladet i rette kalde Anne, salig Jens Pedersen snedkers, sst med hendes lovværge for 58 sletdaler efter skiftebrevs indhold for hans fædrene arv efter hans salig far Jens Pedersen snedker, fordum borger her sst. da vidste byfogden ikke rettere herpå at kende end Gregers Jensen jo bør med rette at have indvisning for hans fædrene arv.

(73)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Madsen, borger her sst, varsel at svare Simon Andersen her sst for 11 mark efter regnskabsbogs formelding og er udtaget 3/5 1652 ved hans hustru Else Pedersdatter, hvilken gæld han blev tilfundet at betale.

12/4 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Lorends Boysen, KM fiskemester i Koldinghus len, varsel at svare Hans Jensen Horskær, borger her sst, på Niels Ouchesen (Ågesen) i København hans vegne for 166 rigsdaler. sagen opsat til i dag 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Karen, salig Peder Nielsen Rovst hans efterleverske, med hendes lovværge, item hendes datter Karen Jørgensdatter med hendes lovværge varsel at svare Peder Knudsen borger her sst.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Rasmussen, vognmand her sst, varsel at svare Knud Hansen i Bramdrup for 1 rigsdaler, som han blev tilfundet at betale.

** Hans Madsen slagter, borger sst, på afgangne Søren Jensen Bjørn hans efterladte børn, nemlig Jens Sørensen, Laurids Sørensen og Inger Sørensdatter deres vegne, som han er værge for, fik tingsvidne, at Hans Jensen kleinsmed, borger sst, på hans mor Hilleborg Jep Poulsens vegne kendtes for hans mor og sine arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være fornævnte børn 100 sletdaler, som er af deres fædrene arv, og salig Jep Poulsen har været værge for, og derfor pantsætter hendes gård, som er beliggende i Kolding i Vestergade imellem Tomas Gregersen og Niels Andersen deres ejendomme.

(74)

** Peder Jørgensen Natteler, borger sst, fik tingsvidne, at Niels Hansen, borger her sst, med fuldmagt af Niels Hvid, borger i Bergen, på sin og sin svoger hr Henrik Reiersens vegne, solgte og skødte fra Niels Hvid og hr Henrik Reiersen og deres arvinger og til Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, og hans arvinger den 4.part i det hus, liggende i Kolding i Svidegade, som Hans Clausen skibbygger ibor, og nu igen solgte Henrik Pedersen Ravn fra sig og sine arvinger til Peder Jørgensen og hans arvinger samme forskrevne 4.part. endnu fremstod Niels Hansen med fuldmagt af Jens Hansen, borger her sst, og solgte fra Jens Hansen og hans arvinger og til Peder Jørgensen og hans arvinger i lige måde en 4.part i forskrevne bod.

(76)

** Hans Jensen kleinsmed, borger sst, på hans mor Hilleborg salig Jep Poulsens vegne havde ladet i rette kalde Niels Pedersen skomager, borger her sst, for 14 sletdaler, som skal restere af hans håndskrift, dateret 23/5 1640, som han blev tilfundet at betale.

** Peder Knudsen, borger sst, havde ladet i rette kalde Karen, salig Peder Nielsen Rovsts efterleverske, med hendes lovværge og i rette lagde efterskrevne indførselsvidne her af tinget 22/6 1653, at efterskrevne var i salig Mikkel Hansens hus for at gøre Peder Knudsen udsæt, og da blev dem intet påvist, hvormed ham kunne fyldest gøres, og da indviste de ham for 35 sletdaler i de penge, som salig Mikkel Hansens arvinger rester hos salig Peder Rovst hans efterlevende hustru Karen Andersdatter i det huskøb, som de af Mikkel Hansen købt har. da efter forberørte lejlighed og indførsel tilfandt byfogden Karen, salig Peder Rovsts, at betale inden 15 dage.

(77)

** Knud Hansen i Bramdrup havde ladet i rette kalde Niels Rasmussen, vognmand her sst, for 1 rigsdaler, som han befindes at være ham pligtig, som han blev tilfundet at betale.

** Peder Hansen i Kolding fik 1.ting til efterskrevne sst.

** Morten Lauridsen stod for retten til vedermæle med Otte Sørensen på Hans Andersens vegne i Hejls og lovede til 6.uges dag at erklære sig imod ham. sagen opsat 6 uger.

19/4 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav efterskrevne varsel for gæld. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Claus Johansen, felbereder her sst, varsel at svare Bertel Mikkelsen, borger her sst, for 15 sletdaler resterende husleje.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Krejbjerg her sst varsel at svare Henrik Hansen på vinkælderen her sst for 3 sletdaler, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Christensen Bull i Lilballe varsel at svare Iver Jacobsen, borger her sst, på Jørgen Knudsen borgmester, Niels Andersen Bøgvad og Simon Christensen Sejrup, rådmænd her i Kolding, deres vegne anlangende nogle dokumenter, han i dag skulle fra sig lægge. så mødte Hans Bull og fra sig lagde efterskrevne dokumenter, der iblandt et købebrev på Johanne Madsdatters part arv efter salig Niels Wedsel, dateret Roskilde 1/3 1649, item et skiftebrev efter salig Niels Wedsel, dateret Kolding 4/5 1648, og Hans Bull forpligtede sig og sine arvinger, om der kunne findes videre breve eller dokumenter i denne sag, da de aldrig skulle komme borgmester Jørgen Knudsen, Niels Andersen Bøgvad og Simon Christensen Sejrup eller deres arvinger til nogen forhindring.

(79)

** Simon Dover fremlagde efterskrevne forpligt, hvori Otte Sørensen bepligter sig, at eftersom overformyndere har ham i forfølgning og skulle have lidt dele, da lover han inden 8 dage at efterkomme den forhvervede dom, eller stå for samme lovmål i dag 8 dage.

** Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, på samtlige borgmestre og råds vegne lod forbyde og advare det gemene borgerskab og indvånere her sst, at ingen sig til fordrister med nogen købmandsvarer at rejse til Vorbasse der sst at forhandle og sælge eller noget marked at bedrive, eftersom KM brev derom er forkyndt, og tilmed om de på vejen eller i Vorbasse bliver ertappet, skal de ikke aleneste hvis, de har med at fare at have forbrudt, men der foruden at straffes som de, der ikke KM brev har villet agte.

** Just Mortensen, kæmner sst, fik tingsvidne, at Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, solgte og skødte fra sig og sin hustru og arvinger og til Just Mortensen hans hustru Mette Lauridsdatter og deres arvinger efterskrevne tofter, liggende norden Kolding under bjerget.

(80)

** Bertel Mikkelsen, overformynder her sst, havde ladet i rette kalde Claus Johansen, felbereder her sst, for 15 sletdaler for resterende husleje, som han blev tilfundet at betale.

** ungkarl Henrik Hansen, vinkældersvend her sst, havde ladet i rette kalde Jens Krejbjerg, borger her sst, for 3 sletdaler, som er for vin, han bekommet har, som han blev tilfundet at betale.

(81)

** Hans Madsen i Kolding til 4.ting med 6 høringer lod fordele Christen Jensen i Anst, Hans Nissen sst for 6 sletdaler efter deres udgivne brev, dateret 19/1 1652.

26/4 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Sørensen Købmand, borger her sst, varsel at svare Tomas Christensen Gyris, borger her sst, efter et skriftligt indlæg.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Tomas Christensen Gyris, borger her sst, varsel at svare Peder Sørensen Købmand, borger her sst, for en skive med 4 askepiller og fyrreblad på, som han blev tilfundet at levere Peder Sørensen igen eller have det i minde.

** Simon Andersen Dover, prokurator sst, på Germand Joensen i Bølling, herredsfoged i Jerlev herred, hans vegne fik tingsvidne, at Niels Hansen og Bertel Mikkelsen, overformyndere sst, item Oluf Sørensen, borger her sst, tog Simon Dover i hånd, at eftersom Oluf Sørensen er nu tilforordnet værge for salig Niels Joensens børn, som Germand Joensen tilforn har været værge for, da efter afregning har Oluf Sørensen til sig annammet på fornævnte børns vegne 201 sletdaler, og til forpligtede sig at holde Germand Joensen og hans arvinger fri kvit og kravsløs for samme værgemål.

(82)

** Niels Hansen, borger og overformynder her sst, på samtlige borgmestre og råds vegne fik tingsvidne, at Oluf Sørensen, borger her sst, tog Niels Hansen i hånd, at eftersom han af øvrigheden er nu tilforordnet værge for salig Niels Joensens børn, som Germand Joensen i Bølling, herredsfoged i Jerlev herred, tilforn har været være for, da har han til sig annammet på deres vegne 201 sletdaler, hvorfor han lovede for sig og sine arvinger at gøre regnskab for, så det skal blive borgmestre og råd samt overformyndere aldeles uden skade.

** Gregers Jensen skomager, borger sst, fik tingsvidne, at Niels Iversen byfoged med flere kundgjorde, at de 22/4 sidst forleden var med Gregers Jensen og gjorde ham indvisning i hans mor Anne Gregersdatters hovedgård her sst for hans tilfaldne patrimonium, nemlig 58 sletdaler efter skiftebrevs formelding. varselsmænd hjemlede, at de gav Anne, Jens Snedkers, med hendes lovværge, Jacob Jensen, Hans Pallesen, Peder Jensen, Anne Jensdatter, Maren Jensdatter, Magdalene Jensdatter enhver med deres lovværge samt Niels Jensen snedker varsel imod denne indførsel.

(83)

** Simon Andersen Dover, borger her sst, på Poul Clausen i Emmerlev hans vegne med opsættelse her af tinget 15/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde Lorends Boysen, KM fiskemester her sst, og gav ham til sag efter efterskrevne obligation, som skulle have været betalt til michaeli 1634 og som med rente til dato er i alt 356 mark, hvorefter blev afsagt eftersom i rette lægges en gammel håndskrift, som eragtes noget deri at være raderet, og derhos et vidtløftigt regnskab, Poul Clausen har underskrevet, på hvilken håndskrift byfogden ikke vidste at kende, men den sag og håndskrift henfandt for hans gunstige landsdommere.

(84)

** Jacob Lorends Bech, KM husfoged på Koldinghus, hans visse bud Peder Nielsen fik tingsvidne, at han lod forbyde og advare alle Kolding borgere, at de holder deres svin og geder fra ladegårdsmarken, thi såfremt som nogen der kan findes, da skal de være til fortænkt dem at have til de fattige forbrudt, hvorefter alle og enhver kan have sig at rette og for skade at tage vare.

3/5 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Lorends Boysen, KM fiskemester her sst, varsel at svare Hans Jensen Horskær på Jep Nielsen Strandhuse her sst hans vegne for 15 sletdaler, som rester på hans håndskrift. sagen er opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Sørensen Lund her sst varsel at svare Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på velb fru Margrete Galt her sst hendes vegne efter et skriftligt indlæg.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Mortensen, portner på Koldinghus, varsel at svare Henrik Hansen i vinkælderen her sst for 6 mark, som han blev tilfundet at betale.

** Simon Dover i rette lagde efterskrevne skriftlige indlæg lydende, at eftersom jeg erfarer, at Anders Lund, borger i Kolding, lader lyde til Kolding byting efter noget gods, hans salig hustru Anne, Anders Lunds, skal have pantsat, så har hun mig for nogle år siden pantsat mig en hampeunderdyne, en hoveddyne, en egeskive og en bryggekedel, hvilket pantsatte gods Anders Lund skal være følgagtig, når han mig mine penge til hænde stiller, 26/4 1654 Margrete Galt, salig Bendix Sehesteds.

(85)

** Hans Horskær i dag til 4.ting i rette lagde efterskrevne fortegnelse som lyder, lader Anders Sørensen Lund, borger her i Kolding, lyse efter adskilligt slags, om nogle godtfolk her i byen enten ved lån eller i andre måder noget af sådant forkommet er, da vil han det igen indløse, nemlig en bryggekedel, kobberkedler, sølvbæger med mere, dateret Kolding 12/4 1654 Anders Sørensen Lund.

** Peder Hansen Bjert, boende i Christiania i Norge, fik tingsvidne, at han i rette lagde hans efterskrevne indlæg belangende den arvepart, som er tilfaldet ham efter hans salig farbror Christen Pedersen Bramdrup, da begærer han at han måtte bekomme registrering og vurdering i den salig mands bo. herimod svarede Henrik Pedersen Ravn, rådmand sst, på samtlige borgmestre og råds vegne, at når Peder Hansen ville lade borgmestre og råd advare, skulle han bekomme registrering og vurdering på hvis, som findes efter salig Christen Pedersen Bramdrup, men dersom han ville have gælden registreret, da burde han at lade kreditorer stævne, thi borgmestre og råd vidste ikke, hvem den salig mands kreditorer er. varselsmænd hjemlede, at de gav Elisabeth, salig Christen Bramdrups, med hendes lovværge varsel imod dette vidne.

(86)

** Matias Lorends Melhørn, toldbetjent her sst, på KM og borgmestre og råds vegne med opsættelse her af tinget 22/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde Niels Iversen, byfoged her sst, og beskyldte ham eftersom han 20/2 næst forleden på Kolding rådstue af borgmestre og råd blev en person Jens Rasmussen over antvortet i forvaring, indtil han 10 rigsdaler betalte, som han var tildømt for sin forseelse at udgive, men tvært imod samme befaling har Niels Iversen fornævnte person ladet på fri fod foruden de 10 rigsdalers erlæggelse, sætter derfor i rette om byfogden ikke bør til KM og interesserede at betale de 10 rigsdaler, og der foruden at stande til rette. dernæst i rette lagdes efterskrevne dom af Kolding rådstue 20/2 sidst forleden, at eftersom befindes Jens Rasmussen af Hasselager her igennem byen og over Kolding bro har udredet en sorthjelmet hest på KM toldbod uangivet, som han ikke fragår, da vidste dommerne ikke anderledes her på at kende, end samme hest til KM og interesserede er forfaldet og konfiskeret, og personen for denne hans 1.forseelse imod toldordimantsen at bøde 10 rigsdaler. endnu i rette lagdes efterskrevne tingsvidne af bytinget 22/3 sidst forleden, hvorefter Niels Iversen byfoged i rette lagde hans efterskrevne svar, at det ikke kan bevises, at der blev gjort arrest på Jens Rasmussen efter ham blev leveret dommen, og byfogden ikke de 10 rigsdaler har udlovet eller godsagt for ham, hvorefter blev afsagt, at efterdi ikke bevises Jens Rasmussen af borgmestre og råd at være løsgivet, da bør Niels Iversen enten skaffe fornævnte person til stede eller de 10 rigsdaler at udgive til hvem, der bør dem at oppebære

(88)

** Simon Andersen Dover med Mads Nielsen hans mor, Johanne Knudsdatter, hendes samtykke og egen nærværelse på hendes vegne kendtes for Johanne Knudsdatter og hendes arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være bemeldte Mads Nielsen 80 sletdaler at betale til påske 1655, og derfor pantsatte hendes hus, som er beliggende uden Kolding Nørreport imellem salig Mogens Eriksens boder på den nørre og søndre side.

** Iver Jacobsen, borger sst, med opsættelse 22/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne personer, der iblandt Maren, salig Niels Jensens i Gelballe, Else, salig Iver Pedersens, og Peder Iversen i Dallerup, for gæld, som de blev tilfundet at betale.

(89)

** Søren Markorsen, møller i Borre mølle, med opsættelse her af tinget 22/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde Simon Jensen Strandhuse, borger her sst, og gav ham til sag efter efterskrevne indlæg, at eftersom hans hustrus mor, salig Mette Simons, for langt over halvandet år siden er bortkaldt ved den timelige død, og Simon Jensen har siddet i vores fællig og uskiftede bo, og er dog lovligt forfulgt her til bytinget af deres medsvoger, Broder Heinsen i Frederiksodde, både med dom og dele for lovligt skifte at holde, og derfor har han sig med ham forligt og der samme dom og dele at forbigå, og han ikke endnu vil gøre rigtigt skifte over samme bo og gods. derefter blev afsagt, da eftersom Simon Jensen har sig med Broder Heinsen forligt om den arvepart, da vidste byfogden ikke de forrige forhvervede dokumenter at forandre, men tilfandt Simon Jensen at holde skifte med hans børn, og hans bo så godt at gøre som det var, den tid hans hustru ved døden afgik.

(90)

10/5 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Sørensen Lund, borger her sst, varsel at svare Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på velb fru Margrete Galt her sst hendes vegne.

** i lige møde hjemlede de at have givet velb fru Margrete Galt her sst varsel at svare Hans Jensen Buch på Anders Sørensen Lund hans vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Hansen Holm her sst varsel at svare Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, på Maren salig Peder Saxes vegne her sst efter en landsdommers dom for 4 rigsdaler kost og tæring, hvorefter han var 1.ting begærende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anne Hanskone i Dallerup med hendes lovværge og hendes søn Jep Hansen sst varsel at svare Mads Mouridsen her sst.

** Niels Iversen byfoged havde ladet i rette kalde efterskrevne, som var udskrevet i KM skibstjeneste, nemlig Hans Christensen Årø, Hans Andersen Strandhuse, Poul Rebslår, Niels Poulsen bådmand, Hans Nielsen brygger, Hans Simonsen Strandhuse, om de for deres modvillige forseelse og undvigelse bør være i KM nåde og unåde og straffes med fængsel på Bremerholm, såfremt de ikke straks annammer lensmandens pas og dem på Holmen hos rigets admiral indstiller, hvilket de blev tilfundet.

(91)

** Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, med opsættelse her af tinget 29/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde Las Sørensen, savmand sst, for 5 sletdaler, som han befindes at være Henrik Ravn skyldig efter regnskabsbog, som han blev tilfundet at betale.

** Christen Madsen Gejsing på hans far Mads Jensen Gejsings vegne her sst med opsættelse her af tinget 29/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde Søren Hansen Møller boende i Håstrup for 10 sletdaler efter hans håndskrift, dateret 1/12 1651, som han blev tilfundet at betale.

(92)

** Iver Jacobsen, borger sst, fik tingsvidne, at Tomas Gregersen, borger sst, solgte og skødte fra sig sin hustru Anne Olufsdatter og deres arvinger og til Iver Jacobsen hans hustru Anne Jørgensdatter og deres arvinger efterskrevne kålhave, beliggende vesten Kolding.

(93)

** Otte Sørensen, prokurator sst, på Peder Hansen her sst hans vegne fik tingsvidne, at han til 4.ting med 6 høringer lod fordele efterskrevne indenbys personer for gæld.

17/5 1654.

** Mads Mouridsen, borger her sst, fik tingsvidne, at Niels Jepsen Gelballe borger sst kendtes for sig og sine arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Mads Mouridsen og hans arvinger 15 sletdaler efter hans håndskrift, dateret 16/5 1652, og derfor pantsatte han ham efterskrevne kålhave, beliggende i Djævelshul.

(94)

** Niels Hansen overformynder fik tingsvidne, at Søren Hår på Maren Knud Bertelsens vegne, Simon Andersen Dover på Anne salig Peder Nielsen ridefogeds vegne, Jacob Lauridsen på hans mor Mette salig Laurids Slajkærs vegne, Iver Degn på hans egne vegne, Jes Hattemagers hustru Anne på hendes egne vegne og Ingeborg salig Anders Nielsens, alle her i Kolding, at eftersom det i dag var Niels Hansens 3.ting til dem for dele belangende skifte at holde med deres børn og kreditorer, da bepligtede de enhver sig som forskrevet står, at de ville være overbødig at holde skifte og jævning.

(95)

** Simon Andersen Dover, borger og prokurator her sst, på Niels Knudsens vegne her sst fik tingsvidne, at han til 4.ting med 6 høringer lod fordele Jep Jensen i Starup for 9 sletdaler efter hans regnskabsbogs formelding.

24/5 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Iver Jacobsen, borger her sst, varsel at svare Jens Hansen på Gertrud Andersdatters vegne her sst. sagen blev opsat til i dag måned.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Gregers Jensen, skomager her sst, varsel at svare Hans Jensen Horskær på Anne salig Jens Snedkers vegne.

** for retten fremstod Svend Hansen skomager og Jens Hansen Holm, borger her sst, og Svend Hansen på Niels Pedersen, Christen Pedersen og Peder Pedersen deres vegne, som han er ret værge for, item Jens Hansen på hans hustru Ellen Pedersdatters vegne tog Anker Jepsen i hånd gjorde og gav salig Peder Christensens hustru Sidsel Olufsdatter og hendes arvinger afkald for al hvis, de arveligt efter deres salig far Peder Christensen og mor Kirsten Nielsdatter kunne være tilfaldet.

(96)

** Anker Jepsen, rådmand her sst, på Sidsel Olufsdatter, salig Peder Christensens, hendes vegne tog Svend Hansen skomager i hånd og kendtes for Sidsel Olufsdatter og hendes arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være hendes fornævnte stedbørn 198 sletdaler, som er af deres fædrene og mødrene arv, og derfor pantsatte hendes gård, som er beliggende her i Kolding på Rendbanen på den søndre side imellem Barbara salig Niels Jepsens ejendom på den vestre og Mads Gregersens ejendom på den østre side.

** Hans Jensen Buch i rette lagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 17/5 sidst forleden, formelder at have tiltale til efterskrevne, alle borgere her sst, for deres sandhed at vidne, om Anne Jens Snedkers søn Gregers Jensen jo har boet og haft hans residens og værelse i den sønderste bod i Vestergade, som han med andre hans søskende er arveligt tilfaldet efter deres far salig Jens Pedersen snedker for hans anpart fædrene arv, i halvfjerde år, hvilket de indstævnede vidnede, at det var dem bevidst, men ikke de vidste, om han havde givet leje deraf.

(97)

** Simon Andersen Dover, prokurator sst, på Jacob Lorends Bech, KM husfoged på Koldinghus, hans vegne fik tingsvidne, at i rette lagdes Niels Andersen Bøgvad, borger og rådmand i Kolding, hans efterskrevne kundskab anlangende efterskrevne vinduer, at de altid har været udvendt til den gård, Anders Madsen slotsskriver nu ibor, og ikke af velb Tomas Juel til Estrup og ikke heller af salig Jacob From, om boede og døde i samme gård, som Anders Madsen ibor, har givet last og klage over samme vinduer, siden gården er blevet bygget, som er 70 år siden, og Niels Bøgvad selv har boet i samme gård i 38 år, og ingen ham midlertid har påklaget.

(98)

** Otte Sørensen prokurator på Hans Andersen i Hejls hans vegne med opsættelse her af tinget 12/4 sidst forleden havde ladet i rette kalde Morten Lauridsen skipper sst for 14 sletdaler, som er lån og hyre, som han blev tilfundet at betale.

** Niels Iversen byfoged på KM vegne havde ladet i rette kalde efterskrevne for deres gader og broer at lade forfærdige, eftersom over dem en gang tilforn er ganget dom, satte derfor i rette om de ikke burde KM anordning af efterkomme eller lide dele, hvorefter de blev tilkendt den forrige dom at efterkomme eller lide dele og tiltale.

(99)

** Hans Jensen kleinsmed, borger sst, på hans mor Hilleborg Jep Poulsens vegne havde med opsættelse her af tinget 12/4 sidst forleden ladet i rette kalde Rasmus Hansen, tømmermand i Bjert, for 7 mark, han er skyldig for kød, som han blev tilfundet at betale.

** Christen Madsen i Seest på Inger, salig hr Søren Poulsens i Egtved, hendes vegne fik tingsvidne, at Svend Hansen skomager, borger sst, kendtes for sig og sine arvinger skyldig at være Inger, salig hr Søren Poulsens, eller hendes arvinger 200 sletdaler, som Svend Skomager har vedtaget at betale på Laurids Pedersen Børkops vegne i den ejendom vederlag Hans Lauridsen Børkop afkøbt og sig til forhandlet har, hvilken gæld Laurids Børkop tilforn var hr Søren Poulsen skyldig efter hans pantebrev, som er indløst, og derfor pantsatte Svend Hansen hans gård, liggende i Østergade imellem afgangne Søren Bertelsen Donses efterleverskes ejendom ved den østre og Claus Bartskærs hus ved den vestre side.

(100)

** Otte Sørensen, prokurator sst, på Hans Andersen i Hejls hans vegne med opsættelse her af tinget 12/4 sidst forleden havde ladet i rette kalde Jørgen Knudsen, borgmester her sst, for 20 sletdaler efter håndskrift, dateret 10/10 1649, som han blev tilfundet at betale.

31/5 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Poul Bertelsen, rådmand her sst, varsel at svare Jep Pedersen, indvåner i Middelfart, og fremlagde hans efterskrevne indlæg, at eftersom Poul Bertelsen har været værge og formynder for min hustru Ellen Bertelsdatter, og han samme værgemål endnu uforklaret hos sig har, om han ikke bør at forskaffe mig registrering, vurdering og skiftebrev efter hans salig far eller at lide dele. sagen opsat 6 uger.

(101)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Gertrud Andersdatter her sst med hendes lovværge, item hendes børn og deres lovværge varsel at svare Iver Jacobsen, borger her sst, da æskede han 6 uvildige mænd udnævnt til vurdering og fremlagde et landstings varsel, dateret Viborg landsting 12/4 1654, hvorefter han var tingsvidne begærende.

** Niels Danielsen kobbersmed, borger her sst, på Karen Eskildsdatter, salig Mads Tomasen buntmagers efterleverske, hendes vegne fik tingsvidne, at Søren Pedersen Hosekræmmer borger sst med fuldmagt af Lambert Tomasen af Ribe gav Karen Eskildsdatter afkald for alt hvis, Lambert Tomasen eller hans arvinger arveligt kunne tilfalde efter salig Mads Tomasen buntmager.

(102)

** Iver Jacobsen borger sst fik tingsvidne, at han æskede af sætfogden 6 uvildige og upartiske mænd, og da blev udnævnt efterskrevne at møde på en uvildig vurdering. varselsmænd hjemlede, at de gav Gertrud Andersdatter her sst item hendes børn varsel imod dette vidne. i lige måder fremlagde Iver Jacobsen efterskrevne landstings varsels seddel, hvormed blev stævnet Gertrud Andersdatter af Kolding hendes to afgangne mænd nemlig Henrik Denton og Hans Jørgensen deres børn, arvinger og kreditorer for alle hvis lovmål, som Peder Pedersen, indvåner i Nykøbing, Iver Jacobsen og Gregers Markorsen, borger i Kolding, agter at lade forhverve til Kolding byting.

(103)

7/6 1654.

** efterskrevne vurderingsmænd, som i dag 8 dage blev udnævnt på Iver Jacobsen, borger her sst, hans vegne, kundgjorde, at de i dag var på åstederne, og efter forhen 24 mænds vurdering og hosfølgende synsvidne her af bytinget vurderede de den gård, Iver Jacobsen ibor, med to hosliggende boder for 800 sletdaler, og en toft sønden Kolding, kaldes Gåsebæktoft for 250 sletdaler.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Bodil Sønniks her sst varsel at svare Otte Sørensen, prokurator her sst, på Peder Bertelsen, borger her sst, hans vegne for 5 mark, hvorfor hun har sat ham i pant en gammel slidt klædes kåbe, som nu blev vurderet for 3 sletdaler, og som hun blev tilfundet at indløse inden 2 måneder, eller den at være Peder Bertelsen følgagtig for sin vurdering, og det øvrige fra sig lægge til Bodil Sønniks.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Morten Lauridsen her sst varsel at svare Anders Jensen i Strandhuse på Mikkel Rasmussen og Laurids Rasmussen sst deres vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Simon Jensen Strandhuse, borger her sst, varsel at svare Hermand Lydersen på hans far Lyder Henriksen Splet, rådmand her sst, hans vegne for 22 sletdaler efter hans regnskabsbog.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Simon Jensen Strandhuse her sst varsel at svare Niels Iversen byfoged for æskning at søge hans bo efter dom og dele.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Simonsen her sst varsel at svare Simon Jensen Strandhuse hans far her sst for en kontrakt at efterkomme. 1.ting.

(104)

** Iver Jacobsen fremlagde hans efterskrevne indlæg, at han har givet Gertrud Andersdatter hendes børn og deres lovværge Jens Hansen, borger her sst, varsel for vurdering på den gård, han nu ibor. i lige måder har han givet borgmestre og råd, så vel som de 24 mænd, som tilforn har vurderet bemeldte gård 11/8 1648, og da blev gården med to boder vurderet for 800 sletdaler og toften for 250 sletdaler, og han havde indstævnet for borgmestre og råd 21/2 1651 Gertrud Andersdatter og hendes husbond Hans Jørgensen, om de havde noget på samme gårds køb eller vurdering at sige, de skulle gøre det straks, førend han inddrog i samme forfaldne gård og den begynder at lade opbygge og forbedre. så for retten fremstod efterskrevne vurderingsmænd og afhjemlede deres fornævnte syn på samme gård, og varselsmænd hjemlede, at de gav Gertrud Andersdatter hendes børn Anders Henriksen, Maren Henriksdatter og Sara Henriksdatter samt efterskrevne vurderingsmænd varsel imod dette vidnes beskrivelse. endnu fremlagde Iver Jacobsen fornævnte landstings varsel.

(105)

** Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, med fuldmagt af hr Bertel Henriksen, sognepræst i Ringkøbing, solgte fra hr Bertel Henriksen hans hustru Maren Hansdatter og til mester Anker Sørensen og hans hustru Anne Jeremiasdatter og deres arvinger 6 deres boder med deres tilliggende kålgårdsjord, og er beliggende her i Kolding ved provstegården.

(106)

** Lyder Henriksen Splet, rådmand her sst, hans søn og visse bud Hermand Lydersen havde ladet i rette kalde Simon Jensen Strandhuse borger sst for 22 sletdaler, som han befindes at være skyldig efter regnskabsbog, som han blev tilfundet at betale.

14/6 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Gertrud Andersdatter her sst og hendes børn med deres lovværge Jens Hansen, borger her sst, varsel at svare Iver Jacobsen, borger her sst, efter et skriftligt indlæg. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Knudsen, borger her sst, varsel at svare Otte Sørensen, prokurator her sst, på Karen Andersdatter, salig Peder Nielsen Rovsts efterleverske her sst, hendes vegne. herimod mødte Peder Knudsen og æskede hans betaling efter håndskrift, domme og indførsel, og efterdi Otte Sørensen her for retten rede penge frembyder, så var han overbødig at levere fra sig håndskrifter, domme og indførsel, som i den sag forhvervet var.

** Simon Andersen Dover borger sst på hæderlig og vellærd Rasmus Jensens vegne fik tingsvidne, at Simon Dover overleverede til Christen Pedersen Vittrup, KM drabant, som han til sig annammede på Christen Pedersen Lybchers vegne, nu tjenende doktor Tomas Finch i København, efterfølgende breve, der iblandt et skøde til salig Poul Knudsen Schrøder, dateret Kolding 18/7 16x8.

(107)

** Hans Jensen Buch borger sst på Henrik Thoval i Slesvig hans vegne med opsættelse her af tinget 3/5 sidst forleden havde ladet i rette kalde alle salig Hans Pettersen Brochel lærredskræmmer hans arvinger og kreditorer med en landstings varsels seddel, dateret Viborg 15/3 sidst forleden, og i rette lagde bemeldte Hans Horskær 3 håndskrifter, som salig Hans Pettersen Brochel til Henrik Thoval udgivet har, og formente forskrevne arvinger burde at svare til forskrevne penge, hvorefter blev afsagt, da eftersom Hans Pettersen Brochel ved den timelige død langt over år og dag forleden er afgået, hans efterladte gods og regnskabsbog om tilstående gæld er straks taget under forsegling, og Henrik Skult lærredskræmmer en udskrift på den salig karls tilstående gæld er meddelt arvinger og kreditorer til bedste at indfordre, da bør Henrik Thoval af Flensborg at have hans betaling i salig Hans Brochels efterladte gods og tilstående gæld.

(108)

** Christen Pedersen Vittrup, KM drabant, på Christen Pedersen Lybcher, som nu tjener doktor Tomas Finch i København, hans vegne fik tingsvidne, at Simon Andersen Dover, borger her sst, med fuldmagt af hæderlig og vellærd Rasmus Jensen, dateret Egtved 9/6 sidst forleden, solgte og skødte fra Rasmus Jensen og hans arvinger og til Christen Pedersen Lybcher og hans arvinger en bod, som er beliggende her i Kolding i Lusbygade på den nørre side imellem Hans Madsen Seest hans ejendom på den vestre side og bemeldte Christen Pedersens egen ejendom på den vestre side, adelgaden ved den søndre ende og byens jord ud imod Vibdam ved den nørre ende, eftersom det tilforn Poul Knudsen skrædder her sst solgt og skødet er efter gamle skøder.

(109)

** Hans Adsersen af Vedsted i Hviding herred i Haderslevhus len gav til kende, at eftersom ham i Haderslev by for 3 uger forleden er en brun hest frastjålet, da lyste og ledte han efter samme hest her i dag på Kolding byting, eftersom ham skal være berettet her igennem byen at være kommet, og han agtede sig videre nør på derom at søge.

21/6 1654.

** Henrik Pedersen Ravn, rådmand i Kolding, fremlagde en 6 ugers opsættelse, dateret bytinget 10/5 sidst forleden, og derefter begærede dom, og da vidste byfogden ikke rettere derpå at kende, at om Mette, salig Laurids Slajkærs, eller nogen vil sig tilholde nogen part i Teglgården, da de med rette at have det i borgmestre og råds minde.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Staffensen og Peder Grundet i nør Bjert varsel at svare Niels Iversen, byfoged her sst, efter et skriftligt indlæg.

** Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, med opsættelse her af tinget 10/5 sidst forleden havde ladet i rette kalde Mette, salig Laurids Slajkærs, med hendes børn og deres lovværger, for de har ladet indhegne og bemægtiget sig en del af byens jord, som Teglgården tilforn påstod, og af fjenderne blev nedbrudt, som han formener Laurids Slajkærs hustru og arvinger aldeles ingen rettighed skal have til, men alene salig Laurids Slajkær for sit rådmands sæde at være tilladt, og derfor begærer, at de ville fremlægge hvis adkomst, som de til samme jord ville vide sig hjemmel, eller jorden med dens afgrøde ham at være følgagtig, imedens han rådmands sæde betjener, lige som det har fulgt hans formand for hans sæde, nemlig Laurids Slajkær, og begærede dom, og da vidste byfogden ikke rettere derpå at kende, at om Mette, salig Laurids Slajkærs, eller nogen vil sig tilholde nogen part i Teglgården, da de med rette at have det i borgmestre og råds minde.

(110)

** Simon Andersen Dover, borger sst, på velb fru Margrete Galt hendes vegne med opsættelse her af tinget 10/5 sidst forleden havde ladet i rette kalde Anders Sørensen Lund borger sst og i rette lagde hendes efterskrevne indlæg, hvori hun tiltaler Anders Lund for nogle penge, hun hans salig hustru på noget pantsat gods har forstrakt, og sætter i rette og formener Anders Lund bør hans pant at løse, dateret Kolding 21/6 1654, Margrete salig Bendix Sehesteds. dernæst i rette lagde Simon Dover efterskrevne tingsvidne her af tinget 3/5 sidst forleden, hvorefter blev afsagt, eftersom befindes fru Margrete Galt har noget gods i pant af Anders Lunds salig hustru, da vidste byfogden ikke at tilfinde den gode frue til nogen hjemmel, men dersom Anders Lund det gods inden 2 måneders forløb ikke indløser, da det for sin vurdering at være den gode frue følgagtig.

(111)

** Anders Jensen i Strandhuse på Laurids Rasmussen og Mikkel Rasmussen sst deres vegne fik tingsvidne, at efterskrevne borgere og dannemænd kundgjorde, at eftersom de af tinget blev udnævnt på en uvildig vurdering for Anders Jensen, på Laurids og Mikkel Rasmussen deres vegne, på Morten Lauridsens ejendom her i Kolding, som de i pant har, da havde de været på åstederne og vurderet forskrevne hus med bygning og grund for 330 sletdaler.

(112)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Madsen, borger i Kolding, varsel at svare Peder Jensen her sst for 32 sletdaler, som han blev tilfundet at betale.

28/6 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Morten Lauridsen her sst varsel at svare Otte Sørensen, prokurator her sst, på Hans Andersen i Hejls hans vegne efter en dom her af bytinget 24/5 sidst forleden, hvorefter han var hans 1.ting begærende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Lorends Boysen her sst varsel at svare Hans Jensen Buch på Jep Nielsen Strandhuse, borger her sst, hans vegne for 15 sletdaler, som er resten af hans udgivne obligation, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Poul Christensen Seest med flere borgere her sst varsel at svare Hans Jensen Buch på Anders Sørensen Lund hans vegne efter et skriftligt indlæg. sagen opsat til i dag 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Jensen i Strandhuse varsel at svare Morten Lauridsen, borger her sst.

(113)

** Jens Madsen af Herslev tog David Brolægger i hånd og gav ham og hans arvinger afkald for alt hvis, han arveligt kunne tilfalde efter hans salig fars søster Birgitte Jensdatter, som havde Knud Brolægger til ægte.

** Peder Helt, indvåner i Nykøbing, tog Iver Jacobsen i hånd og vedgik og bekræftede det skøde og forvaring, han med sin søstersøn Peder Hansen Bøgvad, borger i Kolding, fornævnte Iver Jacobsen på den gård, han ibor, givet har, dateret Kolding 23/10 1650.

** Morten Lauridsen havde ladet Anders Jensen i Strandhuse her til tinget citere, eftersom han har været hans brorbørn salig Rasmus Lauridsens børns værge, nemlig Laurids Rasmussen og Mikkel Rasmussen, og nu erfarer han, at Anders Jensen samme hans brorbørns værgemål sig har påtaget, så er hans spørgsmål til ham, hvem ham dertil har kommanderet enten af slotsherren eller af byens øvrighed. da svarede Niels Iversen, at han ikke vidste noget tingsvidne imod Anders Jensen Strandhuse at udstede, men henfandt Morten Lauridsen at søge Anders Jensen til hans værneting.

** Hans Jensen Buch, borger her sst, på Jep Nielsen, skipper her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Lorends Boysen, KM fiskemester her sst, for 15 sletdaler efter hans håndskrift, dateret Kolding 19/12 1651, som han blev tilfundet at betale.

(114)

** Niels Iversen, KM byfoged, til 4.ting med 6 høringer lod fordele efterskrevne indvånere i Kolding, der iblandt Maren, Peder Nielsens, for deres gader og stenbroer at lade forfærdige efter KM anordning.

 5/7 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Laurids Tomasen og hans hustru Kirsten Frederiksdatter her sst varsel at svare Hans Jensen Horskær på Hans Nielsen Oddersted her sst hans vegne efter et skriftligt indlæg. de blev tilfundet at gøre forsikring eller lide dele.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Jensen Skærbæk, borger her sst, varsel at svare Jacob Tomasen i Holm, herredsfoged i Elbo herred, for hvis han har ham til at tale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jep Pedersen i Middelfart varsel at svare Poul Bertelsen, rådmand her sst, og Poul Bertelsen tilbød Jep Pedersen, at når han ville lade konferere de genparter, han har af skiftebrevene efter salig hr Bertel Iversen i Tavlov, imod samme skiftebreve, ville han dem underskrive og regnskab fra sig levere, hvortil Jep Pedersen svarede, at han dem straks for retten ville fremlægge.

** Hans Jensen Buch borger sst på Gertrud Andersdatter sst hendes vegne med opsættelse her af tinget 24/5 sidst forleden havde ladet i rette kalde Iver Jacobsen, borger her sst, og gav ham til sag efter hendes efterskrevne indlæg, eftersom han har forårsaget hende en stor omkostning, formedelst en ulovlig dele, han til Kolding byting 17/8 1653 over hende har ladet forhverve, hvilken dele siden til Viborg landsting 18/1 sidst forleden er magtesløs dømt, hvorfor hun formener, at Iver Jacobsen bør hende samme omkostning at erstatte, datum Kolding 24/5 1654, Gertrud Andersdatter egen hånd. herhos i rette lagde efterskrevne fortegnelse på hvis bekostning, hun har anvendt på den trætte, hun af Iver Jacobsen er påført, og samme sum beløber sig 66 sletdaler. herimod blev i rette lagt Iver Jacobsens efterskrevne svar, at det bevises med hosfølgende opskrift, at det ikke var uden årsag, han havde ladet forhverve dele over hende, og fremlagde en dom, dateret 28/4 1647, som Iver Jacobsen på Johan Wedsels vegne i Ringkøbing over Gertrud Andersdatter forhvervet har, hvori hun efter håndskrift er tildømt at betale 8 daler, og på samme dom findes skrevet, at der ikke blev påvist noget til udlæg eller gælds betaling. dernæst fremlagde en dom, dateret 15/12 1647, som Iver Jacobsen på Hans Bager i Åbenrå hans vegne forhvervet har, hvori Gertrud Andersdatters mand Hans Jørgensen at være tildømt efter en håndskrift 30 daler at betale Hans Bager, og findes på samme dom skrevet, at der ikke blev påvist noget påvist til noget udlæg eller betaling. derefter blev afsagt, eftersom Gertrud Andersdatter tiltaler Iver Jacobsen for en vidtløftig omkostning, hvorom tilforn af landsdommere er dømt i sagen, og det ikke tilkommer byfogden på nogen kost og tæring at kende, efterdi den forrige landstingsdom er efterkommet, da turde byfogden sig ikke til fordriste derpå at kende førend anderledes bevises, men Iver Jacobsen så vidt for hendes tiltale kvit at være.

(116)

** Jacob Lorends Bech på KM vegne i rette lagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 28/6 1654, hvormed bliver tiltalt Christoffer Hansen gefreiter, Christen Christoffersen og Søren Ulf for deres sandhed at vidne, eftersom skipper Jep Nielsen 24/6 sidst forleden er fra Danzig hjemkommet og sig med sine medhavende købmænd og nogen hans skibsfolk i land har begivet ved reberbanen og begærede at gå i land, og ikke da for Christen Christoffersen, som den tid stod skildvagt, ham forbød og sagde højligt at være forbudt, ingen af dem måtte komme i land, hvortil blev svaret nogen ubekvemsord og skildvagten forbigået med gevalt, og om Søren Ulf ikke med to musketerer var i Jep Nielsens hus og bad ham straks at forføje ud til hans skib igen med sit folk, indtil han fik forlov af høje øvrighed, da svarede han, mine folk skal straks gå til skibet, men jeg vil selv blive i nat i mit eget hus. eftersom 3 gange blev påråbt de indstævnede, da er de ikke mødt eller nogen på deres vegne hertil at svare.

** Hans Hansen skrædder, borger her sst, afhændede fra sig og sin hustru Anne Ottesdatter og begge deres arvinger og til Just Mortensen hans hustru og arvinger efterskrevne stykke toftejord, som ligger uden Nørreport under bjerget, eftersom det forfundet er og bør at være, ligesom det tilforn Otte Sørensen her i Kolding solgt og skødet er.

(117)

** Hans Jensen Buch borger sst på Hans Nielsen Oddersted her sst hans vegne havde ladet i rette kalde Kirsten Frederiksdatter med hendes lovværge her sst og gav hende til sag efter hans efterskrevne indlæg, eftersom jeg er af øvrigheden i Kolding over skifte efter salig Jens Jensen snedker i klostret tilforordnet at være hans efterlevende datter Maren Jensdatters værge og for hvis, som hende arveligt er tilfaldet efter bemeldte hendes far, er blevet indestående hos børnenes mor Kirsten Frederiksdatter i det hus, hun ibor, hvorpå skal gøres mig forvaring, hvilket ikke er efterkommet, forårsages derfor hende ved retten at søge. da efter forberørte lejlighed tilfandt byfogden Kirsten Frederiksdatter at gøre Hans Oddersted på Maren Jensdatters vegne nøjagtig forsikring i det hus, hun ibor, for Maren Jensdatters arvepart efter hendes salig far.

(118)

** Simon Andersen Dover prokurator sst på Niels Hansen i Nustrup med opsættelse her af tinget i dag 6 uger havde i rette ladet kalde mester Peiter Kruckow, bartskær her sst, for 9 rigsdaler efter hans brev, dateret Kolding 2/11 1652, som han blev tilfundet at betale.

12/7 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Jørgensen Natteler, borger her sst, varsel at svare Lauge Nielsen, borger her sst, efter et skriftligt indlæg.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Poul Bertelsen, rådmand her sst, varsel at svare Jep Pedersen af Middelfart.

** Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, med efterskrevne fuldmagt af Kirsten Ganzes, salig Celestinus Meselentons, sitzhaftig i Kolding solgte og skødte fra Kirsten Ganzes og hendes arvinger og til Anders Madsen, slotsskriver på Koldinghus, hans kære hustru Dorte Hansdatter deres børn og arvinger en hendes efterskrevne have, som er beliggende sønden for Kolding, som tilforn havde været et staldgårdsted, som Kirsten Ganzes salig afgangne mor, velb fru Karen Bilde, tilforn i brug havde, og Kirsten Ganz arveligt er tilfaldet.

(119)

** Jep Pedersen af Middelfart med opsættelse her af tinget 31/5 sidst forleden havde ladet i rette kalde Poul Bertelsen, rådmand her sst, og i rette lagde hans efterskrevne indlæg, at eftersom Poul Bertelsen har været værge og formynder for hans hustru Ellen Bertelsdatter, og han samme værgemål endnu uforklaret hos sig har, hvorfor han har begæret af ham registrering, vurdering og skiftebreve, som er ganget efter hendes salig far, og at han for retten ville underskrive disse to genparter, som Poul Bertelsen siger at være kopier af de to skiftebreve efter hans salig far. da mødte i rette Poul Bertelsen og erbød sig straks for retten samme forberørte kopier at underskrive. derefter blev afsagt, så eftersom Poul Bertelsen tilbyder de kopier at underskrive, så og rigtigt regnskab fra sig at levere, da vidste byfogden ingen lovmål over Poul Bertelsen at stede, men Jep Pedersen pligtig at være det regnskab at annamme.

 (120)

** Jep Nielsen i rette lagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 5/7 sidst forleden, indeholdende at have tiltale til efterskrevne deres sandhed at vidne og bekende, om de 24/6 sidst forleden stod i Bleghaven og så Jep Nielsen, borger i Kolding, med hans medhavende købmænd af Kolding, som var med ham til Danzig, kom roende fra hans skib med skibsbåden, og om de ikke hørte, at vagten råbte, wer da, og om Jep Nielsen ikke adspurgte vagten, om han ikke måtte ro herved Bleghaven i land, eller han skulle ro til skibbroen, og en af soldaterne kom gående fra vagten og sagde, er det eder Jep Nielsen, og i har ingen fremmed med eder inden borde, da må i komme i land. da for retten fremstod de indstævnede og vidnede, at det så i sandhed var, som stævningen om formelder.

** Poul Bertelsen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at Poul Bertelsen erbød sig at ville underskrive de kopier, han Jep Pedersen i Middelfart overleveret har, ved de skiftebreve efter salig hr Bertel Iversen i Tavlov, så vel regnskab og fortegnelse på alt hvis, han har annammet på Jep Pedersens hustrus vegne under værgemål, da svarede Jep Pedersen, at han begærede originalerne under forsegling hos byfogden, da svarede Poul Bertelsen og formente, at han dem selv var bemægtig.

(121)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Pedersen her sst varsel at svare Søren Hansen her sst for 16 sletdaler efter hans håndskrift, dateret Kolding 11/8 1651, som han blev tilfundet at betale.

** Peder Jensen til nogle udenbys hans 1.ting.

19/7 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Madsen, slotsskriver på Koldinghus, varsel at svare Jens Nielsen her sst på Peder Hansen Helt, borger her sst, hans vegne efter et skriftligt indlæg. sagen opsat til i dag 6 uger først kommende.

** Simon Andersen Dover prokurator sst på Hans Poulsen i Middelfart hans vegne fik tingsvidne, at efterskrevne vidnede, at de 18/7 sidst forleden var med Niels Iversen, KM byfoged, i Simon Jensen Strandhuse her sst hans gård, som Jørgen Skrædder nu ibor, og gjorde Simon Dover på Hans Poulsens vegne indførsel for 8 daler efter håndskrift og derpå forhvervede dom 17/7 1653.

(122)

** Simon Andersen Dover, prokurator sst, på velb Peder Lange til Kærgård hans vegne med efterskrevne fuldmagt til at forfølge Lorends Boysen, KM fiskemester og forrige slotsskriver på Koldinghus, for en sum penge, havde ladet i rette kalde Lorends Boysen, og i rette lagde en dom her af bytinget 22/2 sidst forleden over Lorends Boysen forhvervet for 306 rigsdaler, han til landkisten skyldig er efter hans obligation, dateret Koldinghus 16/11 1651, som skulle have været betalt, som han blev tildømt at betale. dernæst i rette lagde Simon Dover en dom af Viborg landsting over Lorends Boysen forhvervet 26/4 næst forleden, hvori han blev tildømt samme sum at betale eller og derfor æskning at lide. da efter forberørte lejlighed vidste byfogden ikke imod landsdommerens dom at kende og ikke heller hans forrige dom at forandre, men tilfandt Lorends Boysen at lide æskning.

(123)

** Søren Pedersen Hosekræmmer, borger her sst, fik tingsvidne, at Hans Nielsen Torsted borger sst kendtes for sig og sine arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Søren Pedersen eller hans arvinger 200 sletdaler, og herfor pantsatte han hans gård, som er beliggende her i Kolding i Lusbygade på den vestre side imellem Christen Lecks ejendom på den nørre og salig Niels Bertelsen, forrige byfoged i Kolding, hans ejendom på den søndre side.

(124)

** Simon Andersen Dover, borger og prokurator her sst, med fuldmagt af Mads Andersen, borger i Kolding, havde ladet i rette kalde Mikkel Sørensen her sst for 56 rigsdaler efter hans håndskrift, dateret Varde 16/11 1651, som han blev tilfundet at betale.

(125)

** Hans Jensen Buch, borger her sst, på Niels Pedersen, kræmmer her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Hans Buch på Niels Pedersens vegne til 4.ting med 6 høringer lod fordele Anne Nielsdatter for 7 mark.

26/7 1654.

** Poul Bertelsen, rådmand sst, med fuldmagt af hr Jørgen Olufsen i Jerne og Peder Pallesen borger sst solgte og skødte fra hr Jørgen Olufsen hans fæstemø Kirsten Hansdatter, så og fra Palle Hansen, Jens Hansen, Cathrine Hansdatter og Anne Hansdatter, som Peder Pallesen er morbror til, fra dem og deres arvinger og til hr Jens Jensen i Herslev og hans arvinger al den lod og del, deres salig far hr Hans Jensen i Jerne tilhørte i 4 boder her i Kolding, beliggende i Klostergade imellem Hans Jensen ved den vestre side og den ejendom ved den østre side, Karen Buchs og Christen Mogensen i Lilballe tilhører, adelgaden ved den nørre og byens enge ved den søndre side i sin bredde og længde, eftersom de i alle måder begreben og forefunden er, fornævnte hr Jens Jensen og hans arvinger samme hans fornævnte brorbørns part må og skal nyde bruge og beholde, og de takkede deres bemeldte farbror godt for god og redelig betaling.

(126)

** Hans Jensen Horskær her sst på Iver Jacobsen, borger her sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 14/6 næst forleden havde ladet i rette kalde Gertrud Andersdatter med hendes børns lovværge her sst og gav hende til sag efter efterskrevne indlæg, hvori han tiltaler hende, for hun fører sig i trætte imod ham belangende et gårdskøb, som han sig til forhandlet har af Peder Pedersen Helt i Nykøbing, som hun og hendes mand til ham pantsat har, og formedelst renten ikke blev betalt, forårsagedes han at hænde dom på sit pant og derefter tilbyde hende det til løsen. tilmed har Hans Horskær tilbudt sig mod hende, at såfremt hun havde noget derpå at sige, hun og hendes mand de da derpå en endskab ville gøre, før han lod gården forbedre og deri flyttede, men rum tid efter han har ladet gården forbedre for nogle hundrede daler, angriber ham med ufornøden trættes påførelse, og da hun ikke har nogen gård, hvormed sådan en trætte kan til ende drives, hvorfor han begærer, at hun måtte sætte ham en vederhæftig mand til borgen for sig til sagens uddrag, efterdi hun ikke selv er vederhæftig, og da vidste byfogden ikke rettere herpå at kende, end Gertrud Andersdatter jo bør at stille nøjagtig borgen for sig imod Iver Jacobsen til sagens uddrag for bekostning og skadegæld.

** Hans Jensen Horskær tilbød Mette Pedersdatter, barnfødt i Århus og nu tilholdende i Kolding, med hendes lovværge 30 sletdaler, item et tingsvidne af Århus byting 14/4 1651, at hendes far Peder Sørensen Tonbo for retten til forpligtede sig til Rasmus Gius, rådmand og overformynder i Århus, at give hans tre børn, nemlig Søren Pedersen, Niels Pedersen og Mette Pedersdatter 100 sletdaler, hvoraf faderen selv har arvet den ene søn Niels Pedersen, hvilken arvepart Mette Pedersdatter efter skiftebrev er tilfaldet 3/6 1653, item en håndskrift på 3 sletdaler af en arvepart, som hende og hendes salig bror Søren Pedersen Tonbos var arveligt tilfaldet efter deres farsøster Sidsel Jensdatter i Århus, som Poul Sørensen der sst annammede efter de dokumenters indhold, som bemeldte Hans Jensen Buch 22/6 1653 her på Kolding byting til sig annammede.

(127)

** Peder Sørensen borger her sst kendtes for sig sin hustru Maren Pedersdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være efterskrevne nemlig Adser Mikkelsen, Laurids Mikkelsen, Peder Mikkelsen, Anne Mikkelsdatter og Elisabeth Mikkelsdatter en sum penge 203 sletdaler, som er deres tilfaldne patrimonium efter deres salig far Mikkel Adsersen efter skiftebrevs indhold, og derfor pantsætte til Hans Ærø på børnenes vegne, som han er værge for, hans gård, som er beliggende her i Kolding i Brogade imellem Anne salig Hans Husmers ejendom, hende tilforn tilhørte, på den nørre og Peder Hansen Helts gård på den søndre side.

** Hans Christensen Ærø borger her sst gav Peder Sørensen og hans hustru Maren Pedersdatter afkald for al hvis, hans hustru Mette Mikkelsdatter efter hendes salig far Mikkel Adsersen arveligt kunne være berettiget efter skiftebrevs formelding.

(128)

** Iver Jacobsen borger sst på Inger, salig Mogens Eriksens efterleverske her sst, fik tingsvidne, at Jørgen Knudsen, borgmester sst, med efterskrevne fuldmagt, hvormed Nis Eriksen i Ødis Bramdrup i Gram herred giver sin kære svoger Jørgen Knudsen fuldmagt at give Inger, salig Mogens Eriksens, og hendes børn afkald for det værgemål, hendes salig husbond hans kære bror havde haft under hænder på hans hustru Mette Poulsdatters vegne, både for fædrene og mødrene arvelodder, og venligt bedt hans kære frænde Nis Eriksen Kock med ham at underskrive, actum Bramdrup 17/8 1653, og efter samme fuldmagt gav Jørgen Knudsen Inger, salig Mogens Eriksens, afkald for samme værgemål.

** Jens Poulsen, borger her sst, med opsættelse her af tinget 14/6 sidst forleden havde ladet i rette kalde Karen, salig Niels Rasmussens hustru i Vilstrup, med hendes lovværge for 11 sletdaler efter hendes salig husbonds håndskrift, dateret Kolding 18/4 1653, som hun blev tildømt at betale.

(129)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Simon Jensen sst varsel at svare Jens Hansen imod dom for 11 daler efter brev.

2/8 1654.

** Niels Iversen byfoged for retten 3 gange fremæskede, om der var nogen, som havde at bestille eller forrette, da skulle de fremkomme, ville han skaffe dem ret og lige, så vidt lov og ret medfører, men ingen er fremkommet.

9/8 1654.

** efterskrevne vidnede, at de 7/8 næst tilforn var med Otte Sørensen, borger sst og da forordnet i fogdens sted, i afgangne Mikkel Hansen Hostrups ejendom, liggende her i Kolding ved Nørreport og der gjorde hr Jens Jensen i Herslev indførsel for 38 sletdaler, og varselsmænd hjemlede, at de gav Maren Mikkels ved Nørreport og hendes søn Hans Mikkelsen med deres lovværger varsel imod denne indførsel.

(130)

16/8 1654.

** Niels Iversen, KM byfoged i Kolding, med opsættelse her af tinget 5/7 næst forleden havde ladet i rette kalde Maren, Jens Skibbyggers, her sst med hendes lovværge Hans Jensen Horskær, item Hans Jensen kleinsmed her sst, og fremlagde en varsels seddel af Viborg landsting 24/5 nærværende år, da at være stævnet Iver Hansen, Peder Hansen, Hans Jensen, unge Hans Jensen Maren Jensdatter, Anne Jensdatter for dom for 74 sletdaler efter en afregning, som Hans Jensen Buch og Anders Hansen af Rønneby har underskrevet 24/10 1653, hvorefter byfogden ikke vidste rettere herpå at kende, end Maren, salig Jens Skibbyggers, og hendes børn bør at betale bemeldte sum eller derfor at have indvisning og afpæling i hendes bo og ejendom.

(131

** Jens Davidsen borger sst kendtes for sig sin hustru Johanne Pedersdatter deres børn og arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Christensen Møllers børn 98 sletdaler, som de arveligt er tilfaldet efter deres salig mor Anne Bertelsdatter, som afgangne Mikkel Adsersen tilforn har været værge for, og eftersom Jens Davidsen har til sig købt salig Mikkel Adsersens gård, hvori samme børnepenge tilforn stod til rente, som Jens Davidsen nu skal svare til, da bepligtede han sig sin hustru og arvinger at give Hans Christensen på hans børns vegne årligt sin tilbørlige rente, og har til et frit pant pantsat forskrevne gård, liggende i Kolding i Brogade imellem Anne salig Hans Husmers ejendom, som hr Jørgen Schrøder i Bjert nu tilhører, på den nørre og Peder Hansen Helts gård ved den søndre side.

** Peder Sørensen borger sst solgte og skødte fra sig sin hustru Maren Pedersdatter deres arvinger og til Jens Davidsen hans hustru Johanne Pedersdatter og deres arvinger deres gård, beliggende her i Kolding i Brogade imellem salig Hans Husmers ejendom på den nørre og Peder Hansen Helts ejendom på den nørre side, adelgaden ved den vestre side og Hans Dues ejendom ved den østre side.

(132)

** Bertel Mikkelsen, overformynder sst, på samtlige borgmestre og råds vegne fik tingsvidne, at Jens Davidsen, borger her sst, kendtes for sig sin hustru Johanne Pedersdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være til salig Mikkel Adsersens børn og deres arvinger 211 sletdaler, som de arveligt er tilfaldet efter bemeldte deres salig far, og eftersom Jens Davidsen har sig tilkøbt fornævnte Mikkel Adsersens gård, hvori fornævnte børnepenge stod på rente, og han nu igen skal svare til, da bepligtede han sig sin hustru og deres arvinger at give deraf årlig rente, og til er frit pant og forvaring pantsatte Jens Davidsen til borgmestre og råd forskrevne gård, som er beliggende her i Kolding i Brogade imellem salig Hans Husmers ejendom på den nørre og Peder Hansen Helts ejendom på den søndre side.

** Peder Sørensen, borger her sst, fik tingsvidne, at han fremlagde efterskrevne håndskrift, hvori Jens Davidsen, borger og indvåner i Kolding, kendes, at eftersom han er kommet i køb med hans medborger Peder Sørensen om hans gård beliggende i Brogade, som han på sin hustrus vegne samt børn og kreditorerne tilhørte, da er han ham skyldig 100 sletdaler, som han forpligter sig at kontentere sankt hansdag 1655, hvilken brev Jens Davidsen for retten bekræftede.

(133)

** Jens Buch borger sst på Niels Pedersen, kræmmer og rådmand her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Jens Davidsen borger sst tilstod skyldig at være Niels Pedersen 42 sletdaler, som er for den gæld, salig Mikkel Adsersen var ham skyldig blevet, og over skifte efter salig Mikkel Adsersen bemeldte Niels Pedersen for 42 sletdaler indvist i hans efterladte gård, som Jens Davidsen nu har købt, og bepligtede han sig samme 42 sletdaler at betale, når påæskes.

** Poul Mogensen på sin mor Inger salig Mogens Eriksens vegne her sst havde ladet i rette kalde Hans Jørgensen murmester, borger sst, for 12 års husleje 21 sletdaler, som han blev tilfundet at betale, og eftersom befindes Hans Jørgensen af byen imod en volds forbydelse at være nu undveget for samme gælds fordring, da blev han tilfundet derfor at bøde til KM og byen for et fuldt vold.

(134)

** Otte Sørensen prokurator på samtlige smedelavets vegne her sst med opsættelse her af tinget 5/7 næst forleden havde ladet i rette kalde Hans Christensen kleinsmed her sst for 2 sletdaler, som han til lavet skal skyldig være, som han blev tilfundet at betale.

** Simon Andersen Dover prokurator sst på Hans Christensen i Ribe hans vegne med opsættelse her af tinget 5/7 sidst forleden havde ladet i rette kalde Mikkel Sørensen her sst for 30 sletdaler efter hans udgivne håndskrift, dateret Ribe 15/2 1647, som er for heste han ham afkøbt har og til forpligtet sig at betale 3 måneder derefter ved hans gode ære tro og love, hvilken gæld han blev tilfundet at betale inden 15 dage.

(135)

23/8 1654.

** Poul Bertelsen, rådmand sst, fik tingsvidne, at efterskrevne kundgjorde, at efterdi de er blevet udnævnt på en uvildig vurdering i Poul Bertelsens hus, belangende noget gods, Jørgen Beyer den unge af Helsingør skulle tilhøre og der efter sig ladt, da har de vurderes efterskrevne gods rejsekappe, klædning, trøje, krudthorn, en kårde af en gamle slags etc.

(136)

** Niels Danielsen kobbersmed, borger sst, kendtes for sig sin hustru Kirsten Ankersdatter og deres arvinger af ret sand vitterlig gæld skyldig at være Søren Pedersen hans hustru Barbara Madsdatter og deres arvinger 100 rigsdaler og herfor pantsatte hans gård, som er beliggende her i Kolding i Lusbygade på den søndre side imellem Niels Danielsens egen ejendom, Bodil Sønniks nu ibor, på den vestre og Iver Ebbesens ejendom, han nu ibor, på den østre side.

(137)

30/8 1654.

** Otte Sørensen, prokurator sst, på Henrik Laugesen, byskriver her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Otte Sørensen fremlagde efterskrevne landstings varsels seddel, dateret 19/7 1654, dermed at være stævnet salig Anne, salig Lauge Madsens, hendes søn Baldser Laugesen, item alle hendes kreditorer, for skifte som Henrik Laugesen agter at holde i dag 6 uger.

** Niels Iversen byfoged fik tingsvidne, at han 3 gange fremæskede Peder Hansen Helt, borger her sst, eftersom han 19/7 sidst forleden her til bytinget lod forhverve en 6 ugers opsættelse imod Anders Madsen, KM slotsskriver på Koldinghus, og det nu i dag er 6.ugers dag, om Peder Helt ville fremkomme og hænde dom, men efter 3 ganges påråb er Peder Helt ej heller nogen på hans vegne fremkommet.

(138)

6/9 1654.

** gik intet beskrevet.

13/9 1654.

** Niels Iversen, KM byfoged her sst, fik tingsvidne, at efterskrevne borgere her sst vidnede, at de var udnævnt på en uvildig indførsel i Maren salig Jens Skibbyggers hus for 74 sletdaler, som hun befindes at være Niels Iversen skyldig efter forhvervet dom af bytinget 26/8 sidst forleden, da har de i dag været på åstedet og af Maren Jens Skibbyggers begæret rede penge eller varer, hvortil hun svarede, at hun ikke havde rede penge eller løsøre, men ville være tilfreds ham i hendes ejendom måtte gøres indvisning, og da gjorde de Niels Iversen efterskrevne indvisning i hendes vånings portrum.

(139)

20/9 1654.

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Kirsten Ganzes, salig Celestinus Meselentons efterleverske, her sst fik tingsvidne, at eftersom det i dag er hans 3.ting, lader han på Kirsten Ganzes vegne forbyde alle og enhver at komme til den tiengård, hendes salig mand tilhørte enten ved nat eller dag der at gøre skade og fisk bortstjæle, såfremt nogen sig hertil fordrister og derover bekommer skade, da at have skade for hjemgæld.

27/9 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Poulsen i nør Bjert varsel at svare Oluf Sørensen, borger her sst, for 26 sletdaler, som rester på hans håndskrift, dateret Kolding 13/4 1651. sagen opsat til i dag 6 uger.

4/10 1654.

** gik intet beskrevet.

(140)

11/10 1654.

** Jep Nielsen Gelballe, borger her sst, gav til kende, at eftersom Gud aller mægtigste i denne bedrøvelige pestilentses tid har bortkaldt hans salig far Niels Jepsen Gelballe og hans salig mor Mette Tomasdatter, da vedersagde han arv og gæld efter hans salig forældre, og ikke dertil ville svare efter denne dag.

18/10 1654.

** Otte Sørensen prokurator på Jørgen Knudsen, borgmester her sst, hans vegne fik tingsvidne, at han fremlagde efterskrevne indlæg og tilkendegivelse, hvori Jørgen Knudsen giver Niels Iversen at vide, at Just Mortensen, byens kæmner, var hos han i går og gav til kende om den store skovhugst og skade, som nu i denne bedrøvelige tid er sket og hugget i Kolding komark og byens friheder af adskillige borgere og andre her i byen, og at han ikke selv tør komme til tinget at give last og klage derpå formedelst den svaghed, der har været i hans hus, og Jørgen Knudsen ikke heller for samme årsag kan møde, da beder han at byfogden på byens og samtlige borgmestre og råds vegne vil give last og klage og gør forbud, at ingen sig herefter dermed endnu befatter under straf. item klagede at han havde ladet slutte en stærk fjederlås for byens port ved hospitalet, hvor sådanne med vogn har deres fart igennem, som og skal være sønderslaget og borte, datum Kolding 18/10 1654 Jørgen Knudsen egen hånd, hvorefter Otte Sørensen på samtlige borgmestre og råds vegne på forskrevne poster, som ulovligt skal være passeret, gav last og klage.

(141)

25/10 1654.

** gik intet beskrevet.

2/11 1654.

** gik intet beskrevet.

8/11 1654.

** Oluf Sørensen, borger her sst, med opsættelse her af tinget 27/9 sidst forleden havde ladet i rette kalde Niels Poulsen i nør Bjert og gav ham til sag efter efterskrevne indlæg, hvori han giver sin farbror Niels Poulsen i Bjert til sag for 26 sletdaler og 3 års rente efter hans håndskrift, som han blev tilfundet at betale.

(142)

15/11 1654.

** Iver Jacobsen, borger sst, på Søren Pedersen Hosekræmmer, borger her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Iver Jacobsen fremlagde efterskrevne håndskrift af Just Mortensen til Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, udgivet, lydende på 200 sletdaler, dateret Kolding 18/4 1654, som blev læst og påskrevet, hvilket håndskrift Søren Pedersen for Just Mortensen hos Henrik Ravn har indfriet, og nu stod Just Mortensen for tingsdom og pantsatte fra sig og sine arvinger og til Søren Pedersen Hosekræmmer og hans kære hustru Barbara Madsdatter og deres arvinger en hans efterskrevne toft, som er beliggende norden Kolding under bjerget, som de skal have for et brugeligt pant for forskrevne 200 sletdaler, som Just Mortensen igen kendes Søren Hosekræmmer skyldig at være.

(143)

22/11 1654.

** gik intet beskrevet.

29/11 1654.

** gik intet beskrevet.

6/12 1654.

** gik intet beskrevet.

13/12 1654

** gik intet beskrevet.

(144)

20/12 1654.

** varselsmænd hjemlede, at de gav mester Claus Badskær her sst varsel at svare Otte Sørensen, prokurator her sst, på Steen Bille til Kærsgård, KM befalingsmand på Koldinghus, hans vegne efter et skriftligt indlæg. Claus Badskær mødte og fremlagde lensmandens seddel, dateret Koldinghus 4/12 1654, efter hvilken seddel han samme person straks har indtaget under kur og gjort hans bedste ham at kurere. sagen opsat til snapsting.

** Otte Sørensen prokurator på samtlige borgmestre og råds vegne i rette lagde efterskrevne klage, eftersom nogle sig imod al forhåbning skal have tilforn dristet at hugge i Kolding komark skov, som ej tilbørligt burde at ske, da såfremt nogle herefter på forberørte sted lader sig befinde at hugge eller hugge lade, de derfor at bøde som for andet tyveri efter loven. betræffes nogle på forberørte sted og derover lider skade, da de at have skaden for hjemgæld.

** 9/1 1655 er denne tingbog leveret til lensmanden på Koldinghus at igennemse og findes derpå skrevet i den på det 144.blad papir. Henrik Laugesen egen hånd.

(1)

** tingbogens autorisation 1655.

(2)

10/1 1655.

** Johan Schrøder, borger her sst, fik tingsvidne, at Mads Gregersen indvåner sst solgte og skødte og afhændede fra sig sin hustru Maren Andersdatter deres børn og arvinger og til Johan Schrøder hans hustru Gertrud Jensdatter og deres arvinger hans gård, beliggende her i Kolding på Rendbanen på den søndre side imellem Sidsel salig Peder Christensens ejendom på den vestre og Sidsel salig Peder Jensen Strårups ejendom på den østre side, adelgaden ved den nørre og byens å ved den søndre side, med fri tagdrop på begge sider.

(3)

17/1 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Christensen og Matias Pedersen her sst varsel at svare Mads Gregersen her sst.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Andersen Dover, Peder Jensen buntmager og Apelone Mads Nebels med hendes lovværge her sst varsel at svare Tomas Christensen Gyris, borger her sst, for gæld og begærede hans 1.ting.

** Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, på samtlige borgmestre og råds vegne havde ladet i rette kalde efterskrevne varsel at svare Henrik Ravn, og er som følger Peder Helt og Poul Pedersen skatmestre, Oluf Gejsing og Tomas Christensen skatmestre, Poul Seest og Christen Leck skatmestre, Niels Bertelsen og Conrad Felbereder skatmestre, Jens Hansen snedker, Erik Jepsen og Jens Natteler fjerdingsmænd, for de havde været forsømmelige og ikke indfordret KM skatter efter skattemandtallet, om de ikke straks bør gøre regnskab og hvis, der kunne restere, det uden forhaling at skaffe til stede, hvorpå de blev tilfundet inden 14 dage at gøre borgmestre og råd regnskab eller efter dets forløb at lide dele.

(4)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Joensen her sst og Maren, Jens Skibbyggers, varsel at svare Niels Iversen byfoged på Peder Rasmussens vegne for gæld. opsat 6 uger.

24/1 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Morten Panck, borgmester her i Kolding, og Matias Melhørn, KM toldbetjent her sst, varsel at svare Peder Hansen af Horsens imod lovmål for vidner, han agter at føre, og da var vidnerne til stede, men da vidste byfogden sig ikke at til fordriste dem her til bytinget noget at vidne, men de enhver at vidne til deres værneting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Sørensen Købmand, borger her sst, varsel at svare Niels Iversen byfoged, og Niels Iversen fremlagde hans skriftlige indlæg.

(5)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Tomasen Dalby, Peder Hansen rebslår og Jens Krejbjerg, borgere her sst, varsel at svare Niels Iversen.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Jensen skrædder af Rosendal her sst varsel at svare Niels Iversen byfoged på salig Anders Jepsens børns vegne her sst for nogle bukkeskind med tilbehørig underfoer, den salig mand havde leveret ham at han skulle gøre ham en trøje af. 1.ting

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Jensen skrædder af Rosendal her sst varsel at svare Niels Iversen byfoged for en rigsdaler, som han lånte ham til skrædderlavet. 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Erik Kleinsmed her sst varsel at svare Hermand Lydersen her sst for et par pistoler, han har leveret ham, at han skulle forfærdige ham lidt ved og ikke dem igen kunne bekomme, hvorefter han var hans 1.ting begærende.

** Niels Iversen, KM byfoged her sst, fik tingsvidne, at han gav til kende, at eftersom han på rettens vegne havde bevilget Peder Sørensen Købmand her sst at indtage en gråhjelmet ko, som er befundet efter salig Mads Maler og hans hustru, af den at nyde mælken for foder, og den at forvare til arvingernes bedste, hvorimod Niels Iversen har af Peder Sørensen lånt 4 rigsdaler, som han for retten tilbød Peder Sørensen igen at skulle annamme, og koen uskadt igen fra sig at levere.

** Niels Iversen, KM byfoged her sst, havde ladet i rette kalde Peder Sørensen Købmand, borger her sst, og i rette lagde hans efterskrevne indlæg, hvori han giver Peder Sørensen til sag for en ko, salig Mads Mikkelsen maler og hans hustru fradøde, hvilken ko Peder Sørensen bad om at måtte låne, da ville han selv fodre og føde den på det, han kunne nyde mælken deraf, hvilket byfogden ham bevilgede til på videre besked og begærede dom, om han ikke bør ham samme ko igen tilstille på arvingernes vegne. herimod mødte Peder Sørensen Købmand og fremlagde hans efterskrevne svar, at han af Niels Iversen blev forundt samme ko for vurderings pengene, som var 7 sletdaler, og hvis arvingerne ikke dermed er benøjet, så begærer han sine købepenge og foderløn. derefter blev afsagt, eftersom ikke bevises Niels Iversen ham nogen foderløn lovet har eller begæret den på foder at indsætte, Jens Hansen i Vamdrup, som en ret arving, nu æsker samme ko af Niels Iversen, vidste byfogden ikke rettere derpå at kende, at Peder Sørensen bør samme ko uden skade til Niels Iversen på arvingernes vegne at levere.

** Niels Danielsen kobbersmed, borger her sst, på Karen Eskildsdatter, salig Mads Tomasen buntmagers efterleverske her sst, hendes vegne fik tingsvidne, at Knud Simonsen buntmager, borger her sst, med fuldmagt af Søren Tomasen af Ribe gav Karen Eskildsdatter afkald for alt hvis, Søren Tomasen kunne arveligt tilfalde efter hans salig bror Mads Tomasen buntmager.

