Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-Pedersen

KÆR HERREDS TINGBØGER 1631-1633 og 1635.

[1631-1633]  [1635] 
KÆR HERREDS TINGBØGER 1631-1633.

29.9.2010.
KÆR HERREDS TINGBØGER 1631-1683.
kladde I af VI.
Bjarne Nørgaard-Pedersen(1)

x/x 1631 snapsting.

** Niels Terkildsen i Vadum havde stævnet Niels Madsen i Musted for vidne. Niels Jensen i Vadum vidnede, at nu i år ---- da lukkede de Niels Terkildsens stalddør ---- .

** Jens Mortensen  i Biersted  ---- og Niels ---- i Halager på deres egne ---- at oppebære eller annamme noget ---- Mads Andersen, som døde i ---- eller befatte sig med noget ---- .

** Jens Madsen i ---- og Klemend Nielsen i øster Halne gav deres sag på efterskrevne dannemænd, anlangende hvis korn Jens Madsen og han omtvister.

** Jens Mørk i Bjørum gav Laurids Pedersen i øster Halne varsel for 3 daler, han ---- Jensen i ---- pligtig er.

** Peder Andersen i Ajstrup havde stævnet ---- i nør Halne med sin lovværge for vidne ---- .

** ---- i Hassinggård på sin husbonds vegne havde stævnet ---- for dom for 400 savdeler ---- .

(2)

** Niels Terkildsen i Vadum ---- . Mads Pedersen i Hvorup bekendte, at han for nogen tid siden solgte ham et brunblisset øg, som nu findes i Niels ---- havende værge i Musted, hvilke øg han var Niels Mikkelsens fri hjemmel og tilstand til.

** Jens Madsen i Vadum. Jens Andersen i Torpet, Jens Jensen sst  med flere vidnede, det Jens Madsen i Vadum i fjendernes tid blev ---- udskattet og fratagen hvis han havde, så ---- er ganske forarmet.

** Jens Jensen i Bilgård havde stævnet Gregers Lauridsen i øster Brønderslev for vidne. Laurids Jensen i Linderup ---- at straks efter rytterne var uddragen ---- 8 skæpper rug, som han ---- var ham pligtig.

** Christen Hansen i  vester ---- efterdi han havde ladet ---- da er ingen ---- .

** ---- i Hassing og Svend Lauridsen sst hverandre deres hænder og bekendte, at de var forligt om et øg, de omtvister, at Svend Lauridsen skal  forskaffe et ---- øg igen til stede, og skal han derimod beholde den ko, han har, så længe han har hans fosterdatter hos sig.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne tilsagde KM tjenere her i herredet ---- 14/1 nu først kommende skulle møde ---- hos ladefogden, så mange som har part ---- ellers de det intet igen bekommer.

** ---- Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne ---- havde stævnet ---- Mikkelsen i Ganderup ---- ikke burde at give skyld og skat. sagen blev opsat 14 dage.

(3)

** Jens Christensen i Hedegård havde stævnet Peder Christensen i Hassing, Tomas Lauridsen sst, med flere for klage, for de for nogen tid siden har udlagt til Peder Lauridsen i Hassing en ko fra Jep Jensen sst, dertil svarede Peder Lauridsen, at de forligte dem om samme ko.

** Mads Andersen i Ulsted havde stævnet Jens Iversen i Ulsted ---- . Mads Jensen i Ulsted vidnede, at han næst forgangen vinter ---- .

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne forbød nogen at indkomme i hans husbonds tjener Peder Klemendsens bo i Ganderup med nam og tag.

** Anders Kærulf i Holtet. Niels Lauridsen i Sulsted med flere vidnede, at efterskrevne er så forarmede, at de ikke kan formå at udgive ---- .

** ---- Christensen i Hassinggård på sin husbonds vegne ---- stævnet ---- i Ganderup ---- 2 tønder byrug ---- son han blev tilfunden inden 15 dage at betale eller indvisning og udlæg ---- .

(4)

** Tomas Jensen i Horsens havde stævnet Maren Nielsdatter i Horsens og hendes mand Søren Jensen for dom, sagende Maren Nielsdatter for nogen ærerørige ord, som hun ham for nogen tid siden  i ærlig forsamling og menighed tilsagt har, hvilke ord hun blev tilfunden at bevise eller derfor lide tiltale.

** Niels Ludvigsen i Vestergård havde stævnet salig Jens Andersen ---- deres lovværge, Jens Sørensen, tolder i Ålborg, ---- Hemmer, borgmester sst, med menige rådmænd for ---- dertil at svare. Peder Mortensen, som ---- Vestergård vidnede, at førend fjenderne kom i landet ---- Jens Andersen Halses ---- den gæld, Niels Ludvigsen ---- . Mads Jensen, Mikkel Ibsens fostersøn i vester Halne, og Peder Tomasen i vester Halne vidnede, at de førte noget af samme korn for Niels Ludvigsen til Ålborg, og samme korn blev ---- til Jens Halses, og det blev 9 tønder byg.

** ---- i Gåser ---- høringsdele havde tiltale til Jens Jensen i  ---- for 15 mark, han ham pligtig er.

**  ---- i Torpet ---- tiltale til Bertel Jensen i øster Halne med flere for gæld.

(6)

** Hans Nielsen på Ålborg slot på KM vegne og sin husbonds vegne advarede og formanede menige herredsmænd, som er KM tjenere, og alle andre i fornævnte herred, at de retter dem efter loven og KM forordning, og forbyder hermed ingen at må jage eller skyde noget vildt, fiske eller fiske lade på KM grund og ejendom, ej heller hugge eller hugge lade i KM skove.

** Jesper Pedersen på Birkelse på sin husbonds vegne havde stævnet Henrik Pedersen i Åby, da han sad fangen på Birkelse, ---- Ibsen i Åby og Jens Hansen i Mølgård. Henrik Pedersen, barnfødt i Åby sogn i Åstrup mølle, ledig og løs bekendte efterskrevne tyverier.

(7)

** Baldser Hansen i Vadskær på sin husbonds vegne, dom eftersom sagen 14/12 nu sidst forleden findes opsat til i dag (dom ikke indført)

(8)

** Jesper Pedersen på Birkelse på sin husbonds vegne havde stævnet ---- Ibsen  i Åby for dom, for han skal være i råd og dåd  med Henrik Pedersen, barnfødt i Åstrup mølle, at stjæle fra hans husbonds tjener Tomas Nielsen i Torngård.

** Niels Terkildsen i Vadum havde stævnet Niels ---- for vidne, og Niels Jensen i Vadum ---- på et brunblisset øg, som Niels Madsen ---- .

** Tomas Pedersen i Øster Halne advarede og påmindede ransnævninger her i herredet, så mange som nu på ny blev tilsagt at være ransnævninger, at de tiltænker og med første kommer at fæste sig i tov, på det der ingen sin ret skal blive forspildt, såfremt de ikke vil deles for sine 3 mark

** Knud Lauridsen i Øster Halne ---- med høringsdele havde tiltale til Anders ---- , sagende ham for 4 daler han ham pligtig ---- .

** ---- i øster Halne. ---- advarede og påmindede menige ----  og møde ved betiden dags ---- kunne fange sin sag ---- ikke derfor over ham beklage ---- .

(9)

** Peder Madsen i Ganderup på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var ved det bolig i øster Hassing, Laurids Christensen iboer, at se og syne, hvorledes samme bolig er ved magt holden. 

x/1 1631.

** Jens Espensen i Ulsted ---- det Peder Skrædder i Ulsted ---- så og på Mads Andersen ---- give og gøre ham hvis han ---- givet og gjort har ---- den gode mand skulle ---- .

** Jens Mortensen i Biersted på Niels Simonsen i Halager og Peder Holdensen i vester Halne deres vegne, som er salig Anders Madsens og hans far Mads Andersens arvinger, som døde i nør Halne, forsvor og afsagde at de ikke ville arve efter dem, ej heller befatte sig med noget hans efterladende gods, videre end hvis dem i deres gæld er udlagt

** ---- Mortensen i Svinbjerggård havde for ---- slots port stævnet Hans Andersen, slotsfoged sst, for dette vidne, og Anders Pedersen i Nør Halne på menige ---- sognemænd deres vegne ---- kirkens tiende ---- .

(10)

** Anders Dal i Vodskov og Anders Andersen sst bekendte, at de var forligt om hvis tvist, dem imellem er, så Anders Andersen skal forskaffe Anders Dal hvis klæder, som hans forpligt om formelder, så og en sort engelsk kappe, som var i Maren Jensdatters gods, som døde hos ham, derimod lovet Anders Dal, at Anders Andersen skulle bekomme hvis bekostning, der er anvendt på hendes begravelse og jordefærd.

** Bertel Lauridsen i vester Hassing havde stævnet Christen Madsen i Ajstrup for dom, om han ikke bør at give ---- skæpper byg og 1 rigsdaler, han hans hustru ---- , som hun var arvelig tilfalden ---- , så mødte Christen Madsen og ---- havde bekommet hvis arvelod , ---- formente hun ikke kunne tilfalde ---- . for nogen lejlighed blev ---- .

** Knud Lauridsen i øster Halne havde stævnet Laurids Poulsen og Anders Keldsen i øster Halne for dom, sagende dem en stud, så god som 6 daler, han udlagde for dem i skat i fjendernes tid, hvortil de svor, at de ikke vidste, det Knud Lauridsen nogen stud udlagde for dem i skat. af slig årsag er samme sag opsat 14 dage.

** ---- Christoffersen i Uttrup. efterskrevne vidnede, at ---- Jens Christoffersen kom til, var husene ---- , og jorden aldeles ubrugt ---- eller dette år fik en ganske ringe ting ---- til avling, og ikke kan formå ---- sin skyld og skat at udgive.

** ---- Jensen i Ganderup ---- .

(11)

** Bertel Lauridsen i Hassing. efterskrevne vidnede, at de for nogen tid siden hos var i Ajstrup og der forligte Christen Madsen i Ajstrup og hans søskende Jens Madsen og Anne Madsdatter for hvis, de var tilfalden både på fædrene og mødrene, som efterfølger.

** Peder Hansen i Vodskov havde stævnet Niels Bendsen Skrædder ---- Horsens kirke for vidne. Mads Pedersen og Christen Pedersen ---- at deres far Peder Hansen ---- grå hest, så god som 6 daler, ---- og ikke den igen bekom.

** Knud Lauridsen lod fordele Maren Jørgens---- , hun ham pligtig er ---- .

** Jens Espensen i Ulsted på Maren Jørgensdatters vegne i vester Halne, så og Jens Klemendsen sst, Søren Jensen og Anders Jensen på deres egne og medbrødres vegne voldgav deres sag på efterskrevne to dannemænd, anlangende hvis tvist og gæld, dem imellem er.

** Laurids Jensen i Horsens. ---- og Maren Nielsdatter i Horsens var forligt om hvis tvist ---- og derhos bekendte ---- at hvis ord, hun har haft til ---- sagt i sin hastmodighed.

** ---- Bjørum på sin husbonds vegne ---- dele havde tiltale til efterskrevne ---- rester med til deres husbond.

(12)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne, uendelig dom, eftersom sagen 21/12 sidst forleden blev opsat til i dag, hvorefter blev afsagt, Kirsten Mortensdatter jo uret at have gjort og bør den gode jomfru tilfreds stille, eller indvisning og udlæg i hendes bo og løsøre.

** Niels Ludvigsen i Vestergård lod fordele efterskrevne for kornskat.

** Laurids Nielsen i Horsens lod fordele Peder Nielsen i ---- han ham pligtig er.

** Tord Jensen Skrædder i vester Hassing lovbød hans mor Mette Lauridsdatter med hvis farkoste, om der var nogen af hendes slægt og køn, som ville hende til dem med hendes gods og forsørge og underholde hendes livstid, da måtte de efter hendes død nyde og beholde alt hvis, hun tilhørte.

** ---- i Torpet ---- øster Halne, sagende ham for 6 skæpper ---- .

(13)     OPSLAG MANGEL

(14)

** Søren Christensen Smed i Vestbjerg lod fordele efterskrevne, sagende dem for 6 daler, de rester med af den søndre part Sulsted sognemænd, som blev udlagt for dem i skat i fjendernes tid.

** Laurids Andersen i ---- , eftersom sagen 30 ---- belangende Laurids Jensen i ---- , hvorefter Laurids Jensen ---- Andersen de 6 sletdaler, de omtvister.

25/1 1631.

** Morten Lauridsen i vester Halne ---- høringsdele tiltale til Jens Skrædder ---- Skrædder sst, hver af dem 2 skilling ---- .

** ---- i Sulsted ---- havde stævnet ---- i Sulsted ---- hans hustru ham pligtig er. sagen opsat 8 dage.

(15)

** Anders Christensen i Kolling havde stævnet Niels Nielsen i Ganderup for dom, sagende ham for en ny bolsterdyne, så god som 5 daler, som han bekom af hans hustru, da fjenderne uddrog, så bød Niels Nielsen sig til regnskab med Anders Christensen. af slig årsag blev samme sag opsat 14 dage.

** Niels Pedersen i Sundby havde stævnet Jens ---- for dom, sagende ham ---- som salig Niels Lauridsen i Hassing ---- .

** Jens Jensen i Vestbjerg. efterskrevne vidnede, det Jens Jensen er forarmet, og intet har at hjælpe sig med, end Gud og godtfolk vil give ham, og er på næsten blind og vanfør.

** Christen Rasmussen i Søndergård på sin ---- vegne havde stævnet Jens Jensen i Bilgård for vidne. ---- Rasmusdatter og Mette Rasmusdatter vidnede, det Jens Jensen i Bilgård ---- deres far Rasmus Christensens ---- gæld, han var ham pligtig ---- .

** ---- i Sulsted havde stævnet ---- .

(16)

** Søren Madsen i Ajstrup. efterskrevne vidnede, det Søren Madsen er så forarmet, at han ikke kan formå eller afstedkomme sin madskat dette år til KM at udgive, som han er lagt for.

** Christen Jensen i vester Hassing. Tomas Andersen Smed i Mov lod læse og påskrive en uendelig dom, her af tinget 15/1 1631 udgangen, belangende ---- birkefoged til Mov birketing at have ---- Jensen at betale 6 ---- så gode som ---- , et værge klinge 1 daler at påspænde ---- , han skulle tagen at forsvare i fjendernes ---- .

** Anders Tomasen. Niels Christensen i Gåser ---- om der var nogen, som ---- , men ingen er fremkommen.

** Jens Madsen i Folsted 3. ting med høringsdele havde tiltale til Hans Bertelsen i Tylstrup, sagende ham for en fyrrekiste, så god som 1 daler, og 8 skæpper blanding, var samme kiste som han bekom i Sulsted og ham var til vurderet.

** Morten Jensen i Grindsted havde varsel for 3. ting givet ---- i Ajstrup, sagende ham ---- havde pantsat ham for 2 sletdaler---- .

** ---- Skrædder i vester Hassing ---- tiltale til Maren Espensdatter ---- hvis, hun hans bror Søren Jensen pligtig var ---- .

** ---- Mejlsted ---- .

(17)

** Anders Rasmussen, indvåner i Ålborg, på Elsebe Laurids Skrivers ---- havde stævnet efterskrevne for dom, sagende dem hvis, de salig Laurids Skrivers hustru i Ålborg pligtig er, af korn, penge og andet, om de ikke inden 15 dage bør at betale, eller indvisning ---- .

(18)

** Christen Jensen Smed i vester Hassing havde stævnet Mads Andersen i Horsens, Anders Smed sst og Peder Madsen i Tranholm for dom, sagende dem for gæld, så mødte de og bød sig til regnskab, ---- sag opsat 14 dage, desmidlertid at være over regnskab sammen.

** ---- sen i Torpet ---- fremæskede Niels Baggesen i Kornum ---- om han havde noget til at tale ---- her i dag stævnet for hjemmel, anlangende ---- siden solgt har, så tilbød ---- ham samme øg og æskede sin betaling. så er Niels Baggesen ---- fremkommen samme hjemmel at ville tage beskreven.

** ---- .

(19)

** Laurids Pedersen i øster Halne havde stævnet efterskrevne for dom, sagende dem for hvis, de rester med til mester Peder Jacobsen i Åby præstegård for 4 hjul, som kom til rustvognen til det regiment, som lå på Rødslet ---- .

** Peder Joensen i Ajstrup. efterskrevne vidnede, det Peder Nielsen i Ajstrup ---- formå sin madskat ---- .

** Søren Madsen i Ajstrup lod fordele Jens Jensen i Bilgård, sagende ham 14 skæpper rug, han ham pligtig er.

1/2 1631.

** ---- i Hassing ---- varsel for 3. ting, sagende ham ---- .

(20)

** Anders Andersen i Ajstrup kundgjorde, at han for en kort tid siden købte en rødblisset hest af Apelone Olufsdatter i Brødland, og nu i år ved 3 uger for jul er ham samme hest af stalden frastjålen.

** Christen Skrædder i Torpet. Jens Madsen i vester Halne vidnede, at det ---- salig Laurids Skrædders ---- , som døde ---- var to rigtige søskende ---- .

** Jens Iversen i ---- og Mads Andersen sst ---- om al hvis tvist, dem ---- og bevilget de på begge sider ---- .

** Bertel Tomasen i vester Halne og Jens Klemendsen sst  voldgav deres sag på efterskrevne dannemænd om hvis tvist, dem imellem er.

** Anders Madsen Møller i Ulsted ---- for synsmænd ---- et hus i Ulsted, kaldes Kalmer, som Laurids Nielsen iboede ---- .

** ---- Nielsen i øster Halne. ---- og Knud Lauridsen i øster Halne ---- eftersom de var tagen i voldgift imellem ---- og Laurids Keldsen i øster Halne ---- afsagde samme deres voldgift ---- skal give Laurids Keldsen ---- .

** ---- .

(21)

** Jens Espensen i Ulsted på Morten Christensens vegne i Åby havde stævnet Jep Lund i øster Hassing for dom, sagende ham for en stud, 4 år gammel, han Morten Christensen pligtig er, hvilken stud han blev tildømt inden 15 dage at betale eller indvisning i hans bo ---- .

** Jens Christensen i vester ---- og Niels Pedersen i Sundby bekendte, at de var ---- gæld, salig Niels Lauridsen i Hassing var ham ---- .

** Jens Bertelsen i ---- og Hans Madsen i Folsted ---- sag på to dannemænd ---- .

** Hans Christensen i Hassinggård havde stævnet Tomas Sørensen i Gåser for dom, sagende ham efterskrevne, han rester med til sin husbond, som er 40 sletdaler stedsmål, 6 tønder byg landgilde for 1629 og 1630. på begæring er samme sag opsat 14 dage

** ---- i Ganderup ---- voldgav ---- om hvis tvist, dem imellem er, ---- .

(22)

** Niels Lauridsen i vester Hassing havde stævnet efterskrevne for dom, sagende dem for hvis, de salig Jens Lauridsen i Hassing pligtig er, efter hans testamentes indhold, så mødte Jens Kold i Ganderup og svor---- . af slig årsag er samme ----.

** Søren Jacobsen  i ---- . Christen Andersen i Fogedgård ---- vidnede ---- hørte de, det Søren ---- om en brun blisset hest ---- .

** Søren Jacobsen i Dal 3. ting med høringsdele havde tiltale til Oluf Mortensen i øster Halne, sagende ham for en rød studekalv, som han har i sin havende værge og ham tilhører.

** Jens Christensen i Hedegård 3. ting med høringsdele havde tiltale til Niels Jensen i Gåser, Christen Hjulmand sst, sagende dem for ulydelse ---- til Sundby og ikke fremkom.

** ---- i Hassing ---- at de i dag 14 dage gav ---- 3. ting i dag, sagende ham en skæppe ----  i Hassing pligtig var.

** ---- i Vestbjerg på sin husbonds vegne ---- tiltale til efterskrevne for deres fogedpending og stedsmåls pending.

(23)

** Jens Andersen i Torpet havde stævnet Jens Vognsen og Tomas Vognsen, tjenende i Kornum, samt Niels Baggesen i Kornum for vidne og spørgsmål, anlangende et øg, Niels Baggesen skal for nogen tid siden købt af Jens Andersen ---- .

** Søren Pedersen i Sulsted, dom, eftersom sagen i dag 8 dage ---- , så fremlagde Søren Pedersen Jens Sørensens ---- , dateret Ålborg, ---- Pedersen havde givet ham sit ---- for en halv tønde sild, Søren Pedersen lovet ---- .

** Christen Lauridsen Hald i vester Hassing. efterskrevne vidnede, at de 13/11 1630 havde været over skifte og jævning imellem Niels Andersen Hald i Hassing på den ene og hans børns farbror Søren Andersen i øster Hassing og deres morbror Laurids Christensen i Sødal på Niels Andersens børns vegne, som er Christen Nielsen ---- Maren Nielsdatter og Anne Nielsdatter, på den anden side ---- fornævnte børn arvelig kunne tilfalde efter deres salig ----datter, som boede og døde i Hald, og da tilfaldt enhver af dem, som efterfølger.

(24)

** ---- Jensen Skrædder i Hassing ---- datter i Ulsted, sagende hende for hvis, hun ---- pligtig var.

** ---- Mejlsted ---- sagende ham for 9 daler ---- .

** ---- i vester Halne ---- Skrædder i vester Halne, sagende ---- .

(25)

8/2 1631.

** Søren Pedersen i Pilkrogen ---- det Klemend Nielsen i Ajstrup med flere tilsagde velb fru ---- deres tro tjeneste ---- give og gøre hende hvis ---- .

** Laurids Mortensen ---- øster Halne og forpligtet ---- på Jep Pedersens vegne ---- som han er værge for ---- .

** Klaus Murmester i Halager. Stig Christensen i Halager bekendte, at den stud, han tvister med Matias Holdensen i Halager om, den betalte han for menige grander, hvortil Bertel Jensen og Jens Pedersen svarede og svor, at samme stud, som nu omtvistes,  ikke kom dem ---- betale.

** ---- i Uggerhalne ---- i Ulsted voldgav deres sag ---- anlangende hvis tvist, dem imellem er ---- .

** ---- Grindsted ---- .

** ---- på sin husbonds vegne ---- .

(26)

** Søren Jacobsen i Dal. Anders Simonsen i nør Halne vidnede, det Søren Jacobsen i Dal i fjendernes tid købte en ege ølkar af soldaten, som lå hos ham og havde det i hans minde.

** Søren Jacobsen i Dal lod fordele Oluf Mortensen i øster Halne ---- rød kalv, som findes i hans havende værge.

** Laurids Keldsen i øster Halne ---- Margrete Klemendsdatter i øster Halne ---- sagende hende for 4 traver og 5 skæpper ---- .

** Laurids Keldsen 3. ting med høringsdele ---- øster Halne, sagende hende ---- .

** Ove Christensen i vester Hassing. efterskrevne vidnede, at de 8/1 nu sidst forleden var i Ulsted over en skifte og jævning imellem Anne Nielsdatter i Ulsted med sin lovværge Jens Espensen på den ene og hendes børn, Anne Christensdatter ---- , Jens Christensen, Anders Christensen, Anne Christensdatter, Maren Christensdatter, Karen Christensdatter ---- Niels Jensen i Skivum i Himmersyssel på den anden side, og da blev boet delt, som efterfølger ---- .

(27)

** ---- . efterleverske, som døde i ---- i vester Hassing stod her ---- Skivum i Himmersyssel hans vegne Christen Jensens børn i Ulsted ---- tog i Niels Lauridsens hånd, gjorde og gav ham afkald for al hvis arv, som Niels Jensens brorbørn, ved navn Jens Christensen, Anders Christensen, Anne Christensdatter og Maren Christensdatter, Karen Christensdatter og Anne Christensdatter kunne være arvelig tilfalden både på fædrene og mødrene, og bekendte at fornævnte børns stedmor Anne Nielsdatter ---- .

(28)

x/2 1631.

** Peder Bertelsen ---- lod fordele Peder Hansen ---- tønder byg, han ham ---- .

** Jens Mørk i Bjørum havde stævnet Anders Roed i Lindholm for syn, vidne og klage. synsmænd hjemlet, at de i dag var ved et kast, liggende østen Bjørum skov, at syne hvis rækker og træ, som nylig fandtes at være borttagen.

** Mørk i Bjørum. efterskrevne vidnede, at de i dag 8 dage var i Lindholm ---- hvilke var af de træer, som synsmænd ---- borttagen af Jens Mørks ---- .

(29)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet menige Sulsted sognemænd for synsmænd at tage af tinge til at se og forfare hvis, som findes at være huggen i den lund, liggende ved Langelund, siden fjenderne er uddragen.

** Laurids Skøt i Ågård på sin husbonds vegne havde stævnet Tomas Jensen, tjenende i ---- og Anne Christensdatter, værende i Plovhuset, for dom ---- for 12 rigsdaler og Anne Christensdatter ---- , for de har ligget i med hver andre, ---- inden 15 dage at betale ---- bohave og løsøre ---- .

** Christen Sørensen i Horsens havde stævnet Peder Nielsen i Horsens, sagende ham 4 skæpper rugsæd, hans formand salig Jacob Jensen ham pligtig var, hvortil han svarede, at ---- skulle bevise samme gæld rigtig at være. af slig årsag opsat 8 dage.

** ---- Dal i Vodskov gav Søren ---- varsel ---- for 3. ting, sagende ---- Bendet Pedersdatter i Attrup pligtig er.

** ---- Vodskov på sin husbonds vegne ---- eftersom sagen i dag 8 uger ---- så mødte Anders Dal på sin husbonds ---- og var dom begærende, så mødte ---- benægtede sig aldrig at være i råd ---- .

(30)

** Jens Christensen i Hedegård på KM vegne lod fordele Niels Jensen i Gåser, Peder Madsen i Toftgård, sagende dem for ulydelse, eftersom de var tilsagt at komme med færgen til Sundby og ikke fremkom.

** Laurids Keldsen i øster Halne lod fordele Margrete Klemendsdatter i øster Halne ---- 18 skæpper byg, hun ham pligtig er ---- .

x/2 1631.

** Jens Espensen ---- på Karen Jensdatter ---- om hvis tvist, dem ---- .

** Jens Christensen i Hedegård på mester Peders vegne i Åby havde stævnet Peder Nielsen i Mølgård, Morten Sørensen på Bjerget og Jens Nielsen i Åby for dom, sagende dem for 2 stude, han udlagde for sognemænd i fjendernes tid, som de er forlovere for ---- . sagen er opsat 14 dage.

** ---- Hedegård på sin husbonds vegne ---- til KM hvis herlighed og ---- som han kan avle til ---- .

** ---- Hassing ---- havde stævnet ---- Christensdatter, Jens Christensens ---- ærerørige ord, som nu omvidnet er.

(31)

** Søren Jacobsen i Dal. efterskrevne vidnede, det Inge Christensdatter, fordum boende i ----gård i Nordkær, Bertel Tomasen i vester Halne med flere blev i fjendernes tid ganske udskattet, plyndret ---- og jaget fra hus og hjem ---- ikke kan formå ---- til KM at udgive.

** Søren Jacobsen i Dal. Peder Lauridsen i  nør Halne tog i  Søren Jacobsens hånd og for---- 6 skæpper byg, han ham pligtig er ---- eller lide dele.

** Jens Christensen ---- . Peder Lauridsen i Hassing og ---- eftersom de var tagen ---- samme deres voldgift ---- .

** Jens Madsen i vester Halne. efterskrevne vidnede, at de nu på søndag sidst forleden var i vester Halne til Jens Madsens, og da registreret og vurderet al Jens Madsens efterskrevne bohave ---- .

** ---- Hassing ---- tiltale til Mads Andersen ---- for en høle ---- .

(32)

** Tord Jensen Skrædder i vester Hassing. efterskrevne vidnede, at de næste mandag for jul nu sidst forleden var ombedt af Tord Jensen at registrere og vurdere hvis efterskrevne gods, som Tord Jensen og hans salig bror Søren Jensen havde tilsammen.

** Niels Lund Skrædder ---- .

** Søren Pedersen i Sulsted. Mads Andersen i Kinderup vidnede, at han i fjendernes tid hørte, det den løjtnant, som lå i kvarter i Hals, sagde (blank)

** ---- Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne. ---- i Hvorup forpligtet ---- pligtig er ---- .

** ---- i Tvilstedgård på sin husbonds vegne ---- havde tiltale til efterskrevne ---- sagende dem for hvis, de rester med ---- .

** ---- på sin husbonds vegne ---- .

(33)

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne. Laurids Jepsen i nør Halne vidnede, at han for en kort tid siden tilsagde Christen Mikkelsen i Hvorup at føre en karl til Viborg med nogle breve for husbonden og ikke fremkom.

** Laurids Nielsen i Biersted på Anne ---- havde stævnet Laurids Ibsen i nør Halne ---- for vidne ---- efter salig Anders Ibsen, som ---- .

** Laurids Nielsen i Biersted på Maren ---- havde stævnet Christen Mortensen i nør Halne ---- for vidne ---- det Mikkel Andersen i nør Halne ----Maren Matiasdatter tjente ---- til Matias Mikkelsen
---- .

** Søren Pedersen i Pilkrogen på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i går 8 dage var på Gøl at se og syne den gård, Laurids Klausen iboer, hvorledes samme gård er ved magt holden ---- .

** ---- Mørk i Bjørum havde stævnet Anders Roed til sin bopæl ---- .

(34)

** Laurids Pedersen i øster Halne. synsmænd hjemlet, at de nu på søndag næst for jul var ved Vadum kirke at syne, hvorledes samme kirke er ved magt holden.

** Jens Mørk i Bjørum. synsmænd hjemlet, at de i dag var i lund, liggende ---- at se og syne hvad, som fandtes ---- siden fjenderne er uddragen ---- .

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne lod læse og påskrive efterskrevne seddel, som Jep Nielsen i Langelund har ladet skrive og hans svar imod hans husbond, anlangende stedsmål, de tvister med ham om.

(35)

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne. Niels Ludvigsen i Vestergård, Mads Andersen i Kinderup med flere vidnede, at de har været hos alle efterskrevne KM tjenere ---- til Ålborg slot ---- give, hvad sæd og avling de dette ---- og så mange, som er øde og forarmede, og da befandtes hos hver enkelt, som efterfølger.

(38)

** Søren Lauridsen på ---- 3. ting med høringsdele tiltale til efterskrevne ---- .

** Christen Jensen i vester Hassing 3. ting med høringsdele havde tiltale til Christen Mikkelsen i ---- , sagende ham for 1 skæppe byg, han ham pligtig er.

** ---- sen i vester Hassing ---- Jens Keldsen i Ganderup for hvis, han salig Jens ----pligtig var efter hans testamentes indhold ---- i dag 3 uger blev opsat til i dag, og nu var ---- som tilforn dom begærende, hvilken gæld han blev tilfunden inden 15 dage at betale eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

(39)

** Laurids Pedersen i øster Halne. synsmænd hjemlet at de søndag for jul nu sidst forleden var ved Vadum kirke at se og syne, hvorledes den var ved magt ---- .

** Laurids Pedersen i øster Halne. Niels Poulsen i nør Halne forpligtet sig ---- 2 tønder godt vinterrug ---- som er på hvis rug ---- som ham var udlagt ---- .

1/3 1631.

** Laurids Nielsen i Biersted havde stævnet Christen Mortensen i nør Halne og hans hustru Anne Sørensdatter for æskning ---- og begærede skifte og jævning for hvis ---- var tilfalden efter hendes mor Else ---- far Matias Mikkelsen, som døde i ---- .

** ---- Jensen i Halager ---- begæret skifte og jævning ---- for hvis hans hustru Gertrud Matiasdatter ---- efter hendes salig far Matias Mikkelsen, som døde i ---- .

(40)

** Jens i Hedegård på mester Peders vegne i Åby havde stævnet Margrete Joensdatter i Biersted præstegård med hendes lovværge for synsmænd at tage af tinge til at syne, hvorledes Biersted præstegård, som hun iboer, er ved magt holden.

** Jens Andersen i Tvilstedgård på ---- . synsmænd hjemlet, ---- nør Halne ved det bolig, Mads Andersen ---- hvorledes det var ved magt holden.

** Peder Andersen Kræmmer i Ajstrup ---- at betale Peder Andersen 7 sletmark, han ham ---- .

** Peder Andersen i Ajstrup ---- sagende ham ---- .

** Søren Sørensen i Torup havde stævnet Laurids Sørensen i Grindsted for vidne, og efterskrevne vidnede, at de var med at forlige Søren Snedker i nør Halne og Søren Sørensen i så måder, at Søren Sørensen skulle have et af de tre egeskabe, som stod i stuen ---- .

** ---- Smed i Vadum ---- stævnet Peder Kærulf i Agdrup ---- noget byg, han ham forgangen år lånt har---- opsat 8 dage.

** ---- Rasmussen i Vodskov. efterskrevne ---- , at salig Maren Jensdatter, som døde ---- andre klæder, da hun kom til ham uden ---- foret engelsk skørt, et ---- skørt, 1 trøje ---- .

(41)

** Søren Lauridsen i Egholm lod fordele Anders Tomasen i Lindholm, sagende ham for en brun fol, han af ---- Jensens bo i Lindholm bekommet, siden han ved døden er afgangen.

** Morten Kærulf i Ravnstrup havde stævnet Baldser Hansen i Vodskov for dom, sagende ham ---- ham pligtig er efter hans håndskrifts indhold, som han blev tilfunden at betale eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

** Niels Lauridsen Skrædder i Sulsted ---- lyste efter en hvid galt, som blev borte fra ham ---- .

** Tøger Christensen, indvåner i Ålborg havde stævnet alle salig Jens Gåsers børn og arvinger, som døde i øster Hassing, med deres lovværge for dom, sagende dem for hvis, salig Jens Lauridsen Gåser ham pligtig var, som var 4 tønder byg, 6 daler med mere, som de blev tilfunden inden 15 dage at betale eller indvisning og udlæg i deres bo og løsøre.

** ---- Nielsen i Mejlholt havde stævnet ---- i Hølden for dom ---- anpart i 5 øg, som han udtog til vognmester ---- opsat 14 dage.

(42)

** Niels Lauridsen i Sulsted havde stævnet Søren Pedersen i Sulsted for vidne. og efterskrevne vidnede, at mandagen efter påske 1629 befalet Søren Pedersen i Sulsted og sagde, det var løjtnantens befaling i Hals, at de skulle tage hvis øg, som var i skoven og skulle føres til vagten i Hals.

** Niels ---- i Sulsted ---- havde stævnet ---- i Sulsted og gav ham varsel for 3. ting i dag ---- Søren Andersen, han pligtig var ---- efter hans brevs indhold.

** Poul Christensen i Horsens. efterskrevne vidnede, at de den første fredag i fasten nu sidst forleden var i vester Hassing over skifte og jævning imellem Christen Jensen i vester Hassing og Poul Christensen i Horsens, at de blev forligt, at Christen Jensen skal give hans fosterdatter Mette Ludvigsdatter, salig Ludvig Nielsens datter, 24 sletdaler.

** ---- Smed i vester Hassing ---- Mikkelsen i Gåser, sagende ham for 10 skæpper ---- .

(43)

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne, sagende dem for hvis, de rester med Sejlstrup efter restants lydelse.

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne lod fordele Christen Mikkelsen i Hvorup, sagende ham KM ---- , han rester med til Sejlstrup.

** Jens Mørk i Bjørum. Christen Pedersen i Stapris forpligtet sig at betale ham hvis ---- rester på et pund byg inden i dag 8 dage, eller da stande dele uden al undskyldning.

** Mads Andersen i Kinderup havde stævnet Anders Ibsen Gølbo, som boede i Horsens, for vidne og klage. efterskrevne vidnede, det Anders Ibsen i Horsens nu for en tidlang siden har bortført af deres bo efterskrevne gods.

(44)

** Peder Ibsen i Biersted 3. ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Andersen i Tranholm, sagende ham for 2 rigsdaler, som rester på hans søn salig Niels Pedersens løn forgangen år, som siden døde i Kinderup.

** Niels Mørk i Skoven på mester Anders Hansens vegne i Hassing havde stævnet Just Jensen ved Kæret for dom, sagende ham for ulydelse, eftersom han 14/2 er af mester Anders Hansen tilsagt at skulle med hans gårdmand efter gammel sædvane gøre ham en rejse, og dog ikke med den anden er fremkommen, hvortil han svarede, at han blev tilsagt til samme rejse i sin store skrøbelighed, hvilke han erbyder sig at ville gøre for sin anpart af den fjerde gårdspart, han påboer. opsat 14 dage.

** 7/3 1631 er denne tingbog mig først anvist og tilstillet og nu fremdeles forordnet til en ret tingbog til Kær herreds ting fra denne dag og til anno 1632, og findes heri 379 blade, som er leveret Peder Andersen, nu tilforordnet tingskriver til bemeldte ting. Ålborghus ut supra.

(45)

8/3 1631.

** Jens Christensen i Hedegård havde stævnet velb jomfru Sofie Høg til Elkær for vidne, anlangende den skanse i Sundby. efterskrevne vidnede, at der blev huggen nogen ege i Bjørum skov i jomfru Sofie Høgs skov i fjendernes tid, undertiden 34 ege om dagen og somme tider flere og ført til Sundby til skansen og skansehuset.

** Jens Christensen i Hedegård havde stævnet Søren Andersen i vester Brønderslev for syn at afhjemle til hvis sår og skade, Peder Holdensen i vester Halne fanget har, da havde han et sårmål oven i hans hoved, som dem syntes at være huggen.

(46)

** Jens Christensen i Hedegård på mester Peders vegne i Åby lod fordele Jens Nielsen i Åby med flere for deres tiende forgangen år.

** Jens Mørk på sin husbonds vegne, Søren Pedersen i Pilekrogen på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet at de i dag var i Grindsted lund til at syne hvis, som fandtes at være huggen i velb jomfru Sofie Høgs skov siden det sidste syn, da syntes dem at være huggen 3 grønne bøge.

** Anders Kjærulf i Holtet havde stævnet Bendet Porsdatter i Attrup, Dorte Munksdatter og Gertrud Munksdatter med deres lovværge for tilbud efter en skriftlig seddel, som lyder som efterfølger, eftersom jeg forfarer, at min hustrus mor Bendet Porsdatter i Attrup har ladet til Jerslev herreds ting 24/2 sidst forleden lovbyde hvis jordegods, som hun efter hendes salig sønner arvelig er tilfaldet i øster Kornumgård, såvel som hendes døtre i lige måde har ladet lovbyde hvis, dem efter deres salig brødre arvelig er tilfalden, så efterdi samme gods har været min hustrus salig broders såvel som hendes salig fars og salig forfars også hans fars gods for ham, så tilbyder jeg guld, sølv og rede penge enten til pant at annamme eller og til slet køb. Anders Kærulf, egen hånd.

** Jens Espensen på Bendet Porsdatter, Dorte Munk og Gertrud Munk deres vegne fremlagde efterskrevne seddel, lydende eftersom Anders Kjærulf i Holtet skal have ladet mig Bendet Porsdatter samt mine børn stævne for tilbud, anlangende den anpart, vi har i Kornum, og som vi har ladet til næste frænder, så efterdi ingen har villet købe og betale, og da formedelst denne ---- i fjendernes tid har været siden forårsaget det at ---- og til andre godtfolk at bortsælge, og ingen i retten er fremkommen med tilbud, og derfor  ingen sådanne tilbud, som nu herefter kunne ske, lovlig at være, og efterdi ingen visse vederlag for retten kommer til stede at kunne agtes for fuldkommen tilbud, forbydende derfor ---- siden noget heri  at udstede, før derfor enhver for sig bliver dertil kaldt. opsat 14 dage.

(47)

** Jens Christensen i Hedegård havde stævnet Tomas Sørensen i Gåser for vidne, anlangende hvis korn, som han bekommet har af salig Niels Jensens jord i Gåser. grundet forfald er samme sag opsat 8 dage.

** Jens Christensen i Hedegård havde stævnet Hans Christensen, tjenende i Hassing Hovgård, for spørgsmål, om han ikke har bekommet en bygager på Gåser mark, som var salig Laurids Skriver udlagt, hvortil han svarede, hvis byg han havde fanget, skal han vel fange hjemmel til, men han har intet fanget af salig Laurids Skriver.

** Laurids Pedersen i øster Halne fremlagde en tingbog for år 1631, fra jul og til 7/3, hvilken var rigtig umakuleret og ukasseret og synes i alle måder rigtig.

(48)

** Mikkel Nielsen i Torpet havde stævnet Mads Nielsen i øster Hassing og Jens Christensen sst for spørgsmål og for vidne. Jens Christensen i Hedegård vidnede, at nu på lørdag var måned, der han kørte til Ålborg, da sagde Mads Nielsen i øster Hassing til ham, at Jens Christensen i øster Hassing fik den galt, som blev bort stjålen fra Mikkel Nielsen i Torpet.

** Jens Christensen i Hedegård på mester Eriks vegne. Laurids Jensen i Tylstrup havde et sårmål bag i sit hoved.

** Peder Christensen i vester Hassing. Niels Mørk i Skoven, Jens Christensen i Hedegård vidnede, det den voldgift blev afsagt imellem Peder Christensen i vester Hassing og Svend Christensen sst, anlangende en hest, de omtvistes, som Svend Christensen skulle give Peder 10 mark på.

** Jens Espensen 3. ting til Peder Lauridsen i nør Halne for rigtig rede og regnskab efter en doms indhold.

** Niels Mørk i Skoven havde stævnet Christen Lauridsen i Kirkegård, sammeledes Johanne Christensdatter, Christen Mikkelsens datter i Hassinggård, med sin lovværge, og Mads Christensen vidnede, at nu i fjendernes tid da borttog fjenderne en hest, som var udlagt til Johanne Christensdatter i hendes fædrene penge, og satte Niels Mørk i rette, om det måtte ikke af kvitteres i hendes fædrene. opsat 14 dage.

(49)

** Laurids Christensen i vester Hassing havde stævnet Laurids Ovesen i Ganderup, saget af ham 4 skæpper rug.

** Christen Lauridsen i Kirkegård 3. ting til Laurids Nielsen i Sølgård for afkald på Maren Mikkelsdatters vegne i Grindsted, som havde salig Jens Jensen.

** Jens Christensen i Hedegård på mester Eriks vegne. synsmænd hjemlede, at de nu i dag var i Anders Ibsens hus og gård i Horsens, da syntes dem husene bygfældig på tag for 18 læs, en part står på støtter, og en part støtterne fratagen og meget ilde handlet.

** Peder Lauridsen i Hassing lod fordele Poul Jørgensen på Holtet, sagende ham for 10 mark og en spade, som han solgte ham, samt et par bukser.

** Jens Andersen Skrædder i vester Halne fremæskede af Christen Andersen i øster Halne disse efterskrevne varer, som var salig Kirsten Nielsdatters, som døde til Christen Andersens, efter en seddels lydelse.

(50)

** Hans Christensen i Hassinggård på velb Jørgen Kruses vegne til Kærsgård havde stævnet Anders Kjærulf i nør Halne, hospitals delefoged i Ålborg, for dom anlangende et falsk pas, som han til sig har annammet, som Anders Udsen på skælmsk vis på Laurids Slagter skrevet har i velb Jørgen Kruses navn, efter hane egen bekendelse, som han til Vennebjerg herredsting for nogen kort tid siden, der han blev forrettet for hans tyveri, så efterdi Anders Kjærulf har samme pas til sig annammet, såvel som alt hans gods og bohave, som fandtes i Anders Udsens bo, og ikke han med loven efter slig hans udgivne brev har ladet rette over ham som vedbør, sætter derfor i al rette, om Anders Kjærulf ikke dermed uret at have gjort og derfor enten at skaffe fornævnte person til stede igen, som samme falske pas har skrevet og udgivet, eller bør derfor enten selv at lide og undgælde, som Anders Udsen burde at lide og udstande. så mødte Anders Kjærulf og formente han ikke sig forpligtet har til Jørgen Kruse at føre Anders Udsen til stede, ej heller formente denne sag skal sønderlig vedkomme den gode mand, efterdi Anders Udsen tilkom hospitalet, og han er bortrømt. for nogen lejlighed blev samme sag opsat i 8 dage.

(51)

** fru Maren Prips til Hassinggård hendes fuldmægtig Hans Christensen havde stævnet Niels Nielsen i Gandrup for dom, sagende ham for 450 rigsdaler, som han har taget på den gode frues vegne, så og en halv tønde sild, som han tog på hendes vegne hos Jens Bang, endnu 5 rigsdaler husleje af et hus, han hende forholder, formente ham dermed uret at have gjort og bør derfor at stande den gode frue til rette eller derfor at lide tiltale, så mødte Niels Nielsen og fremlagde efterskrevne beretning. for nogen lejlighed er samme sag opsat i 14 dage, og Niels Nielsen at være imidlertid til rede og regnskab med den gode frue.

(52)

** Laurids Pedersen i øster Halne på sin søns vegne gjorde spørgsmål til menige herredsmænd, hvorledes de har kendt hans søn Morten Lauridsen Kjærulf fra første barndom og nu til denne tid, hvortil efterskrevne mænd blandt andet vidnede, at de ikke har hørt Morten Lauridsen før fjendernes tid eller siden uførmet nogen mand, adel eller uadel, borger eller bonde, ej heller plyndret, røvet eller omkommen nogen mand i Sundby eller andet steds, være sig af fjender eller andre, og al den stund Morten Lauridsen Kjærulf har været skriveri betroet her i fornævnt herred, har han sig forholdt i samme sin bestilling, så aldeles ingen vidste ham at beskylde, ej heller ham at have forvildet nogen sin ret i nogen måder.

(53)

** Jens Jespersen på sin husbonds vegne med en opsættelse her af tinget 1/2 havde stævnet efterskrevne for hvis, de rester med til velb Hans Lindenov efter en restants lydelse, formente de inden 15 dage burde at betale eller indvisning i deres bo, hvilket de blev tilfundet.

(54)

15/3 1631.

** Niels Terkildsen i Vadum havde stævnet Niels Madsen i Musted. efterskrevne vidnede, at de i den anden uge for jul var i Niels Madsens gård i Musted, og der så et brunt øg, hvilket er det selv samme øg, som blev stjålet af Niels Terkildsens stald i Vadum om nattetide, dernæst fremkom Mads Pedersen og tog Niels Terkildsen i hans hånd og var hans fuldkommen hjemmel på samme øg.

** Peder Nielsen i Sig. Søren Christensen i Vestbjerg vidnede, at Søren Pedersen i Sulsted sagde til Peder Nielsen i Sig, at han var færdig til at vidne løgn med hver mand, så mødte Søren Pedersen og svor, at han aldrig havde sagt disse ord om Peder Nielsen i Sig.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne. Laurids Rasmussen i Stade svor, at Jens Pedersen i Stade huggede et læs ris i en liden lund, liggende ved Stade, noget for jul, endnu huggede han 1629 4 læs i samme lund, en kort tid efter fjenderne var uddraget af landet, så mødte Hans Christensen i Hassinggård på sin husbonds tjeners vegne og formente, det vidne, Laurids Rasmussen vidnet har, ikke er så lovlig forfulgt på fersk fod, som det sig bør.

(55)

** Hans Christensen, tjenende i Hassinggård, på sin husbonds vegne. Jens Christensen i Stade svor ved højeste ed, at han ikke har hugget nogen ris eller træer i lunden, siden fjenderne drog af landet. 

** Jens Jespersen på sin husbonds vegne. Peder Clemendsen og Helle Markorsen i Ajstrup vidnede, at de i dag 8 dage stævnet Hans Pedersen i Østbjerg for synsmænd at tage af tinge og i dag 8dage for syn at afhjemle.

** Jens Jespersen på sin husbonds vegne. Niels Nielsen i Rottrup og Søren Nielsen i Langtved vidnede, at de i går 14 dage var i Ålborg at stævne Christen Mumgård for syn at tage af tinge i dag, og i dag 14 dage for syn at afhjemle.

** Mads Andersen i Linderup på Mette Rasmusdatters vegne i Horsens. Peder Nielsen i Horsens vidnede, at Anders Ibsen Gølbo, Mette Rasmusdatters mand, i Horsens har handlet sig ukristelig mod hende og hendes børn og ødet, hvis hun og hendes børn havde, midlertid han har været i ægteskab med hende.

(56)

** Søren Pedersen i Pilkrogen på sin husbonds vegne. Bertel Pedersen i Grindsted tog Søren Pedersen i sin hånd og forpligtet sig at stande hans gode husbond tilrette for hvis skovhug, han har gjort i Grindsted lund, inden i dag 14 dage, eller sit fæste dermed at være forbrudt.

** Niels Lauridsen i Sulsted. Niels Lauridsen i Sulsted, Søren Pedersen sst stod for tingsdom og voldgav deres sag på 2 dannemænd, anlangende hvis tvist dem imellem er.

** Hans Tomasen i ---- . Mads Andersen i Kinderup og Anders Tomasen i Ajstrup afsagde deres voldgift imellem Hans Tomasen i Ajstrup og Mads Andersen Møller på sine egne og sin fars vegne om hvis tvist, dem imellem var, i så måder at Mads Andersen Møller på sine egne og fars vegne skal give Hans Tomasen 2 sletdaler inden det næste ting efter påske, eller da at stå dele.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne. Mads Andersen i Kinderup, Peder Skomager i Vodskov og deres medfølgere synsmænd hjemlede, at de i dag har været i en gård, kaldes Heden, liggende ved Vestbjerg, og da syntes dem, at husene kan ferdes med 3 læs tag.

** Jørgen Jørgensen i Gettrup. Anders Christensen i Ulsted, Morten Nielsen med flere sst hjemlede, at de i dag var i Ulsted kirke at syne og forfare hvis på kirken findes at være brøstfældig, da syntes dem, at kirkeloftet duer aldeles intet og regner ned i kirken, såvel som stolene som vil gøres fornøden at ferde, desligeste vinduerne en part at være revnet, og blyet syntes dem duer intet, og syntes dem at samme kirke og dige kan ikke ferdes ringere end 200 daler.

(57)

** Peder Kjærulf i Agdrup. vester Niels Lauridsen i Sulsted, Anders Svendsen sst med flere hjemlede, at de i dag var ved Sulsted kirke at syne og forfare, hvad samme kirke findes at være brøstfældig for, både på kirken og kirkediget, og syntes dem at samme kirke kan ikke ferdes ringere end 300 daler.

** Peder Lauridsen i Vodskov på Johanne Nielsdatters vegne i Horsens. Jesper Jespersen i Horsens vidnede, at det er ham vitterlig, at Johanne Nielsdatter i Horsens stod på grandestævne og bød granderne 1 mark danske til for en kobbergryde, de havde pantet fra hende for samme penge, og de ville ikke annamme dem.

** Jens Christensen i Hedegård på mester Peder Jacobsens vegne i Åby. Jens Christensen i Biersted, Tomas Christensen sst med flere hjemlede, at de i dag var i Biersted præstegård for at se og syne, hvorledes den er ved magt holden, så mødte Margrete Joensdatter og berettet, at fjenderne fordærvet samme huse og jaget hende nogle gange fra husene.

(58)

** Hans Christensen, tjenende i Hassinggård. Niels Pedersen i Gandrup tog Hans Christensen i hans hånd og forpligtet sig at forse og forsørge Christen Jensen i Gandrup og hans hustru, begge deres livstid, med en ærlig underholdning, og efter deres død skal deres børn ingen arvelod have, og stod Jens Christensen i vester Hassing og Hans Christensen, tjenende på Hassinggård, begge deres sønner, og gav deres samtykke dertil.

** Peder Christensen i vester Hassing lod fordele Svend Christensen i vester Hassing for 10 mark, som han blev ham skyldig på en hest, de tilforn omtvistet.

** Jens Christensen i Hedegård. Anders Pedersen i vester Hassing, Anders Jensen sst med flere hjemlet, at de i dag var i Lien for Jens Pedersens agerender, da syntes dem en bøg slet afhuggen, og er toppen af begge parter så meget som et lidet læs. Laurids Andersen i Stade benægtet, at han aldrig har hugget mere end en bøg i Lien, og den har han ført til Ålborg slot.

(59)

** Jens Jespersen i Ulsted lod fordele Peder Lauridsen i nør Halne for rigtig rede og regnskab efter en doms indhold, eftersom han i dag 8 dage gav ham sag til 3. ting.

** Jens Christensen i Hedegård på mester Peder Jacobsens vegne i Åby begærede dom over Peder Mølgård i Åby og Morten Sørensen på Bjerget, da er de ikke mødt til gensvar eller nogen på deres vegne dem at undskylde, da vidste jeg ikke rettere derom at sige, end de jo inden 15 dage efter denne doms dato bør at fornøje mester Peder Jacobsen samme to stude, som de er forlovere for, eller han bør indvisning i deres bo og løsøre.

 ** Matias Madsen i Gåser 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jørgen Knudsens arvinger på Holtet, saget dem 4 skæpper rug, 3 skæpper byg.

** Laurids Pedersen i øster Halne. Terkild Bertelsen i Vadum, Laurids Terkildsen i Torpet vidnede, at i pinsedagene 1630 tilskiftede Laurids Pedersen sig en brun blisset fol hos en rytter, som havde ligget i kvarter i Saltum, og gav han ham en god stærk gilding for samme fol.

(60)

** Christen Mortensen i nør Halne. Niels Jensen i Halager på sin hustrus Gertrud Matiasdatters vegne, så og på sin hustrus søster Maren Matiasdatters vegne, som han er værge for, gav Christen Mortensen trøg og urykkelig afkald for hvis, de kunne være arveligen tilfalden efter salig Matias Mortensen og Else Ibsdatter, som døde i nør Halne.

** Laurids Nielsen i vester Hassing havde stævnet Christen Lauridsen på Holtet, desligeste hans stedbørn med deres lovværge for dom, sagende dem 4 daler og 4 skæpper byg, salig Laurids Poulsen, som døde på Holtet, var salig Jens Lauridsen i Hassing pligtig efter hans brevs indhold.

** Tomas Lauridsen i vester Hassing lod fordele Niels Bertelsen i vester Hassing for 8 mark kød, som er hans madskat.

** Christen Lauridsen i Kirkegård. Christen Jensen i Sølgård forpligtet sig, at Laurids Nielsen i Solgård skulle komme til tinget i dag 8 dage og give ham afkald på Maren Mikkelsdatters vegne i Grindsted.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne. Laurids Lauridsen i Grindsted, jomfru Sofie Høgs skovfoged, vidnede at efterskrevne mænd og folk i Grindsted by har huggen efterskrevne træer i Grindsted lund, siden det første syn er tagen og til andet syn, som blev afhjemlet 16/3 1630.

(61)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet efterskrevne i Grindsted for dom, sagende dem ulovlig skovhugst, som de gjort har i Grindsted lund, satte derfor i rette, om de ikke dermed uret at have gjort og dermed forbrudt deres fæste. så mødte flere af for berørte mænd og var begærende, at sagen måtte opstå, de ville tale med den gode jomfru selv. af slig lejlighed blev samme sag opsat 14 dage.

(62)

** Jens Christensen i Hedegård på Else, salig Laurids Skrivers, hendes vegne i Ålborg lod fordele efterskrevne, som rester med deres tiende af Stade, Hassing og vester Hassing sogne for anno 1629.

(63)

** Anders Kjærulf i nør Halne tilbød Hans Christensen, tjenende i Hassinggård, det falske pas, som Anders Udsen hospitalstjener havde udgivet i den gode mand Jørgen Kruses navn til den misdæder, ved navn Laurids Slagter, som blev rettet ved Vennebjerg herredsting, dertil svarede Hans Christensen, at han ikke ville annamme den eller have videre med den sag at bestille.

** Jens Christensen i Hedegård på mester Peder Jacobsens vegne en dom. efterdi samme tvist findes indstillet af bemeldte Vadum sognemænd på sognepræsten hr. Anders Nielsen og tre af sognemændene, hvorledes hver skal give til samme rustvogns hjul, og nu bevises med en skriftlig seddel med hr. Anders Nielsens hånd, Jens Tomasen og hans medbrødre tilkommer at betale samme penning, da vidste jeg ikke rettere om at sige, end Jens Tomasen og hans medbrødre inden 15 dage for berørte penning at betale, eller indvisning i deres bo og løsøre.

** Niels Mørk i Dødskov på mester Anders Hansens vegne en dom. efterdi Just Jensen er bosiddende på mester Anderses anneks præstegård, vidste jeg ikke rettere om at sige, end han jo bør at gøre for ham rejser og andet, eftersom det sig bør, sammeledes efterdi befindes Just Jensen at være tilsagt en skovrejse at gøre, men siddet overhørig, da bør han derfor at stande til rette.

(64)

22/3 1631.

** Jens Christensen på sin husbonds vegne havde stævnet Hans Sørensen i Gåser for vidne. Morten Andersen i Gåser vidnede, at Tomas Sørensen i Gåser fik noget rug og tre ungsvin, som salig Laurids Skriver i Ålborg var udlagt i hans gæld år 1627 af Niels Jensens bo i Gåser, som salig Niels Jensens hustru Maren Nielsdatter havde sagt til ham.

(65)

** Jens Christensen i Hedegård havde stævnet Jens Rasmussen i Tranholm, Peder Rasmussen sst med flere for vidne. Niels Mørk i Skoven vidnede, at nu i vinter i går måned da var han med Hans Eriksen, tjenende på Ålborg slot, at udvise en bøg i Dødskov, som fire mænd i Tranholm skulle have til deres huses behov, da svarede Peder Rasmussen, at han ville slet ikke have det, om han kunne ikke fanget andet.

** Christen Mortensen i nør Halne havde stævnet Mikkel Lauridsen i nør Halne for vidne. Anne Sørensdatter, Christen Mortensens hustru, i nør Halne og hendes datter Else Matiasdatter sst vidnede i forgangen år 1630 den næste dag for ---- tilforn, da salig Matias Mikkelsen lå på hans sygeseng, begæret han af Mikkel Andersen i nør Halne, at han skulle gøre regnskab med ham, da svarede Mikkel Andersen: morbror I er mig intet skyldig, dertil svor Mikkel Andersen, at hans morbror bød ham aldrig til rede og regnskab.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne stævnet Christen Smed i Gandrup til ting i dag. Christen Smed lovet, at han skulle stille velb jomfru Sofie Høg tilfreds inden i dag 8 dage eller da stande dele.

(66)

** Søren Nielsen i Langtved havde stævnet Maren Svendsdatter i Ganderup og hendes fostermor Karen Sørensdatter med deres lovværge for vidne. Jens Lauridsen i Langtved og Johanne Jacobsdatter sst vidnede, at det er dem efter den seddels lydelse, som nu er læst og påskreven, lydende som efterfølger, register på som Søren Lauridsen i Gandrup var mig skyldig 1628, dertil svarede Peder Lauridsen i vester Hassing, at han ville bevise, at dannemænd havde forligt dem om den sag, og ville bevise det i dag 8 dage.

** Jens Andersen Skrædder i vester Halne på Anders Mortensens vegne i Torslev havde stævnet Christen Andersen i øster Halne for dom. Mette Poulsdatter i Vadums torp vidnede, at Christen Andersen i øster Halne bekom efterskrevne varer, som var salig Kirsten Nielsdatters, som døde i Vadums torp, og satte Jens Andersen i alle rette, at efterdi Anders Mortensen i Torslev er salig Kirsten Nielsdatter, som døde i Vadums torp, hendes farbror, og Christen Andersens hustru, ved navn Kirsten Bertelsdatter, var salig Kirsten Nielsdatters morsøster, om Christen Andersen ikke jo pligtig er at forskaffe ham, på Anders Mortensens vegne i Torslev, to parter som han arveligen er tilfalden efter sin salig brordatter af hvis gods og varer, som han til sig annammet har, inden 15 dage, eller derefter have indvisning i bo og løsøre. sagen blev opsat 8 dage.

(67)

** Jørgen Nielsen i Sølgård. Christen Nielsen i Torup på sin hustru Anne Madsdatter og hans datter Maren Christensdatter og hans fosterdatter Maren Mortensdatter deres vegne, som han er værge for, gav Jørgen Nielsen afkald for hvis, de kunne være arveligen tilfalden efter salig Anne Mortensdatter, som døde i Sølgård.

** Matias Madsen i Gåser lod fordele Jørgen Knudsens arvinger på Holtet for 4 skæpper rug, 3 skæpper byg, en skæppe havre, en ko, eftersom han i dag 8 dage gav dem sag til 2. ting.

** Christen Mortensen i Svinbjerggård. Jens Christensen i Biersted, Peder Ibsen sst med flere hjemlet, at de i dag var ved Biersted kirke at syne og se, hvad samme kirke og kirkegårds mur kan findes at være brøstfældig for, foruden en kalk og disk borttagen af fjenderne, og syntes dem, at samme kirke ikke kan ferdes ringere end 300 daler.

(68)

** Anders Kjærulf i Holtet. Oluf Madsen i Vestergård, Jens Madsen i Søndergård med flere hjemlet, at de i dag var ved Ajstrup kirke at se og syne, hvad samme kirke og kirkediger kan findes at være brøstfældig for, og da syntes dem, at fornævnte kirke og dige ikke kan ferdes ringere end 250 daler.

** Niels Mørk i Skoven. Peder Lauridsen i Vester Hassing, Laurids Rasmussen i Stade med flere hjemlet, at de i dag var ved vester Hassing kirke, da syntes dem, at både kirken og porten og kirkediger, våbenhuset er brøstfældig for 250 daler.

** Jens Jensen i Grindsted. Hans Pedersen, Christoffer i Vestbjerg med flere hjemlet, at de i dag var ved Hammer kirke at se og syne, hvad samme kirke kan findes at være brøstfældig for, og dem syntes, samme kirkes brøstfældighed ikke kan hjælpes med 400 daler.

(69)

** Jens Christensen i Hedegård. Jens Iversen i Gåser, Søren Andersen i øster Hassing med flere hjemlet, at de i dag var ved øster Hassing kirke, og da syntes dem, samme kirke var brøstfældig for 300 daler.

** Mads Andersen i Kinderup. Niels Jensen i Horsens, Jens Nielsen med flere sst hjemlet, at de i dag var ved Horsens kirke, og da syntes dem, kirken kan ikke færdig gøres med 100 daler og mere.

** Mikkel Nielsen i Torpet. Jens Mortensen i Hvorup, Peder Madsen med flere sst hjemlet, at de i dag var ved Hvorup kirke, og syntes dem, samme kirke er fornøden det år at ferde for 150 daler.

(70)

** Christen Mortensen i Svinbjerggård. Peder Madsen i Nordkær, Anders Kjærulf i nør Halne med flere på menige Biersted sognemænds vegne har samtykt, at nu herefter således holdes skal, at når Biersted sognemænd bliver retfærdigt tillagt deres tiende, skyld, stedsmål eller andet hvis kirken tilkommer med rette og pligtig er at udgive, og nogen ikke godvillig vil betale Biersted kirke sin rettighed, da skal fornævnte mænd, hver i sin lægd, have fuldmagt uden dom eller dele at gange til den mands eller kvindes hus og udtage af deres bedste varer, i boen findes, og ingen lovmål dermed at bryde i nogen måder, på det kirken kan sin rettighed bekomme.

** Simon Jensen i Gilsig. Christen Jensen i Lindholm, Niels Rasmussen med flere sst vidnede, at det bly, som var beholden og lå i Sundby våbenhus og var begraven i jorden i våbenhuset, blev alt sammen borttagen af fjenderne år 1627 ved juletid.

** Niels Christensen i Uttrup tilbød Morten Smed i Uttrup hvis penge, han efter en kontrakts indhold ham pligtig var, og var begærende, at han ville forsegle samme kontrakt, hvortil Morten Smed svarede, at han gerne ville forsegle samme kontrakt, om han måtte nyde den del, samme kontrakt om formelder.

** Morten Smed i Uttrup havde stævnet Niels Christensen i Uttrup for dom, sagende ham 7 daler, han ham pligtig er efter hans brevs indhold. så mødte Niels Christensen og berettet, at når han ville besegle en kontrakt, dem er imellem ganget, da skulle han gerne bekomme samme penge, og begæret at sagen måtte så længe bero, og efter slig lejlighed samme sag opsat 14 dage.

(71)

** Peder Lauridsen i vester Hassing. Jens Christensen i Hedegård, Tomas Lauridsen i vester Hassing med flere vidnede, at de 28/2 nu sidst forleden var i vester Hassing over en venlig skifte og jævning imellem Peder Lauridsen i vester Hassing på den ene og hans børn Christen Pedersen og Anne Pedersdatter på den anden side, og da skiftede de samme bo, som efterfølger.

(73)

** Jens Jespersen på sin husbonds vegne. Anders Christensen i Ulsted, Peder Skrædder sst med flere hjemlet, at de i dag var ved Jens Christensens gård i Ulsted, og da syntes dem, det østerste hus i gården, som er 7 gulv, stander på fald, og rålingen stander på fald og duer intet. 

** Jens Hansen, ridefoged ved Vang, på sin husbonds vegne. Niels Nielsen i Vestbjerg, Niels Lauridsen i Sulsted med flere hjemlet, at de i dag var til syn på hvad, som kan findes at være huggen i ---- mosen forgangne vinter, da syntes dem at være huggen 18 grønne bøge.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne. Anders Christensen i Ulsted, Peder Skrædder sst med flere hjemlet, at de i dag var i ---- skov i den skovspart, Hans Pedersen har i varetægt, da syntes dem at være huggen 6 grønne bøge, dertil svaret Hans Pedersen, at en part skal være stjålet om natten.

** Mads Lauridsen i Sulsted. Bertel Kjærulf i Aslund, Peder Madsen i Gandrup med flere vidnede og kundgjorde, at de 18/3 sidst forleden var i Føltved at skifte salig Laurids Pedersens og salig Anne Henriksdatters bo, og da skiftede de boen som efterfølger, først blev al efterskrevne vitterlige gæld udvurderet, hvorpå blev udlagt 23 daler og efterskrevne gods til arvingerne, Jens Lauridsen i Stade, Poul Lauridsen i Nejsig, Christen Lauridsen på Holtet, Henrik Lauridsen, Mads Lauridsen i Sulsted, Ellen Lauridsdatter 4 år gammel, hvoraf nogle var salig Anne Henriksdatters børn.

(75)

** Claus Eriksen. Laurids Pedersen i øster Halne for tingsdom sagde til Christen Andersen i Fogedgård, at han havde ladet true og undsige ham på hans liv, og derhos tilbød Laurids Pedersen, at Christen Andersen ville sætte ham en nøjagtig borgen, at han måtte have fred for trusler, dertil svarede Christen Andersen i Fogedgård, at han aldrig havde truet eller ladet true ham, endnu berettet Laurids Pedersen forgangen år 1627, førend fjenderne kom til Ålborg, der kongens ryttere lå i Ålborg, kom Christen Andersen i Knepholt i hans gård, bad ham hastig udkomme til Sundby, Gunde Lange vil endelig have kongens ryttere over, og sagde, dersom hans far havde ikke været, da havde de været over, og sagde at hans far sagde, at han skulle før død på steden, før de skulle komme over, dertil svarede Christen Andersen og svor, at han ikke nævnte Gunde Lange og ikke heller kendte ham og ikke heller nævnte hans far.

** Claus Eriksen, ridefoged til Ålborg slot. Christen Nielsen og Christen Pedersen i Sundby vidnede, at de nærværende hos var 1630 i Sundby, og da hørte Niels Ibsen i vester Halne afstod den ager, han havde på Uttrup mark, kaldes sønder Langager, han skulle have haft i 4 år, til Jens Christoffersen i Uttrup, og gav Jens Christoffersen Niels Ibsen 14 mark samme tid for forskrevne ager.

** Jens Pedersen i Stade 3. ting med høringsdale til Laurids Rasmussen i Stade, saget 3 fjerding øl, 2 traver langhalm, bøg til et par hjul, og vil bevise det i dag 8 dage.

(76)

** Jens Pedersen i Stade. Claus Eriksen tilsagde Laurids Rasmussen i Stade, at han havde været med og opædt nogen af hans svin og af hans får i fjendernes tid, dertil svarede Laurids Rasmussen, at han aldrig har taget nogen fra Jens Pedersen i Stade eller bekommet noget af hans fæmon.

** Christen Jensen i Lindholm. Niels Rasmussen i Lindholm, Jens Jensen sst med flere hjemlet, at de i dag var i Lindholm og der i Jens Villumsens bo vurderet alt hvis efterskrevne gods, som fandtes i boen. dertil blev stævnet efterskrevne gældnere, der iblandt Elsebe Pedersdatter, salig Laurids Skrivers i Ålborg.

** Claus Eriksen på sin husbonds vegne satte Peder Andersen i Knepholt til en ret forordnet tingskriver i Kær herred, eftersom befalingsmanden på Ålborg slot tilforn havde forordnet Peder Andersen til samme bestilling.

** Jens Hansen, ridefoged på Vang, på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Møller i Bækmøllen for dom, sagende ham 14 tønder mel, han rester med til hans gunstige husbond, som er for 1630 landgilde, hvilket han blev tilfunden inden 15 dage at betale eller indvisning i hans bo og løsøre efter KM forordning.

(77)

** Jens Mørk i Bjørum havde stævnet Anders Tomasen i Ajstrup for dom, og satte Jens Mørk på alle salig Jens Andersens arvinger og søskendes vegne i alle rette, at efterdi Anders Tomasen endnu har de to grimet køer i husbonds værge, som salig Jens Andersen, som døde i Elkær, hans søskende og arvinger er tildømt at efterfølge, om han ikke jo dermed uret at have gjort, og var dom begærende. 

** Jens Christensen i Hedegård på Elsebe salig Laurids Skrivers vegne en dom. så efterdi her bevises med salig Laurids Hansen, forrige borgmester, hans regnskabsbog, for bemeldte folk at være ham fornævnte korn og penning pligtig, og berørte sag fast længere end 6 uger været opsat, da bør fornævnte folk pligtig at være Elsebe Pedersdatter inden 15 dage at betale, eller indvisning i deres bo og løsøre.

** Jens Christensen i Hedegård på Elsebe salig Laurids Skrivers vegne i Ålborg en dom. efterdi her bevises med tingsvidne, fornævnte 4 svin, så og berørte rug, været salig Laurids Skriver af  Niels Jensens bo udlagt for 2 daler 1 tønde rug, bevises og nu her i dag at Tomas Sørensen samme 4 svin og rug bekommet har, da vidste jeg ikke rettere om at sige, end Tomas Sørensen jo inden 14 dage efter denne doms dato bør at betale eller indvisning og udlæg i hans bo.

(78)

** Jens Mørk i Bjørum en dom. efterdi her bevises med en dom her af fornævnte ting 3/8, anlangende samme to køer, nu omtvistes, at være salig Jens Andersens arvinger tildømt, og Anders Tomasen på ny igen findes i rette stævnet, vidste jeg ikke rettere om at sige, end Anders Tomasen jo inden 15 dage bør at udlægge berørte køer eller stande til rette, eller og indvisning i hans bo og løsøre.

29/3 1631.

** Jens Christensen i Hedegård og Hans Christensen, tjenende i Hassinggård, eftergav på begge sider hvis tiltale, de har til Jens Pedersen og Laurids Rasmussen i Stade for hvis skovhug, de han hugget i Lien, og forpligtet Jens Pedersen og Laurids Rasmussen dem, at de ikke skulle hugge i fælles skov, uden de kan have det i husbondens minde.

** Peder Lauridsen i nør Halne. Anders Christensen i nør Halne vidnede, at nu om år mod var han i nør Halne og hørte, at Peder Jensen i nør Halne og Peder Lauridsen sst blev forligt, så Peder Hansen skulle give Peder Lauridsen 6 daler, dog med sådan vilkår at han kunne bevise, at hans bror, salig Oluf Jensen, var hans konemor noget skyldig.

** Gregers Ibsen i nør Halne havde stævnet Christen Mortensen i nør Halne for vidne, saget Christen Mortensen 4. part af en stud, som han havde udlagt for ham i fjendernes tid. så mødte salig Matias Mikkelsens hustru Anne Sørensdatter og benægtet, at hun ikke vidste, at han var ham noget skyldig.

** Mikkel Andersen i nør Halne havde stævnet Christen Mortensen i nør Halne og hans hustru Anne Sørensdatter for vidne. Gregers Ibsen i nør Halne vidnede, at nu i fjendernes tid er det ham vitterlig, det Mikkel Andersen i nør Halne lånte salig Matias Mikkelsen 1 tønde havre til skat, endnu 4 skovhjul, som var nye, da var de forligt, at Matias Mikkelsen skulle give Mikkel Andersen sine penge igen, som han havde givet. dertil svarede Anne Sørensdatter, salig Matias Mikkelsens efterleverske, og bekendte, at hun havde fanget den tønde byg og de 2 skæpper salt, Mikkel Matiasen, tjenende i Bjørum, vidnede at hans salig far, Matias Mikkelsen, var Mikkel Andersen korn og penning skyldig, siden fjenderne drog af landet.

(79)

** Mikkel Andersen i nør Halne havde stævnet Christen Mortensen i nør Halne og hans hustru Anne Sørensdatter, salig Matias Mikkelsens efterleverske, for dom, sagende dem efter en skriftlig seddels lydelse, lydende som efterfølger. dertil svarede Christen Mortensen og hans hustru Anne Sørensdatter og formente samme gæld mesten part skal være betalt og bød sig til rede og regnskab med ham. af slig årsag er samme sag opsat 14 dage, og dis midlertid være over rede og regnskab med hverandre i dannemænds overværelse.

(81)

** Morten Smed og Niels Christensen i Uttrup bekendte, at de var venlig forligt om hvis tvist og uenighed, dem imellem været har, i så måder at Morten Smed skal have den nør part i gården og 3 gulv hus, står sønden i gården, og skal Niels Christensen have sin gårdspart sønden i gården.

** Peder Pedersen i Ganderup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Just Pedersen i Ulsted, saget ham 3 daler.

** Iver Andersen i Lunden lod fordele Peder Madsen i vester Hassing for hvis sår og skade, han af ham bekommet har.

** Christen Poulsen i Stavad. Mads Espensen i Vestbjerg forpligtet sig at skulle betale Christen Poulsen 5 tønder byg nu til sankt mikkels dag, han ham pligtig er, eller derefter at have udlæg i hans bo og gods, hvor det findes.

(82)

** Mads Pedersen i Hvorup og Hans Mikkelsen i Uttrup voldgav deres sag på efterskrevne dannemænd, om hvis tvist og uenighed, dem imellem været har.

** Hans Eriksen, tjenende på Ålborg slot, tilsatte Mikkel Pedersen i Gandrup, at han skal være ladefoged i Gandrup og Gåser indtil videre besked.

** Terkild Pedersen i Grindsted. Poul Madsen i Grindsted, Peder Skomager i Vodskov og Søren Christensen i Grindsted gav Terkild Pedersen afkald for hvis, de kunne være arveligen tilfalden efter salig Peder Nielsen, som boede og døde i Grindsted.

** Poul Pedersen i Grindsted. Poul Jensen Skrædder på sin hustru og sin hustrubror Anders Andersen, som han er værge for, deres vegne gav Poul Pedersen afkald for hvis, de kunne arveligen tilfalde efter deres salig mor (blank) som boede og døde i Grindsted.

** Christen Mortensen i Svinbjerggård havde stævnet Laurids Jespersen i Revsgård for dom, sagende ham et par vadstøvler, så gode som 5 daler, som han blev tilfunden at betale inden 14 dage eller indvisning i hans bo og løsøre.

(83)

** Mogens Jespersen i Ålborg havde stævnet Karen Jørgensdatter i Stade hendes datter Maren Nielsdatter med deres lovværge for dom, sammeledes med en 6 ugers varsels seddel af Viborg landsting 12/2 sidst forleden at have stævnet Karen Jørgensdatter, Maren Nielsdatter og Jacob Nielsen med sin lovværge, disligeste Niels Mørk i Skoven på den anden side for dom, anlangende en håndskrift på 100 rigsdaler, som Mogens Jespersen har været salig Niels Sørensen i Laen pligtig, som han har salig Niels Sørensens kvittants på at være betalt, og de endnu ham samme håndskrift forholder. så mødte Niels Mørk på sine egne og sine medarvingers vegne og formente samme kvittants ikke var så rigtig, at den kunne holde ham til samme gæld kunne være betalt. af slig årsag er samme sag opsat 6 uger.

** fru Maren Prips til Hassinggård hendes fuldmægtig Hans Christensen en dom. efterdi her befindes det Niels Nielsen at have adskillig regnskab og udgift ---- velb fru Maren Prips, som han på hendes vegne skal annammet, og de ikke hid indtil har været over regnskab, hvor kunne erfares hvad den gode frue kunne reste, da bør de jo i dannemænds overværelse være til rede og regnskab.

5/4 1631.

** Laurids Rasmussen i Stade. Jens Pedersen i Stade vidnede og bekendte, at han ikke vidste andet med Laurids Rasmussen i Stade end med en ærlig dannemand, og hvis tvist, dem imellem været har til denne dag, er de venlig forligt om.

(84)

** Simon Lauridsen i Filsted og Oluf ---- i Hvorup bekendte, at de var venlig forligt om hvis tvist og uenighed, dem imellem været har til denne dag.

** Christen Poulsen i Stavad havde stævnet Niels Svendsen i Gandrup for dom, sagende ham 12 tønder byg og 3 daler, som han ham pligtig er. så mødte Jens Christensen i Hedegård på Niels Svendsens vegne og tilbød rede og regnskab. af slig årsag er samme sag opsat 3 uger, og dem dis midlertid at være over rede og regnskab.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Ibsen i vester Halne

MANGEL SIDE ???

** Niels Jensen i Ajstrup gav sønder Anders Rasmussen i Vodskov varsel for 3 ting, sagende ham et par bukser, så gode som en rigsdaler, og i dag 8 dage for 4 ting.

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet Laurids Pedersen i øster Halne for hvis sag, Christen Andersen havde ham til at tale, og dernæst fremlagde Christen Andersen efterskrevne beretning, lydende er dette mit ringe spørgsmål og forsæt til Laurids Pedersen, at eftersom Laurids Pedersen har mig tilsagt, at jeg skulle have ladet true og undsagt ham på hans liv, hvilket jeg benægter, desligeste om jeg har gjort ham nogen ufred på tingvej eller andetsteds på hans liv, er det mit spørgsmål til Laurids Pedersen, om han kunne benægte ---- ikke havde nogen gode dannemænd hos ham på Ålborg slot, samme tid min bror blev tingbogen betroet, og bad ham at han skulle være min gode ven og min brors, og hjælpe min bror til rette, som min salig far havde hjulpet ham, hvortil Laurids Pedersen svarede, at han ikke var hid stævnet for nogen spørgsmål, hvorfor han på denne tid vidste ham anden svar. af slig årsag er samme sag opsat 14 dage.

(85)

** Christen Mortensen i Svinbjerggård havde stævnet menige Biersted sognemænd i deres sognekirke hid til ting i dag for dom, anlangende Biersted kirkes korntiende, som de har sted og fæst, og derpå rester halvandet års afgift, ej heller findes kirkens stedsmål at være betalt, hvortil de svarede, at de ville give enhver til tiende, som de har avlet til, og berettet at de ville give hvis dem ret kan tilfalde, når det bliver lagt og delt. af slig lejlighed er samme sag opsat 14 dage, og dis midlertid at skifte og lægge det retfærdelig mellem hverandre.

(86)

** Tomas Tøgersen, tjenende i vester Hassing præstegård, og Niels Andersen i øster Hassing voldgav deres sag, anlangende et øg, de om tvistet, på efterskrevne dannemænd, og hvis de kender for reet, skal de være med fornøjet på begge sider, upåtalt i alle måder.

** Anders Tomasen i Ajstrup. Laurids Jensen i Ajstrup, Christen Lauridsen i Kirkegård med flere vidnede, at Anders Tomasen i Ajstrup havde intet sået til hans gård i fjor og en ringe ting i år, så han ikke kunne formå at give hans skyld ud, som han årligen plejer at udgive til hans sognekirke.

** Peder Pedersen i Gandrup lod fordele Just Pedersen i Ulsted for 3 daler, 2 skæpper rug, Peder Jensen Skrædder i Ulsted 2 mark, eftersom han i dag 8 dage gav dem sag til 3. ting.

** Peder Jensen i nør Halne havde tiltale til Peder Lauridsen i nør Halne for efterskrevne gods, hvortil Peder Lauridsen svarede, at han intet ville svare, før han blev derfor lovlig stævnet og kaldt.

(87)

19/4 1631.

** Laurids Andersen i vester Hassing 3. ting med høringsdele ville have tiltale til Mikkel Christensen i vester Hassing, saget ham 8 skæpper byg.

** Laurids Pedersen i øster Halne på hr. Oluf Jacobsens vegne i Hundstrup. Niels Madsen i Østergård og Mikkel Lauridsen, tjenende i Vadum præstegård, vidnede at 5/2 1630 da var Anders Tomasen i Lynderup kørende til hr. Anders Nielsens i Vadum for hr. Oluf Jacobsen, nu sognepræst i Hundstrup, og havde for sin vogn en sortbrun hest, som var blevet borte for hr. Anders Nielsen, der fjenderne drog bort af landet, og der hr. Anders begærede, han måtte få den igen uden videre trætte, da svarede Anders Tomasen først, at den hest var hans egen opfødning, men straks derefter bekendte han, at han havde skiftet sig den til for et øg, og der hr. Anders Nielsen ville endelig have sin hest igen, da bad Anders Tomasen ham ganske meget tit og ofte og omsider med grædende tårer, at han ville lade ham samme hest beholde for fyldest, og omsider blev de således forligt, at Anders Tomasen skulle beholde hesten og stille hr. Anders tilfreds med 4 tønder byg.

(88)

** Poul Lauridsen i Nejsig. Mads Lauridsen i Sulsted bekendte, at han til sig har annammet et barn, ved navn Ellen Lauridsdatter, som er salig Laurids Pedersen og Anne Henriksdatters barn, der boede og døde i Føltved, desligeste samme barns efterskrevne arvelod, som hun er arveligen tilfalden efter far og mor.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne. Laurids Christensen i øster Hassing, Laurids Jensen sst med flere hjemlet, at de i dag, eftersom de var taget til at se og syne nogle af velb Hans Lindenovs gadehuse, som findes øde her i herredet, da syntes dem, at der findes efterskrevne gadehuse øde i Tylstrup, Sulsted, Vestbjerg, Gandrup og øster Hassing.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne. Terkild Nielsen og Bertel Skrædder i Tylstrup vidnede, at Vrå lejeenge, liggende i Tylstrup kær, ikke har været bjerget, siden fjenderne kom her i landet.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne. Niels Nielsen i Rottrup, Niels Lauridsen sst med flere vidnede, at velb Hans Lindenovs lejeenge, liggende i ---- kær, ikke er bleven bjerget år 1628 og 1629, men nu i år er samme enge bleven bjerget og ført til Gettrup. 

(89)

** Jens Espensen på Peder Munks vegne havde stævnet Mikkel Nielsen i Søndergård på den anden side for dom, sagende ham noget, som ham blev tilsendt i en tønde i fjendernes tid, som Christen Lauridsen i ---- førte til Søndergård, dertil svarede Mikkel Nielsen, at han ikke var i hans gård, den tid samme tønde kom der, men ryttere og soldater har taget det bort.

** Jesper Pedersen, ridefoged til Birkelse, leverede til Niels Mestermand af Sæby 10 sletdaler, og skal kvitteres i hans løn, som han nu til sankt mikkelsdag skal have her i Kær herred, hvilke 10 daler skal Jesper Pedersen igen leveres nu til sankt mikkelsdag først kommende af mestermandens penge, når de bliver til hobe indkrævet af herredsmændene.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne. Niels Hansen, Laurids Rasmussen i Stade hjemlet deres syn på det gadehus i Stade, som Svend Jensen iboede, da syntes dem, at ildershuset og et tørvehus var slet øde.

(90)

** Jens Christensen i Uttrup og Jens Christoffersen sst gav kære og klage på nogen skabede øg, som går i deres drift, og derhos forbød nogen at lade samme skabede øg komme i deres fædrift, såfremt de ikke vil lide skade for hjemgæld.

** Niels Jensen i Ajstrup lod fordele sønder Anders Rasmussen i Vodskov for et par brune bukser, så gode som en rigsdaler, eftersom han i dag 8 dage gav ham sag til 3. ting.

** Jens Mørk i Bjørum på Peder Jensens vegne i nør Halne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder Lauridsen i nør Halne, sagende ham efterskrevne varer, så fremkom Peder Jensen og Peder Lauridsen og voldgav deres sag på dannemænd om hvis tvist og uenighed, dem imellem været har.

** Anders Rasmussen i Vodskov, Jørgen Jørgensen i Gettrup, Anders Nielsen i Vodskov med flere vidnede, at de havde været i Vodskov til Anders Andersens og der vurderet efterskrevne klæder og allehånde varer, som var salig Maren Jensdatters, som døde i Vodskov.

** Christen Mikkelsen i Hvorup og Jens Nielsen i Vestbjerg bekendte, at de var venligt forligt, anlangende hvis tvist, de har om to køer, og skal hvis breve eller vidner, som er forhvervet i den sag, være kasseret, døde og magtesløse.

** Peder Jensen og Peder Lauridsen i nør Halne voldgav deres sag på efterskrevne dannemænd om hvis tvist og uenighed, dem imellem været har til denne dag.

(91)

** Laurids Pedersen i øster Halne på fru Helvig Marsvin hendes vegne. Jens Andersen i Torpet, Jens Tomasen sst med flere hjemlet, at de i dag 8 dage var ved Vadskær at se og syne, hvad samme gård er brøstfældig på tømmer og tag, da fandtes den brøstfældig som efterfølger.

** Niels Mørk på Christen Vadskærs vegne i Ålborg lod fordele Christen Andersen i Egen i øster Hassing for 20 mark, som salig Just Rasmussen i Egen var ham pligtig efter hans regnskabsbogs indhold, som Christen Andersen havde lovet at betale Christen Vadskær.

** Laurids Pedersen i øster Halne på Anders Gølbos vegne spurgte Mette Rasmusdatter i Horsens, om hun ville komme til hendes ægte mand Anders Gølbo og være hos ham på Gøl, da ville han leve og dø med hende som en ærlig mand burde at handle med sin ægtehustru, hvortil hun svarede, at dersom han ville komme til hende og tage med sig, hvis han havde forrykket og ødet af hendes og hendes børns, ville hun leve og dø med ham som en ærlig dannekvinde, hun vidste intet at flytte efter ham fra hus og hjem, som hun i 28 år med to andre ægtemænd i Horsens by havde boet.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele tiltale til Anne Pedersdatter i Grindsted, salig Christen Jensens efterleverske, saget hende for hun ulovlig har draget af hans husbonds stavn og opbrændt gærderne ved husene og hvis andre små trævarer, som fandtes i husene og hørte husbonden til.

** Jens Kold i Ganderup. Søren Tomasen, Bodil Tomasdatter og Karen Tomasdatter vidnede efter en seddels lydelse, lydende som efterfølger, er det alle vores ord salig Tomas Nielsens børn i Gandrup, at vi ved slet intet af den gæld at sige, som salig Jens Lauridsens arvinger i vester Hassing på kræver, thi det er 18 år siden vores far døde, salig Tomas Nielsen, aldrig vi hans børn har hørt at vores far var salig Jens Lauridsen i vester Hassing noget pligtig, enten over grav eller siden, og det er nu  2 år siden, vores mor døde, salig Johanne Sørensdatter, ej heller Jens Lauridsen har æsket noget over hendes død, hvorfor vi formener det er en usandfærdig gæld som på kræves.

(92)

** Mads Mikkelsen i Biersted på Anne Poulsdatters vegne, salig Anders Ibsens efterleverske. Hans Ibsen i Nørholm gav Anne Poulsdatter afkald for alt, hvis han kunne være arveligen tilfalden efter hans salig bror Anders Ibsen, som boede og døde i Biersted.

** Christen Andersen i Krogen. Niels Madsen i Tolstrup på sin hustru Johanne Lauridsdatters vegne gav Christen Andersen afkald for hvis, hun kunne være arveligen tilfaldet efter hendes salig mor Maren Mortensdatter, som boede og døde i Horsens.

** Mikkel Terkildsen i Helskov på sin morsøster Maren Terkildsdatter i Halne hendes vegne. Peder Christensen Skrædder, boende i Vadums torp vidnede, eftersom hans frænde salig Laurids Jensen Skrædder, som boede i øster Halne, ved døden er afgangen og efter ham fordres en stor gæld, noget mere end boen kunne til strække at betale med, og efterdi han var hans næste arving, hvorfor han afstod samme arvepart til Maren Terkildsdatter samme gæld at aflægge eller betale, og derfor tog i Mikkel Terkildsens hånd og gav Maren Terkildsdatter afkald for hvis arvelod, som kunne være falden efter salig Laurids Jensen.

(93)

** fremkom mester Niels Skarpretter af Sæby og lod sig ----om menige herredsmænd ville give ham årlig 4 skilling af hver gård i herredet og 2 skilling af hver halvgård, da ville han rette så mange fanger, som skulle rettes, eller i andre måder af ham straffes. hvortil blev opnævnt efterskrevne dannemænd på menige herredsmænd deres vegne, og hvad de derom syntes, skulle fornævnte herredsmænd være med tilfreds, og dersom nogen af herredsmændene ikke vil udlægge og betale næste tingdag, efter at de af prædikestolen bliver tilsagt, da at være falden til deres herskab og til hvem, som pengene oppebære skal, 3 mark, halvpart til herskab og anden halvpart til den, som pengene skal oppebære, og derfor pantes uden al lovmål. 

** Christen Jensen i Hjardemål. en fange, ved navn Christen Nielsen stod for tingsdom, ledig og løs, og årsaget Christen Jensen i Hjardemål og hans sønner, så nær som Jens Christensen, boende i Skræm.

** Tomas Skøt i Hjardemål på Søren Christensens vegne ---- . Christen Nielsen, tilforn værende i Fjerritslev, stod her i dag på fornævnte ting, ledig og løs, førend han blev dømt, bekendte at han stjal et øg fra Christen Jensen i ---- 8 dages tid, førend han blev pågreben, og førte han samme øg til Bertel i Fjerritslev, og Jens Christensen i Skræm vidste vel, hvor samme øg findes, thi han førte det selv bort, andre vidnede videre om samme tyveri og om hans tyverier (dom ikke indført)

(96)

** Jens Rasmussen i Tranholm. Ove Rasmussen i Vodskov, Peder Rasmussen i Tranholm og Just Lauridsen i Vodskov gav Jens Rasmussen afkald for hvis arv og arvelod, de kunne være arveligen tilfalden efter salig Johanne Rasmusdatter, som døde i Tranholm.

** Laurids Nielsen i Lindholm på Hans Sørensen, skriver på Ålborg slot hans vegne, havde med en 6 ugers varsels seddel af Viborg landsting 28/2 sidst forleden havde ladet stævne salig Jep Keldsen, som boede i Uttrup, hans arvinger og kreditorer for udlæg at gøre af hvis, som fandtes i Jep Keldsen og hans hustru deres bo, desligeste for vurdering, tilbud og for dom at tage beskreven. dernæst fremkom Hans Nielsen, Jens Pedersen med flere og vidnede, at de i dag var i Uttrup og der vurderet af hvis gods, der fandtes i afgangne Jep Keldsens bo, og udlagde til KM efterskrevne varer til hans restants, og satte Laurids Nielsen i alle rette, om det ikke bør at følge KM til Ålborg slot, og da vidste jeg ikke rettere om at sige, end fornævnte gods jo bør at følge KM til Ålborg slot, indtil hvem, der har i at sige, stævner på ny og lovlig kommer at være i rette.

(97)

** Laurids Nielsen i Lindholm på Hans Sørensens vegne, skriver på Ålborg slot, med en 6 ugers varsels seddel af Viborg landsting 28/2 sidst forleden havde ladet stævne salig Søren Christensen og salig Christen Mikkelsen, som boede i Vadum, deres arvinger og kreditorer på den anden side for udlæg at gøre af hvis, som fandtes i Søren Christensen og salig Christen Nielsen deres bo, desligeste for vurdering, tilbud og dom at tage beskreven, dernæst fremkom Anders Jensen og Jens Andersen i Torpet med flere og bekendte, at de i dag var i Vadum at skulle gøre udlæg i Søren Christensen og Christen Mikkelsens bo for hvis, de restede med til Ålborg slot for år 1629 og 1630, 24 sletdaler, og satte Laurids Nielsen i alle rette, om ikke fornævnte penning eller gods bør at følge KM til Ålborg slot, og da vidste jeg ikke rettere om at sige, end fornævnte gods jo bør at følge KM til Ålborg slot, indtil hvem, der har i at sige, stævner på ny og lovlig kommer at være i rette.

(98)

26/4 1631.

** Jens Christensen i Hedegård. Anders Nielsen i Biersted, Niels Mørk i Dødskov med flere vidnede, at disse efterskrevne gårde og boel, KM tjenere i Kær herred, er en part slet øde og en part så forarmet, så at der er slet intet hos dem at bekomme for KM madskat for år 1630 for deres armods skyld.

(99)

** Jens Christensen i Hedegård. Anders Nielsen i Biersted, Peder Ibsen sst med flere vidnede, at disse efterskrevne gårde og boel, KM tjenere i Kær herred, er en part slet og aldeles øde og en part så forarmet, så at der er slet intet hos dem af bekomme for KM pengeskat for år 1630 for deres armods skyld.

(100)

** Laurids Nielsen i Lindholm på Hans Sørensen skriver hans vegne en uendelig dom. og efterdi her bevises med skriverens restants, at Søren Christensen og Christen Mikkelsen har været en summa skyldig til Ålborg slot for år 1629 og 1630, og ingen er mødt til gensvar, vidste jeg ikke rettere om at sige, end fornævnte penge eller gods jo bør at følge KM til Ålborg slot.

** Laurids Nielsen i Lindholm på Hans Sørensen, skriver på Ålborg slot, hans vegne uendelig dom. og efterdi bevises med skriverens restants, at salig Jens Keldsen har været en summa skyldig til Ålborg slot for 1629 og 1630, og ingen er mødt til gensvar, vidste jeg ikke rettere om at sige, end fornævnte gods bør at følge KM til Ålborg slot.

(101)

** Jens Espensen på Peder Munks vegne. Christen Pedersen i Melholt Søndergård vidnede, at der kom en tønde fra Gettrup og til Mikkel Nielsens i Søndergård med allehånde gods i, som var klæder, breve og regnskaber, som Peder Munk ville have haft med sig til Sjælland år 1630, det blev straks borttaget af ryttere og soldater den samme tid, det kom til Søndergård. så mødte Mikkel Nielsen i Søndergård og sagde, han ikke var i hans gård den tid, det kom der, ikke heller annammet det i forvaring, men ryttere har taget det bort.

** Jens Espensen på Peder Munks vegne dom. og efterdi her befindes, at Mikkel Nielsen ikke været ved hus og hjem eller tagen bemeldte gods, nu omtvistes, i varetægt, og bevises samme gods af fjenderne blev forrykket og bort plyndret, vidste jeg efter slig lejlighed ikke at kunne tildømme fornævnte gods igen til stede at skaffe eller tiltale at lide.

** Hans Tomasen i Uggerhalne lod fordele Mads Andersen Møller for 2 sletdaler, han ham pligtig er, som han har forpligtet sig at skulle have betalt inden det næste ting efter påske eller stå dele.

** Jens Mortensen i Hvorup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Christen Ibsen i Sulsted, saget ham 3 mark, han ham pligtig er.

(102)

** Laurids Pedersen i øster Halne på velb fru ---- Marsvin hendes vegne. Peder Ibsen i Biersted, Oluf Mikkelsen sst med flere hjemlet, at de i dag synet den bolig, Mikkel Jensen i Biersted iboer, hvad det kan findes at være brøstfældig for.

** Anders Smed, grandefoged i Horsens. Niels Jensen i Horsens, Peder Madsen med flere sst, hjemlede, eftersom de af tinge var tagen at se og syne hvis øg, som findes skabet i fornævnte by og grandelav, da syntes dem at efterskrevne mænds øg var skabet og fordærvet, og Anders Smed her i dag gav kære og klage over fornævnte skabet øg, og derhos forbød, nogen at lade samme skabet øg komme i Horsens by og fædrift, og dersom de fanger nogen skade derover, da at have det for hjemgæld.

** Jens Mørk i Bjørum på Jørgen Nielsen, foged på Kølskegård, hans vegne havde stævnet Simon Hansen, nu værende i ---- og som tilforn boede i Ålborg, på den anden side for dom, sagende ham 40 sletdaler, som er betaling for 1 part af ---- med sin tilbehørings redskab, om han ikke jo burde at betale inden 15 dage. på Simon Hansens begæring er samme sag opsat 14 dage.

(103)

3/5 1631.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet efterskrevne efter en restantses lydelse af Vrågårds jordebog, beregnet fra philipi jacobi dag anno 1629 og til samme års dag næst efter 1630 ---- beregnet til år 1631. så mødte Anders Tomasen i Ajstrup, Jørgen Pedersen i Langholt med flere deres medbrødre og begæret, at sagen måtte bero til sankt mikkels dag, de ville tale med deres gode husbond og beklaget sig, at dersom de skulle udgive samme rest, kunne de ikke få et korn byg at så. af slig lejlighed er samme sag opsat 8 dage.

(104)

** Jens Espensen på sin husbonds vegne havde stævnet efterskrevne for dom, sagende dem disse efterskrevne efter en restantses lydelse af Vrågårds jordebog, beregnet fra philipi jacobi dag 1630 og til årsdagen igen 1631. så mødte Anders Tomasen i Ajstrup, Jørgen Pedersen i Langholt med flere deres medbrødre og begæret, at sagen måtte bero til sankt mikkels dag, de ville tale med deres gode husbond og beklaget sig, at dersom de skulle udgive samme rest, kunne de ikke få et korn byg at så. af slig lejlighed er samme sag opsat 8 dage.

(105)

** Mads Pedersen i Hvorup. Mikkel Nielsen i Torpet og Jens Christensen i Uttrup afsagde for rette, eftersom de var tagen i voldgift imellem Mads Pedersen og Hans Nielsen i Uttrup, i så måder, at Hans Nielsen skal give Mads Pedersen 5 mark, og dermed al deres tvist  til endelig ende.

(106)

** Anders Pedersen i nør Halne. Christen Pedersen i Horsens, Peder Terkildsen i ---- på sin hustru Else Pedersdatters vegne, Jens Lauridsen i Stade på sin hustru Bodil Pedersdatters vegne, Anders Pedersen i vester Hassing på sin hustru Maren Pedersdatters vegne gav Anders Pedersen afkald for hvis, de kunne være arveligen tilfalden efter salig Niels Pedersen, barnefødt i Stade, som døde til Anders Pedersens i nør Halne.

** Tomas Nielsen i Torup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Villads Terkildsen i Gandrup, saget ham en tønde byg, 1 tønde havre, desligeste Morten Skrædder i Gandrup, saget ham for en daler, han ham pligtig er.

** Christen Jensen i Lindholm bød sig i rette, om der var nogen, som havde ham noget til at tale, at de da ville komme i rette.

** Rasmus Jacobsen i Bjørnkær og Jens Christensen i Biersted på Margrete Jensdatters vegne sst, voldgav deres sag, anlangende 1 års løn, Margrete Jensdatter er Rasmus Jacobsen skyldig, på efterskrevne mænd, og hvad de kender for ret, skal de være med fornøjet på begge sider.

** Niels Villadsen i Stade 3. ting med høringsdele tiltale til Jørgen Pedersen i Stade, sagende ham 9 mark, som han har lovet ham til minde af hans hus.

(107)

** Morten Kjærulf i øster Halne på Peder Selgensens vegne i sønder Saltum lovbød hvis jordegods og bondeeje, Peder Selgensen efter sine salig forældre arvet har, som er hans lod og anpart i Fogedgården i øster Halne, så og hans anpart i Bjørum skov og den gård i vester Hassing med sin tilliggende ejendom.

** Anders Sørensen i vester Hassing. Peder Christensen i vester Hassing vidnede, at nu på lørdag var 3 uger da tilspurgte han Peder Lauridsen i Hvolgård, om han ville være de ord bestandig, som han havde for mester Anders i vester Hassing og hans medhjælpere, og Anders Sørensens hustru Karen Christensdatter, hvortil han da svarede, at han ville ikke årsage hende, og sagde, at hvis han mistede mere af hans kvæg, da skulle han have hende på en ild.

** Anders Dal i Vodskov på Jesper Pedersen, ridefoged til Birkelse, hans vegne havde stævnet efterskrevne for dom, som er Christen Jensen ved Dammen i Åby og hans hustru Dorte N. så og deres datter Maren Christensdatter sst med flere, anlangende en bekendelse, de skal være i, som en fange her blev forrettet, ved navn Christen Nielsen, på dem skal have bekendt, det forskrevne personer skal have med været, hølt og dølt, købt og solgt med fornævnte fange i samme hans begangne gerninger, og satte Anders Dal i rette, om de ikke bør for deres begangne gerninger at straffes som andre tyve, hvortil de benægtet at de ikke har været i råd og dåd med samme fornævnte fange, og begæret at sagen måtte bero en tidlang. af slig årsag er samme sag opsat 14 dage.

(108)

** Søren Rasmussen i Stade havde stævnet Kirsten Nielsdatter, salig Laurids Knudsens i Havgård med hendes lovværge på den anden side for dom om hvis overblevne gods, som skal findes i Havgård, som ikke er udlagt til den salig mands gældnere, formenende efterdi det skal befindes børnepenning, at han da først forlods at kontenteres og tilfreds stilles, så vidt samme gods kan til strække. dernæst fremlagde Søren Rasmussen et salig Laurids Knudsens efterskrevne brev, dateret Havgård 10/1 1612, formeldende blandt andet, Laurids Knudsen pligtig være Søren Rasmussen 100 rigsdaler for hvis ham efter sin salig mor Karen Lauridsdatter var arveligen tilfalden, ham at betales når han kommer til lovalder. efter slig lejlighed vidste jeg nu ikke rettere om at sige, end fornævnte berørte gods bør ham at efterfølge i samme sin mødrene penning.

(109)

** Anders Kjærulf i nør Halne for tingsdom, som han i 3 samfulde tingdage tilforn gjort har, forbød nogen mand at lade sine skabede øg komme i nør Halne fællig eller fædrift, såfremt de ikke ville lide skade for hjemgæld.
   
** Jens Christensen i Hedegård i lige måde forbød nogen mand skulle lade sine skabede øg komme i hans fællig og fædrift, såfremt de ikke vil lide skade for hjemgæld.

** Jens Espensen. Jens Christensen i øster Hassing, Laurids Jensen sst med flere hjemlet, at de i dag, eftersom de var tagen til at syne det gadehus, Søren Sørensen i nør Halne tilform iboede, da syntes dem, at samme hus var nedfalden og øde.

** Christen Mortensen i Svinbjerggård på menige Biersted granders vegne og Niels Olufsen i nør Halne på menige nør Halne granders vegne voldgav deres sag på efterskrevne dannemænd, anlangende Biersted kirketiende for 2 år, disligeste stedsmål af fornævnte tiende.

10/5 1631

(110)

** Jens Espensen på sin husbonds vegne. Oluf Nielsen i Vestbjerg, Christen Ibsen i Sulsted med flere hjemlet deres syn på den gård i Sulsted, som Rasmus Jensen tilforn iboede, da syntes dem at samme gård er slet og aldeles øde.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne forbød alle hans husbonds tjenere her i fornævnte herred at lade nogen så med dem, enten til hels eller halvs, såfremt de ikke vil lide tiltale efter recessen.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne forbød nogen mand at lade sine skabede øg komme i hans husbonds endel, liggende i Ulsted sogn, desligeste i Ulsted fællig, og dersom de fanger nogen skade derover, da at have det for hjemgæld,

** Anders Andersen i vester Hassing. Hans Jacobsen i Myrlund bekendte, at Anders Andersen for påske afkøbte ham et brunblisset øg og var hans fri hjemmel på samme øg.

** Peder Lauridsen i Hvolgård havde stævnet Karen Christensdatter i vester Hassing med hendes lovværge. Niels Lauridsen i vester Hassing vidnede, at forgangen år var han i tvist med Karen Christensdatter om nogen gæld, da gav hun ham nogen onde ord og lovet at skulle betale ham, og derefter mistede han et høved ---- dertil eller ikke, vidste han ikke, dertil svarede Karen Christensdatter, at hun aldrig har haft de ord eller gjort ham noget ondt.

** Anders Sørensen i vester Hassing havde stævnet Peder Lauridsen i vester Hassing i Hvolgård for dom, anlangende nogen ord, han skal have haft sagt til Anders Sørensens hustru Karen Christensdatter, som han mener, skal være hendes ære for nær, så mødte Peder Lauridsen og svarede, efter de ord, hun har sagt til ham, har han mistet en ko og en kalv, og var de ord bestandig, han har sagt om hende, formente han det ville bevise. opsat 3 uger.

(111)

** Niels Mørk i Skoven lod fordele efterskrevne for deres tiende, de rester med til vester Hassing kirke.

** Niels Nielsen i Vestbjerg på Jørgen Arenfeldts vegne havde stævnet Markor Jacobsen i Sulsted for dom, anlangende et bol i Vestbjerg, han skal have stedt af velb Jørgen Arenfeldt, og han ikke ville flytte dertil at gøre og give deraf så vidt ret er, hvilket Markor Jacobsen benægtede, men han sagde, han begærede det og ikke kunne få det i fæste, fordi han satte det så højt på stedsmål og landgilde, så de kunne ikke blive forligt. sagen opsat 14 dage.

** Jens Christensen i Biersted havde stævnet Anders Madsen i Biersted for dom, anlangende to nød, han ham afkøbt har, og han dem endnu forholder, og satte i rette, om Anders Madsen ikke burde at skaffe ham samme nød til hænde. opsat 14 dage.

(112)

** Anders Kjærulf i nør Halne på Christen Hansens vegne i Sundby lod fordele Christen Christensen i Lindholm for en ager, han har lejet af ham, og har Christen Hansen givet deraf til leje 6 daler, og samme ager har han haft i 3 år.

** Anders Nielsen i Sundby havde stævnet Jens Andersen i Vadum for dom, sagende ham 20 sletdaler og en ko, han ham pligtig er efter doms indhold. da han ikke kunne møde, eftersom han lå på hans sygeseng, blev sagen opsat 14 dage.

** Laurids Pedersen i øster Halne forbød nogen mand at lade sine skabede øg komme i øster Halne fælled eller fædrift, såfremt de ikke vil lide skade for hjemgæld.

** Christen Poulsen i Stavad uendelig dom, eftersom sagen 5/4 findes opsat til i dag, belangende Niels Svendsen i Gandrup. så er Niels Svendsen eller nogen på hans vegne mødt til gensvar, ham at undskylde, da blev han tilfunden at betale Christen Poulsen, eller han bør indvisning og udlæg i hans bo og løsøre, indtil hvem påskader stævner på ny, kommer her lovligen.

** Jens Pedersen i Søndergård havde stævnet Jens Jensen i Bilgård på den anden side for dom, anlangende en gammel hest, som han har sat Jens Pedersen i pant for 4 daler, og skulle have løst den til jul sidst forleden. på Jens Jensens begæring er samme sag opsat 14 dage.

(113)

** Jens Pedersen i Søndergård. Oluf Nielsen i Vestbjerg, Mads Andersen sst med flere kundgjorde, at de havde vurderet en gammel hest, som Jens Jensen i Bilgård skulle have pantsat Jens Pedersen, da kunne samme hest ikke gælde mere end 4 sletdaler.

17/5 1631.

** Niels Jensen i Brorholt og Bertel Jensen i Østergård voldgav deres sag på efterskrevne mænd.

** Niels Jensen i Brorholt. Jens Tomasen i Torpet og Laurids Terkildsen sst vidnede, at eftersom de var tiltagen at se og syne en galt, som skal være ihjel slagen for Niels Jensen i Brorholt, så syntes dem, samme galt kunne gælde, førend den blev slagen ihjel, 2 sletdaler.

** Niels Villadsen i Stade svor, at Jørgen Pedersen i Stade var ham 3 mark skyldig, som han havde lovet ham til minde af et hus, og var begærende at Jørgen Pedersen ville gøre sådan ed, at han ikke havde lovet ham samme penge, så ville han være tilfreds, hvortil Jørgen Pedersen svarede, at han ville ingen ed gøre ham, men han sagde, at Niels Villadsen havde forrykket af huset lofter og døre. dernæst voldgav de deres sag på efterskrevne mænd.

(114)

** Jens Christensen i Hedegård på Hans Sørensens vegne, forrige skriver på Ålborg slot, 3. ting med høringsdele havde tiltale til efterskrevne for huspenge, som de rester med til KM.

** Tue Svendsen i vester Hassing lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Rasmussen i Vodskov oplyste to sosvin, som har været på Vodskov skov i dette år.

** Mads Mikkelsen i Biersted på Anne Poulsdatters vegne sst. Laurids Ibsen i nør Halne vidnede, eftersom hans salig bror Anders Ibsen, som boede og døde i Biersted, ved døden er afgangen, og efter ham fandtes en stor gæld, meget mere end boen kunne til strække at betale med, og efterdi han var en af hans næste arvinger, afstod han samme arvepart til Anne Poulsdatter, samme gæld at betale, og på sine egne og sin søster Maren Ibsdatter i Hjermeslev hendes vegne gav Mads Mikkelsen på Anne Poulsdatters vegne afkald for arv efter salig Anders Ibsen.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne. Jens Justsen i øster Hassing, Laurids Rasmussen sst hjemlet, at de i går 8 dage, eftersom de var tiltagen at se og syne hvis sår og skade, Anders Nielsen i øster Hassing fanget havde, da syntes dem Anders Nielsen havde to sårmål i hans hoved.

(115)

** Jens Hansen, ridefoged til Vang. Niels Nielsen i Torup vidnede, at i fjendernes tid var han kørende til Hals med proviant til soldaterne, da havde han indstaldet hans øg i en mands hus, da kom Søren Pedersen i Sulsted til ham og bad, at han skulle køre ud til skansen, og der kom en feldwebel til ham og tog det ene øg fra ham, som var velb Jens Høgs øg, og svor at han havde kommet hjem med samme øg, havde Søren Pedersen ikke været, hvortil Søren Pedersen svarede, at soldaterne nødte og tvang ham dertil.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne. Anders Christensen og Christen Lauridsen i øster Hassing vidnede, at de i dag 8 dage mundtlig stævnet Christen Madsen i øster Hassing for synsmænd at tage til at syne hvis sår og skade, Else Pedersdatter i vester Hassing bekommet har, og i dag 8 dage deres syn at afhjemle.

** Mikkel Andersen i nør Halne. Peder Nielsen i nør Halne vidnede, at på onsdag var 6 uger, der han drev ad marken med hans plov, da så han at Poul Rod i nør Halne kørte en kvie af hans hø, som var Mikkel Andersens, og slog den så svarlig, at samme kvie døde dagen efter, og Mikkel Andersen gav kære og klage over Poul Rod, for han har slaget ham hans kvie ihjel. 

** Laurids Pedersen i øster Halne på fru Helvig Marsvin til Nørlund hendes vegne. Jens Tomasen i Torpet, Peder Lauridsen med flere sst hjemlet deres efterskrevne syn på hvis, som findes huggen i Vodskov skov.

(116)

** Peder Lauridsen i vester Hassing i Hvolgård. Anne Lauridsdatter i Manstrup vidnede, at den næste onsdag efter påske helligdage da kom hun gående til Peder Lauridsens i vester Hassing i Hvolgård, da klagede Peder Lauridsens hustru Bendit Mortensdatter sig og sagde, at der var kommen sygdom på en ko og en kalv for dem, da kom Anne Lauridsdatter, Niels Jensens hustru i vester Hassing gående ind til dem og sagde: skal eder vederfares alt det onde, som eder bedet i dag, det kan i aldrig få held eller lykke for.

** Niels Poulsen i nør Halne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Anders Svendsen i Sulsted, saget ham 2 sletdaler, han ham pligtig er

** Jens Tomasen i Torpet. Niels Jensen i Vadum og Laurids Christensen i Torpet vidnede, at torsdag for sankt valborg dag da tilbød Jens Tomasen i Torpet Jens Kock, slagter i Ålborg, to køer han havde fødet for ham og begærede sine penge, da sagde Jens Kock til Jens Tomasen, jeg skal slå din gamle grå skælm, det din sjæl skal skrige i dig.

** Mads Pedersen i Hvorup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Hans Nielsen i Vårbjerg, saget ham 5 mark, som dannemænd havde ham tilsagt efter tingsvidnes indhold.

(117)

** Jens Hansen, ridefoged til Vang. Birgitte Rasmusdatter i Vestbjerg svor, at Anders Nielsen i Vestbjerg er rette barnefar til det foster, som hun er med, dertil svarede Anders Nielsen, at han kunne ikke benægte, at han jo har haft legemlig fællig med hende, men om han var far til samme foster, vidste han ikke, og forpligtet sig at stille hans husbond tilfreds for samme sag.

** Anders Madsen i Lindholm og Peder Pedersen i Lindholm voldgav deres sag om hvis tvist og uenighed, dem imellem været har.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne. Jens Bruse i Åby forpligtet sig at stille hans husbond tilfreds for hvis sag, hun havde med ham, anlangende en tyvebekendelse, han har været røbet i.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne, eftersom sagen 10/5 findes opsat til i dag, var han dom begærende. og efterdi her bevises med restants, for bemeldte mænd at reste med korn til velb Hans Lindenov, en part landgilde og en part lånekorn, da bør de det at betale, eller han bør indvisning i deres bo og løsøre, hvor det findes kan, efter KM forordning.

** Jens Hansen på Vang forbød nogen mand at lade sine skabede øg komme i nør Halne fællig eller hans husbonds fællig eller fædrift, og dersom nogen fanger nogen skade, da at have det for hjemgæld.

(118)

** Baldser Hansen, ridefoged til Oksholm, på sin husbonds vegne havde stævnet Anders Lauridsen i Bjørnkær på den anden side for spørgsmål, vidne, klage og dom efter efterskrevne seddels indhold, lydende iblandt andet, hvad årsag der er til, at Anders Lauridsen ikke har gjort hans husbond fro Dorte Budde hendes gård, som han påboer, ryddelig til fardag, eftersom han har været anmodet, at hun den selv ville besidde, og hvem er hans hjemmel til den pløjning, som er gjort til samme gård i år. for nogen lejlighed blev samme sag opsat 14 dage.

** Anders Dal i Vodskov på sin husbonds vegne, eftersom sagen 13/5 findes opsat til i dag, var dom begærende. så er Christen Jensen, hans hustru eller datter eller nogen af for berørte personer ikke mødt til gensvar, da blev de tildømt at straffes som for andet tyveri, og ikke at bo i herred eller by hos andre godtfolk.

** Jep Tomasen, boende i Knølgård. Peder Selgensen i sønder Saltum, herredsfoged i Hvetbo herred, solgte og skødte fra sig og sine arvinger og til Jep Tomasen og hans arvinger en hans gård i vester Hassing by, kaldes ---- ,som Niels Christensen nu iboer.

(119)

4/5 1631.

** Søren Pedersen i Pilkrogen havde givet Søren Jensen Møller i Lindholm varsel for 3. ting og i dag 8 dage for 4. ting, saget ham 1 rigsdaler, som er for stedsmål af et gadehus, som han har sted og fæst.

** Poul Andersen i Hebelstrup på KM og sin husbonds, Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Christensen i vester Hassing, Niels Mørk i Dødskov med flere, som hjemlede deres efterskrevne syn på KM og deres husbonds skove, hvad der er hugget i to år, siden fjenderne er uddragen af landet.

(121)

** Poul Andersen i Hebelstrup på KM og sin husbonds vegne tilsagde alle efterskrevne KM skovfogder i Hals birk og Kær herred, at de efter denne dag intet lader hugge i KM skove, uden de har det i velb Otte Skeels minde, såfremt de ikke vil straffes derfor som for andet tyveri.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne. Peder Madsen i Horsens, Mads Andersen i Kinderup med flere hjemlet, at de i dag, eftersom de var tiltagen at se og syne hvis sår, Mette Rasmusdatter i Horsens bekommet har, da syntes dem, at hun havde et blåt slag på hendes højre lår, hvilket hun beskyldte Jens Sørensen i Horsens for, og Jens Sørensen forpligtet sig at stille hans gode husbond tilfreds for den sag, og Mette Rasmusdatter berettet, at hun ikke ville forliges med Jens Christensen, inden den gode mand Otte Skeel forligte dem.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet Maren Andersdatter, forrige nøglepige på Elkær, for hvis jomfru Sofie på Elkær havde at beskylde, imidlertid hun har været hendes nøglepige, og Maren Andersdatter lovet at være i den gode jomfrus minde, for hvis hendes forseelse kan være med det aller første.

** Niels Hansen i Kornum havde stævnet Peder Poulsen i Hassing Hovgård for dom, sagende ham en bolsterdyne, et par lagner med mere, som han har lånt ham. på Peder Poulsens begæring er samme sag opsat 14 dage.

(122)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Søren Sørensen i Torup, sagende ham 7 daler efter hans udgivne brevs indhold.

** Mads Pedersen i Hvorup lod fordele Hans Nielsen i Vårbjerg for ---- , som dannemænd har ham tilsagt.

** Niels Poulsen i nør Halne lod fordele Anders Svendsen i Sulsted for 2 daler, som han ham pligtig er.

** Tomas Lauridsen i vester Hassing 3. ting med høringsdele havde tiltale til Christen Lauridsen på Holtet, sagende ham 20 mark, som han har lovet for til Peder Lauridsen i vester Hassing for ham.

** Niels Jensen i Brorholt havde stævnet Oluf Clausen i Biersted for dom, sagende ham 3 rigsdaler, som hans salig formand Morten Lauridsen i Biersted var salig Anne Clausdatter pligtig efter en seddels lydelse, så mødte Oluf Clausen, formente samme gæld ikke rigtig at være. af samme årsag er samme sag opsat 14 dage.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Pedersen Savmand og Jens Pedersen i Gåser for dom, sagende dem for ulydelse og de sidder overhørig og ikke vil gøre deres ægt og arbejde, når de bliver tilsagt, formener dem dermed uret at have gjort, og deres fæste dermed at være forbrudt, hvilket de blev tildømt.

(123)

** Jens Pedersen i Søndergård fremæsket Jens Jensen i Bilgård med hans vidnesbyrd, som han påskød i dag 8 dage at ville bevise, at han var ham intet pligtig, da er ingen fremkommen.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne første gang opkrævet og påkaldte 12 ---- mænd her af herredet til at rebe Grindsted skov og lund imellem jomfru Sofie Høg og de andre gode lodsejere.

(124)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet efterskrevne gode mænd for synsmænd at tage af tinge, om Grindsted lund og skov er så skiftet og delt, så enhver af de gode lodsejere, som har lod og del deri, kan vide sin anpart.

** Jørgen Arenfeldt hans visse bud Oluf Jensen i Vestbjerg, eftersom sagen 10/5 findes opsat til i dag, begærede dom. så mødte Markor Jacobsen og benægtet, at han aldrig har sted og fæst af den gode mand. da efter slig lejlighed og efterdi ikke ---- Jørgen Arenfeldts stedsmåls bog ---- bevis, at Markor Jacobsen har sted og fæst af den gode mand, ej heller hvad han skal reste med af stedsmål eller andet til den gode mand, da efter slig lejlighed vidste jeg ikke Markor Jacobsen at kunne tildømme nogen tiltale at lide, undtagen det kan ham anderledes over bevises, som det sig bør.

(125)

** Christen Mortensen i Svinbjerggård havde stævnet menige Biersted sognemænd i deres sognekirke til i dag for dom.

** Christen Mortensen i Svinbjerggård dom. og efterdi her bevises med velb Jens Juels fæstebrev, han har sted og fæst Christen Mortensen og Anders Pedersen samme fornævnte tiende på deres sognemænds vegne, og tilholder samme fæstebrev menige sognemænd samtlige at skulle yde kirkeværger samme 2 års korntiende, da bør for berørte sognemænd samtlige at betale Christen Mortensen, som er kirkens formynder, samme korn og penning, som de findes takseret for, inden 15 dage efter denne doms dato.

7/6 1631.

** Jens Christensen i Hedegård havde stævnet Niels Christensen i Vadum og Peder Jensen i Uttrup for syn, vidne, klage og for dom. Karen Pedersdatter, Niels Christensens hustru i Uttrup, vidnede at for en 6 uger siden, da kom Niels Jensen i Vadum i deres hus og sagde til Niels Christensen: kom herud i gården din skælm og din tyv, jeg vil slås med dig, og sagde til sin bror Peder Jensen: kom herind og tag din værge og din kniv, og gav Jens Christensen kære og klage over de to karle, hvortil Niels Jensen svarede, at han havde købt 4 skæpper rug af hans bror, så kom han og ville hente det, derfor er han kommen i hans hus.

(126)

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Jensen i Vadum og Peder Jensen sst for dom, efterdi de er indkommen i Niels Christensens hus og gård i Uttrup med en kniv og værge og gjorde ham stor vold og uret, om de ikke derfor bør at straffes. så mødte Niels Jensen og berettede, at han havde købt 4 skæpper byg af Hans og kom for at hente det, og ikke at ville gøre ufred. sagen opsat 3 uger.

 ** Niels Christensen i Uttrup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder Jensen, barnfødt i  Vadskær, for han har rømt hans tjeneste uden hans vilje og minde, dertil svarede Peder Jensen, at han havde vist ham bort af hans tjeneste.

** Jens Christensen i Hedegård på husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de på søndag var 3 uger så Else Pedersdatter i Vestbjerg i hendes søn Jep Jensens hus, da havde hun sår i hovedet, hvilke hun beskyldte Christen Madsen i vester Hassing for.

(127)

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Andersen i Vadums torp og hans hustru med hendes lovværge, samt Laurids Pedersen i øster Halne og hans datter Anne Lauridsdatter med hendes lovværge for vidner, sigtelse og dom, han på KM og hans husbonds vegne ville forhverve. så fremkom Niels Ludvigsen i Vestergård (blank)

** Jens Christensen i Hedegård på Else salig Laurids Skrivers vegne. efterskrevne vidnede, at forgangen 1629 da havde øster Hassing sognemænd en ganske ringe bygsæd, og forleden 1630 havde de ikke deres fulde sæd.

** Jens Nielsen i Lyngdrup på Malte Sehested til Sæbygård hans vegne havde stævnet salig Jens Skrædders hustru i øster Hassing med hendes lovværge og børn for synsmænd at tage af tinge til hendes hus, hvorledes det er ved magt holden.

(128)

** Hans Christensen i Hassinggård på sin husbonds vegne havde stævnet menige Horsens grander og alle Tranholms mænd for synsmænd at tage af tinge til at syne hvis tørvegrøft, som findes at være gravet i Horsens mose, sønden og østen Tranholms eng.

** Jens Kock, slagter i Ålborg. Jens Mørk i Bjørum vidnede, at den første ---- som han kom ridende på Vadums mark, og da drev Jens Tomasen i Torpet med en sorthjelmet ---- , og Jens Kock  begærede klage over Jens Tomasen, for han ulovlig har drevet hans ko i ploven.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov. efterskrevne vidnede, at den hjelmede ko, som ---- har tilvurderet og udlagt Christen Madsen Kær i Ålborg efter doms indhold for nogen gæld, som Anne Simonsdatter, salig Tyre Mørk i Vodskov hans efterleverske, var Christen Madsen Kær skyldig, den var Peder Clausens, nu boende i det ----, som Anne Simonsdatter iboer.

(129)

** Jens Nielsen i Lyngdrup på Malte Sehested til Sæbygård hans vegne havde stævnet Laurids Mortensen i øster Hassing og hans tjenestepige Anne Sørensdatter for sigtelse, hvem hendes barnefar er, så er ingen af dem mødt.

** Jens Andersen i Hvidstedgård havde stævnet efterskrevne for synsmænd at tage af tinge til Jens ---- hus i nør Halne, for hans døre er funden at være slagen og huggen.

** Tomas Lauridsen i vester Hassing lod fordele Christen Lauridsen på Holtet for 10 mark, som han havde lovet for ham til Peder Lauridsen i vester Hassing.

** Jens Mørk i Bjørum på Laurids Snedkers vegne i ---- lod fordele Søren Sørensen i Torup for 7 daler, som han var ham pligtig efter hans udgivne brev.

(130)

** Niels Mørk i Dødskov på Christen Vadskærs vegne i Ålborg. efterskrevne vidnede, at de i dag 3 uger var i Anne Simonsdatter, salig ---- efterleverske, i Vodskov hendes bo og gjorde Christen Vadskær udlæg efter doms indhold for 6 daler.

** Poul Rod i nør Halne havde stævnet Peder Nielsen i nør Halne for dom, sagende ham 14 mark og et par sko, han hans datter skal pligtig være, så mødte Peder Nielsen og berettet, at han havde betalt hende hvis ---- , midlertid hun havde tjent ham, og hun ikke ville lyde ham eller hans hustru, og hun satte soldater på ---- , at de skulle tage fra dem hvis de havde, og af slig årsag måtte rømme hans hus, formente han for slig tiltale burde kvit at være. af slig årsag er samme sag opsat 14 dage.

** Jørgen Christensen i Gåser 3. ting med høringsdele tiltale til Jens Christensen i Ulstedlund, saget ham 14 mark, han ham pligtig er for en tønde rug.

** Christen Andersen i Krogen 3. ting med høringsdele havde tiltale til efterskrevne for gæld, de ham pligtig var.

(131)

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på ---- Jensens vegne sst. Jens Pedersen ---- Vodskov og Anne Jensdatter i Torup vidnede, at af deres salig mor Kirsten Rasmusdatter i Biersted fik Anne Jensdatter i Biersted en kop, så god som 3 daler, at hun skulle forvare den på en stund, men da hun begærede samme kop igen, da sagde Anne Jensdatter, at hun kunne ikke fange samme kop denne gang.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlede, eftersom de af tinge var tagen til at se og syne, granske og forfare, om Grindsted lund og skov er skiftet og delt, så at enhver lodsejer kan vide sin anpart, da var de i dag i Grindsted lund, da kunne de ikke syne, granske eller forfare, at der havde været loddet eller rebet tilforn imellem de gode lodsejere.

** Jens Mørk på sin husbonds vegne 2. gang lod opkræve og påkalde 12 ---- mænd af fornævnte herred til at lodde eller rebe Grindsted skov og lund imellem jomfru Sofie Høg og de andre gode lodsejere, eftersom enhver kan findes at have lod og del i samme skove.

(132)

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne. efterskrevne vidnede, at de i dag var til Laurids Pedersens i øster Halne at forfare, hvem hans datter Anne Lauridsdatter beskylder for hendes barnefar, efterdi hun for sygdom og svaghed ikke selv kan møde til tinget det at bekende, så svor hun for dem, at Jens Andersen i Torpet er hendes barnefar, og andre vidnede, det Laurids Pedersen og Jens Andersens hustru ved navn Inge Pedersdatter, er to rette ægte søskendebørn.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Andersen i Torpet for dom, for han har lokket og beligget Laurids Pedersens datter i øster Halne, ved navn Anne Lauridsdatter, uanseet han har hans ægte hustru, hvilke skal være så nær i slægt og byrd med Anne Lauridsdatter og imod forbudne led.

(133)

** Laurids Pedersen i øster Halne gav last, kære og klage over Jens Andersen i Vadum torp, for han er kommen til hans hus og gård i hans fraværelse nat og dag og skal have lokket og beligget hans datter Anne Lauridsdatter.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Andersen i Torpet for dom, for han har lokket og beligget Laurids Pedersens datter i øster Halne, ved navn Anne Lauridsdatter, uanset han har hans ægte hustru.

(134)

** Laurids Pedersen i øster Halne gav last, kære og klage over Jens Andersen i Vadum torp, for han er kommen til hans hus og gård i hans fraværelse nat og dag og skal have lokket og beligget hans datter Anne Lauridsdatter.

** Laurids Pedersen i øster Halne på Mogens Jespersens vegne i Ålborg. Laurids Terkildsen i Torpet og Niels Jensen vidnede, at de næste mandag efter sankt volborgdag var til ---- Tomasens i Torpet med Jens Andersen sst, som var i fogdens sted, og der efter doms indhold udvurderet og udlagde til Mogens Jespersen i Ålborg en blakhjelmet ko, som Jens Kock Slagter i Ålborg havde der til foder.

** Anders Kjærulf i nør Halne på sin husbonds vegne havde stævnet menige hospitals tjenere her i herredet for 3. ting

(135)

14/6 1631.

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne havde stævnet Mikkel Andersen i nør Halne, Simon Matiasen sst med flere for vidne, klage og for husfred at lyse, og Birgitte Lauridsdatter i nør Halne vidnede, at 2. pinsedag sidst forleden da kom Mikkel Andersen i nør Halne med nogen andre karle i hendes hus og spurgte, om de havde øl at sælge, da svarede Jens Andersen, hendes fæstemand, at hun havde intet øl at sælge, og da kom Mikkel Matiasen og havde et værge i hånden, og Mikkel Andersen kom med et spyd og stak Jens Nielsen og fik ingen skade, og Jens Andersen her i dag gav kære og klage over Mikkel Andersen og Mikkel Matiasen, for de er kommen i Jens Nielsens hus og gjort ham og hans hustru ufred.

(136)

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Andersen i Torpet for dom, for han har lokket og beligget Laurids Pedersens datter i øster Halne, ved navn Anne Lauridsdatter, uanset han har sin ægte hustru, hvilke skal være i slægt og byrd med Anne Lauridsdatter og imod forbudne led i ægteskabssager, og formente, Jens Andersen burde at straffes på sin yderste formue og rømme landet eller og straffes på sin hals, hvilket han blev tildømt.

** Oluf Nielsen i Agdrup på fru Maren Prips vegne i Hassinggård. efterskrevne vidnede, at Anders Andersens hustru, ved navn Anne Lauridsdatter, kom til hende og bad, hun skulle drage et øg af bløde med hende, hvad det var for et øg, vidste hun ikke, andre vidnede, at for nogen tid siden der de var på grandestævne, da sagde Mikkel Hyrde til dem, at han viste Anders Andersen samme plag, og da var det ene øre af den, og han læssede den med dem på en vogn, og de førte den til vester Hassing, hvor den siden blev af, vidste han ikke. så mødte Mikkel Hyrde og benægtet aldrig at have sagt disse ord, som nu omvidnet er.

(137)

** Laurids Rasmussen i Stade. Jens Mortensen i Hvorup og Tomas Rasmussen i Lyngdrup vidnede, at de 8/10 1630 har været til Peder Nielsens i Horsens over et venligt skifte, jævning og forligelsemål imellem Peder Nielsen på sin hustru Gyde Rasmusdatters vegne på den ene og Laurids Rasmussen i Stade, som er morbror og rette værge for salig Jacob Simonsens børn, som er Rasmus Jacobsen, Simon Jacobsen og Anne Jacobsdatter, på den anden side, og da skiftede, delte og overvejet samme bo, som efterfølger.

** Christen Lauridsen i Hald. Mikkel Christensen i Toftgård i vester Hassing og Laurids Sørensen sst vidnede, at de 8/6 sidst forleden har været over en venlig kontrakt og forligelse imellem Christen Lauridsen i Hald på den ene og salig Niels Andersens børn på den anden side, som er Christen Nielsen og Anne Nielsdatter, om hvis arvelod, de kunne tilfalde efter deres salig far og mor, og det i deres farbror Søren ---- i øster Hassing og deres morbror Laurids Christensen i Sølla ? deres nærværelse.

(138)

** Peder Ibsen i Biersted på sin husbonds vegne forbød nogen mand at tyre på de bårder, som ligger til de øde gårde og boliger i Biersted, som hans husbond har der.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var til syn på nogen brændtørv, som findes at være gravet ved Stribens mark, om det ikke findes at være gravet i græsning og grøn jord og Stribens endel for nær.

(139)

** Peder Ibsen i Biersted på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var til syn til den gård, Poul Rod i nør Halne iboer, da syntes dem, at loen er ganske borte uden en ringe ting.

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var til syn på Jens Nielsens døre og hus i nør Halne, da syntes dem, var nogen små rebler i en låge, og var brækket et stykke af en klinke.

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne tilbød Mikkel Andersen i nør Halne frøgælden igen for hvis, han havde sået i hans husbonds tjeners jord i en halvgårds jord i nør Halne.

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i nør Halne at se og syne den gård, Jens Nielsen iboer, hvorledes den er ved magt holden.

(140)

** Anders Bertelsen i Vårbjerg. Anne Pedersdatter og Christen Pedersen i Lindholm vidnede, det Anders Tomasen, tilforn boede i Lindholmgård, solgte Anders Bertelsen i Vårbjerg en sort ko for 9 daler og gav han straks på hånden 8 daler.

** Peder Lauridsen i Vårbjerg havde stævnet Jørgen Bertelsen Smed i øster Hassing for dom, sagende ham 4 sletdaler, han ham pligtig er. på Jørgen Bertelsens begæring er samme sag opsat 8 dage.

** Christen Andersen i Krogen. Birgitte Lauridsdatter i Møgelmose forpligtet sig at betale ham 1 daler, hun ham pligtig er, til sankt mikkelsdag først kommende eller da stå dele.

** Niels Olufsen i nør Halne 3. ting med høringsdele tiltale til Jens Mortensen i Biersted, sagende ham en daler, Mads Bertelsen i Uttrup en skæppe byg.

** Peder Christensen i Hassing på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i Dalsgård i vester Hassing for at se, hvad samme gård kan findes at være brøstfældig for, desligeste den skovspart, som ligger til samme gård, da syntes dem, samme gård var ganske forfalden.

(141)

** Jens Nielsen i Lyngdrup på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i øster Hassing at se det bolig, Jens Skrædders hustru iboer, hvad den findes brøstfældig for, desligeste hvis korn, der kan findes at være sået i samme boligs jord.

** Jens Nielsen i Lyngdrup på sin husbonds vegne. Anne Sørensdatter, tjenende Laurids Mortensen i øster Hassing, svor, at en karl ved navn Søren Hansen Kræmmer er hendes rette barnefar, og ikke hun har haft nogen legemlig fællig med andre.

** Jens Nielsen i Lyngdrup på sin husbonds vegne lod fordele Laurids Mortensen i øster Hassing for ulydelse, for han ikke ville møde til fornævnte ting og være en stævning bestandig, som han havde stævnet.

(142)

** Jens Nielsen i Lyngdrup på sin husbonds vegne tilsagde Laurids Mortensen i øster Hassing, at han skulle holde Anne Sørensdatter, hans pige, hos sig, så længe til hans gunstige husbond kom hjem, hvortil Laurids Sørensen svarede, at han havde hans avl og bjergning at tage vare på, han kunne ikke forvare hende, men sagde, hun stod for ting og dom, han måtte selv annamme hende, om han ville.