(7)

** Svend Hansen skomager, borger her sst, fik tingsvidne, at Johan Schrøder, borger her sst, med fuldmagt af hans stedsøn Jesper Pedersen, nu tjenende Rasmus Rasmussen, KM kancelliforvalter, dateret Odense 16/1 1655, gav Svend Hansen hans børn og arvinger afkald for alt hvis, Svend Hansen har haft under i forvaring og værgemål for Jesper Pedersen belangende det hus, Johan Schrøder ibor, og Jesper Pedersen arveligt efter hans salig far Peder Jespersen er tilfaldet.

(8)

** Peder Hansen Helt og Poul Pedersen Seest, borger her sst, havde ladet i rette kalde efterskrevne, som resterer med deres drengeskat og unionsskat, som skulle udgives til sankt michaeli 1653, som en part modvilligt ikke vil udgive, men besværer sig for højt at være lagt i skat, en part beråber sig på at have regnskab med byen, som de billigt burde at søge deres betaling af byen, sætter derfor i rette, om de ikke enhver burde at betale deres skat. da efter forberørte lejlighed tilfandt byfogden dem for borgmestre og råd at erklære, eller deres skatter at udgive, eller derfor at lide dele.

** Niels Iversen, KM byfoged, havde ladet i rette kalde Hans Tomasen Dalby, Peder Rebslår og Jens Krejbjerg, borgere her sst, eftersom han på rettens vegne har ladet dem tilsige at være med de 8 mænd nogle gange retten at betjene, hvilket de ikke har villet agte, hvorfor han satte i rette, om de ikke bør for deres modvillige forseelse at bøde deres 3 mark eller lide dele, hvilket de blev tilfundet.

(9)

31/1 1655.

** Mads Olufsen til 4.ting lovbød Niels Ammidsbøls gård, Peder Skrædders gård ved risten, Mikkel Hansens gård på torvet, Anne Poul Dalbys gård og Søren Bjørnsens gård, om nogen var som enten af dem ville købe eller leje, da kunne de dem bekomme og blive følgagtig.

** varselsmænd hjemlede, at de gav efterskrevne Kolding borgere varsel for deres resterende skatter for årene 1652-53-54. sagen opsat til i dag 6 uger.

** Peder Bertelsen, borger her sst, havde ladet i rette kalde Oluf Jensen i Bramdrup for 6 sletdaler efter hans afregning, dateret 13/8 1653. sagen blev opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Erik Kleinsmed her sst varsel at svare Mads Tomasen på hans husbond Jacob Bech, husfoged på Koldinghus, hans vegne efter en doms indhold, dateret 24/1 sidst forleden og var hans 1.ting begærende.

(10)

7/2 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Kirsten Ganzes her sst med hendes lovværge varsel at svare Erik Christensen i Seest på Inger, salig hr Søren Poulsens efterleverske i Egtved, hendes vegne efter en håndskrift, dateret Kolding 18/8 1634, lydende på 100 rigsdaler in specie. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Clemendsen i Skanderup varsel at svare Niels Iversen byfoged efter Jacob Bech husfogeds seddel, dateret Koldinghus 25/8 1654, lydende på 10 læs årligt ved at yde til Niels Iversen, og var 1.ting begærende.

** Hans Hemmingsen af København på hans principal Niels Ouchesen, borger og handelsmand der sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Lorends Boysen, KM fiskemester, wohnhaftig her i Kolding, og i rette lagde hans efterskrevne indlæg, hvori han tiltaler ham for 166 rigsdaler, som han havde lovet at betale til påske 1653. herhos i rette lagde efterskrevne Lorends Boysens obligation samt to hans sendebreve. da efter 3.ganges fremæskning er Lorends Boysen ikke mødt, hvorfor byfogden opsatte den sag til i dag 6 uger, og dersom Lorends Boysen ikke her forinden taler Niels Ouchesens minde da et lide dom for æskning efter rigens ret.

(11)

** Matias Lorends, KM toldinspektør her sst, fik tingsvidne, at han i rette lagde hans efterskrevne beretning, at eftersom han har ladet varsel give Søren Markorsen i Borre mølle og Niels Nielsen i Slotsmøllen at svare imod hvis, han på KM vegne agter at tage beskrevet, og begærede, at KM accise ordinants måtte forkyndes bemeldte møllere og menigheden til efterretning og advarsel på det, de sig ej med nogen uvidenhed skal have at undskylde. herhos fremlagde efterskrevne KM accise ordinants, indeholdende blandt andet, at accisen af vin, brændevin, fremmed øl og anden fremmed drik tillige med tolden på toldboden skal annammes, og i stedet for accisen på dansk øl og brændevin alene af hver tønde malt, som bliver malet i købstæderne 12 skilling danske, og at dermed ingen underslæb skal ske, da skal lensmanden på hvert sted gøre anordning på de vandmøller og vejrmøller, eller hvor de ikke så overflødige er, da hestemøller, som alene skal være gyldig og tilladt at male, og derimod alle andre ufornødne heste og skvætmøller samt håndkværne være kasseret og afskaffet, og på samme lovlige møller skal accisebetjente have flittig inspektion, at intet til eller fraføres, førend derpå accise seddel erlanget og accisen betalt er. borgmester og råd skal forordne nogle, som med accisebetjente hver måned kan gå ud og fornemme, om flere møller i brug er, end de som tilladt vorder, befindes det slås møllerne i stykker, og overtræderne straffes 1.gang på 50 rigsdaler, 2.gang på 100 rigsdaler og 3.gang på sin boeslod.

(12)

** Peder Udsen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at Hans Hansen skrædder, borger her sst, kendtes for sig sin hustru Anne Ottesdatter og begge deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Peder Udsen hans kære hustru Dorte Poulsdatter deres arvinger 100 sletdaler, hvorfor han pantsætter hans gård, som er beliggende i Kolding i Lusbygade imellem Tomas Christensen Gyris hans ejendom på den vestre og Iver Nielsens forrige rådmands boder på den østre side.

(13)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Madsen, slotsskriver her sst, varsel at svare Peder Hansen Helt her sst efter et skriftligt indlæg. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav efterskrevne skatmestre og fjerdingsmænd varsel at svare Anker Jepsen rådmand på borgmestre og råds vegne. 1.ting.

** item gav de Peder Rebslår og Jens Krejbjerg varsel for Niels Iversen byfoged efter en doms indhold her af bytinget 24/1 sidst forleden, hvorefter han var 1.ting begærende.

14/2 1655.

** Niels Iversen, KM byfoged, fik tingsvidne, at han i dag som tilforn tilbød Peder Sørensen Købmand, borger her sst, de 4 rigsdaler, han af ham på en ko har annammet, om Peder Sørensen dem til sig ville annamme og koen uskadt igen fra sig at levere, eftersom han den ikke med anden kondition blev betroet, og Peder Sørensen stod med ham til vedermæle.

(14)

** Otte Sørensen prokurator på Las Tomasen Dalby her sst hans vegne havde ladet i rette kalde Niels Sørensen, vadstedrider her sst, for resterende husleje, samt for han ikke lovligt skal have huset i rette tid nu til påske opsagt. da efter forskrevne lejlighed tilfandt byfogden Niels Sørensen at betale inden 15 dage efter forordningen eller nam og vurdering at være undergivet.

21/2 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Madsen, underskriver på Koldinghus, varsel at svare velb fru Ingeborg Arenfeldt til Selsø hendes fuldmægtig Søren Pedersen i Klakring for 200 sletdaler efter et håndskrift, dateret Palsgård 12/1 1654. da ingen var mødt på Niels Madsens vegne, blev sagen opsat til i dag 6 uger først kommende.

** Matias Lorends Melhørn, KM toldinspektør her sst, fik tingsvidne, at han fremlagde efterskrevne lysnings seddel, at eftersom strandrytterne 28/1 næst forleden har optaget en sortbrun hoppe i Fjelstrup i Haderslevhus len hos en mand Peder Hansen, og Christen Villadsen der sst sig vedkender, da som formenes samme hoppe ulovligt af riget i fyrstendømmet at være udført, begærer han, at samme hoppe til tinge at må oplyses, om nogen sig den lovligt vil vedkende. da fremstod for retten Oluf Jensen i Skartved, at eftersom Christen Villadsen skal have sig på Oluf Jensen for hjemmelsmand påråbt, da svor han ved Gud og hans salighed, at fornævnte hoppe aldrig har tilhørt ham, meget mindre den til Christen Villadsen at have solgt og ikke ville eller kunne være hans hjemmel dertil.

(15)

** Niels Pedersen, skipper i klostret her sst, fik tingsvidne, at han fremlagde efterskrevne beskikkelses seddel, at efterskrevne på Niels Pedersens vegne havde været hos Hans Markorsen og spurgte ham, om han ville rede med Niels Pedersen, da svarede han, at han ville have skibet sat. herimod mødte Hans Markorsen og spurgte Niels Pedersen, om han havde fragtet deres skude noget steds hen, da bekendte Niels Pedersen, at han havde fragtet til Hans Christensen og nogle i Middelfart på Lübeck, hvortil Hans Markorsen beklagede, at det var sket imod hans samtykke og mente, det ikke burde magt at have men straffes som vedbør, efterdi han var så nær til stede, han vel herom kunne have sig med Hans Markorsen rådslaget.

(16)

** Hans Markorsen, borger og kæmner her sst, på samtlige borgmestre og råds vegne fik tingsvidne, at han i rette lagde efterskrevne skriftlige tilbud og advarsel til alle gemene borgere i Kolding, at eftersom Gud nådigt har forlindret den pestilentses grasserende syge, da er af borgmestre og råd for rådeligt anseet, efterskrevne anordning menigheden til bedste at lade advare og til kende give. 1 ingen skulle sig til fordriste med nogle klæder at omgås med i byen og holde fal. 2 at hver holder sine svin af gaderne og byen på det, ingen af svinene skulle nogen skade påføres, eftersom sees adskillige urenligheder svinene omgås med, som udkastes af de befængte huse. 3. dersom nogen imod KM forordning holder geder eller bukke, de dem at afskaffe og holder af gaderne. 4 alle løse hunde at holde af gaderne og inde i deres huse, hvorefter enhver kan vide sig at rette og forholde, såfremt de ikke vil tiltales som de, der byens øvrighed ikke agte ville, og er skrevet nedenunder: menigheden i Kolding kirke forsamlet er advaret om forbemeldte punkter. Anker Sørensen.

** Carsten Johansen, borger her sst, fik tingsvidne, at Peder Udsen, rådmand her sst, solgte og skødte fra sig sin kære hustru Dorte Poulsdatter og deres arvinger og til Carsten Johansen hans kære hustru Anne Jensdatter og deres arvinger et hus, beliggende her i Kolding i Østergade imellem Niels Jensen skifferdækkers hus på den søndre og Peder Lauridsen kandegyders ejendom på den nørre side, adelgaden ved den østre og den gård, salig Søren Hår på Nebbe tilhørte, ved den vestre side, lige sådan som Peder Udsen den af Mette, salig Christen Kleinsmeds, og hendes arvinger solgt er.

(17)

** Peder Udsen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at Carsten Johansen, borger her sst, kendtes for sig sin hustru Anne Jensdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Peder Udsen hans kære hustru Dorte Poulsdatter og deres arvinger 100 sletdaler, som er for det hus, han af Peder Udsen købt har og derfor pantsatte han ham samme hus.

(18)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Christensen skomager, Claus Sadelmager med flere varsel at svare Oluf Jepsen Buch, borger her sst, for resterende 5.part af deres husleje til borgmestre og råd, for det år han sidst forleden var byens kæmner og dem skulle oppebære.

28/2 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Gregersen, indvåner her sst, varsel at svare Mads Christensen bager på hans egne og hans svoger Matias Pettersen her sst hans vegne for 29 sletdaler efter hans håndskrift, dateret Kolding 12/1 1650, som er udgivet til salig Peiter Kruckow. sagen blev opsat til i dag 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Christensen Bull i Lilballe varsel at svare Otte Sørensen, prokurator her sst, på borgmester Jørgen Knudsens vegne her sst og spurgte Hans Bull, om han havde ladet bryde rigens rets brev, som han havde forhvervet over ham, førend kontrakten blev gjort imellem dem, hvortil han svarede, at borgmester har talt hans minde for den sag, så han takkede ham godt og ikke vidste videre ham til den sag at svare.

(19)

** Hans Markorsen og Peder Hansen Helt, borgere her sst, fremlagde deres efterskrevne tilbud imod Niels Pedersen i klostret her sst, at eftersom de er interesserede i den skude her for byen med Niels Pedersen ungkarl, barnfødt her sst, og de er tilfreds at sælge deres fælles skude til Niels Pedersen Vagenberg og Peder Jensen, begge af Kerteminde, for 600 sletdaler, og bemeldte Niels Pedersen ikke med sin part er hermed tilfreds, da tilbyder de Niels Pedersen samme skude i alt for 550 sletdaler, efterdi de af købmænd tilbydes penge af frememde byer og ikke lyster længere med ham at rede. da kundgjorde efterskrevne, at de beskikkelsesvis havde været hos Niels Pedersen og forkyndt forskrevne tilbud, da gav han dem til svar, han hverken ville sælge eller købe, men han ville rede.

** Hans Markorsen og Peder Hansen Helt, borger her sst, havde ladet i rette kalde Niels Pedersen i klostret, at eftersom han skulle have henfragtet deres fælles skude på Lübeck imod deres vilje og samtykke, satte i rette og formente, at Niels Pedersens henfragtelse burde ingen magt at have men som ugjort at være og straffes derfor som vedbør. da efter denne sags lejlighed og efter sørettens 61.kapitel henfandt byfogden denne sag til 4 uvildige skippere og dannemænd.

(20)

** Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, fik tingsvidne, at for retten fremstod efterskrevne borgere, at eftersom det i dag er 4.ting til forskrevne mænd for dele for deres skatters oppebørsel at forklare, da til forpligtede de dem, at dersom de ikke inden i dag 4 uger klarerede deres skatters oppebørsel, da de at stå Henrik Ravn for 6 høringer.

** Simon Jensen Strandhuse, borger her sst. for retten fremstod ungkarl Hans Simonsen fornævnte Simon Jensens søn og gav hans far afkald for alt hvis, Hans Simonsen kunne arveligt tilfalde efter hans salig mor Mette Simons og takkede hans far for god betaling.

** ungkarl Hans Simonsen her sst fik tingsvidne, at for retten fremstod Simon Jensen Strandhuse, borger sst, og kendtes for sig og sine arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være hans søn Hans Simonsen 230 sletdaler skyldig, som er for hvis, han arveligt kunne tilfalde efter hans salig mor Mette Simons, og herfor pantsatte Simon Jensen ham hans gård, som er beliggende i Kolding i Klostergade imellem Bertel Mikkelsen og Hans Oddersteds ejendom, og er dette pant næst efter det pant, Broder Heinsen i Frederiksodde deri først har.

(21)

7/3 1655.

** Iver Ebbesen, borger her sst, på hans egne vegne, item på hans brorsøn Eskild Nielsen i sønder Bjert hans vegne og på Karen Knuds vegne i Agtrup, Karen Ebbesdatter, som boede i Tapsore, og Maren Ebbesdatter i Ystad i Skåne, item på hans søster Karen Ebbesdatter i Skanderborg hendes vegne gav Jørgen Simonsen af Hjarup afkald for alt hvis, de arveligt kunne tilfalde efter fornævnte Jørgen Simonsens hustru afgangne salig Mette Ebbesdatter.

(22)

** Søren Jørgensen Hår, rådmand her sst, fik tingsvidne, at Jens Hansen, borger her sst, solgte og skødte fra sig og sin hustru Ellen Pedersdatter og deres arvinger og til Søren Hår hans hustru Karen Bertelsdatter og deres arvinger efterskrevne stykke jord, beliggende i Kolding i Svidegade.

** Hans Due, borger i Frederiksodde, fik tingsvidne, at han i rette lagde hans efterskrevne skriftlige indlæg, at eftersom han har ladet Lyder Henriksen, rådmand i Kolding, i rette kalde, da er hans beskyldning til ham, at han i langvarige år har undslået sig for at komme til rigtig afregning om hvis, de af hverandre har bekommet, og da er de 18/6 1653 i hans hus kommet tilsammen og deres regnskabsbøger imod hverandre fremlagt, igennemseet og beregnet, og da begærede han 14 dages respit at igennemse hans regnskabsbøger, hvormed han ham nu på 2.år har opholdt, hvorfor han er forårsaget ham her til bytinget ved proces at søge.

(24)

** varselsmænd hjemlede, at de gav efterskrevne varsel imod hvis, Hans Due borger i Frederiksodde kan have dem at beskylde. sagen blev opsat til i dag 6 uger.

14/3 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Lorends Boysen, fiskemester her sst, varsel at svare Erik Nielsen her sst for 19 rigsdaler efter en håndskrift. sagen opsat til i dag 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Davidsen her sst varsel at svare Peder Rasmussen Botoft for en kårde, som han havde i gemme for ham. sagen opsat 6 uger.

** Hans Jensen Buch, borger her sst, med efterskrevne fuldmagt af Gertrud Andersdatter her sst kendtes for hende og hendes arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Søren Hår eller hans arvinger 100 sletdaler efter hendes håndskrift, og derfor pantsætter den arvepart i ejendom og løsøre, som hun arveligt kan tilfalde efter hendes afgangne to børn Sara Henriksdatter og Maren Henriksdatter.

(25)

** Hans Jensen Buch, borger her sst, fik tingsvidne, at han fremlagde efterskrevne tilbudsseddel, at eftersom Gertrud Andersdatter har 7/3 ladet aflæse 4 landstings stævninger Iver Jacobsen og Niels Iversen byfoged angående, og hun lovede at give kopi, så på hendes vegne tilbød Hans Buch de dannemænd kopier deraf, som Niels Iversen for retten annammede.

(26)

** Iver Jacobsen, borger her sst, fik tingsvidne, at Niels Hansen, borger her sst, med fuldmagt af Jørgen Knudsen, borgmester her sst, solgte og skødte fra Jørgen Knudsen og hans arvinger og til Iver Jacobsen og hans arvinger efterskrevne to staldgårdssteder, beliggende sønden Kolding.

** Iver Jacobsen kæmner på borgmestre og råds vegne fik tingsvidne, at han fremlagde efterskrevne syn på hvis skade, der er gjort i Kolding kornmarks skov nu forleden sommer i pesttid, og da var der meget ubilligt hugget, som ikke var let at kunne stykvis tælles.

(27)

** varselsmænd hjemlede, at de gav efterskrevne varsel at svare Søren Hår rådmand på hans egne og Jep Nielsen Strandhuses vegne for resterende fragt af noget gods, som følger. 1.ting.

24/3 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav borgmester Jørgen Knudsen her sst varsel at svare Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Peder Hansens vegne i Hamborg for 29 sletdaler efter en håndskrift, dateret Kolding 4/3 1652. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Gertrud Andersdatter her sst med hendes lovværge varsel, item Jens Hansen, som er hendes børns værge, at svare Niels Iversen byfoged og Iver Jacobsen her sst imod vidner.

** Peder Hansen Helt, borger her sst med, opsættelse her af tinget 7/2 sidst forleden havde ladet i rette kalde Anders Madsen, KM slotsskriver på Koldinghus, og gav ham til sag efter efterskrevne indlæg, at han har ladet Anders Madsen skriftligt anmode om hvis dem hidindtil om hans salig fars gårdskøb i Kolding er imellem passeret, og han derpå med skriftligt svar sig alene heden refererer på det købebrev, dem derom imellem skal være oprettet, endnu skal stå ved sin fuldmagt. da eftersom det er Anders Madsen bevidst, at Peder Helt på de tider, nemlig 28/4 1642, var i hans unge og mindre år, da samme købebrev efter Anders Madsens egen stil sluttet er, og borgmestre og råd, som da hans formyndere var, ikke har gjort skifte imellem ham og hans salig stedfar, eller han dem nogen tid afkald har gjort eller med deres samtykke samme køb sket var. endvidere har Anders Madsen på Viborg landsting 15/7 1646 begæret, at han ville være samme køb kvit og det selv afstået, og han dog beråber sig på mit køb endnu at være ukasseret, hvoraf Peder Helt nødes til at lade påkende, om samme hans tilbragte underskrevne og af Anders Madsen selv konciperede og skrevne købebrev ikke bør magtesløs at være. endnu fremlagde Peder Helt efterskrevne ovennævnte beskikkelses seddel til Anders Madsen angående deres køb om det store stenhus her ved torvet, som de svenske landets fjender ruinerede, hvorover Anders Madsen ikke ville være ved samme køb. endnu fremlagdes en dom, som Peder Helt til landstinget 15/7 1646 imod Anders Madsen forhvervet har, hvori Anders Madsens efterskrevne svar imod Peder Helt findes indført, at eftersom han til Kolding byting har ladet frembyde 800 rigsdaler 21/9 1642, som Peder Helt eller ingen på hans vegne villa annamme, men Peder Helt der i sin beretning sit købebrev ville til intet gøre, og nu har Peder Helt ladet byde gården bort, og ikke Anders Madsen måtte nyde, førend gården nu er ganske ruineret, hvorfor Anders Madsen formente, han for samme køb burde fri at være, hvorefter blev afsagt, så efterdi Niels Iversen byfoged ikke har dømt i sagen enten til eller fra, da bør hans henfindelses dom at være som udømt var, og hvem videre påskader indkalder sig sagen på tilbørlige steder. derimod blev i rette lagt Anders Madsens efterskrevne skriftlige svar, som blandt andet indeholder, at Peder Helt samme gård til ham solgt har for 800 rigsdaler efter hans brevs indhold, hvilket han ikke har villet agte, men søgte udflugter ikke at være sin egen værge, og ikke havde givet afkald for sit værgemål, og formener om Peder Helts købebrev bør at blive ved sin fulde magt. herhos i rette lagde efterskrevne omtvistede købebrev, dateret København 28/4 1642, hvori Peder Helt tjenende Keld Krog, KM sekretær, kendes at have solgt til Anders Madsen, slotsskriver på Kalø, det store stenhus på torvet imellem Jacob From på den ene side og Jørgen Knudsen borgmester på den anden side, som ham arveligt efter sin salig far Hans Jepsen Bøgvad tilfaldt, hvorfor han skal give ham 800 rigsdaler. dernæst fremlagdes et tingsvidne af Kolding byting 21/9 1642, at Anders Madsen lod tilbyde Peder Helt 800 rigsdaler, som er for den ejendom, han til Anders Madsen solgt har, og ingen mødte samme penge at annamme. derefter blev afsagt, eftersom Peder Hansen Helt tiltaler Anders Madsen for et køb anlangende det grundmurede hus østen her på torvet, som Peder Helt til Anders Madsen har afhændet for 800 rigsdaler, hvilke penge han på bytinget har ladet frembyde, og det på sin side oprigtigt ville efterkomme, dog ikke Peder Helt eller nogen på hans vegne dem ville annamme, sagen og fra landstinget hjemfundet, og inden endelig dom er ganget, har Peder Helt det grundmurede hus nedbrudt og sig nyttig gjort, da vidste byfogden ikke imod Peder Helts udgivne købebrev at kende, men han pligtig det at holde og efterkomme og holde Anders Madsen det skadesløs i alle måder.

(32)

** Christen Madsen i Seest på Inger, salig hr Søren Poulsens i Egtved, hendes vegne hændet dom over Kirsten Ganzes her sst for 100 rigsdaler med 4 års rente efter hendes salig mor velb Karen Bildes brev, dateret Kolding 18/8 1634, som hun blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Jørgensen her sst varsel at svare Just Mortensen, borger her sst, på byens vegne for 5.part husleje af salig Else Søren Skrivers gård, han ibor, hvorefter han begærede til ham 1.ting.

28/3 1655.

** Søren Jørgensen Hår, rådmand her sst, fremlagde efterskrevne købebrev, hvori Henrik Ravn, rådmand her sst, kendes at have solgt fra sig og sin hustru og arvinger og til Søren Jørgensen Hår rådmand hans hustru og arvinger et byggested, som forhen har tilhørt salig Niels Ammidsbøl her sst, som er beliggende i Svidegade, adelgaden til den nørre side, ved den østre ende kirkens jord, som tilforn Jep Slagter tilhørte, ved den søndre side kirkens jord og ved den vestre ende Anne salig Poul Dalbys jord.

(33)

** Søren Jørgensen Hår rådmand på Mette Jensdatters vegne et pantebrev. for retten fremstod Tomas Lassen Bonum, indvåner i Kalundborg, på hans søster Anne Lasdatter, salig Jens Jørgensen Hårs efterleverske her sst, hendes vegne kendtes for Anne Lasdatter og hendes arvinger skyldig at være Mette Jensdatter 348 sletdaler, som er for hendes tilfaldne fædrene og mødrene arv og derfor pantsatte den gård, Anne Lasdatter nu ibor.

** Søren Jørgensen Hår af Eggert Rollufsen et afkald. for retten fremstod Eggert Rollufsen, borger her sst, og gav Søren Hår afkald for alt hvis, hans hustru Lene Jensdatter var arveligt tilfaldet efter hendes salig mor Else Jørgensdatter, og Søren Hår har haft under værgemål.

(34)

** Tomas Lassen Bonum, indvåner i Kalundborg, på hans søster Anne Lasdatter, salig Jens Jørgensen Hårs efterleverske her sst, hendes vegne fik tingsvidne, at Eggert Rollufsen, borger her sst, gav Anne Lasdatter og hendes arvinger afkald for alt hvis, hans hustru Lene Jensdatter arveligt kunne være berettiget efter hendes afgangne salig far Jens Jørgensen Hår, fordum borger her sst.

** Simon Andersen Dover, borger og prokurator sst, på velb fru Margrete Galt her sst hendes vegne havde ladet i rette kalde Jørgen Knudsen, borgmester her sst, for 33 enkende rigsdaler in specie efter hans udgivne brev, dateret Kolding sankt michaeli dag 1650, som han blev tilfundet at betale.

(35)

4/4 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Lorends Boysen, KM fiskemester i Koldinghus len, varsel at svare Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Henrik Møller, indvåner i København, hans vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Olufsen, smed her sst, varsel at svare Mads Gregersen her sst på Sidsel Jensdatters vegne for 50 sletdaler efter en håndskrift, dateret Kolding 13/1 1652. sagen blev opsat til i dag 6 uger.

** Hans Jensen Buch på Jens Jensen Fly, kirkeværge her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Poul Pedersen Seest sst anlangende afkald at gøre Jens Fly for værgemål for salig Peder Jensen Strårups børn, som Jens Fly af øvrigheden er kvitteret og erlediget, og Poul Pedersen dertil igen forordnet, efter afregning dateret 13/1 1653. item havde ladet citere Sidsel Jørgensdatter, salig Peder Strårups, med lovværge. da efter forberørte lejlighed vidste byfogden ikke rettere herpå at kende, end Poul Pedersen bør uden videre ophold at give Jens Fly afkald og kvittering.

(36)

** Matias Lorends Melhørn, told og accise inspektør her sst, på sine egne og Morten Nielsen Panck, borgmester og KM tolder her sst, hans vegne fik tingsvidne, at han i rette lagde efterskrevne tingsvidne af bytinget 21/2 næst forleden, at han da fremlagde efterskrevne lysnings seddel, at eftersom strandrytterne 28/1 næst forleden har optaget en sortbrun hoppe i Fjelstrup i Haderslevhus len hos en mand Peder Hansen, og Christen Villadsen der sst sig vedkender, da som formenes samme hoppe ulovligt af riget i fyrstendømmet at være udført, begærer han at samme hoppe til tinge at må oplyses, om nogen sig den lovligt vil vedkende. da fremstod for retten Oluf Jensen i Skartved, at eftersom Christen Villadsen skal have sig på Oluf Jensen for hjemmelsmand påråbt, da svor han ved Gud og hans salighed, at fornævnte hoppe aldrig har tilhørt ham, meget mindre den til Christen Villadsen at have solgt og ikke ville eller kunne være hans hjemmel dertil. og til konfirmation på samme tingsvidne har Matias Lorends på sine egne og Morten Pancks vegne efter efterskrevne varsels seddels lydelse ladet citere Christen Villadsen hos Peder Hansen i Fjelstrup imod vidner og dom. i lige måder varsel givet Oluf Jensen i Skartved, David Madsen i Knud, KM sognefoged i Fjelstrup, med flere, men ingen mødte til genmæle

(38)

** Søren Hår på sine egne og Jep Nielsens vegne til 4.ting med 6 høringer lod fordele Anders Hansen, sandemand i Bjert, for 10 mark, som han dem skyldig er for gods, han har inde haft i deres skude, og Else Pedersdatter i Bramdrup for 9 mark efter regnskabsbog.

** Peder Bertelsen, borger her sst, solgte og skødte fra sig sin hustru Sidsel Jensdatter og deres arvinger og til Jens Pedersen hans kære trolovede fæsteenke Maren Sørensdatter og deres arvinger en toft Langdal, beliggende nordvest fra Kolding.

(39)

** Søren Jørgensen Hår, rådmand her sst, solgte og skødte fra sig sin hustru Karen Bertelsdatter og deres arvinger og til Jens Pedersen og hans kære fæsteenke Maren Sørensdatter og deres arvinger efterskrevne kålhave, beliggende norden Lusby port.

** Just Mortensen, borger her sst, solgte og skødte fra sig sine arvinger og til Jens Pedersen hans kære fæsteenke Maren Sørensdatter og deres arvinger efterskrevne stykke toftejord, som ligger uden Nørreport.

(40)

** Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, på samtlige borgmestre og råds vegne fik tingsvidne, at han på samtlige borgmestre og råds vegne lod advare og forbyde ingen sig til at fordriste at åbne salig Johan Friis skomagers bo eller hus, førend den salig mands så vel som hans salig hustru Karen Sørensdatter deres samtlige arvinger og kreditorer til stede er, såfremt de ikke vil lide tiltale som for andet tyveri.

** Mads Nielsen Dollerup, borger her sst, fik tingsvidne, at for retten fremstod Iver Sørensen af Skodborg i hans hustru Mette Jepsdatters nærværelse og samtykke, Thule Sørensen på sine egne vegne og Jens Gregersen i lille Anst på Gertrud Jepsdatter i Roved og hendes børns vegne og i hendes egen nærværelse solgte og skødte fra dem og deres arvinger og til Mads Niels Dollerup hans hustru Kirsten Pedersdatter og deres arvinger al den lod og del, som de enhver på sin kvota arveligt kunne være tilfaldet efter deres afgangne søster salig Karen Sørensdatter, som boede og døde i Kolding, og havde salig Johan Friis skomager til ægte, som er i løsøre, hus og ejendom beliggende i Svidegade.

(41)

11/4 1655.

** Matias Mikkelsen i Bække til forpligtede sig at stå Anders Jørgensen, KM ridefoged i Koldinghus len, for lovlig kald og varsel i Bække at svare til Anst herreds ting til hvis lovmål, han på KM vegne agter over ham at forhverve.

** Jacob Poulsen, borger her sst, havde ladet i rette kalde Jørgen Knudsen, borgmester her sst, for 100 sletdaler efter hans efterskrevne brev, dateret Kolding 23/12 1653, som han blev tilfundet at betale.

(42)

** Jørgen Boysen skomager, borger her sst, tog Niels Hansen på Anne salig Hans Nattelers vegne i hånd og gav hende afkald for alt hvis, hans hustru Bodil Hansdatter arveligt kunne tilfalde efter hendes afgangne salig far Hans Madsen Natteler, fordum borger her sst.

** Niels Hansen, borger og overformynder her sst, på Anne salig Hans Madsen Nattelers vegne kendtes for hende og hendes arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Jørgen Boysen hans hustru Bodil Hansdatter og deres arvinger 100 sletdaler, som er for alt hvis, Bodil Hansdatter arveligt kunne tilfalde efter hendes salig far Hans Madsen Natteler, og derfor pantsatte Niels Hansen fra sig fornævnte Anne salig Hans Madsens og hendes arvinger hendes hus, hun nu ibor, som er beliggende her i Kolding i Klostergade imellem Peder Hansens ejendom ved den vestre og Peder Simonsens ejendom ved den østre side, adelgaden ved den nørre og Karen salig Iver Nielsens jord ved den søndre side.

(43)

** Mads Nielsen Dalby, borger her sst, fik tingsvidne, at Jens Jensen Ammidsbøl, den unge, gav Mads Nielsen og hans arvinger afkald for alt hvis, han til denne dag har haft under hænder og været værge for for Jens Jensen Ammidsbøl, som var for hans tilfaldne patrimonium.

(44)

** Mads Christensen, borger her sst, på sine egne og sin svoger Matias Pettersens vegne med opsættelse her af tinget 28/2 sidst forleden havde ladet i rette kalde Mads Gregersen her sst for 29 sletdaler efter hans håndskrift, dateret Kolding 12/1 1650, at eftersom han har udfordret en gæld for mester Petter Badskær hos fru Anne Skade til Nørgård, hvoraf han er blevet ham skyldig 29 sletdaler, som han bepligter sig at betale til påske først kommende. da mødte Mads Gregersen og fremlagde efterskrevne håndskrift, hvori han kvitteres for samme 29 sletdaler, datum Kolding 10/7 1651, Peiter Kruckow egen hånd, og da vidste byfogden ikke at tilfinde Mads Gregersen til den gæld at svare, men for det tilkrav kvit at være.

(45)

** Peder Hansen Helt, borger her sst, havde ladet i rette kalde Niels Poulsen her sst for 11 mark, han er ham pligtig for adskillige varer, han bekommet har, som han blev tilfundet at betale.

(46)

** Keld Sørensen af Ribe på Laurids Baggesen, rådmand der sst, hans vegne og med hans efterskrevne fuldmagt havde ladet i rette kalde Christen Pettersen, skipper her sst, og i rette lagde efterskrevne indlæg, at eftersom han forleden år fra Ribe lod sig hyre for styrmand til Holland og derfra til London og tilbage til Amsterdam og derfra til Svinesund i Norge og derfra og hjem til Ribe med tømmerlast efter derom deres oprettede sarts videre formelding, og da de i herrens navn var kommet til Amsterdam, og de deres indskibede gods, nemlig oksehuder, talg, smør og flæsk ville forhandle, har Christen Pettersen imod købmændenes videnskab og minde solgt samme varer for ringere pris end kontrakten om formelder, så han derover har lidt stor skade. derefter har han ladet skibet ligge for vejr og vind uden anker, og er af storm og uvejr imellem bommene for Amsterdam sønderslaget, sætter derfor i rette om Christen Pettersen ikke jo pligtig er at svare til hans grove gerning imod hans forpligt og betale al den skade han har lidt. da eftersom Christen Pettersen ikke er mødt hertil at svare, opsatte byfogden sagen til i dag 6 uger.

(47)

18/4 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Claus Hansen i Sønderballe varsel at svare imod dom, Anders Madsen, slotsskriver på Koldinghus, agter at lade forhverve og fremlagde et afkald, Claus Hansen på bytinget havde udgivet 7/10 1640.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Christen Jensen i Skanderup varsel at svare Jens Poulsen, borger her sst, for 14 mark efter en håndskrift, dateret 5/10 1652. 1.ting.

** item gav de ham til sag for 6 ungsvins grise, om Christen har annammet af ham, som han lovede at lade ham vogte på skoven, og ikke Jens Poulsen har bekommet hans svin igen. de blev tilfundet at gøre regnskab med hverandre.

** varselsmænd hjemlede, at de gav borgmester Jørgen Knudsen her sst varsel at svare Just Mortensen, borger her sst, for 10 sletdaler efter en håndskrift, dateret Kolding 26/5 1652, som han blev tilfundet at betale.

** Anders Madsen, KM slotsskriver på Koldinghus, havde ladet i rette kalde Claus Hansen i Sønderballe og i rette lagde et afkald, dateret Kolding byting 7/10 1640, i sin mening, at Claus Hansen i Sønderballe på sin kære mor Mette Hanses der sst såvel som på sine egne og sine børn, fødte og ufødte, deres vegne gav Jacob From, borger og indvåner i Kolding, afkald for al den arvepart, som de arveligt kunne blive berettiget efter Jacob Froms død. dernæst i rette lagde Anders Madsen hans efterskrevne indlæg, eftersom Claus Hansen i Sønderballe på sin mor Mette Hanses, så og sine børns vegne har for rum tid siden solgt til hans hustrus salig forældre Jacob From og Elisabeth Henriksdatter al hvis arvepart, dem kunne tilfalde efter salig Jacob From, at skulle følge den salig kvinde Elisabeth Henriksdatter og hendes arvinger, da eftersom den salig mand Jacob From først ved døden er afgået i hans efterladte hustrus levende live, og den salig kvinde nogen tid efter af Gud er bortkaldt, og nu på 2.år siden ingen anden er fremkommet enten til arv eller gæld at ville svare end Claus Hansen, som er sin mors eneste søn, sætter derfor i rette om Claus Hansen, som derfor betaling oppebåret har, ikke bør at holde Anders Madsen og hans hustru Dorte Hansdatter kvit og fri for alle andre, som derpå kunne tale, og samme arv at følge hans hustru, som er næste arving efter hendes salig mors død. ydermere i rette lagde efterskrevne seddel, har jeg på KM vegne annammet af Claus Hansen i Sønderballe 3 rigsort førløn af hans arvelod efter Jacob From, KM fiskemester i Kolding, hvorfor han kvitteres, datum Kolding 1/9 1641 Niels Iversen egen hånd. derefter blev afsagt, da eftersom Claus Hansen i Sønderballe vedgår han på hans mors vegne Mette Hansdatter til salig Jacob From og hans hustru Elisabeth Henriksdatter og deres arvinger hendes tilfaldne arv solgt har og derfor oppebåret fyldest, og ingen anden er fremkommet arv at fordre, da vidste byfogden ikke derpå rettere at kende, end forskrevne arv, salig Jacob From og hans hustru har sig efterladt, bør at være Anders Madsen slotsskriver og hans hustru Dorte Hansdatter følgagtig.

(49)

** hr Niels Poulsen Guds ords tjener til Omme og Hover sogne fremlagde to købebreve, det første udgivet af hr Niels Baldsersen Riber, Guds ords tjener i Åstrup og Starup sogne, at han med hans kære hustrus samtykke til hr Niels Poulsen har solgt den part i de 4 boder her i Kolding, som han med hans kære hustru har arvet efter deres kære mor salig Anne, hr Nielses i Lejrskov, dateret
Åstrup 29/6 1649. det andet af Erik Olufsen i Noes formelder, at han med hans kære hustrus samtykke har solgt til hr Niels Poulsen deres part i forskrevne boder, som de er tilfaldet efter fornævnte Anne, salig hr Niels Olufsens. dernæst fremstod hr Niels Olufsen, Guds ords tjener til Lejrskov og Starup sogne, og fremlagde et afkald, dateret Bygdin i Norge 4/2 1650, at Hans Poulsen, borger i Trondheim, og boende i Bygdin, fuldmagt giver Jens Lauridsen i Lejrskov at give hans kære stedfar fornævnte hr Niels Olufsen i Lejrskov afkald for den del, han kan være arveligt tilfaldet efter hans kære mor salig Anne Andersdatter. endnu for retten fremstod Joen Germandsen i Bølling med efterskrevne fuldmagt af hans far Germand Joensen i Bølling, herredsfoged i Jerlev herred, at give Jacob Lorends Bech skøde på den anpart af de 4 boder, som tilforn omrørt er, efter købebrev og den kontrakt imellem hr Niels Poulsen og ham oprettet er, så vel efter købebrev af Peder Poulsen kaptajnløjtnant til Germand Joensen udgivet. herhos fremlagde Joen Germandsen bemeldte Peder Poulsens købebrev, dateret Bølling 24/12 1649, indeholdende i sin mening, at eftersom han på hans kvota efter hans salig bror Anders Poulsen i Lejrskov præstegård noget skal have haft at fordre, da har Germand Joensen samme hans part betalt. endnu fremlagde han hr Niels Poulsens brev, dateret Omme 15/4 1649, som i sin mening formelder, eftersom han efter hans salig mor er tilfaldet i fornævnte 4 boder to søsterlodder og han har sig til forhandlet sine kære søstre Mette Poulsdatter og Maren Poulsdatter deres lodder, og Germand Joensen på hans kære hustrus vegne er tilfaldet en søsterlod deri, eftersom de både skulle være lige gode, har Germand Joensen bemeldte hr Niels deraf betalt halvanden søsterlod. endnu fremlagdes et købebrev, dateret 8/4 1655, hvori Germand Joensen på sine egne og på hans indskrevne svogers vegne til Jacob Bech har solgt fornævnte 4 boder, og efter alle for omrørte poster tog hr Niels Poulsen på sine egne og sin kære hustru Bodil Hansdatters vegne, hr Niels Olufsen på sine egne og hustru Anne Pedersdatters vegne, og Joen Germandsen på sin far Germand Joensen og hans hustru Magdalene Poulsdatters vegne Jacob Lorends Bech i hånd og solgte og skødte fra dem og deres arvinger og til Jacob Lorends Bech hans hustru Anne Mette Prag og deres arvinger ofte bemeldte 4 boder, som er beliggende i Kolding imellem Kirsten Ganzes ejendom ved den søndre Anders Madsen slotsskrivers ejendom ved den nørre ende, adelgaden ved den østre og Jacob Bechs stald ved den vestre side.

(52)

** Hans Christensen Ladefoged, boende i Skanderup, solgte og skødte fra sig sin hustru Johanne Lauridsdatter og deres arvinger og til Erik Nielsen, borger i Kolding, hans hustru og deres arvinger den gård, som er beliggende i Kolding i Lusbygade på den søndre side ved adelgaden imellem Oluf Andersen skrædders ejendom på den vestre og Peder Andersen Dues ejendom på den østre side.

** Peder Lauridsen smed, boende i Ørsted, med fuldmagt af hans bror Hans Lauridsen, smed i Gabøl, og hans søster Maren Lauridsdatter, født i Nustrup, gav Just Mortensen og hans arvinger afkald for alt hvis, enhver på sin kvota arveligt kunne tilfalde efter deres afgangne søster Mette Lauridsdatter, som havde Just Mortensen til ægte og døde i Kolding.

(53)

** Simon Christensen Sejrup, rådmand i Kolding, på sine egne og sin søn hr Jacob Simonsen, sognepræst til Malt og Folding sogne, hans vegne solgte og skødte fra dem og deres arvinger og til Jens Pedersen hans kære fæsteenke Maren Sørensdatter og deres arvinger en kålhave, liggende norden Kolding.

** Hans Due af Frederiksodde med opsættelse her af tinget 7/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde velb fru Margrete Galt her sst for 10 rigsdaler, hendes salig husbond velb Bendix Sehested efter hosfølgende regnskab skyldig er, og fremlagde regnskab på hvis varer, velb Bendix Sehested skal have bekommet i år 1642 og 1643, som bedrager sig 10 rigsdaler. herimod blev fremlagt fru Margrete Galts svar, at hun intet vidste, at hendes salig husbond skulle være ham skyldig blevet noget før det svenske indfald her i landet. derefter blev afsagt, da eftersom KM forordning i det 8.kapitels folio 272 udførligt formelder om adelspersoners gæld, købmænd deres bøger årligt at lade underskrive, hvilket nu ungefer på 14 års tid ikke sket er, da vidste byfogden ikke at tilfinde fru Margrete Galt Hans Due noget at svare, men for hans tiltale kvit at være.

(55)

** Hans Due af Frederiksodde hændet dom over Jens Hansen snedker for 14 mark, som er resten af lovenskab for hans soldat for husleje, item over Jens Hansen i Østergade for 1 mark, som de blev tilfundet at betale.

** Just Mortensen, borger i Kolding, hændet dom over borgmester Jørgen Knudsen for 10 sletdaler, som han befindes at være ham skyldig efter håndskrift, dateret 26/5 1652, som han blev tilfundet at betale inden 15 dage efter forordningen.

** endnu Hans Due hændet dom over Peder Rasmussen Toft for 7 sletdaler. de blev tilfundet at gøre regnskab.

25/4 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Oluf Jepsen Buch, borger her sst, varsel at svare Poul Bertelsen rådmand for 4 mark. 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jacob Poulsen, borger her sst, varsel at svare Poul Bertelsen rådmand, og efterskrevne kundgjorde, at de var hos Jacob Poulsen og gjorde arrest på hvis husleje, han skal udgive af det hus han ibor, efterdi Kolding latinske skole har pant i samme ejendom.

** Peder Jørgensen Natteler, borger her sst, pant af Otte Jensen skomager, borger her sst, i hans gård, han selv ibor, som er beliggende i Lusbygade, for 350 sletdaler.

** Peder Jørgensen Natteler pant af Niels Hansen, borger her sst, i hans hovedgård, han selv ibor, beliggende i Klostergade, for 100 sletdaler.

** Niels Hansen afkald af Peder Jørgensen Natteler for hvis, han arveligt er tilfaldet efter hans salig søster Maren Jørgensdatter.

(56)

** Peder Udsen, rådmand her sst, på Dorte, salig hr Morten Sørensens efterleverske, her sst hendes vegne afkald af Hans Poulsen murmester på hans egne og hans søster Else Poulsdatters vegne med hendes husbonds fuldmagt for alt hvis, de arveligt er tilfaldet efter bemeldte den salig mand, item af Niels Madsen, underskriver på Koldinghus, på Anne Pedersdatter, som er i Kolding hospital, hendes vegne, i lige måder Niels Danielsen kobbersmed på Hilleborg, Hans Jensen kleinsmeds efterladte datter hendes vegne, som han er tilforordnet værge for.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Lorends Boysen, KM fiskemester, her sst varsel at svare Simon Andersen Dover, prokurator her sst, imod 1.æskning på velb Peder Lange til Kærgård hans vegne, såvel som på Claus Christensens vegne i Viborg efter dommes indhold.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Hansen knivsmed her sst varsel at svare Hans Jensen Buch her sst på Mads Pedersen i Harte hans vegne for 1 sletdaler, han af ham bekommet har, hvorefter Hans Buch var 1.ting begærende.

** efterskrevne borgere kundgjorde, at de havde været på åstederne på et uvildigt syn imellem Simon Dover og David Schrøder, og da befandtes Simon Andersen at have lukket til midt ned i hans egen have, som forsvarligt kunne være, og nedenfor samme plankeværk synede de et gammelt forfaldent og brøstfældigt gærde, som stod ham 3 jyske kvarter for nær. Simon Andersen beklagede sig, at David Schrøder efter ofte anmodning aldeles intet har villet lukke med han.

** Hans Poulsen, murmester her sst, på sine egne og sin søster Else Poulsdatters vegne, item Niels Madsen, underskriver på Koldinghus, på Anne Pedersdatters vegne, som er i hospitalet her sst, dernæst Niels Danielsen kobbersmed på salig Hans Jensen kleinsmeds hustru Mette Christensdatter og hendes datter Hilleborg Hansdatter gav Dorte Bertelsdatter og hendes arvinger afkald for alt hvis, de arveligt kunne tilfalde efter hendes afgangne husbond hr Morten Sørensen.

(57)

** Peder Jørgensen Natteler, borger her sst, gav Niels Hansen, borger her sst, afkald for alt hvis, han arveligt kunne tilfalde efter hans kære salig søster Maren Jørgensdatter, som havde Niels Hansen til ægte, og kendtes Peder Jørgensen for sig sin hustru Maren Jensdatter deres børn og arvinger intet videre efter denne dag at være berettiget.

(58)

** forskrevne Niels Hansen kendtes for sig og sine arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Peder Jørgensen hans hustru Maren Jensdatter og deres arvinger 100 sletdaler, og derfor pantsætter hans gård, han nu selv ibor, som er beliggende i Kolding i Klostergade imellem Hans Ærø skomagers hus øster og Karen salig Iver Nielsens boder på den søndre side.

(59)

** Otte Jensen skomager, borger her sst, kendtes for sig sin hustru Anne Jensdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være forbemeldte Peder Jørgensen hans hustru Maren Jensdatter og deres arvinger 350 sletdaler, og derfor pantsatte hans gård, som er beliggende i Kolding i Lusbygade på den østre side imellem Erik Jensen Fynbo og Knud Simonsen buntmager deres ejendomme.

** Anders Madsen, KM slotsskriver på Koldinghus, hans visse bud Peder Rasmussen havde ladet i rette kalde Erik Hansen kleinsmed her sst for 18 daler, som han befindes at være skyldig, som han blev tilfundet at betale.

(60)

** Poul Mogensen i Kolding på Nis Eriksen i Ødis Bramdrup hans vegne hændet dom over borgmester Jørgen Knudsen her sst for 16 rigsdaler børnepenge, som rester af hans udgivne bevis, dateret 4/6 1651, som han blev tilfundet at betale.

2/5 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav borgmester Jørgen Knudsen her sst varsel at svare Poul Bertelsen, rådmand her sst, på Kolding latinske skoles vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Høg i Pjedsted varsel at svare Oluf Jepsen Buch, borger i Kolding, på Baldser Nielsens vegne i Strårup hans vegne for 39 sletdaler efter hans forpligt, dateret Kolding 20/1 1654, som han blev tilfundet at efterkomme.

** Lyder Henriksen Splet, rådmand her sst, med fuldmagt af mester Jørgen Bertelsen, professor i Odense, og mester Anker Sørensen, sognepræst i Kolding, item med fuldmagt af Hans Bertram, KM ridefoged i Haderslevhus len, dernæst med fuldmagt af vellærde personer Gert Jeremiasen og Hans Jeremiasen, dateret Kolding 1/7 1652, gav Morten Nielsen Panck og hans arvinger afkald for al den del, mester Jørgen Bertelsen med hans kære hustru Margrete Jeremiasdatter og mester Anker Sørensen med hans kære hustru Anne Jeremiasdatter, item på Gert Jeremiasen og Hans Jeremiasens vegne hvis, de alle arveligt kunne være berettiget først efter deres salig far Jeremias Hansen, fordum slotsskriver på Koldinghus, og deres salig mor Anniken Hermandsdatter. i lige måder for alt hvis, Karen Mortensdatter efter hendes fornævnte salig mor kunne tilfalde. dernæst for forskrevne Hans Bertram for alt hvis, han med hans hustru Anne Mortensdatter arveligt kunne tilfalde efter fornævnte Anniken Hermands, og de takkede Morten Panck godt for god rigtig skifte og deling.

(61)

** Poul Bertelsen rådmand på Kolding latinske skoles vegne havde ladet i rette kalde Jørgen Knudsen, borgmester her sst, og gav ham til sag efter efterskrevne indlæg, at eftersom han har pantsat til den latinske skole en af hans boder, liggende nedenfor slottet, nemlig 4 fag hus, som Jacob Poulsen forrige portner på Koldinghus nu ibor, for 100 sletdaler med 6 sletdalers årlig rente, og efterdi renten ikke er betalt i 3 år, sætter han derfor i rette, om fornævnte hus ikke bør at være den latinske skole følgagtig, hvorefter blev afsagt, at samme hus bør at være kirkeværgerne på den latinske skoles vegne følgagtig for hovedstol, rente, skadegæld og anvendt bekostning, og hvad samme ejendom kan efter vurdering være bedre værd, det kirkeværgerne at fra sig lægge til borgmesterens kreditorer eller hvem dertil bedst er berettiget.

** for retten fremstod fornævnte Jacob Poulsen og fremlagde efterskrevne fortegnelse på noget gods, han efter håndskrift og forhvervet dom i Jørgen Knudsens bo har fået ved lovlig udsæt, i alt for 77 sletdaler, og tilbød Jørgen Knudsen om han ville indløse forskrevne gods.

(63)

** Peder Udsen, rådmand her sst, havde ladet i rette kalde Jørgen Knudsen, borgmester her sst, for gæld 50 sletdaler efter afregning, dateret 17/8 1650, og obligation, dateret 24/2 1651, som han blev tilfundet at betale.

** Oluf Buch, borger her sst, på Baldser Nielsen i Strårup hans vegne havde ladet i rette kalde Jens Høg i Pjedsted for 38 sletdaler efter hans håndskrift, dateret 26/1 1654, som han blev tildømt at betale eller at lide dele.

(64)

** Mads Jensen Gejsing, borger i Kolding, fremlagde hans efterskrevne angivende, at eftersom Gud aller mægtigste nu sidst forleden sommer 1654 har i grasserende pest ved døden bortkaldt hans søn salig Christen Madsen buntmager samt hans hustru Anne Bertelsdatter, da har han været forårsaget hans kreditorer at lade varsel give til Viborg landsting 28/2 næst forleden for skifte og jævning, item nu i dag til bytinget at lade varsel give borgmestre og råd samt byens kæmner og overformyndere, og dernæst fremlagde efterskrevne landstings varsels seddel.

(65)

** Niels Pedersen kræmmer, rådmand her sst, havde ladet i rette kalde Jørgen Knudsen, borgmester her sst, for 16 sletdaler efter hans håndskrift, dateret Kolding 7/8 1646, som han blev tilfundet at betale.

(66)

** Simon Andersen Dover, prokurator sst, hændet dom på Petter Hansen af Hamborg hans vegne over Jørgen Knudsen borgmester for 29 sletdaler, som han blev tilfundet at betale.

9/5 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jørgen Knudsen, borgmester her sst, varsel at svare Christen Madsen i Seest fuldmægtig på Inger, salig hr Søren Poulsens efterleverske i Egtved, hendes vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Inger, salig Mogens Eriksens, med hendes lovværge varsel at svare Bertel Mikkelsen her sst på Niels Hansen, borger her sst, hans vegne.

** Peder Hansen knivsmed, borger her sst, gav Poul Lauridsen smed, borger her sst, hans hustru Kirsten Hansdatter og deres arvinger afkald for alt hvis, hans brorbørn Anne Olufsdatter, som nu er i Skanderborg len i Såby i Vor herred, og bemeldte Poul Lauridsen er morbror til, arveligt kunne tilfalde efter hendes oldefar salig Laurids Mortensen vognmand.

(67)

** Niels Madsen, underskriver på Koldinghus og hospitalsforstander her sst, fik tingsvidne, at Niels Madsen med efterskrevne borgere afhjemlede efterskrevne syn på Kolding hospitals brøstfældighed.

(68)

** Anker Jepsen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at han begærede syn anlangende hans tjener Hans Pedersen, barnfødt i Vorbasse, forleden 6/5 lidt østen for Seest uden nogen årsag har bekommet sår og skade. da fremstod Claus Torbrügge bartskær med flere og beså Hans Pedersen, og da befandtes hans kindben at være splittet ad og nogle tænder at være indslået og løse i hans mund.

** Hans Vest, håndskriver på Koldinghus, på Jørgen Vest, rådmand i Middelfart, hans vegne havde ladet i rette kalde Jørgen Knudsen, borgmester her sst, for 6 sletdaler efter hans obligation, dateret Kolding 13/7 1654, som han blev tilfundet at betale.

(69)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Christen Nielsen varsel at svare Otte Sørensen på Peder Udsens vegne for 13 mark. blev opsat 6 uger.

16/5 1655.

** Christen Madsen i Seest på Inger, salig hr Søren Poulsens i Egtved, hendes vegne fik tingsvidne, at Hans Pedersen Ravn, rådmand her sst, med efterskrevne fuldmagt af Kirsten Ganz her sst kendtes for Kirsten Ganz og hendes arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Inger, salig hr Sørens, eller hendes arvinger 100 rigsdaler in specie efter derpå hendes salig fru mor velb Karen Bilde hendes udgivne obligation, dateret Kolding 18/8 1634, og derfor pantsatte hendes gård, som er beliggende her i Kolding i Østergade, hun selv ibor, imellem Anders Lund rendemesters ejendom på den nørre og Mads Tomasen skrædders ejendom på den søndre side.

(71)

** Mads Gregersen her sst på Sidsel Jensdatter, tjenende Kirsten Ganz her sst, hendes vegne med opsættelse her af tinget 4/4 sidst forleden havde ladet i rette kalde Peder Olufsen smed, borger her sst, for 50 sletdaler efter hans udgivne håndskrift, dateret Kolding 13/1 1642, som han blev tilfundet at betale inden 15 dage.

** Simon Andersen Dover, borger og prokurator her sst, fik tingsvidne efter efterskrevne varsels seddel, at varsel var givet Henrik Thoval i Flensborg på sine egne og hustrus vegne såvel som på salig Henrik Bødkers arvingers vegne der sst at svare salig Hans Pettersen Brochel, fordum borger i Kolding, hans kreditorer for skifte og deling at holde efter salig Hans Pettersen Brochel.

(72)

** Hans Jensen her sst havde ladet i rette kalde Peder Hansen her sst for 22 sletdaler efter regnskabsbog. da formedelst ingen mødte til vedermæle, blev sagen opsat 6 uger.

23/5 1655.

** Anker Jepsen, rådmand her sst, på Anne Andersdatter, salig Peder Nielsen ridefogeds efterleverske, hendes vegne kendtes for hende og hendes arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Christian Pedersen 742 sletdaler, som er af hans tilfaldne patrimonium, og derfor pantsatte hendes gård, hun nu selv ibor, som er beliggende her i Kolding imellem salig Niels Ammidsbøls ejendom på den vestre og Maren salig Peder Ladefogeds ejendom på den østre side.

(73)

** Simon Andersen Dover på Christian Pedersens vegne gjorde og gav Anne Andersdatter og hendes arvinger afkald for al den lod og del, Christian Pedersen arveligt kunne tilfalde efter hans salig far Peder Nielsen, ridefoged til Koldinghus og fordum rådmand her sst, og han takkede Anne Andersdatter for god og rigtig skifte og deling.

** efterskrevne dannemænd kundgjorde, at de 17/5 næst forleden var med byfogden Niels Iversen og gjorde Broder Heinsen indvisning i Simon Jensen Strandhuse, borger her sst, hans gård beliggende i Klostergade imellem Bertel Mikkelsen og Hans Nielsen Froms ejendomme efter pantebrev, dateret Kolding 15/3 1654, og derpå forhvervede dom her af bytinget 18/4 sidst forleden og for anden gæld tilsammen 116 sletdaler.

(74)

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Henrik Møller, KM tolder i København, hans vegne havde ladet i rette kalde Lorends Boysen, KM fiskemester her sst, for 989 rigsdaler, som er resten af hans obligation, dateret København 29/9 1649, som han blev tilfundet at betale.

30/5 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jep Nielsen og Lauge Nielsen, borger her sst, varsel at svare Jacob Bech husfoged på KM vegne imod syns afsigelse anlangende KM lønvej ved klosterporten, som Jep Nielsen skal have sat et hus for nær, og Lauge Nielsen at have sat et gærde for nær, og efterskrevne vidnede, at de har været på åstederne, da syntes at Jep Nielsen har sat en stald for nær diget, som kan være en halv fod. hvis Lauge Nielsens gærde sig belanger, som er et 27 stavs gærde, som er opgærdet med et stort tykt torngærde, som de syntes at stå for meget over på KM vej.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Morten Lauridsen i Frederiksodde varsel at svare Otte Sørensen, prokurator her sst, på Hans Andersen i Hejls hans vegne imod vidner.

** Jens Pedersen Krejbjerg, borger her sst, med fuldmagt af Peder Henningsen i Møjbøl i Linnet sogn, Laurids Hansen af Sommersted og Laurids Pedersen i Bredsted på deres egne og interesseredes vegne, som er Kirsten Tomasdatter, Anne Henningsdatter, Trine Henningsdatter og Kirsten Henningsdatter, alle salig Johan Friis skomagers arvinger, efter fuldmagt og derom kontrakts videre formelding. da solgte og skødte Jens Pedersen Krejbjerg fra alle indskrevne efter fuldmagt og til Mads Nielsen Dollerup hans kære hustru Kirsten Pedersdatter og deres arvinger al den lod og del, som enhver af dem på sin kvota arveligt kunne tilfalde efter salig Johan Friis skomager i huse ejendom og løsøre ved hvad navn det helst er eller med nævnes kan, intet undtaget i nogen måder.

(75)

** Otte Sørensen prokurator på Hans Andersen i Hejls hans vegne i rette lagde efterskrevne landsdommers stævning, dateret Viborg 21/5 næst forleden, indeholdende at Hans Andersen havde tiltale til efterskrevne deres sandhed at vidne, om det er dem enhver i Guds sandhed fuld vitterligt, at de 12/4 1654 var skrevet og sad som vidnesfolk på bytinget og da samme tid hørte, der Otte Sørensen prokurator på Hans Andersen i Hejls hans vegne tiltalte Morten Lauridsen i Kolding for 14 sletdaler og for 5 rigsdaler, hvortil han svarede, at han til 6.ugers dag ville sig erklære, hvilket de indstævnede ved deres højeste ed bekræftede.

(76)

** Jacob Lorends Bech, slotsfoged på Koldinghus, på KM vegne fik tingsvidne, at efterskrevne fremstod og vidnede, at de havde været på KM lønvej ved klosterporten og synet, at Jep Nielsen havde sat en stald noget for nær til diget, som kan være ungefer en halv fod. hvis sig Lauge Nielsens gærde sig belanger, som er 27 stav gærde, som er opgærdet med et stort tykt tornegærde, syntes de stå for meget over på KM vej.

(77)

** Søren Christensen, prokurator og indvåner i Varde, på Gregers Jensen, borger der sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Mikkel Sørensen her i Kolding, eftersom han forleden volborgdag 1654 af Gregers Jensen på tro og love har bekommet 6 heste, som bedrager sig på penge 127 rigsdaler, som han har bepligtet sig at betale til pinsedag næstefter, hvilket han ikke har holdt. da ikke Mikkel Sørensen eller nogen på hans vegne er mødt herimod at svare, opsatte byfogden den sag 6 uger.

(78)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Hansen Skippersen varsel at svare Peder Hansen her sst for 11 mark. sagen opsat til i dag 6 uger.

6/6 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Lorends Boysen her sst varsel at svare Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på velb Peder Lange til Kærsgård og Claus Christensen i Viborg kommissarieskriver deres vegne, og var efter 2 dommes indhold første æskning begærende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Lorends Boysen her sst varsel at svare Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Henrik Møller, indvåner i København, hans vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Steen Bille til Kærsgård varsel at svare Simon Andersen, prokurator her sst, på Karen salig Iver Nielsens vegne og fremlagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 25/5 1655, hvilken stævning de indstævnede vidnespersoner bekræftede.

** Iver Jacobsen borger sst på Maren Jensdatter her sst hendes vegne og i hendes nærværelse og samtykke kendtes for hende og hendes arvinger af ret sand vitterlig gæld skyldig at være til latinske skole her i Kolding 125 sletdaler, og derfor pantsatte til Poul Bertelsen på skolens vegne hendes gård med 2 hosliggende boder ved Kolding kirke beliggende, og hun selv ibor.

(79)

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Henrik Møller, KM tolder i København, hans vegne havde ladet i rette kalde Lorends Boysen, KM fiskemester her sst, for 989 rigsdaler efter hans obligation, dateret København 29/9 1649, som han blev tilfundet at betale.

(80)

** Simon Andersen Dover i rette lagde en landsdommers stævning, formelder i meningen at have tiltale til efterskrevne deres sandhed at vidne belangende den tingård, Karen Jensdatter hendes salig husbond havde i fæste, beliggende imellem KM eng og bemeldte salig Iver Nielsens jord ved Husmers toft, om fornævnte tingård da ikke har været brugt på 2 års tid, men ligget forfalden og øde, og ligger på et ubekvemt sted, så den ikke er bekostning værd at lade forfærdige, og eftersom Peder Rasmussen Toft vel erindrer, han samme tingård med salig Iver Nielsen havde på et års tid med opsyn den røgtede og aldeles ingen fisk deri kunne bekomme. da fremstod forskrevne indstævnede mænd og vidnede med oprakte fingre efter recessen, at det var dem fuldkommen bevist og så i sandhed at være, som stævningen om formelder.

** Otte Sørensen prokurator sst på Mads Christensen bager og Matias Pettersen her sst deres vegne fik tingsvidne, af Otte Sørensen til fulde 4.ting på Mads Bager og Matias Pettersens vegne, som er ret arving efter salig mester Peiter Kruckow, lod advare den salig mands gældnere, at de inden i dag 6 uger til kende ville give og dem indstille deres betaling at erlange, og blev advaret efterskrevne.

(81)

** Otte Sørensen prokurator på Peder Hansen Helt, borger her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde efterskrevne for gæld efter hans regnskabsbog, som de blev tilfundet at betale.

13/6 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jep Nielsen og Lauge Nielsen, borgere her sst, varsel at svare Jacob Bech, husfoged på Koldinghus, på KM vegne efter et skriftligt indlæg. opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav David Schrøder, borger her sst, varsel at svare Tomas Christensen Vandel, borger her sst, imod syns afsigelse.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Simon Christensen Sejrup, rådmand her sst, varsel at svare Otte Sørensen, prokurator på her sst, på Anne Jørgensdatter, tjenende Gertrud, salig hr Jenses her sst, for 8 sletdaler efter en håndskrift hans salig hustru Dorte Simons skal have udgivet, dateret Kolding 16/8 1651. sagen opsat til i dag 6 uger.

** Mads Nielsen Dollerup, borger sst, kendtes for sig og sin hustru Kirsten Pedersdatter og deres arvinger af ret sand vitterlig gæld skyldig at være Henrik Pedersen Ravn hans kære hustru Elisabeth Johansdatter og deres arvinger 20 sletdaler, og derfor pantsatte hans hus, som er beliggende i Svidegade, som Mads Dollerup af salig Johan Friis skomager og hans salig hustrus arvinger sig til forhandlet har.

(82)

** Mads Nielsen Dollerup kendtes for sig sin hustru og arvinger at være Henrik Ravn hans hustru og arvinger skyldig 30 sletdaler, og derfor pantsatte forskrevne hus.

** unge person Christen Pedersen gav Svend Hansen skomager og hans arvinger afkald for alt hvis, Svend Hansen har haft under hænder og været værge for for Christen Pedersen af hans tilfaldne patrimonium og matrimonium, og i lige måde afkald for alt hvis, han arveligt kunne tilfalde efter hans salig bror Niels Pedersen, som ved døden skal være afgået udenlands, så han kendtes aldeles intet videre at være berettiget efter hans salig far Peder Christensen eller efter hans salig mor Kirsten Nielsdatter samt salig bror.

(83)

** Peder Christensen Vorbasse, borger her i Kolding, på sin mor Anne Iversdatters vegne, som nu bor i Vorbasse, hendes vegne, Morten Sørensen i Vranderup på hans hustru Dorte Pedersdatters vegne, Jens Jensen Ravn i Vilstrup på hans hustru Karen Pedersdatters vegne og Poul Pedersen i Vrå på sin fæstemø Anne Pedersdatters vegne, alle samtlige arvinger efter salig Hans Jensen Ringøje, skrædder og fordum borger her i Kolding, solgte og skødte fra dem og deres arvinger og til Iver Jacobsen hans kære hustru og deres arvinger al den lod og del, som de arveligt er tilfaldet i det hus og våning, som er i 2 boder og 5 fag befattet, som Hans Jensen Ringøjeog hans salig hustru Anne Pedersdatter tilhørte, som er beliggende i Kolding øverst i Vestergade imellem Kolding kirkegård på den nørre og Iver Jacobsens egen gård på den søndre side.

(84)

** Tomas Christensen Vandel felbereder, borger her sst, fik tingsvidne, at efterskrevne vidnede, at eftersom de har været udnævnt på et uvildigt syn imellem Tomas Vandel og David Schrøder anlangende den udbygning, salig Mikkel Hansen skal have ladet sætte på den ejendom, David Schrøder ibor, som Tomas Vandel sig over klager ham at være sat for nær, så han ikke af hans eget hus kan have sit udseende, som han formener billigt burde, da har de været på åstederne og det besigtiget, da vidnede de, at samme bygning at være udsat i breddelsen ud til gaden 3 alen og i længden 8 alen sjællandsk mål.

(85)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Peder Udsen, rådmand her sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 2/5 sidst forleden havde ladet i rette kalde Anne, Jens Pedersen snedkers her sst, for 35 sletdaler, som hun befindes at være Peder Udsen pligtig for adskillige kramvarer, hun bekommet har, som hun blev tilfundet at betale.

20/6 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Lorends Boysen, KM fiskemester her sst, varsel at svare Lorends Langhorst, apoteker her sst, for 41 rigsdaler. sagen opsat til i dag måned.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Iver Jacobsen og Gregers Markorsen, borger her sst, varsel at svare Hans Jensen Horskær på Gertrud Andersdatters vegne her sst.

** varselsmænd hjemlede, at de gav David Schrøder her sst varsel at svare Tomas Vandel her sst efter et tingsvidne. sagen opsat i 6 uger.

** Iver Jacobsen gav til kende, at eftersom Peder Helt ved sin fuldmægtig tilforn ved 24 uvildige dannemænd og borgere og siden ved 6 mænd ladet vurdere den gård med hosliggende boder, Iver Jacobsen nu ibor og sig til forhandlet har af Peder Helt, formedelst adskillige optænkte rænker og indfald, Gertrud Andersdatter imod ham har brugt med proces og unødvendig trætte, i meningen hun såvel gård med to hosliggende boder samt dertil en toft sønden Kolding, kaldes Gåsebæktoft, endnu ville sig tilegne, uanseet det samtligt lovligt til Peder Helt er pantsat, og siden forårsaget at hænde dom og indførsel, formedelst hun eller hendes salig mand ikke dygtig var det at indfri, og eftersom Peder Helts forberørte vurderings beskrivelse af landsdommer er underkendt, derfor på ny på Peder Pedersen Helts vegne er forårsaget på forskrevne gård og boder samt toft at tage vurdering, og blev udnævnt efterskrevne, som nu vidnede, at de havde været på åstedet og det besigtiget, og da vurderede de gård med to boder for 800 sletdaler og toften for 250 sletdaler, ligesom det tilforn 11/12 1643 i skiftebrevet efter Gertrud Andersdatters hendøde husbond Henrik Denton for vurdering findes indført, dog heri undtaget alt hvis renovering og bygning, Iver Jacobsen på samme gård har ladet forfærdige og bekoste.

(87)

** Hans Horskær på Gertrud Andersdatters vegne i rette lagde en landstings varsels seddel, dateret Viborg 25/4 1655, i meningen det Gertrud Andersdatter at have ladet stævne alle salig Hans Jørgensens, fordum borger i Kolding, hans kreditorer for tilbud, registrering og skifte og for at møde i boet, som Gertrud Andersdatter i Kolding, den salig mands hustru, og hans børn, nemlig Henrik Hansen og Jørgen Hansen agter at lade holde. hertil svarede Henrik Hansen Ravn på borgmestre og råds vegne og formente at ikke billigt kunne tilstedes noget skifte, førend Gertrud Andersdatter derfor lovligt havde givet varsel, efterdi hun selv beviste et af salig Hans Jørgensens børn at være på Mølgård hos hans farbror Christen Ostensen.

** Hans Horskær fremlagde Gertrud Andersdatters efterskrevne skriftlige indlæg, at eftersom Iver Jacobsen i Kolding har ladet mig give varsel til bytinget eragtende en ny vurdering at ville føre på min gård, som han ibor, så eftersom jeg samme gård har pantsat til Peder Pedersen Helt, nu tilholdende på Berritsgård i Lolland, for en sum penge, hvor udover jeg har været forårsaget ham her til bytinget at lade citere, formedelst mit pantebrev må for retten komme til stede, for det med rede pendinge at indfri, og eftersom Iver Jacobsen med ulovlig praktiker min gård til bemægtiget har uden min vilje, tilmed al hvis adkomst, som Iver Jacobsen sig vil min gård tilholde er 28/3 1655 til Viborg landsting magtesløs kendt, formener derfor ikke Iver Jacobsen at kunne med rette nogen ydermere vurdering på fornævnte pant at føre. Kolding 20/6 1655 Gertrud Andersdatter egen hånd.

(88)

** Anders Lund, rendemester her sst, i rette lagde efterskrevne landstings varsels seddel, at varsel var givet alle salig Anne Stigsdatters arvinger, barnfødt i Skovsgård ved Holstebro, og boede og døde i Kolding 8 dage efter påske 1644, at møde i Anders Sørensen Lunds bo i dag 6, 7, 8 og 9 uger, om nogen af dem ville sig nogen arv og gæld vedkendes.

** Oluf Jepsen Buch på Baldser Nielsens vegne i Strårup til 4.ting med 6 høringer lod fordele Jens Høg i Pjedsted for 38 sletdaler efter håndskrift og forhvervet dom.

** Niels Iversen byfoged fik tingsvidne, at han i rette lagde en landsdommers stævning, dateret 10/6 næst forleden, imod Ingeborg Jacobsdatter her sst anlangende noget gods, hun skulle have bortrykket i pesttid næst forleden efter en pige Anne Bertelsdatter tilhørende, og Maren, Jens Skibbyggers, og Jep Pedersen vidnede, at de aldrig vidste eller at have seet Niels Iversen sig med noget af forskrevne godt at have befattet

(89)

27/6 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Lorends Boysen fiskemester varsel at svare Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på Jacob Lorendsen Bech, KM slotsfoged på Koldinghus, hans vegne for 20 rigsdaler. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Simon Jensen Strandhuse varsel at svare Hermand Lydersen på hans far Lyder Henriksen Splet, borgmester her sst, efter en doms indhold, dateret Kolding 7/6 1654, hvorpå findes skrevet, borgmester Lyder Splet at være gjort índvisning i to jern kakkelovne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Videsen og Jes Videsen, boende i Revsgård, varsel at svare Erik Jepsen her sst for gæld efter håndskrift og regnskabsbog. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Pedersen varsel, som tjener Hans Hansen i nør Bjert, at svare Jens Jepsen på Anne, salig Christen Mogensen i Lilballe, hans efterleverske i Lilballe hendes vegne, at han i morgen skal møde på skifte her i Kolding efter salig Karen Buchs, som døde her sst.

(90)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Dorte, salig Phillipus Skrædders, og Anne, salig Frederik Slages, med deres lovværger varsel at svare Poul Bertelsen, rådmand her sst, på Kolding kirkes vegne for resterende husleje, hvorpå Poul Bertelsen var i dag hans 1.ting begærende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Kerteminde her sst varsel at svare Niels Iversen byfoged for en halv rigsdaler eller et par tøfler, hvorefter han var hans 1.ting begærende.

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på velb Peder Lange til Kærgård og på Claus Christensen i Viborg kommissarieskriver deres vegne gav til kende, at det var i dag hans 4.ting for æskning til Lorends Boysen her sst for 306 rigsdaler efter hans obligation og forhvervede æsknings dom, om Lorends Boysen endnu godvilligt for sig ville rette, men ikke Lorends Boysen eller nogen på hans vegne mødte hertil at svare.

4/7 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav hr Knud Jørgensen, sognepræst i Sevel, varsel at svare salig Hans Deuster i Århus hans arvinger efter et skriftligt indlæg. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Hansen Højrup, borger her sst, varsel at svare Oluf Jepsen Buch, borger her sst.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Oluf Jepsen Buch, borger her sst, varsel at svare Poul Bertelsen rådmand for 14 mark på byens vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Mortensen, portner på Koldinghus, varsel at svare Niels Iversen byfoged.

** Hans Lauridsen, borger og indvåner i Nakskov, på Else Poulsdatter, boende i Torpe i Lolland, efter fuldmagt på hendes vegne, Keld Sørensen, møller i Skovdal mølle, på sin søn Poul Keldsens vegne efter fuldmagt og på sine døtre Johanne Keldsdatter, Anne Keldsdatter, Maren Keldsdatter og Sidsel Keldsdatter deres vegne solgte og skødte fra dem og deres arvinger og til Kirsten Tomasdatter og hendes arvinger al den lod og anpart, hver af fornævnte personer arveligt var berettiget efter hendes salig mand Hans Poulsen.

(91)

** efterskrevne dannemænd vidnede, at eftersom de havde været udnævnt på et uvildigt syn, da havde de været på åstedet ved Klosterport KM vej anlangende, da synede de, at Jep Nielsens stald stod ud på KM vej ved den søndre ende 2 sjællandske alen, som er 8 fag stald, og ved den nørre ende 13 sjællandske alen. endnu synede de Lauge Nielsens gærde at være udsat ved den søndre ende 2 sjællandske alen og ved den nørre ende udsat på KM vej halvanden sjællandske alen, og af Søren Pedersens kålgård befindes den søndre ende at være udsat på KM vej 3 sjællandske alen og den nørre ende 2 sjællandske alen.

(92)

** Niels Iversen KM, byfoged her sst, havde ladet i rette kalde Niels Mortensen, portner på Koldinghus, for 18 sletdaler som rester af hans udgivne, dateret Kolding 8/8 1646, som han blev tilfundet at betale.

(93)

** Henrik Jacobsen Heggelund borger sst havde ladet i rette kalde Mads Nielsen Dollerup, borger her sst, for 5 mark, som er for sålelæder og tjære, salig Johan Friis skomager har bekommet, efterdi Mads Dollerup har sig Johan Friises gods bemægtiget, at han burde at svare til gælden og betale inden 15 dage, hvilket han blev tilfundet.

11/7 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Nielsen Bøgvad varsel at svare Simon Jensen Strandhuse for 10 sletdaler efter hans håndskrift. sagen opsat til i dag måned.

** Berent Clausen, pottemager her sst, kendtes for sig og sine arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være sin bror Jacob Clausen 240 sletdaler, som er for alt hvis, Jacob Clausen arveligt kunne tilfalde efter hans salig far og mor efter derom oprettede kontrakt, og derfor pantsatte hans gård, beliggende her i Kolding på Rendbanegade imellem Anniken Mikkels ejendom på den østre og byens fjeringsted på den vestre side, og derhos til forpligtede sig at det ikke efterdags videre skal blive forpantet end det underpant, hans svoger Søren Tygesen Natteler deri i dag næstefter bekom.

(94)

** Jacob Clausen derimod gav hans bror Berent Clausen afkald for alt hvis lod og delm han arveligt kunne tilfalde efter hans salig forældre Claus Berentsen pottemager og salig mor Karen Sørensdatter.

(95)

** Berent Clausen kendtes for sig og sine arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være sin svoger Søren Tygesen Natteler hans kære hustru Johanne Tyges og deres arvinger 100 sletdaler efter derom imellem dem oprettede kontrakt, og derfor pantsatte hans forskrevne hus.

** herimod fremstod Søren Tygesen og gav Berent Clausen afkald for al hvis del, hans hustru Johanne Clausdatter arveligt kunne være berettiget efter hendes salig forældre Claus Berentsen pottemager og Karen Sørensdatter.

(96)

** Anders Jensen i Strandhuse på Laurids Rasmussen og Mikkel Rasmussen der sst havde ladet i rette kalde Morten Lauridsen af Frederiksodde for 182 sletdaler efter hans pantebrev, dateret Kolding byting 31/8 1653, som skulle have været betalt, hvorefter byfogden tilfandt ham sit pantebrev inden 6 uger at indfri, hvis ikke sker, da forbemeldte Laurids Rasmussen og Mikkel Rasmussen samme ejendom for deres eget at være følgagtig.

** Niels Poulsen, borger her sst, på Peder Udsen, rådmand her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Oluf Andersen Suus borger sst kendtes for sig sin kære hustru Kirsten Hansdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Peder Udsen hans kære hustru Dorte Poulsdatter og deres arvinger 100 sletdaler, og herfor pantsatte han sin våning, som han nu ibor, og er beliggende her i Kolding i Klostergade imellem Hans Kielbech og Søren Grumsens ejendomme.

(98)

** Peder Knudsen, borger og indvåner i Horsens, med fuldmagt af Hans Rigids der sst, nu værende i Randers, havde ladet i rette kalde en person Jens Madsen Højbjerg, som sit tilhold her at have hos Peder Iversen Leck, for 186 rigsdaler efter et vidtløftigt regnskab 1650-1654, for adskillige varer som han er omrejst til markeder og andre steder, hvor han sin fortjeneste bedst kunne adspørge. så mødte Jens Madsen Højbjerg og lovede, at når hans forskrevne husbond i dannemænds nærværelse først ville levere ham kvittantser på al oppebørsel, siden indstille hans låste skrin med regnskabsbøger, som han i hans fraværelse ulovligt har opbrudt, ville han holde regnskab som en ærlig person. derefter blev afsagt, så eftersom Jens Madsen Højbjerg sig erbyder at ville holde regnskab, tilfandt byfogden parterne inden i dag måned hverandre at kontrollere.

(100)

18/7 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Pedersen Helt på Berritsgård i Lolland varsel at svare Hans Jensen Horskær, borger i Kolding, på Gertrud Andersdatter sst hendes vegne og Jens Hansen sst på hendes børns vegne for hvis tilbud, hun agter at gøre og pendinges frembydelse for et pant, han har hos hende og hendes børn, item hjemlede varselsmænd, at de gav Peder Hansen Bøgvad og Iver Jacobsen, borger her sst, varsel at svare Hans Horskær på Gertrud Andersdatters vegne og Jens Hansen på hendes børns vegne, om de ville have noget dertil at svare efter et skriftligt indlæg.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Iversen byfoged varsel at svare Niels Mortensen, portner på Koldinghus, på Søren Nielsens vegne, tilholdende hos Niels Mortensen, imod vidner efter en landsdommers stævning, og efterskrevne vidnede, at for retten fremstod Niels Mortensen fremlagde samme stævning, dateret 12/7 næst forleden, formelder at være stævnet efterskrevne deres sandhed at vidne, om ikke de så og hørte 11/7 sidst forleden, da byfogden gik af tinget og tog sit spanskrør og truede velb Birgitte Kruses dreng, fornævnte Søren Nielsen, og sagde til ham, din ni dobbelte horeunge og tyveunge, bær først hjem de perler og sølv, du har stjålet på Koldinghus, inden du vil komme og hjemle varsel eller give nogen ærlig mand varsel, og går du ikke ret nu fra tinget, da skal jeg lægge dig så blød, du skal aldrig give varsel for nogen ærlig mand. da fremstod for retten efterskrevne og vidnede, at de hørte og så, at byfogden sagde til Søren Nielsen, din ni dobbelte horeunge, bær hjem de perler og sølv, som du har stjålet, førend du vil komme og give nogen varsel eller hjemle varsel, og truede ham med sit spanskrør.

(101)

** Lyder Henriksen Splet, borgmester her sst, fik tingsvidne, at han gav til kende, at eftersom han ved proces for sin gælds fordring har bekommet indførsel i Simon Jensen Strandhuse her sst hans gods, nemlig to jern kakkelovne med tilhørige plader, som er vurderet for 28 sletdaler, og Lyder Henriksens fordring beløber sig 25 sletdaler, da er Simon Jensen ikke mødt hertil at svare, så fremlagde Lyder Henriksen 3 sletdaler, som bedrog sig efter godsets vurdering over hans fordring, hvilke penge Niels Iversen på rettens vegne til sig annammede.

** Hans Horskær på Gertrud Andersdatters vegne i hendes egen nærværelse fremæskede Peder Pedersen Helt af Lolland på Berritsgård der sst, om han sit pantebrev på hendes gård her i Kolding, som Iver Jacobsen nu ibor, ville fra sig lægge, efterdi hun det nu vil indfri og tilbød Peder Pedersen Helt 400 rigsdaler i gangbar mønt, og ingen er mødt samme penge til sig ville annamme. så var det i dag hendes 1.ting for tilbud.

(102)

** Mads Nielsen Dollerup, borger her sst, ved højeste ed benægtede, at han aldrig havde fået varsel for det Anst herreds tingsvidne, Jep Mogensen i Lunderskov imod ham skal have forhvervet.

** Matias Lorends Melhørn, KM toldinspektør her sst, havde ladet i rette kalde Christen Villadsen i Fjelstrup at svare imod dom, og i rette lagde hans efterskrevne skriftlige indlæg, eftersom de tilforordnede vadstedridere næst forleden 28/1 i Fjelstrup hos Christen Villadsen har forefundet en hoppe, som imod forbud på ulovlige steder af riget er udført, og endelig ved borgmestre og råds dom her af Kolding rådstue 6/6 næst efter forfalden til KM og interesserede, sætter derfor i rette, at efterdi Christen Villadsen ikke har ved lovlig adkomst og hjemmel i så langsommelig tid til forskrevne hoppe erklæret, bør derfor at lide og straffes som for andet tyveri. dernæst i rette lagde Matias Lorends en dom af Kolding rådstue udstedt, hvori samme hoppe blev fundet til KM og interesserede at være forbrudt. da stod frem Jes Jørgensen Mou af Skærbæk i lille herred, som vidnede, at han og hans bror Mads Mou var i Oluf Jensens hus i Skartved, da hørte de, at Christen Villadsen sagde til Oluf Jepsen, hjeml mig den hoppe, da vil jeg skaffe to lidkøbs vidner. endnu i rette lagde Matias Lorends KM efterskrevne mandat angående konfirmation på hans salig forfars og fars Christian den fjerdes anordning, dateret Koldinghus mandag næst efter midfaste søndag 1645, som blev konfirmeret og stadfæstet 22/2 1652 Frederik. da efter 3 ganges fremæskning er hverken Christen Villadsen eller nogen på hans vegne mødt sig herimod at erklære, og eftersom befindes Christen Villadsen imod forordningen at have udført en hoppe og ingen hjemmel dertil har ført, da vidste byfogden ikke anderledes derpå at kende, end han for hans begangne gerning bør at stå til rette som for andet tyveri.

(106)

25/7 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Pedersen, indvåner her sst, varsel at svare Søren Hansen Skippersen, borger her sst, imod syn og klage, og Søren Skippersen gav last og klage på Jens Pedersen, at han 15/7 sidst forleden kørte for ham og hans hustru fra Lejrskov præstegård og ville hjem til Kolding, og da overfaldt Jens Pedersen ham og trådte ham ned under vognen og gjorde ham skade i hans hæl, og Claus Torbrügge badskær vidnede, at han 16/7 sidst forleden forbandt samme skade, men han vidste ikke, hvem havde gjort skaden og ikke heller hvormed.

** 6/6 1655 har Jes Jensen Bramdrup borger i Kolding og Anders Henriksen Denton på Gertrud Andersdatters vegne, borgerske her sst, været på Berritsgård i Lolland, som Peder Pedersen Helt nu er besiddende, og gav ham varsel til Kolding byting at svare til hvis tilbud, hun agter at gøre og pendinges frembydelse på et pant, han har hos hende og hendes børn.

(107)

** Hans Jensen Horskær på Gertrud Andersdatter her sst hendes vegne fik tingsvidne, at han i Gertrud Andersdatters egen nærværelse og påhør fremæskede Peder Pedersen Helt af Lolland, wohnhaftig på Berritsgård der sst, om hans sit pantebrev på hendes gård i Kolding, som Iver Jacobsen nu ibor, ville fra sig levere, efterdi Gertrud Andersdatter det nu ville indfri. da tilbød Gertrud Andersdatter Peder Helt i gangbar mønt 400 rigsdaler, men ingen er mødt som samme penge til sig ville annamme, så var det nu i dag hendes 2.ting for tilbud.

(108)

** Søren Hansen Skippersen borger sst fik tingsvidne, at han gav last og klage på Jens Pedersen her sst, at han 15/7 sidst forleden kørte for ham og hans hustru fra Lejrskov præstegård og ville hjem til Kolding, og da overfaldt Jens Pedersen ham og trådte ham ned under vognen og gjorde ham skade i hans hæl, og Claus Torbrügge badskær vidnede, at han 16/7 sidst forleden forbandt samme skade, men han vidste ikke, hvem havde gjort skaden og ikke heller hvormed.

(109)

** Otte Sørensen prokurator på Anne Jørgensdatter her sst hendes vegne med opsættelse her af tinget 13/6 næst forleden havde ladet i rette kalde Simon Christensen Sejrup, rådmand her sst, for 8 sletdaler efter en håndskrift hans salig hustru Dorte Simons til Anne Jørgensdatters salig mor Karen, Oluf Bysvends, udgivet har 6/8 1651, som han blev tilfundet at betale.

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Christen Gabrielsen af Lolland hans vegne havde ladet i rette kalde Hans Christensen, borger i Kolding, for 147 sletdaler efter hans håndskrift, dateret 18/8 1642. da Hans Christensen ikke var mødt, blev sagen optaget til i dag 6 uger.

(110)

** Christen Hansen, borger her sst, fik tingsvidne, at han i rette lagde efterskrevne håndskrift, hvori Peder Jensen, boende i Hejls, kender sig at være Christen Hansen, boende i Kolding, skyldig 70 rigsdaler, og derfor pantsætter en eng, liggende norden for Gåsekær, dateret Kolding 15/1 1652. og stod til vedermæle Peder Jensen og bekræftede samme håndskrift og lovede den at indfri med det første og bad om delation i 4 uger, hvilket blev ham bevilget.

(111)

1/8 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Pedersen, tømmermand her sst, varsel at svare Tomas Mortensen på hans husbond Anders Madsen, slotsskriver på Koldinghus, hans vegne efter hans kontrakt, som han blev tilfundet at efterkomme.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Nielsen Bøgvad og Jep Nielsen Gelballe her sst varsel at svare Mads Mouridsen.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jep Nielsen, Lauge Nielsen og Søren Pedersen borger sst varsel at svare Simon Andersen Dover prokurator sst på Jacob Bech slotsfoged hans vegne på KM vegne efter et skriftligt indlæg. sagen blev opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Maren Anderskone med hendes lovværge i Gelballe varsel at svare Mads Nielsen Dollerup. Maren Anderskone bekendte, at den tid hun hjemløste sin kåbe fra Johan Friis skomager, da betalte hun ham alt, hvis hun var ham skyldig.

** eftersom Hans Jensen Horskær begærede et varsel indskrevet på hr Mads Olufsens vegne i Påby, da blev han afvist ikke at gå i rette for nogle fremmede, førend han først fremlægger øvrighedens seddel.

(112)

** Hans Jensen Horskær her sst på Gertrud Andersdatter her sst hendes vegne med opsættelse her af tinget 20/6 sidst forleden havde i rette ladet kalde Iver Jacobsen, borger her sst, og gav ham til sag efter efterskrevne vidtløftige fortegnelse på hvis, hun har bekostet på den ufornødne trætte, som Iver Jacobsen har hende påført, som beløber sig 109 sletdaler, om Iver Jacobsen ikke pligtig er at være forskrevne skade at betale. herimod at svare i rette mødte Iver Jacobsen og fremlagde hans efterskrevne svar, at Gertrud Andersdatter ikke med landsdommeres dom kan bevise, at han hende noget til kost og tæring er tilkendt, hvorefter blev afsagt, at efterdi det ikke vedkommer byfogden på nogen kost og tæring at kende, og ikke heller noget skriftligt bevis fremlægges på den anvendte bekostning, vidste byfogden ikke at tilfinde Iver Jacobsen noget dertil at svare men for hendes tiltale kvit at være.

(117)

** Tomas Christensen Vandel felbereder, borger her sst, med opsættelse her af tinget 20/7 1655 havde ladet i rette kalde David Schrøder, borger her sst, og fremlagde hans efterskrevne indlæg anlangende den fortrængsel, han har af det udbyggede skur, som står for hans nabo David Schrøders hus, sætter derfor i rette om David Schrøder ikke jo med rette pligtig er at reparere det skur, som ham på hans håndværk og nærings vegne er meget til nachdel og skade. dernæst fremlagde Tomas Vandel et synsvidne her af bytinget 20/6 sidst forleden, at eftersom efterskrevne havde været udnævnt på et uvildigt syn imellem Tomas Vandel og David Schrøder anlangende den udbygning, salig Mikkel Hansen skal have ladet sætte på den ejendom, David Schrøder ibor, som Tomas Vandel sig over klager ham at være sat for nær, så han ikke af hans eget hus kan have sit udseende, som han former billigt burde, da har de været på åstederne og det besigtiget, da vidnede de, at samme bygning at være udsat i breddelsen ud til gaden 3 alen og i længden 8 alen sjællandsk mål. da mødte i rette David Schrøder og fremlagde hans efterskrevne svar angående det skur, som hans salig hustrus far Mikkel Hansen har for en rum tid siden ladet opbygge, at det har stået uden last og klage i 15 år, og som den salig mand sig har til forpligtet ham gården med al dens bygning at hjemle og tilstå for sig og sine arvinger, så formener han, at der ikke bør stedes dom, førend alle salig Mikkel Hansens arvinger bekommer lovligt varsel. derefter blev afsagt, så efterdi ikke bevises salig Mikkel Hansens arvinger nogen hjemmel eller minde har haft af borgmestre og råd sådan bygning på hans fortov, hans nabo til fortrængsel, at udsætte, da fandt byfogden den sag for borgmestre og råd derom at kende.

(119)

** Hans Horskær i Gertrud Andersdatters egen nærværelse og påhør i rette lagde to tingsvidner, det første her af tinget 18/7 næst forleden, hvori Gertrud Andersdatter tilbød Peder Helt 400 rigsdaler, som hun formente sin gård dermed ville indfri, da imod samme tilbud er ingen mødt. som samme penge til sig ville annamme. det andet tingsvidne udstedt af bytinget 25/7 1655, hvori Gertrud Andersdatter igen tilbød Peder Helt 400 rigsdaler, og ingen var mødt samme penge at ville til sig annamme. så var det nu i dag Gertrud Andersdatters 3.ting imod Peder Pedersen Helt for tilbud, og derhos fremlagde hendes efterskrevne skriftlige indlæg, hvori hun tilbyder ham samme pantebrevs penge. da stod til vedermæle Iver Jacobsen, borger her sst, og på Peder Pedersen Helts vegne fremæskede Gertrud Andersdatter, at hun for retten skulle udtale hendes penge, som hun tilbyder Peder Helt og dermed ville sig formene den gård, Iver Jacobsen nu ibor at være berettiget. da opstod de 8 mænd og vidnede, at de hørte, at Gertrud Andersdatter svor om Gud og sagde, nej hun ikke ville, og så de, at hun stod med en pose under sin arm, men hvad der var deri vidste de ikke.

(121)

8/8 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Lorends Boysen, KM fiskemester her sst, varsel at svare Lorends Langhorst apoteker her sst for 41 rigsdaler. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Mikkelsen Kock her sst varsel at svare Peder Poulsen, swertfeger her sst, for 13 mark efter en afregning og fik 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav borgmester Lyder Henriksen, Niels Iversen byfoged varsel at svare Simon Strandhuse borger her sst, og i lige måder at have givet Simon Jensen varsel for dem igen.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Jensen Horskær, Niels Ågård, Gertrud Andersdatter med hendes lovværge, item Niels Mortensen, portner på Koldinghus, samt en dreng Søren Nielsen sst varsel at svare Niels Iversen byfoged, og for retten fremstod efterskrevne og vidnede, at forleden 11/7 var de skrevet 6 mænd til stok på Kolding byting, og da hørte de ikke, at Niels Iversen byfoged skældte på nogen dreng, imidlertid de sad på tinget, hvis derefter passerede på tinget vidste de ikke at vidne om, og efterskrevne vidnede, at 18/7 var de skrevet til 8 mænd på bytinget, da hørte de, at Gertrud Andersdatter med flere vidnede, som deres tingsvidne om formelder.

(122)

** varselsmænd hjemlede, at de 6/6 sidst forleden var på Berritsgård i Lolland, som Peder Pedersen Helt nu er besiddende, og gav ham varsel at svare Hans Jensen Horskær på Gertrud Andersdatters vegne her sst imod dom.

** efterskrevne vidnede, at 1/8 var de skrevet 8 mænd til stok på Kolding byting, da så de at Gertrud Andersdatter stod for retten og satte to poser penge på tingskiven, men hvor mange penge der var deri, vidste de ikke. så begærede Iver Jacobsen, at pengene måtte udtælles for retten som tilforn, da svarede Gertrud Andersdatter, får de skam det gøre, førend jeg får mit pantebrev, da tog Iver Jacobsen Peder Helts pantebrev og lod det læse og påskrive for retten og annammede det selv straks til sig igen. efterskrevne vidnede, at de efter Gertrud Andersdatters begæring var i borgmester Lyder Henriksen Splets hus og fremæskede Peder Helt at gøre rede og regnskab efter tilbuds formelding, og ikke Peder Helt eller nogen på hans vegne er mødt.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Tomas Nielsen i sønder Bjert varsel at svare Peder Lauridsen kandegyder, borger her sst, for 1 sletdaler to danske skilling efter hans regnskabsbog. blev Peder Lauridsen for retten betalt 28 skilling på Tomas Nielsens vegne, og dermed lod han sig nøje.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Christensen, vægter her sst, varsel at svare Peder Lauridsen i Lusby, borger her sst.

(123)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Dorte, Phillipus Skrædders, med hendes lovværge varsel at svare Poul Bertelsen rådmand på Kolding kirkes vegne for 3 sletdaler resterende husleje, hvorefter han var 1.ting begærende.

** Hans Jensen Horskær i rette lagde en landsdommers stævning, at Gertrud Andersdatter skal have tiltale til efterskrevne 8 vidnesmænd på bytinget 1/8 næst forleden for deres sandhed at vidne, om de samme dag så, at Gertrud Andersdatter begærede af Iver Jacobsen, om han havde det pantebrev hos sig, Gertrud Andersdatter og hendes husbond salig Henrik Denton, tilholdende i Nykøbing i Falster, så ville hun straks fra sig levere 400 enkende rigsdaler, dersom samme pantebrev måtte hende tilstilles, og ikke Iver Jacobsen ville det for retten fra sig levere imod pengenes frembydelse, som hun stod med for retten.

** Simon Andersen Dover, borger her sst, med efterskrevne skriftlige fuldmagt af vellærde Rasmus Jensen, Laurids Jensen og Anders Jensen solgte fra dem og deres arvinger og til Claus Clausen hattemager hans hustru og deres arvinger det hus med tilliggende stald, som er beliggende i Lusbygade på den nørre side imellem Susanne Madsdatter salig Torben Poulsens ejendom ved den vestre og Peder Lauridsens ejendom på den østre side adelgaden ved den søndre og slottets sø ved den søndre ende.

(125)

** Niels Iversen byfoged fremlagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 30/7 sidst forleden, indeholdende at have tiltale til efterskrevne, eftersom de 11/7 var 8 mænd på Kolding byting, om de da hørte, Niels Iversen navngav eller skældte på nogen drenge den dag. endnu tiltalte efterskrevne som 18/7 var 8 mænd, om de da hørte af Hans Horskær og hans medfølgere, som den dag vidnede en liden dreng pårørende, om de navngav samme dreng, førend Niels Mortensen stillede ham frem på tinget, og da vidnede efterskrevne, at 11/7 var de 8 mænd, og da hørte de ikke, at Niels Iversen byfoged skældte på nogen dreng, og efterskrevne, som 18/7 var 8 mænd vidnede, at Hans Jensen Horskær og hans medfølgere ikke navngav nogen dreng, førend Niels Mortensen indkom med ham.

(126)

** Niels Iversen fremlagde efterskrevne skriftlige vidnesbyrd, hvori efterskrevne kendes, at Niels Mortensen portner har været hos dem og begæret, at de ville tale med Niels Iversen og bede ham, at han ville give noget afslag på de penge, han er ham skyldig, og give ham dag på pengene, hvilket de hos Niels Iversen har begæret.

** Hans Horskær fremlagde en landsdommers stævning, dateret 30/7 sidst forleden, formelder i meningen at have tiltale til Tomas Christensen Vandel, borger her sst, hans sandhed at vidne belangende den kåbe, hun havde sat i pant til salig Johan Friis skomager, og den igen fra ham hjemløst, og da vidnede Tomas Vandel, at den gang Maren Anderskone i Gelballe hjemløste hendes kåbe, da satte ham igen i pant for resten 7 sletdaler en dyne.

(127)

** Erik Jepsen, borger her sst, med opsættelse her af tinget 27/7 sidst forleden havde ladet i rette kalde Jens Videsen og Jes Videsen i Revsgård for gæld efter håndskrift, dateret 2/8 1652 og efter regnskabsbog 5/3 1654, hvilken gæld de blev tilfundet at betale.

(128)

** Simon Jensen Strandhuse, borger her sst, fremlagde en landsdommers efterskrevne stævning, hvorledes han har tiltale til efterskrevne borgere, som 1/8 retten sad, om de ikke da så og hørte, Simon Jensen Strandhuse begærede af byfogden at få sit varsel indskrevet, som byens tjenere for ham lovligt varsel givet har, og om da Niels Iversen ikke nu tilstedte Simon Jensen sit varsel at måtte få indskrevet, og om Simon Jensen ikke begærede genpart af den indførsel, som Niels Iversen havde gjort i Simon Jensens kakkelovne til borgmester Lyder Henriksen.

(129)

** Jens Poulsen borger sst fik tingsvidne, at for retten fremstod efterskrevne, som hjemlede, at de i dag 14 dage gav Bertel Sørensen i nør Vilstrup varsel for skifte og vurdering, som Jens Poulsen agter at holde i Kolding 9/8, og i lige måder hjemlede byens tjenere, at de gav Oluf Sørensen varsel at svare imod samme skifte på sine egne og Niels Joensens børns vegne.

** Niels Simonsen vognmand, borger her sst, havde ladet i rette kalde Johan Christensen her sst for 100 sletdaler efter hans håndskrifts formelding, dateret Kolding 10/8 1654, og da Johan Christensen ikke var mødt, blev sagen opsat 6 uger.

(130)

15/8 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jørgen Videsen i Ovstrup og Jens Videsen i Revsgård varsel at svare Hans Due, borger i Frederiksodde, og lyste dem et fuldt vold til, for de er draget af KM og byens arrest uden hans vilje og minde.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Jørgensen, forrige indvåner her sst, varsel at svare Otte Sørensen, prokurator her sst, på Anders Madsen slotsskrivers vegne efter et skriftligt indlæg. sagen opsat til i dag 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Olufsen smed, borger her sst, varsel at svare Jep Ankersen, borger her sst, for 9 mark for et pund hør efter regnskabsbog. 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Lauridsen, kandegyder her sst, varsel at svare Carsten Johansen skifferdækker. for retten fremstod Carsten Johansen og erbød sig til det vandløb og tagdrop at have sin rette gang, som det forhen haft har, dog Peder Kandegyder ingen urenlighed at påføre ham.

(131)

** Niels Madsen, underskriver på Koldinghus, på salig Hans Deuster i Århus hans arvingers vegne med opsættelse her af tinget 4/7 sidst forleden havde ladet i rette kalde hr Knud Jørgensen sognepræst i Sevel og i rette lagde efterskrevne indlæg, eftersom underskrevne Christen Jensen i Århus på min hustru Anne Sørensdatters vegne, hr Laurids Hansen Deuster, sognepræst til Glenstrup sogn, på egne vegne, Johan Lyllofsen, slotsskriver på Kalø, på sin hustru Inger Hansdatters vegne, Simon Kock, borger og indvåner i Århus, på sin hustru Elisabeth Hansdatters vegne har været forårsaget ved pantebrev af Kolding byting 19/7 1648 at erlange af Jørgen Knudsen, nu salig og forrige borgmester sst, på hus og gård sst, formedelst et forløfte, som salig Hans Deuster i Århus har i været for bemeldte Jørgen Knudsens vegne til velb Christen Skeel Jørgensen til Estrup for 300 rigsdaler, og eftersom salig Jørgen Knudsen ved døden er afgået, har vi været forårsaget hans efterladte søn hr Knud Jørgensen i Sevel at lade stævne for dom, om han jo bør sin salig fars pantebrev at efterkomme, eller forskrevne hans hus og gård bør os for ejendom at efterfølge, dateret Århus 30/6 1655. dernæst fremlagdes Jørgen Knudsens efterskrevne pantebrev, dateret 19/7 1648. så er hr Knud Jørgensen ikke selv eller nogen på hans vegne mødt, og da vidste byfogden ikke rettere at kende, end samme ejendom jo efter pantebrevs lydelse bør at være salig Hans Deusters arvinger følgagtig, om den dem ikke inden 2 måneders forløb ikke fraløses.

(133)

** Simon Andersen Dover borger sst med efterskrevne fuldmagt af vellærd Rasmus Jensen, Laurids Jensen og Anders Jensen, dateret Egtved 17/7 1655, solgte og skødte fra dem og deres arvinger og til Peder Lauridsen, borger her sst, hans kære hustru Kirsten Hansdatter og deres arvinger 12 boder og våninger i og under eet tag befattet, som er beliggende i Kolding i Lusbygade på den østre side imellem Claus Hattemagers ejendom på den vestre og Kedelsmedstræde på den østre side adelgaden ved den søndre og slottets sø ved den nørre side.

(134)

** Peder Lauridsen Lang, borger sst, kendtes for sig og sine arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Lauge Sørensen på hans salig brors børns vegne, nemlig Kirsten Sørensdatter og Maren Sørensdatter, som han er værge for, 100 sletdaler, og herfor pantsatte han to hans boder og våninger, som han nu selv ibor, beliggende i Lusbygade næst ud til adelgaden, og han sig til forhandlet har af salig Jens Rasmussens børn, med tilliggende jord og gårdsrum ned til slottets sø.

(135)

** Jens Poulsen, borger her sst, fik tingsvidne, at Oluf Sørensen, borger her sst, på sine egne og sin kære hustru Anne Jensdatters vegne, item med fuldmagt af Bertel Sørensen i nør Vilstrup og hans hustru Maren Jensdatter, i lige måder på salig Dorte Joensdatters børns vegne, nemlig Joen Nielsen, Kirsten Nielsdatter og Anne Nielsdatter deres vegne gav Jens Poulsen og hans arvinger afkald for al den lod og anpart, fornævnte Oluf Sørensen og Bertel Sørensen deres hustruer Anne Jensdatter og Maren Jensdatter og i lige måde på salig Dorte Joensdatters børns vegne arveligt kunne tilfalde efter salig Anne Bertelsdatter.

(137)

** hr Mads Olufsen i Påby, sognepræst til Harte og Bramdrup sogne, solgte og skødte fra sig sin kære hustru Mette Bertelsdatter og deres arvinger og til Niels Pedersen hans kære hustru Inger Jensdatter og deres arvinger, en våning som er befattet i 4 fag hus, beliggende imellem Lorends Boysens ejendom ved den østre ende og Iver Jacobsens boder ved den vestre ende.

(138)

** Simon Jensen Strandhuse, borger i Kolding, havde ladet i rette kalde Elisabeth Hansdatter her sst for 15 mark, som er resten af hendes håndskrift, dateret 24/5 1650, som hun blev tilfundet at betale.

22/8 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Lauridsen kandegyder, borger her sst, varsel at svare Carsten Johansen skifferdækker her sst og fremlagde et skriftligt indlæg.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jørgen Pedersen Skinder her sst varsel at svare Hans Nielsen, snedker af Bramdrup, og fremlagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 8/8 1655, og efterskrevne, der imellem Jens Madsen væver indvåner i Kolding på hans egne og hans hustru Maren Pedersdatters vegne, vidnede, at 5/8 så de på Lusbygade, at Jørgen Pedersen og Jep af Seest havde Hans Nielsen nede på jorden og slog ham med sten og næver.

(139)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Hansen Skippersen varsel at svare Jens Pedersen, indvåner her sst, for vidner han agter at forhverve, og Anders Jørgensen, tjenende fornævnte Jens Pedersen, vidnede, at 15/7 sidst forleden kom Søren Skippersen agende for hans husbonds dør, som samme dag havde aget ham og hans hustru op til Lejrskov, da spurgte han Søren Skippersen, hvor Jens Pedersen og hans hustru var, da svarede han, han vidste ikke hvor den tyv og skælm var, og tog hans kniv ud og sagde, kunne jeg have nået ham med den, jeg skulle have skåret hans tarme ud med den, ydermere sagde Søren Skippersen, jeg skal nu gå ud og hugge den tyv og skælm i små stykker, så han skulle få en ulykke. herimod mødte Søren Skippersen og med oprakte fingre svor ved hans sjæl og salighed aldrig at have sagt de ord om Jens Pedersen.

** Jens Pedersen, borger her sst, fremlagde efterskrevne skriftlige stævning til Søren Hansen Skippersen for nogle letfærdige skænderings ord Jens Pedersen tilsagt har på Lejrskov mark og i Kolding by, formener Søren Skippersen bør samme letfærdige ord at bevise, eller efterdi Søren Skippersen er borger i Kolding, at lide efter stadsretten og som en løgner. dernæst i rette lagde Jens Pedersen efterskrevne tingsvidne af Anst herreds ting 2/8 1655, hvori Christen Brejning, degn til Lejrskov og Hjarup sogne, med flere vidnede, at de hos var 19/7 sidst forleden i Lejrskov og hørte, at Jens Pedersen sagde til Søren Hansen Skippersen, kør nu, da svarede Søren Hansen, gid djævelen køre for dig din tyv og skælm, og straks drog Søren Hansen en kniv og søgte Jens Pedersen med, så han måtte springe på den anden side af vognen, og så bortkørte Søren Hansen med vognen, og Jens Pedersen måtte gå til Lejrskov om andre middel at føres hjem.

(141)

30/8 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Lauridsen, Hans Jensen Skærbæk og Jens Sørensen buntmager, borgere her sst, varsel at svare Otte Sørensen på Claus Thiim, hattemager her sst, hans vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mette salig Hans Vægters her sst med hendes lovværge varsel at svare Hans Jensen Skærbæk, borger her sst, for 6 par sølvmaller, som var salig Anne Jensdatters, som tjente salig borgmester Jørgen Knudsen, hvilke sølvmaller hun i forleden pestilentses tid til sig annammet har, og som han begærede at måtte være ham følgagtig for de penge, de er indløst for, eller hun at skaffe sig hjemmel eller lide lovmål, og er det i dag hans 1.ting.

** Poul Krempiin sadelmager, borger her sst, solgte og skødte fra sig sine børn og arvinger og til Jens Sørensen buntmager hans hustru Maren Pedersdatter og deres arvinger efterskrevne stykke byggested, som er beliggende i Kolding på Lusby bjerg, sønden for Poul Sadelmagers egen gård, han selv ibor.

(142)

** Just Mortensen, borger her sst, fik tingsvidne, at Niels Iversen, byfoged her sst, på KM og rettens vegne og Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, på samtlige borgmestre og råds vegne berettede, at eftersom Just Mortensen forleden år var byens kæmner, og han da formedelst byens stenbroer at skulle lade forfærdige er blevet fordelt, hvilke broer siden er blevet færdigt gjort, da er han af samme delemål ledig og løs kvit og frigivet for bøder og fald.

(143)

** Jens Pedersen af Horsens lod læse og påskrive en landsdommers stævning imod Christen Ronum her i Kolding, og derefter tog tingsvidne og hans 1.ting, eftersom ingen mødte til vedermæle.

5/9 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Ingeborg Terkilds i Krogstrup med hendes lovværge og hendes søn Hans Terkildsen her sst, Jens Jørgensen i Fole at svare Anders Nissen i Krogstrup imod vidner.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Olufsen smed, borger i Kolding, varsel at svare Anker Jepsen rådmand for 15 sletdaler efter hans skadesløs håndskrift, dateret Kolding 13/3 1653, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Nielsen, snedker af Bramdrup, varsel at svare Jep Pedersen af Seest imod vidner, og formente Hans Nielsen ikke Jep Pedersen i dag stedes nogen vidner, før de fanger varsel, som før har vidnet i sagen. han blev tilfundet at give de forrige vidner varsel, førend videre vidner kan føres.

** Anders Hansen, indvåner i Rønneby i Blekinge og herredsskriver i Medelsted herred, solgte og skødte fra sig og sine arvinger og til Jes Jensen skomager og hans arvinger efterskrevne bod og våning, som er beliggende i Lusbygade, og er 3 fag hus med sin halve skorstens brug imellem Elisabeth salig Christen Bramdrups ejendom, Johan skomager ibor, på den øster side, og den bod, Niels Pedersen skomager nu ibor, på den vestre side, med følgende mål i sjællandske alen,
som fornævnte Anders Hansen arveligt er tilfaldet efter salig Iver Nielsen her i Kolding.

(144)

** Mads Gregersen her sst på Anne Pedersdatter her sst hendes vegne fik tingsvidne, at Mads Gregersen i rette lagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 26/8 sidst forleden, formelder at have tiltale til efterskrevne borgere i Kolding for deres sandhed at være gestendig, at det er dem vitterligt, at fornævnte Anne Pedersdatter for en 7 år forleden var kommet i ægteskab her i Kolding med en kandegydersvend Mikkel Krackou, som nogen kort tid efter deres bryllup var overstået fra hende bortdrog uden nogen årsag, og ikke han siden den tid igen som er ærlig husbond sig indstillet, og hun siden den dag ikke enten hørt eller spurgt til ham, hvilket samtlige indstævnede vidnede, at det var dem fuldkommen bevidst, som stævningen derom formelder.

(145)

** for retten fremstod Anders Jensen og gav til kende, at eftersom Morten Lauridsen, forrige borger i Kolding, og nu værende i Frederiksodde, er skyldig blevet en sum penge til fornævnte Laurids Rasmussen og Mikkel Rasmussen for deres fædrene arv efter Morten Lauridsens forpligt 29/3 1653 pendinge 182 sletdaler, og derfor har pantsat sin gård her sst, hvilket pantebrev han ikke har efterkommet, da er samme hans pantsatte ejendom ham tilbudt til løsen at indfri, eller og da ejendommen at være Laurids Rasmussen og Mikkel Rasmussen for deres eget følgagtig, og hvis det kunne være bedre værd efter sin vurdering end forskrevne fordring, det at fra dem lægge. da stod Anders Jensen i dag for tingsdom og tilbød deres farbror Morten Lauridsen 15 sletdaler, og eftersom ingen var mødt dem at ville annamme, er de for retten blevet deponeret.

(146)

** Gert Nielsen på hans mor Maren Niels Gertsens vegne her sst med opsættelse her af tinget 25/7 sidst forleden havde ladet i rette kalde Mette Ebbesdatter i Ødis, salig Mogens Rasmussens hustru, med hendes lovværge samt hendes datter Maren Mogensdatter her sst med hendes lovværge og beskyldte dem, at eftersom bevises med et beseglet skiftebrev efter hendes salig far Jens Sørensen Fynbo, dateret Kolding 10/11 1609, det salig Mogens Rasmussen er betroet at være hende og hendes salig bror Søren Jensen Fynbo deres betroede værge, og annammet deres fædrene og mødrene arv under værgemål, som de arveligt er tilfaldet efter deres salig far Jens Sørensen Fynbo og Johanne Christensdatter, og intet regnskab salig Mogens Rasmussen derfor har gjort, sætter derfor i rette om Mette Ebbesdatter, salig Mogens Rasmussens hustru, og hans datter Maren Mogensdatter, som nu besidder hendes fars gård, om de ikke bør at gøre underretning om, hvor hendes er henvendt, dateret 25/7 1655 Maren Jensdatter salig Niels Gertsens efterleverske. derefter blev afsagt, så efterdi fremlægges et skiftebrev, som er over 45 år gammelt, og skifte efter salig Mogens Rasmussen og hans hustru er holdt, og ikke bevises den arv eller formynderskab over skifte at være fordret, som med rette ske burde, da imod recessens tilladelse turde byfogden sig ikke til fordriste de arvinger noget dertil at svare, men dersom Maren Niels Gertsens noget påskader, da at indstævne alle interesserede, som det skiftebrev vedkommer for hans gunstige overdommer.

(147)

** Otte Sørensen prokurator sst på Anders Madsen, KM slotsskriver på Koldinghus, hans vegne fik tingsvidne, at Otte Sørensen til 4.ting lod læse og påskrive efterskrevne seddel, hvori Anders Madsen begærer at måtte bekomme et vidne på reberbanen her for Kolding, som findes i jordebogen, at gives af årligt en halv rigsdaler, uanseet det ikke bruges, som berettes, hvorfor han det til afkortning i regnskabet ville føre.

12/9 1655.

** Just Mortensen her sst på Jacob Lorends Bech, slotsfoged på Koldinghus, på KM vegne med opsættelse her af bytinget 1/8 sidst forleden havde ladet i rette kalde Jep Nielsen, Lauge Nielsen og Søren Pedersen, borger i Kolding, og havde tiltale til Jep Nielsen, som skal have sat 8 fag stald ud på KM vej og forte flere sjællandske alen, i lige måder befindes Lauge Nielsens gærde at være udsat flere alen, dernæst befindes Søren Pedersens kålgård at være udsat på KM vej flere alen, hvorfor han formener, de bør at bevise hvormed dem er berettiget enten at sætte bygning eller gærde KM vej og forte uforkrænket eller derfor at lide. derefter i rette lagde Just Mortensen efterskrevne synsvidne her af bytinget 4/7 nærværende år. Otte Sørensen borger i Kolding på de indstævnede mænds vegne mødte og i rette lagde Jep Nielsens efterskrevne svar, at hans hus og grund i langsommelig tid i mange forrige lensmænds og husfogders tider har været ukæret og påklaget, førend nu Jacob Bech nu begynder at påtale. herhos fremlagdes Jep Nielsens skøde, dateret Kolding byting 7/2 1638, men ikke i samme skøde befindes indført ved mål og alen, hvor vist og bredt samme ejendom bør at være. endnu fremlagdes Søren Pedersens skøde af salig Niels Hansen udgivet 27/2 1650, som ikke heller befindes på noget vis mål eller alen ham at være solgt. derefter blev afsagt, da efterdi i rette lægges skøde, Jep Nielsen den ejendom af Jørgen Murmester at have købt, da vidste byfogden imod dette skøde ikke at kende, førend Jørgen Murmesters arvinger derfor bliver givet varsel. Søren Pedersen beviser med skøde det hus at have købt, dog ikke deri navngives hvor vidt han har købt, ham tilfinder byfogden det omtvistede gærde at indflytte inden 6 uger. belangende Lauge Nielsen, da efterdi han ikke beviser nogen adkomst at have til den grund han påboer, ham tilfinder byfogden det at have i den gunstige øvrigheds minde eller derfor at lide dele.

(149)

** Mikkel Nielsen Skanderup borger sst fik tingsvidne, at han i rette lagde efterskrevne landstings varsels seddel, at 9/5 1655 blev stævnet alle afgangne Anders Nielsen og Kirsten Jensdatter, som boede i Kolding, deres arvinger, såvel som afgangne Jep Olufsen, barnfødt i Vonsild, hans arvinger for vurdering og skifte, som Mikkel Nielsen agter at holde.

19/9 1655.

** Søren Jørgensen Hår, rådmand her sst, på Gertrud Andersdatter her sst hendes vegne med opsættelse her af tinget 5/8 sidst forleden havde ladet i rette kalde Peder Pedersen Helt på Berritsgård i Lolland, og nu i rette lagdes Gertrud Andersdatters efterskrevne indlæg, og herhos fremlagde Søren Jørgensen tingsvidner af bytinget, hvormed bevises Gertrud Andersdatter i nærværende år til 1. 2. og 3.ting her for retten at have tilbudt Peder Pedersen 400 rigsdaler og dermed sin pantsatte gård igen at indløse, som Peder Helt i pant har, og imod hendes tilbud er ingen mødt pengene at ville annamme. endnu fremlagde Søren Jørgensen Hår en landsdommers dom, dateret Viborg 28/3 1655, hvori det skøde, som Peder Helt til Iver Jacobsen udgivet har, er magtesløst kendt. herimod blev i rette lagt Iver Jacobsens efterskrevne indlæg, og i lige måder fremlagdes en dom af Kolding byting 1/3 1648, hvori den gård, som Gertrud Andersdatter med hendes forrige husbond afgangne Henrik Denton, har pantsat til Peder Pedersen Helt, bør at være ham følgagtig. derefter blev afsagt, så efterdi Gertrud Andersdatter i rette sætter og formener, at hendes pantsatte gård nu igen bør hende følgagtig at være, eftersom hun nyligt har tilbudt Peder Pedersen Helt kapitalen at ville erlægge, som for nogle år burde at være sket, og det hende til løsen er tilbudt, og da ikke har villet kontentere, da har Peder Pedersen været forårsaget at hænde dom på samme ejendom, hvilken dom og pantebrev endnu står ved sin fuldmagt, da vidste byfogden derpå ej videre at kende, men efterdi Gertrud Andersdatter sig påberåber de 400 rigsdaler at have frembudt dem, dog ikke for retten deponeret men selv hos sig beholdt, henfandt byfogden den sag for hans gunstige velb overdommere og de gode mænd derpå at kende, som det sig bør.

(151)

** Otte Sørensen prokurator sst på Hans Due af Frederiksodde hans vegne havde ladet i rette kalde Jørgen Nielsen i Ovstrup for 1 rigsdaler, som han befindes at være ham skyldig for 2 alen blåt klæde, han 3/4 1651 bekommet har, som han blev tilfundet at betale.

(152)

** Peder Nielsen Hjuler, borger her sst, fik tingsvidne, at Peder Sørensen skrædder i Herslev på Sidsel Clausdatters vegne gav Peder Hjuler afkald for al den del og arv, fornævnte Sidsel Clausdatter arveligt kunne være tilfaldet efter hendes salig mor Anne Sørensdatter, som havde Peder Nielsen Hjuler til ægte.

** for retten fremstod Otte Sørensen og havde med sig til vedermæle Peder Lauridsen, borger her sst, da Otte Sørensen på Claus Hattemagers vegne og Peder Lauridsen Lang på sine egne vegne dem til forpligtede hverandre uden skade at holde belangende skillerum imellem deres gårde og våninger, de selv ibor, da skal de hver især opsætte efterskrevne gærder og plankeværker.

(153)

** Mikkel Nielsen Skanderup fremlagde efterskrevne tilbuds seddel, hvori han lader advare Jes Jensen i Vonsild, Barbara Jesdatter i Magstrup og Gyde Jesdatter i Skartved med deres lovværger, eftersom han agter imellem sig og sine søskende at lade holde skifte og deling i salig Jep Olufsens bo og gods i Kolding, som han sig til forhandlet har.

** Lorends Langhorst, apoteker her sst, med opsættelse her af tinget 8/8 sidst forleden havde ladet i rette kalde Lorends Boysen, KM fiskemester her sst, for 41 rigsdaler, som han befindes at være skyldig Samuel Meyer, apoteker i København. herimod blev i rette lagt Lorends Boysens efterskrevne svar, at eftersom han tiltales for nogen medikamenter, han af Samuel Meyer har bekommet for nogen år forleden, da mener han samme opskrift ikke så billigt at være opskrevet efter den forordnede apoteker takst, så han erbyder sig til rigtighed. da efter den sags lejlighed tilfandt byfogden Lorends Boysen efter rigtig afregning at betale forskrevne sum penge inden 15 dage.

(154)

26/9 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Nis Eriksen og Nis Kock i Ødis Bramdrup, som er salig Mogens Eriksens børns værger, nemlig Jacob Mogensen, Iver Mogensen, Birgitte Mogensdatter og Maren Mogensdatter på deres vegne varsel at svare Søren Pedersen Strandhuse imod hvis lovlig proces, han i dag agter at forhverve. item hjemlede varselsmænd, at de gav Inger, salig Mogens Eriksens, her sst med hendes lovværge og hendes søn Poul Mogensen her sst varsel at svare Søren Pedersen. sagen opsat til i dag måned.

** Just Mogensen, borger her sst, lod fordele Hans Kær tømmermand, borger her sst, for 5 mark, og er i dag lovligt 4.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jep Pedersen i Seest varsel at svare Hans Nielsen i Bramdrup imod dom, og i lige måder gav Jørgen Pedersen, borger her sst, varsel at svare Hans Nielsen.

** Hans Nielsen af Bramdrup havde ladet i rette kalde Jep Pedersen i Seest, og i rette lagdes et tingsvidne her af tinget 22/8 sidst forleden, at Hans Nielsen snedker i rette lagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 8/8 1655, og efterskrevne, der imellem Jens Madsen væver indvåner i Kolding på hans egne og hans hustru Maren Pedersdatters vegne, vidnede, at 5/8 så de på Lusbygade, at Jørgen Pedersen og Jep af Seest havde Hans Nielsen nede på jorden og slog ham med sten og næver, og dernæst i rette lagde Hans Snedker hans efterskrevne indlæg, hvori han sigter og beskylder Jørgen Pedersen Skinder i Kolding og Jep Pedersen i Seest, for de har ham antastet, jordskudt og slået i Lusbygade, og samme tid afhugget ham hans tommelfinger på den højre hånd og hugget ham i den næste finger, så den er stiv blevet og er blevet udygtig, og hugget ham et hug i hans hoved, hvorefter blev afsagt, at eftersom med tingsvidne bevises, at Jørgen Pedersen, borger i Kolding, og Jep Pedersen i Seest voldeligt har overfaldet Hans Nielsen snedker i Bramdrup her på Kolding gade, da vidste byfogden ikke rettere derpå at kende, end de jo bør at bøde til KM og byen hver et fuldt vold.

(156)

3/10 1655.

** for retten fremstod Niels Sørensen og Hans Madsen, vadstedridere her fra Kolding, eftersom de af Anders Nissen af Krogstrup er til tinget citeret, deres sandhed at vidne om et drab, som er sket på Krogstrup mark den næste onsdag før volborgdag sidst forleden, at Las Andersen i Krogstrup skal have slået Terkild Hansen sst, og fremlagde deres efterskrevne kundskab, at de fornævnte dag var redet i deres bestilling på KM vegne, da så og hørte de, at Terkild Hansen sagde til Las Andersen, bi din skælm, nu skal jeg enten have til liv eller du skal have mit liv, da svarede Las Andersen og sagde, Terkild Hansen lader mig fare og gå med fred, jeg gjorde eder aldrig ondt i mine dage, og så veg Las Andersen baglæns fra Terkild Hansen, da så de at Terkild Hansen huggede til Las Andersen med en buløkse, han havde i hånden, da var Las Andersen nødt til at værge sig, hvis videre derom er tilganget, vidste de ikke at vidne, formedelst de red deres vej i deres bestilling. derimod at svare mødte Jens Jørgensen i Fole og fremlagde hans efterskrevne svar, hvori han giver last på ovennævnte vidne, efterdi det ikke er vidnet inden de 6 uger efter loven i den 2.bogs 6.kapitel, efterdi det er nu på det næste et halvt år siden, det drab skete, hvorfor han mener det usandfærdigt at være. varselsmænd hjemlede, at de gav Ingeborg Terkilds i Krogstrup med hendes lovværge og hendes søn Hans Terkildsen sst, Jens Jørgensen i Fole varsel at svare Anders Nissen i Krogstrup.

(157)

** Johan Schrøder i rette fordrede vidnesfolk, eftersom de med en landsdommers stævning er hid stævnet 22/9 sidst forleden, og efterskrevne vidnede, at de nærværende hos var hørte og så 18/8 sidst forleden, det Tomas Nielsen i sønder Bjert stod udenfor Johan Schrøders dør og æskede ham ud og sagde, herud Johan Schrøder din oldensvinstyv med mange flere ubekvems og skændsord, han Johan Schrøder påsagde. i lige måde for retten fremstod Tyge Jensen i Agtrup, Hans Pedersen i Stenderup og Mikkel Christensen der sst og fremlagde deres efterskrevne kundskab, at eftersom Johan Schrøder i Kolding har været forårsaget til forgangen år, formedelst den svaghed og sygdom som da grasserede der sst, at flytte fra Kolding og til sin svoger Tyge Jensen i Agtrup der at forholde sig, indtil samme pest forlindrede sig, der iblandt andet har han opført med sig 5 ungsvin, som sin svoger Tyge Jensen har ladet indslutte i sin egen skov, og da er de udbrudt gennem gærdet til Stenderup skov, og da har Tyge Jensen ombedt Hans Pedersen i Stenderup på Johan Schrøders vegne, om samme svin kunne blive gående, efterdi han ikke kunne holde dem af samme skov, og da har Hans Pedersen afslået samme svin måtte blive gående, efterdi han ikke selv havde svin at indslå. så gav Johan Schrøder last og klage over Tomas Nielsen for fuldt vold, han i hans hus 1/8 beganget har, derfor at bøde til sagvolder KM og byen, i lige måde for hans løgnagtige ærerørige skændsord at lide som en løgner.

(159)

** Otte Sørensen prokurator sst på KM og Kolding bys øvrigheds vegne fik tingsvidne, at efterskrevne vidnede, at de hørte og så 10/7 sidst forleden, at Tomas Nielsen i Bjert sagde, det han ikke agtede Kolding bys privilegier, deres varsel eller beslag for en pennefjer.

10/10 1655.

** Las Basse i stor Anst for retten fremstillede en grå hoppe, og Lucas Nielsen sst fremstillede en grå gilding og en grå hest, som var dem tyvstjålet fra og siden er fundet ved Vejstrup i Tyrstrup herred i Haderslevhus len, hvilke de nu for retten ved efterskrevne selvtolvte efter recessen vedkendte. så fremstod Las Basse og Lucas Nielsen og lagde deres hænder på fornævnte bæster og svor efter recessen, at det var Guds og deres egne, da vidnede forskrevne 12 mænd, at fornævnte to mænd har selv føldraget fornævnte 3 bæster og det var dem i Guds salighed fuld vitterligt, at de var dem tyvstjålet fra.

** Just Mortensen, borger her sst, på borgmestre og råds vegne her sst havde ladet i rette kalde efterskrevne for 5.part husleje, som til borgmestre og råd er forfalden. så mødte på Niels Madsen underskrivers vegne hans visse bud og søn Matias Nielsen og fremlagde hans efterskrevne skriftlige svar, at der er ingen husleje forfalden af den gård han ibor, formedelst den var ganske bygfældig og stod på fald, så han derpå skulle bygge og forfærdige for dens bevaring. dernæst fremlagdes efterskrevne afregning imellem fornævnte Niels Madsen og salig Hans Jensens arvinger, nemlig Jens Hansen, borger i Kolding, og Niels Hvid, borger i Bergen, anlangende den gård, fornævnte Niels Madsen ibor. derefter blev alle de indstævnede tilfundet deres husleje at betale.

(160)

17/10 1655.

** Johan Schrøder i Kolding og Tomas Nielsen i sønder Bjert stod for rette og blev venligt og vel forligt med hverandre om hvis ord dem i drukkenskab er faldet imellem, og Tomas Nielsen sagde, at han ikke vidste andet med Johan Schrøder at sige andet end som ærligt og som en ærlig mand vel egner og anstår.

24/10 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mette Poulsdatter i Noes med hendes lovværge Erik Nielsen, herredsfoged i Anst herred, varsel at svare Søren Hansen Skippersen, borger i Kolding, imod vidner, og for retten fremlagde Søren Hansen en landsdommers stævning, dateret Viborg 12/10 1655, og efterskrevne vidnede, at de 21/10 sidst forleden agede op til Noes at skulle hente et læs hø for mester Peder Trane, latinske skolemester sst, og da mødte de Anders Henriksen og Jens Sørensen siddende ved en høj på Lejrskov mark, som sagde at have været i Noes og skulle forkynde en stævning på Søren Skippersens vegne i Kolding, hvilken stævning de rev i stykker for dem.

(161)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Bertel Mikkelsen overformynder og Peder Rasmussen Toft, borger i Kolding, varsel at svare Hans Due, borger i Frederiksodde, imod dom for 40 rigsdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Iver Jacobsen, borger i Kolding, varsel at svare Søren Hår, rådmand her sst, på Gertrud Andersdatter, borgerske her sst, hendes vegne for 5 rigsdaler efter landsdommeres dom, dateret Viborg 26/9 1655, hvorefter Søren Hår var 1.ting begærende.

** Søren Jørgensen Hår, rådmand i Kolding, for retten frembød på Jens Videsens vegne i Revsgård 4 sletdaler og for Jørgen Videsen i Ovstrup 1 rigsdaler, om Hans Dues fuldmægtig ville annamme forskrevne penge, hvilket han ikke ville.

** Niels Iversen, KM byfoged her sst, havde ladet i rette kalde Peder Olufsen smed, borger her i Kolding, for 6 sletdaler, som er forloverskab han har gjort for Mads Pedersen smed, og Niels Iversen dem til Jep Clausen i Agtrup har betalt, som Mads Pedersen har skyldig været, hvilke penge han blev tilfundet at betale.

(162)

** Søren Jørgensen Hår, rådmand i Kolding, på Gertrud Andersdatter her sst hendes vegne imod Iver Jacobsen, borger her sst, fremlagde og gav ham til sag efter hendes efterskrevne skriftlige indlæg, eftersom Iver Jacobsen har påført mig en ufornøden trætte anlangende nogen gælds fordring på Hans Bager i Åbenrå og Johan Wedsel i Ringkøbing deres vegne og forhverver dele over mig, foruden nogen retmæssig dom, og dermed ført mig i stor trætte, omkostning og pendings spild, hvilken dele befindes til landstinget 18/1 1654 af landsdommere magtesløs kendt, og da har jeg på samme trætte anvendt 66 sletdaler, sætter derfor i rette, om Iver Jacobsen jo bør mig samme omkostning at betale, datum Kolding 24/10 1655 Gertrud Andersdatter. sagen blev opsat 6 uger.

31/10 1655.

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Niels Madsen hospitalsforstander hans vegne lod aflyse ingen at fordriste sig til at borttage gærdet om hospitalets eng ved Bramdrup skov, såfremt de ikke derfor vil straffes som vedbør. hans 2.ting.

** Otte Sørensen på Peder Bertelsens vegne til Margrete Storks for 10 mark for en fjerding sild og til Jens Væver for noget garn, han har annammet til sig at væve. 2.ting.

7/11 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Bertel Pedersen i Ejstrup varsel at svare Mads Jensen Gejsing, borger her sst, for han ikke har holdt skifte med ham efter hans datter Anne Bertelsdatter, som havde salig Christen Gejsing og døde her i Kolding i næst forgangen pesttid.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jørgen Pedersen i Harte varsel at svare Peder Sørensen Købmand, borger her sst, imod dom for 16 sletdaler og en trave havre efter regnskabsbog. sagen opsat til i dag 6 uger.

** varselsmænd hjemlede at de gav Jep Ravn her sst varsel at svare Peder Bertelsen her sst.

(163)

** Bertel Markorsen i Gudsø mølle, Søren Markorsen af Borre mølle og Hans Markorsen, borger i Kolding, solgte og skødte fra dem og deres arvinger og til Lauge Nielsen hans hustru Kirsten Markorsdatter og deres arvinger det hus og våning, han selv ibor, som er beliggende i Klostergade imellem Jep Nielsen Strandhuse på den søndre og Søren Pedersen Strandhuse ved den nørre side, adelgaden ved den vestre og KM forte ved den østre side.

** Søren Pedersen, borger her sst, hans visse bud med opsættelse her af tinget 26/9 sidst forleden havde ladet i rette kalde Inger, salig Mogens Eriksens, med hendes lovværge og hendes søn Poul Mogensen, i lige måder hjemlede varselsmænd, at de gav Nis Eriksen og Nis Kock i Ødis Bramdrup, som er salig Mogens Eriksens børns værge, nemlig Jacob Mogensen, Iver Mogensen, Margrete Mogensdatter og Maren Mogensdatter på deres vegne varsel at svare Søren Strandhuse. i lige måder bevistes med landstings varsels seddel, dateret 15/8 sidst forleden formelder at være stævnet Anker Mogensen og Erik Mogensen, født i Kolding, for hvis lovmål Søren Pedersen borger i Kolding agter at forhverve imod salig Mogens Eriksens hustru Inger Poulsdatter, om de vil have noget dertil at svare, og i rette lagdes Søren Pedersens efterskrevne indlæg, eftersom hans svoger Niels Hansen, kort tid før han ved døden afgik, lånte hende en grå gilding, hvilken hest han som enearving efter den salig mands død har ladet affordre, som hun dog har ham forholdt, hvorfor han forårsages hende at tiltale. item søger hende for 60 rigsdaler, som hun efter håndskrifter, dateret 7/10 1654 og 22/11 1654 befindes at være hans salig svoger skyldig. herimod i rette mødte på Inger salig Mogens Eriksens vegne hendes visse bud og søn Poul Mogensen og fremlagde efterskrevne dokumenter imod fornævnte fordringer, som hun formente kunne være hende til befrielse. i det første omtaler Niels Hansen de to håndskrifter, som hun har givet ham på de penge, som han kunne lade hans svoger Peder Jørgensen se, når han ville til at skifte med ham, thi han ellers ville støde sig på, hvor de penge er afblevet, som Niels Hansens salig hustru talte til ham i sit yderste, og da lover han hende, at de håndskrifter ikke skal komme hende til forhindring, og han vil skikke hende kvittans på samme håndskrifter, dateret 5/5 1655 Anders Hansen. i den anden skrivelse kvitterer Niels Hansen Inger, salig Mogens Eriksens, for de to håndskrifter på tilsammen 50 sletdaler, hvilke håndskrifter med al anden regnskab dem imellem han lover skal være død og magtesløs, dateret 6/3 1655 Niels Hansen. da efter den sags beskaffenhed turde byfogden sig ej til fordriste på de poster at kende, men de poster henfinder for hans gunstige velb overdommere

(166)

14/11 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Pedersen Strandhuse, borger her sst, varsel at svare Hans Jensen Buch på mester Tomas Speitzer her sst hans vegne for 5 rigsdaler. sagen opsat i 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Pedersen Strandhuse, borger her sst, varsel at svare Morten Lauridsen, indvåner i Frederiksodde, for 10 sletdaler som rester på en håndskrift, Niels Hansen fordum borger har udgivet, dateret Kolding 24/4 1654. sagen opsat til i dag 6 uger.

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Matias Lorends Melhørn, toldbetjent her sst, hans vegne på KM vegne med opsættelse her af tinget 3/10 sidst forleden havde ladet i rette kalde Christen Villadsen i Fjelstrup, Peder Hansen, Laurids Jepsen og salig Knud Villadsens efterleverske alle sst på KM vegne anlangende en hest, Christen Villadsen i Fjelstrup fra Femø skal have udført, og til beskyldning i rette lagde Matias Lorends efterskrevne skriftlige indlæg, hvori han tiltaler Christen Villadsen, for at han 22/12 1653 skal af riget have udført en brun hest og den tid samme hest ikke fortoldet som billigt burde, hvorfor toldbetjenten på KM vegne 1/2 nærværende år samme hest ladet arrestere, da har han en seddel hos KM tolder i Middelfart 2/2 1655 forhvervet, hvormed han agter sin sag at besmykke og forsvare, hvilket toldbetjenten mener ham ikke til nogen befrielse bør at komme, fordi arresten er ældre end toldsedlen, men samme hest at være forfalden til KM og der foruden af KM åbne mandat og ordinants at stande til rette, actum Kolding 3/9 1655 M. L. Melhørn. dernæst fremlagdes efterskrevne skriftlige kundskab, hvori Matias Melhørn tilspurgte Christen Villadsen, hvad hjemmel han havde til flere heste, som formenes af riget ulovligt at være udkommet, hvortil han svarede, at han igen hest eller hopper enten havde stjålet eller udført ulovligt. da tilbød Matias Melhørn Christen Villadsen, om han kunne forskaffe borgen for sin person såvel som bæsterne til sagens uddrag, eller han godset nu med sig til Kolding toldsted begærede måtte være følgagtig og han selv at medfølge, indtil han sin lovlige hjemmel kunne føre, samme gods ikke af riget i fyrstendømmet imod KM mandat at være udført, hvortil han svarede, at han intet ulovligt gods havde og derfor ville han ingen borgen enten sætte for sig eller godset, men ville efter hans begæring medfølge. dernæst fremlagdes efterskrevne borgen seddel, hvori Laurids Jepsen og Peder Hansen i Fjelstrup gør vitterligt i 14 dage fra dato at ville være Christen Villadsen borgen både for hans person og for gods, som her bestående bliver, og dersom han i samme tid ikke skaffer sig hjemmel eller sig selv i Kolding indstiller, vil de for ham fuldkomment stå i hans sted, datum Fjelstrup 1/2 1655 LJ PH. dernæst fremlagdes efterskrevne tingsvidner af Tyrstrup herreds ting 13/2 og 27/3 sidst forleden., hvori Christen Villadsen fremlagde efterskrevne toldseddel af Middelfart, at han har fra Femø udført en sortbrun hest 22/12 1653, som nu har ladet erlægge den tilbørlige told 2 rigsdaler i Middelfart 2/2 1655 Hermand Friis Nicolaus Evaldsen. endnu i rette lagdes efterskrevne kong Frederik 3.konfirmation, dateret 22/2 1652, på KM mandat, at hvo som nogen købmandsskab eller heste, foler eller øksne vil udføre igennem Kolding og Ribe og intet andet steds og gøre og give der sin told, givet på vort slot Koldinghus mandagen næst efter midfaste søndag 1545. herimod mødte på Christen Villadsens vegne Nis Brun i Tyrstrup og fremlagde hans efterskrevne indlæg, at eftersom lensmanden har forordnet ham at svare for Christen Villadsen af Fjelstrup imod Matias Melhørns tiltale, da svares hertil, at Christen Villadsen har samme hest købt af Niels Ankersen på Femø, som er med tingsvidne at bevise af Tyrstrup herreds ting 18/9 nærværende år, dertil har han erlagt den tilbørlige told af samme hest i Middelfart 2/2 1655, da sætter han i rette, om Christen Villadsen jo billigt bør for Matiases tiltale kvit at være. dernæst fremlagdes efterskrevne tingsvidne af Tyrstrup herreds ting 18/9 sidst forleden, at efterskrevne havde været til Niels Ankersens på Femø, som svarede, at han havde solgt Christen Villadsen en sortbrun hest og ville være hans hjemmel dertil. da efter forberørte lejlighed vidste byfogden ikke at tilfinde Christen Villadsen noget at lide, efterdi bevises han samme hest i Middelfart fortoldet har, men for den tiltale fri at være.

(174)

** Otte Sørensen prokurator på KM og byens vegne med opsættelse her af tinget 3/10 sidst forleden havde ladet i rette kalde Tomas Nielsen i Bjert for nogle ubekvemsord, han 10/7 senest forleden sagde i Matias Melhørns hus her i Kolding, om han ikke bør at lide som den, der KM udgivne privilegier, som Kolding by meddelt er, til største foragt talt har Kolding bys friheder til forkrænkelse, hvilket bevises med tingsvidne her af tinget 3/10 sidst forleden, det Tomas Nielsen sagde, at han ikke agtede Kolding bys privilegier for en pennefjer. i lige måde bevises med tingsvidne, at Tomas Nielsen her i Kolding 18/8 sidst forleden at have begået og gjort volds gerninger i Johan Schrøders hus. da efter forberørte lejlighed og eftersom Otte Sørensen tiltaler Tomas Nielsen i Bjert for nogen ord, han skal have talt, hvilket han her for retten højligt benægter, hvorfor byfogden ikke vidste at tilfinde ham derfor noget at lide, men belangende den vold, han har gjort i Johan Schrøders hus, derfor tilfandt byfogden ham at bøde til KM og byen og Johan Schrøder eller lide dele.

(176)

21/11 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Jensen Gejsing, borger i Kolding, varsel på Bertel Pedersens vegne i Ejstrup og på Henrik Pedersen Ravn, rådmand i Kolding, hans vegne for hvis de har ham til at tale. Mads Jensen Gejsing bekendte, at hans hustru var med af udtage det gods af salig Christen Madsen Gejsings bo, som Henrik Pedersen Ravn sigter ham for, men ikke han selv havde med været.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Andersen i vester Nebel varsel at svare Hans Jensen Skærbæk for 4 mark.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Væver i Kedelsmedstræde varsel for Hans Jensen Skærbæk for 2 mark. 1.ting.

** Iver Jacobsen, borger her sst, med fuldmagt af Lauge Olufsen, foged på Øland, på hans vegne og medarvinger, nemlig Jes Jensen i Vonsild, Barbara Jesdatter i Magstrup og Gyde Jesdatter i Skartved deres vegne samtlige arvinger efter salig Jep Olufsen, fordum borger i Kolding. item salig Anne Andersdatters arvinger, nemlig Gregers Markorsen borger i Kolding på hans hustru Gunder Nielsdatter og hendes søster Kirsten Nielsdatters vegne, dernæst salig Kirsten Antonises arvinger, nemlig Søren Jensen i Tågelund, Jes Jensen i Egtved, Søren Jensen i Venborg på Kirsten Hansdatters vegne i Borlev og Jens Hansen i Borlev på sine egne vegne, endnu Peder Pedersen i Revsinghoved på sine egne og sin søster Bodil Pedersdatters vegne, de samtlige solgte og skødte fra dem og deres arvinger og til Mikkel Nielsen Skanderup og hans arvinger al den lod og del, enhver efter sin kvota arveligt kunne være tilfaldet efter salig Jep Olufsen, salig Anne Andersdatter og salig Kirsten Antonises i deres efterladte gård, beliggende her i Kolding i Vestergade imellem Kattesunds stræde på den søndre og Jens Olufsen skrædders ejendom på den nørre side.

(177)

** Iver Jacobsen, borger her sst, med fuldmagt af Lauge Olufsen, foged på Øland, på hans vegne og medarvinger, nemlig Jes Jensen i Vonsild, Barbara Jesdatter i Magstrup og Gyde Jesdatter i Skartved deres vegne samtlige arvinger efter salig Jep Olufsen, fordum borger i Kolding. item salig Anne Andersdatters arvinger, nemlig Gregers Markorsen, borger i Kolding, på hans hustru Gunder Nielsdatter og hendes søster Kirsten Nielsdatters vegne, dernæst salig Kirsten Antonises arvinger, nemlig Søren Jensen i Tågelund, Jes Jensen i Egtved, Søren Jensen i Venborg på Kirsten Hansdatters vegne i Borlev og Jens Hansen i Borlev på sine egne vegne, endnu Peder Pedersen i Revsinghoved på sine egne og sin søster Bodil Pedersdatters vegne, de samtlige gav Mikkel Nielsen Skanderup og hans arvinger afkald for al den del lod og arvepart enhver af dem arveligt kunne være tilfaldet efter fornævnte salig Jep Olufsen, salig Anne Andersdatter og salig Kirsten Antonises, som samtlige døde her i Kolding.

(178)

** Niels Pedersen, rådmand her sst, solgte og skødte fra sig sin kære hustru Inger Jensdatter og deres arvinger og til Mette Nielsdatter og hendes arvinger, et hus liggende nedenfor slottet imellem Lorends Boysens ejendom ved den østre ende og Iver Jacobsens ejendom ved den østre ende
og den søndre side til adelgaden og den nørre side til Iver Jacobsens gård, som er befattet i 4 bindinger hus med tilliggende gårdsrum.

** Jens Hansen, borger her sst, i ærlige pige Mette Jensdatter her sst hendes egen nærværelse og påhør kendtes for hende og hendes arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Niels Pedersen hans hustru Inger Jensdatter og deres arvinger 50 sletdaler, og derfor pantsætter hendes bod, som hun af Niels Pedersen købt har.

(179)

** Johan Schrøder, borger i Kolding, tog David Schrøder i hånd og kendtes for sig sin hustru Gertrud Jensdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være hr Jørgen Schrøder hans hustru Maren Hansdatter og deres arvinger 200 rigsdaler, hvorfor han pantsatte hans gård, som er beliggende i Kolding på Rendbanen imellem Sidsel salig Peder Christensens og Sidsel salig Peder Jensen Strårups ejendomme.

(180)

** Henrik Pedersen Ravn, rådmand og råds kæmner, item Iver Jacobsen, byens kæmner, havde ladet i rette kalde efterskrevne, nemlig Bodil Adriansdatter, som er besovet af Jacob Tønder, Anne Pedersdatter af Anders Lund, Mette Mikkelsdatter af en soldat Peder Tomasen, Anne Fiskers datter Karen af Hans Simonsen, Kirsten Hans Vognmands af Mads Justsen, Mette til Maren Knuds af Niels Jørgensen, Karen Olufsdatter af salig Niels Hansen, formener der for enhver for slig begangne gerning og lejermål burde at bøde efter loven til KM og byen, og da tilfandt byfogden dem at bøde til KM og byen, og såfremt de deres bøder ikke kan formå at udgive, da derfor med fængsel at straffes.

(181)

** Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, på sine egne og Bertel Pedersens vegne af Ejstrup fik tingsvidne, at han tilbød alle dem, som nogen rigtig gæld kan have at fordre efter salig Christen Gejsing, at de i morgen 8 dage dem angiver til Niels Iversen byfoged. varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Jensen Gejsing, borger i Kolding, varsel imod dette vidnes beskrivelse.

28/11 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Jensen Gejsing og hans hustru Volborg Madsdatter, Peder Mikkelsen og hans hustru Maren Peders, Mads Tomasen skrædder og Peder Hansen knivsmed, borger i Kolding, varsel for Henrik Pedersen Ravn, rådmand i Kolding, og Bertel Pedersen i Ejstrup imod vidner efter landsdommers stævning, dateret 28/11 1655.

** Maren, Peder Mikkelsens, stod for retten og bekendte at det gods, som hun udtog af salig Christen Gejsings gård, det havde Volborg, Mads Jensen Gejsings, hende befalet, og Sidsel Ebbesdatter kastede nøglen til hende, og Mads Gejsing svarede, at han havde fået to får og en vædder.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Sørensen Købmand, borger i Kolding, varsel at svare Peder Bertelsen, borger her sst, efter et skriftligt indlæg. sagen opsat til i dag 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Lauridsen af Skøde at svare Hermand Lydersen på hans far borgmester Lyder Splets vegne for 4 sletdaler, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Iver Jacobsen, borger i Kolding, varsel at svare Søren Hansen Skippersen, borger her sst, på Gertrud Andersdatters vegne her sst.