** Niels Jensen i Brorholt lod fordele Jens Jensen, tjenende i Vadskær, for 2 sletdaler, han ham pligtig er for et svin, han har ihjel slaget.

** Anders Nielsen i Vodskov. Maren Madsdatter, barnfødt i Hals, gjorde ham til hendes værge og formynder og fuldmagt at tale hendes tale og forfølge hendes sag, som det sig bør.

** Christen Andersen i Fogedgården bød sig i rette imod hvem, som havde ham noget til at tale, så er ingen mødt, hvorfor han denne gang er fri hjemfunden, indtil han på ny bliver stævnet.

** Oluf Nielsen i Agdrup på sin husbonds vegne havde stævnet Mikkel Hyrde i vester Hassing for dom, anlangende han skulle have bekendt for godtfolk at have med været at køre en død plag omkring, som længe havde ligget død, med mere utilbørlige gerninger, han beganget har, hvilket han benægtede. sagen opsat 3 uger.

(143)

**Anders Andersen i vester Hassing havde stævnet Anders Nielsen Lang i vester Hassing for dom, sagende ham 1/2 tønde sild, som hans hustru Anne Lauridsdatter har betalt i Ålborg for hans far salig Niels Lang, hvilket Anders Nielsen benægtet. sagen opsat 14 dage.

** Mads Andersen i Kinderup. efterskrevne mænd vidnede, at de nærværende hos var i øster Kinderup 6/8 1630 og der hørte og så, at Mads Andersen i Kinderup og Niels Andersen sst blev venligt forligt om hus og gårdsrum i så måder, som efterfølger.

(144)

** Oluf Nielsen i Agdrup på sin husbonds vegne og Peder Bertelsen i Langholt på sin husbond velb Otte Skeel til Hammelmose, KM befalingsmand på Ålborg slot, hans vegne med flere gode lodsejere deres fuldmægtige, som har gårde og boliger i Horsens og Hassing byer, indgav deres sag på uvildige dannemænd at sætte pæl efter gamle og nye sandemænds breve på de åsteder, som nu omtvistes.

** Jens Sørensen, boende i sønder Uttrup, barnfødt i Horsens, gjorde spørgsmål til menige herredsmænd, hvorledes de havde kendt ham fra første barndom og til denne tid, og om han ikke var oprigtig og båren af ægte ærlige forældre, hvortil efterskrevne svarede, at han har skikket sig ærligt, kristeligt og vel, og at hans far Søren Jensen og mor Sidsel Christensdatter i Horsens har været i et ærligt ægteskab.

(145)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne. Peder Nielsen i Horsens og Jens Mortensen i Hvorup satte fylding på Peder Kjærulf i Agdrup, Anders Rasmussen Dal i Vodskov og deres medbrødre 12 ---- mænd til at rebe eller lodde Grindsted skov og lund imellem velb jomfru Sofie Høg og de andre gode lodsejere, eftersom enhver kan findes at have lod og del i Grindsted by.

(146)

** Laurids Pedersen i øster Halne 2. og 3. ting påkaldte, om der var nogen til stede af de gode lodsejere, som har del og lod i Grindsted lund, og om de ville svare noget imod, førend fylding på ---- mænd, eftersom de findes opkaldt til at lodde og dele fornævnte lund imellem de gode lodsejere.

** Niels Christensen i Uttrup lod fordele Peder Jensen, barnefødt i Vadskær, for han har rømt hans tjeneste uden hans vilje og minde, ham til stor skade og forsømmelse.

21/6 1631.

** Baldser Hansen på sin husbonds vegne. Poul Rod i nør Halne forpligtet sig at gøre den gård ryddelig, han påboer, inden i dag 14 dage, og derhos forpligtet Baldser Hansen sig, at Poul Rod skulle nyde hvis sæd, han har sået til samme gård, uden al tøe og trætte.

(147)

** Poul Rod i nør Halne og Peder ---- sst gav deres sag på efterskrevne to dannemænd, anlangende hvis tvist og uenighed, som dem imellem været har til denne dag.

** Laurids Keldsen i øster Halne havde stævnet Oluf Mortensen i øster Halne og hans hustru Bodil Nielsdatter for dom, sagende Oluf Mortensen 3 tønder rug og en ko, som salig Morten Jensen var skyldig, og Bodil Nielsdatter, salig Morten Jensens efterleverske, havde lovet ham samme gæld, der han døde. på Oluf Mortensens begæring er samme sag opsat 4 uger.

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Mortensen i ---- og Jens Madsen i Biersted for tilbud efter tingsvidnes lydelse, i lige måde stævnet Niels Tordsen i nør Halne, og Jens Andersen tilbød hvis efterladende gods, som findes efter salig Peder Smed, som boede i nør Halne.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i velb Otte Skeels efterskrevne skovsparter at syne hvis, som findes at være hugget siden sidste syn.

(148)

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. Laurids Nielsen i Ravnskov, velb Otte Skeels skovfoged, vidnede, at Tue Svendsen i Hassing med flere havde gravet flere læs tørv i hans husbonds skov Dødskov, og Peder Bertelsen gav kære og klage over fornævnte mænd.

** Tomas Eriksen i Vadskær oplyste et brunt øg, som for nogen tid siden er bleven ham fra kommen i Kraghedegård og nogen tid siden kommen igen til hans fars øg, om nogen vil fremkomme og vedkendes samme øg.

** Baldser Hansen i Østergård berettet, det eftersom Anders Lauridsen Kjærulf i Bjørnkær var stævnet efter en opsættelses indhold, da har Baldser Hansen for godtfolk deres forbøns skyld afstået samme opsættelse, til hans husbond velb fru Dorte Budde kommer hjem.

** Jens Tomasen i Torpet. Hans Christensen i Vadums torp vidnede, det Jens Kock Slagter i Ålborg kom til Jens Tomasens i Torpet og sagde til ham, du har fødet mine køer vel, jeg skulle og betale dig vel.

(149)

** Jens Mørk i Bjørum 3. ting med høringsdele havde tiltale til Christen Hjulmand, fordum boende på heden ved øster Halne, sagende ham 16 mark, han ham pligtig er for en tønde byg engleje, han skulle have haft, førend fjenderne kom her i landet.

** Peder Lauridsen i Vårbjerg uendelig dom, eftersom sagen i dag 8 dage findes opsat til i dag, anlangende Jørgen Bertelsen Smed i øster Hassing. så er Jørgen Bertelsen ikke mødt, hvorfor han blev tildømt at betale inden 15 dage, eller han bør indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne. efterskrevne vidnede, at forgangen år 14 dage for Sankt Hans dag, da havde Peder Clausen i Vodskov købt en ko af Hans Andersen i Hundslund sogn og gav ham 7 daler for samme ko, hvilket er den selv samme ko, som lille Peder Lauridsen i vester Hassing med flere udlagde til Christen Vadskær i Ålborg, og Anders Rasmussen på sin gode husbonds vegne gav kære og klage over fornævnte mænd, for de ulovligt er kommet til hans husbonds tjener, Peder Clausen i vester Hassing, hans bo og taget ham en ko fra.

(150)

** Mikkel Andersen i nør Halne. efterskrevne vidnede, at Birgitte Lauridsdatter gik tit og ofte til Mikkel Andersen i nør Halne og tilbød ham ægteskab, og godtfolk havde tit og ofte bud til ham, før han kom der ind i boen til hende, og af slig årsag er han kommen i hendes bo og flyttet hans gods og varer til hende med hendes vilje og minde og såede hans korn i hendes jord efter hendes store begæring, og han tjente hende en tid lang, og hun lovede at drage til husbonden og stede gården med ham, dertil svaret Jens Andersen i Tvilstedgård og formente, hans husbond havde sted og fæst en anden karl gården, hvortil Mikkel Andersen svarede, at han blev svigagtig bedraget og kom derind i boen til hende og tjente hende og mente, han ingen uret dermed at have gjort.

** Peder Mortensen i Hoven og Johannes Nielsen i Hovengård, Anders Nielsen i Åby bekendte, at de var forligt om hvis tvist og uenighed dem imellem været har, anlangende Peder Mortensens hustru, og ikke vidste hende at beskylde for nogen trolddoms gerninger i nogen måder.

** Anders Kjærulf i nør Halne på Søren Christensens vegne i Hornsgård lovbød hvis jordegods og bondeeje, Søren Christensen efter sin salig farfar og ---- mor, Søren Christensen Skriver og Else Andersdatter, som boede og døde i vester Holtet, arveligen tilfalden er, som er hans lod og anpart i Fogedgård i øster Halne, i Bjørum skov og i Mikkel Ibsens gård i vester Halne, og blev bevist med en 6 ugers varsels seddel af Viborg landsting 23/4 sidst forleden, Niels Christensen, barnefødt i Hornsgård, lovlig hid at være stævnet, i lige måder stævnet Maren Nielsdatter i Stavn med hendes lovværge, Maren Christensdatter sst med hendes lovværge, Anne Christensdatter i Hornsgård med hendes lovværge, Berte Christensdatter i Stavn med hendes lovværge for tilbud.

(151)

** Niels Hansen i Kornum uendelig dom, eftersom sagen 7/6 findes opsat til i dag. så er Peder Poulsen ikke mødt, hvorefter han blev tilfundet inden 15 dage at forskaffe fornævnte gods til stede eller indvisning og udlæg i hans bo og gods.

** Mikkel Nielsen i Hvorups torp på hr Henrik Jensen, sognepræst til Ellidshøj, Erik Jensen og Christen Jensen, barnfødt i vester Stræt, deres vegne lovbød hvis jordegods og bondeeje, de arveligen tilfalden er efter deres salig morfar og mormor, Søren Christensen Skriver og Else Andersdatter, som boede og døde i vester Holtet, som er deres lod og part i Fogedgård i øster Halne og i Bjørum skov, hertil blev stævnet Jens Nielsen i vester Stræt for lovbud.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på KM og sin husbonds vegne havde stævnet Jens Andersen i Vadums torp for endelig dom, for han har lokket og beligget Laurids Pedersens datter i øster Halne, ved navn Anne Lauridsdatter, uanseet han har sin ægte hustru, hvilke skal være så nær i slægt og byrd med Anne Lauridsdatter og imod forbudne led i ægteskabs sager efter ordinantsen, hvorpå Jens Andersen blev tildømt af yderste formue på gods og penning og rømme landet, eller straffes på sin hals, hvor han kan pågribes.

(152)

** Jens Andersen i Tvilstedgård. Peder Selgensen i sønder Saltum, herredsfoged i Hvetbo herred, bekendte sig af vitterlig gæld skyldig at være Jens Andersen 150 gode enkende rigsdaler in specie, som han har lånt ham, og derfor pantsatte ham al den lod og del, som han er arveligen tilfalden i den gård i øster Halne, som kaldes Fogedgård, Christen Andersen nu påboer.

(153)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne. efterskrevne 12 lovdingsmænd ? kundgjorde, at de 15/6 sidst forleden var i Grindsted lund til at rebe Grindsted lund og skov imellem de gode lodsejere, som der har del og lod i, så hver kunne særlig vide sin lod og anpart, og da har de rebet samme lund og skov sted fra sted som efterfølger.

(155)

28/6 1631.

** Laurids Christensen i vester Hassing på Maren Andersdatters vegne sst. Peder Christensen i vester Hassing og Anders Sørensen sst vidnede, at de 19/9 1630 var på skifte og forligelse imellem Maren Andersdatter i vester Hassing på den ene og Christen Sørensen i Grindsted, Maren Christensdatter i Ganderup på den anden side om hvis arv og arvelod, som dem kunne tilfalde efter deres salig bror Christen Christensen, som døde i vester Hassing, da hvis korn, der fandtes i boen, blev udvurderet til velb fru Maren Prips byg for 3 tønder, til børnene Laurids Villadsen, Maren Villadsdatter og Ingeborg Villadsdatter, salig Villads Lauridsens børn, byg 2 tønder.

(156)

**Anders Rasmussen Dal i Vodskov. Peder Clausen i Vodskov bad sig Gud til hjælp, at lille Peder Lauridsen i vester Hassing, Morten Nielsen og Niels Poulsen sst ranet ham en sort ko af.

** Jens Christensen i Hedegård på hr Hanses vegne i Ulsted 3. ting med høringsdele havde tiltale til Anne Ibsdatter, værende i Ganderup, for hun ulovlig har rømt tjeneste fra hr Hans N uden hans vilje og minde.

** Niels Jensen i Brorholt udæsket Jens Jensen, tjenende i Vadskær, med hans farkoste, eftersom han findes delt og lovforvunden, og forbød nogen mand at huse eller helle ham under deres faldsmål, undtagen de vil rette for ham efter loven.

** Anders Keldsen i øster Halne lod fordele Niels Jensen i vester Halne for penge 1 mark, Dines Skrædder sst for penge 20 skilling.

** Peder Nielsen i Horsens 3. ting med høringsdele havde tiltale til Christen Lauridsen, nu værende til Poul Mortensens i Hassing, for han uden hans vilje og minde har rømt sin tjeneste, ham til stor skade og forsømmelse.

** Mikkel Andersen i nør Halne. Jens Nielsen i nør Halne og Mikkel Andersen, tjenende i Bjørum, bekendte at være forligt, anlangende hvis tvist og uenighed, dem imellem været har, i så måder at Mikkel Andersen skal beholde halvpart af hvis sæd, han har sået i Jens Nielsens jord.

(157)

** Søren Poulsen, boende i Nygård i Hundslund. Niels Poulsen i nør Halne bekendte, at han havde til sig annammet tredje part af hvis, salig Hans Skøts børn i Hals og Maren Poulsdatters arvepenning, som beløber sig 18 daler, og lovede at holde Søren Poulsen fri for samme barns arvepart, ved navn Poul Hansen.

** Jens Christensen i Hedegård på KM og hans husbonds vegne tilbød frøgæld, om der var nogen, som havde sået i KM og sin husbonds tjeneres jord, og forbød at nogen skulle afhøste eller bortføre noget korn af deres jord.

** Oluf Nielsen i Vestbjerg aflyste tre stier, som nogen folk har gjort over hans korn, og forbød nogen at komme der, såfremt de ikke vil lide skade for hjemgæld.

** Jens Pedersen i Laen 3.ting med høringsdele havde tiltale til Maren Madsdatter, som tjente Karen Jørgensdatter i Laen, saget hende at hun ulovlig har løbet af hendes tjeneste.

** Christen Lauridsen i Kærsgård og Peder Sørensen sst indgav deres sag på mester Erik i Hammer om hvis tvist, de har om nogen tørv, som skal være tagen fra Christen Lauridsen.

** Laurids Sørensen Skomager i Ålborg. ---- Mortensen i Grindsted til forpligtet sig at betale hans hustrus søster, ved navn Anne Jensdatter, 13 daler 1 tønde rug, som er for hvis arv, som hun er arvelig tilfalden efter hendes salig far Jens Nielsen.

(158)

** Laurids Andersen i Stade. synsmænd hjemlet, at de i dag var Laurids Andersens eng, og da syntes dem, at der i år var gjort skade for 2 læs græs.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Clemendsen i vester Aslund, Anne Rasmusdatter sst med flere for synsmænd at tage af tinge til at se og syne hvis, der findes at være pløjet i velb jomfru Høgs skovspart.

** Jens Christensen i Hedegård på hr Christens vegne i Ulsted forbød, at ingen måtte grave nogen tørv eller have nogen brug i den have, vesten Ulsted mark liggende, som er tillagt Ulsted præstegård.

** Poul Mortensen i Horsens på sin søster Maren Mortensdatters vegne i Povlstrup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Nielsen på Diget i øster Hassing, saget ham 4 sletdaler, han ham pligtig er efter hans brevs indhold.

** Laurids Keldsen i øster Halne havde stævnet Anne Keldsdatter i øster Halne med hendes lovværge for dom, sagende hende 20 skæpper byg, som hendes salig husbond ham pligtig skulle være, formente, hun inden 15 dage burde at betale eller indvisning og udlæg i hendes gods og løsøre. så mødte Søren Lauridsen på Egholm på Anne Keldsdatters vegne og fremæsket bevis, dertil svaret Laurids Keldsen, at hendes søn Peder Kjærulf hentede det efter hans fars og mors begæring, og Søren Lauridsen svaret, at han burde at kræve den, som havde hentet og bekommet samme korn. af slig årsag opsat 4 uger.

(159)

** Jens Andersen i Hvidstedgård på sin husbonds vegne. Christen Ibsen i Sulsted, Laurids Keldsen i øster Halne med flere kundgjorde, eftersom de af Jens Andersen på sin velb husbonds vegne var opkrævet til at gøre deres tov og ed over Mikkel Andersen i nør Halne for gårdfred, han skulle have gjort Jens Nielsen i nør Halne, så og efterdi de var fylding påsat, samme tov at fuldgøre, da efterdi ikke bevises, at Mikkel Andersen har gjort nogen bordag, og efter vidner, som for dem i rette var lagt, da svor de Mikkel Andersen kvit for samme gårdfred.

** Jens Andersen i Hvidstedgård på sin husbonds vegne, Jens Jensen i Grindsted, Oluf Nielsen i Vestbjerg med flere kundgjorde, eftersom de af Jens Andersen var tilkrævet at gøre deres tov og ed over Mikkel Matiasen, tjenende i Bjørum, for gårdfred, han skulle have gjort Jens Nielsen i nør Halne, så og efterdi de var fylding påsat, samme tov at fuldgøre, da efterdi ikke bevises, at Mikkel Matiasen har gjort nogen bordag, og efter vidner, som for dem i rette var lagt, svor de Mikkel Matiasen kvit for samme gårdfred.

(160)

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne. Niels Jensen i Vestbjerg, eftersom han var opkrævet af Jens Andersen til herredsnævn over Mikkel Matiasen, tjenende i Bjørum, anlangende gårdfred, han skulle have gjort Jens Nielsen i nør Halne, da ville han nu ikke gøre sin tov og ed fyldest, eftersom fylding var sat på samme ed at fuldgøre.

** Peder Andersen i Knepholt på Niels Hansens vegne i Kornum havde stævnet Peder Poulsen, nu værende i Hassing Hovgård for dom, sagende ham en bolsterdyne, et par lagner, tintallerkener med mere, som han havde lånt ham efter hans brevs indhold, så blev han tildømt at forskaffe samme gods til stede, eller indvisning og udlæg i hans bo og gods.

** Jens Pedersen i Søndergård. vurderingsmænd hjemlet, at de var i Bilgård til Jens Jensens og der vurderet en hest, som Jens Jensen skulle have taget i hans korn, som hørte Jens Pedersen i Søndergård til, og vurderede de samme hest for 6 daler. 

** Jens Pedersen i Søndergård havde stævnet Jens Bilgård for dom, klage og vidne. Christen Lauridsen i Kirkegård og Hans Madsen i Lasgård vidnede, at de var til Jens Jensens i Bilgård og tilbød ham penge og pant for en hest, han havde taget i hans korn, og han ikke ville lade dem bekomme den, og Jens Pedersen nu i dag gav kære og klage over Jens Bilgård, for han har forholdt ham hans hest.

(161)

** Jens Pedersen i Søndergård havde stævnet Jens Jensen i Bilgård for dette syn at afhjemle. synsmænd hjemlet, at de var ved Jens Jensens korn i Bilgård, at se og syne hvis skade, Jens Pedersens hest skulle have gjort ham, da syntes dem ikke at være gjort nogen skade i Jens Bilgårds korn.

** Jens Mørk i Bjørum lod fordele Christen Christensen Hjulmand, fordum boende på heden ved øster Halne, for 16 mark, han ham pligtig er for en tønde byg engleje, han har lovet ham, førend fjenderne kom her i landet.

** Jens Pedersen i Søndergård havde stævnet Jens Jensen i Bilgård for klage, vidne og for dom, anlangende en hest, som han ham forholder i hus og hægte i 10 dage, som om nattetid er Jens Pedersen frakommen, som han formente skulle være bort stjålet, og er fundet hos Jens Bilgård, og han har tilbudt ham pant og penning for samme hest, og han ikke måtte bekomme den, men agter at sulte den ihjel, uden han straks vil give ham en halv tønde rug, uanset ingen skade er funden at være gjort i hans korn, så mødte Jens Jensen Bilgård og svaret, ville Jens Pedersen give ham en halv tønde rug, så skulle han bekomme samme hest.

(162)

**Anders Andersen i vester Hassing uendelig dom, eftersom sagen i dag 14 dage blev opsat til i dag, belangende Anders Nielsen Lang i vester Hassing. så er Anders Nielsen Lang ikke nu mødt til gensvar, hvorfor han blev tildømt inden 15 dage at betale Anders Andersen, eller han bør indvisning i hans bo og løsøre.

** Anders Kjærulf i nør Halne på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne for gæsteri, huspenge med videre.

** Henrik Pedersen, ridefoged til Nørlund, på fru Helvig Marsvins vegne havde stævnet Christen Andersen i Fogedgård i øster Halne på den anden side for klage og for dom, anlangende en hans husbonds saddel, han formente, han skulle bekommet, som skulle være indsat i Sundby til Anders Pedersens, førend fjenderne ---- her over i landet, formente han dermed uret at have gjort og burde derfor at stande til rette, og derhos at vise, hvor samme saddel er af bleven og igen til stede at skaffe. for nogen lejlighed blev samme sag opsat 3 uger.

(163)

** Jens Kock Slagter i Ålborg en dom.

** Anders Kjærulf i nør Halne på sin husbonds vegne forbød hospitalstjenere her i herredet at afhænde nogen stude, førend de har tilbudt deres lensmand velb Otte Skeel til Hammelmose, befalingsmand på Ålborg slot, dem.

5/7 1631.

** Jens Christensen i Hedegård havde stævnet Simon Møller i Vadums mølle for synsmænd at tage af tinge til nogen tørv, som findes gravet i græsning og grøn jord, deslige for klage, vidne og hvis sag, han på KM og sin husbonds vegne havde ham til at tale.

(164)

** Jens Hansen, ridefoged til Vang, havde stævnet velb Jens Høgs tjenere for dom, sagende dem efter efterskrevne restants, velb Jens Høgs tjenere rester med for år 1630. så mødte Mads Andersen i Vestbjerg med flere af for berørte mænd på deres egne og deres medbrødres vegne og begæret, at sagen måtte bero, til deres gode husbond kom hjem i landet eller til sankt mikkelsdag, så ville de gerne betale efter deres yderste formue. af slig årsag er samme sag opsat 14 dage.

(165)

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet velb Jens Høgs tjenere for dom, sagende dem efter efterskrevne restants, lydende som efterfølger, register på hvis heste, velb Jens Høg har forstrakt hans tjenere, og de dermed resterer at betale. så mødte Mads Andersen i Vestbjerg med flere af for berørte mænd på deres egne og deres medbrødres vegne og begæret, at sagen måtte bero, til deres gode husbond kom hjem i landet eller til sankt mikkelsdag, så ville de gerne betale efter deres yderste formue. af slig årsag er samme sag opsat 14 dage.

(166)

** Simon Jensen i vester Halne. Anne Jensdatter, Simon Jensens hustru, vidnede, at den kappe, som Ib Jensen i Vodskov tvister om med hendes mand, den tog soldaterne fra dem med al deres egen formue og jaget dem fra hus og hjem.

** Jens Pedersen i Søndergård og Jens Jensen i Bilgård voldgav deres sag på efterskrevne dannemænd, anlangende hvis tvist og uenighed, dem imellem været har til denne dag.

** Simon Lauridsen i øster Hassing. Hans Jensen i Gåser på sine egne og på sine broderbørn, salig Laurids Jensens børn, Mads Lauridsen, Niels Lauridsen og Maren Lauridsdatters vegne, som han er værge for, deslige på sin søster Sidsel Jensdatters vegne gav Simon Lauridsen afkald for al hvis arv eller arvelodder, som var falden efter Jens Lauridsen, som boede og døde i vester Hassing.

** Peder Lauridsen i nør Halne. Jens Jensen i Bilgård gav Peder Lauridsen fuldmagt, at han opkræver og oppebærer hvis tilstandende gæld, som findes efter hans hustrus far og mor, Anders Pedersen og Anne Lauridsdatter, som boede og døde i Kalsensgård, så og hvis gæld, som tilstod hendes søster Karen Andersdatter, som i lige måde døde i fornævnte gård.

(167)

** Christen Lauridsen i Kirkegård lod fordele Bertel Bertelsen, for han har lovet ham sin tjeneste 4 dage om ugen, fra påske sidst forleden og til sankt mikkelsdag næst kommende, i lige måde lod fordele Jens Jensen i Sulsted, for han har lovet ham sin tjeneste.

** Jørgen Christensen i Laen. Peder Sørensen i Laen, Mads Nielsen og Jørgen Christensen med flere bød sig i rette, om der var nogen, som havde dem noget til at tale, så er ingen fremkommen.

** Gregers Rasmussen i Vorså forbød Tomas Eriksen i Vadskær at afhænde det brune øg, de omtvister, før lov og ret har skilt dem ad.

** Tomas Eriksen i Vadskær. efterskrevne vidnede, at samme brune øg, som står her for retten, er Erik Pedersen i Kraghedegård tyvstjålen fra i fjendernes tid og er hans egen opfødning.

(168)

** Tomas Eriksen i Vadskær. Erik Pedersen i Kraghedegård tog i hans søn Tomas Eriksens hånd og var hans hjemmel og tilstand til det brune øg, som ham er frakommen i fjendernes tid og nu igen er komme til hans øg, hvortil Gregers Rasmussen i Vorså svarede, at han havde givet rede penge for samme øg, og ville vide når samme øg er ham frakommen.

** Karen Jørgensdatter i Laen. Niels Mørk i Dødskov gav hende afkald for al hvis arv eller arvelod, som han arveligen tilfalden er efter hans salig søn Christen Mørk, som boede og døde i Laen.  

** Jens Espensen. Jens Jensen i Bilgård og Peder Lauridsen i nør Halne bekendte, at de var forligt anlangende en arvelod, Johanne Andersdatter, Jens Jensens hustru, er arvelig tilfalden efter hendes far, mor og søster, Anders Pedersen, Inger Lauridsdatter og Karen Andersdatter, som boede og døde i Kalsensgård.

** Mikkel Nielsen i Torpet på hr Anderses vegne i Sundby 3. ting med høringsdele havde tiltale til Tomas Markorsen, tjenende til Poul Madsens i Grindsted, saget ham han har rømt hans tjeneste uden hans vilje og minde.

** Niels Mørk i Dødskov. Jens Pedersen i Laen lovet og til forpligtet sig at betale ham 2 sletdaler, han Anne Madsdatter pligtig er, for hun har ---- hans konemor Karen Jørgensdatter i Laen, og levere ham dem inden i dag 8 dage, dermed er de venligt forligt om tvist og uenighed, dem imellem været har til denne dag.

(169)

** Jens Christensen i Hedegård på hr Hanses vegne i Ulsted lod fordele Anne Ibsdatter, nu værende i Ganderup, for hun ulovlig har rømt tjeneste fra hr Hans uden hans vilje og minde.

** Jens Bertelsen i Vadum. synsmænd hjemlet, at de 1/7 var i Vadum i den gård, Jens Bertelsen iboer, at se og syne, hvorledes samme gård findes ved magt holden.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne havde stævnet Simon Andersen i Ajstrup, anlangende nogen vidner at forhverve over ham for nogen ord, Simon Andersen skulle have sagt til Bodil Mortensdatter i Ajstrup. så mødte to mænd og svor, at Simon Andersen er i husbondens forfald, så han ikke kan møde i dag. af slig årsag er sagen opsat 8 dage.

** Niels Hansen i Kornum havde stævnet Peder Poulsen, nu værende i Hassing Hovgård, for dom, anlangende nogle klæder, de omtvister, formente han inden 15 dage burde at forskaffe samme gods til stede. sagen er opsat 3 uger.

(170)

** Niels Hansen i Kornum og Peder Poulsen, nu værende på Hassing Hovgård, indgav deres sag, anlangende nogle klæder og gods, på efterskrevne dannemænd.

** Laurids Andersen i Stade var 3. ting med høringsdele begærende tiltale til Anders Svendsen i Sulsted, for han ikke ville give ham afkald på hans hustru Anne Andersdatters vegne for hvis arv, hun efter hendes salig far og mor, Anders Simonsen og Bodil Ovesdatter, som boede og døde i Stade, arvet og af Laurids Andersen bekommet har.

** Hans Christensen på Hassinggård på sin husbonds vegne. Bertel Kjærulf i Aslund, Niels Mørk i Skoven med flere kundgjorde, at de 29/6 var i ---- mose at sætte skel imellem Horsens og vester Hassing, og de satte pæle, som efterfølger, som gamle sandemænds breve for dem var i rette.

(171)

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne, Peder Clausen sst. efterskrevne ransnævninger her af herredet berettet, at eftersom de af Anders Rasmussen på sin husbonds tjener Peder Clausens vegne var opkrævet at gøre deres tov og ed over Peder Lauridsen i vester Hassing, Morten Andersen og Niels Poulsen sst, for en ko, de har tagen af Peder Clausens bo i Vodskov. da efter de vidner, som for dem i rette har været lagt, svor de dem et fuldt ran over.

** Laurids Pedersen i øster Halne havde stævnet Niels Jensen i Bastholm for vidner eller andre lovmål, hvis Laurids Pedersen i øster Halne har ham til at tale.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i ---- skov i velb jomfru Sofie Høgs skovspart at syne hvis, der findes at være indpløjet inden for ret skel.

(172)

** Christen Andersen i Fogedgård. Anders Kjærulf i nør Halne på Søren Christensen, barnefødt i Hornsgård, og med hans fuldmagt solgte fra Søren Christensen og hans arvinger og til Christen Pedersen og hans arvinger al den lod og del, Søren Christensen efter hans salig farfar og farmor, Søren Skriver og Else Andersdatter, som boede i vester Holtet, er arvelig tilfalden i Fogedgård i øster Halne og Mikkel Ibsens bolig i vester Halne.

** Christen Andersen i Fogedgård. Mikkel Nielsen i Torpet, Mikkel N på Otte Madsen, ridefoged til Serredslev, hans vegne skødte til Christen Andersen og hans arvinger fra Otte Madsen og hans arvinger al den lod, del og part, som Otte Madsen havde sig tilkøbt og forhandlet af hr. Henrik Jensen, Erik Jensen og Christen Jensen, barnfødt i vester Stræt, efter skøde og købebrevs indhold, som de arvelig tilfalden er efter deres salig morfar og mormor, Søren Skriver og Else Andersdatter, som boede i vester Holtet, som var deres lod og anpart i Fogedgård i øster Halne.

(173)

12/7 1631.

** Ludvig Christensen i Ålborg havde stævnet Jens Andersen i Vadskær for dom, sagende ham 10 sletdaler, som han skal reste med til Maren Madsdatter og Margrete Madsdatter, salig Mads Møllers døtre, som boer i Ravnstrup mølle. sagen opsat 3 uger.

(174)

** Anders Kjærulf i Holtet havde stævnet Peder Sørensen i Kærsgård, Niels Pedersen i Tylstrup med flere for dom, anlangende halv deres landgilde for år 1629, som de årlig plejer at udgive til Ajstrup kirke, som Anders Kjærulf har gjort regnskabsprovsten på kirkens vegne regnskab for samme år. sagen er opsat 3 uger.

** Mikkel Nielsen i Torpet på hr Anders Pedersens vegne i Sundby lod fordele Tomas Markorsen, nu tjenende til Poul Madsens i Grindsted, for han har rømt hans tjeneste uden hans vilje og minde.

** Peder Jensen i Ajstrup. Bodil Mortensdatter i Ajstrup tilspurgte Simon Andersen, om han vidste noget med hende andet end som en ærlig pige vel sømmer og anstår, hvortil Simon Andersen svarede, at han ikke vidste med hende andet end som det ærligt, kristeligt og godt er, hvorefter Bodil Mortensdatter svarede det samme om ham.

** Jens Tomasen i Torpet. efterskrevne vidnede, at den ko, som Jens Tomasen fødte for Jens Kock i Ålborg, er ret vel tilpas, så den er ustraffelig i alle måder.

(175)

** Bertel Jensen i øster Halne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder Pedersen på Helskov, sagende ham 5 mark, han ham pligtig er.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne. Anders Madsen i Ulsted og Jens Tomasen sst bekendte, at de var venlig forligt, anlangende hvis tvist og uenighed, dem imellem været har til denne dag.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var ved siden af Hvorups mose i Hvorups fællig at se og syne hvis tørv, der findes at være gravet på forskrevne åsteder.

** Peder Nielsen i Horsens lod fordele Christen Lauridsen, nu værende til Poul Mortensens i Horsens, for han uden hans vilje og minde har rømt hans tjeneste, ham til stor skade.

** Simon Andersen i Ajstrup havde stævnet Peder Joensen i Ajstrup for dom, sagende ham efter hans udgivne håndskrifter. sagen er opsat 3 uger.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. Tue Svendsen i vester Hassing, Laurids Simonsen med flere sst lovet og sig til forpligtet at stille hans husbond tilfreds for hvis tørvegrøft, de gjort har i hans husbonds skovsparter.

(176)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne. Tomas Lauridsen på Kjoldbjerg og Inger Madsdatter sst vidnede, at hvis der findes indpløjet i velb jomfru Sofie Høgs skovsparts jord i Kjoldbjerg, det har Anne Rasmusdatter i vester Aslund og Niels Clemendsen sst indpløjet og ladet indpløje dette år.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet Anne Rasmusdatter i vester Aslund med hendes lovværge, Niels Clemendsen sst med flere for vidne, klage og for dom, anlangende nogen ager, som de skal have indpløjet i velb jomfru Sofie Høgs skov, så mødte Niels Clemendsen og formente, at de ikke havde pløjet videre, end som de tilforn i mange år brugt har. af slig årsag er samme sag opsat 8 dage.

** Jens Espensen på Peder Munks vegne havde stævnet Niels Nielsen og Niels Lauridsen i Rottrup for synsmænd at tage af tinge til at se og syne hvis skade, der findes gjort i Peder Munks og Jørgen Jørgensens enge.

** Christen Tomasen i Biersted tilspurgte Peder Ibsen i Biersted, om han vidste noget med ham andet end som en ærlig karl vel sømmer og anstår, hvortil Peder Ibsen svarede, at han ikke vidste med ham andet end det som er ærligt, kristeligt og godt, og Christen Tomasen svarede det samme om Peder Ibsen.

(177)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet efterskrevne for synsmænd at tage af tinge til at syne og forfare, hvorledes jomfru Sofie Høg til Elkær hendes gærdes lukker er opbrudt og nedkørt på efterskrevne åsteder.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Murmester i Hammer for synsmænd at tage af tinge til at syne det nye hus, som han har opmuret på Vang, om det findes så rigtig og uforfalsket opmuret, som det sig bør.

** Laurids Pedersen i øster Halne. Jens Tomasen i Vadums torp, Bertel Jensen i øster Halne med flere vidnede, at onsdag i pinseugen 1629 tilskiftede Laurids Pedersen sig en brunblisset fol hos en rytter, som havde ligget i kvarter i Saltum, og gav ham en god stærk gilding for samme fol, hvilken er den selv samme fol, Niels Jensen i Bastholm nu en tid lang har haft i sin havende værge, og Laurids Pedersen med ham omtvister.

(178)

19/7 1631.

** Søren Lauridsen i Uttrup havde stævnet Jep Espensen i Ulsted, Mette Ibsdatter, barnfødt i Ulsted, for vidne, tilbud og hvis sag, Søren Lauridsen havde hende eller hendes lovværge at beskylde.

** Laurids Mortensen i Nørgård i Uttrup vidnede, at han nærværende til stede var i år noget efter jul, og da hørte og så han, at hans søn Søren Lauridsen og Mette Ibsdatter, barnfødt i Ulsted, blev venligt forligt, for han havde lokket og beligget og avlet barn med hende, i så måder, at han skal give hende 8 sletdaler og årlig så hende 2 skæpper byg, indtil barnet kunne hjælpe sig selv, og når barnet blev stort, så ville han tage det til sig selv.

** Søren Lauridsen i Uttrup tilspurgte Mette Ibsdatter, barnefødt i Ulsted, om hun ville holde den kontrakt, som mellem dem gjort er, hvortil Mette Ibsdatter svarede, at han havde lovet hende tro og love og ægteskab, og ingen kontrakt havde gjort, med mindre hendes rette værge ville det samtykke.

** Søren Rasmussen i Ålborg havde stævnet Anders Nielsen og Jens Jensen i Vodskov for vidne, spørgsmål og hvis sag, Søren Rasmussen har dem til at tale.

(179)

** Søren Rasmussen i Ålborg tilspurgte Anders Nielsen i Vodskov, om ikke Anders Sørensen Slagter i Ålborg og Christen Knudsen i Dal den næste mandag for påske stod med deres skriftlige vidne på Ålborg byting og vidnede, det Johanne Sørensdatter, Søren Rasmussens datter i Ålborg, med flere folk bar den kiste og gods, som nu omtvistes, af Jens Sørensen Skrivers hus og i Søren Rasmussens hus, hvortil Anders Nielsen svarede, at han da hørte samme tid at være tilgået, ligesom forskrevet står. formedelst Søren Rasmussens vidner ikke var alle stævnet den dag, blev ingen vidne udstedt.

** Henrik Sørensen i Ålborg. Anders Nielsen i Vodskov vidnede, at 18/6 var han ved Ålborg byting og da hørte og så, at Henrik Sørensen og Anders Sørensen i Ålborg faldt nogen ord imellem, så kaldte Anders Sørensen Henrik Sørensen en hundsfot og spyttede på ham, og deraf kom de i en parlament.

(180)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne, synsmænd hjemlet, at de i dag var ved jomfru Sofie Høgs englukker ved Elkær skov og Sulsted skov at syne, om hendes englukke på forskrevne åsteder ikke findes nedkastet og overkørt.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne. Peder Jensen i nør Halne vidnede, at han så at efterskrevne Vrå tjenere kom kørende af vesten nogen tid siden og nedkastede jomfru Sofie Høgs kast og lukker ved hendes eng og på de åsteder, som synsmænd i dag har om hjemlet.

(181)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne var klage begærende over Anders Clemendsen j vester Aslund, Anne Rasmusdatter sst med deres folk for pløjning, de skal have indpløjet i jomfru Sofie Høgs skovparters jord. sagen blev opsat 14 dage.

** Peder Hansen i Vodskov. hans søn Peder Pedersen lod syne et åbent sårmål på sit højre ben, som han berettet at være skåren med en høle.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne. Kirsten Sørensdatter, som forgangen år tjente Laurids Jensen i Hvorup, vidnede, at Niels Lauridsen, tjenende Laurids Jensen i Hvorup, er hendes rette barnefar og ikke har haft fællig med nogen anden, og han havde lovet hende tro, love og ægteskab.

** Laurids Pedersen i øster Halne på Christen Sørensen, ridefoged til Bratskov, hans vegne forbød nogen fremmed mands tjenere at afføre nogen sæd af hans husbonds tjeneres jord i Uttrup mark, og tilbød frøgæld, om der var nogen, som havde sået i hans husbonds tjeneres jord på samme åsteder.

** Jens Espensen i Ulsted på Peder Munks vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i engen ---- , og da syntes dem at være gjort skade i fornævnte enge i det år for et læs græs.

(182)

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne lod fordele Morten Lauridsen i vester Halne med flere for ulydelse på deres høbjergning, så og andet arbejde, de rester med, som de skulle have gjort til Birkelse.

** Peder Andersen i Knepholt tilbød en dom, som han skrevet har, anlangende Biersted sognemænd deres tiende og stedsmål af samme tiende. da er ingen fremkommen at ville annamme samme dom og betale den.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne, eftersom sagen i dag 14 dage blev opsat til i dag, var dom begærende. efterdi bevises med Jens Høgs restants, fornævnte mænd at reste til den gode mand af deres årlige skyld og landgilde, så blev de tildømt at betale inden 15 dage, eller han bør indvisning og udlæg i deres bo og løsøre.

(183)

** Jens Hansen på sin husbonds vegne, eftersom sagen i dag 14 dage blev opsat til i dag, var dom begærende. efterdi bevises med restants, det fornævnte mænd har bekommet Jens Høgs heste, som for nogen tid siden skulle været betalt, hvilket de vedgår at reste med, da bør de at betale Jens Høg, eller han bør indvisning og udlæg i deres bo og løsøre.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne, eftersom sagen i dag 6 uger blev opsat til i dag, satte i rette og formente Peder Jensen og Niels Jensen i Vadum uret at have gjort og bør at straffes efter loven. så efterdi her bevises med tingsvidne, dem at være indkommen i Niels .Christensens hus og gård i Uttrup med våben og værge og gjort ham ufred, da bør de at være i øvrighedens minde eller at straffes efter recessen

** Niels Christensen på Gulland. Anders Nielsen i Stavn på sine egne og sin hustru Maren Christensdatters vegne, sammeledes på Søren Jensens vegne i Hornsgård, desligeste Berte Christensdatter, barnfødt i Hornsgård, kundgjorde, eftersom Niels Christensen i dag 8 dage på sine egne og deres vegne lovbød hvis jordegods, som dem er tilfalden her i herredet efter deres salig forældre, så lovbød Anders Nielsen på sin hustru Maren Christensdatters vegne, såvel som Søren Jensens hustru Anne Christensdatter, Berte Christensdatter lovbød hvis arveparter, som dem kan være tilfalden efter deres forældre, som er i Fogedgård i øster Halne og i efterskrevne gårde. dertil blev stævnet Søren Christensen, barnfødt i Hornsgård, Maren Christensdatter i Stavn, Maren Nielsdatter,  Berte Christensdatter sst.

(184)

** Christen Andersen i Fogedgård lod fordele Laurids Jensen Tømmermand, for han uden vilje og minde har rømt af hans tjeneste.

** Jens Hansen, ridefoged til Vang, på sin husbonds vegne. synsmænd afhjemlet, at de på torsdag sidst forleden var på Vang for at syne det nye hus, som nylig er opmuret, da syntes dem samme hus somme steds kalket revnet, så de kunne se lyset noget igennem faget, men ellers syntes dem, samme hus at være ustraffelig muret anden steds.

** Henrik Pedersen, ridefoged til Nørlund, på fru Helvig Marsvins vegne var dom begærende over Christen Andersen i Fogedgård, anlangende en seddel, de omtvister, eftersom sagen i dag 3 uger blev opsat til i dag. så fremkom Christen Andersen med en landstings stævning og stævnet Maren Ågesdatter i Sundby, Anders Pedersens hustru, med flere at møde til næst kommende landsting.

(185)

26/7 1631.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov. Søren Rasmussen i Ålborg på Christen Vadskærs vegne, der sst, lod læse og påskrive en stævning, anlangende ransnævninger her i herredet, disligeste Anders Rasmussen i Vodskov, Peder Clausen sst med flere at møde til næste landsting.

** Niels Christensen på Gulland. Søren Jensen i Hornsgård på sin hustru Anne Christensdatters vegne, Søren Christensen på sine egne og søsters vegne, Berte Christensdatter, Anders Nielsen Hammer i Stavn på sin hustru Maren Christensdatters vegne bekendte, at de var venlig forligt, anlangende hvis jordegods, de samtlig tilfalden er efter salig Søren Christensen og Else Andersdatter, som boede og døde i vester Holtet, efter den kontrakt, dem imellem gangen er, anlangende hvilke efterskrevne arveparter, enhver er tilfalden.

(186)

** Niels Christensen på Bursvig på Gulland. Søren Jensen i Hornsgård, Søren Christensen, barnfødt i Hornsgård, på deres egne og på deres søster Berte Christensdatters vegne, Anders Nielsen Hammer i Stavn på sin hustru Maren Christensdatters vegne solgte og skødte fra dem og deres arvinger og til deres bror og svoger Niels Christensen og hans arvinger, efterskrevne arveparter, de er arveligt tilfalden efter deres salig forældre Søren Skriver og Else Andersdatter, som boede og døde i vester Holtet. 

** Niels Christensen på Bursvig på Gulland. Søren Jensen i Hornsgård på sin hustru Anne Christensdatters vegne, sammeledes Søren Jensen og Søren Christensen i Hornsgård på Berte Christensdatters vegne, Anders Nielsen i Stavn på sin hustru Maren Christensdatters vegne lovbød det bondeeje, som dem arvelig tilfaldt efter deres salig forældre, hvortil Niels Christensen formente, Berte Christensdatters bondeeje er forbrudt, for hun er lokket og har forbrudt sig, og han er hendes værge, formente det burde at følge ham hendes livstid, dertil svarede Søren Jensen og Søren Christensen og formente ikke hendes gods kunne være forbrudt, for hun havde forseet sig med en farende karl.

** Niels Christensen på Bursvig på Gulland. Laurids Pedersen i øster Halne, herredsfoged i Kær herred, på Hans Sørensen, KM tolder i Ålborg, med hans fuldmagt løsgav Niels Christensen hvis jordegods, som han har pantsat Hans Sørensen efter pantebrevs indhold.

(187)

** Niels Christensen på Bursvig på Gulland. Søren Christensen, barnfødt i Hornsgård, fremlagde efterskrevne seddel, at hvis gods, Niels Christensen har til sig annammet af hans far Christen Pedersens gods, som boede og døde i Hornsgård, som er 2 bøsser, et sølvbælte, 13 sølvknapper, en brygkedel ubrugelig, det har Niels Christensen betalt Søren Christensen sin lod og anpart i.

** mester Erik Nielsen i Hammer. efterskrevne vidnede, det Anders Jensen Gølbo, Mette Rasmusdatters mand, i Horsens opsagde det bolig, han påboede, førend han drog fra det, og mester Erik Nielsen tilbød Mette Rasmusdatter, om hun ville beholde det til nogen af hendes døtre, om hun kunne bekomme en karl til dem, som var god for at holde samme bolig, efterdi hun ikke selv var god for at holde det.

(188)

** Niels Jensen i Brorholt havde stævnet Jens Andersen i Vadskær for dom, anlangende Jens Andersens dreng, Jens Jensen, han har delt, desligeste i 3 samfulde tingdage ham udæsket efter loven, og han ham endnu i sin tjeneste beholder. samme sag opsat 3 uger.

** Laurids Andersen i Stade. Anders Svendsen i Sulsted gav ham afkald for al hvis arv, hans hustru Anne Andersdatter kunne være arvelig tilfalden efter hendes salig far, Anders Simonsen, og mor, Bodil Jensdatter.

** Hans Christensen på Hassinggård på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var uden tinge at syne hvis sår og skade, Johanne Jensdatter i øster Hassing bekommet kan have, disligeste hvis sår og skade, Jens Bertelsen i vester Hassing bekommet har.

(189)

** Peder Bertelsen i Langholt. Anne Christensdatter, tjenende Hans Andersen i ----, vidnede, at Laurids Andersen er hendes rette barnefar til det foster, hun reder til barsel med, og ikke har haft fællig med andre.

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet Tord Mortensen i Biersted for synsmænd at tage af tinge til at syne en eng, til Fogedgård i øster Halne liggende, hvor meget der findes slaget, revet og bortført over ret skel.

** Laurids Pedersen i øster Halne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i de enge, kaldes Bur enge, da så de, at der var gjort skade dette år i Laurids Pedersens græs for 10 læs græs

** Jep Espensen i Ulsted. Søren Lauridsen i Uttrup lovet og sig til forpligtet at give Jep Espensen 7 daler, som han har lovet hans datter Mette Jepsdatter, for han har lokket og beligget hende, og skal han årlig så hende 2 skæpper byg i 4 år, desligeste betale hendes bøder, som hun er falden for til KM til Ålborg slot.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne, synsmænd hjemlet, at de i dag var i vester Halne til den gård, som Tøger Bertelsen i fordum tid iboede, som salig Anders Kjærulf i Knepholt har haft i brug, for at syne, hvorledes den findes ved magt holden, og hvad hus, der findes på samme gårds grund.

(190)

** Anders Tomasen i Ganderup på sine egne og sine brødre og medarvingers vegne, Jens Tomasen og Mads Tomasen i Ålborg, æsket skifte og jævning efter deres salig mor, Maren Madsdatter, som døde i Ganderup, så og æsket deres salig brors fædrene arv, Niels Tomasen, som døde forgangen år i Ålborg, sammeledes æsket deres fædrene arv af Villads Terkildsen i Ganderup, hvortil Villads Terkildsen svarede, at han tit og ofte havde tilbudt dem skifte.

** Christen Andersen i Fogedgård og Anders Keldsen i øster Halne indgav deres sag på efterskrevne dannemænd, anlangende noget eng, de omtvister.

** Christen Christensen Hjulmand i Gåser. Christen Christensen i Gåser gav sin far Christen Christensen Hjulmand afkald for hvis, han kunne være arveligen tilfalden efter hans salig mor Karen Pedersdatter, som boede og døde i Gåser.

** Jens Espensen i Ulsted på sin husbonds vegne forbød alle sin husbonds tjenere her i herredet at afhænde nogen stude, førend de har tilbudt hans husbond dem.

** Mikkel Nielsen i Torpet på hr. Anders Pedersens vegne i Sundby tilspurgte Laurids Mortensen i Uttrup, hvor han var kommen til hr. Anders Pedersens hest i Sundby, som er bleven død i hans gård, hvortil Laurids Mortensen svarede, at hans dreng og frænde Jep Pedersen havde taget den i byens korn.

** Jens Christensen på sin husbonds vegne havde stævnet Anders ---- øster Hassing for synsmænd at tage af tinge til noget jord, som er indpløjet til KM tjeneres jord.

(191)

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Christen Madsen i vester Hassing, sagende ham hvis sår og skade, han Else Pedersdatter i vester Hassing gjort har.

** Niels Jensen i Vestbjerg. Oluf Nielsen i Vestbjerg vidnede, at nu på søndag var 14 dage, var han nærværende hos og hørte, Rasmus Jensen i Vestbjerg sagde til Niels Jensen sst, havde han ladet ham beholde de 24 skilling, han fik af ham i fjor, så havde han gjort sig en god gave, ydermere vidnede, at han hørte Niels Mortensen i Tandal sagde til Niels Jensen, at det rug, han fik af ham i fjor, havde han intet bådet af i år.

(192)

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Nielsen i nør Halne for dom, sagende ham 22 daler for 5 tønder rug, 6 daler for en ko og ---- 15 rigsdaler, hvilke han blev tildømt at betale eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Andersen i Vadums torp for dom, som Poul Andersen på KM og sin husbonds vegne agter at forhverve over ham, anlangende efterdi han har ligget i skørlevned med hans hustrus næste slægt og byrd i 2. og 3. led, hvorfor blev dømt, at Jens Andersens halve boslod bør Otte Skeel på KM vegne at følge, indtil hvem påskader stævner på ny, kommer og vil være i rette.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne forbød alle KM tjenere at afhænde nogen stude, førend de har tilbudt sin husbond dem.

(193)

** Christen Andersen i Fogedgård. Søren Christensen, barnfødt i Hornsgård, var Christen Andersens hjemmel til hvis jordegods og bondeeje, som ham arvelig tilfalden er efter hans salig farfar og farmor, Søren Christensen Skriver og Else Andersdatter, som boede og døde i vester Holtet, som er hans lod og anpart i Fogedgård i øster Halne og Bjørum skov.

** Niels Jensen i Vestbjerg på sine egne og sin hustru Sidsel Jensdatters vegne gjorde deres spørgsmål til menige herredsmænd, hvorledes de havde kendt ham og hans hustru, hvortil efterskrevne 24 mænd vidnede, at de altid har skikket og forholdt dem ærlig, kristelig og vel.

2/8 1631.

** Christen Christensen Hjulmand i Gåser berettet, at hans signet er ham frakommen i år ved juletid, og er ham nu til hænde kommen, om der kan findes at være gjort nogen brev i desmidlertid, vil han det hverken nyde eller undgælde, ikke heller svare dertil i nogen måder.

(194)

** Niels Ludvigsen i Vestergård på sin husbonds vegne ----, KM befalingsmand på ---- . havde stævnet Christen Andersen i Fogedgård for synsmænd at tage af tinge til nogen enge, liggende til Østergård i vester Halne, som Christen Nielsen, Mads Nielsen og Christen Andersen omtvister.

** Christen Tomasen i Vadum. Anne Jensdatter, tjenende Christen Smed i Vadum, var Christen Tomasens fri hjemmel og tilstand til en liden hvid gris, som Christen Tomasen og Niels Jensen i Brorholt omtvister.

** Ludvig Møller i Ålborg. Jens Andersens fuldmægtig i Vadskær her i dag fremlagde en landstings stævning og stævnet Jens Olufsen i Dal mølle, Laurids Skøt i Ågård anlangende en voldgift, som de bevilget havde til Hundslund birketing, bemeldende dem at have tilsagt Jens Andersen i Vadskær og hans hustru at skulle give salig Mourids Møllers arvinger 20 sletdaler og en ko, som dem skulle være arvelig tilfalden efter deres salig bror Christen Mouridsen, at møde til Viborg landsting 10/9 først kommende.

** Laurids Ibsen i nør Halne på sin husbonds vegne. Hans Eriksen i Hvorup lovet at betale hans husbond hvis korn, han restet med, som han bekom i fjor af KM korn, inden i dag 8 dage, eller da stå dele.

(195)

** Christen Andersen i Fogedgård var syn begærende til et eng, som han formener skal ligge til Fogedgård i øster Halne, som dette år skal findes slået og bortført omkring ret skelsten, så fremkom ---- Mortensen i Biersted og berettet at have slaget en armfuld hø eller to, som var over ret skelsten, og at have ført to gange så meget tilbage igen, og hvis andet, de omtvistes, vedkendes han for hans rette gårds grund, hvortil Christen Andersen svarede, at han burde det at bevise.   

** Niels Jensen i Vestbjerg havde stævnet Niels Mortensen i Tandal, Rasmus Jensen i Vestbjerg for dom, sagende dem for nogen ord, som de for nogen tid siden på Vestbjerg grandestævne skal have ham tilsagt, som han formener hans ære og lempe skal være for nær, så mødte de indstævnede og berettet, at de ikke havde sagt noget om ham eller hans hustru, som kunne være deres ære og lempe for nær.

** Niels Jensen i Vestbjerg tilspurgte Niels Mortensen i Tandal og Rasmus Jensen i Vestbjerg, om de vidste noget med ham, hans hustru eller børn deres ære og lempe kunne være anlangende, hvortil de svarede, at de ikke vidste noget med dem andet end det som ærlig, kriselig og vel kan være.

(196)

** Laurids Mortensen i Nørgård i Uttrup havde stævnet menige Uttrup grander samt hr Anders Pedersen i Sundby, hvilke han havde der noget til at svare, og vidnede Jens Christensen i Uttrup, at han så vel menige Uttrups grander havde vedtagen at vogte Uttrups bymark, to og to nat og dag, og den tid hr Anders Pedersens hest i Sundby blev indtagen i Nørgård, da havde Søren Lauridsen og Jens Offersen marken i vedtægt samme tid, som hr Anders Pedersens hest blev død.

** Mikkel Nielsen i Torpet på hr Anders Pedersens vegne i Sundby havde stævnet Laurids Mortensen i Nørgård i Uttrup hans søn Morten Lauridsen sst, hans frænde Jep Pedersen for klage og vurdering, anlangende hr Anders Pedersens hest i Sundby, som for nogen tid siden skal være indkommen i Nørgård og der er død bleven. sagen blev opsat 14 dage.

(197)

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne. Niels Lauridsen, tjenende Laurids Jensen i Hvorup, lovet at være i hans husbonds minde, for han har lokket og beligget Kirsten Sørensdatter, som tjente Laurids Jensen i Hvorup, og derhos lovet han at forse hende med det aller første, som han vil høre og forsvare for Gud og mennesker.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne, Jens Christensen i Hedegård på KM vegne berettet, at eftersom de skulle møde på Kjoldbjerg, anlangende nogen indpløjning, hospitalstjenerne i vester Aslund med nogle af KM tjenere skulle have indpløjet i velb jomfru Sofie Høgs skovsjord, da har de samtlige gjort skel imellem jomfru Sofie Høgs skovsjord og bemeldte agerland, og da har de sat pæle, som efterfølger.

(198)

** Jens Mørk i Bjørum 3. ting med høringsdele havde tiltale til Niels Hansen og Niels Tordsen i nør Halne, anlangende en voldgift, de er tiltagen 19/4 sidst forleden, imellem Peder Lauridsen og Peder Jensen, der sst, for de ikke her forinden ville deres voldgift afsige.

** Peder Lauridsen i vester Hassing gjorde spørgsmål til menige herredsmænd, hvorledes de havde kendt ham, imidlertid han havde været i herred, sogn og egn, om der var nogen, som havde ham noget at beskylde, hvortil efterskrevne 24 mænd vidnede, at han havde altid skikket og forholdt sig  ærlig, kristelig og vel.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne. Anders Madsen i Biersted og Peder Ibsen sst bekende at være venlig forligt om hvis trætte og uenighed, dem, deres hustruer og børn  imellem været har.

(199)

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Bendet Pedersdatter, nu værende i Vestbjerg, sagende hende hendes bøder, for hun har ladet sig lokke og beligge, og for hun ikke ville møde her til tinget, hendes barnefar at bekende.

** Niels Lauridsen i Sulsted. Jens Tomasen i Torpet lovet at fornøje og betale ham 5 sletdaler og et får, han efter dom havde lovet Christen Jensen, forrige tjenende på Ålborg slot.

** Laurids Pedersen i øster Halne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Hans Tomasen i Elsnab, sagende ham et godt par hjul med egenav, så god som en daler, han ham pligtig er.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Andersen i Vadums torp for dom, som Jens Christensen på KM og sin husbonds vegne agter at forhverve over ham, sagende ham efterdi han har ligget i et skørlevned med hans hustrus rette slægt og byrd i 2. og 3. led, og endelig herredstings dom over ham er forhvervet, at straffes på sit gods og formue og at rømme landet, så formente han, hans boeslod bør hans husbond på KM vegne at følge, hvilket han blev tilfunden.

(200)

** Laurids Pedersen i nør Halne tilsagde menige herredsmænd, at de skulle møde her til tinget, hvem som har noget her at bestille, så tidlig klokken er 9 om dagen, så tinget kan blive afholdt i timelig tid.

** Niels Christensen i Grindsted. Niels Lauridsen i Grindsted stod for tingsdom og havde 3 sting i hans venstre ben, som dem syntes at være stukket med en jerntyv.

9/8 1631.

** Laurids Jensen i Ajstrup havde stævnet Anders Andersen i Ajstrup og hans tjenestepiger Johanne Andersdatter og Kirsten Sørensdatter sst for vidne og klage, og Maren Jensdatter, Laurids Jensens hustru i Ajstrup, vidnede, at hun på mandag var 14 dage hørte og så på Ajstrup mark, det Anders Andersen i Ajstrup og hans tjenestepiger kom til hendes mand og overfaldt og ville slå på ham, og Anders Andersen havde en jerntyv og en kæp i hånde, og hver af pigerne havde en vognkæp i hånden.

(201)

** Laurids Jensen i Ajstrup. efterskrevne vidnede, at nu på søndag var måned, da var de på Ajstrup kirkegård og hørte og så, det Laurids Jensen i Ajstrup og Anders Andersen Kjærulf sst faldt nogen ord imellem, og da kaldte Anders Andersen Laurids Jensen Las Pas, hvortil Laurids Jensen svaret og bad, at han skulle gå hjem og kysse Maren ---- i røven, hvortil Anders Andersen sagde, at han skulle betale ham inden han kom hjem.

** Anders Andersen i Ajstrup havde stævnet Laurids Jensen i Ajstrup for vidne. Johanne Andersdatter og Kirsten Sørensdatter vidnede, at nu på mandag var 14 dage, kom Anders Bertelsens folk i Ajstrup kørende og ville hente hø, da kom Laurids Jensen i Ajstrup løbende fra hans egen vogn og havde en jerntyv i hånden og løb tvært på Anders Andersen og truede ham og stak ad ham med samme jerntyv og overfaldt ham med mange skændsord.

** Christen Hansen i vester Brønderslev på Jørgen Kruses vegne til Hjermeslevgård havde stævnet Peder Poulsen på vester Hassing Hovgård for dom.

(202)

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne havde stævnet Morten Lauridsen og Søren Lauridsen, Laurids Mortensens sønner i Uttrup for spørgsmål, og Poul Andersen tilspurgte dem, hvad årsag der var til, de ikke ville lade ham vide på husbondens vegne, de har hver lokket og beligget et sit kvindfolk, dertil svarede Morten Lauridsen, at han i fjendernes tid har lokket et kvindfolk, ved navn Sidsel Jensdatter, og derfor i fjendernes tid led stor tribulats og måtte på træhesten at ride og måtte give løjtnanten en hest derfor, i lige måde berettet Søren Lauridsen, at han havde lokket et kvindfolk i dette år, ved navn Mette Ibsdatter, og lovet at være i den gode mand Otte Skeels minde derfor.

** Jens Tomasen i Gåser gjorde spørgsmål til Godske Godskesen i Hals, om han havde nogen brev på det øg, de omtvister, at det var tingklaget i nogen måder, hvortil han svarede, at han ikke vidste ham andet at svare denne gang.

** Jens Mørk på Peder Jensens vegne i nør Halne. Niels Tordsen i nør Halne og Niels Hansen sst vidnede, eftersom de var tagen i voldgift imellem Peder Jensen og Peder Lauridsen i nør Halne, da afsagde de samme voldgift i så måder, at Peder Lauridsen skal give Peder Jensen sin brors egekiste igen og en sav og en navr, og skal Peder Jensen give Peder Lauridsen 2 mark danske, når han annammer kisten.

(203)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Svendsen i Rottrup, Christen Svendsen sst med flere for vidne og for dom. Niels Dal i nør Halne vidnede, at han så i år noget efter sankt hans dag, det Laurids Svendsen og hans medfølgere kom kørende ad vesten og nedkastet jomfru Sofie Høgs kast og lukker ved hendes eng og på de åsteder, synsvidne om formelder. 

** Jens Mørk på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Svendsen i Rottrup, Christen Svendsen sst med flere for dom, anlangende de har nedbrudt jomfru Sofie Høgs gærder og lukker for hendes eng, hvorfor de blev tilfunden uret at have gjort og bør at stande til rette og være i hendes minde.

** Niels Ludvigsen i Vestergård på velb Jørgen Orning til Skårupgård, KM befalingsmand på Åstrup, havde stævnet Christen Andersen i Fogedgård for synsmænd at tage af tinge til en eng, til Skærsig liggende, som han formener skal være afslagen, revet og bortført over ret skelsten. da efterdi det er ejendom anlangende, og ikke hans husbond Otte Skeel eller de andre lodsejere findes stævnet, vidste dommeren ikke fornævnte syn at kunne udstede.

(204)

** Søren Rasmussen i Stade på sit stedbarn og Anders Kjærulf i Nejsum, sammeledes hr. Erik Nielsen i øster Brønderslev deres vegne æskede af Karen Jensdatter i Ulsted præstegård, hendes stedbørn og medarvinger al hvis oppebørsel, som hun har oppebåret af vester Hebelstrup i 11 år, som skal beløbe deres anpart årlig af samme halvgård til salig hr. Laurids Lauridsens arvinger 1 tønde korn, salig Oluf Lauridsens barn 1 tønde korn, Anders Kærulf i Nejsum og hans børn en halv tønde korn årlig.

(205)

** Søren Rasmussen i Stade på sin stedbarn, så og på hr. Erik Nielsen i øster Brønderslev, sammeledes på Anders Kjærulfs vegne i Nejsum havde stævnet Karen Jensdatter i Ulsted præstegård med hendes lovværge for dom, anlangende hvis oppebørsel, som Karen Jensdatter har oppebåret af vester Hebelstrup i 11 år, som skal beløbe årlig af samme halvgård til salig hr. Laurids Lauridsens børn i øster Brønderslev 1 tønde korn, salig Oluf Lauridsens børn og arvinger i Stade 1 tønde korn, Anders Kjærulf i Nejsum og hans børn en halv tønde korn, som dem arvelig tilfalden er efter salig hr. Laurids Lauridsen, som boede og døde i øster Brønderslev, sammeledes stævnet Karen Jensdatters stedbørn, ved navn Christoffer Christensen, Christen Christensen, Margrete Christensdatter og Karen Christensdatter med deres lovværge, og samme dag i Ganderup stævnet Peder Christensen, hvorefter Karen Jensdatter blev tildømt inden 15 dage at betale fornævnte resterende korn, eller indvisning og udlæg i hendes bo og løsøre.

** Poul Lauridsen i Nejsig. vurderingsmænd kundgjorde, at de 16/3 sidst forleden var i ---- og der vurderet salig Laurids Pedersens og Anne Christensdatters bo, som boede og døde i Føltved, så og efter salig Laurids Pedersens de første børn, ved navn Poul Lauridsen, Mads Lauridsen, Jens Lauridsen, Peder Lauridsen og Christen Lauridsen, alle født i Føltved, selv deres arvelod efter deres salig far har annammet, såvel salig Laurids Pedersens og Anne Henriksdatters børn, ved navn Christen Lauridsen, Henrik Lauridsen, Peder Lauridsen og Ellen Lauridsdatter, kunne tilfalde både efter deres salig far og mor vurderet, som efterfølger.

 (207)

** Christen Hansen i vester Brønderslev på velb Jørgen Kruses vegne til Hjermeslevgård havde stævnet Peder Poulsen, nu værende på vester Hassing Hovgård for dom, anlangende Peder Poulsens udgivne brev, han til Jørgen Kruse udgivet har, på en summa penning til fire tider og terminer at betale, hvilket ikke sket er. på begæring er samme sag opsat 3 uger.

** Christen Hansen i vester Brønderslev på Jørgen Kruses vegne til Hjermeslevgård havde stævnet Peder Poulsen, nu værende på vester Hassing Hovgård, for dom, anlangende hvis gods, han Mads Jensen i vester Brønderslev i fjendernes tid afpint har. på begæring er samme sag opsat 3 uger.

** Jens Mørk i Bjørum på Peder Clemendsens vegne i Ganderup. Bertel Rasmussen i Ganderup berettet, at hvis ord, han havde haft til Peder Clemendsen på deres grandestævne, har han sagt i hastmodighed, og ingen skel han vidste dertil i nogen måder.

(208)

** Anders Andersen Kjærulf i Ajstrup og Laurids Jensen i Ajstrup bekendte, at de vanlig forligt om hvis tvist, dem til denne dag imellem været har, og de berettet begge, at de ikke vidste andet med hverandre end alt ærligt og godt i alle måder.

** Christen Nielsen i Hassing bød sig i rette, om Peder Lauridsen i Hassing har ham til at tale, da er ingen fremkommen.

** Jens Tomasen i Gåser på sin mor Anne Simonsdatters vegne. synsmænd hjemlet, at de har været ved stranden vesten Gåser at syne et brunt øg, som var hans mors, som der lå død, da syntes dem samme øg var meget fordærvet med skab.

** Anders Andersen i Ganderup bød sig i rette, om Peder Lauridsen i Hassing har ham noget til at tale, men ingen er fremkommen.

(209)

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Andersen i Vadums torp for endelig dom, som Poul Andersen på KM og sin husbonds vegne agter at forhverve over ham, anlangende efterdi han har ligget i skørlevned med hans hustrus næste slægt og byrd i anden og tredje led, disligeste stævnet hans hustru Inger Pedersdatter med hendes lovværge, om hun har noget til at svare, hvorefter blev afsagt, at Jens Andersen bør at straffes på gods og penning af yderste formue og rømme landet, eller straffes på sin hals, hvor han pågribes kan.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne. vurderingsmænd kundgjorde, at de 8/8 var i Vadums torp til Jens Andersens og der vurderet hans efterskrevne bo og løsøre, dernæst fremlagde Poul Andersen to uendelige domme, her af tinget 28/7 og 2/8 udgangen, indeholdende halvparten af Jens Andersens boeslod bør velb Otte Skeel på KM vegne at følge, og formente han burde endelig dom at have, hvorefter blev afsagt, at halve den bo, som Jens Andersen og hans hustru tilsammen har, jo bør at følge velb Otte Skeel på KM vegne.

(211)

16/8 1631.

** Peder Jensen på Hvolgård på Øland på sin husbond Niels Friis til Krastrup hans vegne. Anders Lauridsen i Bjørnkær, Tomas Christensen i Biersted med flere lovet at være hans husbond Niels Friis hørig og lydig, og af ham tage husbondhold, derhos lovet Peder Jensen, at de af hans husbond skulle blive håndhævet og forsvaret ved lov og ret.

(212)

** mester Anders Hansen i vester Hassing. Peder Lauridsen i vester Hassing forpligtet sig, at hans hustru skulle komme til kirken og tage skrifte åbenbar, eftersom mester Anders Hansen og de i bispen mester Christen N hans overværelse været forligt.

** Peder Andersen i Knepholt. Jens Tomasen i Gåser sagde, at synsvidne om det øg, som lå død ved stranden ved Gåser, ikke er skreven, som synsmænd har det afhjemlet, hvortil Peder Andersen svaret, at det har ikke været anderledes skrevet, end synsmænd det har afhjemlet.

** Christen Andersen i Fogedgård gjorde spørgsmål til Jens Bertelsen i Vadum, om han ikke har taget en høstak, som Keld Skrædder i øster Halne havde slaget i Christen Andersens eng, hvortil han svaret, at han ikke havde taget videre hø, end som han har taget på hans gårds eng.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne. Karen Christensdatter, værende i Ajstrup, vidnede det Simon Andersen i vester Brønderslev, tilforn værende i Ajstrup, er hendes rette barnefar til det foster, hun reder til barsel med, og aldrig har haft fællig med andre, og hun lovet at stille hans husbond tilfreds for hendes bøder, for hun i slig måde har forseet sig.

(213)

** Jens Espensen på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var ad Vrå mølle at syne hos samme mølle og hvis findes brøstfældig.

** Mikkel Nielsen i Torpet på hr Anderses vegne i Sundby. Niels Nielsen i Hals vidnede, at den grå hest, som blev død til Laurids Mortensens i Uttrup, som var hr Anderses i Sundby, den gav hr Anders ham 22 daler for.

** Mikkel Nielsen på hr Anders Pedersens vegne i Sundby. synsmænd hjemlet, at de så den hest, som blev død til Laurids Mortensens i Uttrup, den dag efter den var bleven død, så syntes dem, førend hesten er bleven død, da kunne den gælde 30 sletdaler.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne, Jens Mørk i Bjørum på velb Mogens Kåses vegne til Frøstrup, KM befalingsmand på Dueholm kloster. Jens Mørk på Mogens Kåses vegne lod læse og påskrive efterskrevne pergaments låsebrev, dateret 1606, da var skikket Tyge Høg til Vang, som havde ladet give til kende, at han har i besiddelse efterskrevne gods og gårde, som han en part har arvet efter sine forældre og en part købt, som han nu har forfulgt til lås.

(216)

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne havde stævnet Anne Lauridsdatter i øster Halne med hendes lovværge for dom, for hun er befunden i løsagtighed og utugt og avlet barn ved Jens Andersen i Torpet, hvilken skal have hendes næste slægt og byrd i andet og tredje led til ægteskab, formente hun dermed sig har forseet og burde at straffes af yderste formue og rømme landet, og hvis hun ikke rømmer, da at straffes på sit liv efter recessen, så mødte hendes far Laurids Pedersen i øster Halne og berettet iblandt andet, at hun for sin sygdom og svaghed ingen steds kunne forrejse. samme sag er opsat 8 dage.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på Jesper Pedersens vegne i Havgård, ridefoged til Birkelse. Mikkel Nielsen i Torpet skødte og afhændede fra sig og sine arvinger til Jesper Pedersen og hans arvinger den mølle, nu stander ved Havgård.

(217)

23/8 1631.

** Anders Kjærulf i nør Halne på hr Niels Christensen, klosterforstander i Ålborg, hans vegne spurgte menige hospitalstjenere her i herredet, hvorledes han havde skikket og forholdt sig mod dem, midlertid han har været hospitals forstander i Ålborg, hvortil efterskrevne svarede, at han havde forsvaret dem ved lov og ret og ingen uret dem at have gjort.

** Anders Kjærulf i nør Halne på hr Niels Christensen, hospitalsforstander i Helliggejst kloster i Ålborg, hans vegne. Oluf Pedersen Smed i Vadum med flere vidnede, at efterskrevne gadehuse her i herredet, til hospitalet i Ålborg liggende, er øde, og ingen landgilde er af given, siden fjenderne var her i landet. 

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Svendsen i Rottrup, Christen Svendsen sst med flere, for de har nedbrudt velb Sofie Høgs lukker om hendes eng.

(218)

** Christen Jensen i Lindholm forsvor og afsagde ikke ville arve eller gælde efter hans salig far Jens Villumsen, som boede og døde i Lindholm.

** Laurids Pedersen i øster Halne fremæsket, om der var nogen, som havde noget her i retten at bestille, da er ingen fremkommen.

30/8 1631.

** Laurids Poulsen i Ganderup havde et blodig slag i hans hoved, og hans hustru Maren Jensdatter havde et slag på hendes finger, og lyste Laurids Poulsen for hvis lovmål, derefter kan påtales.

(219)

** Baldser Hansen i Østergård havde stævnet Jens Andersen i Vadskær, Tomas Jensen sst for spørgsmål, anlangende 5 læs rug, som Baldser Hansen er fratagen dette år på Vadskær mark.

** Niels Sørensen i nør Halne havde stævnet Jens Mortensen i Biersted, Niels Simonsen i Halager med flere for spørgsmål. Niels Hansen og Niels Tordsen i nær Halne vidnede, at forgangen år da gik Niels Sørensen i nør Halne på deres mark og såede en rugager, som ligger til det bolig, Anders Madsen påboer. 

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. Laurids Andersen i Stade lovet at stille velb Otte Skeel tilfreds, for han har lokket og beligget et ledig og fremmed kvindfolk.

** Jens Mørk på sin husbonds vegne lod fordele Laurids Svendsen i Rottrup, Christen Svendsen sst med flere, for de har kørt og voldelig nedbrudt velb jomfru Sofie Høgs endels lukker om hendes eng.

(220)

** Tomas Jensen i Horsens lod fordele Tomas Lauridsen i Horsens for 2 mark.

** Jens Espensen i Ulsted på Jens Andersens vegne sst lod fordele Anders Jespersen, som tjente Jens Andersen, for han uden vilje og minde er rømt af hans tjeneste.

6/9 1631.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på KM og sin husbonds vegne gav til kende, efterdi der var brøstfældighed på sandemænd i Kær herred, da har han på KM og sin husbonds vegne tilsat Ove Sørensen i Ganderup at skal være sandemand i Kær herred.

** Christen Hansen i vester Brønderslev på velb Jørgen Kruses vegne til Hjermeslevgård havde stævnet Peder Poulsen på vester Hassing Hovgård for dom.

** Anders Svendsen i Sulsted. Niels Lauridsen i Sulsted vidnede, at han nu på søndag 8 dage kom til Anders Andersen ved ---- bro vesten Sulsted å, da havde han ellestaver på hans vogn, som han havde ---- i Sulsted skov, og stod Anders Andersen til vedermåls ting og bekendte, at han fandt samme træ huggen i Sulsted skov, og svor, at han hverken havde økse eller kniv.

(221)

** Jens Hansen, ridefoged til Vang, på sin husbonds vegne havde stævnet Birgitte Rasmusdatter i Vestbjerg for dom, anlangende lejermål, hun beganget har med Anders Nielsen i Vestbjerg, om hun ikke bør at betale hans husbond 6 rigsdaler, hvilket hun blev tildømt.

** Niels Lauridsen i Sulsted på Mads Lauridsens vegne sst spurgte Christen Pedersen, som nu var pågreben for sit tyveri, om Mads Lauridsen nogen tid havde været i handel, vandel, købt, solgt, hølt eller dølt med ham, hvortil han svarede, førend han blev dømt, at han aldrig var i køb eller salg med ham i nogen måder.

** Hans Christensen på Hassinggård på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i Havrekrog i velb fru Maren Prips skovspart, da syntes dem at være hugget en gren til et halvt læs.

(222)

** Christen Mortensen i Svinbjerggård. Mikkel Andersen i nør Halne og Niels ---- i nør Halne vidnede, at efterskrevne gods, som var salig Peder Simonsens, som boede og døde i nør Halne, ikke blev udlagt til rette gældnere, men blev forstukket af salig Peder Simonsens hustru, Birgitte Lauridsdatter. stævningsmænd vidnede, at de stævnede Jens Nielsen i nør Halne, hans hustru og hendes børn, ved navn Karen Pedersdatter, Simon Pedersen, Laurids Pedersen og Maren Pedersdatter.

** Christen Nielsen i Østergård. Christen Pedersen, barnfødt i Åby, ledig og løs og førend han blev dømt, vidnede og bekendte, at han for 3 uger siden om natten kom til Bertel Jensens i Østergård og der stjal fra Maren Mortensdatter et sort klædeskørt, en trøje, et vadmels forklæde, og samme skørt solgte han Jep Nielsen på Gøl, videre bekendte han om andet, han havde stjålet og solgt.

(224)

** Oluf Pedersen Smed i Vadum. Jacob Iversen, tjenende Anders Skrædder i Vadum, bekendte, at han af hastmodighed havde slået Oluf Smeds søn Tøger Olufsen et slag på hans venstre arm, hvorfor han nu lovet at ville tage 3 gange så stort et slag for hans skyld igen på en anden tid.

** Niels Ludvigsen i Vestergård. Christen Nielsen i Østergård og Anders Jensen i vester Halne vidnede, at de på torsdag 8 dage var på Gøl i deres kirke og der lyste efter hvis gods, som ham var bort stjålet, og de var til Jep Nielsens på Gøl og spurgte, om han intet vidste af hvis gods, som nu her for retten er fremlagt, hvortil Jep Nielsen svarede, at han havde et livstykke af samme gods.

(225)

** Mikkel Andersen i nør Halne. synsmænd hjemlet, at de 23/8 sidst forleden var på nør Halne mark på nogen ager, kaldes Østerbrag, til en halvgård liggende, som Jens Nielsen i nør Halne påboer, som Mikkel Andersen sst havde sået til halvs nogen bygager med Jens Nielsen, da så de, at Jens Nielsen havde sst taget efterskrevne 3 kærver deraf.

(226)

** Mikkel Andersen i nør Halne. Simon Matiasen i nør Halne og Christen Lauridsen sst vidnede, at hvis korn, som var bort tagen fra Mikkel Andersen af Jens Nielsens jord i nør Halne, det har Jens Nielsen og hans folk, ved navn Karen Pedersdatter og Simon Pedersen bortført, hvilket Jens Nielsen benægtede og svor, at han ikke tog mere end halvparten af samme korn og tienden deraf.

** Mikkel Andersen i nør Halne havde stævnet Jens Nielsen i nør Halne, hans folk, Simon Pedersen og Karen Pedersdatter sst for vidne, klage og for dom, anlangende hvis byg, som de Mikkel Andersen skulle have fratagen af hvis, han havde sået i Jens Nielsens jord. samme sag er opsat 3 uger.

** Jens Nielsen i nør Halne spurgte Mikkel Andersen, om han ikke havde tilbudt ham, at han skulle skifte og dele hvis, som han havde sået hos ham, og han sagde til Mikkel Andersen, at han havde overfaldet ham, hvortil Mikkel Andersen svarede, at det var løgn, ikke heller skulle bevise, det han havde tilbudt ham skifte på samme korn.

** Oluf ---- Smed i Vadum. synsmænd hjemlet, at de nu på torsdag sidst forleden så Tøger Olufsen, Oluf Smeds søn, da havde han et blåslag på sin venstre arm, hvilken skade han beskyldte Jacob Iversen, tjenende Anders Skrædder i Vadum.

(227)

** Oluf Nielsen i Vrå på fru ---- havde stævnet Mikkel Hjord i vester Hassing for dom, anlangende han har med været at flytte en død plag omkring, og satte derfor i rette, om han ikke bør at straffes for slig ulovlig og uhørlig gerning, og derfor at lide og straffes som en anden rakker. for nogen lejlighed opsat 14 dage.

** Niels Terkildsen Skrædder i Biersted og Maren Poulsdatter i Biersted bekendte, at de var forligt, anlangende hvis tvist og uenighed, dem imellem været har, anlangende den bolig, Maren Poulsdatter tilforn iboede, og Anders Terkildsen påboer, så hun skal gøre samme bolig ryddelig, og han skal give hende 15 sletdaler.

** Christen Hansen i vester Brønderslev på sin husbonds tjener Mads Jensen ved Kæret sst hans vegne havde stævnet Peder Poulsen på Hassing Hovgård for dom, anlangende hvis gods han Mads Jensen i vester Brønderslev i fjendernes tid udpint har, og fremlagde efterskrevne beretning. for nogen lejlighed blev samme sag opsat 14 dage.

(228)

** Christen Hansen i vester Brønderslev på velb fru Else Marsvin til Stenalt hendes vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til efterskrevne i øster Hassing, sagende dem efter en restantses lydelse.

** Christen Hansen, ridefoged til Hjermeslevgård, på sin husbond velb Jørgen Kruse til Hjermeslevgård hans vegne havde stævnet Peder Poulsen på vester Hassing Hovgård for dom, om han ikke pligtig er og bør at betale velb Jørgen Kruse 400 rigsdaler in specie, som han ham pligtig er efter hans udgivne efterskrevne brevs indhold, dateret Hjermeslevgård 2/12 1630, så mødte Peder Poulsen og formente, at den gode mand i alle måder skulle være afbetalt. af slig årsag er samme sag opsat 14 dage.

(231)

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds tjener Peder Clausen i Vodskov hans vegne. Maren Clausdatter i Vodskov vidnede, at nu i år den næste tirsdag for pinsedag da så hun, at lille Peder Lauridsen i vester Hassing udtog en sort ko af Peder Clausens hus i Vodskov, og samme ko var ---- Anne Simonsdatters sst, hvortil Peder Lauridsen svarede, at han og hans medbrødre udlagde samme ko til Christen Vadskær i Ålborg efter doms indhold.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbons tjener Peder Clausen sst hans vegne havde stævnet lille Peder Lauridsen i vester Hassing, Morten Nielsen og Niels Poulsen sst for vidne, klage og for dom, anlangende en sort ko, som Peder Lauridsen og hans medbrødre skal have tagen fra Peder Clausen. for nogen lejlighed blev samme sag opsat 14 dage.

(232)

** Jens Espensen på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de var i efterskrevne skovsparter, som er velb Hans Lindenovs skove, om de var ved magt holden.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. Jens Sørensen i Horsens lovet at sætte nogen pæle, som de tilforn standen har, som var skel imellem Poul Mortensens jord i Horsens og hans jord.

** Anders Kjærulf i Holtet efter opsættelser var dom begærende, anlangende Anders Tomasen i Ajstrup og hans medbrødre for deres skyld til Ajstrup kirke, så mødte Anders Tomasen og berettet som tilforn, at de samme år ganske ringe avlet, formente dem ej burde fuld landgilde at udgive, hvorefter de blev tilfunden at betale inden 15 dage, eller han bør indvisning og udlæg i deres bo og løsøre efter KM forordning.

(233)

13/9 1631.

** Jens Espensen i Ulsted på sin husbonds vegne havde stævnet Svend Jørgensen i Lunden, Jens Jørgensen med flere i Rottrup for vidne, anlangende hvis eng, de forgangen 1630 har bjerget i velb Hans Lindenovs enge, så fremkom fornævnte mænd og bekendte, at de samme år bjerget nogle læs hø og lovet at være i den gode mands minde derfor.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne havde stævnet Anders Kjærulf i Holtet, Anders Madsen i Vestergård med flere for vidne, anlangende om det ikke er dem vitterlig, at Vrågård blev ganske udplyndret af fjenderne, og hvad beholden blev i Vrågård, efter fjenderne var uddragen.

(234)

** Anders Svendsen i Sulsted. Staffen Pedersen i Torup, Peder Madsen i Vestbjerg forpligtet dem ikke at komme i Sulsted skov at hugge eller hugge lade uden minde, under hvis straf som vedbør.

** Jens Espensen i Ulsted på sin husbonds vegne. Maren Keldsdatter i Ulsted vidnede, at nu på mandag 14 dage var der en kvinde, ved navn Else Nielsdatter, i hendes hus, som Mads Pedersen i Ulsted havde nogen tvist med, så kom Mads Pedersen og havde en kniv i sin hånd og sagde: jeg vil myrde alle, de her er i huset. så fik han fat på Else Nielsdatters datter og slog og truede hende, og dernæst lyste Jens Espensen for alle hvis lovmål, derefter med rette kan påtales.

(235)

** Ludvig Møller i Ålborg havde stævnet Jens Andersen i Vadskær for dom, anlangende 10 sletdaler og en halv ko, som han skal reste med til salig Moest Møllers døtre, som boede og døde i Ravnstrup mølle, ved navn Maren Moestdatter og Margrete Moestdatter, som Ludvig Møller er værge for, som dem arvelig er tilfalden efter deres salig bror Christen Moestsen, som døde i Ravnstrup mølle. da sagen er stævnet til næste landsting, blev samme sag opsat ----.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Andersen i Kinderup, Christen Poulsen med flere sst for dom, om de ikke bør at holde den kontrakt, som dem imellem ganget er, med hvis gård og gårdsrum, og om de ikke bør at tage fire uvildige mænd at dele og skifte ager og eng, eftersom enhver har sted og fæst til. sagen blev opsat 8 dage.

** Jep Tomasen i Knølgård. synsmænd hjemlet, at de i dag var i Kolling i vester Hassing, som Anders Christensen iboer, at syne, hvorledes samme gård er ved magt holden.

(236)

** Niels Ebbesen i Vestbjerg 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder Lauridsen i Plomgård, saget ham, for han har haft hans øg i ploven halvanden dag, og han lovet at så ham 3 skæpper byg for samme pløjning.

** Mikkel Andersen i nør Halne og Jens Nielsen i nør Halne voldgav deres sag på efterskrevne dannemænd, anlangende hvis bygsæd, de omtvister.

** Jens Espensen i Ulsted på Peder Munks vegne i Gettrup, ridefoged til Vrå, spurgte menige mænd her i herredet, hvorledes Peder Munk sig mod dem forholdt har, imidlertid han har tjent velb Hans Lindenov og været hans ridefoged, hvortil efterskrevne mænd svarede, at han har sig mod dem forholdt som en ærlig og god karl vel anstår, og dem ikke med ord eller gerninger forurettet.

(237)

** Jens Espensen i Ulsted på Peder Munk i Gettrup, ridefoged til Vrå, hans vegne spurgte menige mænd, hvorledes Peder Munk sig mod dem forholdt har, imidlertid han har tjent velb Hans Lindenov og været hans ridefoged, hvortil efterskrevne mænd svarede, at han har sig mod dem forholdt som en ærlig og god karl vel anstår, og dem ikke med ord eller gerninger forurettet.

(238)

** Peder Svendsen i Ulsted. Jens Pedersen i Ulsted og Poul Pedersen sst gav deres far, Peder Svendsen, afkald for hvis arv, dem arvelig tilfalden er efter deres salig mor Helle Poulsdatter, som boede og døde i Ulsted.

(239)

** Karen Poulsdatter i Ulsted. Anders Jespersen i Ulsted på sine brorbørn, Anders Christensen, Berete Christensdatter og Anne Christensdatter, salig Christen Jespersens børn, som boede og døde i Ulsted, som han er værge for, gav Karen Poulsdatter afkald for hvis arv, dem arvelig er tilfalden efter deres salig far Christen Jespersen.

** Mikkel Nielsen i Hvorups torp. synsmænd hjemlet, at de nu sidst i høst var på Hvorup torps mark at syne hvis skade, der kunne findes at være gjort på fornævnte mark i Mikkel Nielsens korn.

** Baldser Hansen, ridefoged til Oksholm, havde stævnet Jens Andersen i Vadskær og Tomas ---- sst for hvis sag, Baldser Hansen har dem til at tale.

** Mikkel Nielsen i Torpet på hr Anders Pedersens vegne i Sundby. Laurids Mikkelsen i Sundby vidnede, at han gik til Hvorup krat den dag noget på dagen, som hr Anders Pedersens hest i Sundby blev indtagen til Laurids Mortensens i Uttrup, da skadede den hest intet, som død blev til Laurids Mortensens i Uttrup, det han kunne kende, eller syg i nogen måder.

(240)

26/9 1631.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Iversen i Gåser, Christen Mikkelsen på Heden, præstens medhjælpere i øster Hassing sogn, for deres sandhed at bekende, det Jens Iversen vidnede, at på søndag var 14 dage havde han stævnet Niels Jensen i Gåser, Christen Mikkelsens hustru sst, ved navn Maren Hansdatter, med flere for nogen skændsord, de har haft til hverandre, den tid Niels Jensen kom til mester Anders, og da klagede han, at Christen Mikkelsens hustru havde kaldt ham en tyv, så gav han hende et slag med en jerntyv.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne. Niels Jensen i Gåser og Christen Mikkelsen sst lovet at stille hans husbond tilfreds for hvis parlament og skændsord, som Christen Mikkelsens hustru og Niels Jensen imellem været har.

(241)

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Hjulmand i Gåser, Peder Madsen i Gåser og hans kone Karen Sørensdatter for vidne, det Jens Iversen i Gåser vidnede, at nu i år, den tid Christen Hjulmand i Gåser ydede mester Anders Hansen i vester Hassing sin tiende, da sagde Christen Hjulmand til mester Anders Hansen, at halmen var skåren af hans græs forgangen vår, men hvo det har gjort, vidste han ikke.

** Christen Hansen i vester Brønderslev på sin husbond velb Jørgen Kruse til Hjermeslevgård hans vegne lod læse og påskrive Peder Poulsens udgivne brev, dateret Hjermeslevgård 2/12 1630 på 400 daler in specie, og derhos spurgte Peder Poulsen, om han var samme hans brev gestendig, og om han har derpå udlagt og betalt, hvortil han svarede, at to terminer skal være betalt, og han ikke nu havde samme kvittants til stede, men begærede, sagen måtte opstå til i dag 14 dage, så skulle han møde med samme kvittants og hans beretning og da frem i rette lægge.

(242)

** Niels Lauridsen i Sulsted på menige Sulsted granders vegne. synsmænd hjemlet, eftersom de var tiltagen at se, syne og forfare, hvorledes Sulsted bro er ved magt holden, og om samme bro kan sluge det vand af norden, når hastigt vandløb kommer, undtagen samme bro bliver videre begreben, eller og bliver gjort en anden bro østen for enden.

** Niels Lauridsen i Sulsted på menige Sulsted granders vegne. Anders Rasmussen i Vodskov med flere vidnede, at det er en ret alfar vej over Sulsted bro imellem Østerhav og Vesterhav, såvel som imellem Åby bro og Jerslev å, tilmed er herredsfogdens og herredsskriverens alfare vej.

(243)

** Søren Poulsen i Nygård i Hundslund. Peder Nielsen i Vodskov bekendte, at han havde til sig annammet 18 daler, som er Rasmus Hansens, salig Hans Skøts og Maren Poulsdatters barn, som boede og døde i Hals, hans arvepart, og havde til sig annammet Rasmus Hansen. 

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Lauridsen i Hvorup og Kirsten Sørensdatter, tjenende Hans Jensen i Hvorup, for dom, anlangende for de har ligget i ondt levned og avlet børn. så mødte Niels Lauridsen og berettet at ville ægte og forse Kirsten Sørensdatter og stille hans husbond tilfreds. sagen opsat 14 dage.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne. Maren Jensdatter, tjenende Laurids Andersen i Tranholm, svor at Søren Mikkelsen i Tranholm er hendes rette barnefar til det foster, hun nu går med, og ikke har haft fællig med andre, hvortil Søren Mikkelsen svarede, at dersom barnet var gjort siden pinsedag, da kunne han ikke benægte det.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne. Laurids Andersen i Tranholm lovet at stille ham på KM og sin husbonds vegne tilfreds for lejermåls bøder, hans dreng Søren Mikkelsen beganget har med hans tjenestepige Maren Jensdatter i hans brød.

(244)

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne havde stævnet Maren Jensdatter, tjenende Laurids Andersen i Tranholm, for dom for lejermål, hun beganget har med Søren Mikkelsen i Tranholm. på Maren Jensdatters begæring er samme sag opsat 14 dage.

** Jens Espensen i Ulsted på sin husbonds vegne tillyste Mads Pedersen i Ulsted kloster et fuld husfred, for bordag han beganget har i hans husbonds tjener Christen Tøgersens hus i Ulsted.

** Niels Andersen i øster Hassing. Christen Pedersen i øster Hassing vidnede, at den ager, som ligger på Ganderup mark, som Tomas Christensens jord i øster Hassing og Jens Mortensens i Føltved vender på ved samme ende, den har været brugt til det bolig, Niels Andersen i øster Hassing iboer, i 60 år.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne lod fordele Laurids Svendsen i Rottrup, Christen Svendsen med flere sst for deres faldsmål, eftersom de tilforn findes delt for hovedsagen.

(245)

** Jens Mørk i Bjørum. synsmænd hjemlet, at de i høst sidst forleden var på Bjørum mark at syne hvis skade, der kunne findes at være gjort i Jens Mørks havrefald, da syntes dem at være gjort skade for 5 tønder havre.

** Jens Mørk i Bjørum. Jens Jensen i Bjørum, Christen Jensen sst vidnede, at nu forleden høst var ---- øg og et føl, som var Jens Tomasens i Torpet, i Jens Mørks havrefald i øster Bjørum skov og der gjorde stor skade.

** Jens Mørk i Bjørum 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jens Tomasen i Torpet, sagende ham 5 tønder ---- hans øg og et føl gjorde ham i hans havrefald øster Bjørum skov.

** Niels Madsen i Bedholm og Peder Sørensen i Åstrup voldgav deres sag på efterskrevne dannemænd, anlangende hvis gæld, Peder Sørensen med rette findes at være Niels Madsen pligtig.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Pedersen i Tylstrup for dom, sagende ham 10 rigsdaler stedsmåls penge, som han rester med til hans husbond, hvilke han blev tildømt at betale eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

(246)

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne lod fordele Oluf Andersen og Christen Pedersen i Tylstrup med flere for en halv sum for 1630, leding og landgilde.

** Jens Christensen i Hedegård på hr Hanses vegne i Ulsted. synsmænd hjemlet, at de 17/8 sidst forleden var i Ulsted præstegård for at syne hvis, samme gård kan findes at være brøstfældig på tømmer og tag.

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne havde stævnet alle Sejlstrup tjenere for 3. ting, sagende dem efter en restants lydelse hvis langhalm og ved, de rester med til KM forlening Sejlstrup.

** Mikkel Nielsen i Torpet på hr Anders Pedersens vegne i Sundby havde stævnet Laurids Mortensen i Uttrup, Morten Lauridsen og Jep Pedersen sst for dom, om de jo ikke pligtig er at betale hr Anders Pedersens hest, som er indtagen, omkommen og død bleven i Nørgård, men efterdi ikke bevises, Laurids Mortensen eller hans søn Morten Lauridsen har indtaget samme hest, ej heller været i råd og gerning med Jep Pedersen, at samme hest i deres hus er indkommen, og benægter dem ikke at være årsag til fornævnte hests død, da vidste dommeren dem ikke at kunne tildømme fornævnte hest at betale.

(247)

27/9 1631.

** Peder Sørensen i Laen. Jens Andersen i Ajstrup med flere vidnede, at de 12/9 1631 har her i Horsens i Bundgård været over skifte og forligelse mål imellem Anders Jensen på sin hustru Maren Pedersdatters vegne i Bundgård på den ene og Peder Sørensen i Laen på den anden side, som er farbror og ret værge til salig Niels Sørensens børn, som boede og døde i Bundgård, som er de to mænds børn, ved navn Niels Nielsen og Karen Nielsdatter, om hvis arv og arvelod, de kunne tilfalde efter deres salig far, som er efterskrevne varer, som Peder Sørensen annammet til sig på børnenes vegne.

(248)

** Peder Christensen i Ålborg på Søren Madsen, forrige slotsskriver på Ålborg slot, hans vegne. Niels Markorsen Bund i Stade lovet at fornøje og betale hans husbond Søren Madsen nu til helmis først kommende 10 rigsdaler, han rester med til ham, og dersom de ikke da bliver betalt, da at stande dom uden al varsel.

** Christen Madsen i nør Halne. Birgitte Lauridsdatter i nør Halne og Maren Mortensdatter sst vidnede, at Jens Jensen i Egebjerg mølle har bekommet efterskrevne gods og intet da kom igen, og 6/1 1629 fik Christen Madsen en skindsæk med 8 skæpper tør rug og en sæk med 8 skæpper byg, som han lovet at male for ham.

** Oluf Lauridsen i Stade. synsmænd hjemlet, at de nu i høst sidst forleden var på Stade mark at se og syne hvis skade, som var gjort i Oluf Lauridsens korn, da så de at være gjort skade for et pund byg og 1 tønde havre.

(249)

** Christen Pedersen i Ellidshøj på sin husbond Jørgen Grubbe til Tostrup hans vegne havde stævnet Ove Svendsen i Ganderupgård, Peder Bødker i Ganderup med flere for dom, anlangende deres landgilde de rester med for 1629, da mødte Laurids Poulsen med flere og berettet, at de havde ydet velb Falk Gøye til Bratskov deres landgilde. af slig årsag er samme sag opsat 4 uger.

** Jens Tomasen i Torpet 3. ting med høringsdele havde tiltale til menige mænd i Vadum sogn, som rester med deres retterpenge, hver gårdmand 4 mark, hver boelsmand 2 mark.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Smed i vester Hassing for synsmænd at tage af tinge til det hus, han påboer, hvorledes det er ved magt holden, og hvad det er brøstfældig for.

** Christen Pedersen i Ellidshøj på sin husbond velb Jørgen Grubbe til Tostrup hans vegne. Maren Pedersdatter, tjenende Jost Nielsen i Uttrup, svor at Søren Lauridsen, som tjente i gård med hende nu i dette år, er hendes rette barnefar til det barn, hun nu har med at fare.

(250)

** Peder Kjærulf i Agdrup på Maren Pedersdatter, barnfødt i nør Halne, hendes vegne. Søren Lauridsen, barnfødt i Uttrup, vidnede og bekendte, at eftersom han havde lokket og beligget Maren Pedersdatter i Jost Nielsens brød i Uttrup, så ville han ægte og forse hende, som han vil ansvare for Gud og være bekendt for mennesker.

** Peder Sørensen i Laen. Anders Jensen i Horsens bekendte, at han har annammet og oppebåret af hvis arvelod, som hans stedbørn, ved navn Niels Nielsen og Karen Nielsdatter, af hvis de var tilfalden efter deres salig far Niels Sørensen, som er adskillige varer og korn, som han lovet at betale dem, når de kommer til skels alder.

4/10 1631.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne forbød alle KM tjenere, så mange som har sted og fæst mere end én gårds eje, ikke at må bruge mere end én gårds tilliggelse, undtagen de kan have det i hans husbonds minde, såfremt de ikke vil lide tiltale og straffes.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne tilsagde menige herredsmænd, så mange som har broskifte i Langbro og Sulsted bro, eller hvor som findes nogen broskifte, at de endelig lader forskrevne broer blive færdig gjort, såfremt de ikke vil lide tiltale og straffes som vedbør.

(251)

** Christen Lauridsen i vester Hassing. synsmænd hjemlet, at de i høst sidst forleden var ved Ove Lauridsens diger i Stade at se, hvorledes hans lukker var ved magt holden, da syntes dem at være på hans lukker et stort køreskår, så de kunne køre med to vogne ved siden af hverandre.

** Ove Lauridsen i Stade. Niels Olufsen i øster Hassing svor, at han ikke har lovet Ove Lauridsen at betale ham for hvis skade, hans fæmon skulle have gjort ham i hans korn.

** Laurids Mortensen i øster Hassing. efterskrevne mænd vidnede, at det ikke er mere end et boel, som Laurids Mortensen i øster Hassing påboer.

** Anders Bjørnsen i øster Hassing var 3. ting høringsdele begærende over Laurids Rasmussen i øster Hassing, anlangende en sletdaler, han skulle være ham pligtig.

** Jens Espensen i Ulsted på sin husbonds vegne. Mads Pedersen i Ulsted lovet at ---- Hans Lindenov tilfreds for hvis bordag, han beganget har i hans husbonds tjener Christen Tøgersens hus i Ulsted.

(252)

** Hans Pedersen i Østbjerg oplyste en so, som har ganget hos ham næsten år og dag.

** Jørgen Jensen i vester Hassing havde stævnet Jens Pedersen i Laen for dom, anlangende 8 daler, han ham pligtig er, som er resten på hans udgivne brev, hvortil Jens Pedersen berettede, at på samme brev skulle noget være betalt, hvorefter samme sag er opsat 8 dage.

** Mikkel Nielsen i Torpet. Jens Knudsen i Uttrup lovet at betale ham en tønde havre og en tønde byg, som er kornskade af hans øg.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i Langholt skov og i Striben skov, at se og syne og forfare, hvor mange svin samme skove kunne fede, da syntes dem at Langholt skov ikke kunne fede nogen svin, og Striben skov kunne fede to svin.

** Hans Christensen på Hassinggård på sin husbonds vegne. Birgitte Jensdatter, tjenende Ove Lauridsen i Stade, bekendte at Peder Jensen, Jens Pedersens dreng i Laen, var hendes rette barnefar til det foster, hun nu reder til barsel med, og har han gjort samme gerning i Ove Lauridsens hus i Stade, dertil svarede Peder Jensen og svor, at han ikke havde haft legemlig fællig med hende.

(253)

11/10 1631.

** Anders Kjærulf i nør Halne på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de var ved Mølholtet at syne hvis tørv, som findes at være gravet i fornævnte åsteder ved Johanne Nielsdatters enge.

** Jens Espensen i Ulsted på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de for 3 uger siden var i Vrå skov at syne hvis, der findes huggen i samme skov, og Niels Jensen i Bilgård bekendte, at han havde hugget samme elletræer til at ferde hans hus med og lovet at stille Hans Lindenov tilfreds for samme gerning, dernæst bekendte at hans bror Jens Jensen i Hollensted havde taget 10 ellerafter i hans gård.

(254)

** Hans Christensen på Hassinggård på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Jensen, som tjente i Stade, for dom, anlangende lejermåls bøder, han beganget har på hendes stavn, så svor Peder Jensen ikke at have beganget noget lejermål. for nogen lejlighed er samme sag opsat 14 dage.

** Peder Andersen Kræmmer i Ajstrup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Møller i Vrå mølle, sagende ham 2 mark, han ham pligtig er.

** Ove Lauridsen i Stade 3. ting med høringsdele havde tiltale til Niels Olufsen i Trankær, sagende ham et tønde rug kornskade.

** Jens Tomasen i Torpet lod fordele efterskrevne, sagende dem deres penning, som de rester med til mestermanden af Sæby, som de er årlig vedtagen at udgive.

(255)

** Peder Munk i Gettrup havde stævnet Niels Nielsen og Niels Lauridsen i Rottrup med flere for deres sandhed at bekende, om Peder Munk har annammet noget engleje korn eller penge år 1630 af dem, da svarede de, at de intet havde givet ham noget korn eller penge engleje.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne. Christen Rasmussen i Nejsig med flere vidnede, at efterskrevne er så forarmede, at de ikke kan udgive fuld skat.

** Jens Tomasen i Torpet udlagde her på tingbordet 5 sletdaler og tilbød Niels Lauridsen i Sulsted, som han ham pligtig er efter forpligts indhold, og berettet, at han i dag 14 dage var i hans hus og ville give ham samme penge, men Niels Lauridsen var ikke hjemme.

** Jens Nielsen i Lyngdrup på Malte Sehested til Rydhave hans vegne. Poul Pedersen i Hassing vidnede, at den næste torsdag efter sankt oles dag sidst forleden, der folk gik fra øster Hassing kirke, og Laurids Mortensen i øster Hassing gik med ham, da mødte Maren Lauridsdatter dem og sagde til Laurids Mortensen: Gud betale dig for, hvad du har gjort mod mig, og bad Gud skulle hævne hende over ham.

(256)

** Peder Ibsen i Biersted. Laurids Nielsen i Biersted vidnede, at han forgangen år ved sankt mikkelsdags tide var i nør Halne til salig Klemend Ibsens og der var over skifte og jævning imellem salig Klemend Ibsens hustru ved navn Kirsten Svendsdatter og hendes børn ved navn Maren Klemendsdatter og Jep Klemendsen, og Jep Klemendsen gav sin farbror Peder Ibsen kvit og kravsløs for sin arvepart.

** Niels Hansen i nør Halne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Søren Sørensen i Torup, sagende ham 4 mark, han ham pligtig er.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne lod fordele alle sin husbonds tjenere, så mange som rester med deres landgilde.

(257)

** Christen Rasmussen i Nejsig havde stævnet Mads Rasmussen i Torup i Hundslund sogn for vidne og for dom, anlangende et ravnsort øg, som han skulle have lånt ham det år, fjenderne kom her i landet, som han blev tilfunden at betale eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

** Christen Rasmussen i Nejsig. Bodil Lauridsdatter og Rasmus Christensen i Stoksted svor, at Christen Rasmussen lånte Mads Rasmussen i Torup i Hundslund sogn et ravnsort øg det år, fjenderne kom her i landet, og han fik ikke det igen, og samme øg kunne gælde 16 daler.

** Jens Jensen i Bilgård havde stævnet Peder Lauridsen i nør Halne for dom, sagende 6 sletdaler, han ham pligtig er efter tingsvidnes indhold, som han blev tilfunden at betale inden 15 dage eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

** Christen Pedersen i Ulstedlund havde stævnet Peder Rasmussen på Bastbjerg for dom, anlangende 12 daler og 17 skæpper rug, han ham pligtig skulle være, så berettet Peder Rasmussen, at han havde fået adskillig ---- af ham, så han formener samme gæld skal være betalt. sagen er opsat 14 dage, og dem imidlertid at være over rede og regnskab.

(258)

** Jens Christensen i Hedegård på Rasmus Becks vegne i Hals havde stævnet Jens Jensen i Bilgård for dom, sagende ham 3 stude efter tingsvidnes indhold. på Jens Jensens begæring er samme sag opsat 3 uger.

** Laurids Pedersen i øster Halne. Anders Madsen, indvåner i Sæby, annammet af Laurids Pedersen 3 sletdaler, som er af Niels Mestermands løn af Sæby, som han skulle have i år her af herredet.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne havde stævnet Hans Nielsen i Uttrup for hvis sag, kongens foged har ham til at tale.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Simon Jensen i Gilsig og Hans Nielsen i Uttrup, kirkeværger til Sundby kirke, sagende dem for de to gange er tilsagt at skulle møde til Mette Jensdatters i Sundby og skulle gøre kirkens regnskab og dog ikke er mødt.

** Christen Sørensen i Ajstrup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Møller i Vrå mølle, sagende ham 2 mark, han ham pligtig er.

(259)

** Laurids Pedersen i øster Halne på fru Margrete Rosenkrantz til Hundslund hendes vegne. Simon Lauridsen i vester Halne, Jens Bertelsen i Vadum og Niels Jensen Skrædder i Lindholm sagde den gode frue deres tro tjeneste og af hende tog husbondhold, lovede at være hende hørig og lydig.

** Christen Pedersen i Ulstedlund og Peder Rasmussen på Bastbjerg gav deres sag på efterskrevne dannemænd, anlangende nogen gæld.

** Niels Pedersen i Stade 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jørgen Pedersen i Stade, sagende ham 4 mark, han ham pligtig er.

** Mads Pedersen i Nejsig, Jens Espensen på sin husbonds vegne. Mads Pedersen og Christen Rasmussen i Nejsig bekendte, at de var forligt om hvis tvist, dem imellem været har til denne dag.

** Jens Tomasen i Torpet. synsmænd hjemlet, at de i høst sidst forleden var på Vadums mark at se og syne hvis skade, som findes at være gjort i Jens Tomasens havre, da syntes dem at være gjort skade for 3 tønder havre.

(260)

** Peder Bertelsen i Langholt 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder Jensen i vester Kinderup, sagende ham en tønde rug, som han ham pligtig er.

** Poul Pedersen i øster Hassing spurgte menige herredsmænd, som da til stede var, hvorledes de har kendt ham, imidlertid han har været i sogn, by og herred, hvortil efterskrevne svarede, vidnede og bekendte, at så længe, Poul Pedersen har været i herred, egn, sogn eller by hos dem, da har han altid skikket og forholdt sig mod grander og naboer, så ingen vidste ham noget at beskylde.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne, dom, eftersom sagen 13/9 blev opsat indtil i dag, belangende Mads Andersen i Kinderup, Niels Andersen og Christen Poulsen sst deres hus, gård, ager og eng. så mødte Mads Andersen og fremlagde hans efterskrevne svar, hvorefter blev afsagt, det fornævnte mænd bør at samtykke fire uvildige mænd at komme på åstederne og der skifte og dele berørte mænd ager og eng imellem, så enhver kan bekomme for sin anpart, så vidt han har sted og fæst og findes i KM jordebog indskreven

(261)

18/10 1631.

(262)

** Clemend Jensen i vester Hassing havde stævnet (blank)

** Anders Jensen i Hvorup havde stævnet Anders Rasmussen, boende på Sønderside gården i Vodskov, for dom anlangende 5 daler, han rester med på hans udgivne håndskrift, og Anders Rasmussen svarede, at han ville betale ham efter dannemænds tykke, og begærede opsættelse,  sagen blev opsat 8 dage.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne havde stævnet Knud Kræmmer med den blå hånd i Sundby for sigtelse og for vidne, og Bendet Pedersdatter, som forgangen år tjente til Christen Pedersens i Sundby, svor at Knud Kræmmer i Sundby er hendes rette barnefar til det foster, hun nu har ladet sig beligge med, og aldrig hun har haft fællig med nogen anden.

** Jens Pedersen i Laen havde stævnet menige Stade grander hid til ting i dag.

** Jens Pedersen i Laen. synsmænd hjemlet, at de i høst sidst forleden var på Laens mark at se og syne hvis skade der kunne findes at være gjort i Jens Pedersens korn i Stade.

(263)

** Oluf Pedersen Smed i Vadum beklaget sig, det hans signet er ham frakommen i år ved pinsedags tide, og derhos gjorde samme signet død og magtesløs.

** Søren Jensen på Korringen havde stævnet Morten Smed i Uttrup for vidne. Markor Jensen i Kirkegård vidnede, at forgangen år, det sidste år fjenderne var her i landet, da havde Søren Jensen på Korringen adskillige varer hensat til Niels Jensen i Kirkegård, der iblandt andet var i et skrin en sort kappe af engelsk og noget sort engelsk til en kappe og et rødt klædeskørt og meget andet mere gods, da en nat hørte han nogen soldater bryde på en væg, så stod han op og gik til en soldat, lå til hans i kvarter og sagde ham det, så tog samme soldat fornævnte skrin og gods, og Søren Jensen havde tit og ofte bud til han om samme skrin og gods, men han kunne ikke bekomme det, andre vidnede i samme sag

(264)

** Morten Smed i Uttrup havde stævnet Søren Jensen på Korringen for vidne.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds tjener Peder Nielsen i Sulsted hans vegne. Johanne Pedersdatter, Peder Nielsens hustru i Sulsted, vidnede, at det sidste år i fjendernes tid blev der adskillige klæder og varer tagen fra Peder Nielsen af fjenderne og ført til Vrå, og nu siden fjenderne er uddragen her af landet, har hun set samme deres klæder i Peder Klemendsens bo i Ajstrup, hvortil Peder Klemendsen svor, at han ikke har haft eller købt nogen af Peder Nielsens klæder.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds tjener Peder Nielsen i Sulsted hans vegne havde stævnet Peder Klemendsen og Markor Jacobsen i Ajstrup for dom, anlangende en vadmels dyne og et sengeklæde, Peder Klemendsen skulle have bekommet, desligeste en sorthjelmet kvie Markor Jensen skulle have bekommet i fjendernes tid. så mødte Peder Munk i Gettrup, ridefoged til Vrå, på de indstævnedes vegne, formente der skulle være en forordning udgangen, at hvis, som var gjort i fjendernes tid, skulle intet påtales efter denne dag. af slig årsag er samme sag opsat 3 uger.

(265)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds tjener Peder Nielsen i Sulsted hans vegne havde stævnet Anders Svendsen i Sulsted for dom, anlangende 4 daler og engelsk til en trøje, som han havde lovet Peder Nielsens hustru den tid, han fik hans gård, så mødte Anders Svendsen og bekendte, at han var ham 4 daler skyldig, hvis belanger sig det klæde, han skulle have lovet hans hustru, benægter han. af slig årsag er samme sag opsat 3 uger.

** Peder Munk i Gettrup. synsmænd hjemlet, at de i dag 8 dage var uden tinge og så Anders Lauridsen, tjenende i Gettrup, da havde han et knivslag i hans venstre aksel og i hans højre arm, hvilke skade han beskyldte Niels Christensen, som tjente Christen Andersen i Jegen forgangen år, for og hans medbrødre, hvortil Niels Christensen svarede, at han ville rette og sætte for sig for samme gerning.

(266)

** Peder Munk i Gettrup, ridefoged til Vrå, havde stævnet Anders Nielsen i Hassinggård, hans hustru Johanne Jostdatter, Christen Andersen i Egen og hans hustru Margrete Madsdatter med flere for syn, vidne og klage, anlangende hvis sår og skade, hans tjenestedreng Anders Lauridsen af dem bekommet har, så fremkom Niels Christensen, som forgangen år tjente i Egen, og bekendte, at han har gjort ham samme skade og ingen andre, og begærede at ville rette og sætte for sig. sagen blev opsat 3 uger.

** Peder Kjærulf i Agdrup. synsmænd hjemlet, at de i går var på Sulsted kirkegård at se og syne hvis kirkegårdsmuren såvel som porten og stetterne kunne findes at være brøstfældig.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. Jens Simonsen, tjenende Niels Svendsen i øster Hassing, vidnede, at han sidst forleden sankt mikkelsdag var i Egen til Christen Andersens, og da havde han givet sine folk en tønde Skive øl, og da var Anders Lauridsen, tjenende i Gettrup, derinde, og de drak sammen, så kom Anders Lauridsen og Niels Christensen, tjenende i Egen, i tvist om en vogn, og Anders Lauridsen kaldte ham en skælm, og de kom i parlament, og Peder Bertelsen gav kære og klage over Anders Lauridsen, for han har ført hans folk i parlament og bordag

(267)

** Ove Lauridsen i Stade lod fordele Niels Olufsen i Trankær, sagende ham en tønde rug kornskade, Christen Jensen i Kirkegård en tønde rug, en tønde havre.

** Christen Pedersen i Hvorup på sin mor Johanne Sørensdatters vegne sst. Anders Bertelsen i Vårbjerg gjorde og gav Johanne Sørensdatter afkald for hvis arv, ham på sin hustru Anne Pedersdatters vegne var arvelig tilfaldet efter hendes salig far Peder Mortensen og mor Maren Tomasdatter, som døde i Hvorup.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne lod fordele Simon Jensen i Gilsig og Hans Nielsen i Uttrup, kirkeværger til Sundby kirke, sagende dem for de to gange er tilsagt at skulle møde til Mette Jensdatters i Sundby og skulle gøre kirkens regnskab, og dog ikke er mødt.

(268)

** Peder Bertelsen i Langholt havde stævnet Peder Lauridsen i nør Halne for dom, om han ikke pligtig er inden 15 dage at betale salig Bertel Jensens arvinger, Peder Bertelsen og Jens Bertelsen, 10 daler og en kobbergryde, han deres salig far, Bertel Jensen i Langholt, pligtig var efter hans udgivne brevs indhold, hvilke han blev tilfunden at betale eller indvisning og udlæg i hans bo, gods og løsøre, hvor det findes kan.

** Christen Jensen i Lindholm og Morten Smed i Kettrup indgav deres sag på efterskrevne dannemænd, anlangende gæld, de omtvister.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i øster Halne riskær at se og syne hvis, der findes at være huggen siden sankt volborg dag nu sidst forleden, da syntes dem at være huggen 30 læs ris.

** Søren Christensen i Langholt 3. ting med høringsdele havde tiltale til Anders Sørensen, som tjente Poul Mortensen i Horsens forgangen år, sagende ham for han ikke ville komme i hans tjeneste, eftersom han er sted til ham.

** Peder Nielsen i Sulsted. Anders Svendsen i Sulsted sagde til Peder Nielsen i Sulsted, at han havde stjålet jomfru Sofie Høgs lægter og lagt til loft over hans stue, som han ville bevise.

(269)

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne efter opsættelse begærede dom. så er Maren Jensdatter ikke nu mødt til gensvar, hvorefter hun blev tilfunden at stille velb Otte Skeel på KM vegne tilfreds for samme gerning, eller at straffes efter KM mandat.

25/10 1631.

** Christen Hansen i vester Hassing i Kærsgård. Laurids Sørensen i vester Hassing vidnede, at nu i høst var år, døde Hans Skolemester i vester Hassing af pest, og den nat som han stod lig, og hans ældste datter døde samme nat, da var Knud Jensen i vester Hassing og hans hustru Kirsten Nielsdatter i salig Hans Skolemesters hus og tog hans nøgle i forvaring, og rådet for hans bo og gods, ligesom det havde været deres eget i langsommelig tid, og ikke Christen Hansen kom derind i huset eller ---- sig med Hans Skolemesters gods eller nøgle i nogen måder. Andre vidnede det samme.

(270)

** Jens Jensen i Vestbjerg 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jens Pedersen i Ajstrup, Mikkel Jensen i Nebstrup og Jens Jensen i Bilgård, sagende dem de var tilsagt at skulle hente sin husbonds øksne ved Randers og dog ikke kom, og han måtte leje andre i steden.

** Christen Mortensen i Svinbjerggård 3. ting med høringsdele havde tiltale til Simon Lauridsen i vester Halne, sagende ham 4 sletdaler, han ham pligtig er efter hans udgivne brevs indhold.

** Jens Jensen i Bilgård gjorde spørgsmål til Maren Jensdatter i Hals, om hun kunne benægte, det hendes salig mand  Tomas Christensen, som boede i Nørgård i Hollensted, ikke var ham 12 daler skyldig for en hest det år, fjenderne kom her i landet og fik ham en ko i pant for samme penge, hvilket hun ikke nægtede.

** Peder Madsen i Tranholm. efterskrevne vidnede, at Peder Madsen i Tranholm og Mads Andersen i Horsens blev så slet forarmet i fjendernes tid, at de nu ikke kan formå at udgive deres pengeskat til KM.

(271)

** Jens Christensen i Biersted lod fordele efterskrevne. som rester med deres retterpenge til mestermanden i Sæby.

** Jens Madsen i Lindholm. Hans Nielsen i Uttrup lovet at give ham 4 skæpper rug for noget korn, han havde at forvare for ham i fjendernes tid, og fjenderne havde det borttaget, og dermed blev de forligt om den sag.

** Peder Madsen i Hvorup havde stævnet Søren Jensen på Heden for 3. ting, sagende ham for hvis, han rester med af ---- han ham lovet har til minde at hans gård. på grund at forfald er samme sag opsat 8 dage.

** Niels Lauridsen i Sulsted havde stævnet Jens Tomasen i Torpet for dom, anlangende 5 daler, 1 får og 1 tønde byg, han skal restere efter efterskrevne dom og tingsvidnes indhold, som han blev tilfunden inden 15 dage at betale, eller han bør indvisning i hans bo og løsøre. 

(272)

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne, dom belangende Niels Lauridsen i Hvorup og Kirsten Sørensdatter, tjenende Laurids Jensen i Hvorup, eftersom sagen 20/9 sidst forleden blev opsat indtil i dag. så blev fremlagt efterskrevne seddel, lydende at Niels Lauridsen og Kirsten Sørensdatter er trolovede folk for Gud og verden, bekender jeg, actum Sundby præstegård 17/10 1631 Anders Pedersen Wred, egen hånd. derefter blev afsagt, at de jo bør at stille velb Otte Skeel på KM vegne tilfreds for samme deres forseelse, eller at straffes efter KM mandat.

(273)

1/11 1631.

** Christen Hansen i vester Brønderslev på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Poulsen i vester Hassing Hovgård for dom.

** Anders Pedersen i nør Halne gav Søren Sørensen, da tjenende i nør Halne, varsel for 3. ting, sagende ham for han har sted og fæst, og han har været i hans tjeneste og deraf bortrømt.

** Tomas Olufsen i Sulsted. Niels Lauridsen i Sulsted vidnede, at det år der fjenderne drog af landet, havde Tomas Olufsen aldeles intet byg sået til det værsted, han iboer, og ikke heller havde nogen vårsæd.

(274)

** Mikkel Møller i Vangs mølle 3. ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Møller i Attrup mølle, sagende ham 3 tønder toldmel, han skulle give ham af Attrup mølle fra pinsedag og til mikkelsdag sidst forleden.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på Bendet Pedersdatters vegne i Attrup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Mikkel Møller i Vangs mølle, sagende ham 4 tønder toldmel, som Bendet Pedersdatter skulle have haft til sankt volborg dag sidst forleden, hvortil han svarede, at han ville betale hende med det aller første.

** Laurids Poulsen i øster Halne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Morten Lauridsen i vester Halne, sagende ham en sletdaler, han ham pligtig er.

** Jens Espensen i Ulsted på sin husbonds vegne. Søren Lauridsen i Skovlund lovet at stille velb Hans Lindenov tilfreds for nogen ellerafter, han har hugget i hans eng til at lægge på hans hus.

** Mads Tuesen, tjenende i vester Laen, 3. ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Lauridsen i vester Hassing, sagende ham en sletdaler, Jep Jensen sst en hat, så god som 6 mark, Jens Andersen i Nerup 4 alen vadmel til leje af en ko.

** Søren Nielsen i Stade var 3. ting med høringsdele begærende over Jens Pedersen i Laen, sagende ham en tønde øl, som han har lovet for Søren Rasmussen i Stade, hvortil Jens Pedersen svor, at han ikke havde lovet for ham for noget øl.

(275)

** Anders Svendsen i Sulsted vidnede, at forgangen år ved pinsedags tide var han til Anders Svendsens i Sulsted og der forligte Anders Svendsen og Peder Nielsen sst, for han skulle flytte af gården fra ham, og da begærede Peder Nielsens hustru, at Anders Svendsen skulle give hende klæde til at skørt, og Anders Svendsen svor samme tid, at han ikke ville give hende det.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne. Jens Nielsen i Ganderup lovede at være i hans husbonds minde for bordag, han beganget har med Mogens Jensen i Ganderup. 

** Anders Kjærulf i Bjørnkær 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jens ---- , tjenende i Svinbjerggård, sagende ham for han er sted og fæst til ham og dog ikke ville komme i hans tjeneste.

** Anders Kjærulf i Bjørnkær. Niels Ludvigsen i Vestergård svor, at Tomas Tomasen i vester Halne stedte sig til Anders Kjærulf i Bjørnkær nu i dag måned og skulle tjene ham til først kommende sankt mikkelsdag 1632 og skulle give ham 6 daler og 6 skæpper bygsæd til løn, om han blev i Bjørnkær.

(276)

** Hans Christensen på Hassinggård på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de på onsdag så Mogens Jensen i Ganderup, da syntes dem, at han havde et knivslag i højre side af hans bryst. så mødte Jens Nielsen i Ganderup og bekendte, at han havde gjort Mogens Jensen samme skade, og han var nødt dertil, så at han kunne værge hans liv for ham, for han er løbet efter ham og ville slå ham, førend han fik samme skade.

** Jens Espensen i Ulsted på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de på lørdag 8 dage så Jørgen Jensen i vester Hassing ved Gettrup, da havde han to armfulde elle ---- på hans vogn, hvortil Jørgen Jensen svarede, at han kørte gennem skoven og så nogen elle ---- liggende, det tog han på hans vogn, formente ingen skovskade dermed at have gjort.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne havde stævnet menige Sulsted bymænd for synsmænd at tage af tinge til at se og syne, hvorledes Sulsted bro er ved magt holden.

(277)

** Peder Svendsen i Ganderup på Peder Christensens vegne sst havde stævnet Jost Pedersen i Ulsted for dom, anlangende 9 sletdaler, han var salig hr Christen Mogensen pligtig efter hans udgivne brevs indhold, som han blev tildømt inden 15 dage at betale eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

** Niels Bendsen, nu værende i Vestbjerg, havde stævnet Hans Nielsen i Uttrup for dom, anlangende 10 traver havre, som han lånte ham det første år, fjenderne kom her i landet, en sort engelsk kappe, så god som 12 daler, samt en lue, som hans kvinde Maren Andersdatter solgt har til hans datter Anne Christensdatter, hvortil Hans Nielsen fremlagde sit efterskrevne svar, at han bør det at bevise med sandfærdige vidnesbyrd. efter slig lejlighed er samme sag opsat 14 dage.

(278)

** Knud Jensen i Hals. efterskrevne mænd, først Jens Christensen i vester Hassing vidnede, det 1630 ved det pas på året da kom Christen Hansen i vester Hassing gående til ham i hans gård og sagde til ham, ville han give ham 7 mark, da ville han levere ham hvis breve, Hans Skolemester i vester Hassing havde af ham på hvis gæld, han var ham skyldig.

** Knud Jensen i Hals Fogedgård havde stævnet Christen Hansen i vester Hassing i Kærsgård for dom, anlangende tre håndskrifter, han leverede Hans Mikkelsen i Hals og hans medarvinger, formente han burde at ---- sig for samme breve, eller at skaffe til stede hvis andet, der findes bort taget af salig Hans Skolemesters bo, som boede og døde i vester Hassing,, hvortil Christen Hansen svarede, samme vidner skal være vidnet i deres egen sag. af slig årsag er samme sag opsat 3 uger.

(279)

** Niels Ludvigsen i Vestergård på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til  Hans Nielsen i Uttrup, sammeledes hans folk og tyende, sagende dem for helligbrøde efter sognepræstens seddels indhold.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne (blank)

** Niels Ludvigsen i Vestergård på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Madsen i Horsens for synsmænd at tage af tinge til et hussted i Horsens, som Otte Skeels tjener tilforn har haft hus på.

** Peder Madsen i Hvorup og Søren Jensen på Heden indgav deres sag på dannemænd, belangende hvis tvist, dem imellem været har til denne dag.

** Jens Pedersen i Laen. efterskrevne mænd vidnede, at de hos var på forligelse mål imellem Jens Pedersen i Laen og Ove Lauridsen i Stade, da han oplod ham den gård, han iboede, da blev de forligt om en sum penge til minding, og derover skulle give ham et godt slagtenød.

(280)

** Niels Andersen i Kinderup begærede 3. ting med høringsdele over Morten Madsen, som nu tjener Christen Poulsen i Kinderup, for han har lovet ham sin tjeneste på ny og er sted til ham, hvilket Morten Madsen benægtede, at han ikke havde lovet ham sin tjeneste, med mindre han ville forbedre hans løn, og det ville han ikke gøre.

** Hans Christensen på Hassinggård på Oluf Nielsens vegne i Agdrup havde stævnet Knud Christensen i Nerup for dom, anlangende 3 rigsdaler stedsmåls penge, som han rester med for det bolig, han iboer, hvortil Knud Christensen berettede, mere at være betalt end som er afskrevet. af slig årsag er samme sag opsat 3 uger.

** Christen Hansen i vester Brønderslev på sin husbond velb Jørgen Kruse til Hjermeslevgård hans vegne havde stævnet Peder Poulsen i vester Hassing Hovgård for dom, om han ikke pligtig er og bør at betale Jørgen Kruse 400 rigsdaler in specie, som han ham pligtig er efter hans udgivne brevs indhold, og i rette lagde efterskrevne brev, dateret Hjermeslevgård 2/12 1630, hvorefter han blev tildømt inden 15 dage at betale Jørgen Kruse samme restants, han ham pligtig er.

(282)

** Christen Hansen i vester Brønderslev på sin husbonds tjener Mads Jensen ved Kæret hans vegne havde stævnet Peder Poulsen i vester Hassing Hovgård for dom, anlangende hvis gods, han Mads Jensen i vester Brønderslev i fjendernes tid afpint har, hvorefter han blev tildømt at betale Mads Jensen hvis bevislig skade, han ham i fjendernes tid tilføjet har.

(283)

** Anders Kjærulf i nør Halne på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Terkildsen i Vadum for dom, anlangende 3 tønder byg landgilde, 1 rigsdaler for et skovsvin, 5 mark gæsteri, 1 sletdaler for et fodernød nærværende år 1631, som han blev tilfunden inden 15 dage at betale eller indvisning i hans bo og løsøre.

** Rasmus Beck i Hals. dom eftersom sagen 11/10 sidst forleden blev opsat til i dag, belangende Jens Jensen i Bilgård, og satte Rasmus Beck i rette, efterdi Jens Jensen har annammet hans hustru Maren Jensdatters to stude og dem udlagt i sin gæld, om han ikke inden 15 dage bør at betale samme stude eller indvisning og udlæg i hans bo, hvilket han blev tilfunden.

(284)

** Jens Mørk i Bjørum på Anders Skrædder, nu værende i Hebelstrup, hans vegne havde stævnet Niels Terkildsen i Vadum for dom, om han ikke pligtig er at betale Anders Skrædder hvis, han ham pligtig er efter to hans udgivne breve, bemeldende på 24 sletdaler og 2 tønder byg, som han blev tildømt at betale eller han bør indvisning og udlæg i hans bo efter KM forordning.

8/11 1631.

** Anders Pedersen i nør Halne lod fordele Søren Sørensen hans dreng, for han er rømt af hans tjeneste uden vilje og minde.

(285)

** Tomas Christensen i øster Hassing på Svend Skøts vegne i Østergård i Manne havde stævnet efterskrevne i øster Hassing for dom, om de ikke pligtig er at betale Svend Skøt hvis efterskrevne varer, de salig Jens Vægter, som boede i Ålborg, pligtig var efter hans regnskabsbogs indhold. samme sag er opsat 14 dage.

** Tomas Christensen i øster Hassing på Svend Skøts vegne i Østergård i Manne havde stævnet efterskrevne i øster Hassing for dom, om de ikke forpligtet er at betale Svend Skøt hvis efterskrevne varer, de salig Jens Vægter, som boede i Ålborg, pligtig er efter hans regnskabsbogs indhold. for nogen lejlighed er samme sag opsat 14 dage.

(286)

** Tomas Christensen i øster Hassing på Svend Skøts vegne i Østergård i Manne havde stævnet efterskrevne i vester Hassing for dom, om de ikke forpligtet er at betale Svend Skøt hvis efterskrevne varer, de salig Jens Vægter, som boede i Ålborg, pligtig er efter hans regnskabsbogs indhold. samme sag er opsat 14 dage.

(287)

** Laurids Nielsen i Lindholm på Anders Madsen sst hans vegne havde stævnet Anders Roed i Lindholm for dom, sagende ham 4 rigsdaler, som han var hans salig bror Markor Madsen skyldig, som han blev tilfunden inden 15 dage at betale eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne havde stævnet menige Ajstrup bymænd for synsmænd at tage af tinge til et kast, norden Ajstrup mark.

** Jens Espensen i Ulsted på sin husbonds vegne. Kirsten Olufsdatter i Ajstrup og Maren Pedersdatter sst vidnede, at Peder Nielsen i Sulsted, hans hustru Johanne Pedersdatter og hans datter, ved navn Maren Pedersdatter, ikke har været i Peder Klemendsens hus i Ajstrup i alle deres dage.

(288)

** Jens Nielsen i Ganderup. Morten Nielsen i Ganderup svor, at nu på søndag var 3 uger var han til Oluf Svendsens i Ganderups gård, og da sad og drak noget hvidtøl, og da gav Mogens Jensen i Ganderup Jens Nielsen mange onde ord, og da Jens Nielsen ville gå hjem, løb han efter ham og kaldte ham tyv og skælm, da bad Jens Nielsen Mogens Jensen gå fra sig, og han ville ikke, så kom de i parlament, og da fik Mogens Jensen skade af en kniv.

** Christen Andersen i Fogedgård. Niels Mortensen i øster Halne vidnede, at nu for nogen kort tid siden kom han til Christen Gølbo, tjenende Peder Andersen i nør Halne, ved Bjørum skov, da havde han et læs grønne ege på en vogn og kørte til nør Halne med.

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet Christen Gølbo i nør Halne og Niels Jensen i Vadum for synsmænd at tage af tinge til at syne nogen ege og egegrene, hassel og ask, som er huggen i Bjørum skov.

** Christen Andersen i Fogedgård. Morten Mortensen i øster Halne vidnede, at for nogen kort tid siden kom han til Niels Jensen i Vadum norden Vadskær, da havde han et læs hassel og ask på.

(289)

** Mads Andersen i Kinderup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Niels Andersen i Kinderup, sagende ham han ikke har holdt sin lov og kontrakt.

** Christen Rasmussen i Nejsig havde stævnet Mads Rasmussen i Torup i Hundslund sogn for hvis vidner anlangende hvis gæld, dem imellem er.

** Jens Espensen i Ulsted på sin husbonds vegne. Peder Lauridsen i øster Hassing vidnede, det den kvie, det Markor Nielsen i Ajstrup skulle have taget på Vrå, den tog han aldrig der eller også ledte den hjem til hans hus.

** Laurids Poulsen i øster Halne lod fordele Morten Lauridsen i vester Halne for 1 sletdaler, han ham pligtig er.

** Mikkel Nielsen i Torpet. Jens Knudsen i Uttrup lod læse og påskrive en landstings stævning i hans husbond velb fru Sofie Brahe, salig Jørgen Lunges, til Odden hendes navn, hvilke stævning bemelder Mikkel Nielsen i Torpet at være stævnet til næst kommende landsting, anlangende en dele, han skal have forhvervet over Jens Knudsen.

(290)

** Anders Simonsen i nør Halne. Laurids Ibsen i nør Halne, Anders Pedersen sst med flere vidnede, det Anders Simonsen i nør Halne blev gennet fra hus og hjem i fjendernes tid, og blev udplyndret af fjenderne alt, hvis han havde, så han nu er så forarmet, at han ikke kan formå at udgive nogen pengeskat til KM.

** Jens Jensen i Lindholm. Laurids Ibsen i nør Halne, Jens Nielsen sst med flere vidnede, at Jens Jensen i Lindholm, Anders Roed og Laurids Christensen sst blev så slet forarmet og borttaget hvis de havde i fjendernes tid, så de ikke er kommen til rette siden, at de kan udgive nogen fuldkommelig skat til KM.

** Søren Lauridsen i nør Halne. Laurids Ibsen i nør Halne, Jens Nielsen sst med flere vidnede, det Søren Lauridsen i nør Halne og Jørgen Nielsen sst blev så slet i fjendernes tid af fjenderne udplyndret og forarmet, så de ikke nu kan formå at udgive nogen skat til KM.