(182)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Barbara, salig Niels Jepsens, i Kolding med hendes lovværge varsel at svare Iver Nielsen i Viuf for hendes anpart af en håndskrift. sagen opsat 6 uger.

** Peder Olufsen smed, borger her sst, solgte og skødte fra sig og sine arvinger og til Iver Jacobsen hans hustru Anne Jørgensdatter og deres arvinger hans hus, han nu selv ibor, som er beliggende i Kolding imellem Eggert Rollufsens ejendom på den nørre og Kolding kirkes jord ved den søndre side, adelgaden ved den østre og latinske skolens jord og Graverkilden ved den vestre ende.

** Kirsten Dinesdatter, salig Hans Skrædders, med sin værge Peder Jørgensen Natteler, borger her sst, hans råd og samtykke overdrog fra sig og sine arvinger til Henrik Ravn og hans arvinger et pantebrev på det hus, hun ibor, af salig Hans Jensen Viuf udgivet, lydende på 48 sletdaler, hvilken gæld Henrik Ravn hende efter sin vilje og nøje har betalt.

(183)

** efterskrevne borgere kundgjorde, at eftersom de er blevet udnævnt på et uvildigt syn imellem Christen Leck på den ene og Iver Ebbesen, borger i Kolding, på den anden side, da har de været på åstedet og de besigtede således, at Iver Ebbesens møg, skarn og urenlighed lå Christen Leck til fortrængsel, hans hus og ovn til skade. da stod til vedermæle Iver Ebbesen og tog Christen Leck i hånd lovede at skaffe samme om berørte møg, skarn og urenlighed af vejen.

** Iver Jacobsen, borger og kæmner her sst, på borgmestre og råds vegne havde ladet i rette kalde efterskrevne, som nogle gange er på rådstuen opkaldt deres borgerskab at tage og deres borgerlige ed at aflægge, hvilket de ikke har villet agte, formente han de burde uden videre ophold at tage deres borgerskab, hvilket de blev tilfundet.

(184)

** Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, på samtlige borgmestre og råds vegne havde ladet i rette kalde efterskrevne, nemlig Niels Dal, Hans Nielsen Oddersted, Søren Lauridsen Dansken og Niels Bøgvad, borgere sst, og skat mestre i nærværende år, påbudne KM skat at indfordre, hvilket de ikke til rette tid har efterkommet, hvorefter de blev tilfundet inden 14 dage den sidste KM påbudne skat at indfordre, den at forklare og gøre rigtig rede og regnskab.

(185)

** Otte Sørensen prokurator sst på Lauge Nielsen borger sst hans vegne havde ladet i rette kalde Inger, salig Mogens Eriksens, her sst for 20 sletdaler efter hendes salig husbonds udgivne håndskrift, dateret 18/1 1647, som hun blev tilfundet at betale inden 15 dage.

(186)

5/12 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Christensen i Seest varsel at svare Jep Andersen, borger her sst, for 3 sletdaler. 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Eriksen i Seest varsel at svare Simon Andersen Dover, prokurator i Kolding, på Poul Jensen bager sst hans vegne for 4 sletdaler. sagen opsat 6 uger.

** Laurids Jensen af Frederiksodde hans visse bus Simon Mikkelsen med opsættelse her af tinget 24/10 sidst forleden havde ladet i rette kalde Maren Pedersdatter, salig Knud Bertelsens efterleverske i Kolding, med hendes lovværge samt hendes børn Peder Knudsen og Bertel Knudsen såvel som Karen Knudsdatter med deres formynder og lovværge, item Bertel Mikkelsen overformynder om han ville have noget hertil at svare, og i rette lagde Laurids Jensens efterskrevne irettesættelse, hvori han tiltaler Maren Pedersdatter for 130 sletdaler, som rester på to håndskrifter, dateret 27/2 1636 og 16/2 1637, som hendes salig husbond Knud Bertelsen og borgmester Jørgen Knudsen i Kolding ham skyldig var, som hun blev tilfundet at betale, idet håndskrifterne lyder på én for alle.

(188)

** Hans Due af Frederiksodde havde ladet i rette kalde Peder Rasmussen Toft borger sst for 10 mark efter hans udgivne håndskrift 5/5 sidst forleden, som han blev tilfundet at betale.

(189)

** Jens Jensen Fly kirkeværge i rette lagde efterskrevne vurdering på efterskrevne tømmer og andet gods, kirken tilhørende.

** Hans Jensen Buch, borger i Kolding, på Vibeke Jepsdatter her sst og barnfødt i Varde hendes vegne fik tingsvidne, at han på hendes vegne gjorde skudsmål til den gemene almue, som da for retten til stede var, om det ikke var dem i Guds sandhed vitterligt, at hun var ærligt og ægteviet til en person David Møller, født i Wittenberg, som for 8 år forleden fra hende bortrømte og ikke siden til hende igen kom, hvilket efterskrevne ved ed bekræftede.

(190)

12/12 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Rasmussen, barnfødt i Kolding, varsel med hans værge Poul Jensen bager, borger her sst, for Hans Tomasen i Frederiksodde.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Simon Nielsen i Gudsø varsel at svare Otte Sørensen prokurator på Simon Sejrup rådmands vegne for 3 mark. 1.ting.

** Hans Poulsen, barnfødt i Christiania i Norge, på sin svoger Peder Hansen, borger og indvåner der sst, hans vegne fik tingsvidne, at Hans Poulsen i rette lagde efterskrevne kontrakt, kendes vi efterskrevne Hans Joensen, boende i sønder Bjert, og Jens Juel i Skartved, at eftersom vi på vores salig søster Johanne, salig Knud Pedersens, som begge boede og døde i Kolding, deres ægte og efterladte børn, navnlig Simon Knudsen, Peder Knudsen, Anne Knudsdatter og Kirsten Knudsdatter af borgmestre og råd er tilsat og forordnet at være deres rette formyndere, og eftersom forbemeldte børn i 1654 er tilfaldet en arv i Vetterland ved Christiania i Norge efter deres salig farbrors børn, salig afgangne Jacob Pedersen snedkers to sønner, nemlig Peder Jacobsen og Hans Jacobsen, som døde der sst i sidst forleden pest, da har de på fornævnte 4 børns vegne solgt og afhændet til Peder Hansen al den arv, som de er tilfaldet efter deres salig farbrors børn efter købebrevs formelding.

(191)

** Hans Tomasen af Frederiksodde fik tingsvidne, at efterskrevne vidnede, at de 4/12 sidst forleden på Hans Tomasens vegne var med Otte Sørensen hos Poul Jensen bager, borger her sst, om han ville udløse Hans Tomasen af det pant, han har i salig Niels Tøffelmagers ejendom her sst, nemlig kapital 200 sletdaler, og da opsagde de Hans Tomasens pant til først kommende påske.

(192)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Christensen i Frederiksodde varsel at svare Peder Jepsen Kyd, borger her sst, for 70 rigsdaler efter hans håndskrift, dateret Kolding 1/9 1651, hvilke penge skulle have været betalt til sankt mikkelsdag 1652. sagen blev opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav efterskrevne sst varsel at svare Terkild Hansen på hans husbond Lyder Henriksen Splet, borgmester her sst, hans vegne for gæld efter hans regnskabsbog, hvilken gæld de blev tilfundet at betale.

** Hans Jensen Skærbæk borger her sst til 4.ting ved 6 høringer lod fordele Hans Andersen i vester Nebel for 5 mark.

19/12 1655.

** varselsmænd hjemlede, at de gav efterskrevne varsel for Simon Jensen Strandhuse, borger her sst, for resterende husleje, som de blev tilfundet at betale.

** Iver Jacobsen, borger her sst, fik tingsvidne, at Mads Christensen bager og Matias Pettersen her i Kolding solgte og skødte fra dem og deres arvinger det pants ejendom, de arveligt er tilfaldet efter salig mester Peiter Kruckow og tilforn salig Carsten Pottemager tilhørte, beliggende her i Kolding i Vestergade Peder Christensens gård ved den søndre side byens våninger, som vægterne nu ibor, såvel som Graverkilden ved den vestre ende, Maren Jensdatters ejendom ved den nørre side og adelgaden ved den østre ende, som Iver Jacobsen hans kære hustru Anne Jørgensdatter må og skal have, nyde, bruge og beholde for deres eget og for et frit fuldkommen købt køb.

(193)

** Iver Jacobsen, borger og kæmner her sst, på borgmestre og råds vegne havde i rette ladet kalde efterskrevne personer sst, eftersom de nogle gange er på rådstuen opkaldt deres borgerskab at tage og borgerlig ed at aflægge, hvilket de ikke har villet efterkomme, hvorefter han på borgmestre råds og Kolding bys vegne var i dag til dem hans 1.ting.

** Niels Keldsen, prokurator i Frederiksodde, på Jens Brodersen der sst hans vegne havde ladet i rette kalde Hans Jensen Buch, borger her sst, for 20 sletdaler, som 21/1 1650 over skifte efter salig Johanne Christensdatter er blevet angivet og fordret efter håndskrift, endnu på Jens Brodersens og søskendes vegne deres tilfaldne arvepenge 28 sletdaler, på hvilken gæld engang her forinden er blevet kendt 3/8 1653. så har fornævnte Hans Horskær ikke endnu for sig kontenteret, formentes derfor han burde at betale Jens Brodersen forskrevne sum børnepenge, før nogen anden kreditor, som har noget at fordre. derefter blev afsagt, eftersom der tilforn er forhvervet dom over samme penge, vidste byfogden ikke hans forrige dom at forandre, men Jens Brodersen at have indvisning efter fornævnte dom.

(194)

** Mads Hansen af Varde med opsættelse her af bytinget 7/11 sidst forleden havde ladet i rette kalde Lorends Boysen, KM fiskemester, her i Kolding og tiltalte ham for 100 rigsdaler hovedstol til pinsedag 1652 at betale samt resterende rente i 3 1/2 år, formedelst mangfoldige løfter ved visse tider og sted bekostet og anvendt på vognleje brevpenge samt prokurator på en opsættelse, hvorefter ingen endelig dom kunne blive hændet, formedelst til 6.ugers dag ingen til Kolding kunne indkomme noget at forrette, formedelst pesten på den tid meget heftigt grasserede og mesten delen af folkene henflyttet. derhos i rette lagdes Lorends Boysens obligation, dateret København 17/3 1652, og satte i rette om Lorends Boysen jo med rette burde betale forskrevne hovedstol med rente og anvendt bekostning, hvilket han blev tilfundet.

(196)

** Jens Jensen Fly, kirkeværge og rådmand her sst, havde ladet i rette kalde salig Laurids Pedersen slagters arvinger, nemlig Hans Madsen, Jens Madsen og Mikkel Simonsen og i rette lagde hans efterskrevne seddel, eftersom salig Las Pedersen slagter i Vestergade blev begravet 21/8 1654, hans barn 11/9 og 17/9 hans kone og 3/11 Karen Mikkelsdatter, som døde til Peder Smeds, og deres arvinger mange gange for de salig folks begravelse er krævet og det endnu ikke efterkommet, endog de imellem dem selv har skifte holdt, byens øvrighed ubevidst, begærende endnu venligt at de ville betale efter sædvanlig maner. da vidste byfogden ikke anderledes herpå at kende, end salig Laurids Slagters arvinger jo med rette bør at svare kirkeværgen på kirkens vegne for de salig folk deres begravelse at betale, når de derom bliver anmodet eller lide lovmål.

(197)

** Iver Jacobsen, borger her sst, fik tingsvidne, at Niels Iversen byfoged med to dannemænd fremstod og kundgjorde, at de 29/11 var i det gamle forfaldne hus, som afgangne Carsten Sølbæk pottemager iboede og afdøde, da fandtes der ikke mere i huset end nogle ubrændte potter og nogle få ubrændte kakkelovns sten, som tilsammen blev vurderet for 8 mark, hvilke potter og sten Villum Pottemager i Lusby straks til sig annammet, så der blev intet tilbage, som Carsten Pottemager eller sine arvinger tilhørte, og eftersom Iver Jacobsen, borger her sst, har sig samme ejendom af salig mester Peiter Kruckows arvinger, nemlig Mads Christensen bager, indvåner her sst, og Matias Pettersen, født her sst, til forhandlet, og har de herfor fået lovligt varsel.

(1)

** tingbogens autorisation for 1656.

(2)

9/1 1656.

** Poul Bertelsen, rådmand her sst, for hans tjenestepige Maren Jensdatter lod fordele Anders Jensen Rosendal her sst for 5 mark, som han er hende skyldig.

** varselsmænd hjemlede at de gav Mads Christensen bager og Matias Pettersen her sst varsel at svare Otte Sørensen, prokurator her sst, på Jep Poulsen Vilslev, rådmand i Ribe, hans vegne for 7 sletdaler efter hans regnskabsbog. sagen opsat 6 uger.

** Hans Jensen Buch borger sst på mester Tomas Speitzer her sst hans vegne med opsættelse her af tinget 14/11 1655 havde ladet i rette kalde Søren Pedersen, borger her sst, for 5 rigsdaler, som er for hvis medicin, Søren Pedersens salig svoger Niels Hansen til hans førligheds bestyrkelse hos ham bekommet har. så formente Hans Buch, det Søren Pedersen som eneste arving efter salig Niels Hansen burde at betale samme 5 rigsdaler, hvilket han blev tilfundet.

(3)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Karen, salig Mads Buntmagers her sst, hendes vegne havde ladet i rette kalde Sidsel, salig Peder Jensens, her i Kolding for 6 sletdaler efter en fortegnelses indhold 1641-1644, hvorpå engang tilforn er hændet dom 22/1 1651, hvorpå byfogden tilfandt Sidsel, salig Peder Jensens, at gøre regnskab med Karen, salig Mads Buntmagers, og med hverandre at møde i Iver Jacobsens hus i overformynder Bertel Mikkelsens nærværelse på mandag først kommende og hvem hverandre skyldig bliver, det at betale inden 15 dage.

** Jacob Lorends Bech, slotsfoged på Koldinghus, for retten lod aflyse, at ingen sig til fordrister at hugge i dyrehaven eller i Jørgenskov løkke såvel at stjæle og borttage palisaderne om slottet, og dersom nogen derover ertappes og fanger skade, da det at have for hjemgæld.

** item afhjemlede de at have givet Anders Jensen Rosendal her sst varsel for Niels Iversen byfoged for 2 sletdaler, hvorefter han var begærende 1.ting.

16/1 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Lorends Boysen, KM fiskemester, her sst varsel at svare Lauge Olufsen, foged på Øland, på hans husbond velb Jørgen Seefelds vegne for 1962 rigsdaler, som er for hvis mangler, han er slagen på hans regnskab i kancelliet. blev sagen opsat i 6 uger, eftersom Lorends Boysen eller nogen på hans vegne ikke er mødt.

** Laurids Jepsen Kyd, borger her sst, fik tingsvidne, at for retten fremstod Mads Sørensen skrædder, boende i Vrå, på sine egne og på Hans Sørensen skrædder i Frederiksodde og Kirsten Jensdatter sst, item på Christen Mikkelsen, Peder Nielsen, Niels Nielsen, Hans Nielsen, Tomas Nielsen, Jens Nielsen og Peder Andersen, alle værende i Hejnsvig, på deres vegne efter fuldmagter, dernæst Otte Sørensen prokurator her i Kolding på Apelone Jensdatters børns vegne nemlig Jens Christensen, Peder Jensen og Anne Christensdatter, alle samtlige arvinger efter salig Mads Mikkelsen, maler her i Kolding. endnu for retten fremstod Niels Andersen i vester Vamdrup på sin hustru Elisabeth Iversdatters vegne og Jens Hansen i Vamdrup på sine egne og medsøskendes vegne, nemlig Anne Hansdatter, Karen Hansdatter, Lene Hansdatter og Mette Hansdatter, arvinger efter bemeldte Mads Mikkelsen malers hustru salig Kirsten Hansdatter. endnu forskrevne Mads Sørensen i Vrå på Mads Jensen af Ebeltoft hans vegne som i lige måder er arving efter salig Mads Maler, de solgte og skødte fra dem og deres arvinger og til Laurids Jepsen Kyd hans kære hustru Anne Jørgensdatter og deres arvinger det hus, som forhen tilhørte salig Mads Mikkelsen og hans salig hustru, som er beliggende i Kolding i Vestergade på den østre side imellem den ejendom, Nis Joensen nu ibor, på den søndre og Kattesunds stræde på den nørre side.

(5)

** Laurids Jepsen Kyd, borger her sst, solgte og skødte fra sig sin hustru Anne Jørgensdatter og deres arvinger og til Mads Mouridsen hans hustru Thyra Bendsdatter og deres arvinger det hus, som er beliggende i Kolding i Vestergade på den østre side imellem den ejendom, Nis Joensen nu ibor, på den søndre og Kattesunds stræde på den nørre side, som salig Mads Maler og hans salig hustru deres arvinger Laurids Kyd solgt og skødet har.

** Peder Udsen, rådmand her sst, på samtlige borgmestre og råds vegne fik tingsvidne, at Mads Mouridsen, borger her sst, kendtes for sig sin hustru Thyra Bendsdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være til borgmester og råd på de fattiges vegne her i Kolding 50 sletdaler, og herfor pantsatte deres hus, beliggende i Kolding i Vestergade imellem den ejendom, Nis Joensen ibor, på den søndre og Kattesund stræde på den nørre side.

(6)

** Peder Udsen, rådmand sst, på samtlige borgmestre og råds vegne fik tingsvidne, at Laurids Jepsen Kyd, borger sst, lovede og sig til forpligtede og sine arvinger at svare og betale til borgmestre og råd her sst på de fattiges vegne den forfaldne rente af de 50 sletdaler, som salig Mads Maler her sst til de fattige skyldig var.

(7)

** Iver Jacobsen, borger her sst, med opsættelse her af tinget 21/11 1655 havde ladet i rette kalde efterskrevne udenbys personer for gæld efter opskrifter og håndskrifters formelding, som enhver af dem blev tilfundet at betale.

** Simon Andersen Dover, prokurator her sst, på ung Jens Jensen Ammidsbøls vegne med opsættelse her af tinget 21/11 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne Hans Dalby, Barbara Poulsdatters værge, Hans Madsen slagter salig Søren Bjørnsens børns værge, nemlig Jens Sørensen, Laurids Sørensen og Inger Sørensdatter, Oluf Ottesen salig Peder Skrædders børns værge Elisabeth Pedersdatter, Peder Jepsen Kyd salig Mikkel Hansens børns værge, nemlig Dorte Mikkelsdatter og Maren Mikkelsdatter, David Schrøder, belangende hvis pant, Jens Jensen har i enhver at forskrevne afgangne deres ejendomme med dets resterende rente. dernæst fremlagdes efterskrevne landstings varsels seddel, dateret 10/10 1655 at være stævnet alle salig Anne, Poul Dalbys, salig Niels Nielsen Ammidsbøls, salig Søren Bjørnsens og salig Mikkel Hansens kreditorer og arvinger for vidner og vurdering, ung Jens Jensen agter at lade forhverve. dernæst fremlagdes efterskrevne indlæg, et eftersom ung Jens Jensen Ammidsbøl, barnfødt i Kolding, har Søren Bjørnsens ejendom i pant for 200 sletdaler med 2 1/2 års resterende rente, og ejendommen ganske forfalder, hvorfor han formener samme ejendom bør Jens Jensen Ammidsbøl for sin vurdering at tildømmes for ejendom, om han ikke inden 2 måneders forløb bliver udløst, og da vidste byfogden ikke anderledes herpå at kende, end forskrevne ejendom jo med rette bør at være Jens Jensen Ammidsbøl følgagtig for sin vurdering, om det ham ikke inden 2 måneders fraløses.

(9)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jep Pedersen, tjenende Mads Poulsen i Hejls, varsel at svare Niels Iversen byfoged på KM vegne og Iver Jacobsen på borgmestre og råds vegne for bårdag efter en dom, dateret bytinget 26/9 1655, hvorefter de begærede deres 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Lauridsen på Skøde varsel Peder Bertelsen, borger her sst, for 8 sletdaler efter hans håndskrift, dateret Kolding 15/11 1655, som han blev tilfundet at betale.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Lauridsen på Skøde varsel at svare Niels Danielsen kobbersmed, borger her sst, for 4 sletdaler efter hans regnskabsbog, hvorefter han var i dag til ham hans 1.ting begærende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jørgen Pedersen i Billund og Niels Tomasen i Bølling varsel at svare Peder Bertelsen, borger her sst, for gæld, hvorefter han til dem var hans 1.ting begærende.

(10)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Tomasen i Bølling varsel at svare Poul Christensen Seest, borger her sst, for 6 mark, hvorefter han var hans 1.ting begærende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jørgen Pedersen i Billund varsel at svare Tomas Christensen Gyris, borger her sst, for 11 mark efter hans regnskabsbog, hvorefter han begærede 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav efterskrevne Kolding borgere varsel at svare Peder Udsen, rådmand her sst, for gæld efter hans regnskabsbog. sagen opsat til i dag 6 uger.

23/1 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Iver Jacobsen, borger i Kolding, varsel at svare Hans Jensen Buch på Gertrud Andersdatter her sst hendes vegne for 66 sletdaler. sagen opsat til i dag måned.

** Iver Christensen, borger her sst, fik tingsvidne, at Gregers Nielsen, danske skolemester, her sst gav Iver Christensen afkald for al den arvepart, hans hustru Karen Jørgensdatter arveligt kunne være tilfaldet efter hendes salig forældre Jørgen Lassen snedker, fordum borger i Kolding, og hendes mor Anne Lauridsdatter.

(11)

** Iver Nielsen i Viuf med opsættelse her af tinget 28/11 1655 havde ladet i rette kalde Barbara, salig Niels Jepsens her sst, for 6 sletdaler, som er resten af hendes udgivne håndskrift, dateret Kolding 26/3 1641, som hun blev tilfundet at betale.

** Iver Jacobsen borger her sst på samtlige borgmestre og råds vegne havde ladet i rette kalde Elisabeth Knudsdatter, salig Christen Bramdrups efterleverske, her sst for 72 sletdaler, som hun befindes at være borgmestre og såvel som Kolding by skyldig for en halv markjord i Kolding mark og en halv eng i Teglgårds kær efter skiftebrevs indhold. da efter forberørte lejlighed og efter byens privilegier vidste byfogden ikke rettere derpå at kende, end ovennævnte markjord og eng jo med rette bør at være borgmestre og råd og Kolding by følgagtig, om Elisabeth Knudsdatter det ikke vil indløse.

(12)

** ærlig karl Søren Nielsen Brøgger her sst fik tingsvidne, at han til 4.ting i rette lagde efterskrevne lysnings seddel, hvori han lyser efter hvis formue, som fandtes efter hans salig mor Maren Brøggers dødelige afgang, som i forgangne pesttid døde, og erstatter sig igen at betale hvis omkostning på hendes og hans salig brors begravelse er anvendt, efterskrevne løsøre og klæder med videre, som han med ed vil bekræfte var i huset den tid, hun døde, dateret 19/12 1655 Søren Nielsen Brøgger egen hånd.

(13)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Gregersen, borger her sst, varsel at svare Otte Sørensen på Jep Nielsen Strandhuse her sst hans vegne for 2 sletdaler efter en håndskrift. 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav efterskrevne i Kolding varsel for Otte Sørensen på Karen salig Mads Tomasen buntmagers vegne, der iblandt Mette, salig Laurids Slajkærs, hvorefter han begærede 1.ting.

30/1 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Kirsten, Hans Poulsen murmesters, med hendes lovværge her sst varsel at svare Søren Nielsen Brøgger, barnfødt her sst, imod vidner, og fremlagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 17/1 sidst forleden. for retten fremstod Mads Jensen Gejsing og vidnede, at den dag i forleden pesttid 1654 Hans Nielsen Brøgger blev begravet, så han Hans Poulsen murmester kom gående forbi hans dør med en bryggekedel og en brændevinskedel, og bød han den fal, om han ville købe ham den af, men hvis samme kedler var vidste han ikke.

** Jacob Lorends Bech, slotsfoged på Koldinghus, hans visse bud Mads Tomasen fik tingsvidne, at han på hans husbonds vegne til 4.ting i rette lagde efterskrevne skriftlige indlæg, hvori han lader advare og forbyde alle og enhver, ingen sig at skulle til fordriste at hugge i KM dyrehave og Jørgenskov løkke, og i lige måde forbydes ingen sig at til fordriste og komme til slottets palisader eller gærderne omkring marken eller dyrehaven der at oprykke eller afbryde enten staver eller ris, i lige måder forbyder alle og enhver, ingen at holde geder, bukke eller svin til skade enten at komme på slottets staldgård, slottet eller nogetsteds der omkring så som i dyrehaven eller Jørgenskov løkke, dersom nogen befindes, da de skal at være forbrudt og til de fattige lemmer i hospitalet skal blive nedsendt, hvorefter enhver kan vide sig at rette og for skade at tage vare.

(14)

** Søren Jørgensen Hår, rådmand her sst, på Maren Jensdatter her sst hendes vegne fik tingsvidne, at Iver Jacobsen, borger her sst, solgte og skødte fra sig sin hustru Anne Jørgensdatter og deres arvinger og til Maren Jensdatter og hendes arvinger den jord og ejendom, som er beliggende her i Kolding i Vestergade imellem fornævnte Maren Jensdatters ejendom på den nørre og Peder Christensen Vorbasse hans ejendom ved den søndre side, adelgaden ved den østre og Iver Jacobsens ejendom ved den vestre ende.

(15)

** Poul Bertelsen, rådmand og kirkeværge her sst, fik tingsvidne, at Søren Jørgensen Hår, rådmand her sst, kendtes for Maren Jensdatter her sst og hendes arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Kolding kirke 14 rigsdaler og derfor pantsatte den jord og ejendom, hun sig til forhandlet har af Iver Jacobsen, borger her sst, som tilforn har tilhørt salig Lydik Pottemager.

** Mads Gregersen, borger her sst, med fuldmagt af Jørgen Holst i København med opsættelse her af tinget 5/12 havde ladet i rette kalde Lorends Boysen, KM fiskemester, her sst for 54 sletdaler, som er for bøger, hans søn af ham på adskillige tider bekommet har, og som Lorends Boysen blev tilfundet at betale.

(16)

** Søren Nielsen Brøgger, barnfødt her sst, først i rette lagde efterskrevne tingsvidne her af tinget 23/1 sidst forleden, han at have fremlagt en lysnings seddel, hvori han lyser efter hvis formue, som fandtes efter hans salig mor Maren Brøggers dødelige afgang, som i forgangne pesttid døde, og erstatter sig igen at betale hvis omkostning på hendes og hans salig brors begravelse er anvendt, efterskrevne løsøre og klæder med videre, som han med ed vil bekræfte var i huset den tid hun døde, dateret 19/12 1655, og dernæst fremlagde en landsdommers stævning, dateret 17/1 sidst forleden da at have tiltale til efterskrevne i Kolding deres sandhed at vidne, om det er dem vitterligt, at Hans Poulsen murmester her sst og hans hustru Kirsten Hanskone i sidst forleden pesttid at have efter salig Maren Niels Brøggers dødelige afgang af pest 1654 derefter af huset, som hun iboede, at have af hendes efterladte formue adskillige kobber gods og klæder udtaget, hvorefter de indstævnede personer vidnede om hvad, de havde seet Hans Poulsen og hans hustru kom gående med, men de vidste ikke hvor de havde det fra.

(17)

** Iver Jacobsen, kæmner borger her sst, på KM og byens vegne til 4.ting med 6 høringer lod fordele Hans Simonsen Strandhuse og Karen Nielsdatter her sst for deres bøder 18 rigsdaler for lejermål, de med hverandre har beganget, efter dom her af tinget 21/11 1655.

(18)

** Peder Bertelsen, borger her sst, på Søren Nielsen i Ågård hans vegne med opsættelse her af tinget 5/12 1655 havde ladet i rette kalde Jes Jensen Lund, borger her sst, for 4 sletdaler, som rester på hans håndskrift, dateret Ågård 23/10 1643, som han blev tilfundet at betale.

** Peder Bertelsen på sin bror Niels Bertelsen, borger her sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 5/12 1655 havde ladet i rette kalde efterskrevne borgere her sst, der iblandt Dorte, salig Poul Jensens datter, for gæld efter håndskrifter og opskrifter, som de blev tilfundet at betale.

** Mads Gregersen, borger her sst, på Niels Iversen byfogeds vegne til 4.ting ved 6 høringer lod fordele Anders Jensen Rosendal, skrædder her sst, for 2 sletdaler.

6/2 1656.

** Niels Iversen byfoged på KM vegne og Iver Jacobsen kæmner på byens vegne fik tingsvidne, at de til 4.ting med 6 høringer lod fordele Jep Pedersen for voldsbøder at udlægge til KM og byen for vold, han her i Kolding beganget har, efter dom her af tinget 26/9 1655.

** Iver Jacobsen, borger og kæmner sst, på borgmestre og råds samt byens vegne havde ladet i rette kalde Niels Madsen underskriver og Mads Dollerup, borger her sst, for den 5.part af hvis, de giver til husleje, som de blev tilfundet at betale.

(19)

** Peder Jepsen Kyd, borger her sst, med opsættelse her af tinget 12/12 1655 havde ladet i rette kalde Søren Christensen, borger i Frederiksodde, for 70 rigsdaler efter hans efterskrevne obligation, at eftersom han i nogle års tid har været i hans kære svoger Peder Jepsen Kyds hus og eftersom han adskilligt imidlertid hos ham bekommet har, da har de gjort afregning, og da bliver han ham skyldig 70 rigsdaler, som han lover at betale til mikkelsdag 1652, dateret 1/9 1651. derimod at svare mødte Niels Keldsen, prokurator i Frederiksodde, på Søren Christensens vegne og i rette lagde hans efterskrevne svar, at han bør søges til sit værneting, samt at Peder Jepsen Kyd en del af ham bekommet har, der iblandt en rød hoppe, og da han drog af hans hus for 2 år siden, da har han leveret hans hustru i pant for det, han kunne skyldig blive, to håndskrifter, lydende på 80 sletdaler, og måtte efterlade hans klæder, kiste, skrin, hvori findes klæder, bøger og andet samt magtpåliggende regnskaber, som han hidindtil ikke har måttet bekomme, hvorfor han formener ingen dom over ham at stedes, men efter recessen til afregning. da efter den sags beskaffenhed, da vidste byfogden ikke imod Søren Christensens obligation at kende, men tilfandt ham at betale inden 15 dage. belangende Søren Christensen i hans vidtløftige svar på adskillige poster sig undskylder, som dog ikke ved dag og dato bevíses, da vidste byfogden på de poster ikke at kende, men dersom Søren Christensen kan Peder Kyd med håndskrift eller sandfærdigt kundskab noget overbevise, da ham derfor at søge.

(20)

** Anders Sørensen Lund, borger her sst, i rette lagde efterskrevne landsdommers stævning, indeholdende at have tiltale til Niels Jensen skiffertækker, borger i Kolding, om han ikke for 3 år siden lånte en halv tømmervogn af Peder Udsen, rådmand i Kolding. så fremstod Niels Jensen skiffertækker og vidnede, at han havde været hos Peder Udsen og Henrik Ravn og havde lånt en halv tømmervogn til hans bror hr Anker i Seest, hvilken vogn Anders Lund leverede ham, men hvem, der siden havde taget samme vogn af hr Ankers gård, det vidste han ikke. så var i dag til stede Henrik Ravn og benægtede, han aldrig havde lånt Niels Jensen samme omtvistede vogn.

(21)

** Jørgen Pedersen af Nørkær fik tingsvidne, at efterskrevne vidnede, at de havde været udnævnt på en uvildig vurdering anlangende en kåbe, som Jørgen Pedersen har i pant af Karen, salig Niels Ammidsbøls, her i Kolding for 16 sletdaler, og nu for retten vurderede de den for 20 sletdaler, og den blev tilbudt Karen, salig Niels Ammidsbøls, til løsen, men ingen på hendes vegne mødte til gensvar.

** Peder Sørensen Købmand, borger her sst, fik tingsvidne, at ungkarl Søren Pedersen, fornævnte Peder Sørensen Købmands søn, gav hans far og hans arvinger afkald for al den part, Søren Pedersen arveligt kunne være tilfaldet efter hans salig kære mor Karen Andersdatter.

(22)

** Laurids Lauridsen, borger her sst, som er tilforordnet værge for salig Tomas Tomasens børn her sst fik tingsvidne, at Iver Ebbesen, borger her sst, tog Laurids Lauridsen i hånd og lovede at betale den salig mands børn, nemlig Tomas Tomasen og Tomas Tomasen, som Iver Ebbesen er stedfar til, deres tilfaldne mødrene arv efter deres salig mor Maren Pedersdatter til sankt hans dag.

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Jep Nielsen, borger her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Mads Gregersen for 2 sletdaler, som er for 4 skæpper rug efter hans håndskrift, dateret Kolding 25/6 1653. herimod mødte Mads Gregersen og i rette lagde hans efterskrevne svar, at han for den dannemand har skrevet to supplikationer, for hvilken umage han har aftjent en rigsdaler, som han billigt bør ham kvittere, eftersom en tjener er sin løn værd, og hvis de 4 skæpper rug sig videre kan bedrage, er han overbødig straks for retten at betale efter uvildige dannemænds vurdering. derefter blev Mads Gregersen og Jep Nielsen tilfundet med hverandre at gøre regnskab.

** varselsmænd hjemlede, at de gav efterskrevne varsel for Otte Sørensen på Karen salig Mads Buntmagers vegne for resterende gæld, som de blev tilfundet at betale.

(23)

** Niels Danielsen kobbersmed, borger her sst, til 4.ting med 6 høringer lod fordele Jens Lauridsen på Skøde for 4 sletdaler efter hans regnskabsbog.

** Tomas Christensen Gyris, borger her sst, til 4.ting lod fordele Jørgen Pedersen i Billund for 10 mark efter hans regnskabsbog ved 6 høringer.

** Otte Sørensen prokurator på Peder Bertelsen her sst hans vegne til 4.ting ved 6 høringer lod fordele Jørgen Pedersen i Billund og Niels Tomasen i Bølling for gæld.

** Poul Christensen Seest, borger her sst, ved 6 høringer lod fordele Anders Tomasen i Bølling for 6 mark.

13/2 1656.

** varselsmænd hjemlede at de gav Just Mortensen varsel at svare Iver Jacobsen for 13 sletdaler efter hans skriftlige indlæg. blev tilfundet til borgmestre og råd, og de dem derom at adskille.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Hansen Helt, borger her sst, varsel at svare hr Anker Jensen Buch i Seest hvilken forlov Peder Helts tjener havde forgangen år at udtage en knobvogn af hans gård, som tilhørte Peder Udsen i Kolding, hvortil Peder Helt svarede, at Anders Lund havde lånt ham samme vogn, som hans tjener tog ud af hr Ankers gård i Seest, som er for 3 år siden.

** Poul Bertelsen, rådmand her sst, på Maren Jensdatter her sst hendes vegne fik tingsvidne, at efterskrevne vidnede, at de 4/2 næst forleden var med Niels Iversen, byfoged her i Kolding, på et uvildigt mål ved alental på det stykke øde jord og byggested, Maren Jensdatter har sig til forhandlet af Iver Jacobsen, borger her sst, så befandtes det som efterfølger, og stod Iver Jacobsen til vedermæle og sig bepligtede og sine arvinger at være Maren Jensdatter og hendes arvinger deres hjemmel til forskrevne stykke jord.

(24)

** Iver Jacobsen, borger i Kolding, havde ladet i rette kalde Just Mortensen, borger her sst, for 13 sletdaler, som han forleden år har annammet til fæste af nogle kålgårde, item for 3 rigsdaler, som han senest i november måned annammede af Simon Christensen Leck for lejermål, om han ikke bør at fra sig lægge forberørte pendinge, efterdi han dem annammet har det år, Iver Jacobsen var kæmner. da efter forberørte lejlighed henfandt byfogden denne sag for hans gunstige øvrighed, borgmestre og råd.

(25)

** Mikkel Mikkelsen Svarrer her sst et skøde. for retten fremstod Peder Hansen Helt, borger her sst, og solgte og skødte fra sig sin kære hustru Magdalene Udsdatter og deres arvinger og til Mikkel Mikkelsen hans kære hustru Dorte Hansdatter og deres arvinger det hus med tilliggende jordsmon, som er beliggende i Kolding i Lusbygade på den nørre side imellem Jes Jensen skomagers bod ved den østre og Jens Nielsen Bøgvads bod ved den vestre side.

** Peder Hansen Helt af Mikkel Mikkelsen et pantebrev. for retten fremstod Mikkel Mikkelsen Svarrer, borger her sst, og kendtes for sig sin hustru Dorte Hansdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Peder Hansen Helt hans kære hustru Magdalene Udsdatter og deres arvinger 80 sletdaler, og derfor pantsætter den bod, Mikkel Mikkelsen Svarrer af Peder Helt sig til forhandlet har.

(26)

** Oluf Sørensen, borger her sst, med opsættelse her af tinget 19/12 1655 havde ladet i rette kalde Mads Jensen Gejsing her sst og Bertel Pedersen i Ejstrup og i rette lagde hans efterskrevne indlæg, hvori han giver efterskrevne salig Christen Madsen og hans salig hustrus arvinger, nemlig Mads Jensen Gejsing og Bertel Pedersen i Ejstrup til sag for 4 sletdaler, som han ham skyldig var, og som de, eftersom de var rette arvinger, blev tilfundet enhver deres kvota at betale.

(27)

** Søren Markorsen, møller i Borre mølle, havde ladet i rette kalde Niels Pedersen her sst for 6 traver havre, han efter afregning skulle have leveret 4/11, som ham tilkom på sin part at have foder for deres fælles heste, som han har fodret for Niels Pedersen fra martini til 30/10 1655, som han blev tilfundet at betale.

** Poul Christensen på hr Anker Jensen Buch i Seest hans vegne i rette lagde efterskrevne seddel og spørgsmål til Peder Hansen Helt, af hvis forlov hans tjener udtog af hans gård den knobvogn, som tilhørte Peder Udsen i Kolding, dateret Seest 13/2 1656, Anker Buch. dertil Peder Helt svarede, at Anders Lund havde lånt ham samme vogn.

(28)

** Peder Udsen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at Anders Sørensen Lund, borger her sst, bekendte, at han havde lånt en halv tømmervogn af Peder Udsens hustru i hans egen fraværelse.

20/2 1656.

** Hans Poulsen af Christiania i Norge på sin svoger Peder Hansen Bjert, borger der sst, hans vegne fik tingsvidne, at efterskrevne vidnede, at de havde været hos bedagede ægtefolk Jens Olufsen skrædder og hans hustru Gertrud Jensdatter her sst på Hans Poulsens vegne at erfare, om Peder Knudsen, fordum borgmester her i Kolding, hvor mange levende børn han havde efter sig, da berettede de, at Peder Knudsen ikke havde flere sønner end 3, nemlig Jacob Pedersen snedker, som boede og døde på Vetterland ved Christiania, item Knud Pedersen vognmand og Niels Pedersen snedker, som boede og døde i Kolding. i lige måder berettede Karen Hermandsdatter, Peder Henningsens her i Kolding, at Peder Knudsen havde 4 ægte døtre, hvilke alle ved døden er afgået.

(29)

** Jens Brodersen af Frederiksodde fik tingsvidne, at efterskrevne vidnede, at de 19/2 sidst forleden var med Niels Iversen byfoged i Hans Jensen Horskærs hus og der sst gjorde Jens Brodersen indvisning for hans patrimonium 20 sletdaler samt 11 sletdaler, som han er tilfaldet efter sin salig mor på en broderlod, hans bror Christen lige så meget og på en søsterlod 5 sletdaler samt rente deraf fra 12/1 1650, da skiftet stod efter hans salig mor.

** Hans Pallesen, borger her sst, på Anne Jensdatter, Maren Jensdatter og Magdalene Jensdatter, som han er værge for, deres vegne fik tingsvidne, at Hans Tomasen Dalby, borger her sst, i Anne salig Jens Pedersen snedkers nærværelse kendtes for hende og hendes arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være til hendes ovennævnte døtre til enhver på sin kvota og søsterlod efter deres salig far Jens Pedersen snedker 29 sletdaler, hvorfor hun pantsatte hendes gård, hun nu selv ibor, beliggende i Brogade i Kolding.

(30)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Jep Poulsen Vilslev, rådmand i Ribe, hans vegne med opsættelse her af tinget 9/1 sidst forleden havde ladet i rette kalde Mads Christensen bager og Matias Pettersen, som er salig mester Peiter Kruckows arvinger, for 8 sletdaler, som er for kramvarer, salig mester Petter og hans salig hustru af ham bekommet har efter udtog af regnskabsbog, hvilken gæld de som arvinger blev tilfundet at betale.

(31)

** Just Mortensen, borger her sst, til fulde 4.ting med 6 høringer lod fordele Karen Nielsdatter i Horsted for 4 sletdaler, som hun befindes at være ham skyldig.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Nielsen i Bramdrup varsel at svare Peder Bertelsen, borger her sst, for 4 sletdaler, hvorefter han begærede 1.ting.

27/12 1656.

** Lauge Olufsen, foged på Øland, på sin husbond velb Jørgen Seefeld til Visborggård hans vegne og med efterskrevne fuldmagt med opsættelse her af tinget 16/1 sidst forleden havde ladet i rette kalde Lorends Boysen, KM fiskemester, her sst og i rette lagde efterskrevne indlæg, som lyder eftersom Lorends Boysen har været slotsskrivers bestilling på Koldinghus i et år fra philipi jacobi dag 1651 til årsdagen 1652 betroet, imidlertid Jørgen Seefeld slottet af KM har været med forlenet, og befindes efter Lorends Boysens årsregnskab, som i KM rentekammer indleveret er, deri at være til antegnelse og mangel gjort, som siden i rede penge anslået er og beløber en sum 1962 rigsdaler, som hans husbond har været forårsaget at betale, hvorfor formenes at Lorends Boysen uden forhaling hans husbond for samme sum bør at kontentere inden 15 dage efter KM reces. i lige måde fremlagde Lauge Olufsen efterskrevne kopi, af Jørgen Seefeld underskrevet, af de mangler, der i kancelliet er gjort efter Lorends Boysens regnskab. da er Lorends Boysen ikke selv eller nogen andre på hans vegne mødt i rette efter to ganges fremæskning herimod at svare, hvorefter blev afsagt, at byfogden ikke vidste andet derpå at kende, end Lorends Boysen jo bør forberørte sum 1962 rigsdaler den gode mand at betale inden 15 dage eller til forskrevne mangler at svare velb Jørgen Seefeld uden skade og derfor at stande til rette.

(33)

** Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, fik tingsvidne, at Niels Andersen Falkenbjerg, borger her sst, kendtes for sig og sine arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Henrik Ravn hans kære hustru Elisabeth Johansdatter og deres arvinger 100 sletdaler, og derfor pantsatte hans hus, beliggende i Vestergade imellem Mette Risbøls ejendom ved den nørre og vestre side. adelgaden til den østre og salig Søren Bjørnsens ejendom ved den søndre side.

(34)

** Henrik Pedersen Ravn rådmand her sst fik tingsvidne, at Mads Jensen Gejsing, borger her sst, og Bertel Pedersen i Ejstrup solgte og skødte fra dem deres hustruer og arvinger og til Henrik Ravn og hans kære hustru Elisabeth Johansdatter og deres arvinger det hus, som Hans Tønder nu ibor, som de arveligt er tilfaldet efter salig Christen Madsen Gejsing, som er beliggende i Svidegade imellem salig Cathrine Baldsers arvingers hus ved den nørre side, adelgaden ved den østre og Mads Dollerups hus ved den søndre og vestre side.

(35)

** Just Mortensen, borger her sst, på Peder Udsen, rådmand her sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 16/1 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne, der iblandt Mette, Mads Murmesters, for gæld, som de blev tilfundet at betale.

(36)

5/3 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Dal, Hans Nielsen Oddersted, Søren Lauridsen Dansken og Niels Bøgvad, skatmestre for 1655, varsel at svare Henrik Pedersen Ravn rådmand på borgmestre og råds vegne efter end doms indhold, dateret bytinget 28/11 sidst forleden, hvorefter Henrik Ravn begærede hans 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Gertrud Andersdatter med hendes lovværge her sst, item Jens Hansen her sst tilforordnet værge på hendes børns vegne varsel at svare Iver Jacobsen, borger her sst, og fremlagde hans skriftlige indlæg.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Due, borger i Frederiksodde, varsel for vidner og andre lovmål, Steen Bille til Kærsgård, KM befalingsmand på Koldinghus, at svare Jacob Lorends Bech slotsfoged på hans vegne. i lige måder hjemlede de, at de havde givet velb Steen Bille til Kærsgård varsel at svare Hans Due imod hvis, han til Kolding byting agter at føre og tage beskrevet.

** Hans Jensen Buch, borger her sst, på Gertrud Andersdatter her sst hendes vegne med opsættelse her af tinget 23/1 sidst forleden havde ladet i rette kalde Iver Jacobsen, borger her sst, og i rette lagde hendes efterskrevne beretning imod Iver Jacobsen, borger her sst, for en indvisning, som han til bytinget 15/4 1646 har udstedt til Gregers Markorsen, borger her sst, i Gåsebæk toft, sønden for Kolding beliggende, for en sum penge, foruden noget foregående varsel, som Iver Jacobsen af egen magt uden nogen øvrigheds befaling sig tiltaget har at udstede, og derudover været forårsaget samme indvisning til landstinget at indstævne, og Iver Jacobsen med adskillige praktiker og udflugter der sst hendes retmæssige sag forspildt, såvel dens omkostninger, og så befindes samme indvisning 28/3 1655 til Viborg landsting underkendt at være, for sådanne omkostninger har hun været forårsaget at hænde dom over ham til Kolding byting, så har byfogden 1/8 1655 med en ugrundet sentens ham for tiltale frikendt, hvilken urigtige dom 10/10 1655 til landstinget er magtesløs kendt, beløber sig samme omkostning og fortæring 109 sletdaler, som hun formener Iver Jacobsen bør hende at betale. herimod i rette mødte Iver Jacobsen og fremlagde hans efterskrevne svar og erklæring anlangende den indførsel, han efter byfogdens begæring har for en meget rum tid siden, nemlig på 9.år, udstedt bemeldte indførsel i Gåsetoft som Peder Pedersen Helt i Nykøbing er tildømt i sin gælds betaling efter byfogdens dom 7/1 1646, hvilken dom ikke er underkendt, og recessens 2.bogs 6.kapitel i det 11.vers udtrykkelig om formelder, at ingen underdommers dom må stævnes, når de er over 2 år, og ikke hun kan bevise, at han hende til landstinget indstævnet har, men hun af stor uagtsomhed og uforstand ikke ladet Peder Helt i Nykøbing den opsættelse, hun havde imod ham for, læse og påskrive, hvorover sagen blev spildt, item en anden gang havde hun også stævnet og ikke heller givet så lovlig varsel i Norge og andre steder, som det sig burde, hvorover sagen igen blev spildt, og endnu meget videre som hun og hendes praktikske rådgiver ham og Peder Helt umanerlig trætte med store rejser og brevpenge dem påført har, hvilke de vil have sig forbeholden til videre proces. endvidere kan hun ikke bevise, at han hende noget til kost og tæring er tilkendt, og sætter i rette om han ikke for hendes ufornødne trættes påførsel bør kvit at være. da efter denne sags beskaffenhed og eftersom Gertrud Andersdatter tiltaler Iver Jacobsen for 109 sletdaler, som hun formener, han for anvendt kost og tæring burde hende at betale, og Iver Jacobsen formoder sig derimod for hendes tiltale fri at være, da vidste byfogden sig ikke at understå på nogen kost og tæring at kende eller moderere, men det for overdommere henfandt.

(38)

** Hans Jensen Buch, borger her sst, på Gertrud Andersdatter her sst hendes vegne med opsættelse her af tinget 23/1 sidst forleden havde ladet i rette kalde Iver Jacobsen, borger her sst, og gav ham til sag efter efterskrevne indlæg, eftersom han noget forleden har påført hende en unødvendig trætte angående nogen gælds fordring på Hans Bager i Åbenrå og Johan Wedsel, rådmand i Ringkøbing, deres vegne og forhvervet dele over hende, uanseet at sådant ham aldeles ikke vedkom, og dermed ført hende i vidtløftig trætte, stor omkostning og pengespild, hvilken dele befindes til landstinget 19/1 1654 magtesløs kendt, og har hun derpå anvendt 66 sletdaler, og sætter i rette, om Iver Jacobsen jo bør hende forskrevne omkostning og fortæring at betale inden 15 dage, dateret Kolding 23/1 1656, Gertrud Andersdatter egen hånd. og herhos fremlagdes efterskrevne fortegnelse på hvis bekostning, hun har anvendt. derimod fremlagde Iver Jacobsen sit skriftlige svar, at formedelst han ikke mødte på landstinget, blev hun tilfundet, at han skulle give hende 5 rigsdaler efter doms indhold, dateret Viborg landsting 26/9 1655, hvilket han hende straks betalte, og formener at han for hendes trættes påførsel bør kvit at være. derefter blev afsagt, eftersom Gertrud Andersdatter tiltaler Iver Jacobsen efter hendes opskrift for anvendt kost og tæring, da vidste byfogden sig ikke at til fordriste på nogen kost og tæring at dømme, hvorfor han det for de gunstige landsdommere indfandt.

(41)

** Iver Jacobsen, borger her sst, fik tingsvidne, at han fremlagde hans efterskrevne skriftlige indlæg, hvori han på egne og på Peder Helt, wohnhaftig på Berritsgård i Lolland, og andre interesserede deres vegne begærer, hvor mange børn Gertrud Andersdatter har, og hvor enhver af dem er. da eftersom Gertrud Andersdatter stod med Iver Jacobsen til vedermæle, tilspurgte han hende ydermere mundtligt, hvor hendes børn var, hvortil hun svarede, der er nogen i Vendsyssel og nogen i Himmersyssel og vil i vide deres navn, da søger dem selv, og i det samme gik hun fra retten ud af tinget

(42)

** Las Jensen, borger her sst, fik tingsvidne, at Hans Jensen Buch, borger her sst, på Elisabeth Knudsdatter, salig Christen Pedersen Bramdrups efterleverske her i Kolding, hendes vegne med fuldmagt og sendebrev fra hendes kære brødre, nemlig Poul Knudsen, borgmester i Stavanger, og Iver Knudsen der sst på deres vegne, dateret 17/8 1654 og 8/8 1655 solgte og skødte fra Poul Knudsen og Iver Knudsen og deres arvinger og til Las Jensen og hans kære hustru Kirsten Jacobsdatter og deres arvinger det efterskrevne hus i 3 fag befattet med tilliggende jordsmon, som er beliggende i Lusbygade imellem Villum Pottemagers ejendom ved den østre og Anders Christensens ejendom ved den vestre side.

(44)

** Anders Christensen, borger her sst, fik tingsvidne, at Hans Jensen Buch, borger her sst, på Elisabeth Knudsdatter, salig Christen Pedersen Bramdrups efterleverske her i Kolding, hendes vegne og med fuldmagt af hendes brødre Poul Knudsen, borgmester i Stavanger i Norge, og Iver Knudsen der sst tog Anders Christensen i hånd, dernæst fremstod Oluf Ottesen, borger her sst, på Elisabeth Pedersdatter her sst hendes vegne tog Anders Christensen i hånd og solgte og skødte fra Poul Knudsen, Iver Knudsen og Elisabeth Pedersdatter og deres arvinger og til Anders Christensen hans kære hustru Mette Nielsdatter og deres arvinger det efterskrevne hus i 3 fag befattet, beliggende i Lusbygade her i byen imellem det hus, Las Jensen her i Kolding tilhører, på den østre og Jes Bramdrups ejendom på den vestre side, som strækker sig ud til adelgaden ved den søndre side og til Tomas Rytters jord ved den nørre ende.

(46)

** Oluf Ottesen, borger her sst, på Elisabeth Pedersdatters vegne fik tingsvidne, at Anders Christensen, borger her sst, kendtes for sig sin hustru Mette Nielsdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Elisabeth Pedersdatter eller hendes arvinger 30 sletdaler, som er børnepenge, hvorfor han pantsætter hans hus, som er beliggende i Kolding i Lusbygade imellem Las Jensen og Jes Jensen pottemagers ejendomme.

(47)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Jep Nielsen, borger her sst, hans vegne med fuldmagt anlangende Jørgen Andersen her sst, som han er værge for, fik tingsvidne, at for retten fremstod Iver Christensen, borger her sst, og kendtes for sig sin hustru Karen Jensdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være hans stedsøn Jørgen Andersen og hans arvinger 82 sletdaler, som er hans tilfaldne patrimonium og matrimonium, som bliver bestående på rente, indtil Jørgen Andersen bliver hans fulde 14 år, og derfor pantsætter han hans hus, som han selv ibor, beliggende i Klostergade imellem Jep Nielsen og Laurids Tomasens ejendomme.

(49)

** Jellov Lauridsen på sin far Laurids Poulsen i Ammidsbøl hans vegne fik tingsvidne, at Christen Christensen Leck, borger her sst, berettede, at eftersom han har fordelt Laurids Poulsen i Ammidsbøl for nogen breve, som hans salig søn, Iver Lauridsen skulle til sig annammet på Jerlev herreds ting, og eftersom Laurids Poulsen har forpligt af Karen, salig Iver Lauridsens sst, og hendes lovværge Jep Jensen at skal holde Laurids Poulsen der sst kvit og fri efter kontraktens formelding for hvis bortskyldige gæld, så efterdi brevene er blevet i gården hos Karen, salig Iver Lauridsens sst, som den salig mand boede og døde, da gav Christen Christensen Leck Laurids Poulsen løs, ledig og kvit af samme dele for hans person til landsting herredsting eller hvor, det være kan.

** Peder Udsen, rådmand her sst, med opsættelse her af tinget 23/1 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne indenbys personer for gæld, som de blev tilfundet at betale.

(50)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Jep Nielsen, borger her sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 23/1 sidst forleden havde lader i rette kalde efterskrevne udenbys personer for gæld, som de blev tilfundet at betale.

12/3 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Hansen Helt varsel at svare Anders Madsen, slotsskriver på Koldinghus.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Due, borger i Frederiksodde, varsel at svare Gert Nielsen på hans mor Maren Niels Gertsens vegne her sst, hvortil han svarede, at hun skulle søge ham til hans værneting, Frederiksodde byting. sagen opsat til i dag 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Christen Mikkelsen, skrædder her sst, varsel at svare Outte Frederiksen, borger her sst, imod vidner, og efterskrevne, der iblandt Dorte Skibbyggers, vidnede at de natten imellem 2/3 og 3/3 næst forleden hørte, at en karl kom gående i deres gade og huggede med en kårde, og imidlertid blev Niels Simonsens dør oplukket, og Kirsten Nielsdatter råbte ud af døren og sagde, Christen Mikkelsen kom ind, Outte Frederiksen er ikke hjemme, han er af byen at sy sko. Outte Sørensen lyste sagen til sandemænd.

(51)

** Peder Udsen, rådmand her i Kolding, et skøde af Mads Nielsen nagelsmed, borger her sst, på afgangne salig Niels Mortensen knivsmeds ejendom, liggende i Østergade.

** Hans Due af Frederiksodde til 3.ting fremlagde hans efterskrevne skriftlige indlæg, at eftersom han for 2 års tid siden for adskillige årsagers skyld har kvitteret Kolding by og hans borgerskab, og begivet sig til KM priviligerede fæstning og stad Frederiksodde og der blevet borger og indvåner, hvilken hans borgerskabs kvittering han her til bytinget vil have forstændiget på det, om nogen kunne have ham at søge, de da ville søge ham til hans værneting.

** Mads Nielsen nagelsmed, borger her sst, solgte og skødte fra sig sin hustru Anne Hansdatter og deres arvinger og til Peder Udsen hans kære hustru Dorte Poulsdatter og deres arvinger det hus, som salig Niels Mortensen knivsmed her sst forhen tilhørte, og Mads Nielsen nagelsmed arveligt er tilfaldet, såvel som til forhandlet har, som er beliggende i Østergade på den vestre side imellem Niels Jensen skifferdækkers ejendom på den nørre, adelgaden ved den østre og hr Henrik Splet i Linnet hans våninger på den søndre og vestre side.

(52)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Anne Lauridsdatter her sst og i hendes nærværelse fik tingsvidne, at han gjorde skudsmål til den gemene mand, som da til stede var, om der er dem bevidst, at hendes mand, hun havde til ægte, ved navn Tomas Jørgensen drog fra hende sidst forleden svenske indfald og ikke siden har været hos hende, da fremstod efterskrevne borgere og uvildige dannemænd vidnede, at dette var dem i Guds sandhed vitterligt, og siden havde Anne Lauridsdatter selv skikket og forholdt sig her i menigheden ærligt og vel.

** Outte Frederiksen i rette lagde efterskrevne skriftlige klage, hvori han giver last og klage imod Christen Mikkelsen skrædder, at han 3/3 sidst forleden om natten er kommet til hans dør, der han lå og sov, med mange ubekvemsord har hugget hans vinduer ind. da fremstod synsmænd og vidnede, at de havde synet hans vinduer, og da befandtes to ruder at være indhugget og tre hug i hans skodder, men hvem det havde gjort, vidste de ikke.

(53)

** Outte Frederiksen, borger her sst, fik tingsvidne, at efterskrevne vidnesfolk vidnede, at de natten imellem 2/3 og 3/3 næst forleden hørte, at en karl kom gående i deres gade og huggede med en kårde, og imidlertid blev Niels Simonsens dør oplukket og Kirsten Nielsdatter råbte ud,af døren og sagde, Christen Mikkelsen kom ind, Outte Frederiksen er ikke hjemme, han er af byen at sy sko. Otte Sørensen vidnede, at han 6/3 sidst forleden var i Outte Frederiksens hus, da så og hørte han at Maren, Niels Simonsens, og Maren Jepsdatter kom derind og bad Outte Frederiksen om forlig, thi Christen Mikkelsen gjorde det i hans drukkenskab, hun ville lade gøre de vinduer færdige igen, hvilket Outte Frederiksen ikke turde sig til fordriste, thi det var givet øvrigheden til kende. Outte Sørensen lyste sagen til sandemænd.


** Otte Sørensen, borger her sst, på Jep Nielsen, borger her sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 30/1 sidst forleden havde ladet i rette kalde Søren Thimsen i Børkop for en tønde gråsej for 17 mark, som han blev tilfundet at betale.

(54)

** Hans Due tilkendegav at det var i dag hans 3.ting, at han lovbød det stykke jord med en dam i, kaldes Skidensig og er beliggende i Lusbygade.

19/3 1656.

** Hans Due, borger i Frederiksodde, med opsættelse her af tinget havde ladet i rette kalde Niels Iversen byfoged og gav ham til sag efter hans efterskrevne forpligt, hvori Niels Iversen kendes at være forligt med Hans Due anbelangende den landstingsdom, han over ham har forhvervet i Jens Videsen og Jørgen Videsens sag, hvorfor han skulle betale Hans Due 100 rigsdaler i efterfølgende tre terminer, dateret Viborg 29/1 1656 Niels Iversen egen hånd. dernæst fremlagde Hans Due hans efterskrevne indlæg, at eftersom den første termin skulle have været betalt, da sætter han i rette om Niels Iversen ikke pligtig er med rede penge at betale den første termin, og for resten sætte ham nøjagtig borgen, og hvis det ikke sker, formener han Niels Iversen pligtig at være til alle tre terminer ham nu at svare og betale inden 15 dage. derefter blev afsagt, at eftersom ingen betaling, borgen eller forsikring efter samme forpligt sket er, da vidste byfogden ikke rettere herpå at kende, end Niels Iversen bør at betale Hans Due den første forfaldne termin inden 15 dage, og sætte ham borgen for de to resterende terminer, og dersom det ikke sker, da indfinder byfogden denne sag for hans overdommere de gode velb landsdommere.

(56)

** Peder Hansen Helt, borger her sst, på Elisabeth Knudsdatter, salig Christen Bramdrups efterleverske her sst, hendes vegne og som hendes værge i denne sag solgte og skødte fra Elisabeth Knudsdatter og hendes arvinger og til Didrik Sede guldsmed hans kære hustru Trine Knudsdatter og deres arvinger et stykke jord beliggende sønden Kolding østen savladet imellem forbemeldte Didrik Sede hans egen jord på begge sider.

** Oluf Jepsen Buch, prokurator her sst, på Karen, salig Niels Ammidsbøls, her sst hendes vegne fik tingsvidne, at for retten fremstod Peder Hansen Hannerup og Simon Hansen Hannerup i Frederiksodde, og eftersom de 11/3 sidst forleden meget ubesindigt har overfaldet Karen, salig Niels Ammidsbøls, med mange ubekvemsord i hendes eget hus, som kunne være æren pårørende, og truede og undsagde hende, hvilket de nu fragik og ved ed benægtede, at de ikke ved andet med hende, end som en ærlig dannekvinde vel egner og anstår, og hvis ord, som de har talt hende på, det at være sket i deres drukkenskab, og dersom det efterdags sker da at være under deres øvrigheds og officerers straf.

(57)

26/3 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Karen, Niels Ammidsbøls her sst, varsel at svare Simon Hansen af Frederiksodde for 3 sletdaler, som rester på hendes håndskrift. opsat til i dag 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jochum Damcke i Mejsling, herredsskriver i Jerlev herred, varsel at svare Johan Schrøder, forordnet prokurator her sst, på hr Poul Sørensen i Hjarup hans vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Henrik Laugesen byskriver sst varsel at svare Johan Schrøder på hr Poul Sørensens vegne, og i lige måder fremlagde en landstings varsels seddel, dateret 13/2 1656, formeldende, at alle salig Lauge Madsens og salig Anne Lauges arvinger at være givet varsel anlangende deres efterladte gård i Kolding, hr Poul Sørensen i pant har for 300 sletdaler, dateret Kolding byting 20/4 1642. sagen opsat til i dag 6 uger.

** Mads Mouridsen, borger her sst, fik tingsvidne, at han agtede at føre vidnesbyrd imod Hans Jensen Buch her sst, eftersom han forbemeldte Mads Mouridsen skal have sigtet, han skulle have stjålet et stykke tømmer fra ham i hans gård, som Hans Horskær vedkendte sig i Mads Mouridsens ejendom, såvel som tog tagsmærke og spån deraf, da fremstod forskrevne Hans Horskær, som ligeledes agtede at føre vidner imod Mads Mouridsen, så blev de inden tinge med hverandre venligt og vel forligt og tog hverandre i hånd, og de vidste ikke andet med hinanden at sige end det, som ærligt og godt er.

(58)

** Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, havde ladet i rette kalde Jep Nielsen Gelballe, borger her sst, belangende en gæld, hans salig far Niels Gelballe efter hans brev, dateret 25/8 1651 skyldig er, hvorpå rester 17 sletdaler, hvorefter blev afsagt, så efterdi Jep Nielsen Gelballe arv og gæld efter hans salig far har vedersagt, vidste byfogden ikke rettere herpå at kende, end Niels Nielsen jo bør at have indvisning i salig Niels Gelballes efterladte gods efter forordningen.

(59)

** Niels Poulsen, borger her sst, på Peder Udsen, rådmand her sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 13/2 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne udenbys personer for gæld efter regnskabsbog og beviser, der iblandt Kirsten Sørensdatter Hans Smeds i Egeskov, Hans Hansen Hans Skøts søn i Trelde, Bodil Jens Joensens datter i Erritsø, som alle blev tilfundet at betale deres gæld inden 15 dage.

(60)

2/4 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Hansen Hyby her sst varsel at svare Jep Ankersen, borger her sst, for en rigsdaler efter hans regnskabsbog for hør, han af ham har bekommet. 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Nielsen Dollerup med flere varsel at svare Jens Pedersen, borger her sst, hvorefter han var 1.ting begærende.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Pedersen i Kongsted varsel at svare Søren Olufsen Ravn sst imod vidner.

** Niels Pedersen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at Christen Pedersen Randers, skrædder i Kolding, solgte og skødte fra sig sin hustru Karen Tøgersdatter og deres arvinger, så og med Bodil Sønniks her sst hendes nærværelse og samtykke, og til Niels Pedersen hans kære hustru Inger Jensdatter og deres arvinger efterskrevne stykke jord, norden fra Kolding beliggende, hvilket stykke jord, Karen Tøgersdatter arveligt er tilfaldet efter hendes salig mor Anne, Tøger Knudsens.

(61)

** Hans Jensen Buch, borger her sst, på Bodil Sønniks vegne her sst fik tingsvidne, at Christen Pedersen Randers, skrædder og indvåner her sst, bekendte, at eftersom han på hans egne og hans hustru Karen Tøgersdatters vegne har solgt og afhændet til Niels Pedersen, rådmand her sst, et stykke toftejord norden for byen beliggende, at han og hans hustrus søster fornævnte Bodil Sønniks derimod for fri ejendom skal beholde efterskrevne stykke jord.

(62)

** Søren Olufsen Ravn af Kongsted fik tingsvidne, at Anders Jensen Skellerup i Kolding fremlagde sit efterskrevne vidnesbyrd, at han 4/3 var af lensmanden udskikket at skulle indhente af Kongsted by et kvindfolk, ved navn Anne Jacobsdatter, som fandtes i Niels Pedersens bageovn der sst, hvilket kvindfolk han ikke kendte, hvorfor han begærede, at Søren Ravns hustru Kirsten Pedersdatter ville vise ham samme kvindfolk, og da de kom i huset og ville tage samme kvindfolk og efter lensmandens befaling føre til slottet, da stod Niels Pedersen op af sin seng og sagde til Søren Ravns kvinde, var du i Kolding i går, da svarede hun ja, da sagde han at hun måtte takke Gud, at lensherren var hjemme, hvortil hun svarede og sagde, hvad det ham vedkom, så tog Niels Pedersen og gav hende ørefigner og greb hende om hendes hals og slog hende til jorden og rev hendes klæder af hendes hoved og beholdt hendes hue, så råbte hun, at Anders Skellerup skulle hjælpe og redde hende, hvilket han og gjorde, og dersom han det ikke havde gjort, da havde hun taget langt større skade og hug derover, end som hun bekom, underskrevet Koldinghus 2/4 1656 Anders Jensen Skellerup egen hånd, hvilket vidnesbyrd han nu ved helligånds ed bekræftede, og Peder Nielsen i Kongsted vidnede efter recessen, at han havde hørt og seet, ligesom Anders Jensen om vidnet har.

(63)

** Oluf Jepsen Buch, prokurator her sst, på Peder Udsen rådmand sst hans vegne med opsættelse her af tinget 20/2 sidst forleden havde give efterskrevne udenbys personer varsel at svare Peder Udsen for gæld efter regnskabsbog og obligationer, hvilken gæld de indstævnede personer blev tilfundet at betale inden 15 dage.

(64)

9/4 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Gertrud Andersdatter her sst med hendes lovværge og hendes børn med deres tilforordnede værge Jens Hansen Højrup, borger her sst, varsel at svare Iver Jacobsen borger her sst, og i hendes fraværelse advarede de hendes naboer, nemlig Kirsten Mads Dollerups, Maren Poul Sørensen tømmermands og Hans Poulsen Tønder, for 6 rigsdaler til kost og tæring efter landsdommeres dom, dateret Viborg 26/3 1656, hvorefter han tog til hende hans 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Rasmussen med hans formynder Poul Jensen bager, borger her sst, varsel at svare Hans Tomasen af Ødsted for 200 sletdaler med efterstående rente efter et pantebrev, dateret Kolding byting 9/3 1642. sagen opsat til i dag måned.

** varselsmænd hjemlede at de gav Anders Madsen, slotsskriver på Koldinghus, varsel at svare Peder Hansen Helt, borger her sst, og i lige måder hjemlede at have givet Peder Hansen Helt varsel at svare fornævnte Anders Madsen for hvis, Anders Madsen kan have Peder Jensen Helt til at tale, hvorefter blev i rette lagt deres skriftlige indlæg.

(65)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Iver Nielsen i Herslev varsel at svare Mads Hansen i Herslev imod vidner. i lige måder hjemlede de at have givet Mads Hansen varsel for Iver Nielsen, og fremlagde Mads Hansen landsdommers stævning, dateret 28/3 1656, og Anders Hjuler her sst vidnede, at for 17 år siden arbejdede han for Niels Iversen i Herslev, da fandtes der en økse, som havde været hans tilforn og var Peder Hjuler frataget på Koldinghus, men hvem der havde taget den, vidste han ikke, hvilken økse Niels Iversen betalte ham og sagde at have købt den af en vejfarende mand tilforn. Peder Hjuler, borger her sst, vidnede, at ham blev frataget en økse på Koldinghus, men hvem der havde taget den, vidste han ikke, og hvor længe det var siden, vidste han ej heller, at han engang i Koldinghus smedje lod Iver Nielsen af Herslev høre samme økse, og samme tid gav han dem nogle kander øl til bedste, for han ikke skulle anke på ham for samme økse.

** Mads Nielsen Dalby, borger her sst, på Karen Poulsdatter, salig Niels Nielsen Ammidsbøls efterleverske her sst, hendes vegne fik tingsvidne, at for retten fremstod Simon Andersen Dover, borger her sst, med efterskrevne fuldmagt, dateret Nyborg 8/3 1656, af Jens Jensen Ammidsbøl til på hans vegne at give hans kære mor Karen Poulsdatter skøde, og efter samme fuldmagt solgte og skødte han fra Jens Jensen Ammidsbøl og hans arvinger og til Karen Poulsdatter og hendes arvinger det hus, beliggende her i Kolding i Vestergade på hjørnet i Studiumstræde, som salig Søren Bjørnsen tilforn tilhørte, og Jens Jensen Ammidsbøl ved dom for ejendom er tildømt.

(66)

** Peder Hansen Helt havde ladet give Anders Madsen, KM slotsskriver på Koldinghus, varsel at svare ham imod hvis angivende, imod ham agtes at foregives, og tiltalte ham, for han har lejet ham sin gård, liggende på Kolding torv, fra sidst forleden sankt michaeli og til nu forbigående påske efter deres lejebrevs lydelse, og han ved to medborgere har ladet opsige ham samme gård og begæret, at samme gård måtte ryddelig gøres, og ham måtte nøglerne til kælderen og huset blive tilstillet, hvilket de ikke har kunnet bekomme, så er endnu hans anfordring at han måtte blive hans gårds nøgler tilstillet, samt hans forfaldne husleje. herimod mødte Anders Madsens tjener Tomas Mortensen og i rette lagde Anders Madsens efterskrevne indlæg imod Peder Helt, at ham noksom er bevidst, han personlig har indstævnet byfogdens dom til landstinget, som næst Guds hjælp til den tid, som sagen er opsat, formodes endelig dom, og Peder Helt skal se og fornemme, at han ikke agter at bruge hans nøgler imod hans vilje, men ej heller ham til vilje nogen nøgler vil levere, indstiller derfor på Kolding byting nøglerne til forhuset på bemeldte gård så og til kælderen under forsegling at måtte blive i retten, indtil der bliver kendt på tilbørlige steder imellem Peder Helt og ham, Koldinghus 9/4 1656 Anders Madsen egen hånd. dernæst blev fremlagt efterskrevne beskikkelses seddel fra Peder Helt til Anders Madsen, og stod Peder Helt med Anders Madsens tjener til vedermæle.

(68)

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Hans Christensen Møller skomager, borger her sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 27/2 sidst forleden havde ladet i rette kalde Morten Jensen bager, borger her sst, og i rette lagde efterskrevne dom, dateret bytinget 11/1 1643, at Hans Christensen Møller, borger her sst, på salig Johan Clausen felbereder hans efterladte børn, som han er formynder for, deres vegne med opsættelse af bytinget 16/11 1642 havde ladet i rette kalde Morten Jensen bager her sst, og til beskyldning fremlagde efterskrevne dom her af bytinget 6/7 sidst forleden, hvori Hans Christensen Møller havde tiltale til Morten Jensen for 6 sletdaler, som er for husleje af salig Johan Clausen felbereders gård, og da frembød Morten Jensen 4 sletdaler og derhos regnskab på hvis, han har ladet forbygge på gården, som beløber sig 2 sletdaler, formente det i sin husleje at måtte blive kvitteret, og da det er de umyndige pårørende, henfandt byfogden den sag til overformynderne her i byen, hvilket befindes 2/11 sidst forleden for overformynderne at have været gjort anhængig, som havde afsagt, at de ikke vidste at kan Morten Jensen godtgøre hvis, han har anvendt på salig Johan Clausens børns ejendom, undtaget deres formynder havde ham det samtykket og dertil forlov givet, og formente Hans Møller burde at betale inden 15 dage, hvilket han blev tilfundet, hvorefter Otte Sørensen på Hans Møllers vegne nu på ny var dom begærende. herimod mødte Morten Jensen og i rette lagde hans efterskrevne indlæg, at han siden samme husleje har klareret og betalt, som er for 16 år siden, som han formener han ikke billigt kan komme til med, som han dog ikke i slig langsommelig tid har ladet henstå, havde den ikke været betalt. derefter blev afsagt, da efterdi Morten Jensen bager er tildømt at betale Hans Møller på salig Johan Clausens børns vegne 6 sletdaler, som han ikke beviser at have betalt, da vidste byfogden ikke rettere herpå at kende, end Morten Jensen bør med rette at betale inden 15 dage.

(70)

16/4 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Hansen Helt, borger her sst, varsel at svare Tomas Mortensen på hans husbond Anders Madsen, slotsskriver på Koldinghus, hans vegne efter en dom af bytinget 25/3 1646 og var 1.ting begærende.

** varselsmænd hjemlede at de gav Hans Due og Niels Keldsen i Frederiksodde varsel at svare Niels Iversen byfoged imod vidner, og efterskrevne vidnede, eftersom de var skrevet til 8 mænd på Kolding byting 19/9 1655, og Niels Iversen i dag har ladet stævne deres sandhed at vidne, da vidste de ikke efter samme stævning at vidne, men hvis tingbogen om formelder, vil de være gestendig.