** Anders Svendsen i Sulsted. synsmænd hjemlet, at de i dag så Jørgen Sindelsen, tjenende Sulsted bymænd, da syntes dem at han havde 2 sårmål på hans venstre kindben og et sårmål i hans hoved.

(291)

** Jens Christensen i Hedegård havde stævnet Poul Christensen i øster Hassing for dom, anlangende 10 daler, han ham pligtig er. med bevilling er samme sag opsat 8 dage.

** Bendet Pedersdatter i Attrup hendes visse bud Rasmus Dal i Vodskov. Mikkel Møller i Vangs vejrmølle lovet at betale Bendet Pedersdatter 4 tønder toldmel, han hende pligtig er af hendes mølle inden i dag 14 dage, eller da at stande dele.

** Peder Andersen i Knepholt på Christen Mortensens vegne i Svinbjerggård lod fordele Simon Lauridsen i vester Halne for 9 daler, han Christen Mortensen pligtig er efter hans brevs indhold.

** Mikkel Møller i Vangs mølle lod fordele Laurids Møller i Attrup mølle, sagende ham 2 tønder toldmel, han skulle give ham af Attrup mølle fra pinsedag og til mikkelsdag sidst forleden.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet at de i dag var i Horsens by at se og syne, om Peder Madsen i Horsens ikke har indkastet et jordsmon, da syntes dem at være indkastet til hans kålgård 5 alen bredt og 7 alen i længden.

(292)

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne. Laurids Nielsen i Lindholm vidnede, at der stod 4 huse på det bolig i Lindholm, som Niels Pedersen påbede, og samme hus er alt sammen blevet øde dette forgangen vinter.

** Mads Tuesen, tjenende i vester Laen, lod fordele Jens Andersen i Nerup for 4 alen vadmel til leje af en ko.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var ved ---- bro, od da syntes dem det efterskrevne mænd deres broskifte i fornævnte bro findes ganske ufærdig og vil ferdes på ny, om folk skal komme over samme bro.

(293)

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til efterskrevne mænd, sagende dem deres broskifte i ---- bro, de ikke vil holde færdig, så at vejfarende folk kan komme derover med heste og vogn.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i går var ved Sulsted bro, da syntes dem samme bro er forrådnet, så samme bro vil gøres af ny, og syntes dem at samme bro ikke kan sluge det vand, som kommer af norden, undtagen den bliver forlænget.

(295)

** Søren Nielsen i Langtved havde stævnet Christen Sørensen i vester Hassing for dom, anlangende 5 sletdaler, han ham pligtig er efter hans brevs indhold, som han blev tilfunden at betale inden 15 dage eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

(296)

** Søren Nielsen i Langtved havde stævnet Mads Pedersen i Nejsig for dom, sagende ham 9 daler, som han ham pligtig er for 2 føl, han ham afkøbt har, som han blev tilfunden at betale inden 15 dage eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

** øster Anders Jensen i vester Halne bød sig i rette, om der var nogen, som havde ham noget til at tale, da er der nu ganske ingen fremkommen, som havde ham noget til at tale.

** Mikkel Nielsen i Torpet lod læse og påskrive efterskrevne tiende register på hvad, enhver kommer med rette at udlægge i Hvorups kirketiende.

(297)

** Niels Ludvigsen i Vestergård på sin husbonds vegne. Hans Nielsen i Uttrup lovede at stille velb Jørgen Orning tilfreds for helligbrøde, han beganget har, efter tingsvidnes indhold.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne havde stævnet Bendet Pedersdatter, nu værende i Vestbjerg, for dom, anlangende lejermål, hun beganget har, hvorfor hun blev tilfunden at være i velb Otte Skeels minde og ham på KM vegne tilfreds stille, eller og straffes som vedbør.

(298)

** Peder Hansen i Vodskov 3. ting med høringsdele havde tiltale til Anders Smed i Horsens og Niels Eriksen sst, sagende dem en kobbergryde, de har pantet fra hans søster i Horsens.

** Peder Andersen i Knepholt på sin mors vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Christen Nielsen i vester Halne, sagende ham 1 tønde byg engleje.

15/11 1631.

(299)

** Jens Jørgensen Kock, borger og indvåner i Ålborg, havde stævnet Jens Tomasen i Vadums torp for vidne, anlangende to køer de omtvister, og Morten Keldsen i Hvorup vidnede, at nu i år henved 10 dage for pinsedag var de på Jens Kocks vegne i Ålborg til Jens Tomasens i Vadums torp og der begærede to køer, da ---- Jens Tomasen, at den ene ko var ham fra ----, den anden kunne han vel bekomme.

** Jens Jørgensen Kock, borger og indvåner i Ålborg tilspurgte Jens Tomasen i Vadums torp, om han kunne benægte, det han ikke havde drevet hans ko i ---- med et af hans øg, hvortil Jens Tomasen svarede, at det var løgn, undtagen han kan det anderledes bevise.

** Jens Kock i Ålborg fremlagde sin regnskabsbog anlangende 8 mark og 2 hvide, Jens Kock skulle have givet Jens Tomasen i Vadums torp til leje at to køer, han havde fødet for ham, så lagde Jens Tomasen sin hånd på samme regnskabsbog og svor, at det var løgn en part af hvis, som stod skreven i samme bog, ham anlangende.
 
** Christen Andersen i Fogedgård tillyste Christen Pedersen Gølbo i nør Halne et fuld ran for nogen ege, han skulle have hugget i Bjørum skov.

(300)

** Jens Espensen i Ulsted på sin husbonds vegne havde stævnet Tomas Olufsen i Sulsted for vurdering at afsige. vurderingsmænd vidnede at de på onsdag var 14 dage var til Tomas Olufsens i Sulsted og udvurderet og udlagde til velb Hans Lindenov 3 køer for 23 sletdaler.

** Jens Espensen i Ulsted på sin husbonds vegne forbød alle sin husbonds tjenere at må holde nogen geder, underskoven til skade, såfremt de ikke vil tiltales og straffes som vedbør.

** Jens Espensen i Ulstedlund havde stævnet Søren Lauridsen i Uttrup for dom, anlangende 7 daler og 3 skæpper byg, han hans datter Mette Jensdatter pligtig er, i lige måder for hendes bøder til husbonden, som er 6 rigsdaler, som han blev tilfunden inden 15 dage at betale eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

(301)

** Morten Kjærulf i øster Halne på fru Helvig Marsvin til Nørlund hendes vegne havde for Oksholm port stævnet velb Dorte Budde med hendes lovværge for vidner, anlangende køb og salg, dem imellem ganget er, som fru Helvig formener, fru Dorte Budde skulle have solgt nogen gadehuse for boliger. da Dorte Budde skulle være til salig dronning Sofies begravelse, blev samme sag opsat 14 dage.

** Jens Mørk i Bjørum på Peder Nielsens vegne i Sulsted havde stævnet Margrete Pedersdatter i Agersted med hendes lovværge for vidne. Mads Iversen på Kraghede vidnede, det Peder Nielsen i Sulsted leveret salig Jens Madsen, som døde i Agersted, 3 stude, hver så god som 12 daler, samt en brygkedel, så god som 25 daler, og han fik ham en rigsdaler på samme køb.

(302)

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Tomasen i Åstrup, Mads Jensen se med flere for vidne og klage. Peder Tyresen vidnede, at disse efterskrevne har bekommet ris og ---- af velb fru Sofie Brahes endels skov Nørskov til adskillige tider, og gav Anders Rasmussen kære og klage over forskrevne mænd for samme ulovlige skovhug.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Tomasen i Åstrup, Mads Jensen sst med flere, sagende dem ulovlig skovhug, de beganget har i hans husbonds endels skov Nørskov.

** Jost Lauridsen i Vodskov havde stævnet Anders Andersen i ---- for vidne. Johanne Pedersdatter i Vodskov og Else Lauridsdatter i Vodskov vidnede, det Anders Andersen lovet Gertrud Ebbesdatter 2 daler og et par sko, for hun tjente ham et halvt år, og hun havde ikke bekommet samme penge siden.

(303)

** Anders Lauridsen, nu værende i Ålborg, gjorde sit spørgsmål til Anders Bertelsen i Vårbjerg, om han vil nægte, at han eller hans hustru ikke forkortet ham hans korn, som han havde liggende på hans loft, nu i år sidst forleden, hvortil Anders Bertelsen svarede, at han vidste intet af hans korn at sige, dog ville han intet sværge derpå.

** Christen Andersen i Fogedgård. synsmænd hjemlet, at de i dag var i den vesterste part i Bjørum skov, til Fogedgård liggende, da syntes dem at være hugget i dette nærværende år 4 grønne ege og at være hugget egegrene af træerne, så meget som 3 læs.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. Niels Jensen i Ravnstrup skov, velb Otte Skeels skovfoged, vidnede at nu på mandag var 3 uger kom han til Laurids Ovesen i Ganderup i Otte Skeels endels skov, da havde han hugget en liden grøn bøg og førte hjem, hvilket han ikke benægtet, dog ikke vidste at det var den gode mands skovspart, dernæst gav Peder Bertelsen kære og klage over Laurids Ovesen for samme gerning.

** Mads Andersen i Kinderup lod fordele Niels Andersen i Kinderup, for han ikke har holdt sin kontrakt, som dem imellem ganget er, så og for en kvittants, som indeholder 5 tønder rug og 2 skæpper og en mark penge, så og 2 rigsdaler, han ham pligtig er.

(304)

** Falk Gøye til Bratskov hans visse bud Mikkel Block, indvåner i Ålborg, lod læse og påskrive efterskrevne missive, hvori Falk Gøye til Bratskov til kende giver, at eftersom han om aftenen 3/11 kom til Ålborg og er indkommen i Østerå, da er ham frastjålet et liden beslagen skrin, hvori var en kongens dom samt tre blanketter med hans hånd under, som var forseglet med lak, da skal samme blanketter hermed være kasseret, død og magtesløs. og ikke komme ham, hans hustru eller deres arvinger til hinder eller skade.

** Peder Nielsen i Hebelstrup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder Nielsen i nør Halne, sagende ham 1 pund byg, Søren Lauridsen sst 1 tønde byg, Søren Pedersen i Stapris 1 tønde byg.

** Hans Pedersen i Østbjerg 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jens Nielsen, tjente ham forgangen år, sagende ham for han havde lovet ham hans tjeneste, og ikke fremdeles vil blive i sin tjeneste i år, og for hvis skade og forsømmelse, han derover lidt og fanget har.

** Mikkel Nielsen i Torpet. Morten Christoffersen i Sundby vidnede, at Jens Knudsens øg i Uttrup gik tit og ofte i Mikkel Nielsens korn i Torpet, og han gennede dem hjem og bad hans dreng skulle holde dem derfra.

(305)

** Mikkel Nielsen i Torpet. Morten Christoffersen i Torpet vidnede, at nu påske var år, huggede Jens Knudsen i Torpet en eg op ved fjorden, som var Mikkel Nielsens i Torpet, og førte hjem til hans gård, hvortil Jens Knudsen svarede og formente, at de var forligt om den sag.

** Rasmus Jensen i Vestbjerg. Mads Andersen i Vestbjerg, Jens Tomasen sst vidnede, at den brygkedel Hans Nielsen i Sundby købte af Rasmus Jensens soldat i Vestbjerg, den kunne gælde 12 sletdaler.

** Jens Pedersen i Laen havde stævnet Ove Lauridsen i Stade for dom, om han ikke bør at betale ham et godt slagtenød, han ham pligtig er, inden 15 dage eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre, hvortil Ove Lauridsen berettet, at han havde betalt ham hvis, han var ham pligtig. da for nogen lejlighed er samme sag opsat 14 dage.

(306)

** Jens Jørgensen Kock, borger og indvåner i Ålborg, havde stævnet Niels Tomasen i Vadums torp for dom, anlangende to køer, han havde haft at føde for ham, hvilke køer han har forholdt ham, hvortil Jens Tomasen berettet, at den ene ko er ham fratagen med nam og tag i Jens Kocks gæld, og den anden skal han vel bekomme, når han får betalt ham hvis, han er ham pligtig. af slig årsag er samme sag opsat 3 uger.

** Anders Simonsen i nør Halne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder Lauridsen i nør Halne, sagende ham 3 mark, han ham pligtig er.

22/11 1631.

(307)

** Jens Madsen i Hals havde stævnet Niels Lauridsen i Sulsted for spørgsmål og for dom, anlangende nogen børnepenge, som er 4 daler og et får, som Jens Tomasen i Torpet har lovet for til Maren Lauridsdatter, født i Vadum, som er hendes egen arv, som Niels Lauridsen sig tilholder, som hendes bror skulle have solgt ham, skønt Jens Madsen er hendes rette værge. sagen er opsat 14 dage.

** Jens Tomasen i Torpet havde stævnet Niels Lauridsen med to mænd, som er Christen Smed i Vadum og Jens Jensen i Bilgård for vidne, om han ville forpligte sig til at udlægge de børnepenge fra sig og til Jens Madsen i Hals, som er pigens rette værge, hvortil Niels Lauridsen svarede, at han havde ingen penge fanget af Jens Tomasen, og dernæst udlagde Jens Tomasen her på tingbordet nogen penge og bad, Niels Lauridsen skulle annamme dem, hvortil Niels Lauridsen svarede, at når han havde efterkommet sin forpligt, så ville han annamme dem og give ham forvaring derfor.

(308)

** Laurids Pedersen i øster Halne på fru Helvig Marsvin til Nørlund hendes vegne havde stævnet menige ---- sognemænd for dom, sagende dem anlangende hvis tømmer, Anders Mortensen i øster Halne dem i forvaring fanget har, formener de inden 14 dage burde at forskaffe forskrevne tømmer til stede, så mødte Jens Tomasen i Torpet, Jens Jensen sst med flere og svarede, at hvis tømmer, Anders Mortensen havde fanget dem i forvaring, som fjenderne kom her i landet, har han straks berettet hofmanden, som lå på Birkelse, hvor det var, og hofmanden lod tilsige på prædikestolen, at samme tømmer skulle de straks yde på Birkelse.

** Mads Pedersen i Uttrup. Mikkel Nielsen i Torpet, Hans Nielsen i Uttrup med flere vidnede, det Mads Pedersen i Uttrup er så forarmet, at han ikke kan formå at udgive nogen pengeskat til KM dette år.

** Niels Hansen i nør Halne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Ibsen i nør Halne, sagende ham en hørgarns lagen, så god som 9 mark, 2 skæpper byg og 4 mark hamp.

** Peder Nielsen i Hebelstrup havde stævnet Anders Rasmussen i Vodskov, Anders Nielsen med flere sst for dom, anlangende to øksne, han dem lånt har til deres kontribution det første år i fjendernes tid, så mødte Anders Rasmussen i Vodskov med flere og fremlagde deres svar med efterskrevne fortegnelse på dem, som var i kvarter med Peder Nielsen i Hebelstrup, som den tid holdt hus i Østbjerg, og de erbyder sig med Peder Nielsen til rede og regnskab. af slig årsag er samme sag opsat 14 dage.

(309)

** Mikkel Nielsen i Torpet. Laurids Nielsen i Biersted, Mads Mikkelsen sst med flere vidnede, at efterskrevne gårde og boliger i Biersted er ganske øde.

** Jens Espensen i Ulsted på Maren Madsdatter sst hendes vegne havde stævnet Jens Nielsen i Ganderup for dom, sagende ham 4 sletdaler og renten af samme penge i 18 år, som er Maren Madsdatter, boende i Ulsted, hendes fædrene og mødrene arv, han til sig har annammet, som han blev tilfunden inden 15 dage at betale eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

(310)

** Niels Jensen i Brorholt. Christen Christensen i Vadum og Tomas Eriksen i Vadskær kundgjorde, eftersom de var taget i voldgift imellem Niels Jensen og Bertel Jensen i øster Halne, anlangende nogen klæder, de omtvister, da skal Bertel Jensen give Niels Jensen 1 sletdaler, og dermed er samme deres tvist til endelig ende.

** Morten Kjærulf i Ravnstrup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jens Andersen i Vadskær og Maren Pedersdatter sst, for de samtlig har lovet, det Maren Pedersdatter skulle tjene ham dette år, og hun ikke ville komme i sin tjeneste.

** Mogens Jensen i Ganderup og Jens Nielsen i Ganderup bekendte, at de var venlig forligt om hvis skade, Jens Nielsen Mogens Jensen gjort har, at Jens Nielsen skal betale badskær løn og give Mogens Jensen 7 mark.

** Mads Pedersen i Hvorup. Hans Nielsen i Uttrup lod læse og påskrive en landstings stævning, anlangende Mads Pedersen i Hvorup at være stævnet til landsting 3/12 først kommende med en dele.

(311)

** Peder Poulsen på Hassing Hovgård havde stævnet velb Jørgen Kruse til Hjermeslevgård for en uendelig dom, som Christen Hansen i vester Brønderslev over ham forhvervet har, formener samme dom ingen magt burde at have, efterdi den er uendelig. da efterdi Jørgen Kruse var til dronning Sofies begravelse, er samme sag opsat 14 dage.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne lod fordele Anders Andersen i Starbæk for 1 pund smør, som han skulle have givet dette år 1627 til velb fru Sofie Brahe den tid, han var hendes tjener.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i Grindsted lund på velb jomfru Sofie Høgs skovspart, da syntes dem at være hugget 47 ege, som dem syntes kunne være 2 læs.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne lod fordele Laurids Tomasen i Åstrup, Mads Pedersen sst med flere sst for ulovlig skovhug, de beganget har i hans husbonds endels skov Nørskov.

(312)

** Peder Nielsen Kjærulf i Hebelstrup havde stævnet Peder Hansen i Vodskov for dom, anlangende to stude, han ham pligtig er efter hans efterskrevne brevs indhold, hvori Peder Hansen kendes sig at have solgt Peder Nielsen i Østbjerg 2 stude, som han skal have på fodring og græsning til helmis kommer 1629, dateret Østbjerg 6/4 1627, hvilke stude Peder Hansen blev tilfunden at betale inden 15 dage efter denne doms dato eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

** Anders Simonsen i nør Halne lod fordele Peder Lauridsen i nør Halne for en kandebænk eller sin værd derfor og 1 rigsdaler, Laurids Ibsen sst for 9 mark og et hjul, på Maren Gregersdatters vegne.

(313)

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i Langelund at syne hvis, som kunne findes at være hugget i forskrevne lund på et års tid, da syntes dem at være hugget siden i høst sidst forleden 80 grønne bøge, så mødte Niels Lauridsen i Sulsted og svor, at han ikke har hugget eller hugget ladet undtagen 2 rådne stave.

** Anders Kjærulf i nør Halne på sin husbonds vegne. Oluf Pedersen i Vadum, Anders Sørensen sst vidnede, at de onsdag var 8 dage var til Niels Terkildsens i Vadum med Christen Smed, som var i fogdens sted, og der udvurderede og udlagde efterskrevne varer til de fattige i hospitalet for hvis, Niels Terkildsen rester med for hans landgilde efter en doms indhold. 

(314)

** Christen Pedersen i Ellidshøj på Jørgen Grubbe til Tostrup hans vegne dom, belangende Ove Svendsen i Ganderups gård, Peder Bødker i Ganderup med flere, eftersom sagen 27/9 sidst forleden blev opsat 4 uger og 25/10 opsat til i dag, og var Christen Pedersen dom begærende, hvorefter de indstævnede blev tilfunden inden 15 dage at fornøje og betale velb Jørgen Grubbe hvis, de rester med til den gode mand, eller han bør indvisning og udlæg i deres bo og løsøre.

** Peder Andersen i Knepholt. Jens Tomasen i Gåser sagde, at hvis ord han havde sagt anlangende et synsvidne om et øg, som lå død ved stranden ved Gåser, ikke skulle være så skrevet, som synsmænd har det afhjemlet, det havde han sagt i fuldskab og galenskab, og ingen ret eller skel han vidste dertil i nogen måder.

(315)

** Christen Andersen i Fogedgård bandt bogsed på Christen Gølbo i nør Halne for det, han havde ham afranet i vestre part af Bjørum skov, til Fogedgård liggende, en halv marks kost og mere, hvortil Christen Pedersen Gølbo benægtede ved ed at have hugget i Bjørum skov.

** Christen Pedersen i nør Halne. Jens Mørk i Bjørum var Christen Pedersens hjemmel til hvis ege, Morten Jensens søn i øster Halne, Niels Mortensen, omvidnet har, som han er kommen fra Bjørum med, men dersom han kan overbevises, han har fanget noget i den vestre part, er han ikke hans hjemmel til.

** Anders Sørensen, indvåner i Sæby, ridefoged til Bratskov, bød sig i rette imod Christen Pedersen i Ellidshøj, efter at dommen var falden imellem velb Jørgen Grubbe til Tostrup og velb Falk Gøye til Bratskov, anlangende nogen landgilde, de omtvister, hvortil Christen Pedersen svarede, at han ikke vidste nogen videre rettergang med ham denne gang og gik af tinget.

** Peder Nielsen i Hebelstrup lod fordele Peder Nielsen i nør Halne for 1 pund byg, Søren Lauridsen sst for tønde byg, Christen Pedersen i Torpet for 1 tønde byg.

** Mads Pedersen i Hvorup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Hans Nielsen i Uttrup, sagende ham 3 mark, hans faldsmål.
 
(316)

29/11 1631.

** Morten Kjærulf i øster Halne på fru Helvig Marsvin til Nørlund hendes vegne, anlangende vidner, som skal være hid i rette stævnet i dag. så fremkom Baldser Hansen, ridefoged til Oksholm, og berettede, at velb fru Dorte Budde ikke skal endnu være hjemkommen. af slig årsag er samme sag opsat 14 dage.

** Baldser Hansen på Oksholm på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Tomasen i Biersted, Anders Hakkelsemand på Helskov for dom, sagende Christen Tomasen en færdig staldokse, han rester med til hans husbond på hans stedsmål, sagen Anders Hakkelsemand 7 rigsdaler stedsmåls penning, som de blev tilfunden inden 15 dage at betale eller indvisning og udlæg i deres bo og løsøre.

** Mikkel Block i Ålborg på Christen Vadskærs vegne i Ålborg lod læse og påskrive en landstings stævning, formeldende at have stævnet Peder Clausen i Vodskov, hans medbrødre og ransnævninger her i herredet, anlangende den ko, som Peder Clausen i Vodskov er fratagen, hvilke stævning bemelder forskrevne folk at møde til Viborg landsting næste ting, efter den stævning lovlig læst og forkyndt vorder.

(317)

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne gav kære og klage over nogle træer, som skal være savet i hans husbonds skov, til Attrup liggende, og lyste for hvis lovmål, derefter med rette kan påtales.

** Jens Christensen i Hedegård på sin husbonds vegne havde stævnet menige kongens tjenere i vester Hassing og øster Hassing sogne samt Vadum og Biersted sogn, anlangende hvis de rester med til KM til Ålborg slot.
 
** Mikkel Nielsen i Torpet havde stævnet Jens Knudsen i Uttrup for hvis vidner, Mikkel Nielsen i Torpet agter mod ham at forhverve, og efterskrevne vidnede, at det første år i fjendernes tid tog Jens Knudsens far i Uttrup, ved navn Jens Eriksen, en kvie fra Mikkel Nielsen i Torpet.

** Mikkel Nielsen og Jens Knudsen i Uttrup bekendte, at de var forligt om, hvis tvist og uenighed dem imellem været har til denne dag, så Jens Knudsen skal give Mikkel Nielsen 2 sletdaler inden næste ting først kommende for hvis delemål, dem på begge sider ---- været har.

(318)

** Niels Hansen i nør Halne lod fordele Laurids Ibsen i nør Halne en lagen, så god som 9 mark, 4 mark hamp, 2 skæpper byg.

** Mads Bertelsen i Uttrup bød sig i rette imod Jens Espensen i Ulsted, om han havde ham noget til at tale, eftersom han havde ladet ham stævne hid til ting i dag.

** Søren Jensen i Korringen havde stævnet Søren Morten Smed i Uttrup for vidner. ---- Mortensen i Uttrup vidnede, at det sidste år i fjendernes tid da bød Søren Jensen på Korringen Morten Smed i Uttrup hvis gods, han havde at forvare for ham i Uttrups mølle, da svarede Morten Smed, at han vidste igen råd til samme gods på den tid.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne. Peder Madsen i Åkær med flere vidnede, det efterskrevne gadehuse i herredet, som er velb Jens Høgs, er ganske og aldeles øde.

** Jens Hansen på Vang. øster Niels Lauridsen i Sulsted vidnede, det Anders Svendsen i Sulsted har hugget en grøn bøg i Langelund skov, og han kom til ham ved top og stavn, hvortil Anders Svendsen svarede, at han ville have noget med de andre.

(319)

** Anders Christensen i øster Halne på sin far Christen Andersen sst hans vegne havde stævnet Bertel Jensen i øster Halne, Margrete Klemendsdatter sst og Gregers Ibsen i nør Halne for dom, sagende dem efterskrevne gæld efter hans brevs indhold, så mødte Bertel Jensen med sit efterskrevne skriftlige forsæt, og Klemend Nielsen i øster Halne på sin mor Margrete Klemendsdatters vegne bød sig til rede og regnskab. af slig årsag er samme sag opsat 14 dage, og dem imidlertid at være over rede og regnskab med hverandre.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. Jens Sørensen i Horsens vidnede, at i 24 år har velb Otte Skeels tjenere haft smedested i Horsens, og var samme smedested 5 alen i bredden og 6 alen i længden. Andre vidnede det samme.

(320)

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne lod fordele Søren Skrædder i nør Halne for 1 rigsdaler stedsmåls penning, en halv rigsdaler skatte penge, og andre for lignende gæld.

** Jens Christensen i Hedegård. Peder Jensen i Hedegård vidnede, at det år, før fjenderne kom her i landet, annammede Mette Nielsdatter og hendes datter, som den tid boede i øster Hassing, af Jens Christensens hustru 9 mark små hørgarn og 9 mark giøn, som hun lovede at skulle fly hende vævet i 2 sengeklæder, hvortil Mette Nielsdatter svarede, at hun ikke annammede samme garn, men hun ikke kunne benægte, det hendes barn jo havde annammet det.

** Jens Christensen i Hedegård havde stævnet Mette Nielsdatter med hendes lovværge, Jens Pedersen, nu værende i Ulsted, for vidne og for dom, sagende Mette Nielsdatter 9 mark små hørgarn og 9 mark rød giøn, som hun tog at lade væve 2 sengeklæder af for hans kone Johanne Christensdatter, hvortil Mette Nielsdatter svarede, at hun ikke annammet samme garn, men hun ikke kunne benægte, det hendes barn jo annammet det. af slig årsag er samme sag opsat 3 uger

(321)

** Niels Mørk i Dødskov. Jep Tomasen i Knølgård, Bertel Lauridsen i vester Hassing med flere vidnede, det Mads Nielsen, som boede i vester Hassing og er trolovet med den dannekvinde Johanne Nielsdatter i vester Hassing, og har opladt den bjering, Johanne Nielsdatter iboede, og til en anden, som nu forgangen år er draget ad fremmed land, og for en kort tid siden er han kommet der til sognet igen, og hun fattige er forårsaget at overgive både avl og bjering og hvis, hun skulle nære sig og sine børn af.

** Niels Mørk i Dødskov gjorde spørgsmål til Mads Nielsen i vester Hassing, hvad årsag der var til, han drog fra hans kone Johanne Nielsdatter og børn i fremmed land, og oplod hendes avling og bjering imod hendes vilje og minde, hvortil Mads Nielsen svarede, at han havde ikke at holde gården med og give kongen sin rettighed, og han drog af gården, som var lige så vel med hendes minde som hans.

** Anders Kjærulf i nør Halne på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i Horsens og se Johanne Nielsdatters gård, da syntes dem, at samme gård var vel ved magt holden, så den kunne være brøstfældig for 3 læs tag.

(322)

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet menige Sulsted bymænd for dom, anlangende Langelund skov ved Sulsted kirke, som findes at være ophuggen i disse forgangne år, siden fjenderne drog af landet, om de ikke samtlige bør at lide tiltale for ulovlig skovhugst, hvortil de svarede, at han burde det bevise med skovfogden eller andre sandfærdige vidnesbyrd, dem at have huggen i forskrevne skov. for nogen lejlighed er samme sag opsat 14 dage.

** Anders Bertelsen i Vårbjerg. Anders Madsen i Lindholm, Christen Pedersen med flere sst vidnede, det Anders Tomasen, som døde i Lindholm, lod føre to skabede øg nær til Anders Bertelsens i Vårbjerg, og siden blev Anders Bertelsens øg skabede og fordærvede af samme to øg.

** Anders Bertelsen i Ajstrup havde stævnet menige Ajstrup sognemænd, anlangende hvis Anders Bertelsen har dem til at tale.

(323)

** Niels Mørk i Dødskov. Ove Christensen i vester Hassing vidnede, det Mads Nielsen i vester Hassing oplod ham sin bjering imellem påske og pinsedag var år, som Johanne Nielsdatter i vester Hassing påboede.

** Jens Mørk på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Madsen i Grindsted, velb jomfru Sofie Høgs skovfoged, for dom, anlangende hvis som findes hugget i Grindsted lund i jomfru Sofie Høgs skovspart, så mødte Jens Madsen og begærede sagen en tidlang måtte bero. af slig årsag er samme sag opsat 14 dage.               

** Niels Lauridsen i ---- 3. ting med høringsdele tiltale til Jens Tomasen i Torpet, sagende ham efter en seddel ----.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne. Jens Madsen i Grindsted, velb jomfru Sofie Høgs skovfoged, svor, at Simon Jensen i Grindsted huggede et læs af de træer i Grindsted lund, som synsvidne om formelder.

** Anders Keldsen i øster Halne 3. ting med høringsdele havde tiltalte til Morten Pedersen, tjenende Morten Lauridsen i vester Halne, Jep Pedersen, som tjener Laurids Mortensen i Uttrup, med flere, sagende dem 2 sletdaler, som de er tillagt at skulle give til en rustvogn i fjendernes tid.

** Jens Nielsen i Lyngdrup på sin husbonds vegne lod fordele Jens Skrædder i Gåser, Niels Jensen i øster Hassing og Søren Madsen sst, formedelst de har tit og ofte været tilsagt at gøre deres husbond arbejde og ægt, dog har siddet overhørig.

(324)

** Niels Mørk i Dødskov. Johanne Nielsdatter i vester Hassing gjorde ham fuldmyndig til hendes rette værge, at tale hendes tale til herredsting og andetsteds, hvor behov gøres.

** Christen Jensen ---- i Ålborg. Peder Hansen i Vodskov var hans fri hjemmel til 4 læs træer, som han havde lagt i Peder Sørensens gård i Laen. 

** Laurids Poulsen i øster Halne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Anders Keldsen i øster Halne, sagende ham 6 mark, han ham pligtig er.

** Jens Pedersen i Søndergård bød sig i rette imod Anders Tomasen i Ajstrup, om han havde ham noget til at tale, så er han ikke fremkommen.

** Jens Nielsen i Lyngdrup på sin husbonds vegne. Christen Lauridsen på Holtet lovet at stille hans husbond tilfreds for hvis hans forseelse kunne findes, for han har siddet overhørig og ikke ville gøre sin ægt og arbejde, som han blev tilsagt.

** Christen Smed i Vadum. Jens Sørensen i Torpet lovet at betale han den stud, som var Jep Nielsens i Hvorup, som blev slagtet i hans hus til hans soldater i fjendernes tid, efter dannemænds tykke med det aller første.

** Tomas Christensen i øster Hassing på Svend Skøts vegne i Østergård i Manne, dom belangende Poul Rasmussen i Ganderup og hans medbrødre, eftersom sagen 8/11 sidst forleden blev opsat til i dag, og Tomas Christensen på Svend Skøts vegne fremlagde salig Jens Vægters regnskabsbog, hvilke indeholder efterskrevne folk at være ham forskrevne gods skyldig, som de blev tilfunden inden 15 dage at betale eller indvisning og udlæg i deres bo og løsøre.

(325)

** Tomas Christensen i øster Hassing på Svend Skøts vegne i Østergård i Manne, dom belangende Niels Christensen og Jost Pedersen i Gåser og deres medbrødre, eftersom sagen 8/11 sidst forleden blev opsat til i dag, og Tomas Christensen på Svend Skøt, som er kommen i ægteskab med salig Jens Vægters hustru, hans vegne fremlagde salig Jens Vægters efterskrevne regnskabsbog, som formelder forskrevne folk at være ham forskrevne gods og penge skyldig, som de blev tilfunden inden 15 dage at betale eller indvisning og udlæg i deres bo og løsøre.


** Tomas Christensen i øster Hassing på Svend Skøts vegne i Østergård i Manne, dom belangende Jens Christensen og Tomas Lauridsen i vester Hassing med flere vester Brønderslev mænd, og samtlige er dømt til inden 15 dage at betale.

** Christen Andersen i Fogedgård. 3 af 8 ransnævninger her af herredet fremstod, eftersom de var opkrævet at gøre deres ed og tov over Christen Pedersen Gølbo i nør Halne, for en eg, han skal have tagen i ---- skov, da efterdi det ikke bevistes, svor de ham kvit.

(326)

6/12 1631.

** Laurids Guldsmed, borger og indvåner i Ålborg, havde stævnet Margrete Klemendsdatter, salig Niels Dals hustru i øster Halne, med hendes lovværge for dom, sagende hende en plovstud, som hendes salig husbond blev ham skyldig 20/2 1615, 4 Ålborg skæpper byg, som er til leje af samme stud, hvortil Klemend Nielsen formente, det han såvel som hans medarvinger burde at stævnes lovlig, efterdi en part af dem er udenlands. efter slig lejlighed er samme sag opsat 14 dage.

** Clemend Nielsen i øster Halne på sin mor Margrete Klemendsdatters vegne. Keld Skrædder i øster Halne vidnede, det Niels Dal i øster Halne for en 17 eller 18 år siden havde en kalv at føde for Laurids Nielsen Guldsmed i Ålborg, og den tid, samme kalv var overfødet, da blev den druknet i øster Halne enggrob, hvortil Laurids Guldsmed svarede, at han havde ingen kalv hos ham, men en færdig plovstud, som hans regnskabsbog om formelder.

(327)

** Laurids Nielsen Guldsmed, borger og indvåner i Ålborg, havde stævnet Anne Keldsdatter, salig Morten Jensen Kjærulf i øster Halne hans efterleverske, med hendes lovværge for dom, sagende hende 24 kurant daler, hendes husbond salig Morten Jensen ham pligtig var efter hans udgivne brevs indhold, i lige måder 4 års rente af same penge, 3 tønder byg om året. så mødte Niels Mortensen i øster Halne på sin mor Anne Keldsdatters vegne og berettet, Laurids Guldsmed at have tagen ubillig rente af samme penge, og formente at han såvel som hans medarvinger burde at være lovlig stævnet.. af slig årsag er samme sag opsat 14 dage.

** Anders Lauridsen i øster Hassing havde stævnet Christen Lauridsen i Bredholt for dom, sagende ham efter en seddels indhold, hvad efterskrevne gods som han annammet har i Ålborg, som var Karen Lauridsdatters, så mødte Christen Lauridsen og svarede, han intet gods havde taget i forvaring, og hvis gods han havde, havde fjenderne borttagen. af slig årsag er samme sag opsat 14 dage.

(328)

** Markor Jensen i Kirkegård havde stævnet Anders Skrædder i Vadum og Peder Lauridsen i Plomgård for dom, sagende Anders Skrædder 11 daler og 1 tønde byg, Peder Lauridsen 1 sletdaler, som de blev tildømt inden 15 dage at betale eller indvisning og udlæg i deres bo og løsøre.

** Peder Nielsen i Sulsted havde stævnet Anders Svendsen i Sulsted for dom, sagende ham 6 daler, han ham pligtig er efter hans udgivne brevs indhold, i lige måde klæde til en trøje, som han havde lovet hans hustru, hvortil Anders Svendsen svor, ikke at have lovet Peder Nielsens kone noget klæde til en trøje. af slig årsag er samme sag opsat 14 dage.

(329)

** Søren Madsen i Ajstrup havde stævnet Klemend Nielsen i Ajstrup for dom, anlangende tre øg, han havde i fjendernes tid og dreven i hans plov til sine skabede øg uden hans vilje og minde, og derover er bleven skabede og fordærvede, så mødte Klemend Nielsen, berettet de var forligt om den sag, som han i dag 14 dage vil bevise. af slig årsag er samme sag opsat 14 dage.

** Laurids Pedersen i øster Halne og Søren Jacobsen i Dal voldgav deres sag på efterskrevne to dannemænd, anlangende hvis tvist Anders Kjærulf i Bjørnkær og Søren Jacobsens mor Inger Christensdatter i Dal imellem været har til denne dag.

** Christen Keldsen i Hvorup på Margrete Christensdatters vegne sst. Peder Nielsen i Ulsted gjorde og gav Margrete Christensdatter i Hvorup afkald for hvis, han arvelig tilfalden er efter Søren Nielsen, som boede og døde i Hvorup.

** Søren Jacobsen i Dal 2. ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Suder i øster Halne, sagende ham 2 sletdaler, Christen Nielsen, som tjener Laurids Pedersen, 1 tønde byg, som han hans mor pligtig er, Bodil Lauridsdatter 1 sletdaler og en seng.

(330)

** Niels Ludvigsen i Vestergård havde stævnet Simon Lauridsen i vester Halne med menige mænd, som boer i vester Halne, for synsmænd at tage af tinge til vester Halne kær at syne hvad, der er hugget siden det sidste syn var.

** Jens Jostsen i Holstrup. Niels Nielsen i Vestbjerg gjorde og gav ham afkald for hvis, hans hustru Karen Pedersdatter kunne være arvelig tilfalden efter hendes salig far Peder Jensen og mor Kirsten Christensdatter, som boede og døde i Holstrup.

** Niels Hansen i vester Brønderslev på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i Ganderup og så det værsted, som Søren Madsen påboer, at syne hvis samme værsted kunne findes brøstfældig på tømmer, tag og ler.

** Niels Hansen i vester Brønderslev på sin husbonds vegne forbød Søren Madsen i Ganderup at lukke eller låse, bruge eller bruge lade eller befatte sig noget med noget, som tilhører det bolig, han iboer, under et fuldt hærværk.

(331)

** Peder Andersen i Knepholt. Niels Ludvigsen i Vestergård, Markor Jensen i Kirkegård med flere vidnede, at den gård i vester Halne, som salig Anders Kjærulf i Knepholt tilforn havde i brug, og Peder Andersen nu har sted og fæst, den er aldeles øde og vil opbygges af ny, og jorden ikke været i brug siden fjendernes tid, så han ikke kan afstedkomme at udgive nogen fuld landgilde dette år.

** Jens Espensen i Ulsted havde stævnet Mads Bertelsen i Uttrup og Christen Bertelsen sst for dom, sagende dem deres anpart af 11 sletdaler, så mødte Christen Bertelsen og berettet, en part skal være betalt af samme penge, som han i dag 8 dage vil bevise. efter slig lejlighed er samme sag opsat 8 dage.

** Hans Madsen i Folsted på sin mor Anne Poulsdatters vegne og Poul Madsen i Grindsted voldgav deres sag på efterskrevne 4 dannemænd, anlangende hvis tvist, dem imellem var.

** Poul Mortensen i Horsens 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder Jensen i Kinderup, sagende ham en tønde rug, derpå oppebåret 1 sletdaler.

** Laurids Mortensen i Uttrup gav Anders Keldsen i øster Halne 2 mark på Jep Pedersens vegne, som tjener Laurids Mogensen, som ham tilkommer at udlægge i et øg til rustvognen i fjendernes tid.

(332)

** Christen Madsen i Ajstrup på Peder Jensens vegne i ---- 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder Lauridsen i øster Hassing, sagende ham en buløkse, så god som 3 ---- . som han lånte ham, da kejserens folk var her i landet.

** Anders Rasmussen i Vodskov på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Sørensen i Horsens for synsmænd at tage af tinge til et træ, som findes afsavet i Attrups endel, at syne, om der ikke har været honning i samme træ.

** Søren Jacobsen i Dal. Niels Mortensen, Anne Keldsdatters søn i øster Halne lovede, det hans mor Anne Keldsdatter skulle møde i Ålborg til ---- først kommende, og der gøre regnskab med ham og Sørens mor Inger Christensdatter i Dal om hvis, dem imellem er, belangende gældssag.

** Niels Andersen Skrædder i Vestbjerg svor, at Hans Nielsen i Uttrup var ham pligtig hvis, han ham sigter for, hvortil Hans Nielsen svarede, at han måtte det bevise og ikke vil nægte ved sin ed.

** Christen Rasmussen på sin far Rasmus Christensens vegne i Søndergård lyste efter sin fars signet, som er bleven borte for ham og derhos gør samme signet kasseret, død og magtesløs, om der findes nogen breve gjort med samme signet, dis midlertid til nu, da vil han ikke nyde eller undgælde dem i nogen måder.

** Jens Mørk på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til alle jomfru Sofie Høgs tjenere her i herredet, så mange som rester af dem, være sig skyld, landgilde, skat eller andet.

(333)

** Morten Smed i Uttrup. Laurids Nielsen i Horsens vidnede, det Morten Smed i Uttrup i fjendernes tid fik ham en nøgle, som han skulle opbevare for Søren Jensen, nu boende på Korringen, til en kiste med nogle klæder i, som Morten Smed sagde for ham, at han pantsatte Søren Jensen, og Søren Jensen lukkede kisten op og tog deraf efterskrevne tøj, dernæst svor Morten Smed, at der var en ganske hob mere gods i samme kiste, men Søren Jensen ville ikke lade ham bekomme det.

** Anders Kjærulf i nør Halne på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jens Madsen i Horsens, sagende ham for husbondhold, han rester med, så mødte Jens Madsen og berettet, at han havde taget husbondhold af hospitalsforstander, som den tid hed Poul Skriver.

** Anders Bertelsen i Ajstrup begærede vidne, anlangende en vogn, som Anders Kjærulf i Holtet og Peder Lauridsen i Sindholt bekommet har i fjendernes tid og har lovet for. grundet skudsmål er samme sag opsat 8 dage.

** Jens Hansen på Vang på Christen Morsings vegne sst 3. ting med høringsdele havde tiltale til Christen Tomasen i Vadum, sagende ham 1 sletdaler rede penge, som Christen Morsing har lånt ham.

(334)

** Anders Kjærulf i nør Halne på sin husbonds vegne. Bertel Lauridsen og Mads Andersen i Horsens vidnede, at Jens Pedersen Skrædder i Horsens havde 2 skæpper rug sået i Johanne Nielsdatters jord i Horsens, som var for hvis arbejde, han havde arbejdet for hende.

** Peder Bertelsen i Langholt på Christen Jensens vegne i Kærsgård 3. ting med høringsdele havde tiltale til Svend Lauridsen i vester Hassing, sagende ham en trøje, så god som 4 daler, en ny hampesæk, Peder Christensen 3 daler, Jens Sørensen 1 daler.

** Peder Bertelsen i Langholt på Christen Jensen i Kærsgård hans vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Anders Lauridsen i vester Hassing, sagende ham, for han er rømt af hans tjeneste.

** Peder Nielsen Kjærulf i Hebelstrup. Anders Rasmussen Dal i Vodskov på menige Vodskov granders vegne og Peder Nielsen på sine egne vegne indgav deres sag på efterskrevne dannemænd, anlangende nogen stude, de omtvister.

(335)

** Jens Hansen, ridefoged til Vang, på Christen Gølbos vegne i nør Halne. 4 af de 8 ransnævninger berettet og kundgjorde, eftersom de af Christen Andersen i Fogedgård var opkrævet at gøre deres tov og ed over Christen Sørensen Gølbo i nør Halne for nogen ege, han skal have taget i Bjørum skov, da efterdi det ikke bevises for dem, Christen Gølbo i nør Halne har hugget nogen ege i Bjørum skov, eller funden ved top eller stavn, svor de ham kvit.

** Christen Hansen i vester Brønderslev på sin husbond velb Jørgen Kruse til Hjermeslevgård hans vegne havde stævnet Peder Poulsen på Hassing Hovgård for dom, om han ikke pligtig er at betale Jørgen kruse 400 rigsdaler in specie, som han ham pligtig er efter hans efterskrevne brevs indhold, dateret Hjermeslevgård 2/9 1630, hvortil Peder Poulsen svarede, at ingen opsættelse var gangen, siden han sidste gang blev stævnet for dom, og begærede som tilforn at sagen en tidlang måtte bero. af slig årsag er samme sag opsat 14 dage.

(336)

** Peder Bertelsen på Langholt på sin husbonds vegne tilspurgte Laurids Sørensen i Grindsted, hvad hjemmel han havde til et rødblisset øg, som han har i hans havende værge, hvorfor han havde dølgt det, hvortil han svarede, at han købte det af Anders Møller, som boede i nør Halne, og ikke har dølgt det.

(337)

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Sørensen i Grindsted for dom, om han ikke bør at skaffe sin hjemmel til stede til det rødblisset øg, som han har i hans havende værge, eller lide derfor som for andet uhjemlet, hvortil Laurids Sørensen svarede, hvis øg han havde, havde han købt og betalt, som han vil bevise. af slig årsag er samme sag opsat 8 dage.

** Mads Andersen i Kinderup. Peder Madsen i Horsens, Niels Nielsen i Vestbjerg vidnede, at i fjendernes tid udlagde Mads Andersen i Kinderup to øksne for menige Sulsted sognemænd, som Peder Kjærulf i Agdrup og salig Niels Nielsen i Vestbjerg lovet at skaffe ham betaling for.

** Mads Andersen i Kinderup 3. ting med høringsdele havde tiltale til menige Sulsted sognemænd, sagende dem 2 øksne, som han udlagde for dem i fjendernes tid.

** Anders Nielsen i øster Halne lod fordele Morten Pedersen, tjenende Morten Hansen i vester Halne, Maren Pedersdatter, som tjener Jens Andersen i Vadskær, for deres anpart af 2 sletdaler, som de er tillagt at skulle give til en rustvogn i fjendernes tid.

(338)

** Iver Andersen i Lunden havde stævnet Peder Madsen i vester Hassing for dom, anlangende nogen ukvems ord, han ham tilsagt har, som han burde at bevise. på begæring er samme sag opsat 14 dage.

** Peder Kjærulf i Agdrup 3. ting med høringsdele havde tiltale til menige Sulsted sognemænd, sagende dem deres anpart af de stude, han udlagde for dem i Hals i fjendernes tid.

** Christen Nielsen i Hvorup havde stævnet Peder Nielsen i Ulsted for vidner. Mikkel Nielsen i Torpet vidnede, at nu på torsdag var måned var han på skifte og jævning imellem Margrete Christensdatter, salig Søren Nielsen i Hvorup hans efterleverske, og Peder Nielsen i Ulsted, da blev de forligt, at Margrete Christensdatter skal give Peder Nielsen 16 sletdaler, 1 ko og salig Søren Nielsens klæder.

** Søren Jacobsen i Dal havde stævnet Morten Jensen i øster Halne for hvis sag, Søren Jacobsen har ham for at give.

** Peder Nielsen Kjærulf i Hebelstrup bød sig i rette, om der var nogen, som havde ham noget til at tale, da er ingen fremkommen.

(339)

** Peder Poulsen i Hassing Hovgård med en opsættelse her af tinget 22/11 sidst forleden, belangende velb Jørgen Kruse til Hjermeslevgård, Christen Hansen i vester Brønderslev, Mads Jensen ved Kæret sst da var i rette stævnet, som Christen Hansen i vester Brønderslev over ham forhvervet har en uendelig dom, så mødte Christen Hansen på Jørgen Kruses vegne og berettet, at han var udenlands og ikke endnu hjemkommen. af slig årsag er samme sag opsat 14 dage.

** Niels Lauridsen i Sulsted lod fordele Jens Tomasen i Torpet, sagende ham efter en skriftlig saddel, anlangende hvis, som bekostet er på den trætte, dem imellem været har, for hvis, han efter hans forpligts indhold lovet har Christen Jensen, forrige tjenende på Ålborg slot, som er for domme, vognleje og andet.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Jensen i Bilgård for vidner.

(340)

** Niels Bendsen Skrædder, nu værende i Vestbjerg, dom belangende Hans Nielsen i Uttrup, eftersom sagen 1/11 sidst forleden blev opsat flere gange til i dag, og Niels Bendsen berettet som tilforn og derhos svor, det Hans Nielsen i Uttrup var ham pligtig hvis skaftekorn, han ham sigter for, og derhos tilbød at ville indgive sin sag på dannemænd, hvortil Hans Nielsen svarede, at han måtte det bevise. da efterdi Niels Bendsen ved sin ed bekræfter samme sin gæld ret at være, og Hans Nielsen ikke vil samme tvist på dannemænd indgive, ej heller ved sin ed befri, da blev han tilkendt at betale Niels Bendsen sin gæld, eller derfor at lide tiltale.

** Peder Andersen i Knepholt. Jens Pedersen, nu værende i Søndergård, gav ham fuldmagt at tale hans tale med hvem, som har ham noget til at tale her til tinget eller andetsteds, ligesom han selv personlig til stede var.

(341)

13/12 1631.

** Niels Hansen i Horsens havde stævnet (blank)

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Christensen og Mette Rasmusdatter, tjenende Oluf Clausen i Biersted, Rasmus Pedersen og hans hustru Maren Jensdatter med flere for vidne, det Jens Christensen vidnede, at på søndag var 14 dage, så han Maren Jensdatter, Rasmus Christensens hustru i Biersted, komme gående ud fra Oluf Clausens i Biersted med en kedel i hendes hånd, som var Oluf Clausens kedel, og stod Rasmus Christensen til vedermålsting og bekendte, at han havde samme kedel i sit hus.

** Jens Christensen i Biersted. Anders Kjærulf i nør Halne, Mads Mikkelsen i Biersted med flere vidnede, at efterskrevne gadehus folk sst er så forarmede, at de har intet formue at udgive enten til KM eller husbonden.

(342)

** Anders Kjærulf i nør Halne. Jens Christensen i Biersted med flere vidnede, det Anders Kjærulf i nør Halne ikke har mere sået dette år end halvt hans jord, så han ikke kan formå at udgive nogen fuld landgilde dette år.

** Mads Mikkelsen i Biersted. Jens Christensen i Biersted med flere vidnede, det Mads Mikkelsen i Biersted har slet intet rug sået til Biersted præstegård dette år, og en ringe ting havre og byg sået til samme gård.

** Christen Andersen i Krogen. Jens Christensen i Biersted med flere vidnede, det den gård, Christen Andersen iboer, kaldes Krogen, ---- gammel råling den tid, han kom til den.

** Christen Lauridsen i Bredholt havde stævnet Anders Lauridsen i øster Hassing og hans hustru Karen Lauridsdatter for vidner. Anders Tomasen i Ajstrup vidnede, at det sidste år i fjendernes tid da kom fjenderne til Christen Lauridsen i Bredholt og hans kone og gav dem mange slag og hug, og borttog både hans eget såvel som hvis, han havde at forvare for andre.

(343)

** Christen Andersen i Fogedgård spurgte Niels Ludvigsen i Vestergård, når han ville annamme kirkens korntiende, som han tilkommer at annamme, efterdi han er præstens medhjælper og kirkeværge, som er en halv læst byg og en halv læst rug, hvortil han svarede, at dersom han skulle være kirkeværge, da ville han ikke annamme det førend mod fastelavn.

** Jep Tomasen i Knølgård havde stævnet Hans Hansen Felbereder i Hundslund mølle for vidne, det Poul Simonsen i Ganderup vidnede, det Hans Hansen i Hundslund mølle fik 3 malmgryder af Johanne Olufsdatter i Ganderup i fjendernes tid.

** Jep Tomasen i Knølgård havde stævnet Peder Poulsen på Hassing Hovgård og hans dreng for vidne. Anders Pedersen i vester Hassing vidnede, at som i går var 14 dage, så han Peder Poulsens dreng, ved navn Anders Jensen, tog Jep Tomasens får og gennede dem ad vester Hassing.

** Morten Kjærulf i øster Halne på fru Helvig Marsvin til Nørlund hendes vegne. Eske Lauridsen i Vadum vidnede, at det er et gadehus, han påboer, og gav 8 skilling til huspenge af det om året, men den tid, Laurids Tømmermand boede i samme hus, lå der et stykke eng dertil, som han gav en tønde byg til engleje af det, som har været frataget samme hus, siden han er kommen dertil.

(344)

** Niels Christensen i Gåser bød sig i rette, om der var nogen, som havde ham noget til at tale, så er ingen fremkommen.

** Svend Svendsen i Sulsted havde stævnet Peder Nielsen i Sulsted for hvis vidner, Svend Svendsen da agter at forhverve mod ham.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til alle hans husbonds tjenere i Åby sogn, så mange der er østen Åby bro, sagende dem hvis de rester med til deres husbond efter restantsen.

** Christen Madsen i Ajstrup på Peder Jensens vegne sst lod fordele Peder Lauridsen i øster Halne for 1 buløkse, så god som 3 sletmark, som han lånte ham, der kejserens folk var her i landet.

** Peder Bertelsen i Langholt på Christen Jensens vegne i Kærsgård lod fordele Svend Lauridsen i vester Hassing for 1 ny hampesæk, Jesper Jespersen i Horsens for 3 daler.

** Peder Bertelsen i Langholt på Christen Jensens vegne i Kærsgård lod fordele Anders Lauridsen i vester Hassing, for han er rømt af hans tjeneste.

(345)

** Anders Kjærulf i nør Halne på sin husbonds vegne lod fordele Jens Madsen i Horsens for hans husbondhold, han rester med.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på Jesper Pedersens vegne i Havgård havde stævnet Peder Christensen i Toftgård for dom, sagende ham 1 rigsdaler kongeskat, 12 skilling skat forgangen år, desligeste 34 sølvknapper, som han leverede ham, førend fjenderne kom her i landet. på begæring er samme sag opsat 14 dage.

** Søren Jacobsen i Dal lod fordele Laurids Suder i øster Halne, sagende ham 3 sletdaler, Bodil Lauridsdatter 1 sletdaler, 1 seng.

** Niels Lauridsen i Sulsted. Jens Tomasen i Torpet lod læse og påskrive en uendelig dom af Viborg landsting, 3/12 1631 udgangen, anlangende Jens Madsen i Hals hans fuldmægtig Tomas Lauridsen i Torup da at have ladet forhverve, anlangende hvis fuldmagt, Niels Lauridsen i Sulsted bekommet har, og hvis dom, han her til fornævnte ting forhvervet har, anlangende Jens Lauridsen, er magtesløs dømt.

** Jens Hansen på Vang på Christen Morsing, tjenende det sst, hans vegne lod fordele Christen Tomasen i Vadum, sagende ham 1 sletdaler rede penge, som Christen Morsing har lånt ham.

(346)

** Laurids Andersen i Stade havde stævnet Niels Andersen i Kinderup for dom, sagende ham 13 daler for 2 øg, salig Holden Andersen ham pligtig var, en sølvske, 1 dug, 1 bagplov med mere, så mødte Niels Andersen og svaret, at en part er af fjenderne er borttagen, og hvis andet, som igen blev, har Laurids Andersen til sig annammet. af slig årsag er samme sag opsat 8 dage.
 
** Jens Espensen på Peder Hansens vegne, foged på Ørslevkloster. Peder Jensen, som tjener Peder Christensen i Ganderup, lovede at betale Peder Hansen 2 pund krudt, som han ham fanget har at forvare, inden snapsting først kommende, eller da at stå dele uden al varsel.

** Peder Bertelsen i Langholt 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder Nielsen og Laurids Jensen i Horsens, sagende dem 2 Ålborg skæpper korn kirkens tiende og 2 mark stedsmål deraf, hvortil Laurids Jensen svarede, at han ikke har sted og fæst mere end 4. part af den gård, han iboer.

** Niels Poulsen i Gåser 3. ting med høringsdele havde tiltale til Christen Andersen i Gåser og Maren Andersdatter sst, sagende dem 22 mark, endnu Maren Andersdatter for 2 sletdaler, Sidsel Mortensdatter sst for 2 sletdaler.

** Anders Jensen i Hvorup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Søren Møller i øster Halne, sagende ham 8 skilling og en trøje, så god som 2 mark, som han er ham pligtig.

(347)

** Poul Mortensen i Horsens udlagde på tingbordet 2 mark og tilbød Jens Rasmussen i Tranholm eller nogen på hans vegne dem ville annamme for en trøje, han havde i pant af Poul Mortensens hustru i Horsens, Anne Jensdatter, da ville der ingen annamme dem.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov. synsmænd hjemlet, at de var i Attrup at syne, om der ikke findes en bøg afsavet med en sav i fornævnte endel, da fandtes dem en part af forskrevne bøg er afhuggen og en part afskåren med en sav, og var gjort hul i samme træ, og syntes dem var honning aftagen, i lige måde så de nogen gamle bøgegrene lå på Christen Sørensens vogn i Horsens.

** Jep Tomasen i Knølgård. Niels Andersen i Knølgård og Jens Nielsen sst vidnede, at der blev 2 af Jens Tomasens får borte i går 14 dage, den tid Peder Poulsens dreng på Hassing Hovgård, ved navn Anders Jensen, gennede dem om til vester Hassing.

** Niels Ludvigsen i Vestergård på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i går var i vester Halne kær at syne, hvad der var huggen siden det sidste syn gik dertil, da syntes dem at være huggen 10 læs ellestaver, ellegrene og egegrene.

(348)

** Anders Adsersen i Ganderup. Niels Lauridsen i Sulsted og Jens Sørensen i Torpet berettet, at de i dag var uden tinge at vurdere nogle hjul, som var Niels Svendsens i Ganderup, og da vurderet 4 hjul til at beslå for 3 daler.

** Peder Kjærulf i Agdrup 3. ting med høringsdele havde tiltale til menige (blank)

** Peder Kjærulf i Agdrup lod fordele menige Sulsted sognemænd, sagende dem deres anpart af de stude, han udlagde for dem i Hals i fjendernes tid.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov. Niels Jensen, tjenende i Attrup, vidnede at som i går var 14 dage kom han til ---- Sørensen i Horsens i Attrups endel ved en træ, da havde han nogen bøgegrene på sin vogn, som han tog ved samme træ.

** Hans Jensen i Gåser berettet, at eftersom han i dag 14 dage var opkrævet at gøre sin tov og ed over Christen Pedersen Gølbo i nør Halne, så svor han, at han var på Ålborg slots ladegård samme tid at tærske, og Jens Christensen i Hedegård da at have lovet at ville gøre hans skudsmål til tinget, og dog blev forhindret og ikke kom til tinget den dag, for han var på Ålborg slot den dag at lade skrive skat, som Jens Christensen og selv beretter.

** Jens Christensen i Hedegård. Laurids Rasmussen og Poul Pedersen i øster Hassing vidnede, at de nu på søndag sidst forleden var til Jens Christensens i Hedegård, at høre hans hustru Johanne Christensdatters vidne, efterdi hun for sin store sygdom og skrøbelighed ikke selv kunne komme her til tinget i dag, og da svor hun for dem, at nogen tid førend kejserens folk kom her i landet, da kom Jens Pedersens kone Mette Andersdatter, som da boede i øster Hassing, til Hedegård med et nyt sengeklæde, og sagde jeg har spurgt i har garn at vil have vævet i to sengeklæder, og dersom hun ville skaffe hende det, da skulle hun væve samme garn i Sundby hos den væver, som har vævet forskrevne sengeklæde, og da vejede samme garn 9 mark.

(349)

** Jens Mørk i Bjørum på Peder Nielsens vegne i Sulsted havde stævnet Svend Svendsen i Sulsted for dom, anlangende femtals rug 1 trave, som han havde indført i hans lade i fjendernes tid, hvortil Svend Svendsen berettet, at han ikke havde undt ham lov til at lægge samme korn i hans hus, og dersom han havde lagt noget af hans rug i hans lade, havde fjenderne borttaget og ødet, som han ville bevise. af slig årsag er samme sag opsat 8 dage.

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet Jens Mørk i Bjørum for dom, anlangende hvis egetræer, Jens Mørk Christen Pedersen Gølbo i nør Halne hjemlet har, og fremlagde Christen Andersen sit efterskrevne forsæt, hvortil Jens Mørk berettet, at det ikke skal være bevist, Christen Gølbo har huggen nogen træer i den skovspart til Fogedgård, og ikke heller skal befindes, at han har hjemlet Christen Gølbo noget, som skal være hugget i fornævnte skov. af slig årsag er samme sag opsat 14 dage.

(350)

** Søren Pedersen i Sulsted. voldgiftsmænd berettet, at de var tagen af tinge ved 1 voldgift imellem Søren Pedersen og Peder Nielsen i Sulsted om hvis tvist, dem imellem været har, og da kunne de ikke rettere kende,  end Søren Pedersen skal give Peder Nielsen 1 trave langhalm.

(351)

** Svend Pedersen i Lundager på sin husbonds vegne, Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne, Peder Munk i Gettrup på sin husbonds vegne, Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne, Laurids Ibsen i nør Halne på sin husbonds vegne havde stævnet efterskrevne mænd for dom, anlangende hvis, som de har huggen i Langelund skov, så mødte Niels Lauridsen i Sulsted med menige Sulsted sognemænd og i rette lagde deres efterskrevne svar, lydende blandt andet at de gode lodsejere ikke skal bevise, det de skulle have hugget dette store skovhug. efter slig lejlighed blev samme sag opsat 14 dage.

(352)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne velb jomfru Sofie Høgs tjenere her i herredet efter restants lydelse for år 1630 og 1631.

(353)

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet Niels Ludvigsen i Vestergård for dom, om han ikke pligtig er at annamme halv Vadum sogns kirketiende, som er en halv læst rug og en halv læst byg, efterdi han er præstens medhjælper, og tilsagt af hr Anders Nielsen i Vadum præstegård, herredsprovst i fornævnte herred, at være fornævnte kirkes værge, hvilket han blev tildømt.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne, dom belangende Jens Madsen i Grindsted, eftersom sagen 29/11 sidst forleden blev opsat til i dag, da efterdi befindes Jens Madsen har været jomfru Sofie Høgs betroede skovfoged over hendes endels skove, og adskillige træer er hugget i samme skove, da bør han udvise hvem, som samme skovhug gjort har, eller og selv derfor at stande til rette.

(354)

** Morten Kjærulf i øster Halne på fru Helvig Marsvin til ---- hendes vegne med en opsættelse her af tinget 15/11 nu sidst forleden, formeldende ham da at have stævnet velb fru Dorte Budde, salig Iver Friises, til Oksholm, anlangende vidner, velb fru Helvig Marsvin agter at lade forhverve, belangende køb og salg, som dem imellem ganget er, som velb fru Helvig Marsvin formener, at hende skal være solgt nogle gadehuse for boliger, så fremkom Baldser Hansen på fru Dorte Buddes vegne og fremlagde efterskrevne beretning, dateret Oksholm 13/12 1631, lydende i sin mening, at han aleneste begærede, at fru Helvig Marsvin ville efterkomme og klart gøre hendes udgivne brev, lydende på 200 rigsdaler hovedstol ---- da ---- han oplægge og betale og i alle måder fuldgøre velb den gode ---- brev.

(355)

20/12 1631.

** Laurids Lauridsen i vester Hassing begærede 4. ting til Ove Lauridsen i Ganderup, sagende ham en sort klædes trøje, som han formente skulle være hans, som han havde set i hans hus, siden fjenderne drog af landet, hvortil Ove Lauridsen svor, at det ikke var hans trøje, han så i hans hus, men Morten Skrædders i Ganderup, og han havde leveret ham den igen.

** Ove Lauridsen i Ganderup og Laurids Lauridsen i Vester Hassing voldgav deres sag på efterskrevne dannemænd, anlangende hvis tvist, dem imellem været har til denne dag.

** Niels Jensen i Horsens og Niels Nielsen sst voldgav deres sag på efterskrevne dannemænd, anlangende hvis tvist og uenighed, dem imellem været har til denne dag.

** Jens Espensen i Ulsted på sin husbonds vegne havde stævnet efterskrevne for vidner. Niels Nielsen i Rottrup, Jens Nielsen i Ulsted med flere vidnede, at efterskrevne mænd har geder og holder dem imod forbud.

(356)

** Jens Nielsen i Ulsted bød sig i rette imod Niels Svenningsen i Ålborg, om han har ham noget til at tale, da er Niels Svenningsen ikke mødt at give ham nogen sag.

** Mads Andersen i Kinderup havde stævnet Jens Olufsen, tjenende i Langtved, for dom, anlangende Maren Pedersdatter, som da tjente i Gravholt, har han lovet at ægte og forse hende.

** Anders Keldsen i øster Halne havde stævnet Morten Pedersen, tjenende Morten Lauridsen i Vester Halne, Maren Pedersdatter, tjenende Jens Andersen i Vadskær, med deres lovværge for æskning, det Anders Keldsen udæskede Morten Lauridsens dreng, Morten Pedersen, og Maren Pedersdatter, tjenende Jens Andersen, om de ville rette for dem efter loven, eftersom de er delt og lovforvunden, og derhos forbyder nogen at huse eller helle dem, undtagen de vil rette for dem.

(357)

** Simon Lauridsen i vester Halne havde stævnet Jens Tomasen i Torpet for 3. ting med høringsdele.

** Jens Espensen i Ulsted på sin husbonds vegne havde stævnet Jørgen Jørgensen i Gettrup, Søren Lauridsen i Skoven med flere for dom, anlangende geder de holdt har mod forbud, hvorefter de blev tilfunden samme geder at afskaffe, eller dem at være forbrudt til deres herskab.

** Markor Jensen i Kærsgård lod fordele efterskrevne for det, de rester med at skulle betale i det øg, som kom til rustvognen i fjendernes tid.

(358)

** Niels Ludvigsen i Vestergård havde stævnet Niels Lauridsen i Rottrup for dom og spørgsmål, anlangende nogen adskillige varer, han bekommet har af Peder Lauridsen, som boede i Ålborg og døde i Thisted. På grund af skudsmål er samme sag opsat til snapsting.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne. Laurids Nielsen i Biersted og Anders Nielsen i Vodskov lovet, at Peder Nielsen i nør Halne skal forbygge og forbedre den gård, han iboer, og gøre ægt og arbejde deraf, når han bliver lovlig tilsagt.

** Mads Tomasen i Ålborg havde stævnet Villads Tærsker i Ganderup for dom, anlangende 6 daler og en tønde blanding, han ham pligtig er, som ham arvelig tilfalden er efter hans salig mor Maren Madsdatter, som boede og døde i Ganderup. for nogen lejlighed blev samme sag opsat 8 dage.

** Anders Lauridsen i øster Hassing havde stævnet Christen Lauridsen i Bredholt for vidne, som Anders Lauridsen agter at forhverve. på grund af skudsmål er samme sag opsat 8 dage.

(359)

** Simon Lauridsen i vester Halne havde stævnet Jens Tomasen i Torpet for dom, anlangende en stud, han udlagde i skat den tid, Jens Tomasen var lægdsmand, og han lovede ham hans betaling for samme stud, 6 tønder byg, som han blev tilfunden at betale inden 14 dage, eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

** Morten Smed i Uttrup havde stævnet Søren Jensen på Korringen for dom, anlangende nogen klæder og gods, de omtvister. på grund af skudsmål blev samme sag opsat 8 dage.

** Simon Lauridsen i vester Halne. Jens Mørk i Bjørum svor, det Jens Tomasen i Torpet blev Simon Lauridsen 18 skæpper byg skyldig i fjendernes tid, den tid de 8 stude blev udlagt af sognet.

(360)

** Markor Jensen i Kirkegård havde stævnet Anders skrædder i Vadum for dom, anlangende 11 daler og 1 tønde byg, han ham pligtig er, som han blev tilfunden inden 15 dage at betale eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

** Tomas Christensen i Biersted på sin søn Christen Tomasens vegne. efterskrevne vidnede, at Christen Tomasen, Tomas Christensens søn i Biersted, ikke havde sået uden de to parter af hans jord dette år, og den 3. part usået.

** Tomas Olufsen i Sulsted. efterskrevne vidnede, at Tomas Olufsen er så forarmet, at han ikke kan formå at udgive nogen kongeskat dette år.

** Peder Nielsen i Horsens 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder Nielsen, Maren Bertelsdatters søn, i Horsens, sagende ham et skovsvin, som han ham afkøbt har for 4 mark, som han skulle yde for ham i Ålborg kloster.

** Laurids Ibsen i nør Halne. Mads Mikkelsen i Biersted, Oluf Mikkelsen sst med flere vidnede, det Laurids Ibsen i nør Halne ikke har uden halv sin sæd sået dette år.

(361)

** Anders Kjærulf i nør Halne på sin husbonds vegne. Christen Jensen i vester Brønderslev og Maren ---- datter sst vidnede, at nu på søndag var 3 uger, da kom Niels Nielsen og Christen Mikkelsen i vester Brønderslev til Jens Sallingbo, der sst, på hans toft og slog ham til jorden, og ikke Jens Sallingbo var ved Niels Nielsens gård eller gjorde ham nogen uførm. 

** Anders Kjærulf i nør Halne på Mikkel Pedersens vegne. efterskrevne vidnede, det Mikkel Pedersen i nør Halne ikke har sået uden den 3. part af hans sæd dette år.

** Peder Munk i Gettrup på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Møller i nør Halne, for han er dragen fra Vrå mølle, og den ikke opsagt, ej heller haft i minde at drage fra den, og Laurids Møller svaret, at han ville intet have med samme mølle efter denne dag.

** Anders Kjærulf i nør Halne på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Christen Pedersen Skrædder i nør Halne, sagende ham for han har siddet overhørig tre gange, han er tilsagt at skulle have gjort sin husbonds ægt og arbejde, og dog ikke ville komme.

** Jost Jensen i Vestbjerg lod fordele efterskrevne for en halv stud, eftersom enhver kan tilkomme at betale deri, som han har lovet for dem til salig Niels Nielsen i Vestbjerg, som blev udlagt til kejserskat.

(362)

** Niels Jensen i Vestbjerg lod fordele efterskrevne for hvis, han udlagde for dem i kejserskat i en stud, og andet hvis de rester med til ham.

** Svend Svendsen i Sulsted. Oluf Nielsen i Vestbjerg vidnede, det Peder Nielsens soldater i Sulsted tog det rug, det Peder Nielsen havde liggende til Svend Svendsens i Sulsted.

** Peder Bertelsen i Langholt, dom belangende Laurids Sørensen i Grindsted, eftersom sagen befindes opsat til i dag, og satte Peder Bertelsen i rette, om han ikke bør at skaffe sin hjemmel til det rødblissede øg, som han har i hans havende værge, hvortil Laurids Sørensen berettet, hvis øg han havde, havde han købt og betalt, hvorfor han blev tilfunden at bevise sig, samme øg at have købt og sin lovlig hjemmel dertil, eller derfor at stande til rette.

(363)

** Peder Munk i Gettrup. efterskrevne berettet og kundgjorde, eftersom de var stævnet for deres sandhed at bekende, om hvis lejeenge, som de 1630 har bjerget af velb Hans Lindenovs enge, så vidnede de, at de ikke kunne benægte, at de samme år havde bjerget efter høst en ganske ringe ting, for de ikke kunne avle korn.

** Peder Munk i Gettrup havde stævnet Niels Nielsen i Rottrup, Svend Jørgensen i Lunden med flere for dom, anlangende hvis enge, de har brugt 1630 af velb Hans Lindenovs lejeenge, hvortil Niels Nielsen i Rottrup med flere bekendte, at de 1630 efter høst bjerget en ringe ting af fornævnte enge, og kunne ikke afstedkomme meget for stor sygdom, pest og blodsot, som regeret sognet, hvorefter de blev tilfunden den årlige afgift deraf at udgive, undtagen hvis den gode mand vil dem efterlade, eller at lide tiltale.

(364)

** Peder Poulsen på Hassing Hovgård. Christen Hansen i vester Brønderslev på ---- , dom belangende Mads Jensen ved Kæret ---- eftersom sagen 6/12 sidst forleden blev opsat til i dag, da vidste jeg ikke Peder Poulsen at kunne tildømme at betale Mads Jensen hvis han i slig måde i fjendernes tid udlagt har eller hvis ham af landsens fjender i ufredstider tilføjet, undtagen min overdommer kan derom anderledes kende, hvad anlangende er kvæg og fæmon, Mads Jensen har haft at føde for Peder Poulsen, da bør han ham at fornøje og betale, så vidt billigt og ret kan være

(365)

** Christen Hansen i vester Brønderslev på sin husbonds vegne, dom belangende Peder Poulsen på Hassing Hovgård, eftersom sagen 6/12 sidst forleden blev opsat til i dag, så efterdi her findes en uendelig dom, Peder Poulsen er tildømt at betale velb Jørgen Kruse 300 rigsdaler efter hans udgivne brevs indhold, da bør han Peder Poulsen sit udgivne brev at holde og betale den gode mand hvis, han ham pligtig er, inden 15 dage, eller Jørgen Kruse bør indvisning i hans bo og løsøre.

(0)

** ransnævninger 1632.

** tingbogens autorisation.

(1)

10/1 1632.

** Jens Mørk i Bjørum på Laurids Snedkers vegne i Grindsted havde stævnet Peder Bertelsen, barnfødt i nør Halne og nu tjenende i Langholt, og Peder Bertelsen, boende i Langholt, hid til ting i dag.

** Jens Mørk i Bjørum havde stævnet Christen Andersen i Fogedgård for vidne. efterskrevne vidnede, at den tid Peder Andersen i nør Halne lod ophugge et hus, da kom Christen Pedersen, tjenende Peder Andersen, hjem til fornævnte hus og havde nogen egegrene på en vogn, og samme ege havde han bekommet af Jens Mørk, og aldrig han har fanget eg fra Bjørum skov.

(2)

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne lod fordele Christen Pedersen Skrædder i nør Halne, for han har sat overhørig tre gange, han er tilsagt at skulle have gjort sin husbonds ægt og arbejde, og dog ikke ville komme.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne lod fordele Peder Christensen i Toftgård for 1 rigsdaler, KM skat for 1631.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på Jesper Pedersens vegne i Havgård, uendelig dom, eftersom sagen 13/12 1631 blev opsat til i dag, og Peder Christensen blev tildømt inden 15 dage at betale, eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

** Anders Svendsen i Sulsted. Niels Lauridsen i Sulsted vidnede, at den næste tirsdag for jul sidst forleden da kom han til Søren Sørensen, tjenende Jens Jostsen i Holstrup, og Anders Pedersen, tjenende Hans Mortensen sst, da havde hver af dem et læs ris på en slæde, som de havde hugget i Sulsted skov og førte dem til Holstrup.

(3)

** Anders Svendsen i Sulsted. Jens Jostsen og Hans Mortensen vedkendtes for fri øksehug vesten i Sulsted skov, og var deres drenge, Søren Sørensen og Anders Pedersen, deres hjemmel til hvis, de havde hugget i Sulsted skov, som nu i dag omvidnet er.

** Christen Mortensen i Svinbjerggård 3. ting med høringsdele havde tiltale til Mads Bertelsen i Uttrup, sagende ham 3 skæpper byg, han ham pligtig er.

** Christen Lauridsen i Vadum 3. ting med høringsdele havde tiltale Jens Bertelsen i Vadum, sagende ham 13 mark, han ham pligtig er, som han har lovet ham til minde af det værsted, han påboede.

** Jens Christensen i Hedegård spurgte menige herredsmænd, som da til stede var og tinget søgte, hvorledes han har handlet og skikket sig, imidlertid de har kendt ham, disligeste den stund han har været KM delefoged til Ålborg slot, hvortil efterskrevne 24 mænd svarede, at han nar handlet, skikket og forholdt sig, som det sig en ærlig mand vel sømmer og anstår.

(4)

** Jens Christensen i Hedegård spurgte menige herredsmænd og særlig spurgte alle KM tjenere her i herredet, hvorledes han har handlet og skikket sig imod dem, imidlertid han har været KM delefoged til Ålborg slot i fire gode lensmænds tid, hvortil efterskrevne KM tjenere svarede, at han har skikket og forholdt sig imod dem og forsvaret dem, så de takker ham godt.

(6)

** Simon Jensen i Gilsig. efterskrevne vidnede, det efterskrevne er så forarmede, at de ikke kunne formå at udgive nogen fuld landgilde til KM eller skat dette år.

** Mads Knudsen i Grindsted lod fordele Christen Lauridsen, som forgangen år tjente i Brødland, for han er rømt af hans tjeneste uden vilje og minde.

** Mads Andersen i Kinderup lod fordele Peder Jensen i Ajstrup for 9 sletmark, han ham skyldig er, Søren Pedersen i Sulsted for 6 skæpper byg.

(7)

** Jens Nielsen i Lyngdrup på Malte Sehested til Sæbygård hans vegne havde stævnet Niels Jensen i øster Hassing, Laurids Mortensen sst og Christen Lauridsen på Holtet for dom, sagende dem efter en restants lydelse. på deres begæring er samme sag opsat 14 dage.

** Jens Nielsen i Lyngdrup på sin husbonds vegne forbød nogen mænd at have nogen jagt, fiskeri eller fædrift på Lyngdrups grund eller fællig.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne. Mikkel Block i Ålborg på Christen Vadskærs vegne i Ålborg lod læse og påskrive en landstings stævning, bemeldende det Peder Joensen i Ajstrup, Laurids Mikkelsen i Vadums torp, ransnævninger her i herredet, 1631 med deres medbrødre at være stævnet til næste landsting.

** Jens Madsen i Kirkegård. Simon Jensen i Gilsig gav ham afkald for hvis, han kunne være arvelig tilfalden efter hans salig bror Niels Jensen, som boede og døde i Kirkegård.

(8)

** Laurids Nielsen i Gåser, velb Bagge Griises tjener, udlagde til Christen Christensen, KM lægdsmand, en rigsdaler til sin kongeskat, eftersom han havde titale til ham for samme skat.

** Christen Christensen i Gåser lod fordele efterskrevne, som rester med deres kongeskat til KM dette år for 1631.

** Peder Andersen i Knepholt havde stævnet Jens Skrædder i vester Hassing for spørgsmål, vidne og dom og hvis andet, Peder Andersen har ham for at give.

** Christen Andersen i Knepholt på Niels Ibsens vegne i vester Halne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jens Skrædder i vester Halne, saget ham 1 mark, han Niels og hans hustru pligtig er.

** Mads Andersen i Kinderup på KM og sin husbonds vegne forbød nogen mænd at hugge eller hugge lade i nogen af KM skove i Kær herred, eller nogen skytteri eller jagt at bruge på KM ejendoms grund, såfremt de ikke vil straffes.

(9)

** Markor Jensen i Kirkegård havde stævnet Jens Skrædder i Vadum for dom, sagende ham 11 daler, 1 tønde byg, han ham pligtig er, som han blev tildømt at betale eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

** Jens Pedersen på sin mor Anne Rasmusdatter i vester Aslund hendes vegne. Jens Hansen i Hvorup gav Anne Rasmusdatter afkald for hvis arv, hans salig hustru Helle Pedersdatter, som boede og døde i Hvorup, var arveligt tilfalden efter hendes salig far Peder Lauridsen, som boede og døde i vester Aslund.

(10)

17/1 1632.

** Christen Mortensen i Svinbjerggård havde stævnet Oluf Mikkelsen i Biersted, Jens Christensen, Anders Madsen sst for 3. ting, saget dem penge, som er for kirkens tiendekorn fra 1629 til 1630, som det da blev sat for på penge. sagen blev opsat 8 dage.

** Anders Christensen i Gåser leverede Christen Christensen i Gåser, kongens lægdsmand, en halv rigsdaler, som er for år 1631, hans kongeskat.

(11)

**Jens Espensen i Ulsted havde stævnet Mads Pedersen i øster Nejsig og Poul Lauridsen i vester Nejsig for dette vidne. synsmænd hjemlet, at de i går var i en skov, kaldes ----, og da syntes dem at være huggen i samme skov en hul bøg, som dem syntes kunne være hul til en bistok, og i Mads Pedersens gård i øster Nejsig så de samme bøg, og Mads Pedersen fremkom og bekendte, at han havde hugget et gammelt hult træ i samme skov, hvilket han lover at ville være i sin husbonds vilje og minde derfor.

** Peder Andersen i nør Halne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Simon Matiasen, tjenende Laurids Ovesen i nør Halne, sagende ham 1 tønde byg.

** Peder Andersen i nør Halne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Christen Madsen i nør Halne, saget ham tienden af 3 agre, han har sået i hans jord forgangen år 1630, hvortil Christen Madsen berettet, at han har klart gjort samme tiende. af slig årsag er samme sag opsat 8 dage.

(12)

** Peder Andersen i Knepholt. efterskrevne vidnede, at 1630 da så de, at Jens Skrædder i vester Halne slog noget hø i en eng i vester Halne, hvilket Jens Skrædder ikke benægtede, og han havde det i Peder Andersens minde, hvilket Peder Andersen benægtede og gav kære og klage over Jens Skrædder, for han uden vilje og minde er kommen i fornævnte eng.

** Simon Andersen i vester Brønderslev, Anders Bertelsen i Ajstrup. Anders Bertelsen bekendte at han var forligt med Simon Andersen, anlangende hvis bordag, skælderi eller skændsord dem imellem været har til denne dag.

** Peder Bertelsen i Langholt havde stævnet Niels Christensen, tjenende Jens Christensen i Hedegård, for dom, anlangende bordag, han beganget har i hans husbonds tjeners hus, samt for en halv rigsdaler kongeskat. på Jens Christensens begæring er samme sag opsat 8 dage.

(13)

** Anders Svendsen i Sulsted havde stævnet Jens Jostsen og Hans Mortensen i Holstrup for vidne. Niels Christensen i Sulsted og Morten Lauridsen i Sulsted vidnede, at den næste tirsdag før jul sidst forleden da kom de til Søren Sørensen, tjenende Jens Jostsen i Holstrup, og Anders Pedersen, tjenende Hans Mortensen sst, og da havde hver af dem et læs ris på en slæde, som de havde hugget i Sulsted skov, hvortil de indstævnede svarede, at de nægtede ikke, deres drenge havde hugget samme ris, formente at de havde fællig deri, såvel som Sulsted grander.

** Mikkel Nielsen i Torpet 3. ting med høringsdele havde tiltale til Margrete Pedersdatter, som forgangen år tjente i Torpet, og Mikkel Christensen, som tjente i Uttrup nu forgangen år, hver for deres tjeneste, de ham lovet har og dog ikke ville tjene deri.

** Jens Pedersen i Laen havde stævnet Laurids Ovesen i Ganderup for dom, om han ikke forpligtet er på hans brordatter Maren Ibsdatter, salig Jep Pedersens datter, som boede og døde i Trankær i vester Hassing, 20 daler, han hende pligtig er, som han blev tildømt inden 15 dage at betale eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

(14)

** Jens Mørk i Bjørum på Peder Nielsens vegne i Sulsted. Niels Pedersen i Sulsted vidnede, at hans far Peder Nielsen førte 5 læs rug og 1 trave til Svend Svendsens i Sulsted og lagde det i hans lade i fjendernes tid, og samme rug blev aftærsket og blev fortæret af hans soldater, kone or børn.

** Jens Mørk i Bjørum på Peder Nielsens vegne i Sulsted havde stævnet Svend Svendsen i Sulsted for dom, anlangende fem læs rug og 1 trave, han har lagt i forvaring i Svend Svendsens lade i fjendernes tid, som nu er omvidnet, om han ikke det bør at betale, så mødte Svend Svendsen og bød sig imod ham i rette, benægtet, men dog ikke ved sin ed, det fornævnte korn aldrig er kommen ham til gavn eller bedste. på hans begæring er samme sag opsat 8 dage.

** Anders Nielsen i Hassinggård 3. ting med høringsdele havde tiltale til Karen Jørgensdatter i Laen, sagende hende for afkald efter hans fosterdatter Johanne Christensdatter.

(15)

** Peder Madsen i Ganderup. Niels Ludvigsen i Vestergård gav ham afkald for hvis arv, som ham kan være arvelig tilfalden efter hans salig datter, Karen Nielsdatter, som boede og døde i Ganderup.

** Hans Christensen på Hassinggård på sin husbonds vegne bød sig i rette, om der var nogen, der havde hans husbond noget til at tale, da er der ingen fremkommen.

** Oluf Christensen i Grindsted 3. ting med høringsdele havde tiltale til efterskrevne hans husbonds tjenere for diverse gæld.

** Peder Bertelsen i Langholt lod fordele efterskrevne, som rester med deres stedsmåls penge til deres kirke, og hvis andet, de rester med.

(16)

** Peder Bertelsen i Langholt lod fordele Peder Nielsen og Laurids Jensen i ----, sagende dem 2 Ålborg skæpper korn, kirkens tiende, og 2 sletmark stedsmål deraf.

** Jens Espensen i Ulsted på Peder Hansen, foged på Ørslevkloster, hans vegne lod fordele Peder Jensen, som tjener Peder Christensen i Ganderup, for 2 pund krudt, som Peder Hansen har fanget ham at forvare, eftersom han sig til forpligtet har at stande dele uden al varsel.

** Niels Ludvigsen i Vestergård. dom belangende Niels Lauridsen i Rottrup, eftersom sagen 20/12 1631 blev opsat til i dag. da efterdi ikke bevises hvis gods, som fandtes i salig Peder Lauridsens kiste, af Niels Lauridsen at være forødt og borttagen, men bevises med tingsvidne det af fjenderne været forplyndret og borttagen, da kunne Niels Lauridsen ikke tildømmes samme gods igen at betale, men efterdi Niels Lauridsen selv har bekendt hvis malt og nogen savdeler, han af salig Peder Lauridsen bekommet har, været kommen ham til hans soldater til nytte og gavn, da bør han inden 15 dage at betale den salig mands arvinger, eller og de bør indvisning i hans bo og løsøre.

(17)

24/1 1632.

** Jens Mørk i Bjørum på Jens Høg til Vang hans vegne havde stævnet Peder Nielsen i nør Halne for vurdering at afsige. vurderingsmænd vidnede, at de var i Peder Nielsens gård i nør Halne og der udvurderet til hans husbond velb Jens Høg hvis, han ham pligtig var efter restants lydelse og doms indhold, og da udvurderet de efterskrevne køer og rugagre.

** Jens Pedersen i Søndergård havde stævnet Jens Jensen i Bilgård og Laurids Jørgensen sst, og Jens Pedersen spurgte Jens Jensen, om han ville være de ord bestandig, som han har sendt ham bud, at han skulle stille ham tilfreds for et kedelske, han skulle have bekommet på Vrå, ---- han skulle have ladet smede en hestesko af, og svor at samme kedelske har været hans i 36 år, og fremæskede Jens Bilgård, om han var bedre end en tyv og en skælm, at han ville det til kende give, hvortil Jens Jensen svarede, at han ikke vidste noget med Jens Pedersen andet som en ærlig mand, ikke heller har haft forskrevne ord.

(18)

** Niels Ludvigsen i Vestergård på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Mortensen i Nørgård i Uttrup, Morten Lauridsen sst, anlangende vidner, som i dag er i rette stævnet, anlangende det yderste stolestade i Hvorup kirke, som Laurids Mortensen nu i står, som salig Anders Mørk i Hvorup tilforn skal have standet. så fremkom Morten Lauridsen i Nørgård og vedkendtes samme stolestade for ret stolestade til hans gård og husbonds ejendom.

** Peder Kærulf i Agdrup på sin bror Jens Kærulf i Ganderup hans vegne havde stævnet Peder Poulsen på Hassing Hovgård for dom, anlangende 20 rigsdaler, han Jens Kærulf pligtig er. så mødte Christen Andersen i Fogedgård og begærede, at sagen en tidlang måtte ---- . af slig årsag er samme sag opsat 14 dage.

(19)

** Anders Boesen i Ulsted. efterskrevne vidnede, at forgangen pinsedag sidst forleden var de i Anders Boesens hus i Ulsted og da hørte, det Mads Andersen i Ulsted og Anders Boesen var forligt, det Mads Andersen skulle arbejde med Anders Boesen et år, og skulle komme til ham den næste onsdag derefter kommer 8 dage, dertil svarede Mads Andersen, at 8 dage derefter kom Anders Boesen til ham i hans fars hus og bad, han skulle følge med ham heden i arbejde, og da han ikke ville følge ham, da ville han intet have ham og da straks at have taget sig en anden dreng, og endnu tilbyder Anders Boesen sin tjeneste.

** Anders Boesen u Ulsted og Mads Andersen sst voldgav deres sag på efterskrevne mænd, anlangende hvis tvist og uenighed, dem imellem været har til denne dag.

** Laurids Andersen i Stade havde stævnet Niels Andersen i Kinderup for vidne. efterskrevne vidnede, at 11/11 1638 var de i salig Niels Lauridsens bo i øster Kinderup, da hans gods blev skiftet og delt imellem gældnerne, da blev Laurids Andersen udlagt et øg og en hest for 13 daler, 3 køer for 12 daler, og samme varer blev i salig Niels Lauridsens bo hos Anne Lauridsdatter og Holden Andersen, og salig Holden Andersen ---- samme hest heden til skansen.

(20)

** Peder Andersen i Knepholt på Anders Tordsens vegne i Krogsgård 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder Lauridsen i Plomgård, sagende ham 7 mark, han ham pligtig er.

** Jens Pedersen i Søndergård 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jacob N i Mejlholt, hans søn Hans Jacobsen, sagende dem hhv 3 mark og 3 mark for 3 skæpper byg.

** Oluf Christensen i Grindsted på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne hans husbonds tjenere for adskillig gæld.

** Christen Lauridsen i Vadum lod fordele Jens Bertelsen i Vadum for 3 mark, han ham pligtig er, som han lovede ham til minde af et værsted, han påboede.

(21)

** Niels Lauridsen i Sulsted på Anders Nielsens vegne i Hassinggård lod fordele Karen Jørgensdatter i Laen for afkald efter hans fosterdatter, Johanne Christensdatter.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne spurgte Morten Nielsen i Ganderup, hvorledes han fik de hug den næste tirsdag for jul, han gik fra tinget, dertil svarede Morten Nielsen, at han gik ved vester Hassing kirke, da kom der to efter ham og slog ham så mange nævehug, at han ikke kunne gå, og han svor, at han ikke vidste, hvem de var, som gav ham samme hug.

** Søren Jensen på Korringen og Morten Smed i Uttrup voldgav deres sag på efterskrevne to dannemænd, anlangende hvis tvist, dem imellem været har til denne dag i gældssag og andre måder.

(22)

** Markor Nielsen i øster Holt 3. ting med høringsdele havde tiltale til Christen Jensen i Lindholm, saget ham 18 Ålborg skæpper byg, hans salig formand Peder Madsen ham pligtig var, Peder Lauridsen i nør Halne, saget ham 5 mark, han hans bror Bertel Nielsen i Holt pligtig er.

** Jens Klemendsen i vester Halne havde stævnet Christen Nielsen i Åby for dom, om han ikke pligtig er og bør at betale ham 50 sletdaler med mere, som han salig Simon Klemendsens barn, Niels Simonsen, pligtig var for hans fædrene og mødrene arv, så mødte Christen Nielsen, begæret at sagen en tidlang måtte bero, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

** Søren Nielsen, værende i nør Halne, havde stævnet Niels Madsen i nør Halne for dom, sagende ham efter en seddel og opskrifts indhold, så mødte Niels Madsen og bød sig mod ham i rette og fremlagde en opskrift, dernæst indgav de deres sag på efterskrevne at forhøre deres regnskab med hverandre, og om de kunne forlige dem, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

(23)

** Niels Madsen i nør Halne havde stævnet Søren Nielsen, værende i nør Halne, for 3. ting, saget Søren Nielsen afkald efter hans salig mor, Bodil Nielsdatter, hvortil Søren Nielsen svarede, at Niels Madsen ikke havde betalt ham hvis tilstående gæld, han burde at have efter hans salig mor, efter skiftebrevs indhold, og fremæsket samme skiftebrev. af slig årsag er samme sag opsat 14 dage.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne lod fordele så mange af KM tjenere her i herredet, til Ålborg slot liggende, som rester til Ålborg slot med stedsmål, sagefald, skyldkorn og penge eller skattepenge og langhalm, som er efterskrevne mænd.

** Peder Hansen i Vodskov. Peder Nielsen, salig Niels Ibsens søn, som boede og døde i Vodskov, vidnede og bekendte, det han har fanget ---- disse efterskrevne folk disse efterskrevne varer at forvare, som var hans salig fars.

(24)

** Peder Andersen i Knepholt på Mikkel ---- vegne i Torpet lod fordele Margrete Pedersdatter, som forgangen år tjente i Torpet, for tjeneste, hun ham lovet har og ikke tjente ud, Mikkel Christensen, som tjente i Uttrup forgangen år, for han i lige måder har lovet ham tjeneste og ikke ville tjene den ud.

** Christen Mortensen i Svinbjerggård lod fordele Mads Bertelsen i Uttrup for 16 skæpper byg, han ham pligtig er.

** Jens Mørk i Bjørum på Peder Nielsens vegne i Sulsted. dom belangende Svend Svendsen i Sulsted, eftersom sagen 17/1 findes opsat til i dag. efterdi bevises med tingsvidne, at samme korn skal være fortæret af Svend Svendsens soldater, hustru og børn ---- her nu bevises med andet tingsvidne, det Peder Nielsens egne soldater skal ladet aftærske samme rug, som lå i Svend Svendsens lade og bragt det til Peder Nielsens, hvilke vidner synes tvært imod hverandre, da vidste jeg ikke om samme tvist at kunne dømme, førend fornævnte vidner bliver påkendt.

(25)

31/1 1632.

** Bertel Tomasen i vester Halne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Niels Ibsen i vester Halne, saget ham 12 mark og en øltønde.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne havde stævnet Hans Tøgersen Skøt, tjenende på Tidemandsholm, anlangende vidner for jagt, han skal have beganget på velb Hans Lindenovs grund og ejendom, hvilket Hans Skøt benægtet. dernæst forbød Jens Espensen på sin husbonds vegne nogen at komme på hans husbonds grund og ejendom med nogen skytteri eller jagt.

** Jens Pedersen i Søndergård havde stævnet Jens Jensen i Bilgård for vidne og spørgsmål. Laurids Bilgård vidnede, at Jens Jensen i Bilgård bad ham i jul sidst forleden, at han skulle gå til Jens Pedersen og sige til ham, at han skulle betale ham hans hest, eller han skulle sige nogen ord til velb Hans Lindenov, så det skulle svide til ham, dernæst blev han tilspurgt, om han intet talte om Hans Lindenovs kedelske, som skulle være taget fra Vrå, hvortil han svarede, at Jens Jensen havde mange ord, men han vidste intet deraf, og han svor, at han vidste intet, han kunne klage på Jens Pedersen for hans husbond for nogen utroskab.

(26)

** Jens Nielsen i Ganderup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Søren Madsen i Ganderup, saget ham 5 mark, 2 savdeler, så god som 2 mark.

** Niels Madsen i nør Halne. Søren Nielsen, værende hos Niels Madsen i nør Halne, gav Niels Madsen afkald for hans arv, han er arvelig tilfalden efter hans salig mor, Bodil Nielsdatter, som boede og døde i nør Halne.

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet Niels Ludvigsen i Vestergård for tilbud, anlangende halv Vadums kirketiende for år 1631, som han er tillagt og tildømt at tage og til kirkeværge at være efter doms indhold, hvortil Niels Ludvigsen svarede, at han ville ikke annamme samme tiendekorn eller være kirkeværge, førend først tilkommende regnskab bliver gjort.

** Christoffer Christensen i Ulsted på sine egne og sine medarvingers vegne havde stævnet efterskrevne for hvis, de salig hr Christen Pedersen Morsing, forrige sognepræst til Ulsted kirke, pligtig var, efter hans regnskabsbogs indhold, hvorimod de bød sig til rede og regnskab og formente, de ham intet pligtig var, hvorfor samme sag blev opsat 8 dage.

(27)

** Mads Andersen i Kinderup på Hans Sørensen, forrige skriver på Ålborg slot, hans vegne havde stævnet efterskrevne KM tjenere her i herredet og efterskrevne sogne til Ålborg slot, som rester med gammel bagstå.

** Christen Andersen i Fogedgård. uendelig dom belangende Jens Mørk i Bjørum, eftersom sagen 13/12 1631 blev opsat til i dag, og da blev Jens Mørk tildømt at stande til rette eller lide tiltale, indtil hvem på skader, stævner på ny, kommer her lovlig og vil være i rette.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Jensen i Bilgård for vidne.

(28)

** Peder Andersen i Knepholt lod fordele Peder Lauridsen i Plomgård for 7 mark, han ham pligtig er på et øg.

7/2 1632.

** Knud Christensen i Nerup på sin bror Søren Christensen sst hans vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jens Tollesen, tjenende Peder Rasmussen i vester Hassing, sagende ham 15 mark, som hans søster Margrete Tollesdatter var Søren Christensen pligtig, efterdi han har arvet sin søster Margrete Tollesdatter.

** Knud Christensen i Nerup på sin bror Søren Christensen sst hans vegne. efterskrevne vidnede, at Margrete Tollesdatter har annammet gode varer af Søren Christensen i Nerup og hans hustru i deres hus for 15 mark danske.

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet Niels Ludvigsen i Vestergård, anlangende vidner og tilbud for efterskrevne halv Vadums kirketiende for år 1631, han har ladet Niels Ludvigsen tilbyde. da Niels Ludvigsen var i sin husbonds forfald, er samme sag opsat 8 dage.

(29)

** Christen Andersen i Fogedgård. efterskrevne vidnede, at de i går var i øster Halne i Laurids Pedersens gård og havde med dem en halv læst rug og en halv læst byg, som er halv Vadums kirketiende, og tilbød ham det, som er for næst forgangen år 1631, da svarede han dem, at han havde annammet 1 læst korn kirketiende, han burde ikke at tage mere med rette.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Jensen og Klemend Andersen i Kæret for vidne og syn at afhjemle. Peder Clausen i Mejlholt, skovfoged til Mejlholt skov, vidnede, at år 1631 udviste han Niels Jensen i Kæret og Klemend Andersen sst 20 læs elle og birk, de skulle have til gærdsel, og da forbød dem at hugge hassel eller ask, da huggede de 20 læs ris, mesten part af det var hassel og ask, somme så store som til staver.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlede, at de ved påsketid 1631 var ved Niels Jensen og Klemend Andersens gærder i Sønderkær, da syntes dem lå ved samme gærder en hel hob ris af hassel og ask.

(30)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at ved påsketid 1631 var de i Mejlholts skov og der så 12 læs ris, da syntes dem blandt forskrevne ris var ingen læs der ---- var hassel og ask iblandt, som Niels Jensen i Kæret skulle have ladet hugge til sine gærder.

** Jens Klemendsen i vester Halne havde stævnet Søren Andersen i vester Halne for dom, anlangende 7 sletdaler, han ham pligtig er efter hans udgivne brevs indhold, som han blev tildømt inden 15 dage at betale eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

(31)

** Jens Tollesen i vester Hassing 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jens Christensen i Toftgård, saget ham 1 daler, Peder Madsen i vester Hassing 1 mark.

** Laurids Nielsen i øster ---- på sin mor Margrete Klemendsdatters vegne havde stævnet Keld Skrædder i øster Halne for vidner, anlangende noget hø, de omtvister. da Keld Skrædder var forhindret i husbondens forfald, er samme sag opsat 8 dage.

** Matias Madsen i Gåser bød sig i rette imod Jens Christensen i vester Hassing, om han havde ham noget til at tale, da er han ikke fremkommen.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet Simon Møller i Vadums mølle for dom, anlangende en stud, så god som 20 sletdaler, han rester med på hans stedsmål, samt 12 tønder skyldmel, 1 tønde byg, så begærede Simon Møller, sagen en tidlang måtte bero, han ville betale det meste, han muligt var. af slig årsag er samme sag opsat 14 dage.

** Christen Rasmussen i Søndergård. Simon Andersen i vester Brønderslev vidnede, det der var 8 eller 9 om at købe den ko af ham og skulle betale den, Peder Nielsen i Ajstrup og Rasmus Christensen lovet ham sin betaling, hvortil Peder Nielsen svarede, at han havde betalt samme ko.

(32)

** Niels Andersen i Kinderup bød sig i rette mod Laurids Andersen i Stade, så er Laurids Andersen ikke nu fremkommen ham nogen sag at give.

** Mikkel Nielsen i Torpet på hr Anders Pedersens vegne i Sundby havde stævnet Jep Pedersen i Nørgård i Uttrup for tilbud, anlangende en hest, hr Anders Pedersen og Jep Pedersen omtvister, og Jep Pedersen er tildømt at betale, så begærede Jep Pedersen, at sagen måtte opstå, han ville have dannemænd til hr Anders Pedersen og se, om de kunne forlige samme sag, hvorfor sagen er opsat 14 dage.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Nielsen i nør Halne, anlangende efterdi han har lovet at ville skaffe lovning og vissing for sig, at han skal opbygge og forbedre den gård, han påboer, eftersom han det ikke kan formå selv at bygge og forbedre, og at give husbonden skyld og landgilde eller at gøre ægt og arbejde, og Peder Nielsen berettet, at han havde samme lovningsmænd her til tinget med sig i dag, og de nu at være hjem gangen, og berettet at ville bygge og forbedre gården det meste, ham muligt er, og gøre ægt og arbejde.

(33)

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Nielsen i nør Halne for synsmænd at tage af tinge til den gård, han iboer, hvorledes den er ved magt holden, bygget og forbedret, og hvis den kan findes at være brøstfældig på tømmer, ler og tag.

** Mads Andersen i Ulsted lod fordele Niels Svendsen i Ganderup for 1 daler, han ham pligtig er.

** Søren Pedersen i Pilkrogen på sin husbonds vegne. dom belangende hans husbonds efterskrevne tjenere, eftersom sagen 24/1 sidst forleden blev opsat til i dag. efterdi bevises med en restants af Hundslunds jordebog, fornævnte mænd rester med korn og penning til deres husbond, da bør de inden 15 dage betale samme rest, eller den gode frue bør udlæg i deres bo efter KM forordning.

14/2 1632.

(34)

** Niels Mørk i Dødskov. Peder Jensen i Stade vidnede, at den tid hans hustru, salig Maren Tollesdatter, levede, da berettede hun for ham, at hun havde fanget Maren Jensdatter i Nerup 11 daler at gemme, hvortil Maren Jensdatter svarede og svor, det hun fik hende aldrig fornævnte 11 daler igen eller var hende noget skyldig.

** Niels Mørk i Dødskov. Jens Tollesen i vester Hassing gjorde ham til sin formynder, værge og forsvar, at svare for ham til tinge og tale hans tale, som han ville høre og forsvare.

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne havde stævnet alle KM tjenere her i herredet, til Sejlstrup liggende, for 3. ting, sagende dem hvis, de rester med til Sejlstrup.

** Christen Nielsen i Kalsensgård havde stævnet Christen Andersen i Fogedgård for dom, sagende ham 6 sletdaler, han ham pligtig er efter hans brevs indhold, udgivet 14/3 1631, hvorimod Christen Andersen fremlagde Christen Nielsens udgivne brev, dateret 28/1 1630, på et pund byg, og samme tid gjaldt en tønde byg 15 mark, hvortil Christen Nielsen svarede, at samme brev skal findes at være betalt, som han ville bevise, hvorfor sagen er opsat 4 uger.

(35)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Clausen i Mejlholt og Laurids Nielsen i Sønderkær for vidne. efterskrevne vidnede, at i dag 14 dage var Peder Clausen i Mejlholt og Laurids Nielsen i Kæret i Mikkel Nielsens gård i Mejlholt, og da kom de i skændskab og faldt nogen ord imellem, og de kom i klammeri, og Peder Clausen svor, at han ikke gav Laurids Nielsen nogen slag i nogen måder, dernæst lyste Jens Espensen for hvis andre lovmål derefter med rette kan påtales.

** Søren Lauridsen i Ålborg på Hans Sørensen, forrige skriver på Ålborg slot, hans vegne havde stævnet alle KM tjenere til Ålborg slot for 3. ting, sagende dem efter restants lydelse.

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne, velb Reinhold Heidersdorff, KM befalingsmand på Sejlstrup, forbød alle hans husbonds tjenere her i herredet, til Sejlstrup liggende, at bortleje ager eller eng fra deres boliger, de iboer, og at huse eller helle fremmede folk.

(36)

** Knud Christensen i Nerup på sin bror Søren Christensen sst hans vegne lod fordele Jens Tollesen, tjenende Peder Rasmussen i vester Hassing, for 15 mark, som hans søster Margrete Tollesdatter var Søren Christensen i Nerup pligtig.

** Christen Rasmussen i Søndergård på Maren Jensdatters vegne i Tylstrup havde tiltale til Knud Christensen i Nerup for nogen gæld, de omtvister, så fremkom Knud Christensen og Margrete Jensdatter og voldgav deres sag på efterskrevne dannemænd.

** vester Peder Nielsen i Horsens. efterskrevne vidnede, det Peder Nielsen 15/9 1631 købte 1 skovsvin af Maren Bertelsdatters søn i Horsens, ved navn Peder Nielsen, for 5 mark, som han skulle yde i Ålborg kloster.

** vester Peder Nielsen i Horsens 3. ting med høringsdele havde tiltale til Maren Bertelsdatters søn i Horsens, ved navn Peder Nielsen, saget ham 1 skovsvin, han ham afkøbt har 1631, som han skulle have ydet i Ålborg kloster for ham, som i dag er omvidnet.

(37)

** Jens Sørensen i vester Hassing havde stævnet Søren Pedersen i Gåser for dom, sagende ham efter en seddel og opskrifts indhold, som er efterskrevne register på hvis gods, som salig Christen Sørensen har fanget Søren Pedersen i Gåser i forvaring, og hvad som Søren Pedersen var Christen Sørensen skyldig, hvilket gods han blev tildømt inden 15 dage at betale, eller indvisning og udlæg i hans gods og løsøre.

** Jens Mørk i Bjørum havde stævnet Christen Andersen i Fogedgården for 3. ting, sagende ham 2 mark, han lånte ham i Lerup marked, dertil svarede Christen Andersen og berettet at have betalt Jens Mørk samme penge for to domme, han dømt har, den tid han var sat i dommersted her i herredet, og dersom han ville sværge, at de ikke var betalt, ville han straks betale ham dem. efter slig årsag er samme sag opsat 8 dage.

(38)

** Christen Andersen i Fogedgården havde stævnet Jens Mørk i Bjørum for dom, og i rette lagde Christen Andersen sit efterskrevne forsæt, eftersom Jens Mørk i Bjørum har hjemlet Christen Pedersen Gølbo i nør Halne et læs grøn ege efter tingsvidnes indhold, så tilspørger jeg nu Jens Mørk, hvad skov han har, det han har ladet hugge de grønne ege i, og på hvad sted i skoven, formener jeg Jens Mørk uret at have gjort, derimod fremlagde Jens Mørk sit efterskrevne svar. for nogen lejlighed er samme sag opsat 8 dage.

(39)

** Christen Andersen i Fogedgården. efterskrevne vidnede, at de 6/2 var til Christen Andersens i Fogedgården, og der opmålte og satte mål på 12 tønder rug og 12 tønder byg, og samme dag var i Niels Ludvigsens gård i vester Halne med samme korn og tilbød at ville yde og levere ham det, og ikke kunne komme ham ved at tale, hvortil Niels Ludvigsen nu svarede, at han ikke er lagt til kirkeværge og ikke heller ville annamme samme korn, førend han har talt med velb Otte Skeel, eller bleven dertil lovlig tilsagt.

(40)

** Christen Andersen i Fogedgården stod for tingsdom og havde en brunstjernet hest, som tilhørte Bendix Sejerst, forrige staldmester på Ålborg slot, og tilbød, om han ville annamme den, men ingen er fremkommen den at ville annamme, og efterskrevne vidnede, at de torsdagen for sankt volborg dag 1631 kom Christen Andersen i Fogedgården ridende på samme hest, og da snublede den noget, og fik så ondt i det ene ben, at han kunne næppelig sætte det til jorden, og ikke Christen var nogen årsag til, at samme hest fik den skade.

** Niels Mørk i Dødskov på Jens Tollesens vegne i vester Hassing 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jens Christensen i Toftgård, saget ham 1 daler, Jens Olufsen i vester Hassing 20 skilling, Peder Madsen 1 mark, som de Jens Tollesen pligtig er.

** Søren Pedersen i Gåser. Christen Keldsen i Ørum på to sine brordøtre, Mette Lauridsdatter og Anne Lauridsdatter, salig Laurids Keldsens døtre, som boede og døde i Gåser, som han er værge for, deres vegne gav Søren Pedersen afkald for hvis arv, som de arvelig tilfalden er efter deres salig far Laurids Keldsen og mor Mette Nielsdatter, som boede og døde i Gåser.

(41)

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på KM og sin husbonds vegne. efterskrevne vidnede, at de 8/2 sidst forleden var i Jens Andersens bo i Vadum torp med Laurids Pedersen herredsfoged at udlægge til Jens Andersens gældnere for hvis gæld, han er bortskyldig, og da blev udlagt til efterskrevne kreditorer og gældnere, som efterfølger.

(43)

** Christen Andersen i Fogedgården havde stævnet Anders Skrædder i Vadum her til tinget i dag.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på KM og sin husbonds vegne. efterskrevne vidnede, at de 8/2 sidst forleden var i Jens Andersens bo i Vadum torp med Laurids Pedersen herredsfoged og der udlagde af Jens Andersen og Inge Pedersdatters deres fælles bo til hans gældnere og kreditorer, som efterfølger.

(46)

** Jens Mørk i Bjørum havde stævnet Christen Andersen i Fogedgården for en uendelig herredstings dom, han her til fornævnte ting 31/1 sidst forleden forhvervet har, bemeldende i sin mening, det Jens Mørk skal have gjort uret, at han havde hjemlet Christen Pedersen Gølbo i nør Halne et læs egegrene, og Jens Mørk skal udvise hvad skov, samme træer skal være hugget i, og han for samme hjemmel skal være draget fra sin rette tiltale, som han kunne have til Christen Pedersen, derimod beretter Jens Mørk, at hvis egegrene, han har hjemlet Christen Pedersen, har hans husbond jomfru Sofie Høg givet Christen Pedersen af hendes endels skovspart Bjørum skov, og nu blev afsagt efterdi fornævnte dom ikke formelder anderledes, indtil hvem påskader stævner på ny, og det nu sket er, da bør den nu ingen længere magt at have, men som den udømt var, hvad hovedsagen anlangende er, derom at gå så vidt lov og ret er.

(47)

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Madsen i Nørkær, Laurids Ibsen i nør Halne med flere for synsmænd at tage af tinge til nør Halne skov, hvorledes den findes hugget i, og hvad som kan findes at være hugget deri.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Jensen i Ajstrup hid til tinge i dag.

21/2 1632.

** Anders Kærulf i vester Holtet 3. ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Jensen i Ajstrup, saget ham 13 mark og 17 skæpper byg, han ham pligtig er.

** Laurids Ibsen i nør Halne på sin husbonds vegne. efterskrevne vidnede, at i Biersted by er to huse, til KM forlening Sejlstrup, i fjendernes tid bleven øde, og de ---- deri nu nylig optagen, dog ingen af dem har givet noget til KM siden fjendernes tid, ikke heller nu kan formå noget at udgive, og det ene endnu står slet øde.

(48)

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne. Søren Nielsen i nør Halne, skovfoged i nør Halne skov, vidnede, at efterskrevne har hugget i nør Halne skov til adskillige tider.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i går var i nør Halne at se og syne hvis, der kunne findes at være hugget siden i dag ad år, da syntes dem at være hugget et halvt hundrede ege, som findes grene afhugget, og 12 ege huggen fra roden. 

** vester Peder Nielsen i Horsens lod fordele Maren Bertelsdatters søn i Horsens, ved navn Peder Nielsen, for 1 skovsvin, han ham afkøbt har for forgangen år 1631, som han skulle have ydet i Ålborg kloster for ham.

(49)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne satte Jens Lauridsen i Povlstrup til KM skovfoged over KM skove, til øster Hassing liggende med videre, så og til KM budfoged over KM bønder i øster Hassing sogn.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov havde stævnet Jens Christoffersen i Uttrup for synsmænd at tage af tinge til et stykke træ, som findes afhugget af en bøg i Vodskov skov.

** Jens Kærulf i vester Halne. Niels Holdensen i Halager lovet Jens Klemendsen på sin bror Christen Nielsen i Åby hans vegne at betale Jens Klemendsen i vester Halne på sin bror Simon Klemendsen, som boede og døde i vester Halne, hans børns vegne 29 sletdaler, en tønde rug med videre, som Christen Nielsen var salig Niels Simonsen pligtig, som skiftebrev videre om formelder.

** Niels Holdensen i Halager. Christen Nielsen i Åby lovet Niels Holdensen at holde ham skadesløs for hvis, han for ham til Jens Klemendsen i vester Halne lovet har, anlangende halv Niels Simonsens efterskrevne arvepart, han til sig annammet har.             

** Christen Andersen i Fogedgården havde stævnet (blank).

(50)

28/2 1632.

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne. efterskrevne vidnede, at i april 1631 var de ved det bolig, Anders Ibsen påboede, da var det ganske nedbrudt, og tømmeret borte, som blev lagt i Christen Tomasens gård i Biersted, hvortil Christen Tomasen svarede, at det skete efter delefogden Laurids Ibsens befaling, for det ikke skulle blive taget, og han tilbød at ville betale samme tømmer.

** Jens Andersen i Tvilstedgård på Tomas Terkildsen, forrige skriver på Sejlstrup, hans vegne lod fordele efterskrevne sin husbonds tjenere, som rester med deres landgilde til Sejlstrup efter efterskrevne restants lydelse.

(51)

** Jens Andersen i Tvilstedgård på Jens Tomasen, skriver på Sejlstrup, hans vegne lod fordele efterskrevne sin husbonds tjenere, som rester med deres landgilde til Sejlstrup efter efterskrevne restants lydelse.

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne sin husbonds tjenere, som rester med deres landgilde til Sejlstrup for 1629 efter efterskrevne restants lydelse.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne. uendelig dom, belangende Simon Møller i Vadum mølle, eftersom sagen 7/2 sidst forleden blev opsat til i dag, og Simon Møller blev tildømt inden 15 dage at betale eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

(52)

** Jens Jørgensen Kock i Ålborg havde stævnet Jens Tomasen i Torpet for dom, og i rette lagde sit efterskrevne forsæt, indeholdende at 21/10 1630 kom Jens Tomasen til mig, og vi blev forligt, at han skulle føde mig 2 køer, og jeg skulle give ham 2 daler, og tog Jens Tomasen begge køer med sig og lovede at levere mig dem straks, de blev overfødet, hvilke ikke sket er, formener Jens Tomasen bør at forskaffe mig de to køer igen. sagen blev opsat 14 dage.

** Jens ---- i Ålborg på Jens Sørensen, borgmester og indvåner i Ålborg hans vegne havde stævnet Anne Svendsdatter i Ganderup med hendes lovværge for dom, og fremlagde efterskrevne seddel, anlangende 7 sletdaler for 2 tønder byg, som Morten Lauridsen i Ganderup ham skyldig var, så mødte Mads Andersen i Kinderup på Anne Svendsdatters vegne og berettede, at arv og gæld skal være forsvoren, og formente hun burde for tiltale kvit at være. af den årsag er sagen opsat 14 dage.

(53)

** Anders Bertelsen i Ajstrup spurgte menige herredsmænd, som da til stede var, hvorledes de har kendt ham og hans hustru, ved navn Kirsten Nielsdatter, imidlertid de har været i herred, sogn og egn hos dem, og efterskrevne 24 mænd vidnede, at de har altid handlet, skikket og forholdt dem ærlig, kristelig og vel.

(54)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds tjener Anne Lauridsdatter på Gøl hendes vegne. Jørgen Johansen på Gøl og Søren Pedersen sst vidnede, at på fastelavns søndag sidst forleden var de i Hoven til Morten Olufsens og da så et brunt øg, og samme øg blev Anne Lauridsdatter, salig Peder Andersens hustru, fratagen i fjendernes tid, og siden fjendernes tid kom samme øg hjem til Peder Andersens med et føl, og er samme øg nu i Morten Olufsens værge i Hoven, og Anders Rasmussen i Vodskov på sin husbonds tjener Morten Olufsens vegne formente, han skulle vel få hjemmel nok til samme øg.

** Anders Nielsen i Hassinggård 3. ting med høringsdele havde tiltale til Niels Hjulmand i vester Hassing, sagende ham 14 sletdaler, han ham pligtig er.

(55)

** Jens Knudsen i Uttrup. Morten Bertelsen i Uttrup vidnede, at nu på torsdag 14 dage da kom Jens Lauridsen i Ganderup til Jens Knudsen i Uttrup og spurgte, hvor han havde gjort af de skagler, som var med den vogn, som kom til Birkelse, og samme tid drog hans degen, og de kom i parlament sammen. andre vidnede det samme.

** Anders Jensen i Storvorde og Christen Sørensen i øster Hassing bekendte, at de var forligt anlangende hvis tvist og uenighed, dem imellem været har, i så måder at Christen Sørensen skal give Anders Jensen 4 daler nu på søndag først kommende.

** Anders Tomasen i Ganderup havde stævnet Niels Svendsen i Ganderup for 3. ting, sagende ham en halv tønde byg, han med nam og tag har ham frataget efter en ulovlig dele. sagen er opsat 14 dage.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Mortensen i Tandal for synsmænd at tage af tinge til et vejrholt, liggende ved Tandal.

(56)

** Jens Hansen på Vang 3. ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Nielsen i Nørkær, sagende ham for han har lovet ham sin tjeneste og det ikke efterkommet.

** Tøger Olufsen i Vadum. efterskrevne vidnede, det er et boel, som Oluf Pedersen Smed i Vadum påboer.

** Mads Andersen i Kinderup på hr Mikkel N i Hammer hans vegne havde stævnet Peder Hansen i Vodskov, anlangende hvis overlast, som han gjorde hr Mikkel N for nogen kort tid siden, så begærede Peder Hansen, at sagen måtte bero, han ville tale med den gode mand.

** Anders Kærulf i Holtet lod fordele Laurids Jensen i Ajstrup, saget ham 3 mark og 17 skæpper byg, han ham pligtig er.

** Niels Ludvigsen i Vestergård havde stævnet Knud Lauridsen og Oluf Mortensen i øster Halne for 3. ting, sagende Knud Lauridsen en halv rigsdaler for hans dreng Mikkel Matiasens kongeskat, Oluf Mortensen 1 ort for hans dreng Laurids Svendsens skat. sagen er opsat 8 dage.

(57)

** Niels Ludvigsen i Vestergård. efterskrevne vidnede, at efterskrevne er så forarmede, at de ikke kan formå at udgive madskat til KM dette år.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at i dag var i Vodskov skov at syne et stykke træ, som findes afhugget, da syntes dem, samme træ at være afhugget ---- så meget som til et læs, og Anders Rasmussen gav kære og klage over Jens Christoffersen, for han ulovlig har hugget samme træ.

(58)

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov fremviste efterskrevne fuldmagt, hvori Søren Olufsen i Hollensted i Jerslev herred giver Christen Sørensen i Vodskov fuldmagt at give Anders Rasmussen Dal i Vodskov tingsvidne til Kær herreds ting for nogle penge, 10 mark, som Søren Olufsen har oppebåret af Anders Rasmussen i Vodskov efter salig Maren Jensdatter, som døde i Vodskov, på tre brødre deres vegne, ved navn Peder Jensen, Anders Jensen og Christen Jensen.

** Søren Pedersen i Pilkrogen på sin husbonds vegne. Peder Andersen i Sulsted forpligtet sig at stille hans gode husbond tilfreds for hvis hans forseelse kunne findes ved det skovhug i Langelund skov, eller derover sit fæste at være forbrudt, når påæskes.

** Christen Rasmussen i Søndergård på sin far Rasmus Christensens vegne og Niels Lauridsen, indvåner i Ålborg, bekendte, at dannemænd havde dem forligt, anlangende hvis Mette Jensdatter, salig Jens Christensens datter, i Søndergård kunne være arvelig tilfalden efter hendes salig far, at i så måder at Niels Lauridsen, som har trolovet hendes mor, Maren Ibsdatter, til ægteskab, skal give hende for samme hendes fædrene arv 24 sletdaler.

(59)

** Jens Nielsen i Lyngdrup på Malte Sehested til Sæbygård hans vegne. dom belangende Niels Jensen i øster Hassing, eftersom sagen 10/1 sidst forleden er opsat til i dag, og Jens Nielsen frem i rette lagde efterskrevne restants, hvorefter Niels Jensen i øster Hassing blev tildømt inden 15 dage at betale hvis, han rester med, eller han bør indvisning og udlæg i hans bo have.

(60)

** Christen Andersen i Fogedgården. dom belangende Jens Mørk i Bjørum, eftersom sagen 14/2 er opsat til i dag. da efterdi intet fremlægges, hvormed kan bevises, at Christen Pedersen Gølbo har hugget eller bekommet nogle af de træer, som omtvistes, i den skovspart i Bjørum skov, liggende til den gård i øster Halne, Christen Andersen iboer, og ransnævninger fordi han ham kvit svoret, da vidste dommeren ikke at kunne tildømme Jens Mørk for samme hjemmel nogen tiltale at lide, imedens fornævnte nævningers ed, tingsvidne og jomfru Sofie Høgs hjemmels seddel stander ved magt.

** Søren Pedersen i Pilkrogen på sin husbonds vegne, Jens Espensen på Heden, Jens Hansen på Vang, Jens Mørk i Bjørum, Jens Andersen i Tvilstedgård, enhver på sin husbonds vegne havde stævnet efterskrevne for dom, anlangende hvis de har hugget i Langelund skov og i rette lagde efterskrevne synsvidne her af tinget 22/11 1631, og de indstævnede fremlagde deres efterskrevne svar. for nogen lejlighed blev samme sag opsat 14 dage.

(62)

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne sine husbonds tjenere efter en restants lydelse.

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne. efterskrevne vidnede, at efterskrevne her i herredet, til Sejlstrup liggende, som er huse og bol, er ganske og aldeles øde.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. uendelig dom belangende Niels Christensen, tjenende Jens Christensen i Hedegård, eftersom sagen 17/1 sidst forleden er opsat til i dag, og Niels Christensen blev tildømt at stille velb Otte Skeel tilfreds for samme sag, eller lide tiltale.

6/3 1632.

** Christen Jensen i Vedsted havde stævnet Margrete Joensdatter i Biersted for dom, om hun ikke bør at betale hvis, hendes salig mand Anders Sørensen restet til hans brorbørn, så mødte Jens Christensen i Biersted på Margrete Joensdatters vegne og berettede, sagen var voldgiven på dannemænd. efter slig lejlighed er samme sag opsat 14 dage.

(63)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Skrædder i Ulsted. Maren Nielsdatter i Ulsted vidnede, at Laurids Jensen Skrædder i Ulsted er hendes rette barnefar, og blev samme gerning gjort til Jørgen Jørgensens i Gettrup, og hun lovede Jens Espensen at stille hans husbond tilfreds for hvis, hendes forseelse kunne findes, hvis han ikke vil have hende i fordrag.

** Jens Sørensen Skrædder i vester Hassing havde stævnet Søren Pedersen i Gåser for dom, sagende ham efter en uendelig doms indhold, så fremæsket Søren Pedersen noget rigtigt bevis, han var ham noget pligtig. efter slig lejlighed er samme sag opsat 8 dage.

(64)

** Anders Pedersen i Gåser fremlagde en jernbunden hammel, hvilket han beretter, Jens Sørensen Skrædder i vester Hassing er kommen til hans hus og kendtes ved samme hammel, så fremkom Søren Pedersen og var Anders Pedersens fri hjemmel til samme hammel.

** Søren Pedersen i Gåser og Jens Sørensen Skrædder i vester Hassing voldgav deres sag på efterskrevne fire dannemænd, anlangende hvis tvistige sager, dem imellem er til denne dag, anlangende hvis gods, de omtvister.

** Christen Lauridsen i vester Hassing havde stævnet Christen Nielsen Smed for 3. ting, og Christen Lauridsen tilbød Christen Nielsen Smed i vester Hassing den sidste rest, som er 18 daler, han ham pligtig er efter hans salig far og mor, og begærede han skulle give ham afkald.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Lauridsen i Bredholt her til tinge i dag.

(65)

** Tomas Lauridsen i vester Hassing havde stævnet Tord Skrædder i vester Hassing, og spurgte ham, hvorledes han er kommen til den dug, han hustru har seet i hans hus, som ham skal være frakommen med meget mere gods i fjendernes tid, hvortil Tord Skrædder svarede, at hvis dug han havde, havde han arvet efter sin salig bror Søren Jensen.

** Jens Hansen på Vang lod fordele Laurids Nielsen i Nørkær, for han har lovet ham sin tjeneste og det ikke efterkommet.

** Svend Pedersen i Lunderager. Peder Madsen i Ganderup på sine egne og Peder Rasmussens vegne på Bastbjerg med flere tog i Svend Pedersens hånd og af ham på sin husbonds vegne tog husbondhold, lovede at være velb Hans Lindenov hørig og lydig.

** Christen Lauridsen i vester Hassing. Christen Nielsen Smed gav Christen Lauridsen afkald for hvis arv, som ham kan være arvelig tilfalden efter hans far og mor, Niels Andersen og Anne Christensdatter, som boede og døde i vester Hassing.

(66)

** Mads Andersen i Kinderup på hr Mikkel N i Hammer hans vegne. Christen Sørensen i Vodskov vidnede, at 10/2 sidst forleden da kom hr Mikkel i Hammer præstegård og han gående sønden Vodskov, da kom Peder Hansen i Vodskov til dem og sagde til hr Mikkel, nu står eders ko fed og vel tilpas, tag den nu og ikke beråbe mig for alle folk ---- for lensmanden og bispen for de ord, i har haft om mig, hvortil hr Mikkel svarede, kom her Peder Hansen, vi vil snakke med hverandre, så kom Peder Hansen til ham med en kæp og sagde, gjorde jeg nu eders ret, da skulle i få et slag her af og stødte ad ham med den venstre hånd, og gav Mads Andersen kære og klage over det.

** Christen Nielsen Smed i vester Hassing. Christen Lauridsen i vester Hassing lovede Christen Nielsen at skulle give hans søster, Anne Nielsdatter, 6 sletdaler over hvis, skiftebrev om formelder, hun er arvelig tilfalden efter sin salig far og mor.

** Mikkel Nielsen i Torpet på hr Anders Pedersens vegne i Sundby opkrævede efterskrevne fire uvildige dannemænd til at påkende, hvad hr Anders Pedersen skal have for sin hest, som Jep Pedersen har indtaget.

(67)

** Peder Pedersen i vester Hassing havde stævnet Peder Pedersen i Lindholm for dom, anlangende 11 daler, han ham pligtig er, som han blev tildømt at betale eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne. Ib Jensen, skovfoged til Vodskov, vidnede, at 24/2 sidst forleden var Mads Bertelsen i Uttrup og hans bror i fornævnte skov og huggede ---- læs bøge og kørte bort med.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Christensen i Uttrup og Mads Bertelsen sst for 3. ting, anlangende hvis træ, de skal have bekommet, dertil svarede Jens Christensen, at hvis træer, han havde, ikke skal være de træer, som omvidnet er, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne. Jens Jensen i Bilgård lovede at give til velb Hans Lindenov 1 færdig okse for ulovlig skovhug, han beganget har.

(68)

** Søren Christensen i vester Hassing. efterskrevne vidnede, at forgangen vinter 1630 da stod der en høbåre ved en høstak i vester Hassing enge i Søren Christensens eng og da blev borttagen, og at de for en kort tid siden har seet samme høbåre ved Niels Møllers hus i Uttrup.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne. Niels Pedersen i Vadsholt og Søren Lauridsen i Skoven kundgjorde, eftersom Niels Pedersen har opbrudt et stykke jord i begge deres fællig, da er de med deres husbonds samtykke således forligt, at Niels Pedersen skal beholde samme jord og fra sig lægge til Søren Lauridsen af hans rette gårds jord efterskrevne stykke jord.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i Bjersholt at syne, hvis kunne findes at være huggen siden det sidste syn gik dertil, da syntes dem at være huggen 9 ---- bøge.

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne havde stævnet vester Peder Nielsen i Horsens med flere for synsmænd at tage af tinge til at syne deres agerland.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne gav kære og klage over Mads Bertelsen i Uttrup for hvis træer eller ris, han har bekommet i Vodskov skov.

(69)

** Christen Sørensen i Hvorup på sin husbonds vegne. efterskrevne vidnede, at hen for 3 uger siden kom de til Morten Jensen i Dal, han kom kørende med nogle grene på sin slæde, hvis skov de var huggen i, vidste de ikke.

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne sin husbonds tjenere efter en restants lydelse.

13/3 1632.

** Tomas Lauridsen i vester Hassing havde stævnet Tord Jensen Skrædder i vester Hassing for vidner. Maren Tomasdatter i vester Hassing vidnede, at i år ved helmis tid en søndag, Tord Skrædders hustru i Hassing gik i kirke, da så hun en dug på en skive liggende, hvilken dug med andet mere gods blev hende frataget i fjendernes tid, Margrete Pedersdatter, Jørgen Christensens hustru sst, vidnede som for er rørt.

(70)

** Tomas Lauridsen i vester Hassing og Tord Skrædder sst indgav deres sag på efterskrevne dannemænd, anlangende en drejls dug, de omtvistede.

** vester Peder Nielsen i Horsens havde stævnet hr Niels Christensen, Helliggejsts forstander i Ålborg, til klostrets port for dette vidne. efterskrevne, som mindes op til 50 år, vidnede at da har de mænd, som boede i den gård, som vester Peder Nielsen iboer, haft så vidt i brug, som han nu har.

(71)

** Jep Jensen i vester Hassing 3. ting med høringsdele havde tiltale til Johanne Jensdatter i vester Hassing, sagende hende 1 buløkse, så god som 3 mark, han hende lånt har.

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i går var på Horsens mark på Tomas Jensen og Bertel Lauridsens agerland for at se og syne, om Tomas Jensen ikke findes at være sket forkort, og Bertel Lauridsen at have mere jord, end han med rette burde efter hans gårds parts jord, og da befandtes samme agerland, som efterfølger.

(72)

** Tomas Jensen i Horsens. efterskrevne vidnede, at salig Peder Pedersen, som boede i Horsens, havde en halvgård en tidlang i brug, som Tomas Jensen og Bertel Lauridsen nu påboer.

** Tomas Jensen i Horsens tilbød hans gårdmand Bertel Lauridsen i Horsens, om han ville tage en mand af tinge, og han ville tage en anden mand, til at skifte den halvgårds jord og gods, som de påboer, imellem dem, så enhver kunne bekomme hans part, eftersom han har sted og fæst til.

** Peder Nielsen i Horsens udæsket Peder Nielsen, Maren Bertelsdatters søn, i Horsens, eftersom han findes delt og lovforvunden, og forbød nogen mand at huse eller helle ham, undtagen han ville rette for ham efter loven.

** Niels Ludvigsen i Vestergård lod fordele Mikkel Mortensen, som tjente Knud Lauridsen i øster Halne, for en halv rigsdaler KM skat.

(73)

** Christen Rasmussen i Søndergård lod fordele Klemend Nielsen i Ajstrup for 15 mark.

** Mads Pedersen i Hvorup. efterskrevne vidnede, at det værge, som Mads Christensen Snedker i Ålborg fik Mads Pedersen, dis midlertid fjenderne kom her i landet, det blev borttaget af fjenderne i Hvorup kirke med mere af Mads Pedersens gods. 

** Mads Andersen i Kinderup tilsagde og kundgjorde, at så mange af KM tjenere her i herredet, som ville have tømmer til brede vogne efter KM brev, de skal møde på Ålborg slot på fredag morgen først kommende, og da at annamme hvis tømmer, dem da bliver forevist.

** Peder Nielsen i Horsens havde stævnet Niels Knudsen og Peder Andersen i Horsens for synsmænd at tage af tinge til at se og syne et hul, som de har kastet, dem selv og menige grander til skade og omkost, mellem begge deres huse i siden af diget.

** Hans Christensen på Hassinggård på Jørgen Kruse til Kærsgård hans vegne havde stævnet Jens Andersen i Nerup, anlangende en fuldmagt, velb Jørgen Kruse ham leveret har, han skulle drage til landstinget med, hvilket ikke skete, og Jens Andersen lovede at stille hans husbond tilfreds for hvis, hans forseelse kunne findes.

** Jens Espensen på Heden. Laurids Nielsen i Kæret lod læse og påskrive en stævning af Viborg landsting. 10/2 1632 udgangen, anlangende at stævne Mikkel Nielsen og Rasmus Sørensen i Mejlholt med deres medbrødre vidnes og synsmænd, anlangende ulovlig skovhug, de har omhjemlet.

(74)

** Søren Andersen i Ajstrup havde stævnet Peder Jensen i Ajstrup for 3. ting, sagende ham 2 sletdaler, han ham pligtig er, så mødte Peder Jensen og bød sig til rede og regnskab, hvorfor sagen er opsat 8 dage.

** Christen Pedersen i Ellidshøj på Jørgen Grubbe til Tostrup hans vegne havde stævnet Ove Svendsen i Ganderupgård for dom, sagende ham efter en restants lydelse hvis, han rester med til velb Jørgen Grubbe for år 1630 og 1631, hvortil Ove Svendsen berettede, at han havde ydet velb Falk Gøye til Bratskov sin skyld og landgilde, af hvilken årsag sagen er opsat 14 dage.

** Christen Pedersen i Ellidshøj på sin husbond Jørgen Grubbe til Tostrup hans vegne gav last, kære og klage over Søren Madsen i Ganderup, for han imod sin husbonds vilje og minde og imod forbud har besiddet og forholdt det bolig i Ganderup, han tilforn har opsagt, og en anden har sted og fæst det, og han det ikke ville ryddelig gøre.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på Bendet Porsdatters vegne i Attrup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Mikkel Møller i Vangs mølle, saget ham et pund mel, han Bendet Porsdatter pligtig er.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. Laurids Nielsen i Kæret vidnede, at 29/7 1631 lod Mikkel Nielsen i Mejlholt Christen Pedersen, Jens Nielsen og Rasmus Sørensen sst hugge i Mejlholt skov, hver et læs store aske og små bøge, hvortil de indstævnede berettede, hvis træer de skulle have brændt mile af, det var nogen rådne staver, og ikke de havde hugget noget grønt, og de lovede at ville stille hans husbond Hans Lindenov tilfreds for hvis, deres forseelse med samme skovhug kunne findes.

(75)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. efterskrevne mænd, enhver for sig, bekendte at de nu til deres plove for leje har annammet af Hans Lindenov til Hundslund hans okser på Vrå, og forpligtet sig, når de deres vårsæd i år har tilsået, da den gode mands øksne ufordærvede og uskadte på Vrågård til fogden sst at yde og levere, og derpå tage hans bevis.