(71)

** Niels Iversen byfoged fremlagde landsdommers stævning, dateret Viborg 9/4 1656, og efterskrevne vidnede, at det er dem vitterligt at 9/1 1644, da feltmarskal Lennart Torstenson ankom her for Kolding med hans armada, at Hans Due udgik af Kolding Sønderport og til de svenske fjender og blev borte, men om de tog ham med magt, eller han godvilligt fulgte med dem, vidste han ikke, ikke heller hvem der havde befalet ham det. herimod svarede Hans Due, at den tid, de svenske kom her for byen, kommanderede Niels Iversen ham, eftersom de begærede, en af deres middel at ville komme ud til dem, da begærede Niels Iversen, den tid kaptajn, i borgmester Lyder Henriksen Henrik Ravn og salig Mogens Eriksens nærværelse, at Hans Due ville gå til dem at høre hvis deres begæring var, og bad sig og så sandt Gud og hans hellige ord til hjælp på, at han hverken viste svensken vej eller sted eller havde nogen korrespondance med dem i sine levedage, som Niels Iversen ham i sin stævning løgnagtigt for angiver. derimod svarede Niels Iversen og højligt benægtede aldrig at have befalet Hans Due at udgå fra brystværket og til rigets fjender, men sådan hans løgnagtige beretning usandfærdig at være.

** varselsmænd hjemlede at de gav Christen Mikkelsen skrædder item sandmænd sst varsel at svare Outte Frederiksen imod sandemænds afsigt. da fremstod Hans Jensen Horskær og Peder Hansen Helt, borgere i Kolding, og tog hverandre i hånd og stedte fylding på fornævnte 4 sandemænd.

(72)

** Gregers Jensen skomager, borger her sst, på sine egne og sin bror Peder Jensens vegne, så og Jacob Jensen på sine egne vegne tog deres bror Niels Jensen snedker, borger her sst i hånd, og solgte og skødte fra dem og deres arvinger og til Niels Jensen snedker hans hustru Anne Tomasdatter og deres arvinger al deres lod og enhver deres anpart, de arveligt er tilfaldet efter deres salig far Jens Pedersen snedker i det hus, beliggende i Vestergade imellem salig Niels Skolemesters hus på den søndre og Laurids Christensen Elefants hus på den nørre, adelgaden på den vestre og Anders Bertelsen malers ejendom ved den østre side, og kendtes Gregers Jensen for sig sin hustru Mette Jensdatter og deres arvinger, item Peder Jensen og sine arvinger og Jacob Jensen for sig og sine arvinger ingen ydermere del ret og rettighed at have til eller i fornævnte hus.

** Niels Iversen, forrige byfoged her, sst fik tingsvidne, at han fremlagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 9/4 sidst forleden, formeldende i meningen at have tiltale til efterskrevne deres sandhed at vidne, at eftersom de 19/9 1655 var 8 mænd på bytinget, om de ikke hørte og så, at Hans Dues fuldmægtig var på tinget, og da kom Jens Videsen i Revsgård og lagde nogen penge fra sig på tingbordet, som han berettede at være Hans Due skyldig, hvilke penge Hans Dues tjener ikke ville annamme. da for retten fremstod efterskrevne, at eftersom de var skrevet til 8 mænd på Kolding byting 19/9 1655, og Niels Iversen i dag har ladet stævne deres sandhed at vidne, da vidste de ikke efter samme stævning at vidne, men hvis tingbogen om formelder, vil de være gestendig.

(73)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Due og Niels Keldsen i Frederiksodde varsel at svare Niels Iversen byfoged imod vidner. herimod mødte Hans Due og formente, at efterdi at der var dømt i hovedsagen til Viborg landsting, eftersom Niels Iversen har fremlagt landsdommers stævning, dateret 9/4 1656, belangende nogle vidner, han agter at føre, formente Hans Due, efterdi samme vidne, fornævnte stævning om formelder, er indført i landsdommernes dom, hvorfor han formente, landsdommerne bør at have lovligt kald og varsel.

** Niels Iversen i rette lagde en landsdommers stævning, dateret 9/4 sidst forleden, formeldende i meningen at have tiltale til efterskrevne borgere i Kolding, om det er dem i Guds sandhed ikke fuldt vitterligt, at efter det uformodentlige svenske indfald skete her i Jylland 9/1 1644, og kom her for Kolding feltmarskal Lennart Torstenson med hans efterfølgende armada, da efterdi af rigets marsk Anders Bille blev forordnet et brystværk uden søndre Kolding port at opsætte, i den mening fjenderne at opholde, så vidt muligt kunne være, da er det dem fuldt vitterligt, at Hans Due, som den tid var betroet løjtnants plads for borgerskabet her i Kolding, udgik imod stadskaptajn Niels Iversens vilje og minde til fornævnte feltmarskal og hans officerer og viste dem vejen over vadestedet vesten Kolding, så KM folk dermed blev uformodentlig overfaldet, og ikke Hans Due kom til Kolding igen, før Gud undte dem den ønskelige fred. da for retten fremstod efterskrevne og vidnede, at det er dem vitterligt at 9/1 1644, da feltmarskal Lennart Torstenson ankom her for Kolding med hans armada, at Hans Due udgik af Kolding Sønderport og til de svenske fjender og blev borte, men om de tog ham med magt eller han godvilligt fulgte med dem, vidste de ikke, ikke heller hvem der havde befalet ham der. herimod svarede Hans Due, at den tid de svenske kom her for byen, kommanderede Niels Iversen ham, eftersom de begærede en af deres middel at ville komme ud til dem, da begærede Niels Iversen, den tid kaptajn, i borgmester Lyder Henriksen Henrik Ravn og salig Mogens Eriksens nærværelse, at Hans Due ville gå til dem at høre, hvis deres begæring var, og bad sig og så sandt Gud og hans hellige ord til hjælp på, at han hverken viste svensken vej eller sted eller havde nogen korrespondance med dem i sine levedage, som Niels Iversen ham i sin stævning løgnagtigt for angiver. derimod svarede Niels Iversen og højligt benægtede aldrig at have befalet Hans Due at udgå fra brystværket og til rigets fjender, men sådan hans løgnagtige beretning usandfærdig at være.

(74)

** Hans Due borger i Frederiksodde med opsættelse her af tinget 19/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde Niels Iversen, forrige byfoged her sst, og i rette lagde hans efterskrevne indlæg, hvori han beskylder ham for 10 sletdaler efter hans obligation til fastelavn 1644 at betale med 12 års rente til 1656, samt anden gæld efter beviser og hans regnskabsbog. derimod fremlagde Niels Iversen sit indlæg og andre dokumenter på hvis, Hans Due ham skyldig er. da efter forberørte lejlighed vidste byfogden ikke rettere herpå at kende, end Niels Iversen jo bør til hans udgivne beviser at svare, hvorfor han tilfinder ham at betale Hans Due inden 15 dage, hvad belanger den kopi af Hans Dues regnskabsbog, eftersom Niels Iversen regnskab derimod fremlægger, tilfandt byfogden dem derom i dannemænds nærværelse at gøre rigtigt regnskab.

(76)

** Outte Frederiksen skomager, borger her sst, fik tingsvidne, at han i rette lagde tingsvidner imod Christen Mikkelsen, skrædder her sst, forhvervet 12/3 sidst forleden, formelder at Outte Frederiksen i rette lagde en skriftlig klage imod Christen Mikkelsen, for han 3/3 om natten har hugget hans vinduer ind og 3 hug i skodden, som synsmænd havde synet. det andet tingsvidne indeholder, at efterskrevne vidnesfolk vidnede, at de natten imellem 2/3 og 3/3 næst forleden hørte, at en karl kom gående i deres gade og huggede med en kårde, og imidlertid blev Niels Simonsens dør oplukket og Kirsten Nielsdatter råbte ud af døren og sagde, Christen Mikkelsen kom ind, Outte Frederiksen er ikke hjemme, han er af byen at sy sko. Otte Sørensen vidnede, at han 6/3 sidst forleden var i Outte Frederiksens hus, da så og hørte han at Maren, Niels Simonsens, og Maren Jepsdatter kom derind og bad Outte Frederiksen om forlig, thi Christen Mikkelsen gjorde det i hans drukkenskab, hun ville lade gøre de vinduer færdige igen, hvilket Outte Frederiksen ikke turde sig til fordriste, thi det var givet øvrigheden til kende. Outte Sørensen lyste sagen til sandemænd. da eftersom sandemænd var lovligt forfulgt med lovligt kald og varsel at gøre deres tov anlangende Christen Mikkelsens begangne voldsgerning i dag at afsige, da fremstod Hans Jensen Horskær og Peder Hansen Helt og tog hverandre i hånd og satte fylding på sandemænd, så for retten fremstod efterskrevne sandemænd i nærværende år, at eftersom Christen Mikkelsen skrædder Outte Frederiksen om nattetide har overfaldet og hugget i hans skodder og vinduer, så svor de ham et fuldt vold over.

(77)

** Johan Schrøder, borger og prokurator her sst, på Peder Bertelsen, borger her sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 5/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde Peder Sørensen Købmand, borger her sst, og i rette lagde hans efterskrevne indlæg belangende et formynderskab, han er betroet over skifte efter gammel Jens Jensen, forrige borger i Kolding, hans efterladte umyndige børn, nemlig Bertel Jensen, Sidsel Jensdatter, Anne Jensdatter og Mette Jensdatter deres vegne, og eftersom jeg af min svoger Christen Rasmussen i Horsens har mig til forhandlet, så vidt hans salig hustru Mette Jensdatter kunne være arveligt tilfaldet efter hendes salig bror Bertel Jensen på en søsterlod, såvel som min hustru Sidsel Jensdatters egen lod, såvel som den kvota, hun efter hendes fornævnte salig søster Mette Jensdatter kan være berettiget, og eftersom bevises Peder Sørensen at være fornævnte børn deres værge, sætter derfor i rette om han ikke bør at svare mig til så vidt mig, på min hustrus kvota på hendes egne vegne og hun efter hendes salig søster Mette Jensdatters vegne kunne tilfalde, såvel som for den anden part, jeg mig til forhandlet har. dernæst fremlagde Johan Schrøder omrørte skiftebrev efter salig Jens Jensen, fordum borger her i Kolding, dateret 6/12 1631, hvori blandt andet findes indført Jens Jensen at være over skifte på sine egne vegne, Peder Sørensen Viuf, borger her sst, på Bertel Jensens, Mette Jensdatters, Sidsel Jensdatters og Amme Jensdatters vegne dem i værges sted, i lige måder til slutning i samme skiftebrev findes tilført Jens Jensen på sine egne vegne at give afkald, og samme skiftebrev at være underskrevet af Peder Sørensen Købmand med Mette Bertelsdatters værge Mikkel Hansen. endnu fremlagde Johan Schrøder et købebrev, dateret Kolding 7/10 1647, formelder i meningen Christen Rasmussen kræmmer, borger i Horsens, at have solgt den lod og part, hans hustru Mette Jensdatter kunne arveligt tilfalde efter hendes salig bror Bertel Jensen til Peder Bertelsen. så mødte Peder Sørensen og herimod fremlagde hans skriftlige svar, at han ikke videre har været værge end over skifte, som af skiftebrevet kan agtes, og ikke heller har været betroet enten af Bertel Jensens eller de andre børns tilfaldne arv, men siden skiftet var holdt, har Mette Jenskones søn, nu salig Jens Jensen, taget sig både moderens og hans søskendes værgemål på, idet han både hans mors og hendes børns gård har pantsat til Jens Rasmussen, kaptajn på Hjelmdrup, og som Peder Bertelsen bedst er bevidst, hvorledes salig Bertel Jensen så godt som nøgen hjemkom, der han har været nør inde i landet med svenskens folk, om moderen ham opklædte og ham en tid lang i hans sygdom har opholdt og bekostet ham en meget hæderlig begravelse. derefter blev afsagt, som ikke bevises Peder Sørensen noget af samme arveparter at have haft under hænder, og efterdi Peder Bertelsen ikke heller beviser hvor meget, han enten på sin hustrus vegne eller af den købte arv kunne være berettiget, da vidste byfogden ikke at tilfinde Peder Sørensen nogen forklaring for samme værgemål at gøre.

(80)

** Iver Jacobsen, borger her sst, med opsættelse her af tinget 5/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde Just Mortensen, borger her sst, for 13 sletdaler, som han har annammet til fæste af nogle kålgårde, item for 3 rigsdaler, som han annammede af Simon Christensen Leck for lejermål, og nu fremlagde Iver Jacobsen efterskrevne fortegnelse på de påberåbte kålgårdes fæsters oppebørsel. så mødte herimod Just Mortensen og fremlagde hans efterskrevne svar, at han med enhver, som samme kålgårde bekom, blev forenet om fæste på borgmestre og råds gode behag, og det ikke straks kom til endelighed for den skadelige sygdom, som da regerede, og tilmed stod det ham frit for at bie enhver så længe han ville, eftersom han selv havde gjort det første udlæg, at byen er ham en sum penge skyldig blevet, så han mener sig for den trætte kvit at være. derefter blev afsagt, så efterdi Just Mortensens svar imod Iver Jacobsens angivende fremlægges, vidste byfogden ikke rettere herpå at kende, end samme sag for hans gunstige øvrighed, borgmestre og rådmænd indfandt, eftersom det dem er bedst bevidst, hvilken af parterne den omtvistede oppebørsel på byens vegne bør at annamme og derfor regnskab gøre.

(82)

23/4 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Elisabeth Knudsdatter, salig Christen Pedersen Bramdrups, her sst med hendes lovværge varsel at svare Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, på hans egne vegne og på Anders Mikkelsen skrædder, borger i Vejle, og Hans Pedersen Bramdrup, tilholdende i Vonsild, deres vegne.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Oluf Sørensen, borger her sst, varsel at svare Hans Jensen Skærbæk, borger her sst, for 3 sletdaler, salig Niels Joensens børn er blevet ham skyldig for arbejde, hvilke børn Oluf Sørensen er værge for.

** varselsmænd hjemlede at de gav Niels Iversen byfoged varsel at svare Hans Due af Frederiksodde imod hvis, han agter at forhverve, og æskede Hans Due at Niels Iversen ville give ham sag, eftersom han har ladet ham give varsel, og svarede Niels Iversen, at han gav ham sagen i dag.

(83)

** Niels Iversen gjorde skudsmål til den gemene mand, som da til stede var, hvorledes han sig i den svenske krigstid og i næst forleden pestilents sygdom skikket og forholdt har, hvorefter efterskrevne vidnede, at det var dem såvel som flere godtfolk bevidst. at Niels Iversen havde sig skikket og forholdt som en ærlig og oprigtig mand egner og anstår, så der var ingen, hverken rig eller fattig ung eller gammel, som vidste ham i så måder andet at beskylde end det, som ærligt og oprigtigt kunne være.

** Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, på sine egne og Anders Mikkelsen, skrædder i Vejle, og Hans Pedersen Bramdrup hans vegne fik tingsvidne, at efterskrevne kundgjorde, at de 10/4 sidst forleden var udnævnt på et uvildigt syn og skillerum imellem Elisabeth salig Christen Bramdrups hovedgård, hendes salig far Knud Iversen tilhørte og iboede, samt to nybyggede boder, som salig Christen Bramdrup har ladet opbygge på det byggested, som tilforn har tilhørt Niels Rytter, som Søren Christensen sig til forhandlet har og igen til salig Christen Pedersen solgt har, da har de været på åstedet, og da syntes dem det retteste at være ret skel efter sten og hjørnestænger, som efterfølger.

(84)

** velb Steen Bille til Kærsgård, KM befalingsmand på Koldinghus, hans visse bud Jens Pedersen med opsættelse her af tinget 12/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde Hans Due, borger i Frederiksodde, og i rette lagde Steen Billes efterskrevne indlæg, eftersom jeg på KM vegne 5/8 1654 anbefalede Hans Due, borger og de borgerskabets løjtnant i Kolding, at skulle have opsyn med de gader, hvor pesten grasserede, og der ved enderne på gaderne holde god vagt på det, at ingen skulle komme i de gader, som var inficeret, ikke heller nogen af de personer, som var i de gader, hvor pesten var, skulle komme i de gader, som ikke var inficeret, hvilken befaling han ej har efterkommet, hvorfor jeg mener, han har sig højligt forløbet, og sætter i rette, om han ikke bør at straffes som en meneder, og hans boeslod til KM at være forbrudt. herhos fremlagdes borgmester og råds efterskrevne kundskab, at Steen Bille i deres overværelse havde pålagt Hans Due, borger og da borgerskabets løjtnant, at han skulle have opsyn med de inficerede gader, hvilken han anlovede at ville efterkomme, men straks nogle dage derefter rejst fra byen og siden intet tilhold her har haft. derimod mødte Hans Due og fremlagde hans efterskrevne svar, at han bør søges til hans værneting, Frederiksodde byting, hvorefter blev afsagt, at eftersom beskyldningen til Hans Due ansees æren at ville pårøre, vidste byfogden sig ikke at understå på sådanne sager at kende, men den sag for hans gunstige velb overdommere henfandt.

(86)

** Gert Nielsen på sin mor Maren salig Niels Gertsens vegne her sst med opsættelse her af tinget 12/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde Hans Due, borger i Frederiksodde, for 37 sletdaler, som rester af de 200 sletdaler, som han i Viborg 1/8 1649 til sig annammede til troerhænde, samt for 4 rigsdaler kost og tæring, som ham er tilkendt af landsdommerne at give hende. herimod i rette mødte Hans Due og i rette lagde hans efterskrevne svar, at han er hende intet skyldig, og om hun vil søge ham, hun da bør søge ham til hans værneting. derefter blev afsagt, eftersom befindes Hans Due her til bytinget at have opsagt sit borgerskab og sig til Frederiksodde begivet, da vidste byfogden ikke rettere herpå at kende, at hun bør at søge Hans Due til hans værneting.

(87)

** Hans Christensen Møller, borger og skomager her sst, fik tingsvidne, at Torben Sørensen, borger og skomager her i Kolding, på sin hustru Sidsel Hansdatters vegne gav hendes far ovennævnte Hans Christensen Møller hans hustru Kirsten Dinesdatter og deres arvinger afkald for al den arvepart, Sidsel Hansdatter arveligt var berettiget efter hendes salig mor Anne Bertelsdatter, hvorfor hun havde annammet rede penge, fyldest og fuldt vederlag.

(88)

** Hans Christensen Møller, borger og skomager her sst, fik tingsvidne, at Broder Hansen, skomager her i Kolding, gav ham hans hustru Kirsten Dinesdatter og deres arvinger afkald for alt hvis, Hans Christensen Møller har haft under hænder og værgemål for Broder Hansens hustru Ellen Johansdatter, både efter hendes salig far Johan Clausen og salig mor Maren Bertelsdatter.

(89)

30/4 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Oluf Andersen Suus på hans hustru Kirsten Madskones vegne og Hans Madsen slagter, borger her sst, varsel at svare Poul Bertelsen, rådmand her sst, for 2 rigsdaler, hvorefter Poul Bertelsen var 1.ting begærende.

** Niels Pedersen på sin kære far Peder Nielsen Hyby, borger her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Hans Due, borger i Frederiksodde, solgte og skødte fra sig sin kære hustru Margrete Dues og deres arvinger og til Peder Nielsen Hyby hans kære hustru Elisabeth Pedersdatter og deres arvinger et stykke jord med en dam i, kaldes Skidensig, som er beliggende i Kolding i Lusbygade næst op til Peder Nielsen Hybys hovedgård ved den østre side og Mads Skartveds ejendom ved den vestre side adelgaden ved den søndre byens vej og Niels Pedersen rådmands ejendom ved den nørre side.

(90)

** Hans Nielsen Oddersted, borger her sst, på Maren Jensdatters vegne, som han er værge, for fik tingsvidne, at Laurids Tomasen, borger her sst, kendtes for sig sin hustru Kirsten Frederiksdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Maren Jensdatter og hendes arvinger 69 sletdaler, som er hendes tilfaldne patrimonium, hvorfor de pantsatte deres hus, beliggende her i Kolding i Klostergade imellem Iver Christensen og Maren salig Peder Nielsens ejendomme.

(91)

** Mads Nielsen nagelsmed, borger her sst, fik tingsvidne, at Jep Nielsen skipper, borger her sst, med fuldmagt af Hans Mortensen, boende i Oureby i Fyn i Rantzausholms birk, gav Mads Nielsen og hans hustru Anne Hansdatter og deres arvinger afkald for al den arvepart, Hans Mortensen arveligt kunne være tilfaldet efter hans salig kære bror Niels Mortensen knivsmed, fordum borger i Kolding, hvilken arvepart Mads Nielsen nagelsmed har sig til forhandlet.

(92)

7/5 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Kirsten Ganzes her sst med hendes lovværge varsel at svare Iver Jacobsen, borger her sst, for 20 sletdaler efter regnskabsbog. sagen opsat til i dag 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Gertrud Andersdatter, salig Hans Jørgensens efterleverske, her sst med hendes lovværge, item hendes børn, nemlig Anders Henriksen, Henrik Hansen og Maren Henriksdatter, i lige måder Jens Hansen Højrup, borger her sst, børnenes forordnede værge, varsel, og talte med hendes søn Henrik Hansen og advarede nabolaget Maren, Poul Sørensen tømmermands hustru, at svare Oluf Jepsen Buch, prokurator i Kolding, på Hans Bager, borger i Åbenrå, hans vegne for 30 rigsdaler efter salig Hans Jørgensens skadesløs håndskrift, dateret Åbenrå 19/9 1646. sagen opsat til i dag 6 uger.

** i lige måder hjemlede de, at de har givet Gertrud Andersdatter med hendes lovværge så og hendes børn og deres værge varsel at svare Iver Jacobsen, borger her sst, for 6 rigsdaler kost og tæring efter en landstingsdom, dateret Viborg 26/5 1656, hvorefter Iver Jacobsen var hans 1.ting begærende.

(93)

** hr Poul Sørensen i Hjarup hans fuldmægtig Johan Schrøder, borger og prokurator her sst, med opsættelse her af tinget 26/3 sidst forleden havde ladet i rette lægge en landstings varsels seddel, dateret Viborg 13/2 næst forleden formeldende at have ladet stævne alle salig Lauge Madsens og salig Anne Lauges i Kolding deres arvinger og kreditorer for dom, vurdering og indførsel, som hr Poul Sørensen agter at lade forhverve, item hjemlede varselsmænd at have givet Henrik Laugesen, byskriver her i Kolding, Jochum Damcke i Mejsling varsel, og fremlagde Johan Schrøder hans efterskrevne indlæg, at eftersom hr Poul Sørensen i Hjarup har ladet stævne salig Lauge Madsens og salig Anne Lauges arvinger og kreditorer belangende et pant, hr Poul Sørensen i deres efterladte gård, her i Kolding beliggende, efter et pantebrevs lydelse på 300 sletdaler med 6 års efterstående rente, som bedrager sig 408 sletdaler, og formener at salig Lauge Madsen og Anne Lauges arvinger nemlig Henrik Laugesen byskriver i Kolding og Baldser Laugesen, som er udenlands, og Jochum Damcke i Mejsling herredsskriver på sin hustru Dorte Laugesdatters vegne bør at betale ham forskrevne penge inden 2 måneders forløb, eller samme gård at være hr Poul Sørensen følgagtig for ejendom, hvilket han blev tilfundet.

(94)

** Jens Andersen Natteler, borger her sst, på Søren Nielsen, borger her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Mikkel Hildebrand Ernstsen, svarrer og borger i Nykøbing i Falster, gav Søren Nielsen og hans hustru Margrete Lauridsdatter og deres arvinger afkald for alt hvis, hans hustru Magdalene Jacobsdatter arveligt var tilfaldet efter hendes salig far Jacob Nielsen, som boede og døde i Herslev.

** Simon Hansen Hannerup af Frederiksodde med opsættelse her af tinget 26/3 sidst forleden havde ladet i rette kalde Karen, salig Niels Ammidsbøls, og i rette lagde hendes efterskrevne håndskrift, lydende på 6 sletdaler, dateret juli 1655, hvoraf rester 3 sletdaler, som hun blev tilfundet at betale.

(95)

** Oluf Buch prokurator her sst på Maren Laugesdatter, barnfødt her sst, hendes vegne fik tingsvidne, at han i rette lagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 23/4 sidst forleden i meningen at have tiltale til Jes Jensen Bramdrup, skomager i Kolding, Maren, salig Peder Huggers sst, Maren Gravesdatter for deres sandhed at vidne, hvor længe de har boet i den bod i Svidegade, som salig Lauge Jensen tømmermand og hans hustru Maren Lauges tilforn tilhørte, og til hvem de havde betalt husleje, da fremstod de og vidnede, at de havde givet Niels Iversen husleje af samme bod. Maren, Peder Huggers, vidnede, at Peder Hjuler og hans hustru Sidsel Peders boede i samme bod, førend Jes Bramdrup flyttede derind.

(96)

** Jes Jensen skomager, borger her sst, fik tingsvidne, at Maren Laugesdatter, barnfødt her sst, vedgik at hun var forbemeldte Jes Jensen 60 sletdaler skyldig, som hendes salig mor har været ham skyldig tilforn.

** Hans Christensen Møller skomager, borger her sst, tilbød Maren Laugesdatter, barnfødt her sst, 3 gamle pergaments skøder, som hendes afgangne mor Maren, Lauge Tømmermands, havde sat ham i pant for 8 sletdaler, og stod Maren Laugesdatter med ham til vedermæle.

14/5 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Gertrud Andersdatter med hendes lovværge Hans Jensen Horskær, borger her sst, på hendes vegne, item hendes børn Anders Henriksen, Maren Henriksdatter og Henrik Hansen med deres forordnede værge Jens Hansen, borger her sst, på deres vegne varsel at svare Iver Jacobsen, borger her sst, på Peder Pedersen Helt på Berritsgård i Lolland hans vegne, og borgmester Morten Panck vidnede, Iver Jacobsen tilspurgte Gertrud Andersdatter, om hun eller hendes husbond ville have noget med den gårds køb at bestille, som han af Peder Helt afkøbt havde, hvortil hun svarede ikke at have noget deri at sige denne gang. andre vidnede det samme.

** Iver Jacobsen, borger her sst, fik tingsvidne, at han for retten fremlagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 2/5 sidst forleden, formelder at have tiltale til Jens Jensen Fly, rådmand i Kolding, med flere, om de 26/2 1651 var udskikket af bytinget af Iver Jacobsen at skulle syne en gammel forfalden gård, som han sig til forhandlet har af Peder Pedersen Helt, før han drog deri, og eftersom for samme syn til Gertrud Andersdatters børn ikke var givet lovligt varsel, blev det til landsting magtesløs kendt. herhos fremlagde Iver Jacobsen efterskrevne synsvidne på samme meget forfaldne gård. dernæst blev i rette lage efterskrevne landstings varsels seddel dateret 26/3 1656.

(99)

** Iver Jacobsen, borger her sst, fik tingsvidne, at han fremlagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 2/5 sidst forleden, formelder at have tiltale til Jens Jensen Fly, rådmand i Kolding, med flere borgere, om de ikke kan mindes, at 2/5 1649 da de sad 8 mænd, om de ikke så og hørte, det Peder Hansen Helt stod på bytinget og på sin morbror Peder Pedersen Helts vegne imod Gertrud Andersdatter erbød sig at ville hende efterlade i rente og skadegæld 50 rigsdaler, dog såfremt hun ville indløse hendes pant til Peder Pedersen Helt på 400 rigsdaler til sankt hans dag. da fremstod de indstævnede og vidnede, at dette var dem vitterligt. item fremlagdes efterskrevne landstings varsels seddel, dateret 26/3 1656, formeldende at have tiltalt til Gertrud Andersdatter i Kolding hendes børn og kreditorer for dom og vurdering, som Iver Jacobsen, borger i Kolding, på sine egne og på Peder Pedersen Helt, wohnhaftig på Berritsgård i Lolland, desligeste på Gregers Markorsen, borger i Kolding, Johan Wedsel, rådmand i Ringkøbing, deres vegne såvel som på Hans Bagers vegne i Åbenrå agter at lade tage.

(101)

** Iver Jacobsen i rette lagde en landsdommers stævning, dateret 2/5 sidst forleden, formelder at have tiltale til Henrik Pedersen Ravn, nu rådmand i Kolding, med flere borgere, som 16/6 1652 var udæsket af bytinget af Iver Jacobsen, at skulle syne den gård, han nu ibor, som han sig tilforhandlet havde af Peder Pedersen Helt, og han den tid samme gård med to bystalde, en brønd og andet gårdens brøstfældighed bygget og forbedret havde, skal Gertrud Andersdatter ham med en stor trætte angrebet, hvor udover han var forårsaget at tage syn på samme bygning, og formedelst for samme syn ikke var givet til hendes børn lovligt varsel, blev bemeldte syn til landstinget magtesløs kendt, og nu erfares at bemeldte Gertrud Andersdatter har bekommet lovligt varsel til hendes bopæl og hendes børn til Viborg landsting. herhos fremlagde Iver Jacobsen efterskrevne synsvidne af bytinget 16/6 1652, at ovennævnte kundgjorde, at de havde synet Iver Jacobsens forbedrede og renoverede gård, og da så de som efterfølger.

(103)

** Iver Jacobsen i rette lagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 22/4 sidst forleden, i meningen at have tiltale til Morten Nielsen Panck KM tolder og Lyder Henriksen Splet, begge borgere her sst, med flere for deres sandhed at vidne, om det ikke er dem i Guds sandhed vitterligt, at Iver Jacobsen, borger der sst, havde opstævnet Hans Jørgensen og sin hustru Gertrud Andersdatter på Kolding rådstue 21/2 1651, hvor han tilspurgte hende, om hun eller hendes husbond havde noget at sige, klage eller mankere på den gamle forfaldne gårds køb, han med Peder Pedersen Helt, nu wohnhaftig på Berritsgård i Lolland, gjort havde, hvilken gård var beliggende ved torvet, og som Peder Helt havde i pant af salig Anders Hårs arvinger, hvortil Gertrud Andersdatter for retten svarede, at han ikke turde ræddes for hende, thi hun havde ganske intet med ham at forrette. så for retten fremstod fornævnte borgere, at dette var dem vitterligt.

(104)

21/5 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Lorends Boysen, KM fiskemester her sst, varsel at svare Otte Sørensen, prokurator her sst, på Henrik Møller, forrige KM tolder i København, hans vegne imod 1.æskning efter landsdommeres dom, dateret Viborg 12/3 1656, og andre dokumenter.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Maren Laugesdatter her sst med hendes lovværge varsel at svare Niels Iversen byfoged.

** Peder Udsen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at Peder Hansen Helt, borger her sst, med fuldmagt at Anne Helts, salig Henrik Hansens efterleverske i Bogense, kendtes for hende og hendes børn skyldig at være Peder Udsen hans kære hustru Dorte Poulsdatter og deres arvinger 200 sletdaler, hvorfor hun pantsatte hendes gård her i Kolding, som Morten Jensen bager, Urban Skomager, Niels Jørgensen skomager, Christen Trane og Else Niels Lauridsens nu ibor.

(105)

** Hans Tomasen af Ødsted med opsættelse her af tinget 9/4 sidst forleden havde ladet i rette kalde Hans Rasmussen med hans formynder og værge Poul Jensen bager, borger her sst, og i rette lagde hans efterskrevne indlæg angående den gård i Kolding på Rendbanen, som salig Rasmus Andersen tøffelmager tilforn iboede, og som han har i pant for 200 sletdaler, og begærer at Hans Rasmussen hans pant ville afløse, eller om det ikke sker, da sætter han i rette og formener, samme ejendom at være ham følgagtig, dateret Ødsted 9/4 1656 Hans Tomasen egen hånd. endnu fremlagdes efterskrevne opsigelsesvidne her af tinget 12/12 1655 på samme pant til først kommende påske, hvorefter blev afsagt, at byfogden ikke vidste rettere herpå at kende, end forskrevne Rasmus Tøffelmagers ejendom bør at være Hans Tomasen følgagtig for ejendom, dersom den ikke inden to måneders forløb bliver ham lovligt afløst for kapital og rente.

(106)

** Iver Jacobsen i rette lagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 6/5 sidst forleden, indeholdende i meningen at have tiltale til Jens Jensen snedker, som var fjerdingsmand 1645, samt efterskrevne fjerdingsmænd eller skatmestre, om Gertrud Andersdatter, indvånerske i Kolding, fra 1645 til 1564 gav nogen skat eller holdt nogen borgerlig eller kongelig tynge, det være sig med indkvartering eller andet, siden hun hjemkom, imidlertid hun boede i den gård ved torvet eller siden, hvorefter de indstævnede fremstod og vidnede, at i forskrevne år har de ingen skat bekommet af Gertrud Andersdatter. dernæst fremlagdes efterskrevne landstings varsels seddel, dateret 26/3 1656, formeldende at have tiltalt til Gertrud Andersdatter i Kolding, hendes børn og kreditorer for dom og vurdering, som Iver Jacobsen borger i Kolding på sine egne og på Peder Pedersen Helt, wohnhaftig på Berritsgård i Lolland, desligeste på Gregers Markorsen, borger i Kolding, Johan Wedsel, rådmand i Ringkøbing, deres vegne, såvel som på Hans Bagers vegne i Åbenrå agter at lade tage.

(108)

** Oluf Ravn i nør Bjert på Peder Christensens vegne sst i rette lagde efterskrevne indlæg, at eftersom jeg underskrevne for en 10 års tid ungefer er trolovet Johanne Hansdatter, da værende i Kolding, i den mening jeg med hende et ærligt ægteskab ville have indgået, men efterdi som hun straks derefter er bortrømt, så jeg samme mit kristelige forsæt ikke har kunne fuldkomme af årsag, jeg hende ikke nogetsteds kunne opspørge, så er det i dag mit 1.ting at jeg til bytinget lyser og leder efter hende, om hun nogetsteds er at finde, Kolding 30/4 1656 Peder Christensen.

28/5 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Gertrud Andersdatter her sst med hendes lovværge Hans Jensen Horskær, borger her sst, item hendes tre børn, nemlig Anders Henriksen, Maren Henriksdatter og Henrik Hansen med deres værge Jens Hansen, borger her sst, varsel at svare Iver Jacobsen, borger her sst, på sine egne og Peder Pedersen Helt på Berritsgård i Lolland hans vegne imod vidner, item fremlagdes en landstings varsels seddel, dateret Viborg 26/3 1656. Niels Madsen underskriver på Koldinghus vidnede, at han har lejet en toft at Gertrud Andersdatter, liggende sønden Kolding, kaldes Teglgårds toft, som han nu har haft på det 6.år, men om samme toft tilhørte hende eller hendes børn, vidste han ikke.

(109)

** Iver Jacobsen, borger her sst, til 4.ting ved 6 høringer lod fordele Gertrud Andersdatter her sst for 6 rigsdaler kost og tæring efter landsdommeres dom, dateret 26/3 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Barbara, salig Niels Jepsens, med hendes lovværge varsel at svare Mads Christensen bager og Matias Pettersen her sst for 30 rigsdaler efter hendes skadesløs håndskrift, dateret Kolding 6/7 1646. blev forligt for retten.

** Hans Due, borger i Frederiksodde, solgte og skødte fra sig sin kære hustru Margrete Dues og deres arvinger og til Poul Lauridsen smed, borger her sst, hans kære hustru Kirsten Hansdatter og deres arvinger et byggested, som er beliggende i Kolding i Lusbygade fra Hans Dues egen bod ved den vestre ud til adelgaden ved den søndre og til Poul Smeds egen ejendom ved den østre side og ved den nørre ende til Peder Nielsen Hybys jord.

(110)

** Iver Jacobsen, borger her sst, fik tingsvidne, at han i rette lagde en landsdommers stævning, dateret 9/5 sidst forleden, formelder at have tiltale til efterskrevne mænd, som 25/7 1655 sad til stok på Kolding byting, om de ikke samme dag så, at Gertrud Andersdatter, indvånerske her sst, lod udtælle på bytinget ved hendes fuldmægtig 400 rigsdaler, og om hun ikke samme penge straks til sig annammede og gik dermed ud af tinget. dernæst fremstod efterskrevne, som 25/7 1655 var skrevet til otte mænd på bytinget, og bekræftede stævningen og ydermere skød dem til tingbogen, at hvis deri i denne sag findes indført, som de tilforn har vidnet. derefter fremlagdes efterskrevne lands tings varsels seddel, dateret 26/3 1656, formeldende at have tiltalt til Gertrud Andersdatter i Kolding hendes børn og kreditorer for dom og vurdering, som Iver Jacobsen, borger i Kolding, på sine egne og på Peder Pedersen Helt, wohnhaftig på Berritsgård i Lolland, desligeste på Gregers Markorsen, borger i Kolding, Johan Wedsel, rådmand i Ringkøbing, deres vegne såvel som på Hans Bagers vegne i Åbenrå agter at lade tage.

(112)

** Iver Jacobsen, borger her sst, fik tingsvidne, at efterskrevne vidnesfolk Morten Jensen bager, Jep Pedersen felbereder med flere, alle borgere her sst, vidnede, at imidlertid de har været skatmestre eller fjerdingsmænd, da har de ikke bekommet nogen skatter af Gertrud Andersdatter her sst.

4/6 1656.

** Peder Jørgensen Natteler, borger her sst, på Anne Jensdatter, salig Otte Jensen skomagers efterleverske, her sst hendes vegne fik tingsvidne, at for retten fremstod Hans Jensen, boende i Kastvrå i Sommersted sogn, som er Otte Jensens bror, på sine egne vegne, dernæst Hagen Nielsen boende i Stepping, som er salig Otte Jensens brorsøn, på sine egne og sin svoger Jens Madsen der sst og hans hustru Karen Nielsdatters vegne, item på Lene Jensdatter og Mette Jensdatters vegne, værende i Stepping, de tog Peder Jørgensen i hånd og gav Anne Jensdatter og hendes arvinger afkald for al den del, de enhver på sin kvota arveligt kunne tilfalde efter Otte Jensen skomager.

(113)

** Jacob Lorends Bech, KM slotsfoged på Koldinghus, hans visse bud Mads Tomasen fik tingsvidne, at han til 4.ting oplyste en vadsæk, som er fundet i hans kammer og har der ligget en tid lang under byfogden og borgmester Jørgen Knudsens forsegling, og ingen ejermand dertil er kommet.

11/5 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mette Risbøls her sst med hendes lovværge varsel at svare Poul Bertelsen, rådmand her sst.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Rasmussen med hans forordnede værge Poul Jensen bager, borger her sst, varsel at svare Hans Tomasen af Ødsted imod syns opkrævelse på salig Rasmus Andersen tøffelmagers gård, liggende norden ved Rendbanen her i Kolding.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Nielsen Dollerup, borger her sst, varsel at svare Søren Tygesen Natteler, borger her sst, for 9 sletdaler efter hans håndskrift, dateret Kolding 12/7 1655. sagen blev opsat 6 uger.

** Otte Sørensen, prokurator her sst, på Henrik Møller, forrige KM tolder i København, hans vegne fik tingsvidne, at han til 4.ting imod Lorends Boysen her i Kolding i rette lagde efterskrevne æsknings seddel, hvori han begærer 1.æskning efter resten på hans skadesløs obligation, som bedrager sig 1250 rigsdaler. i lige måder fremlagdes en landsdommeres dom, dateret Viborg 12/3 sidst forleden, som formelder det Lorends Boysen at være tilfundet at lide æskning for omrørte resterende sum. så var det nu i dag Otte Sørensens 4.æskning til Lorends Boysen.

(114)

18/6 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Pedersen Strandhuse, borger her sst, varsel at svare Søren Markorsen møller i Borre mølle.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Morten Nielsen Panck og Lyder Henriksen Splet, borgmestre i Kolding, Søren Jørgensen Hår med flere varsel at svare Iver Jacobsen, borger her sst.

** varselsmænd hjemlede, at de gav mester Peder Trane, rektor i Kolding skole, varsel at svare Otte Sørensen, prokurator her sst, på Tomas Bandsbøl, nu formodendes at være på KM gård Venneberg i Norge hans vegne for 70 sletdaler efter et håndskrift, dateret Kolding 4/6 1652. sagen opsat til i dag 6 uger.

** Jep Jensen, skomager her sst, med opsættelse her af tinget 7/5 sidst forleden havde ladet i rette kalde Maren Laugesdatter, barnfødt i Kolding, med hendes lovværge, og beskyldte hende for 60 sletdaler, som hendes salig forældre til hans salig mor og hans afgangne søskende er skyldig blevet, sætter derfor i rette om Maren Laugesdatter, som kender sig alene ved arv, ikke bør betale ham samme hovedstol med dets pågående renter, og fremlagde samme håndskrift, dateret Kolding 8/11 1630 samt et tingsvidne af bytinget 7/5 1656, hvori Maren Laugesdatter vedgik samme gæld, som hun blev tilfundet at betale.

(116)

** Hans Christensen Møller, borger her sst, på Oluf Henriksen, boende i Forsum i Ege sogn i Nørherred i Gulland, hans vegne fik tingsvidne, at Hans Christensen i rette lagde efterskrevne købebrev, hvori Karen Andersdatter, boende i Kolding vitterlig gør, at hun har solgt fra sig og sine arvinger og til Oluf Henriksen, boende i Forsum i Ege sogn i Nørherred i Gotland alt hvis, hende på en søsterlod kan arveligt tilkomme efter hendes salig bror Mads Christensen, som boede i Køge i Sjælland.

(117)

25/6 1656.

** Oluf Jepsen Buch, prokurator her sst, på Hans Bager i Åbenrå hans vegne med opsættelse her af tinget 14/5 sidst forleden havde ladet i rette kalde Gertrud Andersdatter med hendes lovværge, item hendes børn Anders Henriksen, Maren Henriksdatter og Henrik Hansen med deres forordnede værge varsel at svare Oluf Buch på Hans Bagers vegne, og fremlagde en landstings varsels seddel, dateret 26/3 sidst forleden og gav hende til sag for 20 rigsdaler efter en håndskrift, dateret Åbenrå 19/9 1646 som hendes salig husbond Hans Jørgensen udgivet havde, hvorpå Gertrud Andersdatter med hendes børn med salig Hans Jørgensen blev tildømt at betale samme gæld.

(118)

** Oluf Jepsen Buch, prokurator her sst, på Johan Wedsel, rådmand i Ringkøbing, hans vegne med opsættelse her af tinget 14/5 sidst forleden havde ladet i rette kalde Gertrud Andersdatter med hendes lovværge, item hendes børn med deres forordnede værge varsel at svare Oluf Buch på Johan Wedsels vegne og fremlagde en landstings varsels seddel, dateret Viborg 26/3 sidst forleden, og beskyldte hende efter to håndskrifter, begge dateret 28/4 1641 tilsammen lydende på 14 sletdaler, dernæst efter en fortegnelse, dateret 23/12 1626, på adskillige varer, hendes salig far Anders Andersen hos Johan Wedsel bekommet har for 14 sletdaler tilsammen 28 sletdaler, som hun blev tilfundet at betale.

(119)

** Gregers Markorsen, borger her sst, med opsættelse her af tinget 14/5 sidst forleden havde ladet i rette kalde Gertrud Andersdatter med hendes lovværge, item hendes børn med deres tilforordnede værge at svare Gregers Markorsen, og fremlagde en landstings varsels seddel, dateret 26/3 sidst forleden, og gav hende til sag for 34 sletdaler, som rester af hendes salig mand Hans Jørgensens håndskrift, dateret Kolding 11/9 1644, som hun og hendes børn med salig Hans Jørgensen blev tilfundet at betale.

(120)

** Jens Jensen Fly, rådmand og kirkeværge her sst, på kirkens vegne med opsættelse her af tinget 14/5 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne, som endnu rester for deres begravelses steder her på kirkegården, som døde i pesttiden 1654, som er Søren Nielsen Brøgger for hans mor og bror, Anders Buntmager et barn, Mikkel Simonsen for hans søster Karen Simonsdatter, Anders Clausen bådsmands hustru og 4 hendes børn, Niels Bertelsen for hans datter, hvilken gæld de blev tildømt at betale, dog ikke Søren Nielsen før rigtighed fremvises om hvis formue, hans salig forældre dem har efterladt.

** Oluf Trane, borger i Kolding, på sin datter Sidsel Olufsdatters vegne fik tingsvidne, at Christen Pedersen skomagersvend, barnfødt her sst, gav Sidsel Olufsdatter og hendes arvinger afkald for den arvepart, Christen Pedersen arveligt kunne tilfalde efter hans salig far Peder Christensen og sin salig mor Kirsten Nielsdatter, såvel som efter sin salig bror Niels Pedersen, og takkede Sidsel Olufsdatter godt for rigtigt skifte og deling.

(121)

3/7 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Christensen i Frederiksodde varsel at svare Peder Jepsen Kyd, borger her sst, for 70 rigsdaler efter håndskrift, dateret Kolding 1/91651. sagen opsat 6 uger.

** Oluf Jepsen Buch, prokurator her sst, på Maren Laugesdatter her sst hendes vegne med opsættelse her af tinget 14/5 sidst forleden havde ladet i rette kalde Niels Iversen, forrige byfoged her sst, og i rette lagde Maren Laugesdatters efterskrevne indlæg, at eftersom med tingsvidne af bytinget 7/5 næst forleden bevises, Niels Iversen at have oppebåret af hendes salig far Lauge Jensen tømmermand, forrige borger her sst, og salig mor Maren Lauges deres hus her sst husleje deraf, siden de svenske fjenders udtog her af landet, sætter derfor i rette, om han ikke for samme oppebørsel bør at gøre regnskab. dernæst fremlagdes efterskrevne tingsvidne her af tinget 7/5 sidst forleden, hvori efterskrevne vidnede om hvad, de havde givet Niels Iversen til husleje, hvorimod blev fremlagt Niels Iversens efterskrevne svar, at han håber det til regnskab henfindes, når Gud vil han fra herredage hjemkommer, hvorpå byfogden henfandt Niels Iversen at gøre regnskab med Maren Laugesdatter om den huslejes oppebørsel i overformynder og dannemænds overværelse.

(123)

** Johan Schrøder, prokurator her sst, på Niels Iversen her sst hans vegne med opsættelse her af tinget 21/5 sidst forleden havde ladet i rette kalde Maren Laugesdatter her sst og tiltalte hende for 5 rigsdaler efter en dom, dateret 12/3 1646, samt efter efterskrevne opskrift på bygning af en ovn og skorsten, hvilke gæld hun vedgik og blev tildømt at betale.

** Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, fik tingsvidne, at Hans Pedersen Bramdrup, nu værende i Vonsild, solgte og skødte fra sig og sine arvinger den arvepart, som han efter sin salig bror Christen Pedersen Bramdrup, fordum borger i Kolding, arveligt kunne tilfalde i den gård, beliggende på Lusby bjerg imellem Oluf Sørensens ejendom ved den nørre, Jørgen Nielsens ejendom og Peder Bredals kålgårdsjord på den søndre side, adelgaden ved den vestre og slottets sø ved den østre, dernæst den arvepart, han efter sin salig bror arveligt kan tilfalde på en broderlod i to nybyggede boder, liggende her i Kolding på Rendbanen, Elisabeth salig Christen Bramdrups gård ved den vestre, Kolding å ved den søndre, Hans Pallesen, Jens Krejbjerg, hr Jens Hundevads og Anne salig Jens Pedersen snedkers deres huse ved den østre ende, adelgaden ved den nørre, hvilke anparter Henrik Pedersen Ravn hans kære hustru Elisabeth Johansdatter og deres arvinger skal have, nyde, bruge og beholde for deres eget.

(125)

** Hans Pedersen Bramdrup, nu værende i Vonsild, solgte og skødte fra sig og sine arvinger og til Henrik Pedersen Ravn hans hustru Elisabeth Johansdatter og deres arvinger efterskrevne stykke kålgårdsjord, liggende her i Kolding, som Hans Bramdrup i sin gælds betaling efter hans salig bror Christen Pedersen Bramdrup blev udsat efter skiftebrevs videre formelding.

(126)

** Bertel Mikkelsen, overformynder her sst, på Laurids Jensen af Frederiksodde og hans hustru Anniken Mikkels fik tingsvidne, at Bertel Mikkelsen på deres vegne tilbød alle salig Kirsten Bertels, som døde i Kolding, hendes arvinger, nemlig Hans Christensen Møller på hans børns og Johan Felbereders børns vegne, Torben Sørensen på hans hustrus vegne, Broder Hansen på hans hustrus vegne, Johan Skult på hans hustrus vegne, alle her i Kolding, at møde i dag 3 uger først kommende med andre kreditorer i den salig kvindes bo, om de ville holde rigtigt skifte og jævning.

9/7 1656.

** Tomas Christensen Vandel, borger her sst, fik tingsvidne, at for retten fremstod Tomas Christensen Vandel hans salig hustru Maren Knudsdatter hendes brødre arvinger og fuldmægtige, nemlig Christen Knudsen boende i Harte på sine egne vegne, Las Sørensen i Gamst på sine egne vegne og på sin salig bror Knud Sørensens børn der sst, nemlig Laurids Knudsen, Søren Knudsen, Jens Knudsen, Dorte Knudsdatter, Anne Knudsdatter og Mette Knudsdatter på deres vegne, item Peder Christensen i Gamst på sin hustru Kirsten Nielsdatters vegne, dernæst Jens Mortensen, borger i Kolding, som en værge på Dorte Sørensdatters vegne her sst, endnu Henrik Madsen i øster Vamdrup på sin hustru Apelone Knudsdatters vegne og tog Tomas Christensen Vandel i hånd og gav ham og hans arvinger afkald for hvis, enhver på sin kvota arveligt kunne være tilfaldet efter hans salig hustru Maren Knudsdatter.

(127)

16/7 1656.

** for retten fremstod efterskrevne vidner, som kan mindes op til 50 år, og vidnede, at da har Teglgården, mens den stod ved sin magt, med et stykke engjord ned til Kolding å, som tilhører Kolding by, og dismidlertid har en del af borgmestre og rådmænd haft den i hævd og brug, og siden Teglgården af de svenske fjender blev ruineret og nedbrudt, har i lige måde en del af borgmestre og rådmænd brugt samme sted og eng, og ingen andre har sig dermed befattet til denne dag. varselsmænd hjemlede, at de gav Iver Jacobsen, borger her sst, hr Knud Jørgensen sognepræst i Sevel, Niels Poulsen, byens kæmner, varsel imod dette vidne.

(128)

** Otte Sørensen, borger i Kolding, på Jep Nielsen skipper, borger i Kolding, hans vegne fik tingsvidne, at Just Mortensen, borger her sst, eftersom han er tilforordnet værge for salig Didrik Pottemagers børn her i Kolding, som salig Peder Sørensen skrædder, fordum borger her sst, tilforn har været værge for, nemlig Anne Didriksdatter og Maren Didriksdatter gav Jep Nielsen hans kære hustru Johanne Hansdatter og deres arvinger afkald for al den lod og part, Anne og Maren Didriksdøtre arveligt var tilfaldet i den ejendom, Tomas Skomager iboede på Lusby bjerg, som tilforn har tilhørt salig Peder Sørensen skrædder, og takkede Jep Nielsen for god betaling.

(129)

** Jens Jensen Fly, rådmand og kirkeværge her sst, på kirkens og hendes residenters vegne fik tingsvidne, at synsmænd afhjemlede deres efterskrevne syn på hvis brøstfældighed, som fandtes på kirken samt hendes tilliggende residenter.

(131)

23/7 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Hansen Gamst her sst varsel for Erik Jepsen, borger her sst, for 6 sletdaler efter håndskrift, item Mads Dollerup her sst for 6 mark efter regnskabsbog. sagen blev opsat 6 uger.

** Otte Sørensen, borger her sst, på Søren Pedersen Hosekræmmer, borger her sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 11/6 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne for deres gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Søren Tygesen Natteler, borger her sst, med opsættelse her af tinget 11/6 sidst forleden havde ladet i rette kalde Mads Nielsen Dollerup, borger her sst, for 9 sletdaler, som er for en gilding, han ham afkøbt har, som han blev tilfundet at betale.

(132)

30/7 1656.

** Iver Jacobsen, borger her sst, med opsættelse her af tinget 18/6 næst forleden havde ladet i rette kalde Jens Jensen Fly, rådmand her sst, og i rette lagde sit efterskrevne indlæg, hvori han giver ham til sag for en eng, kaldes Teglgårdsted beliggende her sønden for Kolding, som han uden hjemmel og minde indhegnet har med ris og staver, og eftersom Iver Jacobsen har det i brugelig pant af salig borgmester Jørgen Knudsen og sin salig hustru Else Poulsdatter for 32 sletdaler, sætter derfor i rette om Jens Fly jo bør til ham levere forskrevne 32 sletdaler, efterdi han holder sig til samme pant. desligeste fremlagde Iver Jacobsen salig Jørgen Knudsen og hans salig hustrus efterskrevne bevis på 32 sletdaler, hvorfor de pantsætter ham den part, de har i Teglgården og sin grund, dateret Kolding 10/12 1652. herimod mødte Jens Fly og fremlagde hans efterskrevne svar, at han med tingsvidne her af tinget 16/7 sidst forleden har bevist med 24 af de ældste borgere her i byen, at samme engjord og grund tilhører Kolding by, og altid borgmestre og rådmænd her sst har haft at råde og forlene til hvem, de synes og rådmands sæde betjente, så en efter anden det i brug haft har i over et halvt hundrede år, hvilken jord ikke burde imod stadsretten enten sælges eller pantsættes. endnu fremlagde Jens Fly efterskrevne tingsvidne her af tinget 16/4 sidst forleden, hvorefter blev afsagt, at eftersom ikke bevises med nogen adkomst, den bemeldte salig mand har haft til at pantsætte samme eng, hvorfor byfogden ikke vidste at tilfinde Iver Jacobsen nogen betaling i forskrevne eng at søge, efterdi det er forleningsjord, men hvad den salig mands håndskrift sig belanger, har Iver Jacobsen hans rette arvinger at søge.

(135)

** Hans Tomasen af Frederiksodde fik tingsvidne, at efterskrevne synsmænd, eftersom de var udnævnt på et uvildigt syn at syne oh besigtige hvad brøstfældighed, salig Rasmus Tøffelmagers gård kunne til dets forbedring behøves, eftersom Hans Tomasen den i pant har, da vidnede de, at de 17/6 sidst forleden har været på åstedet og da befandtes det ganske brøstfældigt, som efterfølger, så ingen kan deri bo eller være, førend det bliver forfærdiget. varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Rasmussen med hans formynder og værge Poul Jensen bager, borger her sst, varsel for dette vidne, samt efterskrevne vurderingsmænd og synsmænd, om de vil have noget herimod at sige.

(136)

** Oluf Jepsen Buch, prokurator her sst, på Christian Jensens vegne med opsættelse her af tinget 18/6 sidst forleden havde ladet i rette kalde Kirsten Ganzes med hendes lovværge, og i rette lagde efterskrevne indlæg, hvori han tiltaler hende for 100 sletdaler, som velb salig Karen Bilde, forrige wohnhaftig her i Kolding, er skyldig blevet mandhaftige nu salig Jens Rasmussen, forrige KM kaptajn over Koldinghus len, efter hendes håndskrift, dateret Hjelmdrup 21/1 1642, og samme håndskrift nu Christian Jensen er arveligt tilfaldet efter hans salig far, og sætter i rette om Kirsten Ganzes jo bør at betale ham hendes salig mors gæld, hvilket hun blev tilfundet.

(137)

** Søren Markorsen, møller af Borre mølle, med opsættelse her af tinget 18/6 sidst forleden havde ladet i rette kalde Søren Pedersen Strandhuse, borger her sst, og i rette lagde efterskrevne indlæg, hvori han tiltaler Søren Pedersen for et brev og fuldmagt, han har lovet at levere til Boy Hansen i Landskrona og derpå at annamme og hjemføre møllesten, hvilket han ikke har holdt, så Søren Markorsen måtte rejse over til Landskrona, i lige måde for Niels Nielsen i Frederiksodde efter Sørens håndskrift for 20 sletdaler for 2000 tagsten. dernæst i rette lagde et tingsvidne af Frederiksodde byting 16/5 1656, indeholdt i meningen at Niels Nielsen overleverede Søren Markorsen en håndskrift, som Søren Pedersen Strandhuse har udgivet, lydende på 20 sletdaler. da efter forberørte lejlighed, da tilfandt byfogden Søren Pedersen at betale Søren Markorsen forskrevne 20 sletdaler. hvad de møllestens affordring efter påberåbte fuldmagt sig belanger, indfandt byfogden for efterskrevne 4 skippere, at de dem derom forener og imellem siger.

(138)

** efterskrevne borgere her sst gav til kende at de på Iver Jacobsens vegne 23/6 sidst forleden var hos Simon Jensen Strandhuse, borger her sst, og opsagde det pant, han til Iver Jacobsen har udgivet, at han dem ville fra sig lægge nu til sankt martini først kommende.

6/8 1656.

** Bertel Mikkelsen, overformynder her sst, på Jørgen Hansens vegne af Vejle og Maren Hansdatter og Kirsten Hansdatter her sst på deres vegne fik tingsvidne, at vurderingsmænd, som 4/6 sidst forleden af tinget er udnævnt at vurdere salig David Brolæggers og hans salig hustrus ejendom, liggende her i Kolding i Svidegade, vesten op til Jørgen Hansen tømmermands hus, hvilke mænd vidnede at de vurderede forskrevne hus for 24 sletdaler. dernæst i rette lagde en landstings varsels seddel, dateret Viborg 18/6 1656, formelder at være stævnet salig David Pedersen brolægger hans efterladte arvinger og kreditorer at svare til skifte.

(139)

** Hans Christensen Møller, borger her sst, fik tingsvidne, at han i rette lagde efterskrevne håndskrift, hvori Maren Laugesdatter, barnfødt i Kolding, kendes sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Christensen Møller 8 sletdaler, underskrevet med egen hånd.

(140)

13/8 1656.

** Otte Sørensen, prokurator her sst, med fuldmagt af Tomas Jensen Bandsbøl i Norge dateret KM gård Venneberg 19/7 1655 med opsættelse her af tinget 18/6 sidst forleden havde ladet i rette kalde mester Peder Trane, latinske skolemester her i Kolding, for 70 sletdaler efter hans udgivne forpligt, dateret Kolding 4/6 1652, som han blev tilfundet at betale.

(141)

** Oluf Jepsen Buch, prokurator her sst, på Christen Bollesen, forrige skriver på Gulland, hans vegne med opsættelse her af tinget 18/6 sidst forleden havde ladet i rette kalde mester Peder Trane, latinske skolemester her i Kolding, for 44 rigsdaler efter hans udgivne håndskrift, dateret København 28/6 1638, som han blev tilkendt at betale.

(142)

** Oluf Jepsen Buch, prokurator her sst, på Iver Nielsen i Vejle hans vegne med opsættelse her af tinget 18/6 sidst forleden havde ladet i rette kalde mester Peder Trane, latinske skolemester her i Kolding, for 35 sletdaler efter hans udgivne brev, dateret Kolding 12/10 1652, hvilken gæld han blev tilfundet at betale.

(143)

** Hermand Ponnick sinkelmager, borger her sst, fik tingsvidne, at Petter Hübschmand sinkler og Fallentin Hübschmand glaser gav Hermand Ponnick og hans arvinger afkald for alt hvis, de arveligt kunne være tilfaldet efter deres salig mor Mette Pedersdatter.

(144)

** Niels Danielsen kobbersmed, borger her sst, fik tingsvidne, at han til fulde 4.ting med 6 høringer lod fordele Tue Poulsen i Engum for 9 mark, som han befindes at være Niels Danielsen skyldig.

(145)

** Peder Jørgensen Natteler, borger her sst, fik tingsvidne, at han i rette lagde efterskrevne opsigelses seddel til Søren Pedersen Strandhuse på 100 sletdaler efter hans salig svoger Niels Hansens udgivne pantebrevs indhold.

(146)

20/8 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Oluf Jepsen Buch, borger her sst, varsel at svare Niels Iversen, borger her sst, for en kontrakt at underskrive, som er oprettet imellem Niels Iversen og Maren Laugesdatter, hvorefter Niels Iversen var 1.ting begærende.

** Jes Jensen skomager, borger her sst, fik tingsvidne, at efterskrevne borgere kundgjorde, at de 15/8 sidst forleden var med byfoged Simon Andersen Dover at gøre Jes Jensen indførsel i den ejendom, salig Lauge Tømmermand tilforn har tilhørt, for 60 sletdaler, som er resten af hans håndskrift, dateret Kolding 8/11 1630. varselsmænd hjemlede, at de gav salig Lauge Tømmermands datter Maren Laugesdatter varsel såvel som Hans Jensen Skærbæk, borger i Kolding, på sin bror Niels Juel i Middelfart hans vegne om de ville have noget herimod at svare.

(147)

27/8 1656.

** hr Knud Jørgensen, sognepræst i Sevel, tog Christen Christensen i Snidergård i Traubjerge i hånd og kendtes for sig sin hustru Margrete Hansdatter Kær og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Christen Christensen og hans hustru Karen Lauridsdatter og deres arvinger 600 rigsdaler, og derfor pantsatte en gård, liggende østen ved Kolding torv, som mester Tomas Speitzer ibor.

(148)

** Mikkel Nielsen Skanderup, borger her sst, med opsættelse her af tinget 16/7 sidst forleden havde ladet i rette kalde Iver Jørgensen og Urban Müller, begge borgere her sst, for gæld, som de blev til tilfundet at betale.

(149)

** Tomas Christensen Vandel, borger her sst, med opsættelse her af tinget 16/7 sidst forleden havde ladet i rette kalde Niels Bertelsen, borger her sst, for 3 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

3/9 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jep Nissen i Dollerup og hans far Nis Jensen sst og Peder Hansen sst, Jørgen Nissen i Vrå, Mads Nielsen Dollerup i Kolding varsel at svare Anders Jepsen i Nagbøl, herredsskriver i Anst herred, imod vidner.

** Johan Schrøder, prokurator her sst, på KM og Kolding bys vegne fik tingsvidne, at han til 4.ting fremæskede efterskrevne, der iblandt Jens Clausen, stor Lenes søn her i Kolding, eftersom de i KM tjeneste til skibs er udskrevet men er undveget, om de endnu godvilligt vil dem indstille til samme tjeneste med det aller forderligste, såfremt de ikke vil undgælde som vedbør.

(150)

** Jens Jepsen i Lilballe på sin bror Anders Jepsen i Nagbøl, herredsskriver i Anst herred, fik tingsvidne, at han fremlagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 2/8 sidst forleden, formelder i meningen at have tiltale til Niels Jensen skifferdækker, borger og indvåner i Kolding, for hans sandhed at vidne, om ikke den ager østen Nagbøl næst præstens toftegærde fra kirkevejen og i sønder ned til en vej, jo har været brugt til den gård i Nagbøl, Anders Jepsen nu ibor, ulast og upåtalt i hans salig oldefars såvel siden i hans salig fars tid, imedens han var hjemme i Nagbøl. så fremstod Niels Jensen skifferdækker og fremlagde hans efterskrevne svar, at samme ager blev brugt til Anders Jepsens gård, mens han var hjemme hos hans salig svoger, hr Jacob Buch i Nagbøl på 10 års tid, men efter han har begivet sig til Kolding at bo, som kan være ungefer 30 år siden, hvem dismidlertid samme ager har haft i brug var ham ubevidst. varselsmænd hjemlede, at de gav Jep Nissen i Dollerup og hans far Nis Jensen sst og Peder Hansen sst, Jørgen Nissen i Vrå, Mads Nielsen Dollerup i Kolding varsel.

(151)

** Otte Sørensen, borger her sst, på Iver Jacobsen borger sst hans vegne fik tingsvidne, at han til 4.ting med 6 høringer fordelte Tomas Nielsen i sønder Bjert for 8 sletdaler, som han befindes at være ham skyldig på Kolding bys vegne efter dom her af bytinget 14/11 1655, hvori han er tilfundet at bøde for et fuldt vold, han har begået i Johan Schrøders hus.

(152)

** Niels Madsen Nebel her sst fik tingsvidne, at han i rette lagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 29/8 sidst forleden, formeldende i meningen at have tiltale til Erik Nielsen og Anders Hansen Gamst, borgere i Kolding, for deres sandhed at vidne, om de ikke 8/1 1656 på Niels Madsens vegne beskikkelsesvis var hos Mads Nielsen uden Nørreport for Kolding og ham tilspurgte, hvad hjemmel han havde til den flintbøsse, som Niels Madsen Nebel hos ham seet har og sig vedkendt, eftersom han den til salig Amdi Smed har overleveret at forfærdig gøre, om Mads Nielsen ikke da svarede, at han havde bekommet samme bøsse af Hans Poulsen, som i forleden pesttid til begravelse bortførte salig Amdi Smed, og da samme flintbøsse af den salig mands bo at være udkommet, hvortil de svarede, at da de var hos ham om samme bøsse, da svarede han, at han havde købt samme bøsse af Hans Poulsen, og den hængte på hans væg uhuld og udulgt.

(153)

10/9 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Nielsen Dollerup, borger her sst, varsel at svare Henrik Pedersen Ravn, rådmand i Kolding, for 14 mark forløfte til Staffen Olufsen i Seest. sagen opsat til i dag 6 uger.

** Hans Tomasen af Frederiksodde med opsættelse her af bytinget 30/7 sidst forleden havde ladet i rette kalde Hans Rasmussen her sst med hans formynder og lovværge Poul Jensen bager, borger her sst, anlangende den vurdering, borgmestre og rådmænd her i Kolding med efterskrevne 24 borgere gjort har på den ejendom, Hans Tomasen i pant har, som tilforn har tilhørt Rasmus Andersen tøffelmager her sst, efter pantebrevs lydelse, udstedt bytinget 9/3 1642, lydende på 200 sletdaler, hvilken ejendom ham 21/5 4656 på bytinget er tildømt at være følgagtig, og hvis den efter vurdering kan findes bedre at være end 200 sletdaler, han da det øvrige at fra sig lægge til Rasmus Tøffelmagers arvinger, og da vurderingsmænd forskrevne ejendom har vurderet for 300 sletdaler, da formener han, at forskrevne 24 borgere bør efter stadsrettens 89.kapitel til sig at annamme samme forskrevne vurdering, og enhver for deres anpart ham betale inden 15 dage. derefter blev afsagt, at eftersom Hans Tomasen formener, at forskrevne 24 mænd bør at beholde forberørte ejendom og give ham hans hovedstol og rente, da efterdi samme deres vurdering står ved magt og ustævnet, og han ikke beviser, forskrevne dannemænd med deres vurdering ham at have gjort uret, da vidste byfogden ikke at tilfinde dem derfor noget at lide.

(155)

** Anders Eriksen skomager, borger her sst, på sine egne og Sander Mikkelsens vegne fik tingsvidne, at for retten fremstod Jens Andersen Holbæk, at eftersom han af ubesindighed ha r forseet sig i sin drukkenskab sidst forleden 24/8 og hugget hans mesters læredreng Sander Mikkelsen og gjort ham stor skade, hvilket ham nu af den gunstige øvrighed og efter mesters og svendes hjælp er efterladt, hvorfor Jens Andersen Holbæk nu lovede og sig til forpligtede under højeste straf han aldrig mere enten i ædruskab eller drukkenskab sig så utilbørligt at anstille.

(156)

17/9 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Oluf Jepsen Buch, borger her sst, varsel at svare Niels Iversen her sst for en overregning at underskrive, som med forlig er sket imellem Niels Iversen og Maren Laugesdatter. sagen blev opsat 14 dage.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jochum Damcke i Mejsling, herredsskriver i Jerlev herred, varsel at svare Johan Schrøder, prokurator her sst, på hr Poul Sørensen i Hjarup hans vegne, item hjemlede de at have givet Henrik Laugesen, byskriver i Kolding, varsel at svare Johan Schrøder på hr Poul Sørensens vegne, item fremlagdes en landstings varsels seddel Baldser Laugesen, som er udenlands, at være hidkaldt, og Johan Schrøder fremlagde hans indlæg i dag til 4.ting at have frembudt 24 sletdaler, hvilke ingen på forskrevne medarvingers vegne ville annamme, hvorfor de for retten blev deponeret indtil videre.

** Johan Schrøder, prokurator her sst, på hr Poul Sørensen, sognepræst til Hjarup og Vamdrup sogne, hans vegne fik tingsvidne, at Johan Schrøder i rette lagde efterskrevne skriftlige tilbud, at han på hr Poul Sørensens vegne har tilbudt salig Lauge Madsens og Anne Lauges arvinger, nemlig Henrik Laugesen, byskriver i Kolding, og Baldser Laugesen, som er udenlands, og Jochum Damcke i Mejsling, skriver i Jerlev herred, på sin hustru Dorte Laugesdatters vegne, den gård her i Kolding, hr Poul Sørensen i pant har, og han nu efter doms indhold for ejendom er tildømt for sin vurdering, om de samme gård ville indfri for 415 sletdaler, og om så er de gården ikke vil indfri, da frembyder han 24 sletdaler, om nogen på deres vegne vil dem annamme, ellers begærer ham pengene deponeret.

(158)

** Gregers Pedersen, danske skoleholder i Viuf, fik tingsvidne, at Peder Pedersen, skrædder i Kolding, fremlagde hans efterskrevne sælgebrev, hvori han vitterlig gør, at han har solgt fra sig sin hustru Kirsten Andersdatter og deres arvinger og til hans kære bror Gregers Pedersen Kolding, danske skolemester i Viuf, og hans arvinger al den arvepart, som han er arveligt tilfaldet efter hans salig farbror Oluf Andersen skrædder, som er den 8.part.

(159)

24/9 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Claus Remmer, borger her sst, varsel at svare Mads Jensen Gejsing, borger her sst, for 20 skilling. 1.ting.

** Otte Sørensen, borger her sst, på Jep Nielsen skipper, borger her sst, hans vegne fik tingsvidne, at han til 3.ting lovbød den gård, liggende ved Kolding nørre kirkerist, som tilhørte salig Peder Sørensen skrædder, og to boder liggende på Lusby bjerg imellem Søren Jørgensen Hår og Peder Jepsen Kyd deres ejendomme og Jep Nielsen sig til forhandlet har.

(160)

1/10 1656.

** Henrik Jacobsen Heggelund fik tingsvidne, at Hans Madsen, boende i Seest, solgte og skødte fra sig sin hustru Else Poulsdatter og deres arvinger og til Henrik Jacobsen Heggelund og hans arvinger en deres gård liggende i Lusbygade i Kolding, Peder Lybchers og Jep Gelballes ejendom ved den østre, adelgaden ved den vestre og den nørre side ud til byens jord.

(161)

** Hans Madsen, boende i Seest, fik tingsvidne, at Henrik Jacobsen Heggelund, borger her sst, kendtes for sig og sine arvinger af sand vitterlig gæld skyldig at være Hans Madsen 300 sletdaler, og derfor pantsatte den gård han ibor, og han af Hans Madsen købt har.

(162)

** Henrik Pedersen Ravn, rådmand her sst, solgte og skødte fra sig sin kære hustru Elisabeth Reinichs og deres arvinger og til Jens Cortsen smed og hans arvinger den halve part i den gård, han ibor, som Henrik Ravn selv af salig Christen Pedersen Bramdrups arvinger købt har, og som er beliggende på Lusby bjerg

(163)

** Jens Cortsen smed, borger her sst, kendtes for sig og sine arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Henrik Pedersen Ravn hans kære hustru Elisabeth Reinichs 100 sletdaler, og herfor pantsætter den halve gårds ejendom, Jens Smed selv ibor, og som han af Henrik Ravn købt har.

(164)

** Niels Poulsen, byens kæmner her sst, på KM og Kolding bys vegne havde ladet i rette kalde efterskrevne personer, som er udskrevet i KM tjeneste, men ikke ville være følgagtig, og derefter ydermere æsket dem sig at indstille 3 tingdage efter hinanden, og ikke sig erklæret men været øvrighedens befaling overhørig, hvorefter de blev tilfundet enhver straks at indstille sig i KM tjeneste, og hvis de ikke sig indstiller, da at være i KM nåde og unåde.

(165)

8/10 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Markors Bundesen, borger her sst, varsel at svare Peder Jensen felberedersvend, barnfødt i Kolding, for 4 sletdaler resterende husleje. opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Karen Poulsdatter, tjenende borgmester Lyder Henriksen Splet her sst, varsel at svare Niels Iversen her sst for regnskab at gøre med ham for hvis, hun har haft under hænder i hans tjeneste.

** varselsmænd hjemlede at de gav Bertel Hansen her sst varsel at svare Johan Schrøder, prokurator her sst, på Karen Jensdatter af Tarm hendes vegne.

** Peder Jensen felberedersvend fik tingsvidne, at Hans Jensen Horskær, borger her sst, på Anne, salig Jens Pedersen snedkers, hendes vegne i hendes egen nærværelse kendtes for hende og hendes arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være hendes søn Peder Jensen 24 sletdaler, og derfor pantsatte hendes gård her i Kolding som er beliggende i Brogade, hun selv ibor, imellem hr Jens Hundevads og Jens Pedersen Krejbjerg deres ejendomme, næst efter det pant, hendes to døtre deri har.

(166)

** Simon Jensen Strandhuse, borger her sst, med opsættelse her af tinget 27/8 sidst forleden havde ladet i rette kalde Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, for 10 sletdaler efter en håndskrift, dateret 22/11 1647. herimod i rette lagde Niels Nielsen Bøgvad hans efterskrevne svar, at samme håndskrift er udgivet på husbondens vegne Lyder Henriksen Splet, rådmand i Kolding, for fragt. derefter blev afsagt, at som Niels Nielsen Bøgvad for retten ikke hans udgivne håndskrift benægter, da tilfandt byfogden ham at betale Simon Jensen forskrevne sum.

(167)

** Jep Nielsen skipper, borger her sst, fik tingsvidne, at Oluf Ottesen, eftersom han er tilforordnet værge for salig Peder Sørensen skrædder, fordum borger i Kolding, hans efterladte datter Elisabeth Pedersdatter, da gav han Jep Nielsen hans hustru Johanne Hansdatter og deres arvinger afkald for en sum penge nemlig 69 sletdaler, som er af Elisabeth Pedersdatters arv, hun er tilfaldet efter hendes salig far og hendes salig søster Karen Pedersdatter.

(168)

15/10 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Simonsen, barnfødt her sst, varsel at svare Niels Iversen, forrige byfoged, for 6 rigsdaler lejermålsbøder, som han tilfindes at betale.