(76)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. efterskrevne mænd tilstod nu til deres plove for leje annammet af Hans Lindenov til Hundslund hans okser på Vrå og forpligtet sig, når de deres vårsæd i år har tilsået, da den gode mands øksne ufordærvede og uskadte på Vrågård til fogden sst at yde og levere, og derpå tage hans bevis.

(77)

** Søren Lauridsen i Ålborg på Jens Sørensen, indvåner i Ålborg, hans vegne og med hans fuldmagt, uendelig dom belangende Anne Svendsdatter i Ganderup og hendes lovværge, eftersom sagen 28/2 findes opsat til i dag, og nu blev hun tildømt inden 15 dage at betale, eller indvisning og udlæg i hendes bo og løsøre.

** Christen Pedersen i Ellidshøj på velb Jørgen Grubbe til Tostrup hans vegne havde stævnet efterskrevne for dom, sagende dem efter efterskrevne restants lydelse, hvorefter de blev tildømt inden 15 dage at betale fornævnte rest, eller indvisning og udlæg i deres bo og løsøre.

(78)

** Søren Lauridsen i Ålborg på Hans Sørensen, forrige slotsskriver, hans vegne lod fordele efterskrevne KM tjenere her i herredet for hvis, de rester med til Ålborg slot for 1629 og 1630, efter restants lydelse.

(79)

** Søren Lauridsen i Ålborg på Hans Sørensen, forrige slotsskriver, hans vegne lod fordele efterskrevne KM tjenere her i herredet for hvis, de rester med til Ålborg slot for 1629 og 1630, efter restants lydelse.

20/3 1632.

** Laurids Olufsen i øster Hassing. Christen Nielsen i øster Hassing takket ham al ære og godt og ikke han vidste ham noget at beskylde, hans ære og lempe kunne være for nær.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Rasmussen i øster Hassing, Jens Christensen i vester Hassing for synsmænd at tage af tinge til KM skov og kær, ved navn Havrekrogen, Ganderup ----, øster Hassing skov og riskær.

(80)

** Christen Nielsen i Østergård lod læse og påskrive efterskrevne skiftebrev, dateret Østergård 17/3 1632 Christen Nielsen, hvori efterskrevne gør vitterlig, at de 17/3 var i Østergård i vester Halne over skifte og jævning imellem salig Peder Mortensen og Mette Lauridsdatters to børn, som er Søren Pedersen og Laurids Pedersen, så vurderede og skiftede de boet i to lodder imellem Mette Lauridsdatter og hendes to børn som efterfølger, og Christen Nielsen i Østergård, som har børnenes mor, lovede Laurids Mortensen i Uttrup, som er børnenes farbror, at annamme deres arvelodder, til de kommer til deres lovalder.

** Niels Hansen i øster Brønderslev på Jørgen Grubbe til Tostrup hans vegne. synsmænd hjemlet, at de i går var i Ganderup i det bolig, Søren Madsen iboede, for at se og syne, hvis samme bolig kunne findes brøstfældig, og hvorledes det er ved magt holden, og Niels Hansen på sin husbonds vegne gav kære og klage over Søren Madsen for hvis tømmer, vinduer og loft, han har borttaget imod forbud.

(81)

** Niels Hansen i øster Brønderslev på Jørgen Grubbe til Tostrup hans vegne. synsmænd hjemlet, at de i går var i Ganderup til at syne, hvorledes nogen gadehuse i Ganderup er ved magt holden.

** Christen Jensen i Ulstedlund. Tomas Christensen i Ulsted på sin brorsøn Christen Madsens vegne, som han er værge for, gav Christen Jensen afkald for hvis arv, som ham kan være arvelig tilfalden efter hans salig far og mor, Mads Christensen og Maren Knudsdatter, som boede og døde i Ulstedlund.

** Peder Andersen i Knepholt 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder Nielsen i Sulsted, saget ham brevpenning for domme, opsættelser og tingsvidner, som beløber sig 4 mark.

(82)

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i Horsens ved Ernst Snedkers hus for at se og syne, hvis samme hus kunne findes at være brøstfældig, siden han kom til den.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Poul Pedersen og Laurids Olufsen i Hassing, sagende dem for de har været tilsagt at skulle age ved til slottet, og ikke agede det, hvortil de berettet, at det var ringe værsteder, de boede på, og ikke kunne overkommer at køre, og de lovet at stille deres husbond tilfreds for deres forseelse.

** Jens Tomasen i vester Hassing lod fordele Søren Nielsen i Trankær for 2 mark, han ham pligtig er.

** Hans Christensen i Hassinggård. Berete Jensdatter i Stade vidnede, at den selvsamme karl, som hun 4/10 sigtet og skyldt har for hendes rette barnefar her inden tinge, den selvsamme karl er hendes rette barnefar, og ingen anden.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. Erik Jensen i Horsens lovede, at dersom han fandtes nogen tid i Langholt skov at hugge ris eller træer, og det bliver ham bevisligt, da at have forbrudt en færdig okse til sin husbond.

** Mads Andersen i Kinderup forbød Niels Andersen i Kinderup at lukke eller låse eller have nogen brugelighed i den råling og andre huse, han er tilskiftet og tilsagt, under et fuldt hærværk.

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Jensen i Horsens og Peder Nielsen i Horsens for synsmænd at tage af tinge til deres agerland, om deres jord ligger i lige god leje.

(83)

** Jep Jensen i vester Hassing lod fordele Johanne Jensdatter i vester Hassing for 1 buløkse, så god som 3 mark, han hende lånt har.

** Anders Tomasen i Ganderup lod fordele Niels Svendsen i Ganderup for en halv tønde byg, han med nam og tag har ham frataget.

** Tomas Christensen i Ulsted. Christen Jensen i Ulstedlund berettede, at han í søndag sidst forleden leverede Tomas Christensen i Ulsted  al Christen Madsens fædrene og mødrene efterskrevne arvepart, han er arvelig tilfalden efter hans salig far og mor, Mads Christensen og Maren Keldsdatter, som boede og døde i Ulstedlund.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på Bendet Porsdatters vegne i Attrup lod fordele Mikkel Møller i Vangs mølle for 1 pund toldmel, han Bendet Porsdatter pligtig er.

** Søren Nielsen i Stavlund 3. ting med høringsdele havde tiltale til Hans Madsen i Folsted, sagende ham 1 daler, han ham pligtig er.

** Niels Tordsen i nør Halne havde stævnet Christen Mortensen i nør Halne, hans hustru Anne Sørensdatter, Jens Nielsen og hans hustru Berte Lauridsdatter for 3. ting, sagende Christen Mortensen 9 mark for et fjerding sild, hans formand Matias Mikkelsen var ham pligtig, saget Jens Nielsen en hest, hvortil de svarede, at Niels Tordsen burde det bevise, hvorfor sagen blev opsat 8 dage.

(84)

27/3 1632.

** Laurids Pedersen i øster Halne på Jens Tomasen, skriver på Sejlstrup, hans vegne lod fordele efterskrevne KM tjenere her i herredet, til Sejlstrup liggende, efter efterskrevne restants lydelse

** Jens Hansen, ridefoged til Vang, på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne efter efterskrevne opskrifts indhold.

** Jens Christensen i Hedegård og Laurids Nielsen på Diget bekendte, at deres husbond Otte Skeel til Hammelmose havde forligt dem om hvis tvist, dem imellem været har til denne dag.

(85)

** Niels Ludvigsen i Vestergård på sin husbonds vegne. efterskrevne vidnede, at efterskrevne her i herredet, til KM forlening Åstrup liggende, er ganske og aldeles øde.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de 26/3 var i KM skovspart Havrekrogen og et kær, kaldes Åkær, for at syne, hvis kunne findes at være huggen i forskrevne skov og kær.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de 26/3 var i velb Otte Skeels skovspart Hølund skov for at syne hvis, som kunne være huggen i samme skov siden philipi jacobi dag sidst forleden.

(86)

** Anders Nielsen i Vodskov havde stævnet Bendit Porsdatter i Attrup og Apelone Olufsdatter i Brødland for 3. ting, sagende Bendit Porsdatter 2 lispund kød og et halvt lispund flæsk, sagende Apelone Olufsdatter 14 mark kød og flæsk, som hun skal reste med på hendes madskat. sagen er opsat 8 dage.

** Peder Christensen i vester Hassing på Jørgen Kruse til Hjermeslevgård hans vegne havde stævnet Anders Keldsen og Laurids Keldsen i øster Halne med flere, sagende dem efter en restants lydelse. sagen er opsat 8 dage.

(87)

** Christen Nielsen i Østergård 3. ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Mortensen i Attrup og Morten Pedersen i vester Halne, sagende dem afkald, eftersom han har betalt dem efter et skiftebrev og kontrakts indhold.

** Jens Jørgensen Kock, borger og indvåner i Ålborg, havde stævnet Jens Tomasen i Vadum torp for dom, anlangende nogen ord, han har haft her for tingsdom, som hans regnskabsbog er anlangende, som han formener hans ære og lempe skal være for nær. sagen er opsat 8 dage.

(88)

** Baldser Hansen i Østergård, ridefoged til Oksholm, på sin husbonds vegne udlagde til Anders Kærulf i Bjørnkær et halvt hundrede enkende rigsdaler, som er resten på hans stedsmål, og 30 rigsdaler for 3 øksne, hvilke penge Anders Kærulf til sig annammede og ville have ham derfor på sin husbonds vegne kvitteret.

** Jens Tordsen i nør Halne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jens Nielsen i nør Halne, anlangende en hest, han skal have lånt Jens Nielsens hustru, ved navn Birgitte Lauridsdatter, hvortil Jens Nielsen berettede, han ingen hest har lånt af ham.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne lod fordele Mads Bertelsen i Uttrup for hvis træer, han har fanget i hans husbonds skov.

** Poul Madsen i Grindsted havde stævnet Hans Madsen i Folsted for dom, anlangende 4 tønder rug, han hans mor pligtig er, så berettet Hans Madsen, samme sag at skal være voldgiven, formener han for slig tiltale burde kvit at være.

** Peder Lauridsen i Ganderup og Ove Christensen i vester Hassing berettede, at de 16/3 1631 var i Ganderup over et skifte og jævning, efter efterskrevne skiftebrevs indhold, imellem Peder Lauridsen i vester Hassing på sin brordatter Karen Sørensdatters vegne på den ene og Maren Svendsdatter med hendes lovværge Peder Lauridsen i Sindholt på den anden side om hvis arvelod, som Karen Sørensdatter kunne arvelig tilfalde efter hendes salig far Søren Lauridsen og hendes salig mor Maren Madsdatter, som efterfølger.

(90)

** Niels Ludvigsen i Vestergård 3. ting med høringsdele havde tiltale til Mikkel Matiasen, tjenende Anders Kærulf i nør Halne, saget ham 3 mark for hans faldsmål, eftersom han tilforn er delt for hovedsagen.

** Niels Ludvigsen i Vestergård udæsket Mikkel Matiasen, tjenende Anders Kærulf i nør Halne, med hans farkoste, eftersom han findes delt og lovforvunden, og forbød nogen at huse elle helle ham, undtagen han ville rette for ham efter loven.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på Anders Madsen, fordum brygger på Ålborg slot, hans vegne og med hans fuldmagt havde stævnet Margrete Klemendsdatter i øster Halne med hendes lovværge for dom, om hun ikke pligtig er af fælles bo at udlægge og betale Anders Madsen 10 sletdaler, som salig Niels Dal Anders Madsens bror, Markor Madsen, pligtig er efter hans brevs indhold, og rente deraf i 11 år, hvilken gæld hun blev tildømt at betale, eller indvisning og udlæg i hendes bo og løsøre.

(91)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. efterskrevne tilstod, at de nu til deres plove for leje har annammet af Hans Lindenov til Hundslund hans øksne på Vrå, og de forpligtet sig fornævnte øksne, de annammet har, ufordærvede på Vrå igen at yde, så snart de deres korn nu i år har tilsået.

** Peder Madsen i Nordkær spurgte menige herredsmænd, som da til stede var og samme tid tinget søgte, hvorledes de har kendt ham, imidlertid han har været i herred, sogn og egn hos dem, hvortil efterskrevne 24 mænd svarede, at han har altid handlet, skikket og forholdt sig ærlig, kristelig og vel, først i sin ungdom og siden som en ærlig dannemand.

(92)

** Laurids Pedersen i nør Halne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder Lauridsen i Plomgård, sagende ham 3 mark, han hans dreng pligtig er.

** Christen Nielsen i Kalsensgård. dom belangende Christen Andersen i Fogedgården, eftersom sagen 14/2 sidst forleden blev opsat til i dag. da her bevises med Christen Andersens håndskrift, hvori han bekender sig at være Christen Nielsen 6 daler pligtig på sin mors vegne, og ikke fremlægges kvittants, da bør Christen Andersen inden 15 dage at betale, eller Christen Nielsen bør søge indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

(93)

10/4 1632.

** Svend Pedersen på sin husbonds vegne. Tomas Jensen i Horsens lod læse og påskrive en opsættelse ad Viborg landsting, dateret 7/4 sidst forleden, bemeldende Clemend Andersen i Sønderkær da at have stævnet Jens Espensen på Heden for to synsvidner, han her til fornævnte ting forhvervet har 7/2 sidst forleden, og findes samme opsættelse opsat 14 dage.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Clausen i nør Halne med flere for synsmænd at tage af tinge til at syne alle Hans Lindenovs skove her i herredet, hvis som der kan findes at være huggen, siden fjenderne drog af landet.

(94)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Christensen, tjenende i Ganderup, Anne Bertelsdatter, forrige tjenende i Gettrup, for sigtelse og for vidne. Peder Christensen bekendte, at han var Anne Bertelsdatter hendes rette barnefar til det barn, hun nu reder til barsel med, og han forpligtet sig at stille Hans Lindenov tilfreds for sig og samme kvindfolk for hvis, deres forseelse kan findes.

** Søren Pedersen i Gåser. Jens Sørensen i Gåser vidnede, Søren Pedersen og han var forligt om hvis gods, som fandtes hos Søren Pedersen, som var hans salig bror Christen Sørensens, og lover Jens Sørensen for sig og sin far Søren Christensen at kvittere Søren Pedersen for samme gods.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Poul Christensen og Rasmus Christensen på Heden med flere for klage og vidne. Mads Bertelsen i Ganderup, skovfoged over Ganderups herredskær, kaldes Åkær, vidnede at efterskrevne til adskillige tider forgangen år har huggen ris i forskrevne kær.

(95)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Mortensen i øster Hassing og Niels Jensen sst for vidne. Laurids Pedersen i øster Hassing stod for tingsdom og havde 3 sårmål på hans højre hånd, som han berettet var skåren af vanvare af en kniv, som Peder Andersen, barnfødt i Holt i Hundslund sogn, og Niels Jensen i øster Hassing var i tvist sammen.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Andersen, barnfødt i Holt i Hundslund sogn, for vidne og klage. Laurids Mortensen i øster Hassing vidnede, at på skærtorsdag sidst forleden var Peder Andersen og Niels Jensen i øster Hassing i hans hus og der stod og drak, og der kom de i tvist sammen, og da fik han en skade i hans håndled af en kniv. dernæst lyste Mads Andersen for al hvis lovmål, derefter med rette kan påtales.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. efterskrevne, som var stævnet for deres sandhed at vidne, hvorledes er tilgangen imellem mester Anders Hansen i vester Hassing og Søren Lauridsen i øster Hassing på palmesøndag sidst forleden i øster Hassing kirke, efter at prædiken var ude, de vidnede at den tid, mester Anders gik af prædikestolen, da havde han to personer for sig og skulle give skrifte, da gik Søren Lauridsen af sin stol og sagde til mester Anders Hansen: lægger Anne Sørensdatter ed, for hun har sagt i min fars hus, at Laurids Mortensen i øster Hassing skulle være hendes rette barnefar, og da bad mester Anders, det sognefolkene skulle drage til minde, det han uførmet ham i hans embede, dernæst gav Mads Andersen kære og klage over Søren Lauridsen for samme gerning, han beganget har, og Søren Lauridsen bekendte, at han har gjort samme gerning af vanvittighed og ikke vidste andet, end han måtte vel gøre det og bad om nåden og ikke om retten.

(96)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Jensen, tjenende Poul Mortensen i Horsens, og Birgitte Jensdatter, som tjente Ove Lauridsen i Stade forgangen år, for vidne.

** Niels Lauridsen i Sulsted og Jens Tomasen i Torpet bekendte, at de var forligt, anlangende nogen børnepenning, de omtvister, i så måder at Jens Tomasen skel give Niels Lauridsen 5 sletdaler.

(97)

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne. efterskrevne vidnede, at de nu i vinter var ved Niels Mortensens hus i Tandal og så, der lå to stykker bøge røl træer, hvor de var huggen, vidste de ikke, og Jens Hansen spurgte Niels Mortensen, hvor han har fået de træer, som lå ved hans gård, hvortil han svarede, at han havde sagt ham en gang, hvor han havde bekommet samme træer.

** Laurids Andersen i Grindsted havde stævnet Bertel Lauridsen Hjulmand i Horsens for dom, sagende ham efter efterskrevne opskrifts indhold, hvad efterskrevne, som Bertel Lauridsen var salig Christen Lauridsen skyldig, som døde til Bertel Lauridsens i Horsens, hvilket Bertel Lauridsen formente, han burde at bevise. sagen er opsat 14 dage.

(98)

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne spurgte Niels Mortensen i Tandal, hvad årsag der var til, at han skulle have sagt, at han havde bedt Gud, at han skulle få Jens Hansen noget at tage vare ----, hvortil Niels Tomasen svor, at han ikke havde nævnt de ord om Jens Hansen, men bedt Gud, han skulle straffe hans uvenner.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet Anders Mortensen i Tandal for dom, om han ikke pligtig er at betale 10 sletdaler stedsmåls penge med mere, han rester med til hans husbond Jens Høg, og Niels Mortensen bekendte, at han restet med samme penge og begærede, at sagen måtte bero, han ville med det første betale. af slig årsag er samme sag opsat 8 dage.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne. efterskrevne vidnede, at for 14 dage sidst forleden var de tilbedt at hente langhalm i Jerslev herred, og siden de om aftenen kom hjem, da kom Niels Mortensen i Tandal i det nye øksnehus på Vang til Christen Bodder og skældte ham for en skælm, hvortil Niels Mortensen svor, at han kaldte ham ingen skælm.

(99)

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Mortensen i Tandal for dom, om han ikke pligtig er at udvise hvem, som har brugt det skovhug ved hans hus og gård, efter synsvidnes indhold, så og hjemmel til hvis træer, som er fundet ved hans hus, eller også sin fæste dermed at være forbrudt, hvortil Niels Mortensen svarede, at han ofte havde været i sin husbonds forfald, så han ikke kunne tage vare om samme skov. for nogen lejlighed er samme sag opsat 14 dage.

** Hans Jensen på Heden. Anders Sørensen, tjenende i Kærsgård, stod for tingsdom og lod se et stort sårmål ved hans venstre øje og kindben. 

** Niels Lauridsen i Sulsted. Jens Tomasen i Torpet lod læse og påskrive en landstings stævning af Viborg landsting 4/4 sidst forleden udgangen, bemeldende han i rette at have stævnet Niels Lauridsen, anlangende nogen penge og får, de omtvister, at møde til næst kommende landsting.

** Jens Kock i Ålborg. Jens Tomasen i Torpet lod læse og påskrive en landstings stævning, af Viborg landsting 7/4 sidst forleden udgangen, bemeldende han i rette at have stævnet Jens Kock, hans kvinde og datter og vidnesfolk, anlangende to køer, de omvidnet har, at møde til næst kommende landsting.

 ** Morten Kærulf i Ravnstrup havde stævnet Knud Joensen på Heden for dom, om han ikke pligtig er at betale ham 19 sletmark, som han salig hr Christen Pedersen Morsing, som døde i Ulsted præstegård, pligtig var efter hans brevs indhold, hvorimod Knud Joensen formente, noget skulle være betalt på samme gæld, og begærede sagen måtte opstå. af slig årsag er samme sag opsat 14 dage.

(100)

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. Peder Lauridsen i Hølund vidnede, at han for en kort tid siden kom til Svend Christensen, Anders Christensen og Anders Lauridsen i øster Hassing, og da havde hver af dem en grøn staver, så stor som en kunne bære, som synsvidne om formelder, og lyste Peder Bertelsen for al hvis lovmål, derefter kan påtales. 

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Niels Christensen, tjenende Jens Christensen i Hedegård, saget ham for bordag og 2 knivslag, han slog Anders Lauridsen, som da tjente i Gettrup.

** Mads Andersen i Kinderup havde stævnet Niels Andersen og Christen Poulsen i Kinderup for synsmænd at tage af tinge til at syne, om Mads Andersen, Niels Andersen og Christen Poulsen, enhver med rette i brug, som de har sted og fæst til, i ager, eng og græsgård.

** Svend Pedersen i Lunderager, synsmænd hjemlet, at de nu på onsdag sidst forleden var ved Vrå mølle at syne hvis, samme mølle er brøstfældig.

(101)

** Niels Ludvigsen i Vestergård på sin husbonds vegne. Bertel Jensen i øster Halne for tingsdom lod se begge sine hænder, hvad sårmål han havde deri, som han beretter at skulle være bidt, for hvilken skade han beskylder Peder Lauridsen i Plomgård, det han har bidt ham samme skade, og berettede Peder Lauridsen, at de skulle være forligt om den sag i Ålborg.

** Svend Pedersen i Lunderager på sin husbonds vegne. Svend Svendsen og Laurids Pedersen i Sulsted berettet, at de havde hugget nogle træer i Langelund skov at ferde loftbroen på Sulsted bro med, hvilke er landevejen, og de forpligtet dem at være i deres husbonds minde for.

(102)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. Peder Skrædder i Ulsted, Anders Christensen i Ulsted med flere lovede og til forpligtede dem, at hvis øksne, de for leje på Vrå bekommet har til deres plove, dem igen ufordærvet og uforsultet på Vrå at yde, så snart de enhver deres vårkorn nu i år har tilsået.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne, Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne, Svend Pedersen i Lunderager på sin husbonds vegne. dom belangende Niels Lauridsen i Sulsted, Christen Ibsen, Niels Olufsen sst, Mads Lauridsen og deres medbrødre, menige lodsejeres tjenere til Langelund skov, eftersom sagen 20/2 findes opsat til i dag. så og efterdi samme skov altid har ligget til Sulsted by og omliggende grander, og ikke befindes nogen andre at have lod og del deri, og recessen formelder i 30. kapitel, findes skove, som flere end én lodsejer er til, og er de ikke skiftet, skal slige skove efter denne dag være i fred og hegne, og intet hugges deri, enten af lodsejere eller andre, førend samme skov bliver skiftet og delt, så enhver kunne vide, hvor sin lod kunne falde, og ikke befindes nogen skifte gangen på samme skov, da vidste jeg ikke ---- at sige, end fornævnte mænd jo bør at udvise, hvem samme skov så til upligt forhugget har.

(103)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Andersen i Tranholm for dom, anlangende 10 rigsdaler, som sagen er aftinget for, han er forlover for hans dreng, Søren Mikkelsen, for lejermål, han beganget har med hans tjenestepige, Maren Jensdatter, i hans brød, hvilke 10 rigsdaler Laurids Andersen blev tildømt at betale.

** Jens Kock i Ålborg. dom belangende Jens Tomasen i Torpet, eftersom sagen 20/2 er opsat til i dag. da efterdi samme tvist findes af landsdommerne indstævnet til næst kommende landsting, da vidste dommeren ikke deri at kunne dømme, førend sagen der bliver ordelt.

(104)

17/4 1632.

** Jens Jensen i Ganderup havde stævnet Morten Nielsen i Ganderup for 3. ting. Jens Jensen og Morten Nielsen voldgav deres sag på efterskrevne dannemænd, anlangende hvis tvist, dem imellem været har til denne dag.

** Jens Christensen i Biersted på Margrete Joensdatters vegne sst (blank)

** Jens Christensen i Hedegård kundgjorde, at eftersom skal være funden en skandskrift på ham i Vorfrue kirke i Ålborg i lensmand Otte Skeels stol, hvorfor han nu fremæsker, om der var nogen, som vidste ham noget at beskylde, være sig med bordag, mord eller ond gerning, at de da ville fremkomme det at til kende give, da er der ingen fremkommen, men menige herredsmænd svarede og takkede ham godt i alle måder.

** Jens Espensen i Heden 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder Jensen, tjenende Peder Christensen i Ganderup, sagende ham 9 mark, som er for jomfrukrænkelse for Anne Bertelsdatter, han beligget har og nu har taget til ægte.

(105)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Anders Sørensen, tjenende i Kærsgård, og Jens Pedersen, tjenende i Søndergård, for vidne. efterskrevne vidnede, at de i går var 8 dage var på Vrå, eftersom de var tilsagt at skulle gøre arbejde, da kom Anders Sørensen og Jens Pedersen i tuskeri med hverandre, og Jens Pedersen tog et stykke træ og slog Anders Sørensen og gjorde ham den skade på hans kindben, som her i dag 8 dage blev seet på tinget, og da Jens Pedersen lovede at stille Hans Lindenov tilfreds for hans forseelse.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. efterskrevne, som var skreven til de 8 mænd 4/10 1631 her på tinget, den tid Berete Jensdatter, som da tjente Oluf Lauridsen i Stade, bekendte sin barnefar, de vidnede at det er dem vitterlig, som samme vidne, som nu er læst og påskreven, om formelder, og ikke gik anderledes for ting og dom, end det skrevet er. så svor Peder Jensen, tjenende Poul Mortensen i Horsens, at han ikke er hendes barnefar eller begæret nogen legemlig fællig med hende.

(106)

** Tomas Jensen i Horsens. efterskrevne kundgjorde, eftersom de var tagen i voldgift imellem Tomas Jensen og Bertel Lauridsen i Horsens, anlangende deres agerland, de omtvistede, da har de skiftet deres agre imellem dem, som efterfølger.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Nielsen i vester Hassing for syn, vidne og klage.

(107)

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne. dom anlangende Niels Mortensen i Tandal, eftersom sagen 10/4 findes opsat til i dag. da efterdi bevises med restants, det Niels Mortensen rester med korn og penge, da bør han inden 15 dage at udlægge og betale Jens Hansen samme rest.

** Peder Bertelsen i Langholt lod fordele Niels Christensen, tjenende Jens Christensen i Hedegård, for bordag 2 knivslag, han slog Anders Lauridsen, som da tjente i Gettrup.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne lod fordele Peder Hansen i Vodskov for 3 pund smør 1627, er penge 3 daler 2 mark, endnu hans smørskyld 1630, skovsvin med mere, han rester med.

** Mads Andersen i Kinderup på Maren Jensdatter, som tjente i Tranholm, hendes vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Andersen i Tranholm, sagende ham 2 daler, Maren Jensdatters løn for det år, før fjenderne kom her i landet, og for forgangen år 1631 2 daler.

** Jep Nielsen i Hassing og Jens Christensen sst kundgjorde, at de var forligt, anlangende hvis efterskrevne, Jens Christensen skal give sin fosterdatter, Berete Nielsdatter, for hendes fædrene pending for hvis, hun kunne tilfalde efter hendes salig far Niels Madsen.

(108)

** Jens Christensen i vester Hassing, Jep Nielsen i vester Hassing bekendte, at dannemænd havde forenet ham og Jens Christensen, anlangende hvis efterskrevne, salig Niels Madsens børn kunne arvelig være tilfalden efter deres salig far Niels Madsen.

** Svend Pedersen i Lunderager på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de 13/4 sidst forleden var i velb Hans Lindenovs efterskrevne skove her i herredet for at syne hvad, der findes at være huggen siden 1629, fjenderne drog af landet, og da fandtes som efterfølger.

(109)

** Jens Christensen i Biersted på Margrete Joensdatters vegne. Karen Jensdatter i Biersted gav Margrete Joensdatter afkald for hvis, hendes to børn Søren Lauridsen og Jens Lauridsen kunne være arvelig tilfalden efter deres salig far Laurids Sørensen, som boede og døde i Biersted.

(110)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Christoffer N, tjenende Anne Andersdatter i Hals Fogedgård, saget ham, for han har lovet og stedt sig til velb jomfru Sofie Høg og deraf bortrømt og nu ikke ville igen komme i sin tjeneste, så mødte Knud Jensen i Hals Fogedgård og svor, at Christoffer N har svoret for ham, at han ikke havde lovet den gode jomfru nogen tjeneste.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Jensen i Kæret, Klemend Andersen sst for dom, anlangende ulovlig skovhug, de beganget har i Mejlholt skov, hvorfor de blev tildømt deres fæster dermed at have forbrudt.

24/4 1632.

(111)

** Peder Madsen i Ganderup på fru Margrete Rosenkrantz til Hundslund hendes vegne lod fordele Søren Nielsen i øster Hassing for 18 skilling huspenge for år 1631.

** Joen Knudsen på Holtet havde stævnet Søren Pedersen i Gåser, Morten Lauridsen i Hals med flere hid til tinget i dag.

** Niels Hansen i vester Brønderslev på Jørgen Grubbe til Tostrup hans vegne Ove Svendsen i Ganderupgård lovede at stille Jørgen Grubbe tilfreds for hvis hans forseelse kan findes, anlangende landgilde, ægt og arbejde på 2 års tid af den gård, han påboer.

** Jens Tomasen i Torpet. Niels Lauridsen i Sulsted annammet af Jens Tomasen 6 sletdaler, som han havde lovet til Christen Jensen, barnfødt i Vadum, eftersom han er værge for sin søster Maren Lauridsdatter, barnfødt i Vadum, som var hendes fædrene arv.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne. Niels Jensen, tjenende Christen Mortensen i nør Halne, lovede at stille velb Jens Høg tilfreds for lejermål, han beganget har med Anne Matiasdatter, som forgangen år tjente i Østbjerg.

(112)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. vurderingsmænd kundgjorde, at de på torsdag 8 dage var til efterskrevne KM tjenere, til Ålborg liggende, i Lindholm og Vorbjerg og udlagde til Mads Andersen efter en dele og restants indhold, for hvis de resterer med til KM efter jordebogen for 1631, som efterfølger.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i Vrå skov og Østbjerg skov for at syne hvis, som kunne findes at være huggen i fornævnte skove, siden fjenderne drog af landet.

(113)

** Jens Tomasen i Torpet lod fordele efterskrevne, som rester med deres ---- forgangen madskat.

** Bertel Tomasen i vester Halne havde stævnet Niels Jensen i vester Halne for dom, om han ikke pligtig er at betale ham 12 rigsdaler for 1 stud og 8 skæpper ----, som er stedsmåls penning af den halve gård, han stedte fra Bertel Tomasen. efter Niels Jensens begæring er sagen opsat 14 dage.

(114)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet menige KM tjenere, til Ålborg slot liggende, i Vadum sogn for dom, sagende dem hvis langhalm, de restede med efter restants lydelse og tilforn er delt for. på begæring er sagen opsat 14 dage.

** Niels Lauridsen i Sulsted på sin husbonds vegne lod fordele Christoffer N, tjenende Anne Andersdatter i Hals Fogedgård, for han har lovet og stedt sig til velb jomfru Sofie Høg i tjeneste og været i hendes arbejde og deraf rømt.

** Peder Bertelsen i Langholt lod fordele Peder Madsen i vester Hassing for 3 mark, som er hans kongeskat for 1631.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne lod fordele Peder Jensen, tjenende Peder Christensen i Ganderup, for 9 mark, som er for jomfrukrænkelse for Anne Bertelsdatter, han beligget har og nu taget hende til ægte.

** Mads Andersen i Kinderup på Maren Jensdatter, som tjente i Tranholm, hendes vegne lod fordele Laurids Andersen i Tranholm for 2 daler, Maren Jensdatters løn.

(115)

** Oluf Christensen i Grindsted på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne hans husbonds tjenere for deres tærskepenge, de restede med.

** Jens Espensen på Heden på Viste Blymesters vegne i Ålborg havde stævnet Jesper Jespersen i Horsens for dom, sagende ham 14 mark for 1 trave byg, han Viste Blymester pligtig er. sagen er opsat 14 dage.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Mortensen i Tandal for dom, anlangende nogen ukvemsord, han har haft til Christen Bodder på Vang. sagen er opsat 14 dage.

** Christen Lauridsen i vester Hassing 3. ting med høringsdele havde tiltale til Søren Svendsen i lille Møgelmose, sagende ham 6 mark, han ham pligtig er. 

** Joen Knudsen på Holtet. Søren Pedersen i Mejlgård i Gåser på sine egne og Morten Lauridsens vegne i Hals, Bertel Rasmussen i Ganderup på sine egne vegne gav Joen Knudsen afkald for hvis arv, som dem på deres egne og deres hustruers vegne kunne være arvelig tilfalden efter salig Peder Sørensen og Karen Lauridsdatter, som boede og døde på Holtet i øster Hassing sogn.

(116)

** Niels Lauridsen i Sulsted på sin husbonds vegne. Jep Jensen i Gryderlund, skovfoged over jomfru Sofie Høgs skovspart, Ravnstrup skov, vidnede, at nu på lørdag var 5 uger kom han til ---- Nielsen i vester Hassing i Ravnstrup skov, da havde han hugget en gammel rådden staver, og Niels Lauridsen lyste for al hvis lovmål, derefter kan påtales.   

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Christensen i Biersted, Oluf Clausen med flere for dom, sagende dem hvis langhalm, de rester med efter restants lydelse. sagen blev opsat 14 dage.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til efterskrevne KM tjenere i Biersted sogn, til Ålborg slot liggende, så mange som rester efter jordebogen, samt for hvis langhalm, de og rester med.

(117)

1/5 1632.

** Christen Nielsen i vester Halne. Laurids Mortensen i Uttrup på sit brorbarn Jep Pedersen, som han er værge for, Jens Andersen i Laen på Mette Pedersdatter, salig Peder Mortensens datter, som boede og døde i vester Halne, hendes vegne, som han er værge for, samtykte at skulle møde i Vadskær anden pinsedag og der at gøre en endelig ende på hvis tvistige sag, Christen Nielsen og dem imellem er, anlangende Peder Mortensens børns arvepart. Morten Pedersen, salig Peder Mortensens søn, i vester Halne bevilgede samme.

** Anders Tomasen, fordum boende i Lindholm, havde stævnet Anders Bertelsen i Vorbjerg og hans hustru Anne Pedersdatter for dom og vidne. Anders Tomasen og Anders Bertelsen i Vorbjerg voldgav deres sag på to dannemænd, anlangende hvis tvist og uenighed, dem imellem været har til denne dag, gældssag anlangende.

(118)

** Bertel Lauridsen i Horsens havde stævnet Laurids Andersen i Grindsted for vidne. Søren Jensen i Horsens vidnede, at nu et måned før sankt mikkelsdag kommer to år, da Christen Lauridsen, som døde til Bertel Lauridsens i Horsens, lå på hans sygeseng, da opskrev han på en seddel hvis, Christen Lauridsen tilstod, og da bad Bertel Lauridsen ham, at han skulle spørge ham ad, om han var ham noget skyldig, hvortil salig Christen Lauridsen da svarede og sagde, såmænd Bertel Lauridsen er mig intet skyldig, hvortil Mads Andersen fremæsket samme seddel, og Bertel Lauridsen svarede, at han havde leveret Christen Lauridsens søster ved navn Volborg Poulsdatter samme seddel i Niels Jensens hus i Horsens.

** Christen Christensen i Vadum 3.ting med høringsdele havde tiltale til Niels Jensen i Vadum, saget ham 3 mark, han ham pligtig er, for en slæde, han ham afkøbt har forgangen vinter.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet to mester Peder Jacobsens folk i Åby ved navn Jens Olufsen og Johanne Andersdatter for dom, anlangende lejermål de beganget har i mester Peders brød, så mødte Jens Olufsen og bekendte, at han havde beganget samme gerning og lovede at ville ægte Johanne Andersdatter og bad sagen måtte opstå, han ville tale med Otte Skeel og være i hans minde for samme hans forseelse. sagen blev opsat 14 dage.

(119)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Anne Nielsdatter, barnefødt i Horsens, for besigtelse. Anne Nielsdatter vidnede, at en mand i Sjælland ved navn Laurids Ibsen, boende på Amager land i en by, kaldes Magleby lille, er hendes rette barnefar til de to børn, hun i Horsens født og bekommet har, og at hun tjente samme mand og var i hans tjeneste et år.

** Mads Andersen i Kinderup på hr Hanses vegne i Ulsted havde stævnet Christen Tøgersen i Ulsted for vidne. efterskrevne vidnede, at 27/4 sidst forleden var han nærværende i Ulsted kirke, som nogle folk gik skrifte, da kom hr Hans og Christen Tøgersen nogle ord imellem, anlangende Christen Tøgersens husholdning, hr Hans beskyldte ham for, at han skulle huse og helle nogle skarnsfolk hos sig, da sagde Christen Tøgersen, det er løgn, hvem han mente dermed, vidste han ikke, hvortil Christen Tøgersen svor, at han ikke sagde, det var løgn, hr Hans sagde, men han sagde, det var løgn, som var sagt for ham.

(120)

** Peder Lauridsen i Plomgård havde stævnet Bertel Jensen i øster Halne for vidne. Christen Pedersen Bødker i Ålborg vidnede, at på mandag i dimmeluge sidst forleden var Bertel Jensen i øster Halne og Peder Lauridsen i Plomgård i hans hus og der sad og drak noget sammen, og da kom de i tvist sammen, og Bertel Jensen sprang op og slog Peder Lauridsen nogen slag med en kæp, så blev de skilt ad og blev forligt og stod så fremdeles og drak med hverandre.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Anne Nielsdatter, barnfødt i Horsens, for dom, anlangende lejermål, hun beganget har, så begærede Anne Nielsdatter, at sagen måtte opstå, hun ville tale med velb Otte Skeel og være derfor i hans minde og give efter hendes yderste formue, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

(121)

** Niels Ludvigsen i Vestergård på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne, sagende dem oksefoder efter restants lydelse.

** vester Laurids Andersen i Stade havde stævnet Christen Nielsen Bødker i Gåser for 3. ting, sagende ham 28 skilling, han ham pligtig er. sagen er opsat 14 dage.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne lod fordele KM tjenere i Biersted sogn, til Ålborg slot liggende, så mange som rester efter jordebogen efter restants indhold, samt for hvis langhalm, de rester med, som de har været tilsagt om og ikke er ydet.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne havde stævnet Anders Kærulf i Bjørnkær for synsmænd at tage af tinge til at syne, hvorledes Bjørnkær er ved magt holden på hus og bygning, og hvad som den kan ferdes for.

** Svend Pedersen i Lunderager på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Clausen i Mejlholt med flere for dom, anlangende hvis efterskrevne skovhug, som gjort er i de skove, de har i varetægt, siden fjenderne er af landet dragen. sagen blev opsat 14 dage.

(122)

8/5 1632.

(123)

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne. efterskrevne vidnede, at efterskrevne gadehuse her i herredet, til Helliggejst kloster i Ålborg, er slet og aldeles øde.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Friis i Bjørnkær. Mikkel Andersen, velb fru Dorte Buddes tjener, vidnede at på lørdag var 14 dage da sendte velb fru Dorte Budde bud til ham, at han skulle sende hende noget fodring af hvis, hun havde liggende i Bjørnkær, hvilken han sagde til velb Laurids Friis, da svarede Laurids Friis og svor, hun ikke skulle bekomme noget deraf, han skulle ville have noget for sine mange penge.

(124)

** Mads Andersen i Kinderup på hr Hanses vegne i Ulsted. synsmænd hjemlet, at de nu på søndag 8 dage var i Ulsted i det hus, Niels Andersen iboede, for at syne, hvorledes samme hus er ved magt holden på bygning, og lyste Mads Andersen for hvis lovmål derefter han påtales.

** Oluf Hansen i Hvorup lyste Hvorups enge i fred og hegne i dette år, at ingen skal lade sit kreatur eller fæmon komme derind i nogen måder.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet (blank)

** Mads Andersen i Kinderup havde stævnet Bertel Lauridsen i Horsens for vidne, i lige måde stævnet Søren Jensen i Horsens og Maren Bertelsdatter sst, om de ville have noget dertil at svare. efterskrevne vidnede, at Christen Lauridsen, som døde til Bertel Lauridsens i Horsens, sagde til ham, at Bertel Lauridsen var ham nogen penning skyldig og har bekendt det for ham både før fjendernes tid, og siden fjenderne er af landet dragen.

(125)

** Niels Tordsen i nør Halne havde stævnet Christensen i nør Halne, hans hustru Anne Sørensdatter, Jens Nielsen sst, hans hustru Birgitte Lauridsdatter og Karen Pedersdatter sst for vidne. Maren Nielsdatter i nør Halne vidnede, at en tid lang efter Peder Simonsen i nør Halne var død, kom Birgitte Lauridsdatters datter ved navn Karen Pedersdatter til Niels Tordsen og bad ham, han skulle vel gøre og låne hendes mor Birgitte Lauridsdatter en hest, og da sagde Niels Tordsen ja, og straks fik hende en sort hest, som hun tog med sig.

** Niels Tordsen i nør Halne. Niels Hansen og Laurids Ibsen i nør Halne vidnede, at 24/1 1626 udtog Niels Lauridsen i nør Halne en tønde sild af Jesper Tuesen i Ålborg på sine egne og Niels Hansen, Laurids Ibsen og Matias Mikkelsens vegne, og de skiftede samme sild i Niels Hansens stue, og hver af dem fik en fjerding sild, men om de var betalt eller ikke, vidste han ikke.

(126)

** Laurids Bertelsen i Ålborg på Laurids Guldsmeds vegne sst havde stævnet Morten Jensens hustru i øster Halne ved navn Anne Keldsdatter med hendes lovværge, Morten Mortensen, Maren Mortensdatters datter, Laurids Mortensen, Niels Mortensen, Peder Mortensen for dom, sagende dem 24 rigsdaler, i enkende markstykker, med sin efterstandende rente, efter salig Morten Jensens udgivne brevs lydelse, som Anne Keldsdatter og Peder Mortensen formente skal være betalt og bød sig til rede og regnskab. af den årsag er samme sag opsat 14 dage.

** Laurids Bertelsen i Ålborg på Laurids Guldsmeds vegne sst havde stævnet salig Niels Dals hustru i øster Halne, Margrete Klemendsdatter, hendes børn og lovværge for dom, sagende dem 12 sletdaler for en færdig plovstud og 42 Ålborg skæpper byg studeleje, efter hans regnskabsbogs indhold, så mødte Margrete Klemendsdatters søn, ved navn Klemend Nielsen, formente samme gæld at være betalt og bød sig til rede og regnskab. af den årsag er sagen opsat 14 dage.

(127)

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de 7/5 sidst forleden var i Bjørnkær at syne, hvad samme gård kunne findes bygfældig for på tømmer og tag, deslige at syne hvad, som kan findes huggen i Bjørnkær lund på et års tid.

** Mads Andersen i Kinderup. synsmænd hjemlet, at de 5/5 1631 var på Horsens kirkegård for at syne fornævnte kirkes bygfældighed både uden og inden.

** Niels Villadsen i Stade. Laurids Tomasen i Grindsted gav Niels Villadsen afkald for hvis arv, som hans hustru Anne Lauridsdatter kunne være arvelig tilfalden efter hendes salig søster Maren Lauridsdatter, som boede og døde i Stade.

(128)

** Peder Andersen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet Simon Møller i Vadums mølle for dom, anlangende Simon Møller ikke har ydet hans skyld og landgilde i rette tid. efter Simon Møllers begæring er sagen opsat 14 dage.

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Mørk i Vodskov for synsmænd at tage af tinge til at syne den skovspart i Ravnskov, liggende til Helliggejst kloster i Ålborg, hvad der findes indpløjet i samme skovspart.

** Gregers Lauridsen i Biersted. Niels Olufsen i nør Halne vidnede, at noget før fjenderne kom her i landet, var han til stede hos Christen Mumgård i Ålborg og der forligte Gregers Lauridsens to piger og Christen Mumgård for den arvelod, de kunne tilfalde efter deres salig bror Poul Nielsen, som boede og døde i nør Halne.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet menige KM tjenere i Sundby sogn, til Ålborg slot liggende, som rester med skyld, landgilde og andet efter restants lydelse. på de indstævnedes begæring, at de ville tale med deres husbond, blev sagen opsat 8 dage.

(129)

** Jens Christensen i vester Hassing havde stævnet Jens Pedersen i Laen, Niels Olufsen i vester Hassing og Jep Nielsen sst for dom, sagende dem efter en seddels indhold. efter de indstævnedes begæring er samme sag opsat 8 dage.

** Jens Christensen i Biersted lod fordele efterskrevne, som rester med deres ---- penge til sidste KM madskat.

** Peder Nielsen i Horsens lod fordele Jens ----, tjenende Peder Christensen i Horsens for 3 rigsdaler kongeskat, som han rester med.

** Jens Mørk i Bjørum på Jens Hansens vegne på Vang. Christen Hansen, tjenende på Vang, vidnede at den nat imellem søndag og mandag efter sankt mikkels dag nu sidst forleden, da kom Søren Nielsen, som tjente på Vang, og spurgte, er Jens Hansen hjemme, nej svarede han, så gik han straks op i gården, en stund derefter kom Jens Hansen, og da var nøglen borte til hans kammerdør.

** Jens Mørk i Bjørum på Jens Hansens vegne på Vang. Christen Morsing, tjenende på Vang, vidnede, at samme dag, Jens Hansen drog til Laurids Pedersens bryllup, da kom han ind i kammeret til Jens Hansen og skulle have hans løn, da tog Jens Hansen en pose penge af et skrin og kørte straks bort, og der han kom hjem om aftenen, da var samme skrin borte med pengene.

 (130)

** Jens Mørk i Bjørum på Jens Hansen på Vang hans vegne. Christen Jensen, tjenende på Vang, vidnede, at den tid Jens Hansen kom hjem fra bryllup til Laurids Pedersens i øster Halne, da var nøglen borte til hans kammer, så brød Jens Hansen kammerdøren op og gik i seng, og han havde ikke lys, og om morgenen da var hans skrin borte.

** Jens Mørk i Bjørum på Jens Hansens vegne på Vang. Peder Andersen, tjenende på Vang, vidnede, at to eller 3 dage tilforn, før Jens Hansens skrin blev bort stjålen, sad Jens Hansen ved bordet med ham og talte en stor hob penge og satte i samme skrin, og der var en stor summa penning i skrinet, den tid Jens Hansen drog til Laurids Pedersens bryllup, og den tid han kom hjem, var skrinet ud af hans kammer stjålen.

** Jens Mørk i Bjørum på Jens Hansens vegne på Vang. Anders Tomasen og Anders Lauridsen i Torup vidnede, at mandag efter den næste søndag efter sankt mikkels dag sidst forleden, da kom de gangende i Vangs æblehave, da så de, hvor Jens Hansens skrin var, da var låsen søndret på samme skrin, og intet fandtes deri, og gav Jens Mørk klage og kære over Søren Nielsen, som tjente på Vang, for han om nattetide efter vidnesbyrds indhold har stjålet nøglen af Jens Hansens drengs lomme til hans kammer og taget hans skrin.

(131)

** Jens Mørk i Bjørum på Jens Hansens vegne på Vang tillyste Søren Nielsen, som tjente på Vang, et fuldt mørke ran til, for han har stjålet nøglen til Jens Hansens kammer og udtaget hans skrin og penge.

** Jens Christensen i vester Hassing havde stævnet Jep Jensen i vester Hassing med flere sst for dom, sagende dem efter en seddels og opskrifts indhold, som nu er læst og påskreven. på de indstævnedes begæring er sagen opsat 8 dage.

** Christen Christensen i Vadum lod fordele Niels Jensen i Vadum for 3 mark, han rester med på en stige, han ham afkøbt har.

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne. Mikkel Ibsen i Horsens vidnede, at han kunne mindes i 40 år, da har de mænd, som boer i Bundgården til denne dag brugt det lukke, som Jens Nielsen i Bundgården og Tomas Nielsen i Horsens nu omtvister, i vestre side af Jens Nielsens gård, andre, som mindes op til 50 år, vidnede det samme, og Anders Kærulf lyste for hvis lovmål, derefter med rette kan påtales.

(132)

** Jens Jørgensen Kock, borger i Ålborg. uendelig dom belangende Jens Tomasen i Torpet, eftersom sagen 27/6 er opsat til i dag, efterdi bevises med tingsvidne, det Jens Tomasen har beskyldt Jens Kock, at der var løgn en part, hvis var skrevet i hans regnskabsbog, da blev han tildømt sine ord at bevise, eller også efter recessen at lide tiltale.

15/5 1632.

** Jørgen Jørgensen i Krabbesbro havde stævnte Johanne Jensdatter, værende hos Peder Poulsen i Hassinggård, for 3. ting med høringsdele, sagende hende for hun uden vilje og minde er gåen af hans tjeneste.

** Niels Christensen i Gåser og Christen Hansen sst gav deres sag på dannemænd, anlangende hvis tvist, som imellem været har, gældssag anlangende.

(133)

** Jens Christensen i vester Hassing begærede dom over Anders Hjulmand i vester Hassing for 3 daler, han hans salig bror Hans Christensen pligtig var, hvortil Anders Hjulmans svor, at han havde betalt samme penning.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Anders Madsen i Vestergård med flere for synsmænd at tage af tinge til at syne hvis, som findes at være huggen i Vrå skov, siden fjenderne er af landet dragen.

** Peder Madsen i Vestbjerg havde stævnet Niels Tordsen i nør Halne for 3. ting med høringsdele, saget han 2 mark, han ham pligtig er.

** Christen Mortensen i Svinbjerggård havde stævnet Anders Kærulf, forrige boende i Bjørnkær, for 3. ting med høringsdele, saget ham 2 tønder havre kirkens tiende, han rester med til ham for forgangen år 1631.

(134)

** Laurids Friis på Bjørnkær havde stævnet Mads Mikkelsen i Biersted med flere sst for spørgsmål, vidne og dom, sammeledes stævnet velb fru Dorte Budde til Oksholm for hendes gårds port for hvis sag, velb Laurids Friis har hende til at tale, formener fornævnte mænd pligtig at være at drive hans avl til Bjørnkær, som han pagtet af deres husbond fru Dorte Budde, hvortil de indstævnede svarede, at de var den gode frues arvetjenere og vil gerne gøre den gode frues arbejde, så vidt de kan afstedkomme. sagen er opsat 8 dage.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne havde stævnet velb Laurids Friis på Bjørnkær for vidne. efterskrevne vidnede, at som nu på lørdag var 3 uger, var de ved Bjørnkær mølle, og da hørte at Mikkel Andersen, velb fru Dorte Buddes budfoged, sagde til velb Laurids Friis, at hans husbond havde befalet ham, at han skulle sende hende noget af hvis fodring, hun havde liggende på Bjørnkær, da svarede Laurids Friis, at han fik intet deraf, han ville have noget for hans mange penge.

(135)

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne havde stævnet velb Laurids Friis på Bjørnkær for dom, anlangende hvis fodring han hende forholdt har, formente han burde stille velb fru Dorte Budde tilfreds for hvis skade, hun derover fanget har, hvortil Laurids Friis berettede, at han havde pagtet samme gård, og formente han burde af have hvis fodring, der var i gården. opsat 8 dage.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Jensen, tjenende Peder Christensen i Ganderup, for udæskning. Jens Espensen udæskede Peder Jensen med hans farkoste og forbød nogen mand at huse eller helle ham efter denne dag, undtagen han vil rette for ham efter loven.

** Jens Hansen på Vang bandt bogsed på Søren Nielsen, som rømte af Vang, da han var i tjeneste, og svor, at han afrøvede ham i mørke og mulm 450 daler i sølv, guld og rede penning, som var i et skrin.

(136)

** Jens Espensen på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Jensen i Bilgård for dom, sagende ham 1 færdig stud. han velb Hans Lindenov pligtig er, hvilket Jens Jensen bekendte. på hans begæring blev sagen opsat 8 dage.

** Niels Tordsen i nør Halne havde stævnet Jens Nielsen i nør Halne for dom, anlangende en hest, hans hustru Birgitte Andersdatter har lånt af ham, så mødte Jens Nielsen og berettede, hans hustru ingen hest havde lånt af ham, hvorfor sagen blev opsat 8 dage.

** Niels Mørk i Dødskov havde stævnet Karen Jørgensdatter i Stade med hendes lovværge for dom, anlangende 5 daler, hun ham pligtig er, hun har oppebåret, som skal reste på en vogn hos Horsens sognemænd efter kontrakts indhold. sagen er opsat 14 dage.

(137)

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Pedersen i øster Halne for spørgsmål. Anders Rasmussen spurgte Laurids Pedersen, hvem han har skrevet i fogdens sted på den dom med Anne Simonsdatter i Vodskov, hvortil Laurids Pedersen svarede, at han ikke nu kunne det erindre, men når Gud vil, første ting går, ville han sige ham så meget, han ved deraf.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov. synsmænd hjemlet, at de på søndag var 8 dage var på Hammer kirkegård og i Hammer kirke at syne, hvis samme kirke og kirkegårdsdige kunne findes brøstfældig på penge, da syntes dem, at de ikke kan ferdes ringere end 300 daler.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne havde stævnet Anders Bjørnsen i øster Hassing og Niels Jensen sst for synsmænd at tage af tinge til at syne, hvor vidt der er indpløjet i velb Otte Skeels skovs jord.

** Christen Sørensen i Hvorup på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Else Olufsdatter, Niels Skrædders hustru i nør Halne, sagende hende 4 dages rivning, hun har været tilsagt at skulle have gjort til Restrup, og det ikke har gjort men siddet overhørig.

(138)

** Peder Madsen i Nordkær og Tomas Nielsen i Sulsted spurgte hver andre for ting og dom, om de vidste hverandre noget at beskylde andet end som ærlig og godt, og de begge bekendte, at den anden havde skikket og forholdt sig som en ærlig mand egner og vel anstår.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne havde stævnet lille Peder Lauridsen i vester Hassing, Morten Nielsen og Niels Pedersen sst for vidne, spørgsmål og for dom, anlangende en ko, de skal have fratagen Peder Clausen i Vodskov. sagen blev opsat 14 dage.

(139)

** Anders Kærulf i nør Halne. synsmænd hjemlet, at de 14/5 var i Ravnskov i den skovspart, til Helliggejst kloster i Ålborg liggende, for at syne hvad sæd, som kan findes i samme skovspart, så vidt det befindes opbrudt deri.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på Jesper Pedersens vegne i Havgård lod efterlyse hans salig hustru Maren Christensdatters rette arvinger, eftersom han ikke ved, hvem de kan være.

** Jens Christensen i vester Hassing og Niels Pedersen i Ganderup berettet, at dannemænd havde dem forligt efter efterskrevne skriftlige kontrakt, som er ganget imellem Jens Christensen i vester Hassing på hans far Christen Jensen i Ganderup og hans mor Maren Lauridsdatter deres vegne på den ene side og Niels Pedersen i Ganderup på den anden side, og lyder som efterfølger.

(140)

** Laurids Nielsen i vester Hassing. vurderingsmænd vidnede, at de 7/10 1631 var forsamlet til Laurids Nielsens i vester Hassing. og der vurderede og skiftede hvis efterskrevne, som fandtes i hans bo, som efterfølger.

(141)

** Anders Nielsen i Vodskov. Ove Lauridsen i Stade på sin hustru Karen Jørgensdatter hendes vegne bekendte, at Anders Nielsen og han var forligt om hvis arvepart, som dem kunne være arvelig tilfalden efter salig Christen Mørk, som døde i Laen.

** Anders Madsen, fordum brygger på Ålborg slot, hans visse bud Anders Rasmussen Dal i Vodskov med hans---- havde stævnet Margrete Klemendsdatter i øster Halne med hendes lovværge, sammeledes hendes børn og medarvinger med deres lovværge for dom, om hun ikke pligtig er af fælles bo efter recessen at udlægge og betale Anders Madsen 10 sletdaler, som hendes afgangne husbond salig Niels Dal var Markor Madsen, Anders Madsens salig bror, pligtig efter hans udgivne brevs indhold, hvilket hun blev tildømt.

(142)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. dom belangende Peder Clausen i Mejlholt, Jens Andersen i Snorholt og deres medbrødre velb Hans Lindenovs skovfogder, eftersom sagen 1/5 sidst forleden er opsat til i dag. da efterdi samme skovfogder nu tilbyder at gøre deres husbond rigtig kundskab og besked på samme skovhug, da bør de at gøre deres husbond anvisning på samme skovhug eller også derfor at lide tiltale.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. dom belangende Niels Jensen i vester Halne, eftersom sagen findes opsat til i dag. (blank)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Jensen i Bilgård for dom (blank)

29/5 1632.

** Jens Pedersen i Laen havde stævnet Jens Christensen i vester Hassing og hans far Christen Jensen hid til tinget (blank)

(143)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Søren Pedersen i Vestbjerg for synsmænd at tage af tinge til at syne et lukke og hævd, som findes indkastet ved øster Hassing, om det ikke findes indkastet i KM endel, og byen til skade og fortrængsel.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Søren Pedersen, Laurids Nielsen i Diget i øster Hassing for synsmænd at tage af tinge at syne et led, er opsat på øster Hassing mark, som ikke har været tilforn, om det ikke findes byen til skade og fortrængsel.

** Søren Nielsen i øster Hassing 3. ting med høringsdele havde tiltale til Anders Lauridsen i øster Hassing, saget ham 2 skæpper med, han ham pligtig er.

** Mikkel Nielsen i Torpet havde stævnet velb Laurids Friis i Bjørnkær for vidne. efterskrevne mænd vidnede, at på langfredag sidst forleden, den tid Laurids Friis kom til Bjørnkær, da havde fru Dorte Budde liggende i Bjørnkær i vestre ende af laden en hob foder til de øverste bjælker, som var af hvis, hun havde avlet til hendes ødegårde og boliger i Biersted, og da de otte dage derefter kom i Bjørnkærs lade, da lå der så meget foder, som nu er omvidnet, hvortil Laurids Friis svarede og fremlagde efterskrevne seddel, dateret Bjørnkær 14/5 1632, hvori Birgitte Kås gør vitterligt, at 4/4 kom Mikkel Andersen og sagde, at fru Dorte Budde havde befalet ham at levere dem så meget foder, som de havde behov, hvortil Mikkel Andersen svarede og svor, at siden den gode frue havde befalet ham, at han skulle annamme samme foder, har han ikke været samme foder mægtig.

(144)

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne havde stævnet Margrete Jørgensdatter i Stade med hendes lovværge for sin sandhed at bekende, desligeste stævnet Peder Jensen Skrædder sst, Jens Pedersen sst og hans hustru Karen Madsdatter for vidner. Margrete Jørgensdatter, værende i Stade, vidnede, at nytårsaften sidst forleden kom hun gående i Peder Jensen Skrædders hus i Stade, da lå han nøgen i hans seng med hans stedmor, dog ikke hun så, de havde legemlig fællig sammen, og om morgenen bad hun hende, at hun skulle sige til hendes mand Jens Pedersen, at hun lå hos hende om natten, hvilket Karen Madsdatter nægtede at have sagt og svor, at hun ikke havde haft legemlig fællig med ham. andre vidnede videre derom.

(146)

** Poul Andersen i Hvilshøjgård spurgte Niels Mørk i Vodskov og Peder Lauridsen i Hassing, præstens medhjælpere, hvor længe de havde hørt, Peder Skrædder og Margrete Jørgensdatter havde ligget i et utilbørligt levned sammen, hvortil de svarede, at de ikke havde vidst det før 14 dage før påske sidst forleden, de havde været sammen for ---- og ville have været given sammen, da straks havde de straffet hende med gabestokken og forvist hende sognet, hvortil Peder Skrædder og Margrete Jørgensdatter bekendte, at de havde ligget sammen i løsagtighed siden kyndelmisse sidst forleden og ikke længere.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård havde stævnet Niels Jensen Skrædder i øster Hassing og Gertrud Jensdatter, tjenende Laurids Jensen i øster Hassing, med hendes lovværge for spørgsmål og for vidne.  Poul Andersen spurgte Niels Jensen Skrædder i øster Hassing, om han ikke havde sagt, at han havde haft legemlig fællig med Gertrud Jensdatter 3 gange forgangen år i høbjergningen, hvilket han ikke nægtede, og Gertrud Jensdatter svarede at det var sandt, og havde han ikke rost deraf, da ville hun ikke have sagt det, og at han havde lovet hende ægteskab.

(147)

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne havde stævnet Anders Smed i Horsens for sin sandhed at vidne, i lige måde stævnet Niels Jensen i Horsens og hans hustru Helle Pedersdatter, Johanne Nielsdatter sst og hendes datter Maren Lauridsdatter for vidner at forhverve. Anders Smed i Horsens vidnede, at for nogen år siden havde han smedet til Horsens kirke 3 riste, hvilke blev forødt i fjendernes tid. andre vidnede videre derom.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne havde stævnet Anders Smed i Horsens, Erik Jensen sst for vidne. Peder Christensen i Horsens vidnede, at 26/4 har Anders Smed i Horsens sagt til ham i hans hus, det Erik Jensen i Horsens for nogen tid siden kom til ham med et plovjern og ville han skulle opsmede, og samme jern blev stjålet af Mads Andersens vogn i Kinderup ved Horsens smedje, hvortil Anders Smed svarede og svor, at han ikke har samme ord ----.

** Poul Rasmussen, foged på Hassinggård, lod fordele Villads Terkildsen i Ganderup for 3 daler.

(148)

** Jørgen Jørgensen i Krabbesbro lod fordele Johanne Jensdatter, værende hos Peder Poulsen i Hassing Hovgård, for hun uden minde og vilje er gået af hans tjeneste.

** Peder Madsen i Vestbjerg lod fordele Niels Tordsen i nør Halne for 2 mark, han ham pligtig er.

** Laurids Andersen i Stade lod fordele Christen Nielsen Bødker i Gåser for 28 skilling, han ham pligtig er.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne begærede dom over Niels Mortensen i Tandal for ulovlig skovhug, han beganget har, så fremkom Niels Mortensen og lovede at stille velb Jens Høg tilfreds og være i hans minde, og lod Jens Hansen ikke dom gå over ham.

** Jens Jostsen i Holstrup på sin far Jost Jensen i Vestbjerg hans vegne havde stævnet Peder Olufsen i Mejlsted for syn at afhjemle. synsmænd hjemlet, at de i dag 8 dage så Jost Jensen i Vestbjerg og hans søn Hans Jostsen, og da havde Jost Jensen et stor forfærdeligt hug i venstre side af hans bryst og i den venstre arm, og Hans Jostsen havde den liden finger afhuggen på den venstre hånd med flere skader, så mødte Peder Olufsen og bekendte, at han havde gjort samme skader og ville derfor være i deres minde efter dannemænds tykke.

(149)

** Peder Olufsen i Mejlsted. Christen Christensen i Mejlsted vidnede, at den næste fredag for pinsedag sidst forleden da gik Peder Olufsen fra hans hus med en spade i hånden og gik ad marken til Jost Jensen i Vestbjerg, som gik og pløjede, og så kom de i skændskab vesten Jost Jensens plov, hvad deres ord var, vidste han ikke, så løb de sammen, og Jost Jensen sagde: du har hugget hånden af min søn som en skælm, hvilket Peder Olufsen nægtede.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne. Sidsel Bertelsdatter, som tjente i Vadums mølle forgangen år, svor, det Søren Lauridsen, barnfødt i Åsted sogn, er hendes rette barnefar, og ingen anden hun har haft fællig med, og skete det i Vadums mølle forgangen år.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne 3.ting med høringsdele havde tiltale til Sidsel Bertelsdatter, som tjente i Vadums mølle forgangen år, sagende hende 6 rigsdaler for lejermål, hun beganget har i Vadums mølle.

** Morten Lauridsen i Uttrup på sine egne og menige Uttrup granders vegne havde stævnet efterskrevne folk for forbud, og Morten Lauridsen forbød dem, at de samtlig holder deres heste, køer og anden slags små fæmon af deres endels mark, agre og eng, fædrift og fåretoft, og såfremt det ikke sker, og der hændes derover nogen skade på deres kvæg, at de kan have skade for hjemgæld.

(150)

** Christen Sørensen i Hvorup på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Christensen i Stegenborg i Sulsted for vidne. Niels Jensen, tjenende i Brødland, vidnede, at han den næste søndag før pinsedag var i Niels Christensens gård Stegenborg i Sulsted og tilsagde ham, han skulle tage sine heste og vogn og køre til Sundby, han skulle age hos Anders Foged, så svarede han, at hans øg var udkørt, han kunne ingensteds komme og ikke ville komme men sad overhørig.

** Bertel Lauridsen i Horsens tilbød to gældsbreve, som var salig Christen Lauridsens, som døde i Horsens, om nogen ville annamme dem, da er ingen fremkommen, som dem ville annamme.

(151)

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne. Peder Olufsen i Mejlsted lovede at stille velb Jens Høg tilfreds for hvis bordag, han beganget har med Jens Jensen i Vestbjerg.

** Jens Jostsen i Holstrup på sin far Jost Jensen i Vestbjerg hans vegne havde stævnet Peder Olufsen i Mejlsted for vidne, Jens Ibsen og Mikkel Pedersen i Torup vidnede, at den næste fredag før pinsedag sidst forleden, da så de, at Peder Olufsen gik ad marken og havde en spade i sin hånd, noget derefter kom han tilbage igen, og da havde han gjort Jost Jensen og hans søn sår og skade, hvortil Peder Olufsen bekendte, han havde gjort dem skade og ville gerne være i deres vilje og minde efter dannemænds tykke.

** Jens Jostsen i Holstrup på sin far Jost Jensen i Vestbjerg hans vegne havde stævnet Peder Olufsen i Mejlsted for klage, anlangende sår og skade han Jost Jensen i Vestbjerg og hans søn Hans Jostsen gjort har ved deres plov, så mødte Peder Olufsen og svor, at han ikke gjorde dem nogen skade ved deres plov, men ikke kunne benægte, at han havde gjort dem sår og skade, hvilke han gerne ville være i deres minde for efter dannemænds tykke. sagen er opsat 8 dage.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet Simon Møller i Vadums mølle for synsmænd at tage af tinge til at syne, hvis Vadums mølle kan findes brøstfældig uden og inde, i diget, dæmningen og hvis andet, dem bliver forevist.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne havde stævnet velb Laurids Friis i Bjørnkær for synsmænd at tage af tinge til at syne det vinterrug på Bjørnkær mark, om det ikke er ædt af kvæg og fæmon, dette rug til skade.

(152)

** Peder Nielsen i Hebelstrup. Byriel Pedersen i vester Hassing bekendte, at han havde ham afkøbt al hvis arv, som han kunne være arvelig tilfalden efter hans salig far Peder Iversen, som boede og døde i Bjørnsholm.

** Jens Christensen i Biersted på sin søn Christen Jensens vegne spurgte menige herredsmænd, som da til stede var og tinget søgte, hvorledes de havde kendt hans søn, Christen Jensen, imidlertid han har været i herred, sogn og egn hos dem, fra første barndom og til han her af landet er rejst, hvortil efterskrevne 24 dannemænd svarede, at han altid har skikket sig ærlig, kristelig og vel og er født af ærlige forældre, hans far Jens Christensen og hans mor Maren Joensdatter, boende i Biersted by, som lever sammen i ærligt ægteskab.

** Niels Ludvigsen i Vestergård på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Lauridsen i Plomgård for dom, om han ikke pligtig er at betale hans husbonds tjener Bertel Jensen i øster Halne for hvis sårmål, sviden og skade, han ham tilføjet har. sagen blev opsat 14 dage.

(153)

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne havde stævnet Jørgen Pedersen i Stade, hans hustru Anne Pedersdatter for ----.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Jensen i Bilgård for dom, anlangende 1 stud eller 12 sletdaler, han (blank).

** Peder Andersen i Knepholt spurgte menige herredsmænd, som da til stede var, hvorledes de havde kendt ham fra første barndom og til denne tid, hvortil efterskrevne 24 dannemænd svarede, at han stedse og altid forholdt sig som en ærlig karl i alle måder, og så længe han havde været skriver her i herredet, havde han sig skikket og forholdt i samme sin bestilling, så aldeles ingen vidste ham noget at beskylde.

(154)

** Christen Andersen i Fogedgården havde stævnet Jens Mørk i Bjørum for synsvidne, klage og for dom, anlangende en have, vesten Bjørum. som han formener skal være videre indtagen, end det sig burde, og et gærde, sønden fra hans gård.

(155)

** Jens Hansen, ridefoged til Vang, havde stævnet efterskrevne mænd og deres medbrødre ransnævninger for at sværge og gøre ret lov og ed over Søren Nielsen, som rømte af Vang, for hvis han ham afrøvet har i mørke og mulm, hvorefter de svor Søren Nielsen et fuldt mørkeran over.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Jensen i vester Halne for dom, for han for nogen tid siden er kommen til Ålborg slot og der med vrang undervisning har sted og fæst den halve gård, Søren Andersen påboede, fra Bertel Tomasen i vester Halne, hvorefter Niels Jensen blev tildømt at betale Bertel Tomasen forberørte stedsmål inden 15 dage, eller han bør indvisning og udlæg i hans bohave.

(156)

** Bertel Lauridsen Hjulmand i Horsens. dom belangende Bertel Lauridsen, eftersom sagen findes opsat 24/4 til i dag. efterdi ikke bevises med brev og segl, Bertel Lauridsen at have været salig Christen Lauridsen noget af den gæld skyldig, som han tiltales for, da kunne Bertel Lauridsen ikke tildømmes samme gæld at betale.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. dom belangende Jens Jensen i Bilgård, eftersom sagen 15/5 sidst forleden findes opsat til i dag. da efterdi befindes Jens Jensen at reste en stud til ----, som han erbyder sig at ville betale, da bør han at betale samme okse eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne. dom belangende Simon Møller i Vadums mølle, eftersom sagen 8/5 sidst forleden findes opsat til i dag. så mødte Simon Møller og berettede, at han ville yde fornævnte stud inden 8 dage. da efterdi her bevises med restants, Simon Møller rester med til sin husbond 8 tønder toldmel, så og en okse på sit stedsmål, som til sankt mikkelsdag 1630 skulle være betalt, da har han dermed uret gjort og efter recessen sit fæste at være forbrudt.

** Jens Espensen på Heden på Viste Blymesters vegne. dom belangende Jesper Jespersen i Horsens, eftersom sagen 24/4 sidst forleden findes opsat til i dag, så mødte Jesper Jespersen og svor, at han havde betalt samme byg, da vidste dommeren ikke ham derfor ydermere tiltale at lide.

(157)

** Laurids Friis på Bjørnkær. dom belangende Mads Mikkelsen i Biersted, Jens Madsen i ----, Tomas Christensen i Biersted, eftersom sagen 15/5 sidst forleden findes opsat til i dag. da efterdi bevises med velb fru Dorte Buddes udgivne brev, at hun i 5 år har pagtet Laurids Friis Bjørnkær, og hendes tjenere i Biersted sogn skal bruge hans gårds avl, da bør ovennævnte hendes tjenere bruge forberørte avl til Bjørnkær.

** Jens Christensen i vester Hassing. uendelig dom belangende Niels Olufsen i vester Hassing og Laurids Møller sst, eftersom sagen 8/5 sidst forleden findes opsat til i dag. så er Niels Olufsen og Laurids Møller ikke mødt, da vidste dommeren ikke rettere om at sige, end de inden 15 dage bør at betale, eller han bør indvisning og udlæg i deres bo og løsøre.

5/6 1632.

** Peder Christensen i vester Hassing. synsmænd hjemlet, at de i dag var uden tinge at syne hvis sår og skade, Peder Christensen i vester Hassing havde, da havde han et sårmål i hans hoved, så langt som en finger lang.

(158)

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov spurgte Laurids Pedersen i øster Halne, om han var Peder Lauridsen, Morten Nielsen og Niels Poulsen i vester Hassing deres hjemmel til den ko, de har taget fra hans husbonds tjener Peder Clausen i Vodskov, hvortil Laurids Pedersen svarede, at han havde givet Christen Vadskær i Ålborg udlæg på en dom, som han havde over Anne Simonsdatter i Vodskov, men dersom fornævnte mænd har taget Peder Clausens ko, havde de ikke hans fuldmagt til eller vidste at være deres hjemmel til at tage en andens ko.

** Jens Christensen i vester Hassing havde stævnet Jens Pedersen i Laen hid til ting i dag. Tord Svendsen i vester Hassing vidnede, at Jens Pedersen i Laen var salig Hans Christensen, som var foged på Hassinggård, 3 rigsdaler pligtig, der han døde, hvilket Jens Pedersen ikke benægtede, men han havde betalt ham dem med en stud i år ved sankt mikkelsdag.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet menige Ulsted sognemænd for synsmænd at tage af tinge til Ulsted alfar vej, til by og fra, såvel som nogen af Ulsted sognemænd deres kirkevej, såvel som til noget jord, som er opbrudt over samme veje.

** Jørgen Nielsen i Vedsted havde stævnet Morten Jensen ved Endelen for dom, om han ikke pligtig er at betale salig Christen Nielsen i Åby hans arvinger 8 daler, han salig Christen Nielsen pligtig er efter hans udgivne brevs indhold, hvortil Morten Jensen berettede, at han havde betalt samme penge med en hestplag, men ikke kunne få sit brev igen, og da sagde salig Christen Nielsen, at det brev ikke skulle komme ham til hinder eller skade. sagen blev opsat 3 uger.

(159)

** Jens Mørk i Bjørum havde stævnet Christen Andersen i Fogedgården for syn og for vidne, klage og dom, anlangende et lukke om Bjørum skov, hvortil Christen Andersen svarede og formente, samme gærde ikke kan sættes, undtagen det stod på hans og hans medarvingers ---- og ejendom, formener ikke skal være med velb jomfru Sofie Høgs minde, at Jens Mørk påfører ham, hans medarvinger og lodsejere til fornævnte skov nogen trætte.

(160)

** Niels Tordsen i nør Halne. Jens Nielsen i nør Halne lovede at give Niels Tordsen en tønde byg nu til sankt mikkelsdag først kommende, som er for en sort hest, de omtvistede.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Jørgen Pedersen i Stade, hans hustru Anne Pedersdatter for vidne. Margrete Jørgensdatter i Stade vidnede, at en søndag morgen ved helmis tid da så hun Anne Pedersdatter i Stade kom gående af sønden med et hvidsort får. hvor hun fik det fra, vidste hun ikke. hvortil Jørgen Pedersen svarede og spurgte herredsmændene, om der var nogen, som vidste ham eller hans hustru noget at beskylde, forberørte får anlangende, at de da nu ville fremkomme det at til kende give.

** Mads Andersen på sin husbonds vegne. Anne Lauridsdatter, Laurids Andersens datter i Stade, og Maren Jensdatter, Laurids Pedersens hustru i Stade, vidnede, at en søndag morgen da så de Anne Pedersdatter, Jørgen Pedersens hustru i Stade, komme gående af sønden med et hvidhornet får, hvor hun fik det fra, vidste de ikke. hvortil Jørgen Pedersen svarede, som ---- vidne om formelder.

(161)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Jensen Skrædder i Stade og Karen Madsdatter, Jens Pedersens hustru i Stade, for dom, for de nogen tid tilforn er fundet i seng sammen, han nøgen og hun i hendes indre særk, en ganske nat i Peder Skrædders hus, og efterdi Karen Madsdatter er hans stedmor, at de derfor burde at straffes på deres liv. så mødte de indstævnede og benægtede, at de aldrig har beganget nogen utugt med hverandre. sagen blev opsat 14 dage.

** Jørgen Pedersen i Stade. Margrete Jørgensdatter i Stade tilsagde Jens Pedersens hustru i Stade, Karen Madsdatter, at hun var lige så vel en rytterhore, som hun var, til den tyv, hendes mand Jens Pedersen gjorde hende til en dannekvinde, og hendes mand Jens Pedersen sprang ud af Laurids Lauridsens lade i Stade med en sæk rug på hans ryg og blev hugget i hans ben samme tid.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Lauridsen i vester Hassing og Niels Mørk i Dødskov for dom, for de har givet deres medladelse til, det Peder Skrædder, Karen Madsdatter og Margrete Jørgensdatter i Stade har ligget i ondt levned sammen, formener dem dermed uret at have gjort, efterdi de er præstens medhjælpere, så fremlagde Niels Mørk i Dødskov og Peder Lauridsen i vester Hassing deres efterskrevne forsæt. sagen er opsat 14 dage.

(162)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Pedersen i Stade for dom, for han har hørt rygte og tidende, Peder Skrædder i Stade og Karen Madsdatter har ligget i et uskikkeligt løsagtigt levned sammen. sagen blev opsat 14 dage.

(163)

** Jens Christensen i vester Hassing. Jens Pedersen i Laen lovede at give Jens Christensen 2 rigsdaler, han hans bror, salig Hans Christensen, pligtig var. inden sankt hans dag først kommende.

** Jens Pedersen i Laen gav kære og klage over nogen skabede øg, som går i hans fællig, og forbød nogen at have nogen køren eller veje over hans mark og eng i hegnets tid.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var til Vadums mølle for at syne hvis brøstfældighed, der kunne findes på fornævnte mølle, vandrende og dæmning.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag 8 dage var i ---- skov for at syne og forfare hvad, som findes at være indpløjet i fornævnte skovsparts jord.

(164)

** Jens Jostsen i Holstrup på sin far Jost Jensens vegne i Vestbjerg gav kære og klage over Peder Olufsen i Mejlsted for sår og skade, han hans far Jost Jensen og hans bror Hans Jostsen gjort har ved deres plov.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne lod fordele Sidsel Bertelsdatter, som tjente i Vadums mølle forgangen år, for 6 rigsdaler for lejermål, hun beganget har i Vadums mølle.

** Klemend Dal i øster Halne. Niels Dal i lille ---- og Laurids Dal i øster Halne vidnede, det salig Markor Nielsen, som havde sin tilflugt på Egholmgård, han har bekommet af deres salig far Niels Dal 8 tønder rug, han var ham pligtig, og hans bror Anders Madsen i Ålborg har bekommet af deres salig far 11 skæpper rug. 

(165)

** Mads Andersen i Kinderup. efterskrevne vidnede, at de 16/5 sidst forleden var på Ålborg slot og der bekom byg til at så, som Mads Andersen er forlover for.

** Mikkel Andersen, foged på Bjørnkær, på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var på Bjørnkær mark for at syne hvis, som kan findes at være gjort i et fald vinterrug på fornævnte mark.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de var ved Næs bro  for at syne et hævd og lukke, som findes indkastet ved Næs bro.

(166)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de var på øster Hassing mark for at syne er led, som findes gjort på øster Hassing mark og dige.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i går var i øster Hassing mark for at syne noget jord, som Anders Bjørnsen i øster Hassing skal have indtagen af KM jord til det værsted, Søren Madsen  i øster Hassing iboer.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne tilsatte Laurids Pedersen i Stade at være skovfoged over Stade kær og have indseende dertil.

** Peder Madsen i Nordkær. Laurids Nielsen, tjenende på Vang, svor at han havde tjent Peder Madsen i Nordkær ---- år, andre vidnede, at de havde tjent Peder Madsen, og da havde han forholdt sig ærlig, kristelig og vel.

(167)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. efterskrevne, hver i sit sogn, vidnede, at efterskrevne ikke har givet nogen rettighed til KM, være sig pengeskat, madskat eller landgilde, fra philipi jacobi 1631 og til denne dag og tid for deres armods skyld.

(168)

** Laurids Pedersen i øster Halne på Jens Mortensen, barnfødt i øster Halne, hans vegne spurgte menige herredsmænd, som da til stede var, hvorledes de havde kendt Jens Mortensen, hvorledes han havde skikket og forholdt sig, hvortil efterskrevne 24 dannemænd svarede, at Jens Mortensen er født i øster Halne af ærlige forældre, hans far Morten Jensen og mor Maren Pedersdatter.

(169)

** Svend Pedersen i Lunderager på sin husbonds vegne. 12 synsmænd hjemlet, at de i dag 8 dage var i Vrå skov for at syne hvis, som kan findes at være huggen i forskrevne skov, siden fjenderne er af landet dragen.

(170)

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne. dom anlangende Peder Lauridsen i vester Hassing, Morten Nielsen og Niels Poulsen sst, eftersom sagen 15/5 findes opsat til i dag. da eftersom fornævnte mænd har søgt Peder Clausens bo og borttaget hans ko for samme gæld, hvilken ko aldrig har været Anne Simonsdatters, da bør fornævnte mænd at forskaffe Peder Clausen samme sin ko eller dis værd, og derhos at stande til rette, som vedbør.

12/6 1632.

** Christen Pedersen i Lundedal på Jens Smeds vegne i Ålborg 3. ting med høringsdele havde tiltale til Klemend Knudsen, sagende ham 2 sletdaler, som han rester med på hans lærepenge.

** Peder Rasmussen i vester Hassing havde stævnet Niels Madsen, Mads Skomagers søn, i vester Hassing for syn, vidne og vurdering. efterskrevne vidnede, at for nogen tid siden blev der en plag undløben, og var samme plag druknet i vester Hassing kær, som var Peder Rasmussens, hvortil Niels Madsen svarede og berettede, han gennede den af engen, og da løb den i en bæk, og han advarede Peder Rasmussen. derefter lyste Peder Rasmussen for hvis lovmål med rette kan påtales, Niels Madsen har gennet hans plag i bløde og der er omkommet og død bleven.

(171)

** Poul Rasmussen, foged på Hassinggård, på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Christensen i vester Hassing for dom, sagende ham 40 sletdaler, han skal reste med til velb fru Maren Prips efter brev og kontrakts indhold, som skal være forpagtning af Hassinggård, hvortil han svarede, at han ikke burde betale mere end halvdelen deraf, efterdi han ikke har lovet for videre end halvparten. af den årsag blev sagen opsat 14 dage.

(172)

** velb Laurids Friis i Bjørnkær forbød nogen at komme i Bjørnkær endels kær at hugge eller tørv at lade grave.

** Oluf Andersen i Østergård i Tylstrup. Jens Espensen på Heden bekendte, at han havde annammet 3 sletdaler, som salig Peder Andersen, som døde i Lasgård, var Gregers Mortensen pligtig, nu tjenende i Gettrup.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Jensen i Bilgård for synsmænd at tage af tinge til at syne en have, som findes indkastet ved hans hus, om den findes indkastet i grandefællig eller ikke.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Kærulf i Agdrup, Jost Jensen i Vestbjerg med flere for forbud. Jens Espensen på sin husbonds vegne forbød dem med menige Vestbjerg grander at komme i Østbjerg endels skov, ager eller eng, forte eller fællig med nogen brug eller brugelighed, være sig med fæ, svin, geder eller får.

(173)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Mikkelsens sønner på Heden, Rasmus Christensen og Poul Christensen, for 3. ting, i lige måder stævnet Jens Jensen på Heden, Villads Terkildsen i Ganderup med flere for 3. ting, endvidere 3. ting med høringsdele havde tiltale til efterskrevne, sagende dem ulovlig skovhug, de gjort har i Ganderups kær, Åkær.

** Christen Smed i Vadum havde i Vorbjerg stævnet Peder Lauridsen, anden Peder Lauridsen, Jens Rasmussen og Anders Bertelsen for synsmænd at tage af tinge til en eng, liggende til Vorbjerg, om samme eng findes så lovlig lukket for, at det kan være forsvarligt, så kreatur og fæmon kan blive deraf.

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne havde stævnet Johanne Nielsdatter i Horsens for vidne. vidnesfolk vidnede, at de var ombedt af Johanne Nielsdatter, Niels Andersens datter i Horsens, at spørge Kirsten Bertelsdatter, om hun havde sagt, at der skulle være et levende barn i Johanne Nielsdatter, om hun ville være de ord bestendig. da svarede hun, at dersom hun ikke havde et levende barn i sig, da kunne hun være om det, så kunne hun vel bekomme det. ydermere spurgte de Kirsten Bertelsdatter om, hvem den ungkarl var, der havde rejst af deres hus, og om han havde haft fællig med hende, da svarede hun, de skulle fange det at vide i sin tid. andre vidnede derom.

(175)

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne havde stævnet Anders Bjørnsen i øster Hassing og Niels Jensen sst for vidne, anlangende hvis jord, som er indpløjet i Hølund skov. vidnesfolk vidnede, det Niels Bjørnsen i øster Hassing har indpløjet i fornævnte skovs jord 1 ager, hvortil Niels Bjørnsen svarede, at han ikke vidste, det var pløjet den gode mand Otte Skeel for nær i hans skovs jord, var der gjort nogen skade, havde hans folk gjort det.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne. Peder Ibsen lod se den finger næst ved tommelfingeren på den højre hånd, som var skadet, hvilken skade han beskyldte velb Laurids Friis på Bjørnkær for.

(176)

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne. Jep Pedersen i Biersted vidnede, at nu i år i havresæd var han med hans far Peder Ibsen i Biersted på Bjørnkærs mark og pløjede, og om aftenen der han havde drevet hans bed og havde lov at drive hjem af Mikkel Andersen, da kom velb Laurids Friis til ham og ville, han skulle drive hans plov til Bjørnkær, og slog ham omkuld med en økse og trådte på ham.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne havde stævnet velb Laurids Friis i Bjørnkær for synsmænd at tage af tinge til at syne, hvorledes Bjørnkærs engdiger og markdiger er ved magt holden, og om de findes lukkede i dette år, så de kan være forsvarlige og holde geder og naboer deres kvæg og fæmon af Bjørnkær mark.

(177)

** Jens Kock i Ålborg havde stævnet Søren Jensen på Båren for dom, anlangende et sølv stob, vejer 11 lod 2 kvinter, som han skal have pantsat ham for 3 læs havre, han ham afkøbt har for 14 mark. sagen blev opsat 4 uger.

** Mads Mikkelsen i Biersted havde for Oksholms port stævnet velb fru Dorte Budde for opsigelse på den gård, han iboer, og Mads Mikkelsen første gang opsagde den gård, han iboer, at fru Dorte Budde kunne stede og fæste samme gård til hvem, hun ville, og han til rette fardag kunne blive samme gård kvit.

(178)

** Søren Lauridsen på Hans Sørensen, forrige skriver på Ålborg slot, hans vegne. efterskrevne vidnede, at efterskrevne gods var ganske øde og intet at bekomme til KM landgilde for 1629.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de 11/6 var ved Ulsted og i Ulsted by for at syne Ulsted alfare veje, til by og fra, som skal findes igennem kastet med lergrave, disligeste noget jord, som er opbrudt over samme veje.

** Poul Christensen i Horsens. Maren Nielsdatter og Kirsten Nielsdatter, salig Niels Christensens døtre, som boede og døde i Horsens, bekendte, at Poul Christensen havde betalt dem al hvis arv, som dem er arvelig tilfalden efter deres salig far, Niels Christensen.

(179)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne tilbød frøgæld, om der var nogen, som havde sået noget sæd i nogen af KM tjeneres jord her i herredet, og forbød nogen at må afføre nogen afgrøde eller sæd af KM tjeneres jord.

** Christoffer Christensen, boende i Åby møllehus. Hans Joensen i Stavad gav Christoffer Christensen afkald for hvis arv, han arvelig tilfalden var efter hans salig søster Maren Joensdatter, Christoffer Christensens hustru, som boede og døde i Åby møllehus.

** Niels Pedersen i Stade 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jørgen Pedersen i Stade, sagende ham 4 mark, som han rester med på et par bukser, han fik af ham.

** Jørgen Nielsen i Vedsted havde stævnet Morten Jensen ved Endelen for vidne. Anne Jensdatter i Åby vidnede, det Morten Jensen var hendes mand, salig Christen Nielsen, som boede i Åby, 8 sletdaler pligtig, som hans brev, som nu er læst og påskrevet, om formelder, Laurids Christensen, salig Christen Nielsens søn, vidnede det samme, hvortil Morten Jensen svarede, at han havde betalt de 8 daler.

(180)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Anders Smed i Horsens og Kirsten Bertelsdatter sst for dom, anlangende de har været indstævnet for præstems medhjælpere i Horsens sogn og dog ikke er mødt. på deres begæring er sagen opsat 14 dage.

** Jens Kock, borger og indvåner i Ålborg, havde stævnet Jens Tomasen i Torpet for vidne og dom. Jens Kock begærede 3. ting med høringsdele over Jens Tomasen i Torpet, anlangende nogen ærerørige ord, han ham tilsagt har, hans regnskabsbog anlangende. så mødte Mads Andersen i Kinderup, KM delefoged i Kær herred, og berettede, samme dom skal være indstævnet til landsting, formenende desmidlertid ingen tiltale burde at lide.

(181)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de på torsdag sidst forleden var ved Mejlholt for at syne en kålhave, som skal findes indkastet i Mejlholts grandegade.

** Jens Jostsen i Holstrup på sin far Jost Jensen i Vestbjerg hans vegne. forligsmænd vidnede, at de havde forligt Jost Jensen, hans søn Hans Jostsen og Peder Olufsen i Mejlsted om, hvis tvist og uenighed, så og sår og skade, lemlæstelse og andet dem imellem været har, således at Peder Olufsen skal give Jost Jensen og Hans Jostsen 36 sletdaler samt badskærløn.

** Mads Andersen i Kinderup. Christen Pedersen i Knepholt vidnede, det hans mor Bodil Nielsdatter i Knepholt havde bekommet på Ålborg slot 16/5 4 tønder byg til at så, som Mads Andersen er forlover for

(182)

** Christen Mortensen i Svinbjerggård lod fordele Anders Kærulf, forrige boende i Bjørnkær, for 2 tønder havre kirkens tiende, han rester med til ham for forgangen år 1631.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. uendelig dom, eftersom sagen 1/5 findes opsat, og Anne Nielsdatter, barnefødt i Horsens, blev tildømt at stille Otte Skeel på KM vegne tilfreds for lejermål, hun beganget har, eller straffes på hendes krop.

** Anders Andersen Skrædder havde stævnet sønder Anders Rasmussen i Vodskov for dom, om han ikke pligtig er at betale ham, hvis han ham pligtig er efter hans efterskrevne breves indhold, som han blev tildømt at betale eller derfor at lide tiltale.

(183)

** Anders Andersen Skrædder, ---- Hebelstrup, havde stævnet Peder Jensen i Hebelstrup for dom, om han ikke pligtig er at betale ham hvis efterskrevne, han ham pligtig er efter hans håndskrifts indhold, som han blev tildømt at betale eller indvisning og udlæg i hans bohave.

(185)

** Anders Andersen Skrædder, nu værende i Hebelstrup, havde stævnet Peder Hansen i Vodskov for dom, om han ikke pligtig er at betale ham hvis, han pligtig er efter hans efterskrevne brevs indhold, som han blev tildømt at betale, eller han bør indvisning i hans bo og løsøre.

(186)

** Jørgen Nielsen i Vedsted med en opsættelse her af tinget 5/6 udgangen, det han havde stævnet Klemend Skrædder i øster Halne for 3. ting, sagende ham 6 mark for et fjerding sild, han salig Christen Nielsen i Åby pligtig var, hvorimod Klemend Skrædder bød sig mod ham i rette til rede og regnskab, hvilket han blev tildømt.

(187)

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Nielsen i Horsens for synsmænd at tage af tinge til at syne, hvorledes hans gård er ved magt holden på hus og bygning.

** Christen Andersen i Fogedgården havde stævnet Jens Mørk i Bjørum for at syne et gærde, som Jens Mørk har ladet opsætte, som han mener på den skovspart jord, til Fogedgården i øster Halne liggende.

** Niels Mørk i Dødskov. dom belangende Karen Jørgensdatter i Stade, eftersom sagen findes opsat til i dag, da efterdi bevises Niels Mørk har givet Karen Jørgensdatter afkald for hvis arv ham var arvelig tilfalden efter sin salig søn Christen Mørk. sammeledes bevises med skifteregister, det Niels Mørk for sin lod skulle have hvis, som restede med Horsens sognemænd på den vogn og skulle selv indfordre, og ikke Karen Jørgensdatter noget af samme rest at have oppebåret, da kunne hun ikke tildømmes for samme 5 daler tiltale at lide, men Niels Mørk samme rest selv at indfordre.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Nielsen i Horsens i Bundgården hid til tinget i dag.

(188)

19/6 1632.

** Niels Ludvigsen i Vestergård. Bertel Jensen i øster Halne lod se den finger på den venstre hånd, da var den stiv, og muligt han aldrig kunne forvinde samme skade. dertil svarede Peder Lauridsen i Plomgård, at han var nødt til at bide ham, for Bertel Jensen slog ham med en kæp.

** Morten Kærulf i øster Halne på Christen Mørk, barnfødt i Fårbæk, hans vegne havde stævnet Anders Christensen Købmand i ---- by fordum boende i Vor for dom, sagende ham 30 sletdaler efter hans brevs indhold, dateret Fårbæk 12/3 1614, hvortil Anders Christensen berettede, at samme brev ikke skal være hans hovedbrev, men på hovedbrevet er antegnet hvis efterskrevne, han ydede hans bror Niels Mørk i Køge i Sjælland. på begæring er sagen opsat 14 dage.

(189)

** Morten Kærulf i øster Halne på velb fru Helvig Marsvins vegne havde stævnet Niels Jensen i Brorholt med flere for synsmænd at tage af tinge for at syne nogen brændtørv, som skal findes gravet sønden Vadskær, om de ikke findes gravet i græsning og grøn jord.

** Morten Kærulf i øster Halne på fru Helvig Marsvins vegne spurgte Jens Sørensen i Torpet, hvor det tømmer er af bleven, som Eskild Lauridsen i Vadum bar i hans lade for nogen tid siden af det hus ---- skovfoged iboede, hvortil Jens Sørensen svarede, at hvis tømmer, der skulle være borte i hans ---- skulle Christen Skrædder og Peder Andersen i Torpet udtagen og båret det til Christen Skrædders.

** velb Laurids Friis på Bjørnkær havde for Oksholm port stævnet velb fru Dorte Budde for synsmænds afsigelse til Kær herreds ting over Bjørnkær gård og skov, hvortil Mikkel Nielsen i Torpet svarede på fru Dorte Buddes vegne og formente, ikke ret at være stævnet for nogen synsmænd at tage af tinge, efterdi ikke er navngivet, når synsmænd skulle være på åstederne.

** velb Laurids Friis i Bjørnkær havde stævnet velb fru Dorte Budde for vidne. Laurids Friis spurgte Mads Mikkelsen i Biersted, om han kunne benægte, det Mikkel Andersen, foged på Bjørnkær, ikke havde leveret ham eller hans folk til deres kvæg og fæmon af hvis foder, som lå i Bjørnkærs lade, som var velb fru Dorte Buddes, da svarede Mads Mikkelsen, at han intet havde, at hans fæmon fangede noget deraf, men om hans folk havde fanget noget til hans fæmon, der de pløjede på Bjørnkærs mark, vidste han ikke. andre vidnede derom. 

(191)

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne havde stævnet velb Laurids Friis i Bjørnkær for klage, anlangende sår og skade han hans husbonds tjener Peder Ibsen i Biersted gjort har, hvilket Laurids Friis ikke benægtede og formente ingen klage at lide. af slig årsag er sagen opsat 14 dage.

** hr Hans Christensen i Ulsted 3. ting med høringsdele havde tiltale til Sidsel Nielsdatter, Niels Hjulmands datter i vester Hassing, saget hende for hun ulovlig har rømt af hans tjeneste og taget med sig et skørt og alle hånde klæder.

** hr Hans på (blank) havde stævnet Christen Tøgersen i Ulsted for klage og for dom.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Nielsen i Mejlholt med menige Mejlholt grander for vidne. Laurids Nielsen i Kæret vidnede, at som han ville ride til hav, som var under prædiken i Hundslund og Ulsted kirker, da så han, Jens Nielsen i Mejlholt stod og gravede knoptørv i mosen i Mejlholts eng.

** Niels Pedersen i Sundby havde stævnet Christen Sørensen i vester Hassing for dom, sagende ham 20 sletdaler, en stud, så god som 6 daler, endnu 2 daler, rester på en ko, som han skal være ham pligtig efter doms indhold, som han blev tildømt inden 15 dage at betale, eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

(192)

** Peder Rasmussen i vester Hassing havde stævnet Niels Madsen, Mads Skomagers søn i vester Hassing, for dom, anlangende en brun mærplag, han har gennet i en bæk i bløde, og den da deraf er omkommen, som han blev tildømt inden 15 dage at betale, eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

** Mads Mikkelsen i Biersted 2. gang opsagde den gård, han iboer, at hans husbond velb fru Dorte Budde kunne stede og fæste samme gård til hvem, hun ville, og han til rette fardag efter loven kunne blive samme gård kvit.

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne begærede synsmænd til at syne et stykke dige, som Anders Skrædder i Vadum og Mikkel Terkildsen omtvister, om det ikke findes klosters jord og ejendom eller ikke.

(193)

** Søren Pedersen i Sulsted havde stævnet Peder Nielsen i Sulsted for vidner og i dag 8 dage for dom. efterskrevne vidnede, at på lørdag var 8 dage, da der var bededagsprædiken i Sulsted kirke, kom Peder Nielsen i Sulsted til mester Erik Nielsen og ville være skriftet, da ville mester Erik ikke skrifte ham, af den årsag han havde tvist og uenighed med Søren Pedersen i Sulsted, og der prædiken var endt, gik Peder Nielsen op for højalteret og sagde til mester Erik i mange godtfolks påhørelse, det han tilforn har påsagt, at Søren Pedersen har slagtet vester Niels Lauridsens ko i hans stegers henved 6 år siden, og derpå ville han annamme sakramentet, hvilket han og gjorde søndagen derefter.

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne. Tomas Jensen i Torpet vidnede, at 23/1 sidst forleden da kom Niels Nielsen i Bundgården i hans hus og sagde til ham, at han kom til Johanne Nielsdatter, salig Niels Andersens datter, i Horsens forgangen år 1631 sidst i bygsæd, og da kom de i snak med hverandre, og han besov hende og havde legemlig fællig med hende. andre vidnede derom, dernæst gav Anders Kærulf kære og klage over Niels Nielsen derfor og lyste for hvis lovmål til denne sag med rette kan påtales.

** Mads Andersen i Kinderup havde stævnet Karen Jørgensdatter i Stade med hendes lovværge for vidner og hvis sag, Mads Andersen har hende til at tale, anlangende rede og regnskab på en vogn, salig Christen Mørk, som døde i Laen, har udgivet til kejserskat for Horsens sognemænd, hvortil Karen Jørgensdatter svarede, at Niels Mørk i Dødskov skulle være samme penning tilfalden i sin arvelod efter kontrakts indhold.

(194)

** Niels Pedersen i Stade. Jens ---- i vester Hassing lovede at betale Niels Pedersen 6 sletmark, han ham pligtig er, nu til først kommende sankt mikkels dag, eller og at give ham 2 penge for 1.

** Mads Andersen i Kinderup havde stævnet Christen Hansen, barnfødt i Gåser, for dom, anlangende en brunstjernet hest, han skal have frataget Niels Jensen i øster Hassing, hvorfor han blev tildømt for samme sit tyveris skyld at straffes som vedbør.

** lille Peder Lauridsen i vester Hassing havde stævnet Peder Clausen i Vodskov, Maren Clausdatter for vidne og spørgsmål. Anders Nielsen i Vodskov vidnede, at forgangen år lagde Christen Vadskær i Ålborg 9 sletmark på Anne Simonsdatters brosten, og Peder Clausen og Anne Clausdatter stod i Anne Simonsdatters dør og så på samme penge, og på spørgsmål svarede Anders Rasmussen i Vodskov, at han var ikke forpligtet at tage vare på hans penge, som han kastede på brosten, men ikke turde sværge, han jo vidste, hvem der fik samme penge.

** Peder Madsen i Ganderup på sin husbonds vegne havde stævnet Mads Lauridsen ved Østerkirke med flere for synsmænd at tage af tinge til at syne nogle splittørv, som findes graven på ----, om de findes graven i grøn jord eller ikke.

** Jens Mørk i Bjørum havde stævnet Jens Madsen og Niels Bertelsen i Føltved og deres drenge og folk for synsmænd at tage af tinge til nogen splittørv, som Føltved drenge har gravet i Føltved og Skindbjerg fælled.

(195)

** Tomas Christensen, foged på Nibstrup ---- havde stævnet Peder Lauridsen i Grindsted og Søren Svendsen  sst  for vidne. Oluf Christensen i Grindsted vidnede, at nu ad mikkelsdag var 2 år gav velb Mogens Kås Peder Lauridsen i Grindsted to stykker bøg i Grindsted lund til at bygge med, og han opbyggede en port til en stue med det. andre vidnede derom.

** Anders Nielsen i Vodskov. Peder Lauridsen i vester Hassing vidnede, at 1627 ved det pas fjenderne kom her i landet, da var han kørende for salig Christen Mørk, som døde i Laen, til Års, da havde salig Christen Mørk adskillige breve og regnskabsbøger med sig, og gik til folk i Års, som var ham penge pligtig, og Christen Mørk havde samme bøger i Karen Jørgensdatters hus, og da han lå i hans sygdom, bad han hende forvare hans bøger og breve, på det hans arvinger og hun ikke skulle komme i tvist sammen om dem.

(196)

** Anders Nielsen i Vodskov fremæskede en salig Christen Mørk, som døde i Laen, hans regnskabsbog og svor at være indskreven i samme bog tilstandende gæld, ungefer 300 daler, af Karen Jørgensdatter i Stade, som han formener, hun skal have forvakret af salig Christen Mørks kiste, før nogen af den salig mands arvinger kunne få nogen af hans regnskabsbøger at se, hvortil Ove Lauridsen i Stade, Karen Jørgensdatters mand, svarede, at Karen Jørgensdatter havde leveret Anders Nielsen en salig Christen Mørks regnskabsbog, og ikke havde andre af hans regnskabsbøger.

** Anders Adsersen i Ganderup. Ove Jørgensen i Ganderup på Christen Adsersen sst hans vegne gav Anders Adsersen afkald for hvis arv, som ham kunne være arvelig tilfalden efter sin salig far Adser Nielsen, som boede og døde i Ganderup.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbond velb Otte Skeel til Hammelmose, KM befalingsmand på Ålborg slot, hans vegne forbød nogen ---- Kinderups endel med nogen brugelighed, tørvegrøft, høslæt og fædrift, uden de kan have det i den gode mands minde.

(197)

** Christen Christensen i Vadum. synsmænd hjemlet, at de i dag var i en eng, liggende til Vorbjerg, for at syne, om samme eng findes så lovlig ---- for, at det kan være forsvarligt, så kreatur og fæmon kan blive deraf, og om der har været lukket noget dette år.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var ved Bjørnkærs engdiger for at syne, hvorledes samme diger er ved magt holden, og om de kan holde grander og naboer deres kvæg af Bjørnkærs mark.

** Anders Nielsen i Vodskov. Niels Mørk i Vodskov bekendte, det Anders Nielsen og han var forligt og fordragen om hvis arvepart, som han kunne være tilfalden efter salig Christen Mørk, som døde i Laen, efter håndskrift, regnskabsbog, dom og delsvidnes indhold.

(198)

** Jens Espensen på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i velb Hans Lindenovs enge for at syne hvor meget græs, som kunne findes at være gjort skade for.

** Jens Andersen i Tvilstedgård på KM og sin husbonds vegne. efterskrevne vidnede, at efterskrevne gods her i herredet til KM forlening Sejlstrup liggende er øde og har været øde, siden fjenderne drog af landet og til denne dag.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne for ulovlig skovhug.

** Jens Pedersen i Stade havde stævnet Margrete Jørgensdatter, værende i Stade, med hendes lovværge for dom, for hun har her inden tinge beskyldt ham på sin ære og lempe og kaldt ham en tyv, hvilke ord Margrete Jørgensdatter formente, hun ville bevise. af slig årsag er samme sag opsat 14 dage.

** Morten Smed i Uttrup Søren Jensen på Båren. voldgiftsmænd berettet, at eftersom de var taget til voldgift imellem Morten Smed og Søren Jensen på Båren, anlangende noget gods de omtvister, da afsagde de, at Søren Jensen skal give Morten Smed 2 rigsdaler.

(199)

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne. dom belangende velb Laurids Friis i Bjørnkær, eftersom sagen 15/5 sidst forleden findes opsat. da efterdi Laurids Friis ikke beviser sig at have nogen adkomst til berørte foder, og selv bekender berørte foder at have bekommet, da har Laurids Friis dermed har gjort uret og bør derfor at stande fru Dorte Budde til rette.

** Peder Andersen i Knepholt lod fordele Søren Andersen i Sulsted for 3 mark brevpenge.

** Christen Pedersen i Lundedal på Jens Smeds vegne i Ålborg lod fordele Klemend Smed i Tylstrup for 2 sletdaler, som han rester med på hans lærepenge, han skulle give ham.

** Peder Lauridsen i Vorbjerg lod fordele efterskrevne, som rester med penge for deres madskat.

** velb Laurids Friis på Bjørnkær fremæsket Christen Madsen i nør Halne og Laurids Nielsen, eftersom de var stævnet for deres sandhed at vidne, da er ingen af dem fremkommen.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne havde stævnet Morten Skøt i Åby og Christen Skomager sst for synsmænd at tage af tinge for at syne de gårde, de påboer, hvis de derpå har bekostet, siden de dertil er kommet.

(200)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde rug, byg og havre med sig og tilbød frøgæld, om nogen havde sået sæd i KM tjeneres jord i Kær herred, liggende til Ålborg slot.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet alle KM tjenere her i herredet, til Ålborg slot liggende, for synsmænd at tage af tinge til at syne hvis tørv, som findes at være gravet i græsning og grøn jord.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne havde stævnet Anders Christensen i Åby for dom anlangende 70 sletdaler, han velb fru Sofie Brahe pligtig er efter hans udgivne brevs indhold, som han blev tildømt at betale eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

(201)

** Laurids Pedersen i øster Halne, herredsfoged i Kær herred, havde stævnet Peder Andersen i vester Halne med flere, som har englukker i Bjørum skov, for synsmænd at tage af tinge til at syne, hvorledes deres englukker dette år er ved magt holden.

** Morten Kærulf i øster Halne på hr Niels Nielsens vegne i Jetsmark 3. ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Tomasen i Åstrup, som flyttede af Jetsmark forgangen år, sagende ham 1 tønde rug, han hr Niels Nielsen pligtig er på hans tiende.

** Mads Andersen i Kinderup havde stævnet menige Horsens sognemænd for forbud, anlangende skabede øg de holder, en part grander og naboer til skade. Mads Andersen forbød nogen i Horsens sogn at må holde skabede øg i deres fælled.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Jensen i Bilgård hid til tinge i dag.

(202)

26/6 1632.

** Niels Ludvigsen i Vestergård på Morten Kærulfs vegne i øster Halne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i Vadskær fælled for at syne, om der ikke findes nogen tørv gravet i fornævnte fælled i græsning og grøn jord imod KM mandat.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var ved de englukker norden Bjørum skov for at syne, hvorledes samme englukker er ved magt holden og oplukket dette år.

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i den skovspart, liggende til hospitalet i Ålborg, for at syne, om ikke der var nogle brændtørv gravet i samme skovs jord i græsning og grøn jord, og da fandtes gravet som efterfølger.

(203)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i går var ved den bro ved Starbæk for at syne, hvorledes samme bro er ved magt holden, disligeste at syne, om Ganderup og Gåser enge ikke findes opdreven af kvæg og fæmon dette år.

** Ove Jørgensen i Ganderup 3. ting med høringsdele havde titale til Niels Pedersen Savmand i Gåser, sager ham 3 mark, som han ham lånt har.

** Anders Adsersen i Ganderup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Christen Hjulmand i Gåser, sagende ham et par skævhjul, så gode som 5 mark.

** Ove Lauridsen i Stade spurgte Mogens Jespersen, byfoged i Ålborg, om den regnskabsbog, som nu her er til stede og som er læst og påskreven, om den var anderledes end den tid, der stod skifte efter salig Christen Mørk i Laen, hvortil Mogens Jespersen svarede, at han kunne ikke benægte, at samme bog var anderledes, end da skiftet stod.

(204)

** Ove Lauridsen i Stade. Maren Nielsdatter i Laen vidnede, at forgangen år noget efter jul, den tid skifte stod i Laen efter salig Christen Mørk, da leverede hun Anne Nielsdatter, Anders Nielsens hustru i Vodskov, nøglen til den kiste, som salig Christen Mørks klæder, bøger og breve var i, undtagen dem, der var i hans skrin, som hun ikke havde nøglen til.

** Anders Nielsen i Vodskov. Søren Nielsen i Stade vidnede, at det år efter fjenderne kom her i landet, var han i Års med en regnskabsbog for salig Christen Mørk og skulle indkræve nogen gæld, og siden leverede han salig Christen Mørk samme bog, og siden fjenderne var uddragen, så han ---- et skrin i Ravnstrup skov.

** Anders Nielsen i Vodskov. Mads Simonsen i Horsens vidnede, at han ikke vidste, at salig Christen Mørk havde andre regnskabsbøger, end som nu tilstede er og ligger på tingbordet.

(205)

** Jens Mørk i Bjørum på Jens Hansens vegne ---- havde rug, byg og havre med sig og tilbød frøgæld, om nogen havde ført sæd i velb Jens Høgs tjeneres jord, i Kær herred liggende.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Lauridsen i Grindsted for dom, anlangende at han ikke har gjort sin ægt og arbejde med pløjning, harven og anden godsets arbejde, som han er tilbudt at skulle gøre. sagen er opsat 8 dage.

** Christen Smed i Vadum 3. ting med høringsdele havde tiltale til Christen Sørensen i Hvorup, sagende ham 10 sletdaler og 6 skæpper byg.

** Mads Mikkelsen i Biersted opsagde den gård, han iboer, at hans husbond kunne stede og fæste samme gård til hvem, hun ville, og han til rette fardag efter loven kunne blive samme gård kvit.

(206)

** Søren Pedersen i Sulsted havde stævnet Peder Nielsen i Sulsted for dom, anlangende nogen ærerørige ord, han har tilsagt Søren Pedersen, som han formente, han burde at bevise. på begæring er samme sag opsat 8 dage.

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne havde rug, byg og havre med sig og tilbød frøgæld, om nogen havde sået sæd i sin husbonds tjeneres jord, liggende til hospitalet i Ålborg.

** Niels Ludvigsen i Vestergård på sin husbonds vegne havde rug, byg og havre med sig og tilbød frøgæld, om nogen havde såer sæd i sin husbonds tjeneres jord, liggende til Åstrup.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde rug, byg og havre med sig og tilbød frøgæld, om nogen havde sået sæd i sin husbonds tjeneres jord, liggende til ----.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet menige KM tjenere i Sundby sogn, Lindholm, Vorbjerg og Uttrup for dom, sagende dem deres landgilde, de rester med. så mødte Søren Jensen i Lindholm på sine egne og sine medbrødres vegne, begærede at samme sag måtte opstå, de ville tale med deres husbond Otte Skeel derom. af slig årsag er samme sag opsat 14 dage.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet menige KM tjenere i Sundby sogn, Lindholm, Vorbjerg ---- for synsmænd at tage af tinge til at syne hvorledes deres gårde og boliger, de påboer, er ved magt holden.

(207)

** Christen Hansen i vester Brønderslev på velb fru Else Marsvin til Stenalt hendes vegne havde stævnet Anders Keldsen i nør Halne og Laurids Keldsen sst for dom, sagende dem hvis, de rester med efter restants lydelse for 1626 - 1630 og 1631, så mødte de indstævnede og svarede, at de aldrig har udgivet ---- undtagen 4 tønder havre. af slig årsag er sagen opsat 8 dage.

** Christen Hansen i vester Brønderslev på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Poulsen i Hovgård for dom. grundet skudsmål er samme sag opsat 8 dage.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne spurgte Mads Pedersen i Nejsig med flere, om deres kreatur og fæmon ikke har gjort skade i den eng, som ligger norden for Nejsig, hvortil de svor, at deres kreatur ingen skade havde gjort i samme eng.

** Niels Ludvigsen i vester Halne havde stævnet Christen Andersen i Fogedgården for æskning og for dom, anlangende noget rug, de omtvister. grundet skudsmål er sagen opsat 8 dage.

(208)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Andersen i Fogedgården for synsmænd at tage af tinge til at syne på øster Halne mark, om den ikke findes forkrænket med grøft og kast, så han ikke derfor kan fremkomme uden skade.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet menige øster Hassing ---- og Ulsted grander for synsmænd at tage af tinge til at syne nogen tørv, som skal være gravet i øster Hassing og Ulsted fælled, om de ikke findes gravet i græsning og grøn jord.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Rasmussen i Nejsig, Mads Pedersen og Poul Lauridsen sst for dom, anlangende om de ikke bør at udvise hvem, som har gjort skade i den eng, hvortil de svor, at deres kreatur ingen skade har gjort. af slig årsag er samme sag opsat 8 dage.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne forbød alle velb Hans Lindenovs tjenere her i herredet at sælge eller afhænde nogle stude, førend de har tilbudt hans husbond dem, såfremt de ikke vil lide tiltale.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Jensen i Ulsted for dom, for han har været overhørig med pløjning til Vrå, som han skulle have været i plovfællig med andre mænd i Sulsted. sagen er opsat 14 dage.

(209)

** Jens Espensen på sin husbonds vegne tilbød frøgæld, om nogen havde sået i sin husbonds tjeneres jord, og forbød dem det at avle, uden de havde det i minde af hans husbond.

** Peder Madsen i Ganderup på Maren Lauridsdatter i øster Hassing hendes vegne. vidnesfolk vidnede, at på 3. påskedag ved øster Hassing kirke da gav Laurids Mortensen forligsmænd fuldmagt til at forlige hvis iring og trætte, som var imellem Laurids Mortensen og Maren Lauridsdatter.

** Niels Pedersen i Sundby havde stævnet Christen Sørensen i øster Hassing for endelig dom, sagende ham 20 sletdaler, han ham pligtig er efter hans udgivne brevs indhold, dateret 5/8 1630, som han blev tildømt at betale, eller han bør indvisning og udlæg i hans gods og løsøre.

(210)

** Anders Rasmussen i Vodskov havde stævnet Anders Andersen Skrædder i Hebelstrup for dom, sagende ham efter en seddel og opskrifts indhold på hvis gæld, som Anders Andersen er sønder Anders Rasmussen i Vodskov skyldig, som han blev tildømt at betale.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet efterskrevne menige Sulsted grander for dom, og fremlagde efterskrevne forsæt, at eftersom befindes den skov, som kaldes Langelund, nu at være næsten bort huggen, og de mænd af Sulsted by ---- befindes at være tildømt at udlægge dem, samme skov skal have bort huggen og bortført, eller og dem selv for samme skovhug at stå til rette, hvilket de ikke har efterkommet, formener forskrevne mænd bør at lide tiltale og straffes som vedbør. sagen er opsat 14 dage.

(211)

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Nielsen i Horsens for dom, anlangende nogen ærerørige ord, som Niels Nielsen har haft om Johanne Nielsdatter, salig Niels Andersens datter, som boede i Horsens, hvorfor han blev tildømt at lide tiltale som en løgner.

** Anders Rasmussen i Vodskov. Ove Rasmussen i Vodskov vidnede, at den ko og andre smånød, som Anders Skrædder i Hebelstrup har ---- Anders Rasmussen og blev ham med andet ---- imidlertid han var jaget fra sit hus i fjendernes tid. andre vidnede det samme.

** Mikkel Andersen, ladefoged på Bjørnkær, på Christen Mortensens vegne i Svinbjerggård lod fordele efterskrevne, som rester med Biersted kirketiende og stedsmål.

** Mikkel Andersen, ladefoged på Bjørnkær, på Christen Mortensens vegne i Svinbjerggård. Tomas Christensen i Biersted, Jens Madsen og Christen Tomasen sst lovede at betale Christen Mortensen hvis stedsmål, tiende eller andet, som de rester med til Biersted kirke.

(212)

** Anders Sørensen i Korsgård. Jens Pedersen i Søndergård i Tylstrup lovede Anders Sørensen at stille hans husbond velb Hans Lindenov tilfreds for hvis tvist og uenighed, dem imellem været har til denne dag.

** Mads Andersen i vester Hassing 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jens Christensen i vester Hassing, sagende ham 3 mark, som salig Jens Christensen, som tjente i Hovgård, skulle have oppebåret af Mads Andersens hustru. sagen blev opsat 8 dage.

** Christen Pedersen i Ulstedlund 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jens Andersen i ----, sagende ham 14 mark, han ham pligtig er.

** Niels Bertelsen i vester Hassing 3. ting med høringsdele havde tiltale til Anders Pedersen i vester Hassing, sagende ham for han er rømt af hans tjeneste uden vilje og minde.

** Peder Jacobsen i Knepholt på hr Nielses vegne i Jetsmark lod fordele Laurids Andersen i Åstrup for 1 tønde rug, han ---- til hr Niels Nielsen for hans tiende.

3/7 1632.

** Laurids Pedersen i øster Halne begærede syn til en vej på vester Halne mark, eftersom sagen i dag 8 dage blev opsat, anlangende skadesmål at syne, hvorledes samme vej findes igen kastet og forment med hulgrøft, hvortil Christen Andersen i Fogedgården vedkendtes samme ejendom, formente ingen syn burde at udstedes, før hans husbond velb Otte Skeel blev derfor stævnet.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde (blank)

(213)

** Christen Andersen i Fogedgården havde stævnet Christen Mørk i Bjørum for vidne. Niels Jørgensen, tjenende i Fogedgården, og Peder Christensen sst vidnede, at de i går 14 dage var i den vestre part af Bjørum skov, og da gik der i samme skov af Jens Mørks fæ i Bjørum 20 kalve og mere, så tog de det og ville genne det til Fogedgården i hus, så kom Christen Mørk i Bjørum og tog det fra dem med magt og truede at ville slå dem. så mødte Jens Mørk på sin søn Christen Mørks vegne og berettede, at der var ingen løkke norden for hans gård imellem samme skov og hans fædrift, så det kunne holde kvæg og fæmon deraf, og af den årsag løb samme fæ fra hjorden.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på Bendet Porsdatters vegne i Attrup 3. ting med høringsdele havde tiltale Maren Terkildsdatter, tjenende Niels Madsen i nør Halne, sagede hende sin tjeneste hun lovede Bendet Porsdatter, som gav hende fæstepenge, og dog hun ikke ville komme.

** Jens Mørk i Bjørum på velb Jens Høgs vegne havde stævnet Jens Villumsen og Jens Jensen for synsmænd at tage af tinge til at syne noget ----, som skal findes indpløjet i velb Jens Høgs tjeneres jord til de gårde, de iboer, hvortil de berettede, at de ikke vidste andet, end samme jord jo lå til deres gårde.

** Søren Lauridsen i øster Hassing havde stævnet Laurids Mortensen i øster Hassing for vidne. efterskrevne vidnede, at de hørte 3. påskedag, at Laurids Mortensen i øster Hassing sagde til Bertel Kærulf i Aslund og Christen Mikkelsen på ----, at de skulle forlige Maren Lauridsdatter i øster Hassing og ham, og tog dem i hånden.

(214)

** Svend Svendsen i Sulsted svor, at vidnesfolk havde vidnet ham usandfærdigt på til Ålborg byting 14/3 1631, anlangende han skulle have lovet Laurids Rasmussen Bødker i Ålborg at skaffe ham sit gods igen, eller stille ham tilfreds derfor, hvortil Svend Svendsen svor og bad djævlen skulle fare i sig, om han ikke havde leveret Laurids Bødker alt hvis gods, som ryttere og soldater havde borttaget, og ikke heller at have lovet ham sit gods igen.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde tiltale til Søren Nielsen i Vestbjerg, anlangende et lukke han har indkastet til hans hus, og Søren Nielsen lovede at afstå samme lukke.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne. Jens Christensen i øster Halne med flere lovede ikke at skulle komme i velb Hans Lindenovs skov med nogen øksehug, uden de kan have det i minde.

** Peder Lauridsen i Vorbjerg 3. ting med høringsdele havde tiltale til Anders Roed i Lindholm med flere, sagende dem enhver 3 mark, deres faldsmål, eftersom de findes delt for hovedsagen.

(215)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne begærede dom over Laurids Jensen i Ulsted, for han ikke skal have gjort sin pløjning til Vrå, som han var tilsagt, hvilket han benægtede.

** Poul Rasmussen, foged på Hassinggård, på velb fru Kirsten Lauridsdatters vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale Tomas Christensen i øster Hassing, sagende ham 5 daler, som velb fru Kirsten Lauridsdatter har lovet for ham til mester Erik Nielsen i Hammer, sammeledes halvt hans efterskrevne skyld for 1629. så mødte Tomas Christensen og berettede, at han intet havde sået 1629, som fjenderne drog af landet.

** Ove Lauridsen i Stade havde stævnet Søren Nielsen i Stade, hans hustru Karen Lauridsdatter for vidne. efterskrevne vidnede, at i går 14 dage lod Karen Lauridsdatter dem se en regnskabsbog, salig Christen Mørk skulle have haft i Års, og hun og hendes mand havde da 2 af Christen Mørks bøger, men om det var regnskabsbøger eller ej, vidste de ikke.

** Laurids Nielsen i Kæret havde stævnet Rasmus Sørensen i Mejlholt med flere for 3. ting sagende dem diverse gæld.

(216)

** Mikkel Nielsen i Torpet 3. ting med høringsdele havde tiltale til Christen Joensen i Hvorup, sagende ham 1 tønde havre hesteleje.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne forbød, at ingen må køre med smalle vogne imod KM brev, såfremt de ikke vil have dem sønderhuggen, og derhos tilbyder alle KM tjenere, at de i morgen møder i KM skov Dødskov, og der skal de bekomme bøg til akselstykker til brede vogne.

** Mads Terkildsen i Stade 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jens Madsen Snedker i Stade, sagende ham 14 skilling, han ham pligtig er.

** Niels Ludvigsen i Vestergård begærede dom over Christen Andersen i Fogedgården, og æskede af ham 8 tønder rug, som er resten af ---- tiende for 1631, hvortil Christen Andersen berettede, at han havde tilbudt ham samme rug, og han ikke ville annamme det. for nogen lejlighed blev samme sag opsat 8 dage.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de 2/7 var i Lindholm for at syne, hvorledes KM gods der sst er ved magt holden, og da befandtes det, som efterfølger.

(217)

** Mads Andersen i Kinderup på Niels Christensens vegne i Uttrup. Karen Pedersdatter i Uttrup vidnede, at 28/5 sidst forleden var hun til Christen Pedersens i Sundby, og Peder Madsen i Sundby sad derinde, og da drak de om en 2 halvkander øl tilsammen, så gik hun derfra, og Christen Pedersens hustru Maren Hansdatter gik med hende igennem Sundby. så kom Peder Bodder gående, da sagde Maren Hansdatter, at han kunne følge Karen Pedersdatter på vejen, på det at ingen skulle tage klæder fra hende, og så fulgtes de hen ad vejen, og så tog han hende omkuld, tog hendes skørt og lue og ville have besovet hende. Mads Andersen på Niels Friises vegne gav kære og klage over Peder Bodder derfor.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i  øster Hassing fælled og Ulsted fælled for at syne, om der ikke findes nogen tørv gravet i græsning og grøn jord.

** Tomas Christensen, foged på Nibstrup, havde stævnet Peder Lauridsen i Grindsted og Søren Svendsen ----, boende i Hestdal for dom, anlangende at de har flyttet og uddragen af husbondens stavn uden hans vilje og minde, hvortil de berettede, at de af nød og trang er dragen fra samme bolig. på deres begæring er sagen opsat 14 dage.

(219)

** Laurids Andersen i Grindsted havde stævnet Markor Nielsen i Ajstrup for dom, sagende ham 5 daler, som han skulle have været hans hustrubror salig Christen Lauridsen, som døde i Horsens, pligtig, og han ville bevise det i dag 8 dage. af slig årsag er samme sag opsat 8 dage.

** Christen Pedersen i Ulsted lod fordele Jens Andersen i ---- for 13 mark, 14 skæpper tør rug, han ham pligtig er.

** Peder Christensen i Ganderup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder Lauridsen i vester Hassing, sagende ham afkald efter hans salig bror Søren Lauridsen, som døde i Ganderup hos Peder Christensen.

** Anders Adsersen i Ganderup lod fordele Christen Hjulmand i Gåser for et par skævhjul, så gode som 6 mark.

** Ove Jørgensen i Ganderup lod fordele Niels Pedersen i Gåser for 1 daler.

(220)

** Christen Andersen i Knepholt lod fordele Laurids Tomasen i Åstrup for 5 mark, han hans salig far pligtig var.

** Christen Smed i Vadum lod fordele Johanne Jerresdatter i Hvorup for 3 mark, Hans Jerresen sst for 4 skæpper rug.

** Peder Andersen i Knepholt 3. ting med høringsdele havde tiltale til Anne Andersdatter i Biersted sagende hende, for hun om nattetide i mulm og mørke er rømt af sin tjeneste.

** Jens Christensen i øster Hassing lod læse og påskrive efterskrevne brev, hvori vidnesfolk gør vitterligt, at eftersom Jens Christensen i øster Hassing begærer vores kundskab om hvad skyld og landgilde, der har gået af det bolig, han nu iboer, som hans formand Christen Andersen iboede, da har der ikke gået mere landgilde af samme bolig end halvandet pund smør og ---- skovsvin.

** Christen Hansen, ridefoged til Hjermeslevgård. boende i vester Brønderslev, på velb fru Else Marsvin til Stenalt hendes vegne. Laurids Keldsen i øster Halne på sine egne og Anders Keldsens vegne sst lovede at betale ham 3 sletdaler, som er for hvis de rester med til hans husbond velb Else Marsvin. andre lovede i lige måde at betale deres restants.

(221)

** Christen Poulsen i Åby på Jørgen Nielsens vegne i Vedsted. dom belangende Morten Jensen ved Endelen, eftersom sagen 5/6 sidst forleden findes opsat til i dag. da efterdi Jørgen Nielsen vedgår, at hans bror salig Christen Nielsen har bekommet samme forberørte plag af Morten Jensen, og ikke bevises han har ham betalt i andre måder end fanget den i sin gæld, da kunne dommeren ikke tildømme Morten Jensen samme 8 daler 4 skilling pligtig være ydermere at betale.

** Anders Kærulf i nør Halne havde stævnet (blank)

** Niels Ludvigsen i Vestergård på sin husbonds vegne. dom belangende Peder Lauridsen i Plomgård, eftersom sagen 29/5 sidst forleden findes opsat til i dag. da efterdi med synsvidne bevises, Bertel Jensen adskillige sår at være gjort, hvilket han beskylder Peder Lauridsen for, da bør Peder Lauridsen derfor at stande Bertel Jensen til rette.

** Søren Pedersen i Sulsted. dom belangende Peder Nielsen i Sulsted, eftersom sagen 26/6 sidst forleden findes opsat til i dag. efterdi bevises at Peder Nielsen i ærlig forsamling har beskyldt Søren Pedersen, at han har slagtet Niels Lauridsens kvie, da bør Peder Nielsen samme sine ord at bevise eller derfor lide tiltale.

(222)

10/7 1632.

** Jens Mørk i Bjørum havde stævnet Christen Andersen i Fogedgården for synsmænd, han agter at tage af tinge til ar se og forfare, hvorledes vestre skovspart i Bjørum skov findes at være omlukket dette år, og om samme lukker og gærder findes så oplukket, så det kan holde fæmon ude.

** Christen Andersen i Fogedgård. Peder Mikkelsen, tjenende i Fogedgården, vidnede at på fredag var 8 dage, da gik der i den skovspart, til Fogedgården liggende, fire af Jens Mørks fæ, da gennede ham dem af skoven og på vejen til Fogedgården, da kom Christen Mørk i Bjørum løbende efter ham og tog samme nød fra ham.

(223)

** Christen Andersen i Fogedgården tillyste Christen Mørk, Jens Mørks søn, i Bjørum og Christen Jensen, tjenende i Bjørum, et fuldt ran, for de har taget Jens Mørks fæ fra hans drenge.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård havde stævnet Peder Jensen Pind i Stade og hans stedmor Karen Madsdatter med hendes lovværge for nævninger at opkræve første gang, anlangende kætteri sag, som de skal have med hverandre beganget efter tingsvidnes lydelse, og som de nu er bortrømt for samme gerning.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Jensen Pind i Stade for vurdering og for dom, anlangende hvis efterladende gods, som findes i det gadehus i Stade, som han er frarømt, hvilke de vurderede som efterfølger.

** Mikkel Nielsen i Torpet. synsmænd vidnede, at de i går så en dreng, ---- da havde han 4 blåslag på hans ----.

(224)

** Christen Hansen i vester Brønderslev på sin husbonds vegne begærede 3.ting med høringsdele over Peder Poulsen i Hassinggård, sagende ham 100 rigsdaler, han hans husbond pligtig er.                           
** Christen Hansen i vester Brønderslev på sin husbonds vegne med en opsættelse her af tinget 28/6 sidst forleden udgangen, anlangende han da havde ladet stævne Peder Poulsen på Hassinggård for dom, efterdi han ikke har holdt sit udgivne brev, han til velb Jørgen Kruse udgivet har, og ikke heller forskaffet den gode mand nøjagtig vissing og forlovere for de 3 sidste teminer, nemlig 3000 rigsdaler, hvortil Peder Poulsen svarede, at han ikke havde sine kvittantser her til stede i den sag, og begærede at sagen måtte opstå, til han fik sine breve til stede. af slig årsag er sagen opsat 14 dage.

** Christen Andersen i Fogedgården havde stævnet Jens Mørk i Bjørum, hans børn og folk for synsmænd at tage af tinge til at syne et gærde, som han mener, skal findes at være sat igennem den skovspart af Bjørum skov, liggende til Fogedgården.

(225)

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i ---- i deres gårds jord for at syne, hvor vidt og bredt Christen Jensen og Christen Jensen Villumsen i Vadum har pløjet, så mødte Christen Villumsen og berettede, at de ikke vidste, samme jord skulle ligge til Jens Høgs tjeneres gårde, og dersom de måtte beholde det høstede rug, der var på samme jord, ville de ikke videre befatte sig med samme jord.

** Poul Rasmussen på Hassinggård på velb fru Maren Prips vegne tilbød frøgæld, om nogen havde sået eller ført nogen sæd i hans husbonds tjeneres jord, og forbød dem det at afføre.

** Anders Andersen Skrædder i Hebelstrup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Anders Rasmussen i Vodskov, sagende ham 2 stude, han ham pligtig er efter doms indhold.

(226)

** Peder Christensen i Ganderup. Peder Lauridsen i vester Hassing på sit broderbarn, Karen Sørensdatter, som han er værge for, hendes vegne gav Peder Christensen afkald for hvis arv, Karen Sørensdatter er arvelig tilfalden efter hendes salig far og mor, Søren Lauridsen og Maren Madsdatter, som boede og døde i Ganderup.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Jensen Skrædder i øster Hassing og Gertrud Jensdatter sst med hendes lovværge for dom, anlangende skørlevned synd, de med hverandre beganget har, hvilket de selv skal have bekendt, hvorfor de blev tildømt at stille velb Otte Skeel tilfreds for samme gerning efter KM mandat.

** Mikkel Nielsen i Torpet lod fordele Christen Joensen i Hvorup for 1 tønde havre hesteleje.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på Bendet Porsdatters vegne i Attrup lod fordele Maren Terkildsdatter, tjenende Niels Madsen i Nørholm, for tjeneste, hun Bendet Porsdatter lovet har, og 1 mark, hun gav hende til fæstepenge, og dog ikke ville komme i samme sin tjeneste.

** Peder Andersen i Knepholt lod fordele Anne Andersdatter i Biersted, for hun er løben af hans tjeneste, ham til stor skade og forsømmelse.

** Anders Adsersen i Ganderup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Anne Tomasdatter, sagende hende hun har rømt af hans tjeneste.

(227)

** Laurids Kurvemand havde et blå paneret ---- neden hans venstre øje og sårmål på samme side hans kindben.

** Morten Kærulf i øster Halne på velb fru Helvig Marsvin til Nørlund hendes vegne. efterskrevne vidnede, det Peder Svendsen i øster Halne med flere har til adskillige tider gravet tørv i Vadskær fælled i græsning og grøn jord, og han gav kære, last og klage over fornævnte mænd, for de imod KM mandat har gravet tørv i græsning og grøn jord.

** Morten Kærulf i øster Halne på fru Helvig Marsvin til Nørlund hendes vegne havde stævnet Niels Jensen i Brorholt for dom anlangende hvis tørv, han har gravet i Vadskær fælled i græsning og grøn jord imod KM mandat. på begæring er samme sag opsat 14 dage.

** Laurids Pedersen i øster Halne havde stævnet Keld Skrædder i øster Halne for synsmænd at tage af tinge til et stykke jord, som han har indkastet i øster Halne fælled, at syne om samme jord ikke er indkastet i deres rette høvej, øster Halne grander til skade og forsømmelse.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Jensen Pind i Stade for dom, efterdi han skal være berygtet og beskyldt at have ligget i et ondt levned med sin egen stedmor Karen Madsdatter i Stade, og siden er han bortrømt for samme gerning, og satte i rette om det gods, han er frarømt, ikke jo bør at følge velb Otte Skeel på KM vegne til Ålborg slot, hvilket også blev dømt.

(228)

**Anders Andersen Skrædder i Hebelstrup havde stævnet Anders Rasmussen i Vodskov for uendelig dom, han her til tinget 26/6 sidst forleden forhvervet har, bemeldende det Anders Andersen Skrædder skulle være Anders Rasmussen 3 mark pligtig. da efterdi fornævnte dom  ikke formelder anderledes, indtil hvem påskader, kommer på ny, og det nu sket er, da bør den ingen magt at have. 

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne havde stævnet Iver Andersen i Lunden for synsmænd at tage af tinge til at syne, hvad der findes at være huggen i klosterets skovspart på en to års tid.

17/7 1632.

** Søren Pedersen i Sulsted 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder Nielsen i Sulsted, sagende ham for en løgner for nogen ærerørige ord, han ham påsagt har.

(229)

** Christen Andersen i Fogedgården. synsmænd hjemlet, at de i dag var i Bjørum skov i den vesterste part, til Fogedgården liggende, til nogle gærder og løkker gennem samme skov at forfare, hvorledes samme gærder er sat og ved magt holden.

** Jens Mørk i Bjørum. synsmænd hjemlet, at de i dag var ved den vesterste part i Bjørum skov, til Fogedgården liggende, til at syne og forfare, hvorledes samme skovspart findes at være om lukket, og om samme lukker og gærder findes så ---- at det kan holde fæmon af samme skovspart.