** Hans Jensen Horskær, borger her sst, på Sidsel Olufsdatters vegne fik tingsvidne, at Svend Hansen skomager, borger her sst, eftersom han er tilforordnet værge for salig Peder Christensens søn Peder Pedersen, barnfødt her i Kolding, da gav han Sidsel Olufsdatter og hendes arvinger afkald for al den arvepart, Peder Pedersen arveligt kunne tilfalde efter hans salig far Peder Christensen og sin salig mor Kirsten Nielsdatter, såvel som efter sin salig bror Niels Pedersen.

(169)

** Hans Hansen Brock her sst fik tingsvidne, at Hans Jensen Horskær, borger her sst, på Anne, salig Jens Pedersen snedkers her sst, hendes vegne kendtes for hende og hendes arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være hendes kære svoger Hans Hansen Brock og hans kære hustru Anne Jensdatter 100 sletdaler og derfor pantsatte hun hendes gård, hun nu ibor, beliggende i Brogade her i Kolding imellem hr Jens Hundevad og Jens Pedersen Krejbjergs ejendomme næst efter de panter, hendes to døtre Maren Jensdatter og Magdalene Jensdatter og hendes søn Peder Jensen deri har.

(171)

** Hans Jensen Horskær, borger her sst, på Anne, salig Jens Pedersen snedkers, hendes vegne fik tingsvidne, at Hans Hansen Brock her sst, at eftersom hans kones mor Anne, salig Jens Pedersen snedkers her sst, godvilligt har tilladt og bevilget, at Hans Hansen Brock må inddrage på hendes gård i Brogade og den besidde, da imidlertid skal hun ingen rente give af de 100 sletdaler, som han hendes gård i pant har for, og dismidlertid han gården besidder at svare til Kolding by den tilbørlige skat og udlægge renten af de panter, hendes børn har i gården, og imidlertid skal Anne, salig Jens Pedersens, have nødtørftige husværelse med videre i samme gård.

(172)

22/10 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Christensen bager, Jørgen Boysen, Laurids Pedersen snedker og Iver Christensen skrædder, fjerdingsmænd for 1655, varsel for de ikke har gjort rede og regnskab for vognægters skat, som de skulle have indkrævet. tilfindes at gøre regnskab inden 14 dage eller lide dele.

** Oluf Ottesen, borger her sst, forordnet værge for Elisabeth Pedersdatter her sst fik tingsvidne, at Jørgen Madsen Halmstad, borger her sst, kendtes for sig sin hustru Kirsten Pedersdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Elisabeth Pedersdatter 69 sletdaler, hvorfor han pantsætter deres hus, som de nu selv ibor, beliggende i Klostergade her i Kolding imellem Hans Jensen og Hans Sørensen Kielbech, borgere her sst, deres ejendomme.

(174)

** Poul Bertelsen, rådmand og kirkeværge her sst, havde ladet i rette kalde efterskrevne, som resterer med rentepenge og husleje til Kolding kirke og skole, der iblandt Hans Madsen slagter på sin brors Mads Madsens vegne, hvorefter de indstævnede blev tilfundet at betale forskrevne sum penge.

 (175)

** Johan Schrøder, prokurator her sst, på Mikkel Jensen, degn i sønder Stenderup, hans vegne med opsættelse her af tinget 10/9 sidst forleden havde ladet i rette kalde Iver Jørgensen, borger her sst, for 16 sletdaler, som resterer på hans håndskrift, dateret Kolding 28/2 1651, som han blev tilfundet at betale Mikkel Jensen degn inden 15 dage.

** Niels Poulsen, byens kæmner, borger her sst, havde ladet i rette kalde efterskrevne, som endnu resterer med 5.part husleje til Kolding by, som de blev tilfundet at betale.

(176)

29/10 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Claus Remmer varsel at svare Mads Jensen Gejsing, borger her sst, for 1 sletdaler. 1.ting.

** Niels Iversen, forrige byfoged, her sst med opsættelse her af tinget 17/9 sidst forleden havde ladet i rette kalde Oluf Jepsen Buch, borger her sst, at efterdi han er til forordnet at være værge for Maren Laugesdatter, om han ikke pligtig er den overregning og forlig på hendes vegne at underskrive. endnu i rette lagde Niels Iversen efterskrevne overregning og forlig, dateret 24/7 1656 anlangende hendes forældres hus i provstegården her sst. herimod mødte Oluf Jepsen Buch og i rette lagde sit efterskrevne svar, at hvad Niels Iversen har begæret af ham at underskrive har ikke været således som talt imellem dem blev, og Maren Laugesdatter samme forlig siden fragik og selv den ikke ville underskrive og forbød at ingen på hendes vegne måtte det gøre. derefter blev afsagt, så efterdi Oluf Buch ikke vil være gestendig, således som Niels Iversen samme overregning har befattet, da vidste byfogden ikke ham dertil at finde, men eftersom Oluf Buch i samme hans indlæg sig erbyder det forlig og overregning at underskrive, så vidt ret og sandhed er, da vidste byfogden ikke rettere derpå at kende, end han med de andre fornemme dannemænd, som over samme forlig til stede var, at underskrive sådan som det på stedet passeret blev.

(178)

5/11 1656.

** Lorends Langhorst, apoteker her sst, med opsættelse her af tinget 24/9 sidst forleden havde ladet i rette kalde Peder Rasmussen Toft, borger her sst, eftersom han har indkøbt 121 skæpper humle for 22 rigsdaler, som Peder Toft har udsolgt for 30 rigsdaler, er så gevinst 8 rigsdaler, hvoraf der tilkommer apotekeren 4 rigsdaler samt hans udlagte penge, tilsammen 26 rigsdaler, hvoraf han af Peder Toft har annammet 11 rigsdaler, så der resteret 15 rigsdaler, om han ikke bør betale ham de resterende penge, hvilket han blev tildømt.

(179)

** Otte Sørensen, borger her sst, med fuldmagt af Jørgen Pedersen i nør Bjert med opsættelse her af tinget 24/9 sidst forleden havde ladet i rette kalde Niels Nielsen, nu værende hos Maren, salig Peder Nielsens, i Klostergade og gav ham til sag efter hans efterskrevne håndskrift, hvori Niels Nielsen, boende i Dons i Brusk herred kender sig skyldig at være Hans Pedersen i nør Bjert 8 sletdaler, dateret Kolding 24/6 1641, hvilken gæld han blev tilfundet at betale.

(180)

12/11 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Nielsen Bøgvad her sst varsel at svare Mads Gregersen her sst på Lorends Boysen, KM fiskemester her sst, hans vegne for 16 sletdaler som rester på en håndskrift, han har været skyldig til Anders Jensen, forrige byfoged i Vejle, hvilken gæld over skifte efter Anders Jensen er overdraget Lorends Boysen. sagen opsat til i dag 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Gert Pettersen hattemager, borger her sst, og hans steddatter Ellen Mortensdatter her sst varsel at svare Oluf Jepsen Buch, prokurator her sst, på Niels Madsen, hospitalsforstander her sst, hans vegne imod klage og vidner, og i rette lagde en landsdommers stævning, dateret 5/11 1656, og Kirsten Henriksdatter med flere kvinder vidnede, at 26/10 sidst forleden, da de skulle gå i kirken med bruden, som blev udtaget fra Peder Udsen, rådmand her sst, da så de, at Ellen Mortensdatter gik til Magdalene Nielsdatter og skød hende omkuld, så hun nær var faldet i Peder Udsens kælderhals og sagde til hende, nu skal du gå, jeg er ældre end du.

(181)

** Peder Udsen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at han i rette lagde efterskrevne opdragelse købebrev, hvori Jes Jensen skomager borger her sst vitterlig gør at have afstået til Peder Udsen her sst hans hustru Dorte Poulsdatter og deres arvinger al hvis ret og rettighed, han efter købebrev, tingsvidne, dom og indførsel kan tilkomme i salig Lauge Tømmermands to våninger, ved provstegården beliggende, som bedrager sig 66 sletdaler

(182)

** Oluf Sørensen, borger her sst, med opsættelse her af tinget 1/10 sidst forleden havde ladet i rette kalde Simon Christensen Sejrup rådmand for gode varer og penge, hans salig hustru Dorte Simons hos han bekommet har efter efterskrevne regnskab. herimod blev i rette lagt Simon Sejrups efterskrevne svar, at han ikke ved af samme gæld at sige, og da han sidder i fælles bo, og ikke hans medarvinger, hr Jacob Simonsen, hans søn har fået lovligt varsel. derefter blev afsagt, som Simon Sejrup i hans indlæg undskylder ikke skulle vide af samme gæld at sige, da vidste byfogden ikke anderledes herpå at kende, end samme sag for hans borgmestre og rådmænd indfinder, som på købmandsbøger har at kende og dømme.

(184)

** Oluf Jepsen Buch, prokurator her sst, på Niels Madsen, hospitalsforstander her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Oluf Jepsen i rette lagde efterskrevne skriftlige klage over Ellen Mortensdatter, at hun søndag 26/10 næst forleden har overfaldet hans datter Magdalene Nielsdatter på gaden og draget og skudt hende til jorden, der hun gik iblandt andre godtfolks børn og piger for Peder Udsen rådmand hans pige, der hun gik brud til kirken, og hende overfaldet med trussel og undsigelse på hendes kirkevej. varselsmænd hjemlede, at de gav Gert Pettersen, hattemager her sst, og hans steddatter Ellen Mortensdatter her sst varsel at svare imod klage.

(185)

** varselsmænd hjemlede, at de gav efterskrevne varsel at svare Niels Poulsen, byens kæmner, for lejermålsbøder, nemlig Søren Leck og Anne Tomasdatter, Jens Christensen og Volborg Mortensdatter, Nis Åmand ? og Bodil Hansdatter, Jens Poulsen og Mette Sørensdatter, hvilke deres bøder de blev tilfundet at betale.

19/11 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Simon Christensen Sejrup, rådmand her sst, varsel at svare Oluf Sørensen, borger i Kolding, imod vidner efter landsdommers stævning, dateret 9/11 1656.

** Johan Schrøder, prokurator her sst, på Karen Jensdatter af Tarm hendes vegne med opsættelse her af tinget 8/10 sidst forleden havde ladet i rette kalde Bertel Hansen her sst og i rette lagde hans efterskrevne indlæg, hvori han giver Bertel Hansen til sag, eftersom han Karen Jensdatter har besovet, og de siden for Riber domkapitel med hverandre har været i rette, er de formedelst hendes æres krænkelse, og han hende ikke ville tage til ægte, blevet tilfundet at give Karen Jensdatter til hendes barns ophold 40 sletdaler, som hun nu behøver, og han dem ikke godvilligt vil udgive, formener han bør hende straks med rede penge og ingen anden vare at betale. endnu i rette Johan Schrøder efterskrevne dom af kapitelsherrerne udgivet, dateret Riber kapitelshus 28/5 sidst forleden, indeholdende i sin sentens, så efterdi Karen Jensdatter ikke nøjagtigt kan bevise, Bertel Hansen at have lovet hende ægteskab, han dog ikke kan benægte at have haft omgængelse med hende og siden til en anden trolovet, kunne vi ikke samme trolovelse med ægteskabet at fuldkomme forhindre, men Bertel Hansen skal give Karen Jensdatter til deres fælles barns ophold og opfødsel 40 sletdaler. herimod mødte Oluf Jepsen, prokurator her sst, og på Bertel Hansen Ansagers vegne i rette lagde efterskrevne fæstebrev på en halv gård i Utoft, dateret 10/9 1656, Jørgen Kås Iversen. dernæst i rette lagde efterskrevne bevis af Jørgen Kås, at Bertel Hansen Ansager holder dug og disk, ild og arnesten i den gård, han har fæstet. endnu i rette lagde efterskrevne kundskab af borgmester Lyder Henriksen og Henrik Ravn rådmand udgivet, at Bertel Hansen Ansager ikke har taget borgerskab i Kolding. så formener Oluf Jepsen Buch, det Karen Jensdatter pligtig er at søge Bertel Hansen til hans værneting, hvilket hun blev tilfundet.

(188)

** Niels Jensen karmand i rette lagde efterskrevne kontrakt, hvori Peder Pedersen, borger og indvåner i Kolding, kender sig at være forligt med hans svoger Niels Jensen, karmand her sst, således at han og hans kære datter Karen Pedersdatter skal beholde den ejendom ved provstegården beliggende for hovedstolen efter pantebrevs indhold, som han til Peder Iversen Leck, som tilforordnet at være hans datters værge, har udgivet, og kendes Peder Pedersen at være Niels Jensen karmand og hans datter skyldig efter deres forening 30 sletdaler, og desuden lover Peder Pedersen og hans hustru Kirsten Andersdatter at låne deres datter og svoger deres bryggerkedel og brændevinskedel, når de dem behøver, med mere samme kontrakt indeholder.

(189)

** Niels Jensen, karmand her sst, på hans kære hustru Karen Pedersdatters vegne gav hans hustrufar Peder Pedersen hans hustru Kirsten Andersdatter og deres arvinger afkald for al den arvepart, Karen Pedersdatter arveligt kunne være tilfaldet efter hendes salig mor Karen Jespersdatter.

** Hein Bertelsen i rette lagde efterskrevne indlæg, eftersom jeg på KM vegne har nogle gange tilforn ladet borgerskabet ladet advare og tilsige, dem som har mjød at sælge og lade udtappe, at de dette på toldboden angiver og accise, hvilket ikke efterkommet er, hvorfor jeg endnu lader dem påminde at det endnu inden søndag det angiver, såfremt de ikke vil lide skade.

(190)

** Niels Bertelsen, borger her sst, havde ladet i rette kalde Niels Mogensen her sst for resterende husleje 7 sletdaler for hans gård, han ibor og besidder, og den til en anden bortlejer imod hans vilje og minde formener, at Niels Mortensen bør betale samme sum, hvilket han blev tilfundet.

(191)

** Oluf Sørensen i rette lagde en landsdommers stævning, at Oluf Sørensen, borger og indvåner i Kolding, har ladet berette hvorledes han har tiltale til Mette Jørgensdatter og Apelone Hansdatter deres sandhed at vidne, om det ikke er dem vitterligt, at salig Dorte, Simon Sejrups, af ham bekom efterskrevne varer, dateret Viborg 9/11 1656. da for retten fremstod fornævnte kvinder og vidnede efter recessen, ligesom stævningen om formelder.

** Henrik Jacobsen Heggelund til 4.ting med 6 høringer fordelte Mads Poulsen i Egtved for 5 mark, som er for tobak han 10/1 1654 bekommet har.

(192)

** Hans Jensen Horskær på Karen Nielsdatters vegne, nu tjenende Peder Udsen rådmand her sst, til 4.ting med 6 høringer fordelte Peder Iversen i Agtrup for 3 sletdaler efter håndskrift, dateret Kolding 23/1 1653.

26/11 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Hvid ? i Skanderup varsel at svare Jacob Augustinusen, borger her sst, for 5 skæpper rug efter hans regnskabsbog. 1.ting.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Nielsen Dalby, borger her sst, varsel at svare Peder Sørensen Købmand her sst efter et skriftligt indlæg, og stod Anders Nielsen Dalby til vedermæle og fremlagde derimod et indlæg, formeldende Peder Købmand at være ham i lige måder skyldig, hvorpå de blev tilfundet at gøre regnskab med hverandre i Peder Udsen rådmands hus.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Tomad Christensen Gyris, borger her sst, varsel at svare Peder Sørensen Købmand her sst efter en dom, dateret Kolding 26/4 1654. 1.ting.

** Peder Udsen, rådmand og rådskæmner, på samtlige borgmestre og råds vegne havde ladet i rette kalde efterskrevne skattemestre, nærværende år, Morten Jensen bager, Mikkel Nielsen Skanderup Berent Clausen pottemager og Henrik Jacobsen Heggelund, alle borgere her sst, for de ikke har indkrævet den påbudne skat, som de blev tilfundet at indfordre og fra dem levere og derfor gøre rigtigt regnskab inden 15 dage eller lide dele og tiltale.

(193)

3/12 1656.

** Anders Simonsen Dover, borger her sst, solgte og skødte fra sig og sine arvinger og til Søren Tygesen Natteler hans kære hustru Johanne Clausdatter og deres arvinger hans hus, som er befattet i 4 fag hus, liggende i Lusbygade i Kolding imellem Villum Clausen pottemagers ejendom, som er under eet tag, på den vestre side midt på stængerne til Henrik Jacobsen Hegelunds gård på den østre, adelgaden ved den søndre og byens jord ved den nørre ende.

(194)

** Iver Nielsen, boende i Viuf, solgte og skødte fra sig sin hustru Maren Hansdatter og deres arvinger og til Jens Jensen felbereder og hans hustru Inger Nielsdatter og deres arvinger to boder, som er befattet i 7 fag hus, liggende i Lusbygade i Kolding imellem Niels Pedersen rådmands ejendom ved den østre side, salig Peder Andersen Dovers ejendom ved den vestre side og midt på stængerne i fornævnte salig mands ejendom, som enhver tilhører halvdelen, som dem imellem er og under eet tag befattet, adelgaden ved den nørre og Peder Pedersen skrædders toftejord ved den søndre side.

(196)

** Jens Jensen felbereder, borger her sst, kendtes for sig og sine arvinger af ret sand vitterlig gæld skyldig at være Iver Nielsen 200 sletdaler, hvorfor han pantsatte ovennævnte to boder, Jens Jensen nu selv ibor.

(197)

** Niels Poulsen, borger her sst, med opsættelse her af tinget 22/10 sidst forleden havde ladet i rette kalde Mette, salig Laurids Slajkærs her sst, og i rette lagde Niels Poulsen efterskrevne udtog af hans salig formand Hans Hansens regnskabsbog på hvis, Laurids Slajkær og hans hustru havde udtaget, tilsammen for 17 sletdaler, som hun blev tilfundet at betale.

(198)

** Hans Tomasen af Ødsted fik tingsvidne, at Otte Sørensen og Mads Gregersen, begge borgere her sst, gav til kende at de 2/12 sidst forleden efter Hans Tomasens begæring har været hos Jens Jensen og Jørgen Boysen, borgere i Kolding, og dem opsagde de penge, som Hans Tomasen har i deres ejendomme, et fjerding år næstefter at betale.

10/12 1656.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Jensen, karmand her sst varsel at svare Peder Iversen Leck, borger her sst, for 2 tønder malt efter hans håndskrift. sagen opsat i 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jacob Pedersen, KM tolder i Frederiksodde, varsel at svare Laurids Christensen indvåner sst imod vidner, og fremlagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 25/11 1656, og efterskrevne vidnede, at de 9/8 sidst forleden var til stede, da Laurids Christensen af Frederiksodde var for toldboden her i Kolding med to blissede vrinske heste, hvilke han med tolderens seddel i Frederiksodde beviste der at være fortoldet, og da befandtes fornævnte heste at have føltænderne i munden, hvorfor de ikke måtte udstedes igennem toldstedet efter KM toldrulle.

(199)

** Oluf Jepsen Buch, prokurator her sst, på Gert Pettersen, borger her sst, hans vegne fik tingsvidne, at David Schrøder, borger her sst, og eftersom han og Gert Pettersen hattemager 1/12 sidst forleden her i byen er faldet nogen skændsord imellem, som kunne være æren pårørende, hvilket David Schrøder nu for retten højligt benægtede og fragik, at han vidste intet andet med Gert Pettersen end en ærlig mand vel egner og anstår, og hvad dig belanger med Jens Mikkelsen i Agtrup, som tvistigheden først er kommet af, og David Schrøder ham af en arrest løsgav, lovede Johan Schrøder at forskaffe her ind i byen igen.

17/12 1656.

** Oluf Jepsen Buch, prokurator her sst, på hr Knud Jørgensen Kolding, sognepræst til Sevel kirke, hans vegne med opsættelse her af tinget 5/11 sidst forleden havde ladet i rette kalde Jacob Poulsen, forrige portner på Koldinghus, borger her sst, for han befindes at være hans salig far skyldig 12 års accise, som han ikke har betalt, ikke des mindre har hans far gjort rigtighed derfor på Kolding bys vegne, som med rentemesterens kvittans, dateret København 5/3 1652, er at bevise. desuden har endog Jacob Portner og hans hustru Maren Jacobs bekommet af hans forældre både varer og penge, som bedrager sig tilhobe 53 sletdaler. herhos fremlagdes efterskrevne opskrift på accise af malt, mjød, øl og brændevin, som Jacob Poulsen portner i 12 år befindes at have angivet, beløber sig ungefer 50 sletdaler. herimod mødte Jacob Poulsen og i rette lagde efterskrevne indlæg, at så længe borgmester salig Jørgen Knudsen havde accisen i forvaltning, da havde han den år efter andet klareret, hvilket med kvittantser er at bevise, og i rette lagde efterskrevne seddel, at 6/2 1649 da blev Jacob Poulsen forligt med Jørgen Knudsen om hans øl og malt accise, og endvidere salig Else Jørgen Knudsens håndskrift, at hun kender sig skyldig at være Maren Sørensdatter, Jacob Poulsens, 43 sletdaler, dateret Kolding 11/4 1642. derefter blev afsagt, at som hr Knud Jørgensen lader tiltale Jacob Poulsen, borger her sst, for en sum penge 103 sletdaler, som han til hr Knuds salig forældre skulle være skyldig, og Jacob Knudsen ved kvitteringer og andre sedler afbeviser både for accise og andet at have klareret, da vidste byfogden ikke rettere herpå at kende, end de bør derom at gøre rigtigt regnskab med hverandre.

(202)

** Johan Schrøder, prokurator her sst, på borgmester Lyder Henriksens vegne med opsættelse her af tinget 5/11 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne, Magdalene, salig Germand Joensens i Bølling, med hendes lovværge, Maren Germandsdatter med hendes lovværge Christen Mortensen i Jerlev, Anne Germandsdatter med hendes lovværge Jens Nielsen Buch i Vork, Joen Germandsen, Poul Germandsen og Dorte Germandsdatter, alle i Bølling, hver med deres lovværge, og i rette lagde efterskrevne regnskab på hvis, Germand Joensen i Bølling, herredsfoged i Jerlev herred, og hans hustru Magdalene Poulsdatter bekommet har 1646-1652, hvorpå rester 13 daler. dernæst i rette lagde Johan Schrøder et tingsvidne af Brusk herreds ting 15/11 sidst forleden. herimod i rette mødte Christen Mortensen af Jerlev og på Magdalene salig Germand Joensens vegne i rette lagde efterskrevne regnskab på hvis, borgmester Lyder Henriksen Splet har bekommet hos hende og hende salig husbond, som beløber sig 43 sletdaler, hvorefter blev afsagt, at som regnskab imod regnskab i rette lægges, da bør de billigt derom med hverandre at gøre rigtigt regnskab.

(205)

** Søren Jørgensen Hår, rådmand her sst, med opsættelse her af tinget 5/11 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne, som er Magdalene, salig Germand Joensens, i Bølling med hendes lovværge og hendes børn nemlig Joen Germandsen, Poul Germandsen, Dorte Germandsdatter med deres lovværge for 7 sletdaler for en tønde spegesild, som Joen Germandsen udtog 17/3 1655 og lovede at skulle blive betalt til påske først kommende efter hans regnskabsbogs indhold. herimod mødte Christen Mortensen i Jerlev på Magdalene, salig Germand Joensens, i Bølling og i rette lagde hendes efterskrevne indlæg, at dersom hendes salig husbond noget ubetalt til Søren Hår havde været, han det noksom 30.dagen efter hendes salig husbonds død efter lovens 1.bogs 23.kapitel havde fordret, tilmed skal befindes, at hun 24/9 1656 på bytinget har ladet advare til at holde skifte 2/10. tilmed befindes Søren Hår at være hendes salig husbond skyldig for græsning på Nygårds mark. derefter blev afsagt, eftersom Magdalene, salig Germand Joensens, og hendes børn ikke benægter eller fragår samme sild, da tilfandt byfogden dem at betale inden 15 dage

(206)

** Jens Poulsen, borger her sst, med opsættelse her af tinget 5/11 sidst forleden havde ladet i rette kalde efterskrevne, som er Magdalene, salig Germand Joensens, i Bølling med hendes lovværge og hendes børn nemlig Joen Germandsen, Poul Germandsen, Dorte Germandsdatter med deres lovværge for 4 sletdaler efter skiftebrev og hans regnskabsbogs lydelse, og fremlagde et skiftebrev, dateret Kolding 9/8 1655, i tilstående gæld at være indført Germand Joensen i Bølling for 4 sletdaler. herimod blev i rette lagt Magdalene salig Germand Joensens efterskrevne svar, at hun eller hendes salig husbond aldrig har bekommet noget af Jens Poulsen andet, end de har rigtigt betalt, og ikke noget er fordret på 30.dagen. derpå blev afsagt, at byfogden ikke vidste imod samme hans skiftebrev og bog at dømme, men tilfandt Magdalene, salig Germand Joensens, og hendes børn at betale forskrevne penge inden 15 dage.

(207)

** Iver Jacobsen borger, her sst, solgte og skødte fra sig sin hustru Anne Jørgensdatter og deres arvinger og til Knud Pedersen væver hans hustru Mette Jørgensdatter og deres arvinger en hans gård. som Peder Olufsen smed nu ibor, beliggende her i Kolding i Vestergade imellem Eggert Rollufsens ejendom på den nørre og Kolding kirkes jord ved en søndre side, adelgaden vad den østre og latinske skolens jord og grav ved den vestre.

(208)

** Knud Pedersen væver, borger her sst, kendtes for sig sin hustru Mette Jørgensdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Iver Jacobsen 200 sletdaler og derfor pantsatte ovennævnte gård i Vestergade i Kolding, Peder Olufsen smed nu ibor.

(209)

24/12 1656.

** Mads Gregersen, borger her sst, på Lorends Boysen, KM fiskemester i Koldinghus len, hans vegne med opsættelse her af tinget 12/11 sidst forleden havde ladet i rette kalde Jens Nielsen Bøgvad her sst for 16 sletdaler, som han resterer med efter hosfølgende håndskrift til salig Anders Jensen, forrige byfoged i Vejle, udgivet, som ham efter den salig mands død i hans gælds betaling er udlagt, og i rette lagde forbemeldte Jens Nielsens håndskrift, dateret Kolding 30/1 1654, samt en overdragelse 10/10 sidst forleden, hvilken gæld han blev tilfundet at betale.

(2)

4/4 1660.

** Karen Karmands stod for retten og bekendte at Johan Johansen Tisted, som var gefreiter under Jørgen Møller oberstløjtnants kompagni, var hendes barnefar.

** Johan Schrøder, borger og prokurator i Kolding, på KM og byens vegne fik tingsvidne, at han i rette lagde en landsdommers efterskrevne stævning, dateret Viborg 28/3 1660, formelder at være stævnet efterskrevne deres sandhed at vidne, eftersom de nærværende med byfogden til stede var 27/3 1660, da Trine Madsdatter af Binderup, og nu tilholdende i Kolding, optog et dødt foster i Karen Niels Karmands kælder nedgravet under en fjæl, hvilket Karen Karmands har født i dølgsmål, og Trine Madsdatter det der havde hensat efter begges bekendelse, og i lige måder eftersom de var til stede i borgmester Morten Nielsen Pancks hus og da hørte, at Karen Karmands bekendte samme foster og døde pigebarn at have født til verden 21/3, og Trine Madsdatter havde forskaffet hende råd, og hvad råd dertil blev brugt, ville Karen Karmands åbenbare for kvinderne, det sømmede sig ikke mandfolk at vide. så for retten fremstod efterskrevne mænd og vidnede efter recessen ligesom stævningen om formelder. ydermere for retten vidnede Trine Madsdatter i Karen Karmands nærværelse, at hun skulle have sagt til hende, kære søster jeg er nu henved 26 uger med fostret, men kan i fly mig råd derfor, da vil jeg give eder halvparten udaf hvis formue jeg har, hvilket hun ved fostermoderens kunst påtog og ombragte formedelst armods skyld, så det blev dødfødt. endnu berettede Trine Madsdatter også at have ved en rytterkvinde, tilholdende i Haderslev, med hendes foster omgået, der hun var 12 uger henne dermed, så det blev dødfødt, da tog hun det og begravede det under hendes skammel i sønder Bjert kirke.

(4)

** Søren Lauridsen Dansken, borger her sst, på Maren, salig Poul Jensen bagers efterleverske, hendes vegne fik tingsvidne, at Hans Rasmussen, barnfødt i Kolding, gav salig Poul Jensen bager hans hustru Maren Jepsdatter og deres arvinger afkald for al den arvelod, som Hans Rasmussen arveligt var tilfaldet efter hans salig farbror Niels Andersen tøffelmager, fordum borger i Kolding, som hans tilforordnede værge, salig Poul Jensen, har haft under hænder, og eftersom han er kommet til hans myndige år, da har han hans arvelod til sig annammet.

11/4 1660.

(5)

** Trine Madsdatter sagde til Karen Karmands, jeg frygter at eders pige Bodil Nielsdatter skal forråde os, hvortil Karen svarede hende, i tør intet være ræd, hun skulle dølge det, dersom det var et mandmord.

** Johan Schrøder, borger og prokurator i Kolding, havde ladet i rette kalde Karen, Niels Karmands, af Kolding og Trine Madsdatter af Binderup og gav dem til sag efter efterskrevne tingsvidne her af tinget 4/4, og i rette lagde hans efterskrevne indlæg, eftersom Karen, Niels Karmands, og Trine Madsdatter er anholdt, at de har ombragt et foster, som de selv vedgik, om de ikke bør at lide og straffes på deres liv og hals. derefter blev afsagt, og eftersom Karen, Niels Karmands, sig for retten ledig og ufængslet ved hendes døde foster er fremstillet, hvilket hun til verden i dølgsmål har født, og i lige måde tilstedeværende Trine Madsdatter hendes medvider i råd og hjælp, da tilfandt byfogden samt borgmestre og rådmænd, som retten med ham besidder, de to kvinder ved rettersteder her for byen at lide på deres hals med sværd og så kroppen der i jorden nedgravet.

(8)

18/4 1660.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Jørgensen Møller her sst varsel at svare Joen Jacobsen, herredsfoged i Anst herred, på Elisabeth, salig Henrik Ravns efterleverske her sst, hendes vegne imod syns afsigelse, og synsmænd vidnede, at de havde været syn til den udslukkede ildebrand i Elisabeth salig Henrik Ravns gård, og de vidnede, at der havde været ild tændt i stængerne på salig Sven Hansen skomagers bryggers uden til i salig Henrik Ravns gård ved bageovnen, og halvtaget, som var bygget op til samme bryggershus, var nedbrudt, og en del af tømmeret forbrændt, og formedelst ildens skyld, da måtte de bryde den yderste væg ned i Henrik Ravns gård, førend de kunne komme til at slukke ilden, men hvorfra ilden var kommet eller hvoraf, vidste de ikke. og stod Jens Møller til vedermæle med Joen Jacobsen og sagde, at samme dag havde de bagt i deres bageovn, og samme dag bryggede Elisabeth Ravns i hendes bryggers.

** Staffen Christensen, borger her sst, på magister Anker Sørensen, sognepræst i Kolding og provst i Brusk herred, hans vegne fik tingsvidne, at Niels Pedersen i Skovhus, efter han med sin sjælesørger hr Hans Schrøder i Aller hans certifikation beviste, at hans bror Jørgen Pedersen i Skovhus med sine børn var bortdøde, kendtes for sig, sin bror og deres arvinger at have solgt og afhændet til magister Anker Sørensen hans hustru Anne Jeremiasdatter og deres arvinger al den arvepart, som han og hans salig bror Jørgen Pedersen er tilfaldet efter deres salige morsøster Inger, salig hr Søren Poulsens i Egtved, det være sig i ejendomme, tilstående gæld, rørende eller urørende gods, i hvad navn det med nævnes kan, så han takker magister Anker Sørensen for god og redelig betaling.
 
(9)

25/4 1660.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Bertel Mikkelsen og Karen, salig Morten Jensen bagers, med hendes lovværge her sst varsel at svare Jacob Bech, husfoged her sst, for 7 sletdaler for en båd, de har fragtet ham af herfra og til Århus. sagen opsat 14 dage.

(10)

** Søren Staffensen skomager, borger i Kolding, fik tingsvidne, at Maren Madsdatter, salig Hans Jepsens efterleverske i Gejsing, med hendes tiltagne værge Berent Clausen pottemager, borger her sst, gav Søren Staffensen afkald for al den arvelod, som Maren Madsdatter efter hendes salig søster Birgitte Madsdatter kan være arveligt tilfaldet, eftersom hun uden livsarvinger ved døden er afgået, og takkede Søren Staffensen for god og redelig betaling.

(11)

** Broder Hansen skomager, borger her sst, fik tingsvidne, at Niels Jensen snedker, borger her sst, på sine egne samtlige hans søskende og arvingers vegne efter salig Hans Pallesen snedker, fordum borger i Kolding, takkede Broder Hansen og hans hustru Sofie Andersdatter godt for god skifte og jævning i alle måder og gav ham afkald.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Dansken, borger her sst, varsel at svare Niels Pedersen Strandhuse her sst.

(12)

2/5 1660.

** Hans Outtesen af Skartved på Sara Tyges af sønder Stenderup hendes vegne fik tingsvidne, at han på Sara Tyges vegne, eftersom hun i denne besværlige fejde krigstid er frakommet en ko, som nu findes hos Nis Ånd, tilholdende her i Kolding og hun sig vedkender, da har Hans Outtesen på hendes vegne nu i dag for tingsdom selvtolvte af hendes grander og naboer været til stede og begærede, at samme ko måtte komme til stede og de derpå som loven medfør kunne påkende, om det var hendes rette fødning og kalveopdræt, og ikke han eller nogen på hans vegne er mødt i rette med samme ko.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Nis Ånd, tilholdende her sst, varsel at svare Mads Andersen, kræmmer her sst, på KM og Kolding bys vegne.

(13)

9/5 1660.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Christensen, portner her i Kolding Sønderport, varsel at svare Søren Lauridsen Dansken, borger her sst, på Nis Ånds vegne, tilholdende her sst. da for retten fremstod Jens Christensen portner til vedermæle med Søren Lauridsen Ånd og hjemlede at have solgt til Nis Ånd en ko forleden år, som han vil være ham hjemmelsmand til, og ydermere sagde Jens Christensen, at den ko som han havde solgt Nis Ånd, var den ko som Sara Tyges i sønder Stenderup tvistes med ham om.

** Jacob Lauridsen Bech, KM husfoged på Koldinghus, med opsættelse her af tinget 25/4 sidst forleden havde ladet i rette kalde Bertel Mikkelsen, borger her sst, for han nogen tid siden har fragtet ham en båd herfra og til Århus, hvoraf han skulle give 7 sletdaler, om Bertel Mikkelsen ikke pligtig er forskrevne fragt at betale. herimod mødte Bertel Mikkelsen og i rette lagde hans efterskrevne indlæg, at han ikke har gjort noget forlig med husfogden andet, end han selv ville have den 3.part af kornet, de kunne hjemføre, og Bertel Mikkelsen derimod skulle holde folkene med hyre, øl og mad og andet som efterfølger. da vidste byfogden ikke rettere herpå at kende, at eftersom Jacob Bech KM husfoged tiltaler Bertel Mikkelsen borger her sst for 7 sletdaler, som er fragten af en båd, Bertel Mikkelsen Jacob Bech affragtet har, og ingen skriftlig kontrakt eller sart dem imellem er gjort og forhandlet, da tilfandt byfogden det til 4 skippere og borgere sst dem imellem at sige.

(15)

** Johan Schrøder, borger og prokurator i Kolding, på Sara Tyges af sønder Stenderup hendes vegne havde ladet i rette kalde Nis Ånd, tilholdende i Kolding, og gav ham til sag efter efterskrevne tingsvidne her af tinget 2/5 næst forleden, eftersom hun i denne besværlige fejde krigstid er frakommet en ko, som nu findes hos Nis Ånd, tilholdende her i Kolding, og hun sig vedkender, og satte i rette, om samme ko ikke bør Sara Tyges for en billig rytter købepenge følgagtig at være, så og hvis anvendt bekostning og pengespilde igen at betales, eftersom Sara Tyges har tilbudt ham hans købepenge foruden trætte at ville erlægge. da efter denne sags beskaffenhed vidste byfogden ikke anderledes derpå at kende, end Nis Ånd jo Sara Tyges hendes ko burde at tilstille for en billig rytter købepenge, nemlig 2 rigsdaler, eller og at lide som for uhjemlet og Nis Ånd sin skade hos hans hjemmelsmand at søge.

(17)

** Jacob Lauridsen Bech, KM husfoged på Koldinghus, havde ladet i rette kalde Bertel Mikkelsen, Mette Murmesters, Berent Bødker, Tomas Skibbygger og Peder Poulsen knivsmed, efterdi de skal have nogen kålhaver her for byen i fæste af KM, da eftersom de samme kålhaver lader ligge under fæfod og dem ikke vil indhegne og KM rettighed deraf udgive, om de ikke deres fæste at have forbrudt. da efter denne sags beskaffenhed tilfandt byfogden dem deres jorder at indhegne inden 8 dage eller og deres fæste at have forbrudt.

(19)

16/5 1660.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Christian Jensen, tilholdende her sst hos Staffen Christensen, varsel at svare Johan Schrøder, borger og prokurator her sst, på hr Bertel Henriksen, sognepræst i Ringkøbing, hans egne og medarvingers vegne imod vidner, han her til tinget agter at føre.

** Johan Schrøder, borger og prokurator her sst, på hr Bertel Henriksen, sognepræst i Ringkøbing, hans og medarvingers vegne fik tingsvidne, at Johan Schrøder i rette lagde en landsdommers efterskrevne stævning, dateret Viborg 5/5 1660, hvorledes hr Bertel Henriksen har tiltale til Mette Udsdatter, salig Niels Poulsens efterleverske i Kolding, Else Sørensdatter samt Niels Jørgensen i Kolding, om det ikke er dem vitterligt, at salig Anne Henriksdatter lidt før sit yderste bekendte, at hun hendes guld, perler og klenodier har nedsat i en liden lergryde hos Dorte, hr Mortens, hendes guld og klenodier i salig Anne Henriksdatters kælder, og at salig Dorte, hr Mortens, bekendte på sit yderste at hvis guld perler og klenodier, som hun ejede, var nedsat hos salig Anne Henriksdatters guld, perler og klenodier, som er tilsammen nedsat i en liden lergryde og om ikke Christian Jensen Hjelmdrup opgravede samme gryde i salig Anne Henriksdatters kælder under hendes eget hus og fra sig til salig Dorte hr Mortens arvinger leverede. for retten fremstod Else Sørensdatter og Niels Jørgensen og vidnede, ligesom stævningen om formelder.

(21)

** Johan Schrøder, borger og prokurator her sst, på Sara Tyges af sønder Stenderup fik tingsvidne, at han på hendes vegne fremæskede en ko efter KM byfogeds dom hr af bytinget 9/5 sidst forleden lydende i meningen, at den ko, som findes hos Niels Ånd, tilholdende i Kolding, Sara Tyges tilhørig, skulle være hende følgagtig for rytter købepenge 2 rigsdaler. forskrevne 2 rigsdaler har Johan Schrøder for retten tilbudt, og ingen på Nis Ånds vegne er mødt samme penge at ville annamme.

(22)

** Bertel Mikkelsen, borger og overformynder her sst, på afgangne Peder Christensens søn Peder Pedersen, tilholdende her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Niels Svendsen, guldsmedesvend her i Kolding, på hans egne og samtlige hans søskendes vegne kendtes for sig hans søskende og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Peder Pedersen og hans arvinger 96 sletdaler, som er hans fædrene og mødrene arv, deres afgangne far Svend Hansen skomager har været værge for, og herfor pantsatte deres salig far Svend Hansens gård, beliggende her i Kolding i Søndergade imellem Elisabeth salig Henrik Ravns efterleverske hendes gård ved den østre og Claus Torbrügge bartskærs ejendom ved den vestre side.

(24)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Frederiksen, borger her sst, varsel at svare Peder Bertelsen, borger her sst, for 3 mark efter regnskabsbog.

23/5 1660.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Nielsen, byfoged her sst, varsel at svare Jacob Lauridsen Bech, husfoged på Koldinghus. sagen blev opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Hansen hjuler, borger her sst, varsel at svare Bertel Mikkelsen her sst. skrevet på håndskriften sagen at være opsat 6 uger.

(25)

30/5 1660.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Eriksen skomager og Thiis Thiisen skomager her sst varsel at svare Jens Nielsen, byfoged her sst, på KM og Kolding bys vegne imod vidner, og Jens Nielsen byfoged fremlagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 23/5 1660. Hans Hansen Kerteminde vidnede, at 20/5 sidst forleden var han i Urban skomagers hus her sst, og som han sad der og drak for hans penge hos Anders Eriksen og Thiis Thiisen, gik han udaf døren og der han igen indkom lå Thiis Thiisen på jorden og var blodig, men hvem havde gjort det, vidste han ikke. Hans Jensen i klostret vidnede, at 23/5 sidst forleden var han inde i Søren Hår rådmands hus her sst, da tilspurgte Jens Nielsen byfoged Thiis Thiisen skomager, hvem der havde slået ham, hvortil han svarede han havde været i klammeri med Anders Eriksen skomager, og viste at have to huller i hans hoved, men hvordan han havde bekommet den skade, vidste han ikke, men hvis skade han havde i hans hænder sagde Thiis Thiisens hustru, det havde han fået på hans eget vindue som han udslog, hvorefter Jens Nielsen begærede tingsvidne.

(26)

** Søren Lauridsen Dansken, borger her sst, fik tingsvidne, at han i rette lagde en landsdommers efterskrevne stævning, hvorledes Søren Lauridsen har tiltale til Jep Mikkelsen, Hans Jensen og Iver Jørgensen, alle borgere i Kolding, deres sandhed at være gestendig, om det dem ikke vitterligt er, at Søren Lauridsen har i 8 år hvert år udgivet og betalt til Jes Hansen i Bramdrup, midlertid han levede, og siden til hans bror Knud Hansen 13 sletdaler på de 100 sletdaler, som han af Jes Hansen lånt har. så fremstod de indstævnede mænd og vidnede, ligesom stævningen om formeldte.

(27)

** Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst fik tingsvidne, det for retten fremstod efterskrevne synsmænd, alle borgere her sst, eftersom de er udnævnt på et uvildigt syn at syne og besigtige hvad brøstfældighed salig Lauge Gregersens gård kunne til dens forbedring behøves, da vidnede de, at de 12/4 sidst forleden havde været på åstederne, og da befandtes efterskrevne brøstfældighed. varselsmænd hjemlede, at de havde givet Joen Jacobsen, herredsfoged i Anst herred, arvingernes fuldmægtig på salig Lauge Gregersens side, så og Peder Jensen ved Stenderup strand og Hans Lauridsen af Skartved, fuldmægtig på Lauge Gregersens hustru Maren Nisdatters arvingers vegne, enhver 6 ugers varsel.

(28)

** Hans Nielsen Oddersted, borger her sst, på Kirsten Jensdatter og Mette Jensdatter deres vegne, som han er tilforordnet værge for, fik tingsvidne, at Jens Sørensen buntmager, borger her sst, kendte for sig sin hustru Anne Christensdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være til bemeldte hans to døtre Kirsten Jensdatter og Mette Jensdatter og deres arvinger 103 sletdaler, som er deres tilfaldne matrimonium, og derfor pantsatte hans hus, som han nu selv ibor, beliggende i Lusbygade, adelgaden ved den søndre og vestre, Hyrdestræde ved den østre og salig Poul Krempiin sadelmagers arvingers ejendom ved den nørre side.

(30)

** Johan Schrøder, borger i Kolding, fik tingsvidne, at Jørgen Jepsen i Binderup på Jesper Jørgensen og Anne Jørgensdatter deres vegne, som han tilforordnet værge for, Anders Jepsen i Agtrup på Inger Jørgensdatter, barnfødt der sst, hendes vegne, Jes Jespersen i Vonsild på Jørgen Tøgersen, barnfødt i Agtrup, hans vegne, Nis Jessen på Jes Iversen i sønder Bjert hans vegne, som de er tilforordnede værger for, Anders Jepsen i Agtrup på sine egne, så og på hans bror Claus Jepsen, tilholdende i Bergen i Norge, i lige måder på hans søster Mette Jepsdatter, værende i Agtrup, deres vegne, Jes Jepsen i Agtrup på sine egne, samtlige berettiget arvinger både på den fædrene og mødrene side efter afgangne Peder Jespersens søn salig Jesper Pedersen, som var barnfødt i Kolding, og nu tjente og døde i København hos Rasmus Rasmussen, danske kancelli forvalter, og gav Johan Schrøder afkald for al den arvepart, som de samtlige både på fædrene og mødrene side kunne være tilfaldet efter salig Jesper Pedersen.

(31)

6/6 1660.

** Johan Schrøder, borger i Kolding, fik tingsvidne, at Peder Hansen Strandhuse på hans hustru Maren Knudsdatters vegne, berettiget arving på den mødrene side efter afgangne Peder Jespersens søn salig Jesper Pedersen, som var barnfødt i Kolding og tjente og døde i København, gav Johan Schrøder og hans arvinger afkald for al den arvepart, som hans hustru Maren Knudsdatter kunne være tilfaldet efter salig Jesper Pedersen, men derfor at være betalt.

(33)

** Peder Hansen, skrædder i Vonsild, fik tingsvidne, at for retten fremstod Peder Hansen, eftersom han har haft en ko til foder hos Mads Andersen i Urlev i Bjerre herred, hvilken ko der sst er bortstjålet, og de i rette lagte efterskrevne missive, hr Søren Pedersen af Urlev har hr Johan Rude i Vonsild tilskrevet, dateret Urlev 14/3 1660, angående hr Johan Rudes naboers køer, som er bortstjålet, skønt der var i hus bedre kvæg, så det lader sig anse at være sket af kendte folk med forsæt og visse anslag. endnu i rette lagde Peder Hansen hr Peder Sørensen og to mænd deres efterskrevne kundskab om de bortstjålne køer, hvorefter Niels Andersen, tjenende Mads Andersen i Urlev, vidnede, at den ko, som nu findes hos Hans Tomasen Soel, borger i Kolding, og han nu ved tinget med var til stede, er den samme ko, som har været hos Mads Andersen til foder. og stod Hans Tomasen til vedermæle og sig påberåbte samme ko at have sig tilforhandlet af Peder Tomasen i Sellerup efter hans hjemmels seddels indhold.

(34)

** Peder Sørensen Købmand, borger her sst, fik tingsvidne, at han, eftersom det i dag er hans 3.ting han har ladet til bytinget et signet forelægge, som ham i denne fejde krigstid er frakommet, så at hvor det efterdags findes at være død og magtesløs og ikke nogen kraft at have eller komme ham eller hans arvinger til nogen skade i ringeste måder.

(35)

13/6 1660.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Tomasen Soel, borger her sst, varsel at svare Peder Hansen, skrædder af Vonsild.

** Hans Tomasen Soel, borger her sst, fik tingsvidne, at Jørgen Tomasen af Sellerup i rette lagde Mads Tøgersen i Bjerre mølle hans efterskrevne hjemmels seddel på en sortstjernet ko med hul igennem begge ører, han ham afkøbt har, hvorefter Jørgen Tomasen på hans egne og hans bror Peder Tomasen af Sellerup deres vegne hjemlede Hans Tomasen Soel, borger her i Kolding, den sortstjernede ko med hul igennem ørerne.

(36)

** Peder Hansen, skrædder i Vonsild, fik tingsvidne, det for retten fremstod Peder Hansen til vedermæle med Hans Tomasen Soel, borger her i Kolding, og fremæskede en sortstjernet ko, som han har haft til foder hos Mads Andersen i Urlev og nu findes hos bemeldte Hans Tomasen, og Peder Hansen sig vedkender, om den nu i dag for retten hos hans hjemmelsmand måtte komme til stede.

20/6 1660.

(37)

** Jacob Lauridsen Bech, husfoged på Koldinghus, på KM vegne fik tingsvidne, at han i rette lagde et tingsvidne, dateret Brusk herreds ting 10/6 1660, lydende i meningen at 10/6 1660 sad efterskrevne i husfogden Jacob Lauridsens hus, da kom byens tjenere ind og berettede, at de to personer nemlig, Poul Hansen i Nebel og Las Jacobsen i Tyvkær, som her sidder anholdt, at de i nat ville have brudt ud af deres fængsel, og da de henkom, så de under den yderste rådhusdør, der var først en egefjæl opbrudt, som havde været tilslået med store jernspiger, såvel som udstødt muren til den nørre side af rådhuskælderen, og der lugen for kælderen blev oplukket, kom de begge to op i lugen ledig og løs uden jern og fremviste en stor taskelås, som sad for bolten og lænkerne, de begge to sad i sluttet, som var sønderslået, og da de derom blev tilspurgt, svarede de, at de var begge lige gode deri.

(38)

** Joen Jacobsen, herredsfoged i Anst herred, på Elisabeth Reinichs, salig Henrik Ravns efterleverske i Kolding, hendes vegne fik tingsvidne, at han på hendes vegne fremlagde en landsdommers stævning, dateret Viborg 13/6 sidst forleden, formelder at have tiltale til Poul Nielsen, boende i Hostrup, og Peder Iversen, født i Vilstrup, for deres sandhed at vidne, om det ikke dem vitterligt er, at de 19/2 1659 med var og så, at salig Henrik Ravn lod indbære i salig Lorends Langhorst, forrige apoteker, som boede og døde i Kolding, hans hus en sæk hør, formedelst den store indkvartering og usikkerhed den tid i hans hus var, som den salig karl selv annammede og sagde, den selv i hans kammer at ville indsætte, hvilket også skete, og salig Lorends Apoteker ydermere sagde, at såfremt Gud ville bevare hans eget gods, ville han også svare ham til hans hør. da fremstod de indstævnede og vidnede, ligesom stævningen om formelder. varselsmænd hjemlede, at de gav salig Lorends Apotekers søster Ingeborg Langhorst varsel at svare Elisabeth, salig Henrik Ravns, imod vidner og dom.

(39)

** Jep Mikkelsen Bramdrup, boende i Kolding, fik tingsvidne, at han i rette lagde Christen Hansen, barnfødt i Rugbjerg hans købebrev, at han har solgt til ungkarl Jep Mikkelsen Bramdrup, nu boende i Kolding, så vidt hans far salig Hans Bertelsen på en broderlod kan tilfalde efter hans salig farbrors søn salig Iver Jacobsen, fordum borger i Kolding, for hvilken arvelod Jep Mikkelsen har ham betalt.

(40)

** Jens Pedersen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at Just Mortensen, rådmand her sst, afhændede fra sig sin kære hustru Margrete Sørensdatter og deres arvinger og til Jens Pedersen hans kære hustru Maren Sørensdatter og deres arvinger en toft, liggende norden Kolding, som han har sig tilforhandlet af salig Henrik Pedersen Ravn, fordum rådmand i Kolding.

(41)

** Jens Pedersen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at Søren Pedersen Hosekræmmer, borger her sst, på Bodil Tøgersdatter, Sønnik Iversens, fordum borger her sst, i hendes egen nærværelse hendes vegne solgte og skødte fra hende og hendes arvinger og til Jens Pedersen hans kære hustru Maren Sørensdatter og deres arvinger to hendes efterskrevne agerjorder norden Kolding beliggende, som Sønnik Iversen arveligt efter Ebbe Sønniksen er tilfaldet, og Bodil Sønniks og hendes børn igen efter Sønnik Iversen er tilfaldet.

(42)

** Jens Pedersen, rådmand her sst fik, tingsvidne, at Peder Pedersen Hyby her sst solgte og skødte fra sig og sine arvinger og til Jens Pedersen hans kære hustru Maren Sørensdatter og deres arvinger efterskrevne stykke ejendoms jord, som er beliggende norden Kolding, som Peder Pedersens far salig Peder Nielsen Hyby har afkøbt af salig Iver Nielsen rådmand og Gregers Nielsen, danske skolemester her sst, og han nu igen efter hans fornævnte salig far, mor og bror arveligt er tilfaldet.

(44)

** Jens Pedersen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at Peder Pedersen Hyby her sst solgte og skødte fra sig og sine arvinger og til Jens Pedersen hans kære hustru Maren Sørensdatter og deres arvinger et stykke jord med en dam i, kaldes Skidensig, som han efter hans salig far, mor og bror arveligt er tilfaldet, som er beliggende i Lusbygade næst op til hans far salig Peder Nielsen Hybys ejendom og hovedgård ved den østre side og Mads Skartveds ejendom ved den vestre side, adelgaden ved den søndre byens vej og Niels Pedersen rådmands ejendom ved den nørre ende.

(45)

** Niels Nielsen Bøgvad, borger og kæmner her sst, på borgmestre og råds vegne her sst fik tingsvidne, at han tilspurgte Peder Pedersen Hyby her sst anlangende hans år og alder så fuldkommen var, at han mægtig var noget af hans gods og formue sig at frahænde, hvortil han svarede, at han var hans fulde 19 år og mente derfor sin egen værge og mægtig for at være hans gods at aflade og frahænde til hvem, ham lyster.

27/6 1660.

(46)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Tomasen Soel, borger i Kolding, varsel at svare Johan Schrøder, prokurator og borger her sst, på Peder Hansen, skrædder af Vonsild, hans vegne imod vidner, og efterskrevne mænd fra Vonsild vidnede, at de forleden år var hos og så, at Peder Hansen, skrædder af Vonsild, købte en sortstjernet ko af en polak, som en bonde var med ham at sælge den, og samme ko siden blev ham frastjålet, som han havde sat til foder i Bjerre herred. og stod Hans Soel til vedermæle og begærede, at de ville sige, hvem den bonde var, som var med polakken at sælge fornævnte ko til fornævnte Peder Hansen skrædder, hvortil fornævnte vidner intet svarede men gik bort af tinget.

** Hans Bertelsen i Lilballe på sine egne og på Hans Markorsen, rådmand i Kolding, hans vegne fik tingsvidne, at han i rette lagde efterskrevne obligation, hvori Jens Jepsen i Lilballe kender sig skyldig at være til Hans Markorsen, rådmand i Kolding, og Hans Bertelsen i Lilballe 20 rigsdaler, og derfor pantsætter ti boder i Fruergade, dateret 27/6 1660.

(47)

** Peder Bertelsen, borger her sst, havde ladet i rette kalde Gyrith Pedersdatter, Jep Gelballes efterleverske her sst, med hendes lovværge for 16 rigsdaler, som resterer på 18 lispund smør efter hendes salig husbonds håndskrift, som hun blev tilfundet at betale.

(48)

** Peder Bertelsen, borger her sst, havde ladet i rette kalde Ellen, salig Jens Pedersen Krejbjergs her sst, med hendes lovværge for 26 sletdaler efter hendes salig husbonds skadesløs brev, dateret Kolding 18/7 1651, hvorefter blev afsagt, da eftersom Ellen, salig Jens Krejbjergs, her på bytinget to gange har ladet forkynde en landstings varsels seddel, dateret 23/5 1660, og da indstævnet alle salig Jens Krejbjergs kreditorer at møde i boet, da vidste byfogden ikke andeledes derpå at kende, end Peder Bertelsen bør at møde i boet og der at tage pro kvota ligesom de andre kreditorer.

4/7 1660.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Else Jensdatter her sst med hendes lovværge varsel at svare Peder Sørensen Købmand, borger her sst.

** Ingvard Lauridsen i Grejs på sine egne og på hans medarvingers vegne med opsættelse her af bytinget 23/5 sidst forleden havde ladet i rette kalde Jens Nielsen, byfoged i Kolding, og i rette lagde Jacob Lauridsen Bech, KM husfoged på Koldinghus og ridefoged i Brusk herred, på Ingvard Lauridsen og hans medarvingers vegne Jens Nielsen Bøgvads efterskrevne bevis, at han har til sig annammet af salig Søren Smeds gods, forrige boende i Stenderup, som Ingvard Lauridsen har ladet indsætte i forvaring, en sølvkande, et sølvbæger to sølvskeer, dateret 23/11 1659 Jens Nielsen. endnu i rette lagde Jacob Lauridsen efterskrevne fuldmagt af Ingvard Lauridsen og hans medarvinger til at indkræve den arvelod, som de kunne tilfalde efter salig Søren Christensen og hans hustru Karen Ibsdatter og deres søn Niels Sørensen, som alle ved døden er afgået, og boede i Stenderup. herimod mødte Jens Nielsen byfoged og i rette lagde hr Niels Nielsen, sognepræst til nør Stenderup, hans efterskrevne kvittering, at han har annammet ovennævnte sølv, som tilforn har tilhørt Søren Smed i Stenderup, og berettes at salig Søren Smed har givet bemeldte hans sønnekone Anne Hansdatter fornævnte sølv til medgift, hvilket sølv hos byfogden har været arresteret, hvorfor han lover at holde byfoged Jens Nielsen det uden skade, dateret Kolding 5/2 1660. dernæst blev i rette lagt Jacob Lauridsen husfogeds efterskrevne indlæg, at Jens Nielsen byfoged har sig til fordristet, salig Søren Smeds efterladte gods at have tilvendt, uden nogen lovlig adkomst, efterdi den salig mand boede i Stenderup i Brusk herred, hvori Jacob Bech er ridefoged, så det tilkom ham den salig mands gods at lade registrere, som siden imellem hans sande arvinger kunne have blevet skiftet og delt, så formener han, at Jens Nielsen pligtig er samme gods fra sig at levere, hvorefter blev afsagt, som befindes at Jens Nielsen byfoged forskrevne sølv, efter salig Søren Smeds afgang fandtes, i sin forvaring har annammet, som Ingvard Lauridsen af Grejs nu for retten fremæsket til stede at måtte komme, da vidste fogden ikke rettere derpå at kende, end Jens Nielsen bemeldte sølv bør til stede at føre og igen til den salig mands arvinger overleverer, som det sig bør.

(51)

** Jens Nielsen, byfoged her sst, fik tingsvidne, at han tilspurgte Ingvard Lauridsen af Grejs, om det ikke var med hans vilje på samtlige hans medarvingers vegne, han fornævnte sølv, som fandtes efter salig Søren Smed, forrige boende i Stenderup, og i Kolding døde, til sig i forvaring ville annamme, indtil derom er blevet påkendt, hvem det skulle beholde, hvortil Ingvard Lauridsen svarede det hans vilje var, som forskrevet står.

(52)

** Peder Sørensen Købmand, borger her sst, fik tingsvidne, at han tilspurgte Else Jensdatter her sst, hvorledes hun var vedkommet det mellemværk eller udsyning af et håndklæde, hun med sig ved tinget havde, som Peder Sørensens hustrus navn var syet på, ham med andet gods på Christen Madsen hørers kammer over den latinske skole var frastjålet, hvortil hun svarede og sig til hjemmel henskød, det af Anne, Claus Guldsmeds her sst, at have afkøbt.

** Jens Pedersen Saxe, borger og indvåner her sst, fik tingsvidne, at Baldser Nielsen, rådmand her sst, fremlagde hr Christen Olufsen, sognepræst til Tavlov og Erritsø sogne, og hr Bertel Henriksen Tavlov, sognepræst i Ringkøbing, deres fuldmagt, og efter samme fuldmagt solgte og skødet fra de hæderlige og vellærde mænd og samtlige deres medarvinger og til Jens Pedersen Saxe hans kære hustru Karen Mikkelsdatter og deres arvinger et stykke toftejord på Brændgårds mark liggende, imellem salig Maren salig Peder Saxes arvingers jordsmon på den østre og salig borgmester Lyder Henriksens toft på den søndre og vestre side og Brændgårds mark ved den nørre ende, og kendtes Baldser Nielsen på hr Christen Olufsen og hr Bertel Henriksen hans bemeldte hustru og samtlige deres medarvingers vegne ingen ydermere ret eller rettighed at have til samme stykke toftejord.

(54)

11/7 1660.

** Jørgen Nielsen, borger her sst, på Ellen Jørgensdatter, salig Jens Pedersen Krejbjergs efterleverske her sst, hendes og børns vegne fik tingsvidne, at Jørgen Nielsen fremlagde efterskrevne landstings varsels seddel, dateret 23/5 1660, at være stævnet alle salig Jens Pedersen Krejbjerg såvel som hans hustru Ellen Jørgensdatter deres kreditorer for skifte og deling efter den salig mands dødelige afgang, at møde i boet i Kolding i dag 6 uger først kommende og der annamme pro kvota hvis, de med rette kan tilkomme.

(55)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Johanne, salig Jep Nielsens her sst, varsel at svare Bendix Nielsen, borger her sst, for 13 tønder øl, han for hendes gård i sidst forleden svenske tid udgivet har. sagen opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Olufsen, grovsmed her sst, varsel at svare Claus Badskær her sst for 4 sletdaler ham resterer for badskærløn. sagen opsat i 6 uger.

18/7 1660.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Karen, salig Niels Tuesens i nør Bjert, varsel at svare Jens Poulsen på Anne, salig Oluf Sørensens efterleverske her sst, hendes vegne for 46 sletdaler efter et skriftligt indlæg. sagen opsat til i dag 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Pedersen, borger her sst, varsel at svare Hans Christensen Årø, borger her sst, for 24 sletdaler efter en håndskrift, dateret 16/6 1658. sagen opsat 6 uger.

** Jep Mikkelsen her sst på sine egne og Christen Andersen, møller i Vingsted mølle, hans vegne fik tingsvidne, at varselsmænd hjemlede, at de i dag 14 dage sidst forleden gav Gregers Pedersen i Brand (Brandure ?) varsel at svare Jep Mikkelsen og Christen Andersen i Vingsted mølle imod skifte efter salig Oluf Andersen skrædder og hans hustru salig Dorte Jensdatter, fordum boende i Kolding, at holdes på fredag først kommende 8 dage.

(56)

** Peder Hansen Helt, borger her sst, på Dorte Poulsdatter, salig Peder Udsen, fordum rådmand her sst, hans efterleverske hendes vegne fik tingsvidne, at hr Christen Olufsen, sognepræst til Tavlov og Erritsø sogne, på hans egne og begge hans døtre Karen Christensdatter og Eleonora Christensdatters vegne, i lige måder fremstod Søren Jørgensen Hår rådmand i Kolding og i rette lagde en fuldmagt af Ellen Bertelsdatter, med hendes kære far hr Christen Olufsen og bror hr Bertel Henriksen Tavlov deres hænder til vitterlighed, i sin mening at Ellen Bertelsdatter giver hendes kære svoger Søren Hår fuldmagt at give Dorte, salig Peder Udsens, afkald for hvis værgemål, salig Peder Udsen har haft under værgemål for salig Anne Henriksdatter, endnu for retten fremstod Baldser Nielsen, rådmand i Kolding, og i rette lagde en fuldmagt af hr Bertel Henriksen, sognepræst til Ringkøbing, på sine egne og salig Engel Bertelsdatters barn Anne Pedersdatters vegne til at give Dorte, salig Peder Udsens, afkald for hvis værgemål, salig Peder Udsen har haft under værgemål for hans salig søster Anne Henriksdatter, og efter forskrevne fuldmagters formelding tog Søren Hår, Baldser Nielsen og hr Christen Olufsen forskrevne Peder Helt i hånd og gav ham på Dorte salig Peder Udsens vegne afkald for al hvis værgemål, salig Peder Udsen har haft under hænder og formynderskab for salig Anne Henriksdatter, både efter hendes salig farfar og hendes salig bror, og de takkede Dorte, salig Peder Udsens, for rigtig afklaring.

(58)

** Peder Hansen Helt, borger her sst, på Dorte Poulsdatter, salig Peder Udsen, fordum rådmand her sst, hans efterleverske hendes vegne fik tingsvidne, at hr Christen Olufsen, sognepræst til Tavlov og Erritsø sogne, på hans egne og begge hans døtre Karen Christensdatter og Eleonora Christensdatters vegne, i lige måder fremstod Søren Jørgensen Hår, rådmand i Kolding, og i rette lagde en fuldmagt af Ellen Bertelsdatter, med hendes kære far hr Christen Olufsen og bror hr Bertel Henriksen Tavlov deres hænder til vitterlighed, i sin mening at Ellen Bertelsdatter giver hendes kære svoger Søren Hår fuldmagt at give Dorte, salig Peder Udsens, skøde på det jord, salig Anne Henriksdatter arveligt tilfaldt efter hendes salig farfar, liggende i Husmers toft. endnu for retten fremstod Baldser Nielsen, rådmand i Kolding, og i rette lagde en fuldmagt af hr Bertel Henriksen, sognepræst til Ringkøbing, på sine egne og salig Engel Bertelsdatters barn Anne Pedersdatters vegne til at give Dorte, salig Peder Udsens, skøde på det jord og ejendom, salig Anne Henriksdatter arveligt tilfaldt efter hendes salig farfar, liggende i Husmers toft med den østre side langs op med mester Ankers have og adelvejen og Dorte salig Peder Udsens eget jordsmål ved den vestre side, og efter forskrevne fuldmagters formelding tog Søren Hår, Baldser Nielsen og hr Christen Olufsen forskrevne Peder Helt på Dorte salig Peder Udsens vegne i hånd og skødte og afhændede fra dem og deres arvinger og til Dorte, salig Peder Udsens, og hendes arvinger den jord, som salig Anne Henriksdatter efter hendes salig farfar arveligt tilfaldt.

(60)

25/7 1660.

** Jep Mikkelsen her sst på sine egne og Christen Andersen, møller i Vingsted mølle, hans vegne fik tingsvidne, at varselsmænd hjemlede, at da gav Anders Andersen i Dons mølle, Tomas Christensen af Bjert og Jørgen af Bramdrup varsel, i lige måder Søren Hansen skipper her i Kolding og Jens Christensen i Agtrup at svare Jep Mikkelsen og Christen Andersen i Vingsted mølle imod skifte og vurdering efter salig Oluf Andersen skrædder og hans hustru salig Dorte Jensdatter, fordum boende i Kolding, som agtes at holdes på fredag først kommende.

** Søren Pedersen Hosekræmmer, borger her sst, fik tingsvidne, at Anders Pedersen buntmager kendtes for sig sin hustru Karen Nielsdatter og deres arvinger af ret sand vitterlig gæld skyldig at være Søren Pedersen og hans arvinger 160 sletdaler, som er børnepenge, og derfor pantsatte hans gård med hosliggende bod, liggende imellem Søren Hosekræmmers ejendom ved den østre og Karen salig Peder Nagelsmeds ejendom ved den vestre side.

(62)

** Rasmus Jørgensen brolægger, borger her sst, fik tingsvidne, at Søren Pedersen Hosekræmmer, borger her sst, på Kirsten Pedersdatter, salig Mads Nielsen Dollerups efterleverske, her sst hendes vegne i hendes egen nærværelse og samtykke solgte og skødte fra hende og hendes arvinger og til Rasmus Brolægger og hans arvinger hendes hus, beliggende i Svidegade imellem Elisabeth salig Henrik Ravns bod ved den nørre og Rasmus Brolæggers egen ejendom ved den vestre side.

(63)

** Simon Andersen Dover, rådmand her sst, på Elisabeth Reinichs, salig Henrik Pedersen Ravn, fordum rådmand her sst, hans efterleverske, hendes vegne fik tingsvidne, at Rasmus Jørgensen brolægger kendtes for sig og sine arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Elisabeth, salig Henrik Ravns, og hendes arvinger 50 sletdaler, og herfor pantsatte han hans hus, han Kirsten Pedersdatter, salig Mads Dollerups, her sst afkøbt har, beliggende her i Kolding i Svidegade.

(64)

** Niels Nielsen Bøgvad, borger og kæmner her sst, på borgmestre og råds vegne fik tingsvidne, at han i rette lagde en skriftlig aflysning, eftersom nu af denne forleden fejdetid er formedelst store indkvartering og durchtog forårsaget stor uhøviskhed i gårde og på gaderne, som giver stor stank og lugt, hvoraf lettelig megen svaghed nu i årets og varmt vejrlig kunne være at formode, hvorfor menige borgerskab og indbyggere påmindes og befales, at de endelig med flid sådant straks at lade føre af byen og ikke ved broer, øde pladser hos andre usædvanlige steder i byen eller udenfor ved forter, veje eller hvor godtfolks gang mest falder, lader henlægge, såfremt dertil skal søgen anden middel dem, som sig ikke herefter forholde ville, til skade. i lige måde som sees daglig for øjne svin at omløbe på gader og kirkegården og oproder grave, rendesten og andre skidne steder, at dem som slige tilhører, enten at afskaffe eller lader drive for hyrde på tilbørlige steder, med mindre de må sig have til formodning de samme skal blive optagne og til de fattige bortskænkes.

(65)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Pedersen og Peder Lang, borgere her sst, varsel at svare Hans Markorsen, rådmand her sst.

1/8 1660.

** Niels Andersen Falkenbjerg, borger her sst, fik tingsvidne, at Gregers Markorsen, borger her sst, med fuldmagt med egen hånd underskrevet af Anne Jacobsdatter, nu boende i Torrild, og på hendes vegne gav Niels Falkenbjerg hans kære hustru Anne Pedersdatter og deres arvinger afkald for al hvis arvepart, hun efter hendes salig morsøster Karen Hermandsdatter, salig Peder Henningsens, fordum borger i Kolding, er arveligt tilfaldet.

(67)

** Johan Schrøder, borger og prokurator her sst, på Maren, salig Tomas Christensens, fordum borger her sst, hans efterleverske hendes vegne med opsættelse her af tinget 20/6 sidst forleden havde ladet i rette kalde Anders Lauridsen af Hvinderup, tilholdende i Kolding, for 20 rigsdaler efter hans udgivne håndskrift til Tomas Christensen, dateret 14/3 1650, som han blev tilfundet at betale.

(68)

** Oluf Andersen Suus, borger her sst, fik tingsvidne, at han tilbød såvel som 3 tingdage næst tilforn har tilbudt alle dem hvis panter, som han formedelst vagters forsømmelse har frapantet, at de dem fra ham med forderligste ville løse, eller han siden dertil intet vil svare.

** Johan Schrøder, borger og prokurator her sst, på Elisabeth Reinichs, salig Henrik Ravns, fordum rådmand her sst, hans efterleverske hendes vegne havde ladet i rette kalde salig Lorends Langhorst, forrige apoteker, som boede og døde i Kolding, hans arvinger efter efterskrevne landstings varsels seddel, dateret 9/5 1660. i lige måde hjemlede varselsmænd, at de 9/5 sidst forleden havde givet salig Lorends Apotekers søster Ingeborg Langhorst varsel her i byen imod denne doms forhvervelse, og i rette lagde efterskrevne indlæg, at Elisabeth, salig Henrik Ravns, har ladet stævne salig Lorends Langhorsts arvinger for et halvt lispund hør, som hendes salig husbond 19/2 1659, formedelst den store indkvartering og usikkerhed af polakkerne den tid i deres hus var, lod indbære i salig Lorends Apotekers hus, som den salig karl annammede i troerhånd at forvare og derfor lovede at stå dem til rette, sætter derfor i rette og formener, at salig Lorends Apotekers arvinger bør hende samme sæk hør straks igen at levere, eller dens værdi 15 rigsdaler inden 15 dage at betale. endnu i rette lagdes efterskrevne tingsvidne her af tinget 20/6 sidst forleden. derefter blev afsagt, eftersom Elisabeth, salig Henrik Ravns, med vidner beviser, at salig Henrik Ravn det halve lispund hør har ladet levere til salig Lorends Langhorst, og han det lovede at blive i god forvaring, og ingen er mødt på Lorends Apotekers arvingers vegne, vidste byfogden ikke anderledes at kende, det jo Lorends Apotekers efterladte søster bør at betale Elisabeth, salig Henrik Ravns, det halve skippund hør for 15 sletdaler, eftersom hun sig boet har bemægtiget uden nogen registrering og en stor del af godset bortført imod øvrighedens vilje og minde.

(71)

8/8 1660.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Peder Sørensen Købmand, borger her sst, varsel at svare Johan Schrøder, prokurator her sst, på Tomas Carstensens vegne for 1 rigsdaler. 1.ting.

** Matias Thiisen skomager, borger her sst, på Hans Poulsens vegne, han er værge for, med opsættelse her af tinget 27/6 sidst forleden havde ladet i rette kalde Peder Pedersen Hyby for 44 rigsdaler efter en håndskrift, hans salig bror Niels Pedersen til salig Poul Smed udgivet har, item for 30 sletdaler, han af salig Poul Smeds penge optaget har, tilsammen beløber 96 sletdaler, som han blev tilfundet at betale inden 15 dage.

(72)

** Broder Hansen skomager, borger her sst, på Kirsten Dinesdatter, salig Hans Christensen Møller, fordum borger her sst, hendes vegne fik tingsvidne, at Torben Sørensen skomager, borger her sst, på hans hustru Sidsel Hansdatter og på Christen Hansens vegne, item Bertel Hansen og Hans Hansen på deres egne vegne gav Broder Hansen på deres stedmor Kirsten Dinesdatters vegne afkald for al deres arv efter deres salig mor så og efter deres salig far Hans Christensen Møller, fordum borger her sst.

(74)

** Søren Lauridsen Dansken, borger her sst, fik tingsvidne, at Morten Andersen af Diernæs i Hoptrup sogn på sine egne og på sin far Anders Jepsen Sparlund, i Diernæs boende, item Tyra Mortensdatter, salig Jep Jensens sst, Kirsten Bertelsdatter i Hellevad, Maren Olufsdatter i Galsted samtlige medarvinger efter salig Iver Jacobsen, fordum borger i Kolding, deres vegne gjorde og gav Søren Lauridsen hans kære hustru Anne Svendsdatter og deres arvinger afkald for al den arv, de efter salig Iver Jacobsen arveligt på den salig mands mors side med rette kan tilfalde, som er den 4.part ganske i al formue efter salig Iver Jacobsen og hans salig hustru, som Søren Lauridsen dem afkøbt har.

(75)

15/8 1660.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Anders Olufsen af Børup, ridefoged i Elbo herred, tilholdende i Kolding, varsel at svare Jens Poulsen, borger her sst, efter et skriftligt indlæg. sagen blev opsat til i dag 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Christensen Årø og hans bror Peder Christensen Årø, borgere her sst, varsel at svare Matias Jørgensen, borger her sst, for en tønde tør rug i øltønde træ, som deres salig far Christen Iversen Årø af ham bekommet har. sagen opsat til i dag 6 uger.

(76)

** Laurids Jensen, borger her sst, fik tingsvidne, at Bertel Mikkelsen, borger her sst, Simon Mikkelsen af Nakskov, item Anders Olufsen, ridefoged i Elbo herred, på sin hustru Anne Mikkelsdatters vegne og mester Henrik Sigfried guldsmed, borger her sst, på sin hustru Karen Mikkelsdatters vegne samtlige gav deres kære stedfar Laurids Jensen hans hustru deres kære mor Anniken Bertelsdatter og deres arvinger afkald for al den arv og arvepart, de efter deres salig bror Staffen Jacobsen arveligt kunne tilfalde, som er i den arvepart, han efter hans salig far Jacob Staffensen, fordum borger i Kolding, tilfaldt.