** Christen Andersen i Fogedgården bandt bogsed på Christen Mørk, Jens Mørks søn, i Bjørum og Christen Jensen, tjenende Jens Mørk, for de røvede hans efterskrevne drenge Jens Mørks fæ fra, som de havde taget i den vesterste part af Bjørum skov og eng, liggende til Fogedgården.

(230)

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Madsen Bodder i Sundby for syn, vidner og sigtelse. synsmænd hjemlet, at de i dag var uden tinget for at syne Karen Pedersdatter, Niels Christensens hustru i Uttrup hendes sorte klædes skørt, som var udrykket og splittet.

** Peder Madsen Bodder i Sundby svor, at han ikke ville voldtage Niels Christensens hustru i Uttrup Karen Pedersdatter eller har taget hendes lue og linhat, ej heller revet hendes skørt sønder.

** Jens Mørk i Bjørum 3. ting med høringsdele havde tiltale til Søren Graver, forrige værende i øster Hassing, sagende ham for et stykke arbejde, han skulle færdig gøre i ---- mølledam og derpå oppebåret betaling og dog derfra rømt.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Niels Madsen, Mads Skomagers søn i vester Hassing, sagende ham 8 sletdaler, han Peder Rasmussen i vester Hassing pligtig er for en plag, han har gennet i bløde.

(231)

** Mads Andersen i Kinderup havde stævnet Peder ----.

** Mads Andersen i Kinderup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jens Pedersen ----, sagende ham 2 får ----.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Anders Bjørnsen i øster Hassing for 3. ting med høringsdele, saget ham noget jord af KM ejendom ----.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Niels Jensen i øster Hassing og Gertrud Andersdatter sst, saget dem for 12 rigsdaler og 6 rigsdaler for skørlevned, de beganget har.

** Anders Adsersen i Ganderup lod fordele Anne Tomasdatter, for hun har rømt af hans tjeneste, og med sig taget alle hånde klæder.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Pedersen Pind i Stade for dom, eftersom han skal være berygtet og beskyldt at have ligget i et ondt levned med sin egen stedmor Karen Madsdatter i Stade, hvorfor han er bortrømt, om hans gods, han er frarømt, ikke bør at følge Otte Skeel på KM vegne til Ålborg slot, hvilket blev dømt, efterdi han for samme kætteri, han er beskyldt for, skal være bortrømt.

(232)

** Anders Kærulf i nør Halne. synsmænd hjemlet, at de i dag var på klostrets skovspart for at syne hvis, som findes at være huggen i fornævnte skovspart på to års tid.

** Mads Lauridsen i ----. Laurids Nielsen, som tjener Søren ----, lovede Mads Lauridsen at være hos ham de tre sidste dage om ugen ----.

** Anders Andersen Skrædder i Hebelstrup lod fordele Anders Rasmussen i ---- for ---- han ham pligtig er.

24/7 1632.

** Søren Pedersen i Sulsted lod fordele Peder Nielsen i Sulsted for en løgner for nogen ærerørige ord, han ham påsagt har.

(233)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Jensen Pind i Stade og hans stedmor Karen Madsdatter for nævninger at opkræve, anlangende kætteri sag, som de med hverandre skal have beganget.

** Jens Mørk i Bjørum lod fordele efterskrevne for diverse gæld.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne lod fordele Søren Graver, forrige værende i øster Hassing, saget ham for et stykke arbejde, han skulle gøre, og derpå oppebåret betaling og dog bortrømt.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne lod fordele Jens Pedersen Pind i Stade for 2 får og 2 lam, som han har, som var Peder Jensen Pinds.

** Peder Bertelsen i Langholt havde stævnet Peder Madsen og Ove Svendsen i Ganderupgård for udæskning. Peder Bertelsen udæskede Peder Madsen, tjenende Ove Svendsen, med hans farkoste, og forbød nogen at huse eller helle ham.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne lod fordele Niels Jensen i øster Hassing for 12 rigsdaler, Gertrud Jensdatter sst for 6 rigsdaler for skørlevned, de med hverandre beganget har. 

** Niels Ludvigsen i Vestergård på Morten Pedersen, foged på Rødslet, hans vegne havde stævnet Peder Poulsen på Hassing Hovgård for dom, sagende ham 9 tønder rug, som til martini 1631 skulle have været betalt. sagen er opsat 14 dage.

(234)

** Tomas Christensen, foged på Nibstrup, havde stævnet Peder Lauridsen i Grindsted og Søren Svendsen i Hestdal for dom, sagende dem efter efterskrevne forsæt. sagen er opsat 14 dage.

** Oluf Nielsen i Vestbjerg på Jørgen Arenfeldt til Vorgård hans vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Niels Andersen i øster Hassing, saget ham et gærde, han har sat mellem hans gårdmand og sig, som han lovet at skulle flytte ind til sig.

(235)

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne havde stævnet menige Biersted grander for synsmænd at tage af tinge for at syne hvis ---- kan findes at være gjort skade i græsset ---- på velb fru Dorte Buddes bønder til hendes øde gårde og boliger i Biersted.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Gregers ---- i Biersted, saget ham hans smørskyld for nuværende år.

** Mikkel Nielsen i Torpet 3. ting med høringsdele havde tiltale til Anders Skrædder i Vadum, sagende ham 1 tønde havre hesteleje.

** Jesper Pedersen i Havgård, ridefoged til Birkelse. Christen Mortensen i Svinbjerggård på ---- vegne gav Jesper Pedersen afkald for al hvis arv, som er falden efter salig Maren Christensdatter, Jesper Pedersens hustru, som boede og døde i Havgård.

** Christen Andersen i Fogedgården. nævninger gjorde deres tov og ed over Christen ---- og ----, for de har taget ---- fæ fra Christen Andersens ---- .

(236)

** Jens Tøgersen i Gåser bød sig i rette imod Christen Lauridsen på Holtet ---- har ham noget til at tale, eftersom han af Christen Lauridsen skal være hid stævnet i dag, da er ingen fremkommen.

** Christen Hansen i vester Brønderslev på sin husbonds vegne. dom belangende Peder Poulsen på Hassing Hovgård, eftersom sagen 10/7 sidst forleden findes opsat til i dag, da efterdi bevises med brev, at han har været velb Jørgen Kruse 400 rigsdaler pligtig, og han med herredstings dom er tildømt sit brev at efterkomme, da bør han betale den gode mand samme rest, han ham pligtig er.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. dom belangende menige Sulsted bymænd og grander, eftersom sagen x/7 findes opsat, da efterdi det ikke bevises nogen af forberørte lodsejeres deres tjenere samme skov at have forhugget, da vidste dommeren ----.

** Niels Ludvigsen i Vestergård. dom belangende Christen Andersen i Fogedgården, eftersom sagen 26/6 findes opsat, da efterdi befindes Christen Andersen rester på sin tiende, som skulle være betalt, da bør Christen Andersen inden 14 dage at betale Niels Ludvigsen samme ---- .

(237)

31/7 1632.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Jensen Pind i Stade og Karen Madsdatter sst med hendes lovværge for vidne. Poul Andersen spurgte Laurids Sørensen i vester Hassing, Jens Christensen i Stade med flere, om ikke Peder Jensen Pind og hans stedmor Karen Madsdatter er bortrømt med hverandre fra al hvis farkoste, som de har, siden Poul Andersen på KM og sin husbonds vegne har ført vidner på dem, at de skulle have været i et ondt skørlevned med hverandre, hvilket de indstævnede bekræftede.

** Peder Ibsen i Biersted og velb Laurids Friis i Bjørnkær var forligt, anlangende hvis bordag dem imellem været har, i så måder at Laurids Friis skal give Peder Ibsen 2 tønder rug til sankt mikkels dag uden al tøe og trætte.

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne spurgte Niels Klemendsen i Aslund, hvad hjemmel han har til det lysegrå får, han har i hans havende værge, som Anne Rasmusdatter i Aslund skal formene, det er hendes, hvortil Niels Klemendsen svarede, at Anders Christensens pige i Ulsted ved navn Maren Pedersdatter gennede samme får til hans hus med flere får, han har tilgang til.

(238)

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne. Christen Jensen, tjenende Niels Klemendsen i Aslund, vidnede, at det lysegrå får, som Anne Rasmusdatter i Aslund og Niels Klemendsen sst omtvister, samme får blev gennet fra Ulsted fra Anders Christensens med nogle flere får til vester Aslund til Niels Klemendsens, som de skulle gå til græsning.

** Mikkel Nielsen i Torpet havde stævnet Morten Keldsen i Hvorup for synsmænd at tage af tinge til at syne, hvor vidt og bredt der findes slaget ---- i vestre side af Mikkel Nielsens mark, om det ikke findes østen for hans dige grob.

** Bertel Poulsen i Sundby. Anders Nielsen i Lindholm vidnede, at Jens Pedersens hustru i Lindholm, Else Christensdatter, har taget og bekommet af det tømmer, som er borttagen fra det øde bolig, Bertel Poulsen i Sundby nu har sted og fæst i Lindholm.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i går var på Biersted mark for at syne hvis, som kunne findes at være gjort skade i græsset i dette år på velb fru Dorte Buddes bårder til hendes øde gårde og boliger i Biersted.

(239)

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne spurgte Gregers Lauridsen i Biersted, om han vidste, der var gjort videre skade på velb fru Dorte Buddes bårder til hendes øde gårde og boliger i Biersted, som synsmænd i dag har omhjemlet.

** Mikkel Nielsen i Torpet lod fordele Anders Skrædder i Vadum for 1 tønde havre hesteleje.

** Sejer Jensen i Ålborg 3. ting med høringsdele havde tiltale til Christen Andersen i øster Halne, sagende ham 1 tønde byg, han ham pligtig er.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i Rønholt for at syne en eg, som skal findes at være hugget i Rønholt.

** Peder Munk i Gettrup. Laurids Nielsen i Sulsted med flere vidnede, at de efterskrevne gadehuse, velb Hans Lindenovs til Vrå liggende, var aldeles øde, og var intet at bekomme 1631.

(240)

** Mikkel Nielsen i Torpet gav kære og klage over Christen Jensen Gølbo i Lindholm for slag, han har gjort hans dreng Niels Jensen efter synsvidnes indhold.

** Peder Munk i Gettrup spurgte efterskrevne, hvem de har sted og fæst de gårde og boliger af, de påboer, hvortil de svarede som efterfølger.

(241)

** Sejer Jensen i Ålborg. efterskrevne mænd vidnede, at Sejer Jensen, som da var i Vadskær, ikke var i nogen studeskat med Oluf Smed i Vadum i fjendernes tid.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i går var i Dødskov for at syne en grøn bøg imellem velb Otte Skeels og mester Anderses skovspart, som findes nedblæst.

** Peder Munk i Gettrup. efterskrevne vidnede, at den eng, som Maren Jensdatter i ---- havde i leje, har ikke været bjerget siden fjendernes tid før i år, den er fast borte af den årsag, den var optrådt af kvæg og fæmon.

** Poul Rasmussen, foged på Hassinggård, på sin husbonds vegne spurgte Jens Christensen i vester Hassing, om der ikke nogen havde ført sæd i hans jord, eller lejet sin eng bort, hvortil han svarede, at han ikke havde sået for nogen mere, end de har sået til halvs med ham.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne forbød, ingen at måtte befatte sig med hvis efterladende gods, som Peder Jensen Pind i Stade er frarømt, uden de kan have det i velb Otte Skeels minde.

(242)

** Sejer Jensen i Ålborg havde stævnet Oluf Pedersen Smed i Vadum for dom, sagende ham et blakhjelmet studnød, så godt som 7 daler, han fik af ham i fjendernes tid, som han formente, at Oluf Pedersen Smed burde at betale, men efterdi ikke bevises, Oluf Pedersen Smed  at have bekommet nogen stud af Sejer Jensen, hvilke han selv benægter sig intet at være ham pligtig, da kunne Oluf Pedersen ikke tildømmes samme gæld at betale.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Jensen Pind i Stade og hans stedmor Karen Madsdatter med hendes lovværge for fjerde opkrævelse og fylding på nævninger, anlangende kætteri sag de med hverandre beganget har.

(243)

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Jensen Pind for endelig dom, efterdi han har rømt bort for skørlevned, han beganget har med hans egen stedmor Karen Madsdatter, hvorfor blev afsagt, at Peder Jensens efterladende gods og bohave jo bør at følge velb Otte Skeel på KM vegne.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne begærede fylding over Tomas Lauridsen i vester Hassing, Peder Christensen og deres medbrødre 12 nævninger her af herredet til at gøre og sværge ret tov og ed over Karen Madsdatter, Jens Pedersens hustru i Stade for kætteri, hun beganget har med hendes stedsøn Peder Jensen i Stade, som hun er bortrømt for.

(244)

7/8 1632.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Rasmussen i Nejsig med flere for vidne. Peder Mikkelsen Bodder på Vrå vidnede, at på torsdag var 14 dage, da kom Peder Christensen, tjenende Mads Pedersen i Nejsig, med flere kørende til Vrå og ville age hø hjem. da sagde han til dem, de ikke skulle age hø på helligdage. så kørte de og hentede hø imod hans vilje og minde, og da sagde han til dem, at han skulle klage dem for ridefogden Svend Pedersen i Lunderager, da kom tre karle med jerntyve og stak efter ham, hvorfor han nu gav kære og klage over dem.

(245)

** Jens Espensen på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Ibsen i øster Hassing for vidne. Søren Jensen i Hølden, skovfoged over Hølden skov, vidnede at for 14 dage siden kom han til Niels Ibsen i Hølden skov, som havde hugget en liden bøgegren, som han førte hjem. så fremkom Niels Ibsen med en rådden bøgegren og svor, det var den samme bøgegren, han havde hugget i Hølden skov.

** Laurids Nielsen i Sønderkær havde et stort blåslag neden for hans højre øje med flere slag, og lyste for al hvis lovmål, i den sag kan påtales.

(246)

** Tomas Andersen i Egense på velb Gabriel Kruse til Hjulebjerg, befalingsmand på Mariager kloster, hans vegne havde stævnet Anders Jensen i vester Hassing for dom, sagende ham 40 daler, som er for hvis arvelod, som er falden efter salig Hans Skolemester og hans hustru ---- Nielsdatter, som boede og døde i vester Hassing, som Anders Jensen har afkøbt hans hustrufar Niels Tomasen og hans svoger Tomas Nielsen. sagen er opsat 14 dage.

** Poul Rasmussen på Hassinggård på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i går havde seet velb fru Maren Prips efterskrevne gods og boliger, både i øster Hassing, Ganderup og Stade, hvorledes de er ved magt holden.

(247)

** Poul Rasmussen på Hassinggård lod fordele Laurids Møller i Ganderup for 8 skæpper mel, han velb fru Maren Prips pligtig er.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne fremæsket de stævningsmænd af Biersted sogn, som havde stævnet mester ---- Jacobsen hans folk for lejermål, de skal have beganget, da er ingen fremkommet.

** Peder Munk i Gettrup. efterskrevne mænd lovede at betale ham hvis byg, de rester med for år 1631.

(248)

** Peder Lauridsen i vester Hassing. Peder Lauridsen og Anders Adsersen i Ganderup berettede, at de er forligt anlangende salig Morten Lauridsens børns arvepart, som døde i Ganderup, de omtvister, som Peder Lauridsen er værge for, som efterfølger.

** Peder Lauridsen i vester Hassing. Anders Adsersen i Ganderup lovede at betale Peder Lauridsen 7 sletdaler, som salig Morten Lauridsen, som døde i Ganderup, var Peder Lauridsen skyldig.

** Morten Kjærulf i øster Halne på fru Helvig Marsvins vegne havde stævnet Anders Joensen på Halskov og Niels Nielsen i Vadums mølle for vidne. Stig Christensen i Halager vidnede, at på mandag 8 dage om natten var Anders Joensen og Niels Nielsen i hans nødhus og der slog hans fæ ud, hvilket de nægtede, de ville tale med en pige, og døren stod åben. dernæst gav Morten Kærulf kære og klage over Anders Joensen og Niels Nielsen, for de om nattetide har været i Stig Christensens nødhus og har udslagen hans fæ.

** Niels Ludvigsen i Vestergård havde stævnet Peder Lauridsen i Plomgård for 3. ting, anlangende sår og skade samt bartskærløn, svie og værk og hvis forsømmelse, Bertel Jensen kunne tilkomme hos sin husbond.

(249)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Tomas Tøgersen og Gyde Nielsdatter, tjenende mester Anders i vester Hassing, for dom, sagende Tomas Tøgersen 12 rigsdaler og Gyde Nielsdatter 6 rigsdaler for lejermål, de med hverandre beganget har, som de blev tildømt at betale velb Otte Skeel på KM vegne.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i går var til velb Hans Lindenovs tjeneres gårde for at syne, hvorledes de er ved magt holden på tømmer og tag og det afhjemle på penge, hvis enhver efterskrevne er brøstfældig for.

(250)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i går var i Vrå enge for at syne, hvorledes engene nu i år er slagen og reven på enhver deres engskifter, da syntes dem de var slagen og reven som efterfølger.

(251)

** Peder Munk i Gettrup, forrige ridefoged til Vrå, havde stævnet alle Hans Lindenovs efterskrevne tjenere, boende i Ulsted og øster Hassing sogne, for dom sagende dem efter en restants lydelse. på begæring er sagen opsat 5 uger.

(253)

** Jens Hansen, ridefoged til Vang, på sin husbonds vegne. Christen Mortensen i Svinbjerggård lod læse og påskrive et salig Godslev Budde til Rødslet hans efterskrevne skøde, dateret Rødslet 12/1 1619, bemeldende at han har solgt til Christen Mortensen en vejrmølle, som ved Nordkær nu standende er. derpå solgte Christen Mortensen samme vejrmølle til velb Jens Høg.

** Morten Kærulf i øster Halne på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Møller i Vadums mølle for dom, sagende ham en ko, som han Stig Christensen i Halager pligtig er ----.

(254)

14/8 1632.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Lauridsen i Sulsted med menige Sulsted grander og sognemænd for synsmænd at tage af tinge til at syne hvad, som findes huggen i Langelund skov, siden sidste syn er til tagen.

** Laurids Nielsen i Diget. Peder Lauridsen, Laurids Nielsens søn, i Diget (blank)

** Morten Kærulf i Ravnstrup. Oluf Nielsen, tjenende i Ravnstrup, og Niels Jensen sst vidnede, at nu næst forgangen år den næste søndag for jul var Hans Christensen Kærulf, forrige dugsvend på Vrå, til Morten Kærulfs i Ravnstrup, og Morten Kærulf da lånte ham en sortbrun hest, som han da red bort med, og var samme hest mere end 20 daler værd, og ikke han bekom samme hest igen.

** Jens Hansen, ridefoged til Vang, på sin husbonds vegne. Peder Madsen i ---- kundgjorde, at han har stedt den mølle ved Nordkær af velb Jens Høg, og var derom så forenet at velb Jens Høg med det første skulle lade færdig gøre samme mølle.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. Maren Tomasdatter i Gåser svor, at hun nu en tid lang havde ligget under badskærs hånd af pokker, som hun fik af Peder Jensen i Gåser af legemlig fællig og utugt, han med hende beganget har. dertil svor Peder Jensen, at han ikke har haft legemlig fællig med hende, men ikke kunne benægte, at de havde ligget på seng sammen en nat forgangen vinter.

(255)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Jensen og Maren Tomasdatter i Gåser for dom anlangende skørlevned og utugt, de med hverandre beganget har, sagende Peder Jensen 12 rigsdaler og Maren Tomasdatter 6 rigsdaler. sagen er opsat 8 dage.

** Mads Andersen i Kinderup lod fordele Søren Nielsen i øster Hassing for 1 rigsdaler, stedsmåls penge af et gadehus.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Nielsen, Peder Nielsen og ---- i Røgeborg for synsmænd at tage af tinge til at syne, hvorledes deres jord og mark er sået dette år.

** Jens Lauridsen i Povlstrup og Laurids Nielsen i Diget bekendte, at de var forligt anlangende hvis tvist og uenighed, dem imellem været har til denne dag.

** Niels Ludvigsen i Vestergård på Bertel Jensens vegne i ---- lod fordele Peder Lauridsen i Plomgård for sår og skade samt badskærløn.

(256)

** Niels Ludvigsen i Vestergård på Anders Jacobsen, foged og skriver på Åstrup, hans vegne havde stævnet Peder Poulsen på Hassinggård for dom, sagende ham 10 rigsdaler, han Anders Jacobsen pligtig er. sagen er opsat 3 uger.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Maren Svenningsdatter, tjenende i Klitgård, for vidne. Maren Svenningsdatter svor, at en købmand ---- lå i Klitgård 2 nætter ---- er hendes rette barnefar til det foster, hun reder til barsel med, og ingen anden.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Maren Svenningsdatter, tjenende i Klitgård, for dom, anlangende skørlevned og utugt, hun beganget har, hvorfor hun blev tildømt 6 rigsdaler at udgive til hans husbond.

** Jens Mørk i Bjørum på Niels Møllers vegne i Vadums mølle 3. ting med høringsdele havde tiltale til Johanne Hellesdatter, som tjente i Vadums mølle, sagende hende for hun er løben af sin tjeneste.

(257)

** Jens Hansen, foged på Vang, på sin husbonds vegne spurgte Jep Christensen, ---- på Elkær, om han havde lovet velb Jens Høg 10 stude for hvis, hans forseelse kunne findes, midlertid han tjente på Vang, hvortil Jep Christensen svarede, at han ikke havde lovet den gode mand så mange stude, af den årsag han ikke kunne afstedkomme at give den gode mand så mange, men han kunne ikke benægte, han jo gerne ville have givet den gode mand dem for hans forseelse.

** Jens Hansen, foged på Vang, på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Madsen i Nørkær med flere for dom, anlangende 10 stude de velb Jens Høg lovet har og pligtig skal være. sagen er opsat 8 dage.

(258)

** Jens Mørk i Bjørum. synsmænd hjemlet at de på lørdag 14 dage så en kvinde, ved navn Maren Mortensdatter, for at syne hvis sår og skade, hun havde.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne forbød nogen at komme i velb Otte Skeels skov med dreft, greft, øksehug eller pløjning.

** Peder Bertelsen i Langholt 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder Nielsen i Ajstrup, sagende ham 1 rigsdaler arbejdspenge for 1631.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Anders Lauridsen i øster Hassing og Peder Christensen, tjenende Mads Pedersen i Nejsig, for gårdfred at lyse og nævninger at opkræve, anlangende bordag, de er i kommen.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Anders ---- i øster Hassing og Peder Christensen for helligbrøde at lyse og nævninger at opkræve, anlangende helligbrøde, de beganget har.

(259)

** Anders Dal i Vodskov. Mikkel Jensen i Torpet på Christen Vadskærs vegne i Ålborg lod læse og påskrive en landstings stævning, anlangende en dom, som Anders Dal i Vodskov skal have forhvervet her til tinget.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Jens ----, tjenende mester Peder Jacobsen i Åby, og hans tjenestepige Johanne Andersdatter for dom, anlangende lejermål, de med hverandre beganget har, hvorfor de blev tildømt at betale velb Otte Skeel deres lejermålsbøder.

21/8 1632.

** Peder Skøt i Hov og Peder Clausen i Mejlsted bekendte, at de var forligt om hvis tvist og uenighed, dem imellem været har til denne dag, i lige måde fremkom Peder Pedersen, Peder Clausens søn, og bekendte, at de i alle måder var forligt.

(260)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var til Jesper Nielsens og Laurids Christensens i ---- for at syne, hvorledes deres huse er ved magt holden, og hvad de kan være bygfældig for på penge.

** Christen Pedersen i øster Hassing lod læse og påskrive efterskrevne brev, at efterskrevne har været over et forligelsemål imellem Poul Pedersen og Christen Pedersen i øster Hassing om hvad arv og gæld, som Markor Pedersens barn, Mette Markorsdatter, kunne tilfalde efter hendes salige forældre.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i Langelund for at se og syne, hvor mange træer der findes at være hugget i Langelund skov siden det sidste syn.

(261)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne tilsagde Niels Pedersen i Vadsholt og Peder Skrædder i Ulsted, at de dette år skal være ---- og tælle menige Ulsted sognemænd deres korn og det rigtigt at antegne, hver slags korn for sig, rent korn for sig og ondt korn for sig, som de ville stande deres husbond for til rette.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne forbød enhver og alle Ulsted sognemænd noget deres korn af ageren at afføre, førend det ved Niels Pedersen i Vadsholt og Peder Skrædder i Ulsted bliver talt og antegnet, og det under enhver deres fæstes forbrydelse.

** Jens Mørk i Bjørum på Niels Møller i Vadums mølle hans vegne lod fordele Johanne Hellesdatter, som tjente i Vadums mølle, for hun er løben af sin tjeneste uden vilje og minde.

** Peder Bertelsen i Langholt lod fordele Ove Svendsen i Ganderup gård for 3 mark for hver nat, han holder Peder Madsen, værende der sst, en delt og lovforvunden mand, efter han er udæsket.

** Peder Bertelsen i Langholt lod fordele Peder Nielsen i Ajstrup, sagende ham 1 rigsdaler, arbejdspenge for år 1631.

(262)

** Mikkel Nielsen i Torpet på Morten Kærulf i Ravnstrup hans vegne med et tingsvidne af Viborg landsting 8/6 sidst forleden havde stævnet Hans Christensen Kærulf, forrige dugsvend på Vrå, for dom, anlangende en sortbrun hest, Morten Kærulf ham lånt har, og han ikke bekom igen, som han blev tildømt inden 15 dage at betale eller indvisning og udlæg i hans gods og løsøre.

** Jens Lauridsen i Brandborg. efterskrevne vidnede, at i 30 år og mere har der ligget en vej fra Brandborg imellem kirkegårds mark og Tylstrup og til Ajstrup kirke, som er deres rette kirkevej.

** Mikkel Nielsen i Torpet på hr Christen Gertsens vegne i Bredkær og Jens Kærulf i Ganderup deres vegne havde stævnet Peder Poulsen på Hassinggård for dom, sagende ham for 4 rigsdaler og 10 rigsdaler. på Peder Poulsens begæring er sagen opsat 4 uger.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet Mikkel Pedersen i nør Halne for synsmænd at tage af tinge til et stykke eng, liggende i nør Halne enge, som Peder Andersen formener, Mikkel Pedersen skal have bortslaget og revet, liggende til hans gård.

** Peder Bertelsen i Langholt spurgte Peder Nielsen i Horsens og Anders Jensen i Horsens Bundgård, om de ikke ved, hvor Niels Nielsen, som var i Bundgård, hans gods er, hvortil Peder Nielsen svarede, at hvis, han havde fanget af ham, som var lidt korn, havde han betalt ham, som var for nogen børnepenge, han var forlover for.

(263)

** Mads Andersen i Kinderup havde stævnet Christen Poulsen og Niels Andersen i Kinderup for synsmænd at tage af tinge til deres høbro, hvorledes de er ved magt holden.

** Mads Andersen i Kinderup havde stævnet Christen Poulsen i Kinderup for dom, saget ham 1 tønde rug, han skulle have haft til jul sidst forleden, og 6 daler, han ham pligtig er. på begæring er samme sag opsat 14 dage.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. dom belangende Peder Jensen og Maren Tomasdatter i Gåser, eftersom sagen 24/8 sidst forleden findes opsat til i dag, og efterdi her bevises Maren Tomasdatter har sigtet og beskyldt Peder Jensen, at han har haft legemlig fællig med hende og levet med hende i utugt, da bør han efter loven sig at erklære eller også bøde til sit herskab 12 rigsdaler eller straffes efter forordningen, og Maren Tomasdatter bør at stille sit herskab tilfreds og betale 6 rigsdaler eller og straffes efter forordningen.

** Morten Kærulf i øster Halne på fru Helvig Marsvin til Nørlund hendes vegne. dom belangende Niels Jensen i Brorholt, eftersom sagen er opsat 10/7 til i dag, og efterdi her bevises med syn, det Niels Jensen har gravet tørv i Vadskær fælled i græsning og grøn jord, hvilket findes imod KM brev og mandat, da bør han derfor at stande sin husbond til rette eller derfor lide tiltale.

(264)

28/8 1632.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne havde stævnet Maren Pedersdatter, tjenende i Ulsted, for besigtelse og for dom. Maren Pedersdatter vidnede, at Jens Keldsen, tjenende i Langtved, er hendes rette barnefar til det foster, hun nu reder til barsel med, og ingen anden.

** Peder Christensen, tjenende Mads Pedersen i Nejsig. Morten Christensen, tjenende i Nejsig, vidnede, at nu på søndag var 5 uger kom han til Vrå med et læs hø, da kom Peder Mikkelsen Bodder på Vrå gangende, svor mange eder og sagde, hvilken som ---- hø af sin vogn den aften, da skulle der fare djævlen i hans hjerte af en tyrepisk, han havde i sin hånd. andre vidnede det samme.

(265)

** Svend Pedersen i Lunderager, ridefoged til Vrå, afstod den tiltale, han havde til Peder Christensen, tjenende Mads Pedersen ---- og Anders Lauridsen i øster Hassing, anlangende bordag, de skulle have beganget på Vrå, til hans husbond velb Hans Lindenov kommer her hjem i landet.

** Niels Hansen i nør Halne lod fordele Tøger Nielsen, tjenende ---- Lauridsen i øster Halne, for 6 alen hørgarns lærred, alen 12 skilling, leje af en vogn 1 rigsdaler.

** Jens Mørk i Bjørum på Niels Møllers vegne i Vadums mølle havde stævnet Stig Christensen i Halager for udæskning. Jens Mørk på Niels Møllers vegne udæskede Johanne Hellesdatter, værende til Stig Christensens i Halager, med hendes farkoste, og forbør nogen at huse eller helle hende.

** Niels Ludvigsen i Vestergård på Morten Jensens vegne i ---- havde stævnet Christen Smed i øster Halne for 3. ting, sagende ham 2 sletdaler, han Morten Jensen i ---- Halne pligtig er, så mødte Christen Smed og bød sig til rede og regnskab, af hvilken årsag sagen er opsat 8 dage.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne tilsagde menige KM tjenere, hospitals og præstetjenere her i herredet, at de lader deres tjenestedrenge møde på Ålborg slot i morgen tidlig, med antegnelser på samme forskrevne drenge.

(266)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Maren Pedersdatter, tjenende i Ulsted, for dom, sagende hende 6 rigsdaler for skørlevned, hun beganget har. på hendes begæring blev sagen opsat 14 dage.

** Mikkel Nielsen i Torpet på Morten Kærulfs vegne i Ravnstrup havde med et tingsvidne af Viborg landsting 30/6 sidst forleden stævnet Hans Christensen Kærulf, forrige dugsvend på Vrå, for dom anlangende en sortbrun hest, Morten Kærulf ham lånt har, så god som 20 daler, som han ikke bekom igen, som han blev tildømt inden 15 dage at betale eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre efter KM forordning.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Maren Nielsdatter, boende i Ulsted, for dom, sagende hende 6 rigsdaler for skørlevned, hun beganget har, som hun blev tildømt at betale hendes husbond, eller straffes på hendes krop efter KM mandat.

** Tomas Andersen i Egense på velb Gabriel Kruse til Hjulebjerg hans vegne. dom belangende Anders Jensen i vester Hassing, eftersom sagen 7/8 sidst forleden findes opsat til i dag, da efterdi befindes med Anders Jensens udgivne brev, hvori han bekender sig på sine egne og svogers vegne at have afkøbt Tomas Nielsen al hvis arvepart, de kunne tilkomme efter deres svoger salig Hans Skolemester, og skulle give derfor 40 daler, og befindes Tomas Nielsen samme gæld at have afhændet til Gabriel Kruse, da bør Anders Jensen inden 15 dage atbetale Gabriel Kruse samme 40 daler, eller han bør indvisning i hans bo efter KM forordning.

(267)

4/9 1632.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Jensen i Bilgård hid til ting.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Nielsen i Sønderkær, Niels Pedersen og Laurids Pedersen i Søndergård i Mejlholt for dom og klage. Laurids Nielsen i Kæret svor, det Niels Pedersen og Laurids Pedersen i Søndergård i Mejlholt har gjort ham skade og blåslag, og derhos gav Jens Espensen kære og klage over dem for slag, de Laurids Nielsen i Kæret gjort har.

** Oluf Nielsen i Vestbjerg. synsmænd hjemlet, at de i dag 14 dage var i Vestbjerg for at syne hvis skade, der kunne have været gjort i noget rug, som var Oluf Nielsens sst.

(268)

** Laurids Pedersen i øster Halne havde i Vadums torp stævnet Jens Andersen, forrige boende i Vadums torp, for dom, men Jens Andersen formente sig ikke at være lovlig stævnet.

** Peder Tomasen Galskøt, forrige skriver og ridefoged over Hagenskov slot. Jens Nielsen, forrige foged på Østergård, på hr Søren Tomasen Galskøt, sognepræst til Jerslev med sit anneks, hans vegne gav Peder Tomasen Galskøt afkald for al hvis arv, han på hr Søren Galskøts vegne har annammet efter deres salig far, mester Tomas Christoffersen Galskøt, som boede og døde i Hammer præstegård.

** Anders Kærulf i nør Halne. Mikkel Pedersen i nør Halne havde 2 blåslag på hans venstre arm.

** Niels Madsen i Sulsted bør sig i rette, om der var nogen, som havde ham noget til at tale, da er nu ganske ingen fremkommen.

** Niels Jensen i Vestbjerg havde stævnet Peder Pedersen i Vestbjerg for spørgsmål, om han ved noget med Niels Jensen andet end som en ærlig mand vel egner og anstår, eftersom Peder Pedersen har sagt på deres grandestævne, at en tyv har gået om natten ----.

(269)

** Laurids Nielsen i Kæret 3. ting med høringsdele havde tiltale til Rasmus Sørensen i Mejlholt, saget ham 7 mark, som han har udlovet for Jens Jensen i Mejlholt, og 7 mark for han førte hans steddatter Anne Madsdatter til Norge.

** Jens Espensen på Heden på Svend Pedersen vegne i Lunderager havde stævnet efterskrevne efter en restants lydelse. sagen er opsat 14 sage.

** Tomas Christensen i Nibstrup på sin husbonds vegne, dom belangende Peder Lauridsen i Grindsted og Søren Svendsen i Hestdal, eftersom sagen 24/7 er opsat, da efterdi bevises, at de indstævnede har boet i velb Mogens Kåses huse, og de uden hans vilje og minde er derfra flyttet, da har de dermed uret gjort og bør at stande Mogens Kås til rette for hvis skade, han derover lidt har.

** Morten Kærulf i Ravnstrup havde med et tingsvidne af Viborg landsting 30/6 sidst forleden havde stævnet Hans Christensen Kærulf, forrige dugsvend på Vrå, for endelig dom, anlangende en sortbrun hest, Morten Kærulf ham lånt har, var så god som 20 daler og mere, og han ikke bekom igen, som han blev tildømt at betale.

(270)

11/9 1632.

** Peder Jensen, foged på Egense Klostergård havde stævnet Anders Jensen i vester Hassing for dom, om han ikke pligtig er at betale velb Gabriel Kruse hvis omkostning, som bekostet og anvendt er på den trætte anlangende det brev, han Tomas Nielsen i Kirke Hvalsø givet har, på 40 daler. sagen er opsat 14 dage.

(271)

** Jens Hansen, foged på Vang, havde stævnet Peder Nielsen i Biersted for vidne og for dom, anlangende 3 køer, han har haft i foder, som han boede i nør Halne, som velb Jens Høg er udlagt i sin gæld, formente han burde at skaffe ham samme 3 køer til stede. sagen er opsat 14 dage.

** Laurids Nielsen i Sønderkær lod fordele Rasmus Sørensen i Mejlholt for 7 mark, han har udlovet for Jens Jensen i Mejlholt og 7 mark, for han førte hans steddatter Anne Madsdatter til Norge.

** Mads Andersen på sin husbonds vegne havde stævnet Morten Lauridsen i Nørgård i Uttrup hans tjenestedreng, Jens Roed for vidne. Johanne Christensdatter, tjenende Morten Lauridsen i Nørgård i Uttrup, svor, at Jens Roed, tjenende sst, er hendes rette barnefar og ingen anden.

(272)

** Morten Kærulf i øster Halne fremæsket Christen Andersen i Fogedgården, om han havde ham noget til at tale, hvortil Christen Andersen svarede, at han ikke havde ham noget til at tale før i dag 8 dage.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Roed, tjenende Morten Lauridsen i Nørgård i Uttrup for dom, anlangende skørlevned og lejermål, han med Johanne Christensdatter, tjenende Morten Lauridsen, beganget har, hvorfor han blev tildømt at stille velb Otte Skeel tilfreds for 12 rigsdaler.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne forbød Morten Lauridsen i Nørgård i Uttrup at give hans tjenestedreng, Jens Rod, og tjenestepige, Johanne Christensdatter, deres løn, førend de har stillet velb Otte Skeel tilfreds for lejermål, de med hverandre i Morten Lauridsens brød beganget har.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Jesper Nielsen og Laurids Christensen i Røgeborg for dom, anlangende de har ladet deres gårde forfalde på hus, bygning og ler, formente dem dermed uret at have gjort, og deres fæste at være forbrudt.

(273)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne forbød Birgitte Andersdatter ved Østerkirke og Poul Simonsen i Ganderup at afføre hvis sæd, de har sået på Røgeborgs mark, uden de har haft det i velb Otte Skeels minde.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet menige KM tjenere i øster Hassing og vester Hassing sogne for 3. ting, sagende dem hvis arbejde, de har været tilsagt at skulle have gjort til Ålborg slot, og det ikke findes gjort. på deres begæring blev sagen opsat 14 dage.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne spurgte Peder Pedersen i Ulsted, hvor længe han havde været på velb Hans Lindenovs stavn, hvortil Peder Pedersen svarede, at han havde været der siden han var født. andre svarede på samme spørgsmål.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jens ---- i Langtved, sagende ham 12 rigsdaler for lejermål, han beganget har med Maren Jensdatter, tjenende i Ulsted.

(274)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Jensen, som tjente i Laen forgangen år, anlangende skørlevned og utugt, han med Birgitte Jensdatter, som tjente Ove Lauridsen i Stade forgangen år, begangen har, hvorfor han blev tildømt at stille velb Otte Skeel tilfreds for 12 rigsdaler for samme lejermål.

** Peder Munk i Gettrup, forrige ridefoged til Vrå. dom belangende Jørgen Jørgensen i Gettrup og hans medbrødre efter en restants lydelse, eftersom sagen 7/8 sidst forleden er opsat, og de blev tildømt samme rest inden 15 dage at betale Hans Lindenov, eller indvisning i deres bo og løsøre.

** Svend Pedersen i Lunderager, ridefoged til Vrå, på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Christensen i Sulsted med flere for dom, om de ikke pligtig er at udvise hvem, som har hugget det store skovhug, som er hugget i den skov, som ligger til Sulsted by. sagen er opsat 3 uger.

(276)

18/9 1632.

** Niels Ludvigsen i Vestergård havde stævnet Christen Andersen i Fogedgården for vidne, dom og dele, om hvis adkomst, han har på Vadum kirketiende, som han mener, skal være forbrudt. da Christen Andersen lå på hans sygeseng er samme sag opsat 8 dage.

** Jens Hansen i Hvorup havde stævnet Anders Jensen i Hvorup for 3. ting, sagende ham en kontrakt, dem imellem ganget er, på den gård, han iboer, han har opgivet til Anders Jensen, og han ville ikke forsegle samme kontrakt, hvortil Anders Jensen svarede, at han ikke kunne benægte samme kontrakt, undtagen hvis hans tiende er anlangende, hvorfor sagen er opsat 8 dage.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. Poul Simonsen i Ganderup lovede at være i velb Otte Skeels minde for hvis korn, salig Jost Jensen ved Østerkirke havde sået i Røgeborg gårds jord, om han ville have noget dermed at bestille på det, at de kunne afføre samme afgrøde, at det ikke skulle stå at rådne.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet (følgende blad ikke bevaret)

(277)

** Niels Ludvigsen i Vestergård på hr Erik Nielsen, sognepræst til Brønderslev havde stævnet Christoffer Christensen i nør Halne for dom, anlangende en håndskrift på noget korn, han salig hr Christen i Ulsted og Christoffer Christensen pligtig var, og formener samme korn skal være betalt, og han burde at stille ham samme hans brev igen. på begæring er samme sag opsat 14 dage.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Madsen i Ajstrup for spørgsmål. Mads Andersen spurgte ham, om han ved noget med Rasmus Rasmussens søn Christen Rasmussen i Ajstrup andet end ærligt og godt, hvortil han svarede, at han ikke vidste andet med ham end ærligt og godt i alle måder.

** Jens Christensen i Biersted 3. ting med høringsdele havde tiltale til menige Biersted sognemænd, så mange som rester med retterpenge til mestermanden i Ålborg.

** Niels Lauridsen i Sulsted havde stævnet Laurids Nielsen i Sulsted og Peder Andersen sst for dom, om de ikke forpligtet bør at være at yde og levere ham og hans medbrødre forlovere for KM og Ulsted kirketiende, som de har lovet for til velb Jens Høg, og yde dem det på kærve efter recessen ----.

(278)

** Mads Andersen i Kinderup på Peder Kærulfs vegne i Hebelstrup havde stævnet Anders Rasmussen ---- i Vodskov og Peder Jensen i vester Kinderup for dom, sagende dem  for adskillig gæld. på begæring er sagen opsat 8 dage.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Jensen, som tjente i Laen forgangen år, for dom anlangende skørlevned og utugt, han med Birgitte Jensdatter, som tjente Ove Rasmussen i Stade forgangen år, beganget har, hvorfor Peder Jensen blev tildømt at betale velb Otte Skeel 12 rigsdaler for samme lejermål.

** Mikkel Black i Ålborg på Karsten Andersens vegne, borger og indvåner der sst, havde stævnet Peder Lauridsen i Vorbjerg for dom, sagende ham efter hans efterskrevne regnskabsbogs indhold, så mødte Peder Lauridsen og berettede, samme gæld på det meste at være betalt og bød sig til regnskab, hvorfor sagen er opsat 8 dage.

(279)

** Mikkel Black i Ålborg på Karsten Andersens vegne, borger og indvåner der sst havde stævnet Hans Nielsen i Uttrup og Simon Jensen i Gilsig for dom, om de ikke forpligtet er at skaffe Karsten en seddel, de forholder ham, på 20 sletdaler, hvortil Hans Nielsen svarede, at Karsten Andersens seddel skulle være til gode rede, når han havde betalt hvis, han rester med. sagen er opsat 8 dage.

** Morten Kærulf i øster Halne på velb fru Helvig Marsvin til Nørlund hendes vegne. dom belangende Peder Poulsen på Hassinggård, eftersom sagen 24/7 sidst forleden er opsat, da efterdi bevises med Peder Poulsens håndskrift, hvori han bekender at være Morten Pedersen 9 tønder byg pligtig, som han på sin husbond velb fru Helvig Marsvins vegne med forstrakt har, da bør Peder Poulsen at betale Morten Pedersen på sin husbonds vegne samme 9 tønder byg ----.

(280)

24/9 1632.

** Niels Ludvigsen i Vestergård begærede dom og vidne anlangende den tvist med Christen Andersen i Fogedgården belangende Vadums kirketiende, som han mener, skal være forbrudt formedelst 8 tønder rug, som endnu skal reste til Vadum sogns kirke, som til fastelavn sidst forleden skulle have været ydet. da Christen Andersen var i hans husbonds lovlige forfald, er samme sag opsat 8 dage.

** Peder Nielsen i Biersted. Laurids Nielsen i Biersted vidnede, at nu forleden ved sankt olufs dags tide da var han på Vang og hørte, Christoffer Christensen i nør Halne og Peder Nielsen sst blev forligt, at Christoffer Christensen skulle beholde al den rugsæd, som var sået til Peder Nielsens gård og var udlagt til hans bror.

(281)

** Peder Nielsen, forrige ladefoged til Vrå, 3. ting med høringsdele havde tiltale til efterskrevne, sagende dem efter en seddel og opskrifts indhold, 2. og 3. års bukke.

** Peder Nielsen, forrige ladefoged på Vrå. Laurids Nielsen i Lunden lovede at betale ham en buk i 3. år, han ham pligtig er.

** Terkild Lauridsen i Ulsted. efterskrevne vidnede, at det er et bol i 30 år, som Tomas Christensen i Ulsted iboer.

** Jørgen Jørgensen i Gettrup. synsmænd hjemlet, at de i dag 8 dage var i Jørgen Jørgensens mark for at syne hvis skade, som kunne findes at være gjort deri dette år.

** Jost Nielsen i vester Hassing 3. ting med høringsdele havde tiltale til Anders Andersen i Manstrup, sagende ham 2 mark 13 skilling, han ham pligtig er.

** Anders Dal i Vodskov. Maren Christensdatter, tjenende i Attrup, vidnede, at Søren Simonsen, tjenende i Attrup, er hendes rette barnefar til det foster, som hun nu reder til barsel med, og ingen andre.

(282)

** Jens Jensen i Grindsted 3. ting med høringsdele havde tiltale til Baldser Pedersen i Grindsted, sagende ham 1 hvid kullet vædderlam, så godt som 3 mark, og 1 dags rivning.

** Mads Andersen i Kinderup, delefoged i Kær herred, lod læse og påskrive velb Otte Skeel til Hammelmose, KM befalingsmand på Ålborghus, hans efterskrevne brev, at han har bekommet KM missive om et antal rug, byg, havre og smør af lenets indkomst til KM provianthus i København med fordeligste skal forskikkes, da beder han Mads Andersen ved tingsvidne lader advare alle Ålborghus tjenere, disligeste de godtfolk, som har KM anpart korntiende i fæste, at de lader levere deres kornskyld og smørskyld og afgiften af tienden, Ålborghus 18/9 1632 Otte Skeel.

** Laurids Pedersen i øster Halne, herredsfoged i ----. Niels Jensen i vester Brønderslev lod læse og påskrive en stævning, anlangende en dom, Laurids Pedersen har dømt, formente han efter recessens 7. kapitel endelig burde at pådømme Peder Poulsens ære, at møde til næst kommende landsting.

(283)

** Niels Ludvigsen i Vestergård på Anders Jacobsen, foged og skriver på Åstrup, hans vegne. dom belangende Peder Poulsen på Hassinggård, eftersom sagen 14/8 sidst forleden findes opsat til i dag, da efterdi Peder Poulsen selv vedgår at være Anders Jacobsen pligtig 10 rigsdaler og erbyder at ville betale, da bør han inden 15 dage at betale Anders Jacobsen, eller han bør indvisning i hans bo og løsøre.

2/10 1632.

** Niels Ludvigsen i Vestergård begærede dom og vidne, anlangende den tvist med Christen Andersen i Fogedgården, belangende Vadums kirketiende, som han mener, skal være forbrudt formedelst 8 tønder rug, som endnu skal reste til Vadum sognekirke. da Christen Andersen var i hans husbonds lovlige forfald, er samme sag opsat 8 dage.

** Niels Lauridsen i Sulsted havde stævnet Jep Nielsen i Langelund, Morten Jensen i Dal med flere for at vidne hvem, som havde hugget det store skovhug i Langelund skov.

(284)

** Niels Pedersen i Stade lod fordele Jens Tollesen i vester Hassing for 6 sletmark, han ham pligtig er.

** Jens Jensen i Grindsted lod fordele Baldser Pedersen i Grindsted for 1 hvidt kullet vædderlam, så godt som 4 mark, og 1 dags rivning.

** Peder Nielsen, forrige ladefoged på Vrå, lod fordele Søren Lauridsen på Heden for en 2. års buk, Mads Pedersen i Vadsholt for en 2. års buk.

** Jost Nielsen i vester Hassing lod fordele Anders Andersen i Manstrup for 2 mark 13 skilling, han ham pligtig er.

** Morten Nielsen i vester Hassing. efterskrevne vidnede, at de 9/9 sidst forleden var til Morten Nielsens i vester Hassing og der hørte og så, at Mette Lauridsdatter i vester Hassing afstod fra sig og sine arvinger al hendes formue til hendes svoger Morten Nielsen og hans arvinger, med sådan besked at han skal forse og forsørge hende hendes livstid, og Morten Nielsen tilbød, om der var nogen af Mette Lauridsdatters børn eller slægt hende og hendes gods nu straks ville annamme, da ville han gerne dermed være tilfreds. efterskrevne var stævnet til dette vidne.

(285)

** Søren Pedersen i Pilkrogen på velb fru Margrete Rosenkrantz til Hundslund hendes vegne havde stævnet Jens Mørk i Bjørum for dom, sagende ham 6 rigsdaler, han har lovet for Niels Møller i Vadums mølle til velb den gode frue. på Jens Mørks begæring er samme sag opsat 14 dage.

** Søren Pedersen i Pilkrogen på sin husbonds vegne havde stævnet velb Laurids Friis i Bjørnkær for synsmænd at tage af tinge til at syne, hvorledes Bjørnkær gård er ved magt holden på hus og bygning.

** Jens Mørk i Bjørum. synsmænd hjemlet, at de i dag 14 dage var på Bjørum mark for at syne hvis skade, som kunne findes at være gjort på fornævnte mark i havre og bygfald.

** Tomas Eriksen i Vadskær havde stævnet Jens Andersen i Vadskær for vidne. Søren Jensen i Torpet vidnede, at som i morgen kommer måned, da kom Jens Andersen i Vadskær uden for Tomas Eriksens gårdsled i Vadskær og sagde, herud din tyv og din skælm, han ville slås med ham, hvilke ord Jens Andersen benægtede, og dernæst lyste Tomas Eriksen for alle hvis lovmål, derpå kan påtales.
 
(286)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de nu på fredag var 8 dage var på Sulsted mark at se og syne Peder Mikkelsen på Vrå, da så de, det Peder Mikkelsen lå død ved vejen og var styrtet af et øg eller hest.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. Sofie Sørensdatter, Mads Nielsens hustru, i øster Hassing havde et sårmål oven på hendes højre håndled, så hånden var hende unyttig, og Mads Nielsen havde et hul oven på den venstre aksel på hans trøje, som syntes at være slaget med en kniv.

** Anders Christensen i Ulsted. efterskrevne vidnede, at det er bol, efterskrevne mænd påboer, og aldrig har været holdt for andet end bol, så længe de mindes, ej heller har givet mere til KM skat end bol.

(287)

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne havde stævnet Mads Mikkelsen i Biersted, Jens Madsen sst for dom, anlangende tre gange de har været tilsagt at skulle føre den gode frue til Middelfart sund, som er 26 mil, og ikke har fuldkommet det, sagende dem enhver 26 rigsmark for samme ægter, hvortil de svarede, at de var tildømt at gøre velb Laurids Friis i Bjørnkær arbejde. sagen er opsat 14 dage.

** Laurids Pedersen i øster Halne på Carsten Andersens vegne i Ålborg. uendelig dom anlangende Peder Lauridsen i Vorbjerg, eftersom sagen 18/9 sidst forleden er opsat til i dag, og nu blev Laurids Pedersen tildømt inden 15 dage at betale Carsten Andersen, eller han bør indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

** Jens Nielsen i Lyngdrup på Knud Tomasen, indvåner i Sæby, forrige foged og skriver på Sejlstrup, hans vegne havde stævnet Jep Nielsen i Langelund for dom, anlangende 10 rigsdaler stedsmål af det halve bol i Langelund, han iboer, som han udlovede til KM år 1627, hvortil Jep Nielsen svarede, at Knud Tomasen burde det at bevise med stedsmålsbog eller jordebog, da efterdi Jep Nielsen beviser med Anders Pedersen, forrige ridefoged til Sejlstrup, hans stedsmåls seddel, at have sted og fæst samme bolig af ham, da bør han for samme tiltale kvit at være.

(288)

** Mikkel Nielsen i Torpet på hr Christen Gertsen i Bredkær og Jens Kærulf i Gerndrup deres vegne, dom belangende Peder Poulsen på Hassinggård, eftersom sagen 21/8 sidst forleden findes opsat til i dag, da efterdi Peder Poulsen erbyder sig at ville betale hvis, som rester på samme penning, da bør han betale førnævnte penning inden 14 dage, eller de bør indvisning i hans bo og løsøre.

** Svend Pedersen i Lunderager, ridefoged til Vrå. dom belangende Niels Nielsen, Niels Lauridsen i ---- med flere, eftersom sagen 4/9 sidst forleden findes opsat til i dag, da efterdi her befindes, Peder Munk at have været velb Hans Lindenovs ridefoged, da samme engleje skal reste, og fornævnte mænd har lovet at betale Peder Munk sine korn og penge, som de nu tiltales for, da bør Niels Nielsen og hans medbrødre for denne tiltale kvit at være. 

(289)

9/10 1632.

** Christen Andersen i Fogedgården havde stævnet Niels Ludvigsen i Vestergård for vidne, tilbud og for dom. Markor Nielsen, forrige tjenende i Fogedgården, vidnede, at han i år noget efter fastelavn var i Niels Ludvigsens gård med tre tønder rug på hans vogn og tilbød Niels Ludvigsen det, som var af kirkens tiende forbigangen år, og han ikke ville annamme det, dertil svarede Niels Ludvigsen, at det var mulden og fordærvet, hvilket han formente, Markor Nielsen ikke skulle kunne benægte.

(290)

** Christen Andersen i Fogedgården. Laurids Kærulf, nu værende på Bjørnkær, vidnede, at nu i år noget efter pinsedag var han til stede og så, at Christen Andersen i Fogedgården talte 22 daler i en pung og ville give Niels Ludvigsen i Vestergård for hvis rug, som han restet med til Vadum kirke for forgangen år, og han ikke ville annamme dem, hvortil Niels Ludvigsen svarede, at han kunne ikke benægte det.

** Christen Andersen i Fogedgården. Christen Andersen i Knepholt og Jørgen Snedker i øster Halne vidnede, at de for nogen tid siden var i Niels Ludvigsens hus i Vestergård og havde 22 daler med sig og tilbød Niels Ludvigsen, som er for 8 tønder rug, han rester med til Vadum kirke for forgangen år, som er 11 mark for hver tønde, og han ikke ville annamme dem, hvortil Niels Ludvigsen svarede, at det var 12/9, de tilbød ham samme penning, og lang tid efter dommen var falden på kirkens korn, og havde selv givet 14 mark for tønden forgangen sommer, og derfor vidste ikke nu at kunne tage 11 mark for tønden.

** Niels Ludvigsen i Vestergård havde stævnet Christen Andersen i Fogedgården for hvis adkom, han har på Vadums kirketiende, sammeledes for dele og dom, anlangende 8 tønder rug, som Christen Andersen rester med til Vadum kirke, som til fastelavn sidst skulle have været ydet, mener, hans fæstebrev på samme tiende dermed at være forbrudt. for nogen lejlighed blev samme sag opsat 14 dage

(291)

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne havde stævnet Markor Knudsen i vester Halne for 3. ting.

** Mikkel Nielsen i Torpet på Jost Pedersen i Ferslev, herredsfoged i Fleskum herred hans vegne. efterskrevne svor, at år 1627 da fjenderne kom først i landet, kom der nogle ryttere og indlagde dem i kvarter til Jost Pedersens i Ferslev og da fortæret hvis, hans hus formåede, øl, mad og brændevin, og de udplyndrede ham og tog ham fangen, og med stor nød undkom fra dem over fjorden ad Vendsyssel og var lang tid, og hans hus udplyndret og kom ganske meget til agters.

(292)

** Niels Ludvigsen i Vestergård. Christen Nielsen i Østergård og Morten Nielsen i Vestergård vidnede, at de søndag 15/7 sidst forleden var hos Christen Andersen Kærulf, boende i Fogedgården, og da på Niels Ludvigsen vegne begærede, at han uden tvist ville betale ham de 8 tønder rug, som han restet til ham på Vadum kirkes vegne, som skulle være betalt til fastelavn sidst forgangen, hvortil Christen Andersen svarede, at han skulle taget samme korn, da det blev ham budt.

** Niels Ludvigsen i Vestergård havde stævnet Christen Andersen Kærulf i Fogedgården for 3. ting, sagende ham for 8 tønder rug på kirkens vegne, så bød Christen Andersen Kærulf sig i rette og tilbød at ville give ham 12 mark for hver tønde, om han ville annamme dem. sagen er opsat 14 dage. 

(293)

** Søren Pedersen i Pilkrogen på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlede, at de i går var i Bjørnkærs gård og skov, disligeste ved Abildgård i Biersted med tilliggende gadehuse for at syne, hvorledes gårde og gadehuse er ved magt holden.

** Niels Jensen i Kildegård havde stævnet Anders Joensen på Halskov og hans hustru Kirsten Villadsdatter for vidne og klage. Jens Christensen i Vadum vidnede, det han hørte på søndag 8 dage om aftenen, at Kirsten Villadsdatter sagde til Niels Jensen i Kildegård, at han skulle få en djævels færd, skulle hun love ham og holde ham og tog deres øg af hans gård samme tid uden hans vilje og minde. dernæst gav Niels Jensen kære og klage over Kirsten Villadsdatter for samme gerning.

(294)

** Laurids Pedersen i øster Halne, herredsfoged i ----. Jens Mørk i Bjørum og Morten Kærulf i øster Halne hjemlet, at de i dag var år var i Bjørum skov ved engdigerne for at syne, om Niels Jensen og Niels Nielsens englukker i vester Halne, som de har om de enge norden Bjørum skov, har været lukket dette år eller forgangen år, som det kunne være forsvarligt.

** Laurids Pedersen i øster Halne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Niels Jensen og Niels Nielsen i vester Halne for deres englukker, de ikke har lukket på nogle års tid, ham til stor skade.

** Anders Dal i Vodskov på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Søren Pedersen, forrige tjenende i Uttrup, og Maren Christensdatter, forrige tjenende sst, sagende Søren Pedersen 12 rigsdaler og Maren Christensdatter 6 rigsdaler for lejermål og skørlevned, de med hverandre beganget har.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne lod fordele Jens Olufsen, tjenende i Langtved, for 3 rigsdaler jomfrukrænkelse, han beganget har.

** Mikkel Nielsen i Mejlholt. efterskrevne vidnede, at det bol, Mikkel Nielsen i Mejlholt iboer, så længe de kan mindes, da har samme bolig været holdt for et bol, og ikke givet mere i kongeskat end et bol, og kaldes samme bol Munkebol.

(295)

** Anders Christensen i nør Halne. Peder Christensen i nør Halne gav Anders Christensen på sine børn, Christen Pedersen og Else Pedersdatter, deres vegne afkald for hvis arv, dem er arvelig tilfalden efter deres salig morfar, Christen Jensen Spore, som døde i nør Halne.

** Mads Andersen i Kinderup lod fordele efterskrevne, som rester med deres retterpenge til mestermanden. 

** Oluf Nielsen i Vestbjerg lod fordele efterskrevne, som rester med deres mestermands penge.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Jensen, som tjente i Laen forgangen år, for uendelig dom anlangende skørlevned og utugt, han med Birgitte Jensdatter, som tjente Ove Lauridsen i Stade forgangen år, beganget har, hvorfor han blev tildømt at betale 12 rigsdaler til velb Otte Skeel på KM vegne.

(296)

16/10 1632.

** Christen Andersen i Fogedgården havde stævnet Niels Ludvigsen i Vestergård, Morten Nielsen sst med flere for vidne. vidnesfolk vidnede, at de 6/2 1632 ver i Fogedgården og opmålte 12 tønder rug, 12 tønder byg, som de samme dag tilbød Niels Ludvigsen i Vestergård, men han ville ikke annamme det, førend han blev lagt til kirkeværge.

(297)

** Anders Kærulf i nør Hamle på sin husbonds vegne lod fordele Markor Knudsen i vester Halne, for han to gange har været tilsagt at skulle gøre husbondens ægter og det ikke gjort.

** Niels Ludvigsen i Vestergård på hr Erik Nielsen i øster Brønderslev hans vegne. Christoffer Christensen i nør Halne vidnede, at hr Erik Nielsen i vester Brønderslev havde betalt ham alt hvis, som restet på det brev, som han havde udgivet til salig hr Christen Pedersen, som døde i Ulsted, på salig hr Laurids Lauridsens vegne, som døde i vester Brønderslev, på noget korn.

** Poul Tomasen i øster Hassing 3. ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Andersen, tjenende Jens Andersen i Ulsted, sagende ham tjeneste.

** Poul Tomasen i øster Hassing havde stævnet Laurids Andersen, tjenende Jens Andersen i Ulsted, for 3. ting, sagende ham tjeneste, han ham lovet har og ikke ville komme i hans tjeneste. grundet skudsmål er samme sag opsat 8 dage.

** Laurids Christensen i Langelund på sine egne og Søren Nielsen sst hans vegne. efterskrevne vidnede, at det er et bol, som Laurids Christensen og Søren Nielsen i Langelund iboer og ikke har været holdt for mere i 30 år, de mindes, og ikke givet mere i KM skat end for et bol.

(298)

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de på lørdag sidst forleden var i efterskrevne KM skove for at syne, hvor mange svin samme skove kunne fede på olden dette år.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de på lørdag sidst forleden var i efterskrevne velb Otte Skeels skove her i herredet for at syne, hvor mange svin samme skove kunne fede med olden dette år.

** Søren Lauridsen i øster Hassing 3 ting med høringsdele havde tiltale til Christen Pedersen, tjenende Jens Madsen i Føltved, sagende ham tjeneste, han ham lovet har og ikke ville komme i sin tjeneste.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Anders Lauridsen i øster Hassing og hans hustru Karen Lauridsdatter for sigtelse vidner for husfred, gårdfred og kirkefred. Sofie Sørensdatter, Mads ---- hustru i øster Hassing svor og sigtede Anders Lauridsen, at han har gjort hende sår og skade på hendes håndled i deres hus, hvortil Anders Lauridsen svor, at han i ingen måder rørte Sofie Sørensdatter, hvorefter Mads Andersen tillyste Anders Lauridsen et fuldt husfred og gårdfred.

(299)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Christensen i Horsens med menige Horsens bymænd for synsmænd at tage af tinge til at syne, deres kirkevej er ved magt holden, så vejfarende folk kan komme derover uden skade.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i går var i efterskrevne velb Hans Lindenovs skove her i herredet for at syne, hvor mange svin samme skove kunne fede på olden dette år.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne lod fordele Søren Pedersen, forrige tjenende i Uttrup, for 12 rigsdaler og Maren Christensdatter, tjenende sst, for 6 rigsdaler for lejermål, de med hverandre beganget har.

(300)

** Niels Jensen i Vestbjerg havde stævnet Klemend Nielsen, byhjord i Vestbjerg for dom, anlangende et studnød han havde at vogte for ham, så god som 5 daler, som han har ladet drukne, hvortil Klemend Nielsen svarede, at han ikke havde samme nød at vogte, hvorefter sagen blev opsat 8 dage.

** Søren Nielsen i Stade havde stævnet Laurids Andersen Horsens i Stade for syn at afhjemle. synsmænd hjemlet, at de i høst sidst forleden var på Stade mark for at syne hvis skade, der var gjort i Søren Nielsens korn.

** Mikkel Nielsen i Torpet. synsmænd hjemlet, at de i høst sidst forleden var på ---- mark for at syne hvis skade, som kunne findes gjort i Mikkel Nielsens rug.

** Laurids Pedersen i øster Halne begærede dele over Niels Jensen og Niels Nielsen i vester Halne for deres englukker norden Bjørum skov, som ikke har været lukket på nogle års tid.

** Mikkel Nielsen i Torpet på hans dreng Søren Lauridsens vegne havde stævnet Niels Christensen i Uttrup for 3. ting, sagende ham efter en seddels indhold, så mødte Niels Christensen og bød sig til rede og tegnskab, hvorefter sagen blev opsat 8 dage.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Simonsen i Ulsted og Kirsten Lauridsdatter i Ulsted for vidne og besigtelse. Kirsten Lauridsdatter, barnfødt i Ulsted, beskyldte Peder Simonsen, at han var hendes rette barnefar til et drengebarn henved 3 år gammel og til det foster, hun nu reder til barsel med.

(301)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Simonsen i Ulsted og Kirsten Lauridsdatter i Ulstedlund for sigtelse, vidne og dom, anlangende skørlevned og lejermål, de med hverandre beganget har, og Peder Simonsen blev tildømt at stille velb ---- tilfreds for 12 rigsdaler og Kirsten Lauridsdatter for 6 rigsdaler, eller og at straffes på deres krop efter KM mandat.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne efter en opskrifts indhold for hø og langhalm.

** Svend Pedersen i Lunderager, ridefoged til Vrå, på sin husbonds vegne. dom anlangende Niels Lauridsen i Sulsted og hans medbrødre menige lodsejeres ---- Langelund skov, eftersom sagen 11/9 sidst forleden er opsat til i dag, anlangende det store skovhug, som findes gjort i Langelund skov.

(302)

23/10 1632.

** Jens Pedersen, værende i Søndergård, lod fordele Peder Sørensen i Kærsgård for 12 sletdaler, han ham pligtig er efter hans forpligts indhold.

** Laurids Ibsen i nør Halne på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Nielsen i nør Halne, anlangende en ægt, han har været tilsagt at skulle tage mod i Ålborg og ført til Sejlstrup med hans vogn, hvortil Jens Nielsen svarede, at Niels Poulsen i nør Halne havde gjort hans ægt for ham samme tid.

** Gregers Lauridsen i Biersted havde stævnet efterskrevne for dom anlangende gæld. med bevilling er samme sag opsat 14 dage.

(303)

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i går var i og ved det bolig, Anders Joensen på Halskov iboer, og det gadehus, Mikkel Mikkelsen i Vadum iboer, for at syne hvad samme bolig og hus kan være brøstfældig for på penge.

** Laurids Pedersen i øster Halne havde stævnet Niels Jensen og Niels Nielsen i vester Halne for synsmænd at tage af tinge til at syne, om de englukker for de enge norden Bjørum skov, liggende til deres gård, ikke findes dette år ganske intet oplukket.

** Jens Espensen i Ulsted på sin husbonds vegne. Birgitte Lauridsdatter i Ulstedlund svor, at Christen Knudsen på Heden er hendes rette barnefar til det foster, hun nu reder til barsel med, og ingen anden.

(304)

** Simon Andersen i vester Brønderslev 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder Hansen i Ajstrup, sagende ham 3 mark en dags høslæt, Karen Pedersdatter 3 daler.

** Niels Jensen i Vestbjerg. efterskrevne vidnede, at de i år noget før påskedag stedte Klemend Nielsen i Vestbjerg til Vestbjerg fæ, da lovede han at skulle vogte samme fæ og hvis der blev borte, da at betale det igen.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. efterskrevne vidnede, det Jørgen Pedersen i Stade har været en bedrager og en skælm og har bedraget mange kvindfolk, både ægtemænds kvinder og piger, og han og hans hustru Anne Pedersdatter har været berygtet for tyveri, han for en fætyv og hun for en fåretyv.

** Jens Nielsen i Lindholm. Christen Christensen, boende i Øsløs by og sogn på Hannæs, gav Jens Nielsen afkald for arv, som ham kunne være arvelig tilfalden efter hans salig søster, Jens Nielsens hustru, Maren Christensdatter, som boede og døde i Lindholm.

(305)

** Niels Ludvigsen i Vestergård på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Pedersen i Mejlholt, Jørgen Pedersen sst med flere for dom, sagende dem KM pengeskat og madskat for år 1630, 1631 og 1632. for nogen lejlighed er samme sag opsat 14 dage.

** Ove Lauridsen i Stade. efterskrevne vidnede, at nu i høst sidst forleden så han, at Christen Sørensen i øster Hassing gik i Ove Lauridsens gård i Stade og havde et par bidselstænger i hans hånd, hvilke bidselstænger blev Ove Lauridsen tyvstjålen fra noget efter sankt hans dag i år.

** Jens Mørk i Bjørum havde stævnet Markor Nielsen, tjenende Jens Tomasen i Torpet, for 3. ting, sager ham 2 tønder havre og 1 tønde byg kornskade, Markor Nielsens plag ham gjort har. sagen blev opsat 8 dage.

(306)

** Jens Mørk i Bjørum havde stævnet Anders Jensen i vester Hol ---- for 3. ting, sagende ham 6 mark, han lånte ham, hvortil Anders Jensen svarede, at han havde betalt dem. sagen blev opsat 3 uger, og dem des midlertid at være over rede og regnskab.


   
** Christen Smed i Vadum. Peder Lauridsen i Plomgård vidnede, at han var salig Anders Nielsen, som døde i Hvorup, 2 tønder byg og 1 sletdaler pligtig, og han var Christen Smeds hustru, Maren Nielsdatter, 1 sletdaler pligtig, hun lånte ham.

** Christen Christensen Smed i Vadum havde stævnet efterskrevne for dele og dom, sagende dem hvis, de salig Jep Nielsen og Anders Nielsen pligtig var, som døde i Hvorup. for nogen lejlighed blev samme sag opsat 3 uger.

** Christen Christensen Smed i Vadum havde stævnet Peder Sørensen ---- for ----, sagende ham 4 sletdaler, 9 skæpper rug og 6 skæpper byg, han salig Anders Nielsen, som døde i Hvorup, pligtig var efter hans brevs indhold, som han blev tildømt at betale.

(307)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet efterskrevne velb Hans Lindenovs skovfogder i Kær herred for 3. ting, sagende dem rede og regnskab for hvis, som er hugget i velb Hans Lindenovs skove, siden fjenderne er draget af landet. sagen er opsat 8 dage.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. Bertel Kærulf i Aslund vidnede, at på sankt mikkels dag sidst forleden, han gik af kirken, så han, at Karen Lauridsdatter, Anders Lauridsens hustru, i øster Hassing og Kirsten Madsdatter, Mads Nielsens datter, i øster Hassing rykkedes om et par handsker i deres stol, og Kirsten Madsdatter var omkuld i stolen. dernæst lyste Mads Andersen Karen Lauridsdatter et fuld kirkefred til for samme gerning.

(308)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Anne Pedersdatter, Jørgen Pedersens hustru, i Stade for dom, anlangende hvad hjemmel og adkom, hun har til det hvide får, hun kom gangende med forgangen sommer, hvortil hun svarede, at hun fik det Jens Pedersen i Laen i hendes løn, som hun vil bevise i dag 8 dage, hvorfor sagen blev opsat 8 dage.

** Mads Andersen i Kinderup 3. ting med høringsdele havde tiltale til efterskrevne, sagende dem fogedpenge for lejermål, de beganget har.

** Jens Espensen på Heden udlagde 12 sletmark på sin husbonds tjener Peder Sørensen i Kærsgård hans vegne, som Jens Pedersen, nu værende i Vrå mølle, skulle have af ham for noget rug.

** Peder Munk i Gettrup, forrige ridefoged til Vrå, spurgte Peder Simonsen i Ulsted, hvem han har fæstede op til for det drengebarn, han er far til og har med Kirsten Lauridsdatter i Ulstedlund, som skal være ved 3 år siden, hvortil Peder Simonsen svarede, at det skete i fjendernes tid og fæstede op til rytterne derfor og ingen andre.

** Jens Andersen i Snarholt. efterskrevne vidnede, at Snarholt, som Jens Andersen iboer, ikke er mere end et bol, og ikke har givet mere i KM madskat og pengeskat end et bol.

(309)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Lauridsen i vester Hassing, Jørgen Pedersen i Stade og hans hustru Anne Pedersdatter for vidne. vidnesfolk vidnede, at de var i Hassinggård hos den fange Peder Lauridsen, der er anholdt for 2 stude, og han svor, at Jørgen Pedersen i Stade kom til ham og bad, at han med ham ville genne 2 stude til Ålborg, han havde købt for en slagter i Ålborg, og da de kom til slagteren, løb Jørgen Pedersen fra ham, og han blev anholdt for tyveri af de 2 stude.

** Laurids Pedersen i øster Halne havde stævnet Niels Jensen i Kæret, Laurids Nielsen med flere for vidne. Svend Tomasen i Sulsted vidnede, at han var til Peder Clausens i Mejlholt, da han lå på hans sygeseng. da sagde han, at han ikke havde anden sygdom, end han blev hugget af Niels Jensen i Kæret i hans hoved, og det blev årsag til hans død, hvortil Laurids Nielsen i Kæret svarede, at Peder Clausen og hans far Niels Jensen var forligt om hvis tvist og bordag, dem imellem var.

(310)

** Peder Munk i Gettrup, forrige ridefoged til Vrå, havde stævnet Jens Christensen i Ulsted for dom, sagende ham 1 stud og 6 sletdaler stedsmåls penge, som han blev tildømt at betale.

** Mads Andersen i Kinderup på lille Peder Lauridsens vegne i vester Hassing spurgte menige herredsmænd, som da til stede var, hvorledes Peder Lauridsen havde skikket sig, imidlertid han har været i by, sogn, egn og herred hos dem, om nogen vidste ham noget tyveri at kunne påsige, førend han er pågreben for de 2 stude, han har gennet til Ålborg med en tyv, hvortil efterskrevne mænd vidnede, at han altid havde skikket og forholdt sig ærligt, kristeligt og vel.

(311)

** Peder Sørensen i Kærsgård havde stævnet Jens Pedersen.

** Peder Munk i Gettrup, forrige ridefoged til Vrå, havde stævnet Peder Simonsen i Ulsted for dom, anlangende lejermål, han med Kirsten Lauridsdatter i Ulstedlund beganget har for 3 år siden, formente han burde stille velb Hans Lindenov tilfreds for samme gerning, så mødte Peder Simonsen og berettede, at han ville ægte og forse hende, og samme gerning er sket i fjendernes tid, og han fæstede op til fjenderne derfor.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. uendelig dom belangende Laurids Christensen og Jesper Nielsen i Røgeborg, eftersom sagen 11/9 sidst forleden findes opsat, og de blev tildømt efter recessen at have deres fæste forbrudt på ---- gård, de iboer.

(312)

** Søren Pedersen i Pilkrogen på sin husbonds vegne. dom belangende Jens Mørk i Bjørum, eftersom sagen 2/10 sidst forleden er opsat, da efterdi bevises med Jens Mørks udgivne brev, at han har lovet til fru Margrete Rosenkrantz på Niels Møllers vegne for 10 rigsdaler, da bør han inden 15 dage at betale dem, eller hun bør indvisning i hans bo og løsøre.

** Karsten Andersen, borger, indvåner og rådmand i Ålborg. dom belangende Hans Nielsen i Uttrup og Simon Jensen i Gilsig, eftersom sagen 18/9 sidst forleden findes opsat, da efterdi bevises med kvittantser og regnskab, fornævnte kirkeværger Hans Nielsen og Simon Jensen har gjort regnskab med Karsten Andersen blandt andet om Karsten Andersens håndskrift på 20 daler, som er betalt og kasseret, da bør de at forskaffe Karsten Andersen samme håndskrift, eller derfor lide tiltale.

30/10 1632.

** Laurids Ibsen i nør Halne på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Ovesen i Ganderup, Christen Smed med flere for 3. ting, sagende dem enhver en ægt, de har været tilsagt af husbonden at tage førsel i Ålborg, og det ikke fuldgjort, så mødte forskrevne mænd og berettet, at de var på Sejlstrup med langhalm, som de blev tilsagt, og da deres vogne kom hjem, kørte de til Sundby og tog førsel og førte til Sejlstrup, formente de ingen tiltale burde lide. af slig årsag er samme sag opsat 8 dage.

(313)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til menige kongens tjenere her i herredet, til Ålborg slot liggende, sagende dem skyld, landgilde, lånekorn, skadepenge, som de rester med.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jens Olufsen og Johanne Andersdatter, tjenende mester Peder Jacobsen i Åby, sagende Jens Olufsen 12 rigsdaler og Johanne Andersdatter 6 rigsdaler for lejermål, de med hverandre beganget har.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne spurgte Anne Pedersdatter, Jørgen Pedersens hustru, i Stade, hvor hendes hjemmelsmand var til det får, hun tiltales for, så fremkom Jens Pedersen i Laen og var hendes hjemmel til et hvidt får, hun fik af ham i hendes løn forgangen sommer.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. Anders Tomasen i øster Hassing lovede at stille velb Otte Skeel tilfreds for nogen bordag, han er beskyldt for, han skulle have gjort med Mads Nielsen i øster Hassing.

(314)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Simonsen i Ulsted for dom, anlangende lejermål, han med Kirsten Lauridsdatter i Ulstedlund beganget har, så mødte Peder Simonsen og berettet at ville ægte og forse Kirsten Lauridsdatter, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

** Jens Madsen i Kærsgård havde stævnet Christen Pind i Vadum for dom.

** Søren Smed på Heden. synsmænd hjemlet, at de i høst sidst forleden så og synede nogen havreager, som var Søren Smeds, hvori der var gjort skade for 4 tønder havre.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Møller i Vadums mølle for dom, anlangende en vejrmølle, han skulle færdig gøre for velb fru Dorte Budde, og ikke færdig gjort. sagen blev opsat 14 dage.

(315)

** Jens Nielsen i Lyngdrup på sin husbonds vegne 2. ting med høringsdele havde tiltale til Christen Lauridsen på Holtet, saget han en ægt, han har været tilsagt at skulle age sten i hans husbonds gård i Ålborg, og det ikke gjort men siddet overhørig.

** Peder Christensen i Horsens havde stævnet Peder Jensen i vester Kinderup for dom, sagende ungefær en halv daler, som han ham pligtig er, som skal reste på hans udgivne brev. sagen blev opsat 8 dage.

** Peder Bertelsen i Langholt på Christen Jensens vegne i Kærsgård havde stævnet Christen Hansen i Kærsgårds mølle for dom, sagende ham 3 tønder toldmel, han rester med forgangen år. for nogen lejlighed blev samme sag opsat 14 dage.

** Peder Andersen i nør Halne havde stævnet Rasmus Gertsen i nør Halne og Oluf Skrædder sst for 3. ting, sagende dem deres tiende for forgangen år, som de lovede at betale inden i dag 8 dage. af slig lejlighed er samme sag opsat 8 dage.

** Peder Andersen i nør Halne. synsmænd hjemlet, at de i høst sidst forleden var på nør Halne mark for at syne hvis skade, som var gjort deri, og da var der gjort skade for 1 tønde havre.

(316)

** Laurids Pedersen i øster Halne. synsmænd hjemlet, at de nu i høst sidst forleden var i Laurids Pedersens tofter til hans hus, og da syntes dem at være gjort skade i hans rug for 2 tønder rug.

** Jens Christensen i vester Hassing havde stævnet Laurids Møller i Hassinggårds mølle for dom, anlangende en håndskrift på 4 tønder byg, som salig Hans Christensen, som døde på Hassinggård, har lovet og udgivet på hans vegne til salig Niels Jensen, som døde i Hals Fogedgård, eftersom Jens Christensen tiltales for samme byg, sagen er opsat 3 uger.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne for fogedpenning for lejermål, de beganget har.    

** Peder Tomasen i øster Hassing lod fordele Mads Andersen, værende hos Jens Andersen i Vodskov, for tjeneste han ham lovet har og ikke ville komme i sin tjeneste.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til
Niels Poulsen og Morten Nielsen i vester Hassing, saget dem en ko, som de har fralokket Peder Clausen i Vodskov.

(317)

** Christen Andersen i Fogedgården. synsmænd hjemlet, at de i høst sidst forleden var på øster Halne mark ved Karsten Andersens korn for at syne hvis skade, han havde fanget i hans korn.

** Laurids Andersen i vester Hassing havde stævnet Hans Andersen i Nerup for hvis sag, Laurids Andersen havde ham til at tale.

** Poul Rasmussen, foged på Hassinggård, på sin husbonds vegne forbød nogen at komme j hans husbonds tjener Laurids Møller i vester Hassing hans bo med nam og tag, førend hans husbond har fanget skyld og landgilde, han rester til ham med.

** Ove Lauridsen i Stade havde stævnet Anders Nielsen i Vodskov for 3. ting, sagende ham 16 skæpper rug, han ham pligtig er, så tilbød Anders Nielsen 1 tønde rug at betale Ove Lauridsen, hvorfor dommeren ikke vidste 3. ting at kunne udstede over Anders Nielsen.

(318)

** Niels Jensen i Vestbjerg havde stævnet Klemend Nielsen, forrige Vestbjerg fæhjord, for dom, anlangende et studnød, så godt som 5 daler, han havde at vogte for ham, som han lod drukne, hvilke 5 daler han blev tildømt inden 15 dage at betale.

** Mikkel Nielsen i Torpet havde stævnet Anders Jensen i Hvorup og hans tjenestedreng Anders Ibsen for spørgsmål og dom, anlangende Anders Ibsen er draget af Mikkel Nielsens tjeneste og ikke opsagt samme sin tjeneste, hvilket Anders Jensen benægtede, hvorfor sagen blev opsat 3 uger.

** Mikkel Nielsen i Torpet havde stævnet Anders Jensen i Hvorup for dom, sagende ham 8 daler, han ham pligtig er, hvilket Anders Jensen mente, han burde bevise, hvorfor sagen blev opsat 3 uger.

(319)

** Mikkel Nielsen i Torpet havde stævnet Oluf Hansen i Hvorup for dom, sagende ham 1 tønde rug, 1 tønde byg, 1 tønde havre kornskade. på begæring blev sagen opsat 8 dage.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne. dom belangende Peder Nielsen i Biersted, eftersom sagen 11/9 sidst forleden findes opsat til i dag, da efterdi her bevises forbemeldte 3 køer at være velb Jens Høg udlagt i hans gæld, da bør Peder Nielsen forskaffe Jens Hansen på sin husbonds vegne samme tre køer igen til stede eller lide tiltale.

** Laurids Pedersen i øster Halne. Niels Jensen i vester Halne lod læse og påskrive en opsættelse af Viborg landsting, 23/10 udgangen, han da at have stævnet Mads Andersen i Kinderup for en dom, han har forhvervet over ham 29/5 på Bertel Tomasens vegne i vester Halne.

(320)

** Laurids Pedersen i øster Halne. synsmænd hjemlet, at de i går var norden Bjørum skov ved Niels Jensens og Niels Nielsens englukker for at syne, om samme lukker ikke findes dette år, såvel som på nogen års tid, aldeles intet oplukket.

** Christen Andersen i Fogedgården havde stævnet Niels Ludvigsen i Vestergård for 3. ting.

6/11 1632.

** Laurids Ibsen i nør Halne på sin husbonds vegne begærede høringsdele til Jens Nielsen i nør Halne for en ægt, han har været tilsagt at skulle tage førsel i Ålborg og føre til Sejlstrup, og det ikke gjort, så fremkom Jens Nielsen og lovede at stills velb Niels Friis tilfreds for samme ægt, om han deri kan kende hans forseelse.

** Jens Mørk i Bjørum på Anne Pedersdatters vegne i øster Hassing. Anne Pedersdatter, Christen Jensens hustru i øster Hassing, havde 2 blåslag på hendes venstre arm.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne lod fordele Morten Nielsen og Niels Poulsen i vester Hassing for 1 ko, så god som 9 sletdaler, som de har fratagen Peder Clausen i Vodskov efter dom og tingsvidnes indhold.

(321)

** Laurids Nielsen i Diget 3. ting med høringsdele havde tiltale til Terkild Tomasen i Ulsted, sager ham 8 skæpper byg og en bog, så god som 5 mark, han ham lånt har.

** Mads Andersen i Kinderup på Laurids Nielsens vegne i Diget i øster Hassing. Jens Pedersen i øster Hassing Diget vidnede, at på onsdag var 14 dage var han ved Mejlholts mølle, da kom Terkild Lauridsen i Ulsted til ham og med magt tog et hjul af Laurids Nielsens vogn, og nu gav Laurids Nielsen velb Otte Skeel samme sag, og Mads Andersen lyste for hvis lovmål, der efter kan påtales.

** Simon Madsen i Børglum by på Tomas Brun, ridefoged og skriver til Børglum kloster, hans vegne havde stævnet Peder Poulsen på Hassing Hovgård for dom, sagende ham 8 daler for 2 tønder byg og 7 mark for 1 tønde havre, han skal være ham pligtig. så mødte Peder Poulsen og bød sig til rede og regnskab, hvorfor sagen blev opsat 4 uger.

** Jens Pedersen, værende i Vrå mølle, havde stævnet Rasmus Christensen i Søndergård og hans hustru Karen Christensdatter for æskning og dom, saget og æsket af dem hvis efterskrevne, de af hans salig søn Søren Jensen bekommet har, så mødte Christen Rasmussen, Rasmus Christensens søn, og på hans forældres vegne bød sig til rede og regnskab, hvorfor sagen er opsat 4 uger.

(322)

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var på Nordkærs mølle for at syne hvad samme mølle kunne findes brøstfældig for på penning, da syntes dem, at samme mølle ikke kan ferdes med 40 daler foruden sten og arbejdsløn.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne lod fordele Jens Olufsen og Johanne Andersdatter, tjenende mester Peder Jacobsen i Åby, sagende Jens Olufsen 12 rigsdaler og Johanne Andersdatter 6 rigsdaler for lejermål, de med hverandre beganget har.

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne lod fordele Peder Olufsen, værende til Christen Pedersen Skrædders i nør Halne, sager ham for husbondhold at tage af hans ----.

** Mikkel Nielsen i Torpet på hans dreng Søren Lauridsens vegne lod fordele Niels Christensen i Uttrup for 10 mark, han hans dreng Søren Lauridsen pligtig er.

(323)

** Mads Pedersen i Uttrup. efterskrevne vidnede, det Mads Pedersen i Uttrup er så forarmet, at han ikke kan formå at udgive nogen pengeskat til KM.

** Jens Nielsen i Lyngdrup på sin husbonds vegne lod fordele Christen Lauridsen på Holtet for en ægt, han har været tilsagt at skulle age sten i hans husbonds gård i Ålborg og det ikke gjorde men sad overhørig.

** Søren Sørensen i Torup. efterskrevne vidnede, at straks efter fjenderne var af landet dragen, forligte de Anders Nielsen i Hvorup og Anders Madsen sst med Søren Sørensen i Torup i så måde, at Søren Sørensen skulle give hans stedbørn Klemend Nielsen, Mads Nielsen, Maren Nielsdatter, Jens Nielsen og Niels Nielsen efter deres salig far Niels Andersen 14 sletdaler og pigen en egekiste.

** Laurids Andersen i Stade. synsmænd hjemlet, at de i høst forleden var på Stade mark, hvor der var gjort skade i Laurids Andersens rugager for 1 tønde rug.

** Jens Pedersen i Laen. synsmænd hjemlet, at de i høst sidst forleden var på Laens mark og så, der var gjort skade i Jens Pedersens korn for 3 tønder byg og 4 tønder rug.

(324)

** Peder Poulsen på Hassing Hovgård. synsmænd hjemlet, at de i høst sidst forleden så noget havre på Hassinggårds mark ned noget andet korn, da syntes at være gjort skade i rug og byg, som de ikke kunne omhjemle, men i noget havre var der opædt.

** Jens Christensen 3. ting med høringsdele havde tiltale til efterskrevne, sagende dem 3 mark deres faldsmål, eftersom de tilforn er delt for hovedsagen.

** Anders Nielsen i vester Hassing havde stævnet Jens Christensen i vester Hassing for dom, sagende ham 8 mark, som skal reste på en hest, som hans formand, som boede i den gård, Jens Christensen iboer, skulle være ham pligtig. sagen er opsat 4 uger.

** Anders Nielsen i vester Hassing 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jens Bertelsen i vester Hassing, sagende ham 4 skæpper rug, han ham pligtig er.

** Laurids Andersen Horsens i Stade. synsmænd kundgjorde, at de i høst sidst forleden var på Stade mark hos to rugagre, som var Laurids Horsens agre, hvori der var gjort skade for 1 tønde rug.

(325)

** Morten Smed i Uttrup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Søren Jensen på Korringen, sagende ham 2 rigsdaler, han ham pligtig er efter tingsvidnes indhold.

** Christen Nielsen i Østergård leverede Laurids Mortensen i Nørgård i Uttrup efterskrevne gældsbrev at forvare, dateret 24/3 1627, hvori Christen Nielsen, borger i Ålborg, kender sig skyldig at være Peder Mortensen i vester Halne 43 sletdaler, som er for 29 tønder rug, som han lover at betale ham til mauritii dag.

** Christen Nielsen i Østergård. Laurids Mortensen i Nørgård i Uttrup på sine brorbørn, Jep Pedersen, Maren Pedersdatter og Mette Pedersdatter, deres vegne og Morten Pedersen på sine egne vegne, salig Peder Mortensen og Maren Andersdatters børn, som døde i Østergård, gav Christen Nielsen afkald for hvis arv, som dem var arvelig tilfalden efter deres salig far og mor, Peder Mortensen og Maren Andersdatter, som boede og døde i vester Halne.

(326)

** Niels Olufsen i Trankær i vester Hassing. lille Peder Lauridsen i vester Hassing stod for tingsdom, ledig og løs, unødet og utvunget, førend han blev dømt, bekendte, at for nogen tid siden kom Jørgen Pedersen i Stade til ham og bad ham, om han med ham ville genne to stude til Ålborg til en slagter, og da de kom til slagteren, da løb Jørgen Pedersen fra ham, og han blev anholdt med samme stude.

** Niels Olufsen i Trankær i vester Hassing havde stævnet lille Peder Lauridsen i vester Hassing for dom, anlangende to stude, som han har i sin havende værge, som Niels Olufsen sigter ham for at have stjålet fra ham, hvorfor Peder Lauridsen blev tildømt at straffes til galge og gren, undtagen han af øvrigheden i andre måder benådes kan.

(327)

** Mikkel Nielsen i Torpet spurgte Poul Rasmussen, velb fru Maren Prips foged, og Niels Olufsen i vester Hassing, om de ville samtykke den fange lille Peder Lauridsen i vester Hassing til et sværd, eftersom han er tildømt at straffes efter loven, så fremkom Laurids Skøt i Ågård og Mads Andersen i Kinderup på deres husbond velb Otte Skeels vegne samtykte og bevilgede Peder Lauridsen til et sværd, efterdi han så højlig benægter sig ikke at have stjålet samme stude.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne havde stævnet.  

13/11 1632.

** Jørgen Snedker i øster Halne havde stævnet Laurids Keldsen i øster Halne for vurdering at afsige. efterskrevne vidnede, at de i høst sidst forleden så noget byg, som var Jørgen Snedkers i øster Halne, hvori der var gjort skade for 1 tønde byg.

** Jens Tomasen i Torpet lod fordele efterskrevne, som rester med deres ---- penge.

(328)

** Niels Olufsen i nør Halne lod fordele Gregers ---- i Biersted for 3 daler for noget byg.

** Laurids Nielsen i Diget lod fordele Terkild Lauridsen i Ulsted for 8 skæpper byg og 1 bog, så god som 5 mark, han har lånt ham.

** Jens Christensen i Biersted lod fordele Christen Andersen i Krogen med flere, enhver af dem for 3 mark deres faldsmål, eftersom de tilforn findes delt for hovedsagen.

** Jørgen Jensen i vester Hassing 3. ting med høringsdele havde tiltale til efterskrevne for diverse gæld.

** Niels Lauridsen i Sulsted 3. ting med høringsdele havde tiltale til Svend  ---- i Sulsted, sager ham 1 sletdaler, som han har udlagt for ham til Jens Andersen.

** Jens Christensen i Biersted lod fordele efterskrevne for deres KM skatte penning.

(329)

** Jens Tomasen i Torpet. Tomas Lauridsen, barnfødt i Skerping, på Niels Jensen Munk, barnfødt i Torpet i Vadum sogn, og Jens Pedersen i Hals hans hustru Johanne Jensdatter, salig Jens Munks børn og svoger, som boede og døde i Vadums torp, deres vegne gav Jens Tomasen afkald for al hvis arv, som dem kunne være arvelig tilfalden efter deres far Jens Munk, som døde i Vadums torp.

** Christen Andersen i Fogedgården lod fordele efterskrevne for deres tiende, de skulle have ydet ham efter recessen.

** Tøger Jensen i Ajstrup. efterskrevne vidnede, at Tøger Jensen i Ajstrup er så forarmet, at han ikke kan give nogen KM skat, men går til godtfolk og beder om sit brød i Guds navn.

** Peder Simonsen på Holtet. vidnesfolk vidnede, at det er ikke uden et bol, som Peder Simonsen på Holtet iboer, og ikke har givet mere i kongeskat end et bol.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var ved Sulsted bro ved den alfare vej imellem Østerhav og Vesterhav for at syne, hvorledes samme bro findes ved magt holden, så vejfarende folk kan komme derover uden stor livsfare.

(330)

** Niels Lauridsen i Sulsted lod fordele Svend Svendsen i Sulsted for 1 sletdaler, som han har udlagt for ham.

** Mads Nielsen i Østergård. Christen Christensen Smed i Vadum begærede dom over Mads Nielsen i Østergård for ---- og 1 pund rug, han skulle have været pligtig Jep Nielsen og Anders Nielsen, som døde i Hvorup, hvortil Mads Nielsen svarede, at det var betalt dem, længe før de døde.

** Klemend Nielsen Dal i øster Halne. Christen Smed i Vadum begærede dom over Margrete Klemendsdatter i øster Halne for 1 pund rug og 1 tønde byg, hun skulle have været salig Anders Nielsen og Jep Nielsen pligtig, som døde i Hvorup, så fremkom Klemend Nielsen og svor, at hans mor Margrete Klemendsdatter ikke var dem det ringeste pligtig.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de 2/11 sidst forleden var ved jordbroen og loftbroen ved Langbro for at syne, hvorledes samme bro var ved magt holden, og hvis broskifter ikke var så ved magt, at vejfarende folk kunne komme derover uden fare.

(331)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de 5/11 sidst forleden var ved ---- bro for at syne, om samme bro er ved magt holden, at vejfarende folk kunne komme derover uden skade.

(332)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. vidnesfolk vidnede, at mellem søndag og mandag var 8 dage kom de til Niels Pedersen i Hov i Mejlholt skov, da havde han huggen en liden bøg omkuld og lagde et læs på sin vogn og førte bort.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de onsdag sidst forleden var i Mejlholt skov for at syne en bøg, som skal findes huggen deri, som syntes dem så stor som til et læs.

(333)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de onsdag sidst forleden var i Mejlholt skov for at syne hvis elle og birke, der fandtes at være huggen.

** Christen Pedersen og Rasmus Sørensen i Mejlholt. efterskrevne vidnede, at i langsommelig tid de mindes, da har det ikke været uden et bol, Christen Pedersen og Rasmus Sørensen i Mejlholt
iboer.

 ** Jens Andersen i Vadskær på Søren Jensens vegne på Korringen. Morten Smed i Uttrup annammet af Jens Andersen i Vadskær på Søren Jensens vegne på Korringen 3 sletdaler, som er for hvis gæld, Morten Smed og Søren imellem været har.

** Mikkel Andersen, foged på Bjørnkær, havde stævnet Morten Skrædder i Ganderup for dom, sagende ham 4 daler med mere. sagen blev opsat 14 dage.

** Christen Smed i Vadum havde stævnet Johanne Sørensdatter i Hvorup for dom ---- 4 sletdaler, hans hustru hende lånt har. sagen er opsat 8 dage.

(334)

** Peder Andersen i nør Halne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder ---- i nør Halne, saget ham 1 læs hø, han ham pligtig er.

** Iver Andersen i Lunden. vidnesfolk vidnede, Peder Poulsen på Hassing Hovgård har sået 9 tønder havre til halvt med Iver Andersen.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jens Jensen, foged på Vrå, sager ham 1 rigsdaler.

** Jens Christensen i vester Hassing havde stævnet Matias Madsen i Gåser for dom, sager ham en kvie, så god som 8 daler, han havde at føde for hans salig bror Hans Christensen, hvilket Matias Madsen ikke kunne benægte og bød sig til rede og regnskab. sagen er opsat 14 dage.

(335)

** Jørgen Jensen i vester Hassing. Peder Lauridsen i vester Hassing gav Jørgen Jensen afkald for hvis arv, han er arveligt tilfalden efter hans salig far og mor,  Laurids Lauridsen og Anne Lauridsdatter, som døde i vester Hassing.

** Christen Andersen i Fogedgården havde stævnet Niels Ludvigsen i Vestergård for dom, anlangende om Niels Ludvigsen ikke har gjort uret og mod KM brev, idet han har hændet udlæg og
forfang gjort Christen Andersen, at han ikke måtte fange kirkens tiende efter hans fæstebrevs indhold i kærve efter recessen, hvilket Niels Ludvigsen benægtede. sagen blev opsat 3 uger.

** Niels Ludvigsen i Vestergård. dom belangende Christen Andersen i Fogedgården, eftersom sagen 9/10 sidst forleden er opsat til i dag, da efterdi Christen Andersen fremlægger rede penning, 11 mark for hver tønde rug, som blev sat på kirkens regnskab for og ville rette for sig, da vidste dommeren nu ikke 3. ting til Christen Andersen at kunne udstede.

** Christen Andersen i Fogedgården havde stævnet Niels Ludvigsen i Vestergård for 3. ting, sagende ham hans tiende for nærværende år, han skulle have haft i kærve efter recessen.

(336)

** Christen Andersen i Fogedgården udlagde på tingbordet 22 daler, som er for 8 tønder rug, han rester med til Vadum kirketiende, som Niels Ludvigsen i Vestergård annammede på Vadum kirkes vegne.

** Niels Ludvigsen i Vestergård. dom belangende Christen Andersen i Fogedgården, eftersom sagen 9/10 er opsat til i dag, da efterdi her bevises, at Christen Andersen har ladet tilbyde Niels Ludvigsen halvt Vadum kirkes tiende, og han det ikke har villet annamme, da kan Christen Andersens KM brev, han har på samme tiende, ikke være forbrudt.
 
20/11 1632.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. efterskrevne skovfogder vidnede, at efterskrevne mænd til adskillige tider har hugget og bekommet siden nytårsdag sidst forleden i øster Halne fællesskov efterskrevne læs ris.

(337)

** Peder Andersen i nør Halne lod fordele Peder Lauridsen i nør Halne for 1 læs hø, han ham pligtig er.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne lod fordele Jens Jensen ---- for ---- daler kongeskat.

** Jens Matiasen i vester Hassing lod fordele Peder Lauridsen i nør Halne for 5 mark og 5 skæpper byg, han ham pligtig er.

** Poul Rasmussen, foged på Hassing Hovgård, lod fordele Mette Nielsdatter i vester Hassing for 1 daler huspenge, hun rester med til velb Jørgen Kruse.

** Jørgen Jensen i vester Hassing lod fordele Anders Christensen i Ulsted for 1 daler og 10 mark, han har lovet for Jost Pedersen ----.

** Christen Nielsen i Østergård lod fordele Laurids Keldsen i øster Halne for 1 daler ----, han ham pligtig er.

(338)

** Peder Andersen i Knepholt på Anders Kærulfs vegne i Holtet 3. ting med høringsdele havde tiltale til Keld Skrædder i øster Halne, saget ham 1 tønde byg, han Anders Kærulf pligtig er.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne bandt bogsed på Niels Pedersen i Hov, for han havde ---- hans husbond velb Hans Lindenov halv marks koste og ---- en bøg i Melholts skov.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Jørgen Pedersen Pind i Stade for dom, efterdi han er beskyldt for tyveri og skælmeri, om hans boeslod bør at følge velb Otte Skeel på KM vegne til Ålborg slot, og han, hvor han pågribes kan, at straffes som en åbenbarlig tyv, hvilket blev dømt.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne begærede dom over Jens Madsen og Mads Mikkelsen i Biersted, for de har været tilsagt at skulle tage førsel på og føre til Middelfart sund og det ikke gjort, og saget dem enhver derfor ---- mark, så mødte de og lovede at stille velb fru Dorte Budde tilfreds derfor.

** Laurids Møller i Hassing Hovgårds mølle bød sig i rette ---- da er der ingen fremkommen.

(339)

** Jens Pedersen i Laen havde stævnet Niels Pedersen i Laen og Jep Nielsen i Hassing sogn for 3. ting, sagende dem 1 tønde rug og 1 tønde byg kornskade.

** Niels Hansen på Vang på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Søren Svendsen i Møgelmose, sager ham 1 rigsdaler kongeskat.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Terkild ---- i Ulsted for dom, anlangende hvad hjemmel og adkom han har til det hjul, han tog af Mads Nielsens vogn i Diget.

** ---- lod læse og påskrive en landstings stævning over ----.

** Laurids Andersen i Stade 3. ting med høringsdele havde tiltale til Maren ---- datter i Stade ---- .

** Laurids Andersen i Stade 3. ting med høringsdele havde tiltale til Maren ---- datter, sager hende 1 tønde rug ----.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. dom belangende Peder Simonsen i Ulsted, eftersom sagen ---- sidst forleden findes opsat ----.

(340)

27/11 1632.

** Jens ---- på Heden på sin husbonds vegne. Niels Pedersen i Hov kundgjorde, eftersom han af velb Hans Lindenov til Hundslund hans fuldmægtig er ran tillyst for en grøn bøg, han om nattetide ---- i den gode mands skov, at han ville forpligte sig at stille den gode mand for samme hans forseelse tilfreds og være i hans minde inden kyndelmisse.

** Peder Simonsen i Ulsted havde stævnet Laurids Jensen i vester Vadum for vidne. vidnesfolk vidnede, at hen ved 3 år siden var de hos Peder Simonsen i Ulsted og tilspurgte ham, om han ville ægte og forse Kirsten Lauridsdatter, han havde lokket og beligget, da svarede Peder Simonsen dem, at dersom Laurids Jensen ville unde ham nogen af hans bolig op, da ville han ægte og forse hende, og Laurids Jensen svarede, at han med tiden ville unde ham og hans datter noget op af sit bols bjergning.

(341)

** Niels Ludvigsen i Vestergård på sin husbonds vegne lod fordele Jens Andersen i Vadum kær for 4 mark, han rester med til ham efter restants lydelse.

** Christen Mortensen i Svinbjerggård. synsmænd hjemlet, at de i høst sidst forleden var på Svinbjerggårds mark for at syne hvis skade, der fandtes at være gjort i Christen Mortensens korn, da syntes dem at være gjort skade for 20 skæpper rug, 3 tønder byg og 4 tønder havre og blanding.

** Anders Bertelsen i Vorbjerg. Mikkel Nielsen i Torpet og Laurids Jensen i Hvorup afsagde deres voldgift imellem Anders Bertelsen og Anders Tomasen, forrige boende i Lindholmgård, at Anders Tomasen skulle give Anders Bertelsen for hvis skade, han med nogen skabede øg ham tilføjet har, 20 rigsdaler.

** Anders Bertelsen i Vorbjerg på Johanne Sørensdatters vegne i Hvorup. efterskrevne afsagde deres voldgift i så måder, at Anders Tomasen, forrige boende i Lindholmgård, skal give Johanne Sørensdatter 4 rigsdaler.

(342)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. vurderingsmænd vidnede, at de 20/11 var i Peder Lauridsens bo, som boede i vester Hassing, og der skiftede og vurderede hvis efterladende gods, som fandtes i fornævnte bo efter salig Peder Lauridsen, og udlagde som efterfølger.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. efterskrevne vidnede, at de 20/11 sidst forleden var i Stade med Peder Lauridsen, budfoged i vester Hassing, som var i fogdens sted, for at vurdere og udlægge hvis efterladende efterskrevne gods, som fandtes i Jørgen Pedersen Pinds bo i Stade.

(343)

** Anders Kærulf i nør Halne på hr. Anders Pedersens vegne i Sundby. Kirsten Nielsdatter, forrige boende i Havgård, kundgjorde, at eftersom Jesper Pedersen i Havgård har givet hende og hendes datter Karen Lauridsdatter 100 rigsdaler til minding af den gård, som kaldes Havgård, så har Kirsten Nielsdatter givet og undt hendes datter Karen Lauridsdatter samme 100 rigsdaler at skal nyde og beholde.

** Peder Terkildsen i Ulsted spurgte Laurids Nielsen i Diget i øster Hassing, hvor han havde fanget det hjul, hans far Terkild Lauridsen havde lånt af ham, hvortil Laurids Nielsen svarede, at når han skaffede samme hjul til stede, skulle han vel fange hjemmel dertil.

** Anders Kærulf i nør Halne på hr Anders Pedersens vegne i Sundby. vurderingsmænd kundgjorde, at eftersom de var tiltagen at skulle påkende, hvad hr Anders Pedersen skulle have for sin hest, Jep Pedersen i Nørgård i Uttrup havde indtagen og der død og omkommen bleven, da tilsagde de, at Jep Pedersen, tjenende i Nørgård, skal give hr Anders Pedersen for samme hest 12 daler med det aller første.

(344)

** Søren Nielsen i Stade 3. ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Andersen Horsens i Stade, sager ham 2 tønder byg, 5 tønder havde kornskade.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. Laurids Svendsen på Striben vidnede, at Peder Madsen i Tranholm, Søren Jensen i præstens hus med flere var i Stribens skov for 14 dage siden og der ophuggede og kløvede ----, hvorefter Peder Bertelsen lyste for hvis lovmål, derefter kan påtales.

** Ove Lauridsen i Stade havde stævnet Christen Sørensen i øster Hassing for dom, sagende ham et par bidselstænger, han har i hans havende værge, som Ove Lauridsen er tyvstjålen fra, hvorefter han blev tildømt at skaffe hjemmelsmand til samme bidselstænger, eller derfor at lide tiltale som for andet uhjemlet.

** Mikkel Andersen, foged på Bjørnkær, havde stævnet Anders Christensen i nør Halne for dom, sager ham en stud, han har drevet ihjel for ham i ploven, hvortil Anders Christensen svarede, at han ikke havde lejet nogen stud af ham. sagen blev opsat 3 uger.

(345)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. efterskrevne, som med landstings stævning var stævnet for deres sandhed at vidne, eftersom de var skrevet til de 8 mænd 6/12 sidst forleden og da hørte hvad ord, som er falden imellem mester Anders Hansen i vester Hassing og Mikkel Nielsen i Torpet, anlangende Peder Lauridsen i vester Hassing som fange stod for tingsdom og skulle dømmes for hans misgerninger, at de ikke hørte, det Mikkel Nielsen gjorde mester Anders Hansen nogen forstyrring i hans embede, men mester Anders Hansen sagde til samme fange, at han skulle sige sandheden og ikke lyve på nogen, hvortil Mikkel Nielsen svarede, han ikke troede, han ville at samme fange skulle lyve på nogen, da sagde mester Anders, drages til minde i gode herredsmænd, han forstyrrer mig, jeg er kommen hid på min embeds vegne, og da tilspurgte Mikkel Nielsen samme sagvolder, som fangen havde grebet og anholdt, om han ville bevilge samme fange til et sværd, hvortil sagvolderen svarede, at han for sin husbond ikke turde. 

(346)

** Peder Bertelsen i Langholt på Christen Jensens vegne i Kærsgård. dom belangende Christen Hansen i Kærsgårds mølle, eftersom sagen 30/10 sidst forleden er opsat til i dag, da efterdi her befindes at Christen Hansen har sted og fæst fornævnte mølle af Christen Jensen i Kærsgård, og han selv vedgår at reste til ham med noget af hvis skyld, han ham lovet har, da bør han inden 15 dage samme rest at betale, eller han bør indvisning i hans bohave efter KM forordning.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne. dom belangende Niels Møller i Vadums mølle, eftersom sagen 30/10 sidst forleden findes opsat til i dag, da efterdi Niels Møller har fortinget samme mølle at skulle færdig gøre, og derpå annammet sin betaling, og her bevises samme mølle tømmer at være forhuggen og unyttig gjort, da har han dermed gjort uret og bør derfor at stande velb Dorte Budde til rette eller derfor lide tiltale.

(347)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Jørgen Pedersen Pind i Stade for dom, efterdi han er beskyldt for tyveri og skælmeri og derfor bortrømt, om hans boeslod ikke bør at følge velb Otte Skeel på KM vegne til Ålborg slot, og han, hvor han pågribes kan, at straffes derfor som en åbenbarlig tyv, hvilket blev dømt.

** Mikkel Andersen, foged på Bjørnkær. uendelig dom belangende Morten Skrædder i Ganderup, eftersom sagen 13/11 er opsat til i dag, og Morten Skrædder blev tildømt inden 15 dage at betale Mikkel Andersen fornævnt penning og varer, eller han bør lide indvisning i sit bo.

** Mads Andersen i Kinderup. uendelig dom på sin husbonds vegne, eftersom sagen 20/11 er opsat til i dag, hvori Terkild Lauridsen blev tildømt at skaffe sin hjemmelsmand til stede for samme hjul, han har aftaget Laurids Nielsens vogn, eller og derfor at lide tiltale.

** Peder Andersen i Knepholt på Anders Kærulfs vegne i Holtet lod fordele Keld Skrædder i øster Halne for 1 tønde byg, han Anders Kærulf pligtig er.

** Mads Andersen i Kinderup på Simon Andersens vegne i Brønderslev lod fordele Peder Hansen i i Ajstrup for 3 mark en dags høslæt.

(348)

4/12 1632.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Anne Lauridsdatter i Stade og Anders Pedersen, tjenende i Vorbjerg, for sigtelse og vidne. Anne Lauridsdatter, Laurids Andersen Gammel hans datter, beskyldte Anders Pedersen, at han er hendes rette barnefar til det foster, hun nu reder til barsel med, og ingen andre, hvortil Anders Pedersen svarede, at han ikke kunne nægte samme gerning.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Anders.

** Mikkel Nielsen i Torpet. efterskrevne, som med landstings stævning var stævnet for deres sandhed at vidne, eftersom de var skrevet til stokke 16/11 sidst forleden og da hørte hvis ord, som er falden imellem mester Anders Hansen i vester Hassing og Mikkel Nielsen i Torpet, da Peder Lauridsen som fange stod for tingsdom og skulle rettes for sine misgerninger, og mester Anders Hansen fremlagde en seddel med flere breve, som skulle indføres i dommen, da sagde Mikkel Nielsen til mester Anders, at det var bedre, han trøstede fangen med Guds ord i hans saligheds sag, end han gik i rette og fremlagde breve og vidner på ham, hvortil mester Anders Hansen svarede, at den tid han og herredsfogden Peder Lauridsen formanede fangen Peder Lauridsen, at han skulle sige sandingen og ikke lyve på nogen, da spurgte Mikkel Nielsen ham ad, hvem han ville, han skulle lyve på.

(349)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. efterskrevne vidnede, at Anne Pedersdatter, Jørgen Pedersens hustru, i Stade har forrykket af boen efterskrevne gods, siden Jørgen Pedersen er derfra rømt for sit tyveri og skælmeri.

(350)

** Jens Espensen på Heden på Maren Ludvigsdatter og Niels Ludvigsen, barnfødt i Langtved, deres vegne æsket og begærede af Ludvig Christensen i Langtved hvis efterskrevne arv, de kunne tilfalde efter deres salig mor Margrete Sørensdatter, som døde i Langtved, hvortil Ludvig Christensen svarede, at ild og brand havde opbrændt samme gods med hans eget.

** Jens Espensen på Heden. efterskrevne vidnede, at de for nogen år siden var i Langtved over skifte og kontrakt imellem Ludvig Christensen og hans to børn, Maren Ludvigsdatter og Niels Ludvigsen, da tilfaldt børnene efterskrevne gods og penge.

** Jens Jensen i Bilgård oplyste et rødblisset øg, som er til hans og har været der 14 dage, at hvis samme øg er, at de ville hente det og betale ham hvis, han har givet samme øg.

(351)

** Laurids Andersen Horsens i Stade 3. ting med høringsdele havde tiltale til ---- Bertelsdatter i Horsens, sagende hende 1 tønde rug, 4 tønder havre og blanding kornskade.

** Christen Andersen i Fogedgården udlagde til Jørgen Nielsen, foged på Kølskegård, 8 sletdaler for 2 tønder rug og 3 kurant daler for 3 tønder havre, som takkede ham for god betaling.

** Jep Pedersen, tjenende Oluf Mortensen i Oksholm, bød sig i rette imod Oluf Pedersen i Torpet, om han havde ham noget til at tale, da er Oluf Pedersen ikke nu fremkommen.

** Niels Pedersen i Laen bød sig i rette imod Jens Pedersen i Laen, om han har ham noget til at tale, da er Jens Pedersen ikke fremkommen ham nogen sag at give.

** Tomas Christensen, foged på Nibstrup, på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Klemend Nielsen i Ajstrup, sager ham 1 mark efter restants lydelse.

** Morten Kærulf i øster Halne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Niels Skomager i Vadum, sager ham bordag, han gjort har med Søren Jensen i øster Halne.

(352)

** Morten Kærulf i øster Halne på fru Helvig Marsvin til Nørlund hendes vegne. Jens Christensen, tjenende i Brorholt, vidnede at han i år ved hellemis tide kom til Jens Christensen, Christen Tomasens søn i Vadum, i Brorholt skov, da havde han en halv snes hassel og ask under hans arm, og Morten Kærulf gav kære og klage over ham, for han har hugget samme træ i velb fru Helvig Marsvins endels skov.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. Jep Jensen i Hassing i Manstrup lovede at stille velb Otte Skeel tilfreds for hvis bøder, hans steddatter Anne Sørensdatter er falden for for skørlevned og lejermål, hun beganget har.

** Tomas Christensen, foged på Nibstrup, på velb Mogens Kås til Tidemandsholm hans vegne havde stævnet Søren Svendsen i Hestdal og Peder Lauridsen i ---- for dom, sagende dem efter efterskrevne forsæt, angående hvis de er ham skyldig. sagen er opsat 14 dage.

(353)

** Christen Andersen i Fogedgården. vurderingsmænd vidnede, at de i dag var uden tinget for at vurdere en brun hest, da syntes dem, samme hest var lam på det fremmer ben og ikke kunne gælde i det højeste mere end 6 daler.

** Peder Poulsen i Hassing Hovgård 3. ting med høringsdele havde tiltale til Maren Christensdatter, som er rømt af hans tjeneste uden hans vilje og minde, sagende hende 5 alen fløjls snore, hver alen 12 skilling, et par sko, så gode som 2 mark, med mere.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Anders Pedersen, tjenende i Vorbjerg, for dom, anlangende lejermål og skørlevned, han med Anne Andersdatter, gammel Laurids Andersens datter, i Stade, hvorfor han blev tildømt at stille velb Otte Skeel på KM vegne tilfreds for 12 rigsdaler, eller derfor at straffes på kroppen.

(354)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Jørgen Pedersen Pind i Stade for endelig dom, efterdi han beskyldes for tyveri og skælmeri og derfor bortrømt, hvorpå blev dømt, at Jørgen Pedersens boeslod jo bør at følge velb Otte Skeel på KM vegne til Ålborg slot, og hvor han pågribes kan, at straffes som en åbenbarlig tyv, som det sig bør.

(355)

11/12 1632.

** Peder Ibsen i Biersted havde stævnet velb Laurids Friis i Bjørnkær for dom, sagende ham 3 tønder rug, som skulle have været ham betalt til mikkelsdag sidst forleden. på begæring er sagen opsat 14 dage.

(356)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet mester Peder Jacobsen i Åby for udæskning. Mads Andersen udæskede Jens Olufsen, tjenende mester Peder Jacobsen, med hans farkoste, eftersom han findes delt og lovforvunden for slagsmål, og forbød nogen at huse eller helle ham, undtagen de ville rette for ham efter loven.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder Jensen, som tjente hr Anders i Vadum forgangen år, sager ham 1 rigsdaler.

** Christen Andersen i Fogedgården på hr Anders Pedersens vegne i Sundby 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jep Pedersen, tjenende Laurids Mortensen i Uttrup, sagende ham 12 daler, han ham pligtig er, efter doms og tingsvidnes indhold.

** Jens Espensen på Heden havde stævnet Ludvig Christensen i Langtved for dom, sagende ham hvis arvelod, han hans børn, Maren Ludvigsdatter og Niels Ludvigsen, pligtig er. på begæring er sagen opsat 14 dage.

(357)

** Peder Terkildsen i Ulsted havde stævnet Laurids Nielsen i Diget i øster Hassing for 3. ting med høringsdele, sagende ham bøg til 4 hjul og et par halskobler, han hans far Terkild Lauridsen i Ulsted pligtig er.

** Peder Terkildsen i Ulsted havde stævnet Laurids Nielsen i Diget i øster Hassing for vidne, og efterskrevne vidnede efter recessen.

** Anders Christensen i nør Halne havde stævnet Mikkel Andersen i Bjørnkær for vidne. vidnesfolk vidnede, at Peder Simonsen i nør Halne lovede Anders Christensen ---- af nogen penning, han var ham skyldig, og som de omtvister.

** Morten Christensen i Abildholt lod fordele Jep Lauridsen i øster Hassing for 4 mark.

** Jens Hansen, foged på Vang, på sin husbonds vegne. vurderingsmænd vidnede, at de i dag 8 dage var ved Nordkærs mølle for at vurdere hvis gamle efterskrevne tømmer, som var brudt af fornævnte mølle den tid, Jens Hansen lod den færdig gøre.

(358)

** Villads Terkildsen i Ganderup havde stævnet Jens Madsen i Føltved med flere for dom, sagende dem samtlige 10 lispund kød og et sengeklæde, de samtlig har bekommet af ham og lovet ham sin betaling, så mødte Mads Nielsen i øster Hassing på sine egne og medbrødres vegne og bød tig til rede og regnskab, hvorfor sagen blev opsat 8 dage.

** Villads Terkildsen i Ganderup havde stævnet Christen Sørensen i øster Hassing for 3. ting, sagende ham et sengeklæde, så godt som 12 mark, hvortil Christen Sørensen svarede, at hans hustru havde det i pant af ham for 9 mark, som han ville bevise, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

** Tomas Nielsen i Ganderup havde stævnet Niels Christensen i Hassinggård for vidne og dom. vidnesfolk vidnede, at for nogen tid siden udlagde Niels Pedersen i Stade til Tomas Nielsen et brev på 21 daler for 1 bryggekedel, som Niels Christensen i Hassinggård har bekommet af Niels Madsen i Ganderup, hvilket Niels Christensen ikke benægtede, men den blev ham fratagen i fjendernes tid.

(359)

** Tomas Nielsen i Ganderup havde stævnet Niels Christensen i Hassinggård for dom, sagende ham 21 daler, han Niels Madsen i Ganderup pligtig var, som Niels Pedersen i Stade ham i sin gæld nu ---- har, som skal være for en bryggekedel, Niels Christensen i Hassinggård bekommet har af Niels Madsen i Ganderup. sagen blev opsat 14 dage.

** Laurids Andersen Horsens i Stade lod fordele Maren Bertelsdatter i Horsens for 1 tønde rug og 4 tønder havre og blanding kornskade.

** Mikkel Andersen, foged i Bjørnkær, lod fordele Morten Skrædder i Ganderup for 18 mark, en halvvogn og egetømmer til en harve, han ham pligtig er.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne for deres tiende til velb fru Dorte Budde for nærværende år.

** Tomas Tomasen i Ganderup lod fordele efterskrevne for hvis, de ham pligtig er, efter deres udgivne breves indhold.

(360)

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. Laurids Andersen i Stade lovede at betale velb Otte Skeel ---- rigsdaler og endnu 12 rigsdaler, lejermåls penge, for sig og et kvindfolk, han den gode mand pligtig er.

** Peder Bertelsen i Langholt havde stævnet Peder Nielsen Horsens i Biersted for dom, sagende ham 14 daler, han ham pligtig er. på begæring er sagen opsat 8 dage

** Anders Kærulf i Holtet oplyste et sorthjelmet studnød, som er borte fra ham, og dersom nogen dølger samme nød, og han finder det, advarer han dem, at de skal tiltales og straffes derfor som for andet uhjemlet.

** Jens Hansen, ridefoged til Vang, havde stævnet Jens Sørensen, forrige foged på Vang, for dom, sagende ham 4 tønder byg og 7 skæpper rug, som han har ---- til velb Jens Høgs tjener efter hans udgivne brevs indhold. sagen blev opsat 8 dage.

(361)

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Jostsen, forrige foged til Vang, for dom, sagende ham 6 rigsdaler. sagen blev opsat 8 dage.

** Jens Hansen, foged på Vang, på sin husbonds vegne havde stævnet øster Niels Lauridsen i Sulsted med adskillige flere for dom, sagende dem hvis, de rester med til velb Jens Høg for årene 1630, 1631 og 1632 efter restants indhold. sagen blev opsat 8 dage.

(362)

** Peder Andersen i Knepholt. Jens Espensen på Heden lod læse og påskrive en uendelig landstings dom, bemeldende, at Laurids Skøt i Ågård på Rasmus Sørensens vegne ---- har ladet magtesløs dømme en dele, Laurids ---- forhverve over Rasmus Sørensen i Mejlholt.

** Christen Andersen i Fogedgården havde stævnet Morten Lauridsen i vester Halne for 3. ting.

(363)

18/12 1632.

** Christen Andersen i Fogedgården lod fordele Morten Lauridsen i vester Halne for 2 sletdaler og 2 tønder byg, som han lovede at betale ham på hans dreng Laurids Pedersens vegne.

** Christen Andersen i Fogedgården på Christen Mortensens vegne i Svinbjerggård lod fordele Mikkel på Gaden i Biersted for 1 lam, han Christen Mortensen pligtig er, til leje af hans plov.

** Laurids Jostsen, forrige foged på Vang, lod fordele Søren Bertelsen i Torup for 10 skæpper byg.

** Christen Andersen i Fogedgården på hr Anders Pedersens vegne i Sundby lod fordele Jep Pedersen, tjenende Laurids Mortersen i Uttrup, for 12 daler, han ham pligtig er, efter doms indhold.

** Morten Kærulf i øster Halne lod fordele Niels Skomager i Vadum for bordag, han gjort har med Søren Jensen i øster Halne.

** Peder Poulsen på Hassing Hovgård lod fordele Maren Christensdatter, som rømte af hans tjeneste uden vilje og minde, for 5 alen fløjl med mere, som hun har med sig taget.

(364)

** Peder Terkildsen i Ulsted lod fordele Laurids Nielsen i Diget i øster Hassing for bøg til 4 hjul og et par halskobler.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne lod fordele Peder Jensen, som forgangen år tjente hr Anders Nielsen i Vadum præstegård, for 1 rigsdaler kongeskat.

** Jens Espensen på Heden 3. ting med høringsdele havde tiltale til lille ---- Mogensen, tjenende Anders Christensen i ----, sagende ham 1 rigsdaler kongeskat.

** Anders Bertelsen i Ajstrup. synsmænd hjemlede, at de i dag var ved Peder Andersen Kræmmer i Ajstrup for at syne hvis sår og skade, han bekommet har.

** Anders Bertelsen i Ajstrup. vidnesfolk vidnede, at på søndag var 8 dage om natten, kom Poul Tomasen, som tjente Anders Bertelsen, hjem af byen og havde doblet og drukket, og da slog han på Anders Bertelsens dør og ville ind, og da kunne folkene ikke komme så snart op at lukke ham ind, så slog han døren op med magt, og Anders Bertelsen gav kære og klage over Poul Tomasen.

(365)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Sørensen Bødker i Ganderup for 3. ting, sager ham hvis, han velb jomfru Sofie Høg pligtig er efter restants lydelse, som han lovede at betale hende inden snapsting først kommende, eller da stå dele uden al varsel.

** Tomas Christensen, foged på Nibstrup, på sin husbonds vegne lod fordele Søren Pedersen i Sulsted for 10 mark landgilde penge.

** Jens Espensen på Heden havde stævnet Anders Møller og Mads Andersen i Ulsted for dom, sager ham en ko, så god som 8 daler, Anders Møllers ko har ham ihjel stukket, og Mads Andersen havde lovet ham for samme skade 12 mark. sagen er opsat 8 dage.

(366)

** Jens Espensen på Heden. Morten Christensen i Abildholt vidnede, at han for nogen tid siden forligte Mads Andersen, Anders Møllers søn, i Ulsted og Jens Espensen på Heden om en ko, da lovede Mads Andersen at skulle give Jens Espensen 12 mark for hvis skade, hans fars ko havde gjort ham på hans ko, hvortil Mads Andersen svarede, at han ingen fuldmagt af hans far ---- ham samme penning.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. Tomas Tomasen i Striben vidnede, at han for nogen tid siden kom til Laurids Christensen, tjenende Laurids Andersen i Stade, om aftenen som han kom kørende af Stribens endels skov og havde et læs ris på sin vogn, men hvor han havde fanget dem, vidste han ikke, hvortil Laurids Christensen svor, at han ikke havde hugget i samme endels skov.

(367)

** Peder Poulsen på Hassing Hovgård havde stævnet Jep Nielsen i Hassing for vurdering, tilbud og for syn at afhjemle. vurderingsmænd hjemlet, at de i dag var uden tinge og så en brun hest, som var skabet, da syntes dem, at samme hest ikke kunne gælde mere end 12 daler, dersom den var ved magt.

** Mads Andersen i Kinderup havde stævnet Niels Olufsen i Trankær for dom, sagende ham 12 rigsdaler, han ham lånt har. grundet skudsmål blev sagen opsat 8 dage.

** Jep Nielsen i vester Hassing havde stævnet Oluf Mikkelsen, tjenende Peder Poulsen i Hassing Hovgård, for dom, sagende ham 5 sletdaler, som rester på en tønde havre, han har lovet ham på sin husbonds vegne. sagen er opsat 8 dage.

(368)

** Jep Nielsen i vester Hassing havde stævnet Jep Jensen i vester Hassing for 3. ting sagende ham 3 daler, som rester på en ----, han holder ham for nogen tid.

** Peder Kærulf i Agdrup på velb Jens Høg til Vang hans vegne. dom belangende øster Niels Lauridsen i Sulsted og hans medbrødre, eftersom sagen 11/12 sidst forleden er opsat til i dag, da efterdi bevises med Jens Høgs fuldmægtig Jens Hansens restants, for berørte mænd for samme åringer at restere til Vang adskilligt korn og penning, da bør de indstævnede inden 15 dage samme deres rest betale, eller han bør indvisning og udlæg i deres bo og gods.

** Morten Kærulf i øster Halne på velb fru Helvig Marsvin, salig Gude Galdes, til Nørlund hendes vegne havde stævnet efterskrevne for dom, sagende dem for hvis, de rester med til den gode frue for forgangen år, så mødte for berørte mænd og bød dem mod hende i rette, og svor at det var ganske ringe huse, de iboede, og ikke nogen tid har udgivet så høj landgilde, hvortil Morten Kærulf svarede og formente, fornævnte mænd burde give den gode frue hvis, de hende pligtig er efter købebrev og adkom på samme gods, og dernæst fremlagde fru Dorte Budde, salig Iver Friises, til Oksholm hendes udgivne efterskrevne købebrev, dateret Rødslet 2/11 1630, hvorefter for berørte mænd blev tildømt at udgive deres resterende landgilde inden 15 dage, eller indvisning og udlæg i deres bo og løsøre.

(371)

** Peder Bertelsen i Langholt, uendelig dom belangende Peder Nielsen Horsens i Biersted, eftersom sagen 11/12 sidst forleden findes opsat til i dag, og nu blev Peder Nielsen inden 15 dage at betale eller indvisning og udlæg i hans bo og løsøre.

** Peder Andersen Skriver i Knepholt tilsagde, om der var nogen, som ville have nogen vidner, genparter eller domme at tingbogen, de ville det nu give til kende, førend han afleverer tingbogen fra sig nu til først kommende jul til hans husbond velb Otte Skeel, da er der ganske ingen fremkommen.

** Tomas Christensen, foged på Nibstrup, på sin husbonds vegne. dom belangende Søren Svendsen i Hestdal og Peder Lauridsen i Grindsted, eftersom sagen 4/12 sidst forleden findes opsat til i dag, og nu blev de indstævnede tildømt inden 15 dage at betale velb Mogens Kås hvis, de ham pligtig er efter hans brevs lydelse, eller han bør indvisning i deres bo og gods.

(372)

** Peder Kærulf i Agdrup på velb Jens Høg til Vang hans vegne. dom belangende Laurids Jostsen, forrige foged på Vang, eftersom sagen 11/12 findes opsat til i dag, da efterdi bevises med Laurids Jostsens udgivne brev, hvori han bekender sig skyldig at være velb Jens Høg 44 rigsdaler in specie, da bør Laurids Jostsen inden 15 dage at betale Jens Høg samme rest, eller han bør indvisning og udlæg i hans havende gods.

** Peder Kærulf i Agdrup på velb Jens Høg til Vang hans vegne. dom belangende Laurids Jostsen, forrige foged på Vang, eftersom sagen 11/12 sidst forleden findes opsat til i dag, da efterdi  bevises med Laurids Jostsens udgivne brev, at han har udsolgt bønderne noget korn og heste, som velb Jens Høg ikke endnu har bekommet betaling for, da bør Laurids Jostsen inden 15 dage betale Jens Høg samme rest korn og penge, eller han bør indvisning og udlæg i hans bo og gods.

(373)

** Niels Ludvigsen i Vestergård på sin husbonds vegne. dom belangende Christen Pedersen i Mejlholt, Jørgen Pedersen sst med flere, eftersom sagen 23/10 sidst forleden findes opsat til i dag, da efterdi det bevises med velb Hans Lindenovs fuldmægtig Peder Munk hans kvittants, at han har oppebåret forberørte mænd deres pengeskat, da kan de ikke tildømmes nogen tiltale at lide. 

(0)

** tingbogens autorisation, dateret Ålborghus 31/12 1632 Otte Skeel.

** ransnævninger i Kær herred for 1633.

(1)

8/1 1633.

** Christen Andersen i Krogen i Biersted. Maren Christensdatter, salig Christen Pedersen og Maren Lauridsdatter, som boede og døde i Biersted, deres datter gav hendes morbror Christen Andersen afkald både på fædrene og mødrene for al hvis arv, hun arveligt er tilfalden efter hendes salig forældre.

** ---- Kærulf i nør ---- på sin husbonds vegne. vidnesfolk vidnede, at efterskrevne huse i Vadum og øster Halne har i lang tid været øde.

** Niels Ludvigsen i Vestergård lod fordele Jens Andersen i Vadskær for 3 rigsmark in specie, hans faldsmål, eftersom han tilforn er delt for hovedsagen.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne for deres kongeskat.

(2)

** Mads Andersen i Kinderup på Maren Jensdatter, Søren Hjulmands hustru, i Horsens hendes vegne. Jens Nielsen i Hals på Laurids Sørensen og Peder Sørensen, salig Søren Hjulmands sønner, deres vegne gav Maren Jensdatter afkald for al hvis arv, dem arvelig tilfalden er, efter deres salig far Søren Lauridsen Hjulmand, som boede og døde i Horsens.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Nielsen i vester Hassing, Søren Madsen i Ganderup, Anders Tomasen sst for synsmænd at tage af tinge til at syne velb fru Sofie Høgs skovsparter i øster Hassing og ---- hvad der findes at være huggen på 2 års tid.

** Peder Poulsen i Hassing Hovgård havde stævnet Jep Nielsen ved Leddet i vester Hassing for vidne. Bertel Mortensen, tjenende i Hassing Hovgård, vidnede, at Jep Nielsen solgte Peder Poulsen en brunstjernet hest og lovede ham den uden alle lyde.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jens Borregård i Åby med menige Åby sognefolk, så mange som rester med deres retterpenning til mestermanden.

(3)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Morten Jensen i Dal for syn at afhjemle. synsmænd hjemlet, at de 14 dage før jul var i Morten Jensens gård for at syne hvis tre kærver bøg, som fandtes i hans gård.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. vidnesfolk vidnede, at 14 dage ---- var de i Morten Jensens gård i Dal, da så de der liggende 4 kærver bøg, og den ene var grøn huggen, hvortil Morten Jensen svarede, at det ene grønne stykke var af en fælde i Hans Pedersens skovspart, og de tre var huggen i hans husbonds skov.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de den næste tirsdag før jul var i Langelund skov for at syne hvis, som nylig fandtes at være huggen.

(4)

** Laurids Pedersen i øster Halne på velb fru Helvig Marsvin til Nørlund hendes vegne havde stævnet Niels Jensen i Brorholt for synsmænd at tage af tinge for at syne hvad ris, træer og andet småhug, som kan findes at være huggen i Brorholt skov på nogen års tid.

** Peder Bertelsen i Langholt. Peder Nielsen Horsens i Biersted lovede at betale ham 10 sletdaler, han ham pligtig er, til kyndelmisse først kommende.

** Jens Espensen på Heden på Svend Svendsens vegne i Sulsted. Laurids Bødker i Ålborg lod læse og påskrive en landstings stævning af Viborg landsting 6/1 sidst forleden, belangende en uendelig landstings dom over Laurids Bødkers vidner, at være stævnet til næst kommende landsting.

** Christen Andersen i Fogedgården lod fordele efterskrevne for deres tiende til Vadum kirke.

(5)

** Laurids Pedersen i øster Halne på velb fru Helvig Marsvin til Nørlund hendes vegne. vidnesfolk vidnede, det Niels Jensen i Brorholt har bekommet årligt mange læs træer i Brorholt skov, siden velb fru Helvig Marsvin fik samme skov.

** Jens Madsen i Børglum by på Tomas Brun, ridefoged til Børglum kloster, hans vegne. dom belangende Peder Poulsen på Hassing Hovgård, eftersom sagen 6/11 sidst forleden findes opsat, da eftersom bevises med Peder Poulsens håndskrift, at han har annammet af Tomas Brun 2 tønder byg og 6 tønder havre, da bør Peder Poulsen inden 15 dage betale Tomas Brun samme korn.

(6)

** Mads Andersen i Kinderup begærede dom over Niels Olufsen i Trankær i vester Hassing for 10 daler, han ham lånt har, til mestermanden til den fange Peder Lauridsen at lade rette, hvortil Niels Olufsen svarede og formente, at Mads Andersen skulle indkræve samme penning af herredsmændene.

** Mikkel Nielsen i Torpet på Mikkel Andersen, foged i Bjørnkær, hans vegne. uendelig dom belangende Anders Christensen i nør ----, eftersom sagen 27/11 sidst forleden findes opsat, og Anders Christensen blev tildømt at betale ham samme sin stud igen eller derfor lide dele.

(7)

15/1 1633.

** Tomas Christensen, foged på Nibstrup, på sin husbonds vegne 3 ting med høringsdele havde tiltale til Søren Svendsen og Peder Lauridsen i Grindsted, sagende dem hvis, de velb Mogens Kås til Tidemandsholm pligtig er efter en doms indhold.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de på lørdag og mandag sidst forleden var i efterskrevne velb Hans Lindenovs tjenere her i herredet deres gårde og boliger for at syne, hvorledes deres gårde og boliger er ved magt holden med tømmer og tag.