(77)

** Laurids Jensen, indvåner her sst, fik tingsvidne, at Simon Mikkelsen af Nakskov og mester Henrik Sigfried guldsmed, indvåner her sst, på sin kære hustru Karen Mikkelsdatters vegne gav deres stedfar Laurids Jensen hans hustru deres kære mor Anniken Bertelsdatter og deres arvinger afkald for al den arv og arvepart, de efter deres salig far Mikkel Simonsen skibbygger, fordum borger her i Kolding, arvelig tilfaldt.

(78)

** Johan Schrøder, borger og indvåner her sst, fik tingsvidne, at Jep Poulsen, boende i sønder Stenderup, på sin hustru Maren Jespersdatters vegne gav Johan Schrøder hans kære hustru Margrete Mogensdatter og deres arvinger afkald og kvittering for al den arv og arvepart, hun efter hendes salig bror Peder Jespersen, fordum borger i Kolding, hans søn salig Jesper Pedersen, barnfødt her sst, og tjente og døde i København, arveligt kunne tilfalde. og eftersom Jep Poulsen formedelst høj alder er med svaghed på sin hørelse af Gud pålagt, da havde han med sig her for retten hans svoger Anders Jensen i Åstorp.

(79)

** Søren Lauridsen Dansken, borger her sst, fik tingsvidne, at han i rette lagde efterskrevne købebrev, at Maren Jepsdatter, barnfødt i Blangslev i Sjælland, og en rum tid har tjent her i byen hos hendes farsøster salig Anne, Iver Jacobsens, gør vitterligt, at hun i denne farlige og besværlige tids tilstand med fri vilje og hendes søskendebarn Rasmus Hansen i Båring i Fyn hans råd og samtykke har solgt al hvis arvepart, hendes far Jep Jørgensen kunne være berettiget efter salig Anne Jørgensdatter, salig Iver Jacobsens, som er den 4.part af deres efterladte gods og formue, til Søren Lauridsen Dansken, borger i Kolding, hans hustru Anne Svendsdatter og deres arvinger.

(81)

** Jes Jensen i Tudvad på Lene Pedersdatter i Høllund hendes vegne fik tingsvidne, at han i hendes nærværelse fremlagde hendes efterskrevne fremæskning, at eftersom Gud allernådigst har bortkaldt hendes salig husbond salig Jørgen Hansen Hår i Høllund og hun har været forårsaget i godtfolks huse i Kolding for fjendernes indfald at indsætte hendes gods, og eftersom hun har indsat hos Søren Hår, rådmand i Kolding, noget gods og sølv, da begærer hun, at han ville lade samme gods følgagtig til hendes bopæl i Høllund på det, at kreditorer såvel og arvinger kunne få enhver efter deres rettighed, og at samme gods kunne være til stede nu på mandag først kommende 8 dage, eftersom hun agter at holde skifte, dateret Høllund 15/8 1660 LPD. herimod blev i rette lagt Søren Jørgensen Hår, rådmand her sst, hans efterskrevne tilbud, at eftersom Lene Pedersdatter har indsat to kister i denne ufejdes tid, så tilbyder han hende, at hun samme to kister kan bekomme, når hun betaler billig husleje deraf.

(83)

** Peder Simonsen i sønder Stenderup fik tingsvidne, at han gav til kende, ham at være frataget i hans gård af de brandenborgske forleden år ved de tider, Fyn blev indtaget, en liden ko, hvilken han nu finder og sig vedkender hos Eggert Rollufsen, borger her i Kolding. da vidnede Knud Christensen i Stenderup, at han havde købt samme ko, som nu omtvistes, af nogle ryttere her i Kolding, hvilken ko Jep Jensen af Aller fandt på deres mark og sig vedkendte, og var med hans vilje at Peder Simonsen løste samme ko hos Knud Christensen for en rigsdaler og Jep Jensen sagde, at han ville være Peder Simonsens fulde hjemmel til samme ko.

(84)

22/8 1660.

** Bendix Nielsen, indvåner her sst, havde i dag 6 uger ladet i rette kalde Johanne, salig Jep Nielsens her sst, anlangende 13 tønder øl, som han af hendes gård nu i denne svenske tid har udgivet, og ingen rigtighed han hos hende kan bekomme, og sætter i rette om Johanne Jeps ikke bør at betale ham samme øl. endnu i rette lagde Bendix Nielsen efterskrevne bevis, dateret 11/9 1658, Jens Nielsen Bøgvad at have annammet af Bendix Nielsen, som han for Jep Nielsens gård i Kloster har udlagt, 13 tønder øl, og gården at være takseret af borgmestre og råd samt dannemænd nylig for en tønde øl. da efter samme sags lejlighed vidste sætfogden ikke rettere derpå at kende, men begge parter med efterskrevne mænd på tirsdag først kommende i byfogden Jens Nielsens hus at møde, hvor fornævnte mænd har dem imellem at kende, hvis ret kan være.

(85)

** Søren Lauridsen Dansken, borger her sst, fik tingsvidne, at Christen Lauridsen i over Jerstal boende på sine egne og på Peder Markorsen, boende i gammel Haderslev, som hans søster Maren Lauridsdatter til ægte har, item på hans søster Oede salig Christen Jepsens, boende i over Jerstal, hans morbrordatter Maren, salig Iver Mikkelsens sst, Anne, salig Peder Hansens i Haderslev, så og på hans salig bror Hans Lauridsens børn, nemlig Laurids Hansen, Iver Hansen og Niels Hansen, samtlige medarvinger efter salig Iver Jacobsen, fordum borger i Kolding, deres vegne, og tog Søren Lauridsen i hånd og gav ham hans kære hustru Anne Svendsdatter og deres arvinger afkald for al den arv og arvepart, han såvel alle hans medarvinger efter salig Iver Jacobsens arveligt på den salig mands fædrene side med rette kan tilfalde, som er den 4.part, ganske som Søren Lauridsen dem afkøbt har.

(87)

29/8 1660.

** varselsmænd hjemlede at de gav Hans Bertelsen Eltang, tilholdende her i Kolding, varsel at svare Niels Madsen, slotsskriver her sst, på Jacob Lauridsen Bech, slotsfoged her sst, hans vegne.

** Jens Poulsen, borger her sst, på hans datter Ane, salig Oluf Gejsings her sst, hendes vegne med opsættelse her af tinget 18/7 sidst forleden havde ladet i rette kalde Karen, salig Niels Thiisens i nør Bjert, med samtlige hendes børn og lovværger for 46 sletdaler efter kontrakt, dateret Kolding 12/7 1649, håndskrifter dateret 13/4 1651 og 13/6 1659 samt anden gæld, som hun og hendes børn blev tilfundet at betale.

(88)

** Peder Christensen Årø på hans bror Hans Christensen Årø, borger her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Niels Pedersen, borger her sst, for 24 sletdaler efter hans skadesløs brev, dateret Kolding 16/6 1658, som han blev tilfundet at betale.

(89)

** Niels Madsen, slotsskriver her sst, på Jacob Lauridsen Bech, slotsfoged her sst, (han på KM vegne) fik tingsvidne, at han på Jacob Bechs vegne tilsagde og befalede Hans Bertelsen Eltang at være værge og formynder for salig Hans Ravn i Velling hans efterladte umyndige børn, eftersom han ikke vidste nærmere frænde efter loven, som dygtig og vederhæftig var, end Hans Bertelsen.

(90)

5/9 1660.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Søren Jørgensen Hår, rådmand her sst, varsel at svare Bertel Nielsen Vork på Lene Pedersdatter i Høllund, salig Jørgen Hansen Hårs efterleverske, hendes vegne efter et skriftligt indlæg. sagen blev opsat til i dag 6 uger først kommende.

** Knud Nielsen på hans far Niels Pedersen, rådmand her sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 25/7 sidst forleden havde ladet i rette kalde Peder Pedersen Hyby her sst for 150 sletdaler med 4 års rente, som Peder Pedersens far salig Peder Nielsen Hyby, fordum borger her sst, har været skyldig til hans bemeldte farbror salig Knud Pedersen, fordum borger her sst, hans efterladte børn, som de arveligt er tilfaldet efter hans skadesløs brev, dateret Kolding 29/9 1646. herimod at svare mødte Peder Pedersen Hyby og fremlagde hans efterskrevne svar, at samme håndskrift ikke er lovlig efter forordningen med to eller flere mænds underskrift på så stor sum penge til vitterlighed er underskrevet, eftersom hans salig far ikke selv kunne skrive, såvel kan sees af samme håndskrift, ikke er så gammelt skrevet, som den dato deri står, hvorfor han formener sig for hans tiltale kvit at være. da efter forberørte lejlighed vidste byfogden ikke Niels Pedersens håndskrift at underkende, men tilfandt Peder Pedersen Hyby den at indløse og betale inden 15 dage.

(92)

12/9 1660.

** Søren Lauridsen Dansken, borger her sst, med opsættelse her af tinget 1/8 sidst forleden havde ladet i rette kalde Karen Andersdatter, salig Hans Madsen slagter, fordum borger her sst, hans efterleverske for 10 rigsdaler for en hoppe, hendes salig mand af ham bekommet har efter hans skadesløsbrev, dateret Middelfart 23/11 1657. Gregers Markorsen, borger her sst, på Karen salig Hans Slagters vegne fremlagde et skiftebrev efter salig Hans Slagter, dateret 7/4 sidst forleden, hvori befindes Søren Dansken over skifte for bemeldte 10 rigsdaler at være indført i den salig mands ejendom. da efter forberørte lejlighed vidste byfogden ikke samme skiftebrev at underkende, men tilfandt Søren Lauridsen sin fordring i samme ejendom at søge, og Karen salig Hans Slagters for hans tiltale kvit at være.

(94)

** Søren Lauridsen Dansken, borger her sst, fik tingsvidne, at Hans Jepsen i Snesere i Bårse sogn i Sjælland på sine egne og samtlige søskendes vegne vedgik og bekræftede hans søster Maren Jepsdatters arvs frahændelse, de efter deres salig far Jep Jørgensens søster salig Anne Jørgensdatter, salig Iver Jacobsens, fordum borger her i Kolding, berettiget er, som hun med sin lovværge og søskendebarn Rasmus Hansen i Båring i Fyn på sine egne og alle hendes søskendes vegne til Søren Lauridsen afhændet har, som er den 4.part.

(96)

** Poul Mogensen på sin mor Inger salig Mogens Eriksens vegne med opsættelse her af tinget 1/8 sidst forleden havde ladet i rette kalde Jens Pedersen Saxe her sst for 5 sletdaler, hans formand salig Morten Jensen bager er skyldig blevet for hans anpart af en hest, som kom til KM artilleri 6/6 1657, som han blev tilfundet at betale inden 15 dage.

19/9 1660.

** Henrik Jacobsen Heggelund, borger her sst, havde ladet i rette kalde Mads Andersen Lemvig angående et halvt års husleje for hans hus, han iboede 1657, da svensken gjorde fjendtligt indfald her i landet, nemlig 6 daler, samt for adskillige varer, han og hans nor udtog, hvorom blev gjort regnskab 19/1 1658 er tilsammen 12 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

(97)

26/9 1660.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Jens Mikkelsen Bramdrup her sst varsel at svare Hans Markorsen, rådmand her sst, for 6 sletdaler efter regnskabsbog, i lige måde gav de Hans Simonsen her sst varsel at svare Hans Markorsen for 7 mark efter regnskabsbog. sagen opsat 6 uger.

(98)

** Jens Poulsen, borger her sst, med opsættelse her af tinget 15/8 sidst forleden havde ladet i rette kalde Anders Olufsen Børup, KM ridefoged i Anst herred, indvåner her sst, eftersom han ham hans gård i Klostergade har aflejet fra 20/1 sidst forleden og, efter kontrakt imellem dem gjort er, at besidde til årsdagen 1661, og deraf ingen husleje betale mod at holde Jens Poulsen fri for indkvartering, skat, soldaterhold og al borgerlig tynge, hvilken forpligt han ikke har efterkommet, men Jens Poulsen selv 24/3 sidst forleden for samme hans gård har måttet udgive til soldaterhold 6 sletdaler, som Anders Olufsen ikke har villet betale, sætter derfor i rette, om han ikke pligtig er hans kontrakt at holde og ham de 6 sletdaler at kontentere, eller gården at afdrage og ryddelig gøre. endnu i rette lagde Jens Poulsen efterskrevne kontrakt. så efterdi ingen herimod til gensvar er mødt, da vidste byfogden ikke rettere herpå at kende, men tilfandt Anders Olufsen Jens Poulsens gård til først kommende sankt mikkelsdag at afdrage og ryddelig gøre.

(100)

** Jens Jensen Skærbæk, borger her sst, på Mette, salig Peder Jepsen Kyds her sst, hendes vegne med opsættelse her af tinget 15/8 sidst forleden havde ladet i rette kalde Jens Sørensen buntmager, borger her sst, for 30 sletdaler efter hans skadesløs brev, dateret Kolding 15/3 1657, som skulle have været betalt, som han blev tilfundet at betale.

(102)

** Niels Rasmussen vognmand, borger her sst, fik tingsvidne, at han berettede at have pantsat Søren Udsen, indvåner her sst, en bryggekedel for 4 sletdaler, han ham aflånt har, hvilken bryggekedel han æskede igen af Søren Udsen at måtte bekomme, og derimod udlagde og tilbød 4 sletdaler med tilbørlig rente, om Søren Udsen eller nogen på hans vegne ville annamme, men ingen mødte.

(103)

** Mads Christensen bager, borger her sst, fik tingsvidne, at han fremlagde en vurdering på salig mester Peiter Kruckow badskær, fordum borger her sst, hans gård samt 6 boder og et øde byggested her i Kolding liggende, som af 24 dannemænd og borgere i 4 rådmænds overværelse vurderet er 21/9 sidst forleden. varselsmænd hjemlede, at de gav Frands Grothusen af Haderslev varsel for forskrevne vurdering.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Bertelsen Eltang, tilholdende her sst, varsel at svare Peder Suus på hans husbond Jacob Lauridsen Bech, husfoged her sst, hans vegne for salig Hans Nielsen Ravn i lille Velling hans efterladte umyndige børns værgemål sig at påtage, efterdi han er næste frænde dertil efter loven (som vederhæftig er) sætter derfor i rette, om bemeldte Hans Bertelsen ikke jo bør sig samme værgemål straks at påtage. sagen er opsat 6 uger.

3/10 1660.

** Jep Mikkelsen Bramdrup her sst fik tingsvidne, at han i rette lagde en landstings varsels seddel, at 1/8 1660 var stævnet salig Oluf Andersen skrædder, fordum borger i Kolding, og hans hustru salig Dorte Jensdatter deres arvinger, gældnere og kreditorer for tilbud, skifte, deling og udlæg at møde i salig Oluf Andersens bo i Kolding i dag 6 uger og der pro kvota at annamme hvis, de med rette kan tilkomme efter boets formue og tilstand. varselsmænd hjemlede, at de gav Christen Andersen i Vingsted mølle og hans bror Jens Andersen sst, item Anders Andersen i Dons mølle, Jørgen Mikkelsen i Ejstrup og Tomas Christensen, item Søren Skippersen, borger her sst, og Oluf Christensen her sst varsel for skifte og jævning 14/10 først kommende

(106)

** Peder Sørensen Købmand her sst lyste efter et signet, ham er frakommet og begærede 1.ting.

10/10 1660.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mads Christensen bager, borger her sst, varsel at svare Jens Tomasen i Nebel mølle for 3 sletdaler for 3 læs korn, han har sigtet for ham og aget herud til byen for ham. sagen opsat 6 uger.

** Hans Nielsen Oddersted, borger her sst, fik tingsvidne, at Søren Jensen, borger og indvåner i Middelfart, med efterskrevne fuldmagt af hans mor Else Tomasdatter, borgerske i Middelfart, gav Hans Nielsen afkald for al den arv, hans bemeldte mor Else Tomasdatter efter hendes salig søster Karen Tomasdatter, bemeldte Hans Nielsens hustru, arveligt kan tilfalde.

(108)

** Hans Nielsen Oddersted, borger her sst, fik tingsvidne, at han fremlagde efterskrevne landstings varsels seddel, at 29/8 1660 var stævnet alle salig Karen Tomasdatter, som boede og døde i Kolding, hendes arvinger, kreditorer og gældnere for registrering og skifte, som den salig kvindes efterlevende husbond Hans Nielsen Oddersted agter at holde i hans hus i Kolding i dag 6 uger.

(110)

** Laurids Hansen af Bønstrup på Maren, salig Nis Markorsens i Søgård, hendes vegne med opsættelse af bytinget 29/8 sidst forleden havde ladet i rette kalde Inger, salig Mogens Eriksens her i Kolding, med hendes lovværge for 9 sletdaler, som resterer ubetalt på hendes udgivne skadesløs brev, dateret Kolding 28/8 1654, hun befindes at være Maren, salig Nis Markorsens, skyldig. herimod mødte Niels Nielsen Bøgvad på Inger salig Mogens Eriksens vegne og tilbød og begærede Maren salig Nis Markorsens regnskab med hende ville holde. da efter forberørte lejlighed vidste byfogden ikke rettere herpå at kende, end de samtlige nu på tirsdag først kommende i dannemænds overværelse regnskab med hverandre holder, og hvilke af parterne da efter kendelse den anden skyldig bliver at betale inden 15 dage.

(111)

** Niels Nielsen Bøgvad, byens kæmner her sst, på KM og byens vegne fik tingsvidne, at efterskrevne vidnede, at de 2/10 sidst forleden efter byfogden og fornævnte Niels Bøgvad kæmner deres begæring med dem var i Søren Staffensen, skomager her sst, hans hus der synede og så hans svend Bunde Markorsen et stort hus i hans forhoved havde og et hul over hans højre øje, hvilke skader og slag Bunde Markorsen da samme tid bekendte ham 30/9 sidst forleden i hans mesters hus af Hans Kerteminde skomager, borger her sst, voldeligt at være overfaldet. herimod i rette mødte Hans Kerteminde og fremlagde Bunde Markorsens efterskrevne til ham udgivne undskyldning, hvori han bekender, at han ikke ved ham for samme hans skade at beskylde, men hvem ham samme slag har givet, er ham ganske ubevidst, og derfor slig mistanke vil have Hans Kerteminde for hans tiltale friholdt og skadesløs.

(113)

** velb Steen Bille til Kærsgård, KM befalingsmand på Koldinghus, hans fuldmægtig Niels Madsen, slotsskriver sst, på hans vegne med 6 ugers opsættelse havde ladet i rette kalde Johanne, salig Jep Nielsens, borgerske her sst, for 12 rigsdaler af ørredgården her for Kolding, hendes salig husbond 1658 (da den tid fred var sluttet) i brug havde, og sætter i rette, om ikke jo hun bør at betale inden 15 dage. endnu i rette lagde efterskrevne forpligt, at eftersom velb Steen Bille har forundt Lyder Henriksen og Jep Nielsen fæste af ørredgården, som til Koldinghus er beliggende, beregnet fra philippi-jacobi 1658 til 1659 og skal til fæste give 24 rigsdaler, dateret 18/5 1658. derimod at svare i rette mødte Bertel Mikkelsen, borger her sst, på Johanne salig Jep Nielsens vegne og fremlagde hendes efterskrevne svar, at straks efter hendes salig mand Jep Nielsen og borgmester Lyder Henriksen havde fæstet slottets tiengård, er fjenderne indkommet og fiskene borttaget, så de ikke selv den ringeste fisk derudaf har nydt men stor skade derpå anvendt at forfærdige, formener derfor hun ikke noget dertil kan svare. derefter blev afsagt eftersom velb Steen Bille tiltaler Johanne, salig Jep Nielsens, for 12 rigsdaler efter hendes salig husbonds udgivne forpligts indhold, da vidste byfogden ikke samme forpligt at underkende, men tilfandt hende at betale inden 15 dage.

(116)

** velb Steen Bille til Kærsgård, KM befalingsmand på Koldinghus, hans fuldmægtig Niels Madsen, slotsskriver sst, på hans vegne med 6 ugers opsættelse havde ladet i rette kalde Søren Markorsen, møller i slottets mølle, indvåner her sst, for 40 rigsdaler, hans strenghed var belovet af Skinderborg løkke 1658 (da den tid fred var sluttet) om han ikke bør at betale inden 15 dage. endnu i rette lagde Niels Madsen efterskrevne missive ham fra velb Steen Bille tilskrevet, at han mølleren for forskrevne 40 rigsdaler for samme Skinderborg løkke ved rettens middel skulle søge, herimod mødte Søren Markorsen og svarede, at han ej nogen kontrakt med velb Steen Bille gjort har, han hans velb samme Skinderborg løkke har aflejet, hvorefter blev afsagt, at byfogden ikke vidste imod samme angivelse og missive at kende, men tilfandt Søren Møller at betale forskrevne penge inden 15 dage.

17/10 1660.

(118)

** Bertel Nielsen Vork på Lene Pedersdatter, salig Jørgen Hansen Hårs efterleverske i Høllund, med opsættelse her af tinget 5/9 sidst forleden havde ladet i rette kalde Søren Jørgensen Hår, rådmand her sst, og Bertel Nielsen fremlagde Lene Pedersdatters efterskrevne indlæg, hvori hun tiltaler Søren Hår for to kister med adskillige klæder og gods deri, såvel som noget gjort sølv, som hun ham løshændigt har leveret 26/3 1660, hvoraf han har begæret 8 rigsdaler til husleje deraf, og derved opholder skiftet, formedelst samme gods og sølv ikke må være hende følgagtig. endnu i rette lagde Bertel Nielsen et tingsvidne af Jerlev herreds ting 22/8 sidst forleden, hvori efterskrevne vidner, at de var med Lene, salig Jørgen Hansen Hårs, i Kolding i Søren Hårs hus 12/7 og da æskede på hendes vegne af Søren Hår hvis gods og sølv, som hun havde indsat hos ham, at hun det igen måtte bekomme, hvortil han svarede, at hun skulle det igen gerne bekomme, når hun ville give ham 8 rigsdaler af to kister til husleje, hvortil hun svarede, at når der blev holdt skifte efter hendes salig husbond, da skulle han bekomme hans betaling og udsæt af samme gods. item i rette lagde Bertel Nielsen et tingsvidne af Jerlev herreds ting 22/8 sidst forleden, hvori blev indbudt til skifte efter salig Jørgen Hansen Hår 27/8 næst efter. herimod mødte i rette Søren Jørgensen Hår og fremlagde et genpart tingsvidne her af bytinget 15/8 sidst forleden, at Jes Jensen i Tudvad på Lene Pedersdatter i Høllund hendes vegne fik tingsvidne, at han i hendes nærværelse fremlagde hendes efterskrevne fremæskning, at eftersom Gud allernådigst har bortkaldt hendes salig husbond salig Jørgen Hansen Hår i Høllund, og hun har været forårsaget i godtfolks huse i Kolding for fjendernes indfald at indsætte hendes gods, og eftersom hun har indsat hos Søren Hår, rådmand i Kolding, noget gods og sølv, da begærer hun, at han ville lade samme gods følgagtig til hendes bopæl i Høllund på det, at kreditorer såvel og arvinger kunne få enhver efter deres rettighed, og at samme gods kunne være til stede nu på mandag først kommende 8 dage, eftersom hun agter at holde skifte, dateret Høllund 15/8 1660 LPD. herimod blev i rette lagt Søren Jørgensen Hår, rådmand her sst, hans efterskrevne tilbud, at eftersom Lene Pedersdatter i denne ufejdes tid har ladet indsætte to kister, så tilbyder han hende, at hun samme to kister kan bekomme, når hun betaler billig husleje deraf. ydermere imod fornævnte angivelse svarede Søren Hår han ej videre af Lene Pedersdatters anfordrede gods at have bekommet eller var leveret end som de to kister, hvilke han i dag for retten såvel som tilforn tilbød hende at skal blive følgagtig, når ham billig husleje for dem betales. derefter blev afsagt, da efterdi Søren Hår ej videre at hendes gods vedgår at have bekommet undtagen to kister, da vidste byfogden ikke anderledes derpå at kende, men tilfandt ham forskrevne to kister til Lene Pedersdatter at overlevere, og hun efter dannemænds sigelse ham tilbørlig husleje igen at betale. belangende det forskrevne sølv og andet, vidste byfogden ikke ham at tilfinde at svare, eftersom intet bevis derom fremlægges.

(124)

** Gudmand Andersen, skolemester i sønder Bjert, fik tingsvidne, at Peder Poulsen knivsmed, borger her sst, og hans søn Mads Pedersen vidnede, at Gudmand Andersen var hos dem et halvt års tid i denne ufredstid, da imidlertid fik han sit øl og mad hos dem, som han rigtigt betalte, og da imidlertid så de, at han havde en stor ny dansk urtebog og en bog om alle kongres bedrifter, som de særligt gav agt på, formedelst de mange urter og billeder som deri den stod, og bad de Gudmand Andersen nogle gange hente dem fra Jens Natteler igen, og ingen ende det endnu fik. endnu vidnede de, at Gudmand Andersen havde 10 rigsdaler, som han ville have forvaret og gik af deres hus med dem og havde han ingen gode venner i byen uden Jens Natteler. endnu vidnede han at have seet hos Jens Natteler nogle af Gudmand Andersens bøger, en mandatbog og en om det guldhorns forklaring, som var indbundet tilsammen, hvori Gudmand Andersens navn med sin egen hånd stod skrevet.

(126)

** Gregers Markorsen, borger her sst, fik tingsvidne, at han fremlagde efterskrevne hjemmels seddel, at Søren Madsen i Vinding i Holmans herred kendes, at han har solgt Gregers Markorsen i Kolding en gråhvid ko med en grå plet i hovedet, dateret 20/5 1660 SMS. til ydermere bekræfting for retten fremstod Søren Madsen med hånds pålæggelse på samme ko, som her for retten var indstillet, og tilstod den at have solgt til Gregers Markorsen, og stod Knud Pedersen Lybcher til vedermæle og hørte dette vidnes beskrivelse.

(127)

** Peder Poulsen knivsmed, borger her sst, på hr Lambert Poulsen, sognepræst til Hore og Torstrup sogne og hr Rasmus Jensen, sognepræst til Gauerslund sogn, deres vegne fik tingsvidne, at varselsmænd hjemlede, at de havde givet Mikkel Sørensen, forrige borger her sst, varsel at svare hr Lambert Poulsen og hr Rasmus Jensen for vurdering og andre lovmål, de imod ham agter at forhverve og tage beskrevet.

(128)

24/10 1660.

** Peder Christensen Årø, borger her sst, på KM og byens vegne fik tingsvidne, at Karen Terkildsdatter bekendte og tilstod hendes efterskrevne bekendelse, dateret Vargårde 14/9 sidst forleden, hun for ridefogden Baldvin Hoyoul i Tyrstrup herred 9/9 næst tilforn bekendt har, at hun et dødt foster i Johan Schrøders hus, borger her sst, havde født og båret, som hun bekendte Johan Schrøder at være barnefar til, dog hun for præsten i Stenderup, der han hende berettede og kristi legeme meddelt, først skal have udlagt en felberedersvend i Vejle, nemlig Rasmus Hansen, hendes barnefar at være, og Johan Schrøder skal have begæret, at hun ham til hendes barnefar ej skulle udlægge men en anden, og ingen hun sin barnenød angående for har åbenbaret, så hun ingen jordemor hos sig havde andre end Inger Nisses, tilholdende her sst, og siden efter hun i sin barnenød lå, var Inger, salig Mogens Eriksens her sst, bemeldte Johan Schrøders konemor indkommet, dog ej derom var bevidst andet, end hun af anden sygdom var beladen, så de havde troet hun da skulle have død, hvilket hendes foster, hun da imidlertid dødt fødte, lod hos sig ligge i sengen og ikke sligt for dem lod åbenbare, men straks derefter har hun det for Inger Nisses åbenbaret og begærede, at hun af byen måtte komme des årsag at Jens Hansen hjuler, som Johan Schrøder hende skal tilnødt sig ved at trolove ej dette til fortørnelse skulle fornemme, og hun da Johan Schrøders vogn og heste havde bekommet, som hende den aften til Varmark henførte, og havde Johan Jensen, Anne Jenskones søn, i Varmark alene hendes foster til kirkegården henført og nedgravet, hvilken hendes bekendelse hun ved højeste ed og salighed bekræftede.

(130)

** Peder Christensen Årø, borger her sst, på KM og byens vegne fik tingsvidne, at han fremlagde Inger Nisses af sønder Bjert hendes efterskrevne bekendelse, hun på rådhuset bekendt har 22/9 1660 i overværelse af rådmænd kæmner og borgere anlangende det foster, Karen Terkildsdatter her i byen har født og siden opført til Varmark i Tyrstrup herred, og da vidnede Inger Nisses, at 30/8 sidst forleden kom Karen Poulsdatter af sønder Bjert nu tilholdende her i byen ind til Inger Poulsdatter, salig Mogens Eriksens her sst, og begærede, hun skulle komme ned til hendes datter Margrete Mogensdatter, eftersom Karen Terkildsdatter var blevet heftigt syg, så de troede hende intet til livet, og da lå hun i en slagbænk i Johan Schrøders stegers og beklagede sig at vær meget syg, og ikke de da kunne formærke, at hun var bestedt med nogen barnefødsel. søndagen derefter gik Inger Nisses ind i Johan Schrøders hus og talte med hendes moster Kirsten hr, Johannes, og sagde det rygtedes i byen, at Karen Bertelsdatter havde fået et barn, og mentes at kvinderne ville gå til samme og malke hende, og da vinkede Margrete Mogensdatter hende ind i køkkenet og spurgte hun, hvad det var hun talte med hendes moster om, og da sagde hun at det rygtedes, at Karen Bertelsdatter havde fået et barn, så bad Margrete Mogensdatter hende, hun ville sige det til Karen Bertelsdatter, og da bekendte hun, at hun havde et lidet barn, og senere fulgtes hun med Karen Bertelsdatter til Varmark, og da fik hun barnet at se, og ikke hun kunne se andet, end barnet var så fuldkommen som et barn, der var båret til sin rette tid, og om mandagen gik hun og Dorte derfra og til Kolding.

(133)

** Jep Mikkelsen Bramdrup, indvåner her sst, fik tingsvidne, at Iver Hansen i Rugbjerg med fuldmagt af hans søskendebarn Torsten Hansen, barnfødt der sst, gav Jep Mikkelsen og hans arvinger skøde og afkald for al den arv og arvepart, Torsten Hansens far, salig Hans Bertelsen, på en broderlod efter hans salig farbrorsøn salig Iver Jacobsen, fordum borger her i Kolding, med rette kan tilfalde i gårde panter, håndskrifter, løsøre, som Torsten Hansen efter hans fars dødelige afgang arveligt er berettiget, som Jep Mikkelsen ham afkøbt har.

(135)

** Niels Pedersen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at unge karl Peder Pedersen Hyby, indvåner her sst, kendtes for sig og sine arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være ham og hans arvinger 200 sletdaler, hvorfor han pantsatte hans gård, han ibor, som han efter hans salig forældre arvet har, liggende i Kolding i Lusbygade imellem Jens Pedersen rådmand her sst hans jord ved den vestre side og salig Jes Jensen Lunds ejendom ved den østre side.

(137)

** Søren Jørgensen Hår, rådmand her sst, fik tingsvidne, at han i rette lagde efterskrevne indlæg, at han har ladet varsel give Hartvig Knudsen her sst for skifte, Søren Hår agter at holde efter hans salig bror, Peder Knudsen, i hans hus 29/10 nu først kommende. endnu i rette lagde Søren Hår en landstings varsels seddel, dateret 12/9 sidst forleden, formelder varsel at være givet til salig Peder Knudsen, som boede og døde i Kolding, hans arvinger kreditorer og gældnere for skifte og deling.

(138)

** Peder Hansen Helt, borger her sst, på Søren Lauridsen Dansken, borger her sst, hans vegne fik tingsvidne, at Peder Helt i rette lagde en landstings varsels seddel, dateret Viborg 12/9 sidst forleden, formelder at alle salig Iver Jacobsen, fordum borger i Kolding, og hans salig hustru Anne Jørgensdatter deres kreditorer og arvinger at være stævnet til skifte og deling. samme skifte er opsat i (blank) uger først kommende.

(139)

31/10 1660.

** Henrik Jacobsen Heggelund, indvåner her sst, havde ladet i rette kalde Mads Andersen, borger her sst, for 6 daler for et halvt års husleje for hans hus, han iboede 1657, da svenske gjorde fjendtligt indfald her i landet, item for adskilligt gods, han hos ham for sig og sin mor har udtaget, hvorom er gjort regnskab, og da er blevet skyldig 12 sletdaler, samt brandskat til svenskerne 13 sletdaler, hvilken gæld han blev tilfundet at betale.

(141)

7/11 1660.

** Johan Schrøder, borger her sst, fik tingsvidne, at han begærede af Karen Terkildsdatter, som her for retten var fremstillet, hun nu hendes sandhed ville bekende anlangende hendes foster, hun i hans hus i løndoms omgåelse skulle have født, som hun ham for barnefar til har udlagt, hvortil Karen Terkildsdatter svarede, at Johan Schrøder ganske intet deraf vidste, eller hun havde ham derfor at beskylde hverken til videnskab hendes fødsel angående, ikke heller noget råd eller samtykke i dets geduldelse i nogen måder.

(142)

** Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, på KM og byens vegne fik tingsvidne, at Karen Bertelsdatter, forhen har tjent Johan Schrøder, borger her sst, bekendte, at Inger Nisses ikke vidste, at hun med noget barn var, ikke heller at hun noget barn havde fået, førend på 3.dag efter det var født, men ikke hende tilrådte det med dølgsmål eller nogen uretfærdighed at skulle omgås.

** Niels Nielsen Bøgvad, kæmner her sst, på KM og Kolding bys vegne havde i rette ladet indstævne Karen Terkildsdatter, forhen tjenende Johan Schrøder, borger her sst, og fremlagde efterskrevne indlæg, at eftersom hun har født et foster i dølgsmål i Johan Schrøders hus og ham udlægger til barnefar og påskyder, at samme foster dødt at være kommet til verden, da eftersom hun ikke har brugt lovlige og beskikkede middel og fosteret i slige tilfald kunne betjene, så og bortrejste her fra byen med fornævnte foster og det i Stenderup kirkegård ladet begrave, om hun ikke derfor bør at lide efter recessen. endnu i rette lagde Niels Bøgvad efterskrevne tingsvidne her af tinget 24/10 sidst forleden, hvori Karen Terkildsdatter tilstod hendes bekendelse, og dernæst fremlagde efterskrevne tingsvidne her af tinget 24/10 sidst forleden, hvori blev fremlagt Inger Nisses bekendelse, og derefter blev afsagt, da efter forberørte lejlighed og eftersom Karen Terkildsdatter vedgik, det hun hendes foster i dølgsmål har født til verden og ikke brugt lovligt middel, som sig og fosteret i slig tilfald kunne betjene, ej heller det for nogen åbenbaret førend på 3.dag, da tilfandt byfogden samt rådmændene, som retten med ham sad, Karen Terkildsdatter at lide på hendes hals med sværd, og hendes krop efter øvrighedens benådning de fattiges jord at tilstedes.

(149)

** Hans Bertelsen Eltang, borger her sst, på Hans Markorsen, rådmand her sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 26/9 sidst forleden havde ladet i rette kalde Jep Mikkelsen Bramdrup og Hans Simonsen her sst for gæld, de befindes at være ham skyldig efter hans regnskabsbog, som de blev tilfundet at betale.

(150)

** belangende den sag imellem Jacob Lauridsen Bech, husfoged her sst, på KM vegne og Hans Bertelsen her sst blev efter parternes bevilling endnu fremdeles opsat 6 uger.

(151)

14/11 1660.

** Gudmand Andersen, skolemester i nør Bjert, med opsættelse her af bytinget 3/10 sidst forleden havde ladet i rette kalde Jens Andersen Natteler, borger her i Kolding, og beskyldte ham for 10 rigsdaler såvel som nogle bøger, nemlig en dansk uskadt bibel, en ny dansk urtebog af København udgået 1648, som af doktor Simoni Pauli efter KM befaling er udgivet kostede 5 rigsdaler, endnu en ny dansk rejsebog, en klædekjortel med mere, som han Jens Natteler i denne forleden og besværlige krigstid leverede at forvare, som han ikke efter ofte anfordring ej igen må tilstilles. item i rette lagde et tingsvidne her af tinget 17/10 sidst forleden. herimod mødte Jens Andersen Natteler og fremlagde hans efterskrevne svar, at han aldrig nogle bøger og gods for Gudmand Andersen i forvaring har taget eller bekommet, men har ham nogle gamle bøger afkøbt og betalt. derefter blev afsagt, som befindes Jens Natteler efter egen vedgåelse han nogle af hans bøger og kjortel at have bekommet og ikke beviser, han ham samme bøger har afkøbt eller dem med fornævnte kjortel tilbage leveret, vidste byfogden ikke rettere herpå at kende, men tilfandt Jens Natteler forbemeldte vedgående at levere og forskaffe. belangende de 10 rigsdaler vidste byfogden ikke Jens Natteler at tilfinde at svare, eftersom ingen rigtig bevisning i rette lægges.

(156)

** Jacob Lauridsen Bech, slotsfoged på Koldinghus, på KM vegne hans fuldmægtig havde 26/9 sidst forleden ladet i rette kalde Hans Bertelsen Eltang, borger her i Kolding, for salig Hans Nielsen Ravn i lille Velling hans efterladte umyndige børns værgemål sig at påtage, eftersom han er næste frænde dertil efter loven, som vederhæftig er. sætter derfor i rette, om Hans Bertelsen ikke jo bør sig samme værgemål straks at påtage. endnu i rette lagde Casparus Høflich efterskrevne tingsvidne her af tinget 29/8 sidst forleden, item efterskrevne befaling fra slotsherren velb Steen Bille, at eftersom Bertel Hansen Skovsgård i Vilstrup ved døden er afgået, og han har haft afgangne Hans Ravns børn, nemlig Henrik Hansen og Dorte Hansdatters værgemål under hænder, og nu berettes at samme børn hverken har farbror eller morbror levende og ingen nærmere slægt end Hans Bertelsen i Eltang og Mikkel Jensen i Viuf, og loven og recessen udtrykkeligt formelder, at de umyndige skal endelig have vederhæftige mænd til deres formynder og som berettes at Mikkel Jensen i Viuf ikke skal være ved slig middel, at de umyndiges gods ham under hænder kan betroes, hvorfor slotsherren tilforordner Hans Bertelsen Eltang samme værgemål at påtage. herimod mødte Hans Bertelsen og fremlagde hans efterskrevne svar, at eftersom han ikke endnu har på hans egne vegne noget gods eller ejendom, hvor de umyndige børn kunne have noget for deres at søge, men eftersom der befindes i næste vedliggende herred en mand, Mikkel Jensen, i Viuf boende på selvejer bondegods, som er lige så i slægt med børnene som han selv, da formener han at Mikkel Jensen med rette bør sig samme værgemål påtage, eftersom recessen tilholder, at intet værgemål af landet og i købstæder må indføres. endnu i rette lagde et tingsvidne af Brusk herreds ting 20/10 sidst forleden formelder i sin mening, at Mikkel Jensen i Viuf tilstod at være fuldt søskendebarn med salig Hans Ravns børn af Velling lige såvel som Hans Bertelsen i Kolding. derefter blev afsagt, da eftersom Hans Bertelsen beviser, at i næste herred og nærmere boende på selvejer bondegods lige nær i slægt, navnlig Mikkel Jensen i Viuf, vidste byfogden ikke at tilfinde Hans Bertelsen samme værgemål at påtage.

(159)

** Jep Mikkelsen Bramdrup hændet dom over Rolluf Felbereder for forløfte for 5 skæpper rug, som hans formand Tomas Vandel for Hans Hansen i Gesten gjort har. i lige måder over Karen, salig Conrad Felbereders, for 14 skæpper rug for forløfte, hendes salig husbond for Niels Hansen i Gamst i Østergård gjort har, hvilken gæld de blev tilfundet at betale.

** Peder Bredal, borger her sst, hændet som over Peder Lang, borger her sst, for forløfte for 7 skæpper rug til Hans Jensen i Gamst, som han blev tilfundet at betale.

21/11 1660.

(160)

** Matias Thiisen skomager, borger her sst, på salig Poul Lauridsen smed, borger her sst, hans efterladte barn Hans Poulsens vegne, som han er værge for, fik tingsvidne, at han fremlagde efterskrevne fortegnelse på gods og formue, han under værgemål har efter skiftebrevs formelding, dateret 19/6 sidst forleden.

(162)

28/11 1660.

5/12 1660.

** Gregers Markorsen, borger her sst, med opsættelse af bytinget 24/10 sidst forlede havde ladet i rette kalde Knud Pedersen Lybcher, tilholdende her sst, og i rette lagde hans efterskrevne indlæg anlangende en gråhvid ko med en grå plet i hovedet, som han Søren Madsen i Velling afkøbt har, hvilken ko Knud Lybcher sig har tilegnet hans at skulle være, og ikke han sig med nogen hjemmel kan bekræfte hans at skulle være, sætter derfor i rette om berørte ko ikke bør hans at være, dateret Kolding 24/10 1660 Gregers Markorsen egen hånd. endnu i rette lagde han efterskrevne tingsvidne her af tinget 17/10 sidst forleden, hvori han fremlagde hjemmelsseddel på samme ko. herimod blev fremlagt Knud Lybchers efterskrevne svar, at han har haft nogle vidner til samme ko, og ikke koen at måtte komme til stede, så hans vidner ikke må komme ført, så har hans vidner meddelt ham det skriftligt, men han kan ikke selv komme til stede, formedelst hans vagt ej må blive forsømt i Frederiksodde skanse, dateret 5/10 1660 Knud Pedersen Lybcher egen hånd. da efter forberørte lejlighed og eftersom Knud Lybcher sig berørte ko har vedkendt og øret af den afskåret, og ikke han samme sin vedkendelse med vidner har bekræftet, han nogen rettighed til den at have, vidste byfogden ikke rettere herpå at kende men tilfandt Gregers Markorsen bemeldte ko.

** Simon Andersen Dover til Knud Pedersen Lybcher for gældssag 3.ting.

** Jens Troelsen danske skolemester til Søren Møller for gældssag 2.ting.

(165)

12/12 1660.

** Peder Pedersen Bredal, borger her sst, på Simon Andersen Dover, rådmand her sst, hans vegne havde ladet i rette kalde Peder Hansen Helt, Rolluf Felbereder og Sidsel, salig Casper Felbereders, med hendes lovværge for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Peder Pedersen Bredal, borger her sst, fik tingsvidne, at han fremlagde efterskrevne stævning til Peder Bertelsen, Anders Pedersen buntmager og Søren Hosekræmmer, alle borgere her sst, som vidnede, at Niels Jensen kræmmer om sankt hans dags tide 1658 her fra byen fra hans hus og hjem bortdrog, og Peder Pedersen Bredal siden den tid indtil nu i samme hans fraflyttede hus har iboet og beskyttet, og des midlertid har holdt sin tynge med skatter og indkvartering som sine andre medborgere, ellers havde samme hus ikke været ved magt men øde og ruineret.

(167)

** Bertel Brun fik tingsvidne, at Hans Andersen, indvåner her sst, benægtede ej noget af Bertel Bruns angivne gods eller penge, som han hos ham og Niels Pedersen, indvåner her sst, anfordrer, i forvaring af Bertel Brun har annammet eller være leveret.

** Bertel Brun tilstod og benægtede ej noget af det gods eller penge, han Niels Pedersen her sst og Hans Andersen affordrer og tiltaler for, til Hans Andersen har leveret at forsvare.

** Jens Troelsen, danske skolemester, til Søren Møller for gældssag 3.ting.

(168)

19/12 1660.

** Niels Nielsen Bøgvad, kæmner her sst, på KM vegne gav til kende, eftersom en kvinde, Inger Nisses her sst, skal have fulgt Karen Terkildsdatter her fra byen, og fra et sted til et andet gjort hende gelejd og følgeskab, efter at hun i dølgsmål i Johan Schrøders hus her i Kolding har født hendes foster død uden lovlige og dertil beskikkede middel, så og på 3.dag derefter har vidst af hendes handel derom at sige, så fremæskede Niels Bøgvad efterskrevne opkrævede tovsmænd og her af tinget 12/11 sidst forleden udnævnt, derom at tove og sværge, hvilke alle for retten fremstod, at eftersom Inger Nisses således at have rejst med Karen Bertelsdatter og vidst af hendes handel at sige, da svor og tovede forskrevne tovsmænd, at Inger Nisses straks inden 3 solemærker pligtig og skyldig at være denne by og kristne menighed at forsværge og undvige og ej mere her i byen at lade sig finde, såfremt hun ej derefter ville lide og straffes som vedbør, og de som hende hylle og huse ej vil straf forbigå.

(174)

** her anfanges Kolding bys tingbog 9/1 1661 og endes i denne bog 17/4. siden anfanges og indføres i en anden ny tingbog, da det trykte papir ankom.

(175)

9/1 1661.

** sandemænd i dette år. Berent Clausen pottemager, Mikkel Nielsen Skanderup, Jens Pedersen Saxe og Søren Staffensen skomager.

16/1 1661.

** Simon Andersen Dover, rådmand her sst, med opsættelse her af tinget 21/11 sidst forleden havde ladet i rette kalde Anders Lauridsen Hunderup, boende her sst, for 8 sletdaler, som rester på hans håndskrift, dateret 22/5 1660, for 2 hopper han ham afkøbt har, som han blev tilfundet at betale.

(176)

23/1 1661.

30/1 1661.

** Niels Pedersen Strandhuse, borger her sst, på sine egne og Hans Andersen, borger her sst, hans vegne fik tingsvinde, at Niels Pedersen fremlagde efterskrevne kontrakt, at eftersom Bertel Brun med Niels Pedersen og Hans Andersen her i Kolding nogen iring og tvistighed er imellem faldet, anlangende noget tøj i en halvkiste, de på hans vegne af deres skib i København til forvaring har opsat til Maren Ravns der sst, da er den sag bilagt, og da har Niels Pedersen og Hans Andersen af deres egen gode vilje lovet til de fattige at udgive 2 sletdaler.

(178)

** Hans Pedersen tømmermand, indvåner her sst, på sine egne og Søren Jensen i Pjedsted hans vegne tilsagde og advarede alle salig Jens Hansen i Højrup, fordum borger her sst, og hans salig hustru Karen Sørensdatters gældnere og kreditorer at møde til skifte 1/2 først kommende. varselsmænd hjemlede, at de har givet efterskrevne bemeldte afdødes arvinger, nemlig Søren Jensen i Pjedsted med sine børn, Anne Iversdatter med hendes mand Nis Pedersen, Karen Jensdatter med hendes lovværge der sst, Barbara Madsdatter med hendes børn og formynder i Frederiksodde. Hans Jørgensen, Jens Sørensen med hans søn der sst, Joen Iversen i Herslev, Hans Jepsen i Højrup med hans søster Dorte Jepsdatter og Simon Pedersen der sst, Maren Jepsdatter og hendes mand Niels Hansen i Bredstrup, Hans Iversen med sine børn i Frederiksodde, Inger Jensdatter og hendes mand Jens Poulsen, Kirsten Nielsdatter og hendes mand Peder Hansen, Inger Lauridsdatter der sst, Else Bertels med sine børn sst, Karen Lauridsdatter i Skærbæk og hendes mand Just Mou varsel imod dette skifte

** Hans Staffensen i Almind, KM delefoged i Brusk herred, på KM vegne fik tingsvidne, at Jacob Lauridsen Bech, slotsfoged på Koldinghus, og Niels Madsen, slotsskriver der sst, vidnede og kundgjorde, at den næste mandag efter martini næst forleden var de med Anders Jørgensen, lensmandens fuldmægtig, imedens Dreigens skov blev gennemseet hvad svin Bjert bymænd havde der på skoven til olden ubrændt, og da blev uddrevet af skoven 200 svin foruden en stor del, som der foruden blev gående, som de ikke da kunne få ud af skoven at tælle. varselsmænd hjemlede, at de varsel gav efterskrevne, der iblandt Elisabeth Pouls med hendes lovværge, Karen Niels Poulsens, alle boende i nør Bjert.

(179)

** Niels Nielsen Bøgvad, kæmner her sst, på KM og byens vegne gav last og klage over Bertel Madsen Brun, Jacob Hansen,Knud og Niels Sørensen vadrider, alle her sst, for parlament og slagsmål med blods udgydelse og skades medførelse, de i Niels Madsen vadriders hus 20/1 sidst forleden med hverandre gjort og beganget har.

(180)

6/2 1661.

** Gregers Markorsen og Iver Jørgensen, borger her sst, kundgjorde, at de efter byfogdens begæring var i Niels Sørensen vadriders hus 20/1 sidst forleden, og da så og synede ham, og da var ham slået to huller i hans hoved, så og to pistoler både stokke og piber samt et hvidt stenkrus sønderslået, og sagde Niels Sørensen, det Bertel Madsen Brun og Jacob Hansen Knud var indkommet i hans hus med råds råd og ham så voldeligt overfaldet.

** Peder Pedersen Bredal, borger her sst, med opsættelse her af tinget 12/12 sidst forleden havde ladet i rette kalde Niels Jensen kræmmer, borger her sst, for han 1658 bortrejste fra sin gård, og Peder Bredal den tid sad til huse hos ham i og siden har sat deri og holdt gården ved magt, at den ikke er blevet ruineret og holdt al den store indkvartering, skat og besværing langt over hans formue, gården såvel hans sølv og penge har salveret, og han for sådan hans store udgift intet vil svare, sætter derfor i rette om Niels Jensen kræmmer ikke jo bør efter KM forordning at kontentere ham for hvis, han har udgivet. da blev for retten afsagt, at eftersom Niels Jensen sig entholder Peder Bredal for hans anfordrede udgift igen ej at vil vederlægge, vidste byfogden ikke rettere herpå at kende, men formedelst tvistigheds bilæggelse samme sag henfandt til efterskrevne mænd, som parterne imellem 14/2 først kommende har at kende og sige så vidt ret er.

(182)

** Niels Simonsen Dal, borger her sst, med fuldmagt af Hans Andersen, byfoged i Haderslev, på Maren, salig Frands Grothusens, fordum tyske skolemester der sst, hendes vegne gav Mads Christensen borger og hans kære hustru Maren Pedersdatter og deres arvinger afkald og kvittering for al den arvepart, Maren, salig Frands Grothusens, kunne tilfalde efter hendes salig søster Mette Bjørnsdatter, som til ægte havde Mads Christensens svoger, salig Matias Pettersen Kruckow, fordum boende og døde i Haderslev.

(183)

** Søren Lauridsen Dansken, borger her sst, på Jørgen Pedersen Natteler, indvåner her sst, hans vegne med opsættelse af bytinget 12/12 sidst forleden havde ladet i rette kalde Søren Pedersen Strandhuse, borger her sst, for han sig modvilligt entholder at forsegle det skiftebrev, som er ganget efter hans første hustru, salig Bodil Hansdatter, imellem ham og hans børn, som hans salig far Peder Jørgensen var værge for, som han blev tilfundet at forsegle og underskrive.

(184)

13/2 1661.

** Peder Lauridsen Lang, borger her sst, på vel fornemme Christian Jensen her sst hans vegne med opsættelse her af bytinget 19/12 sidst forleden havde ladet i rette kalde Peder Christensen, vægter her sst, for 6 sletdaler, som resterer på hans til kaptajn Jens Rasmussen på Hjelmdrup udgivne håndskrift, dateret Kolding 23/3 1649, som han blev tilfundet at betale.

** Peder Jensen ved Stenderup strand på Niels Mikkelsens børns vegne i Tapsore og Hans Lauridsen i Skartved på Mads Nielsens datter, Anne Madsdatter i Tapsore, med hendes fuldmagt hendes vegne solgte og skødte fra dem og deres arvinger og til Niels Bøgvad hans kære hustru og deres arvinger den halve part i salig Lauge Gregersen, fordum borger i Kolding, hans efterladte gård, som de arveligt efter hans salig hustru Maren, Lauge Gregersens, er tilfaldet, liggende her i Kolding i Brogade, den gård, forhen har tilhørt salig Hans Husmer, ved den søndre og Ude Bertelsens gård ved den nørre side.

(186)

** Anne Madsdatter af Tapsore gav Hans Lauridsen af Skartved fuldkommen myndighed at skøde Niels Nielsen Bøgvad, borger i Kolding, hendes part i salig Lauge Gregersen, fordum borger her sst, hans halve gård, hun efter hans salig hustru er arveligt tilfaldet.

** Peder Poulsen smed, boende i Vonsild, gav Eggert Rollufsen hans kære hustru Lene Jensdatter og deres arvinger afkald og kvittering for al hvis værgemål, han for hans hustru Maren Tygesdatter under hænder haft har efter hendes salig forældre.

(187)

** Peder Poulsen smed solgte og skødte fra sig sin hustru Maren Tygesdatter og deres arvinger og til Eggert Rollufsen hans kære hustru Lene Jensdatter og deres arvinger hans gård, som hans hustru Maren Tygesdatter efter hendes salig forældre er arveligt tilfaldet, liggende i Kolding på Lusby bjerg imellem Laurids Jørgensen skomagers ejendom ved den vestre og Inger salig Morten Skrædders ejendom ved den østre side.

** Niels Nielsen Bøgvad sig vedkendte en diamantsten, som for retten inden tinge var til stede, som ham i denne forleden krigstid ulovligt skulle være frakommet, og nu igen fundet hos hans svoger Henrik Sigfried her sst, som Hans Guldsmed her sst til ham havde leveret noget med at forfærdige. derefter tilspurgte Niels Bøgvad Hans Guldsmed, hvor han samme diamantsten var adkommet, hvortil han svarede den af Kirsten Nielsdatter, Christen Skrædders her sst, i en ring at have afkøbt. derimod for retten fremstod Kirsten Nielsdatter og benægtede aldrig at have solgt fornævnte sten til Hans Guldsmed, men det var en anden sten af glas i en ring med papir imellem stenen og ringen lagt, som hun ham solgt har.

(188)

** Mads Tomasen fremlagde efterskrevne beskikkelse, at 6/2 1661 var efterskrevne på Mads Tomasen og hans bror Hans Tomasens vegne henskikket af KM byfoged Jens Nielsen til deres stedfar Bertel Mikkelsen med tilbydelse, om han for penge ville løse den, gård dem over skifte efter deres salig mor i deres patrimonium blev tilsat, for den vurdering derpå er gjort, da skulle han sig derpå inden 8 dage betænke, hvis det ikke skete, var Mads Tomasen på sine egne og samtlige søskendes vegne forårsaget sig gården at bemægtige, hvortil Bertel Mikkelsen svarede, at når han fik skiftebrevets genpart under forsegling, ville han sig derpå erklære.

(189)

** Baldser Nielsen rådmand på borgmestre og råds vegne her sst efter han gjorde advarsel og påmindede kæmner, som her i byen næst forgangne åringer været har, samt skattemestrene her sst, at de rigtighed gør for hvis, de under hænder for kongen og byen har haft, såvel hvis skatter indkrævet er, såfremt de for ej ville stå til rette for hvis derpå følge kan.

20/2 1661.

** Hans Hansen Buch guldsmed i rette lagde en landsdommers efterskrevne stævning, hvorledes han har tiltale til Henrik Sigfried, der sst boende, for hans sandhed at være bestendig anlangende en diamantsten, han skulle have sig til forhandlet af Kirsten Nielsdatter, Christen Skrædders i Kolding, som Niels Bøgvad uden noget derpå navn eller mærke sig skal have vedkendt, hvorefter Henrik Sigfried, guldsmed her sst, fremlagde hans efterskrevne vidne på tysk, fordi han ikke dette lands sprog kan og heller ikke forstå, hvorfor han hans vidne skriftligt har i rette lagt, at han bekom i køb denne ring, som Kirsten Nielsdatter har sagt, at hun til Hans Guldsmed en ring med en sten solgt har, og han til hende havde sagt, der var papir derunder, hvorefter Hans Guldsmed var tingsvidne begærende.

(191)

** Jens Troelsen her sst fremlagde en landsdommers efterskrevne stævning, dateret 16/1 1661, formelder at være stævnet alle salig mester Peder Tranes, fordum latinske skolemester i Kolding, hans kreditorer og gældnere for skifte, som den salig mands efterladte hustru Bodil Lauridsdatter, i Kolding boende, agter at gøre og holde i dag 6 uger.

(192)

** Søren Lauridsen Dansken, borger og indvåner her sst, fik tingsvidne, at Knud Tøgersen på sin søster Kirsten Tøgersdatters vegne her sst gav ham, hans kære hustru Anne Svendsdatter og deres arvinger skøde og afkald for hvis tilstand og krav, hans søster har og er berettiget i salig Poul Krempiin sadelmager, fordum borger her sst, hans gård liggende i Lusbygade her sst vesten ved Jens Sørensen buntmagers ejendom, han selv ibor.

(194)

27/2 1661.

** Søren Tygesen Natteler, borger her sst, gav Berent Clausen pottemager, hans kære hustru Karen Pedersdatter og deres arvinger afkald for al den arv og arvepart, han på hans hustru Johanne Clausdatters vegne kunne tilfalde efter hendes afgangne bror salig Jacob Clausen, som døde i Kolding.

(195)

** Baldser Nielsen rådmand på borgmester og råds vegne efterlyste, om nogen af byens bøger og breve var bevidst havde eller forekom, disligeste kvittantser, skattemandtaller, regnskaber, registrering og skiftebreve, byen kunne vedkomme, som i denne forleden krigs og besværlige tider af byens gemme, eller hvem dem var til forvaring betroet, er forvildet og frakommet, de da dem fra sig ville levere eller noget kundskab derpå gøre, såfremt de ej for dets fordølgelse vil stande til rette for hvis skade derpå kan kendes at følge.

** Johan Schrøder, borger her sst, efter 6 ugers opsættelse hændet dom over Bodil, salig Christen Lecks, for 11 sletdaler, som rester på hendes salig husbonds håndskrift, dateret Kolding 17/5 1657, som hun blev tilfundet at betale.

(196)

** Peder Hansen Helt, borger her sst, efter 6 ugers opsættelse hændet dom over Jørgen Boysen skomager, borger her sst, for 6 sletdaler han siden 1648 Peder Helt skyldig har været, som han blev tilfundet at betale.

6/3 1661.

** Mads Nielsen Dalby, borger her sst, på Jørgen Pedersen Natteler, indvåner her sst, fik tingsvidne, at Søren Pedersen Strandhuse, borger her sst, kendtes for sig og sine arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være til hans egne børn, nemlig Hans Sørensen, Peder Sørensen og Inger Sørensdatter og deres arvinger 428 sletdaler, som er deres matrimonium, de efter deres salig mor Bodil Hansdatter er arveligt tilfaldet efter skiftebrevs formelding, dateret Kolding 23/1 1657, og derfor pantsatte hans gård og ejendom med to hosliggende boder, liggende her i Kolding i Klostergade, og Mestermandsstræde den våning, Hans Ærø tilhører, han forhen iboede ved den østre og salig Peder Udsens bod og våning ved den søndre side.

(198)

** Mads Tomasen, borger her sst, på sine egne og søskende, nemlig Jens Tomasen, Bodil Tomasdatter, Jens Madsen, byskriver i Nykøbing i Falster, hans hustru og Else Tomasdatter deres vegne samt Hans Tomasen på sine egne vegne gav deres stedfar Bertel Mikkelsen og hans arvinger afkald for al den arv og arveparter, de efter deres salig forældre og afgangne to søskende arveligt er tilfaldet, og kendtes Mads Tomasen for sig sin hustru Mette Jensdatter såvel på hans søskendes vegne for dem og samtlige deres arvinger samt Hans Tomasen for sig og sine arvinger intet videre for forskrevne arveparter har at fordre.

(199)

** Knud Simonsen buntmager, borger her sst, på salig Gregers Nielsen, forrige danske skolemester her sst, hans efterladte børns vegne, som han er værge for, havde ladet i rette kalde deres stedmor Karen Jørgensdatter, bemeldte Gregers Nielsens efterladte hustru her sst, for hun ikke hendes løfte imod den salig mands efterladte børn, som hun i skiftebrevet efter hendes salig husbond, dateret Kolding 24/5 1660, vedgået har, ikke tilbørligt efterkommet har, om hun ikke derfor bør at stande til rette. da eftersom Karen, salig Gregers Nielsens, ikke har underholdt sine stedbørn som forsvarligt er efter skiftebrevets formelding, tilfandt byfogden hende at lide nam og vurdering.

(200)

13/3 1661.

** Niels Madsen på lensmanden på Koldinghus, velb Steen Bille, hans vegne lod tilbyde alle borgere og indvånere her sst, om der nogen ville leje slottets marker, sædeland og england, da vil hans velb det på KM vegne forunde som mest deraf til leje vil give.

** Hein Bertelsen, toldinspektør her sst, på KM og interesseredes vegne tilbød Christen Nielsen i Vedersø by i Hind herred de 5 køer, han over ulovlige vadesteder her af riget har udført og af vadestedriderne er med optaget, som han efter toldordinantsen er fradømt, om han dem for sin vurdering vil sig tilløse, skal de blive ham følgagtig, og eftersom han eller nogen på hans vegne ej mødte samme køer at løse ville, tilbød Hein Bertelsen menige borgerskabet, som til stede var, om de eller andre dem ville købe.

(201)

** Christian Jensen Munk af Hjelmdrup på sine egne Baldser Nielsen, rådmand her sst, på salig hr Peder Iversen af Egtved hans efterladte børns vegne og Peder Hansen Helt, borger her sst, på Mette Udsdatters, salig Niels Poulsens efterleverske, hendes vegne fremlagde efterskrevne landstings varsels seddel 16/1 1661, da at være stævnet alle salig Niels Bertelsen, forrige byfoged i Kolding, hans arvinger og kreditorer for vurdering, Christian Jensen Munk af Hjelmdrup og hans medarvinger agter at lade forhverve anlangende ejendom, om de vil have noget dertil at svare. i lige måde hjemlede varselsmænd, at de gav salig Niels Bertelsen, fordum byfoged her sst, hans efterladte hustru Karen Mikkelsdatter og hendes husbond, Jens Pedersen Saxe, borger her sst, imod vurdering på salig Niels Bertelsens ejendom, liggende her i Kolding i Lusbygade samt for pants tilbydelse.

(202)

** fornævnte Christian Jensen fremlagde efterskrevne landstings varsels seddel 16/1 1661, da at være stævnet salig Mette Bertelsdatter, salig Jens Jensens efterleverske i Kolding, deres arvinger og kreditorer for vurdering, tilbud og dom, som Christian Jensen Munk af Hjelmdrup samt hans medarvinger agter at lade forhverve anlangende ejendom. item hjemlede varselsmænd at de gav Peder Bertelsen og hans børn, Søren Pedersen Hosekræmmer og hans børn, Karen, salig Niels Slagters, med hendes lovværge samt Peder Sørensen Købmand, borger og indvåner her sst, varsel imod vurdering, som Christian Jensen på sine egne og medarvingers vegne agter at lade forhverve i Mette Jenskone, fordum borgerske her sst, hendes ejendom liggende i Lusbygade, samt for pants tilbydelse.

(203)

** Jens Troelsen, danske skolemester, til Søren Markorsen, møller i slottets mølle, for penge han ham for skolegæld for hans børn befindes at være skyldig nemlig 9 mark. 1.ting.

** Mads Christensen bager, borger her i Kolding, på Hans Markorsen, rådmand her sst, hans vegne imod Jens Pedersen færgemand efter 6 ugers opsættelse. da med parternes bevilling blev sagen endnu fremdeles opsat til i dag 8 dage.

** Hans Nielsen her sst havde med sig inden tinge et pantebrev, dateret 8/4 1656, lydende på 100 rigsdaler til ham af Niels Andersen udgivet, hvoraf kapital og rente fandtes intet afskrevet.

(204)

20/3 1661.

** Jacob Lorends Bech, KM husfoged her sst, Casparus Høflich fuldmægtig fremlagde efterskrevne beretning, eftersom han er bebrevet af velb Sivert Litzou kaptajn og kommandant her i byen, hvorledes der findes gjort skade ved palisaderne omkring slottet af borgerskabets svin, som dem ganske fordærver med jorden derfra at bryde, hvorfor jeg forårsages at lade aflyse til tinget, hvem af borgerskab nogen svin har, det de holder dem i deres gårde eller dertil svinehyrder, det de ikke kan gå nogen til skade omkring slottet, men de formode de til de fattige husarme i hospitalet skal blive inddrevet.

** Mads Christensen bager, borger her sst, med fuldmagt af Hans Markorsen, rådmand her sst, og på hans vegne med opsættelse her af tinget 30/1 sidst forleden havde ladet i rette kalde Jens Pedersen Ellerup, KM færgemand ved Snoghøj, for 8 rigsdaler, som han befindes at være Hans Markorsen skyldig for varer efter hans skadesløsbrev, dateret 13/4 1660. herimod mødte Niels Madsen, slotsskriver her sst, på Jens Pedersens vegne og fremlagde hans efterskrevne indlæg, at han formedelst fjendernes gevalt med ildebrand og i andre måder er ruineret, så det er ham umuligt en sum penge nu til veje bringe, men formener for Hans Markorsens krav i næst følgende 3 år efter KM forordning, dateret 12/1 1661, at være forskånet. da efter forberørte lejlighed tilfandt byfogden ham at betale inden 15 dage.

(206)

** Poul Christensen Seest på salig Laurids Jepsen Kyds børns vegne, Staffen Christensen på salig Peder Jepsen Kyds børns vegne og Tomas Mortensen på Maren Jepsdatter, salig Poul Jensen bager, fordum borger her sst, hans efterleverske hendes vegne, alle borgere og indvånere her sst, gav Baldser Nielsen på Maren salig Anker Jepsens vegne hende og hendes arvinger afkald for al den arv, de efter hendes salig husbond Anker Jepsen kunne arveligt tilfalde efter skiftebrev, dateret Kolding 29/11 1660.

(208)

27/3 1661.

** efterskrevne borgere kundgjorde, at eftersom de af tinget var udnævnt at skulle vurdere salig Niels Bertelsen, fordum byfoged her sst, hans efterladte ejendom, liggende her i Kolding i Lusbygade, da var de på åstedet 22/3 sidst forleden og samme ejendom vurderede for 200 sletdaler.

** forskrevne vurderingsmænd vidnede, at eftersom de af tinget var udnævnt at skulle vurdere salig Mette Bertelsdatter, salig Jens Jensens efterleverske her sst, hendes ejendom i Lusbygade ved Vibdam, da var de på åstedet samme dag og samme ejendom vurderede for 200 sletdaler.

(209)

** Jens Troelsen på Niels Andersen Falkenbjergs vegne hændet dom over Bodil, Christen Lecks, for 7 sletdaler og Niels Pedersen for 7 sletdaler, som de blev tilfundet at betale.

** Jørgen Mikkelsen af Bramdrup med fuldmagt af hans bror Jep Mikkelsen her sst og på hans vegne med opsættelse her af tinget 13/2 sidst forleden havde ladet i rette kalde Søren Markorsen, møller her sst, for (blank) rigsdaler, som han ham skyldig er og i rede penge lånt har. herimod i rette mødte Hans Markorsen og fremlagde hans efterskrevne svar, at han ikke andre penge af Jep Mikkelsen har oppebåret end ham tilkom af den hest, Jep Mikkelsen for 8 rigsdaler har henborget i hans fraværelse, såvel som andet mere regnskab dem imellem er om to vogne og en hest. da eftersom Søren Markorsen sig påberåber på regnskab imod Jep Mikkelsens angivende, da vidste byfogden ikke rettere herpå at kende, men fornævnte parter henfandt med hverandre rigtigt regnskab i dannemænds overværelse at gøre.

(210)

** Mads Nielsen, boende i Lilballe, med opsættelse her af tinget 13/2 sidst forleden havde ladet i rette kalde Niels Pedersen Strandhuse, borger her sst, for 7 sletdaler, som han befindes at være ham skyldig efter hans salig mor Maren, salig Peder Nielsens, derpå udgivne skadesløsbrev, dateret Kolding 15/8 1657, som han blev tilfundet at betale.

(211)

3/4 1661.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Poul Findsen og hans hustru Karen Madsdatter varsel at svare Laurids Tomasen, tjenende kaptajn Lützow, og giver Karen Madsdatter til sag for 5 sletdaler, som han har leveret hende til troerhånd at forvare, som hun blev tilfundet at betale.

(212)

** Jørgen Nielsen, borger her sst, på Margrete, salig Lyder Henriksens, fordum borgmester her sst, hans efterleverske, samt på Johanne, salig Jep Nielsens, fordum borger her sst, hans efterleverske deres vegne med opsættelse her af tinget 20/2 sidst forleden havde ladet i rette kalde Niels Andersen fisker boende i Strandhuse for 6 sletdaler han befindes at være dem skyldig for den 3.part i kongens tiengård, deres forskrevne salig mænd ham i leje forundt har, hvilke de selv i fæste havde, og som han blev tilfundet at betale.

(214)

** efterskrevne borgere kundgjorde, at eftersom de var tilkrævet nogle bæster og fæmon at vurdere, som af vadestedriderne på de forbudne steder var optaget, da 2/4 næst forleden vurderede de efterskrevne bæster og fæmon.

10/4 1661.

** Peder Pedersen Bredal fremlagde efterskrevne landstings varsels seddel, at 27/2 1661 var stævnet alle salig Laurids Lassen, fordum borger i Kolding, hans hustru Kirsten Tomasdatters arvinger og deres kreditorer for skifte og deling, som Peder Bredal på salig Laurids Lassen hans arvingers vegne agter at holde i dag 6 uger.

(215)

** Jens Nielsen, KM byfoged her sst, med 6 ugers opsættelse havde ladet i rette kalde Johan Schrøder, borger her sst, på KM vegne for hans bøder, eftersom han med Karen Terkildsdatter her i byen lejermål beganget har, hvilke bøder han blev tilfundet at betale.

(216)

** Jens Nielsen byfoged på sine egne vegne efter 6 ugers opsættelse hændet dom over Johan Schrøder for 77 sletdaler, som hans hustru i denne besværlige krigstid ham i penge og varer med forstrakt har, hvorpå rester 54 sletdaler som han blev tilfundet at betale.

** Hans Nielsen til Mads Hansen for 6 mark hans 1.ting. endnu for Hans Nielsen til nogle udenbys efter regnskabsbog hans 1.ting.

(217)

17/4 1661.

** Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, med fuldmagt af Laurids Hansen i Bønstrup samt på Jep Hansen, ham selv tjenende, begge deres vegne, i lige måde Tomas Mortensen, borger og indvåner her sst, med fuldmagt af Anders Hansen i nør Bjert på sine egne og bror Jesper Hansen, nu værende i København, hans vegne, item Søren Hansen og Hans Hansen i Bjert boende, på samtlige deres vegne gav Peder Sørensen gartner hans kære hustru Maren Hansdatter og begge deres arvinger afkald og kvittering for al den arv og arveparter, forskrevne arvinger efter deres salig bror Peder Hansen Bjert, som boede og døde i Kolding, arveligt kunne tilfalde.

(219)

** her endes, så vidt som for 1661 til 17/4 passeret er, og anfanges i en anden ny tingbog med nye forordnet trykt papir i indbundet.

(1)

** det første og sidste ark i tingbøger.

(2)

24/4 1661.

** denne dag gik intet beskrevet.

1/5 1661.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, varsel at svare Hans Hansen Buch, borger her sst, anlangende en diamantsten, som han har sig vedkendt. sagen blev optaget til i dag 4 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Lauge Nielsen, borger her sst, varsel at svare Niels Pedersen Strandhuse, borger her sst, for 14 sletdaler efter en håndskrift udgivet til hans formand, salig Knud Pedersen Bramdrup, 17/8 1656. byfogden opsatte sagen til i dag 4 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Karen, salig Iver Degns, med hendes børn og lovværge her sst varsel at svare Henrik Laugesen, byskriver her sst, for en vurdering på hendes ejendom fra ham at hjemløse, som hun blev tilfundet at betale.

(3)

8/5 1661.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Karen, Jens Slagters, varsel at svare Peder Sørensen Købmand, borger her sst, item afhjemlede de at have givet Knud Simonsen buntmager, borger her sst, varsel for Peder Sørensen Købmand, og stod Peder Sørensen for retten og tilbød Karen, salig Jens Jensen slagters, med hendes børn og lovværge, så og salig Hans Jensen Bøllings arvinger, om de vil indløse hvis ejendomme, som til ham er pantsat, og om de det ikke indløser inden 2 måneder, da at være ham følgagtig. sagen blev opsat 6 uger.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Simon Andersen Dover, borgmester her sst, og Oluf Andersen Suus, borger her sst, varsel at svare Niels Pedersen, rådmand her sst, imod tilbud og dom efter landstings varsels seddels videre indhold, anlangende salig Peder Andersen Dover, fordum borger her i Kolding, og hans salig hustrus ejendom, om de vil have noget dertil at svare.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Mette, salig Knud Vævers, og Inger, salig Morten Jensen skrædders her sst, varsel at svare Baldser Nielsen, rådmand her sst, på salig Gregers Iversen, fordum borger her i Kolding, hans efterladte børns vegne, og gav dem hver til sag for resterende rente af deres husbonds udgivne pantebrev. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Jepsen skomagersvend, barnfødt her sst, fik tingsvidne, at varselsmænd hjemlede, at de gav Hans Kirkeby, boende i Asbo, varsel imod pants tilbydelse, han i hans salig far Jep Jensen Starup, fordum borger her i Kolding, for hans matrimonium han arveligt efter pantebrevs formelding er til berettiget, hvilket pant han for retten tilbød Hans Kirkeby, om han på sin hustru og stedbørns vegne ham ville udløse.

(4)

** Peder Sørensen Viuf, borger her sst, fik tingsvidne, at han fremlagde to landstings varsels sedler, at være stævnet salig Jens Jensen slagter, som boede og døde i Kolding, hans efterladte hustru og arvinger for vurdering, han agter at forhverve. item at være stævnet alle salig Hans Jensen Bølling, som boede og døde i Kolding, hans børn og arvinger for vurdering, Peder Sørensen agter at forhverve. i lige måde hjemlede varselsmænd, at de gav Karen, salig Jens Jensen slagters her i Kolding, hendes børn og lovværge samt Knud Simonsen buntmager, borger her sst, som har været værge for salig Hans Jensen Bøllings børn varsel imod vurdering og panters tilbydelse, hvilke panter han her for retten tilbød salig Jens Slagters hustru samt salig Hans Bøllings børn.