(8)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet efterskrevne mænd, velb Hans Lindenovs skovfogder, for klage, sagende dem rede og regnskab, de er tildømt at gøre for hvis, der er hugget i de skove, de har i varetægt, hvortil de svarede, at de gerne ville gøre regnskab for samme skovhug, hvorefter sagen er opsat 14 dage.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i går var nordvest for Ulsted for at syne en vej, liggende nordvest fra Ulsted, som skulle være nogen af Ulsted sognemænd deres kirkevej, tørvevej og høvej, til byen og fra, da var samme vej igen kastet med lergrave, så ingen kan komme derfra uden livsfare.

(9)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i går var i Ulstedlund for at syne hvis, som der nylig findes at være huggen.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne lod fordele så mange her i herredet, som rester med deres retterpenge, 4 skilling af hver gård, 2 skilling af hver halvgård og 1 skilling af et gadehus.

** Tomas Christensen, foged på Nibstrup, havde stævnet Anders Bertelsen i Ajstrup, Anders Andersen og Peder Andersen sst for vidne. Christen Madsen i Ajstrup vidnede, at den anden søndag før jul sidst forleden kom Peder Tomasen i Ajstrup til hans hus og drak en gang, to eller tre, så gik han ud, så gik Peder Kræmmer ud, og noget derefter kom han igen med en jerntyv og sagde, din skælm kom her an, så hørte han, de slog sammen.

(10)

** Poul Tomasen i Ajstrup havde stævnet Anders Bertelsen i Ajstrup, Peder Kræmmer sst med flere for benægtelse og vurdering at afsige. Poul Tomasen fremlagde på tingbordet en gammel sort karle lue, som ikke kunne gælde mere end 2 danske skilling, og svor han ikke havde taget samme lue men havde købt den af Anders Andersen i Ajstrup, hvortil Anders Andersen svor, at Poul Tomasen tog ham samme lue fra.

(11)

** Anders Simonsen i nør Halne havde stævnet Anders Nielsen i Biersted for æskning. Anders Simonsen æskede af Anders Nielsen hvis efterskrevne efterladende gods, som han har til sig annammet af salig Holden Nielsens bo, som døde i Biersted.

** Mads Andersen i Kinderup på Jens Nielsens vegne i Børglum havde stævnet Mette Jensdatter, som tjente på Holtet forgangen år, for benægtelse. Mette Jensdatter svor og sigtede Christen Knudsen, som tjente Christen Lauridsen på Holtet, at han er hendes rette barnefar til det foster, hun reder til barsel med, og ingen andre hun har haft fællig med.

** Mads Andersen i Kinderup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Andersen i Tranholm, sager ham 14 skæpper rug med mere, Jesper Jespersen i Horsens en halv tønde rug.

** Tomas Tøgersen i vester Hassing havde stævnet Peder Poulsen på Hassing Hovgård for afsigelse. voldgiftsmænd berettet, eftersom de var tagen i voldgift af deres grandefoged til at kende om hvis tvist, Tomas Tøgersen og Peder Poulsen imellem var, anlangende et svin Tomas Tøgersen slog ihjel for Peder Poulsen, og noget kornskade Peder Poulsens kreatur havde gjort Tomas Tøgersen i hans byg, da afsagde de, at Tomas Tøgersen skal give Peder Poulsen 6 mark, og Peder Poulsen skal give ham 1 tønde byg.

(12)

** Mikkel Nielsen i Hvorup torp lod fordele Jens Madsen og Mads Mikkelsen i Biersted for velb fru Dorte Budde, de ikke har stillet tilfreds for 2 ægter, de skulle have gjort.

** Ove Lauridsen i Stade havde stævnet Christen Sørensen i øster Hassing for dom, sagende ham et par bidselstænger, han har i hans havende værge, som Ove Lauridsen er tyvstjålen fra, og Christen Sørensen blev tildømt at skaffe sin hjemmelsmand til stede for samme bidselstænger.

(13)

22/1 1633.

** Mads Andersen i Kinderup lod fordele Laurids Andersen i Tranholm for 14 skæpper rug, Jesper Jespersen i Horsens en halv tønde rug.

** Tomas Christensen, foged på Nibstrup, på sin husbonds vegne lod fordele Søren Svendsen og Peder Lauridsen i Grindsted for hvis, de velb Mogens Kås til Tidemandsholm pligtig er efter en doms indhold.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne velb jomfru Sofie Hægs tjenere for hvis, de den gode jomfru pligtig er efter en restants lydelse.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Mogens Jensen i Ganderup, Niels Bendsen i Ganderup mølle og Anders Mortensen i Ganderup for vidne. Niels Bendsen vidnede, at den fredag efter juledag kom han gangende i Havrekrogen i velb Otte Skeels endels skov, da stod Anders Mortensen, Morten Andersens søn, i Ganderup og huggede på en grøn bøg, som natten derefter blev bort stjålet. Andre vidnede derom.

(14)

** Anders Simonsen i nør Halne og Anders Nielsen i Biersted voldgav deres sag på fire efterskrevne dannemænd, anlangende den arvepart med salig Holden Nielsen, hans hustru og arvinger, som døde i Biersted, de omtvister.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. Else Lauridsdatter, som tjente Niels Pedersen i Laen forgangen år, svor, at Jep Lauridsen, Laurids Ibsens søn i Horsens er hendes rette barnefar til det foster, hun nu reder til barsel med, og ingen anden hun har haft fællig med, og han lovede hende tro, lov og ægteskab.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne. Jep Jensen i vester Hassing, skovfoged over velb jomfru Sofie Høgs skovsparter i vester og øster Hassing sogne, vidnede, at Søren Madsen i Ganderup, Christen Sørensen i Nerup, Jens Jensen i vester Hassing i næste uge før jul huggede og kløvede stavner i Havrekrogen og førte bort med sig.

(15)

** Tomas Christensen, foged på Nibstrup, på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Andersen i Ajstrup for dom, sager ham ulovligt ølsalg, han beganget har. på hans begæring blev sagen opsat 3 uger.

** Peder Ibsen i Biersted på menige Biersted sognemænd deres vegne havde stævnet velb Laurids Friis i Bjørnkær for dom, sagende ham 12 Ålborg skæpper korn, Biersted kirketiende for 1631, så mødte Jens Mørk i Bjørum på Laurids Friises vegne og formente, at adelen ikke burde at give nogen tiende. sagen blev opsat 14 dage.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne gav kære og klage over Anders Mortensen, Morten Andersens søn, i Ganderup for en grøn bøg, han har hugget i velb Otte Skeels endels skovspart Havrekrogen.

(16)

29/1 1633.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne lod fordele så mange af KM tjenere her i herredet, til Ålborg slot liggende, som rester til Ålborg slot med stedsmål, sagefald, skyldkorn og penge eller skattepenning og langhalm, i lige måde lod fordele så mange af adelens tjenere, som rester med deres pengeskat.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de torsdag sidst forleden så Laurids Christensen i øster Hassing for at syne hvis sår og skade, han bekommet har, som han beskyldte Anders Lauridsen i øster Hassing for at have gjort ham.

(17)

** Peder Madsen i Nordkær 3. ting med høringsdele havde tiltale til Morten Nielsen i øster Hassing, sagende ham afkald efter hans far salig Niels Madsen, som døde i Sulsted, som han har betalt ham samme sin arvepart, og dog ikke ville give ham afkald.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. Kirsten Christensdatter, tjenende Jens Christensen i Hedegård, vidnede, at Niels Christensen, som tjente i gård med hende, er hendes rette barnefar og livede hende ægteskab, og Anne Jensdatter, som tjente Laurids Andersen i Tranholm på KM stavn, vidnede, at Søren Mikkelsen, som tjente i gård med hende, er hendes rette barnefar og ingen anden. 

** Jens Espensen på Heden. vidnesfolk vidnede, at de på onsdag var otte dage var til Jens Christensens i Ulsted og der udlagde og udvurderede til Peder Munk i Gettrup efter en doms indhold 1 rødstjernet hest, vurderet for 22 daler.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de noget for jul var i Vadsholt for at syne hvis, der fandtes huggen.

(18)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. vidnesfolk vidnede, at noget for jul var de til Niels Madsen, tjenende i Ulsted præstegård, i Vadsholt skov og den skovspart, Søren Lauridsen i Skoven har i varetægt, velb Hans Lindenovs endels skov, da havde han hugget bøg til 2 læs.

** Niels Christensen i Hassinggård og Tomas Nielsen i øster Hassing voldgav deres sag på efterskrevne mænd, anlangende nogen penning for en brygkedel, de omtvister.

** Poul Tomasen i Ajstrup. Anders Rasmussen i Vodskov vidnede, at Poul Tomasen har tjent ham på tre års tid, og da har han forholdt sig trolig, lydig og vel, så han takker ham godt. Andre vidnede det samme.

** Mikkel Nielsen i Torpet 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder Poulsen i Hassing Hovgård, sagende ham 10 rigsdaler, som han Jens Kærulf i Ganderup pligtig er, og 9 rigsdaler, som han hr Christen Gertsen i Bredkær pligtig er.

(19)

** Ove Lauridsen i Stade lod fordele Christen Lauridsen i Kirkegård for afkald for Jacob Nielsens arvelod, han til sig har annammet, som Christen Lauridsen er værge for, som er den arvelod, som Jacob Nielsen tilfaldt efter sin salig far Niels Sørensen, som døde i Laen, samt efter hans efterskrevne brødre og søster, som døde i Laen.

** Ove Lauridsen i Stade lod fordele Jens Pedersen i Laen for afkald for hvis arv, han på sin hustru Maren Nielsdatters vegne har annammet, som hun er arvelig tilfalden efter hendes efterskrevne søskende, som døde i Laen.

** Jens Nielsen Lyngdrup på Karen Jensdatters vegne i Ulsted præstegård lod fordele Peder Jensen i Ulsted for landgilde penge for 9 år.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet Anne Pedersdatter og Maren Rasmusdatter i Skindbjerg med deres lovværge for dom, sagende dem 4 store bøge, som er huggen i Skindbjerg skov, de har i varetægt, som skal være til 30 læs, og ikke de har ladet deres husbond vide, hvem samme bøge har hugget. sagen er opsat 8 dage.

(20)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet Svend Lauridsen i vester Hassing for dom, sagende ham ulydelse, som han har siddet overhørig, lejet ager og eng bort og ikke ydet sin skyld og landgilde i rette tid. sagen blev opsat 14 dage.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. Svend Jørgensen i Lunden skovfoged vidnede, at noget for jul kom han til Christen Jensen, tjenende hr Hans i Ulsted, i Ulstedlund, da havde han hugget et læs bøgegrene, som var grønne, og havde på en vogn og førte bort.

** Christen Andersen i Egen. Anders Nielsen i Hassinggård på sin hustru Johanne Jostdatters vegne gav Christen Andersen afkald for al hvis arv, som hans hustru er arvelig tilfalden efter hendes salig far Jost Rasmussen, som boede og døde i Egen.

(21)

** Simon Christensen i Ulsted havde stævnet Jens Christensen i Ulsted for dom, sagende ham 4 daler, han ham pligtig er, som han blev tildømt inden 15 dage at betale.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Anders Mortensen i Ganderup, saget ham en bøg, han forhugget har fra sin grøde i Havrekrogen.

** Jens Espensen på Heden 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder Andersen i Sulsted, saget ham 3 daler, han Laurids Nielsen, foged på Vrå, pligtig er.

5/2 1633.

(22)

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne. Jens Nielsen i nør Halne vidnede, at den næste onsdag for jul sidst forleden var han i Ålborg, og da hørte han, at Anders Nielsen, skriver på Sejlstrup, sagde til Laurids Ibsens søn i nør Halne Morten Lauridsen, at han straks skulle drage hjem og tilsige hans far, at han straks skulle komme til Ålborg til Anders Nielsen og tage nogen skatte penning og føre til Krastrup, hvortil Laurids Ibsen svarede, at han fik ikke samme bud at vide, og han var syg og lå på hans seng.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne lod fordele Anders Mortensen i Ganderup for en bøg, han forhugget har fra sin grøde i velb Otte Skeels endels skov Havrekrogen.

** Jens Espensen på Heden på Laurids Nielsen, foged på Vrå, hans vegne lod fordele Peder Andersen i Sulsted for 3 daler, han Laurids Nielsen pligtig er efter hans håndskrifts indhold.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov havde stævnet Jens Ibsen i Attrup plovhus for 3. ting, sagende ham 2 skæpper byg, kirkens tiende. så fremkom Jens Espensen på Heden og formente, at samme tiende tilkom Anders Kærulf i Holte, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

(23)

** Bertel Jensen i vester Hassing havde stævnet Tord Skrædder i vester Hassing for dom, sagende ham i korn og penning, han af ham bekommet har, 7 daler, som han skulle have haft for at lære ham skrædder håndværk, og Tord Skrædder det ikke har efterkommet. sagen er opsat 14 dage.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne lod fordele Søren Nielsen i Vodskov for ulydelse for et brev, han var tilsagt at skulle levere til Birkelse og det ikke gjort.

** Anders Lauridsen i øster Hassing og Laurids Christensen i øster Hassing voldgav deres sag på to dannemænd, anlangende hvis tvist og bordag, dem imellem været har.

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til menige Sejlstrup tjenere her i herredet, sagende dem hvis, de rester med efter en restants lydelse.

(24)

** Christen Sørensen i Hvorup på sin husbonds vegne forbød nogen at komme i Brødland skov efter denne dag uden minde, noget at opløse, gammelt eller grønt, eller at kløve stavner.

** Anders Nielsen i Vodskov på Tomas Lauridsen i Fristrup hans vegne havde stævnet Simon Lauridsen i vester Halne for dom, sagende ham 2 tønder byg og 1 daler, han ham pligtig er. så mødte Jens Mørk i Bjørum på Simon Lauridsens vegne og formente, han burde det bevise med brev og segl. sagen er opsat 14 dage.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne forbød nogen at komme i Østbjerg skov, nogen stavner at opkløve eller noget at opløse, gammelt eller grønt, uden de kan have det i minde.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i går var i efterskrevne velb jomfru Sofie Høgs tjenere her i herredet deres huse og gårde for at syne, hvorledes de er ved magt holden på hus og bygning.

(25)

** Christen Rasmussen i Skindbjerg. vidnesfolk vidnede, at de noget for jul sidst forleden var hos Peder Rasmussen i Tranholm med flere i Skindbjerg, og hver af dem da huggede bøg i fornævnte skov og førte bort, hvortil de svarede, at de havde i velb jomfru Sofie Høgs minde at hugge samme træ.

** Christen Rasmussen i Skindbjerg havde stævnet Peder Rasmussen og Jens Rasmussen i Tranholm og Peder Madsen i Ganderup for klage, sagende dem 3 bøge, de har hugget i Skindbjerg skov, hvortil de svarede, at de havde i velb jomfru Sofie Høgs minde at hugge samme træ. sagen er opsat 14 dage.

** Peder Christensen i Ålborg på Søren Madsen i Ålborg, forrige skriver på Ålborg slot, hans vegne havde stævnet Peder Madsen i Tranholm, Niels Mortensen Bund i Stade, Morten Lauridsens hustru i Ganderup, Anders Adsersen for dom, sagende dem diverse gæld. på begæring er sagen opsat 4 uger.

(26)

** Niels Lauridsen i Sulsted 3. ting med høringsdele havde tiltale til Søren Pedersen i Sulsted, sager ham 6 mark, han for nogen tid siden fik ham, han skulle have leveret Jens Madsen på Holtet.

** Søren Pedersen i Sulsted 3. ting med høringsdele havde tiltale til Svend Svendsen i Sulsted, sager ham 6 mark, han leverede ham på Niels Lauridsens vegne sst, som han skulle levere Jens Madsen på Holtet.

** Peder Poulsen og Tomas Tøgersen i vester Hassing indgav deres sag på deres grander, anlangende det byg og svin, de omtvister.

(27)

** Mikkel Nielsen i Torpet. Peder Poulsen i Hassing Hovgård lovede Mikkel Nielsen at stille Jens Kærulf i Ganderup tilfreds for 10 rigsdaler, han ham pligtig er, og hr. Christen Gertsen i Bredkær 4 rigsdaler, han ham pligtig er.

** Mads Andersen i Kinderup på hr. Hans Christensens vegne i Ulsted. Christen Christensen, barnfødt i Ulsted præstegård, kundgjorde, at han havde solgt fra sig og sine arvinger og til hr. Hans Christensen og hans arvinger noget jordegods, i Ålborg liggende, som efterskrevne købebreve, dateret 1632, formelder, at han har forhandlet med sin svoger hr. Hans Christensen, anlangende efterskrevne ejendom i Ålborg, som han arvelig er tilfalden efter sin salig morfar mester Tomas i Hammer, med hans fars og mors bevilling og i hans bror Peder Christensens nærværelse.

(28)

** Mikkel Nielsen i Torpet lod fordele Oluf Hansen i Hvorup for 11 mark, han ham pligtig er.

** Oluf Pedersen i Torpet på Poul Krases vegne i Nørholm 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jep Christensen, tjenende Oluf Mortensen i øster Halne, sager ham han ikke har opsagt ham sin tjeneste efter KM forordning.

** Peder Ibsen i Biersted på menige Biersted sognemænd deres vegne. dom belangende velb Tomas Friis i Bjørnkær, eftersom sagen i dag 14 dage er opsat, da efterdi håndfæstningens 31. kapitel formelder, at adelen skulle have deres egen hovedgård fri for tiende, som de selv boer i, og befindes Laurids Friis er en fri adelsmand og selv besidder Bjørnkær, da kan han ikke tildømmes samme kirketiende at udgive.

(29)

12/2 1633.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. Peder Lauridsen i Hølund vidnede, at på torsdag var 3 uger, kom han til Niels Jensen i øster Hassing i velb Otte Skeels skovspart i øster Hassing skov, da havde han hugget en stavn og førte bort, ligeledes havde Laurids Rasmussens søn i øster Hassing, Rasmus Lauridsen, kløvet nogle rådne stavne i samme skov.

** Oluf Pedersen i Torpet på Poul Krases vegne i Nørholm lod fordele Jep Christensen, tjenende Oluf Mortensen i øster Halne, for han ikke har opsagt ham sin tjeneste efter KM forordning.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov. Mads Christensen Trommeslår, boende i Ålborg, på Markus Skomagers vegne i Ålborg lod læse og påskrive en landstings stævning, 11/2 sidst forleden udgangen, anlangende Johan Pop i Ålborg og Niels ---- sst et vidne, de dømt har, anlangende Jesper Pedersens tvist i Havgård med Markus Skomager, at møde til Viborg landsting 2/3 først kommende.
 
** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne. vidnesfolk vidnede, at efterskrevne gods her i Kær herred, til KM forlening Sejlstrup liggende, har ligget øde forgangen år, så intet kan være at bekomme til kronen fra philipi jacobi dag 1632 og til denne tid.

(30)

** Jens Christensen i vester Hassing 3. ting med høringsdele havde tiltale til Karen Pedersdatter, Peder Lauridsens hustru, i vester Hassing, sager hende 7 mark og 7 skæpper blanding

** Jens Christensen i Hassing på Tue Simonsens vegne sst 3. ting med høringsdele havde tiltale til Karen Pedersdatter, lille Peder Lauridsens hustru, i Hassing, sager hende 14 mark.

** Jep Nielsen i Hassing havde stævnet Oluf Mikkelsen, tjenende i Hassinggård for dom, sagende ham 5 daler og 1 tønde havre, han ham pligtig er, som skulle være betalt, som han blev tildømt at betale eller indvisning og udlæg i hans gods.

** Peder Andersen Kræmmer i Ajstrup havde stævnet Poul Tomasen Soldat for sigtelse og klage. Peder Kræmmer sigtede Poul Tomasen for efterskrevne sår og skade, han ham gjort har, hvortil Poul Soldat svarede, at hvis han havde gjort, var han nødt til.

(31)

** Anders Andersen i Ajstrup havde stævnet Poul Tomasen Soldat for ran at lyse. Anders Andersen tillyste Poul Tomasen Soldat et fuldt ran for hvis gods, han ham og hans far afrøvet har.

** Anders Andersen i Ajstrup. Poul Tomasen Soldat slog hans hånd mod tingbordet og sagde, at såfremt han var en ærlig karl, skulle Anders Andersen i Ajstrup få betaling for hvis, han havde løjet ham på.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Christensen, som tjente i Hedegård forgangen år, og Johanne Svendsdatter i Ganderup for vidne og sigtelse. Johanne Svendsdatter beskyldte Niels Christensen, at han er hendes barnefar til to børn, begge to pigebørn, og det første døde.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Madsen i Biersted for vidne. Jep Christensen, foged på Elkær, vidnede, at for 14 dage siden kom han til Elkær skov, da var der hugget nylig et læs elle og ført bort, som senere blev fundet ved Jens Madsen i Biersted på en slæde, og Jens Madsen svor, at han aldrig huggede nogen elle i Elkær skov.

(32)

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Jensen, tjenende Anders Nielsen i Hassinggård for vidne og klage. Laurids Christensen, vester Hassing skovfoged, vidnede, at juleaften sidst forleden kom han til Peder Jensen i Dødskov i hospitalets skov, da havde han hugget et læs bøg og førte bort, hvortil Peder Jensen svarede, at han vel skulle få hjemmel dertil.

** Peder Madsen i Nordkær havde stævnet Søren Pedersen i Sulsted for dom, sagende ham 4 daler, han ham pligtig er. på begæring er sagen opsat 14 dage.

** Peder Andersen i Knepholt på hr Niels Nielsens vegne i Jetsmark lod fordele Laurids Tomasen i Åstrup, som flyttede af Jetsmark, for en tønde rug, hans tiende 1630.

(33)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. to mænd bestod, at de på søndag 8 dage gav menige sognefolk i Åby varsel for 3. ting, sagende dem deres faldsmål for deres retterpenge til mestermanden.

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne forbød alle hans husbonds tjenere her i herredet, til Sejlstrup liggende, at bortleje ager eller eng fra deres gårde, eller at huse og helle nogen skarnsfolk, som er andetsteds fradreven, og at de retter dem efter KM forordning om vide vogne, humlekuler og pilestager.

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne forbød alle så mange, som har noget af hr Niels Christensens gods, som var hospitalsforstander i Ålborg, at afhænde fra sig og til ham til videre besked.

19/2 1633.

** Jens Christensen i vester Hassing lod fordele Karen Pedersdatter, Peder Lauridsens hustru, i vester Hassing for 7 mark og 4 skæpper blanding, Jens Madsen 2 mark.

** Jens Christensen i vester Hassing lod fordele Karen Pedersdatter, Peder Lauridsens hustru, i Hassing for 10 mark, hun Tue Svendsen i Hassing pligtig er.

(34)

** Anders Andersen i Ajstrup bandt bogsed på Poul Tomasen Soldat og svor, at han har røvet ham en lue fra.

** Jens Madsen i Horsens havde et lidet sårmål på hans venstre ben, hvilken skade han beskyldte Rasmus Pedersen i Trankær for at han slog ham det.

** Laurids Pedersen i øster Halne på velb Vogn Vognsen til Stenshede hans vegne havde stævnet Jens Pedersen i Aslund og Jens Simonsen i vester Hassing for vidne og klage. Jep Nielsen i vester Hassing skovfoged vidnede, at før jul sidst forleden kom han til Jens Pedersen i Vogn Vognsens skov, da havde han hugget et halvt læs små ege, og Jens Simonsen havde hugget et læs grønne bøge.

** Jep Nielsen i Hassing 3. ting med høringsdele havde tiltale til Oluf Mikkelsen, tjenende i Hassinggård, sager ham 5 daler, han ham pligtig er.

(35)

** Jens Andersen i Vadskær havde i nør Halne stævnet Laurids Nielsen, Karen Sørensdatter og hendes datter Maren Jensdatter, og samme dag i Vadskær stævnede fornævnte Maren Jensdatter, eftersom hun der er rømt af tjeneste, hid til ting i dag for vidne. Søren Jensen på Bården vidnede, at den 14. dags dag før sankt mikkels dag sidst forleden da så han, Maren Jensdatter, som tjente Jens Andersen i Vadskær, kom gående om hans hus med en dreng, som vogtede Vadskær fæ, da ville hun ikke gå hjem. andre vidnede det samme, og at de ikke siden har seet hende i Vadskær eller andetsteds. 

(36)

** Niels Lauridsen i sønder Uttrup og Jens Madsen i Føltved voldgav deres sag på dannemænd, anlangende en hest og en stud, de omtvister.

** Christen Smed i Vadum havde stævnet Peder Lauridsen i Plomgård og Jens Tomasen i Torpet for dom, sagende Jens Tomasen 8 daler, 1 tønde rug, han salig Anders Nielsen pligtig var efter hans brevs indhold, Peder Lauridsen 2 tønder byg, han ham pligtig er, som de blev tildømt at betale.

** Christen Christensen Smed i Vadum havde stævnet efterskrevne for dom, sagende dem hvis, de salig Jep Nielsen og Anders Nielsen pligtig er, som døde i ----. med begge parters bevilling er sagen opsat 14 dage.

(37)

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i går var på Vang for at syne og vurdere den gamle lade, stod øster i gården.

** Jens Mørk i Bjørum på Tomas Olufsens vegne i Sulsted. synsmænd hjemlet, at de nu på torsdag sidst forleden så Tomas Olufsen for at syne hvis sår og skade, han bekommet har.

** Vester Niels Lauridsen i Sulsted. synsmænd hjemlede, at de på torsdag sidst forleden så vester Niels Lauridsens datter Maren Nielsdatter for at syne hvis skade, hun bekommet har.

(38)

** Niels Klemendsen i Aslund 3. ting med høringsdele havde tiltale til Anders Jensen i vester Hassing, sagende ham 3 daler og 3 ---- læderskind.

** Niels Nielsen i Gåser havde stævnet Christen Madsen i vester Hassing og Villads Terkildsen i Ganderup for 3. ting, sager Christen Madsen 7 daler, Villads Terkildsen 3 sletdaler, de ham pligtig er.

** Jens Mørk i Bjørum 3. ting med høringsdele havde tiltale til Niels Pedersen i vester Halne med flere, sager dem for adskillig gæld.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på hans husbonds vegne. dom belangende Jens Ibsen i Attrup plovhus, eftersom sagen i dag 14 dage er opsat, da efterdi her bevises med en kontrakt, Anders Kærulf og Anders Rasmussen og hans medbrødre imellem gangen, anlangende dem at være forenet om Hammer kirketiende, da kunne Jens Ibsen ikke tildømmes for samme tiende nogen tiltale at lide.

**Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Ibsen i vester Halne for dom og dele.

(39)

26/2 1633.

** Anders Nielsen i Vodskov på Henrik Sørensens vegne i Ålborg lod fordele salig Peder Simonsens hustru i nør Halne, Birgitte Lauridsdatter, for 12 mark, hun Henrik Sørensen pligtig er efter hans bogs indhold.

** Anders Nielsen i Vodskov på Søren Rasmussens vegne i Ålborg lod fordele Birgitte Lauridsdatter, salig Peder Simonsens hustru, i nør Halne for 3 mark, hun Søren Rasmussen pligtig er efter salig Jens Madsens bogs indhold.

** Niels Klemendsen i Aslund lod fordele Anders Jensen i vester Hassing for 3 daler og 3 læderskind, han ham pligtig er.

** Jep Nielsen i vester Hassing lod fordele Oluf Mikkelsen, tjenende i Hassing Hovgård, for 5 daler, 1 tønde havre, han ham pligtig er efter doms indhold.

** Peder Poulsen i Hassing Hovgård. synsmænd hjemlet, at de i dag 14 dage var ved Ganderup mølle for at syne, hvorledes samme mølle er ved magt holden.

** Peder Lauridsen i vester Hassing havde stævnet Jep Jensen i vester Hassing for vidne. to mænd vidnede, at to år forleden var de i Else Pedersdatters bo i Hassing og der gjorde Peder Lauridsen udlæg efter en delsvidnes indhold, og da udlagde og vurderede de en rødhjelmet ko for 6 daler, og da blev Peder Lauridsen og Jep Jensen forligt om samme ko.

(40)

** Peder Lauridsen i vester Hassing havde stævnet Jep Jensen i vester Hassing for dom, sagende ham 6 daler for en rødhjelmet ko, han ham afkøbt har, hvorimod Jep Jensen svor, at han aldrig lovede ham 6 daler. sagen er opsat 3 uger.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Poulsen i Hassing Hovgård for dom, sagende ham 7 tønder byg, eller 9 mark for hver tønde, han velb Hans Lindenov pligtig er efter hans brevs indhold. på begæring er sagen opsat 3 uger.

** Peder Jensen i Biersted. tre mænd vidnede, at de nu på mandag var 8 uger var i Margrete Jensdatter, salig Anders Sørensens efterleverske, i Biersted hendes bo, og der skiftede samme bo i to parter imellem Margrete Jensdatter og hendes børn, ved navn Anne Andersdatter, Joen Andersen, Maren Andersdatter, Johanne Andersdatter og Anders Andersen.

(41)

** Jens Mørk i Bjørum. Jens Madsen i Biersted lovede at betale ham 2 rigsdaler, han ham pligtig er, for adskillige brevpenge, han har bekostet for ham.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Madsen i Nørgård i Biersted for dom, anlangende nogen elle, han har haft på en slæde i nør Halne, hvortil Jens Madsen svor, at han ikke har hugget nogen elle. på begæring blev sagen opsat 14 dage.

** Jep Jensen i vester Hassing havde stævnet Svend Lauridsen i vester Hassing ved Kilden for dom, sagende ham 20 skæpper rug med mere, han ham pligtig er, som han blev tildømt at betale.

(42)

** Simon Pedersen på Holtet. vidnesfolk vidnede, at det er ikke uden et bol, Simon Pedersen iboer, og aldrig har været holdt for andet end et bol i 20 år, de mindes.

** Jens Christensen i vester Hassing. vidnesfolk vidnede, at det ikke er uden et bol, Jens Christensen iboer, og aldrig har været mere.

** Mikkel Andersen i Bjørnkær havde stævnet Anders Christensen i nør Halne, sagende ham 1 stud, han har drevet ihjel for ham i ploven. sagen er opsat 14 dage.

** Christen Andersen i Knepholt 3. ting med høringsdele havde tiltale til Niels Ibsen i vester Halne, sagende ham et par bukser, 2 skæpper blanding, Niels Vinter, som løb fra Knepholt forgangen høst, sagende ham sin tjeneste, han er rømt af, hans mor Bodil Nielsdatter til stor skade.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet menige velb jomfru Sofie Høgs tjenere i Hammer, Sulsted og Biersted sogne for 3. ting, sagende dem hvis, de velb jomfru Sofie Høg pligtig er efter en restants lydelse.

(43)

** Laurids Ibsen i nør Halne på sin husbonds vegne lod fordele hans husbonds tjenere her i herredet, til Sejlstrup liggende, for hvis, de rester med for år 1632 efter restants lydelse, som efterfølger.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Niels Jensen i øster Hassing og Rasmus Lauridsen, Laurids Rasmussens søn, i øster Hassing, sagende dem ulovlig skovhug, de gjort har i Otte Skeels skov i øster Hassing skov.

** Tomas Christensen, foged på Nibstrup. dom belangende Christen Madsen i Ajstrup, eftersom sagen 22/1 sidst forleden er opsat, da efterdi ikke bevises, det Christen Madsen under prædiken og gudstjeneste at have solgt øl eller holdt ulovlig kro, da kunne han ikke tildømmes 10 daler efter KM forordning at være falden, undtagen det anderledes bevises kan.

(44)

** Laurids Pedersen i øster Halne lod fordele efterskrevne, som rester med deres ringepenge til Jens Nielsen i Torpet, som ringer ---- klokken.

5/3 1633.

** Jens Lauridsen i Povlstrup lod fordele Tomas Sørensen i Gåser for 2 rigsdaler kongeskat.

** Mikkel Nielsen i Torpet lod fordele Morten Skolemester i Åby for 2 daler efter hans håndskrifts lydelse.

** Mikkel Nielsen i Torpet lod fordele Anders Pedersen ---- i Lindholm for en vadmels trøje, han og hans hustru afkøbte Mikkel Nielsens tjenestepige.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne for hvis, de rester med til fru Dorte Budde.

(45)

** Laurids Pedersen i øster Halne på fru Sofie Brahe, salig Jørgen Lunges, til Odden. vurderingsmænd vidnede, at de 12/9 1631 har været, efter den gode frues befaling, til Johannes ` Nielsens i ---- gård. og der vurderet efterskrevne gods, som var salig Laurids Nielsens, som døde i Rævhede.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet efterskrevne Hans Lindenovs tjenere for 3. ting, sagende dem efter en restants lydelse, som efterfølger. sagen er opsat 4 uger.

(46)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Mads Pedersen i Nejsig for dom, sagende ham en fjerding okse, så god som 14 rigsdaler, han Hans Lindenov pligtig er, som han blev tildømt at betale.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne lod fordele Rasmus Lauridsen med flere i øster Hassing for ulovlig skovhug, de gjort har i Otte Skeels skov, øster Hassing skov.

(47)

** Laurids Ovesen i Ganderup. vidnesfolk vidnede, at det af gammel tid har været holdt for et bolig, som Laurids Ovesen iboer, og ikke kan beregnes for højere end et bol.

** Christen Nielsen Smed i Ganderup. vidnesfolk vidnede, at det bol, Christen Nielsen Smed og Rasmus Lauridsen i Ganderup begge iboer, har af gammel tid været holdt for et bol.

** Jens Madsen i Kirkegård havde stævnet Christen Smed i Vadum for æskning. Jens Madsen æsket og begæret af Christen Smed hvis, han og hans medarvinger rester på deres arvelod efter salig Tomas Nielsen, hans hustru Maren Nielsdatters forrige mand, hvortil Christen Smed benægtet, intet deri skulle reste, og ville vide hvad det skulle været.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Skrædder i Ganderup for syn at afhjemle og klage at tage beskreven. synsmænd hjemlet, at de i går 8 dage var ved Christen Skrædders hus i Ganderup for at syne, hvorledes samme hus er ved magt holden.

(48)

** Laurids Ibsen i nør Halne. Peder Jensen i Biersted tog i Laurids Ibsens og Tomas Christensens hænder i Biersted, salig Anders Sørensens, som døde i Biersted, hans 5 børns værge og formynder, lovede at betale hans 5 stedbørn, ved navn Anne Andersdatter, Johanne Andersdatter, Joen Andersen, Maren Andersdatter og Anders Andersen 44 sletdaler, han til sig har annammet, de efter deres salig far Anders Sørensen arvet har.

** Christen Smed i Vadum havde stævnet Jens Tomasen i Torpet for dom, sagende ham 8 daler, 1 tønde rug, han salig Anders Nielsen skyldig var efter hans brevs indhold. på begæring er sagen opsat 14 dage.

** Hans Madsen i Lasgård. Oluf Sørensen i Østergård med flere vidnede, at det bolig, som kaldes Lasgård, som Hans Madsen påboer, ikke i gammel tid har været holdt for andet end et bol.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. Niels Christensen, som tjente i gård med Kirsten Christensdatter, og som begge tjente i Hedegård forgangen år og der avlet børn sammen, lovede at ægte og forse Kirsten Christensdatter og lovede at stille Otte Skeel tilfreds for samme lejermål.

(49)

12/3 1633.

** Jens Madsen i lille Kraghede. Niels Lauridsen, barnfødt i Grindsted, nu tjenende Jens Lauridsen i Grindsted lovede at tjene ham nu først kommende sankt mikkels dag et år omkring for den løn, han havde stedt han for, eftersom han det år løb fra ham af sin tjeneste.

** Peder Lauridsen i vester Hassing på mester Christen Hansen, superintendent over Vendelbo stift, hans vegne havde stævnet efterskrevne for dom, sagende dem efterskrevne hvis, de salig Laurids Skriver borgmester pligtig er efter hans bogs indhold, som efterfølger.

(50)

** Søren Pedersen i Pilkrogen på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Bertelsen i Vadum for dom, sagende ham 4 tønder byg, 2 skæpper havre, 1 rigsdaler gæsteri med mere for år 1632 og 1631 efter restants lydelse, som han blev tildømt at betale.

** Søren Pedersen i Pilkrogen på sin husbonds vegne. Peder Nielsen i Biersted lovede at betale fru Margrete Rosenkrantz 12 rigsdaler stedsmåls penning inden 14 dage eller da lide udlæg i hans bo.

** Søren Pedersen i Pilkrogen på sin husbonds vegne havde stævnet Anne Christensdatter, værende i øster Hassing, for dom, sagende hende 6 rigsdaler for lejermål, hun beganget har, som hun blev tildømt at betale eller at straffes på hendes krop efter KM forordning.

** Anders Dal i Vodskov på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag 8 dage var i Attrups endel for at syne hvis, der kan findes huggen i samme skov på 3 års tid.

(51)

** Christen Andersen i Knepholt på Niels Ludvigsens vegne i Vestergård lod fordele Niels Olufsen i nør Halne for en spørgsmålsbog over biblen, som Søren Rasmussen i Stade har lånt ham.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne forbød nogen at lade sine geder komme i Vodskov skov eller mark og gav kære og klage over nogen geder, som daglig går i samme skov og mark.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. Morten Jensen i Dalen lovede at stille Hans Lindenov tilfreds for hvis skovhug, han beganget har i Østbjerg skov.

** Christoffer Christensen i nør Halne lyste efter hans signet, som er ham for et halvt år frakommen, og aflyste samme signet, om der findes nogen breve gjort i dismidlertid, vil han ikke nyde og undgælde dem.

(52)

** Anders Christensen i nør Halne spurgte Birgitte Lauridsdatter i nør Halne, om han ikke lejede en plov af hendes mand Peder Simonsen for nogen år siden den tid, Mikkel Andersens stud blev ihjel drevet, dertil svarede hun, at hun vel vidste, at han havde samme plov af hendes husbond, men hvad deres forligelsemål var, vidste hun ikke.

** Knud Jensen i Hals fogedgård begærede udlægsmænd over Jens Christensen i vester Hassing for 4 tønder byg, hans salig bror Hans Christensen havde lovet til salig Niels Jensen i Hals for Laurids Mogensen Møller i Hassing mølle, som Jens Christensen lovede at betale inden 8 dage.

** Christen Andersen, rådmand i Ålborg. Laurids Rasmussen, borger og indvåner i Ålborg, og Jørgen Pedersen Smed i Sundby vidnede, at de 26/2 1632 var i Jørgen Smeds hus i Sundby og hørte, at Karsten Andersen og Hans Nielsen i Uttrup blev forligt om alt, hvis dem imellem været har til denne dag, så blev Karsten Andersen fornævnte kirkeværger skyldig 30 daler.

(53)

** Karsten Andersen, rådmand i Ålborg, på sine egne og Hans Nielsen i Uttrup på sine egne og Simon Jensens vegne i Gilsig voldgav deres sag, anlangende hvis tvist, dem imellem været har, anlangende Sundby kirkes indkomst, på efterskrevne dannemænd.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne udæsket Peder Jensen, tjenende i Hassinggård, med hans farkoste, eftersom han findes delt og lovforvunden.

** Mads Andersen i Kinderup på Peder Nielsens vegne i Hebelstrup havde stævnet Laurids Nielsen i Solgård for 3. ting, sagende ham for 1 tønde rug, som han skulle give Peder Nielsen for 1 tønde byg, som han hentede i Hammer i fjendernes tid, hvortil Laurids Nielsen svor, at han ikke hentede noget byg i Hammer, men det var hans bror salig Peder Nielsen, som døde i Grindsted. sagen er opsat 3 uger.

** Anders Nielsen i Vodskov på Tomas Lauridsens vegne i Fristrup havde stævnet Simon Lauridsen i vester Halne for dom, sagende ham 22 skæpper byg og 1 sletdaler, han Tomas Lauridsen pligtig er. sagen blev opsat 14 dage.

(54)

** Anders Nielsen i Vodskov på Tomas Lauridsens vegne i Fristrup. forligsmænd vidnede, at de her ved tinget forligte Simon Lauridsen i vester Halne og Tomas Lauridsen i Fristrup om nogen gæld, Simon Lauridsen var ham skyldig.

** Christen Andersen i Knepholt på sin mors vegne fordelte Niels Vinter, som er rømt at sin tjeneste forgangen høst, hans nor Bodil Nielsdatter til stor skade.

** Christen Andersen i Knepholt lod fordele Niels Ibsen i vester Halne for 1 par bukser, 2 skæpper blanding med mere, eftersom han i dag 8 dage blev delt på vilkår.

** Jens Mørk i Bjørum lod fordele Jens Nielsen i Biersted for 2 rigsdaler, han ham pligtig er for adskillige brevpenge, han har bekostet for ham.

** Poul Rasmussen i Nejsig 3. ting med høringsdele havde tiltale til Tomas Christensen i øster Hassing, sager ham 5 skæpper byg engleje, og andre for diverse gæld.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne. dom belangende Svend Lauridsen i vester Hassing, eftersom sagen 29/1 sidst forleden findes opsat, da efterdi bevises, det Svend Lauridsen har ladet sin gård Søndergård forfalde og ikke ydet sin skyld og landgilde i rette tid, da bør hans fæste at være forbrudt.

(55)

19/3 1633.

** Morten Nielsen i Ulsted havde stævnet Anne Rasmusdatter og Jens Pedersen i vester Aslund for 3. ting, sager Anne Rasmusdatter 1 sletdaler, som hans datter har---- for hende for, Jens Pedersen 3 mark for 2 skovhjul, hans søn har gjort for ham. så mødte deres husbonds delefoged Anders Kærulf i nør Halne og formente, han burde det at bevise. sagen blev opsat 8 dage.

** Anders Kærulf i nør Halne havde stævnet Anne Tomasdatter, salig Søren Rasmussens, forrige tolder på Skagen, for dom, sagende hende 30 sletdaler, som rester på hendes husbonds sendebrev, på begæring er sagen opsat 3 uger.

(56)

** Niels Nielsen i Torup havde stævnet Villads Terkildsen i Ganderup for dom, sagende ham 3 daler, 8 skæpper byg, 8 skæpper havre, han ham pligtig er, som han blev tildømt at betale.

** Tomas Olufsen i Sulsted 3. ting med høringsdele havde tiltale til Niels Ottesen i Sulsted, sager ham 1 daler, han lånte hans kvinde på hans vegne.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Mads Andersen i møllen i Ulsted for dom, sagende ham 4 rigsdaler husbondhold efter restants indhold, som han blev tildømt at betale Hans Lindenov.

** Mikkel Nielsen i Torpet havde stævnet Anders Joensen og Mikkel Terkildsen på Halskov for synsmænd at tage af tinge til at syne, hvorledes deres huse og boliger er ved magt holden.

(57)

** Anders Adsersen i Ganderup bød sig i rette imod Jens Sørensen i Ålborg, om han har ham noget til at tale, da er han ikke mødt at give ham sag.

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne. Peder Jensen, tjenende i Hassinggård, lovede at stille hospitalsforstanderen i Ålborg tilfreds for hvis skovhug, han gjort har i hospitalets skov Dødskov.

** Poul Rasmussen i Nejsig lod fordele Tomas Christensen i øster Hassing for 4 skæpper byg engleje, og andre for diverse gæld.

** Peder Christensen 3. ting med høringsdele havde tiltale til Søren Nielsen i Tranum kær, sager ham 9 mark badskærløn.

** Anders Dal i Vodskov på sin husbonds vegne havde stævnet Morten på Bjerget, Laurids Pedersen i Åby med flere for dom, sagende dem enhver 1 okse, de skulle fodre for deres husbond fru Sofie Budde, så de kunne være forsvarlige for købmænd, hvilket ikke sket er, hvorfor de blev tildømt at stande den gode frue til rette for samme stude.

(58)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne for hvis, de jomfru Sofie Høg pligtig er efter restants lydelse, som efterfølger.

** Jens Madsen i Kirkegård og Christen Smed i Vadum berettede, at de var forligt om nogen arv og tilstandende gæld, så Jens Madsen skal have 1 rigsdaler, Jens Andersen i Vadum var Christen Smeds hustru Maren Nielsdatter pligtig. Endvidere skal Jens Madsen have 2 daler af nogen penge, Jost Nielsen i Ålborg var salig Peder Nielsens arvinger skyldig.

** Christen Christensen Smed i Vadum. Jens Madsen i Kirkegård på sin far Mads Nielsen i Østergård hans vegne gav Christen Christensen Smed afkald for hvis arv, som hans salig far var arvelig tilfalden efter hans salig bror Tomas Madsen, som boede og døde i Vadum.

(59)

** Peder Kærulf i Agdrup på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Nielsen i vester Halne for dom, om han ikke pligtig at betale 50 rigsdaler, han på Jens Andersen, forrige boende i Vadum torp, hans vegne har udgivet til Otte Skeel. på begæring blev sagen opsat 8 dage.

** Laurids Pedersen i øster Halne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Christen Nielsen i Østergård, sagende ham 6 daler, han Anders Svendsen, tjenende på Dronningborg, pligtig er for 1 hest.

** Anders Andersen i Ajstrup lyste for nogle breve, som er ham frakommen, anlangende den ransed med Poul Tomasen Soldat.

** Peder Lauridsen i vester Hassing. dom belangende Jep Jensen i vester Hassing, eftersom sagen 26/2 sidst forleden findes opsat, da efterdi bevises at Jep Jensen har købt Peder Lauridsen en rødhjelmet ko af for 6 daler, da bør han betale Peder Lauridsen samme 6 daler.

(60)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. dom belangende Peder Pedersen på Hassinggård, eftersom sagen 26/2 sidst forleden findes opsat, da efterdi bevises med Peder Pedersens håndskrift, ham pligtig at være Svend Pedersen 4 tønder byg samt Hans Lindenov 3 tønder byg, da bør han betale samme byg inden 15 dage.

26/3 1633.

** Laurids Pedersen i øster Halne på fru Helvig Marsvin til Nørlund hendes vegne havde stævnet Niels Skomager i Halager og Bertel Lauridsen sst for dom, sager Niels Skomager 4 rigsdaler stedsmål, en tønde lånebyg og 3 års landgilde af den bolig i Vadum, han iboede, og for han er flyttet af stavnen uden minde eller opsigelse. sagende Bertel Lauridsen et halvt pund smør, rester på en foderokse, i lige måde for han er flyttet af stavnen og den ikke opsagt, hvorfor de blev tildømt at betale fru Helvig Marsvin hvis, de hende pligtig er, og at stande hende til rette.

(61)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. vidnesfolk vidnede, at efterskrevne KM tjenere her i herredet, til Ålborg slot liggende, er så forarmet og øde, at de ikke kan formå at give nogen pengeskat eller andet til KM 1632 til sankt mortens dag.

** Peder Munk i Gettrup havde stævnet Mikkel Nielsen i Mejlholt for dom, sagende ham hans landgilde til Hans Lindenov. sagen er opsat 14 dage.

(62)

** Peder Munk i Gettrup havde stævnet efterskrevne Hans Lindenovs tjenere for dom, sagende dem hvis, de rester med, efter en restants lydelse, som de blev tildømt at betale.

** Anders Dal i Vodskov lod fordele Laurids Snedker i Grindsted for 1 skæppe rug, Adser Pedersen sst for 1 skæppe byg, som er deres tiende til Vang.

(63)

** Peder Kærulf i Agdrup på fru Dorte Buddes vegne til Oksholm. synsmænd hjemlet, at de i går var i Vadum på Halskov ved det bolig, Anders Joensen iboer, og det hus, Mikkel Terkildsen iboer, for at syne, hvorledes de er ved magt holdt, og hvad de kan være brøstfældig for på penning.

** Niels Lauridsen i Sulsted lod fordele Peder Andersen i Sulsted for 2 skæpper rug, med flere, som er deres tiende til Vang.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne Otte Skeels tjenere for hvis, de rester med for 1632 efter en restants lydelse.

** Peder Kærulf i Agdrup på Karsten Andersens vegne i Ålborg lod fordele efterskrevne, som rester med deres tiende til Karsten Andersen for 1632.

(64)

** Jens Tomasen i Torpet. Tomas Lauridsen i Skerping på Tomas Munks vegne i Dal gav Jens Tomasen afkald for al hvis arv, Tomas Munk er arvelig tilfalden efter hans salig far Jens Munk, som boede og døde i Torpet.

** Mads Andersen i Kinderup havde stævnet Niels Olufsen i Trankær for dom, sagende ham 10 sletdaler, han ham pligtig er, som han lånte ham til rettermanden, hvorefter Niels Olufsen begærede, at herredsmændene ville forhjælpe ham, enhver med en ringe penge. sagen er opsat 14 dage.

** Peder Kræmmer i Ajstrup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Poul Tomasen Soldat, sagende ham sår og skade, han ham gjort har.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Jostsen, forrige foged på Vang, i Ålborg for dom, sagende ham hvis, han Jens Høg pligtig er, efter to dommes indhold, som han blev tildømt at betale.

(65)

** Ove Lauridsen i Stade havde tiltale til Jørgen Christensen i Laen for et brev, han ikke ville forsegle for ham, på en stud, hvortil Jørgen Christensen svarede, at det var et skarns brev, hans segl var ikke for det, og han var ham intet pligtig.

** Ove Lauridsen i Stade havde stævnet Jørgen Christensen i Laen for spørgsmål. Ove Lauridsen spurgte Jørgen Christensen, om det ikke var med hans samtykke, at han gav salig Jørgen Nielsen i Laen et brev på en stud, hvortil Jørgen Christensen svarede, at han ikke gav ham brev på en stud.

** Peder Munk i Gettrup spurgte Mikkel Nielsen i Mejlholt, om han ydede ham 2 tønder salt på hans landgilde 1627, hvortil han svarede, at han ikke gav ham hans landgilde salt 1627, som fjenderne kom her i landet.

** Peder Munk i Gettrup på Christen Andersen, født i Hedegård, hans vegne havde stævnet Jost Pedersen i Ulsted og Jep Espensen i Ulstedlund for dom, sagende dem diverse korn, de Christen Andersen pligtig er. efter begæring er sagen opsat 14 dage.

(66)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Nielsen i Ulsted og anden Peder Nielsen for dom, sagende dem ulydelse, de har været tilsagt af Svend Pedersen i Lunderager, deres husbonds ridefoged, at skulle være boddere og det ikke ville, hvorefter de blev tildømt at udrette og bestille hvis, de bliver tilsagt eller også efter recessen at tiltales.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne forbød Peder Nielsen i Ulsted og anden Peder Nielsen at bruge eller bjerge til de værsteder, de iboer, eftersom de har været overhørig, og tilsagde dem at gøre samme værsteder ryddelig til sankt volborgdag.

2/4 1633.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Sørensen i Kærsgård for spørgsmål. Jens Espensen spurgte Peder Sørensen, om han kunne benægte, at han jo havde siddet overhørig og ikke gjort sit arbejde, når han derom blev tilsagt, hvortil han svarede, at han ikke ved, han har siddet overhørig.

(67)

** Ove Lauridsen i Stade havde stævnet Jørgen Christensen i Laen for vidne. Jens Christensen i Hedegård vidnede, at han for nogen tid siden så, at Jørgen Christensen i drukkenskab gav salig Jørgen Nielsen et brev på en stud, men hvad han skulle give for den, vidste han ikke.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet menige Hammer sognemænd for dom, anlangende kirketiende, som nogen af de dannemænd i Hammer sogn på menige sognemænds vegne har tinget med hans tjener Anders Kærulf i Holte. sagen blev opsat 3 uger.

** Poul Rasmussen på Hassing Hovgård på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Olufsen i Trankær for dom, sagende ham ulydighed, at han har siddet overhørig og ladet sin gård forfalde. efter begæring er sagen opsat 8 dage.

(68)

** Oluf Nielsen i Vestbjerg på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i går var ved Anders Bjørnsens og Niels Andersens gårde i øster Hassing for at syne, hvorledes samme gårde er ved magt holden.

** Peder Kræmmer i Ajstrup lod fordele Poul Tomasen Soldat for sår og skade, han ham gjort har.

** Hans Madsen i Lasgård 3. ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Jensen i Ajstrup, sagen ham 8 sletdaler, han Peder Nielsen i Kønkær pligtig er.

** Peder Lauridsen i Sindholt. den fattige Johanne Pedersdatter stod for tingsdom, før hun blev dømt, og bekendte, at siden fjenderne var draget af landet, tog hun ---- forklæde fra en gammel kvinde, og året derefter tog hun en sort vadmels kjortel. Desuden havde hun stjålet adskilligt på de steder, hun tjente, som hun gav Søren Lauridsens hustru i Uttrup at sælge.

(71)

** Peder Lauridsen i Sindholt havde i rette ført en fange ved navn Johanne Pedersdatter for adskillige klæder og gods, hun ham frastjålet har, som hun bekendte, hvorefter hun blev dømt til at straffes på hendes liv efter loven, og Peder Lauridsen hendes medhavende koster igen.

9/4 1633.

** Niels Væver i vester Halne havde et åben sårmål i venstre side af hans hoved, hvilken skade han beskyldte Christen Nielsen i vester Halne for.

(72)

** Anne Christensdatter i Ajstrup, salig Terkild Lauridsens hustru, forsvor og afsagde ikke at ville arve eller annamme noget af hendes salig husbonds gods, ej heller efter ham nogen gæld at betale.

** Christen Sørensen i Ajstrup spurgte Anne Christensdatter i Ajstrup, om hendes mand ikke solgte ham et sort øg, hvortil hun svarede, at hendes mand solgte ham det, nogen tid før han døde, og han har nu bekommet det.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i Østbjerg skov for at syne, hvad der er huggen i fornævnte skov, siden det sidste syn er tiltagen.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. Jens Christensen i Biersted med flere vidnede, at efterskrevne KM tjenere her i herredet, til Ålborg slot liggende, er så forarmet og øde, så der ikke er udgiven nogen landgilde af deres huse og gårde.

(73)

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. vidnespersoner vidnede, at efterskrevne Otte Skeels huse er aldeles øde, og ingen landgilde udgiven dette år.

** Laurids Pedersen i øster Halne på sin husbonds vegne. Mads Andersen i Kinderup kundgjorde, at han 22/3 sidst forleden var med slotsskriver Peder Madsen i efterskrevne deres huse og gårde og pantet fra dem, hvis de restede med til Ålborg slot.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne. Tomas Lauridsen i vester Hassing og Laurids Sørensen sst vidnede, at de i dag måned var i Laurids Møllers bo i vester Hassing og der udlagde til Jens Hansen, efter en doms indhold, efterskrevne kvæg og gods.

** Peder Munk i Gettrup havde stævnet Laurids Møller for dom, sagende ham toldmel af Vrå mølle. efter begæring er sagen opsat 8 dage.

(74)

** Peder Munk i Gettrup havde stævnet Laurids Møller i Vrå mølle for dom, sagende ham skyldmel af Vrå mølle fra 1629 til 1633, som han blev tildømt at betale.

** Morten Kærulf i nør Halne lod fordele Christen Nielsen i Klostergård for 6 daler, han Anders Svendsen, nuværende på Dronningborg, pligtig er på en hest, han ham afkøbt har.

** Peder Nielsen i Bjørnkær lod fordele Laurids Jensen i Ajstrup for 3 sletdaler, han ham pligtig er.

** Jens Espensen på Heden havde stævnet Christen Andersen i Fogedgård, Mikkel Nielsen i Torpet og Anders Kærulf i nør Halne for 3. ting, sagende dem efterskrevne korn, hvortil de berettede, at de ikke havde lovet noget til leje af deres øksne, men var ombedt at tage dem til ploven for foder.
sagen er opsat 14 dage

(75)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Anders Kærulf i Holtet for dom, sagende ham 5 tønder byg studeleje, han har haft til ploven af Hans Lindenovs stude. med begge parters bevilling er sagen opsat 4 uger.

** Jørgen Jørgensen i Gettrup havde stævnet Poul Gundesen i Ulsted og Niels Lauridsen i Rottrup for dom, sagende Poul Gundesen 10 sletdaler for et øg og Niels Lauridsen 11 daler. efter begæring er sagen opsat 14 dage.

** Søren Pedersen i Pilkrogen på sin husbonds vegne havde stævnet velb Laurids Friis i Bjørnkær for synsmænd at tage af tinge, anlangende Bjørnkær gård, skov og kær, hvad samme gård er bygfældig for, og skoven kan være forhugget.

(76)

** Tomas Olufsen i Sulsted lod fordele Niels Ottesen i Sulsted for 1 sletdaler.

** Søren Pedersen i Pilkrogen på sin husbonds vegne spurgte Peder Andersen i Sulsted, om han ikke havde taget hans koste fra en tyv, som blev rettet her ved tinget, hvilket han ikke kunne benægte, og han kom efter hende, og hun kastede hans koste fra sig og forstak sig i nogen tykke buske, og han kunne ikke finde hende.

** Søren Pedersen i Pilkrogen på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Andersen i Sulsted for dom, sagende ham han har ladet en tyv løbe, som havde stjålet fra ham, taget sine koster fra hende og ikke ladet hende rette. På begæring er sagen opsat 3 uger.

** Søren Pedersen i Pilkrogen på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Andersen i Sulsted for dom, sagende ham ----- tilfreds for Langelund skov efter hans forpligts indhold, hvortil Peder Andersen svarede og formente, hans husbond ikke ville tage dom på hans fæste for samme skovhug. sagen er opsat 3 uger.

(77)

** Mads Andersen i Kinderup havde stævnet Jesper Nielsen og Laurids Christensen i Røgeborg for udviselse, anlangende deres gård, de lader forfalde.

** Mads Andersen i Kinderup havde tiltale til Laurids Olufsen og Kirsten Mortensdatter i Ganderup for 2 børn, de har avlet tilsammen, hvortil Laurids Olufsen svarede, at han var præstegivet til hende og ville ægte hende, og dernæst lovede han at stille Otte Skeel tilfreds for hvis forseelse, deri kan findes.

** Jens Espensen på Heden på Gertrud Munks vegne lod fordele Christen Jensen i øster Hassing for 5 mark til leje af en ko, han har haft i leje af Gertrud Munksdatter.

** Ove Lauridsen i Stade. Jens Pedersen i Laen på sin hustru Maren Nielsdatters vegne og Christen Lauridsen i Kirkegård på Jacob Nielsens vegne i Stade, som han er værge for, gav Ove Lauridsen afkald for al hvis arv, som Jacob Nielsen og Maren Nielsdatter er arvelig tilfalden ---- søskende ---- salig Jørgen Nielsen, Christen Nielsen, Anne Nielsdatter, Johanne Nielsdatter og Ingeborg Nielsdatter, som samtlig døde i Laen.

(78)

** Jens Lauridsen på Restrup på fru Helvig --- vegne havde stævnet Tomas Pedersen og Morten N, tjenende Christoffer i Østbjerg, for vidne og klage. Hannibal Christensen i Brødland vidnede, at på torsdag var 8 dage, kom han til Tomas Pedersen og Morten N i Brødland skov, da havde de hugget bøge til 2 læs. Dernæst gav Jens Lauridsen kære og klage på dem for ulovlig skovhug.

** Niels Ludvigsen i Vestergård på sin husbonds vegne. vidnesfolk vidnede, at efterskrevne gadehuse er slet øde og har været øde på nogle års tid.

** Christen Nielsen i Østergård havde et blåslag på hans højre tommelfinger og 4 små sårmål på den venstre hånd.

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Jostsen i Lunden for synsmænd at tage af tinge til at syne hvad, der er huggen i hans husbonds skovspart.

(79)

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på menige Hammer sognemænds vegne havde stævnet Anders Kærulf i Holte samt Jens i Attrup plovhus for vidne. Vidnesfolk vidnede, at den tid da kontrakt gik imellem Hammer sognemænd og Anders Kærulf i Holt om kirkens tiende, da blev de forligt, at tienden af Attrup skovhus skulle følge kirken, så vidt kirken kunne tilkomme, og i fjor ydede de samme tiende til kirkeværgerne.

** Anders Dal i Vodskov begærede vidne over Anders Kærulf i Holt, anlangende noget tiendekorn, de skulle have ydet ham 1627, som fjenderne kom i landet ved mikkelsdags tid. Så mødte Jens Espensen på Heden på sin husbonds tjener Anders Kærulfs vegne, formente KM forordning formelder, at hvis, der er gjort 1627 i fjendernes tid, skulle ikke mere påtales, hvortil Anders Dal svarede, at kornet var ydet, før fjenderne kom i Vendsyssel over fjorden.

** Jens Espensen på Heden på sin husbond og hans tjener Anders Kærulf i Holt hans vegne havde stævnet Niels Andersen i Kærsgård, Søren Andersen i vester Brønderslev, Karen Nielsdatter i Musted og hendes lovværge, Bodil Nielsdatter ---- og hendes lovværge, Laurids Andersen, Jacob Andersen og Selgen Andersen sst og deres lovværge, Peder Andersen og Christen Andersen sst, Christen Andersen i Fogedgården, Anders Kærulf i nør Halne, hr Anders Pedersen i Sundby og Mikkel Nielsen i Torpet for dom, anlangende Knepholt og hendes tilliggelse, og fremlagde Jens Espensen efterskrevne beretning: at jeg har ladet stævne min salig brors hustru og arvinger i Knepholt, som mig er tilfalden efter mine salige forældre, da jeg befrygter Knepholts ejendom at være forringet. Dateret Holt 9/4 1633 Anders Kærulf egen hånd. sagen er opsat 14 dage.

(80)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet mester Peder Jacobsen i Åby for dom, sagende ham at holde en delt og lovforvunden mand i sin tjeneste. efter begæring er sagen opsat 14 dage.

(81)

** Laurids Andersen i Stade havde stævnet menige Hammer grander for klage, anlangende hvis de har pantet fra ham, hvortil de svarede, at de ikke havde pantet videre end efter deres granderet.

** Jens Hansen, foged på Vang, lyste efter et gråt øg, som ham er udlagt af Laurids Møller i Hassing mølle i sin gæld, og er ham frakommen.

** Poul Rasmussen på Hassinggård på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var ved Niels Olufsens gård i Trankær for at syne, om han havde forbedret samme gård, siden sidste syn er tiltagen.

** Poul Rasmussen på Hassinggård på sin husbonds vegne. dom belangende Niels Olufsen i Trankær, eftersom sagen i dag 8 dage er opsat til i dag. efterdi bevises med Niels Olufsens brev, at han forpligter sig samme bolig at forbygge og forbedre, og samme bolig ikke er forbedret, da bør han efter recessen at have sit fæste forbrudt.

(82)

** Peder Munk i Gettrup på Christen Andersen, barnefødt i Hedegård, hans vegne. Dom belangende Jost Pedersen i Ulsted og Jep Espensen i Ulstedlund, eftersom sagen 26/3 sidst forleden findes opsat 14 dage. Da efterdi bevises, at de er Christen Andersen pligtige efterskrevne korn, og ikke bevises med kvittantser det at være betalt, da bør de betale Christen Andersen inden 15 dage. 

16/4 1633.

** Anders Andersen i Ajstrup havde stævnet Poul Tomasen Soldat for 3. ting, sagende ham hvis gods, han ham antvordet har, efter tingsvidnes indhold. opsat 8 dage,

** Hans Nielsen i Kirkeskov havde stævnet Anders Bjørnsen i øster Hassing og Niels Andersen sst for synsmænd at tage af tinge til at syne, hvorledes deres gårde er ved magt holden.

(83)

** Mads Andersen i Kinderup på mester Anders Hansens vegne i vester Hassing lod fordele Christen Jensen og Birgitte Nielsdatter, som rømte af hans tjeneste, sager dem for skade og forsømmelse, han derover bekommet.

** Søren Nielsen i Langtved. Jens Nielsen i Langtved kundgjorde, at han havde ladet sig fledføre til hans bror Søren Nielsen sst og gjort kontrakt med hverandre, som efterfølger. Dertil blev stævnet efterskrevne, om de havde noget dertil at svare.

(84)

** Anders Kærulf i nør Halne på Peder Madsens vegne i Nordkær lod fordele Simon Sørensen, tjenende i Hammer, for 2 mark, han ham pligtig er.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde tiltale til Jesper Nielsen i Røgeborg, for han lader hans gård forfalde, lejer og låner ager og eng fra den, så lovede Jesper Nielsen at bygge og færdig gøre sit hus inden sankt mikkelsdag førstkommende.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde tiltale til Laurids Christensen i Røgeborg for hans gård, han lader forfalde, låner og lejer ager og eng fra den, så lovede Laurids Christensen at opbygge og færdig gøre sit hus inden sankt mikkelsdag først kommende.

** Jens Mørk i Bjørum gav kære og klage over Mads Knudsen, Knud Madsens søn, som boede og døde i Hvorup, for han er løben af hans tjeneste uden vilje og minde.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de på torsdag sidst forleden var på Gryderlund grund for at syne jomfru ---- gård Gryderlund, hvad den kan give til skyld og landgilde.

(85)

** Peder Munk i Gettrup. Mikkel Nielsen i Søndergård i Mejlholt lovede at betale ham 2 tønder salt, hans landgilde for 1628.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne for studeleje, de rester med.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne lod fordele Christen Sørensen i øster Hassing for 2 tønder byg, landgilde for forgangen år.

** Peder Munk i Gettrup, forrige foged til ----. Vidnesfolk vidnede, at 1628 tre dage før sankt hans dag, den tid Peder Munk kom af landet fra fjenderne, da havde han en tønde i forvaring til Mikkel Nielsens i Mejlholt, og i samme tønde var adskillige klæder, regnskaber, regnskabs breve og kvittantser, og samme tønde tog fjenderne, slog den op og tog bort, hvad der var i den.

(86)

** Jens Espensen på Heden på Jep Tomasens vegne i Knølgård havde stævnet Peder Poulsen i Hassinggård for dom, sagende ham 20 sletdaler, han Jep Tomasen pligtig er. På begæring er sagen opsat 8 dage.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. Synsmænd hjemlet, at de på søndag morgen sidst forleden var sønden store Vedslet ---- dige for at syne en dreng, som lå død under et læs staver.

** Peder Munk i Gettrup, forrige foged til Vrå. vidnesfolk vidnede, at Laurids Møller, som da havde Vrå mølle, ikke havde nogen malen med samme mølle 1629, som fjenderne drog af landet, og siden stod øde og forfalden, og Laurids Møller er forarmet.

** Anders Ludvigsen i Vestergård på Jens Halses børn og arvingers vegne. Vidnesfolk vidnede, at efterskrevne salig Jens Halses gældnere efter den salig mands bogs indhold er døde, øde og en part arv og gæld forsvoret, så der intet er at bekomme, som efterfølger.  

(87)

** Christen Christensen Smed i Vadum. Dom belangende Jens Tomasen i Torpet, eftersom sagen 5/3 sidst forleden findes opsat, da efterdi bevises med Jens Tomasens udgivne breve og håndskrifter ham pligtig at være salig Anders Nielsen, som døde i Vadum, 10 sletdaler med mere. Da bør Jens Tomasen at betale Christen Smed samme rest.

** Peder Munk i Gettrup, forrige ridefoged på Vrå. Dom belangende Laurids Møller i nør Halne, eftersom sagen i dag 8 dage er opsat. Eftersom bevises med restants, Laurids Møller rester med 9 tønder mel af Vrå mølle, da bør han samme 9 tønder mel betale eller lide indvisning i hans bo.

(88)

** Niels Ludvigsen i Vestergård på salig Jens Halses børn og arvingers vegne. Dom belangende Christen Nielsen i Åby med flere, eftersom sagen 19/2 sidst forleden findes opsat. Da efterdi bevises med salig Jens Andersen Halses regnskabsbog, forberørte mænd at være den salig mand forberørte korn og penning skyldig, da bør de betale salig Jens Halses arvinger samme korn og penning.

30/4 1633.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i Vrå skov for at syne, hvis der findes at være hugget siden philipi jacobi dag 1632 og til denne dag.

(89)

** Hans Nielsen i Kirkeskov på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i Anders Bjørnsens og Niels Andersens gårde i øster Hassing for at syne, hvorledes deres gårde er ved magt holden.

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i går var i hospitalets skovspart for at syne, hvad der findes huggen i samme skov på 1 års tid.

** Søren Nielsen i Langtved. Jens Nielsen, barnfødt i Langtved, berettede, at efterdi han er meget vanfør, gammel og skrøbelig, hvorfor han efter loven lovbød sig med alt hans havende gods til hans efterskrevne slægt og frænder, som ham skulle arve. 

(90)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Hans Pedersen og Christoffer i Østbjerg for dom, sagende dem ulovlig skovhug, som findes gjort i deres gårdes skovspart, hvortil de berettede, at det var bort stjålet om nattetide, som de ville bevise. sagen er opsat 8 dage.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Anders Andersen i Starbæk for synsmænd at tage af tinge til at syne hvad skade, der findes gjort i nogle enge ved Starbæk.

** Jens Hansen, foged på Vang, havde stævnet Jep N i Manstrup for æskning og klage. Jens Hansen æsket Jep i Manstrup med hvis hjemmel og adkom, han har til et gråt øg, han har i hans havende værge, som er udlagt ham af Laurids Møllers bo i Hassing mølle.

(91)

** Tomas Gertsen i Ålborg og Tomas Lauridsen ---- sst havde stævnet Bodil Nielsdatter i Knepholt, Anders Kærulf i nør Halne og Christen Andersen i Fogedgård for dom, sagende dem gæld, de skulle betale efter salig Else Andersdatter, som døde i Holte, som de bekom udlæg for på skifte efter den salig kvinde. Så berettede Christen Andersen i Fogedgård på sine egne og mor Bodil Nielsdatters vegne intet at være dem skyldig.

** Hans Andersen i Hals havde stævnet Johanne Sørensdatter i Hvorup med hendes børn, Christen Pedersen, Oluf Pedersen, Niels Pedersen, Karen Pedersdatter, Anne Pedersdatter og Bodil Pedersdatter med deres lovværge her til tinget i dag.

** Baldser Hansen i Østergård på sin husbonds vegne havde stævnet velb Laurids Friis i Bjørnkær for synsmænd at tage af tinge, anlangende Bjørnkær gård.

(92)

** Søren Jensen i øster Halne. Christen Pedersen i Sundby og Klemend ---- i Ålborg på hr Christen Pedersen i Als og Anders Pedersen i ---- og Christen Christensen i Kølvring på sin hustru Mette Pedersdatter deres vegne gav Søren Jensen afkald for arv, som dem er tilfalden efter salig Jens Pedersen, som boede i øster Halne.

** Jens Pedersen i Laen havde stævnet Laurids Rasmussen i øster Hassing for dom ---- efter hans udgivne brevs indhold. på begæring er sagen opsat 14 dage.

** Baldser Hansen i Østergård, ridefoged til Oksholm, på sin husbonds vegne fremæsket, om der var nogen, som havde hans husbond velb fru Dorte Budde til at tale, så er der ingen fremkommen.

** Jens Pedersen i Laen 3. ting med høringsdele havde tiltale til Niels Sørensen i vester Hassing, sagende ham 2 dages mogagen for kornskade, han ham pligtig er.

(93)

** Mads Andersen i Kinderup lod fordele Niels Jensen i øster Hassing for 1 rigsdaler for ulydighed mod KM forordning, han har været stævnet for hans sognepræst og ikke er mødt.

** Søren Pedersen i Pilkrogen. uendelig dom på sin husbonds vegne, belangende Peder Andersen i Sulsted, eftersom sagen 9/4 sidst forleden findes opsat, da efterdi han har taget sin koste fra en tyv og ladet den løbe og ikke ladet rette, da bør han at have sine 40 mark forbrudt til sin husbond.

** Søren Pedersen i Pilkrogen på sin husbonds vegne. uendelig dom belangende Peder Andersen i Sulsted, eftersom sagen 9/4 sidst forleden findes opsat, at da Peder Andersen ikke har stillet den gode frue tilfreds for Langelund skovhug efter hans forpligts indhold, og efter samme forpligt hans fæste på den gård, han iboer, bør være forbrudt.

** Anders Nielsen i Vodskov på Tomas Lauridsens vegne i Fristrup. dom belangende Simon Lauridsen i vester Halne, eftersom sagen 12/3 sidst forleden findes opsat, da efterdi bevises med tingsvidne, det Tomas Lauridsen og Simon Lauridsen har været forenet, det Simon Lauridsen skulle betale Tomas Lauridsen 2 tønder byg og 2 daler, hvorpå skal reste 22 skæpper byg og 1 daler, da bør Simon Lauridsen betale Simon Lauridsen samme rest.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. dom belangende Christen Nielsen i Vestergård i vester Halne, eftersom sagen ---- findes opsat, da efterdi bevises med Christen Nielsens og Oluf Christensens brev, hvori de samtlig bekender dem at være Otte Skeel 100 rigsdaler skyldig, som de på Jens Andersen, fordum boende i Vadum torp, hans vegne udlovet har til sagefald, som skulle være betalt, og Christen Nielsen anmodes for den halve part, da bør han samme part inden 15 dage at betale.

(94)

7/5 1633.

** Morten Kærulf i øster Halne på fru Helvig Marsvin til Nørlund hendes vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Niels Skomager i Halager, sager ham 4 rigsdaler stedsmål, endnu 3 års landgilde at en bolig i Vadum, han iboede.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Christen Joensen i Hvorup, sager ham 1 rigsdaler stedsmål af et gadehus i Hellum.

(95)

** Niels Lauridsen i Sulsted lod fordele blandt andre Simon Jensen i Stapris, hver  for 1 skæppe rug og husleje til Niels Basse i  Holstrup af deres børn, som blev vedtagen af præsten at skulle gå i skole.

** Anders Andersen i Ajstrup lod fordele Poul Tomasen Soldat for hvis, han ham afrøvet har.

** Jens Hansen på Vang. Mads Andersen i Vestbjerg og Jens Nielsen sst berettede, at de med deres gode vilje har efter deres husbonds begæring afstået til ham til et gadehus ved Tandal hver af dem to stykker jord.

** Peder Christensen i vester Hassing 3. ting med høringsdele havde tiltale til Tomas Tøgersen, tjenende mester Anders i Hassing, sager ham 1 rigsdaler kongeskat.

** Peder Christensen i Ganderup. Synsmænd hjemlet, at de i dag var i Ganderup kær for at syne hvad skade, svin har rodet og gjort i en eng, liggende til Peder Christensens gård.

** Peder Madsen i Ganderup. Anders Lauridsen, barnefødt i Ganderup, gav Peder Madsen afkald for arv efter hans far, mor og bror, som samtlige døde i Ganderup, hans far Laurids Nielsen, hans mor Maren Tomasdatter og bror Tomas Lauridsen.

(96)

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne lod fordele Laurids Andersen i Stade for 12 rigsdaler lejermåls penning, han Otte Skeel pligtig er efter hans forpligts indhold.

** Jens Tøgersen i Ajstrup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Niels Jensen, tjenende Hans Madsen i Lasgård, sager ham 3 mark, han ham pligtig er for en trøje.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Andersen i Fogedgård og Mikkel Nielsen i Torpet for vidne og spørgsmål. Jens Espensen spurgte Christen Andersen, om han ville benægte, at han ikke havde hans husbonds øksne i ploven, som han havde taget til ploven, hvortil Christen Andersen svarede, at ingen må nøde hinanden til ----, uden han selv vil vedtage efter loven.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Dorte Pedersdatter, værende i Lindholm, for vidne. Dorte Pedersdatter vidnede, at en karl, ved navn Oluf, er hendes rette barnefar, og ingen anden hun har haft fællig med, og ikke hun ved, hvad hans tilnavn er.

** Jens Hansen, foged på Vang, på sin husbonds vegne havde stævnet Mikkel Møller i Vang vejrmølle for vidne. vidnesfolk vidnede, at Mikkel Møller er flyttet fra den for 8 dage siden, og siden den tid har den stået øde og ikke været malet mel.

(97)

** Jens Christensen i vester Hassing havde stævnet Laurids Møller i Hassinggårds mølle for dom, sagende ham 4 tønder byg, 2 daler for hver tønde, hans bror salig Hans Christensen har udlovet til salig Niels Jensen i Hals på hans vegne. grundet skudsmål er sagen opsat 8 dage.

** Jens Christensen i vester Hassing havde stævnet Niels Pedersen i Ganderup for dom, om han ikke pligtig er at betale hans far Christen Hansen hvis, han hans bror salig Hans Christensen pligtig var, hvorimod Niels Pedersen bød sig til regnskab, hvorfor sagen er opsat 14 dage.

** Morten Kærulf i øster Halne på fru Helvig Marsvin fil Nørlund hendes vegne havde stævnet Jens Jensen i Vadum med mange flere for dom, sagende dem hvis landgilde, de rester med til den gode frue efter købebrev og restants lydelse for forgangen år såvel som i år, da efterdi det er ringe gadehuse, for berørte mænd påboer og af gammel tid ikke har udgivet fuld landgilde, som de nu er takseret for, da vidste dommeren ikke imod for berørte købebrev at dømme, men det at indkomme til sin tilbørlige dommer.

(98)

14/5 1633.

** Morten Kærulf i øster Halne lod fordele Niels Skomager i Halager for 4 rigsdaler stedsmål med mere.

(99)

** Peder Christensen ---- lod fordele Tomas Tøgersen, tjenende mester Anders ---- Hassing præstegård, for 1 rigsdaler KM skat.

** Jens Hansen, foged på Vang, lod fordele Christen Joensen i Hvorup for 1 rigsdaler stedsmål af et gadehus i Lindholm.

** Jens Pedersen i Laen lod fordele Niels Sørensen i vester Hassing for to dages mogagen for kornskade, han ham pligtig er.

** Jens Hansen, foged på Vang, på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Madsen i Nordkær med mange flere for synsmænd at tage af tinge til at syne, hvorledes deres broskifter og løkker, som dem er tilskiftet, er ved magt holden.

** Anders Nielsen i Biersted. voldgiftsmænd kundgjorde, at eftersom de var tagen i voldgift imellem Anders Nielsen i Biersted og Anders Simonsen i nør Halne, anlangende nogen arvepart, da afsagde samme deres voldgift, at Anders Nielsen skal give Anders Simonsen 3 skæpper rug.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne. Jens Jensen, salig Anders Nielsens stedsøn, i Vodskov vidnede, at nu på lørdag ---- kom Niels Andersen, salig Anders Nielsens søn, til ham og salig Anders Nielsen i deres lade og sagde til sin salig far, at der sad et af hans øg i en grav i mosen, så fulgtes de ad, og da faldt Anders Nielsen omkuld, og da de ville rejse ham op, da kunne han intet tale. Andre vidnede det samme.

(100)

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de nu på lørdag var 8 dage var på Vodskov mark for at syne, hvorledes salig Anders Nielsen var kommen af dage, som der lå på vejen, da kunne de ikke se, at salig Anders Nielsen havde fanget nogen skade, andet end Gud havde hjemsøgt og bortkaldt ham med stor hastig sygdom.

** Anders Kærulf i nør Halne havde stævnet Birgitte Jensdatter i nør Halne med hendes lovværge for klage og dom. Anders Kærulf spurgte Birgitte Jensdatter, om hun vidste noget med ham, andet end som ærligt var, hvortil hun svarede, at hun ikke vidste andet med ham end det, som ærligt var.

(101)

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne. Ingeborg Christensdatter, tjenende Anders Kærulf i nør Halne, vidnede, at som i går var 8 dage, sagde Birgitte Jensdatter i nør Halne til hende, at havde Anders Kærulf været en ærlig mand, da havde han ikke gjort det, han gjorde ved hende, hvortil Birgitte Jensdatter svor, at hun ikke havde sagt de ord men sagde, at han havde gjort som ingen fin mand, han havde lokket hendes tjenestepige fra hende.

** Anders Kærulf i nør Halne. Bodil Lauridsdatter, tjenende Anders Kærulf i nør Halne, vidnede, at som i går var 8 dage, så hun Maren Sørensdatter, nu tjenende Anders Kærulf, kom med øl og mad og ville bære til Anders Kærulfs plov til hans folk, og da kom Birgitte Jensdatter i nør Halne og ville tage en kjortel fra hende af hendes liv. Dertil svarede Birgitte Jensdatter, at samme pige løb fra hende, og hun gav hende samme klæder.

** Anders Kærulf i nør Halne. Anders Sørensen i nør Halne var Anders Kærulfs hjemmel til Maren Sørensdatter, som tjente ham og tilforn tjente Christoffer Christensen.

(102)

** Anders Kærulf i nør Halne havde stævnet Birgitte Jensdatter i nør Halne med hendes lovværge for klage og dom, sagende hende for hun har taget klæder fra hans folk, hvortil Birgitte Jensdatter berettede, at samme pige var hendes sted hjon og løb fra hende uden vilje og minde og havde givet hende den kjortel og havde taget fra hende igen. sagen er opsat 3 uger.

** Peder Christensen i Ganderup havde stævnet Anders Andersen ved Starbæk for vidne og klage. Villads Villadsen på Holtet vidnede, at han så Anders Andersens svin ved Starbæk tit og ofte i Peder Christensens eng i Ganderup.

** Anders Andersen i Starbæk. Villads Villadsen på Holtet tilsagde Anders Andersen i Starbæk, at han troede  ikke, han kunne æde flæsk.

** Christen Jensen Smed i Langholt havde stævnet Jens Lauridsen, tjenende Christen Smed i Langholt ---- for syn at afhjemle. synsmænd hjemlet, at de på tirsdag var 8 dage var i en mose sønden Langholt for at syne en sort ko, som der sad druknet, som var Christen Jensens.

(103)

** Hans Andersen i Hals havde stævnet Johanne Sørensdatter i Hvorup med hendes lovværge og børn, Christen Pedersen, Niels Pedersen, Oluf Pedersen, Karen Pedersdatter, Anne Pedersdatter og Bodil Pedersdatter med deres lovværge for dom, sagende dem 25 daler med sin rente i 12 år, salig Peder ---- i Hvorup skulle være salig Anders Mortensen, som døde i Års, pligtig, hans fædrene arv, som er nu Anne Lauridsdatter hans mor og hans søster Karen ---- datter arveligt tilfalden. sagen er opsat 3 uger.

** Mikkel Nielsen i Torpet. Hans Andersen i Hals fremlagde efterskrevne bevis, hvori borgere i Års kendes, at Ove Madsen i Hals har været der og annammet nogen klæder, som hans fostersøn Anders Mortensen døde fra, straks efter han var forlovet af børnehuset i København, dateret Års 4/1 1633.

(104)

** Jens Espensen på Heden på Bendet Porsdatters vegne i Attrup havde stævnet Laurids Møller i Horsens mølle for synsmænd at tage af tinge til at syne hvis brøstfældighed, som findes på Attrup mølle.

** Jens Espensen på Heden på Jep Tomasens vegne i Knølgård. uendelig dom, eftersom sagen 16/4 findes opsat, og Peder Pedersen blev tildømt at betale Jep Tomasen 20 sletdaler.

** Morten Kærulf i øster Halne på velb fru Helvig Marsvin, salig Gude Galdes, til Nørlund hendes vegne. Efterskrevne kvinder vidnede, at de i forgangen uge var på Rødslet, eftersom de var tiltagen at granske og forfare om Maren Lauridsdatter, der sidder anholdt for rygte og tidende at skulle have fået et barn eller var med det. Da hun stod nøgen for dem, kunne de ikke se, at hun havde haft nogen børn, og hun svor, at hun aldrig har haft fællig med nogen mand, og vidnesfolk, som tjente i gård med hende i Vadskær, vidnede at de aldrig havde fornemmet nogen letfærdighed med hende. Dernæst spurgte Morten Kærulf Simon Lauridsen i vester Halne, om han ville sætte borgen for sin søster Maren Lauridsdatter, at hun ikke skulle rømme, da kunne han bekomme hende hjem med sig, hvortil han svarede, at han ville bero sig deri til i dag 8 dage.

(105)

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet Jens Lauridsen i Vadum torp og Morten Lauridsen i vester Halne for 3. ting.

21/5 1633.

** Jens Mørk i Bjørum på Jens Hansen, foged på Vang, på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var ved Vangs gærder, lukker og broer, som tjenerne er tilskiftet at holde færdig ved magt, for at syne hvis af efterskrevne tjeneres broskifter og lukker er ved magt holden.

(106)

** Christen Andersen i Fogedgård lod fordele blandt andre Jens Tomasen i Torpet for 8 skæpper rug, hans tiende til Vadum kirke 1632.

** Anders Dal i Vodskov på Jesper Pedersens vegne i Havgård lod fordele Søren Pedersen, tjenende Jens Knudsen i Uttrup for 7 sletmark, han Jesper Pedersen pligtig er, hans fogedpenning af 12 rigsdaler for lejermål.

** Christen Andersen i Fogedgård på Peder Nielsens vegne i Bjørnkær lod fordele Christen Pedersen Gølbo i nør Halne for 10 skæpper havre, han Peder Nielsen pligtig er.

** Christen Mortensen i Svinbjerggård tillyste Vogn Mikkelsen ---- er mørk tyveran, for han om nattetide er rømt af hans tjeneste, uden vilje og minde, og med sig taget adskillige gode varer.

(107)

** Niels Ludvigsen i Vestergård på sin husbonds vegne havde stævnet Søren Jensen i øster Halne for vidne. Anne Joensdatter, barnefødt i Vadum, vidnede, at Søren Jensen i øster Halne er hendes rette barnefar til det foster, hun nu står for tingsdom med. Dertil svor Søren Jensen, at det var år og dag siden, han havde fællig med hende.

** Niels Ludvigsen i Vestergård 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jens Pedersen, forrige tjenende Karen Mørks i Hvorup, sager ham 4 mark.

** Anders Kærulf i Holte 3. ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Jensen, som rømte af hans tjeneste, sagende ham skade og forsømmelse, han derover fanget har.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Svend Svendsen i Sulsted for vidne. Hans Pedersen i Østbjerg vidnede, at forgangen vinter kom han til Svend Svendsen i Sulsted i den nørre skovspart til hans gård, da havde han hugget en bøg og ført bort.

(108)

** Jens Espensen på Heden på Bendet Porsdatters vegne i Attrup. synsmænd hjemlet, at de i dag 8 dage var i Attrup mølle for at syne, hvad samme mølle var brøstfældig for og det at afsige på penning.

** Anders Dal i Vodskov på Niels Lauridsens vegne i øster Uttrup. voldgiftsmænd kundgjorde, at eftersom de var taget i voldgift imellem Niels Lauridsen og Jens Madsen i Føltved, anlangende nogen tvist, dem imellem var. Da afsagde de samme voldgift, at Jens Madsen skal give Niels Lauridsen 4 sletdaler.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Bødker og Christen Smed i Horsens for vidne. Niels Jensen i Ravnskov, Otte Skeels skovfoged over Havrekrogen, vidnede, at forgangen vinter kom han til Christen Bødker og Christen Smed i Otte Skeels skovspart, da havde de huggen nogen torne og hassel.

(109)

** Anders Dal i Vodskov havde stævnet Jens Ibsen i Attrup plovhus for 3. ting, sagende ham 2 skæpper byg kirketiende for 1632.

** Anders Kærulf i nør Halne og Birgitte Jensdatter i nør Halne kundgjorde, eftersom Anders Kærulfs hustru og hende er falden nogen ubetænkte ord imellem. Da svor hun, at hun ikke ved noget med Anders Kærulf eller hans hustru end ærlighed og som fine ægtefolk sømmer og anstår.

** Morten Kærulf i øster Halne på fru Helvig Marsvin til Nørlund hendes vegne. Karen Nielsdatter, Tomas Sørensens hustru i Halager, en gammel jordemoder, vidnede, at hun for 14 dage siden med flere dannekvinder var på Rødslet for at forfare, om Maren Lauridsdatter, som der sidder anholdt for rygte og tidende at skulle have fået noget barn, da havde de Maren Lauridsdatter af hendes klæder og malkede på hendes patter. Da kunne de ikke få nogen mælk af dem. Andre vidnede det samme. Dernæst tilbød Morten Kærulf Simon Lauridsen i vester Halne, om han ville sætte borgen for sin søster Maren Lauridsdatter til den gode frue kom hjem, da hende igen indstille, da kunne han bekomme hende ud til borgen. Hvortil han svarede, at dersom nogen ville beskylde hende for nogen horesag, ville han sætte borgen.

(110)

** Peder Andersen i Knepholt. Christen Andersen i Fogedgård på Søren Jensen i Hornsgård i Slet herred hans vegne, så og med hans og hans hustru Anne Christensdatters samtykke solgte og afhændede fra dem og deres arvinger den lod, Anne Christensdatter er arvelig tilfalden efter hendes salig farfar og farmor, Søren Christensen Skriver og Else Andersdatter, som boede og døde i vester Halne, som er i vester Halne den halvgård, som Mikkel Ibsen nu påboer, så og i det bol i øster Hassing, som Jørgen Jensen nu påboer, og som skal følge Peder Andersen og hans arvinger.

(111)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Mikkel Nielsen i Torpet og Christen Andersen i Fogedgård for dele og dom, sagende hver af dem 1 tønde byg studeleje af fire af hans husbonds stude, de skulle have haft til ploven, og fremlagde Jens Espensen ladefogdens efterskrevne bevis, hvorefter de blev tildømt at betale samme studeleje.

(112)

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne. dom belangende Peder Poulsen i Hassing Hovgård, eftersom sagen 19/3 sidst forleden er opsat, da efterdi bevises med afgangne Søren Rasmussens sendebrev, hvori han lover at ville betale Søren Skriver hospitalsforstander af salig Tomas Brochs datters arvepenge 50 sletdaler til pinsedag og sankt bartolomei dag 1625, og befindes salig Søren Rasmussens efterleverske Anne Tomasdatter derpå betalt 20 sletdaler. Da bør Peder Poulsen på sin hustru Anne Tomasdatters vegne hans anpart af samme 30 daler at betale.

(113)

28/5 1633.

** Jens Mørk i Bjørum på Jep Jensens vegne i Manstrup. Jens Hansen, foged på Vang, var Jep Jensens hjemmel til et gråt øg, som ham er udlagt i sin gæld af Laurids Møllers bo i Hassing mølle.

** Jens Espensen på Heden på Anders Kærulfs vegne i Holte lod fordele Laurids Jensen, som tjente Anders Kærulf, for han rømte af hans tjeneste.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet efterskrevne menige mænd i Kær herred for forbydelse og for syn at tage af tinge, anlangende KM ejendom, om der var nogen, som havde sået nogen sæd i nogen af KM tjeneres jord.

(114)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne lod læse og påskrive efterskrevne forbuds brev, hvori Hans Lindenov til ---- og Margrete Rosenkrantz til Hundslund lod forbyde alle at fiske i den å eller bæk, som løber imellem Kær herred og Hundslund birk.

** Jens Hansen, foged på Vang, på sin husbonds vegne. Niels Møller i Vadum mølle lovede at betale Jens Hansen, hvis han rester med til sin husbond velb Jens Høg, være sig stedsmål, landgilde eller andet efter restants lydelse.

** Jens Hansen, foged på Vang, på sin husbonds vegne lod fordele Mikkel Møller, som havde Vang vejrmølle, for han ulovlig er dragen fra den og ikke så lovlig har opsagt samme mølle.

** Laurids Jostsen, forrige foged på Vang, havde stævnet Peder Poulsen på Hassing Hovgård for dom, sager ham 38 sletdaler, han ham pligtig er efter hans brevs indhold. På begæring er sagen opsat 8 dage.

(115)

** Jens Christensen i vester Hassing havde stævnet Niels Pedersen i Ganderup for vidne. forligsmænd vidnede, at de hen ved år og dag siden var i Niels Pedersens hus i Ganderup og der forligte Jens Christensen i vester Hassing og Niels Pedersen i Ganderup om en bryggekedel, som stod i Niels Pedersens grue, da skulle Niels Pedersen give Jens Christensen 9 sletdaler for samme kedel til 1/11, ellers skulle Jens Christensen have den igen.

** Søren Pedersen i Jerslev havde stævnet Christen Pedersen Skrædder i nør Halne og hans hustru Mette Pedersdatter vidne, anlangende løgnagtige vidner, de ham påvidnet har. sagen blev opsat 14 dage.

** Søren Pedersen i Jerslev havde stævnet Peder Poulsen i Hassing Hovgård for dom, anlangende 8 sletdaler, 1 tønde rug, han Søren Pedersen pligtig er, som han lovede at betale.

(116)

** Niels Terkildsen Skrædder, indvåner i Ålborg havde stævnet Klemend Smed i Biersted for dom, anlangende 24 sletdaler, han ham pligtig er, rester på hans udgivne brev, som han lovede at betale.

** Jens Christensen i Vadum 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jacob Iversen, tjenende Anders Skrædder i Vadum, sager ham 6 skilling, han ham pligtig er.

** Morten Skrædder i vester Halne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder Holdensen i øster Halne, sagende ham 2 daler, 1 rigsmark badskærløn, han ham pligtig er.

** Niels Jensen i Kjaldgård. vidnesfolk vidnede, at det er et bol, som Niels Jensen iboer, og dog kaldes Kjaldgård, og ikke skatter højere end et bol.

** Joen Madsen i Vadum. vidnesfolk vidnede, at de for 3 uger siden var til Joen Madsens i Vadum, som Maren Sørensdatter, salig Christen Mikkelsens hustru, lå syg for døden. Da kundgjorde hun dem hendes efterskrevne gods, som Joen Madsen købte en kiste for og skikkede hende til jorden i. Dernæst tilbyder Joen Madsen, om der var nogen, som kendte sig ved nogen arv efter hende, at de ville betale ham hans omkostning og hente hendes gods.

(117)

** Niels Ludvigsen i Vestergård på sin husbonds vegne havde stævnet Søren Jensen i øster Halne for dom, anlangende 12 rigsdaler, han skal reste med til velb Jørgen Orning for lejermål, hvortil Søren Jensen berettede, at det var en letfærdig hore og ikke heller var hendes barnefar og sig til forpligtet at stille Jørgen Orning tilfreds for samme penning, hvis hans ulempe deri kan findes.

** Niels Ludvigsen i Vestergård på sin husbonds vegne. Jens Pedersen i Hvorup lovede at ville betale Anders Jacobsen, forrige skriver på Åstrup, 4 mark, han rester med efter tingsvidnes indhold.

** Christen Mortensen i Svinbjerggård bandt bogsed på Vogn Mikkelsen, barnfødt i Gøttrup i Han herred, for han i mørke og mulm er løbet af hans tjeneste og afrøvet ham en kniv, et par handsker med mere allehånde varer.

** Peder Andersen i Knepholt udæskede Niels Vinter, tjenende Rasmus Pedersen i Biersted, med hans farkoste, forbød nogen at huse eller helle ham, undtagen han ville rette for ham.

** Peder Andersen i Knepholt. synsmænd hjemlet, at de i går var i Mikkel Ibsens gård i vester Halne for at syne hvis bygfældighed, som fandtes på hans huse.

(118)

** Peder Andersen i Knepholt 3. ting med høringsdele havde tiltale til Anne Andersdatter, nu værende i Biersted, sager hende 1 rigsdaler, hun ham pligtig er, og for hun har rømt af hans mors tjeneste i mørke og mulm uden vilje og minde.

** Jens Espensen på Heden på Jep Tomasens vegne i Knølgård havde stævnet Peder Poulsen på Hassing for dom, sagende ham 20 sletdaler, han Jep Tomasen pligtig er efter hans brevs indhold, som han blev tildømt at betale.

** Jens Espensen på Heden havde stævnet Mikkel Nielsen i Torpet og Christen Andersen i Fogedgård hid til tinget i dag.

(119)

** Jens Christensen i vester Hassing havde stævnet Laurids Møller i Hassing Hovgårds mølle for dom, sagende ham 4 tønder byg, 2 daler for hver tønde, hans bror salig Hans Christensen for ham har udlovet til salig Niels Jensen i Hals efter brev og tingsvidnes indhold, som han blev tildømt at betale.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne. dom belangende Hans Pedersen i Østbjerg, eftersom sagen 30/4 findes opsat, da efterdi ikke bevises Hans Pedersen nogen af fornævnte træer at have ladet hugge og bekommet, hvorfor han efter recessen sit fæste kunne have forbrudt. Da vidste dommeren ikke Hans Pedersen for samme træer, som findes bort stjålet, sit fæste at kunne fradømme, undtagen overdommere kunne det anderledes omkende.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. uendelig dom belangende Christoffer ---- i Østbjerg, eftersom sagen forskrevne dag er opsat, da vidste dommeren ikke andet at sige, end Christoffer ---- med samme skovhug har gjort uret, og hans fæste på den gård, han iboer, at være forbrudt.

(120)

** Peder Andersen i Knepholt havde stævnet Mikkel Ibsen i vester Halne for dom, sagende ham ikke at have ydet sin skyld og landgilde på 2 års tid og lader sine huse forfalde, om ikke hans fæste på den gård, han iboer, bør være forbrudt, hvilket han blev tildømt, og efterdi Peder Andersen er en lodsejer til samme gård og ikke har nogen anden gård at besidde, da bør Peder Andersen have samme gård i besiddelse.

** Peder Andersen i Knepholt lod fordele Bertel Jensen i øster Halne for 1 daler brevpenge, han ham pligtig er.

(121)

4/6 1633.

** Peder Andersen i Knepholt på Peder Nielsens vegne i Bjørnkær lod fordele Peder Andersen i nør Halne for 3 daler, han Peder Nielsen pligtig er, for 15 skæpper byg.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne lod fordele Niels Møller i Vadum mølle for 9 tønder byg, 1 fjerding smør med mere, endnu en daler i rede penge, et års mølleskyld.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne tilbød frøgæld, om der var nogen, som havde ført sæd i hans husbonds tjeneres jord, og forbød dem det at afføre under et fuldt ran, så og forbød nogen at sælge nogen øksne, før de tilbyder hans husbond dem.

** Peder Andersen i Knepholt lod fordele Anne Andersdatter, værende i Biersted, for 1 rigsdaler, hun ham pligtig er, og for hun er rømt af hans mors tjeneste i mørke og mulm.

(122)

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne lod fordele Peder Bødker i Ganderup og Christen Smed i vester Halne for ulovlig skovhug i Otte Skeels skov.

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne forbør nogen at indkomme i nør Halne fælled med nogen tørvegrøft eller anden brugelighed.

** Mads Andersen i Kinderup. Vidnesfolk vidnede, at på søndag sidst forleden kom Laurids Møller i Horsens mølle løbende til Laurids Andersens dør i Horsens, som de stod og ville høre Volborgs ord om, hvad hun havde hørt om Laurids Møller og Christen Andersens hustru. Da truede og undsagde Laurids Møller Laurids Andersen og hans hustru, og dersom de vidnede noget på ham, skulle de få en djævel.

(123)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. Vidnesfolk vidnede, at der har været adskillige skarnsfolk til Maren Jensdatter, salig Søren Hjulmands hustru, hendes hus og har ord for løsagtig og slem ugudelig ----, som er efterskrevne personer, og Jens Christen Jensen beklagede sig over Laurids Møller i Horsens mølle, for han lokker hans hustru fra ham 14 dage og somme tider 3 uger tilhobe, og stod Laurids Møller til vedermåls ting og ikke kunne benægte samme gerning.

** Morten Christensen i Abildholt 3. ting med høringsdele havde tiltale til Maren Sørensdatter, som rømte af hans tjeneste forgangen vinter, sagende hende skade og forsømmelse.

** Morten Christensen i Abildholt havde stævnet Jens Christensen i øster Hassing for dom, sagende ham 5 sletdaler, han ham pligtig er, som han blev tildømt at betale.

(124)

** Jørgen Jørgensen i Gettrup. Synsmænd hjemlet, at de i dag var vesten Gettrup i Jørgen Jørgensens eng for at syne hvis skade, der nylig er gjort i samme eng.

** Søren Pedersen i Pilkrog på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Kold i Ganderup for vidne. Jens Madsen i Føltved vidnede, at som nu på mandag var måned, kom han til Jens Kold i Ganderup i fru Margrete Rosenkrantz hendes endels skov, da havde han der ---- vissent træ og ført bort, så fremstod Jens Kold og lovede at være i fru Margrete Rosenkrantzes minde.

** Mads Andersen i Kinderup. Laurids Lauridsen Møller i Horsens lovede, at dersom nogen klagede over ham, at han fandtes i nogen løs forsamling, da skulle hans hals uden al dom være forbrudt.

** Anders Kærulf i nør Halne. Maren Jensdatter, salig Søren ---- kone, i Horsens lovede ikke at huse eller helle nogen skarns eller vejfarende løse folk, under 10 rigsdalers fortabelse til husbonden, og hendes hus igen at fæste på ny.

** Jens Mørk i Bjørum på Peder Rasmussens vegne ---- udæsket Niels Madsen, Mads Skomagers søn, af Christen Madsen i vester Hassing med hans farkoste, eftersom han er delt og lovforvunden.

(125)

** Jens Mørk i Bjørum på Peder Jensens vegne i vester Hassing havde stævnet Christen Knudsen i Ulstedlund for dom, sagende ham 6 daler, han Peder Jensen pligtig er. På begæring er sagen opsat 14 dage.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Mads Pedersen og Kirsten Madsdatter og Søren Knudsen, tjenende Mads Pedersen, for besigtelse og vidne. Kirsten Madsdatter vidnede, at Christen Knudsen, tjenende Mads Pedersen, er hendes rette barnefar, og de lovede begge at betale 18 rigsdaler for samme lejermål.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne havde stævnet Knud Christensen i Nerup for vidne. Niels Jensen, skovfoged i Ravnskov, vidnede, at han 14 dage siden kom til Knud Christensen i ---- Otte Skeels skov, da havde han hugget en grøn bøgegren.

(126)

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Anders Bjørnsen og Niels Hansen i øster Hassing, sagende dem for indpløjning i Otte Skeels skov.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. Jørgen Jensen i vester Hassing og Søren Nielsen på sine egne, Ove Christensen og Peder Jostsens vegne i Lunden lovede ikke efter denne dag at lade indpløje eller at have nogen brugelighed i Otte Skeels skovs jord i Dødskov.

** Christen Mortensen i Svinbjerggård. efterskrevne 5 af de 8 ransnævninger her af herredet svor Vogn Mikkelsen, barnefødt i Gøttrup i Han herred, et fuldt ran over, som rømte af hans tjeneste og røvede et par handsker, en kniv med mere.

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne lod fordele så mange af hospitalstjenerne for hvis, de rester med efter restants lydelse.

(127)

18/6 1633.

** Niels Ludvigsen i Vestergård på Christen Mortensens vegne i Svinbjerggård. efterskrevne 23 af de 8 ransnævninger her af herredet, som ikke kunne møde i dag 8 dage, svor Vogn Mikkelsen, barnefødt i Gøttrup i Han herred, et fuldt ran over, som rømte af hans tjeneste og røvede et par handsker, en kniv med mere.

** Niels Ludvigsen i Vestergård havde stævnet Niels Jensen i Kjaldgård for vidne, klage og andre lovmål.

** Morten Kærulf i øster Halne på fru Helvig Marsvin, salig Gude Galdes, til Nørlund hendes vegne havde stævnet menige Vadum sognemænd for dom, sagende dem hvis, de rester med efter restants lydelse til den gode frue. sagen er opsat 14 dage.

(128)

** Jens Hansen, foged på Vang, spurgte menige herredsmænd, hvorledes han havde handlet og skikket sig, desmidlertid han havde været i Jens Høgs tjeneste på 3 års tid, hvortil efterskrevne mænd vidnede, at så længe Jens Hansen har været her i landet, har han handlet og skikket sig ærligt og vel.

** Morten Christensen i Abildholt lod fordele Maren Sørensdatter, som rømte af sin tjeneste forgangen.

** Niels Christensen i Ulstedlund 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jep Espensen i Ulstedlund, sagende ham 8 skæpper byg, han ham pligtig er.

** Poul Rasmussen, foged på Hassing Hovgård på sin ---- Morten Kærulf i øster Halne på fru Helvig Marsvin til Nørlund hendes vegne havde rug, byg og havre med sig og tilbød frøgæld, om der har nogen ført sæd i hans husbonds tjeneres jord og forbød dem nogen sæd deraf at føre.

(129)

** Poul Rasmussen, foged på Hassing Hovgård, på sin husbond fru Maren Prip til Hassing Hovgårds hendes vegne forbød nogen at indkomme i Peder Poulsens bo i Hassing Hovgård med nogen nam eller tag under et fuldt ran, førend hun får sin betaling for hvis, Peder Poulsen er hende pligtig med rette.

** Poul Rasmussen, foged på Hassing Hovgård, på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Poulsen i Hassing Hovgård for dom, sagende ham hvis efterskrevne gæld, han fru Helvig Marsvin pligtig er. på begæring er sagen opsat 14 dage.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Poulsen i Hassing Hovgård for vurdering at afsige. vurderingsmænd vidnede, at de nu på fredag var 14 dage var i Peder Poulsens bo i Hassinggård og der gjorde udlæg efter en doms indhold, og da udlagde de 2 pistoler, en liden langbøsse og 2 malmgryder, tilsammen vurderet for 8 daler.

(130)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Lauridsen i Kirkegård og Hans Madsen i Lasgård for synsmænd at tage af tinge til nogen tørv, som dette år findes gravet i Sulsted fælled.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til Christen Andersen i Fogedgård, sager ham 1 tønde byg, studeleje af 2 stude efter doms indhold.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne tilbød frøgæld, om nogen har ført sæd i hans husbonds tjeneres jord, og forbød dem det at afføre under et fuldt ran.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne havde stævnet efterskrevne for dom, sagende dem for stadesild efter restants lydelse. Efter begæring er sagen opsat 14 dage.

(131)

** Peder Lauridsen i vester Hassing på mester Christen Hansen, superintendent over Vendelbo stift, hans vegne lod fordele efterskrevne for deres tiende for år 1631, de mester Christen pligtig er.

** Morten Andersen Skrædder i vester Halne lod fordele Peder Holdensen i øster Halne for 2 mark og 1 rigsdaler badskærløn, han ham pligtig er.

(132)

** Jep Nielsen i vester Hassing 3. ting med høringsdele havde tiltale til blandt andre Laurids Lauridsen i Hassing, sager ham for 1 tønde byg.

** Jens Hansen, foged på Vang, havde stævnet alle velb Jens Høgs tjenere til Vang for vidne og skudsmål. Jens Hansen spurgte alle tjenerne blandt andet, om nogen af dem havde sig noget over ham at beklage, og om han har oppebåret noget af dem, skyld, landgilde, stedsmål eller sagefald, videre end ham med rette burde, på de tre års tid, han har tjent sin husbond velb Jens Høg, hvortil efterskrevne tjenere vidnede, at han har været sin husbond en ærlig, tro karl i alle måder.

(133)

** Hans Andersen i Hals på Ove Madsens vegne. dom belangende Johanne Sørensdatter i Hvorup og hendes børn, arvinger og lovværge, eftersom sagen 14/5 sidst forleden findes opsat, da efterdi bevises med tingsvidne, det salig Peder Mortensen skal have annammet og oppebåret til sig hans salig brorsøn salig Anders Mortensens fædrene penning 75 daler, og hans mor Anne Lauridsdatter såvel som søster Karen Lauridsdatter findes at være hans arvinger. Da bør Johanne Sørensdatter, Christen Pedersen med de andre salig Peder Mortensens børn og arvinger jo at betale Ove Madsen på Anne Lauridsdatter og Karen Lauridsdatters vegne fornævnte 25 daler.

** Peder Lauridsen i vester Hassing på mester Christen Hansen, superintendent over Vendelbo stift, hans vegne. dom belangende Tomas Nielsen i øster Hassing, Laurids Pedersen sst og deres medbrødre, eftersom sagen 12/3 sidst forleden findes opsat, da efterdi bevises med en ekstrakt af salig Laurids Hansen, forrige borgmester i Ålborg, hans regnskabsbog, anlangende bemeldte mænd at være den salig mand gæld skyldig og ikke bevises at være betalt, da bør de betale salig Laurids Hansens arvinger samme gæld, eller de bør indvisning i deres bo og løsøre.

(134)

** Peder Simonsen i vester Hassing. Dom belangende Christen Knudsen i Ulstedlund, eftersom sagen 4/6 sidst forleden findes opsat. Da efterdi Christen Knudsen bekender sig at være Peder Simonsen 6 daler pligtig, da bør han inden 14 dage samme penning betale, eller han bør lide indvisning i hans bo og gods. 

25/6 1633.

** velb Laurids Friis i Bjørnkær havde stævnet Niels Jensen og Karen Pedersdatter, som tjente Laurids Friis, for 3. ting med høringsdele, for de er rømt af hans tjeneste uden vilje og minde.

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne havde stævnet Otte Skeel for Ålborg slots port for synsmænd at tage af tinge til den vej, som er for Christen Tomasens hus i Biersted, som er alfarvej, om den ikke findes indhævdet og en part igen lukket af KM tjener Niels Christensen i Biersted.

(135)

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne. Vidnesfolk vidnede, at efterskrevne gadehuse i Kær herred til KM forlening Sejlstrup liggende er ganske øde på nogle års tid.

** Niels Christensen i Ulstedlund lod fordele Jes Espensen i Ulstedlund for 8 skæpper byg, han ham pligtig er.

** Mads Andersen i Kinderup på Søren Pedersens vegne i Jerslev. Christen Pedersen Skrædder i nør Halne lod læse og påskrive efterskrevne bevis: Kendes jeg Edel Basse, salig Jens Tomasens, at min salig mand og jeg og min salig bror Niels Basse til Skavang var med i nørstue i Abildgård og forligte Jørgen Pedersen i Jerslev og Christen Pedersen og hans kvinde, som nu bor i nør Halne, at hvis trætte, dem imellem var, skulle være død og magtesløs. Skrevet i Eget 3/6 1633 Edel Basse egen hånd.

(136)

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Jensen, tjenende Anders Nielsen i Hassinggård, for ran at lyse. Anders Kærulf tillyste Peder Jensen et fuldt ran for hvis bøg, han har afrøvet hans husbond af hospitalsskov Dødskov.

** Niels Ludvigsen i Vestergård på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Jensen i Kjaldgård for vidne og klage. Mads Nielsen i Østergård med flere vidnede, at den vej, som løber gennem Kjaldgårds led, er en ret alfar vej og ret kirkevej til Vadum kirke og fra, og den har af Niels Jensen i Kjaldgård været forment og igen lukket med store kampesten, så ingen kunne komme til kirke.

(137)

** Jens Hansen, foged på Vang, på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var på Vang for at syne den nye lade, som findes opsat sønden på ladegården.

** Jens Hansen, foged på Vang. Peder Nielsen i Biersted lovede at betale ham en af de køer, de har omtvistet.

** Anders Adsersen i Ganderup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Villads Terkildsen i Ganderup, sager ham 5 mark, Peder Mortensen sst 28 mark, de ham pligtig er.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Lauridsen i Kirkegård og Hans Madsen i Lasgård for forbud, anlangende det de ikke skulle have nogen brugelighed med køren eller drift på Ajstrup fæbro, hvortil de svarede, at de ville gerne have deres broskifter i samme bro, formente de burde såvel køren og drift, som deres formænd for dem haft har. sagen er opsat 3 uger.

** Niels Ludvigsen i Vestergård. vidnesfolk vidnede, at for nogen tid siden havde Morten Mortensen og Jep Keldsen i øster Halne indtaget et Niels Ludvigsens øg i Vestergård og et føl, og da samme føl kom derfra, lammede det og kunne næppe sætte på den ene fod, hvortil Morten Mortensen svarede, at samme føl var lam den tid, de kom til det i engen.

(138)

** Niels Ludvigsen i Vestergård 3. ting med høringsdele havde tiltale til Peder Jensen i øster Halne, sagende ham 8 skæpper byg, en høstdags gerning, han ham pligtig er.

** Jens Hansen, foged på Vang, spurgte efterskrevne velb Jens Høgs tjenere, blandt andet om nogen af dem ved, at han jo har tjent sin husbond velb Jens Høg, som han med rette burde på en tre års tid, og om nogen af dem har sig noget over ham at beklage, hvortil efterskrevne mænd vidnede, at han har været sin husbond en flittig, tro karl i al sin bestilling, og ikke de har sig det aller ringeste over ham at beklage.

(139)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. Uendelig dom, eftersom sagen i dag 8 dage blev opsat, belangende Mikkel Nielsen i Mejlholt, Niels Jensen i Kæret og deres medbrødre, anlangende stadesild efter restants lydelse, som de blev tildømt at betale.

(140)

** Søren Pedersen i Jerslev. Dom belangende Christen Pedersen Skrædder i nør Halne og hans hustru Mette Pedersdatter, eftersom sagen 28/3 sidst forleden findes opsat. Efterdi bevises med en adelspersons brev og kundskab, forberørte tvist imellem Søren Pedersen og Christen Pedersen Skrædder såvel som hans hustru at være forligt, da kunne Christen Skrædder eller hans hustru ikke tildømmes nogen straf at lide.

2/7 1633.

** Anders Kærulf i nør Halne på velb Laurids Friis i Bjørnkær hans vegne lod fordele Niels Jensen og Karen Pedersdatter, for de er rendt af sin tjeneste.

** Poul Rasmussen, foged på Hassing Hovgård. Peder Madsen i Ganderup lovede at stille fru Maren Prip tilfreds for hvis torn, han huggede i hendes skov.
 
** Peder Madsen i Ganderup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Niels Hjulmand i Hassing, sager ham 1 skæppe byg og bøg til et par hjul, han ham pligtig er.

** Anders Lauridsen i Hollensted 3. ting med høringsdele havde tiltale til Søren Madsen i Ajstrup, sager ham et læs langhalm, han ham pligtig er.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. Jens Jensen i Bilgård lovede at udlægge halvpart af den have, som ligger østen for hans hus, til sankt mikkels dag førstkommende.

(141)

** Morten Kærulf i Ravnstrup. Efterskrevne vidnede ---- ydermere vidnede Anders Rasmussen sst, Jens Jensen og flere, at i fjendernes tid bjergede de med flere af Hammer sognemænd Østbjerg eng og førte til Sundby, efter fornævnte løjtnants befaling, alt hvis hø, der på voksede.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. Mads Bertelsen, skovfoged i Ganderup, vidnede, at efterskrevne på et års tid har hugget og bekommet ris i Ganderup Åkær.

(142)

** Mads Andersen i Kinderup havde stævnet ----.

** Mads Andersen i Kinderup på hr Hanses vegne i Ulsted havde stævnet ---- for synsmænd at tage af tinge for at syne, hvorledes ----.

** Mads Andersen i Kinderup på hr Hanses vegne i Ulsted 3. ting med høringsdele havde tiltale til Christen Klemendsen Bødker, forrige boende i Ulsted, sager ham 6 mark husleje for forgangen år, han hr Hans pligtig er.

(143)

** Mads Andersen i Kinderup på hr Hanses vegne i Ulsted. Mads Jensen og Jens Tomasen i Ulsted vidnede, at de noget før pinsedag sidst forleden forbød Christen Klemendsen Bødker i Ulsted at afflytte af hans hus, før han har rettet og ---- for dem til hr Hans i Ulsted.

** Poul Rasmussen, foged på Hassing Hovgård, på sin husbonds vegne. Søren Lauridsen i vester Hassing skovfoged vidnede, at han for nogen tid siden kom til Niels Nielsen, tjenende Laurids Ovesen i Ganderup, i fru Maren Prips endels skov, da havde han hugget et læs ris og førte bort.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Mikkel Nielsen ---- og Christen Pedersen sst for dom ---- et par gode færdige øksne, de har lovet for ---- i Mejlholt til Hans Lindenovs fuldmægtig, Svend Pedersen i Lunderager, som de blev tildømt at betale.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Hans Tomasen i Østbjerg og Jørgen Jensen i Bredholt for dom, sagende Hans Tomasen 50 rigsdaler, fire færdige øksne stedsmål, Jørgen Jensen 2 rigsdaler, 1 okse stedsmål, som de blev tildømt at betale.

(144)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Lauridsen i Bredholt for dom, sagende ham 16 rigsdaler stedsmål, som han blev tildømt at betale.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne havde i Sundby stævnet Niels ---- sen i Sortkær i ---- for vedkendelse og vidne. vidnesfolk vidnede, at det rødblissede øg, som Søren Jensen i Horsens tog det venstre øre af på Sundbygård på fredag var 14 dage, det var tyvstjålet fra
Søren Jensen.
(145)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Mette Jespersdatter, som forgangen år tjente Christoffer Krudmager i Østbjerg, samt Rasmus Madsen, som forgangen år tjente sst, for sigtelse og vidne. Mette Jespersdatter sigtede Rasmus Madsen, at han er hendes rette barnefar til et foster og drengebarn.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde i Tylstrup stævnet Rasmus Madsen, som forgangen år tjente Christoffer Krudmager i Østbjerg, for dom anlangende lejermål, han med Mette Jespersdatter beganget har, hvorfor han blev tildømt at betale Hans Lindenov 12 rigsdaler

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Mette Jespersdatter, som forgangen år tjente Christoffer Krudmager i Østbjerg, for dom, sagende hende 6 rigsdaler for lejermål, hun beganget har med Rasmus Madsen. så berettede Mette Jespersdatter, at han ville ægte hende, hvorfor sagen blev opsat 4 uger.

(146)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne lod fordele Christen Hansen i Sulsted for 2 rigsdaler stedsmåls penning.

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne bandt bogsed på Peder Jensen, tjenende Laurids Nielsen i Hassinggård, og svor, at han havde afrøvet hans husbond noget lærred, bedre end halv marks koste.

** Niels Lauridsen i Sulsted havde stævnet sønder Anders Rasmussen i Vodskov for dom, sagende ham 11 daler, som han Jep Jensen, som tjente ham, pligtig er på hans løn. så mødte Anders Rasmussen og bød sig til regnskab, hvorfor sagen er opsat 14 dage, og dem dis midlertid at være over rede og regnskab.

** Niels Ludvigsen i Vestergård på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Jensen i Kjaldgård for dom, sagende ham at have igen lukket alfar vej og kirkevej. sagen blev opsat 3 uger.

** Niels Ludvigsen i Vestergård på sin husbonds vegne havde stævnet Søren Jensen i øster Halne for dom, sagende ham 12 rigsdaler for lejermål, han beganget har, hvortil han berettede, at det var en letfærdig hore, han havde ligget hos og ikke var hendes barnefar og gav hende 4 skilling derfor. sagen blev opsat 14 dage.

(147)

** Peder Jensen i Hedegård havde stævnet Jens Sørensen Skrædder i Gåser for tilbud og vidne. vidnesfolk vidnede, at de 3. pinsedag sidst forleden hørte, det Jens Sørensen Skrædder i Gåser solgte Peder Jensen i Hedegård et sølvbælte for 9 daler, og dersom ---- ikke vejede til 10 daler, da skulle han tage bæltet igen.

** ---- i øster Hassing 3. ting med høringsdele havde tiltale til Christen ---- i Gåser, sager han 2 mark, han ham pligtig er.

** Søren Bertelsen i Torup havde stævnet Jens Jørgensen i Torup for syn at afhjemle. synsmænd hjemlet, at de i dag 8 dage havde synet en hest og øg, som var ganske fordærvede af skab.

** Søren Christensen i Vestbjerg havde stævnet Oluf Nielsen ---- for syn at afhjemle. synsmænd hjemlet, at de i dag 8 dage så et gråt øg, som var ganske skabet.

(148)

** Ove Rasmussen i Vodskov havde stævnet Terkild Poulsen i Grindsted for syn at afhjemle. synsmænd hjemlet, at de på søndag sidst forleden var i Grindsted for at syne en bøg, som skulle der være huggen.

** Morten Kærulf i øster Halne på velb Helvig Marsvin til Nørlund hendes vegne havde stævnet menige mænd i ---- for dom, sagende dem hvis, de rester med til den gode frue efter restants lydelse. sagen er opsat 14 dage.

** Morten Kærulf i øster Halne på velb fru Helvig Marsvin, salig Gude Galdes, til Nørlund hendes vegne. Morten ----, foged på Rødslet, vidnede at det er ham vitterligt ----.

(149)

** Niels Ludvigsen i Vestergård på sin husbonds vegne. Christen Andersen i Fogedgård bød sig i rette imod ----, eftersom hun har ladet ham stævne ----.

** ---- 3. ting med høringsdele havde tiltale til ----.

** Klemend Nielsen Dal i øster Halne havde et stykke hud stødt for af hans hoved op i håret.

9/7 1633.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Nielsen i Ganderup for skifte og jævning, som Mikkel Pedersen i Ganderup beklager sig brøstholden, for ikke at have sin part i ager og eng i den gård, de iboer, som er den tredje part, i lige måder beretter han, at Jens Nielsen har et ålegårdsstade for en deres eng, som han ikke heller bekommer sin lod og anpart i, hvortil Jens Nielsen svarede, at han ville unde ham alt ålegårdsstadet.

(150)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Nielsen Skrædder i Ganderup for spørgsmål. Mads Andersen spurgte ham, hvad hjemmel han har til at bruge og bjerge Jens Nielsens ager og eng i Ganderup, efterdi han ikke har sted og fæst samme gård, hvortil Christen Nielsen svarede, at han ikke havde brugt videre af samme gård, end han har brugt for hans stedfar Jens Nielsen og mor Karen Bertelsdatter.

** Mads Andersen i Kinderup havde stævnet Maren Nielsdatter, værende hos Morten Nielsen i Ganderup, for 3 ting med høringsdele, sagende hende et sort skørt, hun lånte af Laurids Andersen i Tranholm.

** Jens Christensen i Hedegård havde stævnet Maren Andersdatter i øster Hassing med hendes lovværge for 3. ting med høringsdele, sager hende 18 skilling, hun hans hustru pligtig er.

** Mads Andersen i Kinderup havde stævnet Jens Andersen i Vadskær for vidne. Christen Andersen i Fogedgård vidnede, at for nogen tid siden.

(151)

** Jesper Pedersen i Havgård havde stævnet Søren Møller i Åby vejrmølle for synsmænd at tage af tinge til at syne den over møllesten i Åby vejrmølle, som er sønder, om det er sket af våde eller med velberåd hu.

** Jens Mørk i Bjørum. Anders Jensen i vester Halne lovede at betale ham 6 mark, han ham pligtig er, inden i dag 8 dage.

** Jens Ibsen Soldat i Ålborg havde stævnet Anders Jensen i vester Halne for dom, sager ham 4 rigsdaler for ægt og arbejde, som han Jørgen ---- Kaptajn pligtig skal være, hvortil han svarede, at han ikke restede det mindste, hvorfor sagen blev opsat 14 dage

(152)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Mortensen i Svinbjerggård for synsmænd at tage af tinge til at syne nogen tørv, som findes gravet i Biersted fælled.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne havde stævnet Hans Lauridsen i Myren for syn at afhjemle. Synsmænd hjemlede, at de på mandag var 8 dage var på Striben mark, hvor der var gjort skade på 7 bygagre, og da syntes dem, samme byg at være over ædt.

(153)

** Peder Bertelsen i Langholt havde stævnet Anders Jensen i Horsens for synsmænd at tage af tinge til at syne nogen tørv, som findes gravet i den eng i Horsens kær, som Niels Jensen i Horsens er tilskiftet.

** Oluf Christensen i Grindsted på sin husbonds vegne tilbød frøgæld, om der ver nogen, som har ført nogen sæd i hans husbonds tjeneres jord, og forbød dem det at afføre, uden de kan have det i hans husbonds minde.

** Oluf Christensen i Grindsted lovede Mads Andersen i Kinderup at være Oluf Sørensen i Kinderup hans hjemmel til at flytte til det bolig i Uttrup, som han af hans husbond har sted og fæst, og nyde 3 års frihed derpå.

** Jens Christensen i Hedegård lod fordele blandt andre Villads Terkildsen i Ginderup for 3 daler for 1 tønde rug.

(154)

** Peder Madsen i Ganderup lod fordele Niels Hjulmand i Hassing for 4 skæpper byg og bøg til et par hjul.

** Mikkel Matiasen i nør Halne på sine egne og ---- 3. ting med høringsdele havde tiltale til efterskrevne i Biersted, sagende dem en tønde øl, han og hans medbroder har vundet fra dem med ---- på søndag var 3 uger.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i går var i Ganderup Åkær for at syne, hvad der var hugget på et års tid. 

** Jens Christensen i vester Hassing havde stævnet Niels Pedersen i Ganderup for vidne. Margrete Nielsdatter og Christen Jensen i vester Hassing vidnede, at Niels Pedersen i Ganderup havde nogle gange i Jens Christensens hus i vester Hassing lovet ham, at hvis gæld, han var Jens Christensen pligtig, skulle han bekomme.

(155)

** Hans Pedersen i Østbjerg havde stævnet.

** Jens Espensen på Heden havde stævnet efterskrevne synsmænd for syn at afhjemle, og de hjemlet, at de i dag var i Østbjerg og Brødland enge for at syne, hvad skade der kunne findes gjort på græsset dette år.

** Jens Espensen på Heden. Tomas Pedersen, som vogter Østbjerg enge, vidnede at 12/7 kom han til Christen Tomasen i Harpsø med flere, som de lå og bedede i Østbjerg og Brødland enge med 9 vogne og 18 øg, da tog han 2 øg fra dem og red bort med, så oprendte de ham og tog dem fra ham, bandede og truede at ville slå ham.

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i efterskrevne KM tjenere, til Sejlstrup liggende, deres huse og gårde for at syne deres brøstfældighed, hvorledes de er ved magt holden.

(156)

** Poul Rasmussen, foged på Hassinggård, spurgte efterskrevne fru Maren Prip hendes tjenere, om de vidste ham noget at beskylde på 2 års tid, han har tjent den gode frue, hvortil efterskrevne mænd vidnede, at ingen af dem havde ham noget at beskylde, og ikke han har begæret nogen skænk eller gave af dem.

(157)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de på onsdag og torsdag sidst forleden var i efterskrevne KM tjenere, til Ålborg slot liggende, deres gårde for at syne, hvorledes deres humlekuler er lagt og ved magt holden.

(158)

** Jens Tomasen i Torpet. Vidnesfolk vidnede, at Laurids Jensen i øster Halne er en gammel udlevet mand og har en gammel vanfør kvinde og kan ikke arbejde i befæstningen for Ålborg og ikke formår at udgive penning dertil.

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet Jens Mørk i Bjørum for synsmænd at tage af tinge til at syne hvis skade, som kan være gjort i græsset i Bjørum skov i den skovspart, til Fogedgård liggende, i dette år.

** Jens Espensen på Heden på fru Margrete Rosenkrantzes vegne havde stævnet Laurids Mikkelsen i Abildgård for dom, sagende ham 12 rigsdaler lejermål, han med Anne Pedersdatter, som tjente i gård med ham til Anders Pedersens i Røgel, beganget har, som han blev tildømt at betale eller at straffes på sin krop efter KM forordning.

(159)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. Svend Svendsen i Sulsted lovede at stille velb Hans Lindenov tilfreds for tre bøge, han huggede i Østbjerg skov. 

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Olufsen i Tranholm for syn at afhjemle. Synsmænd hjemlede, at de på mandag sidst forleden var i Østbjerg skov i Otte Skeels skovspart. Da syntes dem at være gravet tørv i samme skovsjord, 4 læs indenfor stabel og sten.

** Jens Pedersen i vester Aslund. Søren Andersen i Sulsted på sine egne og hustru Karen Lauridsdatters vegne berettede, at efterdi han såvel som hans hustru er meget gamle, vanføre og skrøbelige, hvorfor han efter loven lovbød dem med alt deres gods til deres slægt og frænder, som dem skulle arve, som er Anne Rasmusdatter i vester Aslund og hendes søn Jens Pedersen, Peder Lauridsen i nør Halne, Poul Rods hustru sst Maren Lauridsdatter, Jep Ottesen i Ørsø og hans hustru Maren Andersdatter, og derhos begærede at blive hos sin søster Amme Rasmusdatter i vester Aslund.

(160)

** Jens Snedker i øster Hassing lod fordele Christen Bødker i Gåser for 2 mark, han ham pligtig er.

** Mads Andersen i Kinderup på hr Hanses vegne i Ulsted lod fordele Christen Bødker, forrige boende i Ulsted, for 6 mark husleje, han hr Hans pligtig er.

(161)

** Anders Adsersen i Ganderup kod fordele Villads Terkildsen i Ganderup for 5 mark, Peder Mortensen sst 28 skilling, de ham pligtig er.

** Mads Andersen i Kinderup på Peder Kærulf i Hebelstrup hans vegne lod fordele Laurids Nielsen i Sølgård for 1 tønde rug, han ham pligtig er.

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne. efterskrevne 8 ransnævninger, som var opkrævet at gøre deres ed og tov over Peder Jensen, tjenende Anders Nielsen i Hassinggård, for et læs bøg, han har taget og hugget i hospitalets skov Dødskov, og ikke han har stillet hospitals forstanderen i Ålborg tilfreds for samme skovhug. Så svor de ham et fuldt ran over.

** Poul Rasmussen, foged på Hassinggård, på fru Maren Prip og Jørgen Kruse til Kærsgård deres vegne. uendelig dom belangende Peder Poulsen på Hassing Hovgård, eftersom sagen 18/6 sidst forleden findes opsat, og han blev tildømt at betale fru Maren Prip og Jørgen Kruse, hvis han dem enhver særlig pligtig er.

(162)

** Peder Kærulf i vester Halne lod fordele Jep Jensen i vester Hassing for 1 rigsdaler, han ham pligtig er for genpart af en dom, han skrev for ham.

16/7 1633.

** Anders Dal i Vodskov på sin husbonds vegne. Niels Møller i Vadum mølle med flere møllere hjemlet, at de i går var i Åby mølle for at syne en møllesten, som findes sønder i to, om det findes af våde gjort, eller det er af møllerens forseelse gjort.

(163)

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Skomager i Åby og Morten Skøt sst for syn at afhjemle. Synsmænd hjemlede, at de i går var ved Morten Skøts og Christen Skomagers gård i Åby for at syne, hvorledes samme gård er ved magt holden på hus og bygning.

** Christen Andersen i Knepholt. Christen Andersen i Fogedgård skovfoged vidnede, at for nogen tid siden var han til Jens Andersen i Vadskær ved siden af den vesterste part i Bjørum skov, til Fogedgård liggende. Da læssede han ris på en vogn, som hans pige Maren Pedersdatter kastede over diget i samme skov.

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet Jens Andersen i Vadskær for dom, sagende ham ulovlig ris, han har fanget i den vesterste part i Bjørum skov, hvilket han benægtede, hvorfor sagen er opsat 3 uger.

(164)

** Jens Andersen i Vadskær havde stævnet Christen Andersen i Fogedgård for vidne. Maren Pedersdatter, tjenende Jens Andersen i Vadskær, vidnede, at nu på lørdag  måned kom Christen Andersen i Fogedgård til Jens Andersen i Vadskær mellem Bjørum og Brorholt skov i heden og der tog hans økse fra ham.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov havde stævnet Morten Lauridsen i Uttrup for synsmænd at tage af tinge til et stykke jord, som han har indtagen fra fælled i Uttrup fælled, om samme jord er taget, byen til skade.

** Morten Nielsen i Uttrup havde stævnet Jens Knudsen i Uttrup for vidne. vidnesfolk vidnede, at fredag sidst forleden forligte de Jens Knudsen i Uttrup og Morten Lauridsen sst om nogen ord, dem imellem er falden på deres grandestævne.

(165)

** Jens Knudsen i Uttrup og Morten Lauridsen sst bekendte, at de var forligt anlangende nogen ærerørige ord, dem var falden imellem på deres grandestævne, og de på hverken sider ikke vidste andet med hverandre eller deres forældre, end som ærligt og godt.

** Christen Andersen i Fogedgård. Synsmænd hjemlede, at de i dag var i den vesterste part i Bjørum skov for at syne, hvad skade der var gjort i græsset i samme skov og eng.

** Christen Andersen i Fogedgård begærede syn til et led sønder Bjørum, som han mener, skal være sat på Fogedgårds skovsparts grund og ejendom, undtagen Jens Mørk i Bjørum vedkendes samme ejendom for sin eller hans husbonds ejendom. da efterdi jomfru Sofie Høg er lodsejer til Bjørum, og hun ikke derfor er stævnet. Da kunne fornævnte syn til samme led ikke udstedes, før hun derfor bliver stævnet.

(166)

** Christen Andersen i Knepholt havde stævnet Jens Andersen i Vadskær for vidne og for dom.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i velb Hans Lindenovs skove, kaldes Strygsholt og Rønholt, for at syne, hvad der er huggen på et års tid.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. vidnesfolk vidnede, at de kom til hr Hanses dreng i Ulsted i Strygsholt, og da havde han der huggen ege til et læs.

(167)

** Peder Kærulf i Hebelstrup havde stævnet Niels Mørk i Hebelstrup, Jens Sørensen og Anders Skrædder sst for vidner.

** Mikkel Pedersen i Ganderup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Rasmussen i øster Hassing, sager ham 2 mark, han ham pligtig er.

** Mads Andersen i Kinderup på Niels Jensens vegne i Horsens. synsmænd hjemlet, at de i dag var i Horsens enge ved Niels Jensens engskifte i Horsens for at syne hvad tørv, der var gravet i enden af samme eng.

(168)

** Mikkel Matiasen i nør Halne. Mads Mikkelsen i Biersted lovede at betale ham og hans medbrødre en tønde øl, de han vundet fra hans søn og nogen flere Biersted medbrødre.

** Anders Kærulf i nør Halne havde stævnet velb Jens Høg for Vang port og Søren Skrædder i nør Halne for synsmænd at tage af tinge til at syne, om Søren Skrædder ikke har opsat to gadehuse i nør Halne fælled med jord og til et dige for hans toft, som skal findes udsat.

** Peder Jensen, tjenende Jens Rasmussen i Tranholm havde to sårmål i venstre side af hans hoved.

** Christen Mortensen i Svinbjerggård. Klemend Smed i Biersted lovede ikke at skulle befatte sig med de tørv, han lod grave ved Christen Mortensens dige ved hans mark.

** Niels Ludvigsen i Vestergård lod fordele Peder Jensen i øster Halne for 3 skæpper byg og 1 høstdags gerning, han ham pligtig er, endnu 1 rigsdaler og 1 dags høstdags gerning, han hans søn Morten Kærulf pligtig er.

** Poul Rasmussen, foged på Hassinggård, lod fordele Niels Christensen, tjenende Laurids Ovesen i Ganderup, for et læs ris, han har afrøvet fru Maren Prip i ---- krogen.

(169)

** Poul Rasmussen, foged på Hassinggård. Mikkel Christensen i Toftgård med flere vidnede, at de 3 dage før sankt stefans dag sidst forleden på velb fru Maren Prips vegne forbød Peder Poulsen og Anne Tomasdatter i Hassing Hovgård at befatte sig med fru Maren Prips gård, grund og ejendom under et fuldt ran.

** Poul Rasmussen på sin husbonds vegne. Tue Svendsen i vester Hassing og Morten Nielsen sst vidnede, at forgangen sommer 1632 da forbød de Peder Poulsen og hans hustru Anne Tomasdatter i Hassing Hovgård, at de ikke længere skulle bruge eller beholde Hassing Hovgård end til sankt mikkels dag 1632, thi velb fru Maren Prip vil da selv bruge den.

** Jens Espensen på Heden på fru Margrete Rosenkrantzes vegne havde stævnet Laurids Mikkelsen i Abildgård for dom, sagende ham 12 rigsdaler lejermål, han med Anne Pedersdatter, som tjente i gård med ham i Røgel, beganget har, som han blev tildømt at betale den gode frue.

** Poul Rasmussen, foged på Hassinggård, på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Poulsen i Hassing Hovgård for dom, sagende ham hvis efterskrevne gæld, han fru Maren Prip skyldig er, ligeledes for efterskrevne gæld, han velb Jørgen Kruse til Kærsgård pligtig er, som han blev tildømt at betale.

(170)

** Jens Christensen i vester Hassing på sine egne og far Christen Jensen og mor Maren Lauridsdatter deres vegne og Niels Pedersen i Ganderup på sine egne vegne berettede, at de på søndag sidst forleden var forsamlet i Ganderup og blev da forligt om hvis tvist, dem kunne imellem være, at Niels Pedersen skal give Jens Pedersen 20 sletdaler.

23/7 1633.

(171)

** Svend Pedersen i Lunderager havde på Lunden hede stævnet Jens Pedersen, barnefødt i Mejlholt, for sigtelse, vidne og dom. I lige måder stævnet Mette Nielsdatter, barnefødt i Mejlholt, som for er rørt. Mette Nielsdatter vidnede, at Jens Pedersen er hendes rette barnefar til et drengebarn, som nu er ved døden afgangen, og Jens Pedersen er hendes ægte fars søsters søn.

** Svend Pedersen i Lunderager på sin husbonds vegne havde stævnet Mette Nielsdatter, barnefødt i Mejlholt, for dom, anlangende lejermål hun beganget har og skørlevned har gjort med hendes slægt efter hendes egen bekendelse, hvilket hun ikke kunne benægte og bad om nåden og ikke om retten, at hun for Guds skyld måtte benådes, og hun blev dømt samme sag efter yderste formue at aftinge og siden rømme landet eller også straffes på sin hals, undtagen højøvrigheden hende benåde vil.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Jensen i Mejlholt, Rasmus Sørensen og Christen Madsen sst for dom, sagende dem en tønde stadesild, de rester med til Vrå, efter jordebogens indhold for 1632, som de blev tildømt at betale velb Hans Lindenov.

(172)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne begærede dom over Mikkel Nielsen og Christen Pedersen i Mejlholt, sagende dem 1 tønde stadesild, de rester med til for 1632. så mødte Christen Pedersen pg lovede at være i sin husbonds minde, både på egne og Mikkel Nielsens vegne.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Andersen i Fogedgård for 3. ting, sagende ham hvis øksneleje, han efter restants lydelse ham på sin husbonds vegne pligtig er, hvortil Christen Andersen berettede, samme sag at være indstævnet til landsting.

** Jens Espensen på Heden på Anders Nielsens vegne i vester Holt 3. ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Nielsen i nør Halne, sagende ham 1 rigsdaler, han Anders Nielsen pligtig er.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Svend Nielsen, tjenende Morten Nielsen i øster Hassing, og Anne Madsdatter, tjenende sst, for vidne. Anne Madsdatter vidnede, at Svend Nielsen er hendes rette barnefar til det foster, hun reder til barsel med, og ingen anden og lovede hende ægteskab, og hun lovede Mads Andersen at stille Otte Skeel tilfreds for samme lejermål.

(173)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Svend Nielsen, som tjente Morten Nielsen i øster Hassing, for dom, sagende ham 12 rigsdaler for lejermål med Anne Madsdatter, som tjente i gård med ham, som han blev tildømt at betale Otte Skeel.

** Anders Rasmussen i Vodskov på sin husbonds vegne havde stævnet Morten Skøt i Åby for dom, sagende ham han lader sin gård forfalde på hus og bygning, hvorfor han blev tildømt sit fæste at have forbrudt.

(174)

** Anders Rasmussen i Vodskov havde stævnet Laurids Keldsen i Sobakken og Laurids Tomasen i Åstrup for synsmænd at tage af tinge til at syne, hvorledes deres huse og gårde er ved magt holden på hus og bygning med tømmer, ler og tag.

** Anders Rasmussen i Vodskov på sin husbonds vegne havde stævnet Søren Møller i Åby mølle for dom, sagende ham 28 daler for en møllesten, han har ladet løbe sønder for den gode frue, som han blev tildømt at betale hende.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Mads Nielsen i øster Hassing for dom, sagende ham ---- at have slaget under sig, som skal være med nogle grise efter mester Anders Hansen i Hassing hans seddels indhold. på begæring blev sagen opsat 14 dage

** Poul Rasmussen i Hassinggård på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Poulsen i vester Hassing og hans hustru Anne Lauridsdatter for synsmænd at tage af tinge til at syne, hvorledes Hassinggård er ved magt holden.

(175)

** Peder Kærulf i Hebelstrup. Hans Tomasen, barnfødt i Hebelstrup, vidnede at det stykke eng, nør og øst fra Niels Mørks lade i Hebelstrup, det lukkede hans far, som boede i vester Hebelstrup, og ingen brugelighed de mænd i vester Hebelstrup havde der østen for Taphøj, førend Laurids Vilsen fik en lod i vester Hebelstrup, og han lod grave tørv på samme Taphøj til den gårdspart, han der arvede.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne lod fordele så mange efterskrevne her i herredet, som ikke har ydet deres voldpenge eller gjort arbejde til befæstning for Ålborg.

** Poul Rasmussen, foged på Hassinggård, på sin husbonds vegne lod forlede Jens Jensen i Ganderup for 3 sletdaler, han velb Jørgen Kruse til Kærsgård pligtig er for stedsmål, Laurids Klemendsen i øster Halne for 1 rigsdaler stedsmåls penge, han velb fru Maren Prip pligtig er.

(176)

** Niels Ludvigsen i vester Halne. vidnesmænd vidnede, at Morten Jensen i øster Halne er en gammel vanfør stakkel og ikke kan gøre arbejde i befæstningen ved Ålborg.

** Morten Nielsen i øster Hassing havde stævnet Peder Madsen i Nordkær for dom, sagende ham 28 daler, han ham pligtig er. på begæring er sagen opsat 3 uger.

** Anders Skrædder i Attrup på Ernst Snedkers vegne i Ganderup. Søren Madsen i Ganderup kundgjorde, at Anders Skrædder på Ernst Snedkers vegne har betalt ham 10 sletdaler, for Ernst Snedker af sin gode vilje har givet ham til minde af den bolig, han tilforn iboede.

** Poul Rasmussen, foged på Hassinggård, på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Poulsen i Hassing Hovgård for endelig dom, sager ham hvis efterskrevne, han velb fru Maren Prip pligtig er, som han berettede, at han ville betale inden 8 dage. sagen blev opsat 8 dage.

(177)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne 3. ting med høringsdele havde tiltale til efterskrevne, sager dem, hvis de han hugget i Ganderup Åkær på et års tid.

** Mads Andersen i Kinderup på Mikkel Pedersens vegne i Ganderup lod fordele Laurids Rasmussen i øster Hassing for 2 mark, han Mikkel Pedersen pligtig er.

** Niels Ludvigsen i Vestergård. dom belangende Niels Jensen i Kjaldgård, eftersom sagen 2/7 sidst forleden findes opsat, da efterdi bevises, det Niels Jensen har igen lukket ret alfar vej og kirkevej. Da bør han efter loven tiltales.

(178)

30/7 1633.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Andersen i Fogedgård og hans drenge for synsmænd at tage af tinge til at syne, hvorledes den vesterste skovspart, liggende til Fogedgård, findes dette år med gærde at være lukket, og om det kan holde øg og fæ.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne begærede vidne anlangende nogen øg, Christen Andersens folk i Fogedgård har taget i den vesterste part af Bjørum skov, dertil svarede Christen Andersen, at samme stævnings seddel ikke formelder om at føre vidner på nogen øg og fæ, hvorefter blev afsagt, at efterdi Christen Andersen og hans drenge hver særdeles er stævnet for vidne efter fru Sofie Høgs skriftlige seddel, og ikke nogen skudsmål fremlægges for omrørte drenge, da kunne Jens Mørk på sin husbonds vegne samme vidne ikke fradømmes.

(179)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne. Peder Jensen i øster Halne vidnede, at på onsdag var 8 dage om morgenen kom han gående af engen med nogen øg og ville have i hus i Bjørum, da løb to af Jens Mørks øg over gærdet i den vesterste skovspart, som gærdet lå ned, så ville han genne dem deraf men kunne ikke finde dem, da var de indtagen i hus i Fogedgård, og han kunne ikke få dem, undtagen han havde pant og penning med sig.

(180)

** Poul Rasmussen, foged på Hassinggård, på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Poulsen i Hassing Hovgård.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet Markor Jacobsen og Niels Iversen i Sulsted for dom, sagende dem at de tit og ofte han været tilsagt at gøre arbejde til Elkær og dog siddet overhørig. på deres begæring er sagen opsat 8 dage.

** Hans Pedersen i Østbjerg på sin mor Gertrud Sørensdatter i Røgelhede hendes vegne begærede forbud, anlangende den part, hun er arvelig tilfalden i Fogedgård. Dertil svarede Christen Andersen og fremæskede, hvad adkomst Gertrud Sørensdatter havde på nogen lod i Fogedgård. Sagen er opsat 14 dage.

(181)

** Jens Espensen på Heden havde stævnet Anders Christensen i Ulsted med flere for ran at lyse. Jens Espensen tillyste Anders Christensen i Ulsted med flere et fuldt ran for hvis træer, de har hugget i Hans Lindenovs skov Strygsholt.

** Jens Espensen på Heden havde stævnet Morten Jensen i Vadum for syn at afhjemle. synsmænd hjemlet, at de i dag var i Hans Lindenovs skov. Da var der huggen i samme skov en grøn bøg, hvortil Morten Jensen i Dal svor, at samme bøg blev bortstjålet, som han vil bevise.

(182)

** Anders Dal i Vodskov på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de var på Sobak og til Laurids Tomasens i Åstrup for at syne, hvorledes Laurids Keldsens hus i Sobak er ved magt, og Laurids Tomasens gård i Åstrup er ved magt holden, desligeste at vurdere, hvis korn som findes i Åby mølle.

** Peder Kærulf i Hebelstrup. Jens Tomasen i Torpet vidnede, at i 30 år og mere, han mindes, at det stykke eng nør og øster fra Niels Mørks lade i Hebelstrup, det lukkede hans far, som boede i vester Hebelstrup, for sønder ende, og ingen brugelighed dem i vester Hebelstrup havde østen Tophøj, førend salig Laurids Vilsen arvede den gårdspart i vester Hebelstrup.

** Poul Rasmussen, foged på Hassinggård, på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i Hassing Hovgård for at syne, hvorledes de huse er ved magt holden, som Peder Poulsen og Anne Lauridsdatter har forpagtet.

(183)

** Jens Espensen på Heden på Anders Nielsens vegne i vester Holt lod fordele Laurids Nielsen i nør Halne for 1 rigsdaler, han Anders Nielsen pligtig er.

** Jens Lauridsen, ridefoged til Restrup, på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i Østbjerg og Brødland enge for at syne hvis skade, der kunne findes at være gjort i græsset med ulovlige veje og æden af øg, siden sidste syn dertil, som var 9/7.

** Jens Lauridsen, foged på Restrup, på sin husbonds vegne. Tomas Pedersen, Brødland og Østbjerg enghyrde, vidnede, at 6/7 sidst forleden kom han til Hans Knudsen i Sterup, Peder Hansen i vester Hjulskov med flere i Østbjerg og Brødland enge, som de lå der og bedede med deres heste og øg.

(184)

** Jens Lauridsen, foged på Restrup, på sin husbonds vegne havde stævnet Morten Lauridsen i Uttrup for vidne og klage. Tomas Pedersen, tjenende i Østbjerg, vidnede, at nu på torsdag var 8 dage, kom han til Morten Lauridsen i Uttrup i Brødland skov, da havde han huggen en liden bøgegren, så stort som til et halvt læs, og kørte bort med.

** Mads Andersen i Kinderup på mester Anders Hansen i vester Hassing hans vegne havde stævnet Peder Poulsen i Hassing Hovgård for dom, sagende ham hvis efterskrevne, han mester Anders Hansen pligtig er. sagen blev opsat 14 dage.

(185)

** Mads Andersen i Kinderup på Oluf Sørensens vegne i vester Kinderup havde stævnet Jost Nielsen i Uttrup for spørgsmål, anlangende hvis hjemmel og adkomst han har at føre sæd i den halve gård i Uttrup, Oluf Sørensen i Kinderup har sted og fæst, hvortil han svarede, at hvis han bruger af samme boligs jord, har han i Mogens Kåses minde.

** Peder Christensen i Ganderup. Anders Andersen i Starbæk lovede ikke at lade sine svin komme uringede i Peder Christensens eng, som de tilforn været har.

** Niels Terkildsen Skrædder i Ålborg med høringsdele havde tiltale til Klemend Smed i Biersted for 16 sletdaler efter hans forpligts indhold, som lovede at betale Niels Skrædder.

** Mads Andersen i Kinderup på Klemend Smeds vegne i Biersted havde stævnet Niels Terkildsen Skrædder i Ålborg for forbud, anlangende hvis rugsæd, som Niels Terkildsen har sået til det værsted i Biersted, som han oplod til Klemend Smed. sagen er opsat 14 dage.

(186)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Poulsen i Hassing Hovgård for dom, anlangende efterdi han avler og bruger til Hassing Hovgård, om han ikke derfor bør at tiende til KM, præsten og kirken, hvortil Peder Poulsen svarede, at han havde forpagtet samme gård. sagen er opsat 14 dage.

** Hans Andersen i Kinderup på Oluf Christensens vegne i Kvorup 3. ting med høringsdele havde tiltale til Tøger Nielsen, som forgangen år tjente Oluf Christensen, sagende ham 10 sletdaler for et øg, og for han er rømt af sin tjeneste.

** Mikkel Matiasen i nør Halne havde et hugget åbent sårmål ved siden af hans venstre øje med flere sårmål.

** Anders Kærulf i Holt havde stævnet efterskrevne salig Anders Kærulf i Knepholt hans hustru Bodil Nielsdatter, børn og arvinger, som er Christen Andersen sst, Laurids Andersen, Jacob Andersen, Selgen Andersen sst og deres lovværge, Christen Andersen i Fogedgård, Anders Kærulf i nør Halne, Peder Andersen Skriver i vester Halne, hr Anders Pedersen i Sundby og Mikkel Nielsen i Torpet for dom og tilbydelse, Knepholt og hendes tilliggende ejendomme anlangende, og fremlagde Anders Kærulf sin efterskrevne beretning, at efterdi hans salig bror Anders Kærulf i Knepholt i langsommelig tid har haft samme gård i besiddelse, såvel som hans hustru efter hans død, og ham Knepholt efter hans salig forældre tilfalden er, hvorfor han befrygter sig Knepholts ejendom at være forringet, hvorfor han sætter i rette, om hans salig brors hustru og arvinger ikke bør at udlægge ham Knepholts tilliggende ejendom. sagen blev opsat 4 uger.

(187)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Jensen i Mejlholt, Rasmus Sørensen og Christen Madsen sst for endelig dom, anlangende en tønde stadesild, de rester med til Vrå for 1632, som de blev tildømt at betale.

(188)

** Niels Ludvigsen i Vestergård på sin husbonds vegne. Dom belangende Søren Jensen i øster Halne, eftersom sagen 2/7 er opsat. Da efterdi bevises Anne Jensdatter har sigtet Søren Jensen for sin barnefar, og Søren Jensen har forpligtet sig at være i Jørgen Orning hans vilje og minde, da bør Søren Jensen betale Jørgen Orning 12 rigsdaler efter KM forordning.

6/8 1633.

** Jens Espensen på Mads Henningsen i Sulsted hans datter Maren Madsdatters vegne havde stævnet Niels Tøgersen Bødker i Ajstrup for dom, sagende ham 1 ko, 1 kalv, 1 tønde byg og 6 mark rede penge, derpå oppebåret arbejdsløn for en ligkiste, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

(189)

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet Laurids Pedersen i øster Halne med flere for synsmænd at tage af tinge til efterskrevne enge, for at syne hvor vidt der findes slagen, reven og bortført over ret skelsten.

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet Laurids Pedersen i øster Halne for vidne og dom.

** Mikkel Matiasen i nør Halne havde stævnet Anders Kærulf i nør Halne for sigtelse og vidne. Mogens Matiasen Soldat svor, at Anders Kærulf har gjort ham sår og skade i hans hus, hvorfor han begærede klage over Anders Kærulf, hvortil Anders Kærulf svarede, at han kom i hans hus uden hans vilje og minde og overfaldt ham og hans folk med vrede ord, formente ham efter recessen burde ingen klage at lide.

** Anders Kærulf i nør Halne havde stævnet Mikkel Matiasen Soldat i nør Halne for dom og husfred at lyse. Jep Klemendsen, tjenende Anders Kærulf i nør Halne, vidnede, at på søndag var 14 dage kom Mikkel Matiasen Soldat ind til Anders Kærulf og kom til at drikke en kande øl, så kom han i tvist med Jens Matiasen, tjenende Anders Kærulf, og slog til ham med et stob øl, hvorefter han kom i klammeri med Anders Kærulf, og nu tillyste Anders Kærulf ham fuldt husfred.

(190)

** Anders Kærulf i nør Halne havde stævnet Mikkel Matiasen Soldat i nør Halne for dom, anlangende en spade, han ham frataget har, formente ham dermed uret at have gjort. sagen blev opsat 3 uger.

(191)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet Svend Svendsen i Sulsted, Laurids Pedersen med flere sst for syn at afhjemle. Synsmænd hjemlede, at de for nogen tid siden var på Stapris mark for at syne et bygfald, som er Christen Pedersens i Stapris. Da var mestenparten af samme byg opædt.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Nielsen i Sulsted for vidne. efterskrevne vidnesfolk vidnede, at på Sulsted grandestævne kom Laurids Nielsen i Sulsted og Tomas Olufsen sst nogen ord imellem. Da sagde Laurids Nielsen til Tomas Olufsen, at havde han sket ret, da skulle der været en kæde om hans hals. Dertil svarede Laurids Nielsen, at han ikke mente andet med samme ord end med gabestokken, han ville have ham i, for mange skældsord og en djævel, han ønskede i ham, og ikke han skældte ham på hans ære, hvorefter de tog hverandre i hånd og ikke ved andet med hverandre, end hvad ærligt er.

** Jens Andersen i Vadskær havde stævnet Christen Andersen i Fogedgård for vidne og klage. Maren Pedersdatter, tjenende i Vadskær, vidnede, at Christen Andersen tog en økse i Heden, som den lå på jorden, og Jens Andersen begærede klage over Christen Andersen for samme økse, han havde taget fra ham i forte og fælled, dertil svarede Christen Andersen, at Jens Andersen har hugget og bekommet elle af Bjørum skov. Sagen blev opsat 14 dage.

(192)

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne. Vidnesfolk vidnede, at 28/7 sidst forleden hørte de i øster Hassing kirke, at Laurids Pedersen i øster Hassing sagde til Laurids Mortensen sst, at han havde ---- ukristelig hos ham, hvortil han svarede, at han havde sagt ham og skældt ham usandfærdigt på, som han ville bevise.

(193)

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på hans husbonds vegne. vidnesfolk vidnede, at 28/7 sidst forleden hørte og så de på deres kirkevej, at Laurids Pedersen i øster Hassing slog Laurids Mortensen i hans hoved og sagde til ham, at han var en skælm og en skalk og troldkarl og kastet ved på hans børn, og dernæst tillyste Poul Andersen Laurids Pedersen fuldt kirkefred.

** Laurids Mortensen i øster Hassing. Laurids Pedersen i øster Hassing tilsagde Laurids Mortensen sst, at han har boet hos ham som en skælm og stjålet og røvet hans ære fra ham, dertil svarede Laurids Mortensen, at han havde løjet ham åbenbarlig på.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds tjener Laurids Mortensen i øster Hassing hans vegne havde stævnet Laurids Pedersen i øster Hassing for dom, anlangende ærerørige ord, han Laurids Mortensen tilsagt har. sagen er opsat 14 dage.

(194)

** Laurids Mortensen i øster Hassing spurgte menige herredsmænd, som da til stede var, hvorledes han har handlet og skikket sig, imidlertid han har været i by hos dem, hvortil efterskrevne mænd vidnede, at de har kendt Laurids Mortensen fra sin første barndoms tid, og da har han skikket og forholdt sig ærligt og kristeligt.

(195)

** Niels Ibsen på Tveden lod fordele Christen Jørgensen ---- i nør Halne for 2 sletdaler, han ham pligtig er.

** Jens Christensen i Hedegård lod fordele Jens Sørensen Skrædder i Gåser for 9 sletdaler, han hans søn Peder Jensen pligtig er, for et sølvbælte, han ham afkøbt har.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne for hvis, de har hugget i Ganderup skov.

** Mads Andersen i Kinderup på Oluf Christensens vegne i Kvorup lod fordele Tøger Nielsen, som forgangen år tjente Oluf Christensen, for 6 sletdaler for et øg, og for han er rømt af tjeneste.

(196)

** Jens Lauridsen i Povlstrup. Mads Pedersen i Nejsig på sin hustru Maren Mortensdatters vegne, Laurids Mortensen i øster Hassing, Poul Mortensen i Horsens på sine egne og søster Maren Mortensdatters vegne, som er i Povlstrup ugift, og Peder Lauridsen i Hvolgård på sin hustru Bendit Mortensdatters vegne gav Jens Lauridsen afkald for al arv, dem arvelig var tilfalden efter deres salig far Morten Poulsen, som boede og døde i Povlstrup.

** Poul Mortensen i Horsens. Jens Lauridsen i Povlstrup lovede Poul Mortensen at skulle udfly hans steddatter Maren Mortensdatter, når hun skulle giftes, ligesom hendes to søstre, som gift er, bekommet har.

(197)

** Jens Pedersen i Laen havde stævnet Mads Nielsen i øster Hassing med menige øster Hassing bymænd for vidne og 3 ting, anlangende en kåbe, hans pige har lagt til Laurids Pedersens i øster Hassing, som var hans hustrus kåbe, og de da er indkommen at ville pante fra Laurids Pedersen og der taget samme kåbe til pant.

** Anders Andersen i Kærsgårds mølle havde stævnet Anne Andersdatter i Kærsgård med hendes lovværge for vidne, anlangende nogen ærerørige ord, hun ham tilsagt har. da hun ikke kunne møde at svare for sig, er samme sag opsat 8 dage.

** Anders Kærulf i nør Halne lovbød hvis jordegods og bondeeje, som ham arvelig er tilfalden efter hans salig far Anders Kærulf i Knepholt. dertil blev stævnet Bodil Nielsdatter i Knepholt, Niels Andersen i Kærsgård, Christen Andersen i Fogedgård, Søren Andersen i Brønderslev, Anne Andersdatter i Hvorup torp med hendes lovværge, Maren Andersdatter i Sundby med hendes lovværge, Peder Andersen Skriver i vester Halne, Christen Andersen i Knepholt, Laurids Andersen, Jacob Andersen, Selgen Andersen med sin lovværge.

(198)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var ved den vesterste skovspart af Bjørum skov, til Fogedgård liggende, for at syne, hvorledes fornævnte skovspart findes dette år både diger og gærder at være lukket, og om samme løkker er så oplukket, at det kan holde øg og fæ ude.

(199)

** Jens Mørk i Bjørum begærede syn til forskrevne gærder og lukker. så efterdi ikke omtvistes ---- de åsteder, hvor fornævnte lukker og gærder findes gjort og kastet, da vidste dommeren ikke Jens Mørk på sin husbonds vegne samme syn at kunne fradømme.

(200)

** Christen Andersen i Knepholt på sin mor Bodil Nielsdatters vegne lovbød den vejrmølle, som stander ved Knepholt. dertil blev stævnet Niels Andersen i Kærsgård, Christen Andersen i Fogedgård, Søren Andersen i Brønderslev, Anders Kærulf i nør Halne, Anne Andersdatter i Hvorup torp og Maren Andersdatter i Sundby med deres lovværge, Peder Andersen Skriver i vester Halne, Christen Andersen i Knepholt, Laurids Andersen, Jacob Andersen og deres lovværge.

** Jens Mikkelsen i Svenstrup fremæsket, om der var nogen, som har ham noget til at tale i dag, eftersom han findes stævnet, da er ingen fremkommen.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne. dom belangende Niels Iversen i Sulsted, eftersom sagen i dag 8 dage er opsat. efterdi her befindes Niels Iversen at have været hans husbond jomfru Sofie Høg ulydig og ikke gjort sit arbejde til Elkær, som han har været tilsagt, så bør han efter recessen sit fæste at have forbrudt

** Peder Andersen Kærulf i vester Halne havde stævnet Morten Lauridsen og Morten Skrædder i vester Halne for synsmænd at tage af tinge for at syne nogen enge i vester Halne kær, som kaldes Øgenkær, hvorledes det findes revet og slaget og bortført over ret skelsten.

(201)

13/8 1933.

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne havde stævnet Mikkel Pedersen i nør Halne for vidne. vidnesfolk vidnede, at Anders Christensen i nør Halne har byg i to agre, liggende til Mikkel Pedersens gård i nør Halne.

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne havde stævnet Mikkel Pedersen i nør Halne for dom, anlangende han lader sin gård forfalde og har lejet ager bort, hvilket han benægtede. sagen er opsat 3 uger.

(202)

** Poul Rasmussen på Hassinggård på velb Jørgen Kruse til Kærsgård hans vegne havde stævnet Peder Poulsen i Hassing Hovgård for dom, sagende ham 17 sletdaler, han Jørgen Kruse pligtig er, som han blev tildømt at betale.

** Poul Rasmussen, foged på Hassinggård, på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Poulsen i Hassing Hovgård for dom, sagende ham 45 daler, som han blev tildømt at betale.

(203)

** Christen Andersen i Fogedgård begærede syn til efterskrevne enge, som Morten Kærulf i øster Halne har til det bolig i øster Halne, han har sted og fæst.

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet Jens Mørk i Bjørum for forbud, klage og dom. Christen Andersen forbød Jens Mørk ikke at skulle have nogen brugelighed i den vesterste skovspart i Bjørum skov, til Fogedgård liggende. sagen blev opsat 3 uger.

(204)

** Søren Pedersen i Pilkrog på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Jensen i Grindsted for synsmænd at tage af tinge til at syne en eng i Grindsted enge, liggende til Terkild Pedersens gård i Grindsted, hvor vidt den findes dette år slaget, revet og bortført over ret skelsten.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Karen Christensdatter i ---- for dom, sagende hende 6 rigsdaler for lejermål, hvortil hun svarede, at hun var en fattig stakkel og bad om nåde for Guds skyld, hvorefter hun blev tildømt at betale Hans Lindenov 6 rigsdaler eller og at straffes efter forordningen.

(205)

** Jens Hansen, foged på Vang, havde stævnet Jens Mørk i Bjørum for forbud. Jens Hansen forbød Jens Mørk i Bjørum at have noget fiskeri i åen vesten Vang, så vidt hans husbonds grund og ejendom tilstrækker.

** Christen Andersen i Knepholt havde stævnet Jens Andersen i Vadskær og hans pige Maren Pedersdatter for klage, anlangende hvis ris, de har bekommet i den vesterste part af Bjørum skov. da de var lovlig forhindret i deres husbonds forfald, blev sagen opsat 8 dage.

** Mikkel Nielsen i Torpet havde stævnet Jep Andersen, værende i vester Hassing, for vidne. Karen Jensdatter og Maren ---- datter i vester Halne vidnede, at de hørte, at Jep Andersen lovede Laurids Andersen Skrædder i vester Halne på sin bror Laurids Andersens vegne 3 rigsdaler.

(206)

** Anders Andersen Skrædder i Hebelstrup havde stævnet Anders Rasmussen i Vodskov for 3 ting, sagende ham 2 stude, han ham pligtig er, efter doms lydelse.

** Anders Andersen Skrædder i Hebelstrup havde stævnet Christen Ibsen i Sulsted for vidne og dom, sagende ham 18 sletdaler, han ham pligtig er. sagen er opsat 14 dage.

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet Laurids Pedersen og Morten Kærulf i øster Halne for dom, sagende dem deres efterskrevne tiende for 1631. Sagen er opsat 14 dage.

(207)

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet Morten Kærulf i øster Halne for dom, sagende ham hans efterskrevne tiende 1631, hvorefter de blev tildømt at være til rede og regnskab.

** Christen Nielsen i Østergård lod fordele Christen Smed i øster Halne for 8 daler efter hans brevs indhold, Peder Holdensen i øster Hassing for 2 dages høslæt.

(208)

** Niels Ottesen i ---- spurgte Søren Nielsen i Sulsted, om han vidste ham noget at beskylde, hans ære og lempe anlangende, hvortil han svarede, at han havde ham intet at beskylde.

** Jens Hansen, foged på Vang, spurgte menige Sulsted sognemænd, om nogen kan have ham noget at beskylde, hvortil efterskrevne mænd vidnede, at de intet vidste ham at beskylde, men takkede ham al ære og godt.

** Tomas Christensen Røgeborg i øster Hassing. Synsmænd hjemlede, at de i dag var i Laurids Lauridsens gård i vester Hassing og i velb Niels Munks skovspart for at syne samme gårds bygfældighed og hvad, der er hugget i samme skovspart.

(209)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Andersen i Fogedgård for hvis sag, jomfru Sofie Høg har ham til at tale, og begærede forbud, at Christen Andersen ikke skulle lade hans kvæg og fæmon komme i de enge, norden Bjørum skov, at lade neddrive hans lukker. sagen blev opsat 14 dage.

** Anders Andersen Skrædder i Hebelstrup havde stævnet Anders Henningsen i Torup for dom, sagende ham 6 sletdaler og 2 års leje af 1 ko, hans formand Christen Christensen i Torup var Anders Skrædder pligtig. på begæring er sagen opsat 14 dage.

** Anders Andersen Skrædder i Hebelstrup 3 ting med høringsdele havde tiltale til Oluf Nielsen i Vestbjerg for 2 sletdaler, han ham pligtig er efter hans brevs indhold.

** Niels Jensen i Vadum havde stævnet Anders Skrædder i Vadum for synsmænd at tage af tinge til at syne et stykke eng i Humlekær, til Niels Jensen bolig liggende, hvor vidt der findes bortslaget over ret skelsten og revet og bortført.

(210)

** Niels Lauridsen i Sulsted. Synsmænd hjemlede, at de 8 dage efter vorfrue dag sidst forleden så to svin, en galt og en brun so med grise, som var bidt ihjel af hunde.

** Morten Kærulf i øster Halne på fru Helvig Marsvin, salig Gude Galdes, til Nørlund hendes vegne begærede høring over Laurids Jensen i Hvorup for hvis, han rester med til den gode frue efter restants lydelse, som han lovede at betale hende.

** Poul Mortensen i Horsens. synsmænd hjemlet, at de i dag var i den mose ved ---- i Poul Mortensens eng for at syne, hvor mange tørv, der var gravet i samme mose.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Andersen i Fogedgård for dom, sagende ham efter efterskrevne forsæt, dateret Elkær 13/8 1633 Sofie Høg, angående Christen Andersen har indtaget hendes øg i hans skovspart, hvortil han svarede, at han har lukket samme lukker nogle gange siden sankt volborg dag, og to gange taget hendes øg i hus, som han mener, var løse og løb hans gærder ned. Sagen blev opsat 14 dage.

(211)

** Laurids Pedersen i øster Halne på kirkens vegne havde stævnet hr Anders Nielsen i Vadum præstegård og Bodil Nielsdatter i Knepholt for dom, sagende 200 sletdaler, de Vadum kirke pligtig er. Hvortil Christen Andersen i Knepholt på sin mor og søskendes vegne formente, han burde at stævne alle salig Anders Kærulfs børn og arvinger, som var i boen, da han døde. Sagen blev opsat 14 dage.

(212)

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne havde stævnet Mikkel Matiasen Soldat for nævninger at opkræve for at gøre ret tov og ed over Mikkel Matiasen i nør Halne for husfred, han skal have beganget i Anders Kærulfs hus.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne begærede syn anlangende hans enge, norden Bjørum skov, hvis skade der kan være gjort i græsset dette år.

(213)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de nu på onsdag var 8 dage var i Jens Mørks egne, norden Bjørum skov, for at syne hvis skade, der kunne findes gjort i græsset i hans enge.

** Peder Poulsen på Hassing Hovgård havde stævnet fru Maren Prip til Hassing Hovgård med hendes lovværge for tilbud, udlæg og vurdering. Peder Poulsen tilbød fru Maren Prip udlæg for en summa pending, han hende pligtig er, dertil svarede Poul Rasmussen, fru Maren Prips foged, at der skulle være dom falden i samme sag i dag, før noget udlæg skal være tilbudt.

(214)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Andersen, forrige boende i Torpet, for vidne og husfred at lyse. Dorte Simonsdatter og Anne Nielsdatter, tjenende Oluf Pedersen i Torpet, vidnede at 3/8 sidst forleden kom Jens Andersen ----.

** Morten Kærulf i øster Halne på fru Helvig Marsvin, salig Gude Galdes, til Nørlund hendes vegne. dom belangende menige mænd i Hvorup og Biersted sogne, så mange som rester til den gode frue, hvilken gæld de blev tildømt at betale.

(215)

** Morten Kærulf i øster Halne på fru Helvig Marsvin, salig Gude Galdes, til Nørlund hendes vegne. dom belangende menige Vadum sognemænd, så mange som rester til den gode frue, hvilken gæld de blev tildømt at betale.

20/8 1633.

** Christen Smed i Vadum klagede over nogle hunde, som går til hans gård og bider hans kvæg og fæmon fordærvet.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Morten Jensen i Dal for dom, anlangende 1 bøg, som er huggen i Ørndal. på begæring er sagen opsat 14 dage.

(216)

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov havde stævnet Laurids Keldsen i Sobak for dom, anlangende han lader sin bolig forfalde, hvorfor han blev tildømt sit fæste at have forbrudt.

** Niels Olufsen i nør Halne havde stævnet Laurids Jensen og Klemend Nielsen i Ajstrup for 3. ting, saget dem for rug, de skulle have givet ham at så.

** Morten Kærulf i øster Halne på Niels Jensens vegne i Vadum begærede syn til en eng i Humlekær, liggende til Niels Jensens bolig i Vadum, hvor vidt den findes slaget og bortført.

(217)

** Morten Kærulf i øster Halne. Laurids Skrædder i Vadum og Niels Jensen sst gav deres sag på efterskrevne mænd til at gøre ret skel imellem dem i de enge i Humlekær, som de omtvister.

** Anders Kærulf i nør Halne og Mikkel Matiasen Soldat i nør Halne bekendte, at de var forligt om hvis tvist, sår og skade, dem imellem været har.

** Anders Kærulf i nør Halne havde stævnet Christen Sørensen og Tomas Mortensen i Horsens for synsmænd at tage af tinge for at syne, om hver af fornævnte mænd har så vidt af deres gårdsrum, som de har sted og fæst til og som de skylder og skatter af.

** Simon Jensen i vester Halne havde stævnet.

** Christen Nielsen Gølbo, tjenende Anders Jensen i vester Halne havde stævnet Maren Andersdatter, værende i vester Halne, for vidne. Gertrud Lauridsdatter, tjenende Anders Jensen i vester Halne, vidnede, at for 14 dage siden kom Maren Andersdatter tid til Anders Jensens og sagde, at hun vidste det med den skælm Christen Gølbo, skulle hun sige det, skulle han væmmes ved det.

(218)

** Mikkel Lauridsen i vester Hassing havde stævnet Mikkel Andersen Hyrde i vester Hassing for syn at afhjemle. Synsmænd hjemlede, at de i dag 8 dage så en ko, som var Mikkel Lauridsens i vester Hassing, som havde det ene ben sønderslagen. Hvortil Mikkel Hyrde svarede, at han ikke slog samme ko, og svor, at han ikke vidste, hvor hun fik samme skade.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Anders Nielsen i Hassinggård for dom, sagende ham at huse og helle en delt og lovforvunden mand, og endnu har samme dreng, ved navn Peder Jensen, i sin tjeneste, så lovede Anders Nielsen at betale Otte Skeel 4 rigsdaler.

** Morten Lauridsen i Nørgård havde stævnet Mads Pedersen i Uttrup grandefoged med flere Uttrup grander for vidne, klage og spørgsmål. Morten Lauridsen spurgte grandefoged og menige grander, om de havde forbedret deres granderet med nogle artikler, siden de havde ført dem i tvist med ham om et indhævd ved hans gård, hvortil Mads Pedersen svarede, at dersom Morten Lauridsen ikke havde gjort uret med et kast, han har indkastet, skulle de ikke have pantet ham.

(219)

** Anders Andersen i Hebelstrup. Anders Andersen Skrædder i Hebelstrup og Anders Rasmussen sønder i Vodskov var venlig forligt, anlangende to stude, Anders Rasmussen var Anders Andersen pligtig efter doms indhold, så Anders Rasmussen skal betale Anders Andersen 12 sletdaler.

** Christen Sørensen i Ajstrup på sin søster Karen Christensdatters vegne. Vidnesfolk vidnede, at Karen Christensdatter har været syg ---- og er en arm stakkel og formår intet at udgive for lejermål, hun skal have beganget.

(220)

** Mads Andersen i Kinderup havde stævnet Hans Tomasen i Uggerhalne for synsmænd at tage af tinge til at syne et indhævd og kast østen hans hus, som skal findes Kinderup mænd til skade.

** Søren Madsen i Ajstrup havde stævnet Niels Madsen på Kraghede for synsmænd at tage af tinge til at syne en eng, liggende til Christen Sørensens og Søren Madsens gård, om samme eng ikke findes opdreven med kvæg.

** Morten Lauridsen i Hals. Vidnesmænd vidnede, at de 8/6 1633 var i Tranholm til salig Laurids Andersens og der skiftede og delte hvis bohave, som fandtes efter salig Laurids Andersen og hans salig tre hustruer, som var salig Kirsten Sørensdatter, Karen Lauridsdatter og Maren Olufsdatter, og da blev udlagt som efterfølger til de 4 ----, som salig Laurids Andersen havde med salig Kirsten Sørensdatter, som er  Laurids Lauridsen, Søren Lauridsen, Karen Lauridsdatter og Johanne Lauridsdatter og den pige, som salig Laurids Andersen havde med salig Karen Lauridsdatter, ved navn Kirsten Lauridsdatter, samt de 2 sidste drenge, som salig Laurids Andersen  havde med salig Maren Olufsdatter, som er Anders Lauridsen og Oluf Lauridsen.

** Laurids Pedersen i øster Halne på Christoffer Kreutzinger, forrige boende i Østbjerg, hans vegne spurgte menige herredsmænd, som da til stede var, hvorledes Christoffer Kreutzinger og hans hustru Katrine har skikket og forholdt sig, imidlertid de har været i herred, sogn og egn hos dem, hvortil efterskrevne 24 mænd vidnede, at de har skikket og forholdt sig som to ærlige ægtefolk, så ingen vidste dem noget at beskylde.

(223)

** Mikkel Christensen i Lindholm. Vidnesfolk vidnede, at de 9/8 sidst forleden var i Lindholm over efterskrevne venlige kontrakt og forligelsemål imellem salig Jens Nielsens arvinger i Lindholm, som døde der sst, som er Peder Nielsen i Stade og Anders Nielsen i vester Holt, begge salig Jens Nielsens brødre, og Mikkel Christensen, som skal have salig Jens Nielsens hustru Karen Pedersdatter i Lindholm.

** Mikkel Christensen i Lindholm. Anders Nielsen, værende i vester Holt, og Peder Nielsen i Stade gav Mikkel Christensen afkald for al hvis arv, dem kunne være arvelig tilfalden efter deres salig bror Jens Nielsen, som boede og døde i Lindholm.

** Jens Christensen i Uttrup oplyste en grå ---- har været til huse i langsommelig tid, så og skal være oplyst på prædikestolen.

(224) ok MANGEL KONTROL

** Peder Rasmussen i Tranholm. Peder Madsen i Ganderup på sin hustru Karen Christensdatters vegne, Peder Christensen i Tranholm på sine egne vegne og på Johanne Christensdatter, Tomas Rasmussens hustru, i Lyngdrup deres vegne, Laurids Christensen i Tranholm gav Peder Rasmussen afkald for hvis arv, dem arvelig var tilfalden efter salig Christen Pedersen, som boede og døde i Tranholm.

** Mads Andersen i Kinderup lod læse og påskrive slotsskriverens efterskrevne brev til menige bønder og almue i Kær herred, så mange som yder skyld og landgilde, at de herefter skal annamme seddel på deres landgilde, hvorpå skal afskrives, eftersom de yder. Ex Ålborghus 10/8 1633 Rasmus Jensen Holst egen hånd.

(225)

** Peder Christensen i Ålborg ----.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne. 12 herredsnævninger her af herredet svor Laurids Pedersen i øster Hassing et fuldt kirkefred over, han beganget har imod Laurids Mortensen i øster Hassing.

(226)

** Poul Andersen i Hvilshøjgård ----. dom belangende Laurids Pedersen ----.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne. 12 herredsnævninger her af herredet svor Laurids Pedersen i øster Hassing et fuldt kirkefred over, han beganget har imod Laurids Mortensen i øster Hassing.

(228) MANGEL KONTROL

** Poul Andersen i Hvilshøjgård ----. dom belangende Laurids Pedersen ----.

27/8 1633.

** Mads Andersen i Kinderup. Synsmænd hjemlede, at de i dag var ved vester Kinderup deres fædrift for at syne et hævd og dige, som  Hans Tomasen i Uggerhalne har indtaget i  menige hans granders fædrift.

(229)

** Laurids Nielsen i Biersted 3. ting med høringsdele havde tiltale til Jens Jensen i Vodskov, sagende ham --- for hvis breve ----.

** Laurids Nielsen i Biersted. Peder Ibsen i Biersted vidnede, at nu forgangen sankt mikkels dag var han i Vodskov i Jens Jensens mors hus, da hørte han, at Laurids Nielsen udlagde til Jens Jensen den første part af hans fædrene penning.

** Jens Nielsen i Lyngdrup på sin husbonds vegne havde stævnet menige Horsens sognemænd for forbud. Jens Nielsen på velb Malte Sehested til Rydhave hans vegne forbød nogen efter denne dag at indkomme i Lyngdrup endel eller eng med fædrift.

(230)

** Niels Munk til Tjærebygård forbød Niels Sørensen i vester Hassing med flere at bortføre det korn eller sæd, de har sået i hans tjener Laurids Lauridsens jord i vester Hassing.

** Christen Sørensen i Ajstrup. Synsmænd hjemlede, at de i dag var i den eng i Åkær, som ligger til Christen Sørensens og Søren Madsens gård i Ajstrup for at syne hvad skade, der kan være gjort i græsset der sst.

(231)

** Oluf Nielsen i Vestbjerg. Synsmænd hjemlede, at de i dag var ved Oluf Nielsens korn i Vestbjerg for at syne, hvis skade der kan være gjort i hans havre.

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne ----. Anders Kærulf med flere berettede, at de 26/8 har været over efterskrevne venlige kontrakt og forligelsemål imellem Tomas Nielsen i Horsens på den ene og Christen Sørensen sst på den anden side, anlangende deres ----.

(232)

** Jens Mørk i Bjørum. Christen Mørk i Bjørum vidnede, at nu i vinter sidst forleden ---- Jens Mørk gav kære og klage over Mads Klemendsen for samme gerning og tillyste ham et fuldt ran, for han i så måder har stjålet fra ham og bortrømt.

** velb Niels Munk til ---- havde stævnet Laurids Lauridsen i vester Hassing for dom, anlangende ---- har ladet sin gård forfalde efter synsvidnes indhold. sagen er opsat 8 dage.

(233)

** Jens Iversen i Grindsted. Efterskrevne vidnede, at de 21/8 sidst forleden i Hammer præstegård i mester Erik Nielsens nærværelse har gjort overslag på hvis, salig Jens Christensen ---- og salig ---- Iversdatter, som boede og døde i Sølgård, deres børn var arveligt tilfaldet, eftersom deres morbror Jens Iversen i Grindsted ---- af dem begærede arv. Børnene var Anne Jensdatter, Barbara Jensdatter, Karen Jensdatter, Maren Jensdatter og Else Jensdatter 

(234)

** Mads Andersen i Kinderup havde stævnet Oluf Pedersen i Torpet hans hustru Anne Pedersdatter med flere i Torpet for spørgsmål, benægtelse og vidne. Johanne Sørensdatter, tjenende Oluf Pedersen i Torpet, vidnede, at den dag Jens Andersen, forrige boende i Torpet, var i Oluf Pedersens gård, da havde han ingen bøsse med sig, der han gik fra gården.

(235)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne begærede fylding på 12 herredsnævninger over Jens Andersen, boende i Torpet, for husfred, han skal have beganget til Oluf Pedersens i Torpet.

** Anders Kærulf i vester Holte på sine egne vegne, Niels Andersen i Kærsgård på sine egne og hans brødre Laurids Andersen, Jacob Andersen og Selgen Andersen, de umyndige deres vegne, son han er værge for, med andre salig Anders Kærulfs børn og arvinger, som her i dag til stede var, som er Mikkel Jensen i Torpet på sine egne såvel og på hr Anders ---- i Sundby hans vegne, Christen Andersen i Fogedgård, Anders Kærulf i nør Halne, Søren Andersen i Brønderslev, Peder Kærulf i vester Halne, Christen Andersen i Knepholt på deres egne vegne og Niels Jensen i Hellum på sin hustru Maren Nielsdatters vegne  MANGEL

(235b-236a) MANGLER

(237)     ?

(238)

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne. 12 herredsnævninger af Kær herred, som var opkrævet at gøre deres ed og tov over Jens Andersen, forrige boende i Vadum torp, for husfred, han ---- . Da efter de beviser, som for dem var fremlagt, svor de Jens Andersen kvit for samme husfred.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. Dom belangende Peder Poulsen i Hassing Hovgård, eftersom sagen 6/8 sidst forleden findes opsat. Da efterdi fremlægges den gode frues brev, hvori hun er Peder Poulsens hjemmel til for omrørte tiende, som han nu tiltales for, da kan han ikke tildømmes for samme tiende tiltale at lide.

** Mads Andersen i Kinderup på mester Anders Hansen i vester Hassing hans vegne. dom belangende Peder Poulsen på Hassing Hovgård, eftersom sagen 30/7 sidst forleden findes opsat, da efterdi Peder Poulsen her for retten 30/7 sidst forgangen er given sag efter mester Anders regnskabsbog, og har erbudt sig at betale, hvis han ham pligtig er, da kan han ikke tildømmes for samme tiende nogen tiltale at lide.

(239)

3/9 1633.

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne. Mikkel Pedersen i nør Halne lovede Jens Andersen at stille Niels Friis til Krastrup tilfreds for hvis hans forseelse kan findes med hans gårds bygfældighed.

** Velb Niels Munk til Bjergbygård og Laurids Lauridsen i vester Hassing berettede at være forligt, anlangende den tiltale Niels Munk har til Laurids Lauridsen, i så måder at Laurids Lauridsen skal afstå de 2 parter af hans gård til Niels Munk og selv at beholde den 3 part af samme gård.

(240)

** Jens Mørk i Bjørum bandt bogsed på Mads Knudsen, som fra ham af tjeneste er rømt, og svor at han havde afrøvet ham korn bedre end en halv marks koste.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Oluf Pedersen i Torpet for dom, sagende ham ulydelse efter ladefogdens seddel, hvortil Oluf Pedersen berettede, at han havde gjort arbejde så vidt, han har været tilsagt. sagen er opsat 14 dage.

** Laurids Jørgensen i øster Halne. Maren Nielsdatter, Laurids Jørgensens kone, og Anne Pedersdatter, Laurids Jørgensens hustru i øster Halne, bekendte at de var forligt, anlangende hvis skælderi, dem imellem været har.

** Laurids Nielsen i Biersted lod fordele Jens Jensen i Vodskov for afkald efter hans salig far for hvis arv, han af ham oppebåret har.

(241)

** Tomas Christensen Røgeborg i øster Hassing på velb Niels Munk til Bjergbygård hans vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i Mosenskov, Niels Munks skovspart, for at syne, hvor mange bøgetoppe var afhugget dette år.

** Anders Andersen Skrædder i vester Halne lod fordele Jep Andersen i vester Halne for 2 rigsdaler, han har lovet for hans bror Laurids Andersen.

** Mikkel Nielsen i Torpet. Christen Jacobsen Skrædder i Sundby bekendte, at han havde gravet 3 læs tørv i Hvorup hede.

** Anders Andersen Skrædder i Hebelstrup. Christen Ibsen i Sulsted og Anders Andersen Skrædder i Hebelstrup bekendte, at de var forligt om al hvis gæld, dem imellem været har.

** Laurids Jensen i Hvorup på menige sine granders vegne havde stævnet Anders Pedersen i Sundby med mange flere for synsmænd at tage af tinge til at syne hvis hulgrøft, som findes gjort med tørv ulovligt i Hvorup mose.

(242)

** Mikkel Nielsen i Torpet havde stævnet Mikkel Halager i Sundby med mange flere for synsmænd at tage af tinge til at syne, hvad hulgrøft de ulovlig har gjort i Hvorup mose med tørv.

** Anders Dal i Vodskov på Jens Jensens vegne havde stævnet Laurids Nielsen i Biersted for dele og ----, sagende ham efter et skriftligt forsæt, lydende som efterfølger, eftersom min morbror Laurids Nielsen i Biersted har tiltale til mig for afkald, da har jeg ladet ham stævne, om han ikke bør skaffe det rette skiftebrev til stede, som ikke skal være så fuldgjort, at jeg kan give ham afkald. sagen er opsat 8 dage

(243)

** Mogens Steen, fændrik i Vendsyssel. Gertrud Lauridsdatter, barnefødt i vester Sæby agerled, stod for tingsdom ledig og løs og vidnede, at hun tjente Mogens Steen i 6 uger og i hans fraværelse rømte af hans tjeneste ved nogen af hans granders tilskyndelse og har taget med sig af hans gods dette efterskrevne.

(244)

** Mogens Sten, fændrik i Vendsyssel, havde stævnet Christen Pedersen Skrædder i nør Halne og hans hustru Mette Pedersdatter for dom, sager dem at have købt hølt og dølt med en tyv, hvilket de benægtede. sagen er opsat 14 dage.

** Peder Poulsen på Hassing Hovgård havde stævnet Niels Eskesen i Ålborg for vidne. Mette Christensdatter, forrige tjenende Anne Tomasdatter, Peder Poulsens hustru, vidnede, at 5 uger før sankt mikkels dag, før fjenderne kom i landet, da bar hun Niels Eskesen, som boede i Anne Tomasdatters hus i Ålborg, 5 sletdaler, og han skulle tage hans husleje til, som var forfalden til mikkelsdag, som var 5 daler, og han skulle samtlig bære Søren Skriver, som da var i klosteret, dem og tage bevis på, og da sagde Niels Eskesen, som han kom tilbage, at Søren Skriver ikke var hjemme, men talte med drengen.

** Jens Nielsen i nør Halne. Mikkel Nielsen i Torpet lod læse og påskrive en landstings stævning anlangende Jens Nielsens hustru forsværelse ikke skulle være rigtig gjort, at møde på næst kommende landsting.

(245)

** Mads Nielsen i Ulsted havde stævnet Jens Jørgensen i Ulsted og hans hustru Kirsten Christensdatter ---- .

** Anders Andersen Skrædder i Hebelstrup. uendelig dom belangende Anders Henningsen i Torup, eftersom sagen 13/8 sidst forleden er opsat, og Anders Henningsen er tildømt at betale Anders Andersen 6 daler for 2 års leje af en ko.

** Christen Andersen Kærulf i Knepholt på sin mor Bodil Nielsdatter i Knepholt hendes vegne. Anders Kærulf i nør Halne tog i Christen Andersen Kærulfs hånd efter hans udgivne købebrev, som han Bodil Nielsdatter gjort og givet har, solgte og skødte fra sig og sine arvinger til Bodil Nielsdatter og hendes arvinger al den anpart, som Anders Kærulf efter hans salig far Anders Kærulf, som boede og døde i Knepholt, arvelig tilfalden er i Fogedgård i øster Halne, en part i et gadehus i vester Halne.

(246)

** Christen Andersen Kærulf i Knepholt på sin mors vegne 3 ting med høringsdele havde tiltale til efterskrevne i Vadum sogn, sagende dem deres tiende, som de rester med for 1629 og penge i stedet, som det gjaldt samme år.

(247)

** Christen Andersen Kærulf i Knepholt på sin mors vegne havde stævnet efterskrevne mænd for 3 ting, sagende dem deres tiende for 1629, som de rester med.

** Anders Kærulf i nør Halne. Christen Andersen Kærulf i Knepholt på sin mor Bodil Nielsdatter i Knepholt hendes vegne. Christen Andersen Kærulf i Knepholt på sin mor Bodil Nielsdatter i Knepholt hendes vegne solgte og skødte fra sig og sine arvinger og til Anders Kærulf og hans arvinger en vejrmølle, standende ved Knepholt.

(248)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds tjener Christen Andersen i Fogedgård hans vegne. dom belangende Jens Mørk i Bjørum, eftersom sagen 16/8 sidst forleden findes opsat, da efterdi her befindes adskillige forbud berørte skovspart, liggende til Fogedgård, anlangende, og Christen Andersen på ny igen har ladet stævne for forbud på samme skovspart, da kan Christen Andersen samme forbud ikke fradømmes.

10/9 1633.

** Oluf Nielsen i Vestbjerg havde stævnet Christen Pedersen Uldal med flere i Lindholm for 3 ting, sager dem samtlig Klemend Sørensen Soldat, som døde i Torpet, hans halve løn efter krigs ordinantsen.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne havde stævnet Hans Jacobsen i Biersted med flere for vidne. vidnesmænd vidnede, at Anders Andersens plov ved Uldbro har pløjet i Jacob Hansens gårds jord i Biersted, om han har lejet eller lånt hams plov, vidste de ikke, hvortil Anders Andersen svarede, at han havde lånt Jacob Hansen sin plov, og de var brorsønner.

(249)

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne havde stævnet Rasmus Pedersen i Biersted for dom, sagende ham 60 rigsdaler stedsmål af den gård, han stedte af fru Dorte Budde i Nørholm. på begæring er sagen opsat 14 dage.

** Jens Pedersen i Laen oplyste en stor hjord fæ, som i lang tid har gået og daglig gjort ham skade i sit korn.

** Mikkel Lauridsen i vester Hassing. Mikkel Andersen, hyrde i vester Hassing, lovede Mikkel Lauridsen at give ham en god ko, som han skulle orges og nøjes med for den ko, som blev benbrudt for ham.

** Jens Mørk i Bjørum. Efterskrevne nævninger svor Mads Knudsen et fuldt tyveran over for sin tjeneste, han bortrømte, og for korn, han har stjålet fra Jens Mørk.

(250)

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Pedersen Skrædder i Nørholm og hans hustru Mette Pedersdatter for dom, sagende dem at købe, hølle og dølle, huse og helle tyve, hvorfor de bør straffes som tyv og tyvs medvidere. sagen er opsat 14 dage.

** Jens Espensen på Heden. synsmænd hjemlet, at de i dag var ved salig Mads Pedersens bolig i Tylstrup for at syne, hvad samme bolig kan være brøstfældig på huse, tømmer og tag.

** Laurids Mortensen i øster Hassing lod fordele Laurids Pedersen Munk i øster Hassing for en løgner, skælm og æreskænder.

(251)

** Christen Andersen Kærulf i Knepholt på Troels Olufsens vegne i Sundby lod fordele Peder Lauridsen i Plomgård for 14 vendelbo skæpper byg og et godt læs foder, han Troels Olufsen pligtig er.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var ved Peder Jensens bolig ved Åbybro for at syne hvis huse, der er bygget på samme bolig, siden Peder Jensen er kommen dertil.

** Anders Dal i Vodskov på sin husbonds vegne 3 ting med høringsdele havde tiltale til Mikkels kvinde i Åstrup, sagende hende 1 tønde byg, hun rester med til hans husbond siden 1629.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne lovlig udviste Laurids på Sobak af det værested, han iboer, og forbød ham at bruge samme værested, eftersom han er fradømt samme værested.

(252)

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne havde stævnet Erik Ibsen i Åby for dom, sagende ham en halv tønde skyld byg for 1630 og stedsmål af et gadehus 5 daler, han hans gode husbond pligtig er, som han blev tildømt at betale.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sine egne og Hvorup grander deres vegne. Synsmænd hjemlede, at de i dag var i Hvorup hede og mose for at syne, hvad tørv som er gravet i samme hede, og hvad hulgrøft, der er gjort i samme mose.

(253)

** Mikkel Nielsen i Torpet på sine egne og menige Hvorup granders vegne forbød menige Sundby sognemænd at have nogen brugelighed med dreft og greft i deres mose og eng, hede eller fælled.

** Niels Ludvigsen i Vestergård. Synsmænd hjemlede, at de, som i går var 14 dage, var på vester Halne mark ved Niels Ludvigsens bygager for at syne, hvis skade som kunne findes gjort i samme bygager af fæ.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sine egne og Hvorup granders vegne. vidnesfolk vidnede, at de tit og ofte forgangen sommer så efterskrevne køre over Mikkel Nielsens eng i Torpet og over Hvorup mark og havde tørv på deres vogne og kørte dem deres græs ned.

17/9 1633.

** Jens Hansen, foged på Vang, på sin husbonds vegne. vurderingsmænd vidnede, at de 1/7 var i Niels Møllers bo i Vadum mølle og der udlagde til Jens Hansen på sin husbonds vegne efterskrevne køer, svin og korn

(255)

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne, Jens Hansen, foged på Vang, på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Møller i Vadum mølle for vurdering og dom, anlangende hvis, han ham på sin husbonds vegne pligtig er efter en restants lydelse, eftersom ham er gjort udlæg for gæld i hans gods, hvilket gods bør følge ham på sin husbonds vegne.

** Oluf Nielsen i Vestbjerg lod fordele Christen Pedersen Uldal i Lindholm med flere for hvis, de Klemend Sørensen Soldat, som døde i Torpet, pligtig er, som er hans halve løn efter krigs ordinantsen.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne. Peder Lauridsen, foged på Elkær, havde blåslag neden hans venstre øje og lyste for hvis lovmål, derefter kan påtales.

(256)

** Laurids Pedersen i øster Halne herredsfoged tre gange fremæskede og påkaldte, om der var nogen, som havde noget at bestille for ting og dom, da skulle de få lyd og rum. Da er der ingen fremkommen, som havde noget at bestille.

24/9 1633.

** Jens Andersen i Tvilstedgård på sin husbonds vegne. Mikkel Pedersen i Nørholm lovede Jens Andersen at opbygge den gård i Nørholm, han iboer, inden i dag 3 år, så den på bygning skal være lige så god som de andre gårde der i byen.

** Laurids Nielsen i Lindholm. synsmænd hjemlet, at de for 14 dage siden var på Lindholms ny mark ved Laurids Nielsens havreagre for at syne hvis skade, der kunne findes gjort i samme agre.

** Oluf Nielsen i Vestbjerg havde stævnet menige Vestbjerg grander og Niels Mortensen i Tandal for hvis sag, Oluf Nielsen har dem for at give. 3 ting med høringsdele havde tiltale til Niels Mortensen i Tandal, saget han 9 skæpper rug kornskade.

(257)

** Anders Dal i Vodskov på sin husbonds vegne. Efterskrevne vidnede, at den mand i Lindholm, som hed Christen Bleg, som boede i den bolig, Bertel Christensen nu iboer, han kørte ægter af samme bolig. Og berettede Bertel Christensen, at hans husbond ikke har begæret videre af ham, end han skulle løbe med breve.

** Oluf Nielsen i Vestbjerg havde stævnet Niels Mortensen i Tandal for vidne. Efterskrevne vidnede, at nu i sommer sidst forleden kom Oluf Nielsen i Vestbjerg og Niels Mortensen i Tandal nogen ord imellem om nogen får, som Niels Mortensen havde til gang i Vestbjerg, så kom de i klammeri og slog hverandre omkuld.

** Mads Pedersen i Nejsig. Maren Mortensdatter, Mads Pedersens kone i Nejsig, havde blåslag på hendes højre arm.

(258)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Jensen Skrædder i øster Hassing for vidne. Christen Jensen Skrædder i øster Hassing vidnede, at dette år har han lejet jord af hans bror Niels Jensen Skrædder og kunne ikke bekomme det.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Jensen Skrædder i øster Hassing for dom, sagende ham at have lejet ager og jord fra sin gård. på begæring er sagen opsat 14 dage.

** Christen Jensen Skrædder i øster Hassing 3 ting med høringsdele havde tiltale til Niels Jensen Skrædder i øster Hassing, sagende ham en halv tønde bygsæd og 12 mark, han ham pligtig er.

** Christen Jensen Skrædder i øster Hassing og Niels Jensen Skrædder i øster Hassing voldgav deres sag, gældssag anlangende, på efterskrevne mænd.

(259)

** Jens Pedersen i Laen havde stævnet Niels Jørgensen i Laen for vidne og klage. Inger Jørgensdatter og Maren Poulsdatter, tjenende i Laen, vidnede, at de ofte har hørt, at Niels Jørgensen, som tjente Jens Pedersen i Laen, har sagt, når han fik udtjent med Jens Pedersen, skulle han betale ham for det skalkhed, han ham gjort har.

** Poul Rasmussen, foged på Hassing Hovgård. vurderingsmænd vidnede, at de 4/9 sidst forleden var i Peder Poulsens bo i Hassing Hovgård med Laurids Pedersen i øster Halne, herredsfoged, og der gjorde velb fru Maren Prip udlæg og vurdering efter en doms indhold, som efterfølger.

(260)

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på ---- vegne lod fordele Mikkels kvinde i Åstrup for 1 tønde byg, hun rester til hans husbond siden 1629.

** Laurids Nielsen i Biersted. Jens Jensen i Vodskov gav Laurids Nielsen afkald for hvis arv, han arvelig tilfalden var, efter hans salig far Jens Jensen, som boede og døde i Vodskov, som han har haft i værgemål.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne lod fordele Anders Madsen i Biersted for 2 daler, han rester med til Baldser Hansen, ridefoged til Oksholm.

** Jens Pedersen i Laen 3 ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Jensen og Mads Nielsen i øster Hassing, sager dem en kåbe, de har pantet fra hans pige og lovet at skaffe ham den igen.

(261)

** Poul Rasmussen, foged på Hassing Hovgård, på sin husbonds vegne forbød nogen at indkomme i fru Maren Prips skovsparter at hugge noget, vissent eller grønt.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Christensen Møller i Vadum mølle for dom, anlangende hvis efterskrevne stedsmål og mølleskyld, han ham på sin husbonds vegne pligtig er efter restants lydelse. da efterdi Niels Møller for tingsdom har sig til forpligtet samme restants summa at betale, eller hans boskab da at søges med nam og tag uden al dom, da bør forbemeldte kvæg og fæmon at følge velb Jens Høg.

(262)

1/10 1633.

** Niels Sørensen i nør Halne havde stævnet Peder Andersen i nør Halne for vurdering at afsige. synsmænd vidnede, at de i høst sidst forleden var i Niels Sørensens byghave i nør Halne for at syne hvad skade, der kunne findes gjort i hans byg i samme have.

** Christen Rasmussen i Nejsig havde stævnet Mads Pedersen i Nejsig og hans hustru Maren Mortensdatter og deres tjenestefolk for vidne. Christen Rasmussen i Nejsig havde et sårmål over hans venstre øje, hvilken skade han beskyldte Mads Pedersens kone i Nejsig Maren Mortensdatter for.

(263)

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet Markor Jensen i Kirkegård, Jens Sørensen i Torpet  med flere for vidne. Maren Andersdatter i Vadum mølle, Niels Nielsen og Anne Mortensdatter sst vidnede, at nu på onsdag sidst forleden var 3 uger var Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne i deres bo og udlagde og udvurderede alt deres kvæg, fæmon og kornet på marken.

(264)

** Baldser Hansen i Østergård på Oksholm på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Møller i Vadum mølle for vurdering og udlægs afsigt. vurderingsmænd vidnede, at de nu på onsdag sidst forleden var 3 uger var i Niels Møllers bo i Vadum mølle og der gjorde Baldser Hansen på sin husbonds vegne efterskrevne udlæg efter doms og deles indhold.

** Christen Mortensen i Svinbjerggård. synsmænd vidnede, at de i høst sidst forleden var på Svinbjerggårds mark for at syne hvad skade, der kunne findes gjort i Christen Mortensens korn.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet salig Mads Pedersens hustru i Tylstrup Ellen Jostdatter med hendes lovværge, Peder Sørensen i Kærsgård, Christen Sørensen i Ajstrup, Peder Andersen i nør Halne, Christoffer Villumsen i Solgård, Karen Pedersdatter i Grindsted med hendes lovværge for dom, sagende dem samtlig Mads Pedersens huses bygfældighed, som skal være 19 sletdaler, hvoraf hans ovennævnte arvinger blev tildømt deres anpart, som er den halve part, at betale. 

(265)

** Jens Pedersen i Knøsgård på sin datter Maren Jensdatters vegne spurgte menige herredsmænd, hvorledes de har kendt Maren Jensdatter fra første barndom, hvortil efterskrevne svarede, at hun har skikket og forholdt sig ærligt, kristeligt og vel, hendes far Jens Pedersen og hendes mor Gertrud Lauridsdatter, som boede og døde i Knøsgård.

(266)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. Mads Bertelsen, skovfoged over Ganderup Åkær, vidnede, at efterskrevne har hugget elle i Ganderup Åkær.

** Jens Espensen på Heden på Mads Pedersens vegne i Nejsig. Søren Knudsen, tjenende i Nejsig, vidnede at på søndag var 8 dage sidst forleden gik Maren Mortensdatter, Mads Pedersens hustru, i Nejsig på Mads Pedersens stubbe. Da kom Christen Rasmussen og sagde til hende, at der skulle fare en skælm i hende og hendes køer og slog så på køerne og stak en jerntyv i lårene af dem, og derefter slog han Maren Mortensdatter på hendes højre arm, og Bodil Lauridsdatter brød to af hendes fingre fordærvet.

(267)

** Christen Rasmussen i Nejsig. Bodil Lauridsdatter, Christen Rasmussens hustru, vidnede, at på søndag var 9 dage sidst forleden, da gennede Mads Pedersens hustru i Nejsig og hendes folk deres fæ i marken, og da stod Christen Rasmussens korn ude, og da bad hun Mads Pedersens hustru, at hun ville lade deres kvæg være af marken, indtil de fik deres korn ind. Da svarede hun, at hun ville give det lov at gå i djævlens navn. Da gik Christen Rasmussen hen og gennede Mads Pedersens fæ af hans korn og hjem i sin gård. Så kom Mads Pedersens kone løbende og slog ham med en stav, og så tog hun og hendes dreng Søren Knudsen samme fæ af hans gård.

(268)

** Jens Espensen på Heden på Mads Pedersens vegne i Nejsig. Søren Knudsen, tjenende Mads Pedersen i Nejsig, havde to sårmål i hans hoved og sigtede lille Christen Rasmussen i Nejsig for samme sår at have slået ham.

(269)

** Jens Espensen på Heden på Mads Pedersens vegne i Nejsig. synsmænd hjemlet, at de på søndag 8 dage var i Nejsig og der så en sorthjelmet ko, som var Mads Pedersens, da var samme ko stukken en sting med en jerntyv, dertil svor Christen Rasmussen i Nejsig, at han ikke stak samme ko.

** Jens Espensen på Heden på Mads Pedersens vegne i Nejsig havde stævnet Christen Rasmussen i Nejsig og hans hustru Bodil Lauridsdatter, Rasmus Christensen og Simon Christensen for syn, sigtelse og vidne. synsmænd hjemlet, at de i dag var uden tinge og så Maren Mortensdatter, Mads Pedersens kone, i Nejsig hvis sår og skade, hun bekommet har, og hun havde blåslag på hendes højre arm, og en finger var brudt i leddet, hvilke skade hun beskyldte Christen Rasmussen i Nejsig og hans hustru.

** Svend Pedersen i Lunderager på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Rasmussen og Mads Pedersen i Nejsig for dom, sagende dem hver et par færdige øksne for bordag, de med hverandre beganget har. sagen blev opsat 3 uger.

(270)

** Jens Mørk i Bjørum havde stævnet Knud Lauridsen i øster Halne, Jens Tomasen i Torpet med flere for syn at afhjemle. synsmænd hjemlet at de i dag 14 dage var på Bjørum mark i Jens Mørks korn for at syne hvad skade, der kan findes at være gjort af kvæg og fæmon.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne. Synsmænd hjemlede, at de i høst sidst forleden var på Elkær mark for at syne hvis skade, som kunne findes at være gjort på 5 bygstakke.

(271)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Snedker i Grindsted for dom, anlangende han har siddet overhørig og ulydig og ikke ville gøre sit arbejde, som han har været tilsagt, hvorfor han blev tildømt at stille sin husbond tilfreds for 3 mark.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Maren Nielsdatter i Ulsted for dom, sagende hende 6 rigsdaler for lejermål, hun beganget har, som hun blev tildømt at betale Hans Lindenov.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Kirsten Madsdatter, tjenende Mads Pedersen i Nejsig, for dom, sagende hende 6 rigsdaler lejermåls penning, som hun blev tildømt at betale Hans Lindenov, eller derfor at lide på hendes krop efter KM forordning.

(272)

** Jens Espensen på Heden på Maren Madsdatters vegne i Sulsted 3 ting med høringsdele havde tiltale til Jens Tøgersen Bagger i Ajstrup, sagende ham efter en doms indhold en ko, så god som 7 daler, med mere.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Nielsen i Stapris for dom, sagende ham at have overfaldet den gode jomfrus foged på Elkær mark, for han har sagt ham den gode jomfrus ---- og ikke ville han skulle indhøste hendes korn vådt, så det skulle blive fordærvet. på begæring er sagen opsat 8 dage.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne. Maren Knudsdatter, som tjente Anders Pedersen i nør Halne, svor, at Rasmus Jacobsen, som tjente i gård med hende, er hendes barnefar til det foster, hun nu reder til barsel med, hvilket han benægtede.

(273)

** Jens Mørk i Bjørum på Peder Rasmussens vegne i vester Hassing havde stævnet Christen Madsen i vester Hassing for vidne. Jens Tollesen i vester Hassing vidnede, at Niels Madsen, Mads Skomagers søn i vester Hassing, har tjent hans bror Christen Madsen i vester Hassing dette år.

** Jens Mørk i Bjørum på Peder Rasmussens vegne i vester Hassing havde stævnet Christen Madsen i vester Hassing for dom, sagende ham 8 sletdaler, som hans bror Niels Madsen, som han huser og heller, er delt og lovforvunden og udæsket, er Peder Rasmussen pligtig, som han blev tildømt at betale. 

(274)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne lod fordele Peder Jensen, forrige tjenende i Laen, for 12 rigsdaler lejermåls penning samt lod fordele efterskrevne for lejermåls penning.

** Jens Pedersen i Laen lod fordele Mads Nielsen i øster Hassing og Laurids Jensen sst for en kåbe, de har pantet fra hans pige.

** Rasmus Gertsen i nør Halne. synsmænd hjemlet, at de i høst sidst forleden var ved noget rug ved Rasmus Gertsens hus for at syne hvad skade, som kunne være gjort i samme rug.

** Peder Lauridsen i nør Halne på Mikkel Pedersens vegne sst. synsmænd hjemlet, at de i dag 3 uger var på nør Halne mark ved noget byg, som var Mikkel Pedersens, for at syne hvad skade, der kunne findes gjort i samme byg. 

** Mads Andersen i Kinderup. Laurids Madsen, barnfødt i Hals sogn i Skovsgård, gjorde Mads Andersen fuldmægtig og myndig at tale hans tale hvor som helst, som han selv personlig til stede var.
 
(275)

** Mads Pedersen i Nejsig havde stævnet Niels Jensen Skrædder i øster Hassing for dom, sagende ham 5 mark, han ham, hans hustru Maren Mortensdatter og hendes søster Maren Mortensdatter pligtig er. sagen blev opsat 8 dage.

** Oluf Christensen i Grindsted. Niels Andersen i Grindsted bekendte, at Laurids ---- i Grindsted har sået efterskrevne 3 stykker jord hos ham dette år.

** Jens Mørk i Bjørum. Niels Andersen i Grindsted vidnede, at hvis korn, som hans grander har sået hos ham dette år, har de i hans vilje og minde og det betalt.

** Oluf Christensen i Grindsted havde stævnet Niels Andersen i Grindsted for dom, sagende ham at leje ager og jord fra sin gård efter hans egen bekendelse. på begæring er sagen opsat 14 dage.

(276)

** Peder Christensen i Ålborg på Søren Madsen, forrige slotsskriver, hans vegne. dom belangende Niels Andersen i vester Hassing, Niels Simonsen og deres medbrødre efter restants lydelse, eftersom sagen 20/8 sidst forleden findes opsat, hvilken restants de blev tildømt at betale.

8/10 1633.

** Christen Rasmussen i Nejsig havde stævnet Mads Pedersen i Nejsig, hans hustru Maren Mortensdatter med flere for klage, vidne, sigtelse og syn samt for ran at lyse. Christen Rasmussen havde et sårmål på hans venstre tommelfinger, hvilken skade han sigtede Mads Pedersens kone i Nejsig, Maren Mortensdatter, for at have gjort ham.

(277)

** Christen Rasmussen i Nejsig tillyste Søren Knudsen, tjenende i Nejsig, et fuld gårdfred over, for han er kommen til hans hus med dragen værge i sin hånd og udæsket ham og kaldt ham tyv og skælm.

** Mads Pedersen i Nejsig havde stævnet Christen Rasmussen i Nejsig, hans hustru Bodil Lauridsdatter, Rasmus Christensen og Simon Christensen for klage, anlangende de har gjort hans hustru Maren Mortensdatter sår og skade og stukket hans køer, hvilket Christen Rasmussen benægtede, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

(278)

** Niels Pedersen Soldat i Stade havde stævnet Laurids Andersen i Stade med flere for tilbud. Niels Pedersen Soldat tilbød dem, at en af dem skulle annamme ham i tjeneste efter krigsforordning, da ville han tjene dem, som han ville forsvare.

** Markor Jensen i Kirkegård havde stævnet Jens Mørk i Bjørum for vidne. vidnesfolk vidnede, at den næste lørdag for vorfrue dag sidst forleden, da Markor Jensen i Kirkegård, Jens Madsen sst med flere deres fæ var i hus tagen i Bjørum, da var det ikke i Bjørum mark.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov. Jep Jensen, barnfødt i Hollensted, Christen Jensen i Lindholm, barnfødt i Hollensted, var Anders Dals fri hjemmel til at indkræve og oppebære al hvis arv, de arvelig er tilfalden efter deres salig søster Maren Jensdatter, barnfødt i Hollensted, og som døde til Anders Nielsens i Vodskov.

** Rasmus Gertsen i nør Halne 3 ting med høringsdele havde tiltale til Niels Poulsen i nør Halne, sager ham 8 skæpper rug kornskade.

** Mads Pedersen i Nejsig. Dom belangende Niels Jensen Skrædder i øster Hassing, eftersom sagen 1/10 sidst forleden findes opsat. Da efterdi bevises Mads Pedersen sigter Niels Jensen Skrædder, at han er ham, hans hustru og hendes søster Maren Mortensdatter 5 daler pligtig. Da bør han inden 15 dage betale samme gæld.

(279)

** Laurids Pedersen i øster Halne herredsfoged fremæskede 3 gange, om der var nogen, som havde noget at bestille her til tinget, så skulle de nu fange rum og lyd, da er der ingen fremkommen.

15/10 1633.

** Peder Lauridsen i Vorbjerg. synsmænd hjemlet, at de i høst sidst forleden var på Vorbjerg mark og der så 6 havreagre, som var Peder Lauridsens, hvor der var gjort skade for 4 tønder havre.

** Christen Rasmussen i Nejsig havde stævnet Mads Pedersen i Nejsig, hans hustru Maren Mortensdatter for vidne. vidnesfolk vidnede, at den arm, Maren Mortensdatter har skyldt Christen Rasmussen for at skulle have slaget hende, den har hun klaget for dem al forgangen sommer at have ondt i, og ikke Christen Rasmussen gjorde hende den skade.

(280)

** Christen Rasmussen i Nejsig bandt bogsed på Maren Mortensdatter, Mads Pedersens kone, i Nejsig med flere og svor, at de har ranet af hans gård kvæg og fæmon.

** Mads Pedersen i Nejsig. Villads Lauridsen i Horsens lovede at betale ham hvis, han rester med til ham på det øg, han ham afkøbte.

** Simon Andersen i vester Brønderslev 3 ting med høringsdele havde tiltale til Anders Tomasen i Ajstrup, sagende ham 13 mark, han ham pligtig er efter hans brevs indhold.

(281)

** Søren Pedersen i Pilkrog på sin husbonds vegne 3 ting med høringsdele havde tiltale til Tomas Christensen i øster Hassing med flere, sagende dem diverse gæld, de rester med til Hundslund kloster efter restants lydelse.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Pedersen i øster Halne og Christen Andersen i Fogedgård for spørgsmål, vidner og dom, og gav til kende, at eftersom de i langsommelig tid har haft ondt forligelsemål med skælden på tinge og stævne, trusler og bordag, om de ville sætte ham på KM og hans husbonds vegne nøjagtig borgen, at de skulle være hinanden ubevaret uden hvis, de hinanden med lov og ret kan tiltale, hvilket de blev tildømt.

(282)

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet Laurids Pedersen i øster Halne og Morten Kærulf sst for vidne og dom. Mads Andersen i Kinderup vidnede, at han 22/7 sidst forleden hørte og så, at Laurids Pedersen og Christen Andersen faldt nogle ord imellem om en seddel, som skulle have været om noget rug, som skulle være skrevet en streg til ved et ord, da sagde Christen Andersen, hvem som havde skrevet det til, havde skrevet det til som en skælm. 

(283)

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne spurgte Mads Andersen i Kinderup med menige herredsmænd, som til stede var, om de ikke tit og ofte her til tinget har hørt, det Laurids Pedersen i øster Halne og Christen Andersen i Fogedgård havde overfaldet hverandre med skælden, hvortil Mads Andersen med flere svarede, at det havde de ofte hørt.

(284)

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet Morten Kærulf i øster Halne til sin far Laurids Pedersens for vidne, anlangende vidner han agter at forhverve over Morten Kærulf, hvortil Morten Kærulf svarede ikke at være stævnet til sin bopæl, han har sted og fæst, hvorfor sagen blev opsat 3 uger.

** Jens Mørk i Bjørum 3 ting med høringsdele havde tiltale til Niels Christensen i Stegenborg med flere, sagende dem diverse gæld.

** Laurids Pedersen i øster Halne tilbød Christen Andersen i Fogedgård, at hvis tvist, som kan dem imellem været, måtte indkomme på nogen hans gode venner, hans egen farbror eller andre, da ville han indstille sin sag på samme mænd, ellers begærede han, at han måtte nyde fred for klammeri. 

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på sin husbonds vegne tilsatte Laurids Poulsen i øster Halne til at have opsyn og være skovfoged over de riskær i Vadum sogn.

(285)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. Laurids Poulsen og Peder Mortensen i øster Halne, skovfogder over øster Halne, Torpet og Vadum fælles kær, vidnede, at efterskrevne har hugget og bekommet i øster Halne, Torpet og Vadum fælles kær.

** Jens Ibsen Soldat, værende i Ålborg, tilbød Jens Christensen i Uttrup med flere, at en af dem ville annamme ham i tjeneste efter krigsforordningen.

(286)

** Jens Ibsen Soldat, værende i Ålborg, havde stævnet Jens Christensen i Uttrup med flere for dom, sagende enhver af dem 4 kurant mark, krudt, lunte og skopenge efter krigsforordningen. sagen blev opsat 3 uger.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne for rug, de annammede på Ålborg slot.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne lod fordele Oluf Hansen i Hvorup for 6 mark for 4 Ålborg skæpper rug.

(287)

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne havde stævnet Hans Jacobsen i Biersted med flere for vidne. disse vidnede, at efterskrevne har pløjet og sået i Hans Jacobsens gårds jord i Biersted.

** Mikkel Nielsen i Torpet. Synsmænd hjemlede, at de i høst sidst forleden var på Torpet mark for at syne hvis skade, Mikkel Nielsen havde fanget i sit korn.

(288)

** Christen Andersen i Fogedgård. Synsmænd hjemlede, at de i høst sidst forleden var ved Fogedgård for at syne noget korn, som Christen Andersen havde fanget skade i.

** Mikkel Nielsen i Torpet 3 ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Nielsen, som tjente Christen Mortensen i nør Halne forgangen år, saget ham tjeneste og at være sted og fæst til ham og ikke ville komme i tjeneste.

** Christen Nielsen i Åby. Klemend Simonsen, barnefødt i vester Halne, gav Christen Nielsen afkald for hvis arv, han er arveligt tilfalden efter hans salig bror Niels Simonsen, som døde i Åby.

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sine egne og sine granders vegne forbød Apelone Olufsdatter i Brødland, Hans Pedersen i Østbjerg, Peder Kærulf i Agdrup, at de skulle lade deres geder komme i Vodskov mark eller skov efter denne dag.

(289) 

** Mikkel Nielsen i Torpet havde stævnet Laurids Nielsen, forrige tjenende Christen Mortensen i nør Halne, for vidne. Niels Hansen i nør Halne vidnede, at han 2/8 sidst forleden hørte og så, at Laurids Nielsen sted og fæst sig til Mikkel Nielsen at skulle tjene ham det tilkommende år.
 
** Niels Olufsen i nør Halne. Synsmænd hjemlede, at de i høst sidst forleden synede noget korn på nør Halne mark, som var Niels Olufsens, hvor der var gjort efterskrevne skade.

** Jens Pedersen i Laden. Synsmænd hjemlede, at de i høst sidst forleden synede noget korn på Ladens mark, som var Jens Pedersens, hvis skade, som kunne findes gjort af kvæg og fæmon.

(290)

** Jens Pedersen i Laden 3 ting med høringsdele havde tiltale til blandt andre Jørgen Christensen i Laden, sager ham 3 tønder byg og 1 tønde rug kornskade.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Olufsen i Mejlsted med mange flere for spørgsmål og dom, om de ville efterkomme den kontrakt, som de med hans husbond gjort har, om deres tiende og fremlagde efterskrevne forsæt. sagen blev opsat 14 dage.

(291)

** Niels Lauridsen i Sulsted på sine egne, grander og medbroders vegne havde stævnet efterskrevne for spørgsmål og dom, om de ikke er forpligtet hvert år at yde deres korntiende såvel til kongen som til kirken. sagen er opsat 14 dage.

(292)

** Peder Ibsen i Biersted og Anders Madsen i Biersted bekendte, at de er forligt anlangende hvis tvist, dem imellem været har.

** Poul Madsen i Grindsted havde stævnet Peder Tomasen i Hammer for vidner, han agter at forhverve mod Peder Nielsen i Hebelstrup for gæld, han ham tiltaler for, hvortil Mikkel Nielsen i Torpet formente, ingen vidner burde udstedes imod Peder Nielsen, førend han derfor blev lovligt stævnet.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne. Dom belangende Rasmus Pedersen i Biersted, eftersom sagen 10/9 findes opsat. Da efterdi bevises, at Rasmus Pedersen stedte samme gård i nør Halne for 40 rigsdaler, som han fru Dorte Budde straks derefter betalte, da kunne Rasmus Pedersen ikke tildømmes for samme 40 rigsdaler tiltale at lide.

** Mads Andersen i Kinderup havde stævnet.

(293)

22/10 1633.

** Mads Pedersen i Nejsig. Jens Lauridsen i Povlstrup vidnede, at Maren Mortensdatter, Mads Pedersens kone, i Nejsig ikke har haft ondt i hendes arm i 23 år, han har kendt hende, før nu for nogen kort tid siden Christen Rasmussen i Nejsig slog hende. Andre vidnede det samme.

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet Morten Kærulf i øster Halne for vidne og for dom. Klemend Tomasen i Fogedgård vidnede, at nu på onsdag var 5 uger gik han på øster Halne mark og der ville tælle Laurids Pedersens korn, da kom Morten Kærulf i øster Halne til ham og truede ham, så han ikke få talt kornet, dog han gjorde intet ved ham, men den torsdag næst efter gik han og talte samme korn og havde nogen tællestrå i hånden, da kom Morten Kærulf og tog dem fra ham og rev dem sønder, hvilket Morten Kærulf nægtede.

(294)

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet Morten Kærulf i øster Halne for dom, sagende ham at have forjaget hans fuldmægtig af hans fars gård og ikke måtte tælle korn og afsætte på ageren, hvilket Morten Kærulf nægtede. sagen er opsat 3 uger

(295)

** Søren Pedersen i Nejsigbro på Mads Lauridsens vegne i Nejsigbro. synsmænd hjemlet, at de i dag var uden tinge og så en halvtønde kobber brygkedel, som kunne gælde 5 sletdaler.

** Oluf Lauridsen i Stade havde stævnet Niels Markorsen i Stade og Peder Pedersen i vester Hassing for syn at afhjemle. synsmænd hjemlet, at nu i høst sidst forleden var på Stade mark, og så noget korn, som var Oluf Lauridsens, hvor der var gjort efterskrevne skade.

** Søren Pedersen i Pilkrog på sin husbonds vegne lod fordele Laurids Christensen i øster Hassing for en halv rigsdaler med mere, Peder Møller i ---- mølle 1 rigsdaler, stedsmål af et gadehus i øster Hassing, som de rester med til Hundslund kloster.

(296)

** Jens Pedersen i Laden lod fordele blandt andre Jørgen Christensen i Laden for 3 tønder byg.

** Jens Mørk i Bjørum lod fordele blandt andre Niels Christensen i Stegenborg for en halv tønde byg.

** Tomas Madsen Soldat tilbød Mikkel Pedersen i Ganderup med flere sin tjeneste efter krigs ordinantsen, at en af dem skulle annamme ham i tjeneste, som han vil høre og forsvare.

** Jens Mørk i Bjørum. Vidnesfolk vidnede, at den næste lørdag for vorfrue dag sidst forleden kom de til Anders Jensen, som da tjente i Bjørum, og Laurids Christensen, som vogtede øster Halne fæ. Som de kom gennende med en hjord fæ, der var Markor Jensens i Kirkegård, som de havde taget i Bjørum mark og korn, og de hjalp dem det i folden, da kom Tomas Christensen hyrde og klagede sig, at Anders Jensen hyrde, som vogtede præstegårdens fæ, havde lokket ham nør ad kæret med sig, og havde ikke agtet, at fæet skulle have ganget til skade, og bad for Guds skyld, at de skulle lade ham det ud.

(297)

** Christen Mikkelsen i Hvorup. Jens Mørk i Bjørum med flere vidnede, at Christen Mikkelsen i Hvorup er så forarmet, at han ikke kan formå at udgive nogen KM skat.  

** Jens Mørk i Bjørum. Christen Mørk i Bjørum vidnede, at Jens Tomasen i Torpet forgangne høst 3 gange hentede hans fæ og svin af hus, som var taget i kornet.

** Christen Nielsen i Horsens æskede skifte og jævning efter hans konemor Mette Madsdatter hvis hans hustru Else Nielsdatter kan tilfalde arvelig efter hende. Dertil blev stævnet Niels Terkildsen i Stade mølle.

** Vester Niels Lauridsen i Sulsted. Øster Niels Lauridsen i Sulsted vidnede, at forgangen år da havde Sulsted sognemænd tiendet med Jens Høg om tienden i sognet, og de var forligt derom, som efterfølger.
 
(298)

** Christen Rasmussen i Nejsig. Synsmænd hjemlede, at de i høst sidst forleden så noget rug på Nejsig mark, som var Christen Rasmussens, hvori der kunne være gjort skade for 3 skæpper rug.

** Christen Andersen i Fogedgård på Klemend Tomasens vegne, tjenende sst, æskede af hans værge Anders Keldsen i øster Halne 25 sletdaler efter hans salig far Tomas Keldsen, som døde i øster Halne, og æskede efter hans søskende Jep Tomasen, Keld Tomasen og Margrete Tomasdatter 42 daler, han efter dem arvet havde, med sin rente i 20 år.

** Christen Andersen i Fogedgård. Klemend Tomasen, tjenende i Fogedgård, gav Christen Andersen fuldmagt at tale i hvis sager, ham tilkommer her til tinget, som han selv personlig til stede var.

** Christen Andersen i Fogedgård på Klemend Tomasens vegne havde stævnet Anders Keldsen i øster Halne for dom, sagende ham 25 sletdaler arv efter Klemend Tomasens far Tomas Keldsen og arv efter hans tre søskende, Jep Tomasen, Keld Tomasen og Margrete Tomasdatter, som Anders Keldsen var værge for, med sin rente i 20 år. Sagen er opsat 3 uger.

(299)

** Jesper Pedersen i Havgård, ridefoged til Birkelse. Synsmænd berettede, at de i dag var uden tinge og så efterskrevne gods og koster, som to tyve og medvidere har stjålet og er anholdt for ved navn Laurids Olufsen og Anne Pedersdatter.

** Jens Pedersen i Laen 3 ting med høringsdele havde tiltale til Mads Nielsen i øster Hassing og Laurids Jensen, grandefoged i øster Hassing, saget dem enhver 8 mark deres faldsmål.

(300)

** Peder Lauridsen i Vorbjerg 3 ting med høringsdele havde tiltale til Niels Christensen i Vorbjerg, sagende ham 2 tønder havre, 6 skæpper byg kornskade.

** Søren Pedersen i Nejsigbro. Mads Lauridsen i Nejsigbro gav Søren Pedersen afkald for hvis arv, han er arvelig tilfalden efter hans salig far Laurids Christensen, som boede og døde i Nejsigbro.

** Jens Mørk i Bjørum 3 ting med høringsdele havde tiltale til Jens Tomasen i Torpet, sagende ham 3 tønder havre og 6 skæpper byg kornskade.

** Peder Christensen i Ganderup 3 ting med høringsdele havde tiltale til Jens Pedersen i Ulsted, sagende ham 3 sletdaler, Jep Espensen i Ulstedlund 4 hjul, så gode som 3 mark.

** Peder Justsen i Lunden. Niels Mørk i Skoven vidnede, at Hassinglund, som Peder Jostsen iboer, er et ganske ringe bol.

(301)

** Niels Terkildsen Skrædder i Ålborg lod fordele Anders Andersen ved Voldbro for 16 mark, han har lovet for til Niels Skrædder for Klemend Smed i Biersted.

** Jesper Pedersen i Havgård, ridefoged til Birkelse. Den fange Anne Pedersdatter stod for tingsdom, ledig og løs, unødet og utvungen, og før hun blev dømt, bekendte, hvis efterskrevne hun og Laurids Sørensen, som tjente Christen Skomager i Åby, havde stjålet i Havgård. Da efterdi Anne Pedersdatter og Laurids Sørensen her for retten har kosterne med sig, som er drejlsduge, mel og kød, som de vedgår at have stjålet fra Jesper Pedersen, da bør de derfor straffes på deres liv efter loven, og bonden få sine koster igen, undtagen de af øvrigheden benådes kan.
   
(302)

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Jostsen i Lunden for dom, sagende ham 5 rigsdaler stedsmål efter restants lydelse. efter hans begæring er sagen opsat 14 dage.

(303)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne. Christen Rasmussen i Nejsig lod læse og påskrive en stævning af Viborg landsting 16/10 sidst forleden, anlangende han har stævnet efterskrevne vidnesfolk og synsmænd at møde til Viborg landsting næste landsting, efter stævningen er læst og forkyndt.

** Mads Pedersen i Nejsig. Peder Sørensen i Nejsigbro vidnede, at den tid, Christen Rasmussen i Nejsig og Søren Knudsen i Nejsig kom i tvist sammen, var Søren Knudsen ikke i Christen Rasmussens gård.

** Christen Rasmussen i Nejsig. 8 ransnævninger her af herredet svor Maren Mortensdatter, Mads Pedersens kone i Nejsig, Søren Knudsen og Maren Jensdatter et fuldt ran over for kvæg og fæmon, de har afranet ham af sin gård.

(304)

** Christen Rasmussen i Nejsig. 12 herredsnævninger her af herredet svor Søren Knudsen, tjenende i Nejsig, et fuldt gårdfred over for parlament i Christen Rasmussens gård i Nejsig.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Smed på Heden for dom, sagende ham efter restants lydelse efterskrevne, han rester med til hans husbond Jens Høg, som han blev tildømt at betale.

(305)

** Søren Pedersen i Pilkrog på sin husbonds vegne havde stævnet efterskrevne efter en restants lydelse for dom, sagende dem efter efterskrevne restants lydelse, som de blev tildømt at betale.

** Jens Espensen på sin husbonds vegne havde stævnet.

(306)

29/10 1633.

** Oluf Nielsen i Vestbjerg havde stævnet Jens Jostsen i Hostrup for 3. ting med høringsdele, sagende ham 4 skæpper rug kornskade efter tingsvidnes indhold.

** Mads Andersen i Kinderup havde stævnet Peder Holt for vidne. vidnesfolk vidnede, at de aldrig har seet, Peder Holt har bidt nogen ræv i Povlstrup kær, dertil svor Peder Holt, at han aldrig bed nogen ræv i Povlstrup skov eller havde nogen hund med sig.

** Jep Nielsen i vester Hassing 3 ting med høringsdele havde tiltale til blandt andre Jens Christensen i Ulsted, sager ham 8 ----, som han havde til gang for ham.

(307)

** Niels Jensen i Kaldgård 3 ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Jespersen i vester Halne, sager ham 3 mark for et vodgarn, han ham pligtig er.

** Christen Skrædder i øster Hassing. Mads Andersen i Kinderup og Jens Espensen på Heden, eftersom de var taget i voldgift imellem Christen Skrædder og Niels Skrædder i øster Hassing, da afsagde de samme voldgift, at Niels Skrædder skal give Christen Skrædder 20 skæpper byg for det byg, han tog fra ham, som han havde sået hos Niels Skrædder.

** Jep Nielsen i vester Hassing. synsmænd hjemlet, at de i høst sidst forleden var på vester Hassing mark ved noget rug, som var Jep Nielsens, for at syne hvad skade, der fandtes gjort i samme rug.

** Peder Klemendsen i Ganderup 3 ting med høringsdele havde tiltale til Jens Kold i Ganderup, sager ham 8 skæpper byg, han ham pligtig er.

** Ove Lauridsen i Ganderup 3 ting med høringsdele havde tiltale til Morten Skrædder i Ganderup, sager ham 3 mark, han ham pligtig er.

** Mads Andersen i Kinderup på mester Anders Hansen i vester Hassing hans vegne havde stævnet Morten Skrædder i Ganderup for 3 ting, sagende ham 18 mark, som han skulle have leveret hr Christen i Ulsted for 1 tønde rug, som mester Anders står endnu i hr. Christens bog for, og Morten Skrædder svor, at han leverede hr. Christen samme penning, hvorfor sagen er opsat 14 dage.

(308)

** Peder Christensen i Ganderup lod fordele Jens Pedersen i Ulsted for 2 sletdaler, Jep Espensen i Ulstedlund 4 hjul, så gode som 6 mark.

** Jens Pedersen i Laden lod fordele blandt andre Mads Nielsen i øster Hassing og Laurids Jensen, grandefoged i øster Hassing, for 3 mark, deres faldsmål, eftersom de er delt for hovedsagen.

** Mads Andersen i Kinderup på Laurids Madsens vegne i Hals havde stævnet Maren Espensdatter i Ulsted og hendes lovværge, Niels Christensen i Ulsted mølle, Otte Andersen i Ulsted, Niels Pedersen i vester Halne, Johanne Nielsdatter, Maren Espensdatter og deres lovværge for dom, sagende dem, samtlige salig Villads Borchers arvinger i øster Hassing, 6 daler og deres rente. sagen blev opsat 14 dage.

** Mads Andersen i Kinderup på Laurids Madsens vegne i Hals lod fordele Niels Andersen i øster Hassing for 2 mark, han Laurids Madsen pligtig er.

(309)

** Ove Rasmussen i Vodskov på sin husbonds vegne. Synsmænd hjemlede, at de i dag var ved den gård i Lindholm, Anders Nielsen og Peder Pedersen iboer, for at syne, hvorledes samme gård er ved magt holden.

** Christen Andersen i Fogedgård forbød Anders Jensen i vester Halne med mange flere, at de ikke skulle lade deres fæ volddrive og nedtræde hans diger og eng ved hans gård og stikke hans tørv ned og drage taget af hans hus.

** Jens Skrædder i vester Halne 3 ting med høringsdele havde tiltale til Anders Pedersen, tjenende Maren Jørgensdatter i vester Halne, sagende ham 20 skilling for en skindtrøje, han gjorde for ham på sin egen kost, med mere.

** Jens Skrædder i vester Halne 3 ting med høringsdele havde tiltale til Niels Pedersen i vester Halne, sager ham 2 sletdaler, han har lovet for til ham på Laurids Andersens vegne, som boede i vester Hassing.

** Mikkel Nielsen i Torpet lod fordele blandt andre Peder Keldsen i Biersted for 2 rigsdaler.

** Jens Pedersen i Laden. Laurids Jensen, grandefoged i øster Hassing, lod læse og påskrive en landstings stævning, anlangende en dele Jens Pedersen i Laden over ham og hans medbroder forhvervet har for en kappe, er stævnet til næste landsting.

(310)

** Anders Dal i Vodskov på Laurids Jensens vegne i sønder Uttrup havde stævnet gammel Jens Nielsen i Ganderup for dom, sagende ham 10 sletdaler og 2 stude, han Laurids Jensen pligtig er efter hans brevs indhold, som han blev tildømt at betale.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Sørensen Snedker i Grindsted for dom, sagende ham 12 rigsdaler for lejermål, som han blev tildømt at betale fru Dorte Budde.

** Niels Hansen i Stade 3 ting med høringsdele havde tiltale til Peder Jostsen i Lunderager, sager ham 7 mark, han ham pligtig er.

** Markor Nielsen i Ajstrup. synsmænd hjemlet, at de i dag var uden tinge med Anders Christensen Soldat, for at syne hvis slag og skade, han bekommet har.

(311)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne tilsatte Søren Madsen og Laurids Christensen i øster Hassing at være stokmester, ringere og kongens stævningsmænd i øster Hassing sogn.

** Jens Mørk i Bjørum havde stævnet Anders Jensen hyrde og Tomas Christensen hyrde, som vogtede Torpet, Kirkegårds og Præstegårds fæ, for vidne. Laurids Christensen, som forgangen sommer vogtede øster Halne fæ, vidnede at den næste lørdag før vorfrue dag sidst forleden, da Kirkegård, Torpet og Præstegårds fæ var indtaget i Bjørum, da var samme fæ i kæret og i skoven, og ikke hyrderne, som vogtede samme fæ, var så nær, at de vidste, hvor det var den tid.

** Jens Bødker i Hals havde stævnet Niels Nielsen og Kirsten ---- datter for hjemmel. Søren Klemendsen, indvåner i Ålborg, var Jens Bødkers hjemmel til et stykke lærred, han havde med sig, hvilket er det samme lærred, Niels Nielsens kone i Hals har taget taxmærke på.

(312)

** Jørgen Jensen i Bredholt 3 ting med høringsdele havde tiltale til Niels Poulsen i vester Hassing, sager ham 13 mark, han ham pligtig er.

** Jens Mørk i Bjørum havde stævnet efterskrevne for 3 ting, sager dem adskillige tønder havre kornskade.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Snedker i Grindsted for spørgsmål, vidne og dom.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne ----.

** Mads Andersen i Kinderup. Dom belangende Niels Jensen Skrædder i vester Hassing, eftersom sagen 24/9 findes opsat. Da efterdi bevises, at Niels Jensen Skrædder imod recessen har lejet jord fra den bolig, han iboer, og han ikke har ydet sin landgilde til Ålborg slot, da bør han at stande til rette, og efter recessen sit fæste at være forbrudt.

(313)

5/11 1633.

** Niels Christensen Soldat i Ganderup tilbød efterskrevne sin tjeneste ----.

** ---- Christensen Soldat i Ganderup tilbød efterskrevne sin tjeneste, han ville tjene dem, som han ville høre og forsvare.

** Jens Nielsen i nør Halne, Niels Jensen i Vestbjerg svor, at hans søn Jens Nielsen, som han samme tid forleden år lånte Jens Nielsen i nør Halne, ikke var sted eller fæst til ham, men han af sin gode vilje lånte ham samme dreng.

(314)

** Jens Matiasen i nør Halne lod fordele efterskrevne, hver for 1 kurant daler, hans løn efter krigs ordinantsen, eftersom han har forgangen år tilbudt dem tjeneste.

** Jep Nielsen i vester Hassing lod fordele blandt andre Peder Rasmussen i vester Hassing for 2 mark.

** Jens Andersen Skrædder i vester Halne lod fordele Niels Pedersen i vester Hassing for 2 sletdaler, han har lovet for til ham ---- Andersens vegne, som boede i vester Halne.

** Niels Hansen i Stade lod fordele Peder Jostsen i Lunden, sager ham 7 mark, han ham pligtig er.

** Jørgen Jensen i Bredholt lod fordele Niels Poulsen i vester Hassing for 13 mark, han ham pligtig er.

** Peder Klemendsen i Ganderup lod fordele Jens Kold i Ganderup for 3 skæpper byg og 2 mark, han ham pligtig er.

** Jens Christensen i Biersted lod fordele blandt andre Morten Tomasen i Biersted, som tjente Oluf Mikkelsen i Biersted, for 1 rigsdaler kongeskat.

** Anders Sørensen i Vadum. Jens Bertelsen i Vadum vidnede, at han i høst sidst forleden var på Vadum mark og da så noget korn, som var Anders Sørensens, hvori der var gjort skade for 1 tønde rug.

(315)

** Peder Andersen ---- vester Halne på Simon Andersens ---- lod fordele Anders ---- i Ajstrup for 13 mark, han Simon Andersen pligtig er.

** Christen Andersen i Fogedgård 3 ting med høringsdele havde tiltale til Apelone Olufsdatter i Brødland, sager hende et brev på 10 rigsdaler, som er betalt og kan ikke få det igen.

** Niels Pedersen Soldat i Stade havde stævnet Niels Terkildsen med flere i Stade for 3 ting, sagende dem enhver 4 kurant mark ---- efter krigsforordning. sagen er opsat 14 dage.

** Mikkel Matiasen Soldat i nør Halne tilbød Jens Christensen i Biersted med flere, at en af dem skulle annamme ham i tjeneste efter krigsordinantsen, som han ville høre og forsvare.

(316)

** Anders Christensen Soldat ---- havde stævnet Jørgen Jensen i Bredholt og hans hustru Karen Lauridsdatter for vidne. Anne Christensdatter i Ajstrup vidnede, at på søndag var 8 dage ---- sagde til Anders Christensen Soldat, at han har tærsket så længe for Jørgen Jensen og intet fået, for han var ikke hjemme, men hans kone Karen Lauridsdatter ville betale ham, og hun sagde samme tid, at hun ville tage livet af ham.

** Poul Mortensen i Horsens havde stævnet Peder Nielsen i Horsens og Johanne Nielsdatter sst med hendes lovværge for 3 ting, sager dem 3 mark og 5 mark, han dem lånt har, hvilket de mente, han burde bevise. sagen er opsat 8 dage.

(317)

** Jens Gundesen i ----. vidnesfolk vidnede, at Jens Gundesen er en stakkel ---- og ikke kan formå at udgive nogen pendingskat.

** Jørgen Jensen i Bredholt. synsmænd hjemlet, at de var uden tinge i dag og synede Jørgen Jensens hustru i Bredholt, Karen Andersdatter, hvis sår og skade hun bekommet har.

** Laurids Keldsen i øster Halne. Niels Jensen i Vadum lovede at give ham 1 tønde byg for hvis, han ham pligtig er efter tingsvidnes indhold.
 
** Niels Jensen i Kjaldgård. synsmænd hjemlet, at de i høst sidst forleden var på Vadum mark og så noget blanding, som var Niels Jensens, for at syne hvis skade, der fandtes gjort i samme blanding.

** Ove Lauridsen i Stade havde med sig et sorthjelmet studnød og spurgte gammel Laurids Andersen i Stade, om han ville vedkendes samme studnød, hvilket han ikke ville.

(318)

** Anders Kærulf i nør Halne på sin husbonds vegne. uendelig dom belangende Peder Jostsen i Lunden, eftersom sagen 22/10 er opsat, og han blev tildømt at betale 5 rigsdaler stedsmål.

** Laurids Klemendsen i øster Halne på Mogens ------ havde stævnet Christen ---- og hans hustru
---- for dom, sagende dem efterskrevne gods ----.

(319)

** Laurids Pedersen i øster Halne, herredsfoged i Kær herred, spurgte ----.

** Anders Jensen i vester Halne bød sig i rette imod Bodil Nielsdatter i Knepholt, eftersom hun har ladet ham stævne, da er der ingen fremkommen.

12/11 1633.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på KM og sin husbonds vegne tilsatte Peder Kærulf i Agdrup at skulle sidde i dommersted til Kær herreds ting i de sager, som kunne indfalde imellem Laurids Pedersen i øster Halne og Christen Andersen i Fogedgård.

(320)

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på KM og sin husbonds vegne spurgte Laurids Pedersen i øster Halne, Christen Pedersen i Fogedgård og Morten Kærulf i øster Halne, om de ville sætte borgen for skælden og trussel, dem imellem været har, på 100 rigsdaler og 10 øksne, at de ikke skulle overfalde hverandre med trussel eller skælden, så lovede de ikke at uforrette hverandre med bordag eller skælden.

** Peder Lauridsen i vester Hassing lod fordele blandt andre Simon Sørensen i ---- for KM skat.

(321)

** Ove Lauridsen i Stade 3 ting med høringsdele havde tiltale til blandt andre Klemend Jensen i vester Hassing, sagende ham 10 skæpper havre kornskade.

** Peder Bertelsen i Langholt på ---- 3 ting med høringsdele havde tiltale til ---- .

** Peder Bertelsen i Langholt på Christen Jensens vegne i Kærsgård 3 ting med høringsdele havde tiltale til Peder Christensen, som boede i vester Hassing, sagende han 5 daler, han Christen Jensen pligtig er.

** Hans Pedersen i Østbjerg lod læse og påskrive en seddel, lydende som efterfølger.

(322)

** Christen Rasmussen i Nejsig ----.

** Christen Andersen i Fogedgård ----.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Sørensen Snedker i Grindsted for dom, sagende ham 12 rigsdaler lejermål ----, som han blev tildømt at betale.

(323)

** Christen Rasmussen ----.

** Christen Rasmussen ---.

** Klemend ----.

** Klemend Tomasen, tjenende i Fogedgård ----.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet ----.

(324)

** Jens ----.

** Jens Bertelsen i Vadum ----.

** Peder Lauridsen i vester Hassing. Christen Pedersen ---- Christen Jensen i Kærsgård hans hustru Anne Pedersdatters vegne gav Peder Lauridsen afkald for al hvis arv, som Christen Pedersen og Anne Pedersdatter kunne arveligt tilfalde efter deres salig mor Karen Madsdatter, son boede og døde i vester Hassing

(325)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne 3 ting med høringsdele havde tiltale til ----.

** ----.

** Jens Bertelsen i Vadum. synsmænd hjemlet, at de i høst sidst forleden var i Vadum mark for at syne noget korn, som var Jens Bertelsens, hvori der var gjort skade for 1 skæppe rug. 

** Jens Kold i Ganderup og Peder Klemendsen i Ganderup gav deres sag på efterskrevne mænd, anlangende hvis tvist, dem imellem været har, gældssag anlangende.

** Anders Sørensen i Vadum. Joen Pedersen i Vadumde, at han i høst sidst forleden så noget rug og byg på Vadum mark, som var Anders Sørensens, var gjort skade i for en halv tønde rug og byg.

(326)

** Mads Andersen i Kinderup på ----, tjenende på slottet, hans vegne havde stævnet Christen Jensen Villumsen i Lindholm for dom, sagende ham 11 sletdaler, han Anders Pedersen pligtig er, som han blev tildømt at betale.

** Jesper Pedersen i Havgård på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Skomager i Åby for vidne og dom. Vidnesfolk vidnede, at Christen Skomager i Åby og hans hustru Mette har haft et ondt forligelsemål, og nu sidst forgangen sommer er hun draget fra ham med to små børn, hvortil Christen Skomager svarede, at hun er draget til Sjælland til hendes slægt, og han gav hende forlov.

** Jesper Pedersen i Havgård på sin husbonds vegne. Anders Nielsen i Åby vidnede, at 14 dage for sankt mikkels dag sidst forleden leverede han Christen Skomager i Åby ----, som han skulle føre til ----.

(327)

** Jesper Pedersen i Havgård på sin husbonds vegne. Vidnesfolk vidnede, at de to fanger, ved navn Laurids Sørensen og Anne Pedersdatter, som stjal i Havgård 9/10 om natten ----. Dertil svarede Christen Skomager og svor, at han ikke vidste af, samme stjålne koster var i nogen hans huse.

** Jesper Pedersen i Havgård på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Skomager i Åby for dom, sagende ham efter efterskrevne forsæt. Sagen blev opsat ---- dage.

(328)

** Jesper Pedersen i Havgård på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Skomager i Åby for dom, sagende ham efter efterskrevne forsæt. sagen blev opsat 8 dage.

** Jesper Pedersen i Havgård på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Skomager i Åby for dom, sagende ham efter en skriftlig fortegnelse. sagen blev opsat 8 dage.

(329)

** Jesper Pedersen i Havgård havde stævnet Christen Skomager i Åby for dom, sagende ham 10 sletdaler efter efterskrevne forsæt, som han blev tildømt at betale.

(330)

** Mads Pedersen i Nejsig tilbød Christen Rasmussen i Nejsig 3 mark penge for 3 skæpper rug kornskade, han havde tiltale til ham for, hvortil han svarede, at han ingen penge ville have ---- rug.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne. Dom belangende Peder Kærulf i Agdrup, Peder Pedersen i vester Hassing og deres medbrødre, eftersom sagen 15/10 sidst forleden findes opsat. Da blev de tildømt dette års tiende at levere til biskoppen og kirkeværger og holde velb Jens Høg det skadesløs.

** Laurids Pedersen i øster Halne, herredsfoged i Kær herred, spurgte Jens Espensen på Heden, om han havde sig noget over ham at beklage, det han ikke kunne fange sin husbonds sager bestilt her til tinget, hvortil Jens Espensen svarede, at han havde intet over Laurids Pedersen at beklage.

(331)

19/11 1633.

** Jens Pedersen i Knøsgård havde stævnet Peder Sørensen i Knøsgård for 3 ting, sagende ham 16 skæpper rug, han lånte ham, og andet, han ham pligtig var, hvilket Peder Sørensen benægtede. sagen blev opsat 3 uger.

** Jens Pedersen i Knøsgård på sine egne og Christen Rasmussen i Søndergård på sine egne, mor og søskendes vegne voldgav deres sag på efterskrevne mænd, anlangende hvis tvist, Jens Pedersen på sine egne og søn Søren Jensens vegne og Christen Rasmussen, hans far, mor og søskende imellem været har til denne dag.

(332)

** Søren Lauridsen, foged på Rødslet, på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Andersen i vester Halne, Simon Bertelsen med flere sst for vidne. Laurids Christensen, tjenende på Rødslet, vidnede at i dag 14 dage mod aften kom Peder Andersen i vester Halne og hans medbrødre gående over de træer, som ligger over graven ved Rødslet, til ham, og da bandede Peder Andersen og gav mange onde ord, og han ville give fruen djævlen.

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Pedersen i Mejlholt for dom, anlangende lejermål og skørlevned, han beganget har med Mette Nielsdatter, barnfødt i Mejlholt, som er hans ægte søskendebarn, hvorfor han blev tildømt at straffes på gods og penning efter yderste formåen og rømme landet eller og at straffes på hans liv efter recessen.

(333)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne havde stævnet Simon Hansen, barnfødt i ---- for dom, sagende ham en halv tønde saltet makrel, han hans husbond pligtig er, eller 3 mark i steden, som han blev tildømt at betale.

** Søren Pedersen i Pilkrog på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Pedersen Bødker i Lindholm og Laurids Nielsen sst for syn at afhjemle. synsmænd hjemlet, at de i går var i Peder Pedersen og Laurids Nielsens gård i Lindholm for at syne, hvorledes samme gård er ved magt holden på hus og bygning.

(334)

** Søren Pedersen i Pilkrog på sin husbonds vegne spurgte Peder Pedersen Bødker i Lindholm, om han det forgangne år intet havde lejet bort af hans gårds jord, hvortil han svarede, at han havde lejet Poul Pedersen i Sundby jord til 4 skæpper byg og Niels Pedersen sst til 3 skæpper byg til at hjælpe sig med i sin store nød og trang.

** Søren Pedersen i Pilkrog på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Pedersen Bødker i Lindholm og Anders Nielsen i Lindholm for dom, sagende dem at have ladet deres gård forfalde. sagen blev opsat 3 uger.

** Mikkel Lauridsen i vester Hassing havde stævnet Mikkel Andersen hyrde i vester Hassing for dom, sagende ham en ko, han skulle orges og nøjes med, så og hvis skade, han fanget og bekommet har, desmidlertid han har forholdt ham samme ko. Sagen blev opsat 8 dage.

(335)

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet Jep Andersen i Torup for vidne. Anders Andersen, tjenende på Vang, vidnede, at på søndag 14 dage var han i Torup til Jep Andersens hus og bød ham at skulle føre Vangs folk til kirke, hvortil Jep Andersen svor, at han ikke var hjemme eller vidste, at han blev budt før mod aften samme dag.

** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne lod fordele Laurids Andersen i Stade for 12 rigsdaler lejermåls penning for Anne Christensdatter og sig efter tingsvidnes indhold.

** Peder Bertelsen i Langholt på Christen Jensens vegne i ---- lod fordele Peder Christensen i vester Hassing for 5 daler, han Christen Jensen pligtig er, for leje af noget jord.

** Ove Lauridsen i Stade lod fordele Klemend Jensen i vester Hassing for 6 skæpper rug kornskade.

** Simon Jensen i Stapris. Synsmænd hjemlede, at de i høst sidst forleden var på Stapris mark for at syne hvis skade, Simon Jensen havde fanget i sit korn.

** Niels Lauridsen i Sulsted havde stævnet Peder Kærulf i Agdrup for spørgsmål og tilbud.

(336)

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne, for hvis de velb jomfru Sofie Høg pligtig er efter restants lydelse.

** Jens Mørk i Bjørum på Peder Lauridsen, foged på Elkær, hans vegne lod fordele Jens Madsen i Nørgård for 1 vadsæk, så god som 1 rigsdaler, han Peder Lauridsen pligtig er.

** Peder Munk i Gettrup. synsmænd hjemlet, at de 3/7 sidst forleden var på Gettrup mark for at syne hvad skade, Peder Munk har fanget i hans korn.

** Peder Kærulf i Hebelstrup havde stævnet Laurids Jensen i Ajstrup for dom, sagende ham 12 sletdaler efter hans brevs indhold, som han blev tildømt at betale.

(337)

** Peder Kærulf i Hebelstrup 3 ting med høringsdele havde tiltale til Laurids Møller i nør Halne for 1 tønde byg, studeleje af en stud forgangen år.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids Sørensen Snedker i Grindsted for endelig dom, sagende ham 12 rigsdaler lejermål for et kvindfolk, Kirsten Nielsdatter, han bedrog, som han blev tildømt at betale.

(338)

** Anders Dal i Vodskov på sin husbonds vegne. Dom belangende Christen Skomager i Åby, eftersom sagen i dag 8 dage er opsat til i dag. Efterdi her bevises med tingsvidne og to misdæderes bekendelse, forberørte stjålne koster at være fundet i Christen Skomagers hus, da bør Christen Skomager efter lovens 2. bog 88. kapitel sig at erklære, medens fornævnte bekendelse og tingsvidne stander ved magt.

** Anders Dal i Vodskov på sin husbonds vegne. Dom belangende Christen Skomager i Åby, eftersom sagen i dag 8 dage er opsat til i dag. Da efterdi Laurids Sørensen for sit tyveri er tildømt at straffes på sit liv, og hans boeslod til sit herskab, og samme hans boeslod findes hos Christen Skomager, og han sigtes for samme gods ---- og ikke ved sin ed andet ville ---- , da bør Christen Skomager at udlægge velb  fru Sofie Brahe så vidt, han vedgår, med 12 mænds ed.

26/11 1633.

** Mikkel Nielsen i Torpet. Christen Mikkelsen i Hvorup lovede Mikkel Nielsen, at stille ham tilfreds for ---- byg studeleje.

** Christen Sørensen i Hvorup på sin husbonds vegne begærede 3 ting med høringsdele til Christen Nielsen i Hvorup for et brev, han skulle skaffe til Restrup samme aften, han fik det, hvortil han blandt andet svarede, at han ville tale med den gode frue på Restrup om samme sag og være i hendes minde.

(339)

** Peder Andersen Kærulf i vester Halne lod fordele Peder Andersen ---- i Torpet for 1 sletdaler, han Maren Nielsdatter, tjenende i ----, pligtig er for en dyne.

** Mads Andersen i Kinderup på hr. Hanses vegne i Ulsted præstegård lod fordele Peder Ibsen Skæg, som rømte fra hr. Hans i Ulsted, han var sted og fæst til.

** Mads Lauridsen i Sulsted lyste efter et gråhjelmet studnød, 3 år gammel.

** Jens Mørk i Bjørum på velb Jens Høg til Vang hans vegne lod fordele Søren Svendsen for hvis efterskrevne, han rester med til velb Jens Høg efter restants lydelse.

** Jens Bertelsen i Vadum lod fordele Niels Jensen i Vadum for 2 tønder byg for et øg.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Andersen og Lave Christensen i Toftgård for dom, anlangende kongens anpart korntiende i Jetsmark sogn, som fru Dorte Budde har sted og fæst, som de blev tildømt at levere den gode frue.

(340)

** Christen Nielsen i Horsens begærede af Niels Terkildsen i Stade mølle et brev på 32 sletdaler, som Niels Nielsen, barnfødt i Stade mølle, havde leveret ham, som var på hvis arv, han skulle have efter sin far og mor, Niels Møller og Mette ---- datter, som boede og døde i Stade mølle, dertil svarede Niels Terkildsen, at samme brev blev borte i fjendernes tid.

** Jep Tomasen i Knølgård havde stævnet Mikkel Christensen i Lindholm for dom, sagende ham 11 sletdaler, som hans formand Jens Nielsen ham pligtig var efter hans brevs indhold, som han lovede at betale ham til påske førstkommende.

(341)

** Hans Nielsen i ---- havde stævnet Peder Lauridsen Ravnstrup i Vorbjerg for spørgsmål og for dom, anlangende år 1633 han kom til Vorbjerg og fik høavlen, som var 20 læs hø, og jagede Hans Nielsens heste løs, som de stod i tøjr på marken. sagen er opsat 8 dage.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne gav til kende, at Sulsted bymænd lod deres fæmon og plage tit og ofte indgå i velb jomfru Sofie Høg hendes endels mark, skov og eng og nedriver hendes gærder, og når hendes folk havde undertiden indtaget sligt fæmon og plage, da lod de samme kvæg stå undertiden 2 eller 3 dage og ville ikke hænde det ud, hvilket var hans kære og klage over dem.

(342)

3/12 1633.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Andersen og Lave Christensen i Toftgård for dom, anlangende kongens anpart korntiende i Jetsmark sogn, som fru Dorte Budde har sted og fæst, som de indstævnede blev tildømt at yde og levere den gode frue.

** Morten Kærulf i øster Halne havde stævnet Christen Andersen i Fogedgård og hans dreng Klemend Tomasen for vidne og for dom, anlangende hvis tvist, dem imellem været har. Sagen blev opsat 8 dage.

(343)

** Laurids Pedersen i øster Halne lod læse og påskrive en seddel lydende som efterfølger, eftersom Christen Andersen Kærulf i Fogedgård på nogen års tid har mig påført adskillig unødig trætte, og lensmanden har tilskyndet os til god forligelse, hvilket råd jeg gerne ville efterkomme, hvilket Christen Andersen hid indtil ikke har villet samtykke, hvorfor jeg byder Christen Andersen et venlig og godt forligelse.

** Mikkel Lauridsen i vester Hassing og Mikkel Andersen Hyrde i vester Hassing bekendte, at de venlig forligt om den benbrudne ko, de omtvister.

** Jens Christensen i Bjørum havde stævnet Peder Lauridsen i Plomgård og Johanne Lauridsdatter i ---- for dom, sagende Johanne Lauridsdatter 30 daler hovedstol, hans fædrene og mødrene arv, og renten af 88 daler i 13 år, sagende Peder Lauridsen 13 mark til leje af 4 køer med mere, som han er arvelig tilfalden efter hans salig søster Margrete, som Peder Lauridsen har haft hos sig, siden hendes forældre er døde. sagen blev opsat 3 uger.

(344)

** Anders Pedersen Soldat i Sundby 3 ting med høringsdele havde tiltale til Anders Bertelsen i Vorbjerg med flere, sager hver af dem 5 sletmark, krudt, lunde og skopenge efter krigsforordningen.

** Niels Terkildsen i Stade mølle. Christen Nielsen i Horsens lovede Niels Terkildsen at holde ham skadesløs, for hvis gods han til sig annammet, som Niels Nielsen, barnefødt i Stade mølle, var arveligt tilfalden efter hans far og mor, som boede og døde i Stade mølle.

** Simon Jensen i Stapris 3 ting med høringsdele havde tiltale til Søren Madsen i Ajstrup, sager ham 16 skæpper havre kornskade. på begæring er sagen opsat 8 dage.

** Niels Terkildsen i Stade mølle og Christen Nielsen i Horsens voldgav deres sag på to dannemænd, anlangende hvis tvist, dem imellem været har.

** Christen Lauridsen i Kirkegård 3 ting med høringsdele havde tiltale til Klemend Jensen i Biersted, sagende ham 19 mark og et egeskrin, han ham pligtig er.

(345)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Madsen i Tranholm for synsmænd at tage af tinge til at syne, hvorledes hans gård er ved magt holden.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i år ved sankt hans dags tide synede hvis sår og skade, Visti Christensen i Torup havde fået.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet efterskrevne. Vidnesfolk vidnede, at i år ved sankt hans dags tide, da gik de fra Vang, og da faldt nogen ord imellem Visti Christensen og Jens Jensen. Så løb Jens Jensen til Visti Christensen med en jerntyv og gav ham et slag deraf i hans hoved, hvilket Jens Jensen ikke kunne benægte ----.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Lauridsen i ----, sagende ham hvis efterskrevne, han rester med til velb Jens Høg for 1632, som han blev tildømt at betale.

(346)

** Mads Andersen i Kinderup. Anders Andersen i Ganderup pantsatte Mads Andersen en gilding for 9 sletdaler, og dersom han ikke løser den inden søndag først kommende, skal Mads Andersen beholde den.

** Oluf Smed i Vadum havde stævnet Christen Andersen i Vadum for dom, sagende ham 6 sletdaler, 1 tønde rug til leje af samme pending. på begæring er sagen opsat 14 dage.

** Eskild Lauridsen i Vadum 3 ting med høringsdele havde tiltale til Christen Andersen på ----, sagende ham en tønde øl, han hentede for ham og førte ham hjem og intet betalte.

** Peder Bertelsen i Langholt havde stævnet Niels Tordsen i nør Halne for dom, sagende ham 6 sletdaler, rester på hans udgivne brev. på begæring er sagen opsat 14 dage.

** Jens Ibsen Soldat i Ålborg 3 ting med høringsdele havde tiltale til Christen Lauridsen med flere i Uttrup, sagende dem enhver 5 mark efter KM krigsforordning krudt, lunte og skopenge.

(347)

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet menige nør Halne bymænd for synsmænd at tage af tinge til at syne hvad, der findes hugget i nør Halne kær på et års tid. 

** Mikkel Nielsen i Torpet begærede høringsdele over Christen Mikkelsen i Hvorup for 2 tønder byg.

** Mikkel Nielsen i Torpet på Jens Kærulfs vegne i Ganderup lod fordele Peder Poulsen i vester Hassing for ---- penning, som er 8 rigsdaler.

** Christen Andersen i Fogedgård. Morten Kærulf i øster Halne lod læse og påskrive en landstingsstævning, anlangende ham at stævne Klemend Tomasen, tjenende i Fogedgård, og Christen Andersen sst til Viborg landsting næste landsting efter jul først kommende

** Christen Andersen i Fogedgård. Dom belangende Morten Kærulf i øster Halne, eftersom sagen 22/10 sidst forleden findes opsat. Da efterdi ---- ret hovedsag i samme tvist findes indstævnet for højere ret, da kunne ikke dømmes deri, førend sagen der bliver fordelt.

(348)

** Mikkel Nielsen i Torpet havde stævnet Christen.

10/12 1633.

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet Laurids Pedersen i øster Halne for dom, sagende ham hans tiende for dette nærværende år. sagen blev opsat 14 dage.

** Peder Tomasen Galskøt i Hammer havde stævnet Christen Andersen i Fogedgård for dom, sagende ham gæld efter hans udgivne håndskrift, som han tilbød at betale. sagen er opsat 3 uger.

(349)

** Hr. Søren Tomasen, sognepræst til Jerslev sogn med sine annekser, hans visse bud Peder Galskøt i Hammer havde stævnet Christen Andersen, værende i Knepholt, for 3 ting, sagende ham 10 sletdaler, han hr Søren Tomasen pligtig er.

** Peder Galskøt i Hammer havde stævnet Christen Andersen i Fogedgård ---- Peder Galskøt æskede en seddel og håndskrift af Christen Andersen på ---- sletdaler, hvortil Christen Andersen svarede og svor, at han ikke havde nogen seddel eller håndskrift med nogen deres hænder underskrevet.

** Peder Madsen i ---- gård i Horsens, Anders Madsen Skrædder i Hvorup lovede at betale Peder Madsen 14 skæpper byg for et øg, han har ---- for ham.

** Morten Kærulf i øster Halne havde stævnet Christen Andersen i Fogedgård for vidne samt Klemend Tomasen, tjenende i Fogedgård, for vidne. Sagen blev opsat 8 dage.

** ---- Pedersen Soldat i Stade 3 ting med høringsdele havde tiltale til efterskrevne, sagende enhver af dem 5 mark krudt, lunte og skopenge efter KM krigsforordning.

(350)

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne. Hans Jacobsen i Biersted lovede Mikkel Nielsen at forbedre sin gård, han iboer.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. Peder Nielsen i Hals vidnede, at han for nogen tid siden 3 gange havde været til Peder Madsens i Tranholm og tilsagt ham, at han med heste og vogn skulle føre husbondens folk, da har han siddet overhørig og ikke ville føre dem.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de på torsdag sidst forleden synede Peder Madsens gård i Tranholm, hvorledes den er ved magt holden.

** Mads Andersen i Kinderup havde stævnet Niels Terkildsen i Stade mølle for synsmænd at tage af tinge til at syne, hvorledes hans hus og mølle er ved magt holden.

** Niels Jensen i Horsens havde stævnet Mads Andersen i Horsens og Christen Sørensen sst for spørgsmål og vidne. Niels Jensen vidnede, at hans hund er bleven borte for ham, og han har fundet den i Mads Andersens hus i Horsens, og da var huden taget af den, hvortil Mads Andersen svor, at han ikke vidste, at samme hund var i hans hus, førend Niels Jensen fandt den.

** Anders Pedersen Soldat i Sundby lod fordele Anders Bertelsen i Uttrup med flere for hvis, de ham pligtig er efter krigsordinantsen, krudt, lunte og skopenge.

(351)

** Jens Ibsen Soldat i Ålborg lod fordele Karen Jørgensdatter i Hvorup med flere, sagende hver af dem 5 mark 5 mark krudt, lunte og skopenge efter KM krigsforordning.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet efterskrevne, sager dem, hvis de rester med til Ålborg slot, og æskede 3 ting til så mange af KM tjenere til Ålborg slot, som rester med noget. sagen blev opsat 3 uger.
 
** Christen Andersen i Fogedgård lod læse og påskrive efterskrevne seddel, eftersom Laurids Pedersen i øster Halne har skrevet en seddel, at jeg skulle have påført ham adskillig unødig trætte, hvilket han ikke skal kunne bevise. Derfor tilspørger jeg Laurids Pedersen, om han vil benægte, at han har kaldt mig en hundsfot og talt ærerørige ord om mig i min fraværelse, og lensmanden har tilskyndet os til god forligelsemål, hvilket jeg har efterkommet. 

(352)

** Morten Kærulf i øster Halne på Mogens Steen Fændrik hans vegne. uendelig dom belangende Christen Pedersen Skrædder i nør Halne og hans hustru Mette Pedersdatter, eftersom sagen 5/11 er opsat, da efterdi Christen Skrædder og Mette Pedersdatter jo har gjort uret, idet de har holdt og dølt og købsaget med en tyv og de endnu Mogens Steen sit gods forholder, og bør derfor ham samme sit gods til hænde at stille, og dem pligtig at være sig at erklære, at de for samme gods ikke er tyv eller tyvs medvidere.

** Niels Lauridsen i Sulsted på sine egne og menige Sulsted grander, hans medbrødre, deres vegne. dom belangende Peder Kærulf i Agdrup, Anders Nielsen på Byrholt og deres medbrødre, eftersom sagen 15/10 er opsat, da efterdi bevises Peder Kærulf og hans medbrødre ---- selv at have gjort tingning med Jens Høgs fuldmægtig deres tiende på skæppen hos kirkeværgerne at yde og levere, da bør samme sognemænd jo samme deres tiende at yde og levere på de omtvistede steder, som de med den gode mand har været om forenet.

(353)

** Jens Pedersen i Knøsgård. uendelig dom, eftersom sagen i dag 3 uger har været opsat til i dag, belangende Peder Sørensen i Kærsgård, og Peder Sørensen blev tildømt at betale Jens Pedersen fornævnte ---- og hest eller lide dele.

17/12 1633.

** Laurids Pedersen i øster Halne havde stævnet Christen Andersen i Fogedgård for spørgsmål og dom. Mads Andersen i Kinderup vidnede, at 5/11 1632  blev gjort forligelse og kontrakt  imellem Christen Andersen i Fogedgård og Laurids Pedersen i øster Halne, som efterfølger.

(354)

** Morten Kærulf i øster Halne havde stævnet Christen Andersen i Fogedgård for dom, sagende ham 2 tønder grøn havre ---- indhold. sagen blev opsat 14 dage.

** Laurids Pedersen i øster Halne havde stævnet Christen Andersen i Fogedgård for dom, sagende ham ---- tønder rug, han lånte ham forgangen år. sagen blev opsat 3 uger.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne lod fordele Dorte Pedersdatter, værende i ----, for 6 rigsdaler lejermålsbøder.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne 3 ting med høringsdele havde tiltale til ---- for kongeskat.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Mortensen i Svinbjerggård og ---- for udæskning ----.

(355)

** Peder Madsen på Kraghede havde stævnet Niels Lauridsen og Laurids Nielsen i Sulsted for 3 ting, sagende ----.

** Jens Knudsen Soldat i Ajstrup tilbød ---- i Kirkegård sin tjeneste ----.

** Oluf Nielsen i Vestbjerg ----.

** Henrik Madsen Soldat havde stævnet ----.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds ----.

(356)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet ----.

** Mads Andersen i Kinderup ----.

** Jens Kock i Ålborg havde stævnet Jens Tomasen i Torpet for 3 ting og for dom, sagende ham for han har ----. Sagen er opsat 4 uger.

** Jens Kock i Ålborg spurgte Jens Tomasen i Torpet, om han----.

(357)

** Morten Kærulf i øster Halne. Efterskrevne vidnede ---- den ager, Christen Andersen i Fogedgård har sået havre i dette år, den har Morten Kærulf haft sæd i to år tilforn, ulast og ukæret, ----.

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Andersen og Lave Christensen i Toftgård for dom, anlangende kongens anpart korntiende af Jetsmark sogn, som velb fru Dorte Budde har sted og fæst. Sagen blev opsat 14 dage.

(358)

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet Morten Kærulf i øster Halne for dom, sager ham ---- tiende for det forgangne år ----.

** ---- øster Halne havde stævnet Christen Nielsen i Torpet for dom, sagende ham 5 sletdaler med sin efterstandende rente efter hans brevs indhold, som han blev tildømt at betale.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i går var i Stade mølle, som Niels Terkildsen iboer, for at syne, hvorledes møllen er ved magt og hvad penge, den kan koste at færdig gøre, så der kan males med den.

(359)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. Peder Madsen i Tranholm lovede Mads Andersen at bygge og forbedre sin gård, han iboer, efter yderste formåen.

** Peder Bertelsen i Langholt på Christen Jensens vegne i ---- havde stævnet efterskrevne for dom, sagende dem efter en opskrifts indhold, som de blev tildømt at betale.

** Peder Bertelsen i Langholt på Christen Jensens vegne havde stævnet Anne Rasmusdatter ----- for dom, sagende hende 4 sletdaler, hun Christen Jensen pligtig er. sagen blev opsat 8 dage.

** Christen Sørensen i Ajstrup på sine egne og medarvingers vegne lod fordele Ellen Pedersdatter, salig Mads Pedersens hustru, i Tylstrup for efterskrevne.

** Mikkel Nielsen i Torpet lod fordele efterskrevne for Hvorup kirkes tiende, de rester med.

(360)

** Niels Pedersen Soldat i Stade lod fordele efterskrevne for hvis, de ham pligtig er efter krigsforordningen.

** Anders Kærulf i nør Halne på Peder Kærulfs vegne i Hebelstrup lod fordele Laurids Gølbo med flere.

** Anders Dal i Vodskov på sin husbonds vegne ----.

** ---- på sin husbonds vegne. ---- belangende Peder Pedersen Bødker i Lindholm, eftersom sagen 10/11 sidst forleden findes opsat. Da efterdi Peder Pedersen lader sin gård forfalde, lejer ager og eng fra gården, bør han derfor at have sit fæste forbrudt.

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet Morten Lauridsen Kærulf i øster Halne for dom og i rette lagde sin skriftlige beretning ----.

(361)

24/10 1633.