(5)

** Poul Christensen Seest, borger her sst, på sine egne og salig Laurids Jepsen Kyd, fordum borger her sst, hans efterladte børn, som han er tilforordnet værge, for deres vegne fik tingsvidne, at Peder Sørensen Købmand, borger her sst, kendtes for sig og sine arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Poul Christensen hans kære hustru Gyde Jørgensdatter og deres arvinger samt salig Laurids Kyds børn og deres arvinger 100 sletdaler, og derfor pantsatte Peder Sørensen Købmand hans hus, liggende i Kolding i Lusbygade imellem salig Iver Jacobsens arvingers ejendom ved dem vestre, byens forte ved den østre side og adelgaden ved den nørre ende.

(7)

** Niels Pedersen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at han fremlagde en landstings varsels seddel, dateret 27/3 1661, formeldende i sin mening at være stævnet alle salig afgangne Peder Andersen, forrige borger i Kolding, og hans hustru salig Maren Pedersdatter og deres efterladte søn Jens Pedersen samt deres kreditorer og arvinger for tilbud vurdering syn og dom, som Niels Pedersen, rådmand i Kolding, agter at forhverve. i lige måde hjemlede varselsmænd, at de gav Simon Andersen Dover borgmester og Oluf Andersen Suus, borger her sst, varsel imod pants tilbydelse, han i salig Peder Andersen Dover, fordum borger her sst, hans hus og ejendom efter pantebrevs indhold er berettiget, hvilket pant Niels Pedersen her i dag tilbød Peder Andersen Dovers arvinger og kreditorer, om de ham ville udløse.

(8)

15/5 1661.

** Peder Christensen Årø, borger her sst, fik tingsvidne, at Peder Hansen Helt, borger og indvåner her sst, med fuldmagt af Dorte Poulsdatter, salig Peder Udsens, fordum rådmand her sst, hans efterleverske her sst hendes vegne solgte og skødte fra Dorte Poulsdatter og hendes arvinger og til Peder Årø hans kære hustru Bodil Madsdatter og deres arvinger det hus, han nu ibor, han salig Peder Udsen afkøbt har efter købebrevs indhold, dateret Kolding 25/9 1658, som forhen har tilhørt salig Niels Mortensen knivsmed, fordum borger her sst, og salig Peder Udsen af hans arvinger sig havde til forhandlet, hvilken ejendom her i Kolding i Østergade er beliggende, imellem Niels Jensen skifferdækkers ejendom på den nørre, salig hr Henrik Splet i Linnet hans ejendom på den søndre og vestre side og adelgaden ved den østre ende.

(10)

** Hans Hansen Buch, guldsmed og borger her sst, fik tingsvidne, at Peder Hansen Helt, borger her sst, med fuldmagt af Jacob Baldsersen, barnfødt her sst, og bestalter fourer under oberstløjtnant Georg Møllers kompagni, og på hans vegne gav hans kære svoger Hans Buch guldsmed hans kære hustru Margrete Didriksdatter og deres arvinger afkald for al den arvepart, han efter hans salig mor Cathrine Knudsdatter kunne tilfalde og takkede ham for rigtigt skifte og jævning.

(11)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Karen, salig Gregers Skolemesters her sst, med hendes lovværge varsel at svare Hans Jensen Skærbæk her sst på Niels Pedersen rådmands vegne for 13 sletdaler efter 3 håndskrifter. sagen blev opsat til i dag 6 uger.

(12)

22/5 1661.

** Tomas Mortensen, borger her sst, med 6 ugers opsættelse havde ladet i rette kalde Mads Nielsen Borgsted, borger her sst, og gav ham sag efter hans efterskrevne skriftlige indlæg, at eftersom jeg betingede med ham 3/11 1659, at min morsøsterdatter Maren Nielsdatter skulle være hos ham, til hun blev så stor, hun kunne fortjene sin føde, hvorfor jeg har ham betalt efter udgivne reverses lydelse, hvilket dog ikke sket er, at hun kun var 12 år gammel, der hun kom til ham og ikke blev et år fuldt hos ham, sætter derfor i rette, om Mads Nielsen ikke jo bør fra sig at levere hvis klæde og andet, han med hende annammet har, actum Kolding 10/4 1661, Tomas Mortensen. endnu i rette lagde Tomas Mortensen Mads Nielsens efterskrevne revers, at eftersom Tomas Mortensen har efter hans salig mors afgang til ham overantvordet hans morsøster datter Maren Nielsdatter, da lover han at forskaffe hende nødtørftig underholdning, til hun bliver så stor, hun kan fortjene hendes føde, og derfor har Tomas Mortensen betalt ham 5 rigsdaler og leveret ham efterskrevne hendes klæder, actum Kolding 3/11 1659. da eftersom ingen til gensvar mødte, vidste byfogden ikke rettere herpå at kende, men tilfandt Mads Nielsen Borgsted forskrevne klæder og tøj fra sig til Tomas Mortensen at levere inden 15 dage.

(14)

** Peder Hansen Helt, borger her sst, på magister Anker Sørensen, sognepræst her sst og provst i Brusk herred, hans vegne fik tingsvidne, at Peder Helt fremlagde en landstings varsels seddel, at 20/4 1661 blev stævnet Hans Svendsen, Niels Svendsen og Anders Svendsen, salig Svend Hansens sønner af Kolding, de umyndige med deres lovværge for vurdering, dom og indførsel, som mester Anker Sørensen agter at forhverve i deres salig far Svend Hansen skomager hans efterladte gård i Kolding efter pantebrevs formelding. i lige måder hjemlede varselsmænd, at de gav Niels Svendsen, guldsmedesvend her sst, varsel imod pants tilbydelse, hvilket pant Peder Helt på mester Anker Sørensens vegne tilbød salig Svend Hansens børn og arvinger til løsen.

(15)

** Søren Lauridsen Dansken, borger her sst, fik tingsvidne, at han i dag tilbød alle salig Poul Krempiin sadelmager, fordum borger her sst, hans arvinger og kreditorer hvis pant og gæld, han i hans efterladte hus her sst efter pantebrev er berettiget, om de ham ville udløse, hvilket tilbud Søren Dansken beviste med en landstings varsels seddel, dateret 10/4 sidst forleden, at varsel var givet alle salig Poul Krempiin sadelmager hans børn arvinger og kreditorer for tilbud, vurdering og dom, som Søren Lauridsen Dansken på sine egne og salig Iver Jacobsens og hans salig hustrus arvingers vegne agter at forhverve og tage beskrevet til Kolding byting.

(16)

** Søren Lauridsen Dansken, borger her sst, fik tingsvidne, at han fremlagde en landstings varsels seddel, dateret 10/4 1661, at da varsel var givet alle salig Niels Karmand og hans salig hustrus arvinger og kreditorer for tilbud, vurdering og dom, som Søren Lauridsen på sine egne og salig Iver Jacobsen og hans salig hustrus arvingers vegne agter at forhverve, og efter dets indhold tilbød Søren Lauridsen i dag for retten alle salig Niels Karmand og hans salig hustrus arvinger og kreditorer hvis pant og gæld, han i salig Niels Karmands efterladte hus her sst efter pantebrev er berettiget.

(17)

29/5 1661.

** Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, fik tingsvidne, at han fremlagde 4 dannemænds fragivne efterskrevne revers, at de 17/4 af KM byfoged her sst på tinget var udnævnt at bilægge og imellem sige den sag med Niels Nielsen Bøgvad og Hans Buch guldsmed, begge borgere her sst, om en guldring med en diamant i, som Niels Bøgvad beretter før at have tilhørt, og Hans Buch sig påberåber at tilforhandlet, da har de været forsamlet i Baldser Nielsen rådmand og Jens Nielsen byfoged samt begge parternes nærværelse, og da erbød sig Niels Nielsen Bøgvad imod Hans Buch guldsmed at ville betale ham 10 mark, som han berettede selv at have givet for den, imod ringens overleverelse, hvilket Hans Buch ikke ville indgå, med mindre Niels Bøgvad ville erstatte ham 7 rigsdaler, som han havde solgt den for til Just Mortensen, rådmand her sst, og de derfor ikke noget til forlig deri kunne udrette, dateret Kolding 18/4 1661.

(18)

5/6 1661.

** Laurids Mikkelsen, barnfødt her sst, på sine egne og samtlige søskendes vegne fik tingsvidne, at han fremlagde en landstings varsels seddel, dateret Viborg landsting 24/4 1661, formelder varsel at være givet alle salig Mikkel Adsersens børn og medarvinger, så og salig Jens Davidsens børn og medarvinger i Kolding for tilbud, vurdering, skifte og deling at møde i Kolding i sag 6 uger først kommende, og nu hjemlede varselsmænd, at de gav Niels Pedersen rådmand varsel imod vurdering, tilbud og dom, som Laurids Mikkelsen på sine egne og søskendes vegne agter at forhverve for hvis gæld og fordring, de i salig Jens Davidsens ejendom, som tilforn har tilhørt deres salig forældre, kan have at fordre, og tilbød Niels Pedersen kræmmer samt salig Jens Davidsens arvinger og kreditorer, om de ham og hans søskende deres fordring ville udløse.

(20)

** Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, fik tingsvidne, at han fremlagde efterskrevne skriftlige stævning, lydende at Jens Nielsen Bøgvad, byfoged i Kolding, gør vitterligt, at Niels Nielsen Bøgvad, borger her sst, har ladet berette, hvorledes han har tiltale til Bertel Mikkelsen, borger og overformynder her sst, om det ikke er eder bevidst, at den omtvistede diamant har tilhørt Niels Bøgvad, som han i en ring forærede hans hustru til fæstensgave, og om i ikke har skrevet eders navn med samme diamant, som den tid sad i ringen, i hans vindue, i lige måde tiltale til Maren Lauridsdatter, om det ikke er eder vitterligt, at den tid hans hustru Kirsten Mikkelsdatter kom hjem fra Just Mortensens bryllup, da beklagede hun sig at den ring, som Niels Bøgvad havde givet hende til fæstensgave og hende var frakommet, hvilken ring havde hun nu til bryllup seet på brudens finger. i lige måde havde tiltale til Maren, Mads Bagers, om ikke Kirsten Mikkelsdatter sagde til eder til Søren Udsens bryllup, at omtalte ring havde hun seet på Just Mortensens bruds finger til Justs bryllup, så og til Just Mortensen, om i ikke samme ring har købt af Hans Guldsmed, hvorefter de indstævnede fremstod og vidnede, som stævningen om formelder.

(22)

** Jens Pedersen Saxe, borger her sst, fik tingsvidne, at han fremlagde efterskrevne missive, dateret Bergen 21/6 1654, som Niels Hvid der sst med hans hånd underskrevet har, tilskrevet hans kære mor og svogerske nu salig Maren, Peder Saxes, fordum borgerske her sst, som var Jens Saxes mor, at jeg har spurgt, at Jens Hansen har haft eder til landsting, og herre Gud hvilken en sejr han fik, det er vel han er altid imod hans egne venner, som vil ham vel, lader han mig stævne, da må han forlade sig til, han skal betale mig min omkostning, han har angivet mig for eders søster og broder i hans skrivelse, jeg har med underfundighed skødet den toft hen til eder, og jeg har stjålet mig bort om nattetide, som er usandfærdigt, jeg mener en ærlig mand må rejse nat såvel om dagen, jeg var ingen noget skyldig. gør mig den tjeneste og taler med Henrik Ravn, at han ville lyse på prædikestolen og på tinget om det pantebrev og et købebrev på den liden gård, at de måtte være død og magtesløs, og efter dets indhold efterlyste Jens Saxe i dag for retten et pantebrev på den liden toft på Brændgårds mark, samt et købebrev på den liden gård i Østergade, forhen tilhørte salig Hans Jensen Holm, som fra Maren, salig Peder Saxes, er blevet borte og forvildet, om nogen dem er bevidst og forekommet, at de igen til sin rette ejermand Jens Saxe måtte tilstilles eller og herefter at være død og magtesløs, og stod Hans Buch guldsmed på Jens Hansen kontrafejer, borger her sst, hans vegne til vedermæle.

(24)

** Baldser Nielsen, rådmand her sst, på Dorte Poulsdatter, salig Peder Udsens, fordum rådmand her sst, hendes vegne fik tingsvidne, at han tilbud gjorde afgangne Simon Jensen Strandhuse, borger her sst, hans arvinger, nemlig Søren Markorsen møller og Hans Simonsen Strandhuse, indvåner her sst, om de eller andre dertil berettigede kreditorer det pant og gæld ville indfri, som salig Iver Jacobsen, fordum borger her sst, i Simon Strandhuses ejendom efter pantebrevs formelding tilhørte, og Dorte, salig Peder Udsens, for sin gælds fordring over skifte efter salig Iver Jacobsen er udlagt.

(25)

** Baldser Nielsen, rådmand her sst, på Dorte Poulsdatter, salig Peder Udsen, fordum rådmand her sst, hans efterleverske hendes vegne fik tingsvidne, at Anders Sørensen Lund, borger her sst, solgte og skødte fra sig sin hustru Anne Pedersdatter, såvel fra alle hans hustrus medarvinger efter deres afgangne far salig Peder Lauridsen kandegyder, fordum borger her sst, og samtlige deres arvinger og til Dorte Poulsdatter og hendes arvinger det hus, salig Peder Kandegyder forhen tilhørte og iboede, som hun pant og fordring i var berettiget, liggende i Østergade imellem afgangne Niels Gertsens ejendom ved den nørre og Carsten Johansen skifferdækkers våning ved den søndre side.

(27)

** Jens Jepsen, tjenende Dorte. salig Peder Udsens her sst, fik tingsvidne, at Hans Jensen Skærbæk, borger her sst, på Mette Udsdatter, salig Iver Nielsens af Skærbæk, hendes vegne i hendes egen nærværelse kendtes for hende og hendes arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være hendes kære søn Jens Jepsen og hans arvinger 54 sletdaler, som han hendes salig husbond og hende på adskillige tide lånt og forstrakt har, og derfor pantsatte et hussted i Skærbæk, Hans Staffensen tilforn iboede, som tilligger den gård der sst, hendes salig husbond iboede og afdøde, og hun nu selv påboer.

(29)

12/6 1661.

** Simon Andersen Dover, borgmester her sst, på Søren Lauridsen Dansken, borger her sst, hans vegne fik tingsvidne, at efterskrevne borgere her sst tilstod at eftersom de af tinget var udnævnt at syne og besigtige skulle hvis skade og brøstfældighed, som fandtes på det hus, afgangne Poul Krempiin sadelmager, fordum borger her sst, forhen iboede og tilhørte, da har de 11/6 sidst forleden været på åstedet forsamlet og bemeldte ejendoms brøstfældighed synet og beseet som efterfølger.

(30)

** Niels Pedersen Strandhuse, borger her sst, med opsættelse her af tinget 1/5 sidst forleden havde ladet i rette kalde Lauge Nielsen, borger her sst, for 14 sletdaler efter hans brevs formelding, han til hans formand salig Knud Hansen Bramdrup udgivet har, dateret Kolding 17/8 1656, hvilken gæld han blev tilfundet at betale.

(31)

** varselsmænd hjemlede, at de gav Karen, salig Iver Ebbesens, med hendes lovværge varsel for Hans Hansen skrædder her sst.

(32)

19/6 1661.

** Søren Pedersen Hosekræmmer, borger her sst, fik tingsvidne, at Anders Pedersen buntmager solgte og skødte fra sig sin hustru Karen Nielsdatter og deres arvinger og til Søren Pedersen og hans arvinger hans gård, liggende i Kolding i Lusbygade imellem fornævnte Søren Pedersens egen gård ved den østre og Karen salig Peder Naglesmeds ejendom ved den vestre side, adelgaden ved den søndre og hospitalets jordsmon og kirkegården ved den nørre ende.

(33)

** Laurids Pedersen Kock, borger her sst, fik tingsvidne, at Peder Hansen Helt, borger her sst, fremlagde to fuldmagter, den første dateret Kolding 27/7 1658, meldende i sin mening at afgangne Else Hansdatter, salig Hans Kocks her sst, havde fuldmægtiget salig Peder Udsen, fordum rådmand her sst, at give Laurids Kock skøde på det hus, han hende afkøbt har. den anden dateret Kolding 19/6 1661, som Dorte Poulsdatter, Peder Udsens efterleverske her sst, efter første fuldmagts indhold nu igen derpå Peder Helt givet har. og efter dets indhold solgte og skødte Peder Helt fra afgangne Else Hansdatters arvinger og til Laurids Kock hans kære hustru Kirsten Jacobsdatter og deres arvinger det hus, han nu ibor, som han Else Hansdatter afkøbt har efter købebrev, dateret Kolding 20/4 1658, liggende her i Kolding i Klostergade imellem Hans Simonsen Strandhuse hans våning på den vestre og Peder Hansens ejendom på den østre side.

(36)

** Niels Pedersen Strandhuse, borger her sst, fik tingsvidne, at Søren Pedersen Strandhuse, borger her sst, overdrog fra sig og sine arvinger og til Niels Pedersen og hans arvinger det pant og gæld så vidt han efter pantebrevs formelding, nemlig kapital 30 sletdaler med dets efterstående rente, efter salig Niels Hansen, fordum borger her sst, i salig Frederik Nielsen, fordum borger her sst, hans efterladte ejendom er berettiget.

(37)

** Niels Pedersen Strandhuse, borger her sst, med opsættelse her af tinget 8/5 sidst forleden havde ladet i rette kalde Jep Mikkelsen af Ødis Bramdrup, som forhen her i byen boede, for 60 sletdaler, som resterer på hans skadesløsbrev, dateret Kolding 12/6 1660. herimod mødte Jep Mikkelsen og fremlagde hans efterskrevne svar, at eftersom han tiltales for nogle penge, han er salig Knud Hansens arvinger pligtig, så er det hans svar, at han samme penge ikke i købing har bekommet men i Bramdrup by af salig Knud Hansen selv, imidlertid han der boede, og dersom ham ikke må gives delation, indtil han kan dem betale, da ved de, hvor han har sin bopæl og værneting, hvorefter blev afsagt, at byfogden vidste imod samme hans brev ikke at kende, man tilfandt Jep Mikkelsen at betale Niels Pedersen forskrevne penge.

(39)

** Hans Jensen Skærbæk på Niels Pedersen, rådmand her sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 8/5 sidst forleden, at Niels Pedersen da fremlagde en varsels seddel, dateret Viborg landsting 27/5 sidst forleden, han der havde ladet kalde alle salig Peder Andersen Dover, forrige borger i Kolding, og hans hustru salig Maren Pedersdatter og deres efterladte søn Jens Pedersen, samt deres kreditorer og arvinger for tilbud, vurdering, syn og dom, han agter at lade forhverve. i lige måder afhjemlede varselsmænd at have givet Simon Andersen Dover borgmester og Oluf Andersen Suus, borger her sst, varsel imod Niels Pedersens angivelse, og efter dets indhold saggav Hans Jensen Skærbæk først efter et pantebrev her af Kolding byting udgivet 26/4 1641, lydende på 100 sletdaler, som salig Peder Andersen Dover hans ejendom i pant har sat for til Niels Pedersen, på hvilken sum penges stadfæstelse Hans Jensen i rette lagde afgangne Anders Simonsen Dover hans efterskrevne skadesløsbrev, dateret Kolding 16/4 1641, at eftersom min søn Peder Andersen, borger her sst, har købt en ejendom, som er halvfjerde fag hus, af min kære svoger Jens Madsen, borger her sst, som er beliggende i Lusbygade ud imod Nørreport, hvilken ejendom min søn har pantsat til Niels Pedersen kræmmer, borger her sst, på salig Knud Pedersen, fordum borger i Kolding, hans efterladte børns vegne, som han er ret værge og formynder for, og da lover jeg på Peder Andersens vegne at holde Niels Pedersen på forskrevne hans salige brors børns vegne skadesløs i alle måder. derefter blev afsagt, at eftersom salig Peder Andersen Dover har pantsat hans ejendom til Niels Pedersen for 100 sletdaler efter pantebrevs og hans far salig Anders Simonsen Dovers derpå udgivne skadesløsbrev, hvilke penge ikke med 9 års rente ikke til rette tid er betalt, da vidste byfogden derpå ikke rettere at kende, at dersom Peder Dovers arvinger inden 2 måneder ikke indløser samme pant, da bemeldte Niels Pedersen samme ejendom efter forordningen at beholde.

(43)

** Poul Christensen Seest, borger her sst, med fuldmagt af Peder Sørensen Købmand, borger her sst, på hans vegne med opsættelse her af bytinget 8/5 sidst forleden havde ladet i rette kalde efter en varsels seddel, dateret Viborg landsting 27/3 forgangen, da at være stævnet alle salig Hans Jensen Bølling, som boede og døde her sst, hans børn og arvinger for vurdering, Peder Sørensen agter at forhverve, og Poul Christensen saggav efter pantebrev her af bytinget 19/6 1639 salig Hans Bølling Peder Sørensen i hans ejendom gjort og givet har og derpå forhvervede dom, dateret Kolding byting 27/5 1646, hvilken dom lyder på penge, som resterer ubetalt kapital 100 sletdaler med 8 års efterstående rente 48 sletdaler, som beløber sig tilhobe 148 sletdaler, han i samme ejendom er berettiget. endnu i rette lagde Poul Christensen et tingsvidne her af tinget 8/5 sidst forleden i sin mening at Peder Sørensen da har tilbudt salig Hans Bøllings børn og arvinger samme pant til løsen. da efter forberørte lejlighed vidste byfogden derpå ikke rettere at kende, at dersom salig Hans Bøllings arvinger inden 2 måneder ikke indløser samme pant, da Peder Sørensen samme ejendom efter forordning at beholde, og det øvrige efter sin vurdering fra sig lægge til salig Hans Bøllings arvinger eller kreditorer.

(46)

** Poul Christensen Seest, borger her sst, med fuldmagt af Peder Sørensen Købmand, borger her sst, på hans vegne med 6 ugers opsættelse her af tinget havde ladet i rette kalde efter en varsels seddel, dateret Viborg landsting 27/3 næst forgangen salig Jens Jensen slagter, som boede og døde i Kolding, hans efterladte hustru børn og arvinger for vurdering, som Peder Sørensen agter at forhverve, og saggav Poul Christensen efter et pantebrev her af tinget 26/3 1634, som salig Jens Jensen slagter Peder Sørensen i hans ejendom, liggende her i Kolding østen for Vibdam gjort har for 50 sletdaler med 11 års resterende rente, som bedrager sig tilhobe 83 sletdaler, han i samme ejendom er berettiget. da efter forberørte lejlighed da vidste byfogden derpå ikke rettere at kende, at dersom salig Jens slagters arvinger inden 2 måneder ikke indløser samme pant, da Peder Sørensen, eftersom han dem det til løsen her for retten har tilbudt, samme ejendom efter forordningen at beholde.

(48)

** Baldser Nielsen, rådmand her sst, på salig Gregers Iversens børns vegne havde 8/5 sidst forleden ladet i rette kalde Mette, salig Knud Vævers, og Inger, salig Morten Skrædders, her sst for rentepenge efter hver deres salig husbonds pantebreves formelding, de salig Iver Jacobsen i deres ejendomme gjort har, som bemeldte salig Gregers Iversens børn efter ham er berettiget, som de indstævnede blev tilfundet at betale.

(49)

** Knud Simonsen buntmager, borger her sst, på salig Gregers Nielsen, fordum danske skolemester her sst, hans efterladte børns vegne, som han er tilforordnet værge for, fik tingsvidne, at Hans Jensen Skærbæk, borger her sst, på Karen Jørgensdatter sst, salig Gregers Skolemesters efterleverske her sst, hendes vegne overdrog fra hende og hendes arvinger al den lod og del, hun sig efter hendes bemeldte salig husbond kunne tilegne i en have, liggende norden Kolding ved hospitalet, som bemeldte salig mand af salig hr Jørgen Schrøder i sønder Bjert sig havde tilforhandlet og til bemeldte Knud Simonsen på fornævnte børns vegne, som han er værge for, som er i betaling for deres patrimonium, de arveligt efter skiftebrev er tilfaldet.

(50)

26/6 1661.

** Søren Staffensen skomager, borger her sst, fik tingsvidne, at Peder Hansen Helt, borger her sst, med fuldmagt af hr Rasmus Jensen, Guds ords tjener til Gauerslund sogn, ham på sine egne og svoger hr Lambert Poulsen, Guds ords tjener til Torstrup og Horne sogne, hans vegne og efter dens indhold afhændede fra hr Rasmus Jensen og hr Lambert Poulsen deres hustruer og samtlige deres arvinger og til Søren Staffensen hans kære hustru Karen Sørensdatter og deres arvinger det hus, forhen har tilhørt Mikkel Sørensen, forrige borger her i Kolding. som deres hustruers salig far hr Jens Sørensen Hundevad, fordum kapellan her sst, for hans gælds fordring, Mikkel Sørensen ham skyldig var, havde bekommet, som de igen efter ham er arveligt tilfaldet, liggende her i Kolding i Brogade imellem afgangne Jens Pedersen snedkers ejendom ved den nørre og salig Hans Tomasen Dalbys ejendom ved den søndre side.

(52)

** Peder Hansen Helt, borger her sst, med fuldmagt af Dorte Poulsdatter, salig Peder Udsen, fordum rådmand her sst, hans efterleverske hendes vegne fik tingsvidne, at Hans Pedersen af Dalby på sine egne og brødre Erik Pedersen og Mads Pedersen der sst deres vegne, item Niels Jepsen af sønder Bjert på Else Nielsdatter, boende i Uldal i Gram herred, og på hendes søster afgangne Inger Nielsdatters børn, nemlig Nis Andersen i sønder Bjert og Karen Andersdatter i Stenderup deres vegne samt Poul Pedersen af Tved på Kirsten Pedersdatter i Dalby hendes vegne og samtlige tog Peder Helt i hånd og solgte og skødte fra dem og deres arvinger og til Dorte Poulsdatter og hendes arvinger den gård, salig Anders Nielsen Dalby, fordum borger her sst, tilhørte og iboede, som hun pant og fordring i havde, og de det øvrige efter ham og hans salig hustru arveligt var berettiget, hvilken ejendom her i Kolding ved Klostergade er beliggende, imellem Hans Markorsen rådmands ejendom ved den vestre og Dorte Poulsdatters gård ved den østre side.

(54)

** Hans Jensen Skærbæk, borger her sst, på Niels Pedersen, rådmand her sst, hans vegne med opsættelse her af bytinget 15/5 sidst forleden havde ladet i rette kalde Karen, salig Gregers Skolemesters her sst, med hendes lovværge for gæld efter hendes salig husbonds håndskrifter, dateret 15/10 1656, 16/11 1656 og sankt olufs dag 1657, i alt 13 sletdaler, som hun blev tilfundet at betale.

(55)

3/7 1661.

** Simon Andersen Dover, borgmester her sst, på Søren Lauridsen Dansken, borger her sst, hans vegne havde 22/5 sidst forleden i rette ladet kalde efter en varsels seddel, dateret Viborg landsting 10/4 1661, alle salig Poul Krempiin sadelmager, forrige borger her sst, hans børn arvinger og kreditorer for tilbud, vurdering og dom, som Søren Lauridsen på sine egne og salig Iver Jacobsen og hans salig hustrus arvingers vegne agter at forhverve anlangende hvis pant og gæld, salig Iver Jacobsen og hans salig hustrus arvinger har i hans efterladte hus efter pantebrev 100 sletdaler med 10 års resterende rentepenge 60 sletdaler, såvel som gæld efter håndskrift, hvorpå resterer 35 sletdaler, som Søren Lauridsen Dansken sig har tilforhandlet af salig Iver Jacobsen og hans salig hustrus arvinger. desuden har han også at fordre i samme ejendom 60 sletdaler efter afkald af Knud Tøgersen i Glibstrup på sin søster Kirsten Tøgersdatters vegne, dateret bytinget 20/2 sidst forleden, hvilken pant og gæld bedrager sig tilsammen 289 sletdaler, og sætter i rette om forberørte våning for sin vurdering jo bør at være ham følgagtig for ejendom, og til bekræftelse i rette lagde borgmester Simon Andersen forberørte pantebrev her af bytinget udstedt 7/10 1640, lydende på 100 sletdaler, som afgangne Poul Sadelmager har pantsat hans ejendom for til salig kaptajn Jens Rasmussen af Hjelmdrup med en derpå hosfølgende overdragelses brev, dateret Kolding 5/12 1657, hans efterladte søn og arving Christian Jensen til salig Iver Jacobsen overdraget har, item en håndskrift, dateret Kolding 3/6 1651, som Poul Sadelmager til Iver Jacobsen har udgivet, hvorpå resterer 47 sletdaler. desligeste et afkald her af bytinget 20/2 1661, som Knud Tøgersen af Glibstrup på hans søster Kirsten Tøgersdatters vegne har givet Søren Dansken for hvis fordrings afklarelse, hun i salig Poul Sadelmagers ejendom var berettiget, han af hende sig tilforhandlet og udbetalt har. endnu i rette lagde borgmester Simon Andersen et tilbudsvidne her af bytinget 22/5 sidst forleden. derefter blev afsagt, da som bemeldte pant og gæld med sin rente ikke af den salig mands efterladte arvinger findes at være indløst, vidste byfogden derpå ikke rettere at kende, end samme ejendom jo bør at være borgmester Søren Lauridsen Dansken for ejendom følgagtig.

(58)

** Simon Andersen Dover, borgmester her sst, på Søren Lauridsen Dansken, borger her sst, hans vegne havde 22/5 sidst forleden i rette ladet kalde efter en varsels seddel, dateret Viborg landsting 10/4 1661, alle salig Niels Karmand og hans salig hustru Karen Pedersdatters arvinger og kreditorer for tilbud, vurdering og dom, som Søren Lauridsen på sine egne og salig Iver Jacobsen og hans salig hustrus arvinger agter at forhverve, anbelangende deres efterladte hus, som de til salig Iver Jacobsen forrige borger og indvåner her i Kolding har pantsat for 60 sletdaler med halv femte års rente, hvilket pant Søren Dansken sig har tilforhandlet af den salig mands og hans salig hustrus arvinger, sætter derfor i rette om samme hus i Svidegade, ved provstegården er beliggende, jo bør for sin vurdering at være ham følgagtig. dernæst fremlagde borgmester Simon Andersen efterskrevne pantebrev, dateret Kolding byting 7/1 1657 samt et tilbuds vidne her af tinget 22/5 sidst forleden. derefter blev afsagt, da som bemeldte pant ikke af den salig mands arvinger findes at være indløst, da vidste byfogden derpå ikke rettere at kende, end samme ejendom bør at være Søren Lauridsen følgagtig.

(61)

** Peder Hansen Helt, borger her sst, på magister Anker Sørensen, sognepræst her sst, hans vegne med opsættelse her af bytinget 22/5 sidst forleden mester Anker Sørensen da efter en varsels seddel, dateret Viborg landsting 10/4 sidst forleden, havde ladet i rette kalde salig Svend Hansen, fordum borger her sst, hans sønner, nemlig Hans Svendsen, Niels Svendsen og Anders Svendsen for vurdering, dom og indførsel i deres salig fars gård her sst. varselsmænd hjemlede, at de havde givet Niels Svendsen, guldsmedesvend her sst, varsel imod mester Anker Sørensens angivelse, hvorefter Peder Helst saggav efter et pantebrev, dateret Kolding byting 24/5 1654, som salig Svend Hansen til Christen Madsen i Seest på Inger, salig Søren Poulsens i Egtved, i hans gård her sst liggende gjort har for 200 sletdaler med 4 års rente, som bedrager sig kapital og rente 248 sletdaler, bemeldte magister Anker Sørensen nu er til berettiget i fornævnte gård at søge, hvorfor Peder Helt i rette satte, om bemeldte salig Svend Skomagers ejendom ikke bør at være mester Anker Sørensen følgagtig for ejendom, eftersom samme pant ham nu med rette tilhører. derefter blev afsagt, at eftersom forskrevne penge ikke til rette tid er betalt, da vidste byfogden derpå ikke rettere at kende, at dersom salig Svend Skomagers børn inden 2 måneder ikke indløser samme pant, da bemeldte mester Anker Sørensen samme ejendom efter forordningen at beholde.

(63)

** Jacob Lauridsen Bech husfoged lod aflyse, ingen at hugge noget lidet eller stort i dyrehaven, hvem som betræffes, da at lide som vedbør. 1.ting.

(64)

** Jens Pedersen Saxe, borger og indvåner her sst, fik tingsvidne, at Jens Hansen kontrafejer, borger her sst, skødte fra sig sin kære hustru Ellen Pedersdatter og deres arvinger og til Jens Pedersen Saxe hans kære hustru Karen Mikkelsdatter og deres arvinger al den lod og part, han nu har eller tilfalde kunne efter hans salig far Hans Jensen Holm, som boede og døde i Bergen i Norge, i efterskrevne toft på Brændkærs mark, som hans salig far tilhørte efter forrige skøde, dateret Kolding byting 3/8 1625.

(65)

** Jacob Lauridsen Bech husfoged på KM vegne ved hans fuldmægtig Casparus Høflich imod Erik Kleinsmed anlangende en af slottets kakkelovne, han sig af de svenske havde tilforhandlet og igen bortsolgt. en 6 ugers opsættelse.

10/7 1661.

** Jens Pedersen Saxe, borger og indvåner her sst, fik tingsvidne, at Bertel Mikkelsen, borger og overformynder her sst, på Peder Pedersen Saxe, KM tolder i Stavanger i Norge, hans vegne gav Jens Saxe hans kære hustru Karen Mikkelsdatter og deres arvinger afkald for al den arv, Peder Pedersen Saxe efter hans salig far Peder Saxesen, fordum borger her sst, og mor salig Maren Jensdatter arveligt kunne tilfalde, og kendtes Bertel Mikkelsen på bemeldte Peder Pedersen Saxes vegne for ham og hans arvinger intet videre efter denne dag hans fornævnte bror Jens Saxe hans hustru og deres arvinger for forskrevne arveparter har at fordre.

(66)

** Bertel Mikkelsen med fuldmagt af Peder Pedersen Saxe skødte og overdrog fra Peder Saxe og alle hans arvinger og til Jens Pedersen Saxe hans kære hustru Karen Mikkelsdatter og deres arvinger al den lod og arvepart, han efter hans salig far Peder Saxe, fordum borger her sst, og mor Maren Jensdatter arveligt kunne tilfalde i deres efterladte gård, som de selv iboede, og fornævnte Jens Saxe nu ibor, liggende her i Kolding på Søndergade imellem Bertel Mikkelsens ejendom ved den østre og salig Knud Lybchers arvingers gård ved den vestre side, samt i en toft liggende her sønden for byen på Brændkærs mark.

(68)

** Poul Christensen Seest, borger her sst, fik tingsvidne, at Hans Hansen, boende i Seest, solgte og skødte fra sig sin hustru Bodil Markorsdatter og deres arvinger og til Poul Christensen hans kære hustru Gyde Jørgensdatter og deres arvinger hans hus, liggende her i Kolding ved Graverkilden bag den latinske skole imellem Peder Jensen, boende i Horsens, hans ejendom ved den østre og Maren salig Anker Jepsens ejendom, som forhen har tilhørt Karen, Peder Vreds, ved den vestre ende, byens stræde, som går op fra Graverkilden bag den latinske skole ved kirkeristen, ved den nørre og afgangne Gertrud Andersdatters arvingers have og jordsmon ved den søndre side.

(69)

** Morten Christensen, borger her sst, fik tingsvidne, at Berent Clausen pottemager på sine egne og Søren Tygesen Natteler, borger her sst, på Jacob Jacobsen kobbersmed, borger og indvåner i Haderslev, hans vegne gav Morten Christensen hans hustru (blank) og deres arvinger afkald og kvittering for al hvis værgemål, hans formand salig Mads Tomasen buntmager, fordum borger her sst, for deres hustruer, nemlig Karen Pedersdatter og Anne Pedersdatter, under hænder og formynderskab efter deres salig far Peder Nagelsmed, fordum borger her sst, og deres afgangne bror Jens Pedersen haft har, og kendtes Berent Clausen for sig sin hustru Karen Pedersdatter og deres arvinger og Søren Natteler på Jacob Kobbersmeds vegne for ham og hans hustru Anne Pedersdatter og deres arvinger aldeles intet videre efter denne dag Morten Christensen hans hustru og deres arvinger for forskrevne værgemål har at fordre.

(70)

** Terkild Hansen på hans mor sine egne og søskendes vegne advarede og gav til kende, at skifte efter hans salig far Hans Jensen, fordum borger her sst, var berammet trøndingsdag efter hans afgang, nu på mandag først kommende at holdes skulle, og tilbød hans efterskrevne kreditorer bemeldte dag at møde i hans salig fars efterladte bo, hvor da enhver for sin fordring skal efter boets tilstand udsæt bekomme og meddeles.

(71)

17/7 1661.

** Baldser Nielsen, rådmand her sst, på Dorte Poulsdatter, salig Peder Udsens, hans efterleverske hendes vegne med opsættelse her af tinget 5/6 sidst forleden havde ladet i rette kalde Søren Markorsen, møller i slottets mølle, og Hans Simonsen Strandhuse, indvåner her sst, anlangende et pantebrev her af bytinget 10/12 1651, lydende på 250 sletdaler, som afgangne Simon Jensen Strandhuse, fordum borger her sst, til salig Iver Jacobsen, fordum borger her sst, i hans gård liggende i Kolding i Klostergade givet har, hvilken pant og gæld, Dorte, salig Peder Udsens, for hendes gælds fordring over skifte 3/12 1660 efter salig Iver Jacobsen overdraget og udlagt med 9 års rente, bedrager sig tilsammen 385 sletdaler. endnu i rette lagde Baldser Nielsen efterskrevne tingsvidne her af tinget 5/6 1661, hvor han tilbød afgangne Simon Strandhuses arvinger, nemlig Søren Markorsen møller og Hans Simonsen Strandhuse her sst, om de det pant ville indfri, og satte Baldser Nielsen i rette og formente, det bemeldte ejendom at være hende for ejendom følgagtig, hvilket hun blev tilfundet.

(73)

** Niels Pedersen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at Laurids Mikkelsen, barnfødt her sst, solgte og skødte fra sig og sine arvinger og til Niels Pedersen og hans arvinger al den lod og arvepart, han efter hans salig far Mikkel Adsersen skomager, fordum borger her sst, arveligt er tilfaldet i den gård, salig Jens Davidsen, fordum borger her sst, tilhørte og iboede, som forhen har tilhørt hans bemeldte salig far, ligende her i Kolding i Brogade imellem Peder Hansen Helts gård ved den søndre og salig hr Jørgen i sønder Bjert hans efterladte arvingers gård ved den nørre side.

(74)

24/4 1661.

** Hans Jørgensen, borgmester af Bogense, i rette lagde en landstings stævning, dateret Viborg 15/7 1661, i sin mening formeldte at have tiltale til Laurids Jensen og Baldser Nielsen, forrige rådmænd i Frederiksodde, nu indvånere i Kolding, anlangende deres sandhed at være gestendig, hvorledes med Hans Jørgensens hus bo og boskab samt KM proviant, regnskaber og breve tilgik, da Frederiksoddes fæstning erobret og af fjenderne indtaget blev, eftersom de har boet tvært over og næst op til hans hus, og han tilspurgte dem, om det ikke var dem vitterligt, at han ikke var hjemme, der Frederiksodde overgik, men torsdag tilforn til Fyn overrejst, og hans hus samme tid med andre på elendige måder blev udplyndret, og hans regnskabe og breve udkastet, ilde medhandlet og spoleret, og at han adskillige bygninger lod bygge og forfærdige, nemlig provianthuset, et hospitalshus til syge soldater, et hus ved rådhuset til Guds ords hørelse og forretning, item natmandens hus oprette samt broer og andet deslige, hvortil Laurids Jensen svarede, at da Frederiksodde fæstning desværre overgik og blev erobret, da var borgmesteren ikke kommet tilbage fra Fyn, men 2.dagen derefter var han overgået i borgmesterens hus, og da lå hans breve, register og deslige nedtrådt på gulvet i kontoret, stuen og kammeret, og iblandt andet rigens råds ordre til borgmester Hans Jørgensen anlangende Frederiksoddes fæstnings bygning som var ganske skiden og nedtrådt, og ydermere vidnede han, at borgmesteren havde ladet provianthuset, hospitalet med andet mere bygge. Baldser Nielsen vidnede ligesom Laurids Jensen for vidnet har.

(77)

** Jens Christensen i Rud i Skive sogn til Peder Christensen vægter hans 1.ting.

** den sag med Hans Bøgeskov og Karen, salig Iver Ebbesens, blev med parternes bevilling fremdeles opsat i 8 dage.

31/7 1661.

** Niels Pedersen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at Adser Mikkelsen skomagersvend, barnfødt her sst, solgte og skødte fra sig og sine arvinger og til Niels Pedersen og hans arvinger al den lod og arvepart, han efter hans salig far Mikkel Adsersen skomager, fordum borger her sst, arveligt er tilfaldet i den gård, salig Jens Davidsen, fordum borger her sst, tilhørte og iboede, som forhen har tilhørt hans salig far, liggende her i Kolding i Brogade imellem Peder Hansen Helts gård ved den søndre og salig hr Jørgen i sønder Bjert hans efterladte arvingers gård ved den nørre side.

(78)

** Peder Bendsen skrædder, borger her sst, fik tingsvidne, at Peder Hansen Helt, borger her sst, på hr Mads Poulsen i Verst sogn, sognepræst i Verst og Bække sogne, hans vegne solgte og skødte fra hr Mads Poulsen hans kære hustru Sara Jensdatter og deres arvinger og til Peder Bendsen hans hustru Karen Mortensdatter og deres arvinger det hus, Peder Bendsen ibor, som hr Mads Poulsen med hans fornævnte hustru efter hendes salig far hr Jens Sørensen Hundevad, fordum Guds ords tjener og kapellan her sst, arveligt er tilfaldet, og forhen har tilhørt salig Peder Pedersen tømmermand, fordum borger her sst, som hr Jens Hundevad efter pant og fordring han deri havde var til berettiget, hvilken ejendom er her i Kolding beliggende, imellem afgangne Jens Krejbjerg skomager, fordum borger her sst, hans huse, den ene han selv iboede, ved den nørre, og den anden, som forhen har tilhørt salig Frederik Sørensen, ved den søndre side.

(80)

7/8 1661.

** denne dag passerede intet.

14/8 1661.

** Eggert Rollufsen, borger her sst, fik tingsvidne, at David Johansen Schrøder, forrige borger her sst, nu boende i sønder Bjert, og efter en fremlagt kontrakt ham og Eggert Rollufsen imellem oprettet og gjort er, dateret Kolding 16/7 1661 anlangende begge deres gårde her sst liggende med hverandre mageskiftet har, tog han til ydermere stadfæstelse Eggert Rollufsen i hånd solgte og skødte fra sig sin hustru Karen Mikkelsdatter og deres arvinger og til Eggert Rollufsen hans kære hustru Lene Jensdatter og deres arvinger hans gård, liggende i Lusbygade imellem Rolluf Felbereders ejendom ved den østre side og Peder Vilstrups ejendom ved den vestre side, adelgaden ved den nørre side og haven udstrækkende ved den søndre ende til salig Oluf Buchs toft.

(82)

** Jens Troelsen gjorde tilbud på Jens Jensens vegne til alle hans salig fars arvinger og kreditorer, om de ville udløse ham hvis fordring for hans matrimonium efter pantebrevs formelding, han i hans salig fars ejendom her i Kolding lovligt har.

** David Johansen Schrøder, forrige borger her sst, nu boende i søndre Bjert, fik tingsvidne, at Eggert Rollufsen, borger her sst, efter en kontrakt ham og David Schrøder imellem oprettet er, dateret Kolding 16/7 1661 anlangende begge deres gårde her sst liggende, de med hverandre mageskiftet har, tog han til ydermere stadfæstelse David Schrøder i hånd lovlige solgte og skødte fra sig sin hustru Lene Jensdatter og deres arvinger og til David Schrøder hans kære hustru Karen Mikkelsdatter og deres arvinger hans gård, liggende i Vestergade imellem Peder Christensen Vorbasses gård ved den nørre og afgangne Knud Vævers ejendom ved den søndre side.

(84)

21/8 1661.

** Arent Andersen snedkersvend, barnfødt her sst, fik tingsvidne, at Nis Jensen af sønder Bjert gav ham hans medsøskende og deres arvinger afkald og kvittering for al den arv og arvepart, hans hustru Kirsten Justdatter arveligt kunne tilfalde efter hendes salig søster Anne Justdatter, som var salig afgangne Anders Bertelsen maler, fordum borger her sst, hans hustru og bemeldte Arent Andersens stedmor.

(85)

** Søren Lauridsen Dansken fik tingsvidne, at efterskrevne borgere bekendte, at eftersom de 9/8 sidst forleden var udnævnt at syne og besigtige skulle hvis skade og brøstfældighed, som forefandtes på salig Iver Jacobsens efterladte gård, norden ved torvet liggende, da samme tid var de på stedet og bemeldte gårds meget store brøstfældighed synede og beså som følger.

(86)

28/8 1661.

** Jens Troelsen på hr Jens Jensens vegne i Herslev tilbød alle salig Niels Iversen, fordum byfoged her sst, og hans hustru Elisabeth Jensdatter deres arvinger og kreditorer al hvis fordring og part, han i deres efterladte og til ham pantsatte gård efter pantebrevs formelding er berettiget, skal blive dem efter indfrielse ubehindret følgagtig og overleveret.

4/9 1661.

** Søren Skippersen til Bendix Nielsen for resterende husleje. en 6 ugers opsættelse.

(87)

11/9 1661.

** Laurids Jensen, borger her sst, fik tingsvidne, at Niels Nielsen Bøgvad på hans hustru Kirsten Mikkelsdatters vegne og Jens Pedersen Saxe på hans hustru Karen Mikkelsdatters vegne, borgere og indvånere her sst, gav ham og hans kære hustru Anniken Bertelsdatter og deres arvinger afkald for al den arv, deres hustruer efter deres salig bror Staffen Jacobsen kunne tilfalde, nemlig den arvelod han kunne tilfalde efter hans forhen afgangne far salig Jacob Staffensen, fordum borger her sst.

(88)

** Niels Bertelsen, borger her sst, havde ladet stævne Mads Hach i Hinderup, Mads Pedersen i Moltrup på Peder Nissen i Kokær hans vegne, Bastian Ravn i Haderslev, tilforordnet værge for Peder Nissen af Tyrstrup og salig Lauge Iversen der sst imod tilbud skifte og deling, som Niels Bertelsen agter at holde i hans bo her i Kolding 12/9 efter hans salig hustru Margrete Pedersdatter, barnfødt i Tyrstrup præstegård.

18/9 1661.

(89)

** for retten fremstod Jacob Lauridsen Bech, KM slotsfoged her på Koldinghus, med fuldmagt af Jep Staffensen i Stenvad mølle, dateret Kolding 21/6 1661, hvori han fuldmægtiges at oppebære al hvis arvelod, hans hustru Else Tomasdatter arveligt kunne tilfalde efter hendes salig farbroders datter, fornævnte Søren Jensen Lunds hustru, salig Maren Nielsdatter. i lige måde fremstod Hans Jørgensen Hejls på sin hustru Maren Jepsdatter, såvel på hendes søster Gyde Jepsdatters vegne, som ham for retten dertil fuldmægtigede, hvorefter de gav Søren Jensen Lund afkald og kvittering for al den arv og arveparter, forskrevne arvinger arveligt kunne tilfalde efter hans salig hustru Maren Nielsdatter, så de takkede ham for god nøjagtig afklaring og betaling.

(90)
 
** Søren Jensen Lund i rette lagde en landstings varsels seddel, at 31/7 1661 blev stævnet alle salig Maren Nielsdatter Asbøl hendes arvinger, gældnere og kreditorer for udlæg og skifte, han agter at holde i Kolding i dag 6 uger, og efter dets indhold fremlagde Søren Lund et skiftebrev, dateret Kolding 11/9 1661 efter hans salig hustru imellem ham og hendes arvinger og kreditorer.

(91)

25/9 1661.

** Jens Troelsen, indvåner her sst, med fuldmagt af Jens Jepsen skomagersvend, barnfødt her sst, hans vegne havde 14/8 sidst forleden i rette ladet kalde efter en varsels seddel, dateret Viborg landsting 3/7 1661 salig Jep Jensen Starup, fordum borger i Kolding, hans arvinger samt kreditorer og deres arvinger for vurdering, tilbud og dom, som Jens Jepsen skomagersvend agter at lade forhverve på hans salig fars ejendom i Kolding liggende for sit matrimonium, han pant for i har. varselsmænd hjemlede at have givet salig Anders Risbøls børn og Knud Christensen Windfeld i Kærbøl, deres værge, samt Hans Kirkeby i Asbo, som har salig Anders Risbøls hustru, item Anders Hansen i Gesten på hans hustrus vegne, og saggav efter efterskrevne indlæg, at Jens Jepsen har ladet stævne alle hans salig far Jep Jensen Starup hans arvinger og kreditorer imod hvis lovmål, han på hans salig fars ejendom for hvis pant, han deri har, agter at lade forhverve, i hvilken ejendom har efter pantebrevs formelding for hans matrimonium 130 sletdaler samt 7 års efterstående rente, beregnet at bedrage 54 sletdaler, som beløber sig tilhobe 184 sletdaler, og formener at samme ejendom ham for ejendom at være berettiget, dateret Kolding 14/8 1661 Jens Jepsen egen hånd. herhos i rette lagde Jens Troelsen efterskrevne pantebrev her af bytinget 28/2 1638 formelder, at Jep Jensen Starup, borger i Kolding, har været over kontrakt anlangende hvis arv, hans søn Jens Jepsen efter hans salig mor Kirsten Bertelsdatter kunne være tilfaldet, med hans farbror Peder Jensen Starup, borger her sst, hans samtykke på hans vegne, da udlovede Jep Jensen at give hans søn 130 sletdaler med pant i det hus, som hans far Jep Jensen købte af Peder Mogensen Buch, liggende vesten heri Kolding imellem Torben Poulsens og hans børns gård ved den vestre og den gård, Anders Simonsen Dover ibor, ved den østre side. item i rette lagde Jens Troelsen efterskrevne tilbudsvidne her af tinget 14/8 sidst forleden. herimod mødte Hans Christensen Kirkeby i Asbo og fremlagde hans efterskrevne svar, at Jep Jensen samme hus til salig Anders Risbøl af Asbo og hans arvinger har pantsat for 120 sletdaler 2/3 1653, og da kendt samme sit hus fri for al anden pant, og dermed, som en ærlig mand ikke egner eller vel anstår, salig Anders Risbøl og sine børn og arvinger falskeligt besveget dem deres penge fra. endvidere er der ikke givet så lovligt varsel til Knud Pedersen i Kærbøl, eftersom han bor i hertugdømmet udenlands, formener derfor ikke nogen dom at udstedes. dateret Kolding 28/8 1661 Hans Christensen Kirkeby egen hånd. desligeste i rette lagde Hans Christensen efterskrevne kopi af et pantebrev af bytinget 2/3 1653, at Jep Jensen Starup, borger her sst kendtes, for sig sin hustrus hustru Ellen Pedersdatter og deres arvinger af sand vitterlig gæld skyldig at være Anders Christensen Risbøl i Asbo hans hustru Maren Knudsdatter og deres arvinger 120 sletdaler, og derfor pantsatte hans hus, liggende i Kolding i Lusbygade imellem salig Morten Tomasen Noes hans gård ved den østre side og Just Mortensens gård ved den vestre side. da efter forberørte lejlighed og eftersom befindes Jens Jepsen hans pantebrev anlangende hans mødrene arv ældre at være for nogen andre, vidste byfogden ikke rettere derpå at kende, end Jens Jepsen samme pant bør at nyde for ejendom for sin vurdering, om det ikke af arvingerne eller kreditorerne efter tilbudsvidne lovligt efter recessen inden 8 ugers forløb bliver indløst.

(98)

** Staffen Christensen, borger her sst, med fuldmagt af vel fornemme Christian Jensen Munk og på hans vegne med 6 ugers opsættelse havde ladet i rette kalde efter en varsels seddel, dateret Viborg landsting 3/7 næst forleden salig Mette Bertelsdatter, salig Jens Jensens efterleverske i Kolding, deres arvinger og kreditorer for dom, som Christian Jensen Munk af Hjelmdrup agter at lade forhverve anlangende ejendom, om de vil have noget dertil at svare. varselsmænd hjemlede, at de havde givet Peder Bertelsen, borger her sst, og hans børn, Søren Pedersen Hosekræmmer, Karen, salig Jens Slagters, med hendes lovværge og Peder Sørensen Købmand her sst varsel, og saggav Staffen Christensen efter et pantebrev, dateret bytinget 12/2 1640, lydende på 200 sletdaler, som Jens Slagter på hans mor salig Mette Bertelsdatters vegne hendes ejendom med to hosliggende boder her i Kolding pantsat har til Christian Jensens far salig kaptajn Jens Rasmussen. endnu fordrede på samme pant at restere 18 års rente, nemlig 216 sletdaler. item i rette lagdes et tilbudsvidne samt et vurderingsvidne her af bytinget 13/3 sidst forleden, og satte i rette og formente, at samme ejendom efter pantebrevs formelding at være Christian Jensen for sin vurdering følgagtig, hvilket han blev tilfundet.

(100)

** Jens Troelsen, indvåner her sst, på Mads Tomasen her sst hans vegne hændet dom over Hans Andersen her sst for forløfte, han for Hans Pedersen, skipper af Assens, gjort har for 22 rigsdaler, som han blev tilfundet at betale.

** Jens Troelsen til Peder Vægter 2.ting.

** Hans Jensen Skærbæk til Mette Madsdatter i Herslev for 10 mark husleje. 1.ting imod dele.

** varselsmænd hjemlede, at de gav fornævnte Mette Madsdatter med hendes lovværge varsel.

(101)

2/10 1661.

** unge Peder Pedersen buntmager, borger her sst, fik tingsvidne, at Simon Andersen Dover, borgmester her sst, på sine egne og på Morten Nielsen Panck borgmester og Søren Lauridsen Dansken, borger og indvåner her sst, deres vegne skødte og afhændet fra dem og deres arvinger og til Peder Buntmager hans kære hustru Dorte Jesdatter og deres arvinger det hus, som afgangne Poul Krempiin, sadelmager her i Kolding, forhen tilhørte og iboede, og salig Iver Jacobsen, fordum borger her sst, efter ham for sin gælds fordring siden var berettiget, som dem nu tilhører efter købekontrakt og afkalds formelding imellem dem og bemeldte salig Iver Jacobsen og hans salig hustru Anne Jørgensdatters efterladte arvinger derom oprettet er, hvilken ejendom her i Kolding i Lusbygade er beliggende, imellem Jens Sørensen buntmagers våning ved den søndre og Maren, salig Jens Snedkers, ejendom ved den nørre side, adelgaden ved den vestre og Hyrdestræde ved den østre ende.

(103)

** Søren Jensen Lund, borger her sst, fik tingsvidne, at Hans Jensen Skærbæk, borger her sst, med fuldmagt af Maren Keldsdatter, barnfødt i Hejls, gav Søren Jensen Lund afkald for al den arvepart, hun arveligt kunne tilfalde efter hendes salig mosterdatter, bemeldte Søren Lunds afgangne hustru, Maren Nielsdatter Asbøl.

(104)

9/10 1661.

** Jens Troelsen, indvåner her sst, på hr Jens Jensen i Herslev, sognepræst til Herslev og Viuf sogne, med opsættelse her af tinget 28/8 sidst forleden havde ladet i rette kalde efter en varsels seddel, dateret Viborg landsting 17/7 sidst forleden alle salig Niels Iversen, fordum byfoged her sst, og hans hustru salig Elisabeth Jensdatter deres arvinger og kreditorer for vurdering, som hr Jens Jensen agter at lade forhverve på deres efterladte hus her sst, og derefter saggav efter et pantebrev her af tinget 31/8 1642, som salig Niels Iversen til hr Jens Jensen for 300 rigsdaler i hans ejendom, her i Kolding liggende, gjort og givet har, hvorpå rester 375 sletdaler med 9 års rente, bedrager sig tilhobe 567 sletdaler. herhos i rette lagde Jens Troelsen et tilbudsvidne, dateret bytinget 28/8 sidst forleden og formente bemeldte ejendom bør at være hr Jens Jensen for ejendom følgagtig, hvilket han blev tilfundet.

(106)

** Christian Morholdt på sine egne og medarvingers vegne fik tingsvidne, at han lovbød alle salig Jørgen Bey af Helsingør hans efterladte her i Kolding liggende gårde huse og ejendomme, at hvem, som dem lyster at købe, da de dem for sin billig værd og vurdering at nyde og bekomme.

16/10 1661.

(107)

** Hans Jensen Skærbæk, borger her sst, fik tingsvidne, at han fremlagde efterskrevne klage over oberst Poul Beenfeldt for en utilbørlig overlast på ham alderstegne mand med hug og slag 14/6 1658 i hans eget hus gjort har, eftersom han og hans medborger Niels Simonsen efter øvrighedens befaling i hans hus er indkommet for en skat af hans gård på torvet, han ibor, byen ugentlig tilkom at udgive til generalmajor Weide i Frederiksodde og til kommandanten her i byen da lå, den gode mand da svarede og sagde, vi skulle få, og i det samme slog med ham med spanskrør. dernæst fremstod efterskrevne borgere og vidnede, at de for ungefer et års tid forleden af byfogden var indfordret til Hans Jensen Skærbæk, der han lå på hans sygeseng, da samme tid i kapellanen hr Anker Mogensens, som han da kristi blod og legeme meddelte, såvel i byfogdens nærværelse hørte de, at Hans Skærbæk gav last og klage over oberst Poul Beenfeldt og sagde, at han har været årsag i denne hans svaghed.

(108)

** Frands Tarm, borger her sst, kundgjorde, at han næst forgangen påske var 3 år nærværende hos var i Niels Jensen kræmmers hus her i Kolding, og da hørte han, at Peder Pedersen Bredal, borger her sst, aflejede Niels Jensen hans hus og derom blev forligt han ham årlig skulle give til leje 11 sletdaler.

(109)

** Peder Bredal imod Niels Jensen Kræmmer for hvis han, efter dannemænds afsigt, er tilkendt at give ham for hans gård, han i denne tid har salveret. er opsat 6 uger.

23/10 1661.

** Søren Lauridsen Dansken, borger og kæmner her sst, på Kolding bys vegne fik tingsvidne, at efterskrevne borgere bekendte og tilstod, at eftersom de her af tinget næst forgangen onsdag var udnævnt at syne og besigtige skulle afgangne Hans Jørgensen og hans hustru salig Gertrud Andersdatter, her sst forhen boende, deres efterladte ejendomme og jorder her sst, de efter skiftebrev efter salig Laurids Denton har tilhørt, da har de været på åstederne 17/10 sidst forleden i Jørgen Jørgensen af Hvilshøjgård i Vendsyssel hans nærværelse og efterskrevne ejendomme og jorder synet og beseet, 5 boder i Svidegade, hvoraf de 3 af Guds vejrlig og fjenderne er nedslået og ruineret, en toft norden byen, kaldes Langdal, og en toft sønden byen, kaldes Gåsebæk. anbelangende hovedgården med to hosliggende boder, da er den pantsat til Peder Helt i Lolland, som han siden har solgt til salig Iver Jacobsen, som en stor ny stald har ladet sætte og med anden reparation bebygge og med stor bekostning ved lige holdt. endnu en anden bod i Svidegade, hvilken Gertrud Andersdatter selv har afhændet til Maren, salig Anker Jepsens.

(111)

30/10 1661.

** Søren Lauridsen Dansken, borger og byens kæmner her sst, fik tingsvidne, at han i rette fordrede efterskrevne vidner, alle borger og indvånere her sst, hvilke kundgjorde at salig Gertrud Andersdatters datter Sara Denton døde i pesttiden, og hendes søn Anders Denton og deres værge Jens Hansen Højrup, borger og indvåner i Kolding, døde i den besværlige krigstid 1659, der ikke alene fjenderne sig enhvers hus og gods har bemægtiget, men derefter de polakker, som i lige måder selv rådede både for lås og nøgle, så ingen mand her i byen var sit eget hus og gods mægtig, men al ret og politi da desværre var ganske nedlagt, hvilken tid i samme år 1659 Gertrud Andersdatter i den meget heftige og grasserende sygdom bortdøde i stor armod og elendighed, så hun ikke efterlod sig noget rørende gods, som i ringeste måder kunne agtes at registrere, eftersom hun ikke havde til hendes livs ophold andet, end godtfolk af medynk hende ville meddele. da efter fremæskning har der ingen sig angivet videre, end hvis Peder Helts arvinger i Lolland sig tilholder i Gåsebæks toft, og efter pantebrevs lydelse, som børnenes værge Jørgen Jørgensen af Hvilshøjgård i Vendsyssel vel selv er bevidst.

(113)

** for retten fremstod efterskrevne indstævnede vidnesfolk, nemlig Lauge Pedersen, værende sst, som vidnede, at han efter salig Søren Hårs bevilling boede i salig Gertrud Andersdatters bod i Svidegade på et års tid, og formedelst det var forfaldet, gav han ingen husleje, item vidnede Rasmus Nielsen her sst at salig Søren Hår havde bevilget ham kålgården der at indhegne og den des midlertid for indhegnelsen at nyde. Peder Eriksen vidnede, at han havde lejet af Karen, salig Søren Hårs, den ene Gertrud Andersdatters bod med halv kålgård og skulle give i året 4 sletdaler, hvorefter Søren Lauridsen Dansken var tingsvidne begærende.

6/11 1661.

** gik intet beskrevet denne dag.

13/11 1661.

** gik intet beskrevet denne dag.

(114)

20/11 1661.

** gik intet beskrevet denne dag.

27/11 1661.

** Jens Pedersen, rådmand her sst, fik tingsvidne, at Rolluf Hansen felbereder, borger her sst, kendtes for sig sin hustru Dorte Hansdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Jens Pedersen hans kære hustru Maren Sørensdatter og deres arvinger 40 sletdaler, hvorfor han pantsatte hans hus, liggende her i Kolding i Lusbygade imellem Eggert Rollufsens gård ved den vestre og Morten Jensen skomagers våning ved den østre side.

(115)

** Hans Hansen Bøgeskov, borger her sst, solgte og skødte fra sig sin hustru Anne Ottesdatter og deres arvinger og til Matias Thiisen hans kære hustru Kirsten Gefkesdatter og deres arvinger det hus, Matias Thiisen ibor, liggende i Lusbygade imellem Frands Jepsen Tarms gård ved den vestre side og nørre ende, Jens Nielsen byfogeds våninger ved den østre side og adelgaden ved den søndre ende.

(116)

** Sonne Pedersen, borger og handelsmand her sst, fik tingsvidne, at Matias Thiisen, skomager og borger her sst, kendtes for sig sin hustru Kirsten Gefkesdatter og deres arvinger af ret vitterlig gæld skyldig at være Sonne Pedersen hans kære hustru Dorte Poulsdatter og deres arvinger 100 sletdaler, og derfor pantsatte hans hus, liggende i Kolding i Lusbygade imellem Frands Jepsen Tarm hans gård ved den vestre side og nørre ende, Jens Nielsen byfogeds våninger ved den østre side og adelgaden ved den søndre ende.

(118)

** Peder Pedersen, Bredal borger her sst, med opsættelse her af bytinget 16/10 sidst forleden havde ladet i rette kalde Niels Jensen kræmmer, nu tilholdende i Ringkøbing, og saggav ham efter dannemænds efterskrevne afsigt, at de 14/2 1661 har været forsamlet efter byfogdens dom 6/2 sidst forleden imellem Peder Bredal og Niels Jensen kræmmer, borger her sst, at de har igennemseet Peder Bredals regnskab hvis, han i denne bedrøvelige krigstid, siden Niels Kræmmer bortrejste fra hans hus her i byen, havde udgivet både til brandskatter og andre kontributioner til de svenske, såvel som til de polakker proviant, indkvartering, penges udgifter og anden stor besværing, som beløb sig en sum 679 sletdaler, da eftersom bevises at han Niels Jensen kræmmers hus har forsvaret og ved magt holdt, og hvis han det ikke havde gjort, har samme hus såvel som desværre alt for mange været ruineret, da vidste de ikke rettere deri at kende, end Niels Jensen jo i det ringeste bør at give Peder Bredal 60 sletdaler. herhos i rette lagde Peder Pedersen Bredal efterskrevne tingsvidner her af bytinget 12/12 1660 og 6/2 1661, og efter dets indhold satte Peder Bredal i rette og formente at Niels Jensen bør at betale forskrevne 60 sletdaler, hvilket han blev tilfundet.

(121)

** Niels Jensen kræmmer, borger her sst, med opsættelse her af tinget 16/10 sidst forleden havde ladet i rette kalde Peder Pedersen Bredal, borger her sst, for han hans hus over halvfjerde år har iboet, og sig entholder ingen husleje deraf at give, eftersom de blev forligt, at han årligt skulle give 11 sletdaler, uanseet Niels Jensen selv har udgivet den påbudne brandskat til de svenske, såvel som anden udgift klareret indtil 2/7 1658, da han fraflyttede sit hus, og Peder Bredal derefter samme hus skulle besidde, og som han to gange har ladet Bredal udvise, hvilket han ikke har villet agte, men derefter samme hus beboet imod Niels Jensens vilje, sætter derfor i rette om Peder Bredal ikke bør betale den resterende husleje og kvittere hans hus. endnu i rette lagde Niels Jensen et tingsvidne af Nørherreds ting 14/2 sidst forleden, hvori efterskrevne vidnede, at de hos var i Kolding i marts måned 1658 i Niels Jensens hus i Lusbygade, hvor Peder Pedersen Bredal skrædder aflejede Niels Jensen hans hus og lovede at betale 11 sletdaler årlig husleje. item i rette lagde Niels Jensen efterskrevne opsigelses sedler, dateret 3/1 1661 og 22/6 1661 samt efterskrevne tingsvidne her af bytinget 16/10 sidst forleden angående fornævnte aftale om den årlige husleje, Peder Bredal skulle give af Niels Jensens hus. herimod i rette mødte Peder Bredal og svarede, at når Niels Jensen kontenterer ham de penge, han efter dannemænds kendelse er ham pligtig for hans ejendoms frelse i næst forleden krigstid, da vil han ham hans husleje betale og hans hus kvittere og ryddelig gøre. da efter forberørte lejlighed da vidste byfogden ej rettere heri at kende, end Peder Bredal jo bør at betale Niels Jensen hans resterende husleje fra den tid, freden blev sluttet sidste gang, og indtil nu, og Peder Bredal da hans hus at kvittere og ryddelig gør med mindre han det fremdeles kan have i hans vilje og minde.

(124)

** Søren Lauridsen Dansken til nogle borgere for resterende borgerskabs penge 1.ting.

4/12 1661.

** Erik Jørgensen, danske skolemester her sst, fik tingsvidne, at hr Jens Jensen i Herslev, sognepræst til Herslev og Viuf sogne, solgte og skødte fra sig sin hustru Dorte Andersdatter og deres arvinger og til Erik Jørgensen og hans arvinger den gård, som salig Niels Iversen, fordum byfoged her sst, forhen tilhørte, og hr Jens Jensen for sin gælds fordring efter pantebrev og derpå forhvervede dom efter ham lovligt var til berettiget, liggende her i Kolding imellem Johanne salig Poul Bertelsens gård ved den østre og afgangne Maren salig Jens Skibbyggers ved den østre side, adelgaden ved den nørre og Kattesund ved den søndre ende.

(126)

** Erik Jørgensen, danske skolemester her sst, til sig annammede af hr Jens Jensen efterskrevne dokumenter, nemlig et pantebrev, en 6 ugers opsættelse, et tilbudsvidne og en 2 måneders dom, som er anmeldende på den gård, som hr Jens Jensen ham tilskødet har, som Erik Jørgensen lovede i god forvaring hos sig at skal blive beholden.

** Anders Jørgensen, KM ridefoged i Koldinghus len, og indvåner her sst, på Hans Christensen Kirkeby, boende i Asbo, hans vegne med opsættelse her af bytinget 23/10 sidst forleden havde ladet i rette kalde alle salig Jep Jensen, fordum borger her sst, hans arvinger og kreditorer for dom, som Hans Kirkeby agter at lade forhverve efter den salig mands udgivne gældsbrev. i lige måde afhjemlede varselsmænd, at de gav Jens Jepsen skomagersvend, barnfødt her sst, item hans stedmor Ellen, salig Jep Jensen Starups efterleverske her sst, med hendes børn og lovværge varsel at svare Anders Jørgensen på Hans Kirkebys vegne, og efter dets indhold saggav Anders Jørgensen for 120 sletdaler, som afgangne Anders Risbøl, som tilforn borde i Asbo, forskrevne Jep Jensen Starup i rede penge har med forstrakt, som med kopi af pantebrev, udgivet 2/3 1653 er at bevise, og satte i rette, om enhver af Jep Jensens arvinger pro kvota ikke bør samme 120 sletdaler at betale. item i rette lagde Anders Jørgensen efterskrevne kopi af et pantebrev, dateret Kolding byting 2/3 1653. herimod mødte Baldser Nielsen, rådmand her sst, på Ellen salig Jep Jensen Starups vegne og formente, at samme fordring efter aleneste en løs kopi intet krav burde at have, så hun derfor bør fri at være. i lige måder mødte i rette Jens Troelsen på Jens Jepsens vegne og fremlagde hans efterskrevne svar, at af den årsag han ikke er hjemme men på fremmede steder indtil nu for kort tid siden har været, derfor om slig pant og fordring er ubekendt ubetalt at være men formener betalt, sætter derfor imod hans tiltale i rette og formener, samme hans fordring bør intet krav at have, med mindre han der med anden bevisning det ubetalt at være beviser. derefter blev afsagt, at eftersom salig Anders Risbøl af Asbo hans arvinger tiltaler salig Jep Jensen Lybchers hustru og arvinger for 120 sletdaler efter en kopi af et pantebrev af salig Jep Jensen Lybcher, dog intet forseglet eller underskrevet pantebrev fremviser, da vidste byfogden ej at kende Jep Lybchers hustru og arvinger salig Anders Risbøls arvinger at svare eller derfor at lide.

(132)

** Oluf Mortensen Bøgvad, boende i Høllund, havde ladet i rette kalde mandhaftig Hans Ottesen, vel bestalter løjtnant boende her i Kolding, og saggav ham efter hans hustrus efterskrevne udgivne skadesløs brevs formelding, at Kirsten Henriksdatter Ganzes kendes af ret vitterlig gæld skyldig at være Sidsel Jensdatter 17 rigsdaler, som hende resterede hos hendes salig mor i hendes løn, dateret Kolding 2/3 1656 Kirsten Ganz egen hånd, og Oluf Mortensen formente, det Hans Ottesen bør at betale ham forskrevne 17 rigsdaler efter forskrevne håndskrift, hans hustru til Oluf Bøgvads hustrus søster udgivet har, hvilket han blev tilfundet.

(133)

** efterskrevne borgere her sst bekendte at de om michaeli sidst forleden var hos Laurids Jørgensen skomager, borger her sst, og på Margrete salig Lyder Henriksens vegne opsagde ham 80 sletdaler kapital og rente at betale hende til jul først kommende efter pantebrevs formelding 21/1 1652.

** varselsmænd hjemlede at de gav Laurids Jørgensen varsel imod dette vidnes beskrivelse såvel bemeldte Jørgen Nielsen og Søren Staffensen for deres berørte opsigelses gestendelse.

11/12 1661.

** passerede intet eller gik beskrevet denne dag videre, end Jens Hansen bekom 2.ting for dele til en del udenbys, som han er skyldig efter regnskabsbog.

(134)

18/12 1661.

** Niels Pedersen af Bredebro i Lø herred på sine egne og broder Søren Pedersens vegne, såvel som på sin salig broder Knud Pedersens datter Mette Knudsdatters vegne samt og på hans salig søster Mette Pedersdatter, salig Christen Hansens af Holt, deres efterladte søn Hans Christensens vegne, desligeste Hans Hansen Rask, indvåner her sst, på sin hustru Maren Pedersdatters vegne og fornævnte Niels Pedersen tog Frands Jepsen i hånd og gav ham hans kære hustru Maren Olufsdatter og deres arvinger afkald for al den arv, de efter hans forrige hustru, salig Anne Pedersdatter, arveligt kunne tilfalde.

(1)

** det første og sidste ark i tingbøger.

(2)

8/1 1662.

** varselsmænd hjemlede, at de gav Karen, salig Søren Hårs efterleverske, og Johanne, salig Jep Nielsens efterleverske, her sst enhver med deres lovværge varsel at svare Mads Christensen Bagger, prokurator her sst, på Peder Hansen Helt, borger her sst, hans vegne imod syns afsigt og dom, og fremlagde Peder Helts efterskrevne indlæg, at eftersom han har ladet tage syn på den gamle ejendom på Lusby bjerg beliggende, som skal Jep Nielsen i klostret og salig Søren Hår, rådmand her sst, i køb imellem skulle været har, og eftersom fornævnte salig mænds hustruer sig nu med samme ejendom ej vil befatte, som står på fald, og han befrygter at det kommer hans næst hosliggende ejendom til skade, at det endnu i tide kunne støttes og repareres, sætter derfor i rette, om fornævnte salig mænds hustruer eller arvinger ikke bør for efterkommende skade at stande til rette.

(3)

** Mads Christensen Bagger, prokurator her sst, på Peder Hansen Helt, borger her sst, hans vegne fik tingsvidne, at efterskrevne borgere her sst vidnede, at de efter byfogdens begæring med ham var på et syn på det hus, afgangne Niels Brøgger, forhen borger her sst, tilhørte, liggende i Lusbygade ved Peder Helts gård, som nu er meget ruineret og på fald stod, og bekendte de, at dersom samme hus uden nogen anderledes forhjælpning enten med støtter eller andre middel således noget bliver bestående, da er det at nedfalde bemeldte Peder Helts ejendom, som er næst hosliggende, til skade.

(4)

15/1 1662.