** Mads Andersen i Kinderup ----.

(362)

** Jens Espensen på Heden på sin husbonds vegne ----.

** Christen Andersen i Fogedgård ----.

(363)

** Mikkel Nielsen i Torpet på sin husbonds vegne ----.

** Mads Andersen i Kinderup ----.

** Peder Munk i Agdrup ----.

(364)

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne. Margrete Jensdatter, tjenende Christen Pedersen i Kinderup, sigtede Morten Jensen ---- er hendes rette barnefar til det foster, hun nu reder til barsel med.

** Mads Andersen i Kinderup. Vidnesfolk vidnede, at efterskrevne gårde og gadehuse her i herredet er så forarmede, at de ikke kan formå at udgive nogen pengeskat.

** Peder Munk i Agdrup lyste efter en rødhjelmet stud ----.

(365)

** Laurids ---- 3 ting med høringsdele havde tiltale til Hans Madsen i Folsted, sagende ham 6 mark til foderleje af en kvie, han fødede for ham forgangen vinter.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Svendsen i vester Hassing og Jens Christensen i Gandrup for dom, sagende Jens Christensen ----, han har lovet for Niels Svendsen, som han blev tildømt at betale.

** Jens Hansen, foged på Vang, på sin husbonds vegne havde stævnet Anders Roed i Lindholm for synsmænd at tage af tinge til at syne, hvorledes hans gård er ved magt holden.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Christensen i Mejlsted med flere for dom, sagende dem enhver deres skovsvin, de rester efter restants lydelse, som de blev tildømt at betale, og der foruden deres fæste at være forbrudt.

(366)

** Jens Mørk i Bjørum havde stævnet Peder Poulsen, værende i Hassing Hovgård, for dom, sagende ham 8 rigsdaler, han jomfru Sofie Høg pligtig er, efter hans brevs indhold, som han blev tildømt at betale.

** Jens Mørk i Bjørum havde stævnet Morten Kærulf i øster Halne for dom, sagende ham 1 tønde øl, de har ----, som han blev tildømt at betale.

** Peder Andersen Skriver i vester Halne påmindede og advarede ---- så mange, som ville have breve eller genparter efter den tingbog for 1633, at de skulle ---- ham, før han leverer den på Ålborg slot.

(SLUT)


KÆR HERREDS TINGBOG 1635.

Begyndt af Bjarne Nørgaard-Pedersen,
men størstedelen udarbejdet af Rigmor Nørgaard
efter aftale med Kirstin Nørgaard-Pedersen.


(0)

** Jost Nielsen i Uttrup, borger i Aalborg, men holdt hus i Uttrup med hustru og børn. Gældssag.

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet velb. jomfru Sofie Høg (lodsejer til Bjørum) med hendes lavværge samt Gertrud Sørensdatter i Korslund, Jens Mørch og Karen Sørensdatter i Hvorup med lavværge med varselsseddel og begærede synsmænd taget af tinge, angående 2 agre, som Jens Mørch mener, har ligget til Bjørum i de 28 år, han har boet der.

(1)

** tingbogens autorisation.

** ransnævninger her i fornævnte herred år 1635.

(2)

13/1 1635.

** Jens Hansen på Vang på sin husbonds vegne havde stævnet Poul Roed i nør Halne og Søren Skrædder sst for vidne. Hans Graver og Christen Skøt vidnede, at de i dag 3 uger kom til Poul Roed i nør Halne skov. Da havde han et læs elleris på sin vogn.

** Jens Madsen på Holtet fremlyste et studenød i andet år og begærede af hvad godtfolk, det tilhører, kan de det hos ham igen bekomme.

** Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne havde stævnet Jesper Nielsen i Røgeborg og Laurids Christensen sst for vidne, klage og dom. Jens Lauridsen i Povlstrup vidnede, at Jesper Nielsen og Laurids Christensen var budt at føre Hans Lindenov og Laurids Lindenov til Hundslund kloster, og ikke de er mødt samme ægt at gøre, og de har bortlejet fra deres gårde ager og eng, hvorfor de nu blev tildømt deres fæste at have forbrudt.

(3)

** Mads Andersen på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Tordsen i nør Halne for 14 mark, som han sager ham, for han er i forløfte for ham til mester Christen i Ålborg, og begærede 3 ting.

** Jens Mørk i Bjørum på hans husbonds vegne havde haft synsmænd på de omtalte åsteder og havde tilstedt dem at aflægge deres syn ved tinget. Christen Andersen og Michel Nielsen i Torpet mødte og formente, at forskr. Christen Andersen ikke havde ret stævnet og kaldet, fremlagde en herredstingsdom, anlangende det Peder Selgensen i Saltum og hans arvinger skulle være stævnet og kaldet, såvel som Christen Andersen i Knepholt. Fremlagde en kaldsseddel, anlangende Bjørums skov og grund og formente ingen syn burde udstedes. Michel Nielsen i Torpet svarede, at Anders Winthers datter i Næsborg ved navn Ane Andersdatter var heller ikke lovligt stævnet til sin bopæl til Michel Nielsen i Torpet, som hun tjente. Hertil svarede Jens Mørch, at sl. Peder Selgensens arvinger ingen lod og del havde i Bjørums skov, men den sl. mand havde afhændet det i levende live, hvilket Jens Andersen i Tvilstedgaard sidst her havde bekendt. Eftersom der ved endelig dom 23. dec. blev tildømt synsmænd at tage, bør der ikke gives varsel.
(4)

** Jens Mørk på hans husbonds vegne havde stævnet Christen Andersen i Fogedgård for vidne, klage og dom, anlangende en indelukket have vesten Bjørums hus og kålhave. Peder Galskøt formente, at hans moder var rette lodsejer ejer af grunden og ejendommen, og Christen Andersen, at han var ejer.

** Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne havde stævnet Laurids i Grydelund, sagende ham 7 daler for 2 tønder rug, han har bekommet hos biskoppen i Ålborg efter sin husbonds seddel, som han blev tildømt at betale den gode jomfru inden 95 dage eller lide indvisning i sit bo, gods og løsøre.

** Jens Mørk i Bjørum havde stævnet Jost Nielsen i Uttrup for dom, sagende ham efter hans udgivne skadesløsbrev, dateret 1626, med 8 års rente

(5)     MANGLER   = (0)

(6)

** Jens Mørk på sine egne vegne havde stævnet Christen Andersen i Fogedgård for dom, sagende ham efter et skriftligt forsæt. Dertil svarede Christen Andersen og fremæskede Christen Gølbos fuldmagt, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet Jens Mørk i Bjørum for dom og spørgsmål, om han ved ham noget at beskylde, da nu at fremsige det, hvortil Jens Mørk svarede, at han ganske intet havde at beskylde ham. Christen Andersen fremlagde hertil et tingsvidne, hvorunder Jens Mørk skulle have beskyldt ham for en løgner.

** Hans Pedersen i Østbjerg havde stævnet Anders Jensen i Hvorup for vidne. Anders Hansen i Østbjerg og Christen Jensen sst. vidnede, at 1. advents søndag og mandag om natten blev der 2 kurve træ taget, og om tirsdagen derefter fandtes samme kurve og træ i forskr. Anders Jensens gård i Hvorup. Og stod nu Hans P og lyste for hvis lovmål derefter kunne påtales.

(7)

** Niels Pedersen ved Østerå i Gåser, Simon Lauridsen i Folsted og Laurids Nielsen, boende i Hals, på sin hustrus vegne ved navn Maren Lauridsdatter, Niels Pedersen på sin hustru Anne Lauridsdatters vegne gav Niels Pedersen afkald for arv, de tilkom efter deres salig far Laurids Pedersen og mor Maren Simonsdatter, som boede og døde i Gåser. 

** Jacob Nielsen i Stade lyste efter 2 studenød og begærede, om nogen kunne gøre ham anvisning derom, ville han det gerne forskylde og omkostningen betale.

** Jens Mørk på sin husbonds vegne. Synsmænd hjemlede ved deres ed syn på et nyt kast og grøft i Bjørum skov, forfærdiget forgangne sommer.

(8)

** Laurids Pedersen i øster Halne. Christen Andersen Kærulf i Knepholt lod læse og påskrive et brev, dateret 1. april 1634, anlangendes det Boel Nielsdatter i Knepholt har overladet ham al sin ager og eng, gård, ejendom og bohave, som han nu bruger, dette år og fremdeles efter denne dag. Derimod lovede han at forsørge sin moder Boel Nielsdatter med underhold, klæde og føde, ild og varme og anden nødtørft hendes livstid. Bevidnet af sønnerne Mads Andersen i Krogsgaard, Christen Andersen i Fogedgården, Anders Kærulf i Nør Halne og Søren Andersen i Vester Brønderslev.

** Niels Ludvigsen på sin husbonds vegne havde stævnet Anders Sørensen og Maren Pedersdatter i vester Halne, som forgangen år tjente Anders Jensen i vester Halne, for dom, sagende dem deres faldsmål og bøder for skørlevned, de med hverandre har begået, som de blev tildømt at udgive til velb Jørgen Urne.

(9)

** Niels Ludvigsen i vester Halne på sin husbonds vegne havde stævnet Kirsten Bertelsdatter i Hvorup med hendes lavværge for dom, sagende hendes faldsmål og bøder 6 rigsdaler for skørlevned, hun har begået til Karen Sørensdatters i Hvorup, som hun blev tildømt at betale Jørgen Urne.

** Niels Ludvigsen på sin husbonds vegne havde stævnet Niels Rogh i vester Halne, sagende ham hans huspenge og hvis arbejde, han skulle gøre til Åstrup.

(10)

20/1 1635.

** Jens Hansen på sin husbonds vegne havde stævnet efterskrevne Sulsted sognemænd for deres tiende, som de ikke i to år har ydet biskoppen i Ålborg. sagen blev opsat 8 dage.

** Jens Mørk på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Andersen i Fogedgård samt alle lodsejere til Fogedgård for vidne og dom, anlangende et kast og grøft i Bjørum skov. Christen Andersen mødte og formente ikke, at der var givet lovlig kald og varsel, for Anders Winters datter i Næsborg, tjenende i Hvorups torp, var ikke lovlig stævnet. Heller ikke hans tvende brødre Las Andersen og Selgen Andersen og Ane Pedersdatter, nu tjenende i Kornumgaard, var stævnet.

(11)

** Jens Mørk på sin husbonds vegne. Søren Nielsen i øster Halne med flere vidnede, at de har bjerget med høle og rive vesten kastet efter Jens Mørks befaling.

** Jens Mørk på sin husbonds vegne havde stævnet Christen Andersen i Fogedgård samt alle lodsejere til Fogedgård for dom, sagende dem efter skriftligt bevis med synsmål. Christen Andersen dømmes til at betale for at få kast og grøft nedlagt. Bjørums kirkevej er spoleret, og da Christen Andersen i Fogedgaard vedkender sig denne gerning, er han pligtig at gøre vejen så god som før. Da hans søskende ikke er lovligt stævnet, blev sagen opsat 8 dage.

(12)

** Anders Rasmussen Dal i Vodskov på sin husbonds vegne havde stævnet Jost Nielsen i Ålborg, sagende ham for en summa penge efter hans udgivne brevs indhold. På begæring blev sagen opsat 8 dage.

** Ove Rasmussen i Vodskov på Hans Pedersens vegne på Hundslund Kloster havde stævnet Bodil Nielsdatter i Knepholt med hendes lavværge, sagende hende for en summa penge efter hendes brevs indhold. Sagen blev opsat 14 dage.

** Christen Andersen i Fogedgård fremæskede efterskrevne synsmænd for deres syn til en have og et gærde vester og sønden Bjørum at afhjemle, men ingen er fremkommen.

** Morten Jensen Soldat bød sig i al rette imod Mourids Svendsen i Gandrup, om han har ham noget til at tale, og ingen er fremkommen, og blev derfor kvit funden til videre stævning.

** Christen Andersen i Fogedgård lod fordele efterskrevne for deres tiende, som de rester med til Vadum kirke for 1634.

(13)

** Poul Mortensen i Horsens lod fordele Christen Lauridsen for hans tjeneste, han er rømt af om nattetide og for 10 mk., han skylder ham.
 
(14)     OPSLAG MANGEL

(14b)

** Jens Andersen i Tvilstedgård. Peder Lauridsen i nør Halne lovede at betale sin husbond 1 tønde rug, som han har bekommet på Åstrup.

** Jens Matiasen i nør Halne havde stævnet Christen Skøt i nør Halne for 3 ting, sagende ham en bøsse, som han har antvordet ham, som han siden har udsat på andre steder.

** Anders Kjærulf i nør Halne på Niels Jensens vegne i Hellum og Søren Andersens vegne i Brønderslev havde stævnet Niels Andersen i Kjærsgård, Christen Andersen i Fogedgård, noch udi Hvorups torp og der stævnede Niels Jensen i Hellum og Søren Andersen i Brønderslev, Ane Andersdatter med lavværge, Maren Andersdatter i Sundby med lavværge, Peder Andersen i Vester Halne, Jacob Andersen i Knepholt, Selgen Andersen, Anders Kjærulf i Nør Halne, Las Andersen i Vester Halne, Christen Andersen i Knepholt, Boel Nielsdatter i Knepholt med lavværge. Anders Kjærulf efter skriftlig fuldmagt og på Niels Jensens vegne i Hellum lovbød hvis jordegods og bondeeje, hans hustru Karen Nielsdatter er arveligen tilfaldet efter sin salig moder Maren Andersdatter, som boede og døde udi Musted. På Søren Andersens vegne i Vester Brønderslev lovbød Anders Kjærulf hvis jordegods og bondeeje, som han (Søren A) efter sin salig fader Anders Kjærulf i Knepholt kunne arveligen tilfalde.

(15)

** Mikkel Nielsen i Torpet stævnede Peder Laursen i Nør Halne, sagende ham for byg, 3 daler, for øl, 3 daler, noch 9 mk, en økse for 1 daler, han ham pligtig er.

(15b)

** Mads Andersen i Kinderup stævnede gamle Jens Nielsen i Gandrup, Jens Koll og Peder Mortensen for vidne og klage pga. ulydighed. Mikkel Pedersen i Gandrup, bojfoged, vidnede, at han havde bojet de forskr. mænd til at føre og age deres husbonds ridefoged såvel som kongelig majestæts tømmermænd, hvilket de ikke har villet gøre.

** Mikkel Nielsen i Torpet havde stævnet Jens Madsen i Uttrup, som forgangen år tjente Mikkel Nielsen Hvorup torp for dom, for han ikke har sin tjeneste opsagt i lovlig tid efter KM forordning, hvilket han benægtede, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

(16)

** Mikkel Sørensen i Sundby havde stævnet efterskrevne og sager dem for gæld, de ham pligtig er, og tog nu til dem 3 ting.

** Mikkel Sørensen i Sundby havde stævnet Mikkel Christensen i Lindholm for dom, sagende ham 4 daler, som hans formand salig Jens Nielsen, der boede og døde i Lindholm, ham pligtig var, hvilket Anders Dal i Vodskov på sin husbonds tjeners vegne mente, at han burde bevise, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

(16b)

** Anders Jensen i Hedegård lod fordele Tomas Christensen i øster Hassing med flere for gæld.

** Jens Pedersen i Lindholm havde stævnet Jep Pedersen Bødker i Lindholm for 3 ting, sagende ham 3 Ålborg skæpper byg, han ham skyldig er.

(17)

** Ove Rasmussen i Vodskov lod fordele Anders Andersen i Biersted for 3 rigsdaler stedsmåls- penge, som han sin husbond pligtig er.

** Mads Andersen i Kinderup på mester Eriks vegne. Uendelig dom, anlangende Laurids Jensen i Ajstrup, eftersom sagen befindes at være opsat 23/12. Så efterdi bevises, at der er blevet stjålet af Hammer skov to rødbøge, som er befunden til Laurids Jensens i Ajstrup, da bør Laurids Jensen at forskaffe nøjagtig hjemmel til stede til berørte træer eller derfor at lide tiltale.

(17b)
** Rasmus Pedersen og Klemend Knudsen i Biersted bød dem i rette imod Mikkel Matiasen Soldat i nør Halne, for han nogle tingdage har ladet dem stævne og ikke ville dem nogen sag give og er derfor kvit funden til videre stævning. Desligeste tilbyder de Mikkel Matiasen Soldat at ville annamme ham i deres tjeneste efter KM mandat.

** Peder Terkildsen på Hassinggård. Uendelig dom, anlangende Tomas Madsen Bramborg, eftersom sagen findes opsat 16/12. Så efterdi det bevises Søren Lauridsen Avlsmand har bekommet sår og skade, som han har sigtet Tomas Madsen Bramborg for, og ikke Tomas Madsen er mødt, da bør han for samme gerning at lide tiltale.

** Mads Andersen i Kinderup havde stævnet efterskrevne for vidne og klage. Peder Mortensen i Øster Halne vidnede, at efterskrevne har bekommet ris fra Øster Halne kær.

(18b)

** Jens Mørk på sin husbonds vegne stævnede Christen Andersen i Fogedgård ang. kast og grøft, som omtvistedes, og som forskr. Christen Andersen Kærulf dømmes til at nedlægge og gøre grunden så god som før og derhos at bøde 3 mk.

(19)

3/2 1635.

** Christen Andersen i Fogedgård på sine egne og alle lodsejere til Bjørum skov og grund deres vegne havde stævnet Jens Mørk i Bjørum for vidne, anlangende Bjørum skov og grund og kast. Jens Mørk i Bjørum fremlagde sit skriftlige bevis, at Bjørum skov, grund og ejendom har tilhørt ærlig og velb salig Stygge Høg og er tilskiftet Jens Mørks husbond. Sagen opsat 8 dage.

(20)

** Peder Galskøt af Kornumgård havde stævnet Peder Munk i Gettrup for vidne, men da Peder Munk er lovlig i hans husbonds bestilling, så han ikke kan møde, er sagen opsat 8 dage.

** Eskild Jensen i øster Hassing voldgav sin sag på Peder Lauridsen i vester Hassing, anlangende hvis tvist han har med Jens Christensen og Jens Nielsen i Gandrup om løn.

** Jens Pedersen i Lindholm lod fordele Jep Pedersen Bødker for 8 Ålborg skæpper byg, han ham pligtig er.

(20b)

** Jens Hansen, ridefoged til Vang, havde stævnet menige nør Halne bymænd for vidne. Jens Jensen i nør Halne, skovfoged over nør Halne skov, vidnede at efterskrevne mænd har bekommet elle i nør Halne skov siden Sankt Valborgdag 1634, og han gav last og klage på samme skovhug.

(21)

** Laurids Andersen i vester Hassing kundgjorde, at der er foretaget en venlig kontrakt og forligelsesmål mellem Laurs Andersen og Jep Jensen i Vester Hassing, anlangende den tvist, der har været om børnepenge og arvegods, salig Peder Pedersen til sig havde annammet på hans datters barn, Maren Lauridsdatters vegne. Arvegodset skal Jep Jensen til sig annamme på hans morsøsterdatter, Maren Lauridsdatters vegne, og hvis korn, som Maren Lauridsdatters stiffader, Svend Lauridsen, er hende pligtig, det skal Jep Jensen indfordre.
(21b)
** Niels Madsen i nør Halne havde stævnet Laurids Møller i nør Halne for vurdering at afsige. Vurderingsmænd berettede, at de har været med Jens Bertelsen i nør Halne og udvurderet nu på juleaften sidst forleden fra Laurids Nielsen Møller i nør Halne og til Niels Madsen et sort øg og en slæde med hammel og stjært, til hobe vurderet for 11 daler og et pund byg.

** Jens Mortensen i nør Halne lod fordele Christen Skøt i nør Halne for en bøsse, som han har antvordet ham, og ikke han den af ham igen kan bekomme.

** Terkild Lauridsen i Vadum havde stævnet Niels Jensen i Vadum for 3 ting, sager ham 5 mark, han ham skyldig er for 5 skæpper bygsæd, han havde lovet ham.

(22)

** Anne Pedersdatter i nør Halne 3 ting til Christen Skrædder i nør Halne, sager ham 1 rigsdaler, han hende pligtig er.

** Terkild Lauridsen i Vadum. Klemend Simonsen i Vadum bevilgede, at hans søster Kirsten Simonsdatter må og skal gå lige i arv og skifte med ham i hvis arvelod, dem efter deres salige forældre og søskende kan arveligt være tilfalden. Desligeste på sin bror Laurids Simonsens vegne.

(22b)
** Christen Pedersen i Sundby på Mikkel Nielsens vegne i Torpet lod fordele Peder Lauridsen i nør Halne for 1 tønde byg, 3 daler, 1 tønde øl, 3 daler med mere, som han ham skyldig er.

** Anders Kærulf i nør Halne lod fordele efterskrevne efter restances lydelse.

(23)

** Anders Kærulf i nør Halne på Claus Markorsens vegne lod fordele Jørgen Pedersen i Mejlholt for 4 daler, han ham skyldig er.

** Peder Lauridsen i Vester Hassing 3 ting til Knud i Narup, sagende ham 2 rigsdaler, han ham skyldig er.

(23b)
** Laurids Pedersen i Øster Halne lod fordele Niels Nielsen i vester Halne, Jens Nielsens søn, for han er udlagt til en ransnævning her i herredet, og ikke han med de andre ransnævninger er mødt og fæst sig udi tovet.

** Peder Lauridsen i vester Hassing havde stævnet Anders Adsersen i Gandrup for dom, sagende ham 7 daler, 1 tønde rug og 1 tønde byg, han har lovet til Peder Lauridsen for salig Morten Lauridsen, som boede og døde i Gandrup, efter hans udgivne brevs indhold, som han blev tildømt at betale.

(24)

10/2 1635.

** Jens Smed i Idskov havde stævnet Oluf Nielsen i Vestbjerg for 3 ting.

(24b)
** Mikkel Pedersen i Nør Halne på sin søsters vegne 4 ting til Christen Skrædder. Så mødte Christen Skrædder og forpligtede sig at betale 1 rigsdaler inden i dag 8 dage.

** Peder Galskøt i Kornumgård havde stævnet Peder Munk i Gettrup, Jens Hansen og Morten Kjærulf i Øster Halne. Morten Andersen og Niels Andersen, tjenende i Gettrup vidnede, at Peder Munk var i husbonds bestilling. Jens Hansen, foged på Vang, vidnede, at han var med Morten Kjærulf 3. juledag udi Gettrup til Peder Munkes efter forskr. Peder Thomsens begæring og tilbød, at han enten ville sælge forskr. Peder Thomsen den part, han tilkommer i Kornumgård for billigt køb, eller han kunne bekomme det til stedsmål.

(25)

** Peder Galskøt havde stævnet Peder Munk for tilbud. Han tilbød Peder Munk 100 rigsdaler stedsmål af 8½ td 1 skp., han i brudstykker af Kornumgaard kendte sig at ville eje.

(25b)
** Mads Andersen i Kinderup. Morten Andersen, tjenende i Gettrup, annammede af Mads Andersen en landstingsdom og en opsættelse, hvilke breve Morten Andersen lovede at tilstille Peder Munk i Gettrup og holde Mads Andersen derfor uden skade.

**Peder Galskøt havde stævnet Peder Munk i Gettrup for tilbud og dom. Han tilbød Peder Munk hans udgivne købebrev og begærede et fæstebrev på hans anpart udi Kornumgård. Morten Andersen bestod, at Peder Munk var i hans husbonds forfald og ikke kunne møde. Ligeledes havde han stævnet Bendit Porsdatter i Attrup og hendes to døtre og Gertrud Munksdatter med deres lavværger og tilbød dem samme stedsmål af deres anparter i Kornumgård

(26)

** Christen Andersen i Fogedgård havde stævnet Laurids Pedersen i øster Halne for spørgsmål, tilbudsvidne og dom, anlangende Vadum kirkes tiende, om Laurids Pedersen ville give ham kvittering på kirkens korn, han havde givet ham. Hertil svarede og tilspurgte Laurids Pedersen, om han ville give ham kvittering på hvis korn, han i adskillige år havde leveret ham på kirkens tiende.

** Morten Nielsen i Gandrup 3 ting til Magens Svendsen i Gandrup, sagende ham 5 mark, som han Morten Nielsen pligtig er.

(26b)
** Jens Mørk i Bjørum på sin husbond velb Frederik Reedtz til Tygestrup hans vegne, kongelig befalingsmand Peder Nyborg hans vegne gjorde spørgsmål til Christen Andersen i Fogedgård, om han ville stævne Bjørums 6 gårde til Fogedgården liggende. Christen Andersen svarede, at han ikke var stævnet til tinge i dag.

** Jens Mørk på husbonds vegne stævnede Christen Andersen i Fogedgård for dom og dele anlangende et gærde. Efter en underskrevet kontrakt og forligelsesmål mellem salig Stygge Høg og salig Else Andersdatters børn og salig Peder Selgensen, da er Bjørum skov delt og skift, at hvis gærder og lukker, der er forefundne og fornødne at lukkes, skulle årlig oplukkes og holdes ved magt. Til Fogedgård er der to lukker og gærder, som Christen Andersen formenes at burde holde ved magt.

(27b)

**Mads Andersen i Kinderup lod fordele Las Mikkelsen i Lindholm for 8 rd. stedsmålspenge, han rester med til Ålborg Slot, Christen Jensen i Kjærsgård stedsmålspenge 3 daler og 1 td. byg, mv.

** Peder Nielsen i Sigen lod fordele Peder Christensen i Gåser for 9 mk. med sin tilbørlige rente i 7 år.

** Terkel Lauridsen i Vadum lod fordele Mads Jensen i Vadum for 10 mk for 10 skp. byg.

(28)
** Peder Lauridsen i Vester Hassing og Knud Christensen i Uttrup stod her i dag for tingsdom og tog hverandre i hånden og blev venlig og vel forligt om hvis tvist og uenighed dem imellem har været.

** Christen Thomsen i Biersted stævnede Laurs Ibsen i Nør Halne for vinde. Christen Svendsen i Biersted vidnede, at det år efter fjenderne var uddraget, da lejede han noget eng af Christen Thomsens, som lå til den bolig, Anders Ibsen iboede. Da var Laurs Ibsen i Nør Halne hans avl 13 skp. årlig. Søren Andersen ibid. vidnede det samme.

** Jens Jensen i Øster Hassing lod fordele Jep Espersen i Ulstedlund, sagende ham en naver så god som 6 mk., som han havde lånt ham.

(28b)

**Jep Lauridsen i Kællingbro, det Christen Jensen i Langholt tog i Jep Lauridsens hånd, gjorde og gav ham afkald for al hvis arv han kunne arveligen være tilfalden efter hans salig søster Sidsel Jensdatter, som døde udi Kællingbro. Christen Poulsen i Kinderup og Anders Lauridsen i Stagsted på deres hustruers vegne, såvel som Laurs Jensen i Horsens og Søren Jensen i Sulsted i lige måde gav Jep Lauridsen afkald for arv de kunne tilfalde efter deres salig søster. Ydermere gav Søren Jensen Jep Lauridsen afkald for arv, han kunne være tilfalden efter hans salig fader Jens Hansen, som boede og døde i Kællingbro.

(29)

**Laurs Pedersen i Øster Halne stævnede Christen Andersen Kærulf i Fogedgården for dom, om han ikke pligtig er og bør at betale ham et hundrede sletdaler for kost og tæring, han ham pligtig er efter landstingsdommens kontrakts indhold, eller lide indvisning. Opsat 4 uger.

**Morten Kjærulf på ransnævningenes vegne stævnede Christen Andersen i Fogedgården for dom, om han ikke bør betale, eftersom de nogle sinde fik af Christen Andersen i Fogedgården til Viborg Landsting stævnet og kaldet for en ed og tov, de for en tid lang siden imellem ham og Christen Gjølbo i Nør Halne gjort og svoren har og derfor fik af Christen Andersen lovet for kost og tæring, breve og penge og anden omkostning, det påførte dem at rejse til Viborg Landsting nogle gange. Dertil svarede Christen Andersen, at samme landstingsdom magtesløs dømt er, og formente, at ransnævningene burde give ham kost og tæring. Hvorefter Morten Kærulf svarede, det her bevises med Viborg Landstings dom, at samme nævninge er aldeles frifundet for Christen Andersens tiltale i alle måder. Sagen opsat 4 uger.

(29b)
Morten Jensen Soldat stævnede Mogens Svendsen i Gandrup for dom, sagende ham for billig kost og tæring, som han til Viborg Landsting frem og tilbage gjort har. Efter dommens indhold beløber det sig til breve, penge, vognleje, kost og tæring på til hobe 13 daler 1 mk.

(30)
**Mads Andersen i Kinderup på kongelig majestæts og hans husbonds vegne lod fordele kongelig majestæts tjenere til Ålborg Slot, som rester at betale stedsmål, lånekorn til brødbagning, huspenge, voldskat, landgilde, mv.

(30b)
**Jens Bødker i Grindsted lod fordele Laurs Svendsen i Øster Hassing, Tøger Jensen i Ajstrup, Karen Pedersdatter i Ajstrup og hendes datter Margrethe Sørensdatter med deres lavværge for gæld.

**Christen Andersen i Fogedgården, det Jørgen Terkelsen i Øster Halne og Niels Mortensen i Fogedgården havde tilbudt at levere Laurs Pedersen i Øster Halne 11 td. byg på kirkens vegne, og da annammede Laurs Pedersen de 5 td., og de andre fem td. ydede Niels Mortensen i Fogedgården til Niels Andersen i Ålborg på Laurs Pedersens vegne efter hans befaling og tog seddel derpå på Laurs Pedersens vegne. I lige måde vidnede Jørgen Terkelsen og Niels Mortensen i Fogedgården, at de fredag, var 8 dage, havde tilbudt at yde Laurs Pedersen 6 td. rug på kirkens vegne, og da annammede han 2 td. Onsdag sidst forleden tilbød samme mænd Laurs Pedersen 6 td. rug, og da leverede de ham på Vadum Kirkes vegne 3 td. 3 skp. rug. Torsdag sidst forleden ydede de ham 2 td. 3 skp. rug, og da tilspurgte de Laurs Pedersen, om han skulle have mere korn af Christen Andersen i Fogedgården på kirkens vegne, hvortil han svarede nej. Da førte Jørgen Terkelsen og Niels Mortensen rug hjem, som Laurs Pedersen ikke ville annamme. Ydermere vidnede de, at Christen Andersen havde ladet rense og si den rug, han havde tilbudt Laurs Pedersen.

(31)
Endvidere vidnede Niels Mortensen, at han på Laurs Pedersens vegne havde ydet 3 td. rug i Vadum Præstegård. Laurs Pedersen formente, at de ikke havde sandfærdigt vidnet. Tilmed havde forskr. mænd ikke set samme korn malet. Ikke alt korn havde været godt rent, hvilket han ville bevise, bestod Klemen Thomsen og Anders Mikkelsen i Fogedgården i dag 8 dage.

(31b)
**Christen Andersen i Fogedgården, det Keld Nielsen i Øster Halne og Niels Mortensen i Fogedgården vidnede, at de fredag sidst forleden havde halvfjerde td. rug og 1 td. byg med til Laurs Pedersen i Øster Halne, og da spurgte de ham, om der restede noget på Vadum kirkes tiende, for da ville de levere det, og begærede, at Laurs Pedersen ville give Christen Andersen kvittance på kirketienden. Laurs Pedersen ville intet annamme af kornet, og Klemmen Thomsen og Anders Mikkelsen i Fogedgården havde stævnet Laurs Pedersen til tinge i dag for dette tilbud.

**Christen Andersen i Fogedgården, det Jørgen Terkelsen og Niels Mortensen i Fogedgården vidnede, at på onsdag 3 uger var de udi Laurs Pedersens gård i Øster Halne og havde med dem otte td. byg, kirkens tiende, som de tilbød at levere ham, og han det ikke ville annamme. Ydermere vidnede de, at de nu på lørdag var 8 dage var i Laurs Pedersens gård i Øster Halne og tilbød ham 3 td. rug og 2 td. byg på kirkens vegne, og ikke han ville det annamme. Ydermere vidnede Niels Mortensen i Fogedgården, at han i dag 8 dage var i Laurs Pedersens gård tidligt om morgenen og havde med sig 7 td. rug på kirkens vegne, som han tilbød at levere, men Laurs Pedersen ville det ikke annamme. Dertil svarede Laurs Pedersen, at han har ladet si og rense hvis korn, Christen Andersen har ladet levere ham, og det ikke har været godt korn, som det sig burde. Bestod Klemen Thomsen og Anders Mikkelsen i Fogedgården, at de i dag 8 dage stævnede Laurs Pedersen for dette tilbud.

(32)
**Niels Poulsen i Nør Halne på sin husbonds vegne lod fordele Peder Lauridsen i Nør Halne for en td. rug, han havde bekommet på Krastrup.

(32b)

17/2 1635

**Terkel Lauridsen i Vadum stævnede Jens Klemmensen i Vester Halne for dom, om han ikke pligtig er at fornøje og betale ham på hans hustrus vegne hvis arvelod er tilfaldet ham, som forskr. Jens Klemmensen er værge for efter en skriftlig optegnelse på hvis arvelod, som forskr. Kirsten Simonsdatter er retteligen tilfaldet efter sine forældre. Optegnelse over arvegods.

(33)
Niels Christensen i Hassinggård stævnede Anders Adsersen i Gandrup for dom, sagende ham en kåg så god som 6 daler, som han for 2 år siden lånte ham. Anders Adsersen mødte og svarede, at han have leveret samme kåg på de steder, som Niels Christensen havde bedt ham lægge den. Formente derfor at være for tiltale kvit.

**Niels Christensen i Hassinggård gav varsel til Ane Skekone i Vester Hassing, Christen Smed i Vester Hassing for gæld.

**Morten Nielsen i Gandrup lod fordele Mogens Svendsen i Gandrup for 5 mk. gæld.

(33b)
**Jens Jensen i Øster Hassing lod fordele Jep Espensen i Ulstedlund for en naver så god som 6 mk.

**Mads Andersen i Kinderup lod fordele Gertrud Jensdatter, fordums tjenende i Hedegård, sagende hende for lejermålspenge, 6 rd. Noch Kirsten Christensdatter i Øster Hassing, som tjente i Hedegård, for 6 rd. Lejermåls- og faldspenge, Johan Ovesdatter i Gandrup, som forgangen år tjente Christen Skrædder i Sundby, 6 rd. faldspenge. Noch udi lige måde Morten Jensen Soldat for hans faldsmål, 12 rd., Benedikte Pedersdatter, 3 rd., hvilket alt sammen de resterer med til Ålborg Slot for løsagtighed og skørlevned, de har begået.

(34)
**Johannes Nielsen i Torngård gav 3 ting med høringsdele til ung Christen Andersen Skomager i Åby for nogen ærerørige ord, han har haft til forskr. Johannes Nielsen efter tingsvidnes og herredstingsdoms indhold. Hvilke ord han formente, han burde at bevise eller at lide tiltale for en løgner og en skænder.

**Christen Pedersen i Nør Halne stod her i dag for tings dom og betalte til Mikkel Pedersen i Nør Halne på hans søsters vegne 6 mk., som han hende pligtig var, og Mikkel Pedersen annammede samme penge og lovede at holde Christen Pedersen herfor kravs- og angerløs.

24/2 1635

Christen Lauridsen i Kirkegård, det Jens Mørk stod her i dag for tingsdom, tog Christen Lauridsens hånd, tilstod og bekendte, at han havde annammet af Christen L 3 td. rug, 3 td. byg og ti slettedaler, som er lille Johan Christensdatters korn og penge, han er værge for. Hvilke forskrevne korn og penge Jens Mørk lover og sig forpligter at betale Johanne Christensdatter eller hendes rette værge, når det behov gøres, og holde Christen Lauridsen derfor uden skade i alle måder.

(34b)
**Oluf Nielsen i Vestbjerg, det Poul Thomsen Soldat i Hvorup stod for tingsdom og gav Oluf Nielsen fuldmagt at tiltale og med rette udfordre hvis gæld, Poul Thomsen med rette kan tilstås.

**Jens Mørk i Bjørum stævnede Just Nielsen i Uttrup for dom, sagende ham for hans udgivne skadesløshedsbrev, som lyder på 20 daler med 4 sk. rente af daleren om året; formente, han burde forskr. hovedstol og rente at betale inden 15 dage eller at lide indvisning i sit bo. Just Nielsen ikke mødt til gensvar. Dømmes til at betale inden 15 dage eller lide indvisning.

(35)
**Jens Mørk i Bjørum stævnede Peder i Plomgård og Klemmen Svendsen i Vadum for 3 ting, sagende hver af dem 1 td. havrekorn.

**Christen Thomsen i Biersted stævnede Las Ibsen i Nør Halne for 3 ting og i dag 8 dage for 4 ting, sagende ham11 mk. for 2 td. havre, som Christen Thomsen har antvordet og ydet ham på husbondens vegne, og ikke forskr. Las Ibsen det fra sig igen har leveret til skriveren på Sejlstrup.

(35b)
**Mads Andersen i Kinderup stævnede så mange, som havde hugget udi Vadums sognekær efter tingsvidnes indhold, for 3 ting.

**Jens Hansen, foged på Vang, lod lyse efter en dreng ved navn Simon Christensen, som er rømt og undveget af sin gode husbonds tjeneste, og derhos forbød nogen at huse og helle ham i nogen måder under faldsmål.

**Jens Thomsen i Kibsdal stævnede Oluf Nielsen i Vestbjerg for 3 ting og i dag 8 dage for 4 ting, sagende ham 13 mk. efter hans husbonds seddel, han udi skat tilbagestår og resterer til velb Jørgen Arenfeld. Oluf Nielsen mødte og fremlagde den gode mands fuldmagt, dateret 15. okt. 1630, og adskillige breve og domme, som han på den gode mands vegne havde forhvervet og betalt og bød sig til regnskab med ham, at hvis han kunne være ham skyldig, ville han ham betale. Opsat 3 uger.

(36)
Thomas Lauridsen i Vester Hassing stod for tingsdom og bød sig i rette imod Peder Poulsen, forrige værende på Hassinggård, eftersom han havde ladet ham hid til tinget kalde i dag, og ingen på hans vegne er fremkommen, nogen sag at give.

**Peder Lauridsen i Vester Hassing på højlærde mand, mester Christen Hansens vegne i Ålborg, lod fordele efterskrevne for korn, de af mester Christen Hansen havde bekommet, som skulle have været betalt til Mikkelsdag sidst forleden 1634: Jep Jensen i Mandstrup, Niels Christensen i Hassinggård, Peder Bonde i Dalsgård, Christen Madsen i Vester Hassing, Jens Christensen i Gandrup, Jens Pedersen i Grydelund (Niels Christensen i Hassinggård forlover), Jens Christensen i Gandrup, Boel i Knepholt, Anders Nielsen i Hassinggård.

(36b)
Peder Lauridsen i Vester Hassing på højlærde mester Christen Hansens vegne i Ålborg lod fordele navngivne med tiende, de rester med. Lunden: Peder Justsen Hassinggård: Anders Nielsen Vester Hassing by: Jens Ovesen, Christen Madsen, Jens Simonsen, Søren på Bakken, Niels Bertelsen, Jørgen Pedersen, Las Sørensen i Holt, Jep i Mandstrup, Peder og Laurs i Dalsgård, Nerup: Knud Christensen, Gandrup: Peder Madsen vester, Niels Pedersen, Peder Nielsen, Peder Klemmensen skomager, Poul Simonsen Kall, Søren Træskomand, Stade: Laurs Andersen, Niels Terkelsen Møller, Øster Hassing sogn: Niels Bertelsen i Føltved, Christen Rasmussen i Neest, Christen Sørensen i Øster Hassing, Anders Christensen Skomager, Thomas Christensen, Christen Nielsen, Jens Christensen vesten Gaden, Laurs Christensen, Gandrup: Anders Thomsen, Villads Terkelsen, Holte: Anders Andersen Stabæk, Gåser: Christen Andersen Ovesen og Jørgen Christensen, Christen Hansen, øster Niels Jensen, Peder Hovn, Thomas Sørensen, Niels Christensen, Jens Pedersen Skrædder.

(37)

**Niels Christensen i Hassinggård lod fordele Ane Skekone i Vester Hassing, Christen Smed i Vester Hassing, Jep Jensen i Mandstrup for gæld.

(37b)

3/3 1635

**Niels Thomsen i Hvilsø stod her i dag for tingsdom og Mads Andersen i Kinderup 2 ting har og æsket skifte og jævning, arv og gæld efter hans hustrus fader, Peder Smed, som boede og døde i Sulsted. Laurs Pedersen i Sulsted fremlagde sit skriftlige svar, bl.a. formeldende det, han formente ikke at skulle æskes efter lovens bogstav, og nu derefter tog de hver på deres side 2 dannemænd, Niels Thomsen på sin side Mads Andersen i Kinderup og Niels Laursen i Sulsted, Laurs Pedersen tog på sin side Jens Mørk i Bjørum og Mikkel Nielsen i Torpet, dem at mødes ved Sulsted kirke på 3. påskedag og de to ved samme lejlighed at forene og imellem sige.

**Mads Andersen i Kinderup på Husbonds vegne stævnede Christen Andersen i Fogedgården for dom, sagende ham 100 rd. og 1 øxen efter herredstingsdoms indhold, som nu er læst og påskrevet, lydende: Dette er min beskyldning til Christen Andersen i Fogedgården i Vadum Sogn, at han i langsommelig tid har været udi trætte med Laurids Pedersen, herredsfoged i Kær Herred, og de derfor har fået af hr. Otte Skeel på kongelig majestæts vegne borgen for hundrede rigsdaler og en øxen hver, hvilket Christen Andersen er tildømt at udgive hans anpart heraf eller lide indvisning i hans bo.

(38)
**Anders Thomsen i Aae. Bestod Bertel Andersen og Niels Andersen i Aae, at på fredag var otte dage, var udi Toftegård og der stævnede Christen Andersen hid til tinget i dag for dom, sagende ham 2 tdr. rug, som han for nogen år siden har lånt ham, og derfor var over ham 3 ting begærende. Så mødte Anders Rasmussen i Vodskov og formente, han burde at bevise samme gæld rettelig at være, og fremæskede, om han havde noget at fremlægge, hvorimod forskrevne Anders Thomsen svor ved sjæl og salighed, at han var ham samme rug ret pligtig. Fik 3 ting.

(38b)
**Anders Daall i Vodskov på husbonds vegne stævnede Just Nielsen i Uttrup til tinget i dag for vidne. Så fremkom Jens Knudsen i Uttrup og Mads Bertelsen ibidem og vidnede med oprakt finger og ed, at Just Nielsen, som var borger i Ålborg, holder hus i Uttrup med hustru og børn og der holder ild og varme og med avl og bjerring, og det har varet på nogen års tid. Maren Lauridsdatter i Nørgård vidnede ved lige svoren ed, som før er rørt. Mikkel Christensen i Lindholm vidnede i lige måde, som før er rørt.

**Peder Poulsen i Uttrup i Hornumhede stævnede og gav varsel til navngivne for dom og dele. Bl.a. Thomas Laursen i Vester Hassing, Jens Sørensen, tjenende Christen Bonde ibidem, Anders Madsen, Ane Hansdatter, Thomas Sigen, tjenende Peder Rasmussen, for en stor sort-hvid galt, så god som 6 mk., som han slog ihjel for ham i Hassing, og Morten Nielsen i Gandrup for en pot brændevin, han bekom af hans kone på Hassinggård. Dertil svarede Thomas Laursen, at han havde bekommet 6 rd. af Peder Poulsen til fæstepenge på et par stude, hvilket han endnu har og dem tilbyder Peder Poulsen, om han ville beholde dem, og dersom han må sælge og afhænde samme stude til andre, ville han igen give ham samme penge, når han dem kan sælge. Jens Sørensen svarede, at han havde solgt Peder Poulsen et par øxen og oppebåret 2 daler til fæstepenge, og der han ikke havde skilt ham ved samme stude, har han dem siden bortsolgt. Anders Madsen svarede og svor ved sin sjæl og salighed, at de 3 daler har Peder Poulsens kone selv annammet, Ane Thomasdatter, noch hans dreng ved navn Oluf Mikkelsen annammede de 5 daler på Peder Poulsens vegne, og ved sin højeste ed beretter ikke at være ham skyldig. Så mødte Jørgen Pedersen, Ane Hansdatters mand, og bød sig til rette og regnskab med ham. Morten Nielsen i Gandrup benægter ved ed intet at være ham skyldig. Sagen opsat i 6 uger.

(39b)
**Jens Klemmensen i Vester Halne stævnede Terkel Lauridsen i Vadum for vidne. Niels Ludvigsen i Vester Halne, Jens Andersen Skrædder, Morten Lauridsen, Anders Jenn, anden Anders, Jens Nielsen Skyt, Mads Pedersen ved Dammen, Simon Bertelsen og Kirsten Jensdatter og vidnede samtlige, eftersom de var med en landstingsstævning hidstævnet, det Jens Klemmensen blev af fjenderne udplyndret, slagen og af sine huse uddreven og blev på det næste ganske øde og ikke var god for at pløje og så mere end mådeligt. Ydermere vidnede Simon Bertelsen og Kirsten Jensdatter, at der blev af fjenderne borttaget flere ting af det gods, han var værge for, samt af hans eget.

(40)

**Peder Lauridsen i Vester Hassing på mester Anders Hansens vegne lod fordele navngivne for deres tiende og gav dem 3 ting.
**Mads Andersen i Kinderup på Morten Soldats vegne stævnede Mogens Svendsen i Gandrup, sagende ham 13 daler. 3 ting. Mogens Svendsen er ikke mødt.

(40b)
**Jens Mørk i Bjørum gav Anders Thomsen i Gandrup varsel til tinget, sagende ham 1 rigsmark for en Viborgrejse, han skulle have gjort med Jens Mørk hans husbonds minde der at forrette, og ikke Anders Thomsen har gjort samme rejse, men siddet overhørig. 3 ting over ham.

**Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne stævnede Maren Nielsdatter, som forgangne år tjente i Striben, for hendes barnefader at udlægge og beskylde. Og stod hun nu for tings dom, sigtede og beskyldte Jens Mortensen, Morten Nielsens søn i Gandrup, for hendes rette barnefader til det barn, hun reder til barsel med. Så fremkom Jens Mortensen og lovede hende med hånd og mund hans ægteskabs tro og lovede og hende at forse, som en ærlig mand bør at gøre imod sin hustru i alle måder. Og stod nu samtlige med hverandre til vedermålsting, at så gik vidnet.

(41)
**Christen Thomsen i Biersted, det Morten Lauridsen i Nør Halne stod her i dag for tings dom og tog udi Christen Thomsens hånd og lovede at betale til Jens Andersen i Tvilstedgaard på begge deres husbonders vegne 2 tdr. aur eller 11 mk. i stedet, hvilket Morten Lauridsens fader, Laurs Ibsen,  til sig af Christen Thomsen har annammet og ikke igen fra sig leveret, som det sig burde, og derfor nu lovede det at betale inden i dag 14 dage eller da at lide dele uden varsel.

**Christen Olufsen i Nør Halne stævnede Laurs Sørensens fader i Aae i Grindsted for æskning af skifte og jævning, arv og gæld efter hans salig moder, hvis ret er, som han kunne tilfalde.

**Laurs Pedersen i Øster Halne fremæskede og begærede trende gange, om der var nogen af de gode herredsmænd, der ville sidde udi dommers sted og dømme udi den sag mellem Mads Andersen i Kinderup på kongelig majestæts vegne og Christen Andersen i Fogedgården, den borgen anlangende, efterdi forskr. sag kan befindes at være forskr. Laurs Pedersen anrørende. Og ingen ville dømme udi samme sag.

**Anders Rasmussen Daall i Vodskov på sin husbonds vegne. Dom anlangende Just Nielsen i Uttrup. Just Nielsen er ikke mødt til gensvar, ej heller nogen på hans vegne. Dom: Just Nielsen bør at fornøje og betale velb Sophie Brahe inden 15 dage eller lide indvisning i hans bo og gods.

(41b)
**Ove Rasmussen i Vodskov på Hans Pedersens vegne på Hundslund og med hans fuldmagt. Endelig dom, anlangende Boel Nielsdatter i Knepholt, eftersom sagen den 20. januar er opsat 14 dage, 3. februar opsat 14 dage og 17. februar fremdeles opsat 14 dage. Nu fremlagdes Boel Nielsdatters brev med egen hånd underskrevet, hvor udi hun bekender at være Hans Pedersen Skriver på Hundslund 11 daler pligtig, som til næste Mikaelis skulle have været betalt. Og satte Ove Rasmussen i rette som tilforn og var i lige måde dom begærende. Boel Nielsdatter er ikke mødt til gensvar, og da sagen har været opsat i 6 uger, kan den ikke længere forhales. Dom: hun skal betale inden 15 dage eller lide indvisning i bo og gods.

(42)
**Jens Mørk i Bjørum stævnede Just Nielsen i Uttrup, sagendes ham efter hans udgivne skadesløsbrev, lydendes: Kendes jeg Just Nielsen, borger udi Ålborg, skyldig at være ærlige karl Peder Nielsen udi Hvorup 20 slettedaler for 2 stude, hvilke forskr. 20 dl. Lover jeg, Just Nielsen, at betale forskr. Peder Nielsen inden pinsedag førstkommende, mv. Underskrevet i Ålborg 3. november 1626. Uendelig dom: Betales inden 15 dage eller han må lide indvisning i bo og gods.

10/3 1635

**Niels Nielsen i Torup stævnede Christen Nielsen i Torup for 3 ting, sagende ham 3 daler, han ham lånt har.

**Johannes Nielsen i Torngård og gammel Christen Skomager i Åby på sin broder, ung Christen Skomager hans vegne, stod for tings dom, tog hverandre i hånden, bekendte, at de var venlig og vel forligt anlangende hvis tvist ung Christen Skomager og forskr. Johannes Nielsen imellem har været, som tingsvidne, såvel som tingsdom formelder, hvilken dom og vidner skal være død og magtesløs; og tog de hverandre i hånden og blev gode venner, og intet de vidste hverandre noget at beskylde, andet end ærligt og godt i alle måder.

**Jens Hansen, foged på Vang, på sin husbonds vegne stævnede Enevold Snedker i Nør Halne for dom, sagende ham for det halve arbejde, som Jull Snedker var forligt med velb Jens Høg om at gøre på Dustrup, og forskr. Jull Snedker og Enevold Snedker blev med hverandre forligt at stå halvt med hverandre i samme arbejde, eftersom tingsvidne videre derom formelder. (43) Enevold Snedker har ikke gjort sin del af arbejdet og har dermed ifølge brev bedraget Jens Høg for penge. Enevold Snedker er ikke mødt. Dom: Enevold Snedker må stande til rette for sit bedrageri.

(43b)
**Morten Jensen Soldat lod fordele Mogens Svendsen i Gandrup, sagende ham 13 daler for en Viborgrejse med vognleje omkostning og skrivepenge, som han har gjort efter Mogens Svendsens stævning.

**Mads Andersen i Kinderup på kongelig majestæts og sin husbonds vegne stævnede Christen Andersen i Fogedgården til tinget for dom, sagende ham 100 rigsdaler og 1 øxen efter tingsvidne og herredstingsdoms indhold, formente han burde at betale inden 15 dage eller lide indvisning i bo og løsøre. Hans broder Selgen Andersen fremlagde med skriverens seddel på Ålborg Slot med egen hånd underskrevet, hvor udi han giver til kende, at velb frue Birgitte Lindenou, salig hr. Otte Skeels, har bevilget, at samme sag mod forskr. Christen Andersen en tid lang, til hun hjemkommer til slottet igen, kunne opstå. Af slig årsag blev samme sag opsat 14 dage.

(44)
**Anders Thomsen i Aae, det Christen Andersen i Toftegård stod her i dag for tings dom og tog udi forskr. Anders Thomsens hånd, lovede og sig forpligtede at betale ham nu med det allerførste 2 tdr. byg og til Skt. Mikkelsdag førstkommendes en td. byg, og dermed al deres tvist, som de har haft haft med hverandre om de 2 tdr. rug, de omtvistes, at være til ende og efterladt. Og stod begge til vedermålsting.

**Niels Madsen i Nør Halne, det Peder Sørensen i Sæby stod her for tings dom og tog udi Niels Madsens hånd, gjorde og gav ham urykkeligt og uigenkaldet afkald for al hvis arv og arvelod, som Sidsel Nielsdatter og Boel Nielsdatter arveligen kunne være tilfalden efter deres salig forældre Niels Sørensen og Boel Nielsdatter, som boede og døde udi Eskær. Og tilstod Peder Sørensen, at Niels Madsen havde fornøjet og betalt sine broderbørn samme arvelod, som han er værge for, så de takkede ham godt for god skifte og jævning, rettelig og god betaling i alle måder.

**Jens Mørk i Bjørum stævnede navngivne mænd, sagende dem, for de ikke er mødt i Bjørum skov forgangen onsdag og har siddet overhørig. Anders Svendsen og Laurs Ollesen i Sulsted svarede dertil, at der var rendfog og sne, så de ikke kunne møde samme dag, men siden straks derefter har de gjort samme ægt fyldest, som de har været tilbojet. På husbonds vegne 3 ting over dem.

**Mikkel Nielsen i Torpet. Dom anlangende Jens Madsen i Uttrup, eftersom sagen har været opsat siden 27. januar. Jens Madsen har ikke opsagt sin tjeneste i lovlig tid. Han bør stå til rette, som det sig bør.

(45)
**Mads Andersen, Laurs Pedersen i Øster Halne. Uendelig dom anlangende Christen Andersen i Fogedgården. Efterdi der bevises med de tvende dannemænds afsigelse, som de gode mænd landsdom udnævnt har at til endelig ende imellem Laurs Pedersen og Christen Andersen om al deres tvistighed, eftersom samme de gode dannemænds hjemsættelse og kontrakts vidtløftige indhold, og eftersom den sag på dannemænd har været indgivet med begge parters samtykke, har de des lejlighed overvejet og tilsagt forskr. Laurs Pedersen 100 rigsdaler, som Christen Andersen skulle give ham, eftersom samme deres dom og afsigelsesvidnes indhold, da vidste jeg ej rettere der udi at afsige, end forskr. Christen Andersen jo bør at fornøje og betale forskr. Laurs Pedersen 100 rigsdaler efter dannemænds afsigelse inden 15 dage, eller han bør indvisning i hans bo og løsøre lide efter kongelig majestæts seddel. Morten Kærulf på ransnævningenes vegne og med deres fuldmagt.

(45b)

**Peder Andersen i Ajstrup stævnede Christen Sørensen i Ajstrup for dom, sagende ham 18 mk., som han har lånt ham og udlagt for ham i Sundby for 3 tdr. byg eller sine udlagte penge, formente han burde betale inden 15 dage eller have indvisning i bo og løsøre. Dertil svarede Mads Andersen i Kinderup på Christen Sørensens vegne, at Peder Andersen burde det at bevise med ret håndskrift eller i andre måder, det forskr. Christen Sørensen er ham nogen gæld skyldig. Af slig årsag blev samme sag opsat 8 dage.

**Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne lod fordele navngivne for landgilde og huspenge.

(46)
**Mads Andersen i Kinderup på Laurs Nielsens vegne i Lindholm lod fordele sønder Peder Laursen i Varbjerg for 3 tdr. byg, ringere 2 skp, som han Laurs Nielsen ret pligtig og skyldig er.

17/3 1635

**Mads Andersen og Laurs Pedersen i Øster Halne stævnede Christen Andersen i Fogedgården for dom, om han ikke pligtig er og bør at betale ham et hundrede slettedaler for kost og tæring, han ham pligtig er, eftersom dannemænd ham efter de gode landsdommeres hjemsættelse og kontrakts indhold tilsagt har, som nu er læst og påskrevet, eller han bør indvisning og udlæg udi hans bo og gods efter kongelig majestæts forordning inden 15 dage, og det efter recessens 59. bogstav, og var dom begærende. Så er forskr. Christen Andersen nu ikke mødt til gensvar eller nogen hans folk. Dom: at betale inden 15 dage.

(46b)

**Morten Kærulf på ransnævningenes vegne og med deres fuldmagt stævnede Christen Andersen i Fogedgården til syns- og brøstfældighedsvidne til tinget i dag for dom, eftersom forskr. ransnævninge nogle sinde blev af Christen Andersen til Viborg Landsting stævnet og kaldet for en ed og toug, de for en tid lang siden mellem ham og Christen Gjølbo i Nør Halne gjort og svoren har, og derfor fik af forskr. Christen Andersen for kost og tæring, hvilket de til landstinget fri og kvit at være dømt for, som med de gode landsdommeres dom er at bevise, menende derfor efter slig lejlighed, forskr. Christen Andersen dermed uret har gjort, og han pligtig var og bør at igen give hvis billig anvendte vogne, kost og tæring, brevpenge og anden omkostning, som de på samme hans påførte trætte til Viborg Landsting frem og tilbage nogle gange gjort og anvendt har og bekostet. Begærede dom, men han var ikke mødt til gensvar. Dom: Han må fornøje og betale nævningene.

(47)
**Hans Nielsen i Kærskov på husbond, velb. Jørgen Arenfelds, vegne, det Oluf Nielsen i Vestbjerg forpligtede sig at levere den gode mand inden 14 dage efter påske hvis breve, han på hans vegne forhvervet har, og hvis de ikke tilstrækker til hvis han befindes den gode mand skyldig, da at være udi hans minde uden videre trætte.

**Hans Nielsen i Kærskov lod fordele Søren Nielsen i Gåser for 1 rd. og et skovsvin, Anders Bjørnsen i Øster Hassing for 6 mk. arbejdspenge og 2 slettedaler for skovsvin, som de skylder velb. Jørgen Arenfeld.

(47b)
**Peder Galskøt af Kornumgård stævnede Peder Munk i Gjøttrup for hvis svar han agter at give ham på sit tilbud han gjorde til Jerslevs ting forskr. dag, og nu fremlagde Peder Galskøt sit skriftlige svar, lydende: Eftersom Peder Munk i Gjøttrup har tilbudt mig hin lod og anpart udi Kornumgård til køb, eller og med mig at ville handle om hvis jeg der udi er berettiget, og dersom jeg det ikke ville indgå, da at ville unde mig det for stedsmål, om jeg ville give ham deraf så meget som en anden, som samme hans tilbud efter tingsvidnes indhold udviser, hvorpå mit korte svar er således, at jeg mig ikke i nogen lov har tilbunden sådan forhandling med ham at indgå. Medens stedsmål belangende mener jeg, forskr. Peder Munk sig selv at have tilbunden at give mig fæstebrev på hans parts besiddelse for den årlige afgift hidtil givet. Belangende hans foregivende, om jeg ville give ham til stedsmål som en anden, så mener jeg, han ej mægtig at være det til en anden at bortfæste, efterdi han det selv til brugelighed imod recessen og hans egen obligation ej kunne mægtig blive, medens mig den at bruge og besidde tilkendt er af de gode mænd, landsdommere, hvorefter han var tingsvidne begærende.

(48)
**Peder Galskøt af Kornumgård stævnede Peder Munk i Gjøttrup til tinget i dag for dom. Så formener og i rette sætter jeg, om forskr. Peder Munk ikke pligtig er efter hans egen obligation og tilbindelse at give mig et fuldkommen og nøjagtigt fæstebrev på hans parts besiddelse udi Kornumgård for den årlige afgift hidtil givet er. Hvorpå han er dom begærende. Da efter tiltale og den sags lejlighed, så efterdi her befindes, at Peder Munk skal have sig tilbunden at give forskr. Peder Galskøt fæstebrev, da vidste jeg ikke andet derom at sige, end forskr. Peder Munk skal efterkomme hans tilbindelse, som det sig bør. Peder Munk ikke mødt til gensvar.

(48b)

**Mads Andersen i Kinderup lod fordele Jens Iversen i Grindsted for 5 mk. voldpenge, han rester med til befæstningen ved Ålborg, Morten Jensen det samme o. a.

**Jens Nielsen i Lyngdrup på Jens Andersens vegne i Allerup lod fordele Mikkel Pedersen i Nør Halne for 9 skp. byg og så det, han skulle give ham, for han ydede træ i Sejlstrup for ham. 3 ting.

**Mads Andersen i Kinderup lod fordele navngivne for hvis de rester med til Ålborg Slot.

(49)

**Mads Andersen i Kinderup lod fordele navngivne for hvis de rester med til Ålborg Slot.

(49b)

**Peder Bertelsen i Langholt gav Anders Andersen i Kærsgårds mølle varsel, sagende ham 3 mk. faldsmål. I lige måde Johan Nielsdatter, som tjente i Langholt, for 6 rd. sagefald for løsagtighed efter doms indhold. 3 ting.

**Mads Andersen i Kinderup stævnede Jesper Nielsen i Røverborg, Helle Christensdatter og Niels Jespersen sst for klage, anlangende, at de har overfaldet hans husbonds tjener og bud ved navn Anders Ladekarl, som tjener udi Filsted Ladegård, for han efter husbondens befaling er kommet der i gården og pantet for ulydelse, og da har taget samme pant fra ham og med mange onde ukvemsord overfaldet ham. Mads Andersen lyste for lovmål over dem.

(50)

**Peder Madsen i Hvorup stævnede Klemmen Simonsen i Vadum for 3 ting og varslede for 4 ting, sagende ham 1 td. byg, som han pligtig og skyldig er.

**Niels Nielsen i Torup lod fordele Christen Nielsen i Torup for 3 dl. Som han har lånt ham.

**Morten Kjærulf i Øster Halne havde tiltale til Christen Andersen Kjærulf i Fogedgården, sagende ham 3 mk. faldstingsmål efter loven. 3 ting og varsel om 4 ting.

**Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds tjeneres vegne stævnede Niels Mortensen Tang udi Hammer for dom, og nu fremlagde forskr. Jens Mørk hæderlig og vellærde mand hr. Anders Nielsen, sognepræst til Vadum og provst udi Kær Herred, hans stævning, dateret Vadum Præstegård d. 4. februar sidst forleden 1635, som bl.a. indeholder, at Jens Mørk på sin husbonds tjener, Poul Madsens i Grindsted hans vegne at have tiltale til hæderlig og vellærd mand hr. Niels Mortensen Tang i Hammer for gæld, 18 mk., som han forskr. Poul Madsen pligtig er og burde efter hans løfte at være betalt. Thi stævner jeg hr. Niels Tang at møde for mig udi Vadum Præstegård torsdagen den den 12. februar ved 10 slet, da at minde og indgælde, hvis ret er, om han her forinden ham ikke tilfreds stiller. I samme stævning: den 18. februar samme sag til verdslig ret at være henfunden og der at fordeles. Og stod nu Poul Madsen her for tingsdom, sigtede og beskyldte forskr. hr. Niels Mortensen for 18 slettedaler. Så mødte Peder Galskøt på forskr. hr. Nielses vegne og med hans fuldmagt, mente han burde kvit at være for samme tiltale, indtil det blev lovlig bevist med brev og segl eller levende vidnesbyrd. Af slig årsag opsat 14 dage.

(51)

24/3 1635

**Laurs Pedersen tilspurgte Christen Andersen i Fogedgården trende gange, om han ville svare noget til den dom, som Jens Mørk var begærende, anlangende Bjørum Skov og grund, og intet han svarede dertil, men stod bag tingstokken.

**Jens Klemmensen i Vester Halne stævnede Terkel Lauridsen i Vadum og tilspurgte ham, om han ikke havde bekommet disse efterskrevne varer på Kirsten Simonsdatters arvelod, som han var værge for. Terkel Lauridsen svarede, at han ikke havde bekommet alle varer.

**Jens Klemmensen stævnede Margrete Klemmensdatter i Vester Halne med lavværge for dom, sagende hende 4 tdr. byg og 8 skp. hun ham pligtig er på en stud, og som efter fjenderne er uddragen har lovet ham tid efter tid ham at betale og ikke det har efterkommet. Så mødte Klemmen Nielsen på forskr. sin moders vegne og formente, han burde at bevise, hun var ham noget skyldig med rette. Forlig: hun skulle give ham 1 td. byg og til S. Mikkelsdag førstkommende 1 td., og dermed al deres tvistighed derom på begge sider efterladt.

(51b)
**Laurs Pedersen i Øster Halne stævnede Christen Andersen i Fogedgården for endelig dom efter der tilforn er gangen tvende uendelig dom, sager ham for 100 slettedaler kost og tæring efter de gode landsdommeres dom, såvel som denne mands dom og afsigelse, om han ikke burde at fornøje og betale ham samme penge inden 15 dage eller have indvisning i hans bo og løsøre efter kongelig majestæts forordning; og var dom begærende. Efterdi her bevises med de gode landsdommeres kontrakt, at denne tvist til Viborg Landsting at være voldgivet på forberørte tvende mænd; og befindes, at de to af samme mænd, som er Niels Ludvigsen og Christen Mortensen, har tilsagt Christen Andersen at skulle give forskr. Laurs Pedersen et hundrede slettedaler for kost og tæring; og forskr. Peder Thomsen alene har ham kvit funden, så samme deres tilsigelse udi denne post nu hid stævnet er, ikke stemmer overens. Efter slig lejlighed vidste jeg ikke, om samme tvist at kunne dømme, førend min overdommer har omkendt, hvilken afsigelse der bør ved magt at blive.

(52b)

**Morten Kjærulf stævnede Christen Andersen i Fogedgården for endelig dom og fremlagde tvende uendelige domme, han udi samme sag forhvervet har, som er læst og påskrevet, hvor udi han er tildømt ransnævninger at give billig kost og tæring eller at lide dele og tiltale; og endnu var Morten Kjærulf endelig dom begærende. Så mødte forskr. Christen Andersen og bød sig med ham udi rette. Bl.a. berettede forskr. Christen Andersen, at samme forskr. uendelige domme burde magtesløse at være, såvel som på Morten Lauridsens tiltale kvit at være, efterdi forskr. nævningers ord fik ved endelig landstingsdom magtesløs dømt. Dertil svarede Morten Lauridsen, at samme tvende uendelige domme ikke fik hidkaldet med tvende stævningsmænd, ej heller han fik stævnet med skriftlige stævninger; tilmed bevises med landstingets endelige dom, at samme ransnævninger er aldeles kvit funden for faldsmål. Dertil svarede Christen Andersen og formente, han havde lovlig stævnet med samme stævninger. Med flere ord og tale, der dem imellem var. Så og efter tiltale, gensvar og den sags lejlighed, så og efterdi her bevises med de gode landsdommeres dom, forberørte ransnævninger af Christen Andersen at være stævnet og kaldet på deres falding, og de derover har været forårsaget med stor bekostning nogle rejser til Viborg Landsting for dem at tale, svare og på sidste ved endelig er kvit funden. Og recessen formelder blandt andet i dets 18. Cap.: Stævnes nogen sandemænd, rebsmænd, nævninger eller nogen dommere, og de bliver kvit funden, da skal den, som dem har stævnet, pligtig være igen at give dem deres tæring, som de har gjort på rejsen frem og tilbage til deres eget igen. Her befindes og tvende uendelige domme i samme sag, hvilke findes ved deres fulde magt, og nu findes på ny igen stævnet for endelig dom. Efter sådan lejlighed vidste jeg ikke om at sige, end forskr. Christen Andersen jo bør at betale forskr. ransnævninger en billig kost og tæring, eller derfor at forfølges og tiltales, som det sig bør.

(53)

**Christen Andersen i Fogedgården stævnede Jens Mørk i Bjørum for vidne; i lige måde stævnede Mads Andersen i Kinderup, Laurs Jensen og deres medbrødre; i lige måde stævnede Peder i Nordkær og Jens Thomsen i Torpet og deres medbrødre efter landsdommers hjemfindelse for deres sandhed at vidne. Så fremkom Mads Andersen i Kinderup, vidnede, eftersom de var med landsdommeres hjemfindelse tildømt at vidne deres sandhed, at på snapsting sidst forleden 13. januar da faldt der adskillige ord imellem Jens Mørk og Christen Andersen i Fogedgården og de kaldte hverandre løgnere og skælme, så han ikke kunne kende hvert andet ord, som de havde til hverandre. Jens Christensen og Anders Jensen i Hvorup vidnede det samme, Peder Andersen, at han ikke var ved tinget den dag.

**Christen Rasmussen i Skindbjerg, Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne stævnede Ane Pedersdatter i Skindbjerg, Maren Rasmusdatter med deres lavværger, deres sønner, Christen Rasmussen og Rasmus Madsen, og Laurs Lauridsen for vidne. Jens Madsen i Føltved vidnede, at imellem den 4. og 5. februar blev der bortskikket et fyrretræ i Føltved Holte, som tilhører velb fru Birgitte Lindenou; og fulgte 2 --- fra forskr. skov og i Skindbjerggård, og der lå et læs af det samme træ inden til en dør, og var samme træ kløvet nyligen. Så tilspurgte han forskr. Rasmus Madsen, hvor flere var af samme træ. Da svarede han, at der var nogen, der havde fanget flere af dem end de (havde). Niels Bertelsen i Føltved vidnede det samme; og stod nu forskr. Peder Bertelsen og gav last og klage over dem, som samme gerning har gjort, og lyste for hans lovmål; derhos tilspurgte han Christen Rasmussen, om han turde ved sin salige ed benægte, at de selv samme træer var hugget i hans husbonds skov. Dertil svarede Christen Rasmussen, at hvis træ, som findes i deres gård har hans husbonds ladefoged på Elkjær ladet lægge derind, som han holdt ved sin ed.

(54)

**Søren Andersen i Ajstrup, det Niels Christensen i Skindbjerg lovede og sig forpligtede at betale Kirsten Jensdatter i Ajstrup 3 daler, inden tinget holdes igen, for hendes løn, eller da at lide dele uden varsel og skudsmål.

**Peder Madsen i Hvorup lod fordele Klemmen Nielsen i Vadum for 1 td. byg.

(54b)

**Anders Jensen i Hvorup stævnede Anders Rasmussen i Vodskov, sagende ham 8½ mk, han var Niels Christensen skyldig på hans løn forgangne år. Derfor 3 ting.

**Niels Lauridsen i Sulsted på sin husbonds vegne, det Jens Thomsen i Østbjerg, Laurids Nielsen i Sulsted, Jens Christensen i Biersted og Peder Madsen i Hvorup hjemlede og kundgjorde, eftersom de var tilnævnt af tinget til at syne og se og forfare, hvad sår og skade Niels Nielsen i Sulsted havde fanget. Da har de først set et stort, forfærdeligt slag i højre side og oven i hovedet, som de syntes at være benslagen. Noch så de et andet slag i venstre side og for i hovedet, som de syntes også at være benslagen. Endnu det tredje slag oven i hovedet. Och stod forskr. Niels Nielsen og ved sin ed beskyldte Jørgen Sindelsen, nu tjenende i Elkjær, at han i dag 8 dage gjorde ham den skade, som synsmænd har omhjemlet, og stjal sig bag på ham, som han kom kørende fra Elkjær og havde været i husbondens ærinde at udrette, og slog ham af slæden, så han faldt halvdød til jorden, og siden slog ham de to andre slag, den tid han lå på jorden, og siden gik hastelig fra ham. Der tilsvarede forskr. Jørgen Sindelsen, at han ikke slog forskr. Niels Nielsen, der han sad på samme slæde, som han har ham beskyldt for, og stod de samtlige til vedermålsting. Jørgen Sindelsen var stævnet for syn at afhjemle og for sigtelse, såvel som for klage, som forskr. Niels Lauridsen agter at forhverve i dag og om 3 uger.

(55)

**Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonfs vegne lod fordele Anders Andersen i Kjærsgårds mølle for 3 mk. hans faldsmål, eftersom han tilforn er delt. I lige måde lod fordele Johan Nielsdatter, som tjente i Langholt, for 6 rd. sagefaldspenge for løsagtighed efter doms indhold. Gav dem sag til 3 ting.

**Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne lod fordele Anders Iversen i Lindholm for 2 mk. 4 sk. huspenge, Ane Christensdatter i Horsens 12 sk. huspenge.

(55b)

**Morten Kjærulf i Øster Halne lod fordele Christen Andersen i Fogedgården for 3 mk. faldsmål efter loven, eftersom han tilforn er delt for hovedsagen, som tingsvidne omformelder.
Jens Mørk, dommer. Efterdi det bevises med underskrevet kontrakt, den samme skrift er underskrevet velb Stygge Høg på sine egne vegne og Peder Selgensen på sin moders, Else Andersdatters vegne, søskendes, svogres og medarvingers vegne, at de på begge sider skulle oplukke gærder og led, som det forefunden var. Dom: led og gærder skal oplukkes.

7/5 1635

**Jens Thomsen på sin husbonds vegne stævnede og varslede alle velb hr. Hans Lindenous tjenere i Ajstrup, Sulsted og Hammer sogne, sagende dem for restancer.

(56)

**Christen Olufsen i Nør Halne stævnede Laurs Sørensen Snedker i Grindsted for dom og dele, om han ikke pligtig er at gøre skifte og jævning efter hans salig moder Ane Thomasdatter eller at lide dele og tiltale. Derhos fremlagde han en skriftlig seddel, lydende om adskillige varer, som blev læst og påskrevet. Dertil svarede Laurs Sørensen, at når han bekommer hvis gods, som han har leveret Christen Jørgensen, og siden en rejsedag beramme at møde udi Grindsted, så skal han bekomme, hvis ret er, og derhos berammedes på begge sider at ville møde udi Grindsted på mandag 8 dage og dermed ved dannemænd forlige og forene. Af slig årsag samme sag opsat 14 dage.

**Peder Galskøt stævnede Laurs Pedersen i Øster Halne for dom. Forskr. Peder Galskøt fremlagde Laurs Pedersens udgivne brev, lydende på et hundrede fem og tyve daler hovedstol og 8 daler rente, som samme brev vidtløftigt udviser, hvilket Peder Galskøt formener ham pligtig at være i alle sine ord, punkter og artikler at holde og efterkomme, og var dom begærende. Så mødte forskr. Laurs Pedersen og berettede, at han ikke vidste, at han var hid stævnet i dag af forskr. Peder Galskøt, hvorfor han nu ikke havde breve til stede, enten kvittance eller andet, og hvis han ikke kunne afbevise med breve og rigtig kvittance, ville han være overbødig til at erlægge og betale og var begærende, at sagen måtte en tid lang opstå, og ville betale uden al tvist i alle måder, hvorfor Peder Galskøt svarede og formente, at der ingen opsættelse burde i denne sag at udstedes. Af slig årsag blev denne sag opsat 4 uger.

(56b)

**Jens Nielsen, foged på Elkjær, stævnede Christen Skøtt i Nør Halne for vurdering at afsige og tage beskreven. Niels Lauridsen, Peder Madsen i Nørkær og Anders Pedersen i Nør Halne tilstod, at de har vurderet en gammel sort hjelmet ko for 5 slettedaler, som var Christen Skøtts, eftersom dom var ham overgangen, hvilke Jens Nielsen lagde penge fra sig igen og derhos stod forskr. Jens Nielsen og tilbød ham samme ko igen, om han den ville løse inden i dag 8 dage og betale hans omkostninger, skulle den blive ham følgagtig.

**Jens Nielsen stævnede Peder Lauridsen, nu tjenende i Kogneborg sogn, sagende ham 2 daler 4 sk. og ½ td. aur. Så fremkom Peder Lauridsen og sig forpligtede at betale inden i dag 8 dage eller lide dele. Noch 3 ting til Thomas Olufsen i Sulsted sogn for 7 mk., en td. byg, 2 td. aur.

(57)

**Anders Adsersen i Gandrup stævnede Niels Christensen i Gåser og Jens Pedersen i Skrold og hans dreng Laurs Christensen for vidne, anlangende en vedkurv, som skulle tilhøre Niels Christensen i Hassinggård, og formente, at Niels Christensen for nogen år siden skulle have bjærget. Dertil svarede Niels Christensen, at han for 2 år siden bjærgede et stykke kurvebund og førte hjem i Gåser, som skulle tilhøre Niels Christensen, og salig Jens Iversens drenge i Gåser hentede og førte hjem i Jens Iversens gård, som endnu der findes. Sagen opsat 14 dage.


**Niels Christensen i Hassinggård, det Anders Adsersen i Gandrup sig forpligtede at betale og stille Niels Christensen tilfreds for den vedkurv, de har omtvistet. Inden 14 dage at betale eller lide dom.

(57b)

**Anders Sørensen i Gåser på sin fader Søren Nielsens vegne bød sig ud i rette imod Christen Jensen i Vester Hassing, eftersom han nu i to tingdage her har mødt efter hans stævning, og ingen er fremkommen nogen sag at give.

**Oluf Christensen i Grindsted stævnede Søren Sørensen i Torup, Søren Pedersen i Sulsted og Søren Jensen sst. for 3 ting, sagende hver af dem 3 mk. faldsmål efter loven, eftersom de tilforn er delt for hovedsummen. 3 ting.

**Peder Bertelsen i Langholt stævnede Christen Rasmussen i Skindbjerg og hans broder Rasmus Lauridsen for dom, om de ikke bør stille hans husbond tilfreds for de træer, som er funden i Skindbjerggård efter tingsvidnes indhold eller derfor at lide tiltale. Christen Rasmussen svarede, at hvis træer, som er funden i deres hus, har hans husbonds ladefoged ved navn Peder Lauridsen ladet der indlægge, som er hugget i hans og husbonds skov, Skindbjerg Skov. Peder Lauridsen Ladefoged berettede og derhos fuldt og fast vedkendes de samme træer, som fandtes i Skindbjerghus, for hans husbonds træer, og han samme træer at have på hans husbonds vegne indlagt. Jens Madsen i Føltved svarede dertil, at de selv samme træer efter tingsvidnes indhold er hugget i hans husbonds skov. Peder Bertelsen var dom begærende. Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne berettede, at efterdi forskr. Christen Rasmussen har holdt ved sin ed, at hans husbonds ladefoged Peder Lauridsen har ladet samme træer indlægge i hans moders hus, og Peder Lauridsen vedkender sig at have ladet dem indlægge i Skindbjerghus, burde hans husbonds tjener være kvit for Peder Bertelsens tiltale. Opsat 14 dage. (58)

(58b)

**Oluf Christensen i Grindsted på sin husbonds vegne gav 3 ting til Anders Svendsen i Sulsted, sagende ham en slettedaler og noch en rigsdaler skansepenge, som han resterer med.

**Søren Andersen i Ajstrup på Kirsten Jensdatters vegne lod fordele Niels Christensen i Stegenborg for 3 daler, som han skyldte Kirsten Jensdatter i Ajstrup på hendes løn.

**Jens Espensen på sin husbonds vegne stævnede Hans Lindenous tjenere for hvis, de resterer med.

(59)

**Anders Jensen i Hvorup på Niels Sørensens vegne lod fordele Anders Rasmussen i Vodskov for 8 mk., han skyldte Niels Sørensen.

**Thomas Christensen i Biersted stævnede Jens Christensen i Brogaard for vidne. Mads Mikkelsen i Biersted vidnede, at forskr. Jens Christensen og Anders Sørensen, som boede og døde i Biersted, var 2 ægte søskendebørn, og ikke han vidste, at Anders Sørensen havde nogen nærmere arving end forskr. Jens Christensen i Brogaard. Christen Pedersen, Rasmus Pedersen, Christen Thomsen og Peder Nielsen i Biersted vidnede det samme.

(59b)

**Peder Pedersen i Vestbjerg stævnede Hans Nielsen i Uttrup for vidne og gjorde spørgsmål til Niels Lauritsen i Sulsted, Mads Andersen i Kinderup, Anders Kjærulf i Nør Halne, Anders Pedersen sst., Thomas Christensen sst., Oluf Nielsen i Vestbjerg, Christen Sørensen i Vodskov og Mads Mikkelsen i Biersted, m.fl. herredsmænd, der til stede var, om de havde hørt i denne forgangne vinter, at forskr. Hans Nielsen har ladet læse og forkynde nogen breve på tinget. Hvortil forskr. mænd svarede, at de ikke havde hørt, at han nogen breve havde ladet forkynde.

14/4 1635

**Søren Lauridsen, ridefoged til Rødslet, på sin husbonds vegne stævnede Peder Lauridsen i Plomgård, sagende ham 7 rd. på 5 stude, som rester til Stie i Haldager, som han har ham afkøbt for nogen år siden. Så og for 1 td. byg, som han har lånt på Rødslet. At betale inden 15 dage eller lide indvisning i hans bo.

(60)

**Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne stævnede Niels Bertelsen i Føltved og Jens Madsen sst for vidne, så og Peder Bertelsen i Langholt, om han har noget dertil at svare. Laurs Lauridsen i Skindbjerg vidnede, at 5. februar sidst forleden ved helgen middag, da kom Jens Nielsen i Føltved og Niels Bertelsen sst. fra alfarkroen fra Øster Hassing og til Skindbjerggård og gik så ind i gården og lukkede op til Ane Pedersdatters lade og gik derind, gik så straks ud til Øster Hassing og siden fra Øster Hassing og til Øster Kirkegård. Peder Madsen i Skindbjerg vidnede det samme. Jens Madsen i Føltved svarede dertil, at han havde fulgt slædesporet fra Staun i Føltved Holt op til Skindbjerghus, og der fandt han samme træer. Niels Bertelsen svor, at han ikke var i Øster Hassing, før han først havde været hjemme og få noget mad. Samtlige svor nu, at de ikke havde i Ø. Hassing og søgte om nogen træer. Jens Mørk lyste for hvis lovmål, der nu kunne påtales, idet de så er indkommen i hans husbonds tjeners gård og opslaget hendes døre mod forlov og minde.

(60b)
**Jens Hansen, foged på Vang, stævnede Niels Thomsen i Torup for dom, sagende ham efter en skriftlig restances lydelse 30 rd. stedsmål, som han resterer med til hans gode husbond. Dom: han bør betale eller lide indvisning i sit bo.

(61)

**Jens Lauridsen på ærlig og velb. fru Helvig Kaas, salig Hannibal Gyldenstjernes til Restrup, og ærlig og velb. fru Kirsten Kaases, salig Ove Urups til Ousholm i Skåne, deres vegne stævnede Niels Christensen i Gåser og Søren Nielsen sst. og stod nu forskr. Niels Christensen og Anders Sørensen i Gåser på sin faders, Søren Nielsens, vegne for tingsdom og tog forskr. Jens Lauridsen udi hånden og lovede ham at give og gøre deres husbonds årlige skyld og landgilde, ægt og arbejde med andre rettigheder, som de af arilds tid gjort og givet havde efter de gode mænd, velb. Anders Friis og velb. Niels Friis, deres indførsel, som nu i dag er læst og påskrevet.

(61b)

**Niels Lauridsen i Sulsted stod her i dag for tingsdom og gav last og klage over Jørgen Sindelsen, som tjente på Elkjær, for han havde slaget hans søn Niels Nielsen, eftersom synsvidne omformelder; og blev bevist med tingsvidne, forskr. Jørgen Sindelsen lovlig at være stævnet til tinget i dag for denne klage at tage beskrevet.

**Jens Espensen på sin husbonds vegne, det Simon Lauridsen i Vester Halne og Terkel Lauridsen i Vadum lovede at give deres husbond deres tro og lydige tjeneste og gøre ham deres årlige skyld og landgilde, ægt og arbejde med anden rettighed, som de af arilds tid gjort og givet har, som det sig bør.

(62)

**Jens Hansen, foged på Vang, stævnede Niels Mortensen i Landall og spurgte, om han kunne benægte, at han jo havde leveret ham en kappe udi Ålborg til juleprædiken. Dertil svarede Niels Mortensen, at han ikke kunne benægte at have fået kappen, og han lagde den på hans slæde, og en tyv stjal den bort af samme slæde. Jens Hansen satte i rette, formente han burde skaffe kappen eller betale.

**Niels Lauridsen i Vestergård, det navng. mænd vidnede, at efterskr. huse, liggende til Åstrup fra 1634, er øde: Uttrup 4 gadehuse, Hans Thomsen, Mikkel Ibsen, Jens Nielsen og Laurs Keldsen beboede. Andre mænd vidnede om øde gadehuse i Vadum Sogn: Birgitte Pedersdatter i Øster Halne, Niels Pedersen Roug i V. Halne, ved Kjeldgård et hus, som Peder Sindelsen har beboet.

(62b)

**Jens Hansen, foged på Vang, 3 ting til navngivne i Sulsted, Dall, mv. for restancer.

(63)

**Jens Hansen, foged på Vang, på Peder Poulsens vegne med fuldmagt. Endelig dom til Thomas Lauridsen og Jens Sørensen for 6 daler og 2 rd., deres fæstepenge for 4 td.

(63b)

21/4 1635

**Jens Espensen på husbonds vegne stod for tingsdom og forbød nogen at hugge eller hugge lade udi den gode husbonds skov, gammelt eller grønt, liggende her udi Kær Herred. Desligeste forbød nogen at fiske udi åen fra rette skel fra Aslund og til Østerstrand på begge sider af forskr. å. Tjenere i Ulsted, Øster Hassing og Vester Hassing er stævnet.

**Jens Espensen stævnede Poul Pedersen og Laurs Svendsen udi Rostrup for vidne. Rasmus Sørensen, skovfoged over Melholts skov vidnede at i forgangne uge huggede Poul Pedersen og Laurs Svendsen i Melholts skov 2 føringer fideris og kørte bort med.

**Mester Rafn i Ålborg stævnede Abelone Olufsdatter i Brødland med hendes lavværge for dom, sagende hende 30 slettedaler, m.m. efter hendes brevs indhold. Niels Christensen og Niels Jensen svor, at Abelone Olufsdatter var lovlig forhindret på sin sygeseng, så hun ikke kunne møde og svare for sig i dag. Sagen opsat 8 dage.
 

(64)

**Jens Mørk i Bjørum på Jens Christensens vegne i Grindsted stævnede Jens Sørensen i Vadum for æskning og dom, anlangende hvis arvelod Jens Christensen var begærende efter hans salig søster Ane Christensdatter, som var en sort hjelmet ko, en rød ringet kvie, en sort engelsk kappe, 2 vadmelskjortler, et par nye sko og et par nye hoser, foruden en seng med bo og boskab, hvilket han formente, han burde skifte og dele med ham, som det sig bør, og var dom begærende. Svar: Samme arv var registreret og vurderet år 1629, hvor han blev det tilbudt, men ville ikke vedkende sig arv og gæld.

(64b)

**Mikkel Pedersen i Torup i Hundslev sogn stævnede Niels Jørgensen, tjenende Christen Nielsen i Østergård i Vester Halne, for 3 ting, sagende ham for gæld, han skylder hans husbond Jens Pedersen, og for et års tjeneste han har lovet ham. Opsat 8 dage.

**Niels Ludvigsen i Vestergård stævnede Kirsten Bertelsdatter i Hvorup for 6 rd. bøder og faldsmål, Anders Sørensen i Vester Halne 12 rd. og Maren Pedersdatter 6 rd., alle efter dommes indhold. 3 ting.

(65)

**Niels Nielsen i Holt gav 3 ting til Maren Madsdatter, salig Ove Lauridsens hustru i Gandrup sogn, sagende hende 6 mk., som rester på en hest og 3 mk. for en gammel sadel, Ove Lauridsen havde købt af ham. Laurs Ovesen svor, at han ikke vidste, hans moder var Niels Nielsen noget skyldig, og formener, han burde det bevise. Opsat 14 dage.

**Hans Nielsen i Uttrup, det Ane Jensdatter i Trøderup tog i Hans Nielsens hånd og hjemlede ham en egekiste, som hun arvede efter Niels Christensen i Vorbjerg, og derhos æskede en nøgle af Niels Bendsen til samme kiste, som hun havde antvortet ham.

**Mads Andersen i Kinderup, det vurderingsmænd vurderede en sort kvie for 2 slettedaler, og han havde stævnet Mogens Svendsen og Margrete Jensdatter i Gandrup for vurdering at afsige og tage beskreven.

**Peder Terkelsen, foged på Hassinggård, på sin husbonds vegne, det synsmænd havde været udi Hovedkrogen i velb. fru Maren Prips skovpart og der set og forfaret, hvad der kan være hugget på en 3 års tid. Søren Lauridsen Avlsmand, skovfoged over forskr. skov var stævnet for syn at afhjemle og tage beskreven.

(65b)

Laurs Skøtt i Ågård på ærlig og velb. salig hr. Ottesens efterleverske, velb. fru Birgitte Lindenous vegne, det 18 synsmænd hjemlede og kundgjorde syn på hvad der var hugget i alle kongelig majestæts skove til Ålborg Slot, liggende udi Kær Herred og Hals Birk, fra salig hr. Otte Skeels første tid på slottet og 4 år frem.

(66)
Fortsat syn

(66b)

**Christen Olufsen i Nør Halne, det han og Laurs Snedker i Grindsted gav til kende, at de venlig og vel forligt om hvis arv og arvelod, Christen Olufsen kunne tilfalde efter hans moder Ane Thomasdatter i Grindsted i så måde, at Laurs Snedker skal give ham en grå hjelmet kvie, som står i Nør Halne til Christen Christensens, samt 4 slettedaler. Samtlige stod til vedermålsting.

**Laurs Mortensen i Gandrup gav Anders Madsen i Gandrup og Thomas Tøgersen i Vester Hassing varsel for 3 ting og i dag 8 dage 4 ting, sagende dem hver for 7 mk. som han er i løfte for dem til salig Johan Ertmands hustru i Ålborg for en td. sild, de har bekommet.

(67)

Jens Klemmensen i Vester Halne et afkald. Klemmen Simonsen i Vadum gjorde og gav Jens Klemmensen i Vester Halne afkald for al hvis arv og arvelod, som Klemmen Simonsen kunne tilfalde efter sine salig forældre, Simon Klemmensen og Maren Madsdatter, som boede og døde i V. Halne, såvel som efter hans salig broder Niels Simonsen, som var hos Christen Nielsen i Åby. Hvilke arvelodder Jens Klemmensen har været værge for.

**Niels Nielsen i Hals stævnede Christen Madsen i Vester Hassing for dom, sagende ham for 5 daler, han ham skyldig er.

(67b)

**Mads Andersen i Kinderup på Mester Eriks vegne i Hammer stævnede Laurs Sørensen Snedker i Grindsted for vidne og spørgsmål. Oluf Christensen i Grindsted vidnede, at 4. april sidst forleden var han med Mester Erik udi Grindsted til Christen Christensens og da så et egehjulsnav og nogen egehjul og nogen egepæle, som Christen Christensen berettede at være Laurs Sørensen Snedkers, og Christen Christensen nu og vidnede det samme. Dernæst gjorde Mads Andersen spørgsmål til Laurs Snedker, hvor han havde bekommet samme egetræ, formente, de var hugget i Hammer Skov. Dertil svarede Laurs Snedker, at han havde hugget en gren i hans husbonds, velb. hr. Frederik Redtzes skov. Dernæst spurgte Mads Andersen, om han ikke havde hugget nogen af de ege, som er bestjålet nu i forgangne vinter i Hammer Skov eller noget, deraf til Ålborg udført og solgt, hvortil Laurs Snedker svarede, at han måtte bevise det.

(68)

**Jens Mørk på sin husbonds vegne, det Laurs Sørensen Snedker lovede ham at være i hans gode husbonds minde for den gren, han havde hugget i hans husbonds skov.

**Jens Bertelsen Skrædder i Vester Hassing stævnede Niels Lauridsen i V. Hassing for vidne og spørgsmål, om han vidste noget uærligt med hans hustru, hvis ære og lempe kan være, anlangende at han det nu ville give til kende. Dertil svarede Niels Lauridsen, at han intet har talt hende noget ondt til, hvorfor han ikke vidste hende enten at skylde eller årsage.

(68b)

**Poul Mortensen i Horsens stævnede Mads Jensen i Horsens og hans hustru Sidsel Nielsdatter til deres hus og brofjæl og fremæskede nu for retten, om de vidste ham eller hans hustru noget at beskylde, deres ære og lempe anlangende, at de nu ville fremkomme og det give til kende. Ingen er fremkommen.

**Markvor Jensen i Kirkegård, det 4 mænd havde gjort udlæg hos Anders Skrædder i Vadum efter doms indhold for 13 daler. Anders Skrædder var stævnet til tinget for at tage denne vurdering og dette vidne beskreven.

(69)

**Poul Mortensen i Horsens på sine egne og hans hustrus vegne, tingsvidne fra 24 dannemænd, hvorledes de har kendt ham og hans hustru. De har ikke hørt andet end godt og ærligt om dem.

(69b)

**Oluf Christensen i Grindsted på sin husbonds vegne lod fordele Søren Sørensen i Torup, Søren Pedersen i Sulsted og Søren Jensen sst. for 3 mk. faldsmål efter loven, eftersom de alle tilforn er delt for hovedagen efter tingsvidnes indhold.

**Oluf Christensen i Grindsted på sin husbonds vegne lod fordele Anders Svendsen i Sulsted for 1 sletdaler, han skylder for skansepenge. 3 ting.

**Anders Adsersen i Gandrup, uendelig dom anlangende Niels Christensen i Gåser, der for retten har vedgået, at han for 2 år siden bjærgede et stykke af en kågbund, kørte det til Niels Christensen i Hassinggård, som førte det hjem i Gåser Å. Dom: Niels Christensen i Gåser bør forskaffe samme vedkåg igen til stede eller stande til rette og den betale.

(70)

**Peder Terkelsen, foged på Hassinggård. Uendelig dom, anlangendes Thomas Madsen Bromborre, eftersom der tilforn er forhvervet uendelig dom og nu hidkaldes for en anden uendelig dom. Det bevises med tingsvidner, at forskr. Søren Laursen Avlsmand har bekommet sår og skade, og han har for ting og dom beskyldt Thomas Madsen Bromborre, men han er ikke mødt til gensvar. Dom: Thomas Madsen Bromborre bør for samme gerning at lide tiltale.

(70b)

28/4 1635

**Anders Kærulf i Nør Halne på sin broders, Christen Andersens vegne lod læse de gode landsdommeres dom, dateret Viborg Landsting, den 20. oktober 1632, anlangende Christen Bødker i Aalborg den samme dom at have forhvervet, bemeldende om nogen syn og vidner, som skulle lyde på en vej at være igen kastet, hvilket skulle være forhvervet efter et lovbrev, hvortil Laurs Pedersen svarede, at han aldrig har hørt eller fornummet nogen stævning, enten ham eller nogen af de mænd, som samme uendelige dom omformeldte, hvilket samme tid skal befindes.

**Søren Lauridsen, tjenende i Ladegården, stævnede Søren Skrædder i Nør Halne for hans ko, som han forholdt ham, som han til påske nu sidst forleden havde lid (betroet) ham. Dertil svarede Søren Pedersen, at han selv har været hos ham i Filsted og der tilbudt ham hans ko og derhos æsket 2 daler af forskr. Søren Lauridsen, som han var ham skyldig. Søren Lauridsen svarede dertil, at han ikke måtte få sin ko. Mikkel Pedersen i Nør Halne vidnede, at han hos var, da Søren Skrædder og Søren Lauridsen blev forligt om den ko, Søren Lauridsen havde købt af Søren Skrædder, og da lovede Søren Skrædder, at dersom koen ikke fik kalv før jul, da skulle Søren Lauridsen beholde de 2 daler, som han var Søren Skrædder skyldig. Det samme vidnede Peder Lauridsen i Nør Halne. De gav nu deres sag til 2 dannemænd, Søren Pedersen til Anders Kærulf i Nør Halne og Søren Lauridsen til Mikkel Nielsen i Torpet.

(71)

Anders Kærulf i Nør Halne stævnede Christen Pedersen Skrædder og Søren Pedersen i Nør Halne for spørgsmål og dom. Ydermere stævnede han Christen Skrædder med en stedsmålsseddel og spurgte Søren Skrædder, om han nogen tid havde opladt Christen Skrædder det hus, han iboede, efter en seddels indhold, som Christen Pedersen har fremlagt. Søren Pedersen svor, at han aldrig har opladt samme hus i nogen måde eller har underskrevet den seddel, som Christen Pedersen nu har fremlagt.

(71b)
**Søren Svendsen i Grindsted 4 synsmænd for dom.

**Jens Hansen, foged på Vang stævnede øster Niels Lauridsen, vester Niels Lauridsen, Christen Ibsen, Anders Svendsen, Niels Ibsen på Tveden, Peder Pedersen med menige Sulsted sognemænd
(72)

(72b)
**Jens Espersen på sin husbonds vegne lod fordele Anders Bodsen Snedker i Ulsted for 2 rd. stedsmålspenge, m.m.

(73)

**Jens Espersen på sin husbonds vegne stævnede Jens Christensen Ovesen i Ulsted og Christoffer Skolemester sst. for spørgsmål, vidne, klage og dom.

**Laurs Andersen og Anders Olufsen Skolemester i Vester Hassing stævnede menige mænd i begge Hassing kirker for dom, anlangende at de er forpligtet til at holde og efterkomme den kontrakt om kontribution, som salig hr. Ove Skeel og menige sognemænd med bispen og præsten har samtykket og underskrevet. Menige Stae bymænd berettede, at de selv havde skolemester i deres by og selv holdt skolemester og skolehus ved magt.

(73b)

**Bertel Bertelsen i Ajstrup, det Peder Andersen i Ajstrup lod læse og påskrive tvende landstingsdele over Poul Thomsen Soldat i Hvorup, dat. Viborg Landsting 13. april 1633, anlangende sår og skade han Peder Andersen gjort har.

**Poul Mortensen i Horsens stævnede Mads Jensen i Præstegård i Horsens og hans hustru Sidsel Nielsdatter for vidne. Peder Madsen i Horsens vidnede, at efter Poul Mortensens begæring havde tilspurgt Sidsel Nielsdatter i Præstegården, om hun vidste Poul Mortensen og hans hustru noget at beskylde. Da svarede hun, at de har været i nogen tvist i fjendernes tid om et kvindeskørt, og da sagde Poul Mortensen til hende, at samme skørt vil betales og siden havde mistanke til ham for den sygdom, hun er kommet udi og formente, at han kunne være årsag udi samme sygdom. Thomas Jensen i Horsens vidnede det samme. Poul Mortensen formente, at hun burde sine ord bevise eller lide tiltale derfor, og var dom begærende. Mads Jensen svarede på sin hustrus vegne, at hun ligger på sin sygeseng udi en heftig sygdom, og fremlagde sit skriftlige svar, at denne tvist var afgjort med dannemænd på hver side, sådan at Sidsel Nielsdatter skulle give Poul Mortensen 2 mk. 14 måneders tid derefter kom Poul Mortensen til hende og havde krævet flere penge, og da faldt der flere ukvemsord imellem dem. Kort tid derefter faldt hun i sygdom. (74)

(74b)

**Poul Mortensen i Horsens, det Mads Jensen i Præstegården i Horsens gav til kende, at han intet vidste om Poul Mortensen, andet end godt er.

**Laurs Mortensen i Gandrup lod fordele Anders Madsen i Gandrup og Thomas Thøgersen i Vester Hassing for gæld til salig Johan Ertmands hustru i Ålborg.

**Christen Sørensen i Nerup stævnede Anders Madsen i Gandrup for vidne og 3 ting, 8 dage 4 ting for gæld: skyld for bygsæd, tørv og græs. Maren Sørensdatter og Ane Sørensdatter i Nerup vidnede, at nu i høbjærgningen i år, da de kom og ville rive det hø, som Christen Sørensen i Nerup havde betalt Anders Madsen i Gandrup, da havde hans folk henrevet 2 læs af samme hø, som Christen Sørensen havde betalt ham.

(75)

**Jens Hansen, foged på Vang, på sin husbonds vegne lod fordele Thomas Olufsen i Sulsted, m.fl. for det, de resterer til velb. Jens Høeg på Sulsted sognetiende.

(75b)

**Laurs Pedersen på Søren Lauridsens vegne, foged på Rødslet, lod fordele navngivne mænd, der resterer på landgilde til Rødslet for år 1634.

(76)

**Christen Jensen i Langholt, kirkeværge til Horsens kirke, lod fordele for kirketiende.

**Jens Espersen på sin husbonds vegne. Poul Bonde i Lille Kærsgård, Peder Fynbo, Niels Christensen i Store Kærsgård, Peder Kold, Anders Christensen, Mads i Sudergård, Niels Rasmussen i Byvang, Søren Olufsen i Glindvad, Anders Gerildsen og Peder Simonsen i Tolstrup, Jens Andersen i Landvad og Mads Lauridsen sst. havde synet hvad, som kunne være hugget, uforlovet og navngivet i velb. hr. Hans Lindenovs skove udi Kær Herred, ege- eller bøgetræ eller andet. (76b)

(77)

**Jens Espersen på sin husbonds vegne, det Niels Mørk i Dødskov, Peder Christensen i Vester Hassing, Christen Madsen, Søren Nielsen i Stae, Laurs Andersen sst., Jens Lauridsen og Ludvig Pedersen vidnede, at Mikkel Lauridsen i Hassing er ganske forarmet og øde og er vigt fra hus og hjem med hustru og børn formedelst samme hans armods skyld.

**Jens Mørk på sin husbonds vegne, Jens Nielsen i Grindsted. 4 synsmænd, Peder Christensen i Grindsted, Oluf Hjulmand, Morten Jensen og Poul Madsen sst. hjemlede syn på hvad der er hugget i Grindstedlund i velb. Hr. Frederik Redtzes skovpart på et års tid. Noget er hugget til pæle og kommet til Elkjær til vandmøllen.

(77b)

**Niels Lauridsen på Peder Smeds vegne lod fordele Søren Sørensen i Torup for 1 rd., han skylder for en høle.

**Anders Kjærulf i Nør Halne, det Christen Pedersen Skrædder i Nør Halne lod læse en seddel, lydende: Kendes jeg mig, Niels Olufsen i Nør Halne, Niels Poulsen sst. og Enevold Christensen sst. gør vitterligt, at vi har venligt og vel forligt Søren Pedersen og Christen Pedersen i Nør Halne om hvis tvist og uenighed har været mellem dem, på sådanne vilkår, at Søren Pedersen skal fornøje og betale det han Christen Pedersen pligtig er. Underskrevet af samtlige.

(78)

5/5 1635

**Anders Rasmussen Dall i Vodskov stævnede Bertel Christensen i Lindholm for 3 ting, sagende ham for 5 års husleje af et gadehuses ejendom, han flyttede hans hus på. Hvert år 12 sk., er 3 mk. 12 sk.

**Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne stævnede velb. frue Maren Prep i Vester Hassing med sin lavværge, velb. Jørgen Kruse, Mester Anders Hansen i Øster Hassing Præstegård, Niels Christensen og Anders Nielsen i Hassinggård, samt menige bymænd i Gryderlund, Nerup og Hassing for syn at tage af tinge og på mandag førstkommendes at være på åstederne i Raunskov i kronens part. Ydermere stævnedes til at syne fru Birgitte Lindenovs og velb. Frederik Redtzes skovparter.

(78b)

**Mads Andersen på Mester Anderses vegne i Hassing stævnede Christen Madsen, Anders Pedersen, Peder Rasmussen, Jep Jensen og Anders Andersen i Vester Hassing for syn at tage af tinge til nogen pløjning, de har pløjet udi Hassing gade ved kirken og præstegården, for at se og forfare, om det ikke er præsten på hans kirkevej, såvel som kirkesti til fortrængsel og skade, såvel som en part af sognemændene.

**Laurs Kjærulf i Nør Halne stævnede Christen Sørensen Skomager i Horsens for dom, anlangendes at han er et fuldt ran oversvoren. Sagen opsat 14 dage.

(79)

**Anders Kjærulf i Nør Halne stævnede Christen Pedersen Skrædder i Nør Halne for dom, anlangendes han er sigtet og beskyldt med en seddel, han har fremlagt for en falskner, formente han burde sig erklære eller lide tiltale for en falskner. Christen Pedersen Skrædder benægtede at have skrevet sedlen, og at Søren Skrædder har underskrevet samme seddel. Sagen opsat 14 dage.
**Mads Andersen i Kinderup på hr. Hanses vegne i Ulsted stævnede Karen Nielsdatter, barnefødt i Hals, for klage, for hun er rømt af sin tjeneste om nattetide i mørke og mulm og bortstjålen allehånde klæder fra hr. Hans og hans hustru. Der lystes for lovmål over Karen Nielsdatter.

(79b)

**Morten Jensen Soldat stævnede Peder Rasmussen i Tranholm, sagende ham en sletmark, og Laurs Olufsen sst. for 1 sletmark.

**Jens Mørk stævnede Christen Christensen i Grindsted og Laurs Snedker sst. for vidne. Jens Nielsen Skovfoged vidnede, at de bøgegrene, som synsmænd omhjemlede at være hugget i velb. hr. Frederik Redtzes skovpart, dem huggede Christen Christensen og Laurs Snedker og førte hjem til Christen Christensens hus; og lyste nu Jens Mørk for hvis lovmål, der kunne påkaldes over dem.

(80)

**Mads Andersen på mester Anderses vegne stævnede Jens Ovesen på Kringelloft og Peder Pedersen for vidne, klage og dom, desligeste for han har sat overhørig og ulydig mod hans husbond. Christen Nielsen, tjenende i Præstegården, vidnede, at han har bod Peder Pedersen til Mester Anderses arbejde at harve, og ikke han er fremkommen at harve, eftersom han har ladet så en hel del korn og er blevet liggende uharvet, formente han dermed uret at have gjort. Mads Andersen satte i rette og formente, han dermed havde forbrudt sit fæste. Sagen opsat 14 dage.

**Peder Terkelsen, foged på Hassinggård.

(80b)

**Anders Kjærulf på Peder Galskøts vegne var dom begærende. Laurs Pedersen fremlagde Jens Hansen, foged på Vang hans seddel, lydende på et hundrede og fem slettedaler, som Jens Hansen har annammet af Laurs Pedersen på Peder Galskøts vegne, og dernæst fremlagde en guldkæde så god som 4 rosenobler, et indbilleret smykke udi desligeste, en sølvkande på 30 rigsdaler og mere efter udstiks udviselse, og nu tilbød straks at ville rette for sig og ingen tiltale lide; og begærede Laurs Pedersen hans brev igen, hvilket han formente, han burde at meddeles uden videre ophold. Dertil svarede Anders Kærulf, om Laurs Pedersen ville levere ham rede penge efter brevets indhold, da ville han nu samme hans udgivne brev igen levere, hvortil Laurs Pedersen svarede og formente, han ikke tvende gange burde at betale forberørte penge, og endnu var hans brev begærende. Af slig årsag blev samme sag opsat 14 dage.

**Jens Hansen på sin husbonds vegne, det han i to tingdage har stået for tingsdom og forbød nogen at køre eller ride over hans bro, desligeste over ager, eng eller hans ejendom, bruge nogen fiskeri udi hans å, uden de kan have det i hans minde.

(81)

**Jens Bertelsen i Vester Hassing lod fordele Morten Skøtt i Gandrup for 2 sletdaler, Mads Simonsen i Gandrup for 20 sk., Jens Sørensen i Horsens øster i by for 21 sk. Varsel for dom, 14 dage.

**Jens Mørk på sin husbonds vegne, Søren Svendsen i Gandrup, det synsmænd hjemlede syn på Hassinggård, som Peder Lauridsen iboede og fraflyttede. Peder Lauridsen, nu boende i Sulsted er stævnet for dom.

Laurs Pedersen i Øster Halne tilbød Christen Andersen i Fogedgården adskillige breve og domme, anlangende dem at annamme og betale. Anders Kærulf i Nør Halne svarede på Christen Andersens vegne, at dersom Laurs Pedersen vil tage samme domme og breve med sig her til tinget i dag 8 dage, da skulle han bekomme hans betaling derfor.

(81)

**Jens Hansen, foged på Vang, det Laurs Nielsen i Sulsted lod læse en landstingsstævning, anlangende en dele og et vidne, Jens Hansen og Laurs Nielsen forhvervet har, belangende nogen tiende, og er samme vidne og dele forhvervet den 28. april. At møde på landstinget den 6. juni førstkommende. Ligeledes er stævnet velb. Jens Høg, om han har noget dertil at svare.

**Laurs Pedersen i Øster Halne stævnede Mogens Mikkelsen Bødker i Øster Halne for synsmænd at tage af tinge til det hus i Øster Halne ved Laurs Pedersens gård, som han afflyttede, at se og forfare, hvorledes det er ved magt holdt, og hvis det kan være bygfældigt på penge.

**Morten Kjærulf i Øster Halne på ransnævninges vegne stævnede Christen Andersen i Fogedgården for dom, anlangende kost og tæring på ransnævningenes vegne. Efterdi den tvist tilforn har været på tinget, og Christen Andersen da efter recessens 8. kap. Ved endelig dom var tildømt forskr. nævninge en billig kost og tæring at fornøje og betale, skal Christen Andersen betale inden 15 dage.

(82)

12/5 1635

**Jens Mørk på sin husbonds vegne lod synsmænd hjemle og kundgøre syn på lukker omkring skel, kær, mark og eng, om de findes så lukkede, at det kan være velb. hr. Frederik Redtz på sit korn og græs uden skade. De har været ved Sulsted å mellem Elkjær skov og Sulsted skov. Der så de, at Anders Svendsen i Sulsted hans lukke, Søren Jensen, Søren Pedersen, Anders Pedersen i Nør Halne, Maren Simonsdatter i Stapris, Christen Pedersen i Nør Stapris; deres lukker findes brøstfældige og ikke så færdig oplukt, så det kan holde fæmon og den gode mand på hans korn og græs uden skade, hvilket de hjemlede for et fuldt syn.

(82b)

**Jens Espensen på sin husbonds vegne stævnede Elle Jensdatter i Ulsted med lavværge for hvis barnefader at beskylde; og stod hun nu for retten og vidnede, at Peder Nielsen, født i Skovshoved, som tjente hendes fader Jens Pedersen i Ulsted, er hendes rette barnefader til det barn, hun nu reder til barsel med, og ingen andre. Peder Nielsen var stævnet for dom, efterdi han har beligget Jens Pedersens datter og skal erlægge 12 rd. til sin husbond. Så er han nu ikke mødt.

(83)

**Jens Lauridsen på sin husbonds vegne stævnede Abelone Olufsdatter i Brødland med lavværge for synsmænd at tage af tinge til at se og forfare, hvis der findes at være hugget i den skovpart til Brødland liggende, siden fjenderne drog her af landet.

**Laurs Olufsen i Sulsted gav Jens Nielsen og Søren Madsen varsel for 3 ting og i dag 8 dage 4 ting for 9 skp. havre, de har lovet ham, for deres øg og kreaturer har gjort ham skade i hans korn i forgangen høst. Noch sagede han Mads Knudsen i Grindsted for 1 mk. og en malmgryde. Jens Nielsen og Søren Madsen mødte og tilbød ham 1 td. havre, dog ikke af den årsag, at de har lovet ham noget havre eller gjort ham nogen skade, formente de ingen tiltale burde at lide. Opsat 8 dage.

**Jens Espensen på sin husbonds vegne stævnede Jens Jensen i Bilgård for forbød ham noget at bortleje eller bortlåne ager eller eng eller noget ejendom til hans gård liggende under hans fæstes fortabelse.

(83b)

**Peder Madsen i Gandrup på sin husbonds vegne og sine egne stævnede Christen Christensen for 1 ort voldskat og Anders Christensen 26 sk. 3 ting, 8 dage 4 ting.

**Mads Andersen i Kinderup, Poul Andersen, Søren Nielsen stævnede menige Vester Hassing sogne- og bymænd for syn at afhjemle til nogen ny pløjning i Sønder Ravnskov udi kongelig majestæts og salig hr. Otte Skeels parter i skoven og hospitalets vegne med flere lodsejere. Synsmændene har været på åstederne den 11. maj, og da så de, at der var pløjet en hel del mellem kongelig majestæts underskov Ravnskov, som kan være i bredden fra det østerste og vester til træerne igen sine tyve favn og mere; og er samme jord pløjet nør ind imellem skoven halv otte snes favn og mere. Desligeste synes det dem, at det er Stae mænd og by til stor skade på deres foder efter tingsvidnes indhold, som blev læst for dem på åstederne, som er bevilget af de gode lodsejere og deres fuldmægtig, ridefogden, førend sandemænds toug er ganget. Desligeste syntes det de, at der var noget overpløjet i Stae fælled over sandemænds toug, som dem blev forevist. Hvilket de hjemlede for et fuldt syn. Poul Andersen i Hvilsøgård på sin husbonds vegne og Mads Andersen i Kinderup på kongelig majestæts vegne gav last og klage over så mange, som har pløjet samme pløjning, og lyste for hvis lovmål der kunne påtales. (84)

(84b)

**Poul Andersen stævnede Ane Pedersdatter i Skindbjerg med lavværge såvel som hendes sønner for dom, anlangende nogen træer efter tingsvidne, som er blevet befundet i hendes hus. Jens Madsen i Føltved stod for tingsdom, sigtede og beskyldte Ane Pedersdatter i Skindbjerg hendes børn og folk for de træer, som er fundet i hendes hus, som omvundet er efter tingsvidnes lydelse.

**Jens Mørk stævnede så mange, som har engelukker norden Bjørum skov for synsmænd i dag at afhjemle om samme lukker findes oplukket eller ej.

**Laurs Pedersen i Øster Halne 3 ting med høringsdele til Christen Andersen i Fogedgården, sager ham adskillige breve og dompenge, som han ham pligtig og skyldig er, hvilke domme han ham nu tilbød, og sin betaling der for alle på 3 ting var begærende.

(85)
**Laurs Pedersen begærede 3 ting over Christen Andersen i Fogedgården for adskillige domme, han ham nu for retten tilbød, om han dem vil betale. Christen Andersen svarede og fremæskede en dom med Jens Mørk i Bjørum og lovede penge på tingskriveren for det, som var en sletdaler. Noch æskede og begærede 2 domme, som Laurs Pedersens søn Morten Lauridsen har forhvervet og derfor fremlagde for dem 2 sletmark til Laurs Pedersens anpart af samme dompenge. Hvad belangende Laurs Pedersens opskrift foreviste Christen Andersen, at han aldeles sandfærdig skal eller kan bevise ham nogen domme at have fået betalt nogen domme, som han formener, og tilmed skal have en part domme, som Laurs Pedersen nu begærede penge for, som han formente, han ville bevise. Dertil svarede Laurs Pedersen, at så mange domme, som Christen Andersen vil holde ved sine ord, var betalt, skulle han nu straks kvittere og derhos fremlagde otte domme, som han begærede 1 rigsmark for hver dom. Dertil svarede Christen Andersen, at ingen måtte nøde en anden til kostbeds ed, uden han vil selv udtage efter loven, og formente for hans tiltale kvit at være. Laurs Pedersen gav 3 ting til Christen Andersen for samme dompenge.

(85b)

**Mads Andersen i Kinderup på mester Anderses vegne i Vester Hassing stævnede Peder Pedersen i Vester Hassing for syn at afhjemle til et hus i Vester Hassing, som Maren Espensdatter tilforn iboede. Synsafhjemling.

(86)

Morten Jensen Soldat stævnede Peder Jensen i Kinderup for 3 ting, og i dag 8 dage 4 ting, sagende ham 1 mk.

**Morten Jensen i lige måde lod fordele Peder Rasmussen i Tranholm, Laurs Olufsen og Peder Madsen sst. hver af dem for 1 sletmark, for de skulle være kvit for at holde ham udi deres tjeneste eftersom han i dag 8 dage gav dem sag til 3 ting.

**Anders Kjærulf i Nør Halne stævnede Christen Pedersen Skrædder i Nør Halne for dom, anlangende han er skyldt for en falskner for en seddel, han her for retten har fremlagt, formente han enten burde at stille ham på hans husbonds vegne en borgen eller at borge for sig selv for samme sag, efter at loven har haft sin gang. Dertil svarede Christen Pedersen og formente, han havde ingen uærlig gerning gjort. Opsat 14 dage.

(86b)

**Laurs Pedersen i Øster Halne, det synsmænd hjemlede, at de havde været ved det hus i Øster Halne, som Mogens Mikkelsen Bødker iboede. Syn på huset.

**Mads Andersen på hr. Hanses vegne i Ulsted lod fordele Karen Nielsdatter, barnefødt i Hals, for hun er rømt og vigt af hr. Hanses tjeneste om natten i mørke og mulm og bortstjålet allehånde klæder fra ham.

**Morten Skøtt i Gandrup gav varsel for 3 ting til Niels Andersen i Øster Hassing for 4 skp. byg, Mads Bertelsen i Gandrup 2 skp. byg, Anders Madsen sst. 3 skp. byg 7 sk. og ½ læs græs, Christen Nielsen Skrædder 4 skp. byg, Jens Christensen i Gandrup 2 skp. byg, Jens Rold 2 mk. 4 sk., en lejel, som jeg lånte ham, så god som 5 mk., Laurs Madsen i Skoven 1 td. byg, 3 mk. 21 sk.
(87)

**Jens Hansen, foged på Vang, det Peder Nielsen i Sig, Jep Andersen i Torup, Morten Lauridsen, Anders Thomsen, Christen Vognsen med flere af Torup grander, Jens Nielsen i Vestbjerg og Niels Nielsen sst. berettede og gav til kende om et nyt kast, som er gjort fra det gamle dige, som findes imellem Hvorups fælled og Torup, såvel som Vestbjerg enge og til Skanvad. De gav last og klage over dem, som havde gjort denne gerning og lyste for hvis lovmål derefter kan påtales.

**Mads Andersen i Kinderup, det Peder Bertelsen i Langholt, Anders Kærulf i Nør Halne, Peder Pedersen i Vester Hassing og Laurs Andersen i Stae hjemlede, at de har synet Helle Christensdatter i Røjborg. Da så de, hun havde et sårmål på sit bryst, som dem syntes var gjort med en kniv. Noch så de et blå slag på hendes højre skulder, hvilket de hjemlede for et fuldt syn. Helle Christensdatter sigtede og beskyldte Peder Rasmussen, hendes broders dreng, for samme skade, og hendes broder råbte og bad ham slå den gamle trolddjævel, og gjorde han hende samme skade i hendes egen gård. Mads Andersen lyste for hvis lovmål derefter kan påtales.

(87b)

**Mads Andersen i Kinderup på mester Anderses vegne. 6 synsmænd, Oluf Christensen i Grindsted, Jens Jensen, Jens Iversen, Poul Madsen sst., Peder Hansen i Vodskov og Just Lauridsen sst., hjemlede syn på nogen pløjning, som er pløjet i Vester Hassing gade, om det ikke findes mester Anders til fortrængsel på hans alfarvej til og fra hans gård, så og kirkevej og sti ikke findes henpløjet og forringet, som folk skal til og fra kirke. De har set en liden hørhave vesten præstegården, og der synes, de vejen til kirken og gården er forringet.

**Jens Hansen, foged på Vang, endelig dom over Niels Thomsen i Torup anlangende 30 rd. stedsmål, han skulle restere med til velb. Jens Høeg.

(88)

**Anders Rasmussen Dall i Vodskov lod fordele Bertel Christensen i Lindholm for 5 års husleje af et gadehus og ejendom, han flyttede hans hus på. Hvert år 12 sk.

**Mads Andersen i Kinderup på kongelig majestæts vegne, det Jens Lauridsen i Poulstrup, Mikkel Pedersen i Gandrup, Peder Lauritsen i Vester Hassing, Laurids Nielsen i Lindholm, Jens Christensen i Biersted samtlige vidnede, at disse efterskrevne gadehuse og boliger findes ganske øde udi Kær Herred. Biersted gadehuse Peder Kraas, Johan Pedersdatter, Jens Bendtsen, Margrethe Poulsdatter. Øster Halne gadehuse Anders Nielsen, Anders Jensen, Jens Thomsen. Vester Halne Mikkel Ibsen, gadehuse Anders Kjærulf, Anders Kjærulf. Ajstrup Margrethe Nielsdatter. Horsens sogn Jens Sørensen, Christen Christensen, Iver Jørgensen. Vester Hassing Jens Udsen, Søren Nielsen, Jens Andersen, Søren Jensen i Hassing, Peder Lauridsen. Stae Svend Jensen. Gandrup Christen Adsersen, Peder Christensen. Øster Hassing Jens Pedersen, Jens Pedersen. Gåser by Christen Mikkelsen og Jens Madsen, Rasmus Andersen, Peder Christensen. Lindholm Jep Bødker. Gadehuse Jesper Pedersen, Laurs Jensen, Søren Jensen, Keld Nielsen, Anders Pedersen, Jens Villumsen, Peder Andersen.

**Mads Andersen i Kinderup, det Jens Lauridsen i Poulstrup, Mikkel Pedersen i Gandrup, Peder Lauritsen i Vester Hassing, Laurids Nielsen i Lindholm og Jens Christensen i Biersted vidnede, at disse efterskrevne udi Kær Herred var så forarmede, at de ikke kunne udgive deres skat. Hvorup sogn: gadehuse Christen Andersen, Johan Eriksdatter. Sundby sogn: gårdmand Laurs Nielsen, inderste Jep Bødker, Anne Lauridsdatter. Øster Hassing sogn: gårdmand Jesper Nielsen, gadehuse Anders Christensen, Laurs Pedersen, Søren Madsen, Mikkel Pedersen. Sulsted sogn: inderste Jep Lundgård. Biersted sogn: gadehus Poul Rued. Vadum sogn: gadehus Laurids Jensen. Vester Hassing sogn: gårdmand Peder Justsen, inderste Jep Nielsen, Niels på Bakken, Vogn Vognsens tjener, gadehuse Peder Nielsen, Jens Skøtt, Jens Simonsen, Vogn Vognsens tjener. Ajstrup sogn: gadehuse Rasmus Rasmussen, Bertel Bertelsen. Horsens sogn: Brust Snedker, Peder Andersen, Christen Nielsen.

(89)

**Poul Andersen i Hvilsøgård. Dom belangende Ane Pedersdatter i Skindbjerg, Christen Rasmussen og Rasmus Lauridsen, eftersom sagen den 7. april, den 21. april, den 26. april og den 5. maj og til i dag er opsat, da efter tiltale, gensvar og den sags lejlighed, og efterdi bevises med tingsvidne et træ at være bortstjålet udi velb. Birgitte Lindenovs skov i Føltved, og folk har fundet træet og slædespor fra skoven og til Skindbjerg og der fundet et læs af det selv samme træ udi Ane Pedersdatters hus, må Ane Pedersdatter og hendes sønner stande til rette.

26/5 1635

**Laurs Pedersen i Østrup stævnede Jens Madsen i Føltved for dom, om han ikke bør at fornøje og betale hvis breve og arvelod, som han på sine egne vegne og på sin hustrus tvende søstres vegne, Birgitte og Ane Nielsdatter, kunne arvelig tilfalde efter deres salig fader og deres salig brødre, Jens og Peder Nielsen, efter skiftebrevs indhold. Jens Madsen berettede, at hvis arvelod dem kunne være tilfalden efter faderen, skulle være betalt, hvilket han formente at bevise. Men hvis deres mødrene arv anlanger, da beretter han, at han intet deraf har annammet under sit værgemål. Laurs Pedersen og Jens Madsen voldgav deres sag på trende mænd, som var Laurs Pedersen i Øster Halne, Søren Pedersen i Pilekrogen og Mads Andersen i Kinderup, dem imellem samme tvist at afgøre.

(89b)

**Svend Pedersen, ridefoged til Hundslund, stævnede hr. Hans Christensen i Ulsted Præstegård for syn at tage af tinge til et stykke ejendom, liggende næst sønden og østen for Thomas Christensens gård i Ulsted, hvorledes samme ejendom findes beskaffen i sin vide længde og bredde. Velb. mand Gunde Lange, befalingsmand på Ålborg Slot, er ligeledes stævnet, om han har noget dertil at svare.

(90)

**Rasmus Lauridsen i Gandrup stævnede Villads Terkelsen i Gandrup for dom, sagende ham 5 daler efter hans udgivne brevs indhold. At betale inden 15 dage eller lide indvisning i bo og løsøre. Villads Terkelsen bestod, at der skal en part findes at være betalt af samme penge, hvilket han vil bevise. Opsat 14 dage.
Samme mand stævnede Peder Svendsen i Gandrup for syn og vurdering at afsige og tage beskrevet, det Jens Kold, slagtersvend, Jens Christensen i Gandrup var udi Rasmus Lauridsens gård, og der så en grå plag, som var Rasmus Lauridsens. Samme plag havde ondt i det højre øje og kunne intet se med samme øje og humpte på det ene forben. Hvortil Peder Svendsen svarede, at samme plag havde ingen skade bekommet i hans forben, men samme plag at være skabet og havde gemt ham fra sine øg, mente, det var ingen uret.

(90b)

**Mads Andersen i Kinderup stævnede Laurs Mortensen i Lindholm for vidne, klage og dom. Laurs Mortensen vidnede, at ved S. Mikkelsdagstid, var 2 år, da kom han noget på aftenen imod Ane Andersdatter og hendes søn. Da kom de gennende med 2 får og ledte samme to får hjem til hendes hus. Hvor hun havde dem bekommet, vidste han ikke. Dertil svarede Ane Andersdatter, at hun ikke havde leveret nogen får. Karen Laursdatter, Laurs Mortensens datter vidnede det samme som sin fader.

(91)

**Mads Andersen i Kinderup stævnede menige mænd i Sundby og Hvorup sogne for synsmænd at tage af tinge til at syne og forfare, hvorledes jordbunden fra Loftbroen og til Heden er forfærdiget og ved magt holdt. Menige Hassing sognemænd er ligeledes stævnet for syn at tage af tinge.

**Mikkel Nielsen i Torpet stævnede Iver i Lunden for 3 ting og i dag 8 dage for 4 ting, sagende ham 1 td. havre, han skulle have betalt i forgangne vinter.

(91b)

**Anders Nielsen i Nør Halne stævnede Bertel Jensen i Sulsted, sagende ham 2 tdr. byg og 1 skp., som han skylder ham.

**Laurs Nielsen i Sulsted stævnede Jep Christensen og Christen Ibsen i Sulsted for dom, om han ikke burde at fornøje ham 6 sletdaler, som han betalte til velb. Mogens Kaases fuldmægtig Jørgen Nielsen, formente Jep Christensen burde ham samme penge igen at betale eller lide indvisning i bo og løsøre. Så mødte Christen Ibsen i Sulsted på sin søns vegne og fremlagde sit skriftlige svar, lydende blandt andet, at han intet var Laurs Nielsen skyldig. Opsat 14 dage.

(92)

**Mads Andersen i Kinderup stævnede Jens Madsen i Mølholtet for dom anlangende en eng, som han har fæst i Gåser Kær, og ikke retter for den årlig efter jordebogen, som det sig bør. Formente, hans fæste var forbrudt og var dom begærende.

**Mads Andersen stævnede Keld Jensen i Vester Halne og Klemmen Nielsen i Øster Halne for dom, sagende Keld 40 rd. stedsmål og Klemmen 20 rd. stedsmål og 2 rd. fogedpenge. Ops. 14 dage.

(92b)

**Morten Skrædder i Gandrup lod fordele Niels Andersen i Ø. Hassing, Jens Madsen i Gandrup, Christen Nielsen Skrædder, Jens Kold, Las Nielsen i Skouen for byg og penge, de skylder ham.

** Las Jensen i Refsgaard, det forskr. Las Jensen, Knud Lauridsen i Ø. Halle, Peder Mortensen, Anders Kjeldsen, Las Kjeldsen og Jens Poulsen stod her for tingsdom og bød dem udi rette mod Michel Unger i V. Halle, som har ladet dem stævne hid til tinget og ikke er fremkommen dem nogen sag at give.

**Mads Andersen i Kinderup. Bestod Niels Pedersen og Jep Andersen i Sundby, at de i dag 14 dage st. Las Mortensen Træskomand i Lindholm for vinde. Forskr. Mads Andersen fremlagde hos Anders Pedersen i Sundby hans skr. kundskab lydendes bl.a. det forskr. Las Træskomand sagde til Ane Andersdatter den 14. maj udi hans hus, at han nu 14 dage efter S. Mikkelsdag kom til forskr. Ane Andersdatter om natten ved midnatstid, da havde hun og hendes børn tvende --- med sig, som de havde stjålet og skældt hende udtrykkeligt for en tyv m.m.
Så fremkom Las Nielsen Lindholm og vand, at han havde kendt forskr. Las Mortensen siden han er kommen til Lindholm; da har han haft ord og rygte på sig for en løgner og en berygtet tyv. Jørgen Smed i Lindholm vand i lige måde, at han udi 26 år har kendt ham; da har han samme rygte. Michel Nielsen i Torpet vand det samme. Ligeså gjorde Jens Mørch i Bjørum, Niels Lauridsen i Sulsted, Mads Christensen i Lindholm, Christen Kjærsgaard, Anders Jensen i Hvorup, Peder Andersen, Søren Laursen i Vadum, Anders Kjærulf i N. Halle, Anders Kjeldsen i Ø. Halle, Oluf Madsen i Vestbjerg og Las Nielsen i Sulsted. Forskr. Las Mortensen var med forskr. mænd til vedermålsting.

(93)

**Peder Madsen i Gandrup på husbonds vegne lod fordele Chr. Christensen i Gandrup for voldskat og Anders Christensen 20 sk.

(93b)

**Anders Kjærulf i N. Halle. Dom anlangende Chr. Pedersen Skrædder, opsat fra 5. maj. Mikkel Nielsen i Torpet fremlagde Baldzer Hansen, ridefoged til Oxholm, hans underskrevne seddel, som bl.a. formeldte, at Chr. Skrædder havde stæd og fæst på hans husbonds, fru Dorete Buddes, stavn på Øland den 22. april, formenende derfor, at efterdi han har stæd og fæst førend den sag begyndte, han da burde søges til sit værneting, og var dom begærende. Dom: Chr. Pedersen bør søges og tiltales ved sit værneting, som det sig bør.

**Mads Andersen i Kinderup på sin husbonds vegne, det forskr. Mads Andersen stod her i dag for tingsdom som 2de tingdage tilforn og forbød nogen at indkomme i Hvorups mose, fælled eller mark og bruge eller lade nogen bruge nogen tørvegrøft i nogen måde.

(94)

**Peder Terkelsen, foged på Hassinggaard, stod i dag for tingsdom og forbød nogen at have nogen skabede øg udi Vester Hassing gade eller fælled i nogen måde.

**Mads Andersen i Kinderup. Chr. Svendsen og Peder Christensen i Biersted havde på søndag 14 dage stævnet Margret Christensdatter i Biersted til tinget i dag for spørgsmål og dom, anlangende havad hjemmel og adkomst hun har til 2de hussteder, hun har i brug og ikke skatter eller retter for dem, som det sig bør; ikke heller findes hun i kongelig majestæts jordebog indskrevet. Efter sådan lejlighed var Mads Andersen dom begærendes. Thomas Christensen mødte på Margret Christensdatters vegne og begærede, at sagen måtte en tid lang opsættes. Opsat 14 dage.

**Jens Lauridsen på husbonds vegne stod i dag for tingsdom og forbød nogen at indkomme i den skovpart liggende til Brødland der at at hugge eller lade hugge lidt eller meget, gammelt eller nyt efter denne dag i nogen måde.

(94b)

**Jens Lauridsen på husbondsvegne. 6 synsmænd: Mads Lauridsen i Sulsted, Laust Pedersen ibidem, Svend Svendsen, Anders Svendsen, Peder Andersen og Thomas Olufsen afhjemlede, eftersom de er tagen af tinge til at syne og forhøre, hvis der findes at være hugget udi den skovpart til Brødland liggendes siden den 10. august 1630. der var hugget 20 træer, en part så store som til et læs, en part to eller tre læs, osv. Abelone Olufsdatter i Brødland med sin lavværge havde lovligt stævnet dem for syn at afhjemle og tage beskreven.

(95)

**Mikkel Nielsen i Torpet på hr. Jens Andersens vegne 3 ting med høringsdel til Jens Madsen Snedker i V. Hassing, sagende ham 6 slettedaler, Mikkel Svendsen i Gandrup for 1 td. rug, som de skylder hr. Jens. Mikkel Lauridsen i V. Hassing og Chr. Andersen i Hassinggaard bestod, at de havde stævnet dem hid i dag 8 dage for 4 ting.

**Jens Lauridsen Ridefoged lod fordele og gav sag til 3 ting til Tøger Jensen i Ajstrup for ulydelse for et brev han har været tilsagt at bære til Vangkjær og ikke fremkom. Niels Pedersen og Niels Madsen i Ajstrup gav ham udi dag 3 uger varsel for denne dele.

**Niels Lauridsen i Vestergaard lod fordele Anders Sørensen, tjenende Anders Jensen i V. Halle, for 12 rdl. lejermålspenge for Maren Pedersdatter han har beligget. Noch Søren Jensen i Hvorup for 6 slettedaler lejermålspenge, han i lige måde resterer med. Hans Ibsen i Hvorup og Jens Pedersen ibid. på søndag 14 dage gav dem varsel for den dele.

**Niels Lauridsen i Vestergaard lod fordele Anders Sørensen, tjenende Anders Jensen i V. Halle for 7 mk. fogedpenge. Noch Søren Mørch i Hvorup for 7 mk. fogedpenge, lejermålspenge de resterer med. Jens Jensen i Hvorup og Jens Pedersen gav dem i dag 14 dage varsel for dele.

(95b)

**Jens Madsen i Føltved, det Jens Madsen i Østrup stod for tingsdom, tog udi Jens Madsens hånd udi Føltved, gjorde og gav ham tryg, urykkelig afkald for alt, hvis arv og arvelod hans hustru Johan Nielsdatter arveligen kunne være tilfaldet efter hendes salig fader Niels Lauridsen og moder Anne Pedersdatter, som boede og døde udi Føltved, takkede ham godt for god skifte og jævning, osv.

Tirsdagen den 2. juni anno 1635

**Ove Lauridsen i Stae stod her i dag for tingsdom

(96)

**Peder Terkildsen, foged på Hassinggaard på husbonds vegne. Bestod Anders Madsen i V. Hassing og Jens Skomager ibidem, at de i dag 8 dage stævnede Thomas Madsen Brøndled til tinget i dag for endelig dom eftersom han 2de uendelige domme over ham har forhvervet, anlangendes sår og skade, som han har gjort Søren Lauridsen Avlsmand, og var nu P Terkelsen dom begærendes. Thomas Madsen mødte og svarede, at han ville tale hans husbonds minde. Af slig årsag sagen opsat 14 dage.

**Niels Villadsen i Stae. Bestod Jens Andersen i V. Hassing og Peder Nielsen i Stae, at de 3. pinsedag stævnede Chr. Jensen i Lindholm for 3 ting i dag og 8 dage for 4 ting, da han ham 2 rdl. pligtig er. Anne Terkelsdatter og Karen Nielsdatter i Stae fremkom og vand ved ed, at forskr. Chr. Jensens formand ved navn Chr. Jensen var forskr. Niels Villadsen 3 dlr. skyldig. Dertil svarede og svor Chr. Jensen ved ed, at han ikke i nogen måde har handlet med Niels Villadsen. Opsat 8 dage.

**Mikkel Nielsen i Torpet, det Bertel Jensen i Sulsted stod her i dag for tingsdom, tog udi forskr. Mikkel Nielsens hånd, lovede og forpligtede sig at betale Anders N